UVOD

LIRIKA ili LIRSKA POEZIJA zajednički je naziv za pesnička dela u kojima se na emotivno topao i saosećajan način neposredno izražava čovekov doživljaj života i sveta, ali i samoga sebe u svetu. Lirska poezija je najstarija pesnička vrsta, nastala " u isto vreme kada i čovek" (Šeli). Kao zaseban književni rod konstruisala se u staroj Grčkoj, u jeku grčke epske tradicije. Počela je nastajati u 7. veku pre nove ere kao melos da bi kasnije dobila ime lirika po instrumentu liri uz koji se pevala. I u kasnijem razvoju nju prati sinkretičnost — sadejstvo reči, melodije, zvuka i plesa. U srednjem veku trubadrusku poeziju takođe prati instrumentalna muzika. Bliskost lirike i muzike ogleda se u samoj njenoj strukturi i organizaciji, u leksici, sintaksi i zvučanju. U toj bliskosti leži jedna od njenih bitnih odlika — pevljivost. Komponovane su mnoge pesme Branka Radičevića, Đure Jakšića, Alekse Šantića, Vladislava Petkovića Dis-a. U takvom postojanju menjaju se stihovi krate i dodaju, a ime autora se najčešće zaboravlja, to postaju tzv. starogradske pesme.

1

intimnom. Peva o ljubavi. Osećanja i raspoloženja iskazuju se u lirskoj pesmi neposredno: nema događaja ili likova kao posrednika. njegove samospoznaje i njegove svesti o istinama sveta i života. Osećajnost je u suštini lirske pesme. lepoti. Osećanja i raspoloženja iskazuje lirski subjekt koji je u samoj pesmi — on je taj koji kazuje. strepi. Ali lirika ne zapostavlja ni spoljašnji svet bilo kao autonomni tematski krug. sažima u sebi 2 . Iako je osećajnost svojstvo književnosti uopšte. dakle svih rodova i vrsta. u jeziku i ritmu. lirika se razvila u veliki broj vrsta i oblika. prolaznosti. pravdi. koji je bogat. svome svetu. doživljava. Pesnik i lirski subjekt ne mogu se poistovećivati: poezija nije pesnikova biografija (mada dosta govori o pesniku). Lirika je okrenuta i svetu ali je taj svet viđen i doživljen subjektivno. Lirski subjekt je okrenut sebi. uzbuđuje. nego je kristalizacija pesnikovog subjektivnog duhovnog iskustva. zavičaju. u lirskoj pesmi to je bitno svojstvo — ona izražava samo osećanje.LIRSKA POEZIJA U središtu lirskog interesovanja jeste čovekov intimni svet. smrti. misli. bilo kao refleks ličnog i intimnog. htenja. stvaranju. mislima i raspoloženjima. Lirska pesma. Lirska pesma ima specifičnu strukturu i kompoziciju. Pesma je puna smisla. ali i usled vrlo dugog istorijskog razvoja. kao i poezija i književnost uopšte. ne deluje na čitaoca samo kazivanjem i opisivanjem već i sugestijom. raduje se. ona ima za predmet univerzalna i svevremena pitanja. iskustva i saznanja. raznovrstan i protivrečan. misaona zbijenost i kratka forma osobenost je lirskog pevanja. istini. Iskazuje se u prvom licu. raspoloženja i osećanja. Sažetost. Snaga lirike je u njenoj moći da pleni pažnju. pati. Usled tematskog bogatstva. u sadejstvu svih njenih strukturnih elemenata. aktivira misao.

