P. 1
Arheologija-anticke-Grcke

Arheologija-anticke-Grcke

|Views: 281|Likes:
Published by Vila Ravijojla

More info:

Published by: Vila Ravijojla on Jun 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. Kronologija
 • 2.1. Protogeometrijski period (1050 - 900.g.pr.Kr)
 • 2.2. Rani geometrijski period
 • 2.3. Srednji geometrijski period
 • 2.4. Kasni geometrijski period
 • 2.5. Sitna figuralna plastika
 • 2.6. Graditeljstvo
 • 3.1. Crnofiguralno slikarstvo
 • 3.2. Protokorintsko i korintsko crnofiguralno slikarstvo
 • 3.3. Protoati ko i ati ko slikarstvo
 • 3.4. Skulptura arhajskog perioda
 • 3.5. Arhitektonska skulptura
 • 3.6. Graditeljstvo
 • 3.7. Nadgrobna plastika
 • 3.8.1. Strogi i rani crvenofiguralni stil
 • 3.8.2. Klasi ni crvenofiguralni stil
 • 3.8.3. Bogati klasi ni crveno figuralni stil
 • 3.8.4. Stil bijelih lekita
 • 3.9. Gr ko - perzijski rat
 • 4.1.1. Skulptura rane klasike (ili strogi stil)
 • 4.1.2. Skulptura visoke klasike
 • 4.1.3. Skulptura bogate klasike
 • 4.1.4. Skulptura kasne klasike
 • 4.2.1. Graditeljstvo rane klasike
 • 4.2.2. Graditeljstvo visoke klasike
 • 4.2.3. Graditeljstvo bogatog stila
 • 4.2.4. Graditeljstvo kasne klasike
 • 5. Helenizam

Arheologija anti ke Gr ke

Prof. dr. sc. Dra en Mar i

1. Kronologija

Pojednostavljen prikaz periodizacije anti ke gr ke civilizacije

PERIODIZACIJA GR KE UMJETNOSTI Protogeometrijski period 1. GEOMETRIJSKI PERIOD (1000-700 BC) Ranogeometrijski period Srednjegeometrijski period Kasnogeometrijski period Rani arhajski period 2. ARHAIKA (700-480 BC) Srednji arhajski period Kasni arhajski period Rana klasika - Strogi stil 3. KLASI NO DOBA (480-320 BC) Klasika na vrhuncu Bogata klasika Kasna klasika - zrela Rani helenizam 4.HELENIZAM (323-31 BC) Srednji helenizam Kasni helenizam 1000-900 BC 900-850 BC 850-750 BC 750-700 BC 700-590(580) BC 590(580)-530 BC 530-480 BC 480-450 BC 450-420 BC 420-380 BC 380-320 BC 320-250 BC 250-150 BC 150-31 BC

2

Geometrijski period -nadovezuje se na submikensko razdoblje (1150 - 1050.g.pr.Kr) -s pozicije arheologije to bi se moglo nazvati starije eljezno doba (kronolo ki) -povijesno to je helenski srednji vijek (mra no doba - 1100. - 700.g.pr.Kr) - najslabije istra eno razdoblje -keramika od 6. st. ima prepoznatljive organske linije ukrasa i likove koji podsje aju na isto nja ku umjetnost. Zato tu keramiku nazivamo - orijentalni stil

Arhajski period -pripada eljeznom dobu ali se ne zove tako -arhaios - odnosno stara ili drevna civilizacija u odnosu na klasi ni period -700.g.pr.Kr. - 480.g.pr.Kr (500. u nekim podru jima) -u arhajskom razdoblju pojavljuje se zna ajnija arhitekture, glavni oblik gr ke arhitekture je hram koji se razvija iz mikenskog megarona -pojava kurosa i kora

Klasika -³najbolja´, ³prvorazredna´ -izraz se koristio i u vojsci za prve redove -5. i 4. st. pr. Kr. -povijesno gledano obuhva a period kada je Gr ka bila mozaik nezavisnih dr ava slobodnih od straha od strane dominacije nakon Perzijskih ratova.

Helenizam -naziv - njema ki autor 19. st. - prema nazivu za helenizirane idove (koji su prihvatili gr ke obi aje) - helenistoi -nastupa sa ~ Aleksandrom V. (Makedonskim) -sa njim Gr ka civilizacija ulazi u rimsku civilizaciju 146 g. pr. Kr. - Gr ka postaje rimska provincija

3

pr. -Geometrijski period je karakteristi an po posudama koje su po svojoj formi i podjeli na ve i broj traka (horizontalnim frizovima) sli ne mikenskima.2. se naziva submikenski period.g.koje zauzimaju jedan.istra ivanja po inju skoro odmah nakon osamostaljenja Gr ke. najkasnije do 9. g.750g. -U koloniji Pithekoussai na oto icu Ischia kod Napulja su prona eni fragmenti gr ke geometrijske keramike i tako er skarabej s imenom faraona Bocchoria.gpr. nema podataka literarne naravi jer nema pisma.700g.Kr.pr. 850 .koncentri ne kru nice ili polukru nice . -Seoba Dorana i njihovo osvajanje Peloponeza. prilago avaju ga svom jeziku i nastaje gr ki alfabet. prilikom kojeg je uni tena mikenska civilizacija. mitolo ka bi a.Kr. Do kraja 8.pr. -Ustaljena podjela geometrijskog perioda se odnosi na Atenu i njenu najbli u okolicu -Atena .pr. su uglavnom svi mikenski spomenici uni teni.pr.Kr.Kr.st. Ti doga aji korespondiraju s po etkom eljeznog doba. pa time ni pismenih ni epigrafskih izvora.) iz povijesne perspektive se nazivaju Ämra no doba Gr ke³ ili Ähelenski srednji vijek³. po inju se sastavljati neke gra evine kod kojih je to bilo moguce. i to je tranzicija iz mikenske u gr ku civilizaciju.Kr Grci preuzimaju pismo od Feni ana. buduci da su svojim pretkom proglasili ahejskog mitskog junaka Herakla.st do sredine 8.. dok je ostatak neukra en. a jedna od prvih zadaca je bila o istiti atensku akropolu od ostataka iz bizantskog i otomanskog vremena itd. Kr. eventualno dva friza posude. -Prva stoljeca razvoja gr ke civilizacije (od kraja 11. -Ovaj period se najbolje mo e pratiti na podru ju Atike (pod tim nazivom podrazumijevamo ire podru je grada Atene).) ve se zadr ava geometrijska dekoracija najjednostavnijeg karaktera .st Atena je glavni umjetni ki centar u Gr koj 4 . pr.pr.pr.Kr. -Taj period izme u 1150.Kr. Hram Atene. pr. ljudske figure.900g. 900 . Kr.st. i sl. Prema arheolo kim spomenicima najranija pojava ovog pisma se e negdje u 730/720.850g.Kr. ali na njima nestaje figuralna dekoracija ( ivotinjske. Za datume njihova osnivanja znamo preko gr kih pisaca Tukidida i Euzebija. i 1050.pr. postaje glavni grad.. 750 . u tradiciji je poznata pod nazivom Äpovratak Heraklovica³. -Prema Jamesu Whitley-u najva niji kronolo ki reperi za geometrijski period su bili osnivanje Megara Hyblaea-e i Syracuse (gr ke kolonije na Siciliji).Kr. npr. -Krajem 8. g. Geometrijski period 4 faze: -protogeometrijski period -rani geometrijski period -srednji geometrijski period -kasni period 1050 . Nike Polias itd.st. ~1150.

Rani geometrijski period -U prvoj polovici 9. dok su za sahranjivanje mu karaca bile posude sa dr kom na vratu. jama se poklopi plo om ili ne im drugim. -Jedino to je zajedni ko keramici svih doba sa mikenskom je podjela na frizove. dok se na Kreti podjednako koristi i inhumacija i incineracija. javlja se meandar (naziv je dobio po rijeci Meandar u Maloj Aziji koja te e krivudavo).pr. -Za sahranjivanje ostataka starijih ena koristile su se posude sa dr kom na trbuhu.pr.Kr. U Ateni traje od oko 900. a karakteristi na je po geometrijskoj dekoraciji. dok se samo odrasli spaljuju i njihovi ostaci se stavljaju u urne. oko urne mogu biti grobni prilozi. -Urne se obi no pola u u manje jame iskopane u etvrtastim rovovima i sla u se jadna do druge. U ovom jo uvijek ranom periodu Gr ke civilizacije.st. Svi drugi centri rade pod utjecajem Atene u vecoj ili manjoj mjeri. pa zato imamo najvi e podataka. -Kad grobne posude zamijene nadgrobne statue.Kr. kerami ko posu e.pr. a onda se taj grob zatrpava humkom da se obilje i ili se ozna ava velikim kerami kim posudama koje funkcioniraju kao nadgrobni spomenici.Kr. npr. u Ateni se djeca se inhumiraju. Najljep i primjeri se nalaze na atenskim grobljima Kerameikos i Dipilon.strah od praznog prostora). dok u Argolidi i Korintu traje malo du e to zna i da Atena prednja i u inovacijama 5 . koncentri ni krugovi. -Osim meandra po inju se javljati i cik cak linije. U Korintu i Argosu. trokutici. To je tipi an ukras za ovo razdoblje. to nije generalna pojava. -Groblja na podru ju Atike su najbolje istra ena.2. -U Ateni i Argolidi se javlja rani geometrijski stil. Ritus inhumacije koji su mikenjani koristili je zamjenjen sa ritusom incineracije (spaljivanje) i odlaganja ostataka u urne. Protogeometrijski period (1050 .pr. -Najvi e nalaza iz ovog perioda imamo u vidu keramike. Naravno. One frizove koji nisu tako ukra eni premazuje se firnisom tako da je samo mali dio posude ostavljen u originalnoj boji. geometrijska dekoracija je ograni ena na mali dio posude 2. svastike itd. zavr ava geometrijski i po inje orijentalizirajuci period. dolazi do promijena u ritusu pokapanja.1.900.g.2.Kr) -Najstariji period se naziva protogeometrijski (onaj koji prethodi pravom geometrijskom periodu) -~1000g. u kasnijim razdobljima prevladava inhumacija. Po inje se javljati i kompleksnija geometrijska dekoracija koja ispunjava cijelu posudu (horor vacui . do oko 860.

pr.Kr.g. -³Dipilonske vaze´ . Srednji geometrijski period -traje od oko 850. dok prizor izme u dr ki prikazuje prothezis . 6 . .2. scena sa pogrebnom procesijom koja kora a prema mjestu ukopa i scena trke kola u ast pokojnika. -Atenski geometrijski krater je jo jedan krater koji je slu io kao nadgrobni spomenik.) je visoka 165 cm i podsjeca na ko aru. knji evnosti (krajem srednjeg i po etkom kasnog geometrijskog perioda se po inju epovi zapisivati). Kr. pojava ljudske figure je jo uvijek kontroverzna ..st. -Po prvi put se u gr koj umjetnosti javljaju i motivi koji nemaju veze sa svijetom mrtvih.Kr.pr. Potje e iz druge polovice 8.4.st.scena izlaganja pokojnika. ivotinjski friz se nalazi na vratu posude. Me utim.Kr. Ovaj prikaz bi se mogao povezati sa utjecajem Homerove Ilijade..neki ka u da je to znak povratka mikenske tradicije. najranije zavr ava u Ateni. a dijelom na brodu.g. Ovdje vidimo scenu pogrebne procesije. Na fragmentu jednog geometrijskog kotla iz 8. nego se javljaju narativne scene koje su preuzete iz gr ke oralne. najkarakteristi nije je to da se pojavljuje prvi puta nakon dugo vremena figuralna dekoracija. pa posude po inju nalikovati ko arama (bar to se Atene ti e). st. -Po inju se javljati teme mitolo kog ili literarnog karaktera. Kasni geometrijski period -dijeli se na I i II -U ovo vrijeme je gr ko kopno bili siroma no i zapo elo se kolonizacijom (masovna je zapo eta 80-ih godina 8.3. pripadnike ratni ke aristokracije. neki da je to utjecaj orijenta..To je najva niji friz. krajem srednjeg geometrijskog perioda). Najprije su to ivotinjske figure. pr.to vi e odmi emo prema kraju geometrijskoga perioda to sve ve u povr inu posuda zauzima figuralna dekoracija. -Ovakvi nadgrobni krateri su bili rezervirani za najvi e pozicionirane lanove dru tva. -Dipilonska amfora (~770. Dipilonska amfora je slu ila kao nadgrobni spomenik. kola vuku tijelo pokojnika i tu je sama procesija sa osobama koje tuguju i trka kola u ast pokojnika.Kr.pr.g. trake su sve gu e i pli e. odnosno ve pismene. gdje jedan friz zauzima prikaz broda i ratnika kojim se dijelom bore na suhome. 2.opceniti naziv za specifi nu keramiku sa nekropole pokraj Dipilonskih vrata -Prakti ki se u gr koj geometrijskoj umjetnosti kasnog srednjeg geometrijskog perioda i kasnog geometrijskog perioda javljaju tri scene sa ljudskim figurama . a ne to kasnije u Korintu i nekim drugim centrima -Zoniranje posuda sve vi e uzima maha.scenu izlaganja tijela sa enskim figurama koje nari u za pokojnikom s rukama na glavi.Kr do oko 750.pr.pr.

koristili ga i Grci i Ciprani dok nije u 4.halkidskoj i jonskoj -Odmah po nastanku alfabeta zapisani su Ilijada i Odiseja ( to se o ituje i po motivima na keramici) i po inju se javljati predmeti sa natpisima -Pitekusaj (Pithekoussai) je jedna od najstarijih gr kih kolonija (eubejci je osnovali) u kojoj je prona eno stotinjak grobova i neki od najstarijih primjera posuda sa urezanim ili pisanim natpisima. a poznavali su i tzv.pr.pr. st. Ovaj pehar je zapravo posuda tipa kotyla. Michael Ventris je de ifrirao linear B preko ciparskog slogovnog pisma koje je pisano i gr kim i starociparskim i pomocu dvojezi nih natpisa je i de ifrirano. Natpis pisan sa desna na lijevo glasi:³ja sam Nestorov pehar.-Jo uvijek je to samo siluetno slikarstvo koje koristi najjednostavniju paletu boja. pr. a razvilo se iz lineara A koje nije pisano gr kim jezikom -Linear C je pisan starim ciparskim pismom. st zamjenjen gr kim alfabetom -Gr ki alfabet je nastao iz feni kog alfabeta koji je bio jedan od najstarijih fonetskih pisama (za svaki glas 1 znak) i kori ten je u dvije varijante . do 4. bustofedon. pr. Nalazi se na otoku Ishiji kod Napulja -Nestorov pehar iz Pitekusaja (740/720.Kr. sa lijeve na desno pa sa desne na lijevu. Kr) je jedan od prvih primjera pisanim spomenika. -8. kronolo ki pripada razdoblju geometrijskog perioda -Po prvi put raspola emo povijesnim podacima jer je ovo vrijeme pojave gr kog alfabeta.Kr. Kr. -Gr kom alfabetu su prethodili linear B i ciparsko slogovno pismo koje se koristilo na Cipru od 11. -Linear B su koristili mikenjani koji su govorili gr kim jezikom.Kr.st. kada zapo inje najstariji dio arhajskog perioda.st. orijentaliziraju i period gr ke umjetnosti.. tko iz mene pije bit ce obdaren plamenom Afrodite´. odnosno.st. i po etkom 8. uz neke promjene se koristi i danas. To je najstarije pismo u kontinuiranoj uporabi. Nestorov pehar 7 . -u po etku su Grci pisali sa desne na lijevu stranu. Nastaje krajem 9.pr. -Onog trenutka kada figuralna dekoracija gotovo u potpunosti izbaci geometrijsku tada prakti ki zavr ava geometrijski period. To se doga a krajem 8..g. kasnije se po inju prikazivati i detalji.

-Osim primitivne modelacije. Znamo iz pisanih izvora da je u Erehteionu stajala drevna drvena statua u Ateninoj celi. iz prijelaza iz srednjeg u kasni geometrijski period. Kr. Datira se u 10. Dakle. i prona ena je u grobnici. jako podsje a na atenske dipilonske vaze. -Jedna grupa . Uskog srednjeg dijela.borba ratnika ili heroja i kentaura iz sredine 7. -Zatim jedna zavjetna figurica konja. Kr. pr. ima primjera figurica od bjelokosti (poznatih 4 do 5). jer je najbli a destinacija za uvoz bila Sirija 8 . dodiruju se rukama. pr. od terakote. to ne zna i da je nije bilo. ali ra ene od drva (ksoana kipovi). pe atiranja. ovaj konj je identi no modeliran kao oni sa Dipilonskih vaza. irokog prednjeg dijela sa grivom. Nezgrapno prikazana. stoji na re etkastoj podlozi. Sitna figuralna plastika -U geometrijskom periodu nije dokazana prisutnost monumentalne skulpture. -Figurica kentaura koja je prona ena na nekropoli Lefkandi na otoku Eubeji (na isto noj strani gr koga kopna). pr. najvi e sa dipilonske Akropole. oslikana geometrijskom dekoracijom sli noj onoj sa geometrijskog posu a. Ponovna prisutnost ovih figurica je zna ila obnova trgovinskih veza (koje su pukle krajem mikenskog perioda). st. Datira se u 8. skulpture su postojale. -Pored bron ane plastike. vrlo je esto ukra ena tehnikom urezivanja. Kr. st. st.2.5. mitolo ko bi e.

Ova je gra evina bila dvobrodna. od kojih su dvije iz geometrijskog perioda. Herin na Samosu. pr. Vidimo pronaos (nema pravog predsoblja).6. Vidimo transformaciju iz ranog geometrijskog perioda. a ne hram. pr. st.pr. Kr.. iz srednjeg geometrijskog perioda kod kojega se uo ava sli nost sa gra evinom iz Lefkandije. megaroidnog tlocrta do klasi nog gr kog dorskog periptera. prethodi li gra evima grobovima ili su nastali zajedno. Apolonov u Termu. Tu je prona en kentaur kojeg smo maloprije spominjali. Kr. Problem je prethode li ovi grobovi gra evini. Kr. zato to je su na jednom mjestu dokumentirane tri gra evne faze. faza je iz razvijenog geometrijskog razdoblja a 3. st. hram koji je okru en kolonadom stupova) duga 40-ak metara. Nema dokaza o stupovlju sa strane. 2. Zeusov u Olimpiji. -iz srednje geometrijskog perioda imamo sljedece gra evine: -Thermum ili Thermon. Ovdje su ukopani ratnikpoglavar i njegova ena (i njegov konj). Ovo je grobnica. ali grobnica nastala po uzoru na hramsku arhitekturu. -Iz protogeometrijskog razdoblja imamo sljedece gra evine: -Heroon u Lefkandiju iz 10.. drvene stupove i oslikane terakotne metope od kojih je nekoliko izvrsno sa uvano.st. U 8. Sveti te je posve eno Apolonu. Imamo malo predvorje. vrlo va an lokalitet u Etoliji. zatim glavnu odaju i ovdje se pridodaju dvije prostorije i imamo apsidalni zavr etak gra evine.grobnica je bila posvecena ratniku-poglavaru koji je bio heroj). pr. uz tu gra evinu nastaje mla e sveti te koji je u unutra njosti pravokutna gra evina. srednjoj Gr koj. (Naziv Heroon dolazi od rije i Äheroj³ .Kr koji podsjeca na mikenski megaron. st. bila podijeljena redom drvenih debala. glavna odaja i apsidalni zavr etak. faza je Apolonov hram iz arhajskog razdoblja. 9 . Ovo je gotovo peripteralna gra evina (naj e i tip gra evine u gr ko.2. Geometrijskom periodu pripada hram iz 9. Gotovo smo sigurni da je imala krov na dvije vode. imamo jedno predsoblje. Sredinom 7. Graditeljstvo -Geometrijski period je razdoblje osnivanja nekih od kasnije dobro poznatih gr kih sveti ta kao to su: Artemidin hram u Efezu. Sigurno znamo da je hram imao zidove od cigle. se to sveti te obnavlja i gradi se Apolonov hram u Termumu u Etoliji koji je imao drvene stupove. pojednostavljeno re eno.

-Heraion u Olimpiji je izgra en cca. Dvobrodna gra evina podijeljena redom drvenih stupova. Mali prostilni hram sa dva stupa na pro elju.pr. Kr. a onda polako prelaze u hramove. (arhajski period!!!!) -Heraion kod Argosa je bio posvecen argijskoj Heri (Hera Argeia) -Malo Apolonovo sveti te u Eretriji koje se datira u 8. -U ru evinama dvaju sveti ta. Herinom u Argosu i Herina u Perahori kod Korinta su prona eni mali terakotni modeli samih sveti ta. Na dnu te gra evine je bilo postolje sa drvenim kultnim kipom ksoanom. pr. Ina e su u svim gr kim hramovima stupovi izvorno bili drveni ali kako su s vremenom propadali. grubih cigli. spominje da u stra njoj prostoriji ovog hrama jo uvijek stoji jedan stup od hrastovine. ne negirajuci i povezanost s megaronom. slamnati krov i zidove od opeke. Jednostavna gra evina duga ka 100 gr kih stopa. i to je najstariji takav hram. Po lokalnoj legendi. Teorija je da su te kuce ishodi te gr kog hrama. 10 .n. drveni stupovi sugeriraju da je gra evina imala dvoslivni krov i da je vjerojatno bila sli na gra evini u Lefkandiji. Imao je drveni kostur. 600g. Pauzanije u 1. pa se jo naziva hecatopendom. Osim rezidencijalne imale su i ceremonijalnu ulogu. g.st. sa jednom malom strehom i vjerojatno otvorom iznad za osvjetljavanje.Kr.koje je sagra eno negdje 800. Ovi terakotni modeli hramova pokazuju da su hramovi u po etku izgledali poput velikih kuca u kojima su mogli ivjeti poglavari. Hera je ro ena upravo na Samosu (po nekima na Argosu) ispod jednog stabla konopljike (Ästablo nevinosti³).-Evo jo jedno sveti te geometrijskog perioda: -Herino sveti te na otoku Samosu ili prvi Heraion . mijenjali su se kamenim. st.e. Kr. sa tri drvena stupa na pro elju. Zidovi su bili od kamena.5m. pr. iroka 6.

). ali vecina smatra da je po etak negdje oko 700.Kr. fantasti nih bi a kao to su sfinge. pili. protokorintska bo ica za mirise u obliku sove. Pojava tih dviju kategorija dekoracije ozna ava po etak arhajske umjetnosti i orijentaliziraju eg stila. Kod naziva "stara umjetnost" se misli da to razdoblje koje prethodi onoj najboljoj. korintske i atenske radionice su imale najve u va nost i najve i utjecaj na druge radionice. st. g. star ili drevan.) i biljne dekoracije (palmete. Arhajski period -Arhajski period je dobio naziv prema gr koj rije i arhaios. -Ne postoji potpuno suglasje kod znanstvenika za koje se to no razdoblje mo e koristiti naziv arhajski period . -Protoaticka skupina vaza . obrise i detalje su i urezivali (rova enje. (od oko 700. -Pojava ovog stila se prati preko dvaju elemenata . to bi zna ilo. Te tehnike su preuzeli sa importirane feni ke robe. sudjelovali u dru tvenim igrama. meduze. itd.popije se vino iz posude. ponovno su uspostavljene trgova ke veze koje su prekinute pred kraj mikenske civilizacije. Kr. -Stariji arhajski period se podudara sa razdobljem gr ke kulture i umjetnosti koji je jo definiran nazivom orijentalni ili orijentaliziraju i stil gr ke umjetnosti koji se okvirno datira u 7. npr. Sve gr ke pokrajine su imale radionice takve robe. -Arhajska gr ka umjetnost se dijeli na tri razdoblja: stariji. no.preko pojave divljih zvijeri (lavova. -Orijentalizirajuci jer se u tom trenutku Gr ka ponovno okrece Istoku. pri emu se za najstariju fazu arhajskog perioda mogao koristiti naziv orijentalizirajuci period. a sudjelovali su samo mu karci koji su tu jeli.pretece velike tradicije oslikavanja vaza koja ce se uskoro razviti u Atici. do oko 590. npr. druga porodica orijentalnih posuda poznata je pod imenom protokorintskih vaza i nazna uje kasniju lon arsku proizvodnju u Korintu ( ivahni ivotinjski motivi i dokaz su tijesnih veza sa Bliskim istokom) npr.g. srednji i mla i arhajski period. to u doslovnom prijevodu zna i razdoblje stare ili drevne gr ke umjetnosti. Crnofiguralno slikarstvo -Od sve gr ke keramike iz ovog starijeg arhajskog perioda najva nija je korintska te atenska (ati ka) keramika.1. a sa zadnjih nekoliko kapi se ga a neki predmet ili osoba u prostoriji.3. Kr. pr. 3. -Luksuzno crnofiguralno posu e je kori teno u posebnim prigodama. incizija). pokrajini oko grada Atene. najstariji primjerci nemaju tehnike urezivanja. -Osim to su oslikavali orijentalne motive. 11 .pr.Kr. lotosi. grifoni. Kotabos .g. -Atena i Korint su imali kerami arske etvrti.). banket ili simpozij koji se odr avao u aristokratskim kucama. pr. sa bron anih feni kih posuda iji su frizovi bili urezani.postoje dvije grupe znanstvenika . itd.pr. klasi noj gr koj umjetnosti.oni koji smatraju da se za po etak arhajskog perioda mo e uzeti razdoblje od oko 750.

pr. -Jedna od mo da najpoznatijih. Ovo je otprilike vrijeme kada atenski majstori prihva aju tehniku urezivanja i neke elemente protokorintskog slikarstva.g. no. pogotovo za zidno slikarstvo. Ovakvi su prikazi bili dragocjeni za poznavanje gr kog naoru anja tog vremena. bilo vegetabilnim motivima. Posuda je rekonstruirana jer je bila sa uvana samo u fragmentima. pr. ne vi e od 7-8 cm.Kr. -Uz upotrebu osnovne tamne crne boje. -U protokorintskom slikarstvu nema narativnog stila. iako nije stran ni Grcima. divljih ivotinja itd. -Tipovi posuda na kojima se javlja su prete ito posude malih dimenzija kao to su aribalosi. po etnog razdoblja upotrebe oslikavanja posuda isklju ivo primjerima siluetnog slikarstva. zbog masovne produkcije gubi na kvaliteti.3. Kr. To je ve a posuda podijeljena u tri glavna friza figuralnog karaktera.Kr) se naziva protokorintski stil na kojem se de avaju revolucionarne promjene u odnosu na geometrijski period. protokorintski stil jo ima prevlast na tr i tu.pr.g. miomirisnih ulja). Kr. mitolo kim bi ima. alabastroni (posudice za dr anje parfema. detalje glave itd. st. u prvom redu frizove sa ivotinjama i nadnaravnim. a potpisana je od strane gr koga slikara Eurytiosa. -Nakon tog prvog. jednoga zeca. Datira se oko 600. od po etka 7.jednostavna grobnica 12 . Kr. Eurytios i Heraklo na simpoziju. pikside. Na ovoj posudi vidimo ne to to e pred kraj 7. Prete no su to posude manjih dimenzija. primjeraka protokorintskog slikarstva je uvena Chigi vaza. pr. pr. st. iako se nastavlja u 6. Po eli su ilom urezivati detalje kao to su obrisi figura. sada se naziva korintski stil. korintski slikari uvode novu tehniku ukra avanja i oslikavanja. -Jedan od najljep ih prikaza gr kih banketa je onaj prona en u jednoj grobnici kod Pestuma u Italiji koja se datira oko 480/470. pr. i 7. st. To je jedan tipi ni korintski figuralni krater. pr. Kr. skifosi. . no.ispisivanje natpisa. mali pehari.posuda koja je prona ena u etru anskom Cerveteriu. dijelove ili detalje odje e. Kr. Kr. Sada su prikazani svi detalji ratni ke opreme. a datira u sredinu 7. Tu su tehniku preuzeli sa importirane .2. ratni ke opreme. Kr. Tu su do maksimuma upotrijebljena crvena i bijela boja. Kr. naj e ce su to samo prikazi orijentalnih motiva. kr azi ili pokali. pr. st.. uz friz sa konjanicima imamo iznad prikaz gozbe. pomasti. -Jedan primjer protokorintskog stila . (730. pr.. Na dnu je jo jedna scena lova gdje psi progone svoju lovinu. (rana klasika) . postati vrlo popularno . te kozmeti ke cilindri ne kutije. st.. Tada slijedi razvoj atenskog slikarstva i onda kona na prevlast atenskog crnofiguralnog slikarstva koja e se dogoditi u 6.pr. Protokorintsko i korintsko crnofiguralno slikarstvo -Korintska keramika s kraja 8. Kr. najvecim dijelom feni ke luksuzne robe. bilo animalnim. st. a manje ljubi asta. st. koja se naziva po zbirci u kojoj se svojevremeno nalazila (na ena u etrurskoj grobnici). Od ve ih posuda su e e oinohore. g. st. koji je ipak vi e bio karakteristi an za etru ansku umjetnost. Na vrhu je prikaz dviju vojski koje se sukobljavaju..630. U sredini je prikaz lova gdje vidimo ratnike sa kopljima koji napadaju jednog lava. oni uvode u upotrebu crvenu i ljubi astu. i jednog lovca koji u i u zasjedi iza jednoga drva. Sa strane je figura grifona. -Pri kraju 7. -Protokorintski stil zavr ava negdje krajem 7. pr. i najljep ih.

do oko 630. Kr. -Sir John Beazley . Tako er kao i kod slikara Nesosa imamo motive vijenaca sa palmetama i lotosima iako je slikar Gorgone je za koje desetlje e mla i od slikara Nesosa. slikar Sophilos. a njegovi drugovi kao tamne siluete. -Atenski kerami ari su preferirali velike posude kao to su amfore. Ponovno vidimo rozetice. oko 580. ali postojale su i one koje su se proizvodile pomoci kamenih i glinenih kalupa to zna i da su se serijski proizvodile. pr. na bo nim stranama su prikazi simpozija.od vapnena kih plo a koje su oslikane. 3. imamo dvostruke urezane linije i na detaljima Gorgone. i oni su ostali vjerni tradicionalnom siluetnom slikarstvu bez upotrebe ila i urezivanja. ozna ava upravo ova amfora. u ruci dr i jedan skifos. g.g. g.3. Na detalju vidimo da se Polifem napio. ne vi e protoati ki. Pripisuje mu se nekih dvadesetak posuda. Od oko 720. i vjen anje njegovih roditelja je bila vrlo va na mitolo ka tema. -Do li smo do prvog atenskoga majstora kojem nam je poznato njegovo pravo ime. Kr. pr. pr. Ahil je najve i gr ki junak. Ovaj slikar ime dobiva po amfori koja prikazuje scenu na vratu posude gdje Odisej i njegovi drugovi osljepljuju kopljem Polifema. Kr.st. Ovdje je prikazan 13 . Postoje natpisi lijevo od figure Herakla i desno od figure Nesosa koji to no kazuju njihova imena: Erakles i Netos. pr . -Po et cemo sa slikarom koji nosi pseudonim slikar Polifema (Polyphemos Painter). Ahilovih roditelja.najvi e istra ivao gr ku keramografiju u 20. pr. koja je prona ena na Dipilonu i pripisana slikaru Nesosa (Nesa) koji je svoj pseudonim dobio prema karakteristi noj sceni na vratu amfore u kojoj Heraklo ubija kentaura Nesa. svastike i druge ornamente iz geometrijskog perioda. bavio se samo gr kim slikanim vazama. Posuda se danas uva u muzeju Louvre. crnofiguralni stil se mo e pratiti od kraja 7. Njegova se djelatnost datira negdje uz sam po etak 6. odnosno. -Svaka posuda je gotovo bila unikat.st i smatra se jednim od najvecih klasi nih arheologa 20. sve do oko 630. Ovdje se ve zapo elo sa tehnikom urezivanja. Na jednoj posudi tipa dinos koju potpisuje slikar Sophilos osim upotrebe korintskih ivotinjskih frizova i nadnaravnih bi a. st. Odisej koji stoji ispred Polifema je dat kao jedna obrisna figura. zove se Grobnica skaka a u vodu zbog jednog karakteristi nog prikaza na plo i poklopnici. Na glavnom frizu je prikazana scena vjen anja Peleja i Tetide. pr. rekonstruirao je polovicu produkcije ati kih radionica. Vidimo detalj gdje Gorgone progone Perzeja to je ubio njihovu sestru Meduzu. i taj propust koristi Odisej. st. Kr.Kr. Kr.pr. -Pravi atenski (ati ki). g. po etak ati kog (atenskog) crnofiguralnog slikarstva. g. ova se smatra najva nijom. -Kronolo ki istom razdoblju pripada i slikar koji se naziva slikar Gorgone koji je oslikao jednu veliku posudu tipa dinosa.Kr. hidrije. no. Donji dio posude ispunjaju stilizirani vegetabilni ornamenti. Protoati ko i ati ko slikarstvo -Protoati ko i ati ko slikarstvo vremenski ide paralelno sa protokorintskim stilom. krateri. vidimo i mitolo ke scene. -Kraj protoati kog slikarstva. ali je njegov potpis prona en na tri. Amfora je datirana u 675. Ovom slikaru Nesosa je pripisan ve i broj posuda. sli no onima koje smo vidjeli u geometrijskom razdoblju.

Pomo u boje se radi distinkcija izme u mu kih i enskih figura. Dioniz. Satirima. U borbi su zamijenili oklope i ovaj je poginuo umjesto njega. Silenima. Prikazani su Ahil i Ajaks kako kockaju pod Trojom. potpisao 5-6 posuda. i taj njegov potpis je zapravo garantirao kvalitetu. oni su poprili no minijaturni. Njegova se djelatnost datira negdje u sredinu 6. Na drugoj strani Francois vaze se nalazi iskrcavanje Tezeja i atenskih djevojaka i mladi a nakon povratka sa Krete gdje je ubio minotaura. mjestimice crvena i ljubi asta. Na jednom njegovom krateru je prikazana scena koju smo vidjeli maloprije na Francois vazi. Slikar je o ito bio svjestan svoje veli ine. grifonima i ivotinjskim figurama te friz sa borbom pigmejaca i dralova. Kr. jedini koji ide cijelom posudom prikazuje istu scenu koju smo vidjeli kod Sofila. pr. pr. Po to sama posuda nije velika a podjeljena je u 7 frizova. pr. Kr.. npr. koju je prona ao talijanski arheolog Allesandro Francois. Upotrijebljena boja je crna. Ova Francois vazu. Jo jedan friz sa sfingama. Friz sa prikazom povratka Hefesta. prave biblije gr ke mitologije. oko 550. Glavni friz. 14 . ija se signatura pojavljuje na dva fragmenta s pripisanim velikim brojem posuda. kojega je Hera bacila sa Olimpa na koji se on vra a na muli. g. Kr. Posuda je visoka oko 67 cm i podijeljena u sedam frizova. Na vratu kratera je prikazana scena lova na kalidonskog vepra. Zato su ovakve posude.mlado enja Pelej ispred svoje ku e kako do ekuje uzvanike. -Najva niju atensku crnofiguralnu vazu je oslikao atenski slikar Kleitias koji je.g. Postoji ogromna skupina posuda oslikanih od strane nepoznatih majstora koja se zajedni ki zove Ägrupa E³ po Exekiji jer su oslikane u njegovom stilu. Kraj njega je ispisano i njegovo ime. -Nakon njega slijedi najve i atenski majstor crnofiguralnog slikarstva.pr. redom gr ke bogove. povratak Hefesta na Olimp. Vaza se datira u 570. Zatim borba Kentaura i Lapita na Peritojevu vjen anju. scene i gra evine. Natpisima se imenuju figure. Na pro elju jedne zgrade Pelej do ekuje uzvanike.. po kojemu je dobila ime.Kr. Ispod toga je friz iz trojanskog kruga sa Ahilom koji progoni Trojane. dok on ja e na magarcu. Majstor od kojega ostao mo da najve i broj posuda s njegovim potpisom. Meleagar. Uglavnom je oslikavao ve e posude na na in da gotovo cijelu povr inu trbuha posude ispunja samo jedan friz sa vrlo velikim figurama koje su poredane po principu izokefalije (sve su iste visine). jedan kontroverzni majstor. itd. prikazan vrlo sli no. Kr. pa i svih tih bo anstava. vjen anje Peleja i Tetive. je prona ena na etru anskom nalazi tu Vulci u srednjoj Italiji na podru ju dana nje Toskane. Od samih Exekiasovih posuda jedna od najpoznatijih je amfora koja se danas uva u Vatikanu.. -Lydos. Ispod njega se odvija trka dvokolica u Patroklovu ast. Grupa E se datira otprilike u 550-530g. Na posudi se dva puta javljaju imena ovih dvaju majstora. Okru en je Menadama. koji je bio Ahilov prijatelj. st. u paru sa kerami arom Ergotimos-om. Danas se uva u arheolo kom muzeju u Firenci. pr. motiv iz Arkadije u ijem lovu sudjeluju neki od najve ih gr kih junaka kao to su Tezej. Exekias ija se djelatnost stavlja u razdoblje od 540530g.

Osnova sada postaje crna. a figure postaju crvene. draperije. jedino to znamo je da se pojavljuje u radionici atenskog kerami ara Andokida. Slikar Amasis je zapravo dobio ime (tj pseudonim) po kerami aru Amasisu s kojim je radio. Velik dio posuda izra enih u Andokidovoj radionici pripada famoznom bilingvalnom slikarstvu. Vidimo bijelo jedro a iz jarbola izbija vitica vinove loze. Danas se pomi lja da je on autor cjelokupnog slikarstva. a njegovo se vrijeme smatra vrhuncem razvoja atenskog crnofiguralnog slikarstva. Uveo je scene iz svakodnevnog ivota npr. a netko drugi autor druge 15 . u boji terakote. -Majstor kojim zavr ava crnofiguralni i po inje crvenofiguralni stil poznat nam je pod pseudonimom slikar Andokides. kale na visokoj nozi sa irokim tijelom i dvije karakteristi ne ru ice. Dioniz je bio milostiv prema njima te ih je pretvorio u dupine. Pripada samom kraju crnofiguralnog slikarstva.pr. Taj majstor se ne potpisuje. Nije bilo lako prikazati sve rafinirane detalje odje e. dole je prikaz lavova koji napadaju jednog bika. Kr. Crnofiguralni stil je sa svojom tehnikom urezivanja u jednom trenutku postao ograni enje slikarima poput Egzekija i Amazisa. ili 540.obrnuti tehniku. ali po tedio je kapetana. dok sa strane plivaju dupini. Kad su tu i stilske karakteristike onda nije prete ko jednu ovakvu posudu pripisati Egzekiji. To je ime koje nalazimo na nekih 8-9 posuda. I to vjerojatno od tog slikara kojeg nazivamo slikar Andokidesa. Amfora koja mu je pripisana sa prikazom Ahila koji ubija amazonsku kraljicu Pentezijelu. -Nikosthenes je imao golemu produkciju. pr. Jedan od takvih najpoznatijih primjera je ovaj kiliks. igru tijela i draperije koja ga pokriva. s jedne strane oslikane crnofiguralnim.npr. Odatle je ovaj prikaz hrva a u sredi njem frizu. Rje enje je bilo slijede e . a gore je prikaz Dioniza sa kantarosom i Satira odnosno Menada. Rije je o takvim primjercima posuda koje su. Menade i Dioniz . Taj novi crvenofiguralni stil najvjerovatnije je otkriven u toj radionici. posudica za ulje. dakle posude na kojima se kombiniraju dvije tehnike. Ta scena je vezana uz mit kada je jednom prigodom Dioniz preru en u smrtnika putovao brodom. Njegova se djelatnost stavlja oko 550. koju osim ena koriste atlete. No. jedan mali aribalos. Kr. dok se neko mislilo da je on majstor crvenofiguralne strane. u boji pozadine. nabore.Exekias je majstor koji nije imao premca u svoje doba. koji ga je jedini bio prepoznao i poku ao zaustaviti mornare. a s druge crveno figuralnim stilom. Prvi je u unutra njosti posuda po eo postavljati cijele kompozicije.g. Ostaje otvoreno pitanje je li slikar Andokida oslikavao isklju ivo ove strane oslikane crvenofiguralnim slikarstvom ili i one ra ene u crnofiguralnoj tehnici. a datira se u otprilike 540. I jo jedna koja mu je pripisana i sli ne je forme i koncepcije slikovnog polja kao ona iz Vatikana. preko 120 posuda koje je potpisao. U njegovoj je unutra njosti prikazan jedan brod na kojemu je Dioniz. mornari su ga poku ali oteti i iskoristiti za svoje seksualno zadovoljstvo. -Jedan od rijetkih umjetnika koji se mo da kvalitetom mo e staviti rame uz rame sa Egzekijom je Amasis. ta tehnika slikanja kistom i urezivanja ilom nije dopu tala. Prikazuje Ahila koji o tri bode spremajuci se za samoubojstvo. g.

Skulptura arhajskog perioda -Orijentalni utjecaji na podru ju gr ke skulpture mogu se pratiti od negdje oko sredine 7. pr. Posude su se. Rje enje je bilo da se osnova posude prema e firnisom koji e poprimiti crnu. u kojoj e bit malo vapnenca. Tu je glinu onda trebalo fino mijesiti. bilo da je rije o vapnencu. tj. Do prijelaza sa drvene na kamenu kultnu skulpturu dolazi negdje sredinom 7.Postupak dobivanja boje i oslikavanja keramike -Na koji su se na in dobivale te dvije nijanse u crnofiguralnom slikarstvu? Trebalo je znati gdje ete tra iti glinu koja e sadr avati puno eljeznog oksida. za to je trebalo umije a na lon arskom kolu. drugi smatraju da su to djevojke podrijetlom iz Korije. To je ta novina koju donosi nova crvenofiguralna tehnika. Kr. Nakon to bi posuda bila izra ena ona bi se oslikavala i pekla u najmanje tri faze. osim izrazito cilindri ne forme. st.pr. bilo da je rije o mramoru. To je 16 . trokutasto oblikovana glava. 3. nisko elo. u nekim radionicama. neudanu djevojku. a figure ostave u boji gline. Kr. -Zanimljivo je da najraniji primjerci gr ke monumentalne skulpture u kamenu. pri tome bi oni dijelovi posude koji nisu bili premazani crnim firnisom pod temperaturom od nekih 850° gdje bi pod utjecajem oksidacije osnova dobila crvenkastu boju. oko 650. -Kultne skulpture geometrijskog perioda su bile izra ene od drva. g. ime se dobiva reljefnost i izra ava kontrast.nagi mladic.590/80. polosa. no ne to tamniju. Kr. Prvi puta sa otvorenim dimnjakom. Kr. ali bi figure gustog namaza crne boje ostale crne. potje u sa gr kih otoka.g. st. tada o ito vrijedi ideal mladog mu karca pa se zato tako prikazuje. Manifestiraju se i u materijalu od kojega je izra ena gr ka skulptura toga vremena. izra ivale iz vi e komada. To je slu aj prvenstveno zbog blizine Istoka.4.Kr). st. vjerojatno od famoznog slikara Andokida. izra eni elementi su i duguljasta.. tipi no orijentalna frizura. Zatim bi se zatvorio dimnjak u drugoj fazi. pogotovo one ve e. Na kraju je trebalo znati dobiti firnis. pr. bila smrtnica ili bo ica. bilo na nadgrobnim spomenicima. te bi zbog eljeznog oksida firnis poprimio tamniju boju. kao i figure. pr. -kora . neki smatraju da je to ideal vladajuce aristokracije koja je tako htjela izraziti svoju prvprazrednost. -kuros . sa Kiklada i Krete. Tada se detalji odje e. draperije. detalji glave izvade isklju ivo debljim ili tanjim potezima kista. u kamenoj plastici. imaju mnogo vecu popularnst nego kore usprkos nagom prikazivanju. sve do po etka klasi nog doba. neki znanstvanici smatraju da su te djevojke vezane uz Artemidin kult. -dedalskim stilom se mo e imenovati kompletna skulptura starijeg arhajskog razdoblja (od 660 .. Oni su otkrili da je to bila jedna smjesa koja se dobivala mije anjem najfinije gline sa ki nicom koja bi se ostavila da isparava dok se ne bi dobila elatinasta smjesa u koju bi se dodavali organski sastojci da bi se dobila druga boja. Oni se manifestiraju najprije kroz pojavu motiva orijentalnog podrijetla. pr. Gotovo je sigurno da je otkrivena u radionici majstora Andokida. -Crnofiguralni stil e jo . trajati sve do po etka 5. Smatra se da su engleski i njema ki kemi ari uspjeli odgonetnuti tajnu firnisa. to su ksoana statue.naziv za mladu. bilo na arhitektonskoj skulpturi. Tada bi u tre oj fazi s ponovnim prodiranjem kisika osnova postajala crvenkasta.

vjernijoj reprodukciji fizionomije. -Kuros koji je slu io kao nadgrobna statua.Kr). pr. On se datira u drugu polovicu 6.05 m. Jo uvijek je lijeva noga iskora ena.premazivanje statua voskom mije anim sa bojom]. pr. malom mjestu u Atici. -Kurose iz srednjeg arhajskog perioda je jedino mogu e razlikovati po realisti nijoj izradi. podignuta mladi u Kroisosu. lagano odmaknut od tijela. ratniku koji je umro juna kom smrcu u prvim redovima bitke. Arhajski osmijeh je prisutan.pr. a datira se negdje oko 570. Njihove frizure podsje aju na egipatske. 17 .18 m. Kr. prona en u sveti tu Artemide i Apolona i najvjerojatnije prikazuje bo icu Artemidu..16 i 2. to su dva brata. g. -I za kurose i za kore vrijedi da prije sredine 7. Visoki su 2. st.65 m.pr. boljem poliranje statue. Odjeven je u tanku prozirnu odje u. pr. jer su tu bili umeci od staklene paste. st. Sa stra nje strane se vide tragovi enkausti ke boje [enkausti ka tehnika . muskulaturi. u kraj 7. Statua je prona ena u Anavysossu.g. g. Kr. Visok je 1. No izrada torza.14 m.najraniji stil u gr koj monumentalnoj skulpturi. st. Potje e sa atenske Akropole. a visok je 3. -Dva uvena kurosa sa samog kraja starijeg arhajskog perioda.mla i mu karac koji na le ima nosi tele. baze na kojima te statue stoje.g. -Moskoforos ili Nosa teleta . vjerojatno neku ritualnu haljinu. odnosno. visine 20-ak cm koji je prona en u Apolonovu sveti tu u Delfima. Nema vi e duga kih uvojaka ve se kosa skra uje ili se uvojci spletu oko glave. st.g. -Kuros iz sredine 6. smanjivanju visine. sa otoka Melosa. -Kurose iz starijeg arhajskog perioda prepoznajemo po relativno lo oj fizionomiji. Kr (~530. a najraniji je kip sa otoka Delos. izradi abdomena. potje u iz Delfa. pr. Kr.. st. koljena je realisti nija u istom statuarnom obrascu. Kip sa Delosa se datira u 660/50. i ovdje je ve nazna en taj arhajski osmijeh. -Jedan od primjera te sitne bron ane plastike je kuros iz oko 650. Zbog radnje ruke mu ruke nisu u klasi nom polo aju. datira se negdje oko 610.Kr. Kr. Kr. visine 2. -Najstariji kurosi u kamenom mramoru se datiraju negdje oko sredine 7. 8.pr. On je nadnaravne visine to ukazuje da je lako mogu e da je rije o nekoj kultnoj ili zavjetnoj statui koja prikazuje bo anstvo (rt Surion je bio posve en Posejdonu). no arhajski osmijeh i gotovo identi na frizura su jo uvijek prisutni. -Statua mladica Aristodikosa je specifi na po kratkoj frizuri. lo oj izradi inkarnata itd.Kr.Kr. pr. velikim bademastim o ima. (u skripti pise kuros??) -Kuros prona en na rtu Sounion. Dedal je bio gr ki kipar koji je ivio na Kreti i izra ivo prve takve skulpture. ali polo aj nogu odaje klasi an obrazac kurosa.pr. Kr.. pr. ve u po etak kasnog arhajskog perioda. nema govora o njihovoj pojavi. Ima upljine u o ima.st i prvu polovicu 7. Datiran je u 500/510. Ova statua je stradala tijekom perzijske okupacije Atene 480. rtvenu ivotinju.94 m. Polo aj ruku simetri an.st obilje avaju uglavnom sitne bron ane statuete koje su velikim dijelom prona ene u gr kim sveti tima. Ti najraniji primjerci nemaju do kraja definiran arhajski osmijeh. Kleobis i Biton.g. Visok je 1. g. dugoj orijentalnoj frizuri. to je nova moda kasno arhajskog perioda.75m i taj je kip posvetio kipar Nikandra sa otoka Naxosa. prepona. Visok je 1. krajnjoj jugoisto noj to ki Atike. pr.

a ova ostala tri enska kipa su prikazivala figure iz njegova okru ja.. Vide se tragovi bojanja arenica i bjeloo nica. Statua je stala na atenskoj Akropoli i ona se stavlja u sam kraj produkcije kurosa odnosno pred po etak klasi ne umjetnosti. Kore -Sa Krete potje u i najraniji primjeri monumentalne skulpture. isti oni polosi koje smo vi ali na geometrijskim statuama. Ina e. Originali su bili toliko cijenjeni i vrijedni. a oplata je bila od bronce. potje e iz Pireja. jer bi to dovelo do pobune. ve preko helenisti kih ili rimskih kopija. Mirona. Datira se u sredinu 6. Skulpturu gr kog klasi nog razdoblja vrlo rijetko pratimo preko originala. i po etka 5 st. grk sa otoka Naksosa 18 . -Jedna statua koja se naziva Kritijin dje ak. -Osim te spirelato tehnike. no visina bokova i visina koljena nam govori da ona vi e nije s obje noge vrsto na zemlji nego je prikazana u laganom kontrapostu. poput Atene Partenos i sl. One imaju tu cilindri nu formu. Zami ljena je frontalno. upljine u o ima upu uju na prisutnost o iju od staklene paste. Datira se u sam po etak kasnog arhajskog perioda. da su u najve em broju slu ajeva zavr ili u Rimu. Najvrjedniji je primjerak jednog konjani kog kurosa. a najve a djela Fidije. -To je statua bo ice Artemide prona enu na otoku Delosu na ijem je podno ju sa uvan zavjetni natpis koji govori da je jedan Nikandra. koja je bila uni tena u vrijeme perzijskih ratova. -Jedan od poznatiji takvih nalaza je sa sveti ta u Drerosu na otoku Kreti gdje su prona ena etiri kipi a od kojih je najvi i kip bio Apolonov 80 cm. -Va nost ovih svih skulptura je i u tome to su ovo sve originali. zavjetnog dara. Zato su ove skulpture va ne. a na njihova mjesta bi dolazile replike. najve i broj enskih monumentalnih statua je izra en u mramoru kojega je na gr kim otocima bilo vi e nego dovoljno i ovdje vidimo vjerojatno najstariju. zapravo jednog konjani kog kipa . to zna i da je rije o bo icama. ne samo skulpturama od mramora nego vrlo esto i skulpturama ra enim spirelato tehnikom. a rimski ili helenisti ki vladari njih nisu toliko cijenili. jer su originali. Rije je o lokalnim izra evinama koje se datiraju negdje oko 650. jer se vjeruje da je njezin autor jedan od najva nijih atenskih majstora s kraja 6.Rampin konjanik. g. To je tehnika kod koje je jezgra bila ra ena od drva. pr. ispod vrata su im vezani ogrta i koji su ba eni na le a i na glavi imaju visoke kape. i to gotovo sigurno Apolona. poveznica su izme u izgubljenih drvenih ksoana kipova i najranijih mramornih skulptura u gotovo istoj formi. sa atenske Akropole. Polikleta. pr. -Glava jednoga kurosa. Izrada inkarnata i torza je apsolutno realisti na. sestru Artemidu i jo neku ensku figuru. Kr. Kr. Polo aj ruku je simetri an i priljubljen uz tijelo. Ima podignute ruke jer je izra en u tehnici izgubljenog voska koja pridonosi osloba anju od krutih arhajskih kanona. one su odjevene u duge haljine.st. po imenu Kritija. To nije bila stvar sa kultnim statuama.-Jedan od rijetkih bron anih kurosa. vjerojatno njegovu majku Leto. U me uvremenu. uven po jednoj artificijelnoj izradi brade i frizure koja je izvedena do najmanjih detalja. Frizura je kratka sa tragovima boje. omogucava prikazivanje figura u razli itim pozama bez opasnosti od pucanja. mi poznajemo upravo preko kopija. Te inu tijela baca na lijevu nogu dok je desna noga neznatno izba ena u koljenu. originali su nestali.

dok se oko 570. -Himation . duga ka. ra ena u nadnaravnoj visini.dao izraditi tu statuu. Opet za Dedalski stil karakteristi no duguljasto lice. koje su odnijeli Perzijanci. te ka haljina od vune. izra ena negdje oko 630. natpis koji obja njava termin kora kao termin za mladu. taj pojas. g. na haljini. -Bo ica iz Auxerrea. Ova bo ica iz Auxerrea je visoka 65 cm. Simetri ni polo aj ruke je razbijen gestom polaganja desne ruke na grudi. Kr. obi no desnog ramena. kao kod primjeraka u spirelato tehnici. velika usta. pr. ili 560.duga. ono to kasnije Rimljani nazivaju tunika. st. -Jedna od poznatijih peplos kora iz Atene koja se datira u srednji arhajski period u ruci dr i ipak. i onda se provla i ispod pazuha lijeve ruke i ide preko hitona.vuneni ogrta . stopala vrsto na zemlji. datira se u 580/570g. u povi enim polo ajima. gradi a u Francuskoj. neudatu djevojku. -Jedna od najstarijih jonskih peplos kora potje e iz jonske oblasti u Gr koj iz ru evina Herina hrama na Samosu. nisko elo. -Hiton . Smatra se da je ona druga po starosti. Cilindri ne je forme s kru nom plintom*. potpuno ravna haljina. prozra na haljina od lana. Uo avamo trokutastu formu glave. crvena kosa i bojene arenice te zelena boja za haljinu. To je ispod polovice prirodne visine. preba en preko jednog. -Peplos kore se pojavljuju ranije. ima ostatke bojanja. velike bademaste o i. golema. oni na Samosu stoje naj e ce na okruglim bazama. po kojem je i dobila naziv. -Jedna peplos kora. pr.Kr. simbol koji se esto pojavljuje u rukama bo anstava ili se pojavljuje kao terakotna plastika u ulozi grobnog priloga.pr. dugu haljinu i priljubljene ruke. Kr. plod koji je seplurkalni simbol. -Kurosi i kore na atenskoj akropoli esto stoje na stupovima. Imala je rupice na u nim repicama gdje su stajale prave nau nice i kanal oko vrata gdje je stajala rasko na ogrlica. Ovo je prikaz starije ene visine 1. 19 . pojavljuju prve hiton kore. ima jako puno ostataka boje. uva se u Louvru. -Peplos kora prona ena na podru ju Atike zajedno sa nadgrobnim natpisom koji to no govori ime mlade djevojke. Ra ena je u visini od 120 cm -Peplos . pada potpuno ravno ili u te kim naborima. ve negdje u drugoj polovici 7. a po natpisu znamo da je posvetio jedan Keramis bo ici Heri. Geometrijska dekoracija urezana u kamenu. priljubljena. koji odvaja torzo od donjeg dijela.92m.lagana. na glavi krunu od lotosa. pojas.

Kr.25m. Kora se stavlja u 525. najvjerojatnije unuk gr kog slikara Nearhosa. Poku ala je rekonstruirati evoluciju arhajske skulpture. 20 . polazi od toga da oni kurosi i kore kod kojih je naturalisti ka crta slabije izra ena pripadaju starijem razdoblju.pr. a oni sa sve prirodnijim prikazivanjem tijela posljednjim desetljecima arhajskog perioda. -Jedna od osoba koja je dala najveci doprinos na podru ju izu avanja gr ke skulpture arhajskog perioda je znanstvenica Gisele Richter. visine 2.g. sa atenske Akropole se pripisuje atenskom majstoru Antenoru. pr. On je potomak. On je uz Kritiju i Nesjota jedan od najva nijih umjetnika sa kraja 6.Kr. st.-Hiton kora. i po etka 5.

gr ke kolonije na Siciliji poduzimaju prve velike graditeljske pothvate. koji je sagra en oko 520. sa figurama ratnika (Giganti i Trojanci) u kutovima zabata. faza . Nema puno sa uvanih zabata iz starijeg arhajskog perioda.zamjena terakotne skulpture kamenom. kore. Hram ima 8 stupova.g.Kr . vapnenca. dvije divlje ma ke. te em materijalu nego od terakote. da bi zamijenio starije zdanje.st i ranom 6. Dorski hram -Rekonstrukcija zapadnog zabata Artemidinog hrama na otoku Krfu koji je nastao negdje po etkom 6. npr.najstariji gr ki hramovi bili su gra eni na kamenim temeljima sa drvenom konstrukcijom i krovi tem prekrivenim slamom koji i nije mogao imati dekoraciju u nekom drugom. uglavnom gra enje dorskih hramova u ijim su ru evinama.st. g. Sa strana su gr ki i trojanski ratnici u borbi prikazana je scena iz trojanskog rata. -Jedan od najva nijih primjeraka arhitektonske skulpture kasno arhajskog perioda je hram Atene Afaje na otoku Aegini. stari ili obnovljeni?) -Rekonstrukcija zabata obnovljenog Ateninog sveti ta sa sli nim prikazom lavova u sredi tu i figurama Herakla u borbi sa Tritonima (bi a zmijolikog repa i ljudskim torzom u obliku tri bradate figure). kurosi i u kutovima su lavovi koji napadaju bika i jelena. -Kao primjer mo emo uzeti Artemidin hram na otoku Krfu. prikazuju Heraklova juna ka djela. Na drugom zabatu opet Kvadriga sa Apolonom i prikazi borbe. Iako je skulptura sad od vapnenca i ona se oslikava kao i ona od terakote. Na oba zabata glavni lik u osi je sama Atena Afaja. . pr. -Tijekom 7. jedna prikazuje Perzeja koji ubija Meduzu. 2. no ostali dijelovi nisu sa uvani pa se ne zna to je bilo u kutovima zabata. lak a i jeftinija izgradnja. faza . pr. vide se tragovi boje. Ovdje mo emo pratiti kako se od po etka arhajskog perioda slijedi aksijalna koncepcija. Arhitektonska skulptura -Razvoj gr ke arhitektonske skulpture se mo e podijeliti u tri osnovne faze: 1. bili su bojani. oktastilni peripteros je.ali koji. -Rekonstrukcija zabata starog Ateninog hrama na atenskoj Akropoli sa lavovima u sredi tu. Iznimno su sa uvane plo e od kojih je sastavljen zabat ali hram je lo e sa uvan. ali ne odmah od mramora nego od obi nog kamena. ra enu u niskom reljefu. faza . 3. st. nego slobodno stojeci kipovi postavljeni u duboku trokutnu ni u zabata. Kr.kada je arhitektonska skulptura bila izra ivana od terakote . napravljene tako er od bojane terakote. dijelom u trku. U sredi tu se zabata nalazila Gorgona dijelom u kle ecem polo aju. ovo je jedan od najsa uvanijih primjera. Apolon.pr. Metope. bojanu.st.3.pomocu koloturnika i graditeljskog krana to je bila br a. dok se 21 . no sam je zamijenjen u kasno klasi no doba. Kvadriga. svaki od njih ima vlastitu bazu.arhitektonska skulptura po inje se izra ivati od mramora i potpuno se osloba a od pozadine. u hramu C u Selinuntu na eni primjerci skulpture od terakote.5. Ovo je najstariji hram kod kojeg je zabatna skulptura izra ena u tehnici punog volumena . Najva niji lik je u najvi em dijelu trokutnog zabatnog polja. -Zabat Apolonova hrama u Delfima kojega su sagradili Alkmeonidi. Kr. (590/80. Afajin hram je izgra en druk ijom tehnologijom od onih u 7.nije reljef.

Sve figure na zapadnom zabatu imaju arhajski osmijeh iako su prikazani u sna noj i dramati noj borbi. a na isto nom je izraz lica primjereniji. glavni zabat. Na sjevernom frizu je prikazana scena gigantomahije (borbe gr kih bogova sa Gigantima.pr. Najzna ajnije su na sjevernoj i isto noj strani. Na isto noj strani su prikazani gr ki bogovi koji gledaju borbu Grka i Trojanaca. Isto ni. Ona je jedna od najstarijih jonskih gra evina na gr kom kopnu.Kr. je mla i izra en iza 490. Jedna se datira malo ranije. Jedan od elemenata dekoracije te gra evine je neprekinuti jonski friz. pr. Na njima se o ituju iste karakteristike kao na bo ici i Auxerea. U ovom slu aju su to prikazi Trojanaca i Grka u borbi. Nije imala jonske stupove nego 2 karijatide. Artemidi sa Delosa itd.traka koju ispunjavaju motivi astragala i kimationa. sinovima majke zemlje. pr. Gee) . 22 . To je najljep i i najuspjeliji prikaz te vrste u gr koj arhajskoj umjetnosti kod kojega je postignuta mo da najbolja uravnote enost izme u svjetla i sjene.g. Jonski hram/gra evina -Sifnijska riznica je jedna relativno mala gra evina tipa hram u Antama. Zapadni. Uz neke od figura su ispisana imena. -Metopa jednoga dorskoga hrama (peripter) sagra enog doslovce na ru evinama mikenske pala e u gradu Mikeni iz kraj 7. datira se u kasnoarhajski period (525/20.gotovo sigurno su ovaj friz radila dva majstora jer su prona eni grafiti. pokret ruku i nogu ne prati pokret glave i sl. Modelacija fizionomije je izra enija. Ukupno se nalazi deset figura sa jedne i druge strane Atene.oko njega simetri no ire drugi motivi. Kronolo ki je usporediv sa najranijim kurosima i korama. u tipi nom arhajskom stilu. Ovo je jedini gr ki hram kod kojega je jedan zabat ra en u jednom. i on se dijeli na etiri scene. st. isto ni friz Sifnijske riznice -Konjani ki friz iz Prinije na Kreti . a drugi u drugom stilu. g. i on je ra en u rano klasi nom stilu. a friz je bio bojan. a druga malo kasnije. je ne to stariji i ra en u kasno arhajskom stilu. Friz je s gornje strane bio uokviren tipi nom jonskom dekoracijom . sporedni zabat. S obzirom da gra evina ima etiri strane. za titniku tamo njeg proro i ta. Kr.ra en u ranoarhajskom stilu. datira se oko 650. Kr.g. Iako je taj primjer dvodimenzionalan.pr. Grad-dr ava Sifnos je podigao riznicu u Delfima i posvetio bogu Apolonu.Kr).

3.6. Graditeljstvo
Dorski stil -Kao prvi arhitektonski stil javlja se dorski stil. Nema nikakve sumnje da je on postojao u eri drvenog graditeljstva, ali budu i da nemamo tih gra evina, stupove, trabeaciju i ostalo, mi mo emo samo naga ati. -Dorski stil je dobio nosi takav naziv jer se najprije javlja u onim oblastima Gr ke koje su nastanjivali Dorani. Na Peloponezu, na Siciliji i ju noj Italiji.

-Dorski red se javlja na samom po etku ere kamenog graditeljstva, vjerojatno ve krajem 7. st. pr. Kr. 630. ili 620. g. pr. Kr. -Glavne odlike dorskog stila su slijede e: hram se gradi na jednoj platformi od tri stepenice, stereobatu (prve dvije) i stilobatu (posljednja stepenica). Stupovi nemaju bazu, oni mogu biti monolitni, a mogu biti iz vi e dijelova tambura. Imaju izme u 14 i 20 kanelira koje bi se izra ivale nakon to bi se tamburi poslagali jedan na drugi i zato su fino uslojene. Dorski stup zavr ava dorskim kapitelom, a njega karakteriziraju dva elementa, ehinus (jastu asti zavr etak) i abakus (kvadratni plo asti zavr etak na koji nalije e arhitrav, odnosno, greda. Zatim slijedi entablatura ili epistil koji se sastoji od arhitrava (grede), dorskog friza i zabata ili timpanona. Dorski arhitrav uglavnom nema profilacije. Dorski friz karakteriziraju triglifi i metope, s tim da tu imamo jo niz drugih elemenata kao to su regule, mutule itd. I zatim dolazi zabat sa svojom korni om (simom), sa bo nim i glavnim akroterima (koji je tu na najvi em mjestu) i zabatnom skulpturom. Kod najranijih dorskih hramova, skulptura je izra ena od terakote jer su drevni drveni hramovi imali drveno krovi te, pa je kra e strane trebalo za tititi terakotnom plastikom da ona ne bi nastralada od atmosferilija. Kada se pre lo na kameno graditeljstvo, jedno vrijeme je ta terakotna zabatna skulptura ostala u upotrebi. Zatim je ona pre la na vapnena ku. - to se ti e tlocrta, dorski hram se naj e e javlja u tri tlocrtne varijante, to su hram u antama, prostilni hram te peripterni hram. Naj e i su dorski peripterni hramovi, okru eni kolonadom stupova.

23

-Tlocrti dvaju hramova u gradu Paestumu (gr koj koloniji Poseidoniji) u ju noj Italiji. Tamo je prakti ki ro ena arheologija, tu su zapo ela iskapanja ve u drugoj polovici 18. st. Za nas su va na dva hrama, prvi i drugi Heraion (Herin hram). Prvi se jo naziva i bazilikom koji je posve en Heri, i drugi koji se jo naziva i Posejdonov/Neptunov hram (~460g.pr.Kr). Tlocrt prvog Herinog hrama prikazuje eksperimentalnu fazu u dorskom stilu. Na kra im stranama ima 9, a na du im 18 stupova, ima pronaos sa tri stupa u antama, dvobrodnu celu, opistodom prakti ki bez stupova. To je niska i zdepasta gra evina gra ena oko 560. g. pr. Kr. Stolje e mla i drugi hram nastao je u klasi no doba. To je heksastilni peripter sa 6 na kra im i 14 stupova na du im stranama. Pronaos sa dva stupa u antama, opistodom sa dva stupa u antama, trobrodna cela. Klasi ni hram je elegantniji, sa manjim kapitelima, tanjim stupovima i ne to ni im zabatnim trokutom. Spadaju u krug odli no sa uvanih dorskih hramova.

Posejdonov (Neptunov) hram -hram C iz Selinunta,kojeg smo spominjali. Hram je sa uvan u jako lo em stanju. Imamo ostatke stupova, tambura od kojih su sastavljeni. Hram se datira u rano 6. st. pr. Kr. oko 580. ili 570. g. pr. Kr. Ovi stupovi iskazuju druga ije karakteristike od onih koje smo vidjeli kod Afajinog hrama. Ovdje se oni dosta naglo su avaju prema vrhu, primjetno je zadebljanje u sredini stupa. Ehinus i abakus su masivni i nadilaze promjer samog stupa. -Na otoku Samosu je oko 800. g. pr. Kr. sagra en jedan od najstarijih poznatih gr kih hramova, uveni Herin hram u Samosu (jo nazivan hekatopedon, jer je duga ak 100 stopa). Kamenog zi a, drvene nosive krovi ne konstrukcije sa redom drvenih stupova, tri stupa u antama. U drugoj fazi je ta gra evina dobila kolonadu drvenih stupova i to je postao peripteros. Nas zanima gra evina koja se sagra ena oko 650. g. pr. Kr. koja je u startu sagra ena kao heksastilni peripteros, sa 6 stupova na kra im stranama. Hram je imao pronaos i jednu duga ku celu sa kontraforima prislonjenim uz lateralne zidove. Ovo je, uz onaj prvi Heraion, jedan od nama najstarijih poznatih dorskih hramova. (1.-800.g 2.-650.g. 3.-570/60.g. 4.-530/20.g.pr.Kr) -Atenska riznica iz Delfa dorskog tipa koja je nastala pod utjecajem jonskih gra evina. Stupovi su vrlo elegantni, kapiteli su mali, zabat je nizak. Prva gr ka gra evina u cijelosti izra ena od mramora u ast pobjede na maratonskom polju. To je hram u antama (ante su zidni istaci) i stupovi su polo eni izme u tih zidova koji formiraju pronaos. Datira se u ~500.g.pr.Kr. -Hram Atena Afaine na otoku Egini kod Atene. Na tom se mjestu nalazi stari hram koji je stradao u po aru (~510.g.pr.Kr) te je zamijenjen novim na prijelazu sa 6. na 5.st.pr.Kr. Tlocrt dorskoga hrama, heksastilni peripter, ima vanjsku kolonadu stupova koja okru uje hram sa sve etiri strane, 6 stupova na kra im, 12 na du im stranama i klasi ni tlocrt unutra njosti - pronaos sa dva stupa u antama, opistodom ili riznica, trobrodna cela sa dva
24

reda dvokatnih dorskih stupova. (Prvi hram u gr koj arhitekturi koji ima dvokatne dorske stupove). Hram je bio sagra en od vapnenca koji je bio presvu en finim slojem tukature i zatim su bili okre eni u arku bijelu boju. Metope uop e nisu prona ene, ni kamene ni terakotne, pa su pretpostavili da su bile izra ene od oslikanog drva.

-Najstariji dorski hram pored drugog Herinog hrama na Samosu je Apolonov hram u Thermonu u Etoliji, datira se u posljednju etvrtinu 7. st. pr. Kr. Hram za kojega sasvim sigurno znamo da je bio gra en od cigle, kamena, i da je imao drvenu kolonadu stupova. On ima 5 stupova na kra im, a 15 na du im stranama. Ima opistodom sa dva stupa u osi, ne u antama, i izdu enu celu koja je bila podijeljena u dva dijela. U njegovim ru evinama je prona eno nekoliko terakotnih metopa, na kojima su oslikane ravne drvene povr ine. -Jo jedan koji je datiran u sli no vrijeme je i Herin hram u Olimpiji. Podignut je oko 600.g.pr.Kr., u srednjearhajskom periodu. Sa uvano je nekoliko stupova i temelji. Izvorno je imao drvene stupove i to nalazimo u Pauzanijevom putopisu (Perigezes del Helades, ³Vodi po Heladi´), koji je pohodio Olimpiju i ka e da se u opistodomu Herinog hrama jo uvijek nalaze dva stupa od hrastovine. Stupovi vanjske kolonade pokazuje razli ite proporcije, to ukazuje na to da su zamijenjeni. Dorski heksastilni peripter sa 6 stupova na kracoj i 16 na duljoj strani. -Naj e i tip dorskog hrama tijekom arhajskog perioda je tlocrt periptera, hrama koji je okru en kolonadom stupova. Unutra njost je naj e e koncipirana od predvorja, pronaosa koji ima tlocrt sa dva stupa u antama, cele i opistodoma sa dva stupa u antama. Cela mo e biti jednobrodna sa kontraforima, dvobrodna, trobrodna sa obi nim stupovima ili dvokatnim stupovima. I ovaj e se obrazac slijediti sve do kraja 5. st. pr. Kr. Jonski stil -Glavna razlika izme u jonskog i dorskog stupa je u tome to jonski stup ima bazu. Ta baza mo e, a ne mora imati plintu, etvrtastu osnovu, ali uklju uje vi e profilacija koje se nazivaju torusi (poluobli asti profil koji izlazi izvan njega) i trohili (kanal u obliku slova u). Zatim je stup mnogo vitkiji i ima do 40 kanelira to doprinosi eleganciji. Stup zavr ava jonskim kapitelom sa volutama. Nadgra e kod dorskog hrama je masivnije i vi e u odnosu na nadgra e jonskog hrama, i zato je jonski lepr aviji i prozra niji. Gornji dio je sli an kao kod dorskog, s time to je kod jonskog hrama arhitrav stepenasto profiliran, friz neprekinut (nepodijeljen na triglife i metope), pa govorimo o jonskom frizu, a zabatna polja su bila ne to malo ni a. Prvo su u zabat stavlja skulpture od terakote, a zatim od bjelokosti. U kasnijoj fazi od kamena i mramora.

25

pr. Kod etvrtog obnovljenog je broj porastao na 24. 55 x 115 m.zadaca). ne samo s jonskim himationom. graditelj je vjerovatno Mneziklo. -Pod utjecajem tre eg Herinog hrama je oko 550. bogato ukra ena. kazao je da bi njegovo ime ostalo zabilje eno u povijesti. a svi kapiteli su bili gra eni od mramora. ve ima i traku sa akantima. Kr. 52.gpr. ali i nekih dijelova perzijskih prijestolnica. ubrzo je po eo tonuti i morao je biti demoliran. g. Zbog terena na kojem se nalazio. Hram je stradao oko 350. Kr. i jonskim volutama. a zapalio ga je jedan stanovnik Hefeza (Herostrat). Gra en je u tlocrtu dipterosa. Stupovi su bili visoki preko 18 m s nadgra em. To je zaista bilo zdanje s kojim se niti jedan gr ki hram toga vremena mogao mjeriti. iako je to hram iz klasi nog razdoblja. no zidovi su bili oblo eni mramornim plo ama. Tre i hram je na pro elju imao 8. Bio je gra en od lokalnog vapnenca. g. Metagen i Teodorus sa Samosa. -Najstariji jonski hramovi se pojavljuju na zapadnoj obali Male Azije. Ovdje je o ito posrijedi utjecaj orijentalnog graditeljstva. najranije i to u oblastima Gr ke odnosno srednjem dijelu zapadne obale Male Azije kojeg su nastanjivali Jonjani. -Prvi me u jonskim hramovima je bio tre i Herin hram na otoku Samosu koji je sagra en oko 570. a smatra se jednim od sedam svjetskih uda. u dijelovima Gr ke koja se zove isto na Jonija . pr. Datira se u 421-405. Tre i i etvrti Herin hram su imale duboki pronaos i ogromnu trobrodnu celu.Kr. Njega je podigao uveni Lidijski kralj Krez koji je prema predaji bio najbogatiji vladar svoga vremena. tako da se ovoj trostrukoj kolonadi stupova pridru ivalo jo nekoliko redova po dva stupa te se na taj na in na pro elju formirala duboka uma stupova kroz koju se ulazilo u celu. Imao je 3 reda stupova na pro elju. pr. mo da je gradnja velikih sveti ta bila motivirana politi kim razlozima -Za primjer jonskog hrama mo emo uzeti Erehteion.gradovi u kojima su na vlasti tirani.. On je dimenzijama nadma ivao tre i Herin hram.-Jonski stil se javlja oko 570. nastao uveni Artemizion u Efezu. 2 na ostalim. Svi su u lo em stanju i prava rekonstrukcija je ote ana. karakteristi ni stepenasti arhitrav. Po svojim dimenzijama je ve a gra evina od dorskih peripterosa. a kad su ga pitali za to. Iznimno zanimljiva gra evina.5 x 100 m (93x50 .Sagra en je na mjestu jednog starijeg sveti ta ije su ostatke otkrili austrijski arheolozi 80-ih godina pro log stolje a. na za elju 9. palmetama. a na du im stranama 21 stup. na ijem je mjestu nastao etvrti Herin hram. s jedne strane egipatskih hramova. ili 560.g. 26 . Podigli su ga arhitekti Gersifron. ak po povr ini odgovara jednom nogometnom igrali tu.Kr.g.

Stupovi ovdje nemaju tipi ne jonske kapitele nego dva reda sna nih mesnatih listova izvijenih prema vani. Iznad grobova su se nalazili manji humci.kimatione. -Masilijska riznica u Delfima. -Stela iz samog kraja 7. sagra ena po etkom kasnog arhajskog perioda. lezbi ke kimatione. st. -Sifnijska riznica u Delfima. Ispred se nalazio kip Artemide Efe ke koja je poznata po velikom broju dojki koje vise po njenom tijelu.2m.st. Vrlo je jednostavne izrade. grada Masilije. st. sa brojem koji je odgovarao tre em Herinom hramu. vrhom zidova. kao da se vide preslikani rano arhajski kurosi Kleonida i Bitona. Ovdje.50 . Ovo je hram u antama. Uz starije osobe su se ostavljali malo bogatiji prilozi. bogata dekoracija oko vrata. na ena u Tanagri u pokrajini Beociji. krajnje primitivne forme jednoga pilastra sa prikazom dvoje pokojnika. jedna od rijetkih jonskih gra evina u mati noj Gr koj. Kr. Riznice su mali hramovi tipa hrama u antama ili prostilni hram. ali se vide otvoreni prozori.. no takav jonski hram kod kojega su jonski stupovi zamijenjeni figurama dviju hiton kora (karijatida). oko anta i friz ije smo elemente vidjeli ranije (borba Grka i Trojanaca. 27 . na nekropoli Keramik je da se pokojnici kremiraju. Dermisa i Kitilosa visine oko 1. (ranoarhajski period). a da se djeca uglavnom inhumiraju. gigantomahija.Stupovi su bili visoki gotovo 19 m. Zabatna skulptura je bila ra ena od bjelokosti i koja je vjerojatno prikazivala bo icu Artemidu. prva polovica 1.7. 9 i 21. pr. a na vrhu humka. Nadgrobna plastika -Generalna karakteristika ukopa kasnogeometrijskog perioda prije svega u Ateni. se nalazi veca kerami ka posuda u funkciji nadgrobnog spomenika (krater ili amfora). 8. Daljnjim razvojem se javljaju spomenici koji imaju oblik pilastra na kojima se najprije frontalno po inju prikazivati figure pokojnika. Gra evina ima bazu i druge jonske elemente . Imamo jedan novac iz vremena cara Klaudija. 3. sjede i bogovi). Datira se u kraj 7. prikazan je Artemizion koji se obnavljao i tu je prikazano pro elje. Iako se ovdje vidi 6 stupova. bogatu dekoraciju na dnu i vrhu zida. Tamburi su bili ukra eni u dubokom reljefu klasi nog arhajskog stila. naj e ce do pola ukopana.

pr. -po etkom 5.st.g. Sfinge su pre ivjeli ostaci orijentalnog stila koje smo vidjeli na vazama. Ovo je nadgrobna reljefna skulptura. mladi a. mu karaca i ena srednje ili starije dobi. palmete sa volutama. A na tijelu ovih plo a se zadr avaju prikazi pokojnika u profilu. Ukupna visina stele je oko 4m. Pored ovakvih nadgrobnih stela koje su rijetko ovako dobro sa uvane. i simboliziraju za titnike groba. (~540. 28 . zavr avaju palmetama. st. na prijelazu u ranoklasi ni period. To su generalizirani portreti. Naj e e su to prikazi djece. sfinga nestaje sa spomenika. i oni se pojavljuju i u skulpturi. pr. Sa uvan je dio sa imenom majstora koji je tu stelu izradio Aristoklo.) iz Atene podignuta jednom mladi u Megaklu i njegovoj sestri Filo koji su pripadali poznatoj obitelji Ahmeonida.. umjesto sfingi. a gube se u kasno arhajskom razdoblju. Oni su uvari groba.-Nadgrobna stela iz sredine 6. Kr. a oba ta dijela krune jednu visoku tanku nadgrobnu plo u gdje se u niskom reljefu nalaze portreti u profilu prikazi brata i sestre. figure su isklju ivo u profilu. obi no nalazimo njihove baze. koje postaju zavr ni element. visina spomenika se smanjuje. Ovo nije klasi na monumentalna slobodno stoje a skulptura. -Vrh ovakvih nadgrobnih stela kasno arhajskog perioda krune.Kr. a ne realisti ni -Ovdje je sa uvan nadgrobni ostatak stele jednoga ratnika (hoplita) Aristiona. Ispod postolja na kojem le i se nalazi palmeta sa stiliziranim volutama. Jedna rasko na nadgrobna stela koja kao svoje kruni te ima figuru sfinge.

ini se da je neko vrijeme i sam imao svoju radionicu. jer se ve a va nost pridaje kerami aru i njegovoj radionici. Slikar 29 .1. vr evi tipa velikea. pr.. st. amfore. za razliku od crnofiguralnog koji koristi i tehniku urezivanja. Kr. odnosno razdoblje od oko 520. st. pehari. pravi slikarski stil. 530 ili 515. je do lo u Andokidesovoj radionici. pr. rob ili oslobo enik. kupe. do 450. pr. pr. kome je to zapravo pseudonim. a ovdje se spominju. etvrti je bogati stil i onda kasni (zreli) crvenofiguralni stil koji je vi e obrtni ki. te je on ak napisao na jednoj amfori iz Municha: ak ni Eufronije nije ne to ovakvo izradio.8. a s druge crvene figure. gledaju i kvalitetu u usporedbi na razdoblje u kojemu se nalazi to. pr. -Vrlo va no ime je slikar Andokidesa. u Atenskim radionicama dolazi do otkri a novog slikarskog stila kod kojega figure ostaju u crvenkastoj osnovi a pozadina crna. g. Najstariji period crvenofiguralnog slikarstva se naziva strogi crvenofiguralni stil. i jedan je od prvih bilingvalnih slikara. Zatim je tre a faza visoki stil (visoka klasika) od 450. odnosno. To je vrlo esta pojava kod crvenofiguralnog slikarstva. oinohoe. ili 510. Kr. To su posude velikih dimenzija. na drugoj Apolon i Heraklo u sva i. Njegovo slikarstvo odlikuju fine linije. -Epiktet. Eufronije i Fintijat su tri slikara koja se potpisuju. kasno arhajski period. On je do ao do revolucionarnog rje enja. Njegova djelatnost gotovo pokriva cijelo strogo razdoblje. Druga faza u razvoju crvenofiguralnog slikarstva je u periodu od oko 480. -Eutimid (Euthymides) je bio u sjeni velikog Eufronija koji se smatra najve im crvenofiguralnim majstorom. a na tre oj je Heraklo koji lovi Kerbera.. Klju ne posude koje je on radio. Poznat je po tome to je favorizirao motive efeba. -Skit.to se ti e tipova posuda.. su tri amfore. zapravo dovodi u kraj 6. Strogi i rani crvenofiguralni stil -Prvi period razvoja crvenofiguralnog slikarstva je ujedno vrhunac crvenofiguralnog slikarstva. pr. koji je uz Psijaksa predstavnik bilingvalnog slikarstva. no kroz desetlje e-dva ga potpuno izbacuje i kao takav ostaje u upotrebi sve do helenizma. Nije isklju eno ni to da su neke posude oslikane od samog kerami ara. -Eutimid. to je zapravo vremenski rano klasi ni stil. Trojica najve ih crvenofiguralnih slikara s kraja 6. no o tome nemamo dokaza. odnosno oko 520. -Crvenofiguralni stil se mo e podijeliti u nekoliko faza. krateri. g. Kr.3. do 420. st. Kr. Crvenofiguralni stil -U posljednjim desetlje ima 6. hidrije. pr. fini potezi kista. Kr. jo jedan majstor. mladih atleta. nego slikaru. Vrijeme njegove uporabe ide od 520-ih godina do oko 300-e g. Strogi stil nije povezan sa strogim stilom u ranoj klasi noj skulpturi. radi za ve i broj majstora i razli ite radionice. pr. Crvenofiguralni stil u po etku koristi tehniku urezivanja. S jedne strane posude crta crne. kiliksi 3. g. g. rekli smo. me utim to su i posude manjih dimenzija. Kr.8. pr. do 480. gotovo da nema razlike u odnosu na crnofiguralni stil. g. jer taj naziv zamjenjuje naziv rani crvenofiguralni stil. Na jednoj je prikazan Ahil. . ve se jednostavno. Kr. Kr. Do tog otkri a. realizam i sl. Ovaj stil je. Kr. Time se ne misli na kvalitetu prikazivanja.

pr. a nekada kao kerami ar. dok je ova rodila oko esnaestero djece). te se vidi utjecaj zabatnih grupa kasnog arhajskog doba. On se potpisuje nekada kao slikar. Razlike me u njima dvojicom vidimo i po frizuri koju je karakterizirao. ali to brzo nestaje. Atribuirano mu je do 8 posuda (200 . koji je zapravo dobio ime po kerami aru. Ta glina ima u sebi oksida. razmje taj figura po posudi. tako da se pretpostavlja da su njegove posude oslikavali i drugi slikari. On djeluje u posljednjem desetlje u 6. gdje Artemida strelicama ga a tu familiju te tjera vukove na njenu djecu. su obilje ili majstori (samo dio njih znamo po imenima). Kod rijetkih prvih posuda se jo neko vrijeme zadr ava urezivanje obrisa likova i detalja. st. -Izvanredan primjer Eufronijeva stvarala tva je Sarpedonov krater. ije ime predstavlja problem. Vje to koristi zlatno utu boju. Tako da se ne zna je li on sve svoje vaze oslikao ili samo neke. esto primjenjuje piramidalne kompozicije i vidi se utjecaj skulpturalne i arhitektonske plastike Njegove dvije najpoznatije posude su krateri. izvanredan crte . (510. pune pritajene dramati nosti. Kr. ljubi astog i zlatnog firmisa. -Po etak 5. 30 . a figure su ostavljene u boji gline. osnove. Zatim slikar Briga (pseudonim). -Jedan od najva nijih iz ovog razdoblja je slikar Niobida (Niobidi su jedna obitelj. Njegove posude pokazuju velike stilske razlike.Eutimides je poznat po svojim velikim posudama.Kr. iju je obitelj naslikao na krateru. -Za razliku od crnofiguralnog. najve i predstavnik. Na njegovim posudama se odra ava utjecaj monumentalnog slikarstva. Antej ima tipi nu barbarsku frizuru i sl. Moguce je da je bio Onesimov u enik. Scena je stavljena u okvir na kojem stoje figure. Dioniz je u sredini. O ito je da nije dobro poznavao anatomiju ljudskog tijela. st. zato uspje no prikazuje dubinu. ije velike figure zauzimaju gotovo cijelu posudu. ija je majka Nioba uvrijedila Artemidu kazav i da je njihova majka Leto nerotkinja. Dok. Oslikavao je i neke Eufronijeve posude.g. prema imenu kerami ara ili prema atletama ija su imena na posudama). nema trodimenzionalnosti. pr. st. -Jedan od najva nijih posuda potpisanih od strane Andokidesa u bilingvalnoj tehnici. u obliku velikog kale a. prikazane u profilu. Dobro poznaje i primitivni oblik perspektive. Ovdje su figure stilski ra ene u zrelom arhajskom stilu. satir je iza njega. Jedan od takvih slikara je Berlinski slikar (pseudonim su dobili prema zbirci u kojoj se nalazi posuda. bijelog. isklju ivo slikar. Sada se kistom pote u detalji odje e koji sada daju jedan reljefni prikaz. jer se potpisuje kao kerami ar e e nego kao slikar. sada je pozadina ta na koju se stavlja firmis.) -Slikar Eufronije. Svoje scene esto stavlja u kontekst iz svakodnevnog ivota. Jedan je od prvih slikara koji po inje sjen iti. jedan koji prikazuje borbu Herakla i Anteja. st se javlja Onesim. gdje se figure crtaju crnim gustim firmisom uz kombinaciju crvenog. Ovdje vidimo i piramidalnu kompoziciju.. -Krajem 5. Kr. Kr. Jedna strana je oslikana dionizijskom tematikom. kod Fintijata (jako puno anatomskih pogre aka) i Eutimida nije tako. na prijelazu u po etak 5. Ima izvanredan osje aj za kompoziciju.250 posuda)??? . kod pe enja se dobiva ta arka crvena boja. pr. dok su o i an face. a ispred njega je menada. pr.

Dosta se esto pojavljuju u gr kom slikarstvu. no glava ne prati pokret tijela i sl. potpuno razodjeveni. Koristi zlatno uti firmis. -Kronolo ki nakon Eufronija. On je zanimljiv po tome to je najvi e sura ivao sa kerami arom pod imenom Hieron. Djelovao je oko 490. Kr. jedan je od onih majstora koji radi graciozne likove izdvojeno na crnoj pozadini posude na bazama sa ornamentikom (lik Atene). A to je majstor Duris od kojega nam je ostalo najvi e posuda. Ovo je unutra njost pehara koja prikazuje scenu kada Tezej silazi na dno mora da od bo ice Amfitrite primi zlatni vijenac kao dokaz njegova bo anskog podrijetla. odli no uklapa kompoziciju u kadar posude. slikar iji potpis imamo samo na jednoj vazi koja se uva u Berlinu.Kr. Ovo su prikazi iz svakodnevnog ivota. a ime je dobio po jednoj iz Berlina. to potpisanih (~40). Nije bio naro ito dobar slikar i crta . Taj medij zapravo tada gubi na svojoj va nosti. ma u se uljima. ne pretjerane slikarske vrijednosti. Jedan od njih je slikar Kleofrada (pravo ime mu je Epiktet). u ijoj je unutra njosti prikazana scena Ahila koji lije i rane Patroklu. u plesu. st. Fintijada i Eutimida do ao jedan majstor pod pseudonimom . -Taj strogi. no usprkos tomu djela krasi dekorativnost kompozicije i sl. To je dosta neuobi ajena scena za gr ko slikarstvo. Vidimo jedan njegov kiliks sa prikazom atleta koji gimnasticiraju s dosta nespretnosti i lo ih poteza. -Sa slijede im majstorom prelazimo polako u drugu etvrtinu 5. njegov krater sa monumentalnim. -Paralelno s njime djeluje jo nekoliko majstora ija nam imena nisu poznata. -Nakon prve polovice 5. skidaju pra inu sa sebe i sl. -Berlinski slikar. finim linijama. Maksimalnu pa nju posve uje draperiji. visokim figurama na stra njoj strani njegovog najljep eg uratka. -Sosija. Njegova glavna karakteristika figure postavljene na jednu vrstu trake. st. Za njega je radilo vi e majstora. Kr. Brojka se e do gotovo 200 posuda. Sve se uspje nije prikazuje psiholo ka karakterizacija likova. mo da u enik Eutimidov. Jo jedan kiliks gdje vidimo oslikanu unutra njost posude. to pripisanih. Na njegovim posudama vidimo i scene iz u ionica (u itelj svira frulu). na podestima kao kipovi. pr. 31 . To je jedan od majstora koji je po svemu sude i radio za Eufronija.g. Atlete koje rade vje be.-Primjer Eutimidova slikarstva. Ono to mo ete primijetiti na njegovim figurama to je taj nezgrapan pokret koji je uvjetovan samom radnjom. sve u svemu. no dekorativna rje enja. Atribuirano mu je oko 200 posuda. se gasi potpuno praksa potpisivanja posuda oslikanih crvenofiguralnim slikarstvom. no ovaj mu je bio najve i suradnik. kasno arhajski stil bi mogli zavr iti sa Makronom. detaljima. rije je o uspje nom uklapanju te monumentalne figure u polje trbuha jednog kratera. Scene iz dionizijske tematike. Atribuirano mu je 100-tinjak crvenofiguralnih i 20-ak crnofiguralnih posuda. suvremenik slikara Panaitija i Kleofrada. pripremaju se za treninge. Najve i broj posuda je malih dimenzija. Ove tri figure su komasti.pr. No. pr. kao da je preuzeta iz monumentalne umjetnosti.

Mikon iz Atene i Polignot s Tasosa (najve e ime zidnog slikarstva ija se imena u brojnim djelima nalaze).g.g. Neki od njih su oslikavali i jo jednu vrstu kerami kog posu a . -Drugi predstavnik je slikar Pentezileje koji je dobio naziv po prikazu unutar ovog kiliksa gdje Ahil zabija ma amazonskoj kraljici Pentezileji dok ga ova mole ivo gleda. i 450. Njegove murale nemamo sa uvane.Kr) i neki drugi. to je u to doba revolucionarno. g. -Predstavnici monumentalnog slikarstva su slikar Fistoksena. bijele osnove. Njegova djelatnost se datira od 470 460/50. Vidimo Artemidu koja hvata strelicu na le ima. Postoji misao da je njegovo slikarstvo utjecalo na razvoj skulpture i kerami kog slikarstva zbog prikazivanja ethosa. -Drugi majstori od kojih je slikar Niobida najva niji. Apolona koji odapinje i Niobide (djecu i k eri) koji le e u razli itim polo ajima dok preostali tr e. 32 . -Znamo da su izme u 480. Podloga na kojoj figure stoje je nagla ena.2. Pentezileja na koljenima. djelovala dva velika slikara. Kr. U prvom su planu glavne figure. slikarstvo bijelih lekita. no utjecaj njegova slikarstva je vi e nego vidljiv. Duris i sl. Osim onih pod njegovim utjecajem. Klasi ni crvenofiguralni stil -U klasi nom crvenofiguralnom periodu ne emo vi e nailaziti na imena ve dobivaju pseudonime koji su izvedeni iz scena na peharima ili drugim motivima.Kr. imamo i neke koji nastavljaju tradiciju slikanja malih kupa i pehara iji su predstavnici Makron. a ono izme u bijele boje. na kojoj bi se onda radile crvene figure. na licima izra avao psiholo ku karakterizaciju (ethos). po kojemu je slikar dobio pseudonim. a svaku figuru je stavljao u druga iji polo aj.pr.8. a u drugom planu je ratnik koji tra i svoju rtvu. slikar Ahila (440.lekite.pr. pr. Znamo da je ovdje vidljiv utjecaj monumentalnog slikarstva najprije to iz pisanih izvora znamo da je Polignotova tematika bila bitka na Maratonskom polju i neke druge sa brojnim figurama u borbi.3. -Istovremeno se javlja stil minijaturnog crvenofiguralnog slikarstva iji su predstavnici slikar Pana. unutra njost njegova kiliksa. Iz pisanih djela saznajemo da je Polignot prvi gr ki umjetnik koji je prikazuju i masovne kompozicije po eo prikazivati figure u vi e planova na na in da skra uje figure u drugom i tre em planu. To je mala cilindri na fla ica za dr anje ulja kod kojih je karakteristi no da su ra eni tako da je gornja i donja strana premazana crnim firmisom. Prikazana je Afrodita na labudu. To je tzv. Jedan krater iz Louvrea. Ahil koji stoji. to se do sada samo naslu ivalo. U ovom se periodu vidi sna an utjecaj monumentalnog slikarstva.

gornji i donji dio su premazani crnim firmisom.8. Same scene ne variraju previ e. parfemi i sl. bilo da je rije o bo anstvima. -Osim ovoga slikara. bilo da je rije o ljudima. pokojnik je prikazan kako sjedi uz svoj grob dok mu ena dolazi ostaviti darove. pr. Bogati klasi ni crveno figuralni stil -Sada smo na razdoblju bogate klasike i najzna ajniji predstavnik toga vremena nosi pseudonim Mejidiasov slikar. Na njegovim posudama i njegovih suvremenika se o ituju iluzionisti ki stilovi sa plastike tog vremena.8. ali su crvene figure na bijeloj pozadini. pr. Kr. a s njihove stane Hipnos i Tanatos (smrti i sna. st. nego. -Primjer lekita kojemu autora ne znamo. to je razdoblje koje gubi onaj sjaj koji je imala u prvim fazama. Sada se na tim posudama slikaju finim potezima figure. Fijales slikar itd. Kr. Ra eni su u razdoblju visoke klasike (od oko 450. g. gdje se vide detalji njihova tijela. Nerijetko figure ratnika i mladi a su u stavu Polikletova Dorifora (kopljono e). 33 . Krajem etvrtog stolje a se donio edikt o zabrani stavljanja lekita u grobove. Financijski je to osiroma ivalo dr avu. g. zaista. i paralelno je sa Fidijinim u enicima. a u drugome frizu motiv vrta Hestaida.). do negdje 380.4. Sve se vi e pojavljuju teme iz svakodnevnog ivota. krilati mladici). Ne zna i da nema izuzetnih primjera. Stil bijelih lekita -Ne emo spominjati nijednog slikara iza 400. Kr. Njegova hidrija ima dva friza. -Lekit . na ovom lekitu vidimo gdje se nalaze lekiti uz grob na stepenicama. -Bijeli lekiti su crvenofiguralni stil. a neki majstori su (kao slikar Ahila) koristili klasi ni i slikarstvo bijelih lekita. pr. Sredi nji dio te posude je premazan bijelom bojom. Agorakritom. Motivi su esto iz zagrobnog ivota jer su lekiti bile posude koje su se stavljale u grobove pokojnika ili su krasili nadgrobne spomenike. enske figure se prikazuju u prozra nim haljinama.fla ica cilindri nog tijela i karakteristi nog. Nerijetko su pokojnici prikazivani sa lirom. To su redom prikazi pokojnika. Algamenom itd. obi no ogrnuti.3. Eretrija slikar.3. 3. prvi prikazuje otmicu Leukipovih k eri. stela. drugorazredno zna enje. ena s darovima koje posje uju grobove i sl. vrh. Trostepenasta baza. pa do kraja klasi nog perioda zato to je ta keramika dobila jedno. izdu enog vrata. U njima su bila miomirisna ulja. To je sam kraj 5. -Isti bijeli lekit ijeg autora poznajemo pod pseudonimom slikar Pozamke.

neki Atenjani se poku avaju spasiti na atenskoj Akropoli. Perzijanci prolaze do Atene koja se evakuira. bivaju pobijeni. da bi slijede e 479. gr koperzijski rat. To su sudbonosni trenuci za Grke. naravno. g. Kr.perzijski rat -Prava je prijelomnica izme u arhajskog i klasi nog perioda jedan va an doga aj. Ta jedna bitka ozna ava prvu fazu rata. Uni tavaju zavjetne statue kora i kurosa. me utim. Grci. pr. Kr. dok su im se suprotstavili Atenjani. a druga velika sudbonosna faza je 480. I na neki na in. pr. pr. ali se rat poslije toga vi e ne odvija na tlu Gr ke. jednog grada u srednjoj Gr koj. ti doga aji predstavljaju kraj arhajskog perioda i navje uju jedno novo razdoblje procvata gr ke kulture koja se naziva klasi no doba.. Gr ko-perzijski radovi traju od oko 490. Kr. Prvi gr ko-perzijski rat se svodi na bitku na Maratonskom polju 490. pr. g. i 479. Drugi su im Grci krenuli u pomo . Kr. Kr. pr. koji do tada prakti ki nisu nikada bili ujedinjeni. Gr ko . Perzijanci uni tavaju i o te uju hramove koji su se tu nalazili ili bili u izgradnji. strahovito potukla perzijsku vojsku da se ona vi e nikada nije vratila ku i.. i onda se u uvenim Termopilima doga a bitka u kojoj Spartanci prave odstupnicu gr koj vojsci i tamo pogiba spartanski kralj Leonida i svi njegovi vojnici. g. g. ujedinjena gr ka vojska kod Plateje. g.9. Atenjani su. 34 . Iste te godine je bila bitka kod Salamine 480. Perzijanci su do li s flotom i iskrcali se. ali se bitka dogodila tako brzo da nisu stigli na vrijeme. kada car Kserks sa cijelom svojom vojskom prelazi preko Helesponta. pa do 450. oni se pred tom vanjskom opasno u ujedinjavaju. prolazi kroz Tesaliju. pobijedili Perzijance koji su se okrenuli natrag prema Perziji.3.

-Kod rimskih kopija se mo e reci kada su nastale na temelju stila izrade o iju (gole bjeloo nice . velik broj narednih skulptura nisu originali. Kr. nju dobrim dijelom poznajemo preko rimskih kopija.1. do 450. zatim se kostur obla e terakotom. g. -Jedan od razloga zbog kojeg nisu sa uvani originali klasi nog perioda je to je najveci broj skulptura nastalih u doba klasike izra en u tehnici izgubljenog voska . Kr. To je razdoblje kraja obnove atenske Akropole. -U ranoj klasici tehnika izgubljenog voska gotovo u cjelosti dominira. kaciga. zatim se u upljinu izme u dva terakotna sloja lijeva kipuca bronca i kad se ohladi razbija se vanjski sloj terakote i dobiva se uplji bron ani kip. To je post-Fidijino razdoblje i vrijeme vrlo zanimljivih stilisti kih promjena u gr koj umjetnosti. pr.bron ane skulpture.nakon Hadrijanova vremena). Kr. izraz novog vremena i ideala. pa do 380. pr. Kr. a onda opet i na temelju izgleda. Skulptura rane klasike (ili strogi stil) -Naziv strogi stil za ovo razdoblje dolazi zbog nove facijalne ekspresije koja se uvodi u gr koj plastici iza 480.1. tit. npr. g. Treba imati na umu da pod rije ju kopija mi neznamo je li to direktna kopija.g. arenice na bjeloo nicama . neka verzija. -Tehnika izgubljenog voska . npr. Potom imamo posljednji period koji se naziva kasna ili zrela klasika koja se datira od negdje 380. Kr. pr. u vr civao se metalnim dijelovima za drvenu jezgru. zatim se model grijao uslijed ega se topi vosak koji se propu ta u donjem dijelu kipa. a i zato to su prikazivali likove koji su neprihvatljivi za kr canstvo. Me utim. zatim bi se model presvla io tanki slojem voska. 4. -Va nija karakteristika gr ke klasi ne skulpture je da. pr. vrijeme gradnje dvaju manjih zdanja na njoj. ve rimske kopije. g. pr. Kopije su naj e ce ra ene u mramoru. Erehteiona i hrama Atene Nike Apteros. pr. Bronca je bila vrijedan materijal. Ne mo emo re i da klasi na umjetnost tada prestaje. Ne znamo koliko to vjerno prikazuje original. Kurose koje smo vidili su originali. pr. Visoka klasika traje od oko 450. pr. i dolaska Aleksandra Velikog. kipovi su uni tavani jer se bronca talila. Kritijin dje ak je original. Kr. tj oblikuje se figura u glini.Kr. da li zalaze pod gornji kapak. Majstor eventualno naknadno dodaje neke djelove. onda bi se opet presvla io slojem gline. Kr. Drugo obja njenje je da je to izraz onoga to ce Grci biti od tog trenutka. Kr. do 420.pr. g. g. g. rana klasika traje od 480. Skulptura 4. koplje. u razdoblju visoke klasike. ve se ona malo produ ava i mo emo re i da traje do kraja 4. st. osim tehnike izgubljenog voska popularna je i hrizelefantinska tehnika u kojoj je 35 . do 330. Povjesni ari umjetnosti smatraju da je to odraz stvarne ozbiljnosti trenutka u kojem se Grci nalaze (gr ko-perzijski ratovi). Kr. Potom slijedi tre i stil klasi ne umjetnosti koji se naziva bogata klasika i datira se od oko 420. Klasi ni period -Kronolo ki. adaptacija.1.4. g.prije Hadrijanova vremena. za razliku od arhajske skulpture. u istom ili nekom drugom materijalu. pr. g.majstor prvo izra uje drveni kostur.

prozra nija draperija. -Jadan od najranijih primjera tehnike izgubljenog voska je skulptura boga Apolona iz Pireja. drago kamenje). ispru enom rukom cilja metu. On je tu bio nenadma an.najveci virtuoz bio Fidija. kraj rta Artemizion u Gr koj. bjelokost. Nezna se to je dr ao u ruci. -Fidija. Postoje dvije teorije o Fidijinoj smrti .jedan od najvecih majstora u ovoj tehnici je Skopas. Za njega Plinije ka e da je bio u itelj Fidiji. Remek djelo rano klasi nog perioda.neki smatraju da se gr ka skulptura klasi nog perioda ne bi smjela prou avati na temelju rimskih kopija. druga teorija ka e da je svoje posljednje djelo . -40-ih godina pro log stoljeca postojala su dva glavna pristupa u prou avanju gr ke skulpture klasi nog perioda . bavio se i arhitekturom i slikarstvom. tit u desnoj ruci i glava sa kacigom. Njegova najpoznatija djela su statue enskih bo anstava. On je zaslu an za brojne stvari. optu en i ba en u tamnicu. Polikletu i Mironu. 36 . ali je taj pristu napu ten. prvih 20-ak godina svog rada posvetio je gotovo isklju ivo slikarstvu. Radio je u svim tehnikama a njegova najzna ajnija djela nastaju u hrizelefantinskoj tehnici* (mramor. Jedno od njegovih najva nijih djela je Atena Promahos ili Atena stra arica koja je bila postavljena na atenskoj Akropoli u tehnici bronce. Nije bio samo kipar. g. Lijevom. Ovdje nedostaje podignuta desna ruka oslonjena na koplje. Odjevena je bila u te ki peplos i ko ni ogrta koji je bio preba en preko ramena. to se posebno vidi na enskim skulpturama na zabatu Partenona. Atenjanin koji je radio za cijelu Gr ku. Prikazan je u nadprirodnoj veli ini (2. drvo. Tek u razdoblju kasne klasike mramor po inje sve vi e dobivati na popularnosti . pr. plemeniti materijali.jedna ka e da je umro u Ateni. Prvi razbija osovinsku koncepciju zabatnih polja. Kip nije poznat u rimskim kopijama. prona ena kraj brodoloma. -Jedan od rijetkih izuzetaka. U suprotnosti sa Polikletom koji je bio jednako nenadma an kad je rije o mu kim figurama. i to je uvod u bogati stil. Djeluje krajem rane klasike izme u 460. gdje je prikazan Zeus koji baca munju vrlo sli an ovoj statui. Akefalna Atena Promahos iz Hadrijanovog doba koja se danas uva u Madridu. od novog lepr avijeg stila. Ona i stilski i izradom spada u kraj rano klasi nog perioda. izra ena od plijena nakon bitke kod Plateje. kad bi sunce sijalo u njezin tit. izuzetna studija anatomije mu kog tijela.10 m) -Kao prilog ovome ide jedan kipi iz Dodone. Kr. to je toliko sjalo da se vidjelo u svakom kutku Atike. taj kip nije sa uvan. Na alost. ali najveci broj djela radi u tehnici izgubljenog voska. da je do ao u sukob i bio ubijen. original bron ane skulpture.Zeusa Olimpijskog izradio u Olimpiji. pa bi mogao biti Zeus ili Posejdon. i 430. Izgled te sklupture mo emo projicirati iz rimskih kopija. a desna je u punom zamahu. To je kip koji sa bazom ima visinu od 15m i navodno. -Jedan od najve ih gr kih kipara rano klasi nog perioda je bio Agelat iz Argosa ije je najpoznatije djelo bilo Zeus koji baca muju.

U izvorima se spominje njegov Heraklo koji odmara.-Osnovna razlika skulptura kasnoarhajskog i ranoklasi nog razdoblja: y veci naturalizam.pr. -Kipovi iz Riacea u Italiji . g. potpuno nagi. tiranin gr kog grada Gele na Siciliji.pr. do oko 470. ko i 37 .Kr. Po nekim zna ajkama na glavi.datiraju se oko 450. To je rije o dvojici Atenjana Harmodiju i Aristogitonu koji su izvr ili atentat na posljednjeg atenskog tiranina iz porodice Pizistratida. -Jedan od najva nijih kipova rane klasike (original) je Auriga iz Delfa .. stekli veliko znanje o ljudskom tijelu y impostacija (stav figure) . pokret skulpture je prirodan.. prikaz 2 gr ka heroja koji su vjerojatno inili dio vece cjeline. Auriga je prikazan u dugom hitonu. sa obje noge vrsto na zemlji jer stoji u kolima. Izra en je u bronci. Aleksandar Veliki je vratio Antenorov original Atenjanima i jedno vrijeme on i kopija stoje jedno pored drugoga. licu i tijelu. To je grupa koju je izvorno izradio atenski majstor Antenor koja je bila postavljena na atenskoj Agori. ve rimska kopija druge verzije koja se uva u Napulju. naru itelj je bio Polizal. spu tenoj toljazi na koju se oslanja desnom rukom.te ina ne po iva na obje noge podjednako nego u vecoj mjeri na jednoj. Osim gubitka arhajskog osmjeha i bolje modelacije tijela.g. linija koljena i ramena vi e nije ravna y izdu uju se figure y gubi se arhajski osmjeh -Jedno od poznatijih djela rano klasi nog perioda su Tiranoubojice. ali sa uvani su samo kip. a bilo je prikazano 13 kipova. je uspostavljena robovlasni ka demokracija.Kr.kurosi sa obje noge stoje vrsto na zemlji. voza em i dvojicom sluga koji dr e konje. Ovo nije ni jedno ni drugo. pr. ovo je ostatak puno vece kompozicije sa esteropregom. -Mirona se ina e smje ta u razdoblje visoke klasike.g. Atenjani su njezino odno enje nadomjestili kopijom koju su izradili Kritija i Nesiot. a ni ta iz originala. prikazuje Herakla u trenutku pauze izme u juna kih dijela. Kip koji se uva u Bostonu. koji je sasvim sigurno nastao prema jednom rano klasi nom originalu se datira oko 460/450. na prijelazu iz rane u visoku klasiku. g. dijelovi prednjih nogu jednog od konja i dijelovi opreme. pojedini detalji izra eni od olova.Kr. u ast pobjede njegovog voza a u utrci na Pitijskim igrama u Delfima 478. no malo je toga poznato iz rimskih kopija.g. dokaz su transporta umjetnina iz Gr ke u Italiju. me utim. jedan dio njegovih djela je nastao na prijelazu iz rane u visoku klasiku. Datira se 470. (sa potpunim opterecenjem jedne noge). tj. ali nije klasi ni kontrapost iz 5.g.gr ki umjetnici su od sredine 6. visoko potpasan.auriga zna i voza . u lijevoj ruci su dr ali titove. u tehnici izgubljenog voska. Kr. mo da je rije o kipovima jedne grupe koju je u Delfima izradio Fidija u ast pobjede kod Maratona. glava prati pokret tijela. kod kipova rane klasike se pojavljuje najraniji kontrapost koji se zrcali kroz liniju ramena i liniju koljena . pr.Kr. odnijeli su je u Perziju. vjernija modelacija ljudskog tijela . Nakon njegova ubojstva 504. U izvorima se spominju mnoga njegova djela.pr.st. Kr. Kada su Perzijanci osvojili Atenu.pr.

barem 60-ak rimskih kopija. Sumski satir Marsija je poku ava dosegnuti. Diskobolos Lanceloti koji se uva u nacionalnom muzeju u Rimu. i to je jedna udesna kompozicija gdje je izra en kontrast izme u smirene Atene. glava prati pokret tijela.Kr. Umorna (Umiruca?) Atena sa atenke akropole. ali se boji Atenine reakcije. datiran oko 470/80. sa njenim klasi nim atributima i nagle. a satir Marsije je poku ava uzeti. zami ljena.g. -Velik je broj spomenika reljefnog kiparstva. centar radnje je sama frula. prikazana oslonjena na koplje.80m izra ena u bronci. Najpoznatije Mironovo djelo je zasigurno Diskobolos. mo da je rije o prikazu ra anja Afrodite iz morske pjene. vjerojatno jednog rtvenika. mo emo zaklju iti da je rimska kopija toga Herakla. nazvan Ludovisi tron. vjerojatno izvorno iz Magne Graecie prona en u Rimu. Najzanimljiviji detalj je sa prikazom enske figure i dvoje koje joj poma u. Izvorna skulptura je bila visoka 1. u haljini sa potpuno vertikalnim naborima -Dijelovi reljefne oplate. Pauzanije ka e da je stajala na atenskoj Akropoli. Jedna od najboljih kopija. Za Mirona vrijedi da njegove likove esto krasi vi e arhajska nego ranoklasi na ekspresija lika. eli frulu da bi izazvao Apolona u natjecanju u sviranju. Atena je shvatila da sviranje frule izaziva ru ne grimase na licu pa je odbacuje.Nemejskog lava preko podlaktice lijeve ruke. divlje Marsije. Uz Diskobolosa je jedno od va niji djela koje mo emo rekonstruirati grupa Atena i Marsija. tzv. 38 . Pauzanije opisuje kako je Atena bacila frulu. ali je za tu radnju malo nedefinirana. Jedna od naj e e kopiranih statua u rimskoj umjetnosti . Prikaz tijela je u trenutku najveceg fizi kog napora. npr.pr.

od Fidije imamo 4 ili 5. Razdoblje njegovog djelovanja je 460 . i uz pomo pisanih navoda.scena kentauromanije. kaciga sa 2 grifona i sfingom.Kr. pogotovo Atene. ali je ovako stroga kronolo ka periodizacija nemoguca jer su neka djela koja prikazuju naznake visokolasi nog stila nastala vec 460-ih godina. rimska mramorna kopija Fidijinog Apolona koji odvra a skakavce. Povezana je figura. Pomalo enskastih linija i odlika glave po emu je Fidijin stil prepoznatljiv. bjelokosti i drvenih plo a kao jezgre. Me u rimskom plastikom carskog perioda jako je puno skulptura koje se stilski dovode u vezu s njime. 1. Nalazi se u Gliptoteci u Kopenhagenu. Fidija je ve inu svojih djela radio u bronci. Skulptura visoke klasike -Visoka klasika je vrhunac gr ke klasi ne civilizacije. Stajala je u celi Partenona. torzo i glava. Dvije skulpture. Jedan simpati ni gospodin. od zlata. Na bazi u reljefu je bilo prikazano ro enje Pandore. jo jedna mramorna rimska kopija za koju se vjeruje da je nastala prema bron anom originalu Fidije. navodno na Periklov nagovor. jako va ne. preko desnog ramena je imala preba enu egidu (ko ni ogrta ).1. visoka preko 12 m(nezna se jeli to visina same statue ili je i postamenat u njoj). 39 .150 kg zlata je upotrebljeno za izradu peplosa.g.pr. te je dobivena rekonstrukcija Atene Lemnije.80 m. Sama figurica Nike u dlanu desne ruke je bila visoka 1. a reljef je bio izra en i na rubovima sandale . Atena Partenos.pr. On je stajao na atenskoj Akropoli gdje je prema vjerovanju Atenjana odagnao najezdu skakavaca. On recitira stihove. pripit.g.g. Fidijine naj uvenije enske statue su Atena Lemnija i Atena Partenos. (vidi str. no slabe poveznice sa Fidijom. i cijelim nizom prikaza. U usporedbi sa Polikletom od kojega nam je sa uvana samo jedna enska figura. malo razodjeven. Datiran je 460. Atenu Lemniju su posvetili Atenjanima koji su kao kolonizatori oti li na otok Lemnos. Rije je o atenskom pjesniku Anakreontu. Uobi ajeno se datira oko 450. Jo jedna rimska mramorna kopija prema bron anom originalu.pr.430.4. Bio je najpoznatiji u prikazivanju enskih bo anstava. Fidija je bio optu en da je pronevjerio odre enu koli inu zlata za izradu odjece ali je oslobo en jer je dijelove od zlata aplicirao tako da se u svakom trenu mogu skinuti. sa postamentom od 3 metra. Najve i broj njegovih enskih figura prikazuje Atenu. -Fidija je majstor od kojega nam je preko rimskih kopija sa uvano najvi e djela. s njegovim krugom u enika. neki ga ak pripisuju Fidiji ali najvjerojatnije ga je izradio neki njegov u enik. stavlja se izme u 450-ih i 420-ih godina. ta uvena krizolefantinska statua. Kasselski Apolon ( uva se u vicarskoj u Kasselu). Naziv je dobio prema zbirci u kojoj se nalazio. ova rimska verzija se dovodi u vezu sa Fidijinim originalom. vidimo da je gospodin zaista prikazan u pijanstvu. prona ene su u jednom brodolomu uz obale Kalabrije uz mjesto Riace. Prikazana je kao mlada djevojka sa ljemom u desnoj i kopljem u lijevoj ruci. u dugom peplosu.Kr. Kad bi se malo usredoto imo na ovu glavu.2. To je zgodan primjer rekonstrukcije mramorne kopije prema torzu koji se uva u Dresdenu i glavi koja se uva u Bologni iz dvije razli ite zbirke. Takozvani Hermes Ludovisi.Kr. ra upan. 38) Tiberski Apolon se pripisuje Fidijinoj koli.

U lijevoj ruci je imao ezlo a u desnoj ruci polo enoj na naslonja je opet bio kip Nike (visoka ~1. Novac je kovan 137.80m). tijela jednog atlete. datira se oko 440. preno enje u Konstantinopolis (gdje je vjerojatno i stradao u po aru) i ru enje hrama. Stvar se svodi na dvije mogu nosti: da je bio rodom iz Argosa ili iz Sikiona. n. a najboljom se smatra ona iz muzeja Nazionale Arheologico u Napulju koja je prona ena u Palestriju u Pompeji. Poliklet je Doranin. Za potrebu izrade ove skulpture. Ova figura je oli enje kanona. 50-ih godina pro log stoljeca su arheolozi otkrili ostatke Fidijine radionice. u celi Zeusova hrama u Olimpiji. -Koliko god se govorilo da je Fidija imao vrhovni nadzor pri izgradnji Partenona. haljina od zlata. sna ni kontapost. ali je pitanje da li su ih realizirali ili i njegovi u enici. uravnote enost izme u dijelova tijela u 40 . a statua je nastala oko 430. na naslonja u smrt Niobine djece. On u fokus svog zanimanja ne postavlja nekog ljepu kastog boga kao to je Apolon kao Fidija. Postoji jako puno pisanih vijesti o Polikletu. Poliklet je va an i zbog injenice da se on.g. -Prelazimo na Polikleta.. u punom volumenu. To je skulptura Doriforosa ili Kopljono e koja je poznata iz ve eg broja rimskih kopija. hrizelefantinska statua visoka oko 12 metara. ali samu rimsku kopiju nemamo. to znamo iz pisanih navoda. napisao jedno djelo koje se zvalo Kanon (izgubljeno je) i prema pisanim navodima izradio jednu skulpturu koja je bila oli enje kanona.-Fidijino remek djelo je definitivno bio Zeus Olimpijski. To no je mogao vidjeti kako e ona stajati unutar hrama. Neki od tih prikaza su poznati kasnije iz rimskih reprodukcija. injenica je da je njegov skulpturalni program bio toliko obiman da on to nije mogao izvesti sam. tron je bio gra en od cedrovine i bjelokosti.Kr.pr. a unutar nje su prona eni ostaci bjelokosti. vidimo skijasti ku pozu (tijelo prikazano u savr enom balansu dijelova tijela u pokretu i mirovanju). ili enska bo anstva kao Atenu. On je. st. Smatra se da je Fidija izradio nacrte. Za razliku od Fidije koji je Jonjanin. o najve em gr kom majstoru 5. pr. Car Teodozije II. Kr. Doriforos je atleta ili mitolo ki lik prikazan kao atleta. ili samo u enici jer se na temelju nekih natpisa na Akropoli mo e gotovo sigurno reci da su neki gotovi djelovi dekoracije po eli stizati tek oko 430-ih godinakada bi Fidija trebao biti u Olimpiji ili je mrtav. On se usredoto io na prikazivanje sna nog mu kog tijela. nego i u teoriji po eo baviti problematikom prikazivanja proporcija ljudskoga tijela. od bjelokosti. Kr. Na ovim naslonja ima su bile prikazane cijele serije prikaza u punoj plastici. naredio uklanjanje te statue. Na bazi je bila prikazana scena ra anja Afrodite iz morske pjene. za kojega neznamo odakle je bio. Ta je skulptura bila ra ena od drvene jezgre. On je bio prikazan sa kopljem preba enim preko lijevog ramena. Fidija je u Olimpiji dao sagraditi radionicu koja je bila jednaka celi hrama Zeusa Olimpijskog. je 426. Na novcu iz vremena cara Hadrijana imamo njen prikaz i to je va no jer sama statua nije sa uvana. Prikazivala je Zeusa na tronu. ostaci kalupa i matrica preko kojih su izra ivani dijelovi zlatnog lima od kojeg su ra ene obuca i odjeca. Zato je ovaj prikaz na novcu iz vremena cara Hadrijana od ogromne va nosti. kao i Atena Partenos. gornji dijelovi tijela. ne samo u praksi.

sna nog tijela amazonke misle da bi u tom liku trebali tra iti Polikletovu amazonku. Ra ena je u bronci u visini od 21cm i smatra se da je nastala prema uzoru iz monumentalne plastike. prema Polikletu iz 440. esto je kori teno u skulpturi kasne klasike. Ovo je kopija sa otoka Delosa. prije nego e zauzeti stav za izbacivanje diska. to je sasvim sigurno Fidija. impostacija . I injenica da je mo da Poliklet prvi prikazao ljudsko tijelo u osloncu na neki element arhitekture. Ovo je ne to mla i rad iz oko 420. oslanja se na pilastar. i ovdje je prikazana tre a. da visina ela treba biti 1/16 ljudskog tijela. Amazonka tipa Mateji. koja je nastala prema bron anom originalu Fidije. -Glava Dorifora sa jedne bron ane herme (bista na visokom postolju) koja je prona ena u Herkulaneumu . itd. Naime. jer ga ne zanima psiholo ka karakterizacija. a uvana je u Louvru. Ovo je primjer gdje nema nikakvog traga u izvorima o njemu. jedna od najstarijih kopija. Kada je rije o prvoj kopiji. Onda imamo uvenog Diskoforosa. izme u kojih je uspostavljena izvrsna ravnote a i simetrija. g. kod druge dvije se mi ljenja razilaze. Glavama svojih junaka Poliklet ne pridaje toliko pozornosti. 41 . Schiara Amazonka . onda tu postoji suglasje. Impostacija je identi na. da je on govorio da visina glave treba biti 1/7 ljudskog tijela. Odatle naziv Diadumenos . i izgledu glave bliska je Polikletovom stilu. Dakle atleta koji je prikazan sa diskom u lijevoj ruci. Ve ina autora dr i da je ova Sosiklet tipa Polikletova. Jedina je razlika u pokretu gornjeg dijela torza zbog prirode radnje. nego problem proporcije. -Gra ani Efeza su 440-ih godina organizirali jedan natje aj za izradu figure ranjene Amazonke koju su htjeli staviti u svoj uveni Artemizion (Artemidin hram u Efezu). Amazonka Schiara tipa koja je navodno Krezilova.upu uje na Polikleta.gradu kod Napulja koji je zatrpan erupcijom vulkana Vezuva 79. neki zbog ovog sna nog. Zbog toga se pojavljuje veza izme u stegna i ruke na velikom broju rimskih kopija. Kod rimske kopije kopist ima problem otpadanja ruke. frizura.prema proporcijama. Najvi e glasova je odnio Poliklet. Svi ti tipovi amazonke koje su izradili veliki gr ki majstori. ovaj kip nije prepoznat u monumentalnoj skulpturi jer nema toliko dobro sa uvanih primjera cijele figure.glava. Poliklet je daleko najve i gr ki majstor u tehnici lijevanja bronce. sa stra nje strane gledanog. druga je Sosiklet. koja je dobila naziv prema signaturi kopiste. Drugo uveno Polikletovo djelo je Diadumeda. me utim. Istu takvu figuricu uva i arheolo ki muzej u Zagrebu. itd. simetrije. Framon i neki drugi. prevagnulo u tome da je on odnio prvu nagradu. Poliklet i ao toliko daleko. No. Ovo je mo da prvo oslanjanje figure u gr koj umjetnosti. U najve em dijelu su prakti ki identi ne skulpture. Krezil. u doba cara Hadrijana su bili kopirani i inili su skulpturalnu dekoraciju njegove uvene vile u Tivoriju. god. ritma. Original je bio u bronci. mo da je ovo Polikletov original ranjenje amazonke. Fidija. vrpcu ili dijademu oko svoje glave prije nego e biti okrunjen pobjedni kim vijencem. Fidija drugu nagradu. pogledajte ova stoje a noga i sl. Na tom natje aju su sudjelovali najve i gr ki majstori: Poliklet.mirovanju i u pokretu. Krezil tre u. ali stilisti ki . pilastar. pr. Kr.onaj koji svezuje dijadem oko glave. Figura koja se ne spominje u izvorima. Ovdje jedan atleta vezuje pobjedni ku traku.

Iz izvora znamo da je on zaista portretirao Perikla. Sa Fidijom su radili na Partenonu. ali nije sa sigurno cu prepoznata ne u rimskim kopijama. Datirana je izme u 429. Kopija se danas uva u Vatikanu. pa je njome ubla io jajasti oblik glave. g. On je majstor koji se dosta esto spominje u izvorima. 42 . u bjesnilu je zaklala svoga sina Itysa i iznijela ga na gozbu svome mu u. vi e idealizirani prikaz. do 380. i odatle cvrkutanje slavuja kojima ona izra ava svoju e nju za sinom. Vjeruje se da ovo ipak nije bio portret u pravom smislu rije i. Najpoznatije.3. Kr. Ne zna se koliko je ova rimska mramorna statua odraz originala. jedno od poznatijih. od 430-ih do kraja 5.pr. Jedno od najrazvikanijih Alkamenivih djela koje su uspore ivali i sa nekim Fidijinim djelima je Afrodita u vrtovima. onda bi vidjeli da nisu identi ne.pr. mo da i jedno od najva nijih Alkamenovih dijela . Na tim statuama je sa uvan samo odbljesak originala. -Krezil je dobio tre u nagradu u Efezu. Mramorna grupa koja je stala na atenskoj Akropoli. Prokne je bila. Sigurno njegovo djelo je herma sa glavom Perikla sa kacigom na glavi koja je zaba ena malo unatrag. -Alkamen i Agorakrit su dvojica od najva nijih majstora iz doba bogatog stila. ali vjerojatno je nastala na tragu Alkamenovih djela.to je grupa Prokne i Itysa. zabatima. -Bogati stil je vrijeme djelovanja Fidijinih u enika . prema mitologiji. ali i samostalan majstor. pilastar a preko njega je ba ena draperija. pripisana je njemu. Navodno je Krezil prikazao Perikla sa ovom kacigom zato to je imao jajastu glavu.iz gr kih i rimskoh izvora doznajemo da je to Alkamenovo djelo. frizu sa panatemejskom procesijom.Kr. k i spartanskog kralja Tindareja. Bio je Fidijin u enik i suradnik.Alkamena. Mironovih u enika. naslanja se na potporanj. i 425. Djeluju nakon Fidije. Afrodita je navodno bila prikazana u trenutku dok podi e veo. Kad bismo je i li usporediti sa onom glavom na kipu u muzeju u Napulju.st. jer su vrlo esti kopisti prilago avali te statue trenutnom ukusu i modi. tj. nepoznatih majstora i sl. i sl.1.Kr. ali nemamo ba njegovih djela sa uvanih u rimskim kopijama. Skulptura bogate klasike -To je razdoblje od 420. 4. metopama. Nakon tog stra nog ina je pretvorena u slavuja. Da bi napakostila mu u i njegovim prijateljima.Ta glava nosi potpis atenskog kopiste Apolonija. Alkamen je dosta tradicionalan majstor. Figura prokne je odjevena u te ku haljinu visokog potpona sa te kim naborima i djelomi no sa uvana figura sina Itysa. (Hekate Epipyrgidia) . Agoragrita. to se vidi na njegovim enskim statuama koje su odjevene u te ke haljine sa okomitim naborima. a budu i da ova herma nosi legendu sa Periklovim imenom.g. koja je imala problema sa mu em. pr.

S obzirom na draperiju.st.Kr -Afrodita (tip Venera Genetrix) . Nazvana je po zbirci u kojoj je na ena. Ne zna se po kojem je gr kom originalu nastala.Herma sa Hermesom . nema sumnje da su ovakve rimske kopije ra ene prema gr kom originalu. haljina spada s ramena.. i prve etvrtine 4. Iz izvora znamo da je Alkamen izradio Aresa. koristila se za prikazivanje bo ice Venere Genetrix. jedna mramorna rimska kopija koja je po svoj prilici nastala prema Alkamenovu originalu iz posljednje etvrtine 5.prozra nost draperije. 3 trijema.. dekoracija oko vrata. 43 . okomiti.st.draperija priljepljena uz tijelo. otkrivena prsa.st. kasnije su je tovali gladijatori.pripisuje se Kalimahu. spu tenoj ruci. Venere praroditeljice Julijevskog roda. koju je izradio kopista Arkezilaj. u arheolo kim istra ivanjima su na eni fragmenti ovog kipa. prikazana u prozra noj haljini. pr. Kr. -Hera Borghese . o ekivalo bi se da je s Agorakritom sudjelovao u gradnji Erehtejona. -Alkamen radi na tragu Fidije. cele su na razli itim visinama.bile su dvije. Skulptura . natpis pokazuje da je to kopija Alkamenovog djela. Stoji na bazi na kojoj je prikazana scena sa Helenom. Izradio je statuu letece Nike koja je na ena u Olimpiji. tj. ali je sigurno iz 20-ih godina 5.ima 2 cele. Stajala je na Cezarovom forumu u Rimu u hramu Venere Genetrix. stilski je usporediva sa Pajonijevim djelom.Nemesis je bo ica pravde i osvete. -Agorakritovih djela je ne to manje. -U razdoblju bogate klasike ima majstora ija su se djela sa uvala o kojima nema informacija u gr kim i rimskim izvorima. jedna od njih je stajala u Efezu. Erehtejon spada u bogatu klasiku . st. U grafi koj rekonstrukciji Nemesis mogu pomoci rimske mramorne skulpture. erotsku dimenziju. je nastala u bogatoj klasici. Rimska statua nastala prema bron anom originalu. stil izrade glave. draperija njegovih figura tj. Brada i kovr e iznad cela asociraju na skulpture rane klasike Skulptura Aresa Borghezea. *-Pojava korintskog stila je va na novina u bogatoj klasici. -Balustrada hrama Atene Nike Apteros (mali jonski hram na JZ dijelu Akropole) za razliku od hrama koji je izra en u doba visoke klasike. Ne zna se tko je izgradio balustradu. treba gledati kao posebno stilsko razdoblje u odnosu na visoku klasiku . Pajonijev kip je mo da najbolji primjer zbog ega skulpturu posljednje etvrtine 5.pr. nabori su te ki. U bogatoj klasici draperija je krajnje prozra na. -Nije sigurno da je karijatide sa Erehtejona radila Alkamenova radionica. Na njoj je stajao natpis koji govori da je kip podignut u ast bitke kod otoka Sfakterije (Sphacteria) gdje su Naupak ani i Mesenjani pobijedili Spartance. Pauzanije opisuje Rhamnos. npr Pajonije U izvorima se spominje Pajonije ali ne i njegova djela. ali kako je bio atenski majstor i Fidijin u enik. bila je prikazana sa parterom za rtvu ljevanicu u desnoj ruci i sa jabukovom gran icom u lijevoj. prikazuje procesiju bo ica pobjede koje se dolaze pokloniti Ateni koja je u sjedecem polo aju. Fragment ograde na kojem je prikazan trenutak kada se jedna Nika saginje jer joj se otkop ala sandala.

tj. nema vi e prevelike mi icavosti kao kod Polikleta. umjetnici poku avaju stvoriti sliku la ne vedrine. a 44 . u Olimpiji u ru evinama Herinog hrama. -Za razliku od Polikletovog kanona gdje je glava bila 1/7 tijela. Kipovi se odlikuju bitno elegantnijim proporcijama. Hermes s malim Dionizom je otkriven 1877. je u bitci kod Heroneje makedonska falanga. bila je pod dominacijom Spartanaca iju su moc skr ili Tebanci i odlu ili osnovati novi grad). potukla Grke i dio Gr ke dolazi u savezni ki polo aj prema Makedoniji.. u 4. Apolon koji ubija gu tera. -O Kefisodotu starijem (Kefisodot mla i je Praksitelov sin) nema pisanih izvora. pa do kraja 4. od 360-ih g. Njegova djelatnost se mo e staviti izme u 380-ih i 350-ih g.4. na elu sa Filipom II. Umjetnici sada prikazuju ljudsko tijelo onako kako ga vide. ali je upak u 4.st. a jedino njegovo sa uvano djelo je Irene s malim Plutom koje je bilo izra eno u tehnici izgubljenog voska. tj pathos (patetika) kao rezultat zbivanja u gr kom svijetu. tu nih emocija. Irene je bo ica mira. Iako su mu ke. Kefisodot je sa Ksenofontom izradio golemu statuu sjedeceg Zeusa sa Artemidom i Tihe. ali tek nakon njihove smrti. -338. npr. Ovakva zbivanja se odra avaju i u umjetnosti tog vremena. Praksitel. ne samo kroz psiholo ki karakter nego i kroz scena kroz koje se prikazuju. prikazivanje sna nih emocija zamjenjuje prikazivanje tragi nih. -Pojava skulpture u kamenu je u odnosu na pro la razdoblja brojnija.bo ica Tihe je personifikacija srece.pr. Skulptura kasne klasike -u 4.Kr. bo icom srece kao personifikacijom samoga grada. Gr ka polako gubi svoju politi ku i ekonomsku va nost koju je imala u 5. -Ksenofont je sa Parosa.Kr.4.pr. manje nagla enoj muskulaturi. nema zatvorenih. a Pluto simbolizira bogatstvo. -Skulptura se pomalo humanizira. etvrtastih figura.st glava je 1/8 tijela i sada figure djeluju jo monumentalnije. npr.st.st je u bitno druga ijim proporcijama u odnosu na 5. razdoblje gra anskog rata koji zapo inje sa Peloponeskim ratom. dolazi do slabljenja gr kih polisa.st. Ovo se ne mo e sigurno provjeriti. Leohar. ali se mo e zaklju iti da je bio Praksitelov otac. mo da je ovo Praksitelovo djelo atributirano Kefisodotu (u skripti pi e ak da je Kefisodot napravio stariju verziju Hermesa s malim Dionizom). -Sada se izra uju portreti pravih povijesnih osoba. Hermes koji vezuje sandalu.st. -S obzirom na ratove u Gr koj. optimizma pa izra uju statue koje imaju la nu simboliku ..st najveci broj djela u tehnici izgubljenog voska. autor je djela Tihe s malim Plutom..1. pribli ava se stvarnoj naravi ovjeka.g. pojavljuju se u nesvakida njim situacijama. -Glavna razlika gr ke skulpture 4.. su ene su i glave su im smanjene. figure esto imaju gotovo enske proporcije. Kefisodot je bio jedan od majstora koji je sudjelovao u izradi skulptura za novonastalu arkadsku akropolu Megalopolis (Arkadija je sredi nja pokrajina na Peloponezu. -Atenska kola je nastala na temelju Fidijine i kola njegovih sljedbenika. Kefisodot. tako da prikazi bo anstava vi e nemaju nadnaravi karakter nego su nalik ljudima.g. -Nekada nji ethos.. -Postoji predaja da je Kefisodot stariji izradio djelo Hermes s malim Dionizom.

prema Plinijevom opisu se u jednoj ruci nalazi strijela (ponekad kod rimskih kopija mo e biti zamjenjena kamenom). a su ga kupili gra ani Knida.pr.. samo je pitanje da li ih je izradio on sam ili je napravio nacrte koje je realizirao netko od njegovih u enika.g. Postoji pri a da je helenisti ki kralj Nikodem bio voljan izbrisati dug Knida ako mu daju ovaj kip i iako im je dug bio ogroman. Iz izvora znamo da je preferirao ona svoja djela koja je oslikao atenski slikar Nikija. na jednoj je Apolon. Na rimskoj kopiji iz Louvrea dvije grane slu e kao potporanj. Naime. Ovaj kip je u to vrijeme izazivao sablazan. obna ena. Neki znanstvenici su zastupnici teorije da je ovo kopija i to helenisti ka iz oko 11. Ova 45 . u sredini rob sa no em i Marsija. postoji jedan helenisti ki majstor koji se zove Praksitel . Praksitelova djelatnost se smje ta izme u 360. Zato je mi ljenje da su to originali prema kojima su nastale rimske verzije. Velika i Mala Herkulanka. stilski su ove glave na pragu Afrodite Knidske i jo nekih drugih Praksitelovih uradaka. zakrivljenost figure. potpuno pokrivene odje om.st. Nije sigurno jeli ovo original ili kopija jer je Praksitel radio u mramoru. verzije Praksitelovih djela. -Jedna od najva nijih zna ajki Praksitelovih figura je zakrivljenost linije. Druga dobro o uvana kopija Apolona Sauroktona se uva u Vatikanskim muzejima. tzv. Sa uvani reljefi na bazi upucuju na to da je ra en u duhu Praksitelovog stila. Jedno od poznatijih Praksitelovih djela je Apolon Saurokton koji se sprema ubiti gu tericu. poznata u velikom broju rimskih kopija (50-ak).st. malih glava. Baza kipa iz Mantineje je mo da jedino pre ivjelo Praksitelovo djelo.Pauzanije opisuje da se tamo i nalazi ovaj kip koji je djelo Praksitela. Odjevene u duge hitone i ogrnute himatijonom po ukusu kasne klasike i drapirane prema modi kasne klasike. razlike su uo ljive ali je motiv isti. -Afrodita Knidska je najpoznatije Praksitelovo djelo. sve vi e rade u kamenu pa je ponekad te ko reci da li je u pitanju gr ki original u kamenu ili rimska kopija.Kr.najvjerojatnije je ovo kopija originala onog prvog Praksitela -Praksitel je radio djela i u mramoru i u bronci.Kr.pr. Postoji jo jedna bron ana rimska verzija Apolona koja se uva u Rimu i dio skulpture koja se uva u Muzeju fine umjetnisti u Clevelandu. Na drugoj strani imamo prikaz 3 muze. -Ova baza pokazuje da su dvije skulpture na ene u Herkulaneju. elegantne. kopije. zbog nje su mnogi hodo astili u Knid. Od 4 sa uvane su tri strane. Njihove glave se mogu dovesti u vezu sa Praksitelovim stilom. trebao je biti na injen za oto ki polis Kos ali su ga odbili preuzeti zbog toga to je gola. nagla ena je linija obrnutog slova S. oni su to odbili. I kod njegovih djela vrijeli mala glava na elegantnom tijelu -Umjetnici 4. i 330. vjerojatno se mo e dovesti u vezu sa jednim Pauzanijevim opisom ali nema potpisa majstora. Ove dvije figure.

Karakteristike Lizipovih djela su elegantne proporcije. ali je jo na tragu Polikletovih proporcija. Tiberije ga je dao prebaciti u svoju vilu.skulptura se nalazila na knidskom novcu. ima hidriju na koju odla e draperiju. .. oslanja se na toljagu koja je pod pazuhom. preko nje je preba ena draperija.g. Jedan od motiva koje je naj e ce radio je Heraklo. desna ruka preba ena na le a. pa odatle neka razmi ljanja da je ovo raniji rad.g. poznato ih je najmanje 5-6. mo da su njegovi u enici. najstarija potpuno razodjevena skulptura gr ke bo ice u gr koj umjetnosti. glava nije toliko mala niti je tijelo toliko tanko 46 . ra en u tehnici izgubljenog voska. -Praksitelov stil je sna no utjecao na rani helenizam to vidimo na primjeru Aleksandrovog sarkofaga. uvan u Vatikanu. smatra se jednim od njegovih ranijih radova. datira se oko 340-ih g. Ima natpis koji ka e da je ovu skulpturu izradio Atenjanin Glikon prema Lizipovu originalu. prije toga bi se podmazali da se nebi ozljedili). Lijeni satir. Heraklo se odmara. ispod ruke dr i strigil (struga ).izvu en iz mora. -Afrodita (Venera) iz Arlesa se dovodi u vezu sa Praksitelom. mala bradata glava.st. ali usprkos tome njegove figure djeluju veli anstveno. Lizipovi likovi nikad nisu u istom polo aju. Ona je za razliku od Knidske Afrodite napola obna ena torza.st uopce je statua Apoksiomena (struga ).. Apoksiomen. Rodom je iz Sikiona.pr.pr.razlika izme u ova dva je u proporcijama. Skulptura Herakla koja se uva u Gliptoteci u Kopenhagenu . stajao je u Karakalinim termama. toljaga je naslonjena na stijenu. nije sigurno da je autor sam Praksitel. rimska kopija..pr. Ova skulptura se datira oko 330/320. visine 1. Bio je dvorski kipar Aleksandra Makedonskog i jedini je imao pravo izra ivati njegove kipove u bronci.30m. ali on nije kolovan u nekoj radionici. sigurno je nastala krajem 4. ovakav ikonografski predlo ak postaje est u helenisti koj i rimskoj umjetnosti u prikazivanju nimfa. ali su se gra ani Rima pobunili pa je bio vracen natrag. Ima zakrivljenu liniju. najpoznatiji su Satir koji nalijeva vodu koji je izvorno bio dio fontane i tzv..Kr. najbolji primjer dvodimenzionalnosti Praksitelove skulpture.st. -Praksitel je izradio cijelu seriju satira koji su ljepu kasti. -Dje ak iz Maratonskog zaljeva . datiran u 330/320. njegovi kipovi su klasi an primjer trodimenzionalne skulpture koji se javlja u 4. Kipovi ovladavaju prostorom oko sebe. prije kupanja su strugali prljav tinu sa sebe. ovaj naziv je dobio po zbirci. -Lizip je najveci gr ki kipar 4. Praksitelova ljubavnica Frina mu je pozirala za ovu skulpturu.st. daje sebi vi e slobode.Kr. male glave. Polikletov je nasljednik. u njegovim najranijim djelima se nazire Polikletov stil. Jedan od njegovih najva nijih radova i jedan od najva nijih kipova 4. vjerojatno Lizipov Umorni Heraklo. Prikazan je atleta nakon vje banja (vje bali su goli. i najveci gr ki majstor u bronci.kraj kasne klasike. je vjerojatno onaj za Plinije spominje da je krasio Agripine terme u Rimu. Heraklo Farnes se danas uva u Napulju.Kr. jedan od rijetkih originla iz tog doba. Njegov kompletan opus je bio u bronci i veliki broj njegovih sljedbenika je radio u toj tehnici. Lizip je bio samouki majstor.

Kasnije se opredijelio za filozofiju. neumjerenost u jelu i picu. To je zapravo grupa koja je prikazivala tog kralja. To nije ni sjede i niti stoje i polo aj. maloga. -Mauzolej u Halikarnasu . vi e od desetak figura. toljaga kraj nogu. sudjelovao je u radu na Partenonu kao jedan od kipara. tj. vjerojatno mramorna kopija bron anog originala koji je stajao u Farsalu u Tesaliji kojeg je podigao tesalijski kralj. Na jednom prikazu vezuje sandale sa obje ruke (novac). -Skulptura Aleksandra Makedonskog koja se uva u Louvreu. jednom se atribuira ovaj kip. Leda je bila jedna mitska ena jednoga kralja koju je obljubio Zeus. sa tom lijevom dojkom potpuno otkrivena. Gr ki arhitekt Pitej i gr ki majstori Skopas. ne zna se to no koga prikazuje. zdepastoga. u prijevodu ovo zna i Ästolni Heraklo³. na drugom naglo okrece glavu u lijevo (kip). na na in da je lijeva polovica torza. Poziva na sladostrasti stola. Lizip ga je izradio u srebru i navodno poklonio Aleksandru Velikom i on ga nosi sa sobom na svoja osvajanja. Timotej i Briaksid rade skulpturu koja krasi ovo zdanje. na jednom gleda prema nozi (novac). a ako je onda bi to mogao biti Perzej. s bradom. ogromno zdanje. prikazan kao heroj. unajmljuje velike gr ke majstore za njegovu gradnju.ne mo e se povezati sa nijednim velikim majstorom klasi nog doba. njegovu portretnu statuu je izradio Lizip. a na vrhu je stajao etveropreg u kojem su stajali kipovi Mauzola i Artemizije (visoki 3m i 2. Isto nu stranu je radio Skopas jer je ona glavna i jer je on najveci majstor u tehnici mramora. na drugom se nalaktio (kip). u bronci -Kip prona en u Delfima. mo da je to bila glava Meduze.rimska kopija. Hermes koji ve e sandalu . Artemizija nastavlja gradnju hrama. nagla ena je erotska dimenzija.vjerojatno su postojala dva majstora po imenu Brijaksid. Mauzol je perzijski inovnik. On je radio na Askeplijevom hramu u Epidauru. Mauzolej je prikazan iroka tijela. Leda sa labudom koja je sli na impostirana kao lik Higije. oslonjen na koplje. -Kip prona en u moru kod Amfikitere . Vjerovatni izgled originala postoji na novcu.pr. ru noga. a sjevernu Briaksid. Sokrat je zapo eo kao Fidijin u enik. s obzirom na polo aj ruku izgleda da je ne to dr ao. Ne to izme u.g.Kopija Herakla Epitrapesiosa koji sjedi na stijeni.izradio Briaksid . ne vrhu je imalo krov piramidalnog tipa. vjeruje se da je replika kipa ra enog u prirodnoj veli ini. Figura je napola razodjevena. Ovdje je rije o jednoj skulpturi bo ice Higije koja je stajala u okoli u toga hrama. zapo eto oko 370-ih. razodjeven. dugom kovr avom kosom. Leohar radi zapadnu stranu. -Jedan od rijetkih originalnih djela. Malo je udnovato impostirana. a drugi je atenski majstor iji je potpis na en na jednoj bazi sa atenske Akropole.Kr. jednog drugog kasno klasi nog gr kog majstora Timoteja. Prema izvorima. ju nu Timotej. Statua koja prikazuje Sokrata.jedno od 7 svjetskih uda. -Kip Serafisa (Oziris) .6m). Ovo je original. Leohar. elavog. 47 . Timotej je bio autor modela za oba zabata Asklepijeva sveti ta u Epidauru. duge iljaste brade. ovo je statua prona ena u okolici samoga sveti ta. njegove pretke i neke od uvenih atleta Farsala. Opet nije ni u sjede em ni u stoje em polo aju. dr i pehar u desnoj ruci. dovr en 353.

tako da se pretvorio u labuda. koja je prikazivala Aleksandra.Ganimed je dje ak. -Skopas . Hram je uni ten u po aru 395.nije bio samo kipar nego i arhitekt. prvi dorski peripter kod kojeg se pojavljuju u unutra njosti korintski stupovi. Prikazuje enu. Ona nesvjesna posljedica je prigrlila labuda. Ovo je definitivno Sofoklo. postoje sumnje da je ovo Lizipovo djelo. Figura bo ice Artemide . povjetarca. Djelovao je izme u 370. kopija Skopasova Herakla koji je. Skopas je projicirao obje zabatne kompozicije ovog hrama.prikazana kao lovkinja. gotovo etvrtaste forme. ali su ostali samo fragmenti.g. Taj hram je kombinacija jonskog i korintskog stila. koje se dovode u vezu sa Timotejem. Dvije konjani ke enske figure sa Asklepijeva hrama u Epidauru. duboko usa ene o i. njegovu baku i djeda. uva se u Versaillesu. nego velikih filozofa. svjetskog rata bio atribuiran Praksitelu.pr.Kr. govornika. Desno figure Amazonki. lijevom rukom podi e odje u sa sebe. zatim Leoharu. jer je on prema izvorima izradio njegovu portretnu statuu. Autorstvo je sa dosta razloga pripisano Timoteju kao i prethodna statua. -Skulptura Zeusa sa Ganimedom .pr. projicirao hram Atene Aleje u Tegeji koji je najzna ajniji hram 4. u njegovoj celi je na polukru noj bazi stajala petero lana grupa. I u Hrvatskoj postoje figure koje se mogu smatrati rimskim kopijama pojedinih gr kih originala. -Grupa koja je stajala u Olimpionu u Olimpiji u malom jonskom tolosu kojeg je dao podici Aleksandar Veliki u ast svoje obitelji. Ona je prikazana 48 . Na prednjem zabatu je prikazan lov na kalidonskog vepra. i 340. oca i majku. Menada je jedno od Skopasovih djela koje se esto spominje u izvorima. danas poznat pod nazivom Heraklo Lansdowne. a radi se o fragmentima ogromnog Heraklova kipa na enog kod ??. u obnovi Artemiziona u Efezu. ali najvi e u bronci. u hrizelefantinskoj tehnici.Kr. Apolon Belvederski je do II. npr. pjesnika. Odlike Skopasove umjetnosti su male glave.g. Ovo je prvi puta u gr koj umjetnosti da se prikazuje jedna takva figura koja je personifikacija vjetra i povjetarca . eznutljiv pogled uperen u visinu. Sudjelovao je u izradi Mauzoleja u Halikarnasu.Kr. tj. -Leohar je atenski majstor za generaciju mla i od Praksitela. jako malo djela mu se mo e atribuirati.pr.personifikacije vjetra. Lijevo su figure aura . Ne bilo koga. Heraklo Lansdowne je iz Hadrijanove vile u Tivoliju. a kasna klasika je period kada se po prvi puta u gr koj umjetnosti masovno po inju izra ivati portreti i portretne statue ivih ljudi. Prema izvorima je Leohar izgradio statuu Sofokla. koja se prema predaji prepu ta razli itim u icima. a Zeus se spu ta u liku orla i grabi ga. esto kopirana skulptura u rimsko doba. a ti se javni ljudi lako prepoznaju prema svojim portretima. u kopnenoj Gr koj.vjerojatno Timotejeva osobna inovacija. Ove lijeve su u funkciji ugaonih akroterija tog isto nog zabata Asklepijeva hrama. pripisuje se Leoharu Leoharu se pripisuje i figura Sofokla.st. Skopas je najvi e od svih kasnoklasi nih majstora utjecao na umjetnost nadgrobnog reljefe. radi u svim tehnikama. glave uperene prema gore sa transcendentalnim izrazom. Ovdje je desna polovica torza razodjevena i opet nagla ena ta erotska dimenzija. a konjani ke figure Amazonki vjerojatno sa zapadnog zabata. dionizijevu pratilju.

Taj je hram nastao na ru evinama jednog starijeg. Dakle. 4. Hram je gra en u tlocrtu dorskog heksastilnog periptera. tako je i Zeusov hram razdoblja rane 49 . koje je stradalo u po aru. -Zeusov hram u Olimpiji. ili 480. Ova gra evina pokazuje osnovne zna ajke arhitekture klasi nog doba. Ako Atena stoji u sredini. Projektirao ga je Libon. opistodom sa dva stupa u antama. g. pr. koji ide u 490.1. ranjeni i priklani ratnici. a donji dio okre en u bijelo. 6 na kra im i 12 stupova na du im stranama. visoko podignute glave. presvu en slojem tukature. bilo arhitektonskoj. sve drugo se razbacalo po tijelu. ve kroz jedan strogi izraz lica koji dolikuje samoj radnji. Skulpture su ra ene u punom volumenu. Pronaos sa dva stupa u antama. a po broju stupova se nalazi izme u njih. bilo samostoje oj. Metope nedostaju. Na mla em. opistodom ili riznica na stra njem dijelu sa dva stupa u antama i trobrodna cela podijeljena sa dva reda dvokatnih stupova. To je razlog za to taj rano klasi ni period nosi naziv strogi stil. Kr. Ono je preuzelo funkciju glavnog sveti ta u Olimpiji. i bile su bojane. Ina e. u sveti tu u Olimpiji. tukatiran. trobrodna cela sa dva reda dvokatnih stupova. Na licima tih figura se o ituje arhajski osmijeh. vjerojatno zbog toga to su bile od drveta. lokalni arhitekt. g. ne kroz arhajski osmijeh. Figure u zabatnim poljima i metope su bile izra ene od mramora. To je bio jedan obrazac koji se smatrao vrhuncem u razvoju dorskoga stila i te se proporcije o ituju u tome to je broj stupova na du im stranama iznosio dvostruko ve i broj od stupova na kra im stranama + jo jedan dodatni stup. klasi nog tlocrta pronaosa. isto nom zabatu. sam hram je bio gra en u vapnencu. a na du im 13. bio je obojen. prikazana je u transu. ve stro i. malo je taj arhajski osmijeh udnovat. Skopas preferira motive u kojima mo e prikazati krajnosti ljudske psihe. prikazane su u nezgrapnom pokretu. nadgra e mu je bilo bojano. Figure nemaju arhajski osmijeh. strani.2. Bio je gra en u lokalnom vapnencu. Ono to ovu gra evinu svrstava u subarhajski period je izgled zabatne kompozicije na zapadnoj. ozbiljniji izraz lica. Na kra im stranama 6. pri emu mislim na njezin tlocrt. Graditeljstvo rane klasike -Hram Atene Afaje na otoku Egini je jedino gr ko zdanje hramskoga tipa koje je gra eno na izmaku jedne i na po etku druge ere. lagano otvorena usta kao da se spremaju ne to izgovoriti. naborana ela. Taj termin strogi stil se upotrebljava kada se govori o skulpturi rano klasi nog perioda. heksastilnog dorskog periptera. vrlo je sli an tlocrtu Afajinom hramu na Egini. Razlika se o ituje u veli ini gabarita. Na taj na in su gr ki umjetnici ih po prvi puta poku ali na novi na in psiholo ki okarakterizirati.2. i jednom stupu na du oj strani kojega Zeusov hram ima vi e. Kao to je Partenon najva nije zdanje iz visoke klasike.odjevena. Podignut je oko 470. stvari idu druga ije. Najve i broj dorskih hramova u rano klasi nom i visoko klasi nom periodu je gra en upravo u tom omjeru. drugom Heraionu u Paestumu. Arhitektura 4. a oko nje borba. opistodoma i cele. I taj isto ni zabat Afajinog hrama na otoku Egini je zapravo jedan on najranijih navje taja te rano klasi ne umjetnosti. ali ono to dr i odje u na okupu je jedna vezica. i to starog Herinog hrama kojega smo spominjali ranije. To konkretno zna i pronaos sa dva stupa u antama. sporednoj. Kr. pr.

iako je to jedan od primjera gra evine koja je kompletno obnovljena od strane arheologa. Kr. U sredini je bio prikazan Zeus. ini se da nije mogu e to autorstvo pripisati njima jer su to majstori ija djelatnost pada u kraj 5. Za ovaj se hram vjeruje da je bio posve en bo ici Heri. Kr. tu ne treba puno obja njenja.Kr. gradu koji se izvorno nazivao Posejdonija (Paestum). u njegovoj celi postavljen udesni Fidijin kip sjede ega Zeusa Olimpijskog koji je u helenisti ko doba dobio titulu jednoga od sedam svjetskih uda. pr. kao da je to neporeciva injenica . Autori ove zabatne plastike i metopa nisu poznati. To je bila bogata gr ka kolonija u zapadnom dijelu Sicilije. S obzirom na prvi 50 .klasike. unutra nja snaga koja se manifestira kroz naborana ela. pa je vjerojatno rije o nepoznatim atenskim majstorima. odnosno.no nije tako. on bi probio krov toga zdanja. Ta dva zabata su va na zato to su te figure prikazane u strogom stilu. n. pr . Prema onome to danas povjesni ari umjetnosti znaju. Kr. glava Apolona se poklapa sa stilom jedne glave sa Atenske Akropole (glava plavog Efeba). Dosta dobro sa uvan. pohodi Olimpiju. Po est sa svake strane. g. Ovaj je hram bio sa uvan samo u svom stereobatu i stilobatu te podignut od svojih elemenata. pa se naziva i Heraion. dvojicu majstora koji su izradili zabate. Pauzanija. Dvanaest metopa koje su prikazivale Heraklova juna ka djela su krasile dorski friz iznad pronaosa i opistodoma. Po svoj prilici je do Pauzanija do la kriva informacija koju je on kasnije nehotice prenio. Cijelim svojim vanjskim pla tom. -Hram E u gradu Selimusu na Siciliji. ovaj hram je imao dorski friz. st. u ozbiljnom i stro em izrazu lica. Njihova imena su Paionije i Alkamen Stariji. Iznad dva stupa pronaosa i iznad dva stupa opistodoma. Na isto nom zabatu je bila prikazana scena pred trku kvadrigama izme u dvojice junaka Enomaja i Pelopa. st. Hram koji je u literaturu u ao kao Neptunov ili Posejdonov hram. Sasvim je sigurno da je bio posve en bo ici Heri. da se vidi da su Zeus i Apolon glavni likovi koji odlu uju ishod. st. Po svoj prilici su majstori do li iz Atene. Prava istina je da mi ne znamo tko su autori. pr. a koji su rekonstruirani. Jasno se vide dijelovi koji su originalni. Datira se u prvu polovicu 5. kip Atene Partenos. Na licima je izra en Ethos.ako ga zamislimo uspravnoga. Ovo zdanje je poznato po tome to je iza 432. -Mo da mnogo va niji primjer je u ju notalijanskoj pokrajini Lukaniji. ali metope nisu bile izra ene u reljefu. Na drugom zabatu je bila prikazana borba Kentaura i Lapita a u sredini je bio prikazan lik Apolona. lagano otvorena usta. Jedan je od najva nijih dorskih rano klasi nih hramova sa prostora Sicilije. Jasno je. spominje bron ane re etke na po etku pronaosa kroz koji se ulazilo u samo zdanje. Ovim je djelom Fidija nadma io samoga sebe. U relativno recentnoj literaturi su navedena imena ove dvojice autora. Kip koji je izra en u visini od 12 m . gr ki pisac. koji u prvoj polovici 2. spominje i ovaj hram.

Kr. -Hram Olimpijskog Zeusa u Akragasu (Agrigentum) . Na njemu se manifestiraju utjecaji sa Partenona. trobrodna cela. injenica da je hram bio duga ak preko 110 m. zbog svojih ogromnih razmjera. Kr. g. pr. Hram je dosta dobro sa uvan i spada u red najbolje sa uvanih dorskih hramova. tako da ovo nije primjer jednoga dorskoga periptera. opistodom . nikad nije dovr eno. vrlo zanimljivo. g. Unutra njost cele je bila rije ena na isti na in osim po omjeru je ta gra evina izgra ena po utjecajima iskustava iz mati ne Gr ke. koji se naziva prvi Heraion. U razini ovih gornjih. Vrijeme gradnje se stavlja oko 460. Kr. pr. Bitka je bila 480. me utim. iskustva sa mati ne Gr ke. na du im ima 14. Smatra se da je sagra en u ast pobjede sicilskih Grka nad Karta anima kod mjesta Himee. ovaj se naziva drugi Heraion. vjeruje se da se po eo graditi iza 480. Hram nije imao klasi nu kolonadu stupova. Kr. nego su golemi dorski polustupovi bili inkorporirani u vanjski zidni pla t. Drugi Herin hram u Paestumu je klasi ni dorski heksastilni peripter sa 6 x 14 stupova. pr. pr. to zdanje jo nije bilo dovr eno. te se smatra da je toj pobjedi u ast. kao to je slu aj kod Afajinog hrama na Olimpu. koji svjedo i da 406. odnosno. Tada su po prvi puta Karta ani osvojili grad. nego pseudoperiptera. g. dva reda dvokatnih stupova. udnovato zdanje s 9 stupova na kra im stranama i 18 na du im sa dvobrodnom celom itd. sa dva stupa u pronaosu. Tada je zdanje razoreno oko 250. Ne to je du i od Afajinog hrama. ali recimo da se druga faza gradnje poklapala.ve se gra evina sastojala iz jednoga prostora. jer. pr. g. sve su to heksastilni peripteri. Ovakav tip tlocrta 51 . Gra eno je u dorskom stilu. ili 450. Zapo et je po etkom 5. On na kra im stranama ima 6 stupova. u antama.. Me utim. i tada su Grci izvojevali va nu pobjedu.pronaos. isto tako zavr en. Kr. dva u opistodomu. Zeusovim i Partenonom su dvokatni stupovi. celu. st. U toj golemoj dvorani su se nalazila dva golema zida u koja su bili inkorporirani etvrtasti pilastri. to sasvim sigurno znamo iz opisa sicilskog Grka Diodora. sagra eno ovo zdanje.Herin hram koji je podignut tijekom srednjeg arhajskog perioda. gotovo revolucionarnog tlocrta. pr. Iako dorskoga reda.Zdanje sa Sicilije. g. Kr. od goleme dvorane. Ono to povezuje ovo zdanje sa Afajinim hramom. Sicilija je bila podijeljena izme u Karta ana i Grka. manjih stupova se nalazila lo a/galerija odakle se mogla gledati cela. On je manje vi e gra en paralelno sa Partenonom iako je zapo et ne to malo ranije. a drugi puta su ga zauzeli u jeku rata sa Rimljanima oko cijelog otoka Sicilije. nije imao klasi an tlocrt dorskoga hrama .

4. hramu Atene Nike Apteros jedna starija gra evina. Periklo je bio dobar Fidijin prijatelj. sa otoka Delosa u Atenu. Nakon slijede e godine i povratka Atenjana u svoj grad. po elo se sre ivanjem grada.. a Atenin hram je gra en u dvije faze. neovisno jedna od druge. Periklo odlu io samoinicijativno prebaciti riznicu atensko-delfskog saveza. Ovdje je primijenjen slobodni koncept arhitekture i te su gra evine slobodno postavljene u prostoru. itd. Akropola nije prezasi ena gra evinama. navodno. Periklo je najva niji atenski dr avnik. gotovo identi nog tlocrta.2. ipak. g. tako da se turisti mogu uvjeriti u veli inu tih figura. Atenjani su mislili da na to imaju pravo jer su oni dali najve i dio u ratu protiv Perzijanaca. na postoljima bile postavljene goleme (preko 7 m visoke) skulpture Atlasa. On dimenzijama nadma uje i Partenon. no kore u njegovoj okolici su uni tene. gra en u tlocrtu amfiprostilnog dorskog periptera. tvorac ideje o Ateni kao mjestu okupljanja svih Grka i samim time umjetni koj metropoli svih Grka. pr. Jedan od tih golemih Atlasa je sastavljen od svojih izvornih dijelova i polegnut u okolici samog zdanja. tad jo nije bilo dovr eno. Sa tim novcem se po ela obnavljati atenska Akropola. 52 . djevi ansku riznicu sa etiri stupa postavljena u obliku kvadrata. koji je bio rije en od velikog broja kamenih blokova. Kr. a onda mu je pridodana kolonada stupova pa je pretvoren u peripter. je zapo eta gradnja dorskog hrama koje je po mnogo emu bilo prethodnik dana njeg Partenona. dijelovi hrama. kao Templo Inantis oko 560. Takve mogu nosti su se pokazale tek onda kada je. Mnogi su polisi odlu ili. iako je njihov polo aj uvjetovan ranijim gra evinama. sa rukama podignutim ispod glave u polo aju kao da dr e te inu tog golemog arhitrava. Graditeljstvo visoke klasike -Visoka klasika se poklapa sa razdobljem obnove atenske Akropole koja se poklapa sa periodom Periklove vladavine. On je bio rije en tako da su izme u tih dorskih stupova. a nikada nije bio dovr en.2. No. zbog opasnosti po riznicu. Za taj se hram koristi naziv pred-Partenon ili prvi Partenon. unutar saveza. Vremenom se skupila pozama na suma i Periklo to prebacuje. umjesto vojskom. na pro elju i na za elju imao jo jedan red stupova u pronaosu. Amfiprostilni jer je osim vanjske kolonade. i stoga nije udno da je najve i dio aktivnosti koje su se odvijale na Akropoli bilo pod Fidijinoj supervizijom. Vrlo je zanimljiv izgled zidnog pla ta. Da se zadr imo na tom pred-Partenonu. platiti za pomo u ratu protiv Perzijanaca. Nije imao klasi no predvorje i klasi nu riznicu nego dva skra ena portika iz kojih se onda ulazilo u trobrodnu celu (sasvim sigurno sa dva reda dvokatnih stupova) i u dvoranu djevica. Perzijanci nisu mogli uni titi hram. i graditi novi hramovi irom Atike. otprilike na pola visine. On je sagra en na mjestu jednog jo starijeg hrama. Partenonu je uvjetovao pred-Partenon. odnosno opistodomu. nije bilo sredstava kojima bi se pristupilo obnovi tih zdanja ili gradnji novih. injenica da je na mjestu Erehteiona bila bitka Posejdona i Atene je uvjetovala poziciju toga hrama. oko 480. te inu gra evine dr e polustupovi. To je zdanje koje su Perzijanci nakon osvajanja Atene o tetili. Imao je 6 stupova na kra im stranama. ili. -Na mjestu dana njeg Partenona.jednog gr kog hrama nazivamo pseudoperipteros.

amazonomahija (borba Grka i Amazonki). Izvjesno je da ima i starijih (npr. g. pr. Hram je bio sagra en do 438. Va no je naglasiti da Partenon. nose jonski friz. Samim time se pove avaju gabariti cijele gra evine. a na zapadnome borba Atene i Posejdona oko za titni tva grada Atene. elementi starog zdanja nisu uni teni. zidovi ante i cele koji se nastavljaju.. gigantomahija (borba gr kih bogova sa Gigantima sinovima majke Zemlje. Partenon u osnovi ima potpuno identi an tlocrt. sa strana vrata. a to su pouzdani podaci. no radovi na skulpturi traju do 432. Kr. Kreptidoma na kojoj le i zdanje nije potpuno ravna. bo ica pobjede. u vrhu zida stajala dva prozora za dodatno osiguravanje svjetlosti u predvorju. Vijenac nije potpuno postavljen u ravnini ve je lagano nagnut prema vani. Odmah prilikom po etka gradnje je bilo jasno da se u celu toga hrama eli postaviti jedan ogroman Atenin kip. Pretpostavlja se da su na rubovima akroterija stajale skulpture krilatih bo ica Nika. pr. Njih 92 na etiri strane gra evine. iako matemati ki precizan. odnosno Gee) i iliupersis (osvajanje Troje). etiri stupa u riznici i dvokatni dorski stupovi. Stupovi vanjske kolonade su lagano nagnuti prema unutra. Kr. ve namjerno. ali su dimenzije gra evine mnogo ve e. Ovo je jedini dorski hram koji ima sve vanjske metope izra ene u visokom reljefu. kentauromahija (borba Lapita i Kentaura). odnosno. Na isto nome je bilo ro enje Atene iz Zeusove glave. mla i. Sve je to radi tih opti kih korekcija. Dva zabata su bila u punoj plastici.ak i crijep. Zbog njegovog postojanja je ta platforma neuobi ajeno visoka za jedan gr ki hram. samo ne sa 6 stupova na kra im i 4 stupa u pronaosu i opistodomu. a da krajevi padaju. Mjerenja su pokazala da je sredi nji dio platforme najvi i. nego su mnogi od tih elemenata iskori teni za novi Partenon.od prvog do zadnjeg kamena . Novi Partenon je tako er amfiprostilan peripter. postavljeni u obliku gr kog slova PI. g. kao i broj stupova. nego sa 8 stupova na kra im i 6 stupova u pronaosu i opistodomu. to je malen slu aj kod gr kih gra evina. a ne okomiti. Taj red dorskih stupova. Ne slu ajno. Strop je bio kasetiran. Njegov tlocrt je identi an. Cererin hram u 53 . da bi se stekao dojam maksimalne harmonije proporcija. Mo da ete negdje pro itati da je Partenon prvi primjer kombinacije dorskoga i jonskoga reda. Kr. Hram je sagra en od penteli kog mramora u cijelosti . Hram se gradio od 447. do 432. Prilikom njegove gradnje.Novi. Prikazane su etiri teme. Unutra nji red od 6 dorskih stupova je u odnosu na ovaj vanjski od 8 postavljen na vi u niveletu. pr. Posljednja istra ivanja su pokazala da su u pronaosu. Za izgradnju u cijelosti je bilo potrebno 15 godina. na dvije dodatne stepenice. odnosno. sadr ava brojne opti ke korekcije radi vizualne harmonije. g.

u jeku kandijskog rata. u svom sredi njem dijelu su dobili izgled pro elja jednoga dorskoga heksastilnog hrama. zapo et je rad na monumentalnom ulazu na plato Akropole . su friz. onda bi posjetitelji ostali zapanjeni. Jonski dijelovi hrama. Arhitekti su i na to mislili. biste i sl. galerija slika. Hram Atene Nike Apteros je bio posve en bo ici Ateni.Paestumu). ide jonski friz. ali one nisu sa uvane kao takve. pod vodstvom arhitekta Mnezikla.jedna bi bila pinakoteka. -Nakon dovr etka Partenona u svom arhitektonskom dijelu. Partenon je najva niji primjer iz same Gr ke. kroz kojih bi se ulazilo u dvije prostorije . jonski nije bilo lako vidjeti.koji su te ko o te eni jer su bili utvr eni (zbog naleta Perzijanaca). Propileji nisu imali zabatne skulpture i metope. koja je preuzeta od strane Grka. Me utim. vrlo va no. sagra en na mjestu jednog starijeg zdanja. gradnja Propileja traje do 432. U njima su bile kline le aljke. Oni su gra eni paralelno sa Partenonom. Sredi nji par stupova je ipak malo razmaknut zbog prolaza. Me utim. pa ponovno vrhom. I dana nji Propileji su imali svoga prethodnika. To je jedno vrhunsko zdanje nastalo u suradnji Iktina. pa su taj friz lagano nagnuli za nekoliko stupnjeva prema vani. To je tip gra evine koji je iroko rasprostranjen na gr kom teritoriju jo od mikenskih vremena (primjerice Tirint). i od njega su sagradili bastion. Mi znamo izgled prija njih gra evina. etiri stupa u stra njoj prostoriji. portika. Propileji su izgra eni od penteli kog mramora. a vanjskom pro elju odgovara unutarnje pro elje. Nakon to je sagra en Partenon. No kada bi se do lo na plato. osim krova.480-ih godina prije Krista . 437. Kr. Ovdje je 54 . Smisao Propileja je u tome da zakloni pogled na plato Akropole i da prika e da se iz pepela starih Propileja izdignulo jedno jo ve e zdanje. Tu je zapravo rije o sinkretisti kom kultu Atene i bo ice pobjede. Izvorno su trebali imati dva krila. g. lezbi ki kimation i. taj dio nije nikada realiziran. pr. Nike. -Slijede i hram na atenskoj Akropoli je hram Atene Nike Apteros. Lako je bilo vidjeti ove metope i dorski friz gledaju i izvana gra evinu. iznad cele. Kalikrata i Fidije. ve slijede e. Kr. Dobili smo jedan mali amfriprostilni. djevi anskoj riznici. tetrastilni jonski hram koji je ujedno najbolje "sa uvani" hram. pa vrhom zida cele i iznad opistodoma. i mogu e ih je rekonstruirati. pr. Dorski hram mora imati dorski friz iznad arhitrava. Nakon ostamostaljenja gr ke. Visinska razlika je svladana stepenicama. Partenon jo nije imao skulpture). gotovo u cijelosti sa uvana. gr ki arheolozi su anastilozom* vratili izvorne dijelove. stare Propileje. Novi Propileji su izgledom slijedili stare. On je bio potpuno rastavljen na sastavne dijelove od strane Turaka. Kao i kod Partenona. zbog peloponeskog rata. To je varijanta jednog starijeg egipatskog bo anstva Nit. no unutra nji dio gra evine iznad pronaosa. negdje u doba Atenskog dr avnika Temistokla . beskrilnoj donositeljici pobjede. dobro nakriviti glavu da biste vidjeli to se gore nalazi. Sam taj friz je duga ak gotovo 160 m. a druga gliptoteka. budu i da je to bila jedna dvorana za gozbe. Ovdje imamo gra evinu koja je. a dva reda po tri jonska stupa je nosilo kasetirani stop. u kojoj bi se prezentirale skulpture. No. g. Kroz Propileje su prolazile famozne Panatenejske povorke sa svim Atenjanima i Atenjankama. koje je kasnije napomenuo. pobjede.Propilejima. (dakle. Me uprostor izme u vanjske perijastaze stupova i ovoga se rje ava kasetiranim stropom. To je bila samo javna gra evina. koji su stajali na ulazu na plato Akropole.

st. Erehteion je jedna gra evina koja nema nikakvog pandana. Ovo je jedan od primjera hramova kod kojih su stupovi monolitni. koja je ukra ena udesnim reljefom/frizom koji je prikazivao procesiju Nika ka bo ici Ateni koja je prikazana na prijestolju. 479. Iz ovog tetrastilnog portika se ulazilo direktno. Gradnja je trajala od 431. izgra en je od penteli kog mramora. Arhitekt ovoga hrama je Filoklo. godine. oko toga koga e Atenjani staviti za svoga za titnika. Lijevo i desno imamo isto nu fasadu koja je tetrastilna. Arhitekt ovog zdanja je Kalikrat (koji je sagradio vrlo sli an hram. okolo ove gra evine je izra ena balustrada (ograda) sa stra njih i bo nih strana. a kroz trijem s karijatidama se 55 . s kojim je. Kr. Kr. Tako er je gra evina od penteli kog mramora. Turci su ra erupali tu balustradu i danas imamo samo male fragmente. (duga ka gradnja se obja njava time to je to bila sredina Peloponeskog rata). Vidimo i zapadnu sa karijatidama koja je na vi oj niveleti. Ina e su prozori kao elementi vrlo rijetko dokumentirani na gr kim gra evinama. Ka u da je tu bio grob Kekropa.ima red stupova i na pro elju i na za elju. Kroz red na pro elju se izme u dvaju malih pilastara ulazi u celu . a od Posejdonova trozuba izvor slane vode. tu se sagradio hram. do 425. drevnog atenskog kralja.i tu je kraj hrama. Za to ovu gra evinu nazivamo tetrastilni amfiprostilos . to ba i nije obilje je jonskog stila. Sagra en je na mjestu. koji ima tri ulazna trijema. osim friza koji je gra en od paarskoga. A stra nji red je neznatno odmaknut od zatvorenog zida. do 406. Za Erehteion mo emo re i da je piktoresknog. pr. osim to ima pronaos). gdje se prema predaji odvijala bitka izme u Posejdona i Atene. pr. Sa sjeverne strane jonski stupovi ra lanjuju sjevernu fasadu i izme u njih su otvoreni prozori koji su izvorno bili zatvoreni bron anim re etkama. Puno je tu ideologije.i prikazivao je borbu Grka sa Perzijancima kod Plateje. i vidljivo je da je nastala pod utjecajem dorskog stila (Partenona i Propileja). I ovaj hram. i lo e je sa uvan. Atenjani su izabrali maslinu. Na alost. I unato ote avaju im okolnostima. Tu su stupovi stavljeni radi dekorativnog elementa. baroknog tlocrta. dvije osi. posljednje zdanje. -Idemo na Erehteion. Pisani zapisi nam govore da je na ovome zdanju radilo 130 majstora koji su bili pla eni jednu drahmu dnevno (srebrnjak). veze izme u politike i graditeljskih ostvarenja. Iznad jonskih stupova sa karakteristi nim kapitelom s volutama se nalazi friz koji je ra lanjen u tri trake . Krajem 5. Prema predaji je Atena udarila kopljem o tlo i tu je izrasla maslina. pr.poistovje ena sa Atenom. Kr. Gradnja je trajala od 421. Gra evina je imala zabat ispunjen mramornim skulpturama. kada govorimo o klasi nom periodu. g. zato da bi pobjeda ostala me u Atenjanima (da ne "odlepr a"). a gra en je s prekidima zbog Peloponeskog rata. g. zavr ena obnova atenske Akropole. zami ljena je bez krila (odatle Apteros). te ko pristupa nom terenu i razli itoj niveleti.nije rije o ravnome polju . na ni oj niveleti.

pr.). a zabat nije. Ovdje vidimo mjesto na kojemu se nalazio jonski friz. Redoslijedom pojavljivanja. Eolski je 56 . ekvivalent figurama Atlasa. i 430. a u Ateni. bogata dekoracija vrhom zida.korintski stil. ovo je najbolje sa uvani dorski hram. sa 6 stupova na kra im i 13 na du im. Kr. Trobrodna je cela. Ovdje se nalaze dva stupa u pronaosu. pr. iz koje se ulazilo u Ateninu celu. Kr. One su ra ene u bogatom stilu. Kako autori tvrde. Zbog metopa. jonskim kimationom. do 380. gra en od penteli kog mramora. ima i taj drugi naziv. nemamo ba neke druge primjere. ija je za titnica bo ica Atena. Hram je bio posve en ve em broju bo anstava. Trijem sa karijatidama . Ju na prostilna fasada je sa 6 vitkih jonskih stupova. g. Ova gra evina pripada stilu bogate klasike. Ovdje su one jedan element koji je preuzet iz arhajskog perioda. kroz tu stra nu bogatu dekoraciju. na antama u obliku jonskog i lezbi kog kimationa. Gra eni su izme u 450. Osim ovih karijatida i onih iz Sifnijske riznice.spu talo stubi tem u odaje koje su postavljene u osi tih dvaju trijemova. trake sa astragalom itd. na kojima su prikazana Tezejeva juna ka djela. Graditeljstvo bogatog stila Sad smo na graditeljstvu bogatog stila od 420.korintskog stila. 440 g. Aresov u Aharmi kod Atene i Nemezin u Ramosu kod Atene. Propileji. pr. Sada vidite kako se ovaj hram svrstava tu. i po tome bi bio prvi hram koji bi bio gra en od mramora. kronolo ki pripadaju visokoj klasici. Di e se na zapadnom dijelu atenske Agore. Ovaj se hram zapo eo graditi prije Partenona. Jonski stupovi ukra eni trakama sa palmetama.2. da su u stra njem dijelu bile odaje posve ene Erehteju i Hefestu. on je etvrti nakon dorskog. Na njemu su primijenjena ista matemati ka na ela kao i kod Partenona (nakrivljenja. eolskog i jonskog. dorski friz. Stoga se pomi lja da su svi djelo istoga arhitekte. hram Atene Nike Apteros. Budu i da je bio sagra en u ulici u kojoj su stanovali kova i. gradskog trga. a mo da i jo nekim bo anstvima. I ao je iznad pronaosa i prebacivao se na vanjsku perijastazu stupova. samo u manjem postotku. Partenon. Hram je gra en u tlocrtu dorskog periptera. i sl. ehinusom koji je izveden jonskim kimationom. Glavno obilje je gr kog graditeljstva bogate klasike je pojava etvrtog stila u gr kom graditeljstvu . Na nekim drugim gra evinama se taj bogati stil manifestira u kombinaciji dorskoga i jonskoga. te pojavi novog stila u gr kom graditeljstvu . iza opistodoma i na vanjsku perijastazu stupova. metope su djelomi no sa uvane. -Hram Atene i Hefesta. jo se naziva i Hefastaion (Hephaisteion) ili Tezeion (Theseion). 4.. U celi su se nalazile njihove statue. Ono to je sigurno je da se kroz prostilni trijem ulazilo u Atenino sveti te. Kr. odatle njegovo pravo ime. isto tako s druge strane. koje je izradio Fidijin u enik Alkamen (jedan od najva nijih majstora bogate klasike). iji je za titnik Hefest.figure kora u funkciji nosa a stupova. no nismo sigurni sto posto kome su sve bile posve ene odre ene odaje. Ovaj hram je jedan u skupini zdanja koja su gotovo identi nog tlocrta (heksastilni dorski peripteri) kao i Posejdonov hram na rtu Sunion. platforme.3. u antama.

Nije se nalazila u gr koj. no zavr en je oko 405. to je rijetkost za hramove u vangradskim podru jima. pr. a negdje u stra njem dijelu cele izme u zadnja dva jonska polustupa se nalazio jedan jedini stup sa korintskim kapitelom. ve u gradu Ksantosu. Mogli bismo re i da je to zagrobni hram (hereon). ak dva friza na tom postolju. Rije je o jednoj jonskoj gra evini koja po svojoj funkciji nije bila hram.. a na stranama 6 stupova.i akantusa koji je konkavno zakrivljen i ima rozetice. uo io ko aru kroz koju je izrastao akantus i pod tim utjecajem je izradio prvi prototip korintskog kapitela. -I evo jo jedna gra evina koja ide u razdoblje stila bogate klasike ije je pro elje danas rekonstruirano u British museumu. Zapo et je 429. a ne maloazijskog. ve grobnica (Nereid Monument). pr. Na pro elju je imao 4 jonska stupa. Ovo je dorski peripter sa 6 na kra im i 15 stupova na du im stranama. gornji i donji. Tlocrt je jedinstven. jedan od trojca koji je radio na Partenonu. Sve drugo korintski stil posu uje iz dorskoga ili jonskoga stila. Mali gabariti su nadokna eni bogatim repertoarom arhitektonske plastike. Korintski stil se zasniva na postojanju korintskog kapitela. On se sastoji od ko arastog donjeg dijela kalatosa . rimskom arhitekti i piscu. g. Na uglovima se izvijaju vitice.ro ak jonskoga iz kojega se on razvio. Taj mali grobni jonski hram je postavljen na neuobi ajeno visoko podno je ako gledamo sa gr kog stajali ta. Taj pokojnik je bio lokalni Litijski vladar koji je sahranjen sa svojom enom i vjerojatno sa svojom rodbinom. koji je etaju i grobljem Korinta. Jednostavna cela sa le ajevima na kojima su bili polo eni sami pokojnici. 57 . Kr. Evo vidimo izgled toga prethodnika korintskog stila sa relativno niskim akantovim listovima u samo jednom redu i dosta velikim viticama. Evo jedan od bolje sa uvanih fragmenata sa amazonomahijom. Ako je suditi prema Vitruviju. Iznad jonskih polustupova i kapitela je tekao jonski friz koji je prikazivao scene amazonomahije i kentauromahije u bogatom stilu. u pokrajini Litiji na zapadnoj obali Male Azije. Unutar cele se prislonjeni uz lateralne zidove nalaze dva niza od po 5 jonskih polustupova. otkri e kipara Kalimaha. Hram je imao kasetirani strop. Kr. g. Iktin je bio glavni arhitekt. -Prva gra evina na kojoj se pojavljuje korintski kapitel je Apolonov hram u Basama u Figali. Pronaos i opistodom su sa dva stupa u antama. To otkri e je pomoglo da se rije e pitanja neadekvatnosti jonskih stupova (posebice kod malih gra evina). Najve i dio tog friza se nalazi u British Museumu u Londonu. Na velikoj je nadmorskoj visini.

glavnom sveti tu boga Asklepija. a na glavnom zabatu je bio prikazan dinast na prijestolju kraj koga je ena i njegovi dostojanstvenici.jedni od najljep ih primjera klasi ne jonske umjetnosti u razdoblju bogatog stila. a kasnije. Gra evina se datira iza 420. Jedno od najpoznatijih kazali ta je Teatar u Epidauru. u kojem se i dan danas gledaju predstave. koji je vodio obnovu udesnog Artemidinog hrama i projektirao je jedan od najva nijih hramova toga vremena. ra eni u bogatom iluzionisti kom stilu. Na frizu iznad cele je prikazana pogrebna sve anost i in rtvovanja. pr. Figure su personifikacije morskih bo anstava koji su prikazani u dramati nom dinami kom pokretu. hram Atene Polias u gradu Prijamu. Gornji friz postolja je prikazivao scene borbe ratnika. g. Halikarnas je grad na obali Male Azije.friz na arhitravu. Orkestra je odmaknuta u odnosu na gledali te. gradom je upravljao jedan lokalni vladar po imenu Mauzol koji je prije svoje smrti zapo eo sa izgradnjom veli anstvene grobnice. kapaciteta za oko 14. Graditeljstvo kasne klasike -Razdoblje kasne klasike je vrijeme kada se nakon dugo vremena javlja zamah u gradnji teateara irom Gr ke i izvan nje. . bio je u perzijskim rukama. pa se govori da je to bio prikaz jonske 58 . friz iznad cele i zabatna kompozicija. g. rasko noj draperiji.000 gledatelja. Te su scenske zgrade imale bogato ra lanjene arhitektonske kulise. pr. iza 390. a donji friz prikazuje osvajanje nekoga grada (osvajanje Troje). pr. Kr. 4. Kr. Izme u vitkih i iroko postavljenih stupova su stajale figure Nereida . Teme su dijelom preuzete iz gr ke umjetnosti. a dijelom isto nja kog karaktera. a rimski su ra eni umjetno.4. Pitej je jedan od najzna ajnijih arhitekata kasnog klasi nog doba. st. Kr. fasade. Gra evina iz Ksantosa je prethodnik uvenom mauzoleju. na obali Male Azije. Sagradio ga je Poliklet mla i. itd. Friz na arhitravu prikazuje scenu groblja i predaju darova koje nema veze sa gr kom umjetno u. Gr ki teatri su gra eni na prirodnim padinama. Sve tri gra evine su gra ene u jonskom stilu.2. me utim. u helenisti ko doba e ona dobiti pribli no oblik polukruga i maksimalno pribli iti gledali tu. 70-ih godina 4. Njenu je gradnju povjerio gr kim majstorima.uveni mauzolej u Halikarnasu.

nego piramidalna konstrukcija na ijem je vrhu bila kvadriga sa likovima Mauzola i njegove ene.mjesta tovanja lika i djela pokojnjeg vlastodr ca. Plinije Stariji. pretpostavlja se. to je bila gra evina ije su stranice mjerile 66 x 77 m. Hram Atene Polias. Dijelom on. zupce i bogato ra lanjeni korni sa simom u koju su uklju ene lavlje protome. Grad je smje ten na strmom terasastom prostoru. -Asklepijev hram u Epidauru.2:1. Gradnju je nastavila Mauzolova ena Artemizija. Mnoge pojedinosti nisu poznate. Ovaj spomenik je po imenu vlasnika postao eponim za sve sli ne spomenike te vrste .Timotej. Pitejevo djelo se tu nalazi i on je od ve e va nosti. -Grad Prijena za kasno klasi no doba ima vrijednost Mileta za rano klasi no doba. no nakon njene smrti njihovi ro aci. omjer je to no prora unat . Ovdje je rije o jonskom peripterosu koji je gra en od vapnenca. zagrobna cela. Kr. Kvadriga kruni cijelu gra evinu. Jedan mali hram sa 6 na kra im i 11 na du im stranama sa dva stupa u pronaosu. Neki od tih dijelova friza su prona eni na mjestu i tu se uo avaju stilske karakteristike. Po svemu sude i. ili drugi majstori. Rekonstrukcija se bazira na izvje ima pisaca. veli anstvenih razmjera. jonski kimation. ali i uop e peripteralnog tlocrta kasno klasi nog doba. Grad i Akropola su bili spojeni sistemom fortifikacija. Onda jedan udnovato rije en krov. jer je sama gra evina lo e sa uvana. na kra im stranama je bilo 9. dimenzija 17 m x 35 m du ine. konkretno . Imamo trotraki arhitrav. skra en. visoka oko 50 m. uveni enciklopedista. nego hram.. To je dvostruko manji hram od Partenona. znamo da je zapo ela oko 370-ih g. ne dvoslivni sa trokutastim zabatom i timpanonima. zapadnu Leohar. Jedna mala gra evina. Glavne komunikacije u smjeru istok-zapad su zaista proto ne. Isto nu stranu je radio Skopas. U sredi tu su glavni sadr aji. a znamo da u vrijeme prolaska Aleksandra Velikog nije jo bio sagra en. To je grad u Joniji na koji je apliciran Hipodamski plan pravilne gradske planimetrije usprkos injenici da se on nije nalazio na takvom prostoru gdje bi se to jednostavno apliciralo.mauzoleje . ju nu Timotej a sjevernu Brijaksid. Razlika izme u gornjih i donjih dijelova grada je preko 150 m. Gra evina se gradila dugo. ima bazu. Stupovi imaju plintu. Bila je. nema opistodoma. nekoliko torusa (poluoble profilacije) i trohila (kanali i). i trebamo promatrati izohipse. spominje podatak da su na mauzoleju u Halikarnasu radila etvorica najve ih gr kih majstora. Ne tolos. ali je imao relativno kvalitetnu karakteristiku zabatne plastike koju su radili uveni majstori tog vremena. relativno klasi ni izgled kapitela sa ehinusom. 6 x 11 stupova. osim temelja.renesanse gdje je do sada dominirao dorski stil. Entablatura je vrlo zanimljiva. Oltar se nalazi izme u gra evine i propileji koji su vodili do samoga zdanja. no smjer sjever jug je niz stubi ta i odmori ta. 59 . prakti ki nema friza. a na du im 11 jonskih stupova. Ovo je jedno od sedam svjetskih uda. Svako je bio zadu en za izradu jednog dijela friza i za skulpture koje su gradile interkolumne. On je dosta sli an. gradom dominira Akropola. Mauzolej je bio nadgrobni spomenik. jednostavnom malom celom i nazna enim portikom u stra njem dijelu. Hram Atene Polias koji je jedan od najboljih primjera jonske renesanse. nekim drugim zapisima i ostacima dekoracije. pr. Vrh visokog postolja je krunio friz. Mnogi dijelovi su u British Museumu.

no dovr ena je nakon njegove smrti. no ovaj hram je rijedak primjer klasi ne hramske arhitekture 4. st. st. Za razliku od dorskih periptera 4. po etkom 4. st. Na jednoj zabatu je bio prikaz hvatanja Kalidonijskog vepra ( to smo vidjeli na Francois vazi). pr. Arhitekt ove gra evine je Skopas. Kr.. Naprijed se nalazi portik na ulazu u samu gra evinu. potvr ene i u Perzepolisu i drugim gradovima. a na drugome je bila prikazana borba Ahila i Telefa u Kai koj ravnici. pr. Kr. me utim. Hram je po tlocrtu sli an Apolonovu hramu u Basama u Figaliji. Projektirao ju je Iktin. -Telesterion u Eleuzini. ova vanjska kolonada ima 6x14 stupova koja je dorska. u opistodomu su 2 stupa u antama. gdje su ovakve dvorane sa nizovima stupova.hram Atene Aleje u gradu Tegeji. U ovom slu aju je ova hipostilna dvorana sa 6 nizova od 7 stupova.Od gra evina kasne klasike bi jo mo da trebali izdvojiti jedan hram . uokolo kojeg je raspore eno gledali te koje je moglo primiti oko 4 i 5 tisu a gledatelja. koji je poznatiji kao kipar i klesar. gradu odr avanja uvenih Eleuzinskih misterija. gra en po uzoru na hramove nastale u razdoblju visoke klasike. 60 . on je primjer kombinacije svih triju redova u gr koj umjetnosti. projektirao je i ovu gra evinu i izradio modele kompletne arhitektonske plastike. Tegea je grad u srcu Peloponeza. pr. U pronaosu su 2 stupa u antama. odnosno lezbi ki kimation na dnu zida cele. Kr. Ovaj tip gra evine se dovodi u vezu s Perzijom. Unutar cele se nalazilo 7 korintskih polustupova uza svaki od lateralnih zidova i plus toga je Skopas upotrijebio jonske elemente kao to su jonski kimation na vrhu zida cele. malog zna aja. Ovo je jedan od onih primjera upotrebe korintskog stila na jednom klasi nom dorskom peripteru.

Na koncu se golemo carstvo razi lo i transformiralo u nekoliko helenisti kih dr avica. Na povratku se. kada dolazi do kraja helenisti kog svijeta. Kako je nesretno ubijen od jednog svog vojnika. 146. Kr. Taj je pohod trajao oko etiri godine. -Ovo su politi ka zbivanja koja su va na da bi uo ili jedan moment. te prijelaz u rimsku civilizaciju. je Pergamsko kraljevstvo. Kr. Kr. Kr. pr. Kr. smrti Aleksandra Velikoga. do 31. Kr. Na kraju. odnosno. Kr. Kr. doba Epikona. traje od 280. se slu beno uzima za po etak helenisti kog razdoblja. gdje je 323. Rani helenizam zapo inje oko 300. Smrt Aleksandra Velikog 323. g. Zatim. -31.. Na prijelazu sa 4. g. Kr. Rimljani su oporu no do li u posjed jednog malog. di oko 250. se zanosio idejom rata protiv Perzijskog carstva. sredi te otpora protiv rimske vlasti. Ptolomejski Egipat. do oko 30. pr. pr. U bitci kod Akcija uz obale Gr ke gdje je flota Oktavijana. Kr. Njegovom smr u to golemo carstvo kojim je vladao niti desetak kasnije se raspalo. 133. dok 61 . od 334. rimska vojska je razorila Korint. srednji i kasni helenizam. Primjerice. i traje do oko 250. naslijedio ga je Aleksandar te je njemu pripala mogu nost ujedinjenom gr ko-makedonskom vojskom krene na pohod protiv Perzije. gledaju i politi ka zbivanja. pr. 323. g. pr. Kr. i od te godine je Gr ka postala rimska provincija Ahaja. g. kraljevstva u Maloj Aziji. dosta naslonjen na kasno klasi no doba. pr. do. i od tada se taj naziv uvrije io i ostao do danas. -Na neki na in rodoutemeljitelj helenisti kog poretka je Aleksandar Makedonski. pr. g. Naziv je do ao od gr kog izraza Helenistovi kojim su Grci nazivali helenizirane idove koji su prihvatili gr ku kulturu i gr ki na in ivota. od 334. sve se pretvorilo u dugotrajni iscrpljuju i rat izme u njegovih generala. odlu io oporu no ostaviti cijelo kraljevstvo rimskom narodu i Senatu. do la pod rimsku vlast. pr. g. g. g. do 331. Kr. sa svojom iscrpljenom vojskom. ima smisla. Oko te je godine nastao prijelaz s jednog i po etak drugog perioda. Njegov otac Filip II. g. On se pretvorio u dugotrajan rat kojeg je Aleksandar vodio na Istoku do granica Indije. Aleksandar. -Kad je rije o umjetnosti onda se helenisti ko razdoblje dijeli na 3 razdoblja: rani. Podijelio ga je u razdoblje Aleksandra Velikog. pr.5. me utim. g. do 280. dolazi do kraja klasi ne i po etka helenisti ke ere. a to je da je rani helenizam od oko 320. na 3. pr. kasnije cara Augusta. Posljednje razdoblje. vratio u Babilon. kasni helenizam od oko 150. ali spomenicima vrlo bogatog. se uzima za kraj helenisti kog svijeta zato to je tada posljednja helenisti ka dr ava. -Karl Gustav Drojzen je helenizam podijelio u 3 razdoblja. razdoblje Diadoha (Aleksandrovih generala) od 323. g. August je krenuo za njima i njegovim ulaskom u Egipat on prestaje postojati kao posljednja samostalna helenisti ka dr ava te postaje rimska provincija. pr. I more je sli nih takvih primjera. To je jedna politi ka podjela koja. Kr. sa 31 godinom umro vrlo mlad od jedne vrste malarije. g. g. pr. slobodnom voljom do lo pod Rim tako to je posljednji pergamski vladar Atal III. kada je zavr io gra anski rat. porazila flotu Marka Antonija i Kleopatre koji su pobjegli u Egipat i izvr ili samoubojstvo. do oko 150. g. Postojale su neke ideje da ga sin naslijedi na prijestolju. jedno od najmo nijih helenisti kih dr avica. Helenizam -Helenisti ki period je posljednji period gr ke civilizacije. Zatim slijedi srednji helenizam koji traje od ok 250. pr. st. st. Naziv helenisti ki period je prvi upotrijebio jedan njema ki povjesni ar Karl Gustav Drojzen u knjizi objavljenoj po etkom 19.

Aleksandrija. ova Aleksandrija na u u rijeke Nila je svakako najva nija. rone i u Aleksandriji i oko nje. helenisti ka kultura se razvija na mnogo ve em podru ju. Ovo isti em zbog broja umjetni kih djela i spomenika jer broj svih medija umjetnosti je enorman. Podignuta je na mjestu jednog starijeg egipatskog naselja. koja je sama helenizirana mnogo stolje a prije. ali. No. Egipat i prostor dana njeg Iraka. Za razliku od gr ke umjetnosti koja se razvijala u mati noj Gr koj. Aleksandrija e uz Antiohiju i Pergam postati jedan od najva nijih kulturnih odnosno umjetni kih prijestolnica helenisti kog svijeta. Korint i neki drugi gr ki gradovi na zapadnoj obali Male Azije.. Kr. Utjecaja helenisti ke umjetnosti u ovim prvim stolje ima. Tako bismo te granice mogli pro iriti kada je rije o kasnom helenizmu na malo ve i dio Apeninskog poluotoka. Kr. jedno sedamdesetak njih. to je spomenik rimske umjetnosti. Naime. Kasni helenizam je naziv za posljednju fazu gr ke umjetnosti. Sirija. u Kirenaici. Kr. -Glavni centri helenisti ke umjetnosti su Atena. Primjera radi. novo kulturno ari te gr kog svijeta. pa su njegova osvajanja utrla put irenju helenisti ke kulture daleko na Istok. godine . Antiohija na Orantu te vrlo va an grad kojeg je osnovao Aleksandar Veliki 332. Dakle. tijekom svog osvajanja. pr. Mala Azija.. g. Jezgra helenisti ke kulture i umjetnosti su Gr ka i Makedonija. koji je postao uzor sli nim takvim kasnijim gra evinama. to naprosto ne bi bilo to no. iznijeli na svjetlo dana izvanredne spomenike. u Magni Graeciji. i posljednja do i pod rimsku vlast. sad zaista govorim napamet. Otkrili su poznati svjetionik na otoku Pharosu. ako je neki spomenik nastao u Ateni. Me utim tu sad valja bit oprezan. a posebno u 2. 120. u gr kim kolonijama. zadatak urbanisti kog rje enja tog novog grada je bio povjeren vojnom in enjeru Dinokratu. a Atena je u provinciji Ahaji koja je dio rimskog carstva . da se o enio jednom perzijskom princezom (sigurno bi se stvari bolje odvijale da nije umro od malarijske groznice). jer je najve i dio helenisti kog svijeta tada bio u granicama rimskog imperija. pr. Kasni helenizam se mo e promatrati i kao rimska umjetnost.je razdoblje srednjeg ili visokog helenizma razdoblje procvata. pr. st. zatim Ptolomejski Egipat i Sirija te prostor nekada nje Magne Graecie. st. u 3. -Tre a va na stvar je prostor na kojem se razvija helenisti ka umjetnost i to iz toga proizlazi. Rimska umjetnost se helenizira negdje krajem 3.onda je to spomenik rimske umjetnosti. ostatke 62 . barem na deseterostruko ve em podru ju. najve i dio Male Azije. vremenski gledano. injenica da je on u etiri godine slomio jedno veliko Perzijsko Carstvo. Prostor na kojem se razvijala helenisti ka umjetnost je mnogo ve i od prostora na kojem se razvijala gr ka umjetnost. Pergam. jako se manifestiraju i uo avaju utjecaji helenisti ke umjetnosti. iz perspektive gr ke umjetnosti. na sjevernim obalama Afrike itd. Etru anska umjetnost ima svoju helenisti ku fazu. Aleksandar je osnovao mno tvo gradova. on je helenisti ki spomenik po svojim stilskim karakteristikama. Makedonija. a iz perspektive rimske umjetnosti to je kasno republikanski period. jer ne mo emo samo tako kazati da je podru je na kojem se razvija helenisti ka umjetnost Gr ka. iako ne sredi nji dio Anatolije. Razlozi tomu su upravo osvajanja Aleksandra Makedonskog. Nedavno su francuski arheolozi. to je ipak etru anska umjetnost. me utim. nije bio po te en ni Apeninski poluotok. na zapadnoj obali Male Azije.

Tu je rije o spomenicima rano helenisti kog perioda na kojima se jasno manifestiraju utjecaji i uzori tih kasno klasi nih majstora. Utjecaj velikog majstora se jasno vidi. ne u originalu. spominju brojne umjetnike koji su bili epigoni (jedina zada a im je bila da rade po predlo cima svojih velikih u itelja i prethodnika). O nekim elementima tog Lizipovog i Praksitelovog naslije a nam govore i pisani izvori. ona je postala "arhe" tip. Naravno. . itd. Ova posuda nije bila izvorno namijenjena za svrhu urne.. Ona je nastala po uzoru na statuu bo ice Nemese. bo icu sre e. Postoji legenda da je on od svakog svog djela odvajao jedan zlatni nov i sa strane te da je nakon njegove smrti prona eno u radionici jedna takva krinjica sa 1500 zlatnika. a na glavi ima krunu u obliku gradskih zidina. Najva nije to proizlazi iz svega toga je ta enormna produkcija umjetni kih dijela s velikim rasponom stilova. Skulptura.uveni bron ani krater iz Dervenija. Menada i Satira. ni u kronolo kom smislu. dostojanstvenih crta. po etak njegove djelatnosti spada u 360. a sasvim sigurno znamo da posljednja njegova djela nastaju 308.ptolemeidske pala e. male glave. Ona sjedi na jednoj stijeni. od tih 1500 djela mi u rimskim kopijama imamo jedva dvadeset. odnosno predlo aka preuzetih iz gr ke klasi ne umjetnosti. Pogotovo dvaju najve ih a to su Sikijonski majstor Lizip i Atenski majstor Praksitel.. jedan je od onih gr kih majstora koji je do ivio neuobi ajeno duboku starost. Kronolo ki gledano. Skulptura Tihe je Lizipovskih proporcija. njegova posljednja djela nastaju na po etku helenisti kog perioda. -Ne mo emo govoriti o o trom rezu izme u klasi ne i helenisti ke epohe. Ona je sa uvana u rimskim kopijama. tako da u povijesti umjetnosti postoje kategorije i nazivi koji to definiraju. je u tome to znamo sasvim pouzdano da je tu kopiju sagradio Lizipov u enik Eutikid. Ove dvije skulpture su primjeri naslije a velikih majstora. Kr. To je personifikacija samoga grada. a prema onome to nam svjedo e pisani izvori. Ono to bi mi sada mogli dubljom analizom ustvrditi je 63 . g. i 309. -Skulptura Tihe iz Antiohije je interesantna zato to sama skulptura predstavlja Tihe. Vrijednost kopija. To bi zna ilo da je za ivota napravio 1500 djela. Skopasovo naslije e. Rimski pisac i enciklopedist Plinije. a glase: Lizipovo naslije e. pr. to je ak iza Aleksandrove smrti. g. Me utim. Tu se nalazi natpis koji spominje ime majstora iz Larise koji ga je izradio. itd. pogotovo na podru ju skulpture. -Skulptura Temis iz Ramusa (Rhamnous) je nastala od ruke jednoga helenisti kog majstora Kairestratosa. bo ice osvete. Praksitelovo naslije e. pa i Pauzanije. iz anti ke Makedonije. To je statua odjevena u dugi hiton sa ahimationom sli no poslo enim. ni u sadr ajnom. odnosno obrazac po kojemu su u razli itim varijantama izra ivane personifikacije razli itih gradova. plemenitih. pr. iako je zapravo Lizipovskih karakteristika. podignutom nogom stoji na le ima jednog mladog rije nog boga koji personificira rijeku. Pauzijino naslije e. Dokaz tome su mnogi spomenici. Kr. Ona u podignutoj desnoj ruci dr i palminu granu. -Lizip. majstor koji je jako dugo ivio. odnosno originala. na ijim su vanjskim stjenkama izra eni prikazi Dioniza. budu eg blagostanja. uvenu Agoraklitovu statuu koja je stajala u sveti tu te bo ice u istom tom gradu Ramusu.

gradu koji se danas nalazi u Libanonu. itd. na figure muza. To je jedini Praksitelov original koji spominje Pauzanija. -Tanagra statuetice su statuetice koje su naziv dobile po gradu Tanagri u Peociji. ra ene u tipi nom lizipovskom likovnom jeziku. Tu je rije o Praksitelovim epigonima. Podsje aju na onu bazu iz Mantineja. fizionomija. gracioznim figurama i sl. pogotovo Dioniza koji je ovdje u prvom planu.veliku i malu Herkulanku . o Praksitelovim u enicima ( ak su njegovi sinovi bili njegovi epigoni). Na toj figuri Aleksandra se jasno uo avaju elementi praksitelovskog jezika . i sl. Ono zbog ega su zanimljive je da one podsje aju. itd. -Aleksandrov sarkofag je prona en u Sidonu. Vidi se da su ra ene u proporcijama 64 . To su figurice od terakote ra ene pomo u kalupa za nekakvu ku nu upotrebu. Na koncu gore imamo krov na dvije vode sa nazna enim rubnim antifiksima. proporcijama. To je izdu eni etvrtasti sanduk sa krovom na dvije vode. Na jednoj strani te baze je prikazana scena takmi enja Apolona i Marsije. je dosta sli no onima sa Praksitelovih statua satira koji nalijeva vodu ili lijenog satira. po jednom malom gradi u na ijoj su nekropoli prona ene. na nekropoli toga grada. Kr. na svom konju. kra e i du e stranice nose 4 reljefna prikaza. Naziv Aleksandrov nosi zato to je na ovim du im stranama njegova sanduka prikazan Aleksandar u scenama bitke. pr. ali i figure Menada i sl. Gore ima trake sa meandrom. po svoj prilici su pripadali atenskoj koli.frizura. Prili no naivan prvi zaklju ak bi bio da je u njemu sahranjen i sam Aleksandar. S gornje strane je slikovno polje uokvireno jonskim. Bogato je ukra en.to da su figure. Sama injenica da je ovdje prikazan Aleksandar uz trojstvo samoga sarkofaga pokazuju da se on stavlja u sam kraj 4. to nije slu aj. s donje sa lezbi kim kimatijonom. st. Aleksandar. me utim. Danas se Aleksandrov sarkofag nalazi u arheolo kom muzeju u Istambulu. prikazan u sceni borbe izme u gr ko-makedonskih i perzijskih ratnika. ili u sam po etak 3. malenim glavama. s malim glavama.koje su nastale prema Praksitelovim originalima nastalim u krugu njegovih u enika. prikaz borbe i scene lova kombinirane na kra im i du im stranama. sa bogatim ostatcima oslikavanja. a na drugoj strani tri Zeusove k eri muze odjevene u duge hitone uz bogato nabrane draperije. dolje bogato isprepletenim trakama. odnosno na one statue iz Herkulanuma . jer se u izvora sasvim navodi na kakav na in i u kakvoj grobnici je on bio sahranjen. Ove statuetice podsje aju na te muze. Autor ili grupa autora koji su ga izradili. Mramorni sarkofag je bio i oslikan tako da se izvanredno uo avaju ostaci boje.

jednog u Kapitolijskom muzeju. Gali su provalili iz sjeverne Europe u sjevernu Gr ku. Njegov gospodar (zapovjednik) je izgubio ivot i taj je neugledni gospodin ostao sa ogromnim bogatstvom oko sebe. figure Gala koji sebi zariva ma u prsa.st. pr.ideala kasne klasike i da to nema veze sa gr kom skulpturom 5. Kr.glavnom sveti tu Akropoli. pr. Ta je stvar maksimalno potencirana kada su Atalidi izvojevali pobjedu protiv Gala oko 230. aran mani. a ove ostale figure ranjenih umiru ih Gala se uvaju u razli itim muzejima u Italiji. Eumen I. Kr. itd. Ova grupa je prethodnik cijelog tipa helenisti ke skulpture koji se naziva helenisti ke barokne grupe i mitovi ke grupe. Usprkos toj injenici. Imamo jednog ranjenog Gala u Napulju. 65 . Antigona. krilati dje a i i. Vjeruje se da Pauzijini cvjetni motivi. imaju svoj odjek na Taremskim. primjer kako je iz ni ega nastala jedna od najljep ih prijestolnica helenisti kog svijeta. st. Kr. Atal III. Atal II. pr. Tu dinastiju ini 5 vladara: Atal I. dobio je zadatak uvanja riznice sa ogromnom koli inom novca. eroti sa vijencima. Rije je o strukturama koje sadr e ve i broj figura.sna nih torza u dinami nom pokretu s temama patnja. Gnatja vazama. Umjetni ka djela nastaju u razli itim umjetni kim centrima. 4 figure u polu-le e em polo aju. U ast te pobjede je nastao jedan od najva nijih umjetni kih spomenika Pergama i uop e helenisti kog razdoblja . Jedan niskopozicionirani asnik Aleksandrovih Diadoha. Ona je stajala na pergamskoj Akropoli u jednom velikom otvorenom dvori tu u okolici hrama Atene Polias . To je period jednog dugotrajnog mira prije rimskog prodora na te prostore. su bili Apel. djevojke u raznim situacijama. Eumen II. odnosno.prikazi enskih figura u razli itim svakodnevnim ivotnim situacijama. i figura njegove ene koju on pridr ava lijevom rukom (nju je prethodno smaknuo da ne bi pala u zarobljeni tvo). sve prikazane u jednom baroknom stilu . i to mlade ene. stradanje junaka. Pauzija i neki drugi. Sastojala se od 6 figura. sa prepletima li a. Oni su zaslu ni za izrastanje Pergama u prijestolnicu helenisti kog svijeta. -Najbolje sa uvana i najpoznatija umjetni ka djela. To je jedan zanimljiv gradi . -Kada je rije o slikarstvu ima isto velik broj primjera. Kr.one Periklove iz 5. pr. pre li u Malu Aziju. g. smrt. itd. Rije je o grupnoj piramidalnoj kompoziciji. On je utemeljitelj Atalidske dinastije. pr. -Umiru i Gali su grupna kompozicija koja je izvorno bila postavljena na visokoj kru noj bazi. -Najva nija helenisti ka umjetni ka djela. prona ena su u okviru grada Pergama. Atalidi su ih uspjeli sa svojom vojskom (jedva) poraziti i pobijediti. ta se skupina mo e rekonstruirati. prikazati svoj grad nasljednikom slavne Atene . jednog u Vatikanu. odnosno. st. Te Tanagra statuetice se jasno naslanjaju na umjetnost druge polovice 4.Grupa umiru ih Gala. cvije a. Veliki slikari druge polovice 4. One uglavnom prikazuju enske figure. st. Nerijetko su te Tanagra statuetice primjeri i anr stila . Kr. gra evine nastaju u razdoblju srednjeg i visokog helenizma kada su gra anski sukobi pojedinih helenisti kih dr avica zavr ili. Centralna grupa Gala sa njegovom enom je poznata kao Ludovizi grupa. On prerasta u novu Atenu. Atalidi su imali jedan dugotrajni politi ki cilj.

Kr. trojica rodskih majstora: Agesandar. Sperlonga je zanimljiva zato to je uz nju prona en natpis na gr kom jeziku koji su postavila trojica majstora na kojem se jasno itaju imena . barem te i tome. jer su vrlo brzo po uzoru na nju nastale sli ne skulpture. Gradnja je zapo ela u vrijeme vladara Eumena II. -Zatim imamo Ahila i Pentezileju. Grupa koja se danas uva u Vatikanu.-Umiru i Gali su rodona elnik. odnosno reljef s scenama gigantomahije na uvenom Zeusovom oltaru u Pergamu. vrlo sli na kompozicija. ne na na in kao to je to bilo u gr koj 66 . To je jonska gra evina podignuta na jednom visokom stepenastom postolju.. jer su uo ili da je uvla enje Trojanskog konja u Troju varka. Scila. u kojoj su prona eni bogati ostaci jednog skulpturalnog programa koji je ukra avao tu spilju.. Pri a vam je vjerojatno poznata .g. Danas se pro elje tog oltara nalazi rekonstruiran u berlinskim muzejima jer su uglavnom njema ki arheolozi istra ivali podru je pergamske Akropole. Ahil koji rukama dr i mrtvu amazonsku kraljicu Pentezileju. Scila grupe (zapravo pramac jednog broda s kojeg ta morska neman. povla i mornare i pro dire ih). Takve grupe su recimo Baskvino grupa. kao Partenon za klasi nu umjetnost. Menelaja i Patrokla. ostaci grupe koja prikazuje osljepljivanje Polifema. od kojih je vama najpoznatija jedna . g.prikazuje trojanskog sve enika Laokonta i njegova dva sina. najstariji prikazi takve vrste skulpture. i uop e jedan od najva nijih helenisti kih spomenika. Dokazano je i to da su to imena kopista. Poliodor gr ka imena. Sretan nalaz iz 50-ih godina pro log stolje a iz okolice Napulja je pokazao da Plinije nije izmislio imena. U jednoj grupi je bio prikazan Diomer. opasuje gra evinu. -Mi ne raspola emo originalom niti jedne od tih helenisti kih grupa. na koje je Apolon poslao zmije. Kr. Najva niji sadr aj Pergamskog oltara je friz sa gigantomahijom koji sa sve etiri strane. pr. jedna jedina. Sada se zna da su oni kopisti i da je Laokontova grupa kopija nastala po originalu iz 200. -U okolici Napulja je bila jedna spilja. i tzv. iznad tog stepenastog postolja ispod zone sa jonskim stupovima se nalazi friz.Agesandoros. a nastavljena u vrijeme Atala II. Atenodor. osim sa prednje gdje se nalazi monumentalno stubi te. ne iznad stupova nego ispod frizova. pr. to mo e biti 79. On je uklju ivao ak etiri neohelenisti ke grupe (nastale u rimsko doba. na samom kraju kasnog republikanskog. a njihov odraz u reljefu je uvani Pergamski oltar. zatim ostaci Paskvido grupe.Laokontova grupa. Ona tematski. Pergamski oltar je jedan od najva nijih pergamskih spomenika. grupa od koje danas raspola emo likom sna nog Menelaja sa kacigom na glavi. Taj friz prikazuje borbu gr kih bogova sa Gigantima. zanimljiva utoliko to je Plinije spominje i ka e da ju je vidio u pala i cara Tita. sadr ajno i formativno pripada helenisti koj baroknoj grupi. Sperlonga. Plinije ka e i da su autori te grupe. koji lijevom rukom pridr ava mrtvo tijelo Patrokla. Atenodoros i Poliodoros. -Imamo cijeli niz drugih grupa. Na tom spomeniku su radile ak 2 generacije velikih majstora. Prakti ki. Pomi lja se da je ta dvofiguralna kompozicija izvorno mogla biti okru ena figurama ranjenih i umiru ih junaka. To je remek djelo helenisti ke umjetnosti koje ima istu vrijednost. odnosno po etka ranog carskog perioda).. ili 81.

na kojega je o ito veliki utjecaj imao Skopas. Imaju ljudski torzo. Te figure bogova i Giganata na tom frizu sa gigantomahijom su zapravo izra ene u istom bogatom baroknom stilu. ve heroine. javljaju se drugi stilovi poput rokoko stila. ali zmijolike repove i druge udovi ne elemente. Sve su to primjeri anr stila.umjetnosti klasi nog ili arhajskog doba. itd. filozofa i pjesnika. grupnih skulptura. nismo do kraja sigurni u tu mogu nost. Taj friz je prikazivao mit o ro enju Heraklovog sina Telefa jer su se pergamski vladari eljeli pokazati kao da su oni tobo nji potomci Heraklova sina Telefa koji se borio u trojanskom ratu na strani Troje. propadanjem ko e i sl. uveni spinario. Pored gr kih dramaturga. bo ice. gdje je on realisti ki prikazan sa svojom mlohavom ko om. me utim. Taj se obi aj nastavlja u helenisti kom razdoblju. knji evnika i drugih. Za njegova ivota su nastale mnoge statue 67 .. Mo da najupe atljiviji su primjeri figura starijih ena i starijih mu karaca na tr nici. koju krasi friz sa gigantomahijom. stajali su jonski stupovi koji su sa etiri strane zatvarali jedno veliko otvoreno dvori te. Taj je friz uklju ivao i natpise sa imenima prikazanih bogova i imenima majstora. Ona se pojavljuje ve u kasno klasi no doba kada nastaju statue mnogih gr kih kulturnih radnika. filozofa. ili Nimfi ili poziva na ples i sl. gdje su giganti bili prikazani kao ratnici. primjere malih dje a i a koji se tuku. odnosno starog ribara prikazanog sa svojom lovinom. zatim dje aka d okeja na konjima. u helenisti kom se razdoblju vrlo rijetko izra uju i statue sa portretnim karakteristikama helenisti kih vladara. Rijetki su bili prikazi djece. pogotovo u kasnom helenisti kom periodu. -Jedan od va nih vrsta helenisti ke skulpture je portretna statuarna plastika. sladunjavih stilova. -Paralelno sa tim baroknim stilom. a dijelom u teriomorfnom obli ju. Unutar toga dvori ta je stajao rtvenik na otvorenome. -Ono emu te i helenisti ka skulptura je prikazivanje svih slojeva dru tva. ali takvi koji uklju uju likove Afrodite i Satira u nekakvim aljivim pozama. to nikada prije nije bio slu aj u gr koj umjetnosti. a sada imamo i prikaze malih negroida. Na platformi od nekoliko stepenica. dje aka koji vadi trn iz noge. Tu je opet Aleksandar Veliki utro put toj vrsti skulpture. a jonska kolonada je nosila jedan unutra nji friz u visini entabature. U gr koj umjetnosti klasi nog ili arhajskog doba nije se prikazivala ena na tr nici ili tako ne to. dje aka koji se hrvaju. kompletno nazna enim dijelovima degradacije tijela uzrokovanog staro u tijela. bogatih baroknih torza kao to je slu aj sa ve inom helenisti kih baroknih grupa. Satir koji se udvara Afroditi. ali ne i ene u svakodnevnim ivotnim situacijama. Tako da su u umjetnosti kasnog helenizma vrlo esti prikazi grupa. Postoji mogu nost da je projekt samog Zeusovog oltara u Pergamu izradio jedan rodski arhitekt po imenu Menekrat. ve su ovdje prikazani dijelom u antropomorfnom.

izra en u bronci. u rimskim i kasno helenisti kim kopijama. iz ovoga to sam vam do sada ispri ao. no. onda je primjetno da najve u pa nju imaju Dioniz. Afrodita. Knidska je u stoje em stavu. u doba helenizma se nastavlja sa izradom kultnih statua sa prikazivanjem bo anstava. Apolon . i jedan bitinijski majstor Dajdal stvara motiv kle e e Afrodite u kupatilu. On je za otok Kos. Apel. ljepu kastog lica. Helenisti ka umjetnost dalje razra uje taj motiv. Paralelno sa time se javlja i vrsta carske odnosno vladarske statuarne skulpture. Na temelju tog motiva se u helenisti koj umjetnosti razvija sli an statuarni motiv. itd. Taj portretni realizam se nastavlja u kasnijim desetlje ima. jer ima jednu karakteristi nu anastoli frizuru. nije prezao od prikazivanja najru nijih detalja. jedan od sedam svjetskih uda.mlada ljepu kasta bo anstva.sa njegovim portretima koje su poznate danas. uljep anih crta lica. Sada postoji cijeli raspon stilova. prikazivao je boga Heliosa ± boga Sunca. od anr motiva do motiva mitolo kog karaktera. sada po uzoru na tu sliku nastaje statuarni tip Afrodite. Istovremeno. Apel slika za sveti te na Kosu sliku Afrodite Anadiomene koja se ra a iz morske pjene i cijedi uvojke kose. 68 . od kojih su neki tako realisti ni da se ni autor. i sl. prikazana u trenutku ulaska u kupatilo. To je stoje i tip Afrodite po uzoru na jednu uvenu sliku kasno klasi nog doba koju je izradio jedan od najve ih gr kih slikara uop e. prebacuje u kle e i stav sa sli no polo enim rukama kao i kod Praksitelove Afrodite. -Jedan od naj uvenijih tipova helenisti kog perioda jest Kolos sa otoka Rodosa. drugi tip je stoje a Afrodita. a drugi su realisti nih. -U Herkulanumu je prona ena cijela serija portreta helenisti kih vladara. pogotovo Praksitelova poluodjevena Afrodita iz Arla i potpuno razodjevena Afrodita iz Knida. gdje su portreti vladara o ito idealizirani. ostavlja je na hidrini. Kolos sa Rodosa je ogroman bron ani tip koji je zatvarao ulaz u Rodsku luku. Mno tvo je tih ikonografskih tipova. ele i se prikazati to sli nije samom Aleksandru. Budu i da je umro mlad. skida odje u sa sebe. cijeli raspon motiva. u tip Afrodite Pudike ili stidljive Afrodite. koja. sa pojavom tih realisti nih portreta pojedinih helenisti kih vladara. Tu su klju nu ulogu odigrali skulpturalni tipovi iz kasne klasike. Taj stoje i tip se mo e podijeliti u tip Afrodite Anadiomene. Ona ima karakteristi an razdjeljak po sredini glave sa dugim pramenovima koji su ba eni sa strane itd. Autor jednih takvih portretnih statua. Jedan tip je kle e a Afrodita. Predaja ka e da je dvadesetak godina na stvaranju toga djela radio rodski majstor Hars. u tridesetprvoj godini. a ni komitent. o ito je da to vi e nije najva niji sadr aj unutar skulpture. za tamo nje sveti te posve eno Asklebiju. -Afrodita knidska. i tre i tip je Afrodite iz Trojade koja ima sasvim specifi an polo aj ruku. Mi po prilici mo emo znat kako je ta slika izgledala iako ona nije sa uvana. izradio uvenu sliku Afrodite Anadiomene. svi ga portreti prikazuju mladoga. Veliku popularnost me u enskim bo anstvima ima Afrodita. To su dva paralelna pravca u helenisti koj skulpturi unutar statuarne plastike. visine 31 metar. a on je spu ta. iako ruke nedostaju vidi se da su ruke bile podignute da ona cijedi uvojke kose. Aleksandar se vrlo lako prepoznaje. golobradog. iako nekada zatvorenije kubi ne strukture lica. -Afrodita sa otoka Melosa. bio je Lizip. znamo iz samih izvora. od kojih su neki idealiziranih crta lica. a nekad malo izdu enijeg. Tako da iz tih statua se razvija cijelo jedno stablo ikonografskih tipova i shema sve do rimskog vremena. Naravno. me utim. -Kada je rije o bo anstvima. poluodjeveni ikonografski tip. itd.

Podignut po etkom 3. odnosno. taj podatak svjedo i o ivoj urbanisti koj aktivnosti. sredi nji gradski trg. ili 2. Sredi nji je bio oktogonalan. nije se mogao zamisliti u 3. Aleksandrija koja je klju an i najva niji primjer. pa i kasnije. st. na temelju svjedo anstva jednog andaluzijskog Maora iz 11. Milet ili Atena. sama injenica da je od bronce. Svjetionik je bio visok 440 stopa (132 m). ili 11. st. Na vrhu svjetionika je gorila vatra ime je osiguravao prolaz brodovima. pr. sagra en u tri dijela.konkretno. osnovao 70 novih naselja. od strane jednog arhitekta koji se zvao Sostrat iz Knida. g. jer je njime vladala dinastija Ptolomeida iji je osniva je Aleksandrov general Ptolomej. onda koristim rimski naziv portikus. no tada je nastao Pitejin projekt.Na alost kip nije dugo stajao na svome mjestu jer je uskoro. Aleksandar Veliki je tijekom svojih prvih godina osvajanja Perzijskog carstva. da su ispod njegovih nogu na krakovima lukobrana prolazili brodovi i ulazili u luku. to je Stoa Atala II u Ateni. davao upute moreplovcima za ulazak u tu. -Jedan helenisti ki grad. udesno jedno djelo. pr. Atal II . prije svega iroki portici (koji mogu biti prizemne gra evine. pao je u more i tu stajao sve dok Rodos u 10. Kr. gra evine na kat. pr. agora . Danas imamo jednu gra evinu te vrste koja je u cijelosti rekonstruirana. Uz Aleksandriju bi se tu jo mogao svrstati i grad Prijena. nije do ao pod arapsku vlast. to je svjetionik na otoku Farosu ispred Aleksandrije koji je do ivio sli nu sudbinu mnogo kasnije. barem sa tri ili ak etiri strane okru enu porticima. Kada ka em portik. i koji je toliko bogat te iz politi kih i ideolo kih razloga financira gradnju jedne takve gra evine u Ateni. ina e. Kr. ako nije imao sredi nji dio . To naprosto fascinira. Na Prijeni se mogu vidjeti odlike jednog helenisti kog grada . Njegove su ostatke prona li prije 5 ili 6 godina. a gornji cilindri an. Posljednji potomak te loze.sredi nji trg. inkorporiranim prodavaonicama ili bez njih).agoru .pergamski vladar koji vlada u razdoblju od 150. Npr. -Rano helenisti ki period je razdoblje intenzivne urbanizacije. jo u helenisti kom periodu.kojeg okru uju gra evine javnoga karaktera. O njemu se ne to zna na temelju pisanih izvora. Gr ka rije za tu gra evinu je stoa. spomenut je vec u kontekstu kasne klasike. ali je izgradnja trajala duboko u helenisti ki period. Taj je zahvat bio dosta kontroverzan. jako nezgodnu aleksandrijsku luku. zapravo je Kleopatra. 69 . st. stradao kod jednog sna nog potresa. do 140. Kr. Ona je rekonstruirana nakon istra ivanja ameri kih arheologa na atenskoj Akropoli 1930-ih godina. visine 31 m. Ona e vrlo brzo prerasti u prijestolnicu ptolomejskog Egipta. lokalnog jonskog arhitekta rodom iz Prijene. bila to Prijena. Tada ju je kupio jedan idovski trgovac i prodao Arapima na istok. anastiloza ili potpuno nova izgradnja jednog anti kog spomenika. st. Donji dio je bio kvadratnog tlocrta 30x30m. -Jedan drugi spomenik na podru ju graditeljstva. i danas se izbjegava takav pristup.

vi mo ete vratiti ili eventualno ponovno izgraditi neke dijelove gra evine za koje imate sasvim sigurne. -Za helenisti ko su razdoblje karakteristi ni hramovi manjih dimenzija i manjih gabarita. Ona je duga ka. a etvrta bitku pergamske vojske sa Galima u Maloj Azije. dobivamo kompleksna i izuzetno monumentalna. dok su Umiru i Gali ra eni u prirodnoj veli ini. Bitne karakteristike .to smo danas mi. svoje politi ke uspjehe. koja nerijetko gube ovu zadnju prostoriju. Oni veli aju svoje kraljevstvo. No. Na taj na in su ova sveti ta postajala pravi muzeji na otvorenom (prete e prvih muzeja). vrste elemente. Ako ste se do li pokloniti Asklepiju na otoku Kosu i moliti se za oko. Time su pergamski kraljevi htjeli kazati . a krajnje funkcionalne s izuzetno dekorativnim karakterom.u srcu jedne Atene. a ova vi efiguralna grupa u podno ju atenske Akropole su takozvani Mali Gali. Ovdje je mnogo toga rekonstruirano. a da takvi elementi ne postoje. Koliko je god ta njena rekonstrukcija bila neopravdana. to znamo iz izvora. Toliko mno tvo figura bi bilo financijski i umjetni ki zahtjevno. Gra evina ima krov na dvije vode i stubi ta na svojim krajevima. st. gra evina izgleda impresivno. njene zasluge u borbi protiv Perzijanaca. Koliko god da se hramovi reduciraju po du ini. kroz kulturu i umjetni ke spomenike . -Dva sveti ta kao tipi an primjer su Atenino sveti te u gradu Lindosu na Rodosu i Askeplijevo sveti te na otoku Kosu. To je op a karakteristika helenisti kog graditeljstva. Na taj na in. nerijetko kroz Propileje. st. Sastojala se iz etiri odvojene grupe figura. vi ete se vjerojatno do i ponovno zahvaliti. Tu se ono nastavlja na kasno klasi no doba. onda ete ne to pokloniti i to e biti stavljeno na trijem. -To nije jedini spomenik koji su Atalidi poklonili Ateni. Hram je opasan sa tri strane trjemovima koji prostorima nadokna uju gubitak prostora unutar samog hrama. a sa ove druge strane se tom redu du ana pridodaje i dvostruka kolonada. Oni se okru uju trjemovima. Na njima se odla u darovi zajednica. jedna bitku na Maratonu.. redovno manjim zdanjima.To danas nije primjerena metoda. Ulazi se kroz drugo dvori te. du jedne svoje strane ima 21 du an. kada danas prolazite njome. U prizemlju su vanjski stupovi dorski. a na katu su vanjski jonski. bez hramova velikih dimenzija. pa druge propileje. i mi u 70 . i jedan od najstarijih takvih primjera je Asklepijev hram u Epidauru. U ast toga nastaju umiru i Gali na pergamskoj Akropoli. Ljudi su nerijetko dolazili. Kr. Jedna je prikazivala borbu bogova sa Gigantima.hramovima se prilazi preko monumentalnih veli anstvenih stubi ta. to su takozvani Veliki Gali. jer su figure bile gra ene u visini jednog lakta. unutra nji jonski. Na padinama ju no od Atene poklonili gradu jednu grupnu kompoziciju iji to an broj ne mo emo niti naslutiti. Gradi se po nekoliko malih hramova jedan pored drugog. sveti ta postaju ve a. Jedna grupa je prikazivala borbu Grka i Amazonki. prostrana sveti ta. pr. Ako ozdravite. To je gra evina koja ima prizemlje i kat. Jedan od takvih hramova s po etka 4. Tu je rimsko graditeljstvo posegnulo iz prakse helenisti kog graditeljstva i to je ta nit koja ih ve e. Ako teren to zahtijeva visinske se razlike rje avaju stubi tima. pa u hram. usprkos malim gabaritima samih hramova.ono to je bila Atena u 5. vi vidite kako su te gra evine bile jednostavne arhitekture. gradova ili pojedinaca. Mi smo spasili gr ki svijet od Gale u Maloj Aziji. Du ani u okviru tih stoa imaju funkciju kakvu kasnije u rimskom graditeljstvu imaju taberne u okviru rimskih foruma. Isti takav tlocrt je i na katu. njezina veli anstvena pobjeda na Maratonskom polju . pa ete mo da jo ne to donijeti. etnice su bile natkrivene. propilejima i sl. po visini (u gabaritima). a unutra nji su egipatski. riznicu.

takmi e i se sa Atalidima. Ispada kao da su do le. drugi Artemidin hram u Efezu. a 170-ih g. On je ogroman hram u tlocrtu dipterosa. Kr. obitelji koja je vladala Atenom prije uspostavljanja robovlasni ke demokracije. Korintski stil ranog helenizma ravnopravno participira sa jonskim i dorskim.. st. a zavr ena u doba cara Hadrijana. pr. gradnja je prekinuta. tako gradnja ponovno staje. Apolonov hram u Didimi kod Mileta. samo to je umjesto cele imao jedno duboko ukopano dvori te. -Npr.izvorima imamo sa uvan jedan tekst koji opisuje dolazak dviju ena u Asklepijevo sveti te na otoku Kosu. gradnju nastavio i zavr io car Hadrijan. vidi onu krasnu sliku". Tako da je njegova gradnja zapo eta krajem 6. da bi nekih 130-ih g. Rije je o hramu koji je zapo et u doba Tizistratida. One u ivaju u umjetni kim djelima. ali u korintskom stilu. Kako je njihov posljednji pripadnik Hipija bio ubijen u atentatu kojega su izvr ili Aristogiton i Harmonije. ne iz nekih vjerskih pobuda. sirijski kralj Antioh III. Kr. nastavlja izgradnju toga zdanja. n. hram Zeusa Olimpijskog. ogromni jonski dipteros ija je obnova za la duboko u helenisti ki period. sli nog tlocrta. time je pro lo 700 godina od po etka do zavr etka. pr. -Jedan svakako interesantan primjer je uveni Olimpeion u Ateni. obnovljen u helenisti kom razdoblju. da bi u kasnom stilu postao najpopularniji. ve diviti se sadr aju hrama. Kako se rimljani ubrzo obra unavaju s njime i skidaju ga s prijestolja. g. One pri aju "A vidi onog tamo dje a i a koji davi gusku. Kr. Kr. 71 . On je zapo et je u kasno arhajsko doba. pr. prije 504.

sc. kolegij ÄArheologija anti ke Gr ke³. Split. Janson. W.Literatura: -Predavanja prof.. ³Kreta i Helada´. F. Janson ± A. Zadar. 2005/6 -G. ³Povijest umjetnosti´. -H.dr. Rijeka 1970. 72 . doc. Vara din 2003. Hafner. Dra en Mar i .Predavanja sa kolegija ³Povijest starog vijeka³ . 2007/8 -skripta ³Vodi us kroz Antikus´ . Dra ena Mar ica.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->