1.DEFINICIJA ISTORIJSKE GEOLOGIJE i osnovni zadaci?

Istorijska geologija je geoloska naucna disciplina koja stene od kojih je izgradjena zemljina kora proucava sa istorijske tacke gledista, kroz sagledavanje vremena njihovog nastanka i pracenjem promena koje su se odvijale tokom geoloske evolucije Zemlje. Na osnovu ovakve definicije,osnovni zadatak stratigrafije jeste utvrdjivanje vremenskih odnosa medju razlicitim tipovima dogadjaja iz zemljine proslosti. U procesu istrazivanje pred stratigrafijom stoje sledece grupe zadataka: 1.stratigrafska sistematizacija-izdvajanje celina u okviru istrazivanih profila 2.stratigrafska paralelizacija-uporedjivanje izdvojenih celina u lokalnim okvirima tj u manjim oblastima uporedjivanjem veceg broja profila 3.sinhronizacija geoloskih tvorevina, odnosno medjusobno uporedjivanje geoloskih jedinica i celina iz udaljenih oblasti po vremenu stvaranja. Svako stratigrafsko proucavanje obuhvata: analizu i opis pojedinacnih izdanaka, sistematizaciju slojeva, stratigrafsku klasifikaciju ili izdvajanje stratigrafskih jedinica, za koje se, bez obzira na njihov rang, cesto upotrebljava termin stratoni. Opsti zadatak istorijske geologije sadrzi u sebi tri sastavna dela odnosno predstavlja tri prividno odvojena zadatka koji istovremeno odredjuju i redosled rada tj. etape stratigrafskih istrazivanja. 2. Stratotipski profil Stratotip je uzorni, etalonski profil koji sluzi kao parametar prema kome se uporedjuju i korelisu svi novi profili koji se tokom istrazivanja pojave. To moze da bude profil na kome je neka stratigrafska jedinica prvi put izdvojena i opisana od strane autora koji je izdvojio tu jedinicu i onda se taj profil naziva HOLOSTATOTIP. Dopunski stratotip, odnosno profil koji je autor stratgrafske jedinice sam odabrao da bi bolje opisao sve potrebne osobine naziva se PARASTRATOTIP. Ako autor neke jedinice ili odeljka nije odabrao stratotip kada je izdvojio taj odeljak, onda se naknadno izabrana profil za postojeci stratigrafski odeljak nazive LEKTOSTRATOTIP.

1

Ako se desilo da je tokom vremena stratotip unisten ili ponisten zbog nepodobnosti, bira se novi tipski profil za neku stratigrafsku jedinicu I naziva se NEOSTRATOTIP. Etalonski profil izdvojen u nekoj drugoj oblasti, zbog potrebe dopune opisa nekog stratigrafskog odeljka naziva se HIPOSTRATOTIP i uvek je potcinjen HOLOSTRATOTIPU. 3. PALEOZOJSKa ERa? PALEOZOIK ili era "starog života“ (540 – 250 m.g.) Obuhvata vremenski interval od skoro 300 miliona godina. Kontinenti nastavljaju svoje pokrete, sukobljavajući se međusobno i formirajući stare planinske vence, kao što su Apalači, Hercinidi,Kaledonidi i dr. Krajem ove ere formiran je jedan veliki jedinstveni kontinent PANGEA koji se prostirao od severnog do južnog pola. Organski svet je prešao složeni put od prvih morskih organizama koji su imali čvrste ljušture i obeležili početak paleozoika, do razvijenih biljaka I životinja, potpuno prilagođenih životu na kopnu krajem paleozoika. Došlo je do burnog razvoja flore i faune. Biljke složene građe počele su da se sele na kopno. Ubrzo su ih sledili zglavkari, insekti i vodozemci. Na tom putu bilo je više oblika koji su obeležili prekretnice u evoluciji i na različite načine uticali na razvoj planete u celini. Paleozoik je podeljen na dva krupna odeljka gornji i donji paleozoik. 4. Endemicni organizmi Endemizam je pojava zastupljenosti nekih vrsta i rodova u relativno malim područjima. Stepen endemičnosti određen je sa 3 faktora: 1. geološkom starošću, 2. pokretljivošću i 3. ekološkom valencom vrsta i rodova. Ekološka valenca je sposobnost da se podnose promene životnih uslova sredine koje neka sistematska jedinica naseljava i mogućnost osvajanja novih areala. Na osnovu toga, razlikujemo evribiotske (podnose promene) i endemične organizme. Npr. Ginko, biljka poznata još iz jure, danas živi samo na planinama Kine ili Sequoia (sekvoja) u planinama Kalifornije. U fauni Bajkalskog jezera su 76% endemiti, a u flori Australije 75%. 5. Definicija paleontologije I osnovni nacini fosilizacije Paleontologija :Nauka koja se bavi proucavanjem ostataka nekadasnjih organizama-fosila naziva se paleontologija. Savremena paleontologija postavlja
2

).Kompletna fosilizacija 6. proslojci krečnjaka u 2. 3 . Litološke metode Jedan od najstarijih načina stratigrafskih rasčlanjavanja jeste određivanje starosti na osnovu izgleda i sastava stena.000 m debeloj seriji uglja. proucavajuci kako su dugorocne fizicke promene globalne geografije i klime uticale na evoluciju zivota. oni su ipak toliko VREDNI da su prihvaćeni kao izuzetno važno sredstvo. petrološkim sastavom. sloj po sloj. teksturama. 2) poređenje takvih celina u prostoru i vremenu. Inkrustacija. konkrecijama. Reperni horizonti predstavljaju tanke proslojke koji se sastavom i čvrstinom razlikuju od ostalih slojeva koji izgrađuju neki teren (npr.disciplina koja izučava procese koji se dešavaju od momenta uginuća organizma do trenutka kada njihovi ostaci postanu sačuvani (zatrpani) u sedimentu 1)Autohtoni fosili . Sem toga. kako su ekosistemi reagovali na te promene.pretaloženi. i kako su ti medjusobni odzivi uticali na danasnju bioraznolikost.evolucija viših taksona od vrste 2)“mikroevolucija” – evolucija na nižim nivoima Tafonomija – pal. smatralo se da su tamnije stene obavezno starije od svetlijih odnosno kompaktnije od rastresitijih. i zauzvrat promenili planetarni okolis. obuhvata nekoliko karakterističnih tehnika: reperne horizonte. Suštinu litostratigrafske metode čini sledeće: 1) izdvajanje manjih celina "stratona" u okviru nekog profila ili izdanka. na njihovom prirodnom staništu 2)Alohtoni fosili . Mumifikacija. Litostratigrafija je osnovno polazište za korelaciju stratigrafskih profila između dve oblasti u smislu stvaranja slike i shvatanja geologije određenog regiona.. slojevi vulkanskog pepela u jednoj terigenoj seriji i sl. Fosili su najopipljiviji dokaz za evoluciju živih organizama. Litostratigrafija kao jedna od polaznih tačaka za stratigrafa. superpoziciju i ritmostratigrafiju.drevni zivot u njegov kontekst.nađeni in situ. Pod tom celinom se podrazumeva jedan sloj ili paket slojeva koji se karakteriše određenim izgledom. bojom. a razlikuje se od svoje podine ili povlate. da su tvorevine istog litološkog sastava iste starosti (npr. moguće je ponekad pokazati evolucione promene na određenim taksonima 1)“makroevolucija . Ranije se mislilo. nalazak uglja je bio siguran dokaz karbonske starosti). fosilnim organizmima i dr. čvrstinom. Iako paleontološki dokazi koje poznajemo čine samo deo ukupnog “mozaika”. a) Reperni horizonti se koriste za rasčlanjavanje debelih kompleksa relativno jednoličnih slojeva. kod kojih se ne zapažaju neke zakonitosti u redosledu promene litološkog sastava. Korak po korak. izmešteni iz njihove prirodne sredine TIPOVI: Mineralizacija .

