RACÌO ANALÌZ RACÌO ANALÌZAA

Sasa Stefanovic Sasa Stefanovic
Banja Luka Banja Luka, 2007. , 2007.
FINANSIJSKI IZVESTAJI FINANSIJSKI IZVESTAJI
Ìmaju Ìmaju groman znacaj groman znacaj
Posebna naucna disciplina Posebna naucna disciplina
Analiza pomaze da se podaci iz izvestaja Analiza pomaze da se podaci iz izvestaja
pretvore u korisne informacije na bazi kojih se pretvore u korisne informacije na bazi kojih se
donose mnoge poslovne odluke donose mnoge poslovne odluke ÷ ÷ korisno korisno
menadzerima, kreditorima, investitorima, menadzerima, kreditorima, investitorima,
analiticarima.... analiticarima....
Vise Vise vrsta vrsta izvestaja izvestaja
ILANS STANJA ILANS STANJA
Pokazuje finansijsko stanje na odredjeni dan Pokazuje finansijsko stanje na odredjeni dan
(obicno 31.12, u SAD 31.03.) (obicno 31.12, u SAD 31.03.)
Na strani Na strani AKTIVE AKTIVE se nalaze sredstva se nalaze sredstva ÷ ÷
imovina i to: imovina i to:
otovina i ekvivalenti gotovine otovina i ekvivalenti gotovine
Uplate kupaca i potrosaca Uplate kupaca i potrosaca
Sirovine, materijali, zalihe, proizvodnja u toku... Sirovine, materijali, zalihe, proizvodnja u toku...
Unapred placeni troskovi Unapred placeni troskovi
Unapred placeni porezi (ovo sve cini Unapred placeni porezi (ovo sve cini TEKUCU A TEKUCU A.) .)
iksna aktivna (osnovna sredstva) iksna aktivna (osnovna sredstva)
Ìnvesticije, ostala aktiva... Ìnvesticije, ostala aktiva...
ILANS STANJA ILANS STANJA
Na strani Na strani !ASIVE !ASIVE nalaze se obaveze i izvori nalaze se obaveze i izvori
sredstva sredstva ÷ ÷ i to: i to:
raktorocni krediti i kratkorocne hartije od raktorocni krediti i kratkorocne hartije od
vrednosti vrednosti
Dospele obaveze prema dobavljacima Dospele obaveze prema dobavljacima
Poreske obaveze (cini Poreske obaveze (cini Tekucu pasivu Tekucu pasivu) )
Dugorocni dug Dugorocni dug ÷ ÷ bankarski krediti i kompanijske bankarski krediti i kompanijske
obveznice obveznice
Akcijski kapital (nominalna vrednosti, emisiona Akcijski kapital (nominalna vrednosti, emisiona
premija, nerasporedjena dobit, revalorizacija, premija, nerasporedjena dobit, revalorizacija,
rezerve) rezerve) ÷ ÷ EQUITY EQUITY - - znacajna za odredjivanje znacajna za odredjivanje
knjigovodstvene vrednosti akcije knjigovodstvene vrednosti akcije
ILANS US!EHA ILANS US!EHA
Pokazuje finansijski rezultat ostvaren u toku Pokazuje finansijski rezultat ostvaren u toku
jedne godine jedne godine
Pokazuje strukturu prihoda i rashoda i Pokazuje strukturu prihoda i rashoda i
finansijski rezultat (dobit ili gubitak) finansijski rezultat (dobit ili gubitak)
Pokazuje profitne margine i mogucnosti za Pokazuje profitne margine i mogucnosti za
njihov rast njihov rast
Pokazuje sve rashode Pokazuje sve rashode ÷ ÷ amortizaciju, amortizaciju,
troskove proizvodnje robe troskove proizvodnje robe - - materijala, materijala,
sirovina, zaliha, placene kamate, poreze, neto sirovina, zaliha, placene kamate, poreze, neto
dobit i iznos sredstava koja se isplacuju kao dobit i iznos sredstava koja se isplacuju kao
dividenda... dividenda...
UCI KVIR ZA ANALIZU UCI KVIR ZA ANALIZU
Postoji mnogo mogucih pristupa analizi Postoji mnogo mogucih pristupa analizi
finansijskih izvestaja finansijskih izvestaja
Za . Menadzera je centralno pitanja Za . Menadzera je centralno pitanja
pribavljanje finansijskih sredstava i kapitala pribavljanje finansijskih sredstava i kapitala
Zato mora da analizira finansijske Zato mora da analizira finansijske !TREE !TREE
firme firme ÷ ÷ sto se postize analizom: sto se postize analizom:
1) Analizom potreba za sredstvima 1) Analizom potreba za sredstvima
2) Analizom finansijskog stanja i profitabilnosti 2) Analizom finansijskog stanja i profitabilnosti
3) Analizom rizika 3) Analizom rizika
Vazno analiticko orudje Vazno analiticko orudje RACI ANALIZA RACI ANALIZA
SNVI RACI ANALIZE SNVI RACI ANALIZE
RACI RACI - - Pokazatelj, koeficijent, indeks Pokazatelj, koeficijent, indeks - - odnos dva odnos dva
broja broja
Dobijaju se kao relativni poka Dobijaju se kao relativni pokazatelji odredjenih zatelji odredjenih
velicina iz finansijskih izvestaja velicina iz finansijskih izvestaja
Oprez u interpretaciji Oprez u interpretaciji
oriste se za interna poredjenja oriste se za interna poredjenja ÷ ÷ unutar firme unutar firme
94k42 vre2ena 94k42 vre2ena i sa i sa 4ekivani2 vredn4s9i2a 4ekivani2 vredn4s9i2a - -
za pracenje poboljsanja za pracenje poboljsanja
Za eksterna poredjenja Za eksterna poredjenja ÷ ÷ sa drugim firmama i u sa drugim firmama i u
okviru privredne grane okviru privredne grane ÷ ÷ u odnosu u odnosu na pr4sek na pr4sek
Razlicite vrste: 1) Vezani za analizu Bilansa stanja i Razlicite vrste: 1) Vezani za analizu Bilansa stanja i
2) Bilansa uspeha 2) Bilansa uspeha
5 grupa: 1) Likvidnost 2) Leveridz (zaduzenosti) 3) 5 grupa: 1) Likvidnost 2) Leveridz (zaduzenosti) 3)
Pokrivenosti 4) Aktivnosti 5) Profitabilnosti Pokrivenosti 4) Aktivnosti 5) Profitabilnosti

