P. 1
LIRSKA POEZIJA

LIRSKA POEZIJA

|Views: 11,189|Likes:
Published by Milenko Milosic

More info:

Published by: Milenko Milosic on Jun 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2014

pdf

text

original

UVOD

LIRIKA ili LIRSKA POEZIJA zajednički je naziv za pesnička dela u kojima se na emotivno topao i saosećajan način neposredno izražava čovekov doživljaj života i sveta, ali i samoga sebe u svetu. Lirska poezija je najstarija pesnička vrsta, nastala " u isto vreme kada i čovek" (Šeli). Kao zaseban književni rod konstruisala se u staroj Grčkoj, u jeku grčke epske tradicije. Počela je nastajati u 7. veku pre nove ere kao melos da bi kasnije dobila ime lirika po instrumentu liri uz koji se pevala. I u kasnijem razvoju nju prati sinkretičnost — sadejstvo reči, melodije, zvuka i plesa. U srednjem veku trubadrusku poeziju takođe prati instrumentalna muzika. Bliskost lirike i muzike ogleda se u samoj njenoj strukturi i organizaciji, u leksici, sintaksi i zvučanju. U toj bliskosti leži jedna od njenih bitnih odlika — pevljivost. Komponovane su mnoge pesme Branka Radičevića, Đure Jakšića, Alekse Šantića, Vladislava Petkovića Dis-a. U takvom postojanju menjaju se stihovi krate i dodaju, a ime autora se najčešće zaboravlja, to postaju tzv. starogradske pesme.

1

Osećanja i raspoloženja iskazuje lirski subjekt koji je u samoj pesmi — on je taj koji kazuje. stvaranju. intimnom. nego je kristalizacija pesnikovog subjektivnog duhovnog iskustva. Ali lirika ne zapostavlja ni spoljašnji svet bilo kao autonomni tematski krug. u lirskoj pesmi to je bitno svojstvo — ona izražava samo osećanje. Peva o ljubavi. strepi. sažima u sebi 2 . Osećanja i raspoloženja iskazuju se u lirskoj pesmi neposredno: nema događaja ili likova kao posrednika. pati. koji je bogat. prolaznosti. raznovrstan i protivrečan. Pesma je puna smisla. u jeziku i ritmu. zavičaju. Sažetost. misli. Lirika je okrenuta i svetu ali je taj svet viđen i doživljen subjektivno. njegove samospoznaje i njegove svesti o istinama sveta i života. raduje se. dakle svih rodova i vrsta. svome svetu. pravdi. Lirska pesma ima specifičnu strukturu i kompoziciju. Osećajnost je u suštini lirske pesme. misaona zbijenost i kratka forma osobenost je lirskog pevanja. ne deluje na čitaoca samo kazivanjem i opisivanjem već i sugestijom. aktivira misao. Lirska pesma. u sadejstvu svih njenih strukturnih elemenata. kao i poezija i književnost uopšte. Lirski subjekt je okrenut sebi. lirika se razvila u veliki broj vrsta i oblika.LIRSKA POEZIJA U središtu lirskog interesovanja jeste čovekov intimni svet. bilo kao refleks ličnog i intimnog. ali i usled vrlo dugog istorijskog razvoja. iskustva i saznanja. smrti. uzbuđuje. htenja. Usled tematskog bogatstva. lepoti. Iako je osećajnost svojstvo književnosti uopšte. Iskazuje se u prvom licu. doživljava. Pesnik i lirski subjekt ne mogu se poistovećivati: poezija nije pesnikova biografija (mada dosta govori o pesniku). raspoloženja i osećanja. Snaga lirike je u njenoj moći da pleni pažnju. ona ima za predmet univerzalna i svevremena pitanja. istini. mislima i raspoloženjima.

U istorijskom razvoju lirske poezije uočena su tri perioda kada je ona doživljavala ekspanziju i dala vrhunska pesnička ostvarenja: antičko doba. ona traži pažljivo čitanje. Svaka književna epoha stvara i neguje neku vrstu ili oblik. Zato lirska pesma nije otvorena za direktnu i brzu komunikaciju. Kratka forma i jezgrovito kazivanje zahtevaju poseban odnos prema jeziku: lirska pesma ne trpi suvišne reči. imala je u toku svoga razvoja plime i oseke. kao i književnost uopšte. Lirska pesma ima bogatu ritmičku organizaciju koja je rezultat bogatstva i raznovrsnosti osećanja i raspoloženja koja su predmet lirskog pevanja. svaka reč ima svoje jasno mesto u iskazu. životna pitanja koje lirika pokreće. U lirskoj pesmi reči imaju naročiti raspored. Značenje reči direktno je uslovljeno ritmičkom organizacijom. iskazanim osećanjima i funkcijom koju imaju u celini pesme. iskaz je slikovit i simboličan. Osećanja i raspoloženja koja se iskazuju lirskom pesmom. i baš tim rasporedom dobijaju smisao i estetsku funkciju. Lirsku pesmu karakteriše pre svega posebna zvukovna organizacija. Moderna lirika pravi novi iskorak u sadržini i formi. misli. Jezik lirike je odabran. U lirskoj pesmi ostvaruje se apsolutni sklad osećanja. elegije. sadašnjost i budućnost. reči nose preneseno značenje. Zato je lirika uvek aktuelna. dobijala je novu tematiku koja je inicirala nove lirske vrste i nove lirske oblike. sveža i mlada. značenja i ritma. Srednji vek stvara pohvalnu. Na dnu najkraće lirske pesme nalazi se čitava filozofija života.prošlost. zvuka. nastaju nove. U starovekovnoj književnosti nastale su ode. Stalno se bogatila i usavršavala. odnos prema svetu i životu — opšteljudski su i svevremeni. Lirska poezija. romantizam i epoha moderne. himne. ditirambi. bliska ljudima svih vremena i svih podneblja. zapisao je Ipolit Ten. Uzore sažetosti dala je japanska haiku poezija. pažljivo i strpljivo ulaženje u tajne jezika i smisao izrečenog. 3 . Neke vrste se gase. razmetanje rečima.

Romantizam će negovati ljubavnu i rodoljubivu liriku. on se iskazuje u prvom licu. Spoljašnju kompoziciju lirske pesme čine strofa. kanconu. emotivno obojeno. akcenatska celina. gradacijski raspored ide u dva smera: 4 • . nema likova koji bi bili nosioci radnje u razvoju. Renesansa će uvesti sonet. stih. obraćanje. polustih. veka. Unutrašnju kompoziciju lirske pesme karakteriše tročlana motivska struktura: I motiv — uvod. II motiv — razvijanje teme novim detaljima. III motiv — emotivni i misaoni zaključak. Elementi u drugom motivu pesme mogu imati različit položaj: • naporedni raspored: nizanje detalja i elementarnih slika. poenta. Moderna će doneti nove vrste i uskrsuti stare unevši u njih duh i dah modernog vremena 20. STRUKTURA LIRSKE PESME Lirska pesma se odlikuje specifičnom sadržinom. Realizam neguje deskriptivnu i misaonu pesmu. tema pesme. U lirskoj pesmi nema radnje. Njena sadržina je čisto osećanje. ili posrednici između sveta pesme i čitaoca: kazivanje u lirskoj pesmi je neposredno. Sva ova svojstva proučava versifikacija. Svaki od ovih elemenata ima određene karakteristike i specifična svojstva.religioznu liriku i specifičnu trubadursku poeziju. zvučanje i značenje pesme. strukturom i kompozicijom. nosilac tog osećanja je lirski subjekt. subjektivno. madrigal. Od raznovrsnosti i broja tih svojstava. zavisi ritam. poruka. koji stoje naporedo jedan prema drugome.

ona je i emotivni izraz životnog toka svakog pojedinca. subjektivnost je manje prisutna. mobe) i to je jedan od razloga da nastane veliki broj lirskih pesama. predočena htenja i potrebe. o • kontrastni raspored koji ima nekoliko položaja: o o o jedan detalj isključuje drugi (isključni položaj). ali i spasavanju od zaborava. jedna slika proizilazi iz druge (zaključni položaj). slave. narodna lirika ima značajno mesto u razvitku književnosti. Osećanja se izražavaju posredno i u nagoveštajima. Međutim. opisane životne situacije. po snazi osećanja. jedna slika kontrastira drugoj (suprotni položaj). pogledi i shvatanja narodnog koletkiva. da se one dugo zadržavaju u pamćenju generacija i veoma brzo šire u druge krajeve. Osobenost svake lirske pesme je melodičnost (pevljivost). željama i snovima. jednostavna je po formi i izrazu. Veoma bogata po broju pesama. Narodna lirska pesma je nastala iz potrebe da se peva o nekoj životnoj situaciji. o osećanjima i raspoloženjima. po bogatstvu stila i jezika. od apstraktnog ka konkretnom. narodna lirika je siromašna po tematici. koja je doprinela njenom širenju i prenošenju. Česte su životne situacije u kojima se peva lirska pesma (sedeljke. od rođenja do smrti. idealima i nadanjima. iskaz erotske i ljubavne čežnje. U njoj su izražena osećanja darovitih pojedinaca.o uzlazni smer: nizanje pojedinosti od slabijeg ka jačem. od većeg ka manjem. LIRSKA NARODNA PESMA Lirska narodna pesma starija je od umetničke lirske pesme. od manjeg ka većem. 5 . svadbe. Ona je uticala na razvitak pisane poezije od humanizma i renesanse do romantizma. silazni smer: nizanje pojedinosti od jačeg ka slabijem. od konkretnog ka apstraktnom.

Uvek u sprezi s nekom drugom umetnošću . obeležio je svoja shvatanja razlike između dobra i zla. običajne pesme (svatovske. pesme o vršidbi). nije našao mesta u narodnoj lirskoj poeziji. šaljive. što osvetljava vedriju stranu 6 . ljubavne pesme. nežni odnos snahe i devera. nekad sduhovnim sarkazmom. o zavisnosti od gospodara. koledarske. izražavajući želje. obredne pesme (dodolske. o kome ima podataka u srpskim srednjovekovnim spomenicima. porodične. igrom. kasnije i individualne emocije. uzdizanje devojačke časti. posleničke pesme (pastirske. slavske). žetelačke pesme. ali sa svim tim umetnostima zajedno. narodna lirska pesma deo je svakodnevnog života. religiozne. nekad s tugom. koja je vekovima opstajala pod našim podnebljem. pre svega izraz različitih vidova patrijarhalne kulture. kraljičke. posredno. izrazio svoje težnje. svoje radosti i svoje tuge života. mimikom. molbe. klasnoj podjarmljenosti. u njima nema ni traga o staleškoj. Klasična srpska narodna lirika u obliku u kome je do nas došla prevashodno je lirika sela. krstonoške. Opevan je kao težak samo ukoliko je reč o prisilnom radu pod turskim gospodarima. radosti i tuge kolektiva. počašnice. mukotrpan kolektivni rad. pokretom. uspavanke. svoj sud o onome što mu je vidljivo. Iako neke od pesama progovaraju o siromaštvu. Narod je iskazao je svoje poglede na svet i na život. U obilju motiva srpske narodne lirike treba istaći motiv beskrajne ljubavi sestre prema bratu. tužbalice).S obzriom na veliku "skalu osećanja i raspoloženja. Za srpsku usmenu lirsku poeziju karakteristično je da iskazuje osećanja putem spoljnih zbivanja. svoje misli i svoja osećanja o onome što mu je skriveno. nastao je veliki broj vrsta i podvrsta lirske narodne poezije: mitološke pesme.muzikom. Čak ni prisilan. između lepog i ružnog. na veliki broj životnih situacija u kojima se peva.

PODELA NARODNIH LIRSKIH PESAMA MITOLOŠKE PESME spadaju u najstarije narodne lirske pesme. Kako je ljubav osnovno i najjače ljudsko osećanje. Mitološka pesma izražava čovekovu želju da se umili silama koje ne može da dokuči i objasni i koje su za njega svemoćna božanstva (Sunce se devojkom ženi). srpska lirika ima tri osnovna strukturna tipa: monološki. LJUBAVNA PESMA je stara koliko je staro i osećanje ljubavi prema osobi suprotnog pola. Izuzetna raznovrsnost stiha.patrijarhalne kulture. te od toga zavisi da li će lirska pesma biti jednočlane. ova lirska vrsta je ne samo najstarija. Najviše se peva o Suncu. Ima i pesama o bujnoj zadovoljenoj strasti. čovek je objašnjavao poznatim činjenicama iz svakodnevnog života dajući pojavama u prirodi ljudski oblik. nastala još u primitivnom društvu. o duhovnom nadigravanju i pobuni protiv konvencija. vilama: pripisuju im ljudske osobine i stavljaju se u različite situacije ljudskog življenja. od četverca do šesnaesterca. dvočlane ili tročlane kompozicije. Sve ono što je bilo neshvatljivo. dijaloški i narativno-opisni. Narodna ljubavna pesma ima nekoliko motiva koji se ponavljaju iz pesme u pesmu: telesna 7 . Javljaju se u periodu rodovske zajednice kada je čovek sve pojave u prirodi i životu objašnjavao mitološkim predstavama. najraznovrsnija po tematici i najlepša po iskazanim osećanjima i melodiji. nego je i najbrojnija. Mesecu. koji se smenjuju ili upotpunjavaju.

rodila te majka). U posleničke pesme spadaju pastirske pesme (Prokleta da je devojka). Tako su nastale dodolske 8 . posleničke pesme poprimaju socijalno obeležje. bol. teškom nadničarskom radu. nežnost. OBREDNE PESME nastale su u onom periodu društvenog razvitka kada je čovek pojave oko sebe tumačio voljom bogova. bola zbog neostvarene ljubavi. Kako su nastajale u samom procesu rada. nesrećna ljubav. fatalnost ženske lepote. različitim poslovima. čedo. Izražavaju najraznovrsnija osećanja — radost. Ovo tematsko siromaštvo odraz je skučenog života i nerazvijenosti proizvodnih sredstava. nadmetanjima. pesme o vršidbi. Osećanje se iskazuje posredno i diskretno. izjavljivanje ljubavi. ljubav. uočava se i u ljubavnim pesmama. žetelačke (Nadžnjeva se momak i devojka). uspavanke (Spavaj. Kako se sve više javlja imovinska nejednakost. Ljubav je samo nagoveštena.lepota (posebna lepota žene). ove pesme na najbolji način ukazuju na razvitak sredstava za rad i smenjivanje pojedinih zanimanja tokom vremena. samo se naslućuje. OBIČAJNE PESME opevaju svakodnevne životne situacije i tematski su vezane za određeni običaj uz koji se pevaju: svatovske (Kad polaze s devojkom). karakteristično skoro za sve vrste narodne lirike. mobama. ljubavna čežnja (Paun pase). duševna lepota (Srpska devojka). počašnice ili zdravice (Biserna brada). stočarstvo i domaću radinost. Jezik je jednostavan. Ljudski rad se u početku svodio na tri osnovna zanimanja: zemljoradnju. U težnji da umilostivi bogove. tužbalice (Tužbalica jedne Risanke). čovek je priređivao različite obredne rituale koji su uvek praćeni odgovarajućim pesmama. POSLENIČKE PESME ili pesme o radu pevaju o čovekovom radu. alegorijski. Veoma su stare po postanku pa se kroz njih mogu pratiti različiti običaji i promene do kojih je dolazilo u tim običajima tokom vremena. više ima čežnje i tuge zbog rastanka. u slikama. osećanjima radosti koje izaziva rad i njegovi rezultati. Preplitanje motiva. Ovde malo ima ljubavne sreće i radosti. tugu.

