Ketrin Elton za 'Avaz

'

EU podrzava Denon i spremna je na sa,nkc.jjezaone koji to krse

ne koia bi se slozila oko primie-

N

OVOVijece

rriinistara

BiB, m" o.r,a_irnari

oku politicku bazu I podrsku snazne vedi-

sir:

ne kljucnih

reforrni, izjavila je II

e.ksklllzivllom Eston.

list predstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnost Ketrin

imervju, II 23[13,S

ie da

Ona porucuje da je najvazni-

evropskom putu,

sto je prue moguce kako bi mogla nastaviti s reformama na

Bil;!. form,ir~ dr23VnUVlaSI, S. mana

G zlana. azi uNeumu J

Pocelak sezone u hh. gradu

DERUISEUIC PROTIU 'MCDOnALD'SA'
AVAZ SAZNAJE

11!JJlJEJ
AOtiK.c

NOVO

IJ!!I!JII3

.....................
~~~~

~
~

L________:___::___

Konkursi zasrednje skole

39. str.

!

Na SFF dolazi oskarovka Suza.n Bier ~ ,

JEmNUEUETOVANJE

-7%

~~~=

2
SKANDALllegalni set Finansijske policije stoplra arnerlcku investiciju

Dnevni avaz, ponedjeljak, 27. iunVlJpanj 2011.

ak..... D O· .tu.e·I....

orOliU "MCD
Na udaru se nasli "McDonald'sovi" obiekti na zemlilstu .Avaza' i restoran u Titovoj ulici
Dei!o je covjeku za kojeg je sudskom presudorn u tvrdeno da je ilegalno na celu Finansijske policiie najveci problem to S{O ce prvi drive-in restoran "MeGlavni inspektor Federalne finansijske pclicije Zufer Derv i!levie po sljednjih dana se angazirao kako bi zaustavio veliku americku investiciju u BiH, odnosno dclazak slavnog lanca brze hrane "McDonald's" u Sarajevo!

luI r Der iSeU-c
Donald'sa" bid otvoren
upravo pored horela "Radon Plaza", koji je u vlasnisrvu kornpaniie ):!Avaz'-f., No, da [e Der-

d'S8"

visevicev kraj nji cilj rusenje cijele investicije iii da se, rnakar, srvori utisak kako su u pitanju ~sumnjivi poslovi", potvrduje i cinjenica da Federalna

Siroka kampanja
Kljucni egzekutor fatnoprofirerske porodice Selimovic je za racun raznih "mesnih Iobija" i svojih pivarskih sefova, koji vee go dinama nas to ie zausraviti svaku investiciiu u prehrarnbenoj industriii u naso] zernlji, otvorio dvije istrage protiv svih koji saraduju s arnerickom kompanijom, Dervisevic jetako najprije pririsak usrnjerio na Opcinu I1idZa, od koie je to. juna ove godine himo zatrazio dostavlianje "ra.spolozive dokumentacije" 0 "svim prometirna nekremina na podrucju Opcine Ilidza od privrednog drusrva 'Zelo' iz Visokog". Rije;; je 0 firmi koja posluje s najvecim svjetskirn Iancem res torana "McDonald'," .

Fak-simil Oervlsevicevog naloga Opeioi Ilidia: Samoioicijalivniplan finansijska policija "imazuje" i okolnosti pod KOjima je osiguran prostor za prvi restoran "McDonald'sa" sarajevsko] u ulici MarSala Tita broj 36. SAD u BiB Patriku Munu (Patrick Moon), visokorn predstavniku u BiH Valentinu Incku (Inzko) i njegovern zamieniku, Amerikancu Roderiku Muru (Roderick Moore) i Kantonalnom ruzilastvu Sarajevo,

budlel FederaclJe BIH
Kantonalni sud u Novom Travniku [e jo~ u manu ove godine utvrdio da [e Zufer Dervisevic nelegaInc ua eelu Finansrjske policije. Uprkos tome, vlasri FBiH jos dozvoljavaju da istrage zasvcj dzep PIovodi Covjek koii je svoiim montazama uspio bukvaIno cpustositi budzer Finansijske pol icije FBiB i [ako priciniri ogromnestete vece m bh. enti te ru, N j egovi slucajevi uredno padaju na sudovima, ~IO za posljedicu ima milionske ruzbe ljudi koii svoie vrijeme, zdrav Ije j novae ulazu da bi dokazali da ih Dervisevic bez osnova prcgoni.

za 110,1111.0 Ie Dilello

p legal.·nl-· osao

Indikativno ie da Dervisevic nije naveo po koiem osnovu i po kojem naredenju nadleznog tuzilastva provodi istrame radn ie. Zbog svega je direktor ".Avaza" Bajro Saban uputio pismo premijeru FBiH Nerminu Niksicu, federaloom ministru finansija Anti Krajini, ambasadoru

U njemu, uz ostalo, navodi da je Dervisevic "bez prethcdnog naloga Tuzilario istragu eiii ie cilj kornpromitiranje i zaustavljanje potpuno legalnog posla" te da neskri veno spreca va ulazak americkog kapitala u BiH.

Stv9., saaiciniciiarivno,

otvo-

Najavljeni dolazak Borisa Tadica u BiH izazvao debate Srblji

Postoji nagovor iz Brisela da Tadic [asno da znak podrske cielovitosf BiH, kafe Puhovs
UoCi zvanicne posjere predsjednika Srbije Borisa Tadica Saraievu 6. jula srbijanski mediji u vel iko anal izira j u moguce rezulta re i krajnje posljedice susreta dogevorenog jos na sastanku lideIa.le zemlje, cla.novima Predsjedni~tva BiH j turskim predsiednikom Abdulahom Gulom u Karadordevu. ada i Banje Llike, drugi, neilEO oprezni j i, uvjeravaju kako je zapravo rijee 0 dodvoravanju Srbije Briselu da bi, uz ~in[enicu da je rami zloeinac Ratko MIadiC izrucen Hagu, lakse i br'"redoS!ido vrara Enopske unij e. Zarko Puhovski, profesor poJiricke filozofije na zagreba.Ckom Filoznfskom fakuItetu, koment::ira za "Dnevoi av.az« da je u slucaju Tadicevih poteza. vee neko vriieme posrijedi"mediisko promasivanje reaLnosti". - A realnost ie sljedeca: Tadic je realistican politicar koji je prj je n ekol iko godina jasno shvario sto je za Srbiill dobro i sro je ispravno, On [Q radi U okviru one real nosri koja mu je zadata unucrasnjom i vaniskom politikom. Meni se Cini da POSEDj i n agovor iz Briseb da se jusno da zn ak poddke ejel ovitos ti BiB. Ali u Sarai evu se sto prije treba sh vatid da je za BiH bo[jc ~to se roaoie Srbija i Hrl'atska brinu za nju - sma tra Pu.h 0 vski.

Jlenla r se S_ b]a iii samoouoraua B_ isel
Medeni mjesec

Dok jedn i prenose oejen e da ie posje m iasan z:nak k raja _,mednog mjes«a" Beogr-

PORTAL- komentar dana Problem; sa zapoJ/javanjem 1/. USK: Srace bi!i sa 40 pol:ir;ijskih , s/"ibenika - Ako sukonkursi munjeSleni II instilllcijama koje u-ebaju orno.... -..; ............ gucili sigurnost i pravdu, sm, onda, mozemo ocekivali od firmi kao sto su "BH Telecom", EPBiH, "Energoinvesl" ... ? (zero cool)

Kamen spolicanja
Po njemu, posjeta Tadiea ie simbohcki vaina utoIiko ~to pokazuj e da predsjednik ddave Srbije mora i 0"eba uvalavati BiH sa Sarajevom kao glavnim gradom. Predsjedn.ica Helsinskog odbora (RO) za Ijudska pml'a u Srbii i Sonja Biserko rvrdi da

Tadie: Koliko je iskren je lOi· r'".llI vi 1.1 ovom [ren mku d priorilet kandida tura za EO. Zato se Srb! ja o<l8[oi predsm.i vi ri ho "zeml ja koja vodi faeun3 0 regionalnim. odnosirna". Od Tadiceve pOsjelene oeekuje previSe, ali jsriee da to "jes Ie [)eki iskorak~ - Medurim, pozna[o ie da je RS jedan od ratnih ciijeva iIi ram! p!ijen Srbije. Srbija ce od IOga [e~ko odusm.!i,o cemu je na neda.vnoi kon feren ci ii 1.1 Sara j evu govorio i Goran Svilanovic.

Inreres Srbiie je, kako je I"ekao, porn jeranje na sjeverozapad, odnoslloocu vanje

BiserkQ: Pomjerane granica

Puhovski: "Promasivl!aje rea/nosY"

pliiena RS i Vojvodine. Od wga se nije odustalo, On tome govore Dobriu Cosi6 i svi koji su bili ideo[ozi mg projekta. To je nellto sto, zapravo, predSlllvlja glavni kamen spolieanja u odnosirna Srbije i regiona, a posebno s BiR. Drugo je pitanie S fa j e rea [no. Ova TadiCeva prva zvanicna posje!a mogJa bi bi[i indikarivna kao neki novi korak Beogradakalala ie B iserko za "A vaz~. F. IlELE

aktuelno

D nev.,i avaz, pen edjeljak, 27_ junVlipanj 2011.

3

Komentar dana
Piie: Vlastimir MIJOV/C

A UOZOUI
1\\

Zastoj na putu ka NATO~u pokazuje koliko su nasi, politicari nemarni prema ukljucivanju BiH u evroatlantske tokove
Vecina gradana Bosne i Hercegovine rado bi sebe i svoju zernlju vidjela u sastavu Evropske unije i NATO saveza. Ovo drugo srrucnjaci smarraju cak i vaznijim, prvenstveno iz sigurnosnih razloga. Zriarno gdje smo na putu ka EV[OPSKOj uniji, N igdj e! Precizniie, na zacelju srno liste kandidata" skupa s Kosovom. U leda gledamo i Srbiji i Makedoniji i Albaniji, pogotovo Hrvatskoj. S priblizavanjem NATO savezu same su nam jednako lose. A mislili smo aprila prcsle gcdine, kada su nam celnici Ali j ans e u TaIinu dali zeleno svjerlo za
pristupanje Akcionom pla-

prOlaZB •••

Agovit: VaillO je usavrsavall sVOje lnanj~

USPJESI Damir Agovic, Sarajlija s radnom knjiiicom u "Googleui<

Radi u odielu za online oqlasavanle putcrn kojeg. amerlcka kompanija ostvaruje najve6i dto prihoda
Nakon zaposlenja u arnericko] kompaniji "Google", SluWellO najpozeljnijem posloda veu na svi jeru, Darn ir Agovic iz Sarajeva otpu tovao je u Polisk u, u j edan od najvecih "Googleovih" poslovnih cemara za inovaciie U Evropi.

o

IZ
...-

male i
S8 S

nu za clansrvo (MAP), da ie 00, mal rene, go tova s tvar, Od 109 proljeca do ovog ljeta, medutim, sve su nase NATO nade uvenule, i to samo nasom krivicom. Ono zeleno svjetlo iz
Talina upaljeno ie, nairne,

Klijenti iz SVicarske
Ovdie ce Agovic, diploman I druge generacij e studenata Americkog univerziteta (AU) u nasoi zemlji, kao o nline saradnik za medi ie saradiva ti s kl ij entima iz N j ernacke, Austriie i Svicarske, - Radim u odjelu za online cglasavanje, U timu .:iii je zada tak u napred eni e ogla£ ivackih karnpanja i slim u vezi uspjesnosti poslovania klijenatil. To j e [edan od naj vazni iill mllrkerinskih segmenam ukupne "Googleove" djelamosri

s uslovncm klauzulom, Pristupanie MAF-u treba10 j e bi ti ozvan ieomo kad se ispuni jos iedan sicusni uviet: knjizenje 69 lokacija 121'. perspektivne vojne

nskorn uslovu nasi poliricari odavno i ne govore, Ponekad ga pomenu samo cel!lici Alijanse koji se pitaju kako cemo riiesiti 1<.0mplikovanii e i Ide zah tieve od ODOg jake laganog, pes ~av Iienog u Talin u, Cumja koia na tai upit sti~e iz BiR dovoljno je nee! ta da shva timo kako od pristupauja NATO savezu zadugo nece biti nisra, Clanstvo u MAP-u, ani njega, eto, nismo ovjerili, tek je predvorje, i 10 podugacko, za prilazak glavnirn vratima, Hrvatska je na 10m putu, naprimjer, bila najbrza, A trebalo joj je punih restgodina! Kako rni kroC:irno, n~ bi maraton rnogao potrajati doviieka A sve s dciurnom (~upljom) pricom ovdasnjih poli ticara kako su evroarlantske integracije za njih i za Bill svetinja nad svetinjarna. Na djelu, medutim, NATO i EU ;:(1 niih BU zadnja rupa na svirali, Da je drugacije, vee bi bila rijclena ona sitnica sa 69 1'0jnih lokacija, Barem bi se, devet mjeseci nakon izbora,
formirala vlast koja takvu

Agovic nakoll dip/omiranja purem kojeg kornpanija OSLvaruje najveci clio prihoda - isprieao [e Agovic za "D nevni avaz", Ova nesvakidaSnja poslovna priJika dokaz je,. govori nam uspi esni Sarajlija, da se i iz male zemlje kao &00 ie Bill mogu postici zavidni rezultati i nameIII uri svietskom radnorn ITLlSIIL nije bilo jednostavno, Agovi!': [e prije pctpisivanja ugovora s "Googleom" morae proci brojne testove i inrervjue. - N akon aplikaci je cekala su me d va telefonska intervjua i jedan lesl. PolOm je uslijedio poziv za neposredan razgovor u iedllOm od n j ihovih evropskih kanJpusa, gdj e sam obavio Cetiri do dama in tervjua sa 7~poslenim iz ta:diei tih odjela. Tri posebne komisije su vclile dellni ti VllU ocien u vezano za moj angazman. Po okoncanj u procedure dobio sam PO!!udu cia :;e staWo zapo-slim u ,;GOOgICLl" - govori Agovi':. A.KESEROV1C

imovine na drzavni aivo, Rok za tu odluku bio ie septernbar 2010. gcdine. . Pogled na kalendar sve govori. Tai je septembar davno prohuiao, blizu smo i sliedecem, No, odluke nerna. 0 farncznom talif}(J,~ IllNKDVld

odluku moze da donese, S ovakvim politicarirna BiH nigdje nije prispjela, Svi vozovi bieze narn ispred nosa, pcgotovo EU i NATO, sve dok javnost i biraci cutke prate njihov nerad i krajnii nernar prerna porrebama zemlje i imeres irna gradana,

TO Jf TO

Strogi lestovi
- Poznato je da Bill ima lllDogo uspjclnih Ijucli u svije-tu koji su napravili karijeru u taz1iti tim oblastimll. Varno ie da se stalno napreduje U obrnrovtl· nj u i da covjek usavclava svoje znanje u oblasti u kcjoj radi Naravuo, to podrdZUmijeva konsmman iin [enzi van rad jedna od tih oblasti svakako je internelindustrija - istii:-eDamir. POS13ri dijelom prestiznog radnog ohuzenj·a

znanleilimsRi. rad
Agovica smo pimli koje odIike profesionalca respekdra "Google". . Svi zaposleoici ove Iirrne moraju zadovo!ji ti v~e kri~erija. Prvi je, svakako,. odrel'len slepen znanja u oblasti imemet-jndustrije. U ovome slucaju pOil"ebno je znanje u online marketingLl koji danas u sviietu preuzima primae u. ogla~avanj.u uop6e. Osim toga, I1llraVDO,podrazumijeva se poznavan je vise s!ranih jez:ika kao i spremnost za timski .rad - obja&njava Da· mir.

ilmo alal-o Osmo ca

Propali glodur prIca da ga je Selimovit "ukinuo" zato sto je on bl.iZi Zlatku Lagumdziji nego ratnoprofiterska porodica
ovaj podliSlak i koncipirao kao mafijasko glasilo bez ikakvog utiecajaSada je vlas!lik Hilrno Selimovi': ZrtvOV3o Osmoviea i h ala.lio ga zarad nekih drugih p regovora, a os im toga Sef pivara za obavljanie llslLlga pre-ferir.a »vjcltille" Vildane Selimbegovic, Zato sada. Osmovic prica da ga je Selimovi6 "ukinuo"
zalO

Ukinuta najsramnija novina u historiji bh. novinarstva

Najsramnija novina LlhislOrij i bh. novinars tva pres!ala je izlaziti! "San", kako su zvali jedan od pivarskih billena, od svojih pocelaka pa do kr· aja mogao se pohvali!i s tek 300-tinjak prodatih primieraka. I to ie, razumljivo, propalom glodurLl MensurLl Osmovi':u bilo sa.svim dovolj.no, je, je on

sto je on blil.i Zlatku Lagumdziji nego ramoprofi!ersh poro dica. Osrnoviceva sudbi!!a pouena je 7..il sve druge samoumisljene novinarCice koji pogre~no tumace da su neznanje, neprofesionalnos E, nekolllpetencija, nerad, lagaoje, pedjanje i namjesranje smicalica vrhunac novinarstva. V. Se.

4

Dnevni avaz, ponedieljak,

27. iuni/lJpanj 2D11.

aktu el n 0
...~ .. . .... _ ....

Karadiic: NQvi ~ViBd{Jk

Zlocinci

HnttiIc SUIra
OpeJ u SUdnlCl

... 5vjedoeenjew Milora" cia Davidovica, bivSeg inspektora u Saveznom MUP"u [ugoslavije, surra ce bin nastavljeno sudenje Radovanu KaradZicu u Haskom tribunalu, Davidovic je bio i nacelaik Sekretari jaw un u traSlI jib poslova u Bi jel j ini, ali je s tog polofaja smijenien lIcei rata- u BiH, ier se, kako je iziavio, nije htio uCianiti u 50S, s tiiom se politikom nije slagao, javila je Srna,

Prijedor

treUraD OOrez8
... NacelI!ik opcine Prijedor Marko Payie od lokalnog parlamenta zatrafio je da od Poreske UpI1l ve RS zahtiieva da jednako tretira i opcinske i en ti terske poreze i doprinose, javila je Srna, . • Poreska uprava RS niie dobila prolaznu ocjenu kada su u pitanj II porezi na imovinu iprihodi od sumskih gazdinstava te pokretanje sl«aja - kaZe Pa vie.

PaUIC:Jed_

TRAD'ICIJA

Konjanici su biIi prvi, a kroz Ajvatovacku sumu iznova je odjekivao topot konja, dok su se tekbri prolamali dolnorn..
Hiliade vjernika iz BiB i inozemsrva pohodilo ie jucer drveni Prusac, Aivaz-dedinu stijenu i livadu, gdje je UPIilicena centralna svecanost ovogodisn iih festi valskih dana 501. Aivatovice. Centralna svecanost ovogod isnj e Aivatovice poeela ie prolaskorn vise od 350 koni anika krcz Prusac re tradicionalnorn prozivkorn bajraka ispred pr usacke Handanagine dZ3mije. veliki broj vjernika, Na celu je sa svojim "hapom" bio muftija rravnicki Nusret ef Abdibegovic ..Premasest kilome tara udaljenoi Ajvazdedinoi stiieni krenulo se uz tekbire. Kratkotrajna pauza bila ie na Hanu, gdje su vrsene posljednje pripreme za zavfsnicu pchoda - prolazak kroz Ajvaz-dedinu sujenu, Poznata predanja kazu da [e
znarneniti Ajvaz-dedo 40 ju-

Hi-ade
Muftija sa. stapum

Dostojanstvena manifestacija odrzana 501, put

J

rniM na A-u 0 -ci
Na Hanu se uzimao iii obnavliao abdest, Konjanici su ponovo bili prvi, a kroz Ajvatovacku sumu iznova je odjeki vao topot konia, dck su se tekbiri prolamali dolinorn ...

Ucenje Kur'ana
Sumski put koji vodi do stijene sada je kaldrmisan, uradene su i klupeza odrnor, te jedna Cesma. Kroz s tijenu su prosii prvo irnami, potom ba] rak tari, a po tom i h il jude vje rn ika, Po iz] ask u j e ajete iz Kur'ana ucio karia iz Irana - hafiz Muhammed

Prezentacije

EnergetsHa
eRkasnost
... V okviru ovogodisnjih Dana trgovine BiH u Vitezu & bin odrzana prezenracija "Energetska efikasnos t i 0 bnovf ivi izvori energije" Prezentaciia ce bit:i odrzana surra u dvorani Fransiznog centra BiH, s pocetkom u 14 sati, Njemacka organizaciia za tehnicku saradnj u (GIZ) i njemacko Ministarsrvo za gospodarsku saradnju i razvoj (BMZ) preclstavit ee, takoder, svoje projekre.

MUPRS

Prvi je, po rradiciii, prozvan bajrak Ajvaz-dede,a PO tom baj rak ruzanih sn aga Bill, pa OSIa! ih prusackih dzamija. Bile je ukupno 65 bajraka iz svih gradova BiH, ali i iz Turske, Norveske i Ausrralije. Speci ialno 113 ovu p riliku bajraci sub il i posebno ukraseni i kiceni i odavali su poseban urisak na ovogodiSnjoj Ajva[Qvici. Nakoll prolaska brojne konjice na prusackoj Mu&ali formirana je kololla bajraka, a iza njih

a

tara klaniao sabah-namaz i molio Allaha, dz. s., da se stijena raspukne i porece voda u Prusac.

nalmladillonJanill
Tradicionalno su proglaseni najbolji i nujki&niji konjanici, povorke i bairaci i bairakrari ie najstariji i najmladi ucesnici. Najorganiziraniia povorka koj a se istakla u promociji dr'ave Bill i ajvucovaCke IIadicije je konjica dfemara Kruilcica Vit.ez. Ozemal Ka-

Faris MemlC iZ Moslara
dobila je konjica iz Sarajeva, Najmladi konjanik je Faris Memi': (10) iz MOSIaI1I, a najs tariji Se<50 Muslimovic it, Kruscice kod Viteza Naimladi bajraktar je Ahmed Burek iz Pru=, dok je najsL:lriii bajraktar Muhamed Bila! (65), d7,emat Rovna BusovaCu.

raula Travniksa 72 konjanika stekao ie epitet najbrojnije konjice, N ajkiceniji baj rakrar je Amar Aikunir; iz dzemata Porice Bugomo, a najkieeniji konjanik j e Salim Halilovic iz.Donjeg Vakufu. Nagradu za najki~eniju J<;onjicu, za promociju naSe kuI ture ioostine

O~evad Panahi, I na Ajvarovacku livadu su b ai rak tari i v j ernici s tigl i uz tekbire. Uslijedio je rnuzicko-vjerski dio programa u kojern su ucestvovali mnogi ucaci Kur'ana, a potorn j ob racan j a vjersk ih d uznosnika, Poslije klanjania podne· namaza upriliceno je spusm· nje. ;o;aSlava ucesnica ovogodisnje SOl. Ajvatovice.

A.MANDiIt

HanDalda

pranu drooe
... Povodom 26. juna, Medunarodnog dana bOIbe prOliv zloupo trebe i Icrijulllearenja droga, pollci· jski sluz:henici Centra jaVIle bezbiednosti Banja Luka jucer su gradanima dijelili promotivni materijal edukativnog karnktern U okviru akcije M UP.-a RS ~N e dozvoli cia te skuvaj u". Cilj je da se upozori javnool na stelnoot ipolje-dice uporrebe narkotika.

Reis eerie: nuino Je da BosnJacibudu ·sU)esni UlaSlilog POSIO)anJ8
Reisu-l-u1ema Islamske za· jed!lice u BiR Mustafu ef. Ceo rit jucer je u SVOrn govoru 03 Ai vamvici naglasio da je 01'0 pravo vrijeme cia se Bosnjaci dozovu pameli i ne dop us Ie vise dll im se od Boga darova· oi wenti otimaju, oruduju i pr· oliv vlastiHlg naroda okrecu za grog iii dva te cia se, zavedeni slatkom prieom, ad.Iicu svoje slobode. - Sva_ka nadja leli da ima sva j au [em:ii.'ni put U pOl' ijes Ii, pa [liko i Boonjici. Nijedna na" eija !ldd i da bude bez imena i bez traga. Za to je n uzno da Bosnjaei budu svjes!li svog vlaslimg pOSIOjan ja kao !laeij aida. poVIare samopoSmvanj e koje je nu1no za zdravu i nap.· ednu egzis[cnciju. Mot1lmo oau~ili da budemo ponos.ni n. s vol.e prelke i II. ovoj U po,' ijes [; momma se ob.vezllri kao naciia da osnal'.i mo n as osjceaj za za j e-dnicu.

AjvalOvica je pravo mjeslO i mubarek mjesec rcdZeb je pro avo vrijeme dll uk:lZemo u" dva pllan ja ko) a oa. 01 uee: pilan je 10 diferco l!1osti nek i.h ipi mnje povj"ren j a med\] svima nama.

Indiferemnosl iii ravnodusnosl je eucIno i 0 epriro cIno smIlje u kojem su nekim Ijudirna nej,asne linije izmeau svje-lin i lame, ior:ine i la:l:i, pravde i kri vde, zlo~i!la i kazne, grub os ti i mil05 Ii, dobra i zh. More Ii razuman i odgovoilin tovjck mimo i nwnodusno gledati kako se njegovom narodu uslaacuje sloboda mi!ljenja igovora, kllko se njegovom narodu ugrouva provo n.a vje· ronauku, !<ako se njegovom ourodu osporava pravo oa !lacionalno organi7-l.rnnjc, k.ko sc !ljegov "arod unizava zata sto

boee da stoji uspravno bez SITaha i b ez stida, j er .nikome ni!u nije du1an osim samome selli cia povIlni vjeru i !ladu u svoj u SfIJ110 bi rnos[? Oni koji hoC!! da. nam po· oovo ormu vjeru, IU na,u du,evn u i duhoVllu sigurnosl, zaboravJjaju da smo mi muod koj i se gore os jeca na mogucnosl da je ad Baga osrnvljen neg)) da je ad Boga kato jen. Nas lIije strah teS.kih izazova. Nus je strah teSkog zaborava od onih koii su pozvani da se bri.nu 0 naSoj sudbi n i. U OVOIl1 "rem. n u bor be

slobodu iCas t naSa sprernnoSt da pornogn emO jedni drugirna seozbiljno u~stira.Svaki ad nas se mora lieno suoci Ii s ovim leslOm i mora ga poloZi ti [~ko da se moi\emo suoci [i sa .vim i=ovima onaka kako su [0 cinili lIaSi djedovi i aCevi pro ije n~.s Nema drugog puw za nasu Sllmoodbrao u os.im n ase soliciam05 ti i lIaSe odgovome isavjesoe ukIjuCenosti usva bi· rna pimnja w nasu vjero, oad· j u, ku I[uru, dralv1.! i !laS polOU) u zajednjci evropsklh roda - kazao je, izmedu ostalog, reis (erie. .
Z3

na·

DnBvn i avaz. po ne~i~liak. 27. junVlipanj 2011.

5

EU podri.ava Dejton i spremna ie na sankcije za one koji to krse • Moierno odluciti da neke projektelPA fondova ne podri.imo • Sosna ne moze sebi priustf da izgubi jos vremena
Razgovarao; Tank L4Z0VIC
Novo Vijece minis tara BiB mora imati ,;roku polirick u bazu i podrs ku snazne vecine koja bi se slozila oko primjene klj ucnih reforrni, izjavila je u ekskluzivnom intervjuu za "Dnevni avaz" specijalna predstavnica Evropske uni ie za van isku politiku i sigurnost Ketrin Eston (Carherine Ashton), ograma. Od njega se ocekuj e da igra veom a va.in u ulogu kada je u pitanju Unija kao i u nadzoru i pomaganiu reformi koie BiH provodi u procesu stabilizacije i pridruzivanja. Taj proces sada osigurava okvir za odnose EU i BiH. Sorell sen ce raditi zajedno s bh. vlastirna. Nadam se da ce one, zaUZVrB[, preuzeti i din odgovornosti, Iako racunarn 0 da ce novoizabrani lideri BiH ispuniavati svoje medunarodne obaveze, EU ostaie predana u pridrzavanju Dej tcnskog sporazuma i u namieri da nametne sankcije i restrikciie ako vidimo krsenje toga, Sorensen 6e irnati alate i rnogucnoti da se bavi svakim takvim slucajern. On moze, naprimier, predlozit.i Evropskoj knmisij i da po· ddi neke proiekle u okvim Instrumema Z.3 pretpristuadani BiH zele uti u EU,. Naredni korak ka tome jeste da se poduese kredibilna aplikaciia za ClanSlVO.Ali to sve zavisi od drzavne vlasti i njeuog ispunjavanja potrebnih uvjera i neophodnih reformi. Moute postici konkretan napredak u provodenju presud e S u da u S trazb uru u slucaju "Sejdie-Find", jer rime pokazuiere predanost osnovnim vrijeduostima i rerneljima na kojima je Uniia osnovana. BiH mora pokazati j zadovoljavajueu prirnjenu Sporazurna 0 srabiIizaciji i pridruzivaniu, to Z.lIaei usvoji ti zakon 0 drzavnoj pomoci i popisu, Uvierena sam da se to moze uradi ti do kra] a godin e, IIa" ravno, ako za [Q posmji poIi tick a vol ia. dnakih prava svih naroda u BiH.

BoMsersMi Mralj
Sorac naseg porijekla po1 O. put odbranio tltulc prvaka sviieta u srednjoj kategoriji
Zcvu ga Feliks Sturm (Felix Sturm), ali svietskog bckserskog prvaka u srednjoj ka tegoriji u verziji WBA nama je ipakmnogo draze zvati Adnan Catic, Njemacki bokser, koji svoje pobjede redovno prosla vija sa zastavom B iR, zemlje u kojoj su rodeni njegovi roditelji, po deseti put odbran io je titul u prvaka svi[era Duel protiv rvrdoglavog Metiua Mekllna (Matthew M.acklin) nije rijesio dorninan tno, na nacin na koii smo navikli, vet odlukorn sudija

Licnost dana

Adnan Catic

Odrziv napredak
0' Pristali ste pokrenuti dijalog za RS 0 reformi prauosuda, a pod pritiskom prijemji referendumom. Sta, uopce, moie biti ishod tog procesa?
- Kao dio nase bliske i inrenzivne kooperaciie s BiH, a u cilju bavljenja reformama koje su tako vazne za drzavu koia zeli napredovati ka clansrvu, mi smo zapoceli strukrurel 0 i d ij alog 0 piranjima pravosuda, Prvi sastanak ie vee oddan u Banjoj Luci u prisuSIVU k om esara za prosiren je Stefana Filea (Stefan Fuele). U slijed it ce j os susre ta kako bi pomogli da drzava postiglle odrziv lIapredak u tom vazllom polju. Dijalog se odvija II okrivu procesa Smbili.zaciie i pridruzivania.

Siroka koalic,ija
Britanska baronesa koia obavlia duznost sefa diplornatije blob 27 evropskih drzava ovih [e dana imala burnu sedrnicu u koio] su se Iideri vlada i drzava bav il i ekonomskorn krizom i ulaskom H!:vatske u Uniju. No, uprkos zgusnutom raspo.edu, mcon je prista" la ,govoriti za nas list; jos jednom potvrdujuCi da je Bosna i Hercegov ina iedan 0 d IIje!lih priori te m u mdu ..Po" mno pra ti usp osta vu vlas Ii i upozarava da se zasmj mora prevaziCi ilto ie prije moguce, ali uz farmiranje iiiroke koalicije na dr.Zavnom nivou, Eilton je, I,reba podsjetiri, oel svog dolaska iniciraIs aktivniju ulogu EU hoz [zv. ojacani pristup, u okviru koj eg ce naredn; h dana u Sarajevo stid novi specijalni precls[avllik EU i ujedno sef Delegacije Unije u BiH Pe[er So r-ellSen.Pr-ema n jeni m rijecima, on je pmvo rjesell je za ovu fUllkei ju.

o Dobro, ali kako uopce vidite mOgflCrlOst se ndo jdi spor u vezi s driovnom

uspostauili eleldiuni mehanizam
• Mnogo puca sam dala jasno do znanja cla BiB moZe u EU sarno kao jedna i ujedinjena dr2ava. To je re,kao i File na pocetk.u di j a10ga u Banjoj Luci. DrZava mora preu.zeti vadsrvo 11 ovom proc~ pnu pomoc (lPA) i.li da suspendira ne.ke pfoje.kte.

• Premiier USK Hamdiia Lipovaca uputio je c~titku. povodom 20 godi!!a drl'avnosti HrvQtske pre" dsiedniku Ivi JosipoviCu, premijerki Jadran.ki Kosor, predsjedniku Hrvat:skog sabora Luki Bebieu, a.mbasadoru Hrvmke u BiH Toneiju Smllie.itu te gene.ra" Inom konzulu u BiH Dun;; Jevak, saopeio je Lipovacin kabinet, prenijela je 0 nasa.

spec

od 2:1, ali ro nimalo ne umanjuj~ njegov podvig. Catic je rcden 3 J ianuam 1979. gcdine u Leverkuzenu, a roditelii su mu iz MOSlara. Profesional nu kari jeru poceo je 200 I. godi ne, a nakon 16 pobieda domogao se i prve titule, U karijeri je irnao 39 borbi, od koiih ie dobio 36, uz svega d va poraza i j edan nerijesen ishod, U Njernackoj vaZi za iedau od aajvecih sports ki It zvi jezda, ali to ga nece sprijeciti da uskoro preseli u Blagaj. M. T.

suo Ali !Ie rno.Zeilloignorira-

ti ~tavni okvir. Ell riteri kao i Distrikt Brt.ko imaju .kompetencije i zarn ie va:2noda u&srvuju u rom procesu. Svaka di.rektiva EU se adnos! nB cijelu tcr!!oriju

i onda se mora pre[)ijeli u legisla!!vu drhve na bazi .kompetencija. Zato je od .krucijalne vaznost da BiH uspos[avi efektivni mehanizam koordinacije medu svim nivoima vla.sii. Medulim, dozvolile mi da nagJasim da je to proces koji EU vodi s BiB ho drZavom,. a ne s jednim iIi dva entile" la! U skladu s Ustavom BiR emiteti su dio procesa, ali diialog ide s dna vom. Osnovni ellj jeste konsolidacija vladavine prava i usposrava nczavisnog, elikasnog, nepristrasnog i odgovornog PI"vosud nog sislema kaji se primje!!juje nacijelu lernlju, a od cega bi koris t imao svaki gradanin. Dobrodo~la je cilljelli~a da je B iH spremna krenuti u taj izazovall proces koj i sve drhve ka" ndida\kinje moraju proCi wkolll procesa zadovoljava" IIja tzv. Kopenhagen~kih kriterija, po!i tii':kih uvjeta za pristupanje.

Stranka trati reagiranje OHH~a

HSSzaDrinut Zbog Slama u S8K
Hrvatsh seIJacka stranka (HS S) ju cer je saopci la da je na sjedniei Preelsjednisrva re stranke u Foi nici izra:i:e!l3 duboh zabrin.utootzbog roleriranja pra.kse krienia mona u Srednjobosanskom kantonu (SBK), »gdje su boslljacke i gradanske s[mnke zajednickim snagama nelegalno preuzele vlast, llegiraju6 pri tome 99 posto volju hrv31skog

o Nedwuno Sle,nakondugo vremena, imellovali '10-, vog ieia Delegacije Evtopske unije u Sarajevu. Sill ocekujete od Sorensena, sto uopee moie uliniti II ovakvoj situacifi?
- Sorensen od.licno pozoaje Bosllu i Hercegovinu i eijeli zapadni Balkan. On te preuzeti vodecu ulogu u podrilci BiB i napretku oa svim poljima koja su vezana z;aodnose Uniie i Bosne. Pri tome', Oil te imali na raspolaganju sirok i izbalansirall sel EU politika i pr-

o BiH jos nema driav'le vla.sti niti koalicije no driavnom lIivoll. Kakn 5e 10 odraiava na evrop5ki p"r, jesu Ii izgubljene sve sanse da nasa dria'Va do kraja godille podllese aplikacij u za tian$.t'/)o?
- Najv.aznije je da BiR formira Vijece ministara ~[o je prije moguce ka.ko bi mogla lIastaviti S reformarna na evmpskom ptl~U, Bez prave vlasti 113 drz ..vnom nivou ~vaki napredak ka EU, ali i u pogledu drugih eknnomskib i politickih reformi je blokiran. Imajuc; u vidu da svi .u" sjedi iz regiona napreduju, vi ne mozete sebi priustil! da izgu bite jos v(emena. Mi smo svjesni da gr-

vlasti, poseb"o imajuli u vidll poziciju hrvatskog 11aroda i ,ljihavih legitimmh predsunmika koja je i.splivala kao temeljlli problem?
. Kao !itO sam rekla, nadam se da ce se EO uskara rijdit;' Lideri BiH moraiu prevazi ti razli.ke i radi ti za" jedno u duhu kornpromisa i konsenzusa kako bi nastaviii s reformama. Vije& minislara mora imali siro.ku po!ilicku baw i poddku snazlle veCine kaja bi se slozila o.ko primjene kljuclIib reformi. Kada je rije~ 0 brva[skorn pitanju, snazno vjerujern da ce BiH biti uspjesna iedino s punam politickom participacijom svih na.roda i gr.adan3. EU ostaje pOtpllno predana podrzavanju je-

birackog tijela, istiskujuti hrvatske parlamentame SlralI.ke", prenijela je Pena.. Ukolilio se izbacivan je hrvatskih predslavnika u cen trlIInoj Bosni pokaZe kao pra.ksa, onda te nescati posljedn ji stub multietnicke BiB,:ito Ceu konacnici dovrSid proces etoickog cisCenia IIBiB - kaZese u saoptenju HSS-a, koji poziva ORR cla hitno reagira

ZaMon0 robnim rezeruama
Ministarsrvo trgovine i [urizma RS od danas dn S. jula organizira jayne rasprave 0 Nacrtu za.kona. 0 robllim rezervama, s ciljem upoz!!avaoja javnosti i iznalazeoja kvalitetnih zakonskih rje!ellia u ovoj obla"

Ministarstvo trgovine i turizma RS

oa lauoo) raspraui

sti, najavljeno je iz MinistarStva, prenosi Sma. Prva ;avna rasprava .zaka.zana.je danas u Bijeljini, zatim 30. juna u Trebillju, 4. jula u Prijedoru, 6. jula u Dobaill, 7. jula u Banioj Luci i 8. iula u Is !Qcnom Sarajevu.

Sta drugi pisu

6

Onevni avaz, po"edjeljak. n lunVTipanj 2011.

m OZ.aI·k

SJECANJA Cetvrta godIsnjIca smrti legende sevdaha

Slava su okomi/o po/Mella

Patent britanske izdavacke kuce

o _zaCHI _UZlca_1 Faih za e

notes HOligalednostaunna za HoriMerne od Hlasicne
Izdavacka kuca "Hoder" dizajnirala je nevi format knjige koji bi mazda mogao zaprii eti ti elektronskim knjigama koje se eitaju na posebnirn uredajima. Kura je patentirala kn] igu S okornito polozenim slovima, U 0 bliku notesa, J ednosta vna je za koris ten je ; lakse se dr"ti

lnicirano organiziranje festivala kako bi se Odzak oduzio poznatorn pjevacu

u ruci nego klasiene knjige, Velicine je sada vee zastaIiele radio kasete, N a idej u s u dosli kako bi podigli prodaj u ti skanih izdania, a prve notes kniige mob ee se naci U Velikoj Britaniji, "H 0 der"ce za poce tak u obliku notes knjige objaviti svoj ih 12 najprodavanijih izdania, a do bo.zic.llih peaznika planiraju objaviti jo~ 25 naslova,

Analiza zubne gleni pokazala

Dinosauri imali )ednBMU temperaturu MaOI)Udi
Najnovija istrazivanja americkih naucnika pokazala su da dinosaur] nisu bili hladnokrvna srvorenja poput aligatora, kako se do sada misfile, vee da im je temperatura tijela bila prib Iizno iedna ka I] ud sk oi. Naucnici su do tog zakljucka doSli analizorn nivoa uglj ika i izo tepa kisika u gledi II ZlJ ba bran iosaura i kamarasaurusa, dviie divovske vrste di nosa ura koje s u Zi vi ele prij e viSt>od 150 rniliona godina. Otkrili su da je brahiosaur imao ternperaturu od oko 38,2, a kamarasaurus od oko 36,8 stepen i eel zija.

Povodomcetvrte godisnjice smrti legendarnog pj evaca Mehe Puzica juter se na staromrnezari u u Odzaku okupila grupa muzicara iz ovog grada kako bi proucila Fa tih u i odala pocast legen di bosanskohercegovacke rnuzike. Odfucki muzicari, rnedu ko j ima je i ovdasnj a pi evacica Sabin a B rki c, odl ucili su da njeguju sjecanje na Mehu Puzica, Niihov cilj je da se u rod nom gradu Mehe Puzica inicira organiziran j e svojevrsnog mernorijalnog festivala UI rnlade tale-me kako bi se Odzak oduzio poznarorn pjevaeu koji je tai grad opievao u svojim pjesmama, Oni se nadaju da ce do sljedece godine njihov grad i njegovi muzicari srnoci s nage da, u z podrsku i pomoe ostalih rnuzicara diljern BiH, osrnisle, organiziraiu i oiive rnanifestaciiu u Puzicevu l":aSl. .

Inace, Mebo Puzic ie prerninuo 25. juna 2007. godine u svoioj kuci II Odzaku, Dzenaza je obavliena na sta-

rom gradskom mezarju, nedalekood njegove rcdne kuce,

Liudi iz drugih dijelova Bosne i. Hercegcvine cesro

posiecuju Odzak kako bi cdali pOGaSl ovom velik an u bosanske sevdaiinke i narcdne rnuzike, All. O.

BrO) narMOmana strahouito raste
Sarno u TK irna oko 2.500 injekcionih korisnika droge
To, rnedu tim, ne znaci da su ov i veli ki din osa uri im aIi u b rza n rn eta b olizarn kao sisari i p tice, Mogu Ce je da su bili "gigantotermi" i da su zadrza vali topl 0 tu zah yah ujllCi tornesto su hili veliki,

Povodom Dana borbe pronv droga

Spec
• Cuvena obmuta fotcgrafija Bilija Kida (Billy), za koju se vjeruje da [e [ediniautenricni pcrtret poznarog americkog odmetnika, prodata je na aukciii u Denveru za 2,3 mil ion. dolara, Strucnjaci su procieniivali da ce forografiia dostici najvise izmedu 300.000 i 400.000 dolan. Na fotografiji snimljeno] 1879. iii 1880. godine II Nju Meksiku vidise odrnetnik s viucesterkorn u desnoj cud i kolrom na lijevom boku,

Anketiranje cltalaca u Srbiji

Ima 110 vih IrendoviJ 11koris/enju lIiJrkQlika Prerna podacima kojirna raspolaze Asociiaciia "Mar· gina", na podrucju Tuzlanskog kantolla dnevno se pr-odaju oko i5etiri kilogram a hecoina! Dve i jas lIeke frapanrne podarke 0 upolrebi nackatika "Margina" je predoCila povodom obiljezavanjs Medtmarodnog dana bo:rbe pro otiv zloupotrebe droga i ne· zakonite trgovi!le drogama, koji je obilfezen juCer. I broj injekcionih kori· s n ika droge sve je veei, a, pro ema porlacima ave asocil aci·

musllaracauara zenu
Vise od polovine muskaraca u Srbiji pdznaje da je prevarilo svajll Zenu iii dievojku, ali isti procent .lie bi apIOS tio zeni karla bi uradila is[O. Kod zelia. je situacija drugacija - prevaru je pri2Jlalo manl e od polovine zena, a skoro 60 pOSIOnj ih bi oprostilo kada bi ih rnuskarac prevario, pokazalo je veliko istraZivll!lje "Pr-essa" u kojem je ucesrvovalo skoro 4.000 ispitanika. To sto zene lakse prastaju prevam Zoran Milivojevic, psihoterapeut i strucnjak za mu~ko-2enske odnose i bracne probleme, objaSniava time SIO mushrd prevacu cesto dozivljavaju kao loy.

Uisa Od POlouina

Formiranje Ured~ za drage rnI padrocj II BiB, koji Ce preuzeti koordinatiVllu ulogu pOvezi Vll!I ja svih me· hanizalna, agencija, instirucija, ali i orgJIniza<;;ija koj e rade S ovisnic:ima 0 narkoticima, trebalo bi zaustav iti broj na!komana u pornsru, Njegovo formiranje ocekuje se do !<raja.go dine.

Ured za drOge

je, rrenutno ih u TK ima oko 2.500. - Uodnosu na proslu godinu biljezimo povecanje za vise od 80 posto. Irna 110· vih rrendova u kori~lenjll narkotika, neke nove droge ulaze na vrata - istice Denis DedajiC, predsjednik "Margine". Podaci 0 bro j II zarllZeni h hepatitisom C i HIV-om u naso j zem Ij j dosta S\l neuredeni i 0 njima se ,uti. Zaraze ovakvim vrstama infekciia takoder mogu biti nerijetko prouzrokovane i ne-

pravilnim konzumiranjern narkotickih supstanci, upczoravaju iz "Margine", koja se problemima ovisnosti, HIV/AIDS·a i spolno preno· si vib bolesti bavi vee godina· rna. - U BiH postoje \ldruzenja oboljelih od hepaliti· sa i HIV-a i, nazalost, sve su brojnij;. Od 1975. do danas broj zarazenih HIV-om izno· si 170, dak je broj oboljeli.h ad hepatitisa C na podrucju BiH trenu tno dostigao cifru ad 70.000 - kai:e Dedajic. A.Mu.

mozai k

D.08Vn; avaz, porredjeljak, 27 junj/lipaoj 2011,

7

Sta kazu poznati

- Pisari sam uc.io ru i tamo, ali problem je u rome SIOsu stepenice koje vas vo de od rnaL... ............ L..I~ lih dnevnih novina preko regionalnih pa do "New York Tirnesa" pokvarene, Postoji pumjesla no odlicnih mjesta za rad i koiima mladi pisci trebaju teiiti, no nisu sva u novinarna ..Problem s novinarna je raj sro niko ljude ne tjera da irnaju dokaze za one 8m govore. (A medlhi kol""",i$uJ za "Interview Magazine")

Stepenice do "Hew Yorll nmesa" POMuarenesu

Dejvid Kar

Vesna Rakic-Vodinelic

Poimcari zauzeu stau MaO da su nosioci ziuola i smrti
flaSrn

- Sve srranke su vriieme vlasti potrosile na osrvarivanie sitnih politickih inreresa Tranzicija craie predugo, a nije bilo pozitivnih rezu- ~:-;-;- __ '""-'___ Itata u razvoiu demokratiie, a pogotovo ne u ekonomskorn razvoju Poli tiCari su zauzeli stav kao Vl)diaeii{;: Silf/i da su nosioci zivota i smrti i da odreduju if/teresi noJu sudbi!!u.. (Srbijamka prllfma ek.p<ll'licQza ~Blic")

Sapunice niSU st.uarna TUrsMa
• Sapuaice nisu stvarna Turska One su nastale prema prilagodenom brazilskorn predlosku, odraza vai u tursko konzervativno drusrvo isremi smo zbog nj ihovog glo balnog us' pjeha. No, to bas nisu tipicni Turd i ne vidi se socijalna pozadina takvih likova i rurskog I!spjeh drustva, . (Klljihro"tCIJ za "Sk>bod"" Dalmacij ..)

Mige Iplikdii

SARAJEVO Arnerlcld arnbasador uzivao u popodnevu

" St a kazu u naro d u f\:7i"iii 033/281-393 tc::::J redakcija@avaz.ba
¥

n
listu.

un
IIii'nicima

sta Ce anlletarl Agencl.Je
- Agenciia Z<I sratistiku BiH provodi anketu 0 potrosnii stano vnista, a mene kao i dru ge penzion ere nap rosto j e slid sra ce anketari urvrditi, Kakva crna potrosnja? Svi smo II duo govima doguse, trosimo vise nego sto imarno, a nemarno, doslovno, nista, (CilQlac iz Zellice)

z8.statislillu ulurdili?

Vremenska prognoza

27.6.2011.

Zajedno sa suprugom Danutom i kcerkarna vozto se na tzv. kvadriciklu
ugom Danutom i kcerkama vozio na IZV. kvadriciklu, uzivaiuci u prijarnorn popodnevu,

Americki arnbasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) dobro se iucer zabavljao na cu venom sarajevskom Vilsonovorn seraMUll se zajeduo sa supr-

Mun se nedavno vratio s godisnjeg odrnora svoiim radnim obavezarna, ali sada

slobodne vi kende ambasador provodi zajedno s bh, gradanirna. Sarno prije nekoliko dana MUll ie izuenadio izlernike na Biiarnbararna, gdje ie zajedno s brojnim medunarodriim zva-

obisao poznate pecine. Akruelni arnericki arubasador j e, inace, prvi diplomatski predstavnik Vasingtona koji je u misiju u BiH stigao s cijelom porodicorn, T. L.

VRIJEME
DANAS

26 OAN.JA_

LUKA

Nakon kratkotrajnog zahladenja u BiH ee ove sedrnice PO!lOVO prevladavati trops ke vreli n e. . Pocetak j ula bit ce topao

ueloe Urel-e se naslaulJaJuu lulu
i suncan s dnevnim temperatu rama od 30 do 35 srepeni, a, prema predvidanju progn osti eara, mho ce se vri j eme zadrza ti veci clio rnieseca U okolini Neuma temperarura mora vee je dostigla vrijednosri izmedu 24 i 26 stepeni, ~tO je idealno za kupanje, a

Prema predvidaniima proqnosticara

Prete.zDO

ocekuje se da IX i dodatno po-

rasri. Ljekari upozoravai u da ce tokom jula vrijednosr UV zracenja biti izrazito visoka te napominju da je neophcdna zastira, M. A.

Da II S1a SUgU na ua8am DrodaJnom m)aS1U HU.Diti Dnauni auaz? UHoliHo nis1a nazouna nas na 1al. 033281362 iii 061731406 i nai1irazniia dnauna noulna bit Ga dostauljana

,SARAJEVO Prevladavat 00 suncano vrije22 me uz mjestimiilno malu do umjerenu obla6nosl NeSIQvise 30 obaka moze bITIu djj~lovima i stcene i sjevemistoi'!ne Bosne,gdje ce postojati uvjeti za krnIkolrlljne 10· kalne pljuskove, Vjetar slab do umjerN~UM en, u Bosni SjevEmii sjeverozapadni. a u 30 Hercegovin.i bura.Jutamfa temperalura ad 10 do 15, na jugu do 22. a dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 32 slepena.

uedro

lENICA 24

,

TUZU
24

PONEDJElJAK
i7.1ti,2an.
.IJlj\f]ijJE'JBI!UIATUII:

UTORAK
u.,&,mll.

SRIJEOA
:t5I. ~\
2(111,

.KJTNlNJETEMI'6R.I!l1fIE ~.TEMPEAATlIlE

oil 10'C do Z2'C
~fBlRlfftA1URE

oil 11'Ctio 22'C
od' 22'C do 31 'C

JUJAAN.l-iE_"'PER:!ITIAIE umvN!:1EPiI"eRATI.IIC

~11l'C do 21'& 00 22'C do

01121'C dll32'C BlOMETEOROLOSKA

we
_

PROGNOZA

Uz slahiln;je vrij eme ; vi~e s unca optasl;ka t€ biii Ijep~a u c ijeloj 18mljL Neophodna je pnvestl racuna 0 za~li~ od vnuc.ine; UV zracenia, a" hronicni bQle.snici ne lrebaju preljeriv.~ s .ktivno.slima, Poslijepodnevni Iokalniplju.kovi magi i bi pokllaf~i ugodaj. csobno u sieveroistu dnim kflljevima. Grad Sarajevo . ZI. 6, 2Q11.
1.50 Z,lal<Ik 1702

UDliaiioUiC:Ire aiD Ii Platiti i--elle i MMF -I_ti'lian.. ... __ Ua 71
Niko se ne osleca odg.ovornim 5tO je socijalni radnik podvodio djecake
vie, Direktorica Centra za socijalni rad Bania Luka Berka Vukajlovic izjavila je za "Dnevn i avaz" da se De boji otkaza iii ostavke nakon nezapamcencg skan dala 1<0 j i potr esa cvu ustanovu, odnosno hapsenia dugogodisnjeg sociisInog radnika Andelka
£loki':a zbog sumnii da je jedna religija trebala propasti . upirala je VukajlcVet ina strucn e j a vnosti osudila je dugcgodisnjeg socijalnog raduika, no niko

Nakon nezaparncenoq skandala s pedofilijom

8

Dnevni avaz ponedjeljak, 27. junVllpanj 2011.

teme

Inspektori polacano kontroli

podvodio diecake, korisnike Centra. Vukajlovic cak ocienjuje cia srvari sa, N e plasim se ja ostavke iii orkaza, Uskoro eu. i u penziju, mogu da iivim. Duboko smo svi ogorceni SlO je bacio ljagu nil casnu profesiju, ali, molim vas, da Ii 10 znaci da hi i ciieli Medunarodni monetarni fond rrebao propasti ier ie prvi covjek optuzen zbcg silovaaja? IIi, recimo, da bi nakon skandala koji su potresali Varikan Cirav3
da ne rrebaj srnjeru.
U

se za soda n e osjeca odgovornim zbcg cinienice da ie uh 0 psena osoba pun ih 15 godina radila upravo na zastiti maloliernika zapravo ih pod vodeci, Dokicu je predlozen prirvor, a istraga rvrdi da ima znacajnu dokumentaciju i materijale koji dokazuj u surnnje,

ici u tom

Vukajlavi6: Qsuda ja vflasli

A Sta IB S DBd'oillUom u DroSU)81i
- Toga irna u svim profesiiama, takvih necasnih izuzetaka. Pa, sra ie s prosvierom>! Ovo nije prvi sluea] u mojoj karijeri, Mnogo sam cilllia 0 tome nadajuci se da 10 nece stici medu naSu. tradicionalnu porodicu. Mnogo puta sam govorila da sodjalna zasura nije isklju-

,-----

...-

cena iz ove rene problemarike - kaze direkrorica Centra, - Ako smo mi prije nek 0 Iiko m jeseci svi de belo nista nije uoeio> Niko se kod nas i ne bavi poremecajirna licnosti, a ovdie se, defini ti vno, ram 0 tome. Ako SU ilokirani supruge, maike, zerovi, snahe, ko sam ja iii ko smc mi da smo mogli bilo sta nasluriti? To nema apsolutno nikakve veze sa mnom kao ni s drugim radnicima - navcdi V ukajlo vic, v. STEVANOVIC
platili sistematski pregled, kako niko od strucnjaka

"Termalna rivijera";

ZadGvoljl1vajucl
balflel

Privoifenje floklca: Odreden priNGr

Otvorena Ijetna turisticka sezona KS i FBiH


Uzorci se uzimaju dva do cetiri puta miesecno • Kakva je situacija u Tuzli
S potetkolll Jie me sezone kupenja Federalna uprava za inspekciiske poslove izdalaje UPUISEVO kantonalnim i opcinsk iID in spekci jama da poiaca]u ken trolu vode ujavnim bazenima, U Zavodu za iavno zdraVSlVO Kan rona Sarajevo istic.u da dva puta sedmicno konrroliraiu vodu na Olirnpijskom bazenu ,'o[ok~", u .Termalnoj ri vij eri" te iavnog bazena na IIidzi u Saraievu. onoi za pice i mi i iednu i drugu ocieniuiemo po istom pravilniku, Radimo fizickohemijske i mikrobioloske analize i do sada su svi rezultati bili uredni - kazali Sl! nam u Zavodu.
Na podruciu Tuzle uzor-

Kala dOCBMusa za DOS)BtiOCB
Bogatim muziekim pro-

Uredni nalazl
- Veda u bazenirna po kvali tetu mora b iti iednaka

grarnom, broj nim izlagacima i kafo rn docek usom iz naj vece dzezve na s vi j eru kala" odzi j e N asira Jab ucara j ufer [e ispred BBi centra u Sara'j evu 0tvoren a ljetnJ III r jsri(,ka sezon.a Kan.tona Sarajevo i FBiH. - ldemo ukorak sa zah rjev'ima furis la, raka da sve

vise prornoviramo odmor u prirodi, planine, brdski bici-

Bundic iz Kaknja rnogle se kupiri stare rukorvorine

$U

klizam

' kazala

je Asja

Hadziefendic-Mesic, portparol Tur isticke zajedriice

ad broj!!ih standova posjetioci su mogli uiivati u. proizvodima od hdjde, domacim sokov'ima, pekmezu, cajev'ima.,. Na srolu N adiije

FBiH.

po ci j en i od deset do 200 KM. Prisutne SI! zabavljali plesna gru pa "Drum", Gudacki kvancl, piesni parovi, Amira Medunjanin & bend, Sarajevo Jazz Guerilla, clanovi KUD-ova, grupa "Geranea" idr. A.J.

zagalleni ri)elle i iezera
lz Zavoda za iavno zdraV8[\10 KS upozoravajl! da j e zabranjeno kupanje u. svim tijekama u ovom kanron u zbog mikrobioloske za" gadenosti vode. Na podrucju Tuzlanskog kan tona zabranjeno je kupanj e I! j ezeru Modrae i2.iSlog rnloga, DO inspektori Upn&>' ravQju da se ve6na gradllna oglu5uje na upozorenja.

ke vode iz bazena opcinsk i sa nitarn i inspek tori uzim aiu dva puta rnjeseeno. Osim Pan 0 ns kog j ezera, an alizira se voda u bazenima hotela "Tuzla" te onih koji se nalaze u sastavu rudnika "Mramor" i "Lipnicl:(. DosadaS!1 j e anslize su pokazale da je voda u rim bazenima zadovoljavaju6eg kv.li teta. U RS je u funkciii 30

teme

Dnavn; "Val, pDnedjelj"k,
27 junl/lipanj 2011

9

OdiC 0
Tern per" cure zraka iznad 30 stepen i Celziia pogo. dovale su nava 1i k u paca na neumskim plazarna. Turisticki radnici i noteliieri, vlasnici pansiona i privatnih prenocista vee duze vriieme zadovoljno trliaiu ruke s konstatacijom da je ljerna sezoua cdlieno pocela, Tvrde da je juni ave godine bio bol]i u odnosu na isti rnjesec Iani, Zadovoljni su i posjetioci

Pocetak sezone u bh. gradu na Jadranu

'ena eumslla paia
Posjetioci zadovoljni i cijenama prenoclsta
nase zernlje. Na pbii smo,
izmedu ostalog, zatekli poko] ih najvise ima iz po. njari novae u drugu valutu

. kazao nam ie Ahmed Kairnali priliku
zadovolini Posjetioci s Kojima smo

rodicu Neurn .

Kapo

iz Saraieva,
dolazi u dolazi-

koja svake godine . Tradicionalno

razgovarati

mo U ova] nas lijepi gradic na jadranu i lijepo se odmorimo. Smarramo da Neum nudi iste sadrzaje kao i bi10 ko ja drug. ruris tieka de" stinacija na J adranu, Uz to jos ovdje ne mcramo rnije-

prenocisra porasle U odnos una prosl u

su i ciienama koje, kazu, nisu

godinu, Tako se dnevna ciiena bora v ka za j edn U OSo· bu u privatnom srnjestaju kreee od 12 do 2S KM U 711· visnosti od lokacije i objekta, A.Du.

-•
orvorenih

DO sla __ za desel 8

Saradnja Raiffeisen Leasinga s investitorima

ana
odnosi

Ucesce od 15 posto, kamatna stopa od 6,95 posto, kaie Sekavlc-Bandlc

8Z

zlranala

Rai ffei sen Leasing Sarajevo usp os tavi 0 je U spjesn U
saradnju s investitorirna kacia je II pitanju ponuda sranova. do stana"

»Najlaksi put se 0.' finansiranje kupovine stanova za fizi1'k" Iica ko je su gradi le firme .Tibra Pacific" (Stup
Nukleus), Kanronalni stambeni fond i 0--==------,

Kampanja

rnir Miljie, glavni zdravsrveno-sanirarni inspektor Rep ublicke inspekcije, iziavio j e za .Dnevni avaz" da ni danas decidno regulira uvjete Z' fad bazena, zbog cega se
in spek tori pri ra d u osla n jaj u na op ca prav il a, h igij ene i misljenja Insrituta za zasriru uopee ne postoii propis koji

bazena,

ali Desi-

izazuali Zagadena uoda
• • • • • • • • Upale gornjih disnih putova Koniuktivitis Upala vanjskog i unutrasnieg uha Upala Eustahijeve tube Crijevne zaraze Kozne bolesti Spolne bolesti Meningitis
d mic!lo he m ijs ku ispra vn o· st . navodi Miljie. M.A.··V.S.

Bolesti IIOJemOZe

"Dze k o s "
(Dobrinja

zdravlja RS_

Hemijska ispravnost
• Tek pojedine lokalne
zajednice SU ovo piranje regulisale odlukarna na lokaInom nivou i sarnirn lim konkrernirn uredenjern propis", No, mi u sezoni kupa-

"Haus (Vr·' tovi Sunca), SA REAL (Pion irs ka dolina) i ,;Tehel" (Sk· Sekavi(;·Bandic; enderiia), Najlloviji • Svi on i slandardi koji true novi stan izgraden prcma najnoMilos" vijim standardima stanova-

V),

bazene, zah ti jevamo ispi tivan je vo de, dva pu ra sedrnicno mikrobiolosku i [ednom se-

nj a, na atrakti vnim lokacii arna i u ponudi po povoljnirn eij enama, u Raiffeisen Leasingu ee dobiri kvalitetnu po-

predmeta u rekordnih 48 saIi i okoncanom kompletnorn procedurom koja rraje sarno 10 dana - istakla j e Belrna S,," kavic-Bandie, direkroriea Raiffeisen Leasinga,
Ona je objasnila da ova

insrrument osiguranja. ave akci j e su finans iran ie
bez ziranara, s u~eem od 15 posto i kamarnom sropom vee od 6;95 posto - naglasila je Sekavie-Bandic, uz napomenu da efektivna karnarna stopa iznosi 7,353 pOStO na iznos finansirania od 76.500 KM i 25 godina trajanja, - Glavne karakteristike

n] a red ov 0 0 konrrol isemo

nudu i kensal ring, sobradorn

proeedura traie znatno krace od svih drugih procedura dolaska u pcsjed srana jer je predme t Iea. in ga sam seb i

KIub poznatih

Alen AI.binovic

Bolesno sam IIUbomoran Hadasam u stabilnoj ueZi
Licni prom novinara i voditelja OBN televizije
Ime i prezime: Alen Albinovie, Datum i miesto rodenia: 30.. juli 1989" godine u Sararevu,

10

Dn~vn; avaz, porrsdjeljak, 27. i~nill;panj 2011 ,

teme

GODISNJICE Sedamdeset gadina ad napada Njemacke na Savjetski savez

"

Gdje iivite - s roditeljima, podstanar iii imate via sti ti dom: VIas ti ri SIan. Braeno stanje: Sremo zauzet, Bitni datumi u Vasem ~ivotlL: 12. man, 3. juni, 24. ju Ii i 25. decem bar. Koil automobil vozite: Uskoro BMW Z4. Kako se odmarate: Meditirarn, opus lam se u dzakuzi]u i igram se sa sestrinorn djecorn. Omiljeni muzicar: Lejdi Gaga (Lady). VoHte Ii kuhati: Da, povrce s ri born, Najdraza knjiga: »Veronica ie odlucila umriieti". Orniljeni pisac: Agara Kristi (Agatha Christie). Dmjetnik kojeg cijenite: Ivo Andric, Pikaso (Picasso), Majkl Dzekson (Michael Jackson). Za koji k1ub navijate: M ances rer si ri, Koga biste poveli na pusti otok: Voljenu osobu, J este u liubomorni: B olesno sam liubornoran, ali samo kad sam u stabilnoj rezi, Sta najpriie primjecujete kod osoba suprotnog spola: Zube, usne i oci, Biste Ii ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Rekreativno plivanjem, renisorn i skiianjern. Omiljeni hrana i pice: Riba, ponce i sampanjac. Ko se brine 0 Vasem lmidzu: Sam.

Bez obzlra na bo: i siecania na teske ratne godine, Rusi i Nijemcidanas otvoreni i povezani iskrenim prijateljstvom i simpatijama

su uzajamno

Volite Ii ici II soping: Obozavam. Je'ste Ii sujevjerni: Pomalo. Imate Ii kucnog ljubimea: Paruljastog pinea Bona. Koji je Va.. zivotn.i malo: Nemoj nikad Ciniri ono SIO ne bi zelio da cine tebi. Vail najbolji prjjatel] [e: Moja mama Senada, Pratite Ii politicku seenu: r». Da imate 15 minuta vlasti, sla bist e prvo uradiIi: Sirornasnima bih omogucio norrnalnuegzistenciju, B is te Ii u ees rvovali u SOUll realnosti: Uces IYOvao sam u »Big Ma.ma House" i ponovo bih,

Pi1u: Sergey
Ove gcdine 22. juna obihelena je 70. godina od napada njemaekih oruzanih snaga na S ov jetski savez, Ta j dan je uvukao nase narcd e u najkrvaviji rar U modernoj historiii na penis tavanje, Ovai fa t je don io neizm jern u parnju i muke milionima ljudi i bezbroi htava.

LaVrQV

i Guide

Wesurwelle
ednosr, Sa svoje strane, sretni smo kada se na n jernackorn n-2isru uspjesno orvarai u ruske fume. Sve je ovo rezultat tradicionalne komplementarnosti nasih pri vrednih sis [em a u UZ<! jamnu korist, Niemacka je
kljucni partner Rusije u obla-

Kamen temelj,ac
N apad je bio ne sarno besmislen nego je sluzio u protuhurnane svrhe zlocinackog rukovodsrva. Dan sjecanja i zalosti za milione Ijudi koji su izgubili svo] ~ivo[ u tom bezumnorn i bruralncm ram je 22. juni. Mnogobrojne vojne sahrane

081-142-015
DODIK I MESIC - I price na grani waju da Miiorad Dodik svim silama :!:eli tazvaliti. BiH i otcijepiti RS. Na to stalno upozorava i veliki prijatelfBiH Stjepan Mesic. Medutim, nasi polirica.!; nikako to da sh va Ie. NACIONALNI "HEROjI" - Dok Se II Rosni i Hereegovini ne uhapsc s vi nacionaini "heroj i" koji su 1'iniH zloCine na svim srranama i ne poh apse lopovi iz svih naroda, nema nam naprerIta. Narod je ObieJl3 bijeda bez nade_ Se.lmrr, Zenica. ZAPOSLJAVANJE PODOBNllI - Sve partije svojim Ijudima daju"direktorske fo[eJie i 10 nije problem. Problem nasraje kada ti direktcri pocnu zapoilj avari svoje podobne Ijudei na Illj na6n se slVara vi~ak radnika u nekom preduzecu iii instiruciji, PostosU lakv; direkmri svjesni da Ge, vjerovamo, morati napusriti to radno mjes!o za Ce tici go" dine, onda kr:adu sakom i kapom.

Dnauniauaz

I

I

hisrorije, Danas je partnerstvo izrnedu nasih zernalja postao kamen rerneljac mira, stabilnosti i sigurriosti u Evropi. Nasi narodi su na u Cili lekcije naimracnijih perioda zajednicke proslosti. Razvijeno s rratesko partnersrvo ie temeli rusko-niemackih odnosa, Oni se oslanjaju na intenzivnorn i otvoreriom politickorn dijalogu, tijesnoj ekonornskoj saradnji, bro[nim konraktima izrncdu liudi i sve vise tijesnim uzajamnim drusrvenim vezama na razlicitim nivoima. Nase vlade i nadalje ce doprinosi[i (akvom ploce-

ISPASTAjU GRAflANI - I Mene kao gradanina Sara- I jeva vi~e ne interesiraju [C- I vljenja klanova u GRAS-u. I Zanima me poswji Ii iko 1.1 vlasri Kamona ko mo~e za- I usraviti javasluk i zastititi Sarajlije od malo:etiranja, prop uSlen.ih vom ji i cekan-: ja na prijevoz duze od 40 minUl)l .. Sarajka. PSI LUTI\LICE - Skoro svakog dana psi Iu talice ugrizu ne:ko dijele iliodraslog Sarajlijll. Poslllje opasno krell!lje gradom, po" gledaj Ie B2carsij 1.1 i cen tar S arajeva! KaZu da se vow borba ko ce u.zeti milion. za pro jekruklan jan ja pasa, ,a sto je vise pasa, vise je i para. Z3 to vrijeme gradane vode u bolnicu. . UTAJA .POREZA - Poiedinj frize ..ski saloni 1.1 Tuzli utaj e velike iznose poreza. Rade i nedjeljom, a gO[{)VO niko ne izdaje [atune u rr:mom cenrru na Breanskoj Malti. Molim inspekdju da raw svoj, pos.ao. Tuzlak.

DUgorOCDasaradnJaHao garanclla
Prccesjo!i veeeg z.bIiZava" nj a pos ray Ija pled nas nove sveo.buh vame zadatke za produbljivanje saradnje. Koneept "Parmerstvo radi modemizacije" razumijemo ka.o dugorocnu samdnju u cilju p(')Vccanj a nero koristi kroz u nllsim zemljrulla rjeeiw podsjecaju na ovo tragicno po· glav Ije u nasoj h is LOr; ji. Oni upozoravaju i o.bavezuju nas. Pros)e godine smo zaje" dno obiljciavali 20.. godisnjieu prevladavanj a podjele N jemacke, koja je posIala direk tn a p osl jedi ca ovog rata' Njemaeko ujedinjenie!le sarno da je oznal:ilo za· vrSetak rascjepa Evrope koji je rrajao 45 godina nego i uspoHavilo osnov za nove povjerijive odnose izmedll Rusije i Niemacke. Od 1990. do 1991. go dine - mada na potpuoo razLieite nacine - zapocela je nova [aza njihove razm jen u isku; eava_ Sve 10 podr.azumijeva ekonomskj I1lZvOjkoji se fokusira na inovac:ije i stvara· nje povoljne investiciolle klime,sto ukljucuje, os.im ostaJog, i pojaeanjeenergetske eli· kasnosri, slVamnje i razvoj saSUo Rez obzira na bol i sjecanja na tdke rarne godi!Ie, Rus; i Nijemci danas su uzajamno otvoreni i povezani is.krenim prijateljs[vom i simpa[ijama. Takva percepcija j e rezulta t medud[ustvene saradnje i zasniva se na licnom iskuslVU i mi~ljenju brcjnijih Ijudi. Gusta rkan i na nas ih odnosa je !kana od raziiCirih oblika studentskih, skolskjb i omlad.inskib raunjena, panners[va izmedu gradova, regiona i univerzitera. lmenzivne kulmrne veze na razliCirim nivoima uzajamno nas obogacuju '

zblizavaju, U cil] u pruzanja rnaksimalne podrske ovim procesima, otvorili smo u maju ove godiue "Rusko" niemacku godinu obrazcvanja, nauke i inovaciia" U maju naredne godine ce pccet] "Godina Rusije u Niernackoi' i ,.Godina Njemacke u Rusiji", Zadovolisrvo nam je da ce ova dva boga ta dogadaja omoguciti ljudirna da jos bolie upoznaju nacin .ZivCla, tradiciie i kulturu zemlje partnera, U zirnajuci U obzir sve gore navedeno, odlucili smo da na uzaiarnnoi osnovi UYedemo olaksani rezirn uzajamnog pu t(>vanja za !lase

sri trgovine i investicija, Rusija je [edan od glavnih energetskih dcbavljaca Njemacke s velikim potenciialom za saradnju u oblasti visokih
tehnologija Prozirnanje nasih

ekonomija zahtijeva od nas da stvorimoatrak [ivan i transparentan ambijent za investi tore i b iznis, Sjecanje na rat obavezuje nas da ne cslabimo zaje-

vrem.enog sistema zdravSlVfr ne i socijaine zrllirite kao i formiranje pravne driave. Zasicenost, intenzilet i dinamika nasih OdnOS3 j esu garan cija da se ka castrofa, sl.iCna ono j ko)a se dogodlla prijc 70. godina, neee ponovidrza vIjane. Konacn im remhaloru mora biti mogucnosl s lobod n og i 0 [vorenog p Utovanja bez vin i birokratskih prepreka.

ti. Takcder, razumijemo da se dosrignUlo povjerenje mora odrzavari te sraino dizati na nOV\I razinu. U to cemo uloziri sve napore kako na nivou vIada tako i koris reCi s ve mogucn os ri dru~rvenih veza i odnosa. dnicke napore usmjerene na ocuvanjc mira i sigumosti u Evropi i sire. Rusija i N jemacka ce naslavili da sa,raduju na osnovi povjerenja u cilju jacanja sigumo· sti i stabilnosEi na nasem kon rin erHU [e ,ce nasta viti rrazid pouzdane i pnlvedne odgovore na globalne izazove u sferi sigurnos[i koji osiguravaju interese svih stra,na. U cil iu saradn je zadow}· lislVo nam je da pozovemo i druge parmere koji wjde ovc na~e princi pi jelne s ravove ,. (Amori SI! ",illislri vlmjskih po,lova Rusjje ,.Njema;;ke)

Uzajamna korist
Vaian I smbilan lemelj rusko- n j emackih odnosa jeste ilirokaekonomska saradnj •. Nakon prevladavanja krize bilatera.lna o:govina i z.ajednicka ulaga.uja ponovo ubrzano r.slu. Tokom krize njemacke kompanije nisu napustile Rusiju, iako su ne" ke od njih imale leska vremena. Ova dosljednost i pouzdanos[ danas im daju pr-

teme

On8vni avaz, po n~~iBliak, 27. iunVlipani 2011,

11

SJECANJE Godisniica stradanja Bosniaka Kalinovika

Isa

Ibao I 0 IJe 19 g din
Pravdu za zlocince prezivjeli ce traziti dok su zivi

Posietorn Osnovnoi skoli "Mila din Radojevic", koja danas nosi irne "LjUlice Bogdana", Barurnorn rnagacinu te lokalitetirna Mehka brda, Tuzlakova srala i Tuneli kod Mili evin e nekoliko sto tina prognanih stanovuika Kalinovika obiljezilo je 19. godisnj icu stradania bosni ackih civila u ovom gradu. Polaganjern cvijeca na mjestirna gdje su proveli posliednie dane i onim gdjesu nakon rata prcnasli ostatke njihovih tijela porucili su da ih nece zaboraviti i da ce pravdu za zlocince koji su i danas na slobodi rraziti dok su zivi Zlatka Ctlkurij a pri je d vi" je godine na zidovima Barutnog m agacina p ronasla je urezano ime svog brata Suvada Suljica, datum zarobliavania 25. 6. 1992. i Iini-

Sue uise lainih dO)aUa 0
masounim grObnlCama
pronademotijela,

Otezane ekshurnaciie zrtava zlocina

Poteio probnokopanie u lstocnoi Bosni
rna oko 50 zah tieva za prohno kopanie na podruciu Vlasenice, Bratunca, Srebrenice ... N a taj naCin brle dobivarno rezu-

Zbog sporog procesuiranja ratnih zlocina !smitelji Instituta za nestale osobe (INO) BiH sve reZe pronalaze posmrtn e os fa Ike zna "3 agresij e na BiH.I one malo inforrnaciia koje dobiju dojavarna u vecini slucaieva netacno je, Vrlo cesto se dogada da is-

!tare, a ne rreha nam n i naredba Suda BiH. U slucaiu da
0 b ustavlj a"

mo radove i trazimo naredbu, Tako posao obavliamo u tisini

Tri gOdinebez BOsnlaMau 00
Cv/jeee pred Baru/ aim magaclaom j e koje b i trebale predsta v Ii a" ti broj dana provedenih u zloglasnorn kalinovackorn logoru. Suocenje s tamnom prostorijom u kojusu ZJItoceni njen otac i dvcjica braeeiucer je izazvalo novu bel, slic.nu onoi kada se, pccin, Od kude smo ih mcgli gledari kada ih puste da setaju ispred objekta, U posl]ednje vrijeme vise nisu ni izlazili. Prvu grup II odveli su 5. avgusra, culi smo pucnje na Mehkim brdima i onda srno znali ilta se desava Otkako je Jasminka Dzumhur otisla na poziciju ombudsmena za ljudska prava BiH, u Upravnorn odboru INOBiH upraznjena je jedna bosnjacb pozitraZitelji potrose nekoliko dana Ill! iskopavao]u ine pronadu ni ti jedan posrnrmi ostatak, Z bog toga su u Insti tu ru odlucili cia, umiesto ekshumacija za koje im je potrebna do" zvola Suda BiH, pocnu s takozvanim probnim kopanjem na podru <;j U istocne Bosne, - Uputili srno istraziteljicija, Vijete rninistara BiH, naime, cdbija imenovari jos jednog bosnj ackog clan.a i us taj nacin omcguciti ravnopravnost sva rri narcda II ovom tijelu. i ne op tereeuiemo tuZioce - rekao je za .Dnevni avaz" clan Kolegiia INOBiH Marko J urisie. On tvrdi i da je sve manie !'aeoib inforrnacija 0 lokacijamana ko j ima se nalaze grobnice te navodi da se Instirut oslonio na svoje istrazitelje, SIPA-u i OSA-u_ S. R.

POdrilla Ceriea i PUlliea
Komemoraciji u Kalinoviku prisustvovao je zarnienik visokog predstavnika Kris Benet (Chris Bennert) sa sinom, izaslanik C1ana Predsjednistva BiH Zelika Kornsica, predsravnici Saveza logorasa, borackih i udruzenja stradalnika rata, a pisma podrske uputili su reisu-l-ulema IZBiH Mustafa ef Ceric, nadbiskup Vrhbosanski kardina! Vinko Puljic kao i premijer FBiH Nermin N ikSic, Ie am basadori J apana, Francuske i Njemacke Ie mnogi drugi.

Zlocinci imruu ueea praua
Kemal Pervan, predsjednik Udruzenja .Jsrina - Kalinovik '92", istii'e ogorcenje cinjenicom da mnogi koji su einili iii pomagali u izvrsavanju zloeina dllnas imaju veea prava nego zn:ve. IslicuCi da bol prognanih danas po j aea va sp 0ije 19 go dina, nisu VIa rili ku6 u Vihovice. - Otis!i su da se jave u opCin u po p o.zivu na radn u obavezu. Oeae nii e >:<:Iio se da jalli, ali kasnije su dnsli i odveli i stare koji su osmli u sdu, Bili su smjd leni u osnovnu sko]u, a porom su prebaceni u Barumi maga· zna ja da II Kali nov ik u 2; vi svega osmero od prijeratnih 2.000 stanovnika bosniacke nacionalriosti, Pervan je uputio poziv domaCim i meounarodnim instiwci· jama da pomognu znV3" rna da dodu do isrine i kostiju niihovih naimilijib. k:aze C ukur ija. U grobniei Tuneli kod Miljevine pronasla je oca i troj ie u a.m idza, a b mea S uvad i Edin strije!jani 511 5 grupo.m logorab na RHinama pa spaljeni u Tuzlakovoj stali i za njihovim osmcima jos se rraga. A. BAJRAMOVIC

DDluiba traii odgadanje glaUnOg pretresa TOllmirU
vijece saslusa u pu· Optullba je Z8tralila da se gJa v'n i nom sastavu. Prema prerres u postupku IllS pored u Tri b unala, glavni pretIes bi protiv genemla Zdravka Tolimj~a 1J trebao bid nastavl· jen od srijede do pc-Hailkom [ribunalu lka, javila je Sma. odlozi do 4. jula !::ako General Tolirnir bi sudsko vije~e mo" opmZen je za genocid glo u pun om S3SIaVU u Srebrenici i prisisaslusati Riearda Ba· 8a/ler: Ino premjeilmnje mudera (Richard Bu" "Krilicall" sEmana iz Srebrenioe tier), bivseg vojnog svjedok i Zepe 1995 .. godine. amili !ieanl tW:ilas!va. Tolimir je bio neposredno Tuiildrvo in5isti.ra da odgovoran Ra[ku Mladicu. ,,!a ko kri ri en og svj edoka"

Sudenje za genocid u Srebrenici

U septembru sudenje DZidicu i ostalima
u
i

Pred Kan tonalnim 50dom u Mosca,tu za 20. sep[emba.r .zaka,zana je sratusna konferencija u predmetu ,,\I ran iea" kako bi 'se odredio term in za poce[ak [reeeg gbnovijenog pos,tupka protiv Zeljk. Dzidiea, biv,eg zapa· vjednika Vojne po!icije (VP) HVO·a Mostar,l.lItlm njego· vog zamjen;ka Mate AniCiea te bivilih pripadnika VP HVO"a Erharda POZJlica i Ivana ~klllora, opruz.enih za

Danas sjednica Skupstine KS HMaIiC: TraZili smo da "uranicu preuzme Sud BiH Zastuonici ce usuoiili Izuzetno kompleksan predmet s vise stotina stranica dokaza dokumenata
rami zloi'.in nad boSnjackim civilima i zarobljenim prip.adnicima Armije REiH tokorn 1993. u Mosla.ru. Potvrdio ie [0 za "Avaz" postupajuCi sudija u ovom predmetu Zoran Krtalic, ka· zavsi da je sudsko vijece isCitalo kompletnu dokumenlaciju ovog predmew. - Govorimo 0 izuzemo komp!eksnom preclmetu s vise stoll!]a stmniea ma[eri· jalnih dokaza i dokumenata, zatirn s "ise dese!ina sasluSanibsv'iedoka. Veliki problem ovog sud. je u lOme SIO same dvojica sudija rade na krivicnim po.Slupeima. M.i smo zbog toga, ali i <:injernee da bi se otklonila ina· j mall ja sumJl ja pris rrasn osti uaZili da ovaj predmet preuzme Sud BiH. Medutim, to nije uva2eno - rekao nam je sudija Krmlic, Zanimljivo je da ie Vrho\I'ni sud FBiH vee ITi puta ocijeJl io da s u oslo b adaj uce pres lIde za DJi;idica i os tale II proiHosti na Kantonalnom sudu u Mostaru donesene uz bitne povrede krivicnog po" srupka. Po. opruzuici, Dzidic i os!'a li se dir-ek r.n 0 dovode II vezu s ubisrvima 13 pripadnika Armije RBiH iz zgrade ,,\Iranice", koji su Likvidi" rani u maju 1993. godine u obiekru Mailinskog fakulte[3 u MOSJaru. A. Du.

ReZOIUCUU0 Srebrenici
I

PrijedJog zakJjui5ka o pribvatanju Rezolucije 0 Srebrenici Evropskog parlament" j~ dna ie od [ataka cinevnog reda sjednice Skupsri!le Kanwna Sarajevo (KS) zakazane za surra. Pre ds jed ava ju ca Malic: DigllUel Skupstine KS Mirjana i poS/ovallje Malic kazala je za Fen u

dll !lema n.ikakve dvo· jbe da Ce .zasmpniei u ovom zakonodllVllom tijelu bez rezerve i ie· dnoglllsno usvoiiti ova Iezol uci ju s posebnim dlgni cetom i postovanjem. Malic je izrazila i l!:aIjenje stO ova rezolucija nije i raniie deSla na dnevni red SkupStine KS.

12

D~evni ~one.dieliak. 27. luni/llpanl 2011.

.~l!Z,

p a no r.ama

PRIJEUOR Sedmo tradlcionalno druzenie Ceha

Halducki susretl u Kaocima kod Srpca

Skok preko potoka, nosenie pisrna, naibrte ispiianie vina neke su od disciplina
Posjetioci koii SI! proleklog vikenda dosli na izletisre Lieskov konak, vlasnisrvo pore dice M.ilu tina Begosavca da prate manifestaciju "Hajdu"ki susreti Kao· ci -S rbac 20 J 1",ni su l.a~a! iii jer su pored takmicenja llzival! U cisto] prirodi i zdravoj hrani koiu je priprernio doniacin. Nekolika ekipa rakrnici10 se u haiduckim disciplinama: skok preko potoka, b acan je k am ena s r-amen a, nosen j e ha j duck og pis rna,

Dragan nalboUi halduH, a BranHica halducica

snalazliivost hajduka ua splavu, trcanje 1I vreci, navlacenie konopca i naibrze ispijanjevina, Nakon cjelodnevnog [3krnicenja, proglaseui su pobjednici. Ekipno su naibolii "Kume i kurnovi" iz Banje Luke, drugi su "Zapd" iz Srpca, dok su "Tigrovi" iz Brodatreci, Za najboljeg hajduka prcglasen ie Dragan J ovisic iz Broda, a za najuspiesniiu h aj duci cu B ranki ca G lisi C i z Srpca. Lj.K

Prisustvovalo oko 200 ha iz Prijedora, Banje Luke, Macinog Brada, Nove Ves i, Slavo nskog sroca Kaptola,. Belisevc a
Uz igru i pies na gradskom trgu, u Prijedoru je preksinoc, povodom dana "Geske besede" organizovano sedmo druzenie Ceha kojern je uz dornacine prisustvovalo ioko 200 pripadnika ove manjinske zsjednice iz BiH iRepublike Hrvatske. Uz rnuziku na trgu su UI" plesali Cesi iz Prijedora, Banje Luke, MaCinog Brda, Nove Vesi, Slavouskog Broda, Kap [OJ a i BeW:evca, u zelji da okupljenim Prijedorcanima pokazu rradiciju iobicaje svogkraja. Tornislav Blaha, predsjednik "Ceil k5' bese de" po dsjetio je da su Cesi u Prijedor dosli pocetkom 20 vijeka, - Mnogi vierovatno ne zna j u da j e Ela Latal, prva Ze.narudarsk i inzen ier u svijetu bi la Ceh in ja iz P rij edora, vlasnici ribniaka u Priiedoru i Prnjavoru bili su C:esi, koji su hili i polioprivrednici, zanatlije.kulrurni radnici ...ali i vlasnici prve ciglane i fabrike metalnog oruda u ovom grad u- kazao j e ponosno Blaha. Ivan Makk, potpredsjedn ik "Ceske besede" iz S13vonskog Broda kazao je da u Siavonskom Brodu danas zi vi ok 0 SOD Geha. - Tarno gdie zivimo promoviserno nasu kulturu, tradiciju, jezik, obicaje, folklor, nosnje, rnuziku - kazao je Masek i naglasio cia im je

Sta mi se (ne)svilfa u Gorazdu

nl parHa 01 ielallila
- Ne svidaiu mi se ulice oko Gradskedvorane. U Itatasrrofalnom su sian j u, Nemarne park, nemarno gradsko serali§re kao ~ro imaju mnogi drugi gradovi, Gradska dvorana je u veoma losem sranju, od prokisnjavanja krova pa nadalie, a sanacij a se ne nazire, Pla7.e su vee pocda vno trebale bi n bolje uredene, a ne u jeku sezone iIjetnjegperioda. Ono s~o mise sv ida svakako je nadolazeci Festival priiatelistva [er ce ipak [laS grad, barem za rren IItak zablis ta ti. I narav no, ne treba zaboraviti usp ieh e goraz-

Poka(ano ilOgatstvo flosnji cilj "povezivanie pokidanih veza sa svi m Ces ima koj idanas zive na prostoru ekesjugoslavije", Tradicionalno druzenje

(fO''';f).

srl)jmc)

Ceha, kojih u gradu na Sani trenutno ima 150, LIZ predsravnike GeSke ambasade u BiH, nastavlieno ie u hotelu "Priiedor", M.ZGON]ANIN

lafir Kiljevit, poduzelnik i sp or/ski radnik danskih sportista, najboliih ambasadora grada - Zafir Ka j evic, po duzetnik i sportski radnik, tll.B.

Nesvakidasnje okupljanje u llvanlsko] Gimnaziji

neMadalnli UCeniCi prOSlaUUi 40 gOdina mature
Od njih sedamdesetak.na susret doslo 29 • Prozivala ih nekadasnia profesorica
N ekadasnii maturanti Iivanjske Girnnazije, generacija 1967.-1971., proteklog vikenda obiljezili su 40 godina ad svoie mature. Zajednicko] veceri i zabavi koja [e potrajala do lore, prethodila je prozivka slavljenika u skoIi, a prozvaJ a ih je n eka clailnja profesorica Branka Barae. Od njih sedamdesetak, proslavi se odaz\'alo 29, dok ih je umrlo per, nekoliko boo lesno, !lekolidna raseljeno LI ud.aLjeniie krajeve svije[a j

na]ueselili dOgada] U opstini
Konferenciia beba, koja se po eelvni PUI odrzana LI ned el iu u Pm javom,i ave godineokupila je vetiki broj I Pmjavor~ana, koji su jeclnoglasni u Evrdnji da je ova najveseliji dogadaj u ops tin i. r nace, ave godine bilesu prijavliene 43 bebe, starost; do godinu ko.. '.. .. jesu seka[ldiddvale Na~elmk Toma$ sa najmlal1im sugral1amma za trocla!lo predsjednisl;vo, lnajtata.Ovetilulepripalesu Nji ce mandai [raja!i do naZeljki Prodanovie ; Tripi red n e kon fere!! ci j e. Premdov ieu, k oj i imaj u po Dok se cekal a 0 dlllka ziri cervoro dj€(:e. ja namladi iz vrtica "Nasa.raN a Konferenciji beba bidost" priredili su boga! pr{l- lisu prisu[IJe i najmlade prgram. Nacelnik opstin<~Darnjavorske Irojke devewmjeko Tomas ns ha ju se fo to - seen i Milan, S refan i Milos grafisao sa i211branim cIanoSpasojevic. Imeresanrno je vima predsiednistva Konfe· daseu toku dooadasnjegma.nrem:ije, a to su Dunja Vrho· dara n3ce.lnika Toma~a,koji vac, Mija Kobas i Nikolina je takode blizanac, dvap'!l Kosic. lzabr3n.i su i najmama rodene trojke. D.C.

Konferencija beba u Prnjavoru

lajedni(;ki sflimak ispred Gimflazije ne mogav~i uskladi!i obal'elege J a.sme Vejzagica, koji je ze nisll se odazvaJi. Iz raumro II Indone7..iji peije ~est zliCitih razloga nije doslo ni godina, a od kojeg je, kao desetakod2Sslavljenikakomatematickog genijaJca, za j·iiiveuLivnu, vrijeme: skolovanja ve6na N akon prozivke i odavaprepisivala zadatke na pisnja pocasti umrlim kolegamenom. rna i profesorima maruranti Dogovoreno je da.se ubusu obisli groblja na Kojima ducevidaju svake zadnje susu sanranjeni neki od njib i bote u junu u l8 sati LI "BapoloziIi cvijece. Posebno je chusu", sve do pros lave 50 bi9 dirljiv susret na mezarju godina mamre, oni !toji ro uZabljakll,poredni~anakoclozive. A_Ka.

unsko-sanski kanton

Ilnevni avsz, po noojeijak, j~ni/fipanl 2011,

n

13

RAZGOVOR Nermin Becirbecovic, zastupnik SBB-a u Skuostini USK

As-m Hambera _,_se
lako Vladi i Skupstini USK daje prolaznu oclenu Beeirbegovie smatra da su neki usvoieni zakonii,sforsirani, a da vee nanose stetu gradanima

I.

/fUD·ova

i "Biseri"

Gazinjani se predstavili u Austriji

Nerrnin Becirbegovic, zasrupnik IISkupstini USK i sefKluba Saveza za boliu buducnost BiH u ovom zakonodavnorn domu za nas list govori 0 vlasri u ovom dijelu BiH, prernijeru Hamdiji Lipovaci, ali i 0 kontroverznorn Asimu Kamberu ... Istice da SBE BiH djeluie

glasava, donijela 300 odluka
jedrioglasno, odgovara:

Izueli izuo'rne HOreOgrafiJe
Zah valjujuci Braunau i KUD-u "Biseri" te Sturlicanirna koji li" ve i rade u ovom dijelu Austriie, u miesru Braunau cdrzan ie kulrumo-za badzematn vni

- Imam osjeca] da je SDA prepustila illafem u palicu Lipovaci, odnosno, on se n ametnuo kao lider, Take je moguce da ee surra SDA za evenrualni neuspjeh Vladeoptuziti SDP i
njenogprernijera,

Organizatori bill dzsmat Braunau i KUO"Biseri"

kao konrruktivna opoziciia,
da SDA u vladajucoj koalici-

ji irna podredenu ulogu i da je na to pristala jer se kao izborni gubitnik niie htjela
cdreci kolaca vlasti,

Becirbegovic je iedan od rijetkih ljudi iz Krajine koji se otvoreno suprotstavio srrahovladi Asima Kambera, koji je nudio nemoralnu panuduizSDA.

Palica Lipovaci
- SDA ie srerna sto je zadrzala dio privilegija i kadrill's ki h pozici ja, jer b iraci su ih kaznili.Celni ljudi SDA USK 1"0 znaju i tako se i ponasaju - objasniava Becirbegovic, Iako Vladi i Skupstini

Nadmena retorika
SDA, odnosno Kamber, nudila mi je direkrorsku poziciiu u iednoi iavnoi ustanovi, Odbio sam tu nemoralnu ponudu jer ie trafin da se proglasirn nezavisnirn poslanikom i da napustirn SBB. Asirn Kamber se u proSlim skupstinskim rnandalima pnasao kabadahiiski i sefovao, Sada ga ni njegovi naibliai ne mogu prepoznari. Nadmena retorika amijenjena je pazljivim cdabirom rijeci. Neki to tumace strahom od Lipovace i njegovih poslanika - kaie Becirbegovic, Prema njegovim riiecirna, n igradan i se vi~e ne bo j e Karnbera, koji je zabrinut sranjern u svoio] slmnei,. H razloga za brigu ima n ajvi !lie u Sanskom Mos!u gdje je SBB BiH os[vario izvrstan rezuha[, M.DEDIC

USK daie prolaznu oejenu srnatra da su neki usvojeni zakoni isforsirani, a da vee

"DUuui" l'idera
Na pitanie da li su 01"ravdani dojmovi da se koaIiciia SDA·SDP poeela "I [ul] ati", jer su u toku smjene direkrora i insraliranje uovih Ijudi u upra vne 0 db ore, Becirbegovieo dgovara: - Svojevremeno sam glasao proti v ove Vlad.e. Sukob ee nas IIIIi on og momen ra kada ne budu zadovoljeni
apetiti dvojice Ijudi i to Asi-

iz SDA i preLipOV3Ce. Obojica hoce da suglavni, Direktorskih pozicija je malo, a stranackih prvaka puno, Na nekim rnjestima su ioS direktori iz SBiH,. a njih nema viSe u vlasci.Po meni, l'lId.i se 0 privatnim "dilovima" izmedu vodetib Ijudi u strankama.
mijera

rna Karnbera

nan ose S teru grad ani m H. - Ne moze zakon biri dobar, a da gradanirna bude lose. Takav je Zakon 0 komunalnirn djelarnostima ko] ij e, kada se vi d j el 0 n jego1'0 pogubno dielovanje u praksi, stavljen van snage na tri mjeseca, Drugi rakav, jo!Hosiji je Zakon 0 prostornom uredenju igradenj u koji te IInistiti gradevin sk i sekto r i Stvori ti j os veci haos u ovim oblastirna - smatra Beci rb egov ie. Na pi tanje kako ocjenjuje rad premijera Hamdiie Li po vace i "bes konfli ktne" VIa de koja je do sada, kako Lipovaca s ponosom na-

program, u •• kojem je nastu- ~ pio i K UD "S[U" Naslup rlic" iz istoirnene cazinske mjesne zajedniceo Program je odrzan pred nekolikostotinaposjetioca, a srnjenjivale su se koreografije KUD·a "SturEt" i KUD·a "Biseri" iz Braunau, Izvorne koreografiie gosuju pod nazivorn "Trlje" i "Kina" popracene su aplauzirna.

~~~~IIIi~~:-,,-_=_":'.
time su pokazali kako Bosnjaci u dijaspori cuvaju stare obicaje, Pored druzenja i zabave, manifestac ija je za ci I im ala j ijacanje saradnie izrnedu organizac ij a i IIdruzen ja iz BiH idiiaspore, Maoifestaeiii je prisustvovao i Haris Coralie, preds j eda v ajuci Opcins keg vij eca Cazin, koji je organizatorima urucio prigodne poklone u irne opcine Cazin. S1

I clanovi KUD-a "Biser i" pre ds ra viii. u se sa nekoliko prigodnih koreografija,

naedUMaCiii 15 Bandidala

Planinarski vodici za NP "Una"

dajCani nepriRDSnOUeni U suim RategOril,ama
"AM K 70" jz Sanskog Mosra
dobio je orglinizaC'iju prven·
SIVa BiH u voinj i spremosti "Sana 2011". Tridesel rri [ak·

Sanski Most bio domacin Prvenstva BiH u voznji spretnosti
AUIO·molO klub (1.300,1.600 i vise od 1.600 kubika), a voznja spr~mosti ogledala se u zaobilazenju, ..us en j U ~ garazama ~ V aran j'u i slalomu kroz gumene cunjeve u dvije poligonske voznje. . Voznja sprel:nosti je prvistupanj aUlo,porta, ako ne racunamo kaning, kao djeciju disciplinu. Nakon vozn je spre tIlOS Ii vOzaCl se odlui:'uju za brz:inske utrke obj as niava Bozanovi c. Njegova opa.ska da je Jajce cen tar drZa ve kad a je ri j ec o ovoj disciplini pokazala se [3cnom. jaji;ani SlI bili ne" prikosnoveni u .vim kate-

Mladi

mi Carl iz sedam bh. klu bova oduSevili su Sanjane iu nekoliko sari sporlSke zaba ve na par ki nb'1l kod zgrude OpCine pokazali umijec<! i brzinu II sa v lad avanj U prep reka. Kako kaie delegat BIHAMK-a Ozren Bozanovic, "San a 2011" je prvo od sesl lakmii5enja u voznji !premo. Ii koje se vozi za Sampionat BiH. Takmicari su bil i podijeljeni 1I tri grupe prerna kubikazi vozila

Ako je !1eko sumnjao u goslOprimslvo Sanjana osrao je 'I-'razoruian ') sa nekoliko origina1nih primjel'3 ijllbaznosti. Amila i Samir SaleS, sestm i bra r, 011 predsjednik ~AMK 70", a ona PR I<J.uba i (ehnicko lice za

Seslra ibral

sve, zajednO sa prija!eljirna Kl uba do cekali su takmitare dan ranije i ·obezbi· jedili im srnjeScaj. r dan !Iakon cakmicenja domacinisu omogucili gostima iz" svih krajeva B iH cia borave u grad u na Sani.

gorijama, a na pobjednickim postoljima malo su im se "umijeilli" ZeniCani. U kategoriji invalida Sanjani!! Refik Ibragjc donio je gradu dom aCin u treee mjesto. Najuspjes!1iji klubavi su "Elektromoromehanik" i SAK ~Komotin" iz Jajca te "ZAK 1946" i2 Zenice_ Posebno priznanje dobio je Admir Muhic iz "TU· ZAMK"-aTuzla. M.D"

Kandidali ce imali pel lradnevnif1lerenskif1 edukacija N aci 0 !laln! park ~Uoa" ni h terensk ih ed 1.1 kad j a pos" uskoro ee dobiri eerlificirane tali planinarski vodici prepla!)inarske vodice Ai B kamamedun.arodnimslandarregorije, kako predvida prodima IFMGA I UIAA. ObujektEU zapodrSku izgradnje ka se provod! na podrucju kapacilela NP "Una". Pelplanine Pljesivice, !1a Klenaest izabranih kandidllta kovaCii NP"Una", Kadazaprema kriterijim3 Planinarvde obuku i staiiranj.e sa Iiskog S3veza FBiH zlipoceli ce'ncom Planinarskog savesuobuku koju vodi Ermin za FBiH ov; mlsdi ljudi C~ Lipovic, dllgogodiSnji cercibili osposobljeni za sam osficiran iins truktor. tal no i organ izi rano vod en je Oni ce kroz per lrodnevplaninarskihgrupa. M.D.

Za danas je u Cazinu zakaza,1I3. 21. sjednica OpCinskog vijeca, na Cijem dnevnom redu ce se nac; IOtae,aka. Izmedll osta]og, viieeniei ce razmatrati Priiedlog odlukeo mvrdivanjll javnog

ImenouanJe SItUPSlina dP
interesa izgradnje pu ta "Kuduzovici" 1I MZ OSlroZac, Prijedlog odluke 0 usvajanj u UrbaniSli/:kog projekta '''Islamski celllar" 1 Prijedlog oaluke 0 imenovanju skupstina javnih preduzeca._ S.]_

Oanas zasjeda OV Gazin

14
••

onevn.ia~~,p;ane.djeljak. 27 lunVlJp~fil 2011

sa.rajevski k an..ton.

TURIZAM Propada Ii i ova Ijetna sezona na olimpijskim planinama

laurSena undldB: hidraulicnog lma
Na poslovnom objektu "Kvadrant XII" ovih dana se radi fasad a. Prern a rijecima nadzornog organa Opcine Stari Grad Dzevada Sun ie, tren utno su u tok u fasaderski radov i na strani prerna ulicama Mula-Mustafe Baseskiie i Dzenetica Cikme, a u zavrsnoj ie fazi poslav Ijan je sp u~ten ih Strope-

Gradnja poslovnog objekta "Kvadrant XII"

va i pregradnih zidova na svim etazama obiekra, - U toku je ugradnja potrebnih instalacija, kernmicarski radovi u mokrim cvorovima, kao i ugradnja unurrasnie stolarije na svirn etazarna, Zavrsili smo i ugradnju hidraulicnog lifca . kalu iz Sluzbeza kornunalne poslovei investicije. A. s«

Proteklih dana u Hitnu porno': iavio se veliki broi pacijenata s ujedima krpelja, Prema rijecima dezurne dokrorice Samire Selimovic.pacijenti ne bi trebalisami vaditi krpelja, nego doe.i na hirurgiju iIi u neki od dornova zdravlja ..Va~!!o je da se pacijenti obrate Ijekarima jer ce oni izvaditi cijelog krpel ia, a za tim ocis ti ti ran u, Pacii ell [0 bavezno mora dobi ti vakcinuiantibio[ik,dodaiajeSelimovic.. E.M.

Oba.ueznotreba Olici Hellaru

ZQI'84 ne rnoze temeljiti poslovanje samo na dijelu sezone, smatra Sendi6 • Trenutno smo haotitna i vrlo neuredena destinacija, kaze Bibanovi6
Od lietnog turizrna na Trebevicu,. Bjelasnici i Igmanuni ovegodine nece bit; nista, To s u postale po tpun 0 divlje zone, prepustene same sebi! Osim toga, nema ni pomisli 0 organiziranorn prisrupu da se napravi infrastruktura uz pomoc koje bi se mogao napraviti turisticki prcizvod, Tojeza "Ava~" rekao Zoran Bibanovic, ruristicki strucnjak i vlasn il< agencije "Otas", ,-----------------,

Turnir "Sportom protiv droge"

IJiudO Mlub '1ori" OSUO)iO 19 medaUB
Clanovi dzudo kluba "Tori" na medunarodnorn turniru "Sportorn protiv droge", koji je oddan 10" kom vikenda u KCS Ilidza, osvoiili su 19 medalja, Od togasu cetiri zlarne.sest srebrenih i devet bronzanih. OsvaiaCi zlatnih su Arnila Huseinovic, Nirrnela Cali" ia, Amina Dudo i Nermin Congo. Na takmiceniu je ucesrvovalo oko 500 takmicara, od cega ie bilo 26 takmicara kluba "Tori". Klub broji 70 clanova, od ko] ih [e 40 aktivnih 13k" micara, E.B.

Propala godina
- Nemamo ruristicku infras trukturu, Kada se govori o planinarna, potrebna ie za eko-tunzam, koji podrazumiieva boravak u relarivno ocu vanoj prirodi uz setn] u, sport, forosafari, branje liekovi 109 bilia,gljiva, obilazakse-

la, dcrnacinstava., Al i, mi sm 0 j os daleko od toga, ier nemamo nikakve politike u turum 1I. Ova godina je propala,
jer nije imao ko niti se zna ko

lake su treball biti u novlrn stanavima

urelfelde

st8ZB

. I ove godine cili je prornoviranje ljepota olitnPi jskih planina, seta Sabici, Umoljani i Lukomir, u Kojima se nude amenucna bh. odjeea, domaca [radicionallla. brana i posjem s[eCcima. Trenutllo pronalazimo novae koi im b i se staZa za nor" di jske discipline na Velikom polju markirala i uredila da Sf ljeu koristi za iera.ce i bicikliste - kazali su nam u M inistarstvu privrede.

bi rrebao urediti infrastrukruru- kazao je Bibanovic. Za poboljsavanje situacije, prema njegovirn riiecima, potrebno [e osnovati agenciju La upravljanje destinaciiom ili neki odbor na nivou Kanrona, Kako isuce, neko mora pred lozi ti organizacicnu strukturu koja ce napravitiakcioni plan i poceti uredi va u 0 bIas t rurizma. - Tr-enulno smo haoticna i vrlo neuredena mristicka destinaeija. Tako ce i os tali ako senes\o ne podtlzme- rekao je Bibanovif Direlaor hOlela "M.a,sal" na Bjelasniei Zahid Bdov it isu.kao je da nijedno minismrstvo ne imvaja ni marku za lu.rizam ipromociju_ - Kaman al na ruris tick a zaiednic:a jedina je koja pro·

- Bjelasnicu moramo koristiti i kao zracnu ban]u. Za samo 21 dan boravka covjekll se promijeni kompletna krvna slika, Prije nekoliko dana imali smo gosta iz Dubrovaika koii narn je dosao na 20 dana nakon SIO ie imao mozdani udar. Kada je dosao, imao je pritisak 160 sa I00. Za tri dana regulirao j e pri risak i us lab ilio ga na 120 sa 80 - kazao je Besovic. movira rurizam, S to se rice I j etnog tu rizma, hi tno Ire ba otvoriti fudbalski stadion, koji [e nedavno sagraden. Do k b ira judi rek to ra preduzeca ZOI '84, nema ko sradion Slav i Ii II funkcij u p a spo n:ske eki pe odlaze na druga mjes!a na pripreme. ZOI '&4 kao samoodrziva i trzisno orijentirana kompanija ne rnofe temeljiti svoie poslovanje same na dijelu sezo ne, koii pokri vaiu decem" bar, jan uar ifebruar, - To [e nemoguce, a posebno !le u uvjetima globalnog OlOpljavanja, ier je i u lim mjesecima sve manje sni jega. Pred uzece treba u.rndi Lis tra tdke okvi re, misi ju, ciljeve i srrategije, dakle, mora razvili svoje ak!ivnosri iu drugom dijelusezone. Po· k u~ar cemo vee da do kraj a go· dine napravimo s laze za Seln ju, sadrZai e za djecu ... - kazaojeSendic. S.MUHlt

B,lelasnica .Ie zracna bama

Manje snijega
Ako zelimo poboljsali turizam na olimpijskim planinama i Ijeli, neophodne su sportSke dvorane, otvoren i i zatvoreni bazeru, velncs eentri, IiUlcsi .... kw..aoje Be!iovic. Rllsm ir Sendic, m inistar pri vrede KS, istakao je da

1a.ko su Sluzbe za pros· torno uredenje i komunalne poslove Opci!le Cen tarprije !l!iesec kalal; da bi krajem mala smnar; iz ulice Sutjes.· ka na broju 8 trebali bili u sranovima u novo; zgradi u ul iei S ep etarevae 21, to s e nije desilo. Nairne, 9. maja sa suda je srigla obavijest da je OpCi!!a upisa!la u zem· Ij isneknjige kao vlasnik Sla· nova, eime su stete!li uvjeti

stanarilZ unce sutJeslia iDS u ruSeunoi zgradi iz

TI<lS

ViSe Od 200 taMmicara na Ustreet Dance ChallengeU"

Regionalni spektakl ispred "881 Centra"

za potpisivanje nomrski.h ugovora, ali stan3ri iSlicu kak 0 ios n isu dob iii nikaka v poziv. - Pri je dese mk dan a ISIi sm 0 u 0pCin u, ali a dgovo r nismo dobi.li. Sve vise nas zavlace, iako su nam zam· je!lski stanovi obeca.ni jos prije vise od pola godine bzao nam ie Husein Rasi· mi, koii s porodicom zivi u rusevnoj' zgradi N. G.

U organizaciii Plesnog kluba "Fresh Generation" i "BBI Cenrra", a pod pokrovireljslvom UNICEF-a i Omladinske informativne agenciie, na trgu ispred "BBI Centra" odrZa.n je Sajam u.rba!!e kulture "Street DanceChal!enge". Prisutne su zabavljali "writeri", Me-jevi, skejleri,plesaci. .. - Bilo je viseod 200 takmicara,a 100 ih je p.roslo u vecemju selekciju. Posebno mi jedrago ~lOsu mladi izregiona rekli da ovako neSto nisu magli vidjeti n.i u Beogradu !li u Zagreburekao je Salih M lIsi C, II]enadzer iz "B BI Centra". Prvo mjesto zanaibolju koreografiju i 1.000 eura nagrade dobila je grupa "Jast 2 Cool Crew" .izBjeljine. Oni su pobjedniei i u brejk-dens karegoriji, za !ita su dobili 500 eUra. U hip·hopuprva je grupa "UnitX" iz Splita, kojajeosvojila 500 eura. A.NIl.

If%':M./UriirlC)

crna hronika

DnBvni avaz, pon~di~liak, 27. juni!lipani 2011,

15

MUP RS uhapsen Draqan Paravinja

ada

Skrivao se u napustenoi kuci na obrancima planine Motajica - Prilikom dovodenia u CJB nosio fantomku na g.lavi
Pripadnici J edinice za podrsku Centra jayne bezbjednosri (CJB) Bania Luka jucer su u 11.55 sati uhapsili Dragana Paravinju (43), osumnjicenog da je 7. juna u Hrvatskoj u svoj kamion prirnio 17-godi1inju Antoniiu Bilic iz Drnisa u Hrvatskoj, Sumnia se da iu je pokusao silovati i na kraju je ubio. kuca niegove rodakinie Nade Vidovic, koja [e umrla 27. maja. Sal nakon hapsenja Paravinja ie [ucer, uz jake miere osiguranja, naoruzane istrazi tel j e kriminalisricke policiie CJB Bania Luka, sproveden u prostoriie CjB Banja Luka, On [e prilikom privodenia na sebi imao fanromku, tako da je njegov identitet doslovno bio skriven za broine novinarske ekipe iz BiH i regiona, Paravinja je nesro prije sarnog hapsenja pokusao izbjeei stotiae pripadnika M up. a RS koj i su ga opko lili, no ru

Travnicka policija iucer je uhapsila T. M., poznatog pod nadimkom Za.bac, ko ji je j ucer u B raikovicima ranio fratra Peru OclllliCa. Policija fill je oduzela pistol] u cijem okviru j e bilo 11 meraka .. Frarar Oclulic ranjen je u predielu stornaka .i pcdvrgnut je operativnom zahvaru na hirurskom odjelieniu bolnice Nova Bila, Nakon pucnjave do koie ie dosJo jucer u IS.55 sari na lice mjesta upueene su dvije parrole policije, a uvidaj su obavili sluzbenici Odjeljenja kriminalis ticke polici [e Policij ske uprave Travnik.

RaOje:O Iralar

Travnik

Vrtio se ukrug
Paravin]a je uhapsen na obroncima planine Motajice kod Srpca, u napustenoj kuci 2,5 kilornetara od miesta s ko j eg je poku sao po bjeci istraziteljima, To [e, navcdno,

RoniOCi u Potrazi za tiJel'om
narnjeru, kako je kazao za
bilo moguce osrvariti, s obzirom na pri tisak koi i je izvcien na osumnjicenog, Kad je uhvacen, nije pokusavao pruziti orpor, a nije bi o ni naoruzan, Istrazi teo Ii i su i pored oprostajnog pisrna bili uvjereni da je ziv i da se samo vrtio ukrug, skrivajuci se od policije. Mje~.lani su, takoder, bili zainreresirani za saradnju s policiiom, a nekolicina i.h ie jav Iiala informaci je polici" ji koja je provjerava]a ,ve doiave. AkCija hapsenja je pro· vedena uz znacajnu POllO': policijske scauice Srbac, Gr· :micne palieije BiR, policije Hrvalske i Srbije. Na.kon k.rimin alisticke obrade u .ko· joj je u prvom djjeiu, prema na!iim saznaniima, Paravinia »D nevni a vaz" istrazi tel j koj i j e uces rvovao u akci j i, ni ie

Zrtue se sada lauUaJu
Akciiu su pomagale i dcdatne izjave lena iz Hrvarsk e koje su se sad a, nakon mediiskog i policijskog pririska na bjegunca, prijavljivale policijikao zrrve silevan j a ili silovanja u pck ubi u, a Sto rani je nisu prijavljivale, Poznaro je, zakljucuje nd lzvor, da se siodbijao saradnju, on hi trebao bili smjeslen u ekstradicioni prhvor. lovania iako rijetko prijav I j uj u i da zrtva nerado stane pred organe pravde cia p rijavi !ito j oj se dogodilo, no nove izjave samo 511 porvrdivale sumnju da je Paravinia jedini osumniiceni za nestanak i vierovatno ubisrvo 17-godisnje djevoj ke iz Hrva tske, da mu niko nije pomagao. " Kada SillO vidieli da je 5 pis mom u kuCi ostavio I SO KM, upitali smo supmgu koliko je on uopce imao novaca kod sebe ..Ona ie rekla da to je sve. Znali smo tada da je nail - navo di polieij 5k i izvor "Dnevnog 3vaza". Od izni" mnc ie vaznosli, kaze on, za policiju bilo ga. uhapsi zivog. V.STEVANOVIC

Sve policijske snage sada su usrnjerene na Hrvacsk Il i !l"aicnj e bezi vo (nog djela 17 -gudisnje Antonije. Istragaoi5eku j e i da ce Par.avinja do kraja daDa iZni" Leri detaLje sluCaja. U opcini Sibenik preuazuje se akumuiaciono jezero Zrmanja kod Bili~ana i podrui5je oko jezera. Je,z.ero se nala,zi bliw ku6e eiii je vlas.nik Draga n Para vi n ia.

NaS je izvor na pitanie je li moguce ocekivati i da ce ih iskazi Paravinje m02da dovesti i do jos beZivornih tijda zrtavaodgovorio da. to nije iskljuceno. Ono §to je specifi~no 703 Par.avinju, navodi nas sagovornik, jesle da se od p olie ije skl"ivao i posljedniim atomima snage Ie da jc svoj iivo[ pretvorio u patoloSki bi jeg pred pravdom.

Oslavio novae
Isrragom ce bi ri 0rvrdeno je Ii IlUO prethodnih dana pomagao Pa.ravinjin bijeg. U momen!\J hap~enja Paravinja je izgledao zapusleno, a u tvrdena ie da. nije imao brane, ~10 ipak na vodi na sumn j u

da

Pripadnici Centra javne bezbiednosti Doboi vee dva dana traga] u za sesnaesrogodisnjcm Sladanom Knefevic,koja je posliednji putvidena 23. juna, saopceno iz doboiskog CJB. Sladana [e ucenik srednje ekonomske ~'kole, dobrag je vladanja i nikada ni j e odlazila vall kuce bez jav ljanja rodireljima koji su i priiavili nien nestanak. - Na dan nestanka oko 7.30 sati Sladana je videna na anrcbuske] stanici u Doboju, a oko 16sati na magistralnom putu M-17, kod aurobuskog stajalista u mjesru Seslije - rekla je Ljerka Stanimirovic, portparol CJB Doboi. - Ona je napomenula da ie Sladana Kne:revic visakaoko 170 centimetara, krupnije rielesne grade, erne duie kose, krupnih plavili OCiiu,odjevena Ll teksas "kapri" pantalone i naranctZasm majicll, u japankawa i s manjom torbicom. Pripadnici dobojske l'olicij e mole sve gradane koji imaj u bilo kak.vu info!"mad] u 0 nestaloj djevojei da obavijeste najblilil policijsku stanicu ill saz:nanja iave na dclurni bIOj 122.

dl8UoiciCOm

potraga za

Doboj

U Sudu BiH za 5, juli ove god in e zaka zan j e pretres na kojern ee biti razmatran sporazum 0 priznanju krivice koji je Sead Durnanjic, jedan od optuzenih pripadnika organizicane kriminalne grupe Zijada Turkovica, potpisao s Tuzilastvorn BiB, potvrdio nam je Dumanjicev branilac, Dumanjic se s tuzila~tvorn nagcdio da mu se izrekne pet godina za tvora,

Razatranje nagOdbe5. IUla

Sud Bosne i Hercegovine

16

OneVniaVal: ponedjeljak, 27. lu~V1lpanJ 201 1.

erDa hronika
.. _ . . ....._

r- .. ~~----------,

Iako mu se na terer stavlja saucesnistvo za vise hivicnih djela, rnedu kojirna i eet ir i u b istva, T uzilas tvo je pri stal 0 n a man j u kazn u jer je Dumanjic pomogao u isrrazi crrivaniern grobnice u kojoj su hila tijela ubijenih Mariia Tolica i Vernera Ajdarija. Ukoliko Sud prihvati sporazum, Dumaniicu ce, najvjerovarnije, biti izrecena dogovorena kazna, B.C.

SARAJEVO

Vozac .,golfa 2" Nail Nezir ie iz [a b Ian ice. pogin u 0 je u saobracajnoj nesreci koja se jucer oko 15 sati dogedila na magisrralnorn pU!U M-I?, u tunelu Jelasje kod Jab lanice. Vise sa ti era j alo j e izvlacen j e nas tradalog iz aurornobila, U polici j i je porvrdeno da su ocevici nesrece rekli da j e

POginUOuozac "golla"
nas rrad ali isao iz pra vca

Nesreca kod Jablanice

:-..m-r· J u__ se__I ar_s __JC nan ao
Nakon vatrenog obracuna u Veleslclma
Obojica su lucer predata Tuzilastvu • I dalje se traga za Adelom Murtovieem i jOs dvojicom mladlca osumnjicenih za izazivanje opes opasnostl
Po/icija lIa mjestu puclljave vni, gdje ie s vrsniacirna igrao fudbal, Policiia je na miesru pucnjave zatekla Arnela Trnku (18), za kojeg je urvrdeno da mil se metak zustavio II kosti lobanie. On [e preko noei zadrhn u KliIlickom eemlll cadi posmarr:mja. Nakon zbriniavanja i vadenja krhotine meLka iz kosti lobanje, Oil ce ubrzo bitl pusten iz bolnice. Haris Milie je iste noci proveden u policiju nakon sto slim II II boln ici saniren e usrrijelne rane na Iijevorn sropalu i potkoljenici,

(FOfO: J. BroW.)

blanice prema Kcniicu. Prerna njihovim rijecima, on je preticao cisternu u runelu, kada ie iz suprotnog pravca naisao kamion. Tom prilikom doslo je do direktnog su dara izmed u ta dva vozila, nakon cega se "golf" odbio i podletio pod cis [emu koju ie preticao, M. C_

J a-

spec
• U ulici Skenderij a u Sarajevu nepoznati pocinilac izvrsio ierazboinistvo nad rnaloljetnim T. A. iz Saraieva, Razbojnik je, prijeteei srafcigerom, od maloljernika Oleo mobirel, a zatim je pobjegao. 0 svemu je obavijesten kamoo alni tuzilac,. a policija traga za razboini kom.

Pripadnici MUP-a Kanto na Sara] evo ida! j e tragaju za Adelom M urtovicem i joil dvoiicom mladida V_ V_ i T. H. za koje se sumnja cia su akteri pucnjave ko]a se u subotu oko 18 sati dogodila u ulici Rudera Boskovica do broia 120, opcina Novo Sarajevo. Povrijedeni Hans Milic (20),. te Adnan Turcalo (24) uhapseni su zbcg surnnje da su pocinili krivicno djelo izazi van ja op ce opasn os ti u vezi s nan osen j em res kih povreda, Obojica su jucer predata dezurnom kantcnalnorn lul;iocu koji je odredio 24-satno zadrzavanje II tu~ilackom pritvoru, a za danas je planirano njihovo saslusanje,

Izvad'enekrh otine
U rafalncm obracullu lak~e je ranjen 14-godisnji Armin H., koji je zadobio ustrijelnu pov.redu na !ijevoj mci. Djecak se II vrijeme pucnjave nalazio na zara.-

seran, ostao II. rnjestu obracuna, U vozilima ie polici[a pronasla pistol] i dvije automatske puske. Tokom jurniave i pucnjave u ulici Rudera Boskovica ostecene su i poiedine kuce. N ajnoviji obracun dovedi se u vezu s nedavnim bacanjern bornbe na kucu brace Asrnira i Adela Murtovica, za kojeg se sumnia da je s Harisorn Milicem ucestvcvao u ovom obracunu, Pucnjave i bornbaski napadi po Sarajevu, a u kojima su cila urnijesana braca Murrovi C, zapocele s u 20. ok rob ra prosle godi ne, nakon oruzanog sukoba u kaficu "MIlSik", vlasnistvo Muamera Helaca, koji je [om priLikom bio povrijeden, Baris Milie je bio uhapsen u februaru ove godine zbcg su-

Jurnjava vozila
10 vi~e mladi6a koji su se kr"
etali u "go [fu 4" i "golfu 2", od kojih je prvi, say illeU pucnjavi je ucestvova-

runic da je ucestvovao u pucnjavi koja se, takoder, dogodila u ulici Rudera Boskovica, a kojollJ prilikom Sll ranjene dvije osobe. B. C.

Udes u Jajicima kod Kalesije

U Jajicama kad Kalesije u nedjelju oko 11 desila se nesvakidasnia saobrac.aina nesre6a. Nairne, doillo je do prevnanja reremog kamiona viasniStvo ..PGM -campan y", narovarenog gradevinskim malerijalom. U tnmmku kada je vo.zacdizalieom istovarno gradevi.n sk i rna ted ja] s prikolice, kamion se iznena-·

Hamian se oreurnuo DrUiHomistouaratereta

da pokrenuo. Mjcltanin Besim Hamzic je uskoCio u k ab in u vozi I a kako bi ga pokusao zaus!;llviIi, ali se kamion nastavio kretati cia bi, oakon dvadese13k metara, udario u ogradll pored puta i prevrnuo se. Os tali mje&tani su ubrzo izvuldi Besima Haziea, koji je, srecom, prosao s laksim

rjele&nimpovredama. Na Yo" zilu j.enaHnje!l3 veca ma[erijalna steta, Na lice m;esta

!Z351isu pripadnici PU Kalesiia, koji utvrduju uzroke nesreee. F. S.

crna hronika

Dnevnl avaz, ponedjeljak. 27. ju nVli panl 2011.

17

NESRECA Na grad iiistu trznog centra u Mostaru

--I- bPI aas POginUOra ni I JannO_
Metalnilanac s krana udario ga u glavu • Preminuo u bolnici

Ljiljanko Pralas (39) iz Gruda, radnik sirokobrijeske firrne "A3«, podlegac je pre. ksinoc aa cdjelu hirurgije Klinicke bolnice Mostar usl jed teski b povreda na glavi koje je zadobio na gradilisru trznog centra ,,Brodomerkur" u naselju Centar 2. Kako nam je porvrdeno u MUP-u HNK, Pralas je radio na sesrom spraru ovog objekta, a u kobnom momentu, negdje oko 17 sati, pckusao je zakaciri lanse preko tereta koji je prenosio kran. Sarno tren u tak n epazn j e, kakc su nam rekli inspektori MUP-a, bio je dovolian da ga lanac koii nije uspio dobro 23 kaci ti u dari u gl av u.. Pralas je, nakon toga, odmah prevezen u mostarsku bolnicu, gdje j e nesto prije ponoci preminuo. Kako saznaiemo, policiia je 0 ovorn slueaiu od osoblja bolnice saznala tek jueer uiutro! Uvidajern na lieu mjesta JUCer je rukovodila d,<.furm kantonalna ruziteliica Stefica

Klinicki centar Sarajevo

Cetrnaestogodisnji T. H. iz Vogoilce, ko]i ie u subotu u saobracajnoj nesreci zadobio povrede opasne po zivor, jos je u teskorn staniu, potvrdila nam je Biljana Iandric, porrparol Klinickog centra Univerzi te ta u Sara] evu. Djecaka je na raskrsnici ulica Igmanska i Akifa Bi-

DjeCah u lelhUm siamu
cr.

sercvica udarilo vozilo Hitne pornoci koiim je upravljao S. A. (34). Ekipa Hitne pomoci vracala se s inrervencije na magistralnom putu, Diecak [e z.. dobio teske povrede glave i grudnog kosa, a po dolasku u Klinicki centar prikljucen je na aparate. B. C.

Objek1trzf1og centra: Utvrdeno da se rod; 0 nesre/nom sluca/u Lakicevic, Iako je, prema prradu koji trebaju utvrditi jesu vim informacijarna uvidaia, Ii na radnorn rnjestu bile II rvrdeno da se radi 0 nesreispos tovane sve procedure. mom slucaiu, ipak su angazirIz navedene fume j'ucer ani i inspektori za za~titu na ovaj .1 ~eaj nisu htjeli kornenti-

(Foro: A DuM<J

rari, Kolege unesrecenog Ljiljanka jo!. su u 50ku i nevjerici, kazali su nam rek da je bio iskusan radnik i porodicni Covjek. A. Du.

UMOD8n17-gOdiSnJi.t Dlle _1M
Irian Ramie izvucen ucetvrtak iz r.ijeke Sane
Na lokalnorn mezarju u Rizvanovicima kod Priiedora iucer je u prisus [VU porodice, prj j atelj a, kornsija te fudbalera OFK Brdo obavliena dzen3Z3 Irfanu Rarnicu (17), koj i

Na mezarju u Rlzvanovclrna

Iz magacina firme riamienske industriie "Vitezit« u Vitezu preksinoc su ukradeni eksploziv, slapini i detonators ke kap isle, saopceno je iz MUP-a Srednjobosans kog kantona. Provalu i tesku kradu prija via je 46-godiSn ji eu var fi-

Cuuar prlJaulo HradUeHSPIOZlua

.Magacin "Vitezita"

rrne J. T.) koji je pcliciji reo kao da je preksinoc iZV[Sen3 provala 1I magacin. Mellutim, odgovorne osobe ove firme policiji SlI rekle da 12 rnagacina nisra mie ukradeno. MUP SBK je saopeio cia de istraga u ovcrn slucaju biti nasravljena,

spec
" Nepcznati pocinilac [e u mjestu Zeljezno Polie ked Zepca iz dva autobusa ukrao nafru, Iz autobusa ".volvo" (922-E-251), vlasnistvo preduzeca "Imas" izZepca, ukradeno je oko 150 litara n afre, dok j e iz au robusa, takoder "vulvo" (940-J-728), vlasnistvo jKP "Zenicatrans - priievoz putnika" ukradeno oko 70 litara nafte.

se u cetvrtak,

23. iuna,

oko 17.20 sari uropio u rijed Sani na plafl "Zizinovac", u naselju Sredice, Tragediia u kojoj se ugasio :?:ivOtrnladog covieka za kciim su )ueer zalili svi m j tan i p ri j ed 0rskog Brda, koji su ga poznavali kao talentiranu fudbalsku nadu OFK Br-

es

do, dogodila se nedugo

n akon sto [e Irfan u drusrvu pr ijatelja Denisa Karagica dosao na Sanu

da se okupa. Irfan ie u iednom trenutku nestao pod vodom. Kad je Denis skoCio za njim da ga traii, bilo je vee kasuo. Belivomo lije10 nesretnog mladica s dna Sane izvukao je Suad

Kadiric.

Irfan je u Ri2vanovii oe-

mladica

uhom.

Oue nesrelnog Zivi i boravi u

lja, ovog ljeta spremao da
ga tamo posjeti. M. Z.

pricama

komsija

i prijate-

6ma zivio s majkom

Svedskoj i Irfan se, prema

Na meti za sada nepoznatih lop ova bio je objekl bivseg restorana HT&A" u Tinji kod Srebrenika. Iakose zgrada bivseg reslOrana nalali pored izuzemo frekve-

UHral-trl Plastlcna prozora
mnog rnagisrrainog pura Tuzl a - 0 railje, lopovr su neopaZeno demoo cirali i ukrali t:ri plaslitna prozorn Gija vrijeduost iznosi oko 1.200 maraka. 0 dogadaj u je oba vi j eS ten

Tinja kod Srebrenika

dclurni kamonalni mHlac, a uvic!aj na lieu mjesm obavi· li su pripadnid Odjeljenja k rim inalisticke poli ei j e P S Srebrenik, koji tragaju za kr· adljivcima. O. M.

...""',. ...... MOTORJ' I"AOI.Ofll • ...-.u' ,,"A5A0£ ' 111-- ....

~~~;;~~liUN-~-M'

18

_"1"" ......Onevni avaz 1"".

I ograsi·
ti)

BIOAKTIVNI PRIRODNI PREPARAT
(pcitodnj p.tepatal kon.trOli an ed strane ljckara ,spc'¢li'alls[a,

pomate belesnicima a tcikim oblici:ma maligne bole

INTERNISTICKA ORDINACljA
Prim ..Dr. Maron Bilalovic, spec, intemista

BIOCIL - VISE OD NADE
loelL

:i'.":,,,!~.t ~l::~lki. ~:;i~b~ ~ ._ .... o>I;.od..o.., korbll.lo;'''''' _o· ... ·1 ....... ~7~WJL!tK#fi; Ih 8<0" •.Dr....... .~.
ilJ ;IK"'''' ••Id_ ... 0pnp.~" """.,."",,,·1.,,,, ... ,'-'" UjDtlh boldj.LI. B IOCIL S'.0. *" cIt.<! Ibl" ........... ..

BOLESTISRCA IUNUTRASNJIH ORGANA
iriterrristicki i kardioloski pregled Ultrazvuk, Iaboratorija, EKG NOVO! Ultrazvuk u kucno] posjeti

J'1droo MrlQo. £~"""'-)OfR!1lw •• " k: "~1 od .... II'il<l.· '•. .. l~trl ..,II..II~1 uoot .. 1 10:""",,,1 ... ,,, lOCO.A." . lot.....,. .""'RIAI .•
• ... ... IIidI<>1II kKiod kod rMlill IuD< polljoou ..... ........ k......".... k<!lJJb;o., ... ooJ,·p! ... kI""",. P;db,nt,..g.o.!l~ d!.. , u' pv;.'l:Uu b",:rcrf:Q,o,d'oblrl ,i:'n~ .. 1Uill illQVJ'iqrlIllnOm ,pri"iol"noEl"l BloctLA I. J.:roI:~ d.:~ ••. _ilttiJ"p.UIt., ZOl".... r-••,... d..o ... ). rdI D10C1L VlSBOD NADI!.
:• .aJ.aim:I ~e,lM.

810Cl_ ton,to; ;porijm.tl ,li -.. .., ... 11 I0.000· I P'O.:l ... d "io" ,... (A ~tIb,Ko da.

rn "'j~ r.......

,.>1...

,I

&'\D.ICQ.""

loa~,IIft

aUKI.!:.'" 1><1 ,"" ......... '.-'. I~..... ... I pofQdift Zl!io" ~ katJ iIItt "lie ad ..... ~kblkm .... bI"""",, OO]AI 69 OSl2B

Pozivi za kucne posjete i najave na tete/on 710SS0; mobitel 061 177~630
GRBAVICA, ul, B. Mutevelica 30

III0000Bijdo""'''
VOHf

• c... Gona. .. ta.aiI. CillO bjen-If 00 J82 50 4,1]too;
!IId1'HU

Q.ortl!.ylla!ulkucoQ

dlrckt.oo ap'!'Olzvodnle il: CRIC (;(Ire

BOSNA I HERCEGOVINA FE D EflACIJA BO SN E I H ERCE GOVIN E ZE N ICKO·O 0 B OJ SKI KANTON VlAOA .ZEN 1(;KO· 0 0 B OJ SKOG KA.NTO NA Na osnovu crana 8. Za~ona 0 ministarsklm, vladinim i dlugim imenovanjima Fed'eracije BiH (.Sluzbene novlne Federaclie BiH". bro] 12/03 i 34/03/, tatke 1 Zakljucka viaoe 0 pokretanju. ppstupka nominilanja na upraznlene pozlclle predslednika i canova Sku.pstine Javnog preduzeea .Sumsko·privrednog drustva Zenicko·dobojs~og kantona" d.o.o. Zavidovici brol 02-34-9123/11 ad 30.03.2011 godi08, clana 8.2. stanna JP .Sumsko·privrednog drustva Zenicko-dobojskog kantena" d.o.o. Zavidovici (.Sluzbene nevins Zenicko-dobojskogkantona". broj 13/05) i tacke b., clana 22. Odluke 0 utvrdivanju Standard a iklite rija VI aoe Zenicko· dobo j skog kamona za imenovan ja/nominiranja na upra2njenu pozlclju u regullranim tijelima Zenicko·dobojskog kantona (.Slulbene novine ZeniCko·dobojskog kantona. broj 19/09). a u postupku imenovanja/nominiranja na uprnnjene pozicije u reguliranim lijelima ukojima kantonalni olg ani vi asti ;irnaj u p r:avoi inle res i u kojima, prema va2e(;im zako nirna, plavi ma i proptsima imaju zakonijo praeo da vrse nominiranje. Ministarstvo za poljopnvredu. sumarstvo i vodopnvredu Zenic ko -do bojskog kanto na,.u im e Wade ZeniCko·d obojsko 9 kaotona, objavljuje

- da nije clan nadzornog odbora SPD lDK iiiupravnog odbora. odnosno odbora za revizijuu vise od jednog prlvrednog drustva, - da posjeduje slrueno znanje i2 oblasti drus tvenih i/ltehnif:kih nauka. - da posjeduje znanje iz obiastj rada iorganizacije privrednog druslva. • sposobnosl krealivnog doprinosa relorml u oblasti §umarstva, - spasobnosl za savjesna. odgovorno i ad/ueno obavljanje uprainjene pozlciie, • sposobnosl nepristrasnog donosen/a odluka, - komunikiJcijske i organizalorske sposobnosli, • sposobnosllumatenja ekonomskih, lehnalo~kihIpravmh analiza iproplsa. - rezultati rada ostvarenih /ijekom poslv vne karijere. • preporuke ramjih neposrednih rukovodilaca, - pored navedenih uvjela, iz sla va I. ovog clana kandida/ ze elana Skupsline ne mole bili lice star/je od 65 godine tivola. U t: pri j a v u na ova j Jav" i og la s hndid ali su duini p 111 Oli!i: - biografiju s acrasorn i lelefonskim blojem zakonlakle · dokaze 0 ispunjavanju uvjeta oglasa: a) uvjerenje 0 driavljanstvu (ne slariie od 5 mjeseci) ili.kopiia CPS liene karle. b J Univerzilels/ru diplomu, cJ Dolraz 0 radnom Iskus/Vu nakon zavrSene VSS spreme, d} Dokaz da Rlie oSUl1ivan za .krMtno dje/o (ne slarije oo 5 mjeseci) od nadleIne PU . MUP-a, eJ Dolraz da se nevodi kriv/cni pos/upak od Kiln/onalnog suda u Zemci (ne starije ad 5 mjeseci). f) Dokaz da nije osurJivan Z8 privredni prijestup oo nad/elnog opcinskor; suda prema mjeslu prebiva· li$la (ne starije od 6 mjeser;i) g) Ovjerenu izjavu kandidala iz tacke 3. ovog Oglasa Opel uslo vi. allneje 3.•4. i 5. Svi priloieni dokumenti moraju biti u ariginalu iii ovjerenoj kopiji,

JAVNIOGLAS
za popunu upraznjenih poziciJa ple~sjednika j clanova Skupstine Javnog .preduzeca ..Sumsko-privrednog dru~lva" Ze ni~kD' d obo jsko Q ka nIon a d. o. o..Zavi dovi c! 1.l:'le~sjednik SlwpStine-1 2. Clan SkupStine ·4 Op is pozi c ij a pre ds je dni ka i 1:1anova Sku pstine D ru siva: Sku pstina D ru §tva (prods jed nik i tlan ovi Sku pstine drustva) do nosa: Statut i izmje nei d opune SlaMa, Elicki Imdeks Preduz,eta. usvajaju godiSnji izvjMtaj Preduzeta, koji ukljutuje finansijski. izvjeStaj i izvjeslaje levizola, Nadcomog odbora i·QdbOla za leviliju, OdluGuju 0 laspoledu doMi i isplati dividende, nacinu pokrica gubitak"a. plestanku Preduzeca sa provoilenjem likvidacije i 0 odobravanju pocetnog ikvidacionog bilansa i lavlsnog racuna po okoncanju postupka IIkvidacije. 0 iz,bofU i mzrje~enju tlanova Nadzomog odbora pojedinaeno. 0 izboru vanjslmg revizora iizlloru i razrjesenJu tlano· va Ddbora za leviziJu, 0 naknadama tlanovima Nadzornog Ddbora i Mbola za reviziju, 0 poslovniku 0 radu skupstine nadzomog Odbora i Ddbora Z3 leviziju na prijedlog "adlomog odbora. 0 lastupanju Javno 9 p reduzeC a u s uos kim po stupe im a koji 58 vo d e proti.v c Ia nova uprave d ru stva iii eve ntu aln imp 0stupcima protiv cl'onova druglh organa Javllog preduceca i odlucuju 0 drugim pitanjima utvrdenim zakonom i StaMom. Mandat predsjednika i clanova Skupstine Drustva je celiri godine. Konacno imenovana IIca ostvarivat ce pravo na naknadu Z3 rad u Skupstini Drustva prema ugovoru koju ce Drustvo utvrd in po sebnim ak!om. Kandidali 1a imenovanja/nominiranja na uprainjeoe pozielje u J.P. Sumsko.privrednom Zenlcko·dobojskog kan/ona d ..o.o. Zavid.ovici morilju Ispunjillfilli opi:e IPQsebne uviele. Dpel uvjeU; - da je drtavyanin 805ne iHercegovine, - da je starijt Q(j 18 godina. • da nije olpus/en iz drlavne sluibe kao rezultal disciplinske mjere (bila na nivou drlave iii entlteta) u penodu Od Iri godine pnie dana obja vl/ivanja uprainjene pozlelie. - da nije po d opluinicom Me(/unarodnog suda za ra/IJe zlocine u bivsoj Jugosla viii (alan IX. 1. Uslava Bosne i Hercegovine), - da nije na {unkciji u polilickoj slranci u smislu elana 5. Zakona 0 minislarskim. vladinim i drugim imenovanjima FerJeraciie Bosne i Hercegovine ("S/utbene novine Federaci;e Bosne iHercego vine ", broj: 12/03), - da Rije tlan organa zakonoda vne. izvrf;ne iii sudske vlasli iii sa v!elnik II smislu Zakona 0 sukobu inter· esa u organ/ma vlasl! u Federaclji Bosne iHercegovina (..Slutbene novine Federacije Bosne i Herce· govine", brot 70/08). - cia Mma prlva/ni/flnansijski interes u instiluci/I II k%j sa kandiduje. - da nije osurJivan za krivieno dielo iza privredni prl}es/up nespojive s duinos(;u u instiluGI}i u koju se kandiduje, pel godina od dana pravosnainosli presurJe, iskljueujuei vrijeme zatvorske kazne. - da niie lice kojem je prav05nainom presudom suda zalJranjeno abavljanje aklivnasli u nadleInaj inslitucili u koioj S8 Iwdiduje. Posebni. uvjeli: dlUS/VU

Kandidati uz prijavu na oglas mogu (fostaviti pmporuku ranijeg neposrednog rukovodioca( ako prepol· ukuimaju). Podnosioci. prijava s Kojima se ne slupi u konlak! u roltu od a (osam) dana ad dana isteka roka 18 po· dnosenje prijava nece biU uzeti U ralmatranje u daljnjem proGe5U kandidovanja. Svikan didati s lisle uze 9 i,bOla bit te pozvani na inlelvju. Prijeintervjua kandidati su duini dati podatke 0 ranijim neposr-ednim rukovodiocima od kojih se mogu doMI prepoluke i infolmacije 0 kandidaUrna. Prilikom pozivanja kandidata na Intelvju. svaki kandidat kojiu(fe u uzi icbo! dobitce oorazac u kojem ce navesti bilo koje pilanje kojebi moglo dovestl do suk:Qba interesa u slutaju (fa dMe do njegovog imenovanja. 6ilo koji kandidat iii bilo koja drl.lga osoba - clan javnosti slobodno moze podnijeb prigovor na ko~acno imenovanje ako vjeruje da u procesu irnenovanja nisu postovana nafela utvrdena Zakonom 0 ministarskim, vladinim i dlugirn imenovanjima Federacije Bosne i Helcegovine Prlgovor se podnosi istovremeno Wadi Kantona i omb u dsm anu Federacije B os n ei Hercegovi ne. Oglas ce se objavHi u dnevnom listu .Dnevl1i avaz." i u .Slulbenim govine" . novinama Federacije Bosnei Herce-

o 91as 0 sia j e otvoren

15 dana ad d ana po sljednje ob jave .

Prija va sa svi m Ira2enim ispravama. doslavi ~ litno ili poslo m. preporute nona adrosu: MINISTARSVO ZA PDLJDPRIVREDU SUMARSTVDI VDDDPRIVREDU Komisija za izbor na upral:njene pozieije u reguliranim lijelima Vlade ZeniCku·dobojskog k.antona Kufukavitibroj 2 72000 Zen iea U~ naznaku: ..Prijavana Javni oglas Z3.popunu uprainjanih pozicijapredsjednlka I clanova Skupstine Javnog ,preduzeea "Sumsko-privmlnog druslva" ZeniCko·dobojskog . d.o.o. Z.av.idovi c i -ne otva rali· Nepotpune i neblagovremene prijave nece sa uzeti

kllntona

-5 godina radnog iskustva.

• VSS (V11J1).

u razmatranje.

Dnevni avaz

.,,,";.0,, "._I>"J"'''.

1B

EnergetsRi efiRcme
~""'I

EbonomiCne Evrops.bi Mlitet

Osigurajte svoj odmor iz snova!

20

Dnevni avaz,ponedjeljak, 27 .junl/lipanj 2011 ,

biz ni s

RUSIJA Anketa portala Superlob.ru,

mreie U 83 ost
U 63 peste ruskih kompanija trenurno je na snazi zabrana posjecl vanja drustvenih mreza na internetu kao sto su Odnoklasniki (Skoiski drugovi), VKontakte (U kontakru), Facebook i druge, urvrdio je Istrazivack! centar ruskog portala za trazenje posla Super. job. cu. . Prema riiecima predstavn ika ti h 0 rgan izacij a i preduzeca, kornunikacija ria inrerneru sluzbenicima oduzima ogromnu kolicinu vrernena, odvlaceci ih od rj esavan ia profesional D ih zadataka, a za P0030 "ima rnnogo vainijih internet-stranica", Ankerom le ustanovljeno da najcdce ulazak na drusrvene mreze blokira rukovodstvo velikih kompanija u kojirna radi vise od 5.000 ljudi (85 posro), a s rastern popularnosti drusrvenih mrella raste i broi kompanija koje uvode zabranu njihovog posiecivania, ad juna 2008. go dine broj ta-

Halanacza

I

Komunikacija na internetu sluzbenicima oduzima ogromnu kolicinu vremena, smatraju uprave kompanija

kvih organizacija povecan je za devet POSIO, sa S4 na 63 posto, ustanovljeno je istrazivaujem provederiim od 2. do 8. JUDa. Pris rup drustven im !!Irezarna n e sp reCa va 31 posro kornpanija i organizacija, a neke kompaniie na raj nacin provjeravaju perso-

nal, da bi, zatirn, poduzele rnjere prerna sluzbenicima koji komuniciraiu na inter- Posjecivanje drustvenih mreza u radno vriieme je sign al za nas, Znaci, po trebno rnu je hitno dati riovi posao - neki su 0 d komentafa an ken ranih,

new.

Otpl,acujte sarno jedc!nRaiffeisen fntegral kredit!
Dodofna pogodnost!
• Kamolno ~Iopa_ vee cd 6,99% lEKS 7,22"W • Rok olplo1o. .. do 25 goodine (l<l ktodilo obolbijod'_ hlpo okoml .. do 10 gocIiM (%0 ktodi~o bo:. hipol.ko) •• Ba:zjomoco .. 10 kredile Obez:bljodlilllO h'polokom .. do 20.000 KM"" ·10 kllldit. bQl. h'polek •
Mogu_1 dob.tvnja dodo'lnog IDlOsa u gOIVY n; u Yio.lnl do 30"1;, Irn_ l.D ,.flMrl'lSlI'Cll!lt-, a mco::, do IO.OOOKM Jl> kojl nq. po.reban dakcn. 0 nomjonil

"11C~ .1Ui ...... ...-,la'

"""" W'GII

P""""'lu...d...na

m .............. ODIOI, ......... maln' rei P""""i" pr R<IilJ.;,., I:.ar.d

oIpb. wll.01"""l.............oa ...s.n,.1...r.ta

m

......

Icri.

Raiffeisen fnlegral - Kredit za refinansiranje

postojecih zoduienja

Nor!>aII' ..

RalHeisen SANK

..,_1

biznis

o ~~vni avaz. PQnedjelja~.
27, juni!l ipa~j 2011.

21
smanji vanle j kalinjenje placa ...

MLM Group sanirat ce deponiju Rata

Rezullali u broillama
ispitanika srnatra da ce kriza trajati jos tri gcdine gradana zabrinuro

n(l radm; mieste,

KrizB ufjecala

2/3 41%
8%

ie rastom

cijena

Zagrebacka kornpanija MLM Group, strateski partner Opcine Zenica za uklan j an je 0 rpada i sanaciju deponije Rjlca, na kojoj je iz pogona Zeliezare Zeriica godinarna odlagan industrijski orpad i za koj i se procj en juje da ga im a oko 50 m ilioria tons, ob j avila je konkurs za prijem 16 radnika,

RaSPiSan MOnMUrS za prUlh 16 radnlHa

Prednost za dobivanjeposla, kako isufu, unat ce radnici nastsnieni u okolini ove deponije, a primat Ce se radnici za rad Illl situ, bageru, dro bilid, utovarivacu, na odrzsvani u maSina tepomocni radnici. Poeerak radova planiran je za desetak dana. MLM Group ie najavio da ce prve godine zaposliti barern 30 radnika, V. B.

gradaria izgubilo je posao

ispiranih osjetilo je krizu na placama

57%

ISTRAZIVANJA Kako stanovnici nase zemlje gledaju na ekonomsku krizu

s ra__Ju Od oiliaza
Kao najvete probleme ko] ih trenutno zabrnavaiu ispitanici naveli ekonomskukrizui nezaposlenost
pe rero stanovn ika BiH suocava s problemima koii su posljedica ekonomske krize, Sljedeci najcclCi razlog je konstantni porast ciiena, sto zabrinjava 41 posto ispitanih. Drugs grupa problema o Kojima bh. gradani razmisljaju tice se kriminala, krsenia prava i korupciie medu izabranim zvanicnicirna. Zaposleni gradani sada se man je p lase cia ce os tati bez posla nego SIO je LO bilo u proljece 2009. godine. Trenumo ova; indeks iznosi 2,36, dok je prije tacno dviie godine iznosio tri, ilto govori da je broj osoba kcje se plase da ce izgubiti posao rnanji za 20 pos 10 U OdDosu na peri od orprije dvije godine, Prema istraz] van j u ko j e je proveo GfKBiH - Centar za istrazivanie rrzista, gradani Bosne i H ercegovine kao najvece problemekcji ih trenutno zabriniavaiu navode ekonomsku krizu i nezaposlenost, a skcro d v iie trecine ispiranih smarra da ce kriza rraiati jos najmanie tri godine,

Grada i liH mania
Ekoloska pilanja
Od pocetka globalne ekonomske krize, kraiem 200S. godine, do marta 20 I!. osam posto ispi tanih izjavilo je da je izgubilo posao, dok ie kriza na drugi nacin negativno uriecala na 57 posto ispitanih, i to kroz sman j ivanie placa, srnanjivanje ukupnih prihoda te kasnien]e plata.

Hursna usta Gentralne banRe HiH

Rast cijena
Istrazivanje provedeno u drugo j polovin i marta 20 I!. na reprezentativnorn uzorku od ukupno 1.000 gradana pokazalo je da se cetvero od

Gradanstvo je pirano i !ita misli kako te se proizvodaci reba siroke potrosnje _branid od trenutne krize, Cak sedmero od 10 isp ita n ika sma tra da ce preizvodaci povisiti cijene proizvcda i usluga na ldistu.. Kako pokazuju rezuirati istrazivania, gradani su najrnanje zabrinuti u vezi s ekoloskim piranjirna, kvalitetom obrazovania i visekim cijenama nekretnina, 0 Kojima vecina stanovnistva zbog lose ekonomske siruacije uopce i ne razmislja,

BerzansMI barometar za 27.7.2010. gOdine

.

B. TURKOVIC

Hyund

; ;30 . Benzin (7.4 MPi 109 KSJ pofpuno oprtmlieR

Hyundai ix2D

WW>N.hyu ndai .comlba

22 _"".

!iA'iP>'j "'".

Dnevni avaz -----------------------,

oslasi ~ . >3'.

Vruca.ponuda .. Najbolja kombtnaciia tznosa roka otplate i, rate uz gratis MasterCard PIus.
IZNOS

3 godln.e 153KM 245KM 306 KM 460KM 1.226 KM

5 godlna
100KM 1:60KM 200KM 301KM SOlKM

7 godlne 77KM 123KM 153KM 230KM 613KM

10godlna 59 KM

5.000KM

8.000 KM
10.000 KM 1S.000 KM 40.000KM
AnullelJl5U lvufunall

9SKM
U9'KM 17SKM 475KM

za konsl'like Sparkasse paketa-mOdel VIP LIZ5O'If nlie tmSktPo'e oI;Jra£lekredlla. U SlIfhu Inlormlsanla.

Ptlmjcr IZRlfuna anultc!B slulllsk.IJufl-m

Poslanite korisnikjednogod

modela Sparkasse paketa i IskorisUte pogodnostt ak,cljel

Emil

l:lnloO$9arkB$52.OO

11"11'0 Clml.l'lr: 003

280 300

WWW.spalIulJilMLbll

-_-

Dnevni avaz

""""~l"_I>"J>IJ". 23

USB

Nikad povoljnijiinternet

i torbica na poklon

Postanlte m:net karlsnik I uZivajte u mobHnam internetu na fenomenalnim raeunarima Acer Aspire one 111Machine, uz pretplatu za mobllni Internet vee ad lOKM I ukljucenlm e bonusima cak I do 10 GB. Surfaite po nevlerovatno nisklm cljenama. Za poklon lzeberlte torbicu za racunar u svorn stllu. Birajtesta varn najbolje stajll
imat« pr:fjQUljll! + poklon laptop torba

wwwm!elbo

n 24 ~~~-----------------------------Doe."; a~a" ~.on~.djeliok,
luni!ll pan] 2011_

.2lob US

NEVADA Tragedija na zeljeznickoj IIniji prema

rtui Hrabra Kineskinja odvratila samoubicu od narniere

amI

PO - peem
ske strane ograde na naivisern spraru drzeci n02 na grudirna i prijereci da ce se ubiti. - Zeljela sam mu pomcei, ali mi policija nije dala da mu pridem. Slagala sam da
ie to moj decko koji hate da

Kineskinja Liu Vensiu p os ta la je pozna ta !iro m zemlie take sto je poljupcem uspjela u v jeri ti nep ozna tog rnuskarca da ne izvcii samoubistvo, Kako prenose strane agencije, 19-9od.isnja Vensju bila je sa prijareljicarna u jednorn trznom cen tru u Senzen u kada je spazila
covjeka koji je stajao s vanj-

u spasn ziuot
ZjVOf.

da razgovara s nesretnim mladicern, koji jaj je ispricao da ie iz razore ne porodice i kako je imao tezak Dirnuta njegovorn pricom, djevojka ga je [ada snazno zagrlila i poljubila u ustao Iskoristivsi trenutak, poIicaici su zgrabili mladica i
odvukli ga ad ograde,

se ubijezbcg mene - kazala je Vensju, Hrabra dievoika rek la j e da su j oj tada dozvoli Ii

PEU·-·GEOTSKUT'ERI ..
-

...no dvo tocko protlv grodske gUZve

Ses! Ijudi je poginulo u stravicnoi zeljeznicko] nesreci u Sjedinjenim Arnerickirn Drzavama, "Amtrak", brzi pu micki voz na pu tu Ita Kaliforniji, udario je u prikolicu karniona na pri j el HlJ] zeljeznieke pruge istocno od Renoa, u N evadi, saop cile su
vlasti, javlja CNN.

Konacni broj
Bro] poginulih u nesreci nije konacno utvrden, ier federalne vlasti kazu kako pck usavaiu p ron aci pu tIl ike koji nedostaju iz putniekog
voza koji je udario u kamion.

Zasada je p otvrdena same smrt masinovo de i vozaca kamiona, Voz je pri veliko] brzini udario u karnion, nakon ('ega se nekoliko vagona zapalilc, a putnici su panicno poceli napnstati voz. Odbor za sigurnosrsaobracaja SAD, koji vodi istragu, pokusava identificirati zrtve i urvrditi koliko je putnib bilo U VOlU U vrijeme nesrece, U nekirn slucajevirna vjeruie se da su ljudi izasli ranij e iz YOU. - Postoji niz razloga zbog kojih se broj poginulih moze promijeniti - rekao je jedan

lokalni zvanicnik, Voz sa deset vagona imao ie 204 putnika i 14 elanova posade, receno je iz kcrnpanije"Amt.rak". Kako iavlja CNN, broj povriiedenih nije poznat, ali ie" Amtrak" naveodasu breini putnici odvedeni II najblizu bolnicu, Arnaterski video, snimljen nakon nesrece, pokazao je veliki oblak crncg
dims koji se podizao iz vago-

us.

Voz u plamenu
Prezivieli putnici pok uSa vali su pobjeci iz vo za U

Minisrarstvo unutrail 0 j ih pcslova Srb ij e upoznato ie sa sadrzajem videosn imka posravljenog na in-

POliCajaC Udara ROma

Brutalnost srpske policile nainternetu

pe-uee-Q'I'
.cOOl .... 1III

GUOUALNI· _ _

_1IQ,j1UlO.......~_.., '·__
O~l ~ • ~ 0'tU.!I ... .......... llUlllA.. 'WlJ"MO ~

.o.n_''''_~UI.
:~~or
U .....

,~

....'_r''''''''''' __ '
.,1 .,)t)1'

'_I'"......

ri, ~

MOlT".,

u.t-.~.CIt

,t'JOIII,nO

-.!III'" __

... 11111. ~"]I~

• T'1lJL.AJ

1II()iC,

r II6J JUi .,,.

w

terner-stranici, ua koiem se vidi kako uniformirani pripadnik policije II policijskoj s ran ici u dara m lad iea romske nacionalnosti, obiavio je j ucer beogradsk i«B 1ic". Na snirnku mladi, SIlazni, krarko osisani policajac najprije glavom udara II glavu mladog Roma, a zaum ga tjera da mirno stoji na SICdini prostorije i onda ga nogom udara bocno u visini koliena, Mi.nisrar I vica DaCic izjavio je da ie snimak star jednu godinu ida je vee pckren ut pos tu pak p roti v odgo-

vornih.

Snimak s YauTuba: Udarei nogom i gJavam

globus
Kaliforniji

Dnevni avaz, po nedjeljak, 27, junVlipanj 2.0 11'.

25

Ukratko

UJersMI
SOMObi
KAIRO - Naimaniecetiri osobe s u povrij edene u sukobu hriscana imuslimana na jugu Egiptazbog sporao gradnji iednecrkve. Muslimani izrnjesta Avlad Kalafokupili suse ispredzernljista uposiedu hri~cana,gdje jeu toku gradnja jednecrkve, rekao [e lokalni zvanicnik Asem Hamza, dodavsi da jegradn j a te crk ve n ezakon ita, Muslimanisu buldozerimapokusalidasruse gra devin u pa su hriscan i pucali.poslijecegasu se dv ije stran e s ukobi le, prenosi agencija AP. Hamzaje na veo da su tri m us! i mana pogo dena ida. je iedan od njih 0. teskom stan] u.

nauSA
Tripoli opnizule Aliiansu za smrt 15 gradana
prozore voza u • Veliki broj povrijedenih

S dar

U EgiPIU

plarneou

ga a
NATO [e iucer gadao 10kaciju koju koriste snage libijskog vode Moamera Gadafija kao rnagacin vcjne

n
15 ci-

Avioni gadali vojnu opremu i vozila • Gadafi ne odustaje
Libiiska drzavna televizijajavila je cia je IS civila poginulo, a 20 ranjeno kada su projektili NATO-a pogodili iednu pekaru i restoran. Novinska agencij a J ana j avi la je da je u napadu u istorn regionu u petak pcginulo pet civila, - Nemamo informacije
0

opreme i vozila, saopcila je Aliiansa dodavsi da nije
upoznatasa pogibijorn

vila, kako su javili drzavni

HamionKOCiO 300metara
Uzrok nesrece j a s nij e potvrden, ali vlasti kazu
kako je signalizacija na prj.

mediji ..

Ilporista ustanika
ka-

vodi CNN, i izazvalo pozar u kojem $U izgoriela dva
vagona voza. Unisteni

radii a, ali da vi· dljivost nije bila zadovoIjavajuca.Vozac kamiona stiskao ie koenicu cak 300 metara prije sudara, Upravo je to, kako naplarnenu i mnogi su iskakali kroz prozo re VO 7.3,

j ejelazu

mien bio ie prvi u konvoiu tri slepera _ D ruga dva su uspjela na vrijerne zakcciti iizbjeCi sudar.Americke vlasti su najavile brzo okontanje isrrage, sam veliki polar
kroz prozor,

Melli napada hila su skladisra vojne oprerne i vozila u priobalnorn gradu Bregi, skoro 200 kilomerara od uporista pobunjenika Bengaziia.navcdi seusaopceniu NATO-a ..

pogibiii civila u vezi s napadirna na Bregu. Znamo dasu zgrade koje su pcgodene, kori st ile Gadafi j eve s nage za direk tne napad e na civile oko Adzdabije- rekao [ezvanicnik NATO·a. Dodao [e da, za razliku ad Gadafiia, NATO pazlji-

vo priprerna operacije kako bi se izbjegle civilne zrtve. U gradu Mis ura ti, 200 kilome lara istocno od T ri pol iia, koii drze pobunienici, porrparo Ipob unjenika rekao ie da s u Gadafi jeve snage grana tirale gra <1, 31 i da su se sukobi utisali od napada NATO-a II srijedu,

OSlobOden
PE.KING-J edan cd najpoznatiiih kineskihdisi-

PQ80VO na slobodi

dlSident

Prvo priznanje
NATO ie prvi put prosle sedmice priznao da je u jednom niegovom napadu rnoglo biti civilnih zrrava, sto ie unutar same Alijanse izazvale zabrinurosti,

denata Hu Dziia ponovno sesastao sasvojom obitelii nakon stu je tri ipo godine proveo IIzatvoru pod optuzbam a za subverzi vne a k ri vnosti, saopcila je n egova s upruga, Hu je 2008. godiae op!lJZen da je radioproriv dr:Zave, jet je hi tizirao

zastiru liudskih prava u Kuii.aneke niegoveprisralice s rna trale su ga po ten" cijalnimdobimikom Nobelovenagradeza rnirprije nego j e lani oti ill a u ruke
drugcg kineskog disidenta

i iskocio

- Siedio sam u vozu i sljedece cega se s j ecarn je kao da nas je nesto pogo di 10. Vi d io

vidio sam tijela kako lete na drugoj SIra n i voza - rekao jeputnik Dzas-

Liia Sfiaoboa.

tin Rajna z:a CNN.

Terorizam u Pakistanu

naOOd naDOliCuSRU staniCU
Terorislicki napadi u Pakis tan u ne pres taj u, Kako j avljaju agencije, u bombaskam napadu na policijsku slarncu na sjeveroz:apadu Pakistan3 ubi jeno je I 0 policajaca. Paki stanski [alibani po rvrdili s u prvi pm da su za ovaj napad, koj i SlJ izvele dvi" je osobe, angazirali.i Zenu sa· moubicu. :lena je, za j edno s i jed!lim napadaeem, naJvJerovat.nije supugom, bacila bombe i olvorila vatru iz auromarskog oruzja n3 policijsku stanicu u gradu Den Isrna il Khan u, a nap adaN su se zarim digl i uzrak, javio je

AP.

0,

Glasnogovornik pakisra n sk ih !ali ba na A hsan ulah Ah san izjavi 0 jed a $ u napad izveli ienai njen SUpIlJg.

ISIOLO - U obracunima za nadzor nad pa~n j aci ma i izvorimavodenasusom pogodenom sieveru Kenije ubijeuo je najmanje deset osob a, saopcila je policija" Policija i lokalni edniei rekli su d. SIl sukobi iz" bi l.i na granici izmed Il okruga. ISlolo i Samburu., podrucj IIgd j e so. suile ces re i koje je proo1ih godin" vee bilo pogodeoo krvavimsukob ima za nadzor n ad zemljiiltem ivodom.

ObraCuni u HenUi

26 _"".""',iP>'j,.lI.Dnevniavaz:.....

oglasi

iPrenosnl hladnjak

14.

50

glasi
'B06ne I! Hen::egovlna FederaclJaBosno I Herc9govlno tu-panlj8 ZapadnohercegOY8¢ka Sredn)8, ,trukovna Ik.oI.8 .• pravom,jav,n,l)stl C,ENTAR, ZA OBRAZOVANjE~[rClkIBrIJag
1lIO......

Dnevniavaz

_"-_

.. ",,,_27

_1X0I.A., __
<I

"'_

Snt'dnjo ~I ru~G~ng 1"'010 , provom CENTAR ZA OBRAZOVANJE

iO""o~!I

CENTA'R ZA OB.RAZOVANJE
~

TvmoIjan! &ri:1153 ~IIIVJ!}o; ZalOOi.l gPlldnj lTIiIwIsMJ rNllrod",,,,.gYIIRI tzI.r.,~ 1ltOI, B.'04. 8IIl8 I,14X)8).flMka 13 PI"r"*' lfednjcllkglSlcom ~jugdJB&Iil'o ~ ... no"lneizH". brtJf 5{Il1), 6ar:!Ic.35 StDlUgS!.ooJU5lnlil<0M10 IIwlG 8'PfllVIIJTlill~ 'CenIa! Zil.obfu~· SroIo:I Bnieogl OtIluke ~ gdbom. Stednla stJUl<_ D:llIiIs pravom Iamosti "CImw zadbrazlMlll/e' Sirokl BI1jeg.gb 18" IIU III

e.

0,

BihcldUh btunIIooo bb, 77101 8i~ IC'I 0]7313 '2211.319 081,319 082

.~
.~
"'""'" 'I.olil:l-..ll ~ G,odllita

Trn.ko ce.la 181, 68220 ~iroki Brij"!1 1,,1 03910) 384, 039703752, 039 100 227, OJ9 700 228 'Pod'I'I.I.!nl

~enlri

1Q.......kG lib, 79101 P,ljftIOr IIII' 0~211S 55':1

OGLAS
z;a, uplskendldata I, Co~odl.n}l
.1rUt:M

u programesrednlolkoh'kog
v.

obruoVilnJaodr:aslih

&.w>duIiC.roID 80, 78000 kn[o Lulw • 051:Wl 020; JDJ sao
bb, laklong 2., 7fi250 W!a!II "'" O~I ~ 125,!i3!>2l6;sa~ W

luko


'aonomhM KomtreijaJlSI:

.,,_1

~Iniko"," pI'OIInIl'JIRlijKI!n]. P9dn]1 PIOtl1lml ,pn:kvaJl kIIc1_;' U ulllm.1\ .&1

O.-~obIl!!"~nl"u '.110),,, •. RuIa:MI~ lI'IIijkom

u:

podn..t:Ju n<la: puIm.I .. , 1Ir:ad.- ...[n.:1dh

• • • •

S.k1JO~ Gm!5Cl<J,~ TOI:nW~, ~lIW Upravnl, f1Iferent

~ RuIo;ov$IaIJIltI.s.om

Rukovnllllj '1\r~ Ru.tovallifi ~

Ut, TrgS~Il""""'IO,la..OOG""'1lu:!
u,I:05181676011;BI6765

-~~~

s-t
S~
~

RlADwtet akej;l8rom,
RukQvD~~

br 28. 74011~ I!.od 053 612 I DS,Ii I:;!' 60S

s-.

EkciIoiW Il!hnII3
Kle!ianLI(I IItIWtar Sumat. Il1hnltw ,~'lIIhrIIt:ar ~Ib;' lehnleil< KD_t:.eklIo"n~ r... 1WtI!I ~I'-I

Rukow~·.mmpo1'D!l) fM:ooro bulc:lal:QfOI1I R.l.ikcM!

0r.!J[oo

toIi

-

·

TeMItar PT ~,
~mbe'u

LelmJ&r Ota 00hn103' lJ:IkiI TeIvlIfa.r ZII' rab.n:IIstvo Tah!lltar ZII,IIklklrvnllw

-

Ad""""'InItivr1ll11lni!oleo Gtal'itld IJal'lnIt;ar donlldia
Gtofiekl teMiol:If I'J'Ipt'eIM ~nll&hnl¢&r-op¢l TehnlCar ~ prOl'l!<8l8 HotDlIj!lrs).o.lur1&IJtkJ~ T~ ZiI kllftl;;omun ~je TotnC:ar Z .. oIo~1w TotroiC.aru' ollkJ~lYO Tehnie:ar :til pnxtISnu IdriI<u G Di LmICI", ·WEB ckulJnef

---

-•

pIJom RlJkovBIaIj mo&omoIn lIl:!I.r8ma ~1a[I mc.nom d-~ I'I\OI.OInOm ko&!l!QQm RIlkova t6! po)IU'IlfIOIII CllWiOOm Rl.ItoviJ~ loron~ ofOVllkXlm RukovBteft Ylbnrdanlrn nablJaOem RilkCMI ~ hiClral6o!:nQm diizallalm, RlJI<crvi!LeIi u~m l1!grl:ol¢em R:utovi! teIj WqIom l!! 0Ik0p ro-.amen!l fI.ut;Ov!!~ I kimlMetlnim dlUlr_ ~t.II mo:Jtomgm ko&ll)Qom R:umvatl!lj ~.m poIIIga1ija beIoo.al afalla RJJk<MIIaIj lpou'\'" pCIsuda I kampr1rtWllnim pllnam RukQvn'*l kompr~l~lm.~

IM:oviJ

1-'1 moI.omom

\)IIIOod~

UllcQ III. br. I B, 76240 OnIijo fill OJ I 719 385,719 J.86,719 Modl'lto

367

S~

~rer.

bb. 74480 ModIlCQ !'t. 053 821 86G,B21B61

Ttilit

Knno;JonS ..... lib, 7"270 T~

of:053~1121o.4n

211;"11212

TudG UI, a"IiMlta lei 035 In.

15mo 1Ib,75000T.alo 118,278 119

m'~.....oa

Brtko .8aoojak>lko ~, 16100 Brllo!> I~' 049 231 180;231 181;231 182

8Jlelll .... G<MU .. Prindpoo 69, 76300 B[",,~...,
r : OS5 'l:OS 7Tl,'l06

VlProg
,g

....mI.lAIt-o unlmlnJI;

UH~."' J .. poll ...

("If(1) IWINU'IJ

m

• Otn.!!_ IllhnlOOt·n'Sl<eogrl!odnJe OiooeoMSl<ll hnlOOr·VhokogrndnJe
~nalnl Gmdll~ ~r u WOjIl'$Ml IBhn~ZiI untdu p!>dlVfjll

F'nz.IIf~l£l Kul'Iar-Sp.-.djaliSl

~
Ito

~

el'!J_r·~1

..~.~

t*Pf.

""'rica

bb, 72230 !epe" 001: 32 1!.80 339,881 070 0 58, 72000

ZO!!AIca ~rllaM:I JaJa.

Kor'IObIIo!."poeijah$l

let 032 <W4 .22

z.~

Il o.pDlpb!J~]A, 'Ill

n>d.. LnrormIiC

.P~1a1l11
E1olWorJioeal'~L

,lnIe.,. ZIGIu
T...,.,r
FftUlr

Tl'OfI'OdlInp

~lrUo-".nlprogr:l!ml D_ "!Jllanl_ 'PI'IIM I,PfQQ",mlprt'lMollflkto;Jj4-

_

u unlm.."l.·

litodnl_

PGnoIMUIIIW~
VodOInlll l!lltII'-~!ll8l E1~ltII'.s.ped _IIU Au~~JiIl1 E\ol\Iron!;ta or-<&poo llaol InaWla gl'ljanja I IINIIlZBI¥-5p8CIj1lw

KtV1J1c4 ICoT"~"" bb" 70 I0 I .loP> loiI' 0306)9 <100 ""a*o.
104: 030 260 385;260 186
'LI.n., vtbo:& ~ bb, 702300"""",

MMar
twh8r

KIe&ar S!daoPlIkiM

MorI ... laIeokomun~
1.11;11'11., lIIIekomunl~

opnom"spo!ql-t
1TIf8~peM;jl!!h.1

t.. _

1.,1,,,, .... bb, 8010 I Lto._ C'I: 034 20& 101,208 102;208 IOJ

8r:.,,,,., SIa$1ittr
~r

E1eklfOtn ~r uslJOj_ I opremu-speej~!'51 EI k~MnlC:lr P u.......to u ~nllVu-..,.:I~ EklklromDnlllr elet:ll'1aIIh IT'ft1a I PIIIIroI.IInla~
~Uala~fI~t

I'IDVlT"" ....lk 'Kmljo TwtIto bb, 72290 N"", T...... I~ .C>I' 030 790 "59,792 094

.~

Prod8VaC EIIIk.1ronltM

El4'rkl/oonol;t,.,. p ol"~~ InIlalaclJ .. 19KEIe~r u IIlekUOen~.poWOj nja-lpec. Rukovalelill!'llt!9lll51<im poSb'CIfenJIna, 1uI!kJwkIm
posudil"'l!' Vozaf motamog vtmIa u III(ItI\Ij 11.1 .robo\Il po,rtnik.!l
!~

in""", Oorno.ok><log ,'" 030 870 .58,870
Sorco!e'to

'KIseII<ik

"*'

3, 71250

KUlla"

463

~

,I

Vocklin:I;~I!II"

rnecrunaroonom

pod rllIkom

Z-.o

,1lII5Il:MIOm

od BoIno! 4, 71000Soro)eYO eoI Oll 208 154,288 912

~nIC<ior
KlIrt!n'Qr~ K~Jlyfn!lllZoIalll'

\lq.ode Rodamim

bl~noSo",,~

Put

b< 48,

~(IM\'IIM telj u) IneQlllal_ r g;1(I!n)!! I ~ VwBC I1"IOIOlnOO vo;o!II, (I;lv,d rhvnIIspo11
IV. ,Prog11lml ..tru¢nog Q:l.poiIobfj_n Ii ...."' ... u nutlrnj Ih ,po.k7". II r.at Ie, II klro-t.-hnl kt., .l!'OiIIFStvI. tlr,g}a ....b t~' Iuo, I, mlll'ulnl'b!, p :un ....... j... "

71123lolatno~ 'd' 057317 102,317 103 ~kObkOgobruov&njaOdfl! kcojlllimD n;Mten1h 15ggdi .... ~, I~I 6VladWY8nje obnIZovnog ptOQf8l'1\11, Ulder'IU
osob;)

u~

mole"" uplt:all;

M!'

~

Cl;lI:IodBr C8SIa
• • rIIIII'lnlh dIK1vala O!gcInlDlDr rattb n.a nIdu O<genlz.a1Ot zat ., od IXIftrB MQn1 r·MlM&-Gf 1~lh boi'-4l'l! ProdilV.t ~ ~ pIna. (UN!» Prodaval:

1l1.nob>gg O5pD&OCJIjll\lilllfo1 OdIlosno, UHnju 5wenu ep<emu la pregrlImfr .1lf1Kngg U5."""W;lnj!l

iklIIu . .It progl"llm6 HI~nlfl.I'fl<I'",,~

~m.an.J&

u-oiOL iii
CMIlV\ItIU

1 ,.,1 ... S\'WtOg ~. btl. ]S.oIOO Z_... .. 056 215 670.21S 671 ·Fol'o
I'Cn:tIJo hl1G I bb, 73JOO 0S8 210073,210074 Trtblfl;t ~

pnlthodno
fl(e"

Il,JlfflfAIIlpIOfjrfIf!"OII illMianu nok1I ikacIte I I)rogreme

F<*I

""ed___ PfiJ- u upi1i doS'!:l!'<W~' S~n •• In!kOvNI.kol.,.pravom
ZA Oe~OVANJE CEHTAR

poeWl~. .... nosU

poiI!Or'I\

tel 059 220 220,220 m

28.8910IT~

• •

MOm''''~':~'CiOI\'''''lnoggrt1l'1J!1' MoMj)r~r.~, Io.lima. utea· je - f~ El&ldrIfBI zs lZ.. radllj.., odd:a-vanla .1t!pifno IInjllptlvn!menlh lI~h 1nsUIIa~"' rad~lttu l&po uYItf loB obirIi[lanJa pregleda IlSpllMvIjiII mtara lB 1:800 ai, mrmma 1 "laIa~ R~ IJlIl~ kc;m;.Jnatntrnvh;,"~ Ft ...~~ ll~gOVl'l~ ~IiIQ)o

TIm,ka,cttl.117,IeUO$lrvld8r1J'u
I~-PRIJ'AVAZA,UPJS'
_ CIM\1_

lConllo: TI'IJ doriamo!ou bb, 8B.aD "-10: 1.,:1,036 n.t 990.73" 991;734 992

Mo~_

r-obf8ZI1V""fiI com

In'ro@eenlar«o!1llCW!!IIJG-.Q!WII

1.,:1- 036 J II GJl.311

B.Co:. ,poliit

bb, 88000 MoItor
(l(W

Ant... SlOree.to!a bb, 88JOO .. : 036 1>07 '225.801 72'P

taplIN·

toplpna

www.centor-obrozoyonio.com

'PROD'AJASTANOVA

LoII.cUe: Vogol6a -RolulJe ·Trosobnl atanovl 76m2 ·odmab U881jl'l.1 .ovo.Dbnl 58,5m2, J.dnolposobnl 44m2, Jednosobnl. 40m2 -MoQuCnost kredltlran.la putem IlVih banalla

'BatICl.Stup
Plata"l.

ProdaJllposlovnlhp~o.t.OI'D I Bambi na ROBuljo• Vogolta, Buta potok,.Pot.lltl, n.. mteBEZKAMATAI

kiosk

Onevni am, PQnedjeljak. 27, junV]ipanj 2011.

29

Nova pravila Scotland Yarda

POliCicima zabranJeno hapSili one HOle 1m PSUIU
Policaicirna 1,1 Londonu zabranjeno je haps iti osobe koje im upucuju psovke, koliko god one bile uvredljive, navcdise u novorn nalogu Scotland Yarda koji je izazvao veliko protivljen je pripadnika organa reda, Ka da se suoce s 0 vakvirn slucaiem, policaici, jednostavno, ne trebaju nista poduzirnati, pise britanski list "Daily Mail", koji je imao uvid u sadrzaj novog pravila. Nalog je izdat iako se, pro ema posrojecem zakonu, oni koji psuiu policaica kazniavaju novcano, dok se visestrukim priiesrupnicima odreduje zatvorska kazna, "Dozvola za psovanje" izazvala ie zeslOku reakciju policajaca koj I katu da to ukazuje na pad postovania policiie i dace im od sada biti reze izaci nakraj s problernima,

VIRTUELNI SVIJE.T Akcija SAD i Britanije protiv kompjuterskog genija

haDse. 19-9 is jaB Bur Ie haBi a CIARajan KliTi napadao je stranice Senata u SAD, ali; i "Nintendo" i "Sony"
11S ku pol ici] u. Kliri je pripadao hakerskoj grupi "LulzS~«, a surnniici ga

(AFP)

U zajednickoj akciji arnerickog FBI-ja i britanskog Scotland Yarda uhapsen je 19-9odisnji tineidzer Raian Kliri (Ryan Cleary) u Vikfo· rdu 1,1 Eseksu po d op ruzborn da je isplanirao hakerske napade na ClA·u i brita-

se za nil napada na intemetske stranice vaznih insriruciia poput arnerickog Senata, CIA-e j britanske Agencije za organizirani kriminal. Vlasti SAD i Velike Britanije tvrde kako je moguce da je bri tanski tinei dier cdgovo-

ran za nedavne hakerske napade na "Nintendo" i "Sony". Hakerska grupa ,,LulzSec" odvojila se od grupe "Anony· mous", inace povezane s Wi· k ileaksorn, a srnatra se da su njihove pocerne mete bile americke medijske knee poput PBS-a i FOX-a kao i firrne za prcgramiranje racunarskih igrica

Nakon hapsenja Klirija "LulzSec" je objavila da obustavlja svoje internetske napade, uznemiravali sm 0 velike kompanije, vlade, sranovnistvo i sve ostale samo zaro sto smo to mogli, Vriieme je da se pozdravim 0 i malo dis ranciramo - kale se u poruci,

nmruiniji pas dobiO 1.000 dO lara
U rniesru liforniji cdrzano
krnicenje za najruznijeg

- U posljednjih

50 godina

u Kaje lao
psa

na sviieru, U reskoj konkurenciji pobijedio j e J oda (Yoda), 14-godi§nji rnjesanac kin eskog k ukmas tog ps a i civave. Najruzniji pas nagraden je s 1.000 dolara,

Ap Izraela

Bracni par iz osuden - je na uvjetnu zatvorsku i noveanu kaznu nakcn seo je priznao da je iz muzeia zloglasnog nacis ti1:kog logora Ausvica ukrao vise predmeta koji su
oduzeti od 10-

iz .AUSUiCa

predmete

Hrali

Poliska

Asteroid ueliH HaoHuca danasprolazi pored Zeml]e
Novootkriveni asteroid
2011 MD proletjet ce danas

Arnerickl naucnlci otkril.i2011 MD

nekada

Blinda za instant zuiiezdU
Novi automobil bit ce cak otporan na bombe
. NEWS - Kerol i Majk! su preuzeli niz mjera slusajuCi saviete koje inn ie uputio [edan od najvjernijih tjelohranitelja princa Vilijama (William). AUlD koji namjeravaju kupi" Li Pipi im3t ce najnovije si· gurnosne uredaje, uk! j u· cujuci i karoseriju Olparnu na bornbe - izjavio je izvor blizak Mid.llonovi.ma. """'~........... ....~ Roditelji Pipe Midhon (Pippa Middlewn) Majk! (Michael) i Kerol (Carol) veoma SU zabrinuri lOa sigu" most svoje keerke koja je po· stllia inslal)[ zv;jezda te ioj narnjeravaju kupiti blindirani 3u.tomobil. Pipini roditelji sprernni su izdvoiiti cak 95.000 fund kako bi svoju kcerku zastitiIi od sve nasrtljiviiih [anova. U meduvremenu, mediji nasrllvljaj u spekuLirati s kim je lijepa Npa u vezi, a prine Hari (Harry), za kojeg se smarralo da je njen potenc.ijalni novi decko, dema· ntirao je tu mogucnost.

gorasa. Par je zadrzan na krakovskom aerodromu na putu za Izrael, a u njihovom prtljagu, u plasticaoj vrecici, prouadeni su stari predmeti, medu kojima i nozevi, makaze i kasike .
Za sada nije obja-

pored Zemlie na razdaljini od 13.000 kilornetara .. Asteroid koji je orkriven pro ije tri dana velik je kao veta kuca .. Prociienieno ie da ie sirok izmedu 10 i 30 metara i dvostruko [e veci od vecine asteroida koj isu do sada primijeceni 1,1 blizini nase planere, Njega j e otkrio automa tizirani releskop kojiu okviru naucnog programa LINEAR detektira svernirske obiekte u blizini Zemlje. Program LINEAR vode naucnici s Tehnoloskog instituta u Ma· sacusetsu (MIT), a finansiraju ga americka avijacija i

AsterQid ne(;e lIti II naSli atmosferll NASA. Asteroid 2011 MD tokom prolaska nece uc; u !laS u atmosferu pa se ne smaIl1I opasnirn po Zemlju, Sranovnici iuzne hemisfere moci ce pornocu releskopa posmatrati asteroid. .

vljeno traianie kame ni historijskih predmela iz muzeja u Poljskoj pri j eti kazna do 10 godina zatvora.
surna koj u ruristi rreba~ ju platiti, ali za kradu

oglasi
6oc><Io .. X-._... It,P'UO:O OIotCTP"K1f SOCii!;" xEPqeI"Q$IIIH'E O"'.AIIiI "-P"'MO ~,Me;"p'"'IlT:i
OAj ........... '
Y' Opta~_'~~I:1 ~

Or.fIII1 fII'UJ..Ii~'~fIII''''~'''''''''DJ·,~''_'''''

'.1

..
..

~~~''''''''''1111
:k_.
~.......,.. ~~"'~~

...............

I..

~...,"""..,..,IIJiII"...,..._
l1li ......... -I'. Q;t'.... ~ ,1,1 ........

t~

'iII ..

~

'C""tpy~!H'.

......... ~~.~

I.......... .........

IiIII

»..... DN UI4"'.
;f,)D~I'_ II-

"""

_, .
......
II.I~

.......

... ~~
,~_,.

~~~~~I

.._...

.,,'

-

-~

1WIWf1ii

.. ~'~""""""'ilB~~ ___ . =j"'J""~,=,,~W:=~~~
I~ ~~ ...... _~

~~u~~~~~~__"_.r.,"""'~

..,...,., ~""~~.~,..
~~..."..,

.~.......... ~.~~~~ ..........,,.~~
INII';ftII-A~ ..... ,..,.,illiil'

,IIii~

~..-m..IIoI~t~~

..

~.-.

I~~~."..-

_

......"..-1'IIt'rfII

.........

~

'II~"'1iIIII

.........

'V1!MIo

~~""&riIJIIIII"'b---'.I'!
~u ~~"'~~,",.~~

-'

'........
...

__

,u __

~

...

~'_""

JAVNI ,KONKURS
nil

p.t:I...,.

t),

qdinl

0<11""

'UI

Uo<1_u.·.._O!ACW'~,,-..1'OM.O¥I
~.m:~ji!lI~ ~lfIiIIi~,~~
~~-,~",

&,z.r ... ~~

...

¥

1~~1!I!iIIA.

,_,-iPJ .............
~4~
p" ...

-- ._
-~~I

.. ~ ....

~,U,1Ii

... ~"~~.

~,.rhgiI vt~ ~~

......"..
...... ...,....

.. _..IIICII..
.......

..,~!Ii!!IQ.~
.....~j

...
..

J,...,.~
crt~ ~~~ ..... ~ .. _~
.. I ... ..,~~

_

""IICID

...,....._ pw:.~-.....,~
~
,1 .~ jliiil'~ftIIol~""""'"

1J,~ll!iiIiiorOy!

YQ:.JOI'Iit~~~'IIIIIin,.Qii·~liJiI ~-.piII!Il!I,.."
...............

..

.. ......._..~
_-,.

«0-6~ .fGI'

.nn[l~
I~r~!~~

1,1

~n~~

~~.g .... ~ .,.~
jIi'MitqI,...,..

aao'_..... ....... ~
~~I'I'JU..IU .....

..~I~

....

~

11'.210

10 III.i.II

-~'IoiLkhtI

"':~I~-~ l CMt4BIP'U~~i1
II. __ I,~~i.!"""..t

':r..u""~",, .. ",r.II"II"

It ."........,._
~

~_D'ldll~""""

:¥,
VU ••

... tl-...._.-J
'ut'.... ,K",

,.~~, --""'....._~,~....,...t~,I!!rvt.IJ,pU:bii~ ;a.'VII.1'~"""'-:aCJfI[ .. ~~.ml~"" _~

iII.fa.j:

1:n.... ililiQ.

....... N,_..,
IV

...... ~~
-'IWn!DIJiI

........

~

...................... ,......,..._,..,_~~Itfi
........... I..., .. U

~

~

vr..'~o.rw

... "tl

D*~"_"""'~""""'~.IIifW'W!"IW'~I~~ IP.~.~

:r~,~

•",. o.---.rw.inc:IiU
...... ~~I~pIII~

-I ..........

.............

, ...

,pn-!MII\_~ If

o...~;Ir""""".~"""",,~illl'''
~__"""_~~""'Ii'I!I~~,YII!!!:iII"'~"'"
.~ ,.

o.t~~

.....".

'I~

~~fiII~C!OUII~-'~'"-b ~~"'I P"dil~~I~"""""'"",~

.. .....:JQII
.....

.iIMII,~ .....

Y. 'MII"~liIIlllnl
......

... .... U '''''.IIII.,. • ..-;,:.
...-l:W

lI.ull",l.

Yl,.iIiII

.......

VQ..~

t."".l~·~~~
iII~ ~ ~~ ... ..ral"lldll~~ ....... t

••

u~ •• ~~

~~

- _ _--~"'~~I""""PI"~ii~ ........ 1iJiIIIiI' ~RI~~ DiCllJl'llliJlIIo•
.... ..., J'&I"WIIII~j~tiIII~ .. ~~I~ ,~

"ll_~.~~~.~"""'''''''''

,......"....1

__

~
R~

...

,._.1b:nII
'iii", '• .f~

'IUJaY4~

II1II....

.If'll'fililll''.

'1IJIdII'I1

.~ ~'~ ~Pa;pe:.pcaktWo

... ltTJt.U.t.. , (...., .. ~II!!tviJJ.~l-'YI1I"

uUiVill'.aI~.~""'_ I ,3
~"III!-:1oI'~

...._~""',~
........

I

.ilntI~..~ ...
.ill,•
.... ~_ ......... ,.~~~~ .....

• 00010...If_O<.Nv,_,_,,- ..~,.~""..,..."
,. _I,

"'6 ed'OPMPCl""
t ...
~,~",~

~t~'~;jIl.ntI~

-. -_.,
~
• '...... ..... ~~~II'fiIiiiIiIh,I:~~~

...t • ........,.,....,.

........

,

~1III1J!!r;Ir;I!~

!!O

Pol

,t

I 1:1"" 1IOI,.Yit

ypyc'" Y
~I~

U' ........

..,"-I ........

~1'IIiI~

1ICI!IoIIi

"~''''''

~;~~::IIIiI'~~

V,~_1Ow'l

111M en:QPI!ZDJ!NOYJIfIlCftU ",H;K.~:I"
&1!!1
~~~,~

- -""--~"I;JTJIi;;aI:Ra ~..".,~II'~

V*4"!I~~~~

-_ ....
.... J

...

._,. ---.
...

~,.iI!lIr:!I'

..........

~

.....

~.._...~~

.....

II,.~

"UlII"c"", ...

,,__
'~~:I:In.(

II ..........

""._ J..,~
• ~~,
, ~~
...... ~,..,pg~

.I.,..ull"'l).,.....,..
l ~~

-.....IIII11r1.D.::iI

ItD,UK.

........

);V*;;IIt

I~.
... .............

"""'~..,;j,~

y~

...'---,_" --......- ---.... -,.~

~,,"bIJllPF5FIIlIiII.a ....nu.1pDIIIiI

1III.w:tI"~~I""'~ .......
~..-,.

. "'--I~~~

1~""""'~UD.IWt:"j~

~"''''''~~~'--~................. ._. ........... .. ~.,.a ...._._ ~~iII"""""~"'" ~.~
....... ....... ~

.......

~CII~

__

t~"""'"

~~.r

.111~'"

l1li

~ ""9O-1~

..".l1li ..... ~,..~~

111

""""'~"

...........

'~'~~"""1Ii ...

III

.~~""""

.,~~~~

• ..

Ow

.......I--......~~~ .. n"-~"" +_.~~~~I"'~"""'."""""'l'~
r*,~IiIiIR""

· ...,___,
_......._

... ~~,iI""I't"Al.'I*~ ~ ..... ~~~~,IGft'

-..-1IIII~~"""'''~II-IirwaMk:r'''''III~'''U
~II -

............. ,.~IM"Y~
: ""~. ""'"" "~411"n1.11i

~I~w"_~
.......... ~

~t~1
......

1I"IiIIIIII~~<'I!IIII
...... I

;~v..
...... ~~~~~

1~,:tO.I&WlI

",'~'I~'t

I~"" ...........,..
.....

,.

~

~1~iI!ir.h!lI ... ~1""""

... ~

~~"""" ...... 1~""".iM'~"""""b~NIIIIOr.iIIl"""~I"""~ "'1U~::I"J~~"""'~~IIIIIIp"""""w~"'u~~~ ~.~~~I ......... 1ii&",~""'iIfIIII,..aa.H1..m. ~II!""""-li".... ........ ""_""'_l~. ~"''''''''''' ~III''''''''''''~~~''_'lIfat '1_,,: ........
~ .....

~""",_",~I5;M~."

__~",,

1IItI.~I""'~""
......

r,p(.It__._

1~1IIi

......... I.....
.....

~"",.j_.
~

~~~ .. "tIItW'III~.iII ............ 'IIIIGfr ... IL ~ ~1.~~I:Iafit~:a~~, • .... ~ .... ,,/jrM ... ~ ,,~,i)VIiiIL ~

"~~"""'''''tlJlG'\lilflll'l
~
~~~"'WI&~4'11 ~icd'::""'~b&ZIIl~U ~~~

_

......~~L~..... ~~... ",.,.....
~.,~ .. _~ ~. ~ ... &.J.lO',.1 ~_ HN'OII ...... IIldmrD~9'I"IiI:,bI~~_~~iIII~4~~
......... _ ........ IN',..._..

.........,....~:~ ...... . ,

"~.e
' .'

~

~TR

.....

JtIIolIiIN 411~

~

".--..c.r-

44Ii--

........

...,.,.....

i.~- riJIIIIII

...

'iII~1II:la

~""""'''4!!I'''''_'IiIi''''_'ii'"oi~.
....... MIIIO,U~~

I

-

I

;~~~,,,,fttiII~

.....

~I
~

........

-ag~IIII---~

~_

~~..a:.
"""

...

..

...,.'II"'IIIWI'I'II"~~
........ ~
~b,~~J:Mi.... _"......P ~ .......

- ....-p-_....__ ..._
~LQf~~IfrIIIIii~i~ 1~~

....._...,

"1111~ _._

__ ""'" • ..--ag
...

"_""~1111111""'_~ ~,. I ~, ...",_
1.1

"""~~b~

rv

~.tJI~"''''''''' """*~;,t..,.
~.IIIIOrP
~F.IId.ii I~~~I~P~ ~.-.m,IJI • •

.._IP'WUI
.. ~
IrIJ':Ii

......

1

~,,~II~_ ~ .~~..-.b~~I~D"~"

.... I~i'l'Jlllfll

.... ...

,",I!~ ul,IIud .... ~

-_ .._
.' J __,.... __
iii",,"!"

..

-=---IWi .......

,or.lnoll'lt'
I.I

IL .... 1lbr

~........,

...

.. IC.."...,ioP"W,.,.J

v...

~

1I1
.. UI

~
__

:III~

..,...a.~
~

..

I•

.-...a.,."....-o.

""'fiN"

~.,..

D

IIi.:*'Jff

g,'....e-,: •• ~_

""~.

:Pc*J'aInI

••

:..~

a;::; ....~

kultura

Onevni avaz, pon Bdjelj ak, 27, juni/lipanj 2011 ,

31
Cetuorica bb. grallCara
... U Bihacu u Gradskoj galeriji otvorena je likovna izlozba cetvorice bh. gr;1ficara Halila Tikvese, Ahmeta Hosie a Kamare, Avde Zige i Adrnira M uikica. Orvaraniu zajednicke postavke cetvo.rice vrhunskih bh. i svjetskih graficara prisustvovao je veliki brei liubitelja umietncsri. Gen eraci j sk i daleki, tematski raznovrsni, umjemicki originalni, oni bihackom iz l o f b o m svjedoce istovremeno i 0 povijesti bh. grafike. M.D.

IZloiba natallie Glmese
... U galeriji ruzlanskog BKC-a otvorena [e izlozba slika akadernske slikarice i magistrice sakralne umiemost; Natalije Cimese, Predstavila se sa 32 djela koja su nastajala proteklib nekoliko mieseci u Tuzli, - Na radovima prevladavaju akrovi, portreti i balerr---------__,=---~", I sama ine, sam ieljela ' postati balerina ali sam, ipak. odabrala slikarstvo - kazala je Cirnesa, koja je publici predsravila i nekoliko svojih autoporrretaA. M14.

oorazdansHa IIHOUnaHOlonlJa

,

... U sarajevskoi galeriji "Preporod" orvorena je izlozba umjernika iz Maroka, Tunisa, Irana, Albanije, Pinske, Norveske i BiH koji su bili ucesn..ici gorazdanske Iikovne kolonije, Izlozeno je 40 djela raz!icitih slikarskih tehnika, a umietnici rnedu koiima su nasi Edin Numankadic i Mirsada BaIji': na svoja platna prenijeli su Ijepote log kraja i rijeke Drine. Nakon Sarajeva izlozba se seli u Pociteli. M. Cu.

JAMdD~

25

U bh. gradu Bugojnu

olazi OS arouBa Bier s lilmom "U bolJem sU-Jetu"
Dobitnik oresnzne nagrade u kategoriji najboljeg stranog filma u protekloj godini
anog filma u protekloj godini. Bier se, inace, proslavila rornanricnom komedijom "Jedan i iedirii" iz 1999. godine, a afirrnaciju na internacionalnom planu stiece od 2004, godine rrilog ijorn filmova "Braca" (2004), "Nakon viencania" (2006) i "U boljem svijetu" (2010). Rezirala ie, izmedu ostalih, i filmove "Family Maners" (i994),,,LikeitNeverWasBefore" (1995) te "Things We Lost in me Fire", u koiem naslovne uloge tumace Heli BeBier: Nagrade i priznanja sirom svijela ri (Halle Berry), Benisio del an Dzezen essen) i Kristin Toro (Benicio) i Alison LoSembrg-Miler (Christiane hman. Schaumburg-Mueller). Osirn Oskara za film "U Prestiina priznanja boljem svijeru", Bier je za Bier trenutno snima film svoja ostvarenia nagradena ,,All You Need is Love", u kobrojnirn prestiznim priznajem naslovne uloge rumace njima na festivalima sirom Pirs Brosnan (pierce), Sebasti- svijeta. M. CUSTOVTt Na ovogodisnji 17, presrizni Sarajevo Film Festival, koji Ce biti odrzan od 22. do 30. jula stile dan ska redi lei j ka, oskarov ka, Sl-godisn ja S LJZ3I1 Bier (Sussane), saznaie "Dnev-ni avaz",

"Avaz" saznaje

Na ovoqodlsnlern Sarajevo Film Festivalu

oluoren 39. lealarsHi
lestiual "Fedra 20n
u
U Bugcjnu je preksinoc otvoren 39. teatarski festival BiH "Fedta 2011", koji ce u narednih osam dana ponuditi sedam predstava u rakmicarskorn te jednu u prograrnu .Fedra plus". Predstavir Ce se teatri iz Trebinja, Tuzle, Isrocnog Sarsjeva, Visokog, Kaknja i Bugojna a otvoreniu direktor Festivala Vahid Durakovic izrazio je Zaljenje S[O je ove godiDe podrska, izuzev Opcine Bugoino, od resornog kanionalnog ministarsrva izostala, - Mi smo u ovih sest poslijeratnih gcdina uspjeli vrariti stari sial Festivalu koji je imao ranije i mislim da radirno [ednu veoma dobru srvar za nail grad i n.asu cltZavu. Uviereni srno da su svi oni rninistri i politieari uopce koji ne prepoznaju Festival kao drzavni proiekt, koji reinregrira bosansko kulturno drusrvo i koji ima drZavotvomi karakter.mrziteIji BiH - kazao je Durakovic, Na pozorisnim daskama KSC-" Bugoino uprilicena je i prva predstava Festivala, Nasrupili su domacini, glurnci "Fedre" s predstavom "Brzina tame" srbijanskog aurora Sroiana Stiva Tesica, a u adaptaciji i reiiji Senade Milanovic, Radi se 0 psiholoskoj porcdicnoj drami s dubokom antiratnom porukom, u kojoj uloge turnace Amel Ugarak, Ermina Music, Amina Ornerovic, Suad Velagic i Senad Milanovic, U okviru program a "Fe· dra plus" u Gradskoi galerij i KSC-a 0 tvorena je i idoz b a a kad emskog ki para F ikreta Lib ovca,

Trilogija filmova
Festivalskoj publici redirelika ee, prema nasim saznanjirna, u okviru program a "Panorama" predsraviti svoj Oskarom nagradeni film , U boliem sviietu" (Haevnen), koji je dobimik presume nagrade u kategoriii najboljeg SIr-

Americlli art-bouse ullus
Suzan Bier rodena je 1960. u Kopenhagenu. U sviiet filma usIa je na vrhuncu mode danske Dogme, no njen filmski put bio je drugaciji od druzbe Von Trierovih sljedbenika. Rijec je 0 redi reljki koj a je vee hila nominirana za Oskara i d vapu r za nagradu EFA. OM S\'Ojom poetikorn i tematskim inreresima, definiti vno, vise odgovara americkom nego evropskom art-house ukusu,

a

A.MANDiIC

Tanoulc Snlma u UISOHOm
Ek ipa naseg oskarovca Danisa Tanovica boravila je juter u Visokom, gradu koji je i7..abran za jednll od 10kacija za snimanje krad<.ogfiIma eija je prica bazirana na istinitom dogadaju. Radnja )Jrati sina koji dolazi iz Svedske u potragu za roditeIjima koji su ubijeni na podtucju Dervente u toku agresije na BiH. Jucer je ekipa od 40-tak

Film a istinitoj prici

ljudi, predvoaena glumcima Erminom Bravom i Ami10m Terzimehic, snimala prvi dio dana u prostorijama "Gradskih grobalja", gdje se obavljaju pripreme za ukop posrnrmih ostalaka Srebrenieana na godisnjicu genocida 11. jula ..Tokom snimanja visol:ka policija je periodicno obusIavljaia i saobraeaj na regionalnom putu Visoko Kiseljak. N. 0_

U kinu »Meeting Poio [" u Sar· ajevu preksinoc je o<ir7.an" premijerna projekcija kratkog animiranog filma "Kiyarnet" Ivana Ramadana. - Z" mene je ovo jedan poseban prajekL TokaDl dvije godine, koUka sam radia na njemu, ulivao sam u svakorn [renutku. Nili jedan kadar iz filma nije \'idio !liko osim mcne sve dok nije bio finaliziran i prebaeen nR 3Smm traku, a lada biLo kakve izmjene vise nislI moguce - kazao je Ramadan.

Premijerno "Kiuamel'6 luana Ramadana

Kino "Meeting Point"

M.C".

32

_"-.,.11,0>]"'",

Onevni avaz

oglasi

Najjeftinija fiskalna kasa na trZistu
FISKALNA iKASA
Sa ugraaenim GPRS tenninalom

DP50

POV 17% NIJe ural:unat uc:ijene

49

K.ardN1a ~

b!;)

FISKALN,I UREDA.JI
1'J09JH
ilIUM

(zaradIlLedalli) 88000 MOsIat, ,8cI8NI1 .~ c:egoioW

DP '!lOG G»I'

T2«IF "EP$ON
U10KM

MP iIi5 LD -._ ... Kt.I

Cll"1l!I --._
diIl)lQI

MP«iLO

_.10.1

Tel "'W 38ll38oi9OO F . '+38'f.~

E-ma . nsc:@I1SC"!:sClI!tcom
WIIW.I'lI04'!acaI.com

PDSLCVNICE HlfzI l!9*a,br.40fi ,CO) ~ eo.. SrWInne' •• 1 751X1O fa
ea.llbddi.7UZlI~ AIbJ'1bt!I taD 12 Im·ZMa,

flC033I1f6.175

'it.: .D351247.7IO 211'711 Til..1D01,~

.165-," ;res.'PI

111.: 032 I ,2BNl2D: 312,421 ;'~

sveznadar

Dnevni avaz, ponedjellak, 27. iuni/lipani 2011.

33

Taeno Nelacno
Maser 1.lasara? je bio glavnl prelhodnik Historija ale 3lome kadanisla ine moze da k.· su gdje poceli prvl 1. TACNO

PI

LJETNE TEME Koza rnoze bjti. tarnna i bez suncania

do prep anUIOg lena

2Me.ifU_~iVOliniama - slsarlma d uze sloll?
ZI VI

nal0

Ako koza nije sasvim clsta i suha prl nanoseniu sredstva za samotamnjenje mogu se pojaviti fleke koie je posliie tesko otkloniti

Bez obzira III [Q koliko je proizvod za samotarnnjenie koze dobar, ukoliko n e vod ire raeu n a 0 nacinu prim jene necete ga uspieti naniieri ravnomjerno. Eve nekoliko korisnih savjeta koji ce yam pornoci da bez suncania postignete preplan uli ten • Hidrirajte kozu dva do tri puta dnevno.pogotovo nakonkupania. Nanesi te ~'1J seu hem u na Iaktove i kol j ena. • Ispro baj te kre m u pri j e nanosenia na manje primijetnorn dijelu tijela, Krema za samotarnnjeuie se Ide ispira, pa cere tako izbjeci evenrualne greske. • Suha cista koza. Ako koza nije sasvirn cisla i suha pri nanosenju sredsrva za samotamnjenie mogu se pojavi ti fleke koje je p osli j e tesko 0 tkl oni Ii. • Nanosenje heme. Bile da su u pitanju sprei, krema ili gel, treba ih br7.0i ravnomjerno nanijeti, Ako mazete nogu.nemojte prvo mazati do kolieria, pa cnda butinu -narnafite odrnah cijeIunogu, • Ne oblacite se bar dva sata. Za to vrijerne nalakirajte nokte i sredite kosuo Takoder, nemoite siediti na biieloi posteljini, ispcd sebe stavite tarnni p esk if. Hidrirajle kotu dva do Iri pilla dnevno

Maseri poiacavaiu slabe signale
Maser ie bio gl- ~--~-avni prethodnik 1asera. To ie naprava ko j a proizvod ii, poiacava elekrromagn ern 0 zracen j - , e u makro talas n - : om opsegu spek- i Ira. Prvi m3s~ ie .L... _ konstruirao Carls H. Tcuns 1951. godine, Njegovo irne preds ta v Ija skracenicu za Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Talasna duzina koiu proizvodi maser toliko je postojana i lake urnnoziva da se moze koristi ti za ko atrol u sa ta ko j i nece izgubiti 1) iti dobiti vise od jedne sekunde za uekoliko stouna godina, Maseri su koris leni za poj aea van ie slabih signals koje odasilju radari i komunikacioni sateliti i omogueili su rnjerenie slabih radio-talasa koje orpusta Venera, sto ie dale nagovjestaje 0 [emperaturi te planete.

2. NETACNO

Grenlandski kit zivi vise od 200 godina

U studiji koia je ukl j ucila 25 zena s karcinomom dojke (prosjecne dobi: 53,S; od kojih je osarn bilo na ramoks ifen u, devet ria inhibirori rna aromaze te 14 03 antidepresivirna), koie su u
jednoj sedmici barem 14 pu ta osjerile val un-

Magnezu otMlanJa UalUnge pomilie sastojah hale HIOriSUSUJellOZU
Istrazivanje provedeno u SAD sugerira kako za sada nepoznat i sasto jak kafe moze u tjeca ri n a usp ora vanie razvoja Alzheime- ' rove boles ti, Eksperimenti naucnika sa Univerziteta u [uzno] Floridi su provedeni na L-~ __ !...:!II!.-._...J misevima uzgojenim da pokazujusimptome Alzheimerove bolesti. U rvnl:eno jeda unos kafe u krvi restiranih ziVOlinia dovodi do poveeanja koncemracije fakeora raS ta n3zv3nog GCS F, supstance vee rani je po veza ne S po b 01j ~an jem pam Cen ia kodrnisevasAlzheimerovorn bolescll. nacina da pre.Z:i vile vreo ljernji dan u gradu je 00zen. Malo cere pocmiti, razgibati se, opustiti i provesri nekoliko veselih sari u drusrvu priiatelia, Medmim, prije nego sto krenete znajte da hlor it; bazena De ~teti samo kosi negD isusuje i koZu. . .. Zaro J1a kraju dana na ciielo tiielo nanesite hidraranmo mhieko. MoZda niste znali,ali blor ieopasan iza preplamill ten VIIOSIO mole izbliiediti tamDU bojl.L]edi· ni lijek ie da nakon svakog kupanja u bazenu 00poZurite pod ruli i cia IOkom dana koristite vo doo tporn e p repara Ie za su nean je.

Zene s rakom dojke

Alzheimerova bolest

Kupanje

U

bazenu

Medu zivot- ,...-------in j ama - sisarirna najduze zivi
grerilan ds ki ki l

J edan

00 najbolj ih

11.... _

I.III~~ •••

ge, suplementacija magnezij-oksidorn (400 rng/d tokorn cetiri sedmice, uz povecaniedoze na 800 mgld kod 17 paciientica) rezullirala je znacajnim smanieniem fr~kvenc:ije valunga ( smanjenjeod41.4poS(0). Takoder ie. uoceno ;macajno smll!ljenje umora, zn Olen I a I S tresa.

(cetacea - na slici), a ne slon. Evo zivotinia koiima je zivotni vijek najdufi i onih koie zive najkracel Najdufe zive: grenlandski kit: 150 do 200 godina (Do sada najstariji poznati primierak, rnuziak, je uginuo u dobi od 21 I godina); kit perajar: 85 do 90 godina; azijski slon: 70 do 7S godina, re orka (kit ubojica): 50 do 70 godina. Najkrace z'ive: dugorepa rovka, 12 do 18 m j eseci; kIli ca: Iri do cetiri go dine; pasanae :CCI iri god in e, Ie ev[opsk i k unie: do p c[ go dina.

mm

3. NETACNO

'11801\1 tf]VIlTA511STUB

IMo ~~~ BIC!KUSTE S~AIJ~KI NA~l~ IWIMOVIC

PJEVACI HALllOV9$

AVIQ KOD AN"KIIRE

Sportski prijelazi poceli u staroj Grckoj

N.C.

VERDWEVA OPERA

rONA

r.tJESTO S
VOOOMU PUSTJN.JI

ROOoNE ZAJEDNO

BEBE

NOTASQL· I.tIZACIJE

~.B.

RJE.SENJE 12. PROS LOG BROJA ZAROBLJENICI, ATALA, TENIS, SISE, DAMA, P, T. HASO, ATOL, APOTEKA.RICA, VUDI ALEN, AT, AKI, DERISTE
ASTAT StoJ AThlOSffi.
Ao IZIlAII HI-1I KM PRUlME NASUCI

I.t.IEI3AZA D\JZINU

ST_A f,R.

IllCIKlISTo

AKTIIlIJ

-----2566

Ne moze se reCi kako historija nislll ne iii mole da kale 0 tome kada su i gdje poccJi pevi sponski prijela7..i iz jedne sredine u drugu .. Naprotiv, sa dosta pouzdania se moZe reCi da su nastali jos u drev" ooi Grcko j u vezi sa olimpijskim igrama. t._ ... _L-_..,J Kako su pob jednike cekale zapazene nagrade, a one su ipak bile razliCi teo 10 su oni birel i sredin e u kojima ee n3St3 vi ti Zivjeti napusmiuei radne gradove i odlazee; u druge. Bijes bivilih sugradana bio je zali.m razlog ~to se vi~e nisu mogli vracati u rodni grad. Svojevoljni izgon dol:ivljavali su i brajnigubirnici, sio zbog srams, S[O zbog straha od paruge i ugnietav3Dja nisu se vmeali u rOdni grad, a poraz na 0 limpi jskim igrama opjevali s u brojni pjesn.iei, pa i c uyen i P indar (na sliei). An tic\ce Igre nisll bile nimalo rniroljubive. Pozna[ je tako p ravj rat iWledu gradova- d!:za va Arkadije i Elisa, koji se odigrao za vrijeme boksackih natjecanja na Igrama.

1~.1'I~.

Zdravko Colic za "Avaz" nakon spektakla na

Ovo le prvi put da otac i majka nisu bili sa m~om na [ednorn ovakvom koncertu i zbog toga sam nekako tuzan • Vldlo sam .inasu raju iz Sarajeva, 5tO mi. [e posebno drago
j u6er u] u IlO probudio

Dual 1I0nceM sam p08uello rod- elrma

uscu

34

Un€vnl avaz, ponedlBljak. 27. ju "Viip,nj 2011.

sh OW·.'.·· bI-

Z····

ISPOVIJEST Anja Roglji6~Mulahalilovic godinu

Tek !ito se Zdravko Colic nakon subotnjeg koncermog spekrakla na beogradskom m,· ell pred skoro 100;000 posietilaca, koji su stigli iz cijelog
regiona, prve dojmove pcdij elio je s ".011 evnim ava-

- Srersn sam, sve je proteklo super. Bila [e to jedna neobavezna fesrica, gdje ie najIjepse bilobiti na rerenu s flasicom vcde II ruci, Vidio sam i nasu raju iz Saraieva, ~tO mi je bilo posebno drago - rekao narn je raspolozeni Cola.

zom".

Stasno je to sto je Feda imao samo osam mjeseci kada je ostao bel. oca
Priie tacno godinu u boo lnici u Becgradu urnro je Edo Mulabalilovic, Dugo se hrabro nosio s teskorn bolesri, ali nije uspio ... V posljednj:im trenucirna zivota uz poznatog bh, rnuzicara, pr-

as s-n F a a _,a iJ ga
Bola.n pUI

Velika.prica
K.a ze da je Usee p riredba kakva m u je nedostaj a· la u kari] eri, - Imao sam kon eerte n a Cola na beogradskom U~cu: .Koncilrl pred 100.000 pos/elilaca daje Cola. 000 ljudi, broika je irnpozaOkupio ie skoro 100.ntna, ali nekako ide lIZ megas tara kao StO je Cola. - Bile ie [judi iz Bosne, iz ciielog regiona. Kao neki stran i koncert, ka da dolaze ljudi iz ciiele regiie, (3ko cia mi se cini da je 10 bila ta prica - govori nam Cola. Otkrio nam ie da je koncert na V,eu posvetio rnajci i ocu, koji su umr!i prerprosle, odnosno prosle
godine, . avo ie prvi PUI da mo-

oducenta i kompozitora biIa je ni egova su pruga i velika ljubavAnja Rogljic-.M ulahalil ov ie, Ona i njihov 20-mjeseeni sin Feda live u Becgradu, gdje je Ani. urednica Speci[alnih projeka ta na RTS'lI.

stadionima, u dvoranarna, a ovako, na Iivadi, dobije se neka drugacijaatmosfera aego kada se sjedi - de-

Sligaoi BoriS ladle
N a U.eu ie vrvjelo od pozriatih Iicnosri, a IU ie bio i predsjednik Srbije Boris Tadic te Dragan Sutanovac, eedomir J ovanovic, Ivica DaCi·c, MIadan D inkic, Lepa Brena, a iz BiB su stigli Enis BeSlagie sa s uprugo m Sabinom, Sergei Barbarez sa svojim druhvom, ~anko Mesillovic [e Asim Krallie, producem Dine Merlina.

ji roditelji nisu bili na jednom ovakvom koncertu pa sam nekako ruzan, Njima sam poklonio ova] koncert. Isli su na moje velike koncerte gdie god su
mogli, ani
SU

mi biLi veli-

~a podrska - kazao nam je Cola.

Slijed.i odmor
na more, ali kaze da ieli doci u svoi e Sara] evo, - Dod ell s A disorn (Gojak, op" a.) da se vidi.mo sa prija[eljima. I bas se radujem - porucio je Cola na kraju. L SARAJLIC·RAMOVIC
Sada slijedi odrnor, Cola bi sa porcdicorn trebao otici

IzmedU IIriliai olesme'
Anja i Edo upoznali su se 1990., petnaest godina se nisu vidjeli i, kada su se p onovo srdi, visese !!is u I"(Izdvajaii. • UmIo je u 46. godini, Bio je sviestan do posIjednjeg trenu dul ... Maida ruje bio samo u posljednjin pols sanl svog 1.; VO(3. U mro

Anja je silla prvl pI/I dovela u Sarajevo V Sarajevo su dosli zbog obiljezavanja prve godisnjice Edine smrti. Anja ie uvijek rado dolazila u Edino rodao Sarajevo, al i je ovc za n j u veom a rezak i bolan pur . . Dugo sam se dvoumila da Ii da povedern i Fedu. Ova je njegov prvi dclazak u Sarajevo i mislila sam da ie vri j erne da dode, Vee u s ubam smo izailli na groblje i s Edinim najblizim priiateljirna obiljezili godisniicu njegovog odlaska. Feda [e bio s nama i rasplakao se kao nikad, Bio je uznemiren iako ne zna gdie ie bio. [mao je Edo umro, Al i kao da je
osietio gdie se nalazi, Nisam ga rnogla srniri ti - govori narn An]a, je sarnoosam rnjeseci kada

MimO seborio sa psom, Anita u zurbi
mnogi iskorisrili za semju Sa-

Poznati na sarajevskim ulicama
jueer su

je u per ujurro, Znao je !arno !ita se desava, vidj elo se cia se blm kraj. V rrenutku dok je urnirao uzeo je iz. nosa cjevcice ad kiseoniklt, bacio ih ... Pus tio je neki glas, koji je bie oeSto izmedu krika i pjesme... KllO da je h tio reei: "Ne mogu vi~" - s IU.gam se prisjeea Ani a.

Na groblju su bili Edin. o[ae, Hari VareSanovi.:, Izo Koleei.:, Maia Cengic, Dejan Kukric, Edin kum Sal co, prijatelj iz bolnicke sobe na Kosevu Eko, Sa· neLa DuLie ...

Lijepo vriieme

rajevom. V ba,rama su Se i'pi j .le bfe, fas hIa divalo se sladoledO!!l, a Mirna SahinpaSic odJucio se ~a aktivnu nedielju. S kcerkicom Norom iza· Sao j e u semi u, a tini se da im je male probleme stvaeao neposl usni pas. Manekenka An.iIa Foluni c vi,e je zuril a nego 'erals pa SU mnogi zakljucili da ima neki "rian sas'ranak u vezi s
novim. nom. modnim ang,a:lma-

L. S.R_

Poll/nic 58 prijaleljicam: Manekenka je iurila

showbiz

Dnevnl avaz, ponedjeljak, 27 _juni/lip,nj 2011.

35

nakon smrf supruga Ede

• Svaka nOGmi je sve teza, ali kada vidim sina, znam da moram dalje
Anji je srce bile puna, ier je vidjela da njen Edo ni[e zaborav 1jen. zcvu,

- Edini prijatelji stalno pita] u [reba li Dam nesto, Dolazila sa rn des erak
od kada je

Ljepotica dana

puta U Sarajevo

Edo umro prijarelia, bih izdrzala da je Hari koncerr u
minjao

i, da nerna tih ne znam kako boravak, I kanedavnc imao Beogradu, spopjevali su

je Edu,

njegove pjesrne, "Kad dode oktobar" je u Beogradu nesto kao hi rn na - kaze Tokom Edine borbe S bolescu Anja ie bila [aka, borila se kao Iavica do posliednje sekunde niegovog z Ivora _Ali, danas, kada pogleda istini u oci - da ee Feda odrastati bez oca, da ga niie zapam no, priznaje da se s rim resko nosi,

Poljakinja zamarnnih oblina Nataliia Sivec (Na(alia Siwiec) pozirala ie u bikini j irna na pial:! i pcka-

Zamamna PollaRin"'a
zala svoje neodoli ive 0 bline, Zelenooka liepotica izgleda cdlicno u kupaeim kostimima i nesrsmi se ro pokaza-

Natalija SiV8C

d. jedan ie od aaj r:ra.:!enijihpoljskih models, a moto io) je: ,,Budi uno zehl i ne osvrci se na ono IIra drugi misle,"

.to

Ani··

Nedostaje mi
- Kada ujutro vidirn

Fedu, zriam da motam ici dalje. [ako mi je teska i svaka aoc mi ie sve teza, Borim se da Fedi budern dobra maika, moram mu zamrjeni ti dvij e osobe, mada je resko zarni jeniri oca, a lac mu nedosraie, On zove tam ... N e znam ni zna li 8fa to znaci, ali sralno zove ... Pokazujem m u Edine slike, vori Anja, Nije joj Iako, Nikada
pricarn
DlU

o· njemu ... - goni-

je bib koja je odgojena da iel i "ima!i dijete bez oca",

zen.

Edino dlelo SaCu.Uati
Od ZabOraUa
Aaja .i Edini prijatelji zele njegovo bogaro mu.zieko djelo sacuvau odzaborava,

. Strasno se osjecarn sto se desi lo da, nakori osarn m [eseci Fed; neg ii-vota, Edo vise ne b ude s nama. Ali, sretna sam zato sto SmO Edo I ja u ceriri-per zaiednickih godina prosli
vise nego neki u SO gcdi-

- J os uismo racno 0 dredili na kojicemo nacin !O

obiljezi ti. Dosta je djela i ja ih polako sakupljam i sl azem pa cemo vidj e u kakve bismo obrade tih pjesama mogJi napraviti ISo&: hrabra zena.

na braka, Mnogo mi nedostaj e... Svakog dana b ih s
njim htjela podijeliti pone-

ku novu stvar koja se desila Fedi," ne mogu ... - s bolorn narn govori Arija. L. SARAJLIC-RAMOfilC

Sivec.:
Budlono stolells

Druzenie u zenicko] ulici Dr, Aska Sarita
Zenick i glumac Haris Buriua, koji je, bez surnnie,
i najpoznarija licnost

BUrina DO drUgiPut medU HomSi)ama
- Nisrno ovdje da se ljuu

svorn kvartu, odn OSD 0 u ulici Dr. Aska Borics, organizirao ie u suborn poslije podne Drugo kvartovsko druzenje za svoie kornsije. Uz rosrili, pice i muziku os tal 0 se dokasnc, a odazv a10 se sezdesetak Jjudi. ani su prih v auli B urini n u idej u da je han drzava u malorn,
aida je kornfija, ra n3 s-v., b rnI. bez obziUl

bimo u vratove nego da pokazerno da nas rijec )Jtoleranciia" ne interesiral eim nekog toleri ra re, co znaei da ta] bas i nije najbolji. N as interesira rijec "su,l';ivol", u kome svako mcze biu svoi, a u slucaj" nevolje, svi smo lu da rnu pomognemo - porucio je Burina.
Ideju za ovakvo druzenje ,)pokupio ie", kaze, iz Franeus ke, gdje je ii v io j edana" mstilj

est godina.

.1(' B.

U Dalri01izmu~..... _. nema '--------'-DOliliMe

,,,'odgouor

HadZicceHa , Bremerou

EVrooa J8 U ovom momentubolll lZbor Od naA

38

DnBvni aV3Z: ponedjeljak, 27. junV!lpanJ 2011.

S n 0 rt t!

BUKS Svjetski prvak u srednjoj kategoriji Adnan Catic nakon desete odbrane titule

Nije ova bila rnoia najbolja borba, ali ie odluka sudija ispravna, kaze nas as
Niie bilo nokauta, 1'a k ni sudijskcg brnjanja, ali bitka poput one subotnie u "Lanxess Areni" u Kelnu odavno nije videna u svjerskim bokserskim ringovima. J\dnan Carie, alijas Feliks Sturm (Felix Sturm), po deseti put zared om odbranio je sampionski poias u WBA verziji u spekrakularnom mecu protiv Metjua Meklina (Marrhew Macklin). Momak koji se bori pod niemackorn zastavom, ali po nosn 0 isti ce i svoje b h. porijeklo, naisao ie na superiakeg izazivaca, odlucnog da ne prop us ti san su kari iere i d oeepa se s" mp io nskog trona. B orben i I rae skoro da ie i uspio u rome. U nekoliko navrata uzdrmao ie Adnana, koii je i sam nakon meca priznao da ga [e iznenadila Meklinova agresivnost u prvecetiri runde. - Napravio sam gresku u startu i dopustio mu previse prcstora, Nije ovo bila rnoja

Rasprava nakol1 borbe; Do!/ovOrea revans naibolia borba, ali sam mu zadao nekoliko cistih udaraca. Uskoro cemo se ponovo vidjeti, ier smo vee dogovorili jos iednu borbu _izjavio je po zavrsetku 32-gOdisnji CaLic, koji, i pored cdbrane titule,ociw, nije zavrsio obracun sa Meklinom(29). Irac je navalio svom zesrinom, njegovi napadi su se

klina iz cipela. Na kraju, odlucilo je glasanje sudija, a mncgi su strahovali za konacni ishod nakon 8(1)je obiavljeno da je prvi sudija borbu bodovao sa 115: 113 za Meklina. Ipak, prostala dvoiica prevagnula su na stranu Carica (116:112, 116:112), koji ie vee pet godina neporazen u (F"!"' AP) profesionalnom ringu. Adnan je glasanje sudija p'~koment.lIao rlrec.lma da 1,<; d.luka !sllrav.na ! ~a,suo d:Je nIs.u p,~grIJesl~e,ah da Ie bilo blizu' , Mekhn,. naravno,Il1J~krlO I)Urnlu~. .. - Bio .sam iak, jaci od Feliksa !. slgur~n sam da sam zaaluzio pobl;du Nadam se revansu, mozd.a vee ~ novembru - rekao je Meklin. (E. J.)

DieHlnapOdriHa prVaHD

pojacavali kako ie mee odrnicao, dok se Adnan uglavnom oriienrirao na riede, ali preciznijeudarce. Carie ie iniciiativu preuzeo u drugorn dijelu borbe, odnosno u sesr finalnih rundi, Narocito je bio dorninantan u 10., dok je serijom udaraca u finisu posliednje, 12. skoro izbacio Me-

Sarailiia Adnan RedZovic ie u predborbi u sesto] rundi savladao Niiemca Vernera Krajskota (Werner Kreiskort) iednoglasnom cdlukom sudija, Nakon rnecaje

noue DOnude RedzOUiCU
kazao veliki napredak u tehnici, ali i u fiiickoj sprerni tako da ni egov pro ti vni k nije imao nikakvih sansi. Naporno smo radili za met u Kelnu i IO se, na kraiu, isplatilo. Zahvalni smo na velikoj podrsci nasera sampionu

dobio nekoliko dobrih ponuda za nove duele. - Redzovic [e ponovo po-

Adnan u Ca ticu, ali i Ediau Diehl, koji je bio podrska Redz{)vicu u uglu - kazao je rrener Jasmin Erovic, Rediovic je, dodaie Erovic, ostao u Njemackoj i mazda bi vee danas rrebao saznati ciatum novog meca u ovoj zemlji,

Podolski, Metu u Kelnu ~Ii~no 19.000 Caticevih pristalica, navijaca iz BiH. Me.:!u mnogim prisusrvovalo je prigledalaca, mahcrn oil.kojih i veliki broj poznatim licima bili su i njemacki ucgornetni as Lukas Podolski i nas reprezentativac Edin Dzeko, koji su s Adnanom podijelih radost u ringu, nakon sto su sud odlucili da je C:atie zadrzao urulu,

oglasi
Naosnovu

Dnevni avaz

.,,,";.0,, "._I>"J"'''.

39

cl. 57.,62.,77. i 78. Zakona

0

srednjern obrazovanju ("Sluzbene novine Kantona Sarajevo", broj: 23/10) Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo objavljuje

NAKNADNI
za upis ucenika
1.1

KONKURS
2011./2012. godini.
jucu vrsru skole i • rezultata postignutih na kantonalnim, te rakmicenjima na nivou entiteta u BiH, BiH, kao i na medunarodnim takmicenjirna. Ukupan broj bodova za svakog kandidate se utvrduie se na slijedeci nacin: Rezultati cpceg uspjeh u V, VI, VII i VIII razredu osnovne skole se boduje sa maksimalno 20 bodova (zbir prosjecnih ociena svedenih na dvije decimale u V, VI, VII i VIII razredu osnovne skole), a uspjeh iz predmeta posebno znacainih za cdgovaraiucu skolu sa maksimalno 80 bodova (zbir cciena u VII i VIn razredu osnovne skole iz tri predrneta posebno znacaina za odgovarajucu vrsru srednje skole, se pornnofi sa broiem 2,66).

prvi razred srednjih skola sa podrueja Kantona Sarajevo u skoiskoj
Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred srednje skole kandidat je duzan predati slijedeca dokumenta: • zahtjev za upis, • sviedodzbu 0 zavrsenom VIII razredu osnovne skole (original), • uvjerenje 0 uspiehu u v" VI i VII razredu osnovne skcle, • izvod 1Zmarlene knjige rodenih i • druga dokumenta relevantna za utvrdivanje bro]a bodova po kriterijima. Prijem ucenika u srednje skole vrSi se na osnovu: • opceg uspieha kandidata postignutog u V, VI,. VII i VIII rszredu osnovne skole, • uspjeha iz predrneta znacainih za odgovara.~ &,..qoUoI!o

Naknadni Konkurs za upis u PRVI razred srednjih skola u skolskoj 2ofl./2012_ godini traje od 27. do 30. juna 2011. godine: Izbor kandidara vrsit ce se na osnovu PRAVILA SA KRITERlJIMA ZA PRIjEM UeENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH SKOLA KANTONA SARAJEVO, koji su obiavljeni u prvom konkursnom roku. Detaljne informacije iz Pravila i kriteriia za prjjem ucenika u prvi razred srednjih skola Kantona Sarajevo, miestu i satnici prijema dokumenta bite obiavliene na oglasnoj tabli i WEB-stranici svake skoie. Posebne napomene iz Pravila i Kriterija knadni konkursni rok: za Na-

I>O¥J>h'tdo.

...lI<truil""'~_
!nl'llB"e,ftI ...... j
)0

~.

~1ojIn(a! Fn;!w ........ ~

~ .. f1IIQf

)! 11

I'
'2
Q

~
8

)

S""".... "'d<nIbliolm
IIhr..cklU,*

: Mlt.m.b..-t. W.d""l,iIlll1nbr~.

""'" lI>n"'" ............ ~

~~
II '·4 14

'8 1 5

t. ad

: UKU,PNO

~~

1UJmIlIk!_U

S

'_1:1&

• ii,

II

13C

--v
I? .1

I~
1.

:u

. ktiI,.
z..... .e .J!!!!!' ----• AI,... ~

I 8 Il II 5 5

210

-,-----

,~
10

~~ ~ ~

,
I

I
I

S 1 ~5

9..-..~ ...
~lJbt.lol.o

~I'~'

-_~ WwIU,

llid.. 1i:I~_~
.....

.
,.

JMIIf

~

t... -IW_IIIWK

I':I...-u.o< oplIIp _ ......

-.
iSllW l'EU \'Ell T~( ~ <It
~(EU1ffT) U

....-n.t~;m qclJ!moo ~. my 00, 'IOWW.IIIonb !III Tel. 387(11133(62"28 Fa. ~38710)33!m"·218
lOll)

SarIJ-. Fl...

O%~

CwMvoe. ,

UKUPI<O

161 ,

40
KOSARKA Selektor reprezentacije BiH uoci priprema za Eurobasket

""";,"'::;=

sport

ii

HadZie CeMa BremerOu OdgOuOr ii.;;r,..--~...... ...~iiIi.!_iirii---·i;;·~':~·io'i;'~:~·i·i1.'·~~ . --=~I~~H~~~
P'.lim rad ~~e U-2C selekcije. koj. je veoma interesanlna, We kormila, bh. seniora
liIillprQ1n::mljnlcl[!lIl1

ZIVOTNA PRICA Don Anto Ledic, drzavnl prvak u dizanju leg ova

~m..IIiIIl1JJ:IIlizinnim 1u.

U

IIIObaI C1fir:gI'}' IMmcrnllIlil).~ijiool.ed:IIIP~ Ilolk:l'lp\.l .. n.!lijJtI)lXd~,!j.tiiItiDioLif1l4C'111lH1lcnll(rillOO-

:~h.~DKi"'1"8rK*'t!~ll)l"'f'lI~rq>1=tl[:ii~lIIII«urrij;l¥LttA-

:n~r::~~a::
i!drol'l),·i:llleH~ll.i

D n.lLlIp

Ih1!IJIITIII"II"(lb~<·ijtuili LiI ~ lftba i.~iu 1uI!h I ~glJ iPl~I, zn:ac.I. ~I nil ~rdIKI'.liJ',illlllt:ridy,~nli;or ... SILbh'kIIlHtIliq:1tT [)y,~\;UtID'lUilrfl~lil Knlir.l.llmllrrilll"!:llH:U-lO repuZlmIX~ Ril[, 'k"p 6e q(d.l~IIl~la~t.ldi)mIlt.1! ETRIp!!.koaJ'l"'i'crnr .... di ...i-

riirDllIlD.l.deuS~NU..

·TilI~l'I~im5BIIIIIlJI_ k~lIlkIH.l~fl<jIl!}t,jj,." lIZ 400ru ptiplUllUo miIIim dro iMplliJllmvilimlidlllle1I!1I1~I.lI;I;I:liItr;!tIII>II! ... lj '-ll1lIIka,tIIilI1WiiI11!I udii,. I"lrIIl MlIIIlelllJl IbbHwi;3,W:/:U~I!II~~-

1la.tla:Ju",*,bllOO.I&Dblpj. lIIflm od lJ'I'ID It;na i~jD 1UJ!,.t·-\j·b4Hii.!:Jdt F..1F~!,,Jo'KQI'1r:

J. sam dijete ove lemlje i OBmOllu razumj'U 0.000 kOj' ne llSi,e.ju Ijub.v prema"ml~ " kojoj su nildi I ponil<ll_ Za pol<letanjekluba treba 20.000 KM_le~ I,j'dna~itl brej seniors1<ih "Ie"",kih liIul' I
~kin"nilI!;:Jjl\alI:Jitk1llil:lliJ~l:ftllTo11J ....f:flicl.1IU'.Jl;IrI . ....lIoluol~

jJD1UJJJUjJBJJJ~

~~I ~
HUJJreS ga S1IB glasnI)B ZOUB
NU:lJlIs.n~IJIIjcic' Q~nib~lIl1'}.l.

EUrOpa Ie i IgraCHi i linansilsHi
Prije nekoliko s,~mica

Adnan Hodiic odgodio ispunienje NBA sna

i!:rIjP;:~IimHI(;lIJf1I#nl'.ic",
po!l.e\l'mipul,P'JISUil.lmiooo r.ld..,n.-aJtm:nei]l=qp. "i[Jl;iI~I~I~.iI'iIJl~ mJii"OV ic j Ih it[(r~1'mICID im.lOlllll1lil.l1l1'~erullkllj hmpM-rlUl, III

u ouom momenlu bOl)iizbor
definiti'no

~~:~=
• i{.ollQirou,l.,rOOmuuTr-..

1JJIfu1.1J.-rgur1)l21C1C6.i~
IlKiI'NJ~Hn.~J\k: rDllliI17...miti.1...aII1 ir mIJi"n:r.Uo 1111 red:ll' IOIbrmt.J_ru.1I.~'II,!!~lcl. IlIu[ifltlb n~ZIIIIlk!b!Ir, ~aMMil[l.t.fbi..

sam ~iyao '"Ito O<l drana, kale bn, kOSarl<as, koji se priprema u San Francisku

Den ~w. ~i it IOO1S] ~.(iW,~, 19{11. aOOl:rlr. "I. IalIUII!ld!lblII"~tt-

Imambl,II'

..s:....

Kaden u ~nlll'l huataiu zalet
'K.~lk_a~. ~K'I4-'.la BOi'fJ, i HII<i""Cq(I"'nclll~rt&kOOllbm(lll1l mi,lllIiiJillJ.ldlllkujetIHtU.'

T,i<vondo

l1alUa III

SUanuB

wn:~::n~
:n~~~~
;'h!!i'!jiljl;i~ldom~SIf,""!kJ:II·Uh:DiII~~k, lm~~JlUl" Iolb,am kllji J1p!Iljaw kOOilr<rill~.Nlid<Jimlil"·"" it' 1'1 je iibnD 1IMI11lm;m

za NIU

ImrAdJlAI1IIoIlIloftl6J niito ~blJo(lr. *1,.!(li:fiiloll""Juli.t.;n.aJu"Mol,c-)]j NMk/JIb)o,-iWtnli6Qoip-.C;tlo:tiimlllCl pruhIiaJlSlJl~bciierullll.l~

~.~.u
jlnpI:pufdb

ItlliLtlef'(lIVfoJllj(4I&tl'till4Pf'" 1pit:DK JqitDDlUl:ij[- tJo;,nc 11Cn«p!\'1_.~pOCilljU2il-.jUb..r.rtr.~[.

Io.hlUlllllillkmllm1Jql111

Aaklri(Tllnlul~"ie ftr;,,"*" J:iIo "*"tlp fit. f.Vf·
Of'~kJ,llZ IIn1."n~ .. u.lojto

1l,!*1d!!~.JJ~"'lj"J¢lJtl

i;;Vnif'lklJll!!1oQlol" k· Lih"wli KUe&op!)o

~o:mljlll.io;:lII<l~tl"l'o)IIh' i!IIIIub,-~;'6an Lalit'
l~doWJieJb.lr.,lIJIl".HDd!ot: fiiIo1h(i1,1Ja.a.i~Y;J""II.II.b a'IIblWlI' Ie "kiILn., tali 1IIt:oiJ nilom£l pooiliSIi (1.11 ~un(ll,

od5,®IQ..juhhiliodz:bDLl lI(itu.,tli.
l't1tI.I'l':IIftI~,]iiIi Iob;mm Dilea mllll.l ~ II.I~
ILl

fa

>'n-

wkr'o;kiJI ~ii&.Irt....!..tfljll.L

lPnno;:ill:JT1lI11~bll.lJI!ii:;au it'hl~Uollll:UU1iJruAi1oUijc. IClJ.:nmt!ln1l4!I'o:('..Vo1U1il'l'l"zitJmboli.

&o;~~111IWJ.b;oo":Qq~u
hBllllijiilLkiP'2C2.oo1pOtNu.IZI ~ 1111.niowbileOOroljn~oII801iim.b.Ma, rdo1, bl:cop)ji)\'\1'11"'m(Ocl.~Ullo.'Jllm ~!foPI['!Io)!'o:M, ~o.u~:mnfirftJizSanFr' HHiJiao, ~Ie ~ I'h! ri~ Qoj m~!!ri' l'rw U·IPXii~nji -SmiJjllll bhi d.llii~ rq--. ,"*~IL ·1ift1t-1lE"~,II,i:<'~J!lI~dtlh~lltil'IJ<1o .HID d~ rutin)!!. i 41 111m

m1'11Jo1:011l.ulroicm ico;d Cia! iglKl prt1l:i~ &irl.l1pb. NJU'l'WiII,ll.!<_\\fI:I"mrilIIVJ 2'iI n;do,illlt"'t~. .1tDdml.mJlDku~ I'ilonvn •• tu~uiumfi;jtrl,M ibH jiJ: naa;I ... JI.i.inl rJi,.[t" eve IlIl11rli~ i M' m~)I J:IIW'o

~:~FJf~~~j~: Clan reprmnlaclj.
.Bi.":J.llllJJ9.IIII~

'J.(] ~~~t.
lWit.

Aita ~. Ai'IillillYlil,:, f.l.
t.U.T.J

"'I:t.;:kAIIhl r'l"ipn.

~,T:lliIIs~~tllii.

o!1"ie':mJII!!IImu,.I=I.~ \'(II'!I(IoMI,Lr~"'~(':m mni ~."ili rqm::oc-mlll:iI"1!:. 1"...,110 i ne mup dnllFtl~

:"~~~~I~~I
lLl[Jj)'.hip(Kr:ikii. 1~irlm.iZ:;]IIIDeul::li~

i'rd!iI:t.~IlIo:""'~lI(bril~

t:~~;~~~
dlm..[JllwIlakr"ulakini(l:, :ttllrlV"lni.=1UIIllp-i].letllb. II

"u_~ :=~~~::::: ......
nBeYnoo.~.Q..7~T"dI nte.Ru~~.:IIkadft:ni~~I'l:nkl ili1:I~1q 11I'l1'0:"1bl .... ll.lru11!J:mtllllahml· 1rJ~1l1.tn~u I!iliallitfloll'·t.cIW:tWIu i;J:\fil(lklll!J.lloi3:;N, NI~'I.Jmiru!.lIlo11dieli)Yali

mula za
IZVI.d8C

liJUllnf'ifoffillllo:\:.ljllloproli.
t'I9.omlRmkulr;ri"'I~1 pti"ciii Dq;IIpmIIIIIU'mlji 1wkoj!.·mom.lenl.ull.lirrlJU f\1\kft11Pl."f'"tdi;Q.wl,..tk· lkrI"a.rodiI.diij"LlkllmbJ.iiii,

U~I~~l~~ct\I.'tIIlI-

~=~i~rm':::M~lt~~

dna.. tail

ttd':1l i~ir 1IIOmh-.
'~8W!JNrC

io:tiiihlillld".."barmJmiko,

~I..iIkocood .... br~ Gorallk i Bo!tllil BJ-I Ga Salllitvu.

40
KOSARKA Selektor reprezentacije BiH uoci priprema za Eurobasket

""";,"'::;=

sport

ii

HadZie CeMa BremerOu OdgOuOr ii.;;r,..--~...... ...~iiIi.!_iirii---·i;;·~':~·io'i;'~:~·i·i1.'·~~ . --=~I~~H~~~
P'.lim rad ~~e U-2C selekcije. koj. je veoma interesanlna, We kormila, bh. seniora
liIillprQ1n::mljnlcl[!lIl1

ZIVOTNA PRICA Don Anto Ledic, drzavnl prvak u dizanju leg ova

~m..IIiIIl1JJ:IIlizinnim 1u.

U

IIIObaI C1fir:gI'}' IMmcrnllIlil).~ijiool.ed:IIIP~ Ilolk:l'lp\.l .. n.!lijJtI)lXd~,!j.tiiItiDioLif1l4C'111lH1lcnll(rillOO-

:~h.~DKi"'1"8rK*'t!~ll)l"'f'lI~rq>1=tl[:ii~lIIII«urrij;l¥LttA-

:n~r::~~a::
i!drol'l),·i:llleH~ll.i

D n.lLlIp

Ih1!IJIITIII"II"(lb~<·ijtuili LiI ~ lftba i.~iu 1uI!h I ~glJ iPl~I, zn:ac.I. ~I nil ~rdIKI'.liJ',illlllt:ridy,~nli;or ... SILbh'kIIlHtIliq:1tT [)y,~\;UtID'lUilrfl~lil Knlir.l.llmllrrilll"!:llH:U-lO repuZlmIX~ Ril[, 'k"p 6e q(d.l~IIl~la~t.ldi)mIlt.1! ETRIp!!.koaJ'l"'i'crnr .... di ...i-

riirDllIlD.l.deuS~NU..

·TilI~l'I~im5BIIIIIlJI_ k~lIlkIH.l~fl<jIl!}t,jj,." lIZ 400ru ptiplUllUo miIIim dro iMplliJllmvilimlidlllle1I!1I1~I.lI;I;I:liItr;!tIII>II! ... lj '-ll1lIIka,tIIilI1WiiI11!I udii,. I"lrIIl MlIIIlelllJl IbbHwi;3,W:/:U~I!II~~-

1la.tla:Ju",*,bllOO.I&Dblpj. lIIflm od lJ'I'ID It;na i~jD 1UJ!,.t·-\j·b4Hii.!:Jdt F..1F~!,,Jo'KQI'1r:

J. sam dijete ove lemlje i OBmOllu razumj'U 0.000 kOj' ne llSi,e.ju Ijub.v prema"ml~ " kojoj su nildi I ponil<ll_ Za pol<letanjekluba treba 20.000 KM_le~ I,j'dna~itl brej seniors1<ih "Ie"",kih liIul' I
~kin"nilI!;:Jjl\alI:Jitk1llil:lliJ~l:ftllTo11J ....f:flicl.1IU'.Jl;IrI . ....lIoluol~

jJD1UJJJUjJBJJJ~

~~I ~
HUJJreS ga S1IB glasnI)B ZOUB
NU:lJlIs.n~IJIIjcic' Q~nib~lIl1'}.l.

EUrOpa Ie i IgraCHi i linansilsHi
Prije nekoliko s,~mica

Adnan Hodiic odgodio ispunienje NBA sna

i!:rIjP;:~IimHI(;lIJf1I#nl'.ic",
po!l.e\l'mipul,P'JISUil.lmiooo r.ld..,n.-aJtm:nei]l=qp. "i[Jl;iI~I~I~.iI'iIJl~ mJii"OV ic j Ih it[(r~1'mICID im.lOlllll1lil.l1l1'~erullkllj hmpM-rlUl, III

u ouom momenlu bOl)iizbor
definiti'no

~~:~=
• i{.ollQirou,l.,rOOmuuTr-..

1JJIfu1.1J.-rgur1)l21C1C6.i~
IlKiI'NJ~Hn.~J\k: rDllliI17...miti.1...aII1 ir mIJi"n:r.Uo 1111 red:ll' IOIbrmt.J_ru.1I.~'II,!!~lcl. IlIu[ifltlb n~ZIIIIlk!b!Ir, ~aMMil[l.t.fbi..

sam ~iyao '"Ito O<l drana, kale bn, kOSarl<as, koji se priprema u San Francisku

Den ~w. ~i it IOO1S] ~.(iW,~, 19{11. aOOl:rlr. "I. IalIUII!ld!lblII"~tt-

Imambl,II'

..s:....

Kaden u ~nlll'l huataiu zalet
'K.~lk_a~. ~K'I4-'.la BOi'fJ, i HII<i""Cq(I"'nclll~rt&kOOllbm(lll1l mi,lllIiiJillJ.ldlllkujetIHtU.'

T,i<vondo

l1alUa III

SUanuB

wn:~::n~
:n~~~~
;'h!!i'!jiljl;i~ldom~SIf,""!kJ:II·Uh:DiII~~k, lm~~JlUl" Iolb,am kllji J1p!Iljaw kOOilr<rill~.Nlid<Jimlil"·"" it' 1'1 je iibnD 1IMI11lm;m

za NIU

ImrAdJlAI1IIoIlIloftl6J niito ~blJo(lr. *1,.!(li:fiiloll""Juli.t.;n.aJu"Mol,c-)]j NMk/JIb)o,-iWtnli6Qoip-.C;tlo:tiimlllCl pruhIiaJlSlJl~bciierullll.l~

~.~.u
jlnpI:pufdb

ItlliLtlef'(lIVfoJllj(4I&tl'till4Pf'" 1pit:DK JqitDDlUl:ij[- tJo;,nc 11Cn«p!\'1_.~pOCilljU2il-.jUb..r.rtr.~[.

Io.hlUlllllillkmllm1Jql111

Aaklri(Tllnlul~"ie ftr;,,"*" J:iIo "*"tlp fit. f.Vf·
Of'~kJ,llZ IIn1."n~ .. u.lojto

1l,!*1d!!~.JJ~"'lj"J¢lJtl

i;;Vnif'lklJll!!1oQlol" k· Lih"wli KUe&op!)o

~o:mljlll.io;:lII<l~tl"l'o)IIh' i!IIIIub,-~;'6an Lalit'
l~doWJieJb.lr.,lIJIl".HDd!ot: fiiIo1h(i1,1Ja.a.i~Y;J""II.II.b a'IIblWlI' Ie "kiILn., tali 1IIt:oiJ nilom£l pooiliSIi (1.11 ~un(ll,

od5,®IQ..juhhiliodz:bDLl lI(itu.,tli.
l't1tI.I'l':IIftI~,]iiIi Iob;mm Dilea mllll.l ~ II.I~
ILl

fa

>'n-

wkr'o;kiJI ~ii&.Irt....!..tfljll.L

lPnno;:ill:JT1lI11~bll.lJI!ii:;au it'hl~Uollll:UU1iJruAi1oUijc. IClJ.:nmt!ln1l4!I'o:('..Vo1U1il'l'l"zitJmboli.

&o;~~111IWJ.b;oo":Qq~u
hBllllijiilLkiP'2C2.oo1pOtNu.IZI ~ 1111.niowbileOOroljn~oII801iim.b.Ma, rdo1, bl:cop)ji)\'\1'11"'m(Ocl.~Ullo.'Jllm ~!foPI['!Io)!'o:M, ~o.u~:mnfirftJizSanFr' HHiJiao, ~Ie ~ I'h! ri~ Qoj m~!!ri' l'rw U·IPXii~nji -SmiJjllll bhi d.llii~ rq--. ,"*~IL ·1ift1t-1lE"~,II,i:<'~J!lI~dtlh~lltil'IJ<1o .HID d~ rutin)!!. i 41 111m

m1'11Jo1:011l.ulroicm ico;d Cia! iglKl prt1l:i~ &irl.l1pb. NJU'l'WiII,ll.!<_\\fI:I"mrilIIVJ 2'iI n;do,illlt"'t~. .1tDdml.mJlDku~ I'ilonvn •• tu~uiumfi;jtrl,M ibH jiJ: naa;I ... JI.i.inl rJi,.[t" eve IlIl11rli~ i M' m~)I J:IIW'o

~:~FJf~~~j~: Clan reprmnlaclj.
.Bi.":J.llllJJ9.IIII~

'J.(] ~~~t.
lWit.

Aita ~. Ai'IillillYlil,:, f.l.
t.U.T.J

"'I:t.;:kAIIhl r'l"ipn.

~,T:lliIIs~~tllii.

o!1"ie':mJII!!IImu,.I=I.~ \'(II'!I(IoMI,Lr~"'~(':m mni ~."ili rqm::oc-mlll:iI"1!:. 1"...,110 i ne mup dnllFtl~

:"~~~~I~~I
lLl[Jj)'.hip(Kr:ikii. 1~irlm.iZ:;]IIIDeul::li~

i'rd!iI:t.~IlIo:""'~lI(bril~

t:~~;~~~
dlm..[JllwIlakr"ulakini(l:, :ttllrlV"lni.=1UIIllp-i].letllb. II

"u_~ :=~~~::::: ......
nBeYnoo.~.Q..7~T"dI nte.Ru~~.:IIkadft:ni~~I'l:nkl ili1:I~1q 11I'l1'0:"1bl .... ll.lru11!J:mtllllahml· 1rJ~1l1.tn~u I!iliallitfloll'·t.cIW:tWIu i;J:\fil(lklll!J.lloi3:;N, NI~'I.Jmiru!.lIlo11dieli)Yali

mula za
IZVI.d8C

liJUllnf'ifoffillllo:\:.ljllloproli.
t'I9.omlRmkulr;ri"'I~1 pti"ciii Dq;IIpmIIIIIU'mlji 1wkoj!.·mom.lenl.ull.lirrlJU f\1\kft11Pl."f'"tdi;Q.wl,..tk· lkrI"a.rodiI.diij"LlkllmbJ.iiii,

U~I~~l~~ct\I.'tIIlI-

~=~i~rm':::M~lt~~

dna.. tail

ttd':1l i~ir 1IIOmh-.
'~8W!JNrC

io:tiiihlillld".."barmJmiko,

~I..iIkocood .... br~ Gorallk i Bo!tllil BJ-I Ga Salllitvu.

42

_"".,.."OMOJ"".

Dnevni avaz
BOSNA [HERCEGOVINA FEDERACl}A BOSNE I HERCEGOVINE

oglasi
III. Za ",.did,,,ku, zII/)(mlmi{ku, w/erinarsku, poljoprivrednu, ekotosk«, lek.stillU,4~koz.'unkll i :§umauJ,m struku: hem ifa, bi%C9'a i ""'a",hi II,ro""ki I'rpsk; jezik rurisricku i l1'gO'lJin$ktJ. ,s.tnl,ku~ I "p,k; jezik , s/r">I; jezik i geolJ'aitia jt:dk p,el"ambe,m,

KANTON SREDISN]A BOSNAI SI?EDNJOBOSANSKl KANTON M1N1STARSTVO PROSV]ETE, ZNANOST1, KULTURE I SPORTA MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NA UKE, KULTURE 1 SPORTA TRA VN!K
Na 0<>""'" tia,,_ 40. i 41. Zakolla 0 ,,,,,J,,joj!/wli (.Slutbl"""CII!i,," Srullljo/wsa"skog kamoua", broj: /1/01 i 17/04) i U(1I1f116. ZaAwra o kanl(l/Itdflim mirJiSWfSr1Jiwa i drugim rijeiima kaw'(Jl1alne upr(ft)t Srtdlljo!msfJ.'lrs!wg imnuma (I,SI!lZ~l€ nouine SndJ!jf},oosanslwg kamo~jalt! broj; 8/0J.pretisceJi teksl. i 14/03), miniuor obrazo1Jl1J1jQ! na.uke) kulm.re i sposta Snd"UOOOSap1skog katl!o"U.a Q' b j a '1J lj u i e

_IV. Za ugajti'eljsk,~" bo,a".ki I h"",,,k; V. VI.

Za ekonomsku struku: I1wl:emo.likG bosalrski I hroGtski I ~rpski jezi~
J

,Slf(mi

Za luluine djl!lan!Qsti~ b.asap1.~ki I hroaHkl/ r;rp.sk i jtJ!ik i 1u:m mal.lIIlllika ipika

va

VII. Zo 0$/010 t.h,,;t.ke i sml<'''' '!wk,. sa treci i tel'lJl"ti ,.'ope" iue iii sredne stroke, .eleva"mi pre4meli .,,:
6.A ko re !Icjm ,k !koJq-~{J H im;r:umsltm i ako ·nama predml!l.f1Il VII.; Vlll.rozrcdu koji su re/troamni 2allpis II proi. rozrtd" u.mjeSiO ocjcnc ia toga predmeta~ Ilziw.(1 te pro$jef.ltl ocj ... >fW~ S'l:!ih predmelD loga rasreda (Gritmeli(ka ~ndina)_ Kandidat! ea upis tI proi roered sredljje muz1~{ke skole IreiJajtl imal'i zomenu osummu fk.olll i osmnmlJ """,ilf.k"fko/". KdJUiiJml koji 11isu zir",!iHo,ni(nmr~ wuzilku tkolu prisrupaju prijemliDlII ispilu prema profJ(JZid.iama obj<l"1!Ij."im "" ogLomaj ploti Ikel e.koj' urordi 11I",,,,,"ilko 1Iijde Ika!..· ... Prijave na KI)Pikurr;za r_~pj's os/'{mljmr.1Ja adtesu fh.oie. d Nepotpw!{~ 'r 1j~.blagwrellleui? prijt11Je 'f1f!Ce.' manuurati. se Senad S.Ii",ov;t 8roj:Ol.J8.610 /11 Tra-'J/Iik, 15.6. 2011. godine
kAM

KONJ(URS
za upis r-edtnmih ullmika proi razf-ed Srcdllji/r fk(}/fl Sredi!joooj,.Q,nskog kamt.ma "fko1>koj 2011.12012. godi"i
II

ROKOVI
Prjjtroijioouje
J

izbor kandidaltJ. i upis !lamika (}oo'DljfJ re

Ii

In upisna

roka Iroka stijedi:

Pro; ((j.",;) upisn i .ok - PtijmJiji'IXII!j, knlldidaw "" gi,""azij" le/",itk. i srodne fkole i <rn,eJ!"koleje 4.i 5. 7. 201l,g", dmJf' 1/w1, , pas,brlo", prrr"<r)"unlrmob",mij. t 4.7. 2011, od 8,00 sm; . • Reml,",i (lj6StlJica purel/w) te biliobjavlj",i na ,ko1>/wj oglaSllOjploli 7.7.2011. od 12,00 sali . • Upi, "te"ikaj,8. i9,7. 201 I. godilreod 8,00 mli. Drug; (Ij.mi) "pis>ti 'ok - Priiavijivalrje k(mdidma za slruClre liD/e je II. i 12. 7.20 t I.g., Q mZ1Jlrari (lj"/"llica porClka) ce bi.li obj<rIJlj." i ,uIfkolskoj oglim'oj ploti 14. 7.201 I.g. od 12, (}O sati. • Upis "t." ;kll je IS. i 16 7. 20 l Lg. od 8,00 sati.
"Ul~'~U~ G,""

MINISTA.R

",,,ziek,

i

u........tC.1I'"Hu(A, t

.m'II"..';'

u I~ ~Ci! .iiltlt_l)~aA.NU:oa .CJ~CIIM'

."~:&M.OLA.u
I~:'t~ ..n:ZMV :K~

:bI:6ei",u ~
fjfA:."t,,,"'WV1l:V0DII 'teA

lliPI,. 1'\

,,,

..... ,,

VII,

i
!

Treei (jos."ji) upisn i ,ok
• Pt-ijrrolj,rvanje k(urdidauJ i upis ubmika za nepoplOljeJUi. lIIieslaje. 24.; 25.8. 2011. od 8 OO $(JJi,
J

t~~:~~~
,...t~t\IIII" ~'I(I.~Ji\ 111t'~tl" ........ !Yr.:IJL;,\

'.,,,"lI,;Il •

MI.&1"",,,-J,..., ",t.J:r1

....1J~ll,r""""

... 111 'oiIoI!..I .. "IIII""'---:I-l ....t.IIIII.M"'-.'ti ... '\,I~I ........

("'II" " ..

I'

.II

"4

","Ul" n,lll!IIh:.. "" ".,_"'I"II!III"',,"
1111"'11 ~11II!-'-1•• " ~ ..... I~"',i...

-I

.~ I.~II!I"'_' J kllMP
~

.

3 7

~ "ioh

Uillillln, ... ' k I "".n'-II'PIII14'\,~ .,

U&mi_k u jednom upisnom roku moik kQl1_kr~rU.an':11pis sam(}!ljcd1m ikolll~f){/m).snO'll'rslu programa, gdje. pri& u laie orighrahuJ wjedodibe i [)QrzJrde.zJlim jWj- rlfeJi ik se moi~ prij(lVirr z,a upis ~ia muzicki program 'IQ O$l'U;WU ko[ pij, dok« "'''/fa a/w se prijaIJlj,u·, sa "p;, " Ir.ku drugll ",.,d"ju Ywl",

I ",,,I '-4",,, II~

T••• " ............. II

;"1"""'''''"0

11 ""'I"(.ntl"'~
11~lIIot.jtrH'~.I~ Jrj,I(~I"~-II B~~

"JIll'' ' '
UAI,

.........

~~yl~,.,

.J
..II .. ..II

i..r.n .. 1

tI N,.'"tUI

PMja'Vlj:ivtwje

za upis

u"'IIIlIl~IHn"" Ilrll"llill
1111 .............

~nn~u""
~i 1liliil.IIIo.1i"' "' ........... I ••

"""'I~'"
11IIiii ........ ~-U

... ___I_It",--,

.,..,.._
.1I!Ii.IkDE.

IL""" Ikihlllll'

l ........

Kondidot n!l K1)nkurs ea r_lpisprilaie: a) pnilWlI ua K01Ik"" b) .irdIJd i~ ",mi<". k'U"ig. rod,,,, ih iii ,od,,; I;"" s ptJd.. cima puff,I",,'m .za fkol;k. ",mitlr' k"jig' i SfJjododibe (ime i pfe:t:ime JMB,t dan] mjeset igodilItJ rodtnja nsrodnou, ,dria1;/jarm.'iXJ ime i pfe.rimt majke ,me i preEime OL"a) c) svjedod.£bu o 1Urt.Jritnoj OSmRJrlDj !koii d) llVjerc~ic 0 ujpjdm oJ V. do Vll~ rarreda ()!m(JIH1.e ikole:
l l J t

••

At."'i-&_"'"

Rk.I(~.,..'II.,IIi",..,.UI ..... fU,"" UlIA'Io"'"",

...tl'"~''' t

II'"IJ~III "''''..
I

~1i'llllll.II!.-I"irjIl."

'1~I,."f.

".

I'll

""~h·

I

.It"

t

J'w.

1u.4.lo.

11.1 I TI ...''-ll' *.,,~1 rl.lp.,Ic...~.

"tM

II

It ......",,~

-IIIL"'~

~, iI~""'1Dtf

"'liw

OPCI UVJETI
Pravo prija.-v/jroaJija .ur K(m.IH~rs Zli :u.pisredtnmilr ulellika kl:m Iwji!lj'm.al imaiu; J. 2.

1~''''~'''''A..... iI''''
~'~_I{._U_""'IO

it.tllll~.""

~,;.:~ .....;,:,,-.tl

t~

.I-Io;. ..

!,,(Jroi- .(1.) rilZTed

smdllje fROM, pod jeJlIa~

l,tl .....'i>lto...A

.1'...
TlII'I)I.J
1 .....

11 rr...1.i~ntltl I'.un II""'K",. I 4t"«.til,I''''.

Io..,.UI!!o'' .
tlllU.Pi"lllo

"i. __,~.
"Ii"
..!PI I.w:-.... .

."'''',... ..."",,.
"' I-~ .. I(h·
.I ... l(I~ lIIIl.!k..",

1

• ~
,
,
.2

1"

oI,(i-"'!It.

• .,
r!,

.. ...

..I •• .... ",.

-" ,.......JkINC"

U~..ii!.lID..r.

ul.eaici koji su !;uvriili QSUWWJ1/wil/., ~~dobi do ui1.\}rSeJ!ill17 gwi'/IJ" a i;1limllO do 18 godi.~IQ~rtt' odobre.1lie luls/(nmitkagf)ijcia; ultnici s pos..eb~jim pmubama flQ; OSI!OOIJ. (}d.gooarajr~ceg rjclenja i m ifljelljo, imajll, prtrrJO !~pisa ; .f 1J(ltIrS(mih 20 god;',a "i!JOt".

111111'1111

'.iIIo ....... hU"U
.. 'i..i-"_-h

u tI"w~t'

I:KI'"J!!NO

Komisij!l ~a prijem' rJ.cen.ika!1 m:d~Jiu. fkol!1 hnetlu.jc Uprtro~i aJbar :Skatc_ Prijem 1IC6·nikaobavlja i.e u Skllldil S. ptanOnj' rJ.pisfI,bee prijemnog isp1ta.t (J na Q$UWUFaHl1_(lJ.ai ljesroice- porelka obja'li/j.", ".. fkol'koj oglll,,,oj p/o~i, koj" "rord"j./wmisija za /Ipis. Od "<rIJ,d"wg '" jzuzima S"d"j .. glabb"", Skola Jnk()f)(J Gor=d, NCII!i Trow,ik.

"oJt1,.-...,A
"lot •• 1.."1'111"
... II"A

...... ,~. 1
.... ""tAl I1

U

1-.a-!IU""';

1

1 ...... III.&ft .....

'1."'''' ,.

_.,a..lkl'Wll
.plkIIWI
\ .... IUi ....

Z~ ,p,.,,

.,

1. "~.II"k''''

P"'!.I"""loJ"ll 'U.II! 1.1

41 ...... I .,..

-to".
~

... 1". .......... '1-\1' .. l.-'ifI. •• iiIJ'IIo,l UIl~ ';iI!:1rUfll't.,.IU "'1'-"1:
-'I.!.. iJ~t

IU'-

."1"

-.."'.1',,
II"'~I[IA'

.......

1111"i("

'-PJw...IIJitI 1IL'wI'''1ILU'" u" "-'JJ "\
.....N

KJUrEJUJI ZA IZ80fl.
Uleuici 1Iw.ks·imalliO mogu (}srvar,ili 96 bod8fJ(j pri upisu u prof talJred giml!{Jzij~ lti'flilke.r {kale It 91 bod pri upi~ll U srmlut skoff! Jll sl.epen.a. Maksi.maini bmj boddiHl OSI'1Janlje'Sf! na ammm sljeddilz paka2.il.lelia:
l

I

w't- ",- ... I~"'"
,\111 II,(

SfOdllt

.... Ut '\IU

1\ I ~ ... 1"" '\.),.jK of Jj,

'Jf

t_'- ......

I ............

I."'.h """Ir.;."
tl

~ .... " ... -.1":1. I ~I '1,111

"spjel, "C."ika ptJ'I'inm od V. do Vlli. 'abreda OSlrOlJ'" f/Wi. mak$;",.lIw 60bodoon (odli""': 5,0 '" 15 bodflOa; 4,9 .. 14,5 bod_; 4,8~14 bod"",,; 4,7~l3 bod,,",,; 4,5=11 bodO'"clfI;,;;/odob.-, = lObodl"lVo;doMr= 6 hod""" i dow/jan = 4boda).
I.OpCi

bod"",,; 4,6~/2

2. Uspjelr j2 reltma11wih: pmdmela u. Vl'l. i Vlll: m;;rcdu. onUnwc ihole - maksimt1l710 15 bad01Jtl (odlilaJ! = 2,5 boda,. ~rlo doha, '" 1 boda,: doha, '" 1,5 bod i d"""lja1l '" I bod).

a) kamOl1(JUW mkmiltmje ~ b)/ederai"o lakmi,."j,.

I.m}"", '" 3 boda 2.mj"'o '" 2 boda 3.mj.,,,, '" I hod I.noj..,,, '" 4 boda 2.mj .. ", "' 3boda 3.mji!Slo "' 2 boda -Shod"""

YGZ.AC.JiiO~

....

j'~

~-~

...... iXlJA,,~

~=:::;\!:~~~. ... ....c....,.,...
.IAVAIIINIIi4!

j..IIC1"CW1

""""...JOPR. .,... uNI!C:AA

OPCI

&IuK'"
dIrqJ

~~

• "" .. 1.

_

.....

Jl'nO!E»..viA40.

KOIml"a /j.,,,,ica por"k. ulenika dobija '" zb,aj(I1U',,,, otj, .... ope"g ",pj.ha od V. do VIII. mzrcda "'''''''". {kok fJtje~Ui,z rtll!'YO.lilllih ,(Jftdmel(i,za upis I.ebodbVli rz UJtkr,1.14.i 5. (J1J,h kriltrija. i
l

I~
SooDI.Jo,

..

'..l,,~,
I. Zo gimm1Ziju a) ope,,; """",.ki Ihroa<,ki I"pski jezik, ",a,,; j",;k, mal.,,,,,, ilia bJ jilalO{ku: ""'a!!Ski I hroa.rs.ki I Srpskijezi'k, '''I1"ij"",1, i,,/oTmafik.a c) ml1lBllllI1ifko·illjQnnalitku: Slranijuik mllumrmika i'ifonllmi,ka
J I

.nw..,~

,;!II

,=~~~ifo4,III.'.,... ' ...
UKU...a

''''-l..f'!i~iII;,

... ,,.,II(!iU

.. II'''\iti'

... ' .....

._ J_ ._ 0...~ ,.>._ ._ '.>-._ ,_ ,._
Jip_,iJ~ .I .J lliookHlr
",~.Inr

... ~.
2' ' llii

'''"I"1d_

..

·
' ,0

,_

,;

,.iiII.'>~

,_

l ......

:I~

,'_


"

, •

-4~


"

... ~
......

'1)'

..

II.

Zo maii~sk",elektrot.I"'ilk", sanbracajnu 'll1,k".-

droop .... ad"'Ilalku, groi!..,i!l.k",

geode/sk" i

sport

On evni avsz, po nedje ljak, 27. juni/lipanj 2011,

43

SAHOVSKI MOZAIK Zavrseno ekipno Prvenstvo SSFBiH u Neumu

admocni os a noui remijerligai
Sloboda i Zeljeznicar izborili promociju u Prvu A-ligu
Priprema: medunaradni _

Muhamed BORlC,
majstor N akon sedmodnevnih borbi, u Neurnu je zavrseno 18. ekipn a prvenstvo Sahovskog saveza Federacije BiH. Takmicenja su se vodila u tri sekcije: Prva A (deset klubova), Prva B (JZ) iDruga ligafopen), N a veliko iznenadenie, u 00jkvalitemijoj, Prvo] A-Iigi pobijedila ie ekipa Mostara, predvodena proslavljenim bh, oli-

Hallo Ie Hasoarou zamalo orollocllao ogromnu ored,noSI
Karpov se u rneeu, igranom u Londonu i Lenjingradu, vratio iz ponora
Prvih 12 partija treceg

Najveci mecevi za prvaka svijeta (4)

obracuna Garija Kasparolih
va i Anatoliia Karpova odigrana je u Londonu, a OSllI12 u

Karpov izazivaca, dobio je

cervrru i osmu partiiu,

a

Lenjingradu, Met

mpiicern Boianom Kuraiicom,
Mostar

meeeva, sro je, lIZ tri remiia, bi-

je dobio

cak sesr

KonaCni poredall
Prva Miga: J. Mosw 15 mec-bodova (34 poena), 2, Gorafde 13 (32), 3. VuCkovci 12 (32), 4. Alpong (Sarajevo) 12 (31), S. Sarajevo 11 (29,5), 6. VogoSCa (29,5), 7. Prepo9 rod (Zenica) 9 (28,.5), 8. Carin 7 (23),9. L ukavac 2 (16),
10. Banovici 0 (14,5).
10 dovoljno Z3 &to

je trajao od 28. [ula do 8. cktobra 1986. godine, Kada ie prekinut njihov prvi okrsa] 1984. godilie, Karpov je ishcdio pra-

izgubio peru. U Lenjingradu ie osrvario pobjede u 14. i 16. partiii i cinilo se da je mec rijesen, No, usliiedilo je cudo,

Uzdrmani

Karpov

se ko-

vile da, aka izgubi met
planiran za kraj 1985., onda

I derbi u izvrsncg je takricki uvjerljivorn
ODV

prvo rnjestn osrnom kolu, prGorazda, Mostar igrao odlicno i pobjedorn kolo
naslov,

prije

kraja

osigurao

rued Boric, Dusan Sekulic, Amar Salihovic, Milan [oviGici Nikica Vega, uz mudro vodstvo predsjednika Ibrahirna Bubala i alfe i omege kluba, sekrerara Omera Faladzica
kavac j Banovici .. U PIvOj BJigi pobijedila je ruzlanska

Sloboda, koja ce, lIZ drugopla-

pruo razdobue ualiBogriualslua
Tako j e zavrseno prvo 13zdoblje velikog rivalstva. Karpov, koji je izgubio titulu,od sada j e morae izboriti provo
gcdine ima pravo
se upravo to desiKako

nsolidirao, koristio riskantnu igru Kasparova i dobio IT! partiie zaredom. Nakon 19. partiie, rezultar je

sirani saraievski Zeljeznicar,
naredne godine igrati u vijem

rangu, dok se Bosanski Petrovac seli u Drugu ligu.
Pobjednik Druge Jige je

da igra protiv Kasparova, Niko se niie nadao da ce to biti vee naredne godine, a upravo se to desilo, bio izjednacen i nastala je prava drama S obzirorn na to da [e posljednjih pet partija riesavalo sudbinu tIO-

N aiveCiuspjeh u sezdeserogodisnjoi historiji kluba postigli su Bojan Kurajica, Muha·

Prvu A-ligu napustaiu Lu-

MGM Farm iz Kaknja, a prornociiu je izborila i Kri vaja iz Zavidovica

na revans. ako

naredne

10, ispalo je da Kasparov,

Izabrane partije
Se.kuJ;i' - Muratov;c (GI"JnJeldova indijka) \.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sd d5 4.cxd5 Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3 Lg7 7.U5+ c6 S.La4 0·0 9.Se2 Sa6 10,0-0 D35 II.Lb3 e5 12.Le3 TeS 13,f3 Sc7 H,De2 Le6 TadS 16.dxe5 LxeS 17,Ld4 Leg 18.f4 Lg7 J9.h3 Se6 20.Lf2 Lh6 2J. f5 Sg5 22. Sg3 DeS ;23.b4 Sxe4 24.Dx.e4 Dxc3 25. Df3 Dxf3 26.gxf3 U4 27.fxg6 hxgf 28.Se4 Le5 29.Txd8 Txd8 30.T.l Ld4 31.$g5 Kf8 32.Sxf7 Lxf2 + 33,Kxf2 Td4 34.Kg3 c5 3 S.SgS c4 36.La4 Ld7 37. Tel bS 3S.LxbS t·O Sadikov;c - Vega (Skorska) 1.e4 eS 2, SO Se6 3.d4 exd4 4.Sxd4 LcS S.Sb3 Lb6 6.Sd sm 7.LgS d6 8.SdS Lxf2+ 9.Kxf2 Sxe4+ 10.KgI SxgS II.De! + Se6 H,LbS 0·0 13.Dg3 SeS 14.Le2 c6 IS.Sd D g5 16.Dxg5 Sl{g5 17.b4 Se4 18.Kh2 f5 19.Lf3 dS 20.TiJel Ld7 2!.Tadl Tad8 22.a4 g6 23.('4 dxc4 24.S35 b5 25.Lxe4 lXe4 26.axb5 cxb 5 27. Sb 7 Tb8 28.Sc5 Lc6 29.Td6 Tbd8 30.Tedl Txd6 3l.Txd6 Te8 32.b5 Sd3 33.SOO Sxb2 34.$g4 Kf7 35.Txe6 Txc6 36.Sd8+ Ke7 37.Sxe6 + Kd6 3S.Sxa7 Ke5 39.Sxb5 KxbS 40.Sd gxhS 4 !.Kg3 Sd3 42. Kh4 Kb4 43.KxhS c3 44.KgS Kb3 4S.Kf5 ScS 46.Ke5 c247.$xe2 Kxc2 48,Kd4 Kd2 0"1 Trumie - Stojanovie (Kra Ij eva indi j ka) I.d4 sm 2,c4 g6 3.Sd Lg7 4 .• 4 d6 5..Le2 0"0 6,S8 SIld7 7.,0"0 .5 S,Le3 c6 9,h3 De7 10 ..Tel exd4 Il.Lxd4 SeS 12.Lfl ShS 13, Le3 Df6 14.Sh2 Sf4 IS.Lxf4 Dxf4 16.g3 DgS 17.Khl De7 18.f4 Sd7 19.5f3 ScS 20.Dc2 TeS 21.SdZ as 22.Lg2 34 23.Tadl De7 24.Kh2. Le6 25.5 Le8 Z6.S8 33 27.b4 be3 28.bxeS Lxe l 29.cxd6 Lxg3+ 30 .Kxg 3 0 dS 3i.fxg6 hxg6 32.Del TKe4 33.Dg5 Le6 34.De7 Da5 35.Dxb7 Txc4 36.Tel Da7 37,Dbl LfS 38.Db3 DeS 39.TeS Dh4 40.Ddl Td8 41.Txf5 gxfS 42,Se5 Td+ 0-1 Steinle - Stavnjak gJ1h.4 33·wh4 Sbl 34.sxb 5 S~aS + 35. Kd3 c-4+ 36.Kc2 Kd6 37.SKC6 KOO 38.Sg4 Sb7 39.h5 Sd6 40.h6 Sf7 41.h7 ShS 42.6 Kf7 43.Sxe5+ Kg7 44.KhZ Kxh7 45.Sxc4 Sf? 46., f4 Kg6 47 .SeS + Sxe5 48.fxe5 Kf7 49.Kb3 1-0 1 ,e4 eS 2.d4 exd4 3.Dxd4 Sc6 4.De3 Lb4+ 5.Ld2 De7 6.Sc3 Sf6 7.0·0-0 0-0 8.Sd5 SxdS 9.exdS Dxe3 10. Lxe3 Se5 I 1.Ld4 12.£4 Sg6 13.g3 e5 14.d LaS 15.,Lf2 TeS 16.Lh3 bS 17.Lxc8 Texc8 IS,S8 LdS 19.5 SeS 20.SxeS dxeS 21.d6 f6 22,TdS Lb6 23.Thdl Tc6 24.b3 Kf7 25.Kc2 Td8 26.a4 bxa4 27 .b"a4 c4 28. Lxb6 ""b6 29.Kh2 KeS 30.d7+ Ke7 31.Ka3 Te7 32.Td6 Tb7 33.TOO+ Kf7 34.Tdd6 Tdad7 35.Txd7 + Txd7 36.T}lb6 Td2 1·0

ra 0 d igra ti cak tri meca za titulu i u 96 partiia dokazati da je bolii. nici Kasparov, knji je sada imao ulogu sarnpiona, a

zeJi biti

sarupion, mo-

godisnje borbe.

D britanskoi priiesro-

vrsene remiiern, s ukupnim

D nervoznoj zavrsnici Kasparov je dobio 22. parriju, a kako su ostale za-

rezulratom od 12,5: 11,5 ostao je prvak,

is.ren

Hadzovie • ZildZic (Centralna igra)

(Sjcilijankaj

l.e4 e5 2.S13 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 e6 5.Sxe6 dxcf 6.Dxd8+ Kxd8 7.Le3 e5 8.Lc4 f6 9,a4 Ke7 10.• 5 LOO 1I.LcS+ Kf7 12,Lxf8 Txf8 13.Sa3 TdS 14.c3 Se71S.Ke2 Td716,Thdl Thd8 17,Txd7 Txd7 IBM Sg6 19.93 Sf8 20.Ta2 Ke7 21,Lxe6 Sxe6 22.Td2 c5 23.bS Txd2+ 24.Kxd2 a6 2S.Kd3 Kd6 26.h4 h5 27. Se4 + Ke7 28,bl<a6 bxa6 29.Se3 Kc6 30,Kc4 Sd8 31.Sf5 gS 32.Sg7

as

USDOmena na Bairu Isallouica i daiie .ziui
Sahovski kJ ub Iskra organizira I ce 2. j ula u Smell
Ir·

Memorija!ni turnir u Stocu

adicionalni tumir "Bajro Isakovic~ II mak sjetanja na trag.icno preminulog ista· kn u tog p ri vredn ika i sah is·
Ill.

Turnir pocinje u II sati,

a igrat ce se u restoranu "San Pjero". Nagradni fond iznosi 2.850 KM i bit fe po" diieljeu na deset redovnih j vise sped ialnih nagrada. Bit ce odigrano devet kola po svicarskom sislemu uz te· mpo od 10 minul2 po igracu.

Problem broj 520 K. Hannemann, 1927.

OSPJesanstart Kadrica
Sa 16 godina ostvario uvjete za normu medunarodnog majstora
Prvi nosilae je by.garski VI!lemajstor Ivan Ceparinov (2.(69), a jedini u&$nik iz Bill j e wadi Vogos6anin Denis Kadric, koj i je uspjcino startovan pobjednm
Lt

Open u bugarskoj Albeni

mat u tri DotezaBUeli UUCeidobiua

Studija broj 520 A. Herbstman, 1947.

U Albeni (Bugarska) od do 3. iula igra se Medunarodni open rurni.r. Nasmpaj.u 274 !grata, koji 6e
25. juna odjgra(i deve! kola po ~vic-

derncije BiH, os[vario rejdng od 2.403 poena., eime je ispunio i posllednji u vier za priznal'anje !ilUle medunarodoog maistor3. Ovaj uspjeh (l.sL"vario je sa 16 godina i !O dan a. Oei to j e

arskom sislemu, l1Z tempo od 90 minu l3 plus 30 sekundi za
svakj po Ee;:. N agradni fond

prvom

kolu.

iznosi40.000

eurn.

Kadric je, nakon uspjclnog nas IUpa na prvo j ploei za Vogoscu u Prvoj rigi Fe-

da ie rodena nova sahovska b h. zvij ezda.

Kadrie: No va bh. lVifezda

Problem 519: 1.Th5 Te8 (1••.gh5 2.Dd6 .Ld5 8.Le5#) 2.Sb3 Tb3 8..Le5# 1-0

Studifa 519: I.Lg5 b3 2. Td2 Kat a.f7 Tg5 4.180 Tgl 5. Tdl Tg2 6.0a3 Ta2 7.Td2 Ta3 8.Tb2 Ta2 9. Tbl# 1·0

44
Vijest u brojci
vizijske prijenose Kopa Amerike, koji pocin j e I. j ula u Argentini, mcci ~e gledari ljubitelji firdbala u cak 212 zemalja iiirom sv ijeta, Takmicenje ee na lieu mjesta pratiti vise od 2.000 akreditiranih no" vinara, 0 d koi ih ce cak 116 doci iz Brazila.

Dnevni aeaz, pone\ljaljak, 27 junVI;p~nj 2011

Sp ort

lzlava dana
- Poslije poraza na Rolan Garosu, ieljelasam zaboraviti na tenis. K ada b iga roditelji ze!jeligledali na televizili.svaki putsam isla II mugu sobu,
(Danska
I

Ofsajd

212

Te1e-

SlagaO i imai gOdin8

Karolina Vo;miiac/t;)

feniserka

Kararski kosarkaski reprezentativac Targuju Ngombu slagao ieda irna 21 godinu kako bi se rnogao prijaviti na N.BA draft. Ngornbua, koji je rod en 1I Kongu i igra na poziciji hila, na draftu su zaista i izabrali Minesota timbervolfsi na 57. pcziciji, No, njegovo slavlje zbog sanse da zaigra u NBA pokvarili su novinari, koji SU orkrili da ovaj kosarkilS ne samo da uskoro treba napuniti 27 godina nego je la;li.rao i ime, Navodno je njegovo provo ime Tangui Ngombo.

"alUISe UOllm Igrall DrOllU Federera
Iako mu Novak Dokovic puse za veal, najbolji reniser svijeta Rafael Nadal tvrdi da mu naiveci rival nije Srbijanac nego ROler Federer(Roger). Nadal, koji ce, 1I slucaju da ne odbrani naslov pobjednika Vimbldona, predati Dokovicu prvo rniesto na ATP listi, kaze da naivise voli igrari proriv Federera, kojeg je nedavno pobijedio II finalu RolanGamsa. - Federer je dzentlrnea, uvijek mi se svidao, Mecevi
protiv njega uvijek
SII

Prvi teniser svijeta Rafael Nadal

puni

intenziteta. sebno dok s rvar n aseg smo uvijek

Osjecam se poih igram, Dobra rivals rva je to Sto znali podnijeti i

pobjede i poraze " rekao je Nadal, ko] Ipro ti v F ederera ima omjer od 17 pobjeda i osam po raza, S pausk i teo iser dod ao j e da bi u Iinalu Vlmbldona vise volio igrati protiv Fede[era nego pro ti v Do kovi ca, kcji ga je eve godine pcbijedio u sva cetiri medu sob n a duela, - Ne rnogu se zavaravati, vise bih volio igrati protiv Federera, ier protiv niega ove godine imam SkOT od 3:1. No, rnislim ida do kraja ka ri iere n ecu izgu b iti svaki mei" pro IiII B okov lea, is to kao SIO necu dobiti svaki pro ri v Federera - rekao j e Nadal. (M. T.)

Francuska teniserka Ma" rion Bartoli probila se medu 16 naiboliih na Virnbldona, a recept za pre" okret i pobjedu nad
Flavijorn

ISlierala rOdilelie s Irlblna I pOblledlla

Francuska teniserka Marion Bartoli

Bartoli: Morala iskailli Iruslraciju Penetom (Flavia - Vidiela sam se s roditeljPennetta) bio je- isuerati roima nakon meca i cui su POlditelies tribina. puno razumjeli moie poNakou lim je izgubila prnasanje, Bila sam urnorna i vi set, iznervirana Marion iscrpljena, morala sam neka01jerala je iz gl edal iSla oca, ko osloboditi ernocije i iskamajku i trenera, riakon cega liti frus rracij u. Inace se n e je zaigrala bol ie j sla vi 13sa ponasam tako - obiasnila ie 2:1 usetovima. Bartoli, (M. T.)

Oda radom

glasi

M MIKR ELEKIRONI·. A
fiskaLn.i 5 istG?mi

U traJanJu od 1S.juna do 5.jula201 1.godine, fI·skalnesisteme Mikroelektronika

za trii~te Federacije Bosne

i HeFeegavine moclcete da dabljete po fantastlcnlm uslovima ..Za sve de'talje moi:ete da pozovete nase sluzbe prodaje na dobro poznate broJeve 051 333030 (8~24h) I OS1 389' 073(8~ 16h). Akclja Yam pruZa mogu~noS( da. po najbo'ijim usfovlma dobijf!'te najbolja fiskalna.~e~enja postprodajnu pcdrsku i najefikasniju

Mlkroelektronika, Vam daJe najbolJe cijene, uvljek dostupne ursdaje, naj'povoljnije i najbrie odria.vanje. stalno unapredenje u kojem I sarnl mozere da u~estvujete i stalna prosirenja ponude kaoi neogranicene mogucnosti saradnje u skladu sa Vasim petrebarna.

POlovite nas, iii posjetite, I kl'ei,racemorjesenje za sve Vase poslovne potrebe.

:

'.'

1111'

;'1

HEPIODD

n"

I


r

q....,
." .•'

''It

.' .

'1'
,I>

C'.
-e

..

,

~

"

"

<~Skenirajle 'iprocrtaJte ovaj QRcode s~ojim Smart Phone--om

05 333 030 (8-,24,h)
051 3·8,90'7'3 (8-16h,)
vsv«. ikroel ktro ik .net

Ponuda vrijed! od 27.06. do 28.06 .. 011. Iii dolsteka zaliha. 2

Pi~eFant ..

~1i14 II,h': 4;1,.,
C<>co C<>I.: 1 I

O.r.mge

1,~
IV
-

Hren.ovka:
.~41001

pil'eta Hot-Dog

Desert
Robby4VQI! u..,.......

Dfltlt~d;f:.nl Qllwr

••

....

sum.

-

Obiava dobitnika

nagradne

igre

"SUMI NAGRADUJE POVJERENJE"
Dana 20.06.2011. godine u prostorijarna aik i dva ciao.).' U nagradno] igri mogli 5U ucestvovati svi koji 100 gr iii jedan bar cod bcmbona od 400 gr.

tnika nagradne

igrc Sumi nagraduje

povierenie

firrne Kreis BH doo izvrseuo

ie izvlacenie

dobi-

u prisustvu
poslali

rroclanc komisi]e (predsjed.
ad

SU

rri bar coda Sumi bnmbcna

JJJJW

Dobitnici nagrade bidkl I kaclga: J. Brkic Asirn (Lukavac) 2. Kalka n Am ir (n;dial

3. Dogaz MuJ." (Sarajevo)
Dob itni ci nagrad e rol eri i iltitni ci: L Luka Gajie (Sarajevo) 2. Zigic J usuf'(Tuzla) 3 ..Tirnarac Vojislav (Banja Luka)

17. Mehmeclovie Aid. (Tuzla) 18. Cvietkovic Sroianovic Marina (Sarajevo) 19. Skora Snje::1aM (Bani' Luka) 20. Hadzi m ura tovi CAzra (Sara jevo) 21. Hadziefendic Armin (Sarajevo) 22. Manoj.!ov ie 0 usan (B ai a L u ka) 23. Andrecenko Vania (Sarajevo) 24. Karamehmedovic Sniezanai Svob 0 da Olga (Sara ievo)
25. 26. 27. 28. 29. 30. Mulaabmetovic Merirns (Sarajevo) TavIa Dajana (Kiseljak) Sara]li':; Timur (Sarajevo) Kovac Ad na (Sara] eva) Geeo Zemka (Doboj)

Dobitnici nagrade romobil: J. Pa vic Z dra V ko- Valerio (L iv no) 2. Kovacevic Irfan (Sarajevo)
3. Nikitovic Dobitnici L Sarailic Drazana nagrade Sarajevo) majice:

3. Aleta Erna (Sarai evo) 4. Goga Nedim (Sarajevo) 5. Tadic Nela (Banja Luka) 6 Sehic Mirel. (M.glaj) 7. Avclic Berinat Sara j eva) 8. Beganovic Edina (Cazin) 9 Sulranovic Iasmin (Kladaui) 10. Ldic Mariiana (Novi Travnik) I J. !Corieni'; Erman a (Sarajevo) 12. Sahinovic Dragan. (Teslic) 13..Mul~halilovjc Nisveta (Zenica) 14. Basovi 6 Faris (Sara] evo) 15. Kuc Nejra (Sarajevo) 16. [ahic Ahmed (Busovaca)

Denis (llidb) 2. Delalic Muhar~m (Sarajevo)

Dzoklo Suvada (Mostar) 31. Muharemovic Ajna (Sarajevo) 32. Sofie Abdurahman (Srebrenik) 33. Ivankovic An a (Liubuski) 34. Saranovic (":,,;::0 Leila (Zenica) 35. Pipic Amiua (Sarajevo) 36. Slaiic Ljiliana (Zenica)
37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Zigi': J usuf (Tuzla) Sarajlic Ubejd (Sarajevo) Kadric Adrian (Sarajevo) Dedic Mediha (llidza) Brkic Asirn (Lukavac) Sejdic Ahrnet (Sarajevo) Vujadin Marija (Trnovo)

44. Bajic Vedran (Sarajevo)

za crtJevnu mlkrofloru, zdravlJe za organlzam
Problo
Enterogennlns· 2 m jjardef5 moraine suspenzlj8 sadrtipol reDStantne spore' BacllJlJs claus ~ Z8 prave:ncljU' 11 Ie pomneCaJa l1MJotele ctijevoo mlkrollure.

45. Jaiie Benjamin (Sarajevo) 46. MeSic A j la (Sara] eva)

47. Zahiragic Adisa (Sarajevo) 48. Hadsiefendic Armin (Sarajevo) 49. Hotliie S are (Magla j)
50. Avdic Nezira (Sarajevo)

PRIVATNA SREDNJASKOLA S PRA YOM JAVNOSTI SIROKI BRIJEG PRIVALJ BB - KOCERIN
VRSI UPIS POLAZNlKA U PROGRAME SREDNJOSKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH, PREKVI\UFIKJ\CljE, USA VRSAV I\NJA I OSPOSOBLJAVANJA, TE U SKOLU INFORMATIKE I STRANlH JEZlKA ZA SKOLSKU 2011/2012. GOD. SVE INFORMACI]E OKO UPISA MOZETE DOBITI SVI\KIM RADNIM DANOM OD 08 DO 19 SATI, 1\ SUBOTOM 0009 DO 12 SATI NATELjFAX. 039no4-SS21LI NI\ WEB STRANICllVlVw.pskola.com

PUTNltKA

VOZI,:LA\DOSTAVNA VOZILA.\'KAMIONI\OP:REMA:

ad 4,990/0,
NEKRETNINE :

ad 6,990/0,
(Mak.simalan ..rok finansiranja opreme i vo.zUado 60 mjeseci" nekret:nine do 180 mjesec.i)

V'UIEME ISPUNJUIO I(VA'L'r1T'tOMI 1111> dll "I •• op...J, ..1111Z:a 1I0VOI<l ~,.d ilL ... lllln·I>, novl .P~_ 508 WI S'I'Olom "_ SOlI _ .... , •• IuxI """bI~

Ih '''<lM,re Mt""" III dll dll"_~ """1.... pcn.I"",,~ CHI.....k u IJ,"IIS,,·""" -v<'n«ll.am' harm""',II>m utln"" do. "".toW I'OHb"" VI.k"

<Pd"tt,B"OIiI ..... Ull<J, """"'~""'"

PEUGEOT

.508
1I,,, ...:o.n ·S.IlII:AJEVO. OM .... '" 11'111<1'''' I1I!. ,.1 OU '" 1M. fa. Ol! U,9 091> Ol5 1'J0 3(iOU"!:!" 'I.:U"" v UI.... tiO "'oro S 051 380'" . MOST ...... CROAUTO 0,36 ~, 1.5 "I01i'OPIiOM on no "1 OOUU, IiOVOllI!O". 05J JO;r.4oI 'IH4c" RGOVIC OJ7 311l I..

GIHJ: .... UU

e ...u.m.N.
IJnUUU"

UVO'Z,",'IC I DISl'JI'"UTIJI ''''UG'!Ol 'ItOtlVOlI.... :fA III'!' :'IVGeOl ,""."NIIU: S""AJn'Ot IJI.O O·JJIn 165 TUZu.: no 'lfW£1('T 05<5 )55 010 'aJI,¢I(O, AUTOI~ (1<1') 305 IlOMOORI(A,

oglasi 110.000,00 KM
PRIVREMENIIZVJESTAJ 51. KOLA LOTO-a 00 25.06.2011.godine
DOB IINA KO MB INACIJ.A
51. KOLA LOTO-a:
U 51.KOLU UPLACENO JE .......................•......•......•............. 74.762.80 KM UKUPNI N·AGRADNI :FOND JE 50% ............•.................. , 37.381,40 KM fON 0 OVID DB ITA~KA: FOND ZADOBITAK PRVE VRSTE .25"10 19.345,30 + J.P. 91.194,,20 I 100.539,50 KM FOND 2A OOBITAK DAUGE VASTE 15"10 . . .•. , ••. ,.. . . .• S.GDUD KM FON 0 ZA DOBITAK TRE CE VRSTE 20% 7.476,30 KM FONO ZA OOBITAK CETVf!TEVRSTE 40% 14.952,60 KM BROJ OOBITAKA IllNUSI DOBITAKA SA 6 P DOD DAKA OOBITAKA: NEMA ............•..... JAC K POT SE P RENOSI U NAR EON 0 K OLD SA 5 P 060 DAM DOBITAKA' 6 934.50 K M SA 4 P aOaTKA DOBITAKA: 277 27,00 KM SA 3 POGOTKA OOBITAKA: 4.040 .. 3.70 KM LUTR IJA Bill. SARAJEVO 26.06 ..2011·.God.
;KONACAIlIIVJ ESTAJ 49. KOLA LOTO·. I) D 18.0i.2011.yodln. INA OSNOI'IJ PRIVREMENOG I1VJESTAJA I ZAPI5NIKA 0 OSNOVANIM 1NEOSNOVANIM MIGOVORIMA L U T R I J A IS I H OBJAVLJUJE KONAGAN IZ\lJE~l AJ 1114S. KOlO LOTG-. OSNOVANIH 'I NEOSNQVANlH' PRIGOVORA NIJE BilO
JOmHADOI!rr~IIfIUGE fOtJD lA DI)£HTAK 11I!CE 'mSTE 1~" , • VItST'E ~ .
~,~B5.70I(b!

OCEKIVANIJACK POTZA 52. KOLO LOTA-a

GARANTOVANIJACK POTZA 52. KOLO JOKER-a

50.000,00 KM

POLA·SllECe DIVG1MA

PR IVREM ENIIZVJ ESTAJ 51. KOLA JOKERA 00 2.5.06.2011.godine

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLACENJA: PRVI DOBITNI BROJ JOKERA: DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA'
U 51, KOtU UPLACE.NO JE NAORAONI fOND JE 50% ;FOND ZA OOBITAK PRVE VIIsr:E 1.846,40 + J.P. 46.385,80 Fa N0 ZA OSTALE UOBITKE ...........................................•....... .• , ., ., .•.... _ ......•.. ,... ,

591090 550030
_ .8.464,OOKM 4 ..232,00 KM 47.232,20 KM 3.385, 60KM

U41t. KOI.UtnllOOooJE ." ., "",. n,141,201tM l/It,WJI NAGRAlINI fOND JE VJI •••• , .• , •••• - ,.. , •• .3B.5j'1,~ I(M vRStE2M. (!l6;j_~,go +~P.EB.631.2Dl .1.a.:ttl,lO~

~~=~
Sl!.6 ~ SASFOOODAIC:A tlCEltfWI:. NEIrNL 00BII",IiAA; 1'2..

B ROJ DO BIT AKA IIZNO SI 00 BITAKA GBROJEVA OOBITAKA: NEMA JACKPOT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 5 BROJ EVA 00 BITAKA: NEMA 4 BROdA ooeiTAIlA: NEMA . . __ ' .. .•. 3.BROJA OOBITAKA; 15 2 ·BROJA OOBITAKA: 124. .. ••. .. .. .•. .. .•. 1 BROl DOBITAKA: 593
LUmLlA

0,00 KM 0.00 IKM 87,30 KM . .. 11,30 KM 1,OOKM .

,.1.1M.XlItJ.! ,,15,4H..60ICM

fON[)ZADlY.lfTAl<(:fI1i'ft'R1ifIS1E~'"

BIH.

KO NAtA" 11V, E~T AJ 19.

KOLA JOKERA 00 1 a.06.2011.godlne

BHOJ

DOBIlAKA IIZUOSI 0 q SimA
",~82.,()p;M

SAA4JEVO 26.06.2011.god.
313 4..71):1 _
'N,IiIJKM

.m: M'E'SE M£OOSIuWJi£Ooo:m..o

SA.c P05G11fJ!. DOettIlUc SliJf!:OrIiOJiCA ooetrllJ(A

INA OSNOI'IJ PRIVREMENDG IZVJESrAJA I ZAPI5NIKA 0 ()SNOVANIM 1NEOSNOVANIM PRmOVORlMA l U T RI JAB i H OBJAI'LI UJE KOWICAN I·ZVJEST II.! 11149. KOlD JQKERA OSI-JOVANIH I NEOSNOVANIH PRrGOVORA NilE BilO
, ••• " ",...........

... _... __ .• 3,30KU

U49,KOlUU~JE

_flnl~ ........
G"IIfUU\'A DIl!!ITWJt 5oBaO..l£V'!' OCE!rTAKIt" 4~ 0iJ1liTiU'.A: NEW.
NfW. ••••

..... .4~17.O11'"
""o,.coIt:M

,6Ji34.ooiKM

H1NlllAOOIlITAKPlMVRSTE

.,.OlAOSTIJ.EOOSITKE

{,jjij;J.4D+.JI'-44.4111.&Il

.

•• A5Z77,1lJKM

:<&.I'll'"

BROJ OOBITAKA 112N081 OODITAHA SMS PORUKE ZA LOlO IGRU IGRAC-GO Sf SLA n OD SRIJED E D D Ulon lUI NA SWED EC~ BHOJEVE mEFONk
8H TElEeD M' ROK ZA PRIGOVORE
.JACKPOT S[ PftENOSj,U NAAmNO ':OLO 3 lIFlI)J,I, DI!HTAItA
21(1R[)JA ocarTAKA,

'1
1Je

•• , , , , •••••
••

a.

. ~ijIl,4.0IW

1 ~RW OOLlfT oQiA:: t.4a:J;

"", "',

••••. GB.OOKM ••• ,;5,Wt:hll
1,{Iij~"

091/412·6D1, lIT [ROuET O!J} 88·872· ,IJ'"' ~Qru~O.,U KM .. PDV IGAl: NASRl:~U lUJflIJ~ 81H I PHOYJ~RA OOBITA~A NA WW'II lultil'bI~.b'
4.

1ADtIJI DA~ IlAPtA1E rl(IB~AKJ\ 1A .g. KI)LO JOKEIIA JE 26.61.2<111.000.

... GEI<EIII!UII DlRn:l1lR

EDHEM,pJiSUIi'AN ar.

DANA 00 PRVOG IDUtEG DANA PO ODJAVLJIVANJU PRIVHEM EIlOG IZIIJEST4JA

LUTRIJA

BiH SARAJEVO

26.06.2011.godille

lIIo!bcnl "kin a SlrlJe-y~, Hamdlle Ccmerlitl be. 51, Grbrtlca: Itl.~u: +:J.H (33)618 005 hun), leI/In; +3-117 (321551 m. 557411,551.112

• STAM.,BENAFINANSIRANJA
KUPOVINA I ADAPTACIJA

:. OTKUP PROJEKATA
(KREOITI U ORUGIM BANKAMA I MKO)

stopa vec od

6,39% (EP M6/66%: *)
N'aJpovoI]nlJanaknad<l za obrndu zalitjeva

vec.odO,5%

Preko 35.000 KM, uz

Do .20.. 00 KM BEZ. ZIIRA.N.ATA 0 hlpotekuvec od 1:1
www.bbJ..ba

oglasi

Dnevni avaz

.,,,";.0,, "._I>"J"'''.

51

CICIJ.lI\'IJul
...

.. ".,.,

•• CW\II "

pmoall 1')C'IliI1II

" .111..."11'1 • ..0.;,, .. t ""', 011~_ j Yri.v <1;1 ....

~

i'l ....

bllo.~1_JC!.aln"'I('\II .... Bilnk .. u ~"""

_

Sprsakl')(!.l<lr;

rutun,

rlWu,

WI6oI1lOO .110 III'tiIR'~

dl)P1<mmIo

..

PO'LUGODISNJI OBRACUN
e
:).

~.~~Il~·"_

--------

,NA :N'OVIM OB,RAS·CIMA
TRlVNII( SAWEVO .20.06•.2011.

rllf!ii. 5aJ"~
.. T~

~

1!19b4 !;O:!On 7asgS ~

199CW \'IQOO'..o&GQ.ltI I P"104 0000':I0&.3~"9
1WO<I~1",~r 19904!)000$81~1 50201:1.0000 0641116 502011000IUiA6496 FI...... Za!Ik.II

I DRU6E.AKTUELNOSTIIZ STRUKE
HottlUptJ Hotel HoIIdo, Inti HotelTuzhI HOlel.uo Hotell~l(JJ HotelE./Irt) !Howl.Ptut Hot~I.Pori HottlPori ;n. 06·•.20n.
22. 06. 20n. 23.06.2011'. 24.06.20n. 27.06.2011. 28. 06. 201".

UI9040000lU49.4)
10004 4OOl3IlU!l 1990d !iOOQ3Q.126& 1'i119O<16000J66n8:2' ~'IIIO"" 1990410004022347 SOO4t20000 14ln801 '.ii02012OOOQ.. L40231 l890411!1(1I)431014~

:>

TUILl
MQ,STAR

1990&1000 r5383GJ. Po5IcMfI~ T,...,.,Ii(

:>
:>

ZENICA OnUk BIHA( I.IYHO

UI9v...~MI"~
t 9'XIeo:2OOClG<ll.a9ti

e
e

1

lC1C104A'4~98

1Il'!!(l!:l'OQ09.1711151 1.9IIO&;200Q9M1d 1:146
J9!IiIY.>2O(I()!t1 (111.15

!03!IIlnOOOO-15~2t1 191111M(000506!l129111 502011000IH UBOII 5020110000-112099 5OlDUOOOO 112214
5O)oltOOOO112352

e

19.06. 20U.

PoIIDm!l:. 6ctkO 1.990550001929794 19905MX1019l16!ill PooiIMI ft. ao.-",," ,K",po

:I' SIROklBRUEG

S0:!0l1oooo 1178 21 5020l2OOoD().l12l122

19'»I!.OOOl8~2~1
l!lo<104§000289931
J9!l(I.1~~1"31')

~-----------------~---------------------------------j
:, CD··· ·-B··i·H·
: :', I'~: ::~ ,,,_:_" ;

9

SO:!Ot 20000-712 12 3; !iOO4170000 1I:r9 24
!I030110000-7 lOll!lO10110000-1 J.lOII J 5020120000-113102

f'ONIrInlt .. \I,m..., l.II904 !iOOO361 0529 PIIIoIIM!iU iIowInIklPw_
19OO4~SOfj

KI''''....

,

.: u'u (£RlfICIAANIH.RAtUNOYODA.I REVUORA : ~ I __._~M'ljnlll~'._~ __~_~__~. __.~~ I_. • ~.~ __ ._~._J t

.0.1._ .......... •

,
... ,.

30.06.201'1.

OVAJ SEMI;NAR SE PRIZN,AJEKA.O 7 BODOVA ,OBAVE.Z.NE'EDU,KACUE

5Q2011~1131B9
5OlDLlOOOO 713J01

lDOO4!i00030 I.Il632 1119O-150003G815431 PoW;niCDJ..Il>II IHOoIG000461~29G

502Ot~
5O:H7l2ODOQ.1!

113321
:1318

5020 1U:lOCII)llJ..l!ICI

~20110000-230100
PoIoIDYTIIce FOj,.g 1.99041000G2~4039 ~Ice ._SoI .. ;_

'11:11'11

;l1'1'T

tI

"AI

,.

!SOlO 10000 7J.3410
!i020 UQOOO
I LlA

11

KO K RS '"

S0201lOOOO-71.341' !'o02OUOOOO 113.44(1

50J0230000-/21VIIG
rI~ ~oIl 1\Ill.I

ol96OO1 ~ UOOOJII PDIIII¥nlcll ClHltal'fc.D
~1.27e61

.......... n.... i1tlldo!tec 1 ~OOOOlU!104,QA

5020U~CI81' l9905OOOO741!OO7.1

~1<"tM_
1~~

kl

1~1~97031
111'X1~700G2&.3 ~768'268!;I 1 WOJ.oOIiIOO624 73I 19')!J$OO1063AM61 199OSOD1063&)~, 19905000081001801 1~ 19905OO1lO62&3191 199OSOO100470919 19!kl5OO1Q&3a9no

1~.25·M~
~1I1C11

~~"lU"""_
tep.e.
u.... :\bJ ld.tIIJ<I. "..

"'t,"~ lfI" '!WIIlI'''' lOhl"I~_ ......

..

lInO'iI00082~~02 llI9051OOO84l1&12 PMlDmICllIll.l,Gj.IIO

..._.~f.~rtJ . l.ILI

t "" lllfi:l.>

.po"'lJ~n"C''lIlA1 ,""'010 .e ' .e, 1f iF' I I .DI...I U.iJt4it- .• 11_w.. IlFlIOj

'""')<0

I.!I905MC10111oOOOJ ,.
I !I'9O!;::IO(I09!iol M e Pot.iO'ma bo!>'ll ... t!i$~100f13!o3221 ~~" SIlI!d<I Mot.! 1.1I9O<11I0002&9BI46 19!IOoI"JI 000271 14M 19!104~0002.!lJ.125 I.!I9D4.I1 0003.l£ lXI
p:I~ ..

1119O!>O1»1 eo-tOGGO
1~60611117 ~2OOJ8DII)32 ~200390778 1990~/13
1911O!iOO6OII<JV0145

19!104 11 0(103620023
lHlj[!\"

...... ' l"" .. "..u; P'" < k"II!.>Iapo ., ........... ptt-I".
.llIeul

~,rr-w-""""'~-~
-.-.. oi<vo<l ~

_

"'_

~ .....,

Moil".,,, ..ttinll. ratl>l>l:dll U I III IIo!dlu~ •• " ... WI.

II

Ib Il1l poiI.lO\

It..

Sp.l.r1I_ 8.nk 00

II

SPARKASSE' --

,_

..... .... ~"Jor,"",~",,,,,,,- .. ...,,::-11 "" I, •• ~ !JO'I,,.I. Dl"'l1 "" .... ,....,...
P"
....... -'I" 1:1> ••

p1<td:Ioo>

.....

w.!lri.-

I

-.t.... 1oU1""' ........

,,-...

I"",...w,.~,_"" ......"" d.d.u""', .. D,~- "' __
_w."w

~w.-.."'_"P"P'~""""_'''''''''_='''"''''''''''''

t: tu

a...",,,-,,,,,
,t.. ·\UO)UlnIO

52 _

... "·1""_",11. Onevni avaz

oglasi
!f'iC1I!' 'Ii;;R 01
,~ .~.

.~._fl""'_""""''''''''''''''''''''~
,. It I, ...,.. or , , .. -llMlftl.ft'U IIfriiImljt •.a.1III

UO" .... \ t !Ul .. t. L l}O\, ...... '\ Jl rt ..... I' tU I!I'(' fltt\. ... SR"D~OO!i'l~ ...'~ '. :...:"" TO" i"W'~""TO'P\

ut

u" no.""
I II

~,
... 11~!tI'j;UNij~

~J',,,,,nOIii~,
~

\,

..~ "'. '1Iorti

bf~

1M ~.II'IIC!I~JI!I

rll'...

It ..... )~ "'~I

"'tU1

1!.I..III.n1...j. P,.It,. ..,.I.... I

'~IIIT

I ..... ~,..,. r;~I:'ltk""'''''

~iI.~1 ....

~w.....

~.

....

,I

rn,JIII'IIIIII..III ","11!t1.
j,jl

i'L'll'IU
...........

.......

n........u.,..~.IIh

....

~~q

.....-IIIn+.Ilftwi&""

.......p:j......,.,. ;
..

~I.-Rdu-r
L

1!'II.I1tl1n

..... rU ~,.

.AIIlnILI! ntM~-.lIJot.

'\

'I~J'!IIII""11
ill.

41i1j ......... ~td.1IOIf ,pllli.!i," _ ,...utUI ".. .tFlifVll~""'" t

,ll}1I'

'I..~~If"'"
1'.1!i!1

'''~''''

.rtm!..I'IilKiI

~
~-.J.j~1III

"'du!iIM""~"""""IiiL·II~~~t"lI ... iI•..z,....... L;lIl .... ,.jAr","" -h 11 _ I~"""'~II'III

-'il1,....t..I1 ..,II~ ....... ~1II'j.,.!- ..... ,

In"1J ..

I.n.'IIih'io.II~I'III

......

d

,k,.

Iil:.Mklo.'VII I,!!:

I
'I i'U I; "'~~

... ~.~,

_"&JaU.
""ljoii,j)l!rn'''-i'1iIII~

.JAV
~1III"1Iil,
o[II.:j,

ZIV I,Hid,«,.
....... U.I ..

~rt.!'u

iU .. _.' ••

IiPW1l'jWti!!

~uLIF.~oj: '1iiI.~,iiI i , iii, ,iIiolliillIJillII"~" __

"'f'MJ'Ii'~J.'~...~ItiJ~J~
II!II'

,.,,.i.... ,'~ ,.
!II-

'

u.....
:t!!!!

,tt",

,.....1

.. ,.

!I!!

-.Qj.

"1II!1!!i..,oIIIIIl~1

:I.......

I"'I"II'~~"", 1~'~I.iII ... .ailllllllll.~ltlU L''''n ...\.I'' .... fi.

... 'k. ...I.~IiIII~ trti!illl{"" 'i!it PTIiI" 1",ft.,.!!!II_"'oAiV. AI •• Pllflll"l...nit "J~I',r -tll.l:di .- J '.....w. .. "'.. IIK"I~. "'~lIt mv" !ll1IILI ",I .._,.. r.i ...... II-':Ah. L,.,.. :z..""I:Y"It:.r..lliiiAi~'iiII""'"

......,.1
).11 n __ I"ihllii "JI1nI! t"'1 if all

II.III:Jl
~11~"'"

~

tt

I..

H~~'~~.~ 1;"'_," ill .".1"'IH.lh.... j JIiI"tItIt lilt • ~I .a ;,.11'" I",..~j~ .. t ."",,"aj~IiMII'II'_fi"' .. 1I:iN.1;'JI1."I!'!I~' ~-""iII4IQpI r)~j;.-r.4'1". vtdt:n~ .c l iLI.iiI~~ . ....,.1 ' l"M1II(iII R\.uh.lI.-.JJ" , ~OIA. 1'i!!Ii..&J""'j~ rw;ii"LII:." iii .. ,LtIit~.1: ill" ,huU"'" I' f'"! ~'111~ !iii II;

"'II. ~114_",)~1

......

r-"""''''

.t..

'1tI!!i!iiC't~,
IPI~

'~"HJ""" 111, ....... I.IIV

•• )t

Q

n~ f'II'lII"1'nI""'or...r

11111 t4

.",.14

l1li.1,.11 II'" ~~ 1UIII ,,.,....~~... .... too _h 1I!IrJ1iJ" u~ ..,.,mll.f~1
pt

1,.........

1 r ..... A.I!I~.!ii' I4!hJo..lIUI:IILn]ft'I'l[lin1'f1'11IflI ..
'iii

il,.. .....'

_I. r.rm.!t~"
1[~IjII:f1oN"""'''

.I.,'JU,!c.h'!!!'tj"liltll,""IW- 4!!!ijr"~"""!illfF -!lit'.",.....~I.fIII .r.IllldJI~. tu~ "'k"hlJ~".1"1.)1" ,~IIIi"t.. !jHl.'"

,iIId

P!""

rn.

",l,IllII.oI!'

IFQ'"

11~1'lI J'l1f' _I"i. nJ...-.", I-I'I~

t\

~."M

fllnI!u.,...,w
tk 11.'_
f

.!II!j,l

1M' til!lllhl"l

DI,_ .. n~1I

L.nl.-nll.,

~J~
_

11:11 ...

.,.

1. ,I.J..-,

,n""

YI

IiIpIIta

1;'_

I.n'lll"

I., ~ ..

",1".""

J.~1111 1'''''11

~.

I:

U

Wflllllifnill

!!lLdw

nJl!iI'ft.II

pui'tn...-,

11;.1. "it"lIIIiII!!ollRU t-.1iI'W'ifih·'" -0.).. ..... I11III" rii,I.... s ~ IU

"'1.,.'""tWI~~"I~,"'I~'II'iII"""""&.l'I"tIIl~"ntk~
WI dh ......... lt,l"tllj .."',H4.1 Ok , ......
I"I~

~~....-!JiII ,iIwriIllUI_ IIIa .. l1li fIjII

'IIp,k_'!PI'liIli'll'~

f)rJ:lI ....

"n"

,\l .. 1.1IIIoi-fi'lt

l-t.-l._
~~1f'II~

d.ill ~ .J... ..

~

"""lWNI'III!Jl'f1J .. ..... ~~~IIII'I""I~"h 1 ...... 14... jJ<t-

,","~,q""11111 I'-MII". ~ tor.,. ... u•• , qw ••'~,rfl'j." ... ImIfU I,..,. 1I"'!'J~.."h!!I._'III~ l-iil - II'Tiii!iIJI .".."", -~IJftt.fll-I."" ..... "~ .... I ' .......... .an:d1~1IUI'" _~.'tll'''' 1",..I0Il IlWilftUl!' I:tI W.uf"'~j""" 1II;t ......~
... ,.'t1..

... lI"ni.llillr~

H! .' .. flll!i!!I'lIJI_ iii
!l!l'1I ....

d.'.~lIn·!JI~ -U- ... ' ~

lijwn ~1Fl~C'IitJ~1IIII'

j."
~

'Ut.j;ii.a:........'1(
'~lit"'~~I!I
...... "ill

ILAnJJnoiiil.lio.R'L..'lllwiI~j;f1Dl

.~j .. l .. h , ... 'T1li'. 1"1fiI....

t,...

i!I nJDlW.I;.DIM

dU"llIJ!li'" oM ~ !IMI MloII"p:.I!I ~"'I!IlI,..,I'II ....dr I'\._I_F-hMui ... l.i .... ,poq"'..I'1!!

-rri,l,_'W_" ..t.'!i,,,.
rl.'

IlAo

.. ~nJlhU~"~'~

.i'-.'~

'II

jl:iill .. ,....

'Io1II"~.IIj

, .. t""I1111--'~''''j~j ..... iIIll" .... '~I; ..... [.... pj~..... I, • I.b~' j~ of! l1li ,"I I;-. Ii. ~"'I .. !"'I""'I""'''' T""'<'IfIA ,..J"I~f 4 ,M_ '"~ Il10 ... ( •• ""t[o.1iiLn'I ... 1 ;1. ~ ...... !"''''1''.1owI tJo t""I~ "" .....,., U1kiirlo1ll ,ar'!:..hfU4"''!t1l nl .. ~""1111 P'"i{It.f I!I!I:II • , ... ,. •• 'hl" IflliII .:' ~II Indj, __ h'kl l,\oi.l"!!flN".,... ". ....... 11IiI.l'ti lh'41 ....

IIu'"

... ~ 1

oIIfi, f

.. ~ll""'''lt}lt-E"W'''''i1l"t h"" I ~ I.,.,..

J"--

JIIJi"ii.

J111I1dHII ,. .. "I~ih a.. '!I.;"~~I...,:"I~,p"I"~c""'t;.I.

.. JoIIJI

I'" ~

.... .,..'1.... I ~IU''''''''''_''

I ,.......

J....).lk'tl...., l

.....

't 'I" ••

'WI!

I~'"

"'E'".

_-!>.~...
, ...1..
Iioi
If

ZJ> I..&tlSM I"ILlY"1I06N!'

""rm.cUA·OU-..:E!~",

........
IITif\1CU1,~ U. L..LOS.I'Af'AAVA aoIItoE I ~BJIN IE :

, >E'l'C..EClOo'ONE

....

He; I. \~,\. I "l-nhlL:I, ..
Q ....

\. \

I'I!:U

n \..I1t..:n~

I~I t ""1'11 \ UI.II.\
__ :0.'"

b u..h.1TI , C'I"\

II! .till

11 '" I Lpr"I~~."<>~,1. ....

IJ'H.h,"" CU., ..: U (nnC • 11 t'J(.CJ

I ne

u,"I1.... "

10,.,.....-,. "",t-j"",0ll0
plvd.J" ;R

- ...
\).)-"...

;o-<;T.mu~~y1l(:"''''''''

:t.r.I1oY.l:P"ofl!'_~"~

ulJ...w... <Il'fl' .....

JI''''' n.,.,..

,Il..-~,_

'hl,,,~,.hl p. I~<t" 111,0 U r,~h.. " ltol ItO I'~c'". <'I.~a b ?HI.lln ....'1 ~ ~n.. "bl,"bl lu" ... l e', 1'1'18 011 ''''',It", ... 1'...... IO~ fII PQ":cuu (lJ II:n. 0 ~ c.n II I :1;",\" C "!till' I ... an 'P..,L,.' e dllr.1IIl'1Clitl,,' 1 \U,,,u'b*,,hl P,tCirtt I-Cfcn.lt'l-. Iq1J;JI ~t.-(t n'JC! fl!Jl u..,,,,,.n rrQ"t..tro U .. O"I I'"hl ... to ~~(I (Itt \,. ~ \n .. "b .. hi P~len. I... L.. I ~"'li 11001 ~II" rc .. Ir... u pre ." I'H JI .. m, ~

""je,<>. le'~'"

w""'

,.,10,,<>,

u

~n

J 1\ v ... I'
I hClla1lf1lll'

'r' U Z I \

"~I"t. .

"'l"

IY:II.:.I

~

II,; n

IJ ~

odll'\dll.l

III!f1.I!JIIIJIU

U l4.:rJlL,l1. IIlI.IJC'

I ( 1>>0I0I0..
m-.I.&Jum JlT"lJ\.ndl

I'J""

1m> _ ... I;..w... ...... ~'lollwl~U:!O'I:..,.J, _
~".

I!IIIC-=- 1.iII..

a.Luj

QI

iW

~Il.".
{I

'"

.... I

IliJlo~~·u. c::lJli:n.

II',;

\nh'\.ltlllhi

(0

"7 ~

1'" elj.". to nOll.O" "" "10:0<1. O~I.'I" "1 .... " I" ~ UI ~od 11 I"".no, n. pre ••• Lm ,'"reIU II~~. ~, l),tlll'" \I G~,a ,,~ V.tUI,"1: :000 lodi 'UJC' IC"htr .... .. n IHe'h'l 1i. ~1 II~ In, Cllena 4 IH)D VII M Ren .ull K .1111 .... !OOI ~.. d r"II"'N' u "rei o~.. I I'" 1)00 .... < 'J~n. -4 'OU [,I, I( \1

.'n.

' .. 1 (,I..,., lifr ,,"fII,.1.1'o.

llu:n

(I;fJ ~"t

HI"R, IIlV~'

'IIJc

,r,,,• ; IrU\ • ., rlCi hl,.1 •

~ll I 1 'ftl

po"""" 111.00:.....

.,..u~

I''''. Il0l1 _.._.. "
g!llW
h

.. .,. r,.a.u I.~""""""" I ..... Ol" • U~ll , t..l.- 0
I
~ii. [ ~)c ....-nm...-a.i ..

.. ~
~1If

0,..... ' ...... _

I ~1QII1:aIIJ~

... II...to.Lo
• "W<o,o< ""Lodl ...

'I.

" " !JfI 000
'f'otC'I'1\1II
io(C't ••

0~ DUll: tIllII.ia w !;1t,t.'1otrn .. di.::11 ..... ulll .III P, hJQIII O'........ 8..11 -n. ""',~mJln ,~,." pu.tI, .. i'~ OqiIiI'II.IiiiiKT .... ""1 d I'IIC llLiL.1jIC .",\IOt Ilia ptd.m"'-:n,..-m: Pij.l' 1hI... ~ II.III.IIt."I .to. IUIII!IIIiI! III IJn~ .. "rd. ",-.:m ~lfI' i C1 Lh'P"lJi;l

~lIiL'lII"

tlllMl'!iud.ll

u.n ..

\ Qr,IIg :pui!l I dni m~. oJio .... r.jl.l.cl! dlLililne.
'd

ad 1.1.0" Dtn DI.1. 11I1I'U.JJ elJII I)rnbud"ro.'~I!l. ,.... l,u.d!.L. Pfiji\-. :Uifll nor I II~jC'eE! 0" I ..... u<" pnk •• " .. ft.k.h ... b.""e Lo)" ",o"I"'L,ft~ u up",,,"",, ,,,,,,I. p".I'J~ "'JI~.. >o pl.adale '\ I "u.rth u' nc"p..... bC!l" l:kurn ..... ,hl •• _ mO:JIU 'Ie: PI} hdAl1 \0,,1. rod l.dRI .. hroJnlm •. "d I dOl f> " dl"e!~ "" I ~o!IU" ~tlll Dd <I.W-II 10 U'PH ... Id.... ~P"ll' ~.'.lh .. I)D I....... \1.J~.H .. ,ic. ",".be IO-"TI I' '.'&J~ \'oz,l. pod ... In,, .. b,oJe, i.... " W' dlo< ~I tlto I!O O(i ~Q II
od I ~,) D.I-I,,]O

Uoj ,",0'1.I

Uirc..

iii.

"1_"' I. .,..(!Ir

:8 Je \io.l'H ....

I!I

n. dl'JlI~llrn.h!L.~m ,.bt I..;,.ml!l I (.II HC!~.pl.lu I SH"",h:J ... U Hdeno ... 1II.u"JU IIc): duab,uli" IfUCtJ_
j

.,n

"'"

,,' n"" rtlEJl
fV';I,I.
1-11""",

f~"

:

i!.I"'OJ:~ Plcf"'~II!J"-I!!IC'IIU

1IJ"I.. u~.n.c

'....

1'J.'kJluh\.

• .I_"t~~
""'<I....
.6l'i4~~I

'-~~~~--,.._...;I
..._
"

""'_

n._,n,
II-'f"!'

I .. ~'Iit<"I~ _
h 1"'"'"

_...
In'

"V'P'.......-~~
['15"........ _

,..

IJ

bo, .. m.lJ'

01!4,",'

~'fI-

"Ilh"~ &l\11"I.J:nt..1J41J" , .......

(J~

QoJil. .... _

tn.:'_~ •..... ~ .... "'"~
J"ftnI4'

.~d ...

,,;.. ... ,.. "_.t..-_,,I.u..t"~ ...~.rtJo>:'IJ

I

'"

11Nb,,J,,~""-It(/_,-V""1Id ,,....u-qri ... 1IJ1iiQII,/u' 9..Jili"

.. iII'~,~~

~,.,..,..

1II1II_

,W ...

~MlIWHI'"

IN ....

.Jr ,~~

e ••

o'l. ~ n.

drc •• u I Grb,!I,\ I': L I hr

l SlI.r.Jof\

n

7 d.l,. On r...m •• I)" ~"" 10 ~ I ",nb. 1< •• L,,· \1·.. " C ".~ .. U~ I I ~ I 1~. .t'o:.udc '1.1 1'"..&h liIun.m ~ (r~ crunn :It!' prhla.IJ)U do lU (It. .=!:UI I ..."d, ... II .... 11 •• p" .. udu J. P'" rd.n~ r,d",l, 1 d .. IJ n u,p·I." dtpM'" U "~Q'U .. ~ ~ DO DO "\1. DEUO I' I!I LOJ ICI jjl~ IPIH1IHh.. d "II t.1.~.~I1~ I r"hhuilJ II: Po.gll" n P.·.-d",~ u ul, D.U'''' ~OUrl.rn. It ",lrn~'

,....."n ~

J.

l'~CI g 0"00ifl JiI\ ........ 'f"I.!I"Ui Je ~ n. Jed4.l.nu. ."....' ........ 01:1), '\0 l, 1<tndo>.:".I" .~.. .. .-.l<.,,_-fIt! II"",."",

'~J''''''~
_ • ........

~".m
.rill
].,I

1",.,/'IJIfJIWOO

r..... "m:o wbo<o1"

rep.u.."",,'_

.h.~.c"
IJ ~d ••
,

",

..

n! .....

__

,.

<h,I.,..~

..........
84ft

I~I"""""J' ""'''''
tr.II

1..IIIW"'t'j~I'" ':'& ,..

1'1>

",u~'J "...buJ
Do.n..:

"'~ .......

r ....
t

'" "" ..... (!a""" ... ....,.._'<J In,.,,,,",,!'' .. "' ... i.I<!IboaI ....... I.....

.doJ.".. i!n- tli~Ju.nlf1llh..j~.

'''''~'11

..... ~.

"')0>1 ,
Ii)fl 0J~

'll'fUif!IlIIIIlC-Jf!\'''''

G.I>."n. b. ,

I Ul'h::CI'-:O'UiIlC!

I'oftud. Iii prn'l.hJU L,..,-ujtlC'l'u h "nn I. t,: u.r'~ ,e p~.u~. ft'J P'" "II" IJ' ~'.. Io" J< ~ uri " pun, 1."1UU~IJC: ~mbud'''m('ln. ,. II'Jd:,'L. IH.... H:01ln.. I UClrC:C'Ju\. .nl;" U ,oLUI ad ",('dam d.... 0<1 din I "b., I'~'U d.. I. oJ" 0' I ponlldJl r.i II, •• ~"" \'ozll ••• p" ..... ,"'., .... '\ j d'e n.olD .. ~oInJ"'1 'u f'J1'IL. '-i "ld pC'1 thin. pd: dana tI pl.11" rUl"lU ~Pl.ue" ctJCiIlJ~ II DOl. .,1'1;' pP,".UJ ,. n.l.r 1,1I"'llIlJ Jl'1Io.~I"I""d. e'Cl C"-co 4'1 ur.( U lUi U U . I~ t1 ul" 1:4J ("~u \ 1;,(11 (1,h,u." 1'IIc: ud L UpU'lll UIIE' a ..,.L.ol:I I.1II.l J I: nj:II:,tH)". pom.ul .. puh" • .:'0£'.&1 u pl.c~n I de VOl-it Ddl 20U.<JO
Lo\,

',.Ii

, 1(1(10 '~U.IJJ It- ....

'I~l."

lUI Mhl".lJh,

"'I'
n c(e
(:1'"

e'r11 IU 71Ut

Ii I

,.ft~. ."," ~

1 J<.d...

1""1!;" r.m... dll'_ 1

~",,'ji1m)" ,""·-_i :......"'""'I"""'l"' ....""' .....'iJ].li[o, ............ .
,dD:L:UIDl'll"'~n.:
JIiIf'

d.J.1:an,IJJI,.

:enl t.J.) iIIri InJI' r:It.,

'II'

..

mp....
'LIII

, &~ .I;It.llIIIC.-n ..4",lj • .1I. "'11JL.~,ed:ll.l d'., I!-ol.il I iii Q:I li,JiIf , !HII 'tJiJI-. P!!!!,.. 'f...... ~

!I",,,

~I),..'
If

\I" • ..;

h<._.u.'1
1toI.
P<<d.J1

,_.IIu.,,,.ui!: 1",,,Jh;i,.. .....tou.b,_ n I,~L •. ,...,.111 ... """"'1"",,1<
lWIIOl.u • P"'J ....__ ••. 10 dJro-. "'" tbIuo <1Ilj.,," ""1>1..,,,. JoW",," oI":,U do wII"'\'''~ "Wu,c." tJ;oo"",

... , illim.LaDIJ, ..PI1,P'd161 ,...1'iIid:nJr n(:-]l.'''if)

k. \.t

~C'

!h·~i\"H

\ .nola c. bill "rodllJl poj.-d, o. ,,,onuda(u ~"J I I'''nu~, nil" Iu .'Jcn.u t' P c tdH t/"" rh'n.C" It.nL..,.," niln u.n .. fUlll8I pUJe' :~UC'I"iIII'll.flrJ. 'I.,tI,tl'l1lil 1I....... IL(1l1 C,.Illnot ro,e•• I " •• 1, ""Ik 0' < .R 0" ~ WI". 11!l~111UdJI umbudl .. e-.... n IpJd ...L. .. pr.,\a. DIJI'II.illc I Ih::,-::e: g,~ j'lIe .t..IId,.t... " .. flU", g odu",IAJ.nJ. oJ rrDd.J~
t
iii 1 U:~.JILId
iii

"'Ii \ rUIU

'" rillih

1 ~c..n I tim.
...

r ..ni'in

u ... Urn\ ,.~ Ihi
uno", ...

pDnLuh:

nc :hud'll IInl",

!!!t.cllC'

"",-"" '''II'

n.,..

1.,••

rMmOI

~" ' , ~~,....,. .,..... .... oh __ odI"'" d ,""' .. ,"1,1.... "" J"', ,... """ "'" ,",[.:I l~. doa.J " ............ _.,"'" pN'I ~ .... 1"'1 "f" .. "I .;dIu 'II ~I~ ut]ll"V b.:., tnl\ .... 4;Id..Ini ~\-('IIf .. ,t.,1111 • !Wi (W'Utl1'I 1..,.1hudu ~ :""'l" ,,_ mi' 0"", "..................... . ..... CO' .. """""'" , _ ,.,-""0{ •

.LH"'_""",,,,,,,~

""J"

1_

...li...-. .... ~
I ~ ...~

n>io ........

IJC

n.1~ 1~"""I\udi .. 1" .. ",. ....1 I

I

II"'. ~)o{,JllIoId-ll.::

'IJlI

Ie

lHlfllJlrJlU .. UIU.~IIi·III"

.. I ~I'

....... ,~-.q,. ,....

J,"" ° ...

'\,"".111.

_.Ito
;i& ,

t

....

...
...

Dnevni avaz

""""~l"_I>"J>IJ". 53

RllASET ISIAMSKE ZA]EDNICE U 8tH
UR.EDZA HAD!

RO~

Z RAVl F 11 PR PC ~F • 81LJNE TEAAPlJE ZA P[]VISENI HOLESTEROL I TRIGUGERIDE • Nt'l.J80LJE TERAPlJE 1<00 BAKTERIJE ESERIHIJE KOLI • lIJECENJ'E SRESRNOM VOOOM GASJRmSA I STOMACNIH TeGOBA • ENERGETSKA TERAPIJA SPAS 1<00 GLAVOBOLJA, NESANICE UMQRA'

.... 11. .•••...... ..
""", T 'Tl!!r, '

ortoor..,..,I""

.. __

lknrpoo...

(M.... ,

01 >1.,,1... , IliI<'qMIM 1,·,1111 ·"Ullill

"'n .. Ito m.o4 n.._-iu
r,...,.,.
\I .. ~ ...t •

.u._I&.IiIIII .... , ..~

WIll'

.... ,..d,. ..........

.~_'"""""OiA1>..
,·1 ..... _ ...... _"

,lll.__ .... ~..-,
... ~"""

'''P-'l~ ...
,.

IATf'IA.tlllill'! iiiI k~ II: Ddijiii.. --.It'II.~.-..IItr~n"\il

..,...r

l_ ~U;, n I 'IIoi.&L

·.... " "
~_ II<>iO)

or_
~,j

..iII._,u,,.__"""'.....
._ l

... 111.

III III'

'ojl, .. o III'"krOI fYrDpu, epa IIof . G

mJ'~

'lIIt'n

Hili' IIIJllJCijl

'ttoD toll

..It,a,.
·11
1!1~lII)j

OSAM. VRSTAANl18I0l1KA

SUPEft 'KtICI.OTPDRNI NI

.

_IIr'b~
......

... ~

-n:f} ......

....D.h~
., __

_t.L..- ..........

• __ .......... ..... ' ro-" ~ .. '""'* _. _".Ln._ ............... .q""'.... ."
~r."""'"t
' .. 1
II

1_ ....... ""1<

.... _ .

.ir--"'"
....

jo "*",,,IjIt. IlI~I_

"'Dt~I"-. 1:<
...~_.,.~_~

1mI.....

'''pwl.-,
• 1'"

PIl'VA7NA 'N7.IlN'.flCICA OllD.NACIJA
U ulici A. B. Simiea 23
TeL 660"635,716-200 Dr. Avdija BaSic

=!iZenter: .- ~'-:II"'" """-I
LIVELONGER ZEnER 'Int,(lmalional d.e,e, Brand MEDICAL KoIodl/OfSks 11A, S8nJ]fwo, BlH

~~\·Jrn.osTko:.·. R
AKAJ '\10 (.,L M I (,\I\I.DI\ Kt\..

··0.0. SI\JR..Uf\.\·O
RDl.i \ UROJ J

IZNAJMWUJEMO:
1. 'P~nlporotlo.' • I .p,..1 IVPfI!I :t1Ol.1I<Il ~$vJt1)OoIlk_~II.II.$aIW;J"'O· l! 500 · 2: ClJtlnl!' 10 lUll IIfl2 ,PrwIO!iAn>OIIU I: .. :~aJno tmlJm,1 .n

·~ao

u'~n",

·FoI ......

U.' .

OGLAS
Nudivam:
-kompletan pregled in Iernisdo!ki -Iaborarcr ijaka dijagnos't.ika -ujzrazvudna d.ii~gnostika -kucne posiete -hoherEKG

,

-

POlrabno 20 kandldala moddnsko struke za, pnxlalu medlcln,s.klh urullaJa, n 8 podrueju Kantol1a Sarajevo SVIzalnteresovanl mog:u selavlb nelel: 06213354BG

L

Clj;i.... • 'l'DKM

1>0001<1.. ,,1"""tGfU' Mo... ru, vt.1S..t. F'etlt.lllb. pOwtlo'4 100 ""2
j

"12

:J,P~nl

ell-'"

.$

1>''"'0.' U H:oooom TnomII!<!.
11M1 ,m1

ul Kraq •. Tv"",

bb, povtlloM

U"'~

IinJO.",.",IJOVU.". III _"mijlv!!n", 1*1..... 11'1· " .~: .....,., ... tookfo"o :0331 ~ _'I 0331 t58 "1121.

I "',,"U dOS!""",," .... "njo<:!OOCJt

54 _

... "_1""_",11, Onevni avaz

oglasi
m

IOTP ~ATROSTAI.NA,1)
Dion<kOJ drvt:_ Sld.• j.I,"r .. •.. !Ikq '0.1 ~7 0111 1 !.l fo ::I:n, I ,ph.e ..
... 000»0:\,,. tIo-n.,

rra-"'iw • "''_Mi.,..kM"",

0 Zena

u stee8Ju
_....; ... jo l

u_ ... ~

\'IllIi ....IU,oIrlaJl

..-..&.l~ .

111"

"1'"

~:!. 1<» OJI

0-1, IJ'):l(I<>o' I III "" :011 l(1'liCil 4tI!!t.I :11"!f- ~UII

I" I I In: l .. \ ~#I ...... pooiIupl.lI I'~I' ".,.1"" r· 11.11 '"' ;" <11 I;z. -...... fiO !'<"j .... t... lld I ~ 111.,.17 ~ i OJ! • o.lI •• "' .. ,,"lag, W KIdoot 'loUrnl OW \ Al1tO'>l , .. 'I- il d - .. ort.l~ ,Jt-.li~ f ""I" MIlt'"

"P'-''''

o '"'' OI'ROD.UII\1OY1N'
I. '~Lo~(lIlnc j n. I u Pudb.d uloljlltujfollijrd":u Imo,h",:
l ...dillj,Htr UI u.·t'a.i.lflI~nt Qb)t',IiIJlIln
I~ ptl"tC'd",,"

,
op(:~ IISUo \ () II· Ii 10>

PI! \\ M f \1.,1 DQI1JI'W"~

:1. n: f I

'kISfl.J

1\ 1(,'

rn eu

lWOIJA

11-

lrolOuh

uk!ll'nfl)I"~

n~ 16.9~~ m!.

... I'.!d.,ct:ulftl La.lit(I4V ~ I II 40M .. 1 '''.IJ~C" w ~""I ';l1f-.!o--l I\.U. _,. d.dlTlIwt ~ 101~, IH... J 9O'JI .. ~ d. L.I\a..m..JI m'~. ,h.l.}(1 .... '9<1 .. 2. ~rt>j rooted •• r l~b< no I '14 • 11"-' ul".. n~" I K "'I)t.l!. too" .,~~ K 0 ~p JjOUI::IK1-.J •.n 1.JJtJ_ u_ a& UpiilJam pf ....'JtU" III. " hil!! 101,11 \·.!lc.'r~lJIlftl. ..L;!, UI .,"""'~ .._ ........,:!<"_II .. u ~ III U~ r l"-'ocI .. I.. , l4l I :~W I ~4;z. • ,,~

'IlUL"'AAQI)\,O 1'IA,\l} I DlPI.~' \ TU"'I"II I1Q!IlOYMl rItA \ 0 t")' 1""]I, .. lrH.~.\'~ Il·lI IfUl!lnt '7100 ';t\/IHfll'1IT-IIJ 1'O$llI1lLQ'i['SI.1 00'1..1 I hlTl'lOHlrJ WI.\lt U/:Iln

ill".

100II

r-l'IiT"!.IlC'(ii()Oli

m~t ~r~b ..... _d:rnlJ' JI,IrftIUilu

1I"III"l'J~fII"

...

1.u~
IU.I!'

pr:n,."U'IIII' tnP-LI I, rl\J

IU.~'JIIII.
..11:'"

.,..,~Ic
...," ...... ,d

~ ~('"

Il"> 1 I.....,.,'~ 7" .
II!

,"",,,_",'" 1"~ '" 0. ~r r'OOOIlT.I'Jf /""_
0 I t bu., I' 1i~1 t::!:ll
r.i JI \i

"J". ~orn'., ....dj]C'h.-

mou -II

...

IHttlll

bt~ f"Il"Cd ::::."W "t~n,: ~'t ~I\,~.lu:'-Il 0- ""ill P·.'U). Jlrlnl,lln,. IJ lI"I,~ ..,IJ,I~lf' ull CI.U~'HMMH_M_MMM' l,iIMM.Mlllll,Ooil '10,;\1, I
m!:::•

pi.' .....\1,.1II1.J

I 1','-ftJ AAn.

11 10 7 ~... ..

1.:\..&1""1.11'"-'1 <I !IIi cI J"Q!jQ .... d'h~nl! Ii...,1' 1",nJOI... 1.u " I"" nilll' e 4 1"1" 28,nd. "'0 'uklju~ui .. ,Iilcd(tu ; fI1{1' J",u~ p"" .... '.II. :1'1:........ 'uLuprw jp3\-nulC' .:sc _2' '4Jtc' lit :IIC'""t1 W J1IH"Todfl;( ,l:J,tral.co-1 ~ m.!..
n.~r~... .1 m! I .. LI1fn,dll"iJ If" (Jri ..... ~ll m"" hrCI!J p;IIlT" !iI:P .: 'hr 1'1.1., IJl'llI.UIIt W Z. K "'<>.!all>< lHn "0 '>PZLNK \. l.MIa .. "1"1II1IIJII ,Iuadr. .. ~Lon .. IOl:~-V~. old "~~i .. l<m<lllI·..,.j.,j"'m""I' ..... b(L,II"'''II-''I",r",coof.c:6'll~ 1"" rod .. q:rodo I 11111. d. urit.lO!'- ~) ton: .,n.b. 4>ntll' ' .... 1.. 10"-' II<",JjJl< J~8 ... 1 bn.r-o,,,,,I •• p ~~ br 7')'1. 'I" ~7 K ~ lr~ IN: ;h.. 0 'iiiiI"Z[!\lIC liP'llu" 1.11 UJ'llsal'ftm~nni NnII""II\. \I Po.lll'i ... KlTI~ \,".,,,,,,",1 ... - 6d -u ~~ ..... ,•• rl broi IOQl I 1"'1"<-<*0 1>'1' ":I
r

-1.anJId..u~."'"

- dI<i;.It.::,""""'''' ... ~Pu.:-

... .. " .. P"t»'I..... <IIa:o .. iI>h- n>dDdJ<Oll

I.,_.... ... ~.ItlMJ,:SnI,IOO,o, IIiU"ll
~PI

s s n' lUI ~

Jm>I

cd

~..-,

ulp!: 1IJ>Iona.

aodilllpo»'

~.IIIIII' ,... ~

1ft''''''

"'01 ,,~,.pn.
m.. ~

"'''''''''"''''0

I

D00lI!IJN9J..5.ll.tlJL.1Dt;lWIl.DUA
OPeI'lDoWll-IL\IT"'!1 ~ -1I01!uh"'M I "''''o.I.!l\1.:

,I'o.l!"un'I,n"lajom

""""1'"

puI"l~

dJ"DJI •. (t"",Jjillc
[I..

.). Or !'('mll>DJrdfnllllno
RN
,!If
1~""',hIIPf~III'111m:J1~

_I
_

'I "-><'"""',_,.,

I"",,

I'O"IUI\"'~
P()<l

UNU

'-1L ,1-<1,

ov,,~ I"FOI"~ m.:~ 11·~1

I K()\l(j\l!Ji\lHl

,.I<lil

I "IJJd.ti)

Jt'dlnilli mItR' 1111:

~.
I"

]."'~z._IoII'_V
~rrw~.I"_,,,
, Ou.~ _
.........

~D_fW';":""

___

-' ,1.1

.•.•.• 700,O(lO,lIU h._M

..tll!~"COl.Z
DU-nD-""" IQoIIO XICI

*"

~

""""'"

- ,--.. ._....

c_,,...
pgy .. 2_cOD

1II1"'111'1l1U 1l1li'1' !I\1I1 """,ru H_' fll.-II"'" I'IIWJ I' .'7l (ItJ IW.'flll~ \ 1/1 ,H.\T~'fAj' ':lttl ,\J".'I 1111.,'"'11"'00
I 1IR11'\I.\71J1U

IJIQJI'OIO

'-"'71 OC\. II I
1t.\1IT>," II

V.t.I'W 1/t'.\UJllli'! 'I, ~\rtl IIr U'iI.1.l41(1'

3*110 1100,00

1

]

I TORKI:T .... I.on.ALN .... "TORK£T

'1._""",
........ ~..., • ___ ..

Ol!<ol~: 10 __
~"_,_"".

,opu.,,;H
EU'VZU CJIoI2e. .... ~

.. ........
"""-'"

<-...<I

~
X>

""""" ,_
",m1l<l
...

-,,!!! 1._.,. u.,.
_j_loOp
,,500

-.,-,-

'QIII),CIO

_00
_JIO
OCI

n 000

1.0_3,.....~ClII

~_*m_
,. 00000

, (fI)(fClO

r-B
,.

~

....... __

']~I~BAD.:OG
__ COf,tL.,.~

,~_,_ .8

... .o.RC_

-....pol.ARC(InnwO

,
n,
I,. 1..

11 _-

'~_{I-,-"!'"J

..._I'.,.

..... 'HOV "'"...._ btJ.
.,j .... jc In r\l:1 oe

"""'" ........
'''''''-''11
_0<1 "",,><I --II!I n&dp~~
iii

''''''''''

]

UOOIt

3

""1M
Ult. 2~

la"'_

111 K<wftro ..... ~'" j 11«<1
Pu.Jd,.lla

ID.a

' ~""

{ho ., .... In"ll''''lr''iC'

~

"",ok ....,:p" .. y OJh.'.
1.1. .I1!CJ"!IIII;' '.'-1'U'Tf1
••

,--,GO MI,.~("'I

_,_

-all

,-""
• 00000
l0n0oe )OOOCl llOOOCl '_0Cl MIO.Q;

1.lIJUIft.\l'I "UllIN ~ liN-I.!) D1I\ • 'IlRI'D"" "~'>f ~" ~100'< \10 );J!I'lr>; I "Wn. 'SQSHL "1 rEDUlOOUA,' I"iIIiOL U~ "'11 PMmS"-OlSI<J 'OOLO I I' '1, \I~n \ll\1lVo II>,JOR'tAfll;\,I'll oP4" 0\ "" Ulol ,IHIJ,' ,II
\;FCHff"i),J\!I ''''Mll'''''''~

sn

.......!~

\IlCU ..... ·~~\lJP.~ , M II.".H \I.'ll nu I' .'71 fl.':>' IT I I I\1fn~\1 ,n rILl I~ 'll I ...

1III00Cl

,-(1(1

!IDO OCI

1!t111II\Q\!'''1 sn [)fJ ICII;H ~T\IlIH • Ul'I.II(';O 1"1l~JlA"1\'O I DII.AN("Jf '''1 ~Jlll;a.;."1~H)R\I."l~A.,l·:1
A.RJI

uj:'l.lj,><,~.

1"-''''j''''l.o<.

(;R~DF\."

rTf). n "'''' 0·J I
~ ~'-)1 \1'7:11 II 111'''11.' \i'T.n II nW'olu iii j ..,dl .. lIIlD...... <*m pt>ml '"

I~JJl.'H'\"ll >IJ /. ·'7Tm"lrlI J~ 1/'1I/1V 'IoIJIll IltUr.,
I .. 'PT:M.O ~ r'lli:' ul..i, nJII/~"'"'" 1. J.
'~~.1Ij~

n..Ill'll

r

h,.j.j PI"")
I

(I ~

mm
~

•• ~I'~

IIJlldalct.rrJ ]Ii.

i,",p'r\TlI~ p"C"d!1lCUi 1"C''!OIn
1..;1

,W.INiln..-j)c (dcpl.(i

t

t.n.,Cfn

dPL • .I"I" I'll ~1'd.llll~ ,k,,.il1U •• Icteri Pl~~-'" ~ff1""'C

I., irrliitJ'U '\1.1 pt....n". rl",ek.l.ig rrrJ.' U """"'"~""I£",,",'It,." ~
ir

rt"IIl;"'JIII" U ...m"lC

~ 1'III~'lITl
PJlI:im W(ll).'"UI\ In

~~

t.L~'m1 ~ I~'\'LI, 1"

tlJr'I"'IIrn.

.,.,I.n l ..

1"""'" dlld. "'1In!I

~II

DIJIIW]IJI:".

,_011

_.
,I I .... 1111~"'*1 11 ...

jn,..;nl:rlllll, .....IILTll ...Jmrt I"r.j:f
1iIIIi.

~.:a.. 1 \1 r..."""i-:n.rl:l 1IiII1I"'''!f1'I'1 -,n'l.l.n I •
;~JoJ.'Ul,:llilJ(:I'1o"

.11.llrtll!:l

:Ji.!1I.1I .("}J

..... ITII

Q;

'M:' IU

1.;..1~

II •••

:ll.Ol.!{I[I:.

r.lQ"( ......

L.III

10

r,_i!l.11lIo:.d11 ,

:r.!Tf[f ..

pnllll.lIJr u }t"1I.. Itll~1C' "I
L~IJ.'j'l1Ln.I III~ ..... noi'li" ,I rl!!in~ OJCYI.

L~p*1I.

-ron~

"~""I,:"~
OII.C1'lIIrJC'

1\.:

••

~u
i~C

0,...,,,", •'''~ InOil .a.:no.
""''II£: ~Jillf'1JIi:
~

"',1 w P'I.~-=:
~1tJu, 11ul

p.,ulth.:!n,jlo
h'le" IKJ

l,JllIOIi< <> ,oIrl", pm, " I'"

'."-rl<c.~...~'J"l l'd""IU..
,ot

ponLaJm. OJe.. ll. un Cft!W ~ pR'II.aU\J~ ~~IILJ c~l~ LIt U'WIe1IO,.' -.l.rn""' .... JIOOIUd.>tI pml.... 'I ~ ...... ""'" ....tm " 'III .... ~J.h".ulop<> ~~I, .. 1_ _'I. (........... 1 ~.'" .-n £aM 'Il"~'IU\. U LIr.C-... od 4.'d ~~ OJCDC' ~ftillillJte O'tUII:~UI101 [IJi ....... l"'.l" ~ III ....... " ..tun TRO l' ~ "'\ d d u II«A1U I_
...... 1'\ rg.

,-po..I ..~- \ "', ()

pn!~"

m."Jl ~

...

R1111dn .'~JC'1V11-I -L'\tt t.ln ,,~ Olpoioob I'iipI Ir,l IC'f:H1 Ifru"" Ihpl .... 'G , ... ,_,,, I'~....... o:loIIn Oobr 0 oi:>p ••

_cd"""~'

<l1fij.odlal

.11 .......

"

...,_wII.D\_ .......
.... It
t2'..1~""

r.;llM.hu..l1

I l_OIII

fIbka,

~~,

I ~

tI., Uh\,;'r.I,.'!

\..y~'\..Jil'f .

bn,

~Ii'nCl"ft

Jl ~~UtIMllOor. in... tn~i'tI. d IU ".,
pa<'CH
lin» ....

~<>d l .. Cud ... '1MoI.e ~...
pt'"Ildll'$

In' \ \

... ...... ..nonl

~

... ,_
• ..--

...
....

>dJ<urrrt.a.ll_ I,':_I,<J' U ""'~ ... ............ '11'_)&:""'blo~[_

~

L.It"J'O'l"""~'

-,,~

"""" ....jIK

~~"'fI
II ,.~,

I~"

d..oruiI ......

p.-voloJA ....
pNmCOJ'lUlloI'"

po .. .tdy -~k1.".... k.plj ....... ,locI. ...... or!

..r... h r"1I"'",~.I.oI1>I

do j~ """ ..... u.l ~"r"'J<. ""lI',1.oj II<" .... ~ m "1'II'n 111 P'..,.,tI"J,.",..II ~"'~I tI,h]N q .,.ilJpU"'I'~'iJ1TIjq, I""....J-.l. .. :. IfIIItdir,l.,,1 L,I,': "J~ I"II~ ~ .... iC' rUJfrtd.J:b" ~ flldnt",d-ItnaodO 1iPI!~I_ .nlj m~JIk 1"!~(:I"1JI1"" """',U IU I{"IiI:fill'Jlt r.litl I. 1iJe). I i rM,l'

.w..1""d.!~ .......,....

"

...... <'11"'1' ~

,,"l"r-'

kLqIo....... '-.llinIJ

I".'" '"'

~J.,". , "

,OIl1"-'51<,,,, l~'t.ol 1

I

U ,•.J I~

•.1

!TIt""'"

....--I,,,,,,"" r h '''1 I : I' ~ -'kJI ,0: br !IIjj T ... nl. C'4IIII QUIId •• II,. tp '''C;b In" Irp:'h LIo~.• -.lo:mb >IuikI n 10""II". fa " ........ lei -x.-"", oIwbo:" I , •• "U ~ IIcjo"..-N' T""",, .. "",I "tb~l!:I F, -'l1 IS" "I.< -'')t ........ IlUh>OlfU";t) ..~ !!o, "I., n"l~ l(.j "" _ '''''''"

~~w

."d>~
1J1I.ftM! I!I IU1

,;.I..Jf"'_
'11'\1
"lIt.",1

f71'Q..1".

·1" NI.J, .I"';C 1:"~..u- ";:'0

iIr:.J

1bIt..1Yi ~ .....":!

.d'l.

'1116liii0h'M !

Vo~.ilai
~ dijclovi
Prodaja
• 111[, 1,6 SW, 1.9 JTD, 10, 2002., rroO'WiO se-vtsiraoa, :n i je tI\'CI-t. Tel. 061 22024S. • Audi A4 ... 1002:. god_! karaven, presae 2..I0.0CI0 kID, kllmn, ESP, dve klj lJ~s.... zcder, cdredcni servisi, reg. do IlJll" ci]. 16.500 Ji.>1I. Tel. 061 195 9)8,
$~'C

• Prodelcm vulkanizcrske ma.rl!:c HOrm2l:tL:53 :p:ra[~im T,I, 061 75ll5S, T esan].

ma.Hne alatarn.

• Cenrar,

trcsoban stan

kom pl. nam jdrei',

• Prodejem ~ Gol fa ,al naser, eheoetor, 2) 3, 4 t 7.9 IDs.alEi vcalla, rno'-e i mcntafa. T,I, 033 S31·996. 002 693 470. • Rcnaul [ Raptd rcreml kcdi 1995.. g:ud.~djv;lj rcgiS1_ do 10. rojcscl;a_ Tel. 061184796.

• DUll!!OVNH< - SOBE I liP A!! T MANI Povolj no Jzdajem
sobe i 1:IfJ4!;I"[tIt!!-n M Lapadu LIi e blixini mora, Kli rna, TV parking. Tel. 0038520435141, Mnb, 001£5 \>92344350. 8,75- ht
j,

pcrlcd.zvad

IJ Sarnicvu, ixda j.c:m ne d L1:'-i iZil16 h. Tel. %2 692 '177.

• Gmll Go:r~! Eh;f1Qvi6 ~ apartmani blizu morn, parking, voda non-stop. Td.003S268~44-.14~, • D_ V.ele:1lii~jl stan-sprat, emi<li narai., ZJ stmnca, sa parkingora, ci]. i'O",oljn,. T.I.033n5~7Il. C. Gora, soba 70 ~L!uz U,P'Qtrebu 7.aie-dni~ke kuhinje. 'tel. 0038.2 613111).365,033/621-119,z.,,; posllie 17$lili_

d~~e~ Ancks, T,1.013616-ll6, • lzdalem gr:aiHI:I=I Tel.06118·2061, ra~~~f~106ii~lrig~~m
:SB

r.·~D~:~.%~ S~;~uil1; ~
til ven rarom. Old niu rta Si• lzda jem jedncs. m'!:mi estee stan, pos. ulna, c. grijan]e, kablovska, Ve· 1"i6.T,1. 0612003.27. • Izdajem jootJO$ioba I'i: n amjdlf!f.! stan u Hmsnom cd I. j ula. Tel. 063 717 908. • Iadalem [ednosoban S[aD visoko prieemlic, U stambcnoi l_&"l1I,di, Pof&lit.i ked Him e ~(!Imoci. T el. 061 l] 6 61·6,001 ;0~220.
J

• Izdalem

gaesonieeu

namjesrcnu,

541·365.061;897

&49.

• J cd,f1o.s_Dam i ~~~e.['!.san, ,P:!fJiU grir ianj~J Podhrastovi-Cenrar. Tel. 061 320242.
Cl!1] t8J

• J ednosoban n!!mj~l~:n stan, strugi Drven lie, slcbodan cd t. 8. .20] L, $\lldr::Tllima_ Tel_ Q33 204-960~
1

063718810,

• OREmC ~ apaeemaa i zo 4 9;~n~k~l;w~ifgv~~O-2"s~f:i~~,dII CVIl I! .kuh icia, SlX!N1'!.Ct!osobet. k 001 i/o" stank. Tel. 063405 g63, S",,·
1~''1)·

mod mora, 7 EUR-~ po ldil!i

• Dobre vode-Bar,

u(l~Q~~t~~Op~~~~~~
615-600. • KI.I~u: iuJajcm 350176,

3~T:~~~,~g
061

iJ:-

pU,.·oltQ{IJ oro EUR.,9_ TeI_
033(2,20-008,061 141359.

padlo, rerasa, TV" parking,

hlad,

(l'Q~'(llipo. Tel.

• R.clloM-cg:UJ1l.) DCI):t:003.,dlll_:j];r m ic oproCma.~ f_'C!;i:stn:I1,1:;1I1:, 10.900 KM. Tel,06S 1g.5.500,Sarajevo.
7..3 50"'!£: vrSle:3Ul9J

.E634-lu

650 mZ!

• Dcbrlnla
l:j

638·006. • MEUM, Al"'rumn; PICCO· LO~M~[) kl irnariziran i ap:!ttmap i sa terasc m, 30 rn od mora, parking oslguean. Tel.: 036jB80·669j. Mob., 0631149-359; 0631141-1~7. pn

svc diclatncsri. Tel. 033namicste n nos. stan.

S, bdalcm

pes. prostor

• Rcucvlsorskn o!;!cdml:a v:[~~~~:~t[t~~fel~~~~~:~OO: Te1.061512799. 5,KM_ • A.u too.s:ted~lt'I i:::.'!1 rct-oviacreza vrsrcauia.S KM.TeLi)61l49190. • A'IJ rottmar sadova, bt~(J! 001270427. sve

• M'p";nl<od Stup. pe,lio 85 m 2-30 mz, prilaz kamlcncm, Da dllti period, l'ark;ng, plac 150 rnZ, Td. 033· 460,700,061019141. • Makarskn, aparunuu uceuuuarcda, ZIIIdvije Qs.Q'be_ Tel, 06.1 214 t74~ 061923094, scbe u bl lzin i plak. Cije:na :PO dogevom, Td, 0038521616814, 003859S 178751<.
• M~k.!In;k!li

• Dobrln]a, To1.06118g065.

iellin

radl sve vrste autnl lm. I)., k vali E:etno_ Tel.

• Smart f errwo, O.g CDl, 2003" gcd., reg. I l.!:WII.,p,,;"o8,.,00 km, dogovur. Tel. O.l3.fi]9~1&5~ 061 isn 649 • Suzuki A Ill}2003.) klima, ej, podiz:mJcS'rokatill!Sc~ABS. Tel. 204 966.

• Dvos. namicnen stan student ld 1l:l,Vrntnik u. Tel . .232-471_ • Dvcscban Dam .. sum, cenrae, SHl~ den ticama i1i aaposlencm bracnom I)llru.T<1. Oll44n31. • Garscnjera namlesrcec, i»rk; "S·T,,1. 00 I 688811. aas. ulaz l

.. h:dejem manju kod Saobracaine KM.TeI.001906761.

kL1~ LL Velclicimfl skole. Cilena 150

• A LLlOS.~:3 kla "Rule", cn-~gi Ii.2IJ sofcrhjbe I bocna smkia SiI ugradnicm. Garanciia godi na, St Upj. Sojnitka 109. Tel. 063 851 7>9,061 411 317,

run

s

• Sk<d, Fabia 1.4 MPI,2ooo,gOO.,u odlienom staniu, ToI.001170 169.

gnd., blicla bo]a, nove dana. Td. 063·506 • Dacia

• Citroen e2! 1.4 ~rDlt (ii".. 2005-_ el,

ses,
I

gume,

rag. god.

• S kcda Ocravl a Tour, 2-OO9. cobra! CD MPll.9 TD!, 37.000 km, 2[500 KM_ TeLMI ].6.7 3S3~Mo:u:u_
J

• Lictovanie u Poda(:'Jillll:!l od 30_ 06, do 06. (17(6 not; 1 dana) pc c:ijC::r!i od t 8S, K.M. U ci ien IJ uraeumu prevoz. Srnlena svaklh 7 daea Tel. 06l 773 602,. 061 185 805, plt

.' Jzdajem nami~[e.n [ednoscban stun II slam bcnol zgradi, ked A \'aZIJI\lOS lomja. Pn1j sprar Si bal kot.lQm,~poslenkn dlevolkama, T 01: 00J} 964 . 206 C.VlIi.Td.06lm4S5.
• Izdniem nemjetren

izdeicm

apartmane

i

• Gradac - kod J ellce.sobe-apanmani, ugodno, kcmfomc.povcljno. Tel. 0038599681llll0. • Gmdac, povol lno lz.nmj mljujcm snbe i apartmane. Tel_ 00385 91 880 2n4, • Gradac, trckrcvcinc sobcsa balkonem, kupmifcm i rril:id~Jom.. Tf:J~ 00J8S21&97·121·, .' GIba ~'·il::~hdvosQmm rJ.:!J[[I jdleD prtv. k:uc--id.~SprtH. Tel. 063639 l 213.
:!iliU]~

sm.n40

m.l na

• Mnkarska, izdalem scbe i aparrmane 1.1 bliti n i pb~e!" c.[j~na fXi'dQgCtvuru. Tol. 0038,21 616814,0038598 1187522. • More~ Kjek- Kern ares, izdajem aparunane zn 3-6 csobn, sa upotrebom l<ul1;oi<. T<i. 062419 3<9 ; 061 431 719. • Namlesien avos. stan u priv. kuci $;lttLci_mi'i.~po$_ i.Jla~ kablcvska, internrei. T<I.061 812S24. • N:am jeSteD jctino!j.. st~J1 fiIJ AI. 1>0"" ljll u BfY~i..Te].116.3i89S077. • N ~.rnjc!tl!n spmt kuCoe ndll ieima. T<1.033659-474,061161;090. • N:lmjehe 11stan (m.ristima,silmci· mill)! 111[); PofaJ:icima ubi izi:n.i hOlel1i! "'"l'JIII!asT.o. Tel. 033 97.l-109 06] 263 824,
l

dlsra, novn, zirnskegumc 9.S.00.
07021.1374.
1

Lciga.tl MCV! lOOG_! I +6'sje-

Tel.

]:>0'<

• Sofl':riijjhc nove t pclovnczasverivoella. T,l. 06174~462. • Aperuaani u Pcdaci, Nevi, p'IJ'LI' UDO cpremljenl. Parkl ng obcabljMf:n. 6lizu plate i cetlu'a. T.el. 062/69HI21. 86l·1 Mo

• b:dajem Jl9 mjc2:il.e:n. stan 44 m.2"') braenom paru bee diece, prtv, kuea, $\IC od~''Oje!lQ~ K_ Dcmiroviea 42.~ k'!Jd Sud .a BiR, Aneks. Tel. 033616·ll6. 3191)).

• Izdaicm namiesteu stun. T1!I. 061 .

• Dijelovi od Pasa[a 1.6 di7.e.1! 86. god' rq;i:SIIo~n do !2. rnjc:scca. T cl. 061100689. • Dije]QYL ZiJ:iIIJlO Za,stLiVii IOIJ b~lr ~QJlsh "'nI,lI1;~pnnQr1~ mOlo.-i Z:J ~.krinjui v~ ma~inu. Tel.Q61 5303,14. • Dip K!II·Spormgc 2 .. 4,5, 1m· 0 136.000 knt, u. odli~t'i.Ilm S(l!Illjll) Itlima~ mulli lokI e:lek~. z:o.kljuC:aVOLnje., ~~-eA;~;e:%j~:a

.' Vrtim izradu i ugradnju, ITIyiiflskill ohradu ogledela za eerrovtacre, ])Q~'(I1jllQ. Tt;:J. 00 138.2 478_

Kupovina
• Kupu[-cm hilViJri~n3 voz:i.l;a; 0017 f(lv-c:i p~.u~e_ Te.l.061 S0419Q. • Vrii.mo O(ku D rabljcnib hllVarL~~ nIh [ dou-ajalih votila_ Tel_ 0:62 506 17>,
l

• lzdajem nam tesrcn tees. stan u 7.{:rad.i blizu OHR-a~ interne .....li:cntr. s:rijanje, hbIClvsk'y_ Tel. (}61 0678:59. ~ [wn,cm niimje:hcnu

Brisru kod G"en,
7666 Il4.

• h:dajcm

"Q'I!t)tj ItO

aJ:Drtm~lie u T 01. OO38S 91 837,lMo

• G rbav iL.e!-lij~po Ollr.em Ijen d "''OM)ban smn u zgradf l1a du.zi pe:riod b:da· j.",_ Tol. 061 031 330. • Hr.iI:sno! apgnmal1 23 nOCenje kill"; oorov,k, T,1. 062 10028,. • Bras-.no! t..:-d..aje:m dvusollan jcile" ,ron, Td, 062 20>1208. i

k~~~i~i~
.I:zdaj-cm

i~,~~

~~r50njcm_u
nJJS(!llr

;~6~:6~·~L.~~

.lnbjcm n~m jeSI,tl] IJ :sob u ,kod So,mal,. "<1. 06l1l 8 905,

6.~~ plQ$ 4 ~~~~~

• Fi~l Doblo C£IIf!rO fu,rgont I A bC[l,2i:n! 8./2007., l=!:rdao41.i)Q(} kiLl~ 10.000 !<J\t. T,U3l)7J9.IS5,06J 130649, • Fim rUI'UQ 1_3! (lite,l~ 2004_ ~_~ 2. v:rma, bijcla bojl!, cijena 6.800 KM. TcI.06J 1.44 J6<, • Fin Punw mul(i je[ 1.3 dl::!e-l, 2005. god., bijcl:a. boi~~ cijelJa! 6,,900 RM.Tel.061144 16.1. • Gol.f3 karn"'-an TD], 11197.1 regLs· Lrl)~'ii!ldoS._2QI2_ T~L0617S98Q06...
:SlitlJjUt

• Kupuic::rn jnDiI~kil vwilil ha~';uisatia i rasha.dQ'Y:i:r"!.B_T~I,"061 ~65-193_
1

• Kupuicm v~nih nU:e vrijednoot.i ~avariSilTi!i t1a S (,r'lli im Ulblii! rna n'~;m mblama,isl. Tcl.061)58217,

l

i

• Nudi.mo Vam k(]m.flJlran II gpanmlmimil "Bieli'''' u Klcku 5iJ S"vim 5i3driaj LmiJ~TV SAT I(lim:a s.ob:am.a s::a l.er:il:Sam .. i;lk:n~Jll.nimh ["!'UJTU!.:= 1):j!;t,Qm \ pogodnom za '!'~rnje .opU§[iUlje 1.]::;:: t'Olililjl Email: inro(f:'~)apat1mani·bjdi>,oorn Te!, 385m 9917 lll, l85/98 417 482, 87(]O.II
s:mj~[aj
j, l l

iUioif.i-

~,s~~t;~r:~!(~7'5 ~~~;8.nu
c,e~• lld:;l i-cm ,p0'5. p,rC51(lf I,S m2 S\'e narnjecne] H BJILdtIe K.rc~'VljiJ.kovUi3 17,kodgal<r"P,Jm. Tcl. 00 I 517432.
j

p. pr-o-stcr 110 m:2. za

S"~.t:

• Namjehetl, Holid'l'!n,M, • N;tmicltcn 44+00,

:s.l;en. 80 m.2!" e:."i:'rnl kad Dv",. T.L061 897959. Stan
I

• tlrasnOb ,!1:3.D1jclitC:r1,asobl!! C(.'":rnr. grijanjc, kuhillj~ kupinilo, Zenama. ToU21-618,001,Z9S3S. • Hwrizdajern Jm~1l4·6 os.ob.a, 8:0 mod mo~ TV,kllma.} p.arki.ng. TeL 00>8763191201. • I1id2<1, cen [:ilr dvosobi!I1: nam· jcltt;:.Il! 1::c:!i:tI"RI:n.I)!"dlipli r3f.b dvjc-ma slUdenlLCam;! i1i z:!Ip.osle.nin.l,lOO K.M IK'<>sobi.Tel. 06 I 99998 I.
l 1

M. Pll!nd~.'f;. Tr;:l.

.' 17..dlllje-m j:lo:t. flmSLC!:r po.... SO m2, 1i. ul. T~anjskiJ br.·4,{1zmcdu Domapj· ~ta i A'Li':9:l.0vog ~Ot['!j2)_ Tel_ -1)6'1 l.B 000, • l:.::dalcm ptlsloV'lJ.e pro~tore .n.~ tL:lll'!.je:n~,ne VLle lok.adj:a. 156262. ~
TeL
rai.:,-

• Ncdzari~ij' ii::dn~l:m. (I,ut,(Jp,r:a.onu komplemo Qprem 1je:n.u. Tt:I.1l61 244 166, • N~!,lT!"! - pO'~'QJ.jtlo ~ldai'c:m ~~i1[LlILa.m: smj~nm-e uz more:. Tel. ()63 32709S,Ol6{SS4-l69. • Neum, odmBh pored ohale!- izd.a· jem :sprnm:onc i sob!.: po\'olj[lr,) sapilr!<;t\go ... 1"o1.06J IJ I 831,Ql.l ,41 49l
l

0:61

• A. l3 u.~e !, p<is. pr~\or 6(1 rn2! 58. j:)Ilcd"'kmn!lm gat"9:f..'Cli'rt m1. T,eL 06,6 803353. -

.w

TcI.06169l741,

.' Golf 3,~di7..c1! 4 ""Loa [a.) tl 00.1 ii!:nom 19"94• .goct~ t-ck reg~!it.rov~lJ. I'PiS. g.1 bijC!lc boje.

Izdavanje
• Ne!,Jm - udaiemopovQ,ljIJO,(lparumme i :s.ooo na s:amoJ p I.aii po tI.9jfLiiirn LliC:-l1e ma_ Kl ima! TV i parkiog, T,l. 003 321 434. 141·1Mo

• Golf 4, SD], Tel. 06 1 105lH.

.' A.~tQttiVmsk(J fi2lselje! i'tdajem IJ'OS. proSlGr 40 m2J z:il: iigcncijc :pr~dr :SUVIl i~wa,h.no::luije ~ p.iphi mao Tol. 061 857 OIL,
l

jdtcn jednoo. 616·649.

b::;8 MO'I-!::!i LIOJ":iII Slllnl.j~VO, N.

S [;J.n pos.
1

ulaz. Tel.

nam-

.' IUI.ar-em p.os:[O\trti prOSlO-r 16 m2 N_ s,raj."" Tel.06141195S6,0611901ClS. H·ro~~do~j~i. 199008.
LI:~

• G01f4, TD1,.iOO].,plavi mC:l.1uve· 7.<~, ]0,800 KM. Tel. 061<47399, S.· god" 1.9 D, kam· van! 6_)00 KM~ uz dlJlpl:iH U do 1_000 KM,,, "ov;j<, Tel. 00 I561 Ill. .. Gol f'l,l d i jt 1(wim,9.1 J. :(ijtl,!j .P'fic~ 90. g,od. 4vf1na. Te.LI}61l066S,9.
J

• Acrodro rnsko .[[;;].sclje! izdIJjem ~_ proSl.Ot 40 m?! jI,.g Bgen ri ie!,pr~d~ :sta'l,l'nj~1:'Va,k:a.ncclilriic. sa papirima. Td.061857012. • Apmunaf.le ~ sobe u Neumu od· mab pored C'b:;lle! i~.:jjc;[Il pcn'oli M ::!oIl; park. L'LgDIn. 1"el. 061 131 831 033
J

• ['Zdaje ,SO.. 1 00 m.l eKi1'i! 01' remlje· nog prOS10Jl3. U poS!,ov:[J.om obic.klU !,I Sarajevu. ZV.il.li od 16-10 n. Tel.. (1151 130504. se'ilotlon, ~d[lj~n !Iran 35 ml! na dultip<nod. Td.063 506303·,
• bdeje

n;~i'~~~'~~~~;'k ~~. [mi!Tli~50 :li king,
j ~

:s.obc :sa kupmilom) :ap.ar· m od rnClrn~ k]iro;ll~ TVI P';ifi!lje) M iralem. Tel. 016 88Hl1,06J 185160.
l

• NeLtm

uh

• Izdaje:rn poslaivni IH'OS:[Or 90 m2.1 gliJ'I,Inu sobm61jnlcu svc na.rnjetIIe-!"Lll. Ati'p9~i:n.9 1832_ Tel. Oofi 1 ;24,Ol3486.558, • 1:uJ2Ije-.m POSIOVIl,i pfQS\or f.t!ipij1l;cl 100 rn2. Povoli no Zil :sv.r;n!Jmjc:rtc_ Td_06177824i_

ns:

• Neum: bi'Lyjmljujem 3p~flmane blj.~u mOr::J~:s;I t~:SiJmi.t ipoglcclorn n;3 mo,..,. Tel. 0l6j88<j. 710;062970 l6'L • Ncum: h;oiJjmliujcm apartrntmc kOOp.l"",~o'dRZ'nic Tol.06.l496/l7 . .' Oprernljen prosmr za sy:o.d.be, mdc:;m:l~·ul.t i cstll!.lr;: ~V~~ neprU ike. T<I.03l472,989. • Orcbie - apanm.m ~ i 5Obt: Sol upoLrebom kuh inje i kU]l1Uili1! p<i.tX i:n.g. T.I.06J ~46930,OO38S958>92024. • OJ:'l:bi,~! :t{lii!.rlfIJ,lI!Ji, 2-3 krt;vtlPc sobe Sil kupanlom, upOlrehom kuhi· njC1 piirking, CCit 200 m od mora. Tel. 00,85981 B6llH.oolH4Il9. • OLok Kortu1a ilp.anmilni poluo piJnsjQn,. bCl5iJnska kuhi.nj3; povo.l ino n"d;m,T'1.003~520715·791.
J J

• Golf

m. 1996.

lI~~sbe~~.IJF~.ov6n2il{~~~~'

t~[\t!ll"

II tdZa povrtin~
I

• H'!.Jntia Civ i I:: ,1985. !:h sa dO~'[il {"C'?e.t'Vnih d.ije.lO'w,cij.e:iUIo,6S0 K./IA. Tf:J. 06104'!082, 1986. god. proizv.!-'po'Voljno. :m60,.

• U L{l17i..!ltll.l na Pc 1je5-cU~ lzdaiem vrto povoljno npilfLmane i sobel hli.matLlir.mo, s-a 1J(J1;1cdcm iI mOire i upmrebom J::uh.inje-. Tel. 00l8, 20 718 080, 0038~ 91 931 4190. 80S7·111
f.[

541-493.

J

.. bdaits-e I.ros.obni:stsu.! u.1. Latlch br, B,Srup. Tel. 061 18SlH

.' A,,:)J"!.maoeti N~u.fnu ",oVQlj~o l~da;e vBiI ,,; am.ij:at, kl.ima, g:araZa L ,vww_villaJ.aDli~ ..(:'(Iom Tel. 062 214 946,OB535·121.
I

~~. ~JJ$S6~~3r.ros\Or.L ma_ u Doglodi
.lzdaJcm <I;pdIumm u Pod.ocamil od 1.4k"""",,povoJino.Td06lll3012. • .I"ldaj.em a,parl.mane Td,0612052,4, n21
KOrtLlIi.

.lzdilje-m

100 rn2po~lQvna"'5.tamb.

i

pciVOljilu s.o.be Pod',"" Tel. 061420121.
• I,..dllljem

ria i'I'Ioru,~

• I;.-..dllljemrobe iznecl Fabti ke d'Llh.a".500 Ill, T ,I, 00i 003 9l1. • J i':.d.llIjcm ~~b~ 'Sa upQt rr:bom ku hinje, S reb reno kod Dubrovni kg. T ~l. 00385958336.879,

• J cUa It ce:~ ..... 'm~la! t _800 e:r.a

tf.!l3.)

Tel. 061

1.~~U£~)~.ij~~j:~;~ Vb'" 1.'OOKl>tTo!.06184M3',
1

~~lh ~~d~~

iznaj m1jll i em 80~ tH:: i ap!lrtman,'Cj, klima TV p;H~ k;'1g, Tel. 0l6!8S<j.517. pn
meI3rD

• NEUM· VILA "SRSEN" 5
od mara,
j j

• A pitrt'm;i[li na CG pri mClri'!~ pla!:a pijesalc! izmeihl Be:['y i UlCiL1j:a~ f,,;d. Tel. 065 S79 433. www,'p'" tmalii rLl..eom
Veliki

• r;;:d:9:jem apanm:!lrt Ti·v::.t! i.cie!;;!l.!i!1 oomO'r na mO'Nl,:s.vi s:adrtiljt! vrlo po. 'olin", Td. 00382 ,2 683·392,00382 692\>9128.

• Aranm.af.!.iu Pod.::Lc:)tn21 i Gt.adC"L1~ prcvoz 0 be.zbijedc:n po IX! Lr~bi. T eJ. 063Slll~8. • ApiuUIlaDi 1.1 Zaosl1'ogu blizu rno~ r~j klimiJlizirnlli lijep P'O&lcd. Tc.l. 003~, 11629085.
1

3.

• Izdl!ljem wbe )!.II spu.wn i e kod Sebiljil Baiearsij:lt Sil kupiildlom i TV eii<n, I> KM. Tel. 001 192 07l.
J l 1

• JugokoraI4S.! 1989. 1.1 dobrom s:ranju, prdao '80.0{N}~ im iJ kuku i d'lfa re~ ~rvniin)~~:i,.Tt].OOll44Sn_ • Kia Rio RS lim.u:zina: merom:: si Y':il, o::n tI3l n:a". kli mll!:j 2002 .. god.,. 1 A B;, U O<I.lif':nom nanju! ~eg.do kra[1II4. mjcs;. .2012,TcI,OGlI56l09.
1

• LjelQ~llnje u Podiicarniil U s.ob~mil i eparunBni.ma, \fro rna povotj"0. Td.0038S 98 811-104. 6818·INd!

• Apnn:mmsko p renoelAtc i:mEid K2ne-drn.le p~~kin~h k(itdovs);;.:t 20 KM ""<>sob,, T eJ, 061339647.
j l

~~~t;fT~r~f7Ul95~7~~m. 5tanLCU na
• ]zd:ajem
~a gar:3~mt

• b.:dajem dvosobail ii:I~m,j~~ten Sl91'l na d:u:2l pe.rioo1 kiablovska~ blind. V[':II.r

:!;i()'hll i ku D'lllli to! 'PO~eban ulaz, Smp1 blizLII tramvuis:'kc. Tel. 03:3464-l63, 00i 1)0718.
• h:dajem

952489~Sar.l~Cvo.

• J..1Ltla-!j;rand9nl! 1911_ g<H.I_1 Qt~ ~a imer momrlli marl ia fab.ntld. Tel. 065
l

• 1...anC"iBX, 2£104., rulopr:ema,;illllo~ malik.9.5OOKM.TcI.061143036.

za·G~tfj~~ .. ~o~~ii:r~~i6.2Il ~k?j~~ ~
• M('ITd.i:es. ] 3 17, 9J. god_ n;;~ 4. 201;2.. u 'Vmmom 5:l.anju cerada" fe]. 061101800,
J 1

• U Orebi.tu i;r.d:aje.mo wbc- ~ l~(OvaDj~ sa kupadlom i UpOlfeo bum k u.1:r injt-~ pO vfQma po~ol jn im djo",m,. Td. 00385 20 11J.894, 69,5·INdi

• A p!UI.man:sko prenlJl:Cj~\c 'U -c,cnLn.l gtada sa exU'a Oll~f:m.lj. rob:IU':ilil~ TV, :Sil1,c. grijirnic:. p:a.rking cije.na I:) KM """",b;. T<l.06.15l0~01.
l

blov,~, 326

dvoooban namidu.::n :stall 'Certlr:iiti1o. S.tiiatljc~ lui.TV. T d. Oll 61;7·008,062972

sobu s.amC'lI napu§acu tl "'n"n,C. Viii. TcI.oolli9906, .l7.dsjem Slan u Dobojskoj tl1iL'::i)55 m2 l ijepo Il ilJ]] i~l'i::l]~ t'(:1l mllnCl, 3:5-0 KM.Tel. 00 11,6 3~ I
• I?..diljem
1

~53i~~~~73~.fos,(£~\IlJrs8~06
• P;]Jls.iolJ RubikolJ A.pai(mnn 15 eura 003S591Z'1714~.
1

• Otoka

Hvru'rSueurajl

aparlmanl

!,:!,

DrvcniklJ

~
daj~.

polll,Pan.si,on

17 E:-lll':a ~o osobi

,po o:sob i dan. T c].
m

Pomk izdnicm proziln dvo:.;obliUlsllm,~pn1kur;C". Tel. 522-7 t50.
• Buea
l

• .I::zd;ajem dvoooban nam.j~ten Stall :Sii grijanj cm., pos. uJ iJZ Safe~a Zilike . "f<1.061 21l948,001 149442.
1

Izd:iljem smn~kanoOO.larifs:ki prosto[(po.tun~mjcllCl].}72 m2!kod K:a.ltdr.a!e-].IIrsptaL T,el.066 754118. •

• Podaca i.zdajem v,,,,i u< ",oro.Tcl.ool8>Zapar[ml3n699 4Ikrc· I 74. • IJooaca, kUG:!:uz more) .... liki dva~ e :sobni ;ap.an:rn~.DI Hi sobe sa upouc:bom kuhj,nje.Tel.Q61 S173')3_ • Podild bHzll mOril sobe i npilr~Thanet ;,'etlrn.:i pQvl)ltr;lQ: MQb. OU.l8S 919l27482,ool85 II 699450.
l 1

• Izd<lj,m,",n.

Td,Ol3%4·59S.

ga[LceQP~mOl;, 214.
aulOm

• Merr"'edes

elOO) CDl) 2001. ,~h,eJemr:l. sivi. Tcl. 06l 804
l

• N·EU M - J zd:a j-cm ilpU1IIl ilnc i £QlJe !:III g:i:r':ill:.i:orn u::t Ill.a2u HOTEl..A "ZEN1T" vii. "M!NII"', Tei, 06l113· 761, 06l119,041. 7.l34-INd!

• CeDLi3.r • PLlj1agajks, nudim [loce[ljc U hlksUZllQ oprcrnlicnom ap2lttmantl. T~l. 00 1 72'.4 725_ • Cen [af grndia) izdaje.m fino op:re mlje.n, dvosQbnn Slsll ,I,J :l!g:udi_ Tel .. 06114585l.
r

• I:t'_ifajem dvoS{Jool] stan Ko~vsko br<!o,T.J.00Z387571. • lzdaiem d'Vosoban smn s:rude.n d· aim. (hi;," Kam po,,), lOO KM + re!(lje'_ Tel. 06J 5 l.EO B~ 066 00 38.06. • ]zdajem i!!:~.rs(lnieru nil Sror-c.n iku. Td. 062398 007

• I~ni!lj In 1jll iem jed n.OS(l~fl SIan, 1.11. Obal, kod D"",nij, moo,,· 300 KM, Td.06190' ,12•
S(iUI,

[,k"1

hmajmJjujem Iijepo namj~loCn Q.lb.ili[loj :studcf.ll.ici blizu Sum. <em, 'T <I. Oll23 7·l23. SOOI3 slUr Tel 033

• lednokN:v. nami~lena d~nlili;i ili la~_ !tl'li_

~~~ ~~~~~~~:'~.O:lbjJ Is~~~.r::n.le! ci-

• Pof~H~i1 jcdno::i(loon oprcmlj-Cll :Slan l! SIamb. 'Z,giadi!" 'f:1"!,OVinUl i veoml3, u.rednn zoog mime lOKilcijc pogo·
1

• Mercedes: E 220 CD I', ",lamg<lrd l.~ lrip[rol] Lk} CD, Il!.diOt. LC]., kotll, :-tenon.~!!!I.l.felg,e! n.o~ gu rnelser~ vi,n, kni;g •. Tel. 061; 364 848, • MQt:Qr "Mercedes"' 190-200' di~e]<.'o ... njeodli~"o. To1.061252S05, • p~ 106, So~. P L 1997., .d. me,,· lik, daljin. "lakll., ~jbcr) ~ifra 2.:1 paljeni<,rcg, lO.IO, 2011. T<I.061 084-

ns

Vole m.ole ogl:cno rnoi,ele sloti. j, pulem web portola, www.dnevniovoz.bo. tako :§Iocole ,kli~om no zookruieno

,
I I

'Teet ,

LlI:.1LOra. el. 06.1 36S. 193. T

• Prodiij:ill ugrs<injaJ rcmoma.llJascr r3, (3 l'terll:;I'tCiT;t! m 01. bri$a:~~j mel. vell-

polje no sliei ispod do¢i do formuloro koii trebole popunili
i posloli no moil; moljogICls~o ... z.bo o

:---------------------------------------,
,
I-~-------------------------------------------

• Prod:a.ic::ro i u,s:rad'ujcm 6O.ii ogJedeb :r..a reL~ovimre'. Tel. 910,

$V'iI

au ttl. (]{j 1 :529

:Telcronf~dr~~ -------I

__

• P'rodajem mjeilj:.a~ Z!!I~ombi T2, diz<l; io! do". dij.JOVlL T,1. 061102 133

''''-pot!

~lIIpo~l.olltUI

0Id"t:S...-·~

.""1' lu

MlI~ ogI.a~1

: Td""I'u.I41

71000 SM..jI:wI

• Pohmamjesren S"m.ino sclc. Td. 454-09().
!"!OJ

S(,Ul U

pri v. kuc.i, 06.l 17'2 6~4, 033

468·11:;. • Dc-v. vikcedjen sa 9.000 m2 zeml ji~. e, D. Via kcvo. T~!. 065 877 065_ • Dobrlnia, dvoipcs stan 6S m2)s.a d va balkcne, pn:lld~jcmj vis. prizemli'" Te1.005 87706:;, • Dobriuja, prodoicm 2~ip05AJb.i.m Sl9n 1 W~ bnlkon, podrum, odmah uselilv, cijen:a. pcvclina, Tel. 033 543-J9>_
J

ci(5~m2).

Pcnl'(11j [II:;!

prodajem $1ll!1 To1.06Z2l9677.

'lJ fool rasrri-

230,000 KM. Tol. 0611 56262_ • Prodalcm stun nil vracema rtO'VijQj:ii!g_rndi el':I]'8:5:r-ede::n KM. T.I.G61489S4l.
LI:
j

• Polunarniestena kucu, sve pcscbpovnljno, Tel.06264-40.s.5_

• Penudaiskliucive zastrancei poor lovne Ijl..Ldc, ~zdaje IU P rizcm ~je ku6=: 100 mz, nam jelLe.noj opremljeno. TeJ. 061157567,llidi a. • Pes. prostcr 16 m 2~ N; Sarajevn. 1',1.0614S95%,06119070g. • Pos. pmsror 80 m2'loN ed.drici k; ng bespl. Tel. OJ J 472-989.
j

• Preli jepn kula modem og srila sa ba~LClm na procaiu. ~3 zasebna ulaza S~ udvojcuim bmiilime, ~ bljndirana vrara, - 1 betkona, - korisn L pruner 260 m2. Ui!: ku-cu 2 garazc sa 3 garaana mjes\a_ Vlasfl ittvo 1/l. Kon ~akl tel. 061842242, • Prodaic.rn
LO.n.j L llj, dunuma

SCIm2~
]{toOO

:rem.lii~[a aa prode]u, IIidZc,Tel.061702171.

M

poclrutjll

ugosti [e.ljSl\,'O i domacirtsrvu, 664 754.

Tel. 062.

j]

Zamjena
• Dobrlala 21 super foknei]a, d voso~:!:~~llk~'~lvTI~~~¥:;,~~t;~3.~~~:;II~ • M.tjc[IIj:am ku.cy IJi Z vcmi kuzn nan i]~kl.t~u t..II Saraievu. Tel.06l817960_ • A.lip~Mno poljl:: C·f:aza, m ijcnjarn 1 ,:s.-'S(~ba!l 'StM 47 rn2! za It!ll,nj i LlJl- IlS knadu, Tel. 061 515786, • MojmLI~ dvciposobaa, ,I sprat, cen rrafnc, La sllt:l.n 0).;::0- I I gilT.! nazije nz degcvce. Zvari lza 17 h. Tel. 062 7614)4_ • Breka 52 mz, stall sa bascom, milenlam -prodaicm Z3 manj Ldo 30 m2 uz dO.!l::ovor. T,el, (l611 83433. • Zamieaa-prodeiasran u Saraievu 52 il'tlJ rnijenjam ~ Banja Luku. T~]_ 033542·668, • M iicuj 31m ktlc'u n3 S tamm Grad", za jednui pcsoben StUL, Tel. 0:63 .514 023. • S ran II Sarajevu za Isrccno Sarajevo 06>Z61116_ • MOlellla planini " .. n".!'9.T<I,M68'14 3D mz, m ijenj-am ill I' rode] em. Tel, mijenjamza 511,. ino·

m~.

~r:I~~229~W~g[Sd .. 63 ccntru

• F:ri1~ p(lgod.g~ ~9i.J,_gOS\j teljsl 'L"Q i domadlnsrvo, kao nova. Tel. 03~ 1l5·441,'00134S 187. • Prodl.ljc.m cettece "benjamin" VcCLj pogodan Z3 ugosti tctiswo j domacirutvn. Tel. 1}6 I 3.7l 6S1_
:t:a

per-

• Donia josanlcu, Vogo~, nedovrsena kuca se tri nail-a i 700 m2 olu.lc-n.ire.Tr=.l.1}61260S-98. • Donia Vog,o:;..6r, kuca sasvtm ~e{im obje-,kl itn:f!l i ukucnicom 1..100 ml. Cilena po dogcvoru. 061510669 ptaQd Tel.

60;)'>4.

8 du n umu zcmtie ~ .H 0Polrine-. Tel. 065

• Prodnlern starr 'IJ, Luzanima, 69 m.lj cijene pcvcl i nil. Te.I. 033 621-023~ 066351804. • Prcdsjern sun, u N ovom Saraievu .86 m2 + ] 5 m2 vemede, sreden, austmugarski, I~S.OOO Kbl. TeI_ ClIi148~ 542. • Predajcm :st~ILI Saraieve-centar,

• S udepcr sa di lelom viseee, «marie pi LflSkll becu i [cQrto.'I,J gri i (il L~ll_:II sve kao nove. Tel. il62 .87688,3• • VI:CU koti,tinu leteks farbe bojejlll!vQljoCl,. Tel.061278188" biiclc

• PO::i-- prcacr ne Vcieickom PQ,[jU;j vet. 2.3 50 m2 (JI',gr.ada +- lager). Tel. 061 l28412.

• Prod:aiem :]dll{H.ira.n sun 57 m2j II A, B, ~iroic,. T.I.06Il00993. • Prcdeiem ~tvC""r-oSCIbffn stan 115 mZ, [edna soba poseoan u 1az, pogudna za ordtnaciju iii urcd, Stari Groll. Tel. 033/236-43-6. • Prodajcm dva erafirana stnnn sa ~~t(lmuCcn[ru_ Tel-06l 133883-. .I'rocl.aje rn dvoscban stan 65 011) na Hspratu u cemru Zenicc, Tel. 06169'0 848. • Prcdajem dvosobm srau 6G m2 Vogotta ulica Brol:e KrW~lspi'tl[~c1jena 110.000 KM, Mob. 00)87 61 700
j 1

,,;s:a~~~~s.

t~t. i:t1~ obj~]all ~~~.

~r2;{ ~1t!r/:;S~,\M6~~l7U:rii.t
• Prodaiem trcscban :5:[;J1l A tir-;;II~ino Polje, A·f.1l:ZfI, 3. s.pr-ar,Hi milealam Z<Ii lcduoipcsebaa uo!:doplatu. Tel. 06l 812570. • Prcda lem reese ban stun LI Hrasnnm, 71m2 + 2l-ode -+ ~lkont3 $P~l.i. u: cervorospramlei, cencatno. Tel. 033 M7·;ZS , • Prodl!jem vikendicu 112 rijeku Smvnju kod Brese. T<I.061102234. • Pmd'$jc:m zcm lj i~re ~_359 m 2.) ne Dobrln]i ScI Ned1arici. Tel. oei l09 930 • f"rod.ajem >86,mdi •• ze:mlji~le. Te.l. 061 745
j

• Video rekorder i veei brol video k!lls,e'ra-S,;,..j h 1I;ir.! rnvu. Tel. 061 245070.
vi

• Prirodne i vleeeaeke LR,Zep«_Td.03n79<85.

roieve, ramo-

• Povolino nam [1:S;t,e!1l,1 !Wn;Qn ieru prlv, kucf. T <1.066 3I'i 7 J4, • Povol f ne, prenoclsie za radnlke, "" gtu P' I><>P"". T ,tOO 1646492_ • Scbe i aparrmane 0038,91 >441109. • Sobe i apanmane Alije. T<I.036~80;47,
It

1,1

• Dubecve ik, L'ti'OO9jem dvcsebae stan u Gruau, V sprat, ustnkljen bnlkonsa pogledom o:ii Gr~U:'lJ III ku, Tel. 003852041 8·191, dvosrran, 580,

.' xcm pl. bcs. i lim, vaaa, peekrlva.ci,' teza ,2>OKM_ Tel_066S94>11. • U!k r a s. ~r'-! l,glo Z9 srud to i pos, pros,",.,300 ElJR·,. Td.066S94S11, • KoJ lea hire aa dn. borava kl SC H 600KM. T,[,066894,SI1. • Slike, iiDlik\oil'tle l::;tm~ i Ul-o-vt predaiem, T<1.066894511.
j

c

• D"oi~_

Gradcu. T cj.
LI

'5\:1 n Hi: II i d~i70 m 2 c-g ~ 3/4) odilcan. Tel. 066 2&0
j

u Neum

ked

Dobrlale 230

• DVOG_ $U.lf.If,la Dcbrinji,

Trg djece >7 m2, II 'P, Tel. ClIiJ III

}J9.

• Sobe ku renteopre ml jerte 1.20 Ie M, Aneks, blizu _kembl, rrolclbus. T cl, 061106692_ • SotJoc -S-:il ku-p;alil-om t kulliniom, Srcbrcrm kod: DubrovnikiJ. Tel. 003&1204&6 349. • S{!bc :stu-denli.rn~ upoLrcb-a ku.hi~ nje kQ{l karnflU.$a. At D,'clI'_ l·el. 0:3.3210·362,0050237&1. • Tro:s. St:m ~ b..-scni par! pM, u.lat!,! B. P"rok, T ,I. SO 1·599. • Trp:a.n i ~P-clj-l,':~C:!. trokrr.;:\1ctni :a.,PiiifLmsn b~i--=LJmorn, ~a$~b r1:a ku hinja~ TV weI [era5:il pos~ha.n ubz.. Tej, 061534261.00385981880741.
1 1

• Exua poveljno, sIan l[)9 mz, ill sp.; Ic;:,novir:JlJ~ 1.11.M. M, Bils.c.skijc, T,1.06IlI4071.

• Pmdejern dvoscban stun u cemru 54 m2~ adap uran, ul. Ko5-cVQ 5111]TeL062814179. • Prodajern dvo:sob,m :stillll.l -ccnlm Ze.n.ic-c:65 m2J f.lS II k::Hll. TeI_ 0:61690 848,

• Prcdajcrn cipele zcnskc, dieeiie tier. model ~ 250 povol jno. Tel. 066 894;11.
j

~~:I~t~~ ~m1idt~~ ~~gg,m2
nOj

• Fojn.iciiaSC:itoVo.,

kucil

P+-5-+P sa idtino.

T:I.1~1

m~~,KW

Eli!1d

j

otLJV~!1:3J_

.' G:;I rilh.l 14 ~2:..1 D'!Jbn nj:;;h ptIvoljR. AIY't.ldfa, Tel, -1161895959. 21 m2
U U::f.Ilnl.

• Gia.rsonjem 061359n~.

T c;:J,

• Prodaic-:m garwnjenJ 29 m2 kjnQj'L":i~el"1a 50000 KM mo.-re i 2:-I!.mjc:~ na za Tol. 061 147411 ; 033 6Sl 081 zvni iza 16sa[i.

Svrn-

• Il'rtldaiem ~~rnl ju u D_ VI:3.ko",u poooljno, T ,1. 061700 SIS.

",Ci.

.. Prodaiem eel"vcwtoban dVOCl~tlll S,[9n 11 S m2koobOOnjalkegiml]a:dje. TeI.061336726, • Prodaiem -i:;;-.d9jem pOSL objf!~al 1.000 ml + 4.000 ml OkuC-:Dic,e, 54l ilS' iILl ~ ... i:rJ,~OJ!h 'I,!.~ m.a.siSl~ 1k ni De[ :S.'i.lra~evo·Mostl.lr) nt.l 17, kilo· rnetru j Ii VrSLITI zamjE.' o.u ;.;a suuILb.-pt.l51_ p.ro!:Hor u S:;Injcv1,L Te.l. 061l49Z49,
~':'Illirall
1,

Jlrodaja
1

-2..

razno

~ Posao
Ponuda·potrainja
• Hme.lu Old Town nOl B;a:§r-'H~ij1 ~trcbn .. recepciclD I:rb, [.iQk1i 1)0 rndno i.SkUS:LVO poz:n:.1v:anjc en ~ SinkO!; jezik.;i i rad Il;li ~~ll"an.i. Z .. ,; 00 1l do 18.,,,;. Mob, 061 100 1»_ 871Hu
J j

• Gll.lv.:niCc\l"G, kod Roillingil] 2.100 rn2 ~ernljesa dt'-,. kl,l6omiOO m2_ Tc:l. 06182938 •. • GrbilViC3:1 dvoiprn;. 51;].0 M ml sa ool,Qoom, ]Xl"olinQ, ToI_ 06J 160 <;98, • Grbavi.C'a,~Sop'ins, l:rojpo~'!Jban sian 85 m Ul.l 00 KM., reno,., iran] sa g.Hwrn. Tel. 033617·74l. 061 964 797. • H:ild1i.-ei) Brczovackil itm :le:mJ ji~lC d ...l ...m i EUR· •. T.I.061565617, Ill,
pO t:3

• Prodajem garwnjeru 29 m2 Svra· kinlJj-ciic;n.Q 50000 KM mOl-l!i 7..am.i-c:na za ve-Ci. Tel. L}61 l47 411 i 03365-2 08l Z-"ild iza 16sStl, • l;lirOO:aj~m ToI.033691·319.
g_ntde~'ii'-i:S]l:'O

$1.1

zen'iljihe.

• T..-pan i -Pelje~c;) l:rokre¥~tfl i a:",~rrman! bl izu mora) zasebnil kuhinj:il: TV~WCt. ter3So!l;)ptJ-Sl:ban ... 1.:,I:i!:_ Tel. 061 5J4261,0038598 1880)41.
1

• U ~klopufril_5altl[J:iI ~zn!ljrnlru.iem -pros:!oriit..l;£9 de:pi19i:ijll) m.-Il:s..1.~lIj rnanikllfll ,1',1. 061-304479,
• VLcl hlll;cbr[ja i~_[1f:1jmljlij-cm-,il Ned:!<l.r.ici) parkll),goDezbijeL1en. Tel. 033472-9&9. • Vodjce i?..dsje.mapanm.<i.i1ei sobe Irod botx:l, Olimpii •• T 01. 38; II 444 118.
l

• PrOOii]em gl1l.dcvl nsku p:a:nxh.l 7.20 m2 II Bl"E5Zln:!i~Clj J ic.i, :super pO:liu c~jal asfult dulinom 50. m, _svf pd klj u~tij sradc;vi nd::a_ Ci i,en!i pO do~-oVOTU i Ii zi3mjens za smn. Mob, 061848
j

r

• Rakovi~ Kakrinic., d9je.m dL1:i'1. ::remli~, Tel. 033 &6.1·419.
J J

()Q"''(J 1jn Il pm(6) 31)4 .599~

buJ.io"a dr.l:iL ci i-epMat b)k-oV'i me"ie. 00 35 do 65 KM. (Krck.) d.rv~f1i .sO KM. {Banovid) koc:ka, ornh 160 KM, Td, 001 247 186, 001 78:; H5_ 7187·1Nd,

• VELIKA AKCIIA!!l U prod'ii

proda I 5_000
r

433

.l:ILtn~_5t<L1l U 51I--G.s.-om c,cntllJ 144 m2,Hsp. T'I.061 <;34079.

• Prodaje:m b.ill'l-O kUCu JI'.;em1jl1 U CrnQj Baril BogiHici,Srbij:a., Tcl, 0038761 Z1664>_
J

• Rl!.kovica K:ii.hiJijt- _()O'I'(Iljn_Q P.fOdajem jednn dLil um ze.m tje. Tel. 061 304599,033665-419_ • Ra.kQ'Vic-a) p'wd;] [e-i'J'I vikendiru, '2 ob ~ck t~ ek5Ha u-cde:no i n!lmjdtclJ-O, Ci~etl!i 130_000 KM. T-c=Ul6J II ~237.
• RiPilc ~od: Bih:ilCa, I'rodiljc.m k"Oui nj;"u, nI.()5211.6373.

• "OGREV" • i\KCfl A . Ro.pro· d.:ajllldo. 30. n. Kredit fJe-:n.'ii'...iof.leri,mtl.l1:J I0 ,r~t:J_ Bl.lkov.a d..-v.. u. :svim oblic:iml.l. UgalI '&uwllici {kock:a orah}_ DrvcJJ.i lJF;ali Kreka_ Mob_ ClIiJ 670068. 1298·INd!
l

• Potrebna rndn.ica 1:iI rnd 1.1 tl'gO· \'ini na~iiae-i Cigl:ane. Tel. 061 141 294,062 35g 597. 8741-1" • O;::biJj.na ~n:ii.'~lI.Ival!11 i dijert:. Tel, b 062051701, Kom,n.n. i:a~~~~~dk:~Od 061.71443[,

• Zenica ,. CCllmr, izdllje SoC po.s. 'proSr t{iT ,p'ogOO:[l1n ,l!i m i.krok rcditIl-e V03.Dkc urod~j predSita'l,l'n t~rv~ ap(Jo[ek:ej ~ub~ no, ,.Ion< ; ,I, Td. 001 189 895, w;,vw _f.lel::tel n in.f:_ba
1

!:~t~i~~t:L~fl7rri:5. i 676 m2
• l1idlla PlaD(li~t-C1 Bosall:sk~ Ii Llj.[U] 17, objekl!l p+ 1 +p 1SU ml, halite IS[) m2, kod nove dl:imiJe 1/1. Tel" 062319>63_
j l

• Ilidz~1 ktlea kod smrc op~tinc

sa

• Pr-odalem ili mij~l)jllm ku-c:u ZOl Sl:[llfl Vtlgo~-Bl~&o ...3-C. Ttl. 06] 032" 503,
l

de",

• p[{J;(liJjcrn i~Il{l-!5ob;m tt!J.n u om ~ ~rllt ....p..) 3-1 m2 Yi~r.!jik_ Tel. 066 287 366,
j

• S9l'ilje\lo·Mi.~~.iciJ firodilje.m flO' vosagr;u1:-ClJi amili.ti'llni obii,','k:at IOxl2 me-Ial~j Li~ena W->_-OOO EUR-1.I_ TeL 033649·316,,03369!l·059., Tel.0619lH09,

• Pl i:ri,s.k'i.l pe~ r,!:Il di tiJrtjak Em,i M '~ sa :su.lunI."U'i rna i original crijevima sve 150 KM mob; i jdti!iijc. Tel- ()61199 442,033621.-733.
l j

Prodaja
• Prodiljem sHm % rn2; U $trogCiID c-emru grac:!ia),odmilh use.lji'f) p2l:pi· :ri I/J_ KMtd::t tr;:ldog: 061 1-83 669. N.

• Ls(. Silrajc'Jo pil1'Ce]a mu .,Ii i.m.- TeI_ 06l437"

:S~

s.v im 'k-o· 8.
flos, m~

]J~~~~i~l~c,ie~::S~:~~~~~~ 460 ml, ",n<o,·lIidi3_ 637494,00 12:;7567_
j

• Socl tal no

Tel.

033

n m2i

e);t:r:!l

1",k:5uzall.

• Prodl1,c;:m B,~ unove m.r-ciicc 7JI. brijafiicit-L:!para[e"_ T~I_06] 3-23906. • Pde[le za mirns!c !;Vih v-c.lici.nil, nc~ prop LLSte ~m.el::;.~e t 90,:'1;,60ern I k"m·1 KM,TeL033644·111,06Z970 817.
j

t~ti~~~dl-~Ii4,¥

• I8[ocno Sar-iiljevo·LLlK.avtca., 'pT051or 38 m2 i ~t~n n~ 5:p~ tILl 62 i,r, in". To], 00, 87100,_ .I ... anicil kod Dubro\·nika.pl!Jc.340

• Pmd.ajcm kucu i 1.600 ml bai;.rc, Su~nacc(.il 19 K Gt~va_ Tel. 062: 38S 731, • P'ro(bjem k U~1i :s.'iI2Stal"!Si)pos.-ebni ulazi, na Mabmu lovell, ;povol,llo. Tel.. 061506750. • Proti:!jem !tutu S9 b~l-om rnzom cUI!zno grijimje Gr.<d-M'<I,""_ Td_ClIil106414_
J J

• S'oo kod Holel, E".ropo, 100 m2, Sri bill[om, v. pn,'lemlje I m2 ~ .l5-0 KM,T<l.0612H011.
J

• MI-,u::lt~sa z.t.lv~en-om SS:Sj po"2n:a~ ... nje rildiil. nil ratunilrLII, a c:ng)eski i $pa.l'I:ski jezil<~ Irati VOSao- Tel- 06 J 381 80t, • (;ll .... lil bi~}tijCt,c u Svo,m ;51:3 n:a a Ill,! Grbavici kod z.e.ljtnog smd ion.a. Tel. 641.458. • PmrebneJ r-adntce:;o.ai'i'odaju pi[oI!: ; pil,di ; llron"oo,. Td. 061 247 166, • HiUiO p(H::r~bMI1f-evoika ~~ rad prvoj :smjeni 11 cafeciu bu na Do.brin pl,,,600KM.Tel.061218071

T;I~ j~~~~'~j~02~rt ~~d4c; 3:8i5~rc.

f.I'O'o"u] Tel 001. 5-04425-_ jflQ.
j

rI:)~:~:oJ~~~6 :l~~k;o ~~~~~
.' TrosobaJl I-vi ,p",~,. Stall u S. Gradu, 68. m2, ~m_ ToI_ 061 21l na

• Ti..IfiSili~.ki vQdi~ I 00 H.l ri.:nitki h dc:sdnadjil BiHH. Td. 001 751925, ZellliQl_
j~

• P:r-odafem r¢SWnir! '!STARA KOLA sa dva vetikii ribnjaka :kQ.d: :n.O\I'Q(I rif'ol"t'nog m[)SHi Il:ll: MoU:an ici, piJpiri un::dni. KmJ' 10k' 033/ll9-483, 061 43l6l0. 869~-.1"
B

T,~f062olMd;1~:65~2~2:g2:' oremlje,

• KljuCt

K-ulins

B.,:n:H.!: bb~ i:i:;JI~d

y:a-

i _gaSIan

,,,I.

• Ku~a;ii:~ odmOi'S!.ID9:ii:en.om i 1.400 rn2 okuo" icc Lju bin, (25 km od Sk¢:nderijeJj mo:f.e ~mjc:o.:;._ Tel. 061 26059B. • M05tar tl t. M., Ti c.a 2()8 pr-od;ajem $1.9t167 f.l11, \ll:asi'\iih"-o~ adap['Liill'J, $II 2!>:Ilk"n, i podrurnom. Tot 063 288 9>4.
1 1

• Prodilje.m kuc:u s.aokutnicLlmldo· kllmcnla~l ji;111..! n:dmt, Tel _Q61219

• Stup, Bojni'l!kil IM kuCa sa pOi, prost.'O-rom od 80 m 2 i St.:mQrn iz:o.')II:l<i :aLuoprnOOL(;i!Ii ~rkifL~_ Ulil,'il:,sa gla". ne Cesl,C., S"''C I'(:novirnnol korn unilHjc u.-oo!1-1!~ v!asnik 1/1_ T-I!I_ 062 73.5 608.

00_

• .Prod. kre"e{ lOOx90~ vrlo povolj'· ToI_062320034_

• Ofser mslii nu 0331238-50<1, • Fis);:a!p-e 251009.

Bl Roland_ l' ~l.
Tel. 061
7,:i3,

iiI

u

!kase n.a ktetliL

8-:53_

• Pmd.aif:JT1 };:U~ll :sa okucnicom) SI.:ari Grad, PloColJl P'+ I, piil.piri u~dJ1i, Tel_ 061 I >9061.. • Prodl3jcm kuCu u Rild1."iclma sa uku'l1iro.mt'l;irl:ll:J ,pO clo_go .... n.l_ Tel. o 4l0·J19i 521·1 87.
l

230,

• A. Pelje] B ra?..a, d ~'OS:, KM/rn2.Td.0334~6-B30,

S Lan

1.600

ir.M~~:l. S6'~'i~f4~i;.

.' U 51" Grndl.l proda~cm kuru
~~10i'r1J

• Medi ...tn Iljcm:alkc-brapt: , t.en8ke~ ()riginBl~ pcivoljoo. 05l033_

Tel.

v-C!"l~

• F9S;[·rudu pice:r1ji "'AI'~lt:lj pC!lre~ han pic· m:a.is.tor, porn IJICIJ3 r:a.dniC'a i 2 k"no!>:l ... Tel. 061 O9J 087.
SUUlI.-I

061

'9()_OOO

• Peele L. R k(]~t:I LLeo d,,~ n:a.st~"~.:a i prirodne roil:ve. Mob. 002 930 040.
1

78l,

• tLiVilla. hi h d..ijcre u svom ili va:;C_m i ,~ma~ts 1..1 kl!!!i TICI. 06] 220

TI,lz]_..1,1_

• AI iils~j nat kuCa l' + S + r 9xS,dv-oristC"J giiJ'm1ia 1x4,S m_.s ,..j pri.kJj ue!c-,i j dO:lvola_,:i;iu·ak(i .... i.:;.lok:a,~ij:a. Te.l. 06!. I 381m.
j

• N C:UID] do hmela "Suneet'l, jol;m.Stan 44m2. 5:l3i1cr:as.o.rn40 061917704,
I

proda· ml_ Tel.

• Prodajem 30~319_

kuctl

u IliJ:[!;~u! el. 065 T

p:c~r~;],t~~pI{~~~~~rc1~~~

• A Ijpil~in Il f:[il~ prod;!;!.jt:rn lros-oban ad.aplirilfL sran vis. _f)ri.~e:m Ije, T.1.061 ~17960.
j

c-

• Ni~ici ~ prodiljcm
~i~~~~61~~o~;f~~n{'{6~~r.j
• NtlVQ Sar~je\'tI~

21.000 m.2llJ.m.e,
Sej

• Pr-odajcm kucu LI S,uiJjevL.t1 Kasirna }-IO<Iilio(::j 12j dVil sp.r~\9j (:::-Ih 1/1 ~ okuC-. 4:50 mol. Tel. 464-728, 061 :%6 303. • pjQd~jem cin rg, V raca 061 160068,
J

~a.rjilL m tjcnjKm la Tr-cbi Il i 1:1 mok m~nj:a kuta $9 j':!laL'()f.ll, Tel. 0:61 31)1 172,

• Vrlo po'VOljno sliku Mite t)crko· vi,Ea .;[5tilfa m.iJsli [I:a.", Tel, -M 1709 593. • r'Olo-van $onYl'lej ToI.061 157571, s;[ei~,n j:lortabl.
S!.H-

• Eo..glcski-nj-cr.ru:tclkl, .lllsttukcijC1. :!ltevod..i: dipl.. rado\'i, dissei'[a.c:ije JJrof~riC3i1 SarajevorSkend~rija, Tol_063'>4740>'.
j III

l

:spr91j

• Ali~in{l-l s;uwn.i-r.:~ 27 m2, 3Ger:eQ~'a Ij, feno,..ilti!([9j so.ooo KM. T • .I.061507960,

b I izu ~1Tl "I:a!j k ..._6:I.:sa u·i eta-:lJlfl St::illia Ita part:eh 400 m2. T.I. 033664-71, iii 00 I 160601. • N ~vo.s~d qja N-crJ::ariti T"I.U612)2573. 38: rn2.

• V ~:;.okQ~_ GrdI;V:i~j p-rcdt-l_j 3Q I;m. dun, 2e.mljl.'!'j '2 KJ\i/m2, Tel. 03.3 4%-830. ga rSCUIe:rfl, gDr.a:Zi.I, MIav:!] te-rasa m", m()l;;tlCnOSl pro..!iircnja., 62.{I(IOKM, T,l..4l6"H1. • VOgOU:!l1 prodmjem Jl'O-S. prOSI~r, vl.,n;'\\,o 111.T,I.061149183_ • Vraca, kuCia Sil d ya Stllrtil we res· La lLrLmllQ} mogue-¢" ~ dJ'u;sc 'lJJJ'Cij~ ~mief.l,aj s:.1. Te.1.033-654-166iOC1431
l

• Setiiu za ltpe7.f:lriju u dobrcfi'L niu, po""li no. TcI.ClIilI57900. • ,Pi:aoit.lQ o!'lj,!j,~:[IIj rCSl;(LYrir:.ln odli ~Ilom $l,~rtju. TeJ. (If. J J ~S 750_
l j

• Agc.ncija M~ka~ • Kuena njeg:a i ]X!'.mocst:arLm i b{i]-c:5.t1Ii m~ 24 ~a t:a s vaT<I.061IJ7641,

m,_

kutu! Vef:!! -l'Jovija ~ra.~ A vde Sml!j toviea, T e].
j

• Vo~<>!c. • dupl,ks:

jedno""

!>:In,

j

u

• A:-_(~i) d(;:\1I:S ti taoa h ca Sa s\'irn LlpOIrebni m dozvolam:il i pl;ac 380 m2, T,1.066445203_ • B. P-OlO~J i'Li)vogL"fld.nj:a) SO-:S,J -m.2.• T,I.061272513. • B:lUniii 19j j.!rod~je :se lulfi~_ TeL 061 S5l976. tid 5-Q m 2 ... pt~ v_ itO m2 poiruma, po"<>ljno, T d. 061 260598.
B~.U'3r~ija;ll SIaT! i-".:uC".!j m2 d VCI ril;(a 50 •

• Novogrndnj[J Nl:dl;.a;rICicxLrilcij-c~ n' 59 ,"2. To!. ClIiJ894<78_ • Novogrndnji3 NedZ:ari~i) i<.,65 ",2. ToI_06191540~. e:x em ci·

• I'rod.ajem ku.Cu~ j','Ii'i1.e-mlje Spt:il;l~ ])Olkrovlil1,'l garo.t:J~ 800 rn2 VoClJliik1J;1 S,mi><>vs.<. Tol.Oll6>S-l9~. • Prod.ajern Jm~u na AnekSiu, Ill. TeI_061121141. .1)ro-dl.ljem 061856179 papi ri
e].

6x.5 j5

• M.ik:ro-vulno pClsllde u piikcHi vel. 2 3~ S h(Jllr:;l) b~j:;!l sr-tbw_ Tel. 033 677-647. • PiliJd domilc-ih koka 1l.ooi.liCiJ i itatijllif.lskih j9rebilatlti ..:hun ib i, sre"brenih. ToI..061106345, ginal mi ienmln~ (Nepal bosan~kc cilimci 033/452·018,
• DOljTQ OClfV:Ei11(" ru ~IlQ

• "'Tc:pscr'" :s,o,d' 5i1vremeni.m ma~ina.ma liSlirtto: n.9ni je~Ui:jj li nllLrasnjool aU[:il) [epine (rese)] itisonc, "",de podo,'c (,,~th,.). Td. 033, ,00-003,001524461_
l

• Arb.i [ehil "'di s[ruC-n.i nmdY.o'r nad iz.vodenjcm ~I'i;I(.t~~mH:skib rad-tn';l, T<1.061566481" • Au Loe1i:k LriCru'skoj r:;!,dionl "St~1'll<! na 11id:7.i~ rOtn:b.9~ a1Jloel~:kuiC:iJ.rsil is:ku5i£\'om. Td.0611026S9, Sci:). vy'"" .... IIsh.!,s:c kuc-,IiOS Iirli j-e{~nj:!i I'1ijeg~sl..arib t bolesnil'llosclla. T.I.0615306;8,
• 1;01

Imfu n:a Pol ji na.ma.. T

• Novogr.adnjl! Smp TifJ bra IIexira cijen"Tcl.06117257l. • N(.lvo,gr-ad'1 [Ilj eXlr:f!l ci jen T.1.063894279,
i!!I

9;4,

67 :rn2"_

• Prod:;.jc-;m hjefil.!: kuc"U ,S:!!),vli ~o,m l kod Viie-en.ice (u blizini Ina[ kute), TeI_ 033123·9-91 0 il i 06Z 140439, • Prodajem fiOVU k:u~ u Sarl.ljeru ~ n~sl:lJ.c Bin icl:c-vo. Kub Lmil t;rj 5pru~ ~a~ .sva,ki :spra [ ima 7.l!s.eban. ul~. Kue-nica pov~i.nc 1.-OCI(J m2 O~dCD:l ~idom_ V]:B.snj~tvQ .~~I, ,')"'C ukJ1ji~~no U grunt. Tel. Ll6,1B 78.1 :t

• Vnl-!L1ikj kubiu r.d za.s~bM-S-!:,tt1a i dv;iell'lmc. III. T ,I. 061131268. bmn S [:<I.n108 :ml'] c:i.jel'lt.I :PO dogovoru, ToI_ 036 3 14--455,063 73.l561.

nlde [],e- odip.crzijeske) i :;tUe. Tel.

.' Z-ar:tdgi Mosuu-~ prodaj(:-m

tnJ$-O-

Dos.., Ktl.1pa.ll .lasel j~ Donje KrtmJ ~ 8.500 ni2" PiiJ'oC~J.L54llm]l vb!S·
l"!i~'LVIJ

1/1~~Lic:oa40 Ki\1Jm2_ T~]. 06! 1168&6.
1

• N I)vogt:;.d t1j:3!~N e:d~ri6j eXU·a_ djena 38, >9, 65, 67 m2. Tel. 060/ll00 214.
• Op:hina '~rnovo-Fed~rnci'l.Ij Ilt'odiljem 41). d ulum3 zcml f-c HVild.a, kroz i:rnanje l~e-e 100 til ti.Ha tijeka~ i~vor:i

• Oplodem~ jajil za iJ1ktl bilIOr~ mjciiav1 mi. Uil ijS.ti:ski h i !ircbi~(IIrki idom,e;itkoka. T.1.1)61206345. pa:5[tmk,e.

.. Pwfesion:a!flQ li~~etl.ie .kllt.a", [)OS], obj ck,ua,lcp.iha i n.am ,dmiil. T cr, 062 455930_
j

o

1

• Ze ml i itl-e tI Gla'VaritevlI 500 tii 0.::1 remra, 200 m od Nerelve, 2..:500 m2, 3,> KM -1,"2_ ToI_06191>556.

• Ziv-c

g.:!!,J;!:

i SIL::Ht ~ Tel.061206345.

l(l.~'

smuda
1

• Bo~, Krup:J~ :Sok;Jk~ 210 _m2 5a s\I'i rn kom L1MI Ljam:.i.ll 120 KMJm1. ToI,061156886, • B.-ek~j :nOWj !:roi,liI'tJlS-Oboil1 $lf!1l. T.1.061839192 • Brc: k.a prod;;ljem :Stal} 66 m2,~ d ~,tJi_i')O"SCibanJ=ltvi '~JjoraL ul, HaS;[lna ! :Su\;"". T d. 03l Ht.398, OOJ74 I544.
j J

ri feke su jO m ud.atjen i od imanja, $:;!C:1.I.vaml.",drod~i s....'c: iWSr:JdcD,o ~iC"Cl mj ,,_e.~jeJ.:na ka:pija~od gla.,ne i:'~s.,Le wj;) ~de l:J Tmovo udiJljclJo 2 krnl do sel.n G ra~Q iea I1$fa] r~ot!: -sc!~-800 !1l el. makaoa.ma.,.sve III. CLjenii po dC!-g,ovo~ ru.Td.06168609>_ • PtBC Sil zap,ol.-ewm kurom :prodn~ f-cmJ pnpi.dJl put, prikJiutci. Tel, 0334:;I·l09_
po:5_

• Prodaic:rn P.l:ilC kOO Pionif!i kc doli~ !_735 m.2J 1J.'ii: l",es·"U..I~ do-mol ien.a gradnj,. T.I.ClIil9931Sl.
[\~j

Potrainja
• Z:a f!'O:Sl-cnoi' !ens.koj 'lJSQbi. p01re~ billn :!ilili'i do .50 m 2J 1'J.Il duz~ ~etiQll (Agencii'). Tol.062677488, • KL..llpujem S[:Ei[l MaTij~fI D\'-I)'-OlOk"do55.000 KM.Mob.061848433. • P'OlTwno, 'vi:;e m ;tnii h '5t:;l.[IIOV" 7.a i~.!i.fljml'i\'a.nje i j)wdalu (As~nciJI.I}, ToI.06l677383. • Age-nciji potreban gllfWfijcrii Zi1 proda;u i<.,)- ToI_062677488. manj i :SIan iii (poznati 'kli
r

• SvI i:Z:a.ljcko'!' Ltii jnjii pn::p!!liciJ hranjena:- pri.-o<lnOtn htafl(lm bel kOl~ren [Una, 30 kom .. 9- KM. Bespl.. dos· 10"0. ToI_06156442>, • Prodaje:m 2. t~Tlde za Ijelnu ba1ru, d;rnenzii, 7.80x3.S0 rn. Tol. 063 185 707, • Vcl: maiilllc ]40-160 Kh-l] sporerc strujs-pl i.n 140-160 frili deri 80--180 K.M dosl,aw besfjlama. Tel, S3 3-631.
j j

on.

• Agendj;a LlTera'" njegil sls.rlh i "",,Ijelin, l~ h "' ... , Ttl. 061 551

• Prnvi.m SY"C VE'5t1! 7.UbDib proIc;:-za, l(ltal.n ill i polrt"ii:1lnihj (j i-C(l.i:t 50 KM. 1 Tel. 06. 7l5107, • Ch:[H[Lp.i.on'C(:r~ i eduk:aLi i IJt ",tili TcI.062~347, • G,,-ura $lolarn nikovce i brvnare 316911_ A.h d~ml

p~!o~j~a~~~!fc n:o~H~~~Vk~g~
Td_Ol3638·m. .' P1'odajem ]llac- tI O[e:!;u uz-cesl:ll, dOz.,Toljen.agriidnia, 749442_ 1_350 m2;~ Tel. 061 • Prodiljem poolovni prosoo r 30 m2.1 O"~-Did,,_ T<I_ClIiIIOOOOO_ • f'rodajem :pil\'"C!1j:r.l11 zemlju u Hla· divodn.ma i DuC:J Potoku, Tc;:l. 033/6,9·7;6-,062178832. • Pr-odaiem lioi\-["",_T<.!.
j

i~ :spon za
~l9nov.a,

11 ~is tLc:.vih

pt.avi ~:!dr-v:jtl.e-li.elvikendice. TeJ. 062-

• B~kfl~ prl;ld9j~m lrni po:roOOI'JSlan 94 ml, T.1, 061839 592. • Brekaj 'tr~ub~ul ~Q m2.~ I :SPI1U, k-om plemo I!dil:t:llir.u."li,sa dosrn n-ll~e "p.rem<. ToI.061 1064u' • CeiJrai'j ilt-odajem :po$_l'ltOS10r 15-7 m2J pd.l(:mlj'l; parktllL pOgOOiiJ1 za :5"-1; !1::imjene. TIC!. 001 803-029 i 06J 1704l6. • Cen tar
1

2 SUn;l:J.j 82lml,vl.l/I.T,I.061411117.
pfQ!inl'r:a~

• Pofatici novogriidnj:ll,
1

kuCiJ vcCo: 3 4 g31£ak~ p.1:ac
I

• PrQiJ;3jem 'I.l1~zn~V(ll,ta b.i:dkon:d::~ "'t:illaBpe:rploce'. Tel.061167 397,
j

• PQliinC', 2_841' rn2; s"t.ruj~ vOOiI i gf!.ld"evinska dm~vol;! za deva-Slil'"<lrm kuCo, T cJ. 001608%2. • Po ....~li!lo p,mciajem kl..!c~ [121 dva sp.r::ua, 104 m2 pros LOril, 45·0 ml "ku"ni",. Td, 061201700, Rodniek~ l2l. • Po...-o lino pr--od;ajem objeki:.ll od 3_(}(lIO :t.a rat"r1:t n::.mjlt"ltf: $It rark~Jiml gom 11: SLiTlljevU, Zv.ni od 16·20 h. Tcl. 0011.30504

3S1,

• Parkemrsku m~iml matl::e Elill~ prodajem.

za Mko'!''C Ttl. 002 35,2

• Peremo- sve 'frs;!.e ell lm.a, ilisona) [epihii, mokro pro.nje2 -3 KMfm2, Dolal.Li'ili) po 61 ime_ Tel_ (133 659-25-0) 06<21373., • F r1 U:r$kom -sa to!:! Ii pot.-cbl"ll~ radnlc:a SOlI i.skus ['I,i'om, J'wL'.'e-run 50%. T e-l, 061292179,
• Ratli

Slim

70 m2, J kal, A, Po· 06044> l03_
j, 1

• Kll puje.m SHm do 5 0 ml) nO!r-elmdji VOFIllcko, AJi~in.QT Dobri:o.ja, Tel, 061 ;>,37~44_ • S tudc;:m tmli cirncr-a (zasebna b(i)];;,od lsl.:;lIilsko.c fa.k ...lIcltl_ Tet 9.18368. • Kup\Jjem
r3Vf.I

d~n!~s:2~~~r::~~~r.::·8§~3~of9i
[},rodaicm pO:ilovn"i pros0611"10426. • Ccn [.aJ']S-[an&0 m1/lU SP_. uJ.. 5en<>ino,u"Ji;v. ToI_06! 54n6~ • Dev, kUCiHa 1.1:)'1)0 m.l okuC:.nia: II Osijeku, \'COffiiJ pOVoO,lj[lo. Tc;:l, 033

• Pro-dilje.m s:[an Hrtrsn.ica 37m2, je· dnQLlJ(lwhiin rcno ...ri.n opremii-C1l i vL 11l,po''J'CIljno, Te:~.OO1303634~063-

• Prodajtm dv(! balktm 5k;;i pr02:01i1 181bi:~40 t bt.llkon.sk.a Vr:iHa~ d.rv-er.l us· i takljenl1!i-<li ialuz:.imlm3, Tcl. 001 201 591..
j

rn'~;nom.

m s,rf: po-sl(lve T<1.033239498.

S~

H !itwn

061

$0'

5859G2.

• PCl-~o]jnoprodajem drva Ll!Ukova g:mbov~) hrn:Stov.a mjen 100 pOSlO .Tel.0619!l74iO,
j

l

• PrDdai ~m ;!j'rM rt:!! M _ DVOTU m2. Tol. 002714 OOJ.

j

40

ijem

m:rnju. kucUl:s~,b:dlom u d ije.h.l Sar-ai~v,a_ ,. eL 06J 202:

• Fri~e;r;5koiTI UI(.rtUj M:_:!IclO!1m~~[1ICbni radn ici, uslovi iiLk.O t:1I;)'fot, ni.. ToI_0611814l4. • Pt'iII\I'n ik: prl..l."i:a p[,~lII'ne S:l.Ivjele i U!'oLuge (molbc za] be, tu.zbc odgovori [la I Ld:bc-~ ptig:ovori)_ Ttl. '1)63 190
l l

816,
j

• Prod1lic:rn:s e'.."i.'IJ1.l srede:nj

t~ I)

Mcit~u namj~Ie:nJ
1l0l

88- m2

gar91:a~

• P-I)trt:bjllo ....~ ki..n-:a i _g:r-a.de'l,l'i lS--K-og i I

• P..-odDjc rn '100 :pm;10 e.fi.k~$llo s:ral.~ $lVOZ9 l~in(i llni~[e:nje,~-oh;jj,['2 i ~1I[Jh mra ... TeI.001243S91. • C,r[jeee fil:::us-m.atibr,~gl;.'ld.:an:-:a

722.

Dnevni .vol _""""
.. l?eTi:.~stakala (p!"O;t!(It9 sta);:ala n III srubisdma, WZIJ~ srolovl, ird.). Tel.
J

_

aen. 57

440-147,06; ,940n

• Kupuiem staru deviznu Jtednju, cbveznlcc, rarna [ern, dion lee, ispi.," 00.",'"_ Tol.061 517897.

oo~

• Iznajm_ljiwnje ratljanskih vfcneaulca, model! 20 I.OJlO l, ! ':II "COma povolj no.Tel. 061243 969.

• Kupuj~m SHim dev izrtu ~redn jU ratna potruzi van fill dionlec svih firm i
J

Te!. 063 OJ6228_

• Pcrrcbna

frlzcrka :s.a Iskuscvo

~~~~'~( ~,Qj~~~~ ~~~t!!Jtrt!

j spla

[a. cd-

Ql3/4jl-778_ Mob. 061 14~ 0427Sl9-INd,

• TV VIDEO SERVIS vrsi pcpravku svih TV aparnra i vi deerekardera. Dol ..zak na ad~\J hcsp!a13.H, Garancila 12 miescct, Tel

.. Pro r~s.iCIl1!!11 nosni rna nje i n101"1[af,a svadbl, vjcnem jn, rodcndana, aabuva, pm:nima¥:3njesa VHS-n i mini DV.a na DV D, T ,1. 00 14409l5.

nd 3 KM ~brso ...Itv.alilt:I:I"lO i (XiV() llne, T el. 002422 04~.
at

m in

i ·~~u~:o~r~lj~kt~'::~l~'u!~:;

ITI.

¥'~06~~~:~ r
• vrsimo a u, Tol.0612l3078.

• Keram ibtrs:ki radov r kamcn, menik! puvcljnu uz garancfiu. TeT. 06 t
j

Td_OOl 92 I 864.
• KOinb i prelJClZCltn vrfi m sefidbe, prij-c:vaz pu rnlka, O<I'fQZ sum, eiiena pcvnljna. 1'1:1.0618174.24_ • B ravar, pcvotlnc rudi ave b "'" usluge. Td_ 062 940 131,
111'1,1';)[1·

scrvlslran]e ~~k3~mje~

Lbazdurcn]e tJ7- S9fBj1cij u,

565961.

-

• Trazlrn psnnera ZI! rad u ubodanorn[rilcnj'U,Tcl,{t611S77Ml, .. I nstruktu r vO~fije C1buta va kcrekmel postcno. ToI.0613l808S. • E:nglltSki! instru kc ije osnovcima ~ srcdnjoskcjcirna, 60 mi nJI 0 KAt

T<l. 06 1264364_

• ~~tncij~ ea kupovin 1..1 aterc d vixne Jrecn I'~,rame odlllele I dlon lea, nejbolie rt:lCum{l~ lspl ata i delazak admah. • Kupujem s taru dcviznu Ucdll ju, dion [1;,," i J1I t nc cdstere i~ FBi1'l iRS!. prodajem n~u]o~ne ceruf kate'. Tel. • A..gencij.a Zi!IJ kU(XI,linu stare deviz-

To!_0623SI987.
• Potrebria

0I;.114On 1,0&6003691.

NAJPOVOLJNUE, Nf,JKVAL1· TETNfJE ALUM1NjJsKE ZAl. UZIN Ii zo RM, TAA KAS" TE ZA V/ESE, V...NJ 5KE ROLETNE, HARL\\ONIKA VAA· TA, DL!NDO VMTA. eve PROZORI. Tel. 061 SOJ401.
64ti:~-1 nd:i:

• loh;lln;; s ~jC!1,[~~ '.:ute mruve i mljevc un lsravamo sa 1OO%ga.f'iil.m:-i~ [om. Tel. 0332l4·805,

"0. Tel. 002 I '152S.
897818.

• Molf!;rS.,kellSlll(l;e uredno i kval i retl

• Bravarski radcvi, dolli:~i m na adre!1.1t

• MQler radi S"C vrste rr'ioh,:::r";;ljatermo fasade, rlglps, 00191-0, CisLO) kval itctno, """01 ino. To], 062671258,063

691·,60,

033

DVD, Surnlevo. Tel. 061824 S'l.
• Instru kcij e ensleski, preved. Tel. 00 1339 306_

.. Prcani ma ... [Jje sa ...ideo hse:·t:l a niemacki

i
j

"0- Tcl.06201)760_ • Mol. [orb, usluge. T ,I, 0028'l902. 001926333_
• Moler5.kll farbareke

• M ojerske

usl uge kvellremc

i LINd-

• Smlar-iapetar povolj 0.0 rnrli popravke S!ol arske r !Rr~'~at-s.,_k.e_ el. 001 T 6066j I, 0056,0· 342.
1

slasilearnoi,

[Iid."'. Tel. 061 1;6 7J I.

djevcj

ka za rad u

r:aJre

ne :hedn lc, mmc odsrcre i dionicn, Ispl.,.odm,.o_ ToI_06H51791.
• l 01)% na] bcfje Dla!iun staru dcviz. n u: stednju, ratnu odstetu, dion Lee: v i h [irm i i. fl)ilclo~! Ls-pla!a. odmah_ • Kupujem stare deviznu ~·~cdn ~ i... menu odlitetu i dionlce svi h flrml i fondo ...S~ isplnta odmnh. Tel. ()61 375 "

uslugc. Tel,

683.

earske posjove.pcvolino.

• VKV [J1{11er - radi mulcrskc-InrTel.0615!17

• A!:urna gC(ld-clSlut ei ll.Ea~ija.. S~!;Ideekc snlmanje, d i cba parcela, cblIjclaQoje raeda, ,="'tdinmjl:. Ttl- 061

• Dalem lnsrrukclle iz hemile eaosn ovnu i srednju U.CiI u, 1 h .. ] I} KM.

061914014,

• Dalem lnstrukclle mm cmnlke fi:"li ke, dol·(i:;;;j m. kuti_ Tel. 033 204-4)3! • Pmi5:a-.,;']jearn laminate, panel parkete Losrale vrsre pllitlcem_ TeL 061828 391_ • Moler.s.ki radovi
LIZ

• MC!1c:r:sk..i: eedovl lzuzemo pcvoli~f4~~:f.':$i(l.n:al!111J i ured-no_ Tel. 00.2 • lzvodlmo svc vrstc gradevi [1:sko-?:9.I"I:luskih ri:.do v a sa Si:.t.ii:f,lcijo_m_

• r:!':n;:ijmljllljem pla)'_'s(ar[otJ.2 i 3 sa lgrlcama Tel.i)6] 20134J. • .Prevoa ~1,It:rJ ik:.! 1"1:;1 sve d~:nin:;3_djr: u -r-5 kumb LjU~sjedisl9 I + 8. Tel. 0.62 • Prevcz RU ~td.k;:i U kornb ijem
pO

207 !4S,03ni>I·~)5,

!:i

T,1,0024SI791.

TeI.06191<991. • J nstrukciic jz hcmiic,
i uecnlcima,

606611.

• Vrslm duhlnskociscenie Karche .. rum CiI,Ln:i;:i !l:9.mir;.~ta.ia_ Tel_ 001 381 i 6>1,

615·901.

dolazim

stu dcnti rna na adresu. Tel.

porpunu

easeloaj!o-

T,J.00114<)I'7.

BiH, SCG i H RV. T ,J. 061,09935.

m 5;;!1 ncpckrctn irn csobam a. T,1.06112-0034_
• Radi • Kombl prcvoz. IJO,v.ljni,mcijenamiL • Molc.rske us.luge, robe i pu mika po Tcl.OO1390007_ kreee.njc
SHinO-

6l4.

_7<1.731.

• Kupujutn deviznu sredniu, J ug,CI i Prjvredne bankc, i:spb~ii udmah. Tel. • Kupujem dCVLZllU 5:tcdll lu, ispl:nil
J

Tcl.06H)1174,

• pr(lr~:ro,ri(lI bern ~jt' llje' instru kciO ie iz hem ije eruden lim a i ueen lei ma,

~~j:~~t~r~o~a~r.ipQd!1im • Prlievoz destinacijeu

p~UIJ ikn na more i druge BiH_Te:l_1J.61434.3.74_

ie. re. 607·&80.

• Prerescneahernfjedaietnsrrukci-

• Izradujcmproiekmu dokumcma.:;ij u l$ [egal iza.;;.-.ijl.l obic.k;a{(I! "rl-o pc-

6887&6, • Bra var - i:ii;.-.:i du iem i munuram sve 06 170938l_ • Zi dars:ko les.a.rski radovi! I!o_a" [E!' c; i, i.g"dni ,_TeI_062434 929.
• S en' is: svih ripO .... ..... m:iilij n:a i a itS dflJgih ku6mskib ap:a.riiIi.l], dolazak "<spl'J, • .T,1.061" I 035_ od z.clJezii] usluge s::avtjanj:il efievt. Tel.

• Gradevinskc-zaoatskc dsnie, rigips, keramlka,

Clslusr;j ailrd. Tel, 062

~~Lko~:.zT:I.~~~S~6io;~U1 zarvara
005205151.
• M_olerSke uslugc. Tel. 06292.2

• BJl;!!\~r radi QS[Ud~,. k:3pijCt. gdcll-

3:nt

,., hobo; 120 )(1)1. z-,oboi.200](M, l"",bo;, 300 KM. Tel. 033 630-Hl. 063941445.

odm,h.T,LOOI ~26918.

• DRiem i n:$lru kcijc i7.- hc..rni ie 7~ uoren ike i sHl.rlenl-e. Tel. 066.891378. • Voooi.Ils.ru.I:jIte:r - :s"j vodCli.ns(::III~te-rski rndm' iiI: ~'a.[i[("LneJ! b ['?Q!

1'olino,Tel,001558574. 040

• Pup ravl jam TV svi h mooel:a~ profcsloealnc • na 'I{;il~oiadresi. Tel. 0.61

• Prevoz pu rniekim kli.ml3. au mmobiJolt! mOre i gs!:al~ d~tin:acije. Tc.L • I l1~lrY kl;i i c cni!Jl~ki! p""od;. Tol.061339306, nj-l;maeki, i

• Kupuj.cm devbmu src:dnju rilUUJ Qd~~.eHh d icmil;"C firm i i [~ndov.al dllJbro :p!atam, ispt::na i dl.1l:a.~5-:: od man.

• U ~llJgl.: m.o[crajiJ i p05"lavlja[lja l LI~ roin<i.L<i:_ B!"f-(! i kwl il.f:lnQ, Tel. 061574 • Dl,!Igogydanj i !:B.:": i!;[a viii rr-e\I-O,~ :PLlII]ika Il.fl sve des d nadje, pll rnitki ko.mbi ..... tTIrns:r;mnc:r.s :::ijedi~ta. Tel_ v

lQ5690,Oll6S3-)II.
D

Td.01;.3 0l4688.

s'ulrijClj ·os.obi] pnHuus:tug,<I

033/47)-,7'1,06 1382)01. • Ozbi lji'i!!Jt_ena_ bi pa~ila i I;U'~'lUl9 (J "i" T,J.OOH49120,0045242\) 1946.
S[anOVB• Kl ift1:!!Jli~ii"2ifiim kQm bj j i!1tI pJ'~v-o:;: na more s.a smj~tajem: s.ponske ektpc~semi mui ~ i ;':!'Cli po B iH rr::siO!11,l i £U. TeU)61 89988l,
j

• Profesor m.mem iui.ke sa isku;s!\'Qrn df!lje i nSlrukcijt' ~:ii:ti ma i Sludenlima wkom gooine. Tel.

• K'IlI:~mjt'm d~vi~nLli ~[edi'ijll~ r"2tfill od~[c[LJ,J dion ice- firmt fundova sa 8:1raj-l!vske bu rz~! i.splatii i dtllla7;RJ;: -odmah. T ,I. 063960786. • Kill pujem IOITIlj-Cilo z.1:;noi d LLk~tc i :s,re' pred mete od ~l.<I;(j), najbolje p!aCam ispJat:l l clolazak ocl.miilh. Te.I.

0331(2) -73l_

prccizno,

ciS-[o. T-I:.t

o.u l

199 442.,

• All LOf!t'e"OZI1 iIe: fIl::iTlj Lin tami 1)om vril prc;:vm:. kab:asuJg Ol:p.ocu, pjt$k:i! njU!1 k'a..TeI_ 061263 847. • ['rev'OdimelJgleski.l KM/su, i-po· voljn~ d.3i~m l:!l!ilflJk.i;:ije. Tl:l.

• Dajemo· ins [TU kd,i-e Zili prijemll.i is· p il .~,popmvnc il m:;!Le;m~ k~;Io ti fitikc i hejJ.]ije· fj·w(esori. Tel. G.B :H4-:56j)~

062267418

06ll5621l,

0027887l9.

l

• Dajl: m i11:';i1:.-uIi:(:'ijc bo:;apsl--':lIJg jci:;.:: zlka (gramalikil i pra'fopis), 1e:k[O· rikm di plom:skc i m:agi:Slilr.iikc raclo~

• P.rore:sioGalni vozac vrti pr-c:voz p'l,Itllik~ na mOtt i po- BLlt~ kombi 7+ l,poV<lljno.Tel. 06., 7139'6

Tel. 0l3/6j8-707, 002 J65429_ 06120/1.13_
• Kcr.untciif
l

• L..ek(Ort~m i Kori,gujem tt:kslova, DUgtl[!;Oc.L:l.nje

S:lj'e 'VrslC 1~k1l5l ~·o. Te.I.

64l·990,

rLgip_s i m(]l~rnj.

• Tapetar Sil LSKustVQm pr.c:svl:aci );;ucanski i kallcel:a:rijs;ki n:lmjditaj.

1"',"1 jM, T eJ.00 1741/15. TeI.061731261.06HI9481 062419501.
b!7~:s",~od

• Radim

ocilllraTllo

s.rij:mic

~ vocu,

• KUP1Jfelit gl1Lmofofl~s-l«: rro~e tanroVE! s:r.r:mi i eJi: Y II rDi:~ jazz i

"'_ T<I_06.1864>36.

bl""" Tel.OO1244290.

00""'. T.I.O~J 299926,061135657.
"'o,Td,0012IlW3.

• Potrcbn~ dV!i kml{lb.itrazariiducar~u uPl RATES BUB"'! :SI!!J]nr r.ulnL

T.j__ 1144290_ 00
• KUJ)ujem •

• K upu f-l!i"Il So:: nj ige, ·CtUl;ne. nrln9.rte! Ijub~.vn~ wmallc, naliv p~f.3I i siilri.o.e. ne.ispravne L.lakomjere gusl!.l'lu pee pJaeam 200
1

vodi_Te).(~" 1702 ~ 3,033100-0 16,

• Iskuslli3 ]}'wf, ellg;les.kog, nje· mile-1mg i frall-cu!Skog dajecilsoI;we i pre• proresorici3 engleskog jeztka daje in:strukl;:ij~ i .prc ...u-d:i '5VC vr.i-'te l-chlOv •• Tel. 06,7 J9 347.

• Radim sve yrs:re mo[er.sko·rarba.r:ski.b r<ldcn'~,. zagarnn tCl1,1~IL .k......1Ll-ct. • Moler rndl m-otcrs ko r.ubarske f.IIdo'L'!;: ~is\lJj kv;;lliL~:lIlO i ~mVQ-tJM- Tt:l_ • RLlJ;ip::;mai,5r(lr~ mdirn
1

• Zubnc. ·prmeze, izr .. da, popra"ka, dccat:ak Z"LLb~1 poli~.nje ipod] iI!;iJlJ~c: .~ubn.i.b pro1e~~ tad imo 'I,li ke.i:l.dom_ .. Tel. !ffi 1 141>44,03J677·&45. • Poprn"'!i:aro SV'C "[st.e frizideffi:, ni:!ihlatln ih \J r-ed9j~ u:t ~at]jfl tj i u_ Oola-

Tel.06161005).

•. Scrvi:s n~~n:n:r.a "Ak L"~ ptlp,r.n<ka-,lo n_ildo~ndrl:la:. ins:[al;]c-Lj3, t:n rerne L leo· n-ekclja ....jlll d'Vi.msnm z~{i [_;ill dolazak n. kuin" .drcsu. T cl. 00154S 315.

"kbospla"". 3l9.

Tol.061156l09,

• PoVQJ ,no d~jern IlJst:rukcij'C iz. ro~[em:illikc i in rarmadke.. "te·l. 061 358

,ccdoi;hlkol •. Td.0618Il Tel.0612-27 13'1. • KV ..,(Idoins:mlarer Tel.061l492:94.
radiCva,

.1nstnJ kc-lje- i~matem.Blilc:.f:! r.zi:ke~ j clek[rorehni ke Zil uren ike osnovn.ih i

,18-

povo!jno

i

• VrMm se.liclbe mooernim kombi· icm:s~ mdn-om ~;a8C1m \J drhi vI I v;mi, 'rildi S'I~ Vrs[e i k \·:tl itct!1o.

",ih,,,,",Mob,001723619_

• Pr.r;v.oo;i m p'\J ~ni k¢ ll.!.hU~J1im :tu:Lom na. !eriWM ji Bi H! morn j i.nos;[t':!!L-

J °m.l

Kllpujcm n(lr~ku {b umalJ itl3rIJ 1.1), KM_Tel. 0614(10190_

• D:uJcm ,e.il5QVC iz. IDI3 [em:a dke i st~tik~ dati rna i '~ru d~.tnima ... u:!>:pj.siflQ.

ri,gIrtiiilll. T~1.062941274.

Tel. 0») 526·94S.

• RigLP!S majstl!f :PO[krovljil~ p~I:;nu:l~ s:pu~tc.lli pl::t_fmle Tel_ 061 818
732,

063943445_

• Pre~ (rutn i~k ilil ldi m:B.3\HOMi',ibitom, mor-~ i oo\:t!e deslinileLie, Tel. • Molcr~m_:j],jS:LOrJkreti, ;glelUj~ f.1l.r~ i ~'·(]du!

IJ~W;l! 'O ...tll jllo P

• l)Q'I'·C11 () m.iliLfiS kQ pr.an ie e.il,L:rti9! jn C't.Lwn~repihahc. Tel.,(1611~.j·544.

0631511>2.
• Profcsor

• pgrkel'::tf~nj'CmatJ;:1J

i::;kus-'t"'I'o_ TeL

oom,11.Tel.[l61l719l'. 06 1526918.

• KlJpujem devizno: :!(-ednju Jugo i Privrc<:h_J.~ ooll kiill u FBiH iRS. h;p 1ilt!!! • Kill puj.cm. dr2"\!llllu ~l.r.::dniu J ugo i p ....,;rt:d.n~ b.afJi:;:e! iSpb\!!J odmah_ Tel.
j

• Pr:'i:![t;S.Qr !ljem~k(;j~ fljclno dare i,rlSlrukdjc· odmsli.m oooba.ma, Tel. godine d:ajem i.nstrukdje tik Tol. 22<)-1 73.

(H5.1244 562.
iz mat·em:il:·

j.r;~lk:il utf:n_icimB

1,1:;-

i

• Ins [ru i IlI.rn matem i:IItiku ZiJ sve ~kole i 11ikti I [~le-~ us.pje~no i 1;)Ovo!j.n.o. ToI.06154~l4l,
• Servis mtu.[I.:i!nf"'M:;Ijo'\ ins:udal;",ij"l \"tn dOW8il] In !e.m~I k-on~.kci jB~an Li.... irum~ za~til3 ri:lCUna~l ci~cf.liC" VL~uS9! h!!Jtdwet"$ki i ·so fl ve.-sk.i pr-obl e~

b, ""Iarii". Tel. 06llS2243.
p:v~j~~:rcl.n06~~401 SWV.f:_ el 0:61 5209T2., T
• Pt-ekl,Jl;::,:!Iv:;r;rn.
[J:l

• Usp~e~nQ1,pr.wo[jlLo lokOfl"l eijele

~~t_nj~

retQl;I.:i!JU 'SVI: td:-

76l. • E::n.-a J)O~"(djn-o! _Kombi J)"revOl i ",Ii dbo, i"el. 00 1 141361. 618.907, 009_
• EI'CI-:.(ri':a.r VKV la-cij-e: j ured_ .. je.
1.a

• Vrfu.m pr-CVQZ ro~ IIudi i stvad., nLd:n.!!Jii:na,c::a i'JQ peiLtet:l]. Tel, 0613S:S

ma r..iJ.::e~a T,1.0612'i4251.

dnjc instJu,keiic iz. miJteIlSnOvoe i ~j'.ed.njClsJ::olol!_

WinC(i'INSii, :a[ltivLfusn:a, 611.

• Servis ra~uniiln\ j\'iaj~ dii~noSlikm i !l0p'rave k rnCuIla.~ inStBladj.a za:l.dt" inteI~ n~l kQtJi!kcLja+wil'eles_ Tel_ 001 243
l

• K u:pl.l ~cm: 5"tarn o.rW.:iC::s:.bl ie: ~kubu reI bodde! ordel' e! m.f:dalje i s.re-~

• Dajem i:nsLrultdje iz maH!:m:adke O!:a s.vc ~kotc i f:a.kuhelC!. Tel. 061 S34

231_

mi,hd,TeI.001243611.

oro. Td.06113n67.
1

• BtQke!t ~ Itll:pujcm Slaru sIcdnju obv~znioo, dionice. 1688n • Po5-::IB:Iljem mat.ic~s;rare'2

devi:~ u Tct 061 mjesec9!

• Ins.crukcij~ iz milw:marlke L elJ' gl~k{l~j:ta ~novci;_ Tel. 002877 704_ • Nudimo koj-c 'lrslc, • Engleski deld:ri...-:ske us.lug,e bilo diskredln Z43pnmtovan:a, i'koDvenadja za os:novce

•. Kirby rh_!bi!1!i:kO !,lsi:sava.oj~ i pm!lje cHima, e~j:son.B i sjedocih gamimrili Il.aikvali tC:lIIijj m kirbi icvi_m :samponim.9. Te:l_1162 ~182m. • Namj~mm S[rLLIlU, Zcludi4C~ Iijeti m sfru~:t:I.I;)~be--.tb,olnlJ!j uspjclLM_

~:~T~i: ~2e::;1ji~

• Slolar,

i:zrndil i montaZa kuhLDi~1 ~m ieti a bAgla-

k l.I.~ne cl_ ill~n;J· P'llzovi[e.. Tel.

• Ktlrobi P,n:"r'Ol. pytnik1li 1 +8 i seIjdb~_"ovoljr.Lo. Tc.t. 06 I 213343·, • Kombi prevol pu.ln ihi ~[ro m Hi H _Tel. 061 003 ~3fi"
LI ~'a1ieIfii!:lfli'lu!

• Vrliim :selidbc-i kombLjem) povotjno. • Mole:t"S.ki tado·V'i. • Prevo..: robe,

s.....e- ... rstItPII:"VQ)';l
Tel 061
Te.I.

165

robi:

061 579971 ,
l

T.e.LOb2 ~78:!t18

471.-l97,06.l91672-9.

• Englcski i oltmat.ki U:5pj'~:nl)ldol ..zak !!'l_a!!dre:su 5 KA'\Ibs.. Tel. {I33 • BNiI\I';9t$ki ratl(J"j_~ tlo]:ali m l"Iaad r~-

oibili noi l"lrodici.Td. 2\))·1 I 7,

,u. To1.061lJl078.

k:ji~~,~S~~:~~?z7v~if~f;~a~~~~~

~~1r:~:~~~~:nj~,V~~o:'~~~~i
&95599,Sar:a.j-cvo-,
l

Tel.061504986,

prLjed h v.aI:;3.Kon I, I,el_ 061·600 2 10_ • Kupujem S\'e 'vrSLe ·cerdfHliuil! ... lJ.cem i ob'!'e2IJ.tca:Si] s.araJ, i banjal. a btT~ i pr-odajem ct'-r1;i fika reo~ O\k1J P
I •~ •• •

• TerQuJ fasadr;j TigjpSt 'p-R!lSkL :o.:tdLlVi] moleraj, pil-vo!lllCt, dugogo-

a;!o ie i<1;""'0., Tel- 06111007 I _

• En~leski~ njema~J;j ... in:!;iU-LIIkcijc=~ prcvodl d iplDmski, refera d seminar· ::i-I:tit di.s_crt:[lc·ijc(pro[t::50ri~). Tel_ 063 947405, Sartijevo,
1

il61309800

• RIJ.~nCl p.nmic tepi.oil hOi] iLCLnOi jlQ\'·C11jnQ dos[:a ...a besplf!llll9.Te.L

<)33/673-284.

• Pcn:mo c-iJimc ra.Lnoow maSinom iii ru010 Llprar.llj.ic:i:sa dosl:ill{om Il:il ;adresu: T et. 061 Z02 630]

-1f~l.OJ~~~lj:4I1S~ SQ;j.Wl.~O dagovQnJ.
• Cclllra]. gri i~ "I ill. im,u:i,l~cijIl;:'1I nj'C'~ za.mjena. konve·k mri!IJ~[d,~ tad iino k\lalitctno i povolj nO· u.z. gamm::i ,u. T ~L
1

:.elidbe .kombijem

•. KliW:!l\ilir:Jllirn k-ombijitTUI pre~ .... z na more· Si! sinj~tajC"m~ SPOrlske o ekif!'C! Sl!mi n:a.ri i7.IeLl po BiH rq;jonu

• Pri ievox ;pmn icld m kl irna IIULO-' mobi.lom", more i osnilc dcslinilciie. 1',1. OOl94H4~ . • Kombi prcvoz moo i pUlnika pg"Qlj Di m cijCIl~m~. Tc.1- 00 1890

001,00037_

• Usl uge reld:a:m.Lt.iI;r,Jj 300 pl..!!a m [I!Ii see-no nil renomir:mom rndJ U.] za 5"'".0 pra \!"I1.:J iIi:t;i~h!!: I L~;;I.Tel_ 06] 245070_

I

~

I.

• P r-ofcsor matem iltikc dsie ilJ..5.Lrl,Jk~ ~L~e' ~a OS.tU:t,ICe- i :stedl'1;jCl~kolC".e. ~~1. 1

iEU,TeI.0018993:83 i03l 5 11491.

1

1)67_

po

•. Po'Voljno t kvatimlDo rlldim grija' njc, m ii'Cllj ilm kOl] veklOrc Iildijator,i-

00,01 Dapl,nin;_ TeI_06689. 51I.

• Tra:1im

parr.neraza

...gosdu~lisw01

• PClIti!bti i sarad_ni.c:i ,::;a ~r(I(..!9j Ll k.lljii!!:a.u,d~~loj BiH, mC!g1lci sr..ln] tad. i00 no,_TeI_00 14~ 070, • Molerskeuslugc.
no

aUsluge
061 171 6M.
• Servis: "cl: m!!J~jn8 (Corenje, El N i~, .Konear" Obooi [I; K:md L, Z:l~ nusi Tbc.rnl!)! ~pOrcCilJ Ilojlc.r:a., Do· I ::i~Jt b~pbu!lrtl Gii~n(:"ija! Mob_
l

001244251.

• EoSlcsli: ~ insu-ukcij,," osnovt':im.(i s:.re-dnj~lw.tc:i ma, Tel, 061381987. • L·i;icCtrn vimjskcL IIInutamjc m.oroide-_ Tet061 503-3146. he-

i

Amopr~voznjk kombijcm viii prt-v1i::rt n:P!1l,clt:ILja! ra:ln(, TQb~t·!j.tv:;l i 1 r ~uLe.CHena 25 KM u S.a kant-onu plus

",d,oasn'~'. TcI.001518014

-

• Vodoj.nSitalaLe:r'odrli3via Sl:ilrll i lID5 t~.... i;J novu i.D5tnlacij 1.1., tisti. bojlcrc,. l :!.\'f! uzg!!J1'Hne;iju. Tei.06149762.2-., • Profesor daj ~ Lllnrukcijc: .cu$ko~h 1:;I_ti:!l.5 ko,g~ ruskos ,lIDg. 'teI.033S26·'W,
j

033~oo~sl:4~g~2~e4

:'l,o-volino. Tel.

• Rllchm ~n! r:lIl nO grija oje i preprilvkegrjjalJj ... Te:I.0623 16826, • Ce:n1nd [),o ~riianjct Vodo.LIJ~1~] [!;cije!opOl'ti:.vk:a i m.on [aZ9 ])O\''Oljti I) j kw-

ipo'oli""- TeI_06l073760.
l

LlN:dno, kvalt(E~t-

• Rildim molcrsko-r:arba.rske p:o:slo· v·e b r'lO) ~1!51iJj povalj riO! :t1!odl.O i~~ r l,.Iir [vopr-e:ko 2Qg-od, leI. 061174192,033

672141

• Mol~n;ko f"iltb!!lnikr rad O\'~: moleraj] gtcwvan~e zidoV;il1 ,cde.lpuc I.ij~plicnjcs'L.irtl])QI:l i·M\'lll.CcllfC mrdi!IX ....lo povo Ij:n 0 i s:B 'i s kU:iilv'Om. Ir ~l062 r ,
l j

i.l [rombosrt.n-

.. Cis LLm i odr2a"Bm I(J r~<l.nim .... a' srnmb. prmsor broo !kvali [emo pe~

7352·1"

d,n'"o, TeI.0627600Il.
• LekwfLnLm
S\!,f:

1

n_..jjerlin_ije:ugi."Sd .... TeLOB 444--61j)~

210;791, • VK keram.iQfpos.ta\llia

l::¢;t1Im1_!m

lopovoli"o, TeI.0614,21749, T<I.061181424.

Vt$l~

ll!3-::.sWV9l

~'r~

001511249.
uslsava~ nje, pt:anie i iSilLt;;].nj.f: S'VLib 'lfl'$l.il t.cpi.h~~ narnjcf1aja iJu ta., p£an i-r; POrIl!] a, g~fler.ilIJ'1" c.tf.OOn ~B 8(,ilIJ0' .... :3 i lirrni_ Itis{lni l m!/I KA'\.
j

•. Pos!a ...-lja.nje,...bn.J~enje s\I'ih Vrs;E.u pnrkcm, :podova [ tami nam sn bez iPra~i.nskom m8lii.Il{lm ha.li [C'rno i u2: g!!Jr.(meijuT.eI.06l-6-67.51S_
r

• I o.5"ln.l irnm dakc i :l!itudcf.lte j_z rn!i~ !~m_nike 1\9 AI ir,talii nom P-olj L1i, Ca:s6 KM. T.I.061157991.

li","0,TcI.001IUHl;. • Pr~o:1: p ... ~rtih h~cks.Ulni m m("..-c;e.TeI_061 S62313.
dc:so'Vim kQm oj icm na we des(inacije, • Prg(esClf rna [e-t'n:a~ike sa iskus· tvom da~c instrukd fc dilrO:im:J i sru· dcnLLma tokom l;oc1.i.n~, Tct. 033

T,1.0336ll·976,
1

• I Il5l-f'l~raro dakc i ~u.1den te il ffiaLe.m.alike i fiz.ike fii3 t [j i, tas 6 K.i\'l..

en

• "'KlRBY't ~ Dubi.o!Sko

• Fd;;;t:rs kQJ!1 ~f!llontl M.sdonr.uJ. fOm:bnl radl'liei! uslovi j9.ko flo'Voljni,

• V rtim utra dnjCl $~·Lh"I1ni\:!!J p~rke:~a s:a. brurenjem i lakir.anjem~ lilmina[~ rigi~", ~i'poda i kc~mik:-e_ Tc~_ 033

• Sve vr.s [e adapmcijil kuci}, SlL!TIOVOl: PQSlo ....n.i h PfO$tom., : Il.l:lHd [Jj~ bli nd Vnl18! :~ilo]a ...ije! regips, lam i n<l;l, mole-

• Prcf-C:i<l ri~ cn,gl ~kog i t:=ll.ka dajc ~Bs;ove i prevodi. -ret. (]61 556 700·]

47J-~74,00) 3&,301.
• Kombi,~rn v«im

0)3/657-038,

-

6,9">73,

"i io"mo. Tel. OM 542493.

• Ko~melitkoftL SilUdij u II 'Le_.n.Utl grad:a, pOll'cbll_:il: kcr.lmc:Licarka sa radr'!im Ls.kust rom (d~pj,t:!c U'el:man L ija~

Firm. ··GLANZ". Tel. 001 350 688_ 6444-1 N d:l; • "H1G!J EN A" .. Du bi",ko pr:a. nje [~rih:n.~ I. m2 - I KM i namj.c:haja up-O' 20 KM. -SarajC;:\lo~ (l6 141944_ 1'",J" 061 ,87721. m5·INd:l;
l

• :Smklar V"~L ugradnJu svib VfSLI3 ~!akal:lll i Qglooal:!l!l d(l I9Ji:lm na adl'eSu.

i"el.CJ63145(l9(1,

• Pm'ol,no i k v91 it~~!1otjs\i m s\an.ove j po.:slovne pros [Ore. T eJ., 062 40 l 619 • r,lOst'V!!!j j!!Jnje "S~'ill VfSt!!J l:am in.aI.a purk.;;::.... podov-:3 kilO j brusclJ ic be.z~
J 1

• R:aitLbQw-gertei1l;l k:l!j !t'pi.si ~ leal) i t.apj]cLnml namjdrajl dugogodi~nj~ ~~k5~t~lo 3-

re~~~6;1~3\~~~'()~. seliclbe i OStalQ,
Tel.061262895, Tc!.0613971a7,

n:iljpovolj n Lje u

~~~b7~~3j~.I;~: 06,2 '9~
l

• Molc;:rsko f:.rb~I'5,ki radovi_, sleto-. "'iU,j~! mojO~i::i.lJjeJ lakirnnje $!o19f~jC'_

liCII), ,],03312188,5 T

• VK V b:r-31'L'~umdi 1Il.l:ll" .lnj IJ b~ "'01", .. u PTT s:md l.ttadi~ orman] k8ni~lit r:a~

• Adaptadja stanO"'l1 i kuC:i pos1adj:anjt' plotiC<l!~ l.amina\~, kft'o6enje i

mO'll,po,olino. Tcl.061 ;07683, •• lno_TeI_0615076al_

~~I~~~$lkl';;

l8;~i

nOm

O~

,~9tahcij\J.

druso.1"cl. OOJ 510)73. bu. Tol. 061 2-0406I.
• R.igips rn:ais1or pl:a(o.n.t! p~tadne• KQmb,Licm

• Radii'll pov-olino S1,l't [JIole.-sko-brbarske rndm'e] u_klj l100juti i smlariju, • Radifll maherisanje] ogrndu V"l[~ pro.rorn, Tel. 791.
l

prc·\iOi~im

ka_b<:I.s't"uru~

• Moler!. l!l ,..:a!i dOnt! kanoelariju-jo POSIO\ln i pr-o~norl U!CdDO~ profesio-

~1'1".oToI.061580063,
l

.' Ci 5.L.i kuc-t i po:slu"I"l.!;: pro::iotIlJTt, IJi pr.mjc [epi hB~ Cilima, od \fO".l t dOV11Z

~i anj~ d 062 451

• KlIpuje.m S[::1 d,evL1.:n.u h.edn nl ~ ob ~'C'".ln iec .mUl U ~U:l'U, d.i.C'1lire. Is:pl;jH,.a i dol:il~!!Jk Ila ..dresu
j

'li

00 .... Z31,

" FB iN i Il-S_ Mob_061 17, 8190·1[[

06l!170-Z4S, 033/611-548
\vww.roi~~~lIJbh_rorn

e· MIKADO AhJii"JLi'LijsJ:i;-e ~alu~Lno" D"lIkosLO "'vi .... VANJ5KE i ALU rolelne, ~Ialne--ne mICH]oI;::. b.armCllJi!f.iJ vral3. Tel. l

• Kombi prcvoz nil.mjclIiJj.o, seHd· bc~odvol k:;3.ba~toi!; ot.pildn PQ.... l ~1J0t. c ube-'I:.. !lcln:as.nl!ig:l_Tel. 062 I ~94.B., n
j

• E.Ltk Lril:;;lr~ u:!iiluge e I, i.n:s{~l.at::i ie! ;].momLU:iki osig' i.ndikato.ri li1 banj U ~L bojlr;ri! eL']WrCIi i drugo.. TeL 061
I

511503.

rnd~ pOlkrovJj;]~ ;ii:idov~_ Tel. 001

rvc

• Vrsim p-d fcvoz pumika u dolmim i klirna'[ili~[1I.!lim ko.mbijem T-5 VWt more i s~ dn..tge de:srinacije, Te_l. 0:61

lll4J;.

• RaLTlbow dl!.b.in:sko !']siS:;lvaJlj'C lepi h04 8je-dec i h gar:n.i Lllra, j.og;i m ..d.reCII.

• AdapIilcija S(i3J10W i kuea, POS[i!:' vliaGj-c plli:lcicil l;Jmi[l!it~;Io krcC"cnje- i drug.o.Tel. 061 , 10 373, • V rMm pr.;;::voz pumik:a ~i rani III kom bi 'L"~i_[l)m • ,P.r-oJeioriCO'l iIL5tn.lira
j

Td.06191627l.

800191.

• A.$t!l(:ija :la Otk U'p S!:(i_TCdC\.··iln C ~H~dnjc Privrodna - J ugobanl::.a diem l!IX firm ~ i fonc.{I .... i, DolazimlJlllll ! adrcSlL [s:plarac.tI:rt'I::!h_ TeLMI 83665'1_ • Kupu jern ;star-e: njematkc marke l)iIus!rijs.kf:~iJit}CC:_ TeI.0613.23904. ~

7H9-1

Ndi

033456·505,061214405.
• K"'pl:Jje:m 'O~,

• I( Llpuje:m u mjcm i ~ke 81ike] teIlJul :stari n~ki11 satoV(: li dlJ.cl d2crnl!l rulne, o1'de-:n.je, ?.nat.k~ j Q$!,aICl_ Tel. $...ve~ni.re

m..

Pro~cpljenjc i i:sp irnnj.r; kaniiiliZBdje (voz.ilo l50 hart), - Prcgle<ll i l'l)I;:i,ra.njc h:tTO'v-a kall::il- k;;"ll.t1.I:'rom, Br'".lC imcf"vcncije, poprnVr ice! (Idi7,:;aVill"!ie . Tel. O.3i3/223~.560j __ mob, 001 100 018. Sf83-!"
m

• RAN ALiZAcrj A • SUDA SIC·

• Kom bi pre.,"'O:1.!"Jam ie!r.aj:ll! .se-_I idb~ j od ~oz kabastog C![padl3) obez, radnl3 s.r'!::!t.ra~ povoljll(t_ T.et061 SS2 360t()6."l 406U94. • Dai-em io,strukei ic j",;!:a_ To.l.OO ~3a.16_ I

~~J~~~~rad~~~~dJm~1~1~ 842143• Profcsorica d,.;.i ins.U'll_kd je' i7. rnav:k v~!~~e$lr!1:c tern.:atik..::i r~ljke.Tel._)22.{1l6.
Ll~~~~~,r°'f:l~

• VKV ct-ckuiW,

tlcktrtNchnLW

• StaS-19r - i:"9d~mQ s.... - :!iitak19f'8}::e" Lae dove;. dolazimo na adresu, Te.I. {t6[

dalie, T ,1,06 lZI.l31 O.
r~~h!tl3~'b~zuo8ie

'irOm

:Sil klimiltiBi Ii i ku,

208-43),00190,7l4. 609947_

~~;i~::,i{j.tl ~33 23,,-141,001Ia8451.
ei IC il e;ugltSkQ8 i :i["'!'ps.kQ,g jczlk:i3,_ Tel. 033611-023. • Isku:srtil profesoriea d .. je Lilstruk,·

mllte:m!iti

!Z IJjcm:lcko,s

.. S:la~19r r-adi 8'Ve vr.ste- Sl9kT9t.Skih llslug~ col:u:im nil iid.resU. Tel. 061

.1]lre'9{1:t..$ly;ari~

IiDo- Td_06126844l,S,,,,j_

~c<:im kombijem]

n:amj~l:ajil j QSl91C1g rad:'l::J: snag:o:l ]lQVO' r:a;shlad-

• I_skus:m pomfesor d:ilJ~ in!SlrukcLje ii: :rTI!!I\(: rna ~i ~2i o.s:rti.O~_k-o,ltCt ::!I !.tdi k~ upisa u s:re-dnju ~kolu. Tel. 062 467

,,_ ToI.06150433a.

• Rigips majs.[or,

rndim :s..... eod rigi p-

nc i !cHm, ,ehn;ko. Tel. 062315971, 001438i>E9_

• V ri Lmo s~rvts; i mom:ahl

,ko ... ~ove_Tel. 06131311 ,.
• Rigip:s, ej" insmlacij.e

.lzvodi.mo

svc grndcvi Gske i moler· i mole.rilj ra·

237.

olimpiiade. Tel. 031 456·50j, 061,14
• K up ujem loml[.f:f1o jl'liUo, du It'Bte! '2:lame:samvei o-smlaodzla[iii. Tel.{I61

S:araje\'sk-e

• Po~·tllii'io, Y9njs._lic.e .-o]eI:Q~ alumin.ijske. Zlth.l.zi ne, trakils[C 7..a'Vjcsei hal"

• S:eitl.ina.rs.k.i~ di~!omski, s}c.e.l'liranje i obrac:a stiJ:;;], rcklilme" klJ jjgltJ, po~ \lel Fi'JQ! \l"9l,i. ~1.no,Tel.. 06.2:877 S 15_ k • Us.luge mol'craja i p05ita",ljanja 111rnillata_B.roJ i.k'lf.llllitclIlO. Tr.:l. 062574 • K'C.rarnit:rr • Kcramical" fI'OSt~,vlj:l S\IC;: vrslc k-cTild.i kvati E.emo i p<I'lO-

mlar kv;]l hemo vrli slolil.r:s:ko·lii~ kirerskl! p<Jslove! dol:;t~im n$ ~dresr.J_ T,LOO,H, )0,. • Matem ati k.a ~ i.n:Slrukcile~profcwr sa i:d:'oswl)m. T~l. 061 135748. • VeciiI..g!'upiI mE!jstorn rodl s.tiropor f:Ei:sad-e Sa $v-ojO!lJ ~lcd~m_ T d. 061 270 129.
.!i"V2I

• :s

dim poVoli""- Td_06610,236_
l

%,1,6_ • K upujem

!omlje.no i zubarsko Zlilto) d\l kaltc kiTVt!.ne i o:ual'iJi n:arviSc pi,,,,",. Tel. OJ36~5-198,{)61~>3 640.
l•

'., '-oza<;pro[

PU\!l ik~ S$ra.i ~vo- more l~. kom hi voz_iHmc., :5."V8.kim da~ nC!ll\! kli ma.Li:;;:ita.no_ Ncum- Pc.tjcSiJe'- D ubr-o\' n ikl' M. Rivjj ~ra-Spj i[.DoI!!z1m 13:n a admj

• Prt·voz

'"00,1<."",,_ Td_061 214303_
40"

• Elek[ rilar ~ m] use ~I, iILS;!.alac-Lja,.. imerfoni illilrm.i~ g;romoDrani, el. us-'

l-uSO_T'1. 0.113Z'I'II,Q3HI8-036_ 0
• [m.t:rulrnm

• D!!!jem ins-mlkcije 5'rednjookotd· m:.. L:5lUdclltLm" b.c·miic_ Ttl_061177

040

TcI.'001841439.

ma [em;&]iku Llspj~no, r

~::H:njKe_TeI_061Ig109'.

TeI_ 06< 21)64,. 87<5·1"

• Pro[ (r::mcu:sko:!!:1 o ...l:J&rc.n_l Stl ds:td \CI_ma,c - prevodi treks:!OVf:- idoh men re s.a f'rnncLlsl-::og i ob nnJ1~ sa ovjerom,

namorc. T.1.0614Ji1,J74.
• Vodoinst::1l2i\f:j' vodol.nsral:::uerskih

• Vclim ...rijevoz Lll!lLt'liiki! 1)0 BiH i : oba'~'Jja :sve ...Sle r USlllg.:t1 opravke)

Ij"o.Tc.l_002140W-l_

TcI.0614<10069.

• Kernm_iffirs;k.i rado'it ad g KM) III-

90_

~'Q:i';.ila~pop r2i.... s.j e~h~!aj '2ik ru"gJl n,bo. Te1.061215658, B. Begie

• SivOlnjct~j nih -imrorrC$\,liIku

l!J I,-ilf.!:a(:i-

,d'p",-ijo_ T<I_061 6% 133,

&1

;DboI<"" ..........
00IIIa KuIiM ~ '-.

I!)j,.....,..,.,~ II.IUlOO ~

."""'~.o~I:MI!I,.~,~ enos
~ Iu"_
0 ~

'1kH

Cj

_"*",,,._ ..
ad
1.0<0; _... ...,.,

bb~'"
.......

.....,......~,,
PDY....

..
PCY_
~ ,....,.,...

.......... raw.o.~
_

*' .

TI'b1illl.~ 38J' ;lO SIIUIOCI;

11, 122m" ........ ~ .387 1O SUISN
I J.15nllt~a

til ~

41

~
11M _

y,..,.. <od~_ po""",,", _""'1Ifq DI!2Ill

lItO,.

lid L01 .. ZiI, .. ' 1J<Ii'lIIW.1""P ..... 1". .... 1(!lQII OOOIXl3Gt2&w,_om UpI.K.o AqII

u....... ~

bt~ onb.nIo\o;!'

POll .. _ _, 3 --.......

'''''*'''_''

&lMJ ..
..... ,

~oJDO'IlIH 5 _SlfiO ~.,IiI>nt. l..Ip.<sI<oo~ I_OIls......, . ..m."'¥O"'1~btIIj ... ",""",,, ....~ BHt_o.os..._ ~_

~

....-1_

1"1
I)

_f:Oi'II;doac_
~_~
~.U(U

PONOVLJEN1..JAVNI POZIV
ZoP'>'_'e._~~

0' ,_,.,.-;" 1>,
.,
I)

'"'

Do:n'm.. ~

~.CII_ ..,.,.rlI.. f>O_,..,.~."""~_
.. O!II

...-mo " _ ...._
p!IUIoh

CIa ..

-_.".

oj.,...,

_";f'_" ...

Ill) __

<Ido'noh"""""

61"....,.....
I.OT'

<I;I ..

lI'I'I"OJOja_g~lQIIw~~,,~~""""'"
~koI:IIcro.
._" _~ .. ~
....... ~

p:>.~

l*t.tI ~_

.. __

... LOT

_

~

_...,

~_'"P'>'~ •
""'!I.II1_ Sf AR.I c;AAD C~oUIl lnAAl<IC.l

.......

_,"""_· .. 1OIb'""",",",*,,""'"""*'"

-....c

rr;> K.f.BU «N' ::mxu:u f 10~3.0' WI eo:;;r.uo a T D'N~~. 1(I2!):1 01 10 IU.'

_g._.:..==-~.~.....,.. .
r._.. ~
tOollACUA: T"' .... AJ.L.jo, ~UIA 10!5 r...... 5 I",nUlW05.f,,'l!!AA T.......

_~~.......,'I1~IU!!i . ...,.,~<I,.,.".,....,
J'iJ~~

............ POV ...
lllI

1'1

'"'" 1111 01 , .. LI1T1 ~a.oIo_~1 )..,...,._",.....n..."'-~.~3!1'il ~..,go.o<.IMC'C!l1III ~ ~ .. ~Otl .",dot. l..ipE~ .... ..--...,_,.~~ POIII,I .-. ~-.eIII _...,..._ J .. lO
cb ...

·~JrETJllNo 10 3JO
81)

KCraI)l..O.

'"
"l 01
1'1

"""'" ~~~..,-~-...,.."., ... -'II~~
__

tI& GIl· ~ bQn 10 """ QOQOO :JI:It7&

LOTI
..,.,..... pi ""'""' .... ~.

~

r.6In I!H I........,.<Nl ~twoo

..,..._.,a-.e-."""
__ ~
..._

..

~~IU!aru_._,..~_8Hl.....,.,.II

1

..

~~

.. LOTI

_~_"Ug_o.e.H~I~_I<aIIIo-"" __ I__ CDl BKT--"at.On
~1IfI

T""'*

_... ~

"'"II ~
-...

Go ... ~-

noo
IXI
0;0,)

_""

pon.-.
~

rwu.
$L~

no: WN~!l~
IO'~'

8

DOlAC BOJ'
IIOIJIIC'.

lXN'OQ:x.o;o:u r_~
nlMlPl{DUUI 10 _~.. 10!oCXoCXfI. nt 10~..
r~

T,..

n....... ALfJA
~ '_~5

do e. _ '" ClIo

r~~

_
~

""blbo_~'~YG __

110 • "'

.... --~_...".,.,o.or-....".. " . ....,.,....,
""",eo"_~"_'.,· _ .... IO"" .. pon.dIno~_ .. II.aO " .. 04 __

...........,q._.., ~ I cr.-q Onh:nROI ..
·...LOTI.
.. lOn
!III) ........ DOl , cd

...-...

KONlIJIA

I~
1 ,01)

'I

1,....
t,,..,,,
T'a
t

trTloRliiCI.
1015 k~

lSf.$OO,o,NI

r_.IIOSAASAA T,,, "'3

olIO 40 110
IQ lID 110

~II_~~~~ LOTI ..._

"'~'*"",.

'" LOll

DIIr_ ..,_
"'""'"

-...."..'..."j~
... _

u~

1*

NRa

GROZIJ

Z'II\..CIII;:
Tj(

10 2OQX4 4 10 102OQUx,l( Wl/~J;.g,' (fIN ~.

.!laX. ~

eo

'0 1!oCJ;.ltQ.

l,_~

POU DOemI

'.TMIC

D£RIlAA

a....
• u..
• lib

1"01 DOl5Q)l' a 0II100.u.. DIN' !m.'(.t,u 8 !lOY x:O);u:u tK IXN' I~ a tJ:1I'!JJ1AJUIa OCN I!:CIU 0,1 00'1' 5QO ,"0.

'IWri 1IOStII>5KA T....... 8OSN<Si'Ji l_~ &uIlOJHO I!UGO.JNO 6UGOJHO $.IGOJNO. CIOfUY,&Jo.1JF
0l.I(jQJJ«) ~\lAlo;1I~

r,.,... ~

iQlPhS«A

»D .10 180 200 1~ 1I~ ~
ill 1110

""""'-r;o~, --..
V ....... _ .... _ ~II
VI'

T .......... __ QbllOD .. •

_""""pollio

.. """~,;,.........

uIIoICo. ......

vo ~, ..nt><o;co __ u U6<J II Iop.• _ ~IY_6II1.._.1Ioi1·~ 01 • >.i. 01V",,",r. ~ Iro1 00:111 IC!vf 'rd< .. ~

- ~._

T•• """,,,,,11 i221C _..to '" 2I'l 011011 ~

,.,.._ eo H odrl.o l8 01 nvoT ~ U

.,...._co~
;0,)1,

,,.,,._

goOrII

U " 0Il',,~" ~ ,ill! T ....... 0",..,. T ... __ -''''''1o'~l!!PUSa600q0

.

,

m

_f~lA"""'" __
~"""I.~~""",

0Cf0N """""" l'tDd!I!I,tIt .. ~_

1I-"'_""I~_WWlII pgua,~~~ __
__ ...

"-,"""~,,,,,:oq;,,.
~'''''''''~ ... dI~OIO~ 1IOftIN _.~
... _~ -.~"",,.

tO~Jtm

BUGCUNO IlOf.UI \lAIUff 8UGOJNO T~t.IS IJI<!JPNO

,_""S

IroIajIoltJ"oUl

....

~

110 • <I3C lOCll : !lOll
11.IU_

co' '" ~.

m ..... J_LOT

~_Oo·to;.~"'-A'__""_'
0,",,", ~
p!nJIIO ~

U~dI
.......

....poo-o...M·_,..,.~

__ ... roII .pooIl>&wn",

nl..o. •
kDotn'I~~·u

-~I&c¥"

weo,.odl_"" _......
qo<DII

~<NItoIdI

.. ~

~ IlOOOI ~~ .. ~~_.",l.OT1

0:...., II .....-

__ ._
S..

-

~N

s.. ..__

_ft...... _0 ~ '"__
N~ _ 8tI 011 pIIl!I__
~ 00"'. IIoi1 _"_~"'"_"""",,, .. -.,"' ....... _ .. un.

'''''*"

k_""'" IIJIM" .. pmo...... to ....... s..,.o ~ Trr.... ,~ u.- "",,,"'!Irq 1112011 ......-." niIan ~prp~ .. _ J. 'P'_'!P' .... ~"'LOTI
uJQJo ...

atOT2l'._." .......&Io .. ~~

...

p<MOI!

f..-p-

~

~

.... _,_,-

J"-

<110"'1 ... ,__

""""",~_I..,..."""'C.",,~_"Io¢oI,.~,,,*b •• ~ oro<I!llrlll
"r4u~~u"""""'OCI ~ PI1IIIII" -akI_
_""""loI __ ..

..._I&bI, __

t. .. ~

.._""~,...~_

__ .

VI ~ ... u~ godno OCII2_DO- 1&.00 .. _ _
UN l • fill_a ImooII; 2fIO.KIiIi lou

ClO

051112011g,ll6f1120ll "!lO"~

_,..
Loll

I'DY

u _"' nAI>o<Iatonlm l.6<.oq;o ~BH T .........
... __ ri ~, ........... ;'iAlJIInI ~""",,,~t>O~""'"

~

lYImI : !~, PflIIM'II ~

po!.drio, wlJodnMI

I""'l¥
1:!nOIJl:

po __

WKot.WI S ..

m_

'IIIIIIO->O:JOSI8&o1l1

PI.IV

.UOIoMu_
""-115." ... _I
~nbI._~

• 1Il10 .....

I MWi

IIHT __

'*"'"~
__ 11 T.....

IOUO

IIJI bn

• r.LOl1llOTl""'l'!MlptNOtlaliOjllU'~ __ I,opIlW"I>Io~_ ".. DLOTll101'. .... __ ,. _",*",IYI'nIaIQ,IBHT_dl ~

_a
IIIfq

.. ~ I<qiII""'pnIIIo-~ ~

g-...di-- ..."p'
_

___
~~."'III!!!IJiIi'~ ... 1I!iIiIroI!!I~""_""""''''''''_''
oiiIiIiIi"_""""" __ -,,~

""'-pU'

TmTI ~

1.....•_ .,.,_ IIIoIcnIICo 10 In! IV>' IIfq IIQ" ~

61,loti"" pcy..o..m,
........ "'"

to...,...
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIjA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU Broi: 65 0 I 123718 10 I Sarai eva, 15. 06. 2011. godi ne OpCinski sud u S.,.jevu, sudij'" Mehudin Durakovic, u pravnoj swar; II.fioca izvrsenja lnlesa Sanpaolo bank .• dd Saraje. vo ul. Obal. Kuli.n. ban. br. 9'a protiv izvrsenika Vatrd Saban iz Sarajeva, ul. Mi· haljevska br. 3·do, Valre~ Num iz Sarajeva, ul. Mihaljcvska br. 3·do, Bajic Bajro iz Sara" jcv. ul. Prvomajska br, 20. I Vatrd Redio iz Sarajeva.,. ut Buti.lska 33·do, radi izvdenja Da osnovu ciana 348. stav 3. Zakona par· oitnom pos!upku, a prijed.log l{azioe" izvrSenja od 15.06.2011. godine Ie u Sar.ievu 13. 12. 1999, gQdine, radi na· plate novcanog potrazivania u ukupnom iznosu od 1.282,85 KM sa.zakonskom zate· mom k.amalOlllod 02. 07. 2009. godine, pa do isplale . Troskovi izvrsnog POSIUpkaodIcdeni su u iznosu od 51,30 KM. b:vdenje cese provesti pljeoidbom, procjenom i prodajom pokretnih .. vari izvrseni· ka. SUd.ija Mehudin Durako"i'; POUKA: Protiv ovog rjeScnja manke mo· gu izjavi!i prigovor ovom sudu u roku od 8 dalla od dana prijema, u dovoJjnom brojl! primjeraka za sud i siranke. Objavliivanjem rjesenja 0 izvrilenju u dnevni II! novinama, Smalra se da je doslavlieno izvrseniku V.· lId Nuri, prorekom rob od 15 dana.

UnUedNations

.Dovetopment

P,'ogramme

POZJV N'A PONUDU

BIH"ITB-015·11

KtI~fll Raol:VOItIOg,prcgrarn.1 UJedlnJet'l.h n elJIII u eOSN I Hl!feeaO~ln .ma I:lJogu izvr§ne IiIgenC:l)e l8 implemelllllCtJu Programs opora~ka reglona Srbfenloe - SRRP CII, 110podrul!fO SRRP·a .. kljU~ op'lino Srebremca. 'BratlJt'l81: ,Mlbee Pr<lgrsmf"inan.5IraJU liljednleD. donBh:u:,..k'lh8g"1'II:118.Vllllcle :KralJeIliM Ho!andll8 I UNDP BIH Sv • .,...... 1\9 Iteo,J:DJnIGl'OSOv na togllllro",una Q IzvoO"ef'ljeo nil!llled'.nlh r&dovs .poZ<V8jusa de pr, UlmU dokumenl8 PO:l:O"'8 a ponuc!u, cd 24 junB z 20'11 na UNDP recepclJ. MatAala TlIa 48,71000 Sare·BVo IIi putem E·ma I· e (Ie !1tQIJUV@UndD bll sa naznaom BIHlITBro 15111

n.

°

OBJAVLJUJE
RJESENJE 0 IZVRSENJU Dozvoljeno dana 20. 01. 2010. godine n. osnovu vjerodostojne ispravc-mjcDice izda·

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I RERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCIN$KI SUD U SARAJEVU
Parnicno odieljen]e za sporove male vrijednosti Broj: 065-0-MaI·OOI893 S arai eve, 09. 06. 20 I 1, godi De llid.'a

Dnevni avaz

.,,,";.0,, "._I>"J"''',

59

r----.., EUROPEAN ......
.,

.••• ...

UNION Union 1:0 Bosni:a and H.rugovlnl

Delegation of the Eul1)pun

Opcinski sud u Sarajevu, strucai saradnik Mirna Budimlic, u pravnoi stvari ruzitelia IP Elekrroprivreda BiH . "ElekrrodiSl,ibucija", ul, Zrnaja od Bosne br, 49. protiv tuzenog Malic Pere iz Ilidze, ul. Vreoca broi 47, sa posljednjim poznatim prebivalistern DO Ilidzi, ul, Blazujski Drum broj 126, radi isplate aovcanog porrazivan]a v.sp, 258,90 KM, na osnovn clana 348. stav 3, Zakona 0 pornicnom posrupku (MSluzben. novine Federaciie BiH" broj 53/03)

- dosta vu tuzbe na odgovor -

OBJAVLJUJE

",. ... ,11

POZIVA SE TUZENl da u roku od 30 dan. OVOm SU du dosravi odgovor D a ruzbu cd 3D. 0 I. 2006. gcdine, U ruibi ie predlozeao do se l"uieni obaveze ruh[elju isplariri dug u iznosuod ] 9,37 KM, n aim. prjpad aju oj h zakoo.S ki h "a tezn ih kama ta za izn cs gla vnog d u ga od 258,90 re troskove posrupka, sve u roku od]5 dana. Ovim putem luienom se doatavlja ru~b. na odgovor u smislu odredabaclana 62. stav 2. ZPP-., pa ie wZeoi duzan da u skladu sa odredbarna ciano 70. ; ~la1la 71. ZPP-a naikasniie u roku cd 30 dana od dana peij_rna ruzbe, dostavi sudu p;smeni cdgovor na !u~bu, Od gevor na ruzb u mora b i Ii razumf ivis. d rfia vat i: ozna ku su da, ime i p rezl me, od no S DO na.,i v
pravne osobe, prebivalisre ili boraviste, odnosnc sjedi!l. srranaka, njihovib zakonsklh zastupnlka punomocnika ako ih imaju, predmet spora, sadrzaj izjave i porpis podnosirelja (R 334 ZPP-a) U odgovoru na ruzbu, rul:.ni 6. iSlaci moguce precesne prigovore i iziasniri se da li priznaje il] osporava postavljenl ruzbenl zahrjev (1'1. 71, stav I, ZPP-.). Ako tuzeni osporava posravlienl lu~beni zahtjev, mora sadrzati i razlcge lz kojih so lu:<beni '11htjev osporava, Cinjeoice na kojirna ruzeni zasniva svoje navode, dokaze kojima se u tvrduju re ~i.njenice, te pravni OSQOV za navode tuzenog 71. Slav 2. ZPP·a). Tu~,eni moze u odgovoru na [uzbu,. najkasnije na pripremuorn roCislU podnijeti prorivruzbu (1:1. 74. stav I. ZPP-a), Kad ruzen i korn e ie u redn 0 d osta vi j ena ruzba u koj oi je ruzilac predlozio donose nje presu de zbog propustania, ne dosravi pismeni odgovor na istu u zakonskom roku, sud "e doniieti presudu 110iom se usvaja lu:<belli zahtiev (presuda zbcg propustanja), osim .1:0 ie tuzbe!li zahriev ocigledJlo neosnovan ("I. 182. stav L ZPP-a). Odgovor na tuzbu sa prilozima se predaje sudu C' dovnljnom broiu prirnjeraka za sud i prcrivnu
j

,.

{ClllnlJI .. 'I'"'"

en

08"1,

..

0
a I"'m••t... ",oo.bo_ IPf'"Jnl.~DII 1....... "'.ibl:lo.iIo

5 uank U,

poxi vo m na broj predmet a.

\01> ..,.....~ 1 ",",

Obaviestava se tuzeni da se dostava luib. smarra obavlienom protekcm rob od 15 danaod dana objavljivanja iste na oglasnoi plo6S\Jda i u jed!!irn dnevnirn novinama koiese disrribuiraiu U Federaciji SiR
S\rtJ~ni saradnik Mirna Budimlic
WJtt

r~" " • ,,,.. ......JO"'1II1.! .to.)
to''''>!.>, ... t

wid.

"""oJ~I'f\"\IUIl"oI,inkoo"

BOSNA I HERCEGOV1NA FEDERACI]A BOSNE I HERCEGOV1NE KAIjTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAjEVU B ro j: 09 65 Mals 008406 05 Mals Sarajevo, 31. OS. 2011. godine
Opcinski sud u Sarajevu, strucni saradnik Senad Hadziomeragic, u pravnojsrvari tuzitelja

cto_.

.II

,,, n ~ a~ ''(''mIl' ... pJfI.1).lI"" .. ,.)u 1Mr>o.. no ~.1"1<INIo 11'\ I'f' I 'n~ I ...... Irrodim ... ~ ld1r ..... "o:u:r ... '"

\1,

Coca-Cola HBC B-H d.o.o, Sarajevo, Mostarsko raskrsce bb Hadzici, kojeg zasrupaiu Branko Maric, Diiana Ivanov;': i Visnia Dizdarevic, advokau iz Saraieva, protiv tuzenog STR "DELIKATES", vl. Mustafa Salcinovic, ul. Aliie Nametka 70, radi dug. od 750,43 KM, van roCista, dana 31. 05. 2011, godine, denio je

NAKIOSCIMA

PRESUDU
- zbog propustanja
Tuzeni je duzan isplatiti tuzitelju

-

izncs od 750,43 KM sa zakonskcm zateznorn karnatom pocev od 2n, 06 ..2002. godine, pa sve do isplare, kao i da mu nadoknadi troskove parnicnog posrupka, II iznosu od 337,08 KM, sve II roku ad 15 dana.

Strucni saradnik
Senad Hadzio m eragi

POUKA:

c

Protiv ave presude nije dopustena zalba, ali tuzeni mole podnijeli prijedlog Za povra!' II pri· ja1inje stanje. ObavjeStava se ruzeni cia se dostava ruibe sma!'ra obavljenom prOlekam rob od 15 dana od dana objavljjvanja iSle u dnevDim noviu3ma koje se dimibuiraju u Federaeiji BiH.

SOSNA J HERCEGOVINA FEOERACIJA BOSNE J HERCEGOVINE

KANTO N SARAJEVO

ope INS KI SUO U SARA.] EVU
Broj: 650110838009 I Sarajevo, 14.06, 2011, godine Optinski sud u Samjevu, sudija Aida SpahiG, u izvrsnQm predmetu lraiioGa L~v(.se~ja INTESA SANPAOLO BANKA 00 BltJ SAA:!)jEVO, ul. Obala Kulina ba~a br. ga, proliv izvrSenik\l,IB.RICIC HAJRUOIN ul, Osenik bb, Pazaric, HAOZIBU LJ C HAJ RU DIN, U I. Osen ik bb, Pa/alit, I SRAH 1MOVIC DZE MAL, u I. Osenik b b, Paza ric i HASKIC HUREM ul. Osenik br, 38, Pazarii:, radi izvrsenja na Dsnovu Glana 348, stav 3, Zakona 0 parni~nom postupku

OBJAVLJUJE

RJES ENJ E 0 INR ~ ENJ U
Dozvolieno dana 27 10. 2009 godine, naosnovu vjerodosloine isprave vlasUle mjenice sa klauzulom bez prolesta ad 05. 12. 1999 godine. radi naplale novfanog potra.livania, u ukupnom iznosu od 3000,00 KM sa za.konskom zalemoml(amatom pocevo d 22, 06. 2009. god ine ,do isplale. Troskovi ilvrSnog postupk.a odrlHleni su u iznosu od 120.00 KM, Ovim pulem se iNlseniku Had!ibulic Hajrudinu. dostavlja rjesenje 0 izvrSenju u smislu odredbe clana 348 stay 3. Zak,ona 0 pamicnom postupku. a u vezi s odredbom clana 21 Zakona 0 i1vrSnom postupku. Izv.rsenje Ge se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom i1vrSenikovih pokre1nih s!Varl na adresi stanovanja ilvr~enika u ulici Osenik bb Pa:zaric i namire~ja tra.!ioc<l izvrSenjo iz iznosa dobivenog prodajom i prijenosam navC.nog ilnasa n8 Iransa~cijski racun tratioca iZVrSenja broj 1540010000001910, o!Vorenog kod po slovne banke Inlesa Sanpaolo banka d. d 6iH

SUDIJII

Aida Spah S.t. POUKA: Protiv OVQg ~esenja stra.nke mogu i2javiti prigovorovom sudu. u roku 008 dana od dana prijema islog. Prigovor S8 dostavlja u dovolj~om broju primjeraka za sud i stranke. Doslavljanja rjese~ja 0 izvrsenju !zvr~Bniku smatra se .izvrsenim,. protekom roka ad 15 dana ad dana objavljivanja.

ie.

Dana 27, 6. 20 11. na vrsava se 1 tuznih

go di na od kada

IIi je vise

sa nama nasa drags

SABAIDA - AIDA (ZAjE) RISTIC, rod. NIMANOj
(13. 1. 1950·27. 6.2004.) Draga Baho eve proslo je 7 godina otkako nisi sa nama, a uvijek narn se eini da svakog rninuta otvoriti vrata, io;; uviiek ne rnozemo da si tako prerano otisla s ovog sviiera, Mislimo na tebe svakog dana i rasruzimo se jer nisi IU • Ti nasa naimiliia sesrra i terka.

ios

res

da vjerujemo

No, Baho tu si. .. U nasim srcima..

U nasim rnislima .., siecaniirna i nezaboravnirn

uspomenama ..

Vole te tvoji: braca Isrnet i Dino, sestre Hajra Buljat, Fija Ustovic iSemsa Fatkic, braticna Sadija, bratic Jasmina i Hana, (Oliverovi) Sara, Ivan i Daniiela Buliat, zetovi Ibro USlOvic i Huse Fatkic

Alija, sestrici

Oliver

i Mario, sestricne

Berina,
J5-ll-lm:lz

Dan a 27 ' 6, 20 II ' navr" vai u se tri tuzn. godine od smrti moje drage ma] ke

Dana 27, 6, 20 I L na vrsa va se 6 tu ?;nih godina od p resel jen ia na ah iret naseg n.i m i1ijeg si na i bra II!

Dana 27, 6, lOll navrsava se 16 godina ad smrti naseg dragog supruga i oca

MUNIRA BAKSIC, rod. BULjUBMiIC
Dovollno je do pomislimo na rebe;a st•. 1no m islime i dus.:. se ispu n i ponescm jer smo re imali. Z nama do si otisla aa puno bolji svliet [er si Allahu bila draza. N;smo re mogf sacuvari od smrti, ali law saeuvat cemo te od zaborava. Po dobroti i plemenitosti cemo te parmiti i s ljubavlju spominjati, Neka rl drag; Allah dz.s. podari Jiiepi Dzennet i viecni rahmer, Zauviiek 'Tvoj Cd
OSlO1.i

IBRAHIM OBUCA
1995 - 2005.
Voljeni nikad ne umiru. Dok zivimo mi, zivjet cell i ti zauvijek
II

IBRO (ALUA) LEKA
Tuga i bol za robom ie prevelika, rana u naso] dusi dozivotna, a Ijuba v p rem a reb i vi ecna,
Neka ti Allah

nasim srcima, nai m iliii sine i bra te, Ponosni smo sto smo te imali, a tu zn i Sto smo te izgu bili, N eka ti dragi Allah di.s. podari lijepi Dzennet
mama Safera, babo Dzevad, ses Ire Emina, Enisa i EI vedin a Tvoji nairniliji: brar Edin,
1S04-lndz

Dzennet.
Tvoji:

dz.s,

podari Iiiepi
Elvira
7503-1'l'ld~

voliena ; n ikad zaborav Ij ena,

j 113jm

iJi H: jedi na kcerka £1 m a i let N ihad Meh.m edbegovic
1'50$-1 i~d~

Hurija,

Almir, Zejnil,

jASMINU BEGLEROVICU
Dragi nas.;
Nedostajes nam vet ... Cast nam je i uzor rvoje postenje, sirokogrudost i dobrota, S postovanjern i ljubavlju cemo ispunjavati Nek ti je viecni rahmet i hvala. . tvoj arnanet sto narn ostavi i da nam budd ponosan i spokojan u dzennetskirn vrtovima,

Tvoji sinovi Omar i Damir

POSLJEDNJI mpm

SELAM

jASMINU BEGLEROVICU
Neka tvoja umorna dub pronade mir i u dzennetskim ljepotarna,
Sarno ja znarn koliko si mi bio umoran, Odmori se i ne brini jer znas kako si govorio "lnam ja koga sam ostavio" do ako Bog da naseg ponovnog susrera nek je vjecni rahmet tvojoj plemenitoi dusi, Tvoja supruga Sada
ST14-1[{

Dana 27, 6. 20 11. n avrsavai u se 2 go dine 0 d sm rti n aseg dragog

S ljubavlju, postovanjem i zahvalnoscu uspornenu na naseg dragog zeta i tetka

cemo cuvati

POSLJEDNJI

SELAM

n asern dragorn

NEf>E MAJMUNOVICA

JASMINA BEGLEROVICA

JASI - jASMINU BEGLEROVICU

Supruga Zora sa sinov ima

Punac

Enver,

punica

Munevera,

svastika

Rada sa sinorn
8774-111

[asminorn

Po rod ica Del alic i Batolovic
ll774-]u

TUZNO SJECANJE
na nali u dragu majku,

Dana

27. 6. 2011. navrsava se devet gcdina preselila na ahiret nasa drag,

od kada je

SJECANJE na naseg dragog sina i brata

svek rvu i nan u

NAZA DZANO, rod. DURAKOVIC
27.6.2005·27.6.2011.

BINASA MOCEV]C, rod. BISER
iz CajniCa Nedostaie nam Tvoia Iiubav, briga i
dobrota, S ljubavlju i postovanjem cuyamo uspomenu na Tvoj plerneniti Iik, Neka Ti ie viecn. rahmetl

ANERA (GALIBA) GRABOVICU
27.6.1993
Sjecanja naviru

- 27. 6.2011.
u proslost

Nedosraies

Dam.

i CeslP se vracaju. U ccirna nam suze zablisraju, Dok zivimo bit ce ruge i boli, a rni ipak csrajemo isti, Puno na m nedos lajd,
Tvoj otac, majka i brat
746S-1'l'ld~

TVPji najmiliii: Anad,

sin Midhat, snaha Ela, unuci Eris i

Tvoji naimiliji:

suprug Sead i kcerke Emina i Sabina
14m· I na:;;

Dnevni avaz _'."-)n'I",,'i""1. 61
U nizu tuznih dana, danas je onaj u kojern se navrsava 6 rnjeseci od odlaska naseg Dana 27. 6. 20 II. godine

su pruga, oca, p unca, svekra, de de i pradede

navrsavaju

se 2 godine

od preseljenja

na ahiret

naseg dragcg

KERIMA MUFTICA
Eio iedan princ u prici koia irna nesreran zavrsetak,

Bol ni j e u suzama, n i Iii ecima, bol ie u nasim srcirna, gdj e ces osta ti vol ien i nikad zaboravlien. Neka ti dragi Allah dU. podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet,
Tvoji najrniliji: supruga Fatima, sin Miralern, kcerke Fikrera, Sabina, Medina, zet Husniia, snaha Mediha, unucad Adnan, Armin sa suprugom Leilorn i kcerkorn Arnnom, Muhamed, Sunita i Sedad 8714·'"

ALIJATUCAK

Osrali da ga sanjaiu mama, tara i sestra

Dana 27. 6, 2011. navrsava

se sesr godina kako je preselila na ah irer nasa draga

Dana 27 _6_ 20 I!. godine n avrsava se 6 godina od p resel jen j a na ahiret naseg jed ino g sina

je sa narn a !las dragi brat, sura i da j dza

Dana 27. 6_201!. god ine navrsa vase 6 go dina otkako ni-

MIRSAD • MIIG (MAHMUT) PRGUDA
Zivot i vrijerne ko]e prolazi uci nas da zivimo bez tebe,

MIRSAD . MIK1 PRGUDA
Proslo ie 6 kao vi ecnos r d ugih godin a 0 tkako si nas zau v ii ck nap us tio ali v j ecn i trag u na:l; ill srci rna ostavio, Uvijek cd nam nedostajati i uvijek
cemo se tebe Miki uz najljepsi kci Melisa

AVDO (MUSANA) COMOR
7.12. 1970 - 27. 6.1995.

uz i pored nas, u nasim si mislirna i siecaniima sa neizrniernorn liubavliu i tugom. Pa ipak ti si tu negdje

NAZADZANO, rod. DURAKOVIC
Molimo Allaha di.s. da joj pcdari Iijepi Dzennet i vjecn i ra hmet, SUpIUg Ragib
i kcerka Aida

osrniieh siecati, Volimo te zauvijek, i
Tvoji: sestra Azra, zet Resad, Ervin i Mubera sa po rod ica rna
7513-1nd;!:

Denas Sf: navrsava 16 gndina kako si preselio na ah iret. 1 tih pu n ih 16 go di na prisuran si u nasim srcima, rijecima i rnislirna, ru ces za U \I ij ek i osta ti. Po nosni smo 8m smo te imali i STJJsib io dio naseg iiVOla. Tvoii: majka SeC;ja, orne M usan, kcer ka Dzen ira
74,5-1r1dz

s upruga An era

Tvoji

najrniliji:

otac Mahmut,

rnajka Zemka,

POSLJEDNJI

SELAM

Dana 27,6. 20Il, godine navrsava se 'est rnjeseci ad preselienja na ahiret nase voljene supruge, majke i nane

dragorn prijatelju

FATIMA CAUSEVIC, rod. SOLA_](
Rijeci ni vriierne nisu dovoljni da

POSLJEDNJI POZDRI\V ocu nase drage A ne

SJECANJE

na naseg volienog

ALUI MULABDICU

opisu tugu i prazninu skom.

rvoiirn odla-

Neka ti dragi Allah podari

i viecni rahmet,

lijepi Dzennet

N eka ti dragi Allah po dari Iijep i Dzenner i vjecni rahmet, Tvoji naimiliii
7~IO·t""' Hatm a dova ce se prouci ri prj j e dzume Istiklal, Otcka istcg dana. narnaza u dzam iii
7516-1nd;!:

Porodica Halebic: Sulejman, Mirsada, Elmir i Emina

KEROUS (ALOjZ) ZELjKO
Kolege iz Marketinga
:El110-1H

AHMEDA - DEDE VUK
27.6.1998 - 27. 6.2011.

POSLJEDNjIPOZDRAV l'OSLJEDNJl nasern drsgom nasem dragorn braru, stricu i ded i POZORAV

Farrnavite

Sestre sa porodicorn
.8B9-t[l

PETRU BATISTUTI

PETRU BATISTUTl

SIECANJE na mog tatu

SJECANJE

Pore d ica Sara [li c

Julio, Eliza bela i J osip sa porodicom
7518·11,;;11:

Dana 27, juna 2011. navrsavaju
POSLJEDNJI SELAM srnrti nase drsge

se 22 godine

od prerane

nasem dragom deduki

MIRSAD PRGUDA
27.6.2005 - 27. 6.2011.
Tamo je jedna zvijezda sto mi lei; sto mi leii kraj srca,

HIKMETA LIVNjAK
[uni 1992 .2011. Voliena i nezaboravliena. Porodica

FAIK ALIKADIC

ASIME (HASKOVIC) BECIRBASIC
Ponosni srno ,1.0 smo te imali, neizmierno tuzni sto smo te izgubili.
Tvoj plerneniti u nasi m srcim lik vjecno
11.

ce zivjeti

Tvoia Melisa, Anera, Zlaia i Kenko

Po dobroti demo te parnriti, , ljubavlju sporninjati i vjecno nositi u nasim srcirna Sin Elrnir, snaha Eldina, unuke Mona i Ena
1S2:1-lndz

Suprug Murat sa sinovima, snahama i unucadima
1S22-1odli:

POSLJEDNJI

SELAM

Dana 27.6.2011.

navrsava

se 13 godina od preseljenja

na ahiret

naseg dragog

naso] priii

[ZETA (ZAlMA) OMERAGIC, rod. SARAN
S dubokim postovanjern cuval cerno uspornene dragcg Allaha d:U. da ti podari Iiiepi Dzennet na tvo] plerneniti i vjeeni rahmet, lik i dU5U. Molimo

SEID - LUNE (ALIJE) ZUKIC
izVisokog

S ljubavlju i postovanjem, Prijatelj Saban i prija Fetka Kurtagic

S Jjubavlju ; posrovaniem Supruga Ai&a i dieca Amir, Arnira i Adnan sa porodicama
87U·iu

Dvadeset sed mog j una 20 II go di ne navrsava se 6 m j eseci ka ko nas ie na D us tio naS dragi s uprug, otac, d jed i p unac

SJECAN]E. na nase drage roditelje
~~~;;;;:;;;a:;;,jjJ

FUADCERIC
S ljubavlju S upruga

hadzi HASAN (hadzi IDRIZA) NALIC DEDO
26.7.2008 - 26. 7. 2011.
ua vrijeme

hadzi AjlSA (hadzi IBRAHIMA) NALIC, rod. DAUTBASIC
24.4. 2010 . 24.4. 2011.
provedeno sa nasirn roditeljima. Hvala

i postovaniem
D zenana, kcer ka

te i'uvamo

u nasim srcima

i mislima,
8769-][[

Godine prolaze, varn za sve,

ali ostaju uspornene

J asrninka,

un u ka Nina ; zet Zla tan

Molimo dragog Allaha d.U. da nasim roditeljirna podari Dzennet i viecni rahmet, Kcerka Denana Curuna i sin Nerrnin N alic sa porodicarna.
876S·lu

Dana 27. 6. 2011. god in e na vrSa va se sed am dana kako nije sa na rna nas dragi

Dan a 27. 6. 20 I J. godi ne n avrsava se sedarn dana kako I) ij e sa nama uas dragi

Dana 27.6.2011. srnrri voljenog

godine

navrsava

se sedam dana od

FAID (RASIM) PLEHO FAID (RASIM) PLEHO
S neizrniernorn Ijubavlju i dubokim posrovanjern euvat cerno uspomenu na Tebe.
sin Rasirn, snaha Alisa, unuci Benjamin i Ornar

FAID (RASIM) PLEHO

Zauvi j ek

ees osrau
let

u nasi m srcima,

Kcer ka Sen ka,

M us tafa CauSevic, un uk Din 0

Ses tra Rasema
iS09-1odt

POSLJEDNJI supruzi,

POZDRAV

TUZNO

SJECANjE

Dana 27. 6. 2011

na nase drage
msmi, baki i punici

dragog

navrsavaiu

se 3 godi.ne od smrti naseg

!\HMO RIBIC
1905·7.7. 1975.

REMZlJA RIBIC
1912·6.8.2005.

PETRI STEPIC

ATiF RlBIC
1932· 11.9. 1999.

MUSTAFA RlBIC
1945• 20. 5. 2005.

HUSO (SAUH) ZECO

MUHIDIN Od supruga Pavia i kcerke Dijane sa Acorn, Andreom i Deanom.
8183-1u

KAPIDZIC

AMIR ZEJNILAGIC
1968·6.5.1986.
spominje-

1934·27.6.2005.

Neka ti Allah d:U. podari

Po dobrori vas pamrimo, sa liubavlju i postovanjem mo i cu vamo uspomene. Dzevad, Zilha, Senija, Samija- Samka i Sabina EL-FATIHA

dzennetske liepote, Tvoji: Medina, Hana i Kaan

sve

Ibrahim,

Samir, Samra, Almir, Maja,

POSLJEDNJIPOZDRAV naso] p unici i baki S)ECAN)E Dana 27. 6. 20 11. navrsava dragog se 12 go di na od smrti n aseg

PETRI STEPIC

HAjRIjA KRAjNOVIC
27.6.2001.27.6.2011.

AHMET (ALIJE) FATlC

Od Marh, Marine, Ivana i Ankice,

S ljubavlju i postovanjem Tvoji: Irma, Dzenita i Emir
82502:-111

Tvoji najrniliji: supruga sa sinovima i unucadima
N93-1odl

Dana 27.6.2011.

godine navrsava se sest godina tuznih dana od preseljenia

na ahiret nase drage i plemenite

majke

FATIME NUHANOVIC
Sa dufnim postovanjem i neizmjernom podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet, Zahvalna tugom, cuvamo i njegujemo sve one S10 si nam darovala i cemu si nas ucila. Neka ti Allah dz.s.

I

djeca. jasrnin i jasna, unuci Adel i Arner

IN MEMORIAM

EDO MULAHALILOVIC
27.6.2010.27.6.2011. Tvoji: sin, Silpruga, roditelji, brat te rodbina i priiatel] i Istog dana
Il

17.00 sati posjetit demo njegovo vjecno pocivaliste,
1S,14-111.dt.

POSLJEDNJIPOZDRAV

Dana 27.6. 20II. navrsavaju i kolegi

se 4 godine

kako [e preselio na ahiret nas rahrnetlija

nasern dragorn prijateliu

ZELJKU KEROU8U KERI
ad: Amir, Franio, Kemo, Fahro, Zdravko, Add, Milos, Huso, Marin, Gordana, Ismet, Senada, Mirza, Mev!, Dmo, Ned:tad, Miriana, Emir, Sejo, Dzana Ito i [uka
'oIOCiI·]i)dt

hadzi RAMIZ DELALIC
Neka mu Allah di.s. pcdari lijepi Dzcnnet

i dzennctskc

Ijepote,

Njegova porodica
8fl12-lu

POSLJEDNJI

POZDRAV

Dana 27. 6.2011. godine navrsava se 40 dana otkako ie preselio na ahire t. nas dragi

ENES (SALIHA) BESLIjA KEROUS (ALOjZA) ZELjKU
Po dobru

i nikada zabora viti. Molimo dragog Anaha dz.s_ da u podari lijepi Dzennet. Zaposlenici Elektroprenosa BiH operativno podrucje Sarajevo Prevoz za sahranu obezbijeden sa prosirenia ispred JP Elektroprivreda BiH, iz Vilsonovnog se talis ta sa polaskom u 9_30 sa ti. Tevhid ce se uciti u dzarniji Poreina 17 sati, Ozalo;Cena porodica
. Vratnik,

cemo re pamtiti,

s ljubavlju

(1915 • 2011) i postovanjem

sporniniari

dana 27. 6. 2011. godine (ponedjeljak)

u

:8106-1u

Proslo je 7 dana od smrti gospode

FATIME SULJAGIC, rod. BEJTIC
rnajke naseg Admira U ovirn minim tren ucima dubcko suosiecamo u njegovoj boli i boli niegove obitelji.

Prijatelji: DEMALUDIN MUTAPCH:, VESNA i NIJAZ MERDANOVIC, MISO i BRANKA RAjLIC· NIKOLIC, ALMIN A ORU(;, BORDE MISELJIC, JASMIN SOSE

GUTOVIC, RANKO

POSLJEDNJI

POZDRAV

U utorak, 28. [una 2011. godine navrsirce se dviie mine godine od srnrti nase drage

majci naseg kolege Harne

HAJRIjA HAMAMDZIC, rod. SUSIC
Viecno
SEKTOR ZA KOMUTACIONE SISTEME BH LINE

NADE • SEKE MESAK

ces ostati

u nasim srcima i najliepsim

uspomenama ..

Tvoji: suprug Enver, kcerke Lada i Vesna, unuk Igor i unuka Emma, ze toy i Sam ir i Sem ir
tH-trnG

l'OStJEONJI l'OZOAAV nasern

SjECANJE

JASMINBEGLEROVIC TOSI
Pamtimo te samo po dobrom. Zauvijek ostaies u nasem siecaniu kao veliki covi ek, S liubavliu i postovaniern, Midhal, Azema, Lejla, Leena i Edin Pasic Vjecno zahvalni: Asim Kreso, Suad Vlahovljak, Pasi" Ramiz, Izudin Rahic, Elvedin Rahic
:8111-1LI

SJECANJE

SJECANJE

Dana 27_6_20ll godine navrsava se 40 tuznih i bolnih dana loa100 j e p resel i0 na ah iret nas vol ien i

ALEM (ADEMA) MUHAREMOVIC
27.6.2004·27.6.2011.

ALEM (ADEMA) MUHAREMOVlC
27.6.2004·27.6.2011.

ENVER (EIUB) ZAIMOVIC
n a ko j u si osta vio iza se be su vjecn i.

Dani prolaze ali ruga, bol i prazni-

zaborava,

Nismo

te rnogli sacuvati

od smrri, ali sacuvat

Cerna te od

Nismo

zaborava,

te mcgli

sacuvati

od srnrriy ali saeuvat

cemo te od

Neka ti dragi Allah dB. podari lijepi Dzennet i viecni rahrnet Ozaloseena porodica: supruga Alma, sin Dzenan, kcerka Sejla i sn aha Sabi ra
No-0.35:S9'4

Tvoi brat Serif sa porodicom

Tvoj brat Sabit sa porodicorn

SjECANjE

Dana 26. 6. 2011. navrsava se 7 gcdina od kada niie sa nama nasa draga mam a i punica

SJECANJE

ALEM MUHAREMOVIC
27.6.2004.27.6.2011. Sa najliepsim uspomenama zivis u nasi m srcima. osraies da

na dragu kolegicu

ATIFA MULAHALILOVIC

MARIJANU GOIMERAC
27.12.2010 ·27.6.2011.

Neb ti Allah dz.s. podari lijepi Dzennet. Tvoii: brat Ramiz sa porodicom
:S?89·lU

Vrijeme

nije Iijek, nego Sarno nijerni svjedok nase boli.

Rado te se sjecarno.

i drugars tvo.

Nedo'wje narn tvoj osrnijeh

S Ijubavliu, Dana 26. 6. 2011. navrsava se 7 godina od kada nije sa nama nasa draga tetka i sestra

Tvoie radne kolegice Vildana, Indira, Aida, Irma
P1T

Kcer ka Vesna i ze I Laze

SJECANJE

SJECANJE

ATIFA MULAHALILOVIC

na oca, dedu i s vekra

na

ZIJ AD (RIFAT) VEIZAGIC
Godine prolaze, ali uspomene i sjecanja ostaju u nasirn rnislima i srcirna, Porodice Cuprija i Adanalic
8S01·]u

HANEFIJA (DZAFER) ROVCANIN
Bol ni]e u rijecirna i suzarua, bot je u nasim srcima i tu ostaje vjecno, Neka ti ie viecni rahmer. Tvoji: Sefko, Senita, Amra i Emir
57#-11\

27. 6. 2007· 27. 6. 2011. Drage uspomene zaboravimo. i Iijepa sieeania ne daju da te

Tvoji: Rifko, Abida, Elvira i Enes
SjECANjE

SJECANJE

IN MEMORIAM.

HADZlRA LUKOVAC ZAIM (NAIL) MEMIC
Imati te kao maiku, bile ie veliko. Irnati te kao svekrvu, bilo je kako se same pozeljeti
maze. Imati te kao nanu, opisati rijecirna se ne maze.

Na rnoie najdraze

27.6.2001·

27. 6. 20ll.

Tvoii: Eiub, Elida, Azra, Dzenan, Amina, Sead i Mirela
8148-1u

Svaki dan prolazi sa sjecanjem na tebe, tvoju dobrotu i ljubav koiu si nom pruzio. N eka je vi ecni rahme I t vo ioi plemeni to j dusi. Tvoji: Mediha, Mirza i Meli"a

zeta JOZU ANDRIC
7. I. 2002·7. I. 2011. 27. 6.1997·27.6.2011. Drag> rnoja sestro Rabij 0 Dragi moj zete 10zo III zno ie bez vas. Zau vijek cete ostati u mom srcu i tn islima. Sa lj ubav lj u i tugorn, vasa sestra i svastika Minka Musll mov it Volim vas. 8757-][[

SjECANjE Dana 27_ 6. 201 L godine navrsa va se 8 punih godina od kada je preselila n a a hi.ret na!. drag. rnaj ka i svekrva

Na vflia va se 40 dana od smrti nase Ion j igovode

ZAIM (NAIL) MEMIC
27.6.2001 ·27.6.2011.

SALIBA SPAHIC, rod.HAMZIC
Bolni 5U trenuci i dani provedeui bez tebe, ruga De prestaje nlri ceo Osravlla si dubok (f. ag U n asim zi vor irna, Za razliku ad Zi.,ota Ijudi poput tebe su vi ecni, ier Zive u srcima onih koj i ih vole. Molimo dragcg Allaha dli.5. da ti podari sve dgen netske Iiepote.
8113·1u

AMlRA KRZILO
kniigovoda

Neb ti dragi Allah d';:';;.podari lijepi Dzennet,
S poslOvaniern porodica Irnamovic:

Huriia, Merima

Mervan,

Tvoji naimiliji: sin Fa hrudin, snaha Bisera i unucad
P"-7ttW

Sa pos tova n iem, Od osoblja: HILSAFA d.o.o.

Dnevni avaz _'."-)n'I",,'i""1. 65

SJECANJE na nase drage roditelie

BERIJA BEHA PROHU:, rod. DELIC
27.6.2007 - 27. 6. 2011.
Molimo dragog Allaha

OM.ER (DAUT) PROHIC
8.3.2008 - 27. 6. 2011.
lijepi Dzennet i vjecni rahmet,
7-)'l'7-lnd1

dz.s. da vam podari

Vas sin Prohic Mirsad sa porodicorn

l'OSLJEDNlll'OZOAAV

l'OSLJEDN}ll'OZOAAV

Prije dva dana prestalo je d. kuca plernenito srce mog brats, daidze, dievera, SUre i rcdaka

penzionisanom kolegi

ZAlMA (RASIDA) MEMICA
izMostara Vasviia, [asmipka, Jagoda, Munsifa, Isrnet, Zlatan, [asminkc, Naka, Smilia, Sania, Dijana, Asia, Zeliko i Zlatko.
8186·1u

ZELJKI KEROUSU
SINDIKALNA ORGANIZACiJ A "ELEKTROPRENOS~ SARAJEVO, DIO OF. MOSTAR
7SZS-lndi

POS.LJEDNJI

POZDRAV

POSLJEDNJI

POZDRi\V

veliko m i pi emen i10m coviek u

izuzetnom covieku

JASMIN (FADIL) BEGLEROVIC
Znas da re volirn i da ceS mi puno
nedostaiati. Neka ti dragi Allah d,;;'s. podari sve ljepote i Iijepi Dzenner.
87B:jI'·1u

dr, ZIjADU LAGUMDZIJI

dr. ZIJADU LAGUMDZIjI

Mubera i Dzemal Lizde
8187-][[

od srca familija Abduzaimovic

Tvoj Ado

lll4·J.,,<e

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI SELAM
naso] dragoj tetki

nasoj dragoj

naso] dragoj

HAJRIJI HAMAMDZIC

HAJRIjI HAMAMDZIC

HAJRIJI HAMAMDZIC

Od sina Mirsada, unuka Mahira, unuke Naide i snahe Medine
?S2S-1ndl!

od sina Muhameda, unuka Semira, unuke Larniie i snahe Samiie 7m·lnd,

od Sije, Muh"meda, Ajdina

i Melise

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

Nasaj dragoi

dragom i iedinom bratu

AKI

ZIjAD (IMSlRA) LAGUMDZIjA

ad Mahira i Arijane
15~.5-lnd:2:

Sestra Zijada sa porodicom
81gg-1Ll

POSLJEDNJI

POZDRAV

nasem najdrazern uiaku

JASMIN (FADIL) BEGLEROVIC
Drag! n.s Ja80, ZiVOl nestane u trenutku, ali ljubav, postovanje i sjecanje ostaiu zauvijek. Sa neizrniernorn rugorn i ponosorn vjecno cemo te nositi u svoiirn srcirna, a rvoiu liubav, dobrotu i postenie koie si nam pruzio nikada i nikada necemo zaboraviti,

ZELJKI KEROUSU
Daleko

dzennetske

Mol im 0 Uzvisenog Al1aha di. s. da te 0 baspe miloscu i da ri podari lijep i Dzenn et i
1jepote,
?S34·1ndl

uviiek res irnati miesto i naseg odrastania, Tvoji J aca i Saniin

srno

U

Australiji

U

i ne mozemc doci da te ispratirno na vjecni pocinak, Ti irnas i nasim srcima, sa najljepsirn uspornenama iz naseg djetinjstva

Tvoia mama Emina- Bebai sesrra Iasmina- Lela

TUZNO

SJECANJE

SJECANJE na dragu rnaj ku

na nMU dragu rnamu

l'OSLJEDNjl nasern dragorn

SELAM

I'OSLJEDNJl

SELA._M

babi, dedi, puncu

nasern dragorn b ab i i sup rugu

SALKI SULjOVICU
S j ecan j e na tebe n ikad nece izb Iii edi ti. Zau vijek ceil osta ti u nasi m rnislirna i duboko u nasirn srcirna,

SALKI SULjOVICU
Pamtit cerno re po dobroti i plemenirosti, biti ponosni sto si bio die nasih zivora, sporniniati te s liubavlju i tugorn. Neka ti Allah di.s. podari lijepi Dzennet. Supruga Muniba, sin Ziio, kcerka Sarnija i snaha Ruza,
87-82:,-ln

FATIMU (NAZIF) SMAjIC
Siecanie na tebe je dio naseg zivQ(a U kojem ce's
uvijek nedostajati,

Neka ti Allah

dz.s.

pcdari Iijepi Dzennet.

HADZIRA LUKOVAC
Neka joj dragi Allah Ii jep i Dzennet,
.8'ii9- ~It

Turkovic, unuke Belma i Elma, zetovi Fadi! i Adnan
Kcerka Nezira

:8182-1L1

S postovaniem i ljubavlju Keerh Elvira i Alema, sin AJija 8'81·1"

podari

POSLjEDNjl dedi

SELAM

POSLJEDNJI nasem drsgom

SELAM

Izet, Nefa, Edin i Amina

babi, dedi i svekru

POSLJEDI'UI

SELAM

SALKO (OSMAN) SULjOVIC
Neka ti Allah d:a. pcdari sve dzennerske liepote i rahmet tvoioi dusi,
Sa najljepsim uspornenama

SALKI SULjOVICU
Uvijek cemo te voljeti i nikad te necerno zaboraviti, N eka ti Allab dz.s _podari Ii j ep i 0 zen net
j

nasem dragom prijareliu

ZIjAD (IMSIR) LAGUMDZIjA
N eka ti Allah dots. podari Ii j ep i Dzen net i vjecn i rah met.

iivjel cd u nasirn srcima,

vjecn i rah met.
8182-1[1

Tvoji: Razija, Kenan, Belma i Bakir

Sin Sead, snaha Fatima, unuci Arnela i Admi.r

Dana 27. 6. 2011. navrsava

POSIJEDNjl

POZDRAV

Zahir Imamovic sa kolektivom "IMZIT COMERC" DOO
7S32·lU

se 7 godina otkako nije s nama volieni suprug i orac

velikom i dragom
prijatelju

Dana 27. 6. 2011. navrsavaiu se 52 dana od preseljenja na ahiret naseg vol ienog

POSLJEDNJI

SELAM

ocu meg badze

JASMIN (FAOIL) BEGLEROVIC
Plernenitost, postenje i dobrota cinili su te velikorn covjekom, a ta-

kvi se dugo parnte i iive u lijepoi usporneni onih koii te vole. Molimo dragog Allaha di .•. da Ii podari lijepi Dzennet, Tvoji: Zaike, Kadra, Ado, Dade, Dada, Kerno, Elma, Zinka, Mirza, Amila, Hamza, Eldin, Aida, Adem, Saudina, Raske, Adna, Emina i Aco
7:534·J]]&

ALEM(ADEM) MUHAREMOVIC
Nedostaies, Puno te vole sup ruga Amra, sin Anel,
kcerka Aldijaria.

SULjO (BECIRA) SUBO DUSAN BEZjAK
Ostajes Ijudska u trajnom grornado sjecanju Bol nije u rijecima, vee u nas im src ima gdje ces zauv i~ jek i ostati. Ne:~a ti rlragi Al· lab dB. podari liiepi Dzennet i vie~ni rahmer, Tvoji: kcerka Samira, zet Muh idin i un ucad Minda i Ajla,
75.3l-1nd~

FAIK ALIKADIC
N eka ti Allah dB. podari Iijepi Dzennet i nook ie v j ecn i rahrnet tvo jo j plemenitoj dusi,
Sa

Neka ti Allah dz.s. podari liiepi Dzennet i vieciti rahmet. 8161·1H

Emira Olovcic sa porodicorn

Kukuljac Alrnir porodicom
S791-ln

POSLJEDNJI

SELAM

nasern dragom.dobrom

suprugu i oeu

Dr. ZIJAD (IMSIR) LAGUMDZIJA
"Oko suzi, srce tuguje, ali mi govorirno samo
liubavi, podari lijepi Dzennet
0.00

cime ie zadovoljan nas Gospodar" Molimo Allaha dJ:.s. da nasem rahmetliii, nasoi
dusi,

i viecni rahrnet njegovoj plemenito]

Tvoji: Lejla, Irfan i Haris Kuca zalosti ul. Grbavicka 6A

Dnevni avaz _'."·)n'I",,'i""1. 67
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

naso] drago] tetki i zaovi

MUJESIRA MUFTIC, rod. BEHLULOVIC
Neka joj je vjecni rahrnet a njenoj djeci veliki pones !lto su joj sve ove godine bolovania pruzali neizrnjernu Muhidin, Murveta i Irma Behlulovic sa porodicarna
7B~lm:lz

ljubav i paznju,

SJECANJE POSLJEDNJI Prije 40 gcdina, u 25. godini zivota, preselio ie na ahiret nas volieni bra! POZDRAV

TAHIR (HAMDO) HARACIC
iz Bugojna (!J. 12. 1!J46 - 27. 6. 1!J71) Neka mu je viecni rahmet. Porodica
PIT

RAZIJI AFGAN, rod. ZUBCEVIC
S POSTOVANJEM: JASMIN, ANITA

i DUNJA

SELMANAGIC
N-035fJ9fl

POSLJEDNJI

POZDRAV

POSLJEDNJI NASOJ

SELAM

DRAGOJ

RAZIjI AFGAN, rod. ZUBCEVIC
S LJUBAVLJU UNUKA I PONOSOM C:UVAT eEMO USPOMENU NA TEBE. AMELA, ZET FEDA i PRAUNUK JAN SELMANAGIC

RAZIjI AFGAN, rod. ZUBCEVIC
S ljubavlju i ponosom cuvamo uspornenu na tebe, Neka ti dragi Allah did. podari lijepi Dzennet, Porodica Muslim
N·OJ169\

Dana 27. 6. 2011. se navrsavaiu ahiret preselio na.s dragi

4 godine otkako

ie na

Dana 27. 6.2011. navrsavaiu je nap us tio nas dragi

se 4 ruzne godine

otkad

nas

ESEF (AVDIBEGA) PASIC
iz Cajni~a 24. 10. 1933 godine

HANEFIJA (HEN.I\.) ROVCANIN
N e posto j i u tj eha 0 i za borav vee vjecna ljubav, bol nije u rijecima i suzam a, bol j e u nas im srci rna i tu

HANEFIjA (HENA) ROVCANIN
C:udno je kako je .livot prazan kad jedna osoba koia je bitna u tvom zivotu nije til, kad zivis medu toliko ljudi a rnislis sarno na nju, Vrijeme koje prolazi ie same razlog da se nevi dimo ali ne i da te za bora virno. Tvoie irne iz nasih srca se izbrisari Allah cli.s. podari Iijepi Dzennet, Tvoji: nikad nece. Neka ti

·26.6.2011. godine

S LJUBAVLJU
ZIJO I MIRRA

I POSTOVANJEM
SA PORODICAMA
N·0l1698

ostai e vjecno, H vala ti za sve.

Tvoja porodica: sup ruga Dika, kcerka unuci Hena i Nidal i snaha Nerciza

Arnela, sin Arnir,
8m-In

Orner, Esma, Edo, Muse i Dina

:8194-1LI

Dana 27. juna 2011. navrsava Stanice Bugoj no

se tuzna godina

dan" od pcgibije

policajca

Policijske

POSLJEDNJI

SSLAM

nasern dragorn dokroru, dobrom oovieku

TARIKA LJUBUSKICA
Rado te se sjecarno

dr. ZIjADU LAGUMDZIjI
Do b [0 si Ginio i po dobro m cerno te pam titi. S j ena pl emen ite osobe
daleko Molimo Dzennet se prostire. Milostivog, Samilosnog i viecni rahrnet. da nasem Zijadu, naso] dobrini, olaksa, podari Iiiepi

i s ponosorn

pominjerno.

Pozdrav Sindikat

kolegi pclicajcu, M UP·a SBK/KSB

Izeta, Ernira,

Din i Sead Gusrnirovic

87518-1[1

POSLJEDNJI

POZDRAV

Obavjestavamo

rodbinu,

prijarelje

i kornsiie

d. je nasa draga

ZIJAD LAGUMDZIjA

Duboko suosjecarno Porodica Bebek

sa gubitkom

plernenitog

i blagog Covjeb.
S:S01-11t

Dana 27. 6. 2011. navrsava se 6 godina od kada ni j e
sa nama nas dragi

Dragi tata

D anas se na vrsa va sed am dana kako je preselio na ahiret

FERIDA (ZIJADA) MAKSUMIC, rod. HADZETOVIC
iz Pazarica presel ila na ahire t dana 26. 6. 2011. godi ne u 62. godini.
Dzenaza

OZALOS(;ENI: sup rug Mujo, rnaika Ana, kcerke Arina i ViJdana, sin Nerrnin, snaha Vildana, brat Ferid, unucad, zaove, dieveri, jetrve, te porodice: Maksumic, Hadzetovic, Kalajdzic, Lo]o, Horman, Rizvo"Sehic, Hasic, (:ustovi¢ i ostala mnogobrojna rodbina i priiatelii, mll"n~'

u fazari g. gd j e ce se p roue; ti i tev bid.

polazi 27.6.

20ll.

godine

poslije

ikindije

narnaza

U

17.00 sati ispred

mekteba

MUHIDIN KAPIDZIC
13.11.1934 - 27. 6. 200S.

S bolorn i tugom nasa draga

U

srcu obavjestavarno

rodbinu,

prijatelje

i kornsije da je ,..-----;;=----,

Nedostaies mi puno sin Feda

JASMIN (FADILA) BEGLEROVIC
Hvala ri nasvernu Pore dica 5j pilovic Zlaja, J asna, Adm ir
iNaida
7S42-lndf

PETRA STEPIC,

rod. TODOROVIC

S ponosorn i Ij u ba v Ij u uvijek re se sjecamo. Samija • Samka, Amela, Almir i Mirsada 14'-i"

preminula 25. 6. 2011. godine u 78. godini, Sahrana pokoj nice 0 b. vi t ce se 27. 6. 20 II. godine u 12.00 sati na gradskorn gI"9blju~BARE".. . OZALOSCENI: ,"prug Pavao, kcerka Dijana, sestra Cvija sa porodicorn, zeIOV; Aco ; Marko, un ucad Andrea, Dean, Marin. i Ivan, te porcdice Stepic, Mandje, [erkovic, Perojevic, Elpez, SlOsit, Kurnik i ostali kumovi, priiatelii i komsije. Ku6t zaloati: ul. Muh.",ed. H.d.;;ii a hide br. 36/lV.
!I!

POSLIEONJI

SELAM
Dana 27. [una 20 I]. godine navrsavaju se 52 dana oct smrti nejeg voljenog supruga, oca i dede Dan. 27. [una 20]]. gcdine navrsavaju se 52 dan. kako je pre.. efio na ahiret na! 013.<, pun" ; dodo

naso i dragoj

HAjRIjI

HAMAMDZIC

SULjO

(DECIR) SUDO

SULjO

SUDO

S Ij ubav Iju i posto van] em cuvamo uspomeau na tebe i molimo Allaha dUo d. ri podari liiepi D:i:enne[ i v-jecni rahmer,

Neka ri dragi Allah rahmet.
Tvoje;

dz.s.

podari Iiiepi Dzennet i viecni

Svaka mi sa o i uspornena bolno podsjecaiu na sve sto srno tvoji rn odlaskom izgubjli. Ponosni srno -SIOsmo te imali 'i viecno zahvalni na dobroti i liubavi koiu si nam nesebidno prugac. Neka ti d ragi Allah d2.!. plernen ito] dusi. Tvoii: kcerka Elma, zet Armin i unuk Rljad

Tvoii naimiliji: supruga Munira:) sin Semir, kcer ka Belma i un uka Em ina

Bahra i Lejla Ilijazovic

Liubavi

moja, dragi rnoj

Dragi zete

Prosla ie godina dana od kako niie sa nama nas dragi tata i sup rug

EDO

EDO

EDO MULAHALILOVIC
Os talo je secan j e na tvo] u Ij uba v i dobroru, S ponosom i rugom cuvamo uspomenu
87SS·11t

Hvala ti za sve 8W si ucinio za mene i za nas. Bio si nainezni]. i naibcliicovek na svetu. Mnogo mi nedostajes 'Iugujem za tobom supruga i\.oja

Cuvamo uspornenu na rebe krozsvaki rvojim sinorn Fedom Marija, Liubinka i Slavko

dan proveden sa

Sin Feda i supruga Ania
87SS·11t

SJECANIE na dragog sestrica

Dana 27. 6. 2011. godine navrsava na ahiret mom dragom bratu

se 40 tuznih

dana cd preselienja

-

EDO MULAHALILOVIC
.27. 6. 2010·.27. 6. 2011.
Tvoji stihovi, top]. rijeci, gitara i pjesrna uikada ti nece dati umrijeti, Ti livi, Sa nama kroz svoje pjesrne, a i sam si bio njezni stih

hadfi SULJI (MUjE)

MESANOVH~U

i piesrna, Takvi se ne zaboravljaiu.

Tvoje

tetke: Vasvi]a, Kija, Muniba,

Bahra i Fahra

Tvoj jedini brat Isrnet sa suprugorn Melihom, djecorn Medinom, Refijorn i zetorn Rusminorn
sm-Ilt

POSLJEDNJI POSLJEDNJI SELAM

SELAM I POZDRAV

majci naseg priiatelja MlDHATA

. MlDE OMERAGICA

Dr. ZIJADU

LAGUMDZIjI

IZETI OMERAGIC

Setur Basovic sa porodicom
S:SO,J,·11t

Prijatelji

iz kaffe bar-a BORA T Sara] polje

Dnevni avaz ......10J0>;"·."~..... .
SVI S.MO ALLAHOVI I SVI SE ALLAHU VRACAMO, Sa du bo kim bolom i velikom tugom 0 bavjestavarno rodbinu, priiatelje i kornsi]e da ic na, dragi ,.. Za ova] rrenurak - pripremajte se - (hadis) Duboko ozalosceni cbavjestavamc rodbinu, pr ijatelje i komsije da je nasa drag.

1I-

69

,.. Za ova] rrenurak - pripremajte se - (hadis) Duboko Q2a[osceni cbavjcstavamc rodbinu, prijatelje i komsije da je nasa drag.

ZIJAD (1MSIR) LAGUMDZIjA
dr" ginekolog • ci tolog preselic no} ahiret u subctu, 25. juna 201 1- godine, u 57. godini. Dfen.za ce se oba vi ti q ponediel jak, 27. jun. 20 II. godine u 17,00 sari na mezariu GRUCA BRDO. 02,A LOSC EN'l : ,up,ug' Lejla, sinovi Irfan i Haris sestra Elzijed. ; zet Osman, daidfe h.d,; Idr iz i hadzi Rizah, daidainca Zakiraj [elks Fahra, punica Hem] sesrrici Ajla, RCSad i Faris] sura Tarik 53 suprugcm Amrom, njegovi Hamid- BraCQ~Mubera~ Bisera, Ado all, b rojni amidzici, daidziei i \elici, re porodice Lagum di!ija, Resie, Zacina, Hadzie, Sijer~ic, Cello, Ga~anin, Pesto, Doric, CanOl Repeic, Bratovic, Begeta, Hamzanija, Srna, Peljto, Pilav, Smajevic, Maglailija, Ceho, Kreho, Zgodic, Hrenovica, Gusrnirovic, Suvall ja, Malicbegovic, Brkic, Cabaravdic, M ire jevic, Ern inefendie, C:engit, Fazlinovic, Imamovie, Krestalica, Jak~~, Redzepagic, Sel manovic ~ostala II! nogobroi na rodbi na, p ri [atel ji ~'Ev~iID CE SE PROUCITI ISTOGA DANA U 17,00 SATI U )ORDANSKOJ DZAMlJI· GRSAVlCA_ !!!

MUJESIRA (MUHAMED) MUFTIC, rod. BEHLULOVIC
preselila na ahlrer u nedielju, 26. 6. 201 I, godine u 82, godi n i. Dzenaza ce se obaviti u PONEDjEL· J AK, 27. 6, 2011. godine u 14,00 sari na g~d'k0"l Inezarju VLAKOVO, OZALOSCENI: sin Nedim, kcerka Leil .a, snahn Nermina, ze , Nermin, un ucad Kerim, Merima, Azra i Vedad, te porodice M uflit, Behlulovic, Donlagie, Sclimovic, kao i 0,,"1. rodbina, priiatelji i komsije. Tevbid ce se prouciti 14.00 'mi. ~ RAHMETULLAHI istog dana
U

IZETA (ZAIM) OMERAGIC, rod. SARAN
preselila na ahiret u cetvnak~ 23_ 6_ 201l. godine u 82. godini. Dzenaza ce se obavitl u PONEDJELJAK, 27.6, 201 I. godine u 14,00 sari na gradskom mezariu VLAKOVO. OZALOSCENI: sinovi Midhal i Mirsad] zet Sead, snahe Bisera, Cecilija, Esveda ijasrnina, unucnd Emir, Amra,Jasmi;nka~ Tamara, Anisa i Riiad, praunuka Emina, bratici Mindem i Slaven sa porodicama, braricne Emira i Aid. sa porodicama, diever Mustafa sa pcrodico III, jetrve Sej da i Sahza sa porodicama, pr ij atelj i Aj~3 i Orner; te porodice Omeragic, Saran, Dzam bic, Kurtagic, Cerimagic, Busuladzic, Mulaomerovle, Fazlagic, kao i ostala brojna rodbina, komsije i prijatelji. Tevhid ee se prou6~i isrogdana .MARKA MARUUCA 21/XIV RAHMETULLAHI u stanu merhume u 14.00 sari, !!!

ISTI K LAL dzarn iji na 0 rocl u !!!

ALEJHA RAHMETEN VASIAH

ALEJHA RAHMETEN

VASIAH

Duboko ozalosceni cbaviestavamc da je nasa drag.

rodbinu, pr ijatelje i komsije Obavieftavamo komsije da je

Oba v j estavam 0 ro dbi nu, pri j atel je i koml;ie da ie nasa draga

BJELKA (ALUA) DAUTOVIC, rod. PLEHO
preselila na ahire u peiak, 24. juno 2011, godine, u 83 _ godi 0 i. Dzenaza ce se obav iti u poned iel j ak, 27, [una 2011. godine u 14,00 sari na mezariu GRUCA SRDO,

n.'

rodbinu, drag;

prijatelje

i

HAjRIjA HAMAMDZIC, rod. SUSIC
preselila no ahiret u petak, 24_jun. 201 L godlne, u 77. godin i, Dzenaza ce se obaviti u ponedieljak, juna 201 J_ godine u 14_00 sari na gra-

SUVAD (VAHID) BECIROVIC
-~-~-~--preselic na ahiret u nedjelju, 26. juna 20 I J_ godine, u 56. godini. Dzenaza ce se obaviti u urorak, 28. [una 2011. godine u 14.00 sari na gradskorn gI"9blju VJ...AKOVO OZALOSCENI: supruga Zahida, kCi Scnada, sinovi Senad i Jasmin, let Mujo" snaha Axemina, unutad Faruk i Ensar, unuke AId ina, Am ina i N u dfej rna" te pore dice Beci rovic, Ci die, Starogorcic, Sabanija, Kruso, Muminovic, Mujkanovic, Bdic, Kustura, Kazazovic, BeCiragic! Sulj ie, Ttumie, Basic! Mesic! Caw, Fazlic, Dedic i ostala rodbina, prijatelji i komsije. TEVHID CE SE PROUCITI 1STOGA DAN AU 14,00 SATl U KVeI RAHMETLlJE V VUCI MlSEVlel br_63_ RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH. I!!

n

suprugom Melihom ; kcerkama Eld inom ; Elmom, sestricna Behka Hrvat sa suprugom Musrefom ; keerkama Aminom i Selmom, 2_el hadfiBecir, Almin, sestrieiHilmc, Alij-a,_Ibro, Rahman i Himzo, te porodice Dautovic, Plehc, Divovic, Bogilovic, Hrvar, Cukojevic, Alispahic, Hodzic, joldzie, Telarevic j ostala mnogobroina rodbina, prijetelji i komsijc,

OZALOSCENL

sestric Salkc Divovic sa --~---

~!~Lgf~MN¥~~~~~~h.",ed i Mirsad, snahe S.mU' ; Me· di na, U D uci Sem ir, Ma h ir, I'b.j da i Lami ia te po rod ice Hamamdzi~,.SuSic,. :",Ia~!t, A~ic, Zoetic, ~~sanbegovj~, Abd';'.I.ovski, Hamidi, Hanic, IltlaZovH::~ Dzonlaglc! Ka_hrO\lIC~ Ban.Jclla! PaIldlic} Briea, Dedic~ Ari[ovic, Okeric.i ostala mnogobrojna wdbi,na, ko mlii e i prij .,elj i. kij~rl~E5s\1m?~gWgB~~~~~.A V 1400 SATI!~

TljVHID CE SE PROUCITI DZAMIJIVINOGRAD.

ISTOGA DANA U 1400 SATI U I!!

ObavjeiiimvalIio r(]dbinu komsii e d. je u.s dragi S tugom

l

prijate1,je

i Oba"je!Iavamo rodbinu, prij.telje p02nanike da j 0 naSa dr.go ma jka i

dmga ; lIi kad pre,alj ena

i boli javljamo

d. je nasa

KASIM (EJUB) HERENDA
preselio na ahire, u nodjelju, 26. jun. 20 I L godin e, u 79. god.;ni_ Dfenaza ce se obav iti u poned jelj.k, 27, juna 20.11. gOd.ine. u. 1.8 QO. sal; na haki· . .. iskom meO>jrjuFALETICI~, PREVOZ CE BIT! OBEZBjJEf)EN SA POLASKO/l\ U 17.1, SAT! IZA IKINDIJE NAMAZA lSPRED CAREVE DZAMIJE. OZALO$CENI: suprug. Mina, sino.i Ejub, Ihrnedin i Sen.d, sn.he Munira, EDi,. i Dinka, unuc.d Ira, Amer, N.d,., T.rik, Jasmin i Aida, braea Tosum; Hanefija, ,enra DervHa, bradci i Qral~c:nc~ s.esaici i s.esaicne, 'm porod ice Herenda, RaiiCic, Pleh, Cengic, Sadinlija, $ijercic, Celio~ Lukacev'ic~ Inajetovic~ M1I,5tafic i 0,,"1. mnogobrojna rodbin., prii.telj;; kom.ije" . S.V1$Mp.A. LLA. H O.VI 1 SVI S.E.-.A .. .. L ..L.AH. VRACAMO. U KUCA ZALOSTIJE U UUCI KRKA br. 84 I!!

VESELA • SEKA STANISIC, rod. JOKANOVIC
preminula dana 24. 6.2011. godine Sahrana ce se oba viIi 27 _6_ 20 1I_ godine u ILlS sat; na gradskom
gr9blju

RAZIJA AFGAN, rod. ZUBCEVIC
pre,elila n •• hiret u lIe<ijelju, 26. jun. 2011. godino, u 87, godini, Di.ena~a ce se obav'iti u pOl1edie:lj,ak~ 27. iUlI. 2011- godine' u 15_QO 'ati D. b.ki· jskom me~rju FALET!CI 2, OZALOSCENI: k6crka_ Amira, Zet Din", unuko Ameia, leI Fed., prau.nu.k J• .o, bral Fuad, b,.,iCi Dinko· Hajrud.in i Ado, Ie porodice Afgan, ZubeeviC, Tirie, Firdus, Kapelanovie, Dl\umhur, Selman .g,i~, S.h i.nagi6, D);ino, N uhanovic, M i 0 it, B ilalovi 6, Muslim~ Hadiibas.anovi~, A~I,a!l3gic" te Qstal,.a rodbi;na i prijalelji_ TEVHID CE SE PROUCITI SAKIJSKOJ D2.AMIJl. lSTOGA DANA U 15,00 SATl U I!!

OZALOSCENI: sin M;lenko, snaha IV3nka, unuka Maja, neeakinja Laila Al Mansuri, zaova Milojka, porodice Smnisic, Jokanovic, Barisic i os(ali prijatelji
komsije.

,,_BARE".

i
!I!

Oba.je!,"vamo rodbinu, komiije d. je na, d.ragi

prijalelje ~

i

Obavjellavamo rodbillu, kom!ije da je no! dragi

prij.,elje

i

ESEF (AVDIBEGA) PASIC
pre,elio na a.bir" u nedjelju, 26. juna 2011. godine, u 78, godini. Dfenaza ee se obav i Ii u poned jel j.k, 27. juna 201 I. godinc u 17.30 ,ali na baki.ish'" me .. rju FALETlCl 2 PREVOZ JE OBEZBIJEDEN SA STAJALISTA OTOKA SA P9.LASKQM U 16.30 SAT!. OZALOSCENl: $UP,uga Almas., kc; Am;ra, unuci Deni. iDe· ni, zel ZI.lko, snaha J.. na, te porodice PaSie, Bavcic, Zupcie, Mujanovic, Efendic, S;jerc'ic, Buco, Pleh Dzoko, Karavdic, HadZimusic', Rustempa~jc~ Peljw, Kekic, C.awV'il:) Haciz;ibulic! M uJabegovi c, Tahmaz, Fer hat beg,ovj,c i ostab ro dbina, prij atelj i i kom!;je. T~VHID CE SE PROUCITI lSTOGA DANA U ]7,30 SATI U DZAM!Jl HRASNO,SARAJEVO_ I!!

iz Cajnica

SALKO (OSMAN) SULJOVIC
pre.,elio lIa .hire, u submu, 2,. jun. 2011. godino, u 84, god.ini. Dien ... ce se obavili u ponedje,lj.k, 27_ juna 2011. godine u 17,00 sad na mezarju GRLlCA BRDO, PREVOZ CE SITl OBEZB!JEDEN SA POLASJ(OM V 16_00 SATI ISPRED OKRETNICE BULJAKOV POTOK DO M!'ZARIA 1 NAZAD. OZALOSCENI: ,upmg. Mun;ba, ,inovi Zeker;j.d· Z;io ; Se,d· Sejo, keerke Razija, Samija i Nezir., unuci Kenan i Admir, unuke Belma, Elma i Amela, praunuk Sakir, zemvi Fadil i Adnan, snahe Rui;a~Fatima i Be1ma! s.estriCi Ahrner i Osman) .sesrricne Hasnija,} Fats. i Zahida" surevi Mustafa i Numo, svastike jriu 11 ira i Nezira, Ie porodice Suljevic, Kapo, Turkovic, PaSic, Caulevic, Ramovic, Rodzic, Mirvi~, Jahi6; Aganoy,i(;] Kalj~nac, plindo, Grabovic-a, Alju!sic~ Anusic, Ornefovic, Sabovic, Palo~ Pao.jeta, Mulabas.novic, Sehovie Ie oSlala mnogobrojna rodbina, prijateIji i komsijc, TEVHID CE SE PROUCITI ISTOGA DAN A V 1700 SAT! V KueiRAHMETLUE U DLlCI GORAZDANSKA br_ 2,.' .. !!!

Ob.vje!tavamo rodbinu, prijatelje i kom!ije da je n.! dragi iplemcn;d ,uprU.g, orac i dedo

HAZIM (SALIH) BUZADZIC
preseJio na a:hirer u subotu, 2S. juna 201 J_ godin e, u 80. godin;_ D~enaza ce se obav iIi " poned jel i.k, 27, juna 2011. godinc u 14:00 ,ui na grad,kom grobliu VLAKOVO_ PREVOZ CE BIT! OBEZBjJEDEN SA POL~SKOM U 13.1, SAT! ISPRED KUCE ZALOSTI IZ ULleE BRCANSKA br, 10. DO MEZARJA INAZAD_ OZALOSCENl: suprgga Tenzila, kcerka Alma, sin Fuad, uDuci Neven Rodic i Belma: Curekovic, 2~t Zoran, snaha:_L.jitja] w porodice Bl,l,zadzic~ ~odi,c, (:urekovic, Ibradic~ De.1jc~ Kalajdi:isalihovic, Ha dboviC, Sehie i oSlala rodbilla, prija ,elj i i kom lij e. TE\;HJD CE SE PROVCnl r_STOGA DAN A V 1400 SAT! V KUCI ZALOSTI U ULICI BRCANSKA br-ION[j_ I!!

,.. Za ovaj aenutak ~ pripremaj rc se ~ (h.adi') Duboko o,alol6,ni ob.vjesmvamo ro· dbinu,prijalelje i kom!;je da je na! dragi

ALIJA (hafiz MUHAREM) MULABDIC
pre,elio lIa .hirel u pe,.k, 24.6.201 J_ godine u 73. godini. Dlena~a & Se Qbaviti u PONEDJELjAK,27 6_201 J_ godine u 14_00.. ti o. g.. dskom m!;zarju YI"AKOVO na pareeli M-l'. OZALOSCENI supmga Mediha, kcerke Aida i Velida, leI Suo Lmil")uIIuk Tarik} brat Me5ud, sestre Rali.ja j, Azra, ,snaba Flkreta, ze!Ovi Ramiz Arnam i Ri fal H .lilovic ,a porodic.ma, !ura J usuf Ko~o sa porodicom] sv_astikc Emina, Subliija i Fatima] badie Hl.l~ $l1ija BeSovi~ i K.emal Krd~alic.sa porod]icama, prijateIj $ulejma.n Halebie sa porodicom, Ie porod.ice Mulabdie, KoCo, H'.leb ie, K.bvic] Arnam, Ha,lilovjc, Bra.~koV"icJ Masnit, Krdzalic] BesQvjt, ~:ibic~ Rebic" kaQ ~ o$tab mIiogobrojIia rQdbjn<i~ prij<i~elji i komsiieTevbjdee:seproucid ismgdana u Bakij:skoj dhmiji u 14.00 :sad. Kuca ,alo,,,i: uJ. H.mdije K"'evljakovica bI. 61N. RAHMETULLAHI ALEJHl RAJ-iMETEN VASIAJ-i !!!

Duboko ozalosceni oba:vjdt:a.varno rOdb.iuu, prij"elje; kom!ije d. je nas d.rogi Obavjcltavamo rodbinLi) komsH e cia j e naSa d,raga prjjate:lje i

FAIK (SALIM) ALIKADIC
pre,elio na a.birel u pe,"k, 24. juna 2011, god in., u. 73. godin i, Dienaza ce se obaviti u ponedjelj.k, 27. juna 2011. godinc u 14.00 ,ali na gradskom groblju VLAKOVO_ OZALOSCENI: ,uprug~ Rejhana, sin Elmir, ,eSlt" Jasminka, snaha EMina, unuke Mona i En:fl! :lel Rasid Mlll:ihusic! se$~riCi Armin.i Fuad, s\I;ast.ik.a Alma~ badzo .Miroslav $azdovski, te porodice AlikadiC, Mul.husic, S.zdovski, Cojo, Im.movie, Solm.n, Kofrc, Barakov3c) Kukuljac, Mus:a_kadi~, Siri::o, Dzcvlan, Kospic i os,ta!a mnogobmjna rodbina, pr·Uate.lji i kOIDs"ije. TEVHID CE SE PROUCITI lSTOGA DANA U 14,00 SATl U KUCI ZALOSTI V VUCI TRG HEROJA hr. 30rxH. !!!

MUHIBA (DERVIS) MUJKIC, rod. FILIPOVIC
pre,elila n. ahirel u pe!ak, 24. juna 201 I, god.i.!le~u 77 _godioi. Dfenaza ce se obav iti u poned jelj.k, 27, juna 20.11. g.od.inc u. 1.4 QO. sali na haki· .. .. iskom mo;oarju FALETICI 2, OZALOSCENI: suprug Alij., .ill Samir, kcerka Amin., unuci Armin i Tarik, zer Edhem Kavazovjc, amidZicna Bera, zaova hadzi B:i_hrija! re p(.lrod[(e Mujkic~ Filipovic., Kava~ovic! Sejdif,:! TurDad:zic~ Ferhatovic, Ha.sic) Ha.dzovic, te ostahl. rodbioa, prija!iMV~?~!~~ SE PROUClTI ISTOG DANA U 14,00 SAT! U PORODICNOJ KUCI V VUCI GORN)l KARTAL bI 16_
!I!

OBAVJESTAVAMO

DRAGI NASI PRIJATELJI, VAS DA JE N AS DRAGI I NAJDRAZI

Obavjestavarno

rodbinu,

prijarelje

TAT A I DJED

ZAIM (RASIDA) MEMIC
dana 25. iuna 2011. godine u 0,15 sari u 88. godini preminuo,

*

i kornsije da je nas dragi

MIRSAD MUJAGIC
IZBRCKOG [ZNENADNOM SMRTI PRESELIO NA AHIRET DANA 25.06.201 l. GODlNE. KUC:.A ZALOSTI CE BITI l'jA MERAJAMA, BOLNICKA 6, BRCKO, o DANU OBAVLJANJA DZENAZE CEMO VAS OBAVIJESTITI.

Sahrana ce se obaviri u ponedjeljak, 27. [una 2011. godine u I 8,30 ssti u Sari harernu, a ispracaj iz Sutina u 18,00 sati, Prevoz obezbiieden u 17,45 sari sa Tekije, sa stajalisrima: Lueki

ell

mOST, Pozorisre, Razvitak, Autobuska stanica Zalik, Carinski most, HOle! Ero, Gimnazija Brkica most, Sarica harem,

OZALOSCENE PORODICE MUMGiC I CAM.M.BTT
S:784-llt

OZALOSCENI: supruga Fatima, keerka Nada, sesrra Vasvija, zetovi Munib Derviskadic, Ismet Faz1agic i Almir Harnzic, nevi este Seka, M unsifa i Indira, .s vastika D ika, un uead Almir, Adis, Amila i Nadina, eraunuk Alan, porodiee: Mcmic, Dzubur, Derviskadic, Fazlagic, Kurragic, Vlahcvic, Zepcan, Colic, Gscanica, te ostala mnogobrojna rodbina i
prijatelii, .
'70-1rno

... Za ova] trcnutak- priprcmaitc sc- (hadis) Duboko o~a[o:sc.eni obavjestavamo ro d. je na! dragi

Obavjestavamo

rodbinu,

prijatelje

i korn si je cia je na! dragi

Duboko 07.31osccni obavjcstavarno dn [e nasa draga

rodbinu, pr ijatelje i komsi]c

MUjO (ABID) POTURAK
preselio no ah ire, u su b01U, 25. 6. 2011. god inc u 5 O. godl n i. Dzenaza ee se obaviti u PONEDJEL" JAK, 27, 6, 201 L godine u 17,00 sati (poslije ikipd iie namaza] na ruezarju GBAHOVISTE· Barica. OZALOScENl: supruga Ermina, slnovi Muamer, Mubamecl i Mirza, snaba Ami- U_=,--,::....<IIL:....J Ia" unuk Amer, rnajka Emina, braca NedZad; Sead, sestra Haira, te porodlce: Porurak, Zahirovic, Masl.n, Halllovlc, Kudo, Obuea, A vdic, kao ; 0",.1 a rodbin a, p ri i.,OI i; ; kc m;ii e. Tevhid ce se pruuciti istog dana u kuci rahmetli]e u 17.00 sati, ul. PARTIZANSKI ODRED ZVIJEZDA br, L RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASlAH

MEHMED (ALIJE) TAHIROVIC
preminuo Sahrana dana 24.6. 2011. gcdine u 74. godini, ce se oba vi ti da na 27. 6,

ZULA (NEDZIB) SATROVIC, rod. KAPO
preselila n a ah irer u peiak, 24. ju na 20 II. godine, U 72. godiui. Dzenaza ce so obaviti u ponedieliak, 27. iuna 2.0l I. gcdinc u 15,DO sati na mezariu ~VNEI,le..KIJEOZALOSCENI: sinovi Velija ; Fahru- , , diu, snaha Al rna! unuk Hajrudin, brace Ragib i Sem,o sa PQrod.i",a.ma., dieveri Hamdo i Harned sa Dored;· eama, re porodlce Sarrovic, Kapo, MirvicJ Fazlic, Sabic~ Cenglc, Alaibegovic, Karaman, Dzananovic, Tafuli, Sopaj, Hukelic, IC ostala mnogobroina eodbina, prijatelji t kom~ije. TEVHID CE SE PROUCITI ISTOGA DANA U 15,00 SATl U KUel MERHUME U UUCl SKALJIN SOKAK br. 14, '"

""-J"

20 II. godine u 12.45 sari na gradskorn groblju "BARE" iz ateisticke kapele, OZALOSC-ENI: sin Jasmin, snaha Alana, unucad Ajla i Mirza, sestra Mubera, braticna Minh, re porodice Tahi[(IV;", Kartal, Pasi", Ahrnetovic i ostala mncgobrojna rodbina, priiarelii i komsiie. Kuea zalosu: ul. Srolaeka br. 6_ III

S vclikom rugom obavjestavamo rodbinu, priiatelje i komsiie d. Oba 'Y jestavam 0 ro dbi n u, komsije do je na, dragi
pri j a tefie

i

je najie draga

Du boko ozajoscen [ obav j esravamo rod b in.u, ptiiOlelie i kQm'.;je da ie no! drag;

PETAR BATISTUTI
preminuo dana 24. 6. 2011. godine, pos Iiio duge ; teske bolesti, u 77. godi ni. $a h retrm & se obav iti u poned j e1jak, 27. 6 20 J J. godin e u 1330 sati no grad, kom srobliu sHARE". OZA LOSCENI: kcerke Dijana i ZdeIl kat bra l J uli 0 sa pore d icom, ze rovi Fikret j MOrLQ, unuk D razen, te osrala ro dbina ; pri] arelji, Kuc. ,010";: ul, Rude" BQ,kovic" be, !1.

NUSRETA (NEZIR) GORO
p resel j Ia na ahiret u peiak, 24. j una 20 l l.
godine.

NERMIN (EMIN) BALle
preseho

D~n."

na ahiret U subc [U~ 25. 6. 2011. godine u 40. godi n j . ee se klaniati u ponediel] ak, 27. 6.

~~~'~~~,~~~ed~_~

D!enaza CCse eba vi ti u pen ed [el] ak, 27, [una 2,011. god in. u 16,Oil sat; ria mezariu HAMBfNA CARfNA-

RAHMETULLAHI TENVASIAHl

ileS'Ltol~fi~:~~i ~ ikind
ALE]HI

i ie

RAHME·

'"

Obavjestavnmc rodbinu, prjjatelje i kom ,jje da [e n as" drag. mai ka, na na i svekrva

OZALOSCENI: scsrra Ismera- Beba, sestric Nedim, snaha Aida, te pbrudrce Ploco, SnUagic: Kamaric, Frtuna, Zubit, Dugaiic, Rogalla, prijateljice Boiana Cerk"", Raska Dervisefendlc, te ostala rodbina i priiatelji TEVHID eE SE PROUCITI lSTOGA.J)AN A U 1600 SATI U KUCl ZALOSTI U ULlCI ZAGREBACKA br, 7111V. '"

otALOSCENI: maiko EMINA, orac EMIN, '"P,uga IZUDINA (DINA), sin NERDIN, brat ALMIR, ncviesta HlNDA, seatra NER· MA, ."""ione JASNA, AMRA i IDA, nana HATA, ,., S£)O" PU"'C d'id,ioi<:e, retke, rctkovi, porod;", BALle, BUBALO, DAGUDA, SUN]E, AHMIC, VOLODER, DOKLO, L]BVO, DOMAZET, TIPl!RA, KULOYIC, MEZJT, HAIPAR, MAKAN, GEGO, NIKSIC, ALIi':, DZINO, KARle, SALCIN te ostala mnogobrcina rode ina, pri fare Ij i j kom~ije 7540·] H
MfRALEMJ nunica ZUHRA
J

sura I.zUDU)l,

admije,

strinc,

dajdfc,

BEHIJA (HAKIJA) tENGle
Nakon kratke bolesri preselila na a hire u suboru, 25. luna lOll. godine, u 77. godini. DieD oz. ce so oba vi,; u POD jel j ok, 27. UL....k,-="-"'--,,-,""' ed iuoo lOlt.god;ne u 14.00 ,ali no gradskQ[I].grobliu VLAKOVO, I'REVOZ CE BlTl OBEZE!lJEDEN SA POLASKOM U 13_00 S1Tl1SI:!).ED CA,REV.E DZAMlJ~. . , OZALOSCENI: HOOO, Kem"l, Fwd, R"r,d, snobe Izem 1 Su.Ila~ UJ111kJasmi,l1~ le pOl"odit:'~ Cengif, Kula! Zembo, Had;;hhilsanovit i «".Ia m Dogobroj no rod h; os i prij.,el j i. KUCA ZALOSTI IE U UUCI 12. MARTA hr. 8 - IUDZA. '"
ita PO,WeI;i,1'I1!'

.uSJU"ge, IrgWIiIu ipm;tfDdfrjrJ ~,-aj'elltJ

d.o.o.

I [WiLlS lSLAMSl{!;ZA]ED~~CE S,IRiIjE;\lO
71000 Sarajevo, Bisuik do :broja:8

Cjelokupna organizacija d~enaze (posljednjeg ispracaia um~og) obavlia sa na iednom mjestu, atr· aKtivnoj i u Gradu prepomatljivojlokaciii • Turtle sed am brace, u n eposredn oj bli.ini !rolej ouske oKretnice na Austrijskom trgu, ul. Bis1lik do b[ B, Svakim danom ad 0-24 sata, Vama dastup.n lelelan: 033 712-600, fax: 033712801.

Pokopno druiltvo .Jedileri" • Sar.jeva, prui8 pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omog ucavabrzu" kvalitetnu i jednoslavnuorgan iLacij u dlenaze na po drucju KMlona Sara je· vo i Bos ne i Hercegovine, Ie najpovolJnije uslove za prijevoz umr.lihi, inace mslva,

Dnevniavaz
UZNAJV,ECITIRAZ
NAJPHISTUPACNIJE CfJENE

SARAJEVO

Osmrtnice.

sjecanja.

posIjednji

pozdravi.. •• _b.,

OSNOVANO 1923
Pokopno drustvo "BAKIJE"vrsi prevoz umrlih jz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje dZenaze na tedtoriji BiR.
teL 00387 (0)33 533·763 00387 (0)33 233-062 mobitel 00387 (0)61 131·788 iax00387 (0)33 447-122

.., 0-331281 -451; :Fa<: 261- 461: E·mail: sm,!ovnice@."

• SARAJ.EVO:
Tdanjska 24A, 'il 033/281 • 71.7 Bijedica. br. 185, 'il 033/ 281 • 451 • ZENICA. Mari anovicap IIIbb (zgra ~a J abuka)

* GORAZDE.
5ukrije Kukavice 12

• MOSIAR:
Husnlje Repca bb il /Iax: 036/558- 890;

Dz.emala

... 038/222·251;
• TUZLA: Turalbegova 22 (postovna zanals'ki ce nlar Korw·p asai) "iii' /fax: 035/257 - 277;
257-477

.. TRAVNIK: Zltarllica F
a/fax: 030/512·-718;.

W/fax:
0321424 ~441;

mobitelz:a inostranstvo 0049(0)16093427808 www.ba:kije.com

424-440;

glasi
BOSNA I HERCEGOVIfilA FEDERACIJA BOSNE I HERCEG.OVIilE f HERCEG.OVACKONERETVANSKI KANTON OPCI N SKI SUO U MOSTARU Broj: 07 5 a M.J 907348 05 Mill M'ostar, 25 _05. 2011. god lne

Dnevni avaz _

",._ .. ,," •.71

POTRAZETE NA KIOSCIMA

OPCINSKI SUD U MOSTARU, snucm suradnik Lana Kukolj, u pravno] slvan tu/itelja JP HT d.d. Mostar, zastepan po t: direkloru Stipi Prlic, proliv IUlenog Jure PI,minie, ternellern clana 348. stav 3. Zakona 0 parniC~om poslupku. (.51. novine flIiH" br. 53/03, 73/05 ,i19(06, u daljnjem lekslu: ZPP), buducida luteni na stanuje na adresi posljednjeg poznatog boraviMa, objavljuje sljedMi:

OGLAS

TUZBENI ZAHTJEV
Dana 25. 03 2005.godine lutilelj JP HTdd. Moslllr je podnio tutbu protiv Menog Jur·e Planinic, radi isplate. Tulitelj lulbom tra1i da S uddone se p resudu kojom e e IIl1enog obvela~da na ime n eisplate ~ih telefnnsldh raeuna isplati lul'nelju lznos ad 231,74 KM sa II karnatoml 10 na lznos od 141,79 KM, pocevSi ad dana. 22.11.2003. QQdine pa do isplate, na znes od 43,75 KM, pocevsi od dana. 25.12. 2003.godine pa do lsplate, na 11110Sod 8,80 KM, potev~i od dana 23. 02, 2004. goidne pa do lsplate, na enos od 4,.62 KM, poi)evsi ad dana 23, 03, 2004.godine pa do lsplate, na lznos od 4,62 KM, pocevsi nd dana 10. 04. 2004, godine pa do isplale, na i~nos od 3,52 KM, pocevSi od dana 30. 05. 2004. godine pa do isplate, na unos od 3,52 KM. pocev~i ad dana 25. 05. 2004., godine na do isplale, na iznos od 3,52 KM, pocey~i ad dana 25, 07 . 2004. godine pa doisplats, na iznos od 3,52 KM, pocevsi: od dana 23. 08. 2004. godina pa do lsplate, na lznos od 3,52 KiM', pocevSi ad dana 09. 2004. godine pa do isplate, na rznos oc 3,52 KM, poCev~i od dana 22.09, 2004. godine pa do isplale, na i<nos od 3.SZKM, potev~i oc dana 24, 10.2004. godine pa do lsplate, na lznos od 3,52 KM, pocevsi od dana 22. 11. 2004. godine pa do lsplate, Ie da Mitelju nadoknadl Iroskove pam icnog postu pka, sa troSkovim a takse na lJJtb u i takse na eresueu po odrede nju suca, sa kamatama od dana donoMnja presuda pa do iSjJlale, sve u roku od 15 dana pod prijelniom izvrsenja, Obavje!ilavil se luieni da se dostava pismena srnatra obavljenom protekom roka od 15 dana 06 dana objavljivanja ovog pismena Udnevnim novinama (Onevnom avazu) ina oglasnoj ploti Suda te da priloge costav,ljene uz luibu mOie podiei ulgradi S uda Obavje~lavil se !uleni da je temellern tlana 70. siavak 1. ZPP·a dUlan najkasnije u roku od 30 dana doslal'i11 Sudu pismen i odgovo r na Mbu. Odgovor na tuzbu mora biti razurnliiv i sadrfavatl: oznaku Suda, lme i prezlme, odnosne nazlv oravne osobe, preb ivaiisle ili b 0. raviSle, ad nos no sjedEile stra naka, n jihovih zakon sklh zastupn ika i pun 0 mocnika, ako ih lrnaiu, precnet spora, sadrZaj !zjave i.polpis podnosilelja (clanak 334. ZPP"aj. U odgovolU na tulhu tuienl ca istaknu~ moguee procesna pligovore i izjasniti se da Ii priznaje iii osporava poslavljeni. 1uibeni lahtjev (tl'anak 71. stavak 1, ZPP-~). Ako luteni osporava lu!beni zahljev, odgovor na M,bu mora sadrZali i razloge iz kOjih S8 Mbeni zahljev osporava, tinjenice na Kojima luzeni zasnlva svoje navod'e, dekaze Kojima sa utvrduju te tinjenice te pravnu osnevu za navooe Menika (cl~nak 71 stavak 2. ZPP-a). Tu!eni mots U odgovoru na lu!bu, a najkasnije na prlpremnorn roCiStu, podnijeli proluMbu (clanaK74. 51a" yak 1. ZPP·a),. Ukollko Meni, korne je uredno dnstavliena Mba u kojoj je lu-zitelj predlozlo d'onosenje presude zbog pmpuStanja, ns doslllvi pisrneni odgovor na tu!bu u zakenskorne rcku, Sud' Ge donijeU presudu kojom se usvaja luibeni zahtjev (presuda lbog propu~tanja). oslm ako je tui:beni zahtjev otigledno neulernellen (clanak 1B2. stavak 1. ZPP·aj: Odgovor na lutbu s prUozima predaje se Sudu, u dovoljnom brolu primjeraka!ll Sud i prolivnu stranku, pozivom na broj predrneta Sliu tni saradnik Lana Kukolj

n

8 OS NAIHERC EG.OVINA fED ERAGIJABOSNE I HERe EG.OVI NE HE~CEGOVACKONERETVANSKI ANTON K OPCINSKI SU D U MOSTARU Broj: 56 0 Mal 040086 08 M~I Mostar, 25. 05 201 t godine

OGLAS
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON OP(:INSKl SUD U MOSTARU Brei: 580 P 04057108 P Mostar, 01. 06. 2011. godine sudom u Mostaru u roku ie parnicni po" stupak u pravnoj slvari tUlLlelja JP "Elektroprivreda HZ u HB , D.O. Moslar zaslupan po Z,2. direktOIU, proliv tuz.enog Skoko Zoraoa iz MOStaIa, Ulioa Cim-Kovacevac, broj 16 iz Mosmm, ,"di isplate dug", pa !<.ako Sud n. adrt:su luzenog nije' u mogucnosli dostavi[i tuzbu s pr-i]ozima n" obavezni odgovor, to Sud shodno odredbi 1:1. 348. sr. 3. ZPP-a ruzbu na obave~ni od~ovor dostavlja putem dne"
vnih novi'oa ",Dnevni avaz!~ - A rotc press,. d.o.o. SarajevQ. Pred Op6nskim

OGLAS
BOSNA I HERCEGOVIN A FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON OPCINSKI SUD U MOSTARU Braj: 58 0 P 046048 08 P Mo~tar, 0 I. 06. 20 II. godine
Pred Opdinskirn

o PCINSKI SU0 U MOSTARU, strut

ni su rae nik Lana Kukolj, u ,pravno j, slvari M~elja JP HT d'.o.o. Mostar, zastu pan po zz direktoru Slipi Prlie. pro~v lulenog lukan ZUllOViG, temeljem clan. 346. slav 3. Zakona 0 parnlenorn ~ostJJpku (.51. novlne FBiH"or, 53/03, 73/05 i 19/00, u daljnjem lekstu: ZPP), buduci da luteni ne stanuje na a~resi 'posljednjeg ~Ulnalog: boravi.\ta, o~javljuje sljeuBci:

OGLAS

TUZBENI ZAHT JEV
Dana 26. 02, 2 OOB, godine lulitelj JP HT d.o.o Mo;1ar j~ ~o~nj{llulbu pm" jiv I"lanog, ZUkanaZ~lJovit, -radifsptate. TuiJleljIuZllom traii da Sud done" sa presud u kolom ce lu~nog 6DaV81atida na ime le[~fonskih usluga isplatitul.itelju iznos ad 107,85 KM sa 11 ,kamalom Ito na 'Inos ad 51,50 KM, poeev~i ad dana 21. 09.2007. godine pa do i.plale, na Imos od 48,39 KM, pocevSi od dana 2.2. 10, 2007,godlne pa do isplate. no iznos oil 7,96 KM, pocewSiod dano 19. 1 1. 2007 godine pa do ispla!e, M iznos ad 7,96 KM, pocevSi od dana 19, 12 ..2007, godine pa do isplate, Ie do lulllelju nadn· knadi troskove parnlcnog poslu pka, sa 1mSkovirna laks'B na lufllu i laks'B na presudu po odreaenju suda, sa kama!.lma ad dana donosenia presude pa do isplare, sve u rClKu d;15 dana pod prijelnlom ,i1vrsenia o Obavje~ta~a se tu!eni da se dosl3va p ismena s mair. obavljenom prole· kom rok;] od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dne\lllim no· vinama (Dnevnom avaw) i na oglasnoj ploti. Su da Ie da prllogfl doslavlje· ne liZ Mbu more podici u zgradi Sud •. ObavjeSlava se Meni dal~ IBmeliBIII ~Iana 70. stavak 1. ZPP· a dHlan na· Ikasnije u roku od 30 dana doslavlll Su~u plsmeni odgovor na lulbu. Od'govor na lul'bu mora bill rlllllmijiv i sadrZavaU: oznaku Suda, ime i pre· zime, odn osno naziv pra vne osob a, prebivalist~ iii bornvisle, odn osno sjedisle slrnnaka, niihovih zakonskih zaslupnika i:punomo~nika, ako ih imaju, predmet spora, sadrZaj izjave i potpispodnosilalja lGlana~ 334.
U odgovoru na tUlbu lulfl ni c e istakn uli rna gu (:e ;proce s ne prigovore i iljosnlU se doli prlznaje iti osporava poslavljsni luibeni zahtjBv (clanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako luren i os porava tufllB.nizahljev, odgovor na luIbu mora sadrZali i rn· ,loge il kojih Sfl tu~lJeni Z.mlj6Vosporava, cinjen ice na kojima tUZB za· ni sniva svoja navodB, dokaze Kojima SHlIIvrduju te~injHnice Ie pravnu osnnvu la nilvode tu!enika (~Ianak 71, slavak 2, ZPP·a). Tuzeni mole u odgovoru na lulbu, 11 naj~asnije na pripremnom rocislu, podnijeH prolutulbu (1'.IanaIl74, stavak 1. ZPP·a), Ukoliko luleni,llome je uredno dostavljBna Mba u kojoj je tuzilelj pre· dlolio dono! B njBIpr~sude mogl propuslanja, ~~ dosla'li pismeni odgovor na tUlllU u lBkonskome roku, Sud (:e donijeli presudu kojom sa usvajo luilleni lalltjev (jIresuda zbog propu!lanja), osim ako je tUlhBni lahljev ocigl Bdno nBlIIemeljen (clanak 182, slavakl. Zpp..a). Odgovar na tulbu s ~rilOlima pre~aj~ se Sudu, u dovoljnom blOju primje· raka 10 Sud i protiVnu slranku, pozivom na broj prB{jmeta. Stru~ni saradnik Lana Kukolj ZPP·a) ,

stupak u pravnoistvari ruziretia IP DEleluroprivred.a HZ HB", D.O. Mostar zastupan po z.Z. direklOru, protiv tuzenog Bellca M.irw!!e iz Mostara, Ulica Kralia Tomislava, 55 iz Mosl3.ra, radi isplale duga, pa kako Sud ism na adrcsll luzelle nije u mogucnosli doslavili mzbu s prilozirna uaobavezni odgovor, 10 Sud shodno odredbi ,,1. 348. Sl. 3. ZPP·,a luzbu oa obavezn.i odgovor doslavlja pUlem dnevnih novina "Dnevni avaz" - A rolO press, d ..o.o. Sara" jevo. Tuzitelj je predlozio Sudu da ukoJiko tUleoi u zakooskom roku ne dost"vi pismeni odgovor da Sud na osnovu ':Iana 182, ZPP·a, dooese presudll usJijed PIopu~ta,nja. Sud putem dnevnog list. A roto press, d.o.o. Sarajevo, dost3vlja [uzbu IU,2cnoj Benca Mirdini i.z Moslara, Uli<:<l Kr.1ja <omislav3, 55 Mo,mr, na obavezni odgovor u raku ad 30 dana od dana ob ja "C Oglasa - IUibe. Dana 15.05.2008. godioe, tuzitdj je doslavio ovom Sudu sli jedee u tuzbu p roli v [u Zen e Benea M irdine iz Mostara: "Obavezuje se luzena plathi tuzildju za potroScnu dektricnu energiju za vrijeme od 0 I. 03. 1995. go dine do 01. 06.2004. godine, iz.nos od 4.063,92 KM, sa zakonskim zateznim kamalama pocev od odnosenja [!libe pa do dana konacnc isplale, kao.i da luzileljU nadoknadi L:ro~kove parnicnog posmpka, sve u roku ad 30 dan. i pod prijemjom izvrScoja. UkoJiko u navedeoom roku ne dosravite pismeni odgovor n3 tuzbu Sud te donijeri Presudu i usvojiti tuzheni za" htjev - Presuda. zbog propustanja (<:'L 182. st,l. ZPP-a). Sudija Semsa J ogunov it NAPOMENA: Dostava se SmalIa obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objovljiv"lIja wibe u dnevnll:o l!OVlO"ma (1'1. 348. s!.4 FBi H).

sudorn

u Mosraru

11

toku je parnicni

po-

TuZitelj je predloiio Sudu ds ukoliko tuzeni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da Sud na osnovu Clana 182. ZPP"a, donese presudu ",Iijed propustanja. Sud pUlem dnevnog lisla "Dnevni avaz" " A roro press, d.o.o. Sarajevo, dostavlja tuibu tuzenom Skoko Zoranu iz Mo,t"ra, Ulica Cim-Kovacevac,. broj 16, na obavezni odgovor u ro k u od 30 dana od dan a 0 bj a ve 0glasa . tuzbe. Dana 04 ..03. 2008. godino;, tuzitelj je do,rllvio ovom Sudu sl.ijedecu luzbu protiv tuzenog Skoko Zorana iz Mostsra: HObavezuje se mzena plaliri tuzitelju za pOlrosenu de" ktricnu energiju 7.3 vrijeme od 01. 12. 1995, godine do 31. 01. 2008, godine, iznos od 5.806,67 KM,. Sa zakonskim 7.3" teznim kamarama poCev od odno!lenja !litbe pa do dana konacne i'plate, !<.ao i da mz-irelju nadok.nadi [roskove parnicnog posrupka, sve u r-oku od 30 dana i pod prijemjom izvr-seuja. Ukoliko u navedenom roku ne dostavile pismeni odgovor na tuzbu Sud ce doniieti Presudu i usvoj i Ii mibeni zahrjev - Presuda zbog propusranja (eL 182. St. I. ZPP·a): Sudija Sem sa J oguno vic NAPOMENA: Doslava se Smatrol obavljenom prOlekom roka od 1 S dana od da.na objavljivanja luzbe u dn.vnim novinama (CI. 348. Sl. 4 FBiH).

72
Banjalucani otputovali na Ziatibor

Dnavni a~az, POflB.djBijak, 27. junVlip3fij 2011,

s

Sav rad bit

ce baziran

na pripremama za Makabi, kate Cvetkovic

Nogometasi Zrinjskog u pogonu

DroulerenOg naDadaCa
Prvi trening odradilo 27 igraca • Od 9. jula na Kupresu
Vecerniim treningom u su bctu nogorn etasi Zrinjskog poceli su pripreme za sliedecu sezonu. N a okupljanju su se pojavila ocekivana lica, a prvi trening odradilo ie 27 igraca. Osim opravdano odsutnih Marka Popovica i Levanija Kutalije, od standardnij ih igraca u odnosu na proslu sezonu, nije bilo Marija Ivankovica, Vernesa SeIimovica i Ivana Lendrica, Izuzev juniora, iedino novo lice bio je dojucerasnii veznjak Leotara Lazar Marja· novic, Trenirao je i povratnik Toni Sunjie, ali on se nakon posudbe u belgiiskorn Kortrijku prikljucio vee u zavrsnici proslih priprema. - Prvi dio priprerna cdradit cemo u Mostaru, dok [e odlazak na Kupres planiran za 9. juli, Prvu utakrnicu igramo u Sibeniku 2. jula, dok cerno tri dana posliie u Mostaru ugostiti Osijek ~ kazao je Slaven Musa. Pogled na igracki Kadar otkriva da ie trenutno naiveca rupa u napadu, jer je Zrinjski odlaskorn Ivana Lendrica ostao bez provierenog napadaca. Ma ..P.

U iSCeBiUanlu

Ekspedicija banialuckog Berea, akruelnog sampiona

u autobuSU i MaletlC

Bosne i Hercegovine, otputovala je jucer na Zlaribor,

Danas prozivka na stadionu Pirota

Na Zlatibor je krenulo 30 clanova FK Borac, a medu p u rnicim a se nasao i Darke Maletie, reprezentativac BiH, kojem je istekao ugovor, ali Cvetkovic na njega riajozb iljn ije racuna u dvornecu s Izraelcima. U autobus su se ukrcali Asmir Avdukic, Sinisa Marcelic i Mladeu J okic (golmani), Milan Stupar,

Dragoslav Stakic.Boris Raspudic, Drasko Zaric, N emanja Damianovic, Borislav Petrie, Nebojsa Runic, Vukasin Benovic, Darke Maleti';, Srdan Grahovac, Borislav Krunic, Sinisa Dujakovic, Stefan Dujakovic, Dusko Sakan, Sasa Kovacevic, Borislav Mikic, Dusko Srajic, Nemanja Vidakovic i Srdan Stojnic (igraci),

gdje ce provesti narednih osam dana. "Crveno-plavi" ce tu obaviti zavrsni dio priprema za dvornec drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka s izraelskim Makabijem iz Haife. - Veorna sam zadovoljan do sada odradenirn, kao i zalaganjem prvotirnaca u do sada I 5 0 drzanih treninga, 5 ada poCinjemi s onom speciIicnom fazom priprema, gdje ce sve biri bazirano na tehnieko-raktickorn radu s 10prom, Say rad ce, ujedno, biti baziran na pripremarna za Makabi i u ove tri kantrolne

utakmice traZit cu tim koii ce nasrupiti 13. jula u Haifi istakao ie see strucnog staba Zvezdan Cvetkovic. SLO se uce najavljenih poiacanja iz Brazila, Cvetkovic je pojasnio da [e rijec o dvoiici kvalitetuih fudbalera, Ciji se dolazak ocekivao jo~ prije sedam dana, ali kcji imaju problem s dokurnnenrna i nalaze se na arbitrazi u tamosnjern Savezu, No, prema njegovim rio jeeima, oni redovno treniraju tako da nece bid u zaostatku s fizickom pripremorn kada i ako uopce dodu u Banju Luku! S. KOTARAS

KO ce se Odazuali Ireneru CrnMiCU?
Sloboda danas pocmie priprerne
Selimovic i Sarajcic: Ocekuju 25 igraca

Za nogometase Travnika lietni odrnor bit ce zavrsen danas u 18 sari, kada ce na stadionu Pirota rrener Nedzad Selirnovic obaviti prozivku, . Mada su u GOSK otisli Mirsad Siljak i Armin Helvida, a Suvad Grabus lrazi angazma.n U Sioveniji, dok je Dario Pranjkovic najavio povratak u NK Vitez, na Picon nema panike. Najbolji strijelac N usmir Fajic nije dogovo-

Dolazi i FaliC. MO)i nile zadDUDl)iO U ZagrebU

Problemi nikako da zaobidu tuzlansku Slobodu. Finansiie su goruci problem na Tusn]u, teret [e pao na nekoliko pojedinaca koji se grcevi [0 bore da ispune i minimalne uvjete za nesmetan rad ekipe. Sve se 10 odrazava na igracki Kadar.

rio angazman u Zagrebu pa se oceku je na prozivci, a sportski direk tor Mi db et Sarajcic najavljuje i nekolicinu prinova, - Ocekujema poV(a[ak Fajica, a u kontakm smo s nekoliko novih imena, koja ce struCni stab [estirati i donijeri odluku 0 njihovorn mogucem angazmanu, Ne zelimo zmi!i s odlukama, jer u ponudi imama nekoliko kvaliternih imena - rebo je SarajCic. S. P.

U ceturtall Da Hupres
Nakon da.nasnje prozivke i treninga, planir3no je odigravanje utakmice u kojoj ee svoje mogucnosti pokazari igraCi koji su stigli na pro bu. Isti je program predviden i za sutra, a Tuzlaci bi u cervrrak trebali otputovati na Kupres, Crnkic: Mnogo problema Prvotimcima se duguju pozamasne svote, a kako nema nagovjeSraja da Cese simacija popraviti, fudbaleri su nezadovoljni, posebno njih 11, kojima je is[ckao ugovor i za koje je upimo hoCeIi ostati u k1Ubll.Svakako je najreZe treneru Ibrahimu Crnkicu, koji danas planira poceti pr-

ipreme, a ni sam ne zna ko ce se odazvati prozivci. - Nimalo nisarn zadovoljan, Razurniiern igrace, ali i ljude koji trebai II da osiguraju novae u tcikim vremenima, Volio bib da se ovo stanie sto prije norrnalizira - kai.e Cmkic, Trener Tuzlaka pojasnio je da je u ranijoj izjavi "da nece racunari na igrace koji se ne pojave na prczivci" mislio na clanove iuniorske ekipe, koja j e neda vno postala prvak BiH. Iz juniorskog lima postignU[ je dogovor samo S lale· miranim napadaeem Jasminom Mesanovieem (34 gola u prosloj sezoni). Mcsanovic ce se danas javiti na prazivku, a ukoliko do 17. jula ne pronade inozemni angazman, potpisat ce ugovor sa Slobodom, E, M.

sport

Onevni aV31., ponedjelj.k, 27, ju ni/lipanj ,2011 ,

73

SARAJEVO Golman napustio bordo klub

Juuie nastaulJa Mar-Ieru u ru UnsM m CehlaUIU
vic, Ratko Dujkovic.; same su neki od golmana Cijim se irnenima spekll1ira u posljednje vrijerne, - Obavili smo pregovore s nekoliko provjerenih "je" dinica", ali dok ne preciziramo transfer, necemo izlaziti u javnost s imenom, Blizu smo dogovora s Darnirorn Kciasevicern i Vucrnom ,~cepanoviCem, dok Osmani i.Blazeski: Polpisalina dvije, odnosna Iri godine

Kaosto smo i naiavili pro ije nekoliko dana, golman Bojan jovic napustic je redove Sarajeva i nastavit ce kariieru a novorn rurnunskorn prvoligasu CehlalJlll. OVlJ vijes [ po tvrdio narn je Edirn Hadzialagid, sportski direktor kosevskog premijerligasa, ~ Transfer je realiziran na obostrano zadovoljstvo,

DUDUCa MaBedOnaCa PD)aCala OlimPIC
Minas Osmani i Tornislav Blazeski nova su pcjaeanja najmladeg sarajevskog premijerligasa Olimpica, Iskusni Osmani nastupao je ranije za Rabotnicki, Vardar, Reovu, Besu, Milano, Cernentarnicu, Slogu i Tikves, Za mlade selekcije Makedonije odigrao je 30 utakrnica i postigao sedam golova, U Olimpic dolazi iz albanske Bese, - Iako sam imao mncgo ponuda iz Makedonij.e i drugih zemalja, menadzer mi je predlozio Olimpic kaojedan od naibolie organiziranih klubova I13 ovirn prostorima, Nadam se dace predstoieca sezo na biti odlicna i za mene i za Olimpic i da cu dati doprinos u ostvar ivanju klupsk ih arnbicija - izjavio je Osma-

"Vukovi" aktivni u prijelaznom roku

noui Doraz Orebra
Nakon sro su u cevrtak na svom terenu izgubili od Djurgardena (1 :2), fu dbaleri Orebra, pro rivnika Sarajeva u drugom pretkolu Evropske lige (14. i 21. j uli), doli vi eli Klub je dobio odredeno obestecenje taka da mozerno biti zadovoljni, Jovic je na Kosevu proveo pola godine i os ta vi 0 je sasv im sol idan utisak - rekao j e Hadzialagic, Ida je koiirn slucaiern Jovi~ cs tao, rukovods (VO kosevskog prem ijerligasa trazilo bi jos jednog cuva.ra mreze, Denis Mujkic, Emir Hadzidulbic, Deian Bandosu jUCeJ" n ovi poraz, ovog pu ta u gostima kod Mj albija (1:2). [edini gol La Orebro postigao je igrac s Kosova Valdet Ranta u 65. minuti, kod rezultata od 2:0 za Mjalbi. je Branislav Arsen ijevic otisao n a pro b u u Azerbejdzan, Ukoliko ne pronade kI ub, velike s u sanse cia os 1lI.n e na Kos evu - is takao je Hadzialagic te se osvrnuo na nastavak priprerna: " Drugu fazu eemo, naj vjerovatn ije, obaviti II Medugoriu, a 7. iula igrat cerno protiv Splita na njihovom rerenu, . A. Dr.

Osmani ima vise od 30 nastupa za mlade selekcije, dok je Blaieski mladi reprezentativac
ni po dolasku u Sarajevo. Druga akviziciia [e mladi reprezentativac Makedonije Tornislav Blazeski. On je do sa cia osarn puta nosio drfu vni dres, Ovaj defanzi vn i igrac dolazi iz Bregalnice, za koju je nastupao u posljednje tri go dine. - Osietio sam cia je vriieme da krenem dalie. Sretan sam sto cu karijeru nasraviti upravo u Olirnpicu, Iskren cia budem, 0 Prernijer ligi BiH i ne znam bas mnogo, ali znam da je Olimpic u posljednje dvije sezone mnogo napredovao i siguran sam da ce naredna biri najbclja za ovaj klub,

Javic: Na Kosevu proveo po/a godine

(Fol.: ~

,,10)

COUicse priHIIUcU)e naHnadno
Adis Nurkovic ceka rasplet u Siavenu, amozda ce ostatii l.uka Bilobrk, kafe Nermin Sabi6
GeE k je dogovor io os [3. nak Mehmedalije Covica, koji je u Danskoj, a zbog privarnih obaveza prikljucir ce se priprernarna U roku sedruice. Zenicki klub je, pcdsjerimo, ~elio zadrzali jedi· nO ovog s !Opera od igraea ko· jim a je is [ekao UgOVOI. . Dogovorili smo se na jos jednll godinll., Zbog zdra· vs[venih problema suprllge, kasni[ ce na pripreme koji dan - kai:e direk!or Nermin ~abic pa nastavlja 0 mo· gucim prinovama: - Nismo postigli dogo· vor s Aleksandrom Kikicem i Adisom S!ambolijom. aSia· vili smo im moguenost da, ako prih va te nas a pon ad u, dodu na prozivklJ. Golman Adis N u.rkovic ceka rasp let uSia ven u, al i ce mozda os tati i nas Lllka Bilabrk. Sabje najavliuje da Ce nekoliko igraca stiCi na probu, koia bi mogla trajati naikasnije do kraja sedmice, te da ce iz juniorskag pogona biti priklj uceni sarno prvi SlTijeJac Selmir Mahmurovic i desni bek Harun Huseinspa· hie. Sa posudbe se vt:lCaj u J asmin Smriko (NK Vi[ez) i Sanel Alii: (Gradina),

Gelik dogovorio ostanak stopera

Zelimo izboriti visok plasman i izlazak a Evropu - iziavic je Bla~eski. Osmani je porpisao na d vii e, a Blaseski na tri godine. (M. T.)

Dolaz-BOSnJali •. odlaz- SabanOUiC
Ponajbolji igrac u protekle tri godine na probi u Metalurgu iz Donjecka
Novi premiierllga! GOSK iz Gabele dan as ce pod vodstvom trenera Dar· ka Drazica poceti pripreme za nOVlJ sezon 1I.• Na pro;>;ivei se ocekuje niz novih igrata, a konacno je pOlvrde.n i dolazak Miljenka Bo~njaka iz Siobode. S dwge Strane, Gabelja" ni bi mogE osmti bez u prernodJle tri gociine stan dardnog elana i jednog od naiboliih nogome tasa Vedad a Sabano"iea (21). On je otpulOvao II Austriju, gdje ce se kao igrac na probi prikljucitj rre!)inzima ukrajinskog MeIaJurga iz Donjecka. • Sa da nam jos n edos taju bocni igraCi i vjerovamo je to one S[Q ce osta[i kao posljedn ji zadatak cia se ri iei:i • reo kao je sponski direk lOr GOSK-a Lujo Ilie. Na probu ce dati Matei Brlo!!ie, doskorasnji tlan hrva!skog rreceliga_s.a Krka, te junior Zrinjskog S !jepan Muslapic. U klub su stigli i Ivan Livaja (Vitez) i Arnar

Danas prozivka u GOSK~u

Raspitivali Sa se i iz Albaniie i Druge lige Niemacke za Emira Hadl:ica, aJi nama niie u.intersu da. on ode. Nekih nezvani~nih ponuda bilo je i za Darija P-urica i Aldina

~isica, ali ce oni zapoceti pripreme pa cerna ,,[dieti Sla ce se desiri - zakljucuje ~abic. Zenicani sa pripremama pocinj i.l danas prozivkom u lO sari, . V. B.

Sabana vi(;.: Olpula vao u Auslrlju Balalic, koj i je pas u den iz Ve· leza. Igra.ci ce danas p roCi te" stiranja. U prvoj fazi pripr· ema trenira t ee po· Illoc.nom le,renu Podavale, a 6. jula preseli! 6e se na KlJ· pres, gdje ce odigrali i prve tesme utakmice. Ere B.

na

Zadovoljio gazde

HONOIIOS gOdinU u IranU
Ostaje clan Mes Sarkesmeha
golgeter N ekadasnji

74

Dmwni avaz, ,po~BdjBljak, 27. junVlipanj 2011.

THAVNIK Ova puta nije uspiela sjednika Skupstlne NS SBK

nje sto sam dobrirn igrama i golovima dao cgroman doprinos da se klub plasifa u elitni rang rakrnicenja, I ja sam prezadovolian, odigrao sam pol usezcn u iz snova, U debitantskoj uta" kmici postigao sam pogodak, a u strijelce sam se upisao i u narednoi urakmici, SIO je bilo dovoljno da osvojim sirnpatiie Iranaca .. Uspjeli smo da prvensrvenu utrku okoncamo kao sampioni, sto j e bio sia-

na viiaCiodali su mi prizna-

vije loran Kokot produZi [ ce saradn]u s iranskim k1ubom Mes Sarkesmehom na jos jednu godinu. Kokot je zim us otisao u Iran i odigrao posf ed nju polusezonu u tamosnio] Azadegan, odnosno drugoj ligi, Veci dio odrnora proveo je sa porodicom i priiareliirna, a onda je dobio poziv da produfi saradnju .. - Rukvodstvo kluba i Kokol: Polusezolla tz snovs fan usp jeh. Celnici kl I!b a imaiu viscke ambiciie, sta potvrduje i Cinjenica da SI! odluci Ii da otpuste 22 igraca iz preth odne sezone, Mimo mene, ostaju jo~ samo celici domaca igraca, Poriuden mi je ugovor na dvije godine, ali eu, na pro ijedlog menadzera, potpisaIi na godinu, i to pod dobrim finansijskirn uvjelimarekao je Koker. G. I.

su-

, bouie: BilJeSMOrUSi Sauez
Nova sjednica zakazana za 15 dana, a tada ce, prema Poslovniku, za kvorum biti dovoljna natpolovlcna veclna
Sjednica Skupsrine Nogometnog saveza Srednjobcsanskog kantona u Teavniku dva dana zaredom nije odrzana zbog nedostatka kvorurna. Od ukupno 30 ':lanava, oba pura prisustvovalo je 16 delegara Izostali su p reds 13V n ici vecin e n ogomernih klubova s hrvatskirn predznakom, izuzimajuci NK Busovaca, Stoga je nova sjednica zakazana za 15 dana, kada ce, prema Poslovniku, za njen fad biti dovoljria narpclovi en a vecina, . Za miniranie siednice SRup~[ine dopredsjednik Sa" veza Behudin Trbovic opruzio ie predsjednika Anru Biljeska - Sramotno je da je Biliesko upu tio POz!ve za sjednicu, a onda se on sam niie pojavio, s tim da ie, U meduvremenu, obavjestavao delega-

Trener Rudara Dragan Radavie danas fu obaviti prozivku, na kojoj se oCekuje i dolazak desetoricenovailiis, koii fuse u prvoj fazi priprerna PORU~ti J] 3metnuti za prvi rim. Svakako su nai interesaninija nova imena iskusni Milan Muminovic i mladi Smail Sadie, bi ~i clan saraievskog Olimpica .. Heridikep za Priiedorcane predslavlja ods ustvo po na jb oljeg igraea Ognjena basiea, kojem nakon operacije Jigamenata predslOji osam mjeseci pauze. Tako je Rudar, posJije odJ aE ka Sase Kovaceviea, ostao be? jos jednog kvalite" [!log igraea sredinelerena, ali je ohrabrenje oporavak Alek sand ra Ki k iea. Inate, Gradski sladion u Prijedoru j05 je bez licence za Premijer Jigu. Prema rijeeima sportskog direktora

naorObi i Milan Muminouic

Uoci prozivke u Hudaru

Sa sjedTlice u Travniku: Izos/ali preds/avTlici veeiTle klubova te da siednice nece biti. USa· vezu se nakupilo mnogo pr-

S

hrvatskim pred1.nakom

(For",

s. PlnjfJJ

PodrSII8 IIle DOminllOUiCa
- Za sve !ito radi prod v in teresa. naseg Saveza, Biljeiiko ima podrsku IIj e Deminkovica, Ipak, necemo mu dozvoli ti da sm'Si Savez, V rijern e j e da se stvari u NSSBK rasCiste, a dase on! koji ne rade po zakoau, odstrane i zamijene ljudima koj·j 51! spremni obavljati funkciiu u interesu ncgomera " lsrakao je Trbovic,

oblerna zahvaljujuci, priie svega, Biljesku, koji je jos jedanput pokazao da mu ie ciIj srusiti NSSBK, 3 sarnirn rim i NSBiH On nije Zelio da se na sjednici u dnevni red uvrs ri fi nan si j s ki izv j es raj, na cern u ja insis tiram, j er mi izvjesta] podnosimo delegatirna S k ups tine " pojasn io j e Trbovic. Iznio je i kcnstantni pritisaR predsjednika na upo·

slenike u Kantonalnom savezu, koji, kako je dodao, profesionalno rade svo] posao, - Biliesko [e u vise navra[a pravio probleme generalnom sekretaru An ri Miilkicu i ostal irn uposlen icima pa j e Cak u jednom sl ueaju za sum u od 10.000 KM pokusao zaposli ti sina j ednog clana n~eg Izvrsnog odbora. Tome sam se Zestoko usprotivio i zausravio to - reba je Trbovit. S. P.

Drugoligas Iz Lukavca dobio novog celnika
Da§i{;: Osam mi~seci paule Rudara MilenkaJankovica, od I. jula pocinje gradnja iSlOcne rrihine, kapaci.tela od 1.750 m jes la, kao i oSlalih po [reb nih sa dr.za j a. U ovu svrhu bit ce uIT(lsena 1,4 miliona maraka, a radov i bi rrebali b iii okoncani za 40 dana. V. V.

Nekadasnji clan na· jviileg ranga takmicenja Radnicki i.z LlIkavca u pos!je" dnjih nckoliko godin. na margi ni je [u d balskih zbivanja I! Bosni i Hercegovj.

Adis LOUiCoredSjedniMadniCMog
ni. Danas je ova; klub clan Dtuge lige Sjever, ali je nova uprava iuaziLa 3mbi" elj u dase domogne Prve lige FBiH. Novi predsjedniR Ra·

Lovie, i ranije a.klivan clan
kluba. On je zamijenio Adifa Dauwvica. • PriJike u Ra dn iCRom su mi ilekako pozlJate. Tu sam

dnickog

je privrednik

Adis

godinama i znam kakav me posao ocekuje. Spreman sam ns izazo ve. Nas priori Iemi zadatak ie smbilizacija. Ci· h nam je Prva Jiga FBiH kaie Lovie. E. M.

vee

ProCredit Bank
Kre I I a obrtna sredstva do 200.000 KM u roku ad 5 dana

uz fiksnu kamatnu stopu

sport

Dnevnl avaz, ponedleljak, 27. junVlipanj 2011.

75

MecJunarodni fudbal

MLADI Reprezentacija Spanije osvojila evropsku titulu i u konkurenciji U-21

AS

Spanci u finalu zbrisali Svicarce • Bjelorusija ireca

IU dB I
Nasr;: Jos godina ugovora

N ekada je to bio Brazil, ali [e trenutni apsolutni

vladar svietskog nogometa
definiti vno Spanija, i to ce, ocito.zadugo ibid. Nakon lito je A-selekcija ove zemlie prohujala kroz

zanasrua20

Evropsko iSvietsko prven-

srvo obiedinivsi dva najvaznija naslova na planeti, njene mlade nade okirile su se naslovom kontinentalnog prvaka za igra~e do 21 go dine. • Ocito se Spanci ni nakon zalaska trenutne_generacije, u kojoj su Cavi (Xavi), Andres Inijesta (Iniesta), David Vilja (Villa) i drugi, nemaju razloga brinuti za buducnost. Spanei su na rurniru u

Nakoo Fil.a Dsonsa (Phil Jones) i EsIija [anga (Ashley Young), Mancesrer junajted pripre rna se doves ti j os jedno pojacanie, a rijec je 0 Francuskom fudbaleru naredne sezone isteci ce ugovor s Arsenalom pa je za ocekivati da ga "TopDid" prodaiu dok jos moguo Mancestereezanjega,navodno, ponuditi 20 miliona funti (skoro 44 miLiooaKM).

miliUna IUnti

Sarniru Nasriiu.

Danskoj prikazali svu lie-

potu svognogometa. Sarno ih je kasni gol Engleza za I:} u grupnoj fazi

Treba spomenuti sjajan uspjeh Bielorusa, koii su zavrsili na rrecern mjestu. M1.ade snage bivse sovjetske republike porvrdile su da se U ovo] zeml j i zna igra ti fu dbal, sto bi

Slalan nastup BlelOrUSa

RamOSU malaDlaca

iza b rani cima S afera S u-

sica trebalo biti svojevrsno upozorenje uoci septembarskog kvalifikacionog dvorneca izmedu BiH i Bjelorusije.

Mlada selekcija Nema brige za buduGllost sprijecio da ostvare pobiede u svih pet utakmica, Cehe i Ukrajince su u grupi lakozbrisali. U polufinal u, Bieloruse z.amnujr vu J~ pogieuau su pcbijedili nakon prospi sak i~a.ca k oi i su n asduze[aka1 a u filial u su sarupili za Svicarsku, zemlju vladali Svicarce sa 2: 0, cije boie, kao prema nekoi cime ie evropska ti tula u tradiciji, brane fudbaleri ovoj konkurenciji po tredi svih religija i rasa. put u historiji otisla u SpaMultinaciOllalna ekipa, niju. za koju igraju fudbaleri AdSvicarci su imali za cim

PeJlirn, naSirn i Grann tell u finalu primili gal

rrur Meruneru urllDlt uzaka, Dzerdan ~aCiri, Pejtim Kasarni, Nasirn Beh Halifa, Mario Gavranovie, Inosem Ernegara .._ do finalne utakmice nije primila nijedan gol, sro ie istinski podvig.

a

ialiti. Do finala su igrali fantasticno, ali protiv ekipe eiji su clanovi osvajaci SP-a 2010. Huan Mara uan) i Havi Martinez (Javi), a ciju klupu grije Bojan Krkic, nisu irnali nikakve

sanse. bili su Andre Herera(HerreStrijelci za trijurnf ad 2:0 ra) iTijaga AlkanrararThiago Alcantara), (M_ T.)

Ramos: Hoce vecu p/acu Spaoski fudbaler Serhio Ramos (Sergio) mogao bi promiieniti sredinu, ier mu celnic; Reala jos nisu povecali placu. - Serhio zasluzuie belie uvjete, jer je radom dostigao odredeni kvalitet, Normalno je da se klubov i in reresirai u, je r su prepoznali tal ent, Primili smo dosta ponuda, ali je i dalje sve u rukama Realarekao je njegov brat i menadfer Rene Ramos. Interesiranje za Ramosa pokazali su Inter i Milan, kao i engleski klubovi Celzi i Mancester siti.

Meksiko je odbranio rirulu prvaka Sjeverne i Srednje Amerike nakon Sf 0 je u finalu Gold kupa, igranom pred vise od 93.000 gledalaca u Los Andelesu, posliie velikog preokreta savladao selekciju Sjedinjenih Arnerickih Drzavasa 4:2. Meksikanci su ostvarili veliki podvig, [er su Arnerikarici nakon 23 minute igre imali prednost od 2 :0, koju su im donijeli golovi Majkla Bredliia (Micbael Bradley) i Landona Danavana. No, Meksiko se nije predavao. Pablo Barera (Barrera) postigao je d va gola, a Andres Guardado i Dovani Dos Santos (Giovani) po jedan. Meksiku je avo sesti nBS-

PreOHrel eHSI a za seSl1n Siou

U SAD zavrsen Gold kup

loy pobjednika Gold kupa, koji ce mll omogllciti nastup

na Kupu konfederacij.a 20 3. godine. (M. T.)

Spanski selek- r-----;"""'~.,.......,=---,.1IIIIlII tor Visente del Boske (Vicente Del Bosquejplasi se da sukob izmedu rnadridskog Reala i Barcelone osravlja duboke tragove na reprezentaciji. Dva kluba, koji Cine okosnicu spanske reprezentaciie koia ieosvoiila tirule svjetskog i evropskog prvaka, izmjeniivali su u proteklih nekoliko m jeseci teske rijeci, a Del Beske tvrdi da ce to narusiti siruaciju u reprezentaciji. Del Buske: Moramo zalijeciti ralle - Moramo s!O je dolazi do sukoba, ali nikada prije moguce zalijeCiri rane. lie rreba gubiti postovanje Mnogo je Ijudi koji ce rivalprema drugome_ Ako zelimo srvoizmeduBarceloneiMabiti ptvaci, rnoramo sacuvati drida iskoristiti da podijele dorbu atmosferu u elcipi - rerim. U fudbalu ponekada kaojeDelBoske. (M. T.)

SU80b Reala i Barcelone Sleli rBDI'8Z8ntaCiJi

Spanski selektor Visente del Boske

veznjaka Stefana el-Saraviia (Stephan El Shaarawy), au suprotnorn smjeru poslao ie Aleksandera Merkela. El-Saravi, koji je roden u ltaliji, ali mu je Olae Egipcanin, pros!e sezone je u dresu Padove, kojoj je bio pozajmljen, privukao paznju mnogill klubova.. (M. T.)

B-SaraUi U Milano Milan je iz Deneve doveo

76

Onevni avaz, ponedjeljak, 27 juni/lipanj 2011.

S p··O rt

ODBOJKA Bh. prvak imao srece prilikom zriieba CEV kupa

H alii D m 1I0lu roliu Ud ,C
Ni.smo mogH bolje proci, kako s ekonomskog, tako i sa sportskog aspekta, kate trener Almir Begic

Papalukas: NapuSla Olimpijakos

Odlazak Rikiia Rubiia (Ricky) u NBA ligu, gdje je potpisao ugovor sa.Minesota tirnbervolfsima, natjerao ie Barcelonu da krene u potragu 7,3 novirn plejmejkerom. Prema navodima spanskih medija, u najozbiljnijim kcmbinaciiama da preuzrne rnjesto 20-godisnjeg Rubija je cuveni grcki veteran Teodcros Papalukas, Njegov ugovor s Olirnpi-

papaloHaS zamlena za RIHlla Robua

Barcelona trazi poiacanio

iakosom je istekao, a kako 34· go d is n j i igrac rra"i angazrnan u nekom vrhunskorn klubu, aktuelni prvak Spanije, koji je 2010. osvojio i evropsku rirulu, bio bi pravo rjesenje. . Papalukas je u proslo] sezoni Eurolige biljezio skrornnih 5,4 poena i 3,8 asistencija a prosjeku.ali je njegova reputacija, ocito, rnnogo jaca od ovih brojki. Odbcjkasi Kaknja bili su milienici srece prilikom zrijeba parova u okviru eurokupova, Bh, prvak ce u prvorn kolu CEV kupa (sesnaestina finala) igrati proriv crnogorskog preds fa vnika Buducnosti izPodgorice, Evropsku odiseiu odbojkdi Kakn ja p Oeet ee 19. ili 20. oktobra kao dornacini. - Dobili srno protivnika po mjeri. Nismo mogJi bolje prcci, kako s ekonomskog, [a ko i sa spo rtsk og asp ek ta • bila je prva reakcija Almira Begica, koji dobro poznaie

spanlla SapeleHIP8
Euroliga za kosarkase odredila je Zl ucesnika u narednoi sezoni najjaceg konlinen tal nog tak m icen ja. J edan klub naknadno ce dobiti pozivnicu.a jos dvace izboriti plasrnan purern kvalifikaci]a, u koiima ce iz regionalne NLB lige nastupiri crnogorska Buducnost i slovens ka Kr k a. Zrijeb kvalifikacija i grupne faze Eurolige bit ce obavljen 7. jula. Sigurni ucesnici Eurolige su: Kaha Laborel, Real Madrid, Barcelona, Unikaha, Bilbao (Spanija), CSKA, U niks (Rusija), Efes Pilsen, Fenerbahce Ulker (Turska), Makabi Tel Aviv (Izrael), Moruepaski, Kanru (Italiia), Olirnpijakos, Panatinaikcs (Grcka), Zalgiris (Lirvanija), Nansi (Francuska), Partizan (Srbija), Zagreb (Hrvatska), Union Olirnpija (Sloveniia), Bamberg (Njernacka) i Prokorn (Poliska), (E.J.)

Euroliga za kosarkase

Breanlle sAuslrllanMama
Prvakinje BiB,. odbojkasice [edinstva u PIVO] utakmici prvog kola CEV kupa 29. aovembra )Jgostil ce austrijski POSt Svehat, Revans je I. decembra u Austriji, U CelendZ kupu BiH ce kval itete Bud ucn os ti. Trenera Kaknja posebno raduje 10 ~to ce biti domacini u prvoj urakmici, predstav Ija ri odbo j kasi iz Brckog, koji u prvom su sre rusesnaesrine finala (10. jan uara Z012.) docekuju Tomis iz Konstance. Revans je 17. ia n uara uRumuniji,

J edinstva

- Ucinit cerno sve da pred svoiim navijaeima ostvarirna pozitivan rezultat, koji ee narn osigurati miran uz-

vrat u Podgorici - dodao [e Begic, koji smatra da bi njegOYtim mogao ostvariti hisrorijski uspjeh. Ukoliko Kakani prode, u drugom kolu igrat ce sa pobjednikom dvoboja izmedu izraelskog Makabija i grckog GC LAMIA, koji, kak 0 Begi c do da j e, ta koder uisu nepobjedivi, Uprava Kaknia planira angazirati dva iIi IIi k valiterna igraca i 0 j aca ti ekip u za nevi iskorak na evropskoj seem,

M.KOMSO

Hobi najboljeg svjetskog skijasa

KOSleliCSe Odmara HZ POdUOdRi ribOIDU

Kosl~/ic: S glecera na mare Najbolji svje[ski skijaS, HrV3! lvica Kostelic uzeo je odmor od napornih lIen inga Dagiecerima. Kostelic se u pu lio na Pa·

lagruzu kako bi uzivao u moru i SIlDeu. U akvatoriju naj· iSlllrenijeg hrvalskog otoka Ivica se priprema z.a podvo· drri ribolov.

Hrva tska atleticar ka Sandra Perkovic, evropska p rvakin ja u b acaniu diska, hila [e pozitivna na dopinsko] kontroli nakon rniunga Dijamantne lige u Sangaju i Rimu, prenijeli su hrva!ski mediji Perkovic je bila pozi!i v· na na psihosrimuLans meri· Iheksanamin, koji je na Iisri nedop Us [en i.h s r"ds ta va od 2010. Na etiketi proizvoda koji je uzimala Z~ poboIjsan je misi en e mnse n fje b i 0 naveden ovaj sastojak. Pe.r· kovie je primala da je nedop us ten u supSlancu uzimala nesv je.sno i IIi i .zatrazi Ia e provjeru B-uzorka. Ako bude proglasena krivom, mogla bi biti sus· pen diran a na d vi je go dine.

Sandra PerMDuic dDPingOUana

Atletika

Merlin Oti ni u 52. godini ne pomislia na povlacenie
Slovenska atleti c. rka porijeklom s jarnajke Merlin Oti (Marlene Ottey) planira nastupiti na Olirnpijskim igrarna 11 Londonu naredn e go dine. Trostruka svjetska prvakinja i osvaiacica devet olirnpijskih medalja napu· nila je nedavno 51 godinu, ali smarra da je dovoljno brza da bude elanica slovenske stafete. - UkoJiko se uspijemo kvalificirati, voljda bih biti clio slovenske s!afere ove go· dine IIa Svjetskom prveIl-

Sanla naSlup u LO'ndOnu
stvu u Daeguu i na Olimpiiskim igrama 2012. u Londonu, Mislim da cu.kako sezona bude odmicala, biri sve b rta - rekla je 0 ti, Tarnnoputa sprinterka Iani je u Barceloni postala naistariia atleticarka koia se takrnicila na evropskim sampionatima .. U 6estvovala je na $Vim olimpijskim igrarna od 1980. do 2004. "Nasta"it tu da rreim dokle god budem mogla i dok Slovenija ne bude imala celiri brze djevojke od mene - zakljuCilajeOti.

.... Mladj bh. rel!iser Damir DlumbuT nije uspio osvojiu ITFturniriz Furores.serije u Be" ogratlu, ko j ise igrao za n agradni fond od 10..000 dolara. Devemaes logodisnj iS arajlija, koj; se do finda probio kro~ kv.lifikacije, juiier je u finalllom mei'iusa 6: 7, 6:4,5:7 poraz.en od treceg nosioca, Francuza Aksela Miksona (Axela Mixon). Dzumnuru je ovo drugi ITF finale u karijeri, sto te mu omoguti[i daljIlji napredak n. ATP listi za 50 mjesla" Uspje$3n n.astup u Beogradu Dzumhurjeupotpunioosvajanjem timleu dublusAldinom Setki~em.

Dzumhur Dorazen u linalU U BeOgradU

sport

Dnavnl avaz, pDnedjeljak, 27. juni/lipanJ 2011

77

FORMULA 1 Nijemac u Valenslll nastavio pohod na novu titulu

Utrku po cetvrti put u historiji zavrsili svi vozacl na stazi
Vozac Red Bulla Sebastijan Fete! (Sebastian Verrell nastavio je munjeviti pohod
ka odbrani titule prvaka jeta u Formuli 1. svi-

Poradall
Vozaci
4. Luis Hamilton 5. Fernando Alonso

Fetel: Povecao predllosl 118vrhu 186 109
ffolo:Re.r",,!

Rezullali
1. Sebastijan Fetel (Njemaeka/Red Bull)
2. Fernando Alonso (Spanija/Ferr.ari) 3. Mark Veber (Australija/Red 4. Luis Hamilton 6. Dzenson 5. Felipe Masa (Brazil/Ferrari) Baron (V. Britaniia/Mcl.aren) Rosso) India) 7. Niko Rozberg (Njemailka/Mercedes) 8. Haime Alguersuari (Spanija/foro 9.Adrijan Sutil (Njemacka/Force 10 Nik Hajdfeld (Nlemacka/Renaulr) Luis Hamilton (Lewis) US30 je u cilj kao cetvr!oplasirani, dok je drugoplasirani lJ ukupnom poretku Dfenson Baton (jensen Burton) biosesti, sto je Fetelu omogucilo bijeg Bull) (V. Briranija/Mcl.aren) 1.39:36,169 +00:10,891 +00:27,255 +00.:46,190 +00:51,705 +01:00,065 +01:38,090

U u trci za Vel ik u nagrad u Evrcpe, koia je j ucer vozena na usijanirn ulicarna Valensije, njernacki vozac os tva rio je sestu pobiedu u osarn utrka i povecao prednost na vrhu ukupnog poretka u sezoni. Ferel je ovakav rasplet nagovijestio jos lJ kvalifikacijarna, u koiirna je oborio dosadasnji rekord staze, Utrku je odvezao savrseno, a vee nakon prvog kruga irnao je prednost od 1,3 sekunde, Dok su se dva Ferrarija boo rila sa McLarenovim bolidima, Nijernac je sigurno krstario ka novo] pobjedi. Drugo mjesto pripalo je

2. Dunson Baton 3_ Mark Veber

1. Sebastiian

Ferel

109
97 87

Konstruktori
1. Red Bull

2. McLaren 3. Ferrari 4. Lotus-Renault 5_Me.rcede.s

295 206 129 61 58

I hug
I krug

I hug

domacem vozacu, SparK\! Fernandu Alonsu u Ferrariiu, dok je trece miesto Z3Uzeo Fetelov timski kolega Mark Veber (Webber). Prvak iz 2008_ godine

na 77 bcdova prednosti. Utrka u Valensiji ostat 6e uparncena po tome sro je prva od 2005. godine koiu su zavrsili svi vozaei, a to se desilo svega eetID pura u historiii. (M. 7.)

Arnerikanac Ben Spiz (Spies) na Yamahi pobjednik je utrke Svjetskog

S iz iznanadio Stonara
pr-

Svjetsko prvenstvo u motocikllzmu

yens tva u m 0 toci kl izn:1l1. U kJlIS; MaIO Gp, vozeue u holandskom Asenu. On je stazu od 118 kilo-

rnerara prosao za 41 min u ru, 44 sekunde i 659 hiljadinki os tavi vsi iza se be lidera u uku pnom poretku, Ausrralea
Stonera (Casey). Ita-

Keisija

lijan Valentino Rosi (Rossi) zauzeo je cervrto mj esto,

U klasi Mo!02 pobijedio ie Hondin Spanac Mark Markez (Ma.rquez), a u kategnriji 125 cern najbrz! je bio niegov zemljak na Apr'iliji Maverik Vinales (Maverick). (M. 7.)

.Spil: Neacekivana [JolJjeda (""': APi

PONEDJEUAK 27. 6. 2011

BHn
07.'00 Dobro j ulro Prog ram za dleeu I mlade, '09.'05 Be ua Te bebe 09.10 Najgluplla ma~ka" animirnni film 09.15 TV enciklop.dija, r. '09.30 Bruklin.kl most, ignma senja, 35135. r, 10.0D BHTvijesli 10.1 '5 Pies iivcla. igrima senj., 64/125 11'.05 Moja mal a k"hinj a 11'.15 Godlne ,prolaze, igrilll. sef~a, 26/llB 12.'00 B HT vljeslJ 12.15 Gorko-s lal](o, Igmna sen] a, 131/229 12.50 Odlif..n, 5+, edukativna se nja 13.'0'0 Teni s, Grand Slam Wlmble· ~o"20 11 , pr81jled, r. 13.55 Teni s, Grand Slam Wimble· dun 2'0"" prijenos 1 B.158 H gaslro kulak" kulinarski show 18.45 .Mali kuha.ri, animirana $",ij3, 13/39 19.'0 '0 Dne.n ik !lullura Sporl V'ijeme Bus iness News 20.'00 Doklor li~.go, igmna ,enja, 2/' 1 21.0 OKar~ doz. Va rail c a Fisii k, igrana serlja, 3/5 2.2.00 BHT "ij.Sli 2.2.20 'Busl ness News, r_ 22.3'0 Aj.alo,i ta 2011, 22.45 Ezel,igrana serija, 120/142 2.3.45 Sa malo nove. U.•. , sirana do~ument,ma serija, 9[13 00.1 n Doktor ZNago, igmna serl]a. 2.I11,r. 00.55 Tenis. Grand Slam Wimble don 201.1, pregled, r. 01.45 Prig led p mg ram a 13 ulmak 07,00 Dobro i"Iro, itffilrnji progr.m 09.00 VJjesll 09.1 0 B everlv Hills, igrana serija, 6, epizoda 10.00 Spr.lno· sr.lno, tv igra 10.3'0 Gradil"ljBob 10.4 o Kralj dincsa ura, 5. epiloda 11 .CD ~illa Maria, igrana senja, 149'. epnoua, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sreme m IVlj eIdom, igrana serila, 75. epilOda, r, 13.1 0 'IlIa zabud uc nosl, Igrana sarLj", 12, epizoda 13.50 Gospoda Barbara, igrana sonja /12/ 15.M ~Ijesll 15.35 Harveyloons, crtana sen]a 16.CO ~illaMaria., iqrana selija, 150, epizoda 16.5 o Federaeija danas 17.1 o Elel, igrana .erija 119, epizo· dafW 17.5'0 'On"vni k 2, najava 18.05 Osma ofanzi.a, ,igrana serija, 1. eplzoda 18.5D Onev"ik 2, naiava 19.0 B Up itni k, !wil 19.23 La Linea, crtilniHim Flnansljske no,ostl 19.30 DnevnTk 2 20.10 60 mlnul.a, polmt'ki magazin 21.19 ,One,ni.', najava 21.2-0 Ljub "" I kazna, igrana serlia, 23.10 Onevnik 3 finansijske "~.ost; 23.45 Krabal, ,"jemacki, igrani film 1121 01.45 60 mi n ul a" pomckj maaazn, r, 02.55 Viza za buducnDsl, Igra~a sen]a, 12. Bpizada 03.3 0 Fede raella danas, r. 03.5 0 One,,", k 3, r, 04.20 P r.Uled p rnqra rna za 'U 10 r.k 08.05 Bunny Malonev, crtilnililm 08.25 Nebeske ple~aflce 08.45 Top Shop 09.15 01"0 rena vrata, h umarlsticna senj! 10.00 Sloll<l; 4, kullnarskl snow, IV sezona 10.~D lemlja SnO", (12), l\frsk, senla 11.45 Lani na vre menska ~rognoza 11.55 UBN Inlo, i~form'tivnl program 12.05 Gumu~ (1'21, tu rska lelenovela 13.45 Doli D a .uk".a (1:6), nirska kriminalistil:ka senj' 15.15 Ljuba" i osveta (1 2), nrrska te1~no~la 17.00 Stoll, 4, kuli ""ski show, POSljBdoji Ijedan IV sezons 17 .30 Zemlja saova (12), turska serija 18.45 tani". vremenska P'Oono!a la.50 OBN Inlc, informativni prOllJ3m 19.10 tonell ~okJopel, kulinarski show 20.00 SI~mljena Sica (12), turska .e,ija 21.3500Ii"" vuk~.a (16), turska krimi "iiJi.tickll se~ja 22.45 VOIPOPU IT 22.55 T,eleri ng, Talk show 23.50 Na nl~anu koplla (16), mm 01.45001i na .ulmva 116), lurska kriminalisUeka sMja

TVALFA
DB,0'0 Novo iUlfO, jularnji pro~rnm 10. 00 Jukebox, muzitki program 10.30 Vijesli 10.35 2'e". na ivi(:i serij, (r) 11.3'0 Vijesl; 11.35 Ostrvc komjaca, ertilni mm 12.00 Hello KIIJv, c~anl mm j 2.30 Vij estl 12 .35 Jukebo~, mu,itki program 13.10 Z.~.c" Ijubavi, serfja (r) 15.05 Saga 0 MeG rego <lje.ima, senja 16.00 Elfla, seriia (r) 1115 Za,on Ijubavi, seriia 1a.4D Onevnlk 1 9.1 0 Inlarvlu dlna 1945 "Slo da; ne" , showblzz ' maga1in 20.05 E Ilza, $erija 21.10 2ene
1

PINKBH
07 ;0'0 ljuba. 'uzalellu, hrvalska igmna s~riJa oa.oo Polle lafa, urska serija, r. 09,.00 Udri m"!ki, lal k show, ul1vo 1'0.00 Parazza 10' na POl;O alai' emisija 1'0 40 ~upj_~a., 11.00 l<ibr2 "jen. Ijubav, telenovela;r 12..00 1010 10 p,lnla, program 12 ..20 Gra n d h ilovl, mUli~ki ,program 13.00 8na pare,!wiz 14.00 Inlo lop, inl0. prpgmm 14,20 lump.2um'ba. zaba\llli program '15,00 l~la, t~leno.el. 15,.45 Kupl.ba, emisila 15,50 lnlc lap, inl. program 16,00 More Ijub •• i, wl"noveia 17 Nas lijede le""e "arne, I~rsk.a selij" r 1740 Kupi.ba, emisiia 1 a ,Do. POlje la Ia, I~rska senj, la,50 Inlo lop, cen~alne vljBSU 19.11 Zabranjena Ijuba., wlenovela 20.00 Trijumf Ijub.vl, serija 21 00 N as lijede ,je-dnedame, selij" 22.00 6_rand na rod pita, muziCkll emisila 23,]0 Gill ,zabavna emisija 23,40 Posljednji cas, film

emsta

on

repmt","

66. eplzoda

na ivici,

serij, 22.0'0 Sa~a 0 MeG 'ego ,ijevima, serfJa 23,00 Vlj estl 23.05 Crna brigada, mm 00.30 Asl.rolog ija

SATELITSKI PROGRAM
_RTS
13.30 AnlOl~IJatv aerfja 14.'5 \lisok,i napon 16.10 M",iCki progr.m
15.50 "as\ronomad

Euros ort
10.15 Fucbal 11,45 Fudbal
13.15 Fudbol 14.4-5 Fudbal 15.00 Pudbal, S.KU P Il.na) Nlama6ka - Japan - No"l Zeland, 17.00 Fudbal

_

Euros ort 2
R.gbi, IRS Kup N.cija" PMuBal. Namibij" 14.00 Hokel na travi 15.00 Hoke] na lravi 16.00 Fudbal 17.30 Spidllej, Velika Nag rada nanska 10.30 Rell, InleroOllUn.ental Rally Chanenqe l'Iel'gija 19.00 TrI<.a automobit., Nle"'"cka 19 .s 0 Vijesti 20,00 Fucbat, M~ksiko . PanamaNj.mack. 12.30
21.00

_S ortklub
07.00

10.00 Fudbal 11.00 Fudbal

caoe

Face The Pro
Real N SA
Wlrnbl edona Wimbledon

09.30 Istorija
10.30,

21.45

16.00 ovo je S'bija

16.3S Siagalica 17.00 Dnevnlk 17'.20 $la radne, bre? 17.45 ,Soogradska hroruka

Studio 11,.00 Wimbredon 12.00 uflvo:

18.!IO Fuobaf, $_KIJ~ I~."a) Niema6ka - Meksiko 20.00 Fudbal 20.1$ Najj.a ~ovjek, tonoon 20,4$ Svi sfl'Jnovi
20.55 21.35 Engles.:ka

Pmgled NedJelje Wimbledo~ Stud lo

18.2501<0 19.00 S,bll. na .en
21.05 :Pjes.ma

19.30 ,I)nevnik :W.OS Gorki plodovi

13.00 uflvo: Grand Slam Wim~lodon 22.00 Ul;ivo:

[f!]
Savrseni stranac
N.kon u i1lsiVa ,vaje prijalelll~e is· Ira!iva~~a novimuKa Ravena prajs odluci saznali iSllnu a ni!noj smni. Svllrago"i ,ode do motnog HarisD' na Hila, Ravena se odlutl pr,erusiti i u, porno': s,og saradnika Majlsa Hejlijaprltibllie Hil"Uloge: Hali Beri, Br1J 5Vilis Ae~itell: Oiejms F~II

FILM,NOVA TV

22.15 VljesU 23.05 Za 5VB! vremelila
Za.35

j bingo

21.00 Wwe 21.30 Svl spono.1
Wwe

Svi spor1ovi

Wimbledon
Studio

00.10

Metropolis ,I)nevnik

22.30 Fudb.l
23.:>0 FuObal. Dansk:a

Mok"iM • Au,lrali.·

Faso . Ekvador 22.00 Mj~Clvite borlla~ke ~esline. SAD - M. Und land - K. Casey 23.OQ Auotralij.ki fl.Jdbo)

Fudbal,

MI!!l'k::siko • Bur·kina

22.30 00.30

Wimbled<>n
PI'eg led dana

23,30 FullTilt Pol<e' Grand Slem
Wimbl'adol'1l

National G.
13.00 Plamenska Qdlsela 1.4..00 Darw1r10'llo izgubljeno pUlOvanje l' S, 00 Megatvomioe 16,00 Megatvo rni"" 17.00 Megatvofnloe 1.!:!.OO MegatvD.rnice 19.00 Megatvomioe 20.00 Tajn. podru"'ja
51 iznUlra

MTV Adria
15.20 15.40 Las Vega!; 17.00' True life 17,50 3 F,rom 1 la.OO BraM New 18.30· Jukebox 19.00' Vldeography :20.00· Music: Vh:f80 Prerniele 2.0,10 Ju.t Sea "'TV :21.OQ Rc>ck Chan 21.50.3 From 1 22.00 The Challenge 22.50 J.",oy Show 3 23.30 Reno S'l1 CO.OC Doma6o 2 •.da6o ()1.00 3 From 1

FOXlile
15.30 illoi
16.55

FOXCRIME
15,,30 ~mtnal<.titl<a
istraga 16.15, Put osvale

16.00 Real Wo~d.

Date My Mom 3 When I Wa!; 17

16.45 Houp i Fep 17.35 Kako sam upo.nao ~" 18.00 1B.50 19.35 ,20.25
2'1.1:0

Da, Dmga majku Uvoo

11,00 OdSlrel
17.45, frikovi 20 ..00

u anatomilu Ul,ca slocMia 0,., O",g" Sap"! d uhova
Or. Haus: Ni 00. ~Mi

18.30 8r'Ojevi 19.1'5 SarI<
KrlmlnalLstitJ<a

21.00 I,vanzemaljskl s'lJjelovi 22,00 ISlra2ivanje

22.00

23,00 Tajoe podrucja
51 iznulra

pl8flEltB

ZemljB

'22.55 Kako sam upoznao vaSu majku 25.20 Da, Dmga

00·,00 1'~vi3nz_emaljsk:i slJjel,ovi 01.00 ISlra2ivanje "IMele ZIlmlje

'D'2.30 Momci:sa

IJvodl u an;:.lamiju 00.50 Zon.ke price 01.40 U lica sjecania
CO.05

istrag. 20.45 Put OSVBle 21.30 U!ilnica svjedoka 22.20 An~elineC>ti 23. ';,0 ZIC>tin.Cki umovi 23.55 Oeksler

u
TOKSOU,HRT1
,
,

18.38

00.40 Sark 01.25 8rol"";
02.05,
Tije'lo

kao

dokaz

Medisona

02.55 ZlC>tin.Cki "movi

Ko su Ijudi zoroblj!nl u vlas;liIom u· jelu? Jesu ilia osalJe s ~oiima 5e primda paigrala? Pl'li pul Iskrena pro~ovaraj" a promj!ni spola, 0 Iraumaljenom odraslanju saba spolna ob~jelja, dj~vajatkoj 1arobljenos!i u m u!kom lijelu i negiranju spola s koJimsu ro~.nl.

8, kat

PONEDJEUAK 27. 6. 2011

SAPAT ZVIJEZDA
P.riprema; Hedija MEHMED.IC

IIII!i1ZtI:l~,Ljubav:

RTRS
09.10 Gaslronomad {~ica pcmlrl1eljka) Mala Iv 09,30 Ke n gurl ko!arka!i, crtana s~rija 09,55 Nodi, crtana seriia 10,1 OJ'ago diea 0 ooica" crtana ,~rija 10·35 Aimske mislerlje, se~ja 11 ,,30 Pregled za esobe, sa e!l. t enlm sluhu m 12,00 0 nevnil( 1 12.20 FUm 14,05 TNT, senja l5.00 Vij~sti sa tumacem gestovnog je,ika 1510 TNT, serlia 16,05 15. M~~una'odna vidova ansk.a Irka, Brcka 201 I ., reportUa 16,.24 IIIIie!tai sa baojalu,ke belle 16,30 Sr,psh danss 17,05 Crna 9 uia, humorisUcka serija, 11.40 Fa[ionipansion, humolis~,ka seriia I8,20 Gaslronomaa {svarma) 1a·,30 Blelcslye sa o stl'la ~ko[~ Iena, rijaliU Sou I 9, OB U pitnik, kYiz 19,30 Cn"vnik 2 20,15 Aobin Hud 1, seriia 21 ,10 Presi ng, po]ijitki 10k Sou 22.·30 0 ok nas sm rt ne railavi, seriia 23,00 Onevnlk 3 23,,35 Tribunal 00,05 Mlsle rlje pravog Se ,Ioka HDlm~a, serijski nlm 01,'50 TNT, senja

HRT1
12,34 Gos~od~riea tvo~a srea, telerovela 180/142)' 13 ,,20 Berllnska. sag B, d raml~a se rio ia (616) (RJ' 14,,10 Vile.sti UI 'hl'latlil Ioakn.ni iell, 1.4,j9 Wijem. sutra 14,.21 PustolDvina u Hl'latskoi. lstram na niu (2), dokum enlama ierija (5124) (R) 14,52 Hl'lat.ko proljeee. Viseglas· la, da~. serja {5/9) {R) 15,40 Ku Itu rna batli na Zoo Ioski "'~ u lagrebu (A) I 5,57 ZABA· 90 sekunal, em isija pod pokrn,"ilelislWllll (Rj 16,01 Ailsa, slu~aj svoie srce . lele· nove la 15/240)' f6,50 Vij •.stl 17,00 H l'Iats ka u;ivo 17,.25 HAK ~ P.romel info 101:2S Sve ole oili do'b'0, N serija 1611 {R I' eO) 18.'14 Onevnik ptavuse. Llirini nal· d raii g osti, emisija pod pokro" vlleljslvom f 8 ,.22 KQd An., emisijapod pokml'i" IIlljstvom 18.SB 8, kal, Zarublj"ni u vlaslitDm lijelu,lall< show (AI 1'9.:24 Minuta ldr~vlja lz Dletphar. rna, ~misija po~ pokrovitelj. stvom (R) 19,30 D nevnik 1"9 ,56 Sp~ rl 20,06 ZABA· sn sekuna i, em isija pod pokro,ileljslYom 20,11 TV Bingo 20,34 ad Lark AT,e. do ~andl"'or· d. 1, ienja (1/10)' 21 ,26' U krup "Om pl. nu 22 ..45 0 nevnik ~ 2310 Sport 2313 Vrijeme 23,21 Vije.sti Iz kulture 23 .. 9 Glazbeni salen Gvezd'anevlc. 2 Martina Fi I] ak. snl mk. ;kance~a' 00,34 Nilemi Ivle dok 12, mjni,sB~I' {I 2) 12/6) (R)' 02,14 Boslonsk'op.-a.o 4, serija 15/20) (R)'

HRT2
09,58 Tvoi" sam, su~bina, lelenovela 198/ 106) rR)' 10,44 Tvoia sam s udbina, lelenovela 199/106)' 11 ,30 Veronica Ma rs, seliia (5/22) (R)' 12,12 ShBolin Wuza ng, crtana senja (1/26)' 12,37 Z"t"kliuoac. P,nlomimB (A)' 1. 3 .05 ,Johnn.y 6ravu ,.crt, na seriia 117/52) {R)' 13·,28 L.godni .iivat Zac,ka t Co~Yia 2, s~rija 11l nnaoe 11/39) (R)' '3,54 Rav ~al~ Ijlea, mini· sillija (Rj' 15,]0 A"ina B.1Iy 3, serlja (4/24)' 1.6,12 KS ,ul(lm, gali" (R)' 16.44 Miienjam soijel. On,k"j, pri&a sa tivotinj,ma {RJ* 1.1.15 Bostons iapravo 4, senla [5/20)' 17,59 Sapla~ psima 3 (3121) {R)* 18,49 Kala Ii!te u kuei, N seriia 15,1:'8)(R)' 1,9,20 ZG Blu"s, Fesl· Charli. Mus· ,.Iwhile Specijal' 1 9,51 Hil ~an"' 20.000 Glee, serija za mla.de (19/22)' 20,50 Sib icarl, americki film {R)' 22,55 Or. Heu se 5, selija {1/24) {R)' 23,43 Cnevnlk plavuae ., Larlnl naldra11 gesl!, emisija pod PQkrn.il~ljstvQm (R)' 23.55 Holivudsk. Skvad .. I, numn,is~"na serija (6I8j' 00.19 f!~lrovilQr.Saptacica dunevim a 4. S8 ~ia (2/23)' 01.05 AelrovilOr. Ova i pol muSk"a'· ca 5, hu ma!isliCna seriia 112/19) {R)' 01 ,·30 A e lrovilor. Prayi iirati, sBlila (411 1) (RJ' 02.,10 Nocni g lazbe nl program" 05,05 Notni gla,be ni p ,ogram (R) *

Nova TV
07 20 Na! I najbali i danl, seni. 201/260 08,15 Neuslra~lvl Scoob~ dOD 6114 08.40 Bumb., crtana selija 101-102/150 Og,30 Pohjeda liub.vi, senja"R 11.30 tuv~ r prav~e, .e!ijaHl/23 1:2,30 IN magazin H 1 3,20 Pobj eda Iju bavl, senja 67·681150 15,.20 Kaa' lI~te pa da, sBrija R 16,20 BiiBg, seriia R 17,00 Vii estl Nove N 17,25 Biieg, soriia R . nastavak 11.45 INmag alln 1 825 l~uvijek susjedi, serija11180 19,15 Dnevnik Nov" TV 20,'00 Kad Ii."" p. da, serlla 10/174 20,5~ Biieg, seriia 21 ,45 Savrsen i Sinnet, Iyrani m m (I 2)' 23 ,50 Ve~ernje viiesl! 00,10 Tudon, serija (f 2) '5/10 01.1 0 0 pasnal gra, senja (12) '5/13 U200 Medii, .erlja (I 2) '11/19 02,50 Za ~nii ve Iiki r.ln i k, tgrani HlmR 04,55 Ezu TV, lamt show (I 8) 05 ,55 Bra~"e vode, serlja 5-6/26 06,45 Krai p rog .. m a

Sve je bri'i rltarn u vassm .Ijubavnom zivo!. Samo pnsrnatrajs. Oko vas lma vrlo .zainleresira" nihljudi. Posao: Veoma ste akiivni, Dolaze neke nove mog u en osn Ika je rna gu uticat! na pos lavn u bud ue nest. Zdravlje: Ugodno sa osjeCate.

bI:l:Ji1.·
!II~~

Ljubav: Ljubavni iiVo! poprlma odlike onoga sto zelite., N a yam a j e oa sa prepusnte uzivan] ui lieno j sre ei. Posao: Veoma produktivan dan.lskmisUte rnakslmalno povoljne utjecaje Baeiti S8 punim zsrom na posao, Zd'ravlje: Mozete se opustfl,

IIllll!lltIE.

'0

Jl1~mll

lIu:Jizr:ll

Ljubav: PIa blem n asia j e ako s u vase zelje DO malo nerealne. Uzmk. krize je zbunienost vlastibm 05-

jecanjirna, .. Posao: Paslovna situaeija nije tako napeta kao Ijubavna. Ne bi !rebalo biu dlamalicnjM dogailaja, veljkih obrata, Zdravlje: Cuva~e zivee i bistru glavu.

II!UJ~III Lj u ba.v: Emoliv

Sam poeetak radnog dana donnsi n3pelosl, nepredvi(!ene siluaeije To djel uje tak molivira j u ee na vas. Zdravlje: Vise pazlte na sebe,

bli2im~·reca, s . -. ---Posaa:

zaljubite

n iji ste n ego i naee. Mog uee je da S8 i istinski spnznate sta znacl liebavna

6170

1I11Jg§.!DII Ljubav.:10 jeZa'ijubijivi sre, slo Ipak, vl~e lain1rigiranost,

Ako savladate lose raspolozenje i paswneavo mote biti uspjesan dan. Narocilo na planu finansija. Zdravlje: Psihi6ka nestabHnost.

":1l.mi trajat!. "" Posao:
51.

je neobicno za vas. kOja nsee predugo

!

IIIJli!J11 Ljubav: Ne cvjetaju "':Il1!:8~~ voljen om Dsobom je

'lam ba~ ruz.e. Odnos sa u klizi. Ne uspijevata ni u Morale uloziti

sanniranju. Posao: Napeli aspekti otezavaju 'lam siluaciju. vise napora kakollisle obavili planirano. Zdravlje: Nervozu ubla1ite ~etnjom. ljubavna Slaino plica petinje 5e pilate. kolika

JDW!I1 Lluba.v:
kdm"j3ka. Zdravlje:

proslosli.

sa prizvukom je vasa vela

l:hll,bi:Mi'" 1l:~~ !lJdoln,. ~","~~oia
1~oO Elisa.igranuerija 11,15 Nileml S'ljedot !grnJ1a serija 18,15 K,'z 18,00 Ona,",k IfTV 0",,", C 1 9.30 Reemmranl~doernllo! HRT-, . ~o.05 Elisa,Igranuerij, 21.00 Turizam plus, ~,2.,45 Rim !Y!1maselija

nao ~

Obal'je!tenja I Jut" 'Lot'"i' 23.00 la.lea """II ~
1l,05A1m

20.00 IIfleslllC 20.80 volo R'lmonda, serija 21.10BIDgrafije n.oo Razolk"""ni . . 09.00 ~ ar!1wa TIt f{&ma 1 0.0 0 Preglodsodmi,", lolom>.!ti.ni program 11.00 Mu~1ki iProgram+ Sm, 1>0, + P",mO<ija progral1,. 12.. 0 Mu~1k1program + Sm, 0 1>0, ... Prom""'i' prl)flrama 13.00 iIl"-ni film 10.00 vrjes.'. InlormIU,.1 . ~rogram 16.00 Reli~ii' U ilu!bi li,uta. 17.00 18.00 ~~~~nlormlllvnt prl!il"'"" 19.00 SIIfJelloIstine. relillijskl pmgram 20.00 II,re IilIlture,.amlsija 0 ~:';;.:: I kulmmim 22,00 ~:"~~:1:::;'aJivnl emisija 23.00 Plog",", Oil dii~poru
~

S"

ZENICA

13.50 Oko'" kcl •• zatmvn" emisQ. 14.30 PIel1an:P~pu,"i,"" mt. rePMl!ti 15,30 lnailll.nll,rum 15,00 ""',enlure R,"'Ia, pUtopisnl 16,30 fIran, I "no, 'mi~lla l1.10 J, ,am tvoi' sudoina. seril. 17,50 ll'dnik 19.00 Onevnl' ~ISS 19.. 0 sl'llrts~ prerjled I 2 "ii,me l1.00 21.:3. 22.15 22AO

18.00 Oanas" Srps~ol 18.30 Moollorfng 19.00 eN spM 19.30 Dn"",,'k 2 20.10 G",.~ nie"e mal~'., ",ni' 21.00 eN Mklel 22.3!1 Dn.,nil< 3 23.00' Igl1ni IiIm

kada cete

Posao: Nakon iscrpljujuceg razdoblja, ova je dan moei lezemije planirati svoje poslovne zelje. U odlicnoj ste formi. Ljubav: Nisle bas preljerano zavodljivi. livni livot ispunjen je nesigumoscu, Vas emostrahom,

pr.~~
15.35 Aij,k_eE,rcpe, "0'-. 16.00 16.30 11.00 17_10 18.00 •

~
DM\tI1ik Bingo Show lVf1( SPMski pil<Jled Rllam !i"ia Ja sam Ivoja ,udbln", indiloo TV senja 22.30 Mu,lOki flI1lllralll 19.00 19.30 21.00 21.30 22.00'

1r!!:izlE!!i klizom

TVOSM
13.20 13.56 15.oJ 15.30

~~:i~ ~;'i:;:I~~:\,lOW
~:~:" !;CIa sud~ina. Lite5l)'1. TV Onwnik KISS illrnJ1i'!ilm

freta dlmen~I' ~~~,j~~!'~,~i teloshop Zoo hetly

Matslor kuhlnl! PreJlllrucul'OIIlO PI,SI, pl.1S.,.s~rlJa Ouhovnl ""lei 1~.l5 0 nama 19.00 O"""nll: 1 19.30 MuziOli 20.00 Spo~ 20.2U Cltoj 81H, ,domae,

~~J~"..mij. mi'ra
~ogram

... Posa 0: Poslovne 0 ba 'laze najvise trose vas u e nergij u. Nako n n apom og dana, .is c rpljen isle, n 8 rasp olozen i. Zdravlje: Nisle najzadovoljnijL

1~:~;.~1,fe~~:;::~1:ra ...
18.30 D.n, cantralll, inl~rm,ti'oa emisj, 19.10 5MS Ogllsl 19.30" Portal 19AO GameZone 20.05 EI~', Igrana SBrij' 21.05 OI'iOleniI.oaks 22.00 Ti sI
sOltja

TeliShop

20.50 Kull, kIllI, ,ulm", !UO Onevnll(2 21.50 PI,~I, plec!J.gran! I 22.40 &lecll welBlel, dokllmentaml ",nlal

lel<llra

JE:@:I:u:,

",ni'

12-05 Aim 13,30 Glas "",od, 14.'00 Imam Allia. i.rii' 1430 IIOS KVIL 15, DO S,i vole Rolmonda, serii_ 15,30 l_offiende SPOlia bh, 16,00 \flOrai IMlt 17.00 Peradlmer>Zli~.urska t 15.00 S~,Md""nfl:,
s8rija

21.00 NIII'rallIO'Iori. inleNju

~
18.30 19.00 19.25 19.35 !. 0.00 21.00 21.30
nOD

Lj ub av: Naglasak j e ria od Iien im a dn osi rna sa pa~neram. j mate mo gu nost da uzivate u p oseb· nosti va~e vele. Posa 0: Pas lovni !ivol je in Ie nzivan, dina mic a n. Najpametnije je da ovaj dan provedete sto aktivnije ... Zdravlje: Vrla dobra!

lEaltllll

c

~

WemepliJ' Oblakliv I Tnumpll

frame

.-;m-

lian" ",nja Cudo li>rola

1~:~~ g;:~~~1

Obj,!:!iv II 22.35 J'a.,m Il101' !Udbloa, ",ni'

Vmlegum.

iliDtI;z:l,, m uke.0: Opel Posa

Ljuba.v: U nagov]eStajuie~eSenje bl'e mao Po gotovo on i h koji su

va m

Ijubavnih pro- . do niiel i dosta

sle zaj nleres iran i za posao, p Uni sle erlluzljazma. Sa lakocom plihvatalei obav€ze i uspjeh, Zdravlje: Zdravi j privlacni.

Dncvni avaz
Pno ,""- ..J<NJ' <do

[bps:: ........<l.f ... ,filol, :1lId..1nob iii In'VE>'II,~ a.o...lInl

...:n
0,

1bA~"*' ~'_.ra~

"

~

~.

BnlIn

lhlao.,.c

._1RwroII.
'-_"
j,

" 0«0- .... " , Iro&n CIIII U'!ll. If'F'X OVO'i1. .. UII_ C' ~

_.11_,0'._~ ~~ o-w
......
:al,-.I.~

1"11.&'

.....

---~
2lil

O~~."'u t.o.tI!,l'IcrMtrt-,
~ lIoI/&!Ata...,c.~

,_ • '.. '" 1.III.1fi,I !«>1 0IIt 101,1.-,
.",

·'tItUdlls-.->~~l611
<Ill

1UfRI",-~1c ... 0
100XMl"I_

~1 391 :'!81 llII. ~

m

lSI 311

TOPVUESTI

Falalno

HANOJ - Najmanie 16 osoba ie poginulo, a 63 su povrijedene u clujnom nevremenu, pracenorn obilnirn kisarna, koje je u posljednjih nekoliko dana zahvatilo sjever Vijetnama, kazali su jucer zvanicnici. Medu zrrvama ie 121judi koji su stradali od udara grorna dok su radili na poliima rize, javio le AFP. Viiie stotina kuca ie osreceno .

neurlleme

.... .
.

,
(F,r.: A'PI

Manekenka Alesandra Ambrosio snimila atraktivni editoriial

Brazilski supermodel i jedan od andela "Viktoria's Secreta" skinuo se u lagane krplce
RIO DE ZANEIRO" Brazilski $Uperrnodel ijedan od andela "Viktoria's Secreta", 30-godisnj. Alesandra Ambrosio (Alessandra Ambrosio), ko j u je kolegica Ta j ra Benks (Tyra Banks) svojevrerneno nazvala "rncdelom buducnosti", sui" mila j e izn im no a traku van edi toriial za reklamni spot pod nazivoru "Summer". Alesandra se skinula u lagane ljetne krpice te jos dodatno sve odlueila zacinill vodenom atrncsferam. Rezuljati su, naravno, spektakularni. Cisti seksepil brazilske Ijepotice zasjao jepunirn sjajern. Saradivala ie u svojo] uspjdnoi karijeri s naipoznatij im svjetskirn mcdnirn kucarna, poput "Arrnanija", "Diora", "Ralph Laurena" i drugih. Osirn toga, magazin "AskMen" srnjesrio je 2008. godine Alesandru na drugo miesto Iiste naipozeljnijih zena na planeti,

J__

PARIZ - [edan planinar pronasao je na francuskim Alpama tijela sesr al pinis 13, koji su, vjerovatno, poginuli u lavini snijega i odronu kamenja, saopcile su 10kalne vlasti. Tijela su pronadena na vis] ni od 2.700 metara, - P Izgleda da se radi 0 lavini sni j ega j karnen j a - rekao je zvanicnik dodavsi cia su, najvierovatnije.poginuli u subotu,

smM Planinara

A/pe: Pranadena lije/a

RaHonstruHCiia DiamacHainuaziia
MINSK - Veliki broj voinih emuziiasta jucer je u memoriialnom cen rru posvecenorn Sraljinu nedaleko od Minsk", glavnog grada Bjelorusii e, rekonstruiralo bi tku iz Drugog svietskog rata. Ucesnici su nosili replike uniforrni, oruzia, pa 1'ak i voinih vow", kako bi srovjern ijedocarali veliku invaziiu Niemacke na Sovjetski sa vez 22.juna 1941.godine,

Agresluni pOllaK
BLEKPUL - Srariji pacijent koji je cekao na operaciju, umro je na puru do bolnice, jer helikoprer koji ga j e prevozio, n ij e mega 0 sletjeti na heliodrorn, koji je ckupirao agresivni Poljak sa svojorn porodicom, pise "Daily M,ail". Vise od sal je pilot pokusava sletieti, ali se PoIiak odbiiao skloniri s heliodroma, gdje je bio na pikniku, Cak je i, kako navode, negodovao kada su ga
cl.lvari kO!)3Cl)O otjerali,

Iskosa

bilo prekasno za pacijenta, koji je umro prijeoperacije.

No,

vee je

EURO·MBTALItu.

EDINBURG - Zanimljivo natjecanje odrzano je [ueeru Skotsko] Zaljubljenici u nogornet igrali S!I na Svjetskom fudbalskom prvenStVU u blatu, Viileod 50 ekipaiz.cijele Velike Britanije ucesjvovalo

FUdbalsBopruenstuo u b alu

U~esniGi predsla viii /Jiltll tz 1941. gadine

umQWJi! .11~n.c!nJI

je u rakmicenju u kojem je igracima veci izazov kreta ti se u Ijepljivom blaru nego pokusati pokazati nogomemo umiiece, Manifes lac! j a i vee:: ostala tradie p cionalna, -

Citajte sutra u prilogu "Automarket"
• Vozili srno: Mercedes CDI 220 • Citroen u BiH predstavio prvi potpuno elektrieni autcmobil • Savjeti: Kako zabavitl najmlade tokom dugih putovanja • Iz historije: Mazda Familia III

(fjevl,lIovt.

pram~G .. ;1' P'QlIIh"adr1m1 an...n
o.SiI.n..."'o.

'_,II

D*l 1'1: QlI.JN.O, 0UIT,1·61' HdUel· O-W(2$·SCA. OQfT'N Noll ar: Q.Ult' WWW.fU U.;la!ltVlll tI:Ir