Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 17. 6. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.163

Renzo Daviddi, v.d. {ef Delegacije Evropske komisije u BiH

EU ne}e mijenjati

pravila zbog BiH
5. strana

Komisija za pripremu izbora Vije}a ministara uva`ila zahtjev

DANAS PRILOG

Kuki}u 7 dana
da obi|e stranke
3. strana

Foto: Amer KAJMOVI]

033 221-061
broj za prijavu la`nih RVI
strana 48.

U @I@I
Obilje`avanje 16. godi{njice genocida u Srebrenici

2 Komisija za vanjskul trgovinu i carinel

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Sprije~iti uru{avanje dr`ave
Napadi na Vanjskotrgovinsku komoru BiH kao instituciju traju jo{ od pro{le godine, odnosno izbora novog rukovodstva, tvrdi Mehmedovi}
Komisija za vanjsku trgovinu i carine Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH donijela je na ju~era{njoj sjednici zaklju~ak da se na naredno zasjedanje tog parlamentarnog tijela pozovu predstavnici Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH kako bi se razmotrilo sveukupno stanje vezano ta funkcioniranje te institucije. Razlog je najava o uspostavi koordinacije dvije entitetske privredne komore koje bi od te institucije na razini BiH preuzele izdavanje deta{mana - dozvola za bh. radnike u inostranstvu.

Bi}e podijeljeno oko 10.000 cvjeti}a, koje }e gra|ani nositi u znak sje}anja na `rtve genocida

Na mezarju
samo molitva
Komemorativni dio smo odvojili od vjerskog, koji }e se de{avati preko puta sakralnog dijela Memorijalnog centra, gdje }e biti odr`ani i govori
U memorijalnom kompleksu u Poto~arima ju~er je odr`ana ~etvrta i najva`nijasjednicaOrganizacionog odbora za obilje`avanje16. godi{njicegenocida u Srebrenici, a na kojoj je jednoglasnousvojenkompletanprogram obilje`avanja. Kako je poznato, ove godine }e biti ukopano vi{e od 550 `rtava genocida. Kako smo ve} pisali, najva`nija promjena ove godine je da se komemorativni dio programa 11. jula ne}e odr`avati na mezarju. Prema rije~ima Munire Suba{i}, predsjedniceUdru`enjaPokretmajki enklava Srebrenica i @epa, 1. jula ove godine}e u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Srebrenici biti podijeljeno oko 10.000 cvjeti}a, koje }e gra|ani nositi u znak sje}anja na `rtve genocida. „Tra`it }emo od gra|ana da se solidari{u sa nama i da 9, 10. i 11. julano-

[emsudin Mehmedovi}: Nu`na sveobuhvatna rasprava

Zastupanje interesa BiH
Zamjenik predsjedavaju}eg Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavni~kog doma PSBiH i zamjenik predsjednika Kluba poslanika SDA u PD PSBiH [emsudin Mehmedovi} ocijenio je kako je to “novi poku{aj uru{avanja dr`avnih institucija i neovla{teno preuzimanje entiteta bavljenjem tim poslom“. - Napadi na Vanjskotrgovinsku komoru BiH kao instituciju traju jo{ od pro{le godine, odnosno izbora novog rukovodstva. Za razmjenu radne snage potrebni su me|udr`avni sporazumi i stoga je jasno da je posao izdavanja deta{mana - dozvola za rad bh. radnika u inostranstvu u isklju~ivoj nadle`nosti BiH, ~ije

RJE[ENJE Jedino logi~no rje{enje je da se osigura da izdavanje deta{mana ostane u ingerencijama dr`avnih institucija, u ovom slu~aju Vanjskotrgovinske, a ne entitetskih privrednih komora
interese, odnosno djelatnost u tom smislu zastupa Vanjskotrgovinska komora BiH, ocijenio je ju~er nakon sjednice Komisije Mehmedovi} za Oslobo|enje. prihvatljiv ~in kojim se jasno pokazuje da je na sceni i dalje prisutan jak anga`man na uru{avanju dr`avnih institucija. Ti postupci se trebaju onemogu}iti i u~initi sve kako bi se stvorili preduvjeti da sve institucije funkcioniraju u skladu sa zakonskim rje{enjima i ovla{tenjima, podcrtao je Mehmedovi}. To, navodi Mehmedovi}, podrazumijeva da je jedino logi~no rje{enje da se osigura da izdavanje deta{mana ostane u ingerencijama dr`avnih institucija, u ovom slu~aju Vanjskotrgovinske, a ne entitetskih privrednih komora.
A. T.

Zabrinjavaju}i zaklju~ci
On je zabrinjavaju}im ocijenio nove postupke koji dovode do slabljenja dr`avnih in sti tu ci ja, a po se bno za klju~ke koji su doneseni na nedavnom sastanku. - Jedan od zaklju~aka je da treba provesti jaku medijsku kampanju na ru{enju Vanjskotrgovinske komore BiH. To je krajnje nedopustiv i ne-

Pet govornika
„Komemorativni dio smo odvojili od vjerskog, koji }e se de{avati preko puta sakralnog dijela Memorijalnog centra, a gdje }e biti odr`ani i govori. Vidjeli ste da }e ove godine biti pet osoba koje }e govoriti. Sve te~e po planu. Me|utim, imamo jedan problem, koji je pora`avaju}i, a to je finansijska konstrukcija“ kazao je ]amil Durako, vi}, predsjednik Organizacionog odbora, dodaju}i da organizatori tri sedmice prije d`enaze na ra~unu imaju tek 1.800 maraka. Jedna od aktivnosti kojom }e se i ove godineobilje`itigodi{njicagenocida je i Mar{mira od Nezuka do Poto~ara. MuhamedDurakovi}, organizatorovogodi{njegMar{a, ju~er je kazao da se do sada prijavilo nekoliko stotina u~esnika. „Mi kao organizatori provodimo aktivnosti vezane za ure|enje staze kojom }e i}i Mar{, kao i mjesta no}enja i obezbje|ujemo logisti~ku podr{ku. S obzirom na to da je ovo me|unarodni mar{, i da }emo imati oko 1.000 ljudi iz inostranstva, a da su kapaciteti Oru`anih snaga manji iz godine u godinu, apelujem na sve ljude da se pripreme, ponesu {ator, kako bi mogli preno}iti“ ka, zao je Durakovi}.

FINANSIJE Imamo jedan problem, koji je pora`avaju}i, a to je finansijska konstrukcija, kazao je ]amil Durakovi}, predsjednik Organizacionog odbora, dodaju}i da organizatori tri sedmice prije d`enaze na ra~unu imaju tek 1.800 maraka
se cvjeti}e. Isti cvjeti} }e nositi Serge Bremmertz, glavni ha{ki tu`ilac.

Simbol
„Mislim da je vrlo va`no da 16 godina nakon genocida bude velika zainteresovanost gra|ana u Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu. Jer, SrebrenicanijesamosimbolstradanjaBo{njaka nego cijele na{e zemlje. Pro{lo je 16 godina, a mi, majke,jo{ tragamo za na{im najmilijim. Zato, mislim da je va`no da se govori o Srebrenici, da se ne zaboravi i ne ponovi“ ka, zala je Munira Suba{i}. Ina~e, ona je ju~er po zva la na~elnike op{tina Zvornik, Bratunac, Mili}i i Trnovo, da zajedno sa pre`ivjelim 13. i 15. jula posjete najve}a strati{ta Bo{njaka na podru~ju ovih op{tina.
S. KARI]

V I J E S T I

Alkalaj o Radmanovi}evim tvrdnjama

SNSD-ova ofanziva na MVP
Povodom tvrdnje predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH Neboj{e Radmanovi}a da je “DKP mre`a BiH u posljednje ~etiri godine do te mjere devastirana da ju je te{ko popraviti u jednom mandatu“ ministar vanjskih , poslova BiH Sven Alkalaj ponovo prihvata odgovornost za sve {to mu se spo~itava. Ministar vanjskih poslova je u potpunosti odgovoran za devastiranje poku{aja iz RS entiteta usmjerenih ka uspostavljanju paralelne diplomatske mre`e, slabljenju dr`avnih institucija, negiranju suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH, te podrivanju napretka na{e zemlje na putu ka ~lanstvu u EU i NATO-u. Ta~no je da su prethodne ~etiri godine rezultirale imid`om koji BiH osigurava pozive za u~e{}e na brojnim me|unarodnim skupovima, te istovremenim ignorisanjem poku{aja jednog entiteta da na takvim skupovima u~estvuje kao suverena dr`ava. SNSD bi tokom idu}e tri godine morao raditi punom parom da poni{ti sve te rezultate. Retorika koju upotrebljava SNSD,

uporno ponavljaju}i da mjesto ministra vanjskih poslova BiH treba da pripadne SNSD-u, svodi se na o~ajnu `elju da u potpunostiponi{ti ono zbog~ega BiH u`ivapunu podr{ku me|unarodne zajednice. Svrha `elje preuzimanja MVP-a BiH od SNSD-a se mo`e lako prepoznati iz primjera skorije pro{losti, kada je delegacija entiteta RS-a u posjeti NR Kini poku{ala da se predstavi kao dr`ava i zaobilazila ambasadora BiH u Kini, ili u nedavnim razgovorima delegacije entiteta RSa sa delegacijom Italije o predmetima koji su u jasnoj nadle`nosti dr`ave BiH, ponovo, po koji ve} put, poku{avaju}i da se entitet predstavi kao dr`ava, isti~e se, pored ostalog, u saop}enju iz kabineta ministra Svena Alkalaja.

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U @I@I

3

Komisija za pripremu izbora Vije}a ministara uva`ila zahtjev

Kuki}u sedam dana da obi|e stranke
Mandatar je istakao kako je slu`benu informaciju o predlaganju dobio tek u srijedu, te da je svjestan kako nema parlamentarnu ve}inu
[est ~lanova Komisije za pripremu izbora Vije}a ministara BiH na ju~era{njoj sjednici uva`ilo je zahtjev Slave Kuki}a kojeg je Predsjedni{tvo BiH imenovalo za predsjedavaju}eg Vije}a ministara da se za sedam dana odgodi izja{njavanje tog parlamentarnog tijela o davanju mi{ljenja preporuke o njegovoj podobnosti obavljanja te pozicije. U skladu s tim, zvani~nog poziva za dana{nju sjednicu Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH ne}e biti, a samim tim i njenog odr`avanja. Uprkos tome, neki od zastupnika (Bo`o Ljubi}, HDZ 1990) najavili su kako }e se pojaviti u sali za sjednice, a pozivaju}i se na ranije stavove i zaklju~ke Kolegija prema kojim je za termin odr`avanja sjednice Predstavni~kog doma PSBiH odre|en petak, 17. juni. Koliko je o~ajna atmosfera bila na sjednici Komisije, mo`da najbolje govore rije~i ~lanice tog tijela iz SDS-a Aleksandre Pandurevi} koja je izjavila “kako se nikada nije osje}ala poni`enije, te kako svako iole pametan treba pobje}i odavde (iz BiH). Tako je rekla nakon izlaska iz sale sa sjednice, a u zvani~nom obra}anju pozvala predsjednike SDP-a i HDZ-a BiH Zlatka Lagumd`iju i Dragana ^ovi}a da sjednu i da se dogovore kako bi “RS prestao biti talac nerije{enih odnosa dvije stranke i cijele FBiH“ .

Bje`ite iz BiH!

Sjednice Komisije i Kolegija izazvale ozbiljne podjele ~lanova dva bloka

Foto: A. KAJMOVI]

Bez konsenzusa i sjednice
No, podijeljeni stavovi politi~kih stranaka u PSBiH nisu se produkovali na sjednici Komisije za pripremu izbora Vije}a ministara BiH, ve} ranije na sjednici Kolegija odr`anog ju~er prije zasjedanja tog tijela. Kako je istakao drugi zamjenik predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Bo`o Ljubi}, on i Milorad @ivkovi} (SNSD) tra`ili su da se

sjednica u skladu sa dogovorom odr`i u petak, ali da se s tim nije slo`io predsjedavaju}i Denis Be}irovi}, te samim tim nije bilo konsenzusa oko te odluke. Ono {to se de{avalo na Kolegiju prenijelo se na sjednicu Komisije. Kako nezvani~no saznajemo, {est ~lanova tog tijela iz SDPa, SDA, NSRB-a, DNZ-a, PDP-a i SBB-a podr`alo je opredjeljenje da se za sedam dana odgodi izja{njavanje o davanju podobnosti izbora Slave Kuki}a za predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH. Iako odluke Komisije nisu obavezuju}e za Predstavni~ki dom, ona bi, ipak, dala mogu}nost da se sjednica uop{te odr`i. No, ovome se `estoko usprotivilo pet ~lanova Komisije iz HDZa BiH, HDZ-a 1990, SNSD-a, SDS-

PRAZNE RUKE Drago Kalabi} je naveo kako se Kuki} pred ~lanovima tog tijela pojavio praznih ruku - bez ikakve ideje i vizije, {to je krajnja politi~ka drskost i neodgovornost
a i DNS-a, koji su ocijenili kako se to tijelo odmah treba izjasniti, te sve ocijenili opstrukcijama. ^lan Komisije iz SBiH Beriz Belki} napustio je sjednicu prije glasanja zbog obaveza. Predsjedavaju}i koji ~eka potvr|ivanje Predstavni~kog dom PSBiH Slavo Kuki} pojavio se na

sjednici Komisije i obrazlo`io svoje zahtjeve za tra`enjem dodatnih sedam dana. Istakao je kako je slu`benu informaciju o predlaganju dobio u srijedu, te da je svjestan kako nema parlamentarnu ve}inu. - Osobno sam `elio da u narednih tjedan dana obavim konzultacije sa svim politi~kim partijama koje participiraju u radu Parlamenta BiH kako bismo do{li do rje{enja koja }e dati rezultat, naglasio je Kuki}. Naveo je kako je sa ~lanovima Komisije razgovarao o na~elnim pitanjima, a ne programu.

Nije mjesna zajednica
Predsjednik Kluba poslanika SNSD-a i prvi zamjenik predsjedavaju}eg Komisije za pripremu

izbora Vije}a ministara BiH Drago Kalabi} naveo je kako se Kuki} pred ~lanove tog tijela pojavio “praznih ruku - bez ikakve ideje i vizije, {to je krajnja politi~ka drskost i neodgovornost“ . - Iz Sarajeva ve} odavno dolaze tragi~ne vijesti. Sarajevo je postalotalacvoljejednog~ovjeka. Sve je to jedna sarajevska zajebancija. Nema potrebe ni za kakvih sedamdana,jer Kuki}nema s kim da razgovara, ocijenio je Kalabi}. ^lan Komisije iz SDP-a na ~iji je prijedlog i odgo|eno izja{njavanje Sa{a Magazinovi} istakao je kako se bez razloga cijela stvar dramatizuje. - Sjednica Parlamenta BiH ne mo`e se odr`ati bez mi{ljenja Komisije i to se mora sa~ekati, ocijenio je Magazinovi}. Sli~no je bilo i razmi{ljanje drugog zamjenika predsjedavaju}eg Komisije Asima Sarajli}a iz SDA koji je naveo kako Kuki} “nije predlo`en za mjesnu zajednicu, ve} za Vije}e ministara, koje je poslije Predsjedni{tva BiH najva`niji organ u dr`avi“ . - Svjesni smo da ne postoji entitetska ve}ina. Ali, u narednih sedam dana mnogo toga se mo`e promijeniti. Sjetite se kako je bilo sa izborom rukovodstva Parlamentarne skup{tine BiH, podsjetio je Sarajli}.
Almir TERZI]

Radmanovi} - Moon

Izetbegovi} - Jakovich

Bruxelles

Boris Tadi}

O Gordonovoj posjeti
Predsjedavaju}iPredsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} primio je ju~er ambasadora SAD-a u BiH Patricka Moona. Razgovarano je o bilateralnim odnosima u svjetlu posjete pomo}nikaameri~kogdr`avnogsekretara za evropska i evroazijskapitanjaPhilipaGordona, te o situaciji u BiH. Posebnatemasastanka bio je proces formiranja Vije}a ministara BiH. O ovompitanjuMoon je izrazionadu da se ovajproceskre}e u pozitivnomsmjeru. Radmanovi}je istakao je da na ovaj proces gleda s velikom zabrinuto{}u, imaju}u u vidu ukupne odnose u BiH, te naglasio zabrinutost ukupnom situacijom.

Ameri~ke investicije u BiH
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primio je ju~er biv{eg ambasadora SAD-a u BiH Viktora Jakovicha. Sagovornici su razgovarali o trenutnoj situaciji u BiH, te aktuelnim pitanjima u procesu integracije BiH u NATO i EU, saop}eno je iz Izetbegovi}evog kabineta. Razgovarano je i o mogu}nostima investiranja u BiH ameri~kih kompanija ~ije interese zastupa Jakovich. Izetbegovi} je ovom prilikom zahvalio ambasadoru Jakovichu za svu pomo} i podr{ku koje je pru`io BiH dok je obavljao du`nost prvog ambasadora SAD-a u BiH od 1992. do 1995. godine.

^ast Sarajevu i cijeloj BiH
Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj sastao se u Bruxellesu sa ~lanicom Evropskog parlamenta Doris Pack. Razgovarano je o trenutnim politi~kim prilikama u BiH, uz poseban osvrt na imenovanje mandatara za Vije}e ministara BiH, te nastavakprocesaformiranjavlasti na nivou BiH. Alkalaj je posebno zahvalio Pack na usvajanju Rezolucije u Evropskom parlamentu o Sarajevu kao evropskoj prijestolnici kulture 2014, kojom se Vije}e EU poziva da Sarajevu dodijeli titulu Kulturna prijestolnica Evrope 2014. godine. Nagla{eno je da bi to mnogo zna~ilo za Sarajevo i cijelu BiH.

Ne}u govoriti RS-u {ta da rade
Predsjednik Srbije Boris Tadi} izjavio je da njegova zemalja nema namjeru da bude hegemon u regionu i name}e bilo kome rje{enja, te da se vara onaj ko misli da }e on oti}i u RS i tamo{njem rukovodstvu govoriti {ta da rade. “Srbija nema namjeru da name}e rje{enja ni drugim dr`avama, niti srpskoj etni~koj zajednici koja `ivi u BiH. Srbi u BiH imaju svoje legitimne predstavnike, koji odlu~uju o njihovoj budu}nosti i bore se za svoja prava, a mi jedino mo`emo da pomognemo u tom dijalogu, mi tragamo za rje{enjima“, rekao je Tadi} za RTS.

4

DOGA\AJI

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA

Bosna i Hercegovina nema {anse da ostvari bilo kakav ozbiljniji ekonomski rast ukoliko budu nastavljeni trendovi negativne politi~ke situacije

Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo o predmetu Razvojna banka

Obustavljena istraga protiv

D`aferovi}a
Odba~ena prijava protiv Ivani{evi}a
Sarajevsko kantonalno tu`ila{tvo je donijelo odluku o neprovo|enju istrage protiv biv{eg predsjedavaju}eg Gradskog vije}a grada Sarajeva Marina Ivani{evi}a i jo{ devetosobakoje su bile prijavljene 2009. za nesavjestan rad u slu`bi i nepru`anje medicinske pomo}i. Kantonalnotu`ila{tvo Sarajevo je zaklju~ilo da ne proizilaze osnovi sumnje da su Ivani{evi} i drugi po~inili ova krivi~na djela. Krivi~nu prijavu protiv Ivani{evi}a podnio je MuhamedMujagi}, bratknji`evnice Mubere Mujagi}, koja je preminula i koji je u prijavi tvrdio da su prijavljeni odbili pru`iti hitnu medicinsku pomo} na vrijeme kako bi njegova sestra bila smje{tena u bolnicu i na taj na~in sprije~ili nastupanje njene smrti. Glasnogovornica Tu`ila{tva KS-a Jasmina Omi}evi} rekla nam je da je tu`ilac u predistra`noj fazi prikupio dokumentaciju od Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu, gdje se lije~ila preminula, dokumentaciju od Centra za socijalni rad, Doma zdravlja Stari Grad, Zavoda za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo, Kantonalnog ministarstvazdravstva i MUP-a Kantona Sarajevo. Prema njenim rije~ima, tu`ilac je odluku donio i nakon {to je dobio nalaz vje{taka medicinskestruke o istorijibolesti i uzroku smrti.

Istraga je obustavljena nakon {to je saslu{ano 206 osoba, te poslije nalaza vje{taka finansijske struke
Kantonalnotu`ila{tvoSarajevoobustavilo je istraguprotivRamizaD`aferovi}a, direktoraRazvojne banke FBiH, koja je vo|ena protiv njega i ~lanova Uprave ove banke pod sumnjom da su po~inili krivi~no djelozloupotrebapolo`aja, potvrdila je ju~er za Oslobo|enje glasnogovornica Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo Jasmina Omi}evi}.

Djela nisu po~injena
Protiv D`aferovi}a, ali i direktora njegove revizorske ku}e “D`aferovi}“ Ned`adaGrci}a, te , ~lanovaUpravebankeistraga je otvorena u februaru2010. godine, nakon {to je Tu`ila{tvu dostavljenslu`beniizvje{tajFinansijske policije FBiH. Do obustaveistrage, Tu`ila{tvo je istra`ivalo da li su D`aferovi} i ostali po~inili krivi~na djela u okviru poslovanja Razvojne banke i dodjelekredita i eventualnepovezanosti sa radom revizorske ku}e “D`aferovi}“ . “Tokom istrage smo ispitali 206 osoba. Izvr{ili smo finansijsko vje{ta~enje po vje{taku finansijske struke. Pribavili smo i pregledali dokumentaciju i nakon istra`nih radnji, cijene}i iskaze saslu{anih, te na osnovu nalazavje{taka, utvrdili da nema elemenata da je po~injeno krivi~no djelo zloupotreba polo`aja ili ovla{tenja i protivzakonitoposredovanje“ rekla nam je , Omi}evi}. U istompredmetu je ju~er, kako saznajemo, donesena naredba i o neprovo|enju istrage protiv67 direktorafirmi i uposlenika Zavoda za zapo{ljavanje, koji su se dovodili u vezu sa ovim slu~ajem, a koji su, tako|er, bili obuhva}eni izvje{tajem Finansijske policije. Oni su Kantonalnomtu`ila{tvuSarajevo bili prijavljeni zbog navodno

Muris mije ^i~i}, profesor ekono

DOBAR

LO[

ZAO

D`aferovi}: Certifikat o ~estitosti

BRUCE HITCHNER
Profesor ameri~kog univerziteta Taft i direktor projekta Dejtonski sporazum Bruce Hitchner, za razliku od mnogih, sa optimizmom gleda dana{nju BiH. U intervjuu za Oslobo|enje naglasio je kako vjeruje da }e uklju~ivanje u proces EU i uspje{ni rezultati koje su zemlje regije ostvarile na tom putu imati pozitivan odjek i na BiH.

po~injenihkrivi~nihdjelanesavjestan rad u slu`bi, zloupotrebaovla{tenja u privrednomposlovanju i obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti. “Iz prijave i prate}ih spisa smo ustanovili da je o~igledno da pomenuta krivi~na djela nisu po~injena“ ka`e Omi}evi}. ,

Dva izvje{taja
Rije~ je o tome da je FinansijskapolicijaFBiHKantonalnom tu`ila{tvu Sarajevo u dva navratadostavilaslu`beneizvje{taje u istom predmetu i to protiv direktora, te protiv jo{ osam osobame|ukojima su D`aferovi}, Grci} i ~lanovi Uprave Razvojne banke. Kao {to smo pisali, u dva izvje{taja protiv D`aferovi}a, Grci}a i Uprave Razvojne banke FBiH se navodilo da su firme u zamjenu za dodjelu povoljnih kredita Razvojne banke FBiH morale koristiti usluge revizorske ku}e “D`aferovi}“u D`aferovi}evom vlasni{tvu. Dk. O.
Foto: Senad GUBELI]

VJEKOSLAV ^AMBER
Grupa od 250 ~asnika HVO-a, koja je oti{la u prijevremenu penziju, najavila je da }e se iseliti iz BiH zato {to mjese~no prima 316 KM, dok oni sa ~inom kapetana Armije RBiH dobijaju 760 KM. Te{ko da }e oni ikuda oti}i, ali s pravom kritiziraju ministra rada i socijalne politike Vjekoslava ^ambera, koji nije do{ao na sjednicu Vlade FBiH na kojoj se trebalo raspravljati o penzijama.

BPK GORA@DE
Premijer BPK-a Gora`de Emir Fra{to, ministar unutra{njih poslova Nusret Sipovi} i komesar policije E{ref Huri} izvinili su se u~enicima i prosvjetnim radnicima O[ „Jovan Du~i}“ iz ^ajni~a zbog kamenovanja autobusa kojim su se vra}ali sa Kid's festivala u Sarajevu. Poru~ili su da }e otkriti po~inioce, a u~enike iz ^ajni~a pozvali su u goste.

VIJEST U OBJEKTIVU Protiv mita
Ju~er je u Sarajevu u organizacijiCentracivilnihinicijativauprili~enapromotivnaakcija u okviru koje su gra|animadijeljenibed`evi “Ne dajemmito“ i informativne zdravstveneknji`ice sa informacijama o zakonom zagarantovanim pravima gra|ana i pacijenata. Cilj akcije je ukazivanje na {tetnost korupcije po dru{tvo u cjelini i besmislenostdavanjamita u svrhudobijanjazdravstveneusluge. CCI je u protekla dva mjeseca potpisao memorandume o saradnji sa 15 vode}ihzdravstvenihustanova u BiH, s ciljem zajedni~ke borbe protiv korupcije.

KK SLOBODA
Ko{arka{ki klub Sloboda iz Tuzle nalazi se pred ga{enjem. Zbog neizmirenih obaveza iz ugovora, ko{arka{i su prestali trenirati prije nekoliko dana. Procjenjuje se da je klupska kasa u minusu ~etiri i po miliona maraka. Ovo, na`alost, nije usamljen slu~aj u BiH.

VIJEST U

BROJU

osoba bilo je zaposleno u aprilu u FBiH, {to je za 0,1 posto vi{e nego u martu.

440.419

OSLOBO\ENJE petak, 17. juni 2011. godine

INTERVJU Sve je do BiH

5

Renzo Daviddi, v.d. {ef Delegacije Evropske komisije u BiH

EU ne}e mijenjati

pravila zbog BiH
Iskustvo drugih zemalja pokazuje da dr`ava mora obaviti veliki doma}i zadatak. Ono {to o~ekujemo, jesu promjene u Bosni i Hercegovini, kako bi se ona prilagodila procesu integracija
Razgovarala: Jasna FETAHOVI]

Renzo Daviddi je, govore}i na konferenciji o zapadnomBalkanu o putu BiH ka Evropskoj uniji, izrazio razo~arenje {to na{a zemlja, osam mjeseci nakon izbora, jo{ nema formiranu dr`avnu vladu. On je negirao da u Evropskojunijivladazamor pro{irenjem i naglasio da sve ovisi o BiH. Tom je prilikom naveo primjer vizne liberalizacije, gdje je dr`avapokazala da mo`e obaviti zadatke koji se od nje tra`e. • Gostuju}i na sesiji konferencije o zapadnom Balkanu istakli ste da Evropska unija ima precizne zahtjeve i da na putu ka njezinom ~lanstvu nema pre~ica. Mislite li da bh. politi~ari o~ekuju da na neka pitanja ne}e morati da se odgovori? - Ne znam {ta o~ekuju bh. politi~ari. Ali bilo bi pogre{no takvo o~ekivanje. Iskustvo drugih zemalja pokazuje da dr`ava mora obaviti veliki doma}i zadatak. Ono {to sam poku{avao da objasnim svojim partnerima i prijateljima u Bosni i Hercegovini, jeste da ne mogu o~ekivati od Evropske unije da promijeni pravila. Ono {to o~ekujemo, jesu promjene u Bosni i Hercegovini, kako bi se ona prilagodila procesu integracija.

• Ove jeseni bi}e dato mi{ljenje o kandidaturi Srbije za ~lanstvo u Evropskoj uniji. Kakva je, u tom pogledu, pozicija Bosne i Hercegovine? - Bosna i Hercegovina zaostaje za drugim dr`avama ovog regiona i to je vrlo jasno. Crna Gora se kre}e naprijed i navjerovatnije }e dobiti pozitivno mi{ljenje o otvaranju pregovora na jesen. Evropska komisija sada analizira odgovore na upit koji je poslala Srbija i vrlo vjerovatno }e se i Srbija kretati naprijed. Kao {to znate, pro{le sedmice Evropska komisija je kazala {ta misli kada je rije~ o Hrvatskoj; {to se ti~e EK-a, pregovori su zavr{eni. Bosna i Hercegovina i dalje `ivi sa privremenim sporazumom.

kako bi se on usaglasio sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} - Finci. Druga stvar je da bude usvojen zakon o dr`avnoj pomo}i. To su uslovi koji su jasno nazna~eni u Sporazumu o stabilizaciji i pridru`ivanju da bi Sporazum mogao stupiti na snagu. Dakle, kada Sporazum o stabilizaciji i

pridru`ivanju stupi na snagu, to bi dalo mogu}nost da se jedan akt kandidature razmotri. Prva stvar koja bi se tom prilikom desila, jeste da bi Evropsko vije}e tra`ilo od Evropske komisije da formira mi{ljenje o pripremljenosti Bosne i Hercegovine da bude kandidat za ~lanstvo. U tom slu~aju, Evropska komisija

daje Bosni i Hercegovina veliki upitnik, to je prakti~no knjiga. Jedno od prvih pitanja u tom upitniku jeste koliko stanovnika ova zemlja ima. Dakle, Evropska komisija ne o~ekuje da odgovor na ovo pitanje bude “nemam pojma“. U tom slu~aju treba imati osigurane uslove za provedbu popisa stanovni{tva.

TIM [to se ti~e specijalnog predstavnika Evropske unije, mi ve} imamo kolege koje rade sa Valentinom Inzkom, koji je na toj funkciji u ovom trenutku. Mislim da mo`emo ra~unati na tim od 120 ljudi

NEMAM POJMA Jedno od prvih pitanja u tom upitniku jeste koliko stanovnika ova zemlja ima. Dakle, Evropska komisija ne o~ekuje da odgovor na ovo pitanje bude nemam pojma

Sorensen u BiH
• Kada }e u Bosnu i Hercegovinu sti}i Peter Sorensen, koji je nedavno imenovan za {efa Delegacije Evropske unije? - Peter Sorensen }e ubrzo do}i. Jo{ mi nije poznat ta~an datum njegovog dolaska, mislim da je rije~ o sedmicama. Peter Sorensen }e istovremeno bi ti {ef De le ga ci je Evrop ske unije i specijalni predstavnik Evropske unije. Kao {ef Delegacije bi}e na ~elu jednog tima koji ve} du`e vrijeme postoji i ra di. [to se ti~e spe ci jal nog predstavnika Evropske unije, mi ve} imamo kolege koje rade sa Valentinom Inzkom, koji je na toj funkciji u ovom trenutku. Mislim da mo`emo ra~unati na tim od 120 ljudi.

Ustav i dr`avna pomo}
• Uskla|ivanje Ustava sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdi} i Finci i zakon o dr`avnoj pomo}i su uslovi koje BiH mora ispuniti da bi mogla predati aplikaciju za status kandidata. [ta je sa zakonom o popisu stanovni{tva? - Izmjena Ustava i zakon o dr`avnoj pomo}i su jedina dva uslova. Ako pogledate uslove proistekle iz martovske sjednice Vije}a za vanjske poslove Evropske unije, prvi uslov je da BiH bude sposobna implementirati odredbe iz Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju. A to zna~i dvije stvari. Prva stvar je da se naprave izmjene Ustava BiH

TAKORE]I... ISTINA
Centar za humanu politiku zatra`io je od Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a BiH da hitno smijeni glavnog tu`ioca RS-a zbog izjave u kojoj Amor Buki} ka`e da se “u ovoj zemlji te{ko mo`e osuditi neko ko je imalo zna~ajan“ . Centar smatra da on ovakvom izjavom opravdava svoj i nerad ve}ine drugih tu`ilaca, {iri defetizam o nemogu}nosti borbe protiv najte`ih krivi~nih djela korupcije i organizovanog kriminala, {alje poruku da se politi~ki, finansijski i drugi mo}nici mogu neka`njeno baviti kriminalom.

6

DOGA\AJI

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Senat Univerziteta odlu~uje u srijedu

Lu~i}u i Goli}u
Podr{ka suverenitetu BiH
Na margini Devete konferencije predsjednika parlamenata SEECP-a, predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Denis Be}irovi} razgovarao je sa predsjednikom Skup{tine Crne Gore Rankom Krivokapi}em i predsjednikom Parlamenta Makedoni je Traj kom Ve lja nov skim. Oba Be}irovi}eva sagovornika naglasila su sna`nu podr{ku teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH kao podr{ku na putu ka evroatlantskim integracijama. Nagla{ena je potreba za stalnim ja~anjem me|uparlamentarne saradnje i prijateljskih odnosa Makedonije i Crne Gore sa BiH. Senat Univerziteta u Sarajevu }e u srijedu, 29. juna, razmatrati odluku Eti~kog komiteta da se profesori Pravnog fakulteta Bajro Goli} i Zdravko Lu~i} do`ivotno suspenduju sa nastave. Takvu odluku Eti~ki komitet donio je prije nekoliko dana zbog umije{anosti Goli}a i Lu~i}a u seks-aferu na tuzlanskom Odjeljenju Pravnog fakulteta. Tre}i akter ove afere, profesor Sanjin Omanovi} dobit }e dvogodi{nju suspenziju rada sa studentima, odlu~io je Eti~ki komitet UNSA.

do`ivotna suspenzija
Eti~ki komitet odlu~io da se ova dva profesora do`ivotno suspenduju, a tre}em akteru seks-afere, prof. Sanjinu Omanovi}u, odre|eno dvogodi{nje hla|enje
griteta akademske zajednice, nastavno-nau~nog procesa i sigurnosti studenata ovom posvetiti pa`nju i ozbiljnost i donijeti, odnosnopredlo`itirje{enja, stajalo je u pismu Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, upu}enom Eti~kom komitetu 17. maja ove godine. U odluci Eti~kog komiteta nalazi se i ime nekada{njeg dugogodi{njeg dekana Pravnog fakulteta Fuada Saltage, jer nikada nije poduzeo ni{ta da istra`i umije{anost trojice profesora u seks-aferu. Za to }e Saltaga, dodu{e, biti ka`njen tek javnim ukorom.
Bajro Goli} - Zdravko Lu~i}: Sau~esnici u prostituciji

Ispraviti nepravdu
Unija samostalnih sindikata policije FBiH povodom informacije objavljene u medijima nakon sjednice Vlade FBiH, a koja se odnosi na dopunu prijedloga Zakona o potvr|ivanju prava na prijevremenu starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima, koji je inicirao federalni ministar unutra{njih poslova, `eli ukazati da bi se predmetnom dopunom kona~no ispravila dugogodi{nja nepravda koja je nanijeta pripadnicima MUP-a RBiH koji su bili sastavna komponenta OSRBiH i kao takvi, kao prva organizovana oru`ana formacija, me|u prvima stali u odbranu BiH, te podnijeli mnogobrojne i bolne `rtve. @elimo vjerovati da je ovaj potez Vlade kona~no znak da je neko prepoznao na{u neupitnu ulogu u odbrani BiH, te da }e tu ulogu adekvatno valorizirati, isti~e se u saop}enju.

Optu`nica?!
Kantonalni sud u Tuzli je, podsje}amo, u oktobru pro{le godine Jasmina Ma{i}a proglasio krivim jer je od 2003. do 2008. godine nekoliko djevojaka navodio na prostituciju kako bi “profesorima Odjeljenja Pravnog fakulteta Sarajevo u Tuzli Zdravku Lu~i}u, Bajri Goli}u i Sanjinu Omanovi}u pru`ale seksualne usluge za novac, a zauzvrat je od navedenih profesora dobijao ispitna pitanja koja je predavao studentima“ . Iako je presuda utvrdila da su Lu~i}, Goli} i Omanovi} bili sau~esnici u prostituciji, oni su i nakon njezinog izricanja osta-

Saltagin plagijat
Kada je o Saltagi rije~, jo{ se njegovih postupaka zaslu`ilo na}i u razmatranju Eti~kog komiteta. Primjerice, to {to je plagirao knjigu hrvatskog profesora Nikole Viskovi}a i godinama je prodavao studentima Pravnog fakulteta potpisanu svojim imenom i po cijeni od 40 KM. Nakon {to je Oslobo|enje otkrilo ovaj skandal, Saltaga je podnio ostavku na mjesto dekana, no i dalje je ostao na Pravnom fakultetu kao predava~. Nakon{to Senatprihvatiodluku Eti~kog komiteta, ona }e postati pravosna`na. J. F.

JAVNI UKOR Fuad Saltaga nikada nije poduzeo ni{ta da istra`i umije{anost trojice profesora u seks-aferu. Za to }e Saltaga, dodu{e, biti ka`njen tek javnim ukorom
li anga`ovani kao predava~i studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Isto tako, protiv njih trojice do sada nije podignuta optu`nica. Eti~ki komitet je odluku o suspenzijama trojice profesora donio nakon {to je sredinom pro{log mjeseca Ministarstvo nauke i obrazovanja Sarajevskog kantona zatra`ilo da se razmotri presuda u kojoj su Lu~i}, Goli} i Omanovi} navedeni kao korisnici seksualnih usluga studentica kojima je zauzvrat obe}ana pomo} pri polaganju ispita. - O~ekujemo da presudabude razmotrena s eti~kog stanovi{ta i da }e Komitet radi za{tite inte-

Uspostava vlasti u HB@-u

Premijer i dalje izme|u dva HDZ-a
HDZBiH, kao pobjedni~ka stranka, i dalje na stajali{tu da treba dati premijera, ali ni devedesetka ne da Rimca

Djecu odgajati za budu}nost
BiH ne mo`e odgajati i educirati djecu u etni~koj i kulturnoj izolaciji, a onda o~ekivati da je ta djeca povedu ka evropskim integracijama, kazala je ju~er na Ilid`i {efica Ureda Vije}a Evrope u BiH Mary Ann Hennesey. Govore}i na otvaranju dvodnevnog seminara posve}enog implementaciji Okvirne konvencije za za{titu nacionalnih manjina u BiH, koji je VE organizirao zajedno s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Hennesey je ocijenila da bi BiH trebalo da bude pozitivan primjer kada je u pitanju odnos prema nacionalnim manjinama, jer se radi o zemlji koja nema nacionalnu ve}inu.

Dva HDZ-a u Hercegbosanskoj `upaniji (HB@) }e jo{ jednom sjesti za stol i poku{ati dogovoriti zajedni~ko sudjelovanje u vlasti u ovoj `upaniji, potvr|eno je za Oslobo|enje iz `upanijskih organizacija dva HDZ-a u HB@-u. Tako|er, iz jednog i drugog HDZ-a isti~u kako je premijerska funkcija i dalje kamen spoticanja u procesu uspostave vlasti u ovoj `upaniji.

dogovoriti da zajedni~ki uspostavimo novu Vladu HB@-a, izjavio je Branko Ivkovi}, predsjednik @upanijskog odbora HDZa BiH u HB@-u.

Jo{ jedan poku{aj
- HDZ-u 1990 smo dostavili svoj prijedlog o na~inu uspostave vlasti u HB@-u i sada ~ekamo od njih povratnu informaciju. Oni nam, dakle, trebaju dostaviti svoj prijedlog na~ina uspostave vlasti i onda }emo napraviti sastanak na kojem }emo se jo{ jednom poku{ati

PODR[KA 11 hrvatskih zastupnika u Skup{tini HB@-a iz HDZ-a 1990, HSP-a BiH, SDP-a, te NS-a Radom za boljitak i dalje podr`avaju Rimca za premijera
Kazao je kako ne `eli eksplicitno govoriti o sadr`aju prijedloga HDZ-a BiH ‘’jer se radi o osjetljivim pregovorima’’. - Sve drugo se mo`e dogovoriti, no problem je premijerska du`nost. HDZBiH i dalje stoji iza

kandidat za novi~etverogodi{nji mandat, za Oslobo|enje je potvrdio kako }e HDZ 1990 razmotriti prijedlog kolega iz HDZ-a BiH, te kako }e im uputiti svoju verziju tog dokumenta.

Devedesetka (ne) razmi{lja
- Jesmo dobili jedan prijedlog o uspostavi vlasti iz HDZa BiH, no jo{ ga nismo razmotrili i o~itovali se o njemu. Me|utim, jako brzo }emo to u~initi. I dalje ostajemo pri stavu da ja trebam dobiti novi mandat na ~elu Vlade HB@-a. Tako|er, 11 hrvatskih zastupnika u Skup{tini HB@-a iz HDZ-a 1990, HSP-a BiH, SDPa, te NS-a Radom za boljitak i dalje mi daje podr{ku u izboru za premijera @upanije, rekao je Rimac. J. GUDELJ

Rimac: Siguran u novi mandat

stajali{ta da premijer treba do}i iz na{e stranke jer smo u HB@u osvojili uvjerljivo najvi{e glasova na proteklim izborima, rekao je Ivkovi}. Nediljko Rimac (HDZ 1990), jo{ aktualni premijer HB@-a i

OSLOBO\ENJE petak, 17. juni 2011. godine

DOGA\AJI

7

Nastavljeno svjedo~enje Enesa Hand`i}a

VIJESTI

Batine do smrti u

centru Bugojna
U nastavku svjedo~enja Enesa Hand`i}a, biv{eg pomo}nika komandanta 307. brigade za bezbjednost i pomo}nika komandanta OG Zapad za bezbjednost tokom sukoba Armije BiH i HVO-a u Bugojnu, tu`iteljica Slavica Terzi} je prezentirala videosnimak prona|en tokom pretresaku}eSenadaDautovi}a, jednog od trojice preostalih optu`enih u slu~aju Nisveta Gasala, biv{egupravnikalogora za ratne zarobljenike na stadionu Iskra u Bugojnu i Musajba Kukakvice, komandira stra`e u ovom logoru.

U svom ratnom dnevniku, u zabilje{ci od 1. novembra 1993, Hand`i} je napisao da “premla}ivanje zatvorenika vr{i MUP”
lju Vrbanja te Mladena Havraneka, koji je podlegao maltretiranjima u prostorijama Salona namje{taja. Na pitanje da li su i drugi znali za stradanja zatvorenika Zrne i Havraneka, Hand`i} je odgovorio: „Naravno da sam imao saznanja jer je taj doga|aj bio u u`em centru grada. Dakle, bilo je tu dosta civila, gra|ana svih nacionalnosti, porodica koje su jedine drugima saop{tavale o svim doga|ajima, o maltretiranju, o ishrani, o problemima i tako dalje. Nije se moglo ni{ta sakriti sve i da se htjelo“ rekao je , Hand`i}, obja{njavaju}i da je Salon namje{taja bio udaljen od SJB-a 20-30 metara. U svom ratnom dnevniku, u za bi lje {ci od 1. no vem bra 1993, Hand`i} je napisao da „premla}ivanje zatvorenika vr{i MUP“. Na pitanje ko je bio u tom trenutku na~elnik SJB-a u Bugojnu, Hand`i} nije mogao da odgovori. Odbrana Nisveta Gasala ispitivala je Hand`i}a o njegovimzabilje{kama u ratnom dnevniku, te o nalozima za odvo|enje zarobljenih iz logora na stadionu i sa drugihlokacija. Hand`i} je objasnio da se imena svih 26 nestalih nalaze na ovakvim nalozima. „Oni su trebali da budupreba~eni u Travnik ili Zenicu radi procesuiranja ili razmjene“ rekao , E. HE]IMOVI] je Hand`i}.

Ameri~ka donacija policiji
Kao potvrda kontinuirane bliske saradnje s agencijama za provedbu zakona i sigurnosnim strukturama u BiH, Regionalniured za sigurnostAmbasade SADa u BiH donirao je odbrambenu opremu Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH. Ata{e za sigurnost Ambasade SAD-a u BiH Wade L. Boston izjavio je da }e ova oprema omogu}iti slu`benicima Direkcije da na siguran na~in izvr{avaju misiju prema gra|anima BiH u pogledu osiguravanja reda i zakona. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, rekao je direktor Himzo Selimovi}, visoko cijenipermanentnupodr{ku i pomo}koju vlada SAD-a, putem Ambasade u Sarajevu, pru`a Direkciji, ali i svim drugim policijskim agencijama u BiH.

Enes Hand`i}: Nisam dobio zadatak da istra`im sudbinu Kapetanovi}a

Osveta i druge pobude
U prostoriji prikazanoj na ovom snimku su se, prema tvrdnjama Enesa Hand`i}a, kao svjedoka Tu`ila{tva BiH, poslije sukoba Armije BiH i HVO-a odr`avali sastanci na kojima je izvr{ena selekcija grupe od 26 navodno najekstremnijih ratnih zarobljenika koji su potom izmje{teni na Rostovo i ubijeni. Samo jedna osoba je pre`ivjela bijegom tokom transporta na Rostovo, koji je organizovao upravo Hand`i}, po li~nom nalogu dobijenom od, kako je rekao, D`evada Mla}e. Hand`i} je i sam bio optu`en u ovom sudskompredmetu, ali je nakonpriznavanja krivice i sporazuma sa Tu`ila{tvom BiH ka`njen sa

osam godina zatvora. Trenutno se nalazi u zeni~kom zatvoru, ~ekaju}i na pravosna`nost presude. „Imao sam saznanja da su neki maltretirali zatvorenike u Donji}ima iz osvete ili nekihdrugih pobuda, pri samom ~inu zarobljavanja. Nisam nikad dobio zadatak da istra`im ko ih je maltretirao“ rekao je Hand`i} to, kom ispitivanja. Hand`i} je potom ispitivan o sudbini Vlatka Kapetanovi}a. „Mogu re}i da se on kao pripadnik HVO-a dovodio u vezu sa maltretiranjem i ubistvom pojedinih pripadnika Armije BiH u neposrednojblizini I bojne, zatimznam da je on fizi~kimaltretiran u Marksisti~kom centru, i da je odatleodveden od

pripadnika VP 307. brigade i od tada se za njim gubi trag“ rekao , je Hand`i}. Tu`iteljica je potom pitala da li su Tahir Grani}, komandant 307. brigade, Abdulah Jele~ i Senad Dautovi} znali za nestanak, mu~enje i stradanje Vlatka Kapetanovi}a. Hand`i} je objasnio da je kasnije otac Vlatka Kapetanovi}a uputio pisma svim komandantima o sudbini svog sina.

Maloljetni~ko prestupni{tvo
Oja~avanje maloljetni~ke pravde u BiH, tema je dvodnevne konferencije koja se odr`ava u Sarajevu, a radi se o zavr{noj aktivnosti u sklopu istoimenog projekta koji je finansirala Italijanska kooperacija za razvoj. Kako je u uvodnom dijelu skupa istakao ambasador Italije u BiH Raimondo de Cordona, suo~avanje s problemom maloljetni~kog prestupni{tva podrazumijeva kompleksan pristup kako bi se za{titili prava i pravilan razvoj mladih osoba. Kako je planirano, sudionici konferencije bit }e u prilici informirati se o iskustvima italijanskog pravosu|a u oblasti tretiranja maloljetni~kog prestupni{tva.

Travnik ili Zenica
„Nisam nikada dobio zadatak da istra`im sudbinu Vlatka Kapetanovi}a“ rekao je. Tu`itelji, ca je potom pitala {ta mu je poznato o sudbini Maria Zrne, koji je podlegao maltretiranju tokom obavljanja radova u nase-

Deseti dani kriminalisti~kih nauka u Sarajevu

^vrste veze sa SAD-om, EU i NATO-om
Vrlo je va`no da imate dobre i ~vrste veze sa SAD-om, te zemljamaEvropskeunije i NATOa i da koristite njihova iskustva, izjavio je ju~er po~asni doktor nauka Univerziteta u Sarajevu i prvi ameri~ki ambasador u Bosni i HercegoviniViktorJakovich, na otvaranju 10. dana kriminalisti~kih nauka na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu. Govore}i kao uvodni~ar na nau~noj konferenciji Savremene sigurnosne studije i BiH, kazao je da }e mu bitidrago da bude spona izme|u Fakulteta za kriminalistiku i ljudi iz sigurnosnogsektora BiH sa pojedincima i institucijama iz SAD-a i Evrope kako bi se razvili razli~iti vidovi saradnje. - Veoma ~esto u Evropskoj uniji, kada sam prisutan na nekim skupovima politi~ara i ljudi koji razgovaraju o {irenju EU i NATO-a, izra`ava se skepsa prema BiH, prema novim dr`avamakoje su nastale iz biv{e Jugoslavije. Upravo zbog togakoliko se mogukontroliratirazni negativni tokovi u dru{tvu, koliko EU mo`e sebe da za{titi od elemenata koji mo`da nisu izvorno od vas, ali dolaze preko va{eg teritorija, uvijek izra`avajuodre|enudozuskepse u tom pogledu. Mislim da }e va{ rad, i sada i ubudu}e, biti od prete`ne va`nosti da budete dio toga, da uvjerite druge Evropljane da mo`ete da u|ete u tokoveevroatlantskezajednice bez problema, da budete dio njihovog svijeta i

Premalo protiv korupcije
Transparency International BiH proveo je novu analizu procesuiranja korupcije u sudovima i tu`ila{tvima u BiH za 2010. godinu. Podaci o broju istraga i presuda za krivi~na djela korupcije ukazuju na stagnaciju u radu pravosu|a te na izrazito nizak broj osu|uju}ih presuda, navodi TIBiH. Upozoravaju da podaci o istragama koje su provodila tu`ila{tva ukazuju na to da je u odnosu na 2009. godinu smanjen ukupan broj istraga, {to va`i i za istrage za koruptivna i krivi~na djela protiv slu`bene du`nosti. TIBiH primje}uje da jo{ nema nijedne osu|uju}e presude u istragama koje se vode protiv visoko pozicioniranih zvani~nika, nego se ove presude uglavnom odnose na slu~ajeve tzv. sitne korupcije.

Konferenciju otvorio Viktor Jakovich

Foto: S. GUBELI]

da dobromo`ete da kontroli{ete ne samo svoju teritoriju nego i druge koji bi mo`da htjeli zloupotrijebiti va{ teritorij za svoje ciljeve, rekao je Jakovich. ^lanOrganizacionogodbora 10. danakriminalisti~kihnauka doc. dr. Jasmin Ahi} naglasio je internacionalni i regionalni karakter konferencije te njen akademski, znanstveni i stru~ni

kvalitet. U~esnicima konferencije obratili su se i prorektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Samir Arnautovi}, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prof. dr. Ramo Masle{a, doc. dr. MuhamedBudimli}, dr. Atanas Kozarev, prof. dr. MirsadAbazovi} i drugi eksperti iz oblasti siDl. OMERAGI] gurnosti.

8

OGLASI

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

9

10

KOMENTARI

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Domet platforme
B
FOKUS
Pi{e: Zija DIZDAREVI] zija@bih.net.ba

Odmjeravanje saveza SNSD - HDZ - SDS s platformskom grupacijom treba zamijeniti brzim dogovorom o zavr{etku formiranja dr`avne vlasti. Velika koalicija ima}e smisla ako bude uspostavljena na neupitnosti bh. dr`ave, ispunjavanju obaveza unutar evroatlantskih integracija i ustavnoj reformi. To tra`i jaku resorno-kadrovsku poziciju SDP-a i SDA u Vije}u ministara i podr{ku EU i SAD-a

ezizglednom kandi da tu rom Sla ve Kuki}a za predsjeda va ju}eg Vi je}a ministara Bosne i Hercegovine - Socijaldemokratska partija je podsjetila na svoj izborni uspjeh, provjerila ~vrstinu saveza sa Stran kom de mo krat ske akcije, u Predsjedni{tvu BiH je demonstrirana relativna nadmo} partnerstva SDP-a i SDA, testirano je raspolo`enje drugih stranaka u dr`a vnom par la men tu, ukazano na snagu platformista i njihove ambicije u zavr{avanju posla na formiranju sredi{nje izvr{ne vlasti. Te{ko da je to donijelo po se bnu po li ti~ku ko rist SDP-u, po se bi ce na kon tra`enja odga|anja odlu~ivanja o kandidaturi Kuki}a, koju je i on sam kompromitovao nastupom pred parlamentarnom komisijom. Sa druge strane, koalicija Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Hrvatske demo krat ske za je dni ce i Srpske demokratske stranke is ka za la je slo`nost i odlu~nost u poku{aju da nametne svoju viziju Vije}a mi nis ta ra. Zah tje vi HDZ-a i SNSD-a su maksimalisti~ki. Hadezeovci ho}e funkciju predsjedavaju}eg i sva hrvatska mjesta u Vije}u, uz zahtjev za naknadni ula zak u fe de ral nu vlast. SNSD smatra da Srbima iz RS-a pripada mjesto

D

ministra spoljnih poslova, na ko je pre ten du je li der SDP-a Zlatko Lagumd`ija. Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave i Evropska unija su od po~etka za veliku koaliciju koja bi objedinila pobjedni~ke stranke i tvorila ve}inu za promjenu Ustava BiH. Spisak stranaka koje su pozvane na konsultacije sa pomo}nikom dr`avnog sekretara SAD-a Phili pom Gor do nom pot vr|uje tu te`nju. eveti je mjesec nakon op{tih izbora, vrijeme je za “pora|anje“ Vije}a ministara. Odmjeravanje saveza SNSD - HDZ - SDS s platformskom koalicijom (SDP - SDA - Narodna stranka Radom za boljitak, Hrvatska stranka prava) treba zamijeniti brzim dogovorom za zavr{etak formiranja dr`avne vlasti. U tom procesu bi}e provjereno koliki je domet platfor me ~eti ri stran ke na dr`a vnoj ra zi ni. Pla tfor mska koalicija uvezala je ideolo{ki raznovrsne stranke. Programska osnova dogovora prihva}ena je kao obavezuju}i akcioni plan. Izabranici SDP-a rade s entu zi ja zmom, oni iz SDA nastoje da prate novi pristup, uz otpore na ni`im nivoima (posebice u Kantonu Sa ra je vo). Pred sta vni ci HSP-a i NSRB-a unijeli su svje`inu u politi~ki `ivot

V

Federacije BiH. Za razliku od prethodnika, predsjednik i potpredsjednik FBiH su agilni, me|u gra|anima su. Platformisti djeluju motivisano, pregala~ki i odgovorno. SNSD i HDZ sma tra ju platformiste elementarnom opasno{}u. Razbijen je {ablon po ko jem se u BiH mo`e vladati samo dogovorom tri najja~e nacionalne stran ke - po di obe nom principu, bez programske osno ve i od go vor nos ti spram gra|ana i dr`ave. Platformski dogovor dovodi u pitanje i korupciona{ku narav vlasti u BiH, liderske i grupne interese po nacionalno-strana~koj liniji. e li ka ko ali ci ja ima}e smi sla ako bude uspostavljena na neupitnosti bh. dr`ave, ispunjavanju obaveza unutar evroatlantskih integracija i ustavnoj reformi. To tra`i jaku resorskokadrovsku poziciju za SDP i SDA u Vije}u ministara. Me|unarodni faktori moraju izvr{iti pritisak da reformska politika - koja treba da pri bli`i {to pri je bh. dr`avu NATO-u i EU - bude adekvatno strana~ki i personalno zastupljena u Vije}u ministara. Bitno je da ispred platformista u tom organu budu autoriteti koji }e li~nim, strana~kim i koalicijskim uticajem osigurati programsko i reformsko

O

pona{anje Vije}a, kao {to je Lagumd`ija. vo je klju~na prilika da me|unarodni autoriteti presta nu s je dna kim odnosom prema onim koji su za i protiv bh. dr`ave i nje ne evr oa tlan tske per spektive. Nakon sjednice Vije}a sigurnosti OUN-a, gdje je osu|eno protudr`avno i antidejtonsko djelovanje politi~ara iz RS-a, bila je prilika za disciplinovanje pa i marginalizaciju predsjednika tog entiteta Milorada Dodika, kao oli~enja destruktivnih nastojanja. U tom trenu, iz sredi{ta EU su pru`ili ruku spasa Dodiku. To treba sada naplatiti, u korist bh. dr`ave. Bi tno je in sis ti ra ti na (ne)ispunjavanju preuzetih obaveza prema EU i NATO-u i konkretnoj odgovornosti za njihovo (ne)izvr{avanje, a ne smatrati to kao ne{to neobavezuju}e, kao pitanje politi~ke volje. Bilo bi korisno zaprijetiti diplomatskom izolacijom, ekonomskom blokadom i zamrzavanjem imovine u inostranstvu neposlu{nim politi~arima. Takav pritisak mogao bi biti odlu~uju }i za uspos ta vu nove strukture Vije}a ministara. Bosni i Hercegovini je neophodna nova poli ti~ka ener gi ja, je dna ko kao i udru`ena po dr{ka EU i SAD-a.

Balkan bez baruta N
ekada{nji savjetnik za vanjsku politiku potpredsjednika SADa Josepha Bidena u vrijeme dok je bio senator, a dana{nji vi{i nau~ni saradnik u Centru za transatlantske odnose (SAIS) pri “Johnes Hopkins“ univerzitetu u Washingtonu Michael Haltzel, uo~i konferencije Zapadni Balkan: Progres, stagnacija ili regresija u Sarajevu, rekao je kako je uvjeren da Bosna i Hercegovina ima demokratsku budu}nost u okviru Evropske unije i NATO-a. O tome nema nikakve sumnje ni danas kada su u~esnici konferencije ve} otputovali ku}ama, a mnogi od njih su potegli i preko Atlantika da bi do{li u Bosnu i Hercegovinu kako bi vidjeli {ta je to {to ovdje ne {tima. Problem broj jedan je {to BiH, ni osam mjeseci nakon izbora, jo{ nema dr`avnu vladu. I kako god se pri~a oko mandatara za sastav Vije}a ministara Slave Kuki}a danas u Parlamentu BiH zavr{ila, ta stvar }e se ubrzo rasplesti i BiH }e dobiti vladu. Tek tada po~inje pravi posao kako bismo dosegnuli budu}nost o kojoj Haltzel govori. Iako na prvi pogled izgleda da se nalazimo pred nepremostivim te{ko}ama, u Bosni i Hercegovini postoji konsenzus oko dva klju~na pitanja – ulaska u Evropsku uni ju i NA TO. Ta po ve zni ca je klju~na karta na koju igra zapadna diplomatija sa SAD-om na ~elu. U ovome su i organizatori konferencije posve}ene Zapadnom Balkanu, Centar za transatlantske odnose, kojeg vodi Daniel Hamilton, i Ameri~ko-bosanska fondacija na ~ijem je ~elu Sa{a Toperi}, postigli cilj. Ponovo je pa`nja fokusirana na to da BiH ima samo jedan put za koji se sama odlu~ila - evroatlantski. Me|utim, ~lanstvo u EU i NATO ne}e do}i kao poklon. Da bi se na{ao primjer, ne treba i}i daleko. Dovoljno je pogledati u susjedstvo. Hrvatska je od 2009. ~lanica NATO-a, a u Evropsku uniju ulazi 2013. nakon {to je ovih dana zaklju~ila pregovara~ki proces. Kroz proces koji je bio i dug i bolan, Hrvatska je uspjela ispuniti stroge uvjete i poslije ulaska u NATO dobiti zeleno svjetlo i od Evropske unije. Na dobrom putu je i Srbija. Prije dvije ve~eri je, gostuju}i u emisiji „Svedok“ na RTS-u, o tome govorio predsjednik Srbije Boris Tadi}. Za izgradnju autoputeva koji }e povezati tu zemlju sa susjedstvom i svijetom, modernizaciju `eljeznica kojima }e vozovi na cijeloj du`ini juriti u prosjeku 160 kilometara na sat i navodnjavanje svih plodnih oranica potrebno je deset milijardi eura. Taj novac bi Srbija, veli Tadi}, mogla da dobije u trogodi{njem ciklusu od Evropske unije. Eto prakti~ne koristi od ulaska u EU. Za Tadi}a nema dilema ni oko perspektive ostalih zemalja, a velika Hrvatska, velika Srbija ili velika Albanija su, ka`e, ideje koje se mogu samo razbiti o glavu njihovim zagovornicima. Srbija zato, veli on, sa puno uspjeha rje{ava srpsko-hrvat ski, srpsko-bo{ nja~ki i srpsko-albanski konflikt. I kao {to je Evropska unija ugovor o miru, Tadi} sma tra da sa mo ta kav ugo vor ni aran`man, uz rje{avanje svih otvorenih pitanja me|u narodima i dr`avama na Balkanu, donosi trajni mir. U ovim pozitivnim procesima {ansa je i za BiH. I kako je Haltzel primijetio, Slovenija je ve} nekoliko godina u NATO-u i EU, Hrvatska je ~lanica NATOa i ulazi u EU, Srbija rje{ava sporna pitanja na svom evropskom putu, a zavr{no }e biti Kosovo, Crna Gora je najprijatnije iznena|enje, Makedoniji je preostalo da rije{i pitanje imena. Zato na Balkanu ne smije ostati neko skriveno bure baruta.

OSVRT

Pi{e: Daniel OMERAGI]
daniel.omeragic@oslobodjenje.ba

Iako na prvi pogled izgleda da se nalazimo pred nepremostivim te{ko}ama, u Bosni i Hercegovini postoji konsenzus oko dva klju~na pitanja – ulaska u Evropsku uniju i NATO. A ta poveznica je klju~na karta na koju igra zapadna diplomatija sa SAD-om na ~elu

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE
TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA

KOMENTARI

11

Jezik la`(n)i
U
Pi{e: D`evad HOD@I]

Umjesto da vode, na{i lideri radije pristaju da budu vo|eni. Oni znaju da je to lak{a i komfornija pozicija. Demago{ki pristup naj~e{}e se temelji na nedostatku odva`nosti da se suo~imo sa vlastitim slabostima, da se bavimo sobom, da radimo svoj posao. Zato se kod nas na svim podru~jima naj~e{}e doga|a da za na{e vlastito stanje krivimo druge: Sarajevo, Mostar, Banju Luku, Bo{njake, Srbe, Hrvate, Zagreb, Beograd, me|unarodnu zajednicu

na{em javnom diskursu, a to zna~i u obra}anji ma us mje re nim ka ja vnos ti ve}ine onih koji govore s pozicije svoje dr`avni~ke, zastupni~ke, stra na~ke, po li ti~ke, lo kalne, me|unarodne, vjerske, liderske i svake druge javne pozicije naj~e{}e na djelu imamo ne{to {to zapravo predstavlja - la`. Znam da zvu~i prejako, grubo, uvredljivo. Zato molim za malo strpljenja. Ne mislim ovdje na to da oni koji istupaju s pozicija svojih javnih funkcija (naj~e{}e) la`u. Ovdje nije rije~, dakle, o tome da li se ili ne u na {em ja vnom dis kur su o ne~emu izri~e ne {to po gre {no, neta~no, neistinito. Ovdje se ne radi o tome da oni koji govore la`u. Ovdje se radi o tome da la`e jezik kojim se slu`imo, govor koji koristimo, retorika koju upotrebljavamo u na{em javnom diskursu. Drugim rije~ima, u na{im obra}anjima javnosti na djelu naj~e{}e imamo la`ni govor, la`na pitanja, la`ne teme, la`ne razloge, la`ne interese, la`ne ciljeve. Najkra}e re~eno, na snazi imamo diskurs koji la`e. (To da su u toj la`i oni koji se obra}aju ja vnos ti di je lom i sa mi obje kti, “`rtve“ la`i, to da u toj la`i oni koji se obra}aju javnosti nisu, dakle, pravi subjekti, razumije se, nije i ne smije biti shva}eno kao pravdanje ili opravdanje.) La`ni govor u na{em politi~kom dis kur su, po se bno ovih da na (i mje se ci) u ko ji ma ~eka mo da se formiraju bosanskohercegova~ke vlasti prema rezultatima pro{logodi{njih oktobarskih op}ih izbora, do la zi do izra za u fra za ma o autenti~nim predstavnicima naroda, o ve}inskim politi~kim voljama, o etni~kim izbornim legitimitetima, o zastupanju legitimnih nacionalnih interesa. Takav govor je la`an dvostruko. Prvo, jer pre{u}uje stvar ne `ivo tne in te re se bosanskohercegova~kih gra|ana i, drugo, jer ne odgovara ni sada{njim bosanskohercegova~kim ustavnopravnim propozicijama politi~kog `ivota prema kojima se, naprimjer, nacionalni/etni~ki in-

N

tere si zastupaju u domovima naro da, dok se u pred sta vni~kim domovima kao i u vladama zastupaju interesi svih gra|ana, ili, prema kojima, na primjer, gospodin Ra dma no vi} ne pred stav lja (samo) Srbe u Predsjedni{tvu BiH nego (zajedno sa druga dva ~lana Pred sje dni{tva) predstav lja u ze mlji i ino zem stvu Bosnu i Her ce go vi nu, odno sno sve nje ne gra|ane. La`ni go vor ima mo na dje lu naj~e{}e i u politi~ko-diplomatskim fra za ma ko je ve} go di na ma slu{amo u obra}anjima mnogih predstavnika me|unarodne zajednice, a u kojima oni govore o tome da smo mi odgovorni, a oni su tu samo da nam pomognu. Kao mi moramo donositi odluke a ne oni. To ne bi bi lo spor no da me|una ro dna zajednica nije u~inila, ako ne sve, a ono mnogo na tome da Bo sna i Her ce go vi na ima us ta vno-pravni i politi~ki sistem u kojem se zapravo odluke ne mogu donositi. S druge strane, i vrapci na grani ve} znaju da danas vi{e uop}e ni je mo gu}e ni na~el no, ni konkretno, ni teorijski ni prakti~no, govoriti o nacionalnim suvere nitetima, o unutra{njim poslovima, o nacionalnim i lokalnim sigurnosnim, ekonomskim i drugim po li ti ka ma u ne ka da{ njem smislu tih rije~i. Naprosto se radi o to me da nam se me|una ro dni zvani~nici naj~e{}e obra}aju prema ‘gra ma ti~kim’ pravilima koja vi{e ne va`e. Oni nam se obra}aju na jeziku koji se, politi~ki vi{e nigdje, ne samo u globalnoj stvarnosti, nego ni u re centnim i re levantnim knjigama, ne govori. A to onda zna~i: oni ne la`u u pogledu na ono o ~emu govore, la`e jezik na kojem govore. a po dru~ju re li gij skog `ivo ta la`ni go vor imat }emo u svim na {im za uzi ma nji ma za mo ral ne vrijednosti, za dru{tvenu pravdu, za slabe i nemo}ne, za obespravljene i siroma{ne sve dotle dok se bude de{avalo da, naprimjer, na{e d`amije i crkve sve~ano otvara-

J

ju zbog donatorskih zasluga oni koji su se obogatili u sumnjivim ili kriminalnim privatizacijama, koji, naprimjer, imaju novce da pomognu crkve i vjerske zajednice ali ne i da izvr{e svoje obaveze prema radnicima. edna od osnovnih karakteris ti ka na {eg (sa mo)ob ma njuju}eg javnog diskursa na doma}oj javnoj sceni sastoji se u demago{kom odnosu prema onima kojima se obra}amo kao lideri. Sude}i prema ve}ini na{ih politi~kih, vjerskih, medijskih, javnih istupa, na{e liderstvo sastoji se u tome da povla|ujemo onima ko ji ma se obra}amo. Za pra vo, umjesto da vode, na{i lideri radije pristaju da budu vo|eni. Oni znaju da je to lak{a i komfornija pozicija. Demago{ki pristup naj~e{}e se temelji na nedostatku odva`nosti da se suo~imo sa vlastitim slabostima, da se bavimo sobom, da radimo svoj posao. Zato se kod nas na svim podru~jima naj~e{}e doga|a da za na{e vlastito stanje krivimo druge: Sarajevo, Mostar, Banju Luku, Bo{njake, Srbe, Hrvate, Zagreb, Beograd, me|unarodnu zajednicu. Od dva puta, za rje{avanje gotovo svakog na{eg problema: onog da za njeg’ oslovljavamo, prozivamo i okrivljujemo druge i onog da za njeg’ snosimo vlastitu odgovornost, mi naj~e{}e biramo ovaj prvi. Zapravo, problem je u stvarnim ciljevima koje ve}ina na{ih lidera slijedi. Ti ciljevi su naj~e{}e li~ne, egoisti~ke naravi: ta{tina, sujeta, odr`anje na poziciji, mo}, vlastita korist. Ako ve}ina na{ih lidera ima takve ciljeve, onda oni, ruke na srce, gotovo savr{eno nepogre{ivo, kada se sve sabere i oduzme, biraju sredstva za njihovo ostvarenje: spektakli, buke, galame, improvizacije, povr{nosti, folklori, emocije, strah, mr`nja, okrivljivanja, optu`be, obe}anja. Prolazi samo umjetnost performansa! Formula glasi: sa {to manje utro{ene energije, rada, znanja, odgovornosti do {to ve}eg - svjetlosnog (medijskog) efekta.

Michael Haltzel, Centar za transatlantske odnose SAIS

Konferencija najavljuje promjene u regionu
Enes Kari}, profesor Fakulteta islamskih nauka

I vjeronauka je nauka
Katastrofa - bh. rukomet u jednoj rije~i

Historijski neuspjeh

12

CRNA HRONIKA
CJB-uTrebinjetokomsrijede prijavljena su dva krivi~na djela. Policijska stanica Trebinje obavije{tena je da je maskirana osoba od radnika trgovine Peron 3 otela dnevni pazar u iznosu od 500 KM. Drugo krivi~no djelo, preciznije kra|a iz ku}e, prijavljeno je policiji u Bile}i. U ovom slu~aju nepoznata osoba je iz ku}e u mjestu Kukri~je odnijela novac i nakit, prema izjavi vlasnika, u ukupnoj vrijednosti oko 2.500 KM.

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Oplja~kana trgovina, iz ku}e ukraden novac

Te{ko povrije|ena voza~ica {kode

Lejla A. (32) iz Sarajeva te{ko je povrije|ena ju~er u udesu koji se dogodio na zaobilaznici u [irokom Brijegu. Ona je upravljaju}i {kodom iz smjera Mostara, izgubila kontrolu te pre{la na drugu stranu ceste i udarila u kamion. [koda se tad okrenula i udarila u golf. Auto je u ovom udesu potpuno smrskan sprijeda, tako da je izvla~enje Lejle A. trajalo skoro sat. Ona je potom prevezena u bolnicu u Mostaru. L. S.

Nakon nestanka bh. dr`avljanina u kanjonu Tare

Akcija Posebna vo`nja u ZHK-u

Potraga za Ivanom Muellerom
Istraga pokazala da na cesti nije bilo tragova ko~enja
Potraga za Ivanom Muellerom (42), bh. dr`avljaninomnastanjenim u Doboju, koji je opel korsom u utorak nave~er sletio u kanjon rijeke Tare (Crna Gora), dubok 50-ak metara, nastavlja se, potvrdila je ju~er za Oslobo|enje Tamara Ralevi}, glasnogovornica Uprave policije Crne Gore. Ona je dodala da su, osim ronilaca crnogorske policije, u potragu za Muelleromuklju~eni i rafting-klubovi Kljajevi}a kamp, Lekovi} rafting Tara, lovo~uvari Nacionalnog parka Durmitor, ~lanovi splavarskih dru{tava iz \ur|evi}a Tare i radnici Crnagoraputa. Dosada{nja istraga je pokazala da na regionalnoj cesti \ur|evi}a Tara – Mojkovac nije bilo tragova ko~enja, te da je Muellerovo vozilo samo pre{lo u suprotnu traku i okomito se sru~ilo u hladnu rijeku niz duboku i strmu liticu. Korsa u kojoj je bio Mueller je prona|ena, a ju~er je pomo}u dizalice
Izvla~enje automobila iz rijeke

PRIVREMENO
oduzeto {est auta
Policija provjerava ko su stvarni vlasnici izuzetih vozila te kako su nabavljena
U okviru akcije kodnog imena Posebna vo`nja, a koju od kraja marta provodi Sektor krim-policije, ju~er je u ZHK-u privremeno oduzeto pet luksuznih automobila, velike materijalne vrijednosti. Naime, radi se o audiju A4, koji je izuzet od 46-godi{njaka iz Donjih Mami}a kod Gruda, pasatu TDI, koji je na|en kod 30-godi{njaka iz Vi{njice kod Gruda, pasatu koji je bio kod 36godi{njaka iz Donjih Mami}a kod Gruda, golfu IV izuzetom od 27-godi{njaka iz Donjeg Graca kod [irokog Brijega, i {kodi fabiji, koju je koristila 55-godi{njakinja iz Ru`i}a kod Gruda. Jedan automobil, preciznije mercedes 124, izuzet je 12. juna i to od 42-godi{njaka iz mjesta Privalj, kod [irokog Brijega. Automobili su prevezeni u Sabirni centar MUP-a i u toku su provjere ~iji je cilj utvr|ivanje stvarnih vlasnika te porijekla vozila i na~ina njihove nabavke. Odluka da se provede ova akcija, kako je saop}eno iz MUP-a ZHK-a, donesena je zbog ~injenice da je taj kanton tranzitno podru~je, ali kona~na destinacija odre|enog broja auta ukradenih u BiH, ali i drugim zemljama. Iz MUP-a ZHK-a navode da su napori istra`itelja bili su fokusirani na opservaciju osoba iz krim-miljea, te onih za koje postoje rudnika uglja iz Pljevalja izvu~ena na kopno, te }e biti upu}ena na vje{ta~enja kojima }e se utvr|ivati uzrok nesre}e. Prema informacijama iz pograni~ne policije, Mueller je u Crnu Goru u{ao preko grani~nog prelaza Ran~e kod Pljevalja. De`urni istra`ni sudija Osnovnog suda @abljak Rajko [ibali} je kazao kako je utvr|eno da je nekoliko sati prije nesre}e Mueller bio gost u jednom `ablja~kom kafi}u. Za nesre}u se saznalo oko 23 sata, kada je dojavljeno da se na osmom kilometru ceste od mosta na Tari prema Mojkovcu u rijecinalazivozilonjema~kihregistarskih oznaka. O nesre}i je policiju obavijestio voza~ auta koji je vidio kako korsa skre}e sa ceste i pada niz liticu. Prema rije~ima ovog svjedoka, voza~ nije ni poku{ao da savlada blagu krivinu koja se nalazi na tom dijelu ceste, nego je samo pravolinijski krenuo prema strmini i nakon toga se survao. Dk. O.

Vozila ju~er prevezena u Sabirni centar

saznanja da pripadaju nekoj od grupa koje se bave nabavkom, transportom ili preprodajom ukradenih vozila. Tako|er, vr{ena je poja~ana kontrolu saobra}aja na cestama za koje su postojala saznanja se njima vr{i prijevoz ukradenih vozila. Nakon {to je ve}i broj tih automobila lociran, u saradnji sa nadle`nim tu`ila{tvom i sudovima, pribavljene su naredbe za privremeno oduzimanje tih vozila, te je to i u~injeno ju~er rano ujutro.
L. S.

Gora`de

Otkriveni maloljetnici koji su kamenovali autobus
Gora`danska policija je identifikovala osobe koje su 11. juna kamenovale autobus iz ^ajni~a, koji je vozio u~enike osnovne {kole iz ovog grada na Kids festival. Naime, radi se o maloljetnicima od kojih je jedan ‘96, a dvojica ‘95. godi{te. Ocijenjeno je da doga|aj nema nacionalnu pozadinu jer su maloljetnici priznali da su plodovima vo}a i kamenicama ga|ali 10-ak vozila i prije nego {to su razbili prozor na autobusu ^ajni~e-transa. - Po~inioci nisu vidjeli i nisu znali o kome se radi prilikom nailaska autobusa i drugih putni~kih vozila. Nakon zavr{ene obrade Kantonalnom tu`ila{tvu }e bi ti dos tav ljen iz vje {taj o po~inje nom kri vi~nom dje lu o{te}enja tu|e stvari, izjavio je E{ref Huri}, komesar policije. Iz gora`danske policije su upozorili su da }e sankcionisati sve po~inioce sli~nih incidenta, te uputili apel roditeljima da povedu ra~una o pona{anju djece. - Ovom prilikom `elim da se izvinim voza~u autobusa, nastavnom osoblju, a posebno djeci i njihovim roditeljima, dodao je Huri}. Maloljetni prestupnici saslu{ani su u prisustvu roditelja, te }e biti procesuirani. Ina~e, kako se radi o mla|im maloljetnicima, iz policije nisu saop}eni ni njihovi inicijali.
A. H.

Br~ko

Na|en heroin spreman za prodaju
Privedeno pet osoba, zadr`ani Admir Osmanba{i} i Sini{a Morav~i}
Pripadnici policije Br~ko distrikta zaplijenili su prekju~er osam paketi}a sa odre|enom koli~inom heroina, te uhapsili Admira Osmanba{i}a (26) i Sini{u Morav~i}a (31) iz Br~kog. Akcija je izvedena preksino} kada su izme|u 22.15 i 23.50 sati pripadnici br~anske policije upali u stan koji se nalazi u Ulici biskupa Josipa [tadlera u Br~kom, gdje su prona|eni paketi}i s heroinom spremnim za daljnju prodaju. Portparol br~anske policije Halid Emki} nam je rekao da je u sklopu ove akcije privede{i} i Morav~i} su poslani na kriminalisti~ku obradu, nakon ~ega su uz slu`beni izvje{taj predati nadle`nom tu`ila{tvu. Policija je, osim stana, pretresla i jedno vozilo, a za br`i pronalazak droge je bio anga`ovan i slu`beni policijski pas. Droga je na|ena rasuta po stolu, pored izrezanih najlona spremnih za njeno pakovanje i preprodaju. Osim ovoga, policija je zaplijenila rokovnik sa telefonskim brojevima osoba koje su povezane sa {vercom droge.
Dk. O.

Droga na|ena u stanu u Ulici biskupa Josipa [tadlera

no pet osoba. Me|u njima su bili Osmanba{i} i Morav~i}. I dok je troje pu{teno da se brani sa slobode, Osmanba-

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
Policijskoj stanici Rudo u srijedu se obratila J. T. i prijavila da je njen svekar Milija Topalovi} (1935), nas ta njen u mjes tu Os ko ru {a, nes tao dva dana ranije, saop}eno je iz CJB-a Is to~no Sarajevo. Starac je posljednji put vi|en u ponedjeljak poslijepodne u {irem rejonu mjesta stanovanja. Uz policijske slu`benike, u potrazi za nestalim u~estvuju i mje{tani.

13

Prijavljen nestanak Milije Topalovi}a

Uhva}ena kradljivica

Posu{ka policija je rasvijetlila dvije kra|e po~injene u utorak u tom gradu te privela A. D. (25). Ona se, naime, sumnji~i da je u kiosku i u trgovini Elipsa u Ulici fra Grge Marti}a u Posu{ju ukrala mobitel, odnosno torbicu u kojoj su bilili~nidokumentiimanja svota novca. Otu|eni predmeti su na|eni i vra}eni vlasnicama, a protiv osumnji~ene slijedi prijava Tu`ila{tvu ZHK-a.

Potvr|ena optu`nica protiv Turkovi}eve zlo~ina~ke organizacije

Uskoro su|enje za
monstruozne zlo~ine
Nakon likvidacija Mithata Meki}a, Lucije Salas - Cortez, te Marija Toli}a i Wernera Ajdarija vo|a je zaklju~io da su plitko zakopani, pa je naredio da se to “popravi“
Sud BiH ju~er je potvrdio optu`nicu protiv Zijada Turkovi}a, zvanog Zika (45), koja njega i jo{ 13 ~lanova njegove zlo~ina~ke organizacije tereti za pet svirepih ubistava, poku{aje ubistava, {verc heroina i kokaina, plja~ku dva i po miliona maraka iz Cargo-centra Me|unarodnog aerodroma Sarajevo i otimanje dionica fabrike Klju~, nezvani~no saznajemo iz Tu`ila{tva BiH. Ovo nam je potvrdio i advokat Faruk Balijagi}, branilac Seada Dumanji}a, koji je kazao da mu je dostavljena potvr|ena optu`nica, ali da o njoj u ovom trenutku ne mo`e govoriti. tembra 2010. godine, kada je Turkovi} uhap{en. U dijelu optu`nice koji se ti~e iznude od vlasnika Tvornice ~arapa Klju~ se navodi da su se Muamer Zahitovi}, Turkovi}ev poznanik iz Njema~ke, i Turkovi} dogovorili da iz kupovine dionica Klju~a istisnu Fehima Seleka. Naime, Zahitovi} i Selek, s obzirom na to da su strani dr`avljani, nisu mogli kupiti dionice, nego su anga`ovali Nijaza Zuli}a da otkupljuje certifikate i onda njima kupuje dionice Klju~a, te time postane vlasnik tre}ine firminih dionica. Nakon {to je Zuli} postao vlasnik dionica, Selek dolazi na ~elo fabrike, me|utim, u me|uvremenu se obnavlja prijateljstvo izme|u Zahitovi}a i Turkovi}a i oni se dogovaraju da iz posla istisnu Seleka, a u tome im poma`u uposlenik Federalne uprave policije Hilmija Ma{ovi} i Mithat Zahitovi}. Nakon prijetnji pi{toljem Zuli} Turkovi}u “prodaje“ 49.170 dionica Klju~. Tokom petogodi{njeg vo|enja zlo~ina~ke organizacije Turkovi} je, prema optu`nici, naredio ubistva Mithata Meki}a, njegove nevjen~anesuprugetrudneLucieSalas - Cortez, Marija Toli}a, Wernera Ajdarija i Rajka Milovanovi}a. Dumanji}, Laki}, Kalender i Milovanovi} su vrbovali Memovi}a i Aljovi}a, koji su u Had`i}ima`ivjeli sa Meki}em i Salas - Cortez, da im za novac pomognu u ubistvu. U no}i sa 1. na 2. mart pro{le godine, Memovi} je u jednom kafi}u Dumanji}u dao klju~eve ku}e u kojoj su `ivjeli Meki} i Salas - Cortez. Dumanji} je potom klju~eve ku}e dao Turkovi}u i Laki}u, koji su u{li u ku}u i iz heklera izre{etali nevjen~ane supru`nike, dok ih je u automobilu ~ekao Milovanovi}. Aljovi} je u to vrijeme bio u Sarajevu i ~ekao da se zavr{i “posao“ . Poslije toga Dumanji} i Kalender su do{li na mjesto doga|aja, iznijeli tijela, stavili ih u auto i odvezli prema [avniku, te sakrili u blizini Dumanji}eve vikendice. Potom se Aljovi} i Memovi} vra}aju u ku}u, zaklju~avaju je i bje`e u Crnu Goru. kopana, {to su poslije Dumanji}, Kalender i Milovanovi} i uradili. Toli} i Ajdari su ubijeni 25. marta pro{le godine po Turkovi}evom nare|enju u iznajmljenoj ku}i na Bistriku. Nakon {to su namamljeni, Turkovi} i Laki} s njima su u{li u ku}u. Nakon kratkog dru`enja, Laki} je iz heklera ispucao tri metka u grudi Ajdarija, a nakon toga i dva u glavu Toli}a. Dumanji} i Milovanovi} potom uklanjaju tragove, a tijela

Smrtonosno dru`enje
Dan poslije ubistva, Dumanji}, Kalender i Milovanovi} odlaze da zakopaju tijela, koja su prethodno posuli `ivim kre~om. Turkovi} potom dolazi na mjesto gdje su zakopani i zaklju~uje da bi tijela trebala biti dublje za-

Zijad Turkovi}: Smi{ljao, rukovodio i nadzirao “poslove“

Preuzimanje Klju~a
Za pripadnost Turkovi}evoj zlo~ina~koj or ga ni za ci ji op tu`eni su Sa{a Stjepanovi} (35), Nijaz Zuban (37), Mirza Drini} (34), Milenko Laki} (34), Muamer Zahitovi} (39), Hilmija Ma{ovi} (48), @eljko \uri} (32), Ermin Deli} (50), Hajrudin Memovi} (35), Fadil Aljovi} (32), Danijel Planin~i} (27), Dragi{a Rajak (32) i Sead Dumanji} (33), koji je ve}, podsjetimo, sklopio nagodbu sa Tu`ila{tvom BiH i tako “postao“ svjedok optu`be. U obimnoj optu`nici stoji da su oni djelovali u vi{e grupa kojima je komandovao Turkovi}. On je, naime, nakon zajedni~kog boravka u Centralnom zatvoru sa Islja mom Ka len de rom (osu|enim ~lanom kriminalne grupe Ferida Oki}a), koji }e u narednom sudskom postupku biti svjedok-pokajnik, sa njegovim saradnicima organizovao mre`u za me|unarodnu trgovinu drogom. Kalender je vode}u ulogu prepustio upravo Turkovi}u, a obo ji ca su za to an ga`ovali Stjepanovi}a i Emira Zekovi}a, koji su bili zadu`eni za prevoz i pakovanje. Ovaj “posao“ je cvjetao od 2005. do sep-

100.000 eura za informacije

Veliki “posao“ ove zlo~ina~ke organizacije bila je plja~ka novca sa Sarajevskog aerodroma u decembru 2007. Za to je Turkovi} anga`ovao Mithata Meki}a, Marija Toli}a i Nijaza Zubana, koji je u to vrijeme bio {ef Cargo-odjeljenja na Sarajevskom aerodromu. Prema optu`nici, Zuban je Turkovi}u za nov~anu naknadu dao informacije o vremenu i na~inu dolaska novca, a u pripreme plja~ke je bio uklju~en i Kalender. Turkovi} je nakon izvjesnog vremena odustao od namjere da u svemu u~estvuju Meki} i Toli} i nove saradnike prona{ao u osobama iz Srbije pod nadimcima Batica, Kli~ko i Miki. Za plja~ku je kori{ten audi Q7, otet u blizini benzinske pumpe Proming, te zapaljen nakon razbojni{tva. Plja~kom je rukovodio Turkovi} i to iz restorana koji se nalazi na zadnjem spratu hotela Radon Plaza, a izveli su je Batica, Miki i jo{ dvije osobe, koje su naoru`ane i obu~ene u uniforme SIPA u Cargo-centar u{le kroz otvorena vrata, koja nisu bila pod videonadzorom, i oteli oko 2,5 miliona maraka. Nakon plja~ke Turkovi} je uzeo 250.000 eura, Zuban je dobio oko 100.000, a ostatak je oti{ao Batici i Mikiju. Taj novac Turkovi} je investirao u firmu Govl ltd uvoz-izvoz Skoplje, te potom u tom gradu osnovao firmu Nermin trade, ~iji je nominalni vlasnik Nermin ^i{i}, a stvarni zapravo Turkovi}, ~ime poku{ava da opere novac. prebacuju u vre}ama na tajnu lokaciju, u ~emu su im pomogli Planin~i} i Rajak. Nakon kontrole, Turkovi} ponovo konstatuje da su tijela plitko zakopana, te Laki}, Planin~i}, Rajak i Milovanovi} na grobnicu nabacuju jo{ zemlje. Nekoliko sedmica kasnije Turkovi} je anga`ovao Laki}a da ubije Milovanovi}a, a u pomo} su mu pris ko~ili Pla nin~i} i \uri}. Naime, Laki} uvjerio Milovanovi}a i \uri}a da iskopaju raku u mjestu Johovac kod Bijeljine, rekav{i da }e tu biti zakopane osobe koje su taj dan trebala do}i u Janju. \uri} je potom, po Laki}evom nare|enju, ostavio Milovanovi}a da sam kopa. Kada je raka iskopana, Laki} nije bio zadovoljan njenom veli~inom, te je naredio Milovanovi}u da dublje kopa, {to je on i uradio. Kada je u{ao u raku, Laki} mu je pucao u potiljak. S obzirom na to je da optu`nica potvr|ena, uskoro }e biti zakazano ro~i{te za izja{njenje o krivnji, a potom slijedi maratonski sudski proces u kojem }e se zasigurno razotkriti jo{ puno detalja o tome kako je i {ta “radila“ ova kriminalna grupa.
Dk. O.

VODE]A ULOGA Isljam Kalender, koji }e u sudskom postupku biti svjedok-pokajnik, vode}u ulogu u me|unarodnoj trgovini drogom prepustio Turkovi}u

TUZLANSKA KAPIJA Obnova saobra}ajne signalizacije u gradu Ukratko...
Odr`an koncert Jasmine [ehanovi}
U Me|unarodnojgalerijiportreta u Tuzli preksino} je odr`an koncert 15-godi{njeviolinisticeJasmine[ehanovi}, u~enice prvog razreda Srednje muzi~ke {kole u ovom gradu. Ova mlada i talentovana violinistica odu{evila je publiku zanimljivim i raznolikim programom u kojem su se na{la djela T. Albinonia, B. Bartoka, K. Manojlovi}a, M. Brucha, F. Kreislera… Sa Jasminom je klavir svirala njena 21-godi{nja sestra D`enana [ehanovi}, profesorica klavira. Jasmina [ehanovi} ro|ena je 1996. u Traunsteinu, Njema~ka. Violinu je po~ela svirati sa {est godina, a do sada je imala brojne koncerte i zapa`ene nastupe u Sarajevu, Br~kom, Tuzli, Zagrebu... U~estvovala je na nekoliko federalnih i me|unarodnih takmi~enja, gdje je ostvarila zapa`ene rezultate. Trenutno je u klasi prof. Maje Caki} u Srednjoj muzi~koj {koli u Tuzli, a sara|uje i sa prof. Ivanom Arnold.

14

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Radovi od Skvera do Br~anske Malte

Hranjenje bolesnika

Iscrtavanje }e se vr{iti u no}nim satima jer `elimo {to manje ometati saobra}aj, najavljuje direktor JP Saobra}aj i komunikacije
Radnici Javnog preduze}a Saobra}aj i komunikacijeju~er su po~eliradove na odr`avanjuhorizontalnesignalizacije na sjevernojgradskojmagistrali. Prvafazaradova, kojebud`etskimsredstvima finansira Op}ina Tuzla, uklju~uje iscrtavanje uzdu`ne linije na dijelu magistrale od Skvera do Br~anske Malte. direktor JP Saobra}aj i komunikacije. Laki} napominje da }e Op}inaTuzla, posredstvompreduze}a na ~ijem je ~elu, ulo`iti 80.000 maraka za odr`avanje horizontalne, vertikalne i semaforske signalizacije. Radovima na horizontalnoj signalizaciji sjeverne magistrale po~inje vi{emjese~na akcija. “Na{ prioritet u narednih nekoliko mjeseci su radovi na odr`avanju horizontalne, vertikalne i semaforskesignalizacije. Tako|er, prioritet je rad na podizanju nivoa saobra}ajne kulture gra|ana. Tome smo davali posebnupa`nju i proteklihmjeseci, kada smo zajedno sa osnovnim{kolamau gradu, gra|anima i pripadnicima MUP-a Tuzlanskogkantonaprovelinekoliko edukativnih akcija“ istakao , je direktorLaki}, napominju}i da

Na UKC-u Tuzla odr`an je workshop na kojem je predstavljena Perkutana endoskopska gastrostoma (PEG), namijenjena pacijentima koji zbog nemogu}nosti gutanja ne unose potrebne dnevne koli~ine hrane. Ina~e, radi se o postupku postavljanja katetera kroz rez u trbu{nom zidu, u svrhu hranjenja bolesnika. “Prikazali smo mogu}nosti perkutane endoskopske gastrostome, jer je nedopustivo da nam pacijenti umiru zbog pothranjenosti. Istra`ivanja su pokazala da 30 posto pacijenata u svijetu umre iz tog razloga. U Klini~kom centru Sarajevo do sada smo uradili oko 200 gastrostoma, sam proces plasiranja katetera traje 20-ak minuta i do sada nismo imali propratnih komplikacija“ kazao je Nenad , Vanis iz Klini~kog centra Sarajevo.

Prioriteti
“Iscrtavanje }e se vr{iti u no}nim satima jer `elimo {to manje ometati saobra}aj. U narednom periodu radi}emo sve ceste koje su u nadle`nosti Op}ine Tuzla. Do sada nismo mogli, prije svega, zbog lo{ih vremenskihuslova. Svaki dan je padala ki{a, {to bi ugrozilo na{ posao. Sadadolaziboljevrijeme i zato smo krenuli u ovajprojekt“ , pojasnio nam je Vedran Laki},

je preduze}e kojim rukovodi i u prvom dijelu ove godine nastavilo uspje{no poslovanje.

Uspje{no poslovanje
“Preduze}euspje{noposluje, a za pro{lu godinu smo ostvarili i dobit. Uradili smo sve poslove kojiuklju~ujuodr`avanjesignalizacije, naplatu parkinga, videonadzor u gradu... Mo`emo biti zadovoljni“ kazao je Laki}, koji se , osvrnuo i na aktuelno, vrlo lo{e, stanje saobra}ajnica u gradu. “Mislim da Op}ina Tuzla kre}e u narednomperiodu u nekoliko velikih projekata obnove saobra}ajnica, {to }e olak{ati i na{ posao“ zaklju~io je Laki}. ,

Odli~ni rezultati u Mostaru
U prostorijama Univerziteta u Tuzli ju~er je odr`ana konferencija za novinare na kojoj su predstavljeni rezultati tuzlanskih sportista na nedavnoodr`anojmanifestacijiMostarsko univerzitetsko prolje}e. Na manifestaciji je nastupilo svih osam javnih univerziteta u na{oj zemlji, a za Univerzitet u Tuzli su prva mjesta osvojili @enska odbojka{ka ekipa i Damir Marini}, koji je bio najbolji u stonom tenisu. O uspjehu tuzlanskog Univerzitetskog sportskog dru{tva ju~er su govorili Enver Halilovi}, rektor Univerziteta u Tuzli, Muris \ug, predsjednik Univerzitetskog sportskog dru{tva, Alan Alagi}, sekretar Dru{tva i Memsud Me{anovi}, trener odbojka{ke ekipe.

SAOBRA]AJNA KULTURA Radi se i na podizanju nivoa saobra}ajne kulture gra|ana. Tome smo davali posebnu pa`nju i proteklih mjeseci, kada smo zajedno sa {kolama, gra|anima i pripadnicima MUP-a proveli nekoliko edukativnih akcija

Vedran Laki}

OKOMKAMERE
U jednom od mnogobrojnih tuzlanskih parkova nalazi se i bista ~uvenog Martina Luthera Kinga, poznatog aktiviste za gra|anska prava i jednog od najve}ih vo|a za prava ameri~kog crna~kog stanovni{tva. Pored biste, koja se nalazi u zelenilu i cvije}u, ispisane su Martinove rije~i: Tama ne mo`e otjerati tamu; samo svjetlo to mo`e. Mr`nja ne mo`e otjerati mr`nju; samo ljubav to mo`e.

Raport iz porodili{ta

King u cvije}u

43 48

DJEVOJ^ICE DJE^AKA

U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|ena je 91 beba.

DE@URNI TELEFONI
MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122, 250-011 123, 282-436 124,311-510 303-500 282-411 280-738

Pripremili
Almir [E]KANOVI] Samir KARI]

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16

OGLASI

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

17

Predsjednik Boris Tadi}

Srbija }e promijeniti

VIJESTI

lice ulaskom u EU
Moramo ih uvjeriti da je najjeftinije da se integrira prostor zapadnog Balkana, jer on je tradicionalno bure baruta, ali pru`amo im i {ansu da ovdje investiraju i dobro zarade, kazao Tadi}
Predsjednik Srbije Boris Tadi} izjavio je da }e ulaskom u EU lice Srbije biti promijenjeno, navode}i da }e joj iz evropskih fondova tada biti dostupne tri i po milijarde eura bespovratne pomo}i svake godine, prenosi Fena. Srbija, kako je rekao, sebi ne mo`e priu{titi da se ponovo zatvori, jer njena ekonomija i {anse za pobolj{anje standarda gra|ana jesu presudno vezani za EU. moramo da ih pokrenemo, ili mo`emo da svi dignemo ruke i po~nemo {trajk gla|u i `e|u i bog te veselio. Ne mo`emo tako, moramo da aktiviramo gra|ane“ kazao je Tadi}, i po, ru~io da }e, ukoliko svi ne dajudoprinosoporavku od posljedica krize, Srbija i dalje biti uronjena u probleme. Kako je istakao, nijedna vlada u Evropi nema idealna rje{enja u sada{njimokolnostima, ali Vlada Srbije je, izme|u ostalog, prvi put u novijoj historiji sebi postavila granicu do koje mo`e da se zadu`uje, i njen limit je daleko ispod granice koje su sebi dale ostale evropske dr`ave.
Boris Tadi}: Tri i po milijarde eura bespovratne pomo}i svake godine

Gordon: Ne}e biti podjele Kosova
Pomo}nik dr`avnog sekretara SAD-a Philip Gordon izjavio je ju~e u Pri{tini da ne}e biti podjele Kosova, ocenjuju}i da bi eventualno odvajanje izazvalo probleme u regionu, javlja Blic online. Gordon je nakon susreta sa kosovskim premijerom Ha{imom Ta~ijem kazao da su nezavisnost i teritorijalni integritet Kosova zagarantovani. Gordon se prethodno susreo sa kosovskom predsjednicom Atifetom Jajhagom, ponoviv{i da su se SAD obavezale i da }e nastaviti zalaganje da pomognu Pri{tini u pove}anju broja dr`ava koje su priznale nezavisnost Kosova.

Op}a tendencija
Kako je istakao, porast broja euroskeptika u Srbiji i samoj EU je op}a tendencija i posljedica krize koja je pogodila ~itav svijet, i gra|ani dr`ava EU danas opravdano postavljaju pitanje za{to je potrebno u te{kim vremenima finansirati nastavak procesa pro{irenja. “Moramo ih uvjeriti da je najjeftinije da se integrira prostor zapadnog Balkana, jer on je tradicionalno bure baruta, ali pru`amo im i {ansu da ovdjeinvestiraju i dobro zarade“ kazao , je Tadi}. Prema njegovim rije~ima, oporavak od posljedica svjetske ekonomske krize i porast standarda gra|ana izvjestan je jedino uz aktivnu podr{ku EU, ali i rije{enost gra|ana da pomognu sebi i dr`avi. “Da bi gra|anima bilo bolje,

Izlazak iz krize
Tadi} je ponovio da gra|ane nije blagovremeno upozorio koliko }e kriza zapravo biti te{ka da ne bi stvarao lo{e raspolo`enje koje samo po sebi ote`ava suo~avanje s problemom, ali i priznao da su svi bili iznena|eni i nespremni za ono {to se de{ava, jer niko od ekonomista, pa ni oni koji danas kritiziraju vladu, nije nagovijestio da je kriza kakva je pogodila svijet izvjesna. “Sada nastupa druga~ije ekonomsko vrijeme, svijet polako izlazi iz krize, ali ni izbliza nismo u situaciji u kojoj smo bili prije 2008. godine“ poru~io je Tadi}. ,

Vlada }e platiti cijenu
Sada{nja Vlada Srbije }e, po Tadi}evim rije~ima, vjerovatno platiti politi~ku cijenu zbog toga {to neka njena obe}anja, prije svega ona koja se odnose na kapitalne infrastrukturne projekte, nisu realizirana u predvi|enim rokovima, ali i ocijenio da je veoma mnogo ura|eno ako se uzme u obzir ~injenica da se prethodnih decenija na tom polju ni{ta nije radilo i da je ova vlada trebalo da zavr{ava strate{ke projekte u ekonomski najnepovoljnijem trenutku. “Volim da saslu{am analizu stru~nih ljudi, ali ekonomisti moraju da budu uzdr`ani, jer oni su jedini bili nadle`ni da ka`u {ta nas ~eka 2008, ali to nisu uradili“ rekao je Ta, di}, i dodao da se to odnosi i na stranke iz opozicije, koje u proteklih 15 godina ni{ta su{tinski nisu ~inile da dr`avi bude bolje, prenio je Tanjug.

Medijske slobode u opadanju
Skup{tina Evropske federacije novinara (EFJ) ju~e je u Beogradu, na panelu Sloboda {tampe u Evropi, ocijenila da medijske slobode u regiji zapadnog Balkana opadaju, javlja Fena. Komesar za ljudska prava Vije}a Evrope Thomas Hammarberg ukazao je na potrebu da se u Srbiji uspostavi ve}a transparentnost vlasnika medija i dodao da prijetnju za medije predstavljaju i veliki poslovni krugovi koji kupuju medije. “Ne smije se dozvoliti da medije kupuju kriminalci i tako utje~u na dru{tvo i javno mi{ljenje“ ocijenio je Hammarberg. ,

18

OGLASI

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET Gadafijev sin predla`e izbore

19

Zbog vojne akcije u Libiji

VIJESTI

Kongresmeni tu`ili Obamu
Bijela ku}a je, odgovaraju}i na kritike Kongresa, navela da je predsjednik Obama imao ovla{tenje da nastavi ameri~ko u~estvovanje u operaciji NATO-a protiv Libije i bez odobrenja najvi{eg zakonodavnog tijela SAD-a
Dvostrana~ka grupa ameri~kih kongresmena u srijedu je saveznom sudu podnijela tu`bu protiv predsjednika Baracka Obame zbog poduzimanja vojne akcije u Libiji bez odobrenja Kongresa, preno si Fe na. De set ~la no va Predstavni~kog doma Kongresa potpisalo je tu`bu u kojoj se ka`e da je Obama prekr{io ustav zaobilaze}i Kongres. mokratski kongresnici John Conyers i Michael Capuano, te republikanci Walter Jones, Howard Coble i Ron Paul. Bijela ku}a je, odgovaraju}i na kritike Kongresa, navela da je predsjednik Barack Obama imao ovla{tenje da nastavi ameri~ko u~estvovanje u operaciji NATO-a protiv Libije i bez odobrenja najvi{eg zakonodavnog tijela SAD-a. U izvje{taju na 30 stranica koji je uputila Kongresu, Obamina administracija tvrdi da SAD ima ograni~enu ulogu u bombar do va nju Li bi je, a ka ko ameri~ke kopnene snage nisu tamo raspore|ene, niti su uklju~ene u borbe, predsjednik je ostao u okviru svojih ustavnih ovlasti da zapovijeda misijom.

Vojna akcija
Zakonom iz 1973. zahtijeva se da svaka ameri~ka vojna akcija koju prethodno nije odobrio Kongres mora biti zaustavljena 60 dana nakon {to predsjednik o njoj prvi put obavijesti Kongres, {to je isteklo jo{ 20. maja, ili da vrati trupe ku}i u narednih 30 dana, {to isti~e ovog vikenda. Tu`ba, ~ija je meta i ministar odbrane Robert Gates, predstavlja izazov “politici po kojoj bilo koji predsjednik mo`e jednostrano odvesti SAD

Libijske vlasti spremne su pristati na izbore pod supervizijom me|unarodnih posmatra~a, izjavio je Saif al-Islam, sin Muamera Gadafija, u intervjuu za italijanski dnevni list Corriere della Sera koji je iza{ao u ~etvrtak. Po rije~ima sina libijskog vo|e, koji je predstavljen kao mogu}i nasljednik svog 68-godi{njeg oca, “izbori bi se mogli odr`ati u roku tri mjeseca, maksimalno do kraja godine. Garancija njihove transparentnosti bi mogla biti prisutnost me|unarodnih posmatra~a“. “Ne}emo formalizirati koji su to posmatra~i. Prihvatamo EU, Afri~ku uniju, UN, ~ak i NATO, a najva`nije je da izbori budu ~isti i da ne bude sumnji u smutnje“ kazao , je Saif al-Islam. Do dao je da tre ba uspostaviti mehanizam koji }e garantovati integritet lidera opozicije na ovim izborima. On i savjetnik Bijele ku}e Robert Bauer tvrde da SAD nisu u stanju neprijateljstva, na koje se zakon odnosi, barem od 7. aprila, kada je NATO preuzeo komandu nad operacijom uvo|enja zone zabrane leta nad Libijom. “Ne ka`emo da predsjednik ima pravo da svojevoljno zemlju uvu~e u rat” rekao je Koh , i dodao da oni ne ka`u da je zakon neustavan, niti da ga treba ukinuti, niti da mogu odbiti konsultacije s Kongresom, ve} da ograni~ena priroda ove misije nije takva vrsta neprijateljstava kakve zakon predvi|a. Zastupni~ki dom, gdje dominiraju republikanci, usvojio je 3. juna rezoluciju u kojoj se kritikuje administracija jer ni je pru`ila uvjer lji vo obja{njenje libijske kampanje i tra`i da do 17. juna pru`i detalje o obimu i tro{kovima misije. Senat, gdje ve}inu ~ine demokrati, nije se bavio tim pitanjem.

Zavahiri na ~elu Al-Kaide
Teroristi~ka mre`a Al-Kaida postavila je Ajmana al-Zavahirija na ~elo te organizacije, po{to su ameri~ke snage u Pakistanu po~etkom maja ubile Osamu bin Ladena, navodi se u saop{tenju generalne komande i dodaje da }e Al-Kaida nastaviti d`ihad (sveti rat) protiv Amerike i Izraela pod komandom Zavahirija. Egip}anin Ajman al-Zavahiri bio je vi{e godina Bin Ladenov zamjenik i bilo je planirano da ga zamijeni na ~elu Al-Kaide. Zavahiri, koji u nedjelju puni 60 godina, poti~e iz vi{e srednje klase u Egiptu, to jest iz porodice ljekara i nau~nika, prenosi Onasa. Otac mu je bio profesor farmakologije na Univerzitetu u Kairu, a djed veliki imam na Univerzitetu Al-Azhar, gdje se izu~ava religija.

Nemiri u Kini
Na hiljade pripadnika kineskih snaga sigurnosti je mobilisano kako bi se suzbili novi protesti na istoku zemlje, saop{tio je ju~er Informacioni centar za ljudska prava i demokratiju sa sjedi{tem u Hong Kongu, prenosi Onasa. Nemiri u oblasti Taizhou izbili su u utorak nakon {to su lokalnog seoskog starje{inu pretukli zaposleni na benzinskoj pumpi, a to se dogodilo jer je poku{ao da se s njima dogovori oko pove}anja naknade za upotrebu zemlji{ta. Tada su proklju~ale dugogodi{nje, tinjaju}e tenzije, nastale zbog otima~ine zemlji{ta, i hiljade `itelja sela su se sjatile na lice mjesta, izvijestio je Informacioni centar. Masa je nastavila da se okuplja, da bi u ~etvrtak blokirala drumove uprkos prisustvu snaga sigurnosti. Ovo su tre}i veliki nemiri u Kini za posljednjih nekoliko dana.

Barack Obama

u rat” izjavio je demokratski , kongresmen Dennis Kucinich, jedan od 10 tu`itelja. “Zatra`ili smo od suda da za{titi ameri~ki narod od rezultata te ilegalne politike“, dodao je Kucinich, pacifista poznat po protivljenju ratovima u Iraku i Afganistanu. Me|u tu`iteljima su i de-

Stanje neprijateljstva
“Djelujemo u skladu sa zakonom“, izjavio je pravni savjetnik State Departmenta Harold Koh, prenijela je agencija UPI.

Novi udari NATO-a
Avijacija NATO-a `estoko je ju~er bombardovala Tripoli. U udarima je pogo|en hotel Wanzrik u centru grada, nedaleko od brojnih vladinih zgrada i sjedi{ta dr`avne televizije Al-Jamahiriye, prenosi agencija AGI. Navodno se u vrijeme bombardovanja u hotelu nije nalazio niko. Libijske vlasti saop{tile su da u napadima niko nije poginuo. Pobunjenici su, istovremeno, ju~er tokom jutra zauzeli tri sela zapadno od Tripolija, koja povezuju gradove Jefren i Zintan. U me|uvremenu, snage NATO-a odbacile su u ~etvrtak tvrdnje libijskog re`ima, prema kojima je u bombardovanju grada Kikla ubijeno 12 civila. “NATO nije izveo ju~er

Razru{eni hotel Wanzrik u Tripoliju

Reuters

vazdu{ne napade na grad Kikla“, izjavio je neimenovani zvani~nik NATO-a. Libijska dr`avna televizija objavila je da su NATO snage ju~er bombardovale autobus na ulazu u grad Kikla ju`no od Tripolija. Televizija tvrdi da je u ovom napadu poginulo 12 putnika.

Sukob policije i studenata u ^ileu
U sukobima ~ileanske policije s nekoliko hiljada studenata, koji su na skupu u parku u prijestolnici Santiagu tra`ili unapre|enje kvaliteta obrazovanja, ozlije|eno je 16 policajaca, a 46 ljudi je uhap{eno, prenosi Fena. Grupa studenata bacala je kamenice na policijske snage, koje su upotrijebile suzavac i vodene topove da bi razbile demonstracije. Ministar unutra{njih poslova Rodrigo Hinspeter saop}io je da je u protestima ozlije|eno 16 policajaca i da je 46 ljudi uhap{eno. ^ileanski mediji javili su da su u neredima ozlije|ena i tri fotografa. Policija procjenjuje da je u demonstracijama u~estvovalo oko 7.000 ljudi, a studentima su se u protestima priklju~ili i rudari, koji su u {trajku.

Situacija u Afganistanu dramati~na

Jaka udarna mo} talibana
Sigurnosna situacija u sjevernom Afganistanu je o~ito dramati~nija nego {to to Bundeswehr (oru`ane snage) i njema~ko ministarstvo odbrane predstavljaju i njema~ka vojska se izgleda mora pripremiti na ve}i broj napada talibana, isti~u njema~ki mediji, prenosi Fena. Tabloid Bild, iz ~ijih saznanja proizlazi da je udarna mo} talibana u Afganistanu u Bundeswehru procijenjena kao ja~a nego {to se javno saop}ava, pi{e o “brutalnoj istini“ borbe u toj dr`avi i navodi da afganistanska sigurnosna slu`ba nije upozorila Bundeswehr na planove o napadima. U Afganistanu je nedavno, prvi put otkako je njema~ka vojska prisutna u okviru ISAF mirovnih trupa, u napadu talibana ranjen jedan njema~ki general, kada su dvojica vojnika ubijena. Nekoliko dana kasnije Nijemci su ponovo bili na meti napada i tada je jedan ubijen, a pet vojnika ozlije|eno. Njema~ka vojna misija u Afganistanu, koja je pored Kosova najve}i vojni anga`man Bundeswehra u inostranstvu, nalazi se ~esto na meti kriti~ara i va`i za najopasniju misiju, u kojoj mnogi vojnici ginu, a mnogi se vra}aju sa psihi~kim traumama. Kada je rije~ o Bundeswehru, on se, o~ito, priprema na jo{ ve}u odgovornost u okviru inostranih misija.

20

SVIJET FINANSIJA

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BiH

EU

Me|unarodni monetarni fond

Kina dugoro~ni investitor u dug Eurozone
Vlada Kine saop}ila je ju~er da je dugoro~ni investitor na tr`i{te duga eurozone i da se nada da }e ~lanice te monetarne unije ostvariti stabilan rast, u vrijeme kada je Gr~ka na ivici bankrota. “Kina je dugoro~ni investitor na tr`i{te hartija od vrijednosti zone eura“, izjavio je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Hong Lei. “Nadamo se da }e Gr~ka ostvariti stabilnost i razvoj uz po mo} sa ra dnje izme|u Evropske unije i me|unarodne zajednice. Nadamo se da }e i ostale ~lanice eurozone ostvariti stabilan ekonomski rast“, rekao je on. Azij ska tr`i {ta akci ja su ju~er ujutro potonula pod pritiskom rasplamsavanja

du`ni~ke krize u zoni eura. Gr~ka je u srijedu upozorila da ne}e mo}i da otplati ra~une ko ji do spi je va ju idu}eg mjeseca bez pu{tanja tran{e od 12 milijardi eura (17 milijardi dolara) iz zajma od 110 milijardi eura koji su joj pro {le go di ne odo bri li Evropska unija i Me|unarodni monetarni fond. Kina, koja je vi{e puta izra`avala povjerenje u ekonomije eurozone, pove}ala je investiranja iz svojih deviznih rezervi, najve}ih na svijetu, u aktivedenominovane u eurima. Od decembra pro{le godine Kina obe}ava da }e kupovati vladine obveznice od finansijski oslabljenih ~lanica eurozone - [panije, Gr~ke i Portugala.

Mogu}a ubrzana isplata rate kredita Gr~koj
Ako Evropljani ustraju u nakani da u~ine sve {to je potrebno kako bi poduprli Gr~ku, MMF }e isplatiti novac
O~ekuje se da }e Me|unarodni monetarni fond (MMF) ubrzano isplatiti svoj dio rate kredita Gr~koj kako bi osigurao vi{e vremena Evropskoj uniji da zaklju~i novi paket pomo}i, kazali su ju~er izvori u eurozoni. “Si tu aci ja je ja sna: ako Evropljani ustraju u nakani da u~ine sve {to je potrebno ka ko bi po du prli Gr~ku, MMF }e is pla ti ti no vac. I mo gu vam re}i da }e ta odlu~nost biti iskazana“, kazao je za Reuters neimenovani visoko rangirani izvor u eurozoni. MMF je objavio da isplata dodatnog novca ovisi o zaklju~ivanju plana koji }e zajam~iti pokrivanje gr~kih potreba za novcem u idu}oj godini. Posebni savjetnik MMFova izvr{nog direktora Zhu Min kazao je u Parizu da su u Fondu jako zabrinuti zbog najnovijih politi~kih previranja u Gr~koj. Dodao je ipak da su spremni pomo}i ako vlada dobije potporu parlamenta za planirane mjere

Pad inflacije u maju na 2,7 posto
Inflacija u zoni eura blago je pala u maju na 2,7 posto na godi{njem nivou, nakon {to je u aprilu dostigla 30-mjese~ni maksimum od 2,8 posto, pokazali su ju~er objavljeni podaci statisti~ke slu`be Evropske unije, Eurostat. Godi{nja inflacija u svih 27 ~lanica EU je pro{log mjeseca sni`ena na 3,2 posto, sa 3,3 procenta u aprilu. Mada je inflacija u eurozoni ve} {esti mjesec uzastopce znatno iznad cilja Evropske centralne banke od dva posto, ona je i dalje ispod pretkriznog nivoa od 3,2 posto iz

Nova tran{a kredita

oktobra 2008. Najvi{a godi{nja inflacija, podstaknuta ja~anjem cijena energenata i drugih sirovina, zabilje`ena je pro{log mjeseca u Rumuniji (8,5 posto), Estoniji (5,5 posto) i Litvaniji (5,0 posto), dok je najni`a bila u Irskoj (1,2 posto), [vedskoj (1,7 posto) i ^e{koj (2,0 posto).

{tednje. Po~etkom sedmice ministri finansija eurozone nisu us pje li pos ti}i do go vor o uklju~ivanju privatnog sektora u novi paket pomo}i za Gr~ku. Visoki du`nosnici EU kazali su da je malo vjerojatno da }e dogovor biti postignut na samitu EU idu}e sedmice i da }e vjerojatno biti odgo|en do sredine jula ili ~ak kasnije.

ZABRINUTOST Posebni savjetnik MMF-ova izvr{nog direktora Zhu Min kazao je u Parizu da su u Fondu jako zabrinuti zbog najnovijih politi~kih previranja u Gr~koj

^lanovi eurogrupe, ministri finansija eurozone, sastat }e se u nedjelju i u ponedjeljak, uo~i samita EU koji }e biti odr`an 23. i 24. juna. “Ako me pitate ho}emo li do ponedjeljka imati drugi paket pomo}i za Gr~ku, ne}e biti nikakvo iznena|enje ako vam ka`em da to ba{ i nije jako vjerojatno. Moramo odgovoriti na neka politi~ka pitanja, koja se rje{avaju na najvi{oj razini, a tu su i tehni~ka pitanja, ~ije rje{avanje traje puno dulje“ , istaknuo je neimenovani izvor. Drugi je izvor kazao da bi MMF mogao isplatiti novu tran {u kre di ta Gr~koj ve} idu}e sedmice.

PP Maloprodaja d.o.o Breza Potkrajska bb Breza

O B~lanovimaJ E [povjeriteljima J E AV Dru{tva i T E N
Ogla{ava otvorena radna mjesta: Komercijalista na terenu Office Manager (vi{e izvr{ilaca) (1 izvr{ilac) Lokacija: Sarajevo, Tuzla, Biha}, Zenica, Mostar Tra`eni uvjeti: • • • • SSS ili V[S ekonomskog smjera; PC vje{tina; Voza~ka dozvola B kategorije; Dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti; • Sposobnost planiranja i rukovo|enja. Lokacija: Sarajevo Tra`eni uvjeti: • • • • SSS; Aktivno poznavanje engleskog jezika; PC vje{tina; Voza~ka B kategorije. Na osnovu ~lana 64. Zakona o privrednim dru{tvima (Slu`bene novine FBiH broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i odredbi Statuta osniva~ PP Maloprodaja d.o.o. Breza i Uprava Dru{tva za proizvodnju i trgovinu „PERUTNINA PTUJ-BH“ d.o.o. Breza, donose Odluku o namjeravanoj reorganizaciji — pripajanju Dru{tva za proizvodnju, trgovinu i usluge „PP Maloprodaja d.o.o. Breza“ privrednom Dru{tvu za proizvodnju i trgovinu „PERUTNINA PTUJ-BH“ d.o.o. Breza ^lan 1. Privredna dru{tva za proizvodnju, trgovinu i usluge PP Maloprodaja d.o.o. Breza i Dru{tvo za proizvodnju i trgovinu „PERUTNINA PTUJ-BH“ d.o.o. Breza imaju namjeru da izvr{e reorganizaciju na na~in da se izvr{i pripajanje Dru{tva PP Maloprodaja d.o.o. Breza dru{tvu „PERUTNINA PTUJ-BH“ d.o.o. Breza. ^lan 2. Pripajanje }e se izvr{iti na osnovu posebnih odluka Uprave Dru{tva najkasnije do 30. 6. 2011. ^lan 3. Plan reorganizacije }e uz zakonom propisane elemente sadr`avati na~in preno{enja svih prava i obveza Dru{tva PP Maloprodaja d.o.o. Breza na Dru{tvo trgovinu „PERUTNINA PTUJ-BH“ d.o.o. Breza. ^lan 4. PP Maloprodaja d.o.o. Breza }e na osnovu elemenata koji se utvrde u planu reorganizacije izvr{iti novi raspored zaposlenika i utvrditi eventualni tehnolo{ki, odnosno ekonomski vi{ak zaposlenih. ^lan 5. Pozivaju se svi povjeritelji PP Maloprodaja d.o.o. Breza da prijave svoja potra`ivanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. ^lan 6. Ukoliko jedna od strana ili nositelj aktivnosti ne ispune neke od obaveza iz plana, proces se prekida. ^lan 7. Uprava Dru{tva se obvezuje da provede sve zakonom propisane aktivnosti iz njene nadle`nosti kako bi se pripreme za provo|enje pripajanja izvr{ile u skladu sa zakonom. Breza, 30. 5. 2011. godine

Voza~ - dostavlja~ (vi{e izvr{ilaca) Lokacija: Sarajevo, Tuzla, Biha}, Zenica, Mostar Tra`eni uvjeti: • Voza~ka dozvola C kategorije; • Polo`en dr`avni ispit za voza~a; • Organizovanost, temeljitost, timski rad. Po`eljno: 1 godina radnog iskustva

Nudimo vam mogu}nost profesionalnog razvoja i motiviraju}i paket beneficija. Ako ste zainteresirani da se pridru`ite timu koji ostvaruje rezultate, po{aljite svoju biografiju sa pismom zamolbe, u roku od 10 dana od dana objavljivanja oglasa na adresu: LEADCOM d.o.o. (za oglas) Saliha Ud`varli}a 10, Sarajevo Bosna i Hercegovina tel/faxa na broj 033 659 271 Mail: info@leadcom.ba

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BIZNIS I EKONOMIJA

21

Po~eo 22. susret osigurava~a i reosigurava~a - SorS

Stranci nam podvalili
Zakoni koje sada imamo o~ito nisu dobri ni dovoljni Integracijski procesi su neminovni i doga|at }e se bez obzira na to da li smo mi za njih spremni ili ne
“Integracijski procesi i njihov utjecaj na konkurentnost industrije osiguranja“ glavna je , tema22. susretaosigurava~a i reosigurava~a - SorS koji je ju~er po~eo u Sarajevu. Na ovogodi{njemSorSuu~estvuje 185 sudionika, predstavnikaosiguravaju}ihdru{tava iz BiH, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, kao i ve}i broj gostiju iz zemalja EU, [vicarske, Turske i Bahreina. Ovogodi{nja tema, prema rije~ima predsjednika Upravnog odbora Udru`enja dru{tava za osiguranje SorS Roberta Studea, ujedno je i aktuelnopitanje koje zaokuplja osiguravaju}u struku regije i {ire i koje sve vi{e dobija na zna~aju. „Mi ve} imamo integracione procese kroz preuzimanje inozemnihdru{tavaosiguravaju}ih dru{tava u BiH. Problem je {to se bh. tr`i{te ne integri{e u evropsko tr`i{te, to nama nedostaje“ , kazao je DamirLa~evi}, direktor Bosna Re osiguranja i generalni sekretar SorSa. guranja, a jedna od na~ina je i osiguranje javnih preduze}a, {to je sada zanemarivo. „Dr`avamora da donesetakve zakonekoji}e stvoritipraviambijent za razvoj osiguranja, ovo {to sadaimamo su zakonikoji su nam uredili stranci i o~ito je da oni nisudobri ni dovoljni“ nagla, sio je La~evi}.

VIJESTI

RS: Proizvo|a~ima mlijeka 250.000 KM
Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Republike Srpske odobrilo je ju~er isplatu 250.000 KM za proizvo|a~e mlijeka, za novembar i decembar 2010. godine. Premije su ispla}ene za proizvo|a~e koji su u ovom periodu imali neizmirene obaveze prema Ministarstvu, a koji su obaveze izmirili do 1. juna ove godine, saop{teno je iz Ministarstva poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS-a. Resorno ministarstvo je Javnom preduze}u Protivgradna preventiva RS-a isplatilo 240.000 KM za nabavku protivgradnih raketa, a za premije za proizve de no i pro da to vo}e i povr}e 105.000 KM.

@ivotno osiguranje
Na po~etku konferencije odr`ana je prezentacijastanja na tr`i{timaosiguranja u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji. Istaknuto je kako je podru~je zemalja biv{e Jugoslavije dosta veliko, sa velikim kapacitetima i potencijalimakoji, na`alost,jo{ nisudovoljno iskori{teni. Premarije~imaizlaga~a, premije u `ivotnim osiguranjima u zemljamaregije su u 2010. godini zabilje`ile lagani rast, a reformom penzionog i zdravstvenog osiguranja izlaga~i su izrazili nadu da }e se premije u sektoru`ivotnihosiguranja jo{ vi{e pove}ati. U okviru osnovne teme ovogodi{njegSorSaodr`ana su predavanja o globalnom i regionalnomaspektuintegracionihprocesa, razlozima i posljedicama integracionihprocesa u osiguranju u jugoisto~noj Evropi, konkurentnosti `ivotnih osiguranja u BiH u uvjetima globalizacije tr`i{taosiguranja te implikacijama integracionih procesa na konkurentnost s posebnim osvrtom na tr`i{te osiguranja u Crnoj Gori. Danas }e na konferenciji biti odr`ana dva okrugla stola o temamaNeimovinske{tete u osiguranjuautomobilskeodgovornosti i Tehni~kerezerve u reosiguranju. A. PENDEK

U~estvuje 185 sudionika

Foto: D. ]UMUROVI]

Premijski prihod 471 milion KM

Principi poslovanja
Prema rije~ima Milenke Mile Jezdimirovi}, generalnog direktora Dunav osiguranja iz Beograda, industrija osiguranja se nalazi u finansijskojsferi, gdje se i doga|aju najve}i integracijski procesi u svijetu. „Integracijskiprocesi su neminovni i doga|at }e se na svim prostorima bez obzira da li smo mi spremni ili ne. Onaj ko bude vi{e spreman da poprimi svjetska saznanja o univerzalnim vrijednostima novca i ko bude umio najbolje da se organizuje, da sa najmanjim mogu}im tro{kovimastvaranajve}eprofite u sferi finansija, taj }e uspjeti“ is, takla je Jezdimirovi} i dodala

Udio osiguravaju}ih dru{tava u ukupnoj strukturi finansijskog sektora jo{ je zanemarljiv, {to govori o nerazvijenom tr`i{tu osiguranja u BiH, istaknuto je tokom 22. susreta osigurava~a i reosigurava~a - SORS 2011. u Sarajevu. “Od ukupno 26 dru{tava koja su poslovala na tr`i{tu osiguranja u BiH u 2010. godini, deset ih je zabilje`ilo pad premijskog prihoda“ kazala je stru~na saradnica u Agenciji za osi, guranje u BiH AidaImamovi}, prezentiraju}istanjetr`i{taosiguranja BiH u pro{loj godini. U 2010. ostvareno je 471.780.097 KM premijskog prihoda, {to je u odnosu na 2009. rast za 2,87 posto. Udio dru{tava sa sjedi{tem na podru~juFederacije BiH u ukupnojpremijiiznosi 74,01 posto. Udio premije `ivotnih osiguranja u ukupnoj strukturi premije iznosi 15,79 posto, a ne`ivotnih osiguranja 84,21 posto. U 2010. nastavljen je trend rasta u~e{}a `ivotnog osiguranja u ukupnoj strukturi premije. dustrije osiguranja prikuplja premija, kako se plasira kapital da bi se ostvario kapital. Izlaga~i su se osvrnuli i na nelojalnu konkurenciju na tr`i{tu osiguranja kao i brojne prevare. Prema rije~ima Midhata Terzi}a, direktora Sarajevo osiguranja, dr`ava bi se napokon trebala uklju~iti i donijeti zakonekojima bi se uredilotr`i{teosi-

“Aida“: ^izme za italijansko tr`i{te
Pogon Fabrike obu}e “Aida“ u Lukavcu ve} mjesec proizvodi ~izme ~iji je krajnji kupac firma iz Italije. Zahvaljuju}i ugovoru s firmom iz Visokog, u ovom pogonu sada je uposleno 90 radnika, koji }e uskoro dobiti i prvu pla}u. Pla}a }e, me|utim, biti manja od o~ekivane jer ovisi o proizvedenim koli~inama koje su u po~etku bile manje od planiranih. Svakog dana radnici pove}avaju normu, a krajnji je cilj osam do deset hiljada pari ~izama mjese~no, kako bi mogli ostvariti pla}u u visini 400 KM. Ako kupac bude zadovoljan kvalitetom i ako se ispo{tuju svi rokovi, ugovor }e biti produ`en, smatraju u upravi ovog pogona te planiraju otvoriti jo{ jednu {ivaonicu, {to bi zna~ilo upo{ljavanje jo{ 10 radnika, prenosi Fena.

da {to se prijeuredeprincipiposlovanja na tr`i{tuosiguranja,to }e se svi osiguravatelji prije pribli`itiprocesimaintegracijekoji }e se doga|ati. Premanjenimrije~ima, bitno je da se doma}e osiguravaju}e ku}e{to prije i boljepripreme za integracijskeprocese u pogledu razmjene znanja i iskustva u procjenirizika, kako se u sferiin-

22

BERZE/BIZNIS
2.039,36
BIFX

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

1.124,22

SASX-10

1.207,22

SASX-30

Rekordna proizvodnja i prodaja Vispaka

SASE: U padu dionice ZIF Prof plus
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 566.474,72 KM. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 5.852,00 KM, a promet je ostvaren dionicama Bosnalijek d.d. Sarajevo. Na kotaciji fondova najve}i promet ostvaren je dionicama ZIF Mi Group d.d. Sarajevo u iznosu od 164.139,07 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Fabrika duhana Sarajevo u iznosu od 18.930,57 KM, a na sekundarnom slobodnom tr`i{tu dionicama emitenta Univerzalpromet d.d. Tuzla u iznosu od 15.785,00 KM. Kursovogemitentaiznosio je 55,00 KM. Najve}i porast vrijednosti od 4,04 posto zabilje`ile su dionice emitenta Europa d.d. Sarajevo dok je najve}i pad od 4,23 postoregistriraoemitent ZIF Profplus d.d. Sarajevo.

Do kraja godine

NOVI REKORD
Pola godine nakon {to je AS d.o.o. Te{anj preuzeo ve}inski paket dionica od uku pno 83,93 pos to u kom pa ni ji Vi spak d.d., prehrambena industrija iz Visokog zabilje`ila je rekordnu mjese~nu proizvodnju i prodaju u njenoj poslijeratnoj historiji. Ponukani pozitivnim u~incima i {ansama koje prepoznaju na tr`i{tu novi vlasnici su korigirali njihov kratkoro~ni cilj i do kraja godine namjeravaju ostvariti ve}u prodaju od one koja je zabilje`ena u Vispaku prije rata, dakle rekordne 1991, a koja je svih ovih godina bila nedosti`na. Samo u maju ove godine Vispak je na tr`i{te plasirao proizvode u vrijednos ti od 2.411.483,90 KM, {to je za 76 posto vi{e u odnosu na isti period lani, dok je ukupna vrijeHrvi}em, ve}inski vlasnik AS d.o.o. Te{anj, uspio je pove}ati obim proizvodnje za oko 30 posto. “Razlog za ovako brzu konsolidaciju, pozitivne i pomalo iznena|uju}e rezultate Vispaka, obja{njavam, pri je sve ga, do ma}inskim odnosom prema po slo va nju, ve oma kvalitetnoj distribuciji, novom motivirano{}u i anga`manom na{ih radnika u Vispaku i cijeloj Grupaciji, kao i raznovrsno{}u prodajnih aktivnosti na tr`i{tu i tr`i{noj poziciji koju ima AS d.o.o. od ranije. Velikim ulaganjem u Vispak koje smo izvr{ili 2010. godine na~injen je strate{ki potez, ~ime smo se promovirali u regionalnog lidera u proizvodnji konditorskih proizvoda i kafe“ kazao je direktor Vi, spaka Rusmir Hrvi}.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 16. juni/lipanj 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF BONUS DD SARAJEVO ZIF MI GROUP DD SARAJEVO ZIF PROF PLUS DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH DEVIZNA STEDNJA SERIJA C FBIH STARA DEVIZNA STEDNJA SERIJA D FBIH STARA DEVIZNA STEDNJA SERIJA M FBIH STARA DEVIZNA STEDNJA SERIJA N FBIH STARA DEVIZNA STEDNJA SERIJA O FBIH STARA DEVIZNA STEDNJA SERIJA P FBIH STARA DEVIZNA STEDNJA SERIJA R FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE EUROPA D.D. SARAJEVO FAMOS D.D. SARAJEVO UNIVERZALPROMET DD TUZLA VEMAL DD TESANJ 26,01 3,00 55,00 15,00 4,04 0,00 0,00 0,00 26,01 3,00 55,00 15,00 26,01 3,00 55,00 15,00 41 29 287 633 1.066,41 87,00 15.785,00 9.495,00 2 1 1 70,99 61,00 1,41 -1,61 70,99 61,00 70,99 61,00 40 150 2.839,60 9.150,00 1 1 97,00 92,00 92,21 80,77 70,01 67,50 62,25 71,43 0,00 0,00 0,12 0,96 -1,11 0,00 0,40 -2,16 97,00 92,00 92,25 81,00 70,01 67,50 62,25 73,00 97,00 12.120 92,00 28.447 92,17 20.808 80,04 30.000 70,00 17.533 67,50 16.080 62,25 148.404 71,00 265 11.756,40 26.171,24 19.187,07 24.204,88 12.274,09 10.854,00 92.381,49 18.930,57 2 2 11 9 5 1 2 14 6,00 3,50 4,46 3,40 -0,03 0,00 3,65 -4,23 6,00 3,50 4,50 3,40 5,80 23.520 3,50 200 4,40 36.826 3,40 151 141.087,50 8 700,00 1 164.139,07 14 513,401FBIH STARA 13,00 -2,22 13,01 13,00 450 5.852,00 2

Rusmir Hrvi}

dnost proizvodnje iznosila 2.464.376 KM. Svi segmenti proizvoda Vispaka bilje`e porast prodaje. Od momenta preuzimanja prehrambene in dus tri je, Vi spak, na ~ijem ~elu se nalazi novi menad`ment predvo|en di re kto rom Ru smi rom

Sve bolja privredna saradnja BiH i Italije

Prednja~e energetika i drvna industrija
Trgovinska razmjena Italije i BiH je sve bolja, a u prvim mjesecima ove godine pove}anje je bilo za oko 20 posto. Direktor italijanskog Instituta za vanjsku trgovinu Masimo di \ando Meniko nagla{ava da se privredna saradnja najvi{e ostvaruje u oblasti drvne industrije, energetike, ali i u nekim drugim sektorima. Da je Italija va`an vanjskotrgovinski partner i bh. entiteta Republike Srpske, koji godi{nje ostvari robnu razmjenu s tom zemljom u iznosu od oko 700 miliona ma ra ka, pot vrdio je i se kre tar Udru`enja {umarstva i prerade drveta u Privrednoj komori RS-a Lazo [inik. On ka`e da tu saradnju karakterizira dobra pokrivenost uvoza i izvoza, a naj~e{}e se uvoze i izvoze obu}arski i proizvodi iz oblasti drvne industrije. Navode}i da je za prva ~etiri mjeseca pove}an obim vanjskotrgovinske razmjene, [inik navodi da je taj obim ostvaren u iznosu od 234 miliona KM, od ~ega na izvoz otpada 121 milion. O mogu}nostima dalje saradnje govorilo se u srijedu u Privrednoj komori RS-a koja je u saradnji s italijanskim Insti tu tom za vanj sku trgo vi nu i Udru`enjem prera|iva~a drveta i proizvo|a~a namje{taja “Federlegno Arredo” organizirala prezentaciju me|unarodnog sajma arhitekture, dizajna i gra|evinarstva MADEexpo 2011, Milano. Proizvo|a~i iz BiH imaju priliku da na tom sajmu u oktobru predstave svoje proizvode, prenosi Fena.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 16. juni 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Boksit a.d. Milici Elektrokrajina a.d. Banja Luka Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjic Grad Dunav osiguranje a.d. Banja Luka RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Fates a.d. Sokolac Jedinstvo GP a.d. Gradiska MPI Modrièa a.d. Modrica P.S.C. TAM a.d. Banja Luka Vectra a.d. Istocno Sarajevo Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka Republika Srpska - stara devizna stednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 4 4,6 4,3 4,15 3,3 7,15 3,8(A) 4,51 6,2 0,025 0,7 0,1 0,4 0,16(A) 1 86,36 37,53 37,37 37,43 0 0 0 -17,71 0 0 0 -0,16 0 -6,67 0 0 0 -80 -0,25 -1,05 0,08 -0,74 4,6 4,3 4,15 3,3 7,16 3,8 4,51 6,2 0,025 0,7 0,1 0,4 0,16 1 86,36 37,53 37,51 37,5 4,6 4,3 4,15 3,3 7,15 3,8 4,51 6,14 0,025 0,7 0,1 0,4 0,16 1 86,36 37,53 37,2 37,31 40 100 7 32 334 143 60 740 21.122 915 2.305 1.380 1.433 461 16.000 5.266 78.800 23.000 184,00 430,00 29,05 105,60 2.389,10 543,40 270,60 4.586,00 528,05 640,50 230,50 552,00 229,28 461,00 12.435,84 1.976,33 29.444,60 8.608,80 0,7 0,45 0,71 98(A) 0,321 1,7 -7,04 0 0 0 -0,93 0 0,7 0,45 0,71 98 0,321 1,7 0,7 0,45 0,71 98 0,321 1,7 2.130 3.679 7.500 150 2.757 6.708 1.491,00 1.655,55 5.325,00 14.700,00 885,00 11.403,60

KS: U maju 25.355 turista
Kanton Sarajevo je u maju posjetilo 25.355 turista, {to je 9,2 posto vi{e u odnosu na isti period pro{le godine. Registrirano je 47.066 no}enja, odnosno 12,3 posto vi{e u odnosu na maj 2010. godine. U strukturi ukupnih dolazaka turista u KS sa 84,6 posto u~estvuju strani, a sa 15,4 posto doma}i turisti. Najvi{e stranih turista je do{lo iz Turske (23 posto), Hrvatske (14,2 posto) i Slovenije (7,9 posto). KS su u maju po sje ti li tu ris ti iz 83 dr`ave svijeta. U stru ktu ri uku pnih no}enja turista sa 85,9 posto u~estvuju strani turisti, dok sa 14,1 posto u~estvuju doma}i turisti. U strukturi no}enja stranih tu ris ta naj vi {e no}enja su ostvarili turisti iz Turske, zatim Hrvatske i Slovenije. Prosje~no zadr`avanje turista u KSu u maju je iznosilo 1,8 no}enja. Is ko ri {te nost smje{tajnih kapaciteta iznosila je 21,9 posto sa aspe kta po pu nje nos ti le`aja, odnosno 46,2 posto sa aspekta popunjenosti soba.

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA

NAFTA

PLIN

ZLATO

113,70

$ 0,61 %

4,57

$ 0,09 %

1.528,90

P[ENICA

$ 0,18 %

732,75

$ 0,88 %

OSLOBO\ENJE petak, 17. juni 2011. godine

BIZNIS I EKONOMIJA
Iz fabrike Prima ISG

23

Dom naroda Parlamenta BiH

Usporeno dono{enje ekonomskih zakona
Nekoliko prijedloga “prepakovano” u formu nacrta, {to zna~i da }e njihovo kona~no dono{enje jo{ potrajati
PredzastupnicimaDomanarodaParlamentaFederacijeBosne i Hercegovineju~er se na{ao paket vi{e zakona iz podru~ja ekonomije, finansija i pravavlasni{tva. Tokomutvr|ivanjadnevnogreda u taj paket je „uguran“ i prijedlogzakona o izmjeniZakona o utvr|ivanju i ostvarivanju potra`ivanjagra|ana u postupkuprivatizacije, uz zahtjev da se razmatra po hitnom postupku.

Zapo{ljavanje 50 novih rafabrici namje{taja Prima ISG iz dnika U
Gradi{ke u toku je instaliranje nove digitalneopreme za proizvodnjuekskluzivnognamje{taja, a modernizacijafabrike}e omogu}itizapo{ljavanje novih 50 radnika ve} u prvoj polovinijula. DirektorPrima ISG-aStanislav Gendziel ka`e da novo investiranje prakti~no predstavlja revoluciju u proizvodnji namje{taja.

“Sve }e bitidigitalizovano, {to zna~i da }e proizvodnjabiti na vrhunskom nivou sa minimalnim{kartommaterijala. Kompletnuproizvodnju}emo izvoziti, a ve} sti`u narud`be iz Velike Britanije, Njema~ke, ^e{ke i drugih zemalja Evropske unije. Koristi}emo i podsticaje Vlade RS-a za zapo{ljavanje i izvoz“ ka`eGendziel. , Visoku ocjenu o radu Prima ISGa dao je i predsjednik Sindikata [umarstva prerade drveta i papira RS-a Vlado Pavlovi} koji je rekao da su u ovoj fabrici potpisali pojedina~ni kolektivni ugovor i dodao da je saradnja sa poslodavcem odli~na.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 116 - 17. 6. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Zastupnici izgubili osje}aj za ekonomske teme

Foto: D. ]UMUROVI]

Izmjene
Na tome je insistirao Klub Bo{njaka u Domunaroda. Ovim izmjenama predlo`eno je da se rok za otkupstanova s certifikatima s 31. decembra 2011. produ`i do 30. juna2012. godine{to je Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH ve} prihvatio, izvijestila je Fena. Ranije predlo`eni dnevni red pretrpio je izmjene na na~in da su zakoni o koncesijama; o pla}ama

i naknadama u organima vlasti FBiH dostavljeni kao prijedlozi prepakovani u formunacrta. Uz te parlamentarci su prihvatili i raspravu o prijedlogu zakona o utvr|ivanju i na~inuizmirenjaunutra{njih obaveza FBiH. Delegati su obavili raspravu i o prijedloguzakona o izmjenama Zakona o izmirenju obaveza na osnovu ra~una stare devizne {tednje, kojima se predvi|a produ`enje roka u FBiH za verifikaciju potra`ivanja po osnovu ra~una stare devizne {tednje. Dosada{nji rok za verifikaciju je bio 31. decembar 2010. godine, a novi je predlo`en do 31. decembra 2012. godine, po-

jasnio je federalni ministar finansija Ante Krajina.

Stara devizna {tednja
Naveo je podatak iz 2006, prema kojem ukupna potra`ivanja po osnovura~unastaredevizne {tednje u Federaciji iznose oko 1.150.000.000 KM,te da je do sada verificirano oko 717 miliona KM obaveza, a ispla}en oko 221 milion na osnovu potra`ivanja koja iznose do 1.000 KM. Ranije je federalno Ministarstvo finansija saop}ilo da je u bud`etu za 2011. godinu predvi|eno, za otplatuunutra{njegduga po osnovi ra~una stare devizne {tednje, 104,7 miliona KM.

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Madarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.453323 1.400632 26.325639 0.080332 0.261562 0.724718 1.716924 0.565032 0.247628 0.211981 1.631494 0.853505 2.228882 1.384824 0.049024 1.932226

1.955830 1.456965 1.404142 26.391618 0.080533 0.262218 0.726534 1.721227 0.566448 0.248249 0.212512 1.635583 0.855644 2.234468 1.388295 0.049147 1.937069 USD BAM

1.955830 1.460607 1.407652 26.457597 0.080734 0.262874 0.728350 1.725530 0.567864 0.248870 0.213043 1.639672 0.857783 2.240054 1.391766 0.049270 1.941912 1.59506 2.182804

SDR (Special Drawing Rights) na dan 15. 06. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 15. 06. 2011 =

24

OGLASI

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

25

26

OGLASI

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

27

28 SARAJEVSKA HRONIKA
Na{e zanatlije po povratku iz Pariza

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Pro{irenje hrasni~ke ulice

AUTOBUSOM
kroz [ehitluke
Ulice su ve} podijeljene po kategorijama, samo treba utvrditi koju liniju Grasa produ`iti, ka`e Memi}
U Hrasnici je u toku obnova glavne ulice kroz ovo naselje, [ehitluka. Kako je najavljeno, nakon radova njom bi trebali saobra}ati i autobusi KJKP Gras. Kako je za Oslobo|enje kazao v.d. direktor preduze}a Gras Ajdin Kobili}, iz Op}ine Ilid`a stigao je zahtjev u kojem se tra`i da jedna od linija gradskog prevoza prolazi [ehitlucima. - Vjerovatno }emo prisustvovati sjednici Op}inskog vije}a Ilid`e kako bismo vidjeli mogu}nosti da se ta cesta uvrsti u one prve kategorije, dodao je Kobili}. No, v.d. na~elnik Ilid`e Sena id Me mi} sma tra da za ovim ne}e biti potrebe. - Ceste su ve} kategorizovane, sad samo stvaramo uslove da kroz [e hi tlu ke sao bra}aju vozila Grasa, tako {to pro{irujemo ulicu. Nema potrebe za odlukom Op}inskog vije}a, vjerovatno }e po zavr{etku radova iza}i komisije Op}ine i Grasa kako bi utvrdile koja se od linija mo`e produ`iti jer i to zahtijeva odre|ene procedure, istakao je Memi}. Ina~e, pro{irenje ulice u du`ini od 800 metara finansira Op}ina sa 460.000 maraka.
Nezaboravna posjeta Parizu i Udru`enju umjetnika Montmatra

Studenti predstavljaju na{e rukotvorine
^lanovi Republique de Montmatre su zadivljeni onim {to stvaramo i predmetima koje smo im poklonili, ka`e Jabu~ar
Predstavnici Udru`enja Tradicionalni zanatski esnafi i udru`enja Republique de Montmatre, tokom nedavne posjete Parizu, potpisali su sporazum o saradnji, ~ime }e ve} u oktobru ili novembru, kako nam ka`e predsjednik na{eg udru`enja Nasir Jabu~ar, studenti iz BiH prezentirati na{e tradicionalne zanate, autenti~ne rukotvorine i na~ine njihove izrade, ponovo u Parizu. Zahvaljuju}i djelovanju Udru`enja, sa~uvano je neprocjenjivo bogatstvo tradicionalnih vje{tina u izradi autohtonih predmeta. I danas rade vezilje, tokari, sahad`ije, sedlari, kazand`ije, brija~i, kroja~i narodnih no{nji, metalopojaseri, izra|iva~i mlinova... kojima se dive mnogobrojni turisti iz cijelog svijeta. Uspostavljanje saradnje iniciralo je pari{ko udru`enje, ka`e Jabu~ar. Sa ovog putovanja svi ~lanovi na{e delegacije me|u kojima su bili i zanatlija Izet @dralovi}, Aida Velagi} iz Op}ine Stari Grad, Nermina Begovi}, predstavnica udru`enja ZUP-Ba{~ar{ija i ULUBiH-a, vratili su se puni utisaka. Posjeta Parizu i Udru`enju Republique de Montmartre }e predstavnicima na{ih zanatlija i Op}ine Stari Grad ostati u nezaboravnoj uspomeni. Bio je to, ka`e Jabu~ar, projekat na dr`avnom nivou jer tokom posjete doma}in im je bio i na{ ambasador u Francuskoj Almir [ahovi}. “^lanovi pari{kog udru`enja su zadivljeni onim {to stvaramo, a na{im poklonima bili su fascinirani“ nagla{ava Jabu~ar, te dodaje ka, ko su obi{li i ku}u u kojoj je nekada stvarao Pikaso, koja je sada pretvorena u muzej, i onim {to su vidjeli bili su odu{evljeni. Udru`enje Republique de Monmartre osnovano je 1921. i priznato je u Ujedinjenim narodima, a ta ~injenica mnogo govori, dodaje Jabu~ar.
Mr. BABI]

Radove u Hrasnici finansira Op}ina Ilid`a

Barska ulica dobi}e pje{a~ke staze

Op}ina Ilid`a ove je godine nastavila i obnovu Barske ulice, koja je po~ela u 2010. Sada se obnavlja po~etak ceste, gdje }e, prema Memi}evim rije~ima, biti postavljeni i novi

ivi~njaci, te ura|ene pje{a~ke staze. Radovi su u toku na du`ini od oko 800 metara, a njihova vrijednost je 350.000 KM.
J. M.

Obilje`ena godi{njica nestalih op}ine Vogo{}a

Isklju~enja struje i vode
Odr`avanjepostrojenjamoglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 9 do 10 satiBudmoli}i 1, 2 i 3, DonjaRa{telica, Kor~a, Japalaci, Gunjani, ^i~ke, ^e{}e, Sivice, Gornja Ra{telica 2, Vukovi}i, Ivan-sedlo 1 i 2, Sastavci, Vrbanja, Suhi do, Duranovi}i, Vilovac-Jabuka, Gornja Ra{telica, Suhi do 1, Vrbanja2, Luke2, Vukovi}i 2, Tar~in {kola, Tar~in silos, Tar~in ekonomija, Trzanj 1, 2 i 3, a od 9 do 10.30 Ko{evonaselje 3 i Nahorevska 2. Od 9 do 12 sati bez struje }e biti Grbavica ku}ni trafo, od 9 do 15 Bobovica, Vrap~e, Tu{ila, ^adord`ina, Ozimine, Dobrinja 63 i Doglodi i Otes kolonija 1, od 10.30 do 12 Jagomir i Kranj~evi}a 1, od 12 do 13.30 sati Nahorevska, od 13.45 do 15 Nahorevo selo, a od 13.30 do 15 sati Radava. Opravke kvarova na mre`i od 9 do 16 sati mogle bi dovesti do prekida u vodosnabdijevanju ulica: Nevjestina, Cicin han, RagibaD`inde, Vrbanju{a, ZaimaImamovi}a, Bjelave, Humska, Trebinjska, Iza ba{~e, Jahiela Fincija, Avde Pali}a, Logavina i Potoklinica.

Op}insko vije}e Centar odr`alo je ju~er tematsku raspravu o nacrtima dva dokumenta koja je kantonalna Skup{tina utvrdila i uputila u javnu raspravu. Rije~ je o nacrtima zakona o koncesijama i onom o javnoprivatnom partnerstvu. Vije}nici su iznijeli niz su{tinskih primjedbi na predlo`enezakonekojima se, po njihovoj ocjeni, naru{ava pravo op}ina i Grada na raspolaganje vlastitom imovinom i ostvarenim finansijskim sredstvima, koje je propisano Zakonom o na~elima lokalne samouprave u FBiH. Pri tom je istaknuto da se mora omogu}iti jedinicama lokalne samouprave da budu

U Bosnu ba~ene Naru{eno pravo op}ina i Grada 63 ru`e
OV Centar o koncesijama i JPP-u
davaoci koncesije putem svojih vije}a, onda kada se radi o njihovoj imovini. Istovremeno, sav prihod od tih koncesija treba pripadati jedinicama lokalne samouprave. Tako|er, kad je u pitanju nacrt zakona o JPPu, vije}nici smatraju da op}ine trebaju same provesti proceduru i odabir partnera te sklapati ugovore o partnerstvu, bez potrebe da o tome svoju saglasnost daje odre|ena kantonalna komisija. Sve primjedbe sa ove rasprave OV Centar }e sa zaklju~cima uputiti predlaga~u, Vladi Kantona Sarajevo.
S. Hu.

Pozimo} tanskog ambasaMEna{oj zemlji Michaela Tatza SU dora u RO U re denciji bri
hama predstavnici kompanije “Pernod Ricard“ s brandom Chivas Regalbila sredstva prikupljena od zvanica darovali su u humanitarne svrhe. Novac }e biti usmjeren za pomo} Savezu za podr{ku osobama s intelektualnim te{ko}ama FBiH - SUMERO.

U organizaciji Udru`enja Porodice nestalih op}ine Vogo{}a, ju~er je odr`an godi{nji skup porodica nestalih sa ovog podru~ja. Tradicionalnim bacanjem 63 ru`e u rijeku Bosnu sa mosta u naselju Svrake prisutni su se prisjetili 63 nestala mje{tanina Vogo{}e, koji su tokom agresije na BiH odvedeni u nepoznatom pravcu iz logora Planjina ku}a. Centralna manifestacija odr`ana je ispred spomen-obilje`ja {ehidima i poginulim borcima mjesnih zajednica Semizovac, Svrake i Gora. - Mnogo je bola zbog 63 nestala Vogo{}anina, koji ni nakon devetnaest godina traganja nisu prona|eni. Zbog toga je moralna obaveza svih nas da se rasvijetle zlo~ini i kazne svi oni koji su ih po~inili. Obilje`avanjem godi{njica borimo se da nestali ne nestanu po drugi put, a ubijeni budu ubijeni po drugi put. Da ih ne proguta zaborav, istakao je na~elnik Op}ine Vogo{}a Edin Smaji}. U nastavku programa u~enici O[ “Porodice ef. Rami}“ Irhad Rami}, Emina Hod`i} i Adela Dautovi} pro~itali su nagra|ene literarne radove na temu “Da se ne zaboravi, da se ne ponovi“ .
S. Hu.

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 29
DE@URNI TELEFON

Zavr{en `albeni postupak za odabir izvo|a~a radova

Izgradnja dvorane
Srce do kraja mjeseca
Prema idejnom projektu, dvorana u Bu~a Potoku }e se mo}i koristiti za ko{arku, rukomet i ostale dvoranske sportove
Izgradnja sportsko-rekreativnog centra Srce u Bu~a Potoku trebala bi po~eti do kraja juna. Ovo je u izjavi za Oslobo|enje istakao na~elnik Op}ine Novi Grad Damir Had`i}, do da ju}i da je po~etak radova bio odga|an zbog `albenog postupka na odabir izvo|a~a. - S obzirom na to da imamo obezbije|ena sredstva za realizaciju ovog projekta, ne bi trebalo da imamo daljih prepreka. Sada imamo izvo|a~a radova i o~ekujemo po~etak gradnje do kraja mjeseca. Sredstva za realizaciju prve faze su osigurana, a u bud`etu za sljede}u godinu, tako|er }emo planirati novac za zavr{etak dvorane, istakao je Had`i}. Prema idejnom projektu, dvorana }e se mo}i koristiti za projekata Op}ine Novi Grad, naglasio je Had`i}. Objekat }e se sastojati od suterena, prizemlja i galerije iznad ulaznog dijela. U suterenu }e biti smje{tena trena`na dvorana, prostorije za rekvizite, ~etiri svla~ionice, sanitarije za sportiste i invalidne osobe, dok }e se u prizemlju nalaziti ulazna prostorija sa recepcijom i vertikalnim komunikacijama. Tu }e biti smje{tene sanitarije za posjetioce i zaposlene, te kancelarija uprave. Nosiva konstrukcija objekta je projektovana kao monolitna od armiranog betona i ~elika. Glavni krovni nosa~i su projektovani kao ~eli~ne re{etke. Na dvorani }e biti postavljena termofasada.
S. HUREMOVI]

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Otvaranje se o~ekuje 2012. godine

ko{arku, rukomet i ostale dvoranske sportove, tako da }e gra|ani ovog dijela Novog Grada, koji su do sada bili us kra}eni za spor tske sadr`aje, uskoro dobiti du-

goo~ekivani objekat. - Nadamo se da }emo, ukoliko izgradnja po~ne do kraja juna, dvoranu mo}i otvoriti u 2012. godini. Tako }emo zaokru`iti jedan od zna~ajnijih

Asfaltirana dionica Kasindolske ulice

Hotel Pla`a u Zelenici

Novim kolovozom prije roka
Obnova posljednje dionice Kasindolske ulice, koja je prema rje{enju Ministarstva prometa i komunikacijatrebalatrajati do sredinejula, zavr{enajeprijevremena. Kako nam je kazao portparol KJKP Rad Ahmed \ipa, asfaltiranje je zavr{eno, a radnicima je ostalo da urade pje{a~ke staze i horizontalnu signalizaciju. - Obnova Kasindolske obuhva}ena je ugo vo rom sa Op}inom Ilid`a, vrijednim 1,5 miliona maraka, u sklopu kojeg }e na{e preduze}e, pored ove ulice, obnoviti i Butmirsku, te izgraditi kru`ni tok prema Sokolovi}-Koloniji, dodao je \ipa. Kako je asfaltiranje kolovoza u Kasindolskoj zavr{eno, obustave saobra}aja vi{e nema.
M. T.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Uprava za inspekcijske poslove KS 033/770 100 (od 8 do 16 sati) 061/252 252 (od 14 do 22 sata) Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE

Novo ro~i{te 30. juna
Nakon {to je posljednja rasprava u Osnovnom sudu Herceg-Novi otkazana u zadnji ~as, novo ro~i{te u kojem Op}ina Centar tra`i povrat hotela Pla`a u Zelenici zakazano je za 30. juni. Podsje}amo, nakon {to je rasprava otkazana bez obavje{tavanja predstavnika Pravobranila{tva Op}ine Centar, iz ove institucije poslali su apelat Ambasadi Crne Gore u BiH, ali do danas nisu dobili nikakav odgovor. J. M.

BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA

272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

6 10

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30) Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

Polasci iz Sarajeva:

AVIONI Polasci:

Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Cirih/Banja Luka 7, Be~ 7.35, 14.30 i 14.55, Kopenhagen 11, Minhen 12.55, Istanbul 14.25 i 19, Ljubljana 14.35, Budimpe{ta 14.50, Ankona 17.55

Dolasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

Istanbul 8.50 i 13.25, Ankona 10.25, Beograd 1 i 21.55, Minhen 12. 5, Cirih/ 1.25 1 Banja Luka 13.30, Ljubljana 14.05, Be~ 14. 0, 18. 0 i 21.35, Budimpe{ta 14.20, 1 1 Zagreb 15.45 i 22, Kopenhagen 16.35

AUTOBUSI

Antwerpen, Bruxselles, Liege, Roterdam, Amsterdam, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Den Hag utor-

kom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~et vrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stut tgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~et vrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bo-

sanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u

9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i pra znika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i pra znika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i pra znika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i pra znikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

30

OGLASI

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

31

32

KULTURA

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

10 godina od smrti Davorina Popovi}a

Potpisivanje Stola~ke deklaracije

33 KULTURA “Ulica divljih kestenova“ u Kamernom teatru 55

Kada vidim pi{tolj,
ja se uhvatim za kulturu
Veli~an kao zvijezda, bio je sasvim obi~ni ~ovjek

On pjeva dokle god njegove pjesme `ive u nama
Davorin Popovi}, legendarni Pjeva~, ~lan Indexa od 1964. do njihovog kraja, umro je 18. juna 2001. godine u rodnom Sarajevu. Imao je 55 godina i Davor, Davorin, Pimpek, Da~o, Pjeva~ mogao je pjevati jo{. I, zapravo, on pjeva i pjevat}e dokle god pjesmenjegove`ive u nama. Svi koji su ga poznavali re}i }e da je `ivotslavio u svakomtrenutku i koliko god je veli~an kao zvijezda, bio je sasvim obi~ni ~ovjek. Raja, kako bi u njegovom Sarajevu kazali. Ovo je idejavodiljaspecijalaradijske emisije RSG-a “100 vje~nih“ , koja }e, u redovnom terminu petkom od 21 sat, u izdanju od 17. junabitiposve}enaDavorinu i veli~anstvenim pjesmama koje je otpjevao. Od prve snimke “Dje~ak iz obi~ne ulice“ iz davne 1965, preko klasika kao {to su “Plima“ “Negdje na kra, ju u zati{ju“ “Hej, ti” “Da sam ja net, , ko“ “Svijet u kome `ivim“ “Sanjam“ , , , “Bacila je sve niz rijeku“ “Sve ove go, dine“ “Modra rijeka“ pa do tradici, , onala “Snijeg pade, na behar na vo}e“ s posljednjeg albuma “Kameni cvjetovi“ iz 1999. - sve su to pjesme s kojima su Indexi, zahvaljuju}i i Davorinovom jedinstvenom pjevanju, u{li u vje~nost. U organizaciji Direkcije muzi~ke nagrade Indexi, u subotu, 18. juna, u 11.30 sati, Da~ini }e prijatelji i bliski suradnici na njegov grob na Barama polo`iti cvije}e.

Kultura pripada svima, ona nije nadgradnja, ona je osnovna ljudska potreba i osnovno ljudsko pravo, posljednja je re~enica Stola~ke deklaracije, koju su 3. lipnja, u sklopu odr`avanja radionice “Upravljanje u kulturi“ izme|u , ostalih, potpisali Nermin Nik{i}, premijer Vlade FBiH, Salmir Kaplan, federalni ministar kulture, operni umjetnik Ivica [ari}, ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo, redateljHarisPa{ovi}, direktor EastWestCentrai redateljicaJasmila @bani}, kreativna direktorica UG Deblokada (inicijator pokretanja Deklaracije).

Problem je {to se u na{oj zemlji mnoge stvari podrazumijevaju, a ne bi trebale da se podrazumijevaju. Uspjesi na{ih umjetnika u teatru, uspjesi slikara, pisaca, reditelja, za sada su, na`alost, incidenti samih tih umjetnika

FRANCUSKA AMBASADA U SARAJEVU Prodaje auto marke RENAULT KANGOO, benzin, 38.400 km — metlik siva u vrlo dobrom stanju- unutra{njost tkanina. Posjete se zakazuju pozivom na broj 061 488 511. Cijena je 9.000 KM. Zainteresovani }e biti obavije{teni o posebnim uslovima prodaje.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Na osnovu Odluke predsjednika Op}inskog suda u Tuzli, broj 032-0-Su-10-001076 od 15. 6. 2011. godine, Op}inski sud u Tuzli objavljuje

Ju~er u kinu Kriterion potpise su pridru`ili i Danis Tanovi}, Amra Bak{i} - ^amo, Ali{er Sijari}, Aida Begi}, Elma Tataragi}, Bruno Lovri}, Lejla Hod`i}, dizajnerica i… poduga~ak je spisak poznatih i priznatih bh. umjetnika i umjetnica koji su svojim potpisom podr`ali Stola~ku deklaraciju. Tako|er, tu je Dino Mustafi}, direktor MESS-a, Edin Zup~evi}, direktor Sarajevo Jazz Festa, i Mirsad Purivatra, direktor SFF-a, Edina Papo, direktorica Baleta NP-a Sarajevo... Nakon {to se pro{irio spisak potpisnika Stola~ke deklaracije, upitali smo Harisa Pa{ovi}a koga ustvari ona obvezuje. - Ova deklaracija obavezuje zato {to su je pored nas umjetnika a budimo realni ovdje su neki od najzna~ajnijih umjetnika i kulturnih operatora, kako se to sad zove, u ovoj zemlji - potpisali i premijer Federacije Nermin Nik{i}, ministar za kulturu FBiH Salmir Kaplan i ministar za kulturu KS-a Ivica [ari}. Dakle, od svih drugih dokumenata ona najvi{e obavezuje, jer oko nje postoji najve}i konsen-

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Obavezuju}i konsenzus

pojedini elementi u na{oj vlasti su bliski onoj Gebelsovoj: Kad ~ujem kultura, ma{im se za pi{tolj. Nije ~udo da fa{izam na taj na~in tretira kulturu, jer je ne podnosi, jer kultura razvija ono {to je najbolje u umjetnosti, ono {to je najbolje i najljep{e u svakom ~ovjeku. Dakle, mi okre}emo tu, parafraziram sada, Andya Warhola: Kada vidim pi{tolj, ja se uhvatim za kulturu. Mislim da su kultura, umjetnost, zalaganje, prioritet i trebaju postati jedan od prioriteta na{e zemlje. To }e se desiti ako `elimo da idemo u Evropu, a svi se deklarativno zala`u za to. U tih nekih 30 ta~aka koje BiH mora da ispuni, mislim da je pod rednim brojem 28 kultura i vlast }e kad-tad morati da shvati i prihvati ovu na{u inicijativu.