tako je velika i njihova raznovrsnost. slede prirodni ciklus i vezuju se za položaj Sunca. višnjice). u XIX veku. U ovim pesmama data je široka skala osećanja i raspoloženja: od radosti i ljubavi. već i po sadržini. položaj snahe u porodici. posebno materinska. bez umovanja izražene ispovesti duše o njenim uzbuđenjima povodom raznih doživljaja. Lirskih narodnih pesama ima u vrlo velikom broju. odnosi snahe i svekrve. ljubav brata prema sestri. krstonoške. prisan je i neposredan izliv narodnog osećanja. i taj se život ogleda u njima u svima svojim vidovima. ali i sukobi. do bola i mržnje. Sestrinska ljubav je opevana kao najjača i najtoplija i to u najvećem broju pesama (Dvije seje brata ne imale). posebno težak položaj neveste u muževljevoj kući. Prema tome. sloga i ljubav. U njima se opevaju različite situacije iz porodičnog života: odnosi u porodici. ZAKLJUČAK Lirsko pesništvo. ravnaju se prema zemljoradničkom kalendaru. ne samo po obliku. ljubav majke prema sinu. veka pojavljuju se rukoveti pesama. uzajamno poštovanje. sestrinska ljubav. kada ih je najviše i skupljeno. one još i danas žive u narodu. daje samo kratke." Od kraja 15. danas mahom odumrle. Kao što je broj njihov velik. priča i drugih umotvorina koje u nekim svojim primerima dostižu vrhunce 9 . koledarske pesme. snahe i zaove. (Oj višnjo. do 19. jačanje i umiranje. čest je motiv lirske narodne pesme. jer je ceo on "duboko protkan pesmom. PORODIČNE PESME pevaju o porodici i porodičnim odnosima. I roditeljska ljubav. prema vremenu setve i ubiranja plodova. U njima je prikazan idiličan život u porodici. Obredne pesme. zabeleženo ih je na desetak hiljada.pesme (Mi idemo preko sela). čak i onih najsitnijih i najličnijih. snahe i devera. njegovo rađanje. Sve one potiču iz svakidašnjega života narodnog. kraljičke.

Beograd. Milošević-Đorđević Nada. godine. Jovanović M. napisao nekoliko članaka o njima. Trebnik. 10 . na francuski (E. Predgovor knjizi Srpske narodne pesme. 4. 2001. učio srpski i oduševljeno pozdravljao narodno pesništvo srpsko. Bojar). J. Srpske narodne pesme prevođene su na nemački jezik gotovo uporedo sa njihovim objavljivanjem. Beograd. Antologija. Slovo ljubve. Literarura: 1. Jakov Grim. Romanov. otkriva i karakteriše našu narodnu poeziju kao simbol kolektivne veličine i autentičnosti Srba. Tereza Albertina Lujza fon Jakob-Talfi prevela je dvesta pedeset lirskih i epskih pesama već 1825. Vojislav. Neki među najranijim. štampao je prevode srpskih pesama. na švedski (Finac Johan Runeberg). Na osnovu njenih prevoda nastaju prevodi na druge jezike. Jedan od najslavnijih Nemaca svoga doba. Narodna književnost. ponekad i pre toga. neposredno iz Vukovih rukopisa ili kazivanja. 1997. Deretić Jovan. Ogledi iz narodnog pesništva. Banja Luka. Pešić Radmila.1978. na ruski (Puškin). G. 3. 1922. Beograd. 2.umetničke savršenosti. Ocenila je pojavu zbirki srpske narodne poezije kao "jedan od najznačajnijih književnih događaja modernog vremena". na engleski (Džon Bauring). Rečnik književnih termina. teolog i pisac. fon Herder filozof. Živković Dragiša.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->