Cikličnost se često sreće kod ugljonosnih serija (sl. Pojava belemnita njihovo cvetanje i izumiranje vezano je za mezozojsku eru. jako su se razvili dzinovski gmizavci. To je po pravilu naizmenično smenjivanje tri litološka člana: peščara. Za vreme ovog relativno dugog i tektonski vrlo nestabilnog perioda u morima su se natalozile jako debele mase sedimentnih stena. moguće je utvrditi koja je od njih starija. MEZOZOJSKa ERa? Mezozoik predstavlja srednju eru u istoriji Zemljine kore. jezerskih naslaga (varve). To su osobine sedimentnih kompleksa koje se ispoljavaju u višestrukom naizmeničnom smenjivanju i ponavljanju u profilu. N.4). određenim zakonitim redosledom.4. Naročito je upotrebljiva kad se usled odsustva fosilnih organizama.b) Redosled stvaranja (superpozicija) se koristi za odredbu relativne starosti jedinica. koji u ovoj eri dozivljavaju procvat.dijagrame na kojima se rasčlanjavaju i porede flišni profili. tako je određeno mesto starog crvenog peščara koji je superpoziciono smešten između silurskih i karbonskih sedimenata).1. a posebno kad se javlja facijalna promenljivost (npr.1. slojeva sličnih osobina. na kopnu i vazduhu. c) Ritmostratigrafija. laporaca i glina koji u navedenom redu čine jednu sekvencuritam. Superpozicija omogućava i odredbu starosti erozione diskordancije. da bi pred kraj krede potpuno izumrli. Takodje se kroz mezozoik pojavljuje citav niz rodova i vrsta iz grupe mekusaca. U razvoju organskog sveta mezozojska era je donela krupne promene. Usled povoljnih klimatskih uslova. Mezozoik era je podeljena na tri periode: trijas. 7. Vasojevič (1948) je uveo u upotrebu ritmograme . 8.Konvergetna evolucija Konvergencija je pojava gde različite sistematske grupe imaju sličan 4 . predstavlja rasčlanjavanje i poređenje sedimentnih tvorevina zasnovano na pojavi cikličnosti ili ritmičnosti. prilagodivsi se zivotu u moru. pojava prvih ptica u juri i niz drugih novih rodova i vrsta. koji su dostigli ogromne razmere. a zatim i utvrđivanje vremena odvijanja tektonskih pokreta i magmatske aktivnosti (sl. izlile su se na povrsinu ili utisnule ogromne kolicine magmatskih stena. Ritmičnost kod fliša razlikuje se od drugih. Na osnovu geohronoloske interpretacije i metoda za racunanje izotopskog vremena polazi se od pretpostavke da je trajao od 248 do 65 miliona godina. ne mogu da koriste paleontološke metode. sonih formacija ili kod fliša (sekvence).3). Neophodno je voditi računa da li su ritmovi potpuni ili im nedostaje obično završni deo ritma (kao posledica tektonskih kretanja ili erozionog razaranja). juru i kredu. Od beskicmenjaka najveci znacaj imaju cefalopodi. a zatim krajem krede gotovo svi izumiru. 4. Posmatranjem odnosa i kontakta između magmatskih i sedimentnih stena. kao sto su pojava prvih sisara u trijasu. a koja mlađa tvorevina.

U trecoj etapi – stratigrafskoj korelaciji I sinhronizaciji – priprema se neophodna osnova za stratigrafska uopstavanja planetarnog znacaja. Svoja zapazanja o geologiji terena na kome je radio u severnoj Italiji. Medjutim pravu formulaciju principa superpozicije nalazimo tek kod danskog prirodnjaka Stenoa koji je dao nekoliko stavova od kojih su neki i danas veoma znacajni. a prisustvo biljaka u njemu je posledica poplava 4) Slojevi su primarno natalozeni horizontalno. Tercijarna perioda Zemljine istorije Tercijar se sastoji od paleogena i neogena. čašolik ili peharast oblik brahiopoda (Rhichthofenia. i oligocena. a zatim se.objasnio je na sledeci nacin: 1) U neporemecenim terenima svaki donji sloj je stariji od sloja koji ga pokriva 2) Sloj u kome se nalaze odlomci nekih stena nastao je kasnije od stena cije odlomke sadrzi 3) Sloj u kome se srecu morske skoljke ili morska so talozen je u mora.stariji tercijar je karakteristicna pojava megaforaminifera numulita. maksimum razvica dostizu u eocenu (mezonumullitikum). Paleogen se sastoji iz paleocena. 10 . eocena. Npr. javlja drugi sloj koji pokriva prvi. Hippurites). 9. Scacinella) ili rudistnih školjaka (Radiolites. jer se njome obezbedjuje stratigrafska osnova bilo kog pravca proucavanja nekog terena. pri paleogeografskim istrazivanjima ili tektonskim rekonstrukcijama. a povlace se i izumiru tokom oligocena (neonumulitikum). 5 . Za paleogen. Osnovne faze stratigrafskih istrazivanja Prva od njih – strategrafsko rasclanjivanje – prisutna je u svakodnevnoj geoloskoj praksi. koji se pojavljuju u paleocenu (eonumulitikum).morfološki izgled a kao posledicu adaptacije naročito prilikom osvajanja novih staništa. u toku dugog vremenskog perioda.PRINCIP SUPERPOZICIJE Korene ovog principa nalazimo jos kod Avicene u objasnjenju da je na morskom dnu najpre nastao jedan sloj. 11. paralelno povrsinama na kojima se obavlja sedimentacija 5) Slojevi su u principu protezu neprekidno preko celog sedimentacionog prostora. a zavrsavaju tek na periferiji isklinjavanjem. Druga etapa – stratigrafska paralelizacija – daje osnovu za uporedjivanje vecih prostora pri izradi geoloskih karata srednje I sitnije razmere.

Ono sto je tokom evolucije stvoreno ne moze se vratiti unazad. Miocen – ime potice od Carlsa Lajela tridesetih godina proslog veka. ime mu dolazi od grckih reci eos (zora) i kainos (nov). Sisari koji su se vratili u vodu. Eocen je najduza epoha paleogena i kenozoika uopste. Lajel tridesetih godina proslog veka. zadobijaju različit morfološki izgled kao posledicu adaptacije na uslove života. Pliocen je trajao od pre 5. 13. da se vrati u stanje kroz koje su vec prosli njegovi preci’’. a potice od grckih reci plios(vise) i kainos (nov).3 -1.3 miliona godina. a formulisao je belgijski paleontolog L. zapazio je i Darvin. Dolo je dao sledecu definiciju zakona nepovratnosti:.8 mil. 1854. sisara. nema prekida. Grupa organizama jednom iscezla nikad se vise ne pojavljuje tj. ruke čoveka su dobar primer za ovu pojavu.Paleocen je najstarija epoha paleogena i kenozoika uopste koja je trajala od pre 66-65 do pre oko 55 miliona godina. Zakonitost vazi za sve sistematske kategorije.Dolo pod nazivom zakon ireverzibiliteta.godina. Oligocen je najmladja epoha paleogena. Bajriha. koja je trajala od 33. njeno postojanje. DOLOV ZAKON Da je evolucija nepovratan proces.Organizam ne moze cak ni delimicno. ako je jos prisutna. naziv mu je dao C. Kitovi i delfini npr. 12.koji su usled adaptivne revolucije zadobili peharast izgled i izgubili bilateralnu simetriju. 6 .7 miliona godina. Smatra se da je miocenska epoha trajala od 24-5.. Godine. Obuhvata odeljak zemljine istorije koji je ranje svrastavan u stariji eocen i od kovanice paleos(stari) i eocen i potice njegov naziv. Ime oligocen je izvedeno od grckih reci oligos (malo) i Kainos (nov). Nikada nece postati ribe posto su u dalekoj evoluciji njijhovi preci vec prosli kroz taj stadijum. krila ptica. kada međusobno srodni organizmi. Brahiopode. Od 1874. Nepovratnost je karakteristicna i za neorganske procese ali je ocigledna u evoluciji zivog sveta. Godine on je izdvojen kao posebna epoha. nikada nece povratiti skrge ili peraja tj.lajel 1830.7 do 24 miliona godina pre danasnjice. Kao epohu izdvojio je C. Neogen – mladji tercijar se deli na dve epohe: miocen i pliocen.godine. koja je trajala od pre 5533. Izdvojena je sredinom proslog veka u oblasti Severnog mora u Nemackoj na predlog E. Divergentna evolucija Divergencija je pojava u evoluciji. Prednji ekstremiteti reptila. tako da je samo ime epohe kovanica grckih reci meien-manje i kainos-nov.

mehanicko povrsinsko raspadanje. odnosno stvaranje sedimentnih stena odigrava se u opstem slucaju u 4 faze:povrsinsko raspadanje. DIJABAZ:Moze biti i zicana i izlivna stena. odnosno prilagodjavanjem njihove kristalne resetke novonastalim uslovima. KRECNJACI:mogu biti slojeviti i masivni.05 i 2mm. Godine u Moskvi I kongresu INQUA 1987. mermeri. gnajsevi. Godine u Kanadi odredjeno je da je donja granica najmladje periode oko 1.GNAJS: Gnajs moze da bude i orto i para porekla. Sam proces sedimentnih stena. Apsolutno trajanje kvartarne periode ranije je ocenjivano na oko 800000 godina. PESAK: predstavlja nevezan klasticni materijal usitnjen do velicine izmedju 0. pescari. peskovi 2)magmatske-dubinske: graniti.MERMER: Mermer je tipicna para stena. odnosno sedimentacije. ugalj.Najzastupljenija je na Zemljinoj povrsini. 15. MAGMATSKE STENE: Magmu definisemo kao usijano tecni. hemijsko povrsinsko raspadanje. a u novije vreme njegova donja granica je spustena na racun pliocena. gline. tercijarno I kvartarno doba. BAZALT:Izgradjena od bazicnog plagioklasa i monoklinickog piroksena.nastala regionalnim. dijabazi. Za kvartarni period vezano je mnogo dogadjaja nase planete: nastanak velikih lednickih pokrova. ostra 7 .SKARN: Skarn nastaje na kontaktu kiselih magmi i karbonantnih sedimenata. Na geoloskom kongresu 1984.OSNOVNE VRSTE STENA SA PRIMERIMA? 1)sedimentne-talozne: krecnjaci. ANDEZITI: Izgradjen je od intermedijarnog plagioklasa i bojenih minerala. PESCARI:vezivanjem peska nekim prirodnim vezivom nastaje pescar. Naziv kvarter je uveden u geologiji jos u pocetku njenog razvoja. posebno na severnoj polulopti. METAMORFNE STENE:Za minerale koji izgradjuju metamorfne stene karakteristicno je da su cesto nastali preobrazajem primarnih minerala. homogeni silikatni rastop. GRANIT:pojavljuje se u vidu prostranih intruzivnih tela. sekundarno.izgradjeni su od kalcita. andeziti 3)metamorfne-izmenjene: skriljci. skarnovi SEDIMENTNE STENE: Sedimentne stene su one stene koje nastaju u procesu talozenja. kada se istorija zemlje delila na primarno.14.87 miliona godina BP. redje kontaktnim metamorfizmom krecnjaka ili dolomita. izgradjen od teskoisparljivih i lakoisparljivih sastojaka. Kvartarna perioda zemljine istorije Kvartar ili antropogen je najmladja perioda u geoloskom razvoju zemlje koja jos uvek traje. transport i sedimentacija. bazalti.

Tokom kvartarnog perioda uoblicena savremena geografsa slika zemlje I njen reljef. Zatim dolaze fluvioglacijalne naslage (terase od grubog materijala). Geološko vreme (milioni godina!) Nauka koja proucava geolosko vreme se zove geohronologija. specifican tip kontinentalnih naslaga u kvartaru su pecinski sediment koji iako zahvataju malu povrsinu imaju veliki znacaj u biostratigrafskom I arheoloskom pogledu. To je nauka koja se bavi utvrdjivanjem apsulutne starosti stena. koja datira iz prve polovine 20-og veka i koncept sirenja morskog dna razvijen tokom 1960-tih godina. rod Nautilus. 16. Pleistocen je trajao od pre 1. jedini živi cefalopod sa spoljnom ljušturom. Kvartar je podeljen na dve epohe. 2. fosila. vegetacija I zivotinjski svet. Medju kontinentalnim kvartarnim naslagama najvaznije mesto zauzimaju glacijalne (morene eraticki blokovi I dr) I eolske (les. a mladja epoha pod nazivom aluvijum. Npr. dine).Tektoniku plocu drugacije mozemo da nazovemo novom globalnom tektonikom. Kvartarne naslage predstavljaju opsti zastirac preko straijih nekvartarnih stena. kolebanje nivoa svetskih mora I okeana.Tektonika ploca je geoloska teorija koja objasnjava pomeranje ploca Zemljine kore velikih razmera. Za ovu granu istorijske geologije koriste se brojne metode za odredjivanje apsolutne starosti. 17. Reliktni organizmi Reliktni oblici su takve vrste živog sveta koji su se pojavili veoma davno i gotovo u neizmenjenom obliku žive i danas (tzv. Osnovni postulati na kojima se zasniva geologija? 1.87 miliona godina do oko 10000 godina pre nase ere. i sedimenata sa odredjenim stepenom tolerancije zavisno od metoda koji je koriscen. Prva je poznata po starijoj literature I pod nazivom diluvijum.kolebanja klime. fluvijalne I dr. Pored toga za kvartar se vezuje I razvoj coveka I njegove materijalne kulture. Latimeria. šakoperka iz grupe mezozojskih riba itd. Sediment kvartarne periode su nastale kao product sedimentacije u kontinentalnim sredinama. pleistocen I holocen. "živi fosili"). Tektonika ploča (model koji govori o stalnom kretanju i evoluciji Zemljine kore kroz dugo geološko vreme) . Sustinski novo u tektonici ploci je to da se ovde polazi od podataka 8 . Teorija ukljucuje ali ujedno i zamenjuje stariju hopotezu pomeranja kontinenata. Mladja epoha – holocen traje nesto vise od 10000 godina I njegova gornja granica je otvorena. kao I formiranje prostranih kontinentalnih naslaga.

Jer "savremeno nije ključ prošlosti već samo vodič u prošlost". medjusobno odeljenih ploca koje se neprekidno krecu. Aktualizam se suprostavio. 19. uz poznavanje dužine poluraspadanja pojedinih elemenata. zatim kod da Vincija. može se izračunati starost minerala. korelacije i utvrđivanja organske evolucije. Njegov stav glasi: . on bi morao da posluži kao ideja vodilja prilikom teoretisanja.. Izotopna geohronologija – radiometrijsko datiranje Metoda se zasniva na pojavi spontanog. Iako aktualizam ne treba shvatiti kao poređenje tvorevina iz prošlosti i sadašnjosti. pripada Hatnu... ugljenik i dr. kalijum. Ovaj stav predstavlja suštinu principa aktualizma. a time i stene.. Paleontoloske metode u stratiografiji – Biostratigrafija Biostratigrafija predstavlja integralni deo stratigrafskih istraživanja i obuhvata proučavanje i interpretaciju fosila u smislu rasčlanjavanja. Posledica toga je smanjenje broja atoma nestabilnih izotopa. rubidijum. jer se na mesto njih u kristalnim rešetkama javljaju stabilni izotopi tzv. Taj odnos se računa putem masenog spektrometra. Aktualizam zanemaruje značaj promena koje su se tokom vremena desile i zastupa kvalitativnu i kvantitativnu istovetnost sila pod čijim se delovanjem odvijaju ili su se odvijali geološki procesi što je neodrživo i vodi u uniformizam. prirodnog raspadanja nestabilnih izotopa većeg broja elemenata (uran. tada prihvaćenom katastrofičkom shvatanju i smatrao je da se promene na Zemlji odvijaju lagano i postepeno i da je njen savremeni izgled posledica dugotrajnog razvoja koji je proticao pod delovanjem istih sila koje deluju i danas. Znacajno mesto u formulisanju ovog principa. 20. PRINCIP AKTUALIZMA Ideje aktualizma nalazimo jos kod antickih mislilaca. . iako je smatrao da ne postoji promenljivost sila koje izazivaju promene. a kasnije i kod Stenoa.. kao antiteza.Sadasnjost je kljuc za poznavanje proslosti’’. sekundarnih elemenata. Lajel je postavio osnove aktualistickog shvatanja. Smatrali su da slojevi koji sadrze ostatke morskih skoljki mora da su nastali u moru ili da su povrsine slojeva sedimentnih stena nekad bile povrsine morskog dna. 18.da je Zemljina kora izgradjena od 7 velikih i 20 manjih. instrumenta koji meri odnose elemenata sa različitim 9 . Na osnovu izmenjenih količinskih odnosa primarnih (“roditeljskih”) i sekundarnih (“potomci”) izotopa.) pri čemu oni prelaze u stabilne izotope oslobađajući određenu energiju.

t1/2= je 4.49 × 10-10 god.47 milijardi godina. Zbog velikog poluživota izotopa roditelja Rb87.5.5) × 10 pri čemu je period poluraspada kalijuma. amfibolima ili kalijskim feldspatima.139 + 0. U235 ⇒ Pb207 + 7He4. Rubidijum se nalazi kao elemenat u tragovima. t1/2= 1. Period poluraspada urana. Kalijum-Argonova metoda 89% atoma kalijuma (K40) oslobađa elektron i prelazi u izotop kalcijuma (Ca40). 7 ili 6 atoma helijuma prema formuli: U238 ⇒ Pb206 + 8He4. Pb207 i Pb208) pri čemu se oslobađa 8. -1 19K ⇒ e + 18Ar ⇒ 20Ca gde je: λ = (5.720 × 10-10 god.147) × 10 pri čemu je period poluraspada rubidijuma. -1 37Rb ⇒ Sr + e. Rubidijum-Stroncijumova metoda Izotop rubidijuma (Rb87) prelazi u stroncijum (Sr87) uz oslobađanje jednog elektrona: 87 87 -10 god. -1. gde je λ = 9.početna količina primarnih atoma Nt . Th232 ⇒ Pb208 + 6He4. Dosta raširena metoda i pogodna za određivanje apsolutne starosti kako najstarijih (alkalni bazalti) tako i neogenih naslaga bogatih liskunima. Uglavnom se koristi za odredbu starosti najstarijih.primarni izotopi Olovo-Uran-Torijumova metoda Nestabilni izotopi U238 i U235 i nestabilni torijum (Th232) transformišu se u izotope olova (Pb206. prekambrijskih tvorevina koje sadrže kalijske feldspate i liskune.99 × 10-10 god. a torijuma t1/2= 13. ova metoda se koristi za stene starije od 500 miliona godina.3 x 109 godina. a 11% atoma uzima elektron i prelazi u argon (Ar40): 40 40 40 -10 god.537 × 10-10 god. u mnogim magmatskim i metamorfnim stenama a ponekad i u sedimentima.količina atoma koja je očuvana za period vremena t λ . -1. Metoda radioaktivnog ugljenika – C14 Ova metoda se zasniva na odredbi apsolutne starosti na osnovu prisustva 10 .sekundarni izotopi P . gde je λ = 1. -1. t1/2= 4.89 milijardi godina. gde je λ = 0. gde je : λ = (0.305 .masama prema formuli: T (starost) = 1/λ ⋅ ln No/Nt ⇔ 1/λ ⋅ ln (1-D/P) No .konstanta raspadanja (dezintegracije) D .

Jedna od osnovnih teškoća u primeni biljaka i životinja kao paleoklimatskih indikatora je ta što dobar broj organizama može podneti velika kolebanja klimatskih uslova. prelazi u ugljenik C14 uz oslobađanje jednog protona 14 1 14 1 gde je za ugljenik. uputiće nas na površinsku temperaturu vode u prošlosti.750 godina. Pošto je vreme poluraspada C14 samo 5.750 godina. kosti fosilnih krokodila na|ene u stratigrafskom zapisu ukazuju na sredine sa temperaturama iznad 15oC. aridnim 11 . Fosilne biljke su posebno važni pokazatelji nekadašnje klime. Da bi se to izbeglo. To može odvesti u pogrešne zaključke kada se rade rekonstrukcije paleoklimata. 21. dubinu do 20m. Aktualistički posmatrano. Preklapanja izme|u klimatskih karakteristika jedne i neke druge vrste. Razvijena je još polovinom prošlog veka od strane Libija (J. danas je jedan od značajnih pokazatelja paleoklime. stenotopski organizmi koji su glavni graditelji modernih sprudova kakva je na primer Velika barijera (Great Barrier Reef) u Australiji. krokodili nisu na|eni na geografskim širinama gde srednja godišnja temperatura pada ispod 15oC. normalan salinitet i vodu topliju od 21oC. 7N + 0n ⇒ 6C + 1H Ovo je najpoznatija od svih radiometrijskih tehnika. To se najbolje ilustruje na primeru krupnih reptila ili amfibija koji danas žive isključivo u tropskim krajevima. Osim toga. Na primer.Libby). t1/2= 5. Na primer. Dobro je poznato da su mnoge od njih ograničene vrstom klime i da. Takozvani hermatipski korali. danas.W. Fosili kao paleoklimatski indikatori Informacije o klimi mogu se dobiti i pomoću fosilnih organizama. postoji široka podudarnost izme|u biljnih zona i klimatskih pojaseva. su ograničeni na tropske i sutropske pojase (ispod 30o s obe strane ekvatora). azot (N14) usled kosmičkog zračenja.radioaktivnog ugljenika (C14) u ostacima organizama. neobično su važni i neki detalji vezani za morfologiju biljaka. Identifikacija geografske širine odnosno geografskog obrasca kako su i gde biljke živele. biljne vrste koje žive u suvim.000 godina. U prirodi. Sprudni krečnjaci koje nalazimo u geološkim formacijama a koje sadrže ovaj tip korala. pomaže nam da se ograniče varijacije mogućeg paleoklimata koji može biti uočen. Ako danas izvesne biljke ili životinje žive u specifičnim klimatskim uslovima onda njihova geografska distribucija može biti predmet analize i korišćenja u interpretaciji takvih sredina u geološkoj prošlosti. obično se koriste biljne i životinjske zajednice. ovaj metod se uglavnom koristi za materijale koji su mlađi od 70. Ova metoda se često naziva i metoda zajedničkog klimatskog raspona (mutual climatic range ).

u podlozi mora biti princip aktualizma. profesor mehanike i astronomije na Beogradskom univerzitetu. Antarktik). te su tako kenozojska rasčlanjavanja klime i temperature odnosno uzroci i posledice njihove promenljivosti.Prisustvo i karakteristike godova u fosilnom stablu su tako|e korisni u rekonstrukcijama klime pošto naglašeni godovi ukazuju na sezonski rast a nenaglašeni i blagi godovi na kontinuirani rast. Biljke koje su stanovnici vlažnih šuma. vrlo kompleksnih geološko-geofizičkih i paleoklimatoloških istraživanja. Milutin Milanković. Na primer. došlo se do spoznaje kakav je bio globalni trend temperature na Zemlji tokom njene geološke istorije. On je proučavao tri promenljiva elementa zemljine rotacije i revolucije: 1. ASTRONOMSKA METODA M. Osnovna klimatska svojstva današnjih vrsta moraju biti nepromenljiva tokom njihovog života. je mnogo više različito po obliku i vrlo često sa marginalnom krenulacijom (reckave. nagib Zemljine obrtne 12 . migraciji ili izumiranju. najbolje poznati . oni bi morali živeti u ravnoteži sa svojom sredinom tako da svaka promena uslova u sredini neminovno vodi njihovoj daljoj adaptaciji. usled zračenja. 22. a time i klime. fosilne šume iz krednog perioda koje su rasle u područjima na visokim geografskim širinama (npr.Milankovica Zasniva se na preciznim matematičkim računanjima kojima se objašnjavaju uzroci promena osobine klime na Zemljinoj površini i vremena kada su se te promene doga|ale u toku trajanja kvartara. "znojenja". moraju ispuniti odre|ene kriterijume da bi se koristili u tom smislu. Normalno je da su takvi podaci mnogo brojniji i verodostojniji u mla|im stratigrafskim jedinicama.oblastima imaju redukovane listove ili su im oni okrenuti od Sunca. matematički je objasnio uzroke promene količine sunčeve energije koja. stiže na zemljinu površinu izazivajući oscilacije temperature. nazubljene ivice lista). Suštinski problem kog ovoga je što svi fosilni organizmi nemaju svoje žive rođake! Na osnovu svih dosadašnjih. teže da razviju izdužene obode listova ili "šiljke za kapanje" koji su prilago|eni da odvode vodu sa lista. da bi se koristila kao paleoekološki indikatori. da bi se zaštitile od intenzivnog isparavanja i tzv. Te razlike u morfologiji lista se dosta koriste u paleoklimatologiji dok se broj vrsta u zajednici koje nemaju nazubljen lisni obod povezuje i koreliše sa srednjom godišnjom temperaturom . imaju te naglašene godove koji ukazuju na globalno topli period i prostor Antarktika bez rasprostranjenog ledenog pokrivača! Fosili kao klimatski indikatori. Nasuprot tome. lišće biljaka iz umerenih šuma. Pre svega. Kao drugo.

Hajdelberški čovek živeo pre 300. Na njoj je pokazao kolebanje sunčeve energije koju su neke tačke na Zemlji primile za poslednjih 650. Minimumi insolacije poklapaju se sa maksimumima rasprostranjenja leda. a najmanje kad su ovi elementi suprotni. na primer. mezozoik (Srednje doba) i kenozoik (Novo doba). Teoriju kolebanja klime M. Perm – Stvaranje Pangee.000 godina. Kenozoik Paleozoik: 1. To su počev od najstarije ka najmlađoj (u geologiji se sve posmatra hronološkim redosledom): prekambrijum (vreme pre kambrijumske eksplozije).000 godina a Homo sapiens pre 60.245-286 Mezozoik: 13 . Hedaik – 4000-4600 2.4000 3. Podela geoloske istorije Postoje četiri geološka doba na koja je podeljena istorija Zemlje. 3. Paleozoik 2. paleozoik (Staro doba). Ordovicijum – prvi graptoliti – 438-505 3. Upore|enjem krivih insolacije i zaglečeravanja. upotrebili su glaciolozi za objašnjenje ledenih doba. Silur . Paleozoik. došlo se do zaključka da je. dok prekambrijum obuhvata sve što je prethodilo fanerozoiku.000 godina. Zemlja od Sunca dobija najviše energije kad je najveći nagib Zemljine ose. Milankovića. promene datuma perihela. Mezozoik 3.ose prema ravni ekliptike. 23. Prekambijum: 1. Proterozoik – Prvi organizmi sa ljusturom – 545-2500 Fanerozoik: 1. Kambrijum – trilobiti i prve ribe – 505-545 2. Karbon – naslage kamenog uglja – 286-360 6. Neandertalac i Krapinski čovek pre 115-100.Prve kopnene biljke – 408-438 4. Milanković je konstruisao poznatu "Krivu osunčavanja (insolacije)". morenskih i terasnih naslaga u kojima su otkriveni ostaci ljudi. mezozoik i kenozoik pripadaju fanerozoku ili fanerozojskom eonu. Devon – prvi vodozemci – 360-408 5. Arhaik – Najstariji fosilni zapis – 2500. 2. najmanji ekscentricitet i najveća veličina perihela. ekscentricitet Zemljine putanje pri kretanju oko Sunca.000 godina.

Trijas – prvi sisari – 208-245 2.66. On predstavlja substrat agrikulturnih oblasti-na njemu se formira najplodnije zemljiste-crnica. Eocen-stvaranje himalaja i alpa – 36. Eolske naslage.8.Neogen (Miocen – Paratetis – 5.7-36.zutomorke i sivozute boje. U geomorfoloskom pogledu mogu se izdvojiti les lesnih zaravni I les padina. Material od kojih je nastao les moze da void poreklo iz pustinja (npr kineski les) I morenskog materijala nastalog radom lednika za vreme glacijacija u pleistocenu.. VALTEROV ZAKON Valter i Golovinski formulisu zakon o korelaciji facija prostorne migracije geoloskoh tvorevina. kao i drugi tipovi plodnih zemljista.Riblja epoha. Jura – prve ptice. Na profile se vertikalno cepa I pravi strme odseke.8-5..Oni su dosli do zakljucka. Pored tipicnog lesa izdvojen je I tzv barski les ili akvaticni les. a nastajala je navejavanjem lesnog materijala u zabarenoj sredini. U lesu se cesto nalaze ljusturice kopnenih puzeva.. Tercijar : . Eolske tvorevine u nasoj zemlji predstavljene su lesom i zivim peskom. mogu u profilu da se nalaze jedna iznad druge i da svakoj faciji u 14 .01-1. Les ima daleko veci znacaj i rasprostranjenje i ekonomski znacaj od zivog peska. cesto je slojevita.1 24. Pliocen – prvi ljudi -1.3-23.8 . Karakterise ga fina porozna struktura ili kapilarna poroznost. stepskih glodara ili konja.144-208 3. Oligocen .1.7. siromasna sa CaCO3.8.pre svega mamuta. Kvartar : . To je stena sa povecanim sadrzajem gline. Kreda.Paleogen (Paleocen – pojava numulita – 57..LES Les je masivna sedimentna stena.6-57. pretezno alevritskog granulometrijskog sastava.Pleistocen – pocetak ledenog doba – 0. Lesne naslage imaju kod nas veliko rasprostranjenje u ravnicarskim terenima panonske i peripanonske oblasti.masovno izumiranje – 66-144 Kenozoik : 1. u travnatim oblastima stepe ili suvih tundri.Samo one facije koje leze jedna pored druge u prostoru. 25.talozen u uslovima suve klime. redje ostaci sisara. prateci zavisnost sedimentacije od polozaja obalske linije da ..narocito les ucestvuju u izgradnji telesnih sedimenata.3) 2.Holocen – Kraj ledenog doba – 0-0.23.6) .

a narocito nafte i gasa. aralo-kaspijski basen i dakijski basen..prostoru odgovara sinhronicna facija. (Laskarev. Rumuniju i juznu Rusiju. a kasnije su se razdvojili. Bavarsku. bez obzira da li je ocuvana do danas’’. Ukoliko tvorevine pripadaju različitim sedimentacionim ciklusima..Prostirao se od alpado turkmentistana. 1924 . Za ovo more mogao bi se predloziti naziv P a r a t e t i s”. kroz Srbiju. Evolucija Paratetisa Posle izdizanja alpa dinarida i karpata i kavkaza. od Ronskog basena sve do transkaspijskih oblasti. Najpoznatiji nacin geofizickog proucavanja busotina je elektrokarotaza i ona se vrsi prilikom eksploatacije lezista mineralnih sirovina.supruzi Oceanus-a (Suess. i nije bilo jedinstveno posto se sastojalo od nekoliko basena koji su nekada komunicirali medju sobom. proucavaju se prirodni potencijal i prividni specificni elektricni otpor. prolazeci kroz Svajcarsku. Naime. 26. onda facije koje leže jedna iznad druge ne smenjuju jedna drugu i u prostoru... -Tethys = poreklo imena: po sestri tj.. formira se paratetis kao relikt tetisa i veliko epikontinentalno more. 1893) -Paratetis = “ paralelno Tetisu.originalni tekst na francuskom) 28. u prvom redu alpe.To su panonski basen. Vise od ostalih zastupljene su metode maleomagnetnih istrazivanja sedimentnih stena i karotaza busotina. Becki i Panonski basen.. Ledeni pokrov Inlandajs Veliki deo evrope nalazio se tokom glacijala pod lednickim pokrivacem koji je pri maksimalnom rasprostiranju imao povrsinu od oko 40 miliona km2. 27. Značajno je da je takav odnos moguć samo kod tvorevina jednog sedimentacionog ciklusa i da u tom slučaju obavezno postoji postepen prelaz me|u facijama u prostoru i vremenu. 15 . Lednicki pokrivac se javljao na dva nacina: u vidu velikog lednickog stita imlandajsa koji je pokrivao veliki deo severne I severozapadne evrope I tzv dolinski ili alpski gleceri koji su pokrivali visoke planine van domasaja inlandajsa. GEOFIZICKE METODE Rasclanjivanje geoloskih profila i njihovo povezivanje na kracim odstojanjima moguce je i na osnovu primene geofizickih metoda. Sustina ove metode je u ispitivanju fizickih osobina stena kroz koje se busi. crnomorski basen .

sve do savremenih vrsta. kroz složene procese. Usmerenost evolucije se ogleda u nekoliko pravaca: 1. Alogeneza (alomorfoza) . Stvaranje novog. u njima su se. Tektonski pokreti izazivaju niz različitih promena u Zemljinoj kori. do 7000 godina pre n.Lednicki stit inlandajs u severnoj I severozapadnoj evropi nastao je spajanjem nekoliko manjih lednickih stitova. ptica i sisara). te je prema tome usavršavanje rezultat usmerenosti evolucije. ali intezivnih i burnih promena ili "revolucionarnih" skokova. Arogeneza (aromorfoza) . niti jedna faza evolucije Zemlje. zadobijanje novih osobina. PRINCIP EVOLUCIJE Pojavom Darvina doslo je do preokreta u shvatanjima i njegovo ucenje nazvano je kasnije TEORIJA EVOLUCIJE. Adaptacija . pojava višećelijskih organizama. stvarajući nove strukturne sisteme. 29.evolutivni razvoj u kome.e. međutim. Pri tome procesi razvoja nisu proticali jednolično.tip evolutivnog razvoja pri kojem se 16 . da pokazuje ponekad i samo formalnu sličnost sa onim što je egzistovalo ranije. Pri tome. To zahteva od organizma veći ili manji stepen usavršavanja.stalno prilagođavanje neprekidnim promenama uslova u životnoj sredini. Svaka faza je obeležena nečim novim.e. uslovi na Zemlji su se menjali dok nije oformljen savremeni izgled. ni jedan proces. na jednoj strani i istovremeno razarajući sisteme koji su postojali do tada. Od relativno jednostavnog izgleda i građe u vreme formiranja. nečim nepoznatim do tada. Poslednji maksimum njegovog sirenja vezuje se za period od 17000 – 20000 godina pre n. smenjivale faze lagane evolucije sa fazama kratkotrajnih. evolucionisticke ideje se svode na zakljucak da je tokom svoje istorije Zemlja pretrpela brojne probleme. iako predstavlja negaciju prethodnog. planete Zemlje u celini. kao posledica adaptacije. iz kojih su se lepezasto sirili tokom glacijacija. lednicki pokrov se povukao. 2. ne pretstavlja ponavljane onoga što je prethodilo. da sadrži neke elemente prethodnog. iako ima sličnosti sa prethodnim. Od zaada ka istoku prostirali su se: britansk lednicki pokrov. mora na novom stepenu. pojave reptila. Najveci kontinentalni stit u evropi bio je skandinavski. Sustina ovog ucenja je u zakljucku da se organski svet razvijao od malog broja jednostavnih organizama ka mnostvu sve savrsenijih i slozenijih. dolazi do opšteg usavršavanja organizma (npr. na drugoj strani. 3. delovanjem endogenih i egzogenih sila. skandinavski stit zatim lednicki stit barencovog selfa I na krajnjem severoistoku evrope severouralski stit. koji su imali autonomne centre zagleceravanja. pojava klicinih listića.

PESCARI:vezivanjem peska nekim prirodnim vezivom nastaje pescar. b) Hipergeneza (ultraspecijacija) . evolucija reptila). prilagođavanjem organa ili delova tela nastalim promenama bionomskih faktora (npr. hemijsko povrsinsko raspadanje. MAGMATSKE STENE: Magmu definisemo kao usijano tecni. gline. odnosno prilagodjavanjem njihove kristalne resetke novonastalim uslovima. c) Katageneza .izgradjeni su od kalcita.tip evolutivnog razvoja gde pojedini organi gube funkciju i zakržljavaju pošto organizmi prelaze na jednostavnije uslove života (npr. dok je opšta građa nepromenjena. kod reptila pojava rogova ili kožnih koštanih ploča. DIJABAZ:Moze biti i zicana i izlivna stena. mermeri.nastala regionalnim. odnosno sedimentacije. peskovi 2)magmatske-dubinske: graniti.OSNOVNE VRSTE STENA SA PRIMERIMA? 1)sedimentne-talozne: krecnjaci. kod slonova pojava kljova itd. PESAK: predstavlja nevezan klasticni materijal usitnjen do velicine izmedju 0. transport i sedimentacija.SKARN: Skarn nastaje na kontaktu kiselih magmi i karbonantnih sedimenata. METAMORFNE STENE:Za minerale koji izgradjuju metamorfne stene karakteristicno je da su cesto nastali preobrazajem primarnih minerala. Sam proces sedimentnih stena.). Najčešće je ispoljena u obliku gigantizma (npr. KRECNJACI:mogu biti slojeviti i masivni.pojedini organi se razvijaju na račun drugih organa. andeziti 3)metamorfne-izmenjene: skriljci. gnajsevi. skarnovi SEDIMENTNE STENE: Sedimentne stene su one stene koje nastaju u procesu talozenja. bazalti. odnosno stvaranje sedimentnih stena odigrava se u opstem slucaju u 4 faze:povrsinsko raspadanje. mehanicko povrsinsko raspadanje. prelazak sa vagilnog na sesilni način života kod briozoa). dijabazi.05 i 2mm. ugalj. BAZALT:Izgradjena od bazicnog 17 . U okviru alogeneze mogu se izdvojiti specifični slučajevi: a) Telegeneza . redje kontaktnim metamorfizmom krecnjaka ili dolomita.organizmi samo delimično menjaju.MERMER: Mermer je tipicna para stena. ANDEZITI: Izgradjen je od intermedijarnog plagioklasa i bojenih minerala.GNAJS: Gnajs moze da bude i orto i para porekla. homogeni silikatni rastop.tip evolutivnog razvoja u kome dolazi do poremećaja koordinacije u rastu pojedinih organa ili delova tela. GRANIT:pojavljuje se u vidu prostranih intruzivnih tela. 30. izgradjen od teskoisparljivih i lakoisparljivih sastojaka. pescari.

Gresli smatra da su facije delovi. U kompleksu fosilnih organizama jedne facije ili uopšte nema organizama karakterističnih za neku drugu faciju ili su oni predstavljeni samo pojedinačnim primercima. Svaki litološki član stratigrafskog odeljka okarakterisan je sopstvenim kompleksom fosilnih organizama.Oppel) pedesetih godina XIX veka. Pojam biozona u geologiju su uveli Alsid d’Orbinji (A. članovi ili jedinice konkretnog stratigrafskog odeljka (tvorevine iste geološke starosti) koje karakteriše jednorodnost sastava i jednorodnost zajednica fosilnih organizama (paleontološka obeležja). prema rasprostranjenju jednog ili više taksona. Stene istovetnog litološkog sastava (bolje rečeno sličnog) različitih stratigrafskih odeljaka sadrže sličnu faunu. tvorac ovog termina je Opel koji je podelio juru u Evropi na jedinice koje je definisao prema vertikalnom rasponu brojnih fosilnih zajednica. Ipak. Posebno se ističe raznovrsnost facija u litoralnom pojasu mora. nastali kao posledica postojanja različitih uslova sedimentacije na pojedinim delovima Zemljine površine u nekoj etapi geološke istorije. 4. prema brojnosti pojavljivanja. izdvajanje slojeva prema njihovom fosilnom sadržaju postalo je jedna vrlo važna i opšte prihvaćena metodologija. 32. u zavisnosti koji je 18 . Fosilni organizmi su isključivi kriterijum za njihovo izdvajanje. evolucionom stupnju i sl. čime se ističe uzajamna povezanost organskog i neorganskog dela facije.plagioklasa i monoklinickog piroksena. 2. 3. po ukupnom sadržaju asocijacije ili samo na osnovu određenih oblika nekog taksona. Na taj način može biti izdvojeno nekoliko različitih vrsta biostratigrafskih jedinica. 31. Od tada pa na ovamo. Biostratigrafske jedinice mogu biti izdvojene na osnovu prisustva ili odsustva fosila. d’Orbigny) i Albert Opel (A. Stratigrafsko shvatanje pojma facija Klasično ili stratigrafsko shvatanje pojma facija potiče od Greslija i od stavova koji su već pomenuti. Razlike među facijama na raznim prostorima mogu da budu manje ili veće. više od 150 godina.Najzastupljenija je na Zemljinoj povrsini. Dodatno obrazloženje principa facija vidi se kroz sledeće stavove: 1. Biozona Osnovna biostratigrafska jedinica naziva se biozona (biostratigrafska zona) i ona predstavlja jedan sloj ili deo nekog sloja koji je izdvojen na osnovu karakteristične fosilne asocijacije.

Zona raspona može biti označena stratigrafskim okvirom bilo kog pojedinačnog taksona (roda. pa čak može i da ne sadrži fosilne biozajednice odnosno da samo pokazuje “sterilne” zone između dva biohorizonta.paleontološki kriterijum bio predmet proučavanja (Mitrović & Rundić.4. te je izuzetno važno tačno definisati koji je tip biozone u pitanju. Globigerina brevis Taxon-range zone – sl. Kriterijumi za izdvajanje zone moraju biti jasni iz samog naziva ali i iz opisa koji je prati. Eponides – 19 . vrste. Takson-rendž zona podrazumeva sedimente u kojima je zastupljeno celokupno rasprostranjenje nekog taksona od njegovog pojavljivanja do izumiranja (vrste. Zona raspona obuhvata slojeve koji odgovaraju celokupnom rasprostranjenju nekog izabranog fosila unutar posmatrane asocijacije na datom profilu. zona maksimalnog razvića (abundance zone) i evoluciona zona (lineage zone). roda. Danas su u upotrebi sledeće vrste biozona: zona raspona (range zone). različite biozone imaju različito značenje i upotrebu. Iz tog razloga. Ime dobija prema taksonu čiji stratigrafski raspon opisuje (npr. familije). U okviru zone raspona ili rendž zone. mogu se izdvojiti: takson-rendž zona (taxon-range zone) i konkurent-rendž zona (concurrent-range zone). Po američkom stratigrafskom kodeksu (1983).3.3). konkurent-rendž zonu i evolucionu zonu. podvrste) ili grupe taksona. ova zona obuhvata: takson-rendž zonu. Isto tako je neobično važno odrediti obim jedne biozone jer on može biti bitno različit kako u debljini tako i u geografskom rasprostranjenju. Globigerina selli – Pseudohastegerina barbadoensis Concurrent-range zone) Interval zona označava slojeve između dva dobro biostratigrafski dokumentovana horizonta (npr. biozona redukovana na svega jedan lokalni sloj ali i da ima širok geografski raspon i debljinu od nekoliko stotina metara. Može se desiti da je na nekom mestu. Kompleksna zona (assemblage zone) obuhvata slojeve koje karakteriše sveukupnost fosilne biozajednice odnosno tri ili više taksona koji ulaze u nju a po svom sastavu se razlikuju od susednih slojeva (npr. Izraz raspon (range) podrazumeva sveukupno razviće određenog taksona kako u horizonatalnom tako i vertikalnom (stratigrafskom) smislu. interval zona. 1998). kao i ukupnim rasponom evolucione linije nekog taksona i sl. Ova zona u suštini nije zona rasprostranjenja nekog taksona. koja uključuje istovremeno i podudarne ili preklapajuće delove zona raspona dva ili nekoliko taksona odabranih iz celokupne fosilne asocijacije (npr. Konkurent-rendž zona podrazumeva zonu zajedničkog rasprostranjenja. Globigerinoides sicanus – Orbulina suturalis Interval zone). kompleksna zona (assemblage zone).