imala je u toku svoga razvoja plime i oseke. ditirambi. Svaka književna epoha stvara i neguje neku vrstu ili oblik.prošlost. U lirskoj pesmi ostvaruje se apsolutni sklad osećanja. pažljivo i strpljivo ulaženje u tajne jezika i smisao izrečenog. himne. 3 . zapisao je Ipolit Ten. nastaju nove. Zato lirska pesma nije otvorena za direktnu i brzu komunikaciju. Srednji vek stvara pohvalnu. kao i književnost uopšte. razmetanje rečima. misli. dobijala je novu tematiku koja je inicirala nove lirske vrste i nove lirske oblike. Moderna lirika pravi novi iskorak u sadržini i formi. reči nose preneseno značenje. Jezik lirike je odabran. Kratka forma i jezgrovito kazivanje zahtevaju poseban odnos prema jeziku: lirska pesma ne trpi suvišne reči. svaka reč ima svoje jasno mesto u iskazu. Lirska poezija. Lirsku pesmu karakteriše pre svega posebna zvukovna organizacija. romantizam i epoha moderne. Zato je lirika uvek aktuelna. životna pitanja koje lirika pokreće. Značenje reči direktno je uslovljeno ritmičkom organizacijom. Lirska pesma ima bogatu ritmičku organizaciju koja je rezultat bogatstva i raznovrsnosti osećanja i raspoloženja koja su predmet lirskog pevanja. U lirskoj pesmi reči imaju naročiti raspored. sveža i mlada. Na dnu najkraće lirske pesme nalazi se čitava filozofija života. Stalno se bogatila i usavršavala. Neke vrste se gase. i baš tim rasporedom dobijaju smisao i estetsku funkciju. zvuka. bliska ljudima svih vremena i svih podneblja. U istorijskom razvoju lirske poezije uočena su tri perioda kada je ona doživljavala ekspanziju i dala vrhunska pesnička ostvarenja: antičko doba. elegije. U starovekovnoj književnosti nastale su ode. iskaz je slikovit i simboličan. odnos prema svetu i životu — opšteljudski su i svevremeni. sadašnjost i budućnost. ona traži pažljivo čitanje. Uzore sažetosti dala je japanska haiku poezija. Osećanja i raspoloženja koja se iskazuju lirskom pesmom. iskazanim osećanjima i funkcijom koju imaju u celini pesme. značenja i ritma.

poenta. Svaki od ovih elemenata ima određene karakteristike i specifična svojstva. tema pesme. strukturom i kompozicijom. III motiv — emotivni i misaoni zaključak. Unutrašnju kompoziciju lirske pesme karakteriše tročlana motivska struktura: I motiv — uvod.religioznu liriku i specifičnu trubadursku poeziju. gradacijski raspored ide u dva smera: 4 • . polustih. zvučanje i značenje pesme. koji stoje naporedo jedan prema drugome. ili posrednici između sveta pesme i čitaoca: kazivanje u lirskoj pesmi je neposredno. Romantizam će negovati ljubavnu i rodoljubivu liriku. Realizam neguje deskriptivnu i misaonu pesmu. akcenatska celina. Elementi u drugom motivu pesme mogu imati različit položaj: • naporedni raspored: nizanje detalja i elementarnih slika. stih. Sva ova svojstva proučava versifikacija. Njena sadržina je čisto osećanje. Moderna će doneti nove vrste i uskrsuti stare unevši u njih duh i dah modernog vremena 20. zavisi ritam. kanconu. emotivno obojeno. II motiv — razvijanje teme novim detaljima. veka. Od raznovrsnosti i broja tih svojstava. U lirskoj pesmi nema radnje. subjektivno. STRUKTURA LIRSKE PESME Lirska pesma se odlikuje specifičnom sadržinom. nosilac tog osećanja je lirski subjekt. obraćanje. Renesansa će uvesti sonet. on se iskazuje u prvom licu. madrigal. Spoljašnju kompoziciju lirske pesme čine strofa. nema likova koji bi bili nosioci radnje u razvoju. poruka.

silazni smer: nizanje pojedinosti od jačeg ka slabijem. ona je i emotivni izraz životnog toka svakog pojedinca. Česte su životne situacije u kojima se peva lirska pesma (sedeljke. o • kontrastni raspored koji ima nekoliko položaja: o o o jedan detalj isključuje drugi (isključni položaj). narodna lirika ima značajno mesto u razvitku književnosti. 5 . željama i snovima. narodna lirika je siromašna po tematici. od većeg ka manjem. Međutim. od rođenja do smrti. LIRSKA NARODNA PESMA Lirska narodna pesma starija je od umetničke lirske pesme. da se one dugo zadržavaju u pamćenju generacija i veoma brzo šire u druge krajeve. po snazi osećanja. pogledi i shvatanja narodnog koletkiva. koja je doprinela njenom širenju i prenošenju. U njoj su izražena osećanja darovitih pojedinaca. slave.o uzlazni smer: nizanje pojedinosti od slabijeg ka jačem. ali i spasavanju od zaborava. po bogatstvu stila i jezika. Veoma bogata po broju pesama. subjektivnost je manje prisutna. predočena htenja i potrebe. od konkretnog ka apstraktnom. svadbe. opisane životne situacije. idealima i nadanjima. jednostavna je po formi i izrazu. o osećanjima i raspoloženjima. Ona je uticala na razvitak pisane poezije od humanizma i renesanse do romantizma. Narodna lirska pesma je nastala iz potrebe da se peva o nekoj životnoj situaciji. jedna slika proizilazi iz druge (zaključni položaj). Osećanja se izražavaju posredno i u nagoveštajima. iskaz erotske i ljubavne čežnje. Osobenost svake lirske pesme je melodičnost (pevljivost). jedna slika kontrastira drugoj (suprotni položaj). od apstraktnog ka konkretnom. mobe) i to je jedan od razloga da nastane veliki broj lirskih pesama. od manjeg ka većem.

nastao je veliki broj vrsta i podvrsta lirske narodne poezije: mitološke pesme. žetelačke pesme.muzikom. između lepog i ružnog. Klasična srpska narodna lirika u obliku u kome je do nas došla prevashodno je lirika sela. nekad s tugom. ljubavne pesme. Opevan je kao težak samo ukoliko je reč o prisilnom radu pod turskim gospodarima. Iako neke od pesama progovaraju o siromaštvu. ali sa svim tim umetnostima zajedno. svoj sud o onome što mu je vidljivo. posredno. običajne pesme (svatovske. mimikom. obeležio je svoja shvatanja razlike između dobra i zla. izražavajući želje. krstonoške. klasnoj podjarmljenosti. Čak ni prisilan. šaljive. igrom. religiozne. uspavanke. pre svega izraz različitih vidova patrijarhalne kulture. o kome ima podataka u srpskim srednjovekovnim spomenicima. Za srpsku usmenu lirsku poeziju karakteristično je da iskazuje osećanja putem spoljnih zbivanja. nije našao mesta u narodnoj lirskoj poeziji. tužbalice). u njima nema ni traga o staleškoj. obredne pesme (dodolske. narodna lirska pesma deo je svakodnevnog života. nekad sduhovnim sarkazmom. slavske). na veliki broj životnih situacija u kojima se peva. svoje radosti i svoje tuge života. kasnije i individualne emocije. U obilju motiva srpske narodne lirike treba istaći motiv beskrajne ljubavi sestre prema bratu. porodične. Uvek u sprezi s nekom drugom umetnošću . posleničke pesme (pastirske.S obzriom na veliku "skalu osećanja i raspoloženja. nežni odnos snahe i devera. Narod je iskazao je svoje poglede na svet i na život. što osvetljava vedriju stranu 6 . pokretom. svoje misli i svoja osećanja o onome što mu je skriveno. molbe. uzdizanje devojačke časti. pesme o vršidbi). izrazio svoje težnje. o zavisnosti od gospodara. koja je vekovima opstajala pod našim podnebljem. počašnice. kraljičke. radosti i tuge kolektiva. mukotrpan kolektivni rad. koledarske.

Narodna ljubavna pesma ima nekoliko motiva koji se ponavljaju iz pesme u pesmu: telesna 7 . o duhovnom nadigravanju i pobuni protiv konvencija. te od toga zavisi da li će lirska pesma biti jednočlane. nego je i najbrojnija. nastala još u primitivnom društvu. dvočlane ili tročlane kompozicije. vilama: pripisuju im ljudske osobine i stavljaju se u različite situacije ljudskog življenja. Kako je ljubav osnovno i najjače ljudsko osećanje. Najviše se peva o Suncu.patrijarhalne kulture. Mitološka pesma izražava čovekovu želju da se umili silama koje ne može da dokuči i objasni i koje su za njega svemoćna božanstva (Sunce se devojkom ženi). LJUBAVNA PESMA je stara koliko je staro i osećanje ljubavi prema osobi suprotnog pola. Izuzetna raznovrsnost stiha. srpska lirika ima tri osnovna strukturna tipa: monološki. od četverca do šesnaesterca. koji se smenjuju ili upotpunjavaju. Ima i pesama o bujnoj zadovoljenoj strasti. čovek je objašnjavao poznatim činjenicama iz svakodnevnog života dajući pojavama u prirodi ljudski oblik. ova lirska vrsta je ne samo najstarija. PODELA NARODNIH LIRSKIH PESAMA MITOLOŠKE PESME spadaju u najstarije narodne lirske pesme. Mesecu. dijaloški i narativno-opisni. Sve ono što je bilo neshvatljivo. najraznovrsnija po tematici i najlepša po iskazanim osećanjima i melodiji. Javljaju se u periodu rodovske zajednice kada je čovek sve pojave u prirodi i životu objašnjavao mitološkim predstavama.

tugu. OBREDNE PESME nastale su u onom periodu društvenog razvitka kada je čovek pojave oko sebe tumačio voljom bogova. pesme o vršidbi. Preplitanje motiva. počašnice ili zdravice (Biserna brada). samo se naslućuje. bol. Kako su nastajale u samom procesu rada. tužbalice (Tužbalica jedne Risanke). žetelačke (Nadžnjeva se momak i devojka).lepota (posebna lepota žene). nadmetanjima. posleničke pesme poprimaju socijalno obeležje. POSLENIČKE PESME ili pesme o radu pevaju o čovekovom radu. Jezik je jednostavan. teškom nadničarskom radu. karakteristično skoro za sve vrste narodne lirike. Kako se sve više javlja imovinska nejednakost. čedo. Veoma su stare po postanku pa se kroz njih mogu pratiti različiti običaji i promene do kojih je dolazilo u tim običajima tokom vremena. Ljudski rad se u početku svodio na tri osnovna zanimanja: zemljoradnju. bola zbog neostvarene ljubavi. ove pesme na najbolji način ukazuju na razvitak sredstava za rad i smenjivanje pojedinih zanimanja tokom vremena. nežnost. Ovde malo ima ljubavne sreće i radosti. ljubav. u slikama. duševna lepota (Srpska devojka). Ljubav je samo nagoveštena. uspavanke (Spavaj. Osećanje se iskazuje posredno i diskretno. uočava se i u ljubavnim pesmama. stočarstvo i domaću radinost. OBIČAJNE PESME opevaju svakodnevne životne situacije i tematski su vezane za određeni običaj uz koji se pevaju: svatovske (Kad polaze s devojkom). alegorijski. fatalnost ženske lepote. ljubavna čežnja (Paun pase). rodila te majka). nesrećna ljubav. Izražavaju najraznovrsnija osećanja — radost. Ovo tematsko siromaštvo odraz je skučenog života i nerazvijenosti proizvodnih sredstava. čovek je priređivao različite obredne rituale koji su uvek praćeni odgovarajućim pesmama. različitim poslovima. U posleničke pesme spadaju pastirske pesme (Prokleta da je devojka). više ima čežnje i tuge zbog rastanka. mobama. Tako su nastale dodolske 8 . izjavljivanje ljubavi. U težnji da umilostivi bogove. osećanjima radosti koje izaziva rad i njegovi rezultati.

do bola i mržnje. (Oj višnjo. posebno materinska. slede prirodni ciklus i vezuju se za položaj Sunca. prisan je i neposredan izliv narodnog osećanja. U njima se opevaju različite situacije iz porodičnog života: odnosi u porodici. zabeleženo ih je na desetak hiljada. sloga i ljubav. njegovo rađanje. odnosi snahe i svekrve. prema vremenu setve i ubiranja plodova. U ovim pesmama data je široka skala osećanja i raspoloženja: od radosti i ljubavi. bez umovanja izražene ispovesti duše o njenim uzbuđenjima povodom raznih doživljaja. posebno težak položaj neveste u muževljevoj kući. Kao što je broj njihov velik. ne samo po obliku. I roditeljska ljubav. danas mahom odumrle. do 19. ravnaju se prema zemljoradničkom kalendaru. u XIX veku. jer je ceo on "duboko protkan pesmom. Sve one potiču iz svakidašnjega života narodnog. i taj se život ogleda u njima u svima svojim vidovima. Obredne pesme. višnjice). Prema tome. tako je velika i njihova raznovrsnost. ljubav majke prema sinu. jačanje i umiranje. krstonoške. ali i sukobi.pesme (Mi idemo preko sela)." Od kraja 15. već i po sadržini. kraljičke. ljubav brata prema sestri. uzajamno poštovanje. kada ih je najviše i skupljeno. daje samo kratke. čak i onih najsitnijih i najličnijih. one još i danas žive u narodu. ZAKLJUČAK Lirsko pesništvo. sestrinska ljubav. PORODIČNE PESME pevaju o porodici i porodičnim odnosima. položaj snahe u porodici. snahe i devera. snahe i zaove. koledarske pesme. čest je motiv lirske narodne pesme. priča i drugih umotvorina koje u nekim svojim primerima dostižu vrhunce 9 . U njima je prikazan idiličan život u porodici. veka pojavljuju se rukoveti pesama. Sestrinska ljubav je opevana kao najjača i najtoplija i to u najvećem broju pesama (Dvije seje brata ne imale). Lirskih narodnih pesama ima u vrlo velikom broju.

1922. 10 . Banja Luka. Srpske narodne pesme prevođene su na nemački jezik gotovo uporedo sa njihovim objavljivanjem. Ogledi iz narodnog pesništva. učio srpski i oduševljeno pozdravljao narodno pesništvo srpsko. teolog i pisac. Jedan od najslavnijih Nemaca svoga doba. Romanov. Ocenila je pojavu zbirki srpske narodne poezije kao "jedan od najznačajnijih književnih događaja modernog vremena". Tereza Albertina Lujza fon Jakob-Talfi prevela je dvesta pedeset lirskih i epskih pesama već 1825. Vojislav. Rečnik književnih termina. ponekad i pre toga. Bojar). Milošević-Đorđević Nada. Antologija. neposredno iz Vukovih rukopisa ili kazivanja. J. štampao je prevode srpskih pesama. godine. Jovanović M. na francuski (E. Živković Dragiša. Slovo ljubve. 2001. 4. 3. Predgovor knjizi Srpske narodne pesme. Narodna književnost. 1997. Deretić Jovan. fon Herder filozof. G. Literarura: 1. Pešić Radmila. na ruski (Puškin). Beograd. napisao nekoliko članaka o njima. na engleski (Džon Bauring). Na osnovu njenih prevoda nastaju prevodi na druge jezike. Trebnik. Neki među najranijim. otkriva i karakteriše našu narodnu poeziju kao simbol kolektivne veličine i autentičnosti Srba. Beograd. Jakov Grim.umetničke savršenosti. Beograd. 2. na švedski (Finac Johan Runeberg).1978.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful