P. 1
stampati finans.menadzment

stampati finans.menadzment

|Views: 92|Likes:
Published by Alexandar Đajić

More info:

Published by: Alexandar Đajić on Jun 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2011

pdf

text

original

VISOKA ŠKOLA ZA PRIMIJENJENE I PRAVNE NAUKE “PROMETEJ” Banja Luka

Seminarski rad iz predmeta „Finansijski menadžment“

Tema: AKCIJE

Mentor: Prof.dr Milovan Bojić

Student: Dragana Moravac, 52/10

Banja Luka, april 2011.godine

1

1. UVOD Finansijsko tržište predstavlja organizovani prostor na kome se traži i nudi finansijskonovčana imovina iskazana u novcu, devizama i kapitalu i to u gotovinsko ili bezgotovinskom obliku i na kome se u zavisnosti od ponude i tražnje organizovano formira cena tih sredstava. Osnovna uloga finansijskog tržišta sastoji se u pružanju i stvaranju mogućnosti optimalne alokacije novčanih sredstava sa onih fizičkih i pravnih lica koja raspolažu slobodnim iznosima koje žele investirati, na ona fizička i pravna lica čiji je dohodak nedovoljan za finansiranje tekućih i razvojnih planova i programa iz oblasti proizvodnje, potrošnje, prometa i usluga. Pri tom se prenos novčanih sredstava sa suficitnog sektora na deficitan sektor mora izvršiti na organizovan tržišni način i prema legalizovanim tržišnim uslovima. Naime, finansijsko tržište, kao jedan od osnovnih segmenata tržišne privrede, postaje tako izuzetno važan faktor od koga zavisi stepen razvoja ukupne nacionalne ekonomije. Međutim, dubina finansijskog tržišta u Srbiji, zbog godina sankcija koje su uništile najveći deo domaće štednje i akumulacije preduzeća, nije zadovoljavajuća za veliki obim trgovanja, posebno za priliv inostranog kapitala. Takvo tržište ne nudi veliki izbor finansijskih instrumenata tako da nije interesantno za inostrane investicije. Privatizacija doprinosi razvoju finansijskog tržišta, i polako se povećava obim trgovanja.

2

Akcije se prodaju po ceni i to je jedini relevantan podatak koji ulagači respektuju kada donose odluku o eventualnim kupovinama na berzi. u berzanskom prometu. stoga investitori koriste usluge firmi koje se bave procenom rizika i tržišne vrednosti akcija. Kada se akcije emituju po utvrđenoj nominalnoj vrednosti. POJAM I PRAVNA OBELEŽJA AKCIJE Akcija (share) je hartija od vrednosti koja vlasniku (investitoru) daje pravo na deo profita (dobiti) preduzeća – dividendu. pravo na upravljanje preduzećem i pro rata imovinu u slučaju njegove likvidacije. nije i jedini prihod koji možemo ostvariti na osnovu posedovanja akcije. utvrđuje se i nominalna vrednost (nominal value. ulaganjem skromnih sredstava. Akcije se emituju u cilju formiranja ili povećanja kapitala preduzeća. da učestvuje u raspodeli profita firme. Visina nominalne vrednosti je pokazatelj koji ima samo tehničko značenje. utvrdi se iynos osnivačkog kapitalai broj akcija koje će biti emitovane (isti princip važi i za dodatnu emisiju akcija kada se vrši dokapitalizacija). akcija ne može biti emitovana po ceni nižoj od nominalne. Takođe. Sam vek trajanja akcije. odnosno predstavlja iznos po kojem se vrši primarna emisija akcija. već u seriji. Odnos izmedju nominalne vrednosti i tržišne cene akcija je isto kao i kod vrednosti i cene u opštem slučaju.2. kao mogući prihod iz akcije. Možemo zaključiti da je ulaganje u akcije isplativ ali i rizičan posao. Prilikom osnivanja akcionarskog društva neophodno je s toga emitovati akcije koje se nazivaju akcije prve emisije ili osnivačke i. Cena akcije može i da padne ispod cene po kojoj smo kupili tu akciju i u tom slučaju ostvarujemo kapitalni gubitak. kao princip koji se vrlo često ističe u objašnjenju razvijenog tržišnog mehanizma. per value. Akcije sa istim pravima ili iste vrste čine jednu klasu akcija. Iz tog odnosa. odnosno nominalne vrednostiakcija koje poseduje. Prilikom osnivanja akcionarskog društva. 3 . jer se akcije ne izdaju pojedinačno. face value) akcije – novčani iznos upisan na samoj akciji.1. Tako se postiže demokratičnost. pojedina zakonodavstva dozvoljavaju da akcije budu bez iričito utvrđene nominalne vrednosti koja se. Na sekundarnom tržištu. akcija pruža mogućnost ali i pravo vlasnika akcije tj. Po pravilu. investitora. Sa ekonomskog aspekta. ali i da snosi rizik iz poslovanja predizeća do sume uloženog kapitala. vezan je za sudbinu preduzeća kao poslovnog subjekta. pa s toga i prava koja iz nje proističu je neograničen. Vlasnici akcija se stoga smatraju vlasnicima preduzeća. za investitore je potpuno nevažno kolika je nominalna vrednost. tom prilikom. za njihov kasniji život presudan značaj ima tržišna cena. ali i rizika. U nekim zakonodavstvima. Dividenda. ostvarujemo profit koji se naziva kapitalni dobitak. izračunava se visina nominalne vrednosti. Akcija spada u serijske hartije od vrednosti. U pitanju su razlozi pragmatične prirode: akcije sa malom nominalnom vrednošću lakše se distribuiraju u primarnoj emisiji i veliki broj investitora može da. u tom slučaju može izračunati podelom kapitala preduzeća brojem ukupno emitovanih akcija. stekne status suvlasnika u preduzeću. a samim tim da bi se izvršila distribucija vlasništva. AKCIJE 2. emituje se srazmerno veliki broj akcija koje imaju relativno malu nominalnu vrednost. povećanjem tržišne cene akcije koju posedujemo. Naime. ukupnog kapitala i broja akcija. odnosno.