Tektonske metode Tektonski pokreti koji predstavljaju jedan veoma složen sistem kretanja unutar Zemljine kore. Evoluciona zona (lineage zone) je tip rendž zone i označava jednu etapu evolucije ili trend u razvoju nekog taksona (npr. mekušaca i sl. Postoji četiri osnovna tipa diskordancija 1.eroziona. Zona maksimalnog razvića (abundance zone) označava zonu maksimalnog razvića (“cvetanja”) određenih formi nezavisno od njihovog opšteg stratigrafskog raspona (npr. čiji sastav može varirati usled izumiranja odnosno razvoja. granice među stratigrafskim odeljcima obeležene su i delovanjem tektonskih pokreta odnosno pojavom erozionih i tektonsko-erozionih diskordancija. koriste se prilikom stratigrafskih istraživanja. Shvatanja da su ova dinamička kretanja u geološkoj istoriji Zemlje veoma prisutna i da ostavljaju vidljive tragove. ostrakoda. Površi slojevitosti tvorevina dva odeljka odvojena erozionom 20 . S tim u vezi. tektonska 3. hijatusa itd. izmenama vrsta ili asocijacijama vrsta.erozionotektonska 4.4. Prva su stalna.mlađi slojevi leže preko starijih odvojeni dužim ili kraćim prekidom u sedimentaciji koji odražava vreme erozije. Myogipsina Abundance zone). navela su geologe da tu pojavu iskoriste kao osnovu za stratigrafska rasčlanjavanja i korelacije.Planorbulinella Assemblage zone).3.dvostruka eroziono tektonska 1. U literaturi se koristi i pod imenom acme zona (sl. Može se reći da su osnovne biostratigrafske jedinice – biozone. zasnovane na evolutivnim promenama pojedinih fosilnih nizova.). Globorotalia fohsi fohsi Lineage zone). 33. dok druga predstavljaju relativno kratke etape veoma intenzivne aktivnosti tokom kojih se formiraju različite naborne ili razlomne strukture u Zemljinoj kori. Obim ove zone varira zavisno od karaktera i stepena promena na osnovu kojih je određena. sva tektonska kretanja svrstana su u dve velike grupe: epirogena i orogena. 2. Eroziona diskordancija (disconformity) . Ime dobija po taksonu čiji raspon ograničava. Ova zona se može utvrditi na osnovu prisustva svih oblika u asocijaciji ili samo pojedinih formi. 4. Neki autori je nazivaju i filogenetska ili filo zona. Kao što je poznato. Diskordancija je geološka površ koja označava vreme bez sedimentacije ili period erozije a koja se zapaža duž granica kojima se dodiruju dve ili više geoloških Celina. Tako se mogu izdvojiti kompleksne zone na osnovu korala. U literaturi se sreće i pod imenom cenozona ili Opel zona. lagana i dugotrajna izdizanja i spuštanja prostranih delova litosfere.

Kako samo nekoliko fosilnih vrsta ispunjava ove idealne uslove. 3. 21 .kod kojih se oseća uticaj drugog magneta ali slabo i c) dijamagneti . Dijasteme su dakle. to ni svi fosili nemaju isti značaj u biostratigrafiji. Hijatusi su dugotrajni prekidi izazvani tektonskim pokretima usled čijeg delovanja dolazi do povlačenja mora sa nekog prostora i dugotrajne izloženosti te oblasti dejstvu egzogenih sila. Indeks ili karakteristicni fosili Najvažnije sredstvo koje koristi biostratigrafija su tzv. b) paramagneti . 34. postoje: a) feromagneti . Magnetostratigrafija Proučavanje magnetnih svojstava stena je jedna od najkorisnijih metoda koju koriste stratigrafi za korelisanje stratigrafskog redosleda i definisanje vremenske sukcesije. sa povrsinama slojevitosti mladjih.diskordancijom obično su uzajamno subparalelne. tektonska (uglovna). indeks fosili (= rukovodeći ili zonski fosili).i sami magneti ili se unošenjem u magnetno polje drugog magneta trajno ili privremeno namagnetišu. vrlo nejasni vremenski prekidi u smislu njihove geneze i na njihovo postojanje mogu ukazati parakonkordancije. To su. Na osnovu toga. generalno. i koji zbog toga dozvoljavaju različitim stenama na različitim prostorima i sredinama da budu međusobno poređene – korelisane.koji su indiferentni u magnetnom polju. Recesije su prekidi u taloženju izazvani delovanjem talasa i struja pri čemu su osnovni uslovi neizmenjeni. Lako se uocava na profilima. kako geografsko tako i ekološko. povrsine slojevitosti starijih slojeva zaklapajuci veci ili manji ugao. Prekidi u sedimentaciji izazvani tektonskim pokretima. kratkotrajni prekidi u kojima nije bilo taloženja materijala jer je stalno uzmućivanje sprečavalo bilo kakvo odlaganje na dnu basena. što je isto posluzilo prilikom stratigrafskih istraživanja. mogu da traju duže ili kraće vreme. a zatim dugo vreme bili izlozeni eroziji I denudaciji. tako da se teško zapažaju na profilima.eroziono – tektonska – stariji slojevi su najpre zahvaceni tektonskim poremecajima. Smatra se da rukovodeći fosili moraju zadovoljavati sledeće kriterijume (u idealnom smislu):  Da su nezavisni od prirode sredine (facije)  Da imaju brzu evoluciju  Da su geografski široko rasprostranjeni  Da su brojni  Da su dobro očuvani u fosilnom zapisu  Da se morfološki lako prepoznaju 35. To je posebna kategorija fosila koji su za života imali veliko i široko rasprostranjenje. 2. Poznato je da se u prirodi nalaze supstance koje se u magnetnom polju različito ponašaju.

Ortostratigrafski organizmi Fosilne grupe koje sluze kao dobar oslonac za neposrednu korelaciju sirokih prostora i krupnih stratigrafskih jedinica zovu se arhistratigrafske ili ortostratigrafske . veliko geografsko rasprostranjenje.. pre svega.0 milijardi godina.. Ortofaunu treba da karakterise brza evolucija. Utvrdjivanjem odnosa nekog od radioaktivnih elemenata ssa helijumom i olovom u nekom mineralu dobice se apsolutno vreme koje je proslo od nastanka tog minerala. smatra se da su najstarije stene one na Grenlandu. 37. Primenom ove emtode pokazalo se da su najstarije utvrdjene stene na Mesecu stare oko 4. Podela pleistocena u severnoj evropi VISLA GLACIJACIJA EM INTERGLACIJACIJA ZALA GLACIJACIJA HOLSTAJN INTERGLACIJACIJA ELSTER GLACIJACIJA KROMER INTERGLACIJACIJA MENAP ZAHLADJENJE VAL TOPLI PERIOD EBURON ZAHLADJENJE TEGELEN TOPLI PERIOD BRIGEN ZAHLADJENJE 40. trilobite. U ortofaunu ubrajamo: amonite. cija starost iznosi oko 4.6 milijardi godina.Metode odredjivanja apsolutne starosti Metoda odredjivanja apsolutne starosti se zasniva na vremenu poluraspada nekih radioaktivnih elemenata (koji se nalaze u stenama Zemljine kore). Vecina meteorita koji su pali na Zemlju sadrze izotope stare oko 4. Primenom ove metode za odredbu apsolutne starosti stena.6 milijardi godina.2 milijardi godina). zatim u Australiji (4. graptolite. uranijuma torijuma. radiolarije. konodonte. nezavisnost od facija i karakteristike vrste.Organizmi – zivi fosili 22 . Gonijatiti su ortostratigrafski organizmi u srednjem i mladjem paleozoiku. 39.36.

koje blisko podsećaju na vrste poznate na osnovu fosilnih podataka. Lingula (brahiopod). 23 . rod Nautilus. jedini živi cefalopod sa spoljnom ljušturom. Limulus (kraljevska kraba). "živi fosili")."Živi fosili" je izraz koji se koristi za žive vrste. Npr. pa prema tome izgledaju kao fosil koji je "oživeo. Latimeria (riba šakoperka) i drugi. Latimeria." Živi fosili kao što su Nautilus (predstavnik glavonožaca). Reliktni oblici su takve vrste živog sveta koji su se pojavili veoma davno i gotovo u neizmenjenom obliku žive i danas (tzv. ostali su nepromenjeni u opštoj građi i morfologiji tokom ogromnog vremenskog raspona. šakoperka iz grupe mezozojskih riba itd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful