P. 1
medić d.-uređenje međa u BiH

medić d.-uređenje međa u BiH

|Views: 1,169|Likes:
Published by Josip Nikolic

More info:

Published by: Josip Nikolic on Jun 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

Prof.

dr Duško Medić sudija Ustavnog suda Republike Srpske

UREĐENJE MEĐA U BOSNI I HERCEGOVINI

1. Uvod Kada je u bivšoj SFRJ definitivno utvrđen ustavni princip po kome su republike i autonomne pokrajine nadležne za donošenje procesnih zakona za ona područja u kojima svojim zakonima uređuju materijalno-pravne odnose1 napuštene su dotadašnje nade i nastojanja da se saveznim zakonom zamijene pravna pravila u mnogočemu zastarjelog, dobrim dijelom derogiranog i teško prilagodljivog Zakona o sudskom vanparničnom postupku od 24.7.1934. god. i Uvodnog zakona za taj zakon od 26.7.1934. godine. Takva situacija dovela je do donošenja zakona o vanparničnom postupku u svim republikama i pokrajinama, osim u SR Hrvatskoj.2 Zakon o vanparničnom postupku bivše SR BiH3 (Zakon o vanparničnom postupku) je pretendovao da popuni relativnu pravnu prazninu u ovoj značajnoj oblasti, nastojao je da se oslobodi praktikantskog kazuizma i pragmatičkih slabosti i da što cjelovitije i sveobuhvatnije uredi ovu veoma raznovrsnu i bogatu materiju.4 Imajući u vidu da ni Republika Srpska ni Federacija Bosne i Hercegovine još nisu zakonski regulisali vanparnični postupak, ovaj zakon se i dalje primjenjuje u cijeloj Bosni i Hercegovini. Materijalne pretpostavke i odredbe o postupku za uređenje međa5 sadržane su u članovima 168-176. navedenog zakona.6 Odredbe ovih članova dosta podsjećaju na rješenja iz
Član 281. tačka 12. Ustava bivše SFRJ iz 1974. godine SR Makedonija je donijela Zakon o vonprocesnata postapka 1979. godine, SR Srbija Zakon o vanparničnom postupku 1982. godine, SR Slovenija Zakon o nepravdnem postopku 1986. godine, SAP Kosovo Zakon o vanparničnom postupku 1986. godine, SR Crna Gora Zakon o vanparničnom postupku 1986. godine, SAP Vojvodina Zakon o vanparničnom postupku 1988. godine i SR Bosna i Hercegovina Zakon o vanparničnom postupku 1989. godine – v. A.Maganić, Nužnost reforme hrvatskog izvanparničnog prava, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 27, broj 1/06, str. 470-471. 3 Objavljen u Sl. listu SR BiH br. 10/89,u primjeni od 1.7.1989.
1 2

4

Poznato je da vanparnični postupak za razliku od parničnog ne predstavlja jedinstvenu, homogenu cjelinu, već da je to zbir posebnih postupaka za pojedine vrste građansko-pravnih odnosa sa takvim pravilima postupanja koja odgovaraju prirodi i specifičnostima tih odnosa, ali koje isto tako povezuju određene zajedničke odredbe. Međom se označava do kuda u prostoru seže vlasnikova pravna vlast u pogledu nekretnine, a ona je takođe i linija, odnosno granica između dvije susjedne nekretnine – v. N. Gavella, T. Josipović, I. Gliha, V. Belaj i Z. Stipković, Stvarno pravo, Zagreb, 1998, str. 473. 6 O tome v. V: Rajović, M. Živanović i R. Momčilović, Građansko procesno pravo, Banja Luka, 2001, str. 181; M. Živanović i N. Milijević, Vanparnični postupak, teorija, zakonodavstvo i sudska praksa sa
5

str.1-4/95. Sporovi oko međe. Sarajevo.11 2. M. Zakon o sudskom vanparničnom postupku i Uvodni Zakon o sudskom vanparničnom postupku s tumačem i sudskim rješidbama te stvarnim kazalom. str. 9 O tome više: E. Sarajevo. 2004. str. 1989. GZZ-45/75 od 7. 57-58. br. Beograd. Priručnik za praktičnu primenu. br.8 Inače. 2 . a isto tako to pravo nema ni vlasnik zemljišta uz cestu za uređenje međe prema cesti . 101-104. 12 Član 168.2000. Smetanje posjeda u sudskoj praksi. br. Vanparnični postupak. S. Glasnik advokatske komore Vojvodine. u pogledu njih postoji dosta dilema. 10 ''Dovršenje parnice zbog smetanja posjeda ne može biti prethodno pitanje zbog kojeg se može prekinuti postupak za uređenje međe. 8890. 1934. str. pravi interes neke stranke u raznovrsnim životnim situacijama i najčešće se tek na licu mjesta.9 U svakom konkretnom slučaju potreban je suptilan pristup kako bi se pouzdano odredilo šta je. Vođenje ovog postupka bremenito je mnogim problemima i nejasnoćama i ovdje se zakonske odredbe različito tumače. pa kada se to ima u vidu. str. J. 7 O uređenju međa prema ovom zakonu v. Srpska pravna misao. Ćosić. 1968. najbolje opaža potreba vođenja jednog ili drugog postupka. Šantek. je i posjednik nekretnina. 2001. 401-410. Postupak za uređenje međa Uređenje međa između susjednih nekretnina ima opravdanje samo u slučaju kada su međašnji znaci uništeni. godine. 1969. Vlasničkopravni odnosi.ranijeg zakona iz 1934. Zakon o zemljišnim knjigama. koji je veoma značajan pošto između ovih instituta ima dosta srodnosti. u stvari. ali i međusobnih razlika. postoji potreba jedinstvenog pristupa ovoj dosta složenoj i kompleksnoj materiji. već o faktičnoj vlasti posjednika i činu smetanja'' – Županijski sud u Bjelovaru. 3/69. Kamhi. bez obzira što pravno stanje ne bi bilo u saglasnosti sa fizičkim'' – Okružni sud Niš. Beograd. Žilić i M. str. pa prijedlog za provođenje takvog postupka treba odbiti.12. 15 Prema bivšem vanparničnom postupku legitimisan za učešće u ovom postupku je pored vlasnika i posjednika bio i držalac određenog zemljišta 16 Npr. 14 Vlasnici susjednih zgrada nemaju to pravo. Eterović. u R.7 mada je evidentno da postoje i značajne razlike . Gž – 2330/00 od 14. str. prijedlozi za uređenje međa su u sudskoj praksi veoma česti i iako se ti postupci ne smatraju pravno komplikovanim i često se nepravedno bagateliziraju. imaju samostalnu faktičku i pravnu egzistenciju i na njima je moguće izvršiti čin smetanja posjeda i zbog toga tražiti posjedovnu zaštitu. Uređenje međa u Bosni i Hercegovini 2. 11 Tako i Vrhovni sud Hrvatske. 198. Banja Luka. Zagreb. Žuvela. oštećeni ili pomjereni. Gž. kada se utvrde sve bitne činjenice.5. Naša zakonitost. 200. u M. Vagner.1. Zagreb.v.10 Međašnji objekti. 3026/81. 148-149.13 Aktivno legitimisan da podnese prijedlog. jer se u rješenju o smetanju posjeda ne odlučuje o postojanju prava ili pravnog odnosa. Aktuelna sudska praksa iz građansko-procesnog prava.. str. Vanparnični postupak.15 16 U postupku uređenja međa suvlasnici ili suposjednici susjednih zemljišnih parcela imaju procesni i materijalni položaj jedinstvenih obrascima za praktičnu primjenu. 1996. ovlašćeni organ bi bio nadležni pravobranilac u određenim postupcima kada je granica sporna. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. u A. 61.12 Ako su međašnji znaci vidljivi ne može se tražiti uređenje međa. Jerković. Smetanje posjeda ili uređenje međa. pored vlasnika. 8 Vidi: D: Medić. 626. inače. Zakona o vanparničnom postupku 13 ''Nema mesta uređenju međa ako iste nisu poremećene. Kukoljac. 11/53. Bitno je ukazati i na odnos koji postoji između uređenja međa i smetanja posjeda.14 te kada je to zakonom određeno i ovlašćeni organ. odnosno na licu mjesta postoje. str. Uređenje međa kroz prizmu odredaba Zakona o vanparničnom postupku. F.1975.

17 3 . pored učesnika kojima u pozivu skreće pažnju da na raspravu donesu sve isprave. sud će. 1/07. vol. str. 24 Član 171. 18 Član 169. Zakona o vanparničnom postupku. i 3. 25 Član 465. Zbornik sudske prakse sudova u Bosni i Hercegovini u oblasti građanskog prava. to ne sprečava dovršenje postupka. osim ako tuženi ne zahtijeva da se ročište održi.22 Ukoliko do toga ne dođe.21 U samom postupku provode se slijedeće radnje: Nakon prijema prijedloga. 53/03. 22 Iako zakon ne obavezuje sud da po prijemu prijedloga zakaže ročište. u H.28 pa tako od njihovog stupanja na snagu i u pogledu parničnog i u pogledu vanparničnog postupka u ovom dijelu vrijede ista pravila. 20 V. vanparnični sud ne bi bio nadležan za postupanje. a ako su one na teritoriji više sudova.2004.24 Rješenje suda o povlačenju prijedloga ne sprečava predlagača da o istoj stvari podnese novi prijedlog. a kompariranje sa sporovima male vrijednosti u kojima je tada vrijedilo slično pravilo25 značilo je izražavanje neopravdanog potcjenjivanja opšteg društvenog značaja ove vanparnične stvari. 28 Član 84. Sarajevo.4. Priručnik za praktičnu primenu Zakona o vanparničnom postupku. str. odnosno posjednicima (suposjednicima) susjednih parcela. stav 3.29 vještaka i Vidi odluku Kantonalnog suda u Tuzli. 21 Okružni sud u Osijeku.18 Mjesno nadležan je sud na čijem se području nalaze nepokretnosti. a bio je uredno obaviješten. 29 Sud neće uzeti u obzir raspolaganja stranaka koja su u suprotnosti sa prisilnim propisima i moralom. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. godine. po pravilu. 23 Član 170.19 Ukoliko se u prijedlogu navede da je susjed zauzeo dio predlagačeve parcele. Gž-1424/03 od 25. 19 Član 13. 27 Službene novine Federacije BiH br. a protivnik predlagača ne predloži da se postupak provede. 28. pa se traži zaštita posjeda ili vraćanje dijela nekretnina. 85/03 i 74/05. br. Zakona o vanparničnom postupku.17 Prijedlog za uređenje međe treba da sadrži podatke o vlasnicima (suvlasnicima). 702. a po potrebi i predložene svjedoke. Ristić. skice i druge dokaze koji mogu biti od značaja za ishod ovog postupka. smatrati da je tužba povučena. 26 Službeni glasnik RS br. u kome izostanak sa ročišta nije dovodio do tako drastičnih posljedica. nadležan je svaki od tih sudova.20 U slučaju da jedna strana u postupku otuđi nekretninu. tada važećeg Zakona o parničnom postupku. stav 2. sadržaj izjava učesnika. str. zatim razloge zbog kojih se postupak pokreće. Tajić. 58/03. kao i vrijednost sporne površine. 885. zemljišnim česticama između kojih se međa uređuje sa oznakama tih parcela iz zemljišnih i katastarskih knjiga. Pravilo o presumiranom povlačenju prijedloga dovelo je do toga da je režim ovog postupka (a i većine ostalih vanparničnih postupaka) u vrijeme donošenja bio mnogo strožiji od parničnog. 246. Beograd. Gž-1188/89 od 6. Uređenje međa. ovo ročište odrediti radi pokušaja sporazumnog uređenja međe. Ristić i M.23Ako sa ročišta izostane predlagač. po pravilu. Zakona o vanparničnom postupku. Zakona o vanparničnom postupku. navedeno prema: J.6.poziva i vještaka geometra odnosno vještaka druge odgovarajuće struke. stav 2.1989. smatraće se da je prijedlog povučen. 1989.suparničara. određuje se ročište u sudu radi pokušaja sporazuma o uređenju međa. ako na pripremno ročište ne dođe tužilac. zakazuje se ročište na licu mjesta na koje sud . stav 2. Novi zakoni o parničnom postupku Republike Srpske26 i Federacije BiH27 propisuju da će se. navedenih zakona. 2005. stav 1. u kojoj interesi ekonomičnosti ni u kom slučaju nisu smjeli odnijeti prevagu pred interesima ostvarivanja suštinske zaštite. a stjecatelj nekretnina može uz pristanak stranaka stupiti u postupak umjesto te stranke. Zapisnik sa uviđaja i skice u postupku uređenja međa moraju sadržavati precizan opis stanja na licu mjesta u momentu obavljanja uviđaja. Uzelac.

a to ujedno predstavlja i predaju posjeda. provedene dokaze i utvrđene činjenice. cit. Gž-1251/86 od 11. str. 28.eventualnih svjedoka. pa takav sporazum predstavlja pravni posao prikladan za sticanje prava svojine na spornoj površini'' – Vrhovni sud BiH. op. 97. 1990.11.1981.. stav 2.cit.33 pošto sud ne bi mogao da na dovoljno jasan način samo opisno označi određenu graničnu liniju. Toljaga. vrijednost sporne površine. Glasnik pravde. 36 M. 32 Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. ali da su pogrešno primjenjene odredbe zakona kojima se propisuje ova materija. Gž – 1162/96 od 17. kao i detaljno obrazloženje donesene odluke.36 Sudsko poravnanje je moguće sve do zaključenja rasprave i donošenja rješenja kojim se međa uređuje. nikakvo dalje izvršenje više nije moguće. Zakona o vanparničnom postupku. Šemić. Petaković. 34 Okružni sud Beograd. 320321. 1/90. Milijević. str. Neka zapažanja o uređenju međe sa osvrtom na rješenja u odredbama čl. broj 1/99. odnosno uređenja međe na licu mjesta i zbog toga. str. Rev – 367/81 od 12. kada takva odluka postane pravosnažna. 172. 29. Beograd. odrediti koliki dio će snositi svaki učesnik.. te odluku o troškovima spora. To može da dovede do pravne nesigurnosti.122. pa zato učesnici ne mogu zahtijevati da u izvršenju budu uvedeni u posjed onog dijela zemljišta koje im je u ovom postupku pripalo. 35 Vidi: S. nakon što je sud među na licu mjesta uredio. op. str.39 Povodom žalbe stranaka drugostepeni sud može preinačiti rješenje prvostepenog suda kojim je međa uređena kad utvrdi da je u prvostepenom postupku činjenično stanje potpuno utvrđeno. Sud je dužan da u rješenju navede i sve navode i prigovore stranaka.1996. 174/I i 176. 29. u M. Skica lica mjesta čini sastavni dio izreke rješenja. zatim pravac koji je pokazala svaka stranka posebno.37 Učesnici snose troškove postupka na jednake dijelove.4. Zakon o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima sa sudskom praksom. pravni stav objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.34 Ovakvo normiranje može u praksi da izazove određene probleme. 31 Rješenje o uređenju međa je izvršna isprava koja se provodi odmah prilikom donošenja. Zakona o vanparničnom postupku. str. a tek poslije toga slijedi ispitivanje njene zakonitosti. 40 Član 174. str. 1/99. 30 31 4 . kao i pravac kako je predmetna međa uređena. pošto je ona donijeta. način na koji je međa uređena. Postupak za uređenje međa. Uzelac. Ćulibrk i B. 37 ''Sporazum o uređenju međa ima značenje ugovora o poravnanju kojim jedna stranka konačno prepušta drugoj stranci u vlasništvo sporni dio međašnjeg prostora. u R. stav 2. kao i do sukoba između stranaka u ovom veoma osjetljivom imovinsko-pravnom sporu. Zakona o vanparničnom postupku (ZVP). 33 Član 175. Analogno i Kantonalni sud u Sarajevu. 38 Član 28. 887-888. oblik i površinu sporne međašnje površine. sud će prema srazmjeru tog udjela. Odlukom o uređenju međe stranke se ne mogu obavezati na predaju zauzetog zemljišta.3. Ne može se odrediti uređenje međe pod prijetnjom izvršenja kao naknadne radnje koja će se provesti u izvršnom postupku. te time tu odluku o glavnoj stvari na taj način i izvršio. Pravni život br. Zakona o vanparničnom postupku. s tim što skica treba da sadrži i legendu kojom se objašnjava prikazano stanje. br. Živanović i N. broj 5/00.35 Rješenje o uređenju međe je odluka sui generis u procesno-pravnom značenju. ali u slučaju da postoji znatna razlika u pogledu njihovog udjela u određivanju granične linije. u Bilten sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu.32 Ovo rješenje treba da sadrži tačan opis kojim pravcem je predmetna međa uređena tako da u pogledu toga ne smije da bude nikakvih dilema.1986. 38 Predlagač snosi sve troškove ako se utvrdi da obnavljanje odnosno utvrđivanje međe nije bilo potrebno. navedeno prema: J.30 Sud uređuje među prilikom ročišta na licu mjesta stavljanjem vidnih međašnjih znakova. jer se izvršava nepravosnažna sudska odluka. str. 39 Okružni sud Zagreb.

pa ukoliko je žalbu podnio samo jedan protivnik predlagača. 2005.2.41 Nije dopuštena revizija protiv drugostepenog rješenja o uređenju međa. u R. stranke ne mogu više u parnici dokazivati svoje pravo na spornoj površini. 109. Gž. u Pregled sudske prakse. 201. M. 42 Član 26. Veštačenje u vanparničnom postupku. Gž – 91/85 od 6. 119. 46 O tome: B. Ćosić. 27/85. sprečava suđenje u parničnom postupku o istom pravu na podlozi istih činjenica'' – Vrhovni sud Vojvodine. u Problemi veštačenja u krivičnom. Šemić. Beograd. parničnom i vanparničnom postupku. Zbornik sudske prakse sudova u Bosni i Hercegovini u oblasti građanskog prava. Vanparnični postupak. GŽ – 1424/03 od 25... pravni aspekt ovog uređenja postaje time još značajniji. 19.str. 702-703. 3-4/40.. Aktuelna sudska praksa iz građansko-procesnog prava. odnosi se i na ostale protivnike predlagača. str. 48 Ovako i sudska praksa: ''Pravosnažnost rješenja vanparničnog suda kojim je uređena međa između susjeda po osnovu jačeg prava. Aktuelna sudska praksa iz građanskoprocesnog prava. 44 Prema mišljenju M. u R. mada se vrijednost sporne površine može utvrđivati i ostalim raspoloživim sredstvima. Mjesečnik.2004.46 Kod uređenja međa na ovaj način se radi o nastojanju stranaka da pribave pravo vlasništva na nekom dijelu zemljišta i kada se ima u vidu da je uređenje međe..42 2. prilog Naše zakonitosti. 406/83. onda se on poziva na sticanje svojine održajem i predlaže da se međa uredi po osnovu jačeg prava. 47 Ukoliko bi došlo do podnošenja ovakve tužbe. Trgovčević – Prokić. 41 ''U postupku uređenja međa vlasnici ili posjednici susjednih zemljišnih parcela imaju procesni i materijalni položaj jedinstvenih nužnih suparničara. a ne po slobodnoj ocjeni suda. str.45 Uređenje međe po jačem pravu skoro da se uopšte ne razlikuje od prave rei vindicatio ili actio Publiciane i prilikom utvrđivanja jačeg prava se ispituju svi oni esencijalni elementi koji se moraju utvrđivati u postupcima povodom ovih tužbi. 40 5 . tada je sud dužan da pribavi od Uprave prihoda opštine na teritoriji na kojoj se nalazi nekretnina vrijednost 1m 2 tržišne cijene nepokretnosti – v. Ćosić. ukoliko među učesnicima u postupku postoji spor oko vrijednosti međne površine. Trgovčević – Prokić.1982. faktički. 43 Međa se obavezno uređuje prema jačem pravu ako među učesnicima postoji spor o međašnjoj površini čija vrijednost ne prelazi vrijednost spora male vrijednosti u parničnom postupku. u M. Zakona o vanparničnom postupku. u H. str. str. ona bi trebala biti odbačena kao nedopuštena.. Tajić.44 Sud može urediti među po jačem pravu bez obzira na vrijednost sporne međašnje površine. 47 Analogno i zaključak sa Proširene sjednice Parničnog odjeljenja Vrhovnog suda Vojvodine od 2. tako da se može smatrati da su i ostali podnijeli žalbu'' – Kantonalni sud u Tuzli. 1414/86.Način uređenja međa Uređenje međa se vrši po određenom zakonskom redosljedu. Po našem mišljenju ovaj stav se može prihvatiti. str. 1997. pridružno dejstvo žalbe.6. 351/91. jer je ovaj vanredni pravni lijek u vanparničnom postupku dozvoljen samo kada se odlučuje o stambenim stvarima i o naknadi za ekspropisanu nepokretnost. br. a ne posljednjeg mirnog posjeda'' – Okružni sud u Zaječaru. Uređenje međe prema vanparničnom i ovršnom postupku. Rev. 45 ''Kada protivnik u postupku uređenja međe ističe da spornu međnu površinu drži preko dvadeset godina. Ćosić. br. 149.3. str. 129. odluka br. i ako učesnici o tome prethodno postignu sporazum. u R.1985. s učinkom na čitavu jedinstvenu stranku. Gž. Beograd. Bazala.48 Slično i Okružni sud Zadar. op. 43 Analogno i Okružni sud u Kraljevu.4. Kada je međa određena na osnovu jačeg prava. 2002. Sarajevo. jedan od načina sticanja prava vlasništva na spornoj površini. 200.cit.

str. Perović.1988. glavni kriterijum za ovu ocjenu suda treba biti vrijednost i kvalitet stabala koja se nalaze na spornoj međnoj površini – Županijski sud u Koprivnici. 1529/88 – 2 od 1. op. 156-157. Padova 1997. 509-510. mogla ispitati i ocijeniti u drugostepenom postupku. mora se nesumnjivo utvrditi koja od stranaka ima u faktičkoj vlasti spornu međnu površinu. Sistem filozofije prava. Ovo je stav iz sudske prakse: ''Kada sud uredi među prema posljednjem stanju posjeda. sud će je urediti prema posljednjem mirnom posjedu. 55 Pitanje pravde i pravičnosti spada u veoma značajna pitanja pravne nauke i filozofije i privlači pažnju mnogih pravnika i filozofa prava. 56 Vidi npr. kada proteknu rokovi u kojima raniji posjednik ima pravo na zaštitu posjeda. Vidjeti: R.. cit. 54 A.53 Pravičnost je pravda pojedinačnog slučaja. str. inače. 19. 58 Vidi: A. precario) nije miran zbog toga što posjednik čiji je posjed oduzet ima pravo uspostave ranijeg posjedovnog stanja putem suda ili putem samopomoći.. prilog Naše zakonitosti.59 Suđenje po Članovi 71-80. u M. jer se kod ostalih oblika unaprijed zna materijalno-pravna norma prema kojoj će se donijeti odluka. Mada ovaj termin nije do kraja jasan i može da izazove izvjesne dileme. To pitanje se može utvrđivati raznim dokaznim sredstvima. kao neko ostrvo koje nastane u rijeci.. clam. vještaka.51 Kada se u vanparničnom postupku vrši uređenje međa na ovaj način. 1995.. No.12. a ne mora postojati kvalifikovani posjed kroz deset godina'' – Općinski sud u Zagrebu. u Pregled sudske prakse. u R. Radolović. Ćosić. 59 O tome: A. Gž. Suđenje osnovom pravičnosti. a posebno konfiguracija terena. 1062. 25. i ovakav posjed može postati miran.54 55 Prilikom tumačenja ranijeg vanparničnog postupka neki autori su smatrali za ovaj način uređenja međa da u tom slučaju spornu površinu treba podijeliti u smislu paragrafa 404. Lukić. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. prevarom ili zloupotrebom povjerenja (vi. ta rješenja moraju biti posebno detaljno obrazložena da bi se. str. 194/87. Rev. str. 53 Ova tri načina uređenja međa su bila predviđena i ranijim propisima. a ni sada nije bila intencija zakonodavca i da sudija prilikom uređenja međa na ovaj način ne bi smio tako postupati. a i pravna teorija podržava njihovu orijentaciju da se po pravičnosti može suditi samo ako za to postoji izričito ovlašćenje zakonodavca. 51 Posjed stečen silom. 875. str. Trabucchi.57 S obzirom da se radi o arbitrernom sudovanju. odluka br. op. str. S. To je objektivno situacija koja je za suđenje mnogo teža. uvidom u isprave itd. eventualne prepreke i uopšte sve ono što postoji na samom terenu. 1051. str. 49 50 6 . 39/88. Žuvela. 197. vol. 1998. onda se činjenica posljednjeg stanja posjeda utvrđuje prema odredbama ZOSPO-a. Beograd.2000.. Kod donošenja ove odluke moraju se imati u vidu svi bitni elementi.. 52 Vrhovni sud Vojvodine.supplement.49 50 Kada sud uređuje među prema posljednjem mirnom posjedu. Istituzioni di diritto civile.58 Suđenje po ovom osnovu je teže od drugih oblika suđenja. 57 Kad se međa uređuje pravičnom ocjenom suda između nekretnina koje su šume. Uzelac. Radolović. Kod suđenja na osnovu pravičnosti sud sam stvara normu i prema njoj provodi dokaze. odnosno dokle u prostoru seže faktička vlast svakog od susjeda.56 No. primjera radi saslušanjem svjedoka.. mjerodavno je stanje na terenu. br.1034/00 od 14. 111.U slučaju da među nije moguće urediti prema jačem pravu. najbliže istini je da se činjenica ovog posjeda utvrđuje prema odredbama Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima. sud će spornu površinu podijeliti po pravičnosti. u pravilu vrlo oprezna u odnosu na uvođenje pravičnosti kao osnove za presuđenje građansko-pravnih odnosa. Zakonodavstva su.3. očito je da to ni tada. Vanparnični postupak.str. diskreciono ovlašćenje suca i slobodna ocjena dokaza. Vlasničkopravni odnosi. 127.:J. Pravno-filozofske rasprave.cit. bivšeg OGZ-a.52 Ukoliko se međa ne može urediti ni na jedan od ovih načina. a ne stanje u katastarskim planovima. povodom eventualne žalbe. Gž. a što može biti relevantno za presuđenje u konkretnom slučaju.

jer se papir stišće ili širi protekom vremena iz raznoraznih poznatih razloga. 215. 145. racionalnim i vladajućim društvenim kriterijumima. 62 I ranije je moglo doći do uređenja međe na ovaj način pod uslovom da su stranke. i D. na osnovu koje se izrađuje. 101-103. str.65 Dakle. Naime. prilog Naše zakonitosti. str. sud može da izvrši uređenje na ovaj način. 90. 147. odluka br. a ne geodetsko pitanje i da je sudija to B. zasnovano isključivo na nekoj apstraktnoj dogmi. broj 20. neki autori su bili suprotnog mišljenja i negirali su ovakvo uređenje međe.Uslov za to je da učesnici o tome prethodno postignu sporazum. Advokatura. Naša zakonitost. Marković. str. mada je jasno da ovaj plan ne mora da bude pouzdan i egzaktan dokaz o pravcu međe zbog činjenice da je detaljna skica premjera. Napijalo. Treba imati u vidu da su planovi za određena područja dosta stari i neprecizni. iako takva tačnost zbog neizbježnih grešaka vještaka često faktički nije potpuno moguća. Zakona o vanparničnom postupku. Naša zakonitost. ali ne smije biti ni sentimentalno. a kada je vidljivo da se stranke nisu mogle složiti oko pravca kuda se zaista pruža međa i kada su insistirale da se to evidentira. A.osnovu pravičnosti nije ni subjektivno ni proizvoljno .pogotovo ako se radi o maloj spornoj površini . 65 Analogno i Viši sud Banja Luka. u pogledu toga sklopile poravnanje pred sudom. kod postojećeg stanja stvari. 10/82. 104-106. str. i previše oslanjao na nalaz i mišljenje vještaka geometra i podatke iz katastarskih planova. dok u pravnom smislu međa tog dana nije morala biti tačno obilježena. donošenjem ove odredbe Zakon o vanparničnom postupku je legalizovao uređenje međa na osnovu važećih katastarskih planova i taj način se može primjeniti samo ako se ispune opisane pretpostavke. Naša zakonitost. 2/83. niti ideološko. nakon pokazivanja ovakve međe. stranke treba da izjave da pristaju na tako pokazanu među i tek..1992. Član 172. br. a nikako arbitar koji treba da odredi granice nekog zemljišta. tada su se sporovi oko međa eventualno registrovali . u postupku snimanja ne ulazi se u ispitivanje da li su granice parcela ispravno označene i snima se samo ono stanje kakvo postoji na licu mjesta. 31. br. dok se ni u jednom drugom slučaju ovo ne može uraditi i predstavlja flagrantno kršenje njegovih odredaba. Slovenc. vrsta tinte i slično). treba istaći i to da stranke idu na ovakav način uređenja međa zbog toga što vjeruju da je on apsolutno tačan. 2/86. str. stav 2. str. religioznoj. br. 60 61 7 . br.No. a preciznost je ovisna i o sredstvu kojim su podaci unošeni na nacrt (npr. br. 4/82. br. debljina sredstva za pisanje. br. 63 Iako je vještak geometar samo stručni pomagač čiji se rad kod uređenja međa svodi na identifikaciju parcela. 64 Vidi: D.62 Poznato je da su stranke u ovom postupku (pogotovo neuke) sklone najviše vjerovati iskazu vještaka i katastarskim planovima63.11. u Pregled sudske prakse. Suđenje po pravičnosti u opštem i arbitražnom pravu. te se zalagali za uklanjanje te metode iz prakse. 1/53. Ono treba da bude izrazito naučno i da se rukovodi objektivnim. Pravni život.61Na ovaj način zakon je uzeo u obzir poznatu činjenicu da se sudija kao voditelj postupka oko uređenja međe. takvih slučajeva u praksi je bilo veoma malo. čak i ako stranke na to pristaju – v.1981. Napijalo.i da geometar vrlo teško može potpuno pouzdano pokazati među koja je u katastarskim planovima upisana. 141142. Naša zakonitost. filozofskoj ili političkoj. odraz stanja na terenu kakvo je postojalo u momentu izvršenog mjerenja. O međi kao pravno-geodetskom pitanju. Isto tako. O međi kao pravno-geodetskom pitanju. H. Naša zakonitost. Uređenje međa. Nesumnjivo je da je međa pravno. Vidi odluku Okružnog suda Bjelovar. Problemi prakse vanparničnih postupaka oko uređenja međe. Miljan.5.60 Novina koju je donio Zakon o vanparničnom postupku u odnosu na ranija pravila je uređenje međa na osnovu važećih katastarskih planova. u praksi. V. O međi kao pravno-geodetskom pitanju. Gž–1907/81 od 2. str. Gž–743/92 od 22. pa je jasno da prilikom vještačenja dolazi i do tehnički nužnih grešaka . Oberman. Međutim.64 Kada vještak geometar pokaže spornu među prema ovom planu. 10/82. 7-8/02.

što znači da se poslije isteka roka nije gubio samo zahtjev za vlasničku tužbu. Gavella. str.1989.). privredne i statističke svrhe.1997. Ukoliko među učesnicima postupka postoji spor o međašnjoj površini čija vrijednost prelazi vrijednost spora male vrijednosti u parničnom postupku.9. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. Informator br. br. ono se ne dijeli prema graničnoj liniji. Rev.lice koje treba da odredi kuda se predmetna međa uistinu i pruža.1987. Vještak-20. str. Babić. Zakona o vanparničnom postupku. N. s obzirom da je poznato da su katastarski planovi tek jedno od mogućih dokaznih sredstava za uređenje međe koja je između stranaka sporna i da su oni.69 I ovo je izmjena u odnosu na ranije odredbe koje nisu propisivale obustavu postupka i koje su predviđale donošenje odluke na jedan od tri propisana načina.68 2. a stranke ne postignu sporazum o uređenju međe po jačem pravu. normira da je stablo čije je deblo izraslo na samoj međi u suvlasništvu susjeda sa obje strane međe. 1. 146. 4/04. br. Stipković. austrijskog Građanskog zakonika i 923. jezički i stilski neprirodna. M. Taj rok je bio prekluzivni rok materijalnog prava. Gž–1367/87 od 2. Belaj i Z. I.. Zagreb. Gliha. Rummel. njemačkog Građanskog zakonika. jer se u njoj iz tri negacije treba izvući zaključak kada sud Definicija međe u pravnom smislu nije identična sa njenom definicijom u geodetsko-tehničkom smislu. str. Đ. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Republike Hrvatske. br. M. navešćemo još neke novosti u odnosu na raniji postupak. 14. Beber. V. čak kad bi ga i bilo. Novine u odnosu na ranije propise Pored uređenja međa na osnovu katastarskih planova. D.. 71 Član 176. Susjedska prava-uređenje međa Informator. da svaka stranka može u roku od tri mjeseca od dana pravosnažnosti odluke da ostvaruje svoje jače pravo putem parnice. u Pregled sudske prakse. Prančić. Zakona o vanparničnom postupku 70 Ranije važeće odredbe su dozvoljavale. Žuvela.17. 66 8 . 68 Vrhovni sud BiH. prilog Naše zakonitosti. O uređenju međe u Republici Hrvatskoj v. br. ukoliko međa nije uređena po jačem pravu.66 Napominjemo i to da zakonske odredbe ne sprečavaju izričito sud da među uredi djelimično na jedan. Sudsko uređenje međa. odluka br. osim u slučajevima ako nije izvršena parcelacija zemljišta. sud će postupak obustaviti i predlagača uputiti na parnicu. Josipović.. Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch.3. koji je stupio na snagu 1. djelimično na drugi način i da nema prepreka da se sporna međa u jednom dijelu uredi po jačem pravu (ako se u pogledu toga postigne sporazum). 937/81 od 19.1981. 20. 15. 37/88. 1963. u stvari. Obnavljanje i ispravljanje međe. u Pregled sudske prakse. Vidi i paragrafe 421.71 72 Ova odredba je. str. 29. str. op. u članu 104. Wien. prilog Naše zakonitosti. M..5. str. 461/88 od 11. nego da je prestajalo i samo pravo na vlasništvo. str. br. V. 4980. Bd. Sesa. 1.67 Ako bi se prilikom uviđaja utvrdilo da se na pravcu uređene međe nalazi neko stablo. 363 (paragraf 421. odluka broj 77. godine. u Prava na nekretninama. str. 194-200. O tome: P. 69 Član 173. HPR. Neka sporna pitanja u postupku uređenja međa.12. Utjecaj odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pri rješavanju međnih sporova. odluka br. stav 2. cit. itd.. kao što je vidljivo. 2/1989. T. rađeni za fiksalne. Žuvela.11. 28. 473-475.1/00. 67 Slično i Okružni sud u Slavonskoj Požegi. već je u zajedničkoj svojini učesnika i pretpostavka o jednakim dijelovima se ne može oboriti. 13. 5422/06. 2001.70 Još jedna novina koju je donio Zakon o vanparničnom postupku je sadržana u odredbi da sud neće uređivati među na građevinskom zemljištu na kojem ne postoji pravo svojine. a da se dio međe uredi po posljednjem mirnom posjedu ili na neki drugi način. Vlasničkopravni odnosi. Rev. O tome: Vrhovni sud Hrvatske.2001.1.

Pravni savjetnik. 75 Vidi: I. br. Inače. Ovdje je izričito navedeno da se međa na građevinskom zemljištu uređuje u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom u sudskom vanparničnom postupku. Odluka drugostepenog organa je konačna i može se osporavati tužbom kojom se pokreće upravni spor pred nadležnim sudom. Zaključak Mada je Zakon o vanparničnom postupku. Ako sud po jačem pravu uredi među kojom se mijenja ili oblik ili površina određene parcele. 72 9 . 2/91. neka pitanja koja se nameću prilikom vođenja ovog postupka su ostala bez potpunog odgovora zbog nedorečenosti odredaba koje regulišu ovaj institut. 35. To je do donošenja Zakona o vanparničnom postupku bio jedini slučaj u kojem je sud uređivao među po mapama i izuzetak od opšteg pravila da se geodetski aspekt uređenja međa ne bi mogao prihvatiti.to može da učini. Gvl. evidentno je da uređenje međe po katastarskim planovima dovelo do pojednostavljenja i veće ekonomičnosti u vođenju ovih postupaka. do donošenja ove odredbe sudovi su vršili uređenje međa i u ovakvim slučajevima. Što se tiče novih rješenja. te da je time faktički došlo do legalizovanja dotadašnje prakse u radu sudova. 70. dok je mogućnost obustave Postupak uređenja međa propisan je u članu 69. u Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. osim ako je izvršena parcelacija. Činjenica je da se često u ovim postupcima dešava da dijelovi parcela prelaze u posjed drugog lica i taj dio zemljišta bi trebalo na mapama ili pripojiti parceli druge strane ili ga formirati kao posebnu česticu . gdje bi se utvrđene promjene registrovale na adekvatan način. uzgred rečeno. kao što je već izloženo. za mnoga područja ne slažu. godine. a sud nije mogao da uvaži ona raspolaganja stranaka koja su u suprotnosti sa prisilnim propisima o raspolaganju društvenim sredstvima i drugim imperativnim propisima. Vidi odluku Vrhovnog suda BiH. str. 74 Pošto se oblik i površina parcela u gradskom građevinskom zemljištu određuju aktom urbanističke regulative-regulacionim planom ili planom parcelacije u javnom interesu i pošto se oblik i površina građevinske parcele ne može promijeniti ni dispozicijom susjeda. Osvrt na neke od posebnih postupaka odlučivanja o građevinskom zemljištu. Primjera radi. br. donio značajne novine u odnosu na ranije propise iz ove oblasti. ističemo da se u praksi relativno često događa da pravosnažno uređena međa odstupa od onog pravca koji je ucrtan u katastarskim i zemljišno-knjižnim planovima.2007. Normalno je da bi ovakve promjene (pod uslovom da je izvršeno uređenje međa po jačem pravu) trebale da se registruju.73 Inače. a po pravosnažnosti rješenja ono bi se po službenoj dužnosti trebalo provesti u katastru i zemljišnim knjigama. moralo bi se od vještaka geometra zahtijevati geodetsko snimanje tako određene međe.2. sam postupak se provodio primjenom pravnih pravila iz paragrafa 275-283 bivšeg vanparničnog postupka. 10/05.74 Organ uprave koji je nadležan u takvim situacijama poslije provedenog postupka donosi rješenje. Velić.75 3. odluka br. Nacrta zakona o stvarnim pravima Republike Srpske/Federacije Bosne i Hercegovine od 16. 73 Onda kada na građevinskom zemljištu postoji pravo svojine.76 a to znači da površine parcela između kojih je došlo do uređenja međa nisu identične sa ovim površinama u javnim knjigama. sud je ranije prilikom uređenja međa bio vezan granicama parcela koje su utvrđene na ovaj način. pogotovo ako su razlike u površini relativno male.4.1991. 76 Ovi planovi se.protiv kojeg je dozvoljena žalba. 9/91od 18. ali se to gotovo nikada ne radi.

što je u situaciji kada su sudovi preopterećeni velikim brojem predmeta svakako pozitivno i vodi ka poboljšanju kvaliteta njihovog rada. S. op. koji izaziva posljedice koje su za stranke veoma značajne. jer dotadašnji propisi to nisu poznavali . Ćulibrk i B. str. I na kraju. Toljaga. Rješenje da sud u određenim slučajevima neće uređivati među na građevinskom zemljištu je logično i dovelo je do smanjenja broja ovih postupaka. Prema mišljenju S. 98. smatramo da postoji mnogo razloga da se razmisli o tome da se uređenje međa prebaci u parnicu.. za uređenje međe se figurativno može reći da je to ''mikrohirurgija'' parnice i pravo zemljišno pravo – v.77 jer se radi o vrlo kompleksnom stvarno-pravnom odnosu.postupka u nekim situacijama donekle umanjila značaj ovog instituta. Toljage. Ćulibrka i B. 77 10 . a na taj način bi im bila omogućena kvalitetnija zaštita sa mogućnošću ulaganja i vanrednih pravnih lijekova. cit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->