P. 1
Službeni glasnik RS [godina 19, broj 119; 23.11.2010]

Službeni glasnik RS [godina 19, broj 119; 23.11.2010]

|Views: 463|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2013

pdf

text

original

1883

На осно ву чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
118/08), a у ве зи са чла ном 3. За ко на о кла си фи ка ци ји дје -
лат но сти и Ре ги стру по слов них су бје ка та по дје лат но сти -
ма у Ре пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 74/10), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци
од 21. октобра 2010. го ди не, дониј е л а ј е
УРЕДБУ
О КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈИ ДЈЕ ЛАТ НО СТИ
РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ
Члан 1.
Уред бом о кла си фи ка ци ји дје лат но сти Ре пу бли ке Срп -
ске (у да љем тек сту: Уред ба о кла си фи ка ци ји) про пи су је се
са др жај кла си фи ка ци је дје лат но сти у Ре пу бли ци Срп ској
(у да љем тек сту: кла си фи ка ци ја), а ко ја је ускла ђе на са
про пи си ма о кла си фи ка ци ји дје лат но сти до не се ним на но -
ву Бо сне и Хер це го ви не.
Члан 2.
Кла си фи ка ци ја дје лат но сти при мје њу је се за до но ше -
ње и пра ће ње мје ра еко ном ске и со ци јал не по ли ти ке, у ста -
ти сти ци и еви ден ци ји, у при ку пља њу, об ра ди и об ја вљи ва -
њу по да та ка пре ма дје лат но сти ма, у на уч но и стра жи вач ком
и ана ли тич ком ра ду и за упис дје лат но сти у суд ски или по -
се бан ре ги стар.
Члан 3.
Кла си фи ка ци ја дје лат но сти са сто ји се од че ти ри хи је -
рар хиј ска ни воа ко ји су озна че ни на сље де ћи на чин:
а) под руч је (озна че но јед но слов ном абе цед ном ши -
фром),
б) област (озна че но дво ци фре ном број ча ном ши фром),
в) гра на (озна че но тро ци фре ном број ча ном ши фром) и
г) раз ред (озна че но четвoроцифреном број ча ном ши -
фром).
Члан 4.
Кла си фи ка ци ја са хи је рар хиј ским ни во и ма гру пи са ња,
на зи ви ма и опи си ма дје лат но сти и Кла си фи ка ци ја - скра -
ће на ли ста на зи ва дје лат но сти, на ла зе се у при ло гу ове
уред бе и чи не њен са став ни дио.
Члан 5.
Сту па њем на сна гу ове уред бе пре ста је да ва жи Уред ба
о раз вр ста ва њу је ди ни ца раз вр ста ва ња пре ма Кла си фи ка -
ци ји дје лат но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 13/97 и 14/05).
Члан 6.
Ова уред ба об ја вљу је се у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу -
бли ке Срп ске”, а сту па на сна гу 1. јануара 2011. го ди не.
Број: 04/1-012-2-2228/10 Предсједник
21. октобра 2010. го ди не Владе,
Бања Лука Ми ло рад До дик, с.р.
КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА ДЈЕ ЛАТ НО СТИ
ПОД РУЧ ЈЕ A - ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДА, ШУ МАР СТВО
И РИ БО ЛОВ
Ово под руч је об у хва та ис ко ри шћа ва ње биљ них и жи во тињ -
ских при род них ре сур са. Об у хва та дје лат но сти ко је се од но се на
га је ње усје ва, уз га ја ње жи во ти ња, уз гој и сје чу ста ба ла, уз гој и
иско ри шћа ва ње оста лих би ља ка, жи во ти ња или жи во тињ ских
про из во да на по љо при вред ним га здин стви ма или у њи хо вим при -
род ним ста ни шти ма.
01 Биљ на и сто чар ска про из вод ња, лов и
при па да ју ће услу жне дје лат но сти
Ова област об у хва та дви је ба зич не ак тив но сти, про из вод њу
биљ них про из во да и про из вод њу сто чар ских про из во да, исто та ко
об у хва та еко ло шку по љо при вре ду, га је ње ге нет ски мо ди фи ко ва -
них усје ва и уз гој ге нет ски мо ди фи ко ва них жи во ти ња. Об у хва та и
га је ње усје ва на отво ре ном, као и у за шти ће ном про сто ру.
Гра на 01.5 Мје шо ви та по љо при вред на про из вод ња раз вр ста -
на је пре ма уоби ча је ним прин ци пи ма за од ре ђи ва ње глав не дје лат -
но сти. При хва ће но је да мно га по љо при вред на га здин ства има ју
ра ци о нал но урав но те же ну биљ ну и сто чар ску про из вод њу, та ко да
се мо гу про из вољ но раз вр ста ти у јед ну, од но сно дру гу ка те го ри ју.
Ова област укљу чу је услу жне дје лат но сти ко је се од но се на по љо -
при вре ду, као и на лов, хва та ње ди вља чи у зам ке (тра пер ство) и
при па да ју ће дје лат но сти. По љо при вред не дје лат но сти ис кљу чу ју
сва ку да љу пре ра ду по љо при вред них про из во да (раз вр ста ну у
обла сти ма 10 и 11 - Про из вод ња хра не и пи ћа, и у обла сти 12 -
Про из вод ња ду ван ских про из во да), осим оне ко ја се од но си на
при пре му по љо при вред них про из во да за при мар но тр жи ште, тј.
ди рект ну про да ју на пи ја ца ма. Ов дје је об у хва ће на при мар на при -
пре ма про из во да за тр жи ште.
Област ис кљу чу је гра ђе вин ске ра до ве на по љу (нпр. по рав на -
ва ње по љо при вред ног зе мљи шта, дре на жу, при пре му ри жи них
по ља и сл.), ко ји су раз вр ста ни у под руч је F (Гра ђе ви нар ство), као
и удру же ња ку па ца и за дру жне ор га ни за ци је ко је се ба ве мар ке -
тин гом по љо при вред них про из во да раз вр ста них у под руч ју G (Тр -
го ви на на ве ли ко и на ма ло; по прав ка мо тор них во зи ла и мо то ци -
ка ла). Та ко ђе, ис кљу че но је уре ђе ње и одр жа ва ње жи вот не сре ди -
не, ко је је раз вр ста но у раз ред 81.30.
01.1 Га је ње јед но го ди шњих усје ва
Ова гра на об у хва та га је ње јед но го ди шњих усје ва, тј. би ља ка
чи ји је ви јек тра ја ња кра ћи од дви је гај не се зо не. Об у хва ће но је и
га је ње тих би ља ка за по тре бе сје мен ске про из вод ње.
01.11 Га је ње жи та ри ца (осим ри же), ма ху нар ки
и сје ме ња уља ри ца
Овај раз ред об у хва та све на чи не га је ња жи та ри ца, ма ху нар ки
и сје ме ња уља ри ца на отво ре ном по љу. Га је ње тих усје ва че сто се
ком би ну је уну тар по љо при вред них је ди ни ца.
ЈУ Службени гласник Републике Српске,
Бања Лука, Вељка Млађеновића бб
Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341
E-mail: slglasnikrs@blic.net
slgl.finanse@blic.net
slgl.oglasi@blic.net
Уторак, 23. новембар 2010. године
БАЊА ЛУКА
Број 119 Год. XIX
www.slglasnik.org
Жиро-рачуни: НЛБ Развојна банка а.д. 
Бања Лука 562-099-00004292-34
Volksbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
Нова бањалучка банка АД Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Језик
српског народа
Овај раз ред укљу чу је:
• га је ње жи та ри ца као што су:
- пше ни ца,
- ку ку руз,
- си рак,
- је чам,
- раж,
- зоб,
- про со,
- хељ да,
- оста ле жи та ри це на дру гом мје сту не по ме ну те
(у да љем тек сту: д. н.),
• га је ње ма ху нар ки као што су:
- грах,
- боб,
- сла ну так,
- цр ни грах (сточ ни гра шак),
- со чи во,
- обр ни ка (вуч ја ка, ди вља ка ва),
- гра шак,
- го лу би ји гра шак,
- оста ле ма ху нар ке,
• га је ње сје ме ња уља ри ца као што су:
- сје ме со је,
- сје ме ки ки ри ки ја,
- сје ме па му ка,
- сје ме ри ци ну са,
- сје ме ла на
- сје ме го ру ши це,
- цр но сје ме,
- сје ме уља не ре пи це,
- сје ме срп ка (ша фра ни ке),
- сје ме су са ма,
- сје ме сун цо кре та,
- осталo сјемењe уља ри ца.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• га је ње ри же (ви дје ти: 01.12),
• га је ње ку ку ру за ше ћер ца (ви дје ти: 01.13),
• га је ње ку ку ру за за сто ку (ви дје ти: 01.19),
• га је ње уља них пло до ва (ви дје ти: 01.26).
01.12 Га је ње ри же
01.13 Га је ње по вр ћа, ди ња и лу бе ни ца, кор је на стог
и го мо ља стог по вр ћа
Овај раз ред укљу чу је:
• га је ње ли сна тог и ста бљи ча стог по вр ћа као што су:
- ар ти чо ка,
- шпа ро га,
- ку пус,
- кар фи ол и бро ку ла,
- зе ле на са ла та и ци ко ри ја,
- шпи нат,
- оста ло ли сна то и ста бљи ча сто по вр ће,
• га је ње пло до ви тог по вр ћа као што је:
- кра ста вац и кра став ци за зим ни цу,
- па тли џан,
- па ра дајз,
- лу бе ни ца,
- ди ња,
- оста ле ди ње и пло до ви то по вр ће,
• га је ње кор је на стог, лу ко ви ча стог или го мо ља стог
по вр ћа као што je:
- мр ква,
- ре па,
- би је ли лук,
- цр ни лук (укљу чу ју ћи вла шац),
- пра зи лук и оста ле вр сте лу ка,
- оста ло кор је на сто, лу ко ви ча сто или го мо ља сто
по вр ће,
• га је ње гљи ва и тар ту фа,
• га је ње сје ме ња по вр ћа, укљу чу ју ћи сје ме ше ћер не
ре пи це, ис кљу чу ју ћи сјемењe оста лих вр ста ре пи це,
• га је ње ше ћер не ре пи це,
• га је ње оста лог по вр ћа,
• га је ње кор је на стог и го мо ља стог по вр ћа као што је:
- кром пир,
- слат ки кром пир,
- ма ни о ка,
- јам,
- оста ло кор је на сто и го мо ља сто по вр ће.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• га је ње фе фе ро на, па при ке и оста лих за чин ских
и аро ма тич них усје ва (ви дје ти: 01.28),
• га је ње ми це ли ја гљи ва (ви дје ти: 01.30).
01.14 Га је ње ше ћер не тр ске
Овај раз ред ис кљу чу је:
• га је ње ше ћер не ре пи це (ви дје ти: 01.13).
01.15 Га је ње ду ва на
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ду ван ских про из во да (ви дје ти: 12.00).
01.16 Га је ње тек стил них би ља ка
Овај раз ред укљу чу је:
• га је ње па му ка,
• га је ње ју те, ке на фа и оста лих тек стил них би ља ка за
про из вод њу ли ко вла ка на,
• га је ње ла на и ко но пље,
• га је ње си са ла и оста лих тек стил них би ља ка за
про из вод њу вла ка на из по ро ди це ага ва,
• га је ње аба ке, ре ми је и оста лих по врт них би ља ка за
про из вод њу тек стил них вла ка на,
• га је ње оста лих би ља ка за про из вод њу тек стил них вла ка на.
01.19 Га је ње оста лих јед но го ди шњих усје ва
Овај раз ред об у хва та га је ње свих оста лих јед но го ди шњих и
дво го ди шњих усје ва.
Овај раз ред укљу чу је:
• га је ње сточ не ко ра бе и ре пе, оста лих крм них
кор је на стих усје ва, дје те ли не, лу цер ке, еспар зе те,
сточ ног ку ку ру за и оста лих тра ва, сточ ног ке ља и
оста лих крм них би ља ка,
• га је ње сје ме на ре пи це (ис кљу чу ју ћи сје ме ше ћер не
ре пи це) и сје ме ња крм ног би ља,
• га је ње цви је ћа,
• про из вод њу ре за ног цви је ћа и цвјетних пу по ва,
• га је ње сје ме ња цви је ћа.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• га је ње јед но го ди шњих и ви ше го ди шњих би ља ка за
упо тре бу у фар ма ци ји, аро ма тич них, за чин ских и
ље ко ви тих би ља ка (ви дје ти: 01.28).
01.2 Га је ње ви ше го ди шњих усје ва
Ова гра на об у хва та га је ње ви ше го ди шњих усје ва, тј. би ља ка
ко је тра ју ви ше од дви је гај не се зо не, би ло да њи хо ви над зем ни
ди је ло ви од у ми ру на кра ју сва ке се зо не, би ло да кон стант но ра сту.
Об у хва ће но је и га је ње тих би ља ка за по тре бе сје мен ске про из вод -
ње.
01.21 Га је ње гро жђа
Овај раз ред укљу чу је:
• га је ње вин ског и сто ног гро жђа у ви но гра ди ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ви на од гро жђа (ви дје ти: 11.02).
01.22 Га је ње троп ског и суп троп ског во ћа
Овај раз ред укљу чу је:
• га је ње троп ског и суп троп ског во ћа као што је:
- аво ка до,
- ба на на (сто не и за пре ра ду),
- да ту ла,
- смо ква,
- ман го,
2 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 3
- па па је,
- ана нас,
- оста ло троп ско и суп троп ско во ће.
01.23 Га је ње агру ма (ци тру са)
Овај раз ред укљу чу је:
• га је ње агру ма (ци тру са) као што су:
- грејп и по ме ла,
- ли мун и ли ме та,
- на ран џа,
- тан ге рин, ман да ри на и кле мен ти на,
- оста ли агру ми.
01.24 Га је ње је згри ча стог и ко шту ња вог во ћа
Овај раз ред укљу чу је:
• га је ње је згри ча стог и ко шту ња вог во ћа као што је:
- ја бу ка,
- ма ре ли ца,
- тре шња и ви шња,
- бре сква и нек та ри на,
- кру шка и ду ња,
- шљи ва и тр њи на,
- оста ло је згри ча сто и ко шту ња во во ће.
01.25 Га је ње бо би ча стог, ора ша стог и оста лог во ћа
Овај раз ред укљу чу је:
• га је ње бо би ча стог во ћа као што је:
- бо ров ни ца,
- ри би зла,
- огрозд,
- ки ви,
- ма ли на,
- ја го да,
- оста лог бо би ча сто во ће,
• га је ње сје ме ња во ћа,
• га је ње ора ша стог во ћа као што је:
- ба дем,
- ин диј ски ора шчи ћи,
- ке стен,
- ље шњак,
- пи ста ци ја,
- орах,
- оста ло ора ша сто во ће,
• га је ње оста лог во ћа као што је:
- ро гач.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• га је ње ко ко со вог ора ха (ви дје ти: 01.26).
01.26 Га је ње пло до ва уља ри ца
Овај раз ред укљу чу је:
• га је ње пло до ва уља ри ца:
- ко ко со вог ора ха,
- ма сли на,
- уља них пал ми,
- оста лих пло до ва уља ри ца.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• га је ње сје ме на со је, ки ки ри ки ја и оста лог сје ме ња
уља ри ца (ви дје ти: 01.11).
01.27 Га је ње би ља ка за пра вље ње на пи та ка
Овај раз ред укљу чу је:
• га је ње би ља ка за пра вље ње на пи та ка:
- ка ве,
- ча ја,
- ма те ча ја,
- какаoа,
- оста лих би ља ка за пра вље ње на пи та ка.
01.28 Га је ње би ља ка за упо тре бу у фар ма ци ји,
аро ма тич них, за чин ских и ље ко ви тих би ља ка
Овај раз ред укљу чу је:
• га је ње јед но го ди шњих и ви ше го ди шњих за чин ских и
аро ма тич них би ља ка:
- би бе ра,
- фе фе ро на и па при ке,
- му шкат ног ора шчи ћа, ма ци са и кар да мо на,
- ани са, звје зда стог ани са и ко пра (ми ро ђи је),
- ци ме та,
- мир те,
- ђум би ра,
- ва ни ли је,
- хме ља,
- оста лих за чин ских и аро ма тич них би ља ка,
• га је ње ље ко ви тих и опој них би ља ка.
01.29 Га је ње оста лих ви ше го ди шњих усје ва
Овај раз ред укљу чу је:
• га је ње ка у чу ков ца за до би ја ње ла тек са,
• га је ње бо жић них и укра сних јел ки,
• га је ње др ве на стих би ља ка на ми је ње них за до би ја ње
биљ ног со ка,
• га је ње би ља ка на ми је ње них за из ра ду пле тар ских
про из во да.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• га је ње цви је ћа, про из вод њу ре за ног цви је ћа, цвјет них
пу по ва и га је ње сје ме ња цви је ћа (ви дје ти: 01.19),
• при ку пља ње биљ ног со ка или гу ме у шу ма ма
(ви дје ти: 02.30).
01.3 Га је ње сад ног ма те ри ја ла и укра сних би ља ка
01.30 Га је ње сад ног ма те ри ја ла и укра сних би ља ка
Овај раз ред об у хва та про из вод њу ве ге та тив них биљ них ма те -
ри ја ла као што су исјеч ци, из дан ци и сад ни це за ди рект но га је ње
сад ног ма те ри ја ла и укра сних би ља ка или за про из вод њу ка ле ма
(ста ба ла, под ло га, за ка ле мље ње би ља ка) на ко је ће се ка ле ми ти
иза бра не мла ди це у ци љу про из вод ње сад ног ма те ри ја ла.
Овај раз ред укљу чу је:
• га је ње би ља ка за сад њу,
• га је ње укра сних би ља ка, укљу чу ју ћи утри ну
(бу се ње тра ве) за пре са ђи ва ње,
• га је ње лу ко ви ца, го мо ља и ко ри је ња, исје ча ка и
мла ди ца; ми це ли ја гљи ва,
• дје лат но сти ра сад ни ка др ве ћа, осим за шум ско
др ве ће.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• га је ње би ља ка за по тре бе про из вод ње сје ме ња
(ви дје ти: 01.1, 01.2),
• дје лат но сти ра сад ни ка шум ског др ве ћа
(ви дје ти: 02.10).
01.4 Уз гој жи во ти ња
Ова гра на об у хва та уз гој и раз мно жа ва ње свих вр ста жи во ти -
ња, осим во де них жи во ти ња.
Ова гра на ис кљу чу је:
• ис хра ну, смје штај и бри гу о до ма ћим жи во ти ња ма
(ви дје ти: 01.62),
• про из вод њу кр зна и ко же у кла о ни ца ма (ви дје ти: 10.11).
01.41 Уз гој кра ва за про из вод њу мли је ка
Овај раз ред укљу чу је:
• уз гој и раз мно жа ва ње кра ва за про из вод њу мли је ка,
• про из вод њу си ро вог кра вљег или би во љег мли је ка.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пре ра ду мли је ка (ви дје ти: 10.51).
01.42 Уз гој оста лих го ве да и би во ла
Овај раз ред укљу чу је:
• уз гој и раз мно жа ва ње го ве да и би во ла за про из вод њу ме са,
• про из вод њу го ве ђег сје ме на.
01.43 Уз гој ко ња, ма га ра ца, му ла и ма зги
Овај раз ред укљу чу је:
• уз гој и раз мно жа ва ње ко ња, ма га ра ца, му ла и ма зги.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• рад шта ла (ер ге ла) за тр ка ће и ја ха ће ко ње (ви дје ти: 93.19).
01.44 Уз гој де ва и ла ма
Овај раз ред укљу чу је:
• уз гој и раз мно жа ва ње де ва и ла ма.
01.45 Уз гој ова ца и ко за
Овај раз ред укљу чу је:
• уз гој и раз мно жа ва ње ова ца и ко за,
• про из вод њу си ро вог ов чи јег или ко зи јег мли је ка,
• про из вод њу си ро ве ву не.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ши ша ње ова ца, уз на пла ту или на осно ву уго во ра
(ви дје ти: 01.62),
• про из вод њу чу па не ву не (ви дје ти: 10.11),
• пре ра ду мли је ка (ви дје ти: 10.51).
01.46 Уз гој сви ња
01.47 Уз гој пе ра ди
Овај раз ред укљу чу је:
• уз гој и раз мно жа ва ње пе ра ди:
- ко ко шки, ћур ки, па та ка, гу са ка, би сер ки (гви неј ска
ко кош),
• про из вод њу ја ја,
• рад пе ра дар ни ка.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу пер ја и па пер ја (ви дје ти: 10.12).
01.49 Уз гој оста лих жи во ти ња
Овај раз ред укљу чу је:
• уз гој и раз мно жа ва ње при пи то мље них и оста лих
жи во ти ња:
- но је ва и емуа,
- оста лих пти ца (осим пе ра ди),
- ин се ка та,
- зе че ва и дру гих кр зна ша,
• про из вод ња кр зна и ко же од уз га ја них кр зна ша, гми за ва ца
и пти ца,
• уз гој цр ва, гли ста, оста лих зе мља них ме ку ша ца,
пу же ва итд.,
• уз гој сви ле не бу бе и про из вод ња ча ху ра (ко ко на) сви ле не
бу бе,
• уз гој пче ла, про из вод њу ме да и пче ли њег во ска,
• уз гој и раз мно жа ва ње кућ них љу би ма ца (осим ри бе):
- ма ча ка и па са,
- пти ца као што су па пи ге итд.,
- хр ча ка итд.,
• уз гој не по ме ну тих жи во ти ња.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу си ро вих ко жа и кр зна, ко је по ти чу од ло ва и
тра пер ства (ви дје ти: 01.70),
• уз гој жа ба, кро ко ди ла, мор ских цр ва (ви дје ти: 03.21, 03.22),
• дје лат но сти риб ња ка (ви дје ти: 03.21, 03.22),
• ис хра ну, смје штај и дре су ру кућ них љу би ма ца
(ви дје ти: 96.09),
• уз гој и раз мно жа ва ње пе ра ди (ви дје ти: 01.47).
01.5 Мје шо ви та по љо при вред на про из вод ња
01.50 Мје шо ви та по љо при вред на про из вод ња
Овај раз ред об у хва та ком би но ва но га је ње усје ва и уз гој жи во -
ти ња, без спе ци ја ли зо ва ног га је ња усје ва или уз го ја жи во ти ња.
Ве ли чи на укуп не по љо при вред не про из вод ње ни је де тер ми ни шу -
ћи фак тор. Ако у да тој је ди ни ци га је ње усје ва или уз гој жи во ти ња
из но си 66% или ви ше од стан дард не бру то ври јед но сти, мје шо ви -
та дје лат ност не би тре ба ло да бу де об у хва ће на ов дје, не го раз вр -
ста на у га је ње усје ва или у уз гој жи во ти ња.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• мје шо ви то га је ње усје ва (ви дје ти: гра не 01.1 и 01.2),
• мје шо ви то га је ње жи во ти ња (ви дје ти: гра не 01.4).
01.6 По моћ не дје лат но сти у по љо при вре ди и дје лат но сти
ко је се оба вља ју на кон же тве/бер бе по љо при вред них
про из во да
Ова гра на об у хва та дје лат но сти ко је су по ве за не са по љо при -
вред ном про из вод њом и дје лат но сти ма ко је су бли ске по љо при -
вре ди, али се не оба вља ју у свр хе по љо при вред не про из вод ње
(нпр. же тва/бер ба по љо при вред них про из во да), ко је се ра де уз на -
пла ту или на осно ву уго во ра.
Об у хва ће не су и дје лат но сти ко је се оба вља ју на кон же -
тве/бер бе с ци љем при пре ма ња по љо при вред них про из во да за
при мар но тр жи ште.
01.61 По моћ не дје лат но сти у га је њу усје ва и за са да
Овај раз ред укљу чу је:
• по љо при вред не дје лат но сти уз на пла ту или на осно ву
уго во ра:
- при пре ма зе мљи шта,
- сје тва/сад ња усје ва,
- ре дов на об ра да усје ва,
- за пра ши ва ње усје ва, укљу чу ју ћи и за пра ши ва ње
из ва зду ха,
- об ре зи ва ње во ћа ка и ви но ве ло зе,
- пре са ђи ва ње ри же, прор је ђи ва ње ре пе,
- же тва/бер ба,
- за шти та од ште то чи на (укљу чу ју ћи зе че ве) у ве зи
са по љо при вре дом,
• одр жа ва ње по љо при вред ног зе мљи шта у до бром
по љо при вред ном и еко ло шком ста њу,
• рад по љо при вред не опре ме за на вод ња ва ње,
• из најм љи ва ње по љо при вред них ма ши на са ру ко ва о цем
и по љо при вред ним рад ни ци ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• дје лат но сти ко је се оба вља ју на кон же тве усје ва
(ви дје ти: 01.63),
• дре на жни ра до ви на по љо при вред ном зе мљи шту
(ви дје ти: 43.12),
• про јек то ва ње жи вот не сре ди не (вр то ва, спорт ских
те ре на итд.), (ви дје ти: 71.11),
• дје лат но сти агро но ма и агро е ко но ми ста (ви дје ти: 74.90),
• сад ња и уре ђе ње жи вот не сре ди не (вр то ва, пар ко ва,
зе ле них по вр ши на), (ви дје ти: 81.30),
• ор га ни зо ва ње по љо при вред них из ло жби и сај мо ва
(ви дје ти: 82.30).
01.62 По моћ не дје лат но сти у уз го ју жи во ти ња
Овај раз ред укљу чу је:
• по љо при вред не дје лат но сти уз на пла ту или на осно ву
уго во ра:
- дје лат но сти усмје ре не на уна пре ђе ње сто чар ске
про из вод ње као што је рас плод ња, раст и обим,
- услу ге те сти ра ња ста да, во ђе ње ста да, оп слу жи ва ње
и при пуст сто ке, услу ге из најм љи ва ња по ља за ис па шу,
ко пу ни ра ње пе ра ди, чи шће ње пе ра дар ни ка итд.,
- дје лат но сти вје штач ког осје ме њи ва ња,
- дје лат но сти ве за не за бри гу о ер ге ли ко ња,
- ши ша ње ова ца,
- ис хра на, смје штај и бри га о до ма ћим жи во ти ња ма,
• дје лат но сти пот ки ва ња.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• из најм љи ва ње (да ва ње у за куп) про сто ра за ис хра ну и
смје штај жи во ти ња (ви дје ти: 68.20),
• ве те ри нар ске дје лат но сти (ви дје ти: 75.00),
• ци је пље ње жи во ти ња (ви дје ти: 75.00),
• из најм љи ва ње жи во ти ња (нпр. ста да), (ви дје ти: 77.39),
• ис хра ну и смје штај кућ них љу би ма ца (ви дје ти: 96.09).
01.63 Дје лат но сти ко је се оба вља ју на кон же тве/бер бе
по љо при вред них про из во да (при пре ма за
при мар но тр жи ште)
Овај раз ред укљу чу је:
• при пре ма ње усје ва за при мар но тр жи ште, тј. чи шће ње,
об ре зи ва ње, сор ти ра ње, дез ин фек ци ја,
• чи шће ње па му ка од сје ме ња,
• при пре ма ње листa ду ва на, нпр. су ше ње,
• при пре ма ње зр на ка ка оа, нпр. љу ште ње (гу ље ње),
• пре ма зи ва ње во ћа смо лом.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• при ре му по љо при вред них про из во да од стра не про из во ђа ча
(ви дје ти: од го ва ра ју ће раз ре де у гра на ма 01.1, 01.2
или 01.3),
• дје лат но сти ко је се оба вља ју на кон же тве усје ва у ци љу
по бољ ша ња ква ли те та сје ме ња (ви дје ти: 01.64),
4 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
• пу шта ње коријења и по нов но су ше ње ду ва на
(ви дје ти: 12.00),
• мар ке тин шке дје лат но сти тр го вач ких по сред ни ка и
за дру жних удру же ња (ви дје ти: област 46),
• тр го ви ну на ве ли ко по љо при вред ним си ро ви на ма
(ви дје ти: 46.2).
01.64 До ра да сје ме ња (за сје мен ски ма те ри јал)
Овај раз ред об у хва та све дје лат но сти ко је се оба вља ју на кон
же тве у ци љу по бољ ша ва ња ква ли те та сје мен ског ма те ри ја ла, као
што је одва ја ње при мје са, одва ја ње сје ме ња ко је ни је за до во ља ва -
ју ће ве ли чи не, оште ће ног (ме ха нич ки или од ин се ка та) сје ме ња,
не до зре лог сје ме ња и сни жа ва ње вла жно сти сје ме ња до ни воа ка -
да је си гур но за скла ди ште ње. Ова дје лат ност об у хва та су ше ње,
чи шће ње, сор ти ра ње и пре ра ду сје ме ња до про да је. Ов дје је об у -
хва ће на и пре ра да ге нет ски мо ди фи ко ва ног сје ме ња.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• га је ње сје ме ња (ви дје ти: гра не 01.1 и 01.2),
• пре ра ду сје ме ња за до би ја ње уља (ви дје ти: 10.41),
• ис тра жи ва ње у ци љу раз во ја но вих или из ми је ње них
вр ста сје ме ња (ви дје ти: 72.11).
01.7 Лов, хва та ње ди вља чи у зам ке (тра пер ство) и
при па да ју ће услу жне дје лат но сти
01.70 Лов, хва та ње ди вља чи у зам ке (тра пер ство) и
при па да ју ће услу жне дје лат но сти
Овај раз ред укљу чу је:
• лов и тра пер ство на ко мер ци јал ном основу,
• хва та ње жи во ти ња ра ди ис хра не, кр зна, ко же, на уч ног
ис тра жи ва ња, за зо о ло шке вр то ве или кућ не љу бим це,
• про из вод њу кр зна, ко же од гми за ва ца и пти чи јих ко жа
од устре ље них или ухва ће них жи во ти ња.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• улов мор ских си са ра на оба ли, нпр. мор же ва и ту ља на.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу кр зна, ко же од гми за ва ца и пти чи је ко же од
уз га ја них жи во ти ња (ви дје ти: 01.49),
• уз гој ди вљих жи во ти ња на фар ма ма (ви дје ти: 01.4),
• улов ки то ва (ви дје ти: 03.11),
• про из вод њу ко же и кр зна у кла о ни ца ма (ви дје ти: 10.11),
• спорт ско-ре кре а тив ни лов и при па да ју ће услу жне
дје лат но сти (ви дје ти: 93.19),
• услу жне дје лат но сти ве за не за про мо ци ју ло ва и тра пер ства
(ви дје ти: 94.99).
02 Шу мар ство и сје ча др ве та
Ова област об у хва та про из вод њу тру па ца, ва ђе ње и при ку -
пља ње не кул ти ви са них шум ских пло до ва, осим шум ских сор ти -
ме на та. По ред про из вод ње тру па ца од шум ског др ве ћа, шу мар -
ство укљу чу је и про из во де пре ра де др ве та ма лог оби ма као што је
др во за огрев или за ин ду стриј ску упо тре бу (нпр. јам ска гра ђа, др -
во за це лу ло зу итд.). Ове дје лат но сти мо гу се оба вља ти у при род -
ним или план та жним шу ма ма. Ис кљу че на је да ља пре ра да др ве та,
ко ја по чи ње те сте ри са њем и бла ња њем др ве та (ви дје ти: област
16).
02.1 Га је ње шу ма и оста ле слич не дје лат но сти у
шу мар ству
02.10 Га је ње шу ма и оста ле слич не дје лат но сти у
шу мар ству
Овај раз ред укљу чу је:
• га је ње др ве ћа: сад ња, ра са ђи ва ње, пре са ђи ва ње,
прор је ђи ва ње и за шти ту шу ма и шум ских по ја се ва,
• га је ње ни ског ра сти ња, про из вод њу др ве та за це лу ло зу
и огрев ног др ве та,
• рад ра сад ни ка шум ског др ве ћа.
Ове дје лат но сти мо гу се оба вља ти у при род ним или план та -
жним шу ма ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• га је ње бо жић них и укра сних јел ки (ви дје ти: 01.29),
• рад ра сад ни ка др ве ћа, осим за шум ско др ве ће
(ви дје ти: 01.30),
• при ку пља ње гљи ва и оста лих не кул ти ви са них шум ских
пло до ва и про из во да (ви дје ти: 02.30),
• про из вод њу ивер ја и др ве них оста та ка (ви дје ти: 16.10).
02.2 Сје ча др ве та
02.20 Сје ча др ве та
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу тру па ца за по тре бе ин ду стри је ко ја се за сни ва
на шу мар ству,
• про из вод њу тру па ца ко ји се ко ри сте у нео бра ђе ном об ли ку
као што су:
- јам ска обло ви на, ТТ сту бо ви, кол ци и мот ке,
• при ку пља ње и про из вод њу др ве та за по тре бе про из вод ње
енер ги је,
• при ку пља ње и про из вод њу шум ских от па да ка, на ста лих од
ру ше ња др ве ћа, за по тре бе про из вод ње енер ги је,
• про из вод њу др ве ног угља у шу ми (на тра ди ци о на лан
на чин).
Из ла зни про из вод ове дје лат но сти мо же би ти у об ли ку цје па -
ни ца или др ве та за огрев.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• га је ње бо жић них и укра сних јел ки (ви дје ти: 01.29),
• га је ње др ве ћа: сад ња, ра са ђи ва ње, пре са ђи ва ње,
прор је ђи ва ње и за шти та шу ма и шум ских по ја се ва
(ви дје ти: 02.10),
• при ку пља ње не кул ти ви са них шум ских пло до ва и
про из во да (ви дје ти: 02.30),
• про из вод њу ивер ја и др ве них оста та ка (ви дје ти: 16.10),
• про из вод њу др ве ног угља по ступ ком де сти ла ци је
др ве та (ви дје ти: 20.14).
02.3 При ку пља ње не кул ти ви са них шум ских пло до ва
и про из во да, осим шум ских сор ти ме на та
02.30 При ку пља ње не кул ти ви са них шум ских пло до ва
и про из во да, осим шум ских сор ти ме на та
Овај раз ред укљу чу је:
• при ку пља ње не кул ти ви са них шум ских пло до ва и про из во -
да, осим шум ских сор ти ме на та:
- пе чур ки, тар ту фа,
- бо би ча стог во ћа,
- ора ша стог во ћа,
- ба ла те и дру гих гу ма,
- плу та,
- ла ка и смо ле (ше ла ка),
- бал за ма,
- ра зно вр сне тра ве,
- мор ске тра ве,
- жи ре ва, ке сте на,
- ма хо ви не и ли ша ја.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу би ло ко га спо ме ну тог про из во да у овом
раз ре ду (осим га је ња хра ста плут ња ка),
(ви дје ти: област 01),
• га је ње гљи ва или тар ту фа (ви дје ти: 01.13),
• га је ње бо би ча стог или ора ша стог во ћа (ви дје ти: 01.25),
• при ку пља ње др ве та за огрев (ви дје ти: 02.20),
• про из вод њу ивер ја (ви дје ти: 16.10).
02.4 По моћ не услу жне дје лат но сти у шу мар ству
02.40 По моћ не услу жне дје лат но сти у шу мар ству
Овај раз ред об у хва та оба вља ње по моћ них услу жних дје лат но -
сти у шу мар ству уз на пла ту или на осно ву уго во ра.
Овај раз ред укљу чу је:
• услу жне дје лат но сти у шу мар ству:
- ин вен ту ра шу ма,
- услу ге са вје то ва ња ве за не за упра вља ње шу мом,
- про цје на шум ског фон да,
- бор ба и за шти та од по жа ра,
- за шти та шу ма од ште то чи на,
• услу жне дје лат но сти ве за не за сје чу (екс пло а та ци ју) шу ма:
- пре воз тру па ца уну тар шу ме.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• рад ра сад ни ка шум ског др ве ћа (ви дје ти: 02.10),
• дре на жу шум ског зе мљи шта (ви дје ти: 43.12),
• раш чи шћа ва ње гра ди ли шта (ви дје ти: 43.12).
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 5
03 Ри бо лов и аква кул ту ра
Ова област об у хва та ри бо лов и аква кул ту ру, ко ри шће ње ри -
бљих ре сур са из мор ских или слат ко вод них во да, с ци љем да се
уло ве или при ку пе ри бе, љу ска ри, ме ку шци и дру ги мор ски ор га -
ни зми и про из во ди (нпр. во де не биљ ке, би се ри, сун ђе ри итд.).  
Ту су об у хва ће не и дје лат но сти ко је су обич но ин те гри са не у
про цес про из вод ње за соп стве ни ра чун (нпр. уз гој и раз мно жа ва -
ње остри га за про из вод њу би се ра). Услу жне дје лат но сти ко је се
од но се на мор ски или слат ко вод ни ри бо лов или аква кул ту ру
укљу че не су у спо ме ну те дје лат но сти.
Ова област не об у хва та град њу и по прав ку бро до ва и ча ма ца
(30.1, 33.15), дје лат но сти спорт ског и ре кре а тив ног ри бо ло ва
(93.19). Пре ра да ри ба, љу ска ра или ме ку ша ца је ис кљу че на без
об зи ра на то оба вља ли се у по го ни ма на коп ну или на бро до ви -
ма фа бри ка ма (10.20).
03.1 Ри бо лов
Ова гра на об у хва та ри бо лов, тј. дје лат но сти уло ва и при ку -
пља ња усмје ре них на ва ђе ње или при ку пља ње жи вих во де них ор -
га ни за ма (по себ но ри ба, љу ска ра и ме ку ша ца) об у хва та ју ћи оке -
ан ске биљ ке, биљ ке обал них и уну тра шњих во да за људ ску ис хра -
ну или у дру ге свр хе, а мо гу се при ку пља ти руч но или по мо ћу
разли чи тих вр ста ри бар ске опре ме као што су мре же, уди це, вр ше
(ста ци о нар не зам ке). Та кве дје лат но сти мо гу се за сни ва ти на
обал ном при ку пља њу шко ља ка као што су даг ње и ка ме ни це у пе -
ри о ду из ме ђу пли ме и осе ке или улов мре жом на оба ли или по мо -
ћу ча ма ца до ма ће из ра де или, што је мно го че шће, по мо ћу ко мер -
ци јал них бро до ва у обал ним, при о бал ним или у отво ре ним во да -
ма. Спо ме ну те дје лат но сти исто та ко об у хва та ју ри бо лов у по ри -
бље ним во де ним по вр ши на ма.
03.11 Мор ски ри бо лов
Овај раз ред укљу чу је:
• ри бо лов на ко мер ци јал ном основу у оке а ни ма и мо ри ма,
• улов мор ских љу ска ра и ме ку ша ца,
• улов ки то ва,
• улов мор ских во де них жи во ти ња: мор ских кор ња ча,
мор ских штр цаљ ки, пла шта ша, мор ских је же ва итд.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• дје лат но сти бро до ва ко ји се ба ве мор ским ри бо ло вом,
пре ра дом и кон зер ви са њем мор ске ри бе,
• при ку пља ње оста лих мор ских ор га ни за ма и ма те ри ја ла:
при род них би се ра, сун ђе ра, ко ра ла и ал ги.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• улов мор ских си са ра, осим ки то ва, нпр. мор же ва, ту ља на
(ви дје ти: 01.70),
• пре ра ду ки то ва на бро до ви ма фа бри ка ма (ви дје ти: 10.11),
• пре ра ду ри бе, љу ска ра и ме ку ша ца на бро до ви ма ко ји се
ба ве пре ра дом и кон зер ви са њем ри бе или у фа бри ка ма
на коп ну (ви дје ти: 10.20),
• из најм љи ва ње бро до ва за ра зо но ду са по са дом за пре воз
мо рем и при о ба љем (нпр. за ри бо лов), (ви дје ти: 50.10),
• услу ге над зо ра, за шти те и па тро ле у ве зи са ри бо ло вом
(ви дје ти: 84.24),
• спорт ско-ре кре а тив ни ри бо лов и при па да ју ће услу ге
(ви дје ти: 93.19),
• рад ре зер ва та за спорт ски ри бо лов (ви дје ти: 93.19).
03.12 Слат ко вод ни ри бо лов
Овај раз ред укљу чу је:
• ри бо лов на ко мер ци јал ном основу у уну тра шњим во да ма,
• улов слат ко вод них љу ска ра и ме ку ша ца,
• улов слат ко вод них во де них жи во ти ња.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• при ку пља ње слат ко вод них во де них би ља ка и оста лих ор га -
ни за ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пре ра ду ри ба, љу ска ра и ме ку ша ца (ви дје ти: 10.20),
• услу ге над зо ра, за шти те и па тро ле у ве зи са ри бо ло вом
(ви дје ти: 84.24),
• спорт ско-ре кре а тив ни ри бо лов и при па да ју ће услу ге
(ви дје ти: 93.19),
• рад ре зер ва та за спорт ски ри бо лов (ви дје ти: 93.19).
03.2 Аква кул ту ра
Ова гра на об у хва та аква кул ту ру (или во де ни уз гој), тј. про цес
про из вод ње ко ји укљу чу је кул ти ви са ње или уз гој, (укљу чу ју ћи
из лов) во де них ор га ни за ма (ри ба, љу ска ра, ме ку ша ца, би ља ка,
кро ко ди ла, али га то ра и во до зе ма ца), ко ри шће њем тех ни ка ко јом
се по ве ћа ва про из вод ња ор га ни за ма из над при род них ка па ци те та
жи вот не сре ди не (нпр. скла ди ште њем хра не, ис хра ном и за шти -
том од гра бе жљи ва ца).
Уз гој/кул ти ви са ње се од но си до ста ди ју ма мла ђи и/или до њи -
хо ве од ра сле фа зе, до усло ва у ко ји ма је до пу штен из лов тих ор га -
ни за ма. Осим то га, аква кул ту ра (или во де ни уз гој) мо же би ти у
при ват ном, кор по ра тив ном или др жав ном вла сни штву кроз фа зе
уз го ја или раз мно жа ва ња па све до из ло ва по је ди них ор га ни за ма.
03.21 Мор ска аква кул ту ра
Овај раз ред укљу чу је:
• уз гој ри ба у мор ској во ди, укљу чу ју ћи уз гој мор ских
укра сних ри би ца,
• про из вод њу мри је сти шкољ ка ша (ка ме ни це, даг ње итд.),
мла дих ја сто га и шкам па (на кон ста ди ја лар ве) и ри бље
мла ђи,
• уз гој мор ских ал ги и оста лих је сти вих мор ских тра ва,
• уз гој љу ска ра, шко ља ка, ме ку ша ца и оста лих мор ских
жи во ти ња.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• дје лат но сти аква кул ту ре у слан ка стим во да ма,
• дје лат но сти аква кул ту ре у ба зе ни ма или ре зер во а ри ма
са сла ном во дом,
• рад мор ских мри је сти ли шта и риб ња ка,
• рад фар ми мор ских цр ва.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• уз гој жа ба (ви дје ти: 03.22),
• рад ре зер ва та за спорт ски ри бо лов (ви дје ти: 93.19).
03.22 Слат ко вод на аква кул ту ра
Овај раз ред укљу чу је:
• уз гој слат ко вод них ри ба, укљу чу ју ћи уз гој слат ко вод них
укра сних ри би ца,
• уз гој слат ко вод них љу ска ра, шко ља ка, ме ку ша ца и оста лих
во де них жи во ти ња,
• рад слат ко вод них мри је сти ли шта и риб ња ка,
• уз гој жа ба.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• дје лат но сти аква кул ту ре у ба зе ни ма или ре зер во а ри ма са
сла ном во дом (ви дје ти: 03.21),
• рад ре зер ва та за спорт ски ри бо лов (ви дје ти: 93.19). 
ПОД РУЧ ЈЕ B - ВА ЂЕ ЊЕ РУ ДА И КА МЕ НА
Ово под руч је об у хва та ва ђе ње ми не ра ла, ко ји се у при ро ди на -
ла зе у чвр стом (угаљ и ру де), теч ном (наф та) или га со ви том ста њу
(при род ни гас). Ва ђе ње се мо же оба вља ти раз ли чи тим ме то да ма као
што су под зем ни и по вр шин ски коп, бу ше ње, под мор ски коп итд.
Ово под руч је об у хва та и до дат не дје лат но сти у ци љу при пре -
ме ми не рал них си ро ви на за тран спорт и тр жи ште, нпр.: ло мље ње,
дро бље ње, мље ве ње, чи шће ње, су ше ње, раз вр ста ва ње, кон цен -
три са ње ру да, пре во ђе ње при род ног га са у теч но ста ње (утеч ња ва -
ње при род ног га са) и агло ме ра ци је чвр стих го ри ва. Те ра до ве че -
сто из во де је ди ни це за ва ђе ње ре сур са и/или дру ге ко је су смје -
ште не у бли зи ни.
Ру дар ске дје лат но сти раз вр ста ва ју се у обла сти, гра не и раз ре -
де на осно ву глав ног про из ве де ног ми не ра ла. Обла сти 05 и 06 од -
но се се на ва ђе ње фо сил них го ри ва (угља, лиг ни та, наф те, га са);
обла сти 07 и 08 од но се се на ва ђе ње ме тал них ру да, раз ли чи тих
ми не ра ла и про из во да из ка ме но ло ма.
Не ке тех нич ке ра до ве у овом под руч ју, по себ но оне ко ји се од -
но се на ва ђе ње угљи ко во до ни ка, мо гу оба вља ти спе ци ја ли зо ва не
је ди ни це за тре ћа ли ца као ин ду стриј ске услу ге ко је су пред ста -
вље не у обла сти 09.
Ово под руч је ис кљу чу је:
• пре ра ду из ва ђе них си ро ви на [видјети: под руч је C
(Пре ра ђи вач ка ин ду стри ја)],
• ко ри шће ње из ва ђе них си ро ви на, без да ље тран сфор ма ци је
за по тре бе гра ђе ви нар ства [видјети: под руч је F
(Гра ђе ви нар ство)],
• фла ши ра ње при род не из вор ске и ми не рал не во де са
из во ра и вре ла (ви дје ти: 11.07),
• ло мље ње, дро бље ње и дру гу об ра ду не ких вр ста зе мље,
ка ме на и ми не ра ла ко ја ни је по ве за на са ру дар ством и
ва ђе њем (ви дје ти: 23.9).
6 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
05 Ва ђе ње угља и лиг ни та (мр ког угља)
Ова област об у хва та ва ђе ње чвр стих ми не рал них го ри ва кроз
под зем не или по вр шин ске ко по ве и ра до ве (нпр. раз вр ста ва ње, чи -
шће ње, пре со ва ње и оста ле по ступ ке нео п ход не за тран спорт), ко -
ји ства ра ју тр жи шни про из вод.
Ова област не укљу чу је кок со ва ње (ви ди 19.10), по моћ не дје -
лат но сти ко је се од но се на ва ђе ње угља или лиг ни та (мр ког угља),
(ви ди 09.90) или про из вод њу бри ке та (ви ди 19.20).
05.1 Ва ђе ње ка ме ног угља
05.10 Ва ђе ње ка ме ног угља
Овај раз ред укљу чу је:
• ва ђе ње ка ме ног угља под зем ним или по вр шин ским
ко пом, укљу чу ју ћи ва ђе ње ру де ме то дом то пље ња,
• чи шће ње, мје ре ње, раз вр ста ва ње, усит ња ва ње, пре со ва ње
итд. угља због сор ти ра ња, по бољ ша ва ња ква ли те та,
олак ша ва ња тран спор та или скла ди ште ња.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• по нов но до би ја ње ка ме ног угља од сит не жи (сит ног угља).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ва ђе ње лиг ни та (мр ког угља), (ви дје ти: 05.20),
• ва ђе ње тре се та (ви дје ти: 08.92),
• по моћ не дје лат но сти по ве за не са ва ђе њем ка ме ног угља
(ви дје ти: 09.90),
• проб но бу ше ње за ва ђе ње лиг ни та (мр ког угља)
(ви дје ти: 09.90),
• про из вод њу чвр стих го ри ва у кок сним пе ћи ма
(ви дје ти: 19.10),
• про из вод њу бри ке ти ра ног ка ме ног угља (ви дје ти: 19.20),
• из во ђе ње ра до ва на при пре ми на ла зи шта за ва ђе ње угља
(ви дје ти: 43.12).
05.2 Ва ђе ње лиг ни та (мр ког угља)
05.20 Ва ђе ње лиг ни та (мр ког угља)
Овај раз ред укљу чу је:
• ва ђе ње лиг ни та (мр ког угља) под зем ним или по вр шин ским
ко пом, укљу чу ју ћи ва ђе ње ру де ме то дом то пље ња,
• пра ње, су ше ње, усит ња ва ње и пре со ва ње лиг ни та (мр ког
угља) због по бољ ша ва ња ква ли те та, олак ша ва ња
тран спор та или скла ди ште ња.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ва ђе ње ка ме ног угља (ви дје ти: 05.10),
• ва ђе ње тре се та (ви дје ти: 08.92),
• по моћ не дје лат но сти по ве за не са ва ђе њем угља
(ви дје ти: 09.90),
• проб но бу ше ње по ве за но са ва ђе њем угља (ви дје ти: 09.90),
• про из вод њу бри ке ти ра ног лиг ни та (мр ког угља),
(ви дје ти: 19.20),
• из во ђе ње ра до ва на при пре ми на ла зи шта за ва ђе ње
угља (ви дје ти: 43.12).
06 Ва ђе ње си ро ве наф те и при род ног га са
Ова област об у хва та про из вод њу си ро ве наф те, ва ђе ње наф те
из нафт них шкри ља ца и би ту мен ског пи је ска и про из вод њу при -
род ног га са и об на вља ње (до би ја ње) теч них угљи ко во до ни ка. Ова
област об у хва та дје лат но сти по ве за не са ра до ви ма и/или раз во јем
нафт них и га со ви тих на ла зи шта. Та кве дје лат но сти мо гу укљу чи -
ва ти бу ше ње, до вр ша ва ње и опре ма ње бу шо ти на, оспо со бља ва ње
за рад се па ра то ра, раз би ја ча емул зи је, опре ме за де са ли ни за ци ју,
мре же цје во во да за при ку пља ње си ро ве наф те на по љу и све оста -
ле дје лат но сти у при пре ми наф те и га са до тач ке от пре ме са на ла -
зи шта.
Ова област ис кљу чу је:
• услу ге на нафт ним и га сним по љи ма, уз на пла ту или
на осно ву уго во ра (ви дје ти: 09.10),
• про на ла же ње нафт них и га сних на ла зи шта (ви дје ти: 09.10),
• проб но бу ше ње и сон ди ра ње те ре на (ви дје ти: 09.10),
• ра фи ни са ње нафт них про из во да (ви дје ти: 19.20),
• ге о фи зич ка, ге о ло шка и се и змич ка ис тра жи ва ња
(ви дје ти: 71.12).
06.1 Ва ђе ње си ро ве наф те
06.10 Ва ђе ње си ро ве наф те
Овај раз ред укљу чу је:
• ва ђе ње си ро ве наф те.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• ва ђе ње би ту мен ских шкри ља ца и пи је ска,
• про из вод њу си ро ве наф те из би ту мен ских шкри ља ца
и пи је ска,
• по ступ ке за до би ја ње си ро ве наф те: пре ли је ва ње,
де са ли ни за ци ју, де хи дра ци ју, ста би ли за ци ју, итд. 
Овај раз ред ис кљу чу је:
• по моћ не дје лат но сти по ве за не са ва ђе њем наф те и
при род ног га са (ви дје ти: 09.10),
• про на ла же ње наф те и га са (ви дје ти: 09.10),
• про из вод њу нафт них де ри ва та (ви дје ти: 19.20),
• до би ја ње утеч ње них га со ва при про из вод њи нафт них
де ри ва та (ви дје ти: 19.20),
• цје во вод ни тран спорт (ви дје ти: 49.50).
06.2 Ва ђе ње при род ног га са
06.20 Ва ђе ње при род ног га са
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу си ро вог га со ви тог угљи ко во до ни ка
(при род ног га са),
• ва ђе ње кон ден за та,
• одва ја ње теч них фрак ци ја угљи ко во до ни ка,
• од сум по ра ва ње (де сум по ри за ци ја) га со ва.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• ва ђе ње теч них угљи ко во до ни ка ме то дом утеч ња ва ња или
пи ро ли зом.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• по моћ не дје лат но сти по ве за не са ва ђе њем наф те и
при род ног га са (ви дје ти: 09.10),
• про на ла же ње наф те и га са (ви дје ти: 09.10),
• до би ја ње теч них га со ва при ли ком про из вод ње нафт них
де ри ва та (ви дје ти: 19.20),
• про из вод њу ин ду стриј ских га со ва (ви дје ти: 20.11),
• цје во вод ни тран спорт (ви дје ти: 49.50).
07 Ва ђе ње ру да ме та ла
Ова област об у хва та ва ђе ње ми не ра ла ме та ла (ру да) под зем -
ним, по вр шин ским или под мор ским ко пом. Исто та ко об у хва та ра -
до ве на при пре ма њу и обо га ћи ва њу ру да као што су: ло мље ње,
дро бље ње, пра ње, су ше ње, син те ро ва ње, кал ци на ци ја или ис пи ра -
ње ру да, гра ви та циј ска се па ра ци ја или фло та ци ја.
Ова област ис кљу чу је:
• пр же ње пи ри та гво жђа (ви дје ти: 20.13),
• про из вод њу алу ми ни јум ок си да (гли ни це), (ви дје ти: 24.42),
• дје лат но сти ви со ких пе ћи (ви дје ти: област 24).
07.1 Ва ђе ње ру да гво жђа
07.10 Ва ђе ње ру да гво жђа
Овај раз ред укљу чу је:
• ва ђе ње ру да вред но ва них по са др жа ју гво жђа,
• обо га ћи ва ње и агло ме ра ци ју ру да гво жђа.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ва ђе ње и при пре му пи ри та и пи ро ти та (осим пр же ња),
(ви дје ти: 08.91).
07.2 Ва ђе ње ру да обо је них ме та ла
Ова гра на об у хва та ва ђе ње ру да обо је них ме та ла. 
07.21 Ва ђе ње ру да ура ни ју ма и то ри ју ма
Овај раз ред укљу чу је:
• ва ђе ње ру да вред но ва них пре ма са др жа ју ура ни ју ма и
то ри ју ма: ура ни јум ок сид итд.,
• кон цен тра ци ју та квих ру да,
• про из вод њу “жу тог ко ла ча” (ура ни јум ок сид).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• обо га ћи ва ње ру да ура ни ју ма и то ри ју ма (ви дје ти: 20.13),
• про из вод њу ме та ла ура на из ура но вог смо лин ца и
дру гих ру да (ви дје ти: 24.46),
• то пље ње и ра фи ни са ње ура ни ју ма (ви дје ти: 24.46).
07.29 Ва ђе ње оста лих ру да обо је них ме та ла
Овај раз ред укљу чу је:
• ва ђе ње и при пре му ру да вред но ва них углав ном пре ма
са др жа ју обо је них ме та ла:
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 7
- алу ми ни ју ма (бок си та), ба кра, оло ва, цин ка, ко си тра,
ман га на, хро ма, ни кла, ко бал та, мо либ де на, тан та ла,
ва на ди ју ма итд.,
- пле ме ни тих ме та ла: зла та, сре бра, пла ти не.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ва ђе ње и при пре му ру да ура ни ју ма и то ри ју ма
(ви дје ти: 07.21),
• про из вод њу алу ми ни јум ок си да (гли ни це), (ви дје ти: 24.42),
• про из вод њу по лу про и зво да од ба кра или ни кла
(ви дје ти: 24.44, 24.45).
08 Ва ђе ње оста лих ру да и ка ме на
Ова област об у хва та не са мо ва ђе ње ру да и ка ме на већ и чи -
шће ње зе мљи шта од алу ви јал них на но са, ло мље ње ка ме на и упо -
тре бу ису ши ва ча при ли ком до би ја ња со ли. Про из во ди се углав ном
упо тре бља ва ју у гра ђе ви нар ству (нпр. пи је сак, ка мен итд.), у про -
из вод њи ма те ри ја ла (нпр. гли не, гип са, кал ци ју ма итд.), при ли ком
про из вод ње хе миј ских про из во да.
Ова област не укљу чу је об ра ду из ва ђе них ми не ра ла (осим ло -
мље ња, дро бље ња, ре за ња, чи шће ња, су ше ња, раз вр ста ва ња и ми -
је ша ња).
08.1 Ва ђе ње ка ме на, пи је ска и гли не
08.11 Ва ђе ње укра сног ка ме на и ка ме на за гра ђе ви нар ство,
креч ња ка, гип са, кре де и шкри ља ца
Овај раз ред укљу чу је:
• ва ђе ње, гру бу об ра ду и сје че ње укра сног и гра ђе вин ског
ка ме на као што су мер мер, гра нит, пје шчар итд.,
• дро бље ње и ло мље ње укра сног и гра ђе вин ског ка ме на,
• ва ђе ње, ло мље ње и дро бље ње креч ња ка (као нпр. ту ца ни ка
и сл.),
• ва ђе ње гип са и ан хи дри да,
• ва ђе ње кре де и не кал ци ни са ног до ло ми та.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ва ђе ње ми не ра ла за хе ми ка ли је и ђу бри ва (ви дје ти: 08.91),
• про из вод њу кал ци ни са ног (пе че ног) до ло ми та
(ви дје ти: 23.52),
• ре за ње, об ли ко ва ње и об ра ду ка ме на из ван ка ме но ло ма
(ви дје ти: 23.70). 
08.12 Дје лат но сти ко по ва шљун ка и пи је ска; ва ђе ње
гли не и ка о ли на
Овај раз ред укљу чу је:
• ва ђе ње и ба ге ро ва ње ин ду стриј ског пи је ска, пи је ска за
гра ђе ви нар ство и шљун ка,
• ло мље ње и дро бље ње шљун ка,
• ва ђе ње пи је ска,
• ва ђе ње гли не, ва тро стал не гли не и ка о ли на.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ва ђе ње би ту ме но зног пи је ска (ви дје ти: 06.10).
08.9 Ва ђе ње ру да и ка ме на, д. н.
08.91 Ва ђе ње ми не ра ла за хе миј ску про из вод њу и
про из вод њу при род них ми не рал них ђу бри ва
Овај раз ред укљу чу је:
• ва ђе ње при род них фос фа та и при род них со ли ка ли ју ма,
• ва ђе ње при род ног сум по ра,
• ва ђе ње и при пре му пи ри та и пи ро ти та, осим пр же ња,
• ва ђе ње при род ног ба ри јум-сул фа та и кар бо на та (ба ри та
и ви те ри та), при род ног ба ри та, при род ног маг не зи јум-
сул фа та (ки се ри та),
• ва ђе ње зе мља них бо ја, флу о ри та и дру гих ми не ра ла
вред но ва них пре ма са др жа ју хе ми ка ли ја.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• ко па ње гу а на.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ва ђе ње со ли (ви дје ти: 08.93),
• пр же ње пи ри та гво жђа (ви дје ти: 20.13),
• про из вод њу вје штач ких ђу бри ва и азот них је ди ње ња
(ви дје ти: 20.15).
08.92 Ва ђе ње тре се та
Овај раз ред укљу чу је:
• ва ђе ње тре се та,
• при пре му тре се та ра ди по бољ ша ва ња ква ли те та, лак шег
тран спор та или скла ди ште ња.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• услу жне дје лат но сти по ве за не са ва ђе њем тре се та
(ви дје ти: 09.90),
• про из вод њу бри ке ти ра ног тре се та (ви дје ти: 19.20),
• про из вод њу зе мље за цви је ће (мје ша ви не тре се та,
при род не зе мље, пи је ска, ило ва че (гли не), ми не рал них
ђу бри ва итд.), (ви дје ти: 20.15),
• про из вод њу пред ме та од тре се та (ви дје ти: 23.99).
08.93 Ва ђе ње со ли
Овај раз ред укљу чу је:
• ва ђе ње со ли под зем ним ко пом, укљу чу ју ћи ота па ње
и ис пум па ва ње,
• про из вод њу со ли ис па ра ва њем мор ске во де и дру гих
сла них во да,
• дро бље ње, чи шће ње и ра фи ни са ње со ли од стра не
про из во ђа ча. 
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пре ра ду со ли у со ко ја се упо тре бља ва у пре хра ни,
нпр. јо ди ра на со (ви дје ти: 10.84),
• про из вод њу пит ке во де ис па ра ва њем сла не во де
(ви дје ти: 36.00).
08.99 Ва ђе ње оста лих ру да и ка ме на, д. н.
Овај раз ред укљу чу је:
• ру дар ство и ва ђе ње раз ли чи тих ми не ра ла и ма те ри ја ла:
- абра зив них ма те ри ја ла, азбе ста, фо си ла, си ли ци ју ма,
при род ног гра фи та, тал ка, фелд спа та итд.,
- при род ног ас фал та, ас фалт ног ка ме на и при род ног
чвр стог би ту ме на,
- дра гог ка ме ња, кре ме на, ли ску на итд.
09 По моћ не услу жне дје лат но сти у ва ђе њу ру да и ка ме на
Ова област об у хва та спе ци ја ли зо ва не по моћ не услу жне дје -
лат но сти ко је се од но се на ва ђе ње уз на пла ту или на осно ву уго -
во ра. Об у хва ће не су и услу ге ис пи ти ва ња, пу тем тра ди ци о нал них
ме то да ис тра жи ва ња руд них ле жи шта, на осно ву узи ма ња узор ка
сти је на и ге о ло шке ана ли зе, као и бу ше њем, проб ним бу ше њем
или по но вље ним бу ше њем/до бу ши ва њем за по тре бе про на ла же -
ња на ла зи шта наф те и ме тал них и не ме тал них ми не ра ла. Оста ле
спе ци фич не услу ге об у хва та ју мон та жу нафт них по стро је ња,
угра ђи ва ње и це мен ти ра ње за штит них ци је ви, чи шће ње и цр пље -
ње нафт них и га сних на ла зи шта, дре на жу и ис пум па ва ње во де из
руд ни ка, услу ге укла ња ња на но са из руд ни ка итд.
09.1 По моћ не дје лат но сти за ва ђе ње наф те и при род ног
га са
09.10 По моћ не дје лат но сти за ва ђе ње наф те и при род ног
га са
Овај раз ред укљу чу је:
• услу жне дје лат но сти ва ђе ња наф те и га са уз на пла ту
или на осно ву уго во ра:
- услу ге ис пи ти ва ња ко је су по ве за не са ва ђе њем наф те
и га са, нпр. тра ди ци о нал не ме то де ис тра жи ва ња
руд них ле жи шта као што су ге о ло шка ис пи ти ва ња на
по тен ци јал ним на ла зи шти ма,
- усмје ре но бу ше ње и по но вље но бу ше ње/до бу ши ва ње;
мон та жу/де мон та жу по стро је ња за бу ше ње на
на ла зи шту, по пра вља ње и рас кла па ње; уград њу и
це мен ти ра ње за штит них нафт них и га сних ци је ви;
цр пље ње бу шо ти на; по ста вља ње че по ва (за тр па ва ње)
и на пу шта ње ли кви да ци ја бу шо ти на итд.,
- утеч ња ва ње и ре га си фи ка ци ју при род ног га са за
по тре бе тран спор та, на мје сту на ла зи шта,
- услу ге дре на же и ис пум па ва ња, уз на пла ту или на
осно ву уго во ра,
- проб но бу ше ње ко је је по ве за но са ва ђе њем наф те
или га са.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• услу ге за шти те од по жа ра на нафт ним или га сним по љи ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• услу жне дје лат но сти ко је оба вља ју ма ши не за ва ђе ње
наф те и при род ног га са (ви дје ти: 06.10, 06.20),
• спе ци ја ли зо ва не по прав ке ма ши на за ру дар ство
(ви дје ти: 33.12),
8 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
• утеч ња ва ње и ре га си фи ка ци ја при род ног га са за по тре бе
тран спор та, да ље од мје ста на ла зи шта (ви дје ти: 52.21),
• ге о фи зич ка, ге о ло шка и се и змо ло шка ис тра жи ва ња
(ви дје ти: 71.12).
09.9 По моћ не дје лат но сти за оста ло ва ђе ње ру да и ка ме на
09.90 По моћ не дје лат но сти за оста ло ва ђе ње ру да и ка ме на
Овај раз ред укљу чу је:
• по моћ не услу ге уз на пла ту или на осно ву уго во ра, за
по тре бе ру дар ских дје лат но сти обла сти 05, 07 и 08:
- услу ге ис пи ти ва ња, нпр. тра ди ци о нал ном ме то дом
ис тра жи ва ња руд них ле жи шта, као што су узи ма ње
узор ка сти је на и ге о ло шке ана ли зе на бу ду ћим
на ла зи шти ма,
- услу ге дре на же и ис пум па ва ња, уз на пла ту или на
осно ву уго во ра,
- проб но бу ше ње и сон ди ра ње.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• рад руд ни ка или ка ме но ло ма уз на пла ту или на осно ву
уго во ра (ви дје ти: обла сти 05, 07 или 08),
• спе ци ја ли зо ва не по прав ке ма ши на за ру дар ство
(ви дје ти: 33.12),
• услу ге ге о фи зич ких ис тра жи ва ња, уз на пла ту или на
осно ву уго во ра (ви дје ти: 71.12). 
ПОД РУЧ ЈЕ C - ПРЕ РА ЂИ ВАЧ КА ИН ДУ СТРИ ЈА
Ово под руч је об у хва та фи зич ке или хе миј ске тран сфор ма ци је
ма те ри ја ла, суп стан ци или са сто ја ка у но ве про из во де, иако то не
мо же би ти је ди ни уни вер зал ни кри те ри јум за де фи ни са ње пре ра -
ђи вач ке ин ду стри је (ви ди на по ме ну ко ја се од но си на пре ра ду от -
па да). Ма те ри ја ли, суп стан це или са стој ци ко ји се тран сфор ми шу
су си ро ви не ко је на ста ју као про из во ди по љо при вре де, шу мар -
ства, ри бо ло ва, ва ђе ња ру да и ка ме на и дру гих пре ра ђи вач ких дје -
лат но сти. Ве ли ке про мје не, об на вља ње или ре кон струк ци ја про -
из во да уоп ште но се сма тра ју пре ра ђи вач ком ин ду стри јом.
Ре зул тат пре ра ђи вач ког про це са је про из вод ко ји мо же би ти
го тов у сми слу да је спре ман за упо тре бу или кон зу ма ци ју, или по -
лу про и звод ко ји се као улаз (ин пут) да ље пре ра ђу је. На при мјер,
про из вод ра фи ни са ног (пре ра ђе ног) алу ми ни ју ма је по лу про и звод
(улаз) ко ји се ко ри сти у при мар ној про из вод њи алу ми ни ју ма; при -
мар ни алу ми ни јум је по лу про и звод (улаз) у по го ну за из вла че ње
алу ми ниј ске жи це; док је та иста алу ми ниј ска жи ца ин пут у про -
из вод њи жи ча них про из во да.
Про из вод ња спе ци ја ли зо ва них ком по нен ти и њи хо вих ди је ло -
ва, при бо ра и до да та ка ма ши на ма и опре ми, у пра ви лу раз вр ста ва
се у исти раз ред као и про из вод ња ма ши на и опре ме ко ји ма су
дије ло ви и при бор на ми је ње ни. Про из вод ња не спе ци ја ли зо ва них
ком по нен ти и ди је ло ва за ма ши не и опре му, нпр. мо то ри, кли по -
ви, елек трич ни мо то ри, елек трич ни при бор, вен ти ли, пре но сни ци,
ку глич ни ле жа је ви, раз вр ста ва ју се у од го ва ра ју ћи раз ред пре ра -
ђи вач ке ин ду стри је без об зи ра на ма ши не и опре му у ко ју би се ти
пред ме ти мо гли укљу чи ти. Ме ђу тим, про из вод ња спе ци ја ли зо ва -
них ком по нен ти и при бо ра ка лу пље њем или ис ти ски ва њем пла -
стич них ма те ри ја ла укљу че на је у гра ну 22.2.
Пре ра ђи вач ком ин ду стри јом се сма тра са ста вља ње од са став -
них ди је ло ва пре ра ђе них про из во да. Ово об у хва та са ста вља ње
пре ра ђе них про из во да од вла сти то про из ве де них ком по нен ти или
од ку пље них. Та ко ђе, пре ра ђи вач ком ин ду стри јом се сма тра дје -
лат ност на ру чи ла ца про из вод ње ко ји по сје ду ју глав не си ро ви не
као ин пу те у про из вод њи и ко ји по сје ду ју ко нач ни аут пут, али ту
про из вод њу оба вља ју дру ги.
Ре ци кла жа от па да, тј. пре ра да от па да у се кун дар ну си ро ви ну
раз вр ста ва се у гра ну 38.3 (Ре ци кла жа ма те ри ја ла). Ово мо же об у -
хва та ти фи зич ку или хе миј ску тран сфор ма ци ју и не мо же се сма -
тра ти ди је лом пре ра ђи вач ке ин ду стри је. Основ на функ ци ја тих
дје лат но сти је об ра да или пре ра да от па да и због то га се свр ста ва -
ју у под руч је Е [Снабдијевање во дом; ка на ли за ци ја, упра вља ње
от па дом и дје лат но сти са на ци је (ре ме ди ја ци је) жи вот не средине].
Ипак, про из вод ња но вих, фи нал них, про из во да (за раз ли ку од про -
из вод ње се кун дар них си ро ви на), раз вр ста ва се у пре ра ђи вач ку ин -
ду стри ју, па чак и ако се ти про це си ко ри сте от па дом као ула зом
(ин пу том). На при мјер, про из вод ња сре бра из ис тро ше ног фил ма
сма тра се про из вод ним про це сом.
Спе ци ја ли зо ва на одр жа ва ња и по прав ка ин ду стриј ских, по -
слов них и слич них ма ши на и опре ме у пра ви лу се раз вр ста ва ју у
област 33 (По прав ка и инсталaција ма ши на и опре ме). Ме ђу тим,
по прав ка ра чу на ра и пред ме та за лич ну упо тре бу и апа ра та за до -
ма ћин ство раз вр ста ва се у област 95 (По прав ка ра чу на ра и пред -
ме та за лич ну упо тре бу и до ма ћин ство), док се по прав ка мо тор них
во зи ла раз вр ста ва у област 45 (Тр го ви на на ве ли ко и на ма ло мо -
тор ним во зи ли ма и мо то ци кли ма; по прав ка мо тор них во зи ла и мо -
то ци ка ла).
Ин ста ла ци ја ин ду стриј ских ма ши на и опре ме, ко ја се оба вља
као спе ци ја ли зо ва на дје лат ност, раз вр ста ва се у 33.20.
На по ме на: гра ни ца из ме ђу пре ра ђи вач ке ин ду стри је и дру гих
под руч ја кла си фи ка ци о ног си сте ма не ка да мо же би ти не ја сна. Као
оп ште пра ви ло, пре ра ђи вач ка дје лат ност ба ви се тран сфор ма ци -
јом си ро ви на у но ви про из вод. Из лаз (output) је но ви про из вод.
Ме ђу тим, де фи ни ци ја оно га што чи ни но ви про из вод мо же би ти
при лич но су бјек тив на.
За об ја шње ње, сље де ће се дје лат но сти сма тра ју пре ра ђи вач -
ким у овој кла си фи ка ци ји дје лат но сти:
• пре ра да свје же ри бе (при пре ма остри га, ри бљих фи ле та)
ко ја се не оба вља на бро ду (ви дје ти: 10.20),
• па сте ри за ци ја мли је ка и пу ње ње у фла ше (ви дје ти: 10.51),
• кон вер то ва ње ко же (ви дје ти: 15.11),
• им прег на ци ја (за шти та) др ве та (ви дје ти: 16.10),
• штам па ње и при па да ју ће дје лат но сти (ви дје ти: 18.1),
• про тек то ва ње гу ма (ви дје ти: 22.11),
• про из вод ња го то ве смје се бе то на (ви дје ти: 23.63),
• елек тро пре вла че ње, пре вла че ње и то плот на об ра да ме та ла
(ви дје ти: 25.61),
• об на вља ње или фа брич ко по бољ ша ва ње ма ши на,
нпр. ауто мо бил ских мо то ра (ви дје ти: 29.10).
Су прот но то ме, по сто је дје лат но сти ко је се по не кад сма тра ју
пре ра ђи вач ком ин ду стри јом, али се у овој кла си фи ка ци ји дје лат -
но сти раз вр ста ва ју у дру га под руч ја (тј. не раз вр ста ва ју се у пре -
ра ђи вач ку ин ду стри ју). Оне об у хва та ју:
• сје чу др ве та (раз вр ста но у под руч је А - По љо при вре да,
шу мар ство и ри бо лов),
• ис ко ри шћа ва ње по љо при вред них про из во да (раз вр ста но
у под руч је А - По љо при вре да, шу мар ство и ри бо лов),
• при пре му хра не за не по сред ну по тро шњу на ли цу мје ста
(раз вр ста но у област 56 - Дје лат но сти при пре ме и
по слу жи ва ња хра не и пи ћа),
• ис ко ри шћа ва ње ру да и дру гих ми не ра ла (раз вр ста но
у под руч је B - Ва ђе ње ру да и ка ме на),
• из град њу гра ђе ви на и ра до ве ко је се из во де на гра ди ли шту
(раз вр ста но у под руч је F - Гра ђе ви нар ство),
• дје лат но сти раз два ја ња про из во да ве ли ке ко ли чи не и
пре ра спо дје ле у ма ње ко ли чи не, об у хва та ју ћи па ко ва ње,
пре па ки ва ње или пу ње ње у фла ше као што су ли ке ри и
хе ми ка ли је; сор ти ра ње от па да; ми је ша ње бо ја пре ма
на руџ би куп ца; ре за ње ме та ла пре ма на руџ би куп ца;
об ра да чи ји ре зул тат ни су раз ли чи ти, од но сно но ви
про из во ди, раз вр ста ва ју се у под руч је G (Тр го ви на на
ве ли ко и на ма ло; по прав ка мо тор них во зи ла и
мо то ци ка ла).
10 Про из вод ња пре храм бе них про из во да
Ова област об у хва та пре ра ду про из во да по љо при вре де, шу -
мар ства и ри бо ло ва у хра ну и пи ће за љу де и жи во ти ње, об у хва та -
ју ћи про из вод њу ра зно вр сних ин тер ме ди јар них про из во да, ко ји
ни су не по сред но про из во ди хра не. Дје лат ност че сто ге не ри ше
при дру же не про из во де ве ће или ма ње ври јед но сти (нпр. ко же од
кла ња или уља ни ко лач до би јен про из вод њом уља).
Ова област ор га ни зо ва на је пре ма дје лат но сти ма ко је се ба ве
про из вод њом раз ли чи тих вр ста про из во да: ме сом, ри бом, во ћем и
по вр ћем, ма сти ма и уљи ма, мли јеч ним про из во ди ма, про из во ди ма
мље ве них жи та ри ца, про из во ди ма за ис хра ну жи во ти ња и оста лих
пре храм бе них про из во да. Про из вод ња се мо же оба вља ти за соп -
стве ни ра чун или за тре ћа ли ца, нпр. кла ње по на руџ би.
Не ке дје лат но сти сма тра ју се пре ра ђи вач ким (нпр. пе ка ре, по -
сла сти чар ни це и про дав ни це за при пре му ме са итд. ко је про да ју
сво је вла сти те про из во де), чак и кад има ју вла сти ту тр го ви ну на
ма ло сво јих про из во да. Ме ђу тим, ка да је пре ра да у ма њим раз мје -
ра ма и не во ди ка ствар ној тран сфор ма ци ји про из во да, је ди ни це се
раз вр ста ва ју у тр го ви ну на ве ли ко и ма ло - под руч је G (Тр го ви на
на ве ли ко и на ма ло; по прав ка мо тор них во зи ла и мо то ци ка ла).
При пре ма хра не за не по сред ну по тро шњу на ли цу мје ста
развр ста на је у област 56 (Дје лат но сти при пре ме и по слу жи ва ња
хра не и пи ћа).
Об ра да оста та ка и от па да из кла о ни ца за про из вод њу сточ не и
дру ге жи во тињ ске хра не раз вр ста на је у гра ну 10.9, док је пре ра -
да оста та ка и от па да хра не и пи ћа у се кун дар не си ро ви не раз вр -
ста на у гра ну 38.3, а збри ња ва ње от па да хра не и пи ћа у раз ред
38.21.
Ова област не укљу чу је при пре му је ла за не по сред ну по тро -
шњу, као у ре сто ра ни ма.
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 9
10.1 Пре ра да и кон зер ви са ње ме са и про из вод ња
про из во да од ме са
10.11 Пре ра да и кон зер ви са ње ме са
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти кла о ни ца ко је се ба ве кла њем, при пре мом и
па ко ва њем ме са: го ве ди не, сви ње ти не, јаг ње ти не, ме са
од зе че ва, ов че ти не, ме са од де ве итд.,
• про из вод њу свје жег, охла ђе ног или за мр зну тог ме са,
ци је лог (не сје че ног),
• про из вод њу свје жег, охла ђе ног или за мр зну тог ме са,
сје че ног у ко ма де.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• кла ње и пре ра ду ки то ва на коп ну или на спе ци ја ли зо ва ним
бро до ви ма,
• про из вод њу ко жа и кр зна из кла о ни ца, укљу чу ју ћи
од стра њи ва ње дла ке са ко же као при пре ме за да љу
про из вод њу,
• про из вод њу свињ ске ма сти и оста лих је сти вих ма сти
жи во тињ ског по ри је кла,
• пре ра ду жи во тињ ских из ну три ца,
• про из вод њу чу па не ву не.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу је сти вих ма сти од пе ра ди (ви дје ти: 10.12),
• па ко ва ње ме са (ви дје ти: 82.92).
10.12 Пре ра да и кон зер ви са ње ме са пе ра ди
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти кла о ни ца ко је се ба ве кла њем пе ра ди,
при пре мом или па ко ва њем ме са од пе ра ди,
• про из вод њу свје жег, охла ђе ног или за мр зну тог ме са,
при пре мље ног у об ли ку ин ди ви ду ал них пор ци ја,
• про из вод њу је сти вих ма сти од пе ра ди.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу пер ја и па пер ја.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• па ко ва ње ме са (ви дје ти: 82.92).
10.13 Про из вод ња про из во да од ме са и ме са пе ра ди
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу су ше ног, усо ље ног или ди мље ног ме са,
• про из вод њу ме сних пре ра ђе ви на:
- ко ба си ца свих вр ста, са ла ма, кр ва ви ца, са фа ла де,
па ште та, хла де ти не, ку ва не шун ке.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу при пре мље них за мр зну тих је ла од ме са и
ме са пе ра ди (ви дје ти: 10.85),
• про из вод њу го то вих су па ко је са др же ме со (ви дје ти: 10.89),
• тр го ви ну на ве ли ко ме сом (ви дје ти: 46.32),
• па ко ва ње ме са (ви дје ти: 82.92).
10.2 Пре ра да и кон зер ви са ње ри бе, љу ска ра и ме ку ша ца
10.20 Пре ра да и кон зер ви са ње ри бе, љу ска ра и ме ку ша ца
Овај раз ред укљу чу је:
• пре ра ду и кон зер ви са ње ри бе, љу ска ра и ме ку ша ца:
за мр за ва ње, ду бо ко за мр за ва ње, су ше ње, ку ва ње,
ди мље ње, со ље ње, по та па ње у са ла му ру, ста вља ње
у кон зер ве итд.,
• про из вод њу про из во да од ри бе, љу ска ра и ме ку ша ца:
ри бљих фи ле та, ри бље икре, ка ви ја ра, за мје не
ка ви ја ра итд.,
• про из вод њу ри бљих је ла за људ ску упо тре бу или као
хра не за жи во ти ње,
• про из вод њу не је сти вог бра шна, ис ци је ђе ног со ка од ри бе
и оста лих во де них жи во ти ња за људ ску упо тре бу.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• дје лат но сти на бро до ви ма ко ји се ба ве ис кљу чи во
пре ра дом и кон зер ви са њем ри бе,
• пре ра ду мор ских тра ва.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пре ра ду и кон зер ви са ње ри бе на бро до ви ма ко ји се ба ве
ри бо ло вом (ви дје ти: 03.11),
• пре ра ду ки то ва на коп ну или не спе ци ја ли зо ва ним
бро до ви ма (ви дје ти: 10.11),
• про из вод њу уља и ма сти од мор ских жи во ти ња
(ви дје ти: 10.41),
• про из вод њу при пре мље них за мр зну тих је ла од ри бе
(ви дје ти: 10.85),
• про из вод њу ри бље су пе (ви дје ти: 10.89).
10.3 Пре ра да и кон зер ви са ње во ћа и по вр ћа
10.31 Пре ра да и кон зер ви са ње кром пи ра
Овај раз ред укљу чу је:
• пре ра ду и кон зер ви са ње кром пи ра:
- про из вод њу по лу го то вог за мр зну тог кром пи ра,
- про из вод њу су ше ног пи реа од кром пи ра,
- про из вод њу пом фри та,
- про из вод њу чип са (хр ска вог кром пи ра),
- про из вод њу кром пи ро вог бра шна и пре кру пе.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• ин ду стриј ско гу ље ње кром пи ра.
10.32 Про из вод ња со ко ва од во ћа и по вр ћа
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу со ка од во ћа и по вр ћа,
• про из вод њу кон цен тра та свје жег во ћа и по вр ћа.
10.39 Оста ла пре ра да и кон зер ви са ње во ћа и по вр ћа
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу хра не ко ја се углав ном са сто ји од во ћа или
по вр ћа, осим го то вих за мр зну тих је ла или је ла у
кон зер ва ма,
• кон зер ви са ње во ћа, ора ша стог во ћа или по вр ћа:
за мр за ва ње, су ше ње, ста вља ње у уље или сир ће,
ста вља ње у кон зер ве итд.,
• про из вод њу пре храм бе них про из во да од во ћа или по вр ћа,
• про из вод њу џе ма, мар ме ла де и воћ ног же леа,
• про из вод њу пр же ног ора ша стог во ћа,
• про из вод њу хра не и смје са од ора ша стог во ћа.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу ла ко квар љи ве хра не од во ћа или по вр ћа
као што су:
- са ла те; ми је ша не са ла те, за па ко ва не са ла те,
- огу ље но, ољу ште но или ре за но по вр ће,
- то фу (со јин сир).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу со ко ва од во ћа и по вр ћа (ви дје ти: 10.32),
• про из вод њу бра шна или пре кру пе од су вог ма ху на стог
по вр ћа (ви дје ти: 10.61),
• кон зер ви са ње во ћа и ора ша стог во ћа у ше ће ру
(ви дје ти: 10.82),
• про из вод њу је ла при пре мље них од по вр ћа (ви дје ти: 10.85),
• про из вод њу вје штач ких кон цен тра та (ви дје ти: 10.89).
10.4 Про из вод ња биљ них и жи во тињ ских уља и ма сти
Ова гра на об у хва та про из вод њу си ро вих и ра фи ни са них уља
и ма сти биљ ног и жи во тињ ског по ри је кла, осим то пље не или ра -
фи ни са не свињ ске ма сти и оста лих је сти вих жи во тињ ских ма сти.
10.41 Про из вод ња уља и ма сти
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу си ро вих биљ них уља: ма сли но во, со ји но,
пал ми но, сун цо кре то во уље, уље од па муч ног сје ме на,
уље од ре пи це, го ру ши це, уље од ла не ног сје ме на итд.,
• про из вод њу нео д ма шће ног бра шна и пре кру пе мље ве њем
сје ме ња уља ри ца, пло до ва уља них ора ха и уља них
ко шти ца,
• про из вод њу ра фи ни са них биљ них уља: ма сли но вог,
со ји ног уља итд.,
• пре ра ду биљ них уља: ду ва њем, ку ва њем, де хи дра та ци јом,
хи дро ге ни за ци јом итд.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу не је сти вих жи во тињ ских уља и ма сти,
• про из вод њу ри бљег уља и уља мор ских си са ра,
• про из вод њу па муч ног лин тер са (от пад но па муч но влак но),
по га че (ко ла ча) од уља ног сје ме ња и дру гих оста та ка из про -
извод ње уља.
10 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• то пље ње и ра фи ни са ње свињ ске ма сти и оста лих је сти вих
жи во тињ ских ма сти (ви дје ти: 10.11),
• про из вод њу мар га ри на (ви дје ти: 10.42),
• вла жно мље ве ње жи та ри ца (ви дје ти: 10.62),
• про из вод њу уља од ку ку ру за (ви дје ти: 10.62),
• про из вод њу ете рич них уља (ви дје ти: 20.53),
• хе миј ску об ра ду уља и ма сти (ви дје ти: 20.59).
10.42 Про из вод ња мар га ри на и слич них је сти вих ма сти
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу мар га ри на,
• про из вод њу мје ша ви на мар га ри на с до да ци ма и слич них
на ма за,
• про из вод њу ми је ша них ма сно ћа за ку ва ње.
10.5 Про из вод ња мли јеч них про из во да
10.51 Про из вод ња мли је ка, мли јеч них про из во да и си ра
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу свје жег теч ног мли је ка, па сте ри зо ва ног,
сте ри ли зо ва ног, хо мо ге ни зо ва ног и/или об ра ђе ног на ве о ма
ви со ким тем пе ра ту ра ма,
• про из вод њу на пи та ка ба зи ра них на мли је ку,
• про из вод њу па вла ке од свје жег теч ног мли је ка
па сте ри зо ва ног, сте ри ли зо ва ног, хо мо ге ни зо ва ног,
• про из вод њу мли је ка у пра ху и кон ден зо ва ног мли је ка,
за сла ђе ног или не за сла ђе ног,
• про из вод њу мли је ка и па вла ке у чвр стом ста њу,
• про из вод њу пу те ра,
• про из вод њу јо гур та,
• про из вод њу си ра и ур де,
• про из вод њу су рут ке,
• про из вод њу ка зе и на, мли јеч ног ше ће ра (лак то зе) и др.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу свје же по му же ног кра вљег мли је ка
(ви дје ти: 01.41),
• про из вод њу свје же по му же ног мли је ка (ов чи је, ко зје,
коњ ско, ма га ре ће, де ви но итд.), (ви дје ти: 01.43, 01.44
и 01.45),
• про из вод њу за мје не (суп сти ту та) за мли је ко и сир
(ви дје ти: 10.89).
10.52 Про из вод ња сла до ле да и дру гих за мр зну тих смје са
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу сла до ле да и дру гих је сти вих за мр зну тих
смје са, као што је шер бет.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу сла до ле да у сла до ле дар ским рад ња ма
(ви дје ти: 56.10).
10.6 Про из вод ња млин ских про из во да, скро ба и про из во да
од скро ба
Ова гра на об у хва та мље ве ње бра шна или пре кру пе од жи та ри -
ца или по вр ћа, мље ве ње, чи шће ње и по ли ра ње ри же, као и про -
извод њу мје ша ви на бра шна или ти је ста од тих про из во да. Ова
гра на исто та ко об у хва та мље ве ње жи та ри ца и по вр ћа и про из вод -
њу скро ба и про из во да од скро ба.
10.61 Про из вод ња млин ских про из во да
Овај раз ред укљу чу је:
• мље ве ње жи та: про из вод њу бра шна, гри за, пре кру пе
или пе ле та (ку гли ца) од пше ни це, ра жи, зо би (овса),
ку ку ру зног зр на или дру гих жи та ри ца,
• об ра ду ри же: про из вод њу огу ље ног, мље ве ног, по ли ра ног,
гла зи ра ног, дје ли мич но ку ва не или кон вер то ва не ри же;
про из вод њу бра шна од ри же,
• мље ве ње по вр ћа: про из вод њу бра шна и пре кру пе од
су ше ног ма ху на стог по вр ћа, кор је на стог и го мо ља стог
по вр ћа или је сти вог ора ша стог во ћа,
• про из вод њу жит них обро ка (па ху љи ца),
• про из вод њу мје ша ви не бра шна и ти је ста при пре мље не
за хљеб, ко ла че, сит но су во пе ци во или па ла чин ке.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу бра шна и пре кру пе од кром пи ра
(ви дје ти: 10.31),
• вла жно мље ве ње жи та ри ца (ви дје ти: 10.62).
10.62 Про из вод ња скро ба и про из во да од скро ба
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу скро ба од ри же, кром пи ра, ку ку ру за итд.,
• вла жно мље ве ње жи та ри ца,
• про из вод њу глу ко зе, си ру па од глу ко зе, мал то зе,
ину ли на итд.,
• про из вод њу глу те на,
• про из вод њу та пи о ке, за мје на за та пи о ку ко је су
про из ве де не од скро ба,
• про из вод њу уља од ку ку ру за.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу лак то зе (мли јеч ног ше ће ра), (ви дје ти: 10.51),
• про из вод њу ше ће ра из тр ске или ре пе (ви дје ти: 10.81).
10.7 Про из вод ња пе кар ских про из во да, про из во да од
бра шна и ко ла ча
Ова гра на об у хва та про из вод њу пе кар ских про из во да, ма ка ро -
на, тје сте ни не и слич них про из во да.
10.71 Про из вод ња хље ба, свје жих пе ци ва и ко ла ча
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу свје жих пе кар ских про из во да:
- хље ба и пе ци ва,
- свје жих по сла сти ца, ко ла ча, пи та, воћ них пи та,
па ла чин ки, ва фли, ро ла да итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу су вих пе кар ских про из во да (ви дје ти: 10.72),
• про из вод њу тје сте ни не (ви дје ти: 10.73),
• под гри ја ва ње пе кар ских про из во да за тре нут ну
кон зу ма ци ју (ви дје ти: област 56).
10.72 Про из вод ња дво пе ка и кек са; про из вод ња трај них
пе ци ва и ко ла ча
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу хр ска вих про из во да, дво пе ка, кек са и оста лих
су вих пе кар ских про из во да,
• про из вод њу трај них пе ци ва, по сла сти ца и ко ла ча,
• про из вод њу сла них или слат ких гриц ка ли ца (шта пи ћа,
кре ке ра, пе ре та ка итд.).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу чип са (ви дје ти: 10.31).
10.73 Про из вод ња ма ка ро на, ре за на ца, ку ску са и слич них
про из во да од бра шна
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу тје сте ни на као што су ма ка ро ни и њо ке
без об зи ра на то да ли су ку ва ни и пу ње ни или ни су,
• про из вод њу ку ску са,
• про из вод њу кон зер ви са не или за мр зну те тје сте ни не.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу је ла од ку ску са (ви дје ти: 10.85),
• про из вод њу су па ко је са др же тје сте ни ну (ви дје ти: 10.89).
10.8 Про из вод ња оста лих пре храм бе них про из во да
Ова гра на об у хва та про из вод њу ше ће ра и про из во да од ше ће -
ра, го то вих је ла и обро ка, ка фе, ча ја и за чи на, као и ла ко квар љи -
вих пре храм бе них про из во да и спе ци ја ли те та.
10.81 Про из вод ња ше ће ра
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу или ра фи ни са ње ше ће ра (са ха ро зе) и за мје на
за ше ћер ко ји се до би ја из со ка ше ћер не тр ске, ре пе, ја во ра
и пал ме,
• про из вод њу ше ћер ног си ру па,
• про из вод њу ме ла се,
• про из вод њу си ру па и ше ће ра од ја во ра.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу глу ко зе, си ру па од глу ко зе, мал то зе
(ви дје ти: 10.62).
10.82 Про из вод ња ка ка оа, чо ко ла де и про из во да од ше ће ра
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ка ка оа, ка као-пу те ра, ка као-ма сти и ка као-уља,
• про из вод њу чо ко ла де и чо ко лад них бом бо на,
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 11
• про из вод њу про из во да од ше ће ра: ка ра ме ла, ка шуа, ну га та,
фон да на, би је ле чо ко ла де,
• про из вод њу гу ма за жва ка ње,
• кон зер ви са ње уше ће ре ног во ћа, ора ша стог во ћа, ко ра од во -
ћа и дру гих ди је ло ва биљ ки,
• про из вод њу слат ких дра же ја и па сти ла (про тив ка шља).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ше ће ра (са ха ро зе), (ви дје ти: 10.81).
10.83 Пре ра да ча ја и ка фе
Овај раз ред укљу чу је:
• де ко фе и ни зо ва ње и пр же ње ка фе,
• про из вод њу про из во да од ка фе:
- мље ве на ка фа,
- ин стант-ка фа (рас твор љи ва ка фа),
- екс трак ти и кон цен тра ти ка фе,
• про из вод њу за мје на (суп сти ту та) за ка фу,
• про из вод њу мје ша ви не ча ја и ма те ча ја,
• про из вод њу екс тра ка та и пре па ра та на ба зи ча ја или
ма те ча ја,
• па ко ва ње ча ја, укљу чу ју ћи и па ко ва ње у ке си це.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу биљ них смје са (ме тви це, ка ми ли це итд.).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ину ли на (ви дје ти: 10.62),
• про из вод њу ал ко хол них пи ћа, пи ва, ви на и освје жа ва ју ћих
пи ћа (ви дје ти: област 11),
• при пре му биљ них про из во да за упо тре бу у фар ма ци ји
(ви дје ти: 21.20).
10.84 Про из вод ња за чи на и дру гих до да та ка хра ни
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу за чи на, со со ва и дру гих до да та ка:
- ма јо не зе,
- го ру ши це (сла чи це) / бра шна и пре кру пе,
- сен фа,
• про из вод њу сир ће та.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• пре ра ду (нпр. дро бље ње, пре чи шћа ва ње и ра фи ни са ње)
со ли у со ко ја се ко ри сти у ис хра ни, нпр. јо ди ра на со.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• уз гој за чин ских усје ва (ви дје ти: 01.28).
10.85 Про из вод ња го то ве хра не и је ла
Овај раз ред об у хва та про из вод њу го то ве (тј. спре мље не, за чи -
ње не и ку ва не) хра не и је ла. То су пре ра ђе на је ла ка ко би се са чу -
ва ли у за мр зну том или кон зер ви са ном об ли ку и обич но су па ко ва -
на и при пре мље на за да љу про да ју. Овај раз ред не укљу чу је спре -
ма ње хра не за не по сред ну по тро шњу на ли цу мје ста, као што је
слу чај у ре сто ра ни ма. Да би се хра на сма тра ла је лом, мо ра се са -
сто ја ти из нај ма ње два раз ли чи та са стој ка (осим за чи на итд.).
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу је ла од ме са или је ла од ме са пе ра ди,
• про из вод њу је ла од ри бе, укљу чу ју ћи “ри бу и чипс”,
• про из вод њу је ла од по вр ћа,
• про из вод њу за мр зну тих или на дру ги на чин кон зер ви са них
пи ца (pizza).
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу до ма ћих и на ци о нал них је ла.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу свје же хра не или је ла са ма ње (ви дје ти:
од го ва ра ју ћи раз ред у обла сти 10) од два са стој ка,
• про из вод њу ла ко квар љи вих го то вих је ла (ви дје ти: 10.89),
• тр го ви ну на ма ло го то вом хра ном и је ли ма у про дав ни ца ма
(ви дје ти: 47.11 и 47.29),
• тр го ви ну на ве ли ко го то вом хра ном и је ли ма
(ви дје ти: 46.38),
• услу ге до ста вља ња хра не на осно ву уго во ра
(ви дје ти: 56.29).
10.86 Про из вод ња хо мо ге ни зо ва них пре храм бе них
про из во да и ди је тет ске хра не
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу хра не за по себ ну ну три ци о ни стич ку упо тре бу:
- хра на за до јен чад,
- мли јеч на и дру га до пун ска хра на,
- хра на за бе бе,
- ни ско ка ло рич на хра на и хра на са сма ње ном
ка ло рич ном ври јед но шћу на ми је ње на за ре гу ли са ње
тје ле сне те жи не,
- ди је тал на хра на за спе ци јал не ме ди цин ске свр хе,
- хра на са сма ње ним са др жа јем на три ју ма, укљу чу ју ћи
и ди је тал не со ли са сма ње ним са др жа јем на три ју ма
или без на три ју ма,
- хра на без глу те на,
- хра на за упо тре бу при ја ким фи зич ким на по ри ма,
по себ но за спор ти сте,
- хра на за ди ја бе ти ча ре.
10.89 Про из вод ња оста лих пре храм бе них про из во да, д. н.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу су па и чор би,
• про из вод њу вје штач ког ме да и ка ра ме ла,
• про из вод њу ла ко квар љи вих го то вих је ла као што су:
- сен дви чи,
- свје жа (не пе че на) пи ца (pizza),
• про из вод њу до да та ка хра ни и дру гих про из во да хра не итд.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу ква сца,
• про из вод њу екс тра ка та и со ко ва од ме са, ри ба, љу ска ра или
ме ку ша ца,
• про из вод њу за мје на (суп сти ту та) за мли је ко и сир,
• про из вод њу про из во да од ја ја, ал бу ми на од ја ја,
• про из вод њу вје штач ких кон цен тра та.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ла ко квар љи ве го то ве хра не од во ћа и по вр ћа
(ви дје ти: 10.39),
• про из вод њу за мр зну тих пи ца (pizza), (ви дје ти: 10.85),
• про из вод њу ал ко хол них пи ћа, пи ва, ви на и освје жа ва ју ћих
пи ћа (ви дје ти: област 11).
10.9 Про из вод ња го то ве хра не за жи во ти ње
10.91 Про из вод ња го то ве хра не за до ма ће жи во ти ње
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу го то ве хра не за жи во ти ње, укљу чу ју ћи
кон цен тра те и до дат ке хра не за жи во ти ње,
• при пре ма ње не ми је ша не хра не за жи во ти ње.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• пре ра ду от па да из кла о ни ца за про из вод њу хра не за
жи во ти ње.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ри бље хра не за ис хра ну жи во ти ња
(ви дје ти: 10.20),
• про из вод њу по га че (ко ла ча) од уља ног сје ме ња
(ви дје ти: 10.41),
• дје лат но сти чи ји су ре зул тат нус про и зво ди ко ји се без
по себ не пре ра де мо гу ко ри сти ти за ис хра ну жи во ти ња,
нпр. по га че (ко ла ча) од уља ног сје ме ња, оста ци мље ве них
жи та ри ца итд. (ви дје ти: 10.41 и 10.61).
10.92 Про из вод ња го то ве хра не за кућ не љу бим це
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу го то ве хра не за кућ не љу бим це (псе, мач ке,
пти це, ри бе итд.).
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• пре ра ду от па да из кла о ни ца за про из вод њу хра не за
жи во ти ње.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ри бље хра не за ис хра ну жи во ти ња
(ви дје ти: 10.20),
• про из вод њу по га че (ко ла ча) од уља ног сје ме ња
(ви дје ти: 10.41),
• дје лат но сти чи ји су ре зул тат нус про и зво ди ко ји се без
по себ не пре ра де мо гу ко ри сти ти за ис хра ну жи во ти ња,
нпр. по га че (ко ла чи) од уља ног сје ме ња, оста ци мље ве них
жи та ри ца итд. (ви дје ти: 10.41 и 10.61).
12 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
11 Про из вод ња пи ћа
Ова област об у хва та про из вод њу пи ћа као што су без ал ко хол -
на пи ћа и ми не рал на во да, про из вод њу ал ко хол них пи ћа ко ја се
углав ном до би ја ју фер мен та ци јом пи ва и ви на и про из вод њу де -
сти ло ва них ал ко хол них пи ћа.
Ова област ис кљу чу је:
• про из вод њу со ко ва од во ћа и по вр ћа (ви дје ти: 10.32),
• про из вод њу на мли је ку ба зи ра них пи ћа (ви дје ти: 10.51),
• про из вод њу про из во да од ка фе, ча ја и ма те ча ја
(ви дје ти: 10.83).
11.0 Про из вод ња пи ћа
11.01 Де сти ло ва ње, пре чи шћа ва ње и ми је ша ње ал ко хол них
пи ћа
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу де сти ло ва них, пит ких, ал ко хол них пи ћа:
ви ски ја, ра ки је, џи на, ли ке ра итд.,
• про из вод њу пи ћа ко ја су ми је ша на са де сти ло ва ним
ал ко хол ним пи ћи ма,
• ми је ша ње де сти ло ва ног шпи ри та,
• про из вод њу не у трал них шпи ри та.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу не де сти ло ва них ал ко хол них пи ћа
(ви дје ти: 11.02, 11.06),
• про из вод њу син те тич ког етил-ал ко хо ла (ви дје ти: 20.14),
• про из вод њу етил-ал ко хо ла из фер мен то ва них ма те ри ја ла
(ви дје ти: 20.14),
• фла ши ра ње и ети ке ти ра ње [видјети: 46.34 (ако се оба вља
у са ста ву тр го ви не на ве ли ко) и 82.92 (ако се оба вља уз
на пла ту или на осно ву уго во ра)].
11.02 Про из вод ња ви на од гро жђа
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ви на,
• про из вод њу пје ну ша вих ви на,
• про из вод њу ви на из кон цен три са не вин ске ши ре.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• ми је ша ње, пре чи шћа ва ње и фла ши ра ње ви на,
• про из вод њу без ал ко хол ног ви на или ви на са ни ским
са др жа јем ал ко хо ла.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• фла ши ра ње и ети ке ти ра ње [видјети: 46.34 (ако се оба вља
у са ста ву тр го ви не на ве ли ко) и 82.92 (ако се оба вља уз
на пла ту или на осно ву уго во ра)].
11.03 Про из вод ња ја бу ко ва че и ви на од оста лог во ћа
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу фер мен то ва них, али не де сти ло ва них
ал ко хол них пи ћа: ви но од ри же (са ке), ја бу ко ва че,
кру шко ва че, ме до ви не и дру гих воћ них ви на.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу ме до ви не и ми је ша них пи ћа ко ја са др же
воћ на ви на.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• фла ши ра ње и ети ке ти ра ње [видјети: 46.34 (ако се оба вља
у са ста ву тр го ви не на ве ли ко) и 82.92 (ако се оба вља уз
на пла ту или на осно ву уго во ра)].
11.04 Про из вод ња оста лих не де сти ло ва них фер мен то ва них
пи ћа
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу вер му та, ме до ви не, са ке (ви но од ри же) и сл.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• фла ши ра ње и ети ке ти ра ње [видјети: 46.34 (ако се оба вља
у са ста ву тр го ви не на ве ли ко) и 82.92 (ако се оба вља уз
на пла ту или на осно ву уго во ра)].
11.05 Про из вод ња пи ва
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу пи ћа до би је ног вре њем сла да као што је пи во,
ен гле ско би је ло пи во (ale), цр но пи во (porter) и ја ко цр но
пи во (stout).
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу без ал ко хол ног пи ва или пи ва са ни ским
са др жа јем ал ко хо ла.
11.06 Про из вод ња сла да
11.07 Про из вод ња освје жа ва ју ћих пи ћа; про из вод ња
ми не рал не во де и дру гих фла ши ра них во да
Овај раз ред об у хва та про из вод њу без ал ко хол них пи ћа (осим
без ал ко хол ног пи ва и ви на).
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу при род не ми не рал не во де и оста ле фла ши ра не
во де,
• про из вод њу освје жа ва ју ћих пи ћа:
- без ал ко хол них аро ма ти зо ва них или за сла ђе них во да:
ли му на да, оран жа да, ко ла, воћ них со ко ва, то ни ка итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу со ка од во ћа и по вр ћа (ви дје ти: 10.32),
• про из вод њу пи ћа за сно ва них на мли је ку (ви дје ти: 10.51),
• про из вод њу про из во да од ка фе, ча ја и ма те ча ја
(ви дје ти: 10.83),
• про из вод њу пи ћа ко ји ма је ба за ал ко хол (ви дје ти: 11.01,
11.02, 11.03, 11.04, 11.05),
• про из вод њу без ал ко хол ног ви на (ви дје ти: 11.02),
• про из вод њу без ал ко хол ног пи ва (ви дје ти: 11.05),
• про из вод њу ле да (ви дје ти: 35.30),
• фла ши ра ње и ети ке ти ра ње [видјети: 46.34 (ако се оба вља
у са ста ву тр го ви не на ве ли ко) и 82.92 (ако се оба вља уз
на пла ту или на осно ву уго во ра)].
12 Про из вод ња ду ван ских про из во да
Ова област об у хва та пре ра ду по љо при вред ног про из во да ду -
ва на у об лик ко ји је од го ва ра ју ћи за крај њу по тро шњу.
12.0 Про из вод ња ду ван ских про из во да
12.00 Про из вод ња ду ван ских про из во да
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ду ван ских про из во да и за мје на (суп сти ту та) за
ду ван ске про из во де: ци га ре та, ду ва на за ци га ре те, ци га ра, ду ва на
за лу лу, ду ва на за жва ка ње, бур му та,
• про из вод њу “хо мо ге ни зо ва ног” ду ва на и ду ван ских фо ли ја
(“ре кон сти ту и са ног” ду ва на).
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• пу шта ње коријења и по нов но су ше ње ду ва на,
• при род ну или вје штач ку фер мен та ци ју ду ва на.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• га је ње и при мар ну пре ра ду ду ва на (ви дје ти: 01.15, 01.63).
13 Про из вод ња тек сти ла
Ова област об у хва та при пре ма ње и пре де ње тек стил них вла -
ка на, као и тек стил них тка ни на, до вр ша ва ње тек сти ла и одје ће,
про из вод њу го то вих тек стил них про из во да, осим одје ће (нпр. ру -
бља за до ма ћин ство, по кри ва ча, про стир ки, ужа ди итд.). Га је ње
при род них вла ка на при па да обла сти 01, док је про из вод ња син те -
тич ких вла ка на хе миј ски про цес ко ји се раз вр ста ва у раз ред 20.60.
Про из вод ња одје ће раз вр ста ва се у област 14.
13.1 При пре ма и пре де ње тек стил них вла ка на
13.10 При пре ма и пре де ње тек стил них вла ка на
Овај раз ред об у хва та при прем не рад ње на тек стил ним влак ни -
ма и пре де ње тек стил них вла ка на. Ово се мо же вр ши ти на раз ли -
чи тим си ро ви на ма као што су сви ла или ву на, као и на дру гим
влак ни ма жи во тињ ског, биљ ног или вје штач ког по ри је кла, те па -
пи ра, ста кла итд.
Овај раз ред укљу чу је:
• при прем не рад ње на тек стил ним влак ни ма:
- на мо та ва ње и пра ње сви ле,
- од ма шћи ва ње и кар бо ни зо ва ње ву не и бо је ње ру на,
- гре бе на ње и че шља ње свих вр ста вла ка на, би ло
жи во тињ ског, биљ ног или вје штач ког по ри је кла.
• пре де ње и про из вод ња пре ди ва и кон ца за тка ње или
ши ва ње за про да ју или да љу про из вод њу:
- тр ља ње ла на,
- тек сту ри са ње, ду бли ра ње, упре да ње, ка бли ра ње и
на ма ка ње пре ди ва од вје штач ких или син те тич ких
фи ла ме на та.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу пре ди ва од па пи ра.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• при прем не рад ње ко је се оба вља ју у ком би на ци ји са
по љо при вре дом (ви дје ти: област 01),
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 13
• по та па ње у во ду би ља ка ко је са др же биљ на тек стил на
влак на (ју та, лан, ко ко со во влак но итд.), (ви дје ти: 01.16),
• чи шће ње па му ка од сје ме ња (ви дје ти: 01.63),
• про из вод њу син те тич ких или вје штач ких вла ка на,
про из вод њу јед но стру ких пре ди ва (укљу чу ју ћи
ви со ко от пор на пре ди ва и пре ди ва за те пи хе) од
вје штач ких и син те тич ких вла ка на (ви дје ти: 20.60),
• про из вод њу ста кле них вла ка на (ви дје ти: 23.14).
13.2 Тка ње тек сти ла
13.20 Тка ње тек сти ла
Овај раз ред об у хва та про из вод њу тек сти ла ко ји се мо же до би -
ти из раз ли чи тих си ро ви на као што су сви ла, ву на, оста ла влак на
жи во тињ ског, биљ ног или вје штач ког по ри је кла, па пи ра или ста -
кла итд.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ши ро ких тка ни на од пре ди ва, па муч ног ти па,
ву не ног ти па, од че шља не ву не или од пре ди ва сви ле ног ти па,
укљу чу ју ћи и мје ша ви не од вје штач ког или син те тич ког пре ди ва
(по ли про пи лен итд.),
• про из вод њу оста лих ши ро ких тка ни на ко ри шће њем ла на,
ра ми је, ко но пље, ју те, ли ка и спе ци јал них пре ди ва.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу тан ког бу клеа, жа нил тка ни на, фро ти ра,
га зе итд.,
• про из вод њу тка ни на од ста кле них вла ка на,
• про из вод њу кон ца од ин ди го-влак на и ара мид ног влак на,
• про из вод њу ими та ци је кр зна тка њем.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу пле те них и ку ки ча них тка ни на (ви дје ти: 13.91),
• про из вод њу пре кри ва ча за под од тек сти ла (ви дје ти: 13.93),
• про из вод њу нет ка ног тек сти ла (ви дје ти: 13.95),
• про из вод њу уских тка ни на (ви дје ти: 13.96),
• про из вод њу фил ца (ви дје ти: 13.99).
13.3 До вр ша ва ње тек сти ла
13.30 До вр ша ва ње тек сти ла
Овај раз ред об у хва та до вр ша ва ње тек сти ла и одје ће, тј. би је -
ље ње, бо је ње, до ра ђи ва ње и слич не дје лат но сти.
Овај раз ред укљу чу је:
• би је ље ње и бо је ње тек стил них вла ка на, пре ди ва, тка ни на
и тек стил них про из во да, об у хва та ју ћи одјев не пред ме те,
• до ра ђи ва ње, су ше ње, па ре ње, ску пља ње, по пра вља ње,
сан фо ри зо ва ње, мер це ри за ци ју тек сти ла и тек стил них
про из во да, укљу чу ју ћи одјев не пред ме те.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• из бје љи ва ње џин са,
• пли си ра ње и слич ни ра до ви на тек сти лу,
• хи дро и зо ла ци ју, пре вла че ње, гу ми ра ње или им прег на ци ју
на ку пље ној одје ћи,
• штам па ње на тек сти лу и одјев ним пред ме ти ма
си то штам па њем.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу тек стил них тка ни на им прег ни са них,
пре ву че них, пре кри ве них или ла ми ни са них гу мом, у
ко ји ма је гу ма глав ни са сто јак (ви дје ти: 22.19).
13.9 Про из вод ња оста лог тек сти ла
Ова гру па об у хва та про из вод њу про из во да од тек сти ла, осим
одјев них пред ме та, као што су го то ви тек стил ни пред ме ти, те пи си
и про стир ке, ужад, уске тек стил не тка ни не, укра си итд.
13.91 Про из вод ња пле те них и ку ки ча них тка ни на
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу и об ра ду пле те них и ку ки ча них тка ни на:
- бу клеа и фро тир них тка ни на,
- мре жа стих тка ни на и тка ни на за по ста вља ње на
про зо ре, пле те них на “rachel” и слич ним ма ши на ма,
- оста ле пле те не и ку ки ча не тка ни не.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу вје штач ког кр зна, ими та ци је, пле те њем.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу оста лих мре жа стих тка ни на и тка ни на од
чип ке за по ста вља ње на про зо ре, пле те них на “rachel”
и слич ним ма ши на ма (ви дје ти: 13.99),
• про из вод њу пле те не и ку ки ча не одје ће (ви дје ти: 14.39).
13.92 Про из вод ња го то вих тек стил них про из во да, осим
одје ће
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу го то вих про из во да од би ло ког тек стил ног
ма те ри ја ла, укљу чу ју ћи и про из во де од пле те них или
ку ки ча них тка ни на:
- ће бад, на пра вље на од свих вр ста ма те ри ја ла,
укљу чу ју ћи и ће бад за пу то ва ња,
- по сте љи на, сто но, то а лет но и ку хињ ско плат не но
ру бље,
- по кри ва чи, јор га ни, ја сту ци, ја сту чи ћи, вре ће за
спа ва ње итд.,
• про из вод њу го то вих про из во да за опре ма ње као што су:
- за вје се, за сто ри, ро лет не, пре кри ва чи за кре вет, на вла ке
за на мје штај или ма ши не итд.,
- це ра де, ша то ри, про из во ди за кам по ва ње, је дра,
за штит ни ци за сун це, пре кри ва чи за ауто мо би ле,
ма ши не и на мје штај итд.,
- за ста ве, бар ја ци, за ста ви це итд.,
- кр пе за пра ши ну, кр пе за су до ве и слич ни про из во ди,
по ја се ви за спа са ва ње, па до бра ни итд.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу ди је ло ва од тек сти ла за елек трич ну ће бад,
• про из вод њу руч но тка них та пи се ри ја.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу тек стил них про из во да за тех нич ке свр хе
(ви дје ти: 13.96).
13.93 Про из вод ња те пи ха и про стир ки за под
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу пре кри ва ча за под од тек сти ла:
- те пи си, про стир ке за под, по кри ва чи и асу ре.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу иглом ра ђе них пре кри ва ча за под од фил ца.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу асу ра и по кри ва ча од пле тар ских ма те ри ја ла
(ви дје ти: 16.29),
• про из вод њу пре кри ва ча за под од плу та (ви дје ти: 16.29),
• про из вод њу ела стич них пре кри ва ча за под као што су
ви нил, ли но ле ум (ви дје ти: 22.23).
13.94 Про из вод ња ужа ди, ко но па ца, пле те ни ца и мре жа
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу пле те ни ца, ужа ди, ка на па и ко но па ца (ка бло ва)
од тек стил них вла ка на, тра ка или слич них ма те ри ја ла, без
об зи ра на то да ли су им прег ни са ни, пре ву че ни, по кри ве ни
или об ло же ни гу мом или пла стич ном ма сом,
• про из вод њу чво ро ва них мре жа од упре де ног кон ца, ужа ди
или ко ноп ца,
• про из вод њу про из во да од ужа ди или мре жа: ри бар ске
мре же, од бој ни ци за бро до ве, ја сту ци за ис то ва ра ње,
ом че за те рет, ко ноп ци и ужад опре мље ни ме тал ним
пр сте но ви ма итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу мре жи ца за ко су (ви дје ти: 14.19),
• про из вод њу ко ноп ца од жи це (ви дје ти: 25.93),
• про из вод њу мре жа за спорт ски ри бо лов (ви дје ти: 32.30).
13.95 Про из вод ња нет ка ног тек сти ла и про из во да од
нет ка ног тек сти ла, осим одје ће
Овај раз ред об у хва та све дје лат но сти ко је при па да ју про -
извод њи тек сти ла и тек стил них про из во да ко је ни су раз вр ста не на
дру гом мје сту у обла сти ма 13 и 14, а укљу чу ју ве ли ки број пре ра -
да и ра зно вр сних про из во да.
13.96 Про из вод ња оста лих тех нич ких и ин ду стриј ских тек -
стил них про из во да
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу уских тка ни на, укљу чу ју ћи и тка ни не на
осно ву без по тке ко је су са ста вље не по мо ћу ље пљи вих
ма те ри ја ла,
• про из вод њу ети ке та или на љеп ни ца, знач ки итд.,
• про из вод њу укра сних пред ме та: пле те ни це, ре се,
пом пи ни итд.,
14 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
• про из вод њу тка ни на им прег ни са них, пре ву че них,
пре кри ве них или ла ми ни са них пла стич ном ма сом,
• про из вод њу ме та ли зо ва ног или оба ви је ног пре ди ва,
гу ме них ни ти оба ви је них тек стил ним ма те ри ја лом,
тек стил ног пре ди ва или тра ка пре кри ве них,
им прег ни са них, пре ву че них или об ло же них
гу мом или пла стич ном ма сом,
• про из вод њу корд-тка ни не ве ли ке чвр сти не од вје штач ког
пре ди ва за ауто мо бил ске гу ме,
• про из вод њу ра зних об ра ђе них или пре сву че них тка ни на:
кру тих тка ни на или слич них укру ће них тка ни на, тка ни на
пре сву че них гу мом или скроб ним са стој ци ма,
• про из вод њу ра зно вр сних тек стил них про из во да:
тек стил них фи ти ља и ва тро от пор не мре жи це за гас,
• про из вод њу пре кри ве них тка ни на, цри је ва за шмр ко ве,
пре но сних и те ку ћих (по гон ских) тра ка и по ја се ва (без
об зи ра на то да ли су или ни су по ја ча ни ме та лом или
не ким дру гим ма те ри ја лом), тка ни на за си та, тка ни на за
фил те ре,
• про из вод њу тек стил них про из во да за опре ма ње мо тор них
во зи ла,
• про из вод њу плат на и одје ће за сли ка ње. 
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу пре но сних тра ка, пре но сних и те ку ћих
(по гон ских) ка и ше ва од тек стил не тка ни не, пре ди ва или
кор да им прег ни са них, пре сву че них, пре кри ве них или
ла ми ни са них гу мом, ка да је гу ма глав ни са сто јак
(ви дје ти: 22.19),
• про из вод њу пло ча или фо ли ја од це лу лар не гу ме или
пла стич них ма са у ком би на ци ји са тек сти лом са мо
у ци љу ње го вог по ја ча ва ња (ви дје ти: 22.19, 22.21),
• про из вод њу тка ни на од пле те не ме тал не жи це
(ви дје ти: 25.93).
13.99 Про из вод ња оста лих тек стил них про из во да, д. н.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу фил ца,
• про из вод њу ти ла и дру гих мре жа стих тка ни на, чип ке у
ко ма ди ма, тра ка ма или са мо ти ви ма ве зе них тка ни на,
• про из вод њу тек стил них тра ка осје тљи вих на при ти сак,
• про из вод њу ве зи ца за ци пе ле од тек сти ла,
• про из вод њу ја сту чи ћа за пу де ри са ње и ру ка ви ца без
пр сти ју.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу иглом ра ђе них по кри ва ча за под од фил ца
(ви дје ти: 13.93),
• про из вод њу тек стил не ва те и про из во да од ва те: хи ги јен ски
уло шци, там по ни итд. (ви дје ти: 17.22).
14 Про из вод ња одје ће
Ова област по кри ва ком плет ну из ра ду одје ће (кон фек ци ја или
по мје ри), од свих ма те ри ја ла (нпр. ко же, тка ни на, пле те них или
ку ки ча них ма те ри ја ла) и свих вр ста одје ће (нпр. спо ља шње одје ће
и ру бља за му шкар це, же не и дје цу; рад не одје ће, одје ће за из ла -
ске и сва ко днев не одје ће, итд.) и при бо ра. Не ма раз ли ке из ме ђу
одје ће за од ра сле и одје ће за дје цу, као ни из ме ђу мо дер не или тра -
ди ци о нал не одје ће.
Област 14 об у хва та ин ду стри ју кр зна (кр зно и одје ћа од кр -
зна).
14.1 Про из вод ња одје ће, осим одје ће од кр зна
Ова гра на об у хва та про из вод њу одје ће. Ма те ри јал ко ји се ко -
ри сти у про из вод њи мо же би ти би ло ко је вр сте и мо же би ти пре -
сву чен, им прег ни сан или гу ми ран.
14.11 Про из вод ња ко жне одје ће
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу одје ће од ко же или ком по зит не ко же,
укљу чу ју ћи ин ду стриј ски рад ни при бор као што је
ко жна пре га ча за ва ре ње.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу одјев них пред ме та од кр зна (ви дје ти: 14.20),
• про из вод њу ко жних спорт ских ру ка ви ца и спорт ских
на глав них гар ни ту ра (ви дје ти: 32.30),
• про из вод њу про тив по жар не и за штит не без бјед но сне
одје ће (ви дје ти: 32.99).
14.12 Про из вод ња рад не одје ће
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу обу ће (ви дје ти: 15.20),
• про из вод њу про тив по жар не и за штит не без бјед но сне
одје ће (ви дје ти: 32.99),
• по прав ку одјев них пред ме та (ви дје ти: 95.29).
14.13 Про из вод ња оста ле спо ља шње одје ће
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу оста ле одје ће из ра ђе не од ма те ри ја ла као
што су тка не, пле те не или ку ки ча не тка ни не, нет ка ни
тек стил и др., за му шкар це, же не и дје цу:
- ка пу ти, оди је ла, ком пле ти, јак не, пан та ло не, сук ње
и др.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• ши ве ње оди је ла по мје ри,
• про из вод њу ди је ло ва за спо ме ну те про из во де.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу одје ће од кр зна (осим на глав них гар ни ту ра),
(ви дје ти: 14.20),
• про из вод њу одјев них пред ме та од гу ме или пла стич них
ма са ко ји ни су ши ве ни већ са мо сли је пље ни
(ви дје ти: 22.19, 22.29),
• про из вод њу про тив по жар не и за штит не без бјед но сне
одје ће (ви дје ти: 32.99),
• по прав ку одјев них пред ме та (ви дје ти: 95.29).
14.14 Про из вод ња ру бља
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ру бља из ра ђе ног од ма те ри ја ла као што су
тка не, пле те не или ку ки ча не тка ни не, чип ке итд., за
му шкар це, же не и дје цу:
- ко шу ље, ма ји це, ду ге га ће, га ћи це, пи џа ме, спа ва ћи це,
кућ ни огр та чи, блу зе, ком би не зо ни, груд ња ци,
кор зе ти итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• по прав ку одјев них пред ме та (ви дје ти: 95.29).
14.19 Про из вод ња оста ле одје ће и при бо ра за одје ћу
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу одје ће за бе бе и ма лу дје цу, тре нер ке, оди је ла
за ски ја ње, ко сти ми за ку па ње итд.,
• про из вод њу ше ши ра и ка па,
• про из вод њу оста лог при бо ра за оди је ва ње: ру ка ви це,
по ја се ви, ша ло ви, ма шне, кра ва те, мре же за ко су итд.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу на глав них гар ни ту ра од кр зна,
• про из вод њу обу ће од тек стил ног ма те ри ја ла без до дат них
ђо но ва,
• про из вод њу ди је ло ва за на ве де не про из во де.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу спорт ских на глав них гар ни ту ра
(ви дје ти: 32.30),
• про из вод њу без бјед но сних на глав них гар ни ту ра
(осим спорт ских на глав них гар ни ту ра), (ви дје ти: 32.99),
• про из вод њу про тив по жар не и за штит не без бјед но сне
одје ће (ви дје ти: 32.99),
• по прав ку одјев них пред ме та (ви дје ти: 95.29).
14.2 Про из вод ња про из во да од кр зна
14.20 Про из вод ња про из во да од кр зна
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу про из во да од кр зна:
- одје ће и при бо ра од кр зна,
- спа ја ње од сје ча ка од кр зна у дру ге об ли ке као што
су пло че, асу ре, тра ке итд.,
- ра зних про из во да од кр зна: про стир ке, не пу ње ни
ја сту ци, ин ду стриј ске кр пе за по ли ра ње.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу си ро вих ко жа са кр зном (ви дје ти: 01.4, 01.70),
• про из вод њу си ро вих ко жа (ви дје ти: 10.11),
• про из вод њу ими та ци ја кр зна (ма те ри јал са ду гом дла ком
до би јен тка њем или пле те њем), (ви дје ти: 13.20, 13.91),
• про из вод њу кр зне них ка па (ви дје ти: 14.19),
• про из вод њу одје ће укра ше не кр зном (ви дје ти: 14.19),
• до ра ду и бо је ње кр зна (ви дје ти: 15.11),
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 15
• про из вод њу чи за ма и ци пе ла са ди је ло ви ма од кр зна
(ви дје ти: 15.20).
14.3 Про из вод ња пле те не и ку ки ча не одје ће
14.31 Про из вод ња пле те них и ку ки ча них ча ра па
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ча ра па, укљу чу ју ћи и крат ке ча ра пе,
три ко-ча ра пе и ху ла-хоп ча ра пе.
14.39 Про из вод ња оста ле пле те не и ку ки ча не одје ће
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу пле те не и ку ки ча не одје ће и оста лих го то вих
пред ме та: пу ло ве ра, јак ни, жер се ја, пр слу ка и слич них
пред ме та.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу пле те них и ку ки ча них тка ни на (ви дје ти: 13.91),
• про из вод њу ху ла-хоп ча ра па (ви дје ти: 14.31).
15 Про из вод ња ко же и про из во да од ко же
Ова област об у хва та об ра ду и бо је ње кр зна, пре ра ду кр зна у
ко жу, шта вље ње и су ше ње и пре ра ду ко же у про из во де фи нал не
по тро шње.
Ова област исто та ко укљу чу је про из вод њу слич них про из во -
да од оста лих ма те ри ја ла (ими та ци ју ко же или за мје не за ко жу)
као што су обу ћа од гу ме, ко фе ри од тек сти ла итд. Про из во ди од
за мје не за ко жу су об у хва ће ни, јер су из ра ђе ни на сли чан на чин
као и про из во ди од ко же (нпр. ко фе ри) и че сто се про из во де у
истој про из вод ној је ди ни ци.
15.1 Шта вље ње и об ра да ко же; про из вод ња пут них и
руч них тор би, се длар ских и са рач ких про из во да;
до ра да и бо је ње кр зна
Ова гра на об у хва та про из вод њу ко же, кр зна и про из во да од
ко же и кр зна.
15.11 Шта вље ње и об ра да ко же; до ра да и бо је ње кр зна
Овај раз ред укљу чу је:
• шта вље ње, бо је ње и об ра ду ко же,
• про из вод њу се ми шо ва не, пер га мент не, ла ко ва не или
ме та ли зо ва не ко же,
• про из вод њу ко же од ко жних оста та ка (ком по зит не ко же),
као и про из вод њу вје штач ке ко же на под ло зи од при род не
ко же,
• стру га ње, мек ша ње, шта вље ње, би је ље ње, ши ша ње и
чу па ње, бо је ње ко же са кр зном и си ро ве ко же са дла ка ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу си ро ве ко же као дио уз го ја жи во ти ња
(ви дје ти: 01.4),
• про из вод њу си ро ве ко же као дио рад ног про це са у
кла о ни ца ма (ви дје ти: 10.11),
• про из вод њу ко жне одје ће (ви дје ти: 14.11),
• про из вод њу ими та ци ја ко же ко је не ма ју под ло гу од
при род не ко же (ви дје ти: 22.19, 22.29).
15.12 Про из вод ња ко фе ра, руч них тор би и слич них
про из во да, се длар ских и са рач ких про из во да
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ко фе ра, руч них тор би и слич них пред ме та
од ко же, ко жних оста та ка, вје штач ке ко же или би ло ког
дру гог ма те ри ја ла, као што су: пла стич не фо ли је, тек стил ни
ма те ри ја ли, вул кан фи бе ри и кар тон, ако се при мје њу је иста
тех но ло ги ја као и за ко жу,
• про из вод њу се длар ских и са рач ких про из во да,
• про из вод њу не ме тал них ка и ше ва за са то ве (нпр. плат не ни,
ко жни, пла стич ни),
• про из вод њу ра зних про из во да од ко же или ко жних
оста та ка: по гон ски ка иш, зап ти ва чи итд.,
• про из вод њу ко жних пер тли за ци пе ле,
• про из вод њу кор ба ча (би че ва) и шта по ва за ја ха ње.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ко жне одје ће (ви дје ти: 14.11),
• про из вод њу ко жних ру ка ви ца и ше ши ра (ви дје ти: 14.19),
• про из вод њу обу ће (ви дје ти: 15.20),
• про из вод њу сје да ла за би ци кле (ви дје ти: 30.92),
• про из вод њу ка и ше ва за са то ве од пле ме ни тих ма те ри ја ла
(ви дје ти: 32.12),
• про из вод њу ка и ше ва за са то ве од не пле ме ни тих ма те ри ја ла
(ви дје ти: 32.13),
• про из вод њу ли ниј ских без бјед но сних по ја се ва и оста лих
по ја се ва за про фе си о нал ну упо тре бу (ви дје ти: 32.99).
15.2 Про из вод ња обу ће
15.20 Про из вод ња обу ће
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу обу ће свих на мје на од свих ма те ри ја ла
на пра вље них би ло ко јим про це сом, укљу чу ју ћи и ли ва ње
у ка лу пе,
• про из вод њу ко жних ди је ло ва обу ће: ли ца (гор њи шта) и
њи хо вих ди је ло ва, спо ља шњих и уну тра шњих ђо но ва,
шти кли и др.,
• про из вод њу ка ма шни, гле жње ри ца, ка ља ча, са ра и
слич них про из во да.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу тек стил не обу ће без до дат них ђо но ва
(ви дје ти: 14.19),
• про из вод њу др ве них ди је ло ва обу ће (нпр. шти кли и
ка лу па), (ви дје ти: 16.29),
• про из вод њу гу ме них чи за ма, пот пе ти ца, ђо но ва и
оста лих гу ме них ди је ло ва обу ће (ви дје ти: 22.19),
• про из вод њу обу ће од пла стич них ди је ло ва (ви дје ти: 22.29),
• про из вод њу ци пе ла за ски ја ње (пан це ри ца),
(ви дје ти: 32.30),
• про из вод њу ор то пед ских ци пе ла (ви дје ти: 32.50).
16 Пре ра да др ве та и про из во да од др ве та и плу та, осим
на мје шта ја; про из вод ња пред ме та од сла ме и
пле тар ских ма те ри ја ла
Ова област об у хва та про из вод њу про из во да од др ве та, као
што је гра ђе вин ско др во, шпер пло че, фур нир, др ве ни сан ду ци,
дрве ни по до ви, др ве не струк ту ре и мон та жне ку ће од др ве та. Про -
из вод ни про цес об у хва та те сте ри са ње, бла ња ње, об ли ко ва ње, ла -
ми ни са ње и са ста вља ње про из во да од др ве та, по чев ши од сје че -
ног др ве та ко је је ре за но на ко ма де или гра ђе вин ског др ве та ко је
се мо же да ље ре за ти или об ли ко ва ти бла ња ли цом или оста лим
ала ти ма за об ли ко ва ње. Гра ђе вин ско др во и оста ли тран сфор ми са -
ни об ли ци др ве та мо гу та ко ђе да бу ду да ље те сте ри са ни или бла -
ња ни (гла ча ни) и са ста вље ни у ко нач не про из во де као што су др -
ве ни сан ду ци.
По дје ла ове обла сти из вр ше на је на осно ву спе ци фич них про -
из во да ко ји се про из во де пре ра дом др ве та са из у зет ком те сте ри са -
ња и им прег на ци је (за шти те) др ве та.
Ова област ис кљу чу је про из вод њу на мје шта ја (31.0), уград њу
гра ђе вин ске сто ла ри је и слич но (43.32, 43.33, 43.39).
16.1 Те сте ри са ње и бла ња ње др ве та (про из вод ња ре за не
гра ђе); им прег на ци ја др ве та
16.10 Те сте ри са ње и бла ња ње др ве та (про из вод ња ре за не
гра ђе); им прег на ци ја др ве та
Овај раз ред укљу чу је:
• те сте ри са ње, бла ња ње и ма шин ско об ра ђи ва ње др ве та
(про из вод ња др ве не гра ђе),
• ре за ње, љу ште ње (гу ље ње) и ци је па ње тру па ца,
• про из вод њу др ве них же ље знич ких пра го ва,
• про из вод њу не са ста вље ног др ве ног ма те ри ја ла за по до ве
(пар кет, брод ски под и др.),
• про из вод њу др ве не ву не, др ве ног бра шна, ивер ја, др ве них
ди је ло ва.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• су ше ње др ве та,
• им прег на ци ју или хе миј ски по сту пак с др ве том, уз
ко ри шће ње за штит них сред ста ва или дру гих ма те ри ја ла.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• сје че ње тру па ца и гру бу об ра ду др ве та (ви дје ти: 02.20),
• про из вод њу до вољ но тан ких фур ни ра ко ји се мо гу
ко ри сти ти за шпер пло че, пло че и па не ле (ви дје ти: 16.21),
• про из вод њу шин дре, ци је па ног (те са ног) др ве та, то ка ре них
про фи ла, ка лу па и мо де ла (ви дје ти: 16.23),
• про из вод њу цје па ни ца или пре со ва ног др ве та
(ви дје ти: 16.29).
16.2 Про из вод ња про из во да од др ве та, плу та, сла ме и
пле тар ских ма те ри ја ла
Ова гра на об у хва та про из вод њу про из во да од др ве та, плу та,
сла ме или пле тер ског ма те ри ја ла, об у хва та ју ћи основ не об ли ке и
са ста вље не про из во де.
16 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
16.21 Про из вод ња фур ни ра и оста лих пло ча од др ве та
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу фур ни ра ко ји су до вољ но тан ки да се мо гу
ко ри сти ти за шпер пло че, пло че, па не ле и за дру ге свр хе:
- из рав на тих, су же них, пре ву че них, им прег ни са них,
оја ча них (с по ле ђи ном од па пи ра или тек сти ла),
- из ра ђе них у об ли ку мо ти ва,
• про из вод њу шпер пло ча, фур нир ских па нел пло ча и
слич них др ве них пло ча и ли сто ва об ло же них ла ми на том,
• про из вод њу тзв. ори јен ти са них пло ча од иве ри це, оста лих
пло ча од иве ри це и влак на стих пло ча,
• про из вод њу влак на стих пло ча сред ње гу сти не и оста лих
влак на стих пло ча,
• про из вод њу зби је ног др ве та,
• про из вод њу ли је пље ног др ве та об ло же ног ла ми на ти ма,
фур нир пло че об ло же не ла ми на ти ма.
16.22 Про из вод ња са ста вље ног пар ке та
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу пар кет них бло ко ва, тра ка итд., са ста вље них
у па не ле.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу не спо је них др ве них пло ча за по до ве
(ви дје ти: 16.10).
16.23 Про из вод ња оста ле гра ђе вин ске сто ла ри је и
еле ме на та
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу про из во да од др ве та пр вен стве но на ми је ње них
за упо тре бу у гра ђе ви нар ству:
- гре де, др во за ро го ве (кров), кров ни под у пи ра чи и др.,
- ли је пље ни, ла ми ни са ни и ме та лом по ве за ни мон та жни
но са чи од др ве та,
- вра та, про зо ри, кап ци и њи хо ви окви ри, са или без
са др жа ја ме тал них ди је ло ва као што су згло бо ви,
бра ве итд.,
- сту би ште, огра де,
- то кар ски про фи ли од др ве та, шин дре и те са но др во,
• про из вод њу др ве них мон та жних ку ћа и њи хо вих
еле ме на та, нпр. са у на,
• про из вод њу по крет них ку ћа,
• про из вод њу др ве них пре гра да (осим сло бод но сто је ћих).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ку хињ ског на мје шта ја, по ли ца за књи ге,
ор ма ра за одје ћу итд. (ви дје ти: 31.01, 31.02, 31.09),
• про из вод њу сло бод но сто је ћих др ве них пре гра да
(ви дје ти: 31.01, 31.02, 31.09).
16.24 Про из вод ња ам ба ла же од др ве та
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу сан ду ка, ку ти ја, гај би, до бо ша, и слич не
ам ба ла же од др ве та,
• про из вод њу па ле та, бокс па ле та и дру гих по став них
по вр ши на од др ве та,
• про из вод њу бу ра ди, ба чви, ка ца и дру гих ба чвар ских
про из во да од др ве та,
• про из вод њу до бо ша (ка ле мо ва) и дру ге ам ба ла же од
др ве та.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ко фе ра (ви дје ти: 15.12),
• про из вод њу сан ду ка и ку ти ја од пле тар ских ма те ри ја ла
(ви дје ти: 16.29).
16.29 Про из вод ња оста лих про из во да од др ве та; про из вод ња
пред ме та од плу та, сла ме и пле тар ских ма те ри ја ла
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ра зних про из во да од др ве та:
- др ве не др шке и ди је ло ви за алат, ме тле, чет ке и др.,
- др ве ни ди је ло ви и ка лу пи за обу ћу и др ве не вје ша ли це,
- пред ме ти за до ма ћин ство од др ве та (зид ни и сто је ћи
стал ци и сл.) и при бор од др ве та за ку хињ ску упо тре бу
(под ме та чи и сл.),
- др ве не ста туе и укра си, мар ке та ри је и ин тар зи је од
др ве та,
- др ве ни ков че жи ћи и ку ти је за на кит, при бор за је ло
и слич ни про из во ди,
- др ве не шпу ле, по клоп ци, бо би не, ка ле мо ви за ко нац
и слич ни про из во ди од стру га ног др ве та,
- оста ли др ве ни про из во ди,
• пре ра ду при род ног плу та, про из вод њу агло ме ри са ног
плу та,
• про из вод њу пред ме та од при род ног или агло ме ри са ног
плу та, укљу чу ју ћи оне за по кри ва ње по до ва,
• про из вод њу пле те ни ца и про из во да од пле тар ског
ма те ри ја ла: под ме та чи, про сти ра чи, за сто ри, ку ти је итд.,
• про из вод њу кор пар ских и пле тар ских пред ме та,
• про из вод њу цје па ни ца за ва тру и та бле та за пот па љи ва ње
ва тре ко ји су из ра ђе ни од пре со ва ног др ве та или за мјен ског
ма те ри ја ла као што су под зем ни ди је ло ви ка фе или со је,
• про из вод њу окви ра од др ве та за огле да ла и сли ке,
• про из вод њу окви ра за сли кар ска плат на,
• про из вод њу др ве них ди је ло ва обу ће (нпр. пот пе ти ца и
ка лу па),
• про из вод њу др жа ча за ки шо бра не, шта по ва и др.,
• про из вод њу ди је ло ва за про из вод њу лу ла за пу ше ње.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу про стир ки и ста за од тек сти ла (ви дје ти: 13.92),
• про из вод њу ко фе ра (ви дје ти: 15.12),
• про из вод њу др ве не обу ће (ви дје ти: 15.20),
• про из вод њу ши би ца (ви дје ти: 20.51),
• про из вод њу ку ти ја за ча сов ни ке и са то ве (ви дје ти: 26.52),
• про из вод њу “шпу ла” и бо би на од др ве та ко ји су дио
тек стил них ма ши на (ви дје ти: 28.94),
• про из вод њу на мје шта ја (ви дје ти: 31.0),
• про из вод њу др ве них игра ча ка (ви дје ти: 32.40),
• про из вод њу чет ки и ме тли (ви дје ти: 32.91),
• про из вод њу мр твач ких сан ду ка (ви дје ти: 32.99),
• про из вод њу по ја се ва за спа са ва ње од плу та
(ви дје ти: 32.99).
17 Про из вод ња па пи ра и про из во да од па пи ра
Ова област об у хва та про из вод њу це лу ло зе, па пи ра и пре ра ђе -
ви на од па пи ра. Про из вод ња тих про из во да раз вр ста на је за јед но
јер чи ни се ри ју вер ти кал но по ве за них про це са. Че сто се са мо у
јед ној је ди ни ци оба вља ви ше ова квих вер ти кал но по ве за них про -
це са.
У су шти ни, ов дје су об у хва ће не три основ не дје лат но сти.
Про из вод ња це лу ло зе ба ви се раз два ја њем це лу ло зних вла ка на од
оста лих не чи сто ћа у др ве ту или у ко ри шће ном па пи ру, рас тва ра -
њем и из вла че њем ма сти ла, те ми је ша њем у ма ле ко ли чи не ре а ге -
на са и оја ча ва њем ве зив них вла ка на. Про из вод ња па пи ра под ра зу -
ми је ва из ба ци ва ње це лу ло зе на мре жу, као и уз ду жно сла га ње и
рас по ре ђи ва ње тих вла ка на у ли сто ве.
Пре ра ђе ви не од па пи ра се про из во де об ра дом па пи ра и оста -
лих ма те ри ја ла уз ко ри шће ње раз ли чи тих тех ни ка ре за ња и об ли -
ко ва ња и об у хва та ју дје лат но сти пре вла че ња и ла ми ни са ња. Пред -
ме ти од па пи ра мо гу би ти штам па ни (нпр. зид не та пе те, па пир за
за мо та ва ње итд.), а њи хо ва про из вод ња раз вр ста на у ову област
ако штам па на ин фор ма ци ја ни је глав на свр ха штам па ња.
Про из вод ња це лу ло зе, па пи ра и кар то на у сло бод ним ли сто ви -
ма об у хва ће на је у гра ни 17.1, док оста ли раз ре ди об у хва та ју про -
извод њу па пи ра и про из во да од па пи ра ко ји су да ље пре ра ђе ни.
17.1 Про из вод ња це лу ло зе, па пи ра и кар то на
17.11 Про из вод ња це лу ло зе
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу би је ље не, по лу би је ље не и не би је ље не це лу ло зе
при мје ном ме ха нич ког, хе миј ског (са рас тва ра њем или
без рас тва ра ња) или по лу хе миј ског про це са,
• про из вод њу це лу ло зе па муч ног лин те ра,
• од стра њи ва ње штам пар ске бо је и про из вод њу це лу ло зе
од ста рог и от пад ног па пи ра.
17.12 Про из вод ња па пи ра и кар то на
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу па пи ра и кар то на на ми је ње них за да љу
ин ду стриј ску пре ра ду.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• да љу пре ра ду па пи ра и кар то на:
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 17
- пре ма зи ва ње, пре кри ва ње и им прег ни са ње па пи ра
и кар то на,
- про из вод њу кре по ва ног и пли си ра ног па пи ра,
- про из вод њу ла ми на та и фо ли ја ако су ла ми ни са ни
па пи ром или кар то ном (ла ми ни са ње па пи ра и тек сти ла,
па пи ра и пла стич них ма са и па пи ра и ме тал не фо ли је),
• про из вод њу руч но на пра вље ног па пи ра,
• про из вод њу но вин ског па пи ра и оста лог па пи ра за
штам па ње и пи са ње,
• про из вод њу це лу ло зне ва те и тра ка од це лу ло зних вла ка на,
• про из вод њу кар бон ског па пи ра или па пи ра са ша бло ни ма
у ро ла ма и ве ли ким ли сто ви ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу та ла са стог па пи ра и кар то на (ви дје ти: 17.21),
• про из вод њу да ље пре ра ђе них пред ме та од па пи ра, кар то на
или це лу ло зе (ви дје ти: 17.22, 17.23, 17.24, 17.29),
• про из вод њу пре ма за ног или им прег ни са ног па пи ра, гдје је
пре маз или им прег нат глав ни са сто јак (ви дје ти: раз ред у
ко јем је раз вр ста на про из вод ња пре ма за или им прег на та,
• про из вод њу абра зив ног па пи ра (ви дје ти: 23.91).
17.2 Про из вод ња про из во да од па пи ра и кар то на
17.21 Про из вод ња та ла са стог па пи ра и кар то на и ам ба ла же
од па пи ра и кар то на
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу та ла са стог па пи ра и кар то на,
• про из вод њу ам ба ла же од та ла са стог па пи ра и кар то на,
• про из вод њу скла па ју ће ам ба ла же од па пи ра и кар то на,
• про из вод њу ам ба ла же од твр дог кар то на,
• про из вод њу оста ле ам ба ла же од па пи ра и кар то на,
• про из вод њу вре ћа и ке са од па пи ра,
• про из вод њу кан це ла риј ских ре ги стра то ра и слич них
про из во да.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ко ве ра та (ви дје ти: 17.23),
• про из вод њу мо де ло ва них и пре со ва них про из во да од
па пир не ка ше (ље пи ла), нпр. кар то на за па ко ва ње ја ја,
мо де ло ва них под ло га од па пир не ка ше (ље пи ла),
(ви дје ти: 17.29).
17.22 Про из вод ња про из во да од па пи ра за до ма ћин ство,
хи ги је ну и то а лет не по тре бе
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу пред ме та од па пи ра за до ма ћин ства и лич ну
упо тре бу и про из во да од це лу ло зне ва те:
- ли сти ћи за ски да ње шмин ке,
- ма ра ми це, убру си и сал ве те,
- то а лет ни па пир,
- хи ги јен ски уло шци и там по ни, пе ле не за бе бе и
под ме та чи за пе ле не,
- шо ље, чи ни је, по слу жав ни ци и др.,
• про из вод њу тек стил не ва те и про из во да од ва те: хи ги јен ски
уло шци, там по ни итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ва те од це лу ло зе (ви дје ти: 17.12).
17.23 Про из вод ња кан це ла риј ског ма те ри ја ла од па пи ра
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу па пи ра за штам па ње и пи са ње, го то вог за
упо тре бу,
• про из вод њу па пи ра за ра чу нар ско штам па ње, го то вог за
упо тре бу,
• про из вод њу са мо ко пи ра ју ћег па пи ра, го то вог за упо тре бу,
• про из вод њу ма три ца за умно жа ва ње и кар бон па пи ра,
го то вог за упо тре бу,
• про из вод њу гу ми ра ног и ље пљи вог па пи ра, го то вог за
упо тре бу,
• про из вод њу ко ве ра та и до пи сни ца,
• про из вод њу школ ског и кан це ла риј ског при бо ра за пи са ње
(би ље жни ца, ре ги стра то ра, ра чу но вод стве них књи га,
по слов них обра за ца итд.), ка да штам па на ин фор ма ци ја
ни је глав на ка рак те ри сти ка,
• про из вод њу ку ти ја, ке си ца и но те са и слич них про из во да
ко ји као до да так има ју не ки од сор ти ме на та кон фек ци је
од па пи ра.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• штам па ње на про из во ди ма од па пи ра (ви дје ти: 18.1).
17.24 Про из вод ња зид них та пе та
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу зид них та пе та и слич них зид них обло га,
укљу чу ју ћи и зид не та пе те пре ву че не ви ни лом и зид не
та пе те од тек сти ла.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу не у па ко ва ног па пи ра и кар то на (у ра су том
ста њу), (ви дје ти: 17.12),
• про из вод њу зид них та пе та од пла стич них ма са
(ви дје ти: 22.29).
17.29 Про из вод ња оста лих про из во да од па пи ра и кар то на
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ети ке та или на љеп ни ца,
• про из вод њу фил тер па пи ра и кар то на,
• про из вод њу бо би на, шпу ла, коп со ва итд. од па пи ра и
кар то на,
• про из вод њу ку ти ја за ја ја и дру гих про из во да за па ко ва ње
од пре со ва ног кар то на итд.,
• про из вод њу но ви те та од па пи ра,
• про из вод њу кар ти ца од па пи ра или кар то на за упо тре бу
у “Јаcquard” ма ши на ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ка ра та за игра ње (ви дје ти: 32.40),
• про из вод њу ига ра и игра ча ка од па пи ра и кар то на
(ви дје ти: 32.40).
18 Штам па ње и умно жа ва ње сни мље них за пи са
Ова област, дје лат ност штам па ња, об у хва та штам па ње про -
изво да као што су, на при мјер но ви не, књи ге, пе ри о дич не пу бли -
ка ци је, по слов ни обра сци, че стит ке и дру ги ма те ри ја ли и при па -
да ју ће по моћ не дје лат но сти као што су књи го ве зач ки ра до ви,
изра да штам пар ске фор ме и при ка зи ва ње по да та ка. По моћ не дје -
лат но сти ко је су ов дје укљу че не чи не ин те грал ни дио штам пар ске
дје лат но сти, а про из вод (штам пар ска пло ча, уве за на књи га, CD
или да то те ка) ко ји је ин те грал ни дио штам пар ске дје лат но сти го -
то во је уви јек до би јен из тих по моћ них опе ра ци ја.
Про це си ко ји се ко ри сте у штам пар ској дје лат но сти об у хва та -
ју раз ли чи те ме то де по мо ћу ко јих се сли ка са пло че, екра на или из
ра чу нар ске да то те ке пре но си на не ки дру ги ме диј, као што је па -
пир, пла сти ка, ме тал, тек стил ни пред мет или др во. Нај и стак ну ти -
ја од тих ме то да је тран сфер сли ке с пло че или екра на на дру ги ме -
диј (ли то гра фи ја, гра ву ра, плат но, екран и флек со граф ско штам па -
ње). Че сто се ко ри сте ра чу нар ске да то те ке да ди рект но “упра вља -
ју” ме ха ни зми ма штам па ња ка ко би се из ра ди ла сли ка или елек -
тро ста тич ка и дру га вр ста опре ме (ди ги тал но или не ме ха нич ко
штам па ње).
Иако штам па ње и из да вач ку дје лат ност че сто оба вља јед на те
иста је ди ни ца (нпр. но ви не), ипак је све ма ње слу ча је ва да се и те
раз ли чи те дје лат но сти оба вља ју на ис тој ло ка ци ји, тј. са мо јед на
је ди ни ца.
Ова област об у хва та умно жа ва ње сни мље них за пи са као што
су CD и DVD, ви део за пи си, софт вер на ди ску или ка се ти, пло че
итд.
Ова област ис кљу чу је из да вач ке дје лат но сти (ви ди под руч је Ј).
18.1 Штам па ње и услу жне дје лат но сти по ве за не са
штам па њем
Ова гра на об у хва та штам пар ске про из во де као што су но ви не,
књи ге, пе ри о дич не пу бли ка ци је, по слов ни обра сци, че стит ке и
оста ли ма те ри ја ли и при па да ју ће по моћ не дје лат но сти (књи го ве -
зач ки ра до ви, из ра да штам пар ске фор ме и при ка зи ва ње по да та ка).
Штам па ње се мо же вр ши ти ко ри сте ћи се раз ли чи тим тех ни ка ма и
на раз ли чи тим ма те ри ја ли ма.
18.11 Штам па ње но ви на
Овај раз ред укљу чу је:
• штам па ње оста лих пе ри о дич них пу бли ка ци ја ко је из ла зе
ви ше од че ти ри пу та сед мич но.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• из да ва ње штам па ног ма те ри ја ла (ви дје ти: 58.1),
• фо то ко пи ра ње до ку ме на та (ви дје ти: 82.19).
18 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
18.12 Оста ло штам па ње
Овај раз ред укљу чу је:
• штам па ње ма га зи на и дру гих пе ри о дич них пу бли ка ци ја
ко ји из ла зе ма ње од че ти ри пу та сед мич но,
• штам па ње књи га и бро шу ра, му зич ких дје ла и му зич ких
ру ко пи са, ге о граф ских ка ра та, атла са, пла ка та, ре клам них
ка та ло га, про спе ка та и дру гих штам па них ре кла ма,
по штан ских и так се них ма ра ка, до ку ме на та о сво ји ни,
че ко ва и дру гих ври јед но сних па пи ра, ре ги ста ра, па мет них
кар ти ца, ал бу ма, днев ни ка, ка лен да ра и дру гих
ко мер ци јал них штам па них ма те ри ја ла, лич них трај них
до ку ме на та од па пи ра и дру гих штам па них ма те ри ја ла,
штам па них на ма ши на ма за штам па ње по мо ћу оти са ка,
оф сет ма ши на ма, ма ши на ма за фо то гра ви ра ње,
флек со граф ским ма ши на ма, ма ши на ма за си то штам пу
и дру гим ма ши на ма за штам па ње, на ма ши на ма за
умно жа ва ње, ра чу нар ским штам па чи ма, штам па чи ма за
гра фи ку итд., укљу чу ју ћи бр зо штам па ње,
• не по сред но штам па ње на тек сти лу, пла сти ци, ста клу,
ме та лу, др ве ту и ке ра ми ци.
Штам па ни ма те ри ја ли су обич но за шти ће ни аутор ским пра -
вом.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• штам па ње на љеп ни ца или ети ке та (ли то гра фи ја, гра ву ра,
флек со гра фи ја и оста ле).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• штам па ње тек сти ла и одјев них пред ме та си то штам пом
(ви дје ти: 13.30),
• про из вод њу при бо ра за пи са ње (би ље жни ца, ре ги стра то ра,
ра чу но вод стве них књи га, по слов них обра за ца итд.), ка да
штам па на ин фор ма ци ја ни је глав на ка рак те ри сти ка
(ви дје ти: 17.23),
• из да ва ње штам па ног ма те ри ја ла (ви дје ти: 58.1).
18.13 Услу ге при пре ме за штам пу и об ја вљи ва ње
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти уно са по да та ка: при пре му штам пар ског
об ли ка, по де ша ва ње из гле да тек ста, по де ша ва ње из гле да
сли ке, ула зних по да та ка, укљу чу ју ћи ске ни ра ње и
пре по зна ва ње оп тич ких оби љеж ја, елек трон ског из гле да,
• при пре му да то те ка за апли ка ци је на ра зним ме ди ји ма
(штам па ње на па пи ру, CD-ROM, Ин тер нет),
• услу ге из ра де штам пар ских пло ча, укљу чу ју ћи по де ша ва ње
сли ка и пло ча (за про цес обич ног и оф сет штам па ња),
• при пре ме ци лин дра: гра ви ра ње ци лин дра за гра ву ру,
• по ступ ке са пло чом “са ра чу на ра на пло чу” (исто та ко
фо то по ли мер ске пло че),
• при пре му пло ча и ка лу па за пе ча те или за штам па ње,
• при пре му:
- умјет нич ких ра до ва тех нич ког ка рак те ра као што су
ли то граф ске пло че и др ве ни бло ко ви,
- ме ди ја за по тре бе пре зен та ци је, нпр. по зор ни ца за
про јек то ре и оста лих об ли ка ди ги тал не пре зен та ци је,
- на цр та, ски ца, узо ра ка итд.,
- про из вод њу ба кро ре зних оти са ка (за ко рек ту ру).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• спе ци ја ли зо ва не ди зај нер ске дје лат но сти (ви дје ти: 74.10).
18.14 Књи го ве зач ке и при па да ју ће услу жне дје лат но сти
Овај раз ред укљу чу је:
• за вр шне ра до ве на уве зи ва њу од штам па них ли сто ва,
из ра ди проб них при мје ра ка и до штам па ва њу, нпр.
уве зи ва ње књи га, бро шу ра, ча со пи са, ка та ло га итд.,
сла га ње, ре за ње и об ре зи ва ње, спа ја ње, про ши ва ње,
бу ше ње, ре за ње и по ста вља ње на сло ва, ли је пље ње,
упо ре ђи ва ње, зла то штам па, спи рал ни увез и уве зи ва ње
пла стич ном жи цом,
• уве зи ва ње и до вр ша ва ње штам па ног па пи ра или кар то на,
сла га ње, штам па ње, бу ше ње, про би ја ње ру па,
пер фо ри ра ње, ре љеф но или тро ди мен зи о нал но
мо де ли ра ње (ди зај ни ра ње), ли је пље ње, ла ми ни са ње,
• за вр шне ра до ве на CD-ROM-u,
• за вр шне по штан ске ра до ве као што су стан дар ди за ци ја,
при пре ма ко ве ра та и адре си ра ње,
• оста ле за вр шне дје лат но сти као што су ста вља ње у ка луп,
ути ски ва ње или оти ски ва ње, Braille ко пи ра ње.
18.2 Умно жа ва ње (ре про дук ци ја) сни мље них за пи са
18.20 Умно жа ва ње (ре про дук ци ја) сни мље них за пи са
Овај раз ред укљу чу је:
• умно жа ва ње (ре про дук ци ја) са ма стер-ко пи ја
гра мо фон ских пло ча, CD, DVD и тра ка са му зич ким и
дру гим звуч ним за пи си ма,
• умно жа ва ње (ре про дук ци ја) са ма стер-ко пи ја за пи са, CD,
DVD и тра ка са фил мо ви ма и дру гим ви део за пи си ма,
• умно жа ва ње (ре про дук ци ја) са ма стер-ко пи ја софт ве ра и
по да та ка на ди ско ве и тра ке.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• умно жа ва ње штам па ног ма те ри ја ла (ви дје ти: 18.11, 18.12),
• из да ва ње софт ве ра (ви дје ти: 58.2),
• из да ва ње и ди стри бу ци ју фил мо ва, ви део-тра ка и фил мо ва
на DVD и слич ним ме ди ји ма (ви дје ти: 59.11, 59.12, 59.13),
• умно жа ва ње фил мо ва за јав ну ди стри бу ци ју би о ско пи ма
(ви дје ти: 59.12),
• про из вод њу ма стер-ко пи ја за сни мље ни или аудио
ма те ри јал (ви дје ти: 59.20).
19 Про из вод ња кок са и ра фи ни са них нафт них про из во да
Ова област об у хва та тран сфор ма ци ју си ро ве наф те и угља у
упо тре бљи ве про из во де. До ми нан тан про цес је ра фи ни са ње наф -
те ко ји укљу чу је раз два ја ње си ро ве наф те у ком по нент не про из во -
де ко ри шће њем та квих тех ни ка као што су кре ко ва ње и де сти ла -
ци ја.
Ова област об у хва та про из вод њу га со ва као што су етан, про -
пан и бу тан, као и про из во де нафт них ра фи не ри ја.
Ова област по кри ва про из вод њу ка рак те ри стич них про из во да
за соп стве не по тре бе (нпр. кокс, бу тан, про пан, наф та, ке ро зин,
уља за ло же ње итд.), као и услу ге пре ра де (нпр. ра фи ни са ње за ко -
ри сни ке).
Ни је об у хва ће на про из вод ња та квих га со ва у дру гим је ди ни -
ца ма (20.14), про из вод ња ин ду стриј ских га со ва (20.11), ва ђе ње
при род ног га са - ме та на, ета на, бу та на или про па на (06.20) и про -
из вод ња га со ви тих го ри ва, осим нафт них га со ва - на при мјер, гас
од га си фи ка ци је угља, во де ни гас, про из вод ни гас, гас из га сних
по стро је ња (35.21). Про из вод ња пе тро хе ми ка ли ја из ра фи ни са не
наф те ко ја се раз вр ста ва у област 20.
19.1 Про из вод ња про из во да кок сних пе ћи (кок со ва ња)
19.10 Про из вод ња про из во да кок сних пе ћи (кок со ва ња)
Овај раз ред укљу чу је:
• рад кок сних пе ћи,
• про из вод њу кок са и по лу кок са,
• про из вод њу смо ле и смо ла стог кок са,
• про из вод њу кок сног га са из кок сних пе ћи,
• про из вод њу си ро вог ка тра на из мр ког угља и лиг ни та,
• бри ке ти ра ње (агло ме ра ци ја) кок са.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу го ри ва од бри ке та угља (ви дје ти: 19.20).
19.2 Про из вод ња ра фи ни са них нафт них про из во да
19.20 Про из вод ња ра фи ни са них нафт них про из во да
Овај раз ред об у хва та про из вод њу теч них и га со ви тих го ри ва и
дру гих про из во да од си ро ве наф те, би ту ме но зних ми не ра ла или
про из во да њи хо вих фрак ци ја. Ра фи ни са ње наф те укљу чу је са мо
јед ну или не ке од сље де ћих дје лат но сти: фрак ци о ни са ње, не по -
сред на де сти ла ци ја си ро ве наф те и кре ки ра ње.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу мо тор них го ри ва: бен зи на, ке ро зи на итд.,
• про из вод њу де сти ло ва них го ри ва: ла ких, сред њих и те шких
нафт них уља, ра фи ни са них га со ва као што су: етан,
про пан, бу тан итд.,
• про из вод њу ма зив них уља и ма зи ва на ба зи наф те и на
ба зи от пад ног уља,
• про из вод њу про из во да (би ту мен ских ма те ри ја ла) за
пе тро хе миј ску ин ду стри ју и по тре бе за из град њу пу те ва,
• про из вод њу раз ли чи тих про из во да: би је ли шпи рит,
ва зе лин, па ра фин ски во сак, же ле од наф те итд.,
• про из вод њу нафт них бри ке та,
• ми је ша ње би о го ри ва, тј. ми је ша ње ал ко хо ла са наф том
(нпр. га со хол).
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу бри ке та тре се та,
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 19
• про из вод њу го ри ва од бри ке та ка ме ног угља и бри ке та
лиг ни та (мр ког угља).
20 Про из вод ња хе ми ка ли ја и хе миј ских про из во да
Ова област се за сни ва на тран сфор ма ци ји ор ган ских и анор -
ган ских си ро ви на у хе миј ском про це су и фор ми ра њу но вог про -
изво да. Ова област раз ли ку је про из вод њу основ них (ба зних) хе -
ми ка ли ја ко ја је раз вр ста на у пр ву ин ду стриј ску гра ну и про из вод -
њу ин тер ме ди јар них и ко нач них про из во да про из ве де них да љом
пре ра дом ба зних хе ми ка ли ја, ко ја је раз вр ста на у пре о ста ле раз ре -
де дје лат но сти.
20.1 Про из вод ња основ них хе ми ка ли ја, ђу бри ва и азот них
је ди ње ња, пла сти ке и син те тич ког ка у чу ка у
при мар ним об ли ци ма
Ова гра на об у хва та про из вод њу основ них хе миј ских про из во -
да, ми не рал них ђу бри ва и азот них је ди ње ња, као и про из вод њу
пла стич них ма са и син те тич ке гу ме у при мар ном об ли ку. 
20.11 Про из вод ња ин ду стриј ских га со ва
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу теч них или ком при ми са них анор ган ских
ин ду стриј ских или ме ди цин ских га со ва:
- га со ви ти еле мен ти,
- теч ни или ком при ми са ни (кон ден зо ва ни) ва здух,
- рас хлад ни га со ви,
- ми је ша ни ин ду стриј ски га со ви,
- ин тер ни га со ви као што је кар бон-ди ок сид,
- га со ви за изо ла ци ју и др.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ва ђе ње ме та на, ета на, бу та на или про па на (ви дје ти: 06.20),
• про из вод њу га со ви тих го ри ва као што су: етан, про пан
или бу тан у ра фи не ри ја ма наф те (ви дје ти: 19.20),
• про из вод њу га со ви тих го ри ва од угља, от па да итд.
(ви дје ти: 35.21).
20.12 Про из вод ња бо ја и пиг ме на та
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу сред ста ва за бо је ње и пиг ме на та би ло ког
по ри је кла, у основ ним об ли ци ма или у об ли ку кон цен тра та.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу про из во да ко ји се ко ри сте као флу о ре сцен ти
или лу ми но сцен ти.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу го то вих сред ста ва за бо је ње и пиг ме на та
(ви дје ти: 20.30).
20.13 Про из вод ња оста лих основ них нео р ган ских
хе ми ка ли ја
Овај раз ред об у хва та про из вод њу хе ми ка ли ја ко ри сте ћи се
основ ним про це си ма као што су тер мал но кре ки ра ње и де сти ла -
ци ја. Из ла зни про из во ди тих про це са су обич но одво је ни хе миј ски
еле мен ти или одво је на хе миј ска је ди ње ња.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу хе миј ских еле ме на та (осим ин ду стриј ских
га со ва и ба зних ме та ла),
• про из вод њу нео р ган ских ки се ли на, осим азот не ки се ли не,
• про из вод њу ба за у чвр стом ста њу (ал ка ла), ба зних ото пи на
(во де них рас тво ра на три јум и ка ли јум хи дрок си да) и
дру гих нео р ган ских ба за, осим амо ни ја ка,
• про из вод њу оста лих нео р ган ских је ди ње ња,
• пр же ње пи ри та гво жђа,
• про из вод њу де сти ло ва не во де.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• обо га ћи ва ње ру да ура ни ју ма и то ри ју ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ин ду стриј ских га со ва (ви дје ти: 20.11),
• про из вод њу азот них ми не рал них ђу бри ва и азот них
је ди ње ња (ви дје ти: 20.15),
• про из вод њу амо ни ја ка (ви дје ти: 20.15),
• про из вод њу амо ни јум-хло ри да (ви дје ти: 20.15),
• про из вод њу ни тра та и ка ли јум-ни тра та (ви дје ти: 20.15),
• про из вод њу амо ни јум-кар бо на та (ви дје ти: 20.15),
• про из вод њу аро ма тич не де сти ло ва не во де (ви дје ти: 20.53),
• про из вод њу ба зних ме та ла (ви дје ти: област 24).
20.14 Про из вод ња оста лих основ них ор ган ских хе ми ка ли ја
Овај раз ред об у хва та про из вод њу хе ми ка ли ја ко ри сте ћи се ба -
зним про це си ма као што су тер мал но кре ки ра ње и де сти ла ци ја.
Из ла зни про из во ди тих про це са су обич но одво је ни хе миј ски еле -
мен ти или одво је на хе миј ска је ди ње ња.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ба зних ор ган ских хе ми ка ли ја:
- за си ће ни и не за си ће ни аци клич ни угљи ко во до ни ци,
- за си ће ни и не за си ће ни ци клич ни угљи ко во до ни ци,
- аци клич ни и ци клич ни ал ко хо ли, укљу чу ју ћи и
син те тич ки ал ко хол,
- мо но кар бон ске и по ли кар бон ске ки се ли не, укљу чу ју ћи
сир ћет ну ки се ли ну,
- оста ла је ди ње ња са ки се о нич ком гру пом, укљу чу ју ћи
ал де хи де, ке то не, хи но не и ор ган ска је ди ње ња са
двој ним или по ли ки се о нич ким гру па ма,
- син те тич ки гли це рол,
- ор ган ска је ди ње ња са азот ном гру пом, укљу чу ју ћи
ами не,
- фер мен та ци ју ше ћер не тр ске, ре пе, жи та ри ца и слич ног
за про из вод њу ал ко хо ла и есте ра (би о го ри во),
- оста ла ор ган ска је ди ње ња, укљу чу ју ћи и про из во де
су ве де сти ла ци је др ве та (нпр. др ве ни угаљ) итд.,
• про из вод њу син те тич ких аро ма тич них про из во да,
• де сти ла ци ју угље ног ка тра на.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу пла стич них ма са у при мар ним об ли ци ма
(ви дје ти: 20.16),
• про из вод њу син те тич ког ка у чу ка у при мар ним об ли ци ма
(ви дје ти: 20.17),
• про из вод њу си ро вог гли це ри на (ви дје ти: 20.41),
• про из вод њу при род них ете рич них уља (ви дје ти: 20.53),
• про из вод њу са ли цил не и О-аце тил са ли цил не ки се ли не
(ви дје ти: 21.10).
20.15 Про из вод ња вје штач ких ђу бри ва и азот них је ди ње ња
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу вје штач ких ђу бри ва:
- про ста или сло же на азот на, фос фор на или ка ли ју мо ва
вје штач ка ђу бри ва,
- уреа, си ро ви при род ни фос фа ти и си ро ве при род не
ка ли ју мо ве со ли,
• про из вод њу азот них је ди ње ња:
- азот на ки се ли на и сул фо а зот не ки се ли не, амо ни јак,
амо ни јум-хло рид, ни три ти и ни тра ти ка ли ју ма.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу зе мље за цви је ће са тре се том као глав ним
са стој ком,
• про из вод њу зе мље за цви је ће, мје ша ви ну при род не зе мље,
пи је ска, гли не (ило ва че) и ми не ра ла.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ва ђе ње гу а на (ви дје ти: 08.91),
• про из вод њу агро хе миј ских про из во да као што су
пе сти ци ди (ви дје ти: 20.20).
20.16 Про из вод ња пла стич них ма са у при мар ним об ли ци ма
Овај раз ред об у хва та про из вод њу смо ле, пла стич них ма са и
не вул ка ни зо ва них тер мо пла стич них ела сто ме ра, као и мје ша ви на
и смје са смо ле на ко ри снич кој ба зи и про из вод њу не ко ри снич ких
син те тич ких смо ла.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу пла стич них ма са у при мар ним об ли ци ма:
- по ли ме ри, укљу чу ју ћи и по ли ме ре од ети ле на,
про пи ле на, сти ре на, ви нил хло ри да, ви ни ла це та та
и акри ла та,
- по ли а ми ди,
- фе нол не и епок сид не смо ле и по ли у ре та ни,
- ал кид не и по ли е стер ске смо ле и по ли е три,
- си ли ко ни,
- из мје њи ва чи јо на на ба зи по ли ме ра.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу це лу ло зе и ње них хе миј ских де ри ва та.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу вје штач ких и син те тич ких вла ка на,
фи ла ме на та и пре ди ва (ви дје ти: 20.60),
20 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
• ре ци кла жа (иси је ца ње) пла стич них про из во да
(ви дје ти: 38.32).
20.17 Про из вод ња син те тич ког ка у чу ка у при мар ним
об ли ци ма
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу син те тич ког ка у чу ка у при мар ним об ли ци ма
(или у об ли ку пло ча, ли сто ва и тра ка):
- син те тич ки ка у чук,
- фак тис,
• про из вод њу мје ша ви на син те тич ког ка у чу ка, при род ног
ка у чу ка и ка у чу ка слич ног гу ми (нпр. ба ла та).
20.2 Про из вод ња пе сти ци да и дру гих хе миј ских про из во да
за по љо при вре ду
20.20 Про из вод ња пе сти ци да и дру гих хе миј ских про из во да
за по љо при вре ду
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ин сек ти ци да, ро ден ти ци да, фун ги ци да,
хер би ци да, ака ри ци да, сред ста ва про тив пу же ва, би о ци да,
• про из вод њу сред ста ва про тив кли ја ња и сред ста ва за
ре гу ли са ње ра ста би ља ка,
• про из вод њу сред ста ва за дез ин фек ци ју (за по љо при вред не
и дру ге свр хе),
• про из вод њу дру гих агро хе миј ских про из во да д. н.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу вје штач ких ђу бри ва и азот них је ди ње ња
(ви дје ти: 20.15).
20.3 Про из вод ња бо ја, ла ко ва и слич них пре ма за,
гра фич ких бо ја и ки то ва
20.30 Про из вод ња бо ја, ла ко ва и слич них пре ма за,
гра фич ких бо ја и ки то ва
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу бо ја, ла ко ва, емај ла и лак-бо ја,
• про из вод њу при пре мље них пиг ме на та и сред ста ва за
бо је ње, опа ци фи је на та и ко ло ра на та,
• про из вод њу ста кла стог емај ла, гла зу ра, ен го ба (пре вла ка)
и слич них пре па ра та,
• про из вод њу ки то ва,
• про из вод њу зап тив них смје са (смје са за пу ње ње) и
слич них не ва тро стал них пре па ра та за зап ти ва ње (пу ње ње)
и по вр шин ско об ла га ње (ки то ви и др.),
• про из вод њу сло же них ор ган ских рас тва ра ча и ра зр је ђи ва ча,
• про из вод њу при пре мље них сред ста ва за ски да ње бо ја,
ла ко ва и др.,
• про из вод њу гра фич ких бо ја.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу бо ја и пиг ме на та (ви дје ти: 20.12),
• про из вод њу тин те за пи са ње и цр та ње (ви дје ти: 20.59). 
20.4 Про из вод ња са пу на и де тер џе на та, пре па ра та за
чи шће ње и по ли ра ње, пар фе ма и то а лет них
пре па ра та
20.41 Про из вод ња са пу на и де тер џе на та, пре па ра та за
чи шће ње и по ли ра ње
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ор ган ских по вр шин ски ак тив них суп стан ци,
• про из вод њу па пи ра, ва те, фил ца итд., пре сву че них или
пре кри ве них са пу ном или де тер џен том,
• про из вод њу си ро вог гли це ри на,
• про из вод њу са пу на, осим ко зме тич ког са пу на,
• про из вод њу по вр шин ски ак тив них пре па ра та:
- пра шко ви за пра ње у чвр стом и теч ном ста њу и
де тер џен ти,
- пре па ра ти за пра ње по су ђа,
- омек ши ва чи за тек стил,
• про из вод њу пре па ра та за чи шће ње и по ли ра ње:
- пре па ра ти за пар фе ми са ње и де зо до ри са ње про сто ри ја,
- вје штач ки во ско ви и пре па ра ти на ба зи во ско ва,
- по ли ту ра и кре ма за ко жу,
- по ли ту ра и кре ма за др во,
- по ли ту ра за ка ро се ри је, ста кло и ме тал,
- па сте и пра шко ви за чи шће ње (укла ња ње ма сно ћа),
по ли ра ње, укљу чу ју ћи па пир, ва ту итд. ко ји ма су
пре сву че ни или пре кри ве ни.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу одво је них, хе миј ски де фи ни са них је ди ње ња
(ви дје ти: 20.13, 20.14),
• про из вод њу гли це ри на ко ји је син те ти зо ван из нафт них
про из во да (ви дје ти: 20.14),
• про из вод њу ко зме тич ког са пу на (ви дје ти: 20.42).
20.42 Про из вод ња пар фе ма и то а лет них пре па ра та
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу пар фе ма и то а лет них пре па ра та:
- пар фе ми и то а лет не во де,
- пре па ра ти за уљеп ша ва ње и шмин ка ње,
- пре па ра ти за по ја ча ва ње пиг мен та ци је при сун ча њу
и пре па ра ти за за шти ту од сун ца,
- пре па ра ти за ма ни кир и пе ди кир,
- шам по ни, ла ко ви за ко су, пре па ра ти за ко вр џа ње и
ис пра вља ње ко се,
- па сте за зу бе и пре па ра ти за орал ну хи ги је ну,
укљу чу ју ћи и пре па ра те за при чвр шћи ва ње зуб них
про те за,
- пре па ра ти за бри ја ње, укљу чу ју ћи пре па ра те при је
и по сли је бри ја ња,
- де зо до ран си и со ли за ку па ње,
- де пи ла то ри и др.,
• про из вод њу ко зме тич ких са пу на.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ва ђе ње и ра фи ни са ње при род них ете рич них уља
(ви дје ти: 20.53).
20.5 Про из вод ња оста лих хе миј ских про из во да
Ова гра на об у хва та про из вод њу екс пло зив них и пи ро тех нич -
ких про из во да, ље пи ла, ете рич них уља и дру гих хе миј ских про -
изво да, нпр. хе миј ске про из во де ко ји се ко ри сте при из ра ди фо то -
гра фи ја (укљу чу ју ћи фил мо ве и па пир осје тљив на свје тло), же ла -
ти не и пре па ра те ком по зит не ди јаг но сти ке итд.
20.51 Про из вод ња екс пло зи ва
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу про пул зив ног пра ха (ба ру та),
• про из вод њу екс пло зи ва и пи ро тех нич ких ма те ри ја ла,
укљу чу ју ћи удар не кап су ле, де то на то ре, сиг нал не
ра ке те итд.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу ши би ца.
20.52 Про из вод ња ље пи ла
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ље пи ла и сред ста ва за ли је пље ње, укљу чу ју ћи
ље пи ла и сред ства за ли је пље ње на ба зи ка у чу ка и гу ме.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу же ла ти на и ње го вих де ри ва та (ви дје ти: 20.59).
20.53 Про из вод ња ете рич них уља
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу екс тра ка та из при род них аро ма тич них
про из во да,
• про из вод њу ре зи но и да,
• про из вод њу мје ша ви на ете рич них ми ри сних уља за
упо тре бу у про из вод њи пар фе ма или пре храм бе них
про из во да.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу син те тич ких аро ма тич них про из во да
(ви дје ти: 20.14),
• про из вод њу пар фе ма и то а лет них пре па ра та
(ви дје ти: 20.42).
20.59 Про из вод ња оста лих хе миј ских про из во да, д. н.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу фо то граф ских пло ча, фил мо ва, па пи ра и
дру гих на свје тлост осје тљи вих и нео сви је тље них
ма те ри ја ла д. н.,
• про из вод њу хе миј ских пре па ра та за фо то граф ске свр хе,
• про из вод њу же ла ти на и ње го вих про из во да,
• про из вод њу раз ли чи тих хе миј ских про из во да:
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 21
- пеп то ни и њи хо ви де ри ва ти и дру ге про те ин ске
суп стан це и њи хо ви де ри ва ти,
- хе миј ски мо ди фи ко ва на уља и ма сти,
- сред ства за до вр ша ва ње тек сти ла и ко же,
- пра хо ви и па сте за твр до и ме ко ле мље ње, бру ше ње
и за ва ри ва ње,
- сред ства за од ма шћи ва ње (чи шће ње) ме та ла,
- при пре мље ни ади ти ви за це мент,
- ак тив ни угаљ, до да ци (ади ти ви) уљи ма за под ма зи ва ње,
при пре мље ни ак це ле ра то ри (убр зи ва чи) за гу му,
ка та ли за то ри и дру ги хе миј ски про из во ди за упо тре бу
у ин ду стри ји,
- ан ти де то на то ри, ан ти фри зпре па ра ти,
- теч но сти за хи дра у лич ке пре но се,
- сло же ни ла бо ра то риј ски и ди јаг но стич ки ре а ген си.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу ма сти ла и ту ша за пи са ње и цр та ње.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу хе миј ски де фи ни са них про из во да у ве ли кој
ко ли чи ни (ви дје ти: 20.13, 20.14),
• про из вод њу де сти ло ва не во де (ви дје ти: 20.13),
• про из вод њу оста лих ба зних ор ган ских хе ми ка ли ја
(ви дје ти: 20.14),
• про из вод њу ма сти ла за штам па ње (ви дје ти: 20.30),
• про из вод њу сред ста ва за ли је пље ње ко ји су ба зи ра ни на
ас фал ту (ви дје ти: 23.99).
20.6 Про из вод ња вје штач ких вла ка на
20.60 Про из вод ња вје штач ких вла ка на
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу син те тич ких и вје штач ких ду гих вла ка на
(фи ла ме на та),
• про из вод њу син те тич ких и вје штач ки сје че них вла ка на,
не вла че них, не че шља них, ни ти на дру ги на чин
при пре мље них за пре де ње,
• про из вод њу син те тич ких и вје штач ких јед но жи ча них
(фи ла мент) пре ди ва, укљу чу ју ћи и пре ди во ви со ке
чвр сти не и тек сту ри са но пре ди во,
• про из вод њу син те тич ких и вје штач ких мо но фи ла ме на та
или тра ка.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пре де ње син те тич ких и вје штач ких вла ка на
(ви дје ти: 13.10),
• про из вод њу пре ди ва из ра ђе них од вје штач ких вла ка на
(ви дје ти: 13.10).
21 Про из вод ња основ них фар ма це ут ских про из во да и
фар ма це ут ских пре па ра та
Ова област об у хва та про из вод њу основ них фар ма це ут ских
про из во да и пре па ра та.
Исто та ко, у ову област укљу че на је и про из вод ња хе миј ских
и биљ них про из во да за ме ди цин ске свр хе.
21.1 Про из вод ња основ них фар ма це ут ских про из во да
21.10 Про из вод ња основ них фар ма це ут ских про из во да
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ме ди цин ски ак тив них суп стан ци ко је се
ко ри сте у про из вод њи ли је ко ва због њи хо вих
фар ма ко ло шких осо би на: ан ти би о ти ци, основ ни
ви та ми ни, са ли цил не и О-аце ти са ли цил не ки се ли не итд.,
• пре ра ду кр ви.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу хе миј ски чи стог ше ће ра,
• пре ра ду жли је зда и про из вод њу екс трак та из жли је зда.
21.2 Про из вод ња фар ма це ут ских пре па ра та
21.20 Про из вод ња фар ма це ут ских пре па ра та
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ли је ко ва:
- ан ти се ру ми и дру ге фрак ци је кр ви,
- вак ци не,
- раз ли чи ти ли је ко ви, укљу чу ју ћи хо ме о пат ске
пре па ра те,
• про из вод њу хе миј ских кон тра цеп тив них сред ста ва за
спо ља шњу упо тре бу и хор мон ских кон тра цеп тив них
пре па ра та,
• про из вод њу ме ди цин ских ди јаг но стич ких пре па ра та,
укљу чу ју ћи те сто ве за труд но ћу,
• про из вод њу ра ди о ак тив них (у жи вом ор га ни зму)
ди јаг но стич ких суп стан ци,
• про из вод њу би о тех но ло шких фар ма це ут ских про из во да.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу ме ди цин ски им прег ни са не ва те, га зе, за во ја,
бан да жног ма те ри ја ла, хи рур шког кет гу та (цри је ва) и др.,
• при пре му биљ них про из во да (дро бље них, сор ти ра них,
мље ве них) за фар ма це ут ске свр хе.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу биљ них екс тра ка та (ме тви це, спо ри ша,
ка ми ли це итд.), (ви дје ти: 10.83),
• про из вод њу пу ње ња за зу бар ство и про из вод њу
сто ма то ло шког це мен та (ви дје ти: 32.50),
• про из вод њу це мен та за ре кон струк ци ју ко сти
(ви дје ти: 32.50),
• про из вод њу хи рур шких огр та ча (ви дје ти: 32.50),
• тр го ви ну на ве ли ко фар ма це ут ским про из во ди ма
(ви дје ти: 46.46),
• тр го ви ну на ма ло фар ма це ут ским про из во ди ма
(ви дје ти: 47.73),
• ис тра жи ва ње и раз вој за по тре бе фар ма це ут ских и
би о тех но ло шких про из во да (ви дје ти: 72.1),
• па ко ва ње фар ма це ут ских про из во да (ви дје ти: 82.92).
22 Про из вод ња про из во да од гу ме и пла стич них ма са
Ова област об у хва та про из вод њу про из во да од гу ме и про -
изво да од пла стич них ма са, а ка рак те ри стич на је по си ро ви на ма
ко је се ко ри сте у про из вод ном про це су. Ме ђу тим, ни је сва про -
извод ња ко ја ко ри сти ове си ро ви не раз вр ста на у окви ру дје лат но -
сти из ове обла сти.
22.1 Про из вод ња про из во да од гу ме
Ова гра на об у хва та про из вод њу про из во да од гу ме.
22.11 Про из вод ња спо ља шњих и уну тра шњих гу ма за
во зи ла; про тек то ва ње спо ља шњих гу ма за во зи ла
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу спо ља шњих гу ма за мо тор на во зи ла,
опре му, по крет не ма ши не, ави о не, играч ке, на мје штај
и дру ге по тре бе:
- пне у мат ске гу ме,
- чвр сте или пу не гу ме,
• про из вод њу уну тра шњих гу ма,
• про из вод њу про мјен љи вих ди је ло ва за спо ља шње гу ме,
обо да (штит ни ка) гу ме, про фи ли са них тра ка за
про тек то ва ње спо ља шњих гу ма итд.,
• ре про и звод њу и про тек то ва ње спо ља шњих гу ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу цри је ва за по прав ку гу ме (ви дје ти: 22.19),
• по прав ку гу ма и цри је ва, по де ша ва ње или ми је ња ње
(ви дје ти: 45.20).
22.19 Про из вод ња оста лих про из во да од гу ме
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу оста лих про из во да од при род ног или
син те тич ког ка у чу ка, не вул ка ни зо ва не, вул ка ни зо ва не
или твр де гу ме:
- гу ме не пло че, ли сто ви, тра ке, шип ке, под ло шци и
дру ги про фи ли са ни об ли ци,
- ци је ви, цри је ва и шмр ко ви,
- тран спорт не тра ке, пре но сни и по гон ски ка и ши
(по ја се ви) од гу ме,
- пред ме ти од гу ме за хи ги јен ске свр хе као што су
сред ства за кон тра цеп ци ју, вје штач ке гру ди, бо це за
то плу во ду итд.,
- гу ме ни одјев ни пред ме ти (са мо ако су за ли је пље ни
за јед но, а не са ши ве ни),
- гу ме ни ди је ло ви до ње стра не ци пе ле и оста ли гу ме ни
ди је ло ви обу ће,
- гу ме не ни ти и ка бло ви,
- гу ми ра но пре ди во и тка ни не,
- гу ме ни пр сте но ви, при руб ни це и зап ти ва чи,
- гу ме не обло ге за ваљ ке,
- гу ме ни ду ше ци за на ду ва ва ње,
22 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
- ба ло ни за на ду ва ва ње,
• про из вод њу гу ме них чет ки,
• про из вод њу по кло па ца од твр де гу ме на пар ним
цје во во ди ма,
• про из вод њу че шље ва, уко сни ца, уви ја ча за ко су и
слич них пред ме та од твр де гу ме.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу гу ме них ма те ри ја ла за по прав ку,
• про из вод њу им прег ни са них тек стил них тка ни на, ко је су
об ло же не, по кри ве не или ла ми ни са не гу мом, гдје је
глав ни са став гу ма,
• про из вод њу гу ме них ду ше ка за во де не кре ве те,
• про из вод њу гу ме них ка па за ку па ње и ке це ља,
• про из вод њу гу ме них ко сти ма за ку па ње и ро ни лач ких
оди је ла,
• про из вод њу гу ме них сек си пред ме та.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу корд тка ни на за про из вод њу спо ља шњих гу ма
(ви дје ти: 13.96),
• про из вод њу одјев них пред ме та од ела стич них тка ни на
(ви дје ти: 14.14, 14.19),
• про из вод њу гу ме не обу ће (ви дје ти: 15.20),
• про из вод њу ље пи ла и сред ста ва за ли је пље ње на ба зи
ка у чу ка и гу ме (ви дје ти: 20.52),
• про из вод њу про фи ли са них тра ка, тј. про мјен љи вих
ди је ло ва за про тек то ва ње спо ља шњих гу ма (ви дје ти: 22.11),
• про из вод њу спла во ва и ча ма ца на на ду ва ва ње (ви дје ти:
30.11, 30.12),
• про из вод њу не пре сву че них ма дра ца од пје на сте гу ме
(ви дје ти: 31.03),
• про из вод њу гу ме них спорт ских ре кви зи та, осим одје ће
(ви дје ти: 32.30),
• про из вод њу гу ме них ига ра и игра ча ка (укљу чу ју ћи дје чи је
ба зе не, дје чи је бро до ве на на ду ва ва ње, гу ме не жи во ти ње
на на ду ва ва ње, лоп те и слич но), (ви дје ти: 32.40),
• до би ја ње гу ме из ис ко ри шће них спо ља шњих гу ма за
про из вод њу се кун дар них си ро ви на (ви дје ти: 38.32).
22.2 Про из вод ња про из во да од пла стич них ма са
Ова гра на об у хва та пре ра ду но ве или ста ре (тј. ре ци кли ра не)
пла стич не смо ле у ме ђу про и зво де или фи нал не про из во де, ко ри -
сте ћи се про це си ма као што су ком пре сиј ско мо де ло ва ње; екс тру -
зиј ско мо де ло ва ње, мо де ло ва ње убри зга ва њем, мо де ло ва ње ду ва -
њем и ли ва њем. За ве ћи ну ових ме то да про из вод ни про цес је та -
кав да мо же по слу жи ти за про из вод њу ра зно вр сних про из во да.
22.21 Про из вод ња пло ча, ли сто ва, ци је ви и про фи ла од
пла стич них ма са
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу по лу про и зво да од пла стич них ма са:
- пла стич не пло че, ли сто ви, бло ко ви, фил мо ви, фо ли је,
тра ке итд. (са мо ље пљи ве или не),
• про из вод њу го то вих про из во да од пла стич них ма са:
- пла стич не ци је ви, цри је ва и шмр ко ви и при бор за
ци је ви и цри је ва и њи хо во спа ја ње,
- це ло фан ски фил мо ви и ли сто ви.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу пла стич них ма са у при мар ним об ли ци ма
(ви дје ти: 20.16),
• про из вод њу пред ме та од син те тич ког или при род ног
ка у чу ка и гу ме (ви дје ти: 22.1).
22.22 Про из вод ња ам ба ла же од пла стич них ма са
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу пред ме та од пла стич них ма са за па ко ва ње
ро бе:
- пла стич не ке се, вре ће, ка ни сте ри, ку ти је, сан ду ци,
опле те не бо це, бо це и др.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу пут них пред ме та (ко фе ра и руч них тор би)
од пла стич них ма са (ви дје ти: 15.12).
22.23 Про из вод ња про из во да за гра ђе ви нар ство од
пла стич них ма са
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу про из во да за гра ђе ви нар ство од пла стич них
ма са:
- пла стич на вра та, про зо ри, ра мо ви, кап ци, жа лу зи не,
лајс не за под и др.,
- тан ко ви и ре зер во а ри,
- под не, зид не или пла фон ске обло ге од пла стич них ма са
у об ли ку рол ни или пло чи ца итд.,
- са ни тар ни пред ме ти од пла стич них ма са као што су
ка де, туш-ка де, уми ва о ни ци, кло зет ске шо ље,
во до ко тли ћи итд.
• про из вод њу са ви тљи вих под них по кри ва ча као што су
ви нил, ли но ле ум итд.,
• про из вод њу вје штач ког ка ме на (нпр. вје штач ког мер ме ра).
22.29 Про из вод ња оста лих про из во да од пла стич них ма са
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу сто ног и ку хињ ског по су ђа и пред ме та за
то а лет од пла стич них ма са,
• про из вод њу ра зно вр сних про из во да од пла стич них ма са:
- пла стич ни шље мо ви, изо ла ци о ни при бор, ди је ло ви
при бо ра за ра свјет ну опре му, кан це ла риј ска и школ ска
опре ма, одјев ни пред ме ти (са мо ако су за ли је пље ни
за јед но, а не са ши ве ни), при бор за на мје штај, ста туе,
пре но сни и по гон ски ка и ши (по ја се ви), пла стич ни
под ло шци, са мо ље пљи ве пла стич не тра ке, пла стич ни
ди је ло ви обу ће (пот пе ти це), обу ћар ски ка лу пи,
пла стич ни др жа чи за ци га ре и ци га ре те, че шље ви,
пла стич ни уви ја чи за ко су, пла стич ни но ви те ти итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу пут них пред ме та (ко фе ра и руч них тор би)
од пла стич них ма са (ви дје ти: 15.12),
• про из вод њу обу ће од пла стич них ма са (ви дје ти: 15.20),
• про из вод њу на мје шта ја од пла стич них ма са
(ви дје ти: 31.01, 31.02, 31.09),
• про из вод њу не пре сву че них ма дра ца од пје на стих
пла стич них ма са (ви дје ти: 31.03),
• про из вод њу спорт ских ре кви зи та од пла стич них ма са
(ви дје ти: 32.30),
• про из вод њу ига ра и игра ча ка од пла стич них ма са
(ви дје ти: 32.40),
• про из вод њу ме ди цин ског и зу бар ског при бо ра од
пла стич них ма са (ви дје ти: 32.50),
• про из вод њу оп тич ких еле ме на та од пла стич них ма са
(ви дје ти: 32.50),
• про из вод њу пла стич них ка ци га и оста ле лич не
без бјед но сне опре ме од пла стич них ма са (ви дје ти: 32.99).
23 Про из вод ња оста лих про из во да од не ме тал них
ми не ра ла
Ова област об у хва та про из вод не дје лат но сти од ко јих се сва ка
од но си на по је ди нач ну суп стан цу ми не рал ног по ри је кла, од си ро -
ви на до го то вих про из во да. Ова област об у хва та про из вод њу ста -
кла и про из во да од ста кла (нпр. рав но ста кло, шу пље ста кло, влак -
на, тех нич ку ро бу од ста кла итд.), за тим про из вод њу ке ра мич ких
про из во да, пло чи ца, про из во да од пе че не гли не и про из вод њу це -
мен та и пе че ног гип са.
Про из вод ња об ли ко ва ног, го то вог и об ра ђе ног ка ме на и оста -
лих ми не рал них про из во да об у хва ће на је у овој обла сти.
23.1 Про из вод ња ста кла и про из во да од ста кла
Ова гра на об у хва та ста кло у свим об ли ци ма, из ра ђе но би ло
ко јом вр стом про из вод ног про це са, као и пред ме та од ста кла.
23.11 Про из вод ња рав ног ста кла
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу рав ног ста кла, укљу чу ју ћи и ар ми ра но, обо је но
или ма ти ра но рав но ста кло.
23.12 Об ли ко ва ње и об ра да рав ног ста кла
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ка ље ног или сло је ви тог (ла ми ни са ног)
рав ног ста кла,
• про из вод њу ста кле них огле да ла,
• про из вод њу ви ше слој них зид них еле ме на та за изо ла ци ју
од ста кла.
23.13 Про из вод ња шу пљег ста кла
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу бо ца и дру гог ам ба ла жног ста кла или
кри стал ног ста кла,
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23
• про из вод њу ча ша за пи ће и дру гих про из во да за
до ма ћин ство од ста кла или кри стал ног ста кла.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу игра ча ка од ста кла (ви дје ти: 32.40).
23.14 Про из вод ња вла ка на од ста кла
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ста кле них вла ка на, укљу чу ју ћи ста кле ну
ву ну и нет ка не про из во де од ста кле них вла ка на.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу тка них тка ни на од ста кле них пре ди ва
(ви дје ти: 13.20),
• про из вод њу ка бло ва од оп тич ких вла ка на за пре нос
по да та ка или за пре нос сли ка “ужи во” (ви дје ти: 27.31).
23.19 Про из вод ња и об ра да оста лог ста кла, укљу чу ју ћи
тех нич ке про из во де од ста кла
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу про из во да од ста кла за ла бо ра то риј ске,
хи ги јен ске или фар ма це ут ске свр хе,
• про из вод њу ста кла за руч не и оста ле са то ве, оп тич ког
ста кла и оп тич ких еле ме на та ко ји ни су оп тич ки об ра ђе ни,
• про из вод њу пред ме та од ста кла за из ра ду би жу те ри је,
• про из вод њу изо ла то ра и изо ла ци о ног при бо ра од ста кла,
• про из вод њу ку гли за свје тиљ ке од ста кла,
• про из вод њу фи гу ри ца од ста кла,
• про из вод њу бло ко ва за по пло ча ва ње и об ла га ње од ста кла,
• про из вод њу шип ки и ци је ви од ста кла.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу оп тич ких до ра ђе них еле ме на та
(ви дје ти: 26.70),
• про из вод њу шпри ца за ин јек ци је и оста ле ме ди цин ско-
ла бо ра то риј ске опре ме (ви дје ти: 32.50).
23.2 Про из вод ња ва тро стал них про из во да
23.20 Про из вод ња ва тро стал них про из во да
Овај раз ред об у хва та ме ђу про и зво де од не ме тал них ми не ра ла
ко ји су до би је ни ва ђе њем пи је ска, шљун ка, ка ме на или гли не.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ва тро стал ног мал те ра и бе то на,
• про из вод њу ва тро стал них про из во да од ке ра ми ке:
- тер мо и зо ла ци о ни ке ра мич ки про из во ди од си ли кат ног
фо сил ног бра шна,
- ва тро стал на опе ка, бло ко ви, црепови итд.,
- ва тро стал не ке ра мич ке ре тор те, лон ци, му фо ви,
из лив ни ци (ис пу сти), ци је ви, цри је ва и др.,
• про из вод њу ва тро стал них пред ме та на ба зи маг не зи та,
до ло ми та и хро ми та.
23.3 Про из вод ња про из во да од пе че не гли не за
гра ђе ви нар ство
23.31 Про из вод ња пло чи ца и под них пло ча од ке ра ми ке
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу не ва тро стал них ке ра мич ких зид них пло чи ца,
мо за ик коц ки ца и др.,
• про из вод њу не ва тро стал них под них пло чи ца, те пло ча
и пло чи ца за по пло ча ва ње и об ла га ње од ке ра ми ке.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу вје штач ког ка ме на (нпр. вје штач ког мер ме ра),
(ви дје ти: 22.23),
• про из вод њу ва тро стал них про из во да од ке ра ми ке
(ви дје ти: 23.20),
• про из вод њу опе ке и кров ног цри је па од ке ра ми ке
(ви дје ти: 23.32).
23.32 Про из вод ња опе ке, цри је па и оста лих про из во да
од пе че не гли не за гра ђе ви нар ство
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу не ва тро стал ног гра ђе вин ског ма те ри ја ла од
пе че не гли не:
- про из вод њу ке ра мич ке опе ке, кров ног цри је па, ка па
и ци је ви за дим ња ке, дру ге ци је ви, од во ди и др.,
• про из вод њу под них бло ко ва од пе че не гли не.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ва тро стал них про из во да од ке ра ми ке
(ви дје ти: 23.20),
• про из вод њу не ва тро стал них про из во да од ке ра ми ке, ко ји
се не упо тре бља ва ју у гра ђе ви нар ству (ви дје ти: 23.4).
23.4 Про из вод ња оста лих про из во да од порцeлана и
ке ра ми ке
Ова гра на об у хва та про из вод њу фи нал них про из во да ко ји се
до би ја ју ва ђе њем не ме тал них ми не ра ла као што су пи је сак, шљу -
нак или гли на.
23.41 Про из вод ња про из во да за до ма ћин ство и укра сних
пред ме та од ке ра ми ке
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу сто ног по су ђа од ке ра ми ке и дру гих про из во да
за до ма ћин ство или то а лет од ке ра ми ке,
• про из вод њу ста туа и дру гих укра сних пред ме та од
ке ра ми ке.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу пред ме та од ке ра ми ке за из ра ду би жу те ри је
(ви дје ти: 32.13),
• про из вод њу игра ча ка од ке ра ми ке (ви дје ти: 32.40).
23.42 Про из вод ња са ни тар не опре ме од ке ра ми ке
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу са ни тар не опре ме од ке ра ми ке као што су
ну жни ци, ка де, би деи, во до ко тли ћи итд.,
• про из вод њу оста лог на мје шта ја од ке ра ми ке.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ва тро стал них про из во да од ке ра ми ке
(ви дје ти: 23.20),
• про из вод њу гра ђе вин ских про из во да од ке ра ми ке
(ви дје ти: 23.3).
23.43 Про из вод ња изо ла то ра и при бо ра од ке ра ми ке за
изо ла ци ју
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу елек трич них изо ла то ра и при бо ра за
изо ла ци ју од ке ра ми ке.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ва тро стал них про из во да од ке ра ми ке
(ви дје ти: 23.20).
23.44 Про из вод ња оста лих тех нич ких про из во да од
ке ра ми ке
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ке ра мич ких и фе рит них маг не та,
• про из вод њу пред ме та од ке ра ми ке за ла бо ра то риј ске,
хе миј ске и ин ду стриј ске свр хе.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу вје штач ког ка ме на (нпр. вје штач ког мер ме ра),
(ви дје ти: 22.23),
• про из вод њу ва тро стал них про из во да од ке ра ми ке
(ви дје ти: 23.20),
• про из вод њу гра ђе вин ског ма те ри ја ла од ке ра ми ке
(ви дје ти: 23.3).
23.49 Про из вод ња оста лих про из во да од ке ра ми ке
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ло на ца, су до ва и слич них про из во да од
ке ра ми ке ко ји се ко ри сте за пре но ше ње или па ко ва ње
про из во да,
• про из вод њу про из во да од ке ра ми ке ко ји ни су
кла си фи ко ва ни на дру гом мје сту.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу уград не са ни тар не ке ра ми ке (ви дје ти: 23.42),
• про из вод њу вје штач ких зу ба (ви дје ти: 32.50).
23.5 Про из вод ња це мен та, кре ча и гип са
23.51 Про из вод ња це мен та
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу клин ке ра и хи дра у лич ног це мен та, укљу чу ју ћи
и пор тланд це мент, алу ми ниј ски (то пље ни) це мент,
це мент од шља ке и су пер фос фат ни це мент.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ва тро стал ног мал те ра и бе то на
(ви дје ти: 23.20),
• про из вод њу го то ве и су ве бе тон ске смје се и мал те ра
(ви дје ти: 23.63, 23.64),
24 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
• про из вод њу про из во да од це мен та (ви дје ти: 23.69),
• про из вод њу це мен та ко ји се упо тре бља ва у зу бар ству
(ви дје ти: 32.50).
23.52 Про из вод ња кре ча и гип са
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу не га ше ног, га ше ног и хи дра у лич ког кре ча,
• про из вод њу кал ци ни са ног (пе че ног) гип са или
кал ци ни са ног (пе че ног) сул фа та.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу кал ци ни са ног (пе че ног) до ло ми та.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу про из во да од гип са (ви дје ти: 23.62, 23.69).
23.6 Про из вод ња про из во да од бе то на, це мен та и гип са
23.61 Про из вод ња про из во да од бе то на за гра ђе ви нар ство
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ли ве њем об ли ко ва них про из во да од бе то на,
це мен та или пред ме та од вје штач ког ка ме на ко ји се
упо тре бља ва ју у гра ђе ви нар ству:
- цри јеп, пло че за по пло ча ва ње, ци гле, гре де, пло че,
па не ле, ци је ви, сту бо ве, ис пу не итд.,
• про из вод њу пре фа бри ко ва них мон та жних гра ђе вин ских
еле ме на та за ви со ко град њу и ни ско град њу од це мен та,
бе то на или вје штач ког ка ме на.
23.62 Про из вод ња про из во да од гип са за гра ђе ви нар ство
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу про из во да од гип са ко ји се упо тре бља ва ју
у гра ђе ви нар ству:
- бло ко ви (та бле), пло че, па не ли итд.
23.63 Про из вод ња го то ве бе тон ске смје се
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу го то ве и су ве бе тон ске смје се и мал те ра.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ва тро стал ног це мен та (ви дје ти: 23.20).
23.64 Про из вод ња мал те ра
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу мал те ра у пра ху.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ва тро стал ног мал те ра (ви дје ти: 23.20),
• про из вод њу су ве бе тон ске смје се и мал те ра
(ви дје ти: 23.63).
23.65 Про из вод ња влак на стих за це мен ти ра них про из во да
(фи бро це мен та)
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу гра ђе вин ског ма те ри ја ла од биљ них суп стан ци
(др ве на ву на, сла ма, тр сти ка, ро гоз) ко је су агло ме ри са не
це мен том, гип сом или дру гим ми не рал ним ве зи ви ма,
• про из вод њу про из во да од азбест ног це мен та, це лу ло зног
фи бро це мен та и слич них вла ка на:
- та ла са сте и ду ге пло че, па не ле, црепове, ци је ви,
цри је ва, ре зер во а ре, олу ке, ко ри та, шо ље, по су де,
на мје штај, ра мо ве про зо ра итд.
23.69 Про из вод ња оста лих про из во да од бе то на, гип са и
це мен та
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу оста лих про из во да од бе то на, гип са, це мен та
или вје штач ког ка ме на:
- ста туе, на мје штај, пред ме ти са плит ким и ви со ким
ре ље фом, ва зе, по су де за цви је ће итд.
23.7 Сје че ње, об ли ко ва ње и об ра да ка ме на
23.70 Сје че ње, об ли ко ва ње и об ра да ка ме на
Овај раз ред укљу чу је:
• сје че ње, об ли ко ва ње и об ра ду ка ме на ко ји се упо тре бља ва
у гра ђе ви нар ству, на гро бљи ма, у из град њи пу те ва, за
по кри ва ње кро во ва итд.,
• про из вод њу на мје шта ја од ка ме на.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ра до ве ко ји се оба вља ју у ка ме но ло ми ма као што је гру ба
об ра да ка ме на (ви дје ти: 08.11),
• про из вод њу млин ског ка ме на, бру сног ка ме на и слич них
про из во да (ви дје ти: 23.9).
23.9 Про из вод ња бру сних про из во да и про из во да од
не ме тал них ми не ра ла, д. н.
Ова гра на об у хва та про из вод њу бру сних про из во да и про -
изво да од не ме тал них ми не ра ла.
23.91 Про из вод ња бру сних про из во да
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу млин ског ка ме на, ка ме на за оштре ње и по ли ра -
ње, при род них или вје штач ких абра зив них про из во да, укљу чу ју -
ћи и абра зив не про из во де на ме кој под ло зи (нпр. бру сни па пир).
23.99 Про из вод ња оста лих про из во да од не ме тал них
ми не ра ла, д. н.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу фрик ци о них ма те ри ја ла и не мон ти ра них про -
из во да од тих ма те ри ја ла, на под ло зи од ми не рал них суп стан ци
или од це лу ло зе,
• про из вод њу ми не рал них изо ла ци о них ма те ри ја ла:
- ву на од шљакe, ка ме на ву на и слич не ми не рал не ву не,
ли ста сти вер ми ку лит, екс пан до ва на гли на и слич ни
ма те ри ја ли за то плот ну и звуч ну изо ла ци ју или
ап сорп ци ју зву ка,
• про из вод њу про из во да од ра зно вр сних ми не рал них
ма те ри ја ла:
- об ра ђен ли скун и про из во ди од ли ску на, тре се та,
гра фи та (осим елек трич них ма те ри ја ла) итд.,
• про из вод њу про из во да од ас фал та или слич ног ма те ри ја ла,
на при мјер ље пи ла ба зи ра на на ас фал ту, тре сет од
ка тра на итд.,
• про из вод њу вла ка на и про из во да од кар бо на и гра фи та
(осим елек тро да и елек трич них апли ка ци ја),
• про из вод њу вје штач ког ко рун да.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ста кле не ву не и нет ка них про из во да од
ста кле не ву не (ви дје ти: 23.14),
• про из вод њу елек тро да од гра фи та (ви дје ти: 27.90),
• про из вод њу зап ти ва ча од кар бо на или гра фи та
(ви дје ти: 28.29).
24 Про из вод ња ба зних ме та ла
Ова област об у хва та дје лат но сти то пље ња и/или ра фи ни са ња
ме та ла од гво жђа и обо је них ме та ла, а до би ја ју се из ру да, ко ма да
или оста та ка, при че му се ко ри сте тех ни ке елек тро ме та лур ги је
или дру ге тех ни ке ме та лур шког про це са.
Ова област исто та ко об у хва та про из вод њу ме тал них ле гу ра и
оја ча них ле гу ра, су пер ле гу ра ко је се до би ја ју до да ва њем дру гих
хе миј ских еле ме на та чи стим ме та ли ма. Про из вод то пље ња и ра -
фи ни са ња обич но је у фор ми ко ма да, ко ји се да ље ко ри сте за обра -
ду ва ља њем, ву че њем и из вла че њем ка ко би се до би ли про из во ди
као што су ли мо ви, пло че, тра ке, шип ке, ци је ви, жи ца, цри је ва и
шу пљи про фи ли; или у рас то пље ној фор ми ка ко би се из ра ди ли
ли ве њем од лив ци и дру ги ме тал ни про из во ди од ба зних ме та ла.
24.1 Про из вод ња си ро вог гво жђа, че ли ка и фе ро ле гу ра
Ова гра на об у хва та дје лат но сти као што су про из вод ња, тј. ди -
рект но пре тва ра ње ру де гво жђа у си ро во гво жђе, у рас то пље ном
или чвр стом ста њу, за тим про из вод њу че ли ка од си ро вог гво жђа,
те про из вод њу фе ро ле гу ра и про из вод њу про из во да од че ли ка.
24.10 Про из вод ња си ро вог гво жђа, че ли ка и фе ро ле гу ра
Овај раз ред укљу чу је:
• рад и про из вод њу про из во да ви со ких пе ћи, кон вер то ра
од че ли ка и ва ља о ни ца,
• про из вод њу си ро вог ли ве ног гво жђа и сјај ног гво жђа у
ко ма ди ма, бло ко ви ма и дру гим при мар ним об ли ци ма,
• про из вод њу фе ро ле гу ра,
• про из вод њу че лич них про из во да ди рект ном ре дук ци јом
гво жђа и оста лих спу жва стих про из во да од гво жђа,
• про из вод њу гво жђа из у зет не чи сто ће до би је ног
елек тро ли зом или не ким дру гим хе миј ским про це сом,
• то пље ње из ло мље них ко ма да од гво жђа и че ли ка,
• про из вод њу гра ну ла и пра ха од гво жђа,
• про из вод њу ко ма да од че ли ка или оста лих при мар них
об ли ка,
• про из вод њу по лу го то вих про из во да од че ли ка,
• про из вод њу то пло, хлад но и рав но ва ља них про из во да
од че ли ка,
• про из вод њу то пло ва ља них шип ки и ци је ви од че ли ка,
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 25
• про из вод њу то пло ва ља них отво ре них про фи ла од че ли ка,
• про из вод њу пи линг пло ча од че ли ка и за ва ре них отво ре них
про фи ла од че ли ка,
• про из вод њу про из во да од че ли ка за из град њу ко ло сије ка
(не са ста вље не ши не).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• хлад но ву че ње шип ки (ви дје ти: 24.31).
24.2 Про из вод ња ци је ви, цри је ва, отво ре них про фи ла
и при па да ју ће опре ме од че ли ка
24.20 Про из вод ња ци је ви, цри је ва, отво ре них про фи ла
и при па да ју ће опре ме од че ли ка
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу бе шав них ци је ви и цри је ва са кру жним или
не кру жним по преч ним пре сје ком и нео бра ђе них про фи ла
кру жног по преч ног пре сје ка за да љу об ра ду вру ћим
ва ља њем, кон ти ну и ра ним пре со ва њем или вру ћим
из вла че њем или не ким дру гим вру ћим по ступ ком про це са
б ра де ме ђу про и зво да, као што су шип ке или по лу ге, ко је
се мо гу до би ти вру ћим ва ља њем или кон ти ну ал ним
ли ве њем,
• про из вод њу пре ци зних или не пре ци зних бе шав них ци је ви
и цри је ва вру ћим ва ља њем, кон ти ну ал ним пре со ва њем или
ру ћим из вла че њем, за да љу об ра ду, хлад ним из вла че њем
и хлад ним ва ља њем ци је ви и цри је ва кру жног по преч ног
про фи ла и хлад но из вла че ње са мо ци је ви и цри је ва
не кру жног по преч ног пре сје ка и шу пљих про фи ла,
• про из вод њу за ва ре них ци је ви и цри је ва, вањ ског преч ни ка
ве ћег од 406.4 mm, хлад но про фи ли са них вру ћим ва ља њем
рав них про из во да (пло ча) и уз ду жно или спи рал но
за ва ре них,
• про из вод њу за ва ре них ци је ви и цри је ва, вањ ског преч ни ка
ма ње или јед на ко 406.4 mm кру жног по преч ног пре сје ка
на пра вље них по ступ ком кон ти ну ал ног хлад ног или вру ћег
об ли ко ва ња, тј. вру ћим или хлад ним ва ља њем и
из вла че њем рав них про из во да и уз ду жно или спи рал но
за ва ре них и про из вод њу ци је ви не кру жног по преч ног
пре сје ка на пра вље них вру ћим или хлад ним об ли ко ва њем
од вру ћих или хлад но ва ља них тра ка, уз ду жно за ва ре них,
• про из вод њу пре ци зних за ва ре них ци је ви и цри је ва вањ ског
преч ни ка ма њег или јед на ко 406.4 mm вру ћим или хлад ним
об ли ко ва њем од вру ће или хлад но ва ља не тра ке и уз ду жно
за ва ре не и ис по ру че не као за ва ре не ци је ви или као да ље
об ра ђе не ци је ви или цри је ва не кру жног по преч ног
пре сје ка, хлад ним из вла че њем или хлад ним ва ља њем
или хлад ним об ли ко ва њем,
• про из вод њу рав них при руб ни ца (ла ме ла) и при руб ни ца
(ла ме ла) са ко ва ним обру чем ко је су про из ве де не вру ћим
ва ља њем рав них про из во да од че ли ка,
• про из вод њу ци јев ног при бо ра за че о но ва ре ње као што су
ко ље на и ре дук ци је (су же ња), ко ва њем, вру ће ва ља них
бе шав них ци је ви од че ли ка,
• про из вод њу ци јев ног при бо ра од че ли ка са на во јем или
дру гог ти па.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу бе шав них цен три фу гал но ли ве них ци је ви и
цри је ва од че ли ка (ви дје ти: 24.52).
24.3 Про из вод ња оста лих про из во да при мар не пре ра де
че ли ка
Ова гра на об у хва та про из вод њу оста лих про из во да хлад ним
об ли ко ва њем че ли ка.
24.31 Хлад но ву че ње шип ки
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу шип ки или про фи ла од че ли ка хлад ним
ву че њем, бру ше њем или стру га њем.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ву че ње жи це (ви дје ти: 24.34).
24.32 Хлад но ва ља ње уских тра ка
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу рав но ва ља них пре сву че них или не пре сву че -
них про из во да од че ли ка у ко ту ро ви ма или у тра ка ма, ши ри не
ма ње од 600 mm, хлад ним ва ља њем то пло ва ља них рав них про -
из во да или че лич них шип ки.
24.33 Хлад но об ли ко ва ње или са ви ја ње про фи ла
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу отво ре них про фи ла, по сте пе ним хлад ним
об ли ко ва њем у ва ља о ни ца ма или са ви ја њем на пре са ма
рав но ва ља них про из во да од че ли ка,
• про из вод њу хлад но об ли ко ва них или хлад но са ви је них,
на бра них ли сто ва и сен двич па не ла пре сву че них че лич ним
ли сто ви ма.
24.34 Хлад но ву че ње жи це
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ву че них жи ца од че ли ка, хлад ним ву че њем
жи ча них шип ки од че ли ка.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ву че ње шип ки и чвр стих про фи ла од че ли ка
(ви дје ти: 24.31),
• про из вод њу про из во да од жи це (ви дје ти: 25.93).
24.4 Про из вод ња ба зних пле ме ни тих и оста лих обо је них
ме та ла
24.41 Про из вод ња пле ме ни тих ме та ла
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу основ них пле ме ни тих ме та ла:
- про из вод њу и ра фи ни са ње нео бра ђе них или об ра ђе них
пле ме ни тих ме та ла: зла то, сре бро, пла ти на итд. од
ко ви на и оста та ка,
• про из вод њу ле гу ра од пле ме ни тих ме та ла,
• про из вод њу по лу про и зво да од пле ме ни тих ме та ла,
• пре свла че ње (па ти ни ра ње) сре бром ба зних ме та ла,
• пре свла че ње (па ти ни ра ње) зла том ба зних ме та ла или
сре бра,
• пре свла че ње (па ти ни ра ње) пла ти ном или ме та ли ма
пла тин ске гру пе зла та, сре бра или ба зних ме та ла.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу жи це од тих ме та ла ву че њем,
• про из вод њу пло ча стих ли сти ћа од пле ме ни тих ме та ла.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ли ве ње ла ких и обо је них ме та ла (ви дје ти: 24.53, 24.54),
• про из вод њу на ки та од пле ме ни тих ме та ла (ви дје ти: 32.12).
24.42 Про из вод ња алу ми ни ју ма
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу алу ми ни ју ма из гли ни це (алу ми ни јум ок си да),
• про из вод њу алу ми ни ју ма елек тро ли зом от па да ка,
оста та ка и ста рих ма те ри ја ла од алу ми ни ју ма,
• про из вод њу ле гу ра алу ми ни ју ма,
• при мар ну пре ра ду алу ми ни ју ма.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу жи це од овог ме та ла ву че њем,
• про из вод њу алу ми ни јум ок си да (гли ни це),
• про из вод њу фо ли ја за па ко ва ње од алу ми ни ју ма,
• про из вод њу ла ми на та од алу ми ниј ске фо ли је као глав не
ком по нен те.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ли ве ње ла ких и обо је них ме та ла (ви дје ти: 24.53, 24.54).
24.43 Про из вод ња оло ва, цин ка и ка ла ја
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу оло ва, цин ка и ка ла ја из ру да,
• про из вод њу оло ва, цин ка и ка ла ја елек тро ли зом от па да,
оста та ка и ста рих ма те ри ја ла од оло ва, цин ка и ка ла ја,
• про из вод њу ле гу ра од оло ва, цин ка и ка ла ја,
• при мар ну пре ра ду оло ва, цин ка и ка ла ја.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу жи це ву че њем тих ме та ла,
• про из вод њу ли сто ва од ка ла ја.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ли ве ње ла ких и обо је них ме та ла (ви дје ти: 24.53, 24.54).
24.44 Про из вод ња ба кра
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ба кра из ру де,
• про из вод њу ба кра елек тро ли зом от па да, оста та ка и ста рих
ма те ри ја ла од ба кра,
• про из вод њу ле гу ра ба кра,
• про из вод њу жи ца и тра ка за оси гу ра че од ба кра,
• при мар ну пре ра ду ба кра,
26 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
• про из вод њу жи ца ву че њем овог ме та ла.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ли ве ње ла ких и обо је них ме та ла (ви дје ти: 24.53, 24.54).
24.45 Про из вод ња оста лих обо је них ме та ла
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу хро ма, ман га на, ни кла и дру гих обо је них
ме та ла из ру да или ок си да,
• про из вод њу хро ма, ман га на, ни кла и дру гих обо је них
ме та ла елек тро ли зом и алу ми но тер мич ком пре ра дом
от па да, оста та ка и ста рих ма те ри ја ла од хро ма, ман га на,
ни кла и дру гих обо је них ме та ла,
• про из вод њу ле гу ра хро ма, ман га на, ни кла итд.,
• при мар ну пре ра ду хро ма, ман га на, ни кла и дру гих
обо је них ме та ла,
• про из вод њу по лу про и зво да од ни кла.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу жи це ву че њем тих ме та ла.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ли ве ње ла ких и обо је них ме та ла (ви дје ти: 24.53, 24.54).
24.46 Пре ра да ну кле ар ног го ри ва
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ме та ла ура ни ју ма из ура ни јум ок си да или
дру гих ру да,
• то пље ње и ра фи ни са ње ура ни ју ма.
24.5 Ли ве ње ме та ла
Ова гра на об у хва та про из вод њу по лу про и зво да и ра зно вр сних
од ли ва ка до би је них про це сом то пље ња.
Ова гра на ис кљу чу је:
• про из вод њу го то вих ли ве них про из во да као што су:
- ко тло ви и ра ди ја то ри (ви дје ти: 25.21),
- ли ве ни про из во ди за до ма ћин ство (ви дје ти: 25.99).
24.51 Ли ве ње гво жђа
Овај раз ред об у хва та дје лат но сти ли ве ња гво жђа.
Овај раз ред укљу чу је:
• ли ве ње по лу про и зво да од гво жђа,
• ли ве ње од ли ва ка од си вог ли ве ног гво жђа,
• ли ве ње сфе ро ид них (мо ду лар них) гра фит них од ли ва ка
од ли ве ног гво жђа,
• ли ве ње од ли ва ка од ко ва ног (тем пер) гво жђа,
• про из вод њу ци је ви, цри је ва, шу пљих про фи ла и при бо ра
од ли ве ног гво жђа.
24.52 Ли ве ње че ли ка
Овај раз ред об у хва та дје лат но сти ли ве ња че ли ка.
Овај раз ред укљу чу је:
• ли ве ње по лу про и зво да од че ли ка,
• ли ве ње од ли ва ка од че ли ка,
• про из вод њу бе шав них ци је ви и цри је ва цен три фу гал ним
ли ве њем че ли ка,
• про из вод њу ци је ви, цри је ва и при бо ра од ли ве ног че ли ка.
24.53 Ли ве ње ла ких ме та ла
Овај раз ред укљу чу је:
• ли ве ње по лу про и зво да од алу ми ни ју ма, маг не зи ју ма,
ти та ни ју ма, цин ка итд.,
• ли ве ње од ли ва ка од ла ких ме та ла.
24.54 Ли ве ње оста лих обо је них ме та ла
Овај раз ред укљу чу је:
• ли ве ње од ли ва ка од те шких ме та ла,
• ли ве ње од ли ва ка од пле ме ни тих ме та ла,
• ли ве ње ка лу па од од ли ва ка обо је них ме та ла.
25 Про из вод ња го то вих ме тал них про из во да, осим
ма ши на и опре ме
Област 25 об у хва та про из вод њу “чи стих” ме тал них про из во -
да (као што су ме тал ни ди је ло ви, кон теј не ри и кон струк ци је),
обич но оних чи ја је функ ци ја ста тич на, тј. не по крет них про из во -
да, за раз ли ку од обла сти 26-30, ко је по кри ва ју про из вод њу ком би -
но ва них или са ста вље них ме тал них про из во да из обла сти 25 (по -
не кад за јед но са оста лим ма те ри ја ли ма) у сло же ни је цје ли не ко је
ра де са по крет ним ди је ло ви ма, осим оних цје ли на ко је су пот пу но
елек трич не, елек трон ске или оп тич ке.
Ова област исто та ко об у хва та про из вод њу оруж ја и му ни -
ције.
Ова област ис кљу чу је:
• спе ци ја ли зо ва не дје лат но сти по прав ке и одр жа ва ња
(ви дје ти: 33.1),
• спе ци ја ли зо ва не ин ста ла ци је про из во да из ове обла сти
у згра да ма, као што су ко тло ви за цен трал но гри ја ње
(ви дје ти: 43.22).
25.1 Про из вод ња про из во да за ме тал не кон струк ци је
Ова гра на об у хва та про из вод њу про из во да за ме тал не кон -
струк ци је (као што су ме тал ни ко сту ри или ди је ло ви кон струк ци -
ја).
25.11 Про из вод ња ме тал них кон струк ци ја и њи хо вих
ди је ло ва
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ме тал них кон струк ци ја и ко сту ра за
гра ђе ви нар ство и њи хо вих ди је ло ва (тор ње ви, ка тар ке,
тра се, мо сто ви итд.),
• про из вод њу ме тал них кон струк ци ја за ин ду стриј ску
опре му (ко сту ри за ви со ке пе ћи, опре ма за по ди за ње
и ма ни пу ла ци ју итд.),
• про из вод њу мон та жних згра да од ме та ла:
- ба ра ке за гра ди ли шта и дру ги мо ду лар ни еле мен ти
за из ло жбе итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ди је ло ва за брод ске или дру ге бој ле ре
(ви дје ти: 25.30),
• про из вод њу учвр шћи ва ча за са ста вља ње же ље знич ких
колосијека (спој но-при чвр сни при бор), (ви дје ти: 25.99),
• про из вод њу сек ци ја за бро до ве (ви дје ти: 30.11).
25.12 Про из вод ња вра та и про зо ра од ме та ла
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ме тал них вра та и про зо ра, окви ра за вра та
и про зо ре, ка па ка и ка пи ја,
• про из вод њу ме тал них пре гра да за про сто ри је ко је се
учвр шћу ју за под.
25.2 Про из вод ња ци стер ни, ре зер во а ра и по су да од ме та ла
Ова гра на об у хва та про из вод њу ци стер ни, ра ди ја то ра и ко тло -
ва за цен трал но гри ја ње.
25.21 Про из вод ња ра ди ја то ра и ко тло ва за цен трал но
гри ја ње
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу елек трич них пе ћи и гри ја ча за во ду
(ви дје ти: 27.51).
25.29 Про из вод ња оста лих ци стер ни, ре зер во а ра и по су да
од ме та ла
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ре зер во а ра, ци стер ни и слич них ме тал них
по су да ко је се ин ста ли ра ју као дио опре ме за скла ди ште ње
или про из вод не свр хе,
• про из вод њу ме тал них по су да за ком при ми са ни или
теч ни гас.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ме тал них бу ра ди, ре зер во а ра, кан ти, ча бро ва,
ку ти ја итд. ко ји се обич но упо тре бља ва ју за но ше ње и
па ко ва ње ро бе, ка па ци те та ис под 300 l
(ви дје ти: 25.91, 25.92),
• про из вод њу тран спорт них кон теј не ра (ви дје ти: 29.20),
• про из вод њу тен ко ва (вој на оклоп на во зи ла),
(ви дје ти: 30.40).
25.3 Про из вод ња пар них ко тло ва, осим ко тло ва за
цен трал но гри ја ње
Ова гра на об у хва та про из вод њу пар них ге не ра то ра.
25.30 Про из вод ња пар них ко тло ва, осим ко тло ва за
цен трал но гри ја ње
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу пар них ко тло ва и дру гих ге не ра то ра па ре,
• про из вод њу по моћ них по стро је ња за ко ри шће ње за јед но
са пар ним ко тло ви ма:
- кон ден за то ри па ре, еко но мај зе ри, пре гри ја чи,
при ку пља чи и аку му ла то ри па ре,
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 27
• про из вод њу ну кле ар них ре ак то ра, осим се па ра то ра
изо то па,
• про из вод њу ди је ло ва за брод ске или дру ге ко тло ве.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• из град њу си сте ма ци је ви ко ји се са сто ји од да ље об ра де
ци је ви ра ди оси гу ра ва ња при ти ска у ци је ви ма или си сте му
ци је ви, за јед но са пра те ћим про јект ним и кон струк ци о ним
ра до ви ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ко тло ва за цен трал но гри ја ње то плом во дом
и ра ди ја то ра (ви дје ти: 25.21),
• про из вод њу се то ва за ко тло ве тур би на (ви дје ти: 28.11),
• про из вод њу се па ра то ра изо то па (ви дје ти: 28.99).
25.4 Про из вод ња оруж ја и му ни ци је
25.40 Про из вод ња оруж ја и му ни ци је
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу те шког на о ру жа ња (ар ти ље ри ја, мо бил но
оруж је, ра ке те за лан си ра ње, тор пед не ци је ви, оруж је
круп ног ка ли бра и дру го те шко на о ру жа ње),
• про из вод њу ла ког на о ру жа ња (ре вол ве ри, пу шке, оруж је
ма лог ка ли бра и дру го ла ко на о ру жа ње),
• про из вод њу ва зду шних или га сних пи што ља и ре вол ве ра,
• про из вод њу бо је ве му ни ци је.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу ва тре ног ло вач ког, спорт ског и за штит ног
оруж ја и од го ва ра ју ће му ни ци је,
• про из вод њу екс пло зив них на пра ва као што су бом бе, ми не
и тор пе да.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу удар них кап су ла, де то на то ра или сви је тле ћих
ра ке та (ви дје ти: 20.51),
• про из вод њу крат ких и ду гих ма че ва и ба јо не та
(ви дје ти: 25.71),
• про из вод њу оклоп них во зи ла за пре воз нов ца или
дра го цје но сти (ви дје ти: 29.10),
• про из вод њу ва си он ских ле тје ли ца (ви дје ти: 30.30),
• про из вод њу тен ко ва и оста лих бор бе них во зи ла
(ви дје ти: 30.40).
25.5 Ко ва ње, пре со ва ње, штан цо ва ње и ва ља ње ме та ла;
ме та лур ги ја пра ха
Ова гра на об у хва та основ не дје лат но сти за об ра ду ме та ла, као
што су ко ва ње и пре со ва ње, ко је се оба вља уз на пла ту или на
осно ву уго во ра.
25.50 Ко ва ње, пре со ва ње, штан цо ва ње и ва ља ње ме та ла;
ме та лур ги ја пра ха
Овај раз ред укљу чу је:
• ко ва ње, пре со ва ње, штан цо ва ње и ва ља ње ме та ла,
• ме та лур ги ју пра ха: про из вод ња ме тал них пред ме та
не по сред но из ме тал ног пра ха за гри ја ва њем
(син те ро ва њем) или пре со ва њем.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу сит ног ме тал ног пра ха (ви дје ти: 24.1, 24.2).
25.6 По вр шин ска об ра да и пре вла че ње ме та ла; ма шин ска
об ра да ме та ла
Ова гра на об у хва та основ не дје лат но сти об ра де ме та ла као
што су пре вла че ње, пре ма зи ва ње, гра ви ра ње или ду бо рез, бу ше -
ње, по ли ра ње, варeње итд., ко је се оба вља ју уз на пла ту или на
осно ву уго во ра.
25.61 По вр шин ска об ра да и пре вла че ње ме та ла
Овај раз ред укљу чу је:
• пре вла че ње, ано ди зи ра ње ме та ла итд.,
• тер мич ку об ра ду ме та ла,
• ски да ње опи ља ка, чи шће ње пје шча ним мла зом, тум ба ње
(ра ди чи шће ња) и чи шће ње ме та ла,
• бо је ње и гра ви ра ње ме та ла,
• пре вла че ње ме та ла не ме тал ним ма те ри ја ли ма:
- пла сти фи ци ра ње, емај ли ра ње, ла ки ра ње итд.,
• ка ље ње, пре вла че ње ме та ла ко жом.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• дје лат но сти пот ки ва ња (ви дје ти: 01.62),
• штам па ње на ме та лу (ви дје ти: 18.12),
• пре вла че ње пла сти ке ме та лом (ви дје ти: 22.29),
• па ти ни ра ње (пре свла че ње) пле ме ни тих ме та ла, ба зних
или дру гих ме та ла (ви дје ти: 24.41, 24.42, 24.43, 24.44),
• услу ге гра ви ра ња (ре зба ре ња) “док че ка те” (ви дје ти: 95.29). 
25.62 Ма шин ска об ра да ме та ла
Овај раз ред укљу чу је:
• бу ше ње, стру га ње, гло да ње, еро ди ра ње, рен ди са ње,
гле то ва ње, раз вр та ње, рав на ње, те сте ри са ње, бру ше ње,
оштре ње, по ли ра ње, ва ре ње, спа ја ње и дру ге ра до ве на
ме тал ним ко ма ди ма,
• сје че ње и гра ви ра ње ме та ла по мо ћу ла сер ских зра ка.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• дје лат но сти пот ки ва ња (ви дје ти: 01.62).
25.7 Про из вод ња сје чи ва, ала та и ме тал не ро бе за оп шту
на мје ну
Ова гра на об у хва та про из вод њу сје чи ва, руч ног ала та од ме та -
ла и ме тал не ро бе оп ште на мје не.
25.71 Про из вод ња сје чи ва
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу при бо ра за је ло: но же ви, ви љу шке,
ка ши ке итд.,
• про из вод њу раз ли чи тих пред ме та за сје че ње:
- си ки ри це (са та ре) и ма ши не за сје че ње,
- бри ја чи и но жи ћи за бри ја ње (жи ле ти),
- ма ка зе и при бор за ши ша ње ко се,
• про из вод њу са бљи, ма че ва и ба јо не та итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу по су ђа (лон ци, ко тло ви, чи ни је, плад ње ви,
та њи ри, та њи ри ћи итд.), (ви дје ти: 25.99),
• про из вод њу при бо ра за је ло и по су ђа од пле ме ни тих
ме та ла (ви дје ти: 32.12).
25.72 Про из вод ња бра ва и око ва
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ка та на ца, бра ва, кљу че ва, око ва и дру гих
ме тал них пред ме та за згра де, на мје штај, во зи ла итд.
25.73 Про из вод ња ала та
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу но же ва и ли сто ва за сје че ње за ма ши не или
за ме ха нич ке апа ра те,
• про из вод њу руч ног ала та као што су кли је шта,
од ви ја чи итд.,
• про из вод њу не е лек трич ног руч ног ала та за по љо при вре ду,
• про из вод њу те сте ра и ме тал них сје чи ва за те сте ре,
укљу чу ју ћи и сје чи ва за кру жне и лан ча не те сте ре,
• про из вод њу за мје њи вих ди је ло ва (ала та) за руч не ала те без
об зи ра на то да ли су елек трич ни или ни су или за
за мје њи ве ди је ло ве алат них ма ши на: свр дла (бур ги је),
бу ши ли це, но же ви за гло да ли це итд.,
• про из вод њу ала та за пре со ва ње (пре са),
• про из вод њу ко вач ког ала та: че ки ћи, на ков њи итд.,
• про из вод њу ку ти ја за мо де ло ва ње и ка лу па (осим ме тал них
бло ко ва за мо де ло ва ње),
• про из вод њу мен ге ла и сте га (ала та за учвр шћи ва ње).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу руч ног ала та на елек трич ни по гон
(ви дје ти: 28.24),
• про из вод њу ка лу па за ме тал не ко ма де (ви дје ти: 28.91). 
25.9 Про из вод ња оста лих го то вих про из во да од ме та ла
Ова гра на об у хва та про из вод њу раз ли чи тих ме тал них про -
изво да као што су кон зер ве и ве дра; ек се ри, виј ци, ме тал ни пред -
ме ти за до ма ћин ство, ме тал ни при чвр шћи ва чи, брод ски про пе ле -
ри и си дра, при чвр шћи ва чи ко ји слу же за са ста вља ње же ље знич -
ког колосијека (спој но-при чвр сни при бор) итд., за ра зно вр сну
упо тре бу у до ма ћин ству и ин ду стри ји.
25.91 Про из вод ња че лич них бу ра ди и слич них по су да од
че ли ка
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ча бро ва, кан ти, ба чви, ку ти ја.
28 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ци стер ни и ре зер во а ра (ви дје ти: 25.2).
25.92 Про из вод ња ам ба ла же од ла ких ме та ла
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ли мен ки и кон зер ви за па ко ва ње пре храм бе них
про из во да, ту ба и ку ти ја,
• про из вод њу ме тал них за тва ра ча за бо це.
25.93 Про из вод ња про из во да од жи це, ла на ца и опру га
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ме тал них ка бло ва, пле те них тра ка и слич них
про из во да,
• про из вод њу не и зо ло ва них ка бло ва од ме та ла или
изо ло ва них ка бло ва ко ји се не мо гу ко ри сти ти за
про во ђе ње елек трич не енер ги је,
• про из вод њу об ло же не и пу ње не жи це,
• про из вод њу про из во да од жи це: бо дљи ка ва жи ца, жи ча на
огра да, ре шет ке, мре же, пле ти ва, плат на од жи це итд.,
• об ло же не елек тро де за елек трич но ва ре ње у лу ку,
• про из вод њу ек се ра и кли но ва,
• про из вод њу опру га (осим опру га за са то ве):
- ли сна те опру ге, спи рал не опру ге и опру ге са
тор зи о ном по лу гом,
- ли сти ћи за опру ге,
• про из вод њу ла на ца, (осим ла на ца за пре нос енер ги је).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу опру га за ча сов ни ке и са то ве (ви дје ти: 26.52),
• про из вод њу жи ца и ка бло ва за пре нос елек трич не енер ги је
(ви дје ти: 27.32),
• про из вод њу ла на ца за пре нос енер ги је (ви дје ти: 28.15).
25.94 Про из вод ња ве за них еле ме на та и виј ча них
ма шин ских про из во да
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу за ко ви ца, под ло шки и слич них про из во да
без на во ја,
• про из вод њу виј ча них ма шин ских про из во да,
• про из вод њу за врт ња, ша ра фа, на врт ња и слич них
про из во да са на во јем.
25.99 Про из вод ња оста лих го то вих про из во да од
ме та ла, д. н.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ме тал них про из во да за до ма ћин ство:
- рав но по су ђе: та њи ри, та њи ри ћи итд.,
- уду бље но по су ђе: шер пе, ко тло ви итд.,
- по су ђа за глав ни оброк: чи ни је, плад ње ви,
- шер пе за дин ста ње, та ве за пе че ње и дру го сто но
или ку хињ ско не е лек трич но по су ђе,
- ма ли ку хињ ски руч ни апа ра ти и при бор,
- ме тал ни сун ђе ри за ри ба ње (чи шће ње),
• про из вод њу уград них еле ме на та од цин ка: олу ци, кров ни
по кри ва чи, ка де, су до пе ри, туш-ка би не и слич ни
про из во ди,
• про из вод њу ме тал них про из во да за кан це ла риј ске свр хе,
осим на мје шта ја,
• про из вод њу се фо ва, ор ма ра и ка са, оклоп них вра та итд.,
• про из вод њу ра зних ме тал них про из во да:
- про пе ле ри за бро до ве и њи хо ве оштри це,
- си дра,
- зво на,
- при чвр шћи ва чи за са ста вља ње же ље знич ких
ко ло си је ка (спој но при чвр сни при бор),
- спо не, коп че, ку ке,
- ме тал не мер де ви не,
- ме тал не та бле за оби ље жа ва ње, укљу чу ју ћи
са о бра ћај не зна ке,
• про из вод њу ме тал них ке са,
• про из вод њу трај них ме тал них маг не та,
• про из вод њу ме тал них ва ку ум ских бо ка ла и фла ша,
• про из вод њу ме тал них зна ча ка и вој них ме тал них сим бо ла,
• про из вод њу ме тал них уви ја ча за ко су, ме тал них др шки
за ки шо бра не и окви ре, че шље ва.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ма че ва и ба јо не та (ви дје ти: 25.71),
• про из вод њу ко ли ца за ку по ви ну (ви дје ти: 30.99),
• про из вод њу на мје шта ја од ме та ла (ви дје ти: 31.01, 31.02,
31.09),
• про из вод њу спорт ске опре ме (ви дје ти: 32.30),
• про из вод њу ига ра и игра ча ка (ви дје ти: 32.40).
26 Про из вод ња ра чу на ра, елек трон ских и оп тич ких
про из во да
Област 26 об у хва та про из вод њу ра чу на ра, пе ри фер не и ко му -
ни ка ци о не ра чу нар ске опре ме и слич них елек трон ских про из во да,
као и про из вод њу ком по нен ти за та кве про из во де. Про из вод ни
про цес ка рак те ри ше из глед и упо тре ба ин те гри са ног скло па и
при мје на ви со ко спе ци ја ли зо ва не и ми ни ја тур не тех но ло ги је.
Ова област исто та ко об у хва та про из вод њу елек тро ни ке за по -
тро ша че, опре ме за мје ре ње, опре ме за те сти ра ње и на ви га ци ју,
опре ме за зра че ње, елек тро ме ди цин ске и елек тро те ра пе ут ске
опре ме, оп тич ких ин стру ме на та и опре ме, као и про из вод њу маг -
нет них и оп тич ких ме ди ја.
26.1 Про из вод ња елек трон ских ком по нен ти и пло ча
26.11 Про из вод ња елек трон ских ком по нен ти
Овај раз ред об у хва та про из вод њу по лу про вод ни ка и оста лих
ком по нен ти за при мје ну у елек тро ни ци.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу елек трон ских кон ден за то ра,
• про из вод њу елек трон ских от пор ни ка,
• про из вод њу ми кро про це со ра,
• про из вод њу елек трон ских ци је ви,
• про из вод њу елек трон ских ко нек то ра,
• про из вод њу пра зних пло ча штам па них ко ла,
• про из вод њу ин те гри са них ко ла (ана лог них, ди ги тал них
или хи брид них),
• про из вод њу ди о да, тран зи сто ра и по себ но по ве за них
уре ђа ја,
• про из вод њу ин дук то ра (нпр. “чо ко ви”, спи ра ле,
тран сфор ма то ри) и раз ли чи тих елек трон ских ком по нен ти,
• про из вод њу елек трон ских кри ста ла и кри стал них скло по ва,
• про из вод њу ка ле мо ва, пре ки да ча и мјер них пре тва ра ча
за елек трон ску упо тре бу,
• про из вод њу тан ких коц ки ца или пло чи ца, пре ки да ча и
по лу про вод ни ка, го то вих или по лу го то вих,
• про из вод њу ком по нен ти за сло на (пла зме, по ли ме ри, LCD),
• про из вод њу ди о да са свје тло сном еми си јом (LED ди о да).
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу ка бло ва за штам па че, мо ни то ре, USB ка бло ва,
ко нек то ра итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• штам па ње па мет них кар ти ца (ви дје ти: 18.12),
• про из вод њу ра чу нар ских и те ле ви зиј ских за сло на
(ви дје ти: 26.20, 26.40),
• про из вод њу мо де ма (ви дје ти: 26.30),
• про из вод њу ренд ген ских ци је ви и слич них уре ђа ја за
зра че ње (ви дје ти: 26.60),
• про из вод њу оп тич ке опре ме и ин стру ме на та
(ви дје ти: 26.70),
• про из вод њу слич них уре ђа ја за елек трон ску упо тре бу
(ви дје ти: област 27),
• про из вод њу флу о ре сцент них ба ла ста (ви дје ти: 27.11),
• про из вод њу елек трич них ре ле ја (ви дје ти: 27.12),
• про из вод њу елек трич них жи ча них уре ђа ја (ви дје ти: 27.33),
• про из вод њу про из во да са ста вље них из елек трон ских
ком по нен ти раз вр ста ва се пре ма вр сти ко нач ног или
фи нал ног про из во да.
26.12 Про из вод ња пу них елек трон ских пло ча
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу пу ње них пло ча штам па них ко ла,
• пу ње ње ком по нен ти на пло чу штам па них ко ла,
• про из вод њу ин тер фејс кар ти ца (нпр. звук, ви део,
ре гу ла то ри, мре же, мо де ми).
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 29
Овај раз ред ис кљу чу је:
• штам па ње па мет них кар ти ца (ви дје ти: 18.12),
• про из вод њу пра зних пло чи ца штам па них ко ла
(ви дје ти: 26.11).
26.2 Про из вод ња ра чу на ра и пе ри фер не опре ме
26.20 Про из вод ња ра чу на ра и пе ри фер не опре ме
Овај раз ред об у хва та про из вод њу и/или скла па ње елек трон -
ских ра чу на ра као што су глав ни ра чу на ри (цен трал на је ди ни ца),
сто ни ра чу на ри, лап то пи и сер ве ри ра чу на ра; пе ри фер не опре ме
за ра чу на ре као што су уре ђа ји за скла ди ште ње по да та ка и ула -
зно/из ла зни уре ђа ји (штам па чи, мо ни то ри, та ста ту ре). Ра чу на ри
мо гу би ти ана лог ни, ди ги тал ни или хи брид ни. Ди ги тал ни ра чу на -
ри, као нај за сту пље ни ји, су уре ђа ји ко ји ра де сље де ће: (1) смје -
шта ју про гра ме об ра де или про гра ме и по дат ке нео п ход не за из вр -
ше ње про гра ма; (2) мо гу се сло бод но про гра ми ра ти у за ви сно сти
од за хтје ва ко ри сни ка; (3) из во де арит ме тич ка из ра чу на ва ња спе -
ци фи ци ра на од ко ри сни ка; (4) из вр ша ва ју без ин тер вен ци је чо вје -
ка, об ра де про гра ма ко ји зах ти је ва од ра чу на ра да мо ди фи ку је ло -
гич ком од лу ком ње го во из вр ше ње, у то ку про це са. Ана лог ни ра -
чу на ри спо соб ни су да исто вре ме но из во де ма те ма тич ке мо де ле и
об у хва те нај ма ње јед ну ана лог ну кон тро лу и про грам ске еле мен -
те.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу сто них ра чу на ра,
• про из вод њу лап топ ра чу на ра,
• про из вод њу глав ног ра чу на ра (цен трал не је ди ни це),
• про из вод њу руч них ра чу на ра „hand-held” (нпр. PDA),
• про из вод њу маг нет них диск уре ђа ја, ме мо риј ских сти ко ва
(flash drive уре ђа ји) и оста ли уре ђа ји за смје шта ње
по да та ка,
• про из вод њу уре ђа ја за оп тич ке ме ди је (CD-RW, CD-ROM,
DVD-ROM, DVD-RW),
• про из вод њу штам па ча,
• про из вод њу мо ни то ра,
• про из вод њу та ста ту ра,
• про из вод њу свих вр ста ми ше ва, па ли ца за игру, по крет них
ку гли,
• про из вод њу ра чу нар ских тер ми на ла за спе ци јал не на мје не,
• про из вод њу ра чу нар ских сер ве ра,
• про из вод њу ске не ра, об у хва та ју ћи ске нер бар-ко да,
• про из вод њу чи та ча па мет них кар ти ца,
• про из вод њу ка ци га за вир ту ел ну ствар ност,
• про из вод њу ра чу нар ских про јек то ра (ви део-про јек то ра).
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу ра чу нар ских тер ми на ла као што су бан ко ма ти,
ауто мат ске ма ши не за бро ја ње нов ца (АТМ`s), уре ђа ји на ми је ње -
ни за елек трон ско пла ћа ње ро ба и услу га на про дај ном мје сту
(POS тер ми на ли), ко ји ма се не упра вља,
• про из вод њу мул ти функ ци о нал не кан це ла риј ске опре ме
по мо ћу ко је се мо гу на пра ви ти дви је или ви ше рад њи, и то:
штам па ње, ске ни ра ње, ко пи ра ње, фак си ра ње итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• умно жа ва ње (ре про дук ци ја) сни мље них за пи са
(ра чу нар ских ме ди ја, зву ка, ви деа, итд.), (ви дје ти: 18.20),
• про из вод њу елек трон ских ком по нен ти и елек трон ских
скло по ва ко ји се ко ри сте у ра чу на ри ма и пе ри фер ним
уре ђа ји ма (ви дје ти: 26.1),
• про из вод њу уну тра шњих/спо ља шњих ра чу нар ских мо де ма
(ви дје ти: 26.12),
• про из вод њу ин тер феј са кар ти ца, мо ду ла и скло по ва
(ви дје ти: 26.12),
• про из вод њу мо де ма, но се ће опре ме (ви дје ти: 26.30),
• про из вод њу ди ги тал них ко му ни ка ци о них склоп ки, опре ме
за ко му ни ка ци ју по да ци ма (нпр. пре мо сни ци, усмје ри ва чи,
при ступ ни ци итд.), (ви дје ти: 26.30),
• про из вод њу елек трон ских уре ђа ја за ши ро ку по тро шњу као
што су CD и DVD уре ђа ји (ви дје ти: 26.40),
• про из вод њу те ле ви зиј ских мо ни то ра и за сло на
(ви дје ти: 26.40),
• про из вод њу кон зо ла за ви део-игри це (ви дје ти: 26.40),
• про из вод њу пра зних оп тич ких и маг нет них ме ди ја ко ји се
ко ри сте са ра чу на ри ма или оста лим уре ђа ји ма
(ви дје ти: 26.80).
26.3 Про из вод ња ко му ни ка ци о не опре ме
26.30 Про из вод ња ко му ни ка ци о не опре ме
Овај раз ред об у хва та про из вод њу те ле фо на и опре ме за пре -
нос ко му ни ка ци о них по да та ка ко ја се упо тре бља ва за елек трон ски
пре нос сиг на ла пу тем жи це или кроз ва здух, као што су ра диј ско
и те ле ви зиј ско еми то ва ње и про из вод ња опре ме за бе жич ни пре -
нос по да та ка.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу уре ђа ја за пре спа ја ње те ле фон ских цен тра ла,
• про из вод њу бе жич них те ле фо на,
• про из вод њу опре ме за при ват не те ле фон ске под руч не
цен тра ле (под цен тра ле), (PBX),
• про из вод њу те ле фон ске и те ле фак сне опре ме, об у хва та ју ћи
ауто мат ску те ле фон ску се кре та ри цу,
• про из вод њу опре ме за пре нос по да та ка, као што су
пре мо сни ци, усмје ри ва чи, при ступ ни ци,
• про из вод њу ан те на ода ши ља ча и при јем ни ка сиг на ла,
• про из вод њу ка бло ва за те ле ви зи ју,
• про из вод њу пеј џе ра,
• про из вод њу мо бил них те ле фо на,
• про из вод њу опре ме за мо бил ну ко му ни ка ци ју,
• про из вод њу опре ме за ра диј ски и те ле ви зиј ски сту дио и
опре ме за еми то ва ње, об у хва та ју ћи те ле ви зиј ске ка ме ре,
• про из вод њу мо де ма и опре ме за пре нос по да та ка,
• про из вод њу аларм них си сте ма про тив по жа ра или про тив
пљач ке, као и сла ње сиг на ла кон трол ној ста ни ци,
• про из вод њу ра диј ских и те ле ви зиј ских ода ши ља ча,
• про из вод њу ко му ни ка ци о них уре ђа ја ко ји ко ри сте
ин фра цр ве не сиг на ле (нпр. за да љин ско упра вља ње).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу елек трон ских ком по нен ти и под скло по ва ко ји
се ко ри сте у ко му ни ка ци о ним уре ђа ји ма, укљу чу ју ћи
уну тра шње/спо ља шње ра чу нар ске мо де ме (PC-ти па),
(ви дје ти: 26.1),
• про из вод њу учи та них елек трон ских пло ча (ви дје ти: 26.12),
• про из вод њу ра чу на ра и пе ри фер не опре ме за ра чу на ре
(ви дје ти: 26.20),
• про из вод њу аудио и ви део опре ме на ми је ње не
по тро ша чи ма (ви дје ти: 26.40),
• про из вод њу GPS уре ђа ја (ви дје ти: 26.51),
• про из вод њу елек трон ских се ма фо ра на ко ји ма се би ље жи
ре зул тат на утак ми ца ма (ви дје ти: 27.90),
• про из вод њу се ма фо ра за са о бра ћај (ви дје ти: 27.90).
26.4 Про из вод ња елек трон ских уре ђа ја за ши ро ку
по тро шњу
26.40 Про из вод ња елек трон ских уре ђа ја за ши ро ку
по тро шњу
Овај раз ред об у хва та про из вод њу елек трон ске аудио и ви део
опре ме за кућ ну за ба ву, мо тор на во зи ла, си сте ма јав них адре са и
по ја ча ла за му зич ке ин стру мен те.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ви део уре ђа ја и опре ме за умно жа ва ње,
• про из вод њу те ле ви зо ра,
• про из вод њу те ле ви зиј ских мо ни то ра и за сло на,
• про из вод њу аудио-ре кор де ра и си сте ма за умно жа ва ње,
• про из вод њу сте рео опре ме,
• про из вод њу ра дио-при јем ни ка,
• про из вод њу си сте ма звуч ни ка,
• про из вод њу кућ них ви део ка ме ра,
• про из вод њу му зич ких ауто ма та,
• про из вод њу по ја ча ла за му зич ке ин стру мен те и си сте ма
јав них адре са,
• про из вод њу ми кро фо на,
• про из вод њу CD и DVD уре ђа ја,
• про из вод њу ка ра о ке-уре ђа ја,
• про из вод њу слу ша ли ца (нпр. ра дио, сте рео, ра чу на ри),
• про из вод њу кон зо ла за ви део-игре.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• умно жа ва ње сни мље них за пи са (ра чу нар ских ме ди ја,
зву ка, ви деа, итд.), (ви дје ти: 18.2),
30 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
• про из вод њу пе ри фер них уре ђа ја и мо ни то ра за ра чу на ре
(ви дје ти: 26.20),
• про из вод њу те ле фон ских се кре та ри ца (ви дје ти: 26.30),
• про из вод њу пеј џер опре ме (ви дје ти: 26.30),
• про из вод њу уре ђа ја за да љин ско упра вља ње (ра диј ско и
ин фра цр ве но), (ви дје ти: 26.30),
• про из вод њу опре ме за сту диј ско еми то ва ње као што су
опре ма за сни ма ње, ан те не - ода ши ља чи и при јем ни ци,
ко мер ци јал не ви део ка ме ре (ви дје ти: 26.30),
• про из вод њу ан те на (ви дје ти: 26.30),
• про из вод њу ди ги тал них ка ме ра (ви дје ти: 26.70),
• про из вод њу елек трон ских игри ца са фик сним
(не за мје њи вим) софт ве ром (ви дје ти: 32.40).
26.5 Про из вод ња ин стру ме на та и апа ра та за мје ре ње,
ис пи ти ва ње и на ви га ци ју; про из вод ња са то ва
Ова гра на об у хва та про из вод њу опре ме за мје ре ње, ис пи ти ва -
ње и на ви га ци ју у раз ли чи тим ин ду стриј ским и не ин ду стриј ским
про це си ма, об у хва та ју ћи уре ђа је ко ји се за сни ва ју на мје ре њу вре -
ме на као што су са то ви и при па да ју ћи уре ђа ји.
26.51 Про из вод ња ин стру ме на та и апа ра та за мје ре ње,
ис пи ти ва ње и на ви га ци ју
Овај раз ред об у хва та про из вод њу си сте ма и ин стру ме на та за
ис тра жи ва ње, про на ла же ње, на ви га ци ју, во ђе ње, ва зду хо плов ство
и на у ти ку; про гра ме и уре ђа је за ауто мат ско упра вља ње и ре гу ли -
са ње као што су гри ја ње, кли ма ти за ци ја, хла ђе ње; ин стру мен те и
уре ђа је за мје ре ње, при ка зи ва ње, ин ди ци ра ње, би ље же ње, еми то -
ва ње и кон тро ли са ње тем пе ра ту ре, вла жно сти, при ти ска, ва ку у ма,
го ре ња, про то ка, сте пе ни, ви ско зно сти, гу сти не, ки се ло сти, кон -
цен тра ци је и ро та ци је; уре ђа ји за су ми ра ње (ре ги стро ва ње) мје ре -
ња теч но сти и уре ђа ји за ра чу на ње; ин стру мен ти за мје ре ње и
испи ти ва ње ка рак те ри сти ка елек трич не енер ги је и елек трич них
сиг на ла; ин стру мен ти и си стем за мје ре ње при ли ком ла бо ра то риј -
ске ана ли зе хе миј ских или фи зич ких је ди ње ња или кон цен тра ци -
ју узо ра ка чвр стих, теч них, га со ви тих или сло же них је ди ње ња;
оста ла мје ре ња, мјер ни ин стру мен ти и њи хо ви ди је ло ви.
Ов дје је об у хва ће на и про из вод ња не е лек трич не опре ме за
мје ре ње, те сти ра ње и на ви га ци ју (осим јед но став них елек трич них
ала та).
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ин стру ме на та за ави он ске мо то ре,
• про из вод њу опре ме за те сти ра ње ауто мо бил ских из дув них
га со ва,
• про из вод њу ин стру ме на та за ме те о ро ло ги ју,
• про из вод њу опре ме за те сти ра ње фи зич ких осо би на и
опре ме за ин спек ци је,
• про из вод њу по ли граф ских уре ђа ја,
• про из вод њу ин стру ме на та за от кри ва ње и пра ће ње
ра ди ја ци је,
• про из вод њу ге о дет ских ин стру ме на та,
• про из вод њу тер мо ме та ра на ба зи теч но сти у ста клу и
тер мо ме та ра би ме тал ног ти па (осим ме ди цин ских),
• про из вод њу уре ђа ја за мје ре ње вла жно сти у ва зду ху,
• про из вод њу хи дро нич ког кон тро ло ра ли ми та (гра ни ца),
• про из вод њу кон тро ло ра ва тре и го ри о ни ка,
• про из вод њу спек тро ме тра,
• про из вод њу уре ђа ја за ба жда ре ње гу ме них точ ко ва,
• про из вод њу по тро шач ких бро ја ча (нпр. во де, га са, стру је),
• про из вод њу мје ра ча про то ка и уре ђа ја за ра чу на ње,
• про из вод њу те ле бро ја ча,
• про из вод њу де тек то ра за ми не, сиг нал них ге не ра то ра,
де тек то ра за ме тал,
• про из вод њу опре ме за ис тра жи ва ње, про на ла же ње,
на ви га ци ју, ва зду хо плов ну и на у тич ку опре му,
укљу чу ју ћи со но-плов ке,
• про из вод њу ра дар ске опре ме,
• про из вод њу GPS уре ђа ја,
• про из вод њу апа ра та за кон тро лу за шти те жи вот не сре ди не
и ауто мат ску кон тро лу апа ра та,
• про из вод њу опре ме за мје ре ње и би ље же ње
(нпр. би ље же ње ле то ва),
• про из вод њу уре ђа ја за де тек то ва ње (ре ги стро ва ње)
по кре та,
• про из вод њу ра да ра,
• про из вод њу ин стру ме на та за ла бо ра то риј ске ана ли зе
(нпр. опре ме за ана ли зу кр ви),
• про из вод њу ла бо ра то риј ских мје ра ча, ва га, ин ку ба то ра и
раз ли чи тих ла бо ра то риј ских апа ра та за мје ре ње,
ис пи ти ва ње итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу те ле фон ских ауто мат ских се кре та ри ца
(ви дје ти: 26.30),
• про из вод њу опре ме за зра че ње (ви дје ти: 26.60),
• про из вод њу опре ме за оп тич ко по зи ци о ни ра ње
(ви дје ти: 26.70),
• про из вод њу дик та фо на (ви дје ти: 28.23),
• про из вод њу уре ђа ја за мје ре ње те жи не (осим
ла бо ра то риј ских ва га), ли бе ла, кро јач ких ме та ра итд.
(ви дје ти: 28.29),
• про из вод њу ме ди цин ских то пло мје ра (ви дје ти: 32.50),
• ин ста ла ци ју ин ду стриј ских ма ши на и по стро је ња
(ви дје ти: 33.20),
• про из вод њу јед но став них ме ха нич ких ала та за мје ре ње
(нпр. тра ке за мје ре ње, мје ра чи про мје ра), (ви дје ти: раз ред
пре ра ђи вач ке ин ду стри је пре ма упо тре би глав не си ро ви не).
26.52 Про из вод ња са то ва
Овај раз ред об у хва та про из вод њу са то ва и вре мен ских уре ђа -
ја и њи хо вих ди је ло ва.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу са то ва свих вр ста, укљу чу ју ћи са то ве за
ин стру мент-пло че,
• про из вод њу ку ћи шта за са то ве, укљу чу ју ћи и она од
пле ме ни тих ме та ла,
• про из вод њу опре ме за би ље же ње вре ме на и опре ме за
мје ре ње, би ље же ње и оне са дру га чи јим при ка зи ва њем
вре мен ских ин тер ва ла са сат ним ме ха ни змом или са
син хро ни зо ва ним мо то ром, као што су:
- мје ра чи вре ме на за пар ки ра ње,
- са то ви за мје ре ње вре ме на,
- уре ђа ји за ути ски ва ње вре ме на и да ту ма,
- про це сни тај ме ри,
• про из вод њу вре мен ских пре ки да ча и дру гих на пра ва са
сат ним ме ха ни змом или син хро ни зо ва ним мо то ром:
- бра ве са угра ђе ним сат ним ме ха ни змом.
• про из вод њу ди је ло ва за са то ве:
- ме ха ни зме за све вр сте са то ва,
- опру ге, ле жа је ви за осо ви не, број ча ни ци, ка заљ ке,
пло че, мо сто ви и дру ги ди је ло ви,
- сат них ку ћи шта и фу тро ла од свих ма те ри ја ла.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ка и ше ва за са то ве од не ме та ла (тек стил, ко жа,
пла сти ка), (ви дје ти: 15.12),
• про из вод њу ка и ше ва за са то ве од пле ме ни тих ме та ла
(ви дје ти: 32.12),
• про из вод њу ка и ше ва за са то ве од не пле ме ни тих ме та ла
(ви дје ти: 32.13).
26.6 Про из вод ња опре ме за зра че ње, елек тро ме ди цин ске
и елек тро те ра пе ут ске опре ме
26.60 Про из вод ња опре ме за зра че ње, елек тро ме ди цин ске
и елек тро те ра пе ут ске опре ме
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу апа ра та и ци је ви за зра че ње
(нпр. ин ду стриј ских, ме ди цин ско-ди јаг но стич ких,
ме ди цин ско-те ра пе ут ских, ис тра жи вач ких, на уч них),
• про из вод ња опре ма за бе та, га ма, X-зра че ње и дру га опре ма
за зра че ње,
• про из вод њу CT-ске не ра,
• про из вод њу PET-ске не ра,
• про из вод њу опре ме за сни ма ње маг нет ном ре зо нан цом
(MRI),
• про из вод њу ме ди цин ске опре ме за ул тра звук,
• про из вод њу елек тро кар ди о граф ске опре ме,
• про из вод њу елек тро ме ди цин ске ен до скоп ске опре ме,
• про из вод њу ме ди цин ске ла сер ске опре ме,
• про из вод њу пејс меј ке ра,
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 31
• про из вод њу по моћ них слу шних апа ра та.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу опре ме за сте ри ли за ци ју мли је ка и хра не
зра че њем.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу кре ве та за сун ча ње (со ла ри ју ма),
(ви дје ти: 28.99).
26.7 Про из вод ња оп тич ких ин стру ме на та и фо то граф ске
опре ме
26.70 Про из вод ња оп тич ких ин стру ме на та и фо то граф ске
опре ме
Овај раз ред об у хва та про из вод њу оп тич ких ин стру ме на та и
со чи ва као што су дво гле ди, ми кро ско пи (осим елек тро на, про то -
на), те ле ско па, при зми и со чи ва (осим оф та мо ло шких); пре ма зи -
ва ње или по ли ра ње со чи ва (осим оф та мо ло шких), угра ђи ва ње со -
чи ва (осим оф та мо ло шких) и про из вод њу фо то граф ске опре ме
као што су ка ме ре и мје ра чи свје тла.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу оп тич ких огле да ла,
• про из вод њу оп тич ке опре ме за ни ша ње ње,
• про из вод њу оп тич ке по зи ци о не опре ме,
• про из вод њу ин стру ме на та са оп тич ким уве ћа ва њем,
• про из вод њу оп тич ких уре ђа ја са пре ци зним ала ти ма,
• про из вод њу оп тич ких ком па ра то ра,
• про из вод њу ка ме ра (оп тич ких и ди ги тал них),
• про из вод њу про јек то ра за при ка зи ва ње фил мо ва и слај до ва,
• про из вод њу гра фо ско па,
• про из вод њу мјер них оп тич ких и без бјед но сних уре ђа ја
и ин стру ме на та (нпр. про тив по жар ни уре ђа ји, фо то граф ски
мје ра чи свје тла, да љин ски де тек то ри),
• про из вод њу со чи ва, оп тич ких ми кро ско па, дво гле да и
те ле ско па,
• про из вод њу скло по ва за ла се ре.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу про јек то ра за ра чу на ре (ви дје ти: 26.20),
• про из вод њу ко мер ци јал них те ле ви зо ра и ви део ка ме ра
(ви дје ти: 26.30),
• про из вод њу ви део ка ме ра за кућ ну упо тре бу
(ви дје ти: 26.40),
• про из вод њу ком плет не опре ме ко ја се ко ри сти ла сер ским
ком по нен та ма [видјети: раз ред пре ра ђи вач ке ин ду стри је
пре ма вр сти ма ши на, на при мјер ме ди цин ска ла сер ска
опре ма (ви дје ти: 26.60)],
• про из вод њу уре ђа ја за фо то ко пи ра ње (ви дје ти: 28.23),
• про из вод њу оф та мо ло шких про из во да (ви дје ти: 32.50).
26.8 Про из вод ња маг нет них и оп тич ких ме ди ја
26.80 Про из вод ња маг нет них и оп тич ких ме ди ја
Овај раз ред об у хва та про из вод њу маг нет них и оп тич ких ме -
ди ја за сни ма ње.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу пра зних маг нет них аудио и ви део тра ка,
• про из вод њу пра зних маг нет них аудио и ви део ка се та,
• про из вод њу пра зних ди ске та,
• про из вод њу пра зних оп тич ких ди ско ва,
• про из вод њу hard drive ме ди ја (ме ди ја чвр стог по го на).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• умно жа ва ње сни мље них за пи са (ра чу нар ски ме диј, звук,
ви део итд.), (ви дје ти: 18.2).
27 Про из вод ња елек трич не опре ме
Ова област об у хва та про из вод њу про из во да ко ји ге не ри шу,
ди стри бу и шу и упо тре бља ва ју елек трич ну енер ги ју. Исто та ко,
обу хва та и про из вод њу елек трич не ра свје те, сиг нал не опре ме и
елек трич них уре ђа ја за до ма ћин ство. Ова област ис кљу чу је про -
извод њу елек трон ских про из во да (ви дје ти: област 26).
27.1 Про из вод ња елек тро мо то ра, ге не ра то ра,
тран сфор ма то ра и уре ђа ја за ди стри бу ци ју и
кон тро лу елек трич не енер ги је
Ова гра на об у хва та про из вод њу енер гет ских тран сфор ма то ра,
ди стри бу ци о них тран сфор ма то ра и тран сфор ма то ра за спе ци јал не
на мје не, елек тро мо то ра, ге не ра то ра и мо тор них ге не ра то ра.
27.11 Про из вод ња елек тро мо то ра, ге не ра то ра и
тран сфор ма то ра
Овај раз ред об у хва та про из вод њу свих елек трич них мо то ра и
тран сфор ма то ра: AC, DC и AC/DC.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу елек трич них мо то ра (осим старт них мо то ра са
уну тра шњим са го ри је ва њем),
• про из вод њу елек трич них ди стри бу ци о них тран сфор ма то ра,
• про из вод њу елек тро луч них тран сфор ма то ра,
• про из вод њу флу о ре сцент них ба ла ста (тј. тран сфор ма то ра),
• про из вод њу на из мје нич них тран сфор ма то ра за
ди стри бу ци ју елек трич не енер ги је,
• про из вод њу ре гу ла то ра за пре нос и ди стри бу ци ју на по на,
• про из вод њу ге не ра то ра сна ге (осим ба те ри ја ко је пу не
ал тер на то ре за мо то ре са уну тра шњим са го ри је ва њем),
• про из вод њу ге не ра тор ских се то ва мо то ра (осим је ди ни ца
ге не ра тор ских се то ва тур би на),
• пре мо та ва ње твор нич ке ар ма ту ре.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу елек трон ских ком по нен ти - вр сте
тран сфор ма то ра и пре ки да ча (ви дје ти: 26.11),
• про из вод њу опре ме за елек тро ва ре ње и ле мље ње
(ви дје ти: 27.90),
• про из вод њу чвр стих ин вер те ра, ис пра вља ча и кон вер то ра
(ви дје ти: 27.90),
• про из вод њу тур би на ге не ра тор ских се то ва (ви дје ти: 28.11),
• про из вод њу старт них мо то ра и ге не ра то ра са уну тра шњим
са го ри је ва њем (ви дје ти: 29.31).
27.12 Про из вод ња уре ђа ја за ди стри бу ци ју и кон тро лу
елек трич не енер ги је
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу по гон ских кру жних (склоп них) пре ки да ча,
• про из вод њу та ла са стог су пре со ра (за ди стри бу ци ју
на пон ског ни воа),
• про из вод њу кон трол них пло ча за ди стри бу ци ју
елек трич не енер ги је,
• про из вод њу елек трич них ре ле ја,
• про из вод њу во до ва за елек трич не пло че са склоп ком,
• про из вод њу елек трич них оси гу ра ча,
• про из вод њу опре ме за пре ки да че елек трич не енер ги је,
• про из вод њу пре ки да ча на елек трич ни по гон (осим тип ке
за по кре та ње ме ха ни за ма, за вој ни ца, пре ба ци ва ча),
• про из вод њу ге не ра тор ског се та глав ног по кре та ча.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ин стру ме на та за кон тро лу жи вот не сре ди не
и ин ду стриј ских про це са (ви дје ти: 26.51),
• про из вод њу пре ки да ча за елек трич но струј но ко ло као што
су пре ки да чи и склоп ке (ви дје ти: 27.33).
27.2 Про из вод ња ба те ри ја и аку му ла то ра
27.20 Про из вод ња ба те ри ја и аку му ла то ра
Овај раз ред об у хва та про из вод њу не пу њи вих и пу њи вих ба те -
ри ја.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу при мар них ће ли ја и при мар них ба те ри ја:
- ће ли је ко је са др же ман ган-ди ок сид, жи вин ди ок сид,
сре бр ни ок сид итд.,
• про из вод њу елек трич них аку му ла то ра и њи хо вих ди је ло ва:
- се па ра то ра, спрем ни ка, по кло па ца,
• про из вод њу олов них ба те ри ја,
• про из вод њу NICad ба те ри ја,
• про из вод њу NiMH ба те ри ја,
• про из вод њу ли ти јум ских ба те ри ја,
• про из вод њу ба те ри ја су вих ће ли ја,
• про из вод њу ба те ри ја вла жних ће ли ја.
27.3 Про из вод ња жи це и елек тро ин ста ла ци о ног
ма те ри ја ла
Ова гра на об у хва та про из вод њу уре ђа ја од жи це за стру ју и
уре ђа ја од жи це ко ји ни су за стру ју, а упо тре бља ва ју се за во до ве
елек трич них ко ла без об зи ра на ма те ри јал.
32 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
Исто та ко, ова гра на об у хва та изо ла ци ју жи ца и про из вод њу
влак на стих оп тич ких ка бло ва.
27.31 Про из вод ња ка бло ва од оп тич ких вла ка на
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ка бло ва од оп тич ких вла ка на за пре нос
по да та ка или пре нос сли ке ужи во.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу вла ка на или ни ти од ста кла (ви дје ти: 23.14),
• про из вод њу гар ни ту ра оп тич ких ка бло ва или скло по ва са
ко нек то ри ма или оста лим при кључ ци ма (ви дје ти: у
за ви сно сти од упо тре бе, нпр. 26.11).
27.32 Про из вод ња оста лих елек трон ских и елек трич них
жи ца и ка бло ва
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу изо ло ва них жи ца и ка бло ва из ра ђе них од
че ли ка, ба кра, алу ми ни ју ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу (ву че ње) жи це (ви дје ти: 24.34, 24.41,
24.42, 24.43, 24.44 и 24.45),
• про из вод њу ка бло ва за ра чу на ре, ка бло ва за прин те ре,
USB ка бло ве и слич не ка блов ске се то ве или скло по ве
(ви дје ти: 26.11),
• про из вод њу елек трич них ка бло ва са изо ло ва ним жи ца ма
и ко нек то ри ма (ви дје ти: 27.90),
• про из вод њу ка блов ских се то ва, опре ме од жи це и слич них
ка блов ских се то ва или скло по ва за при мје ну у ма ши на ма
на соп стве ни по гон (ви дје ти: 29.31).
27.33 Про из вод ња елек тро ин ста ла ци о ног ма те ри ја ла
Овај раз ред об у хва та про из вод њу уре ђа ја на стру ју и уре ђа ја
ко ји ни су на стру ју од жи це, а упо тре бља ва ју се за елек трич на ко -
ла не за ви сно од вр сте ма те ри ја ла.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу са бир них шип ки и елек трич них во ди ча
(осим вр ста по де си ва ча пре ки да ча),
• про из вод њу GFCI (пре ки да ча за упра вља ње пре ки ди ма
струј ног ко ла),
• про из вод њу др жа ча за свје тиљ ке,
• про из вод њу оси гу ра ча и за вој ни ца за ра свје ту,
• про из вод њу пре ки да ча за елек трич не ин ста ла ци је
(нпр. при ти ска, дуг ме та за по кре та ње ме ха ни за ма,
за вој ни ца, пре ба ци ва ча),
• про из вод њу елек трич них из ла за и утич ни ца,
• про из вод њу ку ти ја за елек трич не жи це (нпр. спој ни ца,
из ла за, ку ти ја за пре ки да че),
• про из вод њу елек трич них во до ва и при бо ра,
• про из вод њу тран сми сиј ских сту бо ва и ли ниј ских скло по ва,
• про из вод њу пла стич них уре ђа ја од жи це ко ји ни су на
стру ју, об у хва та ју ћи пла стич не елек трич не изо ла ци о не
ци је ви и при бор, пла стич не спој не ку ти је, по вр шин ске
пло че и слич ну пла стич ну ин ста ла ци о ну опре му и
по кри ва че пре ки да ча.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу изо ла то ра од ке ра ми ке (ви дје ти: 23.43),
• про из вод њу елек трон ских ком по нен ти као што су
ко нек то ри, утич ни це и пре ки да чи (ви дје ти: 26.11).
27.4 Про из вод ња елек трич не опре ме за ра свје ту
27.40 Про из вод ња елек трич не опре ме за ра свје ту
Овај раз ред об у хва та про из вод њу елек трич них си ја ли ца, ци је -
ви и њи хо вих ди је ло ва и ком по нен ти (осим ста кла за елек трич не
си ја ли це), елек трич не ра свјет не опре ме и ра свјет них ком по нен ти
за уград њу (осим струј них уре ђа ја од жи це).
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу свје тиљ ки, при бо ра, си ја ли ца са пра жње њем
и ни ти си ја ли це, флу о ре сцент них, ул тра љу би ча стих,
ин фра цр ве них си ја ли ца, лам пи (свје тиљ ки), ра свје те итд.,
• про из вод њу пла фо њер ки,
• про из вод њу лу сте ра,
• про из вод њу сто них свје тиљ ки (лам пи),
• про из вод њу ра свјет не опре ме ко ја се ко ри сти за
бо жић не јел ке,
• про из вод њу елек трич них ка ми на,
• про из вод њу руч них лам пи на ба те ри је,
• про из вод њу елек трич них свје тиљ ки за хва та ње ин се ка та,
• про из вод њу фе ње ра/лам пи (нпр. кар бид них, елек трич них,
на гас, бен зин, ке ро зин),
• про из вод њу ре флек то ра,
• про из вод њу улич не ра свје те (осим са о бра ћај не
сиг на ли за ци је),
• про из вод њу ра свјет не опре ме као ди је ла тран спорт не
опре ме (нпр. за мо тор на во зи ла и ави о не).
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу не е лек трич не ра свјет не опре ме.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ста кле ног по су ђа и ста кле них ди је ло ва за
ра свјет ну опре му (ви дје ти: 23.19),
• про из вод њу струј них уре ђа ја од жи це за ра свјет не
ин ста ла ци је (ви дје ти: 27.33),
• про из вод њу вен ти ла то ра на стро пу или у ку па ти лу са
ра свјет ном опре мом (ви дје ти: 27.51),
• про из вод њу елек трич не сиг нал не опре ме као што је
са о бра ћај на и пје шач ка сиг на ли за ци ја (ви дје ти: 27.90),
• про из вод њу елек трич них зна ко ва (ви дје ти: 27.90).
27.5 Про из вод ња апа ра та за до ма ћин ство
Ова гра на об у хва та про из вод њу ма лих елек трич них апа ра та и
елек трич них уре ђа ја, вен ти ла то ра за до ма ћин ство, уси си ва ча за
до ма ћин ство, елек трич них уре ђа ја за чи шће ње по до ва, уре ђа ја за
ку ха ње, ма ши на за веш, фри жи де ра за до ма ћин ство, за мр зи ва ча и
оста лих елек трич них и не е лек трич них уре ђа ја за до ма ћин ство као
што су ма ши не за по су ђе, елек трич ни гри ја чи во де и уре ђа ји за
збри ња ва ње от па да. Ова гра на об у хва та про из вод њу уре ђа ја ко ја
се као по гон ским го ри вом ко ри сте стру јом, га сом и сл.
27.51 Про из вод ња елек трич них апа ра та за до ма ћин ство
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу елек трич них уре ђа ја за до ма ћин ство:
- фри жи де ри,
- за мр зи ва чи,
- ма ши не за по су ђе,
- ма ши не за пра ње и су ше ње,
- уси си ва чи,
- апа ра ти за чи шће ње по до ва,
- уре ђа ји за збри ња ва ње от па да,
- мли но ви за мље ве ње, мик се ри, со ков ни ци,
- отва ра чи кон зер ви,
- елек трич ни апа ра ти за бри ја ње, елек трич не чет ки це за
зу бе и оста ли лич ни уре ђа ји за ње гу,
- бру се ви за оштре ње но же ва,
- на па за вен ти ла ци ју и об на вља ње ва зду ха,
• про из вод њу елек тро тер мич ких апа ра та за до ма ћин ство:
- елек трич ни гри ја чи во де,
- елек трич ни по кри ва чи,
- елек трич ни апа ра ти за су ше ње ко се, че шље ви, чет ке,
уви ја чи,
- елек трич не пе гле,
- по крет не гри ја ли це за про сто ри је и вен ти ла то ри,
- елек трич не пећ ни це,
- ми кро вал не пећ ни це,
- елек трич ни шпо ре ти, ку ха ла (ре шои),
- то сте ри,
- апа ра ти за ка фу и чај,
- фри те зе, ро шти љи, пећ ни це, на пе,
- елек трич на гри ја ћа ти је ла итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ко мер ци јал них и ин ду стриј ских фри жи де ра
и за мр зи ва ча, уре ђа ја за кли ма ти за ци ју, ан тен ских
вен ти ла то ра, вен ти ла то ра за пот кро вља, трај но мон ти ра них
гри ја ли ца у про сто ри ја ма, ко мер ци јал них вен ти ла то ра,
из дув них вен ти ла то ра, ко мер ци јал не опре ме за ку ва ње,
ко мер ци јал не ма ши не за веш, ма ши не за пра ње и су ше ње,
опре му за пе гла ње, ко мер ци јал ни, ин ду стриј ски и
ин сти ту ци о нал ни уси си ва чи (ви дје ти: област 28),
• про из вод њу ма ши на за ши ве ње за до ма ћин ство
(ви дје ти: 28.94),
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 33
• ин ста ла ци ју цен трал ног си сте ма за уси са ва ње
(ви дје ти: 43.29).
27.52 Про из вод ња не е лек трич них апа ра та за до ма ћин ство
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу не е лек трич них ку ва ла и опре ме за гри ја ње:
- не е лек трич не гри ја ли це про сто ри ја, по вр ши не за
ку ва ње, ка ми ни, пе ћи, гри ја чи во де, уре ђа ји за ку ва ње,
ме тал не пло че за гри ја ње.
27.9 Про из вод ња оста ле елек трич не опре ме
27.90 Про из вод ња оста ле елек трич не опре ме
Овај раз ред об у хва та про из вод њу раз ли чи те елек трич не опре -
ме, осим мо то ра, ге не ра то ра и тран сфор ма то ра, ба те ри ја и аку му -
ла то ра, жи ца и уре ђа ја од жи це, опре ме за ра свје ту или уре ђа ја за
до ма ћин ство.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу фик сних пу ња ча за ба те ри је,
по лу про вод нич ких ком по нен ти (нпр. тран зи сто ри),
• про из вод њу елек трич них уре ђа ја за отва ра ње и за тва ра ње
вра та,
• про из вод њу елек трич них зво на,
• про из вод њу про ду жних ка бло ва ко ји су на пра вље ни од
ку пље не изо ло ва не жи це,
• про из вод њу ул тра звуч них уре ђа ја за чи шће ње (осим
ла бо ра то риј ских и зу бар ских),
• про из вод њу ин вер те ра у чвр стом ста њу, апа ра та за
ис пра вља ње, ће ли ја за го ри во, ре гу ли са ног или
не ре гу ли са ног при бо ра за на па ја ње,
• про из вод њу при бо ра за не пре кид но на па ја ње (UPS),
• про из вод њу та ла са стих су пре со ра (осим за ди стри бу ци ју
на пон ског ни воа),
• про из вод њу ка бло ва за уре ђа је, про ду жних ка бло ва и
оста лих елек трич них ка бло ва са изо ло ва ном жи цом и
при кључ ни ци ма,
• про из вод њу елек тро да од кар бо на и гра фи та, спој ни ца и
оста лих елек трич них про из во да од кар бо на и гра фи та,
• про из вод њу ди је ло ва ак це ле ра то ра,
• про из вод њу елек трич них кон ден за то ра, от пор ни ка, спра ва
за згу шња ва ње, ак це ле ра то ра и слич них ком по нен ти,
• про из вод њу елек тро маг не та,
• про из вод њу си ре на,
• про из вод њу елек трон ских се ма фо ра (нпр. за би ље же ње
ре зул та та утак ми це),
• про из вод њу елек трон ских зна ко ва,
• про из вод њу елек трон ске сиг нал не опре ме као што је
са о бра ћај на и пје шач ка сиг на ли за ци ја,
• про из вод њу елек трич них изо ла то ра (осим ста кла и
пор це ла на), изо ло ва них ци је ви и опре ме од не пле ме ни тих
ме та ла,
• про из вод њу елек трич не опре ме за ва ре ње и ле мље ње,
укљу чу ју ћи руч не ле ми ли це.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу изо ла то ра од ке ра ми ке (ви дје ти: 23.43),
• про из вод њу вла ка на и про из во да од кар бо на и гра фи та
(осим елек тро да и оних за при мје ну у елек трич не свр хе),
(ви дје ти: 23.99),
• про из вод њу елек трон ских ком по нен ти за ис пра вља че,
ре гу ла то ре на по на ин те гри са них ко ла, кон вер то ра
(пре тва ра ча) стру је ин те гри са них ко ла, елек трон ски
кон ден за то ри, елек трон ски от пор ни ци и слич ни уре ђа ји
(ви дје ти: 26.11),
• про из вод њу тран сфор ма то ра, мо то ра, ге не ра то ра,
пре ки да ча, пре но сни ка и ин ду стриј ских ре гу ла то ра
(ви дје ти: 27.1),
• про из вод њу ба те ри ја (ви дје ти: 27.20),
• про из вод њу ко му ни ка ци о них и енер гет ских жи ца,
струј них и не струј них уре ђа ја од жи це (ви дје ти: 27.3),
• про из вод њу ра свјет не опре ме (ви дје ти: 27.40),
• про из вод њу уре ђа ја за при мје ну у до ма ћин ству
(ви дје ти: 27.5),
• про из вод њу не е лек трич не опре ме за ва ре ње и ле мље ње
(ви дје ти: 28.29),
• про из вод њу елек трич не опре ме за мо тор на во зи ла као што
су ге не ра то ри, ал тер на то ри, свје ћи це, ка бло ви за па ље ње,
елек трич ни си сте ми за про зо ре и вра та, ре гу ла то ри на по на
(ви дје ти: 29.31). 
28 Про из вод ња ма ши на и опре ме, д. н.
Ова област об у хва та про из вод њу ма ши на и опре ме ко је са мо -
стал но дје лу ју на ма те ри ја ле, би ло ме ха нич ки, то плот но или из во -
де опе ра ци је на ма те ри ја ли ма (као што је ру ко ва ње, рас пр ши ва ње,
ва га ње или па ко ва ње), об у хва та ју ћи њи хо ве ме ха нич ке ком по нен -
те ко је про из во де или при мје њу ју си лу и би ло ко је спе ци јал но
про из ве де не при мар не ди је ло ве. Ова област укљу чу је фик сне, мо -
бил не или руч не (пре но си ве) уре ђа је, без об зи ра на то да ли се
упо тре бља ва ју у ин ду стри ји, гра ђе ви нар ству, по љо при вре ди или у
до ма ћин ству. Ова област исто та ко об у хва та про из вод њу спе ци јал -
не опре ме за пре воз пут ни ка или те ре та уну тар уна при јед од ре ђе -
ног раз гра ни че ња.
Ова област раз ли ку је про из вод њу ма ши на за спе ци јал не на -
мје не, тј. ма ши на ко је се ис кљу чи во ко ри сте у пре ра ђи вач кој ин -
ду стри ји ове кла си фи ка ци је ин ду стри је или ма лим гру па ма ин ду -
стри је ове класификације дје лат но сти и ма ши на оп ште на мје не, тј.
ко је се ко ри сте у нај ра зли чи ти јим ин ду стри ја ма ове класифика-
ције дје лат но сти.
Ова област исто та ко об у хва та оста ле ма ши не за спе ци јал не
на мје не, ко је ни су об у хва ће не ни гдје у кла си фи ка ци ји без об зи ра
на то ко ри сте ли се или не у про из вод ним про це си ма као што су
спра ве за за ба ву на отво ре ном (лу на парк и сл.), опре ме за ауто ма -
ти зо ва не ку гла не итд.
Ова област ис кљу чу је про из вод њу ме тал них про из во да за оп -
ште на мје не (област 25), при дру же не кон трол не уре ђа је, ра чу нар -
ску опре му, уре ђа је за мје ре ње и те сти ра ње, апа ра те за ди стри бу -
ци ју и кон тро лу елек трич не енер ги је (области 26 и 27) и мо тор на
во зи ла оп ште на мје не (области 29 и 30).
28.1 Про из вод ња ма ши на за оп шту на мје ну
28.11 Про из вод ња мо то ра и тур би на, осим мо то ра за ави о не
и мо тор на во зи ла
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу клип них мо то ра са уну тра шњим
са го ри је ва њем, осим мо то ра за мо тор на во зи ла, ави о не
и мо то ци кле:
- мо то ри за бро до ве,
- мо то ри за же ље зни цу (ло ко мо ти ве),
• про из вод њу кли по ва, клип них пр сте но ва, кар бу ра то ра и сл.
за све мо то ре са уну тра шњим са го ри је ва њем, ди зел ске
мо то ре и сл.,
• про из вод њу уси сних и из дув них вен ти ла за мо то ре са
уну тра шњим са го ри је ва њем,
• про из вод њу тур би на и њи хо вих ди је ло ва:
- тур би не на во де ну па ру и оста ле пар не тур би не,
- хи дра у лич не тур би не, во де на ко ла и њи хо ви
ре гу ла то ри,
- тур би не на вје тар,
- тур би не на гас, осим тур бо мла зних и
тур бо про пе лер ских за по гон ави о на,
• про из вод њу ком пле та за ко тао тур би на,
• про из вод њу ге не ра тор ских ком пле та тур би на,
• про из вод њу мо то ра за при мје ну у ин ду стри ји.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу елек трич них ге не ра то ра (осим, ге не ра тор ског
ком пле та тур би на), (ви дје ти: 27.11),
• про из вод њу ге не ра тор ских ком пле та при мар них по кре та ча
(осим ге не ра тор ског ком пле та тур би на), (ви дје ти: 27.11),
• про из вод њу елек трич не опре ме и ди је ло ва мо то ра са
уну тра шњим са го ри је ва њем (ви дје ти: 29.31),
• про из вод њу мо то ра за во зи ла, ави о не или мо то ци кле
(ви дје ти: 29.10, 30.30, 30.91),
• про из вод њу тур бо мла зних ави о на и тур бо про пе ле ра
(ви дје ти: 30.30). 
28.12 Про из вод ња хи дра у лич них по гон ских уре ђа ја
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу хи дра у лич них и пне у мат ских ди је ло ва (укљу -
чу ју ћи хи дра у лич не пум пе, хи дра у лич не мо то ре, хи дра у лич не и
пне у мат ске ци лин дре, хи дра у лич не и пне у мат ске вен ти ле, хи дра -
у лич не и пне у мат ске ци је ви и опре му),
• про из вод њу ва зду шне опре ме за ко ри шће ње у пне у мат ским
си сте ми ма,
• про из вод њу флу ид ног по гон ског си сте ма,
• про из вод њу хи дра у лич них по гон ских си сте ма,
34 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
• про из вод њу хи дро ста тич них пре но сних уре ђа ја.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ком пре со ра (ви дје ти: 28.13),
• про из вод њу пум пи ко је ни су за хи дра у лич ну упо тре бу
(ви дје ти: 28.13),
• про из вод њу вен ти ла ко ји ни су за хи дра у лич ну упо тре бу
(ви дје ти: 28.14),
• про из вод њу ме ха нич ких пре но сних уре ђа ја
(ви дје ти: 28.15).
28.13 Про из вод ња оста лих пум пи и ком пре со ра
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ва зду шних и ва ку ум ских пум пи, ва зду шних
и дру гих га сних ком пре со ра,
• про из вод њу пум пи за теч но сти би ло да су опре мље не
или ни су мјер ним уре ђа ји ма,
• про из вод њу пум пи ди зај ни ра них за по де ша ва ње на мо то ре
са уну тра шњим са го ри је ва њем, пум пи на наф ту, во ду и
го ри во за мо тор на во зи ла итд.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу руч них пум пи.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу хи дра у лич не и пне у мат ске опре ме
(ви дје ти: 28.12).
28.14 Про из вод ња оста лих сла ви на и вен ти ла
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу сла ви на и вен ти ла за ин ду стри ју, об у хва та ју ћи
ре гу ла ци о не вен ти ле и сла ви не за до ток,
• про из вод њу сла ви на и вен ти ла за са ни тар не по тре бе,
• про из вод њу сла ви на и вен ти ла за гри ја ње.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу вен ти ла од не стврд ну те вул ка ни зо ва не гу ме,
ста кла или ке ра мич ког ма те ри ја ла (ви дје ти: 22.19, 23.19
и 23.44),
• про из вод њу уси сних и из дув них вен ти ла за мо то ре са
уну тра шњим са го ри је ва њем (ви дје ти: 28.11),
• про из вод њу хи дра у лич них и пне у мат ских вен ти ла и
при пре ма ва зду шне опре ме ко ја се ко ри сти у пне у мат ским
си сте ми ма (ви дје ти: 28.12).
28.15 Про из вод ња ле жа је ва, пре но сни ка, пре но сних и
по гон ских еле ме на та
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ку глич них и ваљ ка стих ле жа је ва и њи хо вих
ди је ло ва,
• про из вод њу ме ха нич ких по гон ских пре но сних уре ђа ја:
- пре но сних осо ви на и ко ље на: бре га сте осо ви не,
ко ље на сте осо ви не, по гон ске ру чи це итд.,
- кли зни ле жа је ви и њи хо ва ку ћи шта,
• про из вод њу зуп ча ни ка, зуп ча стих пре но сни ка и пре но сних
ку ти ја за мје ња че и оста лих мје ња ча бр зи не,
• про из вод њу ква чи ла и спо је ва за вра ти ла,
• про из вод њу за ма ја ца и ка и шни ка,
• про из вод њу пре но сних зглоб них ла на ца,
• про из вод њу пре но сних по гон ских ла на ца.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу оста лих ла на ца (ви дје ти: 25.93),
• про из вод њу хи дра у лич не пре но сне опре ме (ви дје ти: 28.12),
• про из вод њу хи дро ста тич ких пре но сни ка (ви дје ти: 28.12),
• про из вод њу (елек тро маг нет них) спој ни ца (ви дје ти: 29.31),
• про из вод њу по лу са ста вље них по гон ских уре ђа ја ко ји се
мо гу пре по зна ти као ди је ло ви во зи ла или ави о на
(ви дје ти: обла сти 29 и 30).
28.2 Про из вод ња оста лих ма ши на за оп шту на мје ну
28.21 Про из вод ња ин ду стриј ских пе ћи, ло жи шта и
го ри о ни ка
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу елек трич них и дру гих ин ду стриј ских и
ла бо ра то риј ских ло жи шта и пе ћи, укљу чу ју ћи пе ћи
за спа љи ва ње,
• про из вод њу го ри о ни ка,
• про из вод њу трај них ви со ких гри ја ча про сто ра,
елек трич них гри ја ча за ба зе не и за ку па ње,
• про из вод њу опре ме за трај но ви со ко не е лек трич но гри ја ње
за до ма ћин ство као што је со лар но гри ја ње, гри ја ње на
па ру, гри ја ње на наф ту и слич них пе ћи и опре ме за гри ја ње,
• про из вод њу елек трич них пе ћи за до ма ћин ство
(елек трич них пе ћи за за гри ја ва ње ва зду ха, пум пи за
гри ја ње итд.) и не е лек трич них пе ћи за за гри ја ва ње
ва зду ха за до ма ћин ство.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу ме ха нич ких уре ђа ја за ло же ње, чи шће ње
ло жи шта, ре шет ки и из ба ци ва ње пе пе ла итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу пе ћи за до ма ћин ство (ви дје ти: 27.51),
• про из вод њу су ша ра за по љо при вре ду (ви дје ти: 28.93),
• про из вод њу пе ћи за пе ка ре (ви дје ти: 28.93),
• про из вод њу су ша ра за др во, па пир ну пул пу, па пир и кар тон
(ви дје ти: 28.99),
• про из вод њу ме ди цин ских, хи рур шких и ла бо ра то риј ских
сте ри ли за то ра (ви дје ти: 32.50),
• про из вод њу сто ма то ло шких ла бо ра то риј ских пе ћи
(ви дје ти: 32.50).
28.22 Про из вод ња уре ђа ја за ди за ње и пре но ше ње
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу уре ђа ја на руч ни или ме ха нич ки по гон,
ма ши на за по ди за ње, пре но ше ње, уто вар и ис то вар:
- ко ту ра че и ди за ли це, че кр ци, брод ски че кр ци и
ди за ли це за ауто мо би ле,
- ди за ли це, кра но ви, по крет не плат фор ме за по ди за ње,
кру жни тран спор те ри итд.,
- ви љу шка ри са опре мом или без опре ме за по ди за ње
или пре но ше ње са соп стве ним по го ном или без
соп стве ног по го на за ко ри шће ње у фа бри ка ма
(укљу чу ју ћи руч на ко ли ца и тач ке),
- ме ха нич ки ма ни пу ла то ри и ин ду стриј ски ро бо ти
спе ци јал но ди зај ни ра ни за по ди за ње, пре но ше ње,
уто вар или ис то вар,
• про из вод њу по крет них тра ка, жи ча ра,
• про из вод њу лиф то ва, по крет них сте пе ни ца и ста за за
хо да ње,
• про из вод њу спе ци ја ли зо ва них ди је ло ва за уре ђа је за
ди за ње и пре но ше ње.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ин ду стриј ских ро бо та за ви ше стру ке на мје не
(ви дје ти: 28.99),
• про из вод њу бес ко нач них еле ва то ра и по крет них тра ка за
рад под зе мљом (ви дје ти: 28.92),
• про из вод њу ме ха нич ких ка ши ка ра, ко па чи ца и уто ва ри ва ча
(ви дје ти: 28.92),
• про из вод њу плов них ди за ли ца, же ље знич ких ди за ли ца
и ка ми о на ди за ли ца (ви дје ти: 30.11, 30.20),
• мон та жу лиф то ва и по крет них сте пе ни ца (ви дје ти: 43.29).
28.23 Про из вод ња кан це ла риј ских ма ши на и опре ме
(осим про из вод ње ра чу на ра и пе ри фер не опре ме)
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ра чун ских ма ши на,
• про из вод њу ма ши на за са би ра ње, ре ги стар-ка са,
• про из вод њу елек трон ских или не е лек трон ских кал ку ла то ра,
• про из вод њу ма ши на за фран ко ва ње по ште, ма ши на за
об ра ду по ште (ма ши на за по пу ња ва ње омот ни ца,
пе ча ти ра ње и адре си ра ње; отва ра ње, сор ти ра ње,
пре гле да ње) уре ђа ја за раз вр ста ва ње,
• про из вод њу пи са ћих ма ши на,
• про из вод њу ма ши на за сте но гра фи ју,
• про из вод њу опре ме за по ве зи ва ње кан це ла риј ског ти па
(пла стич них или у об ли ку по ве за),
• про из вод њу ма ши на за ис пи си ва ње че ко ва,
• про из вод њу ма ши на за бро ја ње и за мо та ва ње ме тал ног
нов ца,
• про из вод њу ма ши не за оштре ње оло ва ка,
• про из вод њу кла ме ри ца и спра ва за укла ња ње спа ја ли ца,
• про из вод њу уре ђа ја за гла са ње,
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 35
• про из вод њу ста ла ка за са мо ље пљи ве тра ке,
• про из вод њу бу ша ча,
• про из вод њу ме ха нич ких ре ги стар-ка са,
• про из вод њу фо то ко пир уре ђа ја,
• про из вод њу па тро на (ке три џа) за то нер,
• про из вод њу школ ских та бли, би је лих та бли и та бли за
оби ље жа ва ње,
• про из вод њу дик та фо на.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ра чу на ра и пе ри фер не опре ме (ви дје ти: 26.20).
28.24 Про из вод ња руч них пре но си вих ала та са соп стве ним
по го ном
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу руч них ала та, са елек трич ним или
не е лек трич ним мо то ром или на пне у мат ски по гон,
као што су:
- кру жна ма ши на за те сте ри са ње са по врат ним кре та њем
(цир ку лар),
- те сте ра са лан цем,
- бу ши ли це и че ки ћи за бу ше ње,
- руч ни бру се ви,
- пне у мат ски уре ђа ји за ста вља ње ек се ра,
- ба фе ри,
- по ка зи ва чи,
- бру се ви,
- хеф та ри це (хефт-ма ши не),
- пне у мат ски пи што љи за при чвр шћи ва ње,
- рен ди саљ ка,
- ала ти за гу ље ње и гло да ње,
- удар ни од ви ја чи за од вр та ње и за вр та ње,
- ме ха нич ки уре ђа ји за за ку ца ва ње ек се ра.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу за мје њи вих ала та за руч не ала те
(ви дје ти: 25.73),
• про из вод њу елек трич не опре ме за ва ре ње и ле мље ње,
укљу чу ју ћи ле ми ли це ко је се др же руч но (ви дје ти: 27.90).
28.25 Про из вод ња рас хлад не и вен ти ла ци о не опре ме,
осим оне за до ма ћин ство
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ин ду стриј ске опре ме за хла ђе ње и за мр за ва ње,
укљу чу ју ћи ди је ло ве за глав не ком по нен те,
• про из вод њу уре ђа ја за кли ма ти за ци ју, об у хва та ју ћи оне
за мо тор на во зи ла,
• про из вод њу вен ти ла то ра, осим за до ма ћин ство,
• про из вод њу из мје њи ва ча то пло те,
• про из вод њу ма ши на за утеч ња ва ње ва зду ха и га са,
• про из вод њу вен ти ла то ра за та ван ске про сто ре
(нпр. за бат ни вен ти ла то ри, вен ти ла то ри за пот кро вље итд.).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу уре ђа ја за хла ђе ње и за мр за ва ње у
до ма ћин ству (ви дје ти: 27.51),
• про из вод њу вен ти ла то ра за до ма ћин ство (ви дје ти: 27.51).
28.29 Про из вод ња оста лих ма ши на за оп шту на мје ну, д. н.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу уре ђа ја за мје ре ње те жи не (осим пре ци зних
ла бо ра то риј ских ва га):
- ва ге за до ма ћин ство и тр го ви ну, плат форм ске ва ге, ва ге
за кон ти ну и ра но мје ре ње, мост не ва ге, уте зи итд.,
• про из вод њу ма ши на и апа ра та за фил три ра ње и
пре чи шћа ва ње теч но сти,
• про из вод њу опре ме за из ба ци ва ње, рас пр ши ва ње и
пр ска ње теч но сти или пра ха:
- пи што љи за рас пр ши ва ње, апа ра ти за га ше ње по жа ра,
ма ши не за чи шће ње теч но сти или пра ха пје шча ним
мла зом, ма ши не за чи шће ње па ром итд.,
• про из вод њу ма ши на за па ко ва ње и за мо та ва ње:
- ма ши не за пу ње ње, за тва ра ње, зап ти ва ње,
кап су ли ра ње, ети ке ти ра ње итд.,
• про из вод њу ма ши на за пра ње или су ше ње бо ца и за
га зи ра ње пи ћа,
• про из вод њу по стро је ња за де сти ла ци ју или рек ти фи ка ци ју
у ра фи не ри ја ма наф те, хе миј ској ин ду стри ји, ин ду стри ји
пи ћа итд.,
• про из вод њу га сних ге не ра то ра,
• про из вод њу ка лан де ра и дру гих ма ши на за ва ља ње и
њи хо вих ци лин да ра (ва ља ка), (осим за ме тал и ста кло),
• про из вод њу цен три фу га (осим ма ши на за се па ра ци ју
па вла ке и цен три фу га за су ше ње ве ша),
• про из вод њу зап ти ва ча и слич них спо је ва од ком би но ва ног
ма те ри ја ла или сло је ва истог ма те ри ја ла,
• про из вод њу ауто ма та за про да ју го то ве ро бе,
• про из вод њу ли ни ја ра, мјер них тра ка и слич них руч них
ала та, пре ци зних ала та за ме ха ни ча ре (осим оп тич ких),
• про из вод њу не е лек трич не опре ме за ва ре ње и ле мље ње,
• про из вод њу рас хлад них тор ње ва и сл. за ди рект но
хла ђе ње по мо ћу ре цир ку ли ра ју ће во де.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу пре ци зних (ла бо ра то риј ских) ва га
(ви дје ти: 26.51),
• про из вод њу опре ме за фри жи де ре и за мр зи ва че ко ји се
упо тре бља ва ју у до ма ћин ству (ви дје ти: 27.51),
• про из вод њу вен ти ла то ра за до ма ћин ство (ви дје ти: 27.51),
• про из вод њу елек трич не опре ме за ва ре ње и ле мље ње
(ви дје ти: 27.90),
• про из вод њу по љо при вред них ма ши на за пр ска ње
(пр ска ли це), (ви дје ти: 28.30),
• про из вод њу ма ши на за ва ља ње ме та ла или ста кла и
њи хо вих ва ља ка (ви дје ти: 28.91, 28.99),
• про из вод њу су ша ра за по љо при вре ду (ви дје ти: 28.93),
• про из вод њу ма ши на за фил те ри са ње и пре чи шћа ва ње
(ви дје ти: 28.93),
• про из вод њу се па ра то ра за па вла ку (ви дје ти: 28.93),
• про из вод њу ин ду стриј ских су ши ли ца за одје ћу
(ви дје ти: 28.94),
• про из вод њу ма ши на за бо је ње тек сти ла (ви дје ти: 28.94).
28.3 Про из вод ња ма ши на за по љо при вре ду и шу мар ство
28.30 Про из вод ња ма ши на за по љо при вре ду и шу мар ство
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу трак то ра ко ји се ко ри сте у по љо при вре ди
и шу мар ству,
• про из вод њу мо то кул ти ва то ра,
• про из вод њу ко са чи ца, об у хва та ју ћи ко са чи це за тра ву,
• про из вод њу по љо при вред них са мо у то вар них и
са мо и сто вар них при ко ли ца и по лу при ко ли ца,
• про из вод њу по љо при вред них ма ши на за при пре му
зе мљи шта, сје тву или ђу бре ње:
- плу го ви, рас ту ра чи ђу бри ва, си ја чи це, др ља че итд.,
• про из вод њу ма ши на за же тву и вр шид бу:
- же те ли це, вр ши ли це, сор тир ке итд.,
• про из вод њу ма ши на за му жу,
• про из вод њу ма ши на за пр ска ње (пр ска ли це) ко је се
упо тре бља ва ју у по љо при вре ди,
• про из вод њу ра зно вр сне по љо при вред не опре ме:
- ма ши на за уз гој пе ра ди и пче ла, ма ши на за при пре му
сточ не хра не итд.,
- ма ши на за чи шће ње, сор ти ра ње и кла си ра ње ја ја,
во ћа итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу не по гон ских руч них ала та за по љо при вре ду
(ви дје ти: 25.73),
• про из вод њу по крет них тра ка за упо тре бу на
по љо при вред ним га здин стви ма (ви дје ти: 28.22),
• про из вод њу по гон ских руч них ала та (ви дје ти: 28.24),
• про из вод њу се па ра то ра за па вла ку (ви дје ти: 28.93),
• про из вод њу ма ши на за чи шће ње, сор ти ра ње и гу ље ње
сје ме на, зр на стог или су вог ма ху на стог по вр ћа
(ви дје ти: 28.93),
• про из вод њу друм ских трак то ра за по лу при ко ли це
(ви дје ти: 29.10),
• про из вод њу при ко ли ца и по лу при ко ли ца (ви дје ти: 29.20).
36 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
28.4 Про из вод ња ма ши на за об ра ду ме та ла и алат них
ма ши на
Ова гра на об у хва та про из вод њу ма ши на за об ра ду ме та ла и
алат них ма ши на, на при мјер про из вод њу алат них ма ши на за об ра -
ду ме та ла и оста лих ма те ри ја ла (др во, кост, ка мен, твр да гу ма,
твр да пла сти ка, хлад но ста кло), об у хва та ју ћи и оне ко ји се ко ри -
сте ла сер ским зра ци ма, ул тра звуч ним та ла си ма, мла зом пла зме,
маг нет ским пул сом итд.
28.41 Про из вод ња ма ши на за об ра ду ме та ла
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу алат них ма ши на за об ра ду ме та ла,
об у хва та ју ћи оне ко ји се ко ри сте ла сер ским зра ци ма,
ул тра звуч ним та ла си ма, мла зом пла зме, маг нет ним
пул сом итд.,
• про из вод њу алат них ма ши на за то ка ре ње, бур ги ја,
гло да ли ца, ма ши на за об ли ко ва ње, ма ши на за
рен ди са ње, бу ши ли ца, бру си ли ца итд.,
• про из вод њу алат них ма ши на за оти ски ва ње и пре со ва ње,
• про из вод њу пре са за пре си је ца ње, хи дра у лич них пре са,
хи дра у лич них ру чи ца, че ки ћа за об ли ко ва ње, ма ши на
за ко ва ње итд.,
• про из вод њу ма ши на за ву чу ме та ла, ва ља ка за жи це
или ма ши на за об ра ду жи це.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу за мје њи вих ала та за руч не ала те
(ви дје ти: 25.73),
• про из вод њу ма ши на за елек трич но ва ре ње и ле мље ње
(ви дје ти: 27.90).
28.49 Про из вод ња оста лих алат них ма ши на
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу алат них ма ши на за об ра ду др ве та, ко сти,
ка ме на, твр де гу ме, твр де пла сти ке, хлад ног ста кла итд.,
об у хва та ју ћи оне ко је се ко ри сте ла сер ским зра ци ма,
ул тра звуч ним та ла си ма, мла зом пла зме, маг нет ним
пул сом итд.,
• про из вод њу др жа ча за алат не ма ши не,
• про из вод њу раз дјел них гла ва и дру гих спе ци јал них
до да та ка за алат не ма ши не,
• про из вод њу ста ци о нар них ма ши на за уку ца ва ње ек се ра,
спа ја ње, ли је пље ње и дру го за са ста вља ње др ве та, плу та,
ко сти, твр де гу ме или пла сти ке итд.,
• про из вод њу ста тич них ро та ци о них или ро та ци о них
удар них бу ши ли ца, ма ши не за пу ње ње, при чвр шћи ва чи,
ма ши не за сје че ње ме та ла итд.,
• про из вод њу пре са, по је ди нач них да са ка и слич но,
• про из вод њу ма ши на за гал ва ни за ци ју.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу ди је ло ва и при бо ра за већ по ме ну те алат не
ма ши не.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу про мје њи вих ди је ло ва ала та за алат не ма ши не
(бу ши ли це, кли је шта, ка лу пи за ли ве ње, при кључ ци,
гло да ли це, ма ши не за стру га ње, те сте ре, но же ви за
сје че ње итд.), (ви дје ти: 25.73),
• про из вод њу елек трич них руч них ле ми ли ца (ви дје ти: 27.90),
• про из вод њу руч них ала та на соп стве ни по гон
(ви дје ти: 28.24),
• про из вод њу ма ши на ко је се упо тре бља ва ју у по го ни ма
ме та ла и лив ни ца ма (ви дје ти: 28.91),
• про из вод њу ма ши на за ва ђе ње ру де и ка ме на
(ви дје ти: 28.92).
28.9 Про из вод ња оста лих ма ши на за по себ ну на мје ну
Ова гра на об у хва та про из вод њу ма ши на за по себ ну на мје ну,
тј. ма ши на ко је се ис кљу чи во ко ри сте у од ре ђе ним ин ду стриј ским
или не ин ду стриј ским дје лат но сти ма.
Иако се ве ћи на оста лих ма ши на за по себ ну на мје ну упо тре -
бља ва у про из вод ним про це си ма као што су про из вод ња хра не и
тек сти ла, ова гра на об у хва та и про из вод њу ма ши на ко је су ка рак -
те ри стич не за оста ле не ин ду стриј ске дје лат но сти као што је опре -
ма за по кре та ње ави о на или опре ма за за бав не пар ко ве.
28.91 Про из вод ња ма ши на за ме та лур ги ју
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ма ши на и опре ме за ру ко ва ње вру ћим
ме та ли ма:
- кон вер то ри, ка лу пи за ин го те (ме тал не ко ма де), ка за ни
за ли ве ње, ма ши на за ли ве ње,
• про из вод њу ли ни ја за ва ља ње ме та ла и ва ља ка за ове
ли ни је.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ма ши на за ву чу ме та ла (ви дје ти: 28.41),
• про из вод њу ку ти ја и ка лу па за ли ве ње [осим, ка лу па за
ин го те (ме тал не ко ма де)], (ви дје ти: 25.73),
• про из вод њу ма ши на за об ли ко ва ње ка лу па у лив ни ца ма
(ви дје ти: 28.99).
28.92 Про из вод ња ма ши на за руд ни ке, ка ме но ло ме и
гра ђе ви нар ство
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу бес ко нач них по крет них тра ка и тран спор те ра
(пре но сних тра ка) за рад под зе мљом,
• про из вод њу ма ши на за бу ше ње, сје че ње, ис ко па ва ње и
про ко па ва ње ту не ла (без об зи ра на то да ли су за упо тре бу
под зе мљом или не),
• про из вод њу ма ши на за про си ја ва ње, сор ти ра ње,
се па ра ци ју, пра ње, дро бље ње итд. ко јим се об ра ђу ју
ми не ра ли,
• про из вод њу мје ша ча за бе тон и мал тер,
• про из вод њу ма ши на за зе мља не ра до ве:
- бул до же ри, ан гла до зе ри (ко па чи це), ма ши не за рав на ње
зе мљи шта (гре де ри), ма ши не за стру га ње и згр та ње
(гр та ли це), ни ве лир ке, ме ха нич ке ко па чи це (ба ге ри,
ро во ко па чи, ка ши ка ре), уто ва ри ва чи итд.,
• про из вод њу ма ши на за на тр па ва ње и ва ђе ње јам ске гра ђе,
ма ши на за на но ше ње по вр шин ских сло је ва мал те ра,
би ту ме на, бе то на итд.,
• про из вод њу трак то ра гу сје ни ча ра и дру гих вр ста трак то ра
ко ји се упо тре бља ва ју у гра ђе ви нар ству и ру дар ству,
• про из вод њу ло па та за бул до же ре и ан гла до зе ре (ко па чи це),
• про из вод њу ка ми о на дам пе ра за пре воз те ре та из ван
пу те ва.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу опре ме за ди за ње и пре но ше ње
(ви дје ти: 28.22),
• про из вод њу оста лих трак то ра (ви дје ти: 28.30, 29.10),
• про из вод њу алат них ма ши на за об ра ду ка ме на,
об у хва та ју ћи ма ши не за ци је па ње или гру бу об ра ду
ка ме на (ви дје ти: 28.49),
• про из вод њу ка ми о на за ми је ша ње бе то на (ви дје ти: 29.10).
28.93 Про из вод ња ма ши на за ин ду стри ју хра не, пи ћа
и ду ва на
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу су ша ра за по љо при вре ду,
• про из вод њу ма ши на за мље кар ску ин ду стри ју,
- се па ра то ри мли је ка,
- ма ши не за об ра ду мли је ка (нпр. хо мо ге ни за то ри),
- ма ши не за пре ра ду мли је ка (бућ ка ли це, ма ши не за
об ра ду и об ли ко ва ње пу те ра),
- ма ши не за из ра ду си ра (хо мо ге ни за то ри, ка лу пи,
пре се итд.),
• про из вод њу ма ши на за млин ску ин ду стри ју:
- ма ши не за чи шће ње, сор ти ра ње и гра да ци ју сје ме ња,
зр на или су ше ног ма ху на стог по вр ћа (ви ја чи, си та,
се па ра то ри, ма ши не за чи шће ње зр на итд.),
- ма ши не за про из вод њу бра шна и пре кру пе (млин ски
ваљ ци, до зе ри си ро ви на, си та, се па ра то ри ме ки ња за
чи шће ње, мје ша чи, љу шти ли це за ри жу, ма ху нар ке),
• про из вод њу пре са и ма ши на за гње че ње итд. ко је се
упо тре бља ва ју у про из вод њи ви на, ја бу ко ва че, воћ них
со ко ва итд.,
• про из вод њу ма ши на за пе кар ску ин ду стри ју и из ра ду
ма ка ро на, шпа ге та и слич них про из во да:
- пе кар ске пе ћи, уре ђа ји за ми је ша ње, ди је ље ње,
об ли ко ва ње и ре за ње ти је ста, ма ши не за сла га ње
кек са итд.,
• про из вод њу ма ши на и опре ме за пре ра ду ра зно вр сне хра не:
- ма ши не за про из вод њу про из во да од ше ће ра
(слат ки ша), ка ка оа или чо ко ла де, за про из вод њу ше ће ра
и пи ва, за об ра ду и пре ра ду ме са или ме са пе ра ди, за
при пре ма ње во ћа, ора ха и по вр ћа, за пре ра ду ри бе,
шкољ ки и дру ге мор ске хра не,
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 37
- ма ши не за фил те ри са ње и пре чи шћа ва ње,
- оста ле ма ши не за ин ду стриј ску при пре му или
про из вод њу хра не или пи ћа,
• про из вод њу ма ши на за ва ђе ње и пре ра ду жи во тињ ских и
биљ них ма сти и уља,
• про из вод њу ма ши на за пре ра ду ду ва на и из ра ду ци га ре та,
ци га ра, ду ва на за лу лу, ду ва на за жва ка ње и шмр ка ње,
• про из вод њу ма ши на за при пре му хра не у хо те ли ма и
ре сто ра ни ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу опре ме за зра че ње хра не и мли је ка
(ви дје ти: 26.60),
• про из вод њу ма ши на за па ко ва ње, за мо та ва ње и ва га ње
(ви дје ти: 28.29),
• про из вод њу ма ши на за чи шће ње, сор ти ра ње или кла си ра ње
ја ја, во ћа и оста лих усје ва (осим сје ме на, зр на стог или
су вог ма ху на стог по вр ћа), (ви дје ти: 28.30).
28.94 Про из вод ња ма ши на за ин ду стри ју тек сти ла, одје ће
и ко же
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ма ши на за ин ду стри ју тек сти ла:
- ма ши не за при пре му, про из вод њу, из вла че ње
(екс тру ди ра ње), ву че ње, тек сту ри са ње и сје че ње
вје штач ких или син те тич ких вла ка на, ма те ри ја ла
или пре ди ва,
- ма ши не за при пре му тек стил них вла ка на: чи шће ње
па му ка од сје ме ња, рас ки да ње ба ла, са ку пља ње и
рас тре са ње па му ка, пра ње и кар бо ни за ци ју ву не,
че шља ње, гре бе на ње и на мо та ва ње ву не на ра мо ве итд.,
- ма ши не за пре де ње,
- ма ши не за при пре му тек стил ног пре ди ва: за
на мо та ва ње, из ра ду по тки и дру ги при па да ју ћих
ма ши на,
- тка лач ки раз бо ји, об у хва та ју ћи руч не раз бо је,
- ма ши не за пле те ње,
- ма ши не за из ра ду чво ро ва них мре жа, ти ла, чип ки,
пле те ни ца итд.,
• про из вод њу по моћ них ма ши на и опре ме за тек стил не
ма ши не:
- до би-ма ши не, жа кард-ма ши не, ме ха ни зми за
ауто мат ско за у ста вља ње кре та ња, ме ха ни зми за
ми је ња ње ткач ких чу на ка, вре те на и леп тир ња ча за
вре те на итд.,
• про из вод њу ма ши на за штам па ње тек сти ла,
• про из вод њу ма ши на за об ра ду тка ни на:
- ма ши не за пра ње, би је ље ње, де ко ри са ње, фи нал ну
до ра ду, пре ма зи ва ње или им прег на ци ју тка ни на,
- ма ши не за на мо та ва ње, од мо та ва ње, пре ви ја ње,
сје че ње и пер фо ри са ње тек стил них вла ка на,
• про из вод њу ма ши на за пра ње и ма ши на за пе гла ње:
- ма ши не за пра ње и ма ши не за пе гла ње, об у хва та ју ћи
и то пле пре се,
- ма ши не за пра ње и су ше ње пе ри о нич ког ти па,
- ма ши не за хе миј ско чи шће ње,
• про из вод њу ши ва ћих ма ши на, гла ва и ига ла за ши ва ће
ма ши не (без об зи ра на то да ли се упо тре бља ва ју у
до ма ћин ству или не),
• про из вод њу ма ши на за из ра ду или до вр ша ва ње фил ца или
нет ка ног тек сти ла,
• про из вод њу ма ши на за ин ду стри ју ко же:
- за при пре му, шта вље ње или об ра ду си ро вих ко жа,
кр зна или шта вље них ко жа,
- ма ши не за из ра ду и по прав ку обу ће и дру гих про из во да
од кр зна, си ро ве ко же и об ра ђе не ко же.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу кар ти ца од па пи ра и кар то на за упо тре бу на
жа кард-ма ши на ма (ви дје ти: 17.29),
• про из вод њу ма ши на за пра ње и су ше ње у до ма ћин ству
(ви дје ти: 27.51),
• про из вод њу ка лан дер-ма ши на (ви дје ти: 28.29),
• про из вод њу ма ши на ко је се упо тре бља ва ју у
књи го ве зач ким ра до ви ма (по ве зи ва ње књи га),
(ви дје ти: 28.99).
28.95 Про из вод ња ма ши на за ин ду стри ју па пи ра и кар то на
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ма ши на за из ра ду пул пе (це лу ло зног па пи ра),
• про из вод њу ма ши на за из ра ду па пи ра и кар то на,
• про из вод њу ма ши на за из ра ду пред ме та од па пи ра и
кар то на.
28.96 Про из вод ња ма ши на за пла стич не ма се и гу му
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ма ши на за об ра ду ме ке гу ме или пла стич не
ма се и ма ши на за из ра ду про из во да од тих ма те ри ја ла:
- екс тру де ра, ка лу па, ма ши на за из ра ду пне у ма ти ке и
про тек то ва ње гу ма и дру гих ма ши на за из ра ду
по себ них вр ста про из во да од гу ме и пла стич них ма са.
28.99 Про из вод ња оста лих ма ши на за спе ци јал ну на мје ну,
д. н.
Овај раз ред об у хва та про из вод њу ма ши на за спе ци јал ну на -
мје ну ко је ни су раз вр ста не на дру гом мје сту.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу су ша ра за др во, па пир ну пул пу (це лу ло зни
па пир), па пир или кар тон и дру ге ма те ри ја ле (осим за
по љо при вред не про из во де и тек стил),
• про из вод њу штам пар ских ма ши на, књи го ве зач ких ма ши на
и ма ши на за дје лат но сти ко је по др жа ва ју штам па ње на
ра зно вр сним ма те ри ја ли ма,
• про из вод њу ма ши на за из ра ду цри је па, ци гли и опе ке,
об ли ко ва ње ке ра мич ких про из во да, ци је ви, гра фит них
елек тро да, кре де за пи са ње, ка лу па у лив ни ца ма итд.,
• про из вод њу ма ши на за про из вод њу по лу про вод ни ка,
• про из вод њу ин ду стриј ских ро бо та за из во ђе ње
ви ше на мјен ских спе ци јал них за да та ка,
• про из вод њу раз ли чи тих спе ци јал них ма ши на и опре ме:
- ма ши не за са ста вља ње елек трич них и елек трон ских
свје тиљ ки (лам пи), ци је ви и ра свје те,
- ма ши не за из ра ду или то плу об ра ду ста кла или
ста кле не ро бе, ста кле них вла ка на или пре ди ва,
- ма ши не и апа ра ти за се па ра ци ју изо то па,
• про из вод њу уре ђа ја за цен три ра ње и ба лан си ра ње гу ма;
опре ма за ба лан си ра ње (осим ба лан си ра ња точ ко ва),
• про из вод њу сре ди шњег си сте ма за под ма зи ва ње,
• про из вод њу опре ме за лан си ра ње ави о на, опре ме за
лан си ра ње ка та пул том на но са чу ави о на и при па да ју ће
опре ме,
• про из вод њу кре ве та за сун ча ње (со ла ри ју ма),
• про из вод њу опре ме за ауто ма ти зо ва не ку гла не
(нпр. по ди зач чу ње ва),
• про из вод њу вр те шки, љу љач ки, стре ља на и дру гих уре ђа ја
за за ба ву.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу уре ђа ја за до ма ћин ство (ви дје ти: 27.5),
• про из вод њу фо то ко пир уре ђа ја итд. (ви дје ти: 28.23),
• про из вод њу уре ђа ја или опре ме за рад са твр дом гу мом,
твр дим пла стич ним ма са ма или хлад ним ста клом
(ви дје ти: 28.49),
• про из вод њу ка лу па за ко ма де ме та ла (ин го те),
(ви дје ти: 28.91).
29 Про из вод ња мо тор них во зи ла, при ко ли ца и
по лу при ко ли ца
Ова област об у хва та про из вод њу мо тор них во зи ла за пре воз
пут ни ка или ро бе. Ов дје је раз вр ста на про из вод ња раз ли чи тих
дије ло ва и при бо ра, као и про из вод ња при ко ли ца и по лу при ко ли -
ца. Одр жа ва ње и по прав ка во зи ла про из ве де них у овој обла сти
раз вр ста ни су у 45.20.
29.1 Про из вод ња мо тор них во зи ла
29.10 Про из вод ња мо тор них во зи ла
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу пут нич ких во зи ла,
• про из вод њу ко мер ци јал них во зи ла:
- џи по ви, ка ми о ни и ка ми о не ти, те рет ња ци, друм ски
трак то ри са по лу при ко ли ца ма итд.,
• про из вод њу ауто бу са, тро леј бу са и ко чи ја,
• про из вод њу мо то ра за мо тор на во зи ла,
• про из вод њу ша си ја, са угра ђе ним мо то ром, за мо тор на
во зи ла,
• про из вод њу оста лих мо тор них во зи ла:
38 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
- во зи ла кон стру и са на за во жњу по сни је гу, спе ци јал на
во зи ла за пре воз пут ни ка на те ре ни ма за голф,
ам фи биј ских во зи ла итд.,
- ва тро га сна во зи ла, мо тор на во зи ла за чи шће ње ули ца,
пу ту ју ће би бли о те ке, оклоп на во зи ла итд.,
- ка ми о ни за ми је ша ње бе то на,
• ауто мат ска тран сфер на во зи ла - АТV (мо то ци кла), кар тинг
и слич но, укљу чу ју ћи во зи ла за тр ке.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• фа брич ко по бољ ша ва ње ка рак те ри сти ка мо то ра мо тор них
во зи ла.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу елек трич них мо то ра (осим старт них мо то ра),
(ви дје ти: 27.11),
• про из вод њу ра свјет не опре ме за мо тор на во зи ла
(ви дје ти: 27.40),
• про из вод њу кли по ва, клип них пр сте но ва и кар бу ра то ра
(ви дје ти: 28.11),
• про из вод њу трак то ра за по љо при вре ду (ви дје ти: 28.30),
• про из вод њу трак то ра ко ји се ко ри сте у гра ђе ви нар ству
и ру дар ству (ви дје ти: 28.92),
• про из вод њу ка ми о на за ис то вар (ви дје ти: 28.92),
• про из вод њу ка ро се ри ја за мо тор на во зи ла (ви дје ти: 29.20),
• про из вод њу елек трич них ди је ло ва за мо тор на во зи ла
(ви дје ти: 29.31),
• про из вод њу ди је ло ва и при бо ра за мо тор на во зи ла
(ви дје ти: 29.32),
• про из вод њу тен ко ва и оста лих вој них бор бе них во зи ла
(ви дје ти: 30.40),
• одр жа ва ње и по прав ку мо тор них во зи ла (ви дје ти: 45.20).
29.2 Про из вод ња ка ро се ри ја за мо тор на во зи ла;
про из вод ња при ко ли ца и по лу при ко ли ца
29.20 Про из вод ња ка ро се ри ја за мо тор на во зи ла;
про из вод ња при ко ли ца и по лу при ко ли ца
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ка ро се ри ја, укљу чу ју ћи и ка би не за мо тор на
во зи ла,
• про из вод њу опре ме за све вр сте во зи ла, при ко ли ца и
по лу при ко ли ца,
• про из вод њу при ко ли ца и по лу при ко ли ца:
- ци стер не, при ко ли це за се лид бе итд.,
- камп-при ко ли це итд.,
• про из вод њу кон теј не ра на ми је ње них за је дан или ви ше
на чи на тран спор та.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу при ко ли ца и по лу при ко ли ца по себ но
на ми је ње них за упо те бу у по љо при вре ди (ви дје ти: 28.30),
• про из вод њу ди је ло ва и при бо ра за ка ро се ри је мо тор них
во зи ла (ви дје ти: 29.32),
• про из вод њу во зи ла ко је ву ку жи во ти ње (ви дје ти: 30.99).
29.3 Про из вод ња ди је ло ва и при бо ра за мо тор на во зи ла
29.31 Про из вод ња елек трич не и елек трон ске опре ме за
мо тор на во зи ла
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу елек трич не и елек трон ске опре ме за мо тор на
во зи ла као што су ге не ра то ри, ал тер на то ри, свје ћи це, жи це
за ини ци јал но по кре та ње во зи ла, опре ме за ди за ње и
спу шта ње про зо ра, отва ра ње и за тва ра ње вра та, мје ра чи
скло пље ни у па нел-ин стру мент ну спра ву, ре гу ла то ри
на по на, елек тро маг нет не спој ни це итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ба те ри ја за во зи ла (ви дје ти: 27.20),
• про из вод њу ра свјет не опре ме за мо тор на во зи ла
(ви дје ти: 27.40),
• про из вод њу пум пи за мо тор на во зи ла и мо то ре
(ви дје ти: 28.13).
29.32 Про из вод ња оста лих ди је ло ва и при бо ра за мо тор на
во зи ла
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу раз ли чи тих ди је ло ва и при бо ра за мо тор на
во зи ла:
- коч ни це, ми је њач ке ку ти је, осо ви не, точ ко ви,
амор ти зе ри, хлад ња ци, при гу ши ва чи, из дув не ци је ви,
ка та ли за то ри, ква чи ла, во ла ни, упра вљач ки сту бо ви и
упра вљач ке ку ти је,
• про из вод њу ди је ло ва и при бо ра за ка ро се ри је мо тор них
во зи ла:
- без бјед но сни по ја се ви, ва зду шни ја сту ци, вра та,
бра ни ци,
• про из вод њу ауто мо бил ских сје ди шта.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу спо ља шњих и уну тра шњих гу ма за во зи ла
(ви дје ти: 22.11),
• про из вод њу гу ме них ци је ви, по ја се ва и оста лих про из во да
од гу ме (ви дје ти: 22.19),
• про из вод њу кли по ва, клип них пр сте но ва и кар бу ра то ра
(ви дје ти: 28.11),
• одр жа ва ње, по прав ку и ал тер на ци ју мо тор них во зи ла
(ви дје ти: 45.20).
30 Про из вод ња оста лих са о бра ћај них сред ста ва
Ова област об у хва та про из вод њу са о бра ћај них сред ста ва као
што је из град ња бро до ва и ча ма ца, про из вод њу шин ских во зи ла и
ло ко мо ти ва, ави о на и ва си он ских ле тје ли ца и про из вод њу њи хо -
вих ди је ло ва.
30.1 Из град ња бро до ва и ча ма ца
Ова гра на об у хва та из град њу бро до ва, ча ма ца и оста лих плов -
них обје ка та за по тре бе пре во за и оста ле ко мер ци јал не свр хе, као
и за по тре бе спор та и ре кре а ци је.
30.11 Из град ња бро до ва и плов них кон струк ци ја
Овај раз ред об у хва та из град њу бро до ва и плов них обје ка та,
осим плов них обје ка та за спорт и ре кре а ци ју.
Овај раз ред укљу чу је:
• из град њу ко мер ци јал них бро до ва:
- пут нич ки бро до ви, тра јек ти, бро до ви за пре воз те ре та,
тан ке ри, те гља чи итд.,
• из град њу рат них бро до ва,
• из град њу ри бар ских бро до ва и фа бри ка на бро до ви ма за
пре ра ду ри бе.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• из град њу хи дро крил них бро до ва (гли се ри), осим гли се ра за
е кре а ци ју,
• из град њу плат фор ми за бу ше ње, плов них или уро ње них,
• из град њу плов них обје ка та:
- плов ни до ко ви, пон то ни, ке со ни, плов на при ста ни шта,
плу та че, плов ни спрем ни ци, те гле ни це, свје ти о ни ци,
плов не ди за ли це, гу ме ни чам ци на на ду ва ва ње ко ји се
не ко ри сте у ре кре а циј ске свр хе итд.,
• про из вод њу еле ме на та за бро до ве и плов не објек те.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ди је ло ва за бро до ве ко ји не чи не глав не
ди јело ве тру па:
- про из вод њу је да ра (ви дје ти: 13.92),
- про из вод њу брод ских про пе ле ра (ви дје ти: 25.99),
- про из вод њу си да ра од гво жђа и че ли ка (ви дје ти: 25.99),
- про из вод њу брод ских мо то ра (ви дје ти: 28.11),
• про из вод њу на ви га циј ских ин стру ме на та (ви дје ти: 26.51),
• про из вод њу свје тло сне опре ме за бро до ве (ви дје ти: 27.40),
• про из вод њу ам фи биј ских мо тор них во зи ла (ви дје ти: 29.10),
• про из вод њу бро до ва и ча ма ца на на ду ва ва ње ко ји се
ко ри сте за ре кре а ци ју (ви дје ти: 30.12),
• спе ци ја ли зо ва ни по прав ци и одр жа ва ње бро до ва и
плов них обје ка та (ви дје ти: 33.15),
• ло мље ње бро до ва (ви дје ти: 38.31),
• уну тра шње ин ста ла ци је бро до ва (ви дје ти: 43.3).
30.12 Из град ња ча ма ца за ра зо но ду и спорт ских ча ма ца
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу бро до ва и ча ма ца на на ду ва ва ње,
• из град њу је дри ли ца са по моћ ним мо то ром или без ње га,
• из град њу мо тор них ча ма ца,
• из град њу хи дра у лич них бро до ва (гли се ра) за ра зо но ду
и спорт,
• про из вод њу лич них ску те ра,
• про из вод њу оста лих ча ма ца за ра зо но ду и спорт:
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 39
- ка ну, ка јак, чам ци за ве сла ње, ски фо ви (ла ки чам ци).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ди је ло ва ча ма ца за ра зо но ду и спорт:
- про из вод њу је да ра (ви дје ти: 13.92),
- про из вод њу си да ра од гво жђа и че ли ка (ви дје ти: 25.99),
- про из вод њу брод ских мо то ра (ви дје ти: 28.11),
• про из вод њу да са ка за је дре ње и сур фа ње (ви дје ти: 32.30),
• одр жа ва ње и по прав ку бро до ва за ра зо но ду
(ви дје ти: 33.15).
30.2 Про из вод ња же ље знич ких ло ко мо ти ва и шин ских
во зи ла
30.20 Про из вод ња же ље знич ких ло ко мо ти ва и шин ских
во зи ла
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу елек трич них, ди зел, пар них и дру гих
же ље знич ких ло ко мо ти ва,
• про из вод њу са мо ход них же ље знич ких и трам вај ских
ва го на, при ко ли ца и те рет них ва го на, во зи ла за одр жа ва ње
и сер ви си ра ње,
• про из вод њу же ље знич ких и трам вај ских ва го на без
соп стве ног по го на:
- пут нич ки ва го ни, те рет ни ва го ни, ва го ни-ци стер не,
ва го ни са ауто мат ским ис то ва ром, ва го ни-ра ди о ни це,
ва го ни-ди за ли це, тен де ри итд.,
• про из вод њу спе ци ја ли зо ва них ди је ло ва же ље знич ких
и трам вај ских ло ко мо ти ва и (шин ских) ва го на:
- до њи ди је ло ви ва го на (под во зје), осо ви не и точ ко ви,
коч ни це и њи хо ви ди је ло ви, ку ке и ци јев не спој ни це
ва го на, од бој ни ци ва го на и њи хо ви ди је ло ви,
амор ти зе ри, ко сту ри ва го на и ло ко мо ти ва, ка ро се ри ја
(труп), спо је ви (плат фор ме) за про лаз из ме ђу ва го на
итд.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу ло ко мо ти ва и шин ских во зи ла за руд ни ке,
• про из вод њу ме ха нич ке и елек тро ме ха нич ке опре ме за
сиг на ли за ци ју, опре му за без бјед ност и кон тро лу
же ље знич ког, трам вај ског, друм ског са о бра ћа ја, са о бра ћа ја
на уну тра шњим во де ним пу те ви ма, у пар кинг објек ти ма
или ави он ским уз ле ти шти ма итд.,
• про из вод њу сје ди шта за же ље знич ка во зи ла.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу не са ста вље них ши на (ви дје ти: 24.10),
• про из вод њу при чвр шћи ва ча за са ста вља ње же ље знич ког
ко ло си је ка (ви дје ти: 25.99),
• про из вод њу елек тро мо то ра (ви дје ти: 27.11),
• про из вод њу опре ме за елек трич ну сиг на ли за ци ју, опре ме за
без бјед ност и кон тро лу са о бра ћа ја (ви дје ти: 27.90),
• про из вод њу мо то ра и тур би на (ви дје ти: 28.11). 
30.3 Про из вод ња ва зду хо плов них и ва си он ских ле тје ли ца
и при па да ју ћих пре во зних сред ста ва и опре ме
30.30 Про из вод ња ва зду хо плов них и ва си он ских ле тје ли ца
и при па да ју ћих пре во зних сред ста ва и опре ме
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ави о на за пре воз ро бе и пут ни ка за по тре бе
од брам бе них сна га, за спорт и дру ге свр хе,
• про из вод њу хе ли коп те ра,
• про из вод њу ва зду хо плов них је дри ли ца и зма је ва ко ји ма
се упра вља,
• про из вод њу ди ри жа бла и ба ло на,
• про из вод њу ди је ло ва и при бо ра за ави о не овог раз ре да:
- глав них ди је ло ва као што су тру по ви ави о на, кри ла,
вра та, кон трол не по вр ши не, уре ђа ји за спу шта ње,
ре зер во а ри за го ри во, пи лот ске ка би не итд.,
- ели се, ро то ри и ло па ти це ро то ра за хе ли коп те ре,
- мо то ри и ма ши не оп штег ти па ко ји се ко ри сте за
ва зду хо плов не ле тје ли це,
- ди је ло ви тур бо мла зних и тур бо про пе лер ских мо то ра,
• про из вод њу уре ђа ја за обу ку ле те ња на зе мљи (тре на же ра),
• про из вод њу ва си он ских ле тје ли ца и лан сир них во зи ла,
са те ли та, ме ђу пла не тар них сон ди, ор би тал них ста ни ца,
ва си он ских бро до ва итд.,
• про из вод њу ин тер кон ти нен тал них ба ли стич ких про јек ти ла
(ICBM).
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• сер ви си ра ње и за мје ну ави о на и ави он ских мо то ра,
• про из вод њу сје ди шта за ави о не (ва зду хо плов не ле тје ли це).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу па до бра на (ви дје ти: 13.92),
• про из вод њу уоби ча је ног вој ног оруж ја и му ни ци је
(ви дје ти: 25.40),
• про из вод њу те ле ко му ни ка ци о не опре ме за са те ли те
(ви дје ти: 26.30),
• про из вод њу кон трол но-мјер них ин стру ме на та за ле тје ли це
и ави о не (ви дје ти: 26.51),
• про из вод њу си сте ма за ва зду шну на ви га ци ју
(ви дје ти: 26.51),
• про из вод њу свје тло сне опре ме за ави о не и дру ге ле тје ли це
(ви дје ти: 27.40),
• про из вод њу ди је ло ва за по кре та ње ле тје ли ца и дру гих
елек трич них ди је ло ва за мо то ре са уну тра шњим
са го ри је ва њем (ви дје ти: 27.90),
• про из вод њу кли по ва, клип них пр сте но ва и кар бу ра то ра
(ви дје ти: 28.11),
• про из вод њу уре ђа ја за по ли је та ње ави о на (ва зду хо плов них
ле тје ли ца), ва зду хо плов них из ба ци ва ча ка та пул та и
при па да ју ће опре ме (ви дје ти: 28.99).
30.4 Про из вод ња вој них бор бе них во зи ла
30.40 Про из вод ња вој них бор бе них во зи ла
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу тен ко ва,
• про из вод њу на о ру жа них вој них ам фи биј ских во зи ла,
• про из вод њу оста лих вој них бор бе них во зи ла.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу оруж ја и му ни ци је (ви дје ти: 25.40).
30.9 Про из вод ња са о бра ћај них сред ста ва, д. н.
Ова гра на об у хва та про из вод њу дру гих са о бра ћај них сред ста -
ва, осим мо тор них во зи ла и же ље зни це, во де них, ва зду шних и ва -
си он ских пре во зних сред ста ва и вој них во зи ла.
30.91 Про из вод ња мо то ци ка ла
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу мо то ци ка ла, мо пе да и би ци ка ла са по моћ ним
мо то ром,
• про из вод њу мо то ра за мо то ци кле,
• про из вод њу боч них при ко ли ца за мо то ци кле,
• про из вод њу ди је ло ва и при бо ра за мо то ци кле.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу би ци ка ла (ви дје ти: 30.92),
• про из вод њу ин ва лид ских ко ли ца (ви дје ти: 30.92).
30.92 Про из вод ња би ци ка ла и ин ва лид ских ко ли ца
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу би ци ка ла без мо то ра и оста лих би ци ка ла,
об у хва та ју ћи три ци кле са уград ном ку ти јом за тран спорт
(до ста вља ње) ро бе, дво ци кле, дјеч је би ци кле, три ци кле,
• про из вод њу ди је ло ва и при бо ра за би ци кле,
• про из вод њу ин ва лид ских ко ли ца са или без мо то ра,
• про из вод њу ди је ло ва и при бо ра за ин ва лид ска ко ли ца,
• про из вод њу дје чи јих ко ли ца.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу би ци ка ла са по моћ ним мо то ром
(ви дје ти: 30.91),
• про из вод њу игра ча ка на точ ко ве на ми је ње них во жњи,
об у хва та ју ћи би ци кле и три ци кле од пла стич них ма са
(ви дје ти: 32.40).
30.99 Про из вод ња оста лих са о бра ћај них сред ста ва, д. н.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу во зи ла на руч но упра вља ње: ко ли ца за пре воз
пр тља ге, руч них ко ли ца, сан ки, ко ли ца за ку по ви ну итд.,
• про из вод њу во зи ла ко ја ву ку жи во ти ње (за пре жних во зи ла)
као што су ко чи је на два точ ка (јед но сјед), ко чи је ко је ву ку
ма гар ци, ка та фалк итд.
40 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• рад не ка ми о не те, не за ви сно од то га да ли су опре мље ни
опре мом за по ди за ње и ру ко ва ње, на соп стве ни по гон
или не, ко ја се ко ри сте у фа бри ка ма (об у хва та ју ћи руч на
ко ли ца и тач ке), (ви дје ти: 28.22),
• де ко ра тив на ко ли ца за по тре бе ре сто ра на као што су ко ли ца
за де серт, је ла и др. (ви дје ти: 31.01).
31 Про из вод ња на мје шта ја
Ова област об у хва та про из вод њу на мје шта ја и при па да ју ћих
про из во да од би ло ког ма те ри ја ла oсим ка ме на, бе то на и ке ра ми -
ке. Про це си ко ји се ко ри сте у про из вод њи на мје шта ја су стан дард -
не ме то де об ли ко ва ња ма те ри ја ла и спа ја ње ком по нен ти, укљу чу -
ју ћи иси је ца ње, мо де ло ва ње и ла ми ни са ње. Ди зајн про из во да,
естет ски и функ ци о нал ни ква ли тет, ва жан су аспе кат про из вод ног
про це са.
Не ки про це си ко ји се упо тре бља ва ју у про из вод њи на мје шта -
ја слич ни су про це си ма у оста лим сег мен ти ма про из вод ње. На
при мјер, иси је ца ње и са ста вља ње по ја вљу ју се у про из вод њи др -
ве не гра ђе, ко ја је раз вр ста на у обла сти 16 (Пре ра да др ве та и про -
из во да од др ве та). Ипак, ви ше стру ким про це си ма раз ли ку је се
про из вод ња на мје шта ја од др ве та од про из вод ње про из во да од др -
ве та. Слич но, у про из вод њи на мје шта ја од ме та ла упо тре бља ва ју
се тех ни ке као што су оне у про из вод њи кру жно об ли ко ва них про -
из во да ко ји су кла си фи ко ва ни у обла сти 25 (Про из вод ња про из во -
да од ме та ла). Про цес об ли ко ва ња на мје шта ја од пла стич них ма са
сли чан је об ли ко ва њу оста лих про из во да од пла стич них ма са. Ме -
ђу тим, про из вод ња на мје шта ја од пла стич них ма са има тен ден ци -
ју да по ста не спе ци ја ли зо ва на дје лат ност.
31.0 Про из вод ња на мје шта ја
31.01 Про из вод ња на мје шта ја за по слов не и про дај не
про сто ре
Овај раз ред об у хва та про из вод њу на мје шта ја би ло ко је вр сте,
од би ло ког ма те ри ја ла (осим ка ме на, бе то на или ке ра ми ке) за би -
ло ко је мје сто и би ло ко је свр хе.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу сто ли ца и сје ди шта за кан це ла ри је, рад не со бе,
хо те ле, ре сто ра не, јав не по тре бе и по тре бе у до ма ћин ству,
• про из вод њу сто ли ца и сје ди шта за по зо ри шта, ки на и
слич но,
• про из вод њу спе ци јал ног на мје шта ја за про дав ни це: те зге,
из ло жбе не по ли це и ор ма ри, ста ла же итд.,
• про из вод њу кан це ла риј ског на мје шта ја,
• про из вод њу ла бо ра то риј ских клу па, сто ли ца (без на сло на)
и оста лих ла бо ра то риј ских сје ди шта и ла бо ра то риј ског
на мје шта ја (нпр. ка би не та и сто ло ва),
• про из вод њу на мје шта ја за цр кве, шко ле и ре сто ра не.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• де ко ра тив на ко ли ца за по тре бе ре сто ра на као што су ко ли ца
за де сер те, је ла итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• школ ске та бле (ви дје ти: 28.23),
• про из вод њу сје ди шта за ауто мо би ле (ви дје ти: 29.32),
• про из вод њу сје ди шта за во зо ве (ви дје ти: 30.20),
• про из вод њу сје ди шта за ави о не (ви дје ти: 30.30),
• про из вод њу ме ди цин ског, хи рур шког, зу бар ског или
ве те ри нар ског на мје шта ја (ви дје ти: 32.50),
• уград њу и по ста вља ње при дру же ног на мје шта ја,
по ста вља ње по мич них пре гра да, мон ти ра ње
ла бо ра то риј ског на мје шта ја (ви дје ти: 43.32).
31.02 Про из вод ња ку хињ ског на мје шта ја
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ку хињ ског на мје шта ја.
31.03 Про из вод ња ма дра ца
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ма дра ца:
- ма дра ци пу ње ни са опру га ма или из ну тра опре мље ни
но се ћим ма те ри ја ли ма,
- не пре сву че ни ма дра ци од пје на сте гу ме или
пла стич них ма са,
• про из вод њу но са ча за ма дра це.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ма дра ца за на ду ва ва ње од гу ме
(ви дје ти: 22.19),
• про из вод њу во де них кре ве та од гу ме (ви дје ти: 22.19).
31.09 Про из вод ња оста лог на мје шта ја
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу со фа, со фа кре ве та и со фа гар ни ту ра,
• про из вод њу сто ли ца и сје ди шта за ба ште,
• про из вод њу на мје шта ја за спа ва ће со бе, днев не бо рав ке,
ба ште итд.,
• про из вод њу ор ма ри ћа за ши ва ће ма ши не, те ле ви зо ре итд.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• до вр ша ва ње на мје шта ја као што је та па ци ра ње сто ли ца
и сје ди шта,
• до вр ша ва ње на мје шта ја као што је пр ска ње, бо је ње,
фран цу ско по ли ра ње, та па ци ра ње.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ја сту ка, ја сту чи ћа, по кри ва ча и пе ри на
(ви дје ти: 13.92),
• про из вод њу на мје шта ја од ке ра ми ке, бе то на или ка ме на
(ви дје ти: 23.42, 23.69, 23.70),
• про из вод њу свје тиљ ки и при бо ра за ра свје ту
(ви дје ти: 27.40),
• про из вод њу сје ди шта за ауто мо би ле (ви дје ти: 29.32),
• про из вод њу сје ди шта за во зо ве (ви дје ти: 30.20),
• про из вод њу сје ди шта за ва зду хо плов не ле тје ли це
(ви дје ти: 30.30),
• по нов но та пе ци ра ње и ре ста у ри са ње на мје шта ја
(ви дје ти: 95.24).
32 Оста ла пре ра ђи вач ка ин ду стри ја
Ова област об у хва та про из вод њу раз ли чи тих про из во да ко ји
ни су укљу че ни у оста лим ди је ло ви ма кла си фи ка ци је. Бу ду ћи да је
ово ре зи ду ал на област, про из вод ни про це си, ула зни ма те ри ја ли и
упо тре ба про из ве де них про из во да мо гу има ти вр ло ши ро ке и
уоби ча је не кри те ри ју ме ко ји се не мо гу ов дје при ми је ни ти за гру -
пи са ње раз ре да у обла сти.
32.1 Про из вод ња на ки та, би жу те ри је и при па да ју ћих
про из во да
Ова гра на об у хва та про из вод њу на ки та и би жу те ри је (ими та -
ци је на ки та).
32.11 Про из вод ња ко ва ног нов ца
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ко ва ног нов ца, об у хва та ју ћи и но вац ко ји је за -
кон ско сред ство пла ћа ња без об зи ра на то да ли је од пле ме ни тог
ме та ла или ни је.
32.12 Про из вод ња на ки та и при па да ју ћих про из во да
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу об ра ђе них би се ра,
• про из вод њу об ра ђе ног дра гог и по лу дра гог ка ме на,
об у хва та ју ћи и об ра ду ка ме на ин ду стриј ског ква ли те та,
као и син те тич ког и ре кон стру и са ног дра гог и по лу дра гог
ка ме на,
• об ра ду ди ја ма на та,
• про из вод њу на ки та од пле ме ни тих ме та ла или ба зних
ме та ла пре сву че них пле ме ни тим ме та ли ма од дра гог или
по лу дра гог ка ме на, или у ком би на ци ји пле ме ни тих ме та ла
и дра гог и по лу дра гог ка ме на или од дру гих ма те ри ја ла,
• про из вод њу зла тар ских пред ме та од пле ме ни тих ме та ла
или ба зних ме та ла пре сву че них пле ме ни тим ме та ли ма:
- при бор за је ло, по су ђе (плит ко и ду бо ко), пред ме ти
за то а лет ну упо тре бу, кан це ла риј ски пред ме ти,
про из во ди ко ји се ко ри сте за ре ли гиј ске свр хе итд.,
• про из вод њу тех нич ких и ла бо ра то риј ских пред ме та од
пле ме ни тих ме та ла (осим ин стру ме на та и њи хо вих
ди је ло ва): лон чи ћа за та ље ње, шпа ту ла,
елек тро пла ти ни ра них ано да итд.,
• про из вод њу кaишева за са то ве од пле ме ни тих ме та ла,
зглоб них на ру кви ца, обич них на ру кви ца за са то ве и ку ти ја
за ци га ре те (та ба ке ре).
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• гра ви ра ње лич них пред ме та од пле ме ни тих и
не пле ме ни тих ме та ла.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ка и ше ва за са то ве од не ме тал них ма те ри ја ла
(тка ни на, ко жа, пла сти ка итд.), (ви дје ти: 15.12),
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 41
• про из вод њу пред ме та од основ них ме та ла пре сву че них
пле ме ни тим ме та ли ма (осим ими та ци је на ки та),
(ви дје ти: област 25),
• про из вод њу ку ћи шта за са то ве (ви дје ти: 26.52),
• про из вод њу ка и ше ва за са то ве од ме та ла (не пле ме ни тих),
(ви дје ти: 32.13),
• про из вод њу би жу те ри је (ими та ци је на ки та),
(ви дје ти: 32.13),
• по прав ку на ки та (ви дје ти: 95.25).
32.13 Про из вод ња би жу те ри је и при па да ју ћих про из во да
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу вје штач ког на ки та или ими та ци је на ки та:
- пр сте ње, на ру кви це, огр ли це и слич ни пред ме ти
на пра вље ни од основ них ме та ла пре сву че них са
пле ме ни тим ме та ли ма,
- на кит ко ји са др жи ими та ци ју дра гог ка ме на као што је
ими та ци ја дра гу ља, ими та ци ја ди ја ма на та и слич но,
• про из вод њу ка и ше ва за са то ве од ме та ла (осим од
пле ме ни тих ме та ла).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу на ки та од пле ме ни тих ме та ла или пре сву че них
пле ме ни тим ме та ли ма (ви дје ти: 32.12),
• про из вод њу на ки та ко ји са др же пра ви дра ги ка мен
(ви дје ти: 32.12),
• про из вод њу ка и ше ва за са то ве од пле ме ни тих ме та ла
(ви дје ти: 32.12).
32.2 Про из вод ња му зич ких ин стру ме на та
32.20 Про из вод ња му зич ких ин стру ме на та
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ин стру ме на та са жи цом,
• про из вод њу кла ви ја тур них ин стру ме на та са жи цом,
об у хва та ју ћи ауто мат ски кла вир (пи а но),
• про из вод њу ор гу ља са ци је ви ма и тип ка ма, об у хва та ју ћи
хар мо ни је и слич не кла ви ја тур не ин стру мен те са
сло бод ним ме тал ним пи ско ви ма,
• про из вод њу хар мо ни ка и слич них ин стру ме на та,
об у хва та ју ћи и усне хар мо ни ке,
• про из вод њу ду вач ких ин стру ме на та,
• про из вод њу му зич ких ин стру ме на та као што су уда раљ ке,
• про из вод њу му зич ких ин стру ме на та чи ји се звук
елек трон ски про из во ди,
• про из вод њу му зич ких ку ти ја, ор гу љи ца и ва шар ских
ор гу љи ца, ка ли о па итд.,
• про из вод њу ди је ло ва и при бо ра за ин стру мен те:
- ме тро но ми, тон ске ви љу шке, пи штаљ ке за да ва ње
ви си не то на пје ва чи ма, жи ца, ди ско ва и ва ља ка за
ауто мат ске ме ха нич ке ин стру мен те итд.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• про из вод њу пи штаљ ки, по зив них тру ба и оста лих ду вач ких
ин стру ме на та за звуч не сиг на ле.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• умно жа ва ње пре сни мље них аудио и ви део тра ка и ди ско ва
(ви дје ти: 18.2),
• про из вод њу ми кро фо на, по ја ча ла, звуч ни ка, слу ша ли ца и
слич них ком по нен ти (ви дје ти: 26.40),
• про из вод њу гра мо фо на, маг не то фо на и слич но
(ви дје ти: 26.40),
• про из вод њу му зич ких ин стру ме на та играч ки
(ви дје ти: 32.40),
• ре ста у ра ци ју ор гу ља и дру гих исто риј ских му зич ких
ин стру ме на та (ви дје ти: 33.19),
• из да ва ње пре сни мље них аудио и ви део тра ка и ди ско ва
(ви дје ти: 59.20),
• по де ша ва ње (шти ма ње) кла ви ра (ви дје ти: 95.29).
32.3 Про из вод ња спорт ске опре ме
32.30 Про из вод ња спорт ске опре ме
Овај раз ред об у хва та про из вод њу спорт ске и атлет ске опре ме
(осим одје ће и обу ће).
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу пред ме та и опре ме за спорт, игре на отво ре ном
и у за тво ре ном про сто ру, од би ло ког ма те ри ја ла:
- твр дих, ме ких лоп ти и лоп ти на на ду ва ва ње,
- ре ке ти, ба ти не, па ли це за голф,
- ски је, ве зо ви и шта по ви,
- ски ја шке ци пе ле (пан це ри це),
- да ске за је дре ње и сур фа ње,
- ре кви зи ти за спорт ски ри бо лов, об у хва та ју ћи мре же,
- ре кви зи ти за лов, ал пи ни зам итд.,
- спорт ске ру ка ви це од ко же и спорт ске на глав не
гар ни ту ре,
- ба зе ни за пли ва ње, дје чи ји ба зе ни (на пу ње ње) итд.,
- кли заљ ке, ко ту раљ ке итд.,
- лу ко ви и стри је ле,
- гим на стич ка опре ма, опре ма за фит нес цен тре и
атлет ска опре ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу је да ра за чам це (ви дје ти: 13.92),
• про из вод њу спорт ске одје ће (ви дје ти: 14.19),
• про из вод њу се длар ских и са рач ких про из во да
(ви дје ти: 15.12),
• про из вод њу би че ва (кор ба ча) и шта по ва за ја ха ње
(ви дје ти: 15.12),
• про из вод њу спорт ске обу ће (ви дје ти: 15.20),
• про из вод њу спорт ског оруж ја и му ни ци је (ви дје ти: 25.40),
• про из вод њу ме тал них уте га ко ји се ко ри сте за ди за ње у
спор ту (ви дје ти: 25.99),
• про из вод њу спорт ских во зи ла, осим то бо га на и слич но
(ви дје ти: обла сти 29 и 30),
• про из вод њу ча ма ца (ви дје ти: 30.12),
• про из вод њу сто ло ва за би ли јар (ви дје ти: 32.40),
• про из вод њу че по ва за уши и нос (нпр. за пли ва ње и
за за шти ту од бу ке), (ви дје ти: 32.99),
• по прав ку спорт ске опре ме (ви дје ти: 95.29).
32.4 Про из вод ња ига ра и игра ча ка
32.40 Про из вод ња ига ра и игра ча ка
Овај раз ред об у хва та про из вод њу лу та ка, игра ча ка и ига ра
(укљу чу ју ћи елек трон ске игре), ку ти ја са при бо ром за хо би и дје -
чи ја во зи ла (осим ме тал них би ци ка ла и три ци ка ла).
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу лу та ка, одје ће и при бо ра за лут ке,
• про из вод њу ак циј ских игра ча ка,
• про из вод њу игра ча ка са жи во тињ ским ли ко ви ма,
• про из вод њу му зич ких ин стру ме на та игра ча ка,
• про из вод њу ка ра та за игру,
• про из вод њу ига ра на пло ча ма и слич них вр ста ига ра,
• про из вод њу елек трон ских ига ра: ша ха итд.,
• про из вод њу ума ње них мо де ла (ма ке та) и слич них мо де ла
за за ба ву, елек трич них во зо ва, се то ва за са ста вља ње,
• про из вод њу за бав них ауто ма та, ига ра на ауто ма ти ма ко ји
се у рад пу шта ју ко ва ни ца ма, би ли ја ра, спе ци јал них
сто ло ва за ка си но игре итд.,
• про из вод њу пред ме та за лу на-пар ко ве, сто не и соб не игре,
• про из вод њу игра ча ка са точ ко ви ма за во жњу, об у хва та ју ћи
пла стич не би ци кле и три ци кле,
• про из вод њу сла га ли ца и слич них пред ме та итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу кон зо ла за ви део-игре (ви дје ти: 26.40),
• про из вод њу би ци ка ла (ви дје ти: 30.92),
• про из вод њу ре кви зи та за ша ле и три ко ве (ви дје ти: 32.99),
• пи са ње и из да ва ње софт ве ра за ра чу нар ске игре
(ви дје ти: 58.21, 62.01).
32.5 Про из вод ња ме ди цин ских и сто ма то ло шких
ин стру ме на та и при бо ра
32.50 Про из вод ња ме ди цин ских и сто ма то ло шких
ин стру ме на та и при бо ра
Овај раз ред об у хва та про из вод њу ла бо ра то риј ских апа ра та,
хи рур шких и ме ди цин ских ин стру ме на та, сто ма то ло шке опре ме и
по ма га ла, ор то донт ских по ма га ла, зу ба ла и ор то донт ског при бо ра.
Об у хва ће на је про из вод ња ме ди цин ског, сто ма то ло шког и слич ног
на мје шта ја, при че му до пун ске функ ци је де тер ми ни шу свр ху про -
из во да, нпр. зу бар ска сто ли ца из ра ђе на са хи дра у лич ним функ ци -
ја ма.
42 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу хи рур шких огр та ча, гу ме них ру ка ви ца
(ме ди цин ских), сте рил них тра ка и тка ни на,
• про из вод њу сто ма то ло шког пу ње ња и це мен та (осим
сто ма то ло шког ље пи ла), сто ма то ло шког во ска и оста лих
сто ма то ло шких пре па ра та од гип са,
• про из вод њу це мен та за ре кон струк ци ју ко сти ју,
• про из вод њу сто ма то ло шких ла бо ра то риј ских пе ћи,
• про из вод њу ла бо ра то риј ских ул тра звуч них уре ђа ја за
чи шће ње,
• про из вод њу ла бо ра то риј ских сте ри ли за то ра,
• про из вод њу ла бо ра то риј ских апа ра та за де сти ла ци ју,
ла бо ра то риј ских цен три фу га,
• про из вод њу ме ди цин ског, хи рур шког, сто ма то ло шког и
ве те ри нар ског на мје шта ја, као што су:
- сто ло ви за опе ра ци је,
- сто ло ви за пре глед,
- бол нич ки кре ве ти са ме ха нич ким по де ша ва њи ма,
- зу бар ске сто ли це,
• про из вод њу пло чи ца и ша ра фа ко ји се угра ђу ју у слу ча ју
пре ло ма ко сти, шпри ца за ин јек ци је, ига ла, ка те те ра,
ка ни ла итд.,
• про из вод њу сто ма то ло шких ин стру ме на та (об у хва та ју ћи
зу бар ске сто ли це као дио зу бар ске опре ме),
• про из вод њу вје штач ких зу ба, мо сто ва итд., из ра ђе них у
зу бо тех нич ким ла бо ра то ри ји ма,
• про из вод њу ор то пед ских и про те тич ких на пра ва,
• про из вод њу ста кле них очи ју,
• про из вод њу ме ди цин ских тер мо ме та ра,
• про из вод њу оф та мо ло шких про из во да, на о ча ра, сун ча них
на о ча ра, со чи ва из ра ђе них по ре цеп ту, кон такт них со чи ва,
на о ча ра за за шти ту.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ље пи ла за зуб не про те зе (ви дје ти: 20.42),
• про из вод њу ме ди цин ски им прег ни са не ва те, га зе, за во ја
итд. (ви дје ти: 21.20),
• про из вод њу елек тро ме ди цин ске и елек тро те ра пе ут ске
опре ме (ви дје ти: 26.60),
• про из вод њу ин ва лид ских ко ли ца (ви дје ти: 30.92),
• дје лат но сти оп ти ча ра (ви дје ти: 47.78).
32.9 Пре ра ђи вач ка ин ду стри ја, д. н.
32.91 Про из вод ња ме тли и чет ки
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу ме тли и чет ки, об у хва та ју ћи оне ко је чи не са -
став ни дио ма ши на, руч них ме ха нич ких апа ра та за чи шће ње по -
до ва, чет ки са ре са ма, ме тли це и па ја ли це, чет ке и уло шци за бо -
је ње, ваљ ци за бо је ње, бри са чи са спу жвом за пра ње по до ва и
дру гих чет ки, ме тли итд.,
• про из вод њу чет ки за обу ћу и одје ћу.
32.99 Оста ла пре ра ђи вач ка ин ду стри ја, д. н.
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу за штит не без бјед но сне опре ме:
- про из вод њу ва тро от пор не и за штит не без бјед но сне
одје ће,
- про из вод њу без бјед но сних по ја се ва за по тре бе спор та
и рад ног мје ста,
- про из вод њу по ја се ва за спа ша ва ње,
- про из вод њу за штит них ка ци га од пла стич них ма са и
оста ле без бјед но сне опре ме од пла сти ке (нпр. ка ци га за
атле ти ча ре),
- про из вод њу за штит них оди је ла за ва тро га сце,
- про из вод њу без бјед но сних ка ци га и оста ле за штит не
опре ме од ме та ла за лич ну без бјед ност,
- про из вод њу че по ва за уши и нос (за пли ва ње и за шти ту
од бу ке),
- про из вод њу гас-ма ски,
• про из вод њу пе ра и оло ва ка свих вр ста без об зи ра на то
да ли су ме ха нич ке или ни су,
• про из вод њу уме та ка за олов ке,
• про из вод њу жи го ва за да ти ра ње, пе ча ти ра ње или
ну ме ри са ње, руч них апа ра та за оти ски ва ње нат пи са,
гар ни ту ра за руч но штам па ње, тра ка за пи са ће ма ши не
и ја сту чи ће за жи го ве,
• про из вод њу гло бу са,
• про из вод њу ки шо бра на, сун цо бра на, шта по ва за шет њу,
но гу за сто ли це,
• про из вод њу дуг ма ди, коп чи (дри ке ри), па тент них за тва ра ча,
нит ни, ве ли ких коп чи,
• про из вод њу упа ља ча за ци га ре те,
• про из вод њу пред ме та за лич ну упо тре бу: лу ле за пу ше ње,
ми ри сни укра си, тер мос-бо це и дру ге тер мо по су де за
лич ну упо тре бу или за до ма ћин ство, пе ри ке, вје штач ке
бра де, тре па ви це,
• про из вод њу ра зно вр сних пред ме та: сви је ћа, во шта ни ца и
слич но, вје штач ког цви је ћа, во ћа и гра на са ли шћем,
укра са, руч них си та и ре ше та, кро јач ких лу та ка, мр твач ких
сан ду ка итд.,
• про из вод њу кор пи за цви је ће, бу ке те, ви јен це и слич них
про из во да,
• дје лат но сти пре па ри ра ња.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу фи ти ља за упа ља че (ви дје ти: 13.96),
• про из вод њу рад них оди је ла и рад не одје ће
(нпр. ла бо ра то риј ских ман ти ла, оди је ла, уни фор ми),
(ви дје ти: 14.12),
• про из вод њу но ви те та од па пи ра (ви дје ти: 17.29).
33 По прав ка и ин ста ла ци ја ма ши на и опре ме
Ова област об у хва та спе ци ја ли зо ва не по прав ке про из во да
про из ве де них у про из вод ном сек то ру да би се ма ши не, опре ма и
дру ги про из во ди вра ти ли у рад но ста ње. Об у хва ће но је ре дов но и
ру тин ско одр жа ва ње (тј. сер ви си ра ње) да би се оси гу ра ла ефи ка -
сност ма ши на и пре вен тив но спри је чи ли мо гу ћи ква ро ви.
Ова област об у хва та са мо спе ци ја ли зо ва не по прав ке и дје лат -
но сти одр жа ва ња. Ве ћи дио по прав ки оба вља ју са ми про из во ђа чи
ма ши на, опре ме и оста лих про из во да, ти ме ће се кла си фи ко ва ње
је ди ни ца ко је оба вља ју дје лат но сти про из вод ње и по прав ки вр ши -
ти пре ма прин ци пу до да те ври јед но сти, а је ди ни це ко је оба вља ју
обје дје лат но сти раз вр ста ће се у про из вод њу до ба ра, од но сно по -
друч је пре ра ђи вач ке ин ду стри је. Исти прин цип се при мје њу је у
слу ча ју ка да се ком би ну ју дје лат но сти тр го ви не и по прав ки.
Ре кон струк ци ја или да ља из ра да (про из вод ња) ма ши на и
опре ме исто та ко се сма тра као дје лат ност пре ра ђи вач ке ин ду -
стри је, а укљу че на је у оста лим обла сти ма овог под руч ја.
По прав ка и одр жа ва ње пред ме та ко ји се упо тре бља ва ју као
ка пи тал на до бра и они ко ји се упо тре бља ва ју као по тро шач ка до -
бра раз вр ста ва ју се у по прав ку и одр жа ва ње до ба ра за до ма ћин -
ство (нпр. по прав ка кан це ла риј ског на мје шта ја и на мје шта ја за до -
ма ћин ство (ви дје ти: 95.24).
У овој обла сти исто та ко је об у хва ће на спе ци ја ли зо ва на ин -
ста ла ци ја ма ши на. Ин ста ла ци ја опре ме ко ја чи ни са став ни дио
обје ка та или слич них струк ту ра као што је ин ста ла ци ја елек трич -
них жи ца, ин ста ла ци ја по крет них сте пе ни ца или ин ста ла ци ја си -
сте ма за кли ма ти за ци ју, раз вр ста ва се у гра ђе ви нар ству.
Ова област ис кљу чу је:
• чи шће ње ин ду стриј ских ма ши на (ви дје ти: 81.22),
• по прав ку и одр жа ва ње ра чу на ра и ко му ни ка ци о не опре ме
(ви дје ти: 95.1),
• по прав ку и одр жа ва ње про из во да за до ма ћин ство
(ви дје ти: 95.2).
33.1 По прав ка про из во да од ме та ла, ма ши на и опре ме
Ова гра на укљу чу је спе ци ја ли зо ва не по прав ке про из во да
изра ђе них у про из вод ном сек то ру с ци љем до во ђе ња тих ме тал -
них пред ме та, ма ши на, опре ме и дру гих про из во да у рад но ста ње.
Ов дје је об у хва ће но ре дов но и ру тин ско одр жа ва ње тих ма ши на
(тј. сер ви си ра ње) ка ко би се оси гу ра ла ефи ка сност и пре вен тив но
спри је чи ли мо гу ћи ква ро ви и не по треб ни по прав ци.
Ова гра на ис кљу чу је:
• ре кон струк ци ју или да љу из ра ду (про из вод њу) ма ши на и
опре ме (ви дје ти: од го ва ра ју ћи раз ред у обла сти ма 25-30),
• чи шће ње ин ду стриј ских ма ши на (ви дје ти: 81.22),
• по прав ку и одр жа ва ње ра чу на ра и ко му ни ка ци о не опре ме
(ви дје ти: 95.1),
• по прав ку и одр жа ва ње пред ме та за до ма ћин ство
(ви дје ти: 95.2).
33.11 По прав ка го то вих про из во да од ме та ла
Овај раз ред об у хва та по прав ку и одр жа ва ње про из во да од ме -
та ла из обла сти 25.
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 43
Овај раз ред укљу чу је:
• по прав ку ме тал них ци стер ни, ре зер во а ра и кон теј не ра,
• по прав ку и одр жа ва ње ци је ви и цје во во да,
• по прав ку мо бил них уре ђа ја за ва ре ње,
• по прав ку че лич них брод ских ба чви,
• по прав ку и одр жа ва ње пар них ко тло ва и дру гих ге не ра то ра
па ре,
• по прав ку и одр жа ва ње по моћ не опре ме ко ја се
упо тре бља ва са пар ним ге не ра то ри ма:
- кон ден за то ри, еко но ми зе ри, су пер гри ја чи, са ку пља чи
па ре и аку му ла то ри,
• по прав ку и одр жа ва ње ну кле ар них ре ак то ра, осим
се па ра то ра изо то па,
• по прав ку и одр жа ва ње ди је ло ва брод ских или дру гих
ко тло ва,
• по прав ку гал ва ни за ци јом ко тло ва за цен трал но гри ја ње
и ра ди ја то ра,
• по прав ку и одр жа ва ње ва тре ног оруж ја и му ни ци је
(укљу чу ју ћи по прав ку спорт ских пи што ља и пи што ља
за ре кре а ци ју),
• по прав ку и одр жа ва ње ко ли ца за ку по ви ну.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• оштре ње но же ва и те сте ра (ви дје ти: 33.12),
• по прав ку си сте ма за цен трал но гри ја ње итд.
(ви дје ти: 43.22),
• по прав ку ме ха нич ких уре ђа ја за за кљу ча ва ње, се фо ва итд.
(ви дје ти: 80.20).
33.12 Поправкa ма ши на
Овај раз ред об у хва та поправкe и одр жа ва ње ин ду стриј ских
ма ши на и опре ме као што су оштре ње и ин ста ла ци је ко мер ци јал -
них и ин ду стриј ских ма шин ских сје чи ва (ло па ти ца) и те сте ра;
оба вља ње услу га по прав ка ма ши на за ва ре ње и уре ђа ја за ва ре ње
- ле ми ли ца (нпр. ауто ма ти зо ва них, обич них); поправкa по љо при -
вред них и оста лих те шких и ин ду стриј ских ма ши на и опре ме
(нпр. ви љу шка ра и оста ле опре ме за ру ко ва ње ма те ри ја ли ма, алат -
ним ма ши на ма, ко мер ци јал не и ин ду стриј ске опре ме за рас хла ђи -
ва ње, опре ме за гра ђе ви нар ство и ру дар ске ма ши не), об у хва та ју ћи
ма ши не и опре му из обла сти 28.
Овај раз ред укљу чу је:
• по прав ку и одр жа ва ње не а у то ма ти зо ва них мо то ра,
• по прав ку и одр жа ва ње пум пи, ком пре со ра и при па да ју ће
опре ме,
• по прав ку и одр жа ва ње хи дра у лич них ма ши на,
• по прав ку вен ти ла,
• по прав ку зуп ча ни ка и ди је ло ва за во жњу,
• по прав ку и одр жа ва ње ин ду стриј ских пе ћи ко је се
упо тре бља ва ју за об ра ду,
• по прав ку и одр жа ва ње опре ме за ру ко ва ње и по ди за ње,
• по прав ку и одр жа ва ње ко мер ци јал не и ин ду стриј ске опре ме
за рас хла ђи ва ње и опре ме за пре чи шћа ва ње ва зду ха,
• по прав ку и одр жа ва ње ма ши на оп ште на мје не
ко мер ци јал ног ти па,
• по прав ку оста лих руч них ала та на елек трич ни по гон,
• по прав ку и одр жа ва ње ма шин ских ала та и при бо ра за
сје че ње и об ли ко ва ње ме та ла,
• по прав ку и одр жа ва ње оста лих ма шин ских ала та,
• по прав ку и одр жа ва ње по љо при вред них трак то ра,
• по прав ку и одр жа ва ње по љо при вред них ма ши на, ма ши на
за шу мар ство и сје чу др ве та,
• по прав ку и одр жа ва ње ма ши на за ме та лур ги ју,
• по прав ку и одр жа ва ње ма ши на за руд ни ке, за
гра ђе ви нар ство, за нафт на и га сна по ља,
• по прав ку и одр жа ва ње ма ши на за пре ра ду хра не, пи ћа и
ду ва на,
• по прав ку и одр жа ва ње ма ши на за про из вод њу тек сти ла,
тек стил не одје ће и ко же,
• по прав ку и одр жа ва ње ма ши на за про из вод њу па пи ра,
• по прав ку и одр жа ва ње ма ши на за про из вод њу пла стич них
ма са и гу ме,
• по прав ку и одр жа ва ње оста лих ма ши на за спе ци јал не
на мје не из обла сти 28,
• по прав ку и одр жа ва ње опре ме за ва га ње,
• по прав ку и одр жа ва ње апа ра та за са мо по слу жи ва ње
(ауто ма та за про да ју ро бе),
• по прав ку и одр жа ва ње ре ги стар-бла гај ни,
• по прав ку и одр жа ва ње фо то ко пир уре ђа ја,
• по прав ку кал ку ла то ра, елек трон ских или не е лек трон ских,
• по прав ку пи са ћих ма ши на.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ин ста ла ци ју, по прав ку и одр жа ва ње пе ћи и оста ле опре ме
за гри ја ње (ви дје ти: 43.22),
• ин ста ла ци ју, по прав ку и одр жа ва ње лиф то ва и по крет них
сте пе ни ца (ви дје ти: 43.29),
• по прав ку ра чу на ра (ви дје ти: 95.11).
33.13 По прав ка елек трон ске и оп тич ке опре ме
Овај раз ред об у хва та по прав ку и одр жа ва ње про из во да про -
изве де них у гра на ма 26.5, 26.6 и 26.7, осим оних ко ји се сма тра ју
про из во ди ма за до ма ћин ство.
Овај раз ред укљу чу је:
• по прав ку и одр жа ва ње опре ме за мје ре ње, ис пи ти ва ње,
на ви га ци ју и кон тро лу, гра не 26.5 као што су:
- ва зду хо плов ни ин стру мен ти,
- опре ма за те сти ра ње ауто мо бил ских из дув них га со ва,
- ме те о ро ло шки ин стру мен ти,
- опре ма за те сти ра ње и ис пи ти ва ње фи зич ких,
елек трич них и хе миј ских осо би на,
- ге о дет ски ин стру мен ти,
- ра ди ја циј ски де тек то ри и над зор ни ин стру мен ти,
• по прав ку и одр жа ва ње уре ђа ја за ири да ци ју,
елек тро ме ди цин ске и елек тро те ра пе ут ске опре ме
из раз ре да 26.60 као што су:
- опре ма за сни ма ње маг нет ном ре зо нан цом,
- ме ди цин ска опре ма за ул тра звук,
- пејс меј ке ри,
- по моћ ни слу шни апа ра ти,
- елек тро кар ди о гра фи,
- елек тро ме ди цин ска ен до скоп ска опре ма,
- апа ра ти за ири да ци ју,
• по прав ку и одр жа ва ње оп тич ких ин стру ме на та и опре ме из
раз ре да 26.70, ако се углав ном упо тре бља ва у ко мер ци јал не
свр хе, као што су:
- дво гле ди,
- ми кро ско пи (осим елек трон ских и про тон ских
ми кро ско па),
- те ле ско пи,
- при зме и со чи ва (осим оф та мо ло шких),
- фо то граф ска опре ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• по прав ку и одр жа ва ње фо то ко пир уре ђа ја (ви дје ти: 33.12),
• по прав ку и одр жа ва ње ра чу на ра и пе ри фер не опре ме
(ви дје ти: 95.11),
• по прав ку и одр жа ва ње ра чу нар ских про јек то ра
(ви дје ти: 95.11),
• по прав ку и одр жа ва ње ко му ни ка ци о не опре ме
(ви дје ти: 95.12),
• по прав ку и одр жа ва ње ко мер ци јал них те ле ви зо ра и ви део
ка ме ра (ви дје ти: 95.12),
• по прав ку ви део ка ме ра за до ма ћин ство (ви дје ти: 95.21),
• по прав ку са то ва (ви дје ти: 95.25).
33.14 По прав ка елек трич не опре ме
Овај раз ред об у хва та по прав ку, ре дов ну кон тро лу и одр жа ва -
ње про из во да из обла сти 27, осим оних из раз ре да гра не 27.5, ко -
ји се упо тре бља ва ју у до ма ћин ству.
Овај раз ред укљу чу је:
• по прав ку, ре дов ну кон тро лу и одр жа ва ње тран сфор ма то ра
за елек трич ну енер ги ју, ди стри бу ци ју и спе ци јал них
тран сфор ма то ра,
• по прав ку, ре дов ну кон тро лу и одр жа ва ње елек трич них
мо то ра, ге не ра то ра и ге не ра тор ских се то ва мо то ра,
• по прав ку, ре дов ну кон тро лу и одр жа ва ње ко манд них
уре ђа ја (рас клоп них пре ки да ча и пло ча) и рас клоп но-
раз вод них по стро је ња,
44 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
• по прав ку, ре дов ну кон тро лу и одр жа ва ње ре ле ја и апа ра та
за ин ду стриј ску кон тро лу,
• по прав ку, ре дов ну кон тро лу и одр жа ва ње при мар них
ба те ри ја и аку му ла то ра,
• по прав ку, ре дов ну кон тро лу и одр жа ва ње елек трич не
ра свјет не опре ме,
• по прав ку, ре дов ну кон тро лу и одр жа ва ње уре ђа ја од жи це
за стру ју и уре ђа ја од жи це ко ји ни су за стру ју, а
упо тре бља ва ју се за во до ве елек трич них ко ла,
• по прав ку, ре дов ну кон тро лу и одр жа ва ње мре же и во до ва
са при па да ју ћом елек тро е нер гет ском опре мом,
• по прав ку, ре дов ну кон тро лу и одр жа ва ње гро мо бра на и
си сте ма узе мље ња,
• по прав ку, ре дов ну кон тро лу и одр жа ва ње оста лих
елек трич них ин ста ла ци ја (ни ског на по на).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• по прав ку и одр жа ва ње ра чу на ра и пе ри фер не опре ме за
ра чу на ре (ви дје ти: 95.11),
• по прав ку и одр жа ва ње те ле ко му ни ка ци о не опре ме
(ви дје ти: 95.12),
• по прав ку и одр жа ва ње елек тро ни ке за ши ро ку по тро шњу
(ви дје ти: 95.21),
• по прав ку са то ва (ви дје ти: 95.25).
33.15 По прав ка и одр жа ва ње бро до ва и ча ма ца
Овај раз ред об у хва та по прав ку и одр жа ва ње ча ма ца и бро до -
ва. Фа брич ка ре кон струк ци ја и сер вис бро до ва раз вр ста ни су у
област 30.
Овај раз ред укљу чу је:
• по прав ку и ре дов но одр жа ва ње бро до ва,
• по прав ку и одр жа ва ње ча ма ца за ра зо но ду.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• фа брич ку ре кон струк ци ју бро до ва (ви дје ти: 30.1),
• по прав ку мо то ра бро до ва и ча ма ца (ви дје ти: 33.12),
• иси је ца ње бро до ва на ко ма де, де мон та жа (ви дје ти: 38.31).
33.16 По прав ка и одр жа ва ње ави о на и ва си он ских
ле тје ли ца
Овај раз ред об у хва та по прав ку и одр жа ва ње ави о на и ва си он -
ских ле тје ли ца.
Овај раз ред укљу чу је:
• по прав ку и одр жа ва ње ави о на (осим фа брич ких кон вер зи ја,
фа брич ког сер ви са, фа брич ке ре кон струк ци је),
• по прав ку и одр жа ва ње ави он ских мо то ра.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• фа брич ки пре глед и ре кон струк ци ју ави о на
(ви дје ти: 30.30).
33.17 По прав ка и одр жа ва ње оста лих са о бра ћај них
сред ста ва
Овај раз ред об у хва та по прав ку и одр жа ва ње оста ле са о бра ћај -
не опре ме из обла сти 30, осим мо то ци ка ла и би ци ка ла.
Овај раз ред укљу чу је:
• по прав ку и одр жа ва ње ло ко мо ти ва и шин ских во зи ла (осим
фа брич ких ре кон струк ци ја и фа брич ких кон вер зи ја),
• по прав ку ко ла и ва го на ко је ву ку жи во ти ње.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• фа брич ки пре глед и ре кон струк ци ју ло ко мо ти ва и шин ских
во зи ла (ви дје ти: 30.20),
• по прав ку и одр жа ва ње вој них бор бе них во зи ла
(ви дје ти: 30.40),
• по прав ку и одр жа ва ње ко ли ца за ку по ви ну (ви дје ти: 33.11),
• по прав ку и одр жа ва ње мо то ра за во зо ве (ви дје ти: 33.12),
• по прав ку и одр жа ва ње мо то ци ка ла (ви дје ти: 45.40),
• по прав ку би ци ка ла (ви дје ти: 95.29).
33.19 По прав ка оста ле опре ме
Овај раз ред об у хва та по прав ку и одр жа ва ње опре ме ко ја ни је
по кри ве на у оста лим гра на ма ове обла сти.
Овај раз ред укљу чу је:
• по прав ку ри бар ских мре жа, укљу чу ју ћи кр пље ње,
• по прав ку ужа ди, брод ског при бо ра, плат на за је дре ње и
не про пу сних це ра да,
• по прав ку вре ћа у ко ји ма се чу вају вје штач ко ђу бри во и
хе ми ка ли је,
• по прав ку или об на вља ње др ве них па ле та, брод ских
ба чви или бу ра ди и слич не ам ба ла же од др ве та за уто вар,
• по прав ку фли пе ра и оста лих апа ра та за игру ко ји се
по кре ћу ко ва ни ца ма,
• ре ста у ра ци ју ор гу ља и оста лих исто риј ских му зич ких
ин стру ме на та.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• по прав ку на мје шта ја за до ма ћин ство и кан це ла ри је,
ре ста у ра ци ју на мје шта ја (ви дје ти: 95.24),
• по прав ку би ци ка ла (ви дје ти: 95.29),
• по прав ку и про мје ну на мје не одје ће (ви дје ти: 95.29).
33.2 Ин ста ла ци ја ин ду стриј ских ма ши на и опре ме
33.20 Ин ста ла ци ја ин ду стриј ских ма ши на и опре ме
Овај раз ред об у хва та спе ци ја ли зо ва не ин ста ла ци је ма ши на.
Ме ђу тим, ин ста ла ци ја опре ме ко ја чи ни са став ни дио згра да и
слич них гра ђе вин ских струк ту ра као што је ин ста ла ци ја по крет -
них сте пе ни ца, елек трич них жи ца, аларм ног си сте ма про тив кра -
ђе или кли ма ти за ци о них си сте ма, раз вр ста на је у гра ђе ви нар ству.
Овај раз ред укљу чу је:
• ин ста ла ци ју ин ду стриј ских ма ши на и по стро је ња, као
и енер гет ских по стро је ња и опре ме,
• са ста вља ње кон трол не опре ме за ин ду стриј ске про це се,
• ин ста ла ци ју оста ле ин ду стриј ске опре ме, нпр.:
- ко му ни ка ци о не опре ме,
- глав них и слич них ра чу на ра,
- ира ди ја ци о не и елек тро ме ди цин ске опре ме итд.,
• де мон та жу ве ли ких ма ши на и опре ме,
• дје лат но сти из град ње во де ни ца,
• мон та жу (по ста вља ње) ма ши на,
• ин ста ла ци ју опре ме за ку гла не.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• по ста вља ње лиф то ва, по крет них сте пе ни ца, ауто мат ских
вра та, си сте ма за цен трал но уси са ва ње итд.
(ви дје ти: 43.29),
• по ста вља ње вра та, сте пе ни ца, опре ме за про дав ни це,
на мје шта ја итд. (ви дје ти: 43.32),
• ин ста ла ци ју (по ста вља ње) лич них ра чу на ра
(ви дје ти: 62.09).
ПОД РУЧ ЈЕ D - ПРО ИЗ ВОД ЊА И СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ
ЕЛЕК ТРИЧ НОМ ЕНЕР ГИ ЈОМ, ГА СОМ,
ПА РОМ И КЛИ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА
Ово под руч је об у хва та дје лат но сти снаб ди је ва ња елек трич -
ном енер ги јом, при род ним га сом, па ром и то плом во дом кроз
стал ну ин фра струк тур ну мре жу, са ста вље њу од во до ва и ци је ви.
Ве ли чи на мре же ни је пре суд на. Исто та ко, об у хва та снаб ди је ва ње
елек трич ном енер ги јом, га сом, па ром и то плом во дом и слич ним
енер ген ти ма у ин ду стриј ским зо на ма или стам бе ним бло ко ви ма.
Ово под руч је пре ма то ме об у хва та и рад елек трич них и га со -
ви тих пред у зе ћа ко ји про из во де, кон тро ли шу и ди стри бу и шу
елек трич ну енер ги ју или гас.
Исто та ко, об у хва та услу ге снаб ди је ва ња па ром и кли ма ти за -
ци ју.
Ово под руч је ис кљу чу је пред у зе ћа за при ку пља ње, пре ра ду и
снаб ди је ва ње во дом и укла ња ње от пад них во да (ви дје ти: 36 и 37).
Ово под руч је исто та ко ис кљу чу је (обич но код ве ли ких уда ље но -
сти) тран спорт га са кроз цје во вод.
35 Про из вод ња и снаб ди је ва ње елек трич ном енер ги јом,
га сом, па ром и кли ма ти за ци ја
35.1 Про из вод ња, пре нос и ди стри бу ци ја елек трич не
енер ги је
Ова гра на об у хва та про из вод њу елек трич не енер ги је ви со ког
на по на, пре нос елек трич не енер ги је од по стро је ња за про из вод њу
до цен та ра за ди стри бу ци ју, као и ди стри бу ци ју крај њим ко ри сни -
ци ма.
35.11 Про из вод ња елек трич не енер ги је
Овај раз ред укљу чу је:
• рад по стро је ња ко ји про из во де елек трич ну енер ги ју
укљу чу ју ћи тер мо е лек тра не, ну кле ар не елек тра не,
хи дро е лек тра не, тур би не на гас и ди зел го ри во и дру ге
об но вљи ве енер гет ске из во ре.
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 45
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу елек трич не енер ги је спа љи ва њем от па да
(ви дје ти: 38.21).
35.12 Пре нос елек трич не енер ги је
Овај раз ред укљу чу је:
• рад пре но сног си сте ма ко јим се пре но си елек трич на
енер ги ја од по стро је ња за про из вод њу пре ма си сте му
ди стри бу ци је.
35.13 Ди стри бу ци ја елек трич не енер ги је
Овај раз ред укљу чу је:
• рад си сте ма ди стри бу ци је (ко ји се са сто ји од ли ни ја,
сту бо ва, мје ра ча и жи ца) ко ји пре но се елек трич ну енер ги ју
при мље ну од по стро је ња за про из вод њу или си сте ма
пре но са до крај њег по тро ша ча.
35.14 Снаб ди је ва ње и тр го ви на елек трич ном енер ги јом
Овај раз ред укљу чу је:
• про да ју елек тричнe енергијe ко ри сни ци ма,
• дје лат но сти по сред ни ка (бро ке ра) за елек трич ну енер ги ју и
аге на та ко ји уго ва ра ју про да ју елек трич не енер ги је пре ко
си сте ма ди стри бу ци је ко јим упра вља ју дру ги.
35.2 Про из вод ња га са; ди стри бу ци ја га со ви тих го ри ва
цје во во ди ма
Ова гра на об у хва та про из вод њу га са и ди стри бу ци ју при род -
ног и син те тич ког га са по тро ша чи ма, си сте мом цје во во да. Об у -
хва ће ни су тр гов ци га сом и по сред ни ци (бро ке ри), ко ји уго ва ра ју
про да ју при род ног га са пре ко си сте ма ди стри бу ци је ко јим упра -
вља ју дру ги.
Одво јен рад га со во да, ти пи чан за ве ли ке уда ље но сти, ко ји по -
ве зу је про из во ђа ча са ди стри бу те ри ма га са или из ме ђу град ских
цен та ра, ис кљу чен је из ове гра не и раз вр стан у оста ле дје лат но -
сти пре во за цје во во дом.
35.21 Про из вод ња га са
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу га са кар бо ни за ци јом угља од нус про и зво да
по љо при вре де или из от па да, у ци љу снаб ди је ва ња га сом,
• про из вод њу га со ви тих го ри ва од ре ђе не ка ло рич не
ври јед но сти чи шће њем, ми је ша њем или дру гим про це си ма
из раз ли чи тих вр ста га со ва укљу чу ју ћи и при род ни гас.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу си ро вог при род ног га са (ви дје ти: 06.20),
• рад кок сних пе ћи (ви дје ти: 19.10),
• про из вод њу ра фи ни са них нафт них про из во да
(ви дје ти: 19.20),
• про из вод њу ин ду стриј ских га со ва (ви дје ти: 20.11).
35.22 Ди стри бу ци ја га со ви тих го ри ва цје во во ди ма
Овај раз ред укљу чу је:
• ди стри бу ци ју и снаб ди је ва ње га со ви тим го ри ви ма свих
вр ста кроз си стем ци је ви.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пре воз га са цје во во ди ма (на ве ли ке уда ље но сти),
(ви дје ти: 49.50).
35.23 Тр го ви на га сом цје во во ди ма
Овај раз ред укљу чу је:
• про да ју га са ко ри сни ци ма цје во во да,
• дје лат но сти по сред ни ка (бро ке ра) за гас и аге на та ко ји
уго ва ра ју про да ју га са пре ко ди стри бу тив ног си сте ма ко јим
упра вља ју дру ги,
• роб ни и тран спорт ни ка па ци тет раз мје не за га со ви та
го ри ва.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко га со ви тим го ри ви ма (ви дје ти: 46.71),
• тр го ви ну на ма ло га сом у бо ца ма (ви дје ти: 47.78),
• ди рект ну про да ју го ри ва (ви дје ти: 47.99).
35.3 Про из вод ња и снаб ди је ва ње па ром и кли ма ти за ци ја
35.30 Про из вод ња и снаб ди је ва ње па ром и кли ма ти за ци ја
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу, при ку пља ње и ди стри бу ци ју па ре и то пле во де
за гри ја ње, по гон ске и дру ге на мје не,
• про из вод њу и ди стри бу ци ју рас хла ђе ног ва зду ха,
• про из вод њу и ди стри бу ци ју хлад не во де ко ја је на ми је ње на
хла ђе њу,
• про из вод њу ле да, ко ји је на ми је њен за хла ђе ње хра не или
за дру ге свр хе. 
ПОД РУЧ ЈЕ E - СНАБ ДИ ЈЕ ВА ЊЕ ВО ДОМ; КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА,
УПРА ВЉА ЊЕ ОТ ПА ДОМ И ДЈЕ ЛАТ НО СТИ СА НА ЦИ ЈЕ
(РЕ МЕ ДИ ЈА ЦИ ЈЕ) ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ
Ово под руч је об у хва та дје лат но сти ко је се од но се на упра вља -
ње раз ли чи тим об ли ци ма от па да (укљу чу ју ћи при ку пља ње, об ра -
ду и од ла га ње от па да), као што је ин ду стриј ски от пад од чвр стог
или не ког дру гог ма те ри ја ла или от пад из до ма ћин ства, као и кон -
та ми ни ра на мје ста. Об ра дом от па да или от пад не, за га ђе не во де
мо же се до би ти си ро ви на за да љи про цес про из вод ње или об ра ђе -
ни от пад. Дје лат но сти снаб ди је ва ња во дом се исто та ко мо гу гру -
пи са ти у овом под руч ју, јер се че сто оба вља ју за јед но са тим је ди -
ни ца ма или су по ве за не са тим је ди ни ца ма ко је су укљу че не у
обра ду от пад них, за га ђе них во да.
36 При ку пља ње, пре чи шћа ва ње и снаб ди је ва ње во дом
Ова област об у хва та при ку пља ње, пре чи шћа ва ње и снаб ди је -
ва ње во дом за по тре бе до ма ћин ства и ин ду стри је. Об у хва ће но је
при ку пља ње во де из ра зних из во ра, као и ди стри бу ци ја во де ра -
зним сред стви ма.
36.0 При ку пља ње, пре чи шћа ва ње и снаб ди је ва ње во дом
36.00 При ку пља ње, пре чи шћа ва ње и снаб ди је ва ње во дом
Оваj раз ред об у хва та при ку пља ње, пре чи шћа ва ње и снаб ди је -
ва ње во дом за по тре бе до ма ћин ства, ин ду стри је, по љо при вре де,
шу мар ства, ри бо ло ва, као и за оста ле дје лат но сти. Об у хва ће но је
при ку пља ње во де из ра зних из во ра, као и ди стри бу ци ја во де ра -
зним сред стви ма.
Исто та ко, у овај раз ред спа да и рад ири га ци о них ка на ла, тј.
ка на ла за на вод ња ва ње; иако не спа да пру жа ње ири га ци о них
услу га (услу га на вод ња ва ња) пу тем рас пр ски ва ча (пр ска ли ца) и
слич не по моћ не услу ге у по љо при вре ди.
Овај раз ред укљу чу је:
• при ку пља ње тер мал них и тер мо ми не рал них под зем них
во да,
• при ку пља ње во де из ри је ка, је зе ра, из во ра итд.,
• при ку пља ње ки шни це,
• пре чи шћа ва ње во де за по тре бе во до снаб ди је ва ња,
• пре чи шћа ва ње во де за ин ду стриј ске и оста ле по тре бе,
• де са ли ни за ци ја мор ске во де или под зем них во да за по тре бе
про из вод ње во де као про из во да од нај ве ћег ин те ре са,
• ди стри бу ци ја во де глав ним цје во во ди ма, ка ми о ни ма или
дру гим сред стви ма,
• рад ири га ци о них ка на ла (ка на ла за на вод ња ва ње).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• рад ири га ци о не опре ме за по тре бе по љо при вре де
(ви дје ти: 01.61),
• пре чи шћа ва ње от пад них во да ра ди пре вен тив ног
спре ча ва ња за га ђи ва ња (ви дје ти: 37.00),
• тран спорт во де цје во во ди ма (на ве ли ке уда ље но сти),
(ви дје ти: 49.50).
37 Ка на ли за ци ја
Ова област об у хва та рад ка на ли за ци о них си сте ма или уре ђа ја
за пре чи шћа ва ње от пад них, за га ђе них во да ко ји омо гу ћа ва ју при -
ку пља ње, пре чи шћа ва ње и ис пу шта ње от пад не, за га ђе не во де.
37.0 Ка на ли за ци ја
37.00 Ка на ли за ци ја
Овај раз ред укљу чу је:
• рад ка на ли за ци о ног си сте ма или уре ђа ја за пре чи шћа ва ње
ка на ли за ци је и од вод них ка на ла от пад них, за га ђе них, во да,
• при ку пља ње и тран спорт от пад них во да из до ма ћин ства,
ин ду стри је, по љо при вре де, шу мар ства, ри бо ло ва, као и из
оста лих дје лат но сти, од јед ног или не ко ли ко ко ри сни ка, као
и ки шни це, сред стви ма као што су: ка на ли за ци о на мре жа,
ко лек то ри, ци стер не или дру га пре во зна сред ства
(ко му нал на во зи ла итд.),
• пра жње ње и чи шће ње сеп тич ких ја ма и тан ко ва, од во да и
ја ма од от пад них во да, сер ви си ра ње хе миј ских то а ле та,
• пре чи шћа ва ње от пад них во да (об у хва та ју ћи от пад не во де
из до ма ћин ства, ин ду стри је, по љо при вре де, шу мар ства,
ри бо ло ва и оста лих дје лат но сти, као и во де из ба зе на)
фи зич ким, хе миј ским и би о ло шким про це си ма као што су
ра зр је ђи ва ње, пре би ра ње, про цје ђи ва ње, та ло же ње итд.,
• одр жа ва ње и чи шће ње од вод них ка на ла и дре на жних
ци је ви, укљу чу ју ћи де бло ки ра ње од вод них ка на ла
про вла че њем зглав ка стог шта па.
46 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• де кон та ми на ци ју по вр шин ских и под зем них во да на
мје сту за га ђи ва ња (ви дје ти: 39.00),
• чи шће ње и од че пља ва ње ка на ли за ци о них, од вод них, ци је ви
у згра да ма (ви дје ти: 43.22).
38 При ку пља ње от па да, дје лат но сти об ра де и од ла га ња
от па да; ре ци кла жа ма те ри ја ла
Ова област об у хва та при ку пља ње от па да, об ра ду и од ла га ње
от па да.
Исто та ко, об у хва та ло кал ни пре воз от пад ног ма те ри ја ла и рад
уре ђа ја за ре ци кла жу ма те ри ја ла (тј. оних ма те ри ја ла ко ји су по -
год ни за ре ци кла жу, об на вља ње из от пад них то ко ва).
38.1 При ку пља ње от па да
Ова гра на об у хва та при ку пља ње от па да из до ма ћин ства и по -
слов них обје ка та сред стви ма као што су кан те за сме ће, кан те за
сме ће на точ ко ви ма, кон теј не ри итд. Об у хва та при ку пља ње опа -
сног и нео па сног от па да нпр. от па да из до ма ћин ства, ис ко ри шће -
них ба те ри ја, ис ко ри шће ног уља и ма сти од ку ва ња, от пад ног уља
са бро до ва или ис ко ри шће ног уља из га ра жа, као и гра ђе вин ског
от па да и от па да од ру ше ња.
38.11 При ку пља ње нео па сног от па да
Овај раз ред укљу чу је:
• при ку пља ње нео па сног чвр стог от па да (тј. сме ћа) уну тар
ло кал ног под руч ја, као што је при ку пља ње от па да из до ма ћин -
ства и по слов них обје ка та сред стви ма као што су кан те за сме ће,
кан те за сме ће на точ ко ви ма, кон теј не ри итд. Мо же укљу чи ва ти
мје ша ви ну ма те ри ја ла ко ји се мо гу ре ци кли ра ти, тј. об но ви ти,
• при ку пља ње пред ме та за ре ци кла жу,
• при ку пља ње от па да из кан ти за сме ће на јав ним мје сти ма.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• при ку пља ње гра ђе вин ског от па да и от па да од ру ше ња,
• при ку пља ње и укла ња ње на но са као што су гра ње и
шљу нак,
• при ку пља ње из ла зног от па да из тек стил них фа бри ка,
• рад обје ка та за од во же ње от па да ко ји се ба ви нео па сним
от па дом.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• при ку пља ње опа сног от па да (ви дје ти: 38.12),
• рад де по ни ја за од ла га ње нео па сног от па да (ви дје ти: 38.21),
• рад обје ка та за ре ци кла жу гдје су смје ште ни об но вљи ви
ма те ри ја ли као што су па пир, пла стич не ма се итд. ко ји се
раз вр ста ва ју у одво је не ка те го ри је (ви дје ти: 38.32). 
38.12 При ку пља ње опа сног от па да
Овај раз ред об у хва та при ку пља ње чвр стог и оста лог опа сног
от па да, тј. екс пло зив ног, ок си ди ра ју ћег, за па љи вог, отров ног, ири -
ти ра ју ћег, кан це ро ге ног, ко ро зив ног, ин фек тив ног от па да или
оста лих суп стан ци и пре па ра та штет них за људ ско здра вље и жи -
вот ну сре ди ну. Под ра зу ми је ва иден ти фи ка ци ју, об ра ду, па ко ва ње
и ети ке ти ра ње от па да у свр ху пре во за.
Овај раз ред укљу чу је:
• при ку пља ње опа сног от па да као што су:
- ис ко ри шће на уља са бро до ва или из га ра жа,
- би о о па сни от пад,
- ну кле ар ни от пад,
- ис ко ри шће не ба те ри је итд.,
• рад ре ци кла жних дво ри шта за при ку пља ње опа сног от па да.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• са на ци ју (ре ме ди ја ци ју) и чи шће ње кон та ми ни ра них
обје ка та, руд ни ка, зе мљи шта, под зем них во да,
нпр. укла ња ње азбе ста (ви дје ти: 39.00).
38.2 Об ра да и од ла га ње от па да
Ова гра на об у хва та од ла га ње и об ра ду от па да, при је од ла га ња
от па да, ра зних об ли ка раз ли чи тим сред стви ма, као што је об ра да
ор ган ског от па да са ци љем од ла га ња; об ра да и од ла га ње отров них
жи вих или мр твих жи во ти ња и дру гог кон та ми ни ра ног от па да;
обра да и од ла га ње пре ла зног ра ди о ак тив ног от па да из бол ни ца,
итд.; из ба ци ва ње сме ћа на зе мљи или у во ди; уко па ва ње и за о ра -
ва ње сме ћа; од ла га ње до тра ја лих про из во да као што су фри жи де -
ри, ка ко би се ели ми ни сао штет ни ути цај от па да; од ла га ње от па да
спа љи ва њем или са го ри је ва њем. Ова гра на укљу чу је и об на вља ње
енер ги је ко ја на ста је у по ступ ку спа љи ва ња от па да.
Ова гра на ис кљу чу је:
• об ра ду и укла ња ње от пад них во да (ви дје ти: раз ред 37.00),
• ре ци кла жу ма те ри ја ла (ви дје ти: 38.3).
38.21 Об ра да и од ла га ње нео па сног от па да
Овај раз ред об у хва та од ла га ња и об ра ду от па да при је од ла га -
ње чвр стог и дру гог нео па сног от па да.
Овај раз ред укљу чу је:
• рад де по ни ја за од ла га ње нео па сног от па да,
• од ла га ње нео па сног от па да спа љи ва њем, са го ри је ва њем
или не ком дру гом ме то дом, у ко јој је ре зул тат, или ни је,
про из вод ња елек трич не енер ги је или па ре, ђу бри во
(ком пост), за мјен ско го ри во, би о гас, пе пео или не ки
дру ги об лик нус про и зво да за да љу упо тре бу итд.,
• об ра ду ор ган ског от па да за од ла га ње.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• спа љи ва ње и са го ри је ва ње опа сног от па да (ви дје ти: 38.22),
• рад обје ка та за ре ци кла жу гдје су смје ште ни об но вљи ви
ма те ри ја ли као што су па пир, пла стич не ма се,
упо три је бље не кон зер ве од пи ћа и ме та ли ко ји се
раз вр ста ва ју у одво је не ка те го ри је (ви дје ти: 38.32),
• де кон та ми на ци ју, чи шће ње зе мље и во де не по вр ши не;
сма њи ва ње отров них ма те ри ја ла (ви дје ти: 39.00).
38.22 Об ра да и од ла га ње опа сног от па да
Овај раз ред об у хва та од ла га ње и об ра ду чвр стог или оста лог
опа сног от па да при је од ла га ња, на при мјер екс пло зив ног, ок си ди -
ра ју ћег, за па љи вог, отров ног, ири ти ра ју ћег, кан це ро ге ног, ко ро зив -
ног, ин фек тив ног от па да или оста лих суп стан ци и пре па ра та
штет них за људ ско здра вље и жи вот ну сре ди ну.
Овај раз ред укљу чу је:
• рад уре ђа ја за об ра ду опа сног от па да,
• об ра ду и од ла га ње отров них жи вих или мр твих жи во ти ња
и дру гог кон та ми ни ра ног от па да,
• спа љи ва ње опа сног от па да,
• од ла га ње ис ко ри шће них про из во да као што су фри жи де ри
да би се ели ми ни сао штет ни от пад,
• об ра ду, од ла га ње и скла ди ште ње ра ди о ак тив ног
ну кле ар ног от па да об у хва та ју ћи:
- об ра ду и од ла га ње пре ла зног ра ди о ак тив ног от па да,
тј. ра ди о ак тив ни от пад ко ји се рас па да у пе ри о ду
тран спор та из бол ни ца,
- ен кап су ла ци ју, при пре ма ње и оста лу об ра ду
ну кле ар ног от па да за скла ди ште ње.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• по нов ну пре ра ду ну кле ар ног го ри ва (ви дје ти: 20.13),
• спа љи ва ње нео па сног от па да (ви дје ти: 38.21),
• де кон та ми на ци ју, чи шће ње зе мље и во де; сма њи ва ње
отров них ма те ри ја ла (ви дје ти: 39.00).
38.3 Ре ци кла жа (пре ра да) ма те ри ја ла
38.31 Ра ста вља ње олу пи на
Овај раз ред об у хва та ра ста вља ње олу пи на би ло ко је вр сте
(ауто мо би ла, бро до ва, ра чу на ра, те ле ви зо ра и оста ле опре ме) ра ди
ре ци кла же об но вљи вог ма те ри ја ла.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• од ла га ње ис ко ри шће них про из во да као што су фри жи де ри
да би се ели ми ни сао штет ни от пад (ви дје ти: 38.22),
• ра ста вља ње ауто мо би ла, бро до ва, ра чу на ра, те ле ви зо ра и
дру ге опре ме да би се до би ли упо тре бљи ви ди је ло ви ко ји
се мо гу по но во про да ва ти (ви дје ти: под руч је G).
38.32 Ре ци кла жа (пре ра да) раз вр ста них ма те ри ја ла
Овај раз ред об у хва та пре ра ду ме тал ног и не ме тал ног от па да,
оста та ка и пред ме та у се кун дар не си ро ви не, об у хва та ју ћи ме ха -
нич ке или хе миј ске тран сфор ма ци о не про це се.
У овај раз ред спа да и ре ци кла жа ма те ри ја ла из от пад ног то ка
у об ли ку (1) из два ја ња и сор ти ра ња об но вљи вих ма те ри ја ла из
нео па сних от пад них то ко ва (нпр. сме ћа) или (2) из два ја ња и сор -
ти ра ња из ми је ша них об но вљи вих ма те ри ја ла у одво је не ка те го ри -
је као што су па пир, пла стич не ма се, упо тре бље не кон зер ве од пи -
ћа и ме та ли.
При мје ри ме ха нич ких или хе миј ских тран сфор ма ци о них про -
це са ко ји се пред у зи ма ју на ве де ни су у опи су.
Овај раз ред укљу чу је:
• ме ха нич ко дро бље ње ме тал ног от па да као што су
ис ко ри шће на во зи ла, ма ши не за пра ње ве ша, би ци ка ла итд.,
• ме ха нич ку ре дук ци ју ве ли ких ко ма да гво жђа као што су
же ље знич ки ва го ни,
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 47
• иси је ца ње ме тал ног от па да, ста рих во зи ла итд.,
• оста ле ме то де ме ха нич ке об ра де, нпр. сје че ње и пре со ва ње
ка ко би се ума њио обим,
• до би ја ње ме та ла из фо то граф ског от па да,
нпр. фик си ро то пи не, фо то граф ски фил мо ви и па пир,
• до би ја ње гу ме из ис ко ри шће них спо ља шњих гу ма за
про из вод њу се кун дар них си ро ви на,
• сор ти ра ње и пре со ва ње пла стич них ма са за про из вод њу
се кун дар них си ро ви на за ци је ви, те гле за цви је ће,
па ле те и слич но,
• пре ра ду (чи шће ње, ота па ње, мље ве ње) от па да од
пла стич них ма са или гу ма у гра ну ле,
• дро бље ње, чи шће ње и сор ти ра ње ста кла,
• дро бље ње, чи шће ње и сор ти ра ње оста лог от па да,
нпр. оста та ка од ру ше ња за до би ја ње се кун дар них
си ро ви на,
• пре ра ду ис ко ри шће них уља и ма сти за ку ва ње у
се кун дар не си ро ви не,
• пре ра ду оста лог от па да од хра не, пи ћа и ду ва на и
ре зи ду ал них суп стан ци у се кун дар не си ро ви не.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу но вих, го то вих, про из во да из се кун дар них
си ро ви на (би ло да су или ни су про из во ди из соп стве не
про из вод ње), нпр. пре де ње вла ка на од от па да пре ди ва,
про из вод ња па пи ра од ста рог па пи ра, про тек то ва ње гу ме
или про из вод ња ме та ла од от па да ме та ла;
(ви дје ти: од го ва ра ју ће раз ре де у под руч ју C
(Пре ра ђи вач ка ин ду стри ја),
• по нов ну пре ра ду ну кле ар ног го ри ва (ви дје ти: 20.13),
• то пље ње от па да и оста та ка од гво жђа (ви дје ти: 24.10),
• об на вља ње ма те ри ја ла у то ку са го ри је ва ња от па да или
то ком про це са спа љи ва ња (ви дје ти: 38.2),
• об ра ду и од ла га ње нео па сног от па да (ви дје ти: 38.21),
• об ра ду ор ган ског от па да за од ла га ње, об у хва та ју ћи
про из вод њу ђу бри ва (ви дје ти: 38.21),
• об на вља ње енер ги је у то ку про це са спа љи ва ња нео па сног
от па да (ви дје ти: 38.21),
• об ра ду и од ла га ње пре ла зног ра ди о ак тив ног от па да из
бол ни ца итд. (ви дје ти: 38.22),
• об ра ду и од ла га ње отров ног, кон та ми ни ра ног от па да
(ви дје ти: 38.22),
• тр го ви ну на ве ли ко об но вљи вим ма те ри ја ли ма
(ви дје ти: 46.77).
39 Дје лат но сти са на ци је (ре ме ди ја ци је) жи вот не сре ди не
и оста ле услу ге упра вља ња от па дом
Ова област об у хва та пру жа ње услу га са на ци је (ре ме ди ја ци је)
жи вот не сре ди не, на при мјер чи шће ње кон та ми ни ра них, згра да и
мје ста, зе мљи шта, по вр шин ских или под зем них во да.
39.0 Дје лат но сти са на ци је (ре ме ди ја ци је) жи вот не
сре ди не и оста ле услу ге упра вља ња от па дом
39.00 Дје лат но сти са на ци је (ре ме ди ја ци је) жи вот не
сре ди не и оста ле услу ге упра вља ња от па дом
Овај раз ред укљу чу је:
• де кон та ми на ци ју зе мљи шта и под зем них во да на мје сту
за га ђе ња или из ван ње га, упо тре бом нпр. ме ха нич ких,
хе миј ских или би о ло шких ме то да,
• де кон та ми на ци ју ин ду стриј ских по стро је ња или мје ста
укљу чу ју ћи ну кле ар на по стро је ња и мје ста,
• де кон та ми на ци ју и чи шће ње по вр шин ских во да на кон
за га ђе ња ко је је иза зва но не сре ћом, тј. са би ра њем
за га ђи ва ча на јед но мје сто или при мје ном хе ми ка ли ја,
• чи шће ње нафт них мр ља и дру гих не чи сто ћа на зе мљи шту,
на по вр шин ским во да ма, у оке а ни ма и мо ри ма,
об у хва та ју ћи при о бал но под руч је,
• сма њи ва ње азбе ста, бо ја и оста лих отров них ма те ри ја ла,
• оста ле спе ци ја ли зо ва не дје лат но сти у ве зи са кон тро лом
за га ђе ња.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• кон тро лу ште то чи на у по љо при вре ди (ви дје ти: 01.61),
• пре чи шћа ва ње во да у ци љу во до снаб ди је ва ња
(ви дје ти: 36.00),
• об ра ду и од ла га ње нео па сног от па да (ви дје ти: 38.21),
• об ра ду и од ла га ње опа сног от па да (ви дје ти: 38.22),
• чи шће ње и пра ње ули ца (ви дје ти: 81.29). 
ПОД РУЧ ЈЕ F - ГРА ЂЕ ВИ НАР СТВО
Ово под руч је об у хва та оп ште и спе ци ја ли зо ва не гра ђе вин ске
ра до ве на из град њи обје ка та ви со ко град ње и обје ка та ни ско град -
ње. Об у хва та ра до ве на но вим гра ђе ви на ма, по прав ке, до град њу и
пре прав ке, по ди за ње мон та жних обје ка та на гра ди ли шту или дру -
гих обје ка та од прет ход но из ра ђе них ди је ло ва и из град њу при вре -
ме них обје ка та.
Оп ште гра ђе вин ске дје лат но сти укљу чу ју из град њу стам бе -
них и по слов них згра да, про дав ни ца, ко му нал них и оста лих јав -
них обје ка та и обје ка та оп ште на мје не, по љо при вред них обје ка та
итд., или ра до ве на из град њи обје ка та ни ско град ње, као што су
ауто пу те ви, ули це, мо сто ви, ту не ли, же ље знич ке пру ге, аеро дром -
ске ста зе, по мор ске и дру ге лу ке, си сте ми за на вод ња ва ње и оста -
ли хи дро гра ђе вин ски објек ти, ка на ли за ци о ни си сте ми, ин ду стриј -
ски објек ти, цје во во ди и елек трич ни во до ви, спорт ски објек ти итд.
Ови се ра до ви мо гу оба вља ти на соп стве ни ра чун, уз на пла ту
или на осно ву уго во ра за ра чун дру гих. Дио ра до ва, а по не кад и
цје ло куп ни ра до ви, мо гу се да ти на из во ђе ње по ду го ва ра чи ма. По -
слов ни су бје кат ко ји пре у зи ма од го вор ност за цје ло куп ни гра ђе -
вин ски про је кат раз вр ста ва се у под руч је гра ђе ви нар ства.
Ов дје је исто та ко об у хва ће на по прав ка и одр жа ва ње обје ка та
ви со ко град ње и обје ка та ни ско град ње.
Ово под руч је об у хва та ком плет ну из град њу обје ка та ви со ко -
град ње (област 41), обје ка та ни ско град ње (област 42), као и спе ци -
ја ли зо ва не гра ђе вин ске дје лат но сти, ако се оба вља ју са мо као дио
гра ђе вин ског про це са (област 43).
Из најм љи ва ње гра ђе вин ске опре ме са из во ђа чем се раз вр ста -
ва пре ма гра ђе вин ској дје лат но сти ко ја се оба вља уз по моћ те
опре ме.
Oво под руч је исто та ко об у хва та ор га ни за ци ју из во ђе ња гра -
ђе вин ских про је ка та за објек те ви со ко град ње или објек те ни ско -
град ње оку пља њем фи нан сиј ских, тех нич ких и фи зич ких сред ста -
ва за ре а ли за ци ју гра ђе вин ских про је ка та у ци љу ка сни је про да је
обје ка та. Ако се ор га ни за ци ја из во ђе ња гра ђе вин ског про јек та не
оба вља ра ди ка сни је про да је не ког објек та, не го за по тре бе соп -
стве ног по сло ва ња (тј. за из најм љи ва ње про сто ра у та квим објек -
ти ма, за оба вља ње про из вод не дје лат но сти у из гра ђе ној фа бри ци),
он да се по слов ни су бје кат ко ји је ор га ни зо вао из во ђе ње гра ђе вин -
ског про јек та не раз вр ста ва у гра ђе вин ску дје лат ност, не го пре ма
дје лат но сти ко ју ствар но оба вља, на при мјер из најм љи ва ње не -
крет ни на, пре ра ђи вач ка ин ду стри ја итд.
41 Из град ња обје ка та ви со ко град ње
Ова област об у хва та из град њу свих вр ста обје ка та као што су
стам бе не и по слов не згра де, про дав ни це, ко му нал ни и дру ги јав -
ни објек ти и објек ти оп ште на мје не, по љо при вред ни објек ти итд.
Об у хва та ра до ве на но вим гра ђе ви на ма, по прав ке, до град њу,
на до град њу и пре прав ке, по ди за ње мон та жних обје ка та на гра ди -
ли шту од прет ход но из ра ђе них ди је ло ва и исто та ко из град њу
при вре ме них обје ка та.
41.1 Ор га ни за ци ја из во ђе ња про је ка та за згра де
41.10 Ор га ни за ци ја из во ђе ња про је ка та за згра де
Овај раз ред укљу чу је:
• ор га ни за ци ју из во ђе ња про је ка та за стам бе не и не стам бе не
згра де при ку пља њем фи нан сиј ских, тех нич ких и фи зич ких
сред ста ва за ре а ли за ци ју про је ка та у ци љу ка сни је про да је
гра ђе ви на.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• из град њу згра да ви со ко град ње (ви дје ти: 41.20),
• ар хи тек тон ске и ин же њер ске дје лат но сти (про стор но
пла ни ра ње, ур ба ни стич ко пла ни ра ње, про јек то ва ње
обје ка та и др.), (ви дје ти: 71.1),
• услу ге во ђе ња и струч ни над зор у то ку из град ње објек та,
тј. из во ђе ња гра ђе вин ских про је ка та (ви дје ти: 71.1).
41.2 Из град ња стам бе них и не стам бе них згра да
Ова гра на об у хва та из град њу стам бе них и не стам бе них згра -
да, за соп стве ни ра чун у ци љу ка сни је про да је, уз на пла ту или на
осно ву уго во ра за ра чун дру гих. Дио из град ње или чак цје ло куп -
на из град ња мо же се да ти на из во ђе ње дру гим из во ђа чи ма. Ако се
из во де са мо спе ци ја ли зо ва ни ра до ви гра ђе вин ског про це са, ова -
ква дје лат ност се раз вр ста ва у област 43.
41.20 Из град ња стам бе них и не стам бе них згра да
Овај раз ред укљу чу је:
• из град њу свих вр ста стам бе них згра да:
- по ро дич них (ин ди ви ду ал них) ку ћа,
- ви ше стам бе них згра да, укљу чу ју ћи не бо де ре,
• из град њу свих вр ста не стам бе них згра да:
48 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
- згра де за ин ду стриј ску про из вод њу, као што су:
фа бри ке, ра ди о ни це, мон та жне про из вод не ха ле итд.,
- бол ни це, шко ле, по слов не згра де,
- хо те ли, про дав ни це, тр го вач ки (тр жни) цен три,
ре сто ра ни,
- аеро дром ске згра де,
- спорт ске дво ра не,
- га ра же за пар ки ра ње, об у хва та ју ћи над зем не и
под зем не га ра же,
- скла ди шта,
- згра де за вјер ске об ре де,
• са ста вља ње и по ди за ње мон та жних обје ка та на гра ди ли шту
од прет ход но из ра ђе них ди је ло ва.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• пре гра ђи ва ње или ре но ви ра ње по сто је ћих стам бе них
обје ка та.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• из град њу ин ду стриј ских по стро је ња осим згра да
(ви дје ти: 42.99),
• ар хи тек тон ске и ин же њер ске услу ге (про стор но пла ни ра ње,
ур ба ни стич ко пла ни ра ње, про јек то ва ње обје ка та и др.),
(ви дје ти: 71.1),
• услу ге во ђе ња и струч ног над зо ра у то ку из град ње
обје ка та, тј. из во ђе ња гра ђе вин ских про је ка та
(ви дје ти: 71.1).
42 Из град ња обје ка та ни ско град ње
Ова област об у хва та оп ште ра до ве на објек ти ма ни ско град ње.
Об у хва та из град њу но вих гра ђе ви на, тј. ра до ве на но вим гра ђе ви -
на ма, по прав ке, до град њу и пре прав ке, из град њу обје ка та ни ско -
град ње од прет ход но из ра ђе них ди је ло ва и из град њу при вре ме них
обје ка та ни ско град ње.
Об у хва ће на је из град ња ма сив них гра ђе ви на, тј. ин фра струк -
ту ре као што су: ауто пу те ви, ули це, мо сто ви, ту не ли, же ље знич ке
пру ге, аеро дром ске ста зе, по мор ске и дру ге лу ке, си сте ми за на -
вод ња ва ње и оста ли хи дро гра ђе вин ски објек ти, ка на ли за ци о ни
си сте ми, ин ду стриј ске гра ђе ви не (објек ти), цје во во ди и елек трич -
ни во до ви, спорт ски објек ти итд. Ови се ра до ви мо гу оба вља ти на
соп стве ни ра чун или уз на пла ту на осно ву уго во ра за ра чун дру -
гих. Дио ра до ва, а по не кад и цје ло куп ни ра до ви, мо гу се да ти на
из во ђе ње по ди зво ђа чи ма.
42.1 Из град ња пу те ва и же ље знич ких пру га
42.11 Из град ња пу те ва и ауто пу те ва
Овај раз ред укљу чу је:
• из град њу ауто пу те ва, ули ца, пу те ва и оста лих
са о бра ћај ни ца, би ци кли стич ких и пје шач ких ста за,
• ра до ве на из град њи по вр шин ског сло ја ули ца, пу те ва,
ауто пу те ва, мо сто ва и ту не ла:
- ас фал ти ра ње тро то а ра на пу те ви ма,
- бо је ње и оста ло озна ча ва ње пу те ва,
- по ста вља ње за штит них огра да, са о бра ћај них зна ко ва
и слич но,
• из град њу аеро дром ских ста за (уз ле ти шта).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• по ста вља ње (ин ста ла ци ју) улич не ра свје те и елек трич не
сиг на ли за ци је (ви дје ти: 43.21),
• ар хи тек тон ске и ин же њер ске услу ге (про стор но пла ни ра ње,
ур ба ни стич ко пла ни ра ње, про јек то ва ње обје ка та и др.),
(ви дје ти: 71.1),
• услу ге во ђе ња и струч ног над зо ра у то ку из град ње
обје ка та, тј. из во ђе ња гра ђе вин ских про је ка та
(ви дје ти: 71.1).
42.12 Из град ња же ље знич ких пру га и под зем них же ље зни ца
Овај раз ред укљу чу је:
• из град њу же ље знич ких пру га и под зем них же ље зни ца.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• по ста вља ње (ин ста ла ци ју) ра свје те и елек трич не
сиг на ли за ци је (ви дје ти: 43.21),
• ар хи тек тон ске и ин же њер ске услу ге (про стор но пла ни ра ње,
ур ба ни стич ко пла ни ра ње, про јек то ва ње обје ка та и др.),
(ви дје ти: 71.1),
• услу ге во ђе ња и струч ног над зо ра у то ку из град ње
обје ка та, тј. из во ђе ња гра ђе вин ских про је ка та
(ви дје ти: 71.1).
42.13 Из град ња мо сто ва и ту не ла
Овај раз ред укљу чу је:
• из град њу мо сто ва, укљу чу ју ћи ви ја дук те и уз диг ну те
ауто пу те ве (на сту бо ви ма),
• из град њу ту не ла.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• по ста вља ње (ин ста ла ци ју) ра свје те и елек трич не
сиг на ли за ци је (ви дје ти: 43.21),
• ар хи тек тон ске и ин же њер ске услу ге (про стор но пла ни ра ње,
ур ба ни стич ко пла ни ра ње, про јек то ва ње обје ка та и др.),
(ви дје ти: 71.1),
• услу ге во ђе ња и струч ног над зо ра у то ку из град ње
обје ка та, тј. из во ђе ња гра ђе вин ских про је ка та
(ви дје ти: 71.1).
42.2 Из град ња цје во во да, во до ва за елек трич ну стру ју и
те ле ко му ни ка ци је
42.21 Из град ња цје во во да за теч но сти и га со ве
Овај раз ред об у хва та из град њу ди стри бу ци о не мре же за тран -
спорт теч но сти и га со ва и при па да ју ћих обје ка та и дру гих гра ђе -
ви на ко је су са став ни дио ових си сте ма.
Овај раз ред укљу чу је:
• из град њу обје ка та ни ско град ње:
- ме ђу град ских цје во во да (цје во во да на ве ли ке
уда ље но сти) и град ских цје во во да,
- во до во да,
- си сте ма за на вод ња ва ње (ка на ла), (ири га ци о ни
си сте ми),
- ре зер во а ра,
• из град њу:
- ка на ли за циј ских (од вод них) си сте ма, укљу чу ју ћи
по пра вља ње обје ка та за од ла га ње и пре чи шћа ва ње
от пад них во да,
- пумп них и мјер них ста ни ца,
• бу ше ње из во ра (на ла зи шта) во де.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• услу ге во ђе ња и струч ног над зо ра у то ку из град ње
обје ка та, тј. из во ђе ња гра ђе вин ских про је ка та ко ји
при па да ју ра до ви ма из град ње обје ка та ни ско град ње
(ви дје ти: 71.12).
42.22 Из град ња во до ва за елек трич ну стру ју и
те ле ко му ни ка ци је
Овај раз ред об у хва та из град њу во до ва за ди стри бу ци ју елек -
трич не стру је и те ле ко му ни ка ци је и при па да ју ћих обје ка та и дру -
гих гра ђе ви на ко је су са став ни дио ових си сте ма.
Овај раз ред укљу чу је:
• из град њу обје ка та ни ско град ње:
- ме ђу град ских ко му ни ка ци ја (ко му ни ка ци ја на ве ли ке
уда ље но сти), град ских ко му ни ка ци ја и
елек тро е нер гет ских во до ва - елек тра на.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• услу ге во ђе ња и струч ног над зо ра у то ку из град ње
обје ка та, тј. из во ђе ња гра ђе вин ских про је ка та ко ји
при па да ју ра до ви ма из град ње обје ка та ни ско град ње
(ви дје ти: 71.12).
42.9 Из град ња оста лих обје ка та ни ско град ње
42.91 Из град ња хи дро гра ђе вин ских обје ка та
Овај раз ред укљу чу је:
• из град њу:
- плов них ка на ла, лу ка, тј. опе ра тив них оба ла и
хи дро гра ђе вин ских обје ка та за оси гу ра ње оба ла у
лу ка ма и при ста ни шти ма, лу ка за на у тич ки ту ри зам
(ма ри на), хи дро гра ђе вин ских обје ка та за ре гу ла ци ју
са о бра ћа ја на ри је ка ма, уста ва итд.,
- бра на и на си па,
• чи шће ње зе мље из плов них ка на ла (ја ру жа ње).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• услу ге во ђе ња и струч ног над зо ра у то ку из град ње
обје ка та, тј. из во ђе ња гра ђе вин ских про је ка та ко ји
при па да ју ра до ви ма из град ње обје ка та ни ско град ње
(ви дје ти: 71.12).
42.99 Из град ња оста лих обје ка та ни ско град ње, д. н.
Овај раз ред укљу чу је:
• из град њу ин ду стриј ских обје ка та, осим згра да, као што су:
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 49
- ра фи не ри је,
- хе миј ска по стро је ња,
• гра ђе вин ске ра до ве на из град њи дру гих обје ка та као
што су:
- објек ти за спор то ве ко ји се одр жа ва ју на отво ре ном
про сто ру.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• пар це ли за ци ју зе мљи шта и опре ма ње зе мљи шта по треб ном
ин фра струк ту ром (нпр. из град ња при ла зних пу те ва,
ко му нал на ин фра струк ту ра итд.).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ин ста ла ци ју ин ду стриј ских ма ши на и опре ме
(ви дје ти: 33.20),
• пар це ли за ци ју зе мљи шта без опре ма ња зе мљи шта
по треб ном ин фра струк ту ром (ви дје ти: 68.10),
• услу ге во ђе ња и струч ног над зо ра у то ку из град ње
обје ка та, тј. из во ђе ња гра ђе вин ских про је ка та ко ји
при па да ју ра до ви ма из град ње обје ка та ни ско град ње
(ви дје ти: 71.12).
43 Спе ци ја ли зо ва не гра ђе вин ске дје лат но сти
Ова област об у хва та спе ци ја ли зо ва не гра ђе вин ске дје лат но -
сти, тј. из град њу ди је ло ва обје ка та и обје ка та ни ско град ње или
при прем не ра до ве у ту свр ху. Ра ди се о спе ци ја ли зо ва ним ра до ви -
ма ко ји се мо гу оба вља ти на раз ли чи тим вр ста ма гра ђе вин ских
кон струк ци ја, а зах ти је ва ју спе ци ја ли стич ке струч не вје шти не или
опре му, као што су за би ја ње сту бо ва (ши по ва), рад на из ра ди те -
ме ља гра ђе ви не, по ста вља ње но се ћих гра ђе вин ских кон струк ци ја,
бе тон ски ра до ви, зи да ње, по пло ча ва ње ка ме ном, по ста вља ње ске -
ла, по кри ва ње кро во ва итд. Об у хва ће на је мон та жа (по ста вља ње)
кон струк ци ја од че ли ка под усло вом да ди је ло ве кон струк ци је ни -
је про из вео исти по слов ни су бје кат (по слов на је ди ни ца) ко ји их и
мон ти ра. Спе ци ја ли зо ва не гра ђе вин ске дје лат но сти углав ном се
оба вља ју на осно ву по ду го во ра, али се по себ но у слу ча је ви ма по -
прав ке гра ђе вин ских обје ка та ра до ви оба вља ју ди рект но за вла -
сни ка објек та.
Ова област, та ко ђе, об у хва та ин ста ла ци о не и за вр шне ра до ве
на гра ђе ви на ма.
Ин ста ла ци о ни ра до ви об у хва та ју уво ђе ње ин ста ла ци ја свих
вр ста ко је омо гу ћа ва ју не сме та но функ ци о ни са ње гра ђе вин ског
објек та. Те се дје лат но сти ве ћи ном из во де на гра ди ли шту, ма да
дио при прем них ра до ва мо же да се оба ви и у ра ди о ни ци. У ову
област спа да ју и дје лат но сти као што су: уво ђе ње ин ста ла ци ја за
во ду, ка на ли за ци ју и гас; ин ста ла ци ју си сте ма гри ја ња и си сте ма
за кли ма ти за ци ју ва зду ха; ан те на; аларм них си сте ма и оста ли
елек трич ни ра до ви; ин ста ла ци ја ауто мат ских си сте ма за га ше ње
по жа ра (тзв. сприн клер си сте ми); мон та жа лиф то ва и по крет них
сте пе ни ца итд. Та ко ђе су об у хва ће ни изо ла ци о ни ра до ви (за шти та
од во де, то пло те, зву ка), ли мар ски ра до ви, ин ста ла ци ја ко мер ци -
јал них рас хлад них си сте ма, по ста вља ње ра свје те и сиг нал них си -
сте ма на пу те ви ма, же ље зни ци, аеро дро ми ма, при ста ни шти ма, лу -
ка ма итд. У ову област спа да ју и по сло ви по прав ки ко је су ве за не
за на ве де не дје лат но сти.
За вр шни гра ђе вин ски ра до ви до при но се пот пу ном за вр ша ва -
њу гра ђе ви на као што су: ста клар ски, фа сад ни и шту ка тур ни; мо -
лер ски и де ко ра тив ни ра до ви; по ста вља ње под них и зид них пло -
чи ца или дру гих обло га (пар ке ти, та пи со ни, та пе те итд.); бру ше -
ње (пје ска ре ње) по до ва; за вр шни те сар ски ра до ви; аку стич ни ра -
до ви; спо ља шње чи шће ње гра ђе вин ских обје ка та итд. У ову
област спа да ју и по сло ви по прав ки ко је су ве за не за на ве де не дје -
лат но сти.
Из најм љи ва ње опре ме са ру ко ва о цем се раз вр ста ва у ону гра -
ђе вин ску дје лат ност ко ја се оба вља по мо ћу те опре ме.
43.1 Укла ња ње обје ка та и при прем ни ра до ви на
гра ди ли шту
Ова гра на об у хва та дје лат но сти при пре ме гра ди ли шта за ка -
сни ју из град њу обје ка та, об у хва та ју ћи укла ња ње по сто је ћих обје -
ка та.
43.11 Укла ња ње обје ка та
Овај раз ред укљу чу је:
• ру ше ње или де мон та жу згра да и оста лих гра ђе ви на.
43.12 При прем ни ра до ви на гра ди ли шту
Овај раз ред укљу чу је:
• чи шће ње (кр че ње) гра ди ли шта,
• зе мља не ра до ве: ис ко па ва ње, на си па ње, рав на ње те ре на
(ни ве ла ци ја), гра да ци ја, тј. ка те го ри за ци ја гра ди ли шта,
про ко па ва ње ка на ла, укла ња ње сти је на, ми ни ра ње итд.,
• при пре му зе мљи шта за ва ђе ње ру да:
- укла ња ње ис ко пи на, зе мља ни и дру ги ра до ви на
при ре ми ми не рал них на ла зи шта и гра ди ли шта,
осим на ла зи шта наф те и га са.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• дре на жне ра до ве на гра ди ли шту,
• дре на жне ра до ве на по љо при вред ном или шум ском
зе мљи шту.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• бу ше ње (екс пло а та ци ја) на ла зи шта наф те или га са
(ви дје ти: 06.10, 06.20),
• де кон та ми на ци ју зе мљи шта (ви дје ти: 39.00),
• бу ше ње из во ри шта во де (ви дје ти: 42.21),
• јам ско ко па ње (ок нов ско ко па ње), (ви дје ти: 43.99).
43.13 Ис пи ти ва ње те ре на за град њу бу ше њем и сон ди ра њем
Овај раз ред укљу чу је:
• ис пи ти ва ње те ре на бу ше њем, сон ди ра њем и узи ма њем
узор ка за гра ђе вин ске, ге о фи зич ке, ге о ло шке или
слич не на мје не.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• бу ше ње, екс пло а та ци ју, на ла зи шта наф те или га са
(ви дје ти: 06.10, 06.20),
• ис пи ти ва ње те ре на бу ше њем и сон ди ра њем као
по моћ не услу ге у то ку дје лат но сти ва ђе ња ру да
(ви дје ти: 09.90),
• бу ше ње из во ри шта во де (ви дје ти: 42.21),
• јам ско ко па ње (ок нов ско ко па ње), (ви дје ти: 43.99),
• ис тра жи ва ње наф те и га са, ге о фи зич ко, ге о ло шко и
се и змич ко ис тра жи ва ње (ви дје ти: 71.12).
43.2 Елек тро ин ста ла ци о ни ра до ви, уво ђе ње ин ста ла ци ја
во до во да, ка на ли за ци је, га са и оста ли гра ђе вин ски
ин ста ла ци о ни ра до ви
Ова гра на об у хва та ин ста ла ци о не ра до ве ко ји омо гу ћавају не -
сме та ну упо тре бу гра ђе ви на, об у хва та ју ћи уво ђе ње елек трич них
ин ста ла ци ја, ин ста ла ци ја во до во да, ка на ли за ци је и га са, си сте ма
за гри ја ње и кли ма ти за ци ју, по ста вља ње лиф то ва, по крет них сте -
пе ни ца итд.
43.21 Елек тро ин ста ла ци о ни ра до ви
Овај раз ред об у хва та уво ђе ње елек трич них ин ста ла ци ја у
свим вр ста ма обје ка та ви со ко град ње и обје ка та ни ско град ње.
Овај раз ред укљу чу је:
• по ста вља ње (ин ста ла ци ју):
- елек трич них во до ва и опре ме,
- те ле ко му ни ка ци о них во до ва,
- во до ва за ра чу нар ско умре жа ва ње и ка блов ску
те ле ви зи ју, укљу чу ју ћи оп тич ке ка бло ве,
- са те лит ских ан те на,
- си сте ма ра свје те,
- про тив по жар них алар ма,
- алар ма и си сте ма за шти те про тив про ва ла,
- улич не ра свје те и елек трич не сиг на ли за ци је,
- ра свје те на аеро дром ским пи ста ма (уз ле ти шти ма),
- елек трич них ко лек то ра за со лар ну енер ги ју.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• при кљу чи ва ње елек трич них апа ра та и опре ме за
до ма ћин ство, укљу чу ју ћи под но гри ја ње.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• из град њу ко му ни ка ци о них и елек тро е нер гет ских
ди стри бу ци о них во до ва (ви дје ти: 42.22),
• по ста вља ње (ин ста ла ци ју), одр жа ва ње и над зор,
об у хва та ју ћи да љин ски над зор, елек трон ских
без бјед но сних си сте ма, као што су алар ми про тив
про ва ла и по жа ра (ви дје ти: 80.20).
43.22 Уво ђе ње ин ста ла ци ја во до во да, ка на ли за ци је, га са
и ин ста ла ци ја за гри ја ње и кли ма ти за ци ју
Овај раз ред об у хва та уво ђе ње ин ста ла ци ја во до во да, ка на ли -
за ци је и га са, си сте ма за гри ја ње и кли ма ти за ци ју, об у хва та ју ћи
до град њу, пре прав ке, одр жа ва ње и по прав ку.
Овај раз ред укљу чу је:
• по ста вља ње ин ста ла ци ја у згра да ма или дру гим објек ти ма.
- си сте ма за гри ја ње (на стру ју, гас или наф ту),
- пе ћи за про из вод њу то пло те (нпр. ко тлов ни це, ви со ке
пе ћи у ин ду стри ји), уре ђа ји за хла ђе ње во де
(тзв. рас хлад ни тор ње ви у ин ду стри ји),
50 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
- не е лек трич них ко лек то ра сун че ве енер ги је,
- ин ста ла ци је во до во да, ка на ли за ци је и га са и са ни тар не
опре ме,
- опре ме и во до ва за вен ти ла ци ју и кли ма ти за ци ју,
- ин ста ла ци ја за гас,
- ци је ви за па ру,
- ауто мат ских си сте ма про тив по жа ра (тзв. сприн клер
си сте ми),
- си сте ми за рас пр ши ва ње во де на трав ња ци ма
(пр ска ли це),
• по ста вља ње ци је ви за про лаз ва зду ха, теч но сти или
ка бло ва.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• по ста вља ње елек трич ног под ног гри ја ња (ви дје ти: 43.21).
43.29 Оста ли гра ђе вин ски ин ста ла ци о ни ра до ви
Овај раз ред об у хва та по ста вља ње оста ле опре ме у објек ти ма
ви со ко град ње и објек ти ма ни ско град ње, осим уво ђе ња елек трич -
них ин ста ла ци ја, ин ста ла ци ја во до во да, ка на ли за ци је и га са, си -
сте ма за гри ја ње и кли ма ти за ци ју или ин ста ла ци ју ин ду стриј ских
ма ши на и опре ме.
Овај раз ред укљу чу је:
• по ста вља ње (ин ста ла ци ју) у згра да ма или дру гим
гра ђе ви на ма:
- лиф то ва и по крет них сте пе ни ца, об у хва та ју ћи по прав ку
и одр жа ва ње,
- ауто мат ских вра та и вра та на сен зор,
- гро мо бра на,
- си сте ма за цен трал но уси са ва ње,
- то плот не, звуч не и ви бра циј ске изо ла ци је.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ин ста ла ци ју ин ду стриј ских ма ши на и опре ме
(ви дје ти: 33.20).
43.3 За вр шни гра ђе вин ски ра до ви
43.31 Фа сад ни и шту ка тур ни ра до ви
Овај раз ред укљу чу је:
• мал те ри са ње (по ста вља ње фа са де) уну тра шњих и
спо ља шњих по вр ши на згра да и дру гих обје ка та и укра сне
шту ко ра до ве, об у хва та ју ћи по ста вља ње под ло ге од
др ве них ле тви ца.
43.32 Уград ња сто ла ри је
Овај раз ред укљу чу је:
• уград њу вра та (осим ауто мат ских вра та и вра та на сен зо ре),
про зо ра, окви ра за вра та и про зо ре, од др ве та или
дру гог ма те ри ја ла,
• уград њу ку хињ ских еле ме на та, ре га ла, сте пе ни ца, опре ме
за про дав ни це и сл.,
• уну тра шње за вр шне ра до ве као што су ра до ви на
по ста вља њу стро по ва, по мич них пре гра да итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• уград њу ауто мат ских вра та и вра та на сен зо ре
(ви дје ти: 43.29).
43.33 По ста вља ње под них и зид них обло га
Овај раз ред укљу чу је:
• по ста вља ње, по пло ча ва ње (по ста вља ње), вје ша ње, мон та жу
у згра да ма или дру гим гра ђе ви на ма:
- зид них или под них пло чи ца од ке ра ми ке, бе то на или
ка ме на, мон та жу пе ћи од ке ра ми ке,
- пар ке та и дру гих под них обло га од др ве та, зи да них
обло га, тј. лам пе ри је,
- те пи со на и ли но ле у ма, об у хва та ју ћи под не под ло ге од
гу ме или пла стич них ма са,
- под них и зид них обло га од те ра це, мра мо ра, гра ни та
или шкри ља ца,
- зид них та пе та.
43.34 Фар бар ски и ста клар ски ра до ви
Овај раз ред укљу чу је:
• уну тра шње и спо ља шње бо је ње згра да,
• бо је ње обје ка та ни ско град ње,
• по ста вља ње ста кла, огле да ла итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• уград њу про зо ра (ви дје ти: 43.32).
43.39 Оста ли за вр шни гра ђе вин ски ра до ви
Овај раз ред укљу чу је:
• чи шће ње но вих згра да на кон за вр шет ка из град ње,
• оста ли за вр шни гра ђе вин ски ра до ви, д. н.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• дје лат но сти ди зај не ра уну тра шњих де ко ра ци ја
(ви дје ти: 74.10),
• уну тра шње чи шће ње згра да и дру гих гра ђе ви на
(ви дје ти: 81.21),
• спе ци ја ли зо ва но уну тра шње и спо ља шње чи шће ње згра да
(ви дје ти: 81.22).
43.9 Оста ле спе ци ја ли зо ва не гра ђе вин ске дје лат но сти
43.91 По ста вља ње кров них кон струк ци ја и по кри ва ње
кро во ва
Овај раз ред укљу чу је:
• по ди за ње кров них кон струк ци ја,
• по кри ва ње кро во ва.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• из најм љи ва ње гра ђе вин ских ма ши на и опре ме без
ру ко ва о ца (ви дје ти: 77.32).
43.99 Оста ле спе ци ја ли зо ва не гра ђе вин ске дје лат но сти, д. н.
Овај раз ред укљу чу је:
• спе ци јал не гра ђе вин ске дје лат но сти ко је се оба вља ју на
раз ли чи тим вр ста ма гра ђе ви на, а зах ти је ва ју
спе ци ја ли зо ва но из во ђе ње или опре му:
- фун ди ра ње, об у хва та ју ћи и за би ја ње сту бо ва (ши по ва),
- ра до ве на за шти ти од вла ге и во де (хи дро и зо ла ци о ни
ра до ви),
- укла ња ње вла ге из згра да,
- јам ско ко па ње (ок нов ско ко па ње),
- мон та жу еле ме на та од че ли ка,
- ар ми ра не ра до ве,
- зи да ње и по пло ча ва ње ка ме ном,
- мон та жу и де мон та жу ске ла и рад них плат фор ми,
ис кљу чу ју ћи из најм љи ва ње ске ла и рад них плат фор ми,
- из град њу дим ња ка и ин ду стриј ских пе ћи,
- ра до ве ко ји зах ти је ва ју спе ци ја ли зо ван при ступ и за
ко је су нео п ход не пе њач ке вје шти не и упо тре ба
од го ва ра ју ће опре ме, нпр. ви син ски ра до ви на ви со ким
гра ђе ви на ма,
• под вод не ра до ве,
• из град њу спо ља шњих ба зе на за пли ва ње,
• чи шће ње па ром, пје шча ним мла зом и слич не ра до ве на
спо ља шњим ди је ло ви ма згра де,
• из најм љи ва ње кра но ва и оста ле опре ме за из град њу, ко ја се
не мо же раз вр ста ти под по је ди не вр сте гра ђе вин ских
ра до ва, са ру ко ва о цем.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• из најм љи ва ње гра ђе вин ских ма ши на и опре ме без
ру ко ва о ца (ви дје ти: 77.32). 
ПОД РУЧ ЈЕ G - ТР ГО ВИ НА НА ВЕ ЛИ КО И НА МА ЛО;
ПО ПРАВ КА МО ТОР НИХ ВО ЗИ ЛА И МО ТО ЦИ КА ЛА
Ово под руч је об у хва та тр го ви ну на ве ли ко и ма ло (про да ју без
пре ра де, тј. без тран сфор ма ци је про из во да) би ло ко јом вр стом ро бе
и пру жа ње услу ге у ве зи са про да јом ро бе. Тр го ви на на ве ли ко и ма -
ло пред ста вља по сљед њу фа зу у ди стри бу ци ји ро бе. Ово подруч је
исто та ко об у хва та по прав ку мо тор них во зи ла и мо то ци ка ла.
Сма тра се да про да ја без пре ра де об у хва та уоби ча је не рад ње
(или дје лат но сти) по ве за не са тр го ви ном, на при мјер сор ти ра ње,
раз два ја ње и при ку пља ње ро бе, ми је ша ње ро бе (нпр. пи је ска), пу -
ње ње у бо це (са прет ход ним чи шће њем бо ца или без ње га), па ко -
ва ње, по дје лу рин фу зне ро бе у ма ње ко ли чи не, пре па ки ва ње за ди -
стри бу ци ју у ма њим па ко ва њи ма, скла ди ште ње ро бе (без об зи ра
на то да ли је за мр зну та или хла ђе на).
Област 45 об у хва та све дје лат но сти ко је су по ве за не са про да -
јом и по прав ком мо тор них во зи ла и мо то ци ка ла, док обла сти 46 и
47 об у хва та ју све оста ле дје лат но сти у под руч ју тр го ви не. Раз ли -
ка из ме ђу обла сти 46 (тр го ви на на ве ли ко) и обла сти 47 (тр го ви на
на ма ло) је од ре ђе на пре ма пре те жној вр сти куп ца.
Тр го ви на на ве ли ко је пре про да ја (про да ја без пре ра де) но ве и
по лов не ро бе тр гов ци ма на ма ло, ин ду стриј ским, тр го вач ким
уста но ва ма или про фе си о нал ним ко ри сни ци ма или дру гим тр гов -
ци ма на ве ли ко, об у хва та ју ћи дје лат ност по сре до ва ња у ку по ви ни,
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 51
тј. про да ји ро бе за тре ћа ли ца или ком па ни је. Ка рак те ри стич ни тр -
гов ци на ве ли ко су они ко ји по ла жу пра во на ро бу ко ју про да ју, као
што су: ди стри бу те ри ин ду стриј ских про из во да, из во зни ци, уво -
зни ци, тр го вач ке за дру ге, тр го вач ке по дру жни це и по слов ни це
(али не ма ло про дај не про дав ни це) ко ји ма упра вља ју про из вод не
или ру дар ске је ди ни це из дво је не од фа бри ка или руд ни ка ра ди
пла си ра ња сво јих про из во да и ко је не пре у зи ма ју са мо оне на руџ -
бе ко је се из вр ша ва ју ди рект ним ис по ру ка ма из фа бри ка или руд -
ни ка. Исто та ко су об у хва ће не дје лат но сти ра зних по сред ни ка за
тр го вач ку ро бу и про из во де, аге на та и за дру жних ор га ни за ци ја,
ку па ца и ко о пе ра циј ских дру шта ва ко ји су ан га жо ва ни за пла си ра -
ње по љо при вред них про из во да.
Тр гов ци на ве ли ко че сто са ми при ку пља ју, сор ти ра ју и рас по -
ре ђу ју ро бу у ве ли ке ко ли чи не, пре па ку ју и ди је ле ро бу у ма ње ко -
ли чи не (нпр. у фар ма ци ји), оба вља ју дје лат но сти скла ди ште ња,
хла ђе ња, ис по ру ке и ин ста ла ци је ро бе и дје лат но сти у ве зи са уна -
пре ђе њем про да је за сво је куп це и ди зај ном на љеп ни ца (ети ке та).
Тр го ви на на ма ло је пре про да ја (про да ја без пре ра де) но вих и
ко ри шће них пред ме та пре те жно ста нов ни штву за лич ну по тро -
шњу или упо тре бу у до ма ћин ству, у про дав ни ца ма, роб ним ку ћа -
ма, на штан до ви ма, пре ко по ште и Ин тер не та, улич них про да ва ча,
тр го вач ких пут ни ка, по тро шач ких за дру га, аук циј ских ку ћа итд.
Ве ћи на тр го ва ца на ма ло по ла же пра во на ро бу ко ју про да је, али
не ки дје лу ју као по сред ни ци у име вла сни ка ро бе и оба вља ју про -
да ју на осно ву кон сиг на ци је или про ви зи је.
45 Тр го ви на на ве ли ко и на ма ло мо тор ним во зи ли ма
и мо то ци кли ма; по прав ка мо тор них во зи ла и
мо то ци ка ла
Ова област об у хва та све дје лат но сти (осим про из вод ње и из -
најм љи ва ња) по ве за не са мо тор ним во зи ли ма и мо то ци кли ма,
обу хва та ју ћи ка ми о не и те рет ња ке, као што су тр го ви на на ве ли ко
и на ма ло но вим и по лов ним во зи ли ма, по прав ка и одр жа ва ње во -
зи ла и тр го ви на на ве ли ко и на ма ло ди је ло ви ма и при бо ром за мо -
тор на во зи ла и мо то ци кле. Исто та ко, у ову област спа да ју и дје -
лат но сти по сре до ва ња, тј. по сред ни ка у тр го ви ни на ве ли ко и на
ма ло во зи ли ма.
Ова област исто та ко об у хва та дје лат но сти као што су пра ње
и по ли ра ње во зи ла итд.
Ова област ис кљу чу је тр го ви ну на ма ло мо тор ним го ри ви ма,
ма зи ви ма или про из во ди ма за хла ђе ње и из најм љи ва ње мо тор них
во зи ла или мо то ци ка ла. 
45.1 Тр го ви на мо тор ним во зи ли ма
45.11 Тр го ви на ауто мо би ли ма и мо тор ним во зи ли ма ла ке
ка те го ри је
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко и на ма ло но вим и по лов ним
(ко ри шће ним) во зи ли ма:
- пут нич ким мо тор ним во зи ли ма, об у хва та ју ћи
спе ци ја ли зо ва на пут нич ка мо тор на во зи ла као што су
во зи ла хит не ме ди цин ске по мо ћи, ми ни бу си итд.
(но си во сти ма ње од 3,5 то на).
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко и на ма ло те рен ским мо тор ним
во зи ли ма као што су џи по ви (но си во сти ма ње од 3,5 то на),
• тр го ви на на ве ли ко и ма ло ауто мо би ли ма и мо тор ним
во зи ли ма ла ке ка те го ри је пре ко по сред ни ка.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко и на ма ло ди је ло ви ма и при бо ром за
мо тор на во зи ла (ви дје ти: 45.3),
• из најм љи ва ње мо тор них во зи ла са во за чем (ви дје ти: 49.3),
• из најм љи ва ње мо тор них во зи ла без во за ча (ви дје ти: 77.1).
45.19 Тр го ви на оста лим мо тор ним во зи ли ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко и на ма ло но вим и по лов ним во зи ли ма:
- ка ми о ни, при ко ли це и по лу при ко ли це,
- во зи ла за кам по ва ње ка ко што су камп-при ко ли це,
“мо то-ку ће” и др.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко и на ма ло те рен ским мо тор ним
во зи ли ма као што су џи по ви (но си во сти ве ће од 3,5 то на),
• тр го ви ну на ве ли ко и ма ло оста лим мо тор ним во зи ли ма
пре ко по сред ни ка.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко и на ма ло ди је ло ви ма и при бо ром за
мо тор на во зи ла (ви дје ти: 45.3),
• из најм љи ва ње ка ми о на са во за чем (ви дје ти: 49.41),
• из најм љи ва ње ка ми о на без во за ча (ви дје ти: 77.12).
45.2 Одр жа ва ње и по прав ка мо тор них во зи ла
45.20 Одр жа ва ње и по прав ка мо тор них во зи ла
Овај раз ред укљу чу је:
• одр жа ва ње и по прав ку мо тор них во зи ла:
- ме ха нич ке по прав ке,
- елек трич не по прав ке,
- по прав ке елек трон ских си сте ма, убри зга ва ња,
- ре дов но сер ви си ра ње,
- по прав ке ка ро се ри је,
- по прав ке ди је ло ва мо тор них во зи ла,
- пра ње, по ли ра ње итд.,
- пр ска ње и бо је ње,
- по прав ке вје тро бра на и про зо ра,
- по прав ке сје ди шта мо тор них во зи ла,
• по прав ку спо ља шњих и уну тра шњих гу ма, по де ша ва ње и
за мје ну гу ма,
• за шти ту од ко ро зи је,
• угра ђи ва ње ди је ло ва и при бо ра (ко ји ни су дио про це са
про из вод ње).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про тек то ва ње и ре про и звод њу гу ма (ви дје ти: 22.11).
45.3 Тр го ви на ди је ло ви ма и при бо ром за мо тор на во зи ла
Ова гра на об у хва та тр го ви ну на ве ли ко и на ма ло свим вр ста -
ма ди је ло ва, ком по нен ти, при бо ра, ала та и опре ме за мо тор на во -
зи ла, као што су:
• спо ља шње и уну тра шње гу ме,
• свје ћи це, ба те ри је, ра свјет на опре ма и елек трич ни
ди је ло ви.
45.31 Тр го ви на на ве ли ко ди је ло ви ма и при бо ром за
мо тор на во зи ла
Овај раз ред укљу чу је:
• по сре до ва ње у тр го ви ни на ве ли ко ди је ло ви ма и при бо ром
за мо тор на во зи ла.
45.32 Тр го ви на на ма ло ди је ло ви ма и при бо ром за мо тор на
во зи ла
Овај раз ред укљу чу је:
• по сре до ва ње у тр го ви ни на ма ло ди је ло ви ма и при бо ром
за мо тор на во зи ла.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло го ри вом за мо то ре (ви дје ти: 47.30).
45.4 Тр го ви на, одр жа ва ње и по прав ка мо то ци ка ла,
ди је ло ва и при бо ра за мо то ци кле
45.40 Тр го ви на, одр жа ва ње и по прав ка мо то ци ка ла,
ди је ло ва и при бо ра за мо то ци кле
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко и на ма ло мо то ци кли ма, укљу чу ју ћи
мо пе де,
• тр го ви ну на ве ли ко и на ма ло ди је ло ви ма и при бо ром за
мо то ци кле (об у хва та ју ћи тр го ви ну пре ко по сред ни ка или
по штом),
• одр жа ва ње и по прав ку мо то ци ка ла.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко би ци кли ма и њи хо вим ди је ло ви ма и
при бо ром (ви дје ти: 46.49),
• тр го ви ну на ма ло би ци кли ма и њи хо вим ди је ло ви ма и
при бо ром (ви дје ти: 47.64),
• из најм љи ва ње мо то ци ка ла (ви дје ти: 77.39),
• по прав ку и одр жа ва ње би ци ка ла (ви дје ти: 95.29).
46 Тр го ви на на ве ли ко, осим тр го ви не мо тор ним
во зи ли ма и мо то ци кли ма
Ова област об у хва та тр го ви ну на ве ли ко за соп стве ни ра чун
или уз на пла ту или на осно ву уго во ра (по сре до ва ње), а од но си се
на тр го ви ну на ве ли ко на до ма ћем тр жи шту, као и на ме ђу на род -
ну тр го ви ну на ве ли ко (увоз/из воз).
Ова област ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко мо тор ним во зи ли ма, камп-при ко ли ца ма
и мо то ци кли ма (ви дје ти: 45.1, 45.4),
• тр го ви ну на ве ли ко при бо ром за мо тор на во зи ла и
мо то ци кле (ви дје ти: 45.31, 45.40),
52 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
• из најм љи ва ње и да ва ње ро бе у за куп (ли зинг),
(ви дје ти: област 77),
• па ко ва ње чвр сте ро бе и пу ње ње теч но сти или га со ви те
ро бе у бо це, укљу чу ју ћи ми је ша ње и фил три ра ње за тре ћа
ли ца (ви дје ти: 82.92). 
46.1 Тр го ви на на ве ли ко уз на пла ту или на осно ву уго во ра
Ова гра на об у хва та:
• дје лат но сти тр го вач ких аге на та, по сред ни ка и свих дру гих
тр го ва ца на ве ли ко ко ји тр гу ју у име или за ра чун дру гих,
• дје лат но сти оних ко ји су укљу че ни у по ве зи ва ње про да ва ча
са куп ци ма или пред у зи ма ју тр го вач ке тран сак ци је у име
вла сни ка ро бе, укљу чу ју ћи Ин тер нет.
Овај раз ред исто та ко об у хва та:
• дје лат но сти аук циј ских ку ћа у ве зи са тр го ви ном на ве ли ко,
укљу чу ју ћи и аук ци је пре ко Ин тер не та.
46.11 По сре до ва ње у тр го ви ни по љо при вред ним
си ро ви на ма, жи вим жи во ти ња ма, тек стил ним
си ро ви на ма и по лу про и зво ди ма
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко за соп стве ни ра чун
(ви дје ти: 46.2 до 46.9),
• тр го ви ну на ма ло пре ко по сред ни ка (ви дје ти: 47.99).
46.12 По сре до ва ње у тр го ви ни го ри ви ма, ру да ма, ме та ли ма
и ин ду стриј ским хе ми ка ли ја ма
Овај раз ред укљу чу је:
• по сре до ва ње аге на та (по сред ни ка) у тр го ви ни:
- го ри ви ма, ру да ма, ме та ли ма и ин ду стриј ским хе миј -
ским про из во ди ма, об у хва та ју ћи вје штач ка ђу бри ва.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко за соп стве ни ра чун
(ви дје ти: 46.2 до 46.9),
• тр го ви ну на ма ло пре ко по сред ни ка (аге на та),
(ви дје ти: 47.99).
46.13 По сре до ва ње у тр го ви ни др ве ном гра ђом и
гра ђе вин ским ма те ри ја лом
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко за соп стве ни ра чун
(ви дје ти: 46.2 до 46.9),
• тр го ви ну на ма ло пре ко по сред ни ка (ви дје ти: 47.99).
46.14 По сре до ва ње у тр го ви ни ма ши на ма, опре мом за
ин ду стри ју, бро до ви ма и ави о ни ма
Овај раз ред укљу чу је:
• по сре до ва ње аге на та (по сред ни ка) у тр го ви ни:
- ма ши на ма, об у хва та ју ћи ма ши не и ра чу на ре за
кан це ла ри је, опре му за ин ду стри ју, бро до ве и ави о не.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• дје лат но сти по сре до ва ња аге на та (по сред ни ка) у тр го ви ни
мо тор ним во зи ли ма (ви дје ти: 45.1),
• аук ци је мо тор них во зи ла (ви дје ти: 45.1),
• тр го ви ну на ве ли ко за соп стве ни ра чун
(ви дје ти: 46.2 до 46.9),
• тр го ви ну на ма ло пре ко по сред ни ка (аге на та),
(ви дје ти: 47.99).
46.15 По сре до ва ње у тр го ви ни на мје шта јем, ро бом за
до ма ћин ство и ро бом oд ме та ла и гво жђа
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко за соп стве ни ра чун (ви дје ти: 46.2
до 46.9),
• тр го ви ну на ма ло пре ко по сред ни ка (аге на та),
(ви дје ти: 47.99).
46.16 По сре до ва ње у тр го ви ни тек сти лом, одје ћом, кр зном,
обу ћом и про из во ди ма од ко же
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко за соп стве ни ра чун (ви дје ти: 46.2
до 46.9),
• тр го ви ну на ма ло пре ко по сред ни ка(аге на та),
(ви дје ти: 47.99).
46.17 По сре до ва ње у тр го ви ни хра ном, пи ћи ма и ду ва ном
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко за соп стве ни ра чун (ви дје ти: 46.2
до 46.9),
• тр го ви ну на ма ло пре ко по сред ни ка (аге на та),
(ви дје ти: 47.99).
46.18 По сре до ва ње у тр го ви ни спе ци ја ли зо ва ној за
од ре ђе не про из во де или гру пе оста лих про из во да
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко за соп стве ни ра чун (ви дје ти: 46.2
до 46.9),
• тр го ви ну на ма ло пре ко по сред ни ка (аге на та),
(ви дје ти: 47.99),
• дје лат но сти аге на та оси гу ра ња (ви дје ти: 66.22),
• дје лат но сти аге на та за не крет ни не (ви дје ти: 68.31).
46.19 По сре до ва ње у тр го ви ни ра зно вр сним про из во ди ма
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко за соп стве ни ра чун (ви дје ти: 46.2
до 46.9),
• тр го ви ну на ма ло пре ко по сред ни ка (аге на та),
(ви дје ти: 47.99).
46.2 Тр го ви на на ве ли ко по љо при вред ним си ро ви на ма и
жи вим жи во ти ња ма
46.21 Тр го ви на на ве ли ко жи та ри ца ма, си ро вим ду ва ном,
сје ме њем и хра ном за жи во ти ње
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко жи та ри ца ма и сје ме њем,
• тр го ви ну на ве ли ко уља ним пло до ви ма,
• тр го ви ну на ве ли ко си ро вим ду ва ном,
• тр го ви ну на ве ли ко хра ном за жи во ти ње и
по љо при вред ним си ро ви на ма, д. н.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко тек стил ним влак ни ма (ви дје ти: 46.76).
46.22 Тр го ви на на ве ли ко цви је ћем и сад ни ца ма
(ра сти њем)
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко цви је ћем, сад ни ца ма (ра сти њем) и
лу ко ви ца ма.
46.23 Тр го ви на на ве ли ко жи вим жи во ти ња ма
46.24 Тр го ви на на ве ли ко си ро вом, не до вр ше ном и
до вр ше ном ко жом
46.3 Тр го ви на на ве ли ко хра ном, пи ћи ма и ду ва ном
46.31 Тр го ви на на ве ли ко во ћем и по вр ћем
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко свје жим во ћем и по вр ћем,
• тр го ви ну на ве ли ко кон зер ви са ним во ћем и по вр ћем.
46.32 Тр го ви на на ве ли ко ме сом и про из во ди ма од ме са
46.33 Тр го ви на на ве ли ко мли је ком, мли јеч ним
про из во ди ма, ја ји ма, је сти вим уљи ма и ма сти ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко мли јеч ним про из во ди ма,
• тр го ви ну на ве ли ко ја ји ма и про из во ди ма од ја ја,
• тр го ви ну на ве ли ко је сти вим уљи ма и ма сно ћа ма
жи во тињ ског или биљ ног по ри је кла.
46.34 Тр го ви на на ве ли ко пи ћи ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко ал ко хол ним пи ћи ма,
• тр го ви ну на ве ли ко без ал ко хол ним пи ћи ма,
• ку по ви ну ви на без ам ба ла же (у рин фу зи) и пу ње ње у
фла ше без прет ход не до ра де.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ми је ша ње ви на или де сти ло ва них ал ко хол них пи ћа
(ви дје ти: 11.01 и 11.02).
46.35 Тр го ви на на ве ли ко ду ван ским про из во ди ма
46.36 Тр го ви на на ве ли ко ше ће ром, чо ко ла дом и
про из во ди ма од ше ће ра
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко ше ће ром, чо ко ла дом и бом бо ни ма,
• тр го ви ну на ве ли ко пе кар ским про из во ди ма.
46.37 Тр го ви на на ве ли ко ка фом, ча јем, ка ка ом и за чи ни ма
46.38 Тр го ви на на ве ли ко оста лом хра ном об у хва та ју ћи
ри бе, љу ска ре и ме ку шце
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко хра ном за кућ не љу бим це.
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 53
46.39 Не спе ци ја ли зо ва на тр го ви на на ве ли ко хра ном,
пи ћи ма и ду ва ном
46.4 Тр го ви на на ве ли ко про из во ди ма за до ма ћин ство
Ова гра на об у хва та тр го ви ну на ве ли ко про из во ди ма за до ма -
ћин ство, об у хва та ју ћи тек стил.
46.41 Тр го ви на на ве ли ко тек сти лом
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко пре ди вом,
• тр го ви ну на ве ли ко тка ни на ма,
• тр го ви ну на ве ли ко плат ном за до ма ћин ство итд.,
• тр го ви ну на ве ли ко по за ман те ри јом и при бо ром: игла ма,
кон ци ма за ши ва ње итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко тек стил ним влак ни ма (ви дје ти: 46.76).
46.42 Тр го ви на на ве ли ко одје ћом и обу ћом
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко одје ћом, об у хва та ју ћи спорт ску одје ћу,
• тр го ви ну на ве ли ко при бо ром за одје ћу као што су
ру ка ви це, кра ва те и на ра ме ни це за хла че,
• тр го ви ну на ве ли ко обу ћом,
• тр го ви ну на ве ли ко про из во ди ма од кр зна,
• тр го ви ну на ве ли ко ки шо бра ни ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко на ки том (ви дје ти: 46.48),
• тр го ви ну на ве ли ко про из во ди ма од ко же (ви дје ти: 46.49),
• тр го ви ну на ве ли ко спе ци јал ном спорт ском обу ћом као што
су ски ја шке ци пе ле (пан це ри це), (ви дје ти: 46.49).
46.43 Тр го ви на на ве ли ко елек трич ним апа ра ти ма за
до ма ћин ство
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко елек трич ним апа ра ти ма за
до ма ћин ство,
• тр го ви ну на ве ли ко ра дио и те ле ви зиј ском опре мом,
• тр го ви ну на ве ли ко фо то граф ским и оп тич ким
про из во ди ма,
• тр го ви ну на ве ли ко елек трич ним уре ђа ји ма за гри ја ње,
• тр го ви ну на ве ли ко сни мље ним аудио и ви део тра ка ма,
CD-има, DVD-има.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко пра зним аудио и ви део тра ка ма,
CD-има, DVD-има (ви дје ти: 46.52),
• тр го ви ну на ве ли ко ма ши на ма за ши ве ње (ви дје ти: 46.64).
46.44 Тр го ви на на ве ли ко пор це ла ном, ста кла ри јом и
сред стви ма за чи шће ње
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко пор це ла ном и ста клом,
• тр го ви ну на ве ли ко сред стви ма за чи шће ње.
46.45 Тр го ви на на ве ли ко пар фи ме риј ским и ко зме тич ким
про из во ди ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко пар фе ми ма, ко зме ти ком и са пу ни ма.
46.46 Тр го ви на на ве ли ко фар ма це ут ским про из во ди ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко ор то пед ским по ма га ли ма,
• тр го ви ну на ве ли ко фар ма це ут ским и ме ди цин ским про из -
во ди ма.
46.47 Тр го ви на на ве ли ко на мје шта јем, те пи си ма и
опре мом за ра свје ту
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко на мје шта јем за до ма ћин ство,
• тр го ви ну на ве ли ко те пи си ма и дру гим под ним
про стир ка ма,
• тр го ви ну на ве ли ко опре мом за ра свје ту.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко на мје шта јем за кан це ла ри је
(ви дје ти: 46.65).
46.48 Тр го ви на на ве ли ко са то ви ма и на ки том
46.49 Тр го ви на на ве ли ко оста лом ро бом за до ма ћин ство
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко др ве ним, пле тар ским и плу те ним
про из во ди ма итд.,
• тр го ви ну на ве ли ко би ци кли ма и њи хо вим ди је ло ви ма
и при бо ром,
• тр го ви ну на ве ли ко про из во ди ма од па пи ра, књи га ма,
ча со пи си ма и но ви на ма,
• тр го ви ну на ве ли ко про из во ди ма од ко же и при бо ром за
пу то ва ње,
• тр го ви ну на ве ли ко му зич ким ин стру мен ти ма,
• тр го ви ну на ве ли ко игра ма и играч ка ма,
• тр го ви ну на ве ли ко спорт ском опре мом, об у хва та ју ћи
спе ци јал ну спорт ску обу ћу као што су ски ја шке ци пе ле
(пан це ри це).
46.5 Тр го ви на на ве ли ко ин фор ма ци о ном и
ко му ни ка ци о ном опре мом
Ова гра на об у хва та тр го ви ну на ве ли ко опре мом ин фор ма ци -
о не и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је (ICT), тј. ра чу на ри ма, те ле ко му -
ни ка ци о ном опре мом и ди је ло ви ма.
46.51 Тр го ви на на ве ли ко ра чу на ри ма, пе ри фер ном
опре мом и софт ве ром
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко ра чу на ри ма и ра чу нар ском пе ри фер ном
опре мом,
• тр го ви ну на ве ли ко софт ве ром.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко елек трич ним ди је ло ви ма
(ви дје ти: 46.52),
• тр го ви ну на ве ли ко ма ши на ма и опре мом за кан це ла ри је
(осим ра чу на ра и пе ри фер не опре ме) (ви дје ти: 46.66).
46.52 Тр го ви на на ве ли ко елек трон ским и
те ле ко му ни ка ци о ним ди је ло ви ма и опре мом
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко елек трон ским ци је ви ма,
• тр го ви ну на ве ли ко по лу про вод нич ким еле мен ти ма,
• тр го ви ну на ве ли ко ми кро чи по ви ма и ин те гри са ним
ко ли ма,
• тр го ви ну на ве ли ко штам пар ским ко ли ма,
• тр го ви ну на ве ли ко пра зним аудио и ви део тра ка ма и
ди ске та ма, маг нет ним и оп тич ким дис ко ви ма (CD-и,
DVD-и),
• тр го ви ну на ве ли ко те ле фо ни ма и ко му ни ка ци о ном
опре мом.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко сни мље ним аудио и ви део тра ка ма,
CD-има, DVD-има (ви дје ти: 46.43),
• тр го ви ну на ве ли ко ра чу на ри ма и ра чу нар ском пе ри фер ном
опре мом (ви дје ти: 46.51).
46.6 Тр го ви на на ве ли ко оста лим ма ши на ма, опре мом
и при бо ром
Ова гра на об у хва та тр го ви ну на ве ли ко спе ци ја ли зо ва ним ма -
ши на ма, опре мом и при бо ром за све вр сте ин ду стри је и ма ши на
оп ште на мје не.
46.61 Тр го ви на на ве ли ко по љо при вред ним ма ши на ма,
опре мом и при бо ром
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко по љо при вред ним ма ши на ма и опре мом:
- плу го ви, ра си па чи ђу бри ва, си ја чи це,
- же те ли це,
- вр ши ли це,
- стро је ви за му жу,
- опре ма за уз гој пе ра ди, опре ма за уз гој пче ла,
- трак то ри ко ји се упо тре бља ва ју у по љо при вре ди и
шу мар ству,
• тр го ви ну на ве ли ко ко са чи ца ма за тра ву.
46.62 Тр го ви на на ве ли ко алат ним ма ши на ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко ра зно вр сним алат ним ма ши на ма за
об ра ду свих вр ста ма те ри ја ла,
54 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
• тр го ви ну на ве ли ко алат ним ма ши на ма ко ји ма упра вља ју
ра чу на ри.
46.63 Тр го ви на на ве ли ко ма ши на ма за ру дар ство и
гра ђе ви нар ство
46.64 Тр го ви на на ве ли ко ма ши на ма за ин ду стри ју
тек сти ла и ма ши на ма за ши ве ње и пле те ње
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко ма ши на ма ко ји ма упра вља ју ра чу на ри
за ин ду стри ју тек сти ла и ма ши на ма ко ји ма упра вља ју
ра чу на ри за ши ве ње и пле те ње.
46.65 Тр го ви на на ве ли ко на мје шта јем за кан це ла ри је
Овај раз ред укљу чу је:
• услу ге тр го ви не на ве ли ко про из во ди ма раз вр ста ним у
раз ред 31.01 (Про из вод ња на мје шта ја за кан це ла ри је и
про дај не про сто ре).
46.66 Тр го ви на на ве ли ко оста лим кан це ла риј ским
ма ши на ма и опре мом
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко ма ши на ма и опре мом за кан це ла ри је,
осим ра чу на ра и ра чу нар ске пе ри фер не опре ме.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко ра чу на ри ма и пе ри фер ном опре мом
(ви дје ти: 46.51),
• тр го ви ну на ве ли ко елек трон ским ди је ло ви ма, те ле фо ни ма
и ко му ни ка ци о ном опре мом (ви дје ти: 46.52).
46.69 Тр го ви на на ве ли ко оста лим ма ши на ма и опре мом
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко пре во зном опре мом, осим мо тор ним
во зи ли ма, мо то ци кли ма и би ци кли ма,
• тр го ви ну на ве ли ко ауто ма ти зо ва ним про из вод ним
ли ни ја ма (ро бо ти ма),
• тр го ви ну на ве ли ко жи цом, пре ки да чи ма и дру гим
ин ста ла ци о ним ма те ри ја лом (опре мом) ко ји се
упо тре бља ва у ин ду стри ји,
• тр го ви ну на ве ли ко оста лим елек тро ма те ри ја лом као што
су елек тро мо то ри, тран сфор ма то ри,
• тр го ви ну на ве ли ко оста лим ма ши на ма, д. н., ко је се
упо тре бља ва ју у ин ду стри ји (осим за руд ни ке,
гра ђе ви нар ство и тек стил ну ин ду стри ју), тр го ви ни,
на ви га ци ји и дру гим услу жним дје лат но сти ма.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко мјер ним ин стру мен ти ма и опре мом.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко мо тор ним во зи ли ма, при ко ли ца ма и
камп-при ко ли ца ма (ви дје ти: 45.1),
• тр го ви ну на ве ли ко ди је ло ви ма за мо тор на во зи ла
(ви дје ти: 45.31),
• тр го ви ну на ве ли ко мо то ци кли ма (ви дје ти: 45.40),
• тр го ви ну на ве ли ко би ци кли ма (ви дје ти: 46.49).
46.7 Оста ла спе ци ја ли зо ва на тр го ви на на ве ли ко
Ова гра на об у хва та дје лат но сти оста ле спе ци ја ли зо ва не тр го -
ви не на ве ли ко ко је ни су раз вр ста не у оста лим гра на ма ове обла -
сти. Об у хва та тр го ви ну на ве ли ко по лу про и зво ди ма, осим по љо -
при вред ним, ко ји се у пра ви лу не упо тре бља ва ју за до ма ћин ство.
46.71 Тр го ви на на ве ли ко чвр стим, теч ним и га со ви тим
го ри ви ма и слич ним про из во ди ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко го ри ви ма, ма зи ви ма, уљи ма као што су:
- др ве ни угаљ, ка ме ни угаљ, кокс, др во за огрев, наф та,
- си ро ва наф та, си ро во уље, ди зел го ри во, га зо лин,
по гон ско го ри во, лож-уље, уље за гри ја ње, ке ро зин,
- теч ни гас, бу тан и про пан,
- уље за под ма зи ва ње и ма зи во, де ри ва ти наф те
(ра фи ни са ни про из во ди наф те).
46.72 Тр го ви на на ве ли ко ме та ли ма и ме тал ним ру да ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко ру дом гво жђа и обо је ним ме та ли ма,
• тр го ви ну на ве ли ко при мар ним пре ра ђе ви на ма од гво жђа
и обо је них ме та ла,
• тр го ви ну на ве ли ко по лу про и зво ди ма од гво жђа и обо је них
ме та ла, д. н.,
• тр го ви ну на ве ли ко зла том и оста лим пле ме ни тим
ме та ли ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко ме тал ним от па дом (ви дје ти: 46.77).
46.73 Тр го ви на на ве ли ко др ве том, гра ђе вин ским
ма те ри ја лом и са ни тар ном опре мом
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко нео бра ђе ним др ве том,
• тр го ви ну на ве ли ко про из во ди ма при мар не пре ра де др ве та,
• тр го ви ну на ве ли ко бо ја ма и ла ко ви ма,
• тр го ви ну на ве ли ко гра ђе вин ским ма те ри ја лом:
- пи је ском, шљун ком,
- сто ла ри јом од свих вр ста ма те ри ја ла,
• тр го ви ну на ве ли ко зид ним та пе та ма и под ним
по кри ва чи ма,
• тр го ви ну на ве ли ко рав ним ста клом,
• тр го ви ну на ве ли ко са ни тар ном опре мом:
- ка де, уми ва о ни ци, WC шкољ ке и оста ла са ни тар на
ке ра ми ка,
• тр го ви ну на ве ли ко мон та жним ку ћа ма.
46.74 Тр го ви на на ве ли ко ро бом од ме та ла, ин ста ла ци о ним
ма те ри ја лом, уре ђа ји ма и опре мом за во до вод и
гри ја ње
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко ро бом од ме та ла и бра ва ма,
• тр го ви ну на ве ли ко ин ста ла ци о ним ма те ри ја лом,
• тр го ви ну на ве ли ко гри ја чи ма за то плу во ду,
• тр го ви ну на ве ли ко са ни тар ном ин ста ла ци о ном опре мом:
- ци је ви, цри је ва, фи тин зи, сла ви не, Т-ди је ло ви, спо је ви,
гу ме не ци је ви итд.,
• тр го ви ну на ве ли ко ала ти ма као што су че ки ћи, те сте ре,
од ви ја чи и оста ли руч ни ала ти итд.
46.75 Тр го ви на на ве ли ко хе миј ским про из во ди ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко ин ду стриј ским хе ми ка ли ја ма:
- ани ли ном, штам пар ским бо ја ма, ете рич ним уљи ма,
ин ду стриј ским га со ви ма, хе миј ским ље пи ли ма, бо ја ма,
син те тич ком смо лом, ме та но лом, па ра фи ном, ми ри си ма
и аро ма ма, со дом, ин ду стриј ском со ли, ки се ли на ма и
сум пор ним спо је ви ма, де ри ва ти ма скро ба итд.,
• тр го ви ну на ве ли ко ђу бри ви ма и агро хе миј ским
про из во ди ма.
46.76 Тр го ви на на ве ли ко оста лим по лу про и зво ди ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко при мар ним пре ра ђе ви на ма од
пла стич них ма те ри ја ла,
• тр го ви ну на ве ли ко гу мом,
• тр го ви ну на ве ли ко тек стил ним влак ни ма итд.,
• тр го ви ну на ве ли ко па пи ром у ве ли ким ко ли чи на ма,
тј. “не у па ко ва ном” (не кон фен ци о ни са ном),
• тр го ви ну на ве ли ко дра гим ка ме њем.
46.77 Тр го ви на на ве ли ко от па дом и оста ци ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко ме тал ним и не ме тал ним оста ци ма и
от па дом и ма те ри ја лом за ре ци кла жу, об у хва та ју ћи
при ку пља ње, сор ти ра ње, одва ја ње, ра ста вља ње по лов них
пред ме та, на при мјер ауто мо би ла, ра ди из два ја ња ди је ло ва
ко ји се мо гу по но во упо тре бља ва ти, па ко ва ње и
пре па ки ва ње, скла ди ште ње и ис по ру ку, али без
тран сфор ма ци о ног про це са, при че му ку пље ни и
про да ти от пад за др жа ва пре о ста лу ври јед ност.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• ра ста вља ње ауто мо би ла, ра чу на ра, те ле ви зо ра и оста ле
опре ме ка ко би се до би ли упо тре бљи ви ди је ло ви по год ни за по -
нов ну про да ју.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• при ку пља ње кућ ног и ин ду стриј ског от па да (ви дје ти: 38.1),
• пре ра ду от па да, ко ји ни је за да љу упо те бу у пре ра ђи вач кој
ин ду стри ји, у ци љу од ла га ња (ви дје ти: 38.2),
• пре ра ду оста та ка и от па да у се кун дар ну си ро ви ну ко ја
зах ти је ва ствар ни тран сфор ма ци о ни про цес (се кун дар на
си ро ви на по год на је за ди рект ну упо тре бу у ин ду стриј ском
про це су, а не ра ди се о го то вом про из во ду), (ви дје ти: 38.3),
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 55
• ра ста вља ње ауто мо би ла, ра чу на ра, те ле ви зо ра и оста ле
опре ме у ци љу ре ци кла же об но вљи вог ма те ри ја ла
(ви дје ти: 38.31),
• ра ста вља ње бро до ва (ви дје ти: 38.31),
• иси је ца ње ауто мо би ла ме ха нич ким про це сом
(ви дје ти: 38.32),
• тр го ви ну на ма ло по лов ним про из во ди ма (ви дје ти: 47.79).
46.9 Не спе ци ја ли зо ва на тр го ви на на ве ли ко
46.90 Не спе ци ја ли зо ва на тр го ви на на ве ли ко
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко раз ли чи тим про из во ди ма без по себ не
спе ци ја ли за ци је.
47 Тр го ви на на ма ло, осим тр го ви не мо тор ним во зи ли ма
и мо то ци кли ма
Ова област об у хва та тр го ви ну на ма ло (про да ја без пре ра де)
но вим и по лов ним пред ме ти ма пре те жно за лич ну по тро шњу ста -
нов ни штва или упо тре бу у до ма ћин ству ко ја се оба вља у про да -
вни ца ма, роб ним ку ћа ма, на штан до ви ма, пу тем по ште и Ин тер -
не та, улич них про да ва ча, тр го вач ких пут ни ка, пу тем по тро шач ких
за дру га итд.
Тр го ви на на ма ло пр во се раз вр ста ва пре ма вр сти про дај ног
мје ста (тр го ви на на ма ло у про дав ни ца ма: гра не: 47.1 до 47.7; тр -
го ви на на ма ло из ван про дав ни ца: гра не 47.8 и 47.9). Тр го ви на на
ма ло у про дав ни ца ма об у хва та и тр го ви ну на ма ло по лов ним
пред ме ти ма (раз ред 47.79). Код тр го ви не на ма ло у про дав ни ца ма
по сто ји да ља раз ли ка из ме ђу спе ци ја ли зо ва не тр го ви не на ма ло
(гра на 47.2 до 47.7) и не спе ци ја ли зо ва не тр го ви не на ма ло (гра на
47.1). На ве де не гра не да ље су по ди је ље не пре ма вр сти (асор ти ма -
ну) про дај них про из во да. Про да ја из ван про дав ни ца раз ли ку је се
пре ма на чи ну на ко ји се оба вља, на при мјер тр го ви на на ма ло на
штан до ви ма и тр жни ца ма (гра на 47.8) и оста ла тр го ви на на ма ло
из ван про дав ни ца, на при мјер на руџ бе по штом, до ста ва куп цу на
кућ ну адре су, про да ја по мо ћу апа ра та за са мо по слу жи ва ње итд.
(гра на 47.9).
Ро ба ко ја се про да је у овој обла сти огра ни че на је и у пра ви лу
се од но си на ро бу ши ро ке по тро шње или тр го ви не на ма ло. Пре -
ма то ме, ро ба ко ја се ина че не про да је у тр го ви ни на ма ло ис кљу -
че на је из ове обла сти (нпр. жи та ри це, ру де, ин ду стриј ске ма ши не
и опре ма, итд.).
Ова област исто та ко об у хва та је ди ни це, по слов не су бјек те,
ко ји се ба ве пре те жно про да јом про из во да ста нов ни штву као што
су лич ни ра чу на ри, про из во ди од па пи ра и пи са ћи при бо ри, бо је
или др во, иако се ови про из во ди не мо ра ју упо тре бља ва ти за лич -
ну по тро шњу или упо тре бу у до ма ћин ству. Ру ко ва ње про из во ди -
ма, ко је је уоби ча је но у тр го ви ни, не ути че на основ не ка рак те ри -
сти ке про из во да (ро бе) и мо же укљу чи ти, на при мјер, сор ти ра ње,
одва ја ње, ми је ша ње и па ко ва ње.
Ова област исто та ко об у хва та тр го ви ну на ма ло пре ко по сред -
ни ка и дје лат но сти аук циј ских ку ћа у ве зи са тр го ви ном на ма ло.
Ова област ис кљу чу је:
• про да ју по љо при вред них про из во да од стра не по љо при -
вред ни ка (ви дје ти: област 01),
• про из вод њу и про да ју про из во да из соп стве не про из вод ње,
ко ја се уоп ште но раз вр ста ва у под руч је пре ра ђи вач ке
ин ду стри је обла сти 10-32,
• тр го ви ну мо тор ним во зи ли ма, мо то ци кли ма и њи хо вим
ди је ло ви ма (ви дје ти: област 45),
• тр го ви ну жи та ри ца ма, ру да ма, си ро вом наф том,
ин ду стриј ским хе ми ка ли ја ма, гво жђем и че ли ком,
ин ду стриј ским ма ши на ма и опре мом (ви дје ти: област 46),
• про да ју хра не и пи ћа за кон зу ми ра ње у ло ка ли ма (на “ли цу
мје ста”) и про да ју хра не ко ја се из но си ван
(ви дје ти: област 56),
• из најм љи ва ње ста нов ни штву про из во да за лич ну по тро шњу
или упо тре бу у до ма ћин ству (ви дје ти: 77.2).
47.1 Тр го ви на на ма ло у не спе ци ја ли зо ва ним
про дав ни ца ма
Ова гра на об у хва та тр го ви ну на ма ло ра зно вр сном ро бом у
истој је ди ни ци (не спе ци ја ли зо ва не про дав ни це) као што су су пер -
мар ке ти или роб не ку ће.
Ова гра на исто та ко об у хва та тр го ви ну на ма ло пре ко за ступ -
ни ка (по сред ни ка).
47.11 Тр го ви на на ма ло у не спе ци ја ли зо ва ним
про дав ни ца ма пре те жно пре храм бе ним про из во ди ма,
пи ћи ма и ду ван ским про из во ди ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло мје шо ви том ро бом, ме ђу ко јом
пре о вла ђу је хра на, пи ћа и ду ван ски про из во ди:
- дје лат но сти про дав ни ца мје шо ви том ро бом, у ко ји ма
се, осим хра не, пи ћа и ду ван ских про из во да, про да ју и
ра зни дру ги про из во ди, као што су одје ћа, на мје штај,
апа ра ти, ме тал на ро ба, ко зме ти ка итд.
47.19 Оста ла тр го ви на на ма ло у не спе ци ја ли зо ва ним
про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло мје шо ви тим про из во ди ма, у ко јој не
пре о вла ђу ју хра на, пи ћа и ду ван ски про из во ди,
• дје лат но сти роб них ку ћа ко је се ба ве про да јом ра зно вр сне
ро бе, укљу чу ју ћи одје ћу, на мје штај, апа ра те, ме тал ну ро бу,
ко зме ти ку, на кит, играч ке, спорт ску опре му итд.
47.2 Тр го ви на на ма ло хра ном, пи ћи ма и ду ван ским
про из во ди ма у спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
Ова гра на исто та ко об у хва та тр го ви ну на ма ло пре ко за ступ -
ни ка (по сред ни ка).
47.21 Тр го ви на на ма ло во ћем и по вр ћем у
спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло свје жим во ћем и по вр ћем,
• тр го ви ну на ма ло при пре мље ним и кон зер ви са ним во ћем и
по вр ћем.
47.22 Тр го ви на на ма ло ме сом и про из во ди ма од ме са у
спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло ме сом и про из во ди ма од ме са
(укљу чу ју ћи ме со пе ра ди).
47.23 Тр го ви на на ма ло ри бом, љу ска ри ма и ме ку шци ма
у спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло ри бом, мор ским пло до ви ма и њи хо вим
про из во ди ма.
47.24 Тр го ви на на ма ло хље бом, ко ла чи ма, про из во ди ма
од бра шна и про из во ди ма од ше ће ра у
спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
47.25 Тр го ви на на ма ло пи ћи ма у спе ци ја ли зо ва ним
про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло пи ћи ма (не за кон зу ми ра ње на “ли цу
мје ста”)
- ал ко хол ним пи ћи ма,
- без ал ко хол ним пи ћи ма.
47.26 Тр го ви на на ма ло про из во ди ма од ду ва на у
спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло ду ва ном,
• тр го ви ну на ма ло про из во ди ма од ду ва на.
47.29 Оста ла тр го ви на на ма ло пре храм бе ним про из во ди ма
у спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло мли јеч ним про из во ди ма и ја ји ма,
• тр го ви ну на ма ло оста лим пре храм бе ним про из во ди ма,
д. н.
47.3 Тр го ви на на ма ло мо тор ним го ри ви ма у
спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
Ова гра на исто та ко об у хва та тр го ви ну на ма ло пре ко за ступ -
ни ка (по сред ни ка).
47.30 Тр го ви на на ма ло мо тор ним го ри ви ма у
спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло го ри ви ма за мо тор на во зи ла и мо то ци кле.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло ма зи ви ма и про из во ди ма за хла ђе ње за
мо тор на во зи ла.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко го ри ви ма (ви дје ти: 46.71),
• тр го ви ну на ма ло га сом у бо ца ма за до ма ћин ство
(за ку ва ње и гри ја ње), (ви дје ти: 47.78).
56 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
47.4 Тр го ви на на ма ло ин фор ма ци о ном и
ко му ни ка ци о ном опре мом у спе ци ја ли зо ва ним
про дав ни ца ма
Ова гра на об у хва та тр го ви ну на ма ло опре мом ин фор ма ци о не
и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је (ICT) као што су ра чу на ри и пе ри -
фер на опре ма, те ле ко му ни ка ци о на опре ма и елек трон ски уре ђа ји
за ши ро ку по тро шњу у спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма.
Ова гра на исто та ко об у хва та тр го ви ну на ма ло пре ко за ступ -
ни ка (по сред ни ка).
47.41 Тр го ви на на ма ло ра чу на ри ма, пе ри фер ним
је ди ни ца ма и софт ве ром у спе ци ја ли зо ва ним
про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло ра чу на ри ма,
• тр го ви ну на ма ло ра чу нар ском пе ри фер ном опре мом,
• тр го ви ну на ма ло кон зо ла ма за ви део-игре,
• тр го ви ну на ма ло стан дард ним софт ве ром, укљу чу ју ћи
ви део-игре.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло пра зним тра ка ма и дис ко ви ма
(ви дје ти: 47.63).
47.42 Тр го ви на на ма ло те ле ко му ни ка ци о ном опре мом
у спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло мо бил ним те ле фо ни ма.
47.43 Тр го ви на на ма ло аудио и ви део опре мом у
спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло ра дио и те ле ви зиј ском опре мом,
• тр го ви ну на ма ло аудио и ви део опре мом,
• тр го ви ну на ма ло CD и DVD уре ђа ји ма.
47.5 Тр го ви на на ма ло оста лом опре мом за до ма ћин ство
у спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
Ова гра на об у хва та тр го ви ну на ма ло опре мом за до ма ћин ство
као што су тек стил, ро ба од гво жђа, те пи си, елек трич ни апа ра ти за
до ма ћин ство или на мје штај, у спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма.
Ова гра на исто та ко об у хва та тр го ви ну на ма ло пре ко за ступ -
ни ка (по сред ни ка).
47.51 Тр го ви на на ма ло тек сти лом у спе ци ја ли зо ва ним
про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло тка ни на ма,
• тр го ви ну на ма ло кон цем за пле те ње,
• тр го ви ну на ма ло основ ним ма те ри ја лом (под ло гом) за
из ра ду те пи ха, го бле на или за ве зе ње,
• тр го ви ну на ма ло тек сти лом,
• тр го ви ну на ма ло по за ман те ри јом и при бо ром: игла ма,
кон ци ма за ши ве ње итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло одје ћом (ви дје ти: 47.71).
47.52 Тр го ви на на ма ло ро бом од ме та ла, бо ја ма и ста клом
у спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло ро бом од ме та ла,
• тр го ви ну на ма ло бо ја ма, пре ма зи ма и ла ко ви ма,
• тр го ви ну на ма ло рав ним ста клом,
• тр го ви ну на ма ло оста лим гра ђе вин ским ма те ри ја лом као
што су ци гле, др во, са ни тар на опре ма, сто ла ри ја од свих
вр ста ма те ри ја ла,
• тр го ви ну на ма ло ма те ри ја лом и опре мом “ура ди сам”.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло ко са чи ца ма за тра ву,
• тр го ви ну на ма ло са у на ма.
47.53 Тр го ви на на ма ло те пи си ма и про сти ра чи ма за под,
зид ним и под ним обло га ма у
спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло те пи си ма и про сти ра чи ма за под,
• тр го ви ну на ма ло за сто ри ма и за вје са ма,
• тр го ви ну на ма ло зид ним та пе та ма и под ним обло га ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло плу те ним пло ча ма за об ла га ње по до ва
(ви дје ти: 47.52).
47.54 Тр го ви на на ма ло елек трич ним апа ра ти ма за
до ма ћин ство у спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло аудио и ви део опре мом (ви дје ти: 47.43).
47.59 Тр го ви на на ма ло на мје шта јем, опре мом за ра свје ту
и оста лим про из во ди ма за до ма ћин ство, у
спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло на мје шта јем за до ма ћин ство,
• тр го ви ну на ма ло опре мом за ра свје ту,
• тр го ви ну на ма ло ку хињ ским по су ђем, при бо ром за је ло,
пред ме ти ма од гли не, ста кла, пор це ла на и ке ра ми ке,
• тр го ви ну на ма ло про из во ди ма од др ве та, плу та и пру ћа,
• тр го ви ну на ма ло не е лек трич ним апа ра ти ма за
до ма ћин ство,
• тр го ви ну на ма ло му зич ким ин стру мен ти ма и му зи ка ли ја ма
(нот ним за пи си ма),
• тр го ви ну на ма ло без бјед но сним аларм ним си сте ми ма као
што су кљу ча о ни це, се фо ви и без бјед но сни пре тин ци
(тре зо ри), без услу ге уград ње или одр жа ва ња,
• тр го ви ну на ма ло пред ме ти ма и опре мом за до ма ћин ство,
д. н.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло ан ти кви те ти ма (ви дје ти: 47.79).
47.6 Тр го ви на на ма ло про из во ди ма за кул ту ру и
ре кре а ци ју у спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
Ова гра на об у хва та тр го ви ну на ма ло про из во ди ма за кул ту ру
и ре кре а ци ју, као што су књи ге, но ви не, му зич ки и ви део за пи си,
спорт ске опре ме, игре и играч ке у спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца -
ма.
Ова гра на исто та ко об у хва та тр го ви ну на ма ло пре ко за ступ -
ни ка (по сред ни ка).
47.61 Тр го ви на на ма ло књи га ма у спе ци ја ли зо ва ним
про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло књи га ма свих вр ста.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло по лов ним и ан ти кви тет ним књи га ма
(ви дје ти: 47.79).
47.62 Тр го ви на на ма ло но ви на ма, па пи ром и пи са ћим
при бо ром у спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло при бо ром за кан це ла ри је као што су
олов ке, хе миј ске олов ке, па пир итд.
47.63 Тр го ви на на ма ло му зич ким и ви део за пи си ма у
спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло му зич ким за пи си ма, аудио-тра ка ма,
CD-има и аудио-ка се та ма,
• тр го ви ну на ма ло ви део-тра ка ма и DVD-има.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло пра зним тра ка ма и дис ко ви ма.
47.64 Тр го ви на на ма ло спорт ском опре мом у
спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло спорт ском опре мом, при бо ром за
ри бо лов, опре мом за кам по ва ње, чам ци ма и би ци кли ма.
47.65 Тр го ви на на ма ло игра ма и играч ка ма у
спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло игра ма и играч ка ма (из ра ђе не од свих
ма те ри ја ла).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло кон зо ла ма за ви део-игре (ви дје ти: 47.41),
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 57
• тр го ви ну на ма ло стан дард ним софт ве ром, укљу чу ју ћи
ви део-игре (ви дје ти: 47.41).
47.7 Тр го ви на на ма ло оста лом ро бом у спе ци ја ли зо ва ним
про дав ни ца ма
Ова гра на об у хва та дје лат но сти спе ци ја ли зо ва них про дав ни ца
ко је се ба ве про да јом од ре ђе них гру па про из во да ко ји ни су об у -
хва ће ни у дру гим ди је ло ви ма кла си фи ка ци је, као што су: одје ћа,
обу ћа и про из во ди од ко же; фар ма це ут ски про из во ди и ме ди цин -
ски пре па ра ти; са то ви; су ве ни ри; сред ства за чи шће ње; оруж је;
цви је ће; кућ ни љу бим ци и оста ло. Исто та ко, у ову гра ну се укљу -
чу је тр го ви на на ма ло по лов ном ро бом у спе ци ја ли зо ва ним про -
дав ни ца ма.
Ова гра на исто та ко об у хва та тр го ви ну на ма ло пре ко за ступ -
ни ка (по сред ни ка).
47.71 Тр го ви на на ма ло одје ћом у спе ци ја ли зо ва ним
про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло одје ћом,
• тр го ви ну на ма ло про из во ди ма од кр зна,
• тр го ви ну на ма ло при бо ром за одје ћу као што су ру ка ви це,
кра ва те, на ра ме ни це итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло тек сти лом (ви дје ти: 47.51).
47.72 Тр го ви на на ма ло обу ћом и ро бом од ко же у
спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло обу ћом,
• тр го ви ну на ма ло про из во ди ма од ко же,
• тр го ви ну на ма ло при бо ром за пу то ва ње од ко же и
вје штач ке ко же.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло спе ци јал ном спорт ском обу ћом као што
су ски ја шке ци пе ле (пан це ри це), (ви дје ти: 47.64).
47.73 Апо те ке
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло фар ма це ут ским про из во ди ма.
47.74 Тр го ви на на ма ло ме ди цин ском ро бом и ор то пед ским
по ма га ли ма у спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
47.75 Тр го ви на на ма ло ко зме тич ким и то а лет ним
пре па ра ти ма у спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло пар фе ми ма, ко зме тич ким и то а лет ним
про из во ди ма.
47.76 Тр го ви на на ма ло цви је ћем, сад ни ца ма, сје ме њем,
ђу бри вом, кућ ним љу бим ци ма и хра ном за кућ не
љу бим це у спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
47.77 Тр го ви на на ма ло са то ви ма и на ки том у
спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
47.78 Оста ла тр го ви на на ма ло но вом ро бом у
спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло фо то граф ском, оп тич ком и пре ци зном
опре мом,
• дје лат но сти оп ти ча ра,
• тр го ви ну на ма ло су ве ни ри ма, ру ко тво ри на ма и
ре ли гиј ским про из во ди ма,
• дје лат но сти про дај них умјет нич ких га ле ри ја,
• тр го ви ну на ма ло лож-уљем за до ма ћин ство, га сом у
бо ца ма, угљем и огрев ним др ве том,
• тр го ви ну на ма ло оруж јем и му ни ци јом,
• тр го ви ну на ма ло фи ла те ли стич ким мар ка ма и ко ва ни ца ма,
• тр го ви ну на ма ло услу га ма про дај них умјет нич ких
га ле ри ја (умјет ни на ма),
• тр го ви ну на ма ло не пре храм бе ним про из во ди ма, д. н.
47.79 Тр го ви на на ма ло по лов ном ро бом у
спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло по лов ним књи га ма,
• тр го ви ну на ма ло оста лим по лов ним про из во ди ма,
• тр го ви ну на ма ло ан ти кви те ти ма,
• дје лат но сти аук циј ских ку ћа ко је се од но се на тр го ви ну
на ма ло.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло по лов ним мо тор ним во зи ли ма
(ви дје ти: 45.1),
• дје лат но сти аук ци ја пу тем Ин тер не та и оста ле аук ци је
из ван про дај ног про сто ра (у ве зи са тр го ви ном на ма ло),
(ви дје ти: 47.91, 47.99),
• дје лат но сти за ла га о ни ца (ви дје ти: 64.92).
47.8 Тр го ви на на ма ло на те зга ма и пи ја ца ма
Ова гра на об у хва та тр го ви ну на ма ло би ло ко јом вр стом но вих
или по лов них про из во да ве ћи ном на по крет ним те зга ма дуж јав -
них са о бра ћај ни ца или на стал ном мје сту на пи ја ца ма.
Ова гра на исто та ко об у хва та тр го ви ну на ма ло пре ко за ступ -
ни ка (по сред ни ка).
47.81 Тр го ви на на ма ло хра ном, пи ћи ма и ду ван ским
про из во ди ма на те зга ма и пи ја ца ма
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло при пре мље ном хра ном за кон зу ма ци ју
на “ли цу мје ста” (ви дје ти: 56.10).
47.82 Тр го ви на на ма ло тек сти лом, одје ћом и обу ћом на
те зга ма и пи ја ца ма
47.89 Тр го ви на на ма ло оста лом ро бом на те зга ма и
пи ја ца ма
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло оста лом ро бом на те зга ма и пи ја ца ма као
што су:
- те пи си и про стир ке,
- књи ге,
- игре и играч ке,
- апа ра ти за до ма ћин ство и елек трон ски уре ђа ји за
ши ро ку по тро шњу,
- му зич ки и ви део за пи си.
47.9 Тр го ви на на ма ло из ван про дав ни ца, те зги и пи ја ца
Ова гра на об у хва та дје лат но сти тр го ви не на ма ло пре ко по -
ште, Ин тер не та, про да јом од вра та до вра та, тј. дје лат ност тр го -
вач ких пут ни ка, по мо ћу апа ра та за са мо по слу жи ва ње (ауто ма та)
итд.
Ова гра на исто та ко об у хва та тр го ви ну на ма ло пре ко за ступ -
ни ка (по сред ни ка).
47.91 Тр го ви на на ма ло пре ко по ште или Ин тер не та
Овај раз ред об у хва та дје лат но сти тр го ви не на ма ло пре ко по -
ште или Ин тер не та, тј. дје лат но сти тр го ви не на ма ло ка да ку пац
до но си од лу ку о ку по ви ни на осно ву огла са, ка та ло га, ин фор ма -
ци је до би је не са ин тер нет ских стра ни ца или не ких дру гих об ли ка
огла ша ва ња. Ку пац на ру чу је про из во де по штом, те ле фо ном или
пре ко Ин тер не та (обич но по мо ћу по себ них ме то да на ру чи ва ња
ко је се на ла зе на ин тер нет ским стра ни ца ма). Ку пље ни про из во ди
се мо гу пре у зе ти ди рект но са Ин тер не та или се фи зич ки до пре ма -
ју куп цу (на ру чи о цу).
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло би ло ко јом вр стом про из во да пре ко
по ште,
• тр го ви ну на ма ло би ло ко јом вр стом про из во да пре ко
Ин тер не та.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• ди рект ну про да ју пре ко те ле ви зи је, ра ди ја и те ле фо на,
• аук циј ску про да ју пре ко Ине тр не та у ве зи са тр го ви ном
на ма ло.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло мо тор ним во зи ли ма, ди је ло ви ма и
при бо ром за мо тор на во зи ла пре ко Ин тер не та
(ви дје ти: гра не 45.1, 45.3),
• тр го ви ну на ма ло мо то ци кли ма, ди је ло ви ма и при бо ром
за мо то ци кле пре ко Ин тер не та (ви дје ти: 45.40).
47.99 Оста ла тр го ви на на ма ло из ван про дав ни ца,
те зги и пи ја ца
Овај раз ред укљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло би ло ко јом вр стом про из во да ко ја ни је
укљу че на у прет ход ним раз ре ди ма:
- ди рект ну про да ју или про да ју пре ко тр го вач ких
пут ни ка,
58 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
- про да ју по мо ћу апа ра та за са мо по слу жи ва ње
(ауто ма та),
• ди рект ну про да ју го ри ва (лож-уља, др ве та за ло же ње, итд.),
уз до ста ву куп цу,
• аук ци ју из ван про дав ни ца (у ве зи са тр го ви ном на ма ло,
осим Ин тер не та),
• тр го ви ну на ма ло пре ко по сред ни ка (аге на та),
(из ван про дав ни ца).
ПОД РУЧ ЈЕ H - СА О БРА ЋАЈ И СКЛА ДИ ШТЕ ЊЕ
Ово под руч је об у хва та дје лат но сти у ве зи са оба вља њем пут -
нич ког или роб ног пре во за, би ло ре дов ног или ван ред ног, же ље -
зни цом, цје во во дом, пу те ви ма, во дом или ва зду хом и пра те ће дје -
лат но сти на тер ми на ли ма и пар ки ра ли шти ма, пре то вар те ре та,
скла ди ште ње итд. Ово под руч је об у хва та из најм љи ва ње пре во -
зних сред ста ва и опре ме са во за чем или пре во зни ком. Исто та ко је
об у хва ће на по штан ска и ку рир ска дје лат ност.
Ово под руч је ис кљу чу је:
• ге не рал ни ре монт или по прав ку пре во зних сред ста ва, осим
мо тор них во зи ла (ви дје ти: гра ну 33.1),
• из град њу, одр жа ва ње и по прав ку пу те ва, же ље знич ких
пру га, лу ка, аеро дро ма (ви дје ти: област 42),
• одр жа ва ње и по прав ку мо тор них во зи ла (ви дје ти: 45.20),
• из најм љи ва ње пре во зних сред ста ва или опре ме без во за ча
или пре во зни ка (ви дје ти: 77.1, 77.3).
49 Коп не ни са о бра ћај и цје во вод ни тран спорт
Ова област об у хва та пре воз пут ни ка или ро бе друм ским и же -
ље знич ким са о бра ћа јем, као и пре воз ро бе цје во во ди ма.
49.1 Пре воз пут ни ка же ље зни цом, ме ђу град ски
49.10 Пре воз пут ни ка же ље зни цом, ме ђу град ски
Овај раз ред укљу чу је:
• же ље знич ки пре воз пут ни ка глав ном же ље знич ком мре жом,
раз мје ште ном ве ћим ге о граф ским под руч јем,
• же ље знич ки пре воз пут ни ка ме ђу град ском же ље зни цом,
• дје лат но сти ко ла за спа ва ње или ко ла за ру ча ва ње као
ин те гри са не дје лат но сти же ље знич ких пред у зе ћа.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пре воз пут ни ка град ским и при град ским пре во зним
си сте ми ма (ви дје ти: 49.31),
• дје лат но сти пут нич ког тер ми на ла (ви дје ти: 52.21),
• рад же ље знич ке ин фра струк ту ре; при па да ју ће дје лат но сти
ко ја се од но си на укљу чи ва ње и ма не ври са ње
(ви дје ти: 52.21),
• дје лат но сти ко ла за спа ва ње или ко ла за ру ча ва ње ка да
их оба вља ју са мо стал не је ди ни це (ви дје ти: 55.90, 56.10).
49.2 Пре воз ро бе же ље зни цом
49.20 Пре воз ро бе же ље зни цом
Овај раз ред укљу чу је:
• пре воз ро бе глав ном же ље знич ком мре жом, као и пре воз
ро бе на крат ким ре ла ци ја ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• скла ди ште ње (ви дје ти: 52.10),
• дје лат ност роб них тер ми на ла (ви дје ти: 52.21),
• рад же ље знич ке ин фра струк ту ре; при па да ју ће дје лат но сти
ко је се од но се на при кљу чи ва ње (пре коп ча ва ње) и
ма не ври са ње (ви дје ти: 52.21),
• дје лат ност пре то ва ра те ре та (ви дје ти: 52.24).
49.3 Оста ли коп не ни пре воз пут ни ка
Ова гра на об у хва та све дје лат но сти коп не ног пре во за пут ни -
ка, осим же ље знич ког. Исто та ко је об у хва ћен же ље знич ки пре воз
као дио град ског и при град ског пре во зног си сте ма.
49.31 Град ски и при град ски коп не ни пре воз пут ни ка
Овај раз ред укљу чу је:
• коп не ни пре воз пут ни ка град ским и при град ским пре во -
зним си сте ми ма. Ов дје се мо гу укљу чи ти раз ли чи ти об ли ци коп -
не ног пре во за, као што су: ауто бу си, трам ва ји, улич на во зи ла,
тро леј бу си, под зем на же ље зни ца, над зем на же ље зни ца итд. Са о -
бра ћај на дје лат ност обич но се оба вља на ре дов ним ли ни ја ма
сли је де ћи утвр ђе ни во зни ред, пре у зи ма ју и пре во зе пут ни ке на
утвр ђе ним ста ни ца ма.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• ли ни је од гра да до аеро дро ма или од гра да до ста ни це, же -
ље знич ке или ауто бу ске ста ни це,
• дје лат но сти ус пи ња ча, жи ча ра итд. ако су дио град ског и
при град ског коп не ног тран зит ног си сте ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пре воз пут ни ка ме ђу град ском же ље зни цом (ви дје ти: 49.10).
49.32 Так си пре воз
Овај раз ред укљу чу је:
• оста ло из најм љи ва ње лич них ауто мо би ла са во за чем.
49.39 Оста ли коп не ни пре воз пут ни ка, д. н.
Овај раз ред укљу чу је:
• оста ли коп не ни пре воз пут ни ка:
- ре дов ни ауто бу ски пре воз на ду ге дис тан це,
тј. ме ђу град ски,
- чар тер ске во жње, из ле ти и дру ге по вре ме не пре во зне
услу ге,
- пре во зна сред ства уну тар аеро дро ма,
• рад жи ча ра, ус пи ња ча, ски ја шких жи ча ра и ски-лиф то ва
ако ни су дио град ског или при град ског тран зит ног си сте ма.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• пре воз школ ским ауто бу си ма и ауто бу си ма за пре воз
рад ни ка на по сао,
• пре воз пут ни ка во зи ли ма по мо ћу људ ске или жи во тињ ске
сна ге (рик ше или за пре жна ко ла).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пре воз во зи ли ма хит не ме ди цин ске по мо ћи
(ви дје ти: 86.90).
49.4 Друм ски пре воз ро бе и услу ге пре се ље ња
Ова гра на об у хва та цје ло куп ни коп не ни пре воз ро бе осим же -
ље знич ког.
49.41 Друм ски пре воз ро бе
Овај раз ред укљу чу је:
• цје ло куп ни друм ски пре воз:
- пре воз бал ва на,
- пре воз сто ке,
- пре воз за мр зну тих про из во да,
- пре воз те шких те ре та,
- пре воз ра су тог те ре та, об у хва та ју ћи пре воз ци стер на ма
и при ку пља ње мли је ка на фар ма ма,
- пре воз ауто мо би ла,
- пре воз от па да и от пад ног ма те ри ја ла, без при ку пља ња
или од ла га ња.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• из најм љи ва ње ка ми о на са во за чем,
• пре воз ро бе во зи ли ма по мо ћу људ ске или жи во тињ ске
сна ге (рик ше или за пре жна ко ла).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пре воз тру па ца уну тар шу ме, као дио услу ге у ве зи са
сје чом др ве та (ви дје ти: 02.40),
• ди стри бу ци ју во де ка ми о ни ма (ви дје ти: 36.00),
• рад уре ђа ја за пре то вар ро бе на тер ми на ли ма
(ви дје ти: 52.21),
• дје лат но сти ам ба ла жи ра ња и па ко ва ња за пре воз
(ви дје ти: 52.29),
• по штан ске и ку рир ске дје лат но сти (ви дје ти: 53.10 и 53.20),
• пре воз от па да, као са став ни дио дје лат но сти при ку пља ња
от па да ко ју оба вља ју спе ци ја ли зо ва на пред у зе ћа
(ви дје ти: 38.11, 38.12).
49.42 Услу ге пре се ље ња
Овај раз ред укљу чу је:
• услу ге пре се ље ња по слов них су бје ка та или до ма ћин ста ва
коп не ним (друм ским) пре во зом.
49.5 Цје во вод ни тран спорт
49.50 Цје во вод ни тран спорт
Овај раз ред укљу чу је:
• тран спорт га са, теч но сти, во де, емул зи је и дру гих
про из во да пре ко цје во во да.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• рад пумп них ста ни ца.
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 59
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ди стри бу ци ју при род ног или про из ве де ног га са, па ре или
во де (ви дје ти: 35.22, 35.30 и 36.00),
• тран спорт теч но сти ка ми о ни ма (ви дје ти: 49.41).
50 Во де ни са о бра ћај
Ова област об у хва та пре воз пут ни ка или ро бе во дом, би ло да
се ра ди о ре дов ном или ван ред ном пре во зу. Исто та ко, у ову
област спа да и ву ча или гу ра ње бро до ва, из ле ти, кру жна пу то ва ња
и раз гле да ње бро дом, пре воз тра јек ти ма, так си ји ма итд. Иако је
мје сто ин ди ка тор за раз два ја ње мор ског од слат ко вод ног пре во за,
од лу чу ју ћи фак тор за пра во је вр ста плов ног објек та ко ји се упо -
тре бља ва. Пре воз плов ним објек том на мо ру раз вр ста ва се у гра -
не 50.1 и 50.2, док се пре воз ко ји се од ви ја дру гим вр ста ма плов -
них обје ка та раз вр ста ва у гра не 50.3 и 50.4.
Ова област ис кљу чу је дје лат но сти ре сто ра на и ба ро ва на па -
лу ба ма бро да (ви дје ти: раз ре де 56.10 и 56.30), ако их оба вља ју
одво је не је ди ни це (по слов ни су бјек ти).
50.1 По мор ски и при о бал ни пре воз пут ни ка
Ова гра на об у хва та пре воз пут ни ка плов ним објек ти ма ко ји су
на ми је ње ни за пре воз мо рем или при о ба љем. Исто та ко, у ову гра -
ну спа да пре воз пут ни ка на ве ли ким је зе ри ма итд. ка да се упо тре -
бља ва ју исте вр сте плов них обје ка та.
50.10 По мор ски и при о бал ни пре воз пут ни ка
Овај раз ред укљу чу је:
• пре воз пут ни ка мо рем и при о ба љем, ре дов но или ван ред но:
- пре воз бро до ви ма или чам ци ма за из ле те, кру жна
пу то ва ња или раз гле да ња (кр ста ре ња),
- пре воз тра јек ти ма, так си ји ма на во ди итд. 
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• из најм љи ва ње бро до ва за ра зо но ду са по са дом за пре воз
мо рем и при о ба љем (нпр. за ри бо лов).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• дје лат но сти ре сто ра на и ба ро ва на бро до ви ма, ка да
оба вља ју одво је не је ди ни це (по слов ни су бјек ти)
(ви дје ти: 56.10 и 56.30),
• из најм љи ва ње ча ма ца и је дри ли ца за ра зо но ду, без по са де
(ви дје ти: 77.21),
• из најм љи ва ње ко мер ци јал них бро до ва или ча ма ца, без
по са де (ви дје ти: 77.34),
• дје лат ност “коц кар ни ца на во ди” (ви дје ти: 92.00).
50.2 По мор ски и при о бал ни пре воз ро бе
Ова гра на об у хва та по мор ски пре воз ро бе плов ним објек ти ма
ко ји су на ми је ње ни за пре воз мо рем или при о ба љем. Исто та ко, у
ову гра ну спа да пре воз ро бе на ве ли ким је зе ри ма итд. ка да се упо -
тре бља ва ју исте вр сте плов них обје ка та.
50.20 По мор ски и при о бал ни пре воз ро бе
Овај раз ред укљу чу је:
• пре воз ро бе мо рем или при о ба љем, ре дов но или ван ред но,
• пре воз ву чом (те гле њем) или гу ра њем бар жи, мор ске
плат фор ме за бу ше ње и екс пло а та ци ју наф те.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• из најм љи ва ње плов них обје ка та са по са дом за мор ски и
обал ски пре воз ро бе.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• скла ди ште ње ро бе (ви дје ти: 52.10),
• рад лу ка и дру ге по моћ не дје лат но сти као што су: ве зи ва ње
бро да (при ста ја ње), луч ко пи ло ти ра ње, пре воз те ре та
по мо ћу те гља ча, спа са ва ње плов них обје ка та
(ви дје ти: 52.22),
• пре то вар те ре та (ви дје ти: 52.24),
• из најм љи ва ње ко мер ци јал них бро до ва или ча ма ца,
без по са де (ви дје ти: 77.34).
50.3 Пре воз пут ни ка уну тра шњим во де ним пу те ви ма
Ова гра на об у хва та пре воз пут ни ка уну тра шњим во де ним пу -
те ви ма, об у хва та ју ћи плов не објек те ко ји ни су по год ни за пре воз
мо рем.
50.30 Пре воз пут ни ка уну тра шњим во де ним пу те ви ма
Овај раз ред укљу чу је:
• пре воз пут ни ка ри је ка ма, ка на ли ма, је зе ри ма и оста лим
уну тра шњим во де ним пу те ви ма, укљу чу ју ћи пре воз уну тар
лу ка и до ко ва (при ста ни шта).
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• из најм љи ва ње бро до ва за ра зо но ду са по са дом за пре воз
на уну тра шњим во де ним пу те ви ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• из најм љи ва ње ча ма ца и је дри ли ца за ра зо но ду, без по са де
(ви дје ти: 77.21).
50.4 Пре воз ро бе уну тра шњим во де ним пу те ви ма
Ова гра на об у хва та пре воз ро бе уну тра шњим во де ним пу те ви -
ма, об у хва та ју ћи плов не објек те ко ји ни су по год ни за пре воз мо -
рем. 
50.40 Пре воз ро бе уну тра шњим во де ним пу те ви ма
Овај раз ред укљу чу је:
• пре воз ро бе ри је ка ма, ка на ли ма, је зе ри ма и дру гим
уну тра шњим во де ним пу те ви ма, об у хва та ју ћи пре воз
уну тар лу ка и до ко ва (при ста ни шта).
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• из најм љи ва ње плов них обје ка та са по са дом за пре воз ро бе
уну тра шњим во де ним пу те ви ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пре то вар те ре та (ви дје ти: 52.24),
• из најм љи ва ње ко мер ци јал них бро до ва или ча ма ца, без
по са де (ви дје ти: 77.34).
51 Ва зду хо плов ни са о бра ћај
Ова област об у хва та пре воз пут ни ка или ро бе ва зду хом или
све ми ром.
Oва област ис кљу чу је:
• за пра ши ва ње усје ва (ви дје ти: 01.61),
• ре монт ави о на и ави он ских мо то ра (ви дје ти: 33.16),
• рад аеро дро ма (ва зду хо плов них лу ка), (ви дје ти: 52.23),
• ре кла ми ра ње из ва зду ха (ви дје ти: 73.11),
• сни ма ње из ва зду ха (аеро фо то сни ма ње), (ви дје ти: 74.20).
51.1 Ва зду хо плов ни пре воз пут ни ка
51.10 Ва зду хо плов ни пре воз пут ни ка
Овај раз ред укљу чу је:
• ва зду хо плов ни пре воз пут ни ка на ре дов ним ли ни ја ма и
пре ма ре дов ном ре ду ле те ња,
• чар тер-ле то ве за пут ни ке,
• па но рам ско раз гле да ње из ва зду ха.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• из најм љи ва ње опре ме и ва зду шних пре во зних сред ста ва
са ру ко ва о цем за по тре бе пре во за пут ни ка,
• оста ле дје лат но сти ва зду шног пре во за као што су:
- пре воз пут ни ка ко ји оба вља ју аеро клу бо ви у ци љу
обу ке или ра зо но де.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• из најм љи ва ње опре ме и ва зду шних пре во зних сред ста ва
за ва зду шни пре воз без ру ко ва о ца (ви дје ти: 77.35).
51.2 Ва зду хо плов ни пре воз ро бе и ва си он ски са о бра ћај
51.21 Ва зду хо плов ни пре воз ро бе
Овај раз ред укљу чу је:
• ва зду хо плов ни пре воз ро бе ре дов ним ли ни ја ма и пре ма
ре дов ном ре ду ле те ња,
• ван ред ни ва зду хо плов ни пре воз ро бе.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• из најм љи ва ње опре ме и ва зду хо плов них пре во зних
сред ста ва са ру ко ва о цем за по тре бе ва зду хо плов ног
пре во за ро бе.
51.22 Ва си он ски пре воз
Овај раз ред укљу чу је:
• лан си ра ње са те ли та и ва си он ских ле тје ли ца,
• ва си он ски пре воз ро бе и пут ни ка.
52 Скла ди ште ње и по моћ не дје лат но сти у са о бра ћа ју
Ова област об у хва та скла ди ште ње и по моћ не дје лат но сти за
пре воз као што су дје лат ност пре во зне ин фра струк ту ре (нпр. аеро -
дро ми, мор ске лу ке, ту не ли, мо сто ви итд.) и дје лат но сти аген ци ја
за пре воз и пре то вар те ре та.
52.1 Скла ди ште ње ро бе
52.10 Скла ди ште ње ро бе
Овај раз ред укљу чу је:
• рад скла ди шта и скла ди шних обје ка та за све вр сте ро бе:
- си ло са за жи та ри це, скла ди шта за мје шо ви ту ро бу,
рас хлад них скла ди шта, скла ди шта ци стер ни
(тан ко ва) итд.
60 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• скла ди ште ње ро ба у спољ но тр го вин ским (сло бод ним)
зо на ма,
• ко мо ре за на гло за мр за ва ње.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пар ки ра ли шта (ви дје ти: 52.21),
• дје лат но сти про сто ра опре мље ног за соп стве но
скла ди ште ње (ви дје ти: 68.20),
• из најм љи ва ње пра зних про сто ра (ви дје ти: 68.20).
52.2 По моћ не дје лат но сти у са о бра ћа ју
Ова гра на об у хва та пра те ће дје лат но сти у пре во зу пут ни ка
или ро ба као што је рад ди је ло ва пре во зне ин фра струк ту ре или
дје лат но сти ко је се од но се на ру ко ва ње те ре ти ма при је, по сли је
или из ме ђу по је ди них пре во зних сег ме на та. Об у хва ће ни су рад и
одр жа ва ње цје ло куп не пре во зне опре ме.
52.21 Услу жне дје лат но сти у коп не ном са о бра ћа ју
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти ко је се од но се на коп не ни пре воз пут ни ка,
жи во ти ња или ро бе:
- рад тер ми на ла као што су же ље знич ке ста ни це,
ауто бу ске ста ни це и ста ни це за рас по ре ђи ва ње ро бе,
- услу ге же ље знич ке ин фра струк ту ре,
- услу жне дје лат но сти на пу те ви ма, мо сто ви ма,
ту не ли ма, пар ки ра ли шти ма или јав ним га ра жа ма,
пар ки ра ли шти ма за би ци кле, у скла ди шти ма за
камп-ку ћи це то ком зи ме,
• при кљу чи ва ње (пре коп ча ва ње) и ма не ври са ње,
• ву чу во зи ла и по моћ на пу те ви ма,
• ву чу ва го на (во зо ва).
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• утеч ња ва ње га са за по тре бе пре во за.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пре то вар те ре та (ви дје ти: 52.24).
52.22 Услу жне дје лат но сти у во де ном са о бра ћа ју
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти у ве зи са во де ним пре во зом пут ни ка,
жи во ти ња или ро бе:
- рад тер ми на ла као што су лу ке и при ста ни шта,
- рад уста ва (пре вод ни ца) на во де ним то ко ви ма итд.,
- дје лат но сти на ви га ци је, луч ко пи ло ти ра ње и
при ста ја ње бро до ва,
- дје лат но сти пре во за те ре та те гља чи ма (бар жа ма),
дје лат но сти спа са ва ња бро до ва,
- дје лат но сти свје ти о ни ка.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пре то вар те ре та (ви дје ти: 52.24),
• рад ма ри на (ви дје ти: 93.29).
52.23 Услу жне дје лат но сти у ва зду хо плов ном са о бра ћа ју
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти ко је се од но се на ва зду хо плов ни пре воз
пут ни ка, жи во ти ња или ро бе:
- рад тер ми на ла као што су тер ми на ли ави он ских
са о бра ћај них ли ни ја итд.,
- дје лат но сти аеро дро ма и кон тро ле ле та,
- услу жне дје лат но сти на уз ле ти шти ма аеро дро ма
(на зе мљи) итд.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• услу ге га ше ња по жа ра и про тив по жар не за шти те на
аеро дро ми ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пре то вар те ре та (ви дје ти: 52.24),
• рад шко ла за ле те ње (ви дје ти: 85.32, 85.53).
52.24 Пре то вар те ре та
Овај раз ред укљу чу је:
• уто вар и ис то вар те ре та или пут нич ке пр тља ге без об зи ра
на вр сту пре во за ко ји се упо тре бља ва,
• уто вар у пот па лу бље,
• уто вар и ис то вар те ре та са же ље знич ких ва го на.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• рад тер ми на ла (ви дје ти: 52.21, 52.22 и 52.23).
52.29 Оста ле по моћ не дје лат но сти у пре во зу
Овај раз ред укљу чу је:
• от пре ма ње те ре та, укљу чу ју ћи шпе ди циј ске дје лат но сти,
• ор га ни за ци ју пре во за же ље зни цом, пу те ви ма, мо рем или
ва зду хом,
• ор га ни за ци ју груп них и ин ди ви ду ал них ис по ру ка
(укљу чу ју ћи по ди за ње и ис по ру ку ро бе и груп ну
ис по ру ку),
• из да ва ње и до ба вља ње тран спорт не до ку мен та ци је и
то вар них ли сто ва,
• дје лат но сти ца рин ских за ступ ни ка,
• дје лат но сти пре ко мор ских шпе ди ци ја и аген ци ја за
ва зду шни уто вар те ре та (авио шпе ди ци ја),
• по сре до ва ње про сто ри ма за од ла га ње те ре та у брод ским
и ва зду хо плов ним лу ка ма,
• дје лат но сти ру ко ва ња ро бом, нпр. при вре ме но па ко ва ње
ро бе ис кљу чи во ра ди за шти те ро бе у пе ри о ду тран зи та,
пре па ко ва ње, узи ма ње узор ка, ва га ње ро бе.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ку рир ске дје лат но сти (ви дје ти: 53.20),
• пру жа ње услу га оси гу ра ња за друм ски, по мор ски и авио
са о бра ћај (ви дје ти: 65.12),
• дје лат но сти пут нич ких аген ци ја (ви дје ти: 79.11),
• дје лат но сти тур-опе ра то ра (ви дје ти: 79.12),
• по моћ не дје лат но сти у ту ри зму (ви дје ти: 79.90).
53 По штан ске и ку рир ске дје лат но сти
Ова област об у хва та по штан ске и ку рир ске дје лат но сти као
што су при јем, пре воз и ис по ру ка по ште и па ке та у скла ду са ра -
зли чи тим уго во ри ма.
Ло кал на ис по ру ка и услу ге ку ри ра исто та ко су укљу че не.
53.1 Дје лат но сти пру жа ња уни вер зал них по штан ских
услу га
53.10 Дје лат но сти пру жа ња уни вер зал них по штан ских
услу га
Овај раз ред об у хва та дје лат но сти пру жа ња уни вер зал них по -
штан ских услу га од стра не јед ног или ви ше да ва о ца уни вер зал них
по штан ских услу га. Услу ге об у хва та ју упо тре бу је дин стве не по -
штан ске мре же, об у хва та ју ћи мје ста за при јем по штан ских по -
шиљ ки, про стор са опре мом за сор ти ра ње и об ра ду по шиљ ки, до -
ста вља ње по шиљ ки по штом кан це ла ри ја ма за при хва та ње и ис по -
ру ку по ште. Ис по ру ка мо же об у хва та ти пи сме не по шиљ ке, на
при мјер пи сма, раз глед ни це, штам пу (но ви не, ча со пи се, огла се,
итд.), ма ле па ке те, ро бу или до ку мен те. Исто та ко су об у хва ће не
дру ге услу ге нео п ход не да по др же пре нос уни вер зал них по штан -
ских услу га.
Овај раз ред укљу чу је:
• при хва та ње, сор ти ра ње, пре воз и ис по ру ка (до ма ћих или
ме ђу на род них) пи сме них по шиљ ки и па ке та ко је оба вља ју да ва о -
ци уни вер зал них по штан ских услу га, тран спорт се мо же оба ви ти
са јед ном или ви ше вр ста пре во за ко ри шће њем соп стве ног (при -
ват ног) или јав ног пре во за,
• при ку пља ње пи сме них по шиљ ки и па ке та из јав них
сан ду чи ћа за гра ђа не или из по штан ске кан це ла ри је,
• ре зер ви са не по штан ске услу ге (вр сте уни вер зал них
по штан ских услу га ко је мо же пру жи ти са мо јав ни
по штан ски опе ра тер).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• по сло ве по штан ских жи ро-ра чу на, штед них ра чу на и
оста ле фи нан сиј ске по сло ве ко је оба вља ју по штан ске
кан це ла ри је (ви дје ти: 64.19).
53.2 Дје лат но сти пру жа ња оста лих по штан ских и
ку рир ских услу га
53.20 Дје лат но сти пру жа ња оста лих по штан ских и
ку рир ских услу га
Овај раз ред укљу чу је:
• при хва та ње, сор ти ра ње, пре воз и ис по ру ку (до ма ћих и ме -
ђу на род них) пи сме них по шиљ ки и па ке та од пред у зе ћа ко ја ни су
да ва о ци уни вер зал них по штан ских услу га, тран спорт се мо же
оба ви ти са јед ним или ви ше вр ста пре во за ко ри шће њем соп стве -
ног (при ват ног) или јав ног пре во за.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• услу ге ис по ру ке на кућ ну адре су.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пре воз ро бе [видјети: (пре ма вр сти пре во зног
сред ства) 49.20, 49.41, 50.20, 50.40, 51.21 и 51.22].
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 61
ПОД РУЧ ЈЕ I - ДЈЕ ЛАТ НО СТИ ПРУ ЖА ЊА СМЈЕ ШТА ЈА,
ПРИ ПРЕ МЕ И ПО СЛУ ЖИ ВА ЊА ХРА НЕ; ХО ТЕ ЛИ ЈЕР СТВО
И УГО СТИ ТЕЉ СТВО
Ово под руч је об у хва та пру жа ње услу га смје шта ја за кра ћи бо -
ра вак за по сје ти о це и оста ле пут ни ке и пру жа ње услу га при пре ма -
ња обро ка хра не и пи ћа ко ји се мо гу од мах кон зу ми ра ти. Ко ли чи -
на и вр ста до пун ских услу га ко је се пру жа ју уну тар овог под руч -
ја до ста ва ри ра.
Ово под руч је ис кљу чу је пру жа ње услу га смје ша та ја за ду жи
бо ра вак, ко ји се сма тра глав ним бо ра ви штем и раз вр ста ва се под
под руч је L (По сло ва ње не крет ни на ма). Исто та ко је ис кљу че на
при пре ма обро ка, хра не и пи ћа ко ји се не мо гу од мах кон зу ми ра -
ти или се про да ју пре ко не за ви сних ди стри бу ци о них ка на ла, тј.
дје лат но сти тр го ви не на ве ли ко или тр го ви не на ма ло. При пре ма
тих обро ка хра не раз вр ста ва се под под руч је C (Пре ра ђи вач ка ин -
ду стри ја).
55 Смје штај
Ова област об у хва та пру жа ње услу га смје шта ја за кра ћи бо ра -
вак за по сје ти о це и оста ле пут ни ке. Исто та ко су об у хва ће не услу -
ге пру жа ња смје шта ја за ду жи бо ра вак за сту ден те, рад ни ке и
слич не по је дин це. Не ке је ди ни це мо гу пру жа ти са мо услу ге смје -
шта ја, док дру ге мо гу пру жа ти ком би на ци ју услу га смје шта ја,
при пре ма ња обро ка и/или опре му за ре кре а ци ју.
Ова област ис кљу чу је дје лат но сти ко је се од но се на пру жа ње
услу га ду жег бо рав ка, ко је се сма тра ју глав ним бо ра ви штем у
објек ти ма као што су апарт ма ни ко ји се из најм љу ју мје сеч но или
го ди шње и раз вр ста ва ју се под под руч је L (По сло ва ње не крет ни -
на ма).
55.1 Хо те ли и сли чан смје штај
55.10 Хо те ли и сли чан смје штај
Овај раз ред об у хва та пру жа ње услу га смје шта ја у пра ви лу на
днев ној или сед мич ном основу, углав ном за кра ћи бо ра вак по сје -
ти ла ца. Је ди ни це ко је су ов дје раз вр ста не, пру жа ју смје штај у на -
мје ште ним со ба ма и апарт ма ни ма. Услу га об у хва та днев но чи шће -
ње и спре ма ње кре ве та. Го сти ма се пру жа ју до пун ске услу ге, као
што су: услу ге хра не и пи ћа; пар ки ра ња; услу ге пра ња ве ша; ба зе -
ни за пли ва ње и дво ра не за вје жба ње; опре ма за ре кре а ци ју; опре -
ма за кон фе рен ци је и са стан ке.
Овај раз ред укљу чу је:
• смје штај у хо те ли ма са или без ре сто ра на,
• смје штај у хо тел ским на се љи ма,
• смје штај у апарт ман ским хо те ли ма са или без ре сто ра на,
• смје штај у апарт ман ским на се љи ма,
• смје штај у мо те ли ма са или без ре сто ра на,
• смје штај у ту ри стич ким на се љи ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пру жа ње услу га смје шта ја у ку ћа ма и на мје ште ним или не -
на мје ште ним ста но ви ма или апарт ма ни ма за стал ни бо ра вак, ко -
ји се из најм љу је по пра ви лу мје сеч но или го ди шње (ви дје ти:
област 68).
55.2 Од ма ра ли шта и оста ли смје штај за кра ћи од мор
55.20 Од ма ра ли шта и оста ли смје штај за кра ћи од мор
Овај раз ред об у хва та пру жа ње услу га смје шта ја у пра ви лу на
днев ној или сед мич ном основу, углав ном за кра ћи бо ра вак по сје ти -
ла ца, у про сто ри ма ко ји се са сто је од на мје ште них со ба или про сто -
ра за бо ра вак / ру ча ва ње и спа ва ње, са опре мом за ку ва ње или са
пот пу но опре мље ним ку хи ња ма. Мо гу из гле да ти као апарт ма ни
или ста но ви у ма лим са мо сто је ћим, ви ше спрат ним згра да ма или
гру па ма згра да, јед но спрат ним бун га ло ви ма, се о ским ку ћа ма, ко ли -
ба ма и брв на ра ма. У про сто ри ја ма за ова кав смје штај обич но се не
пру жа ју ни ка кве до дат не услу ге, или је број тих услу га огра ни чен.
Овај раз ред укљу чу је:
• смје штај у дјеч јим и оста лим од ма ра ли шти ма,
• смје штај у ста но ви ма, апарт ма ни ма за по сје ти о це и со ба ма
за из најм љи ва ње, као и у бун га ло ви ма,
• смје штај у се о ским ку ћа ма, ко ли ба ма и брв на ра ма без
услу га одр жа ва ња,
• смје штај у омла дин ским хо те ли ма - хо сте ли ма и
пла ни нар ским до мо ви ма,
• смје штај у пре но ћи шти ма,
• смје штај у уго сти тељ ском објек ту “bad and breakfast”.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пру жа ње услу га смје шта ја за кра ћи бо ра вак са днев ним
чи шће њем, спре ма њем кре ве та, услу га ма хра не и пи ћа
(ви дје ти: 55.10),
• пру жа ње услу га смје шта ја у ку ћа ма и на мје ште ним или
не на мје ште ним ста но ви ма или апарт ма ни ма за стал ни
бо ра вак, у пра ви лу на мје сеч ној или го ди шњем основу
(ви дје ти: област 68).
55.3 Кам по ви и про сто ри за кам по ва ње
55.30 Кам по ви и про сто ри за кам по ва ње
Овај раз ред укљу чу је:
• пру жа ње услу га смје шта ја у про сто ри ма за кам по ва ње и
ло го ро ва ње, у камп-ку ћа ма или камп-при ко ли ца ма, у кам по ви ма
за ре кре а ци ју, лов или ри бо лов, за по сје ти о це са кра ћим бо рав -
ком,
• пру жа ње услу га ко ри шће ња про сто ра и опре ме за ауто-ку ће
(камп-при ко ли це).
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• смје штај у за шти ће ним скло ни шти ма или пра зним
објек ти ма за по ста вља ње ша то ра и/или вре ћа ма за
спа ва ње (би ва ци ма).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пла ни нар ске до мо ве, ко ли бе и хо сте ле (ви дје ти: 55.20).
55.9 Оста ли смје штај
55.90 Оста ли смје штај
Овај раз ред об у хва та пру жа ње услу га смје шта ја за при вре ме -
ни или ду жи бо ра вак у јед но кре вет ним или ви ше кре вет ним со ба -
ма или до мо ви ма за сту ден те, се зон ске рад ни ке (ми гран те) и оста -
ле по је дин це.
Овај раз ред укљу чу је:
• сту дент ске до мо ве,
• школ ске до мо ве,
• рад нич ке хо сте ле (смје штај),
• пан си о не,
• ко ла за спа ва ње у во зо ви ма (на же ље зни ци). 
56 Дје лат ност при пре ме и по слу жи ва ња хра не и пи ћа
Ова област об у хва та дје лат но сти по слу жи ва ња хра не и пи ћа,
об у хва та ју ћи ком плет не обро ке или пи ћа за ди рект ну по тро шњу
без об зи ра на то да ли је ри јеч о тра ди ци о нал ним ре сто ра ни ма, ре -
сто ра ни ма са са мо по слу жи ва њем или бр зим ре сто ра ни ма, у об ли -
ку трај них или при вре ме них штан до ва са или без сје ди шта. Ва жна
је чи ње ни ца да се ну де обро ци, на ми је ње ни ди рект ној по тро шњи
(кон зу ма ци ји на ли цу мје ста) без об зи ра на на чин пру жа ња услу -
га.
Ис кљу че на је про из вод ња обро ка ко ја ни је на ми је ње на ди -
рект ној по тро шњи, тј. не ће би ти кон зу ми ра на не по сред но и при -
пре мље на хра на ко ја се не сма тра обро ком (ви ди област 10 - Про -
из вод ња пре храм бе них про из во да и област 11 - Про из вод ња пи ћа).
Ис кљу че на је исто та ко про да ја хра не ко ја ни је про из ве де на соп -
стве ном про из вод њом, хра не ко ја се не сма тра обро ком или оних
обро ка ко ји ни су на ми је ње ни ди рект ној по тро шњи (ви ди под руч -
је G: Тр го ви на на ве ли ко и на ма ло; по прав ка мо тор них во зи ла и
мо то ци кла).
56.1 Дје лат но сти ре сто ра на и услу ге до ста ве хра не
56.10 Дје лат но сти ре сто ра на и услу ге до ста ве хра не
Овај раз ред об у хва та дје лат но сти до ста вља ња при пре мље не
хра не по тро ша чи ма, би ло да им је при пре мље ни оброк сер ви ран
док су на мје сту или сва ко се би сер ви ра из ло же не при пре мље не
обро ке, би ло да по тро ша чи кон зу ми ра ју при пре мље не обро ке на
ли цу мје ста, од но се их са со бом или су им до ста вље ни. Ово об у -
хва та при пре му и сер ви ра ње обро ка за ди рект ну по тро шњу са мо -
то ри зо ва ног во зи ла или ко ли ца за сер ви ра ње обро ка.
Овај раз ред укљу чу је:
• ре сто ра не (ре сто ран, здра вљак, мли јеч ни ре сто ран, екс прес
ре сто ран, ре сто ран фи них пе ци ва, пе ко те ка, го сти о ни ца,
ро штиљ ни ца/ће ваб џи ни ца, бу рег џи ни ца, пи це ри ја, пе че ња ра, на -
ци о нал на ку ћа, до ма ћа и јав на ку хи ња и сл.),
• ка фе те ри је,
• ре сто ра не бр зе хра не,
• мје ста за при пре му обро ка за кон зу ми ра ње из ван објекaта
при пре ме,
• ка ми о не за про да ју сла до ле да,
• по крет на ко ли ца са хра ном,
• при пре му хра не на те зга ма на тр жни ца ма.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• дје лат но сти ре сто ра на и ба ро ва ве за них за тран спорт, ка да
се оба вља ју по мо ћу из дво је них је ди ни ца
62 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
• по крет не уго сти тељ ске објек те (во зи ла и при кључ на во зи ла
ко ја се кре ћу по пу те ви ма, ко ла за ру ча ва ње на же ље зни ци, плов -
ни и плу та ју ћи објек ти).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ма ло хра ном пу тем апа ра та за са мо по слу жи ва -
ње (ауто ма та), (ви дје ти: 47.99),
• дје лат но сти до ста ве хра не на осно ву кон це си је (ви дје ти:
56.29).
56.2 Дје лат но сти ке те рин га и оста ле дје лат но сти при пре ме
и по слу жи ва ња хра не
Ова гра на об у хва та дје лат но сти до ста вља ња хра не за по је ди -
нач не до га ђа је или за уго во ре но вре мен ско раз до бље и дје лат но -
сти до ста ве хра не на ба зи кон це си је, као што је до ста вља ње хра -
не за спорт ске и слич не до га ђа је.
56.21 Дје лат но сти ке те рин га
Овај раз ред об у хва та услу ге снаб ди је ва ња хра ном ко је се за -
сни ва ју на уго во ру са куп ци ма, на ло ка ци ји ко ју је од ре дио ку пац
за од ре ђе ни до га ђај.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ла ко квар љи ве хра не за пре про да ју
(ви дје ти: 10.89),
• тр го ви ну на ма ло ла ко квар љи вом хра ном (ви дје ти:
област 47).
56.29 Оста ле дје лат но сти при пре ме и по слу жи ва ња
(до ста ве) хра не
Oвај раз ред об у хва та ин ду стриј ски ке те ринг, тј. услу ге до ста -
ве хра не ко је су за сно ва не на уго во ру са куп цем за од ре ђе ни пе ри -
од. Исто та ко, у овај раз ред спа да ју дје лат но сти до ста вља ња хра -
не ко је су за сно ва не на кон це си ји за ври је ме спорт ских и слич них
до га ђа ја. Хра на се обич но при пре ма у цен трал ној је ди ни ци.
Овај раз ред укљу чу је:
• услу ге до ста ве хра не на осно ву уго во ра (нпр. за пре во зна
пред у зе ћа),
• дје лат но сти до ста ве хра не на осно ву кон це си је за спорт ске
и слич не до га ђа је,
• дје лат но сти кан ти на и мен зи (нпр. за фа бри ке, кан це ла ри је,
бол ни це или шко ле) на осно ву кон це си је.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу ла ко квар љи ве хра не за пре про да ју
(ви дје ти: 10.89),
• тр го ви ну на ма ло ла ко квар љи ве хра не (ви дје ти: област 47).
56.3 Дје лат но сти при пре ме и по слу жи ва ња пи ћа
56.30 Дје лат но сти при пре ме и по слу жи ва ња пи ћа
Овај раз ред об у хва та дје лат но сти по слу жи ва ња пи ћа за не по -
сред ну по тро шњу на ли цу мје ста.
Овај раз ред укљу чу је:
• ба ро ве (бар, снек-бар, ноћ ни бар, клуб-бар и сл.),
• ко но бе (та вер не),
• кок тел-ба ро ве,
• ди ско те ке (у ко ји ма се пр вен стве но по слу жу ју пи ћа),
као нпр. дис ко-бар, дис ко-клуб и сл.,
• би феи (пив ни це, би фе, ви на ри ја, крч ма, би стро и сл.),
• ка фа не (ка фа на, ка фе-бар, ка фе-по сла сти чар ни ца,
ин тер нет-ка фе, ка фе те ри ја, чо ко ла те ри ја, чај џи ни ца,
отво ре ни бар и сл.),
• ба ро ве за при пре му воћ них на пи та ка,
• мо бил на во зи ла за про да ју пи ћа.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пре про да ју па ко ва ног/при пре мље ног пи ћа
(ви дје ти: област 47),
• тр го ви ну на ма ло пи ћи ма пу тем апа ра та за
са мо по слу жи ва ње (ауто ма та), (ви дје ти: 47.99),
• дје лат но сти ди ско те ка и пле сних дво ра на ко је не
по слу жу ју пи ћа (ви дје ти: 93.29).
ПОД РУЧ ЈЕ J - ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ И КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ
Ово под руч је об у хва та про из вод њу и ди стри бу ци ју ин фор ма -
ци ја и кул тур них са др жа ја, на чи не пре но са или ди стри бу ци је тих
са др жа ја, као и пре нос по да та ка, дје лат но сти у ве зи са ин фор ма -
ци о ном тех но ло ги јом, об ра ду по да та ка и оста ле ин фор ма ци о не
услу жне дје лат но сти.
Глав не ком по нен те овог под руч ја су из да вач ке дје лат но сти
(област 58), об у хва та ју ћи из да ва ње софт ве ра; за тим про из вод њу
фил мо ва, ви део фил мо ва и те ле ви зиј ског про гра ма, дје лат но сти
сни ма ња звуч них за пи са и из да ва ње му зич ких за пи са (област 59);
еми то ва ње ра дио и те ле ви зиј ског про гра ма (област 60), те ле ко му -
ни ка ци је (област 61), ра чу нар ско про гра ми ра ње, са вје то ва ње и
при па да ју ће дје лат но сти (област 62) и ин фор ма ци о не услу жне
дје лат но сти (област 63).
Из да ва ње об у хва та пре у зи ма ње аутор ских пра ва на са др жај
(ин фор ма ци о них про из во да) и омо гу ћа ва ње до ступ но сти тих са -
др жа ја ши рој јав но сти укљу чи ва њем или при пре мом за ре про дук -
ци ју и ди стри бу ци ју тих са др жа ја у раз ли чи тим об ли ци ма. Сви
мо гу ћи об ли ци из да ва ња (штам па ни, елек трон ски или у аудио об -
ли ку, на Ин тер не ту, као мул ти ме диј ски про из во ди по пут CD-ROM
при руч ни ка итд.) об у хва ће ни су у овом под руч ју.
Дје лат но сти ко је се од но се на про из вод њу и ди стри бу ци ју те -
ле ви зиј ског про гра ма об у хва ће не су у обла сти 59, 60 и 61, ко је
одр жа ва ју раз ли чи те фа зе у овом про це су. Ин ди ви ду ал не ком по -
нен те, као што су фил мо ви, те ле ви зиј ске се ри је итд. ре зул тат су
дје лат но сти из обла сти 59, док је ства ра ње цје ло куп ног те ле ви зиј -
ског про гра ма, из ком по нен ти ко је се про из во де у обла сти 59 или
оста лих ком по нен ти (као што су ви је сти ужи во), об у хва ће ни су у
област 60. Област 60исто та ко об у хва та еми то ва ње тог про гра ма
од стра не про из во ђа ча. Ди стри бу ци ја ком плет ног те ле ви зиј ског
про гра ма од стра не тре ћих ли ца, тј. без ика квих про мје на са др жа -
ја, об у хва ће на је у област 61. Ди стри бу ци ја у обла сти 61 мо же се
спро ве сти еми то ва њем, са те лит ским или ка блов ским си сте ми ма.
58 Из да вач ке дје лат но сти
Ова област об у хва та из да ва ње књи га, бро шу ра, ле та ка, рјеч -
ни ка, ен ци кло пе ди ја, атла са, ка ра та (ма па) и гра фи ко на; из да ва ње
но ви на и ча со пи са; ли ста да то те ка и ли ста адре са ко ри сни ка, оста -
ло из да ва штво, као и из да ва ње софт ве ра.
Из да ва ње об у хва та пре у зи ма ње аутор ских пра ва на са др жа је
(ин фор ма ци о них про из во да) и омо гу ћа ва ње до ступ но сти тих са -
др жа ја ши рој јав но сти об у хва та њем у (или при пре мом за) ре про -
дук ци ју и ди стри бу ци ју тих са др жа ја у раз ли чи тим об ли ци ма. Сви
мо гу ћи об ли ци из да ва ња (штам па ни, елек трон ски или аудио об -
лик, на Ин тер не ту, као мул ти ме диј ски про из во ди по пут CD-ROM
при руч ни ка итд.), осим из да ва ња фил мо ва, укљу че ни су у ову
област.
Ова област ис кљу чу је дје лат ност из да ва ња фил мо ва, ви део-
тра ка и фил мо ва на DVD-у или слич ним за пи си ма (област 59),
про из вод њу ма стер-ко пи ја за сним ке или аудио ма те ри ја ле (област
59). Исто та ко је ис кљу че но штам па ње (ви ди 18.11, 18.12) и ма -
сов но умно жа ва ње сни мље них за пи са (ви ди 18.20).
58.1 Из да ва ње књи га, пе ри о дич них пу бли ка ци ја и оста ле
из да вач ке дје лат но сти
Ова гра на об у хва та дје лат но сти из да ва ња књи га, но ви на, ма -
га зи на и оста лих ча со пи са, име ни ка, ли ста адре са ко ри сни ка и
оста лих ра до ва, као што су: фо то гра фи је, гра ву ре, раз глед ни це,
во зни ре до ви, фор му ла ри, по сте ри и ре про дук ци је умјет нич ких
ди је ла. Ове ра до ве ка рак те ри ше ин те лек ту ал на кре а тив ност ко ја
је нео п ход на при ли ком њи хо вог ства ра ња и обич но је за шти ће на
аутор ским пра ви ма.
58.11 Из да ва ње књи га
Овај раз ред об у хва та дје лат но сти из да ва ња књи га у штам па -
ном, елек трон ском (CD, елек трон ска при ка зи ва ња итд.) или аудио
об ли ку или на Ин тер не ту.
Овај раз ред укљу чу је:
• из да ва ње књи га, бро шу ра, ле та ка и слич них пу бли ка ци ја,
об у хва та ју ћи из да ва ње рјеч ни ка и ен ци кло пе ди ја,
• из да ва ње атла са, ма па (ка ра та) и гра фи ко на,
• из да ва ње звуч них (аудио) књи га,
• из да ва ње ен ци кло пе ди ја итд. на CD-ROM-у.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу гло бу са (ви дје ти: 32.99),
• из да ва ње ре клам ног ма те ри ја ла (ви дје ти: 58.19),
• из да ва ње му зич ких за пи са и књи га (ви дје ти: 59.20),
• дје лат но сти са мо стал них ауто ра (ви дје ти: 90.03).
58.12 Из да ва ње име ни ка и ли ста по штан ских адре са
ко ри сни ка
Овај раз ред об у хва та из да ва ње ли сте по да та ка/ин фор ма ци ја
(ба зе по да та ка), ко ји су за шти ће ни у свом об ли ку, али не и у са др -
жа ју. Те се ли сте мо гу из да ти у штам па ном или елек трон ском
обли ку.
Овај раз ред укљу чу је:
• из да ва ње ли ста по штан ских адре са ко ри сни ка,
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 63
• из да ва ње те ле фон ских име ни ка,
• из да ва ње оста лих адре са и ком пи ла ци ја као што су прав ни
про пи си, пре глед фар ма це ут ских про из во да (ли ста ли је ко ва) итд.
58.13 Из да ва ње но ви на
Овај раз ред об у хва та дје лат но сти из да ва ња но ви на, укљу чу ју -
ћи огла се ко ји из ла зе нај ма ње че ти ри пу та сед мич но. Мо гу се
изда ва ти у штам па ном или елек трон ском об ли ку, укљу чу ју ћи и на
Ин тер не ту.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• дје лат но сти но вин ских аген ци ја (ви дје ти: 63.91).
58.14 Из да ва ње ча со пи са и пе ри о дич них пу бли ка ци ја
Овај раз ред об у хва та дје лат но сти из да ва ња ча со пи са и оста -
лих пе ри о дич них пу бли ка ци ја ко је из ла зе ма ње од че ти ри пу та
сед мич но. Мо гу се из да ва ти у штам па ном или елек трон ском об ли -
ку, укљу чу ју ћи и на Ин тер не ту. Овај раз ред исто та ко об у хва та
изда ва ње рас по ре да ра диј ског и те ле ви зиј ског про гра ма.
58.19 Оста ла из да вач ка дје лат ност
Овај раз ред укљу чу је:
• из да ва ње (укљу чу ју ћи и на Ин тер не ту):
- ка та ло га,
- фо то гра фи ја, гра ву ра и раз глед ни ца,
- че стит ки,
- фор му ла ра,
- по сте ра, ре про дук ци је умјет нич ких дје ла,
- ре клам них ма те ри ја ла,
- оста лог штам па ног ма те ри ја ла,
• об ја вљи ва ње ста ти стич ких по да та ка и оста лих
ин фор ма ци ја на Ин тер не ту.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• из да ва ње огла са (ви дје ти: 58.13),
• пру жа ње услу га софт ве ра на Ин тер не ту (хо стинг
апли ка ци ја и пру жа ње апли ка циј ских услу га),
(ви дје ти: 63.11). 
58.2 Из да ва ње софт ве ра
58.21 Из да ва ње ра чу нар ских ига ра
Овај раз ред укљу чу је:
• из да ва ње ра чу нар ских ига ра за све плат фор ме.
58.29 Из да ва ње оста лог софт ве ра
Овај раз ред укљу чу је:
• из да ва ње стан дард ног софт ве ра, спрем ног за упо тре бу,
укљу чу ју ћи пре вод или при ла го ђа ва ње стан дард ног
софт ве ра за од ре ђе но тр жи ште, на соп стве ни ра чун:
- опе ра тив ни си сте ми,
- по слов не и дру ге апли ка ци је.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• умно жа ва ње софт ве ра (ви дје ти: 18.20),
• тр го ви ну на ма ло стан дард ним софт ве ром (ви дје ти: 47.41),
• из ра ду софт ве ра, ко ја ни је по ве за на са из да ва њем,
укљу чу ју ћи пре вод или при ла го ђа ва ње стан дард ног
софт ве ра за од ре ђе но тр жи ште, уз на кна ду или на
осно ву уго во ра (ви дје ти: 62.01),
• пру жа ње услу га софт ве ра на Ин тер не ту (хо стинг
апли ка ци ја и пру жа ње апли ка циј ских услу га),
(ви дје ти: 63.11).
59 Про из вод ња фил мо ва, ви део фил мо ва и те ле ви зиј ског
про гра ма, дје лат но сти сни ма ња звуч них за пи са и
из да ва ња му зич ких за пи са
Ова област об у хва та про из вод њу игра них и до ку мен тар них
фил мо ва на филм ској тра ци, ви део-тра ци или ди ску за ди рект но
при ка зи ва ње у би о ско пи ма или на те ле ви зи ји; по моћ не дје лат но -
сти као што су мон та жа фил мо ва, иси је ца ње, син хро ни за ци ја итд.;
ди стри бу ци ју фил мо ва и дру гих филм ских про из во да оста лим ин -
ду стри ја ма; при ка зи ва ње фил мо ва или дру гих филм ских про из во -
да. Об у хва та ку по ви ну и про да ју пра ва на ди стри бу ци ју фил мо ва
или дру гих филм ских про из во да.
Ова област исто та ко об у хва та дје лат но сти сни ма ња зву ка, тј.
про из вод њу ори ги нал них звуч них ма стер-за пи са, из да ва ње, про мо -
ци ју и њи хо ву ди стри бу ци ју, из да ва ње му зич ких за пи са, као и дје -
лат но сти сни ма ња звуч них за пи са у сту ди ју или на дру гом мје сту.
59.1 Про из вод ња и ди стри бу ци ја фил мо ва, ви део фил мо ва
и те ле ви зиј ског про гра ма
Ова гра на об у хва та сни ма ње игра них и до ку мен тар них фил мо -
ва на филм ској тра ци, ви део-тра ци, DVD-у или не ком дру гом за пи -
су, об у хва та ју ћи ди ги тал ну дис тр бу ци ју за ди рект но при ка зи ва ње у
би о ско пи ма или еми то ва ње на те ле ви зи ји; по моћ не дје лат но сти као
што су мон та жа фил мо ва, иси је ца ње, син хро ни за ци ја итд.; ди стри -
бу ци ју фил мо ва или дру гих филм ских про из во да (ви део-тра ке,
DVD-а итд.) оста лим ин ду стри ја ма; при ка зи ва ње фил мо ва.
Исто та ко об у хва та ку по ви ну и про да ју пра ва на ди стри бу ци -
ју фил мо ва или дру гих филм ских про из во да.
59.11 Про из вод ња фил мо ва, ви део фил мо ва и те ле ви зиј ског
про гра ма
Овај раз ред укљу чу је:
• про из вод њу игра них фил мо ва, ви део фил мо ва,
те ле ви зиј ских еми си ја (те ле ви зиј ских се ри ја,
до ку мен тар них фил мо ва итд.) или те ле ви зиј ских
ре клам них по ру ка.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• умно жа ва ње фил мо ва (осим умно жа ва ња игра них фил мо ва
за ди стри бу ци ју би о ско пи ма), као и умно жа ва ње аудио и
ви део тра ка, CD-a или DVD-а са ма стер-ко пи ја
(ви дје ти: 18.20),
• тр го ви ну на ве ли ко сни мље ним ви део-тра ка ма, CD-има
и DVD-има (ви дје ти: 46.43),
• тр го ви ну на ве ли ко пра зним ви део-тра ка ма и CD-има
(ви дје ти: 46.52),
• тр го ви ну на ма ло ви део-тра ка ма, CD-има и DVD-има
(ви дје ти: 47.63),
• дје лат но сти ко је сли је де на кон про из вод ње фил мо ва,
ви део фил мо ва и те ле ви зиј ског про гра ма (ви дје ти: 59.12),
• сни ма ње звуч них за пи са и сни ма ње књи га на тра ка ма
(ви дје ти: 59.20),
• еми то ва ње те ле ви зиј ског про гра ма (ви дје ти: 60.2),
• из ра ду ком плет ног те ле ви зиј ског про гра ма (ви дје ти: 60.2),
• об ра ду фил ма, осим за филм ску ин ду стри ју
(ви дје ти: 74.20),
• дје лат но сти лич них по зо ри шних или умјет нич ких аге на та
или аген ци ја (ви дје ти: 74.90),
• из најм љи ва ње ви део-тра ка и DVD-а гра ђа ни ма
(ви дје ти: 77.22),
• ди рект но (тј. си мул та но) ти тло ва ње те ле ви зиј ских пре но са
ужи во, са ста на ка, кон фе рен ци ја итд. (ви дје ти: 82.99),
• дје лат но сти не за ви сних (са мо стал них) глу ма ца, ани ма то ра,
ре ди те ља, сце но гра фа и тех нич ких струч ња ка
(ви дје ти: 90.0).
59.12 Дје лат но сти ко је сли је де на кон про из вод ње фил мо ва,
ви део фил мо ва и те ле ви зиј ског про гра ма
Овај раз ред об у хва та дје лат но сти ко је сли је де на кон про -
извод ње фил мо ва, ви део фил мо ва и те ле ви зиј ског про гра ма као
што су: мон та жа, пре ба ци ва ње фил мо ва/тра ка, до да ва ње на сло ва
и под на сло ва, као и пре во да, да ва ње у за куп, из ра да од јав них шпи -
ца, ра чу нар ске гра фи ке, ани ма ци је и спе ци јал ни ефек ти, раз ви ја -
ње и об ра ду филм ских тра ка, као и дје лат но сти филм ских ла бо ра -
то ри ја и спе ци јал них ла бо ра то ри ја за ани ми ра не фил мо ве.
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти филм ских ар хи ва итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• умно жа ва ње фил мо ва (осим умно жа ва ња игра них фил мо ва
за ди стри бу ци ју би о ско пи ма), као и умно жа ва ње аудио и
ви део тра ка, CD-a или DVD-a са ма стер-ко пи ја
(ви дје ти: 18.20),
• тр го ви ну на ве ли ко сни мље ним ви део-тра ка ма, CD-има
и DVD-има (ви дје ти: 46.43),
• тр го ви ну на ве ли ко пра зним ви део-тра ка ма и CD-има
(ви дје ти: 46.52),
• тр го ви ну на ма ло ви део-тра ка ма, CD-има и DVD-има
(ви дје ти: 47.63),
• об ра ду фил ма, осим за филм ску ин ду стри ју
(ви дје ти: 74.20),
• из најм љи ва ње ви део-тра ка и DVD-а гра ђа ни ма
(ви дје ти: 77.22),
• дје лат но сти не за ви сних (са мо стал них) глу ма ца, ани ма то ра,
редитеља, сце но гра фа и тех нич ких струч ња ка
(ви дје ти: 90.0).
59.13 Ди стри бу ци ја фил мо ва, ви део фил мо ва и
те ле ви зиј ског про гра ма
Овај раз ред укљу чу је:
• ди стри бу ци ју фил мо ва, ви део-тра ка, DVD-a и слич них
про из во да би о ско пи ма, те ле ви зиј ским мре жа ма,
ста ни ца ма и оста лим при ка зи ва чи ма.
64 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• сти ца ње пра ва на ди стри бу ци ју фил мо ва, ви део-тра ка
и DVD-а.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• умно жа ва ње фил мо ва, као и умно жа ва ње аудио и ви део
тра ка, CD-a или DVD-а са ма стер-ко пи ја (ви дје ти: 18.20),
• тр го ви ну на ве ли ко сни мље ним ви део-тра ка ма и DVD-има
(ви дје ти: 46.43),
• тр го ви ну на ма ло сни мље ним ви део-тра ка ма и DVD-има
(ви дје ти: 47.63). 
59.14 Дје лат но сти при ка зи ва ња фил мо ва
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти при ка зи ва ња игра них или ви део фил мо ва у
би о ско пи ма, на отво ре ном или у дру гим објек ти ма за
при ка зи ва ње фил мо ва,
• дје лат но сти ки но-клу бо ва.
59.2 Дје лат но сти сни ма ња звуч них за пи са и из да ва ње
му зич ких за пи са
59.20 Дје лат но сти сни ма ња звуч них за пи са и из да ва ње
му зич ких за пи са
Овај раз ред об у хва та дје лат но сти сни ма ња ори ги нал них звуч -
них за пи са (ма стер-ко пи ја), као што су тра ке или CD-и; из да ва ња
ре кла ма и ди стри бу ци ју звуч них за пи са тр гов ци ма на ве ли ко, тр -
гов ци ма на ма ло или ди рект но гра ђа ни ма. Те дје лат но сти мо гу и
не мо ра ју би ти по ве за не са сни ма њем ори ги нал них за пи са у ис тој
је ди ни ци, тј. у истом по слов ном су бјек ту. Ако ни су по ве за не, је ди -
ни ца ко ја оба вља те дје лат но сти мо ра сте ћи пра во на умно жа ва ње
и ди стри бу ци ју ори ги нал них за пи са.
Овај раз ред исто та ко об у хва та дје лат но сти сни ма ња звуч них
за пи са у сту ди ју или на дру гом мје сту, об у хва та ју ћи сни ма ње на
тра ку ра дио про гра ма (тј. ко ји ни је ужи во).
Овај раз ред исто та ко об у хва та дје лат но сти из да ва ња му зич -
ких за пи са, тј. дје лат но сти сти ца ња и ре ги стра ци је аутор ских пра -
ва за му зич ке ком по зи ци је, про мо ци ју, да ва ње одо бре ња и упо тре -
бу тих ком по зи ци ја за сни ма ње, на ра ди ју и те ле ви зи ји, у фил мо -
ви ма, из во ђе њу ужи во, у штам пи или дру гим ме ди ји ма. Је ди ни це
ко је оба вља ју ове дје лат но сти мо гу по сје до ва ти аутор ска пра ва
или на сту па ју као за ступ ни ци за аутор ска пра ва на звуч не и му зич -
ке за пи се у име вла сни ка аутор ских пра ва. Ов дје је об у хва ће но
изда ва ње му зич ких за пи са.
60 Еми то ва ње про гра ма
Ова област об у хва та дје лат но сти ства ра ња са др жа ја или сти -
ца ња пра ва на ди стри бу ци ју са др жа ја и за тим еми то ва ња тог са др -
жа ја као што су ра диј ски и те ле ви зиј ски за бав ни про гра ми,
распра ве о од ре ђе ној те ми (talk-show), ви је сти и сл. Исто та ко, у
ову област је укљу че но еми то ва ње по да та ка, ко је је обич но по ве -
за но са еми то ва њем ра диј ског или те ле ви зиј ског про гра ма. Еми то -
ва ње се мо же спрово ди ти при мје ном раз ли чи тих тех но ло ги ја, бе -
жич ним пу тем, са те ли том, ка блов ском мре жом или пу тем Ин тер -
не та.
Ова област исто та ко об у хва та еми то ва ње спе ци јал них про -
гра ма (огра ни че ног фор ма та, као што су ви је сти, спорт ски про -
грам, обра зов ни про грам, про грам за дје цу и омла ди ну) уз прет -
пла ту или уз на кна ду тре ћем ли цу за на кнад но еми то ва ње гра ђа -
ни ма.
Ова област ис кљу чу је:
• ди стри бу ци ју ка блов ског или оста лог прет плат нич ког
про гра ма (ви дје ти: област 61).
60.1 Еми то ва ње ра диј ског про гра ма
60.10 Еми то ва ње ра диј ског про гра ма
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти еми то ва ња звуч ног сиг на ла пре ко ра дио-
ста ни ца и опре ме за пре нос ра диј ског про гра ма гра ђа ни ма,
при дру же ним ра дио-ста ни ца ма или прет плат ни ци ма.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• дје лат но сти ра диј ских мре жа, тј. са ста вља ње и пре нос
ра диј ског про гра ма при дру же ним ра диј ским ста ни ца ма
или прет плат ни ци ма бе жич ним еми то ва њем, ка блов ском
мре жом или са те ли том,
• дје лат но сти еми то ва ња ра диј ског про гра ма пу тем
Ин тер не та (ин тер нет ске ра дио-ста ни це),
• еми то ва ње по да та ка ко је је по ве за но са еми то ва њем
ра диј ског про гра ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу сни мље ног ра диј ског про гра ма
(ви дје ти: 59.20).
60.2 Еми то ва ње те ле ви зиј ског про гра ма
60.20 Еми то ва ње те ле ви зиј ског про гра ма
Овај раз ред об у хва та дје лат но сти из ра де цје ло куп ног те ле ви -
зиј ског про гра ма са ста вље ног од ку пље них про грам ских еми си ја
(нпр. фил мо ва, до ку мен та ра ца итд.), про из вод њу соп стве них про -
грам ских еми си ја (нпр. ло кал не ви је сти, ја вља ње ужи во) или њи -
хо вом ком би на ци јом.
Ова кав те ле ви зиј ски про грам мо гу еми то ва ти је ди ни це ко је га
про из во де или мо же би ти про из ве ден за пре нос пре ко ди стри бу те -
ра као што су ка блов ска пред у зе ћа или пру жа о ци услу га са те лит -
ске те ле ви зи је.
Про грам мо же би ти оп ште при ро де или спе ци ја ли зо ван (нпр.
огра ни че ног фор ма та, као што су ви је сти, спорт ски про грам,
обра зов ни про грам или про грам за омла ди ну). Овај раз ред об у хва -
та из ра ду про гра ма ко ји су ко ри сни ци ма до ступ ни бес плат но, као
и из ра ду про гра ма за ко је се пла ћа прет пла та. Ов дје се убра ја ју и
ви део про гра ми ко ји се еми ту ју на за хтјев ко ри сни ка.
Овај раз ред исто та ко об у хва та еми то ва ње по да та ка по ве за них
са еми то ва њем те ле ви зиј ског про гра ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу те ле ви зиј ских еми си ја (игра них и
до ку мен тар них фил мо ва, еми си ја ужи во, ре клам них
по ру ка итд.) без њи хо вог еми то ва ња
(ви дје ти: раз ред 59.11),
• са ста вља ње па ке та про гра ма и ди стри бу ци ју тих па ке та,
без из ра де про гра ма (ви дје ти: област 61).
61 Те ле ко му ни ка ци је
Ова област об у хва та дје лат но сти пру жа ња те ле ко му ни ка ци о -
не и по ве за не услу жне дје лат но сти, тј. пре нос гла са, по да та ка, тек -
ста, зву ка и сли ке. Уре ђа ји и опре ма за пре нос по мо ћу ко јих се
оба вља ју ове дје лат но сти мо гу се за сни ва ти на јед ној или ви ше
тех но ло ги ја. За јед нич ка ка рак те ри сти ка дје лат но сти раз вр ста них
у овој обла сти је пре нос са др жа ја, без уче ство ва ња у ње го вом
ства ра њу. Раш чла њи ва ње ове обла сти се за сни ва на вр сти ко ри -
шће не ин фра струк ту ре.
У слу ча ју пре но са те ле ви зиј ског сиг на ла то мо же об у хва ти ти
по ве зи ва ње цје ло куп ног те ле ви зиј ског про гра ма (про из ве де ног у
обла сти 60) у па ке те про гра ма за ди стри бу ци ју.
61.1 Дје лат но сти жи ча не те ле ко му ни ка ци је
61.10 Дје лат но сти жи ча не те ле ко му ни ка ци је
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти ра да, одр жа ва ња или обез бје ђи ва ња при сту па
опре ми по треб ној за пре нос гла са, по да та ка, тек ста, зву ка
и сли ке ко ри шће њем жи ча не те ле ко му ни ка ци о не
ин фра струк ту ре:
- рад и одр жа ва ње уре ђа ја за спа ја ње и пре нос, ко ји
омо гу ћа ва ју ко му ни ка ци ју од тач ке до тач ке зе маљ ским
ли ни ја ма, ми кро та ла си ма или ком би на ци јом зе маљ ских
ли ни ја и са те лит ских ве за,
- рад ка блов ског си сте ма ди стри бу ци је (нпр. за
ди стри бу ци ју ин фор ма ци ја и те ле ви зиј ских сиг на ла),
- те ле граф ске и оста ле без звуч не ко му ни ка ци о не услу ге
ко ри шће њем соп стве них уре ђа ја.
Уре ђа ји и опре ма за пре нос по мо ћу ко јих се оба вља ју ове дје -
лат но сти мо гу би ти за сно ва ни на јед ној или ви ше тех но ло ги ја.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• ку по ви ну при сту па и мре жног ка па ци те та од вла сни ка и
мре жних опе ра те ра и пру жа ње те ле ко му ни ка ци о них услу га
пред у зе ћи ма и до ма ћин стви ма ко ри шће њем тих ка па ци те та,
• пру жа ње при сту па Ин тер не ту од стра не опе ра те ра жи ча не
ин фра струк ту ре.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пре про да ју те ле ко му ни ка ци о ног ка па ци те та
(ви дје ти: 61.90).
61.2 Дје лат но сти бе жич не те ле ко му ни ка ци је
61.20 Дје лат но сти бе жич не те ле ко му ни ка ци је
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти ра да, одр жа ва ња или обез бје ђи ва ња при сту па
опре ми по треб ној за пре нос гла са, по да та ка, тек ста, зву ка и
сли ке ко ри шће њем бе жич не те ле ко му ни ка ци о не
ин фра струк ту ре,
• дје лат но сти одр жа ва ња и ра да јав ног си сте ма за
по ве зи ва ње ли ца (paging), као и мо бил них мре жа
и оста лих бе жич них те ле ко му ни ка ци о них мре жа.
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 65
Уре ђа ји и опре ма ко ји обез бје ђу ју пре нос са ода ши ља ча ра -
дио-та ла са мо гу би ти за сно ва ни на јед ној или ви ше тех но ло ги ја.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• ку по ви ну при сту па и мре жног ка па ци те та од вла сни ка и
мре жних опе ра те ра и пру жа ње бе жич них
те ле ко му ни ка ци о них услу га (осим са те лит ских)
пред у зе ћи ма и до ма ћин стви ма ко ри шће њем тих ка па ци те та,
• пру жа ње при сту па Ин тер не ту од стра не опе ра те ра бе жич не
ин фра струк ту ре.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пре про да ју те ле ко му ни ка ци о них ка па ци те та
(ви дје ти: 61.90).
61.3 Дје лат но сти са те лит ске те ле ко му ни ка ци је
61.30 Дје лат но сти са те лит ске те ле ко му ни ка ци је
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти ра да, одр жа ва ња или обез бје ђи ва ња при сту па
опре ми по треб ној за пре нос гла са, по да та ка, тек ста, зву ка
и сли ке ко ри шће њем са те лит ске те ле ко му ни ка ци о не
ин фра струк ту ре,
• ис по ру ку ви зу ел ног, звуч ног или тек сту ал ног про гра ма
при мље ног пу тем ка блов ске мре же, ло кал них
те ле ви зиј ских ста ни ца или ра диј ских мре жа ди рект но
по тро ша чи ма пу тем са те лит ских си сте ма. (Је ди ни це ко је
се ов дје раз вр ста ва ју у пра ви лу не про из во де про грам ски
ма те ри јал.)
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• пру жа ње при сту па Ин тер не ту од стра не опе ра те ра
са те лит ске ин фра струк ту ре.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пре про да ју те ле ко му ни ка ци о них ка па ци те та
(ви дје ти: 61.90).
61.9 Оста ле те ле ко му ни ка ци о не дје лат но сти
61.90 Оста ле те ле ко му ни ка ци о не дје лат но сти
Овај раз ред укљу чу је:
• пру жа ње спе ци ја ли зо ва них те ле ко му ни ка ци о них услу га,
као што су са те лит ско пра ће ње, те ле ме три ја (да љин ско
мје ре ње) и рад ра дар ских ста ни ца,
• рад са те лит ских, крај њих ста ни ца и при па да ју ће опре ме
по ве за них са јед ним или ви ше зе маљ ских ко му ни ка ци о них
си сте ма ко ји мо гу пре но си ти те ле ко му ни ка ци је на
са те лит ске си сте ме и при ма ти те ле ко му ни ка ци је
са са те лит ских си сте ма,
• пру жа ње при сту па Ин тер не ту пре ко мре же из ме ђу
ко ри сни ка и да ва ла ца услу ге ко ји ни је у вла сни штву ISP
или га не кон тро ли ше да ва лац услу га ISP, нпр. при ступ
Ин тер не ту би ра њем бро ја (dial-up) итд.,
• пру жа ње те ле фон ског и ин тер нет ског при сту па по мо ћу
уре ђа ја ко ји су отво ре ни за јав ност,
• пру жа ње те ле ко му ни ка ци о них услу га пре ко по сто је ћих
те ле ко му ни ка ци о них ве за:
- пру жа ње услу га VOIP-a (Voice Over Internet Protocol -
ин тер нет ска те ле фо ни ја),
• пре про да ју те ле ко му ни ка ци о них ка па ци те та (тј. ку по ви на
и пре про да ја мре жног ка па ци те та без пру жа ња до дат них
услу га).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пру жа ње при сту па Ин тер не ту од стра не опе ра те ра
те ле ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре
(ви дје ти: 61.10, 61.20, 61.30).
62 Ра чу нар ско про гра ми ра ње, са вје то ва ње и при па да ју ће
дје лат но сти
Ова област об у хва та сље де ће дје лат но сти ко је обез бје ђу ју
струч ност у под руч ју ин фор ма ци о них тех но ло ги ја: раз ви ја ње, ми -
је ња ње, те сти ра ње и одр жа ва ње софт ве ра; пла ни ра ње и из ра ду ра -
чу нар ских си сте ма ко ји по ве зу ју ра чу нар ски хар двер, софт вер и
ко му ни ка ци о не тех но ло ги је; упра вља ње и рад са ра чу нар ским си -
сте ми ма ко ри сни ка и/или опре мом за об ра ду по да та ка и оста ле
струч не и тех нич ке дје лат но сти по ве за не са ра чу на ри ма.
62.0 Ра чу нар ско про гра ми ра ње, са вје то ва ње и при па да ју ће
дје лат но сти
62.01 Ра чу нар ско про гра ми ра ње
Овај раз ред об у хва та дје лат но сти раз ви ја ња (пи са ња), ми је ња -
ња, те сти ра ња и одр жа ва ња софт ве ра.
Овај раз ред укљу чу је:
• из ра ду струк ту ре и са др жа ја и/или пи са ње ра чу нар ског ко -
да нео п ход ног за кре и ра ње и при мје ну:
- си стем ског софт ве ра (укљу чу ју ћи ажу ри ра ње и
до пу не),
- апли ка циј ског софт ве ра (укљу чу ју ћи ажу ри ра ње
и до пу не),
- ба зе по да та ка,
- ин тер нет ске (web) стра ни це,
• при ла го ђа ва ње софт ве ра по тре ба ма ко ри сни ка,
тј. ми је ња ње и об ли ко ва ње по сто је ће апли ка ци је
та ко да је функ ци о нал на уну тар си сте ма ин фор ма ци о не
око ли не ко ри сни ка.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• из да ва ње софт вер ских па ке та (ви дје ти: 58.29),
• пре вод или при ла го ђа ва ње стан дард ног софт ве ра за
од ре ђе но тр жи ште на соп стве ни ра чун (ви дје ти: 58.29),
• пла ни ра ње и из ра ду ра чу нар ских си сте ма ко ји по ве зу ју
ра чу нар ски хар двер, софт вер и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је,
чак и обез бје ђе ње софт ве ра мо же би ти са став ни дио ове
дје лат но сти (ви дје ти: 62.02).
62.02 Дје лат но сти са вје то ва ња о ра чу на ри ма, тј.
о ра чу нар ским си сте ми ма
Овај раз ред об у хва та пла ни ра ње и из ра ду ра чу нар ских си сте -
ма ко ји по ве зу ју ра чу нар ски хар двер, софт вер и ко му ни ка ци о не
тех но ло ги је. Услу ге мо гу об у хва та ти са тим по ве за ну обу ку ко ри -
сни ка.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про да ју ра чу нар ског хар две ра или софт ве ра
(ви дје ти: 46.51, 47.41),
• ин ста ла ци ју глав ног и слич них ра чу на ра (ви дје ти: 33.20),
• ин ста ла ци ју (по ста вља ње) лич них ра чу на ра
(ви дје ти: 62.09),
• ин ста ла ци ју софт ве ра, услу ге опо ра вља ња по да та ка на кон
па да ра чу нар ског си сте ма (ви дје ти: 62.09).
62.03 Упра вља ње ра чу нар ском опре мом и си сте мом
Овај раз ред об у хва та дје лат но сти упра вља ња и ра да са ра чу -
нар ским си сте мом ко ри сни ка и/или опре мом за об ра ду по да та ка,
као и при па да ју ће услу ге по др шке.
62.09 Оста ле услу жне дје лат но сти ко је се од но се на
ин фор ма ци о не тех но ло ги је и ра чу на ре
Овај раз ред об у хва та оста ле дје лат но сти по ве за не са ин фор -
ма ци о ном тех но ло ги јом и ра чу на ри ма, ко је ни су на дру гом мје сту
раз вр ста не.
Овај раз ред укљу чу је:
• услу ге ин ста ла ци је софт ве ра,
• услу ге опо ра вља ња по да та ка на кон па да ра чу нар ског
си сте ма,
• услу ге ин ста ла ци је (по ста вља ња) лич них ра чу на ра.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ин ста ла ци ју глав ног и слич них ра чу на ра (ви дје ти: 33.20),
• ра чу нар ско про гра ми ра ње (ви дје ти: 62.01),
• са вје то ва ње о ра чу на ри ма (ви дје ти: 62.02),
• упра вља ње ра чу нар ском опре мом и си сте мом
(ви дје ти: 62.03),
• об ра ду по да та ка и хо стинг (ви дје ти: 63.11).
63 Ин фор ма ци о не услу жне дје лат но сти
Ова област об у хва та дје лат но сти пре тра жи ва ча ин тер нет ских
пор та ла, об ра де по да та ка и хо стин га, као и оста ле дје лат но сти ко -
је при је све га обез бје ђу ју ин фор ма ци је.
63.1 Об ра да по да та ка, хо стинг и при па да ју ће дје лат но сти;
ин тер нет ски пор та ли
Ова гра на об у хва та обез бје ђи ва ње ин фра струк ту ре по треб не
за хо стинг, услу ге об ра де по да та ка и при па да ју ће дје лат но сти, као
и обез бје ђи ва ње ала та за пре тра жи ва ње и оста лих пор та ла за Ин -
тер нет.
63.11 Об ра да по да та ка, хо стинг и при па да ју ће дје лат но сти
Овај раз ред укљу чу је:
• обез бје ђи ва ње ин фра струк ту ре по треб не за хо стинг, об ра ду
по да та ка и при па да ју ће дје лат но сти,
• спе ци ја ли зо ва не дје лат но сти хо стин га као што су:
- хо стинг ин тер нет ских стра ни ца,
66 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
- услу ге кон ти ну и ра ног то ка по да та ка,
- хо стинг апли ка ци ја,
• пру жа ње апли ка циј ских услу га,
• омо гу ћа ва ње исто вре ме не упо тре бе глав ног ра чу на ра
ко ри сни ци ма,
• дје лат но сти об ра де по да та ка:
- ком плет на об ра да по да та ка ко је до ста вља ко ри сник,
- из ра да спе ци ја ли зо ва них из вје шта ја из по да та ка ко је
до ста вља ко ри сник,
• пру жа ње услу га уно са по да та ка.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• дје лат но сти, у ко ји ма ис по ру чи лац ко ри сти ра чу нар са мо
као алат, раз вр ста ва ју се пре ма при ро ди оба вље не
(на пра вље не) услу ге.
63.12 Ин тер нет ски пор та ли
Овај раз ред укљу чу је:
• рад ин тер нет ских стра ни ца ко је се ко ри сте пре тра жи ва чем
ка ко би се ге не ри са ле и одр жа ва ле све о бу хват не ба зе
по да та ка ин тер нет адре са и са др жа ја у јед но став ном
фор ма ту за пре тра жи ва ње,
• рад оста лих ин тер нет ских стра ни ца ко ји дје лу ју као
пор та ли на Ин тер не ту, као што су ме диј ске стра ни це
ко је пе ри о дич но обез бје ђу ју ажу ри ра ни са др жај.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• из да ва ње књи га, но ви на, ча со пи са итд. пу тем Ин тер не та
(ви дје ти: област 58),
• еми то ва ње пре ко Ин тер не та (ви дје ти: област 60).
63.9 Оста ле ин фор ма ци о не услу жне дје лат но сти
Ова гра на об у хва та дје лат но сти но вин ских аген ци ја и све дру -
ге пре о ста ле ин фор ма ци о не услу жне дје лат но сти.
Ова гра на ис кљу чу је:
• дје лат но сти би бли о те ка и ар хи ва (ви дје ти: 91.01).
63.91 Дје лат но сти но вин ских аген ци ја
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти но вин ских син ди ка та (кон зор ци ја) и но вин ских
аген ци ја ко је снаб ди је ва ју ме ди је ви је сти ма, фо то гра фи ја ма
и ре пор та жа ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• дје лат но сти не за ви сних (са мо стал них) фо то-ре пор те ра
(ви дје ти: 74.20),
• дје лат но сти не за ви сних (са мо стал них) но ви на ра
(ви дје ти: 90.03).
63.99 Оста ле ин фор ма ци о не услу жне дје лат но сти, д. н.
Овај раз ред об у хва та оста ле дје лат но сти ин фор ма ци о них
услу га ко је ни су раз вр ста не на дру гом мје сту.
Овај раз ред укљу чу је:
• услу ге те ле фон ских ин фор ма ци ја пу тем ра чу на ра,
• услу ге тра же ња ин фор ма ци ја уз на пла ту или на осно ву
уго во ра,
• услу ге при ку пља ња но вин ских исје ча ка, тј. но вин ских
из ре за ка (press clipping) итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• дје лат но сти по зив них цен та ра (ви дје ти: 82.20).
ПОД РУЧ ЈЕ K - ФИ НАН СИЈ СКЕ ДЈЕ ЛАТ НО СТИ И
ДЈЕ ЛАТ НО СТИ ОСИ ГУ РА ЊА
Ово под руч је об у хва та фи нан сиј ске услу жне дје лат но сти, обу -
хва та ју ћи оси гу ра ње, ре о си гу ра ње, дје лат но сти пен зи о них фон -
до ва и по моћ не дје лат но сти код фи нан сиј ских услу га.
Ово под руч је исто та ко об у хва та дје лат но сти по сје до ва ња имо -
ви не, као што су дје лат но сти фи нан сиј ских хол динг дру шта ва и дје -
лат но сти тру сто ва, фон до ва и слич них фи нан сиј ских су бје ка та.
64 Фи нан сиј ске услу жне дје лат но сти, осим оси гу ра ња
и пен зи о них фон до ва
Ова област об у хва та дје лат но сти при ку пља ња и пре ра спо дје -
ле фи нан сиј ских сред ста ва, осим за оси гу ра ње, пен зи о не фон до ве
и оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње.
На по ме на: уре ђе ње и ор га ни за ци ја на ци о нал них ин сти ту ци ја
има ју вр ло ва жну уло гу код раз вр ста ва ња је ди ни ца уну тар ове
обла сти.
64.1 Нов ча но по сло ва ње
Ова гра на об у хва та при ку пља ње фи нан сиј ских сред ста ва у
об ли ку пре но си вих де по зи та, тј. сред ста ва ко ја су не про мје њи ва у
нов ча ном сми слу и при ку пља ју се сва ко днев но, по себ но из Цен -
трал не бан ке и из не фи нан сиј ских из во ра.
64.11 Дје лат ност Цен трал не бан ке
Овај раз ред укљу чу је:
• из да ва ње и упра вља ње др жав ним нов цем,
• над зор и кон тро лу по ну де (ис по ру ке),
• узи ма ње де по зи та ко ји се ко ри сте за по рав на ва ње ра чу на
из ме ђу фи нан сиј ских ин сти ту ци ја,
• над зор (над гле да ње) по сло ва ња ба на ка,
• упра вља ње ме ђу на род ним ре зер ва ма др жа ве,
• оба вља ње бан кар ских по сло ва за др жа ву.
Дје лат но сти цен трал них ба на ка ће се раз ли ко ва ти из ин сти ту -
ци о нал них раз ло га.
64.19 Оста ло нов ча но по сло ва ње
Овај раз ред об у хва та при ку пља ње де по зи та и/или бли ских
суп сти ту та де по зи та и одо бра ва ње кре дит них или за јам ских сред -
ста ва. Одо бра ва ње кре ди та мо же би ти у раз ли чи тим об ли ци ма као
што су зај мо ви, хи по те кар ни кре ди ти, кре дит не кар ти це итд. Уоп -
ште но, те дје лат но сти спрово де мо не тар не ин сти ту ци је ко је ни су
цен трал не бан ке.
Овај раз ред укљу чу је:
• бан ке,
• ште ди о ни це,
• кре дит не ор га ни за ци је.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• дје лат но сти по штан ских жи ро ба на ка и по штан ских
ште ди о ни ца,
• одо бра ва ње стам бе них кре ди та од спе ци ја ли зо ва них
де по зит них ин сти ту ци ја,
• дје лат но сти об ра де нов ча них на ло га.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• одо бра ва ње стам бе них кре ди та од спе ци ја ли зо ва них
не де по зит них ин сти ту ци ја (ви дје ти: 64.92),
• дје лат но сти об ра де и из вр ше ња тран сак ци ја кре дит них
кар ти ца (ви дје ти: 66.19).
64.2 Дје лат но сти фи нан сиј ских хол динг дру шта ва
64.20 Дје лат но сти фи нан сиј ских хол динг дру шта ва
Овај раз ред об у хва та дје лат но сти фи нан сиј ских хол динг дру -
шта ва, тј. је ди ни ца ко је по сје ду ју имо ви ну (кон трол ни удио вла -
снич ког ка пи та ла) гру пе кор по ра циј ских по дру жни ца чи ја је глав на
дје лат ност вла сни штво над гру пом. Фи нан сиј ска хол динг дру штва
у овом раз ре ду не обез бје ђу ју ни ка кву дру гу услу гу, оcим фи нан сиј -
ских, пред у зе ћи ма у ко ји ма има ју ве ћин ски удио у вла снич ком ка -
пи та лу, тј. не ру ко во де или не упра вља ју дру гим је ди ни ца ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ак тив но упра вља ње дру штви ма и пред у зе ћи ма, стра те шко
пла ни ра ње и до но ше ње од лу ка у ве зи са дру штвом
(ви дје ти: 70.10).
64.3 Тру сто ви, оста ли фон до ви и слич ни фи нан сиј ски
су бјек ти
64.30 Тру сто ви, фон до ви и слич ни фи нан сиј ски су бјек ти
Овај раз ред об у хва та прав на ли ца ко ја су ор га ни зо ва на ра ди
удру жи ва ња ври јед но сних па пи ра или оста лих фи нан сиј ских
сред ста ва, без упра вља ња, у име ак ци о на ра или ко ри сни ка. Порт -
фе љи су при ла го ђе ни куп цу ка ко би се по сти гле од ре ђе не ин ве -
сти ци о не ка рак те ри сти ке као што су ди вер зи фи ка ци ја, ри зик, сто -
па по вра та и про мје њи вост ци је на. Ти су бјек ти оства ру ју до бит на
ка ма та ма, ди ви ден да ма и оста лим при хо ди ма од имо ви не, али
има ју ма ло за по сле них или не ма ју за по сле них и не ма ју при ход од
про да је услу га. Об у хва та до ле на ве де не и дру ге об ли ке ин ве сти -
ци о них фон до ва.
Овај раз ред укљу чу је:
• отво ре не ин ве сти ци о не фон до ве,
• за тво ре не ин ве сти ци о не фон до ве,
• ин ве сти ци о не труст фон до ве на удје ле (фон до ви
по вје ре ња), (“unit investment trust funds”),
• тру сто ве, по сје дов не или за ступ нич ке ра чу не, ко ји по слу ју
у име ко ри сни ка пре ма усло ви ма тру стов ског уго во ра или
спо ра зу ма о за сту па њу.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• уза јам не фон до ве, тру сто ве и оста ле фон до ве ко ји
оства ру ју при ход од про да је про из во да или услу ге
(ви дје ти: раз ред КД-а пре ма њи хо вој глав ној дје лат но сти,
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 67
• дје лат но сти фи нан сиј ских хол динг дру шта ва
(ви дје ти: 64.20),
• пен зи о не фон до ве (ви дје ти: 65.30),
• упра вља ње фон до ви ма (ви дје ти: 66.30).
64.9 Оста ле фи нан сиј ске услу жне дје лат но сти, осим
оси гу ра ња и пен зи о них фон до ва
Ова гра на об у хва та фи нан сиј ске услу жне дје лат но сти, осим
оних ко је оба вља ју мо не тар не ин сти ту ци је.
Ова гра на ис кљу чу је:
• оси гу ра ње и пен зи о не фон до ве (ви дје ти: област 65).
64.91 Фи нан сиј ски за куп (ли зинг)
Овај раз ред укљу чу је:
• ли зинг, при че му рок за ку па при бли жно по кри ва оче ки ва ни
ви јек тра ја ња сред ста ва, а за ку пац сти че све ко ри сти при њи хо -
вој упо те би и пре у зи ма сав ри зик по ве зан са њи хо вим вла сни -
штвом. Вла сни штво се мо же и не мо ра на кра ју пре ни је ти на за -
куп ца. Та кав ли зинг по кри ва све или го то во све тро шко ве укљу -
чу ју ћи ка ма те.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• опе ра тив ни ли зинг (ви дје ти: област 77, пре ма вр сти
про из во да ко ји се да је у за куп.
64.92 Оста ло одо бра ва ње кре ди та
Овај раз ред укљу чу је фи нан сиј ске услу жне дје лат но сти ко је
се при је све га од но се на да ва ње зај мо ва од ин сти ту ци ја ко је ни су
укљу че не у мо не тар но по сре до ва ње, гдје одо бра ва ње кре ди та мо -
же би ти у раз ли чи тим об ли ци ма као што су зај мо ви, хи по те кар ни
кре ди ти, кре дит не кар ти це итд.
Укљу чу је сље де ће вр сте услу га:
- одо бра ва ње по тро шач ких кре ди та,
- фи нан си ра ње ме ђу на род не тр го ви не,
- ду го роч но фи нан си ра ње ин ду стри је пу тем
ин ду стриј ских ба на ка,
- по зајм љи ва ње нов ца из ван бан кар ског си сте ма,
- одо бра ва ње стам бе них кре ди та од спе ци ја ли зо ва них
не де по зит них ин сти ту ци ја,
- дје лат но сти за ла га о ни ца и за ла га о ни ча ра.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• одо бра ва ње стам бе них кре ди та од спе ци ја ли зо ва них
ин сти ту ци ја, ко је исто та ко узи ма ју де по зит
(ви дје ти: 64.19),
• опе ра тив ни ли зинг, пре ма вр сти ро бе ко ја се да је у
за куп (ви дје ти: област 77),
• дје лат но сти да ва ња нов ча не по мо ћи (до на ци ја) од
стра не члан ских ор га ни за ци ја (ви дје ти: 94.99).
64.99 Оста ле фи нан сиј ске услу жне дје лат но сти осим
оси гу ра ња и пен зи о них фон до ва, д. н.
Овај раз ред укљу чу је:
• оста ле фи нан сиј ске услу жне дје лат но сти ко је се при је
све га од но се на рас по дје лу сред ста ва раз ли чи тих од
да ва ња зај мо ва:
- дје лат но сти фак то рин га (на плат на по тра жи ва ња и
на плат но-кре дит но по сло ва ње),
- уго ва ра ње ка мат них и де ви зних кон вер зи ја (“swap”
аран жма на), оп ци ја и дру гих ин стру ме на та за
пре ва зи ла же ње (по кри ва ње) ри зи ка,
- дје лат но сти тр го ви не по ли са ма жи вот ног оси гу ра ња
дру гих ли ца,
• дје лат но сти ула га ња за соп стве ни ра чун пу тем пред у зе ћа за
ка пи тал на ула га ња, ин ве сти ци о них удру же ња итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• фи нан сиј ски ли зинг (ви дје ти: 64.91),
• по сре до ва ње у по сло ва њу ври јед но сним хар ти ја ма за ту ђи
ра чун (ви дје ти: 66.12),
• тр го ви ну, за куп, из најм љи ва ње и по сре до ва ње у по сло ва њу
са не крет ни на ма (ви дје ти: област 68),
• на пла ту мје ни ца без пре у зи ма ња ду га (ви дје ти: 82.91),
• дје лат но сти да ва ња нов ча не по мо ћи (до на ци ја) од стра не
члан ских ор га ни за ци ја (ви дје ти: 94.99).
65 Оси гу ра ње, ре о си гу ра ње и пен зи о ни фон до ви, осим
оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња
Ова област об у хва та пре у зи ма ње ри зи ка за рент но оси гу ра ње,
за по ли се оси гу ра ња и ула га ње пре ми ја оси гу ра ња ра ди ја ча ња
порт фе ља фи нан циј ске имо ви не ко ја ће се мо ћи упо тре бља ва ти у
слу ча ју бу ду ћих зах ти је ва за на док на ду ште те. Об у хва ће но је ди -
рект но оси гу ра ње и ре о си гу ра ње.
65.1 Оси гу ра ње
Ова гра на об у хва та жи вот но оси гу ра ње, са или без зна чај ни -
јег еле мен та штед ње и оста ла оси гу ра ња. 
65.11 Жи вот но оси гу ра ње
Овај раз ред укљу чу је:
• пре у зи ма ње ри зи ка за по ли се рент ног оси гу ра ња и по ли се
жи вот ног оси гу ра ња, по ли се оси гу ра ња при хо да због
не спо соб но сти за рад, по ли се оси гу ра ња за слу чај смр ти и
ин ва ли ди те та од по сље ди ца не срет ног слу ча ја (са или без
зна чај ни јег еле мен та штед ње).
65.12 Оста ло оси гу ра ње
Овај раз ред укљу чу је:
• услу ге оси гу ра ња, осим жи вот ног оси гу ра ња:
- оси гу ра ње од не сре ћа и по жа ра,
- здрав стве но оси гу ра ње,
- оси гу ра ње пу то ва ња,
- оси гу ра ње имо ви не,
- оси гу ра ње друм ског, по мор ског и авио са о бра ћа ја,
- оси гу ра ње од фи нан сиј ских гу би та ка и оси гу ра ње
од го вор но сти.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• дје лат но сти оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња
(ви дје ти: 84.30),
• дје лат ност ре о си гу ра ња (ви дје ти: 65.20).
65.2 Ре о си гу ра ње
65.20 Ре о си гу ра ње
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти пре у зи ма ња свих или ди је ла ри зи ка по ве за них
са по сто је ћим по ли са ма оси гу ра ња ко је су из вор но
скло пље не са дру гим оси гу ра ва ју ћим дру штви ма
65.3 Пен зи о ни фон до ви
65.30 Пен зи о ни фон до ви
Овај раз ред об у хва та прав не су бјек те (тј. фон до ве, пла но ве
и/или про гра ме) ко ји су ор га ни зо ва ни ка ко би оси гу ра ли пен зи је
ис кљу чи во за за по сле не или чла но ве. Ов дје су об у хва ће ни пен зи -
о ни пла но ви са де фи ни са ним при хо ди ма, као и ин ди ви ду ал ни
пла но ви у ко ји ма је при ход јед но став но де фи ни сан до при но си ма
чла но ва.
Овај раз ред укљу чу је:
• пла но ве при хо да за за по сле не,
• пен зи о не фон до ве и пла но ве,
• пла но ве пен зи о ни са ња,
Овај раз ред ис кљу чу је:
• упра вља ње пен зи о ним фон до ви ма (ви дје ти: 66.30),
• про гра ме оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња (ви дје ти: 84.30).
66 По моћ не дје лат но сти у фи нан сиј ским услу га ма и
дје лат но сти оси гу ра ња
Ова област об у хва та пру жа ње услу га ко је су об у хва ће не у или
су уско по ве за не са фи нан сиј ским услу жним дје лат но сти ма, али
оне са ме ни су фи нан сиј ске услу ге. Основ на по дје ла ове обла сти
из вр ше на је пре ма вр сти фи нан сиј ске тран сак ци је или вр сти фи -
нан си ра ња.
66.1 По моћ не дје лат но сти у фи нан сиј ским услу га ма, осим
оси гу ра ња и пен зи о них фон до ва
Ова гра на об у хва та при пре ма ње фи зич ких или елек трон ских
тр жи шта за по тре бе ку по ви не или про да је ак ци ја, оп ци ја на ак ци -
је, об ве зни ца или роб них уго во ра.
66.11 По сло ва ње фи нан сиј ског тр жи шта
Овај раз ред об у хва та по сло ва ње и над зор фи нан сиј ских тр жи -
шта осим оних ко је оба вља ју др жав ни ор га ни.
Овај раз ред укљу чу је:
• бер зе роб них уго во ра (ро бе),
• тер мин ске бер зе роб них уго во ра (ро бе),
• бер зе ври јед но сних хар ти ја,
• бер зе ак ци ја,
• бер зе оп ци ја на ак ци је или роб них оп ци ја.
68 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
66.12 По сре до ва ња у по сло ви ма са хар ти ја ма од
ври јед но сти и роб ним уго во ри ма
Овај раз ред укљу чу је:
• по сло ва ње на фи нан сиј ским тр жи шти ма у име дру гих
(нпр. по сре до ва ње у по сло ви ма са ак ци ја ма - бер зан ско
по сре до ва ње) и при па да ју ће дје лат но сти,
• по сре до ва ње хар ти ја ма од ври јед но сти,
• по сре до ва ње роб ним уго во ри ма,
• дје лат но сти мје њач ни ца итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• по сло ва ње на фи нан сиј ском тр жи шту за соп стве ни ра чун
(ви дје ти: 64.99),
• упра вља ње порт фе љом, уз на пла ту или на осно ву уго во ра
(ви дје ти: 66.30).
66.19 Оста ле по моћ не дје лат но сти у фи нан сиј ским
услу га ма, осим оси гу ра ња и пен зи о них фон до ва
Овај раз ред об у хва та оста ле по моћ не дје лат но сти у фи нан сиј -
ском по сре до ва њу ко је ни су на дру гом мје сту кла си фи ко ва не.
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти об ра де и из вр ше ња фи нан сиј ских тран сак ци ја,
укљу чу ју ћи и тран сак ци је кре дит ним кар ти ца ма,
• об ра чун и по рав на ње по сло ва са хар ти ја ма од ври јед но сти,
• услу ге ин ве сти ци о них са вјет ни ка,
• дје лат но сти са вјет ни ка и по сред ни ка у по сло ва њу
хи по те ка ма.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• услу ге по вје ре ни ка и чу ва ња (над зо ра) хар ти ја од
ври јед но сти, уз на пла ту или на осно ву уго во ра.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• дје лат но сти за ступ ни ка (аге на та) и по сред ни ка оси гу ра ња
(ви дје ти: 66.22),
• упра вља ње фон до ви ма (ви дје ти: 66.30).
66.2 По моћ не дје лат но сти у оси гу ра њу и пен зи о ним
фон до ви ма
Ова гра на об у хва та дје лат но сти за ступ ни ка (аге на та), по сред -
ни ка (бро ке ра) у про да ји рен те и по ли са оси гу ра ња или услу га по -
ве за них са на кна да ма за по сле них, оси гу ра њем и пен зи ја ма, као
што су рје ша ва ње жал би и упра вља ње за тре ћа ли ца.
66.21 Про цје на ри зи ка и ште те
Овај раз ред об у хва та пру жа ње ад ми ни стра тив них услу га оси -
гу ра ња, као што су про цје на и под ми ре ње по тра жи ва ња од оси гу -
ра ња.
Овај раз ред укљу чу је:
• про цје ну по тра жи ва ња од оси гу ра ња:
- про цје ну од ште те,
- про цје ну ри зи ка,
- об ра чун ри зи ка и ште те,
- про цје ну ха ва ри је и гу бит ка,
• под ми ре ње по тра жи ва ња од оси гу ра ња.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про цје ну не крет ни на (ви дје ти: 68.31),
• про цје ну за оста ле свр хе (ви дје ти: 74.90),
• дје лат но сти ис тра жи ва ња (ви дје ти: 80.30).
66.22 Дје лат но сти за ступ ни ка и по сред ни ка у оси гу ра њу
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти за ступ ни ка (аге на та) и по сред ни ка (бро ке ра)
у оси гу ра њу при ли ком про да је или пре го ва ра ња о рен та ма
и о по ли са ма оси гу ра ња и ре о си гу ра ња.
66.29 Оста ле по моћ не дје лат но сти у оси гу ра њу и пен зи о ним
фон до ви ма
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти ко је су укљу че не у или су уско по ве за не са
оси гу ра њем и пен зи о ним фон до ви ма (осим фи нан сиј ског по сре -
до ва ња, про цје не од ште те и дје лат но сти аге на та оси гу ра ња):
- ад ми ни стра тив не услу ге у ве зи са спа ша ва њем
имо ви не у слу ча ју не сре ће,
- ак ту ар ске услу ге (услу ге про цје њи ва ча ри зи ка).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• дје лат но сти по мор ског спа ша ва ња (ви дје ти: 52.22).
66.3 Дје лат но сти упра вља ња фон до ви ма
66.30 Дје лат но сти упра вља ња фон до ви ма
Овај раз ред об у хва та дје лат но сти упра вља ња порт фе љом и
фон до ви ма, уз на пла ту или на осно ву уго во ра, за по је дин це, пре -
ду зе ћа и оста ле. То под ра зу ми је ва на мјен ско тро ше ње и ди стри бу -
ци ју нов ча них сред ста ва у скла ду са на мје ном ор га ни за ци је фон -
да и из вр ше њем бу џе та.
Овај раз ред укљу чу је:
• упра вља ње уза јам ним фон до ви ма,
• упра вља ње оста лим ин ве сти ци о ним фон до ви ма,
• упра вља ње пен зи о ним фон до ви ма. 
ПОД РУЧ ЈЕ L - ПО СЛО ВА ЊЕ НЕ КРЕТ НИ НА МА
Ово под руч је об у хва та дје лат но сти за ку по дав ца, за ступ ни ка
(аген та) и/или по сред ни ка (бро ке ра) у јед ној или ви ше сље де ћих
дје лат но сти: про да ја или ку по ви на не крет ни на, из најм љи ва ње не -
крет ни на, пру жа ње оста лих услу га ве за них за по сло ва ње не крет -
ни на ма као што су про цје на не крет ни на или услу ге по сред ни ка
(за ступ ни ка) у ве зи са уло же ним не крет ни на ма. Дје лат но сти у
овом под руч ју мо гу се оба вља ти са соп стве ним или за ку пље ним
не крет ни на ма, уз на пла ту или на осно ву уго во ра. Исто та ко, у ово
под руч је спа да и из град ња гра ђе ви на у ком би на ци ји са за др жа ва -
њем вла сни штва над не крет ни ном или из најм љи ва њем (да ва њем
у за куп) та кве не крет ни не.
Ово под руч је об у хва та и упра вља ње не крет ни на ма.
68 По сло ва ње не крет ни на ма
68.1 Ку по ви на и про да ја соп стве них не крет ни на
68.10 Ку по ви на и про да ја соп стве них не крет ни на
Овај раз ред укљу чу је:
• ку по ви ну и про да ју соп стве них не крет ни на:
- стам бе них згра да и ста но ва,
- не стам бе них згра да, об у хва та ју ћи про сто ре (ха ле) за
из ло жбе, скла ди шта, игра ли шта и тр го вач ке (тр жне)
цен тре,
- зе мљи ште.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• пар це ли за ци ју зе мљи шта без опре ма ња зе мљи шта
по треб ном ин фра струк ту ром.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ор га ни за ци ју из во ђе ња про је ка та за згра де у ци љу ка сни је
про да је гра ђе ви на (ви дје ти: 41.10),
• пар це ли за ци ју зе мљи шта и опре ма ње зе мљи шта по треб ном
ин фра струк ту ром (ви дје ти: 42.99).
68.2 Из најм љи ва ње и по сло ва ње соп стве ним
не крет ни на ма или не крет ни на ма узе тим у за куп
(ли зинг)
68.20 Из најм љи ва ње и по сло ва ње соп стве ним
не крет ни на ма или не крет ни на ма узе тим у за куп
(ли зинг)
Овај раз ред укљу чу је:
• из најм љи ва ње и упра вља ње соп стве ним не крет ни на ма или
не крет ни на ма узе тим у за куп (ли зинг):
- стам бе ним згра да ма и ста но ви ма,
- не стам бе ним згра да ма, укљу чу ју ћи про сто ре (ха ле) за
из ло жбе, скла ди шта,
- зе мљи штем,
• из најм љи ва ње ку ћа, на мје ште них или не на мје ште них
ста но ва или апарт ма на на ду же коришће ње, у пра ви лу на
мје сеч ној или го ди шњем основу.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• ор га ни за ци ју из во ђе ња про јек та за згра де ра ди лич ног
по сло ва ња,
• из најм љи ва ње про сто ра за стaмбене по крет не ку ће. 
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пру жа ње крат ко трај ни јих услу га смје шта ја у хо те ли ма,
ви кен ди ца ма, со ба ма за из најм љи ва ње, кам по ви ма и
дру гим не стам бе ним про сто ри ма (ви дје ти: област 55).
68.3 По сло ва ње не крет ни на ма уз на пла ту или на осно ву
уго во ра
68.31 Аген ци је за не крет ни не
Овај раз ред об у хва та дје лат но сти по сло ва ња не крет ни на ма
ко је оба вља ју аген ци је за не крет ни не.
Овај раз ред укљу чу је:
• по сре до ва ње у ку по ви ни, про да ји и из најм љи ва њу
не крет ни на, уз на пла ту или на осно ву уго во ра,
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 69
• са вје то ва ње и услу ге про цје не при ку по ви ни, про да ји и
из најм љи ва њу не крет ни на, уз на пла ту или на осно ву
уго во ра,
• дје лат но сти по сред ни ка (eskrow аге на та) ко је су у ве зи
са чу ва њем не крет ни на да тих као за лог.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• прав не дје лат но сти (ви дје ти: 69.10).
68.32 Упра вља ње не крет ни на ма уз на пла ту или на осно ву
уго во ра
Овај раз ред укљу чу је:
• аген ци је за на пла ту из најм ље них не крет ни на.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• прав не дје лат но сти (ви дје ти: 69.10),
• по моћ не дје лат но сти у згра да ма (ком би на ци ја услу га као
што су уну тра шње чи шће ње, одр жа ва ње и ма ње по прав ке,
од ла га ње от па да, над зор и обез бје ђе ње), (ви дје ти: 81.10),
• упра вља ње ка сар на ма, за тво ри ма и дру гим објек ти ма и
њи хо вом опре мом (осим упра вља ња ра чу нар ском опре мом
и си сте мом), (ви дје ти: 81.10).
ПОД РУЧ ЈЕ M - СТРУЧ НЕ, НА УЧ НЕ И ТЕХ НИЧ КЕ
ДЈЕ ЛАТ НО СТИ
Ово под руч је об у хва та спе ци ја ли зо ва не струч не, на уч не и тех -
нич ке дје лат но сти. Те дје лат но сти зах ти је ва ју ви сок сте пен уса вр -
ша ва ња и пру жа ју ко ри сни ци ма струч но зна ње и вје шти не.
69 Прав не и ра чу но вод стве не дје лат но сти
Ова област об у хва та прав но за сту па ње ин те ре са јед не стран ке
про тив ин те ре са дру ге стран ке, пред су дом или пред дру гим прав -
ним ор га ни ма, од стра не или под над зо ром ли ца ко ји су чла но ви
адво кат ске ко мо ре, а ба ве се са вје то ва њем и за сту па њем у гра ђан -
ским спо ро ви ма, са вје то ва њем и за сту па њем у кри вич ним спо ро -
ви ма, као и са вје то ва њем и за сту па њем у спо ро ви ма ве за ним за
рад не од но се.
Исто та ко, ова област об у хва та из ра ду прав них до ку ме на та као
што су уго во ри о осни ва њу по слов них су бје ка та, уго во ри о парт -
нер ству или слич ни до ку мен ти у ве зи са осни ва њем по слов них су -
бје ка та, па те на та и аутор ских пра ва, при пре му уго во ра (нпр. уго во -
ра о по кло ну), те ста ме на та, уго во ра о ста ра тељ ству итд., као и оста -
ле дје лат но сти јав них но та ра, но та ра гра ђан ског пра ва, ми ров них
су ди ја и суд ских слу жбе ни ка, ар би та ра, ре ви зо ра и вје шта ка.
Исто та ко, ова област об у хва та ра чу но вод стве не и књи го вод -
стве не услу ге као што су ре ви зи ја ра чу но вод стве них еви ден ци ја,
из ра да фи нан сиј ских из вје шта ја и во ђе ње по слов них књи га.
69.1 Прав не дје лат но сти
69.10 Прав не дје лат но сти
Овај раз ред укљу чу је:
• прав но за сту па ње ин те ре са јед не стран ке про тив ин те ре са
дру ге стран ке пред су дом или пред дру гим прав ним
ор га ни ма од стра не или под над зо ром ли ца ко ји су
чла но ви адво кат ске ко мо ре:
- са вје то ва ње и за сту па ње у гра ђан ским спо ро ви ма,
- са вје то ва ње и за сту па ње у кри вич ним спо ро ви ма,
- са вје то ва ње и за сту па ње у спо ро ви ма ве за ним за рад не
од но се,
• прав но са вје то ва ње и из ра ду прав них до ку ме на та:
- уго во ра о осни ва њу по слов них су бје ка та, уго во ра о
парт нер ству или слич них до ку ме на та у ве зи са
осни ва њем по слов них су бје ка та,
- па те на та и аутор ских пра ва,
- при пре му уго во ра (нпр. уго во ра о по кло ну),
те ста ме на та, уго во ра о ста ра тељ ству итд.,
• оста ле дје лат но сти јав них но та ра, но та ра гра ђан ског пра ва,
ми ров них су ди ја и суд ских слу жбе ни ка, ар би та ра, ре ви зо ра
и вје шта ка.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• рад су до ва (ви дје ти: 84.23).
69.2 Ра чу но вод стве не, књи го вод стве не и ре ви зор ске
дје лат но сти; дје лат но сти са вје то ва ња ко ји се од но се
на по рез
69.20 Ра чу но вод стве не, књи го вод стве не и ре ви зор ске
дје лат но сти; дје лат но сти са вје то ва ња ко ји се од но се
на по рез
Овај раз ред укљу чу је:
• еви ден ти ра ње ко мер ци јал них тран сак ци ја по слов них или
дру гих је ди ни ца,
• при пре му или ре ви зи ју фи нан сиј ских из вје шта ја,
• кон тро лу, тј. пре глед и ве ри фи ка ци ју ис прав но сти
фи нан сиј ских из вје шта ја,
• при пре ма ње лич них и по слов них при ја ва за пла ћа ње
по ре за,
• дје лат но сти са вје то ва ња и за сту па ња кли је на та пред
по ре ским ор га ни ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• дје лат но сти об ра де по да та ка и та бе ли ра ње (ви дје ти: 63.11),
• по слов но са вје то ва ње ко је се од но си на ра чу но вод стве ни
си стем и по ступ ке кон тро ле бу џе та (ви дје ти: 70.22),
• на пла ту ра чу на (ви дје ти: 82.91).
70 Упра вљач ке дје лат но сти; са вје то ва ње ко је се од но си
на упра вља ње
Ова област об у хва та са вје то ва ње и пру жа ње по мо ћи пред у зе -
ћи ма и дру гим ор га ни за ци ја ма о пи та њи ма ко ја се од но се на упра -
вља ње као што су стра те шко и ор га ни за ци о но пла ни ра ње; фи нан -
сиј ско пла ни ра ње и пла ни ра ње бу џе та; мар ке тин шки ци ље ви и
по ли ти ка; по ли ти ка, прак са и пла ни ра ње ко је се од но си на људ ске
по тен ци ја ле; из ра да пла но ва про из вод ње; кон тро ла пла ни ра ња.
Исто та ко, ова област об у хва та над зор и упра вља ње дру гим је -
ди ни ца ма истог дру штва или пред у зе ћа, тј. дје лат но сти упра ве
(глав не кан це ла ри је).
70.1 Дје лат но сти упра вља ња
70.10 Дје лат но сти упра вља ња
Овај раз ред об у хва та над зор и упра вља ње дру гим је ди ни ца ма
исте ком па ни је или пред у зе ћа; пред у зи ма ње стра те шких или ор га -
ни за ци о них пла но ва и до но ше ње од лу ка ве за но за дру штво или
пред у зе ће; оба вља ње опе ра тив не кон тро ле и во ђе ња сва ко днев них
по сло ва њи хо вих при па да ју ћих је ди ни ца.
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти глав не кан це ла ри је,
• дје лат но сти цен тра ли зо ва не ад ми ни стра тив не кан це ла ри је,
• дје лат но сти кор по ра тив не кан це ла ри је,
• дје лат но сти под руч них и ре ги о нал них кан це ла ри ја,
• дје лат но сти упра вља ња по дру жним кан це ла ри ја ма
(је ди ни ца ма).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• дје лат но сти фи нан сиј ских хол динг дру шта ва, ко ја се не
ба ве упра вља њем (ви дје ти: 64.20).
70.2 Дје лат но сти са вје то ва ња ко је се од но си на упра вља ње
70.21 Од но си са јав но шћу и дје лат но сти са оп шта ва ња
Овај раз ред об у хва та са вје то ва ње, усмје ра ва ње и пру жа ње
опе ра тив не по мо ћи, об у хва та ју ћи дје лат но сти ло би ра ња, пред у зе -
ћи ма и дру гим ор га ни за ци ја ма у од но си ма са јав но шћу и дје лат -
но сти ма са оп шта ва ња.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• дје лат но сти аген ци ја за ре кла му и про па ган ду и услу ге
огла ша ва ња пре ко ме ди ја (ви дје ти: 73.1),
• ис тра жи ва ње тр жи шта и ис пи ти ва ње јав ног мње ња
(ви дје ти: 73.20).
70.22 Са вје то ва ње ко је се од но си на по сло ва ње и оста ло
упра вља ње
Овај раз ред об у хва та са вје то ва ње, усмје ра ва ње и пру жа ње
опе ра тив не по мо ћи пред у зе ћи ма и дру гим ор га ни за ци ја ма о пи та -
њи ма ко ја се од но се на упра ва ља ње, као што је стра те шко и ор га -
ни за ци о но пла ни ра ње, по слов ни ре ин же ње ринг, про мје на си сте ма
упра вља ња, сма ње ње тро шко ва и оста ла фи нан сиј ска пи та ња;
мар ке тин шки ци ље ви и по ли ти ка; по ли ти ка, прак са и пла ни ра ње
ко ји се од но се на људ ске по тен ци ја ле; стра те ги ја на кна да и пен зи -
о ни са ња; из ра да пла но ва про из вод ње и кон тро ла пла ни ра ња.
По слов не услу ге мо гу об у хва та ти са вје то ва ње, усмје ра ва ње
или пру жа ње опе ра тив не по мо ћи пред у зе ћи ма, по слов ним и јав -
ним слу жба ма.
Овај раз ред укљу чу је:
• из ра ду ра чу но вод стве них си сте ма (ме то да или про це ду ра),
про гра ма за књи го вод ство тро шко ва, по сту па ка бу џет ске
кон тро ле,
• са вје те и по моћ по слов ним и јав ним слу жба ма у
пла ни ра њу, ор га ни за ци ји, ефи ка сно сти и кон тро ли,
ин фор ми са њу упра ве итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• из ра ду ра чу нар ских софт ве ра за ра чу но вод стве не си сте ме
(ви дје ти: 62.01),
70 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
• прав но са вје то ва ње и за сту па ње (ви дје ти: 69.10),
• ра чу но вод стве не, књи го вод стве не и ре ви зиј ске дје лат но сти,
са вје то ва ње о по ре зу (ви дје ти: 69.20),
• са вје то ва ње по ве за но са ар хи тек тон ским и инжeњерским
дје лат но сти ма (ви дје ти: 71.11 и 71.12),
• са вје то ва ње у обла сти за шти те жи вот не сре ди не,
по љо при вре де, без бјед но сти и слич не дје лат но сти
са вје то ва ња (ви дје ти: 74.90),
• са вје то ва ње ко је се од но си на са вје то ва ње ру ко во ди ла ца и
њи хо во за по шља ва ње (ви дје ти: 78.10),
• дје лат но сти са вје то ва ња у под руч ју обра зо ва ња
(ви дје ти: 85.60).
71 Ар хи тек тон ске и инжeњерске дје лат но сти; тех нич ко
ис пи ти ва ње и ана ли за
Ова област об у хва та ар хи тек тон ске услу ге, инжeњерске услу -
ге, услу ге из ра де на цр та (про јек то ва ње), услу ге гра ђе вин ског над -
зо ра, пре мје ра ва ња зе мљи шта (ге о ме тар ско мје ре ње) и кар то граф -
ске услу ге.
Ова област об у хва та и услу ге из во ђе ња фи зич ких, хе миј ских
и дру гих ана ли тич ких ис пи ти ва ња.
71.1 Ар хи тек тон ске и инжeњерске дје лат но сти и с њи ма
по ве за но тех нич ко са вје то ва ње
Ова гра на об у хва та ар хи тек тон ске и инжeњерске услу ге, услу -
ге из ра де на цр та (про јек то ва ња), услу ге гра ђе вин ског над зо ра,
пре мје ра ва ња (ге о ме тар ско мје ре ње), кар то граф ске услу ге и слич -
не услу ге.
71.11 Ар хи тек тон ске дје лат но сти
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти ар хи тек тон ског са вје то ва ња:
- из ра ду на цр та (про јек то ва ње) згра да,
- про стор но пла ни ра ње, ур ба ни стич ко пла ни ра ње и
про јек то ва ње пред је ла.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• дје лат но сти са вјет ни ка за ра чу на ре (ви дје ти: 62.02 и 62.09),
• уре ђе ње ин тер и је ра (ви дје ти: 74.10).
71.12 Инжeњерске дје лат но сти и с њи ма по ве за но тех нич ко
са вје то ва ње
Овај раз ред укљу чу је:
• тех нич ко про јек то ва ње (тј. при мје на за ко на фи зи ке и прин -
ци па инжeњерства код про јек то ва ња ма ши на, ма те ри ја ла, ин -
стру ме на та, струк ту ра, про це са и си сте ма) и дје лат но сти са вје то -
ва ње за:
- про јек те из ра де ма ши на, ин ду стриј ских про це са и
по стро је ња,
- про јек те из обла сти ни ско град ње, хи дро град ње,
са о бра ћа ја,
- про јек те из под руч ја упра вља ња во да ма,
- из ра ду и ре а ли за ци ју про је ка та (ела бо ра та),
об у хва та ју ћи над зор као фа зу ре а ли за ци је про је ка та,
из под руч ја енер ге ти ке, елек три ке, елек тро ни ке,
ру дар ства, ге о ло ги је, хе ми је, тех но ло ги је, ма шин ства,
ин ду стри је, си стем инжeњеринга и без бјед но сног
инжeњеринга,
• из ра ду про је ка та кли ма ти за ци је, хла ђе ња, про је ка та за
са ни тар ну кон тро лу, кон тро лу за га ђе ња и про јек те
аку стич но сти итд.,
• ге о фи зич ка, ге о ло шка и се и змич ка ис тра жи ва ња и мје ре ња,
• дје лат но сти ге о дет ског ис тра жи ва ња:
- пре мје ра ва ње зе мљи шта и гра ни ца,
- хи дро ло шко мје ре ње,
- ис тра жи ва ње под зем них по вр ши на,
- кар то граф ско и про стор но сни ма ње.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• проб но бу ше ње ко је се од но си на ру дар ство
(ви дје ти: 09.10 и 09.90),
• раз вој или из да ва ње по ве за них софт ве ра
(ви дје ти: 58.29 и 62.01),
• дје лат но сти са вјет ни ка за ра чу на ре (ви дје ти: 62.02 и 62.09),
• тех нич ко ис пи ти ва ње (ви дје ти: 71.20),
• дје лат но сти ис тра жи ва ња и раз во ја ко је се од но се на
инжeњерство (ви дје ти: 72.19),
• ин ду стриј ски ди зајн (ви дје ти: 74.10),
• фо то гра фи са ње из ва зду ха (ви дје ти: 74.20).
71.2 Тех нич ко ис пи ти ва ње и ана ли за
71.20 Тех нич ко ис пи ти ва ње и ана ли за
Овај раз ред укљу чу је:
• аку стич ко и ви бра циј ско ис пи ти ва ње,
• из во ђе ње фи зич ких, хе миј ских и оста лих ана ли тич ких
ис пи ти ва ња свих вр ста ма те ри ја ла и про из во да, као што су:
- аку стич ка и ви бра циј ска ис пи ти ва ња,
- ис пи ти ва ње са ста ва и чи сто ће ми не ра ла, ру да, наф те и
нафт них де ри ва та итд.,
- ис пи ти ва ње хи ги је не хра не, об у хва та ју ћи ве те ри нар ско
ис пи ти ва ње и кон тро лу ко ја се од но си на про из вод њу
хра не,
- ис пи ти ва ње фи зич ких ка рак те ри сти ка свих вр ста
ма те ри ја ла као што су сна га, твр до ћа, трај ност,
ра ди о ак тив ност итд.,
- ис пи ти ва ње ква ли те та, кван ти те та и по у зда но сти,
- ис пи ти ва ње ка рак те ри сти ка го то вих ма ши на и опре ме:
мо то ра, ауто мо би ла, елек трон ске опре ме итд.,
- ра ди о граф ско ис пи ти ва ње ва ра и спо је ва,
- ана ли за не до ста та ка,
- ис пи ти ва ње и мје ре ње еко ло шких по ка за те ља: за га ђе ња
ва зду ха и во де итд.,
- ис пи ти ва ње и кон тро ла уре ђа ја за мје ре ња тем пе ра ту ре
и при ти ска,
- ис пи ти ва ња и мје ре ња елек тро е нер гет ских и дру гих
енер гет ских по стро је ња, уре ђа ја, опре ме и ин ста ла ци ја,
• из да ва ње сер ти фи ка та за про из во де, об у хва та ју ћи
по тро шач ку ро бу, мо тор на во зи ла, ави о не, кон теј не ре
под при ти ском, ну клер на по стро је ња итд.,
• ре дов ни тех нич ки пре глед мо тор них во зи ла у ци љу
без бјед но сти на пу ту,
• ис пи ти ва ње упо тре бом мо де ла (нпр. ави о на, бро до ва,
бра на итд.),
• рад по ли циј ских ла бо ра то ри ја.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ис пи ти ва ње жи во тињ ских узо ра ка (ви дје ти: 75.00),
• ди јаг но сти ку, ис пи ти ва ње и ана ли зу ме ди цин ских и
сто ма то ло шких узо ра ка (ви дје ти: 86).
72 На уч но ис тра жи ва ње и раз вој
Ова област укљу чу је три вр сте дје лат но сти на под руч ју ис тра -
жи ва ња и раз во ја:
1) основ но ис тра жи ва ње: екс пе ри мен тал ни и те о риј ски рад
на ми је њен пр вен стве но сти ца њу но вих зна ња о те мељ ним осно ва -
ма по ја ва и уоче ним чи ње ни ца ма, не за ви сно о кон крет ној при мје -
ни или упо тре би;
2) при ми је ње но ис тра жи ва ње: из вор но ис тра жи ва ње на ми је -
ње но сти ца њу но вог зна ња, пр вен стве но усмје ре но на оства ри ва -
ње од ре ђе ног прак тич ног ци ља;
3) екс пе ри мен тал ни раз вој: си стем ски рад, уз ко ри шће ње по -
сто је ћих зна ња сте че них ис тра жи ва њем и/или прак тич ним ис ку -
ством, усмје рен на про из вод њу но вих ма те ри ја ла, про из во да и
уре ђа ја, уво ђе њем но вих по сту па ка, си сте ма и услу га и бит но уна -
пре ђе ње оних ко ји се већ про из во де или су већ уве де ни.
Дје лат но сти на под руч ју ис тра жи ва ња и раз во ја из ове обла -
сти по ди је ље не су у дви је ка те го ри је: при род не на у ке, тех нич ке и
тех но ло шке на у ке, као и дру штве не и ху ма ни стич ке на у ке.
Ова област ис кљу чу је:
• ис тра жи ва ње тр жи шта (ви дје ти: 73.20).
72.1 Ис тра жи ва ње и екс пе ри мен тал ни раз вој у при род ним,
тех нич ким и тех но ло шким на у ка ма
Ова гра на об у хва та основ на ис тра жи ва ња, при ми је ње на ис -
тра жи ва ња и екс пе ри мен тал ни раз вој у при род ним, тех нич ким и
тех но ло шким на у ка ма.
72.11 Ис тра жи ва ње и екс пе ри мен тал ни раз вој у
би о тех но ло ги ји
Овај раз ред укљу чу је ис тра жи ва ње и екс пе ри мен тал ни раз вој
у би о тех но ло ги ји:
• DNK/RNK: ге но ми ка, фар ма ко ге но ми ка, ге нет ске про бе,
ге нет ски ин же ње ринг, секвенциониcање/син те за/
умно жа ва ње (ам пли фи ка ци ја) DNK и RNK, про фи ли ра ње
екс пре си је ге на и употребa ан ти сенс тех но ло ги је,
• про те и ни и оста ле мо ле ку ле: се квен ци о ни са ње/син те за/
ин же ње ринг про те и на и пеп ти да (об у хва та ју ћи ве ли ке
мо ле ку ле хор мо на); по бољ ша ње ме то де пре но са ве ли ких
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 71
мо ле ку ла ли је ка; про те о ми ка, изо ла ци ја и про чи шћа ва ње
про те и на, ста нич на сиг на ли за ци ја, иден ти фи ка ци ја
ста нич них ре цеп то ра,
• кул ту ра ста ни ца, тки ва и ин же ње ринг: рад са ста нич ним
кул ту ра ма и кул ту ра ма тки ва, ткив ни ин же ње ринг
(об у хва та ју ћи еле мен те тки ва и би о ме ди цин ски
ин же ње ринг), ће лиј ска фу зи ја, сти му лан ти за вак ци не/
по ди за ње иму ни те та, кул ти ви са ње ем бри ја,
• би о тех но ло шке тех ни ке: фер мен та ци ја упо тре бом
би о ре ак то ра, би о ло шка об ра да, би о ло шка екс трак ци ја,
би о ло шко би је ље ње, би о ло шко од сум по ра ва ње,
би о ре ме ди ја ци ја, би о фил тра ци ја, фи то ре ме ди ја ци ја,
• ге нет ски и RNK век то ри: ге нет ска те ра пи ја, ви ру сни
век то ри,
• би о ин фор ма ти ка: из ра да ба зе по да та ка о ге о но ми ма и
про те ин ским се квен ца ма; мо де ло ва ње сло же них
би о ло шких про це са, об у хва та ју ћи би о ло шке си сте ме,
• на но би о тех но ло ги ја: при мје њу је ала те и про це се на но и
ми кро тех но ло ги је за из ра ду уре ђа ја за ис тра жи ва ње
би о ло шких си сте ма и при мје ну у фар ма ци ји,
ди јаг но сти ци итд.
72.19 Оста ло ис тра жи ва ње и екс пе ри мен тал ни раз вој у
при род ним, тех нич ким и тех но ло шким на у ка ма
Овај раз ред укљу чу је:
• ис тра жи ва ње и екс пе ри мен тал ни раз вој у при род ним,
тех нич ким и тех но ло шким на у ка ма, осим ис тра жи ва ња
и екс пе ри мен тал ног раз во ја у би о тех но ло ги ји:
- ис тра жи ва њу и раз во ју у при род ним на у ка ма,
- ис тра жи ва њу и раз во ју у тех нич ким и тех но ло шким
на у ка ма,
- ис тра жи ва њу и раз во ју у ме ди цин ским на у ка ма,
- ис тра жи ва њу и раз во ју у по љо при вред ним на у ка ма,
- мул ти ди сци пли нар ном ис тра жи ва њу и раз во ју
пре те жно у при род ним, тех нич ким и тех но ло шким
на у ка ма.
72.2 Ис тра жи ва ње и екс пе ри мен тал ни раз вој у
дру штве ним и ху ма ни стич ким на у ка ма
72.20 Ис тра жи ва ње и екс пе ри мен тал ни раз вој у
дру штве ним и ху ма ни стич ким на у ка ма
Овај раз ред укљу чу је:
• ис тра жи ва ње и раз вој у дру штве ним на у ка ма,
• ис тра жи ва ње и раз вој у ху ма ни стич ким на у ка ма,
• мул ти ди сци пли нар но ис тра жи ва ње и раз вој пре те жно
у дру штве ним и ху ма ни стич ким на у ка ма.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ис тра жи ва ње тр жи шта (ви дје ти: 73.20).
73 Ре кла ма, про па ган да и ис тра жи ва ње тр жи шта
Ова област об у хва та осми шља ва ње ре клам них кам па ња и њи -
хо во пла си ра ње у ча со пи си ма, но ви на ма, на ра ди ју и те ле ви зи ји
или дру гим ме ди ји ма, као и кре и ра ње и по ста вља ње ре кла ма на
отво ре ном про сто ру.
73.1 Ре кла ма и про па ган да
73.11 Аген ци је за ре кла му и про па ган ду
Овај раз ред об у хва та ци је ли спек тар услу га ре кла ми ра ња и
про па ган де (пу тем соп стве ног ка па ци те та пред у зе ћа или на осно -
ву по ду го во ра), об у хва та ју ћи са вје то ва ње, кре а тив не услу ге, из ра -
ду ре клам ног и про па ганд ног ма те ри ја ла и ку по ви не.
Овај раз ред укљу чу је:
• кре и ра ње и спро во ђе ње ре клам не и про па ганд не кам па ње:
- кре и ра ње и по ста вља ње ре кла ма у но ви на ма,
ча со пи си ма, на ра ди ју, те ле ви зи ји, Ин тер не ту
и оста лим ме ди ја ма,
- кре и ра ње и по ста вља ње ре кла ма на отво ре ном
про сто ру, нпр. огла сних пло ча, па ноа, са оп ште ња,
из ло га, осли ка ва ње ауто мо би ла и ауто бу са у
из ло жбе ним дво ра на ма итд.,
- ре кла ми ра ње из ва зду ха,
- ди стри бу ци ју ре клам ног и про па ганд ног ма те ри ја ла
или узо ра ка,
- уре ђи ва ње штан до ва и оста лих из ло жбе них обје ка та и
про сто ра,
• во ђе ње мар ке тин шких кам па ња и оста ле услу ге
пред ста вља ња (огла ша ва ња) ко ји има за циљ при вла че ње
и за др жа ва ње ку па ца:
- про мо ци ју про из во да,
- мар ке тинг на мје сту про да је,
- пред ста вља ње (огла ша ва ње) ди рект но по штом,
- мар ке тин шко са вје то ва ње.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• из да ва ње ре клам ног и про па ганд ног ма те ри ја ла
(ви дје ти: 58.19),
• сни ма ње ре клам них и про па ганд них по ру ка за те ле ви зи ју
и филм (ви дје ти: 59.11),
• сни ма ње ре клам них и про па ганд них по ру ка за ра дио
(ви дје ти: 59.20),
• ис тра жи ва ње тр жи шта (ви дје ти: 73.20),
• из ра ду ре клам них фо то гра фи ја (ви дје ти: 74.20),
• ор га ни за ци ју са ста на ка и по слов них сај мо ва
(ви дје ти: 82.30),
• по штан ске услу ге као што су раз вр ста ва ње, адре си ра ње
итд. (ви дје ти: 82.19).
73.12 Услу ге огла ша ва ња (пред ста вља ња) пре ко ме ди ја
Овај раз ред укљу чу је:
• огла ша ва ње (пред ста вља ње) пре ко ме ди ја, тј. про да ју
вре ме на и про сто ра за раз ли чи те вр сте ме диј ског
пред ста вља ња (огла ша ва ња).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про да ју вре ме на или про сто ра за огла ша ва ње
(пред ста вља ње) ди рект но од стра не вла сни ка
(из да ва ча итд.), (ви дје ти: од го ва ра ју ћи раз ред дје лат но сти),
• од но се са јав но шћу и дје лат но сти са оп шта ва ња
(ви дје ти: 70.21).
73.2 Ис тра жи ва ње тр жи шта и ис пи ти ва ње јав ног мње ња
73.20 Ис тра жи ва ње тр жи шта и ис пи ти ва ње јав ног мње ња
Овај раз ред укљу чу је:
• ис тра жи ва ње тр жи шног по тен ци ја ла, оба ви је ште ност,
при хва ће ност и пре по зна тљи вост про из во да и услу га,
ку по вин ске на ви ке по тро ша ча у ци љу уна пре ђе ња про да је
и раз во ја но вих про из во да и услу га, об у хва та ју ћи
ста ти стич ке ана ли зе ре зул та та,
• ис пи ти ва ње јав ног мње ња о по ли тич ким, еко ном ским и
дру штве ним пи та њи ма, као и ста ти стич ку ана ли зу
ис пи ти ва ња.
74 Оста ле струч не, на уч не и тех нич ке дје лат но сти
Ова област об у хва та пру жа ње струч них, на уч них и тех нич ких
услу га (осим прав них и ра чу но вод стве них дје лат но сти; ар хи тек -
тон ских и ин же њер ских дје лат но сти; тех нич ког ис пи ти ва ња и
ана ли зе, упра вља ња и са вје то ва ња ко је се од но си на упра вља ње;
ис тра жи ва ње, раз вој, ре клам не и про па ганд не дје лат но сти).
74.1 Спе ци ја ли зо ва не ди зај нер ске дје лат но сти
74.10 Спе ци ја ли зо ва не ди зај нер ске дје лат но сти
Овај раз ред укљу чу је:
• мод ни ди зајн тка ни на, одје ће, обу ће, на ки та, на мје шта ја
и дру гих пред ме та (опре ме) за ин тер и је ре, оста лих мод них
про из во да, као и дру гих про из во да за лич ну по тро шњу
или до ма ћин ство,
• ин ду стриј ски ди зајн, тј. из ра ду и раз вој на цр та и
спе ци фи ка ци ја ко ји оп ти ма ли зу ју упо тре бу, ври јед ност
и из глед про из во да, укљу чу ју ћи из бор ма те ри ја ла,
ме ха ни зма, об ли ка, бо је и на чи на по вр шин ске об ра де
про из во да, а узи ма ју ћи у об зир људ ске осо би не и по тре бе,
без бјед ност, тр жи шну за ни мљи вост код ди стри бу ци је,
упо тре бе и одр жа ва ње про из во да,
• услу ге гра фич ког ди зај на,
• дје лат но сти уре ђе ња ин тер и је ра.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• из ра ду и про гра ми ра ње ин тер нет ских стра ни ца
(ви дје ти: 62.01),
• ар хи тек тон ско про јек то ва ње (ви дје ти: 71.11),
• тех нич ко про јек то ва ње тј. при мје ну за ко на фи зи ке и
прин ци пе ин же њер ског про јек то ва ња ма ши на, ма те ри ја ла,
ин стру ме на та, струк ту ре, про це са и си сте ма
(ви дје ти: 71.12).
74.2 Фо то граф ске дје лат но сти
74.20 Фо то граф ске дје лат но сти
Овај раз ред укљу чу је:
• из ра ду фо то гра фи ја у ко мер ци јал не свр хе и за по тро ша че:
- из ра ду фо то гра фи ја за па сош, шко лу, вјен ча ња итд.,
72 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
- из ра ду фо то гра фи ја за ко мер ци јал не свр хе, за по тре бе
из да ва штва, мод не, ту ри стич ке свр хе и по сло ва ње
са не крет ни на ма,
- сни ма ње из ва зду ха (аеро фо то сни ма ње),
- ви део сни ма ње ва жних до га ђа ја: вјен ча ња,
са стан ци итд.,
• об ра ду фил мо ва:
- раз ви ја ње, из ра ду и по ве ћа ва ње фо то гра фи ја са
не га ти ва или фил мо ва пре у зе тих од кли је на та,
- дје лат но сти ла бо ра то ри је за раз ви ја ње фил мо ва и
из ра ду фо то гра фи ја,
- дје лат но сти фо то-сту ди ја за из ра ду фо то гра фи ја
(ко ји ни су дио про дав ни ца фо то граф ске опре ме),
- мон ти ра ње ди ја по зи ти ва,
- ко пи ра ње и ре ста у ра ци ја или ре ту ши ра ње фо то гра фи ја,
• дје лат но сти фо то-ре пор те ра.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• ми кро фил ми са ње до ку ме на та.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• об ра ду игра них фил мо ва ко ји се од но се на филм ску и
те ле ви зиј ску ин ду стри ју (ви дје ти: 59.12),
• дје лат но сти кар то граф ског и про стор ног ин фор ми са ња
(ви дје ти: 71.12),
• рад фо то-ауто ма та на ко ва ни це (са мо у слу жи ва ње),
(ви дје ти: 96.09).
74.3 Дје лат но сти пре во ди ла ца и ту ма ча
74.30 Дје лат но сти пре во ди ла ца и ту ма ча
74.9 Оста ле струч не, на уч не и тех нич ке дје лат но сти, д. н.
74.90 Оста ле струч не, на уч не и тех нич ке дје лат но сти, д. н.
Овај раз ред об у хва та раз не услу жне дје лат но сти ко је се обич -
но пру жа ју ко мер ци јал ним по тро ша чи ма. Об у хва та ју ћи дје лат но -
сти ко је зах ти је ва ју ве ће струч не, на уч не и тех нич ке вје шти не, ме -
ђу тим, не об у хва та ју ћи те ку ће, ру тин ске по сло ве ко ји су обич но
крат ко трај ни.
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти по слов ног по сре до ва ња, тј. ор га ни за ци ју
ку по ви не и про да је ма лих и сред њих по слов них су бје ка та,
об у хва та ју ћи и при ват не прак се, осим по сре до ва ња у
по сло ва њу не крет ни на ма,
• дје лат но сти по сре до ва ња у ве зи са па тен ти ма
(ор га ни зо ва ње ку по ви не и про да је па те на та),
• дје лат но сти про цје не, осим за не крет ни не или оси гу ра ње
(нпр. за ан ти кви те те, на кит итд.),
• ре ви зи ју ра чу на и ин фор ма ци је о на кна да ма за пре воз ро бе,
• дје лат ност вре мен ске прог но зе,
• са вје то ва ње у под руч ју за шти те и без бјед но сти,
• са вје то ва ње у под руч ју по љо при вре де,
• са вје то ва ње у под руч ју за шти те жи вот не сре ди не,
• оста ло тех нич ко са вје то ва ње,
• дје лат но сти са вјет ни ка, осим у под руч ју ар хи тек тон ских
дје лат но сти, ин же њер ства и по слов ног упра вља ња,
• дје лат но сти кван ти та тив них про цје њи ва ча.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• дје лат но сти аге на та и аген ци ја ко ји за сту па ју ли ца у ци љу
до би ја ња ан га жма на у филм ским, по зо ри шним или дру гим
пред ста ва ма или у спор ту и пла си ра њу књи га, игро ка за,
умјет нич ких ди је ла, фо то гра фи је итд., из да ва чи ма,
ре ди те љи ма итд.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• тр го ви ну на ве ли ко по лов ним мо тор ним во зи ли ма пу тем
аук ци је (ви дје ти: 45.1),
• аук ци је пре ко Ин тер не та (у ве зи са тр го ви ном на ма ло),
(ви дје ти: 47.91),
• дје лат но сти аук циј ских ку ћа у ве зи са тр го ви ном на ма ло
(ви дје ти: 47.79),
• дје лат но сти по сред ни ка у по сло ва њу не крет ни на ма
(ви дје ти: 68.31),
• књи го вод стве не дје лат но сти (ви дје ти: 69.20),
• са вје то ва ње у ве зи са по сло ва њем и оста лим упра вља њем
(ви дје ти: 70.22),
• ар хи тек тон ске дје лат но сти, ин же њер ство и тех нич ко
са вје то ва ње (ви дје ти: 71.1).
• из ра ду на цр та за ма ши не и ин ду стриј ски ди зајн
(ви дје ти: 71.12 и 74.10),
• ве те ри нар ско ис пи ти ва ње и кон тро лу про из вод ње хра не
(ви дје ти: 71.20),
• кре и ра ње и по ста вља ње ре кла ма у ме ди ји ма и на
отво ре ним про сто ри ма (ви дје ти: 73.11),
• уре ђи ва ње штан до ва и оста лих из ло жбе них обје ка та и
про сто ра (ви дје ти: 73.11),
• ор га ни зо ва ње са ста на ка и по слов них сај мо ва
(ви дје ти: 82.30),
• дје лат но сти не за ви сних (са мо стал них) аук ци о на ра
(ви дје ти: 82.99),
• упра вља ње про гра ми ма ло јал но сти (ви дје ти: 82.99),
• са вје то ва ње ко је се од но си на кре ди ти ра ње и ду го ва ња
(ви дје ти: 88.99).
75 Ве те ри нар ске дје лат но сти
Ова област об у хва та дје лат но сти ве те ри нар ско-здрав стве не
за шти те и кон тро ле сто ке, пе ра ди и оста лих жи во ти ња или кућ них
љу би ма ца. Ове дје лат но сти оба вља ју ди пло ми ра ни ве те ри на ри у
ве те ри нар ским ста ни ца ма и бол ни ца ма, као и при ли ком по сје та
по љо при вред ним га здин стви ма, ште на ра ма, до мо ви ма, у при ват -
ним ве те ри нар ским ор ди на ци ја ма и опе ра ци о ним са ла ма или на
дру гом мје сту.
Ова област исто та ко об у хва та и дје лат но сти пре во за обо ље -
лих жи во ти ња.
75.0 Ве те ри нар ске дје лат но сти
75.00 Ве те ри нар ске дје лат но сти
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти ве те ри нар ско-здрав стве не за шти те и кон тро ле
сто ке, пе ра ди и оста лих жи во ти ња,
• дје лат но сти ве те ри нар ско-здрав стве не за шти те и кон тро ле
кућ них љу би ма ца.
Ове дје лат но сти оба вља ју ди пло ми ра ни ве те ри на ри у ве те ри -
нар ским ста ни ца ма и бол ни ца ма као и при ли ком по сје те по љо -
при вред ним га здин стви ма, ште на ра ма, ку ћа ма, у при ват ним ве те -
ри нар ским ор ди на ци ја ма и опе ра ци о ним са ла ма или на дру гом
мје сту.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• дје лат но сти ве те ри нар ских аси сте на та или по моћ ног
ве те ри нар ског осо бља,
• кли нич ко-па то ло шке и дру ге ди јаг но стич ке дје лат но сти
ко је се од но се на жи во ти ње,
• дје лат но сти пре во за обо ље лих жи во ти ња.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ис хра ну и смје штај сто ке, пе ра ди и оста лих жи во ти ња
без здрав стве не за шти те (ви дје ти: 01.62),
• ши ша ње ова ца (ви дје ти: 01.62),
• услу ге те сти ра ња ста да, во ђе ња ста да, услу ге
из најм љи ва ња по ља за ис па шу, ка стри ра ње пе ра ди
(ви дје ти: 01.62),
• дје лат но сти ко је се од но се на вје штач ко осје ме њи ва ње
(ви дје ти: 01.62),
• дје лат но сти смје шта ја и ис хра не кућ них љу би ма ца
без здрав стве не за шти те (ви дје ти: 96.09).
ПОД РУЧ ЈЕ N - АД МИ НИ СТРА ТИВ НЕ И ПО МОЋ НЕ
УСЛУ ЖНЕ ДЈЕ ЛАТ НО СТИ
Ово под руч је об у хва та раз ли чи те дје лат но сти ко је под у пи ру
оп ште по сло ве. Те дје лат но сти се раз ли ку ју од оних у под руч ју М
с об зи ром на то да њи хо ва глав на на мје на ни је пре нос спе ци ја ли -
зо ва ног зна ња.
77 Дје лат но сти из најм љи ва ња и да ва ња у за куп (ли зинг)
Ова област об у хва та дје лат ност из најм љи ва ња и да ва ња у за -
куп (ли зинг) ма те ри јал них ака та и не фи нан сиј ских, не ма те ри јал -
них ака та, тј. сред ста ва, об у хва та ју ћи ра зно вр сне гру пе ма те ри јал -
них до ба ра, као што су: ауто мо би ли, ра чу на ри, ро ба ши ро ке по -
тро шње и ин ду стриј ске ма ши не и опре ме по тро ша чи ма у за мје ну
за пе ри о ди чо пла ћа ње на јам ни не или за куп ни не.
По ди је љен је на: (1) из најм љи ва ње мо тор них во зи ла, (2) из -
најм љи ва ње опре ме за ре кре а ци ју, спорт и пред ме те за лич ну упо -
тре бу и до ма ћин ство, (3) да ва ње у за куп (ли зинг) оста лих ма ши на
и опре ме ко ји се че сто упо тре бља ва ју у по сло ва њу, об у хва та ју ћи
оста ла пре во зна сред ства и (4) да ва ње у за куп (ли зинг) пра ва на
упо тре бу ин те лек ту ал не сво ји не и слич них про из во да.
Ова област об у хва та са мо опе ра тив ни за куп (ли зинг).
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 73
Ова област ис кљу чу је:
• фи нан сиј ски за куп (ли зинг), (ви дје ти: 64.91),
• из најм љи ва ње не крет ни на (ви дје ти: под руч је L),
• из најм љи ва ње опре ме са ру ко ва о цем [видјети: од го ва ра ју ћи
раз ред пре ма дје лат но сти ко ја се оба вља уз по моћ те
опре ме, нпр. гра ђе ви нар ство (под руч је F), са о бра ћај
(под руч је H)].
77.1 Из најм љи ва ње и да ва ње у за куп (ли зинг) мо тор них
во зи ла
77.11 Из најм љи ва ње и да ва ње у за куп (ли зинг) ауто мо би ла
и мо тор них во зи ла ла ке ка те го ри је
Овај раз ред укљу чу је:
• из најм љи ва ње и опе ра тив ни за куп (ли зинг) сље де ћих вр ста
во зи ла:
- пут нич ки ауто мо би ли и оста ла мо тор на во зи ла ла ке
ка те го ри је (но си во сти ма ње од 3,5 то не) без во за ча.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• из најм љи ва ње или да ва ње у за куп (ли зинг) ауто мо би ла или
мо тор них во зи ла ла ке ка те го ри је са во за чем
(ви дје ти: 49.32 и 49.39).
77.12 Из најм љи ва ње и да ва ње у за куп (ли зинг) ка ми о на
Овај раз ред укљу чу је:
• из најм љи ва ње и опе ра тив ни за куп (ли зинг) сље де ћих вр ста
во зи ла:
- ка ми о на, те гља ча и те шких мо тор них во зи ла
(но си во сти ве ће од 3,5 то не) без во за ча,
- во зи ла за ре кре а ци ју (камп при ко ли це итд.).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• из најм љи ва ње или да ва ње у за куп те шких во зи ла или
ка ми о на са во за чем (ви дје ти: 49.41).
77.2 Из најм љи ва ње и да ва ње у за куп (ли зинг) пред ме та за
лич ну упо тре бу и до ма ћин ство
Ова гра на об у хва та из најм љи ва ње пред ме та за лич ну упо тре -
бу и до ма ћин ство, као и из најм љи ва ње опре ме за ре кре а ци ју,
спорт и ви део-тра ке. Дје лат но сти уоп ште но укљу чу ју крат ко роч -
но из најм љи ва ње ро бе и ако се у не ким слу ча је ви ма ро ба мо же да -
ти у за куп на ду жи вре мен ски пе ри од.
77.21 Из најм љи ва ње и да ва ње у за куп (ли зинг) опре ме за
ре кре а ци ју и спорт
Овај раз ред укљу чу је:
• чам це за ра зо но ду, ка нуе, је дри ли це,
• би ци кле,
• ле жаљ ке и сун цо бра не,
• ски је,
• оста лу спорт ску опре му.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• из најм љи ва ње бро до ва за ра зо но ду и је дри ли ца са по са дом
(ви дје ти: 50.10 и 50.30),
• из најм љи ва ње ви део-тра ка и ди ско ва (ви дје ти: 77.22),
• из најм љи ва ње оста лих пред ме та за лич ну упо тре бу и
до ма ћин ство, д. н. (ви дје ти: 77.29),
• из најм љи ва ње опре ме за од мор и ра зо но ду као са став ни
дио ра да ре кре а ци о них обје ка та (ви дје ти: 93.29).
77.22 Из најм љи ва ње ви део-тра ка и ди ско ва
Овај раз ред укљу чу је:
• из најм љи ва ње ви део-тра ка, за пи са, CD-а, DVD-а, итд.
77.29 Из најм љи ва ње и да ва ње у за куп (ли зинг) оста лих
пред ме та за лич ну упо тре бу и до ма ћин ство
Овај раз ред укљу чу је:
• из најм љи ва ње ра зно вр сних пред ме та за лич ну упо тре бу
или до ма ћин ство (осим опре ме за спорт или ре кре а ци ју),
до ма ћин стви ма или пред у зе ћи ма:
- тек сти ла, одје ће и обу ће,
- на мје шта ја, про из во да од ке ра ми ке и ста кла, ку хињ ског
и сто ног по су ђа, елек трич них апа ра та за до ма ћин ство и
кућ не по треп шти не,
- на ки та, му зич ких ин стру ме на та, сцен ских ре кви зи та и
ко сти ма,
- књи га, но ви на и ча со пи са,
- ма ши на и опре ме ко ју упо тре бља ва ју ама те ри или се
упо тре бља ва ју из хо би ја, нпр. ала ти за по прав ку у
до ма ћин ству,
- цви је ћа и би ља ка,
- елек трон ске опре ме за упо тре бу у до ма ћин ству.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• из најм љи ва ње ауто мо би ла, ка ми о на, при ко ли ца и во зи ла
за ре кре а ци ју без во за ча (ви дје ти: 77.1),
• из најм љи ва ње опре ме за ре кре а ци ју и спорт
(ви дје ти: 77.21),
• из најм љи ва ње ви део-тра ка и ди ско ва (ви дје ти: 77.22),
• из најм љи ва ње на мје шта ја за кан це ла ри је (ви дје ти: 77.33),
• из најм љи ва ње мо то ци ка ла и камп при ко ли ца без во за ча
(ви дје ти: 77.39),
• из најм љи ва ње по сте љи не, рад них оди је ла и слич них
пред ме та у пе ри о ни ца ма (ви дје ти: 96.01).
77.3 Из најм љи ва ње и да ва ње у за куп (ли зинг) оста лих
ма ши на, опре ме и ма те ри јал них до ба ра
77.31 Из најм љи ва ње и да ва ње у за куп (ли зинг) ма ши на
и опре ме за по љо при вре ду
Овај раз ред укљу чу је:
• из најм љи ва ње и опе ра тив ни за куп (ли зинг) ма ши на и
опре ме за по љо при вре ду и шу мар ство без ру ко ва о ца:
- из најм љи ва ње про из ве де них про из во да из раз ре да
28.30, као што су по љо при вред ни трак то ри и сл.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• из најм љи ва ње ма ши на и опре ме за по љо при вре ду и
шу мар ство са ру ко ва о цем (ви дје ти: 01.61 и 02.40).
77.32 Из најм љи ва ње и да ва ње у за куп (ли зинг) ма ши на
и опре ме за гра ђе ви нар ство
Овај раз ред укљу чу је:
• из најм љи ва ње и опе ра тив ни за куп (ли зинг) ма ши на и
опре ме за гра ђе ви нар ство без ру ко ва о ца:
- кра но ва,
- ске ла и рад них плат фор ми, без услу га мон та же и
де мон та же.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• из најм љи ва ње ма ши на и опре ме за гра ђе ви нар ство са
ру ко ва о цем (ви дје ти: област 43).
77.33 Из најм љи ва ње и да ва ње у за куп (ли зинг) ма ши на
и опре ме за кан це ла ри је, об у хва та ју ћи ра чу на ре
Овај раз ред укљу чу је:
• из најм љи ва ње и опе ра тив ни за куп (ли зинг) ма ши на и
опре ме за кан це ла ри је без ру ко ва о ца:
- ра чу на ри и пе ри фер на опре ма за ра чу на ре,
- ма ши не за умно жа ва ње, пи са ће ма ши не и ма ши не за
об ра ду тек ста,
- ра чу но вод стве не ма ши не и опре ма: ре ги стар-бла гај ни,
елек трон ских кал ку ла то ра итд.,
- на мје штај за кан це ла ри је.
77.34 Из најм љи ва ње и да ва ње у за куп (ли зинг)
са о бра ћај них сред ста ва за пло вид бу
Овај раз ред укљу чу је:
• из најм љи ва ње и опе ра тив ни за куп (ли зинг) са о бра ћај них
сред ста ва за пло вид бу без ру ко ва о ца:
- ко мер ци јал ни чам ци и бро до ви.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• из најм љи ва ње пре во зних сред ста ва за пло вид бу са
ру ко ва о цем (ви дје ти: област 50),
• из најм љи ва ње ча ма ца за ра зо но ду (ви дје ти: 77.21).
77.35 Из најм љи ва ње и да ва ње у за куп (ли зинг)
ва зду хо плов них са о бра ћај них сред ста ва
Овај раз ред укљу чу је:
• из најм љи ва ње и опе ра тив ни за куп (ли зинг) ва зду хо плов них
са о бра ћај них сред ста ва без ру ко ва о ца:
- ави о ни,
- ба ло ни на то пли ва здух.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• из најм љи ва ње ва зду хо плов них са о бра ћај них сред ста ва са
ру ко ва о цем (ви дје ти: област 51).
77.39 Из најм љи ва ње и да ва ње у за куп (ли зинг) оста лих
ма ши на, опре ме и ма те ри јал них до ба ра, д. н.
Овај раз ред укљу чу је:
• из најм љи ва ње и опе ра тив ни за куп (ли зинг) оста лих
ма ши на и опре ме без ру ко ва о ца ко ји се уоп ште но
упо тре бља ва ју као ка пи тал на до бра у ин ду стри ји:
74 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
- по гон ске ма ши не и тур би не,
- алат не ма ши не,
- опре ма за руд ни ке и нафт на по ља,
- про фе си о нал не ра диј ске, те ле ви зиј ске и ко му ни ка ци о не
опре ме,
- опре ме за сни ма ње фил мо ва,
- мјер не и кон трол не опре ме,
- оста ле на уч не, ко мер ци јал не и ин ду стриј ске ма ши не и
опре ма,
• из најм љи ва ње и опе ра тив ни за куп (ли зинг) коп не них
са о бра ћај них сред ста ва (осим мо тор них во зи ла) без
ру ко ва о ца:
- мо то ци кли, камп-при ко ли це итд.,
- во зи ла за же ље знич ки са о бра ћај.
Овај раз ред та ко ђе укљу чу је:
• из најм љи ва ње кон теј не ра за смје штај или кан це ла ри ју,
• из најм љи ва ње жи во ти ња (нпр. ста да, тр ка ћих ко ња),
• из најм љи ва ње оста лих кон теј не ра,
• из најм љи ва ње па ле та.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• из најм љи ва ње би ци ка ла (ви дје ти: 77.21),
• из најм љи ва ње ма ши на и опре ме за по љо при вре ду и
шу мар ство (ви дје ти: 77.31),
• из најм љи ва ње ма ши на и опре ме за гра ђе ви нар ство
(ви дје ти: 77.32),
• из најм љи ва ње ма ши на и опре ме за кан це ла ри је,
об у хва та ју ћи ра чу на ре (ви дје ти: 77.33).
77.4 Да ва ње у за куп (ли зинг) пра ва на упо тре бу
ин те лек ту ал не сво ји не и слич них про из во да,
осим ра до ва ко ји су за шти ће ни аутор ским пра ви ма
77.40 Да ва ње у за куп (ли зинг) пра ва на упо тре бу
ин те лек ту ал не сво ји не и слич них про из во да, осим
ра до ва ко ји су за шти ће ни аутор ским пра ви ма
Овај раз ред об у хва та дје лат но сти ко је омо гу ћа ва ју дру гим упо -
тре бу ин те лек ту ал не сво ји не и слич них про из во да за ко ју пла ћа ју
ли цен цну на кна ду вла сни ку имо ви не, од но сно про из во да. За куп
(ли зинг) ових про из во да мо же би ти у раз ли чи тим об ли ци ма, као до -
зво ла за ре про дук ци ју, упо тре ба па те на та за ка сни је про изво де или
про це се, по сло ва ње под фран ши зом итд. Са да шњи вла сни ци не мо -
ра ју би ти твор ци ових про из во да, од но сно имо ви не.
Овај раз ред укљу чу је:
• да ва ње у за куп (ли зинг) пра ва на упо тре бу ин те лек ту ал не
сво ји не (осим ра до ва ко ји су за шти ће ни аутор ским
пра ви ма, као што су књи ге или софт вер),
• при ма ње ли цен цних на кна да за упо тре бу:
- па тен ти,
- за штит ни тр го вач ки и услу жни зна ци,
- мар ка про из во да,
- пра во на ва ђе ње ми не ра ла,
- фран ши зни уго во ри.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ку по ви ну аутор ских пра ва и из да ва штво
(ви дје ти: област 58 и 59),
• про из вод њу, ре про дук ци ју и ди стри бу ци ју ра до ва ко ји су
за шти ће ни аутор ским пра ви ма (књи ге, софт ве ри, фил мо ви),
(ви дје ти: област 58 и 59),
• да ва ње у за куп (ли зинг) не крет ни на (ви дје ти: 68.20),
• да ва ње у за куп (ли зинг) ма те ри јал не имо ви не
(ви дје ти: гра не 77.1, 77.2 и 77.3).
78 Дје лат но сти по сре до ва ња у за по шља ва њу
Oва област об у хва та са ста вља ње по ну да о сло бод ним рад ним
мје сти ма, упу ћи ва ње или за по шља ва ње кан ди да та, а при то ме
кан ди да ти за по сао ни су за по сле ни у аген ци ји за за по шља ва ње,
за тим за по шља ва ње рад ни ка на од ре ђе но ври је ме код кли је на та
ко ји има ју по тре бу за до дат ном рад ном сна гом и оста ло усту па ње
људ ских ре сур са.
Ова област об у хва та:
- дје лат но сти тра же ња и за по шља ва ња ру ко во ди о ца,
- дје лат но сти аген ци је за по сре до ва ње при до ди је ли
по зо ри шних или филм ских уло га (“casting” аген ци је).
Ова област ис кљу чу је:
- дје лат но сти лич них по зо ри шних или умјет нич ких
аге на та или аген ци ја (ви дје ти: 74.90).
78.1 Дје лат но сти аген ци ја за за по шља ва ње
78.10 Дје лат но сти аген ци ја за за по шља ва ње
Овај раз ред об у хва та са ста вља ње по ну да о сло бод ним рад ним
мје сти ма и упу ћи ва ње или за по шља ва ње кан ди да та, а при то ме
кан ди да ти за по сао ни су за по сле ни у аген ци ји за за по шља ва ње.
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти тра же ња, из бо ра, упу ћи ва ња и за по шља ва ња
кан ди да та, об у хва та ју ћи про на ла же ња струч них ка дро ва и
њи хо во за по шља ва ње (ру ко во ди о ца),
• дје лат но сти аген ци је за по сре до ва ње при до ди је ли
по зо ри шних или филм ских уло га (“casting” аген ци је),
• дје лат ност аген ци ја за за по шља ва ње пре ко Ин тер не та.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• дје лат но сти лич них по зо ри шних или умјет нич ки аге на та
или аген ци ја (ви дје ти: 74.90).
78.2 Дје лат но сти аген ци ја за при вре ме но за по шља ва ње
78.20 Дје лат но сти аген ци ја за при вре ме но за по шља ва ње
Овај раз ред об у хва та дје лат но сти за по шља ва ња рад ни ка на
од ре ђе но ври је ме ра ди при вре ме не за мје не не ког рад ни ка или
усљед по тре бе за до дат ном рад ном сна гом, на при мјер се зон ски
по сло ви, по себ ни про јек ти итд. За по сле ни по је дин ци су за по сле -
ни пре ко аген ци је за при вре ме но за по шља ва ње, ко ја не обез бје ђу -
је ди рек тан над зор за по сле них на рад ном мје сту кли је на та.
78.3 Оста ло усту па ње људ ских ре сур са
78.30 Оста ло усту па ње људ ских ре сур са
Овај раз ред об у хва та оста ло усту па ње људ ских ре сур са кли -
јен ти ма. Је ди ни це ко је су ов дје раз вр ста не пред ста вља ју по сло -
дав ца за за по сле не по пи та њи ма ко ја се од но се на пла ту, по рез, до -
при но се и оста ла ка дров ска пи та ња, ме ђу тим, ни су од го вор на за
струч но во ђе ње или над зор за по сле них.
Усту па ње људ ских ре сур са обич но је ду го роч но или стал но
(на нео д ре ђе но ври је ме), а је ди ни це ко је су ов дје раз вр ста не оба -
вља ју ве ли ки број за да та ка ко ји се од но се на упра вља ње људ ским
по тен ци ја ли ма, а по ве за не су са овим усту па њем.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• усту па ње људ ских ре сур са за јед но са над зо ром или
во ђе њем по сло ва ња (ви дје ти: раз ред ко ји се од но си
на еко ном ску дје лат ност тог пред у зе ћа),
• усту па ње људ ских ре сур са ра ди при вре ме не за мје не или
по тре бе за до дат ном рад ном сна гом кли је на та
(ви дје ти: 78.20).
79 Пут нич ке аген ци је, тур-опе ра то ри, оста ле
ре зер ва циј ске услу ге и при па да ју ће дје лат но сти
Ова област об у хва та дје лат но сти пут нич ких аген ци ја ко је се
пр вен стве но ба ве про да јом пу то ва ња, па кет-аран жма на, услу га
пре во за и смје шта ја ин ди ви ду ал ним ко ри сни ци ма и по слов ним
стран ка ма. Об у хва ће на је и дје лат ност соп стве ног ор га ни зо ва ња
пу то ва ња и са ста вља ња па кет аран жма на ко ји се про да ју пре ко
пут нич ких аген ци ја или ди рект но пре ко аге на та, као што су су ба -
ген ти или тур-опе ра то ри, и оста ле услу ге по ве за не са пу то ва њи -
ма, об у хва та ју ћи ре зер ва циј ске услу ге. Ова област об у хва та и дје -
лат но сти ту ри стич ких во ди ча и ту ри стич ке про мо ци је.
79.1 Дје лат но сти пут нич ких аген ци ја и тур-опе ра то ра
Ова гра на об у хва та дје лат но сти пут нич ких аген ци ја ко је се
пр вен стве но ба ве ор га ни за ци јом и про да јом пу то ва ња, па кет-
аран жма на, услу га пре во за и смје шта ја ин ди ви ду ал ним ко ри сни -
ци ма и по слов ним стран ка ма. Ова гра на об у хва та и дје лат ност
соп стве ног ор га ни зо ва ња пу то ва ња и са ста вља ња па кет-аран жма -
на ко ји се про да ју пре ко пут нич ких аген ци ја или ди рект но пре ко
аге на та као што су тур-опе ра то ри.
79.11 Дје лат но сти пут нич ких аген ци ја
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти аген ци ја, по сред ни ка у ор га ни за ци ји пу то ва ња
(су ба ген ти), ко је се пр вен стве но ба ве про да јом ту ри стич ких
аран жма на ор га ни за то ра пу то ва ња (тур-опе ра те ра),
па кет-аран жма на, услу га пре во за и смје шта ја, на ве ли ко
или на ма ло, ин ди ви ду ал ним ко ри сни ци ма и по слов ним
стран ка ма ор га ни за то ра пу то ва ња (тур-опе ра те ра), од но сно
по сре ду је из ме ђу ор га ни за то ра пу то ва ња и ко ри сни ка
услу га.
79.12 Дје лат но сти тур-опе ра то ра
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти ор га ни за то ра пу то ва ња ко ји се ба ве
ор га ни зо ва њем и са ста вља њем па кет-аран жма на ко ји се
про да ју пре ко пут нич ких аген ци ја, ко ји по сре ду ју из ме ђу
ор га ни за то ра пу то ва ња и ко ри сни ка услу га, или ди рект но
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 75
пре ко аге на та као што су тур-опе ра то ри. Пу то ва ња мо гу
об у хва та ти би ло ко ју или све на ве де не услу ге:
- пре воз,
- смје штај,
- ис хра на,
- по сје те му зе ји ма, исто риј ским или кул тур ним
спо ме ни ци ма, по зо ри шним пред ста ва ма, му зич ким
или спорт ским до га ђа ји ма.
79.9 Оста ле ре зер ва циј ске услу ге и при па да ју ће
дје лат но сти
79.90 Оста ле ре зер ва циј ске услу ге и при па да ју ће
дје лат но сти
Овај раз ред укљу чу је:
• оста ле ре зер ва циј ске услу ге по ве за не са пу то ва њи ма:
- ре зер ва ци је пре во за, хо те ла, ре сто ра на, из најм љи ва ње
во зи ла, ре зер ва ци је за за ба ву, спорт итд.,
• услу ге из да ва ња ста но ва (апарт ма на), за упо тре бу у
од ре ђе ном пе ри о ду то ком го ди не (“time sharing”),
• дје лат но сти про да је ка ра та за по зо ри шне пред ста ве,
спорт ске и оста ле за бав не до га ђа је,
• услу ге пру жа ња по мо ћи ту ри сти ма:
- да ва ње ту ри стич ких ин фор ма ци ја по сје ти о ци ма,
- дје лат ност ту ри стич ких во ди ча,
• дје лат но сти ту ри стич ке про мо ци је.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• дје лат но сти пут нич ких аген ци ја и тур-опе ра то ра
(ви дје ти: 79.11 и 79.12),
• ор га ни за ци ја и во ђе ње раз ли чи тих до га ђа ја као што су
са стан ци, кон гре си и кон фе рен ци је (ви дје ти: 82.30).
80 За штит не и ис тра жне дје лат но сти
Ова област об у хва та услу ге ко је при па да ју за шти ти као што
су: ис тра жне и де тек тив ске услу ге; услу ге чу ва ња и па тро ле; по -
ди за ње и до ста вља ње нов ца или дру гих ври јед но сти са пер со на -
лом и опре мом за за шти ту та кве вр сте имо ви не док је у тран зи ту;
ру ко ва ње елек трон ским без бјед но сним аларм ним си сте ми ма као
што су про тив про вал ни и про тив по жар ни алар ми, гдје се ра ди о
да љин ском над зо ру та квих си сте ма. Ме ђу тим, че сто су об у хва ће -
не и услу ге про да је, по ста вља ња и по прав ки. Ако се услу ге про да -
је, по ста вља ња и по прав ки пру жа ју одво је но, ис кљу чу ју се из ове
обла сти и раз вр ста ва ју у тр го ви ну на ма ло, гра ђе ви нар ство итд.
80.1 Дје лат но сти при ват не за шти те
80.10 Дје лат но сти при ват не за шти те
Овај раз ред об у хва та пру жа ње јед не или ви ше сље де ћих услу -
га: услу ге чу ва ња и па тро ле; по ди за ња и до ста вља ња нов ца, при -
ма ње нов ца или дру гих дра го цје но сти са пер со на лом и опре мом
за за шти ту та квих вр ста имо ви не док је у тран зи ту.
Овај раз ред укљу чу је:
• услу ге за шти те блин ди ра ним во зи ли ма,
• услу ге тје ле сне за шти те,
• по ли граф ске услу ге,
• услу ге узи ма ња оти са ка пр сти ју,
• услу ге без бјед но сног чу ва ња и па тро ла,
• без бјед но сно да ва ње ин фор ма ци ја за пре нос пу тем би ло
ког ме ди ја.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• дје лат но сти јав не без бјед но сти и чу ва ња јав ног ре да и ми ра
(ви дје ти: 84.24).
80.2 Услу ге за шти те уз по моћ без бјед но сних си сте ма
80.20 Услу ге за шти те уз по моћ без бјед но сних си сте ма
Овај раз ред укљу чу је:
• над зор или да љин ски над зор елек трон ских без бјед но сних
аларм них си сте ма као што су про тив про вал ни и
про тив по жар ни алар ми, об у хва та ју ћи њи хо во
по ста вља ње и одр жа ва ње,
• по ста вља ње, по прав ку, по нов ну из град њу и при ла го ђа ва ње
ме ха нич ких или елек трон ских уре ђа ја за за кљу ча ва ње,
се фо ва и без бјед но сних пре ти на ца (тре зо ра), ко ји су
по ве за ни са ка сни јим над зо ром и да љин ским над зо ром.
Је ди ни це ко је оба вља ју ове дје лат но сти мо гу се исто та ко ба -
ви ти и про да јом та квих без бјед но сних си сте ма, ме ха нич ких или
елек трон ских уре ђа ја за за кљу ча ва ње, се фо ва и без бјед но сних
пре ти на ца (тре зо ра).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• по ста вља ње без бјед но сних си сте ма као што су
про тив про вал ни и про тив по жар ни алар ми, без
да љин ског над зо ра (ви дје ти: 43.21),
• тр го ви ну на ма ло елек трич ним без бјед но сним си сте ми ма,
ме ха нич ким или елек трон ским уре ђа ји ма за за кљу ча ва ње,
се фо ви ма и без бјед но сним пре тин ци ма (тре зо ри ма) у
спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма, без услу га над зо ра,
по ста вља ња или одр жа ва ња (ви дје ти: 47.59),
• са вје то ва ње у под руч ју за шти те и без бјед но сти
(ви дје ти: 74.90),
• дје лат но сти јав не без бјед но сти и чу ва ња јав ног ре да и
ми ра (ви дје ти: 84.24),
• услу ге умно жа ва ња кљу че ва (ви дје ти: 95.29).
80.3 Ис тра жне дје лат но сти
80.30 Ис тра жне дје лат но сти
Овај раз ред укљу чу је:
• ис тра жне и де тек тив ске услу жне дје лат но сти,
• дје лат но сти свих при ват них ис тра жи ва ча, без об зи ра на
вр сту кли је на та или свр ху ис тра ге.
81 Услу ге упра вља ња и одр жа ва ња згра да и дје лат но сти
уре ђе ња и одр жа ва ња зе ле них по вр ши на
Ова област об у хва та пру жа ње ве ли ког бро ја оп штих по моћ -
них услу жних дје лат но сти као што су: пру жа ње ком би на ци је по -
моћ них услу га уну тар обје ка та ко ри сни ка услу ге, уну тра шње и
спо ља шње чи шће ње свих вр ста згра да, чи шће ње ин ду стриј ских
ма ши на, чи шће ње во зо ва, ауто бу са, ави о на, итд., чи шће ње уну -
тра шњо сти ци стер ни и тан ке ра, дје лат но сти дез ин фек ци је и за -
шти те од ште то чи на у згра да ма, бро до ви ма, во зо ви ма итд., чи шће -
ње бо ца, ули ца, укла ња ње сни је га и ле да, уре ђе ње зе ле них по вр -
ши на и услу ге одр жа ва ња, као и пру жа ње тих услу га за јед но са
про јек то ва њем зе ле них по вр ши на и/или град њом ста за за шет њу,
пот пор них зи до ва, др ве них по до ва, кро во ва, огра да, вје штач ких
је зе ра ца или риб ња ка и слич них гра ђе вин ских ра до ва.
81.1 По моћ не дје лат но сти упра вља ња згра да ма
81.10 По моћ не дје лат но сти упра вља ња згра да ма
Овај раз ред об у хва та пру жа ње ком би на ци је по моћ них услу га
уну тар згра де, ко ри сни ка, услу ге. Те услу ге укљу чу ју уну тра шње
чи шће ње, одр жа ва ње, од ла га ње от па да, над зор и за шти ту, рас по -
дје лу по ште, при ма ње, пра ње ве ша и слич не услу ге ко је омо гу ћа -
ва ју рад уну тар згра де. Ове по моћ не дје лат но сти оба вља по моћ но
осо бље ко је ни је укљу че но или од го вор но за оба вља ње глав не дје -
лат но сти ко ри сни ка услу га.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• пру жа ње са мо јед не по моћ не услу ге (нпр. са мо услу ге
уну тра шњег чи шће ња) или са мо јед не функ ци је
(нпр. гри ја ње), (ви дје ти: од го ва ра ју ћи раз ред пре ма
вр сти пру же не услу ге),
• пру жа ње услу га ру ко во де ћег и рад ног осо бља ра ди
пот пу ног по сло ва ња пред у зе ћа у вла сни штву ко ри сни ка
услу ге, као нпр. хо те ла, ре сто ра на, руд ни ка или бол ни це
(ви дје ти: раз ред дје лат но сти ко ју оба вља пред у зе ће),
• упра вља ње и рад ра чу нар ских си сте ма ко ри сни ка и/или
опре ме за об ра ду по да та ка (ви дје ти: 62.03),
• дје лат но сти по прав них уста но ва уз на пла ту или на осно ву
уго во ра (ви дје ти: 84.23).
81.2 Дје лат но сти чи шће ња
Ова гра на об у хва та дје лат но сти оп штег уну тра шњег чи шће ња
свих вр ста згра да, спо ља шње чи шће ње згра да, дје лат но сти спе ци -
ја ли зо ва ног чи шће ња згра да или оста лог спе ци ја ли зо ва ног чи -
шће ња, чи шће ње ин ду стриј ских ма ши на, чи шће ње уну тра шњих
ци стер ни и тан ке ра, дез ин фек ци ју и за шти ту од ште то чи на у згра -
да ма и за ин ду стриј ске ма ши не, чи шће ње бо ца, чи шће ње ули ца,
укла ња ње сни је га и ле да.
Ова гра на ис кљу чу је:
• за шти ту од ште то чи на у по љо при вре ди (ви дје ти: 01.61),
• чи шће ње но вих згра да не по сред но на кон за вр шет ка град ње
(ви дје ти: 43.39),
• чи шће ње па ром, пје шча ним мла зом и слич не ра до ве на
спо ља шњим ди је ло ви ма згра де (ви дје ти: 43.99),
• пра ње те пи ха и про стир ки, чи шће ње за вје са и за сто ра
(ви дје ти: 96.01).
81.21 Основ но чи шће ње згра да
Овај раз ред укљу чу је:
• оп ште (не спе ци ја ли зо ва но) чи шће ње свих вр ста згра да као
што су:
- кан це ла ри је,
76 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 23.11.2010.
- ку ће или ста но ви,
- фа бри ке,
- про дав ни це,
- уста но ве,
• оп ште (не спе ци ја ли зо ва но) чи шће ње дру гих по слов них
про сто ра, стам бе них згра да са ви ше ста но ва.
Ове се дје лат но сти углав ном од но се на уну тра шње чи шће ње
згра да, иако мо гу об у хва та ти и чи шће ње по ве за них спо ља шњих
ди је ло ва као што су про зо ри или про ла зи.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• дје лат но сти спе ци ја ли зо ва ног чи шће ња као што је
чи шће ње про зо ра, дим ња ка, ка ми на, ра зних вр ста пе ћи,
об у хва та ју ћи и чи шће ње ко тлов ни ца, пе ћи за спа љи ва ње,
ко тло ва, вен ти ла ци о них ци је ви, из дув них је ди ни ца
(ви дје ти: 81.22).
81.22 Оста ле дје лат но сти чи шће ња згра да и обје ка та
Овај раз ред укљу чу је:
• спо ља шње чи шће ње свих вр ста згра да, укљу чу ју ћи
кан це ла ри је, фа бри ке, про дав ни це, уста но ве и дру ге
по слов не про сто ре и стам бе не згра де са ви ше ста но ва -
спе ци ја ли зо ва но чи шће ње згра да као што је пра ње про зо ра,
чи шће ње дим ња ка и ка ми на, ра зних вр ста пе ћи,
об у хва та ју ћи и чи шће ње ко тлов ни ца, пе ћи за спа љи ва ње,
ко тло ва, вен ти ла ци о них ци је ви и из дув них је ди ни ца,
• чи шће ње ин ду стриј ских ма ши на,
• оста ло чи шће ње згра да и ин ду стриј ских обје ка та, д. н.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• чи шће ње па ром, пје шча ним мла зом и слич не ра до ве на
спо ља шњим ди је ло ви ма згра де (ви дје ти: 43.99).
81.29 Оста ле дје лат но сти чи шће ња
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти чи шће ња и одр жа ва ња ба зе на за пли ва ње,
• чи шће ње во зо ва, ауто бу са, ави о на итд.,
• чи шће ње уну тра шњо сти ци стер ни и тан ке ра итд.,
• дје лат но сти дез ин фек ци је и за шти те од ште то чи на,
• чи шће ње фла ша,
• чи шће ње ули ца и укла ња ње сни је га и ле да,
• оста ле дје лат но сти чи шће ња, д. н.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• за шти ту од ште то чи на у по љо при вре ди (ви дје ти: 01.61),
• чи шће ње и пра ње ауто мо би ла (ви дје ти: 45.20).
81.3 Услу жне дје лат но сти уре ђе ња и одр жа ва ња зе ле них
по вр ши на
81.30 Услу жне дје лат но сти уре ђе ња и одр жа ва ња зе ле них
по вр ши на
Овај раз ред укљу чу је:
• сад њу, уре ђе ње и одр жа ва ње пар ко ва и ба шти за:
- при ват не ку ће и стам бе не згра де,
- згра де јав не и по лу јав не на мје не (шко ле, бол ни це,
ад ми ни стра тив не згра де, цр кве не згра де итд.),
- град ске по вр ши не (пар ко ви, зе ле не по вр ши не,
гро бља итд.),
- зе ле ни ло уз са о бра ћај ни це (пу те ве, же ље знич ке и
трам вај ске пру ге, во де не пу те ве, лу ке),
- ин ду стриј ске и ко мер ци јал не згра де,
• зе ле ни ло за:
- згра де (кров ни вр то ви, фа сад но зе ле ни ло, уну тра шњи
вр то ви итд.),
- спорт ски те ре ни (те ре ни за фуд бал и голф те ре ни),
дје чи ја игра ли шта, трав на те по вр ши не за сун ча ње и
оста ли ре кре а тив ни пар ко ви,
- ста ја ће и те ку ће во де (ба зе ни, про мје њи ва вла жна
под руч ја, вје штач ка је зе ра, ба зе ни за пли ва ње, ка на ли,
во де ни то ко ви, си сте ми за пре чи шћа ва ње
ка на ли за ци о не во де),
• сад ња и одр жа ва ње би ља ка за за шти ту од бу ке, вје тра,
еро зи је, ви дљи во сти и бље шта ви ла.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• ко мер ци јал на про из вод ња и сад ња за ко мер ци јал ну
про из вод њу укра сних би ља ка и др ве ћа
(ви дје ти: обла сти 01 и 02),
• ра сад ни ке др ве ћа, об у хва та ју ћи и ра сад ни ке шум ског
др ве ћа (ви дје ти: 01.30 и 02.10),
• одр жа ва ње зе мљи шта у до бром еко ло шком ста њу за
упо тре бу у по љо при вре ди (ви дје ти: 01.61),
• гра ђе вин ске ра до ве за по тре бе уре ђе ња и одр жа ва ња
пред је ла (ви дје ти: под руч је F),
• про јек то ва ње пред је ла и ар хи тек тон ске дје лат но сти
(ви дје ти: 71.11).
82 Канцеларијскo-ад ми ни стра тив не, по моћ не
кан це ла риј ске дје лат но сти и оста ле по слов не
по моћ не дје лат но сти
Ова област об у хва та пру жа ње ве ли ког бро ја сва ко днев них
кан це ла риј ско-ад ми ни стра тив них услу га, као и оба вља ње ру тин -
ских по сло ва за дру ге, уз на пла ту или на осно ву уго во ра.
Ова област исто та ко об у хва та све по моћ не услу жне дје лат но -
сти ко је се у пра ви лу пру жа ју пред у зе ћи ма, а ко ја ни су на дру гом
мје сту раз вр ста на.
Је ди ни це раз вр ста не у овој обла сти не обез бје ђу ју осо бље ко -
је ће оба вља ти све по сло ве пред у зе ћа.
82.1 Кан це ла риј ско-ад ми ни стра тив не и по моћ не
дје лат но сти
Ова гра на об у хва та пру жа ње ве ли ког бро ја сва ко днев них кан -
це ла риј ско-ад ми ни стра тив них услу га као што су фи нан сиј ско пла -
ни ра ње, из да ва ње ра чу на и во ђе ње еви ден ци је, рас по ре ђи ва ње
осо бља, на бав ка и ло ги сти ка за дру ге, уз на пла ту или на осно ву
уго во ра.
Ова гра на исто та ко об у хва та по моћ не дје лат но сти, уз на пла -
ту или на осно ву уго во ра, тј. оба вља ње ру тин ских по сло ва ко је
пред у зе ће и ор га ни за ци ја обич но оба вља ју за се бе.
Је ди ни це раз вр ста не у овој гра ни не обез бје ђу ју осо бље ко је
ће оба вља ти све по сло ве пред у зе ћа. Је ди ни це ко је оба вља ју са мо
јед ну од ових дје лат но сти раз вр ста ва ју се пре ма тој од ре ђе ној дје -
лат но сти.
82.11 Ком би но ва не кан це ла риј ско-ад ми ни стра тив не
услу жне дје лат но сти
Овај раз ред об у хва та пру жа ње сва ко днев них кан це ла риј ско-
ад ми ни стра тив них услу га, као и ком би на ци ју тих услу га, као што
је при јем, фи нан сиј ско пла ни ра ње, из да ва ње ра чу на и во ђе ње еви -
ден ци је, ка дров ске и по штан ске услу ге итд. за дру ге уз на пла ту
или на осно ву уго во ра.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• оба вља ње са мо јед ног од ре ђе ног ви да ових дје лат но сти
(ви дје ти: раз ред пре ма од ре ђе ној дје лат но сти),
• усту па ње пер со на ла без над зо ра (ви дје ти: 78).
82.19 Фо то ко пи ра ње, при пре ма до ку ме на та и оста ле
спе ци ја ли зо ва не кан це ла риј ске по моћ не дје лат но сти
Овај раз ред об у хва та ра зно вр сне дје лат но сти као што су ко пи -
ра ње и при пре ма до ку ме на та и оста ле спе ци ја ли зо ва не кан це ла -
риј ске по моћ не дје лат но сти. Дје лат но сти ко пи ра ња/штам па ња до -
ку ме на та ко је су ов дје об у хва ће не по кри ва ју са мо дје лат но сти
крат ко трај ног ти па штам па ња.
Овај раз ред укљу чу је:
• при пре му до ку ме на та,
• уре ђи ва ње до ку ме на та или ис пра вља ње (ко рек ту ра),
• ку ца ње и об ра ду тек ста,
• се кре тар ске по моћ не услу ге,
• пре пис до ку ме на та и дру ге се кре тар ске услу ге,
• пи са ње пи са ма или са же та ка,
• услу ге из најм љи ва ња по штан ских сан ду чи ћа и оста ле
по штан ске услу ге као што су прет ход но раз вр ста ва ње,
адре си ра ње итд.,
• фо то ко пи ра ње,
• умно жа ва ње,
• из ра ду на цр та,
• оста ле услу ге ко пи ра ња до ку ме на та (без пру жа ња услу га
штам па ња као што су оф сет штам па ње, бр зо штам па ње,
ди ги тал но штам па ње, услу ге при пре ме за штам пу).
Овај раз ред ис кљу чу је:
• штам па ње до ку ме на та (оф сет штам па ње, бр зо
штам па ње итд.), (ви дје ти: 18.12),
• услу ге при пре ме за штам пу (ви дје ти: 18.13),
• кре и ра ње и ор га ни зо ва ње ре клам них кам па ња пу тем
по ште (ви дје ти: 73.11),
23.11.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 119 77
• спе ци ја ли зо ва не сте но граф ске услу ге као што је
сте но граф ско би ље же ње суд ских рас пра ва (ви дје ти: 82.99),
• јав не сте но граф ске услу ге (ви дје ти: 82.99).
82.2 Дје лат но сти по зив них цен та ра
82.20 Дје лат но сти по зив них цен та ра
Овај раз ред укљу чу је:
• по зив не цен тре за до ла зне по зи ве (“inbound”) гдје на
по зи ве ко ри сни ка од го ва ра опе ра тер или се ко ри сти
ауто мат ска ди стри бу ци ја по зи ва, ин те гри са ни
ра чу нар ско-те ле фон ски си сте ми, ин тер ак тив ни го вор ни
си сте ми или слич не ме то де за при ма ње на руџ би, пру жа ње
ин фор ма ци ја о про из во ди ма, од го ва ра ње на за хтје ве ку па ца
или рје ша ва ња жал би,
• по зив не цен тре за од ла зне по зи ве (“outbound”) гдје се
ко ри сте слич не ме то де за про да ју или ре кла му про из во да
или услу га по тен ци јал ним куп ци ма, спрово ди ис тра жи ва ња
тр жи шта или ис пи ти ва ње јав ног мње ња и слич не
дје лат но сти ко је се оба вља ју за ко ри сни ке.
82.3 Ор га ни за ци ја са ста на ка и по слов них сај мо ва
82.30 Ор га ни за ци ја са ста на ка и по слов них сај мо ва
Овај раз ред об у хва та ор га ни за ци ју, про мо ци ју и/или во ђе ње
до га ђа ја као што су по слов ни и тр го вач ки сај мо ви, кон гре си, кон -
фе рен ци је и са стан ци, са или без услу га упра вља ња и усту па ња
пер со на ла за спро во ђе ње и опре ма ње про сто ра у ко јим се одр жа -
ва ју ови до га ђа ји.
82.9 По слов не по моћ не услу жне дје лат но сти, д. н.
Ова гра на об у хва та дје лат но сти аген ци је за при ку пља ње и на -
пла ту ра чу на, кре дит них кан це ла ри ја и све по моћ не дје лат но сти
ко је се у пра ви лу пру жа ју у по слу, а ко је ни су раз вр ста не на дру -
гом мје сту.
82.91 Дје лат но сти аген ци ја за при ку пља ње и на пла ту
ра чу на и кре дит них кан це ла ри ја
Овај раз ред укљу чу је:
• на пла ту по тра жи ва ња и до зна ке на пла ће них по тра жи ва ња
ко ри сни ци ма (на ру чи о ци ма), као што су услу ге на пла те
мје ни ца или ду го ва,
• при ку пља ње ин фор ма ци ја као што су по да ци о кре ди ти ма,
за по сле но сти по је ди на ца, по да ци о кре ди ти ма пред у зе ћа
и да ва ње ин фор ма ци ја фи нан сиј ским уста но ва ма,
тр гов ци ма на ма ло и оста лим ра ди про цје не кре дит не
спо соб но сти тих ли ца и пред у зе ћа.
82.92 Дје лат но сти па ко ва ња
Овај раз ред укљу чу је:
• дје лат но сти па ко ва ња, уз на пла ту или на осно ву уго во ра
без об зи ра на то да ли об у хва та ауто ма ти зо ва ни про цес
или не:
- пу ње ње теч но сти у бо це, укљу чу ју ћи пи ће и хра ну,
- па ко ва ње чвр стих пред ме та (во до от пор но па ко ва ње,
омо та ва ње фо ли јом, итд.),
- без бјед но сно па ко ва ње фар ма це ут ских пре па ра та,
- ети ке ти ра ње, пе ча ће ње, озна ча ва ње,
- па ко ва ње па ке та и за мо та ва ње по кло на.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• про из вод њу освје жа ва ју ћих на пи та ка и ми не рал не во де
(ви дје ти: 11.07),
• дје лат но сти па ко ва ња ко је је по ве за но са тран спор том
(ви дје ти: 52.29).
82.99 Оста ле по слов не по моћ не услу жне дје лат но сти, д. н.
Овај раз ред укљу чу је:
• обез бје ђи ва ње до слов ног из вје шта ва ња и сте но граф ско
би ље же ње прав них по сту па ка ужи во и ка сни ји пре пис
сни мље них ма те ри ја ла као што су:
- сте но граф ско би ље же ње суд ских рас пра ва,
- јав не сте но граф ске услу ге,
• ди рект но (си мул та но) ти тло ва ње те ле ви зиј ских пре но са
ужи во, са ста на ка, кон фе рен ци ја,
• услу ге адре си ра ња ли ниј ских (бар) ко до ва,
• услу ге уштам па ва ња ли ниј ских (бар) ко до ва,
• ор га ни зо ва ње при ку пља ња нов ча них сред ста ва уз на пла ту
или на осно ву уго во ра,
• услу ге од у зи ма ња имо ви не ра ди при сил не на пла те
(нпр. код из вр ше ња суд ских на ло га),
• услу ге при ку пља ња ко ва ни ца из пар кинг-ме тра,
• дје лат но сти не за ви сних аук ци о на ра,
• упра вља ње про гра ми ма ло јал но сти,
• оста ле по моћ не дје лат но сти ко је се у пра ви лу пру жа ју
пред у зе ћи ма, а ко је ни су на дру гом мје сту раз вр ста не.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• услу ге обез бје ђи ва ња пре пи са до ку ме на та (ви дје ти: 82.19),
• услу ге до да ва ња тек ста (на сло ва) или ти тло ва ња фил мо ва
или ви део-тра ка (ви дје ти: 59.12).
ПОД РУЧ ЈЕ O - ЈАВ НА УПРА ВА И ОД БРА НА; ОБА ВЕ ЗНО
СО ЦИ ЈАЛ НО ОСИ ГУ РА ЊЕ
Ово под руч је об у хва та дје лат но сти, др жав не при ро де, ко је
обич но спрово ди јав на упра ва. Об у хва та до но ше ње за хтје ва и
прав но ту ма че ње за ко на и њи хо вих са гла сних уре да ба, као и упра -
вља ње про гра ми ма ко ји су за сно ва ни на њи ма, за ко но дав не дје -
лат но сти, по ре ску по ли ти ку, на ци о нал ну од бра ну, по сло ве јав не
без бјед но сти, чу ва ње јав ног ре да и ми ра, ими гра ци о не по ли ти ке,
ино стра не (спољ не) по сло ве и упра вља ње вла ди ним (др жав ним)
про гра ми ма.
Прав ни или ин сти ту ци о нал ни ста тус ни је сам по се би од лу чу -
ју ћи фак тор за раз вр ста ва ње дје лат но сти у ово под руч је, већ пре -
ма дје лат но сти ма ко је су на ве де не у прет ход ном па ра гра фу. То
зна чи да дје лат но сти раз вр ста не у дру гим под руч ји ма ове класи-
фикације дје лат но сти не при па да ју овом под руч ју, чак и ако их
оба вља ју јав на ти је ла, нпр. упра вља ње школ ским си сте мом (из ра -
да пра вил ни ка, про вје ре, де фи ни са ња на став них про гра ма) при па -
да овом под руч ју, ме ђу тим, под у ча ва ње са мо по се би не (ви ди
под руч је P), као и за твор ске и вој не бол ни це ко је су раз вр ста не
под здрав стве ну за шти ту (ви ди под руч је Q). Слич но, не ке дје лат -
но сти опи са не у овом под руч ју мо гу оба вља ти не вла ди не је ди ни -
це.
Ово под руч је исто та ко об у хва та дје лат но сти оба ве зног со ци -
јал ног оси гу ра ња.
84 Јав на упра ва и од бра на; оба ве зно со ци јал но
оси гу ра ње
84.1 Јав на упра ва, еко ном ска и со ци јал на по ли ти ка
за јед ни це
Ова гра на об у хва та оп ште дје лат но сти јав не упра ве (нпр. из -
вр шне, за ко но дав не, фи нан сиј ско-ад ми ни стра тив не дје лат но сти
итд. на свим ни во и ма јав не упра ве) и над зор у под руч ју дру штве -
ног и еко ном ског жи во та.
84.11 Оп ште дје лат но сти јав не упра ве
Овај раз ред укљу чу је:
• из вр шне и за ко но дав не ад ми ни стра тив не дје лат но сти
цен трал них, ре ги о нал них и ло кал них ор га на,
• во ђе ње и над зор фи скал них по сло ва:
- при мје ну по ре ског си сте ма,
- при ку пља ње ца ри на и по ре за на про из во де и услу ге,
ис тра га ца рин ских и по ре ских пре кр ша ја,
- ца рин ску упра ву,
• из вр ша ва ње бу џе та и упра вља ње јав ним фон до ви ма
и јав ним ду гом:
- при ку пља ње и при ма ње нов ца и кон тро лу ње го вог
тро ше ња,
• упра вља ње цје ло куп ном ис тра жи вач ком и раз вој ном
по ли ти ком и по ве за ним фон до ви ма,
• упра вља ње и при мје ну оп штег еко ном ског и со ци јал ног
пла ни ра ња и ста ти стич ких услу га на раз ли чи тим ни во и ма
вла сти.
Овај раз ред ис кљу чу је:
• упра вља ње згра да ма ко је су у вла сни штву др жа ве или
су из најм ље не (ви дје ти: 68.2 и 68.3),
• упра вља ње ис тра жи вач ком и раз вој ном по ли ти ком са
на мје ром по ве ћа ња лич не до бро би ти, као и с тим