RACIJA LIKVIDNSTI RACIJA LIKVIDNSTI
Spada u grupu racija bilansa stanja Spada u grupu racija bilansa stanja
Mere sposobnost kompanije da izmiri kratkorocne Mere sposobnost kompanije da izmiri kratkorocne
obaveze obaveze
TEKUCI RACI LIKVIDNSTI TEKUCI RACI LIKVIDNSTI ( (Current Ratio Current Ratio - -
TR TR
%ekuca aktiva %ekuca aktiva
%R = %R = --------------------- ---------------------
%ekuca pasiva %ekuca pasiva
Pokazuje sposobnost kompanije da pokrije tekuce Pokazuje sposobnost kompanije da pokrije tekuce
obaveze tekucim sredstvima obaveze tekucim sredstvima
Prosek oko 2 (2,1), mada zavisi od grane Prosek oko 2 (2,1), mada zavisi od grane
Suvise nizak racio Suvise nizak racio ÷ ÷ ugrozava likvidnost ugrozava likvidnost
Suvise visok Suvise visok ÷ ÷ ugrozava profitabilnost ugrozava profitabilnost
RACIJA LIKVIDNSTI RACIJA LIKVIDNSTI
Problem sa tekucim raciom likvidnosti je sto ne vodi Problem sa tekucim raciom likvidnosti je sto ne vodi
racuna o strukturi tekuce aktive racuna o strukturi tekuce aktive
Sva obrtna sredstva nisu podjednako likvidna, zato Sva obrtna sredstva nisu podjednako likvidna, zato
se koristi Ubrzani se koristi Ubrzani ÷ ÷ brzi racio brzi racio
RZI RACI LIKVIDNSTI RZI RACI LIKVIDNSTI ( (.id test .id test - - RL RL
%ekuca aktiva %ekuca aktiva - - Zalihe Zalihe
Acid Acid = = ------------------------------- -------------------------------
%ekuca pasiva %ekuca pasiva
Pokazuje sposobnost kompanije da pokrije tekuce Pokazuje sposobnost kompanije da pokrije tekuce
obaveze tekucim sredstvima koja su visoko likvidna obaveze tekucim sredstvima koja su visoko likvidna
%o su gotovina, hartije od vrednosti, potrazivanja %o su gotovina, hartije od vrednosti, potrazivanja..
U odnosu na %R U odnosu na %R iskljuc iskljucene su ene su zalihe zalihe
Prosek oko 1,1 Prosek oko 1,1 ÷ ÷ opet varira od grane do grane opet varira od grane do grane
RACIJA ZADUZENSTI RACIJA ZADUZENSTI
(FINANSIJSK LEVERIDZA (FINANSIJSK LEVERIDZA
%akodje spada u grupu racija bilansa stanja %akodje spada u grupu racija bilansa stanja
Pokazuju u kojoj meri kompanija koristi dug kao Pokazuju u kojoj meri kompanija koristi dug kao
izvor finansiranja izvor finansiranja
Mere sposobnost kompanije da servisira obaveze Mere sposobnost kompanije da servisira obaveze
po osnovu duga po osnovu duga
D/E ( D/E (ebt to Equity ebt to Equity RACI RACI - - DE DE
Ukupni dug Ukupni dug
DE = DE = -------------------------- --------------------------
Akcionarski kapital Akcionarski kapital
Ukoliko je 0,5 Ukoliko je 0,5 ÷ ÷ to znaci da kreditori (poverioci) to znaci da kreditori (poverioci)
obezbedjuju 0,5 sredstava na 1 novcanu jedinicu obezbedjuju 0,5 sredstava na 1 novcanu jedinicu
koju obezbedjuju akcionari koju obezbedjuju akcionari
reditori zele da je sto nizi, nizi DE reditori zele da je sto nizi, nizi DE ÷ ÷ vece ucesce u vece ucesce u
sopstvenih sredstava sopstvenih sredstava manji rizik za poverioce manji rizik za poverioce
RACIJA ZADUZENSTI RACIJA ZADUZENSTI
(FINANSIJSK LEVERIDZA (FINANSIJSK LEVERIDZA
Raci4 ukupne zaduzen4s9i ( Raci4 ukupne zaduzen4s9i (ebt to Total ssets ebt to Total ssets - - DA DA
Ukupni dug Ukupni dug
DA DA = = --------------------- ---------------------
Ukupna aktiva Ukupna aktiva
Pokazuje relativno ucesce duga u ukupnim izvorima Pokazuje relativno ucesce duga u ukupnim izvorima
finansiranja finansiranja ÷ ÷ veci veci vece ucesce duga vece ucesce duga veci rizik za veci rizik za
kreditora kreditora
ranica 0,5 ranica 0,5 ÷ ÷ 1 dinar duga 1 dinar duga pokriven 1 dinarom sopstvenih pokriven 1 dinarom sopstvenih
sredstava sredstava
Postoji i varijanta ovog racija koji govori o stepenu zastite Postoji i varijanta ovog racija koji govori o stepenu zastite
poverilaca poverilaca
Dugorocni dug Dugorocni dug
DA DA = = ----------------------------- -----------------------------
Ukupna Ukupna kapitalizacija kapitalizacija
RACIJA !KRIVENSTI RACIJA !KRIVENSTI
( (COVERE COVERE
Spada u grupu racija bilansa uspeha Spada u grupu racija bilansa uspeha
Povezani su sa odredjenim obavezama koje kompanija ima i Povezani su sa odredjenim obavezama koje kompanija ima i
pokazuju stepen u kome ih firma moze servisirati bez problema pokazuju stepen u kome ih firma moze servisirati bez problema
Raci4 ka2a9ne p4kriven4s9 ( Raci4 ka2a9ne p4kriven4s9 (nterest Coverage Ratio nterest Coverage Ratio - -
RK! RK!
EBÌ% (dobit pre kamata i poreza) EBÌ% (dobit pre kamata i poreza)
RP = RP = -------------------------------------------- --------------------------------------------
%roskovi kamata %roskovi kamata
RP pokazuje sposobnost firme da pokrije troskove kamata RP pokazuje sposobnost firme da pokrije troskove kamata
Naziva se i Naziva se i times interest earned times interest earned
Bolje su vece vrednosti, posto raste verovatnoca da firma Bolje su vece vrednosti, posto raste verovatnoca da firma
uredno servisira obaveze po duga i time eleminise mogucnost uredno servisira obaveze po duga i time eleminise mogucnost
bankrostva bankrostva
Obicno se prosek krece oko 4 Obicno se prosek krece oko 4 ÷ ÷ Operativna dobit je 4 puta veca Operativna dobit je 4 puta veca
od troskova kamata od troskova kamata
RACIJA AKTIVNSTI ( RACIJA AKTIVNSTI (CTVTY CTVTY
%akodje spada u grupu racija bilansa uspeha %akodje spada u grupu racija bilansa uspeha
Poznati i kao racija efikasnosti ili obrta, mere stepen u Poznati i kao racija efikasnosti ili obrta, mere stepen u
kome firma efikasno koristi svoja sredstva (aktivu) kome firma efikasno koristi svoja sredstva (aktivu)
Posebno su vezani za merenje efikasnosti upravljanja Posebno su vezani za merenje efikasnosti upravljanja
naplatom potra naplatom potrazivanja i obrtom zivanja i obrtom zaliha zaliha
Raci4 napIa9e p49r Raci4 napIa9e p49ra azivanja ( zivanja (Re.eivables .tivity Re.eivables .tivity
Ratio Ratio - - RN! RN!
odisnja neto prodaja na kredit odisnja neto prodaja na kredit
RNP = RNP = -------------------------------------------- --------------------------------------------
Ukupne fakture ( Ukupne fakture (receivables receivables) )
Racio pokazuje broj puta koliko se fakturisani racuni Racio pokazuje broj puta koliko se fakturisani racuni
naplate u toku godine naplate u toku godine
Ukoliko je veci obrt brze se vrsi naplata Ukoliko je veci obrt brze se vrsi naplata
Prosek je oko 8 Prosek je oko 8
RACIJA AKTIVNSTI ( RACIJA AKTIVNSTI (CTVTY CTVTY
!r4sean br4j dana napIa9e p49razivanja !r4sean br4j dana napIa9e p49razivanja
( (Re.eivables Turnover in days Ratio Re.eivables Turnover in days Ratio - - !DN !DN
Dani u godini (365) Dani u godini (365)
PDN = PDN = ----------------------------------- -----------------------------------
Racio naplate potr (RNP) Racio naplate potr (RNP)
Pokazuje prosecan broj dana od kada se Pokazuje prosecan broj dana od kada se
izvrisilo fakturisanje do kada su naplacena izvrisilo fakturisanje do kada su naplacena
potrazivanja potrazivanja
RACIJA AKTIVNSTI ( RACIJA AKTIVNSTI (CTVTY CTVTY
!r4sean 4br9 zaIiha ( !r4sean 4br9 zaIiha (nventory .tivities nventory .tivities - - !Z !Z
Pokazuje koliko je firma efikasna u upravljanju zalihama Pokazuje koliko je firma efikasna u upravljanju zalihama
%roskovi prodate robe %roskovi prodate robe
POZ = POZ = -------------------------------- --------------------------------
Zalihe Zalihe
Pokazuje kolik Pokazuje koliki broj i broj puta u toku godine se zalihe okrenu u puta u toku godine se zalihe okrenu u
odnosu na ukupne troskove prodate robe odnosu na ukupne troskove prodate robe
Veci racio je bolji, posto se zalihe brze okrecu, manji su troskovi Veci racio je bolji, posto se zalihe brze okrecu, manji su troskovi
(Prosek oko 3,3) (Prosek oko 3,3)
Alternativna mera je Alternativna mera je r4j dana 4br9a zaIiha ( r4j dana 4br9a zaIiha (nventory nventory
Turnover Ratio Turnover Ratio - - DZ DZ
Dani u godini Dani u godini
DOZ = DOZ = -------------------- --------------------
POZ POZ
RACIJA AKTIVNSTI ( RACIJA AKTIVNSTI (CTVTY CTVTY
Racija aktivnosti pokazuju i 2 toka Racija aktivnosti pokazuju i 2 toka ÷ ÷ operativni i gotovinski operativni i gotovinski
!ERATIVNI CIKLUS ( !ERATIVNI CIKLUS (Operating Cy.le Operating Cy.le - - Pokazuje Pokazuje
vremenski period od nabavke sirovina i materijala, preko vremenski period od nabavke sirovina i materijala, preko
proizvodnje do momenta prodaje i kasnije naplate faktura proizvodnje do momenta prodaje i kasnije naplate faktura
%o je broj dana koji se matematicki dobija kao zbir %o je broj dana koji se matematicki dobija kao zbir
C = r4j dana 4br9a zaIiha (DZ + r4j dana napIa9e C = r4j dana 4br9a zaIiha (DZ + r4j dana napIa9e
p49razivanja (!DN p49razivanja (!DN
Operativni ciklus se ne poklapa sa tokom gotovine Operativni ciklus se ne poklapa sa tokom gotovine
Mnoge kompanije ne placaju odmah sirovine, materijale, inpute, Mnoge kompanije ne placaju odmah sirovine, materijale, inpute,
vec zapocinju proizvodni tok, a nakon odredjenog vremena vec zapocinju proizvodni tok, a nakon odredjenog vremena
obavljaju placanje obavljaju placanje ÷ ÷ tada dolazi do stvarnog odliva gotovine tada dolazi do stvarnog odliva gotovine
TVINSKI CIKLUS ( TVINSKI CIKLUS (Cash Cy.le Cash Cy.le - - Pokazuje vremenski Pokazuje vremenski
period (broj dana) od kada dodje do odliva gotovine za racune period (broj dana) od kada dodje do odliva gotovine za racune
u vezi nabavke inputa do momenta naplate potrazivanja za u vezi nabavke inputa do momenta naplate potrazivanja za
proizvedenu i prodatu robu proizvedenu i prodatu robu
CC = C CC = C - - r4j dana 4br9a pIacanja r4j dana 4br9a pIacanja
RACIJA !RFITAILNSTI RACIJA !RFITAILNSTI
( (!ROFTTY !ROFTTY
!RFITAILNST U DNSU NA !RDAJU ( !RFITAILNST U DNSU NA !RDAJU (Return on Return on
Sale Sale - - RS RS
Neto Neto prodaja prodaja ÷ ÷ %ro %roskovi prodate robe skovi prodate robe
ROS = ROS = -------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Neto prodaja Neto prodaja
Ovaj racio se naziva i Ovaj racio se naziva i ru94 pr41i9na 2arza ru94 pr41i9na 2arza - - meri efikasnost meri efikasnost
operacija u smislu kakav je odnos cena i troskova operacija u smislu kakav je odnos cena i troskova
Prosek Prosek - - 23 23- -24% 24%
Ne94 pr41i9na 2arza Ne94 pr41i9na 2arza ÷ ÷ meri profitabilnosti uz iskljucivanje svih meri profitabilnosti uz iskljucivanje svih
troskova i poreza (Prosek 4,5 troskova i poreza (Prosek 4,5 ÷ ÷ 5%) 5%)
%o je neto profit firme po jedinici prodaje %o je neto profit firme po jedinici prodaje
Neto dobit posle oporezivanja Neto dobit posle oporezivanja
ROSn = ROSn = ------------------------------------------- -------------------------------------------
Neto prodaja Neto prodaja
RACIJA !RFITAILNSTI RACIJA !RFITAILNSTI
( (!ROFTTY !ROFTTY
!RINS NA AKTIVU ( !RINS NA AKTIVU (Return on ssets Return on ssets - - RA RA
Pokazuje ukupnu profitabilnost firme Pokazuje ukupnu profitabilnost firme
Neto dobit (posle oporezivanja) Neto dobit (posle oporezivanja)
ROA = ROA = -------------------------------------------- --------------------------------------------
Ukupna aktiva Ukupna aktiva
Prosek varira izmedju grana i zemalja (7 Prosek varira izmedju grana i zemalja (7- -8%) 8%)
:!4nt C4mpany :!4nt C4mpany 1919 pocela do koristi svoj sistem 1919 pocela do koristi svoj sistem
za pracenje efikasnosti na bazi racija za pracenje efikasnosti na bazi racija
Zaradjivacka moc = Profitabilnost prodaje x Zaradjivacka moc = Profitabilnost prodaje x
Efikasnost upravljanja sredstvima (aktivom) Efikasnost upravljanja sredstvima (aktivom)
RACIJA !RFITAILNSTI RACIJA !RFITAILNSTI
( (!ROFTTY !ROFTTY
!RINS NA AKCIJSKI (S!STVENI KA!ITAL !RINS NA AKCIJSKI (S!STVENI KA!ITAL
( (Return on Equity Return on Equity - - RE RE
Pokazuje profitabilnost u odnosu na akcijski kapital Pokazuje profitabilnost u odnosu na akcijski kapital
Neto dobit (posle oporezivanja) Neto dobit (posle oporezivanja)
ROE = ROE = -------------------------------------------- --------------------------------------------
Akcijski kapital Akcijski kapital
Prosek varira izmedju grana i zemalja (14 Prosek varira izmedju grana i zemalja (14- -15%) 15%)
RACIJA !RFITAILNSTI RACIJA !RFITAILNSTI
!VEZANA SA AKCIJAA !VEZANA SA AKCIJAA
NET DITAK ! AKCIJI NET DITAK ! AKCIJI ( (Earnings per Share Earnings per Share
- - EE!S !S
Neto dobit Neto dobitak ak
EEPS PS = = -------------------------------------------- --------------------------------------------
Broj emitovanih obi Broj emitovanih obiccnih akcija nih akcija
DNS TR DNS TRZZISNE CENE I NET DITKA ! ISNE CENE I NET DITKA !
AKCIJI AKCIJI ( (!rice !rice Earnings Ratio Earnings Ratio - - !E !E
%r %rzzi issna cena po akciji na cena po akciji
PE PE = = -------------------------------------------- --------------------------------------------
Neto dobit Neto dobitak po akciji ak po akciji
RACIJA !RFITAILNSTI RACIJA !RFITAILNSTI
!VEZANA SA AKCIJAA !VEZANA SA AKCIJAA
RACI !LA RACI !LAC CANJA DIVIDENDE ANJA DIVIDENDE ( (Dividend Dividend
!ay2en9 Ra9i4 !ay2en9 Ra9i4 - - D!R D!R
Ìspla Ìsplaccena dividenda po akciji ena dividenda po akciji
DPR DPR = = -------------------------------------------- --------------------------------------------
Neto dobit Neto dobitak po akciji ak po akciji
DIVIDENDNA ST!A DIVIDENDNA ST!A ( (Dividend YieId Dividend YieId
Dividenda po akciji Dividenda po akciji
Dividendna stopa Dividendna stopa = = -------------------------------- --------------------------------
%rzisna cena %rzisna cena po akciji po akciji
Postoji jos nekoliko ovih racija (npr. odnos trzisne i Postoji jos nekoliko ovih racija (npr. odnos trzisne i
kjigovodstvene vrednosti po akciji itd.) kjigovodstvene vrednosti po akciji itd.)
ANALIZA TRENDA ANALIZA TRENDA
( (TREN NYSS TREN NYSS
ada se izracunaju finansijska racija za svaku ada se izracunaju finansijska racija za svaku
godinu vrsi se poredjenje tokom vremena i sa godinu vrsi se poredjenje tokom vremena i sa
prosecnim velicinama u grani prosecnim velicinama u grani
Promene pojedinih racija mogu biti indikator Promene pojedinih racija mogu biti indikator
promena u finansijskoj politici, stanju ili zdravlju promena u finansijskoj politici, stanju ili zdravlju
firme firme
Npr. Npr. ÷ ÷ Rast racija zaduzenosti Rast racija zaduzenosti ÷ ÷ indikator indikator
problema sa finansiranjem problema sa finansiranjem ÷ ÷ raste nivo rizika raste nivo rizika
Vece profitne marze Vece profitne marze ÷ ÷ ukazuju na povecanje ukazuju na povecanje
profitabilnosti... profitabilnosti...
Primer Primer ÷ ÷ analiza trenda analiza trenda
DODA%A DODA%A
ANALIZA IZJEDNACENIH VELICINA I INDEKSA ANALIZA IZJEDNACENIH VELICINA I INDEKSA
( (COMMON COMMON- -SE N NEX NYSS SE N NEX NYSS
Vrlo cesto kada se analiziraju bilans stanja i uspeha Vrlo cesto kada se analiziraju bilans stanja i uspeha
se pojedine pozicije izrazavaju kao procenat u odnosu se pojedine pozicije izrazavaju kao procenat u odnosu
na ukupnu velicinu bilansa na ukupnu velicinu bilansa
Npr. Pozicija zalihe Npr. Pozicija zalihe ÷ ÷ 77.000 mln u odnosu na ukupnu 77.000 mln u odnosu na ukupnu
aktivu od 240.445 predstavlja aktivu od 240.445 predstavlja ÷ ÷ 32,02% 32,02%
Po slicnom principu se prikazu sve stavke aktive i Po slicnom principu se prikazu sve stavke aktive i
pasive iz B/S i bilansa uspeha.... pasive iz B/S i bilansa uspeha....
%o se naziva %o se naziva ANALIZ IZJEDNACENIH VELICINA ANALIZ IZJEDNACENIH VELICINA
( (Common Common- -size nalysis size nalysis
Razlicite velicine Razlicite velicine biIansa s9anja biIansa s9anja se iskazuju kao se iskazuju kao
procenat ukupne aktive procenat ukupne aktive
Razlicite velicine Razlicite velicine biIansa uspeha biIansa uspeha se iskazuju kao se iskazuju kao
procenat neto prodaje procenat neto prodaje
Primer Primer ÷ ÷ analiza izjednacenih analiza izjednacenih
velicina velicina - -bilans stanja bilans stanja
Primer Primer ÷ ÷ analiza izjednacenih analiza izjednacenih
velicina velicina - -bilans uspeha bilans uspeha
ANALIZA IZJEDNACENIH VELICINA I INDEKSA ANALIZA IZJEDNACENIH VELICINA I INDEKSA
( (COMMON COMMON- -SE N NEX NYSS SE N NEX NYSS
%ako sastavljen prikaz izvestaja moze dalje da se %ako sastavljen prikaz izvestaja moze dalje da se
analizira tokom vremena i u poredjenju sa drugima analizira tokom vremena i u poredjenju sa drugima
Cilj je izvuci zakljucke o finansijskom stanju i Cilj je izvuci zakljucke o finansijskom stanju i
perspektivama kompanije perspektivama kompanije
ada se vrsi poredjenje tokom vremena moze se ada se vrsi poredjenje tokom vremena moze se
primeniti i primeniti i INDEKSNA ANALIZA ( INDEKSNA ANALIZA (NEX NYSS NEX NYSS
Rec je o prikazu finansijskih izvestaja u %, gde se Rec je o prikazu finansijskih izvestaja u %, gde se
uzima bazna godina i ona predstavlja osnovu od 100, uzima bazna godina i ona predstavlja osnovu od 100,
a nakon toga se prate promene pojedinih elemenata a nakon toga se prate promene pojedinih elemenata
Na ovaj nacin se vrsi standardizacija izvestaja i Na ovaj nacin se vrsi standardizacija izvestaja i
olaksava njihova analiza tokom vremena radi olaksava njihova analiza tokom vremena radi
izvlacenja odredjenih zakljucaka izvlacenja odredjenih zakljucaka
Relativno lako se sprovodi uz pomoc racunara Relativno lako se sprovodi uz pomoc racunara
Primer Primer- -indeksna analiza indeksna analiza- -bilans bilans
stanja stanja
Primer Primer- -indeksna analiza indeksna analiza- -bilans bilans
uspeha uspeha

$$' % 
2,:742,33, 2,:742,33, , !480-3,3,: 3,/8.53, 3,,542, 0/,8054/,.;0 9,, 5709;470:4783031472,.03,-,480 /4348023405484;304/:0 47834 203,/ 072, 70/9472, 3;0899472, ,3,9 ,72, ' 0;789,;0 9,, 0;789,;0 

$$%
!4,:013,388489,303,4/70/03/,3 4- 34 :$  ,897,3%' 803,,0870/89;, ,897,3%' 24;3,94 

494;3,0;;,039494;30 &5,90:5,.,54974 , , $74;30 2,907, ,0 574;4/3,:94: &3,570/5, 03974 4; &3,570/5, 035470 4;48;0 3%& & 3%& & 83,,9;3, 4834;3,870/89;, 3;089.0 489,,,9;, 

7870/9425.0 .0 .380 4-. 3423.$$% . 7007.03../4-9 70..70/3489.9474 370/97.9474 30.4/70/.8.59.0804-..3. !470804-.00 3%0: :5.0 "&% 3..47 870/89.00.897.3!$' ..3!$' 3..8.7904/ .3..30 34.47..005702. .: 3%0: :474 3/: -. 2..70/3489 485004-./4-.030. 94 7..4/89.897..3. 5702.. 307.70/3489 02843...85470/03.

:057419302.. 5.. 4../03/.2479.4/3074-0 2.7.: 974 4.:08..3. . ::. !4.73024: 3489.07.9 /4-9:-9.:0897:9:7:574/.907.89 !4.8085.9489.38870:9. .38870:9. 13.84/0 ..84/.4 /..:013.4. 34.0574.4/3074-0 874.0574.$&$! !4.90 54700 3094 /4-9348870/89.7. 030.703:94: 0/304/30 !4.2.

/.3.  '.4213.0397.3.94247.7.59././ 07.3..0.870/89.3..42  3.  3.3013... 13.9 447:/0# 447:/0# . 34.-3489  3.0 9..3.3459.. .13.388489.. 57-.3880! 1720 94805489 0.57419.94247.7.3880! %# . & '#& !4894234424: 5789:5.2..388..3. 03.388870/89..4254970-.13.427. ..3.

71720 9442.90 401..:. 8. 8. .03489 9.5470/03.:80.70/34892.70/34892. 90.3. .57480 :4/348:3.57./7:2172.38./: 03489  !47..470. :3:9.89.3....30 :4/348:3. 8..7890 '0.38.4 0.4 0..70203.-3489 . 4789080./3489 0. 3/08 -74.32.$ '#     # !4.9.3. 7:5.0 9.:850.388..039 3/08 4/348/..904/70/03 .7:57.70/307.904/70/03 4-.470.354.32.9. . 570:39075709.3.13.0 3.: 4.:80. 03054-4 . .2.354. 4-.39073.07/ .089073.5470/03.3489 !7419.57480 #.

/. %# %# %0: ..84/7.5.:7:5:7.-3489 .9474 30 4-.00 %& # ' $% :77039#.4 :74 . !748044  2....8./3489 $:.-.:085484-3489425.2.30/.. 07085484-3489425...0090: 2870/89..9.7.94 %# %0: . !4.277.84 :74 ..#' $%      $5../. 03. 0.38.30 $:...3.30/..57419..547090: 0 4-..89.

4. :3.0 $...30/47. .5./  %0: ...42. .4-793./3...4/7./34890 9430.. &4/348:3.870/89.4/ 7..844.4 ## ' $% .94 804789&-7.30/./3.%#8: 0308:. %48:494.90: 27.547090: 0 4-.8..0 &4/348:3.:085484-3489425.4897:9:790: 0..9.77. .9.2.0 . .9..38:54/0/3.3.%#8: 0308:.30 ./9089 # %0: .3 -77.7904/.70/3489 5497. !4. .0090: 2870/89.4.0 !748044 4509.8:.#' $%      !74-028..3.

89.3...4789/:.4713.-.:7:5:7./. .4 .38.87.4/085.4-.387.30/. 07085484-3489425.:/:.3.3.807.00 544834.#& $% $$ '#      %.. !4.:::44207425.

074.78..03870/89. .: 4:4-0-0/::.3:0/3.43.43. 0-9946:9 #  &:53/:  . &440 943. 2.59...37. 4-0-0/:: 870/89.70/947 54.0 943 3 .0 0: 0 0: 84589. /.074.54.3.7 70/947 00/.0 ..34..

. 13.9.0 7.59.:070. ..0 .. 7.9..472. !4.4.4::530.3. ..#& $% $$ '#       #.. !4894....3.44.74284589. .34: 0 0/:.. 990 54.7/:.03/3. .7..47. 547.39... /3. :474 3/:  &:53.07.387.0 0: 0 0/:.:::532.03 870/89.88098  &:53/:  &:53.474890503:./: 03489 0-994%49. 70/947..

38.0 .172.-..5470.2. - 34805748070 044 507.80920839070890.2.0054/:..87.0#.24 0807.9-0574-02.9200023 024: 3489 -.03489 39070894.0.2.94 #! % /4-9570.:850... #! #! %74 4.4-.890.9..930547.././4-905:9. ./.9.4/70/0324-.3.2...730/ 408:.2. !4. 4/974 4. 54.87.0 0.9. #!54..37489.80920839070890.4.934 .::890503:420172.. :70/34807.9.07.0.:7:5:7..70/3489 54 947. #.074. .2..5470974 4..#! #' $% '#      $5.0..2..40425.:085484-34891720/.3.730/ .38:8.9.

.01.4-7942.#%' $% %'%      %.4/085.37.0.0...5./.834894-79.43.90:94:4/30 &440..5..7 3. .0 4-79-7 080.:7:5:7.9..905497. .3.9:70 70.44801. 2070890503: 420172.83447898.38.-.9:78...5.905497.9 #. !7480044 .:0-745:9.3.....5.94 #! 4/ 3. .0.3094574/.454. #.-08. #0.9. :3 3...870/89.01.83489:57. #.3..4-7942. !43. 3.9..20703001.47.:850.43.-08 #.9425497.: !480-348:..3.4.9.70/9 #! #! &:5301..3. .3.5.

905497. 03.8:3.:057480 . 5497.8#.43.3-74/.3.3:4/3  ! ! #.9:78.3./..5.073/. #0.-08%:734.30/4..#%' $% %'% !7480 .5.3.4/.7 41..80 ..905497 #! !4. .5.94 !  . . .0.3.3.3-74/./.

07#. %74 4.207.03947.0 !4.:94:4/3080.94   .04703:: !4.3:.4-79.0-7 0470 : 2.01.:94:4/3080.. 3.#%' $% %'% !7480 .:04-745:9.9.207. 3.3.3:4/3   ! .3.:0440172..574/.38:974 4.::530974 4.83.9074-0 '0 7.0 %:734.04703:: 4/348:3.::57.9.2.40-4 54 9480.34-79.:04-745:9..908 !  !4.0 74/. !748044  9073..0574/..3.9...03947 9073.9074-0 !  .

 ! 507./4/0/44/.3..7344/.-. %40-74/.0.5.494.3..3.874.  74/.0 .4-79.38 !#%'&$ 507.4-7 74/.5.905497. . 4-.:0.54 3:574. .3. .5...3494.3.035:9.907.494.0/03:574/.0 !4.93.3. .. 574.:8803054.702038 5074/ -74/.8303.3.9 /4-.3.90 5497.30./4242039..9:7.:4/2.30 2.8.::94. 5704 574.5.902. :30 :..3.30305.:0 ..3./.-..9.3./489./. . 4/.:5..#%' $% %'%     #.4802.30 340425.9442494./4.3.0 35:90 .901.574/.9:74-:  74/.7..0874.. 4507.03.0 !4.434/70/034.907.7020385074/4/3.70203....348954.30 9.2. ..3.5.9.4-79.9.4/394 .8.4/30/4242039..30 % '$&$ .

.0 # $ 094574/.308.7. 20757419. 094574/.3.974 4... !7480 !7480  094574193. %74 4.5470.2.2.. 974 4.7 .4803..7 .7:94574193.:828:.7:94574193.03.. #!# % $% !# %% ...      !# % $%& $&!# & #09:7343 $......2.4803.. 20701.. # $3 $3 094574/.83489 4507.7 ... . !7480  %403094574191720540/3.0 094/4-9548045470.574/..-3489:8: .7.574/.9074-0 # $ $ 094574/...04/348.

.3./.7.2.3.02.77.20/:7.  :!439425.42 .834893..-.#!# % $% !# %%     !# $%'& #09:734388098 #  !4. .9.-3489574/.57. .. 03001. #  &:53. !7480...9.7.3..3 54 0.24 !7419.488902 ../447898.0 1..-34891720 094/4-9 548045470.:0::53:57419.83489:57..870/89...

:057419.  .59.#!# % $% !# %%    !# $$ $ !$%' !% #09:73436:9 #  !4.59. #  .8.3.8.3. !7480... 094/4-9 548045470.-3489:4/348:3..02..77..20/:7.

0.7338507$.  . !$  740294.54.... $%# $% %!  !7.94 %7 3.70 !$ 094/4-9. 094/4-9.03.54.0.. 094/4-9.7338#.. !  094/4-9...7338#.34- 3.54.#!# % $% ! '$    % %! .94 ! !7.

54.7./03/..54./..2039#. 094/4-9..9/ .030.54. 54.70/348954.. 03.94 !# 85. !#  094/4-9.. '$% ! .#!# % $% ! '$     # ! ' . !48944 30444.. .  %7 3..03. 357 4/34897 30 4../03/./03/0/ ../03/ !.8945.54./03/3.4/89.

7 0 :..7.947 574-02.47.7 805470/0309442.-3489 .8. :3.387.54.::3.24:-93/..0 3.%# %#$$ .:13. '0 057419302.:7.: 1720 57 #.807.30 57419.947 574203.3:/7.388..70203.0 . 89.897.8903.3 !742030540/37.3884549./: 03489 3/.8....13.:13. 57480 32.302 7..: 4/3:./.2...8..

.!7207 .9703/.3. .

 % .

.0 5.80.:.3889.0 23:4/348:3./.  !48 342573. ' $  $$$    '74 0894. 80540/3054.:850.38...8.5:8057.9.9. .7.. :8.::53: . 57 !4.03.4574.089.:-.:4/ 570/89.0 3:-...3.07.0.0.9:4/348: 3.::53:..3.

0 30-..0 .03.89.38.::.38. 808.:850.38. 574.9::530. 90. 808..89.3.0 30-. 574.4 30-.$-.9.88 42243 #.:850. %4803.4 30-..03.. ' 42243 803.::.38.3. 90.38.0 #.93094574/. %4803.:850.

 .0/3.3889. 03 .3.!7207 . -..3.0 3. 3.

3.0/3.!7207 .. -. 03 .0 3. .38:850.3.

80 . ' $  $$$    %./ . :3.:5470/03:8.9442.2.3.0/. ..30 .4394.7 89..7/.3.: .. 380.3/..7.0357.3: 5078509.7 5470/0309442.3.24 0/..4834.4/3.9.: 0413..70203.9...34.905742030540/300203.4/:5424.24 080 572039$ 572039$ $$ #0 0457.:4/ .70203..7..8057..3.: /080 :2.4.80.3884289.570/89.48.425.:13. .4808574.0 9.4/70/03. 4.. 03.7../..7.9442.34.: .70203.388.43.3.. ..89.0 9. 0.0 9.. #0./7:2...-.

.3. .!7207 3/083.38 89. -.3..3... !7207 3/083.

-.3..!7207 3/083..38 :850.. !7207 3/083.. .3.