Prof.

dr Duško Medić sudija Ustavnog suda Republike Srpske

UREĐENJE MEĐA U BOSNI I HERCEGOVINI

1. Uvod Kada je u bivšoj SFRJ definitivno utvrđen ustavni princip po kome su republike i autonomne pokrajine nadležne za donošenje procesnih zakona za ona područja u kojima svojim zakonima uređuju materijalno-pravne odnose1 napuštene su dotadašnje nade i nastojanja da se saveznim zakonom zamijene pravna pravila u mnogočemu zastarjelog, dobrim dijelom derogiranog i teško prilagodljivog Zakona o sudskom vanparničnom postupku od 24.7.1934. god. i Uvodnog zakona za taj zakon od 26.7.1934. godine. Takva situacija dovela je do donošenja zakona o vanparničnom postupku u svim republikama i pokrajinama, osim u SR Hrvatskoj.2 Zakon o vanparničnom postupku bivše SR BiH3 (Zakon o vanparničnom postupku) je pretendovao da popuni relativnu pravnu prazninu u ovoj značajnoj oblasti, nastojao je da se oslobodi praktikantskog kazuizma i pragmatičkih slabosti i da što cjelovitije i sveobuhvatnije uredi ovu veoma raznovrsnu i bogatu materiju.4 Imajući u vidu da ni Republika Srpska ni Federacija Bosne i Hercegovine još nisu zakonski regulisali vanparnični postupak, ovaj zakon se i dalje primjenjuje u cijeloj Bosni i Hercegovini. Materijalne pretpostavke i odredbe o postupku za uređenje međa5 sadržane su u članovima 168-176. navedenog zakona.6 Odredbe ovih članova dosta podsjećaju na rješenja iz
Član 281. tačka 12. Ustava bivše SFRJ iz 1974. godine SR Makedonija je donijela Zakon o vonprocesnata postapka 1979. godine, SR Srbija Zakon o vanparničnom postupku 1982. godine, SR Slovenija Zakon o nepravdnem postopku 1986. godine, SAP Kosovo Zakon o vanparničnom postupku 1986. godine, SR Crna Gora Zakon o vanparničnom postupku 1986. godine, SAP Vojvodina Zakon o vanparničnom postupku 1988. godine i SR Bosna i Hercegovina Zakon o vanparničnom postupku 1989. godine – v. A.Maganić, Nužnost reforme hrvatskog izvanparničnog prava, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 27, broj 1/06, str. 470-471. 3 Objavljen u Sl. listu SR BiH br. 10/89,u primjeni od 1.7.1989.
1 2

4

Poznato je da vanparnični postupak za razliku od parničnog ne predstavlja jedinstvenu, homogenu cjelinu, već da je to zbir posebnih postupaka za pojedine vrste građansko-pravnih odnosa sa takvim pravilima postupanja koja odgovaraju prirodi i specifičnostima tih odnosa, ali koje isto tako povezuju određene zajedničke odredbe. Međom se označava do kuda u prostoru seže vlasnikova pravna vlast u pogledu nekretnine, a ona je takođe i linija, odnosno granica između dvije susjedne nekretnine – v. N. Gavella, T. Josipović, I. Gliha, V. Belaj i Z. Stipković, Stvarno pravo, Zagreb, 1998, str. 473. 6 O tome v. V: Rajović, M. Živanović i R. Momčilović, Građansko procesno pravo, Banja Luka, 2001, str. 181; M. Živanović i N. Milijević, Vanparnični postupak, teorija, zakonodavstvo i sudska praksa sa
5

je i posjednik nekretnina. 3026/81. imaju samostalnu faktičku i pravnu egzistenciju i na njima je moguće izvršiti čin smetanja posjeda i zbog toga tražiti posjedovnu zaštitu.5. str. 2001. Smetanje posjeda ili uređenje međa. str. Žilić i M. 101-104. Banja Luka. 148-149. ovlašćeni organ bi bio nadležni pravobranilac u određenim postupcima kada je granica sporna. 9 O tome više: E. Naša zakonitost. Šantek. 1934. odnosno na licu mjesta postoje. Uređenje međa u Bosni i Hercegovini 2.12 Ako su međašnji znaci vidljivi ne može se tražiti uređenje međa. pa kada se to ima u vidu. pravi interes neke stranke u raznovrsnim životnim situacijama i najčešće se tek na licu mjesta. 12 Član 168.v. Beograd. 8890. str.7 mada je evidentno da postoje i značajne razlike . inače. 57-58.9 U svakom konkretnom slučaju potreban je suptilan pristup kako bi se pouzdano odredilo šta je. br. F. godine. str. u stvari. u R. pa prijedlog za provođenje takvog postupka treba odbiti. Žuvela. 10 ''Dovršenje parnice zbog smetanja posjeda ne može biti prethodno pitanje zbog kojeg se može prekinuti postupak za uređenje međe. 1996. 1969. 14 Vlasnici susjednih zgrada nemaju to pravo. Smetanje posjeda u sudskoj praksi. 198. Vanparnični postupak. postoji potreba jedinstvenog pristupa ovoj dosta složenoj i kompleksnoj materiji. Sporovi oko međe. 61. Zagreb. Bitno je ukazati i na odnos koji postoji između uređenja međa i smetanja posjeda. Eterović. 15 Prema bivšem vanparničnom postupku legitimisan za učešće u ovom postupku je pored vlasnika i posjednika bio i držalac određenog zemljišta 16 Npr. br. Gž – 2330/00 od 14. str. pored vlasnika. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. bez obzira što pravno stanje ne bi bilo u saglasnosti sa fizičkim'' – Okružni sud Niš. Vagner.14 te kada je to zakonom određeno i ovlašćeni organ. Kamhi. Zakon o sudskom vanparničnom postupku i Uvodni Zakon o sudskom vanparničnom postupku s tumačem i sudskim rješidbama te stvarnim kazalom. Ćosić. 8 Vidi: D: Medić. 401-410.1-4/95. 11/53. str. Kukoljac. prijedlozi za uređenje međa su u sudskoj praksi veoma česti i iako se ti postupci ne smatraju pravno komplikovanim i često se nepravedno bagateliziraju. S. GZZ-45/75 od 7. Uređenje međa kroz prizmu odredaba Zakona o vanparničnom postupku. J. 626. 2004. Aktuelna sudska praksa iz građansko-procesnog prava. kada se utvrde sve bitne činjenice. str. Zagreb. Postupak za uređenje međa Uređenje međa između susjednih nekretnina ima opravdanje samo u slučaju kada su međašnji znaci uništeni. Jerković. 3/69. najbolje opaža potreba vođenja jednog ili drugog postupka.11 2. 7 O uređenju međa prema ovom zakonu v. Vođenje ovog postupka bremenito je mnogim problemima i nejasnoćama i ovdje se zakonske odredbe različito tumače.. u M. Vlasničkopravni odnosi. str. 1968. Sarajevo.15 16 U postupku uređenja međa suvlasnici ili suposjednici susjednih zemljišnih parcela imaju procesni i materijalni položaj jedinstvenih obrascima za praktičnu primjenu.2000. 2 . Zakona o vanparničnom postupku 13 ''Nema mesta uređenju međa ako iste nisu poremećene. jer se u rješenju o smetanju posjeda ne odlučuje o postojanju prava ili pravnog odnosa. već o faktičnoj vlasti posjednika i činu smetanja'' – Županijski sud u Bjelovaru. a isto tako to pravo nema ni vlasnik zemljišta uz cestu za uređenje međe prema cesti .ranijeg zakona iz 1934. u pogledu njih postoji dosta dilema. br. 11 Tako i Vrhovni sud Hrvatske.12. 1989. 200.8 Inače. Srpska pravna misao. M. str. u A. Gž. ali i međusobnih razlika. Beograd. Glasnik advokatske komore Vojvodine.10 Međašnji objekti. Zakon o zemljišnim knjigama. oštećeni ili pomjereni.1. Priručnik za praktičnu primenu. koji je veoma značajan pošto između ovih instituta ima dosta srodnosti. Sarajevo.13 Aktivno legitimisan da podnese prijedlog. Vanparnični postupak.1975.

i 3.18 Mjesno nadležan je sud na čijem se području nalaze nepokretnosti. u kome izostanak sa ročišta nije dovodio do tako drastičnih posljedica. str. 27 Službene novine Federacije BiH br. 53/03. Uzelac. stav 2. 28 Član 84. Zakona o vanparničnom postupku. a po potrebi i predložene svjedoke. pa se traži zaštita posjeda ili vraćanje dijela nekretnina. navedeno prema: J.19 Ukoliko se u prijedlogu navede da je susjed zauzeo dio predlagačeve parcele.4. po pravilu. Priručnik za praktičnu primenu Zakona o vanparničnom postupku. Tajić. osim ako tuženi ne zahtijeva da se ročište održi.28 pa tako od njihovog stupanja na snagu i u pogledu parničnog i u pogledu vanparničnog postupka u ovom dijelu vrijede ista pravila. 2005. 23 Član 170. a stjecatelj nekretnina može uz pristanak stranaka stupiti u postupak umjesto te stranke. pored učesnika kojima u pozivu skreće pažnju da na raspravu donesu sve isprave. a ako su one na teritoriji više sudova. sud će.20 U slučaju da jedna strana u postupku otuđi nekretninu. Zakona o vanparničnom postupku. 19 Član 13. sadržaj izjava učesnika. smatrati da je tužba povučena.22 Ukoliko do toga ne dođe.suparničara. Ristić. ovo ročište odrediti radi pokušaja sporazumnog uređenja međe. odnosno posjednicima (suposjednicima) susjednih parcela. 28. a kompariranje sa sporovima male vrijednosti u kojima je tada vrijedilo slično pravilo25 značilo je izražavanje neopravdanog potcjenjivanja opšteg društvenog značaja ove vanparnične stvari.21 U samom postupku provode se slijedeće radnje: Nakon prijema prijedloga. stav 3. 17 3 . zakazuje se ročište na licu mjesta na koje sud . 29 Sud neće uzeti u obzir raspolaganja stranaka koja su u suprotnosti sa prisilnim propisima i moralom. nadležan je svaki od tih sudova. Ristić i M. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. a protivnik predlagača ne predloži da se postupak provede.24 Rješenje suda o povlačenju prijedloga ne sprečava predlagača da o istoj stvari podnese novi prijedlog. zemljišnim česticama između kojih se međa uređuje sa oznakama tih parcela iz zemljišnih i katastarskih knjiga.1989.poziva i vještaka geometra odnosno vještaka druge odgovarajuće struke. 25 Član 465.29 vještaka i Vidi odluku Kantonalnog suda u Tuzli. Zakona o vanparničnom postupku. 24 Član 171. 22 Iako zakon ne obavezuje sud da po prijemu prijedloga zakaže ročište. a bio je uredno obaviješten. zatim razloge zbog kojih se postupak pokreće. kao i vrijednost sporne površine. skice i druge dokaze koji mogu biti od značaja za ishod ovog postupka. Gž-1188/89 od 6. Zakona o vanparničnom postupku. po pravilu. navedenih zakona. vol. 1989.17 Prijedlog za uređenje međe treba da sadrži podatke o vlasnicima (suvlasnicima). to ne sprečava dovršenje postupka. vanparnični sud ne bi bio nadležan za postupanje. Zbornik sudske prakse sudova u Bosni i Hercegovini u oblasti građanskog prava. str. 1/07. određuje se ročište u sudu radi pokušaja sporazuma o uređenju međa. stav 2.6. godine. Novi zakoni o parničnom postupku Republike Srpske26 i Federacije BiH27 propisuju da će se. 21 Okružni sud u Osijeku. tada važećeg Zakona o parničnom postupku. u H. 20 V. u kojoj interesi ekonomičnosti ni u kom slučaju nisu smjeli odnijeti prevagu pred interesima ostvarivanja suštinske zaštite. Beograd. 246. Uređenje međa. 58/03. smatraće se da je prijedlog povučen. Pravilo o presumiranom povlačenju prijedloga dovelo je do toga da je režim ovog postupka (a i većine ostalih vanparničnih postupaka) u vrijeme donošenja bio mnogo strožiji od parničnog. 18 Član 169. stav 2. 702. br. Gž-1424/03 od 25. Zapisnik sa uviđaja i skice u postupku uređenja međa moraju sadržavati precizan opis stanja na licu mjesta u momentu obavljanja uviđaja. str. ako na pripremno ročište ne dođe tužilac. 885. 26 Službeni glasnik RS br. 85/03 i 74/05. stav 1. Sarajevo.23Ako sa ročišta izostane predlagač.2004.

str. 34 Okružni sud Beograd. str. Uzelac. 29. 174/I i 176. Ne može se odrediti uređenje međe pod prijetnjom izvršenja kao naknadne radnje koja će se provesti u izvršnom postupku. Zakona o vanparničnom postupku.11. str.3. 35 Vidi: S. provedene dokaze i utvrđene činjenice. Odlukom o uređenju međe stranke se ne mogu obavezati na predaju zauzetog zemljišta.1981. Postupak za uređenje međa. a to ujedno predstavlja i predaju posjeda. str.4. način na koji je međa uređena. Rev – 367/81 od 12. pa takav sporazum predstavlja pravni posao prikladan za sticanje prava svojine na spornoj površini'' – Vrhovni sud BiH. nikakvo dalje izvršenje više nije moguće.39 Povodom žalbe stranaka drugostepeni sud može preinačiti rješenje prvostepenog suda kojim je međa uređena kad utvrdi da je u prvostepenom postupku činjenično stanje potpuno utvrđeno. stav 2. nakon što je sud među na licu mjesta uredio. Milijević. kao i detaljno obrazloženje donesene odluke. Gž – 1162/96 od 17. 97. te time tu odluku o glavnoj stvari na taj način i izvršio.. 320321.33 pošto sud ne bi mogao da na dovoljno jasan način samo opisno označi određenu graničnu liniju.35 Rješenje o uređenju međe je odluka sui generis u procesno-pravnom značenju. Zakona o vanparničnom postupku. u M.1996.32 Ovo rješenje treba da sadrži tačan opis kojim pravcem je predmetna međa uređena tako da u pogledu toga ne smije da bude nikakvih dilema. odrediti koliki dio će snositi svaki učesnik. Zakon o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima sa sudskom praksom. Zakona o vanparničnom postupku (ZVP). 38 Član 28. pošto je ona donijeta. 37 ''Sporazum o uređenju međa ima značenje ugovora o poravnanju kojim jedna stranka konačno prepušta drugoj stranci u vlasništvo sporni dio međašnjeg prostora. kada takva odluka postane pravosnažna. str. str.cit.1986. 1/99. br. Sud je dužan da u rješenju navede i sve navode i prigovore stranaka. 172. 28. op. 32 Pravni stav Kantonalnog suda u Sarajevu. pa zato učesnici ne mogu zahtijevati da u izvršenju budu uvedeni u posjed onog dijela zemljišta koje im je u ovom postupku pripalo.36 Sudsko poravnanje je moguće sve do zaključenja rasprave i donošenja rješenja kojim se međa uređuje. Šemić. 31 Rješenje o uređenju međa je izvršna isprava koja se provodi odmah prilikom donošenja. 29.34 Ovakvo normiranje može u praksi da izazove određene probleme.122. str. a tek poslije toga slijedi ispitivanje njene zakonitosti. op. Pravni život br. Petaković. Živanović i N. navedeno prema: J. oblik i površinu sporne međašnje površine. jer se izvršava nepravosnažna sudska odluka.eventualnih svjedoka.37 Učesnici snose troškove postupka na jednake dijelove. Glasnik pravde. te odluku o troškovima spora. Skica lica mjesta čini sastavni dio izreke rješenja. ali da su pogrešno primjenjene odredbe zakona kojima se propisuje ova materija. pravni stav objavljen u Biltenu sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. sud će prema srazmjeru tog udjela. To može da dovede do pravne nesigurnosti. s tim što skica treba da sadrži i legendu kojom se objašnjava prikazano stanje. 887-888. Ćulibrk i B. zatim pravac koji je pokazala svaka stranka posebno. stav 2. Zakona o vanparničnom postupku. u Bilten sudske prakse Kantonalnog suda u Sarajevu. kao i pravac kako je predmetna međa uređena. Beograd. odnosno uređenja međe na licu mjesta i zbog toga. u R. Toljaga. cit. 1/90. kao i do sukoba između stranaka u ovom veoma osjetljivom imovinsko-pravnom sporu. 39 Okružni sud Zagreb. 36 M. vrijednost sporne površine. 33 Član 175. Analogno i Kantonalni sud u Sarajevu. Neka zapažanja o uređenju međe sa osvrtom na rješenja u odredbama čl. 1990. broj 1/99.. 40 Član 174. 38 Predlagač snosi sve troškove ako se utvrdi da obnavljanje odnosno utvrđivanje međe nije bilo potrebno. 30 31 4 .30 Sud uređuje među prilikom ročišta na licu mjesta stavljanjem vidnih međašnjih znakova. broj 5/00. ali u slučaju da postoji znatna razlika u pogledu njihovog udjela u određivanju granične linije. Gž-1251/86 od 11.

43 Međa se obavezno uređuje prema jačem pravu ako među učesnicima postoji spor o međašnjoj površini čija vrijednost ne prelazi vrijednost spora male vrijednosti u parničnom postupku. Beograd. Ćosić. 3-4/40. 1414/86. Šemić. 109.str. 201. 42 Član 26. ukoliko među učesnicima u postupku postoji spor oko vrijednosti međne površine. i ako učesnici o tome prethodno postignu sporazum.1982.. str.4. 129. Beograd. Trgovčević – Prokić. 48 Ovako i sudska praksa: ''Pravosnažnost rješenja vanparničnog suda kojim je uređena međa između susjeda po osnovu jačeg prava. jer je ovaj vanredni pravni lijek u vanparničnom postupku dozvoljen samo kada se odlučuje o stambenim stvarima i o naknadi za ekspropisanu nepokretnost. u R. tada je sud dužan da pribavi od Uprave prihoda opštine na teritoriji na kojoj se nalazi nekretnina vrijednost 1m 2 tržišne cijene nepokretnosti – v. Po našem mišljenju ovaj stav se može prihvatiti. ona bi trebala biti odbačena kao nedopuštena. Bazala. Aktuelna sudska praksa iz građanskoprocesnog prava. parničnom i vanparničnom postupku.42 2. Aktuelna sudska praksa iz građansko-procesnog prava. Sarajevo. 149. u M. 2002. Gž.45 Uređenje međe po jačem pravu skoro da se uopšte ne razlikuje od prave rei vindicatio ili actio Publiciane i prilikom utvrđivanja jačeg prava se ispituju svi oni esencijalni elementi koji se moraju utvrđivati u postupcima povodom ovih tužbi. 47 Analogno i zaključak sa Proširene sjednice Parničnog odjeljenja Vrhovnog suda Vojvodine od 2. br. br. u Pregled sudske prakse. GŽ – 1424/03 od 25.1985. Gž – 91/85 od 6. str.48 Slično i Okružni sud Zadar. Vanparnični postupak. 19. u H. str.46 Kod uređenja međa na ovaj način se radi o nastojanju stranaka da pribave pravo vlasništva na nekom dijelu zemljišta i kada se ima u vidu da je uređenje međe. faktički.. jedan od načina sticanja prava vlasništva na spornoj površini. Mjesečnik.6. 40 5 . a ne po slobodnoj ocjeni suda. 351/91. pravni aspekt ovog uređenja postaje time još značajniji. prilog Naše zakonitosti. 1997. a ne posljednjeg mirnog posjeda'' – Okružni sud u Zaječaru. 44 Prema mišljenju M. 2005.41 Nije dopuštena revizija protiv drugostepenog rješenja o uređenju međa. s učinkom na čitavu jedinstvenu stranku. Ćosić. u R. Rev. M. Ćosić. str. u Problemi veštačenja u krivičnom. Gž. Tajić. 43 Analogno i Okružni sud u Kraljevu.. 46 O tome: B.. 119. str. str.2. 406/83. pridružno dejstvo žalbe. Kada je međa određena na osnovu jačeg prava. 41 ''U postupku uređenja međa vlasnici ili posjednici susjednih zemljišnih parcela imaju procesni i materijalni položaj jedinstvenih nužnih suparničara. u R.2004. 702-703. 47 Ukoliko bi došlo do podnošenja ovakve tužbe. Veštačenje u vanparničnom postupku. Uređenje međe prema vanparničnom i ovršnom postupku.cit. onda se on poziva na sticanje svojine održajem i predlaže da se međa uredi po osnovu jačeg prava. mada se vrijednost sporne površine može utvrđivati i ostalim raspoloživim sredstvima. 45 ''Kada protivnik u postupku uređenja međe ističe da spornu međnu površinu drži preko dvadeset godina. pa ukoliko je žalbu podnio samo jedan protivnik predlagača.. sprečava suđenje u parničnom postupku o istom pravu na podlozi istih činjenica'' – Vrhovni sud Vojvodine. op. 27/85. stranke ne mogu više u parnici dokazivati svoje pravo na spornoj površini. odluka br. tako da se može smatrati da su i ostali podnijeli žalbu'' – Kantonalni sud u Tuzli.Način uređenja međa Uređenje međa se vrši po određenom zakonskom redosljedu.44 Sud može urediti među po jačem pravu bez obzira na vrijednost sporne međašnje površine. Trgovčević – Prokić.3. Zakona o vanparničnom postupku. Zbornik sudske prakse sudova u Bosni i Hercegovini u oblasti građanskog prava. odnosi se i na ostale protivnike predlagača. 200.

2000. 1998. Radolović. a ne stanje u katastarskim planovima. str. 1062. br. a ni sada nije bila intencija zakonodavca i da sudija prilikom uređenja međa na ovaj način ne bi smio tako postupati. prevarom ili zloupotrebom povjerenja (vi. 19.3. inače. Kod suđenja na osnovu pravičnosti sud sam stvara normu i prema njoj provodi dokaze. precario) nije miran zbog toga što posjednik čiji je posjed oduzet ima pravo uspostave ranijeg posjedovnog stanja putem suda ili putem samopomoći. str. sud će je urediti prema posljednjem mirnom posjedu. Zakonodavstva su. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. odnosno dokle u prostoru seže faktička vlast svakog od susjeda. u R. cit. a ne mora postojati kvalifikovani posjed kroz deset godina'' – Općinski sud u Zagrebu. Padova 1997. prilog Naše zakonitosti. 194/87. 127. Lukić.str. a i pravna teorija podržava njihovu orijentaciju da se po pravičnosti može suditi samo ako za to postoji izričito ovlašćenje zakonodavca. op. povodom eventualne žalbe. 25. Ovo je stav iz sudske prakse: ''Kada sud uredi među prema posljednjem stanju posjeda.59 Suđenje po Članovi 71-80. i ovakav posjed može postati miran. 56 Vidi npr. Žuvela. mjerodavno je stanje na terenu.1034/00 od 14. 49 50 6 . Vanparnični postupak. mora se nesumnjivo utvrditi koja od stranaka ima u faktičkoj vlasti spornu međnu površinu. bivšeg OGZ-a.. Beograd. 197. Istituzioni di diritto civile. Trabucchi. str. jer se kod ostalih oblika unaprijed zna materijalno-pravna norma prema kojoj će se donijeti odluka.U slučaju da među nije moguće urediti prema jačem pravu. 52 Vrhovni sud Vojvodine.12.52 Ukoliko se međa ne može urediti ni na jedan od ovih načina.. Uzelac. To pitanje se može utvrđivati raznim dokaznim sredstvima. 156-157. Pravno-filozofske rasprave.1988. 1529/88 – 2 od 1. Sistem filozofije prava.. najbliže istini je da se činjenica ovog posjeda utvrđuje prema odredbama Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima. u M. 509-510. ta rješenja moraju biti posebno detaljno obrazložena da bi se. glavni kriterijum za ovu ocjenu suda treba biti vrijednost i kvalitet stabala koja se nalaze na spornoj međnoj površini – Županijski sud u Koprivnici. primjera radi saslušanjem svjedoka.51 Kada se u vanparničnom postupku vrši uređenje međa na ovaj način. 111. str. str.:J. diskreciono ovlašćenje suca i slobodna ocjena dokaza.58 Suđenje po ovom osnovu je teže od drugih oblika suđenja. clam. 53 Ova tri načina uređenja međa su bila predviđena i ranijim propisima.. Suđenje osnovom pravičnosti. 1051. str. 875. To je objektivno situacija koja je za suđenje mnogo teža. 58 Vidi: A. sud će spornu površinu podijeliti po pravičnosti. 1995. eventualne prepreke i uopšte sve ono što postoji na samom terenu. kao neko ostrvo koje nastane u rijeci. 39/88.. očito je da to ni tada. a što može biti relevantno za presuđenje u konkretnom slučaju. odluka br. Vlasničkopravni odnosi. vol.. op. Gž. Mada ovaj termin nije do kraja jasan i može da izazove izvjesne dileme. Gž.57 S obzirom da se radi o arbitrernom sudovanju. mogla ispitati i ocijeniti u drugostepenom postupku. 51 Posjed stečen silom. vještaka. No. 54 A.cit. 57 Kad se međa uređuje pravičnom ocjenom suda između nekretnina koje su šume.54 55 Prilikom tumačenja ranijeg vanparničnog postupka neki autori su smatrali za ovaj način uređenja međa da u tom slučaju spornu površinu treba podijeliti u smislu paragrafa 404. onda se činjenica posljednjeg stanja posjeda utvrđuje prema odredbama ZOSPO-a. Rev. a posebno konfiguracija terena. 59 O tome: A.supplement. Ćosić. u Pregled sudske prakse. u pravilu vrlo oprezna u odnosu na uvođenje pravičnosti kao osnove za presuđenje građansko-pravnih odnosa.56 No. S. Radolović. kada proteknu rokovi u kojima raniji posjednik ima pravo na zaštitu posjeda. Perović. 55 Pitanje pravde i pravičnosti spada u veoma značajna pitanja pravne nauke i filozofije i privlači pažnju mnogih pravnika i filozofa prava. str. Kod donošenja ove odluke moraju se imati u vidu svi bitni elementi.. Vidjeti: R.49 50 Kada sud uređuje među prema posljednjem mirnom posjedu.53 Pravičnost je pravda pojedinačnog slučaja. uvidom u isprave itd.

vrsta tinte i slično). i D. str. stav 2. 147. 64 Vidi: D.5. Naime. Gž–743/92 od 22. V. 101-103. takvih slučajeva u praksi je bilo veoma malo. Ono treba da bude izrazito naučno i da se rukovodi objektivnim. br. Pravni život. Gž–1907/81 od 2.65 Dakle. a preciznost je ovisna i o sredstvu kojim su podaci unošeni na nacrt (npr. tada su se sporovi oko međa eventualno registrovali . iako takva tačnost zbog neizbježnih grešaka vještaka često faktički nije potpuno moguća. u praksi. prilog Naše zakonitosti. str. 2/86. Zakona o vanparničnom postupku. str. str. 4/82. Advokatura. filozofskoj ili političkoj. 145. religioznoj. O međi kao pravno-geodetskom pitanju. broj 20. stranke treba da izjave da pristaju na tako pokazanu među i tek. 141142. 10/82.60 Novina koju je donio Zakon o vanparničnom postupku u odnosu na ranija pravila je uređenje međa na osnovu važećih katastarskih planova. Uređenje međa. H. 60 61 7 . 104-106. br. te se zalagali za uklanjanje te metode iz prakse. 1/53. racionalnim i vladajućim društvenim kriterijumima. donošenjem ove odredbe Zakon o vanparničnom postupku je legalizovao uređenje međa na osnovu važećih katastarskih planova i taj način se može primjeniti samo ako se ispune opisane pretpostavke.i da geometar vrlo teško može potpuno pouzdano pokazati među koja je u katastarskim planovima upisana. br. Oberman. O međi kao pravno-geodetskom pitanju. i previše oslanjao na nalaz i mišljenje vještaka geometra i podatke iz katastarskih planova. mada je jasno da ovaj plan ne mora da bude pouzdan i egzaktan dokaz o pravcu međe zbog činjenice da je detaljna skica premjera. a kada je vidljivo da se stranke nisu mogle složiti oko pravca kuda se zaista pruža međa i kada su insistirale da se to evidentira. Naša zakonitost. debljina sredstva za pisanje. Miljan. Napijalo.1992. 10/82. Isto tako. 2/83. neki autori su bili suprotnog mišljenja i negirali su ovakvo uređenje međe. jer se papir stišće ili širi protekom vremena iz raznoraznih poznatih razloga. Slovenc. 90. Treba imati u vidu da su planovi za određena područja dosta stari i neprecizni. 63 Iako je vještak geometar samo stručni pomagač čiji se rad kod uređenja međa svodi na identifikaciju parcela.61Na ovaj način zakon je uzeo u obzir poznatu činjenicu da se sudija kao voditelj postupka oko uređenja međe. a nikako arbitar koji treba da odredi granice nekog zemljišta.64 Kada vještak geometar pokaže spornu među prema ovom planu. Nesumnjivo je da je međa pravno. niti ideološko. treba istaći i to da stranke idu na ovakav način uređenja međa zbog toga što vjeruju da je on apsolutno tačan. dok u pravnom smislu međa tog dana nije morala biti tačno obilježena. Vidi odluku Okružnog suda Bjelovar. ali ne smije biti ni sentimentalno. u postupku snimanja ne ulazi se u ispitivanje da li su granice parcela ispravno označene i snima se samo ono stanje kakvo postoji na licu mjesta. odluka br. br. zasnovano isključivo na nekoj apstraktnoj dogmi. 62 I ranije je moglo doći do uređenja međe na ovaj način pod uslovom da su stranke.No. O međi kao pravno-geodetskom pitanju. u pogledu toga sklopile poravnanje pred sudom. 65 Analogno i Viši sud Banja Luka. a ne geodetsko pitanje i da je sudija to B.pogotovo ako se radi o maloj spornoj površini . dok se ni u jednom drugom slučaju ovo ne može uraditi i predstavlja flagrantno kršenje njegovih odredaba. Naša zakonitost. Napijalo. čak i ako stranke na to pristaju – v. Naša zakonitost. A. na osnovu koje se izrađuje. str. Član 172. odraz stanja na terenu kakvo je postojalo u momentu izvršenog mjerenja. br. str. Problemi prakse vanparničnih postupaka oko uređenja međe. 31. br. str.1981.62 Poznato je da su stranke u ovom postupku (pogotovo neuke) sklone najviše vjerovati iskazu vještaka i katastarskim planovima63.osnovu pravičnosti nije ni subjektivno ni proizvoljno . Naša zakonitost.Uslov za to je da učesnici o tome prethodno postignu sporazum.11. Marković. br. kod postojećeg stanja stvari. Međutim. pa je jasno da prilikom vještačenja dolazi i do tehnički nužnih grešaka . 7-8/02. 215.. sud može da izvrši uređenje na ovaj način. u Pregled sudske prakse. nakon pokazivanja ovakve međe. Naša zakonitost. Suđenje po pravičnosti u opštem i arbitražnom pravu.

str.11.71 72 Ova odredba je. Rev. Sudsko uređenje međa. osim u slučajevima ako nije izvršena parcelacija zemljišta. 29. Stipković. op. V.. Babić. T. u stvari. Vještak-20. 67 Slično i Okružni sud u Slavonskoj Požegi. 5422/06. 1.9.5. Ukoliko među učesnicima postupka postoji spor o međašnjoj površini čija vrijednost prelazi vrijednost spora male vrijednosti u parničnom postupku. navešćemo još neke novosti u odnosu na raniji postupak. Informator br. Obnavljanje i ispravljanje međe.3. jer se u njoj iz tri negacije treba izvući zaključak kada sud Definicija međe u pravnom smislu nije identična sa njenom definicijom u geodetsko-tehničkom smislu. str. D. 4/04. HPR. Žuvela. str. 146. ono se ne dijeli prema graničnoj liniji. nego da je prestajalo i samo pravo na vlasništvo. 69 Član 173. prilog Naše zakonitosti. 37/88. Wien. 2/1989. 363 (paragraf 421.1987. str. 194-200. jezički i stilski neprirodna. 20. Bd.68 2. 461/88 od 11. Neka sporna pitanja u postupku uređenja međa. stav 2. sud će postupak obustaviti i predlagača uputiti na parnicu. odluka broj 77. 14. već je u zajedničkoj svojini učesnika i pretpostavka o jednakim dijelovima se ne može oboriti. M. odluka br. u Pregled sudske prakse. a stranke ne postignu sporazum o uređenju međe po jačem pravu. I. godine. br.67 Ako bi se prilikom uviđaja utvrdilo da se na pravcu uređene međe nalazi neko stablo. M. 2001.lice koje treba da odredi kuda se predmetna međa uistinu i pruža. 28.1..66 Napominjemo i to da zakonske odredbe ne sprečavaju izričito sud da među uredi djelimično na jedan. da svaka stranka može u roku od tri mjeseca od dana pravosnažnosti odluke da ostvaruje svoje jače pravo putem parnice. str. itd. br. Zakona o vanparničnom postupku 70 Ranije važeće odredbe su dozvoljavale. Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. Gavella. privredne i statističke svrhe. Belaj i Z. 4980. prilog Naše zakonitosti.2001. odluka br. čak kad bi ga i bilo..12. Josipović. Rev.). Rummel. Vlasničkopravni odnosi. 66 8 . Novine u odnosu na ranije propise Pored uređenja međa na osnovu katastarskih planova. rađeni za fiksalne.1981. kao što je vidljivo. njemačkog Građanskog zakonika. Taj rok je bio prekluzivni rok materijalnog prava. djelimično na drugi način i da nema prepreka da se sporna međa u jednom dijelu uredi po jačem pravu (ako se u pogledu toga postigne sporazum). br. 1. 937/81 od 19. Utjecaj odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pri rješavanju međnih sporova.. normira da je stablo čije je deblo izraslo na samoj međi u suvlasništvu susjeda sa obje strane međe. Žuvela. Gž–1367/87 od 2. str.17. ukoliko međa nije uređena po jačem pravu. 1963. Beber. M. Sesa. V. O tome: P. Prančić. str. O uređenju međe u Republici Hrvatskoj v.70 Još jedna novina koju je donio Zakon o vanparničnom postupku je sadržana u odredbi da sud neće uređivati među na građevinskom zemljištu na kojem ne postoji pravo svojine.. O tome: Vrhovni sud Hrvatske. 473-475. Susjedska prava-uređenje međa Informator.69 I ovo je izmjena u odnosu na ranije odredbe koje nisu propisivale obustavu postupka i koje su predviđale donošenje odluke na jedan od tri propisana načina. u Pregled sudske prakse. austrijskog Građanskog zakonika i 923. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Republike Hrvatske. str. br.1997. Zagreb. što znači da se poslije isteka roka nije gubio samo zahtjev za vlasničku tužbu. br. cit.1989. u članu 104. Vidi i paragrafe 421. N. Gliha. Zakona o vanparničnom postupku.1/00. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. 71 Član 176. 13. Đ. u Prava na nekretninama. 68 Vrhovni sud BiH. s obzirom da je poznato da su katastarski planovi tek jedno od mogućih dokaznih sredstava za uređenje međe koja je između stranaka sporna i da su oni. 15. koji je stupio na snagu 1. a da se dio međe uredi po posljednjem mirnom posjedu ili na neki drugi način.