Sa ju~era{nje konferencije za novinare

Foto: D. ]UMUROVI]

Otrgnuti dio `ivota
U predstavi o Ki{ovoj potrazi za Bemovom ulicom u Novom Sadu, u kojoj je odrastao do 1942. i iz koje je protjeran, nema mjesta melanholiji, ni nostalgiji, smatraju glumci
@elite li se sjetiti ulice iz djetinjstva ili nekih dragih osoba, koje ste odavno izbrisali iz pam}enja? Ukoliko vam se sje}anja vrate i to se dogodi nakon odgledane premijere „Ulica divljih kestenova“ prema , istoimenoj pri~i Danila Ki{a, gluma~ki tim uz reditelja Nermina Hamzagi}a, kako su kazali na ju~era{njoj konferenciji za novinare, nisu radili uludo - postigli su cilj. U predstavi, “rat je, kao i Ki{u, i mojoj generaciji otrgnuo dio `ivota“ ispri~ao je reditelj Hamzagi}: , - Za nas je bilo va`no raditi na ovom projektu, jer smo `eljeli da se uputimo u potragu za sje}anjima, {ta smo to izgubili u periodu tranzicije. Nije nam samo rat oduzeo neke stvari nego i danas `ivimo u haosu. Kako nisam odrastao u BiH, mnogo toga mi nedostaje, pa sam se mogao na li~nom planu identificirati sa projektom. Zastra{uju}a su saznanja da se ljudi ne sje}aju dragih lica, ulica i drugih detalja iz pro{losti. U predstavu smo u{li iz pozicije sebe, da na|emo {ta smo izgubili, rekao je Hamzagi} napominju}i da je fenomen zaboravljanja prisutan i opasan. O motivima da se MESS uklju~i u ovaj projekt govorila je Lejla Hasanbegovi}, izvr{na producentica, naglasiv{i da na ovaj na~in podr`avaju mlade reditelje da rade}i profesionalne produkcije steknu neophodno iskustvo, da se usavr{e. - Rade}i na predstavi, otkrivali smo {ta trebamo prona}i da bi na{ identitet bio cjelovit, rekla je Sabina Bambur, na ~iju inicijativu je jo{ prije godinu po~eo rad na ovom projektu. - U predstavi nema mjesta melanholiji, ni nostalgiji, dodala je Maja Salki}, te izrazila nadu kompletnog gluma~kog tima da se publika poslije predstave prisjeti djeli}a svoje pro{losti.

S mrtve ta~ke
Da li }e umjetnici i oni koji o BiH govore na najljep{i mogu}i na~in imati snage da ovo {to su potpisali provedu u praksu, pitali smo kompozitora Ali{era Sijari}a? - Mislim da je ovo jedan dobar poku{aj da se stvari pokrenu sa mrtve ta~ke. Doista mi danas `ivimo u jednom okru`enju u kojem se kreativnost i stvarala{tvo bilo kojeg oblika ne cijene, a pogotovo u oblasti kulture. Zapravo mi smo svedeni isklju~ivo na konzum kao zajednica. To, naravno, ne otvara nikakvu perspektivu, to je da ka`em jedno o~ajni~ko stanje iz kojega se treba izvla~iti. Zbog toga mislim da je ona dobra osnova po kojoj }e se ljudi, koji su se ve} dokazali u svojim profesijama kao umjetnici na internacionalnom i dome}em planu, mo}i na izvjestan na~in dati dobru inicijativu i podr{ku u stvaranju kvalitetne kulturne politike u BiH.
An. [IMI]

Poduga~ak je spisak poznatih i priznatih bh. umjetnika koji su svojim potpisom podr`ali Stola~ku deklaraciju

EVROPA To }e se desiti ako `elimo da idemo u Evropu, a svi se deklarativno zala`u za to. U tih nekih 30 ta~aka koje BiH mora da ispuni, mislim da je pod rednim brojem 28 kultura i vlast }e kad-tad morati da shvati i prihvati ovu na{u inicijativu
zus, ka`e Pa{ovi}. Kakvo stanje vidi u kulturi i umjetnosti ukoliko bi Deklaracija su{tinski bila prihva}ena sa svim onim {to proklamira, bilo je pitanje upu}eno redatelju Danisu Tanovi}u: - Problem je {to se u na{oj zemlji mnoge stvari podrazumijevaju, a

Jasmila @bani}: Integriranje najboljeg

O snazi Deklaracije @bani} nam je rekla: - Ovo je prvi put da su se kulturni radnici objedinili. Ovo, po meni, ima veliku snagu zato {to ima vrlo jasne stvari koje tra`i: tra`i da kultura bude prioritet, da kriteriji budu jasni za sve organizacije i pojedince i to je ono na ~emu treba dalje raditi... Ne radi se o tome da se kulturni radnici bore za svoje plate, nego se radi o jednom sistemu gdje postoje odre|ena sredstava, a mi tra`imo da se rasporede tako da budu produktivnija, da se ne rasipaju na neproduktivne stvari. A to zna~i da imaju jasne kriterije i da integriraju ono najbolje {to u ovom dru{tvu postoji. nas se, na`alost, kultura ~esto posmatra kao vid zabave i, naravno, postoji segment u kulturi koji jeste vid zabave, ali kultura i umjetnost su najva`niji segmenti koji uti~u na dru{tvo. I nijeneobi~no{to ljudikoji su na vlastiodavnoignorirajukulturu i umjetnost, jer ih posmatraju kao svog neprijatelja. Ne svi, ali

@ivot u haosu
Naime, u produkciji Udru`enja gra|ana Ideja i MESS-a, premijerno }e biti izvedena ova predstava u nedjelju, 19. juna, u 20 sati u Kamernom teatru 55. U njoj igraju Amar Selimovi}, Sabina Bambur, Maja Salki}, Vanesa Glo|o i Jasenko Pa{i}, a prva repriza je zakazana za 20. juni u 20 sati. Scenografiju i kostimografiju radila je Samina Zajko, grafi~ki dizajn Goran Lizdek, a muziku Vi{nja Bakalar. U predstavi „Ulica divljih kestenova“ rije~ je o Ki{ovoj potrazi za Bemovom ulicom u Novom Sadu, u kojoj je odrastao do 1942. i iz koje je protjeran.

Fenomen zaborava
- Kod nas se uvla~i fenomen zaborava, imena ulica se mijenjaju, ljudi vi{e nema, {to zbog rata, {to kao posljedica migracija, dru{tveno-ekonomske tranzicije. Uslijed toga mnogi su odustali od potrage. U pri~i Ki{ pronalazi da mu je na mjestu gdje je bila rodna ku}a zasa|en praziluk. Mnogi od nas na mjestima svojih domova pronalaze tr`ne centre, masovne grobnice, ili naprosto ni{ta, kazao je Hamzagi}. Prema planovima, “Ulica divljih kestenova“ na}i }e se u programu Modul memorije idu}e godine.
Mr. SEKULI]

ne bi trebale da se podrazumijevaju. Uspjesi na{ih umjetnika, u teatru, uspjesi slikara, pisaca, reditelja, za sada su, na`alost, incidenti samih tih umjetnika. Zna~i, ne postoji plan, ne postoji ideja koju bi trebalo da ima dr`ava, ljudi koji su na vlastikoji bi trebalo da shvate u ~emu je va`nost kulture. Kod

U Rimu

U zvani~noj posjeti Ars Aeviju

Pomirenje vrijednosti
Mounir Bouchenaki najavio kontinuitet podr{ke projektu za Muzej savremene svjetske umjetnosti u Sarajevu
Mounir Bouchenaki jedna je od najutjecajnijih svjetskih li~nosti na podru~ju za{tite kulturnog naslije|a. Na mjestu direktora ICCROM-a nalazi se od 2006. godine, nakon {estogodi{njeg anga`mana zamjenika generalnog direktora UNESCO-a i direktora Centra za svjetsko naslije|e (World Heritage Centre) UNESCO-a. U Sarajevu je boravio 2000. godine i tada je promovirao patronat UNESCO-a nad procesom razvoja Projekta Ars Aevi. Bouchenaki je 2002. godine skupa sa Renzom Pianom inaugurirao po~etak radova na izgradnji Mosta Ars Aevi i bio supotpisnik protokola o formiranju Fondacije Ars Aevi. Prilikom posjete Art Depou Ars Aevi, u razgovoru sa generalnim direktorom Projekta Ars Aevi Enverom Had`iomerspahi}em Bouchenaki je potvrdio svoju podr{ku inicijativi formiranja sarajevskog muzeja za koji je istakao da }e se raditi o jedinstvenom spomeniku internacionalne kulture koji je od posebnog kulturolo{kog i razvojnog zna~aja za Sarajevo i Bosnu i Hercegovine, kao i za {iroko me|unarodno promoviranje njihovih vrijednosti. Zanimljiva je ~injenica da je Mounir Bouchenaki porijeklom iz Bosne te mu je 2005. godine i zvani~no dodijeljeno bosanskohercegova~ko dr`avljanstvo, ~ime mu je simboli~no iskazana zahvalnost za njegovo djelovanje na planu promocije bosanskohercegova~kog kulturnog naslije|a.

Jankovi}ev “Danteros”

PO NI [TE NJE JAVNOG OGLA SA
za popunu radnih mjesta namje{tenika na neodre|eno vrijeme u Op}inskom sudu u Tuzli Vi {i re fe rent za ope ra ti vno-te hni~ke po slo ve (da kti lo graf) u Od sje ku da kti lo bi roa 6 ({est) iz vr{i la ca na neo dre|eno vri je me, objav ljen u dne vnom lis tu "Oslo bo|enje" 13. 12. 2010. go di ne. PREDSJEDNIK SUDA Biljana Novak

Mounir Bouchenaki i Enver Had`iomerspahi} u Art Depou Ars Aevi

Pod pokroviteljstvomAmbasadeBosne i Hercegovine u Rimu, u organizacijiitalijanskenacionalneasocijacije za kulturu“DanteAlighieri“ preksino} je u Rimuotvorenasamostalnaizlo`baslikaakademskogslikara iz Banje Luke Gorana V. Jankovi}a. Izlo`ba koja nosi naziv “Danteros“ sadr`i 50 djela i tematski obra|uje eros u Danteovoj “Bo`anstvenoj komediji“ opisuju}ivje~nuborbuizme|uErosa i Tan, tosa, odnosno izme|u ljubavi i smrti. Izlo`ba je postavljena u presti`noj Palazzo Firenze, sjedi{tu asocijacije “Dante Alighieri“ koja predstavlja , jednu od temeljnihinstitucijaitalijanskekulture i duhovnosti. Izlo`bu su, u prisustvu umjetnika, otvorili ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Italiji Branko Kesi} i predsjednik asocijacije “Dante Alighieri“ ambasadorBrunoBottai. O djelima je govorioprofesor Calò Carmelo Carducci.

Izlo`ba sadr`i 50 djela i tematski obra|uje eros u Danteovoj “Bo`anstvenoj komediji“

34

OGLASI

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

35

36

POMO] U KU]I

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Kako koristiti ograni~enja da biste `ivjeli opu{tenije

Dajte sebi odu{ka jedan dan
Cijelu sedmicu se dr`ite odre|enog plana prehrane i onda sve preko vikenda upropastite tako da se bacite na nezdravu hranu, koja nije na va{em dijetnom jelovniku. Mogu}e je i da vikendom putujete i promjenom okoline promijenite i svoje prehrambene navike nagore. Dajte sebi odu{ka jedan dan u sedmici. Ako sebi tokom sedmice, primjera radi, srijedom, date odu{ka i pojedete neki manje zdrav i manje dijetni obrok, zadovoljiti }ete svoju `elju za tom hranom, ali ne}ete upropastiti dijetu i izbje}i }ete pre`deravanje vikendom. Izbjegavajte pretjerano izgladnjivanje.

Odustanite od neva`nih

STVARI
Na jednoj je razini odli~no biti spontan i fleksibilan, ali ponekad poma`e postaviti granice. Ograni~enja ~esto olak{avaju stvari i poma`u vam da na jednostavniji na~in postignete vi{e. Koje su najva`nije stvari u va{em `ivotu? Koje stvari su vam najmanje bitne? Prona|ite na~in kako da odbacite ono {to je poprili~no neva`no u va{em `ivotu. Problem je u tome {to se ve}ina ljudi opire promjenama, pa ~ak i kada su one nabolje. Ali ako odbacite neke nebitne stvari, napravi}ete prostora za ono {to je bitno. Tako }ete pove}ati svoju produktivnost. Ve}ina svako malo provjerava svoje inboxe, Facebook i mnoge druge statistike. Ako to ograni~ite na jednom dnevno, osjeti}ete veliko olak{a-

Ograni~enja ~esto olak{avaju stvari i poma`u vam da na jednostavniji na~in postignete vi{e

Jedete isklju~ivo zdravu hranu
Da li ste vi jedan ili jedna od onih koji sve rade kako treba, paze na prehranu, ali nikako ne uspijevaju smr{aviti?! Mogu}e je da za dijetu izabirete krivu vrstu hrane. Treba izbjegavati prera|enu hranu, koja se na prvi pogled ~ini zdravom, a zapravo ima puno kalorija, a i biti svjestan da zdrava hrana mo`e isto tako debljati. Prilikom kupovanja namirnica, pogledajte etiketu i uvjerite se da su sastojci proizvoda i kalorijska vrijednost odgovaraju}i za va{u dijeti i da se uistinu radi o zdravom proizvodu. Ako jedete niskokalori~nu hranu, ali u velikim koli~inama, mo`ete bez problema nakupiti dodatne kalorije. Takav primjer su ora{asti plodovi, koji su zdravi, ali i kalori~ni pa ih treba jesti u malim koli~inama.

nje. Mo`da ne}ete mo}i ograni~iti ba{ na jednom dnevno, ali smanjite broj provjeravanja na minimum. Ograni~ite vrijeme za dono{enje malih odluka. Nemojte sjediti i vrtjeti se ukrug oko malih stvari. Kada trebate donijeti malu odluku, uzmite u obzir sve ~injenice i odlu~ite.

Tada se potrudite da u~inite odluku pravom. Postavite ograni~enja za obavljanje nekih poslova. Ako trebate napraviti ne{to, tada postavite rok u kojem to treba biti obavljeno. Nemojte tro{iti vi{e vremena nego je potrebno. Postavite ograni~enja na

obaveze. Nau~ite re}i ne. Naravno da trebate biti dobri, ali ako se previ{e rastegnete, ne}ete nikome koristiti nego na{tetiti sebi. Uvedite ravnote`u u `ivot, posve}uju}i se stvarima koje su bitne, umjesto da se trudite oko milion stvari za koje ne znate ni zbog ~ega ni kako.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Suton-torta
Potrebno:
Kora 1: 150 g bra{na 65 g margarina 40 g {e}era 1 jaje 1 ka{i~ica pra{ka za pecivo 300 g vi{anja iz kompota Kora 2: 100 g margarina 200 g mljevenih oraha 100 g {e}era 50 g bra{na 1 pra{ak za pecivo 3 jaja Krema: 2 jaja 100 g {e}era 100 g ~okolade 100 g margarina krem za torte ili {lag

Priprema:
Za spravljanje prve kore - sve sastojke pomije{ati i razvaljati tanko na okruglu tepsiju, na to staviti vi{nje. Za drugu koru sastojke umije{ati i preliti preko prve kore. Pe}i 45 minuta na 180 stepeni. Za to vrijeme pripremiti kremu: kuhati jaja, {e}er i ~okoladu na pari dok se ne zgusne. U ohla|enu masu dodati margarin i ponovo dobro umutiti. Kola~ oprezno razrezati i premazati kremom. Preliti kremom za tortu ili samo {lagom. Ukrasiti po `elji.

Manekenka Chanel Iman, osim {to je neodoljivo slatka ima i divan modni stil, nedavno je osvojila i svojim simpati~nim izdanjem u kojem puderasta haljina od ~ipke pri~a glavnu pri~u. Uspjela je posti}i originalan styling uz pomo} upe~atljivih modnih dodataka i elegantnu haljinu pretvorila je u jako le`ernu. Obo`avamo haljine od ~ipke, najvi{e ljeti jer savr{eno dolaze do izra`aja uz preplanuli ten i ljetne modne dodatke. U buticima najvi{e dominiraju modeli u bijeloj boji, ali prona}i }ete i one u puderastim i be` tonovima. Za one trendseterice, koje vole boje, savjetujemo da zavire u neke od njih, jer imaju divne modele u bojama.

Ne mo`ete im odoljeti

Karite maslac za ljep{e usne
Niske temperature, vjetar, sun ce i druge vremen ske pri li ke mogu utjecati na zdravlje va{ih usana, a samim tim i na va{ cjelokupan izgled. Ve}ina ljudi ima pro blema sa ispucalim usnama zbog ~injenice da usne nemaju `lijezde koje bi ih odr`avale vla`nima i mekanima. Sadr`e vrlo malo melanina i ko`nog pigmenta, koji omogu}ava tamnjenje ko`e, zbog ~ega im je potrebna dodatna njega. Hranjiv balzam za usne od organskog karite maslaca Dr. Pasha poti~e zacjeljivanje suhih i dehidriranih usnica. Karite maslac ima vi{estruko djelovanje: {titi, njeguje, hidratizira, umiruje, pru`a osje}aj ugode i poti~e obnavljanje stanica va{ih usana. Karite maslac je ujedno i prirodni izvor vitamina A, E i F ~ijim dejstvom usporava starenje ko`e, a istra`ivanja pokazuju da su upravo lijepe i njegovane usne tajna mladolikog izgleda.

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED
Ubuntu 11.04, poznat i pod nazivom Natty Narwhal, obilje`io je decidiranu izmjenu u pravcu kada je u pitanju Linux bazirani operativni sistem. Najve}a izmjena je ta da Canonical, organizator Ubuntua, zamjenjuje Gnome/KDE desktop okru`enje sa novim korisni~kim interfejsom koji nosi naziv Unity. Ovo je tr`i{ni odgovor od kompanije Canonical na primije}enu superiornost MacOS i Windows 7 korisni~kih interfejsa, a ono {to je o~igledno jeste ~injenica da Unity odmah ukazuje na sli~nost sa Windows 7 i MacOS. Neko ga voli, neko ne, ali ~injenica je da Linux predstavlja radikalno odstupanje od Linux desktop-distribucije sa ciljem da se izbjegnu Ghome i KDE desktop-okru`enja.

37

Ne postoji nikakav razlog da se sakrije odu{evljenje zbog nastupaju}eg Battlefield3. Kompanija EA je uradila sve ono {to je moglo da se uradi da bi Battlefield 3 postala hit igra me|u PC igra~ima. Me|utim, tokom vikenda predstavljen je Physical Warfare Pack, koji je doveo do pometnje me|u igra~ima kojima se ne dopada ideja o tome da budu primorani da kupe proizvod u maloprodajnom objektu da bi bili u mogu}nosti da pristupe oru`ju. Ova promocija za sada je objavljena samo na tr`i{tu Velike Britanije, a igra~i koji se odlu~e na prednaru~ivanje dobijaju pristup dodatnoj opremi prvog dana dostupnosti igre.

Battlefield 3 pla}eni sadr`aji

Ubuntu 11.04

Google uklanja aplikacije

Kompanija Google je tokom protekle sedmice uklonila jo{ aplikacija koje su inficirane malwareom sa njihovog Android Marketa, navodi se u izvje{taju jednog od istra`iva~a na polju sigurnosti koji je i prijavio postojanje {tetnog softvera. Po~etkom juna Google je uklonio deset aplikacija sa tr`i{ta nakon {to je Xuxian Jiang, asistent profesora na dr`avnom univerzitetu u Sjevernoj Karolini, prijavio ovaj problem kompaniji. Jiang je nakon toga objavio analizu {tetnog koda nazvanog Plankton na svom blotu. Plankton ima mogu}nost daljinskog pristupa serveru za komande i kontrole i koristi skriveni metod ubacivanja {tetnog softvera u bilo koji telefon.

Fanovi id Software su sedam godina ~ekali na izdavanje igre Rage, prvog originalnog naslova ove kompanije za konzole jo{ otkako se 1996. godine pojavio Quake. Obo`avaoci }e morati pri~ekati jo{ malo, s obzirom na to da je izdava~ objavio da povla~i ranije najavljeni datum izdavanja ove igre, odnosno 13. septembar, pa }e se igra pojaviti 4. oktobra. Ovo odga|anje }e programerima obezbijediti prijeko potrebno vrijeme da urade zavr{no poliranje ove igre, ali }e je isto tako pozicionirati protiv veoma jake konkurencije u okviru same sezone praznika {to mo`e negativno da uti~e na prodaju ove igre.

Pomjeren datum izdavanja Ragea

All-in-One ra~unar - HP TouchSmart 610

Provedena analiza

Za rad, ali i zabavu
U ku}i{te 23” monitora je spakovana vrlo dobra konfiguracija, Multi-Touch ekran Full HD rezolucije
Nakon nekoliko interesantnih mo de la All-in-One ra~unara, sti`e nam i trenutno najbolji HP ra~unar u ponudi. TouchSmart 610 je sna`na multimedijalna konfiguracija koja mo`e poslu`iti i za pokretanje neke od manje zahtjevnih novijih igara. Dopadljiv je koncept ra~unara gdje je cijela konfiguracija smje{tena u ku}i{te monitora. Nalik na poznate iMac modele, ovako ne{to je odli~na stvar za sve one koji nemaju puno prostora na raspolaganju ili jednostavno ho}e da spoje funkcionalnost i dizajn. U svakom slu~aju, TouchSmart 610 je ra~unar koji zaslu`uje posebnu pa`nju po{to je poslije iMaca (koji je i dosta skuplji) jedan od najboljih ovakvih ra~unara na tr`i{tu. lo`aj, tako da se lak{e koristi iz staje}eg polo`aja).

Facebook
prepoznaje lica
Ana li za ko ja je provedena pokazala je da Facebook nikada ne zaboravlja lica, zapravo, sve dok mu to ne ka`ete. Me|utim, realni problem nije u prepoznavanju lica, ve} je jedini problem u nedostatku kontrole toga kako mo`ete biti ozna~eni. U toku decembra pro{le godine Facebook je objavio da je implementirao tehnologiju prepoznavanja lica koja }e skenirati fotografije onako kako se one uploaduju, pronalaziti sli~ne fotografije koje su drugi uploadovali i na osnovu toga predlo`iti tagovanje. Me|utim, ova tehnologija je tek odnedavno dostupna.

Odli~na slika
Sa 23” dijagonalom i Full HD rezolucijom od 1920x1080 piksela imamo prili~no dobru sliku odli~nih karakteristika koju kvari samo jedna stvar, a to je glossy povr{ina koja reflektuje svjetlost i na kojoj }e ostajati otisci prstiju kada se budu koristile touch funkcije. Dosta dobro reaguje na dodir, a podr`ani su i Multi-Touch gestovi (pinch zoom i sli~no). Ipak, Multi-Touch je ograni~en na par aplikacija koje ga podr`avaju po{to sam Windows 7 nije prilago|en touch sistemima i mo`e se koristiti samo jedan prst kod upravljanja. Sa druge strane, HP je napravio sjajnu stvar sa posebnim touch interfejsom koji je veoma prakti~an i lak za kori{tenje. Dobra stvar je to {to je u pitanju kapacitivan ekran koji reaguje jako brzo i generalno utisak je da se radi o vrlo zrelom proizvodu koji se lako i lijepo koristi.

Mogu}nosti Chrome ekstenzije
Ukoliko vam se ne dopada ideja da pla}ate pristup razli~itim sadr`ajima, a nije vam problem da zaobi|ete Rupert Murdocha, onda je Read WSJ prava Chrome ekstenzija za vas. Dostupan u vidu besplatnog preuzimanja preko Chrome Web Store, ovaj jednostavni kod obezbje|uje jednostavni pristup velikom broju ~lanaka i drugih sadr`aja za koje ostali ljubitelji novina moraju da plate. Ova aplikacija je zapravo skripta koja automatski vr{i pretragu za cacheovanim verzijama WSJ pri~a na Googleu, a zatim postavlja odgovaraju}u ikonu pored naslova ukoliko je taj tekst dostupan.

Be`i~ni tastatura i mi{
Cijelo pakovanje je ve}e od onog za monitor, ali i znatno ve}e te`ine (malo ispod 20 kg), tako da je odmah i jasno da se dobija ne{to malo interesantnije od “obi~nog“ monitora. U pakovanju je pored sa mog ra~una ra, ek ster ni adapter za napajanje (kao {to se ko ris ti sa lap to pi ma), be`i~na tastatura i mi{ kao i daljinski upravlja~ sa posebnim IR senzorom. Dizajn samog ra~unara svakako ne mo`e da se mjeri sa iMacom i malo vi{e podsje}a na neku poslovnu varijantu sa crnom mat plastikom. Ipak, HP se potrudio da napravi ne{to malo druga~ije, pa tako postolje ekrana dozvoljava swivel pode{avanje (rotaciju osnove) ali i pomjeranje ekrana po vertikali (monitor se mo`e postaviti u horizontalan po-

Sna`na konfiguracija
Ovaj ra~unar koristi vrlo sna`nu Intelovu konfiguraciju baziranu na Intel P55 Express ~ipsetu, sa Core i7870 procesorom koji radi na 2.93GHz (Tur bo Bo ost do 3.8GHz). U pitanju je procesor sa ukupno 8 threadova (~etiri jezgra sa po dva threada). Instalirano je ~ak 8GB DDR3 memorije, {to je vi{e nego dovoljno za udoban rad, pa ~ak i neku profi namjenu. Instaliran je SATA hard disk od 1.5TB i u pitanju je ne{to sporiji WD iz Green serije. [to se grafike ti~e, instalirana je Ra-

Raste APU ekosistem
AMD je najavio rast podr{ke AMD Fusion familiji akcelerisanih procesorskih jedinica (APU-ova) sa vi{e od 50 vode}ih aplikacija akcelerisanih AMD Fusion APU-ovima. Lansiranjem novih AMD A-Serije APU-ova, AMD osloba|a neprikosnoven nivo performansi u mobilnim i male forme izrade ra~unarima, sa izuzetnim trajanjem baterije. Od programera i proizvo|a~a softvera do proizvo|a~a mati~nih plo~a, AMD-ov APU ekosistem bazira hardverski i softverski razvoj na novim AMD A-Serije APU-ovima kako bi pomogli dono{enju na tr`i{te novih ure|aja i aplikacija.

deon HD 5570, koja ne}e dodu{e biti dovoljna za neke od najnovijih igara (i Full HD rezoluciju), ipak jeste odli~no rje{enje za multimediju. Pored gi ga bi tnog LAN pri klju~ka, na raspolaganju je i WiFi adapter sa podr{kom za 802.11n standard pa ~ak i Bluetooth. TV tuner je tako|er tu,

ali i dva HDMI konektora tako da se ne mo`e re}i da nema dovoljno opcija za povezivanje. U ku}i{te je ugra|ena ina~e 1MP web kamera solidnog kvaliteta, ali i stereozvu~nici ne{to boljeg i sna`nijeg zvuka od prosjeka, a na raspolaganju su 6 USB portova i 4 audiopriklju~ka.

38

FELJTON

ponedjeljak, 10. januar 2011. godine petak, 17. juni

OSLOBO\ENJE

Afroditin arhipelag (3)

Lozanska odiseja
„Hadrijanovih memoara“
Kao i njeno najslavnije djelo, tako je i Margerit Jursenar imala neobi~nu `ivotnu plovidbu, sve dok sa prijateljicom Grejs Frik nije na{la luku smiraja • Op~injenost zapisima iz davnina
Pi{e: Slobodan STAJI]

Dok smo stajali pred jednim od dvanaest hramova, patronesa mi je rekla: - Vidite, u drevnim Delfima, ishodi{tuApolonovoghrama, pored Pitijskog proro~i{ta postojali su i trezori, poput malih hramova, u kojima je svaka od gr~kih dr`avica pohranjivala svoje zavjetne darove, dragocjenosti i arhivu. Tako ne{to, ali u ovovremenosti, imamo i ovdje. No za razliku od gr~kih dr`avica, koje su u trezore pohranjivale nabrojane dragocjenosti, ovdje kod nas su mnoge biblioteke svijeta darivale svoje knjige o `enama, a brojne redakcije slavnihlistovapresnimljenudokumentaciju. Tako na jednom mjestu, kao nigdje, imate na hiljade i hiljade zanimljivih `ivotnih storija o uzletima, pa i padovima `ena koje su ostavile trag u istoriji i nisu ovim na{im ustalasalim globusom pro{le be{umno. Stoga }ete vi, u narednih deset dana, mo}i da u`ivate u ovom car-

stvu knjiga i da koristite podatke koje `elite. Razumljivo, ~ak ni mi, koje ovdje boravimo godinama, nismo stigle da pro~itamo ni manji dio onog {to je ovdje pohranjeno, ali zato koristimo si`ee, koji su dati uz svako djelo.

Bajkoviti svijet
Zatim me je sabesjednica ukratko upoznam sa na~inom rada: - Na Otokunekrunisanihvladarki imamo dvanaest bibliote~kodokumentacionih hramova, koji su otvoreni od pomaljanja sun~evih zraka do njihovog tonjenja. Sve nekrunisane vladarke iz domenaumjetnosti, politike, sporta i drugih oblasti svrstane su poimeni~no i to po gr~kom alfabetu. U prvom hramu su one ~ija prezimena po~inju sa A i B (alfa i vita), drugom Γ i Δ (gama i delta), tre}em E i Z (epsilon i zita), ~etvrtom H i Θ (ita i thita), petom I i K (jota i kapa), {estom Λ i Μ (lambda i mi), sedmom Ν i Ξ (ni i ksi), osmom Ο i Π (omikron i pi), devetom Ρ i Σ (ro i sigma), desetom

Poslije dvije zapa`ene knjige putopisa, „Zeugmine suze“ (tri izdanja) i „Kina, bajkovitazemlja“ koje su dospjele do ~italaca od Mon, treala do Pekinga i od Kaira do Osla i Geteborga, ovih dana iz {tampe izlazi nova knjiga novinara i putopisca Slobodana Staji}a „Afroditin arhipelag“ To je, ustvari, prvi dio triptihona o slavnim `ena. ma, u kojem autor, kroz putovanja od imaginarnog arhipelaga kod Lezbosa, preko Efesa, Istanbula i Atine do Sarajeva, opisuje stvarna i nestvarna susretanja, kao i boravak u jednoj od naj~udesnijih biblioteka, sli~noj onoj u drevnom Pergamonu, koju opslu`uju patronese iz desetak dr`ava. Izme|u ostalog, opisuje i vi|enja sa MelinomMerkuri, NanomMuskuri, MargaretTa~er, SuzanZontag, SvoniHant, JolantomKva{njevski... kao i bliskosusretanje sa HilariKlinton i mimoi|eno sa Tansu ^iler. Autor je, do odlaska u mirovinu, cijeli radni vijek proveo u Oslobo|enju, kao novinar i urednik. Poredbrojnihnovinarskihnagrada, nosilac je i najve}egpriznanjaOslobo|enja, nagrade za `ivotnodjelo„30. avgust“ (1999), te laureatpresti`neme|unarodnenagrade„Sloboda“ (Award Freedom) za 1998. Maja ove godine dobio je i Nagradu za `ivotno djelo Dru{tva novinara Bosne i Hercegovine. Knjiga „Afroditin arhipelag“ bi}e uskoro predstavljena sarajevskoj ~itala~koj publici, a izdava~ je Rabic (telefon 033 659 938). Τ i Υ (tau i ipsilon), jedanaestom Φ i Χ (fi i hi) i dvanaestom Ψ i Ω (psi i omega). Znam, re}i}ete, a {ta je sa onim imenima koja po~inju slovima kojih nema u gr~kom alfabetu. Ostavi}u vam pisano uputstvo i lako }ete ih na}i. A va`no je spomenuti da su neke na{e besmrtnice svrstane ne samo pojedina~no ve} i grupno, u odjeljcima,

na primjer, o nobelovkama, premijerkama, predsjednicama, ministricama, filmskim vedetama, olimpijskim pobjednicama... Ostavljam vam upute i kako ih otkriti. Potom me ljubazna voditeljka kroz bajkoviti svijet knjiga pozvala da stupimo u prvi hram, naslonjen na osam dorskih stubova. Na frizu su bila uklesana dva slova gr~kog alfabeta jota i kapa. Na kamenomplatou, s objestrane, bile su po ~etiri bijele zastakljene vitrine, a nasred platoa bijeli ovalni sto sa dvije stolice. Na stolu su bile dvije knjige, jedna bijelih, a druga plavih korica, a izme|u njih zdjela sa vo}em. - Izvolite, sjednite. @elim da vas upoznam kako }ete se koristiti ovimbogatstvom. S lijevestrane su ~etiri vitrine posve}ene slovu jota, a s desne, isto tako ~etiri, slovu kapa. Ove dvije knjige slu`e vam kao putokaz. Bijela vas uvodiu carstvo prvog slova, a plava drugog. Da bih vam sve to {to bolje objasnila, navedite ime jedne spisate-

NLO - mit ili stvarnost (2)

Sto milijardi galaksija
Na{a bi galaksija mogla posjedovati planete milione ili ~ak i milijarde godina starije od Zemlje. Nisu li nas u tom slu~aju nepoznata bi}a, rase ro|ene i prije nastanka na{ega Sun~evog sistema ve} odavno trebale posjetiti?
Pi{e: Dave R. HEYNECK

U knjizi „Kosmos“ napisanoj , prema istoimenoj seriji, poznati astronom Carl Sagan bavi se u jednom poglavlju upravo pitanjem mogu}nosti nastanka tehnolo{kih civilizacija - pripadnici kojih bi morali biti na{i voza~i lete}ih tanjira. Koliko je vjerovatno, pita se on, da su tehnolo{ki napredne civilizacije kosmi~ka svakodnevnica da na{a galaksija odzvanja naprednim civilizacijama i da se mo`da jedna takva kultura nalazi ne tako daleko i upravo oda{ilje signale sa planete koja kru`i oko zvijezde vidljive golim okom. Da li je uz nekoliko stotina milijardi zvijezda, koliko ih ima na{a galaksija Mlije~ni put, mogu}e da samo na na{em planetu postoji `ivot? A da ne spominjemo sto milijardigalaksijaraspr{enihsamo u vidljivome dijelu svemira. Na{a bi galaksija mogla posjedovati planete milione ili ~ak i milijarde godina starije od Zemlje. Nisu li nas u tom slu~aju nepozna-

ta bi}a, rase ro|ene i prije nastanka na{ega Sun~evog sistema ve} odavno trebale posjetiti? Tokom tog silno dugog vremena za o~ekivati je da se na{oj maloj oazi u tami svemira trebala pribli`iti barem jedna svemirska la|a, promotriti sa visina, mo`da ~ak i sletjeti posmatrana budnim okom mladih vodozemaca, ravnodu{nih reptila, vri{te}ih primata ili za~u|enih ljudi? Pomisao je toliko prirodna da joj se te{ko othrvati, dapa~e, intuitivno je se `eli produbiti, pa poku{ati objasniti nastanak homo sapiensa putem ~udnovatoga manipuliranja genetskim kodom pradavnih majmuna od strane bi}a pristiglih sa zvijezda. Svakome ko je barem povr{no razmi{ljao o pitanju inteligencije neminovno se nametnula i ta misao. Ipak ostaje pitanje da li se upravo ne{to takvo i dogodilo.

Djeli} „dokaza“
Potvrda da su se stvari tako odvijale jo{ uvijek nije ugledala svjetlost dana, jer problemati~na

Carl Sagan

je ta~ka upravo neosporan, strogo i skepti~ki ocijenjen djeli} „dokaza“ toliko daleko u vremenu koji }e nepobitno utvrditi istinitost o dolasku jedne vanzemaljske kulture na na{ planet. Stoga, bez obzira na brojne tvrdnje o pradavnim astronautima, i dalje nemamo uvjerljive artefakte koji bi ih podr`avali. No, ostaje ~injenica da, uz ovako velik broj zvijezda, planeti ne bi trebali biti ekskluzivno pravo jedne prosje~ne, ni po ~emu posebne `ute zvijezde, koju su stanovnici tre}eg planeta prozvali Sunce. @ivot bi, iz te perspektive, tako|er trebao biti ne{to {to planet u danimokolnostimamo`e iznjedriti, koji }e, prema teoriji evolucije, na ovaj ili onaj na~in na koncu ste}i inteligenciju, a zatim i tehnolo{ki naprednu kulturu. Ipak, vrlo je te{ko sa sigurno{}u i samouvjereno tvrditi ili biti u potpunosti siguran u takav slijed doga|anja, jer je mogu}e da razvoj jedne napredne civilizacije iziskuje napor kojeg nismo svjesni. Mo`da se planeti ne ra|aju toliko

~esto uz zvijezde i mo`da je na{a Zemlja vrlo velika povlastica i sre}a za nas. Na koncu, mo`da i sam `ivot nije ne{to uobi~ajeno, ve} mukotrpan rezultat nepoznatih napora prirode koje nikada ne}emo razumjeti. Naravno, mogu}e je da se slo`eni `ivotni oblicistvarajuprili~no~esto, ali pak razvoj inteligencije, nu`an za nastanak tehnolo{ke civilizacije, ovisi o malo vjerovatnom skupu slu~ajnosti - sli~no kao {to je evolucija ljudske vrste na neki na~in ovisila o nestanku dinosaura. I, kona~no, re}i }e Sagan, civilizacije mo`da nastaju, ponovo i ponovo, neumoljivo i na brojnim planetima ra{trkanim oko velikoga brojazvijezda, ali su op}enitovrlonestabilne. Tek mali dio uspijeva pre`ivjeti svoju tehnologiju pod pritiskom vlastite gluposti. Ovakav pristup mo`e se detaljnije preispitati i ocijeniti broj naprednih tehni~kih civilizacija koje mo`da postoje u galaksiji, a Sagan je definirao ove kulture kao one koje su ovladale radio-astro-

OSLOBO\ENJE petak, 17. juni 2011. godine

FELJTON

39

1579.

NA DANA[NJI DAN

Engleski moreplovac i gusar Frensis Drejk proglasio suverenitet Engleske nad Nju Albionom (Kalifornija).

kralj Karlo XII. Nje vlada vina (1697-1718), to je ugla 1682.Ro|en {vedskiske kaokom koskejevegovavnom gi- ratovao, ozna~ila je kraj [ved evrop lesile. Po nuo je u inavaziji na Norve{ku 1718. kralj 1696.Umro poljskiprotiv Jan III Sobjeski, proslavljeni vojskovo|a [ve|ana, Turaka, Tatara i Kozaka. Umro engles pisac i politi~ar 1719.jemRi~ardomljikivaolom osno~uveneD`ozef Adijison. Sa Sti vao je 1711. list Spektator u ko je objav i svoje eseje, ko predstavljaju za~etak novog knji`evnog `anra - novinskog podlistka. Po ci parlamen glasi Narodnu skup{tinu 1789.ta. slatuniprotre}egli stale`a u francuskomi ukinuli kralju pravo ve po 1818.Ro|en francuskirakomust“zitor [arl Guino,liautor popularnih ope “Fa i “Romeo Ju ja“. Po~ela po do roda Ma pro tanaca Novom Ze su pora`eni 1843.~ega su na bunakli umolandu.caMaorioratrva.tiv Bri1871. poslije se povu unutra{njost os ki hi D`ozef Lister trebio 1867.Englesisbelu.rurg dicine antisepupokada jeprvi put u toriji me tik, ope risao svoju sestru Iza kol, kojim je 1925.Potpisan @enevski protova u ratu. Prozabranjena upotreba bojnih otro tokol je potpisalo 29 zemalja.

Igor F. Stravinski

1882. Ro|en ruski kompozitor Igor Fjodorovi~ Stravinski, jedan od vode}ih muzi~kih stvaralaca 20. vijeka (“@ar ptica“, “Petru{ka“, “Posve}enje prolje}a“).

Besmrtna Margerit Jursenar

ljice ~ije prezime po~inje slovom jota. Gotovo boja`ljivo izgovorio sam ime besmrtne Margerit Jursenar, autorice neprolaznog romana „Hadrijanovi memoari“ i prve `ene koja je primljena u Francusku akademiju nauka. - Za pola minute dobi}ete sve podatke koje `elite, rekla je patronesa otvaraju}i knjigu bijelih korica. - Nemojte da vas buni to {to su stranice ove dvije knjige i same ozna~ene slovima gr~kog alfabeta. Jer sva prezimena u ovoj prvoj, bijeloj knjizi po~inju slovom jota i kod pronala`enja `eljene osobe vrlo je bitno drugo slovo u prezimenu. Dakle, kod spisateljice Jursenar to je slovo u, koje se na gr~kom, kao {to znate, pi{e ou.

Zatim je moja sabesjednica otvorilastranu sa slovom u i pod rednim brojem osam na{la ime Margerit Jursenar. Potom je pri{la prvoj vitrini s lijeve strane i pod istim rednim brojem na{la fasciklu u koju su bili pohranjeni svi bitni podaci vezani za slavnu spisateljicu, a sa gornje police dodala mi je i pet knjiga, me|u kojima su bili i „Hadrijanovi memoari“ „Crna , mijena“ i „Ana Soror“ .

Pusti bregovi
- Ostavi}u vas zakratko da u`ivate u ovim darovima pisanerije~i. Biografije su, kao {to vidite, ispisane na gr~kom jeziku, ali na pole|ini svake strane ima i francuski prevod. Potom se patronesa zakratko udaljila dok sam prelistavao

si`ee zapisa o Margerit Jursenar koji su govorili o njenoj neobi~noj `ivotnoj plovidbi i luci smiraja koju je, zajedno sa prijateljicom Grejs Frik, na{la na ostrvu Pusti bregovi, u seocetu Nortist Harbur, izlo`enom stalnim vjetrovima Atlantika; o neobi~noj odiseji rukopisa njenog najslavnijeg djela („Hadrijanovih memoara“), koji je zaboravila u hotelu u Lozani, da bi tek deceniju kasnije bio prona|en i nakon {tampanja 1951. donio joj slavu; o njenoj `elji da kao ro|ena Briselka i velegra|anka najve}i dio `ivota provede u usamljenosti, jer je „voljela izdvojenost“; o njenoj op~injenosti zapisima iz davne pro{losti...
(Sutra: Zlosretna operska diva)

1940. traciju.

Sovjetska Crvena armija okupirala Letoniju i Estoniju i uspostavila prosovjetsku adminis-

T. V. Petrosjan

pos neza bli su njego sta na refe dumu odlu~ili 1944.Islandske.vitao novnivicisna repurenka nakon {to da se odvoje od Dan Ri~ard Loler izveo 1950.Dr. sa|ivanja bubrega.u ^ikagu prvu operaciju pre 1953.Sovjetske trupe ugu{ile pobunu u Isto~noj Njema~koj. 1967.Kina je izvela probu prve hidrogenske bombe. su po sali spora 1971.SAD i Japan ve podtpisuverenitetzumpaonavra}anju ostrva Okina Ja u 1972. godini. sjednik gen ge ral Leopol Galti 1982.Predpokom BriArtavkutinezasliFoneklanradskaarosdotinskejeri dnio os po je po za gen armije u ratu sa Veli tanijom trva.

1929. Ro|en jermenski velemajstor Tigran Vartanovi~ Petrosjan, {ahovski prvak svijeta od 1963. do 1969.

R.S. Prajs

Pro{lo je ne{to vi{e od 50 godina od kako je moderni svijet suo~en s fenomenom neidentificiranih lete}ih objekata. Ostaviv{i u na{oj civilizaciji dubok trag, palit }e ma{tu i plijeniti pa`nju i generacija koja }e ovo naslije|e prenijeti u novi milenij. Pola stolje}a od ro|enja NLO, odnosno UFO (Unidentificd Flying Objects) otvara posebnu stranicu na zagonetke o lete}im tanjirima. Prilika je to koju samo vrijeme nudi da se misterij istra`i s odmakom i pa`ljivo prosije od velikih zrna i kukolja gluposti, nedosljednosti i nelogi~nosti te ~isto medijskih i zbog medija izazvanih prevara, kako bi se prona{la fina pra{ina istine; ako postoji. Zbog toga se ova knjiga ne bavi samo konkretnim problemom vi|enja, susreta ili otmica, ve} i povije{}u, socijalnom te kulturolo{kom pozadinom, politi~kim uvjetima, kao i globalnim kontekstom odre|enoga razdoblja. Prevod knjige „NLO - mit ili stvarnost“ ameri~kog nau~nika i spisatelja Davea R. Heynecka objavila je jo{ 1996. godine Zagreba~ka naklada, ali je, i 15 godina kasnije, aktuelna i intrigiraju}a. Oslobo|enje }e donijeti najzanimljivije dijelove ove knjige, koja je u SAD-u i cijelom svijetu izazvala veliki interes, ali je bila i povod za brojne polemike, s osnovnim pitanjem: Ima li, osim na na{oj planeti, `ivota u svemiru? nomijom. Prije nego se prepustimo egzaktnijoj ra~unici, pozabavimo se na trenutak ovom savremenom granom astronomskih nauke. ne samo u vremenu. Francois Champollion, odgoneta~ egipatskih hijeroglifa, poslu`io se kamenom iz Rosette - arapski naziv tog grada je Rashid - kako bi de{ifrirao pismo stare civilizacije. Na tom kamenu isti je tekst bio napisan trima pismima, egipatskim hijeroglifima, demotskim - jednom vrstom pojednostavljenih hijeroglifa, te starogr~kim na dnu. Champollion je te~no baratao ovim potonjim jezikom i

Skrivene u prostoru
Danas se traga za porukama starih i egzoti~nih civilizacija sli~no kao {to se istra`ivalo mezopotamske tajne, misterije Maja i Inka, ili de{ifriralo egipatske hijeroglife. No, ovaj su put poruke skrivene i u prostoru, a

usporedbom odgonetnuo tajnu egipatskog pisma. Bilo je to jedno od najve}ih otkri}a 19. stolje}a, jer je otvoren komunikacijski kanal niz vrijeme s jednom od najfantasti~nijih i dan-danas do kraja nerazja{njenih civilizacija. Savremeni astronomi vjeruju da u svojim rukama imaju isto takav pandan kamenu iz Rosette koji bi im mogao omogu}iti razgovor s mo`ebitnom vanzemaljskom civilizacijom. Vjeruju da postoji zajedni~ki jezik kojim bi se mogli sporazumjeti s kulturama kojima je svojstven tehnolo{ki progres. Zajedni~ki jezik tih civilizacija bila bi nauka i matematika. Prirodni zakoni u cijelom svemiru su jednaki. Hemijski elementi isti su u svakom dijelu svemira, kisik ima ista svojstva na Zemlji, Suncu kao i u maglicama milijarde godina svjetlosti udaljenim, kao {to i kvan tni za ko ni upravljaju zakonima gibanja elektrona u na{im tijelima i jedva vidljivim zvijezdama. Stoga bi poruka odaslana iz jednog takvog tehnolo{ki naprednog okrilja bila laka za de {i fri ranje, vjerovatno se oslanjav{i na ovaj univerzalni jezik svemira.
(Sutra: U potrazi za radio porukama)

1991. 1992.

1993.lo {est,poaku{alina su 43teprilipadnisomalijskih ranje ka mirovnih snaga UN-a kada su da uhva dera
gerilaca Mohameda Faraha Aidida. vlasti protiv prava na slobodu informisanja u Jugoslaviji.

1985. Meksi~ki arheolog Robert Parlament Ju`ne Afrike ukinuo posljednji zaSalinas Prajs kon na kojem je od 1950. bila zasnovana poliobjavio teoriju tika aparthejda. prema kojoj se Nijemci Tomas Kemtner i Hajnrih Stribig, dvo- legendarna Troja jica posljednjih zapadnih talaca u rukama isnalazi na u{}u lamskih terorista u Libanu, vratili se u Njema~ku poslije tri Neretve u Jadrangodine u zato~eni{tvu. sko more, kod U glavnom gradu Somalije Mogadi{u poginumjesta Gabela.

Mi tarstvo ni cije SR gosla vije iz {enja bra broju 1997.snihnisradalo rjenizaca.teleokozamulanikave}emlikaJuakcipri-vatnih i nezavi diosta To je bi prva ve ja ro or ci usvo la je 1999.Me|unaropdna braganisilzanujareradatamiju.jisilnog sporazum o za ni najgorih for pri rada djece, uklju~uju}i stvo i na gru ci

2002.

Bosanski Srbin Ranko ^esi} isporu~en Hagu. Optu`en za protjerivanje Hrvata i Bo{njaka iz Br~kog i zlo~ine protiv ~ovje~nosti. Osu|en na 18 godina zatvora.

Simeon II

ski ski {ti 2002.Egiblipatni pivrhundagoarheolozinasu saopstarilijida su u zi rami u Gizi pro {li naj nedirnut sarkofag, star oko 4.500 dina. bom du pred za regruta ju ira~ke vojske u Bagdadu po je 2004.U ba,ciaba{kom napapovriisje|ene.centraginuladonajmanje 41 oso oko 142 su Napad se godio nakon izjave zamjenika ministra odbrane SAD-a Pola Volfovica da ira~ke snage bezbjednosti nisu jo{ spremne da obavljaju svoje du`nosti bez ameri~ke vojne podr{ke.

Jacek ron, koji svetio 2004.Umronajve}ihKuPoljanika 20.jei sisvojka.`ivot po{to ga borbi protiv komu zma roma{tva, je u~inilo jednim od vije Go gene 2007.U CrnojSrbiriopuhap{en penzionisaniizru~enralHaMUP-a je Vlastimir \or|evi} i {kom sudu, pred kojim je tu`en za ratne zlo~ine nad kosovskim Albancima 1999. godine. Osu|en na 27 godina zatvora.

2001. Na parlamentarnim izborima u Bugarskoj pobijedio je Nacionalni pokret biv{eg bugarskog cara Simeona II, ~ime je po prvi put biv{a monarhija postala politi~ki aktivna u jednoj od zemalja isto~ne Evrope. Simeon Saks Koburg je 24. jula izabran za premijera Bugarske.

40

OGLASI
OFFICE OF THE HIGH REPRESENTATIVE
Emerika Bluma 1, 71000 Sarajevo

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 240 stav 1. ta~ka e.) Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira ("Slu`bene novine FBiH", br. 85/08), i ~lana 3. stav 1. d) Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira („Slu`bene novine FBiH“, br. 37/09), Uprava emitenta "Metalno" d.d. Zenica, objavljuje

IZVJE[TAJ O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica: II PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lanova 11. i 12. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta vrijednosnih papira - datum nastanka doga|aja - kratak opis i razlog doga|aj Dioni~ko dru{tvo za proizvodnju, monta`u i promet ~eli~nih konstrukcija i opreme Metalno Zenica "Metalno" d.d. Zenica Ul. sarajevska 364 032/421-794, 032/421-796, semiz.sisic@metalno.com Odluka o sazivanju XII Skup{tine „Metalno“ d.d. Zenica Skup{tina }e se odr`ati 4. 7. 2011. godine u 10 sati Nadzorni odbor „Metalno“ d.d. Zenica na 58. sjednici odr`anoj 9. 6. 2011. godine donio je odluku o sazivanju XII Skup{tine „Metalno“ d.d. Zenica koja }e se odr`ati dana 4. 7. 2011. godine u 10 sati u poslovnim prostorijama Dru{tva Ul. sarajevska 364. sa slijede}im dnevnim redom: 1. Izbor predsjednika XII Skup{tine. 2. Izbor dva dioni~ara za ovjeru zapisnika XII Skup{tine. 3. Dono{enje odluke o usvajanju godi{njeg izvje{taja Dru{tva za 2010. godinu koji uklju~uje finansijski izvje{taj i izvje{taje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. 4. Dono{enje odluke o raspodjeli dobiti po godi{njem obra~unu za 2010. godinu. 5. Dono{enje odluke o usvajanju prijedloga izmjena i dopuna Statuta "Metalno" d.d. Zenica kojima se vr{i smanjenje obima djelatnosti i usagla{avanje Statuta sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010. 6. Dono{enje odluke o razrje{enju jednog ~lana Odbora za reviziju u „Metalno“ d.d. Zenica. 7. Dono{enje odluke o izboru i imenovanju jednog ~lana Odbora za reviziju u „Metalno“ d.d. Zenica sa mandatom do isteka mandata ostalim ~lanovima Odbora za reviziju. 8. Informacija o Planu poslovanja Dru{tva za 2011. godinu sa prijedlogom invensticionih ulaganja. 9. Izbor vanjskog revizora za 2011. godinu. [i{i} Semiz ing. ma{. - direktor Sekretar Dru{tva 2011. godine DIREKTOR [i{i} Semiz, ing. ma{.

Ured visokog predstavnika (OHR) Sarajevo izvr{it }e prodaju sljede}ih vozila, putem ponuda u zatvorenim kovertama, broj PA/01/2011. LOT km 1 170.800 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 196.700 142.100 91.800 112.000 111.600 114.600 98.700 132.000 130.000 143.300 66.600 47.700 44.100 102.000 Model/tip VW /Passat Variant TDI 4 motion VW /Passat Variant TDI 4 motion Toyota /Landcruiser 120 3.0 D-4D Toyota /Landcruiser 120 3.0 D-4D Toyota /Landcruiser 120 3.0 D-4D Toyota /Landcruiser 120 3.0 D-4D Toyota /Landcruiser 120 3.0 D-4D Toyota /Landcruiser 120 3.0 D-4D Toyota /Landcruiser 120 3.0 D-4D Toyota /Landcruiser 120 3.0 D-4D Toyota /Landcruiser 120 3.0 D-4D Toyota /Landcruiser 120 3.0 D-4D Toyota /Landcruiser 120 3.0 D-4D Toyota /Landcruiser 120 3.0 D-4D Toyota /Landcruiser 120 3.0 D-4D God. 2002. 2003. 2003. 2003. 2003. 2004. 2003. 2003. 2003. 2003. 2004. 2003. 2004. 2004. 2003. Broj {asije WVWZZZ3BZ3E082565 WVWZZZ3BZ3E372848 JTEBZ29J600008279 JTEBZ29J400008233 JTEBZ29J500008323 JTEBZ29J700038729 JTEBZ29J400014047 JTEBZ29J600013904 JTEBZ29J600014244 JTEBZ29J200014161 JTEBZ29J300042244 JTEBZ29J400007888 JTEBZ29J900042623 JTEBZ29J900042636 JTEBZ29J000014045 Po~etna cijena 6.500 KM 6.500 KM 12.000 KM 12.000 KM 12.000 KM 12.000 KM 12.000 KM 12.000 KM 12.000 KM 12.000 KM 12.000 KM 12.000 KM 12.000 KM 12.000 KM 12.000 KM

Prodaja }e se izvr{iti uz sljede}e uslove: Vozila }e se mo}i pogledati 20. juna 2011. u krugu OHR Transport Sektora u Ulici Radomira Putnika 106, Isto~no Sarajevo, od 9.30 do 16 sati. Prije razgledanja potencijalni kupci se trebaju predstaviti i identificirati. Vozila se prodaju u zate~enom stanju bez garancije. Svi tro{kovi vezani za prenos vlasni{tva, uklju~uju}i i one koji se odnose na preregistraciju, transport, opravku i/ili izvoz vozila su isklju~iva odgovornost kupca. Diplomatske registarske tablice nisu prenosive. OHR ne}e prihvatiti bilo kakve obaveze koje proisteknu iz upotrebe vozila poslije njihove prodaje. Ponude u zatvorenim kovertama se primaju do 22. juna do 17 sati i moraju uklju~iti broj LOT-a, ponu|enu cijenu, ime i prezime, adresu i broj telefona ponu|a~a. Na koverti treba da je nazna~eno PA/01/2011, a koverte treba biti dostaviti na sljede}u adresu: OHR Sektor Logistike, Emerika Bluma 1, 71000 Sarajevo, BiH. Koverte }e biti otvorene i razmatrane 23. juna 2011. od slu`benika OHR-a i carine. Roba }e biti prodata ponu|a~u koji ponudi najve}u cijenu. Najbolji ponu|a~ }e biti obavije{ten telefonom i u roku od 72 sata od obavje{tenja }e morati da uplati i preuzme vozilo. Uplate se trebaju izvr{iti putem bankovnog transfera prije preuzimanja, kada }e se od kupca tra`iti da potpi{e dokument o prenosu vlasni{tva. OHR ne}e ~uvati vozila nakon izvr{enog pla}anja. Ukoliko najuspje{niji ponu|a~ ne ispuni sve gore navedene uslove, vozilo }e biti ponu|eno sljede}em najuspje{nijem ponu|a~u. OHR zadr`ava pravo da okon~a konkurs bez prodaje.

- potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja - mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 P 0 017331 10 P Tuzla, 30. 5. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Zorka Eri}, u predmetu spora tu`itelja Hypo Alpe-Adria bank d.d. Mostar, ul. M. Tita 2 B, Tuzla, protiv tu`ene Dedai} Amele sa posljednjom poznatom adresom u Tuzli, Tu{anj br. 347, radi duga (vsp. 42.755,56 KM), na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku u FBiH

O B J AV L J U J E
PRESUDU
(zbog propu{tanja) Obavezuje se tu`ena da na ime duga po osnovu ugovora o kreditu broj 1637270366 od 13. 2. 2007. godine isplati iznos koji na dan 23. 3. 2010. godine iznosi 42.755,56 KM i koji se sastoji od nov~anog iznosa na ime glavnice 39.359,47 KM, redovne kamate 2.908,70 KM, zatezne kamate u iznosu od 399,39 KM i iznos od 88,00 KM na ime tro{kova slanja opomene zbog neizmirenog duga, sa zateznim kamatama od 9. 3. 2010. godine pa do pokretanja postupka i sa zakonskim kamatama po~ev od 7. 4. 2010. godine kao dana podno{enja tu`be pa do kona~nog namirenja tu`itelja u cijelosti i tro{kova postupka koji se sastoje od pristojbe na tu`bu iznos od 300,00 KM i pristojbe na presudu zbog propu{tanja u iznosu od 150,00 KM, sve u roku od 30 dana po prijemu pisanog otpravka ove presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`ena mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 328 i 329 ZPP-a. Obavje{tava se tu`ena da se dostava ovog pismena - presude smatra dostavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. Sudija Zorka Eri}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 114637 09 P Sarajevo, 28. 12. 2010. godine Na osnovu ~lana 348. ZPP-a, Op}inski sud u Sarajevu donosi sljede}i

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 Ps 175212 10 Ps Sarajevo, 9. 6. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Radivoje Stani{i}, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD SARAJEVO, protiv tu`enog IDA@UTO d.o.o. Sarajevo i Hamzi} Aji{e iz Sarajeva, radi duga, vs.p. 13.858,29 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i:

OGLAS
Dana 8. 12. 2010. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog IDA@UTO d.o.o. Sarajevo i Hamzi} Aji{e iz Sarajeva radi duga v.sp. 13.858,29 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog tako da glasi: Tu`eni IDA@UTO d.o.o. Sarajevo i Hamzi} Aji{a du`ni su solidarno isplatiti tu`itelju iznos od 11.894,00 KM na ime glavnice sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be pa do dana isplate, iznos od 1.265,22 KM na ime obra~unate redovne ugovorene kamate na dan 17. 11. 2010. godine iznos od 269,07 KM na ime obra~unate ugovorene zatezne kamate na dan 17. 11. 2010. godine, iznos od 430,00 KM na ime naknade za opomene uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, i to taksa na tu`bu u iznosu od 415,75 KM i takse na presudu u iznosu od 415,75 KM kao i eventualnih drugih tro{kova, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objav-

OGLAS
Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Sijer~i} Nermina, u pravnoj stvari tu`itelja Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne bb, protiv tu`enog Zahirovi} Senad iz Sarajeva, ul. Bosanskih banova br. 3 radi duga, v.s.p. 5.895,86 KM van ro~i{ta 28. 12. 2010. godine donio je: - zbog propu{tanja Tu`eni Zahirovi} Senad du`an je tu`iocu Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina izmiriti cjelokupno dospjelo nenapla}eno nov~ano potra`ivanje u iznosu od 5.895,86 KM sa pripadaju}im zateznim kamatama obra~unatim u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate za period od 15. 10. 2009. godine, pa do kona~ne isplate, uklju~uju}i i tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 265,30 KM, sve u roku od 30 dana od dana prijema presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. SUDIJA SIJER^I] NERMINA s.r. POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja `alba nije dopu{tena. Tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ZPP-a. Shodno ~l. 348. stav 4., dostava se smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

PRESUDU

ljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. SUDIJA RADIVOJE STANI[I]

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

41

BOSANSKOHERCEGOVAČKOJ JAVNOSTI I MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA ZA PROMJENU STANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
Najavljeni pozitivni procesi i promjene u Bosni i Hercegovini nakon oktobarskih izbora nisu se desili. Bosna i Hercegovina, što je potvrđeno i u izjavama potpredsjednika SAD-a gospodina Joe Bidena, izjavama visokog predstavnika gospodina Valentina Inzka u UN-u, te zajedničkoj izjavi državnog sekretara SAD-a gospođe Hillary Clinton i ministra vanjskih poslova Velike Britanije gospodina Williama Hague, nalazi se u jednoj od najtežih kriza od potpisivanja mirovnog sporazuma. Svakodnevne političke konfrontacije, nesporazumi i sukobi podrivaju same temelje države BiH. Na sceni su otvoreni napadi na međunarodnopravni subjektivitet i unutrašnju političku stabilnost Bosne i Hercegovine. Nekonzistentnost međunarodne zajednice po pitanju (ne)provođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma uveliko doprinosi teškoj poziciji države Bosne i Hercegovine. Mi, dolje potpisani, zabrinuti za budućnost i državno-pravni kontinuitet države Bosne i Hercegovine, ujedinjeni u opredjeljenju da nećemo dozvoliti disoluciju države ni po koju cijenu, ponovo ističemo i podsjećamo domaću i međunarodnu javnost na negativne trendove i procese: i pored činjenice da se cjelokupno bivše političko i vojno rukovodstvo Srbije i eniteta Republike Srpske nalazi u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Den Haagu (pravosnažno presuđeni ili su suđenja u toku), njihovi politički projekti i dalje se provode u Bosni i Hercegovini Dejtonski mirovni sporazum se ne provodi, ili se provodi selektivno na štetu BiH: - kontinuitet države BiH, garantovan članom 1. Ustava BiH se ne poštuje (Anex 4) - ljudska prava se ne poštuju (Anex 6) - povratak izbjeglica nije realizovan (Anex 7) - uspostavljanje državnih korporacija nije realizovano (Anex 9) - jedinstven ekonomski prostor u BiH nije uspostavljen - razvlašćivanje države BiH i njenih građana vrši se oduzimanjem njene imovine od entiteta, što je u suprotnosti sa članom 1. Ustava BiH i pravosnažnim sudskim presudama Anex 7 se ne provodi i pored presude Ustavnog suda BiH od 1. jula 2000. godine, gdje je presuđeno da je „nakon što je Dejtonski sporazum stupio na snagu, postojala i postoji sistematička, dugotrajna, namjerna diskriminacijska praksa javnih organa Republike Srpske s ciljem sprečavanja tzv. „manjinskih“ povrataka, bilo direktnim učešćem u nasilnim incidentima ili uzdržavanjem od obaveze zaštite naroda od uznemiravanja, zastrašivanja ili nasilnih napada samo zbog etničkog porijekla, na stranu nesprovođenje stvaranja “na svojim teritorijama političkih, ekonomskih i društvenih uvjeta koji pridonose dobrovoljnom povratku i harmoničnoj reintegraciji izbjeglica i raseljenih lica, bez preferiranja bilo koje posebne grupe” koje slijede iz prava svih izbjeglica i raseljenih lica da se slobodno vrate svojim domovima, prema članu II/5 Sporazum o sukcesiji bivše SFRJ se ne provodi samo u Bosni i Hercegovini restitucija, denacionalizacija i lustracija nisu provedeni samo u Bosni i Hercegovini sve institucije BiH su na udaru, s ciljem rušenja države, otvorenim sistemskim napadima iz entiteta RS prirodni resursi zbog politikantskog i demagoškog odnosa ostaju neiskorišteni, obeshrabruju se investicije, nezaposlenost raste, standard građana pada, a standard tzv. elite se neprestano nelegalno uvećava susjedne zemlje i dalje koriste dobra koja pripadaju građanima BiH u zemlji i van nje u BiH etnički koncept dominira nad građanskim, pa je posljedica to da je BiH sve dalje od pluralnog, multietničkog i demokratskog društva bez ravnoteže između pojedinačnog i kolektivnog, etnokratija će ugušiti demokratiju koja tek treba da zaživi u našoj državi zahtjev za uspostavu Vrhovnog suda BiH od prije 12 godina uspješno je blokiran, a nedavni zahtjev iz entiteta RS protiv uspostavljanja Vrhovnog suda odmah je uzet u razmatranje država BiH i više od osam mjeseci nakon izbora nema uspostavljenu vlast na državnom nivou nedobronamjerni međunarodni i domaći akteri, svojim javnim istupima, sve glasnije podstiču političku tezu da je država Bosna i Hercegovina zajednica dva entiteta, a ne vlasnik izvornog suvereniteta i državno-pravnog kontinuiteta Republike BiH snage integracije, čiji je cilj uspostavljanje BiH na evropskim principima su u potpunosti marginalizirane, dok su snage dezintegracije, uz podršku određenih krugova međunarodne zajednice, sve više glasnije i snažnije patriotizam i borba za državu BiH se konstantno ponižava i potcjenjuje. Umjesto toga, na sceni su demagoški pozivi na pomirenje u „regionu“, bez iskrenog i činjeničnog sagledavanja istine o agresiji i genocidu u BiH defetizam, potištenost, bespomoćnost i pasivnost postaju glavne karakteristike BiH društva moral, poštenje i pravda ustupili su mjesto nemoralu, nepoštenju i nepravdi institucionalni kriminal i korupcija razaraju društvo i državu pravosuđe u BiH, pod pritiskom političkih elita uz koordinaciju sa određenim krugovima međunarodne zajednice, stavljeno je u funkciju zaštite političkih oligarhija, čime se suspenduje vladavina prava i pravna država ekonomski napredak i prosperitet je nemoguć u ovakvom ustavnom i političkom ambijentu država i društvo koje branioce i patriote Bosne i Hercegovine pokušava izjednačiti sa onima koji su rušili i uništavali zemlju, nema evropske budućnosti Sva dosadašnja upozorenja i pokušaji zaustavljanja ovih pobrojanih negativnih procesa već više od decenije se ignorišu ili čak kažnjavaju. U cilju zaustavljanja pogubnih procesa po državu Bosnu i Hercegovinu i njeno društvo od aktuelnih vlasti tražimo: 1. Da borbu za vlast i privilegije zamijene iskrenom borbom za integraciju društva i države BiH. Pozicioniranje u vlasti samo u dijelovima koji su tokom agresije odbranjeni (dio FBiH), odnosno etnički očišćeni (RS) predstavlja odustajanje od borbe za kontinuitet, suverenitet i teritorijalni integritet države BiH. Ovdje posebno podvlačimo da je imovina BiH vlasništvo isključivo države BiH i samo Parlament BiH može dati na raspolaganje imovinu nižim razinama vlasti. 2. Da se prioritetno usmjere ka realizaciji reformi koje vode BiH ka punopravnom članstvu u NATO i EU. 3. U cilju evropskih integracija, a prevashodno u cilju stabilnosti u regionu, hitno pristupiti rješavanju otvorenih pitanja granica Bosne i Hercegovine sa susjednim državama. U cilju zaustavljanja pogubnih procesa po državu BiH i njeno društvo, od glavnih aktera međunarodne zajednice tražimo: 1. Čvrsto opredijeljeni za trajan mir i stabilnost u BiH i okruženju od međunarodne zajednice tražimo organiziranje nove međunarodne konferencije o BiH koja bi se zasnivala na odlučnom stavu da se rezultati agresije i genocida ne mogu prihvatiti. Podsjećamo na odgovornost država za međunarodno protivpravna djela, kodifikovana Rezolucijom 56/83 Generalne skupštine UN-a iz 2001. godine, koja nalaže da „niti jedna država ne smije priznati kao zakonitu situaciju onu koja je stvorena ozbiljnim narušavanjem imperativnih normi opšteg međunarodnog prava“, čije norme uključuju genocid i zločine protiv čovječnosti, „niti smije pružiti pomoć ili podršku u održavanju takve situacije.“ Sada je jasno da je BiH žrtva, kako precizira Haški tribunal, „udruženog zločinačkog poduhvata“ ili „udruženih zločinačkih poduhvata“ koji su uključivali etničko čišćenje, silovanja, genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Potpuno je jasno da ovi zločini predstavljaju ozbiljno narušavanje imperativnih normi opšteg međunarodnog prava, i da kao takvi ne mogu biti priznati niti podržani. Stvari su otišle predaleko da bi se rješavale parcijalnim i palijativnim mjerama, te je sazivanje ove konferencije neophodno da bi se ozbiljno sagledalo sve što je učinjeno u BiH i što je potrebno učiniti. 2. Da se jasno zauzme stav o tome da se o pitanjima iz nadležnosti Bosne i Hercegovine razgovara u institucijama Bosne i Hercegovine i sa njenim ovlaštenim predstavnicima. Potpisnici ovog poziva podržavaju otvoreni apel, upućen od bosanskohercegovačkih intelektualaca – univerzitetskih profesora, naučnika, književnika i umjetnika iz zemlje i dijaspore, kao i slične apele i inicijative koje su na tragu odbrane suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine i koji pozivaju na promjenu trenutnog stanja u korist Bosne i Hercegovine. Potpisnici ovog poziva imenovat će Odbor iz reda potpisnika, koji će obavljati sve potrebne aktivnosti na afirmaciji principa iz ovog poziva, a u cilju provođenja proklamovanih principa u našem društvu. Ovaj poziv je otvoren prema svim pojedincima, institucijama, političkim i nepolitičkim organizacijama i udruženjima u i van BiH, odnosno svima koji izraze spremnost da prihvate proklamovane principe, te da se pridruže u nastojanjima za njihovo provođenje. Sarajevo, 16. 6. 2011. godine Potpisnici: Arifi Ajet dr. Babić Mile Belkić Beriz akademik Berberović Ljubomir Biber Edhem Bičakčić Edhem Bratić Zijad Dudaković Atif akademik Duraković Esad dr. Duraković Nijaz dr. Đozić Adib dr. Filipović Mediha akademik Ganić Ejup Gojer Gradimir dr. Hadžiahmetović Azra dr. Halilović Enver dr. Halilović Safet Halilović Sefer Hasečić Bakira Hodžić Sejfudin dr. Imamović Mustafa dr. Karić Enes Kljuić Stjepan Komarica Mirhunisa dr. Komšić Ivo Lazović Miro dr. Lekić Meliha dr. Mulabegović Nedžad dr. Neimarlija Hilmo Nurkanović Mehmed Pećanac Nermin Pušina Jusuf akademik Redžić Sulejman dr. Silajdžić Haris Selmanović Mirsad Subašić Munira dr. Tanović Lamija mr. sci. Tauber Eli Topić Dževad - Topa Zec Filipović Bojan Zlatar Emir mr.sci. Žilić Mehmed

P OZIV

42

SPORT

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Marcel Benz i Eva Pasquier 24. juna opet u Sarajevu

Mogu li se Suljo i Iljo opet
Pasquier i Benz }e objasniti ~lanovima Komiteta za normalizaciju na koji na~in su du`ni provesti izbore, odnosno da li }e oni biti izvr{eni sa ve} izabranim kandidatima, ili }e se morati odr`ati nove kantonalne skup{tine?
Nakon {to je izglasan novi statut, koji podrazumijeva jednog predjednika N/FSBiH, Komitet za normalizaciju tek o~ekuje, rekli bismo, vra{ki posao. Podsje}anjaradi, mandatKomiteta za normalizaciju, u kojem su IvicaOsim, DarkoLjubojevi}, Dragan Kulina, Sead Kajtaz, Ivan Beus i Dino Begi}, traje do izbora novih ljudi u Izvr{ni odbor bh. ku}e nogometa, odnosno do izborne Skup{tine koja }e imenovati prvog jedinog predsjednika N/FSBiH. Ipak, ono {to nije jasno jeste na~in na koji }e se birati ~lanovi IO, odnosno predsjednik. Izbori u svim kantonalnim skup{tinama su zavr{eni i svi kantoni su ve} izabrali svoje predstavnike za Predsjedni{tvo, odnosno IO, pa se postavlja pitanje da li }e Komitet samo provesti izbore za sva statutarna tijera, ili }e pak morati organizovati nove. Rok za to je 31. decembar, a sve }e biti poznato 24. juna, kada u Sarajevo dolaze nezaobilazni dvojac iz UEFA i FIFA Marcel Benz i Eva Pasquier. Njih dvoje bi zapravotrebaliodgovoriti na ovo pitanje, odnosno utvrditi mapu puta. Ukoliko se izbori za IO i predsjednika budu vr{ili po ve} zavr{enim izborima sa po~etka godine, to bi zna~ilo da bi predsjednik N/FSBiHponovomogao biti Iljo Dominkovi} ili mo`da Sulejman^olakovi}. Tako|er, to

Ivica Osim }e 24. juna ugostiti Marcela Benza i Evu Pasquier

Predsjednik Montpelliera kategori~an

Nicollin: Spahi} nam duguje zbog napravljenih gre{aka

JA ODLU^UJEM mo`e li Spahi}

i}i, ne on!

Emir Spahi} jo{ nije oti{ao iz Montpelliera i sigurno je da ne}e oti}i ako nam njegov novi klub ne plati tra`enu od{tetu, ka`e Louis Nicollin
U intervjuu za France Football predsjednik Montpelliera Louis Nicollin osvrnuo se i na mogu}i odlazak svog stopera i kapitena reprezentacije BiH Emira Spahi}a. France Football isti~e da je Montpellier ve} doveo lijevog bo~nog Henrija Bedima i da sada `eli dovesti novog srednjeg brani~a. - Tra`ite li novog srednjeg brani~a umjesto Emira Spahi}a?, bilo je pitanje novinara France Footballa upu}eno predsjedniku Nicollinu. “Emir Spahi} jo{ nije oti{ao iz Montpelliera i sigurno je da ne}e oti}i ako nam njegov novi klub ne plati tra`enu od{tetu. Ne svi|a mi se {to si je Spahi} dozvolio da sam pregovara s drugim klubovima o transferu, pona{aju}i se kao da je slobodan igra~, jer on je igra~ Montpelliera pod ugovorom, a zna se tko je tu gazda. Ja! Ovdje ja komandiram, a ne Emir Spahi}.” U nastavku intervjua kontroverzni predsjednik, ina~e poznat po vulgarnim izjavama, dio krivice za slabije rezultate svoga kluba prebacio je upravo na Emira Spahi}a, koji je zbog udaranja laktom Jemaae i Rouxa suspendiran ukupno 12 utakmica. “Uprskali smo stvar pa smo zavr{ili u donjem dijelu tablice, na slabom 14. mjestu, a za taj neuspjeh dio krivnje pripada i Spahi}u, jer smo zbog njega i njegovih suspenzija izgubili dosta bodova. Stoga Spahi} zna da nam ne{to duguje zbog tih gre{aka. Ipak, moram ista}i da Spahi} nije lo{ de~ko, kako je prikazan u nekim medijima, ali uprkos tome, on ne}e oti}i iz Montpelliera bez od{tete“ kategori~an je bio Nicollin. ,

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

43

kandidovati?
PREVARA Ukoliko se zaista desi da ^olakovi} i Dominkovi}, s obzirom na to da su legalno izabrani u ime svojih kantona, ponovo budu kandidati za IO ili predsjednika onda su FIFA i UEFA prevarile sve ljubitelje nogometa u BiH, jer bi promjene u Savezu bile tek kozmeti~ke prirode
bi zna~ilo da bi u IO mogli sjediti isti oni ljudi koji su tu bili prije imenovanja Komiteta za normalizaciju, s obzirom na to da FIFA i UEFA nigdje striktno nisu navele da se oni ne mogu kandidovati. Istina, re~eno je da se sa njima ne mo`e komunicirati, ali nije im zabranjeno kandidovanje. Zapravo, jedini koji se ne}e mo}i kandidovati su oni koji imaju krivi~nu prijavu, {to dijelom tako|er smanjuje broj pretendenata za IO. Ipak, ukoliko FIFA i UEFA dopuste^olakovi}u i Dominkovi}u da se ponovo kandiduju, ~ini nam se kako se stvari zapravo

OSIM (NE) MO@E BITI PREDSJEDNIK Ukoliko se izbori za predsjednika i IO budu vr{ili sa postoje}im “igra~kim kadrom“, Ivica Osim se ne bi mogao kandidovati za predsjednika N/FSBiH, s obzirom na to da ga nije izabrao nijedan kanton
ma je ve}ina ~lanova IO, te prvenstveno Iljo Diminkovi}, koji je svjesno potpisivao duple ugovore za TV prava, zajedno sa biv{im generalnim sekretarom Munibom U{anovi}em. Do min ko vi} je tre nu tno predsjednik Federalnog saveza BiH i u medijima mudro {uti i{~ekuju}i odluku FIFA i UEFA. Tako|er, odluku i{~ekuju i pojedinci iz Komiteta za normalizaciju, koji se nadaju da }e i za njih biti mjesta u novoformiranoj vlasti unutar N/FSBiH, a saznajemo da i dio ambasadora bh. nogometa, prije svih Faruk Had`ibegi}, te Sergej Barbarez, imaju aspiracije na neke od pozicija u Bh. savezu. Dodajmo ovome i podatak da, ukoliko se izbori za predsjednika i IO budu vr{ili sa postoje}im “igra~kim kadrom“ Ivica , Osim se ne bi mogao kandidovati za predsjednika N/FSBiH, s obzirom na to da ga nije izabrala “baza“ tj. nijedan kanton. , Odgovore na ova, kao i na ostala bitna pitanja, kako novinari, tako i ~lanovi Komiteta za normalizaciju, trebali bi dobiti 24. juna, nakon sastanka, poslije kojeg }e se javnosti obratiti upravo dvojac iz UEFA i FIFA Eva Pasquier i Marcel Benz.
J. LIGATA

vra}aju na sami po~etak i pitanje je da li }e taj novi savez, bez obzira na to {to }e imati jednog predsjednika, mo}i egzistirati. Ukoliko se zaista desi da pomenuti, s obzirom na to da su legalnoizabraniu imesvojihkantona, ponovo budu kandidati za IO ili predsjednika, onda su FIFA i UEFA prevarile sve ljubitelje nogometa u BiH, jer bi jedine promjene bile tek kozmeti~ke prirode. Jako bitno je, kako bi Savez krenuo u bolje sutra, zabraniti kandidovanje svim onim ljudimakoji su fudbal u BiH doveli na rub propasti, odnosno Savez na ivicu bankrota, a me|u koji-

FK Sarajevo bi}e finansijski stabilniji

Bordo klub dobio novog sponzora
Detalji ugovora sklopljenog sa grupacijom Nestro Petrol do kraja ove godine poslovna tajna
Skup{tina FK Sarajevo odr`a}e se danas sa po~etkom u 17 sati u Op}ini Centar. Delegati }e razmatrati prijedlog novog klupskog statuta i od njegovog prihvatanja zavisi da li }e na ~elu bordo kluba ostati Upravni odbor sa predsjednikom Amirom Rizvanovi}em, koji obavlja funkciju u tehni~kom mandatu od podno{enja ostavke 10. maja. „Delegati Skup{tine odlu~i}e kojim pravcem }e i}i Sarajevo u budu}nosti. Obavljali smo funkcije u tehni~kom mandatu kako bi klub normalno funkcionisao“, rekao je Prlja~a.
Edin Prlja~a uru~uje dres Sarajeva Radetu Vidakovi}u
Foto: S. GUBELI]

Skup{tina razmatra novi statut

Novi sponzor FK Sarajevo je grupacija Nestro Petrol iz Banje Luke, koja je dogovorila saradnju sa bordo klubom do kraja ove godine i mogu}e je da ona bude produ`ena. Direktor ko{evskog premijerliga{a Edin Prlja~a rekao je da su finansijski detalji ugovora poslovna tajna i da je Nestro grupacija, s kojom su uspostavljeni dobri poslovni odnosi, jedan od ve}ih sponzora aktuelnog viceprvaka BiH. Rukovodilac marketinga Nestro Petrola Rade Vidakovi}, koji je ro|ak Riste Vidakovi}a, nekada{njeg fudbalera Sarajeva, istakao je da se ova grupacija odlu~ila za sponzorstvo Sarajeva, budu}i

da je to klub bogate tradicije u kojem su igrali mnogi asovi. On se nada da }e ovaj ugovor pomo}i bordo timu kako bi uspje{no nastupio u kvalifikacijama za Evropsku ligu. „Prepoznali smo interes i u razgovorima su se podudarile poslovne ambicije i klupski planovi. Ina~e, grupacija Nestro Petrol se bavi naftnom industrijom i njen ve}inski vlasnik je Zarubezhneft, ruska kompanija. Fudbal je ogroman biznis, a mi }emo usmjeravati dio profita u njega“ izjavio je Rade Vidako, vi}. Na konferenciji za novinare direktor kluba sa Ko{eva Edin Prlja~a govorio je

i o startu priprema, naglasiv{i da nema novosti u vezi s dolaskom Branislava Arsenijevi}a, Vu~ine [}epanovi}a, Damira Koja{evi}a i Hilme Guti}a, koji nisu prisustvovali prozivci za novu sezonu. „Sa [}epanovi}em, Arsenijevi}em i Guti}em je dogovoreno da mogu promijeniti sredinu ako Sarajevo ne bude izmirilo obaveze koje va`e iz ugovora potpisanih polovinom pro{le godine. Razgovarali smo sa Sedinom Torlakom, Veldinom Muharemovi}em, Damirom Had`i}em i Dinom Hamzi}em o produ`etku ugovora. Oni su bili korektni u zahtjevima jer im je poznata finansijska situacija u klubu. Po{to su njih ~etvori-

ca ve} du`e vrijeme u Sarajevu, za koje su i emotivno vezani poku{a}emo {to prije rije{iti njihov status.“ Prema rije~ima Prlja~e, ekipa }e trenirati u na{em glavnom gradu do ponedjeljka kada odlazi na devetodnevne pripreme u Fojnici. „Poslije povratka u Sarajevo, po~etkom jula }emo najvjerovatnije oti}i u Sloveniju, gdje bismo odigrali dvije-tri prijateljske utakmice, dok je alternativna destinacija za pripreme Me|ugorje. Sve }e biti poznato po zavr{etku Skup{tine kluba, a 1. jula }emo dobiti novu sportsku opremu Royal“ podvukao je Prlja~a. ,
Z. RA[IDOVI]

Ballack okon~ao reprezentativnu karijeru
Dugogodi{njikapitennjema~ke nogometne reprezentacije Michael Ballack (34) i slu`beno je okon~ao svoju reprezentativnu karijeru, potvrdili su iz Njema~kog nogometnog saveza (DFB). Na ovaj na~in stalo se ukraj dugotrajnim medijskim {pekulacijama o Ballackovoj sudbini u reprezentaciji. U saop{tenju DFB-a tako|er stoji kako bi biv{i igra~ Bayerna i Chelsea trebao odigrati opro{tajnu utakmicu za Elf 10. avgusta, kada }e Njema~ka odmjeriti snage protiv Brazila. “Ballack je obilje`io jednu eru i kao kapiten uvijek se stavljao na uslugu timu. U razgovoru s njim stekao sam dojam da razumije na{e stajali{te. Stoga mislim da je svima u interesu jedna ovakva iskrena i jasna odluka“, rekao je njema~ki selektor Joachim Löw. Ballack je u dresuElfasakupio98 nastupa, ali nije zaigrao za Njema~ku od marta pro{le godine, a povreda gle`nja uvjetovala je i njegovo propu{tanje SP-a u Ju`noafri~koj Republici.

44
FK Sloboda

SPORT

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Davud Zahirovi} novi predsjednik?
Davud Zahirovi}, vlasnik firme Bosnafarm, najbli`i je poziciji predsjednika Fudbalskog kluba Sloboda, potvr|eno je iz klupske Komisije za imenovanja, koju je na nedavno odr`anoj sjednici osnovala Skup{tina.Komisija }e narednih dana obaviti razgovore sa Zahirovi}em, a imenovanje bi svoju potvrdu trebalo dobiti na vanrednoj sjednici Skup{tine. Ina~e, Zahirovi} je i u vrijeme predsjedni~kog mandata Saliha [abovi}a, koji je odstupio krajem pro{le godine, va`io za glavnog finansijera kluba, pa se njegov dolazak na poziciju predsjednika ~inio i logi~nim. Izvjesno je da }e u budu}i Upravni odbor u}i ljudi od Zahirovi}evog povjerenja, a to su, bar prema dosada{njim odnosima u klubu iz Rudarske 2, zasigurno Ismet Trumi}, Salih [abovi}, Faik Muhi}... A. [e.

Real Madrid tra`i poja~anja u napadu

Kamerunac nije odlu~io gdje nastavlja karijeru
Edin D`eko: Ho}e li dres CItya zamijeniti Realovim?

Mourinho `eli D`eku?
Mourinho je, navodno, spreman poslati ponudu za bh. nogometa{a, koji se, prema njegovom mi{ljenju, nije sna{ao u Manchester Cityu • Transfer 20 miliona funti?
Ugovor sa Interom va`i do ljeta 2014: Samuel Eto’o
Reuters

Eto’o razmi{lja o promjeni sredine
Dio pristiglih ponuda za napada~a Intera sti`e i iz engleskog prvenstva, lige koju vrsni strijelac jo{ nije osjetio
Napada~ Intera Samuel Eto’o, kojeg je italijanski klub vezao ugovorom do ljeta 2014. godine, najozbiljnije razmi{lja o promjeni sredine. „Istina je da imam pred sobom nekoliko ponuda, kao i mjesec dana vremena da ih analiziram i odlu~im {to }u uraditi. Trideset mi je godina i pribli`avam se posljednjem velikom ugovoru karijere. Tek treba odlu~iti ho}u li ostati ovdje ili oti}i u neki drugi klub“, iskren je kamerunski reprezentativac u izjavi koja se zasigurno ne}e svidjeti navija~ima kluba. „Moj eventualni odlazak ne treba povezivati sa `eljom da zaradim 100.000 ili 200.000 eura vi{e, ono {to mi je va`no je ~injenica da u gradu budem sretan, da igram za veliki klub i pritom u`ivam.“ Eto’o je ove sezone bio klju~ Interovih dobrih igara. Postigao je 21 gol u 35 liga{kih utakmica, dodao osam u deset nastupa u Ligi prvaka i pet u ~etiri utakmice Kupa Italije. Dio pristiglih ponuda za biv{eg Barceloninog strijelca sti`e i iz engleskog prvenstva, lige koju Eto’o jo{ nije osjetio. „Postoji interes za igranjem u Engleskoj, i to ve} du`e vrijeme. Zavisi}e o ponudi, bilo je primamljivih i iz Premiershipa.“ I dok je otvorio vrata Otoka, Kamerunac je zatvorio ona koja vode prema povratku u Barcelonu: „Neprakti~no i nemogu}e.“

Jose Mourinho `eli Edina D`eku dovesti u Real Madrid, objavili su engleski mediji, pozivaju}i se na neimenovane izvore. Na vo dno, Mo urin ho je spreman poslati ponudu za

bh. no go me ta {a, ko ji se, prema njegovom mi{ljenju, nije sna{ao u Manchester Cityu, koji ga je u januarskom prelaznom roku doveo iz Wolfsburga za 27 miliona funti. D`eko je, podsjetimo, u dresu Citya, u protekloj sezoni postigao {est pogodaka, od ~ega dva u Premiershipu, dva u FA Kupu i dva u Evropskoj ligi, {to, tvrde engleski mediji, nikako ne zadovoljava uku se ~el nih lju di gra|ana, koji su o~ekivali mnogo vi{e od bh. internacionalca. Upravo zbog lo{eg u~inka D`eke, City se, navodno,

okrenuo dovo|enju Udineseovog ^ileanca Alexisa Sancheza, ~ija je cijena 30 miliona funti, a meta gra|ana je i Ezequiel Lazvezzi iz Napolija. Sa druge strane, Real je zainteresovan za dovo|enje Neymara, ba{ kao i Chelsea, s tim {to su ~elni ljudi Santosa naglasili da je njegova cijena 40 miliona funti, {to Mourinho ne `eli platiti za jednog igra~a. Por tu ga lac se upra vo zbog toga okrenuo D`eki, ~ija je cijena ne{to opala, pa se kraljevi nadaju da ga mogu dobiti za 20 miliona funti.

Sli{kovi} i [timac o~i u o~i na splitskom sudu

Baki niko nije obe}ao novac?!
Sli{kovi} je sa klupe Hajduka smijenjen svega nekoliko kola prije kraja u sezoni u kojoj su bijeli osvojili naslov prvaka
Nekada{nji selektor nogometne selekcije BiH i biv{i trener Hajduka Bla` Sli{kovi} ju~er se susreo sa Igorom [timcom na splitskom Op}inskom sudu. Suo~ila ih je sutkinja Sanda Petri~i}, kako bi iskristalizirala {to se doga|alo nakon utakmice Hajduka i Rijeke 2005, kada je Sli{kovi} smijenjen svega nekoliko kola prije kraja u sezoni u kojoj su bijeli osvojili naslov prvaka. [timac je, potom, splitski sastav doveo do naslova, a Sli{kovi} tvrdi da su mu obe}ali dati 150.000 eura od{tete i jo{ ne{to “sitno“ za premije. Pri tome je ostao i ju~er. Ni [timac nije promijenio pri~u, koju je ve} iznio. Rastali su se u srda~nom tonu, ali nitko na tom sastanku nije Baki obe}ao novac, obrazlo`io je [timac. Na sud je trebao do}i i dr`avni tajnik Ministarstva turizma Branko Grgi}, ina~e predsjednik Hajduka iz tog doba, no bio je sprije~en obavezama u Vladi. I on je, kao i dire-

Thiago Silva sretan u Milanu
Nakon Milanovog potpredsjednika Adriana Gallianija, i sam igra~ rossonera Thiago Silva (26) negirao je medijska naga|anja koja su ga dovodila u kontekst transfera u Barcelonu. “Vrlo sam sretan {to igram za Milan. Da nije tako, ne bih produ`io ugovor do juna 2016“, rekao je Thiago, jedan od ponajboljih odbrambenih igra~a svijeta. “Istina je da nikad nije bilo konkretnih razgovora izme|u Barcelone i mene. Barcelona je ekipa o kojoj svi govore jer igraju spektakularan fudbal i evropski su prvaci. Me|utim, ja mislim da Milan nije daleko od Barce“ do, dao je brazilski odbrambeni fudbaler u razgovoru za Arena Sport.

Bla` Sli{kovi}: Osporavaju mu uspjeh sa Hajdukom

ktor Fredi Fiorentini, ve} kazao da Sli{kovi}u nisu kazali ni{ta u smislu od{tete. Sutkinja Petri~i} nastavlja su|enje u oktobru, za kada je planirano suo~avanje Sli{kovi}a i Grgi}a.

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

45

Bh. tim otputovao na Evropsko timsko prvenstvo u atletici
Mu{ka i `enska atletska reprezentacija BiH otputovala je ju~er u Rejkjavik (Island), gdje }e se 18. i 19. juna odr`ati Evropsko timsko prvenstvo - Tre}a liga. BiH }e na ovom takmi~enju predstavljati 25 takmi~ara, a od toga je 13 atleti~ara i 12 atleti~arki. Prema rije~ima selektora `enske selekcije Kade Deli} - Selimovi}, najvi{e se na ovom takmi~enju o~ekuje od Lucije Kimani na 3.000 i 5.000 metara, a dobrom nastupu se nada i od Gorane Cvijeti}, Biljane Cvijanovi} i Melike Kasumovi}. Selektor atleti~ara Neboj{a Matijevi} najve}e nade pola`e u Kemala Me{i}a koji }e bacati ku-

Najvi{e se o~ekuje od Me{i}a i Kimani
BiH }e na Islandu predstavljati 25 takmi~ara, a od toga je 13 atleti~ara i 12 atleti~arki
glu i disk, ali i u Adnana Malki}a i Iliju Cvijeti}a. Mu{kareprezentacija bh. nastupat }e u sljede}em sastavu: Adnan Malki}, Ilija Cvijeti}, Osman Junuzovi}, Said Huseinba{i}, Sa{a Kecman, Anel Tuka, Du{an Babi}, Darko Rosi}, Dario Bjeljarevi}, Kemal Me{i}, Dejan Mileusni}, Miroslav Rogi} i Haris Selimovi}. @ensku bh. selekciju ~ine: Ksenija Kecman, Selma Zrni}, Biljana Cvijanovi}, Lucija Kimani, @ana Bujak, Melika Kasumovi}, Mladena Petru{i}, Gorana Te{anovi}, Lejla D`ani}, Pa{a [ehi}, An|ela Kova~evi} i Gorana Cvijeti}.
A. K.

Kemal Me{i} }e bacati kuglu i disk

Prvi me~ play-offa za prvaka u stonom tenisu

ACB liga

Alad`a nadigrala Vogo{}u
Presretan sam pobjedom, ali ne `elimo da sada padnemo u euforiju zbog ovog uspjeha, kazao je direktor kluba Durakovi}
Stonoteniseri Alad`e pobijedili su ekipu Vogo{}e rezultatom 4:2 u prvom finalnom me~u play-offa Premijer lige BiH, koji je u srijedu odr`an u dvorani Centra Skenderija. Prikazan je vrhunski stoni tenis, tako da su gledaoci u prepunoj dvorani u`ivali dva i po sata. “Svi me~evi su bili veoma neizvjesni i zanimljivi. To smo, zapravo, i o~ekivali jer je rije~ o dvije trenutno najkvalitetnije na{e ekipe. Presretan sam pobjedom. Ipak, ne `elimo sada da padnemo u euforiju zbog uspjeha jer je na{ trijumf u ovom me~u bilo tek “prvo poluvrijeme“ Trebamo . da ostanemo hladnih glava i smireno sa~ekamo i drugi finalni me~ play-offa. Ne `elim isticati nijednog igra~a jer su, cijela ekipa, kao i svi iz stru~nog {taba, dali svoj maksimum i svako od njih je zaslu`an za veliku pobjedu koja nam ulijeva nadu da }emo uspjeti da osvojimo duplu krunu“ kazao je direktor kluba , Senad Durakovi}, koji je ~estitao igra~ima Vogo{}e na dobroj igri i korektnom pona{anju ~ime su doprinijeli da ovaj duel bude pravi spektakl. Drugi finalni me~ na rasporedu je u subotu u Vogo{}i sa po~etkom u 19 sati. Ako bi ekipa Vogo{}e pobijedila, u tom slu~aju igrao bi se tre}i odlu~uju}i me~ za prvaka BiH u nedjelju, u 19 sati, tako|er u Vogo{}i. G. V.

Teletovi} u drugoj

najboljoj petorci
Fernando San Emeterio iz Caje Laboral izabran je za MVP u ACB ligi za sezonu 2010/2011, dok je bh. ko{arka{ki reprezentativac Mirza Teletovi} u drugoj najboljoj petorci. Najbolju petorku sa~injavaju MarcelinhoHuertas(CajaLaboral), Jaycee Caroll (Gran Canaria), San Emeterio, Nik Caner - Medley (Estudijantes) i Ante Tomi} (Real Madrid), dok su uz Teletovi}a u drugoj jo{ Juan Carlos Navarro (Barcelona), Nando de Colo (Valencia), Esteban Batista (Caja Laboral) i Stanko Bara} (Caja Laboral). Teletovi} se na{ao i u najboljoj Bosmans petorci zajedno sa Bara}em, Tomi}em, De Colom i Huertasom, dok su u najboljoj petorci sastavljenoj od doma}ih igra~a San Emeterio, Rafael Martinez (Valencia), Victor Claver (Valencia), Carlos Suarez (Real Madrid) i Navarro. Trener godine je Xavier Pascal (Barcelona), otkri}e godine je Gustavo Ayon (Fuenlabrada), dok je najbolji defanzivac Omar Sharif Cook (Valencia).

Olympic open Sarajevo 2011.

Prikazali vrhunsku igru: Ekipa Alad`e

Nastupa 500 takmi~ara
Taekwondo klub Zlatni ljiljani organizova}e najve}e me|unarodno tekvando prvenstvo u Bosni i Hercegovini, koje }e biti odr`ano 18. juna, u KSC Ilid`a, pod nazivom Olympic open 2011. Ovo je ve} {esta manifestacija ove vrste, koja u Sarajevu svake godine okuplja oko 500 takmi~ara i sportskih radnika iz preko deset zemalja. Svrha Olympic opena je {irenje solidarnosti i razvoj olimpijskog sporta u BiH, a sam naziv ovog prvenstva je inspirisan olimpijskim duhom grada Sarajeva. Posebnu atrakciju ~ine vrhunski sportisti, evropski, azijski i svjetski prvaci koji uzimaju u~e{}e na ovom takmi~enju, te na taj na~in doprinose kvalitetu organizacije. Organizator je obezbijedio najmoderniju elektronsku opremu koja }e osigurati fer su|enje. Iako }e se na Olympic Open-u na}i sve uzrasne kategorije, posebna pa`nja se `eli posvetiti mladima uz parolu:”Idemo, djeco i omladino, sa tekvandoom na olimpijadu!” kako bi se {to vi{e mla, dih privuklo ka olimpijskom sportu i zdravom na~inu `ivota. Takmi~enje po~inje u 9 sati kada }e startati eliminacijske borbe. Sve~ano otvaranje }e se odr`ati u 16,30, nakon ~ega }e uslijediti polufinalne i finalne borbe, te dodjela medalja i priznanja najuspje{nijima.

Stonoteniski turnir Novogradski dani 2011. u nedjelju

O~ekuju se vrhunski me~evi
Stonoteniski klub Novi Grad, uz podr{ku Op}ine Novi Grad, organizova}e u nedjelju, 19. juna, turnir za stonotenisere do 21 godine u dvorani “Ramiz Sal~in“ na Mojmilu i na taj na~in se uklju~iti u obilje`avanje kulturno-sportske manfistacije Novogradski dani 2011. godine. Prema rije~ima trenera STK Novi Grad Midhata Kapetanovi}a, na turniru }e u~estvovati 16 najboljih igra~a iz BiH. Za najuspje{niju trojicu igra~a obezbije|eni su pe ha ri, me da lje, di plo me i sim bo li~ne nov~ane nagrade. “Nastupi}e perspektivni mladi igra~i kao {to su Edin Konji}, Armin Ali~i}, Tarik Rizvanovi}, Mirka Kova~, Dino Kapetanovi}, Damjan Markovi}, Sini{a Mar~eti} i drugi. @elim zahvaliti kancelariji Stonoteniskog saveza BiH, koja je pru`ila veliku pomo} u organizaciji turnira“ kazao je trener Midhat Ka, petanovi}. On je pozvao sve ljubitelje stonog tenisa da u nedjelju do|u u dvoranu na “Ramiz Sal~in“ u {to ve}em broju kako bi mogli u`ivati u vrhunskom takmi~enju. Ulaz je slobodan. G. V.

46

SPORT

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Olimpijski komitet BiH organizovao pripremni kamp

Bh. sportisti pripremaju se za EYOF
Zbog obaveza prvom dijelu priprema ne prisustvuje baca~ kugle Mesud Pezer, ali }e se on bh. timu priklju~iti u julu, kazao je Said Fazlagi}, v. d. generalni sekretar OKBiH
Olimpijski komitet BiH po prvi put je organizovao pripremni kamp za sportiste iz BiH koji }e se takmi~iti na Ljetnom evropskom olimpijskom festivalu mladih (EYOF), a koji }e se odr`ati od 24. do 29. jula ove godine u turskom Trabzonu. Mladi sportisti po~eli su sa radom u Sarajevu 12. juna, a ovaj bazi~ni dio priprema traja}e do 19. juna. Drugi dio priprema bh. tim }e obaviti od 11. do 17. jula. BiH }e na EYOF-u predstavljati osam sportista u d`udou i atletici, a to su: Nemanja Majdov, Slobodan \orda, Harun Sadikovi}, Petar Zadro, Lejla Sejdinovi}, Nikola Mi{kovi}, Desanka ]iro i Mesud Pezer. S ovim mladim timom rade treneri Zijad Sejdinovi} i Dragomir ^abrilo. “Zbog neodlo`nih obaveza prvom dijelu prirpema ne prisustvuje jedino baca~ kugle Mesud Pezer, ali }e se on bh. timu priklju~iti u julu. U Trabzonu }e u~estvovati osam sportista iz na{e zemlje, {to i nije mali broj ako se uzme u obzir da }e neke dr`ave imati svega dva ili tri predstavnika. Mi, na`alost, nemamo kvalitetnih timskih sportova s kojim bi imali i ve}i broj takmi~ara. U svakom slu~aju se nadamo barem jednoj medalji iz Turske“, rekao je Said Fazlagi}, v.d. generalni sekretar OKBiH.
U Tursku }e putovati osam mladih sportista A. K.

STANLEY CUP Vancouver }e jo{ ~ekati na prvu titulu

Boston Bruinsima
naslov nakon 39 godina
Schumacher najve}i njema~ki as
Prema izboru ~italaca njema~kog ~asopisa Bild, sedmerostruki svjetski prvak formule 1 Michael Schumacher je najve}i njema~ki sportista svih vremena. Bild je u anketi svojim ~itaocima ponudio izbor od 50 sportista. Glasalo je vi{e od 56.000 ~italaca, a 28 posto glasova je dobio Schumacher, prenose agencije. Anketa im je ponu|ena nakon {to je njema~ki reprezentativac Dirk Nowitzki sa Dallasom osvojio ko{arka{ku NBA ligu. Me|utim Nowitzki je bio “tek’’ tre}i. Na drugom mjestu na{ao se legendarni nogometa{ Franz Beckenbauer.

Golman pobjedni~ke ekipe Tim Thomas u{ao je u historiju i sada je ponosni vlasnik novog NHL rekorda prema broju skupljenih odbrana u doigravanju (798), kao i u finalu Stanley Cupa (238)
Hokeja{i Boston Bruinsa novi su NHL prvaci. U sedmoj, odlu~uju}oj utakmici velikog finala savladali su u gostima Vancouver Canuckse s 4:0 i tako do{li do svog {estog Stanley Cupa ukupno i prvog od 1972. godine. Kao i kroz cijelu seriju i u ovoj je utakmici sjajan bio 37-godi{nji golman Bruinsa Tim Thomas koji kao da je postavio nevidljivi zid pred svoj gol. Odbranio je 37 udaraca, sa~uvao mre`u netaknutom po drugi put u finalu i na taj na~in omogu}io svojoj ekipi da do|e do trijumfa. Thomas je sada ponosni vlasnik novog NHL rekorda prema broju skupljenih odbrana u doigravanju (798), kao i u finalu Stanley Cupa. Ukupno je u finalnoj seriji u sedam utakmica protiv najbolje napada~ke ekipe lige primio samo osam golova (odbranio je 238 od 246 udaraca prema golu), te postao prvi golman u historiji NHL-a sa netaknutom mre`om u sedmom susretu na gostuju}em ledu. U napadu su raspolo`eni bili Patrice Bergeron i rookie Brad Marchand koji su svaki zabili po dva gola. Bruinsi su ovom pobjedom postali prva ekipa u historiji NHLa koja je u doigravanju iste sezone slavila u tri navrata u sedmim susretima. Uspjelo im je to u prvom krugu protiv Montreala, u finalu Isto~ne konferencije protiv Tampe Bay i naravno u finalu protiv Vancouvera. Vancouver Canucksima i njihovim vi{e od 18.000 navija~a u Rogers Areni ostaje gorak okus u ustima nakon {to su propustili osvojiti prvi Stanley Cup u historiji kluba, uprkos ~injenici da su u finalnoj seriji imali vodstvo u pobjedama 2:0, kao i 3:2.

Slavlje hokeja{a Bostona

Proslavili ulazak u rukometnu Premijer ligu BiH

Formiran Vaterpolo savez FBiH
U utorak nave~er u prostorijama Olim pij skog ba ze na Oto ka odr`ana je osniva~ka skup{tina Vaterpolo saveza Federacije Bosne i Hercegovine. U~estvovali su predstavnici klubova ~lanova Vaterpolo saveza Kantona Sarajevo: Akademija B, GKVS Sarajevo, Mladost, ORKA, Torpedo i G 5, klubovi iz Zenice: GKVS Zenica i @eljezara Zenica, te Vaterpolo klub Jadran iz Neuma. Nakon usvajanja statuta izabrani su predsjednik Skup{tine, Fuad Rid`al, Upravni odbor, na ~ijem ~elu je Ivan Laki} (Jadran iz Neuma), potpredsjednici Jusuf Zorni} i Emir Tahmi{~ija, i ~lanovi Goran ^ampara, Bekir Gavrankapetanovi}, Branimir Butigan, Mirza Daji}, Edin Barali} i Vahidin Husi}. Za generalnog sekretara izabran je Damir Neimarlija. Osnivanje Vaterpolo saveza FBiH predstavlja historijski trenutak za razvoj vaterpolo sporta u na{oj zemlji. Ovim je ispunjen jedan od uslova za formiranje saveza BiH, a do ~ega bi trebalo do}i vrlo brzo, navodi se u saop{tenju za javnost.

Vogo{}ani uskoro na Fuad Rid`al predsjednik

zaslu`enom odmoru
Rukometa{i Vogo{}e proslavili su sino} sa {efom stru~nog {taba novog premijerliga{a Zdenkom Antovi}em i ~lanovima uprave kluba plasman u Premijer ligu BiH dru`enjem i zajedni~kom ve~erom. “Ulaskom u Premijer ligu ispunjene su ambicije kluba. Ina~e, sve ovo vrijeme od zvani~nog kraja sezone pa do sada igra~i su bili u trena`nom procesu po{to nismo znali da li }emo igrati u doigravanju za popunu Premijer lige BiH. [to se ti~e mojih obaveza, u najskorije vrijeme }u podnijeti izvje{aj o protekloj sezoni i upravi prenijeti svoju viziju rada ekipe u budu}em periodu“ , kazao je izuzetni stru~njak Zdenko Antovi}, koji je u bogatoj trenerskoj karijeri imao puno uspjeha, a kao nekada{nji trener rukometa{a viso~ke Bosne osvojio je jednu {ampionsku titulu i naslov pobjednika Kupa BiH, te ~etiri puta vice{ampionsku titulu. “Svi igra~i Vogo{}e }e i}i na odmor od 20. juna pa do 20. jula. Nadam se da }e oni pauzu iskoristiti i za individualni rad i da }e nastaviti samostalno trenirati kako bi po~etak priprema do~ekali {to spremniji“ ka, zao je, izme|u ostalog, Zdenko Antovi}.
G. V.

petak, 17. juni 2011. godine
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata Na osnovu ~lana 56. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercgovine (“Sl. novine Federacije BiH”, broj: 35/05) i ta~ke V Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfera za pomo} u lije~enju boraca - branitelja” utvr|enog bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu V. broj: 513 od 25. 5. 2011. godine, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata/federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, objavljuje:

OSLOBO\ENJE

OGLASI

47

J AV N I P O Z I V
Za podno{enje zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za pomo} u lije~enju branilaca/branitelja iz bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu iz oblasti branila~ko/braniteljsko-invalidske za{tite I Predmet javnog poziva je odobravanje jednokratne nov~ane pomo}i u lije~enju branilaca/branitelja iz sredstava “Transfera za pomo} u lije~enju boraca - branitelja” utvr|enog u razdjelu 32 ekonomski kod 614200 bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (“Sl. novine Federacije BiH”, broj: 14/11). II Pravo sudjelovanja za dodjelu jednokratne nov~ane pomo}i u lije~enju imaju fizi~ka lica koja pripadaju kategoriji branila~kih/braniteljskih populacija: ratni vojni invalidi i ~lanovi njihove u`e porodice, ~lanovi porodica {ehida i poginulih branilaca/branitelja, te demobilizirani branioci/ branitelji i ~lanovi njihove u`e porodice. Sredstva iz ta~ke I ovog poziva dodjeljivat }e se u visini 1/12 raspolo`ivih sredstava, a na osnovu zahtjeva podnesenih od objavljivanja javnog poziva do kraja 2011. godine. Odobravanje sredstava iz ta~ke I ovog poziva vr{it }e se u skladu sa op}im i posebnim kriterijima. III Op}i kriteriji za odobravanje jednokratne nov~ane pomo}i u lije~enju su: - te`ina i priroda bolesti, - visina sredstava potrebnih za lije~enje, - hitnost slu~aja, - socijalno-materijalni status i - broj podnesenih zahtjeva. IV Posebni kriteriji za odobravanje jednokratne nov~ane pomo}i u lije~enju su: 1. Sredstva “Transfera za pomo} u lije~enju boraca - branitelja”, mogu se koristiti za dodjelu nov~ane pomo}i u lije~enju ratnih vojnih invalida i ~lanova njihove u`e porodice, ~lanova porodica {ehida i poginulih branilaca/branitelja, te demobilisanih branilaca/branitelja i ~lanova njihove u`e porodice, u skladu sa ovim kriterijima. Lije~enjem u smislu ovih kriterija ne smatra se banjsko-klimatsko lije~enje i nabavka ortopedskih pomagala. Za povratnike u Republiku Srpsku i lica iz distrikta Br~ko nabavka ortopedskih pomagala se smatra lije~enjem ukoliko po va`e}im propisima, prema mjestu prebivali{ta, ne mogu ostvariti pravo na ortopedsko pomagalo ili nisu oslobo|eni participacije prilikom nabavke ovih pomagala. 2. Nov~ana pomo} u lije~enju mo`e se odobriti samo jednom u toku bud`etske godine. Dodjela sredstava se vr{i na osnovu obrazlo`enog pisanog zahtjeva stranke, dokaza o pripadnosti branila~koj/braniteljskoj populaciji, dokaza o socijalno-materijalnom statusu i prilo`ene relevantne medicinske dokumentacije, a po potrebi i uz konsultaciju i mi{ljenje odgovaraju}eg udru`enja ili drugog organa. 3. Prilikom odobravanja sredstava vodit }e se ra~una o socijalno-materijalnom statusu podnosioca zahtjeva, te`ini i prirodi bolesti, visini sredstava potrebnih za lije~enje, hitnosti slu~aja, kao i broju podnesenih zahtjeva. Prioritet za odobravanje sredstava imaju lica iz ta~ke II stav 1. ovog poziva u slu~aju te{kih bolesti kao {to su: maligna oboljenja, endemska nefropatija, hirur{ke intervencije na srcu i mozgu, sve vrste degenerativnih oboljenja centralnog nervnog sistema, infarkt (sr~ani i mo`dani), oboljenja mi{i}nog sistema, paralize i druga te{ka oboljenja. 4. U zavisnosti od uvjeta iz podta~ka 3. ove ta~ke, jednokratna nov~ana pomo} za lije~enje ratnih vojnih invalida i ~lanova u`e porodice ratnih vojnih invalida, ~lanova porodica {ehida i poginulih branilaca/branitelja (korisnici redovnih naknada) mo`e iznositi najvi{e do 1.500,00 KM, a za nezaposlene demobilizirane branilace/branitelje i ~lanove njihove u`e porodice, mo`e iznositi najvi{e do 2.000,00 KM. 5. Zahtjev za dodjelu jednokratne nov~ane pomo}i u lije~enju treba da sadr`i sve li~ne podatke o podnosiocu zahtjeva (prezime, ime, ime oca, JMBG), adresu i broj kontakt-telefona, te detaljno obrazlo`enje o potrebi pomo}i. Uz zahtjev obavezno treba prilo`iti slijede}e dokaze: - fotokopiju li~ne karte i CIPS prijavnice; - uvjerenje o pripadnosti odre|enoj kategoriji branila~ke/braniteljske populacije izdato od op}inske slu`be nadle`ne za branila~ko/braniteljsko-invalidsku za{titu, odnosno od organa nadle`nog za vojne evidencije; - potpunu medicinsku dokumentaciju izdatu obavezno od ljekara odgovaraju}e specijalnosti sa kontinuitetom lije~enja, te posebno o lije~enju u teku}oj godini sa dijagnozom i propisanom terapijom; - za lije~enje u inostranstvu prilo`iti dokaz odgovaraju}e klinike da se to oboljenje ne mo`e uspje{no lije~iti u Bosni i Hercegovini uz preporuku za lije~enje u inostranstvu; - kopija fakture za lijekove ili tro{kove lije~enja; - ukoliko se zahtjev odnosi na lije~enje ~lana u`e porodice, dokaz o srodstvu (izvod iz mati~ne knjige vjen~anih, izvod iz mati~ne knjige ro|enih..); - kompletni dokazi o socijalno-materijalnom statusu podnosioca zahtjeva i ~lanova u`e porodice: ku}na lista za ~lanove u`eg zajedni~kog doma}instva, fotokopije CIPS prijava, za sve punoljetne ~lanove u`e porodice dokaz o radnom statusu ili {kolovanju (ukoliko nije u radnom odnosu, potvrda zavoda za zapo{ljavanje da je prijavljen kao nezaposleno lice, ukoliko radi, potvrda od preduze}a/ustanove o radnom statusu i mjese~nim primanjima, dokaz o {kolovanju); - dokaz da li je u 2010. godini i u teku}oj godini ostvarena nov~ana pomo} za lije~enje od op}ine ili kantona po mjestu prebivali{ta/boravi{ta (ukoliko jeste, navesti iznos odobrene nov~ane pomo}i za lije~enje); - za podnosioce zahtjeva i ~lanove njihove u`e porodice koji su uposlenici dr`avnih, federalnih, kantonalnih ili op}inskih organa uprave, upravnih organizacija, drugih javnih ustanova ili preduze}a, dokaz da li je u 2010. godini i u teku}oj godini ostvarena nov~ana pomo} za lije~enje iz bud`etskih sredstava (ukoliko jeste, navesti iznos odobrene nov~ane pomo}i za lije~enje); - fotokopiju kartice teku}eg ra~una banke otvorenog na ime podnosioca zahtjeva - pripadnika branila~ke/braniteljske populacije ili ovjerena potvrda banke sa brojem teku}eg ra~una. V Zahtjevi lica kojima je dodijeljena jednokratna nov~ana pomo} za lije~enje u prethodnoj godini od ovog ministarstva, ne}e se razmatrati u 2011. godini, izuzev zahtjeva za lije~enje najte`ih oboljenja iz ta~ke IV podta~ka 3. stav 2. ovog poziva. Zahtjevi lica koja su kao uposlenici dr`avnih, federalnih, kantonalnih ili op}inskih organa uprave, upravnih organizacija, drugih javnih ustanova ili preduze}a, ostvarila pravo na nov~anu pomo} u lije~enju iz bud`etskih srdstava, ne}e se razmatrati u smislu ovih kriterija, izuzev zahtjeva za lije~enje najte`ih oboljenja iz ta~ke IV podta~ka 3 stav 2. ovog poziva. VI Zahtjevi koji nisu kompletirani svim propisanim dokazima iz ta~ke IV ovog poziva, ne}e se razmatrati. Zahtjevi koji su podneseni mimo roka iz ta~ke II stav 2. ovog poziva ne}e se razmatrati. VII Prijedlog za odobrenje sredstava za pru`anje jednokratne nov~ane pomo}i u lije~enju licima iz ta~ke II stav 1. ovog poziva federalnom ministru daje Komisija za pru`anje nov~ane pomo}i u lije~enju ratnih vojnih invalida i ~lanova njihove u`e porodice, ~lanova porodica {ehida i poginulih branilaca/branitelja te demobiliziranih branilaca/branitelja i ~lanova njihove u`e porodice za 2011. godinu, koju je rje{enjem imenovao federalni ministar. Komisija razmatra zaprimljene zahtjeve na osnovu javnog poziva sa kriterijima, te obrazlo`en prijedlog dostavlja federalnom ministru koji donosi kona~nu odluku. Na zahtjev federalnog ministra u hitnim slu~ajevima Komisija je du`na odmah, a najkasnije u roku od tri dana razmotriti zahtjev stranke i dostaviti ministru svoj prijedlog. VIII Aplikacioni formulari }e biti objavljeni na WEB stranici Federalnog ministarstva (www.fmbi.gov.ba), a mo}i }e se preuzeti i u prostorijama Protokola Ministarstva. Zahtjevi po javnom pozivu podnose se Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodila~kog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata u Sarajevu, Ulica Alipa{ina broj 41, na Protokol Ministarstva ili putem po{te. Nepotpuni zahtjevi ne}e se razmatrati, a Federalno ministarstvo nema obavezu vra}anja predate dokumentacije. Broj: 01-14-2814/11 Sarajevo, 15. 6. 2011. godine MINISTAR Zukan Helez

48

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INA USORA OP]INSKI NA^ELNIK

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

"BIRA" DD BIHA] NADZORNI ODBOR Na osnovu ~l. 241. stav 2. i ~l. 242. stav 2. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 61/01, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i ~l. 56. stav 2. Statuta "Bira" d.d. Biha}, Nadzorni odbor "BIRA" d.d. Biha} na osnovu Odluke broj NO-18/11 od 1. 6. 2010. godine objavljuje slijede}e

OBAVJE[TENJE
o sazivanju desete Skup{tine dioni~ara "BIRA" d.d. Biha} Skup{tina dioni~ara privrednog dru{tva "BIRA" d.d. Biha} odr`at }e se 23. 7. 2011. godine u sjedi{tu Dru{tva "BIRA" d.d. Biha}, Ul. Jablanska bb, Biha} sa po~etkom u 9 sati.

Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Slu`bene novine Federacije BiH», broj: 12/03 i 34/03), ~lanka 5. Odluke o kriterijima za imenovanje predsjednika i ~lanova upravnih vije}a zdravstvenih ustanova ~iji je osniva~ Op}ina Usora («Slu`beni glasnik op}ine Usora» broj: 3/11) i ~lanka 41. Statuta op}ine Usora («Slu`beni glasnik op}ine Usora», broj: 2/08), op}inski na~elnik objavljuje

J AV N I O G L A S
za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog vije}a zdravstvene ustanove ~iji je osniva~ Op}ina Usora Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog vije}a zdravstvene ustanove ~iji je osniva~ Op}ina Usora 1. Javna ustanova «Dom zdravlja» Usora - Predsjednik Upravnog vije}a ...................................................................................................................................1 (jedan) - ^lan Upravnog vije}a ..............................................................................................................................................1 (jedan) iz reda predstavnika Kantonalnog ministarstva - ^lan Upravnog vije}a ..............................................................................................................................................1 (jedan) iz reda stru~nih djelatnika zdravstvene ustanove I. OPIS POZICIJE Upravno vije}e zdravstvene ustanove donosi pravila, odnosno statut ustanove, imenuje i razrje{uje ravnatelja, odnosno v.d. ravnatelja zdravstvene ustanove, utvr|uje plan rada i razvoja zdravstvene ustanove, utvr|uje godi{nji program rada, donosi financijski plan i usvaja godi{nji obra~un, donosi op}e akte o unutarnjem ure|enju i sistematizaciji poslova i druge op}e akte u skladu sa zakonom i statutom zdravstvene ustanove, odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je zdravstvena ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ zdravstvene ustanove, usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad ravnatelja, rje{ava sva pitanja iz odnosa sa osniva~em, podnosi osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{}e o poslovanju ustanove, odgovara osniva~u za rezultate rada ustanove te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom zdravstvene ustanove. Mandat predsjednika i ~lanova Upravnog vije}a zdravstvene ustanove je 4 (~etiri) godine uz mogu}nost ponovnog imenovanju u skladu sa zakonom. Naknada za rad u Upravnom vije}u zdravstvene ustanove utvr|ena je posebnom odlukom Op}inskog vije}a Op}ine Usora sukladno zakonu. II. UVJETI ZA IZBOR I IMENOVANJE U UPRAVNO VIJE]E ZDRAVSTVENE USTANOVE Kandidati za imenovanje na pozicije u Upravnom vije}u Javna ustanova «Dom zdravlja» Usora moraju ispunjavati slijede}e op}e i posebne uvjete. OP]I UVJETI 1. da je dr`avljanin BiH; 2. da je stariji od 18 godina; 3. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u razdoblju od tri (3) godine prije dana objave upra`njene pozicije; 4. da se na njega ne odnosi ~lan IX stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine; 5. da nije osu|ivan za kazneno djelo privredni prijestup, nespojiv sa du`no{}u u upravnom odboru zdravstvene ustanove; 6. da nije izabrani zvani~nik, nositelj izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine («Slu`bene novine FBiH» broj: 70/08). POSEBNI UVJETI 1. da ima VII stupanj stru~ne spreme pravnog, ekonomskog ili zdravstvenog usmjerenja; 2. da ima najmanje tri (tri) godine radnog iskustva u struci; 3. da nema privatni — financijski interes u zdravstvenoj ustanovi u ~ije se Upravno vije}e kandiduje; 4. da nije ravnatelj zdravstvene ustanove, a koja ima status pravne osobe; 5. da nije ~lan vi{e od jednog upravnog ili nadzornog vije}a. III. PODNO[ENJE PRIJAVA Prijava kandidata treba sadr`avati kra}i `ivotopis, adresu i kontakt-telefon. Uz prijavu na javni oglas kandidati su du`ni prilo`iti i slijede}e dokumente kao dokaz o ispunjavanju uvjeta: 1. uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 ({est) mjeseci; 2. ovjeren preslik CIPS-ove osobne iskaznice; 3. izvadak iz mati~ne knjige ro|enih ne stariji od 6 ({est) mjeseci; 4. dokaz o {kolskoj spremi; 5. dokaz o radnom iskustvu; 6. uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca). Od kandidata koji u|u u u`i izbor mo`e biti zatra`eno i dostavljanje dodatne dokumentacije. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Prijava kandidata s kojim se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka za podno{enje prijave ne}e biti uzeta u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za u`i izbor bi}e pozvani na intervju od Povjerenstva za izbor koje imenuje op}inski na~elnik. Nakon intervjua Povjerenstvo za izbor }e putem pisane preporuke predlo`iti rang-listu s najboljim kandidatima op}inskom na~elniku. Kona~no imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog vije}a Javne ustanove «Dom zdravlja» Usora na temelju prijedloga op}inskog na~elnika vr{i Op}insko vije}e Usora. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovana na~ela ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi op}inskom na~elniku u roku od 7 dana od dana dono{enja odluke, a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava u Federaciji BiH. Javni oglas }e biti objavljen u «Slu`benim novinama FBIH», dnevnom listu «Oslobo|enje» Sarajevo, Radiopostaji Usora i na oglasnoj plo~i Op}ine Usora. Rok za podno{enje prijave je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. Posljednji dan podno{enja prijava ra~una se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Prijave kandidata koji su na funkciji u politi~koj stranci }e se odbaciti (kandidati koji se ne kvalificiraju) sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH. Prijave sa svim tra`enim dokumentima mogu se dostaviti osobno ili po{tom, preporu~eno na adresu: Povjerenstvo za izbor predsjednika i ~lanova Upravnog vije}a, Javne ustanove «Dom zdravlja» Usora, Op}ina Usora, Siv{a bb, 74230 Usora, sa naznakom: Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog vije}a Javne ustanove «Dom zdravlja» Usora — NE OTVARATI Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na telefon 032/893-479. OP]INSKI NA^ELNIK ANTO ^I^AK, ing.

DNE VNI RED
1.1. Otvaranje Skup{tine 1.2. Izbor radnih tijela Skup{tine a) Izbor predsjednika Skup{tine b) Zapisni~ara c) Dva ovjeriva~a zapisnika 3.3. Rasprava i usvajanje izvje{taja dru{tva koji uklju~uje izvje{taj o finansijskom poslovanju "BIRA" d.d. Biha} za period 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010. godine sa izvje{tajem Odbora za reviziju, izvje{tajem o reviziji financijskog poslovanja i izvje{tajem Nadzornog odbora 3.4. Rasprava i odlu~ivanje o na~inu postupanja sa gubitkom 3.5. Dono{enje odluke o uskla|ivanju Statuta „Bira“ d.d. Biha} 3.6. Izbor Odbora za reviziju 3.8. Izbor nezavisnog vanjskog revizora 3.9. Razno Svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu Skup{tine sa prijedlozima Odluka za Skup{tinu dostupni su dioni~arima Dru{tva u prostorijama sjedi{ta Dru{tva, Jablanska bb Biha}, od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. U skladu sa Zakonom, u radu Skup{tine dioni~ara mogu u~estvovati svi dioni~ari koji su se nalazili na listi dioni~ara kod Registra 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine, li~no ili putem ovla{tenog punomo}nika. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine d.d. daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioni~ara-vlastodavca i punomo}nika i dostavlja se li~no ili preporu~enom po{tom najkasnije 30 minuta prije vremena odre|enog za po~etak Skup{tine. Glasanje na Skup{tini se vr{i putem glasa~kih listi}a koji sadr`e ime ili firmu dioni~ara i broj glasova kojim raspola`e, zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa d.d. Rezultate glasanja utvr|uje odbor za glasanje. Pozivaju se dioni~ari Dru{tva da izvr{e uvid u materijale i prijedloge odluka za Skup{tinu Dru{tva i dostave svoje eventualne primjedbe i prijedloge Nadzornom odboru Dru{tva u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. Da bi skup{tina Dru{tva mogla biti valjano pripremljena i odr`ana, svi dioni~ari, odnosno punomo}nici dioni~ara, du`ni su dostaviti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju skup{tine dioni~ara Dru{tva najkasnije tri dana prije njenog odr`avanja. Prijava se podnosi neposredno ili preporu~enom po{tom na nazna~enu adresu Dru{tva. Svi u~esnici na Skup{tini obavezni su dostaviti i kopiju dokumenta za identifikaciju (li~na karta ili paso{). Sve dodatne informacije mogu se dobiti u sjedi{tu Dru{tva ili na telefon 037 310 021. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Saglasni sa tekstom obavje{tenja: Ismail Katana, ~lan NO Neira Abazovi} - Horman, ~lan NO BROJ: NO-19/11 Sarajevo, 1. 6. 2011. godine / Saima Hod`i} /

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENOOSLOBODILAČKOG RATA FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

Bosnia and Herzegovina FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF THE WAR VETERANS

Босна и Херцеговина ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ЗА ПИТАЊА БОРАЦА И ИНВАЛИДА ОДБРАМБЕНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА

Broj: 01/02-49-2729/11 Sarajevo, 10. 5. 2011. godine

O B AV I J E S T
Obavje{tavamo javnost da je u sjedi{tu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodila~kog rata otvoren de`urni telefon br: 033/221-061. Pozivamo sve dobronamjerne gra|ane da na ovaj broj anonimno ili otvoreno daju informacije o nezakonitim korisnicima prava iz oblasti branila~ko-invalidske za{tite. Va{im dobronamjernim informacijama pomo}i }ete nam u provo|enju Zakona o kontroli zakonitosti kori{tenja prava iz oblasti branila~ko-invalidske za{tite, da vi{e i efikasnije budemo u funkciji stvarnih i zaslu`nih korisnika ovih prava. Va{e informacije mo`ete dostaviti svakim radnim danom, na naprijed navedeni telefonski broj (033/221061), u vremenu od 8.30 do 15.30 sati. MINISTAR Zukan Helez

Obavje{tenje korisnicima usluga BH Telecoma
Prate}i svjetske trendove u telekomunikacijama, BH Telecom je prvi u Bosni i Hercegovini pristupio uvo|enju usluge mPhone. Ova usluga }e korisnicima omogu}iti da sa bilo koje lokacije u svijetu putem ra~unara razgovaraju po cijeni poziva kao da su u BH Mobile mre`i. BH Telecom obavje{tava svoje korisnike da }e, zbog nastojanja da osigura potpuni kvalitet i dodatno obogati novu uslugu mPhone, prolongirati po~etak njenog kori{tenja. O po~etku komercijalne primjene mPhone usluge, kao i ostalim informacijama o na~inu kori{tenja ove izuzetne usluge, korisnici }e biti blagovremeno obavije{teni. BH Telecom

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 139668 10 Ps Sarajevo, 3. 3. 2011. godine

OG L AS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Radivoje Stani{i}, u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~arsko dru{tvo za unutra{nju i vanjsku trgovinu "Opresa" Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a br. 185, Sarajevo, protiv tu`enog "LPH" d.o.o. Sarajevo, Trg Sarajevske olimpijade br. 30, radi duga, vsp. 11.224,06 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}u:

isplate, - na iznos od 1.134,84 KM od 10. 11. 2008. godine do isplate, - na iznos od 980,52 KM od 10. 12. 2008. godine do isplate, - na iznos od 1.028,71 KM od 10. 1. 2009. godine do isplate, - na iznos od 1.031,37 KM od 10. 2. 2009. godine do isplate, - na iznos od 642,33 KM od 10. 3. 2009. godine do isplate, - na iznos od 6.316,44 KM od 22. 12. 2009. godine do isplate, te da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u iznosu od 285,00 KM, sve u roku od 30 dana od prijema presude, pod prijetnjom izvr{enja. SUDIJA STANI[I] RADIVOJE POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dozvoljena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~lana 328. i 329. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda.

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 11.224,06 KM na ime glavnog duga, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 89,85 KM od 10. 9. 2008. godine do

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 49
IZDAJEM namje{ten dvoiposoban stan, 64m2, ^engi} Vila, centralno grijanje, studentima, kod Merkur centra Otoka. Mob. 065/294-840. IZDAJEM dvosoban prazan stan, 4 sprat, cen. grij. Ilid`a-Pejton, cijena po dogovoru. Mob. 061/277-524. IZDAJEM praznu garsonjeru 200KM kod velikog parka. Mob. 062/908-901. IZDAJEM sobu mu{karcu kod Socijalnog. Tel. 033/659-895, 062/943-021. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan bra~nom paru ili dvijema studenticama. Tel. 033/534-992. IZDAJEM jednoiposoban stan na Trgu solidarnosti, renoviran, ugradbena kuhinja, balkon, kablovska, 380KM+re`ije. tel. 061/553-121. IZDAJEM u centru uredan prazan stan 70m2 sa parking mjestom na M. Dvoru. tel. 061/146298. IZDAJEM u centru, Karingtonka, 102m2, namje{ten, gara`a, pogodan, kao posl. prostor, 800 eura. Tel. 469-838, 063/801-690. IZDAJEM pos. prostor 16m2, sa upotrebnom dozvolom, Tuzla. Mob. 061/146-568. IZDAJEM namje{ten stan 50m2, Ferhadija. Mob. 033/204-086. IZDAJEM trosoban polunamje{ten stan, strogi centar, phreko puta Unitika. tel. 061/205-235. IZDAJEM pos. prostor 17,5m2, Stari Grad, Austrijski trg, pogodan za sve namjene. Mob. 061/906-914. IZDAJEM ku}u cca 300m2, ul. Trebevi}ka, stambeno poslovna i sl, dvori{te, gara`a (daljinsko upravljanje), mogu}a je svaka vrsta dogovora. Tel. 061/161-790, 033/263-190, dinatt80@hotmail.com IZDAJEM poslovni prostor 47m2 plus galerija, pogodan za vi{e namjena, u Hrasnom, ul. Azize [a}irbegovi} bb (blizu Robota). Tel. 033/202590 i Mob. 061/157-677. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Otoci. Tel. 542-623. IZDAJEM 2,4,6 krvetne apartmane u Podgori. Tel. 00385 21 625-065. GRBAVICA, dvosoban namje{ten stan, cen. grij. na du`i rok, studentima, samcima. Mob. 062/737-506. IZDAJEM poslovni prostor kod op}ine Stari grad, 25m2. Mob. 061/563-292. IZDAJEM poslovni prostor, plato Skenderija, 8,50m2. Mob. 061/480-207. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu. Cijena sa uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. 061/373-949 i 061/223-941. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan 60m2, centralno grijanje, II sprat, Alipa{ino Polje. Tel. 062/633-248. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Mob. 033/200-455. IZDAJEM jednoiposoban polunamje{ten stan, privatna ku}a, zaseban ulaz, na Bistriku. Mob. 061/928-632. IZDAJEM jednosoban stan konforan, Hrasno — Malta, na du`e vrijeme, namje{ten, centralno, kablovska, internet. Tel. 033/219-260 i 062/296-347. IZDAJEM jednoiposoban komforan stan, na du`e vrijeme, kod hotela Grand. Mob. 061/211945. IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kancelarije ili za ordinacije. Tel. 033/466-341, 062/823-739. IZDAJEM kancelarijski prostor 90m2 u centru grada pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sli~no. Tel. 061/546-246. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145122. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192-059. TROSOBAN namje{ten stan, cen. iternet, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202-437, 061/226-493. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30m2, ventilacija, cen. grij, cijena 600 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789-206. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055305. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticamastudentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za brodice, jahte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. JEDNOKREVETNA namje{tena soba, blizu studentskog Kampusa, cen. grij. kab. TV. Tel. 652-293.

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM - prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM staru bosansku ku}u na sprat, Ba{~ar{ija, Telali 15, kod Vije}nice, za odgovaraju}i stan, mo`e i prodaja. Mob. 062/656-270. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM u centru stan 70m2, II kat za dva odgovaraju}a. tel. 070210971. MIJENJAM stan 40m2 sve novo za straiju ku}u od Stona do Dubrovnika. Tel. 070210-971. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

PRODAJA
PRODAJEM stan u centru 65m2, Ul. Kranj~evi}eva 4, zgrada Karingtonke. Tel. 061/311-238. PRODAJEM jednosoban adaptiran stan 44m2 u Sarajevu, Ul. Adema Bu}e 7/3, cijena 35.000 eura ili mijenjam za odgovaraju}i u Trebinju, E-mail: nvulic62@gmail.com Tel. 065/369-847. PRODAJEM-izdajem gara`u, centar - Marijin Dvor, Kranj~evi}eva, povoljno po dogovoru. Mob. 061/869-396. RAKOVICA, prodajem ku}u 10x12 pr. sp. pot. sa 1200m2 zemlji{ta i sremskim bunarom pun vode, cijena po dogovoru. Mob. 062/649-825. PRODAJEM stan, Zagreba~ka 2d, 64m2, cen. grij. 2 balkona, podrum, lift. Mob. 065/495-660. PRODAJEM dvosoban stan u Centru. Mob. 061/206-728. PRODAJEM stan u Centru, Ul. Mis Irbina, 76m2, VP, pogodan za kancelarije. Mob. 061/206-728. PRODAJEM ~etverosoban stan 125m2, Ul. Musala. Mob. 061/206-728. PRODAJEM stan 65m2, 8dnevni boravak, dvije sobe, kuhinja, trpezarija, WC, ostava, balkon, Stari Grad, ul. Glo|ina. Mob. 061/365-990. PRODAJEM dvosoban stan, 52m2, Centar, II sprat, u blizini Muzi~ke akademije, Ul. Curak, cijena 95.000 KM. Mob. 061/206-728. CENTAR — Sarajeva, u atraktivnom dijelu prodaje ku}u ku}a sa ba{tom. Mogu}a zamjena za manji stan. Mob. 062/095-624. PRODAJEM stan 80m2, 4 sprat, Ul. Kulovi}a. Mob. 061/225-164. PRODAJEM staru bosansku ku}u na sprat, sa dvori{tem, kod Vije}nice, Ul. Telali 15, 95.000 KM, mo`e i zamjena za stan. Mob. 062/656-270. PRODAJEM stan u ul. Kralja Tvrtka br. 14/3, 77m2, cijena 200.000 KM. Tel. 058/483-561. GARA@A - Kranj~evi}eva ispod Konzuma, vl. 1/1, povoljno, mo`e i iznajmljivanje. Mob. 061/869-396. PRODAJEM dvoiposoban stan 66m2, ^engi} Vila 2, kod Merkur centra, otoka, cen. grij. VP. Mob. 066/488-818. PRODAJEM vikend imanje, 2 dunuma vo~njaka i ba{te, nova ku}a 10x8, 2 gara`e zidane, cijena po vi|enju i dogovoru. Tel. 061/352-112. VILA prijeratna sa velikom oku}nicom u centru Sarajeva. Mob. 061/299-911. PRODAJEM ku}e: Soukbunar, Vasin Han, Gazin Han, Vratnik (kod Hendek d`amije), Ilid`a, Ilija{, Donja vogo{}a. Mob. 061/375-787. STANOVI: Dobrinja 54, 64m2 i 88m2, Ilija{ 73m2, Alipa{ino polje 53, 68, 71m2, Marin dvor 121 i 39m2, Pofali}i 40m2, Grbavica 131m2, ^engi} Vila 64m2, Hrasno 29m2. Mob. 061/375-787. PRODAJEM stan, strogi centar, 64m2, IV sprat, plinsko grijanje. Mob. 066/201-411. DOLAC Malta, jednosoban stan 37m2, ul. Ferde Hauptmana, V sprat, 75.000 KM. Tel. 061/890-979. CENTAR, gra|evinski plac, sa urbanisti~kom saglasno{}u za stambeno poslovni objekat. Mob. 061/350-448. PROAJEM ili izdajem stan 141m2, ravne Ciglabe. Mob. 063/419-296. HRASNO, 70m2, trg Heroja, V.P. trosoban, dvostran, centralno grijanje, balkon, 159.000KM. Mob. 061/150-519. PRODAJEM stan dvoiposoban 66m2, X kat preko puta TV Sarajevo. Tel. 033/543-954. PRODAJEM na M. Dvoru, Kotromani}eva, 116m2, II sprat + 2 gara`na mjesta. tel. 061/205235. PRODAJEM u centru kod Lovca, ul. Petrakijna 106m2, II sprat, odli~an. tel. 061/205-235. PRODAJEM na M. Dvoru, Valtera Peri}a 3/IV, 100m2, odli~no stanje, 75000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru 40m2 jednoiposoban sve novo, Ul. Tina Ujevi}a. Tel. 061/205-235. PRODAJEM Grbavi~ka 90m2 eta`no grijanje, sve novo, 100.000 eura. tel. 061/205-235. PRODAJEM u Hrasnom, Aleja Lipa 53m2, renoviran, ekstra stanje, 110.000KM sa novim stvarima. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u \enovi}ima kod H. Novog, stanovi od 20-60m2, 100m2 od mora, uknji`eno, cijena 1000 eura/m2. tel. 061/205-235. PRODAJEM u Isto}nom Sarajevu, Tilava vikendica 70m2 + 1500m2 oku}nice, struja, voda, asfalt. tel. 061/205-235. PRODAJEM u Kiseljaku put prema Lepenici, vikendica 70m2 + 1400m2 oku}nice, ljetnikovac, bazen, eta`no grijanje, 30.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM stan 50m2 vp pogodan za invalide, poslovni prostor mo`e, mijenjam za manju ku}u. Tel. 033/533-624. PRODAJEM u Vogo{}i dvosoban stan 54m2 + balkon, stan je kao nov i djelimi~no namje{ten sa potpuno novim namje{tajem. tel. 062/386-345. PRODAJEM stan bez posrednika povoljno Ul. Avde Jabu~ice, mo`e zamjena za Trebinje. tel. 033/810-572, 061/438-855.

POSLJEDNJI SELAM

had`i ASIFI - hanumi KARDOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Emir Sad`ak sa porodicom
001
PRODAJEM stan povoljno u Hrasnici 54m2. Tel. 062/229-677. PRODAJEM jednosoban adaptiran useljiv stan 40m2, M. Dvor. Tel. 061/715-543. PRODAJEM jednosoban stan renoviran 38m2 + balkon, centr. grijanje, V sprat, dva lifta, Ul. Aleja Lipa, Hrasno. Tel. 061/838-055. PRODAJEM trosoban stan na Ciglanama 106m2 sa 2 velike terase, cijena 270.000KM. Tel. 033/665-256. PRODAJEM poslovni prostor 70m2 kod studentskih domova na Bjelavama. tel. 061/911-324. PRODAJEM zemlji{te na Dobrinji 5 — Ned`ari}i, 5359m2. Tel. 061/209-930. PRODAJEM stan 60m2 gara`a 15m2, Trg heroja-Hrasno. Tel. 061/047-960. PRODAJEM Hasana Brki}a-[oping 53m2, vp, dvostrano orjentisan, balkon. Tel. 062/156882. PRODAJEM u centru Alipa{ina, 66m2, II kat. tel. 061/079-751. PRODAJEM na Grbavici 33m2, I sprat, jednosoban, Grbavica 53m2, III sprat, dvosoban, lift. tel. 062/156-882. PRODAJEM u Pofali}ima blizu FDS ku}a sa dva trosobna stana, posebni ulazi, dvije gara`e, 441m2 oku}nice. Tel. 062/439-329, 061/437-719. PRODAJEM dvosoban stan, II sprat, Ko{evsko Brdo, Ul. Antuna Hangija. Tel. 033/442-998, 062/139-085. PRODAJEM ili mijenjam za dva manja stana u centru, Ul. Skenderija 121m2. tel. 062/551-001. PRODAJEM na Ilid`i-Plandi{te, Ul. Bosanski ljiljana 17 kod nove d`amije, 150m2, 150m2 oku}nice, papiri uredni 1/1. Tel. 062/319-563. PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te Gunjani (Tar~in-Kre{evo) 1066m2 uz potok pitke vode. Tel. 033/453-607. PRODAJEM na Poljinama 2847m2, struja, voda sa gra|evinskom dozvolom. Tel. 061/608-962. PRODAJEM lijepa bosanska ku}a sa avlijom i terasom, cijena 105.000 eura. tel. 239-910. PRODAJEM dvosoban stan u centru studenticama, zaposlenim djevojkama. Tel. 033/442331. PRODAJEM povoljno dvosoban stan 54m2, 1 sprt, na Grbavici. Mob. 061/157-348. PRODAJEM u centru Kaptol 2, 79m2 trosoban, plin, podesan i za kancelarije. Tel. 033/617382, 062/611-596. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. tel. 061/199845, 665-845. PRODAJEM manji stan 30m2 Ul. Aleja lipaMalta. Tel. 033/219-260, 062/296-347. KU]A Sutina — Mostar, 57m2 + terasa, 24m2 + vo~njak 125m2, zasebno gra|ena ostava, sve dozvole, vl. 1/1. Mob. 033/215-199. PRODAJEM stanove: 154m2, 117m2, 111m2, 106m2, 100m2, 90m2, 87m2, 82m2, 80m2, 94m2, 67m2, 65m2, 46m2, 40m2, 39m2. Tel. 061/460-150. PRODAJEM plac u Rajlovcu 3000m2 + 3 devastirane ku}e ulaz u Zabr|e, vikendica u Ilovici. Tel. 061/460-150. PRODAJEM ili mijenjam, 2 ku}e, dvije {tale, su{nica, 6,5 dunuma zemlje uz cestu Pazari}Resnik. Tel. 062/722-007. POLJINE 2.840m2 i devastirana, ku}a sa kompletnom infrastrukturom i odobrenjima gradnje. Mob. 061/608-962. PRODAJEM stan na Ilid`i — Pejton, ul. Bosanskih gazija br. 59, 49m2. Stan je u izuzetnom stanju i momentalno useljiv, cijena 78.400KM. Mob. 063/381-947. PRODAJEM zemlji{te 4.000m2, Gornji Vele{i}i, 3km od `eljezni~ke stanice. Mob. 062/146565. PRODAJEM dvosoban konforan stan u Ul. Grbavi~ka 56/4, 54m2, cijena 2000KM/m2. Tel. 061/528-169, 646-281. STAN 36m2, Hrasno, Trg heroja, 65.000 Km i 45m2-85.000 KM. Mob. 065/021-556. POSLOVNI prostor 80m2, Ba{~ar{ija-Bravad`iluk, 142m2 kod Parku{e i ku}a na Kova~ima. Mob. 065/021-556. MARIN Dvor 88m2, ^. vila 108m2, Centar 27, Alipa{ino 65m2, Grbavica 53m2, Hrasno 45m2. Mob. 065/021-556. STAN 52m2, Grbavica-[oping. Mob. 065/021556. STAN 71m2, Hrasno-A. [a~irbegovi} i 59m2 Trg heroja. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan u Ne|ari}ima novogradnja 59m2, cijena 1500KM/m2. Tel. 061/509-259. PRODAJEM namje{tenu vikendicu na Jablani~kom jezeru. Mob. 062/232211, 061/960-358. KU]A u Centru, Patriotske lige. Mob. 061/243923. JEDNOSOBAN stan, centar, Mejta{. Mob. 061/243-923. PRODAJEM motel na Jablani~kom jezeru. Mob. 0617243-923. JEDNOSOBAN stan, Centar, VP, 31m2, Vi{njik. Mob. 066/287-366.

VOZILA
CITROEN C2, V.T.R. 1,6 benzin, 110 KS, 2005. godine, digitalna klima, ABS esp B kom, cijena 10.400 KM. Mob. 061/526-308.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. HITNO unajmljujemo veliki, luksuzan stan, cca 150 - 200m2, (u`i dio grada, centar, Grbavica ili M. Dvor). Objekat mora biti bovije gradnje. Tel. 061/161-790, 033/263-190, dinatt80@hotmail.com. HITNO potreban namje{ten stan za stranca, Skenderija ili Grbavica. Mob. 061/142-704. POTREBNO lijepo namje{ten stan za stranca bli`e centru ovla{tenoj agenciji. Tel. 061/142-704. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516-713.

PRODAJEM Jettu 91. god 1,8-66kw, registrovana do 8/2011 u odli~nom stanju, benzin. tel. 061/338-199. PRODAJEM Mercedes C klasa CDI 200, 2002. god, bijeli, tek registrovan, pre{ao 64.000 km. Tel. 061/157-549, 061/505-035. PRODAJEM Suzuki Alto 2003. god, klima, servo, abs, dva balona, el. stakla, daljinsko zaklju~avanje, 5200KM. Tel. 061/204-966. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317-923.

PONUDA
IZDAJEM zidanu gara`u u ulici Hasana Kiki}a, u dvori{tu zgrade br. 12. Mob. 061/247-981.

OSTALO
PRODAJEM dva Lipicanera konja (kobile) bijele i ko~ija velika i mala, kompletna oprema, cijena po dogovoru. Tel. 033/536-915 zvati od 8 do 16 sati RVI STARI GRAD.

IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan 64m2, ^engi} Vila, kod Merkur centra, Otoka, studentima. Mob. 065/294-840. KOMFORNA garsonjera, za jednu ili dvije osobe, namje{tena, plin, telef. dvori{te, parking prostor. Mob. 061/869-396. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u centru studenticaama ili zaposlenom bra~nom paru. Tel. 033/442-331. IZDAJEM kancelarijske prostore 130m2500m2, u novoizgra|enom objektu, lokacija Hrasno. Mob. 061/206-728. IZDAJEM poslovni prostor 150m2, Alipa{ino polje, B faza, Ul. Trg Zavnobiha br. 21. Mob. 061/365-990. IZDAJEM stan sa gara`om, Bu}a potok. Tel. 033/619-821. NA BA[^AR[IJI izdajem poslovni prostor, 30m2. Tel. 061/745-525. IZDAJEM stan 105m2, strancima zaposlenim, namje{ten, strogi centar, stan 60m2 — Skenderija, razne ku}e, extra opremljene za strance i poslovne mena|ere. Mob. 061/573-460. IZDAJEM poslovni prostor, ul. Azize [a~irbegovi} PO2. Mob. 061/132-781 i 061/201-172. IZDAJEM namje{ten stan 80m2 ekstra, M. Dvor kod Holidey inna. Tel. 061/897-959. IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan, u zgradi, ul. Bolni~ka, Breka, 500 KM. Mob. 061/142-704. IZDAJEM namje{tene stanove: Grbavica I48m2, ^engi} Vila-64m2, ciglane-52m2, studentima. Mob. 066/488-818. IZDAJEM stan u Brije{~u, Ul. Brezanska ~ikma 7. Tel. 033/672-946, 062/670-485. IZDAJEM pos. prostor 190m2 kod bolnice Jezero, pogodan za sve namjene. Mob. 061/170-254. POSLOVNI prostor, kan. tipa, Stup u krugu Energoinvesta, 700m2, tri eta`e, svi dogovori. Mob. 062/334-371. POSLOVNO-kancelarijski prostor 33m2, B. \ur|eva, 700 KM. Mob. 062/907-831. POSLOVNI prostor kod kina Tesla, 1 sprat, 74m2, 1.300 KM. Mob. 062/907-831. IZDAJEM dvosoban vrlo lijepo namje{ten stan u zgradi na Mejta{u 600KM. Tel. 062/621-622. IZDAJEM namje{ten stan 56m2, 3 sprat, paromlinska, 300 KM. Mob. 062/907-831. DVOSOBAN stan, C faza, Alipa{ino, 2 kat, 59m2, namje{ten, 300 KM+re`ije. Mob. 066/801-737.

VRATA iz novogradnje (3 kom.), prozori (5 kom.) sa {tokovima, povoljno. Mob. 061/869396. PRODAJEM 20 metalnih stolica za ba{tu, sa sjedalicama-podmeta~ima, a mogu se vidjeti u kafeu Ambasador. Mob. 061/100-314. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159-507.

KUPOVINA
KUPUJEM knjige iz svih oblasti. Dolazim na adresu. Mob. 061/777-700.

KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405.

50 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

petak, 17. juni 2011. godine Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

OSLOBO\ENJE

ZLATKA KULENOVI], ro|. SMAJLAGI]
preselila na ahiret u srijedu, 15. juna 2011. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 17. juna 2011. godine, poslije d`uma-namaza u haremu Careve d`amije, a ukop }e se obaviti u 14.30 sati na gradskom groblju Lav. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 14 sati, do groblja i nazad.

DRAGAN [ELEDA
19. 12. 2010 - 19. 6. 2011.

Sa ljubavlju i po{tovanjem, SPKD “Prosvjeta“ - Sarajevo
001

O`alo{}eni: sinovi Suad i Faruk, unu~ad Ma{a, Vedad i Adnan, praunuk Dario, snahe Jela, Enisa, Hurije, Jasna i Anida, brati~ne Minkica sa familijom i Zlatica, sestri}i Nedim i Mili sa familijama, rodice Kajka, Aida, Bera i Sutka sa familijama, njena Dina [etki} te porodice Kulenovi}, Smajlagi}, Kapetanovi}, Nikoli}, Arslanagi}, Halimi}, Jamakovi}, Ajanovi}, Omerba{i}, Sulejmanpa{i}, [lakovi}, Ferovi}, Gojkov, Samard`i}, Primorac, Sjani}, Blenti}, Aganovi}, Dedi}, Nikolajevi}, Uzunovi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Carevoj d`amiji. Ku}a `alosti, Ul. mar{ala Tita br. 17/II.
002

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

dragoj prijateljici

MIRJANI VLA[KI

ALIJA (RASIMA) TABAKOVI]
31. 12. 1945 - 26. 6. 1992.

@elimo zahvaliti Vi{egra|anima - izbjeglim u ratu u @epu, biv{oj federalnoj komisiji za tra`enje nestale osobe i gospo|i Bakiri Hase~i}.

od Anisije sa djecom
3807

Porodica
3806

ZAPOSLENJE
POTREBNA `ena za ~uvanje starije pokretne `enske osobe, 24 sata, stan, hrana i plata 300 KM. Tel. 658-867. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBNA frizerka sa iskustvom i manikir djevojka. Tel. 063/076-228. FAST Fudu „ Gu{t „ potreban ro{tiljd`ija sa iskustvom i radnica na poslu`ivanju. Mob. 061/548-806. POTREBNA kuharica i konobar u restoranu. Mob. 062/690-162. POTREBNA za rad pic-majstor kuharica. Mob. 063/024-372. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767995 i 061/131-447. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJE IZVI\A^KO Z-D-R-A-V-O

na{oj dragoj prijateljici

na{em drugu i prijatelju

„DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „ VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. PREVOZ putnika, novi kombi, Sarajevo — more, {irom BiH. Dolazi na adresu. Mob. 062/671603. RADIM molersko farbarske poslove po pristupa~nim cijenama sa iskustvom, ~isto i uredno. Tel. 033/412-486 i 062/482-192. TAPETAR dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. Tel. 033/718-405, 061/156-728. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi, gitere, ograde, portale itd. tel. 061/221-668. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Tel. 062/134-827, 033/241-465. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. INSTRUKCIJE iz matematike za osnovce i srednjo{kolce, 30. god. iskustva. Garantujem uspjeh. primam u~enike za popravni ispit, 20 KM dvo~as, za grupe do 5 u~enika dvo~as 8 KM. Tel. 070/207-261, 061/511-149.

MIRJANI VLA[KI
divnoj supruzi i majci na{ih Vla{kih. Zlata i Braco
001

LJUBI[I JAK[I]U

USLUGE
„ SJAJ „ — KIRBI, dubinsko usisavanje i pranje tepiha, itisona, sjede}ih garnitura. Mob. 061/210-992. POVOLJNO vanjske roletne, PVC stolarija, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata. Tel. 061/214-303.

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani — tri zvjezdice. www.neum-bih.com;www.villa-bianca-neum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com; info@villa-bianca-neum.com Telefon:387(0)36 884125, Fax:387(0)36 884-128. NEUM — Apartmani prvi red do mora, Primorska 124 (SURDUP 2) klimatizirano, vlastiti parking,www.villa-grazzia.ba e-mail: villa.grazzia@yahoo.com Tel. +387(0)61 138 007.

OREBI] apartmani za 4 osobe opremljeni, kuhinja, kupatilo, spava}a, dnevni boravak, terasa, parking u hladu. Tel. 033/220-068, 061/147-359.

Izvi|a~i iz Sarajeva: Be~ko, Ki}o, Blanka, Vahida, Minkica, Lejla, Vesko, Ne~ko, Kiboni, Hajdar, Karanfil, [ilja, Cober i Parla
3788
NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz more, povoljno. Mob. 063/322-271 i 036/884-711. U PODACAMA izdajem apartman (trosoban stan) sa 6 le`aja, kuhinja, kupatilo, velika terasa, parking. tel. 061/375-059, 00385 98 1865664. NEUM stan do hotela Sunce, 44m2 sa terasom 40m2. Tel. 062/917-704. NEUM sun~ana soba sa kupatilom, wc, terasom, poseban ulaz, 70 metara od mora. tel. 061/511-234. ULICINJ apartmani deluks kod hotela Albatros 100 metar od mora. tel. 00382 69656514. IZDAJEM apartmane u Neumu, novogradnja, parking, ro{tilj, cijena povoljna. Tel. 036/880178. U BRISTU izdajem dva dvokrevetna apartmana sa parkingom, blizu mora. Tel. 00385 21 699445. NEUM povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063/327-098, 036/884-169. IZDAJEM luksuzno opremljene apartmane u Neumu. Tel. 063/350-149 i 036/880-320. U MAKARSKOJ, soba ili apartman, za vikend i du`e, blizu pla`e. Tel. 0038521611523, 00385915406089. NEUM izdajem apartmane blizu mora sa terasom i pogledom na more. Tel. 036/884-710, 062/970-364. NEUM apartmani — sobe, pet metara od mora, parking. Tel. 061/488-043, 036/880-582.

DUBROVNIK, izdajem trosoban apartman, terasa, parking, pogled na more, most, rijeku Dubrova~ku, 100 eura/dan, du`i boravak po dogovoru. Mob. +385959042186. OREBI] povoljno izdajem konforne apartmane blizu mora. Tel. 00385 20 713-710, 00385 98 9134 725. IZDAJEM sobe i apartmane kod hotela Zenit u Neumu. Mob. 063/894-751. ATRAKTIVNO! Prilika! Makarska rivijera. Prekrasan pansion na obali mora, 45 le`aja, dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433. SUPER prilika! Drvanik, Makarska, restoran na izuzetno atraktivnoj i prometnoj lokaciji uz more dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433. PODACA — Makarska rivjera, iznajmljujem 2 trokrevetna apartmana sa posebnim ulazom, 200m od pla`e. Tel. 00385 21 699- 170.

KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1m2/1KM, firma GLANZ. Mob. 061/350-688. PREVOZ putnika Sarajevo-more lux kombi vozilima: Neum-Pelje{ac-Dubrovnik i M. Rivijera-Split, profesionalni voza~i. Tel. 062/213-645, + 385 91 532 3465. KOMBI prevoz: selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309.

U PRELIJAPOM Orebi}u, izdajem apartmane i sobe. Iskoristite sve prednosti i ljepote orebi}a i na{e ku}e. Ljetujte na orebi}u. tel. 033/225-074 i Mob. 061/252-782.

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 51
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac, brat, dedo, punac i daid`a

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

VERA ZLOBICKI, ro|. \OR\EVI]

RA[ID ([AHIDA) GRCI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 16. juna 2011, u 63. godini.

BE]IR (SALIHA) SELIMOVI]

preminula 15. juna 2011. u 84. godini. Sahrana }e se obaviti 17. juna 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: Ivica i Biljana Kramar, porodice \or|evi}, Raci}, Filipovi}, Mihojevi}, Stevanovi}, Forcan, Motika, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

D`enaza }e se obaviti u petak, 17. juna 2011. godine, u 14.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: supruga Hajrija, k}erke Aida i Lejla, sestre Jasmina i Aida, zetovi Smajo ^engi} i Mehrudin Halilovi}, sestri~na Nermina, sestri} Nermin, tetka Hatid`a i tetak Mehmed, rodica Edina, strina Mina, Amir i Mufid, rodice Nerica, Amra i Amela sa porodicama, {ure Mehmed, Ibrahim, Elvedin i Asim sa porodicama, svastika Emina te porodice Grci}, Goro, ^engi}, [kodovi}, Halilovi}, Bukvi}, Bi~ak~i}, Mulavdi}, Puli}, Bajrovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Nova mahala. Ku}a `alosti: Nova mahala br. 20. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u ~etvrtak, 16. juna 2011, u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. juna 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}eri Berina i Amela, zetovi Emir i Zlatan, unuci Bemir, Timur i Amir, praunuci Liam i Dylan, sestra Halima, snaha Veronica, brati~na D`emila, sestri~ne Memsuda i Jasna, brati} Ismet, teti~ne, sestri}i, porodice Selimovi}, Mehmedba{i}, Fazlagi}, Berberovi}, Had`ibegovi}, Dedovi}, Mesihovi}, Filipovi}, Kundurovi}, Salihbegovi}, Ajanovi}, Muj~i}, Hasanba{i}, Bali}, prijatelji Mile Gali}, Hivzo Trhulj, [efkija Elezovi}, Muhamed Milavi} te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Alipa{inoj d`amiji.
000

POSLJEDNJI POZDRAV

po{tovanoj i dragoj

POSLJEDNJI SELAM

dragom

Sa dubokim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ZLATI KULENOVI]

AGNEZA SAKI], ro|. ANDRUN

Ismet i Amela
3794

preminula 16. juna 2011. u 88. godini.

RA[IDU GRCI]U BRACI
SJE]ANJE

Sahrana }e se obaviti 18. juna 2011. godine u 12 sati na groblju Sveti Josip. O`alo{}eni: sinovi Mirko, Krunoslav i Zvonimir, sestra Ankica, brat Vjekoslav, snahe Nifica, Ljilja i Mirjana, unu~ad Dejan, Dijana, Maja, Boris, Sandra, Andrea i Wandy, praunuk Kyano, porodice Saki}, Andrun, Stare, Mimica, Batinovi}, Nosi}, Haveri}, Gelo, te ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, prijatelji i kom{ije.
3805

na na{eg dragog

Neka ti dragi Allah podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Smajo, Jasmina, Aida, Nerica i Nerko

Ku}a `alosti: Ul. Skenderija br. 54/IV.
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE

BORIVOJE BORO LOPATI]
18. 6. 1991 - 18. 6. 2011.

SAFET (SULJE) JA[AREVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 16. juna 2011, u 84. godini.
3795

FERIDA (HALILA) GRABOVAC

S ljubavlju i tugom, porodice: Lopati}, Hand`i} i Selimovi}

D`enaza }e se obaviti u petak, 17. juna 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Fadila, sin Suad, k}erka Jasmina, zet Atif, unu~ad Jasmin, Arnela, Aida i Haris, zet Mirza, praunu~ad Kerim, Fatima, Mirza i Hana, te porodice Ja{arevi}, @ero, Mulaosmanovi}, Brki}, Tunovi}, Hasanovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Po `elji rahmetlije tevhid se ne}e u~iti.

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

Draga majko, navr{ila se godina bola, tuge, praznine, a i bezgrani~ne ljubavi. Volimo te, k}erka Velida D`inovi} i unuk Faris Tevhid }e se prou~iti 18. juna 2011. godine (subota) u 11 sati u Bakarevi}a d`amiji, Bistrik.

Ku}a `alosti, Antuna Branka [imi}a br. 6/XVI.
000

3804

52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Sedamnaestog juna 2011. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret drage mame, nane i punice
SJE]ANJE

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

na na{e najmilije

HATID@A (ARIFA) @ELJO, ro|. ZA^INOVI] AJMONA LJUTA
1933 - 1996.

Vje~no }emo se sje}ati njenog vedrog duha. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 19. juna 2011. godine, u 11 sati u Bakijskoj d`amiji (Ba{~ar{ija). O`alo{}ena porodica
71123

ZENUN LJUTA
1932 - 1997.

Sa beskrajnom ljubavlju i sjetom, sin Ramiz, snahe Jovanka i Ela, unuci Adis i Maja i praunuka Ajmona
25645

Trinaestog juna 2011. godine preminula je na{a draga i plemenita

MARA MARKOTI], ro|. JURI]

Posljednji ispra}aj na{e jedine Marice je u petak, 17. juna 2011. godine, u 14.15 sati ispred rimokatoli~ke kapele na groblju Bare. O`alo{}eni: k}er @aklina, sestra Ru`a, unuka Julija, zet Drago, te porodice Markoti}, Juri}, Trgov~evi} i ostala rodbina i prijatelji
3800

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

SJE]ANJE

dragoj tetki

ZLATI

19. 12. 2010 - 19. 6. 2011.

DRAGAN [ELEDA

19. 12. 2010 - 19. 6. 2011.

DRAGAN [ELEDA

I dalje si prisutan kao vodilja kroz `ivot i posao, kao veliki ~ovjek, {ef, ali prije svega kao prijatelj. S po{tovanjem i ljubavlju, Bela i Sam
3791

Dragi Dragane, pro{lo je pola godine, a ti si jo{ tu, bez trunke pra{ine na po~asnom mjestu moga srca. Vje~no i neizmjerno zahvalan. Nenad Marilovi}
3797 3798

Prijatelji i saradnici iz Slu`be za protokol Kantona Sarajevo

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

Sedamnaestog juna 2011. godine navr{ava se tu`nih 7 dana od prerane smrti na{e kolegice

dragoj tetka

majci i supruzi na{ih dragih prijatelja

ZLATI

NADA HAD@IMURATOVI], ro|. UMI]EVI]
Nermina i Ozrenko
3789 3796

\UMI[E ZILI]

Nina i Suzana sa djecom

Kolektiv JU [kola za srednje stru~no obrazovanje i radno osposobljavanje
001

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana otkako je preselio na ahiret

FIKRET (MESUDA) U[TOVI]
Stalno si govorio: “Dok sam `iv, veselite se, a kad odem, ne dajte da vas tuga za mnom ubije.” Znamo da ti vi{e nikada ne}emo ~uti glas, sa tobom, voljeni na{, oti{ao je i dio nas. Bio si na{ otac, suprug, brat, drug... a sad si oti{ao da bi na{ Melek postao. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 17. juna u 16 sati u ku}i `alosti, Hrgi}a 12. Porodica
002

TU@NO SJE]ANJE

Sedamnaestog juna 2011. godine navr{ava se 7 dana ispunjenih tugom i bolom zbog gubitka na{eg supruga i oca

Zbog nemogu}nosti da uputimo pojedina~ne izraze zahvalnosti, ovim putem zahvaljujemo svima koji su ispratili na{eg Zdenka na vje~ni po~inak. Na ljudskom i profesionalnom odnosu zahvaljujemo lije~nicima koji su ga pratili tokom njegove bolesti, primarijusu Vladimiru Lovre i dr. Miranu Konji}u, osoblju klinike za plu}ne bolesti Podhrastovi, DZ Kantona Sarajevo - Ordinacije ViK - lokalitet Ba{~ar{ija, te sestri Satki iz ambulante Dobrinja. Zahvaljujemo i na susretljivosti i profesionalnosti zaposlenicima Doma zdravlja Trnovo, posebno sestri Sanji. Zahvaljujemo svima koji su svakodnevno bili dio Zdenkove borbe, upornosti, vjere, smijeha, novih projekata. Posebnu zahvalnost izra`avamo obitelji Sahira Mustajbegovi}a i njemu osobno, na vi{emjese~nom sudjelovanju u oporavku na{eg Zdenka.

ZAHVALNICA

ZDENKO SOLDO
S ljubavlju, Davorka, Maja i Andrea

Zahvaljujemo svim prijateljima, radnim kolegama, susjedima, poslovnim partnerima i rodbini za svaku iskrenu i toplu rije~ i gestu ohrabrenja, potpore i pa`nje. Supruga sa djecom
25643

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj tetki

na{oj dragoj

Sedamnaestog juna 2011. godine navr{avaju se pedeset i dva dana od smrti voljene majke

SJE]ANJE

ZLATI KULENOVI]
Za bol u du{i ne postoje rije~i. Zauvijek zahvalni za ljubav i pa`nju koju si nam nesebi~no davala. Porodica Gojkov: Vildana, Mirjana, To{ko i Zlatko Vukeli}
3787

ZLATKI KULENOVI]
od porodica Blenti} i Smailbegovi}
3802

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj

RAMIZE MUJEZINOVI], ro|. SUDAR
Molim Svevi{njeg Allaha da te obaspe d`ennetskim ljepotama. K}erka Jasmina Tuzlak sa porodicom Tevhid }e se prou~iti u petak, 17. juna 2011. godine, u 14 sati u Jordanskoj d`amiji, Grbavica I.
3743

MIROSLAV LUKA LUKOVI]
1992 - 2011.

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj tetki

ZLATI KULENOVI]
Suzana, Zoran i Sa{a
3790

ZLATKI KULENOVI]
od Aide, Vladimira i Gregora Pohlevena
3801

Beskrajno tu`ni... Tvoji: Vladimir, Vanja i Radmila
3803

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV IN MEMORIAM

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

majci na{eg kolege Dejana

MIRJANI VLA[KI
DARKO KORA]
1952 - 1992.

BOGDANA BETI RISTOVSKA
1933 - 2006.

“Voljeni ne umiru.“

Zaposlenici JP Me|unarodni aerodrom “Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
001

Obitelj Kora}: Ana, Dragana i Dragan i obitelj Ristovski
3782

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FIKRET (SALIHA) MUMINOVI]

ALIJA (RASIMA) TABAKOVI]
ekshumacija iz Vi{egrada

RAZIJA (MEHMEDALIJE) [O[I], ro|. KEPE[
preselila na ahiret u srijedu, 15. juna 2011, u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. juna 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: otac Mehmedalija, suprug Mujo, sin Elvir, k}erka Elvira, unuka Jasmina, brat Dervi{alija Alija, sestra Sabaheta, snahe D`enita i [emsa, zetovi Jasmin i [erif, brati~ne Selma i Alma sa porodicama, sestri} Damir, zaove Senija, Masija i Mujesira sa porodicama, te porodice [o{i}, Kepe{, Kustura, [u{i}, Plo~o, Bogilovi}, Hajdarevi}, Dumanji}, Arukovi}, Karaman, Kahved`i}, Osmanovi}, Brankovi}, Su}eska, Huremovi}, Arnautovi}, Kukuljac, [alji}, D`ebo, Zimi}, Vatre{, ^oli}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. Ku}a `alosti: Trg zlatnih ljiljana br. 17/I.
000

preselio na ahiret u nedjelju, 12. juna 2011, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. juna 2011. godine, u 15 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: supruga Azra, sin Adnan, k}erka Lejla, sestra Farida, brat Faruk, snahe Aida i Zvjezdana, zetovi Samir Udovi~i} i Faruk Rizvanbegovi}, unu~ad Adna, Iman, Ilma i Ismar, sestri}i, brati}i i brati~na, te porodice Muminovi}, Efendi}, Rizvanbegovi}, Udovi~i}, Arapovi}, Muli}, [iljak, Pa{ali}, Deovi}, [uvalija, ^engi}, Bukvi}, Arnautovi}, [adi}, Be}irba{i}, Fetahovi}, Fazli}, Verla{evi}, Kreso, Prohi}, Ov~ina, Zahiragi}, Neimarlija, Hondo i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u stanu rahmetlije u Ulici Avde Smajlovi}a br. 25.
000

tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke 26. juna 1992. u 47. godini u Vi{egradu. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. juna 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Seida, k}erka Nud`ejma, sin Haris, sestra Mevla, zetovi D`enan i Halil, snaha Arnela, unu~ad Hannan, Dennis, Jasmina i Benjamin, porodice Tabakovi}, Habibovi}, Musi}, Kar~i}, Jahi}, Jarko}, te mnogobrojne kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Hrasno.
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MAFIJA ZAJKO, ro|. ME\USELJAC
preselila na ahiret u utorak, 14. juna 2011, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. juna 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Vahid, snahe Munevera, D`evahira i Samra, unuka Indira, unuci Naser, Amar i Jasmin, praunuka Ajla, porodice Zajko, Me|useljac, Musliovi}, Muratovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i merhume, Bulevar Me{e Selimovi}a br. 31/VII.
000

KADRIJA (ISMETA) CACAN, ro|. JABU^AR
preselila na ahiret u srijedu, 15. juna 2011, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. juna 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Faruk i Emir, unu~ad Admir, Samir, Elba i Mirela, snahe Azra i Zrinka, sestre Bedrija, Maksuma i [efika, prija Desa Buri}, te porodice Cacan, Jabu~ar, Alagi}, Nuhanovi}, Gali~i}, Pe}ar, Ba{i}, Red`epagi}, Faji}, te mnogobrojna {ira rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Hrasno. Ku}a `alosti: Azize [a}irbegovi} br. 102/prizemlje.
000

RAMIZ (UZEIRA) SAKI]

preselio na ahiret u srijedu, 15. juna 2011, u 70. godini. D`enaza }e se klanjati i ukop obaviti u petak, 17. juna 2011. godine, poslije ikindija-namaza (17.15 sati) na mjesnom haremu Bukovica - Kiseljak. O`alo{}eni: supruga Asifa, sinovi Adem i Adnan, k}erka Sanela, snahe Sanda i Maida, unu~ad Ela, Adin i Aldin, sestra Di{a, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Saki}, Hasanovi}, Ba{i}, Ke~o, Bajraktarevi}, Milos, Dovad`ija, Jahi}, Me{etovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana prije ikindija-namaza (15.45 sati) u d`amiji Bukovica — Kiseljak. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

petak, 17. juni 2011. godine ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FATIMA (ABDULAHA) DERVI[AGI], ro|. HOD@I]
preselila na ahiret u srijedu, 15. juna 2011, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. juna 2011. godine, u 17 sati na mezarju Ko{utica Sokolac. O`alo{}eni: sinovi Hakija i D`evad, k}erke \ulesma i Naza, unu~ad Haris, Tarik, Amra, Sabina, D`emal, D`enan, D`enana i Kenan, snahe Nusreta, Kada, Samira i Dina, zetovi Ramiz i Samir, praunu~ad Sanin, D`ejla, Nejra, Haris i Melisa, te porodice Dervi{agi}, Hod`i}, Kulo, Vatre{, Mehmedovi}, Demirovi}, Helji}, [i{i}, Olov~i}, Korjeni}, I{eri}, Buri}, Kutlovac, \ulovi}, Rami}, Durakovi}, Hrnji}, D`ananovi}, Begovi}, Kerla, Had`i}, [egi}, Junuzovi}, Huseinovi}, Kavazovi}, Smaji}, ^akari}, [abanovi}, Vejzovi}, Poturkovi}, Jusupovi}, Mujanovi}, Saraj~i}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (17 sati) u d`amiji Ko{utica. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en iz Ulice Ahmeda Rizve br. 62 - Vogo{}a sa polaskom u 13.30 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: OMV pumpa Brije{}e, dru{tveni dom [vrakino Selo i Vije}nica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

ISMET (MUJE) BA@DAR
preselio na ahiret u srijedu, 15. juna 2011, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. juna 2011. godine, u 14.30 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: supruga Zulfika, sin Damir, k}i Nermina, snaha Belma, brat Mehmed, sestre Rasema i Suada, unu~ad Admir, Nad`a i Ervin, svastike Hanumica i Refija, snahe Fata, Nisveta, Enisa i Muradeta, zetovi Fadil i Red`ep, brati} Samir, brati~ne Amira, Vanina, Nelisa i Adisa, sestri}i Elvir i Mirza, sestri~ne Mirsada i Edita, te porodice Ba`dar, A|ulovi}, ]ulov, Medi}, Sudi}, Pr{e{, Vrana, ^elik, Halilovi}, Ba`darevi}, Bejti}, D`aka, Deli}, Borovac, Terovi}, Ni{i}, Ali}, Sejdi}, Pipi}, Had`izulfi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14.30 sati, Ul. Muse ]azima ]ati}a 7/III. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

AZEMINA PRA[O, ro|. EFENDI]
ekshumacija iz Rudog

tragi~no preselila na ahiret od zlo~ina~ke ruke 2. augusta 1992. u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 18. juna 2011. godine, u 15 sati na mezarju Gornji Kotorac. O`alo{}eni: sin Selim, k}erke Zuhra i Alma, snaha Senada, zet Omer, unuke Emina, Dalila i Amila, sestra D`emila, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, zaove [uhra i Hajra sa porodicama, djeveri Salko i Hamza sa porodicama, te porodice Pra{o, Efendi}, Mali{evi}, Biber, Cviko, Nuhanovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u Kuvajtskoj d`amiji na ^engi}-Vili.
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Danas, 17. juna 2011. godine, navr{ilo se sedam tu`nih dana od smrti na{e voljene

JAKUP (SALIHA) OSMANOVI]
ekshumacija 1930 - 1995.

[AHIN (HAMZE) HUSKI]
ekshumacija iz Grivina kod Rudog

tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ruke 1. jula 1995. godine u Kamenici - Zvornik. D`enaza }e se obaviti u subotu, 18. juna 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Sida, k}erka Sadeta, sestra Nizija, unu~ad Almina, Sanela, Eldina, Sedina, Salmin i Samir, praunuk Mirza, zetovi Izet i Saud, snahe Sabiha i Hasija, brati}i, brati~ne, sestri}, te porodice Osmanovi}, Bogilovi}, Memi{evi}, Pleho, ^ordalija, Murti}, Kujan, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 14 sati, Blatu{a 35, Doglodi. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta Doglodi (stadion) sa polaskom u 13 sati, sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima: Stup i terminal Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke augusta 1992. u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 19. juna 2011. godine, u 14 sati na mezarju kod d`amije u selu Grivin. Prevoz iz Sarajeva obezbije|en ispred d`amije Istiklal na Otoci u 8.30 sati sa zaustavljanjem ispred {kole u Boljakovom Potoku, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: k}i Esma, sinovi Hamza, Atif i Bekir, snahe Im{a, Behija i Remzija, zet Nusret, unuci Amel, Muhamed, Edin, Suad i Ahmed, unuke Amina, Amela, Hatid`a, Kimeta i Elma, snahe Azema, Azra i Mubera, zetovi Omer, Amir i Selim, praunu~ad Alema, Amina, Ilhana, Denisa, Sumeja, Mejrema, Mustafa, Esad, Emin, Hamza, Benjamin i Adin, brati}i Husein, Mehmed, Mehemed i Hamed, brati~ne Mejrema, Fatima, Ramiza i Hafiza, te porodice Huski}, Le|en, Barugd`ija, Pribi{i}, Fejzi}, Nogo, Vra~o, Bajraktarevi}, ^ano, Gu{o, Hrvat, Veli}, Bakal, Kulovi}, Bistrivoda, Pintol i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
000

NEVENKE KOSTI], ro|. GERUN
S neizmjernom ljubavlju i do`ivotnom zahvalno{}u, tvoji sinovi i snaha. Posebnu zahvalnost u ovim neizrecivo tu`nim trenucima za pru`enu pomo} i podr{ku dugujemo porodicama Ali}ehaji} i Dragobratovi}, kao i ostalim kom{ijama.
71120

SJE]ANJE

GORAN DRAKULI]
17. 6. 1992 - 17. 6. 2011.

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

dragoj prijateljici

na na{eg dragog

Proteklo je 19 godina otkako nisi sa nama. U na{im si najljep{im uspomenama. ^uvamo te od zaborava. U ti{inama nebeskog mira sada ti se pridru`ila i Mama koja je za tobom neprebolno tugovala do posljednjeg `ivotnog da{ka. Zahvaljujemo svima koji te se sje}aju. Porodica
3777

MIRJANI VLA[KI

MUSTAFU ^URU ^UREKOVI]A
17. 6. 2005 - 2011.

Branka i Vlado Abrahamsberg sa obitelji
3781

Supruga Bahra sa sinovima: Ismet Iso i Fuad sa porodicama
3758

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
S tugom i vje~nim bolom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga mati i supruga
TU@NO SJE]ANJE na SJE]ANJE

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NADA HAD@IMURATOVI], ro|. UMI]EVI]

preminula 5. juna 2011. u 56. godini. Sahrana je obavljena 7. juna u Njema~koj, gdje je preminula `ivjela od 1992. godine. O`alo{}eni: suprug Edin i djeca Edna i Adi
3775

GORAN (MILETA i EMINE) DRAKULI]
Poginuo od granate u 32. godini u Sarajevu 1992. Azra i Ines
3731

dipl. prof. 1957. ro|. u Sarajevu - 1993. Sarajevo zlatni ljiljan Armije BiH

PREDRAGA (VELIMIRA) LASICU

VELIMIRA (UGLJE[E) LASICU
1927. ro|. u Sarajevu 1984. umro u Sarajevu

Mi sa ponosom imamo sje}anje na njih. I ovo je Sarajevo. Porodice: Lasica, Ivankovi} i Ini}
3770

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je u [vedskoj 12. juna 2011. u 84. godini preminula na{a draga

SJE]ANJE Sedamnaestog juna 2011. navr{avaju se tri godine od smrti na{e drage

NADA LJEVAK, ro|. ZULEJHI]
O`alo{}eni: suprug Tomislav, sin Davorin, snaha Slobodanka, unuci Igor i Boris, sestra Muresu Alisa sa k}erkama, bra}a Kemal, Vehbija i Hilmija sa porodicama, te porodice Ljevak, Zulejhi}, Hasanbegovi}, Preli} i ostala rodbina i prijatelji
3738

AZRE [EHU - ^OVRK

Porodica
3733

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

BORI[A DROPULI]
11. 7. 1960 - 17. 6. 1993.

SANJA TON^I], ro|. OMEROVI]
17. 6. 2008 - 17. 6. 2011.

HASNA KAHRIMAN, ro|. ALI]
ekshumacija iz Rudog

Dragi Bori{a, nosimo te u srcu i s ljubavlju se sje}amo tvoga lika. Voljeni ne umiru, `ive u na{im srcima. Tvoji najmiliji - porodice Dropuli} i Nikoli}
3700

^esto te sretnem u mislima, tamo se uvijek smije{i{. S ljubavlju i sjetom, tvoja Sara
3764

tragi~no preselila na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke augusta 1992. u 40. godini u Rudom. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 19. juna 2011. godine, u 12 sati na mezarju Setihovo -Kovijec Rudo. O`alo{}eni: suprug Sabrija, brat Mehemed sa porodicom, sestre Zineta i Izeta sa porodicama, djeveri Had`o, Junuz, Sadik, Ferid i Rifet sa porodicama, zaove Satka i Rifeta sa porodicama, te porodice Kahriman, Ali}, D`uho, Titori}, Pazalja, ^au{evi}, Pa{ali} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

SJE]ANJE na voljenog POSLJEDNJI POZDRAV majci moje prijateljice

DERVI[A DEDU HALEPOVI]A
17. 6. 1988 - 17. 6. 2011.

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO

MARI MARKOTI], ro|. JURI]
Sa ljubavlju i po{tovanjem, Gec i Nela, Mujo, Iman i Hena
3744 3772

Dvadeset tri godine bez tebe, a u svakom trenu s tobom u na{im srcima i mislima. S ljubavlju, tvoja porodica

Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 00 387 33 468-380 Mob. 00 387 61 191-010
25638

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
UDRU@ENJE BORACA - VETERANA DRUGA BRDSKA BRIGADA SARAJEVO

Sje}amo se onih koji su branili i odbranili op}inu Stari Grad, grad Sarajevo i dr`avu Bosnu i Hercegovinu tokom otpora agresiji na BiH 1992 - 1995.
ABAZ NUSRET AGANOVI] IBRAHIM AHATOVI] ENVER ALAIM VAHID ALI] ZAHID ARIFOVI] NEDIM ARIFOVI] SENAID ARNAUTOVI] TAHIR ARSLANOVI] RASIM AVDIBEGOVI] MUSTAFA AVDI] ADNAN AZIRI ALMIR BARBI] TOMISLAV BA[I] MUHAMED BA[I] VEHID BA[OVI] ALIJA BEGI] SLAVENKO BE]IREVI] FADIL BE]IROVI] SADKO BI]O HARIS BISI] AMIR BI^I] SAFET BOJ^I] SENAD BUKVA ENVER BULBUL HASIB BUSNOV ZAIM BU]O AHMED ]ESKO IBRAHIM ^AMD@I] SR\AN ^AU[EVI] SEAD ^ELIK TAHIR ^ENGI] OMER ^OKO AMIR ^OLI] ZLATKO LEPARA NAIL PUSTAHIJA SALIH LJU[A KEMAL PUSTAHIJA SUNO LOGO NIJAZ RAKITA IZET LO[I] D@EVAD RAM^EVI] OSMAN MARI] GORAN RA[IDAGI] MAHIR MARKOVI] GORAN ROGO AHMED MEMI[EVI] SENAD RUSTEMOVI] FIKRET ME[INOVI] ALIJA RUSTENPA[I] ADNAN ME[INOVI] MUNIR SALIHBEGOVI] REFIK ME[I] SULEJMAN SALKOVI] NED@AD MEHANOVI] [ABAN SAND@AKTAREVI] SALKO MR[O EJUB SMAILBA[I] MUHAMED MUHI] ZAIM SMAJI] ZAJKO MULAHASANOVI] SALKO SULJEVI] \EMAL MULAOSMANOVI] SUAD SVJETLICA ALIJA MURSELOVI] AMEL [ABETA ZAHID MUSA NAMIK [ARI] ZORAN MUSA RUSMIR [AHINOVI] ENVER MUSLI] KEMAL [EHTL DARKO MU\ELET SALKO [EREMET EMIR NUMANOVI] RAGIB [U[KI] MAHMUT NURKOVI] HUSEIN TABAK ALJO OBHOD@A[ NED@AD TOPALOVI] AMER OBHOD@A[ SALEM TOPALOVI] JUSO OLOV^I] RAMIZ TOPUZ IRFAN OSMANKOVI] SEID TOSUNOVI] ADEM PALAVRA MUSTAFA TULUMOVI] SULEJMAN PAZARAC FUAD UZUNOVI] SENAD PA[I] FARUK VARAKI MUSTAFA PA[I] [AHIN VEJZAGI] MIRALEM PEZO RASIM VESELINOVI] STEVO PODI] FADILA VI[NJI] AZEM PORA^ANIN MUHIDIN VOLODER FEHID PRA^I] BE]IR ZAHIRAGI] NADIR PROZORAC SEID ZUB^EVI] KENAN Pozivaju se pre`ivjeli pripadnici ove brigade, ~lanovi {ehidskih i porodica poginulih boraca, kao i ostali zainteresirani da prisustvuju obilje`avanju 19. godi{njice 2. brdske brigade 1. korpusa Armije BiH, na Borijama (spomen-obilje`je) u subotu, 18. juna 2011. godine, sa po~etkom u 11 sati.
PREDSJEDNIK SKUP[TINE HAD@IALI] HASAN
001

^OPELJ RUSMIR ^UBARA OMER DAUTOVI] ALIJA DEDAJI] ZIJAD DELAHMET ERMIN DELI] SAMIR DEMIROVI] SAKIB DIVJAN SULEJAM DOLINI] DRAGAN D@AFEROVI] OMER D@ENETI] SUAD D@UDERIJA MUJO D@UKLJAN SELMO D@ULBI] RUSMIR FAZLI] ATIF FETAHOVI] EDIN GA]O MIRSAD GRABOVICA MIRSAD GURDA ASIM GU[TER SALEM HAD@ALI] SENAD HAD@I] SENAD HAJDARBA[I] ZIJAD HAJDAREVI] PA[O HALILOVI] D@EVAD HALIMI] KENAN HAMZA AHMED HAMZI] AHMED HAMZI] SALEM HAND@I] OMER HASANOVI] ALIJA HASKOVI] ZULFO HASTOR MUHIDIN HATI] IBRAHIM

HATI] ZIKRET HELA^ [EFIK HELJDOV HIDAJET HERI] OSMAN HOD@I] AVDIJA HOD@I] MEHMED HOD@I] SAFET HOD@I] SALKO HRUSTENBEGOVI] ]ERIM HUKELI] [A]KO IBI[EVI] FIKRET IMAMOVI] MENSUD IMAMOVI] SUAD ISTREFI ISMET JAMAK HASAN JA[AREVI] AGAN JERLAGI] TARIK JOJI] TIHOMIR JUSI] MUHAMED JUSI] ZIJAD KADRI] KADRIJA KALAJD@ISALIHOVI] HIMZO KAVAZOVI] SENAD KERLA MUJO KLA]AR ALMIR KLICO MEHMED KLJUNO ASIM KLJUNO MEHMED KNE@EVI] RADE KORJENI] SUVAD KRASNI] ABAZ KUJOVI] KASIM KUKULJAC BAJRO LAKOVI] SMAJO

Bolna je istina kad ostaje samo SJE]ANJE

SJE]ANJE na

SANJA TON^I], ro|. OMEROVI]
17. 6. 2008 - 17. 6. 2011.

SAFET (SALKE) ZAJKO

Draga na{a Sanjice, i poslije tri godine mislimo da smo sanjali samo ru`an san. Beskrajno nam nedostaje{. Volimo te, mama, tata i brat
3747

Uposlenici Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo i ministar
001

Danas se navr{ava 40 dana otkako je preminula na{a draga mama

Sedamnaestog juna 2011. navr{ava se pet godina od prerane smrti mog dragog oca

Na dana{nji dan prije deset godina preminula je

MARA PRELEC

ANTE (MARKA) VIDOVI]A

NAD@A HAD@IBEGI]

Ne pro|e dan da ne pomislim na tebe. Puno te volim, nedostaje{ mi. Tvoja k}erka Tatjana sa porodicom
25636 71120

Duboko o`alo{}ena porodica

Njeni: sestra Cica sa porodicom
3680

58

PREDAH

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Djelujete neskromno u svojim poslovnim nastupima i ne dozvoljavate da se neko suprotstavlja va{im zahtjevima. Zbog va{eg autoritativnog pona{anja uslijedi}e razli~iti komentari i rije~i kritike. Nema potrebe da pri~ate o stvarima koje ne poznajete dovoljno ili da se energi~no suprotstavljate svom partneru bez dobrog povoda. Osje}aj ljutnje brzo prolazi, vi{e mislite o onim lijepim stvarima. Va{ na~in razmi{ljanja u ovom trenutku predstavlja pun pogodak. Poslovni stil koji zagovarate pozitivno uti~e na va{u popularnost u dru{tvu saradnika. Potrebno je da se izjasnite o zajedni~kim ciljevima. Smi{ljate novi izgovor za neka neispunjena obe}anja, ali va{ partner ima jasne zahtjeve i ne}e dozvoliti da ga pomjerate u drugi plan. U~inite ne{to, kao gest izvinjenja i iskrene pa`nje. Va{ entuzijazam nailazi na izvjesno negodovanje u dru{tvu saradnika, prati vas nerazumijevanje sa jednom uticajnom osobom. Nema potrebe da rizikujete u poslovno-finansijskim pregovorima ili u situacijama, kada postoji neki vid zabrane. Stvari nisu tako jednostavne, kao {to biste `eljeli da ih predstavite pred bliskom osobom. Jer san o sre}i, ipak nije isto {to i sre}a. Va`no je da prihvatite sve nu`ne okolnosti u poslovno-finansijskoj saradnji, kao i da ispo{tujete osnovni protokol u odnosu prema saradnicima. Ponekad djelujete previ{e sitni~avo, nema potrebe da komplikujete zajedni~ki dogovor. Djelujete uznemireno, {to predstavlja lo{ predznak u susretu sa voljenom osobom. Kontroli{ite svoju sujetu kako nekog ne biste isprovocirali na lo{u reakciju. Obratite pa`nju na ne~iju primjedbu, nema razloga da se pona{ate kao preveliki optimista u poslovnim susretima. Umjerenost u svakom pogledu predstavlja najbolje rje{enje, zatra`ite na vrijeme ne~iji savjet ili stru~no mi{ljenje. Izbjegavajte osobu koja vas ~esto nepotrebno optere}uje svojim teatralnim pona{anjem ili velikim prohtjevima. Napravite emotivnu distancu u odnosu na nekog. Uporno zagovarate svoje profesionalne ciljeve i imate odre|ene zahtjeve od kojih ne `elite lako da odstupite. Sve se svodi na sposobnost dobre procjene i uspje{nog djelovanja na razli~itim nivoima. Nema potrebe da isku{avate osobu sa kojom se nalazite u ljubavnoj ili prijateljskoj vezi. Ubla`ite svoje kriterijume kako biste imali realniju sliku o zajedni~kim mogu}nostima. Stalo vam je da ostavite veliki utisak na svoju okolinu ili na jednu uticajnu osobu. Potrudite se da sa~uvate pravu mjeru vrijednosti i dobre kriterijume u poslovnim pregovorima. Budite dovoljno promi{ljeni i uzdr`ani. Prenesite dobro raspolo`enje i emotivnu inspiraciju i na svog partnera. Ako ste slobodni, prihvatite ne~iji poziv ili igru zavo|enja u dru{tvu osobe koja vam se dopada. Prate vas dobre okolnosti i faktor sre}e, o~ekuje vas zapa`eni uspjeh na razli~itim stranama. Va`no je da se pravilno organizujete, postoje rezultati koji istovremeno potvr|uju va{e intelektualne i prakti~ne sposobnosti. Neko umije da vas ispuni emotivnim zanosom. Nova de{avanja predstavljaju dobar povod da stvarate zajedni~ke planove, iz svega mo`ete da naslutite i neko novo zadovoljstvo. Pomisao da se nalazite ispred drugih, oslikava va{u potrebu za dominacijom ili potrebu da zavedete nova pravila poslovanja. Neprijatnost koja vas o~ekuje predstavlja logi~an slijed doga|aja i reakciju na va{e pona{anje. Nema razloga da preuveli~avate svoje potrebe u susretu sa voljenom osobom. Ne mo`ete lako promijeniti ne~iju volju i mi{ljenje, ponekad ni upornost nije dovoljna. Postoje iznenadni doga|aji na poslovnoj sceni koji vas ometaju da u potpunosti ostvarite svoje namjere. Potrebno je da prona|ete neko zaobilazno rje{enje. Polo`aj Mjeseca trenutno uti~e na va{e sentimentalno raspolo`enje ili na potrebu za emotivnim zbli`avanjem. Emotivni izazov ili nova avantura mogu imati i svoje negativne posljedice. Ponekad zabranjeno vo}e donosi gorak ukus. Uporno poku{avate da skrenete pa`nju svoje okoline u pravcu koji najvi{e ispunjava va{e potrebe. Ispo{tujte ne~iju ulogu u poslovnoj saradnji, jer korisne informacije mogu da vam obezbijede odre|ene olak{ice koje vam nedostaju. Izbjegavajte novu raspravu sa voljenom osobom, nema potrebe da se dokazujete na pogre{an na~in ili protiv ne~ije volje. Promijenite svoju taktiku. Nema razloga da strogo forsirate svoje poslovno-finansijske planove, jer nova orijentacija u razmi{ljanju i djelovanju donosi bolju satisfakciju. Zatra`ite ne~ije stru~no mi{ljenje ili prakti~an savjet. Nepotrebno isku{avate partnerovo strpljenje, mo`ete za`aliti zbog nekih izgovorenih rije~i ili ishitrenih postupaka. Budite strpljiviji nego obi~no u i{~ekivanu na ne~iji odgovor ili reakciju.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

Nezavisni BH dnevnik

OSLOBO\ENJE

Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: ek{ija, matrak, idiomi, narmer, arai, a, ae, rak, r, k, pu, araber, op, topolino, dek, kolitis, il, kavatina, nemariti, iv, rebi}, po, a, titan, siga, analav, jani, raka, sparta.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas sun~ano i vrlo toplo, poslije podne nestabilno sa lokalnim pljuskovima. Samo }e se na jugu sun~ano vrijeme zadr`ati tokom cijelog dana. Puha}e slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 12 do 20, najvi{a dnevna od 28 do 33°C. Sutra sun~ano i vjetrovito, puha}e umjeren jugozapadni vjetar. Preksutra poslije podne promjena vremena. Naobla~enje sa ki{om, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature koje }e prije podne zahvatiti sjeverne, poslije podne i uve~er pro{iri}e se i na ostale predjele BiH. U ponedjeljak umjereno obla~no i svje`ije, povremeno sa ki{om. Uve~er razvedravanje prvo u sjevernim predjelima. U Sarajevu prije podne sun~ano, popodne umjereno obla~no. Puha}e slab, sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna 31° C.

Danas se ki{a i lokalni pljuskovi sa grmljavinom o~ekuju na Britanskim ostrvima, Skandinavskom poluostrvu, u centralnoj i isto~noj Evropi, a najve}a koli~ina padavina bi}e na jugu Norve{ke i u Velikoj Britaniji. Prete`no sun~ano vrijeme zadr`a}e se na Pirinejskom, Apeninskom i Balkanskom poluostrvu. Maksimalna temperatura kreta}e se od 22 do 30, a najtoplije }e biti na jugu [panije oko 35°C. Na Balkanskom poluostrvu danas sun~ano i toplo, maksimalna temperatura kreta}e se od 27 do 34°C. Poslije podne u brdsko-planinskim predjelima centralnog, ju`nog i isto~nog Balkana nestabilno sa lokalnim pljuskovima.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
PIRATI S KARIBA: NEPOZNATE PLIME

petak, 17. juni 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

ZEMALJSKI

PIRATI S KARIBA

akcija, avantura, re`ija: Rob Marshall, uloge: Johnny Depp, Geof frey Rush, Penelope Cruz, Ian McShane, Judi Dench, Gemma Ward, Keith Richards... po~etak u 12, 14.40, 17.20, 17.30, 20.10 i 22.50 sati.

Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.

SARAJEVO

POZORI[TA KINA
KRITERION
SOUND OF NOISE
komedija, re`ija: Ola Simonsson i Johannes Stjärne Nilsson, uloge: Bengt Nilsson, Sanna Persson, Magnus Börjeson... po~etak u 20.20 sati.

KAMERNI

RADNJA NA UGLU

autor: Laslo Miklos, re`ija: Francois Lunel, igraju: Muhamed Had`ovi}, Dragan Jovi~i}, Amar Selimovi}, Senad Alihod`i}, Boris Ler, Vanesa Glo|o,Aida Bukva, Rade ^olovi}, Ravijojla Jovan~i}, Nedim D`inovi}, po~etak u 20 sati.

Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

akcija, avantura, re`ija: Rob Marshall, uloge: Johnny Depp, Geof frey Rush, Penelope Cruz, Ian McShane, Judi Dench, Gemma Ward, Keith Richards... po~etak u 18 sati.

BANJA LUKA

MUZEJI
GRADA ZENICE
Izlo`ba fotografija FOTO BiH, za posjete je otvorena do 30. juna. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
KUNG FU PANDA 2
animirani, akcija, re`ija: Jennifer Yuh, glasovi: Angelina Jolie, Gary Oldman, Seth Rogen, Jack Black, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hof fman, David Cross, Victor Garber, Lucy Liu, Michelle Yeoh, Dennis Haysbert, James Hong, po~etak u 15.15 i 19.30 sati.

BO[NJA^KI

KINOTEKA
MAKAO
re`ija: Josef von Sternberg, uloge: Robert Mitchum, Jane Russell, William Bendix... po~etak u 19 sati.

GALERIJE
COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba “Dvijetri dimenzije“ autora Milana Mihajlovi}a i Amira Omerovi}a, za posjete je otvorena do 15. juna. Zajedni~ka izlo`ba na kojoj radove predstavljaju dva kipara, animator i slikar Florijan, Ivan, Vladimir i Josip Mi}kovi}, za posjete je otvorena do 11. juna 2011. Kolektivna izlo`ba slika ARS SACRA - Akademija likovnih umjetnosti [iroki Brijeg, za posjete je otvorena do 24. juna.

Posjete Muzeju u pratnji vodi~a svaki puni sat, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka, od 9 do 16 sati. Grupne posjete potrebno je najaviti na telefon 033/ 279800.

TUZLA

ZENICA

FAST FIVE

CINEMA CITY

KUNG FU PANDA 2

GALERIJE KINA
MULTIPLEX EKRAN
KUNG FU PANDA 2
akcija, avantura, re`ija: Jennifer Yuh, glasovi: Angelina Jolie, Gary Oldman, Seth Rogen, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hof fman, Lucy Liu, Michelle Yeoh... po~etak u 14.30 i 16.15 sati.

BLACKBOX

Izlo`ba fotografija studenata Me|unarodnog univerziteta u Sarajevu, za posjete je otvorena do 16. juna.

ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA

RAIFFEISEN GALERIJA
akcija, avantura, re`ija: Jennifer Yuh, glasovi: Angelina Jolie, Gary Oldman, Seth Rogen, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hof fman, Lucy Liu, Michelle Yeoh... po~etak u 13.30, 14, 15.30, 16, 18, 20 i 22 sati.

Izlo`ba mlade umjetnice Maje Skenderovi}, koja je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Nastavni~ki odsjek - Slikarstvo. Galerija je otvorena za sve posjetioce radnim danima u zgradi Centrale Banke, u Ulici Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

akcija, triler, re`ija: Justin Lin, uloge: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster... po~etak u 15.30 i 18 sati.

BIHA]

MAMURLUK 2

PIRATI SA KARIBA: NEPOZNATE PLIME 3D

NOVI HRAM

MEDVJEDI] WINNIE

animirani, re`ija: Stephen J. Anderson i Don Hall, glasovi: Luka Pero{, @arko Poto~njak, Branko Smiljani}, Marin Grbin, @eljko Mavrovi}... po~etak u 11.20, 13 i 14.35 sati.

Izlo`ba slika arhitekte Hajrudina Zagore, za posjete je otvorena do 23. juna, svakog dana od 15 do 19 sati, osim subote.

ATELJE ZEC

SUPER 8

Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

GABRIJEL

Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

komedija, re`ija: Todd Phillips, uloge: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bar tha... po~etak u 15.30, 17.30 i 19.30 sati.

KINA
UNA
BRZI I @ESTOKI 5
akcija, avantura, triler, re`ija: Justin Lin, uloge: Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Paul Walker, Dwayne Johnson, po~etak u 18.30 i 21 sat. akcija, avantura, re`ija: Rob Marshall, uloge: Johnny Depp, Penelope Cruz, Geof frey Rush, Ian McShane... po~etak u 17 i 21.15 sati.

DOLINA VUKOVA: PALESTINA

MAMURLUK 2

UMJETNI^KA BIH

avantura, triler, re`ija: J.J. Abrams, uloge: Joel Cour tney, Jessica Tuck, Joel McKinnon Miller, Elle Fanning, Amanda Michalka, Kyle Chandler... po~etak u 12.30, 14.50, 17. 0 i 19.30, 21.50 sati. 1

Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). Izlo`ba karikaturalnog por treta SARAJLIJE, Alije Hafizovi}a, kojom autor obilje`ava 45 godina slikarskog rada.

MOSTAR

MUZEJI
ART-KU]A SEVDAHA OLIMPIJSKI
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

X-MEN: PRVA GENERACIJA

akcija, avantura re`ija: Mat thew Vaughn, uloge: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Rose Byrne, January Jones... po~etak u 20.20 i 23 sati.

akcioni spektakl, re`ija: Zübeyr Şaşmaz, uloge: Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban... po~etak u 21,30 sati.

komedija, re`ija: Todd Phillips, uloge: Bradley Cooper, Liam Neeson, Zach Galifianakis, Jamie Chung, Ed Helms, Justin Bar tha, Ken Jeong, Todd Phillips, Mike Tyson, Tanner Maguire, Jordan Bobbitt, Aedin Mincks, Sondra Currie, William A. Johnson, Dylan Boyack... po~etak u 20.30 i 22.30 sati.

GALERIJE KINA
OKC ABRA[EVI] DORF retrospektiva
Hrvatska, autor: Dubravko Jagati}, produkcija: Trezor idea, po~etak u 20 sati.

LTG

X-MEN: PRVA GENERACIJA

MAMURLUK 2

komedija, re`ija: Todd Phillips, uloge: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bar tha... po~etak u 16.10, 18.20, 20.30 i 22.40 sati.

HISTORIJSKI

akcija, avantura, re`ija: Mat thew Vaughn, uloge: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Rose Byrne, January Jones... po~etak u 20.30 sati.

Izlo`ba slika banjalu~ke slikarke Biljane Gavranovi} - “Mali svijet“, za posjete je otvorena do 2. jula.

Festival dokumetarnog rock filma KAD MUZI^ARI [OKIRAJU

Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

LJETNA REVIJA FILMOVA
po~etak u 16, 18.30 i 21 sat.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE petak, 17. juni 2011. godine

TV PROGRAM
KOMEDIJA

61

FILMOVI
Rambo 3
AKCIJA
Re`ija: Peter MacDonald Uloge: Sylvester Stallone, Richard Crenna, Kurtwood Smith

Re`ija: James Keach Uloge: Jennifer Alden, Chris Pine, Anjali Jay , Eddie Kaye Thomas, Steve Wellington

HIT
DANA
22.40
NOVA

22.40
MRE@A

John Rambo, vijetnamski veteran, povukao se nakon doga|aja iz drugog dijela u budisti~ki hram na Tajlandu. Pukovnik Rautman dolazi k njemu i tra`i ga da mu se pridru`i u misiji opskrbljivanja oru`jem afganistanskih mud`ahedina, koji se bore protiv snaga Sovjetskog saveza. Rambo odbija zadatak, no predomi{lja se kada dozna da je pukovnik Trautman sovjetski zarobljenik u Afganistanu.

Crni grom
AKCIJA
Re`ija: Rick Jacobson Uloge: Michael Dudikoff, Marcus Aurelius, Catherine Bell, Michael Cavanaugh, Frederic Forrest

23.45
FTV

Danny je uvjeren da je kona~no prona{ao ljubav i to s mladom Indijkom. No na putu njihovoj sre}i stajat }e brojne kulturalne razlike. Da li }e uspjeti prebroditi sve te prepreke? Slijepi Danny postane dijelom eksperimenta koji bi mu mogao parcijalno vratiti vid. Dok se priprema za operaciju, zaljubi se u medicinsku sestru Leezu. Leezina indijanska obitelj o~ekuje da se ona uda za mu{karca koji je sli~an njoj. Danny ~eka operaciju koja mo`e pro}i dobro ili lo{e, a Leeza je pred dvojbama da li udovoljiti obitelji ili sebi…

Novi proizvod ameri~ke ratne avijacije je borbeni avion, nevidljiv za radar, ali i za ljudsko oko. Kad se grupa libijskih terorista domogne lovca, probni pilot Vince Connors i njegov partner Jannick kre}u u samoubila~ku misiju kako bi vratili smrtonosno oru`je u ruke vlasnika. Connors u me|uvremenu saznaje kako je avion ukrao njegov biv{i prijatelj, a na meti terorista je Pariz.

FILMOVI

Dan apokalipse
SF AKCIJA
Re`ija: Worth Keeter Uloge: Mongo Brownlee, Oscar Dillon, Rob LaBelle

Blijedi jaha~
VESTERN
Re`ija: Clint Eastwood

Razmetni sin
AKCIJA
Re`ija: Sammo Hung Kam-Bo

Kuga
HOROR
Re`ija: Hal Masonberg

00.40
PINK

Kada do|e do odbrojavanja, postoji samo jedan ~ovjek na koga se mo`e{ osloniti. Potpuno uni{tenje ameri~kih vojnih baza mo`e da sprije~i samo jedan ~ovjek, ali on se nalazi u ludnici...

Nasljedstvo bijesa
AKCIJA
Re`ija: Ronny Yu Uloge: Brandon Lee, Michael Wong, Regina Kent, Wai-Man Chan, Onno Boelee

Naselje siroma{nih kopa~a zlata uni{tavaju pla}enici velike tvrtke koja ima svoje planove sa zemlji{tem. Niotkuda sti`e "blijedi jaha~" kojega zbog sve}eni~kog ovratnika prozovu Propovjednik. Nastaniv{i se kod Sare, koja mu je u po~etku nesklona, Propovjednik ubrzo stekne njezinu naklonost, a u njega se zaljubi i njezina k}i Megan...

20.13 HRT 1

FILMOVI

Grad Foshan poznat je po tri blaga: po umije}u rezanja papira, kipu velikog Budhe i po Leung Changu, bogata{evom sinu koji obo`ava kungfu i uli~ne borbe. No Leung Chang jednog dana sazna istinu od glumca Yee Tai Leunga, majstora kung-fua. Changovi roditelji potpla}uju borce da izgube od Changa...

01.55 HRT 1

Tom Russel pu{ten je iz zatvora u kojem je bio radi ubojstva, vra}a se u rodni grad. Ispostavlja se da su sva djeca mla|a od devet godina pala u komu, {to se odnosi na cijeli planet. U to vrijeme, sva djeca se bude u neprijateljskom raspolo`enju, ubijaju}i sve odrasle. Grupu pre`ivjelih vode sada Tom i Jean, poku{avaju}i pobje}i...

03.40 NOVA

00.35
NOVA

Brandon Ma ima dva posla kako bi mogao uzdr`avati sebe i svoju djevojku May i ostvariti svoj san o vlastitome motociklu. Brandonov najbolji prijatelj Michael ambiciozni je i ubojiti krijum~ar droge. Misterij je kako su uop}e Brandon i Michael postali prijatelji. Michael `udi za May i odlu~uje je osvojiti i tako rije{iti svoje probleme. Sharky, policajac na tajnom zadatku, koristio se svojim policijskim vezama kako bi preuzeo prevlast na mjesnom tr`i{tu kokaina pa ga Michael odlu~i ubiti i okriviti Brandona. Brandon odlazi u zatvor iako smatra da }e uskoro biti pu{ten uslijed napora svoga dobrog prijatelja Michaela.

Besmrtna ljubav
BIOGRAFSKI
Re`ija: Bernard Rose

Nakon smrti slavnog kompozitora prona|eno je njegovo ljubavno pismo naslovljeno 'besmrtnoj ljubavi'. Zadatak da otkrije identitet misteriozne osobe kojoj je pismo namijenjeno pripalo je Beethovenovoj prijateljici i tajnici koja tako zapo~inje sa istra`ivanjem njegovog `ivota. Prezentiran nam je Beethovenov odnos sa `enama, posebice sa dvije vrlo razli~ite grofice. Velika je pa`nja posve}ena i njegovoj opsesiji mladom ro|akinjom kao i gubljenju sluha te emocionalnim problemima...

22.25 OBN

Bra}a po krvi
TRILER
Re`ija: James Gray

New York 1988. Bobby Green vodi popularni no}ni klub ~iji je vlasnik ameri~ki Rus Marat Buzhayev i super se provodi sa svojom atraktivnom djevojkom Amandom. Nitko iz njegova dru{tva osim nje ne zna da su mu otac i brat Joe policajci ruskog porijekla, koji su spremni na beskompromisni obra~un s narko-mafijom. Joe je odlu~io stati na kraj ruskim krijum~arima droge koje predvodi Buzhayevljev ne}ak…

00.00 HRT 1

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Rezovi, igrana serija, 31. epizoda 09.30 Planina Ljubu{a, dokumentarni program Crtani fimovi: 10.00 Piplinzi 10.25 Harveytoons 10.45 D`epni zmaji}i 11.05 Villa Maria, igrana serija, 143. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 69. epizoda 13.10 Viza za budu}nost, igrana serija, 7. epizoda 13.50 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 15.30 Vijesti 15.35 Spretno - sretno, tv igra 16.00 Villa Maria, igrana serija, 144. epizoda 16.55 Federacija danas, informativni program 17.20 Ezel, igrana serija, 111. epizoda /12/ 17.50 Dnevnik, najava

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.01 07.00 09.00 09.10 10.00 10.25 10.50 11.25 12.00 12.20 13.00 13.30 14.05 15.00 15.07 16.05 16.30 17.00 17.05 Muzi~ki program Jutarnji program Vijesti Pod sretnom zvijezdom, serija Mala TV Kenguri ko{arka{i, crtana serija Mar, crtana serija Rimske misterije, serija I ja imam talenat, zabavni program Dnevnik 1 U fokusu Frojdova riznica Retrovizor Krtice, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika Tnt, serija Republika, Semberija Srpska danas Prijevremeni izbori za na~elnike op{tina Sanski Most i Ilid`a, hronika Pod sretnom zvijezdom, serija

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica Jagositne pustolovine, crtani film, 47. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 La Favorita, serija 5.ep. 14.00 Ispuni mi `elju 14.58 Bestseller 15.00 Bioclinica 15.10 Top Shop 15.40 Vitafon 15.50 Najbolje godine, serija 16.55 Suze Bosfora, serija 17.51 Sport centar

TV1
06.58 Spot tv1 07.00 Vijesti 07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Sile mora, dokumentarni serijal 08.30 Bogati i slavni, dokumentarni serijal 09.00 Vijesti 09.52 Flashbacks 10.00 Vijesti 10.05 Doga|aji koji su promijenili svijet, doku.prog. (r) 10.42 Flashbacks 11.00 Biznis vijesti 11.10 Ikone, dokumentarni serijal o slavnima 12.00 Vijesti plus 12.20 Zdravlje, dokumentarni program (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 @ene na ivici, serija, 4. epizoda (r) 14.00 Vijesti 14.25 Ikone, dokumentarni serijal o slavnima (r)

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Mje{oviti brak, serija 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola, telenovela 15.45 Kupi.ba, emisija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 Frenderi u BiH: Blidinje, animirana serija 09.15 Aladinove pri~e, animirana serija, 16/26 09.30 Kako da ne, {kola engleskog jezika 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 58/125 11.15 Godine prolaze, igrana serija, 20/68 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija (r) 12.45 Figure: Predrag Luci}, program iz kulture (r) 13.45 Putevi zdravlja, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 124/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Crv uhvatio pticu, animirani film (r) 15.35 @ivotni san, dokumentarni film 15.50 Uradi sam, uradi sama 15.55 [kola filma, obrazovna serija, 8/26 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 125/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Kona~no petak! 18.45 Mali kuhari, animirana serija, 8/39 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, igrana serija, 112/142 21.00 Pe~at, doma}a igrana serija, 32/36 21.35 Josip Pejakovi}: U ime naroda 22.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 23.00 BHT vijesti 23.20 Business News (r) 23.30 Ljetnje no}i Be~ke filharmonije u Schönbrunnu 2011, koncert 01.00 Kona~no petak! (r)

Villa Maria
SERIJA

16.00

Pod sretnom zvijezdom SERIJA 17.05
18.00 Samo pjesma zna, emisija narodne muzike 18.55 Prijevremeni izbori za na~elnike op{tina Sanski Most i Ilid`a, predstavljanje politi~kih subjekata Finansijske novosti 19.08 Upitnik, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Intervju 21.00 Crveni bingo specijal 21.50 I ja imam talenat, zabavni program 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti Filmski maraton 00.00 ^ista~i cipela, film 01.30 Ro|ene ubice, film 03.20 Avganistanski vitezovi, film 05.00 Gorko-slatki `ivot, film

Suze Bosfora
SERIJA

20.05

@ene na ivici
SERIJA

Polje lala

13.10

SERIJA 18.00

18.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 70. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.08 Upitnik, kviz 19.23 La Linea, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Tv Bingo show 21.20 Ljubav i kazna, igrana serija, 60. epizoda 22.19 Dnevnik 3, najava 22.20 Na{a mala klinika, igrana serija 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.45 Crni grom, ameri~ki igrani film 01.25 Viza za budu}nost, igrana serija, 7. epizoda 01.55 Federacija danas (r) 02.20 Dnevnik 3 (r)

17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kolo sre}e 20.05 Suze Bosfora, 55. ep. 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 22.15 Razorback, igrani film 23.20 Sport centar 00.15 La Favorita, serija 5.ep. Reprizni program Hayat TV-a 01.00 Muzi~ki program 02.00 Vijesti u 7, informativna emisija 03.20 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 04.30 Muzi~ki program

15.00 Vijesti 15.25 Sile mora, dokumentarni serijal (r) 15.55 Biznis vijesti 16.00 Eliza, serija, 61. epizoda (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija, 100. epizoda 18.00 Biznis vijesti 18.20 Euro, automobilizam 18.50 Hrane svijta, dokumentarni program 19.00 Najava dnevnika 019.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija, 62. epizoda 21.00 Biznis vijesti 21.10 Dobar, lo{, zao, talk show sa Mariom Vranki}em 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Rambo 3, film 00.50 Pono}ne vijesti 01.10 Reprizni program

15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 17.40 Kupi.ba, emisija 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Zabranjena ljubav, telenovela 20.00 Veliki brat, reality show 21.00 Licitiraj-profitiraj, u`ivo 21.10 Naslije|e jedne dame,serija 22.00 Grand show, muzi~ki program 23.30 Veliki brat, reality show 00.30 City, zabavna emisija 00.40 Dan apokalipse, film

RTS
10.00 Vijesti 10.05 Razglednica: Sirija 10.35 Na skriveno te vodim mjesto 11.02 Vijesti 11.07 Mala filmska muzika 11.30 Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme 12.30 Vodi~ kroz modernu arhitekturu (r) 13.00 @ivot i standardi, dok. program 13.25 Beogradske pri~e 14.20 TV lica... 15.10 Vijesti 15.20 Metropolis (r) 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica, kviz 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko, info 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Gorki plodovi, serija 21.00 Visoki napon, kviz 21.50 Vijesti 21.55 Klopka, film 23.45 Dnevnik 00.15 Evronet (r)

RTCG
11.00 11.05 11.35 12.05 13.20 14.00 14.05 14.35 15.05 15.10 15.20 15.30 15.45 17.00 17.15 18.00 18.40 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.55 23.00 23.30 00.00 Vijesti Stadion (r) Muzika Sat TV (r) Muzika Vijesti Obrazovni program (r) Muzika Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Reakcija (r) Lajmet Crna Gora u`ivo Krugovi knji`evnosti Sat TV Program za djecu, 7/10 Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Zapis Muzika Pro~itaj me Argument Kalendar Dnevnik 3 7 TV dana Fle{ sport

FOX LIFE
07.30 Svita, serija 07.55 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 08.15 @ivot po D`imu, serija 08.40 @ivot po D`imu, serija 09.05 Kako sam upoznao Va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Momci s Medisona, serija 11.05 Razvedeni Gari, serija 11.30 D`oi, serija 11.55 Svita, serija 12.20 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 12.40 Ulica sje}anja, serija 13.30 @ivot po D`imu, serija 15.05 Razvedeni Gari, serija 15.30 D`oi, serija 16.45 Ru`na Beti, serija 17.35 Kako sam upoznao Va{u majku, serija 18.00 Uvod u anatomiju, serija 18.50 Ulica sje}anja, serija 19.35 Da, draga, serija 21.10 Da, draga, serija 00.05 Uvod u anatomiju, serija 02.30 Momci s Medisona, serija

UNIVERSAL
06.10 Zakon i red, serija 07.10 Sudija Ejmi, serija 09.10 Bra}a i sestre, serija 11.10 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`is, serija 13.10 Oteta usred bijela dana, film 15.00 Ubistva u Midsommeru, serija 17.00 Zakon i red, serija 18.00 Ne{ Brid`is, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Medijum, serija 21.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 22.00 Dobra `ena, serija 23.00 Sve po zakonu, serija 00.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 01.00 Medijum, serija 02.00 Bra}a i sestre, serija 04.00 Ubistva u Midsommeru, serija

TV1000
05.40 Inkognito, film 07.30 Havana, film 10.00 Ostanite s nama, film 12.00 Zlodjela, film 14.00 Pozajmljiva~i, film

EUROSPORT
08.30 Tenis, WTA Eastbourne, Engleska, ~etvrtfinale 09.30 Tenis, ATP Eastbourne, Engleska, ~etvrtfinale 11.00 Tenis, WTA Eastbourne, Engleska, ~etvrtfinale 12.30 Tenis, WTA Eastbourne, Engleska, polufinale - live 16.10 Tenis, ATP Eastbourne, Engleska, polufinale - live 20.15 Trke konja 20.45 Watts 21.00 Boks 23.15 STIHL timbersport 00.15 Tenis, WTA Eastbourne, Engleska, polufinale 01.15 Watts

^ist i trijezan
FILM

20.00

15.30 Rudareva k}i, film 17.30 Robin Hud, princ lopova, film 20.00 ^ist i trijezan, film 22.00 Golo kupanje, film 00.00 Cijena po`ude, film 02.00 Slatke lutkice, film

petak, 17. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
HRT2
07.10 101 dalmatinac, crtana serija (r) 07.33 Batman i hrabri superjunaci, crtana serija (r) 07.55 Mala TV TV vrti}: Tropski ljenjivci Patuljkove pri~e, crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: Ljeto 08.25 Dvorac igra~aka 1, serija za djecu (r) 08.45 [kolski program: Kako se pripremiti za praznike Puni krug 09.30 Plesne note, serija za djecu (r) 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.35 Mala TV (r) TV vrti}: Tropski ljenjivci (r) Patuljkove pri~e, crtani film (r) Tajni dnevnik patke Matilde: Ljeto (r) 14.05 Karo, austrijski film (r) 15.45 @upanijska panorama

63
Spoznoru{e, serija Iz dana u dan... Vijesti Ja sam tvoja sudbina, serija Iz dana u dan... Hit dana Vijesti u 16 Moj dom, magazin Ja sam tvoja sudbina, serija Sponzoru{e, serija Skrivena kamera Dnevnik RTV TK Vremenska prognoza Film Vijesti Film Dnevnik (r)

NOVA
06.10 07.00 07.25 07.40 08.20 10.15 11.10 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.25 18.10 19.15 20.05 21.00 22.40 00.35 02.10 03.40 05.05 Na{i najbolji dani, serija Neustra{ivi Scooby doo Bumba, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pobjeda ljubavi, serija (r) ^uvar pravde, serija IN magazin (r) Pobjeda ljubavi, serija 55-56/150 Kad li{}e pada, serija (r) Asi, serija (r) Masterchef (r) Vijesti Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Asi, serija Masterchef, reality show Sudar na slijepo, film Nasljedstvo bijesa, film Ezo TV, tarot show Kuga, igrani film Djevojka iz mog susjedstva, film

OBN
07.05 Gerald McBoing, crtani film 07.25 Kornja~a Hero, crtani film 07.45 An|eli i prijatelji, crtani film 08.05 Roni, Olly, Roni, crtani film 08.25 Oggy i `ohari 3, crtani film 08.45 Top Shop 09.15 Otvorena vrata, humoristi~na serija 10.00 Odred za ~isto}u, zabavni program 10.30 Zemlja snova, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, info-program 12.05 Vox populi 12.15 Top shop 12.30 Skrivena kamera 12.50 Border, krimi serija 13.45 Dolina vukova, serija 15.15 Ljubav i osveta, serija 17.00 Odred za ~isto}u 17.30 Zemlja snova, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info, info-program 19.10 Pitajmo zajedno, talk show 20.00 Ljubav i osveta, serija 21.35 Red Carpet, showbiz magazin 22.45 Vox populi 22.55 Besmrtna ljubav, film 00.45 Red Carpet, showbiz magazin 01.45 Besmrtna ljubav, film

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, 30/46 10.30 Mu}ke, humoristi~ki program (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Vitaminix (r) 11.06 Noody (r) 11.20 ^arli i Mimo (r) 11.25 Grimove bajke (r) 11.45 Barimba (r) 12.00 BBC dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 TVSA dokumenti (r) 14.20 Serijski program (r) 15.50 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, 30/46 (r) 16.25 Bajke iz cijelog svijeta 16.40 Ulica Zoolo{kog vrta 16.50 BBC dok. program 17.50 Mu}ke, humoristi~ki program 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Dobre vibracije, u`ivo 21.30 Tarih, dok. serijal 21.35 Vijesti TVSA 21.40 Rebus, politi~ki magazin, u`ivo 23.15 Zelena, zelena trava, 20/28 23.45 Igrani film 01.20 Dnevnik TVSA (r)

TV TK
09.00 11.55 12.00 12.15 13.55 14.10 16.00 17.00 17.30 18.00 18.45 19.00 20.50 21.00 22.30 22.45 00.30

08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 Hotel dvorac Orth 5, serija 09.50 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Njema~ke obale, dokumentarna serija 11.03 Kod Ane (r) 11.15 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.30 Gospodarica tvoga srca, serija 13.15 Tessa iz porodice d%Urberville, serija (r) 14.10 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.19 Vrijeme sutra 14.20 Drugo mi{ljenje: Mentalno zdravlje djece i mladih 14.55 Branitelji domovine, informativno-edukativni spot 15.00 Dharma i Greg 4, humoristi~na serija 15.20 S Me|unarodne smotre folklora: Piva~i, Gunjci i Gajda{i 15.50 ZABA - 90 sekundi (r) 15.52 Minuta zdravlja iz Dietpharma 15.55 Iza ekrana 16.30 Vijesti 16.42 HAK - Promet info 16.43 Putem europskih fondova 17.04 Hrvatska u`ivo 17.41 Dobro je znati, znanstveno-obrazovna emisija 18.18 U istom loncu, kulinarski show 19.03 Dnevnik plavu{e: Kad starci prolupaju 19.14 Kod Ane 19.24 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.13 Mjesec vesterna: Blijedi jaha~, ameri~ki film (r) 22.15 Dnevnik 3 22.40 Sport 22.43 Vrijeme 22.48 Vijesti iz kulture 22.53 Pastel 23.00 Peti dan, talk show 00.00 Filmski maraton: Bra}a po krvi, ameri~ki film (r) 01.55 Filmski maraton: Razmetni sin, hongkon{ki film (r)

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 13.10 @ene na ivici, 4. ep. (r) 16.00 Eliza, 61. ep. (r) 17.15 Nijemi svjedok, 100. ep. 20.05 Eliza, 62. ep. 22.40 Rambo 3, film

Izgaranje
MINI-SERIJA

22.05

Pobjeda ljubavi
SERIJA

12.00

16.00 Hotel dvorac Orth 5, serija (r) 16.46 Briljanteen 17.30 Ritam tjedna, glazbeni magazin 18.08 Tessa iz porodice , d Urberville, serija (r) 19.01 Njema~ke obale, dokumentarna serija (r) 19.55 Hit dana 20.02 Ve~eras 20.05 Legende ameri~kog sna: Henry E. Steinway - Kako se ra|ala legenda, dokumentarna serija 21.05 Mu{karci na stablima 2, serija 21.50 Dnevnik plavu{e: Kad starci prolupaju (r) 22.05 Izgaranje, mini-serija 23.40 Na rubu znanosti: ^udno 6 00.27 Gara`a: Father 00.57 No}ni glazbeni program: Hit dana 00.59 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 03.35 No}ni glazbeni program: Hit dana

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro program tv1 do 13.10, crtani film 13.10 @ene na ivici, 4. ep.(r) 14.00 Biznis vijesti 15.00 Vijesti plus 15.30 Tv1 ordinacija (r) RTM 16.00 Eliza, 61. ep.(r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, 100. ep.18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, 62. ep.21.00 Biznis vijesti 21.10 Dobar, lo{, zao, talk show sa Mariom Vranki}em 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Rambo 3, film

TV KAKANJ
12.05 Bonaventura 12.30 Proces i kazna, film 14.00 Namjesnik ljubavi, serija 14.30 Svjedok prirode 15.00 Frej`er, serija 15.30 Autoshop magazin 16.00 Stvoreni za ubijanje 17.00 Flash vijesti 17.05 Deep, serija 18.00 Zanimljive pri~e 18.30 Do`ivotna kazna, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Frej`er, serija 21.00 Ashabi bo`ijeg poslanika 22.00 Do`ivotna kazna, serija 22.30 Hutba 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r)00.20 Deep, serija

RTV USK
08.00 TV jutro 09.30 Svi vole Rejmonda, serija 10.00 Vijesti10.15 TV {kola11.00 Jolanda, 13/26 11.30 Skipijeve avanture 12.00 Vijesti 12.05 Korak od divljne, dok. serijal 13.05 Pismo, glava: Egipat, 10/21 14.00 Gradovi svijeta: D`ajipur 14.30 Vijesti 14.35 @ene, ljudi i ostali, 10/17 15.00 U fokusu (r) 16.15 TV {kola(r) 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.15 Najd`el, 15/20 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Biografije 20.40 Studenti, 13/16 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija 23.00 Bonaventura 23.30 Strogo povjerljivo

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo 16.15 Zoo hoby 16.45 TV Liberty 17.15 Ko zna, zna, zabavni program (r) 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo, panoramske kamere, uklju~enje u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 @ivotne pri~e, dok. program 21.05 Op~injeni, 27/208 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra Info

TV ZENICA
14.00 Iz dana u dan... 14.05 Samo za smijeh 14.30 Zona kantona (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Medju nama (r) 16.35 Putopis: Putopis za Ju`nu Ameriku (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.35 Igrani film 22.00 Sfera 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Nije te{ko biti ja (r) 01.00 Odjava programa

RTV VOGO[]A
12.00 Hazreti Merjem, serija 12.30 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 13.00 Bonus, talk show (r) 14.00 Na tragu, dok. program 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Info IC NTV IC Kakanj 20.00 Znanstveni forum 20.30 Reporta`e sa zemlje mira 21.00 Ludo srce, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sense - Ha{ki tribunal 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike 00.00

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija 10.00 Novosti 10.20 Sve za ljubav, serija 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Bulevar 13.15 Iza scene sa 14.00 Novosti 14.05 Greh njene majke, serija 15.00 Sve za ljubav, serija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Raskr{}a 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Greh njene majke, serija 21.00 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Crveno 00.20 [kola straha 2, film

ATV
11.15 Ben 10, Alien Force, crtani film 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.00 Anali, serija 14.30 Vizita 15.10 Blef, zabavni magazin 16.00 Najbolje godine, serija 17.00 Suze Bosfora, serija 18.00 Sasuke, nind`a ratnici 18.20 Sasuke Nind`a ratnici 18.45 Arena sport, sportski program 18.50 High Tech 19.00 ATV vijesti 20.00 Suze Bosfora, serija 21.00 48 sati svadba, zabavni program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Razorback, film 00.15 Sport centar 00.20 Sex i grad, serija 00.50 Sex i grad, serija 01.20 Anali, serija

EUROSPORT 2
03.30 Tenis, WTA Eastbourne, Engleska, ~etvrtfinale 07.30 Tenis, ATP Eastbourne, Engleska, ~etvrtfinale 09.00 Fudbal, CONCACAF: Gvadalupe - USA 10.00 Tenis, ATP Eastbourne, Engleska, ~etvrtfinale 11.30 Australijski fudbal 14.30 Kuglanje 15.30 Fudbal, CONCACAF: Honduras - Jamajka 17.00 Speedway, Gothenburg, [vedska 18.00 Australijski fudbal 20.00 All sports 21.00 Tenis, WTA Eastbourne, Engleska, polufinale 22.30 Borila~ke vje{tine 00.30 Tenis, WTA Eastbourne, Engleska, polufinale

SPORT KLUB
06.30 ATP Hertogenboch, ~etvrtfinale 10.00 FullTilt Poker 11.00 WTA i ATP Hertogenboch, polufinale, direktno 19.15 Chelsea TV News

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Zona ubijanja Pre`ivljavanje Pograni~na policija 2 epizode Kako se pravi? ako to rade? Zvjezdane staze nauke Razotkrivanje mitova Vrhunsko graditeljstvo Usporen snimak Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 22.00 23.00 01.00 02.00 Upecani: Invazija lignje Ubojstva gorila Velik, ve}i, najve}i: Tunel Rajevi na Zemlji: Izgubljeni svijet - stari venezuelanski Tepuis Ekipa za o~evid grabe`ljivaca: Vodenkonji kanibali In`enjerske veze: Promatra~ dubokog svemira Pretpovijesni predatori: Morski pas ~udovi{te Kraljica hijena Najokrutniji ameri~ki zatvori: Djeca iza re{etaka [apta~ psima: Skyler, Cassie i Tori Rajevi na Zemlji: Madagaskar - osamljeni svijet [apta~ psima Zatvaranje: Seksualni prijestupnici [apta~ psima Rajevi na Zemlji: Madagaskar - osamljeni svijet [apta~ psima: Baci to, Sugar!, tre}e je vi{ak, druga `ena

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.30 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 Pravi Kazino rojal Ovo je civilizacija Heroji, kult i kuhinja Putovanja i otkri}a Ubistvo Anrija IV Velike britanske vojskovo|e Izgubljeni drevni gradovi Hitlerov rat protiv Amerike Pravi Kazino rojal Ovo je civilizacija Dikensova Engleska Smrt u zoru: Posljednji carev bojni brod Pet ameri~kih giganata Silverado Rimsko carstvo Farma iz edvardijanskog doba Na ivici Holivuda Krakatau - posljednji dani Dikensova Engleska Smrt u zoru: Posljednji carev bojni brod Pet ameri~kih giganata Silverado Rimsko carstvo Farma iz edvardijanskog doba

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.20 11.50 12.45 13.40 14.30 15.00 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Posjed merkata Upoznajte divljinu Lovac na krokodile Psi - jedna rasa, jedna pri~a Paklene ma~ke Sve o psima Policija za `ivotinje SSPCA Spa{avanje divljih `ivotinja Klinika za `ivotinje Aljaska Policija za `ivotinje Danijel i na{e ma~ke Eko i slonovi Amboselija Upoznajte divljinu @ivot na farmi Zaljubljenici u ma~ke Kraljevstvo geparda Pacovi sa Najd`elom Marvinom Sve o psima Karina: Uzbudljivi safari Borba za kitove Pre`ivjeti napad Pacovi sa Najd`elom Marvinom Sve o psima

ATP Hertogenboch
TENIS

11.00

16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45

19.30 NBA Action 20.00 TWS 21.00 Rugby Super League: St Helens - Wigan, direktno 22.45 Chelsea TV News 23.00 FullTilt Poker 00.00 WTA i ATP Hertogenboch, polufinale

Marcel Benz i Eva Pasquier 24. juna opet u Sarajevu

Mogu li se Suljo i Iljo opet kandidovati?

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
petak, 17. juni 2011. godine

42-43. strana

Odr`ana manifestacija “U~enik generacije” za 2010/11

Luli} potpisao za Lazio
Bh. reprezentativac Senad Luli} ju~er je u Rimu potpisao ugovor sa Laziom na period od pet godina. Nakon {to je pro{ao ljekarski pregled, Luli} je u dru{tvu sportskog direktora Lazija Maurizija Manzinija stigao u sportski centar Di Formello, gdje je potpisao petogodi{nji ugovor i obratio se javnosti. “Ovo je veliki korak u mojoj karijeri. Lazio je klub koji ima velike ambicije. Ne bojim se izazova u Italiji i sa Laziom `elim izboriti plasman u Evropu“ rekao je Luli}. Od , prodaje Luli}a bi njegov biv{i klub Young Boys trebao zaraditi tri miliona eura, a na{ reprezentativac bi godi{nje trebao zara|ivati 850.000 eura. J. Li.

Foto: D. TORCHE

Oni su ponos svojih {kola
Priznanje U~enik generacije dobio je 71 u~enik za svoj te`ak i mukotrpan rad u generaciji 2010/2011. godine
Tradicionalna manifestacija progla{enja u~enika generacije koju organizira Ministarstvo obrazovanja i nauke za u~enike osnovnih{kolaKantonaSarajevo, odr`ana je sino} u Katoli~kom {kolskom centru. Na manifestaciji “U~enik generacije“ 71 , u~enik je dobio priznanje za svoj te`ak i mukotrpan rad koji je ~esto iziskivao odricanja ali je ipak na kraju ovim vrijednim |acima obezbijedilo status najboljih u generaciji 2010/2011. godine. kome ne mo`e uzeti. Prva manifestacija odr`ana je, sada ve} prili~no daleke 1993/1994. godine, za vrijeme ratnih dejstava, za vrijeme opsade Sarajeva. I tada, ta ratna generacija je pokazala kako se znanjem i entuzijazmom pru`a otpor. Prolazile su godine, stasale su mnoge generacije najboljih a sada im se priklju~ila i ova. Dakle, svaka {kola je dala po jednog u~enika i tako je njih 71 iz isto toliko {kola koje su zastupljene, progla{eno najboljim. Ako se pogleda kakve su to {kole, vidje}emo da su tu zastupljene - op}a, paralelna i za djecu s posebnim potrebama, od kojih je 66 javnih ustanova - osnovnih {kola i pet privatnih ustanova - osnovnih {kola iz devet op}ina koliko ih ima u Kantonu Sarajevo. U~enici su dobili diplome Ministarstva obrazovanja i naukeKantonaSarajevo a za uspomenu i po jednu knjigu ”Ideje koje su promijenile svijet” .

HE Piva kriva za poplave
Gora`de }e ra~un za {tete nastale u nezapam}enim poplavama krajem pro{le godine ispostaviti Crnoj Gori. Nakon vi{emjese~nih analiza i primjene nau~nih metoda, Komisija za ispitivanje uzroka decembarskih poplava u Gora`duutvrdila je da je do ove nezapam}ene katastrofe i vi{emilionske {tete, do{lo zbog neadekvatnog upravljanja re`imom rada Hidroelektrane Piva. Naime, odgovorni u hidroelektraninisuprilagodili rad uvjetima koji defini{u pojave velikih voda u akumulaciji, {to je dovelo do poplava kakve se ne pamte u historiji Gora`da. Profesor VlatkoDolo~ek, predsjednikKomisije za analizu plavnog vala, kazao je da je HE Piva maksimalno iskoristila pove}anje obima proizvodnje u vrijeme poja~anog dotoka vode umjesto da je postupno osloba|alavi{akakumulacije. U Op}ini }e postupiti u skladu sa preporukama Komisije i poku{at }e sistemom nagodbe dobiti novac za {tete koje su procijenjene na 15,5 miliona maraka. Ukoliko do nagodbe ne do|e, tu`ba nadle`nim sudovima je neminovnost. Muhamed Ramovi}, na~elnik Op}ine Gora`de, najavljuje mogu}nost pokretanje sporova, ako treba i pred Sudom u Strasbourgu.

Najljep{e uspomene
Pripremljen je i program u kome su u~estvovali u~enici koji su na taj na~in `eljeli da odaju priznanje svojim drugovima i drugaricama. Prvi je nastupio Haris ]ato iz Osnovne {kole “Vele{i}ki heroji” zatim Azmir Halilovi}, u~enik , Srednje muzi~ke {kole iz klase profesora Alena Hod`i}a koji je na harmonici izveo kompozciju “Vesele scene” a na kraju, kao {lag na torti, bile su u~enice Osnovne {kole “Alija Nametak” koje su plesale uz kompoziciju “Cateh em by suprise” . Daklezavr{ilo se pjesmom, mladala~kim smijehom i naravno zajedni~kom fotografijom koja }e im zauvjek buditi najljep{e uspomene. N. I.

Tradicionalno dru`enje
Oni su se priklju~ili onoj dugoj koloni u~enikakoji su prijenjihpostaliponossvojih {kola. Ova lijepa manifestacija gdje mladi ljudi ve} poslije osmogodi{nje {kole saznaju kako se rad isplati i da je znanje jedino {to je stvarno vrijedno i {to niko ni-

POSLJEDNJE VIJESTI
GAJI]U SEDAM GODINA ZATVORA - Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, sklopljenog izme|u Tu`ila{tva BiH i optu`enog Pavla Gaji}a, Sudsko vije}e Odjela I za ratne zlo~ine Suda BiH izreklo je presudu kojom je optu`eni Gaji} ogla{en krivim za krivi~no djelo ratni zlo~in protiv ratnih zarobljenika i osu|en na kaznu zatvora u trajanju od sedam godina. PREKINUT [TRAJK @ELJEZNICA RS-a - Na svim prugama RS-a sino} je uspostavljen kompletan `eljezni~ki saobra}aj, a dogovor o tome postigli su generalni direktor @eljeznica RS-a Dragan Savanovi} i predsjednik Samostalnog sindikata ma{inovo|a RS Simo Cvjetkovi}. Prvi voz krenuo je sino} u 19.20 sati za Banja Luku, zatim u 19.30 sati za Petrovo i 19.33 sati za [amac. “Najve}i dio na{ih zahtjeva je ispunjen zbog ~ega su prestali razlozi za {trajk“, navodi se u saop}enju Sindikata ma{inovo|a RS-a. EKSPLODIRAO SPORTSKI AVION - Na sportskom aerodromu Zvekovac, u Vrbove~koj Dubravi, Hravatska, sino} u 20.20 sati, prilikom probnog leta pao je sportski avio i eksplodirao. Poginule su dvije osobe koje su se nalazile u letjelici. Letjelica je pala iz za sada neutvr|enih razloga, a na mjesto nesre}e iza{la je ekipa za o~evide Policijske uprave zagreba~ke.

Dnevni~ki zapisi posve}eni generalu Jovanu Divjaku

Bosna u srcu
“Karavana mira/Bosna u srcu“, pod ovim nazivom sino} su u Gradskoj galeriji Collegium Artisticum predstavljeni dnevni~ke bilje{ke i svjedo~enja (o ratu i pora}u) Michela Lemaitrea, koji je ove zapise o vremenu posvetio Jovanu Divjaku, generalu Armije BiH. Knjiga predstavlja, kako je objasnila urednica [uhra Dumani}, izdanje objavljeno u okviru izdava~ke ku}e Shura iz Opatije i objavljena je u ediciji Mirovne sveske br. 4. Jer, [uhra Dumani}, koja godinama radi u mirovnim pokretima, odlu~ila je da se o onome {to je ra|eno ostavi traga. A on je najbolji ako se mo`e na}i u knji`nicama, gdje za sada za razliku od odjela s ratnom literaturom ne postoji oni s “mirovnom“ U osno. vi, ovom knjigom zabilje`eno je ono {to je grupa ljudi iz Francuske ~inila u vrijeme ratnih zbivanja na podru~ju biv{e Jugoslavije, po~ev od Hrvatske, BiH, preko Kosova, Albanije. Grupa ljudi koji su odlu~ili unato~ svim te{ko}ama i preprekama na koje su nailazili stizati i pomagati onima kojima je pomo} bila itekako potrebna. Knji`evnik @eljko Ivankovi} }e kazati da

mu je bilo zadovoljstvo pro~itati navedenu knjigu iz vi{e razloga. Dakle, prvi zbog toga {to je i sam u ratu pisao dnevnik koji je i objavljen, a i zanimalo ga je {to je to drugi pisao. Pa premda postoje dnevnici koji su literarno bolji od onog sino} predstavljenog, autor ovoga pokazao je da je osjetljiv na ljudsku patnju, i to zbog slika koje je ponio iz ranog djetinjstva, iz vremena Drugog svjetskog rata, i da je uklju~en u brojne humanitarne i mirovne aktivnosti. Poma`u}i drugima i potrebnima, sklopio je brojna prijateljstva. A Lemaitre }e kazati da je jako sretan {to je u Sarajevu i ukratko prisutnima ispri~ati kako je An. [. sve po~elo, {to se radilo.

Odbijene izmjene Statuta RTVBiH
Samostalni sindikat uposlenika javnih RTV servisa je nakon obavljene rasprave na ju~era{njoj skup{tini jednoglasno usvojio zaklju~ak kojim se odbacuju izmjene i dopune Statuta RTV BiH usvojene na sjednici UO BHRT-a. Sindikat tra`i da UO, Poslovodstvo i Sindikat BHRT-a, u duhu tolerancije otvore dijalog i zajedno pristupe izmjenama i dopunama Statuta BHRTa, i to u roku od 30 dana.

19.35
BHT

AUTOMOBILIZAM: MAJSTORI BRZINE

SPORT
subota, 18. juni

Glava Zete 2011, reporta`a Televotingom do premijera
Nai{ao neki su{ni period u emisijama koje gledam rado, pa mi (a i nam) na ekranu povazdan prikazuju Predsjedni{tvo. [to je i pravilno. Oni su na{a reprezentacija. Njih trojica, Kom{i}, Izetbegovi} i Radmanovi}, pokazuju nam kamere, sami sjede za hastalom u zgradi u Titinoj ulici i listaju gomile nakih papira, te se tri sekunde smiju za snimatelje, potom u hodnicima i salama iste primaju mnogobrojne posjetitelje na{oj zemlji koji se natje~u u iskazivanju dubokih misli poput: "BiH zaostaje", "Morate sami na}i kompromis za napredak..." U pauzi tih revijalnih razgovora predsjednici glasaju za mandatara. Tajno. Imaju tri kandidata ~ija su imena na papiru, uzmu papir pa u }o{e, da zaokru`uju. Zbir bodova pokazao da je nestrana~ki profa Slavo Kuki} na prvom mjestu. Pred kamere potom namah istr~e {efovi partija, koji predsjednicima poru~e kako Kuki} mo`e biti mandatar sebi i ne{to malo porodice. Tu traktorsku definiciju ne smisli niko drugi do onaj {to se razumije u traktore, na kojima je birvaktile, dok je ova zemlja imala ozbiljne politi~are, sanjao dobaciti do mjesne zajednice. I drug mu, iz druge partije koja pledira zastupati komplet jedan narod sam, potvrdi isto. I dodaje kako }e Borjana Kri{to ve} od ponedjeljka (kad vazda u nas proradi pravna dr`ava) sastavljati Vije}e ministara. To je i pravo. Jerbo nemamo dr`avne vlade, no Vije}e. U njega partije delegiraju svoje (poslu{ne) kadrove. Isprika, ovo poslu{ne mi ovdje ne treba, jer neposlu{ni uop}e nisu u partiji. Dakle tzv. mandatar Vije}a ministara nema nekog posla, jer mu, vareni i pe~eni, ministri dolaze iz pobjedni~kih stranaka. Pa predsjedniku, pardon predsjedavaju}oj VM-a, preostaje izgovoriti dvijetri proste re~enice na otvaranju sjednica. Za {ta se Kri{to pokazala idealnim rje{enjem. ^ovi}, njen predsjednik, govorit }e i smi{ljati, ona }e to proslje|ivati u VM i tako maestralno odigrati svoju ulogu, ne mije{aju}i se u nju. [to }emo, jel tako, gledati na televizijama ovda{njim, svaki dan, nave~er naro~ito, naredne oko ~etiri godine. No kako stvar postaje neizvjesna, kad Predsjedni{tvo mo`e i danas (petak) opet tajno glasati za mandatara, a partije ostaju pri svome, najbolje bi bilo organizirati otvorenu, javnu i direktnu TV debatu svih kandidata. Jest da izborni zakon u nas ne valja, ali evo {anse da promjene po~nu. Dakle, kandidati iza|u pred milijunski puk i narod, te ne{to gra|ana, iznesu svoje programe, posva|aju se i razi|u, a televoting donese pobjednika. Tako vi{e niko ne bi mogao re}i da nam dr`avni premijer (hajd da tako ka`em) nije legitiman, legalan i pravi. Od podanika koje }e voditi izabran. A BiH postati dr`ava.

Sportska dostignu}a znatno su obezvrije|ena, a karakter dr`avnog {ampionata doveden pod znak pitanja zbog ~injenice da je samo jedna utrka {ampionata odr`ana u BiH, pi{e web auto-sport.ba. Konac djelo krasi, nakon {to se "po jutru dan poznaje". Ove narodne poslovice mogu se upotrijebiti za opis Prvenstva BiH na brdskim stazama za 2010. godinu. Kako je po~elo, tako je i zavr{ilo - van granica BiH, sa nikad siroma{nijom listom u~esnika i nastavkom srozavanjem nekad respektabilnog {ampionata, uru{avanjem koje traje ve} nekoliko godina. Podatak da je samo jedna utrka odr`ana u BiH (u Cazinu), ~ak tri u susjedstvu (od ~ega dvije u Hrvatskoj), daje povoda za preispitivanje karaktera "dr`avnog" prvenstva BiH. Ove je godine situacija ne{to bolja, no ne mnogo, a u BiH ima 10-12 staza na kojima se voze brdske utrke. Mora se ipak re}i da televizija (BHT1) doprinosi popularizaciji autotrka u nas, naro~ito s pristupom Ivane Vidmar (mada u reporta`ama, neko ko ne zna ovaj "sport", te{ko mo`e saznati o klasama, plasmanima, pravilima i sl.).

21.00

Narednik James
DRAMA/RATNI

BHT FILM, SUBOTA, 18. JUNI

Irak, 2004. godine. Narednik William James dolazi na rati{te kako bi u ekipi za demontiranje bombi zamijenio vo|u ekipe, poginulog pri demonta`i jedne bombe. Sposoban i hrabar, distanciran od ostalih vojnika i prili~no arogantan, James nije nimalo simpati~an ostalim ~lanovima tima - naredniku J. T. Sanbornu i specijalistu Owenu Eldridgeu, koji u njemu prepoznaju ovisnika o ratu. Ipak, po{tovanje kolega postupno stje~e demontiranjem niza slo`eno postavljenih bombi... Snimljen prema scenariju novinara Marka Boaka, koji je pratio na ira~kom rati{tu jedinice za razminiranje, i o svojim iskustvima mailom izvje{tavao budu}u redateljicu filma Kathryn Bigelow, "Narednik James" je nevi|eno nadahnut i realisti~an prikaz rata. Film pritom prikazuje rat kao mjesto u`itka za mnoge i kao takav li{en je bilo kakvog ideologiziranja, bilo s lijeve ili desne strane. I prije poznata kao vrsna redateljica, Bigelow je napokon dobila predlo`ak koji joj je omogu}io da u potpunosti iska`e svoj talent. Rezultat je djelo izvanrednog ritma i ugo|aja, sjajnih dijaloga i vrhunske glume. Kathryn Bigelow prva je `ena u povijesti nagra|ena Oscarom za najbolju re`iju.
Re`ija: Kathryn Bigelow Uloge: Jeremy Renner, Anthony Mackine, Brian Geraghty, Guy Pearce, Ralph Fiennes

PROGRAME koje objavljujemo u Anteni dobivamo od TV ku}a. Svaka izmjena ili neta~nost stvar je istih, a ne na{ega priloga.

3

Slavuj s Vratnika osvojio svijet
^ETVRT STOLJE]A Kad neko obilje`i ~etvrt vijeka kontinuiranog djelovanja na muzi~koj sceni, to je podatak koji ve} sam po sebi govori o autoru, izvo|a~u ili sastavu koji je do~ekao takav jubilej. Nedavnim koncertom grupa "Hari Mata Hari" je proslavila takav jubilej. I {to je posebno zanimljivo iza Harija Vare{anovi}a stoli ga u svojim redovima. Zavr{io je u "Ambasadorima", koji su, nekako u to vrijeme, ostali bez dotada{nje vokalne solistice Jasne Gospi}. Iako skoro dvostruko mla|i od ostalih ~lanova, on se poprili~no dobro sna{ao i za historiju ostaje zabilje`eno da su upravo sa njim "Ambasadori" snimili svoj jedini studijski album. I ne samo to. Ve} tada mladi Hari pokazuje ne samo svoje pjeva~ke nego i autorske potencijale. Na kraju se ispostavilo da je album nosio proro~anski naziv "Dao sam ti {to se moglo dati". Po povratku iz vojske "Ambasadorima" nije vi{e imao {ta za dati, ali publici jeste. HARI MATA HARI Mnogi ne znaju da je tada, 1982. godine, objavio jedini album pod

LICE S NASLOVNICE

Hari Vare{anovi}, muzi~ar

imenom Hari Vare{anovi}. Sa dosta samoironije ovaj album je nazvao "Zadnja rupa na svirali", a pjesma "Zlatne ko~ije" bila je dosta slu{ana tih sezona. O~ito je, me|utim, da album nije pro{ao onako kako je Hari o~ekivao, a jo{ o~itije je bilo da se puno bolje snalazi u bendu i skoro tri godine je tra`io pravu formulu za uspjeh i

ji bar jo{ desetak godina aktivnosti, {to sa drugim sastavima, {to samostalno. I pri~a o njemu i njegovom sastavu neodvojiva je od pri~e o sarajevskoj pop i rock {koli. Iako je, po godinama, blizak onoj generaciji koja je ovu {kolu proslavila od sredine osamdesetih, svojim radom je spojio zapravo dvije generacije. Dvije izuzetno zna~ajne generacije sarajevskog pop rocka. GOLUBICABio je jo{ maloljetan kada se desio prvi veliki hit koji ga prati do dana dana{njeg. Sa njegovog Vratnika poletjela je tada "Golubica", uz pomo} grupe "Zov" i predvi|ali su im sjajnu budu}nost. I ostvarili su je. Pojedina~no. Grupa, naravno, nije potrajala, jer su mladog i talentovanog Vare{anovi}a zapazili mnogi afirmisani sastavi i po`elje4

tom periodu njegovog `ivota i karijere se ponajmanje zna. Sve dok se nije desila grupa "Hari Mata Hari". I u tu grupu se posve udobno i prirodno smjestio za narednih dvadeset i pet godina. I nema namjeru da bilo {ta mijenja. Kao {to nije mijenjao ni svoj stvarala~ki izraz tokom tih ~etvrt vijeka. Ono {to "Hari Mata Hari" nudi, jeste ~vrsti popzvuk, lijepih melodija pogodan za horsko pjevanje. Zvuk koji jednako dobro funkcioni{e u klupskimprostorima i na stadionima. NAJVE]I PJEVA^ Od prvog albuma "U tvojoj kosi", pa do posljednjeg "Sre}a", smjestila se jedna od najimpresivnijih karijera nastalih na ovim prostorima. Besmisleno bi bilo ovdje nabrajati sve albume i sve hitove. Pogotovo jer Hari nije bio prepoznatljiv samo po njima. U mnogim stvarima je bio i prvi i jedinstven. Po~etkom devete

D`inovi}a, Halida Be{li}a, Hanke Paldum, Dragane Mirkovi}, Ivane Banfi}, Kemala Montena, Anje Rupel, Dra`ena @eri}a, Armina Muzaferije, Safeta Isovi}a, Dine Merlina, Nine Badri}, Arsena Dedi}a, Eldina Huseinbegovi}a, pa sve do Gare Tavitjana i njegovih sinova. EURO[AMPION Osta}e zabilje`en i kao ~ovjek koji je Bosni i Hercegovini donio najbolji plasman na Pjesmi Evrovizije kada je sa "Lejlom" u Atini 2006. godine bio tre}i. DEDO VARE[AN Iako se jo{ davno opredijelio za pop-vode, Hari je u genima povukao ljubav za sevdalinku. Njegov dedo, poznat kao Stari Vare{an, bio je sa svojom violinom, jedna od legendi Vratnika. ^esto je znao na svojim koncertima na trenutak pre}i u sevdalinku i pokazati rasko{ svog glasa, a 2007. je najavio pjesmom "Zar je

Pro{losubotnji Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em, koji emitira TV1, i{ao je u izmijenjenom (kasnijem) terminu (zbog treninga Formule 1!?). I pri samom kraju, nenadano i na veliku brzinu je zavr{en, bez mogu}nosti pokazivanja onoga {to je najavljeno. Odmah potom su krenule reklame, a onda i neki stariji film. Gledatelji su o~ekivali neko obja{njenje, ali jok.

Dnevni(k) nesporazum

by Ramo Kolar

Nema se {to vi{e re}i o "Red Carpetu" emisiji OBN TV, osim da bi je trebalo ukinuti pod odmah. Prilozi su ispod svake gledljive razine, ~itanje nekih tra~-novina u njoj jo{ gore, a siroma{tvo jezika i slike su neusporedivi!

Crveni se emisija

Televizija Hayat je priredila neprijatno iznena|enje svojim gledaocima. Serija "Kad li{}e pada" je prekinuta na polovini bez ikakvog obja{njenja i zapo~elo je prikazivanje nove telenovele. Za ljubav junaka za ~ije sudbine su se vezali, gledaoci su trpjeli teror prevelikog broja reklama, a onda kraj. Na beogradskoj PrvaTV prikazuje se 147. nastavak, a to se mo`e gledati na internetu i to na Tabanu.com ili na Novoj TV, pa neka se onda ne ~ude {to im pada gledanost. (N. I.)

Prekinuta serija

GDJE SU, [TA RADE...
SEMIRA HAD@IMEHMEDAGI], predstavnica BiH na izboru ljepote Miss Global International, progla{ena je ambasadoricom dobre volje na Sedmici mode u New Yorku, javile su agencije. Ova 20-godi{njakinja iz Visokog }e u septembru pro{etati pistom na humanitarnom doga|aju fondacije United Colors of Fashion (UCOF), zajedno sa drugim poznatim modelima i nositi neke od kreacija svjetski proslavljenih dizajnera. Potpredsjednica UCOF-a Veronica Rovegno izjavila je: "Mi smo modna organizacija sa humanitarnim ciljevima. Semiru smo izabrali kao ambasadoricu jer ona nije samo ikona ljepote ve} tako|er je i pre`ivjela rat. Moda i ljepota mogu biti iskori{tene u humanitarne svrhe. Mi `elimo pomo}i onima koji imaju manje od drugih u zemljama tre}eg svijeta, pogo|enima ratom, bolestima ili prirodnim katastrofama... "BODY COMPLETE" je naziv austrijskog filma, ~iji su posljednji kadrovi snimljeni na platou ispred zgrade Parlamentarne skup{tine BiH u Sarajevu. Redatelj je Austrijanac Lukas Sturm, gdje posao izvr{ne produkcije radi bh. firma Depo. Glavnu ulogu igra njema~ka glumica turskih korijena Asli Bayram, a film se bavi slo`enim dru{tvenim i politi~kim problemom nestalih osoba iz posljednjeg rata u BiH, a posljednjim kadrovima obuhva}ene su `ene i rodbina nestalih, uglavnom iz Srebrenice, koji sa ispisanim imenima svojih najmilijih stoje ispred Parlamenta BiH i tra`e podr{ku predstavnika vlasti... 5

decenije pro{loga vijeka bili su najve}e ime tada{nje jugoslovenske estrade. I to bez ikakvih izvanmuzi~kih elemenata. Sve je to postigao zahvaljuju}i ~injenici da je vrhunski, mo`da i ponajve}i pjeva~ ponikao na ovim prostorima. Poslije nevjerovatno uspje{nog albuma i turneje "Strah me da te volim", grupa je ve} prerasla u preduze}e, a otvarali su i do tada hermeti~ki zatvorena vrata kao ona u Kini i Albaniji, a na na njihovim koncertima su gostovale tada velike svjetske zvijezde poput La Toye Jackson i Sabrine. SURADNJA I ina~e je Hari volio sara|ivati sa drugim muzi~arima. Malo je pjeva~a koji se mogu pohvaliti tolikim brojem i tako kvalitetnim duetima. Od Tatjane Mateja{, sa kojom je dva puta radio duete krajem osamdesetih, pa preko Harisa

to jo{ od nas ostalo" projekt pod nazivom "Rahat Look", kojim se htio posve posvetiti zvuku baziranom na sevdalinci. U tom maniru uradio je i koncertnu verziju pjesme "Emina" sa horom Arabeske, a pogotovo je to primjetno u pjesmi "Ne mogu ti re}i {ta je tuga". OD KLASIKE DO SEVDALINKE I kad se sve sabere i oduzme, on jeste bio jedan od rijetkih, ali ne i jedini sa tako uspje{nom karijerom. Ali je po ne~emu bio i ostao jedan i jedinstven. Po tom neponovljivom pjeva~kom umije}u, po toj vokalnoj uvjerljivosti koja nas je jednako ostavljala bez daha i u kojoj se jednako dobro snalazio izvode}i klasi~ne pop-pjesme, sevdalinke ili operne arije. Na kraju krajeva, to je ono {to se pamti i {to ostaje.
Amir MISIRLI]

MRE@A i TV1

Provod u Berlinu

S MALO NOVCA...

Svaki dan - crtani
Svaki dan u programu TV1 i Mre`e u 7.05 sati emitira se crtani film za najmla|e „Ma~ak Mika“. Imat }e 13 nastavaka u trajanju od po 30 minuta. Sli~no je i s crti}em „Ostrvo kornja~a“, koji ide svaki dan u 7.35 sati, u 26 nastavaka, svaki u trajanju od po 30 minuta.

Od 20. juna nova serija

Zakon ljubavi

U Berlinu je veoma lako prona}i jeftin smje{taj. Postoji mnogo hostela koji nude hotelski kvalitet, a jednostavno je na}i i fin stan preko interneta. Lako je prona}i mjesto na kojem mo`ete preno}iti za samo 20-30 eura. Ako biste, pak, `eljeli stanovati u pravom hotelu, u Berlinu su zastupljeni mnogi internacionalni hotelski lanci. Cijena no}enja po~inje od 70-80 eura. Tokom ljeta, mnogi studenti izdaju svoje stanove zaista jeftino... O tome u emisiji koju BHT1 emitira u ponedjeljak, 20. juna (16.05).

Hayatova ljetna shema

Renata Geriko je federalna sudinica poznata po tome da je stroga u svom poimanju i provo|enju zakona. Veoma je po{tovana u dru{tvu, ali krije tamnu pro{lost koja }e isplivati. Nakon {to je donijela jednu presudu, Renata po~inje dobivati prijetnje smr}u, za {ta ona gre{kom optu`uje Lukasa, mladi}a za kojeg, nakon saslu{anja, saznaje da nosi isto prezime kao njena velika ljubav iz mladosti... To je kratak uvod u seriju „Zakon ljubavi“, koju }e TV1 i Mre`a emitirati od 20. juna (ponedjeljak - petak, 17.15 sati) u 187 epizoda, a svaka traje 45 minuta. Uloge: Federico Amado Walter, Fabio Aste Rolando, Arturo Bonín Marcos, Sebastián Estevanez Lucas, Sabrina Garciarena Carolina, Nicolás Mele Vicente, Gustavo Monje Medico, Barbara Napal González Yuli...

Suze Bosfora, Sex i grad…
U ~etvrtak, 9. juna, emitovana je posljednja epizoda prve sezone turske serije „Kad li{}e pada“ stoga od petka, 10. juna, , svakog radnog dana od 20 umjesto nje ide serija „Suze Bosfora“ koja je do sada emi, tovana u 22 sata. Ljubitelji kultne serije „Sex i grad“ i ovog ljeta se mogu zabavljati uz avanture svojih omiljenih TV junakinja u no}nom terminu od 23 i 20 sati. Od 15. jula do 15. augusta pauza je za Jutarnji program, a na ljetnom su odmoru i „@enski razgovori“, te „Slu~ajevi X“. Bez odmora ovog ljeta i dalje vrijedno radi ekipa informativnog programa Hayat TV-a, kao i ekipa emisije “Ispuni mi `elju“, te „Glam blam“. S obzirom na to da se bli`i i ramazan, Hayat TV i ove godine tradicionalno svojim gledateljima priprema prigodan, jedinstven i kvalitetan program kojim nastoji opravdati povjerenje velikog broja gledatelja koji prate na{ ramazanski program {irom svijeta, navode iz ove ku}e. 7

Izvoz vina u EU
Emisija „Izazovi poljoprivrede“ BHT1 (nedjelja, 12.15), kao jedna od rijetkih takve vrste na na{im televizijama, ovaj put govori o poticaju poljoprivrede i izvozu vina u Evropsku uniju. U rubrici agrokalendar o tome kako se adekvatno za{tititi od komaraca, a u savjetima stru~njaka o uljep{avanju vrta pomo}u cvjetnih lukova. Jedna od najuspje{nijih mljekara otvorila je vrata za TV ekipu. Zabilje`ili su kako se prave i pune proizvodi, razgovarali sa in`enjerom prehrambene tehnologije Nedimom Had`iomerovi} i magistrom biologije Eminom Idrizovi}.

IZA ZOVI POLJOPRIVREDE

Dokumentarni ~etvrtak

Nova telenovela

Hayatova La Favorita
Nagra|ivanu telenovelu ''La Favorita'' koja je osvojila srca gledalaca {irom Brazila, sada }e gledatelji vidjeti i u programu Hayat TV-a. Pri~a prati dvije najbolje prijateljice Donatellu i Floru, ~ije prijateljstvo dolazi u pitanje kada se zaljube u istog ~ovjeka, a nerazja{njeno ubojstvo dodatno }e njihove `ivote odvesti u razli~ite smjerove. Ovo je serija koja je pokrenula mnogobrojna kontroverzna i tabu-pitanja o kojima se do tada nije raspravljalo. Zanimljivo je da je ovo prva telenovela u historiji u kojoj se ne zna ko je negativac, a ko govori istinu. Serija ''La Favorita'' ide svakog radnog dana od 13 sati.

[ta zna omladina o dr`avi

Dva smo svijeta razli~ita (12)

U okviru popularnog termina Dokumentarni ~etvrtak redakcija Dokumentarnog programa Federalne televizije }e 23. juna (22.15) emitovati ~etvrtu epizodu serijala „[ta zna omladina“ koja se bavi temom dr`ave. Epizoda je snimljena u Bo{nja~koj gimnaziji u ve} prepoznatljivom stilu direktnih intervjua. Tema je sama po sebi i zbog glorifikovanja, ali i osporavanja dovela do zapaljive rasprave u spomenutoj {koli. O~igledno da omladina pri~a o dr`avi i mimo televizije, jer nije bilo potrebno previ{e vremena da se emocije rasplamsaju. Serijal „[ta zna omladina“ ima osam epizoda i realizovan je u okviru redakcije Dokumentarnog programa Federalne televizije i to na na~in da svaka epizoda obra|uje drugu temu u drugoj {koli. Sa ovim serijalom }e se u julu zavr{iti proljetni dio Dokumentarnog ~etvrtka.

O pokojniku sve najbolje

Uzeir u pozori{te dovodi folk-zvijezdu E{refa Kobili}a. Franti{ek [mit, umno poreme}eni glumac, ve`e Josipa iza bine i obu~en u Josipovo odijelo, izvr{ava samoubojstvo. Svi su ubije|eni da je Josip mrtav. Fadil organizira komemoraciju u Josipovu ~ast. Nagovara E{refa da pjeva na komemoraciji... Dvanaesta epizoda na TV1/Mre`i emitira se u subotu, u 20.10 sati.

SERIJA TV1/MRE@A (ponedjeljak-petak)

SVIJET SAPUNICA Ljubav i kazna
ponedjeljak-petak
FTV
Dvije `ene iz Sava{evog `ivota su jedna nasuprot druge: ^i~ek, koju je o`enio zbog tradicije i obi~aja, i Jasemin, koju beskrajno voli, ali nikako da po~ne `ivjeti svoj `ivot sa njom. Nakon razgovora, Jasemin uvi|a kroz kakve probleme Sava{ prolazi i shvata njegovu borbu. Jo{ jednom se zaljubljuje u njega, ali isto tako, jo{ vi{e je ubije|ena u nemogu}nost njihovog zajedni~kog `ivota. ^i~ek je na{la smiraj u onome {to smatra da je u~inila ispravno. Sava{ pati zbog odsustva Jasemin. Javuz nastavlja sa planovima. Na jednoj strani poku{ava doprijeti do Jasemin, a na drugoj preuzeti Be{irovo mjesto. Nakon {to Javuz prizna Jasemin svoju ljubav, ~eka ga veliko iznena|enje. Sava{ ide na mjesto gdje se odr`ava prezentacija i `eli se obra~unati sa Javuzom. Jasemin je zapanjena novim vijestima. Sava{ odmah preuzima dodatne mjere opreza i postavlja obezbje|enje oko Jaseminine ku}e. Poku{ava u}i u trag Javuzu, ali Javuza nigdje nema. [ahnur je zabrinuta. Shvata da zbog nesvakida{nje situacije u ku}i ne{to nije uredu. I dok poku{ava ne{to vi{e saznati od Pale, {okira se vijestima koje ~uje na televiziji. Javuz je zalu|en, s jedne strane, neprijateljstvom prema Sava{u, a s druge, neuzvra}enom ljubavlju prema Jasemin. U takvom stanju neutralizira obezbje|enje ispred Jaseminine ku}e i ulazi unutra. Bez razmi{ljanja o posljedicama, odlu~uje se iskoristiti ovu priliku. Jasemin i Sava{ su {okirani. Iako su se njih dvoje kroz `ivotne neprilike probijali crpe}i snagu svoje me|usobne ljubavi, nakon ovog doga|aja, `ivoti im se okre}u naopako. Sava{ je bijesan jer se, i pored velikog obezbje|enja, ipak ne{to tako desilo. Sava{ poludi kad sazna da Javuz ide u mjesto gdje se nalazi Jasemin. De{ava se ne{to neo~ekivano i Sava{, kako bi za{titio Jasemin, predaje svoj `ivot u ruke ~ovjeku kome je bio spreman bez razmi{ljanja oduzeti `ivot. Javuz je sav u krvi jer se nije ustezao svojim tijelom i vlastitim `ivotom za{tititi Jasemin i Omera. Nakon pre`ivljenog {oka, Sava{ se uvjerava da su voljena `ena i njihov sin dobro. Radi ono {to i treba, te svog ljutog neprijatelja odvodi u bolnicu. U bolnici saznaje da je Javuzovo stanje gore nego {to se mislilo. Sve sumnje ko je napao Javuza se fokusiraju na Sava{a koji je kamerama snimljen kako napada Javuza. Sava{ poku{ava saznati ko su pravi po~inioci zlo~ina. Odvode ga na ispitivanje kako bi dokazao svoju nevinost. U Vanu ponovo rastu tenzije izme|u dvije porodice. Moranovi idu u bolnicu i poku{avaju otkriti ko je odgovoran za doga|aj koji se desio. Sava{ je izgubljen kad sazna da je Javuz zaljubljen u Jasemin. Jasemin je bespomo}na i ne mo`e ni{ta uraditi da umanji ljutnju koju Sava{ osje}a.

61.

62.

Epizoda 63 - 20. juni Kapetan Loya svoju ljutnju, nakon {to ga Agnese ostavlja pred oltarom, iskaljuje na Martina, koji biva uhap{en. Sre}om, kada se prona|e pismo u kojem Lucrezia izjavljuje da je `eljela ubiti Agnese, Martino je oslobo|en optu`bi. Epizoda 64 - 21. juni Ponovo sve izgleda mirno u doma}instvu Ristori, ali Vittoria je i dalje uzrujana zbog zavr{etka njene afere sa Loyom. Veza izme|u Agnese i Andree napokon izgleda da uspijeva bez problema, ali kapetan Loya, koji o~ajno tra`i Sparviera, stvorit }e nove prepreke za par i ugroziti sudbinu seljaka. Epizoda 65 - 22. juni Andrea i Agnese moraju napustiti Rivombrosu, jer ih progone ljudi kapetana Loye koji je otkrio identitet Sparvieria zahvaljuju}i Vittorijinom savjetu. U me|uvremenu, Emilia saznaje da je trudna, ali otac djeteta nije njen mu` Fulvio, nego Martino. Epizoda 66 - 23. juni Fulvio poku{a silovati Costanzu, ali, sre}om, Emilia uspijeva da ga zaustavi i sprije~i ono najgore. Otac djevojke Monaldo izaziva Fulvia na dvoboj, ali prije po~etka on dobija sr~ani napad. Njegovo mjesto zauzima Alessandro Sturani, Costanzin zaru~nik, koji ranjava slikara. Epizoda 67 - 24. juni Zli kapetan Loya zato~i Andreu Van Neckera kojem prijeti giljotina. Agnese se odlu~i udati za Francuza u zamjenu za slobodu njenog voljenog. Epizoda 68 - 27. juni Loyini planovi da na giljotini smakne Andreu van Neckera se ne}e glatko provesti… Andrea i Agnese na kraju ipak su sretni u svoj ljubavi. Tako }e u ponedjeljak biti emitirana zadnja epizoda tre}e sezone italijnske ljubavne drame „Elisa di Rivombrosa“; „Elisina k}i – Povratak u Rivombrosu“ Zbog velike zainteresiranosti gle. datelja, TV1 i Mre`a }e od utorka u 8 sve tri sezone prikazati u reprizi.

U ponedjeljak kraj, od utorka repriza

63.

64.

65.

9

SU

18. juni 2011.
BHT FTV
07.00 Zamr{eni oblici koje stvara priroda, japanski dokumentarni film 08.00 Vijesti 08.05 Barimba 08.30 ZIZ, zabava-igra-znanje 11.00 Sarajevska hronika 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Posljednji skretni~ar uzanog kolosijeka, doma}i igrani film 13.45 Vijesti 13.55 Ljubav i kazna, igrana serija, 56. i 57. epizoda

TV PROGRAMI
RTRS
07.01 Va{ar ta{tine, serija 08.00 Vijesti 08.15 Jutarnji program Mala TV 09.00 Gumenko, crtana serija 09.05 ^arli i Mimo, crtana serija 09.10 Bo u pokretu, crtana serija 09.35 Mar, crtana serija 10.00 Mali dnevnik 10.25 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, rijaliti {ou 11.10 Pravoslavlje, religiski program 11.30 Rije~ vjere, religiski program 12.00 Dnevnik 1 08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 08.10 Be Ha Te bebe 08.15 Uradi sam, uradi sama (r) 08.20 Velika zemlja malih, igrani film 10.00 BHT vijesti 10.05 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 11.00 Pe~at, doma}a igrana serija, 32/36 (r) 11.30 Josip Pejakovi}: U ime naroda (r)

Narednik 21.00 BHT James
Potresan portret elitnih vojnika obu~enih za najopasniji posao na svijetu - demontiranje bombi. Kada novi narednik James preuzme pomno utreniranu ekipu demontera, on ih nemilice tjera u smrtonosne zadatke. Dok se vojnici bore sa novim nekonvencionalnim vo|om, Bagdad grca u haosu..

DRAMA/ RATNI

Re`ija: Kathryn Bigelow Uloge: Jeremy Renner, Anthony Mackine, Brian Geraghty, Guy Pearce, Ralph Fiennes, Davide Morse

20.10
FTV

Doka`i krivnju
KRIMINALISTI^KI

Godine 1987. provedena je istraga o aktivnostima mafija{ke porodice Lucchese. Istraga je dovela do toga da su se pokrenule optu`nice protiv ve}ine klju~nih ~lanova te mafija{ke skupine. No, jedini koji je optu`en, iako nije bio me|u vode}im kriminalcima, jeste Jackie DiNorscio, dugogodi{nji mehani~ar porodice Lucchese koji je bio umije{an u sve njihove poslove - od otmica pa do dilanja droge. Jackie obavijesti porodi~nog advokata Bena Klandisa kako namjerava zastupati sam sebe na sudu. Ovaj, ~ini se nesmotreni potez, pokazat }e se neo~ekivano uspje{nim jer }e smisao za humor i uli~ni {arm Jackiea DiNorscia imati veliki uticaj na suca i porotu.
Re`ija: Sidney Lumet Uloge: Vin Diesel, Alex Rocco, Peter Dinklage, Ron Silver, Paul Borghese, Frank Pietrangolare, Richard DeDomenico

Maksim Mrvica
KONCERT

Sestra Jackie
SERIJA

Ja imam talenat
23.30
SHOW PROGRAM

14.30

21.00

00.10
PINK

Izgnanik
AVANTURA/DRAMA

^ak No land, sis tem ski in`enjer u FedExu, poslije avionske nesre}e, zavr{ava na obali tropskog ostrva. U po~etku je isfrustriran zbog situacije u kojoj se na{ao, ali se brzo miri sa sudbinom, jer shvata da su {anse da ga neko prona|e minimalne. Za ~etiri godine na ostrvu, nau~io je da od prirode izvu~e najbolje da bi pre`ivio, njegove nade da }e biti spa{en odr`ava samo fotografija njegove djevojke... pravi drveni splav i otiskuje se sa jedrom koje je slu~ajno izbacilo more...
Re`ija: Robert Zemeckis Uloge: Tom Hanks, Paul Sanchez, Lari White, Leonid Citer

12.00 BHT vijesti 12.15 Tribunal 12.45 Skriveni dokazi, igrana serija, 8/62 13.35 Festival cirkusa, revijalni program 14.30 Maksim Mrvica, koncert 16.00 BHT vijesti 16.10 Mulan, ameri~kokineski igrani film 18.00 ^udesna svjetlost, strana dokumentarna serija, 2/4 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Majstori brzine: Glava Zete 2011, reporta`a 20.00 Ezel, igrana serija, 113/142 21.00 Narednik James, ameri~ki igrani film 23.15 BHT vijesti 23.30 Mjesto zlo~ina New York, igrana serija, 18/23 00.15 Mulan, ameri~kokineski igrani film (r) 02.05 Narednik James, ameri~ki igrani film (r)

17.15 Ezel, igrana serija, 112. epizoda 18.25 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 22. epizoda, IV sezona 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 [oni i njegovo stado, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Doka`i krivnju, ameri~ki igrani film 22.20 Na{a mala klinika, igrana serija 23.10 Dnevnik 3 23.30 Sestra Jackie, igrana serija, 12. epizoda 00.00 Vrtlog, ameri~ki igrani film
AKCIJA/TRILER
Re`ija: Robert Butler

Ryan Weaver je serijski ubojica, poznatiji kao davitelj usamljenih srdaca. Zbog silovanja i ubojstva pet `ena osu|en je na smrtnu kaznu, ali na putu do zatvora uspio je pobje}i. Dvije godine je trajala potraga za bjeguncem, koji je kona~no ulovljen u New Yorku. Poru~nik Aldo Hines zaslu`an je za uhi}enje nemilosrdnog ubojice, kojega sada ~eka transport u zatvor u Los Angelesu...

12.20 Samo pjesma zna 13.25 Ja imam talenat, show program 15.00 Velika bijela prevara, film 17.00 Vijesti 17.10 Prijevremeni izbori za na~elnike op{tina Sanski Most i Ilid`a, hronika 17.20 No limit, muzi~ka emisija 17.45 Za. Druga, emisija za mlade 18.10 Zemlja vi|ena o~ima neba, dokumentarni serijal 19.05 Ah, ta planeta 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.15 Vite{ka zemlja, serija 21.00 Ja imam talenat, show program 22.50 Dnevnik 3 23.20 Prislu{kivanje, serija 00.20 Sofi [ol posljednji dani, film 02.20 Ah,ta planeta, zabavni program 02.35 Velika bijela prevara, film 04.10 Dnevnik 2 04.35 Za. Druga, emisija za mlade 05.00 Pravoslavlje, religijski program 05.20 Rije~ vjere, religijski program

10

TV PROGRAMI
HAYAT
06.10 07.00 07.30 07.50 08.00 08.30 08.55 Timmy, crtani film Fifi, crtani film Bumba, crtani film, Graditelj Bob, crtani film, @ablja patrola, crtani film, 17. ep. Hlapi}eve nove zgode, crtani film 9. ep. Lijeni grad, crtani film, 11. i 12. ep. Garfield, crtani film Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija Biometeorolo{ka prognoza Najbolje godine, serija, 87. ep. Autoklub

18. juni 2011.
TV1
06.58 Spot tv1 07.00 Vijesti 07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Eliza, serija 11.00 Biznis vijesti 12.00 Vijesti plus 12.20 Rambo 3, igrani film (r) 13.00 Biznis vijesti 14.00 Vijesti 14.10 Ali Baba 1, igrani film

PINK
06.00 Do|i da umre{ sa mnom, film
KOMEDIJA
Re`ija: Armand Mastroianni

SU

22.05
MRE@A

Univerzalni vojnik AKCIJA SF

09.40 10.45 11.58 12.00 13.00

Majk Hamer je ameri~ki detektiv kojeg je kreirao ameri~ki pisac Miki Spilejn 1947 u romanu „Porota“ po kojem je snimljeno nekoliko filmova. Hamer je cini~ni usamljenik koji prezire dosadne sudske procese i radije uzima krojenje pravde u svoje ruke po sopstvenim pravilima.

08.00 Ma~ak sa {e{irom, film 10.00 Veliki brat, reality program 10.45 Grand hitovi, muzi~ki program

Tokom vijetnamskog rata, ameri~ki vojnik Luc Deveraux naleti na manijakalnog vojnika Andrewa Scotta, koji izgleda da provodi svoj vlastiti genocid. Luc poku{ava stati na put pokolju, ali svoj hrabar ~in pla}a `ivotom. Vlada odlu~i zamrznuti njihova tijela, kao dio tajnog projekta o stvaranju univerzalnih borbenih robota. Mnogo godina kasnije, Luc je takore}i savr{eni robot ubojica, ali mu povremena sje}anja na prethodni `ivot ne daju mira. U me|uvremenu, radoznala novinarka Veronica Roberts, otkriva tajnu “Univerzalnih vojnika”...
Re`ija: Roland Emmerich Uloge: Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Ally Walker, Ed O'Ross, Jerry Orbach

22.10
NOVA

Sahara
AKCIJA

@enski razgovori
ZABAVNI PROGRAM 17.55

Centralni dnevnik
INFO-PROGRAM

Show time
ZABAVNA EMISIJA

19.30

18.00

13.25 Dokumentarni program 14.00 U ime naroda, film 15.40 Najbolje godine, serija, 87. ep. 16.35 Sport centar 16.40 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 17.52 Vremenska prognoza 17.55 @enski razgovori, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Horizonti 20.00 Stubovi zemlje, serija, 2.ep. 21.00 Zabavni program 22.00 Jednog lijepog dana, film 00.55 Sport centar 00.00 Intervju s vampirom, film Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7 03.00 @enski razgovori, zabavni program 03.45 Zabavni program 04.35 Autoklub 04.55 Dokumentarni program 05.20 Muzi~ki program

15.00 Vijesti 16.00 Biznis vijesti 16.05 Biografske pri~e: Rolling Stones 17.00 Vijesti plus 17.20 Dva smo svijeta razli~ita, igrana serija, 11. epizoda (r) 18.00 Biznis vijesti 18.05 Urban music, muzi~ki program (r) 18.45 Face to face 19.30 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em 20.10 Dva smo svijeta razli~ita, igrana serija, 12. epizoda 21.00 Biznis vijesti 21.10 Tito, dokumentarni serijal, 13. epizoda 22.00 Vijesti 22.05 Univerzalni vojnik, igrani film 00.10 Pono}ne vijesti 00.30 Reprizni program

12.00 Info top, info-program 12.20 Gold Music, muzi~ki program 14.00 Info top, info-program 14.05 Futluz, film
MUZI^KA DRAMA
Re`ija: Herbert Ross

Footloose krase poletnost, sjajne plesne ta~ke i uzbudljive muzi~ke note. To je portret vje~nog sukoba izme|u bezazlenih zadovoljstava i strogog morala. Gradski de~ko Ren doseljava se u konzervativni gradi} ameri~kog srednjeg zapada gdje je ples, a i bilo koji drugi vid zabave mladih, zabranjen. Ren se tome usprotivi zajedno sa najboljim prijateljem Vilardom i sve{tenikovom k}erkom...

U listopadu 1942. godine poru~nik Gunn i dva vojnika Waco i Doyle ameri~ki su vojnici koji se pridru`uju britanskoj vojsci. Kada Nijemci napadnu njihove pozicije, Gunnova postrojba je prisiljena povu}i se u pustinju Saharu. S obzirom na to da su u pustinji, troje vojnika sada ima novu misiju prona}i pitku vodu. Tijekom potrage susretnu lutaju}u skupinu koja ih odvede do ru{evina jednog hrama gdje se nalazi voda. Ubrzo poru~nik Gunn saznaje da se Nijemci nalaze u blizini. Iako su Nijemci broj~ano nadmo}niji, Gunn se odlu~i suprotstaviti protivnicima u nadi kako }e britanska poja~anja sti}i...
Re`ija: Brian Trenchard-Smith Uloge: James Belushi, Alan David Lee, Simon Westaway...

22.35
HRT 1

Smrtonosno oru`je 2 AKCIJA

15.50 Info top, info-program 16.00 Kakav deda, takav unuk, film 18.00 Show time, zabavna emisija 20.00 Veliki brat, pregled dana 21.00 Zvijezde Granda, muzi~ki program, finale 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Izgnanik, film

Veliki organizirani kriminal skriva se iza diplomatskih krugova Ju`noafri~ke Republike. To otkrivaju dvojica poru~nika losangeleske policije: Martin Riggs i Roger Murtaugh. No Riggs, kojem je `ena poginula u prometnoj nesre}i, otkriva da je jedan od ~lanova ju`noafri~ke diplomatske bande Peter Vorstedt kriv za njezinu smrt. Do kona~nog i vatrenog obra~una dolazi na brodu koji iz SAD-a treba u Ju`noafri~ku Republiku prevesti novac zara|en prodajom droge.
Re`ija: Richard Donner Uloge: Danny Glover, Mel Gibson, Joe Pesci, Joss Ackland, Derrick O'Connor, Patsy Kensit

11

SU
06.10 06.45 07.00 07.30

18. juni 2011.
HRT2
07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.35 Najava programa 07.40 Bijeg lukavog lisca, serija za djecu 08.05 Bijeg lukavog lisca, serija za djecu 08.30 Vrijeme je za Disneyja: Moji prijatelji Tigar i Pooh (r) 08.55 Vrijeme je za Disneyja: Einstein~i}i (r) 09.20 ni DA ni NE: Alkohol i mladi 10.20 Tjorven i dragi kamen, {vedski film za djecu 08.00 08.15 08.30 08.45 09.10 09.25 09.50 10.15 10.45 11.15 12.15 13.15 15.00 17.00 17.10 18.05 19.15 20.05

TV PROGRAMI
NOVA
Fifi i cvjetno dru{tvo Timmy Time Peppa Bakugan II New Vestroia Chuggington Beyblade metal fusion Winx Bra~ne vode, serija Bra~ne vode, serija Frikovi, serija Smallville, serija Daleko od nje, film Sudar na slijepo, film Vijesti Nove TV Provjereno (r) Nad lipom 35 (r) Dnevnik Nove TV Deset hiljada godina prije Krista, film

HRT1
Drugo mi{ljenje (r) TV kalendar Iza ekrana (r) S Me|unarodne smotre folklora: Piva~i, Gunjci i Gajda{i (r) Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: Usamljeni su hrabri, ameri~ki film Hrvatska kronika BiH Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas HAK - Promet info Ku}ni ljubimci Rijeke Hrvatske: Ravni~arske rijeke, dokumentarna serija Normalan `ivot, emisija o obitelji Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma TV kalendar (r) Veterani mira, emisija za branitelje Prizma, multinacionalni magazin Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin Branitelji domovine, informativnoedukativni spot Eko zona Fotografija u Hrvatskoj: Sofija Silvia Poto~ki Opera box Jelovnici izgubljenog vremena: Anti~ki slanutak Euromagazin Vijesti Vrijeme sutra HAK - Promet info Reporteri: Armadillo Prugasta bra}a: Dru`ba mungosa, dokumentarna serija Potro{a~ki kod LOTO 7/39 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) Dnevnik Sport Vrijeme Uz nas niste sami, prijenos humanitarne akcije Vijesti Vijesti iz kulture Smrtonosno oru`je 2, ameri~ki film Filmski maraton: Muke s palcem, ameri~ki film (r) Filmski maraton: Usamljeni su hrabri, ameri~ki film Skica za portret

OBN
06.15 Casper, crtani film 06.35 Kornja~a Hero, crtani film 06.55 An|eli i prijatelji, crtani film 07.15 Roni, Olly, Roni, crtani film 07.35 Banny Maloney, crtani film 07.55 Nebeske plesa~ice, crtani film 08.10 Ke~eri RAW 09.00 Ivica i Marica, dje~iji film 10.50 Zemlja snova, serija 12.10 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.00 Zemlja snova, serija 14.20 Zemlja snova, serija 15.40 Zemlja snova, serija 17.00 Zemlja snova, serija 17.30 Dejana talk show: Kakva strahota, prevarila me ljubav `ivota!” 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info, informativni program 19.10 Zemlja snova, serija 20.00 Umri mu{ki: Osveta, igrani film 21.50 Policijska pri~a 2, igrani film 23.40 Restless, igrani film 01.30 Umri mu{ki: Osveta, igrani film (r) 03.15 Policijska pri~a 2, igrani film (r) 05.00 Restless, igrani film (r)

TVSA
07.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, reality show za mlade, 27/46 (r) 07.30 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, reality show za mlade, 28/46 (r) 08.00 Pogram za djecu 11.05 Grimove bajke (r) 11.30 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu 12.00 BBC dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Igrani film 14.45 Zemljomorje, igrana serija (r) 16.10 Tribunal 16.40 Biznis magazin 17.10 BBC dok. program 18.00 Za svaku bolest trava raste 18.15 Sarajevu s ljubavlju, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu 20.00 Serijski program 21.30 Vijesti TVSA 21.40 Za{ti}eni svjedok, igrani film 23.20 BBC dok. program (r) 00.05 Serijski program (r) 01.35 Dnevnik TVSA (r) 02.05 Odjava programa

08.00

09.40 09.55 10.00 10.08 10.09 10.10 10.45

11.15 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.30 13.15 14.00 14.30

Za{titnica svjedoka
SERIJA

Smallville
SERIJA

22.15

12.15

14.35 15.05 15.20 15.50

16.10 16.40 16.45 16.46 16.50 17.55

18.45 19.15 19.20 19.30 19.56 20.01 20.10

22.15 22.30 22.35 00.30

02.05

03.50

11.50 Filmska matineja: Tri mu{karca i kolijevka, francuski film (r) 13.35 KS automagazin 14.05 Obrtnik partner 14.40 Ro|ena za divljinu, ameri~ki film (r) 16.20 4 zida 16.55 Gara`a: S3ngs 17.25 Slavonski Brod: Odbojka: Hrvatska - Bjelorusija, prijenos 19.00 Big Band HRT-a: Tribute to D. Di~i} 20.15 Ve~eras 20.20 Ko{arka{ko EP: Francuska - Hrvatska, prijenos 22.15 Za{titnica svjedoka 1, serija 23.00 Vrijeme je za jazz: Ususret ljetnim jazz festivalima 00.00 KS automagazin (r) 00.30 4 zida (r) 01.05 No}ni glazbeni program: Hit dana (r) 01.07 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04.17 No}ni glazbeni program: Hit dana (r) 04.19 No}ni glazbeni program: Mi{o Kova~ 40 godina rada: Centimetar moga puta, snimka koncerta,

22.10 23.45 01.25 02.55

Sahara, film Krvavi zlo~in, film Ezo TV, tarot show Nasljedstvo bijesa, film (r) 04.25 Djevojka iz mog susjedstva, film (r)

TV MOSTAR
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.05 Eliza, serija 12.00 Vijesti plus 12.20 Rambo 3 (r), film 14.10 Ali Baba 1, film 15.00 Vijesti 16.00 Biznis vijesti 17.00 Vijesti plus 17.20 Dva smo svijeta razli~ita, doma}a serija, 11. ep.(r) 18.00 Biznis vijesti 18.05 Urban music (r) 18.45 Face (Had`ifejs) to face 19.30 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em 20.10 Dva smo svijeta razli~ita, 12. ep.21.10 Tito,13. ep.22.00 Vijesti 22.05 Univerzalni vojnik, film

KAKANJ
11.00 Razotkriveni 12.00 Flash vijesti 12.05 Moje putovanje, film 13.30 Na{a realnost 14.30 Enjoy life 15.00 Frej`er, serija 15.30 Sevdalinka u srcu 17.00 Flash vijesti 17.05 Tribunal 17.30 Ugovor, film 19.00 Denis napast19.30 Dnevnik FTV20.00 Vijesti 20.20 Frej`er, serija 20.45 Marketing 21.00 Legende bh sporta 21.30 Ads kviz 22.00 Planeta zemlja23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Autoshop magazin 00.00 Vijesti (r) 00.15 Opasne misli, film

RTV USK
10.10 Ple{i, ple{i, serija 11.10 Biografije, dok. program (r) 12.00 Vijesti 12.05 Iz bisaga vehida Guni}a 12.50 Turisti~ka razglednica 13.05 Studenti, serija (r) 14.05 Azimuti 14.30 Vijesti 14.40 Inspektor Mors, serija 16.30 Autoshop magazin 17.00 Bonaventura 17.45 Za svaku bolest trava raste 18.00 Duhovni svijet 18.30 O nama 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Hronika kraji{kih gradova 20.45 Tajanstvene pri~e 21.30 Vijesti 21.35 Igrani film 23.05 Laka, snimak koncerta

TV ZENICA
11.00 Selu u pohode (r) 12.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 15.00 Vijesti 15.10 Bonaventura (r) 16.00 Srijedom (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Sfera (r) 18.00 Medju nama (r) 19.00 Vijesti 20.00 O tome se govori 21.00 TV teatar 22.30 Tu`na sje}anja 23.00 Vijesti (r) 23.30 Igrani film (r)

VOGO[]A
09.35 Bajke iz cijelog svijeta 09.50 Wild Life 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Vogo{}anski dani 2011 - snimak revije 12.00 Vogo{}anski dani 2011 14.00 Igrani film 16.00 Sense - Ha{ki tribunal(r) 16.30 Informativni program 17.00 Vegetarijanski na talijanski na~in 17.30 Svje`i u dan 17.50 Wild Life 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 Dok. program 20.00 Vogo{}anski dani 2011, direktan prenos prve ve~eri 22.00 Xtreme 22.30 Biografije, revijalni program 23.30 I.R.I.B.

RTV BN
06.30 Jutarnji program 09.00 Greh njene majke, serija 13.00 Putevi zdravlja 15.00 Muzi~ki show 16.00 Dnevnik 1 16.25 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em (r) 17.30 @ivot sa stilom 18.00 Kao kod svoje ku}e 19.30 Dnevnik 2 20.00 Vitafon 20.30 BN music 21.30 Tu|e-sla|e22.30 Dnevnik 3 22.45 Ledina, film 01.00 Nevolje s mu{karcima, film

12

SATELITSKI PROGRAMI
TVTK
07.00 Vijesti 09.00 Sponzoru{e, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 14.15 Dje~ije popodne 16.00 Vijesti 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 19.50 Skrivena kamera 20.10 Dva smo svijeta razli~ita, serija 21.00 Film 23.15 Vijesti 23.55 Film 01.45 Dnevnik RTV TK (r)

18. juni 2011.
FOX LIFE
07.05 Vill i Grejs, serija 07.55 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 08.55 Da, draga, serija 09.40 Ru`na Beti, serija 10.30 [apat duhova, serija 11.20 Vill i Grejs, serija 12.05 Upravljanje Vajldom, serija 12.30 Prljavi seksi novac,serija 13.20 O~ajne doma}ice, serija 14.10 Privatna praksa, serija 14.55 Da, draga, serija 15.40 Ru`na Beti, serija 16.30 [apat duhova, serija 17.15 Vill i Grejs, serija 18.00 Da, draga, serija 18.50 Houp i Fejt, serija 19.35 O~ajne doma}ice, serija 20.25 Da, draga, serija 21.10 [tiklama do vrha, serija 22.00 Ludnica u Klivlendu, serija 22.25 Kugar Taun, serija 22.50 Upravljanje Vajldom, serija 23.15 Sve ispo~etka, serija 00.05 Ket i Kim, serija 00.55 Vill i Grejs, serija 01.40 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija

SU

RTS
11.00 11.05 11.30 12.10 12.45 13.00 13.15 13.25 13.30 14.10 15.00 15.10 15.40 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 19.17 19.30 20.05 21.00 22.00 23.00 23.30 00.00 00.50 Vijesti Gra|anin, info Knjiga utisaka Svijet zdravlja Vrijeme odluke Dnevnik Sport plus Vrijeme Srbija na vezi Dokumentarni program Vijesti Sve boje `ivota (r) TV minijature Za sva vremena: Boki Milo{evi} Medijska mre`a srpske dijaspore Petkazanje, dok. program Leti, leti pjesmo moja mila Kvadratura kruga Slagalica, kviz Vrijeme Dnevnik Gorki plodovi, serija TV lica... Jelen top deset Svijet sporta Jelen Super liga Imam jednu `elju, muzi~ki program Knjiga utisaka

RTCG
12.00 12.05 12.35 13.05 14.35 15.10 15.20 15.30 15.45 16.15 16.35 17.00 18.00 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.05 21.40 22.15 22.55 23.00 23.30 22.45 00.00 00.30 Vijesti Zapis (r) Muzika Jutarnji program (r) Argument (r) Fle{ sport (r) Aktuelno Dnevnik 1 Crno-bijeli svijet (r) Obrazovna emisija Muzika Mozaiku Olimpijski magazin Muzika Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Blic biznis i vijesti iz dijaspore Crnogorski 20. vijek Atr magazin Pe~at Muzika Kalendar Dnevnik 3 Sportska subota Sat spot Crno - bijeli svijet, no}ni program Blic biznis i vijesti iz dijaspore

UNIVERSAL
06.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 11.20 Sve po zakonu, serija 12.20 Dobra `ena, serija 13.20 Stari grijesi, film 15.10 @eljna slave, film 17.00 Bra}a i sestre, serija

Dobra `ena
SERIJA

19.00

MRE@A
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Ostrvo kornja~a, ctani film 08.05 Eliza, serija 12.20 Rambo 3, film (r) 14.10 Ali Baba 1, film 17.20 Dva smo svijeta razli~ita, doma}a serija, 11. epizoda (r) 20.10 Dva smo svijeta razli~ita, doma}a serija, 12. epizoda 21.10 Tito, dok. serijal, 13. epizoda 22.05 Univerzalni vojnik, film

19.00 Dobra `ena, serija 20.00 Sve po zakonu, serija 21.00 Brik Lejn, film 23.00 U potrazi za sudbinom, film 00.50 Oteta usred bijela dana, film 02.40 Sudija Ejmi, serija 03.40 Bra}a i sestre, serija

TV 1000
06.00 ^ist i trijezan, film 08.30 Rudareva k}i, film 10.00 Pozajmljiva~i, film 11.30 Robin Hud, princ lopova, film

EUROSPORT
08.30 FIA touring car, Brno, ^e{ka 09.00 Tenis, ATP Eastbourne, Engleska, polufinale 11.00 Tenis, WTA Eastbourne, Engleska, polufinale 13.00 Tenis, WTA Eastbourne, Engleska, finale, Live 14.45 Atletika, E[ Stockholm, [vedska Live 18.00 Tenis, ATP Eastbourne, Engleska, finale 19.15 Tenis, WTA Eastbourne, Engleska, finale 20.00 Borila~ki sportovi, Total KO 22.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko Live 00.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko 01.30 Atletika, E[ Stockholm, [vedska

EUROSPORT 2
03.30 Tenis, WTA Eastbourne, Engleska, polufinale 05.30 Tenis, ATP Eastbourne, Engleska, polufinale 07.30 Tenis, WTA Eastbourne, Engleska, polufinale 09.30 Skateboard 10.00 Tenis, ATP Eastbourne, Engleska, polufinale 12.00 Fudbal, Japanska J. League: Kashima Antlers Jubilo Iwata 14.00 FIA touring car, Brno, ^e{ka 15.00 Auto-trke, Nürburgring, Njema~ka 16.00 Ragbi 18.00 Tenis, WTA Eastbourne, Engleska, finale 20.00 Arena ameri~ki fudbal 22.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko 00.00 Fudbal, CONCACAF, ~etvrtfinale 02.00 Borila~ke vje{tine

SPORT KLUB
06.30 WTA i ATP Hertogenboch, polufinale 11.00 Premier League Classic: Liverpool Chelsea 11.30 Premier League Magazin 12.00 WTA Hertogenbosh FINAL, direktno 14.15 Chelsea TV News 14.30 ATP Hertogenbosh FINAL, direktno 16.30 Real NBA 17.00 NHL Stanley Cup Final 19.15 Chelsea TV News 19.30 NBA Action 20.00 NBA Final last game 21.45 WTA Hertogenbosh final 23.30 ATP Hertogenbosh final 01.30 Chelsea TV News 01.45 TWS 02.45 Klupske TV

Milerovo raskr{}e
FILM

20.00

TV SLON
13.00 Pregled programa 13.02 Op~injeni, serija 15.40 Folk, TOP 10 16.35 Tuzla u`ivo 16.45 Sredinom sedmice, info-program (r) 17.15 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program, vikend izdanje 18.30 Vremenska prognoza 18.32 Tuzla u`ivo 18.45 Extra DJ za mlade 19.35 SMS centrala 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 [e}ernica, revijalni program 22.35 SMS centrala 23.00 Slon extra Info 23.15 Pregled programa za nedjelju

14.00 Prijedlog, film 16.00 Kupe de Vil, film 18.00 Ro|enje, film 20.00 Premijera: Milerovo raskr{}e, film 22.00 Nevidljivi cirkus, film 00.00 Krem brule, film 02.00 Cijena po`ude, film

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 16.55 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Automobili Pre`ivljavanje udvoje Lov na sabljarke Gra|evinske intervencije ^uda Azije koja je ~ovjek napravio Deset najboljih Mo}ni brodovi Borna kola bra}e Hau Automobili Hotrod {egrt Opake ma{ine 2 epizode Kako se pravi? To mogu i ja Deset najboljih Radionica za prave mu{karce sa D`ejmsom Mejom Mo}ni brodovi Takmi~enje u izradi automobila Trgovci automobilima U potrazi za zabavom Prljavi poslovi sa Piterom [majhelom Lov na sabljarke

N. GEOGRAPHIC
08.00 Upecani 09.00 Podmornica Virginia 09.30 Najve}e naftne platforme 10.00 Megagra|evine: Britanska nova `eljeznica 11.00 Te`ak `ivot: Kr{enje pravila 12.00 Istra`ivanje planeta Zemlja 13.00 Uhva}eni na djelu 14.00 Leopard protiv pitona 15.00 Najte`i popravci: Lansiranje rakete 16.00 Razbija~i atoma 17.00 In`enjerske veze: Opera u Sydneyju 18.00 Stadion Wembley 19.00 Megatvornice: Tenkovi 20.00 Droge: Kanabis 21.00 Zato~eni u inozemstvu 22.00 Alja{ki leta~i 23.00 Tabu: Lo{a hrana 00.00 Megatvornice: Tenkovi 01.00 Droge: Kanabis 02.00 Zato~eni u inozemstvu: Meksiko ili propast

VIASAT HISTORY
07.00 Krakatau - poslednji dani 08.00 Dikensova Engleska 09.00 Smrt u zoru - Posljednji carev bojni brod 10.00 Pet ameri~kih giganata 11.00 Silverado 12.00 Rimsko carstvo 13.00 Farma iz edvardijanskog doba 14.00 Na ivici Holivuda 15.00 Krakatau - posljednji dani 16.00 Premijera: Stopama Gustava Malera 17.00 [ta je zaista potopilo Meri Rouz 18.00 Mendelson, nacisti i ja 19.00 Istorija rasizma 20.00 Tajne civilizacije: Inke, Maje i Acteci 21.00 Farma iz Edvardijanskog doba 22.00 Trambo 23.30 Velike britanske vojskovo|e 00.00 Stopama Gustava Malera 01.00 [ta je zaista potopilo Meri Rouz 02.00 Mendelson, nacisti i ja 03.00 Istorija rasizma 04.00 Tajne civilizacije: Inke, Maje i Acteci

ANIMAL PLANET
06.00 Posjed merkata 06.25 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 07.15 Upoznajte divljinu 07.40 D`ef Korvin bez ograni~enja 08.10 Lovac na krokodile 09.05 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 10.00 Sve o psima 11.50 Zaljubljenici u ma~ke 12.45 Paklene ma~ke 13.40 Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici 19.10 Sve o psima 20.05 Ljubitelj ajkula 21.55 Pre`ivjeti napad 22.50 Safari sa pingvinima 23.45 Sve o psima

ATV
07.02 Ben Ten 08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.30 [egrt Hlapi} 11.00 Sasuke, nind`a ratnici 11.55 Vijesti 12.00 Najbolje godine 2, serija 13.00 Auto{op magazin 14.00 U ime naroda, film 15.40 Najbolje godine, serija 16.30 Ja volim Srbiju, zabavni program 18.30 Pozori{te u ku}i, serija 18.45 Arena sport, sportski program 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 Stubovi zemlje, serija 21.00 48 sati svadba 22.00 Jednog lijepog dana, film 00.00 Intervju sa vampirom, film

NE
23.30
BHT

19. juni 2011.
BHT FTV
07.00 Misti~ne vode zaljeva Toyama, japanski dokumentarni film 08.00 Vijesti 08.05 Barimba 08.30 ZIZ, zabava-igra-znanje 10.55 Sedmica, magazin iz kulture 11.25 Zelena panorama, dokumentarni program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Biciklisti, jugoslovenski igrani film 13.45 Doka`i krivnju, ameri~ki igrani film

TV PROGRAMI
RTRS
06.01 Muzi~ki program 07.05 Vite{ka zemlja, serija 08.00 Vijesti 08.15 Jutarnji program Mala TV 09.00 Gumenko, crtana serija 09.05 ^arli i Mimo, crtana serija 09.10 Bo u pokretu, crtana serija 09.35 Mar, crtana serija 10.00 Dilajla i D`ulijus, crtana serija 10.25 Film 12.00 Dnevnik 1 12.20 Snop 13.00 Sviraj ne{to narodno 08.00 BHT Vijesti Program za djecu i mlade 08.15 BHT slagalica 08.40 Bruklinski most, igrana serija, 34/35 09.05 Zombi hotel, animirana serija, 6/19 09.30 [kola filma, obrazovna serija, 8/26 (r) 10.00 BHT vijesti 10.15 TV Liberty 10.45 Zlato divljine: Krokodil, ko`a mo~vare, strana dokumentarna serija, 3/6 11.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji

O~eva tajna
TRILER/MISTERIJA/DRAMA

Alexander Beck je osam godina `ivio u uvjerenju da je njegova `ena Margot ubijena. Bio je prvi osumnji~eni, ali kada je policija prona{la jo{ nekoliko tijela, postalo je jasno da se radi o serijskom ubojici. Ubica je priznao da je ubio sve `rtve, osim Margot. Zbog toga Alexander ne mo`e nastaviti normalno da `ivi. Jednog dana, dobije e-mail s porukom „ne reci nikome“ i linkom za web kameru gdje vidi svoju `enu u stvarnom vremenu...
Re`ija: Guillaume Canet Uloge: François Cluzet, Marie-Josée Croze, André Dussollier, Kristin Scott Thomas

21.00
FTV

Kino Lika
DRAMA
Skriveni dokazi
SERIJA

Izolovano planinsko selo jedini je dom mladog nogometa{a, {krtog seljaka i pretile djevojke. Optere}eni li~nim problemima, troje seljana ni ne obra}aju pa`nju na referendum o ulasku zemlje u EU. Mlada nogometna zvijezda koja je iz nehata ubila majku ne `eli se priklju~iti bogatom stranom klubu isku{avaju}i o~evu ljubav. I dok njegova sumje{tanka o~ajni~ki `eli ljubavnika, {krti seljak otkriva {ta zapravo vodi ka istinskoj bijedi.
Re`ija: Dalibor Matani} Uloge: Kre{imir Miki}, Ivo Gregurevi}, Jasna @alica, Danko Lju{tina, Damir Karaka{, Milan Ple{tina, Dara Vuki}

Paralele
13.00 23.30
15.50 Vijesti 16.00 Ljubav i kazna, igrana serija, 58., 59. i 60. epizoda 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 23. epizoda 21.00 Kino Lika, hrvatski igrani film 22.40 Na{a mala klinika, igrana serija 23.30 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 00.00 Dnevnik 3 00.20 Laf u srcu, jugoslovenski igrani film
KOMEDIJA
Re`ija: Milivoje Milo{evi}

Kenedijevi
SERIJA

20.15

20.00 izmaglici OBN

U elektri~noj
TRILER

Detektiv Dave Robicheaux u lovu je na serijskog ubojicu koji vreba mlade `ene. Putem ku}i s jo{ jednoga stravi~nog mjesta zlo~ina, Dave upoznaje glamuroznu holivudsku zvijezdu Elroda Sykesa. Sykes je u gradu radi svoga novog filma koji snima uz potporu lokalnoga zlo~ina~kog kralja Baby Feet Balbonija. Sykes ispri~a Daveu kako je u mo~vari vidio le{ — raspadnuto tijelo crnca u lancima.To otkri}e kod Davea izaziva bujicu sje}anja iz vlastite pro{losti...
Redatelj: Bertrand Tavernier Uloge: Tommy Lee Jones, John Goodman, Peter Sarsgaard

12.00 BHT vijesti 12.15 Izazovi poljoprivrede 13.00 Skriveni dokazi, igrana serija, 9/62 13.50 U potrazi za dalekim okusima, strana dokumentarna serija, 8/8 14.25 500 Ajvatovica, reporta`a (r) 15.05 @ivot & ostalo: Gdje }e nam biti kraj, dokumentarni program (r) 15.40 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 16.10 BHT vijesti 16.25 Kara|oz: La`ni bakalin, igrana serija, 1/5 (r) 17.15 Prkose}i smrti, britansko-australski igrani film 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 London Live, muzi~ki program 20.10 Ju`ni Bruklin, igrana serija, 7/22 21.00 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 21.30 Surfer, ameri~ki igrani film 23.00 BHT vijesti 23.15 BHT sport 23.30 O~eva tajna, francuski igrani film 01.35 Surfer, ameri~ki igrani film (r)

U bolnici, na vje`bi, Vladimir, student medicine, dolazi u sukob sa profesorom, potom gubi ilegalni krevet u studentskom domu i razo~arava djevojku koja ga voli. Vladimir se zaposli u porodici Save Mitrovi}a kao ku}na pomo}nica. Sa kutlja~om, usisava~em i knjigom treba izdr`ati do zadnjeg ispita. Ali, Vladimir }e zajedno sa Buletom saznati kako njihova mladost i spontanost remete sve {to dodirnu. Ru{i se porodi~na sre}a kao ku}a od karata, sre|enost se pretvara u haos, `ivot postaje komedija puna dugova i bez ijednog cilja.

13.25 Ja imam talenat, show program 15.00 Mjesta mo}i Maja i Asteka, dokumentarni program 16.40 Gastronomad, sufle od sira 17.00 Vijesti 17.10 Prijevremeni izbori za na~elnike op{tina Sanski Most i Ilid`a, hronika 17.15 Novokain, film 19.00 Op,op, zabavni program 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.15 Kenedijevi, serija 21.00 Ja imam talenat, show program 22.45 Sportski pregled 23.15 Dnevnik 3 23.45 Skandal, film 01.45 Kenedijevi, serija 02.30 Dnevnik 2 03.00 Op, op, zabavni program 03.15 Sviraj ne{to narodno 03.40 Novokain, film 05.10 Snop

14

TV PROGRAMI
HAYAT
07.30 Moj dom, magazin 08.00 Pocoyo, crtani film 08.20 Jagodica Bobica Jagositne pustolovine, crtani film 10.20 Lijeni grad, crtani film 11.20 Sasuke Ninja ratnici, zabavnosportski TV show 12.58 Biometeorolo{ka prognoza 13.00 Ke~eri, Arena Meksiko, sportski program 13.45 Blago, film

19. juni 2011.
TV1
06.58 Spot tv1 07.00 Vijesti 07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.00 Vijesti 08.30 Tito, dok. serijal, 13. epizoda (r) 09.00 Vijesti 09.30 Bogati i slavni, dokumentarni serijal 10.00 Vijesti 10.10 Pakleni grad, film 11.00 Biznis vijesti 12.00 Vijesti plus 12.20 Kapital, poslovni magazin

PINK
06.00 Teorija dokone klase, film 08.00 Ubistva na stepeni{tu, film
KRIM. DRAMA
Re`ija: Tom McLoughlin

NE

21.40
MRE@A

Sirove strasti
TRILER/DRAMA

Kada pozove 911 da prijavi ubistvo svoje `ene, mu` koji je poznati pisac i budu}i politi~ar, postaje glavni osumnji~eni za ubistvo.

10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Birajte svoj hit 12.00 Info top, info-program 12.20 Gold express, muzi~ki program 14.00 Info top, info-program

Johnny Boz, biv{a rok-zvijezda i vlasnik no}nog kluba u San Franciscu, na|en je mrtav u svom krevetu. Slu~aj je dodijeljen detektivu Nicku Curranu, biv{em alkoholi~aru i ovisniku. Glavna osumnji~ena je Catherine Tramell, atraktivna spisateljica napetih trilera koja se vi|ala s Bozom. Policijska psihijatrica Beth Gardner, biv{a Nickova djevojka, upetlja se u slu~aj kada otkrije da je Bozovo ubojstvo opisano u jednom od Catherininih romana.
Re`ija: Paul Verhoeven Uloge: Michael Douglas, Sharon Stone, Jeanne Tripplehorn, George Dzundza, Denis Arndt, Leilani Sarelle

Glam Blam
ZABAVNI PROGRAM 18.00

Tito
DOK. SERIJAL

Dobar kom{ija
08.30
ZABAVNA EMSIJA

Indiana Jones i kraljevstvo AVANTURA 21.20 NOVA kristalne lubanje
14.10

16.15 Jednog lijepog dana, film 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Nema vi{e zeko rek'o, istra`iva~kodokumentarni program 20.10 Pjeva~ na vjen~anjima, film 21.45 Lager ni{, film 23.30 Sport centar 23.35 Mortal kombat 2, film Reprizni program Hayat TV-a 01.50 Muzi~ki program 02.00 Vijesti u 7, informativna emisija 03.00 Glam Blam, zabavni program 03.45 Pjeva~ na vjen~anjima, film 05.15 Muzi~ki program

13.00 Vijesti 13.20 Avanture Kaleba Vilijamsa, film 15.00 Vijesti 15.20 Sile mora, dok. serijal 16.00 Biznis vijesti 16.20 TV1 ordinacija, emisija o zdravlju 17.00 Vijesti plus 17.25 Dva smo svijeta razli~ita, doma}a serija, 12. ep. (r) 18.05 Biznis vijesti 18.30 Biografske pri~e: Michael Schumacher 19.00 Najava dnevnika 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Policajac sa Petlovog brda, igrana serija, 10. epizoda 20.55 Dva smo svijeta razli~ita, igrana serija, 12. epizoda (r) 21.40 Sirove strasti, film 23.20 Corleone, {ef nad {efovima, igrana serija, 10. epizoda 00.00 Pono}ne vijesti 00.20 Reprizni program

14.10 Dobar kom{ija, zabavna emisija, u`ivo 15.50 Info top, info-program 16.00 Zumba Zumba, zabavni program 16.30 Sve za ljubav, reality show 18.30 Izbor Mistera BiH, u`ivo 20.00 Veliki brat, reality show izbacivanje 22.30 Zumba Zumba, zabavni program 23.00 DJ Talent Show, polufinale, u`ivo 01.00 Vorlok 2: Armagedon, film
SF HOROR
Re`ija: Anthony Hickox

Tokom hladnoga rata sovjetski agenti motre profesora Jonesa kad mu mladi ~ovjek donese kodiranu poruku od ostarjelog i poludjelog kolege Henrya Oxleya. Vo|eni sjajnom Irinom Spalko, Sovjeti prate Jonesa i mladi}a Mutta u Peru. Uz pomo} Oxleyeve poruke pronalaze legendarnu lubanju napravljenu od jednoga komada kvarca. Ako Jones uspije donijeti lubanju na pravo mjesto, sve }e biti dobro, ali ako je Irina vrati na izvori{te, dobit }e mo}i koje bi mogle ugroziti Zapad.
Re`ija: Steven Spielberg Uloge: Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf...

21.50
HRT 1

Svjedoci
DRAMA

I neka Armagedon po~ne... Svakih {est stotina godina, veliko zlo ima mogu}nost da pobjegne i oslobodi Armagedon... Sotonin sin, Warlock ima namjeru dovesti svoga oca na Zemlju uz pomo} tajanstvenog kamenja. Tajanstveno kamenje ima mo} da ili oslobodi zlo ili da ga progna jo{ sljede}ih {esto godina. Jedan red Druida se bori sa Warlockom, kako bi sprije~ili katastrofu na Zemlji... Da li pobe|uje zlo ili dobro, pogledajte u ovom fantasti~nom horroru!

Radnja se doga|a u 48 sati u jednom hrvatskom gradi}u za vrijeme Domovinskog rata i tematizira problem krivnje pojedinca i gubitka du{e u ratu. Nelinearna struktura pri~e omogu}uje uvid u nekoliko ljudskih drama, ispri~anih iz vizure krvnika, a ne `rtve, kako bi se propitalo funkcioniranje zla i spirala mr`nje. Pri~a se odmotava svaki puta iz nove vizure, a sve zapo~inju u istom trenutku — trenutku istrage ubojstva, i svaka daje novu sliku onoga {to se doista dogodilo.
Re`ija: Vinko Bre{an Uloge: Leon Lu~ev, Alma Prica, Mirjana Karanovi}, Dra`en Kühn, Kre{imir Miki}, Predrag Vu{ovi}, Marinko Prga

15

NE
05.50 06.20 06.50 07.05

19. juni 2011.
HRT2
07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.35 Najava programa 07.40 Otkri}a hrvatske glazbe Simfonijskim orkestrom HRT a ravna Mladen Tarbuk 08.40 Ciklus talijanskih klasika: Njema~ka, nulte godine, talijanski film 09.50 Biblija 10.00 Zagreb: Me|imursko pro{~enje, prenos 11.15 Brazde za sje}anje, dokumentarni film 12.00 Dodjela nagrada Vladimir Nazor, prenos 07.35 08.00 08.15 08.30 08.45 09.10 09.25 09.50 10.15 10.45 11.45 12.15 13.15 15.15 17.00 17.10 19.05

TV PROGRAMI
NOVA
Winx (r) Fifi i cvjetno dru{tvo Timmy Time Peppa Bakugan II - New Vestroia Chuggington Beyblade metal fusion Winx Automotiv Bra~ne vode, serija Brza blagajna, serija, 1/8 Dodir s neba, serija, 2/23 Sinbadovo zlatno putovanje, film Sahara, film (r) Vijesti Nove TV Masterchef (r) INA Plave vijesti

HRT1
Duhovni izazovi (r) Euromagazin (r) TV kalendar Mala TV: TV vrti}: Brod Ninin kutak: Prolazak kroz razglednicu Danica i panda Tajni dnevnik patke Matilde: Ljeto Brlog: Bjeloglavi sup (r) ^arobna plo~a 7 kontinenata: Ju`na Europa Prijatelji Nora Fora, TV igra za djecu TV kalendar (r) Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas HAK Promet info Filmska matineja: Trik je u zrcalima, ameri~ko britanski TV film manjinski MOZAIK: S istarskim Slovencima Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma Poljoprivredni savjetnik Za poljoprivrednike Plodovi zemlje Rijeka: More @ivjeti zdravije Nedjeljom u dva Predstavljamo vam... Mir i dobro Branitelji domovine, informativno edukativni spot (r) Skica za portret Vijesti Vrijeme sutra HAK Promet info Lovci na slonovu kost, ameri~ki film (r) Globalno sijelo Lijepom na{om: Bibinje LOTO 6/45 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) Dnevnik Sport Vrijeme 1 protiv 100, kviz Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) Stipe u gostima 3, Serija Svjedoci, hrvatski film Vijesti Vijesti iz kulture Ciklus europskog filma: Rosenstrasse, njema~ki film

OBN
07.50 Casper, crtani film 08.10 Kornja~a Hero, crtani film 08.30 An|eli i prijatelji, crtani film 08.50 Roni, Olly, Roni, crtani film 09.10 Banny Maloney, crtani film 09.30 Nebeske plesa~ice, crtani film 09.50 Ke~eri SMACKDOWN, zabavni program 10.30 Theodore Rex, dje~iji film 12.20 Umri mu{ki: Osveta, film 14.10 Lonci i poklopci, kulinarski show 15.00 Majstori, majstori, doma}i film 16.30 Red Carpet, showbiz magazin 17.30 Dejana, talk show: Priprema, pozor, ljeto! 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info, informativni program 19.10 Najsexy `ene svijeta, zabavni program 20.00 U elektri~noj izmaglici, film 22.00 Balkan Express, doma}i film 23.30 Policijska pri~a 2, doma}i film 01.15 Restless, film 03.00 U elektir~noj izmaglici, film

TVSA
06.30 Reprizni program 07.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, reality show za mlade, 29/46, 30/46, 31/46 (r) 08.30 Program za djecu 10.30 Sevdah, muzi~ki program 11.00 Mu}ke, humoristi~ki program (r) 11.30 BBC dok. program 12.30 Za svaku bolest trava raste (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Igrani film 14.45 Zemljomorje, igrana serija, 2/2 (r) 16.10 Tribunal (r) 16.40 BBC dok. program 18.15 Sarajevu s ljubavlju, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu 20.00 Da se ne zaboravi, dok. program 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Sarajevo art, emisija iz kulture 21.35 Metronom, emisija o klasi~noj muzici 22.05 Neo~ekivana ljubav, igrani film 23.30 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu (r) 00.10 Zemljomorje, igrana serija, 2/2 (r) 01.35 Dnevnik TVSA (r) 02.05 Odjava programa

07.55 08.55 09.35 09.47 09.55 10.00 10.01 10.05

11.35 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.17 12.25 13.20 13.50 14.00 15.00 15.05 15.35

Monk
SERIJA

Dodir s neba
13.05
SERIJA

12.15

15.37 15.55 16.00 16.01 16.05 17.40 18.15 19.15 19.20 19.30 19.56 20.01 20.10 21.00 21.05 21.50 23.20 23.35 23.45

13.05 Monk 7, serija 13.50 e Hrvatska 14.30 Olimp, sportska emisija 14.55 Ko{arka{ko EP: Hrvatska Gr~ka, prenos 16.40 Olimp sportska emisija 18.00 Me|unarodni dje~ji festival [ibenik, snimka sve~anog otvorenja (r) 19.15 Cocco Bill, crtani film 19.25 Gara`a: Father (r) 19.55 Ve~eras 20.00 Ciklus filmskog spektakla: Prepad na Rommela, ameri~ki film 21.40 Filmski boutique: Veliki gazda, hongkon{ki film 23.20 No}ni glazbeni program: Hit dana (r) 23.22 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 03.07 No}ni glazbeni program: Hit dana (r) 03.09 No}ni glazbeni program: Snimka koncerta, 04.39 No}ni glazbeni program: Snimka koncerta, 06.09 No}ni glazbeni program:. memorijal S.B.\oser.

19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Nad lipom 35 21.20 Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje, film 23.35 Red carpet, showbiz magazin 01.00 Krvavi zlo~in, film (r)

TV MOSTAR
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.30 Tito, dok. serijal (r) 10.10 Pakleni grad, film 12.00 Vijesti plus 12.20 Kapital 13.00 Biznis vijesti 13.20 Avanture Kaleba Vilijamsa, film 15.00 Vijesti 16.00 Biznis vijesti 16.20 TV1 ordinacija 17.00 Vijesti plus 17.25 Dva smo svijeta razli~ita (r) 18.05 Biznis vijesti 18.10 Muzi~ki program RTM 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Policajac sa Petlovog brda 20.55 Dva smo svijeta razli~ita (r) 21.40 Sirove strasti, film 23.20 Corleone, {ef nad {efovima

KAKANJ
08.00 Te{anjska hronika 08.30 Sevdah i vrijeme 09.10 Denis napast 09.15 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.30 Tribunal 11.00 Uljep{aj svoj `ivot 12.00 Koncert: emina jahovi} 14.30 Megalopolis 15.00 Frej`er, serija 15.30 Enjoy life 16.00 Ashabi bo`ijeg poslanika 17.00 Ads kviz 17.30 Legende bh sporta 18.00 Bh ritam 19.00 Denis napast19.30 Dnevnik FTV20.00 Info IC 20.30 Frej`er, serija21.10 Biografije 22.00 Razotkriveni23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Opasne misli, film

RTV USK
12.00 Vijesti 12.05 Kraji{ka zemlja 12.35 Reporta`e sa zemlje mira 13.05 Moje dijete, obrazovni program 13.35 O nama, emisija o RTVUSK (r) 14.00 Vikend ru~ak 14.30 Vijesti 14.40 Hronika kraji{kih gradova (r) 15.25 Vrata tajne, serija 16.00 Za svaku bolest trava raste (r) 16.30 Nedjeljom zajedno 18.30 Bajke iz cijelog svijeta 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Time out 21.00 Vijesti 21.05 Igrani film po izboru gledalaca 22.45 Nedjeljom zajedno (r)

TV ZENICA
10.30 TV Liberty (r) 11.00 Bonaventura (r) 12.00 O tome se govori (r) 12.45 Za svaku bolest trava raste 13.00 Razglednica (r) 14.00 Put za Ejvonli, serija 15.00 Odlika{i (r) 16.00 Animirani film (r) 17.00 Muzi~ki program 18.00 Autoshop 19.00 Biografije (r) 20.00 Selu u pohode 21.00 Igrani film 22.30 Tu`na sje}anja 22.45 [ou na moj na~in

VOGO[]A
12.00 Znastveni forum (r) 12.30 Priroda i ljudi 13.00 1/1, revijalni program TV Visoko 14.00 Vogo{}anski dani 2011 Sarajevo, snimak prve ve~eri 16.00 Uljep{aj svoj `ivot (r) 17.00 Info ICNTV IC Kakanj (r) 17.30 Xtreme, sportski magazin 17.50 Wild Life, crtani film 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 Priroda i ljudi 20.00 Vogo{}anski dani 2011 Sarajevo, direktan prenos druge ve~eri 22.00 Autoshop magazin 22.30 Vogo{}anski dani 2011 - Turnir prijateljstva u ko{arci 23.30 I.R.I.B.

RTV BN
06.00 BN koktel 07.30 Zvuci zavi~aja 08.30 Sa Kraji{nicima po Krajini 09.00 Nedeljno jutro 10.30 Selo 11.00 JV komerc: Cvr~ak na sat 12.00 Zvuci zavi~aja 13.00 BN music 14.00 Bez maske 14.30 Preljubnici 15.30 Nedeljno popodne 19.30 Monitor 20.10 Bela la|a, serija 21.00 Agencija Medeni Mesec, film 22.30 D`oni ^a~kalica, film 00.00 Cvje}arka, film

16

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
06.55 Iz dana u dan 07.00 Vijesti 10.15 Moj dom, magazin 12.00 Vijesti 14.00 Veliki susret, serija 15.15 Autoshop magazin 16.00 Vijesti 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 20.50 Vremenska prognoza 21.00 Dva smo svijeta razli~ita, serija 22.15 Vijesti 23.15 Autoshop magazin 23.45 Dnevnik (r)

19. juni 2011.
FOX LIFE
07.05 Vill i Grejs, serija 07.55 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 08.55 Da, draga, serija 09.40 Ru`na Beti, serija 10.30 [apat duhova, serija 11.20 Vill i Grejs, serija 12.05 Upravljanje Vajldom, serija 12.30 Houp i Fejt, serija 13.20 O~ajne doma}ice, serija 14.10 Prljavi seksi novac,serija 14.55 Da, draga, serija 15.40 Ru`na Beti, serija 16.30 [apat duhova, serija 17.15 Vill i Grejs, serija 18.00 Privatna praksa, serija 18.50 Ludnica u Klivlendu, serija 19.10 Kugar Taun, serija 19.35 O~ajne doma}ice, serija 20.25 Da, draga, serija 21.10 Dr Haus, serija 22.00 Ni na karti, serija 22.50 Upravljanje Vajldom, serija 23.15 Uprava, serija 00.05 Ru`na Beti, serija 00.55 Vill i Grejs, serija 01.40 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 02.45 Svita, serija

NE

RTS
11.00 Vijesti Znanje-imanje 12.00 UNHCR-povratak: Kosovo 12.15 Vjerski kalendar (r) 12.25 Moj ljubimac 13.00 Dnevnik 13.15 Sport plus 13.25 Vrijeme 13.30 Balkanskom ulicom 14.10 Vrijeme je za bebe 14.45 Gastronomad 15.00 Vijesti 15.10 Sat 16.03 Van Gog, muzi~ki program 17.05 [ta ja imam od toga, dok. program 17.40 Medijska mre`a srpske dijaspore 18.00 Srpski isto~nici 18.27 Sasvim prirodno, reporta`a 19.00 Slagalica, kviz 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Gorki plodovi, serija 21.00 Bez vize, dok. pr. 21.30 Balkanskom ulicom 22.05 ^ovjek u praznoj sobi, film Vijesti Uvi|aj, info 00.00 Dnevnik

RTCG
11.00 11.05 11.30 11.55 12.00 12.05 12.35 13.05 14.35 15.05 15.20 15.30 15.45 16.15 16 45 17.15 17.45 18.00 19.00 19.20 19.30 20.00 20.15 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 23.40 00.10 Vijesti Program za djecu Program za djecu Kalendar Vijesti Sat TV (r) Crno-bijeli svijet, no}ni program (r) Jutarnji program Pe~at (r) Muzi~ki mix Kalendar Dnevnik 1 Art magazin (r) 7 TV dana (r) Muzika Obrazovna emisija Muzika Agrosaznanje Program za djecu, 9/10 Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Okvir Dok. program Sat TV Muzika Dnevnik 3 Fle{ sport Crnogorski 20. vijek (r) Dok. program (r)

UNIVERSAL
06.20 Ne{ Brid`is, serija 11.20 Bra}a i sestre, serija 13.20 U potrazi za sudbinom, film 15.10 Oteta usred bijela dana, film

Bra}a i sestre
SERIJA

21.00

MRE@A
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Otrvo kornja~a, crtani film 08.30 Tito, dokumentarni serijal, 13. ep. (r) 10.10 Pakleni grad, film 13.20 Avanture Kaleba Vilijamsa, film 17.25 Dva smo svijeta razli~ita, serija, 12. ep. (r) 20.05 Policajac sa Petlovog brda, serija, 10. ep. 20.55 Dva smo svijeta razli~ita, serija, 12. ep. (r) 21.40 Sirove strasti, film 23.20 Corleone, {ef nad {efovima, serija, 10. ep.

17.00 Zakon i red, serija 18.00 Erika, serija 19.00 Sve po zakonu, serija 20.00 Dobra `ena, serija 21.00 Bra}a i sestre, serija 23.00 Brik Lejn, film 01.00 Dobra `ena, serija 02.00 Erika, serija 03.00 Sudija Ejmi, serija

TV 1000
06.00 Milerovo raskr{}e, film 08.00 Kupe de Vil, film 10.00 Prijedlog, film 12.00 Ro|enje, film 14.00 Susret sa Venerom, film

EUROSPORT
08.30 FIA touring car, Brno, 09.00 FIA touring car, Brno, Live 09.30 Auto-trke, Nürburgring, Njema~ka 10.00 Watts 10.30 Veslanje, SK Hamburg, Njema~ka Live 11.45 Superbike Corner 12.00 Superbike, S[ Valencia, [panija Live 12.45 FIA touring car, Brno, Live 13.45 Auto-trke, Brno, Live 14.45 FIA touring car, Brno, ^e{ka Live 15.45 Superbike, S[ Valencia, [panija Live 16.30 Atletika, E[ Stockholm, [vedska Live 18.00 Supersport, S[ Valencia, [panija 18.30 Autotrke, Nürburgring, Njema~ka 19.00 Motorsports Weekend magazin 19.15 Veslanje, SK Hamburg 20.30 Fudbal, SP U-17 Meksiko 22.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko Live 01.15 Motorsports Weekend magazin

EUROSPORT 2
03.30 Borila~ke vje{tine 06.00 Fudbal, CONCACAF, ~etvrtfinale 07.30 Tenis, WTA Eastbourne, Engleska, finale 08.30 Tenis, ATP Eastbourne, Engleska, finale 09.45 Auto-trke, Brno, ^e{ka 10.30 Superstock, S[ Aragon, [panija 11.00 Fudbal, CONCACAF, ~etvrtfinale 13.00 Supersport, S[ Valencia, [panija 14.00 Autotrke, Nürburgring, Njema~ka 15.00 Superbike, Knockhill, UK 15.45 Ragbi 17.15 Superbike, Knockhill, UK 18.00 Ragbi 21.45 Watts 22.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko 00.00 Fudbal, CONCACAF, ~etvrtfinale 02.00 Borila~ke vje{tine

SPORT KLUB
06.30 Rugby Super League: St Helens - Wigan 08.45 NHL Stanley Cup Final 11.00 Manchester City Pregled Sezone 14.00 WTA Hertogenbosh Final

^uvaj se lijepih otmi~arki
FILM
16.00 Povratak u raj, film 18.00 Bijela palata, film 20.00 Premijera: ^uvaj se lijepih otmi~arki, film 22.00 Bijeli pijesak, film 00.00 48 sati, film 02.00 Krem brule, film

ATP Hertogenbosh
TENIS

18.30

TV SLON
13.00 Pregled programa 13.02 Op~injeni, serija 14.50 @ivotne pri~e 15.25 Da sam ja neko 16.00 Tuzla u`ivo 16.05 [e}ernica, revijalni program (r) 18.15 Tuzla u`ivo 18.25 Zoo hoby 19.10 Autovizija, emisija o automobilizmu 20.00 KVIZ Extra 20.30 Heroji ulice 21.00 Kviz znanja, obrazovni program 22.00 TOP 7 22.40 Rat svijetova 23.35 Slon extra Info 23.57 Pregled programa za ponedjeljak

20.00

16.00 NBA Final last game 18.00 Wimbledon Najava 18.30 ATP Hertogenbosh Finale 20.30 Premier League Magazin 21.00 U susret Wimbledonu finale 23.30 Wimbledon, najava 00.00 Ruska liga 01.45 Argentinska liga 03.30 Klupske TV

DISCOVERY
06.00 06.25 06.50 07.15 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.05 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Kako se pravi? Kako to radi Pametnjakovi} Razotkrivanje mitova U djeli}u sekunde 2 epizode Put tornada Gra|evinske intervencije ^ovjek, `ena, divljina Lov na sabljarke Razotkrivanje mitova Obalski spasioci Obalski spasioci Oru`je budu}nosti Borna kola bra}e Hau Automobili Peta brzina 2 epizode Trgovci automobilima Pre`ivljavanje udvoje Pri~a o piratima sa Rosom Kempom Diskaveri mi je spasio `ivot Makintajer Kaskaderski zavisnici 2 epizode

N. GEOGRAPHIC
07.00 Bizonski ratnik 08.00 Gepardska bra}a po krvi 09.00 Zona gradnje: Najve}i vrtuljci 09.30 Najve}i rudnik naftnog pijeska 10.00 Alja{ki leta~i 11.00 [apta~ psima 12.00 Borba za Eppie, Dama je skitnica, nju{kalo Snoopy 13.00 Plemenska odiseja: Pokoti 14.00 Rednille 15.00 Megatvornice: Dodge Challenger 16.00 Maserati 17.00 Megatvornice: Mercedes 18.00 Megatvornice: Jaguar XJ 19.00 Megatvornice: Motocikl Ducati 20.00 Tokijska mafija iznutra 21.00 Mafija: Mafija, kakva mafija? 22.00 Istra`ivanje planeta Zemlja: Sun~ane oluje 23.00 Tokijska mafija iznutra 00.00 Mafija: Mafija, kakva mafija? 01.00 Istra`ivanje planeta Zemlja: Sun~ane oluje

VIASAT HISTORY
06.00 Trambo 07.30 Velike britanske vojskovo|e 08.00 Stopama Gustava Malera 09.00 [ta je zaista potopilo Meri Rouz 10.00 Mendelson, nacisti i ja 11.00 Istorija rasizma 12.00 Tajne civilizacije: Inke, Maje i Acteci 13.00 Farma iz edvardijanskog doba 14.00 Trambo 15.30 Velike britanske vojskovo|e 16.00 Genije dizajna 17.00 Pri~a o satelitima 18.00 Kamerma: @ivot i djelo D`eka Kardifa 19.30 Misterije istorije 20.00 Kajanje D`ejn Ostin 21.30 Svijet novca: Coca-cola pred nestajanjem? 22.00 Ko si zapravo ti? 23.00 Krakatau - posljednji dani 00.00 Genije dizajna 01.00 Pri~a o satelitima 02.00 Kamerman: @ivot i djelo D`eka Kardifa 03.30 Misterije istorije 04.00 Kajanje D`ejn Ostin

ANIMAL PLANET
06.00 Posjed merkata 06.25 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 07.15 Upoznajte divljinu 07.40 D`ef Korvin bez ograni~enja 08.10 Zaljubljenici u ma~ke 09.05 Extraordinary Dogs 09.30 Posao za psa 10.00 Sve o psima 10.55 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 11.50 Planeta mutanata 13.40 Paklene ma~ke 14.35 Sve o psima 15.30 Karina: Uzbudljivi safari 16.25 Kraljevstvo geparda 17.20 Tigrov napad 18.15 Brzina `ivota 19.10 Sve o psima 20.05 @ivot sisara 21.55 Nakon ujeda 22.50 Safari sa pingvinima 23.45 Sve o psima

ATV
07.00 Ben Ten, crtani film 07.30 Nin`a kornja~e, crtani film 08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.00 [egrt Hlapi}, crtani film 10.30 Spori}, dje~iji program 11.00 Graditelj Bob, crtani film 11.20 Petrijin vijenac, film 13.00 Ke~eri, arena Meksiko 14.00 Blago, film 16.00 Jednog llijepog dana, film 18.00 Blef, zabavni program 18.50 Arena sport 19.00 ATV vijesti 19.40 Nema vi{e zeko reko 20.10 Ja volim Srbiju, zabavni program 22.00 Sport centar 22.05 Lager Ni{, film 00.05 Mortal kombat 2, film

PO
23.45
FTV

20. juni 2011.
BHT FTV

TV PROGRAMI
RTRS
07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sretnom zvijezdom, tv novela Mala TV 10.00 Kenguri ko{arka{i, crtana serija 10.25 Jagodica Bobica, crtana serija 10.50 Rimske misterije, serija 11.25 I ja imam talenat 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom 13.25 Retrovizor 14.05 Krtice, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Livade i cvije}e, animirani film 09.20 TV enciklopedija (r) 09.30 Bruklinski most, igrana serija, 34/35 (r) 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 60/125 11.05 Moja mala kuhinja (r) 11.15 Godine prolaze, igrana serija, 21/68 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty (r) 12.45 London Live, muzi~ki program (r) 13.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 13.45 Smanji gas!, emisija o saobra}aju (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 125/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 ^udesni svijet, obrazovna serija, 33/52 15.45 Nema problema 16.05 Sa malo novca u... , strana dokumentarna serija, 8/13 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 126/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Mali kuhari, animirana serija, 9/39 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Doktor @ivago, igrana serija, 1/11 21.00 Kara|oz: Ma}eha, igrana serija, 2/5 22.00 BHT vijesti 22.20 Business News (r) 22.30 Ezel, igrana serija, 114/142 23.30 Doktor @ivago, igrana serija, 1/11 (r) 00.15 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Beverly Hills, igrana serija, 1. epizoda 09.30 Planina Viso~ica, dokumentarni program 10.00 Spretno-sretno, tv igra 10.25 Piplinzi, crtani film 10.45 Kralj dinosaura, serija za djecu 11.10 Villa Maria, igrana serija, 144. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 70. epizoda (r)

Zemlja snova
DRAMA

Osamnaestogodi{nja Audrey `ivi sa ocem koji pati od agorafobije, straha od otvorenog prostora, u udaljenoj zajednici, u pustinjama Novog Meksika. Iako Audrey ~ezne za tim da poha|a koled`, ona dane provodi paze}i na svog oca koji godinama nije napustio ku}u. S druge strane, njena najbolja prijateljica, Calista, pati od multiple skleroze. Njen `ivot }e se zauvijek promijeniti kada u susjedstvo doseli Mookie, atraktivni mladi}, kojeg Audrey ohrabri da iza|e na sastanak sa Calistom. Me|utim, Audrey uskoro otkriva da i sama gaji osje}aje prema Mookieju, te da joj je sve te`e balansirati izme|u prijateljstva s njim i brige o ocu i najboljoj prijateljici.
Re`ija: Jason Matzner Uloge: Gina Gershon, John Corbett, Agnes Bruckner, Kelli Garner, Justin Long, Brian Klugman, Chris Mulkey

01.30
PINK

No}ni let
TRILER

60 minuta
POLITI^KI MAGAZIN 20.10

Presing
TALK SHOW

20.15

Lisa Rajsert ne voli da leti, a ono {to }e joj se dogoditi na rutinskom letu za Majami, nema nikakve veze sa strahom od letenja. Svega nekoliko trenutaka nakon polijetanja Lizin saputnik sa susjednog sjedi{ta, D`ekson, otkriva pravi razlog svog prisustva na njenom letu: On je tajni agent ~iji je zadatak da ubije bogatog i uticajnog biznismena... a Liza je klju~ njegovog uspjeha. Ako odbije saradnju, njenog oca }e ubiti D`eksonov saradnik, koji samo ~eka njegov poziv.
Re`ija: Wes Craven Uloge: Rachel McAdams, Cillian Murphy, Brian Cox

22.30
BHT

Ezel
SERIJA

Ej{an odlu~i pobje}i iz Kenanovog zato~eni{tva, jer se boji da }e je ubiti. Nakon {to joj se Ezel nije javio, ona zove D`engiza u pomo} i dogovore se gdje }e se na}i. Ali kre}e u potragu za D`engizom, s namjerom da ga ubije. Me|utim, kada mu D`engiz ka`e da je Kenan oteo Ej{an, Ali zaboravi na osvetu i sa D`enigzom se zaputi prema starom klubu. Dok provodi ve~e sa Bade, Ezel dobija poziv u pomo} od Ej{an.

13.05 Viza za budu}nost, igrana serija, 8. epizoda 14.00 Gospo|a Barbara, igrana serija 15.30 Vijesti 15.35 Harveytoons, crtana serija 16.00 Villa Maria, igrana serija, 145. epizoda 16.50 Federacija danas 17.15 Ezel, igrana serija, 113. epizoda 18.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 71. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 21.20 Ljubav i kazna, igrana serija, 61. epizoda 23.15 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.45 Zemnlja snova, ameri~ki igrani film 01.30 Viza za budu}nost, igrana serija, 8. epizoda 02.05 Federacija danas (r) 02.30 Dnevnik 3 (r) 03.00 Pregled programa za utorak

15.10 Tnt, serija 16.05 Re'publika, Hercegovina 16.24 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 Art ma{ina, emisija iz kulture 18.43 Nodi, crtana serija 18.55 Prijevremeni izbori za na~elnike op{tina Sanski Most i Ilid`a, predstavljanje politi~kih subjekata Finansijske novost 19.08 Upitnik, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Presing, talk show 21.35 Zauvijek mlad, serija 22.10 Zauvijek mlad 22.45 Dnevnik 3 23.07 Sport 23.12 Finansijske novosti 23.20 I ja imam talenat, zabavni program 23.40 Gorko-slatki `ivot, film 23.50 Tribunal 01.40 Krtice, serija 02.25 Zauvijek mlad, serija 03.25 Dnevnik 2 03.55 Re'publika, Hercegovina 04.10 Presing, talk show 05.25 Muzi~ki program

18

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica Jagositne pustolovine, crtani film, 8. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija, 88. ep. 13.00 La Favorita, serija

20. juni 2011.
TV1
06.58 Spot tv1 07.00 Vijesti 07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Odlazak u svemir, dok. program 08.30 Bogati i slavni, dok. serijal 09.00 Vijesti 09.52 Flashbacks 10.00 Vijesti 10.05 Sile mora, dok. serijal (r) 10.45 Flashbacks 11.00 Biznis vijesti 11.10 Ikone, dok. serijal o slavnima

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Polje lala, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show 10.00 Veliki brat, reality show 10.40 Kupi.ba 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show 13.00 Brze pare, kviz

PO

22.40
MRE@A

Zamra~enje
TRILER/DRAMA

Matty je filmska zvijezda koja je sita Hollywooda i tamo{njeg na~ina `ivota. Stoga se seli u Miami kako bi zaprosi svoju dugogodi{nju djevojku Annie. Ali, ona nije spremna da se uda za njega, a uskoro }e se otkriti da je imala poba~aj. Depresivan zbog gubitka djeteta, Matty zajedno sa svojim drugom Mickyem izlazi jedno ve~e gdje upoznaje konobaricu koja se tako|er zove Annie. To ve~e Matty }e provesti sa njom.
Re`ija: Abel Ferrara Uloge: Matthew Modine, Claudia Schiffer, Susan Béatrice Dalle, Sarah Lassez, Dennis Hopper

23.50
OBN

Smrt trgova~kog DRAMA putnika

Slu~ajevi X
KRIM. MAGAZIN

@ene na ivici
21.00
SERIJA

Polje lala
21.10
SERIJA

18.00

14.00 Glam Blam 14.45 Muzi~ki program 15.03 Bestseller 15.05 Bioclinica 15.15 Top Shop 15.40 Vitafon 15.50 Najbolje godine, serija, 88. ep. 16.47 Suze Bosfora, serija, 55. ep. 17.51 Sport centar 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Suze Bosfora, serija, 56. ep. 21.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.15 Pali an|eo, film 23.15 Sport centar 23.20 Seks i grad, serija, 21. i 22. ep. 00.20 La Favorita, serija, 6.ep. Reprizni program Hayat TV-a 01.20 @enski razgovori, zabavni program 02.00 Vijesti u 7

12.00 Vijesti plus 12.20 Historija odje}e, dok. program 13.00 Biznis vijesti 13.10 Euro, automobilizam, emisija Deutche Welle 14.00 Vijesti 14.25 Odlazak u svemir, dok. program (r) 15.00 Vijesti 15.25 Portreti nacija, dok. serijal 15.55 Biznis vijesti 16.00 Eliza, igrana serija, 62. epizoda (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, igrana serija, 1. epizoda 18.00 Biznis vijesti 18.20 Ikone, dok. program o slavnim (r) 18.50 Ekstremni sportovi, sportski serijal 19.00 Najava dnevnika 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, igrana serija, 63. epizoda 21.00 Biznis vijesti 21.10 @ene na ivici, igrana serija, 5. epizoda 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Zamra~enje, film 01.00 Pono}ne vijesti 01.20 Reprizni program

14.00 Info top, info-program 14.20 Zumba Zumba, zabavni program 15.00 Lola, serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 17.40 Kupi.ba, emisija 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top 19.11 Zabranjena ljubav, telenovela 20.00 Trijumf ljubavi, serija 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Grand: Narod pita, muzi~ka emisija, u`ivo 23.30 Veliki brat, reality show 00:30 City, zabavna emisija 00.40 Veliki brat, reality show 01.30 No}ni let, film

Razmi{ljaju}i o pro{losti trgovac Willy Loman poku{ava razaznati {to je i gdje po{lo krivo te kako da popravi situaciju u obitelji. Trgovac Willy Loman je u velikoj krizi. Uskoro ostaje bez posla, ne mo`e pla}ati ra~une, sinovi Biff i Happy ga ne po{tuju, a Willy smatra da niti jedan od njih dvojice nije u potpunosti iskoristio svoje potencijale.
Re`ija: Volker Schlöndorff Uloge: Dustin Hoffman, Kate Reid, John Malkovich, Stephen Lang, Charles Durning

21.45
NOVA

Policijska KOMEDIJA akademija 7

Ruska vlada o~ajni~ki treba pomo} u borbi protiv mo}ne moskovske mafije pa poziva veterane policijske akademije. Njihov je zadatak prona}i dokaze protiv Konstantina Konalija, koji stoji iza jako popularne kompjuterske igrice koja se igra diljem svijeta. Njegov je plan u nastavak igrice ubaciti program koji bi mu omogu}io nesmetan pristup svim ra~unalima svijeta, {to zna~i i da bez problema mogao ulaziti u policijske i vladine sisteme. Vrijeme je da ekipa zajedno s komandantom Ericom Lassardom.
Re`ija: Alan Metter Uloge: George Gaynes, Michael Winslow, David Graf, Leslie Easterbrook, G. W. Bailey

19

PO

20. juni 2011.
HRT2
07.00 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.45 101 dalmatinac, crtana serija 08.10 @utokljunac 08.40 Dvorac igra~aka 1, serija za djecu 09.05 Brlog (r) 09.20 [portret 09.35 Plesne note, serija za djecu 10.00 Lijepom na{om: Bibinje (r) 11.00 Tvoja sam sudbina, serija (r) 11.40 Veronica Mars, serija (r) 12.25 Batman i hrabri superjunaci, crtana serija 12.50 @utokljunac

TV PROGRAMI
NOVA
07.55 Bumba, crtana serija 08.10 Tomica i prijatelji, crtana serija 08.50 Pobjeda ljubavi, serija (r) 10.45 ^uvar pravde, serija 11.40 IN magazin (r) 12.30 Pobjeda ljubavi, serija 14.30 Asi, serija (r) 15.30 Masterchef (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 71/75 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Kad li{}e pada, 5/174 20.55 Bijeg, serija 1/70 21.45 Policijska akademija 7: Moskovski zadatak, film

HRT1

OBN
07.05 Kornja~a Hero, crtani film 07.25 An|eli i prijatelji, crtani film 07.45 Roni, Olly, Roni, crtani film 08.05 Bunny Maloney, crtani film 08.25 Nebeske plesa~ice 08.45 Top Shop 09.15 Otvorena vrata, humoristi~na serija 10.00 Stol za 4, kulinarski show, IV sezona 10.30 Zemlja snova, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program 12.05 Vox populi 12.15 Top shop 12.30 Gumu{, serija 13.45 Dolina vukova, serija 15.15 Ljubav i osveta, serija 17.00 Stol za 4, kulinarski show, IV sezona 17.30 Zemlja snova, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info, informativni program 19.10 Lonci i poklopci, kulinarski show 20.00 Ljubav i osveta, serija 21.35 Dolina vukova, serija 22.45 Vox populi 22.55 Telering, talk show 23.50 Smrt trgova~kog putnika, film 01.45 Dolina vukova, serija

TVSA
06.30 Reprizni program 07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Bekstvo sa ostrva {korpiona, 32/46 10.30 Mu}ke, humoristi~ki program (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Vitaminix (r) 11.07 Noody (r) 11.20 ^arli i Mimo (r) 11.25 Grimove bajke (r) 11.45 Barimba (r) 12.00 BBC dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sarajevo art (r) 13.45 Serijski program 15.20 Liberty TV 15.50 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, 32/46 (r) 16.25 Bajke iz cijelog svijeta 16.40 Ulica Zoolo{kog vrta 16.55 Mo`emo li vjerovati nauci, dok. program 17.50 Mu}ke, humoristi~ki program 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Dobre vibracije, u`ivo 21.30 Tarih, dok. serijal 21.35 Ve~ernje vijesti 22.05 Sport magazin 22.35 Herkul, igrana serija, 23.55 Mu}ke, humoristi~ki program (r) 00.25 Pterodaktill, igrani film

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.10 Ep reporta`a 09.12 Hotel dvorac Orth 5, serija 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 @ivot: @ivotni izazovi, dokumentarna serija (r) 11.00 Kod Ane 11.10 Oprah show (r) 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.28 @ivjeti zdravije 12.32 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Tessa iz porodice d'Urberville, serija (r) 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Pustolovina u Hrvatskoj: Klinovima do neba, dokumentarna serija 14.50 Hrvatsko prolje}e: [ezdesete, dokumentarna serija (r) 15.40 Kulturna ba{tina (r) 15.55 ZABA 90 sekundi 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce serija 16.50 Vijesti 17.00 Hrvatska u`ivo 17.44 HAK Promet info 17.45 Kod Ane 17.55 Sve }e biti dobro, serija 18.40 8. kat, talk show (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA 90 sekundi 20.10 TV Bingo 20.35 Puls Hrvatske 21.50 Sjaji Marija Zvijezda, dokumentarni film 22.40 Dnevnik 3 23.05 Sport 23.08 Vrijeme 23.15 No} ljubavi Waldbühne 00.15 Nijemi svjedok 12, mini serija (r) 01.55 Zakon i red: Odjel za `rtve 10, serija (r) 02.40 Dodir `ivota i smrti 2, serija (r) 03.25 Trava zelena 4, humoristi~na serija (r) 03.55 Skica za portret 04.25 Hotel dvorac Orth 5, serija (r) 05.10 8. kat, talk show (r)

Glee
SERIJA

Kad li{}e pada
20.15
SERIJA

20.05

13.20 Johhny Bravo, crtana serija 13.45 Trava zelena 4, humoristi~na serija 14.15 KS automagazin (r) 14.55 Ko{arka, EP: Hrvatska - Latvija, prenos 16.45 Bostonsko pravo 4, serija 17.50 [apta~ psima 4 18.40 Kazali{te u ku}i, serija 19.20 Neil Young i Arcade Fire Specijal (r) 19.50 Hit dana 20.02 Ve~eras 20.05 Dnevnik plavu{e: @ivot je san! 20.15 Glee, serija za mlade 21.05 Maska, ameri~ki film 22.45 Zakon i red: Odjel za `rtve 10, serija 23.30 Dnevnik plavu{e: @ivot je san! (r) 23.40 Entourage 1, humoristi~na serija 00.05 Retrovizor: Dodir `ivota i smrti 2, serija 00.50 Retrovizor: Dva i pol mu{karca 5, humoristi~na serija 01.15 Retrovizor: Ksena, princeza ratnica 6, serija 02.00 No}ni glazbeni program

23.25 Ve~ernje vijesti 23.45 Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje, film (r) 02.00 Medij, 9/19 02.50 Ezo TV, tarot show 03.50 Bra~ne vode, serija

TV MOSTAR
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Ostrvo kornja~a program tv1 do 15.25, crtani film 15.25 Sportski magazin, snimka RTM 16.00 Eliza, igrana serija, 62. ep.(r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, igrana serija, 1. ep.18.00 Biznis vijesti 18.05 Muzi~ki spot 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, igrana serija, 63. ep.21.10 @ene na ivici, igrana serija, 5. ep.22.00 Dnevnik u 22 22.40 Zamra~enje, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Planeta zemlja 13.10 Hutba 13.30 Glas naroda 14.00 Namjesnik ljubavi, serija 14.30 Biznis magazin 15.00 Frej`er, serija 16.00 Biografije 17.00 Flash vijesti 17.05 Deep, serija 18.00 TV liberty 18.30 Do`ivotna kazna, serija 19.00 Denis napast19.30 Dnevnik FTV20.00 Vijesti IC 20.20 Frej`er, serija 21.00 IC sport 21.30 Budimo humani 22.00 Do`ivotna kazna, serija23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC r. 00.20 Deep, serija

RTV USK
11.00 Jolanda 11.30 Skipijeve avanture 12.00 Vijesti 12.05 Time out (r) 13.05 Hotel Bosna, dok. film 13.55 Zdrava TV 14.30 Vijesti 14.35 U svemiru 15.05 Autoshop magazin (r) 15.35 Rijeke Evrope 16.00 Reporta`e sa zemlje mira (r) 16.30 Najd`el 17.10 Ple{i, ple{i (r) 17.55 Duhovni svijet (r) 18.25 O nama (r) 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sport 20.20 ^itaj BiH: Miroslav Pi{talo: Tesla, portret medju maskama 20.50 Kult, kult, kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i 22.40 Sveci i gre{nici, dok. serijal

TV ZENICA
11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 O tome se govori (r) 14.00 Iz dana u dan 14.05 Samo za smijeh 14.30 Sfera (r)15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina (r)15.40 Spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Selu u pohode (r) 16.45 Discovery 17.25 Program za djecu 18.01 ZE sport magazin 19.00 Zenica danas 19.30 Spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Bonaventura 21.30 Nije te{ko biti ja 22.15 Za svaku bolest trava raste (r) 23.00 Zenica danas

VOGO[]A
12.00 Hazreti Merjem, serija 12.30 Vogo{}anski dani 2011, snimak druge ve~eri 13.30 Autoshop magazin (r) 14.00 Na tragu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Vogo{}anski dani 2011 - Turnir prijateljstva u ko{arci 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Te{anjska hronika 20.00 Vogo{}anski dani 2011 - Djeca pjevaju hitove, prenos 22.00 Vogo{}anska hronika(r) 22.30 Liberty TV 23.00 I.R.I.B.

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija (r) 10.00 Novosti 10.20 Sve za ljubav, serija 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Film 14.00 Novosti 14.05 Greh njene majke, serija 15.00 Sve za ljubav, serija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 BN sport 19.30 Dnevnik 2 20.10 Preljubnici 21.00 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Medeni mjesec u Vegasu, film 00.30 Gideonov ma~, film

20

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
11.55 Iz dana u dan 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 13.55 Iz dana u dan 14.00 Hit dana 14.10 Poaro, serija 15.45 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 16.35 Sport 7, magazin 17.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.40 Skrivena kamera 20.05 Poaro, serija 20.50 Vremenska prognoza 22.15 Vijesti 22.30 Film 00.00 Dnevnik (r)

20. juni 2011.
FOX LIFE
07.30 Svita, serija 07.55 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 08.15 @ivot po D`imu, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Momci s Medisona, serija 11.05 Razvedeni Gari, serija 11.30 D`oi, serija 11.55 Svita, serija 12.20 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 12.40 Ulica sje}anja, serija 13.30 @ivot po D`imu, serija 14.15 [apat duhova, serija 15.05 Razvedeni Gari, serija 15.30 D`oi, serija 15.55 Da, draga, serija 16.45 Houp i Fejt, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Uvod u anatomiju, serija 18.50 Ulica sje}anja, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 [apat duhova, serija 21.10 Dr Haus, serija 22.00 Ni na karti, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.20 Da, draga, serija

PO

RTS
10.05 10.10 10.40 11.10 11.30 12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 13.30 14.15 15.00 15.10 15.50 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.05 22.15 23.05 23.35 00.10 Vijesti Lov i ribolov Eko karavan (r) Za sva vremena Srbija na vezi (r) Dnevnik Sport plus Vrijeme Igraj fudbal, budi sre}an Srpski isto~nici Antologija - serija: Filip na konju, serija Visoki napon, kviz Vijesti Muzi~ki program Gastronomad (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Gorki plodovi, serija 1 Pjesma+Bingo Vijesti Za sva vremena (r) Metropolis Dnevnik

RTCG
10.45 11.00 11.05 11.55 12.00 12.05 12.35 13.00 13.05 13.30 14.00 14.05 15.10 15.20 15.30 15.45 17.15 18.00 18.15 18.50 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 22.50 23.00 23.30 00.20 Muzi~ki mix Vijesti Agrosaznanje (r) Kalendar Vijesti Obrazovna emisija Sat TV (r) Vijesti Etno Dok. program (r) Vijesti Sat TV (r) Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Okvir (r) Crna Gora, u`ivo Lajmet Crnogorski 20. vijek (r) Aktuelno Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Dok. program Otvoreno Kalendar Dnevnik 3 Agrosaznanje Cg sport

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 10.10 11.10 Zakon i red, serija Sudija Ejmi, serija Erika, serija Sve po zakonu, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`is, serija 13.10 Slika duha, film

Ne{ Brid`is
SERIJA
15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

18.00

MRE@A
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Ostrvo kornja~a, ctani film 16.00 Eliza, igrana serija, 62. epizoda (r) 17.15 Zakon ljubavi, igrana serija, 1. epizoda 20.05 Eliza, igrana serija, 63. epizoda 21.10 @ene na ivici, igrana serija, 5. epizoda 22.40 Zamra~enje, igrani film

Ubistva u Midsomeru, serija Zakon i red, serija Ne{ Brid`is, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija Medijum, serija Dobra `ena, serija Sve po zakonu, serija Erika, serija Sve po zakonu, serija Medijum, serija

TV 1000
06.00 ^uvaj se lijepih otmi~arki, film 08.00 Povratak u raj, film 10.00 Susret sa Venerom, film 12.00 Bijela palata, film

EUROSPORT
08.30 Motorsports Weekend magazin 08.45 Fudbal, SP U-17 Meksiko 14.15 Tenis, Mats Point 14.45 Atletika, E[ Stockholm, [vedska 16.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, SP U-17 Meksiko 09.00 Fudbal, CONCACAF, ~etvrtfinale 10.00 Tenis, ATP Eastbourne, Engleska, finale 11.30 Ragbi

SPORT KLUB
06.00 07.00 08.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 FullTilt Poker Face The Pro Real NBA Istorija Wimbledona Istorija Wimbledona Istorija Wimbledona Istorija Wimbledona Najava Wimbledon

Mrkli mrak
FILM
14.00 Mala prodavnica u`asa, film 16.00 Divlje ma~ke, film 18.00 Jedan krug, film 20.00 Mrkli mrak, film 22.00 [e}er i za~in, film 00.00 Opklada, film 02.00 48 sati, film

E[ Stockholm
20.00
ATLETIKA

Arena
18.00
AMERI^KI FUDBAL

Istorija Wimbledona
18.30
TENIS

09.30

TV SLON
16.00 Pregled programa 16.02 Vijesti, info-program 16.10 Tuzla u`ivo 16.15 Heroji ulice (r) 16.50 Sevdalinka u srcu 17.20 TV Liberty, info-program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Zdravlje21.05 Op~injeni, serija 28/208 22.00 Radio iz moje ulice, kola`ni program 23.00 Slon extra Info 23.37 Pregled programa za utorak

18.00 Atletika, E[ Stockholm, [vedska 20.45 Watts 20.55 All sports 21.00 Ke~eri 21.30 All sports 21.35 Ke~eri 22.30 Fudbal, SP U-17 Meksiko Live 00.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko

12.30 Fudbal, CONCACAF, ~etvrtfinale 17.00 Superbike, S[ Valencia, [panija 18.30 Arena ameri~ki fudbal 20.00 Fudbal, CONCACAF, ~etvrtfinale 22.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko 00.30 Arena ameri~ki fudbal 02.00 Ragbi

12.00 Wimbledon Studio, direktno 13.00 Grand Slam Wimbledon, direktno 22.00 Wimbledon Studio, direktno 22.30 Wimbledon Pregled dana 23.30 Full Tilt Poker 00.30 Grand Slam Wimbledon

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 16.55 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Kako se to pravi Kako se to pravi Pre`ivljavanje Pograni~na policija SAD Kako se pravi? Kako to rade? Gra|evinske intervencije Nafta, znoj i naftne platforme Prljavi poslovi sa Piterom [majhelom Ameri~ke drvosje~e Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
07.00 Pretpovijesni predatori: Morski pas ~udovi{te 08.00 Tokijska mafija iznutra 09.00 Mafija: Mafija, kakva mafija? 10.00 Kraljica hijena 11.00 Velik, ve}i, najve}i: Kruzer 12.00 Rajevi na Zemlji: Madagaskar osamljeni svijet 13.00 Tokijska mafija iznutra 14.00 In`enjerske veze: Super platforma 15.00 Pretpovijesni predatori 16.00 @ivotinje na rubu 17.00 Zatvaranje: Seksualni prijestupnici 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji: Bhutan - posljednji raj na Zemlji 20.00 Te`ak `ivot: Zatvorski grad 21.00 Alja{ki leta~i: Ubojito nebo 22.00 Pre`ivljavanje u Statevilleu 23.00 Te`ak `ivot: Zatvorski grad 00.00 Alja{ki leta~i: Ubojito nebo 01.00 Rajevi na Zemlji: Bhutan - posljednji raj na Zemlji 02.00 Te`ak `ivot: Zatvorski grad

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.30 12.00 13.30 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.30 04.00 Ko si zapravo ti? Krakatau - poslednji dani Genije dizajna Pri~a o satelitima Kamerman: @ivot i djelo D`eka Kardifa Misterije istorije Kajanje D`ejn Ostin Svijet novca: Coca-cola pred nestajanjem? Ko si zapravo ti? Krakatau - posljednji dani Najgori poslovi u istoriji Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac Bekstvo Luja XVI D`ejn Birkin: Razmi{ljanja Rim nije izgra|en za jedan dan Izgubljena krsta{ka tvr|ava Ko si zapravo ti? Drugi svjetski rat u boji Najgori poslovi u istoriji Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac Bekstvo Luja XVI D`ejn Birkin: Razmi{ljanja Rim nije izgra|en za jedan dan

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.20 11.50 12.45 13.40 14.30 15.00 15.30 16.00 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Posjed merkata Upoznajte divljinu @ivot na farmi Psi - jedna rasa, jedna pri~a Zaljubljenici u ma~ke Sve o psima Policija za `ivotinje SSPCA Spa{avanje divljih `ivotinja @ivotinjski park Policija za `ivotinje Pacovi sa Najd`elom Marvinom Eko i slonovi Amboselija Upoznajte divljinu D`ef Korvin bez ograni~enja Ro|eni lovci Pas ili ma~ka Karina: Uzbudljivi safari Tajni `ivot mi{eva Sve o psima U ~oporu Planeta mutanata Pre`iveo sam! Tajni `ivot mi{eva Sve o psima

ATV
10.20 Sirene 10.50 Plavi zmaj 11.15 Ben 10, Alien Force 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.00 La Favorita, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.00 Blef, zabavni program 16.00 Najbolje godine, serija 17.00 Suze Bosfora, serija 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 18.50 Arena sport 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Suze Bosfora, serija 21.00 Dosije 21.30 Potraga, dok. program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Pali an|eo, film 00.15 Sport centar 00.20 Sex I grad 01.20 La Favorita

UT

21. juni 2011.
BHT
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Glupavi gusan, animirani film 09.20 ^udesni svijet, obrazovna serija, 33/52 (r) 09.35 Nema problema (r) 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 61/125 11.05 Moja mala kuhinja (r) 11.15 Godine prolaze, igrana serija, 22/68 12.00 BHT vijesti 12.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture (r) 13.15 Sa malo novca u... , strana dokumentarna serija, 8/13 (r) 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 126/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Za~arani trg, animirani film 15.35 Bebe, drama 15.50 Kiri Klaun, animirana serija, 21/28 15.55 Japanske pri~e, animirana serija, 11/43 16.05 Nau~na postignu}a, 34/47 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 127/229 17.00 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Mali kuhari, animirana serija, 10/39 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Euroimpuls, magazin 20.30 Planeta drve}a, strana dokumentarna serija, 10/10 21.00 Crta, politi~ki magazin 22.00 BHT vijesti 22.20 Business News (r) 22.30 Ezel, igrana serija, 115/142 23.30 Umjetnost gubljenja, kolumbijsko-{panski igrani film 01.15 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

TV PROGRAMI
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Beverly Hills, igrana serija, 2. epizoda 09.30 Planina ^vrsnica, dokumentarni program 10.00 Spretno-sretno, tv igra 10.25 Piplinzi, crtani film 10.45 Kralj dinosaura, serija za djecu 11.10 Villa Maria, igrana serija, 145. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 71. epizoda (r) 06.01 07.00 09.00 09.10

RTRS
Muzi~ki program Jutarnji program Vijesti Pod sretnom zvijezdom, tv novela Mala TV Kenguri ko{arka{i, crtana serija Jagodica Bobica, crtana serija Rimske misterije, serija I ja imam talenat, zabavni program Dnevnik 1 U fokusu Pri~e o pjesmama djevojka iz grada Retrovizor Krtice, serija

Umjetnost 23.30 gubljenja BHT

TRILER

Reporter Víctor Silanpa pronalazi osaka}eni le{. Poku{avaju}i istra`iti slu~aj, Victor i njegov asistent vide najgoru stranu Bogote. U istrazi im poma`e prostitutka, koja }e im pomo}i da otkriju kako je to ubistvo povezano sa politi~kim vrhom.

10.00 10.25 10.50 11.25 12.00 12.20 13.00 13.30 14.05

Re`ija: Sergio Cabrera Uloge: Daniel Giménez Cacho, Martina García, César Mora, Victor Mallarino

Kaskader pred 01.30 dilemom AKCIJA PINK
Kidnapovanje ameri~kog predsjednika vrijedilo bi pakleno puno para. Poznati biv{i holivudski kaskader koji je krenuo na izdr`avanje zatvorske kazne zbog nekog manjeg prekr{aja, biva oslobo|en protiv svoje volje od bande terorista da bi u operaciji otmice predsjednika vozio automobil kojim }e se bje`ati...
Re`ija: Joseph Merhi Uloge: Michael Madsen, Roy Scheider, Keith David

Ezel
SERIJA

Pod sretnom zvijezdom
17.15
TV NOVELA

17.05

00.05
OBN

U prstenu
TRILER/DRAMA

Klan Malakian, obitelj armenskih gangstera, kontrolira podzemlje ju`ne Francuske. Na ~elu mu je inteligentni i nasilni kum Milo Malakian, koji svojim svijetom vlada `eljeznom rukom. Njegov sin i nasljednik Anton sanja o tome da se oslobodi kako bi sam odlu~ivao i `ivio svoju ljubav s Elodie koja ne pripada klanu. Pripadnost bandi mu je u krvi. Da bi pobjegao, Anton se ne mora suprotstaviti samo svojoj sudbini, nego i ~ovjeku koji se zakleo da }e sru{iti njegova oca: inspektoru Saunieru. Borba na `ivot i smrt odvija se oko smione i spektakularne plja~ke koju klan Malakian priprema kao svoj posljednji posao.
Redatelj: Laurent Tuel Uloge: Jean Reno, Gaspard Ulliel, Vahina Giocante, Sami Bouajila, Isaac Sharry

13.05 60 minuta, politi~ki magazin (r) 14.20 Vijesti 14.25 Gospo|a Barbara, igrana serija 16.00 Villa Maria, igrana serija, 146. epizoda 16.50 Federacija danas 17.15 Ezel, igrana serija, 114. epizoda 18.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 72. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, the best off 21.15 Ljubav i kazna, igrana serija, 62. epizoda 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.40 UKW doga|aj, dokumentarni program 00.10 Bh pjesmarica, muzi~ki program 00.40 Ha{ki dnevnik 01.10 Federacija danas (r) 01.35 Dnevnik 3 (r)

15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Tnt, serija 16.05 Re'publika, dobojskotrebavska regija Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Prijevremeni izbori za na~elnike op{tina Sanski Most i Ilid`a, hronika 17.05 Pod sretnom zvijezdom, tv novela 18.00 Banjalu~ka panorama 18.45 Nodi, crtana serija Finansijske novosti 19.08 Upitnik, kviz 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.15 Nekad bilo 21.15 Dokumentarni program 22.00 I ja imam talenat, zabavni program 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.05 Sjednica Narodne skup{tine RS, pregled 23.15 Ehit 2010., muzi~ki program 23.45 Carsko putovanje, dokumentarni film 01.10 Krtice, serija 01.55 Nekad bilo 02.45 Pri~e o pjesmama

22

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica Jagositne pustolovine, crtani film, 9. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija, 89. ep.

21. juni 2011.
TV1
06.58 Spot tv1 07.00 Vijesti 07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Hrane svijeta, dok. program 08.30 Bogati i slavni, dok. serijal 09.00 Vijesti 09.52 Flashbacks 10.00 Vijesti 10.05 Portreti nacija, dokumentarni serijal 10.42 Flashbacks 10.47 Music box 11.00 Biznis vijesti

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Polje lala, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show

UT

23.10
MRE@A

Sretni dani
KOMEDIJA/DRAMA

Nekada{nja velika knji`evna nada Tulley, za kojeg se o~ekivalo da }e biti uvr{ten u kanon ameri~ke literature, sada krati svoje vrijeme pomalo dosadnim poslom marketin{kog stru~njaka, koji ga nimalo ne ispunjava. Malo cini~an, pa malo pomirljiv, Tulley se sve manje nada kako }e uspjeti napisati taj veliki ameri~ki roman te se po~inje gubiti u alkoholu. Njegov najbolji prijatelj Levine i Natalie, `ena koja ga zanima, poku{avaju ga osposobiti, ali jedva podnose njegovu bol i odbijanje.
Re`ija: Mike Bencivenga Uloge: Anthony LaPaglia, Eric Stoltz, Caroleen Feeney, Robert Vaughn, Sandrine Holt, Thomas Sadoski

To nije jo{ jedan film za mlade 21.45
NOVA

KOMEDIJA

Suze Bosfora
SERIJA

Ekstremni sportovi
20.00
SPORTSKI SERIJAL 12.20

Ami G show
TALK SHOW

22.00

13.00 La Favorita, serija, 7.ep. 14.00 Dokumentarni program 14.30 Nema vi{e zeko rek'o, istra`iva~kodokumentarni program 15.00 Bioclinica 15.15 Top Shop 15.50 Najbolje godine, serija, 89. ep. 16.55 Suze Bosfora, serija, 56. ep. 17.51 Sport centar 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Suze Bosfora, serija, 57. ep. 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 22.15 Razotkrivanje, film 23.15 Sport centar 23.20 Seks i grad, serija, 23. i 24. ep. 00.20 La Favorita, serija, 7.ep. Reprizni program Hayat TV-a 01.20 Moj dom 02.00 Vijesti u 7 03.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija

11.10 Za{to iskopavati, dok. program o arheologiji 12.00 Vijesti plus 12.20 Ekstremni sportovi, sportski serijal 13.00 Biznis vijesti 13.10 Zakon ljubavi, igrana serija, 1. epizoda (r) 14.00 Vijesti 14.10 @ene na ivici, igrana serija, 5. epizoda (r) 15.00 Vijesti 15.25 Portreti nacija, dok. serijal 15.55 Biznis vijesti 16.00 Eliza, igrana serija, 63. epizoda (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, igrana serija, 2. epizoda 18.00 Biznis vijesti 18.30 Kapital, poslovni magazin (r) 19.00 Najava dnevnika 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, igrana serija, 64. epizoda 21.00 Biznis vijesti 21.10 Direktno sa Adisom Ru`di} 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Urban music 23.10 Sretni dani, film 00.20 Pono}ne vijesti

13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Zumba Zumba, zabavni program 15.00 Lola, telenovela 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 17.40 Kupi.ba, emisija 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Zabranjena ljubav, telenovela 20.00 Trijumf ljubavi, serija 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Ami G show, talk show 23.30 Veliki brat, reality show, u`ivo 00.30 City, zabavna emisija 00.40 Veliki brat, reality show 01.30 Kaskader pred dilemom, film

U srednjoj {koli "John Hughes" u~enici su isti kao i u svim ostalim filmovima za mlade. Popularni sporta{ Jake kla di se s Aus ti nom, drskim frajerom plave kose, da }e Janey, neprivla~nu djevojku, pretvoriti u kraljicu maturalne ve~eri. Me|utim, dvije osobe `ele sprije~iti Jakea u toj namjeri: njegova zla sestra Catherine, najokrutnija djevojka u {koli, i Priscilla, zlo~esta navija~ica. I svi njihovi prijatelji isti su kao i u svakom drugom filmu za mlade, ali...
Re`ija: Joel Gallen Uloge: Chyler Leigh, Chris Evans, Jaime Pressly...

20.10
HRT 1

Rat Roseovih
CRNA KOMEDIJA

Student prava Oliver Rose i gimnasti~arka Barbara upoznali su se na aukciji i zaljubili na prvi pogled. Iste su ve~eri zavr{ili u krevetu, a ubrzo su se vjen~ali i dobili dvoje djece. @ivjeli su skromno, ljubav je cvjetala i bili su sretni. Uskoro je Oliverova karijera napredovala, pa je obitelj preselila u prekrasnu luksuznu vilu i po~ela `ivjeti na visokoj nozi. Oliver je naporno radio u odvjetni~kom uredu, a Barbara je dane provodila kao ku}anica i to ju je izjedalo. Zamrzila je svoj `ivot i Olivera te zatra`ila razvod. borba za vlasni{tvo nad ku}om pretvorila je supru`nike u smrtne neprijatelje, a sredstva obra~una nadma{ila su i najma{tovitije mogu}nosti…
Re`ija: Danny DeVito Uloge: Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito, Marianne Sägebrecht, Sean Astin, Peter Donat

23

UT

21. juni 2011.
HRT2
07.00 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.45 101 dalmatinac, crtana serija 08.10 @utokljunac 08.40 Dvorac igra~aka 1, serija za djecu 09.05 Navrh jezika 09.15 U zdravom tijelu zdrav duh 09.30 Plesne note, serija za djecu 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce serija (r) 10.45 Tvoja sam sudbina, serija 11.30 Veronica Mars, serija (r) 12.15 Batman i hrabri superjunaci, crtana serija 12.40 @utokljunac 07.55 08.20 08.35 09.15 11.15 12.10 13.00 15.00 16.00 17.00 17.25 18.10 19.15 20.05 20.55 21.45 23.25

TV PROGRAMI
NOVA
Neustra{ivi Scooby doo Bumba Tomica i prijatelji Pobjeda ljubavi, serija (r) ^uvar pravde, serija IN magazin (r) Pobjeda ljubavi, serija Kad li{}e pada, serija (r) Bijeg, serija (r) Vijesti Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Kad li{}e pada, serija Bijeg, serija 2/70 To nije jo{ jedan film za mlade, film Ve~ernje vijesti 07.05 07.25 07.45 08.05 08.25 08.45 09.15 10.00 10.30 11.45 11.55 12.05 12.15 12.30 13.45 15.15 17.00 17.30 18.45 18.50 19.10

HRT1

OBN
Kornja~a Hero An|eli i prijatelji Roni, Olly, Roni Bunny Maloney Nebeske plesa~ice Top Shop Otvorena vrata, humoristi~na serija Stol za 4, kulinarski show, posljednji tjedan Zemlja snova, serija Lanina vremenska prognoza OBN Info, informativni program Vox populi Top shop Gumu{, serija Dolina vukova, serija Ljubav i osveta, serija, posljednja epizoda Stol za 4, kulinarski show, posljednji tjedan Zemlja snova, serija Lanina vremenska prognoza OBN Info, informativni program Lonci i poklopci, kulinarski show Slomljena srca, serija, prva epizoda Dolina vukova, serija Vox populi Dejana talk show: Kakva strahota, prevarila me ljubav `ivota! U prstenu, film Dolina vukova, serija

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Bekstvo sa ostrva {korpiona, 33/46 10.30 Mu}ke, humoristi~ki program (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Vitaminix (r) 11.07 Noody (r) 11.20 ^arli i Mimo (r) 11.25 Grimove bajke (r) 11.45 Barimba (r) 12.00 Mo`emo li vjerovati nauci, dok. program (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sport magazin (r) 13.45 Herkul, igrana serija (r) 15.20 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, 33/46 (r) 15.50 Bajke iz cijelog svijeta 16.10 Ulica Zoolo{kog vrta 16.25 Glasajte-Pusti muziku 16.55 Mo`emo li vjerovati nauci, dok. program 17.50 Mu}ke, humoristi~ki program 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Dobre vibracije, u`ivo 21.30 Tarih, dok. serijal 21.35 Ve~ernje vijesti 22.05 Herkul, igrana serija 23.30 Mu}ke, humoristi~ki program (r) 00.00 Zimski posao, film 01.25 Dnevnik TVSA (r)

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.10 Ep reporta`a 09.12 Hotel dvorac Orth 5, serija 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 @ivot: Gmazovi i vodozemci, dokumentarna serija (r) 11.00 Kod Ane 11.10 Oprah show (r) 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar (r) 12.27 @ivjeti zdravije 12.32 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Berlinska saga, dramska serija (r) 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Pustolovina u Hrvatskoj: Na divljim vodama, dokumentarna serija 14.50 Hrvatsko prolje}e: '71.godina, dokumentarna serija (r) 15.40 Kulturna ba{tina (r) 15.55 ZABA 90 sekundi 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce serija 16.50 Vijesti 17.00 Hrvatska u`ivo 17.44 HAK Promet info 17.45 Kod Ane 17.55 Sve }e biti dobro, serija 18.40 8. kat, talk show (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA 90 sekundi 20.10 Ciklus komedija: Rat Roseovih, ameri~ki film 22.10 Dnevnik 3 22.35 Sport 22.38 Vrijeme 22.45 Eurokaz ~etvrt stolje}a, dokumentarni film 23.30 Western Union, ameri~ki film (r) 01.05 Zavr{ni udarac 4, serija (r) 01.45 Zakon i red: Odjel za `rtve 10, serija (r) 02.25 Dodir `ivota i smrti 2, serija (r) 03.10 Trava zelena 4, humoristi~na serija (r) 03.40 Skica za portret 03.50 Eurokaz ~etvrt stolje}a, dokumentarni film (r) 04.35 Hotel dvorac Orth 5, serija (r) 05.20 8. kat, talk show (r)

[apta~ psima
DOK. SERIJA

Medij
17.55
SERIJA

01.10

20.00 21.35 22.45 22.55

13.10 Johhny Bravo, crtana serija 13.30 Trava zelena 4, humoristi~na serija 14.00 Western Union, ameri~ki film (r) 15.30 Ru`na Betty 3, serija 16.10 4 zida (r) 16.45 Direkt: Zatvorim o~i i sviram (r) 17.15 Glee, serija za mlade (r) 17.55 [apta~ psima 4 18.45 Kazali{te u ku}i, serija 19.25 Gara`a (r) 19.55 Hit dana 20.02 Ve~eras 20.05 Dnevnik plavu{e: @ivot je san! 20.15 Bra}a i sestre 3, serija 21.05 Legende ameri~kog sna: Jon Jacob Astor America's Richest Man, dokumentarna serija 22.00 Zavr{ni udarac 4, serija 22.50 Zakon i red: Odjel za `rtve 10, serija 23.35 Dnevnik plavu{e: @ivot je san! (r) 23.45 Entourage 1, humoristi~na serija 00.10 Retrovizor: Dodir `ivota i smrti 2, serija 00.55 Retrovizor: Dva i pol mu{karca 5, humoristi~na serija 01.20 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 6, serija

23.40 Policijska akademija 7: Moskovski zadatak,film 01.10 Medij, serija 8/19 02.00 Ezo TV, tarot show 03.00 Bra~ne vode, serija 03.50 Domovina terora, film 05.25 ^uvar pravde, serija (r)

00.05 01.30

TV MOSTAR
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Ostrvo kornja~a 13.10 Zakon ljubavi, serija, 1. ep. (r) 14.00 Vijesti 14.10 @ene na ivici, serija, 5. ep.(r) 15.00 Vijesti 15.25 Muzi~ki program RTM zabavna muzika 16.00 Eliza, serija, 63. ep.(r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, serija, 2. ep.18.00 Biznis svijesti 18.05 Muzi~ki spot 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija, 64. ep.21.10 Sportski magazin, snimka RTM 22.00 Dnevnik u 22 23.10 Sretni dani, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Ashabi bo`ijeg poslanika 13.00 Bh ritam 14.00 Namjesnik ljubavi, serija 14.30 Legende bh sporta 15.00 Frej`er, serija 15.30 Ads kviz 16.00 Bonaventura 17.00 Flash vijesti 17.05 Deep, serija 18.00 Budimo humani 18.30 Do`ivotna kazna, serija 19.00 Denis napast, crtani film19.30 Dnevnik FTV20.00 Vijesti IC 20.20 Frej`er, serija 21.00 Puls 22.00 Do`ivotna kazna, serija23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC r. 00.15 Deep, serija

RTV USK
10.00 Vijesti 10.15 TV {kola 11.00 Jolanda 11.30 Skipijeve avanture 12.00 Vijesti 12.15 Kad priroda uzvrati udarac 13.15 Pantheon program 14.30 Vijesti 14.35 Kraji{ka zemlja (r) 15.05 Sport (r) 15.30 Kult, kult, kultura (r) 16.00 ^itaj BiH: Miroslav Pra{talo: Tesla, portret me|u maskama (r) 16.30 Najd`el 17.10 Ple{i, ple{i (r) 18.00 TV {kola 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.50 Tragovi sudbina 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i 22.40 Razmi{ljaj zeleno

TV ZENICA
12.00 Iz dana u dan 12.05 Serija 13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja (r)14.00 Iz dana u dan 14.05 Samo za smijeh 14.30 Dok. program 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina (r) 15.35 Spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Zeni~ka kuhinja (r) 16.45 Za svaku bolest trava raste (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.01 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 19.30 Spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina 20.30 Klinika, serija 21.30 Selu u pohode (r) 22.00 TV Liberty 23.00 Zenica danas (r)

VOGO[]A
12.00 Hazreti Merjem, serija 12.30 TV Fiva (r) 13.10 Liberty TV (r) 13.35 Te{anjska hronika (r) 14.00 Na tragu, dok. program 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Vogo{}anski dani 2011. 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Sedam dana u Maglaju 20.00 Djeca pjevaju hitove, prenos 22.00 Vogo{}anska hronika(r) 22.30 Istina, emisija o povratku 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija 10.00 Novosti 10.20 Sve za ljubav, serija 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Film 14.00 Novosti 14.05 Kviz 15.00 Sve za ljubav, serija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Preljubnici 21.00 Crno na bijelo 22.30 Dnevnik 3 23.00 Krik kamena, film 00.30 Na slobodi, film

24

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
05.55 Iz dana u dan 09.00 Sponzoru{e, serija (r) 09.50 Horoskop 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.45 Sport 7, magazin 13.55 Iz dana u dan... 14.10 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 19.40 Skrivena kamera 22.30 Vijesti 22.45 Prvi talas, serija 00.15 Dnevnik (r)

21. juni 2011.
FOX LIFE
07.55 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 08.15 @ivot po D`imu, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 09.55 Da, draga, serija 10.15 Momci s Medisona, serija 11.05 Razvedeni Gari, serija 11.30 D`oi, serija 11.55 Svita, serija 12.20 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 12.40 Ulica sje}anja, serija 13.30 @ivot po D`imu, serija 14.15 [apat duhova, serija 15.05 Razvedeni Gari, serija 15.30 D`oi, serija 15.55 Dr Haus, serija 16.45 Ni na karti, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Uvod u anatomiju, serija 18.50 Ulica sje}anja, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 [apat duhova, serija 21.10 [tiklama do vrha, serija 22.00 Ludnica u Klivlendu, serija 22.25 Kugar Taun, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija

UT

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 Dnevnik Sport plus Vrijeme Kad zazvoni: Priprema za prijemni Medijska mre`a srpske dijaspore (r) Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog srema, info (r) Antologija-serija [ta ja imam od toga Vrijeme je za bebe Vijesti Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko magazin, info Srbija na vezi Dnevnik Gorki plodovi, serija 1 Tu|man, Milo{evi}: Dogovoreni rat, dok. program Vijesti Svjetski dan muzike TV mre`a Dnevnik

RTCG
11.35 12.00 12.05 12.35 13.00 13.05 13.35 13.40 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 16.00 16.30 17.00 17.15 18.00 18.20 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.45 22.00 22.30 22.40 23.00 Muzika Vijesti Sat TV(r) Muzika Vijesti Cg. Sport (r) Aktuelno Otvoreno Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzika Obrazovna emisija Sat TV Lajmet Crna Gora, u`ivo Crnogorska poezija 20. vijeka, Sat spot Sat TV Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Sat TV: Intuicija Muzika Cg sport TV Sat: Aktuelno Muzika Dnevnik 3

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 11.10 Zakon i red, serija Sudija Ejmi, serija Bra}a i sestre, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`is, serija 13.10 Sigurna luka, film 15.00 Ubistva u Midsomeru, serija

13.30 14.15 14.45 15.25 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.05 22.00 22.05 23.35 00.00

Medijum
SERIJA

20.00

MRE@A
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Otrvo kornja~a, crtani film 13.10 Zakon ljubavi, igrana serija, 1. epizoda (r) 14.10 @ene na ivici, igrana serija, 5. epizoda (r) 16.00 Eliza, igrana serija, 63. epizoda (r) 17.15 Zakon ljubavi, igrana serija, 2. epizoda 20.05 Eliza, igrana serija, 64. epizoda 23.10 Sretni dani, film

17.00 Zakon i red, serija 18.00 Ne{ Brid`is, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Medijum, serija 21.00 Posljednji Mohikanac, film 23.10 Bra}a i sestre, serija 01.10 Medijum, serija 02.10 Isijavanje, serija 04.00 Ubistva u Midsomeru, serija

TV 1000
06.00 Mrkli mrak, film 08.00 Divlje ma~ke, film 10.00 Mala prodavnica u`asa, film 12.00 Jedan krug, film 14.00 Muljatori, film

EUROSPORT
08.30 Watts 08.45 Fudbal, SP U-17 Meksiko 14.00 Trke konja 14.30 Atletika, E[ Stockholm, [vedska

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, SP U-17 Meksiko 09.00 Fudbal, CONCACAF, ~etvrtfinale 11.30 Superbike, S[ Valencia, [panija

SPORT KLUB
06.30 Grand Slam Wimbledon 09.00 FullTilt Poker 10.00 Real NBA 10.30 Wimbledon Studio 11.00 Wimbledon 12.00 Wimbledon Studio, direktno

^aura
FILM

FIA touring car
20.00
AUTOMOBILIZAM

S[ Valencia
00.00
SUPERBIKE

Wimbledon
11.30
TENIS

13.00

TV SLON
16.00 Pregled programa 16.02 Vijesti, info-program 16.10 Tuzla u`ivo 16.15 Zdravlje(r) 16.50 Putopisi17.25 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica 20.00 Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko 21.05 Op~injeni, serija 29/208 22.05 Extra jukebox time za mlade 23.00 Slon extra info 23.25 Pregled programa za srijedu

16.00 Uvrnuta nauka, film 18.00 Zami{ljeni zlo~ini, film 20.00 ^aura, film 22.00 Novine, film 00.00 Popravni zavod, film 02.00 Opklada, film

17.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko 19.30 Boks 22.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko Live 00.00 FIA touring car, Brno, ^e{ka 00.30 Autotrke, Nürburgring, Njema~ka 01.00 Watts

12.30 Fudbal, CONCACAF, ~etvrtfinale 14.00 Ragbi 17.00 Australijski fudbal 18.00 Ragbi 18.30 Speedway, Prague, ^e{ka 20.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko 00.30 Borila~ke vje{tine 02.00 Australijski fudbal

13.00 Grand Slam Wimbledon, direktno 22.00 Wimbledon Studio, direktno 22.30 Wimbledon Pregled dana 23.30 Full Tilt Poker 00.30 Grand Slam Wimbledon

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 20.35 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Gra|evinske intervencije Pre`ivljavanje Pograni~na policija SAD Kako se pravi? Kako to rade? Dekonstrukcija Dekonstrukcija Mo}ni brodovi Zlatna groznica Borna kola bra}e Hau Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
07.00 Pretpovijesni predatori: Stra{ni grabe`ljivac 08.00 Te`ak `ivot: Zatvorski grad 09.00 Alja{ki leta~i: Ubojito nebo 10.00 @ivotinje na rubu 11.00 Velik, ve}i, najve}i: Brana 12.00 Bhutan - posljednji raj na Zemlji 13.00 Te`ak `ivot: Zatvorski grad 14.00 In`enjerske veze: Taipejski toranj 15.00 Pretpovijesni predatori: Paklenska svinja 16.00 Ocean iza stakla 17.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori: Pre`ivljavanje u Statevilleu 18.00 [apta~ psima: Titan, Candy i Bella 19.00 Big Sur kalifornijska divlja obala 20.00 Megatvornice: Camaro 21.00 Megagra|evine: Vozovi budu}nosti 22.00 Zatvaranje: @ene na rubu - Detroit 23.00 Megatvornice: Camaro 00.00 Megagra|evine: Vozovi budu}nosti 01.00 Big Sur kalifornijska divlja obala

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.30 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 Ko si zapravo ti? Drugi svjetski rat u boji Najgori poslovi u istoriji Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac Bekstvo Luja XVI D`ejn Birkin: Razmi{ljanja Rim nije izgra|en za jedan dan Izgubljena krsta{ka tvr|ava Ko si zapravo ti? Drugi svjetski rat u boji Kolonija Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori Bler Svete `ivotinje faraona Gerouov zakon Premijera: Da li je Staljin mogao da zaustavi Hitlera? Guge - izgubljeno kraljevstvo Tibeta Drugi svjetski rat u boji Kolonija Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori Bler Svete `ivotinje faraona Gerouov zakon

ANIMAL PLANET
06.00 Posjed merkata 06.25 Upoznajte divljinu 06.50 D`ef Korvin bez ograni~enja 07.15 Ro|eni lovci 07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Pas ili ma~ka 09.05 Sve o psima 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 SSPCA 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Urgentni centar za `ivotinje 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Tajni `ivot mi{eva 14.30 Eko i slonovi Amboselija 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 D`ef Korvin bez ograni~enja 16.00 Ro|eni lovci 16.25 Najsla|i ameri~ki ljubimci u 2010. 17.20 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 17.45 Divlja planeta 18.15 Pre`ivjeti su{u 19.10 Sve o psima 20.05 @ivot sisara 21.00 Posljednja nada 21.55 U lavljoj jazbini 22.50 Pre`ivjeti su{u 23.45 Sve o psima

ATV
09.25 Lijeni grad 09.50 Jagodica Bobica 10.20 Sirene 10.50 Plavi zmaj 11.15 Ben 10, Alien Force 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.00 La Favorita, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 16.00 Najbolje godine, serija 17.00 Suze Bosfora, serija 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 18.50 Arena sport 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Suze Bosfora, serija 21.00 Jedan na jedan, talk show 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Razotkrivanje, film 00.15 Sport centar 00.20 Sex I grad, serija

SR
23.55
FTV

22. juni 2011.
BHT FTV

TV PROGRAMI
RTRS
07.00 Jutarnji program 09.10 Pod sretnom zvijezdom, tv novela Mala TV 10.00 Kenguri ko{arka{i, crtana serija 10.25 Jagodica Bobica, crtana serija 10.50 Rimske misterije, serija 11.25 I ja imam talenat, zabavni program 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 EU i mi 13.25 Retrovizor 14.05 Krtice, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Tnt, serija 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Bebe, drama 09.30 Japanske pri~e, animirana serija, 11/43 09.40 Nau~na postignu}a, 34/47 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 62/125 11.05 Moja mala kuhinja (r) 11.15 Godine prolaze, igrana serija, 23/68 12.00 BHT vijesti 12.15 Crta, politi~ki magazin (r) 13.15 Planeta drve}a, strana dokumentarna serija, 10/10 (r) 13.45 Euroimpuls, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 127/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Robot Robi, animirana serija, 38/52 15.45 Mini school 16.00 Bez rizika, igrana serija, 5/8 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 128/229 17.00 Retrovizor, muzi~ki program 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Mali kuhari, animirana serija, 11/39 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Carica Sisi, igrana serija, 1/4 21.00 Nerije{en slu~aj, emisija o kriminalu 22.00 BHT vijesti 22.20 Business News (r) 22.30 Ezel, igrana serija, 116/142 23.30 Na dnevnom redu, informativni program 00.00 Carica Sisi, igrana serija, 1/4 00.50 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 02.05 Pregled programa za ~etvrtak 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Beverly Hills, igrana serija, 3. epizoda 09.30 Planina Bjela{nica, dokumentarni program 10.00 Spretno-sretno, tv igra 10.25 Piplinzi, crtani film 10.45 Kralj dinosaura, serija za djecu 11.10 Villa Maria, igrana serija, 146. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 72. epizoda (r)

Prkosna delta
DRAMA
Filmska pri~a o pre`ivljavanju u jednom malom mjestu na delti Neretve koncem 18. stolje}a. Dok vojske mar{iraju kroz grad, nova~e se mladi}i, siluju `ene, tradicija se zemlje polagano razara...

Re`ija: Vesna Ljubi} Uloge: Ivan Klemenc, Jadranka Matkovi}, Spaso Papac, Gorica Popovi}, Ante Vican, Sa{a Seleni}, Boro Begovi}

01.20
PINK

Plijen
AKCIJA

U zlo~inu - nema partnera… Nik Vels je profesionalni kriminalac, ali odlu~uje da se povu~e iz posla po{to su ga zamalo uhvatili prilikom posljednjeg. Planira da `ivi u miru sa svojom djevojkom Dajen, koja vodi njegov d`ez-klub u Montrealu. Ali uskoro Meks, njegov dobar drugar i partner u ilegalnim poslovanjima, dolazi sa ponudom kojoj ne mo`e da odoli. Francuski skiptar, neprocjenjive historijske vrijednosti otkriven je pri poku{aju da se prokrijum~ari u zemlju. Sada se nalazi pod strogom kontrolom montrealske carine, i treba da se transportuje nazad za Francusku. Nik bi samo trebao da bude u timu za Maksovim ~ovjekom iznutra, mladim talentovanim agresivnim lopovom D`ekijem Telerom. Kada se dokopaju dragocjenog predmeta, ne}e vi{e nikada imati finansijskih problema. Ali, ko }e koga da prevari u diobi plijena...
Re`ija: Frank Oz Uloge: Robert de Niro, Edward Norton, Marlon Brando, Angela Bassett

Villa Maria
SERIJA

Jagodica Bobica
16.00
CRTANA SERIJA

10.25

22.40
MRE@A

[kola `ivota
KOMEDIJA

Profesor povijesti Mr. D predani je predava~, a strast prema predmetu koji podu~ava vidljiva je na svakom satu. U~enici vole novog profesora povijesti, pa Mr. D predstavlja veliku konkurenciju profesoru biologije Mattu Warmeru na putu osvajanja nagrade najboljeg profesora godine. Matt o~ajni~ki `eli po}i stopama svog oca, profesora koji je osvajao nagradu 43 puta za redom. Kada Matt sazna tajnu koja bi mogla novog profesora izbaciti iz utrke, ~itav gradi} Fallbrook nau~it }e lekciju...
Re`ija: William Dear Uloge: David Paymer, Ryan Reynolds, John Astin

13.05 Viza za budu}nost, igrana serija, 9. epizoda 14.00 Gospo|a Barbara, igrana serija 15.30 Vijesti 15.35 Harveytoons, crtana serija 16.00 Villa Maria, igrana serija, 147. epizoda 16.50 Federacija danas 17.15 Ezel, igrana serija, 115. epizoda 18.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 73. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, the best of 21.15 Ljubav i kazna, igrana serija, 63. epizoda 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.40 Danas u Parlamentu 23.55 Prkosna delta, doma}i igrani film 01.40 Viza za budu}nost, igrana serija, 9. epizoda 02.15 Federacija danas (r) 02.40 Dnevnik 3 (r) 03.10 Pregled programa za ~etvrtak

16.05 Re'publika, sarajevsko-romanijska regija 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Prijevremeni izbori za na~elnike op{tina Sanski Most i Ilid`a, hronika 17.05 Pod sretnom zvijezdom, tv novela 18.00 Mozaik, me|ureligijsko vije}e u BiH 18.45 Nodi, crtana serija Finansijske novosti 19.08 Upitnik, kviz 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.15 Mrtav ladan, film 22.10 I ja imam talenat, zabavni program 22.35 Dnevnik 3 22.57 Sport 23.02 Finansijske novosti 23.20 Non-stop, serija 23.55 Opsesija, film 01.55 Krtice, serija 02.40 Tnt, serija 03.25 Dnevnik 2 03.55 Re'publika, sarajevskoromanijska regija 04.10 Mozaik, me|ureligijsko vije}e u BiH 04.55 Retrovizor 05.20 Muzi~ki program

26

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica Jagositne pustolovine, crtani film, 10. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 La Favorita, serija, 8.ep.

22. juni 2011.
TV1
06.58 Spot tv1 07.00 Vijesti 07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Portreti nacija, dokumentarni serijal 08.30 Bogati i slavni, dokumentarni serijal 09.00 Vijesti 09.52 Flashbacks 10.00 Vijesti 10.05 Sile mora, dokumentarni serijal 10.42 Flashbacks 10.47 Music box 11.00 Biznis vijesti

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Polje lala, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show

SR

21.45
NOVA

[panjolski ROM. engleski KOMEDIJA

Meksikanka Flor ima 12-godi{nju k}er Christinu. Po~inje raditi kao slu{kinja u bogatoj obitelji koja ima puno problema. John Clasky divan je otac i suprug. On je glavni kuhar i vlasnik restorana, dok je njegova supruga Deborah nedavno izgubila posao te njezina nesigurnost naru{ava bra~nu idilu. Kad Claskyi unajme ljetnikovac u Malibuu do kojeg je nemogu}e do}i autobusom, Flor i Cristina su prisiljene useliti. Kao rezultat toga gledamo sudar kultura i vrijednosti te osvje`avaju}e iskren pogled na brak, roditeljstvo i predanost obitelji, te stvari koje mijenjaju `ivot.
Re`ija: James L. Brooks Uloge: Adam Sandler, Tea Leoni, Paz Vega, Richard Molina

22.45
HRT 1

The Hit
TRILER/DRAMA

Seks i grad
SERIJA

Eliza
23.20
SERIJA

More ljubavi
16.00
TELENOVELA

16.00

14.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 15.03 Bestseller 15.05 Bioclinica 15.15 Top Shop 15.40 Vitafon 15.50 Najbolje godine, serija 16.55 Suze Bosfora, serija 17.51 Sport centar 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Suze Bosfora, serija, 58. ep. 21.00 Hayat production show, zabavnomuzi~ki program 22.15 U zmajevom gnijezdu, film 23.15 Sport centar 23.20 Seks i grad, serija, 25. i 26.ep. 00.20 La Favorita, serija, 8.ep. Reprizni program Hayat TV-a 01.20 Ke~eri, Arena Meksiko, sportski program 02.00 Vijesti u 7 03.00 Hayat production show

11.10 Bogati i slavni, dokumentarni serijal (r) 12.00 Vijesti plus 12.20 Za{to iskopavati, dokumentarni program (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 Zakon ljubavi, serija, 2. ep. (r) 14.00 Vijesti 14.10 Direktno sa Adisom Ru`di} (r) 14.25 Sile mora, dok. serijal (r) 15.00 Vijesti 15.25 Portreti nacija, dok. serijal 15.55 Biznis vijesti 16.00 Eliza, serija, 64. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, serija, 3. ep. 18.00 Biznis vijesti 18.20 TV1 ordinacija (r) 18.50 Hrane svijeta, dokumentarni program 19.00 Najava dnevnika 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija, 65. ep. 21.00 Biznis vijesti 21.10 Intervju tv1 sa Sanjinom Be}iragi}em 22.00 Dnevnik u 22 22.40 [kola `ivota, film 00.50 Pono}ne vijesti

13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Zumba Zumba, zabavni program 15.00 Lola, telenovela 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 17.40 Kupi.ba, emisija 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Zabranjena ljubav, telenovela 20.00 Trijumf ljubavi, serija 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Grand parada, muzi~ki program 23.20 Veliki brat, realiy show 00.20 City, zabavna emisija 00.30 Veliki brat, reality show 01.20 Plijen, film

Willie Parker na sudu svjedo~i protiv svojih dotada{njih kolega predvo|enih ''mozgom'' organizacije, Corriganom. Deset godina kasnije, Parker `ivi u [panjolskoj, gdje se sklonio pred osvetom. Corriganovi pla}enici, iskusni Braddock i mladi Myron, u|u Parkeru u trag i otmu ga. Njihov je zadatak da ga dopreme u Pariz, gdje ga ~eka Corrigan, no {panjolska policija vrlo brzo otkrije otmicu i kre}e u potjeru. Otmi~ari se privremeno sklone u jedan luksuzni stan u Madridu, u kojem neo~ekivano nailaze na biv{eg kriminalca Harrya i njegovu mnogo mla|u {panjolsku prile`nicu Magdalenu zvanu Maggie…
Re`ija: Stephen Frears Uloge: John Hurt, Terence Stamp, Tim Roth, Laura del Sol

21.05
HRT 2

Velika crvena divizija RATNA DRAMA

Drugi svjetski rat. Ostarjeli narednik u Sjevernoj Africi zapovijeda skupinom ameri~kih vojnika iz Prve pje{adijske divizije. Njegovo lice govori sve: ve} je u Prvom svjetskom ratu vidio sve gadosti i strahote potrebne da prestane gajiti iluzije o vrijednostima ljudskog `ivota i boljoj budu}nosti. Njegovi podre|eni, s druge strane, mladi su prepla{eni vojnici koji tek trebaju upoznati pravo lice rata. Tijekom jedne bitke vojnika Griffa uhvati panika, {to cijeli odred dovede u opasnost...
Re`ija: Samuel Fuller Uloge: Lee Marvin, Mark Hamill, Robert Carradine...

27

SR

22. juni 2011.
HRT2
07.00 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.45 101 dalmatinac, crtana serija 08.10 @utokljunac 08.40 Dvorac igra~aka 1, serija za djecu 09.05 Platno, boje, kist 09.15 Izazovi, EBU dokumentarac za djecu 09.30 Plesne note, serija za djecu 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce serija (r) 10.45 Tvoja sam sudbina, serija 11.30 Veronica Mars, serija (r) 12.15 Batman i hrabri superjunaci, crtana serija 07.55 08.20 08.35 09.15 11.15 12.10 13.00 15.00 16.00 17.00 17.25 18.10 19.15 20.05 20.55 21.45 23.45

TV PROGRAMI
NOVA
Neustra{ivi Scooby doo Bumba Tomica i prijatelji Pobjeda ljubavi, serija (r) ^uvar pravde, serija IN magazin (r) Pobjeda ljubavi, serija Kad li{}e pada, serija (r) Bijeg, serije (r) Vijesti Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Kad li{}e pada, serija Bijeg, 3/70 [panjolski Engleski, film Ve~ernje vijesti

HRT1

OBN
07.45 Roni, Olly, Roni, crtani film 08.05 Bunny Maloney, crtani film 08.25 Nebeske plesa~ice, crtani film 08.45 Top Shop 09.15 Otvorena vrata, humoristi~na serija 10.00 Stol za 4, kulinarski show, posljednji tjedan IV sezone 10.30 Zemlja snova, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.05 Vox populi 12.15 Top shop 12.30 Gumu{, serija 13.45 Dolina vukova, serija 15.15 Slomljena srca, serija 17.00 Stol za 4, kulinarski show, posljednji tjedan IV sezone 17.30 Zemlja snova, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info 19.10 Exkluziv, zabavni program 20.00 Slomljena srca, serija 21.35 Dolina vukova, serija 22.45 Vox populi 22.55 Dejana, talk show: Priprema, pozor, ljeto! talk show 00.05 Fanny, film 01.30 Dolina vukova, serija 02.35 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, 34/46 10.30 M}ke, humoristi~ki program (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Vitaminix (r) 11.06 Noody (r) 11.20 ^arli i Mimo (r) 11.25 Grimove bajke (r) 11.45 Barimba (r) 12.00 Mo`emo li vjerovati nauci, dok. program (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Herkul, igrana serija, 2/2 (r) 14.45 Igrani film 16.20 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, 34/46 (r) 16.55 Mo`emo li vjerovati nauci, dok. program 17.50 Mu}ke, humoristi~ki program 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.20 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Dobre vibracije, u`ivo 21.30 Tarih, dok. serijal 21.35 Ve~ernje vijesti 22.05 Sarajevdisanje, dok. program 22.35 Noina barka, igrana serija, 1/2 00.00 Mu}ke, humoristi~ki program (r) 00.30 Cvje}arka, igrani film

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.10 Ep reporta`a 09.12 Hotel dvorac Orth 5, serija 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Kod Ane 10.20 HAZU Portreti: Jakov Sirotkovi} 10.30 Brezovica: Dan antifa{isti~ke borbe, prenos 11.30 Kulturna ba{tina 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.28 @ivjeti zdravije 12.32 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Berlinska saga, dramska serija (r) 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Pustolovina u Hrvatskoj: ^amcem na planinu, dok. serija 14.50 Hrvatsko prolje}e: ^isti ra~uni, dokumentarna serija (r) 15.35 Kulturna ba{tina (r) 15.55 ZABA 90 sekundi 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce serija 16.50 Vijesti 17.00 Hrvatska u`ivo 17.49 HAK Promet info 17.50 Kod Ane 18.00 Sve }e biti dobro, serija 18.45 8. kat, talk show (r) 19.15 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA 90 sekundi 20.10 Kapelski kresovi, dramska serija 21.30 Pustinjska pri~a El Shat, dokumentarni film 22.25 Vijesti 22.35 Sport 22.38 Vrijeme 22.45 Ciklus europskog filma: The Hit, britanski film 00.20 Ciklus ratnog filma: Velika crvena divizija, ameri~ki film (r) 02.10 Zakon i red: Odjel za `rtve 10, serija (r) 02.50 Dodir `ivota i smrti 2, serija (r) 03.35 Trava zelena 4, humoristi~na serija (r) 04.05 Skica za portret 04.45 Hotel dvorac Orth 5, serija (r)

101 dalmatinac
CRTANA SERIJA

Pobjeda ljubavi
SERIJA

07.45

13.00

12.40 @utokljunac 13.10 Johhny Bravo, crtana serija 13.30 Trava zelena 4, humoristi~na serija 14.00 Ptica za zbogom, ameri~ki film (r) 15.30 Ru`na Betty 3, serija 16.15 James Martin's Champagne, dokumentarna serija 16.40 Dobro je znati, znanstveno obrazovna emisija (r) 17.10 Bostonsko pravo 4, serija 17.55 [apta~ psima 3 (r) 18.45 Kazali{te u ku}i, serija 19.25 Gara`a (r) 19.55 Hit dana 20.02 Ve~eras 20.05 Dnevnik plavu{e: @ivot je san! 20.15 Bra}a i sestre 3, serija 21.05 Ciklus ratnog filma: Velika crvena divizija, ameri~ki film (r) 23.00 Zakon i red: Odjel za `rtve 10, serija 23.45 Dnevnik plavu{e: @ivot je san! (r) 23.55 Entourage 1, humoristi~na serija 00.20 Dodir `ivota i smrti, serija 01.05 Dva i pol mu{karca 5, humoristi~na serija 01.30 Pravi igra~i, serija (r)

00.05 [panjolski Engleski, film - nastavak 00.40 To nije jo{ jedan film za mlade, film (r) 02.10 Zakon brojeva, serija 03.00 Ezo TV, tarot show 04.00 Bra~ne vode, serija

TV MOSTAR
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Ostrvo kornja~a program tv1 do 13.10, crtani film 13.10 Zakon ljubavi, igrana serija, 2. ep.(r) 14.00 Biznis vijesti 14.05 Sportski magazin(r) RTM 15.00 Vijesti plus 16.00 Eliza, igrana serija, 64. ep.(r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, igrana serija, 3. ep.18.00 Biznis vijesti 18.05 Muzi~ki spot 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, igrana serija, 65. ep.21.10 Intervju sa Sanjinom Be}iragi}em 22.00 Dnevnik u 22 22.40 [kola `ivota, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Draga Lorejn, film 13.30 TV liberty 14.00 Namjesnik ljubavi, serija 14.30 IC sport 15.00 Frej`er, serija 15.30 Enjoy life 16.00 Razotkriveni 17.00 Flash vijesti 17.05 Deep, serija 18.00 Autoshop magazin 18.30 Do`ivotna kazna, serija 19.00 Denis napast19.30 Dnevnik FTV20.00 Vijesti IC 20.20 Frej`er, serija 20.45 Marketing 21.00 Bh ritam 22.00 Do`ivotna kazna, serija23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC r. 00.15 Deep, serija

RTV USK
08.00 TV jutro 09.30 Svi vole Rejmonda 10.00 Vijesti 10.15 Razmi{ljaj zeleno (r) 11.00 Jolanda 11.30 Skipijeve avanture 12.00 Vijesti 12.15 Kad priroda uzvrati udarac 13.15 Ruska imperija 14.30 Vijesti 14.35 TV intervju (r) 15.15 Tragovi sudbina (r) 16.00 Zdrava TV (r) 16.30 Najd`el 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.00 Moje dijete, obrazovni program (r) 18.40 Eko kutak 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Biografije 21.50 TV Liberti 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i 22.50 Divlja ostrva

TV ZENICA
10.00 Zenica danas (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Serija 13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja (r) 14.00 Iz dana u dan 14.15 Svjetla pozornice (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina (r) 15.40 Spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Razglednica (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.01 Frejzer 19.00 Zenica danas 19.30 Spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina 20.40 Klinika, serija 21.30 Ljeto u gradu 23.00 Zenica danas (r)

VOGO[]A
12.00 Hazreti Merjem, serija 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Sedam dana u Maglaju (r) 14.00 Na tragu, dok. program 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Djeca pjevaju hitove, snimak 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life, crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Magazin Plus 20.00 Uljep{aj svoj `ivot 21.00 Vogo{}anski dani 2011. 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Lokalno je primarno 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija 10.00 Novosti 10.20 Sve za ljubav, serija 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Film 14.00 Novosti 14.05 Kviz 15.00 Sve za ljubav, serija 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Preljubnici 21.00 Svijet uspjesnih 22.30 Dnevnik 3 23.00 Poker kraljeva, film 00.30 Valcer sa Anom, film

28

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
09.00 Sponzoru{e, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 13.55 Iz dana u dan... 14.10 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 19.40 Skrivena kamera 21.30 Vijesti 21.45 Film 00.00 Dnevnik (r)

22. juni 2011.
FOX LIFE
07.55 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 08.15 @ivot po D`imu, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Momci s Medisona, serija 11.05 Razvedeni Gari, serija 11.30 D`oi, serija 11.55 Svita, serija 12.20 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 12.40 Ulica sje}anja, serija 13.30 @ivot po D`imu, serija 14.15 [apat duhova, serija 15.05 Razvedeni Gari, serija 15.30 D`oi, serija 15.55 [tiklama do vrha, serija 16.45 Ludnica u Klivlendu, serija 17.10 Kugar Taun, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Uvod u anatomiju, serija 18.50 Ulica sje}anja, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 [apat duhova, serija 21.10 Sve ispo~etka, serija 22.00 Ket i Kim, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.20 Da, draga, serija

SR

RTS
11.30 12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 13.25 14.10 14.45 15.30 016.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.05 22.00 22.05 22.55 23.00 23.30 00.00 Srbija na vezi (r) Dnevnik Sport plus Vrijeme Enciklopedija za radoznale (r) Medijska mre`a srpske Dijaspore (r) Antologija-serija [ta ja imam od toga: Poljska 1 (r) Vi i Mira Adanja Polak (r) Vijesti Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Gorki plodovi, serija Tu|man, Milo{evi} dogovoreni rat Vijesti 48 sati-svadba Vijesti Bunt Beokult Dnevnik

RTCG
12.00 12.05 12.30 13.00 13.05 13.35 14.00 14.05 14.35 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 16.00 16.30 17.00 17.15 18.00 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.40 23.00 23.30 00.00 Vijesti Sat TV (r) Muzika Vijesti Blic biznis i dijaspora (r) Crnogorska poezija 20. vijeka (r) Vijesti Obrazovni program (r) Narodna muzika Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzi~ki mix Dok. emisija (r) Putevi `ivota Lajmet Crna Gora, u`ivo Kroz klju~aonicu Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Dok. emisija Profil Obrazovna emisija Stil Dnevnik 3 Sat TV (r) Aktuelno

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 11.10 Zakon i red, serija Sudija Ejmi, serija Zakon i red, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`is, serija 13.10 @enski trikovi, film 15.00 Ubistva u Midsomeru, serija

Teksa{ki rend`er
SERIJA

19.00

MRE@A
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Ostrvo kornja~a, crtani film 13.10 Zakon ljubavi, igrana serija, 2. epizoda (r) 16.00 Eliza, igrana serija, 64. epizoda (r) 17.15 Zakon ljubavi, igrana serija, 3. epizoda 20.05 Eliza, igrana serija, 65. epizoda 22.40 [kola `ivota, igrani film

17.00 Zakon i red, serija 18.00 Ne{ Brid`is, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Medijum, serija 21.00 Erika, serija 23.00 Brik Lejn, film 00.50 Medijum, serija 01.50 Isijavanje, serija 03.40 Ubistva u Midsomeru, serija

TV 1000
06.00 ^aura, film 08.00 Uvrnuta nauka, film 10.00 Muljatori, film 12.00 Zami{ljeni zlo~ini, film 14.00 Gospo|a Sofel, film

EUROSPORT
08.30 Autotrke, Nürburgring, Njema~ka 09.00 FIA touring car, Brno, ^e{ka 09.30 Fudbal, SP U-17 Meksiko 13.30 Atletika, E[ Stockholm, [vedska

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, SP U-17 Meksiko 09.00 Fudbal, CONCACAF, ~etvrtfinale 10.00 Australijski fudbal 11.00 Superbike, S[ Valencia, [panija 12.00 Fudbal, Japanska J. League: Urawa Reds Avispa Fukuoka 14.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko 16.15 Fudbal, Japanska J.League, pregled 16.45 Fudbal, CONCACAF, ~etvrtfinale 18.30 Speedway, Copenhagen, Danska 20.00 Ke~eri 21.30 Boks 22.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko 00.00 Fudbal, CONCACAF, polufinale 02.00 Borila~ke vje{tine

SPORT KLUB
06.30 Grand Slam Wimbledon 09.30 FullTilt Poker 10.30 Wimbledon STUDIO 11.00 Wimbledon 12.00 Wimbledon STUDIO, direktno

^aura: Povratak
FILM
16.00 Povratak u `ivot, film 18.00 Ulice Malibua, film 20.00 ^aura: Povratak, film 22.00 Rogovi u vre}i, film 00.00 Pode{ena, film 02.00 Popravni zavod, film

SP U-17 Meksiko
FUDBAL

Wimbledon
TENIS

20.00

22.00

13.00

TV SLON
16.00 Pregled programa 16.02 Vijesti, info-program 16.10 Tuzla u`ivo 16.15 Da sam ja neko 16.45 TOP 7 (r) 17.30 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Sredinom sedmice, info-program 21.05 Op~injeni, serija 30/208 22.05 FOLK, TOP 10 23.00 Slon extra info 23.25 Pregled programa za sutra

15.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko 18.00 Atletika, E[ Stockholm, [vedska 19.30 All sports 20.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko 22.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko Live 00.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko

13.00 Grand Slam Wimbledon, direktno 22.00 Wimbledon Studio, direktno 22.30 Wimbledon Pregled dana 23.30 Full Tilt Poker 00.30 Grand Slam Wimbledon

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzna Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Dekonstrukcija 2 epizode Pre`ivljavanje Pograni~na policija SAD Kako se pravi? Kako to rade? ^udovi{ta iz reke ^ovjek, `ena, divljina Obra~un sa Tajsonom Kako pre`ivjeti katastrofu Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
07.00 Pretpovijesni predatori 08.00 Megatvornice: Camaro 09.00 Megagra|evine 10.00 Ocean iza stakla 11.00 Velik, ve}i, najve}i: Svemirska postaja 12.00 Big Sur kalifornijska divlja obala 13.00 Megatvornice: Camaro 14.00 In`enjerske veze: Guggenheim u Bilbau 15.00 Pretpovijesni predatori: O{tre ralje 16.00 Kraljice kostolomaca 17.00 Zatvaranje: @ene na rubu - Detroit 18.00 [apta~ psima: Wilshire i Butch 19.00 Kamchatka - sibirska zabranjena divljina 20.00 Zagonetni dosjei: Papisa Ivana 21.00 Zagonetka 360: Duhovi iza re{etaka 22.00 Zatvaranje: Ratovi bandi 23.00 Zagonetni dosjei: Papisa Ivana 00.00 Zagonetka 360: Duhovi iza re{etaka

VIASAT HISTORY
06.00 Guge - izgubljeno kraljevstvo Tibeta 07.00 Drugi svjetski rat u boji 08.00 Kolonija 09.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 10.00 Bler 11.00 Svete `ivotinje faraona 12.00 Gerouov zakon 13.00 Da li je Staljin mogao da zaustavi Hitlera? 14.00 Guge - izgubljeno kraljevstvo Tibeta 15.00 Drugi svjetski rat u boji 16.00 Heroji, kult i kuhinja 17.00 Lov na Careve krstarice 18.00 Azijske monarhije 19.00 Egipat 20.00 Mra~na strana Mikelan|ela 21.00 Premijera: Mala `ena u velikom ratu 22.00 Misterija neurednih ratnika 23.00 Drugi svjetski rat u boji 00.00 Heroji, kult i kuhinja 01.00 Lov na Careve krstarice 02.00 Azijske monarhije

ANIMAL PLANET
06.00 Posjed merkata 06.25 Upoznajte divljinu 06.50 D`ef Korvin bez ograni~enja 07.15 Ro|eni lovci 07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Najsla|i ameri~ki ljubimci u 2010. 09.05 Sve o psima 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 SSPCA 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Posljednja nada 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Pre`ivjeti su{u 14.30 Eko i slonovi Amboselija 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 16.25 Extraordinary Dogs 16.50 Posao za psa 17.20 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 17.45 Divlja planeta 18.15 Stvaran izgubljeni svijet 19.10 Sve o psima 20.05 Avanture Ostina Stivensa 21.00 Brzina `ivota 21.55 Rudove bubice 22.50 Stvaran izgubljeni svijet 23.45 Sve o psima

ATV
09.15 Garfield 09.25 Lijeni grad 09.50 Jagodica Bobica 10.20 Sirene 10.50 Plavi zmaj 11.15 Ben 10, Alien Force 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.00 La Favorita, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 16.00 Najbolje godine, serija 17.00 Suze Bosfora, serija 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 18.50 Arena sport 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Suze Bosfora, serija 21.00 Amplituda 22.00 Ve~ernje Vijesti 22.15 U zmajevom gnijezdu, film 00.15 Sport centar 00.20 Sex i grad

^E
FTV

23. juni 2011.
BHT
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Robot Robi, animirana serija, 38/52 09.30 Bez rizika, igrana serija, 5/8 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 63/125 11.05 Moja mala kuhinja (r) 11.15 Godine prolaze, igrana serija, 24/68 12.00 BHT vijesti 12.15 Na dnevnom redu, informativni program (r) 12.45 Nerije{en slu~aj, emisija o kriminalu (r) 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 128/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Frenderi u BiH, animirana serija 15.40 Aladinove pri~e, animirana serija, 17/26 15.55 Kako da ne, {kola engleskog jezika 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 129/229 17.00 Putevi zdravlja, magazin 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Mali kuhari, animirana serija, 12/39 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Hotel Babilon, igrana serija, 9/16 21.00 Figure: Nesim Tahirovi}, program iz kulture 22.00 BHT vijesti 22.20 Business News (r) 22.30 Ezel, igrana serija, 117/142 23.30 Hotel Babilon, igrana serija, 9/16 (r) 00.25 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 01.40 Pregled programa za petak

TV PROGRAMI
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Beverly Hills, igrana serija, 4. epizoda 09.30 Ptice Bosne i Hercegovine, dokumentarni program 10.00 Spretno-sretno, tv igra 10.30 Predstavljanje kandidata: Prijevremeni izbori za na~elnika Op{tine Ilid`a 10.45 Kralj dinosaura, serija za djecu 11.10 Villa Maria, igrana serija, 147. epizoda (r)

RTRS
07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sretnom zvijezdom, tv novela Mala TV 10.00 Kenguri ko{arka{i, crtana serija 10.25 Jagodica Bobica, crtana serija 10.50 Rimske misterije, serija 11.25 I ja imam talenat, zabavni program 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Zdravlje je lijek 13.30 Retrovizor 14.05 Tnt, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika

Zbogom, Bafana 23.20 DRAMA
James Gregory je u djetinjstu `ivio na afri~koj farmi i bio prijatelj sa domorocem Bafanom. Sada je on o`enjen ~ovjek, otac troje djece. Kao i ve}ina bijelaca u vrijeme radnje ovog filma, on crnce smatra ni`om rasom ljudi. Zbog toga {to poznaje jezik Xhose biva izabran da ~uva i {pijunira na do`ivotni zatvor osu|enog vo|u borbe protiv aparthejda, Nelsona Mandelu. Pod utjecajem Mendele, Jamesova netrpeljivost }e prerasti u otpro prema rasisti~koj vladi i borbu za slobodu Ju`ne Afrike.
Re`ija: Bille August Uloge: Joseph Fiennes, Dennis Haysbert, Diane Kruger, Partick Lyster, Shiloh Henderson, Tyrone Keogh

01.00
PINK

U snovima
DRAMA/HOROR

Ne morate ba{ da spavate da biste sanjali... S vremena na vrijeme Kler Kuper sanja ~udne snove. Jedne ve~eri ona sanja o maloj djevoj~ici iz svog kom{iluka koju odvodi nepoznati stranac... Kada njena k}er Rebeka biva kidnapovana i ubijena neposredno posle tog njenog sna, Kler postaje svjesna jezive ~injenice da su ona i ubica mentalno povezani, prisutni jedan drugome u obostranim snovima. Ali, niko joj ne vjeruje da ona mo`e da predvidi sljede}i korak ubice... pored toga, radi nervnog sloma i poku{aja samoubistva biva odvedena u bolnicu-ludnicu. I tu, zatvorena u tapeciranoj }eliji, sanja kako }e joj biti ubijen mu`...
Re`ija: Neil Jordan Uloge: Annette Bening, Katie Sagona, Aidan Quinn

Odgovorite ljudima
DIJALO[KA EMSIJA 20.10

Pe~at
POLITI^KI MAGAZIN 20.15

23.50
OBN

Okupljanje
TRILER/HOROR

Marion Kirkman je automobilom udarila besku}nicu Cassie, dok je pje{a~ila ka gradu Ashby Wake. Budu}i da da Cassie nema nikoga, Marion ju je dovela ku}i na oporavak. Cassie se zbli`i sa sinom Marioninog mu`a iz prvog braka i provodi dosta vremena sa njim istra`uju}i ostatke mjesne crkve, zapaljene jo{ u prvom stolje}u. Cassie se u tokom boravka u crkvi po~inju privi|ati razli~ite stvari, te ona shvata da je obdarena nadnaravnim mo}ima. Po~inje taj dar koristiti kako bi saznala pone{to o mje{tanima...
Redatelj: Brian Gilbert Uloge: Christina Ricci, Ioan Gruffudd, Stephen Dillane

12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 73. epizoda (r) 13.05 Viza za budu}nost, igrana serija, 9. epizoda 14.00 Gospo|a Barbara, igrana serija 15.30 Vijesti 15.35 Harveytoons, crtana serija 16.00 Villa Maria, igrana serija, 148. epizoda 16.50 Federacija danas 17.15 Ezel, igrana serija, 116. epizoda 18.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 74. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.15 Ljubav i kazna, igrana serija, 64. epizoda 22.15 Dokumentarni ~etvrtak: [ta zna omladina o dr`avi, dok. program 22.50 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.20 Zbogom bafana, britanski igrani film 01.05 Viza za budu}nost, igrana serija, 9. epizoda

15.10 16.05 16.30 17.00

17.05

18.00 18.45 19.08 19.30 20.15 21.20

21.55 22.25 22.47 22.52 23.10 00.05 01.55 03.25 03.55 04.10 05.00

05.25

Tnt, serija Re'publika, Krajina Srpska danas Prijevremeni izbori za na~elnike op{tina Sanski Most i Ilid`a, hronika Pod sretnom zvijezdom, tv novela Mozaik, skup{tinska emisija Nodi, crtana serija Finansijske novosti Upitnik, kviz Dnevnik 2 Sport Pe~at, politi~ki magazin Heroji i fenomeni, dokumentarni program I ja imam talenat, zabavni program Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti Ratnici, dokumentarni serijal Ro|ene ubice, film Tnt, serija Dnevnik 2 Re'publika, Krajina Pe~at, politi~ki magazin Heroji i fenomeni, dokumentarni program Zdravlje je lijek

30

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica Jagositne pustolovine, crtani film, 11. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 La Favorita, serija, 9.ep.

23. juni 2011.
TV1
06.58 Spot tv1 07.00 Vijesti 07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Euromaxx highlights 08.30 Bogati i slavni, dok. serijal 09.00 Vijesti 09.52 Flashbacks 10.00 Vijesti 10.05 Zdravlje, dok. program 10.42 Flashbacks 11.00 Biznis vijesti 11.10 Portreti nacije, dok. serijal 12.00 Vijesti plus

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Polje lala, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show

^E

22.40
MRE@A

Divlja VESTERN prostranstva

^etvorica nerazdvojnih prijatelja - ostarjeli Boss, spretni revolvera{ Charley, kuhar mirne naravi Mose i dje~ak Button - `ive odvojeno od civilizacije brinu}i se za svoju stoku. Kad im zatreba hrane za `ivotinje, krenu u gradi} Harmonville u kojemu vladaju korumpirani {erif i ran~er tiranin, koji u do{ljacima vide neprijatelje svojega "carstva". Njihovi ljudi pretuku Mosea, pa Boss i Charley shva}aju da }e trebati braniti vrijednosti koje su neko} vladale mjestom. Usred sve neizbje`nijeg obra~una Charleyu }e dodatnu snagu dati Sue, sestra mjesnog lije~nika...
Re`ija: Kevin Costner Uloge: Robert Duvall, Kevin Costner, Annette Bening, Michael Gambon, Michael Jeter

23.10
NOVA

Zavjet {utnje
AKCIJA

Dobro jutro svima
JUTARNJI PROGRAM 06.30

Ma~ak Mika
CRTANI FILM

Zabranjeni forum
07.05
TALK SHOW

21.00

14.00 14.30 14.50 15.08 15.10 15.20 15.50 16.55 17.51 17.52 17.56

19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 22.00 22.20 23.20 23.20 00.20

01.20 02.00 02.45 03.35 03.50 04.45

Moj dom Bistro BiH Muzi~ki program Bestseller Bioclinica Top Shop Najbolje godine, serija Suze Bosfora, serija Sport centar Biometeorolo{ka prognoza Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Suze Bosfora, serija, 59. ep. Ispuni mi `elju @elja plus Slu~aj Pelikan, film Sport centar Seks i grad, serija, 27. i 28. ep. La Favorita, serija, 9. ep. Reprizni program Hayat TV-a Muzi~ki program Vijesti Ispuni mi `elju @elja plus Seks i grad, serija, 27. i 28.ep. Muzi~ki program

12.20 Doga|aji koji su promijenili svijet, dok. program 13.00 Biznis vijesti 13.10 Zakon ljubavi, igrana serija, 3. epizoda (r) 14.00 Vijesti 14.10 Intervju tv1 sa Sanjinom Be}iragi}em (r) 15.00 Vijesti 15.25 Portreti nacija, dok. serijal 15.55 Biznis vijesti 16.00 Eliza, igrana serija, 65. epizoda (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, igrana serija, 4. epizoda 18.00 Biznis vijesti 18.30 Dva smo svijeta razli~ita, doma}a serija, 12. epizoda (r) 19.00 Najava dnevnika 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, igrana serija, 66. epizoda 21.00 Biznis vijesti 21.10 @ene na ivici, igrana serija, 6. epizoda 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Divlja prostranstva, film 01.00 Pono}ne vijesti

13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Zumba Zumba, zabavni program 15.00 Lola, telenovela 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 17.40 Kupi.ba, emisija 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Zabranjena ljubav, telenovela 20.00 Trijumf ljubavi, serija 21.00 Zabranjeni forum, talk show, uživo 23.00 Naslije|e jedne dame, serija 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Veliki brat, reality show 01.00 U snovima, film

Za studente Spenser akademije, si no vi Ipswich su naj zlo~estiji de~ki u kampusu. No to nije jedina poveznica koja ujedinjuje ova ~etiri momka. Oni zajedno dijele tajnu, jer su oni potomci 300 godina starog dru{tva vje{tica iz 17. stolje}a. Nova ku{nja za ova ~etiri studenta dolazi kada se iznenada pojavi peti potomak koji zaprijeti kako }e ubiti njihove voljene. Sada se oni moraju suo~iti licem u lice s neprijateljem kako bi sprije~ili da im ne oduzme mo}i te da ne prekine njihov dugo ~uvani zavjet.
Re`ija: Renny Harlin Uloge: Steven Strait, Laura Ramsey, Sebastian Stan, Taylor Kitsch, Chace Crawford

21.05
HRT 2

Charlie i tvornica ~okolade DRAMA

Charlie Bucket `ivi u tro{noj ku}ici izvan grada s mamom, tatom, dvije bake i dva djeda. Tata mu je slabo pla}eni izumitelj, a djedovi i bake po cijeli dan le`e u krevetu. Mama se brine o svima i nastoji ih prehraniti unato~ neima{tini. Charlie poma`e koliko mo`e, a `ivotni mu je san da jednog dana u|e u najslavniju tvornicu ~okolade na svijetu, ~iji je vlasnik Willy Wonka. Jednog dana Willy Wonka je me|u svoje ~okolade stavio pet koje se razlikuju od drugih: u njima je zlatna karta. Dijete koje na|e zlatnu kartu mo`e do}i u tvornicu ~okolade, a onaj ko izme|u petorice sretnika bude pobijedio, dobit }e ~udesnu nagradu...
Re`ija: Tim Burton Uloge: Johnny Depp, Freddie Highmore, David Kelly

31

^E

23. juni 2011.
HRT2
07.00 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.45 101 dalmatinac, crtana serija 08.10 @utokljunac 08.40 Dvorac igra~aka 1, serija za djecu 09.05 Iznad crte: Arheolo{ka grupa 09.20 Kokice (r) 09.35 Plesne note, serija za djecu 10.00 Vinagora: Tijelovo, prenos mise 11.45 Vukovar: Bonofest, snimka 13.30 Trava zelena 4, humoristi~na serija

TV PROGRAMI
NOVA
07.55 Neustra{ivi Scooby doo, crtana serija 08.20 Bumba, crtana serija 08.35 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.15 Pobjeda ljubavi, serija (r) 11.15 ^uvar pravde, serija 16/23 12.10 IN magazin (r) 13.00 Pobjeda ljubavi, serija 15.00 Kad li{}e pada, serija (r) 16.00 Bijeg, serija (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Kad li{}e pada, serija 20.55 Bijeg, serija

HRT1

OBN
07.25 An|eli i prijatelji, crtani film 07.45 Roni, Olly, Roni, crtani film 08.05 Bunny Maloney, crtani film 08.25 Nebeske plesa~ice, crtani film 08.45 Top Shop 09.15 Otvorena vrata, humoristi~na serija 10.00 Stol za 4, kulinarski show, posljednji tjedan IV sezone 10.30 Zemlja snova, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program 12.05 Vox populi 12.15 Top shop 12.30 Gumu{, serija 13.45 Dolina vukova, serija 15.15 Slomljena srca, serija 17.00 Stol za 4, kulinarski show 17.30 Zemlja snova, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info 19.10 Exkluzivm 20.00 Slomljena srca, serija 21.35 Dolina vukova, serija 22.45 Vox populi 22.55 Biseri sa Vanjom Buli}em, talk show 23.50 Okupljanje, film 01.45 Dolina vukova, serija

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, 35/46 10.30 M}ke, humoristi~ki program (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Vitaminix (r) 11.06 Noody (r) 11.20 ^arli i Mimo (r) 11.25 Grimove bajke (r) 11.45 Barimba (r) 12.00 Mo`emo li vjerovati nauci, dok. program(r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sarajevdisanje (r) 13.45 Noina barka, serija (r) 15.20 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, 35/46 (r) 15.55 Bajke iz cijelog svijeta 16.10 Ulica Zoolo{kog vrta 16.50 Mo`emo li vjerovati nauci, 4/4 17.50 Mu}ke, humoristi~ki program 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke 19.55 Barimba 20.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 21.30 Tarih, dok. serijal 21.35 Ve~ernje vijesti 22.05 Noina barka, igrana serija, 2/2 23.30 Mu}ke, humoristi~ki program (r) 00.00 Podmetanje, film

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.10 Ep reporta`a 09.12 Hotel dvorac Orth 5, serija 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 @ivot: Sisavci, dokumentarna serija (r) 11.00 Kod Ane 11.10 Oprah show (r) 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.28 @ivjeti zdravije 12.32 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Berlinska saga, dramska serija (r) 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Pustolovina u Hrvatskoj: Istrom na konju, dokumentarna serija 14.50 Hrvatsko prolje}e: Izme|u unitarizma i nacionalizma, dokumentarna serija (r) 15.40 Kulturna ba{tina (r) 15.55 ZABA 90 sekundi 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce serija 16.50 Vijesti 17.00 Sudbine: Svjedok istine, dokumentarni film 17.40 HAK Promet info 17.41 Kod Ane 17.55 Sve }e biti dobro, serija 18.40 8. kat, talk show (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA 90 sekundi 20.10 1 protiv 100, kviz 21.00 Razred 2011. 21.35 Reporteri izbor: BP godinu dana nakon katastrofe, dokumentarni film 22.40 Vijesti 22.50 Sport 22.53 Vrijeme 23.00 Pobjednici, dokumentarni film 00.10 Charlie i tvornica ~okolade, film (r) 02.00 Zakon i red: Odjel za `rtve 10, serija (r) 02.45 Dodir `ivota i smrti 2, serija (r) 03.30 Trava zelena 4, humoristi~na serija (r) 04.00 Skica za portret 04.40 Hotel dvorac Orth 5, serija (r)

Bra}a i sestre
SERIJA

Provjereno
20.15
INFO-MAGAZIN

21.45

14.00 Flicka, ameri~ko-britanski film 15.30 Ru`na Betty 3, serija 16.15 James Martin's Champagne, dokumentarna serija 16.40 City Folk 2011 17.15 Bostonsko pravo 4, serija 18.00 [apta~ psima 3, dok. program (r) 18.50 Kazali{te u ku}i, serija 19.25 Gara`a (r) 19.55 Hit dana 20.02 Ve~eras 20.05 Dnevnik plavu{e: @ivot je san! 20.15 Bra}a i sestre 3, serija 21.05 Charlie i tvornica ~okolade, ameri~ki film (r) 23.00 Zakon i red: Odjel za `rtve 10, serija 23.45 Dnevnik plavu{e: @ivot je san! (r) 23.55 Entourage 1, humoristi~na serija 00.20 Retrovizor: Dodir `ivota i smrti 2, serija 01.05 Dva i pol mu{karca 5, humoristi~na serija 01.30 Pravi igra~i, serija (r)

21.45 Provjereno, informativni magazin 22.50 Ve~ernje vijesti 23.10 Zavjet {utnje, film 01.00 Glas smrti 2, film 02.40 Otok smrti, serija 03.30 Ezo TV, tarot show 04.30 Na rubu zlo~ina, film

TV MOSTAR
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Ostrvo kornja~a program tv1 do 13.10, crtani film 13.10 Zakon ljubavi, igrana serija, 3. ep.(r) 14.00 Vijesti plus 14.10 Intervju sa Sanjinom Be}iragi}em (r) 15.00 Vijesti plus 16.00 Eliza, igrana serija, 65. ep.(r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, igrana serija, 4. ep.18.00 Biznis vijesti 18.05 Muzi~ki spot 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, igrana serija, 66. ep.21.10 @ene na ivici, igrana serija, 6. ep.22.00 Dnevnik u 22 22.40 Divlja prostranstva, film

KAKANJ
11.00 Deep, serija 12.00 Flash vijesti 12.05 Biografije 12.50 Proces i kazna, film 14.00 Namjesnik ljubavi, serija 14.30 Svjedok prirode 15.00 Frej`er, serija 15.30 Enjoy life 16.00 Puls 17.00 Flash vijesti 17.05 Deep, serija 18.00 Zanimljive pri~e 18.30 Do`ivotna kazna, serija 19.00 Denis napast19.30 Dnevnik FTV20.00 Vijesti IC 20.20 Frej`er, serija 20.45 Marketing 21.25 Zanimljive pri~e 22.00 Do`ivotna kazna, serija23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC r. 00.15 Deep, serija

RTV USK
08.00 TV jutro 09.30 Svi vole Rejmonda 10.00 Vijesti 10.10 Divlja ostrva (r) 11.00 Jolanda 11.30 Skipijeve avanture 12.00 Vijesti 12.05 Strogo povjerljivo (r) 13.05 Cirkus (r) 14.00 Bloopers (r) 14.30 Vijesti 14.35 Biografije (r) 15.30 Kosidba, dok. film 16.15 Eko kutak (r) 16.30 Najd`el, 19/20 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.10 TV liberty (r) 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 U fokusu 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija 22.45 Igrani film 00.15 Najd`el, zabavni program (r)

TV ZENICA
10.00 Zenica danas (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Selu u pohode (r) 14.00 Iz dana u dan 14.30 Autoshop (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serija (r)15.40 Spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Ljeto u gradu (r)17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Klinika, serija 21.40 Razglednica (r) 23.00 Zenica danas (r)

VOGO[]A
12.00 Hazreti Merjem, serija 12.30 Magazin Plus (r) 13.10 Lokalno je primarno (r) 13.30 Istina (r) 14.00 Na tragu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Vogo{}anski dani 2011 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life, crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Hronika sedmice TV Jablanica 20.00 Prijevremeni izbori za na~elnika op}ine Ilid`a 21.00 Dok. program 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Criss Angel Mindfriek 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija 10.00 Novosti 10.20 Sve za ljubav, serija 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Film 14.00 Novosti 14.05 Kviz 15.00 Sve za ljubav, serija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Preljubnici 21.00 Puls 22.30 Dnevnik 3 23.00 Nepromostive razlike, film 23.00 Sve za moju djecu, film

32

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
09.00 Sponzoru{e, serija (r) 11.55 Iz dana u dan 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 13.55 Iz dana u dan 14.10 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 19.40 Skrivena kamera 22.15 Vijesti 22.30 Prvi talas, serija 00.00 Dnevnik (r)

23. juni 2011.
FOX LIFE
07.55 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 08.15 @ivot po D`imu, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Momci s Medisona, serija 11.05 Razvedeni Gari, serija 11.30 D`oi, serija 11.55 Svita, serija 12.20 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 12.40 Ulica sje}anja, serija 13.30 @ivot po D`imu, serija 14.15 [apat duhova, serija 15.05 Razvedeni Gari, serija 15.30 D`oi, serija 15.55 Sve ispo~etka, serija 16.45 Ket i Kim, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Uvod u anatomiju, serija 18.50 Ulica sje}anja, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 [apat duhova, serija 21.10 Uprava, serija 22.00 Ru`na Beti, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.20 Da, draga, serija 00.05 Uvod u anatomiju, serija

^E

RTS
11.30 12.00 12.15 12.25 12.30 13.25 14.15 15.10 15.20 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 21.15 22.50 23.20 23.50 00.05 Srbija na vezi (r) Dnevnik Sport plus Vrijeme Vje~ni sjaj djetinjstva (r) Antologija-serija Kosmos Vijesti Trend setter (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko magazin, info Tema Srbije na vezi Dnevnik Gorki plodovi, serija 7 RTS sat dana Kanda, Kod`a i Neboj{a (r) Mjera za muziku @ivot i standardi Dnevnik Evronet

RTCG
12.00 12.05 12.35 13.00 13.05 13.25 14.00 14.05 14.35 15.10 15.20 15.30 15.45 16.15 16.40 17.00 17.15 18.00 18.15 18.45 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.50 23.00 23.30 00.00 Vijesti Profil (r) Muzika Vijesti Stil (r) Dok. emisija Vijesti Obrazovna emisija (r) Etno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzika Obrazovna emisija Sat TV Muzika Crna Gora, u`ivo Lajmet Sat TV (r) Vijesti iz dijaspore Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Muzika Dokumentarni program Reakcija Kalendar Dnevnik 3 Stadion Crna Gora, u`ivo (r)

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 11.10 Zakon i red, serija Sudija Ejmi, serija Erika, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`is, serija 13.10 Skriveni zlo~ini, film 15.00 Ubistva u Midsomeru, serija

Dijagnoza: Ubistvo
SERIJA

17.00

MRE@A
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Otrvo kornja~a, crtani film 13.10 Zakon ljubavi, serija, 3. ep. (r) 16.00 Eliza, serija, 65. ep. (r) 17.15 Zakon ljubavi, serija, 4. ep. 18.30 Dva smo svijeta razli~ita, doma}a serija, 12. ep. (r) 20.05 Eliza, serija, 66. ep. 21.10 @ene na ivici, serija, 6. ep. 22.40 Divlja prostranstva, film

17.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 18.00 Ne{ Brid`is, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Medijum, serija 21.00 Brik Lejn, film 23.00 Posljednji Mohikanac, film 01.10 Medijum, serija 02.10 Slika duha, film 04.00 Ubistva u Midsomeru, serija

TV 1000
06.00 ^aura: Povratak, film 08.00 Povratak u `ivot, film 10.00 Gospo|a Sofel, film 12.00 Ulice Malibua, film

EUROSPORT
08.30 Trke konja 09.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko 14.00 Fudbal, CONCACAF, polufinale

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, SP U-17 Meksiko 09.00 Arena ameri~ki fudbal 10.00 Fudbal, CONCACAF, polufinale 11.30 Fudbal na pijesku, EL [vajcarska 12.30 Ragbi 14.00 Fudbal, CONCACAF, polufinale 17.00 Enduro, S[ Serres, Gr~ka 17.30 Fudbal, SP U-17 Meksiko 18.30 Fudbal, CONCACAF, polufinale 20.00 All sports 20.30 Obaranje ruku 21.00 Domine 22.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko 00.30 Fudbal, CONCACAF, polufinale 02.00 Speedway, Copenhagen, Danska

SPORT KLUB
06.30 09.30 10.30 11.00 Grand Slam Wimbledon FullTilt Poker Wimbledon STUDIO Wimbledon Pregled dana 12.00 Wimbledon STUDIO, direktno

Slu~ajni {pijun
FILM

CONCACAF
20.00
FUDBAL
16.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko 20.00 Fudbal, CONCACAF, polufinale 22.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko Live 00.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko

Wimbledon
TENIS

14.00

13.00

TV SLON
16.00 Pregled programa 16.02 Vijesti, info-program 16.10 Tuzla u`ivo 16.13 Sredinom sedmice, info-program (r) 16.40 @ivotne pri~e 17.25 Autovizija, emisija o automobilizmu 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov 20.29 @uta minuta 20.30 Ko zna, zna 21.05 Op~injeni, serija 31/208 22.00 Extra DJ za mlade 23.00 Slon extra Info

14.00 U dobru i u zlu, film 16.00 Eksplozivna misija, film 18.00 Mo}ni vjetar, film 20.00 Slu~ajni {pijun, film 22.00 Pakleni hotel, film 00.00 Mikalijina hronika, film 02.00 Pode{ena, film

13.00 Grand Slam Wimbledon, direktno 22.00 Wimbledon Studio, direktno 22.30 Wimbledon Pregled dana 23.30 NBA Action 00.00 Premier League Magazin 00.30 Full Tilt Poker 01.30 Grand Slam Wimbledon

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova ^ovjek, `ena, divljina Pre`ivljavanje Pograni~na policija SAD Kako se pravi? Kako to rade? Vrhunsko oru`je Majstori za oru`je 2 epizode Povratak u Avganistan sa Rosom Kempom Iza re{etaka u tu|oj zemlji Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
08.00 Zagonetni dosjei: Papisa Ivana 09.00 Zagonetka 360: Duhovi iza re{etaka 10.00 Kraljice kostolomaca 11.00 In`enjerske veze: Airbus A380 12.00 Rajevi na Zemlji: Kamchatka - sibirska zabranjena divljina 13.00 Zagonetni dosjei: Papisa Ivana 14.00 In`enjerske veze: Nosa~ aviona Illustrious 15.00 Pretpovijesni predatori: Vuk ubojica 16.00 Tajanstvene gorile 17.00 Zatvaranje: Ratovi bandi 18.00 [apta~ psima: Woody i Wally i Kane 19.00 Rajevi na Zemlji: Denali velika divljina Aljaske 20.00 Jurska ekipa za o~evid: Trauma tiranosaura 21.00 Upecani: Nilski div 22.00 Zatvaranje: @eljezni stisak 23.00 Jurska ekipa za o~evid: Trauma tiranosaura 00.00 Upecani: Nilski div 01.00 Rajevi na Zemlji: Denali velika divljina Aljaske

VIASAT HISTORY
07.00 Drugi svjetski rat u boji 08.00 Heroji, kult i kuhinja 09.00 Lov na careve krstarice 10.00 Azijske monarhije 11.00 Egipat 12.00 Mra~na strana Mikelan|ela 13.00 Ka}u{a - mala `ena u velikom ratu 14.00 Misterija neurednih ratnika 15.00 Drugi svjetski rat u boji 16.00 Heroji, kult i kuhinja 17.00 Putovanja i otkri}a 18.00 D`ez baronesa 19.30 Misterije istorije 20.00 Izgubljeni drevni gradovi 21.00 Prohorovk: Kro}enje tigra 21.30 Premijera: Djeca Staljingrada 22.00 Piramide smrti 23.00 Drugi svjetski rat u boji 00.00 Heroji, kult i kuhinja 01.00 Putovanja i otkri}a 02.00 D`ez baronesa 03.30 Misterije istorije 04.00 Izgubljeni drevni gradovi

ANIMAL PLANET
06.00 Posjed merkata 06.25 Upoznajte divljinu 06.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Extraordinary Dogs 08.35 Posao za psa 09.05 Sve o psima 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 SSPCA 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Urgentni centar za `ivotinje 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Stvaran izgubljeni svet 14.30 Eko i slonovi Amboselija 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Lovac na krokodile 16.25 Paklene ma~ke 17.20 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 17.45 Divlja planeta 18.15 Stvaran izgubljeni svijet 19.10 Sve o psima 20.05 Svijet prirode 21.00 Maksove velike potrage 21.55 Nakon ujeda 22.50 Stvaran izgubljeni svijet 23.45 Sve o psima

ATV
09.50 Jagodica Bobica 10.20 Sirene 10.50 Plavi zmaj 11.15 Ben 10, Alien Force 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.00 La Favorita, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 16.00 Najbolje godine, serija 17.00 Suze Bosfora, serija 18.20 Sasuke Nind`a ratnici 18.50 Arena sport, sportski program 19.00 ATV vijesti 20.00 Suze Bosfora, serija 21.00 Ispuni mi `elju 22.00 Vijesti 22.15 Slu~aj pelikan, film 00.15 Sport centar 00.25 Sex i grad, serija 01.20 La Favorita, serija

PE
23.30
BHT

24. juni 2011.
BHT FTV

TV PROGRAMI
RTRS
07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sretnom zvijezdom, tv novela Mala TV 10.00 Kenguri ko{arka{i, crtana serija 10.25 Jagodica Bobica, crtana serija 10.50 Rimske misterije, serija 11.25 I ja imam talenat, zabavni program 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Frojdova riznica 13.30 Retrovizor 14.05 Tnt, serija 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Frenderi u BiH, animirana serija 09.25 Aladinove pri~e, animirana serija, 17/26 09.35 Kako da ne, {kola engleskog jezika 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 64/125 11.15 Godine prolaze, igrana serija, 25/68 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija (r) 12.45 Figure: Nesim Tahirovi}, program iz kulture (r) 13.45 Putevi zdravlja, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 129/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Zlo~esti mi{, animirani film 15.35 Da}u sve od sebe, dokumentarni film 15.50 Uradi sam, uradi sama 15.55 [kola filma, obrazovna serija, 9/26 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 130/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Kona~no petak! 18.45 Mali kuhari, animirana serija, 13/39 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Pe~at, doma}a igrana serija, 33/36 20.30 Josip Pejakovi}: U ime naroda 21.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.00 BHT vijesti 22.20 Business News (r) 22.30 Ezel, igrana serija, 118/136 23.30 Magla, ameri~ki igrani film 01.35 Kona~no petak! (r) 02.50 Pregled programa za subotu 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Beverly Hills, igrana serija, 5. epizoda 09.30 Ptice Bosne i Hercegovine, dokumentarni program 10.00 Spretno-sretno, tv igra 10.30 Predstavljanje kandidata: Prijevremeni izbori za na~elnika Op{tine Sanski Most 10.45 Kralj dinosaura, serija za djecu 11.10 Villa Maria, igrana serija, 148. epizoda (r)

Magla
SF TRILER/ HOROR

Nakon razorne oluje koja pohara ameri~ki gradi}, pojavi se oblak magle. Magla ubrzo prekrije cijelo podru~je, a grupa lokalnih stanovnika ostane zarobljena u prodavnici. Uskoro saznaju da magla u sebi krije stra{na ~udovi{ta, bi}a koja dolaze iz interdimenzionalnog procjepa, koji je najvjerovatnije rezultat pokusa u obli`njoj vojnoj bazi. Borba za opstanak po~inje...
Re`ija: Frank Darabont Uloge: Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Laurie Holden, Andre Braugher

22.55
OBN

Koled`
KOMEDIJA

Trojica maturanata posje}uju koled` kao budu}i bruco{i u o~ekivanju svog najlu|eg provoda. Kad stignu, najneotesanije bratstvo odlu~i ih prihvatiti, pri ~emu bivaju izlo`eni beskona~nim poni`enjima, da bi im uop}e mogli pristupiti. Me|utim kada ih zapaze starije djevojke iz sestrinstva, ugro`ena "bra}a" poja~aju mjere poni`avanja, ucjenjuju}i ih razotkrivanjem njihove prave dobi. No momci se odlu~e tome oduprijeti veliki planom koji }e ih lansirati na sam vrh popularnosti.
Re`ija: Deb Hagan Uloge: Drake Bell, Andrew Caldwell, Andree Moss, Carolyn Moss, Wendy Talley

Viza za budu}nost
SERIJA

TNT
SERIJA

13.05

15.07

00.40
PINK

Odred Alfa
SF AKCIJA

U ne tako dalekoj budu}nosti tim specijalno istreniranih vladinih vojnika suo~i}e se sa invazijom ogromnih, svirepih bi}a iz drugog svijeta koja namjeravaju u potpunosti da uni{te ljudski rod. Sudbina zemlje i ~ovje~anstva je sada isklju~ivo u ru ka ma ove do bro uvje`bane ekipe, predvo|ene [onom Lambertom.
Re`ija: Phillip J. Roth Uloge: Olivier Gruner, Roger R. Cross, Adrienne Wilkinson.

12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 74. epizoda 13.05 Viza za budu}nost, igrana serija, 10. epizoda 14.00 Gospo|a Barbara, igrana serija 15.30 Vijesti 15.35 Harveytoons, crtana serija 16.00 Villa Maria, igrana serija, 149. epizoda 16.50 Federacija danas 17.15 Ezel, igrana serija, 117. epizoda 18.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 75. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show, direktno izvla~enje 21.20 Ljubav i kazna, igrana serija, 65. epizoda 22.20 Na{a mala klinika, igrana serija 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 00.10 Protivmjere, ameri~ki igrani film 01.50 Viza za budu}nost, igrana serija, 10. epizoda 02.25 Federacija danas (r)

15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.07 Tnt, serija 16.05 Re'publika, Posavina 16.30 Srpska danas 17.00 Prijevremeni izbori za na~elnike op{tina Sanski Most i Ilid`a, hronika 17.05 Samo pjesma zna, emisija narodne muzike 18.10 Moj posao, tv debata Finansijske novosti 19.08 Upitnik, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Intervju 21.00 I ja, film 22.50 Dnevnik 3 23.12 Sport 23.17 Finansijske novosti 23.25 I ja imam talenat, zabavni program Filmski maraton 23.50 Kakav otac, takav sin, serijski film 02.10 Dama koja nestaje, film 03.50 Dobrodo{li u Dongmakol, film

34

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica Jagositne pustolovine, crtani film, 12. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film, 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija, 92. ep.

24. juni 2011.
TV1
06.58 Spot tv1 07.00 Vijesti 07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Sile mora, dok. serijal 08.30 Bogati i slavni, dok. serijal 09.00 Vijesti 09.52 Flashbacks 10.00 Vijesti 10.05 Doga|aji koji su promijenili svijet, dok. program (r) 10.42 Flashbacks 11.00 Biznis vijesti 11.10 Ikone, dok. serijal o slavnima

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Polje lala, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show

PE

22.40
MRE@A

Carlitov na~in
TRILER/DRAMA

Njujor{ki Portorikanac Carlito Brigante trebao je zbog dilanja droge odslu`iti trideset godina kazne, no zahvaljuju}i utjecaju svojeg odvjetnika i prijatelja Kleinfelda, pu{ten je na slobodu nakon pet godina. Odlu~io je prekinuti s pro{lo{}u pa sada vodi no}ni klub kako bi zaradio dovoljno novca da se jednom zauvijek makne s njujor{kih ulica. Sanja o tome da sa sobom povede i voljenu Gail, s kojom je prekinuo vezu prije nego {to je oti{ao u zatvor. No, Carlito je svjestan da taj san o bijegu nije lako ostvariti. Sile podzemlja su jake, a s onu su stranu zakona povukle i njegovog odvjetnika koji se, dok je Carlito bio u zatvoru, zamjerio mafiji jer im je ukrao milijun dolara...
Re`ija: Brian De Palma Uloge: Al Pacino, Sean Penn, Penelope Ann Miller, Luis Guzman, John Leguizamo, Ingrid Rogers, James Rebhorn

00.05
Bumba
CRTANI FILM

Zakon ljubavi
09.00
SERIJA

Lola
17.15
SERIJA

NOVA
15.00

Posljednji posao

AKCIJA

13.00 La Favorita, serija, 10.ep. 14.00 Ispuni mi `elju 14.58 Bestseller 15.00 Bioclinica 15.10 Top Shop 15.40 Vitafon 15.50 Najbolje godine, serija, 92. ep. 16.55 Suze Bosfora, serija 17.51 Sport centar 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kolo sre}e 20.05 Suze Bosfora, serija, 60. ep. 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 22.15 Drumski ratnik, film 23.45 Sport centar 23.50 Seks i grad, serija, 29. i 30. ep. 01.00 La Favorita, serija, 10. ep. Reprizni program Hayat TV-a 01.50 Muzi~ki program 02.00 Vijesti u 7 03.20 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija

12.00 Vijesti plus 12.20 Zdravlje, dok. program (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 Zakon ljubavi, igrana serija, 4. epizoda (r) 14.00 Vijesti 14.10 @ene na ivici, igrana serija, 6. epizoda (r) 15.00 Vijesti 15.25 Portreti nacija, dok. serijal 15.55 Biznis vijesti 16.00 Eliza, igrana serija, 66. epizoda (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, igrana serija, 5. epizoda 18.00 Biznis vijesti 18.20 Sile mora, dok. serijal (r) 18.50 Hrane svijeta, dok. program 19.00 Najava dnevnika 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, igrana serija, 67. epizoda 21.00 Biznis vijesti 21.10 Dobar, lo{, zao, talk show sa Mariom Vranki}em 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Karlitov na~in, film 00.50 Pono}ne vijesti 01.10 Reprizni program

13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Zumba Zumba, zabavni program 15.00 Lola, telenovela 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 17.40 Kupi.ba, emisija 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Zabranjena ljubav, telenovela 20.00 Trijumf ljubavi, serija 22.00 Naslije|e jedne dame, serija 23.00 Grand show, muzi~ki program 00.30 City, zabavna emisija 00.40 Odred Alfa, film

XXX je zaradio bogatstvo prodaju}i kokain i ostale opojne droge. Sad se `eli povu}i iz posla dok je jo{ mlad kako bi u`ivao u svom prljavom novcu. Me|utim, kriminalni {ef Jimmy Price treba nekoliko njegovih usluga prije nego {to }e mu dopustiti umirovljenje. Mora prona}i razma`enu ovisnicu, k}er Jimmyevog starog prijatelja i konkurenta Eddija Templea koja je nestala. Zatim Price `eli da posrednik kupi golemu po{iljku ecstasya od nepredvidljivoga prevaranta Duke. U pri~u se uklju~uje i gangster ~ija djevojka baca oko na XXX-a.
Re`ija: Matthew Vaughn Uloge: Daniel Craig, Tom Hardy, Jamie Foreman

23.45
HRT 1

Osveta
AKCIJA

Michael Jay Cochran punih je dvanaest godina bio ~asnik ameri~ke ratne mornarice. Odlu~iv{i se povu}i, krene u potragu za Meksikancem Mendezom, nekada{njim kolegom koji bi mu mo`da pomogao da osmisli svoj novi `ivot. I uistinu, Mendez, imu}an i utjecajan ~ovjek, koji ima prste i u lokalnoj mafiji, pozove ga na svoje imanje u Meksiko. Cochran na njemu upozna Miryeu, Mendezovu `enu, koja je mlada i privla~na. Me|u njima se razvije strastvena veza kakvu nisu mogli ni zamisliti, no pitanje je koliko }e to trajati...
Re`ija: Tony Scott Uloge: Kevin Costner, Anthony Quinn, Madeleine Stowe

35

PE
07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.10 09.12 10.00 10.09 10.10

24. juni 2011.
HRT2
07.00 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.45 101 dalmatinac, crtana serija 08.10 @utokljunac 08.40 Igrana serija za djecu 09.05 Ljubitelji dje~jeg svijeta 09.15 Pokusi koji su promijenili svijet 09.30 Plesne note, serija za djecu 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce serija (r) 10.45 Tvoja sam sudbina, serija 11.30 Veronica Mars, serija (r) 12.15 Batman i hrabri superjunaci, crtana serija

TV PROGRAMI
NOVA
07.00 Na{i najbolji dani, serija 07.55 Neustra{ivi Scooby doo, crtana serija 08.20 Bumba, crtana serija 08.35 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.15 Pobjeda ljubavi, serija (r) 11.15 ^uvar pravde, serija 12.10 IN magazin (r) 13.00 Pobjeda ljubavi, serija 15.00 Kad li{}e pada, serija (r) 16.00 Bijeg, serija, (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Kad li{}e pada, serija

HRT1
Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Ep reporta`a Hotel dvorac Orth 5, serija Vijesti Vrijeme danas @ivot: Ribe, dokumentarna serija (r) Kod Ane Oprah show (r) Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar (r) @ivjeti zdravije Gospodarica tvoga srca, serija Berlinska saga, dramska serija (r) Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Iza ekrana Dobro je znati, znanstveno obrazovna emisija HAZU Zavodi ^uvari budu}nosti: Split ZABA 90 sekundi Alisa, slu{aj svoje srce serija Vijesti Hrvatska u`ivo HAK Promet info Kod Ane Sve }e biti dobro, serija 8. kat, talk show (r) Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (r) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA 90 sekundi Mjesec vesterna: Wyatt Earp, ameri~ki film Vijesti Sport Vrijeme Filmski maraton: Osveta, ameri~ki film (r) Filmski maraton: Millionaire's Express, hongkon{ki film (r) Skica za portret Hotel dvorac Orth 5, serija (r) 8. kat, talk show (r)

OBN
07.25 An|eli i prijatelji, crtani film 07.45 Roni, Olly, Roni, crtani film 08.05 Bunny Maloney, crtani film 08.25 Nebeske plesa~ice, crtani film 08.45 Top Shop 09.15 Otvorena vrata, humoristi~na serija 10.00 Odred za ~isto}u, zabavni program 10.30 Zemlja snova, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.05 Vox populi 12.30 Gumu{, serija 13.45 Dolina vukova, serija 15.15 Slomljena srca, serija 17.00 Odred za ~isto}u, zabavni program 17.30 Zemlja snova, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info, informativni program 19.10 Pitajmo zajedno, talk show 20.00 Stol za 4, veliko finale IV sezone 21.35 Red Carpet, showbiz magazin 22.45 Vox populi 22.55 Koled`, film 00.45 Red Carpet, showbiz magazin 01.45 Koled`, film

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, 36/46 10.30 M}ke, humoristi~ki program (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Vitaminix (r) 11.06 Noody (r) 11.20 ^arli i Mimo (r) 11.25 Grimove bajke (r) 11.45 Barimba (r) 12.00 Mo`emo li vjerovati nauci, 4/4 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Noina barka, igrana serija, 2/2 (r) 14.45 Igrani film 16.15 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, 36/46 (r) 16.50 BBC dok. program 17.50 Mu}ke, humoristi~ki program 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA Program za djecu 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 21.30 Tarih, dok. serijal 21.35 Vijesti TVSA 21.40 Osveta, igrani film 23.05 No}na ptica: zelena, zelena trava, serijski program 23.35 Igrani film

11.00 11.10 12.00 12.11 12.13 12.15

12.16 12.28 12.32 13.20 14.05 14.14 14.25 14.55

Veronica Mars
SERIJA

Pod sretnom zvijezdom
11.30
SERIJA

18.10

15.30 15.55 16.00 16.50 17.00 17.49 17.50 18.00 18.45 19.25

19.30 19.56 20.01 20.04 20.10

23.20 23.35 23.38 23.45

01.45

03.25 04.35 05.20

12.40 @utokljunac 13.10 Trava zelena 4, humoristi~na serija 13.40 Glavna borba, ameri~ki film (r) 15.25 Ru`na Betty 3, serija 16.05 James Martin's Champagne, dokumentarna serija 16.30 Briljanteen (r) 17.10 Bostonsko pravo 4, serija 17.55 [apta~ psima 3 (r) 18.45 Hit dana 18.52 Ve~eras 18.55 Split: 5. me|unarodni skaka~ki miting, prenos 20.35 Dnevnik plavu{e: @ivot je san! 20.45 Bitange i princeze 4, humoristi~na serija 21.25 Inspektorica Irene Huss, mini serija 22.55 Zakon i red: Odjel za `rtve 10, serija 23.40 Dnevnik plavu{e: @ivot je san! (r) 23.50 Entourage 1, humoristi~na serija 00.15 Retrovizor: [apta~ica duhovima 4, serija 01.00 Retrovizor: Dva i pol mu{karca 5, humoristi~na serija 01.25 Retrovizor: Pravi igra~i, serija (r)

20.55 Bijeg, serija 5/70 21.45 Bijeg u pobjedu, film 00.05 Posljednji posao, film 02.05 Ezo TV, tarot show 03.35 Zavjet {utnje, film (r) 05.10 Na rubu zlo~ina, film (r)

TV MOSTAR
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Ostrvo kornja~a program tv1 do 13.10, crtani film 13.10 Zakon ljubavi, igrana serija, 4. ep.(r) 14.10 @ene na ivici, igrana serija, 6. ep.(r) 15.00 Vijesti 15.25 TV1 ordinacija (r) RTM 16.00 Eliza, igrana serija, 66. ep.(r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, 5. ep.18.00 Biznis vijesti 18.05 Muzi~ki spot 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, igrana serija, 67. ep.21.10 Dobar, lo{, zao, talk show sa Mariom Vranki}em 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Karlitov na~in, film

KAKANJ
12.05 Bonaventura 12.30 Proces i kazna, film 14.00 Namjesnik ljubavi, serija 14.30 Svjedok prirode 15.00 Frej`er, serija 15.30 Da draga, film 17.00 Flash vijesti 17.05 Deep, serija 18.00 Zanimljive pri~e 18.30 Do`ivotna kazna, serija 19.00 Denis napast19.30 Dnevnik FTV20.00 Vijesti IC 20.20 Frej`er, serija 20.45 Marketing 21.00 Ashabi bo`ijeg poslanika 22.00 Do`ivotna kazna, serija 22.30 Hutba23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC r. 00.20 Deep, serija

RTV USK
08.00 TV jutro 09.30 Svi vole Rejmonda 10.00 Vijesti 10.15 TV {kola 11.00 Jolanda, 11.30 Skipijeve avanture 12.00 Vijesti 12.05 Korak od divljine, dok. serijal 13.05 Pismo, glava: Egipat 14.00 Gradovi svijeta: Madaras 14.30 Vijesti 14.35 @ene, ljudi i ostali 15.00 U fokusu (r) 16.15 TV {kola (r) 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.15 Najd`el 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Biografije 20.40 Studenti 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i 23.00 Bonaventura 23.30 Hitlerov portret zla

TV ZENICA
14.00 Iz dana u dan... 14.05 Samo za smijeh 14.30 Otisci -15 godina poslije (r)15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija (r)15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Me|u nama (r) 16.35 Putopis:Paso{ za Ju`nu Ameriku (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.35 Klinika, serija 21.35 Igrani film 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

VOGO[]A
12.00 Hazreti Merjem, serija 12.30 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 13.00 Bonus, talk show (r) 14.00 Na tragu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Sve~ana sjednica Op}inskog vije}a Vogo{}a u povodu Dana op}ine 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Info ICNTV IC Kakanj 20.00 Vogo{}anski dani 2011 Djeca pjevaju hitove, prenos 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sense 23.00 I.R.I.B.

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija 10.00 Novosti 10.20 Sve za ljubav, serija 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Bulevar 13.15 Iza scene sa 14.00 Novosti 14.05 Kviz 15.00 Sve za ljubav, serija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Raskr{}a 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Preljubnici 21.00 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Crveno 00.20 [kola straha 3, film

36

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
09.00 Spoznoru{e, serija 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 13.55 Iz dana u dan... 14.10 Hit dana 15.50 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.00 Moj dom 17.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 20.50 Vremenska prognoza 21.00 Film 22.30 Vijesti 22.45 Film 00.30 Dnevnik (r)

24. juni 2011.
FOX LIFE
07.55 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 08.15 @ivot po D`imu, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Momci s Medisona, serija 11.05 Razvedeni Gari, serija 11.30 D`oi, serija 11.55 Svita, serija 12.20 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 12.40 Ulica sje}anja, serija 13.30 @ivot po D`imu, serija 14.15 [apat duhova, serija 15.05 Razvedeni Gari, serija 15.30 D`oi, serija 15.55 Uprava, serija 16.45 Ru`na Beti, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Uvod u anatomiju, serija 18.50 Ulica sje}anja, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 [apat duhova, serija 21.10 Da, draga, serija 22.00 Houp i Fejt, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.20 Da, draga, serija 00.05 Uvod u anatomiju, serija

PE

RTS
11.05 11.30 12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 13.30 14.15 15.05 15.45 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.05 21.45 21.50 23.40 23.55 00.00 00.45 Muzi~ki program Tema Srbije na vezi (r) Dnevnik Sport plus Vrijeme Vodi~ kroz modernu arhitekturu (r) @ivot i standardi (r) Antologija-serija TV lica... (r) Vijesti Gastronomad (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Gorki plodovi, serija Visoki napon, kviz Vijesti Klopka, doma}i film Dnevnik Evronet (r) Trend setter Me|u nama: @anka Stoki}

RTCG
11.00 11.05 11.35 12.05 13.20 14.00 14.05 14.35 15.05 15.10 15.20 15.30 15.45 17.00 17.15 18.00 18.40 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.55 23.00 23.30 00.00 Vijesti Stadion (r) Muzika Sat TV: Intuicija (r) Muzika Vijesti Obrazovni program (r) Muzika Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Reakcija (r) Lajmet Crna Gora, u`ivo Krugovi knji`evnosti Sat TV Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Zapis Muzika Pro~itaj me Argument Kalendar Dnevnik 3 7 TV dana Fle{ sport

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 11.10 Dijagnoza: Ubistvo, serija Sudija Ejmi, serija Bra}a i sestre, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`is, serija 13.10 Mre`a la`i, film 15.00 Ubistva u Midsomeru, serija

Zlo~ina~ke namjere
SERIJA

21.00

MRE@A
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Otrvo kornja~a, crtani film 13.10 Zakon ljubavi, igrana serija, 4. epizoda (r) 14.10 @ene na ivici, igrana serija, 6. epizoda (r) 16.00 Eliza, igrana serija, 66. epizoda (r) 17.15 Zakon ljubavi, igrana serija, 5. epizoda 20.05 Eliza, igrana serija, 67. epizoda 22.40 Karlitov na~in, film

17.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 18.00 Ne{ Brid`is, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Medijum, serija 21.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 22.00 Dobra `ena, serija 23.00 Zakon i red, serija 00.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija

TV 1000
06.00 Slu~ajni {pijun, film 08.00 Eksplozivna misija, film 10.00 U dobru i u zlu, film 12.00 Mo}ni vjetar, film

EUROSPORT
08.30 Fudbal, CONCACAF, polufinale 10.30 Fudbal, SP U-17 Meksiko 13.00 Fudbal na pijesku, EK [panija Live

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, SP U-17 Meksiko 09.00 Fudbal, CONCACAF, polufinale 11.30 Fudbal na pijesku, EL [vajcarska 12.30 Arena ameri~ki fudbal 14.00 Speedway, Copenhagen, Danska 15.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko 17.00 Arena ameri~ki fudbal 18.00 Fudbal, CONCACAF, polufinale 21.00 Fudbal na pijesku, EK [panija 22.30 Borila~ke vje{tine 00.30 Fudbal, CONCACAF, polufinale 02.00 Kuglanje

SPORT KLUB
06.30 Grand Slam Wimbledon 09.00 FullTilt Poker 10.00 NBA Action 10.30 Wimbledon STUDIO 11.00 Wimbledon 12.00 Wimbledon STUDIO, direktno

Da~
FILM

EK [panija
20.00
FUDBAL NA PIJESKU 13.00
18.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko 20.00 Najja~i ~ovjek 21.00 Boks 23.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko Live 00.00 Reli, Belgija 00.30 Fudbal, SP U-17 Meksiko

Wimbledon
TENIS

13.00

TV SLON
16.00 Pregled programa 16.02 Vijesti, info-program 16.10 Tuzla u`ivo 16.15 Zoo hoby 16.45 TV Liberty, info-program 17.15 Ko zna, zna (r) 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 @ivotne pri~e 21.05 Op~injeni, serija 32/208 22.05 Extra jukebox time za mlade 23.00 Slon extra Info 23.25 Pregled programa za subotu

14.00 Bili Medison, film 16.00 Mo`da beba, film 18.00 Otka~eni profesor 2: Klampovi, film 20.00 Da~, film 22.00 ^vorovi, film 00.00 Pri~e, film 02.00 Mikalijina hronika, film

13.00 Grand Slam Wimbledon, direktno 22.00 Wimbledon Studio, direktno 22.30 Wimbledon Pregled dana 23.30 Full Tilt Poker 00.30 Grand Slam Wimbledon

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Zona ubijanja Pre`ivljavanje Pograni~na policija SAD Kako se pravi? Kako to rade? Zvjezdane staze nauke Razotkrivanje mitova Vrhunsko graditeljstvo Usporen snimak Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
07.00 Pretpovijesni predatori: Vuk ubojica 08.00 Jurska ekipa za o~evid: Trauma tiranosaura 09.00 Upecani: Nilski div 10.00 Tajanstvene gorile 11.00 In`enjerske veze: Promatra~ dubokog svemira 12.00 Rajevi na Zemlji: Denali velika divljina Aljaske 13.00 Jurska ekipa za o~evid: Trauma tiranosaura 14.00 In`enjerske veze: Most Millau 15.00 Pretpovijesni predatori: Sabljasti tigar 16.00 Tajne kraljevske kobre 17.00 Zatvaranje: @eljezni stisak 18.00 [apta~ psima: Proslava 100. nastavka 19.00 Rajevi na Zemlji: Kanjoni ameri~ki divlji zapad 20.00 [apta~ psima: Mo} ~opora 21.00 [apta~ psima: Mokri psi}, bijesni razbojnik, prestra{eni Hootie 22.00 Zatvaranje: @ene iza re{etaka 23.00 [apta~ psima: Mo} ~opora 00.00 [apta~ psima

VIASAT HISTORY
07.00 Drugi svjetski rat u boji 08.00 Heroji, kult i kuhinja 09.00 Putovanja i otkri}a 10.00 D`ez baronesa 11.30 Misterije istorije 12.00 Izgubljeni drevni gradovi 13.00 Prohorovka: Kro}enje tigra 13.30 Deca Staljingrada 14.00 Piramide smrti 15.00 Drugi svjetski rat u boji 16.00 Dikensova Engleska 17.00 ^ovjekova istorija 18.00 Pet ameri~kih giganata 19.00 Premijera: D`aki 1942. 20.30 Misterije istorije 21.00 Farma iz edvardijanskog doba 22.00 Operacija Holivud 23.00 Drugi svjetski rat u boji 00.00 Dikensova Engleska 01.00 ^ovjekova istorija 02.00 Pet ameri~kih giganata 03.00 Le`aki 1942. 04.30 Misterije istorije 05.00 Farma iz edvardijanskog doba

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.20 11.50 12.45 13.40 14.30 15.00 15.30 16.25 17.20 17.45 18.15 19.10 20.05 21.55 22.50 23.45 Ulica lemura Upoznajte divljinu Lovac na krokodile Psi - jedna rasa, jedna pri~a Paklene ma~ke Sve o psima Policija za `ivotinje SSPCA Spa{avanje divljih `ivotinja Klinika za `ivotinje Aljaska Policija za `ivotinje Stvaran izgubljeni svijet Eko i slonovi Amboselija Upoznajte divljinu @ivot na farmi Najsla|i ameri~ki ljubimci u 2010. Psi - jedna rasa, jedna pri~a Divlja planeta Safari sa pingvinima Sve o psima Borba za kitove Pre`ivjeti napad Safari sa pingvinima Sve o psima

ATV
09.25 Lijeni grad 09.50 Jagodica Bobica 10.20 Sirene 10.50 Plavi zmaj 11.15 Ben 10, Alien Force 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.00 La Favorita, serija 14.30 Vizita 15.10 Blef, zabavni magazin 16.00 Najbolje godine, serija 17.00 Suze Bosfora, serija 18.00 Sasuke, nind`a ratnici 18.45 Arena sport 18.50 High Tech 19.00 ATV vijesti 20.00 Suze Bosfora, serija 21.00 48 sati svadba 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Drumski ratnik, film 00.15 Sport centar 00.20 Sex i grad, serija 01.20 La Favorita, serija

OVAN

20. MART - 19. APRIL

BIK

19. APRIL - 20. MAJ

BLIZANCI

21. MAJ - 21. JUNI

RAK

21. JUNI - 22. JULI

Intenzivirat }e se poslovni kontakti i komunikacije. Tako|er }ete imati priliku pokazati kreativnu crtu. Na neki na~in }ete u`ivati u poslu i malo je toga {to bi vas moglo zabrinuti ili zaustaviti. Dobro }ete voziti svoj ljubavni voz. Bit }e malih isku{enja povezanih s idejama ili stilom `ivota op}enito. Neki }e uo~iti razlike na tom polju, ali }e na}i na~ina da ih nadvladaju. Veze na daljinu do`ivjet }e promjene.

Prepoznavat }ete niz prilika za pro{irenje poslova i poduzimati korake da se to i ostvari. Mogu}e je da }e se ne{to pokrenuti i to }e vas razveseliti. Bit }ete uvjereni da mo`ete vi{e i bolje, ali }ete morati raditi postepeno. Prvi dio sedmice donosi stabilnu sliku osobnih odnosa i va{ trud da sve to u~vrstite. U drugom dijelu na dnevni red }e do}i manja isku{enja koja }ete nadvladavati poja~anom samokontrolom.

Svi poslovi povezani s korespondencijom, ljudima i izra`avanjem i}i }e vam od ruke lak{e nego {to mislite. Neki }e u toj oblasti posti}i rezultate za pam}enje. I svi ostali imat }e pove}an optimizam i volju za rad. Imat }ete mnogo razloga za zadovoljstvo. Ovih dana zra~ni lotos otvorit }e vam brojne prilike za dru`enja svih vrsta, za u`ivanja u dru{tvu osoba koje su vam drage ili za upoznavanja novih lica.

Mnogi me|u vama uspjet }e se opustiti nakon napora prethodnih mjeseci. Bit }ete u poziciji da mo`ete raditi, ali ne po svaku cijenu i to }e vam goditi. Vu}i }ete poteze iz sjene. Potreba za diskrecijom bit }e sve ja~a. Zato }ete radije ostajati doma nego izlaziti. Oni koji su u stabilnim vezama u`ivat }e iza zatvorenih vrata, a oni koji jo{ tra`e srodnu du{u radije }e ma{tati nego ne{to konkretizirati.

LAV

22. JULI - 23. AUGUST

DJEVICA

23. AUGUST - 22. SEPTEMBAR

VAGA

22. SEPTEMBAR - 23. OKTOBAR

[KORPIJA

23. OKTOBAR - 22. NOVEMBAR

Imat }ete opu{teniji pristup nego ve}ina va{ih kolega. Nekom }ete zato biti uzor, a nekom razlog za kritiku. Ipak, potrudite se sti}i sve rokove kako vam nadre|eni ne bi prigovarali. Protekcije }e biti prolazne. Nikome ni{ta ne}ete uzeti za zlo, a kad vas pitaju da li ste zaljubljeni, ne}ete znati pravi odgovor. I to najvi{e zato jer }ete pro}i analize iz kojih bi se trebao izroditi va{ jasan stav i odluka.

Imat }ete mogu}nosti napredovanja, ali }ete osje}ati i pritisak zbog toga. Neki }e dobiti odgovornije zadatke, a najradije bi se nekamo povukli. Prihvatite izazove. Na trenutke }e vam se ~initi da ne znate kamo sve ovo vodi, a na trenutke se uop}e ne}ete pitati o tome jer }e vam biti dobro. Ipak, kontinuirane frustracije dolazit }e zbog va{ih prevelikih o~ekivanja. Budite realist i bit }ete sretniji.

Neke faze u poslu ne mo`ete presko~iti i koliko god vi bili sposobni brzo rje{avati stvari, morat }ete odraditi svaku fazu. Ipak, vi stojite sve bolje i neka vas to poti~e da izdr`ite nove izazove. Pred vama je zaista inspiriraju}a sedmica za sve vrste osobnih odnosa, kao i za dru{tveni `ivot. Ako ste jo{ sami, potrudite se iza}i me|u ljude jer }ete poznanstva sklapati s lako}om.

Sve }ete vi{e razmi{ljati o mogu}nosti promjena na poslu. Neki }e iznjedriti prave planove kako i {to pobolj{ati, a sve u vlastitom interesu. Zasad }e to ostati u mislima, jer ne}e jo{ nai}i na plodno tlo. Trudit }ete se komunikacijom odr`avati solidne odnose s osobama suprotnog spola, ali va{e emocionalno ispunjenje bit }e varljiva stvar. Bit }e jo{ i malih provokacija, ali samokontrolom }ete ih nadvladati.

STRIJELAC

22. NOVEMBAR - 21. DECEMBAR

JARAC

21. DECEMBAR - 20. JANUAR

VODOLIJA

20. JANUAR - 18. FEBRUAR

RIBE

18. FEBRUAR - 20. MART

Budete li sura|ivali s drugima, dobro }ete pregrmjeti naredni period. Ako se budete opirali suradnji, zate}i }ete se u nizu nepotrebnih briga. Budite svjesni da je sve ovo samo va{ do`ivljaj. Va{ stav da je sloboda najva`nija opet }e biti sredi{nja tema u odnosu s partnerom. No vama }e on biti vi{e izgovor za frustriraju}u situaciju u vezi. Neki }e tokom narednog perioda promovirati nove ideje.

Svi va{i poslovi lijepo napreduju, a vi ste spremni raditi jo{ vi{e i bolje. Mnogi }e vas po`eljeti za suradnika, pa nisu isklju~ene ni nove ponude. Oni koji jo{ tra`e posao mogli bi ga dobiti zbog svog kvaliteta. Neki me|u vama ovih bi dana mogli zapeti za oko osobi s kojom poslovno sura|uju. Budite iskreni kako samo vi znate i rezultati ne}e izostati. Oni koji su u vezama u`ivat }e u malim stvarima.

Na poslove }ete ovih dana gledati kao na igru. Radit }ete s lako}om. S umorom }ete izlaziti na kraj pomo}u snage duha. Mo`ete pokrenuti poslove koje radite zajedno s drugima. Odli~no }ete sura|ivati s bliskim vam osobama, a ako ste u vezi, voljena osoba }e vas podr`avati i razumjeti. Vi{e ne}ete dvojiti {to treba, a {to ne, nego }ete se jednostavno prepustiti dobrim vibracijama.

Ako ste planirali odmor u narednoj sedmici, pogodili ste odli~no vrijeme. Ako niste, ra~unajte da }ete vrijeme na poslu provoditi gledaju}i na sat i jedva ~ekaju}i da krenete ku}i. Opu{tat }ete se ba{ onako kako vama odgovara. Va{a tajanstvena ljubavna strategija ovih bi vam se dana mogla obiti o glavu, odnosno ne}e uop}e biti u~inkovita. Vrijeme je za otvorene razgovore, a vi im niste skloni.

38