ukupni nominalni iznos emitovanih akcija u toj seriji i broj akcija. Svi ovi elementi akcije su veoma važni jer daju mnogo informacija već na prvi pogled. te stoga moraju imati sve zakonom propisane elemente. On mora da sadrži bitne elemente utvrđene zakonom i to: oznaka da je reč o akciji i vrsta akcije. redosled emisije.adresa i broj akcija koje poseduje). naziv izdavaoca. faksimil potpisa ovlašćenih lica izdavaoca akcije. faksimil potpisa ovlašćenih lica izdavaoca akcije.2 ELEMENTI AKCIJE Akcije spadaju u strogo formalne pismene izjave. zatim pečat i potpis jednog od direktora i sekretara kompanije. vrsta i serijski broj akcija koje poseduje akcionar. novi kuponi se izdaju uz podnošenje talona i plašta akcije. Kupon sadrži sledeće bitne elemente: redni broj kupona. smatram da treba pomenuti i sertifikat (share certificate) koji predstavljaju potvrdu o vlasništvi nad akcijama. Kada se utroše kuponi na kuponskom tabaku. označenje na koga glasi akcija. upisuju se podaci o vlasniku akcija (ime. 4 . U registar akcija koji vodi kompanija. Ova potvrda sadrži i bitne elemente kao što su broj. nominalni iznos na koji akcija glasi. prezime. rokove za isplatu akcija. Ovaj upis predstavlja dokaz o vlasnistvu. mesto i datum izdavanja akcije. • Plašt akcije. prava koja proističu iz akcije. godina u kojoj se dividenda po tom kuponu isplaćuje.2. broj akcije na osnovu koje se dividenda isplaćuje. firma i sedište emitenta. serijski broj (redni broj serije kojoj pripada akcija) i kontrolni broj akcije (redni broj te akcije u toj seriji). • Kuponski tabak – je drugi bitan element koji sadrži kupone za naplatu dividende. Kada govorimo o elementima akcije.to je osnovna isprava i najbitniji deo akcije koji može biti odvojen ili zajedno sa kuponskim tabakom.

pravo glasa na skupštini akcionara. U tom smislu. ne daju pravo glasa na skupštini akcionara.3 VRSTE AKCIJA I NJIHOVA OBELEŽJA Postoje različiti kriterijumi na bazi kojih je moguće izvršiti klasifikaciju akcija. Osnovna podela je na osnovu prava koja one donose svojim vlasnicima. Tako. One se obično emituju radi dolaženja do dodatnog kapitala s jedne strane i sprečavanja većih poremećaja u vlasničkoj strukturi i gubitka kontrolnih pozicija s druge strane. uèestvuju u raspodeli dividende koja pripada obiènim akcionarima. dele se na: • • obične (redovne) akcije . prioritetne (povlašćene.koje svojim vlasnicima daju prioritet u naplati svih neisplaćenih dividendi. bez prava glasa. raspodele preostalu imovinu nakon izmirenja obaveza akcionarskog društva i izvršene isplate vlasnicima prioritetnih akcija. u slučaju likvidacije ili bankrotstva. Meðutim. preferencijalne) akcije . za taj period. onda kada im to najviše odgovara participativne prioritetne akcije . Tako je u okviru običnih akcija moguće praviti razliku izmeðu npr. prinosa i rizika koje sa sobom nose. Treba napomenuti da ne postoje jedinstvena pravila u pogledu definisanja karakteristika svake klase. ni po ostalim vrstama akcija. U okviru prioritetnih akcija. stečajne mase po podmirenju svih obaveza akcionarskog društva. 1. ukoliko se. na raspodelu likvidacione odn. pravo da. treba praviti razliku izmeðu: • • • kumulativnih prioritetnih akcija . po pravilu. Preduzeća ih najčešće sama ili uz pomoć konsultanata osmišljavaju. dok su akcije klase B svojim vlasnicima obezbeðivale uveæana prava glasa. one svojim zakonitim imaocima. u odnosu na obične akcionare. u odreðenom periodu ne isplaæuje dividenda na prioritetne akcije.koje svojim vlasnicima daju pravo na dividendu. pre isplate dividendi običnim akcionarima konvertibilne (zamenljive) prioritetne akcije .koje omogućuju svojim vlasnicima da ih zamene za obične akcije prema unapred utvrðenom raciu. 5 . onda se ne mogu vršiti isplate. nakon naplate fiksne prioritetne dividende. praksa u razvijenim zemljama je pokazala da su akcije klase A bile ili sa ograničenim ili pak. U oviru ovih osnovnih vrsta akcija moguće je identifikovati i odreðene podgrupe tj. a samim tim i kontrole. a zatim i emituju. Meðutim.2. Svojim vlasnicima daju i prioritetno pravo.koje svojim vlasnicima daju pravo da.koje svojim vlasnicima daju prioritet u isplati dividende u odnosu na obiène akcionare. klase akcija koje se meðusobno razlikuju u pogledu prava glasa. Praksa u našoj zemlji je da obiène akcije uvek nose pravo glasa. običnih akcija klase A i obiènih akcija klase B.

Dakle.koje se emituju prilikom osnivanja preduzeća.pismenim izjavljivanjem vlasnika iste da svoje pravo prenosi na drugo lice akcije na donosioca . dele se na: • • akcije sa nominalnom vrednošću .kod kojih se na plaštu navodi da glase na donosioca.00 dinara) akcije bez nominalne vrednosti (kvotne akcije) . dele se na: • • otvorene akcije . 6 . tržištu kapitala. dele se na: • • • • akcije bez prava glasa akcije sa ograničenim pravom glasa akcije sa kumulativnim pravom glasa akcije sa uvećanim pravom glasa. kupci i prodavci mogu biti svi uèesnici na tržištu kapitala zatvorene akcije .one kojima se trguje na finansijskom tržištu tj. prema pravu glasa koje donose svojim vlasnicima. prema tome da li na plaštu sadrže nominalnu vrednost.sve emisije akcija nakon što je preduzeće osnovano. 1.000 akcija. razlikuju se: • • osnivačke akcije .one koje se mogu kupovati i prodavati samo meðu već postojeæim akcionarima 5. Ove akcije su redovne. 4.koje glase na odreðeni udeo u kapitalu akcionarskog društva (npr. a koji se obavlja indosiranjem . te jedna akcija vredi 1 / 50. društvo emituje 50. prema redosledu izdavanja. Vlasnici ovakvih akcija se ne upisuju u knjigu akcionara.000.000 deo kapitala akcionarskog društava). glase na ime i daju svojim vlasnicima pravo glasa akcije sledećih emisija . prema tome ko su subjekti koji uèestvuju u trgovanju njima.kod kojih se na plaštu upisuje ime kupca. 3. prema načinu označavanja vlasništva nad njima. a samim tim ni njihov prenos koji se obavlja njihovom prostom predajom. Vlasnici ovakvih akcija evidentiraju se u knjizi akcionara u kojoj se samim tim beleži i prenos vlasništva nad njima.2. dele se na: • • akcije na ime .koje glase na odreðeni nominalni iznos (npr. 6.

Naime. uložen u preduzeće. Dividendna politika obuhvata i pitanje izbora modela isplate dividende. Ta razlika predstavlja kapitalnu dobit. konvencijom učesnika na tržištu kapitala. Međutim. Ako se profit rasporedi u obliku zadržane dobiti. kapital. Za razliku od kapitalne dobiti. Odluka o isplati dividende predstavlja izbor između alociranja profita unutar preduzeća (zadržana dobit). dividenda se može odrediti na nekoliko načina: kao procentni iznos na nominalnu vrednost akcije. tj. mogo veći značaj ima špekulativna dimenzija. kao stabilan iznos dividende po akciji. Nakon deklarisanja dividendi preduzeće je dužno da zatvori svoju akcionarsku knjigu za upise promene vlasništva nad akcijama i tako omogući izvesnost isplate dividende vlasnicima akcija do datuma zatvaranja akcionarskih knjiga ( Holder-of-record Date). Mogućnost zarade na osnovu razlike u nabavnoj i prodajnoj ceni akcija. prisvajanje dividende nije primarni motiv zbog kojeg se ulaže kapital u akcionarsko društvo. kao konstantan odnos dividende po aakciji i oporezovanog profita. su neizvesne kategorije koje su rezultat delovanja tržišnih kretanja. Sam oblik dividende zavisi od vrste akcija koju poseduje vlasnik. Naime. donosi akcionaru prinos čije su komponente kapitala dobit i dividenda. Kod donošenja odluke za ulaganje kapitala u kupovinu akcija. povećaće se dohodak akcionara. Preferencijalna dividenda se isplaćuje pre nego što se proglasi isplata redovne dividende iz profita preduzeća. isplati dividenda. ili isplate akcionarima. te se one stoga mogu posmatrati kao preferencijalna (prioritetna) i kao obična ( redovna) dividenda. Moglo bi se reći da je ova odluka i izbor između kratkoročnih i dugoročnih interesa preduzeća. Međutim dan zatvaranja akcionarske knjige nije poslednji dan do koga dividenda treba da se isplati postojećim akcionarima. 7 . obično jedanput godišnje ( u razvijenim zemljama kvartalno). Redovna dividenda predstavlja prinos na obične akcije. koji on dobija iz profita preduzeća na osnovu posedovanja akcija i može se smatrati za prihod od izvršenog ulaganja. ali će se smanjiti akumulacija preduzeća. Ako se s druge strane. Na osnovu predhodnog možemo zaključiti da. ustanovljeno je da će dividenda biti isplaćena onom vlasniku koji kupuje akcije 3-4 dana pre datuma zatvaranja akcionarske knjige ( ex dividend date ) kako bi se omogućilo saldiranje kupljenih akcija prema pravilima berze i ujedno sprečila špekulacija. Visina kapitalne dobiti ili pak kapitalni gubitak. izvesno je da će to povećati razvojne mogućnosti preduzeća. isplaćuje se u formi gotovine. te kao takva.4 OBLICI DIVIDENDE I PROCEDURE ISPLATE Dividenda je periodični dohodak akcionara. visina i isplata dividende zavisi od odluka upravljačke strukture preduzeća. ukoliko preduzeće ostvari profit i skupština deklariše dividendu.2.

uz odgovarajuće preuzimanje odgovornosti za uspeh emisije. Bitno je napomenuti da se plasman emisije može vršiti preko više banaka na poziv banke koja je sklopila ugovor sa emitentom. bira na osnovu predhodnog iskustva ili pak na osnovu javnog poziva bankama i najbolje ponude sa njihove strane. Da bi se ocenila zainteresovanost investitora i odredio oblik angažovanja banke (principal ili agent). ali će pružati i konsalting usluge i usluge marketinga. banku koja će vršiti plasman. Delovanjem kao principal.2. Ugovorom između banaka formira se sindikat banaka koje preuzimaju obavezu zajedničkog plasmana. berzanski posrednik ili banka će plasman emisije hartija od vrednosti komitenta vršiti u svojstvu principa ili agenta.formira i predstavlja sindikat . a emitentu isplaćuje punu ugovorenu cenu. naplaćuje veću proviziju nego kada deluje kao agent. PLASMAN EMISIJE Prema načinu plasmana . naravno ukoliko nađe svoj interes u tome. dobijena prodajom hartija od vrednosti. u skladu sa posebnim ugovorom koji registruje i kontroliše regulatorni (državni) organ.rukovodi prodajom . banka-agent ne preuzima nikakvu finansijsku odgovornost. Nakon uvida u potencijalni obim tržišta. Ukoliko je banka angažovana kao agent ( u ime i za račun izdavaoca ). zbog povećanog rizika. Sa pravnog stanovišta. tako što će banka otkupiti emisiju od izdavaoca i preuzeti odgovornost za uspeh emisije. U slučaju da ne uspe prodati ukupan obim emisije.imenuje grupu za prodaju hartija . Imajući u vidu da je ovo vrlo složen posao koji zahteva primenu specijalizovanih znanja. može se javiti u dva osnovna tipa: 8 . nakon registracije kod nadležnog državnog organa. ona preuzima obavezu da proda samo onaj deo emisije koji to realno može učiniti. Za deo neprodate emisije.5.1. Ona: . emisija akcija može se posmatrati kroz tri osnovna oblika: • javni plasman • privatni plasman • privilegovani plasman. Emitent hartija od vrednosti. Preliminarni prospekt je neformalna ponuda za kupovinu hartija od vrednosti. Banka će sredstva.odgovara za stabilizaciju tržišta emitovane hartije Obim odgovornosti ostalih članova sindikata. JAVNI PLASMAN Ovaj oblik emisije pretpostavlja prodaju akcija širokom krugu investitora. banka neprodati deo zadržava za sebe radi dalje prodaje.5. Sadrži osnovne informacije o emisiji. banka. banka će zaključiti ugovor o plasmanu sa izdavaoce. preneti emitentu. koja je znatno manja.ustanovljava deo emisije koji će članovi sindikata neposredno prodati . 2. Banka koja predvodi sindikat naziva se banka gestor i ona ima posebne odgovornosti za plasman emisije. Kao principal ( u svoje ime za račun izdavaoca) delovaće kao garant uspešnosti. neophodna je saradnja izdavaoca s jedne strane i berzanskih posrednika i investicionih banaka s druge strane koji će nositi ulogu garanta uspešnosti plasmana. kako bi investitori na taj način stekli grubu sliku o emisiji i ceni finansijskog instrumenta. potencijalnim investitorima se šalje preliminarni prospekt.

dakle. Kao nagradu za obavljeni posao.Na ovaj način se sprečava da upravljačka struktura preduzeća tendenciozno smanji vlasničke udele postojećih akcionara. 9 . 2) podeljen račun –svaki član sindikata je odgovoran za prodaju onog dela emisija koji mu je dodeljen. ova grupa za prodaju nema pravo na diskont. Pravo postojećih akcionara na kupovinu akcija nove emisije. Umesto prospekta investitorima se dostavlja memorandum o emisiji koji sadrži osnovne informacije o emisiji.5. namenjen je postojećim akcionarima koji. 2. on banci daje potvrdu (investment letter) u kojoj potvrđuje navedenu obavezu. ostali članovi preuyimaju obavezu da prodaju preostali deo emisije srazmerno njihovom procentualnom učešću u ukupnoj emisiji. već im se odobrava marža u zavisnosti od okolnosti plasmana hartija od vrednosti.2 PRIVATNI PLASMAN Privatni plasman (private placement) predtavlja prodaju emitovanih hartija od vrednosti ograničenom broju institucionalnih investitora. Banka gestor angažuje agente sindikata. Sve ove mogućnosti zarade povećavaju zainteresovanost banaka za što bolji uspeh emisije.3 PRIVILEGOVANI PLASMAN Privilegovani plasman ili plasman po osnovu prava preče kupovine. Ovaj memorandum ne podleže odobrenju nadležnih organa.5. kupovinom novih akcija održavaju srazmerno učešće u vlasništvu preduzeća. kako se još naziva. odnosno banke koje su odgovorne za prodaju dela akcija koji im je dodeljen. imaju obavezu da neposredno posle efektivnog datuma plasmana utiču na održavanje cene hartija od vrednosti. Članovi sindikata. Na kraju ovog perioda. S obzirom da ne preuzimaju nikakvu finansijsku odgovornost. kod povećanja akcijskog kapitala. te je s toga sleduje samo ugovorena provizija. Da bi banka osigurala tu nameru ulagača. Kod ovog tipa plasmana. Ukoliko neki član sindikata ne uspe da proda deo emisije koji mu je dodeljen. banka gestor i emitent će saldirati svoje obaveze iz ugovora. Predpostavlja se da investitor nema nameru da u skorije vreme prodaje kupljene hartije od vrednosti već da će ih duže vreme držati u svom portfelju. Banka gestor zadržava deo emisije (oko 25%) radi neposredne prodaje komitentima od strane članova sindikata. članovi sindikata dobijaju srazmeran deo diskonta u ceni hartije koji ostvari banka gestor kojoj pripada i provizija za upravljanje sindikatom od 10-20% diskonta. banka deluje samo kao agent emitenta što znači da ne preuzima nikakvu finansijsku odgovornost. Ovaj tip prodaje hartija od vrednosti ne prati prospekt kao kod javnog plasmana jer se predpostavlja da su institucionalni investitori dovoljno sofisticirani da mogu da ocene rizik ulaganja i imaju dovoljno kapitala da snose rizik plasmana.1) nepodeljen račun –svaki član sindikata je odgovoran za prodaju tačno određenog dela emisije. srazmerno broju akcija koje poseduju – pravo preče kupovine (preemptive right). 2. ugrađeno je u osnovne akte preduzeća i sprečava neregularno razvodnjavanje kapitala (dillution). Članovi sindikata kao i agenti za prodaju. imaju pravo i da učestvuju u marži po osnovu prodatih hartija.

Povećanje zarada u određenom vremenskom periodu.2.2. investirani kapital je korisno upotrebljen. U prvom slučaju. postoji bitna razlika između trendova u kretanju opšteg indeksa cena akcija (grupe akcija) i cena pojedinačnih akcija. FAKTORI CENA AKCIJA Na tržištu akcija postoji veliki broj učesnika koji pokušavaju da predvide trendove cena i stepena promena. i da padaju kada je ekonomija slaba. Međutim.. Na koju god soluciju se kompanija odluči. Prema ovom stanovištu. kaže se da se ona prodaje prema odnosu cena – zarada kao 12:1. nije od bitnog značaja da li bi trebalo zadržati zaradu u kompaniji ili je pak isplatiti kao dividendu. u obrnutom slučaju akcije će se ubrzano prodavati. Njihova procena tendencije kretanja cena akcija uglavnom se bazira na proceni fundamentalnih uslova koji utiču na cene. i 1990. s druge strane.6. Za period od 55 godina. i zato u budućnosti rastu i zarade i cene akcija. s jedne strane. Međutim. tačno je da cene akcija rastu kada je stanje privredne konjukture povoljno.6. do 1990. na duži rok. i stanje i tendencije sasvim određene kompanije koja je predmet interesovanja. danas se odnos cena-zarada menja uz veliku učestalost i obim promena. Akcija može doneti prihod akcionaru samo zato što kompanija plaća deo zarade u obliku dividende. smatrala se dobrom investicijom. ponovo investirani kapital u kompaniju dovodi do proširenja kompanije što obezbeđuje povećanje očekivane zarade.1. Između 1935. Zato je prilikom pokušaja da se predvidi kretanje cena akcija. tako su povećane cene akcije i prihod. Investitori kupuju ili prodaju akcije u zavisnosti od očekivanih zarada. Npr. zarade ili profiti korporacija se smatraju najvažnijim faktorom koji utiče na cene akcija.Naime. odnos cena-zarada se kretao u rasponu od 6 do 130. Prihod od akcija je određen odnosom između dividendi i tržišne cene. odnos cena-zarada na američkom finansijskom tržištu po Dow Jones Industrial Average je iznosio prosečno 15:1. akcionar je zadovoljan jer poseduje „naprednu“ akciju i ovakva politika se smatra dobrim pokazateljem razvoja. 2. ako se neka akcija prodaje po ceni od 72$. određeni veličinom zarade korporacije. ZARADE Po klasičnoj teoriji o cenama akcija. Sigurno da bi analitičari potvrdili zakonitost da. akcionar dobija. Odnos od 130 u 1982. prouzrokuje povećanje cena akcija. Uopšteno govoreći. U prošlosti se odnos 10:1 smatrao standardnim. 2. godine. a zarada po toj akciji iznosi 6$. akcije će kupocati i cene će da rastu. sve sve dok je profitna stopa povoljna. godine. Iako veliko reinvestiranje profita može značiti da će biti isplaćena mala dividenda. Ukoliko večina transaktora smatra da su osnovni ekonomski pokazatelji nepovoljni. ODNOS CENA – ZARADA Odnos cena zarada se već dugo koristi za merenje vrednosti akcija. postoji čvrsta korelacija između stanja u privredi i kretanja cena akcija. kako bi se lakše donela odluka o nameravanom trgovanju na berzi. u bližoj ili daljoj budućnosti. godini je predstavljao grešku koja je bila prouzrokovana izuzetno 10 . neophodno imati u vidu stanje i tendencije globalnih pokazatelja. i prodaja akcija prema tom ili nižem odnosu.6. a njihova cena će padati. od 1935.

Mnogi faktori. sa prihodom od akcija. čak i u slučaju visoko rangiranih kompanija. dividendna politika. čak iako postoji potpuna sigurnost da će biti isplaćene. kao odnos cena-zarada.4. Prihodi se dobijaju kada se podeli godišnja dividenda sa trenutnom cenom akcija na tržištu. Sve veći broj analitičara je. izuzetno značajni u berzanskoj valorizaciji uspešnosti kompanija. analize potvrđuju da su dividende. na osnovu ove promenljivosti odnosa cena-zarada. koje su znatno iskrivile dobijene podatke.3. pokazivale nestabilan i neprecizan odnos prema akcionarskim profitima. starost kompanije. uključujući deficite nekoliko akcija u undustriji. Može se zaključiti da su akcijski prihodi. Drugi razlog za davanje prednosti dividendama je to što su one konkurentne i opipljive. nesigurnost kompanije da pruži dividende po trnutnoj stopi plaćanja. izvori novog kapitala. omogućavaju jedan od najjednostavnijih testova za merenje vrhunca spekulativnih transakcija na tržištu. Naime. te stoga one često donose veći konačan dohodak nego tekuće dividende.nepovoljnim zaradama. Smatra se da razvijena kompanija može upotrebiti novac produktivnije nego akcionar.6. razlog za davanje prednosti dividendama u odnosu na zarade je u tome što trenutna vrednost dividendi ima veću vrednost za akcionara nego buduće zarade isplaćene u dividenama.6. dok ima i onih koji ovom faktoru daju prednost. status kompanije. tokom vremena. Međutim. Berzanski prihodi. objašnjavaju ove varijacije. DIVIDENDE Mnogi investitori smatraju dividende faktorom koji je isto toliko važan kao i zarade korporacija. zaključio kako ovaj koeficijent ima slabu racionalnu osnovu i malu praktičnu primenljivost. S druge strane dividende imaju najmanji značaj kod vrednih akcija kod kojih je povećanje cena veliko. što odgovara narodnoj poslovici : „ Bolje vrabac u ruci nego golub na grani“. Treba svakako naglasiti da investitor ne sme da meša dividende ni prihod. 11 . kao što su razvoj. 2. popularnost kod investitora i rizik. često je uzrok velikih prihoda. PRIHODI OD AKCIJA Uticaj dividende na izbor portpolija može se proučiti i preko prihoda od akcija. Prihodi od akcija pokazuju veliku varijaciju kod industrijskih akcija. Pored ovih faktora. 2. kod donošenja odluka pri kupovini akcija.

Doba akcija može da rezultira višim cenama akcija. nego u manjem stepenu.6. međutim pokazuje. a cene akcija će padati. pad tražnje doprinosi obaranju cena berzanskog materijala. kada kamatne stope postanu visoke. Transaktori mogu da pozajme velike količine novca po niskim kamatnim stopama. koji ima podela akcija odnosno. Prksa. U središtu interesovanja uvek su bila sledeća pitanja: da li promene u kamatnim stopama donose promene u cenama akcija? Da li kamatne stope predhode promenama cena akcija? Da li tržište dobro vrši funkciju snižavanja kamatnih stopa i da li uspešno predviđa promene kamatnih stopa? Naime. ulaganjem sredstava na štednju. primio bi 200$ u novčanoj dividendi godišnje.6. U obrnutom slučaju. Zbog signalnog efekta. KAMATNE STOPE Uticaj kamatnih stopa na cene akcija je jedan od problema koji su najviše zaokupljali pažnju teoretičara i empirijskih istraživača.6. praćena i porastom dividendepo akciji. privlači se kapital sa berze i smanjuje se tražnja za akcijama.20$ po deonici. pojednostavljeno tumačenje uticaja kamatnih stopa na promet akcija svodi se na sledeći transmisioni proces: visoke kamatne stope stimulišu transaktore da slobodna sredstva usmere u banke zbog sigurnog i solidnog prinosa. Deobe akcija i akcijske dividende često deluju kao stimulansi za određivanje tržišne cene akcija. preduzeće može usitniti svoje deonice i to 2 akcije za 1 i ustanoviti dividendu od 1. zbog razlike između prihoda od akcija koje poseduju i cene dnevnog novca. a cene akcija će se povećati.5. uvećanje cene su opravdane očekivanim uvećanjem zarada. 2. jer se veruje da je praćena dobrom zaradom ili vestima o dividendi. a posle usitnjavanja deoničar bi bio vlasnik 200 deonica i primio bi 240$ u dividendi godišnje.2.DEOBE AKCIJA I DIVIDENDE Deoba akcija (stock split) predstavlja operaciju kojom se snižava nominalna vrednost akcija i na taj način povećava broj emitovanih akcija. po povoljnim kamatnim stopama. a to je pre iznosilo 2. To znači da se. Rezultati interakcijskih odnosa između bodžetskih prihoda i berzanskog poslovanja omogućili su formulisanje stava da „jeftin novac“ stvara fondove koji služe za spekulativne transakcije na berzi. Tako se uspostavlja obrnuto srazmeran uticaj na relaciji kamatne stope – cena akcija. a dnevni novac oskudan. smanjiće se krediti zbog nepovoljnih kamatnih uslova i snižavanja profita. i tako da ostvare velike zarade. Osnovna svrha deobe akcija je smanjenje tržišne cene akcija kako bi one bile dostupne većem broju kupaca. vrednost akcije ne smanjuje se srazmerno smanjenju nominalne vrednosti. i obrnuto u slučaju snižavanja kamatnih stopa. da je ova operacija. Ako je to tačno. kao i isplate dividende u akcijama. u masi. zbog nagoveštaja veće dividende. 12 . a ne deobom akcija. Npr.00$ po deonici.. povećava dividenda za vlasnike akcija. Deoničar koji je pre usitnjavanja deonica bio vlasnik 100 deonica.

2% veći je od prometa ostvarenog u toku cele 2005. dinamikom koju odredi Vlada Republike Srbije prodaje akcije iz svog portfolija. Akcijski fond je ovim zakonom uređen kao specijalna državna institucija koja sprovodi obaveznu i vremenski oročenu privatizaciju u saradnji sa Agencijom za privatizaciju koja stručno servisira Fond u privatizaciji njegovog portfolija. Nadzor nad zakonitošću rada Akcijskog fonda obavlja nadležno ministarstvo koje tromesečno obaveštava Vladu Republike Srbije o rezultatima svog nadzora. proda akcije ili udele koji su mu preneti po sili zakona. kao i akcijama Beogradske berze. a neprodati deo kapitala se prenosi na Akcijski fond čime se u celini eliminiše društveni kapital iz subjekta privatizacije. Akcijski fond. Ukupno ostvaren promet akcijama u prvoj polovini 2006. osim akcija koje nadležno ministarstvo odluči da ih evidentira u Privatizacionom registru. odnosno udeli se prodaju na berzi javnom aukcijom ili preko berzanskih posrednika. od ukupnog broja od preko 1. odnosno 30. Akcije.23% ukupnog prometa. 2. septembrom na Beogradskoj berzi trgovano je akcijama 661 izdavaoca. akcije tj. godine iznosi približno 52.2 milijardi dinara. u toku 2005. Poređenja radi. obim prometa ostvaren ovim metodom bio je manji od prometa u trgovanju po metodu preovlađujuće cene. 13 . zaključno sa 30. koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije. Akcijski fond je dužan. najveći obim prometa ostvaren je u trgovanju metodom kontinuiranog trgovanja – 26.2. Kada je reč o metodama trgovanja. Organi Akcijskog fonda su: upravni odbor. restruktuirati poslovanje i obezbediti nove investicije.5 milijardi dinara i za 34. TRGOVANJE AKCIJAMA NA BEOGRADSKOJ BERZI U toku 2006.6. Izuzetno. da po nalogu Agencije za privatizaciju.6. Udeli se mogu prodavati i putem javne ponude i javnog tendera.3. dok je u trgovanjima po metodu minimalne cene od početka godine realizovan zanemarljivo mali promet od približno 0. u posebnom segmentu.000 kotiranih akcionarskih društava na slobodnom berzanskom tržištu. ako agencija donese odluku. godine. nadzorni odbor i direktor. sa prometom od 10. koji se ovog puta nalazi na drugom mestu sa vrednošću od 7.7.9 milijardi dinara. Novim konceptom privatizacije subjekti privatizacije su obavezni da se privatizuju u roku od 4 godine od dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuje privatizacija i njihovi vlasnici postaju domaća i strana pravna i fizička lica. pri čemu vodi računa o maksimiziranju prihoda od privatizacije i izboru adekvatnih kupaca koji će poboljšati upravljanje u subjektima privatizacije.5 milijardi dinara. AKCIJSKI FOND Akcijski fond ima svojstvo pravnog lica sa sedištem u Beogradu i za svoje obaveze odgovara svojom imovinom. godine. odnosno približno 50% ostvarenog prometa akcijama u posmatranom periodu. imajući u vidu specifičnosti ove hartije i njenog izdavaoca.. Novim konceptom (Zakonom o Akcijskom fondu Republike Srbije) u roku od 6 godina. Metodom kontinuiranog trgovanja trguje se sa 44 najlikvidnije akcije.1% prometa akcijama. Blok trgovanja nalaze se na trećem mestu.

25 +242. dok ukupan promet akcijama AIK banke.586 1.d.d. Od ukupnog broja akcija iz ovog sektora. Akcije sa najvećim obimom prometa.889. od ukupnog broja preduzeća koja se nalaze na slobodnom berzanskom tržištu.d.235.I – 30. uključujući tu i prioritetne akcije bez prava glasa i prioritetne konvertibilne akcije ovog izdavaoca iznosi preko 12.472 1. kojima se trguje na Berzi. dok se na drugom mestu nalaze akcije preduzeća Dunavka iz Velikog Gradišta. preuzimajući tako vođstvo od sektora »Proizvodnja prehrambenih proizvoda. od čega je njih 13 uključeno u metod kontinuiranog trgovanja. Poštanske štedionice iz Beograda beleže porast cene od +400% u dnevnim promenama cene koje se kreću u rasponu od +4.899.8 milijardi dinara.339 1. dok je pad cena evidentiran za 323 akcija. IX +65. od svih akcija kojima se trguje na Berzi.3 milijardi dinara. Vršac Univerzal banka a. Ukupno ostvareni promet akcijama kompanija iz sektora finansijkog posredovanja na Berzi u prvih devet meseci 2006. dok je pad cene zabeležen za 11 akcija. Krajem septembra na slobodnom berzanskom tržištu nalazi se preko 49 različtih emisija akcija kompanija iz ovog sektora. 26 akcija beleži porast cena. njih 202 beleži porast cene.175.77% do -55.035. godine Najveći obim prometa. koje pored promene raspona zone fluktuacije beleže i nekoliko uzastopnih pozitivnih promena cene. bez blok i trgovanja po metodu MC.d.712. prioritetne akcije bez prava glasa. dok je raspon negativne promene od -1. Iako formalno.775. Među prvih 10 akcija sa rekordnim porastom cene na Beogradskoj berzi u periodu od početka januara do kraja septembra nalazi se pet iz sektora finansijskog posredovanja. na petom mestu po porastu cene.340 23.416 12. Kretanje cena akcija koje se nalaze u sektoru finansijskog posredovanja takođe ima pozitivan trend. Za pet akcija nije zabeležena promena cene u odnosu na početak januara.13 +54. u koji spadaju banke. Najveći porast cene. januar – septembar 2006.d. brokersko-dilerska društva i osiguravajuće kompanije. godine u prvom planu na tržištu kapitala nalazi se sektor finasijskog posredovanja.988.31% do +428. Preduzeće AIK banka a. nakon odluke o promeni zone fluktuacije.06 Tabela 1. pića i duvana«.103 1. ovaj sektor izbija na prvo mesto po veličini tržišne kapitalizacije. Niš NIP Kompanija Novosti a. Posmatrajući celinu. njih 33 beleži porast cene.Tokom 2006. a na osnovu odluke o promeni raspona zone cenovne fluktuacije.799. koji je po veličini apsolutno dominirao u prethodnom periodu. a 19 akcija pad cena u istom periodu. Pozitivna promena cene za akcije iz sektora finansijskog posredovanja kreće se u rasponu od +0.355 % promena cene 01.53 +299.000% zabeležen je za akcije preduzeća Dragiša Brašovan Trudbenik a.600 289. godine iznosi preko 20. pri čemu je na prvom trgovanju za akcije ove banke 14 .5% što je zabeleženo u trgovanju akcijama Bance Intese. Beograd Hemofarm koncern a.88 +145. od preko 9. zabeležen je za obične akcije AIK banke iz Niša i iznosi 11. što predstavlja preko 39% ukupno ostvarenog prometa akcijama.4%.5 milijardi dinara. Beograd Agrobanka a.17 do +20%. Tokom avgusta.534 Vrednost trgovanja (DIN) 11.400 29.d. Beograd. Beograd Simbol AIKB NVST AGBN HMFR UNBN Poslednja cena (DIN) 4. Od preduzeća koja se nalaze u metodu kontinuiranog trgovanja.052.

d.050. INDEKSI BEOGRADSKE BERZE Pokazatelji trenda i ukupnih kretanja na Beogradskoj berzi.8% zabeležen je za akcije preduzeća FAD iz Gornjeg Milanovca. Od preduzeća koja se nalaze u kontinuiranom metodu trgovanja.zabeležen porast cene od +38.300. Prvih pet meseci 2006.000.400.650.600. Porast vrednosti indeksa BELEXfm u prvih devet meseci 2006.00 1.6.00 1.00 1. Beograd. Može se reći da oba indeksa imaju slična kretanja tokom godine.2 indeksnih poena. Slična je situacija i sa akcijama Srpske banke iz Beograda. 1.00 1.00 1. Pored redovnih sezonskih oscilacija.250. što je i logično obzirom na metodologiju izračunavanja. Najveći pad cene u posmatranom periodu zabeležen je za akcije Lilly drogeria iz Beograda i iznosi -98.350.150. koje je u ovaj metod trgovanja uključeno sredinom septembra. odnosno 12. dok se na drugom mestu među akcijama u kontinuiranom trgovanju nalaze obične akcije Komercijalne banke iz Beograda.200. koji rezultuje u tome da maksimalne vrednosti beleže praktično najmanje jedanput mesečno.9.750. godine iznosi 198.700. koje se nalaze na šestom mestu po porastu cene. koje se nalazi u sektoru E i koje je su uključene u trgovanje sredinom juna. 2.00 1. Međutim. godine donose prvi ozbiljniji negativan trend na srpskom finansijskom tržištu. Od akcija koje se nalaze u metodu kontinuiranog trgovanja. koji daje prikaz kretanja cena svih običnih akcija uključenih na slobodno tržište i BELEX15.9% beleže akcije preduzeća za puteve PZP Beograd iz Beograda. svakako su indeksi: BELEXfm. koji prikazuje kretanje cena do 15 najtrgovanijih akcija u metodu kontinuiranog trgovanja i koji u posmatranom periodu beleže pozitivan trend.800.850. na osnovu odluke o promeni zone cenovne fluktuacije.00 1.450.00 1.8 indeksnih poena.550. dok su dnevne promene cena akcija u rasponu od -19 do -20% najviše pogodile cenu akcija preduzeća Izbor iz Minićeva.16%. odnosno 24%.00 1. a na trećem su akcije Univerzal banke a.00 1. dok u istom periodu BELEX15 beleži rast od 257.00 1.00 1.00 1. pri čemu indeks BELEX15 drastičnije reaguje na iskazane kratkoročne trendove.00 1. Kretanje vrednosti indeksa Beogradske berze.5%. godine oba indeksa Berze iskazuju pozitivan trend.5%.00 1. najveći pad cene od -29. Indeks BELEX15 se krajem juna čak nalazio na nivou nižem od svojih januarskih vrednosti. januar – septembar 2006. razloge za 15 . najveći porast cene od +286.00 1. vezanih za drugo tromesečje godine. tako da indeksi beleže značajniji pad vrednosti.100. druga polovina maja i jun 2006.00 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Aug-06 Sep-06 BELEX15 BELEXfm Slika 5.

792. Šid Preduzeće za puteve Valjevo a.43 5.00 9.00 3.d.d. Beograd JBKA 20.719 7.366 76. ) Akcije sa najvećim dnevnim promenama (03.288 2. Niš Sremput a.020 100 Najveći rast cene Promet 251.438. Ruma Simbol MTBN SJPT AGBN BNNI AIKB SPRU Promena % 3.754.191.000 102.225 70.d.19 poena. Beograd Simbol Promena % VAPK -19.55 poena. ne treba zaboraviti ni da je maj mesec obeležen značajnim političkim događajem (referendumom u Crnoj Gori).iskazani negativan trend pokazatelja treba potražiti i u recesionim kretanjima izraženim na gotovo svim istočnoevropskim tržištima sredinom godine.76 GRNX -17. Tokom septembra indeks BELEX15 beleži porast vrednosti od 9.8% i ulazi u nivo vrednosti iznad 1.d.282. koje se nastavlja i tokom avgusta i septembra.d.d.2007) Izdavalac [prospekt] Metals banka a.420 Dnevne promene (03.00 1. Prigrevica SJPR 20.000 28 Sojaprotein Prigrevica a.500 7. IZVEŠTAJ SA BEOGRADSKE BERZE ( 03.837 57. Bečej Agrobanka a.83 -0.000 9.05.400 indeksnih poena.87 PPVA -17.180 Obim 1.000 255.727 1.2007) 16 .76 SITR -18. Valjevo Šidtrans a.import a.110 62.657.05.000 5 5. na nivou od 1.d.20 0.000 Najveći pad cene Akcije sa najvećim dnevnim promenama (03.884 27. septembra.d.774 41.000 3 21.2007. Novi Sad Soja protein a.d. donosi snažan oporavak vrednosti indeksa i često uzastopno dnevno dostizanje istorijski maksimalnih vrednosti.269 Promet 83.500 252. Beograd Banini a.d.d. septembra na nivou od 1.629.020 50 Jabuka TP a.d.63 6. Kikinda AIK banka a. Beograd FPM Beograf a.05.d. Takođe.892 7.000 Akcije sa najvećim dnevnim promenama (03. sa druge strane.d. Valjevo Granexport a. 22.105 1.50 Cena Obim Promet 341 1 341 430 2 860 1.500 14.05.710 Jugolek a.81 -0.00 450 1.371.2007) Izdavalac [prospekt] Simbol Promena % Cena Obim Vršački vinogradi a. Jul.840 769.d.500 13.05.120 82 Agrovojvodina export . Vršac VRVI 20.318.990 57.2007) Izdavalac [prospekt] Vapek članica Lutra Group a. Novi Sad AGEX 20.017 52.515 820 3.07 5. Istorijski maksimalna vrednost indeksa BELEXfm dostignuta je 25.23 BGRF -12. Beograd JLEK 20.d. tako da je moguće da je i ta činjenica doprinela navedenim kretanjima. a za indeks BELEX15 tri dana ranije.02 Cena 64.

50 0.225 14.999 14.710 300 2.999 23.922 295 12.754.474 62.500 65.958 4.000 14.084.000 13.990 35.000 70.996 1.00 6.000 22.43 -0.500 202.63 -0.719 35.422 57.000 22.00 0.896.02 6.515 3.000 450 675 5.500 41.629.00 75 1.600 Metod preovlađujuće cene Promena Promena Ponuda Tražnja % (din) 0.900 14.000 1.017 1.740 19.800 17 .000 41.506 14.892 53 178 820 Promet 3.23 13.500 222.875 755 9.81 41.334 457 3.450 35.68 17.604 295 73 Promet 567.810 550 73 Obim 567 1.579 600 20.999 65.298.500 -0.871.725 700.000 769.000 70.990 Simbol AGBP AGEX AGMT AGRC AGSK AIKBPB Cena 1.371.Simbol AGBC AGBN AIKB ALFA BMBI BNNI Cena Metod kontinuiranog trgovanja Promena Cena Max Min Obim % na otvaranju 13.506 279 41.837 57.80 111 875 0 611 300 2.00 0 2.500 15.710 1.990 35.999 23.

..................5 2......3 2...................................................6......................................................................................................................................................10 2..............................6....1............................................6....................................................11 2.................................................5............................................6.......1.......................................6...........................15 18 .................3 Vrste akcija.........................2 Elementi akcije....6.........4..................................... Javni plasman........ Odnos cena – zarada......................................................10 2............................ 2.....................................11 2.......................................................4 2................................8..................... Trgovanje akcijama na Beogradskoj berzi...................... Dividende..................................................... Faktori cena akcija..............................................5.......................................13 2..............................9 2.............4 Oblici dividende i procedure isplate.................13 2..........3 2.......................................6............................6............................6.................. Plasman emisije............................... Uvod....................12 .............................................................................................. Akcije..... Pojam i pravna obeležja akcija.................................... Zarade.....8 2...............8 2.....................................11 2........7 2........................................3 Privilegovani plasman...........................................2 Privatni plasman.................................2 2....... Akcijski fond... Kamatne stope........5..................6...........................3...............................................................1................................................... Prihodi od akcija.........2...6........................Deobe akcija i dividende................Sadržaj 1............................................9......................9 2................5...... Indeksi Beogradske berze.........................................................7......10 2...................................................................5.......

senzal. Beograd. Ivanišević.belex.co. 1997 2. Stubovi kulture.sr. DH. Novi Sad 1996 5.co. Ekonomski fakultet. Beograd 4.yu www.yu www. Cene akcija.co. Prof dr Vasiljević. Prof dr Dugalić V.chrov.mfin. Ostali izvori: www. “Finansije”.yu www. Beograd. Poslovne finansije..yu www. grupa autora.B.emagazin.co. 2001 3.Literatura 1. Prof dr Krasulja..yu 19 .gov. Osnovi finansijskog tržišta.

20 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->