do donošenja ove odredbe sudovi su vršili uređenje međa i u ovakvim slučajevima. 35. u Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. Normalno je da bi ovakve promjene (pod uslovom da je izvršeno uređenje međa po jačem pravu) trebale da se registruju. kao što je već izloženo.73 Inače. ističemo da se u praksi relativno često događa da pravosnažno uređena međa odstupa od onog pravca koji je ucrtan u katastarskim i zemljišno-knjižnim planovima. 74 Pošto se oblik i površina parcela u gradskom građevinskom zemljištu određuju aktom urbanističke regulative-regulacionim planom ili planom parcelacije u javnom interesu i pošto se oblik i površina građevinske parcele ne može promijeniti ni dispozicijom susjeda. moralo bi se od vještaka geometra zahtijevati geodetsko snimanje tako određene međe. 76 Ovi planovi se. 73 Onda kada na građevinskom zemljištu postoji pravo svojine. 10/05.2. 9/91od 18. te da je time faktički došlo do legalizovanja dotadašnje prakse u radu sudova. a po pravosnažnosti rješenja ono bi se po službenoj dužnosti trebalo provesti u katastru i zemljišnim knjigama. donio značajne novine u odnosu na ranije propise iz ove oblasti. Ovdje je izričito navedeno da se međa na građevinskom zemljištu uređuje u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom u sudskom vanparničnom postupku. Inače.2007. uzgred rečeno.74 Organ uprave koji je nadležan u takvim situacijama poslije provedenog postupka donosi rješenje. evidentno je da uređenje međe po katastarskim planovima dovelo do pojednostavljenja i veće ekonomičnosti u vođenju ovih postupaka. odluka br. str. 70.1991. a sud nije mogao da uvaži ona raspolaganja stranaka koja su u suprotnosti sa prisilnim propisima o raspolaganju društvenim sredstvima i drugim imperativnim propisima.to može da učini.75 3. dok je mogućnost obustave Postupak uređenja međa propisan je u članu 69. To je do donošenja Zakona o vanparničnom postupku bio jedini slučaj u kojem je sud uređivao među po mapama i izuzetak od opšteg pravila da se geodetski aspekt uređenja međa ne bi mogao prihvatiti. Činjenica je da se često u ovim postupcima dešava da dijelovi parcela prelaze u posjed drugog lica i taj dio zemljišta bi trebalo na mapama ili pripojiti parceli druge strane ili ga formirati kao posebnu česticu . pogotovo ako su razlike u površini relativno male. 72 9 . Odluka drugostepenog organa je konačna i može se osporavati tužbom kojom se pokreće upravni spor pred nadležnim sudom. Nacrta zakona o stvarnim pravima Republike Srpske/Federacije Bosne i Hercegovine od 16. sud je ranije prilikom uređenja međa bio vezan granicama parcela koje su utvrđene na ovaj način. Što se tiče novih rješenja. sam postupak se provodio primjenom pravnih pravila iz paragrafa 275-283 bivšeg vanparničnog postupka. br.4. Ako sud po jačem pravu uredi među kojom se mijenja ili oblik ili površina određene parcele. 2/91. neka pitanja koja se nameću prilikom vođenja ovog postupka su ostala bez potpunog odgovora zbog nedorečenosti odredaba koje regulišu ovaj institut. Primjera radi. Zaključak Mada je Zakon o vanparničnom postupku. 75 Vidi: I. za mnoga područja ne slažu. gdje bi se utvrđene promjene registrovale na adekvatan način.protiv kojeg je dozvoljena žalba. osim ako je izvršena parcelacija. godine. Velić. Pravni savjetnik. br.76 a to znači da površine parcela između kojih je došlo do uređenja međa nisu identične sa ovim površinama u javnim knjigama. Gvl. Vidi odluku Vrhovnog suda BiH. ali se to gotovo nikada ne radi. Osvrt na neke od posebnih postupaka odlučivanja o građevinskom zemljištu.

što je u situaciji kada su sudovi preopterećeni velikim brojem predmeta svakako pozitivno i vodi ka poboljšanju kvaliteta njihovog rada. 77 10 . S.. Ćulibrk i B. koji izaziva posljedice koje su za stranke veoma značajne. str.77 jer se radi o vrlo kompleksnom stvarno-pravnom odnosu. smatramo da postoji mnogo razloga da se razmisli o tome da se uređenje međa prebaci u parnicu. jer dotadašnji propisi to nisu poznavali . op. I na kraju. Ćulibrka i B. Prema mišljenju S. Rješenje da sud u određenim slučajevima neće uređivati među na građevinskom zemljištu je logično i dovelo je do smanjenja broja ovih postupaka. a na taj način bi im bila omogućena kvalitetnija zaštita sa mogućnošću ulaganja i vanrednih pravnih lijekova.postupka u nekim situacijama donekle umanjila značaj ovog instituta. cit. Toljaga. Toljage. 98. za uređenje međe se figurativno može reći da je to ''mikrohirurgija'' parnice i pravo zemljišno pravo – v.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful