7

I
MenadzerSabo: Ne znam sla ce se dalie desavali. neka ZUI 84 .zavrsI dozvole - Nedoslaie i odobrenje MUp ..a i Ministarstva saob,racala - Kako suprekinute seanse u Hrvatskoj Sta pise u opluznici proliv Turkovica

i drogi na 37 n- ~
Torabi: Oolazak pravdao /Jumanilamim radom, slo eliki pre.Okret.d. esio se u vezi s najavljenim dolaskorn samoprozvanog marokanskog is . itelja Mekija Turahija u sada Millislarstvo zdravsfva ocijenilo kao "pllacku naroda" saraj.evo,. Ci.ie s. se.. nse. u dvor.3". civsi da bi.se za OdrZ3.vanje O. ua ve ni Zetra trebale poceti surra. vrste skupa rrebale pribaviti sve Vlada Kantona Sarajevo na potrebne dozvole, j ucerasnjo] sjednici raspravljala Dozvole Marokanac do sada je 0 Torabiievo] posjeti, zakljunije rrazio, J /. strana

Delat~0 ubiSIVima, pUackama

RAcunE.nE ZELIPLATITI 200.000 PEnZIOnERA

V

Ie

4. sir.

Dne.niavaz.pe1ak, 17. junillijlOllj 2011.

aktue..no l

Ajnadiit: Napuslio sluibu

Ministar za boracka pirania Kantona Sarajevo Nedzad AjnadiiC uputio je Sudu BiH tuzbu protiv M in is lacs rva odb rane B iH, saznaje ,1oDnevn i a vaz", Kako narn j e po rvrdeno u S u du BiH, tuzba je upucena zbog radnog spora, a Aj nadi;c traii da mu dda va isp la [i 0 tprem n in u. Parnicno WeiSle bit ce odd'!lo na Upra vn om odj el u S udaB iH 26, sep rem bra ove go di ne, a slu ca j vod i sutkinja Maida Bikic, Ajnadiic, mace brigadni general u penziji, suspendiran ie iz tadasnje Vojske FBiH 14_ ianuara 2002. godine odlukom ladasnjeg komandanra SFOR-a general.

Minislarsluo odbrane liH
Diona Silvestera (John Sylvester).
Osnov za takvu cdluku bio je

nediad AJnadZiCI.ZiO

Boracld mlnlstar traZi otpremnlou

inspekcijski nalaz koji su nacinili
tadasnji sef Inspekcije Federalnog ministarsrva odbrane (FMO) brigadni general Munib Bisie i major Refik Biber,' kojirn je utvrdeno da je Ajnadi;c tokorn pet godina, ko-

Ralvajna banka FBiH prilikom upada FBd~raIR~finansijske PQIi~ije:Svi kredili plasirani potpunQ zakuuila

TUZllASTVO KS Obustavllena istraga u slutaju "Razvojna banka

liko je bio na celu Prvog korpusa Arrnije RBiH, pocinio kriminal. Pod tim optuzbarna Aj nadlie je napus rio vojnu sluzbu. Kantonalno ruiilaStvo Sarajevo 8. novembra 200S. donijelo je naredb u o obusra ~i image pro tiv Aj aaMea i Fend. Sabcrica, ier niie dokazano cia su pocinili krivicno dielo nesavi esnag rada u 81liZb i. R V.

Inrelektualci B iH te precis ta vnici akademske zaiednice i politickog rniI porpisal i su j ucer U jea Sarajevu "Poziv bh. javnosri i m edunarcdn im
instirucijarna za promjenu stan]a U BiH", kojirn se trazi hitno zausravlia-

Hitno zaustaui Mrizu u DiH

Poziv bh. javnosti i medunarodnoj zajednici

Sasusano 206 osoba • Osim Ramiza Dzaferovica, optuzbi oslobodeni Nedzad Greic,
Vise od d vij e i po godine nakon spektakularnog upada F ederalne fina nsi iske poli ci je u Ra zvoj n U banku FBiH i 16 mjeseci nakon orvaranja istrage u tom farnoznorn sl ucaju, tuii lac Kantonal nog tuzi.!astv. Sarajevo Sanin Bogunie denio je iueer Naredbu o obus ta vi istrage proti v di rektora Ramiza Dzaferovica i ios sedam osoba iz rev izorske kuce "Diaferovic" i N 3dzorncg odbora (NO) te banke
zbog navodnog kriminala,

TZiia -u 81
Pritisci na banku

ni glavni inspektor Zufer Dervi,evic, a za svoj i interese svojih grupacije Selimovic,
nalogodavaca iz ratnoprofiterske Njihov cilj je bio (i ostao) da se p ri tisci rna na dire kto ra Razvoj ne ban ke FB iH D :tofero vi fa deseti ne

n le svih nega ti vnih pro- LazQvi6,. ljuic i 8elkic: U Inicijalivnom odbQru K cesa po drZa.vu i pokretada ne mcgu prihvatiti, n le napretka za sve n j ene gra dane. Inicijati vni odbor za potpisi vanje Brojni porpisnici Poziva 00:1 aktuPoz! va Cine bi v~i predsjednik elnih vlasri traze da borbu za vlast i Skupstine RBiH J\fuo Lazovic, bilii privilegije zamijene iskrenorn bor.:tanov) Predsjednistva RBiH Sriepan born za inregraci ju drusrva i drzave K1juic ) Beriz Bdkic. Medu potpisniBiH te prekinu odustajanje od borcima Poziva su, izmedu ostalih, j Atif be za kontinui let, 'Uvereni let i terD u dakovic, N iiaz Durakovie, Ej up itoriialni integritet drzave BiH. Gani.;, Gradimir Goier, Musrafa Od glavnih aklern rnedunarodne ImamoviC,.Mil hun isa Kom ari ca, zajed_niee zahtijevaseevrslO opredje-- Ivo Komsi¢, HiLmo Neirnarllja,Iuljenie za mir i swbilnost uBiH i suf Pus ina, akademik Sulejman okruzeniu te organi,zilanie .nove RedZic, Haris SilajdZi¢, Lamija Tamedunarodne konferencije 0 BiH, novic, Eli Tauber, Emir Ziatar, Mukoja bi se zasnivala na odIuCnom stanira Suba~i", Sefer Halilovic, Enes V'U da se rezulrati agresije i genoeiKarie i Bakin Haseei':.

Porvrdilo se tako one ilto je "Dnevni .vaz" od pocelka pi sao, a to je d. je eijelj slueaj, kao i mnoge druge, mo ntiraa him ina lizi ra-

miliona dlia vnog novca, umi esto u s rvarni razvo j pri vrede, u sm ieri u pckrivanje finansijskih dubioza vlasnika »SaJajevske pivare", Osim Dzaferovica, istraga je obustavljena i proriv direktora revizorske kuee "Dh ferov it" NedZad. Grcie. te bi v!iih Cianova NO Razvoj!le banke FBiH Ankice Kolobaric,. Senad a Softie., Mile!lka DOSlica, Vere Lelice, Mile Gadiie i Fikreta H.dz;ca, Svi su te,eeeni

Takoder, direktnr Dzaferovic terecen [e i za navodno nasilnicko ponasanje, TuiilacBogu!lie u Naredbi 0 obustavi istrage navec [e da nema dovolino dokaza da su osumnjiceni pocinili kri vicna djela koia im se sravliaiu na teret! On je cak na 25 stranica, veoma deralino, obrazlozio za"to ne stoje brojne opruzbe Finansijske policije FBiH. - Nakcn provedene kornpleksne istrage u ovom predmetu, saslus-nih i ispitanih ukup!lo 206 liea, analiIOe njihovih iskaza i pogotovo p.rikupij en ih rna teri ialn ih do,k aza, i do vode" jern u vezu istih s na[.zom j miSije!ljem vjcilaka eko-

za zloupotrebu ili ovlasrenja,

sluzbenog

polofaja

spec
• Predsjednik Srhije Bons Ta.dic iz.iuvio ie cia njegova zemalja .nema narnieru da bude hegemon u regionu i namece bilo ko.me rjelienja Ie da se varn onai ko misli cia Ce on 0 rici u Republiku Srps ku (RS) i mmosnjem rukovodsiVU govoriti sra da radi, prenijeia je Sma.

PORTAL - komentClrclClnCl

MilliswT Vjelwsliw Cumber kategoricull.: Nema p.oveeanja penzija
- Nema sanse da buau povecane penzije, a ima sanse da poskupi stmja za so poSIO!? ~Elek rr-opri vreda" navikla na Sian dard i ras ipanje, pa 10 ope r narod morn p okriri. Ism i zeljezoice, lrupuju 1'lP!Opeskuplje od 6.000 KM, a s!rnjkuill i postavljaju Ilslove, hoce pare koje srno rni Ilplatili U dtZavn!l kasu. (planeta saturn)

Nakon Naredbe Kantonal!log tuZilastva Sarajevo 0 obuswvi istrage u. slu6aju "Razvoj na banka F13iH", iz Uprave korn panij e "Avaz" sa.OpCcnO je da seciogOOilo,,ono sm smo oct poCed<.a !VI"dili,a [0 je daseu odnosima s [Om dr'".t.avnombankom poslowlo potpWlO legalno, odnos!lO IIskladu sa svim zakonima". - »A vaI' ie imao povolj nije kredi Ie komerciialnih ban aka od onog koi i je podigao u Razvoj.noi banci FBiH. Razvoj"a banka, bo dr'".t.avna kompanija, dobra je 7..a,adils n"

ZUlerDerUlseUlc radio Ie DO nalOgU DrluallzaCI)SHe mallie
,,A vazovom" kredi rn i »1\ vaz" je zdio da raj nova.c ide u Razvo jnu, a ne komercijalne banke_ M&lutim, problem je sm sll Finansijska poll· eija FBiH i njen gia.vni inspektor Ziller Detvis~vic bili kriminalni pijuni u rukama ramoprofi[erske porodice, eiji ie iedini ciJi bio cia poku!a zauscaviri "Dnevni avaz" u ru!ienju privatizacijskc pljacke.lnace, cijeli i=isljeui sluc.! Razvojne banke F13iH korisren je kao clio prliavepred1zborne kampanie protiv FahTUdina Radon6eai Saveza za boJju bu-

StaY Uprave"Avaza"

"Aval" je PQs.lovao polplino legai"o due!lOSI (SBB) BiR, u eem u je posebno pr~dnjaeila kompromirimns novi!larka DuS:b Jurisi': - saopeeno je iz Upra ve ,,A vll1..a" ,

aktuelno

Onevnl avaz, petilk, 17. tunVlipanj 2011.

3
ru D~fe.rov jell,. T lJzilastvo j e nesporno urvrdilo da u pogledu kupovine zgrade Poslovne jedinice Investicicne banke u M05taru niie doslo do krsenia odredbi kako Zakona 0 javnirn nabavkama BiR lUO ni tada vazeceg Statuta Investicione banke, a, takcder, ni bile kojeg drugog Claua nekog drugog propisa kojim je regulirana ova materija - navodi se 11 Natedbi,

19rada u mustaru legalnu MUDuena
Bogunic takoder je utvrdio, pozi va juci se i na nalaze vjcltal$inje PraSljevie, cia 5URarniz Dzaferovic i N adzorni odbor isp ostovaJ.i sve zakonom propisane odredbe prilikorn nabavke zgrade Investicione banke FBiH u Mostaru, koia je kupljena od finne GP" Toming" iz Gruda, - NakOI! prikuplienih dokaza, kako prerna clanovima Nadzorneg od bora take i prerna direktoTufilac

Zasto jos nama nijedne osuduuce presude u istragama kole sa vode protiv viso kopozi cio niranih zvanicnika
Analiza n evlad ine organizaciie "Transparency Internatioaal" (TIl pokazala j e da pravosu de u BiH joil nije efikasno u proeesuiraniu korupcije, Urvrdeno ie da se iz godine u godinu smaniuje broj isusga re da eSC skoro trecina prijava za koruptivno djelovanie okonca u same j fazi is trage, bez podizanja opruznica i sudenja, I oni predrneri koji produ filter istrsge, na sudu vrlo ces[O zavrse oslobadajucirn presudarna iii obuS ta varna

Sanadere

CeHajUCi na.se
i Hercegovcima. A sis tern prove Ijudi na vlasti, U SAD i zemljama EU korumpirani poliricari vrlo brzo budu zbrisani s poli tcke scene i(lil zavrlie u zatvoru, U BiH imaju takav Iuksuz da biraju tuzioce koji ce ih [lIzili - aka ba~ moraju .

LagalDa dOdlaladOnaCua Isponzorstua
Odbijeni su i brcjni navodi da je na ime spoazorskih ugovora direktor Dzaferovic nezakonitn isplaci no stoti ne hi ij a de maraka, U tvrdenc je da su odluke veri ficirane na sjednicarna Nadzornog odbora, a da je izvjes!aj predsjednika Uprave za 2008. godinu usvojen na sjednici Federalne
vlade.

Utvrdeno je ida se Dzaferovic i prilikorn dodjele donacija u izno-

Sl1od 276.000 KM raznirn drustvima i organizacijarna kretao u "ol::viriw" prethodno planiranih i izd voienih sredstava koja su planirana i izdvoiena od Vlade FBiH". Na koncucdbacene su i optuzbe da ie Dzaferovic pocinio krivicno djeln nasilnickog ponasanja kada je 19. februara 2009. verbalno napao inspektore Finansi jske FBiH i govon 0 im da su Hrekewsi" i da Ce se s njima obracunati,

posrupaka, Sve ovo vidljivo jei "goLim okom", Korupcija le svuda oko nas, a nai porazniie je S to su se

gu I' asH -o_a lui . a er -seUie
nomske slruke, !Uzilastvo je doni· jdo odluku kao u dispozitivu ove uaredbe (odlukll 0 obuSI"vi istra· gel - navodi ie, izmedu ostalog, u Naredbi lUzioca Bnguni'; •. T.knder, sto je poseb!!o vai;!!o, D akon de lal j!!e anafize dokumen mcije izuz.e,e iz Razvoj!!e banke FBiH Ie svakog pojedi.nog kredimog raila, vjeslakinja ekonomske srruke Keri rna PeaSl jevic iz!!ijela je misljenje da 5Ukrediti odobreui pr· avnim lieim" "dali u skl"du s pro· pis"!!im procedurama R"zvojne banke FBiH". Tuzilailtvoje najprije odhacilo n.vode Finansijike pol.icije da je direhor DzaferoviC isko.ris tio sluibeni paloiaj predsj ed n ika Kredi mog odbora Razvoj!!e banke FBiH radi ..prOlivp.rnvnog sIjecanja prihoda i imovinske korisri" za revizorsku kucu "D~ferovic", eiji ie o&!!ivac i vlasnik. Dervi!evic ie, naim e, insisrirao n3 rezi d a jeD :laferovie od 17 pravnih i lies! fizickih Iica rral.io i dobio poslove revizije iii po2ajmice za svoju reviz<J[sku kneu, a da im je ZlIuzVrat dao kredi [e u [OJ band. Vidtakini a PraSljevic konwu:irala je cia nije ulvrdena povezanos[ odobrenih k.redira i usll1ga koje je vrlila revi.zorska kuca "Dhferovic". Kamon alno mzi lasrvo, n aime, zatra;&ilo je od Cemralne izbome komisije (ClK) BiR da Se izjas!!i 0 eVe!!!Ual nom suI:: 0 bu in tereia u 5lucaj,u Ramiza Dzaferovica. ClK je ohavio provjere 0 postojanju suI::0 b" in teres" i u tvrdio d" uis ti.n u n ema el emella la za pokreta n ie po· stupka zbog povredi: oruedaba Za· kona 0 sukobu interesa 11 organim" vlasti FB iH- Dakle, moZe se zakl ju <5i Ii da je CIK kao vrbovno i jedi!!o nadleZ!!o djdo za rjdavanje sukoba imeresa dao miSljenje da Ramiz D l!aferovi c una veden im s vois tvima nije u sukobn imeres" - konstarira ruzilac BOglL!!ic. Nadalje, tuzil.c [vreli da SU sve saslusavane osobe odgovarale i !!a piranja 0 eve!!tualnom ?.. htijevanju sklapanja ugovora 0 reviziji kod revizorske kuce "D~afer· ovic", odnosno 0 pozajmicama kan u vjetu za dobivanja kredita u Ra.O';vojnojband FBiH_ 0 tome Sl! pita!!i cak i oni koji n.ikada .Ilisu dobili kreliir. No, naslavlja Bogunic:, nijedan od korisnika kredita !!ije spomeouo iii usrvrdio da je bio na bi10 koji !!acin uvjetovau od Ramiza Dzafemvi6 iii drugog lica lia da protuuslugu za dobivauje krediraT Svaka apl ikacij", na5[avlja O!!, prosla je kro7. redovnu procedul"1! obrade Ie je svaki zahtiev, nakon rigoroznih obrada,. najce!iCe dobio jednoglasnu odluku Kredirnog odbora banke. Rezultar roga je i na~ pl"tivos[ odobrenih kredira od cak 95 pasto! OCigledan dokaz padvala kojima se posJuiio inspektor Dervillevic je5te c!!!jenica koju !)avodi miilac Boguni¢, a to je da je revizornk." kuca "Diaferovic~ najbolie poslovala 0 d 2001. do 200S. godine, kada je n" njenom ce]u bio sam Ramiz D~ferovic, ada je njegovim dolaskom na celo Razvoj!!e banke FBiH doillo do evidelllnog pada pr-

Federacije Bosne i Hercegovine"

gradani BiH jednostavno navikli na Ojll,~!O je ona posrala normaIna pojava i nacin zivljenja ..I, ako eemo biri posteni, rijetki SU oni koji SU irnuni na nju. Neki zaro s[O hoce, a neki zbog toga. 'to ih sistem [edncatavuo tjera da i Z' banalne stvaridaju mite iIi lraze ,,stel u". Korupcija nije, medutim, nikakvo "ge!!et5ko naslijede", rii ri [e svois rvena sarno bh. gradanima. Nema nik.kve su· mnje da bi se i Amerikanci iii Nijemci u ova.kvom siSlernu ponasali vrlo slicno Bosa.ncima

i sudove koji ce im suditi. Zbog tog" ne cudi, a to se koi u an a liz.i Tl-]a, sto ios nema nijedne osudujuce presude u istragarna koie se vode protiv visckopozicioniranih zvanicnika te sto se sudske presude uglavnom o dnose na $1u Ca ieve tzv .si roe koru pci j e. Obracun s korupcijom i efikasna policija i pravosude, bit ce nam i jedan od gla vni h u vjera za ulazak u EU_ Prirnjer imamo u susi edstvu, u Hrvatskoi, ko joj su v ra ta EU 0 rvorena tek nakon sto se pocela obracunava ti s visokorangiranim korurnpiranim politicarima. Dok prvi korurnpirani politi car ne za v cli u za rvoru, dok se policij. i pravosude ne obracu!!ajus nasim sanaderima i polancecima, nemamo se cemu dobrome nadali.
nstatira

DrJiYJ ~INKOIflCI

TO JE TO

Ankica Kolobarie, Senad Softie, Milenko Dostie, Vera Letica, Mila Gadzie i Fikret Hadzi.e
ihoda u !!jegovoj kompaniji. - Iz navecle!!og slijedi zakliucak da 11 penodu kada su oliobravani Ireli rani kredi !.i, m revizorska kuea niie imala nikakav neplanirani i veIiki rast priho lia - konsla[inI kan ton.lni tul:ilac, odbacujuCi tezu ns kojoj je Fillansijska polidja FBiH rerneljil" opruzbe u OvOm slucaju. Bez uporist" su OSlaii.i Dol::usaji Fimmsijske JXllicije FBiR da dovede u vezu d" tu me odob." van ja pojedinih kredirn .kod Razvojne banke s da mm.ima kada su ug·ovara.lle iIi obavljane revizije u revizorskoj kuti ~DlaferoviC". nijcdan od cak 160 svjedoka koji su ~•.sluSani (rijet je o osobama koje su dobiJe i koje ni.su dohile kredile) "nije potvrdio ni m.inimum veze i uvjelovanja njihovih aplikacij a za kredile s rcv·izijom u kuci ~DZllfef{)vic" iii davaniem drugih proruusluga. Uradio je 10 rek direkmr i vlasnik "Imiclz T4" Ibrahim Veladzic. On nije dobio kredi l, ali ni je n i pluio revizi jure· vizorskoj kuci ..Il~fe.oviC". - N ijedan drugi iska.z ni u svom najmaojem dijelu ne dovodi u vezu vr~enje reviziie po reviz{)rskoj kuCi "Dz.aferovic" iii sklapanje llgovora 0 k ra Lkoroenim pozaj micarna s rom revizorskom kueom, s odobravanjem kredira od Razvojne banke FBiR· rvrdi se u Naredbio ob uS Ilivi iSlmge. Zbog svega, konswrirn luiilac EogurU';' sa£vim je j"sno d" uem" demenata izvcienj" kcivienog djd. u slueaju Ramiza DZaferovifu. F. VELE

S tavise,

Brojni svjedoci

Afanasijev na otvaranlu konferencije

mUda U BIH JoSnue zadDuollena
Rezi den In; pred s [3 V nik UNDP-a u BiR Juri Afanasijev smatra da je cinjenica da u drza varna b ivse J ugoslaviie, posebno u BiR, pravda joS nije zadovoljena, teska kons [atacij a za zrrve, porodice inava j sve one koji su propatili rokorn rata i poslije niega, [avila ie Feria On je po dsjerio da su nedavna hapsenja osurnniicenih za rarne zlocine dokaz da nema rob za izvrsenje pravde, ali ie isto tako s vi es Ian da !O nije nikakvo olaksanje za zrtve i njihove po rodi 0::. _To nije veliko olaks.anje za Af8/18sijev: Nema rokova zrrve, ali mozemo biti sigurni da medunarodna zajednica, UN priie svega, smatraiu da ne postoii rok i krajnji dat um do kada se neb a 0 b av iii procesuiran je ra tnih zlocinaca, dokazivati is tina, iznositi Cinieniee i mora biti zadovoljena pravda - smatra Afanasijev, koji je JUGer ucestvovao na orvaranju konferencije "Civilno drusrvo u akciii tranziciiske pravde i pristup pravdi",

4

17_ !unVlipanj 2011_

DnBvni avaz, p€tak,

aktuelno
. . ..... .

Ukratko

BOJKOTI Aka paskupi elektricna energija

uuecane racune za slrulu ne zell p_.a[11 200.000 pent I driaua reglDna
Evropski pokret Nismo prlstali na tu mleru, all ogorcenje Ijudi raste, kaze Omeretendic • Neka .Elektroprlvreda" racionalizira svoie poslovanje, porucuju penzioneri

RadmanQlfir: merJlJ lauroatima

Orden Seloulma.

F"""WII_~

Regionalni ured UI sigurnost Ambasade c--------, SAD u BiB donirao iejucer odbrambenu opremu Direkciii za koordinaciiu policijskih tijela BiR.. Ataseza sigumosr Arnbasade SAD u BiR Veid Boston (Wade) istakao je da Ce donirana oprema ornoguciti slufbenicima Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH da na siguran nacia izvcl3vaiu predvidene zadatke, prenijela je Sma .. D irektor Direkci ie za koordinaciiu policiiskih . . .' tijela BiR Himzo Selimovic naglasio je da ce Sellll~QVlc: donirana oprerna utjecati na efikasnost oba- Dr;prmos _ vljanja poslova iz nadleznosti Direkcije. eflkas/lQsll

Ambasada SAD donirala ODremu

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

... Evropski pokret u BiH u narednom period u ee urudi ti s voje n a[vi se priznanje - 0 rden Evropskcg pokrera za pomirenja naroda i promociju regionalncg partnersrva u prccesu evropskih integraciia sefovima dlia va regiena. Rijec je 0 predsjedavajucern Predsjednistva BiH Neboisi Radmanovicu, predsjedniku erne Gore Filipu Vujanovicu, predsjedniku Hrvatske Ivi [osipovicu i predsjedniku Srbije Borisu Tadicu, javila je Fena,

Ratni zlocln

MecTunarodnj ekcnomsk: forum

MihaUeUicU sest godlna
... Viieee Apelaeionog odjeljenja Odjela I za rame zlocine Suda BiR, nakon prih vatan ja sporazuma 0 priznanju krivice, izreklo je pres udu koiom je Zdravko Mibaljevic proglasen krivim za rami zlocin protiv civiInog stan ovni~ tva u Kiseliaku i osuden na sest godina za rvora, saopcio je Sud BiR. Prirvor prerna OVOID riesenju pocinje tec; od dana hapsen ia, ja vila je Onasa,

Predsiednik RS Milorad Dodik OtpUIOvaO ie r--..--~_ ....... u Sankt Pererburg, gdje ce ucesrvovari u ra- ~-.. ......... , du Medunarodncg ekonomskog foruma, koji se odrzava pod pokrovireljsrvom predsjednika Ruske Federaciie Dmitrija Medvedeva, ia vi la ie Onasa, Ocekuju se susreti predsjednika RS s brojnim zvanicnicima i predstavnicima evropskih i svjetskih kompanija, Na Medunarcdnom _L_ __~_ ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, DOdik·:.BOfO/lli ko j i s e odd" va 0 d 16. do 18. ji,l!la, uces tvu _ Slisrell ju sefovi drzava i vlada najurjecajnih zemalja svijeta i predsravnici najvecih svjetskih kornpanija.

DodlH na SHUDUUSanHl PelerbUrgU

Zahtjev VSTV~u
Centar za humanu poliliku (CHP) zatraiio je od Visokog sudskog i Illz.ilackog vijeea (VSTV) BiB da hil!!o smijen; glavnog tu~ioC~ RS Amora Bilkica zbog njegove iiiave da se "u ovoj zemlji teSko moze osuditi neko ko ie imalo 2n aeajan ~, iavila je Fena. - Amor Bukic vise od deset gpdim ne mdi svoj posao za koji je bio plaCe!! oko milion KM., da· je podtSku i promovira nerad os talih ruZilas[a· va irutiJaca, ne provodi isrrage proti v odgovomih za ko.rupciju i organizirani kriminal, skriva revizorske izvjeStaje i druge dokaze 0 kriviCnim njuje iavnos! - na vedeno je u saoptenj u Cen ITa.

eHP IraZl SmJenUIUiloca Amora BU~ica
.---.=""'=-~

Opcinska i kantonalna udruzen j a penzion era te Federaln i sa vez slozni su u zahtievu da cijena struje u Federaciii BiR ne srnije biti povecana, jer bi to, prema njihovim rvrdniama, bio sUaSan udar na ionako male penziie- Svoj lah tjev upu IiI ce Vladi FBiH i FERK-u.

Prvi na udaru
Penzionerski bUn! ogleda se i u lome S to u Sa ve.z vee stiiu najave da broini pe~ nzioneri oeee placali struju ako ona poskupi. - Ljudi [raZe boikot placanja struie. Ovu mieru nisma prih va [iii, ali ogo rGen ie

. ._.._ _. Bullie: Promocija ne.rada dielima iohma-

Ijudi raste, S tom mjerom dosli bisrno u tesku situaciiu, jet oko 200. 000 penzionera, zasigurno, ne b i pi acalo racu 0 e - kaZ.e p reds ied ni k Saveza i,ldruzenja penzionera Orner Omererendic. On je podsjetio da u FBiR ima 226.000 penzionera s primanjem od 310 KM., sEOje 60 posto od ukupnog broi~ ovc populacije. Oni ce prvi bili na udaru. - ad Vlade FBiH i FERK-a ;:ahrijevamo da ne poveeavaju cijeni,l srmje ni za jednu marku zaro ito nema nikakve ekonomske pouebe za t.im. "Elektroprivreda" prii e svega mora racionalizi-

rati svoje poslovanje - istice Om erefendid, 00 naglasava da »Elektroprivreda" ima oko 40 pos to viska zaposl "nih, a place inkasana ta, poslovoda i drugih su na nivou federalnog premijera i minismra.

Beograd

PaUIU GaJiCUSedam godina zatuora
Nakon pribvat:anja sporazuma 0 pr-izn.niu krivice, sklopljenog izmedu TuziLa'IV" BiH i op[U~enog Pavia Gajiea, Sudsko viieee Odjela I za rame zloCine Suda BiH izreklo je presudu koiom je Gajie oglasen krivim za ratni zlotin proriv zaroblienika u nase!iu Sokolac, opCina Bib"c, i asuden all kaznlJ zarvara u najani u od sedam godina. Sud je, lakoder, donio rjeSenje kojim se 0pruZenom Gajicu prooilZava. pritlfor koii moze traiati do upuCivanja opruienoga na izd.rZavanje kazne, ali najduZe dok ne iSlekne vrijeme rrajanja kazne izreeeoe u pIVosrepenoi presudi,.saopCeno je iz Si,lda BiB.

Presuda za ratni zlocin u Biha6u

Pllaclla ,naroda
Omerefendic tvrdi da ie "povecanje diena sU"uje pJjaeka ion~ko siromalinog slanovnistva, a narol'ito pcnz;ione.m'!, - N as zah tj ev po drh vaju i vojni penzioneri te sva os !lila u dJ;lJzen ia koj a oku" pljaju socijalne kategorije liUdi - .kaZe on.

- Za svoje poslovanje nemi lice trose pare. N a daije, FBiH ieod Pariskog i Londonskog kluba preuzela njibove kredite ~a vdike energetske proj ekle, tako da su jedina eiek tra privreda u svij em koja nema ni eurn kredita za ove namjene. Njihova namjera da iz povecanib prihoda od posk-upljenja Slruie grade e!ek lroenergetske i rudarske objekre je ekonomski neodrZiva i sterna za dielo drus[vo. ZeJe gradili od poveeanja cijena slruje, a ne od kredita, sto je suprotno svim drug.im naprednirn zemljama - kaze Omerefendic. E.HALAC

Trose pare

UUcUreUic OSIa)e UDrituOru
... Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je rjesenie 0 produ.z;enju e.ksuadic.ionog pritvora raInom nacelniku opCine Trebinje Bo~idaIII Vueu revicu. - Vucurevieu ie produi., n pri [1'01 za ios d va mjesecll - iziavila je za Srnu koordi na lOr za medije Apelacionog suda u Beogtadu Mirjana Piljic.

Vlada RS

Postignut dogovor s Ministarstvom

250.000 KM
... Ministars[VQ poljoprivrede, S umarstV3. i 1'0doprivtede RS odobrilo je j ueer ispla tu 2SO.000 KM 2a proizvodaee mHiek:a, za novemba.r i decembar 2010. godine, favila je Srn:!. Pr"mije SlJ isplacene za proizvodace koji su II OVOm periodu imali neizmirene obaveze prema Ministar-stvu.

MlJeHarima

UMinUla zabrana 0 Mredil,ima za HUI
UmuZe!)ie RVI sa 100· postotnim invalidi!etorn B iR posrigJo je dogovor s Federa· lnim ministarsrvom za pilauje b oraca i invalida da se staV! van snage ins trukcii a ko ja se odnosila na zabrarm kredi ta kod komercijalnih banaka za RVI. - Ovom insrrukcijom invaLidi su sI3vlieni u diskriminimiuCi poJoz.aj kada je u pita!! ju podiz:inje kredira. Instrukcifa ie s[3vliena van snage Ie je nalozeno svim kan tonalnim ministarstvima da ovu informaciju prosliiede opcinskim BIZ-ovima da bi mogli vriiri adrninisrrativnu ovjeru kredita za ovu populaciju - saapeeno je iz UdruZenja.

Spec
• Usvofsrvu predsjeda vajuee Pripremne komisije Organizacijeza zabraou nukleamih proba (PrepCom c:rnTO)za 201L, BiH ie predsiedavalaredovnim, 36"=jedani=PrepCom CTBTO-a,. kaje i. odr'LaIlO u sjediStu ave orgartizacije u 1leCu, j_vila ie Fena.

d pog Ie. · o

nfMli avaz, pe~, l'7.lunilllPimi2011.

5

RASIPNISTVO Detalji izvjestaja 0 izvrsenju buozeta institucija BiH za201 O.

potrosili3 milionaKMI
Od ukupnih rashada inslilucija BiH u 2010., ko] su iznasi.li aka 977,9 miliana KM, aka 955 miliana patrosili budzets.ki korisnici
je Minisrars[vo odbrane (318,7 miliona), a za njim slijede Uprava za indirekrno oporezivanje (81,7), Granicna policija (69,1), MinislarStVo vanjskih poslova (52,7), Agencija za istrage i zastiru - SIPA (48,7), Obavjestajno-sigurnosna agencija - OSA (30) te Parlamen tarn a skupstina BiH (14,5) i Sluzba za zajedni~ke poslove (10,7 milionaKM). U diielu u kojem se bave makroekonomskim pokazateliima, ~eksperti" Direkcije Z3 ekonomskc planiranje iznose opnmisticna predvidania da bi realni rast Sarno na place i naknade 21.000 uposlenih u institucijama BiH prosle godine izdvoieno ie okc 508,S rniliona KM iz ddllvllOg budzera, a za nak nade troskova doda tnih 125,5 miliona KM, navedeno ie u Izvjestaju o izvden [u budzeta institucija BiH za 2010. oko

na Place i naMnade
1.08 mIllona
B.66mlllona

Kapitalna Ulagama
Kupovina objekta za smjesta] instnucija BiH Rekcns trukcija sani tarnih (vorova i krova S.OOmIlIOna Obnova voznog parka i oprema za OSA-u Informatizacija pravosudnih U1mlUona instituci ia i V STV~a 1.81 nfi(Jna Uspostavlianie sistema podataka za IDDEEA-u 1.67mlllCna Izgradnja objekta za SIPA-u Imi h][Jalla Rekonsrrukcija rrga ispred insrituciia BiH 150 ~UJiIda Sistem ZlI digitalno glasanie u Parlamenm BiH 1191 hllla.da Izgradnja Azilantskog centra 333 hlDadB Izgradnja drZavllog zarvora 192 hllJaae Oprernan]e DKP objekra u Briselu 96nlllada Izgradnja regionalnih centara UIOBiH BDP-a u BiH u 2011. trebao biti 3,2 posto, a na osnovu ras raekonorni j e EV u 20 10. od jedan posro, No, prof. dr, Vjekoslav Domljan, jedanod vodecih ekonomskih eksperata u BiH, kai.e da ce BiH u 2011. resko osrvariri rast BDP-a veci od 1,3 pOSIO. - Ako se ne pripremi cjelitike, usmieren na povecanie ponude bh, ekonorniie i smanjenje javne potrosnje, BiH neee moo raeunati na snazniju s topu rasta B0 P~a u dogiedno vrijerne. 0 vilim sropama casta koie bi smanjile nezapolovit program ekonomske po-

Ogromni rashodi
Ove porazne cifre samo jos jednorn potvrduju visegodisnju teridenciju rasi pn istva u 0 rganima vlas Ii, koje nije prestalo ni dolaskorn ekonornske krize, To potvrduje i podatak da su od

U RimuIIrua lIarilere
Nas fudbaler patpisao s Laciam
na pet godina
smo jos jednog fudbalera u velikomevropskorn klubu. Senad Lulie nasravit ce karijeru u Laciju i u dresu rimskog kluba pok u Salce s ti /Oi do Ii [\1.1 itali e janskog sampiona, Izvrsne igre Lulica u posliednie dvije gcdine skrenuDobili le su paznju raznih klubova

Licnosl dana Senad Lulie

slenost cia i ne govorimo upozo~va Domlian u iziavi za "Avaz .

ONO95 mmona za ZaHUD, slruiu, materUali gOrlUOI
Koliki je zapravo "pridsak" na drzavni budzer, kojeg inace vise od pola ide na place adrninistraciie, potvrduje i podatak da je cak 94,5 miliona KM u institucijarna BiH porroseno na "tekute izdatke": 2B.1 mllIon Troskovi zakupa za institucije BiH Struia i komunaliie

Brojke i podaci
Inaee, Izvjestaj 0 izvrseniu budzeta, zbog kojeg bi se zabrinule i vlade ekenornski mnogo jacih zemalja od BiH" korisnicima je dis tri bui ran sredinom proSlog mjeseca, Osim niza dobra "u1iu:lkanih« broiki i podataka, uocljiva ie opaska da se poiedini korisnici nisu pridrzavali namjenske strukture kapitalnih ulaganja odobrene od Ministarsrva finansija BiH. A. 515ft:;

~~.9 mlllona Nabavka rnaterijala ItO m[[[ona Troskovi prijevoza i gorivo
rashoda instiruciu 2010., koji su iznosih oko 977,9 miHona KM, oko 955 miLiona potrosili budzetski kori.snici. U Izvjcltaju je, izmedu ostalog, navedeno i da je od ukupnih rasboda budzets.kih korisnika u 2010. na-

19.5 mlllooa

ia BiH

ukupnih

i menadzera, a najbolja ponuda stigla je od kluba iz Rirna, s kojim ie potpisao ugovor na pel godina. Lulie [e roden 18. [anuara 1986. godine u Mostaru, ali je veei dio djerinjsrva proveo u JabJanici.

Nakon preseljenja u Svicarsku, eiji pasos posiedu]e, poeeo je karijeru 2003. godine, a prvi klub bio mu jeSuf 97. Tri godine poslii e potpisao je za Belinconu, loll koju je u dvije sezone odigrao 63 utakrnice i postigao 13 golova, Nakon toga, dvije go dine je nosio dres Grashopersa (41 utakmica i 6 golova) da bi prije godinu presao u jang bojs. Za reprezentaciju BiH odigrao je 9 utakmica, aprema onome sro je pckazao, predsr[Jvija nam veliko pojacanje.

PrauOSudeu iH neeliHaSnO u prOCeSUiramUHorUPClJe

An aliza Jranspare n cy Intern atio nala"

j veee izvrleoje bile> 1".3 rekuee izclatke,1:ak 837,1 milion KM, s ta j e za. 2,5 pos ta vise !lego 2009. godioe. Daleko najveei potrosae

Nevlamna organizacija "Transparency International BiH" saopCila je jure da je pc3vosuil:e II BiH joS. lleefikas-no u procesuiranju korupcije, nagla!iavajuCi d.a pod.ad 0 bra ju isrraga ipresud.a za krivifua djela korupcije ukazuiu na stagna.ciju u radu bb. P!<lvosuda re na izrazito mali braj osudujucih presuda za korupciju. Ova nevladina org.mizac:i" ja provela je nOVll analizu procesuiranja korupcije pred sudovima i niliIalitvlma u Bili za 2010. godinu. Pad.aei 0 istraga-

rna kaje su provodila ruZilaSrva BiH, ukazuju na ro d.a.je u odr! OSU 03 2009. godin usmanj eo uku pni b roj isrraga, Sto l'aZi i za image za koruprivna i kriviclla djela protiv sluzbe-oe duZnosti, saO]lCioje TIBill, prenij ela je Onasa. Ovome ne ide u prilog ni nedavno prebacivanje istraga 0 korupciji n a najvisim nivoima vJasti s Tui:i!aSlva BiH n a ode instance, s to p<lsebno pokazuje da. pravosude u BiH pOpuSl3 pod pol.irickim pritiscirna. .
II

Sta drugi pisu

6
SARAJEVO Srednjoskoldiz

17. iu" 1I1ipaili 2011

Dnevni

avaz,

petak,

mozai k
.. .

Suze ra 0

BiH vratill se sa skolovania u SAD
v

Hupei odleuen~u uei dobili Doilione
";'¥iri3ifl]
Brend "Desigual" pokrenuo je neobicnu prornctivnu akciju u svojirn radnjama u Berlinu.Naime, kupci koji su u b IIti ke usetali odjeveni same u rublje na poklon su
ovoj radnji u prosjeku

Promocija u "Deslqualu"

dobili po dva komada cdjece po vlastitom izboru. Proda vn ice su bi le pu IIe Ijudi ko ji su nos iIi sam 0 ves ier ie prvih 100 najhrabrijih i najupomijih kupaca dobi10 poklone, Inace, haliine u
kosra-

ju80eura.

ulouaril111mazdu"
III]]]
Njernacki policajci pratili su surnnjivi bijeli kornbi kazahs ranskih regis traci ia na izlasku iz Harnburga. Vo· zilo se kretalo sporo, ljuljalo se idielovalo vrlo nestabilno, pa ga j e pa [tala 0 dlucila zaustaviti, Nakon sto su orvorili vrata nisu mogli vierovati svoiim ocirna. K azah stans ki d 1'0 j ac U [0vario je u kombi novu "rnazdun i krenuo na 3,500 kilo· rnetara dug PUI u dornovinu, Autornobil nije stao po !lid· ni, pa su ga domisljati putnici bocno utovarili u kornbi, ispod n j ega s ta vil i madrac, oblofili ga jasrucima da se ne
osteti, a na prozore polijepili

U HOmbl U8DI811

Kazahstanci stede

Utenicibili godinu u SAD, skolovat sei zivjeli u ameritkim porocicama
Provo odusevljenje vladalo j e j lIcer na Sara] evskorn aerodromu kada se IS srednjoskoIaca iz BiH, koji su bili na jednogodisniem skolovanju u docekali injihovidrugari, . U pitanju je program "Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study". Sponzorisan ie od Stejr departmenta, a u BiH ga provodi "American Councils for International Education" usaradnji s Americkorn ambasadorn u Sarajevu, Ucenici idu jednu godinu u skolu u SAD i iive u arnerickim pcrodicama. Ove godine bilo ie 15 ucenika koji su prosli testiranie u Sarajevu, Banjo] Luci, Mosraru i TllZli. Mogli su upoznati drugu kulturu,
obicaje, steci prijateljstva, a

avama, ponovo susrelo sa svojimporodicama. Suze radosniee nisu mogli sakri 0, a seednjoskolce su, osirn porodica,

Siedinjenim Arneriddrn DrZ'

~kolovanje

Ce nastsviti

ov-

die· kazala nam ie Ljuljeta Kos i, di rek to rica U reda Americkogviieca u BiH. Ucenike je docekaozamienik ambasadora SAD u BiH Dzonatan Mur aonathan Moore), koji ih je pitaoza iskustva i kazao da su i gradani Arnerike od njih rakoder mnogornogli nauciri, AS

novinski papir, - Uopce rni ni]e iasno zasto su nas zausravilil Troskovi puta za dva vozila

Au/amabil ubacili boena do Kazahstana vrlo su skupi i nismo zeljeli trositi novae na gorivo. Ai namucili smo se da ga utcvarimo- rekao ie Konstanrin Kral(38), kojem policiia niie dopustila da nastavi put s prijateljem Cezarorn dok ne nabave prikclieu.

SUalica suUelli no godina
(!;clrnmph
Ginisova knjiga rekorda je nedavno proglasilanaista· rijom svjeriljkom na svije!U jednu sijalicu od 60 vati proizvedenu priie vise od 100 godina, a koia jos funkcionira. Ova vremdna sijalica, koja prkosi zakonima fizike, n alaz:; se u va trogasnoj s tani· ci u Livermuru, u KaJiforni" ji. Nikada nije presra.la svijetliti, osim rokom jedne sedmice 1937. i nekoli.ko neslanka stuje do 1976., otkad b ez p reki da osvj etlj ava generacijevatrogasaca. Ovaj am.ikvirel, koji se briznoCUV3,POStaO jenezaobilazn3 lU.risticka atrakcija 23 koju se grad nada da ce privuCi ios vise znatizeljnika ,ada, kada je nien rekord i zvanicno pOIVrden,

Ginisova knjig.a rekorda

Braca Benjamin i Valenrin Kovacevic iz Tuzle, koiima je nedavno u "Svetom Vidu" zausravljcna nasljedna anornalija koja [e vodila do [0 ta I D og s Ijep iIa, podvrgnuri su novom zahvatu II ovoi becgradskoi bolnici. Kako nam [e kazala medicinska direktorica "Sve109 Vida" dr. Marina Dragovic, diecacima ie ovog puta smanjena dioptrija lasersk imp ostup kom, Op eracij a je b ila usp j esna, a Ijek arj su xa dovol jn; ishodom svih dosadllsnjih zabvata kod KovaCevicH, Podsjecanja radi,. sve op' eraci je madene k od brace

raCi KOUaCeUiCsltinula dioPlriia
Kovacevic bile su besplatne, a obavljene su U okviru akcije koju su pokrenuli "Sveti Vid" i "Dnevniavaz". Plan;· rano je da tok om akcije besplamo bude operirano desetern diece iz BiH. - Kao sto je bilo planira00, napravili srno drug; korak, a ro je korekcija dioptri[e. Skleroplastikom smo usp j eli ked s fa ri ieg d j ecaka postici poboljsanje vidne funkcije te srnanjenje dioptrije toliko cia je mogao lie; u kategorii u d ieee za korekci ie laserom - kazala je dr, Dragov;c, dodajuci da celjehri iz "Svewg Vida" i dalje praliti sla,nje kod brace KovaCevic, E.Ha.

Nova operaciia mallh Tuzlaka u "Svetom Vidu"

Kasim Gerie krenuoiz SaraJeva prema Potocarima
Rami vojni invalid, ampu· t:irac Kasim Gerie keenllo ie juCer iz Sarajeva pjeilke prema PotoCarima kakobi na 13jnaCin odao poCasl Zrtvama genocida. Ceric je pUt, koji je na2· vao "Amputirac pUluje p j es; ce kroz zla tn u B OSII u do Bosne srebrene", simbolieno zapoceo ispred Pred· , jedn is Iva B iH. Ispra rili su ga porodica, prijlltelji, predstavnici udrulenja znava, ali i mnogi gradani koii su mu lIa ovaj lIaCin zeljeli oda· Ii priznanje.

AmDU11raC DleSlceDr8lazl17o

HIIOme'1ara

spec

• N a au kcij i u London u nae; ce se jedan zaista neo· bi~an predme[. Rije': jeo komadu rone s vjencania princeze Dajune (Diana) i princa CarJsa (Charles) iz 1981. godine. Komad [One hio je poklon zvanicama kojesu bilena [OJsvadbi_ Na svadbi je.podiieljeno oko hiliadu komada [One, a poce rna c ijeoa onog n a a ukt:i j i iznosi 500 fu.mi.

eerie: Ispral.ili ga pOfodica I prijalelji

Do Potocara ce m u rreba[i dever dan a, sedam pjdacellja.i dv. odmaranja. Ukupno ce prijeCi vise od 170 kiliometara. - DllgO osje6tm da treb am uracil ti n es to ovakvo. Zaw sam se i odluCio da n3 ovaj naCin odam pocast see· breniCkirn Mtvama, Svjes· tan sam da me ~eka tei:ak pUI,a!i se n.adam da eu za de. ver dana ima[i iza sebe jedno d jelo koje ce me dria ti Cis fa d uh a i.~isra obraza - kazao je Gerie. F:K.

mozaik

Unevni svaz. petak, 17. iunVlipani 2011.

7

Sta kazu poznati
Miroslav Radman

- Danas u Evropi inovacija i preuziman je rizika kao da S II zabran j en i. Strah n as j e bilo cega novcg, Razvilase ~irava industrija straha i zaborava. Boiirnose C!ik itoga da Radman; Kraj bisrno zivjeli zdravi dulje, Ne volirn dracivilizaciie matizirari.ali malo mismrdi na kraj civilizacije, jer konceptualno je rnoguce postici to stO vidim. (Gemlilarza "Globus")

SD"ahal zaDnUa

RazuiIase indUS1rija

Nurijel Rubini

EIIrOZOna Ce

se uruSiti

konkurentskih razlicitosti unutar Evropske unije. Ako slabije clanice uistinu bankroriraju, Eurozona ce se urusiti sama od Rllbini: Temelini sebe. problem (VodeCi svjetskiekonomista za "Financial Times")

"-fijeSil; terneline problerne ekonornskih i

- Pristup duznicko] krizi nije uspio ra-

Miralem Fazlic
MnQ,gig~dani SlInGal! se pored Vrb8Sa

LJETO Grad na Vrbasu medu najtoplijima u drzavi

-

- U Americi sam proveo nezaboravan period od 1974. do 1981. godine.Irnaosam cas! biti saigrac nenadmasnom Peleu. Sla reci 0 nekorne ko ie usao II anale svietskog Fazlie: Velika nogomera, osim da je veliki covjek, neprecast vazid eni igrac iapsol u tni profesionalac, (Nekadai ..ji ..ogomewi Slobode za «Avazov Sport")

sam salJncPeleu
BID

IZ_
Povecanbroj osobakoje trebaju Ijekarsku pornoc
U Banjo] Luciiucer je izmjerena temperatura 31 Hepen, sto je ovai grad svrstalo medu najtopliie u ddavi. Gradan i su osvjezen j e p ronasli u bastama Iokalnih kafica, na gradskirn plazama, bazenima ipored Vrbasa. Prema podacima Doma zdravlja Banja Luka, posljednjih dana povecan je bro] osobs koje trebaju liekarsku pomoc, . U Sluzbi hitne pomoci povecan je bro] kucnih posjera, narocito u nocnim satima, Nagle promiene vremena utj&U prvenstveno na zdravsrveno stanie bolesnika koii boluju od reskih, hronicnih i iscrpljujucih obolien]a, tako sto im sepojacavaiu tegobe, Paciienti sa psihickirn problernima imaiu ,;esce nesanice, nervozni SU i slicno,

a 033/281-393 S~t k azu u naro d U ~ a L:::::J redakciia@avaz.ba
- Sve dok na celo bosnjacke politike ne dode licnost eiji ce auroritet pokrenuti iradikalniie pcteze bez srraha za polozai.cdncsno koii ce biti dovolino iak da objedini isnagu i ciljeve, BiH ce ili stagnirati iii, kao ,to je do sada bio sluca], krera ti se u pogresnorn pra vcu. (Gi/alae iz Tras:.. ika)

freDa nam jaMa licnost

Hronicnim bclesnicirna se preporucuie redovno uzimanje propisanererapije i izbjegavanje izlaganja faktorima rizika za osnovno oboljenje - kazala narn je Dusica Stankovic iz Doma zdravlja Banja Luka, V.S.

Vremenska prognoza

11.6. 2Gl1.

UrpCiCi OMOu-c rodnom grad
Izvinjavam se covjeku kojem sam prosU put srusio ogradu, kazao Almir Vrpcic
BRtKO 28

U nedjelju

S8

vozi utrka "Ustikolina 2011 "

U toku su za vrsne pripreme pred poretak brdske au torna bilisticke utr ke "Us ti kolina 2011", koia se bcduie za ~ampional BiR. Na obncvIjenoi stazi poj avi I ce se vozaci iz svih sest klasa ..Probna voznia planirana je zasuboru, a u trka poem j e svecanim otvaranjem 11 nedjelju u 10saO. - Prosle godine napravili smo pauzu zbog finansiiskih razlcga, a i staza je bila ostecena Zab val j uiuci «Gorazdeputevirna" i Direkciji ces ta, ove godine polozili smo 200 rona novog asfalra, tako da ie staza izuzetno pripre-

ZENICA Ocekuje se 28 s u !lean 0 vri Ierne SARAJEVO ~ 25 uz malu do urnjere26 \. ~ nu oblacnost. Tokom dana razvojern obladnosti GORA:tD~ mjestimicno je rnoguc i 28;!; kratkorraini pljusak. Po koMOSTA ~ rlinama i uz rijecne tokove mo31 ~ guca je m agla iii n ish u blacnos L § Vjetar slab do urnjeren zapadnog i iugozapadnog smiera. NEUM ~

suncano

TUZlA28

s

"32

" ~
i.

PETAK
Okavic i .Vrpcic: Priviacili painju Goraidana rnljena - kazao nam [e Mu.rat Gullo izAMK Gorazde, Rok za prijave traje i danas, Prvi V0 zaci vee su sI igli na rijek\l Drinu i poceli privlaCiti pa.fuju prolaznjh, posebno mladih. Medu njirna su i Alm;r VrpCic i Zakir Okovic, ina~eGorazdani. - Ovdje sam uvijek pod posebnim emocijama, jer ovdje sam roden, pripadam ovorn gradu i, kad god dolazirn u Gorazde, SfC!! mi zalupa, a pcsebno kad treba da osvjeLlam ob.ra:z pred ovim narodom_ Nekako u. Ustilwlin; inemam srece, valjda od uzblldenja, i izvinjavam sc covjek\l kojem sam prosl; pur srusio ogradu - kaz.e .ras,· polozeni VIpcic, drugoplasi rani u dos,adali n j em wk u sampionata. ALB.
17,15.'211-11. JUTi!.ll.K.ifE~fUF;E

SUBOTA

NEDJ ELJA;~
JurARN...ETtMF'P!ATU~
~" !5. 2D11.

Idu Da sU.lalSltirali
- V ozili smo nedavno evmpski reli u Rijeci, hili smo tceCi i pootigli najbolji rezultar od svih bosanskih posada U ovom takmicenju, N a osnovu tog rezul tata prjjavili smo &: za svjelski reIi,. koi; .~. organizira 18. avg. lISla u Njemaekoj. To je prvi put da ee dvije bogans ke pos ade V !."pc ie Cviko i Okovic - Osenk nastllpiti 118 tom takmi~enjll. Ovo je ekskiu.ziv 11023." A vaz" v ij est kojusam klio objavili iz mog rodnog grada - dodaie Almir VIpcic.

ud 10' C do 21' C
ttr£'.'J.>ETeMF'BtXluf\:ll

.rur_'_"'''' C ud 10' C do 21'
HI,1.21J.1l.

ad 11' C do 21' C
OO~TeMpeRA.TI,JRE

Of.I~~PEftllfUA:E

ad 24' C do 32' C BIOMETEOROLOSKA

od 24' C do 32' C

ad 22' C do 29' C

PROGNOZA

Tokom pnjepodneva bft te ugod"ije "ego u df\Jgom dijelu dana, Pla"ir;me aktwnQSli tre balo bi p rovodm u juta,"j im satima, a poolij~ pndne ilhjeg~vati duie baravke na Olvorenom S oblirom na 10da te b~i Sp;lmo_ Neophodno je poves~ Illrigu 0 la~@ ad "rut ine i sunt3_ Grad SaJ1ljevo Itla<ak 5_03

.17. 6. 2011.
Izlalak Zalazak 21_54 6_33

Zalalak 20_31

Munsenada I r m.ir'amu-U--·,· - leea _ 0 minislara Bi
Predsiedavajuci Predsiednistva BiH Nebcisa Radrnanovic prirnio je [ucer arnbasadora SAD u BiH Patrika Muna (Patrick Moon), s kojim je razgovarao 0 bilateralnim odnosirna u svjetlu posljednje posjete pornccnika arnerickcg drzavnog sekre tara 7.<1 evropska ievroazijska pitania Filipa Gordoria (Philip) re 0 akruelnojsituaciji uBiH. Posebna lema sastanka bi 0 je p roces form ira n ja Vijeca ministara BiH. 0 ovorn pitanju arnbasador Mun je izrazio nadu da se ova] proces krece u pozitivnom srnjeru. Tokorn sastanka govorilo se i 0 riesavan]u pitanja nepokretne vojne irnovine, pri cernu je arnbasador Mun
iznio svoje rnisljenje cia rnu

Radmanovic s ambasadorima

8

17_

Dnevn' avaz, pstak, junVlipanj 2011.

te m

e

se Cini da se priblizavaju razliciti pogledi na ovo pitanje \l BiH, preniiela je Fena. Radrnanovic ie jucer primio akreditivna pisma novoirnenovanih arnbasadora Egipta u BiH Karima Omara Abdelaziza Sarafa, Iraka F al ah a Ab d u 1nasa na Abdusada i rezidentnog arnbasadora Brazilaza BiH Zozea Augusta Liridgrena Al yeS a ose Al ves),

a

Zamienik predsiednika SDA i drzavni poslanik Asim Sara j 1it: kons rati rao jed a je vecina do nijela odl uku 0 odgadanju siednice, Upitan koliko j.e to poslanika, on je rekao SeSt od 12. T ek kasn ij e se isp ray io i kazao da s vi n isu prisus tvovali glasan ju.

saralliCu uaClna saSI od 12

PARLAMENT BiH Nova igra drZavnih poslanika

SIDHU
Vidno llutl

ISSdam
doma, koia je zakazana jo~ prije nekcliko dana, drzavni poslan ici iskor is rili su kornisijsko zasjedanje kako bi jos jcdnom verbalno demons trirali silu. Odlukom stranaka potpisnicaplarforme uvazenaje Kukiceva melba da sjednica Doma na kojo] bi se pcslanici rrebali izjasnjavati 0 njegovern irnenovanju za predsiednika drzavne vlade, bude pro Ion girana za sedam

i' razi

~-

Platformasi nece dati na danasniu sieonicu Parlamenta • Sto se nas tice,. Kukic nema skim razgovarati, tvrdl Kalahic
dan a. Razlog za 10, kako j e novinarima nakon razgovora sa clanovima Kornisije rekao Kukic, [este pokusai da razgovara sa svirn strankarna ko]e irnaju svoje poslanike u Parlamenru i na ta] nacin os igura podrsku za predsjedavajuceg Vije,;:'! rninistara, Poslanici iz RS, ali i bloka dva HDZ-a, po zavrsetku sjednice sale su uapustili vid n 0 Ij u u, ne krij uci zaprepastenost i razocaranje novim, kako su ustvrdili, gubljenjem vrernena UI Bil-l, Kazali su i cia za njih sjedriica Predstavnickcg doma nije odgodena i da ce se on; pojavili u zakazano vrijeme_

a

J edan od karididata za predsiedavajuceg Vijeca rninisrara BiH Boriana Kristo srnarra da prijecllog plarforma~a da na to miesto bude irnenovan Slave Kukic preds ta v I j a s tvaran je krize u BiH,. napcrninjuci da je BiH demokralska drl:ava. - Mora se postivati prin· cip ro(3cije i na [0 mjesto Ire" halo bi izabrati hrvatskog predstavnika, i to onog koji predstavlja 90 pOSto Hrvata u BiH - izjavila je Kristo za Srn\l.

Predlaganle Kullica stuara IIrizuuBiH

Krista a svom protivkandidatu

Sramota! Take bi se jednom rije?:ju opisalo ju~e rasnie zasiedan]e Komisi]e Z3 priprernu izbora Vijeca ministara BiH, koia je trebala dati svoje mislieoje II pre' dlczenorn rnandataru Vije ca ministara BiH Slavi Kukicu, Umjesto da zavrse formalnosti i potvrde od.rJiavanie sjednice Predstavnickog

vajuci sve 10 "sarajevskim sa rlatansrvorn izajebancijom", - Covj ek bez ide j e, programa, vi zi j e, b ilo cega, do sao [e pred Kornisiju. Ovo zaista nisam ocekivao. Ti isri Ijudi koji varna u kamere govore cia ova zernlja nema v reme na za cekau j e danas traze vriieme za nesto. A to nesto je nista, Nerna potrebe za razgovorima i Kukic, Sto se nas ti ee,. IIem a skim raz-

govarati. Za rnene je sjedni-

SDS POZiua COUiCa i i LaDUmdZilu
Kalabicevog miSljenja je i poslanik SDS-a Aleksandra Pan.clurevic, koja ie konstalirala da je RS postala taocem nesredenih ode nosa u FBiH. Ona je II ime SDS'li pOIKrisJo: Princip rofacije vrdila da se nista nece promijeniti u tih sedam dodatnih dana re je pozvaJa Zlatk~ LagumdZijll i Drngana Covica da se konacno dogovore kako bi ova ze· mli a kren ula napri jed_

Losa poruka
Najoslliji u izjavama I osudi onaga sto se juce.r desi10 bio je sef Kl IIba posl anika SNSD-3 u Predstavnickom domu Dra.go Kalabic, nazi"

ce zakazana i ta ko en se i ponasati - zakliucio je Kalabic, Mirsad Dugum, seJ Kluba poslanika SBB Bili, najj ace opozicicne stranke u Parlamen 11I, kazao j e da j e ovo vIlo mino i v rio losa po" ruka gJ"adan ima i narodima u BiB. S drugestrane, za.strallke pIa !forme u 0 clgodi sjedn i· c~ nema nista sporno, jer bi se, hko tvrde, sva~ta moglo promijenili u naredpih s", dam dana. S.ROZAJAC

Asocijacija HKrug 99"

PDdrSMa Siaui RUMiCu
Asocijac:ija nezavisnih in" lelekmalaca "Krug 99" sao pCila je jucer cia je vise nego bjcloclano daje izbor Slave Kukica za kandidata za predsjedavajuceg Vijeea ministarll BiB "lakm us-papir na~e drustvene i poli [ieke StV3f!lO" sti, pozicij e gradan ina i nj egovog tretmana 11 okruzenju apsolu tizirane moci nacion alistickih eli ta, demisije pari amen (3nZI!1a I usposmveemo" pani tokracije~. .. Neuslavnom a.rgllmentacij om nadonalisticke klike hoce z:lllSIa vi ri na izbor Slave Kukiea,osobe koioj i Srbi, i Hrval1, i Bo§njaci, i svi drugi mogu i ogromnom veCillom vjeruju. A takvih osoba,popul Kultiea, U BiR je sve manje. Zbog toga i podrSka «Kruga 99" izboru Kukica za predsjeclavajueeg Vijeea ministara Bill •dodaje se u saop cell ju.

Prijateljski odnosi Bosne i Hercegovine i Crne Go" re biljeze napredak na svakom polju,. a obaveza parlamenaca clvije zernlje je da ilire saradn iu i s!vara j \l am· bijent za bolie povezivanje, israknmo je lokom susrem p.redsjedavajuceg Predstav. nickog doma Parlamema Bos n e iHercegov ine Denis a Beciro vjea i p reds jednik.a Skupsline Crne Gore Ranka

Crna oorasnazno DOdrzaua suuerenl1et HIH
Krivokapica. - Crna GOla snazno po" drh valeri tori jal n i in regri· let i suverenitel Bosne i Hercegevine i pnj~itCe joj svaku podrilku ria pllm ka evroa· llantskim integracijama • rekao je preclsjednik Ranko Krivokapic, imeresirajuci se posebno za am bijem till" kon IIspostave Parlamenta Bosne i Hercegovina, javiJa jeOnasa.

Beciro~ic se sastao ~ Krivokapicem

_

_

teme

Dn~vni .Vill, petak, 17. junlilipanj :<011.

9

Ukratko

TELEKOMI Izvjestaj RAK-a potvrduje pisanje .Dnevno; avaza"

Izgubili vise od 66.000 linija u telefonskoj mrezi • "M:tel" povecao braj korisnika mobilne telefonije za cak 234.000
Da iza orkrica "Dnevnog 0 urusa van iu [rzisne pozici]e "BH Telecoma" u korist banjaluekog "M:[ela~ stoi e sasvim konkretne brojke, potvrduju i podaci Regularorne agencije za komunikaciie (RAK) iz izvjestaia za 2010. gcdinu,

"B --Ieeom" za duile g ine izgUbiO caB 27.369 Borisn-Ba
stao, posljedni ih godina naglo opada 'Iako je broj "direkmih telefonskih Iinija u radu", koii ie 2007. iznosio 568.670, prosle godine smani en na 502.3761iaiia. To z!!ac.ida ie sarajevski telekom operater izgubio cak 66.294pretplatnicke linijel U isto vrijeme, broj telefonskih linija "Telekoma Srpske" porastao i e sa 328.868 na-360.102 i irna tendenci]u rasta. Cak ie i posrnuli HT Mostar povecao broj prerplatnika fiksne reIefoni je za vi~e 0 d 2.000. Pose b no velike pro bleme "BH Telecom" irna u mccli mobilne telefonije, pa ne cudi 810 ie ,,M: tel" u t:r7iilte Federacije Bili ukto sa 11 posto, dok, istovremeno, su Irereno kontrolira 99 pOSIO !r,,-,!iraRepu blike Srpskel

Manfo valleli: Odriaf be prelel1lBciju

Vlada FBiH

PrOgr.ami un-a
.. Za Clanove Vlade FBiH danas ce biti odrzana prezeatacija ovogodisnjih prcgrarna agencija Ujedinjenih naroda (UN) i Svjetske banke (WB) u BiH. Nakon pozdravne rijeci premijera FBiH Nermina Niksica i rezidentnog koordinarora UN-a u BiR Jueija Afanasijeva (Yurij Afa nasiev) p rezentaciiu ee odrzati sef Ureda WB u BiH Marko Mantovaneli (Marco Mantovanelli).

avaza"

Trend pada
'Iako je "BH Telecom" od 2008., kada je zapoceo trend pada u toi firrni, pa do 2010. gcdine izgubio cal<: 120.539 korisni, ka rnobilne telefo---..:.

Pretplalnicke Unije
Najilustrativnije
rvrduiesmanienje to pobroja ko-

risnika fiksne i mobilne telefoni

niie! Bro] onih koji irnaju takozvane prepaid kartice pao je sa za 127369, odnosno sa 1,31 na 1,18 miliona korisnikal Situaciju je doDekle izvukla ci!!ienica da su povecali broj postpaid prerplatnika za 6.830. S druge strane, ukupan broj korisnika rnobilnih teIdona kod "M:tela" porastao je za vise od 234.000! Kada su u pitanju prepaid korisnici, "M .tel" ie, opet, povecao njihov brei sa oko 990.000 na 1,16 miliona kosnik_~. B.roj o. ih n
kO)1 koriste uslu-

I WB u BiH

.... ge banjaluckog op eratera p 0rasrao je za F.VELE 167.629.

Proslecna olaea
.. Pros j e~na m j esecna nero placa za april u FBiR iznosila je 814 KM,. !lt~ ie nominalnc rnanje za jedan posto u odnosu na man, podaci s u Federalnog za voda za statistiku, prenosi Onasa. Prosiecna neto place za aprilrealno je ni2a za 0,5 pos 10 u 0 dnosu n a marl.

Statistika

.;_ -;-:~~'::'-..o..L~

~

[r[D~~~;~~~~~~~~~~~cak

u 'FBiH 81G KM

~~~~

Posebno dramatican pad, sudeci prerna informaciiama RAK-a, u posljednje dvije godine irnao je HT Moslar, odnosno "Eronet" ..Broj njibovih korisnika ukupno je pao za oko 279.000, cdnosno sa 642.560, koliko su imali 2008. go dine, na 363.443 korisnika na kra. e godine, Takoder, irnaju pad broja prepaid korisnika za oko ali i blagi rast postpaid pretplatnika za skoro

Konferencije

ClanOUi CIK-a U BUdimoesli
.. Predstavnici CentraIne izborne kornisije (CIK) BiH ueesrvu]u u radu trodnevne 20..godisnje konferencije U druzenja izbornih zvan.ienika Evrope (ACEEEO), koja je poeela iucer u Budimpesti, saopcenc [e iz CIK~a.. Konferencija je okupila 170 ucesn ika iz 41 drsave.a CIKBiH zastuplien ie i u Izvrsnorn odboru ACEEEO-a.

U Mostaru poceto sudenje za zlccine u Stocu

Opcinski sud Zenica

OPtuienog UlatKa darKa priUeli sudsKi POliCalci
SUdSki]lO~~~Ci~~~:~u~arak nije pOJavio na prvom rocistu se
Kantonalni sud u Mosraru pro iveli Vlatka jarka, optuzenog za ratne zlocine protiv civilnog sranovnistva u Stocu pocin jene 0 d jala do avgusta 1993. godine, To je ucinjeno s obzirom na to cia se jarak dan prije lJije poiavio na pro "om roeis!U u ovom predme. tu, uz obrazlozenje da se slo1lI1jene noge nalazio na !izikaInoj terapiji u SKB Mosrar. Prema optuznici koiu je po digl 0 Tu :1.ila§rvoBiH, J 3" rak se lereti da je kao pripadllik HVO brigade "K!!ez Domagoj" u selu Osanjici kod Stoca s grupom neidentific::iranih vojnika uCeSIVO· "aD II nasilju i prisilnom pro eseljava.l1ju ci"ila boilniacke u3cionalnosti u Blagaju, ~..a. rim u logoru Kosrana bolni· ca 1I gradu !!a Brega"i. Ta-

TUiilellica MiliC iZJasnii Ce se 0 Mriuici 30. JDna
Sudija Opcinskog suda u Zenici zakazao je za 30. juni roci~!e za izjasnjenje 0 krivici po opruznici Kanrona Inog t uzil astva u Ze.1Ici i protiv cpruzene Dijane Milie, ruziteliice TuZilastva Tuzlanskog kantona, potvrdila je ponparol ovog suda Alisa Radon':ic. Prerhodno je u OVO!l1 sudu po!Vrdena opruznica prori" tuziLeljice Milit, nakon ilto je Vr h ovn i sud Federacije, posliie prijave, delegirao pr"o Tu.iila.st"o ZDK, a potom i Opcinski sud u Zenici da vode ovaj slucaj. UkoJ iko se tuzitelj iea izjasni da nije kriva, viiece o"og suda odredit ee datum popelka suilenia kao i dinamiku iznosenia dokaza. Milie je opruze.ua da je iz.nudi-

Sud u Moslaru; DovMenje Jarka koc:ler, nekoliko bosnjacki.h porodica je iz Kosrane bolmce slao u zlogbsni logor "Gabela" u Capijini, gdje su proveli i do per mjeseci. Pred sudskim viiecem, kojim je predsjedavao slldija Hamo Kebo, jucersu s"ie· doc.ili Muriz i Arifa Topii' te

Fatima Rudie, koji su pot"r· dili da su pocerkom avgusra iz njiho"og se.la bili nasilno deportirani. .Optuzba koju zasrupa tuziteliica Sabina Begano"ic, kako jenajavlieno, U ovom pr" edmeru plan ira ispitari UKU· PDO15 s"iedoka. A. Du.

Milic; lloupalreba p%iaja la i.ska~ svjedo kin je Z lou po" [reborn polozaja !e da je ism svjedokiniu prisilia"ala na spolni odnos, zJoupotreb!ja~ va iu Ci odn os mziLac - s"i~ dok. A.Dt.

.. N aj"eca ekoloiika regata u regiji ,,vrbaska ekolo§ka regala" bir ce o driana na Vrb asu 0 d .30. juna do 5. jula u sklopu projekta "Cist Vrbas«. 0rganiza tori ~estodn evn e rega Ie su RK ,,!<.anjon" Bania Luka, RK "Dabar" Donji Vakuf i RK "lajee" lajce, javila ie Fena.

\tbaSHa regata Hrece au. Juna

Ekologija

Klub poznatih

MOjem mi igra mOmaH
Licni profil rnodela
Irne i prezirne: Selma Ajnadzic. Datum i mjesto rodenja: 17. juli 1990., Sarajevo. G dj e iivite - 5 roditeliima, podstanar iii irnate vlastiti dom: S roditeljima, Braeno stanje: U vezi, Bitni datumi u Vasem iivotu: 22. januar. Koi] autornobil vozire: Nernam automobil, Kako se odmarate: SpaYam. Orniljeni muziear: Sergei Cetkovic, Vollte Ii kuhati: Da. N ajdrafa kniiga: "Mi djeca s kolodvora ZOO" i u: Kceri princeze Su Itan e". Omiljeni pisac: Mesa Selirnovic i Paulo Kceljo (Coelbo). Umjetnik kojeg cijenite: M.aksim Mrvica .. Za kojiklub navijate: Za onaj u kojern mi igra decko. Koga biste poveli na pusti otok: Decka, leste Ii Ijub(lmomi: Da. Sta naiprije primiecuiete ked osoba suprotnog spola: 06. -. Bisle li ikada oprostili nevjeru: Da. Bavite Ii se sportom: Da. Omiljena hrana i pice: Lazanie i veda . Ko se brine (I Vasem imidi:u: Zavisi od prilike, Volite li ie.i u soping: Da, to volirn mncgo. J este Jj suieviernir NazalOSl, da, Imate Ii kucnog Ijubim· ca: Da, psa.

naU]am za HIUb u

Selma Ajnadzic

10

Dnevnl avaz, pstak, 17. junVlipanj 2011.

te m

e

PARLAMENT FBiH Dam naroda usvollo vise zakanskih akata

U Fe eral__ rei)D D rea-aea Izi 2
Rok za povrat preplacenog poreza na dohodak gradanima pomjeren na 30. juni • Stupa na snagu slstern kucnog zatvora

Ajnadtit:

LJudsklje grijesi/i

aOgr'aniCanlro'll za rodna Iisioue
S jucerasnJe sjednice: Wadi se eleklro{/skl nadzor osu(fenika N akon ~IO su vise od dva sara usvajali dnevni red sjedniceDoma naroda.Parlameuta FBiB, delegati su se jLLcer iziasnili 0 nizu zakonskih akata .. Pcdrska ie data svirn zakonima koje su proslog mjesecapo hitnom postupku us1'0 jill poslanici Predstavn ickog doma. unutrasnjih poslova Predrag Kurtes, omogucava popuna svih jedinica u Federalnoj upravi policije (FUP) policijskim sluzbenicima s viiimcinovima. Oni ce rnoci u FUP prijeci iz kanroualnih policiia, a rijec je 0 oko 200 radnih rnjesta. Usvojenim izmienama Zakona 0 izm iren j U ob a veza po csn ovu racun a s rare devizne ~(ednje, rok za verifikaciju ovih raeuna produfen ie do 3J. decernbra 2012. Podrsku su dobile i izmjene Zakona 0 porezu na
IF"I": M. KadrliiJ

Koii je Vaszivolni mota: Ljudski je grijesiti, Vas najbolji prijatef je: Porodica i decko, Pratite Ii politieku situaciju: Ne zanima me. Da imate 15 minutavlasti, slll bis te prvo uradili: Cekala bih da istekrie tih 15 rninura, B;5 te li u cestvova li u sou u realnosti: Ne.

Produianla cartllillaia za OIIlu,pslanOua
Po himom postupku Dom n are da je usvoiio izmjene Zakona 0 urvrdivanju i osrvarivaniu potrazi vanja gradana u postu pku pri vatizaci j e. Is !OVetan j tekst mora jo~ usvoiiri i Predstavnicki dom. Ova zakonska izrniena znadi da do hodak, eime je rok za poVIal preplacenog poreza gradanirna pornjeren na 30. juni ove godin e.
Premajucerusvojenim iz-

Dneuni Buaz
061-142-015
VARALICA TORABI-Kod Torabija su, kao i ia, mnogi bili, a! i vi !Ie nece, Tako razmislia rnasa drugih koii su prevareni. Torabiju ne Ire, ba za brani Ii dolazak, ali driava i vias! mor.aju zabraniri Zelri pruzanje usluga varalieama i na tome .zaradi va Ii. Kakva Torabijeva voda., pie sam je ja, pa me sarno zabolio stomak. GLADNI-U nonnainim zemljama zbog ovolike korupcije,gladi i s.iromastva vee bi davno glave leljele i sve se iz !emeija miienjaio. BLlZU -Jeli moguce da sind.ikat n ism ne poduzima da se poveca minima.In a sa tnica u poslenika i da se bori za srnanjenje dop rin usa na place, iii rnozda s vladorn eeka da se desi Grcka, a nije ni to daleko? BUDNI SPAVATI- U kakvom smo okruknj u. mi, B~!ljaci, !rebamo razmisljari i raditi sedam milja ispred drugih, a budni spavati ... OFETSKlJPA - 1ma ona. narodua za politieare: "Danju sesvadaju, a nocu zajedno kradll." Osvijestite se posteni Srbi, Hrvaci i Boilnjaci! OBROK-SramOlno je, ali ovo ie BiB. ZamisliIe, 01' i iz "Elek· rroprivrede BiR" traZe pove""nje cijene SIruje za domaeinstva iako dijele
topli 0 book po 15

Devizna stednja
Tako su i definitivno usvojene izrnjene Zakcnao pc-

maraka, Da-li oni uopee znaiu koliko izade topli obrok penzionera koii prima minirnalnu penzi]u, a ima tri i vikClanova poIOdice? Pem1onersa 310 KM

Iicijskirn sluzbenicima FBiH, eirne se, kako je obrazlozio federal n i min is tar

ce rok cer tif ka Lima za 1)[kup stanova biti produsen do 30. juna 2012., na ~13 vee godinu cekaju broini gradani, ali sve je bilo blokirano zbog 0 drza vanja proslogodisniih opcih izbora i cekanja na fermirsnie vlasti, nacno uvesti sistem kucnog zarvora To treba rijesiti problem nedostatka kapacitera za smjesta] osudenika 1I Z1IIvcrirna, Osudene 050 be do godinu zarvora m oci ce kazn u izdlia vati kod kuce pod eleklronsk im nadzorom, 0 dnnsno narukvicom, lito bi Irebalo wa rno i pojefrin iIisistern.

OPBI bBZUSPJaina smJana Karolina PauloulC
KakQ su i najavili, delegali iz dva HDZ-a i iucer su zat,aiiLi da u dnevoi red bude uvclteo izbor novog rukovodstva Doma naroda, jer one koje je imenovano 17" marta, s Karolinom Pavlovic (NSRzB) na celu, smatraju nelegainim. BuduCi dataj prij ediog, k ao oi proilU P!l I,

SIROMASNI1

POSLOVANJE - Ako jedna drzavna profitaQ.ilnllkompani)a un a I'IZ1) ll, dobro posluje, ima buducnoSl... onda nema razloga ta Irenllmll prodaju. Moramo ueSlO ostaviti i djeci.. Da smo u Pederaciji ulozili u nase prijerame gigante, dan as bismobiij u samom vrhu Evrope! Novell sme imali dovohno 0 d don aeija i p rodaj e dr2a 1'ne imovine.

vtzljAI

nije dobio poaclku, sef Kluba Hrvata Radoje Vidovie (HDZBiH) najavio je da. ce se pisanim putem obratiri $vim relevanmim mel1unarodnim faktorima i Uk37..ari ua neravnopravan poloZaj Hrvata u Pariame.nlu.

mjenama Zakona 0 nacinu izmirenj a unu lraSn jih oba veza FBiH, a rijet je 0 izmirenju obaveza po osnovu ramih porraZivanja, nalOZenih prnvnsllilZnim sudskim presudama, koie su do sada vden e u obve· znicama, od sada ce se ispla ra vdi!i dij dom iu kclu. T akoder, Cirn uskoro sm· pe ua snagu jueer usvojene izmiene i dopune Krivicnog i Zakona 0 izvrScnju kri vitnlli sankcija, i u FBiH ce se ko·

Dbracun plana
D elega ti su p rib valili i vise uacr!a zako!lllkoji ce prvo proCi dvomjesecne javne raspra ve pr ije nego Sto ib VIada ponovourvrdi 1I formi prijedloga i posalje Pa.rlameum na usvajanje. Medu ujima su zakoni 0 koneesijama, 0 zastiti i poslupanju s djeeom i maloljemlcima u krivicnom poslupku Ie 0 izmjenarna Zakona 0 placama i naknadama u organima vlastiFBiH. Izmjene se odnose na 10 da se utvrde!] i koeficijemi za eb raeu n p laca u organ im" vlasti !Ieee moei mijenjati, ali boce osnovica. Na nivC)u kantona Dna bi mogla bid man j a do d e.sel pOSIO 0 d federalne, a do 20 pOSIOna nivouopCina.. M.KUKAN

TROSILI FOGRESNO·

TOFLI

GRCKAJE

Oceki vano, naj viSe ras· pra ve delega la i.za.zv 0 je a Nacrr zakona 0 koncesi· jama, a kako je obecano ;z Vlade FBiH, lokom iavne rasprave bil ce uvaZene primjedbe i sugestiie par· lamentaraca. N ajvaznije medu njima odnosile su Be na potrebu sprecavanja daljnje pljacke prirodnih bogatslava FBiH .

za HOnCeSllu I banHDUna garanClJa?
Delegat Ivo Divkovic primije!io je da Naerl ne precizira kako se mogu smijenil; clanovi komisije za koneesii e, ako ne rade zakoni [0. Predlo>:io je da koncesionari koji vee: godinama koris!e priredna bogats[va., u roku od 60 dana od u. vaj anj,a zakona u loze zah!jeve da im POIlOVObu-

de izda ta kO!lcesija. Zoran Jovanovic zarrazio je da u zakou bude ugradena odred ba da k 0 ncesiona.r mora priloziti i bankovuu garancijll Ie da bez nie ne moze bili PO!pisan ugOVOt 0 dodjdi koncesije, kako bi ona, u siucaju ne.redovuog placanja, mogla bili prinudno napla6ena.

teme

D~ev~i avaz, pe1ak" 17. iu~Vlipa~i 2011 ,

negatiuno raSPOloZenJe
Su deci prema raspolozeniu nadleznih organa KS, pitanje je hcce Ii Torabi ili ZOI 84 trazene dozvole i dobiti. Prekiucer je, nairne, iz Kanronalnog minis tan; tva zdravs tva s tigla ostra reakcija D" Torabijevu p os je tu i n iegove sean se koje su izmedu osralog, okarakterizirarie i kao "pljacka naroda". Bilo bi ZlIista neocekivano da resorn i ministar Zlatko Vukovic sada izda dozvolu za Tarabijev rad,

HaRD su preRinute seanse u HruatsRoJ
Asad Sabo Ajel ie burnsmen, tacni ie vele rrgov ac, itaCkog poriiekla, kefi duE nil godina Zivi II Hrvatskoj, Zivi u elimom dije!u Zagreba ivlasnik je luksuzne vile ad cmog mramora s velikim vrtom, fontanama i bazenorn, Sabo je u Hrvarsku doveo Torabija i ramo su cdrzal] nekoliko seansi na koje su dolazile hiljade ljudi, No, nakon revoltaiavnos ri, medii a i nadleznih ins tituci]a, seanse u Hrvatskoj su preki n u te,

REAKCIJE Zatrazene dozvole za tretmane

oce Ii Ula a HS lora ru PrUaUila ga zena CiJiJB za -aniiseanse Ze i? Mredil uralio Mao liranl
MirirQvi(;: S~sJusiin l puslen

Nenad Mirkovic zavrsio u policiji

Na jucerasnio] sjednici Vlada KS podsjetila na obavezu pribavljanja dozvola za ovu vrstu skupova • ZOI 84 nas je pozvao i neka oni reagiraju na tu odluku, kaze Sabo
desio se u

Zena Giii je kredit od 35.000 rnaraka platio
pohciji. ga prijavHa zbog navodnih prijetnji

Veliki preokret

vezi s najavljenim samoprozvanog

dolaskom rnarckanskog iscjelirelja Mekija Torabija u Sarajevo, die su seanse u dvorani Zetra trebale poceri surra, Vlada Kantona Sarajevo

poslova KS, Minislan;[va zdravsra KS, Minislarsrvs S30bracaja KS i osralih koji tretiraju organizaciiu ovakvih

skupova i privrernenih radnih angazmana ria podruciu Kantona Sarajevo - saopeeno je iz Vlade KS.

i Miniscarsrva saobracaja KS. Torabi je svoj dolazak pravdao na osnovu toga "sto ne pruza m edi cinske usluge, vee je u pitanju humanitarn i kao i. volcnterski rad, za sta m U n isu po rrebna odobrenja", No, Clanovi KantonaMUP-a

. Sada je najvalnije pitanje ko je nas zvao, Mi imamo ugovor s preduzeeem ZOI 114kao dda vncrn ins Ii tucijorn i neka sada oni reagiraju na odluku Vlade, Nisam se pro edomislio, ali da do demo tao mo i da narn se pocnu traziti

Uz sve problerne koje ima s vracanjern tudih kredita, Nenad Mirkovie, predsjednik Udruzenja prevarenih iie"nata iz Priiedora, ovih dana suocio se s jos jednirn, nenadanirn problernom, koji je licno morae pojasniti i policiii kojoj ga je zbog navodnih prijetnji prijavila izvjesna zena iz Priiedora Ciji je kredit reZak35.000 maraka Mi· r kovi cO kao ~iram vrario, Mi.:rkovic ne poriee "da ie gospcdu koja mu je unistila poro dicu i upropastila zlvor' i licno posjetio, - Prijavila me je da je uznerniravam na poslu, da ie napa dam, cia ioi prijetim. A fa sam kod n j e 0 tisao same s iednom namierom, da se dogovorirno cia mi mjesecno pocne isplacivati barem jednu jedinu rnarku, kako bi mi vratila moj novae. Umiesro da se dcgovorimo, ona je, bez ikakvog ta.-

zlcga, pozvala policiju koja me [e privela i saslusala ogorceno narn govo ri Mir kovic i ponavlja staru pricu "da su prevaran ti, oni koii su se nadizali kredira, zasticeni kao medvjedi".
- Ispada, rako, da nije ona

nasilnik, vee ja, I da SVe bude joil zanirnliiviie, pred policijorn me opruzila i da priietim .II ieno j pore dici, lito nerna nikakvog srnisla - hze Mirkovic. Zoran In die, kornan d if Policijske stanice 2 u Prijedoru, potvrdio ie da je Mirkovic nakon priiave saslusan

u policiji, - Obavljen ie mzgovor s njim i licem koje ga je prijavilo. Tokorn saslusania u rvrde no je da nerna el ernenata ni prekrsajnog ni hivicnog djelaa Mirkovjcu ie izrecena samo mjera upozorenja - poiasnio je Indie. M. ZGONJANIN

SudeCi prema raspolozenju nadle:1:nih org.ana KS, pitanie je hoee Ii TOIllbi ili ZOI 84 [[aiene dozvole i dobili. Ministar zdravstva KS Zlatko Vukovic sinoe je porvrdio za "Dnevni avaz." da ee za odci3vanje TorabiProsJe godine le/rom prosJa vise od milion /judi na jucencl n joj s jedn iei raspravljala je 0 Torabiievoj posieri, zakliucivSi da bi se za odrh van je ove vIS Ie sku pa lIe bale pribavi ti sve po lJ:ebne do"vole. Ine vlade ne misle tako. Zvanicni komentar Ce.1nih Ijudi KS jucer nismo uspjeli dob;ti, ali !lam je i~ krugova bJiskih Vladi KS ne,zvanicno pojasnjeno da nj ihov" odl uka prak ricki zn aCi da seanse neee moei biri organj~il'1lne dok Marchnac pribav i rrai:ene dozvoIe. U supromom ce mu seans e b j ti zab ran jene. dozvole, a dosli smo cia pom"gnemo narcdll, 10 ne dolazi U obzir. To je sigurno ka~e Sabo. Na nas upit znaCi Ii ~o da sean&e neee poi"eti ,surra, Sa. bo je kazao da ne zna sla ce se dalje dda va ti. - Ako nama i7. ZOI·ja 84 kazu cia mozemo radi[i na njihovu odgovomosL, mi cemo se pojaviri. Dobiv3nje dozvola je do niih. Neka to ZOI ~avrsi. Torabiiu nista n is am rekao 0 ovim des a vanjima" On Iliiha Ile zna 0 tome. Bojim se da ce se, ako cuie da je bila sjednica Vlade, preciomisl i [i i oduSIa Ii od dolaska u S araj evo - kaze Sabo. E. HALAC

Izmjene Zakona 0 prodaji stanova

Ruaset IZBIHlrail DOUlaCenJe DrUedlOgalZ Pari amenIa FBIH
Predlozene izmjenestetne pO interese vakufa, kaze se u saopcenju
Povodom sl'nja u pad.· menmrnu prcceduru lzmjena i dopu~a Zakona 0 prodaji srnnOV3 na k(ljima poswji stanan;ko pIa vo Rii aset Islamske zajednice (IZ) u BiB izdao je saop cen je za ja vn os!, iavila je Mina. - RijasellZBiH informiran je od Vakufske direkcije 0 pr"dloienim lzmjenama i dopunama Zakona 0 prodaji srnnova na kojima postai; s[anarsk" pmvo, a kOoje su sterne po imerese vakil fa. Rijaset je donio zakljuCak da, II interesu za~ti!e vakufskih dobara, zatrazi povlacenie ovakvog zakonskog rjeSenja VFBiH iz pariamenlarne procedure i poziva nadlezne organe i zas[Upnike Parlame· OIa FBiH da sprijece otudenie iii usvaianje nepmvednog elden ia po in lerese va" k ufu . k aze se u saop cen ju. Ri j aser IZ podsjee3 we odgOovorne da instirucija vakufa ima visestoljemu rradieliu sluzenja opcem dobru i razvoju vjen;kih, drus!venih, ob.razovnih i saciialllih Ils!anova i da s u zakladnici (vakifi), odvaiajuCi dio svoie iInovine z..a opee dobE), do· prinosili rnzvoju drusrva. Pojedini vakufi su SIOljecirna u misiji obrazov3nja i razvoja i n Lko nema p ra vo ponis!avati voJju vakifa i obezvredivati njihovu imov I.IIU "

SI.ovo za·kona
- ImajuCi Il vidll sporazum koji su potpisali Centar savremenih inicii"ejva, KJP ZOI 84 i Asad Sabo Ajel 0 Torabijevom angaZrnanu, Vlada KS podsjeea ns oba vezu pridrzavanja svih zakonskih procedur" i pribavljanie wih potrebnih odobrenja ZlI organizaciiu ovakvih okupljanja, i to od s vih nadlezn ih ins lanei. Ovdje se misLi. na. dozvoIe Minislarsrva unu t"rasnjih

nc

Ko ihje zvao
Sahv: Nismv se predQmisli/i Po.zna to je da Tornb i nema odobrenje ad MinistarStva zdravstva K5, a kako saznajemo, dozvole nije trazio ni od Torabijev menaclZer Asad Sabo Ajel jUCer je za "Dnevni avaz" kazao da je 0 d nas cuo za odluku Vlade KS" Kasniie ie reho da mil je bila poznaw da se u Saraievu odriava s j ednica VIa de"

Tri SedrniCeored dzenazu na racunu sarno 1..800 KM
Komemorativni dio bitce odvojen od vjerskog i onee biti. realiziran u bivsoj fabrici akurnulatora
U Memorijalnom centru Potocsri 11. iula bir ce ukopane oko 600 inava srebrenickog genocide, a dosada je ZlI ukop sp remna 55 1 znva, reeeno je na iucerasniem sastanku Organizacioncg cdbora za obiljezavania godi sn j ice genocida .. - Ove godine kornemorati vni dio bit ce odvo jen od vjerskog i on ce biti realiziran prekopu III sakralnog diietaMerncriialnog centra, odnosno u bivso] fsbrici akurnulatora, gdje ce biti zvanicna kornemoracija, ukljueujuci zvanicne govore, a predvideno je obracanje petorice uoesnika - kazao je predsjednik Organizacionog odbora Camil Durakovic, Na iucerasniem sastanku Odbora usvojen je ko-

U Potocarima ISs11. jula biti aka 600 tabuta

12
Bats:
PQlrebna inicijativa

Onevni aval. petak, 17. ju nVJipanj 201 t.

teme
.. .

.

(rajina:
Banke doni jete adluku

' Sa sasla"ka Odbora: Za ukop spremna 551 irwa nacan program obiljezavanja 16. godisnjice genccida, - Finansijska podrska je porazavajuca. Tri su sedmice do dzenaze, ami na racunu imarno 1.800 KM, koliko su uplatile opcine Travnik, Bu.zim i M.iliCi. Ovim putem pozivarn one kojima smo poslali zahtjeve da aam pomognu kako

BANKE KredIti u svlcarskm trancirna postaju teret

I Bramerc ce nosili CUUelu zoaMsolidarnOSli sa muama
" U znak siecanja na zrt.ve genocida mi iz U drufenia L jula organiziramo podielu 10.000 cvierica u Sarajevu, Zenici, Tuzli i Srebrenici, T raiimo od Bosanaca i Hercegovace ca se s nama solidariziraju i da 10. ill. [ula nose re cvje tice, Cak ce i glavni haUd ru.Zilac Sed: Bramerc (Serge Brammertz) nositi cvijet u znak solidarnosri sa wama - kazala je predsjednica Udruzenja "POkre! mailti enklava Sf" ebrenica i Zepa" Munira Subasic,

ne bismo imali problema s organizacijorn - kazao [e Durakovic, Osim predstavnika pcine S reb reni ca, ucesnicima kornemoracije obratit IX se americki am basador U BiH Patrik MUll (Patrick Moon), visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko), clan Predsjednistva BiH Bakir Izetbegovic i predsiednik VO Memori]alncg centra Porocari Sa" dik Ahmetovic, dok ce vierski dio predvoditi reisu-lulema Mustafa ef eerie.

o

M.SMAJIC

ruatsMa OlaMiala suoum gradanima, ita ce uraditi bb. ulaSli?
~viearski franak dostigao ie rekordnu vrijednost od 1,.636 konvertibilnih ID'raka, time j e do n io glavo b 0lie korisnicima kredi ra po dignutih po rnnogo povolinijim uvjetima, a cije su rate 7.3 kredit enormno povecane.

Vlada Hrvatsk.e donijela odluku 0 produienju roka otplate kredita • U pitanju je odnos banaka i klijenata, kazao Ante Krajina
domaci h vlas ll. Nairne, omogucavan]e da produze otplate svoiih kredita aurornatski ce znaciti i manju miesecnu ram gradanima Hrvatske. Dogovoreno je da ce se, ako u roku od dvije godine svicarski franak oslabi, korisnicima kredita om oguciti smanjenje roka otplate. Posao ce ban ke 0 bavi Ii bez naknade, Rck otplate srarnbenog kredita moze biti najvise 40 godina iii do 75_ godine Oi'i vota du ltnika,. s rim da se banke ne cgranicavaju da po vlastito] procjeni i u okviru propisa omoguce i duzi rok otplate. U Minisrarstvu finansija Federacije BiH nisu bili upoznati S inicijati vom u susiednoi Hrvatskoj. Ministar An re Krajina kratko narn je kazao da [e u pitanju odnos banaka i klijenata re da pretpos tavlja da su i u Hrvatskoj banke donijele cdluk u, a da je Vlad a da la saglasnost. S druge strane, direktor Agen ci j e za ban karstvo F ederacije BiH Zlarko Bars kazao ie cia ieiniciiativa koiu je pokrenula Vlada Hrvatske provodiva i u BiH.

Rok otplate
Nakon st.oie Vlada Hrvarske, u dcgovoru s bankama, donijela odl uk u 0 pro" duzen]u roka orplare stambenih kredita kako bi se smanj ila rata kredita onima koji ih placaiu u svicarskirn Irancima, korisnici ovih kredits u BiH cekaju perez

Rale pouecane i za 200 HM
Enormni rasr kursa !lviearskog franka posl jedn iih mjeseci IDnogima ie po" veCao rnte kredi ta za 100, pa Cak i ZlI 200 KM, zavisno od visine kredita i samog imosa rale. Krediti podignuti u bb. bankama prije nekoliko go" dina pod tada povoljnim u vj etima, u .vriieme kada je s.vicarski [,anak imao rela" tivno nisku vrijednos[ u odnosu [Ia euro, odn osno KM, danas Sll mnogima Iloena mora.

Dogovorni odnos
- Nema nikakvih zabrana da se to ucini. Potrebna ie samo inicijativa jeOOe od strana, ali u dogovoru s baIIkama, poilto je 10 dogo.vor· ni odn os banaka i k!ii enam. J a znam da naSe banke nude da se Ii krediti pretvore u kr· edite nevezane za svicarski franak, uz uvjete hedi!a koii su po KM • smarr" BariL

F.KARALIC

Pali razbojnici u SaraJevu

DUa puta OPllaCKali Inlesa Sanpaolo banKu
Pripadmci $eklora knminalist.icke policije M UPa KanlOna Sarajevo uhapsiIi su M. V. (36} iz Sarajeva, nastanjenog u Capljini, i D. A. (30) iz Saraje.va zbog s\:!" mnje da su 14. maja i 8. juna ove god] ne u ull cJ MerhemiCa trg u Saraievu opliackaIi In tesa Sanpaolo bank\:!. To kom sas 1us:m j a u poli eij! D. A. ie u pO!pUllOSti priznao iz.vrilenje Ilav'edenih kd" .vi/:njh djela. Pregledom nekoliko lokalitera prona<ieni su predmeti koii Sll koristeni prilikom pljacki. 0 s.ve.mu je -obavijdlen kanronalni tuzilae, a poCinioci su zadriani u MVP-u Kantona Sarnjevo.

teme

Dn Bvni aViIl, pelak, 17.lunVlipanj 2011.

13

EKSKLUZIVNO

a i o--asl o uSe r
njegov antifasizam nije imao gran ica, n e bo jeci se da prepozna njusku Zvijeri u ljudskim licima - kaosto je komunisricka ernancipacija, u ko ju jed ugo vjerovao, prcdugo, sve do niegovog prekida sa sraliinizrnom, zalim s Partijom, pocerkorn sezdese ti h go dina. Zatim sam otkrio da [e, takoder, prije svega, prekasan pisac, jedan od najjacih, najinventivniiih moderne pozornice. metod serije u savremenorn slikarsrvu ili okus ispitivania u Talrnudu, koji, koliko ja znam, nije pcznavao. Volio sam ru Iijepu ideiu pisca, w pes (1) rustovsku ide. ju, pamcenje koie se hrani sarno od sebe, povecava se od onoga s[O ispl iune iii 0 d OUO" ga sto unaprijed uzme - volio sam, i jos volim, ideju da knjige ne isusuiu pameen]e nego ga 02ivljavaju; volio sam sto je on rnislio, i dckazao, da crpeci svoja sjecania,

Bernard-Henri Levy pise za nAvaz"

Otkrio sam tvrdogl.avog pripovledaca cije je djeIo ponovno pisanje bez kraja
bi se moglo ozbiljno govoriri 0 njemacko] filozofiji (Husser 1 0 d 1935. godin e, ali ne same to),;;a ciju vrijednosr nije nikada mislio da ce b iri fo rm ul isana u jeziku buducih mucitelja .. Volio sam ga kao Evropejca: 0, n e sve n j egove "po-, glede"! niti njegove "teze"l nego mncgobroiue identitete, nagomilane, koji su biIi njegovi, na raskrscu sudbina i niegovih odabranih otadzbina; i njegovu igru

Prvi put kada sam vidio [orgea Sernpruna bilo je to 1977. godine, s Colette, njegovern suprugorn, i Yvesorn Montandom, njegovim prijateljem, u iednom restoranu u ulici Dragon, gdje ie obicavao dolaziti, Vee rada imao je tu lijepu siiedu glavu ko]a ie slieila Don Diegu de Bivaru, El-Cidovom ocu, Im ao oci ra tni ka, ali m u je pcgled postaiao skriven i pomalo sablasran kada je govorio 0 ,,njegol'im" mrtyima, slavnirn srarjesinama Span" skog rata, prija tel j ima ko j i s u nestali u dimu Buchenwalda

Advokat osloboden optuzbe

Geljust davola
A onda raj rnelodiean glas ko] i bi se u isro] recenici naglo prornijenio, srnanjujuci ton, kao da bi vam otkric strasnu tajnu, kada bi do" lazio na takve mucenicke epizode i koje su, tokom vemena, postale skoro nerazumliive,o zivotu Frederic .. San cheza, tl jegovog d voi nika u borbi pro til' Francovog fdima • i peniuci se prerna visim tonovima, gotovo piskanjern, kada bi se upalio govoreci 0 danasnjim raspravama, U mojoj percepciji rada je on prvo bio eovjek Ie fasciua· nme tajnosti iz kojeie izasao l.ek prij e pem aes t go dina. On ie bio covjek rata sa Spanijom, koji je oeilo bio premlad da ga vodi, ali on nikada niie prestao,. kao ni He" mingway, nazivati »N uestra guerra" - n as ra!. Bio je uljelovljenje log drugog rata, duzeg nego sro ie bio ral proriv fasizma,. i koji je, odjednom, vodio, ofuijem t1 ruei, t1 iliprazje Bourgogne, a zalim u aprilu 1945. godine u BuchenwaId u, u sam u celj us t da vola. Bio ie hrabar i shoman. Imao je taj 0 acin, koj i su uvijek imali pravi heroji, ada ne priCa a sebi i svojim djelima. Ali je upra vo obja v io "AmobiGgrafiju Frederica Sancheza." i bio ie, hrio to iIi ne, jedan od posljednjib predstavnika ove pasmine pisa· ca boraca 0 kojaj smo mogli slutiti da ce se ugasiti sMalrauxom . ali ne, on je b io m, Jorge Semprun, sa svojim 13jansrvenim perom. Vremenom sam ga pro" timo. Oi:krio sam, prvo, da

Pravomocnom sudskom presudom advokat Dusko Tomic oslobcden je optuzbe Kanrorialnog (Uzila;srva u Sara jevu d a [e falsi fi cira 0 vozack u do zvol u ko j u j egodinarna koristio, Tomic je rekao Srni da su optuznicu protiv niega prije tri godiae "mOl) tirali" kanronalni lU?" ilac Branko Sljivar i policiia u Saraievu, koie ce ruziti za naknadu stele i zbog rusenja ugleda i cas ti,

Tom-ca niJelalsilicirana

UOZICha dOZuOla OUSMa
-0 n i su go dinama rerdili da ja nemam vczacku dozvolu, odnosno da koristim falsifikovanu, Godi nama su me proganjali i brukali po medijima, iako svi znaju da sam vozacki ispit polofio jos 1972. godine - rek ao je Tomic .. On ie naveo da ie vozacki ispit Ai B karegorije polagao u Policijskoi skoll i da su u des j ei rna na den e po rvrde iz MUP-a Srbije, .

Tuzilastvo erne Gore ulozilo zalhu

UMlnuli OSIObadaiuCu prSSudu za dsportaciiu bh. ttbiegnCa!
V rhovn a drza vno ruzil astvo Crne Gore zatrazilo ie da se uki ne osl obadaj uta presuda u slucaju deportaci]e bh, izbjegl ica 1992. godi n e, javila je Onasa, Tuzilastvo je ulozilo Zalbu i p rectmel Ce se naCi p red Apelacio nim sU· dGm Viseg suda u Podgorici, a jos se ne rna kada Ce taj sud odlui'ivari 0 zalbi. Sudskom presudom Ila koju se Tnzilastvo 2ali rami zlocin deportaci ie okvalificiran je kao "preseljenie", a de. vetorica tadasniih pripadnika MUP"3 erne Gore, koji su se teretili da su ucesrvovali u tom zlocinu, oslobodeni suo U ohrazlo7.:en ju oslo be" dajutc presude slldija Milenka :liiie ie kazala da su okrivlje· ni posmpali po n aredb i - telegramu tadasnjeg ministra MUP-a. erne Gore PavIa Bulatoviea, da su priveli gradane niH te da su [0 hile svakoooe. vne dulnosti.

Oi:krio sam tvrdoglavog pripovjedaca cije ie djelo po· DOvoo pis30je bez ha.ja, "palimpse.st", nekoliko seena iz pro~losri koje nikada nije odluCio prod. Oi:krio sam [U umjetnosl, koja sarno njemu pripada, da neumol"llo prolazi luo·z iste sranice zivom koje ne prestaje da ispituje, da bi razocarao uroke, Volio sam m umijece povralka, pellje, spirale, koja po ds ieca be.z ra~like iii n"

Halumna pelHam
Ugledni francuski fi10wf i pisac, jedan od najbriljanmi" jih savremenih unmva Evrope le veliki prijateli BiB, svojekolwnne u ,,Dnevllom avaZIi" objavljrva[ Ce svakog ped<a.

ne isu5uje ih vee ih cini pIadl)im; volim ~to je isao ko" nITa idcje dobivene od slereOlipne, glornazne, pasivne rneIDori je, koj a i"ekaj wei u pc" ocjepu, dolazi na papis zaLiha i bude uskladiste!!a, je. dnom zasvagda u laznom svjetlu relikvijara; i valia sam ~10 kaze, naprimjer, da je imao manjc slika logora prije nego sto ie lIapisaa "Velika pUluvanje" ili "Kako liiepa nedjelia". Volio sam, i baS me briga ako je 10 manje poznam, filozofa, ,S[O ie, mkoder, bio.

Raskrsce sudbina
VoliG bih da je on jedan od po sl jedn jih zivi h ([rebao sam reCi prezivieli) s Kojima

leks ike, njegovu vinuoZllo" s[ koja je ljuljala arhi[ekruru njegovog franeuskog iezika, ("kIOVe njemackog jezika koji su davali reljef njegovom spanskom, njegovi prelazi izmedu rijeCi, oble i slobodne asocijaeiie, kako god, ta druga memorija koja je bila memorija njegove rijed i koia ie od njega pravila cud· nova!u Babilonsku kulu, sapal mnogim evropskim jeziei m a - jedn a E vropa sa LnO za njega; u!jelov lienje evro" pskog duha, kao takvog, govori 0 njemu; i lIa kIaiu • ca· zlGg ga, prema meni, p-. eba cuvati kao rijetko bJago evropske !lacije. Zbogom, Jorge $emprun. Adio, sl'jetlosti.

Sirika (u sredinij sa {;/ano vima kQmisije

lYIagiSlrirao direlllOr HBz-a AUla Sirilla
Direk[Or KaIlwnaln.e bo· lmoe Zenlca (KHZ) Alija Slri" ka jui"er je magistrirno pred clanovima komisije za postdiplomski studij Uni verzilem u Zenici (UNZE). Tema =gismrskog rada bila je "U ticaj ,,geometriiske" bifurkac:ijealxJo.
H •

(F"O:J.H"/I1!

mro

rninalne aone na Stepell stena~ dIstalnih krvnili sudova S[rika je na Celu KBZ-a nesto duze od cri godine, a tokom njegovog mandata Gva UStanOl'3 je dobila nekoliko novih .ili obnovlienih odjela i slu~bi. A. Di.

· A.

~'Irli: Ucko! B

14
GORAIDE Prezentiran elaborat
0

Dnevni avaz, petak, 17. junl/lipanj 2011.

pan 0 ram a
.

Podjeia povrt;a na parkingu kod luzlanskog BKC·a

Revolt poljoprivrednika u TK

prolaznlcima DOdiJe1i1i 20 tona Brastauaca
Zeljeli skrenuti painju na katastrofalno stanje u poljoprivredi
S narnjerom da skrenu pazn j u na ka tastrofaln a s tan j e u po ljo pri vredi, p redstavnici Udruzenia poljoprivrednika TK jucer uiutro, na parkingu kod tuzlanskog BKC-a, prolaznicima su besplatno podijelili velike kolicine krastavaca, Ovo povrce, koje je postalo skarn bezvrijedna roba, osi!}l u Tuzli.podiielieno jei u Zivinicama i Kladniu, u ukupnoj kolicini ad 20 rona, -Na ovaj nacin zellrno pokazati ugrozenost domace proizvodnje, uzrokovane nekcn trolisanirn u vozorn u vriierne kada nasi poljoprivredni proizvodi dolaze na trziste. Uvozi se iz zemalia Evropske uniie i okruzenja koja irnaju daleko veci poticai, tako da nasi proizvodi ne mogu biti konkuren tni na rrzism. Vlast mora uciniti sve da zastiti dornacu proizvodniu u vriieme sezone - srnatra II ija Stojak, predsiedn ik Udruzenia poljoprivrednika TK. A.MII.

E Piua Odgouorna za Stetu Od 15 mi -Dna HM
Delegacija sa clanovrna ekspertnog tima odlazi u Mratinje da se pokusa dogovoriti a nadoknadi stete bez turbe ~--------~--------~= - HE PiV3 ie maksimalno Hidroelektrana Piva u
iskoristila mogucnosti proizvodnje i drzala je maksimalan nivo akurnulaciie. Da ie voda postepeno ispustana ne bi se desilo 10 sto se desilo. Naiednom je dosla u si ruaciju da je morals orvori ti barijere, Od poeetka smo sumo j aJ i u to, jer tako nagli rast vodostaja prirodnim putern na ovakvoi rijeci ne moze se desiti.ali s tim podatkom nismo mogli izlaziti ujavnost dok nismo dobili podatke od HE Piva - kazao ie Dolecek. Komisija ie preporucila hitnu implernentaciju direktivaEU o upravlianiu vodama, koje je potpisala i nasa zeml]a, kao i bilateralnih sporazuma izrnedu Srbije, Crne Gore i BiH, koji su ostal imrtvo slovo na papiru. Zadatak Komisije, koju je angazirala Opcina Gorazde, bin je istrazi ti uzroke i posljedice re dad preporuke za uredivanje stanja u ovoi oblasti. Nacelnik opcine

decembarskim poplavama

Crnoj God odgovorna ie Z3 plavni val u decembru prosle godine, tokorn koieg su Gorazde i Pod ri n je dozi vjeli najvecu katasrrofu, ne racunajuci raws razarania,

Mrlvo slovo
Nakon visemjesecnog angazmana ovo ie utvrdila i jucer prezentiranim elaboratom dokazala Komisija od J 7 eksperata iz razlicitih oblasti, na celu sa akademikorn Vlatkom Dolecekom.

Sta mi se (ne)sviaa u Brckom
-U Brckorn je resko reci da postoji nesto sto mi se svida, osim rnozda socijalnepomoCii ljudi koji imaju bezgranicno strplienie. Nazalost i previse je srvari koie mi se ne svidaju. Ne svida rni se SIO je Brtko "navikano" kao uspjesna lokalna zajednlca, [er to je daleko 0 d is tine i sve je ispoli tizirano. Ne svida mi se ni to SlO ie glavna opsesija mladih da se zaposle u Vladine institucije jer ru su najbolje place. Nesvida mi sdlOna-

M uhamed Rarnovic ka:re da ce se Gorazde pridrzava ti preporuka i0 dmah sa nalazirna eksperata upoznati sve institucije oba entiteta i drzave. J edan od zahrjeva bir ce uspostavljanie Centra za informisanje i upravljanje HE na slivu rijeke Drine,

dok ce seod CrneGore traZiri nadoknada stete, procii en j ene na 15,7 rnilicna KM.

I do Slrazbura
- Uputit cemo delegaciju sa clanovima ekspertnog rima u Mratinje da se pokusarno dogovoriti bez ruzbe, Ocekujem da ce ri Ijudi imari razumijevanja jer i sami su priznali, iz materijala koji su nam dostavili iasno se vidi ko [e krivac ida su irnali najvecu dobit u novembru i decembru 2010. Aka ne mognemo s klop iIi nagodh u iCi Cerno sudskim putern u Crnoj God i BiB, a obratit cemo se i EU, odnosno Briselu iStrazburuisriee Ramovic. HE Visegrad, urvrdeno ie, nije odgovorna za plavnj val. A.BAJRAMOVIC

HaD da Drina laca sarno dO graniCa
Enes Mallmutovic, nezaposlen dlezni ne hapse lop ave u vlasti, kojih je sve vise kaze Enes Mahmmovic, nezaposleni Break. E.Ra. Clan Komisiie Emir Avdic istide da HE Piva i tokom svog redovnog rada svakodnevno nanosi stetu bh. gradovima i da se konacno mora prestati ponasati kao da Drina Ieee samo do bh. granice.

- Najbolje preduzece u Srbiji je Bajina Basra, u BiH ViSegrad, u Crnoj Gori Piva, a Gorv.de dobija same 120.000 KM godisnje cia se obale urvrde, da se nadoknadi stem. To jednom mora prestati - istice Avdi6.

Avdic: Mora pres/al;

Vlada SBK, na prijedlog millistra Senada Selimoviea, donijela je odluku 0 izdvajanju sredstava za sufinansiranje visokog skolstva u ukupoom iznosu od 3,5 miliona KM. Prema avoj odluei, Univerzitet u Tuzli dobio je 1,3 miliona K.J\1, a SveuCiliste Mosrar 1,2 miliona KM. btom odlukom izvrsena je i raspodjela sredstava za studentske domove pa je Srudentski cemar Sarajevo dobio 385.182 KM, Studentski centar Sveucilista

za uisOMOobrazouanJ8 3.5 mniOna maraMa

Sa jucerasnje sjednice Vlade SBK

"llatne rulle"
.... Pod nazivom "Zlame ruke Zvornika", jucer je u ovom gradu odrZa.na prodajna izlozba narodnib rukotvorina koju vee eetvetu godinu "-3Iedom uspjeSoo organizuje Op~tinska ruristicka organizaciia. Ovaj putsvoiim radovirna predstavilo se 20 srvaralaea iz ove i susjedllih opstina, a osim unikarnog nakita, mogli suse vidjeti i po povoljnim cijenama kupiti i velzeni, ple[eni, heklani, kao i predmeti radeni na drveru, staklu, keremic;... M.M.

Ucesnici tuzlanskog kongresa u Kaknju

spec

Mostar 257.566 KM, Srudell [ski centar Zenica 162.145, Studemski cenrar "Dzemal Bijedic" Mostar 80.586 KM i Studemski centarTuzla38.396 KM. - Moj cilj je da nadoknadimo stetu studentima koji su u Sarajevu i placaju ix svog dl:epa. Odmah poslije IOgada se plati svim ostalim studentskim centrima. Priorite[ ee biti Studentski centar Sarajevo - ka7.aoje Sensd Selimov ie, minisl3f obrazovanja, nauke, kul lUre isporta. K.K.

Obiili ZgoiCanSlli staGaIl I Hra leuu SUUeSHU
Posjeta realizirana u organizaciji studentske sekcije "Georeks", a ucestvovali nastavnici i 50 studenata
U okviru obilje.zavanja Pelog regionalnog kongresa smdenara georehnoloskih fakulteta "Georeks" koji se odrzava od 14. do 17. juna u Tuzli, U organizaciji studemske sekcije "Georeks" pri Rudarsko·geolosko-gradevins ko m fa kultetu T uzla, Kakanj SlI posjcLiri naSLavoici i 50 swdenata zavrSoih gadioa georehnoloskih fakuite[a iz Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, erne Gore i Makedonije. Gosle je u rudarskom Kaknju primio oacelnik Mensur Jasarspahic, nakon aega su obisli repliku ZgoS· Canskog s[eeka sljemenaka koji se nalazi pred zgradom

U okviru manifestacije "Ljeto u Tuzli" u Ateljeu "Ismet Mujezinovic" oJvorena je izloiba gramofonskih ploea pod na.zivorn "Zi vot sa anaJognim zvukom", u povoduobiljezavanja 58. godiSnj ice Radio Tuzle. U eridigi· lalizacije u kojoj vladaju CD, rnp3 i rnp4 formati, gramofonske ploce ne dola7,.edo izrazaja, no uposleni sa Radio Tuzle su se pOlfudili da posjeLioce podsjete na period odrastania uz tnuziku sa singlica.

Kod replike Zgoscanskog stet;ka Poole te Ornladinski cenrar u ovom gradu. Obisli su i povcSinski kop "Vrdiste" koji posluje u sastavu Rudnika Kakanj te kraljevski grad KraljevuSutjesku. Az.S.

~anorama

Onevni avaz, petak, 17. ju nVlipanl 2011.

15

'INFORMAC.IJE: telefonG33

75.291

BIJElJINA Indirina Nalic vratila se iz beogradske bolnice

reSadena 101 potMOleniCna MostMOl 101 Ie donirala miMa
Porodica dobila novi srniestai za koji je kirija placena godinu unaprijed
irna inovi smjestai zakoj ije kiriiu godinu unapriied platilo Ministarsrvn prosvjete RS, a sve rroskove operacije i lijeeenja preuzeo je Fond zdravsrva RS. Zahvaljujem seucenicima VI i niihovim roditelji!JIa, koj; su prvi pornogli, rick" torn Dordevicu koji je operisao isvima koi i5U pomogli Indill - kale uciteljica Markovic. Istice da ie biieljinski "Merhamet~ obezbijedio kornpletan ogrjev za proslu Zimll, pakete hrane i kucnih potrepstina, mobilni telefen, ali i prenosivi racunar koji je Indirina radost, PomogJa je i Fondacija "Filip Milojevic" iz Trebinja, Takoder, predsjednik RS Mi· lorad Dodik obezbijedio je kornpletan narniesta] i pokUCStV07.3 nevi srnjestaj porodice N alic. Sa rnajkorn Nizarnom inanom Hanumkorn, kojesuosobe sa posebnim potrebama, te bratorn Rarnorn (7) Indira je smjestena u uslovnoi kuci u Defile clanova KUD·a IivarJjslfim ulicama

Desetogcdisnja Bijeljinka Indira Nalic, ucenica petog razreda Osnovne skole "[evan Ducic", koia je prije vi~e od gcdinu oboljela od karcinoma burnekosti.prije tri dana izasla je iz bolnice Banjica u Beogradu, Krajern decem bra prosle gcdine p resadena joj ie potkoljen iella kost koju je donirala njena maika. Ljekari kazu da je time uvecana mcgudnost cia Indira pobijedi opaku bolest.

l.ivaniski kunurm dogadaj na otvorenom
Nakon defilea clanova KUD "Dinara" glavnorn nvanjskom ulicorn od Dorna k ulture, gdie im ie 5jedis te pa do cell traln og trga, vise SIO" (ina Livnjaka u sriiedu je uzivalo u dvosatnom kul turno-umjetnickorn prcgramu ovog KUD·a. Na orvorenoi

GOdiSrni Moncert HUD UDinara"
sceni na trgu izmienjivali
se u nastupu Iivanjske lirnenaglazba ...

su

maz-

oretkinie, folklorna i pjevacka sekciia, harmonikasi, Kako [e istakla predsjedn ica Dr u.s tva Bozica Bralo, rijec je 0 vee rradicicnalnom gcdisniem koncertu. A.Ka.

Racon za pomoc
Ueiteljica Markovic, koj a Ce ove godine u penziju, moli sve ljude dobre volie da pomcgnu ovo] porcdici koja nema nikakvih primania, Tekuci racun kod Vclksbank BH je na ime Nizarna Nalic, 14 090500209288 36, sa po dra~ u n im a 6006 1I0 i 209288. Telefon za in formaci j e j e na bro j u ueiteljice Ljubice Markovic, 065-674-919.

Svecano u Bi.hatu
U Bihacu je Luter rrgovacki lanac "TU,S holding" kod Baucentra Cavkunovic na Zao b ilaznici 0 rvorio drugi supermarket II ovorn graduo Ukupna vrijednost investiciie ie blizu 12 miliona KM, a na 1.300 kvadratnih merara povrsi n e ku pee ce usluzivati 38 novouposlenih radnika, M.D.

TUS oluorio drUgi supermarMet

Ucitelilca Liubica Markovic, kojase od prvog dana brine o svoioi ucenici, kaze da ce Indira vrlodobrim uspjeh 0 m za V r5i ti peti razred, - Majka Nizama je nese-

bicno donirala svoiu potkoljenicnu kOSI,. Mislile smo i naskolu, radile smo skupa i Ind ira [e uspiesno prosla program za ovu skolsku go" dinu, Njena porodica sada

Graeanickoi ulici na broiu 11 u
Bijeljini, EMUSLl

16

Dnevni avaz, pstak,
17. junVlipanj2011_

· saraJevs ki kan t on
. _-

PHIVREDA Analize ekonornskih strucniaka

K non i81)e z80slaJe
Poreze i drug,e doprinose treba smanjili za 15 posto, smatraju u Privrednoj komori
p ri vred u, Za!O j e neoph 0 dan ozbiljniji pristup u rekons rru kci j i pri vredne s trukrure i stvaranju povoljuijih uvjeta za p os lovan ie. Pri ie svega, porrebno je napraviti kratkorocnu i dugoroenu srraregiju razvoja Kanrona,s pcsebnirn akcentorn na pokretanje i razvoj indusrriiekazao je predsjednik Komore K em al Grebo.

Pocela j e zam iena po 10mljenih ploca u ulici Ferhadiia 0 Kojima smo nekoliko
puta pisali. Radovi su poceli 14. j un a, a, radnici m ij enjaj u

r-n I Z.alD]sna POOmJSnL p_oca ce
v

Radovi u ulici Ferhadija

Siruacija u privredi KanIon a i dalie je vrlo teska i slozena, Takvo stanje nasta10 [e pod utjecaiem globalne krizei slozenih ekonomskih ipolitickihprilika u BiH.

Strategija razvoja
To potvrduju negativna p ri vredna kretan j a u 20 1O. godin i, zakl iu c; li 'S c]anovi u Upravncg odbora Privrednekomore Kfi. Clanovi Kornore smatraju da Kan ton i dalje zaosta j e zadrugirn U Federaciji BiB. - Kriza je os ra vila ogromn e p csljed ice na sara] evsk u

plode nocu, kada [e rnanja guzva. - Vee su postavljene nove ploce ispred aporeke i ked ulaza u S trosma j erovu uli-

cu, a bit zarniieniene i ispred Katedrale i Gradske tdnice. Ra dnici su pos ta viii i zasritnu traku cia prnlaznici ne bi gazili po novim plocama, Vrijednosr radova je 4.679 Kl\1, a zavrsetak ie planiran za 29. [uni - rekli su nam iz Opcine Srari Grad, koja je investito r. M. G_

Poticati izvoz
sarno neke od hitnih rnjera koje treba uraditi ako se zeLi razv ija ti p ri vreda, U Kan/onll je pvlrelJnQralllijati induslrijll - Potrebno [e smaniiti opterecenja privrede, odnosuo s illan ji ti poreze i druge dopri nose za 15 P OSlO, odn 0.sno po pel posto godisnje, Takoder, na nivou drzave treba uvesri difercnciranu stopu PDV -a, vodeci racuna o sociialno-obrazovno] irazvoinoi politici zemlie. DI'Zava mora poricari izvozno oriientirane kompaniie- navode u Privrednoj komori.

U Komori su naznacili

Honlinuit81 jaunihinU8S1iciia
- Neophodno je osigurari ken tinuiret u real izacij i investicionog ciklusa, posebno isvnih investiciiskih projekata u oblasti saobracajne infrastrukture i proizvodnje energiie na bazi domacih izvora • kazali su u Komori i dodali da ie potrebno podsticati izvoz proizvcda kojirna se zamienjuje uvoz,

S.M.

S i za rSili lallu8
U horelu "Evropa" surra u 20.30 sati bit odrzana ~VeCerTrebjnja", na kojoj ce seokupiti Trebinjci izBiH i cijelog svijera, Sekretar Organizacionog odbora Smajo Hadzirnahovic ka2e da do sada imaju 150 p~ijavljenih T rebiniaca, Program ce voditi Sead Arslanagic Sisato, a u muzickomdijelunasNpir6e Suki i Bairo Planianin, A.J.

Pedeseta godisnjica mature bivslh ucenika Prve gimnazIJe

lrna nas doktora medicine, gradevinskih inzinjera, pravnika, a cak petero doktora nauka i univerzitetskih nastavnika, kazao Ratko JurCic • Dosli iz svihkrajeva svijeta

SUlra "U8C8r Tr8biDia" ee

Nekadasnii ucenici Prve gi mnazij e ponovo su se okupili ispred skole koju su pohadali prije vi§e od SOgodina. Iz svih krai eva svijeta
dosli su da proslave SO. go-

disnjicu mature,
- Nasa generacija ie tada, davne 1953. godine, upisala Klasicnu girnnaziju. S obzirom na to cia je girnnazija trajala osarn godina, rna rurirali smo 1961. Nakon toga svi upisuiu i zavrsavaiu fakulret. Ima nas dok lora illedicine, gradevinskih inzin jera, pra

v-

u Slarom Gradu
Zavrsena ie sanacija udarnih rupa i ostecenja u ulicama Dugi sokak i Mjedenica, a u toku 5U radovi u ulic.i Zagriti u Slarom Grad u.,Po ugovoru koj i je 0 pCina po rpi sal a s pred uzecern "Rad",dosadajezavcienoviseod20ulica_ N. G.

nika, a iz te je generacije Cak petero doktora nauka i univerzitetskih nas ta v nika - kazao je Ratko J ur-i:ic. Kako j e kazao, velika j e cast za ilkolu da je l! onim oskudnim vremenima uspiela iznjedriti ovoliko intelektuaI aca, Svake godine 1S., iuna u 18 sati sastaju se ispred skole, bez ikak vi h pozi va i dogovarani a. Od 23 ucenika, kouko ih je rnalUfiralo prije pols StoIjeCa, ovegodin e ih je doSio

lajednicka fologralija ispred Prve gimnazije
dvadesetak,

('0'.: M, llVOj8Vili)
osiecam, Veliko je bogalStvo da se redovllo cujerno telefo· nom, a, kada mo;remo,. i druZimo -kaza.oje £Julie.. _

Sabahudin £Julie je inzinjer u Abu Dabiju vee 18 godin a"a, kako nam je rekao, i ove godine dosao je sarno da

se vidi sa svoji m bi vsim kolegama. - Kada god mogu, dodem na godisnj iell rnaNre. a ~aj pUI je 10. so, i 7.l1islae posebno s

S.MUHlC

OBleCenO stepeniBle

U Zagrebackoj ulicikod broja 10

spec

Op6na Centar je iz buctZeta izdvojila 5.000 KM za kupovinu spiro-ergometra .za Centar ,;dravog spotla "V02.max". Oprema omogucava 'Savremeni prislllp izvodenjul:reninga kao i pripremu vrhuHskih te pe.rspekdvnih mladihsportisraza lakmicenja. E.M.

lspred ~grade u Zagrebackoj ulid !tod broja 10 o~te6e1lO je slepenisle. Kakosu narn rekli prolaznici, na dvije slepenice velikesu rupe. - Ljudi cesto zapinju, a u zgradi ima dosta starijih ..Svaki dan olp.doe po komad stepenice, s., evo, i tr.va je U !ljib pocela msri. Pisali smo Mje;;noj zajednici, ali niko se nije .odazvao ·rekl a nam je jed na od st3narki. E.B.

biznis
V

Onevni avaz, petal!,

17. iunVlipani 2011.

17

IZVJESTAJI Prvi kvartal za bankare u FBiH bio uspiesan

p ta_ gOd-_De 0_b-IJeZI a - v_I _oce
U prva tri mjeseca ovegodine bankarski sektor ostvario je dobit od22 miliona KM

osc- ac]a Mama a

Pros iecn a efek ti vn a kamatna stopa na kredite u prvom kvarralu ove godine u Federaciii BiR biljezi blage mjesecne oscilacije, najncviii su podaci Agencije za bankarstvo FBiH (FHA). U januaru 2011. presjecni EKS bin je villi za 0,15 prccentnih poena u odnosu na decembar 2010, godine da bi U naredna dva mieseca dono do smanjenjatza 0, 12 i 0,14 procen tn ih poena), a u marru je iznosio 8,22 posto, - Tokorn prvog kvartala 2011. godine ·veCe oscilacije biljeze kamatne stope na dugorocne kredi te, i io un U tar 0,58 prccentnih poena, nego

POGo/jia va se starosna slru/dura

DO HraJa DOdlDe Dosao
Visoka godisnja stopa penzionisanja
U Rudnicima mrkog uglja Bariovici uskoro ce posao dobiti IS osoba sa zavrseuorn skolorn za radnicka zariimanja, smjer bravara, a do kraja gcdine II stalni radni odnos bit ce prirnljeno skoro 100 radnika, saopceno je iz uprave, Potrebu za priiernorn velikog broja novih radnika iskazali su ru dn ici i p ogon i kako bi popunili broi nedostajucih radnika u direktnoj proizvodn ji i na 0 drzavanj u visokoproduktivne mehanizacije zbog izraziro visoke gcdisnie stope penzionisanja radnika, Osim raga, bit ce prirnlien ijedan bro] rnladih visokoobrazovanih ka-

U Hudnicima mrkog uglja Banovici

ce dObili 100 OSOba

POSIOUanlu
Pozitivan finansijski rezultat od 34,2 rniliona rnataka u prva rri m jeseca eve godine ostvarilo ie 12 banaka, dok [e sedam iskazalo gu b itak u poslovanju u iz1l0SU od 11,4 rniliona KM.

Gubllall

U

Lagani pad kamala Z8 slanovnislvo nakratkorocne.kojesu se kreva tti mjeseca201 1. tale unutar 0,25 procen mill U istorn dckumentu napoena. Prosiek efek tivnih kavow se da je kam a IDa sropa mara na kratkorocn e kredi re u I!a dugorocne kredite u martrecern miesecu ovegodineizru iznosila 8,68 POSta, sto je, nosio je7,74 pO.IO, sto je za U odnosu na december 20 10. 0,22 procentna poena rnanie u godine, rnanje za neznatnih odnosu na decernbar 2010. 0,01 procentni peen. Kamal godine- podaci su FBA·e, nana kredite plasirane u dva vedeni u Informaci] i 0 hannajvaznija sektora - privredi karskom sisremu FBiH za pri sranovnisrvu - irnale su isti

smjer kretanja, odnosno lagani pad. Inace, na nivou bankarskogsisrema u FBiH 1I prvorn kvartal u 20 11. godine os tavaren ie pozi tivan finansi jski rezul tat u iznosu od 2.2,8 miliona KM, dok je u istcrn periodu 2010. godine osrvaren gubitak u iznosu od 5,9 illiliona

KM,

B. TURKOVIC

drova razlicitih profila, time se kornpletiraju timovi angazirani na realizaciii vise projekata mcdernizacije rudnika. U proslo] godini u stalni radni odnos primljeno ie 107 osoba s evidencije Biroa za zaposljavanje, a sarno 1I jednoj akciji primljeno je 70 sinova khida, koji danas voze visokoproduktivne darnper-kamione i rukuju novim savremenirn bagerimao Gcdisnje se u banevitkim rudnicirna perizionise izmedu 70 i 100 radnika, a isto toliko ih bude primljeno kako bi se poboljsala dosta nepovoljns starosna struktura, N.M,

KredIt broj 1
Zo mele preduzeca
j

samostolne poduzetnike

~]:~i:~sen
Nojbolji su sa nomoJ

18 ""'''_~''''';'''".

Dnevni avaz __

----------------

oglasi
Dobar sav/et zJata vrJ/edl

JA
, 'F.K OW.l

I

o

L
KON'TINUIRANAE:DUKACUA. TEHNICARA, RACUNOVODAI REVIZORA

un

PHon K UA

l'j. '1"'t1:-'Jf]~ U.I ijfl1onjI1'",{lto<n,l Int«1'm)(tto 11-S'I'II\Tt"U II .I,ij""''',I,I,,,.''''' .....

"'h"'" ..,,,n:.l..,,-a .. tjn ... [
''''''''''''JlImI
LI,ll (.1m" I

OPOLUGODIS·,N,JI OBRACUN

«!{I,ll
1\'10."""" 11\ .. II'rM: ''''111<' II •n
"".

~*
..:._.

" lIMnc 1 /11Xl I! p..iJrII!. do "'.f" aIJ""'~~· tlMul '1:\ ..... 1H""'''V.'',i ....... ptoo:" t.m.Ld.u. jl<lLtmlllln. ibw _upM. ," ".~ ~J.I<l £.> rmhldrnl ~"""<uIrII .. 1e b""'-Ili III ",",Ifli}<~U!\ ""'iLlkrhimo <f~ "",llJj"j,<,n ~ p,w".lri,IC.u., r.>.l,(~Ii g",,,,, 111r<\~, .... .. ~ l ..... J\l.IJ., ... l>ol" iK"! " I -.11> CI IU I.

rn:<i'

.-.1"...",_ ~

.....

...,., U

A 'NOVIM OBRASCIMA
POiREZN.E I D,RUGE
AKTU,ELNOSTI
MOSTAR lTUZLA
IZENICA
LSARAJE1.tO

"'J"

i "'lodoa! p""'m. ......""

II: 'p'ltJd .. I:
-\ ' ..- \ '0 _ .................. ck\I..- ......... In 'Gu,uu '1I1dd...,.....luocijoo. vss I'TI. -I wdrn:o IIHID.'~ ""'. u '" 'ldlIu>lc' I ..... .. 1'<"-"'" "'10'" ""'-"iI ",.In.. _ I• .w.-",I"I raio.,. nlmmnL .... I/~", 1... 1Ki1. ~

20 .. 6 ..2011. 0 21.06.2011 . 22.06.2011. 23.06.2011. 24.06.2011.

Hotel Ero Hotel TUlia Hotel Zen'ica Hotel Holiday Inn

- '"s.....''' "IIC"'I';all"'-' II'mJ<l1lJ~'" I podU mo'-'I
\'Ill


o

0;..-,....

1'(>ll'Io!,' ,jc .-n~;c.uU rO}7llO"l'IIl'!j e .nob"" ~ ,.-.b \'Ill r'oull .... dim

po<$o'

a>mJ!;UlIol. """It~. I 01 1 i... i_ rrn<I ..... ij.

......:u

,I_

lB/HAC

Hotel Park

.n- ~j<'

·""..." _I..... r.>d.o ... ·"'11'7'....... otnt'.... jOli' jai....~
\ S! • I'll.
l'Olnbu
o ....

.\

• r , \'1"",,, J1nofn1

~""'I."

<1'<kU\"OlJJ;01, .", ....... , ...

i~ I<k~\IIIIll

.tIC.

• ~-

SEMINAR .SEPRI:ZNAJE 'KAO KONTI.NUIRANA BIHEDUKACIJA I UPISUJE UEVIDENCUSKE .. KNJIZICEKAO 7 BODOVA
POCETAK RADA SEMINARA U 9,30 SAIl no 'alalrln.: 033/ 2' 51 02, 2 J .., 1f, 2' (Jl 14

.... IJ~utl

,km ...

L:.cij.: ~

dD".... I:~'u""ij~: .. p1)I'" I..dill.w In:N ....'..._t ljaJrt.o dol"",,,:m.I""_'

ill "'J<'KII" Lopij<~

S..., pofrEbll1! inf,"",orije

lm.....' bl"l;llLfo".... 1:IIlr.. xMDl'lo.aoIaIJ.lCkl_ J.""")<" " ""~, Ij"""'" ,.... j< ,.., ""'"I"'......... _ ~ l Frij. •• u Fftoo.;>IiJ&a. doUl" nbHll '1'«""1 dob. D F" .... ,""" OIliW"f,)o7ib.

... I1DLU!\~1\.n

II~''''' ~lu~III< AUri,.1Xl J lin) ,11jc"'''''~ fl'l.Prn-nt ,.,j.jJ"g I" tlt'u I~
....~je
11'''t''1

],.I~'n"I"l!i:L.i~.

1D"""".RJdqlI",,-IoI;Inl,.,,",,'''J'U ..... II" 7J11upL~Olomcg,encrudje

Il..Iun

~

'f"L"

I,l

.

..,lm

lit

ooJ<>Iomnrpi ~

.rudm.rrJ u WJ;.:m'~:<I1I

~Ol~

rooI

ll11l"'_J61;!,~D:!.ll od Ill.lII>.3I11

Ij'~11 ~

~

'SIiI!!,PPif:ri tn*: t 'J~--l< ..'~""'" ,j ....... oI<r. .. u, I"""" ,-"."" , piokMI r.V.ljuo)mjll 'P""'" (0 r.odu_

", ...1,-" ('WI<I,..::. j,.b..o" UnolJ4Ii d<~

KO'K
ludcrtlln
I n:(I);OMUA· 100........... .1 ,,~ Io' iIIol..w"'l' <1........,...1 'OJ<
.. I' ......
II! ..."

R

0 ..... ' I .~h ..... , '1',rlJ ,"".1 <oJb olr 1',1 0t01 1JIr'Iu ,I"",..... •• 11,u"'.1 .·.i\' _ .• Iltoto nl II".,
IlIIkT K • "pool' .......... l""ja,~F ok, ~1 ,Il!o ~()II .' 1'Yij.I, C .... ion tI.>lumomti adu do<J.io, ftl II.!no ii, p<><oo.'" ..

."~.r_.,I_,.." 'It 1
~

,\\ H\ ....

u pO'O IIJ1!iu Rodlnu lutlija u IItntl~m ,",j 211.11012. godini

ral,,"

l1li\

1I!:I~rij!!!!VI ,0

UCll'to~I'JJ~

vnl1.mJ~flGOVI"L

<>"'"IOj u... ni. • c ~1t.u:ilfi"

1.lioI1""P""""'-

RJ\DIO'!::[lJ,' II.U \ 80l\:"!I_1 nnll J.l11I1IiII ... [J .01, _

or-.

!o Ii. J;I:,'\'U "-do "mTr "'" • PI'Il<'. rct~ .., ....1 " Ii...,.. Uoodhb ... " n II ~c ... '............. 'lIIer\-j'"

0.,1".-" r "Id. SrI

lao, bnoJI',1

""""1"11'<

\. '>Otw\~ll1l

~ roU1lhilll>nj<:.

~ '\Wll\l, 110.-\·m .............. "':'J '1 1"'~~lII",r_oU

1'1". PRr'I,~ .. "~"'I<-DlPl-mll
,<II: ~"'~

~I fJiO:-:O'II;,l'

1..
1

:SO",,
~I

L'tlllA. PSln:h .... \IJ ""'W\tj "I • 10"u.I... ., pm!omoIkr\ ~ "I om l-'.run
"~I j(

u.,... Dlru)'n~
"'"
m ""'"

\111>TLlRM~nC"R

DRUSTVO ZA PRUZANjE USLUGA IZ OBLASTi NISKOGRADNJE, DRUSTVO ZA PRUZANJE USLUGA IZ OBLASTI NISKOGRADNJE, OORZAVANJA PUTEVA, TRANSPORTA I TRGOVINE "BUCOMERC" d.o.o, KISELJ AK

.. 1 .... -..,.....

"""'' ' '

\. '>Ok I.!ollll

... '... ""~ JROWI..
I1"JI'oc.I'~,I(

f. \ ..l'SIflIb

.......

p DIPUl\lIIb

,~~

\1 \If'~D1.:ER. V ...... Iloo .. ,oIlM!6. d'.,Dl.,.jIII'I.,......

OGLAS
ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA
I. DlPL.

,." p;drookn/"

I"IoI'rti

U RADNI DONDS

I I"~~"" .......... l~ "'. -.lmo.l. dulJo;I • [~rho.. " J<;.I< ~"JI«'qII etf' >\OJ 0III10d.I .....bt< ~nIr, <,Jnwoo ~l<;, 'lP"'lo,..,. .. ", )1"',ooiI,,~I.qj ... ~

tiorl •

'61 ~,

,

011- ._.

INZINJER

GRABEVINE

1 izvrsilac

Kandidat rreba priloziti dckaz 0 strucno] sprerni, treba posjedovari minimalno pet godina radnog iskustva i uvjcrenje 0 polozenom strucnom ispiru. Priiave sa kracom biografiiom slari na fax: 030/876·248 ili lieno u Upravi drusrva Bucomerc d.o.o, Kisel] ak KODIak! (eldon za ostale informaciie 061/186·615 Oglas ostaje orvoren do popune radnog miesra,

;1ri ....... l'p.>I"""'ro"l.V~'. , ,

I r."... -rI-""'_"U"J"''''>I~'''IN' 1 p..a""J<f<I'j< u " ... _,;.. .. r..Ldr<r f),'JCI,~u~, I robto"" ..... _ ou...o.

biznis

Dnevni avaz, petak.

17. juniflillanj 2011.

SE.KOVICI Otvara se najmoderniji staklenik na zapadnom Balkanu

Projekt osnazivanla zena kroz organsku proizvodnju Ijekobilja vrijedan 2,9 miliona KM
Fondacija Mozaik, uz podrsk u donarora Americke agenciieza medunarodni razvoj (USAID), implementira projekt Ekobilje • Osnazivanje lima IToZ organsku proizvodn j u lieko b il ja, ukupne vrijednosti od 2,9 miliona KM. Partneri proiekta so EkoMo· zaik i Opcina SekoviCi. Konkretan rezultat projekta je najmoderniji staklenik na ter itori] i zapadn og Balk ana, sm j este n n a prvorn ekopogonu specijaliziranom za proizvodnju visokokvalitetnog organskog liekobilja, rneda i kosnica, a koji ee aaredne sedm ice bi ti zvanicno otvoren u Bisini, opcina Sekovici. Poziuvan prirnjer mobilizira nj a lokalnih resursa, educiranja i uposljavanja liudi cgleda se u cinienici da ie p restor b iv~e kasarne porpuno promijenio narnjenu re da se na tom m j estu tren u en 0

o-ZUOdnJaaua_ e - bir a donOSi posao za 00 mna
I

Vispak: Pozilivni rezullali

reRordne rezullale
Pola godine nakon ~to je tesanjski AS u kornpanij i Vi spak preuzeo veci nsk i paket dionica od ukupno 83,93 posto, prehrarnbena industrija iz Visokog zabiIiezila je rekordnu rniesecnu proizvodniu iprodaju u njenoj poslijerarnoj historiji, Vee do kraia ove godine nevi vlasnici naiavljuju obaranje prijeratneg rekorda prodaje Vispaka iz 1991. godine. Sarno u maiu ove go dine Vispak je plasirao na trli'le proizvode u vri j ednosd od 2.41 1.483,90 KM, iho ie za 76 paSIO vise u odnosu na isti period lani, dok je uku p na vrijednosr proizvodnje iznosila 2.464376 KM_ Od

UiSDaR BostigaO

Nakon promjene vlasustva

Obim prolzvocnle povecan aka 30 posto
momenta preuzirnanja prehram bene in dustri je Vispak, AS je usp io povecari o bim proizvodnie za sk oro 30posto. • Razlog za ovako brzu konsolidaciju, pozirivne i pomalo iznenaduiuce reo zu 1IaIe Vispaka obiasni a· vam, prije svega, domacinskim odnosom prema poslovanju, veoma kvalitetnom distribucijom, aovom moriviranoscu i angazrnanom nasih radnika u Vi spaku i cijelo] Grupaciji, kao i raznovrsnoscu prodaj nih aktivnosti na lr.ziiltu. i trZi~noj poziciji koju AS ima odraniie • objasniava
Rusrnir H rvic, direk tor V is-

Po~ilivall primjer laposljavanja !I3j m oderni ii s taklenik u ovorn dijelu Evrope, koji se prostire na cak 5.017 kvadra rnih metara, Kroz prcizvodniu lavande i medonosncg bilja namijeniencg za ispasu pcela bit ce uposleno do
!1alazi

Napravljen prvi eiwPQgan

• S obzirom na to da smo mi iedina drusrveno poduzetna organizacija u BiH, srednjorocnom, odnosno dugorocnorn strategijom predvideno [e da se sva dividenda vraca u slicne proiekte, odnosno u ovakva preduzeca sirom BiH. Koie ce to lckacije biti II buducnosri naivise zavisi od rrzista i interesa samih opcina, te usloNa upit na koiice na~in biti realiziran otkup proizvoda, va-kazalisu namu Fondaciu Mozaiku kazu dasu peed sklapaniem ugovora s aekoliko kompanija u BiH i vani. Takoder, u ozbiljnim su pre- iiMoz'likDodaju da koncept govorima s jednom kompaniiom iz Madarske, koia je drus tven 0 pod u zetne orgazainteresirana za uzgajanje i otkup cvijeca, nizacije podrazumijeva da • Dakle od momenta kada izvadimo iavandu, bit ce se sav novae dalje reinvestipros [Ora za uzgaj an] e presadnica, odncsno 0 rganskog VOCl i ra u razvoj n e projekre i akp ovrea, Z38m p ostoi i znaeaian inreres •. kazu II Mozaiku, tivnosri, B. TURKOVIC 100 ilOna iz ruralnih zajednica Sekovica, Zivinica i Osrnaka, a trenu tnc su uposlene 62 sezonske radn ice. Pored proizvodnje Ijekobilja, u stakleniku ce se prcizvoditi organsko povrce i voce.

paka ivi asnik AS·a.

OIIiDP Proizuoda

Maglajska firma unaprijedila proizvodnju

V rtovi Sunca
Nabavllena savremella masina Nirruel HodEe, suvlasnik i direktor maglaiske firme Inox trade, odlican je primjer kakose moze dod do kvali lemi b sreds lava radi u napredi va nja proizvodn j e. U okviru. USAID·ovog projekta FIRMA peeko Udruge ~<J.mostalnih podu· zemika Zepce Ie vlastitim i ulaganjima poslovnih par· !nera, naba vIiena j e savre· mena masina za sjerenje Ii· rna· jedina na podrucju. rna· glaj,ke opeine. Cijela inves· riciJ'a vrijedna)e 50.000 KM, " 30.000 KM su sreds tva USAID·a iSIDA·e. • Mlada smo firma, pos· rojimo[ek eeriri god.inei tre·

Mualilalom namalnuoiuanBIH

nOH sa

nutno zaposljavamo pet radnika, U najkraeem, firma se bavi obradom nehrdajucih memla i proizvoclnjom inoks ograda Ie opreme za m I j ek ars tvo, pekars tvo, ugosriteljske objekte, ali i za zdravstvene ustanove • govori Hodi:ic objasnjavajuei da rade i izvan graniea BiH Ie da su neda vn 0 oprern ali iednu po!ikliniku. u Zadru. Govoreei 0 viziji razvoja, Hodiic kaze da je osnovni eilj opstari ne trii5lU, is· postovati obeveze prema ra· dn ie ima i drza vi te p rosiri ti i povecati obim proizvodnje, SIO sa soborn dODosi i nova radnamjeSla. N.B.

20 '""" ".

_i ,.". Onevni

avaz

Sjajni telefoni uz bonus ad 1000 SMS
Kupl Dnevnl Avaz .21.06. 2011.godine, pronadi vaucer, odnesi ga ujedno ad m.tet prodajnih rnlesta do 05. 07.2011. i mozes!lla k.u.pi'sadlicne telefone po nevjerovatno niskim cijenama Alcatel OTSOSza sarno 10 KM i Samsunq GT [2550 iii Sony Er1csson JIOBiza 65KM. Uz svekl telefon dobijas tar!fni model KOMB INUJ 10 sa bonusorn ad 1000 SMS poruka.po 250 SMS poruka mJeseeno. KOjaje tvola kombina.cija7
imate prijor,fjlt!

oglasi

Banana
1~

janjeti.na
rmfU10l

SvJez.a

Juneea prsa,
nnfuu.
pakOVilrlO.

1kg

rebra

j"

;

I

t

Trldar bl~nd~r B.L·44ZTK
~. 1 Zt.

om

22

17. iu"Viipanj 2011.

Dnevniava~. pstak,

erD a hro DI· a k
.

Prevezen u policiju

Provo deci mj ere j ra dnj e radi suzbij an ia krij umcareni a
ukradenih vozila, p ripadnici

66Dorsc

10 uNra 8 I
"
Prekjucer je vozilo pron adell 0 i p revezeno u hug
policije, Osoba koja sedovo-

Brocanac kod Posusia

Policijske uprave Posusie do~li su do saznanja da se u kuci u izgradnji u rnjestu Brodanac nalazi skri yen cere" nac "porsche", ncvije proizvodnje i velike vrii ednosti, za koji se surnn ja ria je ukraden,

di u vezu s izvrseniem kriv;cnog djela je 1. B. (5 3) iz Brocanca, trenutnonije dosrupan i nad niim ce naknadno b iri izvrsen a hi mi rial isticka obrada, saopceno je iz

MUP"aZHK.

Z lIuGa OdOaSaOO
U Bijeljini 5U prekjucer nepoznate osobe provalile u kucu vlasnisrvo N. A. Lopevi su provalili na prozor kuce u koioi su pronasli i od-

Provala u Bijeljini

I.DDDaUra
Brcko Distrikt

nijeli 9.. 00 eura, Krada je 0 priiavliena policaicima koji 5U iza"li na lice mjesta i obavili uvidaj. Potraga za provalnicirnajeu toku,

r··-- I Poleua UDaa USIan
i Uhualila dilere
Rahimi Cern koji je dan rani j e oko 16 sari na plazi Mejdan, II b Iizi n i zgrade nekadasn] eg Dorna JNA, nesretnim slueaiem paou Nerervu.

PrJialelii Irodbina i JUGer t~agali 1a ulopljenikom
[fllh>;M.S'"'I11O)

Mladi gimnazijalac igrao tavlu na plazi u blizini zgrade nekadasnieq Doma Armije, zagazio u plicak s prijateIjem da se osvjezi i upao u dubinu rijeke
10 za 16·godisnjim
U Mos tarn se j, u~er rraga-

Tarikom

isae unatrag
MUP-a HNK Srecko Bosnjak kszao narn ie da ie Federal noj upravi po lici ie p oslat
Policija Distrikra ie preksince u naselju Novo Brcko u .Ii radlerovoj ulici tokom pretresa scam kod pet zatecenih 000 ba pronasla heroin. - Svi su pri vedeni, a nakon (31) iA 0 (26), protiv kojih ce bi ti podnesen izvjeSlaj za neovlasten u proizvodni u i sravljanje u prornet opojnih drotoga slobode su liseni S. M ga • kazao je portparol

Portparol Uprave polici j e

polici] e

zahtiev za angazmaa ronilacke ekipe. Vise inforrnaciia

narn niie mogao datio ovom slucaju, Kako nam j e j ucer ispricao Tarikov orac A1ica Rahimic, n.jegov sin [e s dvojicorn pri jatelia kobnog poslijepodneva igrao tavlu na pla7i u blizini zgrade Doma Armije. - U jedno rn tren u tk u su se h tieli malo osvi eli ti pa su Z3gazili u plicak re su se medusobno poliievali vodom. Medurim, kako se Tarik kretao unatrag, u iednom trenu je, vjerovatno, kako su

ispricali

njegovi

prijatelji,

upao II dubinu rijeke i nestao. Receno nam [e i da ga [e neko od ribara posljednji put vidio, cdnosno, njegovu ru ku ko j a je izviri vala iz vode, malo nize, ked baste
"Labirinta" - ispricao nam

[evidno porreseni Rahimic,

Poziv iz policije
Rahirnica ie policija pozvala u sriiedu okopetsati dok j e ribario u naseliu Ortiies, a prethod no ga je stari j i sin

pczvao i rekao mu da je Tarik upao u Nerervu, Od rada ga, ispricao narn [e, traii sa" mo rodbina i prijatelii, a posebno ga boLi ~to [e izpoliciie navedeno da su ronioci angazirani. Rodbina i prijarelji 5U jucer, dok su isceki vall ronioce FUP-a, pretrafivali obale Nererve od Mej[lana do Hadiiea limana Sesnaestogodisnji Tank bio je ucenik drugograzredarnosrarske.Gimnazije, M.Sm_-A.Du.

Halid Emkic, U pronalasku osam PVC paketica heroina koristen je sluzbeni pas obucen za promIazak droge. Mania kolicina heroinabilajerasuta ipo SIO!u. Akcija je provedena na osn ovu naredbe Osnovnog sud. Brcko Distrikra, a pod nadzoro m lokalncg tuzilastva. E. R.

RazbO)Dili oleopazar
.. Maskirana osoba preksinoc je, prijereci pistoliem, od radnice STR"Peron. 3" u Trebinju otela dnevni pazar u iz" nosu od ok!) 500 KM. Napad ie prijav!jen tr~binjskim policaicima koj i su oba viii u vidaj itraga j u za razbo j ni kom.

,. Policaici iz Sarajevaprekjucersu uhapsili C. N. (19) iz Vla" senice, nas!a!ljen u TIijasll, zbog nanorenj3 reSkih tielesn ih povrerla. Osumnjiceni je S. juna u utid Bosanski pu t u I1ijaSu !lapa() i prerukao H. N. koji je zado bio !eSke ljeiesne pOvrede. 0 svemu je oba vijeSten kan [Onalni tuZilac, a .nasilnik je zadrZan uMUP-u Kanrona Sarajevo.

PretuRao ga Da ullel

N a magistralnom puru M -6/ 1, na sirokobrii eSkoj zaohilaznici, j uter oko 11 sari dool0 je do [eske saobraeaine nesr,,';e u koj oj 5U uc.estvovala trivozila. Tom prilikom tde tjeles· ne povrede zad()biia je Lejla Ahmetovic (32) iz S arajeva, koja j e prebacena u boLnicu. Kako nam jerekao portpa· ro! Uprave wjicije MUP-a ZHK Darnii Curura, ona se kremla u "iikodi" iz pravca Mostara Ie je II iednom rren u r-

eillO Dourueena lelia A mel Ui' iz Sarmeua
ku presla u lijevu rraku magistralnog pura i udarila u kami()n "mercedes" koji j e isao iz supromog smjs:ra. Od siline udara, dodao je CUtura, njeno vozilo se rotiralo re ie urlarilo u "golf' koj; se kretao iza nje, lakoder iz pravca Mosmr3. Prem a informacij ama s lica mj esrn, vozacica '~k()de" je u kobnom tren u tku VTilla pre[jecanje. N jen() vozilo je u potpunosti unisleno, ·avatrogasdma j e rrebaJo sar da je izvuku iz 01upina "skode. A. Du. Uni81eni alliomobil koji je v01ila 82·yGdlsnjakinja
(Fo'rl·IIHCpotW.lillO)

Saobracalna nesreca u Slrokorn Brijegu

erna hronika

o nevn I avaz, netak, 17. junV.lipani 2011.

23

povrijelfenag

IF"" J. H.rJh~)

N epozn ali V07..aC j e preksinoc kasno u zenickoi ulici
Aleja sehida udario "golfom"

AulOmObilOm udariO o)aSaBai OOb)aoaO
nu bclnicu Zenica, kucno lijecenje,

Na ulici u Zenici

je i ekipa Hitne pornoci koja ga je prebacila u KantonalMladic

sedarnnaestogodisnjeg pjesaka E, D. iz Zenice, nakon cega je pobjegao s Iicarnjesta. N esreca se dogodila p rekoputa ula za u zenicku Arenu, a povriiedenom rnladicu koji, srecom, niie zadobio ozl jede opasn e po zi vo 1,. u pornoc su priskccili prolaznici,a potorn j patrola polici-

je riakon zbrinjavanja na Urgentnom bloku otpusten na Kako su nam isprieali ocevici udesa, vozac"golfa", ocigledn 0 sv j estan sta j e ucinio, ugasio je svietla na
vozil u te po bjegao prema n a-

selju Crkvice. Policija !falta zapcciniocern. A.DZ.

Avaz saznaje Potvrdena optumica protiv Turkovica i ostalih

Ubistvo oca i sina bi.lo planirano postavljanjem vece kolic.ine eksploziva u hotelu "Radon Plaza", gdje je organizirana svadba mladeg Keljmendija
Nezvanicno saznaiemo da je Sud BiR potvrdio opruznicu protivZijada Turkovica i jos 13 osoba osumnjicenih za organizirani kriminal i izvrsenj e vise krivicnih djela, rnedu kojimaje i nekoliko ubistava .. Optuznica, kako sazn ajemo, sadrzi 137 stranica, od ko: ih se na 70 spomin j u svjedoci idokazi, rna j e ova III[era vee ranije odredena, Na siedruci ce se naci i ani koiima je nedavno produfen pri rver, - Kao sto je vee poznaro, op tu zui ca je po d igo u ta protiv Zijada Turkovica, Sase Stiepanovica, Milenka Lakica, Nijaza Zubana, Mine Drinica, Muamera Zahitovica, Hilrniie Masovica, Zeljka Durica, Ermina DeIica, Seada Dumaniica, Rajrudina Memovica, Fadila Aliovica, Danijela Planincica iDragise Rajaka, Opruznicom su ohubvacena ubistva Mithata Mekica i njegove trudne nevjencane supruge Lucije SaIas-Kortez te likvidacije Marija Tolica i Vernera Ajdariia kao i ubistvo Rajka Milovanovica koji je ucestvovao u prikrivanju tragova ubisrva Tolica i Aidarija .. Miloval!ovi6evo tijelo pronadeno je u J anii, na rnjestu gdje je zabiljezen posljednji signal niegovog mobilnog telefona. Sva ubistva pocinio jeMilenko Lakic.

an b-Ia I -MldaClla lasera Hellen -Ia nlego ·OgSl a Eulsa
pljacka 2,5 rniliona maraka iz Kargo centra Medunarodnog aerodrome u Saraievu, a zatim i nekoliko pokusaia u b isrva te nezakoni to preuzimanie sarajevske Iabrike earapa "Kljuc". U optuznici ie naveden i pokusaj ubistva Nasera i EJvisa Keljmendija, za sta je
pribavliena veta kolicina

DUije gOdine zaluOra za smrl dune zene

Presuda za udeskod

Pala

Aulomobil u .kolem su bile poginule Okruzni sud u Istocnorn Saraievu donio ie presudu kojorn je ful ba bran ioca optuzenog Laze Smilianica odbijena i potvrdena presuda Osnovnog suda Sokolac od 30. marta ove go dine. Prvostepenorn presudom, na dvije godine koja jepotzarvora zbog

vrdena, Srniljanic je osuden pocinjencg krivicnog djela ugrozavanje javnog saobraeaja, saopceno je iz Okruznog sudalstocno Sarajevo. Srniljanic je ul'esrvovao u saobracaj no] nesreci koja se dogodila 8. mai a prosle godine u Donjim Bulozima, na magislralnom putu Sarajevo· Pale. U nesre6 je 57 ·godisnj a

Primili optui:nicu
B ranioci i 0 P ruzeni j ucer su primili opruznicu, a kako narn je porvrdeno, za ponedjeljak je u Sudu BiH zakazane sjednica na kojoj ce bili rnzmatran prijcdlog za produien je prirvora onima koji-

Trgovina drogom
Ta koder j e 0 b u hvacena i m edu narodna Itgovi n a heroinom koju je Turkovic, navoclno,.organi2irao s Isljamom Kalenderom. Optu.znicom je obuhvacena i

eksploziva koja je [rehab biti postavlieaa u hotelu "Raden Plaza", gdje je Elvis organiziraosvadbu, Nakonsto je Naser Keljmendi saznao sta sesprema, zavrsio je svadbu tri sara ranije, tako da je plan njegove likvidaci·
jeprcpao.

B.C.

S uada T abakovic pogin ula na lieu miesta, a 51-godisnja Darin ka Sal] it prerninula je u Klinickorncen tru U ni vernretau Saraievu, U ovoj nesreci teze poyrede zadobio ie Destan Saljic, a lakse Laze Srniljanic i Danko Todorovic .. Do nesrece je do~lo kada [e Sm iIjanic, upravljajuci autornobilorn "opel vectra" iz pravca Sarajeva prerna Palama, z bog n eprilagodene brzine izgub io ko n trol u n ad vozi10m, presao u suprotnu rrak u iudario u vc zilo "sea.t ib ica" kojim je upravljao Saljic, au kojem su se nalazilepoginule.

24 """ "_"1>11,,- Dnevni avaz

oglasi

[M.T(MI.C IOI'EG& 8AA~~1::

sa..

Ol32E1302 ·lCD 82182 em
1 F_'..;t

~'OOO»I.4II08.IJS8

2-I9TMo.-'"

,6.9. ~

SONY

'.J 1•.

·0

._

lSIS·auc o.ul; IDlUOD

+UlRSsusa
_lIB. IU'
1lf&1IIl

BUflTUIIIIJ'

...........".l'IImuJ:li~
1)I,'Di.IIW .. ~

fool DCIG.oW,soWotooOQIW

--~~

SAlA JaI GIl

NliC

'd ...... _t
~_A
Do; ~

-~""""""""~~~~,'

-............ ~-......
!5i:!Il"",,¥ "IItl~

O"1$e

erna hronika

Onevni avaz, petak, 17. junVlipanj 2011.

25

POTRAGA Ortovci kod PrIjedora

Milanka Babic (23) nakon sukoba s nevlencanlm suprupom kratko svratila u subotu kod roditeljai od tada joj se gubi svaki trag
Porodi ca vet p eli dan uzaludno trag" za Milankom Babic (23) iz Orlovaca kod Prijedora.koia je posliednji purvidena u suborn oko 20 sati u zaseoku MikiCi, na putu koji od Velikog Paiancis!a vodi prema Pas incu, izletisru u blizini Prijedora. Otac nestale Bosko Babi, (48) iz Velikog Palancista ispricao je cia rnu je Milanka, inace majka dvoje maloljetne diece, sva uznem Irena, rag dana rek Ia d a j e imala sukob S nevjencanirn suprugom Tcrnislavorn Cosieem. gi tri go di n e, i kren ula nama, Na pola puta suprug joj je istrgnuo diecu iz ruku, tako da je sva uplakana sama dosla ked nas, Bilo je negdje oko 15.30 sari. Koliko warn, Tornislav se s djecom vratio 11 Orlovce, J adala nam se cia tesko zivi, a onda je, jednostavno, otisla, Nista niie rekla, rnislio sam da ie otisla de vidi diecu prica otac Bosko i dodaje cia se od tada niegovoi kcerki gubi svaki [rag. U Velikom Palancistu saznajemo da jeMilanku posljednji put vidjela komsinica Gina Mikic, pored Cije je kuce M.ilanka prosla, - Niie me pozdravila. Djelovala je izgubljerio - kazeGina_ Porodica nestale Milanke strahuje od najgoreg. Majka Biljana kaze cia je znala cia Milanka irna problema s nevjencanim suprugorn, Tvrdi daju ie cesIo

estala malMa du Ie male dleGe
Dosia uplakana
- Ilzela [e dvojicu sinova, jedan irnagcdinu i po,a dru-

Demanliriliu zloSiauliarue
Porodica Milankinog nevjencanog su pruga kaZe cia i ona rraga za nestalom Mil3Pkom. - Pretrazi li srno sav tefen oko sela, Zabrinu ti smo jer ie nigdje nema, I ranije ie mala 0 tiei 0 d kuce, oslane nekoliko dana pa se vrari, Nadamo se da j e i sad. tako, rnadas potragom neeemo sta ri- kazao je jucer u telefqnskorn razgovoru Dragan Cosic, brat Milankinog nevjeneanog supruga, koji S 0 iirna di ieli zaiednieko domacinsrvo u Orlovcima, Dragan je j !leer 00tro demanrirao sve navode Milankine pore dice da ju je njen neviencanl suprug, a niegov brat, zlostav Iiao i malrretirao.

tukao i da ie bio sklon alkcholu.

Krhke grade
Sluca] su policiji priiavili u nedieliu oko 2,0 sati. Ocaini rodirelji tvrde da Miianka ked sebe niie imala nikakvih dokumenata i novca re da je u rrenutku nestanka na sebi irnala bijelu rnajicu i

inace, irna dugu plavu KOSU,svezanu u rep, krhke ie grade, mrsava inil:eg rasta, Otac nestale Bosko Bahie jucer je Gao i brei svcg mobilnog telefona 066 822 57411 nadi da 6e rnu se iaviti neko ko je, u rneduvrernenu, mozda, vidio niegovu kcerk1.l. A4.Z.

tren irku _ Mil anka,

26
ME.KSIKO Sokantno otkrice
0

Onevni avaz, pelak. t 7_j~ nVJipanj 201 t .

g10bus

zatocen-CI oris - laua

lludima koie su ateli narko-karteli

-

Gubitnici zavrsavali u rnasovnoi grobnic.i, a pobjednici su za nagradu postaj.ali ubice • Gladijatori bi se koristili matetama, tekitima i palicama
Trgovci drogom u Meksiku otimali su purnike iz autobusa i prisiljavali ih da se bore j edni pro ti v drugih kao gladiiatori, prj cemu su gil bi rn ici zavrsavali u rnasovnoi gro b nici, a p obj ednici su za nagradu posrajali ubice, rekao je jedan narko-trafikant za dnevni list "The Houston Chronicle". Borbe su pokren uli cIanovi kartela Zetas, a nazvane su "Ko ce bi ti sl jedeci u bica?", rekao ie trgovac drogom, koi i
je pristao razgovarati S "Chro-

a gl ra
borbi, vee su mu

rsMe bO be
Priualne UO)Slle
Meksicki duinosnici procjenjuju da godisnii prihodi 0 d trgovine drogom iznose izmedu 13 i 48 miliiardi dolara. Drzavni proracun za snage reda osim vojske iznosi 1,2 miIijarde dolara, 3. place poli cajaca same 450 dolara, prica trgovca drogorn zvuei uvierljivo s obzirom na eskalaciju nasiljau Meksikll. M eksic kip red sj ednik Filip Kalderon (Felipe Calderon) pokrenuo je 2006. go" pogoduje korupciji, Zato veliki karteli imaju prave privatne voiske s 10.000 pripadnika, nkljufujuCi i bivre vajue .spocijaloe_Nsiveci meksiCk! narko-karteli SU Sinaloa, Golfo, Tijuana, Juarez, La Familia, Los Zetas, Los Negros, Beltran- Leiva i(d.
stO

macetama, cekiCima ipalicarna. - Oni hi covjeka rasiekli na kornadice - pise List, citirajuci riie';i trgovca drogom. Pobjednikesu zetasi slali u samoubilacke misiie na pcdruc]e suparnickog uarko-kartela, dok su gubitnici zavrsili u masovnirn grobnicama, rekao ie on za "Chronicle". Narko-rrafikam je rekao da nije bio svjedok tih
0

njirna

nicleom" pod uvjetorn anonimnosti.prenosi CNN. Gladijarori bi se korisrili

pricaliclanovi bandi. Arnericki policiiski sluzb en ici rek li SIl za "H ouston Chronicle" da nisu mali za borbe glsdijatora, ali irn

dine vojnu karnpanju proriv narko-kartela, rrgovine drogo m i takve vrs re orga n iziran og krim inala, Razni su sukobi do danas odniieli blizu 11.0007.ivora.

AmeriClli IIOngreS en u grudn'"allu i slramPlama
Fotografi.j.esu snimlj.ene dok j.e Entonibio student drug.e godine
Ova] predstavnik demokrata i zastupnik u arnerickom Kcngresu, izlozen rasrucern pritisku vodsrva stranke da podnese ostavku nakon sto je priznao da je Twitterom slao svoje seksualno sugestivne fotografije na ad rese vi ~e zen a, zarrazio je dopu s t radi odl ask a nalijecenie. Do raspleta slucaja koji vee desetak dana zaokuplja Vasington doslc je 24 sata nakon sro je Vejner prvi pur priznao da je razrnjeniivao online peruke sa 17-godisnjom dievojkom iz ddave Delaver u kojirna, po njemu, nije bile nista aepriFotografiie nauljenog i polugclog kongresrnena Entonija Vejnera (Anthony Weiner), odjeveriog samo u grudnjak i strample, obiavio [e magazin "The N arional Enquirer". Fotografiie su snimljene dok je Entoni bio student drugegodine,

Procurile nove komprommraluce fotografije Entonija Vejnera

kladno, te konacnog primanja da [e drugoj zeni Twinerom slao snimke svog medunozja .. - Odlucili smo da necemo irnatiios iednu sedmicu Entonija Vejnergejra (Weinerga re) - rekao j e j edan duznosnik Dernokratske SIranke,

oglasi
UNIV,ERZITET U SARAJEVU
PEDAGOSKtFAKU'lTET SARAJEVO
Na osncvl konkursa za upls stude:nata u I godinu prvog dklusa studlja fla Unlverzitetu u Sara1evIJ U akademskoJ 2.o1l/2012. godlnl I Odluke 0 krlterlJlma I mjeriUmlJ za utvrolvanJe 'redosnjedaprljema kand dataza upls u J godlnuprvog clklusa studljana Univerzit:etu u Sa,ra'jevu u a,kademskoj 2011/2012 •. 9OOlnl, Pedago~krfakultet

Dnevni avaz """

17._I>"J>D".

27

Broi pre~mela: Brojai!1a: Brtko,

<

w _. lIIifJ1J<t II1II 1I!J<o .....00... lIot·
1lI~."""_
....... ~1oolI:

.,,'

d.OJO

.........

02.01-09551/11 02.01-11-T5-01 15.06.2011.

Na osnovu clana .20. slav (2) latka a) i clana 27 a. slav (2) Zakona 0 javnim preduzeelma u Brcko distriklu BiH (.Slulb~ni glasnik. Brcko distrikla Bosne i Hercegovine' bro]; 15/06, 5/07,19/07, 1/08 i 24/08) a u vezi Olana 5. slav (1) i ctana. 14. tacka a) Pravilnika 0 zaposljavanjuu JP .Komunalno Brcko' c.o.o. BrCko distrikla BiH brol: 01-58-09774-4/10 od 27.09..2010. godine, Komisija za zapMljavanje r asp i sui e

obJavlJuJe
PLAN UPtSA STU,DENATAu PRW GODINO' PRVOGCIKLU$,A STU,DUA NAPED.AG05KOMFAKUL TEltIUNlV,ERZtTFrA UAKADEHSKOllOU/lOll. U5A'RAJEVU

JAVNIKONKURS
za plijem lapostenika· u radni udnos t N A OIIR Eel E NO V.RIJ EM E do p ov.ralk a zaposl e hi ka sap orod il jsko g odsustva

o OJ E LZA FI NAN SlJ E I RA C U NDVOOSTVO 5t u~ba za rac unovodswo
1.. Malerijatni .knjigovorJa

e>O.w

,....,.. """'''
1. ~!1~ ~.l(III..RT

-ItfjOOJoI

GODJNI

........

1[)C1~·

-- """'"
n
J~ I~ til

._

!lUd1···....,.

v_

00

_~ •...

Unosi promet zalina i utro§ka materijala,. kao i rezervnih dijetova;unosi premet po vnjednosti materi, jal a; uno 5i pro met so Ii~ina mate riial a i rezervnih dije lova preuzet od s ktadi~nog kn iigovodsllla; radt sve vrste iZvjeStaja mane za kolicine i vrijednost materijala i rezervnih dijelova; vrsi sravnjenja sa skladisnim knjigovodslllorn; aklivno saraduie sa iZlfrsiocima u glavnoj knjlzi; ucestvuie i pornate u radu komisiJa pri popisu materijala.

1.1. O~is radnog mjesta:

1.2. Minimatni uslovi:

...
II D

- Sir u e na sprema: tV stepen - 5S S e konom ska - Radno iskuslllo: 1 [jedna) godina na istim postovima
U 1 ..

1.3.D roj ilvrs itaca: 1 Pravo prijave na 'Konk.urs imaju kandldattko] pored navedenih uslova ispunjavaju opste uslove za ;;:asnivanje radnog odnosa: a} da je drtavljanin BiH b) da je punoljelan c) da je zdravstveno spesonen (samokandidati ko] oudu primljeni d.ostavtjaju uvjerenje 0 zoravstve noj sposobnostij, d) da se protlv njega ne vodikrivicni postupak. Kandidali koji su zalnteresoveni za prijem u radni odnos podoose Plijavu na gliginathom oblascu Preduzeea .. Prijava na konkurs mora da sadrl:i! lacne i is~nite podatke. uz 0 Ii9 inat nu P rij avu J P "Ko mu nal n 0 Brtko' Ii. 0... B rCko distrikt DiH kan did at ie dul a n Iiosta v iii 0. kopije ~okumenala kojim se dOKazUjUispunjenost opslih.minimalnih j ooselmih.ustova.
0 dl1l1Yljanslllu; b) kopija lie ne ka rta iii Ii iZYOd iz mali c n e knj i g8 rodenih c) diplomu 0 laviSenoj skotskoj sprsml iii drugi dokumeAt (uvjerenje. pollinJa, svjed·ocanSlllo i dr.). la diplome kole su steesne u lnosnansteu nak.on 06.04.199.2. godine patrebna le noslrifikacija; d) uvj erenje iii pollirdu 0 traZen om rad nom iskuslllu; e) kopiju rad neknjizic e f) pollirde, uvjerenje. sefmikati i/iti drugi dokumenli kao dokaz 0 ispunjavanju posebnih usiova

r=s=
J.'....,l1",.-I"'~'

I--.. .... ~~

l~
JII

'l'
i

,~ ...'"

.t

n

1"'.a

I

16

Rangiranje kandidata, i prijem studenata u I g;ooinustudiJa na odsje-clma 'Peda·90~ko9 fakulteta vrSi.t se u zavisnostl od: braja bodova, utvrdenlh na osnovi zavr5ene eetverogodisnje sfiednje skole 1 oslvarenog tlspjeha Iz odabrane gNpe ;predmeta: na Odsjeku loll razrednu nastavu !iz B05.)f)skog,.hrvatskog, srpskog jezika .1knjfievnosrJ, Matematlke, Histon1e J GeografiJe; na OdSjeku lalpl'ed~kolskl odgoj Iz Bosanskog, hrvatsflog, srpsi<og Jezlfl{J I Imjizevnosti, Matematike, MuziCke i Ukovne kulturel na Odsjeku za kulturu tlvl1·enja !IitebniCki. odgo) jz 8osanskog, flrvatskog, srpskog Jezlka i knJllevf'loS'[,~ Macemartke, PJzlke i lnformatike.

ce

a) uvjerenje

!Eliminatoml elementi kvalitlkaCiono9 isplta obuhvataju: p.iSffi.eni !tsplt I test 12 .80sanskog, hrvatskog, srp.skog jezlka .r knJllevnost'l; Indlkaclje 0 'teskoeama koje ometalu studij I lHI,vljenje nastavnlCkom profesijom (potvraene kHnl&im ,nalazimauhiStoriji bolestll; govome smetf'lJe, claltonizam I netadovol1avajuct broJ bodova.

Konkurs Ie ollioren od 15.06.2011. do 24.06.2:011. godine ..Zalntere50vani kandidat mogu preuzeti Prijavu na konkurs u prostonama JP .Komunatno BrCko· d.o.o. Bitko distrikl BiH, ut. Studentssa bro j: 13. Bra ko. kance' anja broil. iii na we b adresi www kDmuna In D. ba Prijave se moraj u doslaviti naj kasniie do 24.06.2011. godine do 15: 00 cas ova p utem p oste iii Iieno na adresu JP .Komunalno Drcko· d.o.o, Brtkodistrikla BiH. ul. 51udentska broj 13. Oostavtjena dolrumenla~jia neee se vratali. Dokumenli 0 ispunjavanju opsUh. uslova, ne .mogu bili slariji od6 (seslj mjeseck Nebtagavremene, nejasne (nerawmtjive) i nepalpune prijave se nece razmalrati. Sve informacije u vezi konkursa mazele dobitlu Sluzbi za opSle i kadrovske poslo· ve na broj: 217-255. lokal 20. PREDSJEDNIK KOMt5.1JE ZA ZAPO~LJAVAN JE M r Admir Nukovl(;. dipl. oec

Pfiedaja dokumenata vriol se do, OL07.2IU1., godine u St:udentskoj slut.hl Fakulileti od 9 do 14 sa (Skenderija 72 /Il.
Test I ;plsroeni Isplt Iz Bosanskog,. hrvatskog, srp.Skog jezika im1fievnostl bit 6eobavljenl 04.07.201 L god ne cd 10 do 13 saU.

QSI In.ternationalSchool
n.<Q'o'I",,_..w
t ...

of Sarajevo
nlll:~"~"'t
........ ,~~I.. """""",> rn~fI!Ii

Razgovor sa kaniJldatlma vtilt poeetkomu 9 sat!. 'Rang hste primljenlh 07.07.20 It. gOOine tI 12sati.
Prijedlog

lese

Cl5.07.2011.godlne
bit

sa

Ofn",.......u ...t!II,IaII'~I"
'hI
.f.\~II", .... I~d!tjrnrm t

.,..._.~............ " .. ,.....,.,,1,~,
_v...:"II_~CI!Jir'~",,~

..... IT~
..........

.... ..:Iiiid.lot.d:lntd\~h_........

.. _

110<

kandidata

6e

..

objavljen

I,\~.

niM! ~

"p"lr~
~

"b...,_,n

:lalbenl rok

traJe odOS. do, 11.07.2011. godlne.
bit
1;1

_001~"'1:.-L
'UiJ'lt~lIf1,iIdIIII¥I Mol"''''''_''

r...-M_.:~Ihd'" 'l"!.iiioro.1."""''111 .... "",.jl~J'''P-N,''''''''
III ~

\bCc

1I........

...1h_............,_..!
...... .,_..

tw

·~~ ...~.-..I.nnn,t
"1",1

I'~

!Ioo.~~

....

Il.h ~ III- 'tkhai.'IIft \1.tllh1:. ~li....J~I'IIl,Il'L"""d,, _" \4~ ~lfrc: u_"l.... "WI. IJl ,...C'..m.d

~lIg~

t'IIIIiii:2'I'I,..lltI.!I¥lt-=t'iJwn

.....

~

Konabla, Rang. IIsta primlJenlh kandidata
12.07.2011. godine 14 satl.
:Konkurs je objavljen na web stranicl

Ceobja.vlJena
u Sarajevu

~ a.Id"II~_""'_'"r
._1'IiIIo'- .... ~

1 ...... 'w.I'~,Iot"'I!!Illl

~lI ••

1w-~

.. ~,nll

... I, "'II~""~

110

Jikr.n.
"'I.IIiIi"

Unlverzlteta

www,un5a,lla I web www.of.vns.ba .

straniCi

PedagoSkog

fakulteta

Silrajevo

,",,_, _.1..)
'I"'IR,,. 'f"IIIIIiiIIII1 .. , \! ..-J

"I,., '''''

ilwtJn 4!1!I,; ......

-..

~ ...
t<>o, .. ;O

..-Jtl'kullilll"'_"'" _~,~i<noi N- 10<14"1» lrt'" - ,,"

28

o nsvni avaz, pet, k, 17. junV1ipanj2011

JUZNA AFRIKA Sud proglasio nevinim direktora

Koh·Merin: Ooklorirala 2000. goriine

Kornislla prestiznog Univerziteta u H'ajderbergu

BiulD) ODloredS)edniCi parlamenta EUoduzel doHtorat
Koh-Merin seizistog razoqa kao bivsi mlnstar odbrane Karl-Teodor cu Gutenberg povukla s politicke funkcije
miesta koie je nadlezna komisija prestiznog U niverziteta II Hajderbergu, gdje [e ova. politicarka doktorirala 2000-. go din e, definirala kao plagijate, Plagi j a Ii potjecu iZ oko 30 publikacija, od kojih dvije trecine uopce nije navedeno u s pisk u li tera ture, Koh-Merin se iz istog raUniverzitet u Hajderbergu oduzeo je doktorsku titulu bivsoi potpredsjednici Evropskog parlamenta, njernackoj liberalki Silvani Kob-Merin(Koch·Mehrin) pos [0 j e u tv rdeno da se n] en rad, u sustinskirn diielovirna.sastoii od plagijata. U njenom radu od oko 80 stra na rada ima vise od 120 zloga kao i nekadasnja "politicka zvijezda" Njernacke, bivsi ministar odbrane Karl-Teodor cu Gutenberg (Karl- Theodor zu Guttenberg) • prepisani doktorat • povukla s politicke funkcije potpredsjednika Evropskog parlarnenra i predsjedavaj u ceg lib era la u tom par lamentu,

Tuzloc: su ustanovili da je poklon Teilor britanskoj manekenki dao 1997' nakon dobrotvorne veeere koju je organizirao Mandela
j

ReMIMlil S ;ili I a i Hem I a dele

_...,...,...-r

lzrecena presuda indonezanskorn imamu

J uzuoafrii:'ki sud oslobodio je opruzbi Dzeremija Rektklifa (jeremy Raclcliffe),. b ivseg d irek [Ora Dobrotvorncg drustva za djecu N elsa na M.an dele, da j e protivzakoniro zadrzao navodnekrvave dijamantekoj emu je pred ala bri Ian ska manekenka Naomi Kernbl (Campbell). Rektklif je bio optuzen da j e ilegaln 0 zadrzao ncobradene dijarnante koje rnu ie urucila Naomi Kembl, nakon 810 ih [e ona, navcdno, prirnila kac poklon od zloglas nog bi vseg preds j ednika LibcrijeCarlsa Teilora (Charles T a y lor).

Opravdan razlog
Rekrklifje priznao kako je zadrfao dijarnanre, ali je rekao kako ih niie prijavio vlastima da bi zastirio ugled Nelsona Mandele, Naomi U Juznodrickoj Republici ie protivzakonito po~ Kembl i dobrotvornog sjedovati neobradene dijarnante .zbog niihove rnodrustva, Da je, kojim gtlce povezanosri s finansiranjem boraca u ,aftickim slucajern, bio osuden, gradanskim ratovirna, praniem novca i drugim ile74-godisnji Rektklif bio bi galnim aktivnostima, . suocen s desetogodisnjorn kazn 0 m zarvo ra, p il!e zao - kazaoje. "Guardian". 10 irnao opravdane razloge, Posrojanie sporn ill dija_ Ucinio sam [0 lito sam Znao sam da sam nevin i manata ustanovljeno je prucinio i smatram da sam za drago mi je da sam 10 i doka-

ProtluzaHOnito DOsIBdOUan]B

Basir: Ne.ma veliku porirsku

Indonezijski radikalni imam Abu Bakar Basir osuden je na 15 godina zat"on; zb og povezanosti s gruporn koia pokusava ekono IDS ki des lab ilizirati zemliu s najbroi niiim muslimanskim stanovnistvom i uves ti ~_erijarske zakon e. A nali ti ca.ri na vo de da je izricanje zarvorske kazne Basiru veo ID" vazan korak u naporima indoneziiske vlade da oslabi teroristicke organi zaci ie, aI i mozda n ece umanjiri prijerniu od napada uln dOIlezij 1. .

BaHarBailr OSDden a 15 DOdlna zaluora
Basi.!" j e optuzen i da je po rnaigao prj organ izacii i ; finansiranju Kampa za ob uku dzihadisra, uklju<"ujue; iclanove svake poznare indonezijske ekstrernisticke grupaci j e. Basir nema veliku podrsku u Indoneziji, ali analiti eari smalIaj u da bi presu da protiv njega mogla palaCi oeke radikalnije islamisre 011

u Indo~eliji

Obulla

koj ill su neki vee na] avi Ii represalije zbog ubisrva lidera
EI- Kaide Osarnebin Ladena,

Neposredno po izricaniu presude Basiru "irom indonezijske priiestonice prijavljene su broine priietnie bornbaskim napadirna. Policija je pred izricanje presude radikalnorn imamu pojacala sigurnosne rniere i 01:02.900 pol icajaca bilo je u su du, gd j e su relefonsketin ije bile u prekidu, dok su b(1)jni snajperis(i zauzeli polozaje na krovovima oko!· ni.h zgrada.

Alman el-Zavahri, dugogodisnji"covjek broj dva" reroristicke mreze El-Kaida, zvanicno [e postao nien voda, naslijedivsi oa !oj pozidji Oumu bin Lad.ena, kojeg su

EI-Zauahri postao prUi eDUjeli EI-Haide

Zvanlcnl nasljednik Bin Ladena

pocetkom ma]a likvidirali arnerickl komandosi u Pakistanu. Ovakva odluka saopcena je [ucer purem Jeane inrerner-srranice koja je lijesno povezanasEI-Kaidorn. -

EI-ZaVahri: OllgDgDdi§nji "co vjek broj dva"

globus

o n~vni'avaz, pet,~.
17. juni/lJpanj 2011.

29

Deset clanova Preestavnlckoq doma iz obje partije

fondacije ko] je skrivao"krvave dllarnante"

HOngreS enlluie Obamu Zbog Llblle
Rijela kuca je jucer predala Kongresu pravnu analizu u kojoj pokazuje da je predsjednik djelovao s punim ovlasteruern

S8

Deset clanova Predstavnickog dorna arnerickog Kcngresa iz obje partije podnijelo je saveznorn sudu tuzbu proriv predsjednika Baraka Obame zbog poduzimanja vojne akcije u Libiii bez odobrenia Kcngresa. U tuzbi se navcdi da je predsiednik SAD prekrsio Ustavzaobilazeci Kongres. clanovi Kongresa iz obje stranke sve vise insis tirali na tome da Obama objasni svoieakcije u Libiii, Bijela kuea je jucer pre" dala Kongres u pra vn u analizu u kojo] se pokazuje daj e predsjedn ik d iel ovao s puni In ovlas ten j em u skladu s Usravorn i zakonom kada [e pooeo vojnu operaci j u u Li bij i i da irna pravna 01' Ills ten] a da nastavi americko ueesrvovanie u NATO operaciji u Libiji i bez odobrenja zako noda vaca, Kao odgovor clanov;. rna Kongresa Bijela kuca ie predala izvj~[aj od30 strana u korne se detaljno izno-

su vee

Tuzba jeuslijedila posto nekoliko sedrnica

'
I

U luilJi se na vadi da je predsjednik SA0 prelusia Uslav

ISHUSIUO

Dvoiica vodecih pravnika Obamine administra-

HUnlOna

olHe godine na sudenju Carlsu Teiloru za I"We zlocine u Hagu, Tuzioci su usranovili da je "krvave dijamanre" Teilor briranskoj manekenki dao 1997. godine, nakon dcbrorvorne vecere koju je organizirao Mandela,

secilievimisijeu Libiji. Tojeodgovornarezoluciju usvojenu u Predstavnickom dornu 3. iuna u kojaj se rnili od predsjednika da u ro-

Sliwa miba je 1999 godine podnesena protiv tlIda§nieg predsjednika Bila Klin tona (Bill Clinton), kojem je na reret sta vljeno kdenje Ustava zbog zracnih nap ada na Srbiju Sud je odbacio III ruzbu, ku od 14 dana predstavi demlian izvjelimj o ovoi vojnoj inrervenciii,

ciie su u svoio] argumentaciji istakla da americkesnage nisu ueestvovale u "neprijateljstvima", barem od 7.aprila, kada ie NATO preuzeo vodecu uJogu u odliavan ju zone zabrane leta uLibiji, a SAD SII preuzele ulogu pcdrske, Prema arnerickom Usta I'll, Kongres ie ta i koi i ima pravo proglasiti rat, a! i b ro] ni am ericki p redsjed wei su izbiegli da traze odobrenie od clanova Kongresa,

Cuvao u sefu
Naomi Kernbl [e na sudenju posvjedocila kako je grube dijamante dobila od troiice muskaraca ko] isu dosli u njenu hotelsku sobu, Iako je rvrdila
da nije zriala porijeklo di-

iarnanara,

drugi su svjedose poslije

ci kaz .• I i kako

Americka kongresmenka Gabrijela Gifords (Gabrielle Giffords) pustena je jucer iz oolnice U Hjustonu, pet rnjeseci nakon SIO je upucana u glavu II Tusonu, II
americkoj drzavi Arizoni,

OllordS IZaSlalZbOlnlCe
u bolnici.

Pet mjeseci nakon sto je upucana u g.lavu

h valila da ih [e dobila od Tejlora. Kernbl [e sporne draguIje Rektklifu dala sliedeceg jutra, kao donaciju za niegovu dobrotvornu organiza ci iu, Rekt klif fon da ci j i niie prijavio kompromitirane dijarnante, Vee ih je cuvao u sefu 13 gcdina, dok ih nije predao policiii nakon 5vjedocenia Naomi KembL Ostavku [Ja mje~to sefa fondacije dao je nakon ~!O je skandal izbio u iav· nost.

Ljekari su rekli da 5U se njene kcgnitivne sposobnosti i fizicka snaga poboljsali, rake
da visenernorabiti

Gifords ce borav iii u kuci s yoga su pruga, astron au ta
Marh Kelija (Kelly), u rnjes(FOI.:AP)

tu na oko4() kilometara j uzno od Hjusrona, a nastavit ce cdlazi ti n a svakcdnevne terap ije, prenii de SlI agenci ie, . Veoma smo uzbudeni sto je dostigla sJ j edecu fazu rehahilitllcije· reba jeKeli. Gifords ie pogoaena u Iiievu S[F.m u gl ave i morala j e pO-

novo lie; ti govori ti ihoda ti, U pucnjavi u januam,kada je amencbkongre5roenka upucana smale udaljenasci, ubijeno je sesrero Ijmli, medll Kojima devetogodiiln ia dje'

vojeica, a ozliiedeno Ie joil 12 osoba. DZerald Lafner (Gerald), oplUzen za nap ad, 1I manu je progla~en mentalno nespo$obnim z.a sudenje.

Kontrola prlslupa objekhl Slanovi veOOne 33m2-73m2 Garaie I parking mjesta Ure4eno lIvoriile i sadriaji za djflCll Mogucnosl kreiranja enlerljera po VIasIItoj ielp Mogucnosl krediliranja kupoWle bel uI:eita, flranata I dodalnlllllpoleka

_!!!!!!,!!!!~f)

www.tlOmolnVesl.lJ·wwwJll.slan..com

033565175

30 """- 17._'1"". Dnevni avaz

oglasi
'OFf( [OFTRE
IUGH REPRESE~
f

TIVE
~~

IIIWlllI. I

nTlku

uit 11.0.0., Cmopod h.b., 88320 Ljubtdki r-dSpi!;uje:

ATJEC .J
.Z:I. UlSnivanj.e mdnog odnosa za radno mjeslo:

Trgovac - podrutjc Bugojna

POlrebni u\.jel.i:
Poznavanj~ raduna moonah.l

s

WVS

Vo;mt!ka.dozvol<l B kllteGorij~
Radno ikusl 0 u auto bmn~i Po I vrda 0 ncliatnjllVL'lnju.

Rok zapodnoS~nje prijaVll je 30 (tridesci drum) od darmobjavc n:ujeCaja. Prijave UI. throlopis i presli osebne L ka?.nice po~ljhe
nodresu:

ujt d.o.e..

moped b.b .• gS320 Ljubu~kl
flui(!.ba

\'MiI«::it !t i !Ill u_Ollk T 11. n ullIia R.WnirJ. b11,'no Sq.-.tJ, Ilmha 00 9. - lUI uri Prijt ~p poIaIcij~lltI.l¥I se In'b;!Ju prabtnlli II&nlirlMtI_
Von la ~ pro.J::Jju
'I
~CC!Ii)Sl

iii ei'JO~tom na adresur nuie

U liI~

·!tOjI·s.:

0000!.c

l!JlGL DI~

OHItIIoXl: rriln~ti1i: b<1.11(

\ 1'a:Il D. prmo.b I Wni~~ cpillru lili izlOl lo:zib SIll orn~ ~ tlbtJU rtbJ rreDIl>iu_ cbI1 I:iI: l,* ~ il~ 1Mb J"IbIjjcnjimlc prod.1)C,

..unju bel g;utlXijt. \ I
nrt;pm.

tro>lilll

III~.

~ II.Miw ~I dw.gt W (aMtding
~~~

PropIlMlll
(Or.fI1nH

DPJ .~ !hi W~ foINI' drwIopmmIl'IffI!9t. ,~,iof 1,,~.IIpfIIIM·I!WI.rM\ll("u,,·~ ffopIrbljd~ibfnlll. warbv;l!

'" IIIJlllrmolrf_ID~.mc'¥IIC.·'"

~.~apCIr·d WI wOllgfftn(!lIMll')'OQIO~IOf hlo!bA'II9~~"~

~III'

-a...-..._'
QI'

PiDIk: ~! IlInm:Dll1 kall."IUIw so (D:IItI do n. fun, du 1 jUID1'111lo· I!II: 1~.~ I m;tkfPn.! pmtdn

utl • nmju Iilju:'ilr bq LOI·I, i!dIN: OHR

Na kOlcn1 ~ Sdilll~.

d:!_j(rruna:rooP/\J.1 OU.I I.t!,cnc IIcl!a b-!li 00 1:r.;1l1ll ~ E.mc:ri~J I,. mmSnjna. BilL

')'«I

LOO PrOjftt Aulntnt
QNWd. jObllntrfbOll .~ IJNDP ~ 1bI«J Fro:. 11'11 I....,.,' ft"~ .u!A_.w. ,Pka strd !WI' II!IItr 01 m\trclt wi .LI:It CY by)DO AtIt·lOll ~
.It

K(I\~ It hili (JI\1l'!U 1 !lI21f!III'W il:e311,Jm 201Lad !Ml:«W 0111-1 I. CWIf. RID ee beD ~~: 1.0; p:aJdi ~ciucijca;L I )1p.1UlI!.(t kti ror.p:o.."!1 tcki'n:r111 U roLl! 00 • w 00 mr,~ tt IIlRi w. !fbn 1 ~ 1Mb. Upb2 !.e IIdap IDND pulmIlJIWp.'IIi! I!ailifm I11.r: p1'IIIIIrI!t bdl 0: oJ ~ tmkrl!! ~tiUllll:l1 I) ~ ,bnllt.1 OUR mllroOllhllZlb izo;~ pII.'zjt

~

UIO' ~'JIOOII S( 11«'5 to

I

U ~iI\Il'itol Strce. 1\OOOSorr )M.~OJ!rlo6Jeoo.br·O)JmNI00I"'_lI4.OlO>!lIO'"

U

NatlOIU DhtIopmIIlI

ProIJIlGl

....._...
1,Wttd' ,NIlioM, ~

,,_,.._

~rzenfer: ·~,~J"':"'I'".''"'''''
LIV_ELONGER
Ilf

Dm!cpmUIt Ptof'-

DP}alN

I gIobII ~11IftIiOf\

~ting
buidll'bmlIlh

ncOlll'oKtll9(OIJMID'iHID,trIOIIirOgr.·~M'dmcu'mIG~.peopIt

1)'l1li

ZEPT1E.Rlntematlonal d.o.o. S8mJevo. Brand MEDICAL KoIOdvorska 11A, Sarajevo, .BiH~

iiR'1Ig

1IWt.ttd;pro~~t'fIPI'~CI'I~~.WO'I.n).~In'

ccnpln_~",..itI'OIIgIr~youlO._jOl'~I"'r.grabCNlpoWOnn;IIIr\JlUh

OGLAS
Potrebno 20 ~kandldata medlcinske stroke za prodaju medilclnskih ureClaja., apodrutju Kanlona Sarajevo. n
Svi zainleresovani mogu se javiti. na tel: 062/335 .:1: 80

LOO Mon1toril'lg Coordinator
DrLIM-lI ,. ihnptDI cJ 1HI' PmIINI ~btMyf_ P 11 . ~ nMlHr ... 1Jd)p'lntplXln CI ill. Ame· Knd1 IN IrilC'lalllllfrDl ind 1imI. cy b1 XI _lOll q~ S( 11.(07 to IlIlJ)p ~ .~ 'lIJS!mt CllOS,m,.,,;pb:rro)W»Dl alJ.o1&2>1JIJIIII5:i:tIl4loIUilLIo'iI'

IBI!LImIIoII/J.

'1

Dnevni avaz

om'- 11.....

I>"J>D"_

31

SOTEIINlIIIPSIJ.S1lI-

lW)p.

DIll, P8SJElI. IElltm1DIl"I£C CEITIRUT

!~0L

c;1:;i)'iYi)_
:~._.

-

11~~

'0JtillI) til MlTTl 00'D'B3]]~.t:.b1.LU.J.J

PO 110 NIII

IOFIBIUCIGA
.......

POllONll1
......,.

IOFIRI IACIBA
1Ii_1III_ ...... ,...
I

........

-

......

.. __-

(ll.JnICIledit Bank
-

-

Iaoobi'-

_ .......:-.. ..... _II..,.,~
3-

.....................

--..ClIo1J...

~~-==:;.....

)C':=-

........... __ ..
~~!:
............... til

~

....... ~

.marketiii ~
III -lid llllta n -UJl-bOll

......

11 1111

ID,IIP1D

~==~a p'l/oljn!je

3,65K
?To

mJBtoz: ~ pol nuJU let t!:.

32
MONSTRUOZNO Amerikanac priznaa zlocin

Dnevni avaz, pela~. 17. juni!lipanj 2011.

ki0 S k
.

Bespomocna iivolinja

Obleslo PSlca na lIZe
~NEWS

Tneidzeru bilo dasadna

UbiO SUDrUDu-era Ie dila 101i0 Dei
spavao, a ujutro [e otisao na posao. . Njeno bezivotno tijelo bile ie na podu kra] kreveta, Tuzioci su rekli da ju je gurao 0 pod takvorn snagom da seugusila, Stolberg je na ispitivanju rekao kako je bio Ijm na suprugu jer ga j e noc pr iie probudila nekoliko pura, N akon sto ga je gniavila i noc kasn ij e p osvad ali s use .. Opruz ili su ga za ubi stvo i0 dredili kauciju od tri miliona dolara,

Iz tim dosade filipinski rinejdzer objesio je psica sripal] kama za rubl] e za uZe ipostavio te forografije na Facebook Psic ie bespomocno visic obi ellen za kozu na ledirna dok ga je njegov vlasnik forografirao iz razl ici tih uglova, Osim sto je izazvao bijes svih ko ji su te fotograf ie vidi eli, u-

neidzeru prije ti i ruzba za nasiljenad zivOIinjama. Ipak, kasniie ie uklonic fotografije s Facebooka ijavno se izvinio za to sto je uti n io, T reba nagl asiti da j e to ucinio aakonsto su ga zarrpali ljutitim porukarna, Proti v line j dzera j e orvorena i grupa na Facebooku s 3.000 clanova koji osuduju izivliavanie nad psicem.

Amerikanac Ronald Stolberg (47) iz Vernon Hilsa u Iliaci su op tuzen j e za LIbis tvo su pruge Rejcel (Rachel,54). Suprugu je ubio ier ga ie sralno budila, Navodno ju je ugusio jer ga j e tokom noCi prob udila nekoliko puta, Prije u b is IVa rekao joj je da ga p usti da spa va ili Ce ie ubi ri, Nakon sto ill ie ubio vratio se u krevet i u miru od-

Zanimljiv eksperlment u Rusiji

zenama Zabran)e laz
9 1le1N5 a::m.a..
ranciiu da ie postao iznimka. Na sud u su uz svoj zah rj ev koje zele preobratiti gejeve, ali priznali su i da do sada n ije bi 10nikakvih poseb nih incidena ta takve vrste, Bar je rraiio zabranu za ulazak zenama izvan IZV. [edan gej bar u Melburnu na sudu je, bez obzira na vaZece zakon e 0 diskrirni naci j ispolova, uspio izbori ri zabranu ulaska zenaIDa. "Sircui I Bar" dobio ie sudsku ga-

Gej bar u Melburnu

izrazili zabrinu tos t zbog zena

"mjesovirih sari" koii se o drzava jus vake nedjel je n akon 15 sati. U svoioi presudi sud je pojasnio kako je za gel muskar~e vrlo vazno da imaju neko mjesto na kojem ce se sastaiati bez opterecenia hoce Ii im neko dobacivari neurniesne kornentare.

kiosk

Dnevni oval, petak,

17. i~nVltpani 2011.

BRITANI.JA Hari Haknal imao visoku dozu Iijeka u krvi

la zimao "ritali "7
Desetoqodisniakc [e ova terapila prepisana zbog hiperaktivnosti
rry H uckn aJ I, 10) ob jesio se u

I-call sa oblasio lar
ovaj lijek prije deset godina i otadje prepisan zaoko 15 rnitiona djece sirorn svijeta, Dokazano [e da on mijenja raspolozen j e ip otiede depresij u, ADHD jeporernecaj koji je trenutno diiagnosticiran SV3· kompetomdjeteruu Evropi. Problem pretieranog konzumiranja Iiiekova kod diece sve ie prisutniji. ZabiIjezen jesluca] u Velikoj Britaniji kada je majka davala pernaestorniesecnorn dietelU "ri talin" da ga b rZe u spa" va, Slucaievi djece samoubica vee su bili povezivani uz poremecajADHD.

OSIObada)U se stresa raZbi)a)UCi
"The Destruction Company" ie firma koio] mladi
Amerikanci placaju poza-

Neobicna kompanija

Diecak Hari Haknal (Ha·

svo joj sobi kai sem za hlace nakon uzirnanja lijeka "ritalina", Dijagnosticiran mu ie porernecai hiperaktivnosri j nedosratka paznje (ADHD), zbog eega je uzimao=ri talin" . Obdukcija je pokazala da je u tijelu irnao vecu dozu tog lijeka koj a je inace prep isana za odrasle koj i pate od isti b problema. Farmaceutska industri j a iz bad la je na trl'iste

~

kaciji u N j u Dzersiju, a tlanovi suuglavnornbogatasi,
- Ljudi se rncgu uclaniti

masne iznose da bi razbi jali predmete na bilo koji nacin, Predmeri se razbijaju bejzbol palicarna, scapovima za golf, sjekirarna, ceki eima, m acevima i lancirna, a vlasnici kazu da su 40 posto c]anova zen e ko je se oslobadaj u s tresa, Klub se nalazi na tainoi 10'

samo ako ih postoieci CLan preporuci, a onda ih pozovemo da prociienirno mogu Ii postati dio kluba ~ kaze jedanod vlasnika kompanije. Imali su icudnezahlieve, pa jeneko htiorazbiu "ferrari", a [edna zena j e uni s_tila sva suprugova odiiela. Clanovi p laca] u godisn j u clanarinu, ali nakon svake akcije plate iono sto su razbili,

Vruca po'nuda. NajboUa komblnacija iznosa,
roka otplate irate uz gratis MasterCard Plus.
Post.ernte kOri5n]1< Jednog 00 models' Spal1<QSlSe pallets IlskOrlshte pOgpdnosb ekc1je!

DuStan s Krana

dO-IO

DobiO diDIOmU 99. gOdini
LeQ Plas (PI ass) iz Redmonda u Oregonu diplornirao ie na U ni verzi tetu La Granda u 99. godini, 79 godi na nakon sto je n a pos Ijednjo] godini

Leo Plas zavrslo studij

e
studija

fakultet, . Pia. [e 1932. godine upisao posljednji semestar aa fakul tetu ko j ise uto vr ijern e

napustio

zvao Oregonska normalna skola i trebao je pchadati predavan j a jos tri II!ieseca da bi stekao diplomu i mogao cadi ti kao uei tel j. V vrijeme kadasu SAD bile uzdrmane Velikom ekonomskom krizorn.Plasusenije previse dopadala mogucnoSf da radi u skoli za placu od 80 dolara pa je prihvatio poziv iednog prijatelia da radi u nj egovoj kompanij iza ISO dolara.

Ubola noiem OGUhaler 101.lehliO Ubili manlu
ruu !loiu ledal

Amerikanac prijetio partnerici

V Izraelu je odrzano taku ('n_aidu.iem}"jQ~jou nasvijetu koji jebio isvojevrsni naucni eksperiment, bud II Ci da je konopac ove popularne djecije igracke bio d ugacak 20 me!3 ca. Neobicnu manifestaciju
micenje

organ izirao je Insti rut za tehnologiju Tehnikon-Izrael u Haifi kako bi testirao fizicke sposobnosti i dosjetl j ivosr svo j ih studena lao Na jednorn travnjaku u krugu Institutapostavljen [e 30 In erara viso ki kran s is j eg ie vrhals timova na smjenu isprobavalo s.voiu vjcitinu razv Iacenja jo- joa<

Devetogodisnia djevojcica izbola je nozem ccuha koii ie prijetio da ce ubiti njenu majku, Dzejson M. Filds ason Fields, 27), koji
s djevojcicinom

a

majkorn

ima dijete, nakon zucne svade napao ie svoju partnericu. Stavio joj je no±" pod grlo prijeteci da ce ie ubit;, a dje~ vojCica je tada pri!la i zabola

- Poceo je iecari i bacio je ])OZ. Krv mu se slijevala niz lelia. Potom sam vidjela dijete kako u ruci ddi krvav kuhinjski noz - rekla je majka. Ovo nije prvi pur da je dievojcica povrijedila Fildsa, 0 n a ie nasilni ka iz bola u nogu prije dvije godine, kada je, lakoder, zloslavijao njenumajku.

Domaci mladi krompir

Batak s karabatakorn
Ovako

[unece mljeveno meso
Bajra

U

Dimljena vratina ovitku

PIK

Pahuljlce
Choco Balls

Jaja "L"
K~k.

produ kt 10;1

Bezalkoholno

• ~umskc VOCif' • jagcda • smckva ~ ltoprerada Om, 252

g

Deterdfent
:Bonux
Plowers

Deterdzent
BOllux

2 U1
n;g

• MagMlia&Sprl

Anatomski jastuk Kosmodisk Life Contour
• O<Ir~ava pdrod'n'i po'lobj !:Iave ..... ~ata i ~-amer;a • os.i~ur-ava :pravilan.;poloza]ldemenog iluba

kultura

Dn Bvni aV3Z" P€tak,

17. junWpanj 2011.

SARAJEVO Potpisivanie "Stolacke deklaracije"

paiDUiC: umletnici S auangrda Duezem I
Bh. politicari konacno bi trebali shvatiti koliko je kultwa vazna u priblizavanlu Evropskoj uniji, kazala je Jasmila Zbanic

U sarajevskom An kinu "Kriterion" iucer su bh. reo ditelji jasmila tbanie i Haris Pasovic predstavili !Iovinaruna "Stclacku deklaraciju 0 kulturi u Bosai i Hercegovini", Oaa je nastala kada su se najznacajniji urnjetnici ; kulturni rnenadzeri nase zemlje nedavno sasrali u ovom hercegovackorn gradu re sacinili do sada najvazniji dokurnent 0 straregiji u pray Iian jauk ultu rio T a da su ov u deklaraci iu potpisala znacajna imena
bh, kulrure, a JUGer [e to

,- br ·im. Polraga za IzgUJeo_ _... di)elouima iiuota
Predstava nastala prema tekstu Danila Kisa u reziji Nermina Harnzagica
dijelorn svog zivotadjetinj-

Premijera "Ulice divljih kestenova"

ucinilo

jos 15 umjetnika, medu kojirna ie i bh. oskarovac Danis Tanovic koji je kazao da za sve jednorn dode vrijerne, pa i za akciju i reakciju umiernika,

Gebelsov

nacin

ju. Pred u go se usp] es i nasi h umietnika dozivljuvaju kao uspi esi drza ve, sto zaista ni je tako, Meni je drago da postoji
jedna ovakva

- Predugo se uovoi zernlii nek e stvari podrazum iieva-

dam se da ce ie nakraiu potpi-

inicijativa,

Na-

sari svi umjetnici i, jednosH!VnO,na raj nacin izvrsi ti pritisak dase neke srvari ovdje promij erie. Deklaraciia je veoma dobro osrnisljena i ne vidim razlcg da je Ijudi koji vode ovu dd3 vu n e prih va tekazao je Tanovic, On is tice da b h. P oli ricari kulruru sh varaiu na Gebelsoy lIacill koji bi se, kada bi cuo rijec kultura, uhvatio za pistol], a Tanovic je 10 parafrazi rao i rekao da, kada 0 n
vidi pistol], "uhvati" se za

Svako od nas trebao bi se sjeti ti nekog detal j a, ul ice, forografiie, predmeta, osobe iii bilo cega drugog SIO spada u proslost i sjecanje, a od cega se i danas zivi, ali bez nostalgije, saopceno je na jucerasnio] pres-konferenciji za rnediie odrzano] u sa-

Deklaraciiusu
porpisali

do sada

Ivica Saric, Haris

Pasov ic, Din 0 Mus rafic, Mirsad Purivatra, Edin
Zubcevic, jasrnila Zbanic,

Adisa BMi':, BOfO Kouric, Edina Papa, Ermin SiiaSa,a Gavric, Sadzida Tulic, Manja SUta Hiberr, Gorcin Dizdar, Boris Balta, Ines Tanovic, Aida Veiic, Lejla HodZic, Amra Baksic-Camo, Alen Babic, Vildana Drljev ie., Elma T ataragie, Aida Begic, Aliser Sijeric, Bruno Lovri c, Ism ar Had~iavdic, Maja Kordic i Strain Krsmanovic, Ovt urn jernici se nad aj u da 6e im se ptidruzi Ii i kol ege iz RS. pimnju cjviLizacijski nivo ove zemlie, jer su dosada umjernici izBiH pokazali da su oni .lvangarda ovezemlje, a lie fukare, kako ih ie lIazvao je dan 0 d b h, in te1ek tua; Jaca. M.CUSrOwc
rnija, TimKlensi (Clancy),

kulturu.

rajevskom Kamernom leatruSS. N a sceni ovog lea Ira ce, naime, 19. [una bit. prernije rno izveden a preds ta va "Ulica divljih kestenova" Danila Kisa u reiij; Nerrnina Harnzagica. Radena je u koprodukciji Udruzenja "Ideja" i Internacionalnog lea rarskcg festi vala MES S. " Danilo Kiil veliki dio svog opusa posverio ie rraganiu za iednirn izgubljenim

stvom. Ova predstava imaza cil j istrazi t isjecan j a svakoga od nas u konteksru ratnog pericda koji ie orrgnuo dijelove naseg vremena. Zelimo publiku potaknuti da krene u potragu za svojim ulicama kojih se vise niko ne sjeca, kac rnetaforom za neku licnu dimenziju izgubljenog, te da se zap i(dta je to za svakcg od nas Ulica divljih
kestenovagic, rili SII Amar Vanesa kazao je Harnza-

Uloge u predstavi osrvaSelirnovic, Sa" bina Bambur, Maja Salkic,
Glodo i jasenko

Pasic. Prva reprizna preds rave zakazana nedjeijak,20 ..iuna,

izvedba
j e za go·

M. Cu.

Civilizacijski nivo

Spec
U Narodnom pozoristu u Tuzli jucer [e uprilicena promocija romana "El-Hidrova knjiga'takademika Nedzada Ibrisimovica, 0 kniizi su, uz aurora, govorili prof. dr, VedadSpabiei mt. Fatmir AHspabic. Alispahic je izraziozadovoljstvo sto je n prilici da promovim kllj igu N edZada Thrisimoviea, jednog od OS!1V3ea novooi sno1lWleBomjaCkeakademijenaukai umjetnosti F. S.

napredaM druitua
Pods jec311ja radi, "S toJacka dek laraci ja" se zalaze Z3 uV3zavan je vaznosli kuiture i umjernosti Z3 napredak dru§rva, povecanje ukupnog budzeta za lImjemos[ i kulturu, za transparenrnost pos!ovanja jav!lih subjekata.i dodjeljivallja finansijskih s reds fa va n a bazi j asci h kvan ti tativnih i !tvalj tati v· n.ih krirerija za odluCivan je zirija/vi ieca koje cine profesionaki u dalim urnjernickim oblastima.

Redileli kaj asmila lban ic jucer je israkla da bi bh. politicari kO!1acno rrebal i shva ri ti koliko je kultura VaZM u prjbJiZavan ju E vropskoj un iii te da umjemid u BiH zele da se prava urn je most konac!lo poi':ne vrednovari. Direkwr "Easl Wesl Ce!Itra" Haris Pasovic istaka.o je da "S to lacka de kl araci ja", prije svega, pos!Oji kao priofile( da se kuhura u ovoj ;te" mlji shvati kao jedna od naj.znacajll;jih grana kada je u

Preksinoc je u Muzeju savremene umjemosri RS u Ba,rljoj Luci otvorena izl 0 l<ba r3 dova s til dena ta i profesora Fakulteta za in· fonnacio!!e tehnologije i di· zain, na kojoj Sll predsJavlje· ni plahti, piktogrami i oda· brana umiemicka djela jz obias ti grllfickog dizaina .. . Ova posta v ka precis t3" vlja spaj iavnog iprivalnogu w1ienju pos!ojeCih slereori· pa. Mladi imaju priliku pri· k aza t.i svo je s tva.ralastvo u oblasri grafickog d.izajna, stu je podsticaj za Iljihov rad
- IZlaVlC) Ie l1a OIvaral1lu

RUSeoiestereOiPa

Izlozba u Banjoj Luci

IIRUmeU I
JUI1j8"
U okviru parrnerstva iz· medu Mostarskog teatm mIa· dih (MT M)i tea(arskih radioniea iz njernackog Hajdelber· ga veeeras Ce na Gradskoj sceni"Toni Pebar" premijemo bi ti izvedelll predsmva "Ro· meo i J ulija" u izvedbi D jeeijeg i omladinskog stu.dijaMTM·a. Kako je najavJjeno na jUCerasnjem presu, rijeC je 0 predstavi koja je adaptacija priCe 0 Romeu iJWiji te svoje· vrs!lakombinacijaglumaCkih i plesnihelemenam. rut ovu predstavu koja ie raama prema scensko!l1 aranZmaflU Kristi Horvat (Cristi Horvath) i Roberta Kriga (Krieg) je besplatan. M. Sm.

Mostarski teatar

Muzej grada Zenice, Aso· cijacija 1'.3 umjernicku foro· grafiju uBiHi fotogrupa ART 7 iz Z~nice organ izirali su izlozbu pod nazivom "FOIO BiH". I;d~enirad()vi 53au[0" ra predstavljaj us I'oj evrsni pregled srvaraltiSrva domacib fotografu min me godine. S rrucni ziti koj im je pred· sjedavao Mural J Marevil: oda-

nagrade najboUiml0t0gralima

Muzej grada Zenice

brao je najbol je kolekci je i najbolje forografij e_ Muhamedu Borovicu pri pala je p rva 11 agrada za kolekciju, Sinisa Sj)enderija osvojio je drugu, a Zelj,ko je" Lietreeu. Priznanjazanajbo· lje fotografije dodijeljena su Emi Mujanovie, Karlu Gavricu i Dejauu Milosavlic;" vieu. A.nz.

maz

izlozbe minisl3r prosvjele i k ul rufe RS A !!ton Kasi po· vic. V.S.

S atvaranja ilIa/be

1_:J,H,dJM)

oglasi

Deturdtentza yel
BIOAKTIV • aka

+ Ukyl • 1 IGRAns

.~ ~.,.
bMno:ll'llftO..sl, _II'I!I 1lI'I ..... ~QI ~WII~~~aI (,YNI~#21 P'oCI'.aH >I.t~ .. ~b!<a II hallIMn~"~II'G~"'13r-n'_' "'~CWlIoftln;j'lDr.aIIMd~~ O'W8 .. fW;Mtl'U'ltMoIlOM.w::I~. I~
..... ~

. .~ ...

_

... ...:rl:II

~

otllMngl~lIIdirIII. PmCrDdII!,MI ProC IlaMdd •• ,*,oI .. ~

..... t(Dt,l'OOl 1D"~oIGl.f((lll'lry

~ Ib:M

ourCllOOl~
......

...
hit

PrDCrei:W6ri.1Iitt

INVI:TAflON ProCre6I Bank cl.d 1S..,...wg iWIW compillllllS Ir1aooiaJ ,~ancI grwp ~ ~

FOR BID

to s.tn I IMIr
~

3151.Mil

OIIll11lora III hi 8aP~ lor the 'fe<!' erxIng ~

Na&3 lr.IdlciJill Clugogodi~nje luunvo JO~ od dovnl' 1923 Bodine garanClja su savdene olgal'li2acJJl' svalce mlfl<ule YaM!g odmol

• m.dIl ~ on IfIa San . rinarlaaldalarnant!. prepared n IKCOIdafII:8 o\'IIIllfRS • aucW!epIXt 00 It1e Banl;'sHnaooaJ rneJII5. preparBd m III:COIdanal WIllI, F9CIefiI BriJIIII ~ regW!lJns • r$Irt on~JinandiIJ iU:b1 oIlh1! Bank in iIIlIXIRfante ~ Federal Barbig ~ I'Egltabons • rt'port onmplMnentabon of tno ~ ~ Irt Il1o and repatlarrs :IgIIimJ money Im'donng' !I,.d finarv::i'lg llltenonsm • feporlan cornplial"al willi Iha kanc:ial. cownanlS ansiI!g lram Iha ~

• group COO5OkIiJIlon reporting p!adte is' and

agreernef\ts

' otterBudil

requr_a

related 10il

lb& Bank rutllTlS IhG nghllo oVIIllII iM bid process and ra,aeL oIItn il"Oi It! III 11m of IXII"II/:act 0II"Id thlull'lO.lJTlli;l' ..... lIB 10 any biOIjer 01 any obUg.'I.t:CJn tD ~ronn !he lIo!:Idetol Ihe grtllJl'"l1!llor 115a::IJJn

WI kIncIy
I'roCreIM Sa

~

.t(!

$UbInlt

)'IIW' oI'Ieni not

11I111r>f 01,07 20 11 tht'I1

!he roIkNolfli DddItU

dd

Sektorr.~flII Emenka8~8 n DOOSalllJIW

show biz

[}nev~i avaz, petak,

17. junVtipanj 2011.

PLAYBOY Hju Hefner se sali na svoj racun

nas DUn-CD
nap iS30 je Hefner, koj i, cin j se, sve lito se dcgada, nije p rev i:le u leo k srcu, - Kristal je izjavila cia, naken SIO ie otkazala v iencanie, osjecaveliko olaksanje, - N apokon razrnisljarn i0 drugirn srvarirna, osjecarn se nekako mirnije, Svese to dogadalo za mene nekako prebrzo - objasnila je Kristal svoju odluku te je dodala da se s Hefnerorn nije svadala negoda jujeon razumio. - Oboje smo se slozili da viencanje nije najbolja odluka. On se zelio vieneari, ier je mislio da je to ono sto ja hocu - rekla j e Kristal, ko j a rvrdi kako se ne vida IIi S jednirn drugim muskarcem, ali je tren u tno yeo rna zauzeta s vojom muzickom karijerorn i radi na prvornalburnu.

Dvacesetpetocodsnia Kristal Heris izjavila je da, nakon sto ie otkazala viencanie. osleca velika olaksanie
Nakon sto je Krista! Heris (Crystal Harris, 25) sarno pet dana prije svadbe odlucila da se De zeli udal; za Hjua Hefnera (Hugh Hefner, 8S), osnivac "Playboyevog" carstva cijelu je pricu odluciookrenuri na salu, Radar Online objavio je novu naslovnicu easopisa "Playboy" za juli, na kojoj se nalazi upravo Kristal. N a naslovaici je predstav Iiena kao gosp oda Kris tal Hefner, a na njen lik dodana je crvena naljepnica s natpisom "Odbiegla neviesta" 0 novonastaloj situaciji Hefner obavjestava i preko
Twirrera.

e110 I II neules i
DOS
Legendardni rep umjetnik, aktivista i piesnik Tupak (Tupac) preminuo je 13. septernbra 1996_ godine u bolnici u Los Andelesu.sedmicu nakon sro [e na njega izvrsen atenia t, Ipak, to 0; je bio prvi pckusaj ubistva slavnog repera, Nairne, niuj orska poli ci j a objavila je iucer svje docans tvo zatvorenika koji je napoleon OIVO-

H._D 18 narUeD -._ . w._ _ . ublSluD JUBaHa
Svjedocenje zatvorenika

- Kako ie vjencanje u suo b 0 tu 0 tkazan 0, na ras pored u ce biri film "Odbjegla nevjesta". Cini se prikladno -

reno priznao da je kriv za napad narepera 1994. godine, Riiec ie 0 Deksteru Ajzaku (Dexter Isaac), koji je tada pucao na repera i opljackao ga nakon sto ga je unajmio iedan od reperskih rnenadzera, POW3t pod nadimkom Dzimi Hencmen (Jimmy Henchman). - Dao mi je 2.500 dolara i say nakit koji sam ukrao,

Dsueta U PJeSmi
Zanim!jivo ie i kako ie pokoini Tupak u svo]o] pjesrni ~Against All Odds" spornenuo osvetu Dzimiiu Hencmenu, Nairne, nakon tog napada doslo je do velike svade izmedu dvije strane, iednih koii su stajali iza Tupaka 'i drugih koj i su staj ali iza No tori ousa, a sve j e to dovelo do danas jos nerazrijesenog arentata na Tupaka te sese !II j eseci kasnij e na Notor iousa, csim prsrena, koji je hrio za sebe, cake n sto sam napao Tupaka - ispricao je napada':, ko j i ie n a d oii votnoi robiji, te je dodao da dan as duboko zali zbog svega te se izvinjava bLiznjim clanovima porodice Tupaka.ali iN 0\0riousaBJ.G.·a ..

Libenberg: Rodila prije sarno Iri i po mjeseca

Ljepotica dana Li-En Libenberg

Juznoafricka bomba Li-En Libenberg (Lee-Ann Lieb enberg) odradila je seksi snimanje za junski brei tamosnjeg izdanja FHM·a. Libenberg je u juznoafrick om FHM-u debi!irala 2003. godine,Z005. su jeprogLasili najseksi zenom, 2008.

Mia a seHSi mama
je bila na naslovnici niihovog kalendara, a do sada se pet puta pojavila na naslovn ici ovog Casopisa.. Ovo snimanje za nju je biloposeboo zbog jos jednog razloga· pokazala je da je vr10 brzo nakon poroda uspj ela vra!i!i zavidnu linij u.

-0 vo ]e stvarno nevi eravarno, Bila sam veorna uervozna, jer sam rodila kcerku s.vega tri ipo mjeseca prije o'Vog snimanja. No, bilo je sjaj co ponovno raditi s ovorn ekipom i po~a"cena sam sto sam se vralila - kazala je Libenberg,

Engleska glurnica Eliza bel Harli (Elizabeth Hurley) i indijski biznismen Arun Najar razveIi su se nakon cetiri godine braka. Suds ka odl uk a 0 razvod u doDesena je n a k ra tkom roc is tu u Londonu, kojem niie prisusrvovan nijedan odsupruznika. V jenta1i su se 2007" a kra j em prosle god ine gl umi ell j e objavila da je niihovorn braku dosao krai, a nekoliko dana prije toga i sluzbenosu okoncali vezu, Elizabet je vise od deset god;na bila u vezi s Hjuom Grantom (Hugh), a iz veze s filmskim P!:Oducemorn Stivom Bingom (S!eve) ima deve\Ogodisn jeg si na_

3 B '""" ".

_i ,.". Onevni

avaz

oglasi

Auris . ._"', '" 1 17ujes Sada vee ad 23..999K'M

Autol"llollO kIbIIU5lub.IJe@.po dje1J1 ImJ II51 rno&tleo 'prl u~tI tI.. 8oga.ta(lprelM,SUp rIoma ponUdi I"IIIJtOn.I!raktl ~ dlcJn, ] P<llne ~ranclJ1!15 godlna ~1'1tIi! pomoB nI o!s:tJ- We to Aurls 6nl prowIm IlborIJm.

KrqJtI\I nVM,~Vw ~ .tuneduostalogrnidi::
-K1frna ul'Rd.a

- AAtrmlnlj5

r~c

-lJpTavIjanJI! CD MP3 audio ~1"II1Kfl sa Iui.!om prtiVUfenog IIpfllvlja

- ASS. BA. EBD Sistlmlr. mltM

Jastuke za
v.mjsb

ibotn.r ultrl" jluu Q
ogle-d&lol

\lOLl'" 1

SlJWZi1

ra.1

-Eltktrtblo podes!w IgriJirli
-Centralno

QkIJufotVinJi!
1"11

Sol

IIIYlni

UIlI'l~1Ja11

1"11

www~toygta.ba

oglasi
SOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIIA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKlKANTON OPCINSKI SUD U TRA VNlKU Bro]: 51 0 1028853 10 I Travnik, 17. OS. 2011. gcdine Opcinski sud u Travniku po sudi]i Amid Sera u ;z,,",'nom predmctu irazlrelja izvr!cnja INTE-SA SANPAOLO BANK BiH Sarajevo, Ohala KuliD. bana br, 9-A, zastupan po punomocniku Popara Selma, punomoc ovlerena 'kod norara Zdravke B ago, iz Sara] eva, pod bra je m 0 PU -Ip.. 39/2 010. dana 10. 02. 2010. godine, pororiv lzvrsenika: DRAZIC FRANJE, iz Busovace, ul. N. Subica Zrins kog bb. fa di na pial. duga u iznos U od 84.552,56 KM, denio [e dana 17. OS. 20 II. godlne, van ro~BtaJ sli]edeci: mine iz la~kc I ovog zakljucka DCmogu se prodali ispod 1/3 utvrdene vrl iedn OSt i, Po~etll c punude za drugo i"()~i~tena iznose rnanjc do l/3 urvrdene vriicdncsti nece bitt razmatrane ..

Dnevni avaz '"'" "'_~"'" Ito for

39

~ lit

unicef
li-..olln

IJ.'lCEF Cl!ra» 1m Bawl &nII'~ Iar

~1I'd

qtWIIed r.a.mtlllfl

s. Pcreze

i rakse

U

vezi P rodaje s nosi k upac,

~aI

ZAKLJUCAK
ODREElUJE SE nRUGO ROCISTE za [avnu prodaju nekreinlna izvrsenika DRAZIC FRANJE, iz Busovaee, ul. N. Subica Zrinskcg bb vlasn lsrvo lzvrsenika sa diielom 1/1, uplsani h u:
l.

6. N. [avno] proda]i rnogu ucestvovari sva pra\10;1 i fizicka lica, osim fica navedenih 'U clanu 88 Zakcna 0 izvrsnom posrupku;a duzna su pri [e ro~i'm za p roda j u na im C osig uran [a u plati Ii iznos od [cdne desetine odredene vrliednosri nepokretnosti, S tirn ho osiguranje ne moze iznositi vi!. od 10.000,00 KM i pri]e pocerka rociSl3 sudu predari uplarnicu lz koje ie vldllivo do su oslguran]e platile na depoal In i raeun Opcinskog suda Travnik, otvoren kod Uni-Credlt Zagrebacke banke, Fililala Travulk, racun bro]: 3389002208351383. Od polagan [a 05;g11 ran j a ",10 bod en [e irazhe Ij lzvrsen ,a.. j e d U~;]Fl polofi ri ciien U u ro ku od 15 daD:]~ od dana cbiavtjivanja xakfjudka 0 prodaji nekre rni ne najpovoli n iiem pon udacu, Ako ku pac u o dredeno m to ku ne po 10i1i Prods] n u c iien u, sud ce zak Iiuaolll prcglasi ti p roda j u [om pen ud .cu nevaljalcm, i novi m zakljuckorn otlrediri cia ie nepo kremosr pro data dru gorn oai povcl in iie III pon udacu ko] i Ireb. da u roku ko j i o d redi sud, a koii no mo;'" biti duzi cd 30 dan", od dana prijerna log >ok I jucka depon uj e pmdaj n u ci ienu, Ukolike i drugi ponudac ne polo,,; prodajnu ciienu u predvidenom reku, sud ce ova pravila primijeniti i O::J tn:feg pen udsea.
7. Kupec

Operations Assista.nt G54. Fixed-Term Appolntment,IMIS# 18930
'UndIf lilt __ ~ lICIlOnot

me

oIl'II~'~.·lho .JCEF Ol!c.b

~

~ ~ IIIId HlRtgICI'i"IlIa .

~
'1oIIcJoq.

~

wrTI'"Ilht

I. Optntlonl tnII. Swpot'fI. ~ CoI'Ias .0lP'1DI

ffPO'II i.ndtalw on~,
Mal'll4 ... IiUmIr'tR_~

n~

MIoIIIP" WI ~

• .....w. MVt ..-.:I c<tw ~ ¢D ~ I:IO'!'icI ~ ~ 1fmIl' an:! t."man _0. 1r!'iOIlII"~ ~ ~ ~ __ en:IoIhIrHR-1OOtdI

n,'W1Wy~'

~
vatIlM

- Z. k. ul. hr. 193, poli rich optina/ops ti na Bu '0I'aen, Ka tasrarska op cinalo p!ti na B us ovaca, k.c. br. 4l/1O, u A II listus ko]a je upisana kao zgrada i dvoriste, ukupne povrsine 370 m2, Vrijednost naprijed navedene nekrernine mvrdena je u i;'DOSU od 300.450,54 KM, 3 ua osnovu nalaza sralnog sudskog vj•• raja za oblast gradevi nske srru ke Kri li c Mar ka iz B USOv"~C od 31. 01. 2007. godine, a po zakljueku bro] 51 0 I 028853 10 I od 04. OS. 2010. gcdine, USMENIM JA VNIM NADMETANJEM, dana UTO RAK, OS. 07. 20 ll. godine, sa po cel kQm u 2. Roc iSle za javn u prod.i u ce se odda Ii u zgrad.i OpCin,kog suda 1'ra1'nik, ul. Vezirska hr. 2 u konetlori ji b roj: 49 (po [krovl j. ,udal. 3. Na oekretninam. izvr~enika i. la~ke l. ovog zaklju~ko uknjiuno je pravo zalog., radi osiguraoj a nove.nog po lral!i van ja u ko riS1 lrdi tel ja izv rSen j8~ a na osnovu iz ....Sne isprave - zapiS'nIka r ; rj.s.nja Opcioskog suda Travnik broj, OS 1-0Ipz" B4/07 od 19.04.2007 .godin •. 4. Na drugom roei!m za javoo nadmelan j. nekre~

UrwukR OI*~ Acb"

'~W·

t 10 ""traWl din'

8. Ponudacizna cija ponude nije prihvacena, osirn ZlLlr,~ najbulja ponudaca, osiguranie ce se vratiri odmah nakon zakljucenia iavue prcdaie. 9. O va j zakljucak ce se obiavitl na oglasno] tabli suda. Siranke mcgu 0 svom trOSKU obiavitl ova] zak I j u¢ak u "e-dSlv ima j.v neg inform is an i., odnosno do zakljucku obaviies'.lica koj. ',e baI'e p .odiljom nepokre tnOSli.

........wy Iogt and P'OF*"lt 1-..11 1J~ I!>t ptCQRIIIYII rI'~·'~.~ ~oI"~buCIon~""~'oIi~i' .' R"""" ~ .1. 'llW'1"'Q'" ~ .rIII~ot ~w.'~,""'.:I1g l. Tmtltn R......... nd QlI:uIrln 1i"FIwl.~
~Rl
i.

~u.."~oI·ldD"'I~n~~~

",Itt

i_

~I

!hi ~5«tICWI

"mIfnId tit '"

Supt,Io._ wfIetIl'III\IiIId' ..... I'IqInd'

~room
IICI~ bQIy"'_ _ ,",ngw b

~,~
... good'!! itId_lII_

'1I>iI IhIIIm"1I

~

~

°

~
~ ~

c;omp.lIIt_1ud

nI

ot ~

IoI.UNlCEf

'"

~1lOI"'-"

1JIOI1$(II1d";owI 10........ ICEFi ilia Iud ,nd

,Im'_ ~

Zaklju~ak ce se dOSlavili Slro.nkama, na oglasnu lablu suda, i nod_le!nom org.nu Poreske up",ve. SUDIJA Ami'" Sero I'ta vna ponka: Pmti v ovog .okJ juck. u ij. dozvol jen pravo; 1ij.k (el." 12 Slav 6 Z'kou.a 0 izvr!" om po,lupk u)

~"OIiiI~or_"~.
fid~I.·(n"

~IPiI"rnn~n or ~

lnvwI "III~,

an6 ~

Icr Uh~EF IlJII" ~l'ItI
\I"iI"OlIAKilv:1)n

1UI!POl"''''9·~b

~_1\Ili1RtoqIli_t5 Qu,lilbtio<rl·.~b$Jt6tnot,: ••

flUO<'Cy '" E"IlIItII.od Icc:IIl¥Ig~ lor ltd WlItlMIJ ...." ~ ~doeumcrcsll'llhno~ M........ ·~.,.... or pn'IJ._.-cq. ~ ool...... ~ _... "'It. .!Ill: tvI"IIn,~ ~., ~n""""""..c)I'IIIl "'P'"'U1m fI~Wll e~"1I! a$MI

".ll"l_~

"'~

~

~I

b;

........,.;y ..ndo'=" ~

_J '"~
11'1

UIoI,~

01

OKRUZNI PRIVREDNI SUD U ISTOCNOM SARAJEVU BROJ: 61 0 1', 00027809 P, I. Saraj.vo, 06. 06. 20 I J _god ine Okruini p.rivredti_i sud u Islo~nom Sariljevu l 00 sudijil Aida Sain u pravlloj sl'\lari luzitelia TeI.:korn Srp,ke •. d. Banjo Luka, proliv m~enog TR BUlik EVfOP., .adi oaplale duga, van ro~i!la dano 06.06. 2011. godin. donosi sljedece

COm.~Io· • ConViIIUK.: Cornrnouroenl O!wruylnl ~

lNegir.

• CortCMIptt_Itt'
~ Wtri:lng: W"'!"I PODIIIo [):mI,1at I'U!.ItJo

RJESENJE0 ISPRA vel
v rii,. i,p ra v ka rielen ja bro j 61 0 p, 000278 09 Ps ad 30..03. 20 II. godin e n. na~ in !lOse rie!eDja u s!avu 2. umj.,to:
"kao i dt:!:m u u.a dok nad i u'Qskove parn iC!l og postu pka od dana donoknja ptt:sude pod prijetnjom pri_liudnog ."k:lO ida rnu lli!doknad,i [fQ~ko\'e: pafnic:oog, postupka ad dana clono:k:nj'a; pr-esudc pod priietnjom prinLldnog Vrii. se ispravka u.obrailoz.nju
U

• FlIDCIIo~CO!llifll'R": Anll"fnnII Learr.rIQ InIi ~
dispozil ivu

PIannong InIi ~atlIZIIIII

• oIbrng ~

aro:I ~

u izI'!osu ad 405 ~Q{l KM. a :5 ve u roku od 30 daf!.a i7"'\'T~enja~~treba cia :noji: Ll iZflosu od 54S~(]O KA'\. a S'Ve: roku oct 3-0 dail.a u izvdcnja~[
VU

~ ~ all ~ lea.- aI inla'es!. a.rh:uk.m UWId: bI~MSad lD IbnIn RIstio:I'I:oM. - UNICEF 0Il'JQI''a' 1 000 Sar.,.a III:am rd' ~ '1:«<1li"'ll VKilriCJNolla

.a. ...t CI:IIUI:I Ie.- lind ~_
!lARI1IlllJlll.

deY

alt-.oo reIi!tn!I!I '~Ii

rjel.oja na nacin SIOu ...

2. gdj. sloji:

~ ~g

IT"UIlbllOOUllltll8wq...-d~

OdJ uka 0 lr(l~kovj rna dOll ~sena j ~ 5hOd no Qdr~d bi clan:;] 386" ZP P- .. a i_Sitase' S-aStoje od tro~kov<l ~ak:se oa [Uzbu U i2:nOSU od 200,00 KMJ odtuku U iZhOSLl od lOOJOO K..J\.11e I:rOSKOva obiave luzbe u Dnevliom Avaz:u[[ u visini l05J~ K.M se dodaie: I~(e troU;'Ol'3 objave presude zb-og propustanjll su od 140,00 KM~ U prcosmlorn
dijelu

UMCEF.I~~
:o.o...fM. ~..... n;..goylni!!l '~IliIC.!"'1 'a.o...n. ~:J:4!t11:i...,g"DY~N "f~LA_K"_N"fON OP¢IN~KI OIUOII TU7\.I
'Hlo _,

d,

ro.- u,pAq~:

"'lIlY 201'1

i rjesenja 0 ispravct u Doevl1om

Avazu u ukupnom

i_lOO-

presuda

zbog prOptlSl:lIlja

ostaie oeizrnjenjena.

'0... ....P, 11_'

......

_,...

~

Obra.zlozenje
Dano 30. 03 _2011. godme ov.j sud d onio jerj"enj e 0 :i'pr> voi pr",ude ,b og propustanj •. Tu itit.lj j. po· d["lio prijedlog Ovom $udu l.<! i:spravku u kojem je i$lak.ao cia je u dispo:!':tti".."u rjeSe.nja {} i_sprnvci U $tavu 2, Ie u obrilzloztnju rje~cnjil U S[,ilvu 2, (I dl lI!ke 0 lroskovirnll grclikom obavezao ru.unog da ltl:lj~e~ju nildok na di troska.c parnicnog posmp k. u izno," od 405,00 KM, a ko ji S" od nos" n. ltO; kove ,"be on lU~bu u visin; od 200,00 KM i od_1k. u visin; <>d100,00 KM Ie lroskova 0 bjav. m;;be u D n.vnom Avau ,Z" 105,00 KM umj.,w u i_zoosuod 545,00 KM. koji i_zoosje uv.can za 140,00 KM koji ,. odnose na lro~ko.,e objave presude lbog propu:StarJia i rjd"-e,nj:a 0 ispl':3Ivci IJ Dllevf!om A.,a:zu.. Izvrsi vii \IV id " spis "vog sud. braj 61 0 Ps 00278 09 p, od 30. 03. 20 II . godin. su d ic koo,m1Ov.o da ie u izreci pr.sud. u smvu 2..gre!kom do,udeni lto!kovi parni~nog pO'1Upka u ,zno,u od 405',00 KM unlj.slO 545,00 KM te da je u obrazlozeoju odluke 0 lroskovi.m. u smvu 2. urvrdeoo d. ,u izoSlavlieni troikov; u .i,nosu ad po 70,00 KM koji s. <>dnosena too'ko •• obj.,'e presude zbog propustaIlja i rjd.n· i.a Q isp ra vc i u Dnevnom AVtllU. Sh odn 0 p.ecin je novedenom sud je don.io .jelcDje bo u djspozi [iv\]" SllDlJA Aid. ~ain NAI'OMENA: f'rOliv oyog rjeienj. nije do~volje.no po,eb~. ialba.

'~OG"OlI
,.

~_u'To

•...-"..

1:1,.'"
1

.....

" Tu.zIiIl><oo

,03~-'I).s..--10-«l10'1I

OC!I

q '''I "
u QI:!O!nuom auc:lu u TUn
13:

popurtU, ....

'PONt$~e"ih "\tIJ!II1.IiI" ........ ~Q

."..,VNOO OQiLAIlA.
: ..... ,~~...-.o.."...,.,..

v... ...1.,... ~'1NlII g-

DO __,.""

...... nItluo _

~taI:I.".,'¥'I'1;III""

I<l~" iDt:Jl.ft't8n ... ~f"IiII:II'I1I""U,
__

.. O<>!IIM:",,~It_III_[) _O~ ~ c:LIi'_,

1:' ~,CJ
K. SUD:A
.. 1t

PRED&.IEON

iD~I"'" :N'O'Y

P:rod~j.;: .IUI<I mark ....R '.1\ • bo.."Il7in. 38400 km m~lIik ,~..u· II "Th. dnbromM; nj,,,- 1rIUIIn!~l1Ju'l lk "in I. Pusj,l:lo; ".; rn'I.;IVlIJ" Pl"" ...... 11"- bn>J 061 -'N!t ,II m
c.:ljcm.j" iJ~I~j

Q.OUO K I.
U!il ..wima

opos.:'b"im

prodoJO:.

40
ZVIJ EWE Sulra na koncenu u beckcj dvoranl Gasom~er

I~;;!!':'!

jet set
Pripreme za Svjetsku premljeru Illma 'Orkestar"

PremiJera MerlinOUOg SDOla, 1I0ii ie sniman i u 66Auaz TWist Toweru"
"""bno mi ie drago S.o su u naslaol<uspot. 'Un~o' uc.stvol'llli ml.dl tlJenllranlliUdl, re!<aoIe Dina
v""''''''''''I!IIGJ.iO/I'I~_I~rll''l~QljI
~laU.I(lpum111 illLun.

EKSKLUIIVNO

SIIZU SUepan mesIc. Braco DimilrijeUiC. BOgdan DiMliC...
Osrvarenje0 lasclnanlnoj karlle~Sa~. LoSlta I grupe 'Plali ark"I"" bij e, pril<azaJlO 23. [ula U okvlru SFf·,

~1·UIllClo-,~~..r:.~L
Pijdu'.-j sp(!l'lIlmi_lIi i)~I.tQlIIo~~~rn~""llrhly ....'"IUT"'~TfJMTI"Iw.l;t ill

r.'Al, ... rl~lCJti!I,~"",~I" rii~un:l4i.iiiinlm:Jt1-pIIrtdJ
LIObJlhupdlil:ud.t=-ilinqu

k.oi~~pn..D.\"~

~i::~~.=~t~:
oiIU!,.:5I!:fl1I""'UI~lum'"""""'Paklll1 IIl'Itkr~lma. IJ nlir-tIPII
u~t\-.!leri!toodllo1rn.irw 1~~£~na..'IIlnilllQn* ... l· r

Niema~ki umjetnik u Saraigvu

DJTimo Maso Domu mladih
...

,l~,ta.,!,,*l$. iuJi"IIIJ1.lm.la·

ZiroTT:i;"IMS, 1t\uFUmlleli.

~-

!.d,l)Y-1tli1'0{I!" .I3IIuIHUnftl.· pi.:! if: jtdln. od n.llv~lb ,\.~,s.k+

."':ki .mjanik

IbOh ....

produanl Tim!JO MH ~.MuI.):. iJ hvt;J1oj, ...

+~.· 1J},R-i

II
II'~'_

sarah cerllez u FrancusMoj
lIBm.aiill.lrt2llll\"iIli.~n.
IlII lTjrnko; ... ri;':rv~"""jot:tilri'Dttl.

I,

~~7t:k:=,~~ ~.d mOO~uii
.1ii1'1iI1II1Il~1IS&n. j.;<III.O!.MI~~kll.lll",lI,

ildiuojo;:~miksl:A pt;IrD1l1im 1MlIi.

n:itrir+

N;li4p~1~

Tl'Uluu)IJ-YiItlul-nnG1l~II:UiI Inamifd;lDbilllllllmpJm..m. IJtlljtmolW'lIKlS'l~Ti IkJk~'t"'!'I'!t"~.l'IJI~U ""Ill ... m UUll'1" Ullmamtl "'Dii.uI.'imDIOeJ~1IHIm,

.hl"e~.'IlIjd.I...1::hro~I.
b)l;lSmh,

Ap-.K.

f,lrlli'll_bQL'1Qo-.llll'fllIo1 flr~I"'k'oll;!till1HiiI~l;i1l'ii, ..... dikniilr:iClil:iiir~i, .Kcinornlly~(lrp 1iiJi,t!iJf:llt..~fn

Sth.. Kdb., MIIl1I)Q1.(~i..

ilDlln'''''Il'~]i~rod~QLbg. Ikotn'hni'nltll;tl[Nlfl[ltllUt

"l:2[flI~iJa-r.;9m(llnn·,
...dlik-~

1W1f\~.

rrm~'(i'irqom __

Irtdi-

.:icinalnih.r~IlIIiII.I~1IllI ·,o\ID.IiI"'II~.Uh:r:nl«;.fi;!l"rl !oI'I!l'\IIbiiijlJ~,illn'illbl.-

~jl~du nHI~

~~V.:~::;:
'!N''''
ilill(llllo .....

Ie·

e~[B:;~s"~\r~= '"'-1'.
tvru:w;f'!.li)J:1>~,

Lt, M"tlK~ r:J.I!n.... kJJlili~I,TJI:IO""mhOrn.;rh'uu kDiinanl)VlMIll"rin...n~"'III' 1<"I!llkumk;:,ildlt'Jlll'fllll,M n.~lhIyi,~Ijc:DJl(U1

40
ZVIJ EWE Sulra na koncenu u beckcj dvoranl Gasom~er

I~;;!!':'!

jet set
Pripreme za Svjetsku premljeru Illma 'Orkestar"

PremiJera MerlinOUOg SDOla, 1I0ii ie sniman i u 66Auaz TWist Toweru"
"""bno mi ie drago S.o su u naslaol<uspot. 'Un~o' uc.stvol'llli ml.dl tlJenllranlliUdl, re!<aoIe Dina
v""''''''''''I!IIGJ.iO/I'I~_I~rll''l~QljI
~laU.I(lpum111 illLun.

EKSKLUIIVNO

SIIZU SUepan mesIc. Braco DimilrijeUiC. BOgdan DiMliC...
Osrvarenje0 lasclnanlnoj karlle~Sa~. LoSlta I grupe 'Plali ark"I"" bij e, pril<azaJlO 23. [ula U okvlru SFf·,

~1·UIllClo-,~~..r:.~L
Pijdu'.-j sp(!l'lIlmi_lIi i)~I.tQlIIo~~~rn~""llrhly ....'"IUT"'~TfJMTI"Iw.l;t ill

r.'Al, ... rl~lCJti!I,~"",~I" rii~un:l4i.iiiinlm:Jt1-pIIrtdJ
LIObJlhupdlil:ud.t=-ilinqu

k.oi~~pn..D.\"~

~i::~~.=~t~:
oiIU!,.:5I!:fl1I""'UI~lum'"""""'Paklll1 IIl'Itkr~lma. IJ nlir-tIPII
u~t\-.!leri!toodllo1rn.irw 1~~£~na..'IIlnilllQn* ... l· r

Niema~ki umjetnik u Saraigvu

DJTimo Maso Domu mladih
...

,l~,ta.,!,,*l$. iuJi"IIIJ1.lm.la·

ZiroTT:i;"IMS, 1t\uFUmlleli.

~-

!.d,l)Y-1tli1'0{I!" .I3IIuIHUnftl.· pi.:! if: jtdln. od n.llv~lb ,\.~,s.k+

."':ki .mjanik

IbOh ....

produanl Tim!JO MH ~.MuI.):. iJ hvt;J1oj, ...

+~.· 1J},R-i

II
II'~'_

sarah cerllez u FrancusMoj
lIBm.aiill.lrt2llll\"iIli.~n.
IlII lTjrnko; ... ri;':rv~"""jot:tilri'Dttl.

I,

~~7t:k:=,~~ ~.d mOO~uii
.1ii1'1iI1II1Il~1IS&n. j.;<III.O!.MI~~kll.lll",lI,

ildiuojo;:~miksl:A pt;IrD1l1im 1MlIi.

n:itrir+

N;li4p~1~

Tl'Uluu)IJ-YiItlul-nnG1l~II:UiI Inamifd;lDbilllllllmpJm..m. IJtlljtmolW'lIKlS'l~Ti IkJk~'t"'!'I'!t"~.l'IJI~U ""Ill ... m UUll'1" Ullmamtl "'Dii.uI.'imDIOeJ~1IHIm,

.hl"e~.'IlIjd.I...1::hro~I.
b)l;lSmh,

Ap-.K.

f,lrlli'll_bQL'1Qo-.llll'fllIo1 flr~I"'k'oll;!till1HiiI~l;i1l'ii, ..... dikniilr:iClil:iiir~i, .Kcinornlly~(lrp 1iiJi,t!iJf:llt..~fn

Sth.. Kdb., MIIl1I)Q1.(~i..

ilDlln'''''Il'~]i~rod~QLbg. Ikotn'hni'nltll;tl[Nlfl[ltllUt

"l:2[flI~iJa-r.;9m(llnn·,
...dlik-~

1W1f\~.

rrm~'(i'irqom __

Irtdi-

.:icinalnih.r~IlIIiII.I~1IllI ·,o\ID.IiI"'II~.Uh:r:nl«;.fi;!l"rl !oI'I!l'\IIbiiijlJ~,illn'illbl.-

~jl~du nHI~

~~V.:~::;:
'!N''''
ilill(llllo .....

Ie·

e~[B:;~s"~\r~= '"'-1'.
tvru:w;f'!.li)J:1>~,

Lt, M"tlK~ r:J.I!n.... kJJlili~I,TJI:IO""mhOrn.;rh'uu kDiinanl)VlMIll"rin...n~"'III' 1<"I!llkumk;:,ildlt'Jlll'fllll,M n.~lhIyi,~Ijc:DJl(U1

VREMEPlOV T

17. [unl 2011.

DOGOD,ILO SE
1867. - Engleski hirurg Dzozef Lister Goseph Lister) upotriiebio prvi put u his roriji rnedicine an tiseptik kada je operirao svoiu sestru Izabelu (Isabelle). 1925. - Potpisan Zenevski protokol kojim je zabranjena upotreba bojnih 01TOva U ra tu, Protokol je potpisalo 29 zemalja. 1944. - Osnovana Republika Island, cime je okoncana unija ove otccke zemlje s Danskom, 1950. - Doktor Ricard Louler (Richard Lawler) izveo u Crkagu (SAD) prvu operaciiu presadivania bubrega. 1985. - Meksicki arheolog Robert Sa" linas Prajs (Robert Salinas Price) objavio reoriiu prerna koioi se legendarna Troja nalazi na uscu rijeke Neretve u [adransko more, tame gdje se sada nalazi mjesto Gabela, 1988. - Gotovo 5.000 radnika zemunske Iabrike "Zrna j" dem ons triralo ispred zgradeSkupstine SFRJugoslavije, nezadovolini svoiim socijalnim polozajern, To je bio pccerak masovnih mitinga, koii su nazvani "antibirokrarska revol ucija", a posluzi li s II za uCvclCivanje vlasti Iidera srbijanskih ko rn unista Slob 0 dan 3 Mil osevica, 2002 .• Bosanski Srbin Darke Mroa,. koji je kao kornandir specijalne policiiske iedinice opruzen za pcgubljenje vi~e od 200 muskaraca Bosniaka u avgustu 1992. godine na planini VI aiiic,. iziavio pred Haskim tribuna-

42
DOBRO JE ZNATI NaJzag.adeniji predmef na javnim mjestima

Jelou iei i limun za seruira Ie ni balilerfa
Cak 70 posto limuna ko] se serviralu na tanjrirna u restoranima zaqadeno je mikrobima, ukl.jucuju(;i i eserihiju koli, koji mogu uzrakovati razne bolesti
-~--.... ..........----,......

Odrasla osoba u jednoj minuti moze dodirnuti oko 30 predmeta. Kod kuce u pravilu radimo sve kako bi predrneti koje dcdirujemo bili cisti i bezopasni, ali na javnirn rnjestima higiiena uglavnorn niie u naso] moci, Evo gdje ima naivise
bakterija,

• Cjenovnik/jelovnik. Casopisvloumal of Medical Virology" o bja v io jei s tra;;;;van je prem a ko jern uzrocnici preh Ia da i gripe na ens tim pons inarn a mogu prezi vj e ti do 18 sa u, Zato p azi te da cjenovnik/j elovn ik nikada n e dodiru je tanjir, casu ili priborza ielo,a nakon cdabira hrane dobro hi bile oprati ruke, • Kriska limuna, Vjerovali iii ne.cak 70 posto limuna koii se serviraj una tan j irirn a II res toran irna i kafi cirn a zagaden 0 j e rnikrobima, ukljucujuci ieserihiiu koll, koii mogu uzrokovati bolesti, • Kvake. Potenciialno opasne su sve kvake na javnirn rnjestima, a najzagadenije StI one u javnim We-im3. N ajbolje j e vra ta 0 rvori ti pomoeu cis te maramice, • Posuda s tekucirn sapunorn. Dodirujerno ih s jos neopranim rukama, a to cine i svi ostali koji koriste iavni We. Zato rukedobroisperite toplorn vodom. • Kolica u trgovinama. Kolica u supermarketirna koriste hiljade liudi na dan. Koliko Ijudi roliko i higijenskih navika, pa niie ni eudo dase 1172POS!Oslucajeva na ruekarna kolica nalaze bakterijekoje se spominiu ukontekstu fekalij a, a u SOpesto radi se 0 p ozna 10j b ak teri j i eserih ij i koli, izazi va?:u raw ih probav n ih, ~el ucan ih i uri narn ih P rob lema.

ORDINACIJA

Nezgode na godisnjem odmoru

10m (ICTY) da se ne osjeca krivim. 20112. - Bcsanski Srbin Ranko Cesic isporueen ICTY-ju. ICTY ga tereti za protjerivanje Hrvara i Bosnjaka iz Brckog i zlocine pocinjene protiv covjecnosti,

2002. - Grupa od oko SO srpskih nacionalista, uz z.locinacke simbole, prijetnje i pjesme, driala nekoliko bosnjackih povratnika u visesamom zarobljeni!'i[vu u jednom ugostireljskorn objektu II Srebrenici. 2002. . Nikola Gavric podnio neopo"ivu ostavku na mjesto 1!.3celnika opcine Doboj. Ovim cinom GavriC je prihv3tio politic.k~ odgovomost za nepo~livanje odluke Ureda visokog pred.slavnika u vezi sa zabranom dodjete imovine II ddavnoj svojini, ukljuctIjllCi i zemljiste koje i.e ranije bilo u d.rustvenoj svoj ini.

Kada sam imao pel godina isada imam 32), nakon naglag otoka testisa zbog, kako mj je retieno, ~"uvrnu tosli» [na otpus« i ci pile: "torsio testis") ~lije'l!i testis mije odstranjen. To mi SI",am ueliki kompleks iako sam odenjen i
&

SiliHonSHi imPlantat Da lileuurn leSlisu o

djece.Moze Doc.dr. sci.prim. dr. li s. neito Reut Karabeg uradai za mene, pita tilalac iz Jablan;c e, V [erova tno su rodi tel ji zakasniIi da vas od ved 0 Ijekaru iIi so I ekari j zakas n iii s intervencij om m isle6 da se radi 0 u pali, !ako da je res tis "odumro" zbog kompromi[iranja drk u lad je 0 d u vrtanja. Postaji jecinos(avno rjclenje • si1ikonski impla.ntat. Dakle, iUnjeri se pos to jeei te!; lis ultra.zvucnim pregJedo m i u gradi se sil iko nSki u lijevu mosnju.

jmam duoie

Bli::!i se sezona gcdisnjih odmo- r----~--~__, ra koja sa soborn nosi i nezgode.jednaodnjihsui opekotine. Vecznate da hladna oblcga ublatava opekotine, ali one manie mogu se "o hlad iti" i pre th 0 dn 0 ispran irn kcckicamaleda, UVIla nia s topal a p ri nesp retnim ulascima II more lako mngtI rezultira.ti bJagim uganuCima glez.nja. Bol ce, navode Strucnjaci, '::-~""'-7-""7:"--:---:-~~ tlblazili primdria krema napravlje- Kremu Qslavite da djeluje na mijdanjem kasike crvene pa- 15 minula prike s kasikom vode. Nanesile mjdavinll na bolno podIUe j e [e os ray iIe 15 min u fa, a za ti m isp eri te sap unom ;"[0plomvodom. Pri tOme jeipak v30ino pazi!i da paprika ne dospije tI Qci iIi nOS,2 mjesavinu je najprije preporuCljivo probati na malom po d:rucju koi.eili se posavjelOv3ti s ljeks.rom.

Hrema Od D8Drilie lueCi bOIOUe

RODENI
1682. - Roden svedski krah Karl XII. Njegova vladavina od 1697. do 1718. godine, rokom koje je uglavnom >arovao, oznaCiia je kraj Svedske kao evropske velesile. t818. - Roden francuski kompozilor Sari Gllno (Charles (](lunod). 1929. - Roden ermenski velemajstor Tigran Vartanovic Petrosjan, sahovsk i prvak svijela od 1963. do 1969. godine.

UMRLI
1719. - Un:n:o engleski pisac i poLitica.r Dzoz.ef Adison (Joseph Addison). S Ric:l.rdom Slilom (Richa:rdom Stee10m) osnovao je 171 J. godine list "Spectator", II kojem je objavljivao i svoje i'uvene eseje, koji predSUlVljaju zacetak novog knjizevnog zanra - no· vinskog podlis tka.

VIm" ik sam benz;nske pmllpe u Federa.r:iji BiH. Jesam Ii duian driavi platan "aknadu:;:a kori$tenje zemliiita pored autoceste j po kojemp.ropisu,pi/aG.J. izSarajeva. Prerna Uredbi 0 visini naknade za koristenje zemljista iz javne Ce8[e, pra vna i fizicka I koja koiea riste oeslovno zemljisle radi obavJjanja prateCih djelamosti pru~ia usluga vozacima i pumicima, prikljuCke na jayne ceste, e1ektronske, telefons ke, an lenske prikljucke, instaliranja uredaja i opreme, gradenja komunalnih, vodopri vrednih i drugih obiekata (inSlalacij~, cjevovodi is!.) pOSlavljanje i korislenje reklamnih zn.akova su obavezn.a piacati naknadtI upravilelju javnecesre. Visina naknade po metru

Korislellie zemliista
o

kvadrutnom iznosi: za benzinske sranice s prikljuckom 6,00 KM, za sve aSIde prikljucke, osj!l! za s re mben e zgrade, 3,00 KM, za 3Uloservise, ugostitelj· ske i d.ruge slicne objekte 3,00 RM.Visina naknade po metru duznom iznosi:.za telekomu.ni· kacijske i elektricne kablove i slieno 1,50 KM, za cievovode do 200 mID preenika 2,00 KM, za cjevovot!e veceg precnib 3,00 KM. Visina naknade po komadu 2a elek(Ionske, relefonske i antenske prikljucke i opremu iznosi 500 KM. Visina naknade za postavljanje i koriiltenje reklamnib zuakova na cestovnom zemJji>ru na godiSnjern ruvou iznosi: jedl!.ostr.ani neosvijetljeni reklam.ni znak 100 KM/m2.

ObaUBZ8 POSIOdaUCa
Zaposlsnik je otk=ao uguvor 0 rodu bez az=eavn.njo olk="og roluJ i so iznesenim primjedbama i nezadovoljSlvom "a Taeu" poslodavcn. Nakon toga je ol'lJoNOOO/o'l)anje i ",,,,raT sedam dana bolovanje izatvorio. Poslodavacje donio rjesenje 0 otknzu ugO'VoTO 0 rad« ,. skla.d« $ eln"om 95. Zakona 0 radu istekom sedam danaoddnna prijema podnes· ka zaposle"ika. U prav"oj portei naznaceno je do se pro· ti v rjesenja 0 olkaz .. moie pokrenUli postupak pred nadld1lim sudom. Zaposle"ikje twkon toga pute", adwkata b;iaviopr-igovoT.Je liposlotia· vae d.uz.an prigovor razmo.trili,pila V. C. iz Tuzle. U rje~enju 0 otkazu ugovo" ra 0 rad II posloda vac je II pOll ci o pravnom lijeku uputio zaposlenika da se moie obratiti n3· dleZllom SUdli za Sl1l6lj cia je nezadovoljao odlukom 0 otkazu ugovora 0 radu. Rod takvog sta· nja stvari oij e d.llZan 0 prigovoru odluCiti,ali nema,memji daposrupi i Sllprmno, tj. da prigovor razm.otri, i ukoLikoocijeni da je osnovan, daga uV3zi. Dipl. pravnica Enisa Hodiic

.-----------..x~
KtlpOn zaodgoyore
('MUI""r,'ld [tt

IJ,:rlf,he
J.fUI{h'l'J '111.1...... I ut j • It.,.

..... II~~~ ~. fli.ilv'i'i.

~.

.",./.~.... k~ l"i~.r,.
t,')VII tl
1n;..~.JI!I

t.ntt

I"u.a.njl:lll

e-~tI~

l.ll

,~~lhtCP"v

• .l:..b.

sveznadar

D nevni avaz, petak,

17. iunillipani2011.

43
2

Taeno Nelaeno
akademlla nauka? Mezopolamija je slaroperzijska ri_ jet Miyanrudan, sto znael "Zemlja izmeilu dviju rijeka"? Nauka danas ne moie !lovorili 0 lome ko je najnellspjesniji roditelj u svijetu .zivih bica? Akademgorodok je pedeselih godi1na 20..stoljeca osnnvata Sovjetska .

LJEPOTA Kada su pramenovi vidljivIji od boje kose, a vlasi suhe

uriJeme Ie za

Ne morate promijeniti Irlzera, ali ako vas uvijek na lsti nacin sisa, probate nesto novo .
Kada su pramenovi vidljiviji od boie kose, vlasi suhe, iskrzale, a vas frizer zna kako vas treba oSiSa ti iii isfen irati, kraj n jejevrij erne za od vazne promj ene, • Drugarice ....Kada yam drugarice iz srednje §koJe kdu da SI! nisre uopce prornijenili ni nakon lOgo dina, 10 [e, sv akako, kom plimen t, ali i [fen utak da promi jeni te irn idi kada je k osa u pi tan j,u. • Bei i1'0 tne v lasi, A ko k osa b ezi 1'0 tn 0 pada i nema volumena i nakon feniran]a, vrijeme [e za promjenu, • Previse truda, Ako varn ie potrebrio i po pola sata dasredite kosu, wac; da je frizura losa idas !IjOIT!nista ne mozete. • Suhakosa, Da kosa ne bi bila kao "slarna", osiilaj te se vise, "n a krace". N jegu jte je tada kremama ipakunzima, • Vee videno. N e rnorate promiieniri frizera, ali aka on zna va. faze n i u vi j ek vas n a isci nac; n sisa, probaj te nesto novo. Trazite mcdernu, kracu frizuru, Izaberite stepenastu s dosta dugih prarnenova, • Konjski rep. Ako stalno nosite rep iii pundu, ito je znak da vam treba prornjena, Za pocetak skrati tesiske.

nou Iriz_ru

3

1. TACNO

Grad ucenih usred Sibira
Akademgorodck j e grad u Rusiji, smjesten 20 kilometara iuzno od Novosibirska (iako ga 1011':-'.: ~~c...-::"'!II negdje vee riavode kao dio Novosibirska), _~"":MOiI>o.!""'lo.o:;. __ Obrazovni ie i naucni centar Sibira, Nalazi se usred velieanstvenih surna, 118 obalama riieke Oba, odnosno Obskoga mora, vj e1itackog rezervoara koji se nalazi
uz ru rijeku, a irna oko 100.(){I0 sra-

Gledanje televizije
Iako vedinorn muskarci na kraiu isti eraiu partneric u iz kreveta n epodnosliivim zvukovirna, istrafivanje dokazuje da ima i obmutih situaciia, U britanskoj srudiji L_--=_~ _.J oko 39 posto ispitan ika gubi sat i po sn a svake nodi zbog partnerovog hrkanja, Kada se sve zbroji, dobiju se 574 izgubliena saw iii 23 dana godisnie, Izmedu 2500 anketiranih mussaraca i zena, 24 posto m us karaca pozalilo se da ill zene bude kako bi pres ral i hrkati, a 41 pos to :i:ena izj avila je da ihmuzevignjaveshrkanjem. Nauc.nici upolOravaju da probleme s hrkanjem irnaju osobe koje prev·i~epjiu i imaju visakkilograma. -

RizlMza diiabeleS
Ll novoj ana-

SlaSne grlOle
Potrebno je: 17 dkg b adem a, 17 dkg cokolade, 17 dkg secera, kora od J i· muna i sok, visnje.

Kulinarski kutak

novnika, U Akademgorodoku ie Novosibirsk! drzavni univerzi tel, 3S istrazivackih in" surma, poljoprivredna akademija, medicinska akademija, aparrmansko naselje, raznoliki objekri poput prcdavnica, hotela, bolnica, restorana i. kafica, kina, klubova i biblioteka. Dorn znanstvenika (Dom Ucjonih), drusrveno srediste Akaderngorodoka, irna biblioteku sa vise od 100.000 naslova, Grad, eije bi ime u prijevodu bilo Akadernski Grad, 19S0-ih godina osnovala ie Sovierska akadernija nauka.

2. TACNO

Mezopotamija "Zemlja izmedu dviju rijeka"
Mezopotam- r-------.,.~---, iia ie staroperzijska rijet Miyanrudan, SIO ;::naci "Zerulja izmedu dviju riieka", iii ararnej skog nazi va Beth-Nahrin ••••••••• "Kuca dviju riieka". To ie podrucie jugozapadne Azije. 00.'1 obuhvara aluvijsku ravnicu izrnedu rijeka Tigrisa i Eufrara u Iraku i Siriji. Medutim, smatra se da izraz, takoder, pmpu!lo obuhva[a rije~ne ravnice Ie oko1na n iz inska podrucja. Mez{lpotamija je jedno od najvazuijih podrucja u historijicov·jecansIva. M noge stare civil izaci je s u se III razv ile SUmeT, Babilonija, Asirija, Akad itd .. Neki ad najrnnijih primjera pisanja u svijelU su pronadeni u ovom regionu, a ttl su naslali i prvi gradovi. Zbog loga je Mezopolamiia pozna!a kao"koLiievka civilj~cije~.

lizi objavljenoj u «Journal of the American Medical Association" naucnici su uporedili podatke iz osam srudija koj e su se ba vile gledanjem televizije, Otkrili su cia se za svaka dva dodatna sata koja provederno pred ekranorn rizik ad dijaberesa tipa 2 povecava za 20 posto, a od srcan ih bo Ies ti za 15 pOSIO. Za svaka tri dodama sara pred TV ·om rizik od smrti zbog bilo kojeg razloga tokom ovj h is traii van ja p oraSlao je pros iecn 0 za i3 POS[o.

Nactn priprerne:

1. Mjero od 17 dkg rnlievenih baderna, 17 L_ __j dkg otopljene cokolade, 17 dkg secera, koru ad lim una isok urnijesiti pa srnjesu otkidati i filovati visnjarnaiz rakije. 2. Praviti kuglice koje cete redali na laniir za p os! uzi van j e. 3. Kuglice ostaviti u frizider da se ohlade pa pos.! u ii Ii.

~ r- .. ~

~i!'! •

SlIIVNI GITA~IST KARcOS JEDilNOO TAl KOI;.UM· BROOA

~c(J[)
RlJ

UNIH I

SI.~A VI~

ootKI QOG JUZNOG VJETRA

TURSKA

MElJU SPISE

EKSPlO· TlJELO

11,(.)
I I

ZIVNO

AlT

PS!:UOO~IM I'IE ilNORICA

GLUMICA ROSRINI

VHSTA aJELO· GORICE

TA8bSKA V KA

,~~ J..

~

~
I

OOVA

3.NETACNO
el8IJJSKI LIK

SAZ'lUCJA
TQNO\'A

NErO RoGISTAR TONA

ST~ SF!.

--

tENsw
IME I I

roditelj
Nauka OOBRAM·
BoN~

Skoljka najneuspjesniji
danas

!.IISICA

I""·]

~
VRSTA

~~
RJESENJ.E IZ PROSLOG BROJA FLASICA, TOM, AONI, NUMERE, SJENA, TOKAR, C, RASPON, 11, ISO, MARISOL, KEI NISIKORI, LEDARA, AMIN 2556

TOFliNO
VlftDAR.

\'INA
elJA

~

~
~VI G.L. I I

NJIlK

GOsro.
19ft·)
DA~

D.o:NS!\1 SUPER MOllEL NASUCI FlIMSKl ,QOG

NJEr.mCKA NORvrnKA

LJUBAVI

1~hl\'0

m oze govor; Ii 0, beZIT!810, svi m s~ tv ari mana 01'0me svijetu, paci 0 tome ko je naj.n eus pjes nij i rodileJj u svijetu zivih bica. Tako ....... ce .reti i to da se za najneuspjeilnijeg rodilelja na lIa;oj planeti smatra je.dna vesta skoljki iz I!ldij5kog (na slici) i Tihog okeana. Ova .5koljka odjednom snese vise milion3 jajasaea, od kojih zreiosl dohve prosjecno svega dva. Sva osrala jajalic3, koja slobodno plivaiu, poslaju Zt-tva gladnih smnovnika mora.

44 _",_"i,,,,-Onevni

avaz

oglasi

Dnevniavaz
SPISAK POST ANSKIH JEDINICA

'JP SH POSTA" d.o.o. SoltJjevo

BHPOSrA

v

Gijenjeni citatelji, putem nove usluge .Dneonog aoaza" mozete u 68 postanskih jedinica iuom BiH predati za objavu smrtovnice,
!O
~II

n2lON_ltlnrll

102D1! ~

_--

10240 ~VWJ' ~_!1270 f!?I.-_ l .. 70220 DI:Igi 'hlIuf ,
401 75' DI Tuna 1<l5.:.~l~

,~
__ --+fl<dl
TwIiI Tuzb
T.aiI

1'10 IVaIu(

,~V..wf fww

poslj'ednje
07·2D D6-11/i

41 .ii

.q

1~''''' T.m.
BIOS fUll. 75iD7TIWa

Q8...18 oe....!1
118-111

~

<la, 50

KaIu'J.I 1~70 ~-_ TmO Mildaiil
~

pozdrave .
Uz minimalnu doplatu Vase osmrtnice isjdanja objavit iemo i na portalu .Dnevnog avaza" www.dnevniavaz.ba

-

52 53
'$II

L .S6

~

752iO ~ 1!OOO 75320 76l5O
75,2l!J01

~----KI.Jd;oJl BInD'nt.i LwG..c:.nJeI

~,

1--7.0II;.:-:'=6-+.----'~=---t---__II

Srr:ar....

51

81
02

58 59 60

7tl~ 12101

____

,a..... nIIf1I btl
M1Iw>tov.!I(I ~ T'oIdUI1 btl • C_ I!

GJW1aMe

~
2.

WwldU!J3 PI1.noUke • .... ~~+I ~TIDI'

s. ,OtTOItrDWta

--

tarII.u 7!._

ttiUan.~~~

IPutUn '5 0-<4 1iJcM~1Ib

-

----===...

I'

-

I"

.•

,"

'

Mj.,to najbolje porodlCn. kupovinel ,\\.,
Junetlna bezko5t1

Ilu~.. 1: u
Sudiuidce
• •.•._ • t_ •• _ ~ .. t _

,t1\\t\\l Akcija!!!
od 17.06. do 19.06.2011.
Plleta krl'la

.

++
.

_

0.50111:':

•t

_..

.
:

, •••

_~.

t •• _

~

__ ••••

••

_.

w.

_..........

,

w.~

f",

~t ••••

~.,..

_.

_._

Jogl.lrt

Pavlaka, : Paradaj'z

I.!lJbeniea

~ .. 4 ........

~ ...........

4 •••

I•

.........

11114

,.

~

4

Plleta pa~teta
1009

Bony
Uml.ln

(rn,o lIino

Sl'adoled tums'ko vote~vanllija

Bieri
140g

Elektrilni ,a,parat sa

ta~bl'etama

p,roUvkomar:ac.a

r,;;;;;--

Baby vlaine maramice

Toalet paplr
I :

,Deterdfent ,za yeS

18, kom
I :

JUNIOR 11-;:ZSkg

===-.:.::=...u-:

MAXI' 9~:ZOk9

NAJDPBEMUENIJI rnfHI CIHlAR U BIH

UUlI

mila:'=': =:CUIUU

4. '""" ". _i ,.". avaz Onevni

I

I _•

Mjesto najbolje porodicne kupovinel
fa. nJI rl A:rkop.al

Il ~ ~ ~ ~

Super Vikendl+
od 17.06. do19.06.2011.

. +

DjeeUe- tene Ibalehlnke

Torbau

hla(lf!tlje

,,!ltd I rrbll,MtlfI .....

U. taUUII wmc ltl DlI TIl111·IWII IUIIUIU III m MIn.· arru 1111_ '" m

Itt In m NIl· ttiLlU Id In til' 14.· ION won III IU 122rH . lJIlC til: m 111101· rrJlU III m!u 111 wtAIJtI t.. In JlJI &DD . tuuld III UIIiI 'Ilium WDII! all" - .1lD.IIII lit 1»","'. DlW III. m w I1It -

_'" -..-~ -_ ""~~j;"'1\I!f'r""

...

........

; Peg I" sa pnnom fu"kdJom
; ~lo:IN

Uslshril!~
WI v:odenimfillfiTom

: ""'" ""110 r

:

; 0tJ'CI.4j'~"""""'
I-~Q!I'~f.lPb.lf'

:

.

--...,... .. ....... _ ......

_ ~--

-"-1'0

...

l6

lrpe:r:1I rlJsklslo,f.4~"toll(e

A\lto r.dlo pll),.'

...... ~.,.,...,..
•......

_.,.,
N

101

..
Sollml ralvJeb!

.-~-

48 P"" 17..... "";"'". Onevni avaz

oglasi
r,"'.... '

Apoteka Leko
), _ ~f\

"I

b

~_,_..__"'_" KOn~<>&INO_""

_"r>W. APOll:.o(lI.D(O
__

KONKURS ZA MAGI.STRE FARMACIJE

s.....o

__

_O

u_ff>lI

.._. .. BY

~~

""""~.... M3nJ11J_
"'*'~
,... O1J;'tIO

a.o ,

.......
1

~-.,..

~~-~
~1oIAIII -jl,;!l!

......

"~

UUd;':
1'......
~l

sw.,...,
~

~
Tw!o. ~
J,on!Q.

~~IIIIIII!!"

.

FEDEIlJ1CIJA BOSNE I HEACEGOVINE PO ~AVSkl KA.N-TDN OPCINSKi SUD UORASJU 8mi :25 0 Mal OU1154 07 Mal Ora!je., 19. 05. 2011. godlne DPCINSKI SUD U DRA8JU, Po SUtU DarkIJ lupa~cu, u pre, vnoi stvarilll!it,lja JP .HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE' d.d. Most", Olrekcija za pokretnu mrezu, Kfie!O.B"nimira n.'Il. Mostilr, zastup.ane po direktlJru prMsjBdnik" Uprave rnr sc. S~pi Pr[icu, dipl. ing.i clanu Uprave - ilVlSnomdlr· ektoru za pokrelllu mre~u zoran u B akull. di pI. In g. protiv tu1enika Mate Holanovica iz Hatline Grede, RH, ul. Mijala SlojanOllita Ilr. 154 .. radl na~lale duga, vp.s, 734,54 KM, na osnolli clanko 348. slavak 3. bkona 0 p,micnom poslllpku (_51. n~vin' FBiH", b r. 53103, 73/0 5 i 191GB, " caIjnjem tekslll: ;'!PP),.budutl da lu!~"i~ ne stilnuje na adresi posljednjeg pOln.log 1l~r.lvi!Ia, olljavlj"je sljerFeci;

BO S ~A I HERCEGOVINA

Dana 06. 11. 20Q7. godine lu!ilelj JP ,HRVATSKI: TELfKO MUNI KACIJ E- d.d. Moslar, Olrekciia 'a po~relnu rnretu, je podnlo tulbu pm~v I"tenl ka Male Bolanollica Iz Babine Gred e, RH, ul. Mijala $lojanovica Dr, 154., radi Isplale duga, v.p.s. 734.,54 KM, U iwjolllll~elj Irilli da Sud donese slii.d,tupresudu:

OGLAS

Duzan j. M;"nik ;splatili tuiiloliu ukupan ilno< gla"noy dUg8li kor/slenje mo.bllel usluga u vls/ol 734,54 11M, sa zakonskum laleznom .kamatrJm ito: na imes fJd 284,54 KM /1000" od 15 03.2007. godine pa do i~pl~te i ne illlO' 450,OG 11MpOG." od 1;. G8. 2008. ~odi". pa
do ispl~le, lffJo i d~ I"lItilelju "adolrJIaditi lrofkove /I.rnlcnog prllllupk"3,a sve " ffi.kll od 15 dana.

Ob."i~S1a"a se lu!enik MJle Bot,no"iea iz Babine Grede, RH, da se doSlava plsmena smslra GIl."lj,nom protskorn roka od.15 ~~n, od. dana objavljivanja ovo~ ~ism,~"~ na o~lasnol plo~1suda I u dnemm nOVlnama kOla SB dlSlIibu· iraju u Federaciji 8iH. te se istl QtlavjeStova da prilage dosta"vljen~ Ull"!bu. mole pooiei u zgradi suda, Ollav.iestavo se tuleni~ ;kiko/·e, na osnovu CI,nka 70. stavak 1. ;'!PP-a, dulan .naikasnl e u rokuod 30 dill13 dOS!;lviti sud" pis.ni odgov", na tulbu. Odgovor na Mbu mora bill r3zuml.ilv I sadrla"ali: ozoaku suda, ime i prezlrns, ndnosno naz.~v ravne osobe, preblp va Mte. iii Iloravis)e, qdn0500 .ieglste s~a.ko. riihollih zakonskll1 zastupnlk, I punomocnlka, alm I~ ImalU, preemet sp oro, 5 adrlaj Izjove i p olpis peones itelj. (tlana~ 334. ZPP-a). U odgovoru na lulbu, tuleQik C~ jsla6i m oguoe prccesne prig"'"," i lzlasnltlse pri,naj, Ii iii ospma_va postavlj'fii tu!'lleni "hljw (clanik 71. slav"" 1. ZPP-a). Ako tulenik osporsva tulll.ni zahljB", oOgo"or n3 urzbu mora sa.drlava~ i r<alog e i1 kojih S~ Iulbeni IO-"~ev osporava, cinianlte na kojima lu,emk 1asniv. svoje navooe, doka;:e ~Olim, se utvrduju Ie cinj~ni"~. Ie pravnu osnovu za n• .ode tulenika (tlanak 71'. Slavak 2. ZPP-a). TLJienik mole," odgovOlu na tLJillu .a n'jkasnlj, na pnpremnom mtiSIU, poonii~ti proWlu!bu {cLanak /4. sla'ak 1. ZPP-a). Ukoliko Menik, kcrne jeu reeno dostavl]ena Mba u iwlol j" lulll, Ii pr,dlo;io donos, "je prasude ,bo~ pmpu!. tanla. ne doslavi pisiII1i odgo\1Qf na tulbu u zakonsiwm rok", Sud t.donijeti prBsudu kojo m '" u5vaja lIlZll ,ni lahtjev (~IIlsuda,bog propustanjal. usnn a ko i~ tulbeni ,ahtjev oCiio neosncvan, (tlanak 182. Slavik 1. ZPP-a). Odgovo r na tuzbu se s privrtcima precele Sud u " dO"OIjnom Ilmiu primjemka za Sud i prothnu skanku, pnzivom nabruiprenrneta. Sudac :Darko Zup.ri¢

~_I'><'I~~ ~~Jal~

I'C~"" y<ltJ6ll'*"- ...

..~~.,..,.

..
,

_w
( ....

1rodII!Q )

....

'-

V_ -"""""JIIt

~·_N_ ~,...,'
~~

1_lmill.u)

~ :s.r~ Tom.. In...t, Zon!q, Moo:llor :r........ v'IjotI , v....o.o.,.,_.r::- ~
.001

111'*-1~_

I.oUdSO 'SoaJroo
TnoboII vw;ktI~ • US

.........,.~
K~ ....."O"T~ .... ~...-..l'
... -

~
__ ~ _~~ ~01.0'" ..
"..,,, ,..."""" pan.n--, ,,""""o:IIOrlll\lDII<IIN

_1CI.,"",""""'_~r....o)lI_4G

~

~DijI.lO!r,

_

Il0l/,,",,,, ... ·br!ll 'MMlllnrl:>~

_I~·-

(,u~l u.u....m.1O,_~

on m

271

PRODAJESB

UNSKO SANSKI KANTON

FEOERACljA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNA I HERCEGOVINA

OPCINSKI SUD U BfHACU BrQj: 170 Mals 01&31510 Mals Bihae, 23. OS.20II. godille TUZITELJ'

B"nia Luka

"TELEKOM SRPSKE~ A.D.

TUZENI: "KAPA" 000 KJjuc Radi: isplare Vrijednost spora: 823,09 KM Na osnovu cla.na 348. SlaV 3., a u vezi sa ~L 349. s[aVom 3. ZPP-a, Opcinski sud Bihae abiavljuie sljedeci:

OGLAS
Po~iva se [u.ienik da 1I roku od 30 dapa ad daua objavljivanja ovog oglas. d051"V; pismen; odgovor na llIl'bll II skladll 5a odre" dbom claua 70. stav I. Zpp· •. U odgovoru oa tuzbu luzen;k maze iSlaci

procesue prigovore, izjasniti se da Ii priznaie ill osporava postavljeni [Uzbenj zahtiev i druge podalke u skladu sa clanom 334. ZPP-a. Aka luze.ni OSp ra va pOSlavI jen i I uiben i za0 htjev, dllZ"n je naveSt. r",,-loge izkojih se lllzeui Z"htjev osporav", cinjeu;ce na koj;· 111" zasniv" svoje navode, dok"ze za U[vrdeuje tih ci!ljeD;ca. Ako mzenik u OSlavlienom roku ne dosmsvi odgovor na Iu.lbu sud CC ako su ispunjeni propisani uslovi donije!i prcsl.ldu zbag propusranja (tlan 182. ZPP-a)". SADRZAJ TUZBE: Tuzilelj jc dana 10. 03. 2010. god. podo io luzbu I1ld.i splale duga ad 823,09 KM sa pri ipad"juCim zakonskim .zateznim hmaL"'

AR.REDAMENTI
fIf.&i ..............

n.....

rna.

Utuzen; iznos duga odnosi se ria dug po racuuima za 03., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 10., II. i 12. mjesec 2009. god., 01. i 02. mje· sec 2010. god... SUDIJA HadZic Pikeet.

1

do
,n 1-'

popuSl
rux.)I4.._.._, .... ~~'flIiII .. 1'(,ItR""'11'\.1III'\

na l'ksponulc
... hUJI"'-'Iro1iifnl
<j:"!Io'lll...urII~.

60%:
J

"...... Io.\.urllll'''-"1UII;tM1 ...'UJijlnn

I:liJn"'!Io.'"~~'iIt'"

, 'IUoll,nr · 1IIi.11 .... DPI'!IIiI.~"'JT l1.li.",,,,, I~~

u.

'T~~'

vidimo seopes
Tele(~ meso O<IprednJ~

17 JU:N:I do 19 JUN_
~ Pileii bata'k sa karaba.lkom
!~

~

,.t,rt,",

H

'CI,

'1.5,5 IlM

.... s.,..:""'"

,95

6,30

d

3,50
~":2,20

~
~

Kromplrrnlad
t

,50
Oelen::lfent
Iii

~d

8 0, 5
-

rubtje

75 ,

Aquamarine
, ,_,. 1

Or ~I(,t"

",6s1lM

,50

7,3

.. ·1 Ima 6 ,09Ia51'
I _ _ __ "

Vole moll} (lQIIQU aadruU dati ' Hi $M'j·gm

aowea:

mo1eto 1'1

Totanl_ku 24u 71000 Sarolovc
mallogllJIIlrtllGYaz.ba
e· DUDROVN'lK - komplet up-reorullen stan (klima, TV~ SVOli kueaneka :aL"!!If9:11.lt9}) eemar S\afO,g g.red11l. Ixne im liu iern 1.:;1lietovania, cbezbijeden parking. Cilena povoI;n._ 1'.1. 061 891 tH6_ 81M-IMo

06,11420'15
OQlalll
mllen dvosobaa
Siroll

Vozi]a i ~dijclovi
Prodaja
• Golf 1111_6 B~89_ !;;O~.t~ ~'.r>il"'} 4 slbcr, bijcl l, dobrc sranic, reg. 9. 7.
2011_ Tel. 06l 819 ~j,l, Sa.raje,fQ.

Te1.06! 1>8l0? .. • .Polo r.n :B) lOOI. god,
.... T3l;;Jj doni! gprc.rnc.,pl~.6;1l

rina i PDV, 168.000 ])reho, extr.a sraniClrooCuvim, clicua do reg. 9 ..800 KJr,.\ .. crvenl, 2 ~ carina i Niemacka, ] IS.Ooo knj igiJ1-elieea do reg. reo e Ncum - iedulemc pcvclinc aparIITLa:ne i robe na samo] p I lI~j po nainifim cuenama. Klima, TV i parking. 1',1. <)Q3321434. 741-tJ\io e lzdalcm prazan [cdnoscban stan. Kenaua Demirnvita 16. Te.I.

061 920 j 11

70W-INdli

PDV presao,
I

kompl, perLod
l

061145853. .. 0:1'.1 rae, fl'tlsob9I'1 stan u Saraievu
namjesren, ladalem
'[Iii

uz tgradi, Tel.
j

~'a r~il:.16 h. Tel. 062 692 777_

duzl

I..I"'O~

6_700KJ\\_ ToI_ 061 15320).
• Prodcjem
giatrovan.

scrvisna

• Oren Gora, Dcnovldi, aparrmare blizu mora ...parking, voda non-stop.

6%6-INd;

D, k:l.I8\'~I1~ 6·500 uor:dQpti!11l (1:1) .2.000 KMI za nevi ie auto. Tel.. oe 1 S61 l :!ll.

Tel. 061.548390. • Prodejem Gel fIJI, 1996. gOO., 1.9

Golf I I. ~ berulnac,

• jzdajcm eam ienen jednosobae i trcsobenu atan II privetn ci kuci, SII centmlnlm g;rij:ilIlJ~ml knblcvd::Qm i vlasri ~i.n~ parki ngom. Tel,

• Iznaj m fjujern sobe :!OB 11: ups rilcrn i ku hinjom u Srcbrcnctn ked Dubravnlka. Parking ubczbileccn.

TeI.0038263544-149.
j

TeI_ 0038, 20 486 160_ SI6J-I\I

• Prodejcrn t :u~dlJjcm za :5Q .n']ta cgledala za reirov Izcre, povo-ljfi o!

061 157071.

S07S-ln

• Prodai.c:n~ Reno Sccnik 1.9 DCI!, 2003. gcd., urudcn vcllkl seevis, fuJ oprema, n1I}J::-c I zamieaa ea

T,I.OO1382478. IMI,29910_

• Podaca - kcmfcrnl aparrmani uz mere, .pl"iM1.!,pa.~!l~ cijenc. Ti:!J.

sageadene sobe i apartmane (kll. fi\!i, kLd'lifij~ balkcn, TV 8ar,~"e}. Tel. 036/335-165 iIi 063 894 751. P'TT
I

• NEU 111• ked pi ,Ie HOI.la 20· nj t~pQVQ 1 inc ixnaj m lju i Cmi;']rnO""Q~

3799%. • D. Ma.lta ked "Uniprcmcta' Tc!.061145853.
nos. namieaen

• C. Vilo, ladalcm sobu s.a upotrcbcm .I.tQ]}31'il.a no ... o~[1j.tlrtja_ Tel, 063 ·
stan 38 m £] ee mralno.

ied-

.l)l\idillje:m i :ug:radujt-:m:i;fl S'L'1l. aura ogledala za reuovlzore, povol lao. Tel. • Prudaicm Mercedes. s;pri n [N
.3i

tocnie ""\0_ Mob_ 06,:1:70 362_ 70S6·1Nd1
redovnc

0,2000. god. Te1.061434624. 133

10

• U Lovii ~'I..I f,iilo Pe:lj,:=sLlI, i7..d.aje-m vrtc poveljnn apartmnne i scbc, klimarizi rane, sa pogiedcrn rta more i upctrcbom J.:: ub inie. Tel.

036.1). 12-496 i 063 31; 23) . 78>-IMo

• AIr, 156 SW, ! lTD., _9
se-vlsirana,

1M12l014,_

)OOl_, ni]c u voa. Tel
J

in

• Prodnjem tlJjC::j'lill~ :£::1 J::QTfibi' TZ:! dlzcl i joo dosra dileiova, Tel. 00 l 702 • Prodalem zaColfll ulnasee.anermtor .2 3.,4 i za Q:S1al a .... oaila, mob: i mon ~
j

0038, 20 718 080, 00385 9) 932 4190_ 8087-11\
• Llcrcvanlc u Podacama u sebarna i l;3pi!.rlm:;l.lli ma, 1I~':()-mS .pOvo.ti~ no, vee ad 16 KAI]>Oosobl, Tel.

• Izdaiem [cdnosoban Slim] ko mfOJ"!!.n t tL(lmidiU:=!1<1r ::r.::lI;1(I$krilim ceobama nil duii period oro 300 KM) u Mitin}::lads}::oj- 34. TeL oe t

e PODACA, somfbmi aparunani, mini !;u.lhinja TVt parking, poglcd 1l:J more. POSoCb~J1 POPU:51 aa j unl, Reservscliec 0038.5 91 7B4
J

!.,,,'olio.._T<i_03an,··?\3_

• D_ Vd~i.fi, stan-sprat, extra nami., Zil SlJ'aIlCII, sa parkingnm, cl].

• Dobre Vode ..B1U) C. Gora, soba 70 rn od moral 7 EUR~iJ pn Iclilj1J, 1.11: upotrebu Y.aj~dnicke kuhinie. Tel. 00382,

4319.

71Z3-INd,

67 300-365,033/621· 119,zvmi posllie t7S3(i_
• Dobrl nja 5, ledelem pes. prostcr 6$ m2.. za sve dlclarnosn, Tel. 03.3

210 994_

7039-INd;

~~s~~6Wi?:3"
938.

• Audi .EO,1987_ god., crvee a boja rq:;isuoviJ.rI do septembrn, 4, vrara, civ ~'OtrlOUI StMjl,l_ Tc:l_
j

• ,i\udi IH~ 2002. god., k:;lr:J":[IIT.L presae lJO_i}{)(] km, klima, ESP] dva kl] Lt~l seder, odradenl serviai, reg. do IlJll .. ,;;. 16.100 KM. 1',1. OOl 195 , svc

,,,,._T.L 0:;l,ll-996,1M1693410_ • Pu miek i kom bl VW T5, 2.6, l005. god ..ToJ.OOlliO018_ • n;;,~.1"eL 001 552547. 061184796.
• Radim emleoroaivnu z~(iru aurcmcbda, ... ren]e, faebeaic, pel irenic a

OOl8; 98 817-1(14.

6813-INd!

• lroajem u 0 reblcu apanman sa dviie sobc, kuhinja, teresa .. parking, klim a, TV~ 4-61eZ:il.ja] bllzln a

• A~raza Alipaslnc polie, izdaje sa pcslevn i pro$tor 220 IT!2 + 3.Q m2 magacina, promema tokaciia, idee lila ;(.9 prodavn icc) S9]O·t'l1 be ['I~ kc i sl. Naiamnina pO'lOlj nil. Tel.

63&-006_

• Au UJ cgledela ZiJ re trcvlacrcza vrsteauta, j, K.M. T e.l.Q6 t t 4919£t

•. Renaul [ Rapid tercm i kedl 1995-. gocl.>dizd) regist.dc 10_ mieseca. Tel. • RcnauJ l Scc:ni k, 200 I.goo., .r:cg. i:iit bag,. l::lima .CD pl!!i)!er p,Ftia1) 130.000 1c.m, gIIl':a.zil'Eln, scrvlS:.TIa knji 1;~~e~L'nsuLDie_Tcl_I)6·113807t_
l I r 1

• NEU M - aparrmnre lI2.tJllOiZIJ hotela Zen u, TV -sm, kli ma, ,garam, terusa iznajmf ulemo. Mob. 06, 436 llJ,. Tol. Ol6 88; 5,,_ www.ncumnpameanl.com PIT

~1""Opl.''_ %6516.

TtI_ 03323>-197,1M I 8110·1"

061 57l 19'9.

7132~INd!

• Dobrlala, ked "Kuptl2 dvcsoban, pr!!l.:an $1.::'11>6 II'! 2·~I k::III!:eIi._tr:aJn-Ol lSOKM, ladalem. 1"el.OOI145853.

1g,rs.IOO KM. T,I. 066./412·0I 2..
e Izna jrn.ljuiem/prod:a.jem c. fJ2d!ic~ p-p- uko 50 rn2! 21 d. zcmlle Oecnjk, pUL, Javor, 00 ID. puta M17 ~ l km~ 2_20(1 rnl M_ LukOl liZ. :dJeku} -4 kID od T:a.rcina.

• Dviie garseniere

praznc

cl ienn po

1M621.18IS.

• All [0 rndm derekmri Cobra I Wh iSI.e-l!TtX~:rtOll kom plel ii 1l:a\'"LS:~i:i~e:-za au oomobile) garanc.ija J g.o.d. Tel.
I

e U Orebit,-, iOi:dtj~mo s.oi)!; :i'~ ljew'Vallje sa kupadlomi upot:rc ... b(!m il: uh inje p(I .... tI In!!l pi)vo] im e

• Izdaicm garsonjcru, poscban Ut9~ na rluzi peri cd, Aercdrc msko ",,.1;0. TeI_ 235-366 00 \6-19 h, leI. 467-616. 7053· INdi

bli "d. T ,I. 0015llI90. • D'VO!S. namiesten

• Dvclpos. stan .U: zgeadi G. Clglet'i:e~Gori-L:!!I~renuviran, nO'l,1'1 eU)~I'I.(ir~
!S.31]

kl.l!lst.udep ~ ma. TeJ. O~3J.l.n-477_ i • Dvo:s. srnll cijc:na P'O dogovoru, POLok.Tol.459-g30_ •. Dvos.sIan sl:rogi ccnta.r,

nil vramiI'l

T<l.061 130 928.

7131·1N~

• A Ulool!!iJda ""Rule"' soferiajhe i oo.cnn stakla

~1~k"~ ~~f~t~~O~rn~n7S~:~i ~iji
317.
1 1

-on,gin31 5it uir3d~

• ltC:fl.1Iu.ll Twingu 2002. g.) flrdao 92.00(1 km.. redovno scrvisir:oD odli cno :!iil1ln re_T~]. 063405 863-.Ir Sarajevo.
I

ci;,n,m'. Tci: 00385 20 11).894.

l•

rn

69SS·1Nd!

• NEUM ~ VtH:[I HQ,rtu-S k(Jm(or~ ni aparl.maol, b lizina ptil~, vrlo ro'lloljiio- Info:rm.aCij--e tel/faX": 036 83MB. P'TT
1

• Adl;ma BIJ~C: UI"_1 tz.dait:rn ic-dn.tI:5lJr~ blln 81Bn, .L'Crsebl.ln ulaz" SiH'1l19. T e].

033/610·670.

875.

n:amjclIe:n n:a l godinu) S.iunic"o. Tel. 002 651

• Cilroen. C2 ].4 H Dl] 200S. ,goo.j dizcl biJcla boja, II ovc gumc~ reg. d'n'_ T<1. IMl 106 3\ll_

~oo.
85. Tel.

k! c~i~~~ i.~&OO"~~{.¥~:~]~ lk8~~:• Reoo Clio I. 5 DC1, 2002. sod .. pl.'Vi~l vr.ara, rull Q~reiTl.al p].i!.{el~i <l6na c i PDV UV{):i!i. Njem.a.ck~ 160.000 :PreSBI;JJ 11; Qj ~S!i \'fJ1.:LIR) ~i i:::[!!1 dor ;reg. ~
J

g~fiti.c'~~"o 12_mj~c~. d
1

• Dijelm'l

od Pasa m 1.6 dizcl

l

e· Aparunmi ,~ l.;.maimlj iVilnjC~ 10 i .4-0 m 00 mor;a. l~oglednj na www.cborv.rU.5.ko-ubYlOV1l.!1.~_C~ Makarska ri vijcril Pooilca, ap!, Pjel" i N i ko·_Kon r:i!ktl-el.: 0038·5 98
1

• Ae.oot(lmd:.C!i ri:f!!selic,! ildajem poo.:s. proSiOf 40 m2 z:a j]gendJ~1pred;r Sl:[lv!] jsl .... 10:::.'1 n~e.f(!,.ijc; sa ~pi ri m~. ,~
1

"S_G,..,.
376.

• Dvoo. sUin,s31mL kuCc, namjt:S:t"Cn

Tol_ 033236-619,,062)91

e Trpar.j - iW!ijrtm pQvoljtL[) ~Qm~ forne !1p:anmllnc i !Sobe~ pogJed nil mOrn:; i)aH(Clrn~ vl!!l.s;d(] p!!l.rting.

T<1.06185701l.

7.500 KM. Tel. 062 54840.8.
• Reno K~n~

IS,) ~02.

6591·ltL

Tel. 00385 20 743420. Mob. 00385989'938666. 7061..1Ndl
• 17.d~jem 150 m2 ptls. pro::stofa, auw servisi S!!I opremom na gl:ilv~ no; =L;.(II;d~). TeI_062436991_

• Acrodrorn5ko n:a:sdj~ pti tPUIJO naJfijdilf!fi. jed nosobai'!l sr:ll.i1, kli rna) promprov£il na Vlii[~.Tel. 0:62 j H .529

• D .... soblin n:a IT!_is"t='!,!l~ ;:;cntar) :S\u~ den [lca rna il i zapos.ten{lrm br.a~i'lom

IJILnJ.TcI.03344l·331.

,""L'oO 10-18b_
,41493.

1

• FiaL Fiorino kedy~ 21JOO 1..1 ~xlra sum.jo s~ dOSta dod:'Hoe 'iJpt~:m.~_ Tel.

062376354.
1

• Fii:i! Pl,lnlO I_~I di~lj 2.004_ "Tam bije.la boja., dje-nil 6.800

TeL 061958001 . • R,o" MOB"" U DCI, 2004. god.,
~~~Ii{ klljil;'%. t:ijer.l.ii do KM. T 01.002548 <1M.
~1.!!v:Uh

200;5._!h li1fvortni.

~_j

~

Td.061 144161.
• Fin

KM.

~.DV:al~9~~~~r~:;~~.:;~~:;
reg_ 9500 Skodu Fa· 709956_
z.a

• Nt-Llm - K1be~ apan;I'I'I.ilfii~ I}d' mora 5 m tcrase;, pla1.~ kilmin~ !II: ti ma) TV 1 p.at'ltin.~ h,[B{]ovi Ila, l.'Clalikc;:> :suncobnmi. Tel. 001 488 043,036800 58l. 59&l-INdi
J

• Apa.nmallc t sobe u Nc:umu:, od· m:a.b pored I:!'b;aI.e} iUl·~ie'ffi pOVQlj no ~ pal"kingom. T-el. 061 131 831, 03d • A.p~rtmati:ell,J. Neotl"!u pI;;woljl1;o i~daje vitI ULam ijai<!, kHma, gara~1 ''"'"..,!i'_vjllal~rni;l.oom Tel- 002 214 946,013535- HI. • Ap:ilrtm:a.l1i. naCG p.dmorju~pl;Ua Vchki piie-sak i:tmrNIu Bati) i Ulti['ija~
l

• Gal'1)'.:tl izda.j~i'!'l u LLl ka1Jici 1St. Samj<vo, kod plj"",. Tel. 033/641-462, 061 ~7960. • G.arwnjern II:amj~(enll, ky~pos.. ul~l djr:voi~m.aj KO'V1I:6.1~el.G61 531217.
j

:s. Gr-a.t4

prly.

7065·INdl

00385996002320. 213<1.

• Gradac ~[rod J eliCt:;,~obe··'Ipilrtm:artl ugodT\Oj korn(o,rI'i1).) povoljno. T~].

2 .... HlI!lI f... (IpJc:ma,pl:aiIXn 11 i o:rri f.l1J. i r)DV UV1)~ Nrem.j)~}::a~60.000 prwll, serv isn:a kni 19a, CiCu "'lm~·d r CIl.. do r~g.
j I

200S. god.! biicla OOjil, d [-e1J it 6.900 KM_Td_'06ll44162_ • Ford Fies [a 1.3 B] 2003. goo., si V<l:1

PU1'1.Wmll.[li ie-I 1.3 di:7.e],

• R£tHlrvizomra Q_glcdal~ za 5-Ve vr$I-eatJ la,S KM_ TeU)61 512799. • Vr;ua zadnJllliicva b;u, 110KM. 1'0],.00)

• D ubroll"[li k ~ Sn.:hn:-:DO) PQvo!j~ no za tj~ LOV'Bnje sobe--ap:arunani. sicZdILHXlrJII_.nf

• l:td:;ijern 1.1 Ftrhl;dLji 15~ PQSI{I.... ~ no~kmm::el.arijski prosIOr 40- m2.

• G~da~, pO\'g] ~no l~.n~i ml ~~j~:m sLlbe i ilpa~tll1.afl 11:. Tel. 00385 9] 280 • C.rb:a ....i!:!!1 1~ dVCr$(lban n.:lmje~len :

7_700J<AI_Tci.1M13l"65_

• Vr'im dijagrloos.dkll:7.a Opel vozila. Mo!;u~ dola'"13k n .. :adresu, 20 KM.

TeI_ 0038, 20 486 592, 0038, 98 954 1083, ,I"kob,ri·
6·967~ lu

Tel. OlllG2-61 1. Mob.1M1 219 464. 7081·1Ndi
e
1~!ijt'.riJ

tm!3n.ifil·.rom

Forid. Te1. 005 879 433. www.ap"'·
• Aj:!atlma.ni u Kle.ku sa k] irnom.~

,,""60m2. Td.0619900]9. 213.
l l

Tet061092699.

O~.~.8.~~. 201l_
m
_I

Tel.06191ll!749. • Golf l,3 B, S.? ,(;nd.t ill) cl LI 4
1

• Ford Monueo 19%. god., 1.9 TDII klim~ ('!_ podLlati, 'Cijena 4_200 KM..
VnLtaj

Kupovina
• Kup!.l i1;(11 h~V;;lri&llln:a \·oli la: ·Gu 1fov-ei P"asm(c:. Tel.061504100. • Vniimo olkup ni h ~ dOL.r:!ljaliti
v02i

• Dubrorrni k - Srebreno, povolj-rtQ or:a ljelQVartje- ~obrt-a pc9nma.ni.

Tel. 652-846. Hm."o. 7099,INdli
• POYr,ir,lit·u)ildlljc:m a.pilt[man.~·u T'rpnju. Slobodni lcnnin.1 ·od 1.1.

pOSlovni

Plijs,tor

:w .m2_

lX"'olio", 10 mod mo". Tel. 061869 Ol4.
• A piilnman ~ u PodaClmii i Grndcu ;prevo:/, IJbc;r;bijeden po ~m:ebi. Tel.
l

.' GrballiC:!I1 dvos.obB.n n,fI;rnj~let.l s(an pri'V. kuta, [ S.Pfi1[. Tel. 1)63 639
l

0638.21158. 629035.
J

Tel. 00385 20 ~86 445,0038598
912 7.)20. IllillO. i)lIri';olid".L-",m_hr

• Grb!!lvkil i.:maimlj LljesedvCrS-CIoon S(all c.g., bl ind vrilt!il kilblovska, s.t1J· dl!f.I! i $(lm ci)sa.mic.f;_ TeL002137 500.
l

SllfleT

sranje. TeJ.
j

6968-ILL

• Api3Ilm:a.n L ·U Z:a05 LI"Qgu za ixn:aj" enl;iv:i!.nje, bl i:?:Ii'i,1.I mot.!l. Tel. 003rSs 21

T<I_061518340.

.. Golf 3, ] !. bep2.in .reg_ do 6. .8 20] 2.)lavliB lr::.m~djen .. 6.000KJr..\. • Colr:u dljel-l)y·tm91 •.3. Binl1l'l"tLI90.

775.

~.bIj(::!)ib1o hl1v,n.i.s.nIi!. ""e.i. [)62 .l06 • hn:a I.r.il~j jem modern Dr ()l"Jre~ u mljell ap:a.rlmall IJ Dubrovnikuj udBlje:n od eemrn to rni.n. vornje. P:3T].::Lng O:Sigurnn, moguC[lQSI. garaZirilnj;a. LiZ. niidlJoplaru. Cijella 10 EUR-1I PQ (lSQbj~ 7 d::m.(WooravktllO;

2011. do 15_7_2011. goo;"". Tel. ...38, 98 765 763. 823.l-l"
• IW!!Ijem j.lrosWI" Cia Vili~ BlIlcv.ar M.· S. 2S iltnLk(h'TIiJ lQh~ c-ij9 35- m2, ZII SW: flamje:ne. Tel.
1 J

• GrbavLcEi] I ijepoooprcmljen dv"Oso· SIS Ij; u ;tg:r:;;IC,h:[l3 l;.h,J.li pCriod i zd~jem. Tel.OUl 031330.
b-all

• /'Lpafirt'lJln.i Ul-c:ioj, ~~hik:a pla~l TV biLlk-on, milli kuhinj:il: kli.ma;pilJI·
1

~D u-al.niil, .k.lim.:a, 1002. goel..) l.4 B) u OOI.i~DO.m !j.!aoj I.h .rcs. do ·kl1!.t:t 4_ III jl:$.

god.,.4v" ... Tcl.061206G89. • Golf V 1.9 TOI, god_ 2005_, C;rr·l)e[l C5 2._0. HDi ex:h.l2iv Pe1r.o .3;07 SI'(Ip:mo"m. krov. Tel. 0612>8159. • Ki.iII Rio RS lim L1Ji'.inih m ~t!il iJ.:::si Y1l-,!
l

• OI,k:~:pljl1j~m is:pJ1ilvi1a vo~i l!!l POL mladil godista., is· klj u,ci."'{Ir ispod trii~n ih I;';ljerHi,. i5plil ta oom.h. T ,I.061315 798.

BH .. I.abiama

l

t..

kinH' k"l'aL;l.o.Td. 0038.l33 457 630, 0038710 llM 38.
• ApanmitlJ.:sko ~~te:or:~br.T!J.~

• Grbavica Slamb. zgradiJ! namj$ren: d ~'·o ipos-.. $\an sa ,gata"_Qm~ i :;r:d:aJ

j<m..T.I. 643·359, 062615 06l. no. TeI.051214071.
j eSLen
MIn::!.]

.lI7.

• Ku pu jem vmd 1a 11 Lze 'Vt ij edo oshav:n.ris.:JJl:;l na ~trllnim t:;lblam~ i nB~[m liil.bl!lm!l) L 81. T~I. 061 758
li)

IMI 147263.

8243-1\1

~i 3~9b~7~h~ 20

pr-ClJoCi~te

LZlliJd

.l-I LlnQ i.or;d~i~rnp. prl:!':HtlT na Cisht170 mll ~ogo(lIm ZB s-... e. namje· • Hras:n~ sron.

1 dan gm;,. Tel. 00335 9.1818 2115_ 7.16&-I< I
• Povolj [[0 iI e.k:skluzivno IjmoviInj~ 0:;1Cm(l-gorS.k.o.m .pri!Tl.~rj LL I [I~ formiicije'V'iJi."'W.roya.l-uur.com

1012..T,I.001156l09.
1

065952489, Sar,jovo.
J

• Ladii~513lldilrdl ]971. god'l Qld [;air me:r mO ~O!"i I;i rQilr.i jf!! fabrieki_ Tel.

• BLACAt no .... Iiji:!:pO op.-e.m 1j~i~ ni !il.p.ilIlm:a.nijr '!'"C:tiketernse Sii pre-lijepim pog,t~dQm na P-eljw·e, 353til vOii!:lJic od Sarnjc'!'a. 10 m od

• Apilflmiln:skCl prcnoeist(: 'l..l.c~nll"\l grad:a .s,a eXll1l! Of.!r.~mlj. s.u'barn.tI!j TV" sill,c.grijanj~p:ar1c.i:ll&rc.ijellill.lK..A-l lX'Q5oh •. T<I_062530601.

-r el..062 204 2.08.

j:ui.aiem

dvostlb:a.n

:rtill'l-

• Me:rcroc:sC-kll;3$:a:j 200CDI~d~7.C"1! u: extra s:[anju god. l002.) c.ije:na 20.500· KM. Hamzc Orlovi.C8 .5. Tr.;:l.

T<I. 0018Z(0) 10 364-~86,OO382(0) 69 211·680. 7385·1 It

pl'i.e. Tol. 00385 99 31l45aO iii 0038, 9, 9Ql 1 IU. 8261- .11\ • SREBRENO • ;,da;,m ",be .. UpOlrtbo.m ku-hin i.e + pa..rk ing. Mob .... 385 95 833 6379. Tol. ...33110 48~-628. 722,-IMo
• lzd:o.jem dvo iposoba n -S[iI n u $mraje'Vu, Marin DVOI"I nam~ jl:~tcnl ~mmlno, ~nte[l]t::[ .. kil~

~6~

• A p:!tlmansto I"J-rena~i~teU oelUnJ :I!llilda sa extIIi opr~m !jn. :sobilrn~ TV ~-foj:of~ing,20 KM lWosubi. Tel.

0038763191101.
l

• H V·iU - i1.di.ljc:rn ku~1I.I4-6 Cl50biil, 80 m od mont) TV, khrnlll t')!!Irki ng_ T e-].
I

061145853.

• 1l;;m:;~S PI n ~v prn;t;:Jn iC<l110L!!_Cl5. i stmn 49 m.l] c[aXilO grijafi if: b~ind. -1 eI.
1

• Ihd2n) cellUl.r, d"Ll'OSob:il.,D nlllmjcl.[e:n cemralno, adaDli raJ.'lJ d"'je.m:a :stlldclJtic:am;a. i !i.l:tlpo:s!cn LJII-,200 KM prous(]b i_ Te.1. 061999 981.

d"<'p<r;.od_ Te1.06150630J_ IHdk,50m2. TeI_0624llS0l.
.l:r..deje se trowbn.t
SI~ rIi,

.lzd;aje:iil:"

lJam [r:5tcn

51;]'1l35- m21

na

ga.,,~e ~proem~ me,\_ si ....i. Tel_ 06l 804·

062189722. • M."",des CZoo,COl, 2007. g., ,Ie·

Izdavanje

• bdajem :t.i!I (ldlr.u)r apl.lrpna n.t otok Kortul.a ~ LLLm'biiId;a, T~I.

114.

• Mercede5 E 220 CDl) jJVilILtgard! :au~om I., tl'ip[ ~on i:k) CD~ t.il.dio~ Lel_) kol.iJ~ XCni}Il.L al. felgC:: nov..: gu.me SCTr II i.s knii:s~. T1:1.06-6364848..

~ff&~~W~~~i?~&tJ' N. 17. VEUl':!NE 120 ~tl +
GAMiN'" MJESTiI. STAN SE NA.LAZI U VlLl OD 2 STANA. IWA_JE si:: GORNJl_ TEL- 00,) 219013. 8255·111

OO,S, lO 711·114.

7681·ln

.. Bristl iji'..d.lIje.m 9pamnll:n e i SObel kuCa je p rvi red do morit~ Lmil svoi PiH'· ki os- I Ori):nnf!!~ii~ 003S:~ 91 8% ~61S LU 1llri1.i.lorn: mEirija "[D io· sicZ.Y:JJJ.oo-com • BI..lCa PO[ok) izdajem pr.aza:n. dvu~ :SObl3.11:50l3D-jrsprlitkuce. Td.:5r22~7 t:50. • Ce:rna.r ~ P9~ag:aika~ Il'IJ d i iYI nocc::njc: u luk:suzno opf(:mijc[)im ~p.:mn1:loiml!l_T~1.1)61 724725_ • Cemar gradaJ- i:t'.dlljem
liDO

• Iz.daje se poS".tovni proswr)

cemar

ul. L:i! [iL":}::.a

rt'"

I

1

l

• Trsuinik~PdiirliJcl Lldajem a.]}.flrcrnan 4lehli~ po·... ljfl II c·ije na, o k~jm~ ~:;!telit. televi~ij:iio. Tc.ldo.o;

bdl. S'" p. Tel. 062785 3<13. • hd.al em !00 m2I"JOS:!O\l'nO--$Ulm b i lSO m2 s.tamooIJGg.prosmr.3 [I Doglo· d;.m'_ Tol. 1M 561 131_ I volj"o. Tel. 00]8Z32633-391, 00]82 6929'9123.
• lzdajcm a:ptl.rmLi1Ll Tiva(, irleaJ:il1l oomQr Ill'! mQI"1, 50vi $~drlaj ""Tlo P'O~1

l.u.,&.rnnci;u.Tcl.OOll00103.

• MOim

ZB

0 pel 2.0 b·nez 16 V i OSila-

00385 20 4.13-606. Mobilel: 00385 98 ~44-61.l_ PTI'

bIG.,k. TV. Tel. 062372 9797. 804-!Mo

dizd, udljciovim,. Tel. 00 I200203.
1

• Ol'lel FroL'HeJ"a A-B) dLlgm, l>en.z.,

opre:·

• O.p~]Om ~S:iiI B :2 .0 ]6 V, kotTiplcl !,l diJelovi.ma., kBrawn. Tel.. G61.200 203. ni

• .Pasa!, [.9· TDT SUlQ.mnli~, lrtplok]

14.500KM.T<I. 061144130.
J

2.002. god.) u ex

[l':B

S"[:mlu, cilena

!'.I;eo;.,r<g.IQ.10.l01\_ToI_06I,28 084. • Pel.o 206 2.0 HDl~ 2002. 8od..~cmijr
1 io

• Pe'l:o 1Ll6, god_ pr. 1997.:.'ozeI_ e!:a~ m li.kl <fal jiLl. zaklJ., !!libe:r sifra z:a

Vole m.ole ogl:cno rnoi,ele slati. i: pulem web portola: www.dnevniovo%..bo. tako :§Io cole ,kli~om no zookruieno formuloro koii trebole popunili i posloli no mail; maljoglas~o ... z.bo o

,
I I

'Teet ,

pelie no sliei ispod do¢i do

~.1Uf{ki~ 06J~~~S~~~e.n~do Teg. f~f.
Tel.06! &6336<.
J

4 · ..'.iU9 fl..lll opre:ma) platel~ i c:ari!1a i .J PDV! U\lOz. - Njematka J 36.000

:-----------------------------------,
,
1-·---------------------------------------

:Telcronf~dr~~ ------I

_

ma~ t.es:islrov9n

• Pd.o 206, I.4"sod- 2003_., u) opn:[
J

-e:ij.ena pO dOf;O"-On.J.

''''''pot!

~lIIpo~l.oll

• Pclo 307 2_0 1-101, mOrde1 2002_.Ir pkn;r114 vram full op:rema p!aceni c::J;r
l

:Tdul'u.I41

.n.a 0Id"t:S...-·~ 71000 SMaj<wl

.""1. lu MlI~ ogI.a~1

DnB~ni avaa _
• rutajem:a]liiillm9I"J l.I!pooil~maod~_ 7.,4 krcveexpovoljno. Tcl. 061 t 33 0 12. • lld:il rem ~p:!l.rtm::j.ll,e na Kcreuli. Tel. 06llD5l54. • Izdaiem apartmane na ctoku PiIgU povcljno. Tel. 0038:5 23612-2,30! 003S5 9 ~724 3801.
J

nu $IOJT.Iatoto~ku

442·~8

orrlin::ic:iju. i062 119085 ..

Tel.

033

da, Z:!Idvije osobe. Tel. 061 214 17~ 00 192l W4.
aparrmanc

• MaJt\(i:rsb):3.,p;;i(t;m:a~ U ccnuu gra• M-ore:

n:
t!1,

braenom pam, uz tram. :sl.miC11 n-o eVili. Tel. 06179, 276. e lzdajcm dvosobaa nnmlcsren stan sa ~raoom,.. celitra.hJ.1J grijanje, k;,iblavska TV. ~J3 &67·008, 06l97l )26

J~~: ~~ri:d~~~O~,~,:~b~~d. ~~~
ra
~~~¥'~.~loii

3·6 osoba, kuhjnje, TcI.(I6l4l93~i061
za

Klek-Komarna, imarem
S<3

STAN 55 Ml, tENGle VILA, DZEMA LI\ B, 75/3, ¥LI\S· NI SWQ III, PR VI ¥LI\SNIK. PROD!\] 1\ BEZ POSREDNIKA. TEl. O<SI<19018. 800>· 1N<I,

• A~i pa'ino pgl i ~j SP_j4(1 m2.~[I!dnoscban, betkon, 64.il6o KM1 Tet 061 ~15840. • AI ipalii no :POlje~ V1J sp., 56 m1J dvosoban, 95,000 KM, T<1. 061 J25 840. • Ati paalac, I I SP.1 SO mz, l .400 KJ\llm~,A['"".T<l.0665!03.1g. • A"j ~i devasti rana :kli~ sa S:VLj" ~ uperrebn i.rn dczvclama lplac 380 m2. TeI.0664412Q3. • 'Ba~rSii~, 061,52976. prodaie se kafie. Tel.

vn

17._"'".
j

51

• hi r. Sar;;lje,rQ ~rrt.l;;l muaatllama. T.e!.06l417

~ _:5,rj,[J'I 5,)8.

kc-

TcI.0336)8·11'. .' Prodilje_rn plae u OLe8U 1.350 rnz, uz ccs ru, doavolieaa grad nla. Tel. 061 74944l. e-Prodajem povcljno z~m!J1J u HladLv-odarna i BUCl; Patcku. Tel. 0,31659·) 56, 0621 '78 802, • Prodiljc_m Stan iO m2 i kat, A. PoIjeA·r:!l~a. T~].0fI6445 203. • Prcdejem s [an Hrasuica 37 m2J ie, rJnQipos.ob::inl ('¢'[J!J,rin1l1, oprcrnlj-cf,i", vl.lil,povolioo. Tel.061303634,06l 58S90~. • Prodaje:m rmnn u Neumu.
stan u

• Istoeno Saraievo-Luka v ica, pes. prosmr 3:8 m2, i tan na spraru 6Z ml] lefilno. Tol.tt658770<S5, • rv.al"lt~ ked Dubrovnika, pljC 340 mz, grades. dOz"IJIi!!~pogled na more. 1',1. 06 1 4833 5 S,003&5 20 4 I3-825,
• 1(-0]. brdc, ut A rnu ee Hangija, dvcsobaa stan, 2. sprat. Tel. 033 442·998,06) Il908'.

upcrrebom

431719.

• Namleaen d'VOO. sum u prlv.kucl, samcima, p05 .. ulaz, kebtcvska, laternet, To1,Q61812 524. • Nnmjesten dvos. sum u prjv, kucl, ~~24.hblovak~j inter-

• Ixdajem dvoseban narruesrensran sa grijan lem, pes. ulas, Snfetn Zilj ke. ToI.061 ~31948,061 ~49441. • b:dajem dvosoban f.I.a.mje:hen SEan! pri v. kudu, DobrokviCi kod daam jje. Td. OJ3638435, 1)61348 3n. • Izdniem dvcsoban .,<!<>.T'l..OOB87'7l. seau K.oocvsko

• Namjc5t.cn sprat kudc radniclma, T, I.OJ3 6>9·474, % 186~ (1'10. • Nnmjcsren stan 40 mz A Iaaa AI. Pol je, 200 K.J\i genama-aarocime. T,I.061586171.
j

PELJ5!;I\C, OREBIC. PRODI\· JA I\PARTMI\NA .. VEL. 5Z.oo, 52.03, SUS, 56,50, ,9.24,.68.69, ~.94 M2. lISELl!VOODIIIAH. Vl~E N A www.aurcpletcr.hr. KONTI\KT: N!lKRETNINE PLIITER G.m .. 33, 91 ~43 0.228. TEL. + 385 16 .17! 222. ['I\KS: .. 385 16 17 ~ n3. '",opl,.orU,,· [Opletc_r.hr. N.

.. B;jjJi~a_r-l~js.~stan Cia j.O m.2. II priv. kUC~1SO rn2 dvorlsm i 10 rn2 podrumn, Tol. 061 Z6(}'98. • Blagovac n I] kUCEi sa oJ:;UCIl leom i zcm. Tel. 033 54+722, 066 727 979.
gar ..

• Kuca za odmor sa baeeeom i 1.400 m 2 okuco LCC} Li ubine (25 km od $kt'nd-f:rije), Inof.e zamjena U"Zdogo'or. Tcl.MI 260598. • MO-SI:!lft ul. At Tt{9I1.63')'pl"(ld::ij~_m SIaIL is 7 rnZ, vtasn t:;:ITo!! adapilran, sa 1. balkcna i podrumom. Tel. 063 188 9.14.

VClg()~i i u parT <I, O<S~ 991.2 53. uz rijeku

• Prod:(iijcm vikcndieu S"vniukodB,,,,,,,T,],06110l2}4.

• N amiesten stan 80 m2,cxtr;a, ked Ameti~ke9rnb.as_, M. Dvor, "['eJ. 061 897959, • N~ m j t=~l'C'O·~n:;3 turjstirne na Pola[I liclma u hlizini nereta "Pales". Tel. 0<S·126H24. • N:amje![C'l'1!:3 soba, zes. ulsz, kuaprilo.lma pnrki ng. Tel. I 68881 I.

• Pmdaiem stan % .rn2 !.l SffQ1;:um oemru grade, odmah usel [iv, paplri lit Koo'ait, "Ioroo, 061 181 61;9. N.
j

m2. Tel. 033 ~~~~~f~:~We~~!b k~TI~i.T;l~~~lOPStLIl8 064-775 ili06116060I. 1;6886. • Tmovo-Federaclia, • Bos. Krupa, Sokil_K, .lIn ml) sa svlm acmunnlliama, l20 K.M.Irn2. Td.061 1,6886. • Brcka.prodalemsran j)OSOb~Jl~ prvi spra Sulic.,T"I.OJH44.J98,tt61
tJ

80S.

Krupa,

naselle

Donie

• Novo S.arn~~'I,I'()1 hi leu Bosmala, kuO;. sa tri el:Jl~l1:J stana, t!_Bperceli 400

• Prcdaicm z-r,;:ni'ji~tc:5.3:5-9 mlt na Dobri i"J i i 5) N edZ9rtti. Tel. 06] 209

9l~,

• l a.dalem dvosoban SILHI: srudee dcame (oliau Kam pusa), 300 KM .. ,<>',ije.Tel. 062 ,2 SO53, 066 00 38 tt6.

• r adalem gurnzu na MarLj ill Dvoru T~hj:sk.{lllli,Cil:_ (~,srad9 uVi~:l:!l buducnos[r'l}.1"el.l}6] 1739'95.

r

ns

• N,'cl_hiri~~ ~jcPJ alJtopnlOllll knmplollloO]>remljenuc TeI.0612M 166. • Ncum - povclino izdajcm :J]J'aTtmane s:mie~[ene u:z mOTe. Tel. 063 J 27 09&,0 )6/i&4·169. • Nr::Uf1h $Qbe :S:::i kupa!ilotn ap.'i:'-[manil 50 rn 00 mo~klimaJ TV)p-.a .... ki ns, kl.lh Lili 1;.1 M.i.rnl:c:m. Tel_ 036 8~4·47),06118116O,
J

• Sten v cenuv 65 11l~,. ul. Kran j,ccvi6cva br. 4 zgrad a "Karingr(llllc,s"_ Tel. 06l 31l 238_ N_
J

&6 m2 dvot· u LH(!s:;iD:!!I 741:>44.
l

• hcl;njcm garsonicru nemiesten u, bralnorn pa ru bez djece, priv _ kuea, K. Demo .... ·i6J 41J kod Suda BiH I\n.o" TeL Ol36 16·! 36. • bdajem granap T<I.061 181061. Si! in ven ~.arom. rod.nju na

1

• Izttajem ili !"Jrudajem ranu. T<I.062917009.

Si~

• Prodeiem kuCu u Peehcliu-poIje pon;d Ncn:!\"<;'!;iS pOS!l)vn im prostorom oko 200 m2 l smmll~ .. t.!Qg p:r'cs [(I]'::) 200 m2 .. Z vni o<l!.s It do 17 h. Tel. 03&806·;71. 6658·INd~

• Brcka, prodekm tro lposoban stan 94m'.T,1. 001839591. • BuCa Powk klJciiI. 2 smlla supa,., ~~t:a,.. ~rkin& T.Ul2·)J'i.
1 l

pro. dsjcm 4,S du1Ufi'1::!IIzem1je livada, kroz lmanle reee 100 m C.iSl:Q rlleka, lzvorl rijeke .s1J SO- m udul i en i ud im ;;!nja~ saeu vana prircda, sve zsgradeeu zi,oom~.klje.zmt kapU"j odglavne ccste kOj9 ide Jill! Trnovc udaljeno 1 km)do scla Gra6m lee usfah, cd seln 800' met. makadama, $,i'lI;: ] fl. Cijc!'la pc clogQ\·tIeu. T ,1. 06 1 68609'i. • OlQk:J~ Breansk:J '1""''- ToI.061 14048>'

• Prodejem - i~dajem pcsl, cb i ekat 1.(IOO + 4.000 m2 okucnlce, sa ns"...1 riranlm parkingnm, u x magistralui pUl S9t:!1je\I'Qo-MQS-I:ili'"! f.I_9 kilo, metru, ili viii m zam jcnu aa s:utmb_-,po~l. proatcr u S"ll:I;j~I.L Tel. tt6ll49M9.

mz

I,.

• Prudeiem/mi
u ceil rru

ieniem
za

Trebi_nja

stan u ccntru Saealcva 237.

men ju kucu odgm1a.filjuti Tel. 002 457

;SaJaI~~

126 rn2} 3 :;I u.l:J_

Dr. Sj S7 m2 2.
1

• 12:daj.c:m f~dMkre'r'~nLl i tlvokt.e~emu solm, Cigla.ne. Tel. 062 2:5 3 440.

• Neu.m:' 1zoaimliuiem ap:a:rumuLc b! it:u mOl1!,j ~ ler~~a_ma i p(l~ledom na mo ro. Tol. 036/i84-71O i 062910 l64,

i~[en
~.

Iz.dajem

jedll ~gban ~tall Jlilrn~ nudenl iCBm~ iti djevojKaiJl B! ul:!llz. T el. 53j.~539. JCdIliOsobiJn s-tan~ VLsokQ

• Or-cbic ~ :Jp.arlID!iIlil. .i soblE" S!I IJP{l[~c-bom ~u_nin fe i xu!?a! il_~ paik i ng.. T,]. 061 8469JO, 003 85 9'i 85 92 Ol4,
• o.rr.;:bie" 19piutm,mi 2·3kre".t"tn~ :SQbes:il kUp!ililom ~ ur.u:n.r~bo:tn kuhinje, park~ng,'cca 2,00 m od morn. Tel. (03859818633)1,06H34139.
l

• Mootilf Lucki mool novognd~ njB 2-'~bni 65, ml i,6 ml_ Ct.a!is gar:a:lno mje5 Lo ~ IJ.lgr:i(~:elleku b in ie. Od 2..400 KM :sa PDV ·om. T 01.00 1 .99 ~29. 634·1 Mo
J l

• Ccntiil!l prod. i.Ij izda~c:m slilf.l 90 ml ptl8'JiJan ~ pQ$_ prD:Sn;!t,~;j:a kunl"eI.arije) :preas [ilvni.il va, ordinacije, ad· ,ol<""r< ; dr. To!. 06260800,,066 439400.
j

:sp,nn!;nov~'povoljM_ • porll1 lll, cijcn. 76l.

• PiiI.lc, jcdnosooo.n stan 4.3 m 21 U I
TeL06S S8 t 363. 25 KWml, Td,
1

• Ra_KOV'tC04 KakrinjeJ :PO~oJ ino pro~ daicm jedan d~Llum lCmlic:. Tel. 061 l!J4199,03166j419. • Rilko-viciI! prod;ajcrn ... kend.icu:, 2 i obje!-·::ta! t'.k!Hnl srecI~~ntJi I1.~JTi.jebeflQ. 110.OOOKM. Tol.06Ill1171.

ic·t, to 15 ml zc:mljB [a,) '1,1'1. Cii.n,
066 150
J

• Cell t.:a.r stan 60 m2/llJ SP'I' Sefioin9! l1Sf:_lji'I. T.c:1- 061 549268.
l

ut.
fnZ!

~ii ci2~~.olnj. 441ri?i.e, ~~~tt.s~i

• Pof1Llicl novo!1ra.dll

ja kuC:u veciI~ 3
p l'~~

• S;;nOiicvlJ~M iscvicil pro-diljcm no'V1)s:ag.ro~e.ni a[rnk[ivn,~ objeJ:al 10x!:2 m~lilf:il1 cijena 1050.000 EUR·::JI. Te:l. Ol)649·3 ~6,033690·0'9'. • SkenderijB! Cen1al', "is_ .,rizemti~ 63 m2, dvosobilll orlHL':n..alok~cij:a.. Tel.061 l25840.
J

• lulaicm

• Cen rat! u1. Ce"'ahj':!~ I sp.~13 l 2.400 KWrn2. Tcl.O<SI J25g4o.
2.~~~~2~s~"m~~mml~~~if;. 06132,840.

~fiilk:Jj~i~·:;a~~:2i~ 616,06) 508Z10.

fud~6r~fI96

• I7.d:!lje.m J Ljep,o [1a.mjeiheilug~rso~ njcm~ pli_nsko gdiiiILje~ Donji HC!tQ~ oj· Vogojt,. T<!. 03J14~ 1·39'). • Izdi!jem luksuzno opremlje.n jed· noSQb:J[l stan 4(1 m2 DobrLJl ja C5_ T.l.066 J1l4688.
j

• O[e8~Ilid~a! ii:Slcn jedno5(looll 062280679.

i:zdJjem -poJUtla.m~ :slim IJ 19rndi. Tel.

WNW.,

• S REI\ L N EICRETNlN E p"'. daIa, kupovin"4 iznlljrnljlvn.nje. ""1 .•• Tel. 061 104 Ill. N.

te1:

• poratici] prod_alem 47] mZ zeo. mlii~t~,. vI. lJt!cijem!' 11.000 KM_ Tel066 1'076l. • Poojed nn Sokocu {GiilxLvodc), klltiiJ PO'hI_ 'objeKI ii 3_00{I ~ern I j.e. Tel. 0668~511 .
~i1ln.l

$!"J-J5-4 ml! d ~rOSL)b:!liL! 97,OOOkm,Tc!,061325840. • D_ JQbflic:a-VOb.'tI~C::i! nool;)vriens kuea s-a ui SUlna. i 700 m2 okuCfiioe. Td.061260 ,98.

•'t. Vi,til~ XI

• SIi!_n 36 m..2 u H i"'<Isnom~ T rg hero· ja, 61 ,000 KM j 45 m2, 85.000 KM, TeLI)6>Oll5>6.

• Qwka kod jLMe.r.ktlrn~l iedDo:;. Ji· iCp<l-Clprc:mljcT.l :it03tl I Spli'l tt 3:5-0 "KA1. Izd ..je.m. "'f-el. 06] 5,2:2 t 90.
j j

• 1zdiijcm n:amjdtcn :stll[) 44 m2 orahutn fls.n.i be.z djet>!!! I;l'iv _.klllB~ od vojcno, K. D~mi_rc!vli:a 4.2:, kOO Sud> B;R, 1\ Tel. 033616·1 36.
1

• POO;]C'8" ii~daicm apartm i.IIJ 4~k""" V4;tn i,liZ mo,['~_ Tel. 003 8.521699-174_ • P'LldiilCil iz<iBjem SODC 1 iil:p:i1rcmane h.j mora. Ttl. OO~5 ~I. 69')-449, 0038, 99lS0 0205.
l

:5'1r"f:

n,".
1

• Pn)d:~jc:m lrOS<lb-II!I] 's-!a.nria Cigtii.nilmil~ ravn.L dLO opCina Cen mr S,l ml + luda 11.s])I'13[~ "0'1. 1/1, oclm'h ",eli;'. Tel. 066 ~19 1>0. 816.·1"
I J

• P{r'o'ulfIlQ pmdajc:m ~-OJljtru. IJ 11ii~a 28 ml, j:lrize.m lje :PO~CI~ dUiI Zil poslovni pr-osLor z"'ad posli jl: 17 fl. Td.0610063\9,033621· Ij 9.
J J

5'6.

>",

• S mn 38 ml, nil Grbil'1id) Ljuhlj im·
I

sr. 80.000

KM. Tol. 065 Q21

1

• De'l'. !kui!:a i Q:S:!II_1n dun. :?em lie, G. Hotoni,Td,006150762.

~p,rat!Jj, I 04 m2IJ'roslo,ra~
okue:n i !.":;e'. 12~. • P(I"\o'olji10Stan 54m2 cen"". Tol.06!159571.

• Povolino

• De\1_ \'ikendi~ $~ 9.000 m2 ~rnl ji!", D, VI.kovo, T 01. 065 87700;.
• Dobri nja d V{l-lpas. sIan cd 65 rn2 :!;i9 dva balko'na) "'is_ I'ri7.e.m Ije. T~l. 065m06S,.
l

KUru Ila. dVii 450 m2 "t-el. 061201 700 .Radni~h prodiljem
J j

• St:;m 5:5-m2'~ot.k:upljcnl ut Fr.mjeV,Y~:k.a(LJ sklorll Piv!lre)~ (:i i cr.n!:po dQT.l.d619866l9.

go"''".

Ihd:b!!G:nmd

• S'ta_!16> ml [121 A.hpa~i riOm 65-m2.~ Trg mcd. p.riji!Ieljs:rva, 6 sp. Te,l. 065 021556.
• S[S.M ULj:i:lA! prod;ajcm dVL1S-C1oon stan :504m2 povo.ljnc. Tel. 061 .s.72' OW.
1

• [Zdajemnamje:h-cns:[an nOl Vr,iuni· kU v~ mii_S;in:J TV fri1idc.r. T -cl. 061 147481,033400·140.
j j

• Izdiljcm 3 ~91 3 1.

namjclten;s

[an. T eJ" 061

• PodiilC3} k U-CilLlZmore, "eli ki d ~'(!~ -sob t'ii ll.p:!lrur.lll!"l iIi:!:lobe U lIpO! reborn ~u"lnj,.T.1.061517351. • POlJ.uti:ai [sklj u:~;,vo za St,r,;tncr.: LPO:S"" lovne Ijude~ izdaje:m prize-mile l::u~e lOOrn21nilmj~t-Cllo,oprt!m'licno. Tel. 00 I~'7'67,!.hd"'. ul. It 9u r-d'l:v.itj c~nf;3.r 700 KM kirij~_ Yel.06l9018Jl.
I

.I_zd.a~em namjelil.en Lros:. SI:.1n u <,.gradi bl LZU OH.R_'~1 .illternc11 ilXn tI. gfijill"l je, kablcl'i;s.k9_ TeUl61 067 gj.9.

• Izdiljem nilITLjcS(elJ u stlbll kod 80,m.I,. T,I. 062 \ 38 9()'. • lzdaJcm j:I. p'Ws.Hlr 110 rnZ :&8 S'V-C n:J.rnjc.nc i5!1 pi!.rhlf.lgom 'U.~ gl':i"f.l1J r;:cs~u~Sa.r9j j.')Olje. Tel. 061 :545 3~8_

• Pets. pro5(O'r 3.3 m2" pd.z.cmlje.

• Pod] IJgovi ~ ,k-uca IJO':. {lbalu Bm,.. ne;.. pored -au tCl:pU~"~ s.a 2]-S d ul um:-a lcml i.e 60 vot'ki,j u prel ii-cpom Bmbi ienLU born,'!!] disk.remo :S:il b:3ztP(I Ill_ Cij,e!1_$ 160_00 K M.. PlaCani~ nil ral-l! po dogovoru. Po· _gt~d.lui na: ,~"""'w_p~k.bll! TeL 062 397725, 8175·1!!
j

s(~1l;2°tv~jl:ait~Y;:~~~~!:h
:U.!idiiv~ cij-cna ';43·J9'i. • Dobrinjil~, 'iosoka)bh:ii'..1l po"oljn:;l_ Tel. 033prodaicm pliic VL5e P11I· "CI[:9...TeLOO2823,39_ • Doojil Vogos-6a~ klJcasa.svim I'f'IIL«tm obi~ klima j oku~ni-ClJ!m (It!! 2.100 ml. Ci j~!L1!II -po dogcvonJ. Tel. OG!510669, • Dubrtl~il ik~ prodajem tjVOS(l.i)9Jl sUm u Gr[lzu V spra~ us!ak1!en b:od· ko,n:;~ poglc:clorn na Gnl~kLL l u:ku. Te:!'. 0038Il0418·191..
1

• Prell jepa klJ.~a moder.t"uJS SliJ.!l S::. ba~Lom .M I=ir(J1dafu.• 3 ZIlsebna u!aza s;a odvofeni.m broj II ~mill - bti miiron .. ~lt".:Il~ - 2 bill kQi'l:a~- kori$J'i i ji.1i;1$IOr 260 m2. Uz kucu 2 gilr:Dze s:il"3 gara1nil m i~ tOl" V].a5,lli~tvo l/l_ Konl.ii).;: L leI061 84224l.

• Pr-odiije.m 8: dunurna i!:cmlJ~ • Ho~ !(l.Qj i 1,6 dut!~rt:!::i PQ-1ji~e. el. 065 T 605 7~4, • ,PrudaIem Ctlvero:sob:.m :5t:;3n 1,15 ml~j-ed nil soba ~oseb:!llJ1 ulaY.o:o=iogodn:. l zaordinilei.iu llL ur-cd~St:a.ri Grid. Tel. 0331;>36436. • P!oda~emcCl vorosoban s:mn nil AILp~inCl.m p(iljl,l B-f:lil~!n m2,_>_ kaL] odma.tJ: useltiv. Tel. 061 l67930 vikcndom 00385 144 434.1.

BoIr.t1ckn l09 kuc~:sa pos· ],ovni m prmlorom ad ml i :sl:mom j lfUl.d! au [OJ) i.i!Ioiliea i-pal"ki ng. Ulazsa glavnc Ce:slC. Svc l\Cno\'ir.mo~ s."'c ko· mUI1:;!lijc Lut!:drt~ vla&ni'n'o 1/1. TI.!I. 062,135608,
• SLtllli,

:w
J

• :hrnin C:3j+ dUll. 062294'i'i6,033'i14-'i6'i, • :Sopirlg.Grb~vi-cii I)6,Oll,,6.
j

_[PO

:i':cmlie_

Tel.

pn kl ~u6::jma~

:prosoor:50 m2 s.a :w[m pnrkL:n&. proSlOI Hr3!5inob,T,1.063639417.

• hd.-aiem]1OO.

• Pos. p ros[{lr 80 m2~ :S'[fL.Lj~ vod~, phflj '~t>lefot1!, mok.-i l\I(I-£_ Tel. 013 2J5·1 17,061 265588,

ro~ :O::~;~o;v~:1~r.~f ~]~tl~~::~
787. • RajloQc-Z-.1brdC"'t 1,1.1_ _ A \'iea 7 Lzdatem p. pms-[or 80 065684987.
J

H L"a:!jino- 29 m2. AHf,lOI,!;i_noP. ~ 54! 6-1 i 77 m~. O:n&ic V, ·64 m2. Gr"".ica . III ml. Tel. 061 l7'i
8~09·.1

• Po(slfti - 4-0 !'Il2_ Marl-Ii Dvot 39 m2. D<lb,in j, . 55, 68, S8 m2,

s-I.an 52 rn2. T~l.
l

• Tarcin) KUCa Bx8 m na :sprilt i 8_6,13 Ill: zcml[l: :i;'lie"l;J 9,5,.000 KM. Te.l.06129912'), • U Hrnsnam A_ SaeiJbc.g:ovic 7l m2_ Tel.OQ;S021.}56_
1

tl

~ Izd!Jjcm poS. pooster kod k LIl;~ ILTesla", hip., 74 m2~ U.OO KM i:ti.rijB. Td.0629M83!. .1~iI:Pl ~s:]_ pl""OSltl[rtll :tHraJt1;ivrmi loJ::i3dij S.i!I 'jteli"k.im p:il1'ki:ngom i :p-.ros;lO~ rom "'>tllIl{m"i'· Td 061 141610. H~~~j~1: 199008.

lmamom2.1~el.

• SKend~]'ij~) 'wt,tLl9r, vttB ](L1~a sa 6·7 kancdarij a + pos, pros [or 70 m.2J ;""'je",. T<I. 062 67J 488. • Siobodan, :n.ami~lefl j.c:dnos:. Slan.) pos. ulnz Bistri.k. T'i!I. 06:6 Go6S,!j, 78.
l

r.S~irn~e:~~i~~T!~. oli

• bdaje-m poslo"lfni I1wS:[flr 90 m2:, uz gl:a.vm.l, wbraeajnicul ZR:SVC naj m i e~ ne! 'LIt A Ii ~di1'i.::i t 83-9_ Tel. 001 218 5~4,OJl486·558, • Izd~jc:m poosl,ovni proS-lor pCl~ lIt:';iQe SO m2 tI :u.lit:"i Te:bl'Ljs;ka CT. 4 (izm~d U Doma pi.saCll: t t\ ,lazm10g ror· Ilja). Td.061 13)000. • rO':.d<Lj~m sobe:SHld~:lUimil i same-i· ma 120 KM, S 00 m izn.d FDS, 1'<1. 06600l937,Pof.lili. • Izdiljem $Ob~ Zil S-p:3'1l:;:m kod &. i~ bjlF~! J3~~tijj~~;;! ku;pa~ilmn i TV ciiena l'i KM.·fel. 06 ~ 19l 07l.
j

• Sobe. i :il.patrm:ii.ji [ ti Oti brorni ku~ po",lino. Tol. 00385 20419470,rnob. 00385914194701.
• Sobe i ilpa.nm.Bi1 i u N e-um u! kod I\liic, T,1. 0)6 880 547,061874869,
Imh

• Na aUl!.Krh'noj lOKilc-iji u Hrils,o· Ilom~ p,rodaicm kornfonm trO:s.o· ban SLaIl. FUll kcionaino ra-sporedl:'P I; proStQri j e UkliPPe:: ,",0vrsine: 7l m2 + 2 looe + balko n. I I I spra1 u t:-e'["oI'(lSp:nnl'l,i~i_ C.c:n.rnlno, Tel, 033 647-525. 8~41·llt
j

• Foj n.icii,~:Scitovol k"uCa p + 5+ P iiI_S 1t:1~~~T2~:~~~.fll_2 ~mlj~~!I1~ jeftino_ • GiU""iI}~ I ~ m 21 Dobrinia~Jl'OVQtinol R.1\1"d!,. Tel.062.119008, • Gar50njel'iil 29 m ~ S"rnkin{l1 dj"-I:no 'O.OOQ KAI. Tel. 061 )47 471 i 03}/651·081 ,zvali lzo ~6

smn

n

1

• .Prodiljem dvo~b..n smn u cenl!U Z.nl" 65 m2, n, II ko, u. 1',1. 061 69() S4~. • ProdaI~m himo- kutu zemlju u CrIl.Qj Bitri Dcgalici~Srbiia_ Ttl. OOl8J·612l6·r..Il.
J

.' Ul. Avrle SmiijloviCia, Sari1j-e'VO, p.rOdS_j1;1J] _P1""a-lU ,13 rn2! _pod7..c1Il IU],;j d up10 :7J3kll u~av!!lrLie.T e]. 0614418(0) .. 3$~ 69 8> 1·88S, pl~~j;I (;;!If iJi mijc;a.ja[Q 2::;1 Tr{.':bil'lie IT!OZe :rI.'IBnja ku6i sa pl_aoom_. Tel. 061 30 I 77l. .
I j

n.

~~~pHi~:Vr~~~fc

SQ b.e 1,1 Ol"(:bi.cu~ -sa IJpOtn::oom til fe, parkLi"lg obe'lDijed"erL Tel. 001265588.033<35·117.

• Pnxtiijem n:'l Granicam~ ko.d Bus.ovaOc (ri kucc,. [d ~.t.311:i 00 th.!D1.LmCl iCrnl.e, :svt Ill. Tel_ OlOm 7 ·,29l111 mob. 063 150 866,

• Gomji HOlonf'l dv,ijc ~radC"\.'. par~ Me" 8.Z0 ml i 640 ml! urbani8tictl! S:B~ gJ1l-S[J.05:t1" komu.mdij't; do :pLlI'a:liil. Tel. 061801715. belkonom, 'i98. •
sliJf.l g,)

• Prod itjem iii m_tjenj-am 'kuc-u: Ziil -Ha.n! VQ,go!~a-Bla:govSlC".Tel. ()61 '03.2

sm.

• GrbaviCil dvoi:po:s. SIan 64 m2, s.n
J

pro<l'iem.

T<I. 06! 2GO LroiposolliiD
i)6]

2,1-)1:.

• ProdiJjcm ~c;:dnClSQbim s-tan 37 m.l+bat:kot't, Le:k :adl!l]xiran (:proZCIri~ ra di tillori, ~rK'eli~ p1~icc i kupadloh bl.ind".",C. Vii,.!. Tc!.061 348717,
• Proda~e]"i.'I

.. VO~(I~ca - dU(ll~k.$: jcdrtoso'b1ln~ gar:sof.l ,ern, ga.raZi:J:, OSlilva, l~ntS:.1 6:~S~ mj mO~UC[)OSl proij rcnj~,~ 61.000KM.ToI.436·312. • VogoUa. ~ :prodajem srs~fL64 ml! I 5-pratt ul. F. Merz::u.k:J) cij enn fi k~il:a 70,000 KM. T e~. 6> 1·731, 06 ~479 033 616.
• V jJSO~j jedf,iosobs.n $I:~ri Li een tru 3..6 m.2J 3. sprml bez bi!J konil. U dje~u :54.000 KM IJra~u.naL:a u..gradllfll grij:a.' fLja~ u s.ada~f.lfem S:l.al'.ljLJ rH}Sl~ed.njaoC"ii<0.49.000 KM. T<I.0629')l253.

G rbaViC;1.Sapi ng,
IT.!
j

• Sprn_\ k"ute ~od ,pijn.cellL_l,lkBvi,rC~ I.sL Saraievo. Tel. 03J 6<l746l,OOI 1l41960. • Spr-!l1 kll,J~-.c kgd ~:k.Q.tc: u SClkQ] pOl'<lljno" Tel.03lblO·3J6.
j

"i'

• Ildujc:m smn~,kaniIXhHi L(lt(p(l1un:!lr'Oi,slen}71.l"!Il! dral" m,praL T.1.066754 .l,~.j.m

''''n. Tel. 033 404·593.

iski prmkod K.al.e1 18.

• Sum 2 le.iiJj~ M. D1.:nbie:.} mo~ i I:;rn~fli p;;.r, A;neh Snrajevo_ Tc:l. Q6ti 186738,
B.

• Nova Vogo~, no..,'cgradnja. I reel, Rosu]jc 48 m201! jednoipoSAJ.ban,IU S.PIil[iI"i r[l .k.1.i.m.apl ins.ko I l ''''100,76.800 K.M. T,t 06.~ 247 117, 033 71 1·6(,6, 8262·1 "
j

garil'.:mn. 797,

2(1_WO KM rt;]J.ovjJ11!l ~ $3
033 6l?~742, 964

pl<ueci

Tel.

46(1 !_TIl! C:C,[1.((!I!"-nid!~_Tel-033
63J-494,061257567.

kucu d,~a s.pliil.!a~ gata'a~ objekiiL1 licL:nii ku.hinja pIlle
1

• Hatl~~i6) B.-e;W'l'i:I,lh lit! pt(tdBj ~m zeml ii:hc du.~u.rn i po ZIl 1S,.OOO EU!\·,. T<I.061 565617.
• HjmC! proclajem kucu Ha.tHb~i{:a 11 lJ..::i.C!jiV'3 KC'L'aC-l.."Sli:lri Grild Tet. 06Il:>1~00.
j 1

• Prodiljc.m k.uCu n::liGall nom h.mu ,a,g;ar.a~m iokutn iLOjn~ sve kolt'tu.nalijc! ce-I1:.pHa. :l!:rijiUlj~l If!. Tel 06J 389289. • f'rocIajem ktlCU u II Lj~U! ,. el. '06.5 3093~

• St2l]J.tm_! ops.. ul:ii.rl IlQ"'"Qg[ndnja~ Po!.Ok,A. Kru.p;aHi~. Te_l.8I)J~.599.
j 1 9! _!

vl~~i~~~~i.'T~~oj:~m8f.r~'~o!",
• Vog-o:S~ pmclajcm SUm U 1J1. Btaee Kroo 47 -66 ml, iH zami~nB ",..a m ~Il Ii u VogooCi. uz Vii.sU dopl:aru. T cl. 001700219.
J

• Izdilju S~ 2 £ro:;. sum.a, S ruPl ,,, .. ,T,I. 06.1 785·345. • Izdaju se rl~ S[BrI<1 nBlIlj~ wbOll i iaJno>;>"n. Tcl.OOll:84 767. • IltIajmljuje " krugu m2:,IOKJ\I!",L

La·
[J'Ci-

• S mn [I B. POlQ,ku dvos.ohitlll n ~ g:_r-adp j 2_ Sf,!r n_amj¢ii'~n~ i!: !:al. Cl'_" 450 KM.T'~.0<S1702~81.
• S,rrakino k\Jd rQ~tC1 joolloscb:il [J nn I} O'[u·e.m 1 ie,It s:Lan 33 m.2) I taL] bl ind,300 KM. Td. 06~ 611 383. • T:r,g medlJ QarfH3~Qg pri t~.\eJ ~s[va~ izdiljem pos. pows.mr 280 mZ YiW:Dam~ j,n,";. To!.032879 108. • UgoS"LL(eljs.ki obj:ekm i.zdaje:m 53 53 b-a:hom i p:a.rkln,gom. "1"01.00243,756"

• DQlac MalLa! kod Merk:il!oI;l!J 6.3. m.2 d'VQiJ1"OOoblln, J spral.., noyi iii _gt"2dnjil ct-L'l:u':aII'LC, looa~ dVOSLfa~ no onjeJlti:Siln 1.24_000 Kt.-L Tel. 00 I ISO 519, 062 ~5 919. 8261·'1\1
l J j

l 09 m2!IU] u StrogOlIl r:;:t'!Jtru~ fL~no9S_000 ,EUR-lI_ 1'.1,06IlI4071,
.s.r.Ul

• Himo

rl1:floviran

,,~"<'.
lm.

• I)rud_a.jem kucu u S:!'lrajevu~ K:!Isirna HodZiea 1l. dva s:prm.nl C.g., II J ~ 4,0 m1. To!. 464-n8, 061 560

c:ij:a. T

• Hrnsl]-o;l1I :5f.!"-, 34 m2 I)dl ~Cn;;:! lokile].

OC131S 840_

j

En"'llm''''''''''

$e pOS-

~B Stlif,l'u! Imfl(:.larijo, 700 1'01.062814861. ,Pn)$1M'

• HrilSl1Q, ul. Aleja Upa., pmd:o.jcm l·W.,n >lao ,5 ",2. T<I. 002316730. • N. ;S.graj-c'Vo ~ Dolac: MallB,:s.2. m.2~9_ spratl 2 I if til} cenlralnc sunt:Ul kup:iI'[ilo adap Lil'iil.D0 cLjen. U,O ICM/", Yoj. 062 156 ~82. 7126-1 Nd!
j J

• Prodaiern dnja) V raeB! 0<S116000l.

kucut Vc:ea - novij:t~AYde

Smailo,",

iC!I_

Tel.

vQ:Sooon S\~ 11 54 m 2. I'Clvoljno. '-el.06l3S6

• VogmCoJ., Ske-ndc:rn Ku tenovica, +- b;tl kmh ~'ooma
3450. m211
(fg

• Izn:.1j m!juiern j ~dnos.obiln SLilll, uJ. Obala kod Drvcll ijn m051~ - 300 KJ\1. TeLOol 'llJ5212. • J~dno:;" namj~[en TeL 06389, 077. sla.n izd.ajem.

m.2 nida.l

<,

1

• Hid~a) s,::uCa kod srnre o~ti_De so 483 m 2 st:Jmb_ pro5tQr:i i. 676 m2 (I KlItn.ioe_ Te[.0:65 877065. • I tidZa] Plandiste Bosanski Ij il iiifL t 7 objeka'L p+ I' 1 s.o m,2! ~~'Le J 50 rn.l, kod nove rlbmj~~! Itl. Te~. 062 119563.
l j

• !'n:loI:bjem kutl!, pri;.J:(:rnljc !j.rr:3t~ PO(kf-ovtje) g9ra~a) BOO ml votnJak:3 S"",izovao. Tc!.03365S·:>98.
j 1

• VDif.lifkopoljc,dvQ:Soban;8 'pra •. Td. 061 0490g~.

+"

• Pl'otlajem liie~m ku~u sa avJijClm kod. ViicC-nioc ·bliz.lni lnal kuCe). T,1.0l3m9·910;li 062 1404).9.

eu

150 m2 dvm:.'t03znl l uh_ uIeCi,en S1!Jn. p mdajom.1"el.061214634.
ml):l:~

• Vojn_Lcko, Tc.heri!ns:ki

• J ron-os. stan iensJc.lm ill :studen tirnn u priv. ku.ci. Tel.619703.
• Kod Qlcre!:alj Ice Je~.e:rO~ t!"'Q$oban namicl1<m"n, Tol. 033 442·9')8 i 062 13908,. • Kod S rudemskog dom a NedobirLcil1 fed.nokf"t'i'e:tnil n~mjdtena :soba.. T,et 00,.246, 823_

llamieS-ten

• Zcnica· cell [at] tzdajese pos. Il ros.~ lor po!;odan za mi.kro,l.;,redi Inc ban I-;;c,.. ur~de, pr-edsIOI'I,7ni.§t·w! apmek~ :rub· no, ,.lon, i ,1. Tel. 061 189 895.
I....\\'W_

SHI..Il

ri,~kreIni

oeba

Prodaja
M.OTEL KONI\K KOMPUIT OPRE.MLJi;N,.I0 SOBI\, RES· TORAN, BI\ST 1\, UK IlPNO 800 M2 .. 1.000 M2 r ARKrNGI\, SVE 1/1, PAJ'lRl C!ST!. KAPA· CIT ET RESTORl\ N A 300 ~!reSTA..TEl. 06! 13.< 12!.

r;cntrY VClSil~6:: [)o"ogmdnj!lj 47 m2 -+ ~ell ki batkGn 79 m2 .;. \i'ClfI.::ibal kOD. j, m.2 :sa b2lLkon(]rn], L1knjiicnlJ dj'c:n~ ex1::rn pIJ,,"'O· Ijti~ It'IQCLlt.B. i k'1)ii"Jp,e!"l.;::.9tij:!l_ Tel. 001 916 2OS. 7m·ltt

•U

n

1

• Hi d2a~ s!:an 'Il SLrogom eeillnJ j, 1 m2 am. grijanjc, I s:pr.3t~ Tcl~ 033 6~1·9'l.
1

• Prodajem mmel na ;ptl!l!Ll.nl iii mi· jc:nj:a.m ,ljJ i.llootnmstvo.. Tt: l. 066 894 Sll. • P-rcd;3j-e:m ILilmjdtcnu vik~ndi-cu na J:ablani EkoTh jc;;.c:ru. TeL062 2322 11;061960358, • P'rod:;lljcm n{!'VIJ.j, ku.cu u S;u:a.~e'llU, na,"!'ielje Binje'.:evo. K uta i,ma ui 'SPLat.:L1 sv.ald spori3 irniil.:laS.IJJaz. Okuc.nj Cii L povrii['iI~ 1.000 rne.'[a.rSl b'::id_r::itnill ogradcna zidom. VlilSn1S[VO 1/11 sve ukoj i""oo" geu n~. Tel. 062337 8 I3. • Pr-odajern I'lai.": 1.112 m2]"I. ]/l,S:!II dCz;\'olom i 13..5 kubika n::ZiUI e grnde
1

• Vraca}kuCasa 2 sUln~r-cnoYir.l.D~ i druse opcij.t~~mfenil j :s]. Ttl_. 061431954,033654-266, • V r.3tni k J:'.IJ~~So1t ~ri.asebna :St~ 1;):;3 z i dvi j~gamh-) 11I.'·-el. V6l l j J 268.
j

• Uid_2:a~LuZ:aniJ J. Findja, 78 m2, Tel. 06<5 276 383.

l SIlr!)t,

• Z~mlj::J: u fuU.o ...tc-i~Z:,"l;sCCikJ dUIl," 2 Mi¢i.Te!.06114536!.
l;c:nlr.t1200

• K;uea Sil oklJc-njoom~ bl tlU skQle D. M.(>$,,,,. Td.06l70l ,44.
• At. Dl,lo.'r kcld ].jUnidk~'h! dVClsoban mod-cmo_ opn:m lic_lI: sHm 60 rn?,
eta:i:no, bhnd! nov! lzd:areJ'r.i. Tel. {I6.l

• A. :Poljc! A-faza) TM.r! 70 ml, >prol, Tel, 0)3;4+722,005 727 ~19.

].

~:-~~%~ ~:r.6~~~680i.(:ii~fl.::i

• njd:1,a-Peillln~ ~215::r.:ll15Iprlzernljc

flr(ldaj-em klltu + 2spnJ.[:a sii gil·
l

.' umlj

PQ

dQ-

3,5 KM·I

lSlC u Gbvalitc'Vll :sao m od m od Nen::wili~2500 mt. m2.Te.l, 0<S191'i'i'i6.

• Ah:iHO\'i~i) f.!rod:!ljem l2 d\lh..l.ma :;-umc i 3- duluma li.wde:.. T~I. 0336<9-443,061741544.

• n ~i:aSj prodil ~em ku~u dj m .. 12;:,.8 TIh oKuc-nie-e 422 ml! n 1}''I''Clgjlldnjs.. TEL 061552547,
• Uiia~! pt-odaj.em $'~ambel'l(l-poo-slO\fni objekn dim. J lx8 m) okuc:rdcc 441,novosrednj,. T<I.0628J4659.

Potraznja
• Z:!IfXl-!;ilcnoi ~elt$I:tQj O$Obi 1l0\1'Cball sr;[m do SO ml, nil duii. period (A~om;j,). Td.06267748a. • Pouebno viJe m.alljih SUllOW z,a Llllajmlj iViinic i prod:a r IJ (Ag-cncij:u;).

677488.

• At D~'urj ul_ TdialJiska~(l-prc:ml~c-

8[t6;.!"

ban adiilptiran

• Alip<a~inoCfilza)p['Odaif:m lroro5tiil.n, vi:s. prl,zcmlie. Td. 1)6I 8 !796O.

Osjek-Iticl;;'2_

Tel. 06'; S.'96 370.

• Prodilje_m DI<J.{: nil m primorj~ (Deri.ovi.;!o kod H_ N evog).

Crnog,or.sklQ

T,I, 0616 77383. • A,gCDC:i ii poucben garsonicra za prodaiu [em), Tol.062617488, mani L s tom j li (pozna ri kli-

nie, lednokdlna
vedilice.

• HilLml1llis.::a vrata.prudajn i ugradi dvnkril na, SI3 (ivijc T~Lot.' 5-12294_ • Peele L,R kesnlcc

6lH!I>I. • Pctrcbu a frlxcrka mu.U:ar!:e i dj~"Qj:ka salonu DOl Dobrinii, IUS, zn tenc i :1.a nolc te u Tel. 06J 51;5. 7071·INd1 • Kl imanairanlrn kombiicm prcvoz na more $::I $lfijt:i[uje.m: s:POrtSk.e ekipe, scminad, izlcd pc B t.H, regie nu i EU_ TeI_061899881. • 'Prof. dubinsko ti~nje namj~1 aIa, automobil ill svi b vrste icpiha, Karcher mastoom, te origin, delerd::i::~n~ lorn. Td.OO) l10454, • Dubinuko usisavanje i pranje OIirna i na.rnjeSmj;il, T et Oil 15-2:2239. lD~~~~~~~;i~~~,~I~~~~~~~~ dn kreccnic. T 01, Ol3 618 .. 31,06,348 372.

S'Ve predmete ud ',da La, I"HBjbolje plaeam, lsplara i dclaznk odrnah. Tel. 06ZJ88739.

V:'j~i~~~i!~~i~i~~~~~i~jr;'~T!j~
061237344_ • S [1.] dent ml'-:t citnern (zasebna SO~ .,) kod 1,1nmskog fnkulteta. Tel. 061 9,8%8_

P{~~". ,-oj eve.

Mob_ 062 930 040,

dva nnsravka i

• Kupojem alate lctnljeno, dukaee, sorvene, dobro pl:lj;e::iID_ 066 723731.

ra

• Vt~im prcvcz ~ karnbijem, sclldbc, odvojcu le starih srvarl, po pc trebni radua seaga, Tel. 061 269 7Sl. 110(1. I. Ndl

• Breen i krevct 15ili:200 58 madrecem, skcro ncv (dr'ii1o). Tel. 061 2M 136, • Rashladn i crmari ~vitrjne, pel ice Ze.lje.zne, vagc, kasa Ouved. Tel. 061 9,800.1. • Pradaja i pcpravka mcbilne fonlic. T cl. 06131-61 82. telc-

• K upujcm man] 11 kUC:LL:sabasrom u ravnijem dijcfu S;irajev(I_Tel. 061202 816,

• PizZJ::djllolMAMA M.lA~ Illdaa, porrcbna radnica aa r2d U Kuhinj I TI,:;l poslcvi m:l!.O':;.nOVflOpIJW avan je pmvljena pizzc, rad za mttiljcm. Tol. 061 107,69. 710l·)Nd'

• Kupuicm graruofonske !:al'il'l:'Ova St.-iuti i ex Y U rock, blues. T.I.06Il44290,

j;a~

ploce i

t:

.' KlJpujeTIi: knii~1 cne.iklo,pr;dij¢,l enane i piaane remaee, rc burdc. Tel, 06Il41l90, • Kupujern ne-.ispta.vtL!1: tlakomjere sv;hv",,".Mob.0617ll6l:9,

.' Profestenstae meler - radi m prolesionatno i odgovomo uz. ga1':i)ncij(j!,l.'latan~~ u 2 rate. Te:t.061 244 463_ 1101-!Ncli

S33ig3~li7,iOl:d ..

• Potrebnc

vi..!ic :!i'L~.D 1;iI~ ku.c:J j (?<IS_ vaoje ~prudaju. Tel. vifi; stenove za prodaiu.

• Vrlo P(J~OIiM aliku Mile Derkovie;. "Stara mnsfina". T cl. 06] 709593.

• A.~c;Il_'l;iji ~::IIJlrebno praznib j namjesrenib Td,06I437732.

• Prod. 2:tt'nde m. To.I.065514655,

di mcnxiie 7)8fu:.3S0

• Pouebne vise rna;!] iih s tancva aa predaiu i Izdavanle (agcncijn). Tel. 061 493l23_ • Agc:nc:ija Sigenx ku pu]e nekremlnc u Ss_:r,:;.j(:vu ipQSn.·"h.1 i e uz. 3 posto. Tel. 033654-79l. • A.s;.r:ncij ipoucbnc .... c manj ih stau za predaju i izdavanje. Tel. 061 lH 306,U33llB.127.
tlOV9

_ • Polo-an Son), plci stcf~[I pcnabl. Tol.0611 57571. u dobrom 0; u" pavoli "0. ToI_061 1,,7900.

• Fast rood GUST na Otecl, potreban rQ:hi~jcl~ir::. sa il;iKU:!i;r'o'(In'i; i rndnica nil posl uH van] u. Pluta po il<>govoru. ToL 001 148 8%, 7Jl6·INd;

• Kreelm stanove kvall temc i ured00, I OOKM_ Td_06151S48l. • .Qbutavam djevojke za nadogradIlj u: uck LliU1 dcplluci lu, pr:dik uru, ILl koxm. :sa[OI"J u.1'e.L0:6l43:l 756_ • Ugost. objekru ri.(4J} uelcvi odli~j. porrcbna Tel 002

k:j i:~~~$~:~:~~a:;v~~~~'iI~~~~:
priiedhvala. Tol_061600210.

• BRA VAR, papravljam i IIlgIaCi'ujcm breve, gar!l!:!:m~vrat .. ograde i osralo. Dolaaim rut adre,u. Tel. 061 1:ll 078. 1105-INili
!

• Seeiiu za trpezariju

smu

• Pian teo Cal uln, restaur! ran] cdlicuomsranju. ToI.(611357)0. • Trakice "Comcur''. za mjereu]e Tcl.061541 ~eteta 01,5,
II U

Kr'\?i

• Salon u ne mjeih::.ja L 1L i eapon-impon DOO 'U,Sareicvu, porrebna radnlca ZIl: odrzavanle C~'O,,<. Tot 061 26~ 3l8. 8270·11>

644Q~;5._

konoba-

• V K V smliU' vrii pcpmvke vrata, prozora, zam iella beglema svi h vrsua, blllgla.ma na kuh Lnjerna t plBkari rna. T<1.03l67J.S49. • E:ng!eski i ni,c=m~cki l!$pjcl:no! 5 KM/eas! dolazak na adrcsu. Tel, Ol3/471·l97,062916729. • Pctreena mlild.:III t, (}SOb!! za
pes-

AUsluge
NAJroVOLJN!/E,
Nf\IKVALJ· TETNIJE ALUMINIISKE 2.ALUZINE lO KM, TRAKAS· TE ZA V}ESE, VANJSKE ROLETNE, HAR/l-IONIKA VRA· TA, 5LfNDO VRATiI, PVC PROZORI, TIlL 061 501 401, 6846-INdt

• VODOINSTALI!. TER·ELEK· TRlCA.R l'OpJ1l,vb i ugI,ad nja i 0stalaciia, saniuui]a, bojleea, et. peci, :aLU:. osigutSIl~;:!i!"Uli~[lica~ prekidat,. Tel. 06J 180 120,061. 132 149. 711J.·INdl

• Pctrebne nih S[anOVB 061437732,

"i'e pru._nih i f1_:jmjellt;"l9 iznairnljivanle. Tel.

2~ 3, 5 limra, bo]a srebro. Toel. 033, 677-647_
• Prodajem
I(J lazna

• M ik1'O'v:aliiO pcsude

pakeru, vel.

vrata,

v,","i!I><'I'loce.

T<I.06J

I1BIkonska 167397,

• Z;lpoPlire :SOp'sl,''C'nr pesao prui:.::vndnjom e [erit.lllb ulia, mirisa, parfcma i dn!si.h proi avodapomode knjige ""Ere:rii;(lauli2l Tel,012Z44-417,
D ,

Zamjena
iliku'"uS.rui,""_

• Ci:!iitem21 2.500 I.! III jE~li~ ~a beron, criicp, vrara. T ~l, 625-.-652,] Ii dza.

• M ije.nj:ilm kucu IJZ vorniku za SLim
Td,061817960.

• Prodaiem slot i pnke r !'Ip-ar:ru:'t])'Ovoljeo, Tei.60300,:i55,
.' F'od meta&: wi ii::m:skc sa ~ tilom za od ras;le 080be I kom, ! KM., Tel, 061272743,065631342.
J

• Zapocukc scpsrvcni posac j dejam~. k!1ji~:e "Vod.ic m~]ih bi:l!1i$iI sa 2.:500 ldela", Knj igll na CD~IJ. Tel. 032244-4J7_ • Pcrrebne radntcezaprodafu piE'e ip;l.di; I kono.or,TcI.061 247 166. • F:!!$t-rudu pic:eriji "'A,n!ill'! (IQLrebarJ pic~mais:oor, pomocnil radniCill 2: <,,"00''''. 1'd_061 091087_ • M lilll i~sa ziivr!en om SSS! po:ma~ vanje engle:skog i gpanskog, rad n:a r;lQJQal;'1lt Ir~:li po:;;al)j KS_ Tel 061 381 SOl. • T.raiim J!Q~;ao obczbi f.r;dcnja, SSs,. ii'ruuJ.l.c-eni!ik~'[odMUP-a F'Bll-IJK$, T,1.061714431. ~':a.ta bih d iiete u SvOm :S\:!i.r'l:1l na Crbavici koo Zeljtnog slac:tLoll.-a, Tel., 642.4)8_ .' 'Po:pravltB:IYi kOlllll)Ul.ere, l"pooj"je~ ill.st~li.rarl ie wind,{IW:S~ i o5taHh pr.o-gtam.ili_ Te-.LI)63 133 5 26_ bib dije[c u svom il.i "iJwm Sl:JJl,Ui .POma~t(3 h6_ Tel- 06] 220 78l,
• CUVilla
lJj

~!~::!rJJ~o~a~~c:,~~bs37g~~~~cjn
"0. Tel. 061293 M5.

• Pcvcf [10 vanish eoleme, PVCs:rotarij:a afu mi Il ij8ke zatuzlne, trekeste zavieae i hermoni ke vrara. Tel. 001 214 3OJ. 71 14-1Nd,
1 1

D,

• Psi ho-gcrfimd lska sesrra sa poIotcnim iapitom Liskuswcm rrafipo• Medlcinske scstrasa lskuswom, lI'Bl'..iposao u nj.ezi OOlesl1ika. T.eL 062, 29l645. • .PrClf_.t.i~l1jr; v~lih kuca.)$l:iltlOV.ll:1 po:s. pros[Ora i \lIpac.imnog nam i~r.a· j •• Td.OOIJ4489'J. • Vo~im priv:;r\IIlO:.,Jadrlln hi. 1'01. 061 5.10 Ill,

z

• Alip!!l;i.no (}(Ilje c~r.<l:~a,mije.nj-am 1~-5.'lJ~n 5t:1m47 .rn2,zam:aliii uz m~k",du. Tel. 06l 5l;> 736, Mojmil~ dvoiporn;ol:!:n.o] r sprat «:[;1 tr~J nO! us] itan ok,o II g;im qazijc IJ!': dogovoL Zv::lIi iza 17 n. TeJ. 062 7614Z>1. •
l

PROFE-SIONi\LNO RjESAVA. NIE KOMI'lUTERSKIH PRO· BI.., POVOLJNO. UGRi\DNJi\ I

• KOMBI PREVOZ "amj,lotj" selidbc i odvo.!.': ksb:!i.:uog otp.!);da., cbeabl Icdcna radna snaga, Povol]no. Tel,. 001 I,l ~_ 71J.4-1 Nd;

ZAMJENiI KOMPONENTI,

• Dva itlrg-..:utit booja m ed~) vi d~ pier '"Orio.n'"' pcivoljno p,rodlljcm. Tel. 061 272743,065631142,
II Prod::.j~m li\,. maiiif'ti novu A'lin·stiiT kofe:r Bagin i Sillger, uz g:a:~ "'n<iju_TeI_0611455(j4.
l

po P'Jtrc-

A.NTIVrRUSNA ZASTITi\" INSTAL !I1lNDOWSi\, UMREZA VI\NJE. DOLAZi\K Ni\ ADRESU. TEL- 061 170

BI64.h,

(1£,.

• PCN:mo sv~ vr.nc cHima, iru;onil1 \epihBJ tI1(1kr(l rn:t.!1i~2-3 KMlm2_ Doj'azimo po cHime" Tel. 03:J 6,9-2>0, 06l1137l2_ 8286-1"

• Br¢".k;;i S2 m2j Sl..aU:121 b!llimrn !JIiielljam~prodajem.za manit do 3D m2 ",dogovor,Tct061183433.
j

saea ma§ina T<1.622-738_

• Tr-osobanSlan

~.9

skQro

:rn~nj:!i~ ilinoVIJ., ])OVO ljim,
dlj,la

• Pril:lori l2Oxl;.Q, 6(lx-60 no,li, dr~ ¥(h tl:rm(Hil(lklo. T c.1.03 3 4;5.1- 309_ • Momr 2.B kom !:)n1, pa.nJ hrnstov i ldimu Tel. 06, 3761S4.
r'iU:l

• Dtllazak nil :adrem, rcn:abili t:acij~ lei n.e~jle:ra"i i 11, manl1eltl~ 1"1l;jj;S:af,.a, fiZtol~f.ilpeml po\'oljno, Tel. 061 361 166,033615-675_

ni

Sto

:s:J

dil]}i.rlskim,

email)

• Cu

• Ziil.mje.n:a·prod.:o.jEi, Slill] u Sarajev\J 52 m2~ rnii.r;IlFUIIl-a Banja L·u.ku. Tel. GBS41·668,

• RegisuiraLe firrm.l (doo, dd, SUR, STR) ,L trcb:;m: pra .... pom~ javi tc Se nu pravni.ku. ''''el. 063190 722.,

• SeT'I"is:: 'IjI~ m.a~tna (GoTelljl!, El Ni~ Kooe!.ltt Obothll' K:a.[ldit Z:JntJsi], Them.a). ~p<i:re(al boj te:ra. Do1:ii.~ilJ:: b~pl:iU:aQ! G:3T;ll] I;i j aJ l\tr.:.b_ 061 111 6(,6, 7351·1Il
l

• Harmooik.il GuweMn~ 140b.",v>.Td.061175078_
.' l.ndunr.ijske

supoer[or)

~!I~?A~~~(~i:315a~t~ko 4D ml u
1

• Tro50biUlS[;a.n

88 m2 centiir, Bol~

m~tne~ re.ksLilUKI) J nova linLta.povolino, Tel. 061724 :5-97.

Dev:.lf~t~, ~6~th.Tcl~oiS~~

• Sk~.ci"ilIIje

pantil]ona

4 KM, sit·
M .. KI ROY" _ Dub Lt.rsk<i' tI£iSII1!9ie promje i tspi.r:mjc :svi.n lj'f.SIiil l~pLh.aJ i1,IUl)i~Ul.i!l~ aUl9! pt9r.Lje ptlrlala. gcm:'nl n:a. tisceni~ :Sta.l1ova i firmt hisonL l rnl/l KM" f;,,,,. "GLANZ·_ Tol_ 061. 350 G811. 6444-1 Ndl
• III J

• Gru:p:a V K grilrl:, rnaj SLOf.il, 30. g. iSKLLs-r>;'a, [~vode :sve.... n;Ie gradc:.vinski.b i griJc:t-zan. rodovi'l .• Fas:aderske, zid:!.Nke, lermo i hidm iiWl., rig:i p~ mo].r;rail tcsari.i;at manuel ne radove. Mob. 062 225 195_ 8288-lll • Popravl

• Tros_ niin i..i .FOeti :u. S3r.l~evo~ iti CrnQgorsko prtm orje.. T et 1J6l 65- I 875, • M[jenj:arn~prod1l;~em ku6il u Sl:!to Rudo za Kamoll &:!.rnI~vo, Tel. 061 l~I~02,

5l~~~l.oo;~os

IJ

~~3l~lIjem

kucne

• La:pIOp I BM L~~ 0'Ll') UY'Q7-"l1 malQ kori~ [en! odjitDO StiliLj~ 512 MBI pro cem~'- .1.79) S.$mO 320 KM_Td_ 061 173~7. • ProdiJjem rnd li:J tor.r; a.11Il.mLniiskc 10 KM po«",u. Te1.06Z45831l. • T~blCte Zimprc:xa: 10 mg, original pOl<ovan;c,pO,·oli"o. Td_1lO2l78 8 I 8m.a~ille 1:S0-170 KM i;;poreLc s:rruja pHil l.ro-l8AJ KJ\i; friiidc:rl gO~I SO KM, d.oSlJ)w b~r.1l1nna, Tel. 03351l·631.
J

""Sti!itl"

• AutocJ.r;!.;: Lrieu[5koi rOldioni na Il id :li) pmn.ba:n ~\J [Oele.k& [ritarsili5.kuSIVOffi. Tel.061102689,
l

*rr+ 1>.azno
• 'K up ui~m Sitarn d.ev{:znu ~\~d· n jY;II QbVClIJ i~ J1Ilm.1od~lCllJ~ d ionice, Isplaro i do1azmk n:a ild.resu ocma.h u FDiH iRS. Tel. 061 17;5. 137. 792l-ltt

~~~if~:*D~~:~~db:p :I~ 156l()9.
• Moler ikree:i, clemje!, kwILle(I"JO pOvoljno,T,1.06IH5190. i pr<:vodi. 200-616_

i am ;sv.c vr.u:c fdtidern,

za·

II E.~glesk.l-!1 ieml,l:~k~! i!1~ t:rLd~,(:"iiCj, prevodt! dip!. radovi dlss.er[ocije,

. ;.~razno
iI ,. l

Prodaja

fe~:~:r{=i
101

n~~:~k~~~ trnr:~~~~~~:;i~i~~:!vC:i
Td. 061. 702

405, S!trajevo~Sk"cnderija.
njega

• v~

p.omot:!ii!in"Lr.n

• Agcncija M~knl'l - kucml i b(;Jle.soim 24:ss[a rn,. Tol.06Ill7641,
j

s va-

i

• "OG REV"! "RASPRODilJ i\ DO 1.5. 6. Pen:zio [J,~rirna na 10 ral.iJ. Buko .... dnr:il li sviti'! (Ibhc:i:3 mil. Ugalj B.ilnovici {koclrn ornll) 1 SO KAt Prvtfl i uSa.! P Kl"t:k1l 80 KM, Tel. 001 670008. 66S4-INd!

I=Sl

Posao

• II!oT,,~c'f" s_~.d_j 5iJ\'rc.rnenim mil~ina.me tiSiLimo: flam jdl.aj! unu ~ L:rn~njoot iJtl ta. [cpi.ile {r-esc}. i.ti:sone, [vrcle'. podovc- (!,:a~l,ila)_ Tel. 033loO.Ool,OOI'2446I. • Arhi t,ekl::r ,·dii :;.tru{o i f1:(!dzor n(lQ b:,vIlLtc:nlem graL1.-zanaLskih rsdo.'Vd:, TeI.06156M82, parkc(~,~i'pod]postiivira 062177796. Scla ~~ ~.~j:,!j
• oj

• K UI'Il fern !:lBre tlje:r:n:!~k.e mara.::e i aU5u"i ~s.'ke sil i.ngc. Td. 06'1 323906.
• U III i~ln 1e::k,e $1 ike!" Il!:ii.l.el iju, 'SHirl na.ki L~ siiH.ove 'Zidnc diepne rutile, oIdeniCllfl3~kc i~t:;ilJo k'!,JpU'ieJlJ. Tel 031456-505,06IlI4405,
J l J

• Alu Zalu~ine 20 K/l.VUl1. TnIlk:asm ZIlvj ~se 2.0 KMtml. Alu i pvC f!:)ie'[1)e-! ~e-,t'ideJp]iil!1e.ne i"QIcl:nc-. Cijp.::nC' Sil ugriidnjom. Tel, 033211 AM, 03>767·99>, 061 III 447_ 6475-INd,

873,

03l

• ProfC'Sorlcii bern ijc d.aje i.lls[ru kd· j.e i:o:: h.e.m Lj~ Sluci!!fI rima i ulen L[:i miL Tol.061331174, 930078.

• ProOf_ ti.ajem

sate ,grlar.r;. T.r;I. 063
n:S(aIB~

~rk.eUI.'-

~ ],'i!I)${::.vlj1i~ brLH.i!,l.ilkita

• Kupujcm 51J\'c:nirc: S:arajevskc: Qlimptja.d~_ Tel. 1}3~4;6-50:5-! 00)1]4 405,

[lje tC"p,i.b:l 1 m2 - 1 KM i.nami~mja, ugao - 2:0 KM, Si!:rajevo: 001 141944. Tu,,!" 061587721. 6832·INdl
j,

• "HIGI1ENA'" - Dubtn.sko

~i':IL-

• Vodoi mnalatc:r - :5\11 vodoi Let"skia.d1)'\,1'[ha ti 1t'!.[lO! b t'"lO! r preci:mo, Cis[o. T cJ., 061 033/0;1-133

199 442:11

Ponuda·potrainja
• Buko~ isc.iicpann clrvitl 1 metar - 70 KM, T I!I~I'I:!I mje.rn. N.e ](rgoom!!! TeI_ 0624l4l20, 003497 226. g 109·1" • Ci\SA DEL GAFFE, Soping !:i ly Orbav L'tlll! lra:1.i nOofnog ru'l/8nl pr~dIm5-t m 1 :uli ])Cllzimiel"i i bl.izi:llil Sl.aIlOVil.rlj:a, TeL 066915091 t :.;~ti LZ:1! h_ :10 8099- ~u
j

tlirni.nat. Tel,

S~~5

vIii IJsluge kucnog Ii· ~I,ari h i bolcslJ i11QSoba.
i nam

• KlLp'Uj~m Ii;;rn.liep,o zJ..alO~ du);;al,e~ zli!iLne sa m,le i oS"l.ala od zlna. T e-l, 061 965 !l<l. • Ki.Lf'1Ji~m I:omljeno i ..:ubBf$};:u..:lat'l:ll du.kiltc;' ~orvanc i o5.tato~ Ilij .... i~ pl,<'>'m. ToL 033 65, -598,061 ,5 l640_ • K upu i~m sroru d~vizou ~(idnjul (IboJ~!l.LC~, rilUl.3 ods[I:I;:I! c!(;Ini~ ispi, ".oom,h, T ,1. 061 S 17 897. • Kupl.ljcm :starn dcviz9U ~tedniul rent! u od~t,cru: i dii),niee wih r, rrni ; fondovaJ najbolje plaeamJ iSfll.am 'l dll~ I.zak odm'o. Tci. 062 788 739, • A.ge:ncii3 Zil]l: Ullovi lUl s:rare d\'iznt: ~(~d.llje, rarneoos[e[c i dion.ic;], n!iljbo~ Ijt:" pJ..ii!Ea~(h L$pl:a~a i dl)ls~k odm;;ih. T ,I.061 264364, • K Llpll.l ~I:m st .. ru dcvi,;.m u :Uednj'U;jI diot'llic-.e t'lUnc i)d~r.e!.e i~.l~iH i RS i prodajcrn nculo~en~' a:rtj ft.kal'C:. Tel, 061140)21,06600%91_
J

• K V molc.ri i7.'o'OdC pov~ljmJ, kv;di tcmo 1 cis.[O sve VI'Sl'C rnole;r-d:.o j {al"barSkib ra,do'\I';i}, Ut g:l!':'l.t'IIciiu~ ,P:e:lJzi{l(];eri popUS1. Tel. 061 081 180. 806l·1 Nd!

• Daje:mo ins.rrnkdjezaprijem.ll.i !s· !Pit i poprnvlic iz mtl t:cm:at.ike,. fizikc i heilLir~ - ])rofesori. "fel, 033 514-j,6ih 0611562il.

zi~D{~:~~~.k~kii~:::aO~r~~~~!:
risl:JIL _d iplQmskc ~ TIlil.!;isutJ"Ske r:Jdo,'e. Tel. 061 864 >36, • Prnfewr m:aJan:atLkc 5.iJ .l5klJ50· ["'om dilje inS;l:ru.kcije dacimll i :smd.cnlimil tokom godine. Te.I. 033 47>-574,(0138230)• p'roresorica engleskog jezika daje instrukdje i pre\,odi ::i- .... c vrStc td:stova. Td_062739l47_ • Brawrsld rndovi)dolazi ,u.Td.06123l0n.
l

• D_O_O. "PO s"rENO"! Bukov. drva sprcm na Zil Jo-ziIi s.:a dosm· "Om [Ja_V:iil~1J!ldreSII l m.3 - 60 KM_ Tel. 061 539981. 707l·IN&
l l

• P,rofcsiQmdno obi ~k:i! [:II., l~ihB 4559l0.

Cis~cnic :kllc:a,. pool, ~e~raf::'.Tel.. 0:62,

• A,gt"Qcija<'<Tc.~"nrr=gasrarilJ ioboljelih,24h u2v;as.TeL [)OI :55-71)2,2:.
• Re$l(I ['gnu

:po[,rt:b n~ .2 ()(I r'lu::II:~n~
i 2ko:no~ SIlI·lll

radIl:lcc Zli rad u kuhinii b.",. Tol. 061 14) 517.

• Pravim svc vrsl'e w\a lll.ih i p'Jl.rt.Lj::d:nih Tel. 06l 725 107,

j

zubnib pro[e?Jl: -ei i C:f1.a I SO KM.

1

• TV VIDEO SERVIS "r>i 1"'prnvktl svih TV :opilram j yidro rek.g,rdc,r:3_ Do,laza.k nil adf('Sti b~pla(im. Gar.me.Lja Il miesec.i. Tel. Oll./451-n8_ Mob. 061148 042_ 6951·INd!

r.n

nil adre·,

• "OGREV"! "RASPRODtlji\ DO 30. 6.'" P.e:n ~iClneri rna na 10 r.:.liJ_ Bu ko ...iI dT'O'lI U :5vi m obhci: "1l"1j K,eka 068.

mil, ugnti BaTIovici kockil 160 KM,
80 K_M_Tol. 061 670 7110-INdl

• Tnd :sluzbi u SarlljcYlI: potrcbn.L "Qz~~i B k.:ateg(lrij.c! s.a flQl~nill1 d li:avni m ispi torn L dispcecr Sil isku:m'om. Te.I. 063 693 128, 805S-I"
• Resloranu u rI..-ebD.:i 2 NLjb"l¥ 061 141 S17,
ren em grad.a por,!,Q 3;)_ sod- Tc=I_

• G.h:;trnpLoJ].r;.r;r~ A.k':\dcIT!i 'i:i 'l.a span t edu luI:~i ~1I,"rfj i II ~i.s i'LOvih tlil:n I}W. Td.06230-B47, slola.r'd p[l1vi ~;;Idl'Yaiie~lj.e:lni.ko'V<le 'i bTVnii!.r~ vikendlee-. Tel. 062316911_
• Grura

.' '"5J1\1" - KiIb i d ubi.nsk.o L.l50lsavanje i por!!ILje tet:'ih~ irlsofl-a i sjedetih gall1itu('$_ Tel_ 06l 210 992. 68l9·INd'

• Ffzlorerapeu Ll dola.lIII:k n:lll adres'llJ kinez:iu:rapj ia .rchilb iHtc.l:'i ic.",masaZa, pO"o)ioo. Tel.. 061 361 160, 033 615·675. • ProfC!iori~ c:nclcskQ1; iczih d:Jjc l::il:S(]"~' i pte'l.'od L daku me.nle s:! ovje~ rom, TcI.OJl659-133;00125.2.194. • Pn)f~$I)T !1jem.li.~kCltit2ik!!i u:s.pjcsno d.ilje ins(rukdjc u-cenicimil I od""!,,,, ow'.m._ Tol. 00Il44562_ • Lije!!:i m va:njsk.e i un LUarnje be· rnom;do, T d, 061533146. • Nudimo d~lekdV8}::e us:hlg,e bilo koje vrste, d.Lskra:ija zagaril.l1tO\f:ima, Tol. 06237881 S. vc- b.1OOCI_iC"L5000 p<I-....olj n~ raclno j 5kusi lVoprekoZlIgod_ 1'el.061174192,OlJ 210·791.
• R:adi m molersko-farbars:Ke pos]o·

• Pr,oda.j em tJO'\I't:St'rvise~ $1,ilI kblri:smlj njnke i T.Ldne SiUOV.f:_ Tel. 033 546- 9'9fJ! 061 I]; 0&9, 712"INdl

ill, gODlcne;, hekl.me

• Pere.mo sve Y'rS"te til im B! ilis!ln.a~ tcpih;]~ mola-o pranJe 2~.3 KWm2:, Dol~tim 0 (lo Cil irti:~_ Ttl. 033 659-2:5.0... 06221373;1, • Fri,.er:sk(lm ~!OflY pOlrcbll'lll r~dniCIIIS9 i.slrus [vol11.l),roce-r.u:n 50%. T e-l. 06119.1 j 79. .' Radi.m :sv~ p.osI01,'~ S:! H itlQf.I ma§inom. Td. 03l239 .. 98. • Pr:]vfI ik pnds pra .... -e sxvj ~~e i usn luge( mol be] talbe, IUthe, cu::lgo\'oTi na ,"-'be,p.ri.g<:>'ori). TeI.063190n2, • Pera~ S19 k.-al:a~'rozora, S;13k:1lll ( :stubi~timc., "'ilZnc." s-tolovi1 itd,). 440-747,005,94012na
Tc;:],

8177- III

• K upu f~m Slam d~viznu ~lcd.nju, rlJUl u od~l,etlJ~obvcmiQ;-dioJ! LCc_ 1:5pia [::I i dol:a:l~k od In:! hi u FBi H iRS, T<I. 06335 J

5n.

• Radirn rr1lJ!len·.lic.o furb.an;kc]:105love po pri.stuptl.¢Il.im cijell.a.m.a Sil i.sk(js:t"~'Ortk6;!ilL';l i urednl:.i_ T~1. 033 4Il-486, 062 '82192_ 806[·INdl
l

• Pl.ins.k9 f'fC" 11,;)di m n.it! k Emi.na 6, sa:sutu mm.ma iorigin;)l crijevimil :SO{(: 1.50 KAi! ml)~e i i'drlfl ije. Tel. 061 199 442,033621·733.
l

• Svi h )01 ,0pOg", ".; 0 1<.",_", B iH na jednom dis.k:u] 'Za ri!2:ne llamj~lle. Td ,Ol1244-4 I 7,
• Il'n;dajttn ijrti.llf.l1)VC mT~'l_i~e
:til:

orij.nj.;

.1. 'I""" le, Td, 061323 906.

• SKYLINEMARKlITfNG 0,0.0. - Skylin.cm.:ilI'itci:i.o.g d.o.o. 'lta2i t'adn Lke- :SB il01.:n~"'iI:nje:m njernc.ckoM: jezi ~mi "radii nil ra~uHilIu. ZB j)I)S:!iO le-l ~fonisle~ gdj~ pmem tel,dona prndaic-odrcile.ru: p:rnilvodo. T ,I., 061 n8 053. 70l4-1Ndl

kllPt)'viTiu $l~rt= dtvi~rame OdSteLe ~d LOrl.ic:a, Is·, pl,"odm..b.Tel,062451791_
ne ~(.ednje,

• Agendja,~

• 100% fiiljboIje ptBtam starn deviz· IlU ~t~rlnj IJ~ rotn LL od~t>CU.l1 dLonice t;I~~'i~~; f~~,dovaJ i$pl.a~a odmab.

• K upu i,em. Sliilru devi;t;p1,J :Ued.Jl;j1,J,~ r!n:f1 u CI~\e L1l i diclJlire FBi.H i R.S is· pl. Jaoom,b. T d, 063 595 640.
I

• P.r-cvlXi.: pu!:nih Sarnj.g-V(l-m.ort"!1 l LIX komb i vozi.li.m:a, :sv:ikim dilnom,) kl.imnizirano, NC'um- Pel j e~-DI.1 brovrJ ik~ M. Ri vije.F.i~Spl il. Dolazl mo na ad r~" $U_ Tol. 061 364 lZ4. 816,- III

• Prot.l;;ijem dobl'"tl otI,lV9!IlC= ]:M?l.ovT.!,e rri'-:ide.rc izamrzivate, Tel.0611,)6 3.{19, • Turi:Slicki 'o'Qdic 4!100 Luris'[~ck.ih d~S;lin[K'ii9 HuH"'. Tel. 061 757 92:5-! ZeniCii.

n:.t;f.~&1r;;06~~90~ povol i~'do
m~jn'LI Gl3JH'l-<;~4, • fi,kalnc l51809_
1<....

• Resloranu pO[rei)all:: konobar lj kOMbarmcii - 1~:!j.H :-..avrltoom S.SS. ls.ku:stvo u slruci, T cl, 03316.1H70_ 70,9·1 Nd,

• Iz.naj mlii 'l'anje m] ij:anskib ...icnean i ca> model i ZO,I0./20 11.j- v.r;-oma pCivolji\e;..Te.J..Q6,l24:J96'9_ • PQlrobna fri:tl:rk~ Tel. 06lQ76ll&.
~>'I,

iskustvom,

• KUfJui~m !ii[Bn! devizntl ~tedn.i1J, mtnu oost.eru i. dio Ilia: svih firmi i fondov:;i! isrlat~ C1dmah_ Tc;l. 06l 375 634, • Kllpujem dol:vil:~U ~tll:dlJju~lugo i Pti .... red.ne b:lfLke~ Lspla La odm 1Il'i. T~], 066723731,

i kernm icki 'radmri IXl:5Ui1Vlia.nii! ri!;ip~:iI lami.oat$. i Dolmzlm i Zil mimjc p;o:slo'(e, T e:l, 061 379 189. 8191-1"
• Molc.rs:ki
J

~:;'ts;;:S~:ir;;.an
u

.. Engt~ki i kOI"l~"("ru,cii:il O':~ (iSI"lO''o'ce t s.reLinjoUr.;olcc,osnovi kompj utera
l

j c) 5A:rvis. T.:I- 062

• Da~cm iust:rukd 11: iz b~rnij~ l:!l 05110\"0 i :srediij!i,J sl;:ol I h ;;;;:10 KM. To1.061912991, • KQrob ~ pn.::VOi". nam i e:;Ul,jiil $I:J idbe, odvoz kabilSlog Olpada P'Ovolil'l1l:., oOcz ... d", ,nago, Tel. 0621394;3.
j l

u!

• Pot1'~bna djevojka Z8 rad u kaficu u <Onl'," Tel. 061218 917_

~,..d'.

• or::;.et

B2 R(llnJld. n, kn:dic

Tel_

radniC1l$:::' f1Q~nava.nj.e:m t'ngJeskO!; j<z;k •. Tel. 061316

• Pans.ioll u nil B:ilSea.rsij i po rn:bnil 996, £206-1[1[

m pUULi k-c s:a I uksuzni m Rutom n!J_u~ri1orijL BiH~ more i ina:>[ilUI.:Slvu.Tel.1)61.213 ]03_
• Pr~vo:zi

O:!br.¥:tO~j·5~",:91~,edJJiu!~Iara ~
odiI(,-[U ~ dion
j

TeI_ 061 ~Ile, 'Tr;:,I. 061
Z:il

• Mcdive.n nje.m:atketarnp!.": ~.el]ske~ or:~Si 1;]:31,[.1'0'0'01,1;100501033.

• Profewr daje 1llsIru:kcijc Zil pori· jcm.p i i;,: m.3(.r;J]l.:;iIti kc ..,.a O$!]O~'a= i :5["(:llnjolkolcc. Tel.061 J,7g0~2,

deviUl;I.1 ~t.r;(.tDiu;j retnu Lce I"i trni i ro,n.dova] dobro pl acam i!Splata i cl,olilzak odmah, To1.0630l6683. c;ui!in:uJ dioni,(;1: Ii nni rOD duv,~ ~:;I Si!:raje ...ste bur7.e, [spla[a t dol.azak od· rn.o. Td.06J.9607~6,
j

• Kupuiem

• EL E KTRICAR vr;; op,"vk" ooj tera, kUCi!iILSki.h e.lek[ri~.n ib apata [a i i:n s[a[~cija_ PovClljilO i h~I;[C'"o_ Tel. 061 ;13 103. 821.1-11[

• V Jii m p.-ije".o~ 'PultLi.ka 'U dol;u'Iim i klim..:uizirnn.im komoijc:m T·4, VW, TeI_0618oo191. • 'I{ombi prij,cvoz rlamjclti."!ja scJ id· be! mlvozkc.b:jjsto.s; ol~lId:aj obcz.rad ~ ng s:n.a,ga, llovolj no_ Tel. 062.4()6 0'14,
l

'::.n..slcih

• Pihd dom jJ~i h kok;a, nosilica~ lalij:ll.robi&tk i ~Ia [n.i ~ i srebre-

nih,T,1.0612&;·345.

• PoU'ebnil SObilfica liI rod u mole] LJ i ntdnico 7Jl rece~II::::i.iu sa L'0Z~ lJilVim,jem eng!. i.r;zlkOi. Kt)llt.."l_kt broj: 061 336075, 8H4·1 II

":il~~;~~~[)~2 ~j1.r;88bl~. Ji~.~.~;.~.

Kupujc.rn

dcviz;[LU ~H~dnj

lI:l

mum

nJ
r

• UfliIJli sc::oosplarno ZOl. k131.prod.<J: ju! tJ:Iljb'JJ ~~'ko~m('[ ike~...::1 raa.a :m llCls. [(I + pok!cmi + krc:d.lti.rilnje. T eJ, -061

• Kupuje-:m

IQmljen.o ?]alO)duKYle

i

• fl REVOZIM PUUlik..e J u:k8u:?,,' iiim :BLUom 1].9 [~filu.-iji: Bi.H, s.vt= dcstin:aci i.r; mora i inOS11'.i:m:;tv,iI. Tol. 061 21l 10J. 8211.-1[[

• Kombi priiili:voz. riiZDl.h s[,,~;aIi~ bl" wi".:rIopQ .... glir;u)_ T(:I.06l ] 3,3368. • Dajem inslrnkcije iz. nje.ma.ckog j«;ko. TeI.06J 588626.

glasi
PO,ZIV

Dnevni avaz _,,~

.... ''',_ 53

!BOSANSKOHERCEG,OVACKOJ JAVNOSTII MEf>UNARODNIM INSTITUCIJAMA ZA P;R'OMJENU ST.ANJA UBOSNII ..HE.iRCEGOVINI
IJ~"~I potllMW I"IIX6i u IIcMII H~I n. !lIO oIct~h ubOr~ nlw II! d!l!llLl. Ba!.N • HI9 eqlMll,),.II.D' jl!poMII.dHlO I ~ k:ja.Jm.:IPOlJlfed~ -,j, !W\D 8DSpC1dlNl J~ Sid", •• 111-0'<- II"~ p<1CI~ Impocj,,,, 11". "'.' lilOO, 1/ UH ...., re a-~I(koj Il~lri, drI_,.,. M! rNaR SAD ~ H,lIlryChll!Dn I "'oIIWra viI"iPlh ~ Vehke '1IM.iII!~ lOUlOdI"i ~ IQIUCl. JIaIhJ it u itd"Ci od nlltebh hlu· ocI 1IOl1XSl. "Iii ""'O'oq 1iPO';lIum~ paI.[~k!k""'fonlxlle, ~l\lml I I obIpoIj"" WT"II! I_lie d,b"" 8<H iI _ ... W ~r~11\I1*I1 IIi! ,~ulVrod_PQVIII IIilrj III. IMlwWrJu par.l>tku l~bdtrDR 80JncI I tIotrorlUil-. N~kO"(ofl ntl'lOA mf(l~ I\lrodl1Ci nJolf'lcIl po "'li"] II j ... II;',..,••;r.flnl .. Ik" ......... ,ml~ d~ In oj poTICIJIIdrl ..... Bowrr I

.~~1'1111

1. 0-1. borbvu ·dHll pfflIlqlj lI.e
Il[tt, Pozkliolll~jtll

ktNom.borlIonltaln:ltCJ1ciju

dN'Im,I drbvc

vlastl5l'llTlOu dijelovingkopsu! lokom qresljl odbranjltnl(dJo FlIIMI odllll'SM tmtW omit.tII IRS) ,pre<i~p Olhim]~jeod ~ Q,kontintillrt"

sm-~

~

'!IO"'''''''''

-P.tVt1CIIIIM l'lt_rilori]~ 1n1..,IIM dtirleBIH~ OVdJl postblIO pa4'tIa~!IIO d, Ie ImQV!n:iI&llI 'IlasnHtYQ i1k1Jutivo dmftBllt I AmOPariJlMm IIHmu fe dil . I\i, ~S-poQcalll~imo'riMlIRJ:im' raiinalNM' 2. Dol w pr!arlnotno Qmlk~ ta /UUlaIijI rrlatmI.ojre vodre BtHb ~pnmam ·Illrutvu·
IIINATQ:.u I lU.

, ....
~. d.r-.~
,proceit:

~III. ubnn..tl PI ~r!rIc!'ll d~"""" knn!ll"l\ll!I01 drl_ &.one I 'L(j~rnlll<li u op.~jrlJ6I;u 1111.....mt>o dolWliti dlJaIuc:(ju ""nl po knju lItl&!mo I ~ dom!Itullnd~fIU"_"'~tIm.ltetId_1

3. tldlju !¥fOII4JhlrntlJ'lCil, II P'~!MIU prHl\lpltl ~nJII .0f>"0mIih plliflj.;! cranl~
~:JQma.

BofI\t

01]<1subllnow " ,'eiIoDLl, hItno IKtI~.rMn' 5;1. ~"Im

IIKJ'KI lInl!J!la! d. u ~.ptIO ~poIi IJtko I IfCjIlO ",kCMldlMl 5tblJe I I'IIfI,eu, ,~ II Stpsk ,,'Iilli U Mt(Iw~ ~ So.!dIIl~ .bi-,r4u J~"jll U Deft UI'U l~fnD PQJUCI_If> So.! II"U!ji .. to .. I. nJIh<lv1pohU[ ,lI"Qjei<tl I d:II,oI! M W p<CIYCd ... &o:!nI1 Ht<cq"..,nI De,10...u1' ml'1Jm11POfOl'um se .... ,ptQVOdl, ,~, III proo.-odoI selCll)wno IQ itO! u !IoH' kancl lt!'t drf~ ,Ml, ,.,,,,,,,,,,,,," !;boom I. U01iw.l1l[IM .. "'" pollult! C....... ij...t ,PC""" ... ,,~ poll..,., tA..... '6)

x.,

1. l'll110

1) ~ dd.omlb biporo>C>j.a 'ftJJ~ rull __ ....... ,C...... x 9) j«Il ....l"Ytn ekOlll>lmkl pI... t.. u aiH nlJ" U'Pl"I.vr)B1 d!~ 1IiH; I "1_1'1 &roOd"..... vtli ~ ocIuril"ll¥lje-m "",nor ........ ,,'" od JlrMle etIhl!l.l liD )e ", lIJptOlI"OOiIb Y fI.mam L Ull~" 110 I pt~ JUlhk,rn I"I~~ Me 7 W! lie pn,.-Dd'1 pored presll6c! Umll'IIOI sllda ~ 0111. ",Ia 200D..IDdlflL', 1lI/!)e IP'~UCI_ d,I'lI, .... a'on, fto Ie OtIlOll:PI ~um • !!pi!) n;1 ..-.nu, ~ I PO!l11li
poYI"lIt

ilbJC"g1a nIio

n:"""''"'' (1I._nex

"~.'V.

mit I rt"(lb~t y 81HI ,otrWetlJ'" od lI\t'd'un;Wodne Oo!CJnIWI1\1t now ,1I'oe"d~rodllt ~codefel'ldle oS.IH lIo~ bI WI odIlbom NYUcli 141~tlil~ 4rtSij, I ,.node!. nR I!"ICCU pritrvi Pood~m(I ".Q(ll<"'Il'l"1Oil drb~." nrcd"~no-~ ... ,~jr:li1.hodlfil: .....~n~ Retolucijom 3;6/83 'Gf"l!Ctl!n~lk"p!llne U~ It 200 L lOll In., kcjI ,nIIlde dl .nlll, jNnallda". Msml;' prlmi1ltJ .jQo ulonllu, ,ruudj"orIU $ StvColt!nII01 Jmm 1U!ll~~ft"" 1~lvnlh norml ,op:k-., mdllfIModnoc I'll"'·, fljil.1IOtm4! uI;IJIIW~ 1~IIIJot;IMI j>RIl'" &l¥J~II, .nitl sml;' pn.rfitipomot I ,podriku" odrhvvltu
op<td,JI!'QeIllU t:n~

w,,'~ ...

u,j'ednloe 'uoIllmo

wt<Nrolb,
~ I

cI"'IOlTij , ...
1~Vi'"Ji

I\.IITIjlfI\I

tN ·"" ......ti·~tUI. b'o dlf';lnlm r.(dkm u, II~slWm 1illC1de1l11m!1 III 1.IJd~"II'm Dd ob;I.r>r .. ~"'e ru,od, lid umem~ ... "~I",w.nI • Ill ~II"'" ~~ . ...."., 'bell nnlt.l:,. poo1JI'kl..... m,,"u IV"..,. tomt ...... 1N pcKlUfr h" .,konormki • dNlhftllh k,. p<ldoncn<: dGbr~P<M" .. t i h,a ..mDlllb>ot '_I ..... ;x"o "btL"8la j , .. ""lj..,.11 k.o. bc-l p,.-I 1nj.Ir bdo b:.;o pmdl pupe" hI)"'~ u ,p,,~~ ,'<11'1, "*810<.1' I rnellmlh. k. d', lot! bodncr d P'""'1T1i &,...,1/5· ''II>O<I~rn 0 'I~ii ~:;I"Rl .!oC' ~ P'O".)chul"II(I", 8o!.1ii I KU(~'" • 1tilI1~ de uuoNItlKijlI lu'ltJlO;I n,1<I <~ p umo u 1ioPII· l H~~nl • we ""lduc.lje 8dt: '1111\1 W. I ~ I'll .. !!.e~jl drl_·, _, film ~lttMk.m f'I.I.~, Ul!1ltll@t')R5--li ~llkm

"m'~

pqitY pmlh DIPN Rep<.bl!,

",.-,,,,,njo .""

~"'J.

....,.,to

",.1.,.,..,.

Ie IIIH ~ btopredlln. 'Haw uibun.ll'.udl\lmq 1I001lnil&oc pod!IMg"m .lIilndcnlhdO&:iWh ;podulw:aolil" I:QII. w uidjutlYlil nnl&o a.ltu!)I. 'l""""ja:.l~ rloBnc ponMi'v~1i l'l!mc !PO',p<l1IO Je jasnDdlCIVI doO!lnlptetkll~ljlJ oUlli/no,nMldavanJe Impel"il1:lvrtih n_1 opltq m<!<l.ulllrodnotI& prw.. I d:ii bD !:11M ne II"IQPl bill ,primHI ,podlhnl. $MI1111 otHlt ~~"kCl &I. 1111 WI ~le~IIIlm III'II!J~[ m !I1l.".m~', Ie sulwl!.M ."" hnft1tl\dlt ncopbocl.,o dI· blu 01 bll]no- AI we It.o J oonJrnGU ,1IiH lito Ie 'pOtf"e bntI u&lIi. 2. O. WI j.lUWI QUVrI~ StIIf I) IDm! .q se I) plJ,allJllll' I~ ~l.dtlOSll .~1'Ie I Hf«~lne IVIOVi!l~ 'i,I Innltl.ldJlmik_1 Hl:IW&ClVlne w nJmlm ~I~ I ~tlmrclm;a.
Siidl Jeji:Ino da

Ian. IoItlaCije.."

~D&I'.

I~.
spr_OSI

ptirOIj ...

If'..........

ob~JIl

WI

~lrIeII! n!PfHUno MI~ wftMoi ........ "e l~ml)r I d. '" toml .. dob<. kojl p!IIp.Id.j\I' 8,,,.bnlm. 8iH u ,.. mlj! i yin "I"
.~8.H ~In - t_iJl4.;-",lnqn.ad ~kl'''. ~ jrt ~ pt,.!1iI noc. m itinItkOCI c!Hroakr,)tnoc dM[G 'bel limlO!e1e IlmeiI"~ ~~lIQI i hll@ 1\I"f1oDI,. tnllkI<ll+l e tck ,reW d.~" II n~""i drUvi

'''~1l(j~. ~UI1O~

lboI PQ!lllk.rrbkQ8

I ~l7IkQl ocIll(»oI'o.1.jll nue. S~nd3td p~ !*IJ.

non.l;"""t

1"11,
ttl'

uporteti Dd S1fllt>e 'bM.l1"tI~8~ l!Vft1UII.IIIIJ!l _Il.f~ IlIt,iIspoI!, ~. srrblt ~~ I lllo(i~I'-'t l;q.e·iII 1\oI1Q.II.1I odIIr.f~ _frwtel~, i teNon alnOl inh!,ritet~, Iknn·1 '~rcraoV1 I koji 11IQ1 1'I1\I proml"'U lI~nlNlOll'" nJ. !ulofl.1 &HtI~'1 rtU'BOVt"'" nc ....
Polpistli(l ~ ~k~ POl ....~ podtf.,.. .. CI'I"Ottl'lli 3pel, - UllWffil1tlSkl~ ptolesoll. ~Ib. PolpMicl ~ p(Ujy-~ Im~C>II\ ~t 0A0t l:l ,'HI ~ 1.1
J)C!~iSll<U.

~mr.d¥d

kOj. tt O~!l~"tpoullltlllt' ~ u

I''''..

IIrtM\(l1;lI IIa .rIrmO!(ll1 pfllidp;, l!: 0110( I'ob~

y pl"0iI'QIf!1I1~ pI~lh

1'0d"jc MI ~

d~'lj~od

n.MetI"Idndtvv
IPIj pill'"

• •

te lC\I!nl

dl!!l">Cltr.l'tll'"l Ikojl

lit

OIWlr'mptf'm~,

~.......

:poJNll'ItIl'lla, "'Wlue;j~lII~,
SWIIi toll l!nIt
til'

pdotolk. I'll , rrl\jlOl4o! klft1 IU, ,pIIIW~te

1ItdI-.-n uh\jf'V II. e" .~'mull~¥
1IIYQ0iI

[ll\11 .... '~ wilXlSl~

~

Il0l",, B.H ocI pnJ~ U Hoclona ~tQ ItS 'IJj:O '~Ilvllil.llj.a y,1Iovq IJll"KlIUbln I,baa 'n~

uWldoo Ie bl if~ro,.j sud., odrnah Ie UZPl U
n;a

O'pr"arJiltlli IlfI)klilm~ne

I udrulenJllII~
poYI(lpt,

U I ~i~ '8111.. Gdr\MIIo

It" dilW1 1!f1dru-I,e "'1I0~I\PInI u

n~hooto pI~jI!

'.. drf .... BlM I \'lI.P cd """". '.

.._.t-mj ..... '"",u

d,b......-m

~mJtml ~~l\Irodni I~ "Ie<~ S>"OJlm p-.1\lm '~IUP<fl'~. 5Yt II~ !~tlt\I pola' _ 1.1 le.I:I.I Bo;na ,I H_-_01 "'~nlc:i, dv~ f1Ul~U, ,) roe· vb 1111. 1_""'8 iilW',"""U't<I,l.drbmo pnvr1Di I<om",un"li ~ pufolIk.1lI

d. ,..d,m.

'.

~

IltlfgrKljr,

I • .l'l'dllioe. '" vlw "'11lI~.~ I..wAll'" I.i>DftI;I:u drl~ 1M· I.oruunma ~ I PD1C~J"Il'. LImit."" lllC". 1111 Kenl: ~11 6rmaiolkl POUtl ... po<I1l.enjr ... .lqIIO""·, ilezl.n!!"IOt' I t.n1t.ll1aroa .~ _~ m)ne " ~es.jI,.1!tIOdd1l1.l Sill cr..lfoblOlm, p!liIiIt_t, ~Il I p.M1\onos1 ,P!iL'\~JII&in" bn'I",""1I ......,~ ,~,~",

''''''III'I,ltlQl\II!,

till Ie tlIJ! ...~81 noI' _op'lm p~l~mi W If Pli'lPlinoJll doll QI WU1a't dell!'il!~le.. III oodI II odIKI.~"Jh ""'PI

""",b"<.

Mr, A.fl

dnl!.m
,...... IlO!.t~I,ptM .. ~WJ Sl.I~l\II!mcnI~. n~!I"1lu i"'!IIuc:lon.>IrIJ, krlmltLIIll konrllOil r.'.~JII d"'lMIlclrbV\l ~. 1.1 elH. pocj pn:t~ IIQllt .", Ill: I.oord1trW]u med~ ~I

dr. Bob,i AfrI~ ~rutBmt Urodtml IItr"btrcmc
Jl;btrfi~

dJ. HadIJlIhmefIMl AJra
rll: H~EIM'I rH. Ho.~1cJyi{ Safer
l;llbomll

dr. h'tIm!lrli)a

,Imo

NJJrtoflUO'ii Mehmtd' PeloflOC MJlit)
Pt&l!f1.MuJ

~ule, .kll""m~ 1l4ft'CI. Jml:llJtl'l\l ddii\'il I ,dJ\dM ~
CII'Ilm~ knJI''"

A~no IoI! NdawuI pl"a~~1pr,avu drlaYil
~~I!,

"'lin

"jll RitJlr

,,·odrtd· nl", UuIlO""'" poIltrt rtI olliilrhllil. lIIII>II WI

1 prC"liM"iltl 10 nllTlqlr.C u "" ..1:vonJ .... , IYl"IIII1I I poIIUtl<om bntI «e I
pilUI(It~

,lIIin l ....i:I._.III~mlJ'"

n_

IIoine I HM:~r evr~1! bWulnoiu

pclwbn

t4f'dn3~tJ s:a

IIPCII00000J~ l ~PJI Qltlt~vll~l~ cwf1 ~Ih od dec""", R~. Ula klilJil'lViI"

s-.a cIowdJtnj

~'rmll\

prG«R

~I

Bilf1kiM CdJ!tt71 BaltiC lJt'Jd Dudahl~AW aivdtm. .Du"n11:ovit Emd dr. DIIl"IlilwIt 1o'ijoI dr: Dtttit.AdI1l dr. FiJrpcvIt MldIhIJ atlJl1tmiGiliU fJbP
Gojtt GrtJdimif

HardrA--it Se{t:r Hasrot llubro Hodlit SlJ!urJiJI dr. ImamcMI' MUS!",11 dr. KO!iCEII~ KJj~ 51/fpcl1l
fomorla;i

I7kolkolld flN;1C SuJe)murl
dl.~jdRHortS
~OII(J1'1t

Mir:h;unlla

M!nrId ~Mwllf(l dr. TII1IIi'1iC lamlJO mr. rl:J'. Tl.lubl'1 EIJ
TopiC D/ewd - Tapa

rH.K~t.'9

tD"lIlYiC Miro
d,. le-kltMtlti'KJ
d,; Murab!'go~ miad

Itt fillpolIli,8c;II1I
Zlar!!1
mUd.

£nrrr

bI.t Mehmnl'

54 ""''' __

i,""Dnevnj avaz

POSLJEDNJI SELAM nasoj dragoj supruzi, majci i nani

RAZIJI SOSIC - KEPES
jedina nasa, teska bolest te istrgnula iz naseg zagrljaja, ali iz srca nece nikad. Neka Ti dragi Allah dB. podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet. S ljubavlju, tvoji: suprug Mujo, sin Elvir, kcerka Elvira, unuka jasmina, snaha Dzenita i zet Jasmin
7l19-1nd;!:

POSLJEDNJI SELAM

sestri, zaovi i tetki

RAZIJI SOSIC
ad brata Dervisalije, zaove Semse i braticne Selma i Alma sa porodicama

I'OSLJEONJI SELAM
najdrazo] sestri, tetki i svsstici

I'OSLJEONJI SELAM

RAZIJI SOSIC
Od Sabahete, Serifa i Damira
7133-11'ldl

RAZIJI SOSIC
Neka ti dragi Allah podari Tvoj babo Mehmedalija vjeciti rahmet, tvojoj plemenitoj dusi,

voliena

Navrsilo

se 40 tuznih

dana od kada nas ie napustila

nasa

POSLjEDNJIPOZDRAV nasem dragorn priiatelju

Dana

je preselio n a ahi re r

17. 6.2011.

godine

navrsava

se pola godine

od kada

LJILJANA (ZDRAVKO) OBRADOVIC
Bol i tuga za tobom ie velika, a liubav prema tebi ostaje vjeena. Sa najljepsirn uspomenama ostajes da zivis u nasi m srcima, Neb ri dragi Allah dB. podari rnir i Iiiepi Dzerinet joj du~i. Vole te tvoii: Me.hmed, Sanita i Seila Tevhid
Sat

HALILU IBRISBEGOVICU

MUSTAFA KURSUMLIJA
S neizmjernom ljubavlju i postovaniem cuvat Cerna uspomenu na tebe.

tvo-

Oprasramo se od rebe, alisiecanie na godine zaiednickog druzenja i prijatelistva zanviiek ce ostati u nasim srcima.
Pore dice B eganov

Neb

ti dragi Allah
j

dz_s_

podari

liiepi Dzennet.

ce se prouciri

u suboru

18. juna 2011. godine

i u Gra dacacko j 12fl.

""-J "

u 18

it i Zai rnov it
71:J.U:-ln-dt.

Tvoj j si nov j Enes

Em lr sa po rod ica m a
:8;iP!-lu

Onevnj avaz ",,,,,,,.• ~IpO<j"'''. 55
IN MEMORIAM Dana 18. 6.2011. navrsava se sest godina od iznenadnog
preseljenja naseg dragog

ENVERA CAUSEVICA
Enver Causevic je bin vrhunski znalac i patriota u noviio] povijesti BiH-a. Niegovim preranim cdlaskom, os tali smo uskraceni da citamo veorna poucne tekstove, kolumne te saviete pravog vizionara kako bi se kvali tetnije zivjelo a kako je uvijek pa i u teskim ratnim prilikarna s pcnosom mao reel, u njegovoj Bosni i Hercegovini.

Znao je da postuie i nieguie priiatelistvo i zato mu neizmierno h vala.
Neka mu dragi Allah

dz.s. podari

lijepi Dzenet i vjeciti rahmet,

Iskreno niegovi: Muamer,

Fatih i Aisa Kalic

POSLJEDNJI

SELAM

majci naseg priiatelia

i poslovnog saradnika

MAFIJ A ZAJKO
Od firrne PAJA TAXI
82:99-ln

ahiret

Dana 17_ 6.2011. godine navrsava se sedam dana od preselienja na drage marne, nane i pun ice

SJECANJE

na mag punca

HATIDZA (ARIF) ZELjO, rod. ZACINOVIC
Viecno cemo se siecati niencg vedrog duh a.
"Ievhid ce se prouciti u nedjelju, jskoj dzarniji (Basearnija). 19. 6. 20 II. gcdine u 11 sari u Baki-

FIKRET (MESUD) USTOVIC
Kazu covjek tek kada nekoga
MS.

izgubi

shvati

koliko

I!!U IS

osoba znaci.

2-. rnene nece nikada postojati to vrijerne da shvatirn d. si otisao od N eka ri se dusa viecno odmara, N iSla ne b rin i gd ie si stao mi cemo da nas tavimo. N eka ti dragi Allah podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet
PIT

OZALOSCENA

PORODICA

Tvoi zet Sultan
P-/114(1.

SJECANJE

na nase oca, mai ku, dedu i nenu

SJE-tANJE.

MIRSADA - DADA AHMIC
17.6. 1991-17.6.2011.

SALIH SLIPICEVIC
1889·1973.

HANA SLIPICEVIC, rod. MIRICA
1903 -1984.

20 godina Tvoii Maj.,

liubavi

i tuge koja ne prolazi,

Harma dova pokloni t ce se u petak, 17_ 6_ 201 L godine u dzami j i V rapcici, pri je dzume nam aza. Porodica ;8.(Jq-lrnlJ

najmiliji Mili i Me!!so

Dana 17_ 6. 201 L godine presel io na ahirer nas

navrsava

se ruzna godina

orkako

je

ie na ahiret

Dana 12_ 6_ 201 L godine navrsilo se devet godina otkako preselila nasa drag. supruga, maika i nena

SJOCIt.NJE n a oca, bra [a i brarica

RAMO (HA]RO) KASAPOVIC
N e postoje riieci kojima se mo:;fe iskazati ruga. Z D' m 0 ko I iko nam nedo5!.jei _P.· mrimo te po dobrorl i iskrenosri, Moli m 0 Allaha d:lele!. n uh u d. IVOj oj' plemenitoj dusi pudari Dfennet ~ sve dzen n etske lje pot e. N eka ri j e vj ecni 'ohm"!' Badzo BA]RO, svastika BAKSA sa diecom MERSUDINOM i MERSIHOM, snahom AMINOM, zetorn SAMIROM, unucad AMNA,ADIN TNEJLA
Sl'U-11l

EMINA (rah. SALIHA) SARIC, rod. SLIPICEVIC
Ha tma dova p oklon it ce se U pe tak, 17. 6. 2011. go dine u dzamiji Yr· ap c;6, pri j e dzurne na maza. Suprug unucad Refik, djeca Kasirn Jasmin i Jasmina

KRAVIC (SACIRA)
Izera,
809-lmo

KRAVIC
(EDHEMA) NEDIM s. 6. 1989.

i Semir, nevjesta

EOHEM
4.6.l971.

KRAVIC (NEDIMA) TARIK
14.6.2010.

Vas Mirsad
POSLJEDNJI SJECANJE SELAM

Dana 17. 6. 20 II. godine navrsava So 13 godina otkako se preselila na ah iret

POSLJEDNJI

SELAM

Dan. 17_ 6_ 201 J_ navrsavaju se cetiri duge godlne od smrti m (>gdragog dod.

Dana 17_ 6_ 20 II. godine nav r!ava j u se 52 ruzna dan" otkako je preselic na ahiret nas dragi

nasoi drago j semi

SERIFA (AZIZ) MUjKANOVIC
Tvoji: suprug Sefer, sino-

ZAjKO MAFIJA, rod. MEDUSELjAC
TAXI
Ispred udruzenja Od EI vir. i Sin ise
8193-ln

ADEM (OSMANA) KURTOVIC
Ne ze:lim vise cia ruguiem jer znarn da ti to De hi voli 0 _ Trudlm se da budem jab, bas onako kao S\(J si bio ti i vierui m j da cu uspieti. .. ALlKADA?n N edos taies m i sve vise i vise .. , VOUMTE .. Tvoja Aldina .. ,

MEHO (MUHAREMA)

LEPER
Tog dana ce se prouciti HATMA u Begovo] dz arn ij i poslij e dzuma n amaza. Rado te se sjecamo i molimo dragcg Allah. da ti da Jijepi Dzenner, Tvoj sin Ahmc sa porodicom !n

EHLIJA. ENISA LAGUMDZIjA
1979· ZOllo

ZARFI (SALIH) KADRIC, rod. DELI MUS TAFIC
N eka ti dragi Allah dz.!. podari Iiiepi Dzennet i vjecni rahmet.
Tvoj brat Ferid, snaha Igbala, b ratici Kernal i Kenan sa porodicama
81509-111

vi Senad i Samir, snaha Suada i un ucad Alern i
Amar
8197.]u

CARGO

ZivOI nestaie u rrenutku, a sjecanje i ljubav prerna
tebi ostaju zsuvijek.

70"-'""

Kcerke Amela i Belma sa porodicarna 8161· Iu

na nase drage

SJECANJE

RAMIZ (lURE) SOLDIN
30.8.1995 - 17. 6.

zen.

HATIDZA (MUJE) SOLDIN
7.5.2011·17.6.2011.

RAZIJA (RAMIZA) VUKICEVIC, rod. SOLDIN
18.6.2008 - 18.6. 20ll.

Zahvalni za sve sm sre nam pruzill, Sjecanja na Ijubav, Va,u dobroru i plemenirost trajat c. sve dok smo l:ivi M; koji Vas nelzmierno vollmo i u naslm srclma nosimo. Molimo dragog Allah. d:U,d. Vam podari Iiiepi Dzennet i vjecni rahmet. U petak 17. JUIl' 2011. godine bit ce prouceue Hatme u Karadozbegovoj dzamij; U 12.30 h priie dzurne namaza. V.!i naimiliii: slnovi i braca Sead i Ibrahim, kceri i sestre Samija, Emina i Mersi]a sa porodicama i porodlca Vukicev;e zer i mu:! Mirslem, unucad i djeca Ernir i Alma

SJECA.N]E

na nase drage rodirelje

RABIJA BIJEDIC
1930·2010.
BiJ i smo dio Vasih Zi vo ta i 03 to 5.IT!O ponosni _ ~ U suborn, 18.6.2011, godlne obavit ce se revhid u 16,55 sari, poslije ikindi]e narnaza, u Carsijskoj dz.miii u Zepcu, Vo" d ieca: Jasen ka, J asenko i J erm in ko sa porodicama ' ,

IBRAHIM BIJEDIC
1926·1992.

.25f1-1ze

Dana 17, 6 201 L godine

navrsava

se 8 ruznih i bolnih supruga, oca i dede

godina odsmrti

naSeg voljencg

l'OSLJEON}I

SELAM

rnajci naseg direktora

RAIF MURATOVIC
Svaki novi dan ie samo tuzna spoznaja koliko nam nedostaies. Divne uspomene, i sreca on ih go dina koj e srno ii vjeli sa to born uvi jek ce ti vjeti s nama, toplina

hadzi ASIM.I CENGIC

Bol nije u suzarna, nije u rijecirna, bol je u nasim srcima gdje
Tvoji najrniliji: sup ruga Safeta, sinovi Alen i Alrnedin, Alma, unuke Azra, Elida, Lejla i Neira

Ces zauviiek

ostati voljen,
Nensa

kcerka

Alma, suahe

i

Uposlenici

Federalnog

zavcda MIO/PIO

KAS Gorazde

7139-11'ldll

Dana 17,6.201 L gcdine navrsava se 6 rnjeseci od prerane srnrti nase drage

SJECANJE na

VESNE (MEHO) MEMIC, rod. PEHLIVANOVIC
Irna nesto sto nikada ne rnoze urnrijeti, a to je nasa Ijubav prerna tebi. Koliko te je bilo lako voljeti, a koliko je tesko, bilo oprostiti sa toborn. Uviiek Ces biti voljena i u nasirn srcirna i mislima ces biti sa nama. Neka ti Allah Zauvijek svastiku

maiku

SABAHETA BUZ:O
17.6.2005 ·17.6.2011.
MOLIMO
714~L[1dz

hadzi AISA SUN]
17.6.2010·17.6.2011.
I VJECNI RAHMET, szsz-r«

dz.s,

podari

dzennetske

ljepote. Farah

tvoji otac Meha,

majka Reska, kcerka

i suprug

Muzafer

ALLAHA

Dt,S. DA

1M PODARI LlJEP DZENNET Selim i Majd.

Dana POSLjEONJI POZDRAV

19, 6. ave godine

navrsava

se 8 godina

kako nije sa

Proslo je sedam dana od preseljenia na ahiret nase dobre i plemenire tetke

nama nasa draga sup ruga, maika, nana

AMIRA (ZAlMA) PANJETA
Bolna j e istina da nisi (U i da nikada It ise necem 0 cu ti pozna ti i drag; glas. Lazu ka da katu da VIi j erne li jeci sve znamo kako je bez teb e. N eka ti drag; Allah dz,s, podari li j epi D zennet i It jecn i
8302-][[

ME]RA OCUZ, r. KAPO
Drags nasa, tvoj lik, dobrota i plemenitost zauvijek su u nasirn mislima. S pcnosom te

HATIDZE ZEL]O, rod. ZACINOVIC
S tugo m cerno se sjecati vedrcg 1ika nase drage te tke. Ozaloscen i: J asna Karic, S u ada . Seka Di vos, Goran • B raco, Elmir Zacinovic, Senada Fazlinovic, Edina. Sulejmani i Aida Siaki

rane, one ti samo pomognu da naucis da "ivis sa bolom, Sarno mi koji smo re

spominiemo i cuvamo u nasim srci-

rna..

I dalje narn puno, PU!!O nedostajes, N eka ti dragi Allah po dari Iijep i Dzenn et,

rahmet, Tvoja Caki i Disa

Tvoji: suprug Nail, djeca Ermin i [asminka, snaha Medi· na, zer Suad i rvoia unucad Nedim, Admir, Neira i Leila
:83iJ3-1u

Dnevni avaz
Dana 17.6.2011, godine navrsava se 10 godina od smrti naseg

_".~"""'I.

57

MIDHATA (ARIF) GEKICA
(1953 . 2001)
Ljubav i sjecanja traju zauvijek, dok five oni koji te vole, Neb ti Allah di,s, podari Iijepi Dzennet Viecno re vole rvoii:

iz Gornieg Vakufa i vjecni rahmet,

supruga Azra, sin Arman i kcerka Leila
TUZNO SJECAN:JE na nase najmilije roditelje, bracu i sestru

MEHMED KARAHODZIC
1960 - 201L S ljubavlju ; postovaniem, Vase kcerke ; sestre: Tima, Fahra

IZETA KARAHODZIC, rod. OSMANAGIC
1968 - 201L

jUSUF KARAHODZIC
1990 - 201L

HADZI MUSTAFA KARAHODZIC
2007 - 201L

REMZA-BEBA PEKUSIC, rod. KARAHODZIC
2010 - 2011,

i Suada sa porodicama

Dana

17, VI 201 L gcdine

SJECANJE

SJECANJE Dana dragi 16_ 6.201 L godine navrsilo

navrsa va se 40 dana od smrti moje supruge

se 6 (sest) mjeseci od kada ie preselio na ahiret nas

ISMET (MEHMED) KAKRIN
S ponosorn cuvamo tvo] plerneniri Iik i nesebicnu dobrotu, Neka ti Allah dz,s. podari lijepi Dzennet i vjeeni rahmet. Tevhid ce se prouciti dana 18, 6, 20 II, gcdine dzarni jiB ak arevaca I - Bi strik, (subota) u 11 sat; u

MILKEjURIC
Drag. Milka tuzno mi je bez tebe puno,

ISMET (IDRIZA) ALIe
17,6,1995 - 17,6,2011,
S ponosorn cuvamo uspo-

MUSTAFA (HAZIMA) COSIC
18. 5.2009 ' 18.5.2011. Braco, punc te volim 0, svu tugu i bol vri ierne De m oze' da izlijeci. Bol ostaje u nasim srcima gdje zivis ti i najljepde uspomene na rebe, tu ce~ i osta ti. Osrat ees volien i nikada nezaboravljen. Tvois sesrra Amira. zet Zaim sa diecom Adnom i Nijazom
5l%·ln

Porodica
1(1036-1Dd~

menu na tebe i nosimo te u svoiim srcima.
Tvoji najrniliji

Dana 17,6. 2gll, ~odin. n~vrS3V:3 se 6 m resecr Ot 1<:3 ko je presel i0. na a h iret mo j dragi suprug
r-------,

Dana 17, 6. 201 L godine navT~ava ae 6 m ieseci Q rkako je preselio na ahiret n.' dragi I., [a; dedo

SJECANJE

Danas se navrsava
12 godina kako nije sa

nama nas dragi Elmir

VoJi te tvoi suprllg Ilija
:S2~O·lL~

Dana 17 6_2011 godine navrsava se godina dana kako ie na bolii svijet preselila dobra dusa velike iene,. iskrenog prijatelja, nase drage rna j ke, pun ice, na ne i pranane

HADZI AISE hanume SUNj
Hvala Ti za svu paznju, plernenitost Hvala ti za lijepe uspomene,

SAFET KOMARICA CACO
V jecnc ,ce,s ii"jeri u mom srcu, iako je b eskraj n 0. Ie!ko iiv i.ti bez tebe, Neka [e vjecni rahmet dusi tvo]oi. Tvoja supruga Dada
7!!8·1n~

SAFET KOMARICACACO
Uviiek ces biti dio nasih najljepsib uspomena. Tvoja djeca: Kerno, Garo, Dzenl, I vo, Endzi i [VO je u nuke S.", i Ajl.

ELMIR (SAFET) SULEJMANOVIC
22.5.1996 - 17.6.1999. Sarajevo Zauvijek te vole tvoji: marna J asm ina, sestra Senada, dajdza Harndo i zet Darko
SM-<lOOS91

i neizmjernu

ljubav koju si narn n:;~ifu;;d;ri.

KcerkaAdviia,

zet Mehmed

sa djecorn i niihovim porodicama

""-1 ,d'

Dana

Dana 17_ 6_ 2011. godine (petak)
navrsavaju se 4 godine naseg dragcg od smrn

17, 6, 20 II, godi ne na H'"Va se sedam tuzn ih dana od srnrti moje majke, svekrve, priie, nane i pranane

Dana 17, 6, 201 L navrsavaju ahiret preselio !laS drag;

se cetiri godine

kako je na

HAZIM (MUHAREM) SALTAGIC
3,1.1944 .}7, 6. 2007. Sjecanja na tebe i tvoja dobra djela n ikada nece presta t i sve dok ,i On i koj i te vole. ve Molimo Supruga Allaha Minka, dB_ da ti podari Iiiepi kceri Alma, Samira

DEMIROVIC HANA AISA, rod. MILle
Neka ti Allah dz.s, pcdari lijepi

ADEM (OSMANA) KURTOVIC
U srcima na sim praznina, -. ne vidimo

Ti csmiieh. ne cuiemo Ti glas, ali
osjecamo da si tu izrnedu nas.; S postovanjern CllV"mO najljepse

Dzennet.
PTr

Dzennet i vjecni rahmet,
Sin Asirn sa porodicorn

i zet Orner (Meca)

uspomene na Tebe.;
1"·:7tt25o

Porodice Kurtovic i Trnka

Dana 17. [una 2011. godlne navrsava se devet godina ispunlenih tugom i bolom orkako nije sa nama nal voljeni suprug i orac

MUHAMED

SAZDANOVSKI
ia Zenicc

17.6.2002.17.6.2011.
Necemc i ne mozemo cia prihvarimo istinu da si mcrae orici tako [ann i iznenada. Svakim dancm :SmOsvjesn iji kcliko nam nedosrajes, Ponasamo se kao cia si jus sa nama, ustvari.. nikada nisi .IIi ousao. Svaki dan si beskrajno sa I)'una i ne mOl-eS ni zarnisliu koliko tuge i boli U nama ima. Sarno da ZJUJ.5 ohko bali i koliko ie resko zamisliti d.a k te nema, Boze, zar je rrebalo da ga lzgu bimo pa da sh varimo da [e sve povrsno, a same ruga potpuna, Kako, I]ubavi nasa, bol i tugu Iij.ti Ii vrernenom i pravdari rvoj odla23k S udb inom?' Bez rebe dani rake cudn i, praan i i pun i iel je za robom. -- N eka ri AJ Jab di_s_ podari !ijepi DieJlI1 et i viecni mh met, a ti si to zasluzio. S naiveeom ljubavlju i viecnom tugorn. Tvoji naimiliii: supruga Rasema sa sinovima Mirzom i Dinom U petak, 17 _[una 201 L godine posjetit cemo tvcj mezar, polQliti cvijece i prouciti [asin i Fatihu. Tev hid je proucen u cervrtak, 16. juna 20 II. godine posli ie podne namaza u En, a r dzamiji u Zenici.

sa

Najbeliem

i najdrabern

tati ria svijetu

Mojoj viecnoi Iiubavi..

MUHAMED SAZDANOVSKI
Dragi rata, Imamo puna cog. da ti kazetno ... kako rastemo sve ove godine bez tebe nedostaIe! nam sve vise i vise. Tuzni su i prazni dani bez tebe isarno zelia d. budemo one s~Q si ti hrio, d.aie narn snagu za dalje. Tata, dok SmO ziv-i i ti ce~ Ziv-jeri u nasim srcima, koracat cemo onako kako si nas ti ucio d. budemo dobri, skromni, i SlO je naivazni]e, postenl ljudi, Kroz i!ivo, prolazimo ponosni sro te nlSmQ r32.C1Car3ti. Sremi smo stc SmO cdrasf u Iiude u kcjima drugi prepoznaiu d io re be _Osta Ii smo da zi vi m 0 ponosn i n a tebe, ier lata kao li n ~kada De u mire i 11i kada se ne za boravlja, Tam sve ovdie je kdni sja], pre:uj~zaborav, l32, Sarno ti si Isrina, sve ono Iijepo ~IO flam rreba s] (L Volimo!e.· . Tvoj i sinovi Mirza i Di no
154-bc-

MUHAMED SAZDANOVSKI
Pisem da te pam tim cijeloga zivota, placem vise .. jer te volirn, a nerna te

Vet dever godina koie su kao viecnosr kada je svaka sekunda beskraina, a misli ne stizu orkucaje srca, pokusavam jei dalje. Bez tebe SVe
je teze, Sve ove godine okovale su moju dusu kamencrn, Ni sarua do sebe ne dopirern. Zivim zivotom koji nije mojo Dani prolaze u zabludi da ce sve biti kao nekad. Bez rebe sve mi je tesko, Zivote moj "jedini s lob am.
U

urnrla Sam ,) •.]z<

Bol u meni vrsiti, a glasa nemaml Z au v ij ek tvo ja Rasema

Povodom obiliezavania

osme godisniice orvorenia spomen-obiliezia

Nahorevo - Skakavac siecamo se nasih naivecih sinova isehida

DZULAGA PANDZU:

HAMID PANDZIC

ESAD PANDZIC

SANEL PANDZrC

AHMED PANDZU';

MUSTAFA KOZLJAK
u dZamiii Nahorevo.

SEAD GLJIVA

RAMIZ
SMAILOVIC

Tevhid te se prouciti 17.6.201 L godine (peuk) posli]e dzuma.namaza N eka j m [e rnhme
t,

JOB Unij a veterana opcine Centar i JOB MO Nahorevo
N

TUi.NO

SJECANjE

l'OSI.JEONlll'020AAV

FAHRUDIN (SULjE) MIZDRAK
17.6.1992 - 17.6.2011. Naidrazi nas, votieni nikad ne umiru,
zauvijek

OCu nase kolegice

FIKRET (SALIH) MUMINOVIC
postovau

ces

biti voljen,

i nikada zaboravljen . Dino

...

S liubavlju, Tvoii: Melina - Lila, Dzana i unuk Fahrudin

Kolektiv Stomaroloske

sluzbe Doma zdravlja Ilidza.

Dana 8. 6. 20l l. godine n avrsila se godina dana od smrti naseg d rage g m uza i oca

Prosla j e go dina dana, od kada ie preselio na ahiret nas
dragi SjECANjE

ASIM (SULjO) HODZIC
Postoi i nesto sto U illri j et De moze, a to su ljubav koju smrt ne prekida i ruga koj u vri j erne ne IijeCi. Tvoji najmiliji: supruga Fehrija sa sinovima, sn.a.hama j unucadi.ma

MUSTAFA· ZAjKO (MUSTAFE) TUFO
Neka je vjecni rahrnet rvoio] dusi i neka ti dragi Allah dz.s. podari vjecni Dzennet,

ENVER (HASIB) CAUSEVIC
Neka ti dragi Allah di.s. podari [ijepi Dzennet j vjecni

rahmer,

Sin Kemal sa porodicorn
Tevhid Trzanj-. Ce se obaviri

u petak 17. 6. 20 II. godine u diamiji
7l3.1-lnd'

Edhem i Fethija Dzedibegovic, Amra., Haris i Naida Hamzi';

Dana 18. 6. 20 II. navrsava se godina ad pre'eljenja naseg dragag babe

Daoa 17 6 2011 godme D... iavaju S. 42 dan. od kad'je pre,.liIa nasa drago, volj.· ~ n3 rna] k3~ :svek r'Va~ nan a i pranana

SjECANjE

,ADIL (SALKO) HRUSTEMOVIC
10. 3. 1929 . 18.6.2010. Dan; prolaze, ali sjefanje na tvaj
pleminiti lik i dobrotn ne blijede. Neka ti Allah dots. podari Dzennet i vjecni .rahmet.

,

FATA (IBRAHIMA) TATLIC, rod. SKAMO
I rna nei.m SIO nika da um rijele nett, je ria. rebe:. a
[Q

..!::..

~
~I

,

~

ENVER (HASIB) CAUSEVIC
IS. 6. 2005 - IS. 6. 2011.

je m_plo i _ponos no sj e·Ca.n~ Neka je vjecni rahmet tvojoj plemenitoj dusi.

N~ka [j d:a~i ;'>1.I.h d2.s. podari liiepi Dze:n ne~ l vJecn I rail mer. '2M·,u Tvoj sin Vahid, ,naha Mub.ra, "nub nuka rrrna~ zer Almi.r i snaha Senija L.jla, unuk No>rmin, prau8.2.sS.-ln

Supruga Hasiba, sinovi Ramo sa porodicama

Nazif, Aziz, Munib,

Punica. had~i Fatima i svastika Sena Zukic

Dnevni avaz ""''' ""~~
Dana 17. 6. 2011. go dine navrsavaju se 2 godine od kada je prestalo da kuca srce nase voliene mai ke

20,,_

59

tJDRUZElNIE,BOBACA • VE~-ERANA DRUGA BRDSKA BRIGADA SARAJEVO
jc6l!mo se ouill !toj, u ann,l;, I odbr=.nJU opeU}U Sun' So- au i Hr:~l!o~riDu 10k-om 0lJI0'1'a ~jjiD.l
t:a.<oIVlO\'
tOl~~"W
I>AVDIJO ALl.LMYUIID

LOJO (KREHO) IZETE
iz Gorazda
Zivot nestaje u rrenutku, a sjecanje

,I".'" ..n

nod, Itlld ~,.,,~ Bili 1992.·I99S. ~\Cru.JJ)
, ..m
• .\5 '~"'''''
N.bC.:rUL"K. '.... OIlMlM rooK:: •. UJ!lLA

i, drtavu

n; _III! Ml:'llumJ
p-UC:lI,I.n
1C.\DQJI. ...........,....... __ IIU.D

1Y.U""UM"''JT~n

i Ijubav ostaju dok zive cni koji te vole.

S postovaniem, ljubavlju, rugom i prazninom prolaze dani bez tebe. Tvoii: kcerke Bahra, Meliha, Mediha i sin Edvin S" porodicarna
404-lgo

AUCl.-"fW .lI.JIU' ,T.til"l.
~'IDii A:I1Ir..IiI.LI1

on..u"""u..l
....eo ..........
DhUJGttSMm r\n.ICA:nr rT.'b.1IIIJ\'~ 1I:Pl.'

MejD

,"~..w.
U,,;J~

,\, ... 1)0

s-

""

.. m
"[AI

0VIt

!iUA/;.AiilllUMli II;UCO,MD.l w.uJ ~,
M

_re,

~'-~)l11lD1)ll :~aI.ID

Dana 18. 6. 2011. go di ne na vISa va se 40 dana od kada je presel ila na ahi re t nasa draga

.~,
'\"'~~"'l ~lT..!JJI:"
~ ..u!Ul.:fDMIW.A'I'

'UrWA..'V'''It '\YDlitl'6()\,ll

aUlII!I ~L

.!IlI"

1IA.U!f..J"t'K:\MI. ~In\ASLM lOoliTIJII""-l.:1.M

.a.,Jl

ru.l>tAut
[u.gj"J'

q::"II.:"Q

"

.... :fln'" o:.un
~

I'ItUl~O
M>

M I.!Il.UU.J)

"~ilJt-W

... ((1\0'1

AI.lIA

aa.e liI-'vn1Ql
__.n'ltn.1l:11

,U.,~!W:hJ-nA.ft ,,1>-'" VIC ""100
,uu:IoIIt.""", ...
I UIIIlU i\.I UtQJ tl.UUl i.i&lD t UIU]-'OI ~ tu .N,W .

II;.,U. oU.A"Z iiUJtJnt. "-WJJi Kl. "\JJl'

.....

~..._,

L17"1JI lUI.. IJIl 1Q...1l1'1.

..........

'iL'iLYI"l~l UJriDJ~""'.:vi :l.M..W..MJ.1i

.II'n'I

............ '1C...w.t.o.D
IMl\j..: ...."'"

~tlC."Il..'i."''''· .mK
.MUlLUUJ)

1:.O<.t>"-IJ.U

''-'.;I;CI

Da>AD

BELMA (HAMDIJE) BILAL, rod. HADZIOMEROVIC
Draga Belrna, Tvoia susretljivost,

II~""""
U..I.~tc.Clr\~1 ~

(iMD

.u.lt-It; mt:T1.x:AU.u"\U:itr1JI! !tAIllb

,,1!.>Ut.

~"''''''''~~''''1J
...'(1 ...............

t.uJ<:_ .. .. _
lD.rJtlnlMm

i Ijubav prerna svojim priiateliirna Tvoii: Azra Skaliic sa diecorn
podrska

Ce nom puno nedostaiari,
",5","<1>

-_.,.
~..ob"'~

_DJ'JQJ.1I1:1!iI

e.1.-"U'>tC

foIJ-

m,..litr,ugll a;: tt;........ wut. .....n.o

~
Ml~ M
,M~,

Tu.\I!MJIt

"'' ' '11"1"

....

.w.1:J.. t.

«Mow. Dana 17_ 6. 20 l I. go dine na vma va se tuzna godi na od
Sill

_

JllltUllIt ,!lII;"UUiii

bi:1i.. ..... ',CUL.l:Jii

rti nase drage m ajke i nane

.....,.......t..o.uJ-.
:gIIQ).'V1_ru-UJi

•mInt.:

...........e~""'
l.JMklifU'VI( 1o!,..lD

n~.n

M.l!r.Iiii_It:.Q...M:IU.

...~lltU1'

ML<I

DOve

.. .-..

OJ

IS

~' Nt.:IJW'I'IC..tl UUl~.d,~lAD

....

-"'IrnJ ..

:O&MJ:aont.1U.aIII

.... ~.,. ""'-lJUI ,~Jt.Q'Uu.o\. ...

"w't.oe',.._
M..,,·~"'::UID

c; .. IOOtM!.AI.l.OI

AISE SUNJ
Uvi jek ces Zi vj eli u nasim d usama. Tvoii najmiliji
7ll4-lndf

"'""""'

.. P=',.a"J"'pad«

... I"_".,_.~'

... i"o' 1!I.,_ddIo_.!:.. .Job~l~
• ..... ' , .... l'IIlJ.~ .

.......

bnpIo.~-',_I~_."h.-.Ii>I_I ............ , '.' ..... . ... ,lIJll.o..oa...I~,'._
.. __

"ILQh.u..

~J1WiJIl; IJ...D,tL'U .

:uu.1""'I"n:"tlt: IU,:u.."Il

preseljen ja na ah iret nase drage

Dana 17_ 6_ 2011. go dine navrsavaju

se 3 godine

od

Proslo je sedarn dana otkako

S

nama niie nasa draga

BULBUL ZUMRE, rod. MESANOVIC
Vrijerne nikad nece izbrisau ljubav i tren utke provedene s to born. S

AMlRA (ZAJM) PANJETA
ZiVOl se gasi u trenutku, ali sjecanje na teb e osta je U 0 nima ko] i te vole. Po dobroti cemo te pamtiti, s liubavlju sporninjari i vjecno nositi u nasim srcima S Ijubavlju i postovanjem cuvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah dz_s podari we dzennetske Ijepote i vjecni rahmet rvoio] dusi, Tvoji: maika Kija, brat Almin, snaha Indira i braticna Delila
8:l7)-!n

ZAHVALNICA
Ovim putern z.elimo se zahvaliti cdielu paliiativne njege Kanrona Sarajevo, te svim uposlenicirna Doma zdrav Iia Vrazovo sa k0 jima ie nasa rahrnetli Arnira provela naiteze dane. Takoder, zahvaliuiemo se i svoi rodbini, prijateliima i kornsiiama koii se nase rahmerliie uviiek rado sjecaju i nasu bol narn olaksa v a ju. Zah valna Porodica Pan ie ta
&l1.5-1U

ljubavlju cuvamo uspcmeau na tebe. Molimo dragog Allaha di.s_ da ti podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet,

Tvoii: suprug Mehrnedalija, sinovi Mirsad i Esad, kcerka Sehvera, snahe Amira i Sabina, zet Arif, unuci Aldin i Benjamin, unuke Mirela, Minela, Eneida i Leila

Dana 17_ 6_ 2011. godine navrsava se 18 godina otkako nije sa nama nas d ragi otac i s uprug

se 7 dana od presel] enj a na ahiret naseg dragog

Dana 17_6_ 20 1 1. godine na vrsa va

SAFET (SALKO) ZAJKO
Bol za roborn niie mania, ier mi koji te volirno zuarno kako zivirno bez tebe, Sjecanje na tebe je die naseg iivOla u kojem ces Ii uvijek nedo·
.stlljalL

NIAZA (BUNJO) DIZDAREVICA
ZiVOl nestaje u rrenutku, a sjeeanje, Ijubav osta] u dok "ive oni koji te vole . Neka Ii Allah dz3L podari lijepi Dzennet i neka je vjecni rahmellvojoj plemeniloj duS!, TYoji najmiliji Tevhid ce se prouciri dana 17. 6. 2011. godine u 17 sari u ku6i rahmellij e, ulka Hasima Spahica 34 llij as_

se 11 godina kako je preselio ll.a ahiret nas dragi sup rug, babe, svekar, p u nac i dedc

Dana 17_6_ 20 I 1. go dine na vrsa va

AVDO (ALIJE) SULEJMANOVIC
Sa ponosom Ie se sjeeamo i spomi· njemo i cuvamo u &vim nasim srcima, Neka ti dragi Allah dz_s_podari Ii iep i Dzenn el i vj dn i rahmel. Supruga Azra -sadjecom, snahom, zelOvima i unucadima
3.l08-~u

N e ka ti d.ragi A!lah di.

s. podari

Ii jep i Dienn et.

Tvoje: supruga Hidaje13, kcerke Alma, Dhlna

SjECANjE

Da.na 17_ juna 2011, godine na· vrsava se 7 dana olkako je preselio na ah iret nas dragi

D"na 17.6.2011. navrsava Se 19 go" dina od pokolja koji se desio u Aer· odromskom naselju kada su zloCinci ubi.li naSeg dragogi nikada prez"ljenog

SJE-CANJE

na godinu dana

RIZO (ZULFO) BUtAN
sec
Uvijek cemo se sjecati IvOg vedrog i plemenitog lika kao i svega dobrag
sj nas llcio,

RAMO (HAJRO) KASAPOVIC
S:upruga Zlalka, sin Ermin, kcerka Ermina Haracic, zet Midha I, ,snaha Samira, u!)uke Amilia i Allisa Tvojim odlaskom sa ovog svijela oris"o je i dio I!as. Nedoslaj eS nam. Preoslaj e nam da te cuvamo 0 d z:aborava i u dovama spo· minjemo moleei AUaha dmgog da ti podari DZennel.
.81'l1-t[1

MIRSADA SUTROVICA
Molimo Uzvisenog Albha di.ii. d" naieg Mirsada Sutrt>vica nagradi svim dzennetskim Ijepotama. Tvoji: majka Hasena, supruga Sabiha (Biha), sinovi Amir i I r had, sn aha Edina, un uci M irsa d i /\fan
7tlS-llldt.

N eka ti je vjecni rah met.

Tvoji: Renala, Dubravka - Buba, Zehra, Emir, Andrea, M arse1a i Z lala.1!sa po rodi cam a

SJECANJE Na nase drag. rod itelie i sesrre

HEBIBOVIC (OM.ER) IBRO
13. 6. 2009 • 17.6.2011.

HEBIBOVIC (MEHO) FATA (rod. ABAZA)
21.1. 2004 ·17.6.2011.

CESIR (lBRO) ZIJ_.A (rod. HEBIBOVIC)
22.2.2007·17.6.2011.

DEDIC (IBRO) ZEJ,NA (rod. HEBIBOVIC)
8.6.2011· 17.6.2011.

Hvala varn za svu liubav i paznju koiu ste natn poklonili. Neka varn Allah d;;.i. podari liiepi Dzennet i rahrnet. Ha una dova Co; se pokloni ti u perak, 17. 6. 2011. godine lza dzume namaza u dz.mij i u Glavaticevu. Meho! MujQ, Camila i Munm
:G105-1l[

SJECANJE

ENVER (HASIB) CAUSEVIC
2005·2011.
N eka ri AUa h po dari lijepi Dzennet. S ljubavljul Hatrna dova ce se prouciti u petak, 17. 6. 2011. godine,

dz,.s.

iza ikindije

namaza

U

Alipasino]

dzamiji,

Porcdica

Dana

17.6.2011.

navrsavaju

se dvije godine

kako je preselio

ria ahiret

nas dragi

BAKIR (SABAN) ISIC
Prcdose dviie godine kako te Allaha dz.~. kloni ispred nas, a ne iz nasih srca i misli, s Sa srcima punim liubavi prema tebi, tugorn za toborn, hcdamo ponosni s!O smo te irnali, sto smo dio tebe, i sro dragog da te nagradi Dzennetom. Nikada te necemo zaboraviti, Supruga Sevda, kcerke Mirela, Lejla i Aldijana sestra Suada, zet Kenan i unucad Dzana i Kerirn
D ragi Bak ire,

17.6.2009 ·17.6.2011.

ce.s uviiek

biti dio nas. Molimo Allaha
7003.-100'

Dana 17,6. 201 L godine navt!.vaj u se pede, et i dva dana o d smrti \1Qfj en€: maj ke

TUZNO SJECANJE

N avrsilo se 40 dana kako ie preselio na ahiret UM dragi bra I, am idza, dai dia

RAMIZE MUJEZINOVIC (rod. SUDAR)
Mol.im~ S vevisnieg Allaha da te obaspe dzennerskim liepotams. K cer ka J as min. Tuzla k sa porodicom Tev hid ce se p rouci ti u pera k, 17.6.2.011. gcdine u 14.00 sati u [ord a nskoi dz.miji . Grbavlca I, :8194-1[[

OVCINA MAHMUTA HASAN
Dregi Hasane 17.6.2010.17.6.2011. Godisniica i m~no sjecanje, N eka ti j e vj een i rahmet. Sup ruga Handa i si n Feri d, bra, Kaslm i osrala rodbina i prijatelji Halma ce se proucid u Begovoi dfamiii, 17. 6.2011. god ine iza dume. 31~.4r~~l

GORAN (MILETA iEMINE) DRAKULIC
Tevhid

MIDHAT (BEClRA) MULIC ~PIDAN
narnaza.
ce se prouciti 18, VI 2011. (subota) u Bakiiskoi dzamiii u 17 sati iza ikindiie

AZRAiINES

Mol irno d ragcg Allaha

dzelesan uh u dati

podari

li j ep i D zennet

j vjecni rah met.

Ozaloscena porodica
S:z02-ltL

Dana 18. 6. 2011. godine majke, supruge inane

na vrsa va se 40 dana od smrti nase drage

RAMIZE (MEHE) SMAJOVIC, rod. ALADIN
Bol nije u rijecima i suzarna, bel je u nasim srcirna i lu ostaje vjecno. Tvoju dobrotu i Iiubav koiu si nam poklanjala viecno cemo pamtiri, Tvoioi plemenitoi dusi neb. ti Allah dld. podari Iiiepi Dzennet. Tvoji najrniliji: Tevhid Haris, Almasa

SJECANJE

i Ahmed
u subotu u 11 sui u kuci 'alosti.
8019-l[l

ce se prouciti

18. 6. 2011. godine

Dana 1S. 6. 2011. navrsila se godina n ase vol j ene

dana od preselienia na ahiret

ZEHREBELKO
podari Iijep i Dzennet,
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje tugu i bol, I nista ne moze ispuniti praznin u koia j e nastala tvoj im odlasko m. N eka ti dragi Allah dz.... ce se hatma dova u dzarniii u

MINA (BISCEVIC) BULIC
17.6.2009 -17. 6.2011.

HUSEIN BULIC
3. Il.1997 ·17. 6. 2011.

U petak, 17 6,2011. godine poklonit Kijevu pri]e dzurna namaza,

Vrijeme prolazi, a uspornene i ljubav ostaju. Dragi na,i roditelji U nasirn ste srcima i rnislirna, Sjecamo Vas se sa neizmjernom liubavi i postovaniem. Vale kceri, unuke
7051-Lrldz

Tvoji sinovi Zaim i Avdo, kceri Zifa i Tifa sa porcdicarna

i zetovi

Dnevni avaz
otkako

_".~"""'I.

61

Dana 17. 6. 20II, g-odine navrsa va se 7 tuznih da na ie nasa draga

BEDRUA (MEHMEDA) TURKOVIC, rod. SIRIC
preselila na ahiret. Tvoi dragi 11k nosimo u s rcu, a uspomene na tebe zivjet ce viecno, Neb ti je vjecni rahmet, Tvoii: suprug Dzafer, kcerka Ner· rna, sin Nerrnin, snaha Mirzeta i unuci Irma, Damir, Kenan i Faruk Tevhid ce se prouciti u petak 17.6. ZOllo godine u 17.00 sari u porodienoj kuei ulica Muje Sejte br. 21 Ugorsko,
~16()-1l[

Daria 17. 6. 2011. navrsava se godin u dana od kada ui j e sa nama n as dragi ta ta, svekar i di do

Dana 17. iuna 201 1. godine na vrsa va se sest godina kako je preselio 0." ahiret n.aS dragi suprug, otac, puna" svekar i dedo

DZEVAD DZONLAGIC
U nasim srcirna ce's ostati zauvijek voljen, a nikad nezaboravljen, Lijepo je bile zivjeti uz tebe. Hatma dova ce se uiS ti 17. 6. 2011. godi ne u 13.50 sari u Begovoj dzamiii u Saraievu.
Tvoji sin Adrian, snaha Bozana, unuke Azra i Assja
8.2Sh-ln

MUHAMED (HADZI MEHAGE) BESIROVIC
Vrijerne ko]e prolazi ne umanjuje bol za tobo",:
Po dobroti te pamtirno, S ljubavlju CUV3mo u nasirn srcima, Neb ti Allah dz.s. podari Iiiepi Tvoji najrnilij i: supruga Muniba, kcer Sabina, sin Admir, zet Islam, snaha Azra, unuead Vedad, Naida, Meliha i

Dzennet i viecni rahmet.

Mihmn

;fj,l:5l-lLi

Dana 17. iuna navrsava se 40 dana ad preselienja na ahiret nase drage
majke

Navrsilo se 40 dana od preseljenia na ahire! nase drage

POSLJEDNJI Legendi,

POZDRAV

FATIME . ATE AVDIC
Zauvijek mislima,

FATIME (;UNjALO
Obavjestavarno rodbinu, prijatelje

cd ostati u nasim srcima i

covjeku i clanu upravuog cdbora naseg udruzenia

kornsiie da ce se tevhid prouj::i!i u peta k, 17. iuna, u dzami j i u Sipovu iza dzuma namaza,

i

Neka ti dragi Allah podari sve ljepore Dzennera, Nikada need biti izbrisana iz nasih
sjecanja.

JOSIPU KATALINSKOM SKIjl
Neb ti ie vjecna slava i hvala,
Od clanova

Neb joj Allah dz.s. podari lijepi Dzennet hrnet, Porodica CUNJALO

i viecni ra-

RUSMIRI LAMIJA Tevhid ce se prouciti u suboiu 18.6.2011. godine u 10.00 sati u dzarniji Sarac Ismailova (Drvarska)

i upravnog

cdbora

SRD - Ilidza
1Il0·),d!

82S8-1L!

SJECANJE na nasu dragu

Dana 19. 6, ZOII. godine navrsava se jedanaest godina od kada ie preselio na ah ire" D'! drag]

MlRALEM (HALILA) AVDOVIC • KUM
Po dobroti cemo te pamtiti, postovaniern spcminjati i nikada te neeemo zaboravirl. Neb ti dragi Allah dUo podari iiiepi Dzennet i viecn i rahm et. SUPRUGA SEFlKA

JELENU VASIL] ARID GRABOVICA HADZlRA GRABOVICA
Nista vise nije is to. Tvoji: Silvana, Marij"fl, Elvir i Larisa

14. 5. 2004 - zen. Po dobrori cemo vas pamrirl,s ljubavlju spominjari i vjeenonosiri u 19.6. 1992 - 20ll.
V'5i sinovi Hasan, Mahmm,
Neka yam AU3_h d:l_~_pcdat

Daria 17.6.2011. godine (perak), poklonit ce se harrna dova u Vuciiakov jca dum ij i na Sehi 1.1 ucima pri je dzume nam azs...
794-trnG

nasim srcima, Sjd:anje prema varna ostaiu auk ?-i ve oni koj i vas vole. i Iijepj Dzennet i vjecui rabmet. Seio, Ramo i kcer Hasiba 1 <06· ,"dO

Dan. 17. j una 20 11. god in e na vda va se osarn naest godina od pcgibije dragog supruga, OC3, punca, svekra i dede
POSIJEDNJI SELAM

TUZNO SJECANJE na nasu vol ienu

nasem zeru

jAKUPA (IBRE) KOLjENOVICA
(17.6.1993 Dragi nas, -17. 6. 2011.)
Sve eve godine su tuzne bez tebe i tvoje topline, nedostajes beskraino i taka ce biti dok zive oni koji te

DIANA (rod. ZEPIC) ADZEMOVIC
VTi_ieme prolazi a bol i ruga osta]u u nasim srerma. Neb ri dragi ALlah dB. podari liiepi Dienne, i viecni rahmet. Tvoi i sin ovi: Adm ir i Ed in) s~ prug Ernad in) svek rV3 Mi ha na, svekar Avdo, zaova Ernesa, let J uksel sa diecom i komsije
p.7~ij~O

FIKRET USTOVIC . FIKO
Danas

17.6.2000

-17.6.2011.

nama. Po dobroti cemo te pamtiti, sa Ijubavliu sporniniari i nikada zaboraviti. Molimo .Allaha dz.s da ti podari Iiiepi Dzennet i vjecni ran mel. Tvoji: Slinic MUSlafa, Faruk, punica Raza i Razija
8266-111

je sedarn dan" kako nisi medu

17. VI 2011.

vole.

o Zaloscen." porod ica
Dana I7. 6. 20 l l. god ine navrsa va se 40 dana od p reselien [a na ah iret naseg voljencg supruga i OG"

Dana 17. 6. 2011. gcdine navrsava se 7 dana od kada nile Sa narn a nasa draga maj ka, ses rra, na na, svekrva i pri ja

Dana

HANA· AISA (NAZIF) DEMIROVIC
Molimo drag-og Allaha dZeleSanun u da joj podari lijepi D:iermet. OhlosCeni sinovi: Adem, Asim, Fahrudin i ostala ohloscena parodica, komsije i prijal.elji Tevhid ce se prouei t.i u petak 17. 6. 2011. godine u 17 sal; u ku6 zalosti Bakije Sokak 49.
I'!

se 3 preduge godine ad preranog odlaska naseg dragog

17. 6. 2011. godine

navrsavaju

ESAD EFENDIC
1961· 2011. Ne postoji utjeba ni zaborav, vee vj"",n" ljub"v i lijepa sjeeanj". MoLim 0 Allaha dB. da m u podari Iijepi Dzennet i vjecDi mhmet njegovaj plemeniroi duh Tvoji najmiliii: supruga J"sminh, sinovi And i Ane$, brat Rn Sill irs" p orodj com Tevhid ce se prouCiti, 17. 6. 2011. godine u dz"miji u Ugorskam nakon dzuma namaza.
:8,.211-1LI

SAKIB (ZEHRID) KAIKCIjA
(1957 - 2008.) Za sve sekunde, illi n ute, S" Ie, dane i godine koje su prosle, za sve koje su sada i za sve koje dalaze NEDOSTAJES N AM. Tvoje: MIRSADA, D.ZENITA, DZENETA I SUNITA
!"IT

".J ilQ;~

POSIJEDNJI

POZDRAV

ISMETDURAK
OCunase kolegice Edine

MUNIB RAONIC
1998·20ll.

RASIM - SAFET (MUNIB) RAONIC
17.6.1999·17.6.2011.

DZEMILA RAONIC
1998·2011.

Radne kolege iz Odjeljenja za KDZ i TZ Federalne uprave policije
1,36 il54-tu

Ostat cete zauv ij ek u nasim s,rcima_ Neh vam drag; Allah dUo pcd.ri liiepi menne, i vjeeni rahmeL Va~i: Za.hida, Se:hija $-a p<JfodiooQh Ka$im :$aporodi CQ tn, Ai da :Saporodicom

62 ""~11._"j21111_ Onevni avaz
Dana 15. 6. 2011. napustila nas je Dana IS. 6. 2011. napustila nas ie nasa Dana 15. 6.2011. napustila drags nas ie nasa

nasa draga

draga

KADRIJA (ISMET) CACAN, rod. jABUCAR
Posljednji pozdrav drago] mami sin Emir i snaha Zrinka
8254-][[

KADRIJA (ISMET) CACAN, rod. jABUCAR
Drago] nani posljednji pozdrav unucad Admir, Sarnir, Elba i Mirela
8254-ln

KADRljA (ISMET) CACAN, rodena jABUCAR
Sjecat cemo te se Sa ljubavlju

sin Faruk i suaha Azra

i postovanjern,
:82:5<1-1u

Dana 17, 6. 2011. go dine navrsava se 81uznih godina od smrti nase drage

FATE IMAMOVIC, rod. tURTlC
Vrijeme prolazi, a rvoi dragi lik, plernenitost Neka ti Allah dB_ podari Dzennet. Tvoji najmiliji

i dobrota

ostaje u nasirn srcirna,

Dana IS. 6.2011.

godine

navrsava

se 40 dana od kada ie preselila

na ahiret

moja drag.

sestra

BELMA (HAMDlJE) BlLAL, rod. HADZlOM.EROVlC
Draga rnoja sestro,
S ljubavlju eli ouvati sjecanje na Tebe, na moju briznu, dobru, plernenitu Puno mi nedostajes, VOLI TE TVO] BRAT Molimo Allaha d~B_ da Ti podari Dzennet i vjecni rahrnet, Tvoi brat Ismet, bratic Sanin i braticna Rusmira sa porodicama

i dragu sesrricu,

1lIS~li'I,d:;:;

NaVI!;3va se 40 dana od kada ie preselila

na ahiret nasa draga

BELMA (HAMDlJE) BlLAL, rod. HADZlOM.EROVlC
resko narn je bez Tebe, S Tobom srno bili sretni. Ti si nasa radost i svietlost . nasa dusa - PONOS MAS_ VOLIMO TE! Molimo Allaha dt.ij, da Ti podari Dzennet j vjecni rahmet, Tvoji: suprug Esad, kcerka Niuela, sin Nermin, brat Isrnet, zet Mirza i unuk Elmin
Tevhid Ce se prouciti u petak 17, 6. 2011, godine u 17 sari u [ordanskoj Drag» nasa Bekic», Otisla si iznenada, a nadali 5mO se da Cerna jos dugo biti zajedno, Ljudi se po djelima pamte, a Tvoja djela su velika i ostavila su neizbrisiv trag u nasirn zivotirna, - Vierna, draga, iskrena i pozrtvovana sup ruga - Njezna, mila, plemenita i voljena mama i maika - Brizna, dobra i postovana sestra, Tuzni smo i

dZamiji - ulica Grbavicka,
7L15-1R{:l~

S}ECAN}E

n.

SJECANJE
na nase drage

DZENANU - DZANU NURUDINOVIC (rod. HADZlC)
9.11. 1941- 21. 6.2006.
Kad nas zauvijek napuste drage osobe nernoguce je to prevladati, Ostaie u srcu praznina koja se unekcliko ublazava dobrotom koiu cinite. Zahvalni smo Ti sto si nase zivote obogatila liubavliu, dobrotom i odanosti - Bila si osoba zagrljaja i nesebicnosti, Neb je veliki rahrnet i rnilost Bozija Tvojoj plernenitoj dusi, Tvoji: suprug Irfan i sin Tarik m-,,,,

HASO (BECIR) ZULOVIC
18.6.2007 -18. 6. 2011.
Sa velikorn Ijubavljn

SEMIR (HASO) ZULOV1C
12. 10.2001 - 18. 6. 2011.

i sjecanju cuyamo uspornenu na vas. Neka yam drag; Allah dH. podari Ii j ep i Dzen net i » jecni rahrnet, vasa i plemeni to j dusi, Vasi najrniliji: supruga i majka Fatima, sin i brat Sabit, snaha Suvada, unuk i bratic Becir, kceri i sestre Sabina i Safira Sa svojirna, supruga i snaha Mubiba dova ce se prouciti u petak 11. 6.2011, u dzamiji "Hrasno" prije dzume namaza,
?!!2·!ndl

Hanna

SJECANJE

POSLJEDNJI POZDRAV dragom zeru, badi i tetku

MUjO (DERVE) CUPINA
17.6.1992 -17.6.2011. U toplorn siecaniu
Porodice Cupina Maide, Feride i Nirrnela Zauvijek

FIKRET MUMINOVIC
cemo te olivati u lijepirn sjecanjima.

Porodice Efendic, Fetahovic i Fazlie

Dnevni avaz
Dana 17. 6. 2011. godine navrsava se 6 (sest) godina majka i supruga kada je preselila na ahiret

_".~P«I"'''.

63

nasa

Beskrainorn od kada je ovaj dunjaluk

19.6.2008 - 19.6.2011. tugom i prazninom ispuniene tri godine
napustio nas jedini voljeni

SENADA KARAMEHMEDOVIC, rod. BARAKOVIC
Neb ioi drag; Allah podari lijepi Dzennet. Svojorn dobrotorn i paznjom ucinila si sve da narn zivol bude holji i ljepsi. Zato cemo
eu vati tVO judo broru dok SmO ii vii bi ti zah valni,

Tvoi suprug Mehmed, kcerke Kanira, Merima i zet Adis Zubcevic

SJECAl'IlJE
na drage roditelje

MIREL (MIRSAD) , IMAMOVIC - CHIEF
4.6. 1983 - 19.6.2008.
FADIL SABANOVIC
13. VI 2002 - 13. VI 2011.
S liubavliu i postovaniern cuvamo uspomene na

HAFA SABANOVIC, rod. HOD2:I(::
31. III 2007 - 31. III 2011.
VaS.

Vah djeca: Asim, Evlijana, Mirsad, Miralem, Hanurnica
8l1,4-t[(

SJECAl'IlJE NA NA~E DRAGE RODlTELJE

MEHMED (HAJDARA)
HUSKOVIC 2002·2011.

MEJRA (MUJE)
HUSKOVIC 2009·2011.

ZJVOT lVRljEME PROLAZE,A SJj;CANJE NA VAS,DRAGl RODlTJ;;LJI OSTATC~ ZAUVlJEK. MOLIMO DRAGOG ALLAHA DZ.S-.DA VAM rODAR! LljEPI DZENET I VJE'-'NI RAHMET PORODICA

''''-h'

Sest je godina

od preseljenja

na ahirer nase

RASEME FAZLIC, rod. MUZAFERUA
Suvisne su rijeci
7--"

Dani prolaze milo rnoje, najmiliie ... Kuda vode piram se ... Gdje god da me ponesu, ne bojim se ... J er nigdje ne idem bez tebe ... U mom sreu, dusi, mislima, venama ... Tu sit Maj sill Sa mnom sill Krv moia sill vtnns zjenice aka mag tvoj Mikac 1095 dana ... protkanih patnjom, boli, nemoci, ljutnjom i pitanjem: Zasto? Zeljo moja ti koji si bio poseban. Voljen i volio, I dalje te trazim u snovima, mislima, u povietarcu, u kapi kise, na mom obrazu, u Ieptiru sto mi slijece na ruku, u mirisu cvijeta ... Cvijete moj MAMA U IME LJUBAVI I POSTOVANJA PREMA JEDINOM VOLJENOM, KOJI JE SA 25. GODINA ZIVOTA OSTAVIO TRAGA NA SVAKOM UGLU OVOG DUNJALUKA. Pozivamo familiju i prijatelje da u NEDJELJU, 19. 6. 2011. U 17.00 CASOVA sa nama obidu MEZAR RAHMETLIJE - Vlakovo Nakon cega cemo posjetiti i njegovo SPOMEN OBILJEZJE - Bolnicka, 18.00 sati. Ti si nase neizmjerno zivotno bogatstvo, neiscrpni izvor ciste ljubavil Mirell-Mea, Mirela, Jasminka i Mirsad Imamovic
7087·1ndz

bile sta.

Nedosraies nam jer smo te volieli, Neka I; dragi Allah dz.s. podari lijepi Dzennet,
Porodice Fazlic i Muzaferija
8l03-l[l

Sest godina siecania na moiu

MEMICU
Otisla si i ostavila pusros u mom zivotu. N eka ti dragi Allah dt.!L podari Iii ep i D zennet.
Tvoj Brace

SjECANJE na moju dragu zaovu

l'OSLJEONlIl'OlORAV Legeudi i nasem dragorn prijatelju

MIRSADA MUSIC
16. 12.2010 . 16.6.2011.
Hvala ti Za sve godine divnog druzenja

jOSIPU KATALINSKOM SKIjl
Neka ti je vjecna slava i hvala od tvojih prijatelja iz Udruzenja Niiaza, Sade Mehmedike, Salkice, ribara - Ilidza Dzevada

i ua svirn lijepim riiecima

Uviiek celi ostati u morn srcu i sjecanju, Tvoia Debela
8206-l!l

Nihe, zlatara

i Akice

Dana 16. 6. 2011. godine navrsilo 6 rnjeseci od preseljenja na ahiret nase drage

se

MIRSADA MUSIC, rod.jUSIC
MIRSAD (RASIMA) BIKIC
1995 - 2011.

RASIM (ELMAZA) BIKIC
2005 - 2011.

SALEM (SALKO) jUSUFOVIC
1990·2011.

SALKO (HALIO) jUSUFOVIC
2007·2011.

Neka ti dragi Allah di.s. podari jepi Dzennet i vjedni rahrnet, S Ijubavlju i postovanjern, suprug Resad s porcdicom Tevhid ce se prouciti Zai rna $arca 60 18.6.2011.

[i-

godine

u 14.00 sat'! u u1.
:G.206-1
[I

Sje6nje na vas nase naimilije, bit co ispunjena velikom ljubavliu prema varna do kraj a nadih Zi \'Ol::1. N eu ,jeSn. porodica Bib" 70~4·"", ,

Voljeni nikad ne odlaze iz naslh sjecan]a, S ljubavlju i posrovaniem cuvamo uspomenu ria vas, Majka i ~mp:rugaEsma, sestre ~kcerke sa svojim porodicarna

u:r;r·llt

Dana 18. 6. 2011. n avrs ava se go di na dana otkako n ije sa na rna nasa draga maika, nana i punica

HAjRIjA DELlC, rod. KRILIC
Dan! prolaze, a Ti si IU! Bila si i ostala najvazniji i oajljepsi dio nasih ZivOla. Stalno si u nasirn mislirna, u nasim srcima, U nasirn sjecanjirna i nasim suzamal S ponosorn i rugorn koju vrijeme ne lijeci, zauvijek cerno cuvali uspornenu na tvoj plerneniti i dragi lik. Neb. ti dragi Allah dB. podari Iiiepi Dzennet i dzennetske Iiepotel
Tvoji naimiliii Kulina bam

Dana 16. 6.2011. godine navrsile su se ceriri godine od preselienia ahire ( naseg dragog

na

NUSRET (MUSTAFE) OZERO
(1929 - 2007.)
Molimo dragog Allaha

Tevhid ce se prouciti u subotu, 18. 6. 2011. godine u 13.00 casova u kuci u ulici Obala
br. 41.
&273-t[[

dz.s.

da ri podari

lijepi Dzennet. snaha Tehvida, unuk Emir, unuka Arnina
7G80-1nd~

Tvoji: supruga

Aisa, sin Muswfu, kcerka Irhana,

U su botu 18. 6. 20 II. godin e navrsava se sest boln ih i ruzn it mjeseci orkako je no ahirer preselila naS' drag. maika, nana, pranana i prijateljica

otkako

Dana IS. 6. 2011. godine navrsava se 40 ruznih dana nije sa nama nas voljeni

I'OSLjEONJll'02DRAV mom dedi

HARIRA SARIC, rod. SOjKO
U nasim srcima vieeno voljena. Nismo te rnogl j saduva ri od sill rri. N esrala si u Ireau, ali ostala je bol, tuga, tvoja dobrota i mo li tva Allah u d'!'!. da ti po dari Hj epi Dzenner i viecni rahmet, Draga majka zauvijek ces ostati U srcima svojih naidrszih. Tvoji: kcerka Sabina, unuk Nerrnin.snaha Merima, praunuke SeJ rna i Am ela i prj j atelj ica Perendiia Kaca. Tevhid ce se prollcil.i u nedielju, 19.6.2011. godine u 13.00 sati u ulici Branilaca Sara] eva 31 .
305~-lnd!!

MIjO (ANTO) KRAjINA
Ne postoie rijec; da se iskaze ova ruga, bol i praznina zbcg tvog cdlaska. Mnogo nam nedostaies. Volimo te.

MIjI (ANTO) KRAjINA
P {Oslo j e 40 dan a od kada te nema, Jako mi falis i moja tuga se ne moZe opisati jaka, Placem za tobom ier te nema sa mnorn.
koliko je

Dana 18. 6. 2011. godine II !I.00 sari posjeticerno rvo]e viecno pccivalisle. Tvoji: supruga Zlata, kcerka Dijana, sin Dario, snaha Dave rka i un u ka Andrea
SM!l:1-11

Vol i te tvoi a un u ka An drea

SlECANJE

na oases dragog supruga i oca

Dana ] 8_6..1011_ CQdine n a ~rtf:a",a se O1s' bclnlh i rnZnih mi=i od presellcnianaehacr n;k~majl«:j nane

Danas se navrsava 40 dana otkako ie prerninula draga mama

nasa

Dana 17. 6. 20ll se 7 tuzni b dana
nase drage

0d

godine navrsava prerane s mrti

MARAPRELEC MUHAMEO (AVDE) ZAGORICA
17.6.1992 -17.6.2011.
Tvoii naimiliii: supruga Naza, kceri Samra i S.nela
8.2"9~1 [[

NISVETE (SALKE) MURATOVIC
2i,,01 nestaje u rrenuku, ali sjecanje na godine zaje-

HARIBE SARIC, rod. SOjKO
Draga naSa majka Zi vot [I estaje 1.1 j edn Om tren U1ku. Danae !kao i {lid prvcgs dana tvcj odlazak [ednakc bolt. Rana [e pred uboka.; Vol icn i lie u III iru, U nali m srclma 001 t..i"i sve do K i rnl lmc. N eka Ii dragi Allah dl_~. podar i li[ep t Dzen net j l VO j oj dufl v ietn j rah.me[. Keeth Sabina i un~ k Nermi!1 :SOS6-t!ld~

dnickog rada i druzenia zauviiek Ce ostati u nasirn srcima D uboko ozaloscen a porodica
10i5·-lndz

Opcinski

nacelnik

i radne kolege i kolegice opcine Breza
:825O--1u

zi....

SjECA.NjE

SjECANjE

Dana 19.6. 20] 1, na.vdavaju se rri godine od preseljenja naseg dragog i nikad prez.ljenog i ""boravljenog

ntl ahiret

haMi HALIM (Z~jNIL) KORjENIC
izFoce
(6.4. 1931 - 19.6.2008.)

.------0 .... _...".

NEOZAO • NECKO CERKEZ
17.6.2004 - 20ll.

NEOZAD - NECKO CERKEZ
17.6.2004 - 201l.

Drag.i nal, hvala Ii za SI'U ljubav i paznju ovog svijeta.. Dol< zivimo mQlir cemo Allah, d,H~d. ti pod•.ri lijepi D"ennet~ Neb je vjdni rah me! [voj oj plemeni [OJ duli. Y,jeenQ oZ3Io~ttni tYQji: supnlga Aisa~ kcerka Munevera i unuka Euvina i)·' J J I)

Seslra Vildana

Finei sa porodioom
i019-lndz

Rusa i San;

ta lGI'8-1Ild;:

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

_".~"""'I.

65

MAF1JA ZAJKO
Molimo Allaha dz.s. da joj podari liiepi Dzennet,
Porod ica: Karisik
8l'99-1[{

SjECANjE na moj e d r~ge rod; tel je

HATA MULABDIC, rod. DEVIC
2002 - 2011.

MEHO (hadfi KADRIJE) MULABDIC
15.6. 2004 . 15.6. 201L liubavliu i postovanjem.

UMUSA MULABDIC, rod. RAJRIC
1961- 2011.

Zahvalna kcerka MEVUDA,

Vrijerne prolazi, Iiubav i uspomene ostaiu da vas se sjecamo s neizmjernom Molim dragog Allaha da vam podari lijepi Dfennet i viecni rahmet, unuka NArDA i zet MUHAMED KALTAK

POSLJEDNJI SJECANJE

SELAM

Dan a 19. 6. 20 II

na supruga, oca, svekra i dedu

nasoi dragoi semi

godine navrsa va se 5 tuznih godina od preseljenja na ahiret naseg dragog i nikad prezaljenog

MUNIRA SABANICA
18. 6. 1993 - 18.6.2011. dlj iva rana u SrCU mo rn, suza u ok u, tragovi na dusi. S iecan ie na tebe neee da se srusi.
Tvoji najrniliji: snaha Nerrnina, supruga unucad Zejna, sin Amer, Alma i Tarik Zivot bez tebe je skrivena bol, nevi-

ZARFI (SALIH) KADRIC, rod. DELIMUSTAFIC
Neka ti drag; Allah dz.s. pcdari liiepi Dzennet i vjecni rahmet,
Tvo] brat Ibrahim, porodi com snaha Hatuna, braticna Sehveta sa
825-9-1 n

OMERA (MAHMUDA) TASO
Uviiek cd iivjeti u nasim srcirna i biti di 0 nasih n a j Ijepsi h uspo rnena. Molimo dragcg Allaha dz.s. da ti podari lijepi Dzennet
viecni rahrnet, i

Tvoii: supruga Mirsada, sinovi Bekir i Emir, brat Ibrah im, snahe Mirsada i Selma, un uk Tarik, bra tic.i, ses trici, te ostala mnogobrojna rodbina _10>"
Dana 18. 6. 201 J_ godine navrsava se sedam dana od presel j en ja ua ah ire t nase drage M!\J KE

Neka ti dragi Allab podari liiepi Dzennet i vjecn i rah met.

POSLJEDNJI

SELAM

rnoioi dragoj tetki

U nedjeliu, 19. iuna 2011. godine navrsava se godina dana od preselienia na ahiret nase drage

ZLATK1 KULENOVIC
Po tvojoj dobroti cemo te pamtiti, s Ij ubavlju sporniniari, a u srcima zauvijek cuvali.

RAZIJE REGIC, rod. MIROJEVIC
Zauvijek ceS ostati u srcima svoiih
najdrazih. Neka Ti Allah dots. podari lijepi

AZIZE zv. HANE KUK1C
iz Bijeljine

Neka te dragi Allah d:U. obraduie liiepim Dzennetom.
Tvoji: Bera i Kemo Sadzak
7ll7-lmlf

Dzennet i vj ecni ra hrn et, Tvoii: kcerke Munira i Sefika sa porcdicama
Tevhid ce se prouciti sati u kuci merhume u nedjelju 19. 6. 20 II. gcdiue Nahorevska 34. u 11
!300-1u

S Ijubavlju

Porodica

i rugom,
u II Dan. 17.6. zen. godine navrsa va se j edanaest god in a 0 d kada nije sa nama nas dragi ctac, dedc i pradedo

Tevhid ce se prouci ti usubotu, 18. 6. 20 I L godine, sati i 4S min, u Atik dzarniji u Bijeljini,

SjECANJE

Dana )7_ 6_ 20 u. navrsava se godina od smrti n as. drag. [0rke

Dana 17. 6. 20 I L navrsava se 18 dugih godina otkako ie nas dragi suprug i babo

Dana 17 6.201 L navrsava se 6 godina otkako je preselila na ah iret nasa na na i strina

POSLJEDNJI nasern dragom

POZDRAV

komsiji

i priiarelju

BAZDAR ISMETU
Porodica Vuikovac
82:S6·lU

HAMDIJA HASIBOVIC Uviiek ces biti sa nama

REMZIJE OMEROVIC
podari lijepi Dzennet i

N eka

ti drag i Allah

dz. s.

IBRO (SALKE) SATARA
Dzennet, Tvoii: supruga Kada, kcerke Amra, te Selma i Aim a sa pore dicarna. EI-Faliha. azss-tu

u misl lrna i naslm srcima, Tvoji naimiliii: kcerka Nusreta, sinovi Nedfad i Emir, te nj ihove porodi ce,
701,· 1ncl_z

vjecni ra hrnet. Tvoji najrniliji: Uzeir sa porodicom i Habiba sa porodicom
&l91-1t

preselio na ahiret. Neka ti Allah dUo podari lijepi

CAMILA (iiATARA) BUZO
S Ijubavlju uspornenu cuvamo na tebe.

Jasmin

Ne!laci, Azernina, i Aila

*U9·I"

POSLJEDNJI POSLJEDNjl SELAM

SELAM

tetki Nafi

penzioneru

naseg kolektiva

RAMIZ SAK1C
SINDIKAT - KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" dee SARAJEVO
8m.-Ltt

MAFIJA ZAJKO
Sestric Meho sa porodieom

POSLJEDNJI

SELAM

MAFljA ZAjKO, rod. MEDUSELjAC
NEKA TI DRAGI ALLAH DZ.S. PODARI LIjEPI DZENNET I VjECNI RAHMET EROVIC JASMIN SA PORODICOM
715.6-ndi

POSLJEDNJI

SELAM

bra tu i daidzi

SJECANJE
na prvog i Iegendarnog Komandan 13 2. !'V~~ tbr m

SAFET ZAJKO
do birnik n.j veceg ratnog priznania ~Zl3rni IjiJjan", Hero j oslobod il.ckog ram, general AR B iH, _ pcginuo 17.06. 1993. godine na MijalOvic kosi na brdu Zuc, Dana 17. 06. 2011. godine sa pocetkom u 10.00 sati, na platou ispred Opcine Novi Grad Sarajevo odar Cerna POCO", otkriti spomen obiljezie Saferu Zalku.s nakon toga na mjesru pogibi]e na MiialOv'i~ kosi • brdc Zu6, odrzar como eas hisrorije 0 Iiku i djclu naseg komandania a zatirn posjetiti mezar u harernu Ali-pasine dzamije. Pozivemo porodicu, sve clanove porcdica nasih sehida i poginulih boraca.seborce gradane do nam se pridruze ovom prilikom. iz 2_ "V~~m~br i

NAZIMU SARAJKlCU
Sestra Azema, Ibm, Senida, Tarik, Muhamed i Faruk Stambolic

OPCINt: NOVI GRAD SARAJEVO i UDRUZENJE "DRUGA VITE$KA". NOVI GRAD SARAJEVO

7161-lnd'

POSLJEDNJI

SELAM

nasem dragom dedi i svekru

Dana 14.6.201 J. godine se navrsilo 6 rnjeseci od preranog odlaska moll" sina, naSeg bra" i ujke

POSLJEDNJI radnom

POZDRAV kolegi

Dana

19. 6. 20 ll. godi ne 0 a vrsava se 40 dana od kad ani j e sa nama nas dragi

NAZIM SARAJKIC
Sa bolom sto smo te izgub iii i radoscu sto smo te imali, uvijek cemo se sjecati rvog plernen i109 lika, N eka ti drag; Allah di.'. podari liiepi Dzennet.
Unuk Nihad i snaha Mevla
7157.1ndl

DANKO (SILVESTRA) KOVACEVIC (HASE)
Vriiene koie prclazi nikad nece doniieti zeborsv onima ko]] te vole, S tugom i ponosom zau vijek 0.100 fuvati naili<¥' uspomene isi"""'i" na tebe, Uviiek Ccl bid dio nas. Dragi md Daako takvi kso d slabo se radaju, ?;aID si taka brzo oti~. Neka d je slaea ihvsla na svemu, Tvoi a POfO d ica: m ama, b ra t~ nevies raj ses tre, bra tidi, ses rr i6 i ostala rarnilij a. 1,13·1"<11.

DURAK ISMETU
Sa velikim postovanjern i zah valnoscu Up oslenici J.E "Film ski Cen tar Saraievo" d.o.o.

HARIS (HAMED) TRNKA
Ne postoji ni jedna rijec koja moze ublaziti tugu i bol za tobom.

Tvoii: supruga Sena, kcerka Anesa i brat Rami z
8324·iu

Danas se navrsava 7 tuznih dana otkako je preselio na ahiret

FIKRET (ME SUD) USTOVIC
Stalno si govorio: "Dok sam iiv veseli te se, a kad odem, ne dajte da vas tuga za mnom ubiie". Znamo da ti vise nikada necerno cuti glas, sa tobom voljeni nail, otisao je i dio nas. Bio S1 nas otac, suprug, brat, drug ... a sad si otisao da hi nas Melek postao. Neka ti dragi Allah podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmet.

Tev hid ce se prouci ti 17. iuna u 16.00 sari u kuci zalosti Hrgica 12.
Porodica

Danas se navrsava sedam dana od preselienia na ahiret meg supruga

Proteklo j e 7 tu znib dana od dana kad j e nas otac preselio na ahire

t

FIKRET (MESUD) USTOVIC
Srnrt niie pitala koliko re volimo

FIKRET (MESUD) USTOVIC
Tiha noc na zernli u se spusta, Zvijezde se pale, medu niima iedna ie nova,
H

i koliko cci narn nedostaiati.
ni kad Z" bora vi ti,

N j smo te mogl i zadrza ti ali te necemo Neka Ii dragi Allah dz.s. podari

tako sjaj na popu t bisera, Nebom prema sjajnoj zvijezdi dragog oca moga

jedna dusa putuje

do Boga, 10 je dusa

lijepi Dzennet

i viecni rahrnet,
No·GlI6N

Supruga Fanma-

Minka

Sve si rekao na rasranku sa nama, kad ia urnrem vi ne rugujte, 'ko se rodi mora i umriieti, m j esto suza viceve pricaj te" . "S tari !las", neka 1i drag; All ah &.s. po dar; lijepi Dzenn et ; vj ee II! ra hrne t..
Sin Faruk i kcer ka Bel rna
No-03S~7~

SJECANJE na naseg dragog

POSLJEDNJI SELAM naso j dragoj

POSLJEDNJI SELAM naso] dragoj majci, n .ni i svekrvi

SJECANJE
na

NUHANOVlC MEHU
iz Tuzle N e posto je ri jetj 6<3. bol koja je ostala u nasim srcirna, ali osraie 1j ubav ko iu smrr ne prek ida i ruga kcju vrijeme ne I.ijeii. Tebe nema ali u nasim srcima zi vi uspornena i slecanie no rebe, N eka ti dragi All" h dz.'. podari ~j ep Dzennet i vjeeni rahmet Tvoja kcerka [asminka, zet A mgaid • Gage i unu k Abedin
7ll-1L'::

17.6.1996 ·17.6.2011.

FATIMI • FATIJI DERVISAGIC, rod. HODZIC
Od smrti te nismo rnogli sacuvati, ali cemo te sacuvati od zaborava. Uvijek cemo misliti na tebe i
tvoj dragi lik, Tvoji: cerka Dulesrna, tovi Ramiz,

FATIMI DERVISAGIC, rod. HODZIC
Neka ti dragi Allah dB_ podari li j <or i Dzennet i vj ecni rah mel.

FIKRETA (MESUD) USTOVICA
Dok je i"ao U pravcu Vjecni rahmet

unuke Amra, Sabina, zeSamir, prauDud Sanin, Faris

Tvoji: sin Dzevad, snaha Kada, unuk Kenan i unuka Dzenana

sve Sto ie saniao da & prozivieti..
Iegendo nasa,

legende,

naucio

je sve 'to je trebalo

i profivio

Porodica

No-03S~7~

TUZNO

SJECANJE

POSIJEDNJI

SELAM POSLJEDNJI SELAM dragoi tetki

Dana 17.6.2011. navrfavaju se d vi je godi n e od preran e smrti na,e drag.

SJECANJE na nase drage

NEDZAD (ZAlMA) GUSTO
18. 6. 2011. navrsava se gcdlna dana D rsgi N edzade ~ N i ovai dan ni svi drugi ko ji dolaae ne mogu nikada ublaziri bel U nasim srcma..Neka t.i dmgi Allah dUo podari 1ij epi Dzenner j V'jetni rahmer, Tvcia maj ka Hasna, brat Efvir i snaha Hasij a sa dj ecom
?loiIlS·J.flill:

22.7.1973 ·18.6.2010.

RAZIJI SOSIC, rod. KEPES
semi naseg direk tora

MAFIJA Zf\JKO
N eka ti dragi Allah podari Iijep i Dzenn et,
E! Fatiha Tvoji: Drita, Zijo, Edna, Kenan i Tarik
7L63.-lndl!:

ARZEMINE· MINKE CORIC, rod. GOLAKOVIC
Kako I'd j erne prclazi sve I' He narn nedos tajci. Mol imo AU.h. d Z-S_ d, ti podad Dzennet i vjetni rahmet, Tvoji: tnajka Mushj., br -a , Ahmed i sesrra Alenka sa porodicama 8! 0-1 mu

MEHMED (PASANA) KUSTURA
1. 7.1'171·17.6.1'1'12.

SEVDA KUSTURA, rod. GAKARIC
6.4. 1945 • 5. 8. 1'1'13.

UPOSLENICI
.,DALTrNG" 0.0.0.
1]49-.~!).d!

Uviiek cere ostati u nasirn srcirna i biti dio nailjepsih

uspomena.
Porodica
S32.[J-!u

POSLJEONjl

POZORAV

S nevi erico m sm
drage prijateljice

0

prim iIi v j jes top rera nom cdlask u nase

POSLJEDNJI

SELAM

majci nase profesorice Elvire Kukuliac

MAFIJI ZAjKO RAZIJI SOSIC
gospode

RAZE SOSIC

Majci naseg priiatelia Zajke Vahida Vanja, Visnja i Mugdim Galijasevic, Muhamed Skender i Mira

,,,<.,

u

S tugom, U cen ici i kolek t iV Druge gi mn azi j e Sarajevo

S tugom i duznim postovanjem, Nikica, lac., Benjamin i Menso
812:5.-ln

SjECANjE
na naseg dragog

D. na 17. 6. 2011. navrsava se I god ina od presel jen j a na ah iret

SjECANjE

na nasu dragu Tifu, majku, nanu i uciteljicu

SLOBODAN-BOBAN KUKlC
(11.6.2004 -11. 6. 2011) Uvijek cd ostari u nasirn srcima ... S ljubavlju i postovaniem, Porodice Kukic, Alievic i Eichele

POSLJEDNJI

POZDRAV

hadzi ASIM (ABID) REDZOVIC
Ponosni SmO lito smo te irnali kao oca, deda, svekra, Sinovi Esad, Enes i Enver, snahe Bisera, Sadika, Arnira ; Esma, unucad Mirza, Haris, Zumreta, Hamza, Elvedin i Amrudin i praunuk Abdulah. Tev hid ce se p rouci ti pri je dzume namaza
godine
7IM-111d.l II

ATIFU ELEZOVIC
Porodica Elezovic

FIKRET (MESUD) USTOVIC
Zivot nestaie u trenutku ali sjecanje na te be osta j e zau vi jek. Irnao si veliko srce i u njernu rnjesta za sve nas koji te volirno, Neb ti Allah dB. podari Iiiepi Dzennet i vjecni rahrnet! TlMUR, DZANA, FARIS I NAJRA

Hrasni ckom m esdzid u dana 17. 6. 20 11.

POSLJEDN]I

POZDRAV

POSLJEDNJI dragom

SELAM

rnajci naseg k olege Dei ana

MIRJANI VLASKI
Zaposlenici

RASIDU GRCICU BRAeI
d.o.o, Sarajevo Neka ti dragi Allah podari lijepi Dzennet i viecni rahmet, Smaio, Jasmina, Aida, Nerica i Nerko
8313·iu

J.P. Medunarodni

aercdrom

"SARAJEVO"

Dana 17. 6. 2011. godine na VISa va se 40 dana od iznena dne smrti naseg prii ateli a

ZAHIROVIC SALEMA
S postovanjem, Prijatelji: Rizo, Damir . Cili, Damir • Zenica, Mirza. Zona, Enes, Ugljo
j

Emir

SjECANjE N a naseg sa berea, kom a nd ira /:ete iz 2. bataliona 2. ,,\I"mtbr

I'OSLJEONlIl'OZOAAV braru nase radne kolegice Aide Skodov;c

SALKO DAUTOVIC
poginuo na danasnii dan 17. 06. 1993. godine -na brdu :tue i saborce iz 2. »V"mlbr da dana 17. 6. 2011. godine u 09.00 sari na mezariu "Boljakov POlOk" proucirno Fatihu i odamo pocasr
Pozivamo nasem porodicu, prijatelje Salku, kao i svim braniteljima koji su poginuli za odbranu dornovine BiH.
7161-Lnd~

RAsmu
Uposlenici Raiffeisen banke Agenciia SIan Grad

GRCICU

UDRUZENJE

»DRUGA VITESKA" . NOVI GRAD SARAJEVO

1lS4-1Dd~

Onevni avaz ,""""-_"'''
I'OSLjEONJl SELAM

69

majci naseg prijatelja

MAFIJA ZAJKO
Od Dine i Pip ice, osoblje picerije Dina

Dana 18. 6. 20 II. godine navrsava se sest tuznih mjeseci od preselienja

na ahiret nase drage

MINA (CURO) BASIC
Zahvalni za svu ljubav koju si narn darivala,

Molimo dragog Allaha Porodica:

dz.s.

da ti podari Jijepi Dzennet

i vjecni rahrnet,

suprug Veliia, sin Mensad, snaha Giulera i unuka Amina

POSLJEDNJI

SELAM POSLjEDNJI POZDRAV

Dana 18. 6. 20 II. godi ne nan, ava se 'est ruzn ih m jeseci ad preseljenja na ahiret nase drage maike inane

RAZIJI SOSIC, rod. KEPES
semi naseg prijatelja

RAZIJA SOSIC

MINA (CURO) BASIC
Ne postoji utjeha i zaborav, Molimo dragog Allaha Postojis da ti

i trajes kroz nailjepse uspornene .. pcdari Iijepi Dzen net i viecni rahrnet,

dz.s_

Uposlenici

"G.P' Gradnia

0.0.0." Sarajevo
1150-Ln~~

Od uposlenika

kornpanije

Nestle

Adriatic

Kcerka

Hidajeta

i unuka Hilda Borovina
:83(}S-lll

POSl.JEDNjl

POZDRAV

SJECANjE

NISVETA (SALKO) MURATOVIC

DELIC ISLAM· DELUA
21. 6. 2008 - 21. 6. 2011.

Neka ti dragi Allah

di.s_

po dari Iiiepi Dzennet ekonornske

a tvoioi porodici

sabur, Fatimorn -

Sjecanje

na tebe je dio zivota u kojern

ces narn

vjecno

uedosrajati.

Tvoj IV 2 razred Srednje Nidlarom Muiezinovic

skole generacija 1980/84 sa razrednicorn

Tvoi a porodica

ns.u,

1l4S-1od:::

SjECANJE

TUZNO SJECAN"JE Na nasu vcljenu

Dana 17_6_ 201 L godine navrssvaju se ,2 dana od prerane smrri mole supruge

HASAN MERDAN
1993 - 2011.
S neizmiernorn Iiubavliu, ponosom i postovaniern cemo te U nasim srcima i mislima rahmet,
Tvoji: Molimo

IZEVELIC (rod. OZEGOVIC)
Vrijerne prolazi, a tuga, bol i praznina ostaje u srcima vi ecno oni h kcj i re V(J le, Neka ti dragi Allah dU_ podari lijepi Dzenner, Tvoj :suprug J usuf te poredica Velie i Oze:gQvic Harma do va co se pokloniti Kcloniji, u 12,30 sari u Centr, dzamiji u Sok,
7147-Lnd~

ADZEMOVIC (rod. ZEPIC) DIANA
eU"a! 17.6.2000 -17.6.2011.
Tl,lbn it ov~j dan kcii podsieC:j ne rastauak s rebom i gubi((lk vQ.tire:ne:S~lre. S suzama IJ oeima.svekim dancm svakc godinc pricamo 0 tebi s ljubavfju .. Al.i n~;a tuga i bel za reborn i nilSe uspomene rijetim:a ue mogu se opisati, Puno nam nedoseale [Vol dmgi Hk ali ri si uvllek sa nama J l.Ii naslm srcima. Kazu d a vriieme lijecS rane ali n a~ rane nikada neee. Tvoia acstra Atmi.t1I.jo.lel Jasmin) :sc:miti Ernest Kunosie
j

dragog Allah.

dz.s.

da ti pcdari Dzennet i vjecni

Me.rzina,

Dienita i Nedz,.d

Diane, familiia Zepic) 11t-I!:.:

Dana

17. 6, 2011. na vrsa va se godina

od preseljenia na ahiret naseg dragcg

hadzi ASIM (ABID) REDZOVIC
POSIJEDNJI naso] SEl.AM TUZNO SJECANJE na nasu volienu i dragu kcerku

Po dobru cemo re parntiti, s Ijubavlju spominiati i od zaborava cuvati. Tvoj brat Aliia sa porodicorn.
,16:S-LDd~

ZEPIC (udata ADZEMOVIC) DIANA
17.6.2000 - 17.6. 201l.
Drag. nasa kceri, vrlleme prclazi i prolazice a u nasim srcima neee smanjiti rugu, bol i prazninu koiu si ostavila iza sebc utjeha De P05l0j i. Be 1 j e preteska, a!j tuga je vj eena. N e ka je veliki rah met tvcj oj pleme ni to j d l.J$i. Njeni: Behija, Sena, Zla[ko i Adi
1104).· l nod:::

Dana 17. 6, 2011. navrsavaju se dviie godine od prerane smrti nase drage supruge i marne

RAZOI SOSIC

ARZEMINE . MINKE CORIC, rod. COLAKOVIC
Vrijeme ko]e prolazi nece izbrisati

uspomenu
71.2-t[z

Tvoii viecno o~.Jo.teni: Bdin

0,"" Fadil, mama Bahra, SiDOVi Admir i

Viecno biti u nasim srcima i mislima, N eka ti Allah dl,s. pcdari Dzennet i viecni rahmet, Tvoii najmiliji: suprug Emir i sin Kenan

ce.s

na tebe.

81~lmo

70 _ ", .... ,..;",l1Dnevni avaz
Sa dubokirn .,. za ova] rrenutak - priprernajte se" (had is) bolom i velikom rugom obaviestavarno rcdbinu, prijatelie

i kornsije da ie na~ dragi

NAZIM (IBRO) SARAjKIC
preselio na ahiret u cervrtak, dana 16, 6. 2011. godine u 76. godini, Dzenaza ce se obaviti u petak, 17.6.2011. godine u 17.00 sari (posliie ikindiie namaza) na mezariu GRONJI KOTORAC. Tevhid ce se prouciti istog dana odrnah poslije dzenaze u kuci rahrnetlije (Gornji Kotorac), RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH! OZALOSCENI: sin NISAD, unuci IRHAD, MELIHA i NIHAD, snaha MEDISA, zet EDIN, praunuci ELMIR i NEDIM, sestra AZEMA sa porodicorn, braca SABAN i FIKRET sa porodicamasnaha HASIJ A sa porodicom, sura SEID sa porodicom, badzo ZAHID sa porodicom, sestrici i sesjrisna; bratici i braticne sa porodicama, tetici i rerisne, tc porodice SARAJKIC, STAMBOLlC, MASIC, MUJANOVIC, KAHVlC, HER.AC, TUTUN, UZUNOVIC, VITESKIC, COVIC, MUJKIC, SERD,AREVIC, CENANOVIC, MUZUR, OMERHODZIC, JAPAUR i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komsije, 115&·["",

TUZNO SJECANjE Dana 17.6. 2011. go dine navrsava se 7 dana ispunjenih tugom i bolom zbog gubitka naseg supruga i oca

ZAHVALNICA
Zbcg nemogucnosti da uputirno pojedinaene izraze zahvalnosti, ovim purem zahvaliujemo svirna koii su ispratili naseg Zdenka na vjecni pocinak,

ZDENKOSOLDO
S liubavliu, Davorka, Maja i Andrea

N a Ijudskorn i profesionalnom odnosu zahvaljuierno liieenicima koii su ga pratili tokom njegove bolesti, primarijusu Vladirniru Lovre i dr, Miranu Konjic, osobliu Klinike za plucne bolesti - Podhrastovi j DZ Kantona Sarajevo" ordinacije ViK " lokalitet Bascarsija, te semi Satki iz ambularite Dobrinja, Zahvaliujemo ina susrerliivosti i profesionalnosti zaposlenicirna Dorna zdravlje Trnovo, posebno sestri Sanji, Zahvaliujemo svirna koji su svakodnevno bili dio Zdenkove borbe, upornosti, vjere, srnijeha, novih projekata, Posebnu zahvalnost izrazavamo obitelji Sahira Mustaibegovic i njernu

osobno, na visemiesecnom sudjelovanju u oporavku naseg Zdenka.

Zahvaliuiemo svim prijateljima i radnim kolegama, susiedima, poslovnim partnerima i rod bin i za svaku iskren u i toplu ri j ec i gestu ohra bren j a, potpore i paznje,

Supruga sa diecorn

il4l·IRdZ

Dana 18. juna 2011. godine navrsava se cerrdeset naituznijih dana od prerane srnrti nase

POSI..j£ONjl

S£I..AM

naidraze

naso] drago] tetki

MAFIJA ZAjKO
Nook. Ti dragi Allah
Nagib, Azra, Medina,

dz.s.

podari

lijepi Dzennet.

Alma sa diecorn
iL5-.l-ln-dz

OLIVERE - OLJE (MIRKA) MUCIBABA
Tog dana, u 11.30 i:'asova posjericerno nien grob i pomoliri se za njenu dusu,

POSI..JEONjl SEL.AM
dragom bra tu

Zauvijek te vole tvoji tara, mama i seka
:832J-lU

NAZIMU SARAjKlGU
Brat Fikret, snaha Nermina, bra tic Tahir i braticna Tahira

SJECANJE Dana (8. juna 2011. gcdine navrsava se eeredeser da na od prerane smrti nase drage

na drage ro di telj e

POSLj£ONJI

SEL.AM

majci naseg direktora

LOLE
Oci
tvcj e i tVQ j~pogled Z3 bora vi t ne megu. Lika cu se u vijek sieca ri [VOg3. Iskrenu ljubav davala si svima, Voljela si ~ivQt i voliena biln.

MAFIJI ZAjKO

Ebo tvog smi] eha j oS uviiek Od'"3J1j a. Ri j.~ivoie urezaae srole, r Andele moj sremi S.mQsro :SmO te irnali, ali jake tuzol sto smo re izgubili. Tvoji Keka, Nora i Anna
812:L-111

FUAD (HASANA) MIDZIC
19.6. 1995 - 19.6.2011.
S ljubavlju

SAMIjA MIDZIC, rod. MUSTAF1C
28.7.1984 - 2011.

Moljmo dragog AHaba dUo da ioi podari lijepi Dzennet vjecni rah met. . .-

i

Djeca

i posrovanjem,

VOZACI "ZUTOG TAXlJN'

Duboko

ozalosceni

obaviesravamo

rodbinu,

priiatelie

i komsiie da ie nasa draga

hadzi ASIMA CENGIC, rod. PASIC
preselila na ahiret u cervrtak, 16. 6.2011. godine u 79. godini, Dzenaza ce se klanjari u petak, 17. 6, 2011. godine poslije ikindije narnaza ispred Sinanbegove dhmije u Gorazdu, a ukop ce se obaviti u harernu Sinanbegove dzamije, Tevhid ce se prouciti istog dana u kuci ozalo,,;enih, poslije ikindije narnaza, ul. Ruzdiie Islarnagica 32. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! OZALOSCENI: kcerka Razija, sin Esad, snaha Azra, let Dzevad, sestre Vahda, Zulfa, Nura i Hanka sa porodicama, brat Esef i snaha Nura sa porodieom, unucad Haris, Dine, te porod ice: o,ngie, Pasie, Hssanagic, Praso, Fazlagic, Fehratbegovic, ,Sarkie, Rarkovic, Bajrakrarevic, Pilav, Nuhbegovic, Halilovic, Basic, Karahcdzic, Drakovac, Ajanovic i ostala mncgobrojna rodbina, prijatelji i komsije.

Aida, Nedim Posvandzic,

i

""'·1,0

Ina Lillah i ve ina Ilejh i radzi un Obavjesravamo rcdbinu

i prijatelje

da je dana, 16. 6, 2011. godine preselila

na ahiret

hadzi-hanuma ASIFA (RAGIB) KARDOVIC
u Dzenaza ce se klaniati u petak, 17. 6.201 L godine u dzamiii Hrasnica, iza dzume Tevhid ce se prouciti u kuci rahrnetlije u ul. Cetvrte viteske brigade br, 62. OZALOSCENI: suprug Hazbo, sinovi Fuad, Nehad, Sarnir, kcerka Mubera

73. godini,
a ukop na mezariu Kovaci u 14.30 sari.

namaza,

te porodica

Kardovic,

Hasic

i ostala rodbina

i priiarelii,
7155-lndf

Tuznirn

srcem obavjesravamo

rodbinu

i prijatelje

da je nas mac i died r-----------,

Sa bolom u srcu javljarno

svim prijateljima

i poznanicirna

da je uas dragi

IVIeA (NIKOLE) KESIC
1922 - 2011.
preminuo dana, 15. iuna 2011. godine u 20 sati u 90. godini, Ispracai dragog nam pokojnika obavit ce se u SUbOIU, 18. iuna 20 II. godine u 16.00 sat;' ispred Komemorativnog centra u Tuzli, a sahrana na katolickom groblju Boric.

OZALOSCENI: kcerke VESNA i KARM.ELA - MELA, unucad: DEJAN, DANIEL, ALEKSANDAA i MARINA, praunucad: VITA, VlO, NOA - LUCIA, LEV i ELLA-MAE, ostala rodbina, komsije i prijatelji,

HALIL (HUSEJN) IBRISBEGOVIC
iznenada Obavjesravamo rodbinu, prijatelje i kom~i.je da ie na~ dragi otac, brat, declo! punac i dajdza preselio na ahiret 16. juna 20 II. godine u 69. godini,

nacm

(SALIH) SELIMOVIC

preselio n a ahirer U ee,vflak, 16, jun. 2011. godine U 88, godini. Dzenaza ce se obaviti u petak, 17. [una 2011. godine u 14.30 sari D' gradskom gl"9hlju l1'\RE. OZALOSCENI: kceri Berina i Amela, zetovi Emir i Zlaran, unuci Bemir; Timur i Amir, praun uci Liam i Dylan, sestra Hahrna, snaha Ve-roniC<l,braticnn Dzerml a ~$Bstricne Me:msuda i J asna, b raric Isrnet, tericne, sestrici, porodice: Selimovic, Me-hmedbasie, P""lagic, Berberovie, HadZibegovic, Dedovic, M es ihovic, Filipovic, Kundurovic, Salij;.begovjc! Ajanovic, Muitic'~Hasanbasic, Baljc, priiatelii Mile Galic, Hivzo T,'hulj, Sefkija Elez()vic, M uhamed Milo vic, re ostala rnnogobrojna rodbina priiate) ji ikomSije .. Tevhid ce sc proueiti is cog dana u 14.30 sa 1; u Alipalinoj <iZamiji,
III

Ispracai i dzenaza se obaviti ispred Diindic dzamije u petak, 17. iuna 2011, godine, (15. Redzeb 1432.h.g.J u 16.30 sari, a ukop na mezariu Bukovcici u Tuzli. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH OZALOSCENI: sup ruga Halida, sinovi Adi i Mirza, poocim Ibraim, daidza Husein, terka N uzheta, snahe Bisera, Sanda i Suada, unucad Dine, Ena, Amra i Emir.jiorodiceo Ibrisbegovic, Odzakovic, Dizdarevic, Fidahic, Huremovic, Delic, Lakota, Sehovic, Rifatbegovic, Vodenicarevic, Muhovie, Ikanovic, Beganovic, Hadziiasaragic, Muratagic, Zehic, Pasali¢, Tesnjakovic, Colakovie,]oldic, Mujkic, Husic, Salihbegovic, Pasic, Hodzic, Hajric, Sljokie, Tahirovic, Ciceklic, Alic, Durgutovic, te ostala mncgobrojna rodbina, kornsije i priiatelii, Tevhid ce se prouciti po pcvratku sa mezarja u kuci zalosti,

ee

Obavjestavamo rcdbinu, komsi]e d. je n.!a drag.

prijatelje

i

EMINA (kCi FEHIMA) JAMAKOVIC
preselile na ahiret LJ sr ijedu, IS. [una 201 J_ godine u 77. godin i. Dzenaza ce se obavirl u petak, 17, [una 20\ I. gcdine u 14.30 Sat! na gradskern grgblju V).,AKOVO. o ZA LOSCEN I: kcerka Indira, sem. Vadz., un aka Ervin., ,em' vi Hitmo i Nedzlb) sestrici Jascnko i Edin] brali~nf.': Nizama i Edina) br<l!tic Dlenan, prija Rabija, re porQdice~ Jamako'Yic, Meric} Kukavica} HadziahmelOvic) (e oSlala rodbioa) pr'jjalelji i kom!iie. Te:vh ud re se prQuCiri istog dana u 14.30 sad Li dza_mij'i Sumbulu". K uc.. zal,,,,j: Hadzii .m.kava hr. 30 a. III

.__ ova] trenutak- priprernajte se - (hadis) "" Duboko oza.loseeni obavlesravamo rcdblnu, priiatelie i komsiie da ie na! dragi _.

Duboko ozalosten.i
de je nas dragi

obaviesravamo rodbinu, priiarelie i komsiic

r--::o_-===---..

AUJA (RASIM) TABAKOVIC
exhu maciia iz Vi!egrada trag [COo p reset io na ah ire ~ (:1 d 7.106 nacke cetn icke ru ke Z6. ju na 1992. god in e, u 47. godini u ViSegradu. Dzenaza ce se obaviti u perak, ] 7. juna 201 I. god.;ne u 14.30 sali no gradskom gro· bliJ; VLA,_J(;OVO. OZALOSCENI: ,uprug. Seida, kCerka Nud;r..ejmu! sin Haris, seMi.} Mtvla~ 7..etQvi Dzenan i HaliI~ snaha Arnela~ unucad Hannan, Dennis} Jasmina i Benjamin) porodice Ta hakov ie, Habihovic, Music, Kareie, J ahie, J arko.:' te mnogohroj oekoJ:11~i je i_prija tel jj. TSVHID CE SE PROUCITIISTOG DANA 0 1430 SATI 0 DZAMIJI HRASNO. III

RASID (SAHID) GReIC
io 03 ah iret 1I cetvrtak, 16. j una 20 II. godine u 63. godini. Dzenezace seobaviti u P":tak, 17. iqna 2011. godlg' u 14.}0 san na mezanu GRLICA BRDO. OZALOSCENI: supruga Hajrija, kcerke Aid. i Leila, ses Ire J asmlna i Aida, zerovi Sma]o Ccngic i Mehrudin H.liloV'ic, "'lriena Nerm ina~ ~strit N ermin, retka Hatjdb i retak Me.hmed, rodica Edi.n<l!,. ,trio. Mina, Amir i Mufid, rodice N eri.ca, Amra i Amela sa porodicarna, sure Mehmed, Ibrahim, EI vedin i ~.im sa porodicama, svasrika Emina, te porodice: Greic, Gom, Cengic, Skodovic, Halitovic, Bulevic, B.icakCic, Mw.vdic, Puli.c, Bajrnvic iootala rodbina, prij.telji i komSije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. Thvhid ce ,e prouti,i i.lOg dan. u 14.30 sali u d7.arniji Nova mahal •. Kuca ~IOS,li: NO\la rnah;:da bl"..20. !! I
p resel

72 "'" ",.... ,..;,."'.Dnevni avaz
Obaviestavamo rodbinu, priiatelje i komsije d. je n." drags

MAFIjA ZAjKO, rod. MEDUSELjAC
preselila na ahiret u uwrak,14. iuna 201 L godine u 80, god ini. Dbenaza ce Sit! obaviti u petak, 17. juna 201 L godine u 14.30 sari na gradskom gr· oblju VLA,j(OVO, OZALOSCENI: 'in Vahid, snahe Munevera, Dzevahira i Samra} unuka indira, unuci Naser} Amar i Jasmin) praunuka Ajla, porodice: Zaiko, Mcdllscliac., Musliovic, Murrnovic i osiala m nogobroi na rod bi na, prij atef i koms ije. Tevhid ce se prouciri istog dana u 14.30 sari u kuci merhume u ulici Bulevar Me!e Selimovica br, 31/Vll "'

Obaviestavamo rodbinu, priiatelje i kornsiie da je nab drags

Duboko

ozalosceni

obaviestavamo

rodbinu,

priiarelje

i komsije da je nasa drags

HASNA KAHRIMAN, rod. ALIC
exhumacija

ZLATKA KULENOYIC. rod. SMAjLAGIC
preselila na ahiret u sriiedu, IS. iuna 201L godine.
Dzenaza ce se klanjati u petak, 17. [una 2011. godine poslije dzume narnaza u haremu Careve dzamiie, a ukop ce se obaviti u 14.30 sati na gradskom groblju »LAV".

i~Rudog

Obaviesravamo rodbinu, kotnsi j e da je nas dragi

prijatelje

i

FlKRET (SALIH) MUMINOVIC
prcselio ria ahiret L1 nedielju, 12. juna 2011. godine u 75. godini. Dzenaza ce se obaviri II perak, 17. juns 2011. ~odine u 1;,00 sari na bakijskom mezanu FALETICI 2. OZALOSCENI: eupruga Azra sin Adnan, kcerka Leila, sestra Farida, bra, Faruk, snahe Aida i Zviezdana, zetovi Samir Udovicic i F:3Tuk Rixvanbegovic, unucad Adria, Iman, 11m3 i Ismar; sestrici, bra tici i, bra ticna, te porodiee: MlJm inov ie, Efendjc~ Rizyanb.~go¥;e, Udovicic" Arapovic, ~ulic, Siljak, ~asa!~e, Deovic, Suva], ,a, Cengic, Bukvic, Amau rov,e, Sadie, Bol"ba"e, Feiah o· vic, F<lzlic~ Veri,<!'sevie:, Kreso, Prohic, Ovcina, Za,hir.a,gic) Neimarliia, Hondo i ostala mnogo broina rodb ina i pri iatel ii. Tevhid ce so prouciti iSIOg dana u 15.00 sati u S!O,nU rahmetlije u ulici Avde Smajlovica br, 25. "'

Iragic no presel iI. na a b iret o d zloe.inaeke ce tn icke ru ke avgusta 1992. godine, u 40. godie i u Rudom. Dgenaza de se obaviti U nedjelju, 19. juna 201 I. godine u 12 _00 $3 ~i na mezari u SETIHOVO . KOVIJEC . RUDO OZALO~CENI: suprug Sa. brija, brat Mehmed sa porndicom, sesrrc Zineta i Izera sa porodicama, djeveri Hadzo, [unuz, Sadik, Fetid i Rifet sa porodicama, zaovc Sarka i Rifeta sa porodicarna, te porodice Kahriman, Alie Dzuho, Thode, PazaIla, CauseVie, Pa!.lie i ostala rodbina, prlia tel] i i kornsiie,

Prijevoz obezbijeden do groblia i nazad. OZALOSCENI:

ispred Careve

dzamije

sa polaskom

u 14.00 sari,

sinovi Suad i Faruk, unucad MaS., Vedad i Adnan, praunuk Dario, snahe lela, Enisa, Huriie, J asna i Anida, braticne Minkica sa farnilijom i Zlatica, sestrici Nedim i MiJi sa familijama, rcdice Kajka, Aida, Bera i Sutka sa farnilijama, njena Dina Setkic, te porodice: Kulenovic, Srnajlagic, Kapetanovic, Nikolic, Arslanagic, Halimic, [arnakovic, Ajanovic, Ornerbasic, Sulejmanpasic, Slakovic, Ferovic, Gojkov, Samardzic, Primorac, Sianic, Blentic, Aganovtc, Dedic, Nikolaievic, Uzunovic i ostala mnogobroina rodbina i priiatelii.
Tevhid ce se prouciti istog dana u 14.00 sati u Carevoj dzamiji,

Kuca zalosti: ul. Marsala Tim br, 17111

"'
Obaviesravarno rodbinu, ptijatelje i komsije da ie nasa drags

Obavjestavamo rcdbinu, kom!if e da ie nasa draga

prijatelje

i

KADRIJA (ISMET) CACAN, rod. jABUC:AR
preselila na ahiret u srijedu, IS. jun. 20 II. godine u 81. godini, D;;..ena~:fI toe se obaviti u petak, ] 7. juna 201 J_ godine u 14.30 sari u. gradskom groblju VL}.,KOVO, OZALOSCENI; sin""i Faruk ; Emir, unuc.d Admi.r, S.mi.[, Elba i Mirela~ 5nah e Azra i Z ri n.ka, setre Bedri ja~ MakSUIDa i Sefi ka, prij a Buric Desa, ,e porodiee: Caeaa, Jabuear, Alagic, N UhaDovie, Gali6e, Pee"" B.W;, Redzepagi(;, Fajie, '" mnogobrojna ,ira rodb~nai prijatd;i. Tevbid ee ,e prou,citi iswg dana u 14,30soti u di!.miji Hrasno. KuCa zalosIi: Azi"" SaCirbegovie br, !02/ptizem.1 je. '"

RAZljA (MEHMEDALIJA) SOSIC, rod. KEPES
preselila na ahiret u srijedu, 15_ juna 20 II. godine u 57. godini, Dzenaza ee SCi: obaviri u petak, ]7. [una 20 I L godine u \4.30 sari no gradskom groblju VJ,j\KOVO, OZALOSCENl: 0"0 Mehmedali]a, suprug Mtljo~ sin Elvir, kcerka Elvira, unuka Ja.$JTlil1<i~ brat Dervisali j.x- Alij a, sestra Sabaheta, snahe Dfenita i Semsa, zetovi Jasmin i ~er±f, braticne Selma i Alma sa porodicam3, seslric Dam ir, ~oye Senija,Masija iMuje:sir3_SiI porodicama, te porod,ice: S~i6! KepeS~ KustUi3} Sus,ie, PI,oro} Bogiloyic, Hajdarevic} Dum.anjic, Arukovie, Kamman, K•.hved1ic, Osmanovie, Bmnkovic, Sneeska] Huremovi~ ArnaumV'ic, Kuktdjac) Saljic) D~bo, Zimi6] Va~ lre5~CoIic~ te os,lala mnogobrQjOIl rodbina i prijalelji_ Tevll,id ce ,e proucit.i i'tog dana u 14.30 sati u d,amiji L'l.iklal na Omci. l(UC"d blost:i: Trg Zlatnih Iji.lj<:mabf. l7/t. !!!

... Z. ova] rrenutak - pripremajte '" - (hadis) Duboko ozalosceni obavjestavamo rodbinu, prijatelje ~kumsije do je nol dragi

ISMET (MUjO) BAZDAR
preselio na ahlrer u srijedu, IS. 6. 2011. godine u 74, godini. Dzenaza ce se obaviti u PETAK, 17. 6. 2011. godine u 14.30 sari na mezariu RAVNE BAKlJE. OZALOSCENI: supruga Zulfi,,", sin Damir, kei Nerrnina snaha Belms, brat Mehmed, some Rasema ; Suada, unuead Admir!_"Nad_tcl i Ervin, svastike Hanumic. i Refija, snahe Fata, Nisveta, Enisa i Muradeta, ~elovi Fadil i Redzep, bmlie S.m;r, bralicne Amira, Vanina, Nelisa i Adi,a, ses.triCi Elv. ir i Mir?a~. '",.I.r.__ e Mi.rsa~a i Ed_i.ta] ~e po. rOll_Ie ien._ .."' B;aid.ar~ AduJavic~ CU]Qv} Med.ic~ Sud ie, PrScl, VraJ]'''~ Celik} HaliIov ie, BaMarev ie, Bejlic, Dhka, D elie, Bowvac, Terov ie, N iii e, Alic, Scjclic, Pipit, Had~izulfic, kao i o, .. la brojn. rodbina, komsije j prijatdji.

Jf_v~ictiEtlzlMl~t~i~Tfc~~flII~[8ilU u 14.30 s~Hi, ta,hmerlije
RAHMETULLAHI ALEJHl RAHMETEN VASIAH '"

Tuinim ",cem javlj.mo rodbini, prij.le· Ijim. i kom!ijam. da je na!a drag.

VERA ZLOBICKI, rod. DORDEVIC
preminul. IS. 6. 2011, godine u 84, godini. S.hraM c" <e ob.yi,i 17,6.2011. godine u L3.30 sali n. grad,koIll groblju BARE, OZALOSCENI: Iviea i Biljana Kramar, porodice: f)ordcvic, Racic, Filipovj.c] Mihojcvic) Srcvanovit, Forcan~ Mot.i.ka, U;:o$tala rodbil1.a, prijMelji i koms"ije. !!!

,.. Z. ovaj lrenua,k· prip remaj Ie "e· (hadis) Duboko ozalosceni obal'jelIal'amo rodbinu, prijaIelje i komsije d. je dragi

no,

jAKUP (SALIH) OSMANOVIC
,mgicno presel io na ahirer ad zlocinacke ruke I, jula 1995. godine u Kam~riic:i ~ Zvornik. O,en,.. te se ob.viti u SUBOTU, 1g. 6. 2011- godine u 14.00 sati na._gr.d,!;,oPl mezarju VLAKOVO. OZALOSCENl: ,upruga Sid., kcerka S.de .. , sema Nizija, uri ucad AIm ina!, Sa Jlela~ Eld i.Il<i~ Sedina" Sa I.min i Samir, pm u nu k Mirza, ,zelOV izet i Saud, sn.he Sabiha i Hasi ja" bmliCi, b ratiene, i se~Hric, le porodice: Osma.novic, Bogilovic, MemiSevic, PJeho, Cordaliia Murric",! Kujan, kfl() i ost3b r'Odbin<'t) prij3~e:lji i kom!ije. Tevhid ec se prouti,i ;slOg dana u kuci ~.loSli u 14,00 ,a,i, Bla,ula 35, DOGLOOI Prijevoz do Vlakova i nazad ob .. bijeden sa amobllSkog ,rajalista Doglodi (stadion) sapolaskom U 13,00 sa,i, sa uspllInim zauslllvIjanjem na stajali:s~ima: Stup i le:rm.imd nid;..il. RAHMETULLAHI ALEJHl RAHMETEN VASIAH ,,'
J

Obavjdla

yam 0 r-odbil1 u~prij alelje i ko !J!.sije da je nd dragi

exhumacija

1930· 1995.

SAHIN (HAMZA) HUSKIC
""humao; ja iz G,i vi n. kod Rudog lragicno p resel i0 n3 ah j n~t zloCi:n acke ad cem icke ru ke avgil, ta 1992. god ine, u 70. godin;. Dkoa~a ce s.e obaviri u l1edie:.liu~ 19. juo. 201 J_ godine u 14.00 sati n • .mez.rju kod dliamije u ,du GRIVIN, Prijevoz iz Sarajevo obezbijedeo ispred dhmije !sdkl.1 na OlOci u 8.30 sad sa ,auSI.vljaDjem ispred Sl}O LE u llolj.kovom Po to ku, do mcz'rja ina", d. OZALO-sCENI: kci E5ma~ sil10vi Ham.l<l!~ Atif i Bekir, snahe lmsa, Behija i R...mzij., ZOINusret, unuci Amd, Mu,hamed, Edin, SII.d i Ahmed, unuke Amin., Amela, H",id~., Kimera i Elm., $l1ahe AF.:ema" AlTa j Mubera~ l:et{Jv'i Orner, Amir i Selim) praunucad Alema" Amino, lIh.na, DeDi .. , Sumeja, Mejrema, Musra· fa~ E-Si3.d, Emin, Hamza~ Benjamin i Adin~ braliCi Huseill~ Mehmed] Mehmed i Hamed, braticne Mejrem3, Fatima) R3_mi2.3. i Hofi;;a, te porodice Huskic, j..eden, Borugdiij., P"ibi,:!ie, Fejzic, Nogo, Vmto, B.jrakrarevie, Cano, Guso, Hrva" Velie, Bakal, Ku· lovic) Bis rri voda] Pi,n [OJ i os mla m nogobroj na rodbina., .pr ij atc1ji i komsije_ I!!

... Z. ovaj ,renurak· pripremai'!e ,e - (hadis) ozalokel1 j oba v'jclta v arno r-odb i11 u~ p rij <ltelj e i komsij e d. je n.s dmgi

o ubQ ko

RAMIZ (UZEIR) SAKIC
pre,elio na ahire, u srijedu, 1;, 6, lOll. god inc u 70, god ini. Okna;::3 ce se klanjati i ukop obaviti u PETAK, 17. 6. 2011. godioe po,lije iki· nd;jenomaza(l7,I; ,ali) na ,njesnom h."\llU BUKOVICA· KISELJAK. OZALOSCENI: suprug. Asita, sinovi Adem i Adnan, keer ka Sanela, snabe Sanda i Maida, unucad Ela) Adin i Aldin] sestra Di,:S<i, brati,;:,i i bratie:oe, sestriCi i ;:)est.riC-De~ t,e porodice: Sakic, Hasanovic, BaSic, Keeo, Baj rakrarevit, Milos, Dovad,ij a, ] ahje, Me~clOvic] kao i 00(313 broina rodbina, komsijc i prjj3[eiji. Tevhid Ce se pmuciri is tog dan .. prije i.kindije nam.al1l (l SA5 sati) Udi!amiji Bukovica - Ki,eljak, RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH '"

.__Za 0"'3 j tr-e:.n tak - pripremajte ~ - (hadis) u D ubo ko oi!aloscen i 0 ba vjelta vamo rodb in u, prij atelj e i komsij e d. je nasa draga

FATIMA (ABDULAH) DERVISAGIC, rod. HODZIC
preseJ iIa on ah iret u s.i j edu) 15. 6. 20] 1. godine u 86, godini. D1enaza ee se obaviIi u PETAK, 17, 6, lOll. godino u 17,00 ,.a'i no mczarju KQSUTlC_A . SOKOLAC. OZALOSCENl: ,inovi Hakija i Dtevad, keerke Dule,m. i Na,a, unul:ad Haris, Tarik, A mra) Sa b ioa, Dz,emal) Dicnan] Dz'cnan a i K€na.n~ sJl3.he Nusr-ela, Kada~ Sa.mira i Dina~ zeto",i Ramil. i Sami" pmu.nIlCad Sanin, Dtejh, Nejra, Ha,ri, i Melisa, ,e porodice: D_e,tI'i!i.~!c,Ho"!it, KuJ~, Varr~!, ~ebmedovie, Demirovic, HeIllC~ SlSlC~ OIOVCIC~ Korlemc~ !:senc! BUTlc~ Kutloyac~ DuIQVIC! B.amic~ Durakovjc~ Hrnjic~ Dzananovic, Begovic, Kerla,jladiic, Segit, Junuzovic Huseinovict K3V3.zovi'~ Smajic~ Cakaric, Saban OV ~c'~ej:z.ovi 6! POt u r kovit, J Lisup-ovic, Mu,jan ovic'~Saraj (:it! V kao i o5tal,a brojn3 fQdbio3, prijalelji i komsije_ Tevbid ee ,e prollci,i ismg dana po,lije ikind,ije nama .. (17.00 soli) u dzamiii Ko~miC3. Prijeyo~ do mezarja i :r!<l!ladobe~bijede:n iz uhce: Ahmera Rilve br. 62 - Vog"lea sa pola,ko m u 13. 30 ,",i, sa u,putnim zallStav Ij.njem na aurobuskim slajaHsdma ,.,aMV puropa - BdjeUe, drus,vcoi dom $vr.kino .. IQ i Vijecnic •. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH "'
J

Duboko o:l31os(;eni obavjclm.vamo rodbinu, prij'arcljc da je: nab dra.g<l!

i komsijc

Obal'je!,ava.mo rodbinu, komsije da jc na~ d.ra,gi

prij.,elje -

i

AZEMINA PRASO, rod. EFENDIC
exhumaoij. iz Rudog lra.gicno p resel iI,a n a ah iret 0d zlocinacke ruke 2. augusta 1992. godine, u ;2. godini. Dien3l3 ce se ob<'tviri u subOtu~ 18. iuna: 201 J_ godine u 15.00 sali na me,larju GORN]I KOTORAC. OZA LO SeEN I: s; D Se,1 keerk e Zu hm i ALm., sn.h .• Sen.d,., im, zo, O.mer, unuke Emina, Dalila i A.mila, ,estra Dtemila, br.t.ic; i brari~nc) sesrri¢_i i scs(ricne, 2aovc Suhra i Hajra ~a porodicama, dj L:;;Vl; ri Sal ko i Ham~a sa porodicama~ te porod (ell;:P raSo~ Efendi c, Malikvie, Biber, Cviko, Nllbanovie i 0".10 mnogobrojna rodbin3, prijalelji i kom~ije. TEVHlD CE SE J'ROUClTl jSTOGpANA KUVi\JTSKOJ DZAMlJI NA CENGIC VILl. U 15.00 SATI U "'

SAFET (SULjO) jASAREVIC
pre.selio na ab ire, u te ,vr .. k, 16. jlln. 20 II. godin. u 84. godin i. Dlenaza ce se oba'l;'iti u petak, 17 _ ju;na 2011. godine u 14.30 ,ali na gradskom b'i~t6s'Cf,~~~,~P,u.g. Fadi]" sin Su'd, kterbJ.,min', ,,"' AIif, un \lea d J.. mi n, Arne]a, Aidai Haris, zeI Mirza,praun uead Kerim, Farima] Mirza i Han3~ le porodice: Ja~atevic., L.ero, Mula~ os,mari(rvic~ Brkic~ Tuoovic~ H~sanovic i ostala rodbil1a!, prijateIji i kOQ1sij e_ PO ZELJI RAHMETLlJE TEVHlD SE NECE UCITl. KuCa ,alo'l'i; Ancona Branka Simic. br. 6!XVI '"
I

sp 0 rt
. .•.

'Onevni avaz, petlk, 17. jlmV]ipanj 201' 1.

--------------------------------------------------------------------------

73

SPEKTAKLI Sutra ce biti adrian "Avaz Tower Running 2011"

DOga a- Oli G. sarai S -sta i Ie Sit- e
Sve popularmla ekstrcmna sportska disciplna, utrka uz stepenlsta velikih i poznatih zgrada i tornjeva, bit ce organizirana u nAvaz Twist Taweru" • Prijavljena vise ad 200 ucesnika

Ko ce biti pobjednik prvog "AV2Z Tower Runninga 2'011", mozda ; nije toliko birno kcliko ie vawo naglasit; da ce Sarajevo surra biti popriste spektakla, do sada nezabiljezenog na nasirn pros torima.

specualni gost Hal'i Mata Hari
Podrsku manifesraciii i takmicarima prufir ce i naS poznati pjevac Hari Mala Hari, koji je potvrdio dolazak na utrku, Ocekule se dolazak i mnogih drugih licnos!i iz Milana, Beta ... slize i u nasu drzavu, a bit ce cdrzana u ~AVa>! wist T oweru", T Cil] takmicara je istrcari 780 stepenika te izaci na vidikovac.gdjece biri icilj u trbh. iavncg i sporrskog zivota te gcstiju iz inozemstva, medu kojima i Mibaela Raihcedera (Michael Reich e tzeder), preds] ednika S vje rske aEO ci] acije "Towerrunninga", ke, na 36. spraru najvise zgrade u regionu, J lIcerailnja sjednica Organizacionog odbora i pres-konferencija, upriliceni pred velikirn brojern novinara,

Vise ad sparta
Sve popularnija eksrremna sportska disciplina, utrka Ul: stepenista velikih i po zna tih zgrada i tor n j eva, koja je bila rezerv iran a za svietske merropole, poput Njujorka, Berliria, Sidneja,

. towe (RUNNING 2 . al'8Z

fJugum: Veliki interes medija KomandanrProfesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo Manir Halilovic kaze da ce !.I rev ijal no j utrci n astup iti vi ile od 30 va trogasaca iz rnnogih bh, gradova, - Najavljen je naslup va trogas nih tirnova iz Sa" raieva, Banje Luke, Til" zIe, Zenice, Mos tara i Srebrenika, Ocekuiemo dobro drusenie i liiepo isk u stvo - rekao ie HaIilovic.

... Pobjednici u rnusko] i zenskoj konkurenciji"Avaz Tower Runninga" osvoiit ce po 1.000 KM, drugoplasiraai po 500 KM, a takrnicari kojima pripadne trece rnjesto po 200 KM.· .Najuspjesniii u reviialnom diielu dobit ce statue i plakete, a svi ul'esnki poklone,

najbOluma nagrade. sUima PORIOni uainoiesudieiouau

potvrdili su da ce prvi vert ikalni maraton u BiH biti mnogo vise od sportske rna" nifestacije, - Priprerne su u zavrsnoj fazi. Pred nama je zanirnljiv i atraktivan dcgadai, koii ce biti interesanran koliko tak-

micarima, toliko i publici, tim prijesto ie utrkasarno [edan od segmenata ove rnanifestacije . istice nas proslavljeni maratonac i olirnpijac Islam Dugum, clan Organ [; zacionog odbcra, Publiku ce zabavliati i D J "Red BuUa" na speciialnom mulrimedijalnom vozilu, s kojeg ce biti reproducirani muzika ifilrnovi.

Poi:etaR u n sail
Na ~Avaz Tower RUnning" moguee se priiaviti popunjavanjern obrasca iz "Dnevnog 3vaza","Spor·· ta" ill s internet -stranice www.dnevniavaz.ba .. Podjela startnih brojeva ul'esn icima bit ce ad 8 do 10 sari. Program pocinje u Il sari, akrivnih sportista, kao i takmicara iz Srbije, Hrvarske i Sloveniie, &10 ce utrci dati inrernacionalni karakter, Organizatori SU za ovu priliku osigurali specijalni uredaj za rnjerenje vremena, koji ce biti dopremlien iz Novog Sada,

Svjetski asovi
One kojima ie primarni sportski rezultat, koii se mozda vide i kao potencijalnipobiednici.svakakoce interesirari informacija da je do sada prijavljeno vise od 200 uCesn.ik.a .. Medu njima su i svjerski asovi vertikalnog maratona Rolf Majeen iz Austrije i Pave! Holee iz teske. Bit ce tu

... - Firma Star Sport je uvijek spremna sudjelovati u ovakvirn projektima vezanima za sport. Pozdravljamo proiekt i pocasceni smo sto smo dio te price kao sponzori utrke u "Avazovorn" torniu. Svim sudionicima zelimo PUllO uspieha i dobru zabavu te da predu svih 780 stepenica do cilia. A pobjednik ce biti svaki onaj koji srigne do cilja LIZ poznaru uzrecicu "vazno ie sudielovati'va mi bismo jos dodali "U zdravom tiielu Star sport" izja vila j e predsta vnica kom panije Ana ern jac,

OnBvni avaz, pelak, 17. junlilipanj 2011.

sport

Sili ce rodali DieMu eal?
loze
Muri.njo i zlmus je zelia nasec napadaca
utakmici, niie suvise impresi van za stri j elca 0 d nekoliko desetina miliona eura. Iako n as na padac im a jos celiri godine ugovora, veorna je moguce da ga Si ti proda j efrinije nego sto ga je platio kako bi saku pio novae za nove mete, ko ii rna n am iera va poiacari ekipu. N aime, za Cileanca Aleksisa Sanceza (Alexis Sanchez) iz Udinezea potrebno im je 30 rniliona fund, dok su im zanirnljivi i Napolijev EzekijeJ Laveci (Ezequiel Lavezzi), Celzijev Didije Drogba (Didier) i brazilska rnlada
zvijezda Nejrnar

Nas napadac ponovo meta britanskih medija

Edin Dzeko bio ie zvijezda januarskcg priielazncg roka, a mozda hi mogao hiri i ljetncg. Nairne, engleski "Daily Slar" i "The Sun"
jucer SU objavili da hi ae nas napadac mogao preseliii u Mad ri d, prem aiel j i Realevog trenera Zoz"~ M urinja (Iose Mourinbo). "Star" tvrdi da ie pcrtu-

Dzeko, \1 slucaiu niihovog dolaska, nac; bosonog u tmj u.
S d ru ge strane, Real je

galski s trateg jos u jan uaru bio zagrijanza Dzeku, ali je Mancester siti bio bdi i konkretniji ponudivsi za njega 17 miliona funti. No, situacija se u Sitiju od tada promijenila Dzekin ueinak ad !lest golova, od cega same dva u 21 Iiga;;koj

"The Sun" tvrdi

(Neyrnar). da ce se

zbog ozljede Gonzala Iguaina (Higuain) zim us irnao problems napadacirna, Rijesio ga ie taka SlO je upravo od Sitiia pozai mio Eman uela Adeba[ora (Emmanuel Adebayor), ali cini se da j e M urinj ova saradnja S rogoanskirn fudbalerom zavrsena i da ce se on preseli ti u Blekburn, Murinjo bi stoga, kako zakl j u~uje "S tar", mogao krenuti po Dfeku, ali je pitanje da Ii ee 20 mil ion funti, koje Portugalac narnjerava dati la n jega, lad 0 vol j i10 eelnike Sitija. (M. 1:)

Lulie: ObeSlecenje Iri miliona 'ranaka

T'RANSFERI Senad Lulie Jucer

Cekaju se naredni koraci Komiteta za normalizaciju NSBiH

Bene •.PasMUe24.)Una u Sara)euu

Nakon usvajanja uovog Sta tuta N ogo me lD og sa veza BiH i ukidanja suspenzije Saveza u FIFA·; i UEFA-i, sva pazI'! j a us mjerena je na reprezentaciju i utakmice proriv Rurnunije i Albanije, dok se jo;;. ceh na naredne korake u veri s rekonstrukci[om Saveza, Nesto vise informacija 0 daljuiirn aktivnostima Komiteta za norrnalizaciju rnoglo bi se znati 14. [una, kada ce u Sarajevo dopu tovati ernisari FIFA'e i UEFA"e Eva Paskije (Pasquier) i Marsel Bene (Marcel Benz) i odr:!" Ii sastana k s n j ima, U NSBiH ocekuiu da ce tada do bi ti malo preciznii e informacile 0 narednim aktivnostima u Savezu i imp le-

Presretan sam zato sto se konacno zavrsllo. jer rni se u
knuc [e jucer Senad Lulie italijanskirn novinarirna u prvom obracanju nakon po-

" Forza Laziol - uzvi-

obestece 0 je od tri mil iona svicarsk ih franaka,

tpisivania ugovora s rimskim prvoligasem,

Lulicev dolazak u Rim izazva 0 je veliko zan im an ie novin ara, ko j i su ga, odmah po sliieraniu u grad, pratili
na jutarnji ljekarski pregled,

Ispunio soove
mentaciji novog Starut a. Kaosto ie poznato, Komiter ima rok do kraja godine da us rroji novi Izvrsni odbor i izabere novog predsjednika NSBiH. M. 1: G las ine 0 D asern reprezenrarivcu koie su sedmicarna kruzile, Q bisti nile su se, ier j e doskorasnji clan 5vicarskog [ang bojsa [ucer potpisao ugovor s rimskirn prvoligasem na pet godin. u~

Bio je u pratnji meoadzera i sportskcg direktora Laciia Maurieija Mancirlija(Manzinil. Nakon sID je zavrsio,
parafirao [e ugovor, nakon

ZahirOUiCpredlOzen za predslednilla Siobode
zJaU5ka Sloboda bila ie bez
Punih sedam mjeseci
Itl-

Tuzlanski klub dobiva novog celnika

spec
• Amhasa.da Njemacke u BiB i Olleina Gorazd-e organiziral ':esuIra rut-· ni r u !!ogometu na p ij "" skU. Na plal:i u bJizini gradskog mosts u Go" ro~du nastupit ce 14 Ii" mova iz svih eli jelova ze· mlje. Umkmice ce biti igra.ne n a dva I.crena. MolO !lImira je ~Sporr gradi mos[Qvc", a cilj ie gradnia prijaleljskih od· nosa i saradn;e. E. A.

cega se pojavio u trening-centru rimskog tima Di Formelo.

Lulie se oblatio italijanskim medijima, ali za razliku od brojnih svoiih kolega iz reprezentaciie, ova] lijepo odgoieni Mos lame ni je ignorirao telefonski poziv lZ domovine. - Recite, u velikoj sam guzvi, Sve mi se desavalo veoma brzo, Presretan sam za1.0 sro se konacno zavrsilo, jer otkako se pocelo pri ell ri 0
Laciju, u glavimi se svasta

desavalo. Sada znam gdie sam iSla sam i mogu mirno

Sampion Horae poceo s radom

lva.c icnog rukovodstva, a klub je od juter na dohroID pUll! da dobije novog pr,," d-sjednika. Kamisij a za uhor i 1m enovan j e predlozila j e Davuda Zahirovica za celnika lUsa.njskog premijerli·

gasa, 0 Cemu ce se uskoro o dted iIi delegati Sk ups!i ne. IstovremeIlo, za c.!anove Upravnog odbora DredJol:eni su: !smet Trum;e, Salih Sahovic, Sefik Sarajlic, Nermin Vebabovic, Faik Mllhic, Fahrudin Avdicevic i Halid Dulie. E. M.

CuetMouiCnametnuo iestoM telBO
Sampiop BOSlle i Hemegov!ne, banjalucki Borae 1l0COO je sa pripremama za sezonu, u kojol ga oeek!!;e dos ta izazova na domaeo) i medunarodnoj seen;. N ovi sefst:l'1ltnog:s !aba Zvezd-an Cvetkovit izvrsio je prozivk;u kandidata za prvi tim, 0 drz".o kra tk i goVOt, U koj em ie II aglasio -da od- svih oeekuje red, rod i cliscipJ in u., s. po tom odliao i pry i n:ening.
orputovat

Ekspedicij a Borca ee ve·" da.nls u Mrkoniie-Grad, gdje ce asIa.!; do utorka, a 1:a to vr;jeme odradit ce neophodne test.ove fizicke izdr.zljivosd. S.K.

o nBvni
17.

fun Vlipallj

avaz, petak, 2011.

75

SARAJEVO Rusi ulazu u kosevskop premiierliqasa

nestro grUD8Ci)8 nOui sDonzor
Ugovor traje do kraia godins, a zatim bi trebao uslijediti nastavak saradnje
Nafrna kornpanija NeSIrO grupacija novi je sponzor F udbalskog kl uba Sarajevo, saopceric je nl! jucerasnjoj pres-konferenci]i u prostorijarna kos-

evs ko g prem ij eel igasa. Prema rijecima rukovodioca marketinga N estro
grupacije Rader. Vidako-

vica, rodaka nekadasnjeg uspj esnog igraca bordo 1::1 uba Riste Vidakovica, Sarajevo je izabrano, ier se radi o velikom klubu,
- U Sarajevu SmO prepo-

znali ogroman interes, Radi se I) klubu si a j ne tradicije i rezultata, Potpisali srno ugovor do kraja godine, a ocekujern da pocerkom 2012. prcduzimo
saradnju, a nije iskljueeno da buderno i generalni spo-

nzor, N adam se da ce rezuIrati u buducnosti biti jos bolji, a Sarajevo ce irnati nasu pod ... k u. Fudbal je skup sport, u kojern se do uspjeha ne m07..e doci bez ulagan [a - reba je

Sa pres-.kunlerencije: Obuslrani inleres Vidakovic naglasivsi kako je kom paniie »Zarubezhneft" . Nesrro grupacija, sa sjeDirektor Sarajeva Edin Prljaca izrazio je zadovodistem u Ban] oj Luci, u vlasnistvu ruske drzavne naftne ljsrvo postignutirn dogovo-

(",,,,S.J_ill

r-om, ali nije zelio obznaniri finansijske detalje ugovora kaza vsi da je to poslovna taina kluba, A., Dr,

Danas sjednica Skupsfne FK Sarajevo

potpisao za Lacio

Najvaznija meka drievnog retia danasnje sjednice Skupstine Fudbalskog kluba

Hoce Iideegall usuoilli nou- slalul?
kosevskog

Prvenstvo BiH za kadete

Sarajevo (sala Opcine Center, 17 sari) bit ce rszrnatranje i odredivanie 0 prijedlogu novog S ratuta, koj e je saCinio Upravni odbor u ostavci, Prerna ovom dokurnenru, ubuduce bi se kupova10 uCeSCe u upravliackirn organima kluba, cime bi se orvorio prostor za mncge koj i zele in yes tirati u

Na ovaj nacin bi se, ukoliko hi odziv bin veliki, mcgac sanirati visernilionski dug. Takoder, delegati se treba-

prem ijerligasa.

j u odredi ti io statusu clanova U pravnog odbora, direktora i trenera koji su proslog m ieseca podniieli OSIll.VU. UdruZenja navii 301 podrzala su prijedlog novog sraruta.ali su izrieiro proti v rnogucnos ti cia se nazi vu FK Sarajevo dodaie naziv generalnog sponzora, A..Dr.

FudbaleriSarajilvil slave li/lllu

glavi svasta desavalo
otici na godisnji odrnor, Ispr-

aznit en glavu od svih prica i cnda se poceti pripremati za novu sredinuu novo] ligi - rekao na m je ushiceni
Lulie,

Evrops.ka liga
Nas reprezernativac, 1<.0[i ie prosle sezoneproglasen naiboli im igracem Svi carske, is takao j e da je transferom u Lacio ispunio svoje dieeacke snove. - Vee rna sam sretan za lO

8lO se SVe dobro zavrsilo, Igrati za Lacio bit ee rni popu t ostvarenje sna, jer sam dosao u veliki klub i [aku liguo N a dam se da cu pride niieri uspiesima ekipe - rekao je Lulie, ko]i ce, prema pisaniu italijanskih mediia, u Laciiu zaradivati 8S0.000 eura po sezoni. Rirnski lim zavrsio je proslu sezonu na petom rnies ru i igra I ce u kvali fikaei iarna za Evropsku ligu. M.TANOJIJC

urnednu 5.000 HM
Tradiciona-

BOrba za titulu
'"

Pocinje ".FISqol 2011"

Bordo Dade pruaCi
Uvjerljiva pobjeda Sarajeva u revansu
hmeta zaslufeno
$U

Kadeti Sarsjeva oduzeli su rirulu prvaka BiH brani-

osvojili

naslov,
kmicenja

Ligaski
u grupi

dio
Jug

ta-

ocu naslova,

tu zlan

skoi S 10'

za-

lni rurnir u rna10m ncgomeru "FIS go1201 J" poCe! Ce danas U 1730sati utakmicorn ekipa 'jPrijatelji~' - j "Spanak Ugorsko", U poluvremenu utakmice bi l urpili eena i ceremonija olvaranja. Filter do fiZ1I

Saraleuo - Sloboda 4:0
Stadion Asim Ferhatovic Base u S arajevu, Gledalaca 600. Sudija:_Vednm Zovko (f\'losrar). Z uti karrcni: Culov, H. Muharemovio', Zukic, A. Plakalo, VilI9ranovic (Sarajevo), Ribic, Sestan (Sloboda). Crveni karton: Trener Slobode Denis Karle (73). S trijelci: I: 0 - A..Plaka10 (34),2:0· H. Muharemovi6(46), 3:0· A. Plaka!o (62), 4:0 - Varatanovic (72). SARAjEVO: E. Plaka10, Sadil::ovic, A. Muharebodi nakon sto su U, revansu D a s[adionu "As;m Fer halovic Hase" slavil; sa 4:0. Pevi me': na Tusnju zavrSen ie bez golova. Izabranici Ernira Karamovie, Zukic, Raeic" Culov, Varatanovic (74 .. Mujkic), Cornaga(56. eiva), Danilovic (77. Sahinovic), A. Plakalo (69. Klii~ic), Be,ic (41. H. Mubaremovic). Trener: Emir Karahrnet, SLOBODA: Piric,Hodzic (63. Kadie), Sindri,; (56. Sari';), SestalJ, Gujko· vic,. Alihodjic (61. Mehme· dovi c), PlieS, Rahm anovic, Jusufovie (50. Tinj.ic), Ribie (66. Vejzovic). Trener: Denis Ka.ric. vrsjji su na prvom m j es cu, a u polufinalu su eliminirali banjalucki Borac{l: I i 1:0). U revansu finda obi e ekipc imaie su veliki broi neiskoristenih prilika. S. A.

PM saslanak eve/kav/aa s igrot/rna

("",:/II.l'g/cj

naJa, ;m_kazanog S _ .. b f.. d·· I· .. . 25. juni u ku- a ,rile a; -klpe po IWJene II cetlfl grape 1m om sara ievsek ipe pro':i Ce u cetvrtfinale. kom sportskom cemru, proCi Ulakmice Ce hiti igrane Ce 18 ekipa koje su juCerninjim svakog dana u poslijepod.nezrij ebom podi jel jene uceriri ~nim Sa rima. grope (dviie sa po pel timoVll Nagradni fond tunliT" i dvije sa po ceri.ri). iznosi 8.000 KM .. PobjeNakon grupnog lakmicdnickom sasmvu ce pripasri enja po sislemu' svak sa sva5.000, drugoplasiranom kim, po dvije prvoplasirane 2.000, a trecem 1.000.

76
SJEDECA ODBOJKA Evropski kup u Poljskoj

(}nevni avaz, PBtak, 17. ju nV!ipanj20 11 .

sport

S id bOlf Od

an

0

_a

Zdenko Grbavac a Regionalnoj Iigi

nadOgradma rUROmela naOuim prOSIOrima
Zaqreb i Metal.urg su prvi favoriti
parcva N akon izvlacenja

u Regicnalnoj ligi, koja ce napokori poceti, u Izvidacu su zadovol [n L Tre I!er Zdenko Grba vac poslar ce momcad na odmor tek krajern mjeseca, a pocetak priprema za Regionalnu hgu zakazat ce za 18. julio • Regionalna liga bit te nadcgradnja rukornera na ovim prostorima. Sigurno je cia despot! do b iti us popularnosri zbng velikogbroja kvalitetnih utakmica Za nas klub z:nac it ce i b)"zu afirmaciju mladih igraca - rekao

narn je Grbavac, Ko je favorit i gdje vidite Izvidac? - Zagreb i Metalurg su pr-

izvjesno. Mi se moramo s!O bolje priprerniti. Iako nernamo rnnogo vremena.rnislim ela cemo u [orne uspjeti, jer nema radikalnih prorniena u momcadi, Smatrarn da mozemo osrvariti plasman izmedu treceg i sestog m jes ta • kazao ie Grbavac . S 10 se ri~e igracki h p romiena, Damir Delic doveden ie iz Gorazda, a umiesto golrnana Luke Bumbaka, koji je napustio klu b, angaziran je povrstnik iz Varazdina M j. Ian Tolic, inace iskusni golrnan iz generacije Denisa Bunrica, Takoder, iz Dubrevnika se vratio liievi bek Mario Vegar, M.. Kr.

vi favoriti, a sve oSI a 10 ie ne-

Eki08 8oida: /da/ie bez POUl8 Ekipa Spida zabiliezlla je svih pet pob jeda na turniru cdbojci u poljskorn Elblagu, Nakon lito ie u prijepo-

Evropskog kupa u siedeco]

dnevnorn programu j;ueemsnieg dana Spid savladao ekipu Banje Luke sa 3: 1, a Femom i s u nadigrali Zagreb sa 3: 0, dviie najbolje bh, ekipe

ostal e su nep orazene, nos ni po hod, j er se igrao medusobni duel saraievskih

niin -mogla nastaviti pebiedo-

Ipak,

sarno

je jedna

od

ekipa, Veliki derbi zavrsen je pobjedom Spida, koii je svog graelskog rivala Fantome pobijedila sa 3:0, po setovima

25:22,25:22,25:15.

T_

Stonoreniseri Aladze savladali su ekipu Vogosce u prvom rneru finala plej-ofa i samo ih los jedan rrijumf diieli od naslova prvaka BiH. AJadia je sla vila sa 4: 2, a n aroci [0 za pazene igre u prepunoj stonotenisko] dvorani Skenderiia prufili su Amer Muftie (Aladza) i Srdan Mi· licevic (VogoSCa), koji SU osrvarill po dvije pobiede. Revans je surra sa pccetkcm u 19 sau u Sportskoi dvorani u VogoSCi. Even tualna rnajstorica je u nedjelju, E.J.

Aladza nadomaillilule

Stonotenisko prvenstvo BiH

Delalj S8 met8 u Skenderiji

Formiran Vaterpolski savez Federaclle BiH

pradSJadnlHIUan aHICiZ Jadrana
ci j em ie eel u Ivan
J adrana,
Vaterpolskog

GoS1.lurnira i

OUSMO UUJOSeUiC

.. U boujaluCkoj dvorani Obi· Iicevo bit Ce odrzan 3. memorijalni rurnir •.Radivo] Kora~" za kosarkase do 21 godine, Turnir danas (17.30 sari)

U prcstoriiama Olirnpijskcg bazena Otoka u urorak je cdrzana osnivacka siednica Skupstine

saveza Fed eraci j e Bosne i Hercegovine. Uces tvoval i su p redstavnici sarajevskih klubova Akademiia B, GKVS Sarajevo, Mladost, ORKA, Torpedo i GS, zatirn GK VS Zenica i Zeliezare Zenica le [adrana iz Neurn a. Nakon usvajania Stamm, iza bran je U pra vill odbor, na

Lakic iz Porpredsjednici su [usuf Zornic i Emir Tahrnisciia, a clanovi: Goran Campara, Bekir Gavrankapetanovic, Branimir Butigan, Mirza Daile, Edin Baralic .i Vahielin Husic, Generalni sekretar Saveza je Damir Neimarlija, Ovim je ispunjen iedan od u vj eta za formiran jesaveza 113 drzavnorn nivou, do cega bi, kako ie najavljeno, trebalo doci vrlo brzo,

otvaraiu OKK Beograd i Fartizan, 3. nasrupit ce jos sarajevska Bosna te domacin KK "Radi voj Kerac", Proglasavanie naiboljih je
u nedjelju u IS sari. Speci-

jal ni gost rurnira j e legendarni Ranko Zeravica, a paralelno Ce se odrzati tre-

nersk i sem inat, na koi em ce medu preda vacima biti i
nekadasnji strateg becgra-

dskog Partizans Vujoiievic.

D u.sko S. K.

sport

Onev"i 3VilZ. pewk. 17. junl/fipanj 2011.

77
Vijest u brojci

Izjava dana
Evropskafudbalskafeder a c i [a (UEFA) objavila

1.300

je da je rokorn sezone 2010/2011. obavila I.300 dopinskih restova ida su do

Prao sam te d'vije majice nakon $'I)akagmec'a.. Igrao sam cijeli tIlrnir u istim majicama i istim larapama.
(8ivsi hrvatski leni· ser Goran Iva· nisevic, pobjednik VimlJldona tz 2001.)

sada svi bili negativni. Testirani su igraci koiisu nasrupali u Ligi prvaka i Euroligi, UEFA svakegodine potrosi vise 0 d 1,5 miliona eura na dopinske kontrole,

Biv!ii predsjednik Fudbalskcg saveza Srbije Zvezdan Teaie pusren je iz pritvora uz kauciju od milion eura. Mora! ce se odazivati pozivirna suda u Beogradu, a ako bi to-prekrsio, vratio hi se u pritvor, dok bi uknjizene nepokretnosti pripale drza vi. 'Ierzic je optuzen da je kao direktor OFK Beograd prilikorn prodaie igraca nelegalno zaradio milione eura. Dvije i po godine bio je u biiegu, a proslog novern bra predao se pol ici j i,

terzic se branisa slobode

Ofsajd

RIl/ja potiaje "posao", a nesto kasnlle analilira "uradeno"

NHL Bostonu mula, veliki neredi domacih navijaca nakon msca

TOmas hero) Bruinsa
Junak Bruiasa u trijumfu, kao i u komplemom plej-ofu, bio ie 37-godiSnji golrnan Tim Tomas (Thomas), koji je II sedmorn susreru odbranio cak 3711daraC3_ U finalaoj

Deseline pavrijedenih, autamabili u plamenu, opliackane radnle ...
Hokejasi Boston bruinsa osvo j ili su S tenli k up nakon sm su u sedrnoi, odlucuiuco] utakmici fin ala plej-ofa NHL lige u go, stirna savladali Vankuver kanukse (4:0, ukupno u seriji 4: 3), alice se kraj ove sezone parntiti po velikirn neredima na ulicama kana, dskog grada, Nairne, navijaci domaceg lima, izuzetno frustrirani nakon poraza, iskalili su biies na automobilirna, koje su prevrtali i paliIi. Sest automobila cuvara reda zavrsiloje u plarnenu, a na policajce je bacano kamenje, flase __ . Polici]a je intervenirala izmedu navijaca dva rima, a agencije javljaju cia je na desetine povrijedenih na sve rri strane. Tek nakon nekoliko sari sukoba po zapaljenom gradu, policija je uspjela smiriti rulju, - Ovo [e apsolumo sramotno i ponizavajuce, ali ovi izgrednici ne predstavljaiu nas grad. Zasluzuiu prezir - rekao [e gradenacelnik Vankuvera Gregor Robertson.

Ullg8D1 Z8D81111U8nHuuer
koristeci suzavaca kako su
[avili kanadski mediii, po[edine radnje u centru grada 5U opljackane, S[O podsjeca na slicne scene koje su bile videne 1994. gcdine, kada je Vankuver, takoder, izgubio u finalu, Doslo je i do sukoba

seriji Tomas ie primio sa." mo osam golova, a zaustavio je nevjerovatni 20 I pokUSaj igraca Vankuvera. Tomasje dobio i priznanie MVP igraca plej-ofa.
Po dva pogotka za nove sampione postigli Patrik Bergeron (Patrie) i Bred Marsan (Brad Marcha" nd), Inace, Bostonu je ovo

prva rirula nakon 39 godina, Zanimljivo je da 5U
Bruins i p os tal i p rva ek ipa

(A. Dr.)

u hisroriji NHL-a koja -je

u plej-ofu tri puta trijumfovala u sedmim susreti-

rna (Montreal, i Vankuver).

Tampa Be) -

TUiba Rajana Gigsa orotiU nouina
Gigs (Ryan G iggs) jos je jedna II nizu zvijezda koie su se odlucile na ruzbu protiv novina "N ews of the World", koje S II, na vodn 0, provalile II niegov mob i1ni relefon, Londonska poIiciia sumnja da ie tabloid ilegalno upao u mobi.!ele veeeg broja 2:Vl iezda S Otoka, meou koiima ie, navoduo, i napadac MancesleI iUnaj!eda Vein Runi (Wayne Rooney). (M. T.)

Bahrein i tormalno zbacen iz kalendara F-1

iii- Rajan

Vodsrvc Fonnule 1 izbacilo je urrku u Bahreinu iz

nOU8mb.8 u razil
oktobra, Medunarodna fudbalska asociiacija time [e farmalno porvrdila odl uku da se utrka II Bahreinu ne 1'0zl zbog politickih [urhule~

HraJ sezone 'D.
mmona dOlara

kalendara za 2.01L godinu, a

natjecan ie u In di j i vra tilo je us prvobimi rermm - 30_

ne, koja se zavrsava 27_ no" vernbra u Brazilu, voziti jail 12 uuks_ (M. 1:)

nciia u zernlii. Tako ce se do kraja sezo-

... MedUnarodna fudbalska asocijacija poslar ce japansko!D fudbalu pomoc u iznosu od seSI miliona dola.ra za. sanaciju stele koju SIl mu !.I manu nanijeli zemljotres i cunami. Osim toga, FIFA Ce posredstvom svog sponzora ~Adjd1l5a" died iz lIaiteZe pogodenih podru~ja japana poslati lople, dresove i osrnlu opremu, II vrijednosti od pola miiona dolara. (M. T.)

F1FAce dati Japanusest

"'Trosrruki ucesnik Olimpijskih igara, pakistanski bokser Abrar Husein ubijen je II svom rodnom gradu Keti hicima iz vatren og oIuLia, sa op Cila j e jucer lokalna policijll. - Husein je ubijen hicirna u gla.vu dok j e izlazio iz kancelarijeobjavila je policija .. Pedeserogodi!lnii f111sein llcesrvovao je na IgIama 19&4.,1988. i 1992. godiue ..

Ubijen paMislansRi bo'Rser

PETAK 17. 6. 2011

BHn
07.00 Dobro j ulro Program za djeeu I mlade, I, n 9.05 Fren derl u alH, Blldi nie, animlrana sBrija 09.15 Aladi nnvB p rite, animirana ssrija, 16/26 09.3 Kako da na, ~kola engleskog jezika 10.00 BHTvijesli 1 0.15 Pies liv~I~, serija, 58/125 11'.15 Godine proii!le, sellja, 20168 12.00 B HTvijesli' 12.15 Dr~ilva znanja, dokumeniar· 07.00 Dob ru j ulro, jtffilmji p ru~mm 09.00 Vljesll 09.05 Rezovl, igrana sflrija. 31, epl· zona 09.30 P·I nin a Ljub" la" d6kume ntara n] pmgram Crtanl fimo.!. 10.00 f'iplinli 10.25 Harv"l'Inons 10.45 UZepni ~maji';i 11.0 5 V ilia Ma ria, ig rana serija, 143, epizcda, r, 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretsem rlij ezdom, .grana serlla, 69. epilOda 13.1 0 V.lzaza b uduc.oDst, inrana sertja, 7. ep;!oda 13.50 Go"pod. Barhara, igrana serljam! ie.sn Vijesll 15_35 spretao- sre!no. 1'1 igra 16.0 0 VillaM~ ria, ig rana serija, 144, epil0da 16.55 Federacija. dana.s, informaliYni progmm 17.20 .EI"I, igrana serija, 11' 1. eplzoda /12/ 17.50 Onevn ii, nalava 18_15 Po~ sramcrn rlijel<l~m, igrana serija. 70. epizoca 18.50 Onevnlk, wjava 19.0B Upilnik, !wiz 19.23 ta Ll nea, crtanj film ·l'lnanslJs~e novostl 19.30 Onevn]U 20.10 Tv Bingo s'hnw 21.20 .Liuba. i kazna, igmna seriia, 60epilod. 22.19 Onevni k 3, najava 22_20 Nasa rna ta klin; ka, igran, senla 23.1U Dnevnik 3 Finan. ijl:keD ovol!i 23.45" rni gro m, ame ricki Igrani lilm 1151 01.25 Vlza za budu!nDsl, Igra~a sert]a. 7. epi10da 01.55 Federacija danas, r. 02.2 OOnevn] k 3, r. 02.50 .P regled p rnqra rna za su b olu 08.25 Oggyi loha ri III. crlanililm 08.45 Top ShDP 09.15 Olvorena vrata, h umoristitna serija 10.00 Odred 1. cistlltu. zahavnl proqrern 10_~U lemlja SnO"~ (12), 11 .45 Lani na vre menska rognoza 11.55 DBN: lnlo, Inlormaljvni pr(MJmm 12.05 Vox popuTi 12.15 Top shop 12.30 Sk""'eoa kamera, Ilumorisli~ni program 12.50 'BQrdo r (16), krlmi serlia 13.45 DoUna vu~ov. (16), tu rska Icrimt~ali..ljc~ senja 15.15 tjuba. I osvela (12), turska lelenovela 17 .00 Od,"d za ~istocu, zahavn i pl(l~ram 11.~O tem·lja snov~ (12), turska sefija 18.4{; Lanina vremenska ~rognoza 18.5U OBN ln Ie, pr(MJram 19.10 Pilajmo zajedno, ralkshow 20.00 Ljuba .• I o.v.l~ (12), IiJISka lel""ovela 21.35 ·R"d Corpel (I a), showbiz m~_~~,ln 22-45 Vox ;p~puli. 22 _55 Besmrlna liub.v (12). lilm oG,45 Red Carpet 11al. showbiz magazin 01.45 ,Besrnrtna liubalj (121, lilm

TV ALFA
07,08 Priv.ln. pollelja, cnanl ftlm 07,29 Zorro, en.nl ITIm oa ,00 Novo j utro, julamji program 10.00 Jukebox, mu,ie~i program 10.30 Vijesti 10,35 Jukebox, muzitkl program 12.00 E:xpressc] ub, zabal'11] program j 2.30 Vij estl 13.00 Jukebox 13.30 Vijesli 13.35 l. sv,k" boresl trava taste, emisija 0 zdravlju (r) 14.30 Vijesti 14.50 Istlaa, emisija o Iludskim sudbinama 15.30 Vije,li 16.05 Eliza. senj. 16 55 Svemirske kamiondtije, igr,fiililm 18.40 0 nevnl k 19.10 Inlervju dana 19 45 "SID da ne" . shawb!zz ' magazin 20.05 E I1za, igmna serij, 21.05 Zene na iviei. igrana serija 2145 S.ga 0 MeGrego rljevlma. serlja 22.40 Ram bo 3, igranililm 00.15 Vijesli 00.30 Aslmlog ija

PINKBH
07 ;00 liubav ·uzalellu, hrvalska igrana s~rija 08 .00 Mje~ovlll btak, serij. 09,.00 Udrl mu!ki, lal k show. ul1vo 10.00 Vel i ki brat, reality show 10,40 K"pi.~a, emisija 11_00 28 bra "jen a lIu bav, telenovela, r 12.00 I nlo 10P. inlo"program 12.,20 VeTiklbrat, re.ality show j 3.00 Bile pare, [(viz 14,00 Info lop, inlo, progrnm , 4,20 Vel iki brat, re.lity show 15:00 lola, l~lenovel, 15 45 Kuptba, emi.ija ·15:50 I n[o [o.P. lnf.progmm 16,00 MDre Iju ~a.i, relenovela 17 ,on N as lij"de jed ne dame, lurska serija., r l1.4U Kupi.b~, emi.ija lauo Palje tala, lursk. I erlj. 18,50 imc lop, VljBSU 19,10 Zabraniena l(uDav, relenav~la 20,00 Vel iki bral, ,"ality show 21.00 Liciliraj'prolilir'j, ui;"Q 2110 N as [ijede jedne d~ meJu'ski! .erija 22,UO Gran ~ show, muzicki program 23,30 Vel IRlbrat, realllY show OC,30 Cili,zabavna emisija 00,40 Can apokalip se ,. film

°

lursk, senla

12.45 13.45 14.15 14.30

Figu reo P.red rag lucie, program iz kulwre. r. Pule., zdra.lja, magazin, r, BHhiiesH Go rku·slallm, igrnna serija. 1241229. r, 15.00 Odli'~.n,. 5+, ~dukati'lnaseriia 15.05 Util lea, kv;! 15_~D Crv U~"~1iopliCH. animir.ni Ulm.r. 15.35 Zil/olnl san, doku menlami

na senla, r.

15.50 U,adi sam;u rad; sama 15.55 S kn la Ii tma, obrazcvna serijE, 8/26 16.3 00'1.0 -s Ialku, igrana senja, 125/229 17.00 :8H~aslro kul a', ·kulinalskj show lUO Konacna petak! 15.45 Ma II kuha rl, animirana serfja, 8/39 19.0 0 Dne~n Ik ilullura Business News 20.00 E1el, Igrana serija. 112/142 21:.0 OP""a~ domat a serija, 32136 21.:3 5 Josip P"jaknvic_ U ime naroda 22_00 Oimenllj. vise. progrann iz Kullure 23.00 BHTvijesli 23.2 OB us Iness News, r. 23.30 Llelnje noel Be!ke !IIh arrnanile" SeMDbrunnu 2011, koncert 01'.00KDnacnD pelak!, r. 02.1·5 Pregled pmgrama za SUDol"

mm

a

Inlo rmativnl

cemralna

SATELITSKI PROGRAM
_RTS
13.00 iIvoll S!andardi 13.25 Becqradeka priCe Sima Malawlj. 14.20 TV Ilea 15.1'0 Vije.li 15.20 Metropolis 16.00 Ovc je S obija 1S.35 Slaga[[ca 17'.00 Dnevnik 17.20 3la radite. bre? 17 .45 ~BoogriSldska hronika 18.25 OM 19·.00 S,bij. no.ve,; 19.30 Dnevnik 20.05 Go,ki plodovi 21 .. 0 Vis()kl napon 0 21 .50 Vii8'~ 21.55 'Klopka Z3.45 Dnevnik 00. 15~vronel

Euros ort
08.30 10.30 Tenle. AlP Tumlr Islbom Tents,

_

Euros ort 2
09,SO Spiclvej, V.lil<a Nagrada R.pubt[ka Ce~l<a 10.30 Kuglanie, SAD 11.30 Aust<aJijski ludbaJ. Ausi,alijska fud balska Liga Essendon - North Melbourne 14.30 Kuglanje, SAD 15,30 Fudb.t

_S ortklub
10.00 Poker 11 ,00 U;!ivo:

Fulml!

WTAiATP
Hertoqenboch 1/2 Finala

WTA Turnif Islborn WTA
Tenis. Tum ir lslborn Turni .. lslborn

12.30

19.1

5 C~else.

16.00 Teni •• AT? 20.1 S· Koniske kka 20,45 Svi 21.00
sportovi Bo~s.,

17 _00 ~ll;dvej, VeIl k_aNag ,,,da

23.15 Takmirenje drvosjel:a.

Usabon

Champions Trophy

3ve<1ska 18.00 Aust,aJilski fudbaJ. Australijska fud balska Liga Essendon - North Melbourne 19.00 Vi'deo Lgre 19,5O Vii ... ti 20.00 Svi "portovl 21.00 lenis, WTA T'Urnir Islt.orn 22.30 Mi"oovl!e borlla~ke vjestine. SAD· M_ Lawal • R_ Cavalcame

TV News NBA Action 20.00 noIS 2 t ,00 Utivo: HUQ.by 19.30

Super lea_gu._
St Helens·

22,45 C~el .. a
23.00 Fulmit PokSl OO.OOWTA i ATP HertogMboch TV News

Wigen

112 Finala

......~-.-

National G.
orelJid g raooZliiva"" 14,00 In!enje",ke pred'alori 16,.00 Kraljlca hljena amencki :zatvori 18,00 Saptac psirna 1S·,00 Rajevi na 20,QO Saplac 21.00 Sap!ac
22.,00

MTV Adria
15,40 When I Wo:. 17 16.00 Paris HUlon's DubaJ 17.0Q· T8en Mom 2 17.50· 3 From 1 18.00' Brand New 18.30 Ju <eoo;< 19.00 Videography 20.00 J'"lt S<oB M1V .20.30 MTV Take Over 21_00 M1V World Sta,ge

FOXlile
ruoi 16.45 Rct~""
15.30 17.35 B.ti

FOXCRIME
15·.30 16.15 Put os"ell> 17.00 Odsl,.1 17.45 Brol'''''1 18.30 B,o evi 19_15 $a,k 20.00 Re<1 i •• kon, ZloCinacke namjera 20 •. 5 Put Qsv~1:a 4 21.30 Ke.1 22.20 Tijelo ki3Q dokaz

15.01
SERJJA,HRTl

13,00 Eki~ za

Cwa'

Kako sam
upoznao

15.00 Pr.tpovilesnl

V9.l9

v•• u
1

1.1.00 Najokrull1'ji

anatomiju 18.50 Ulica
sjec.nja 19.35 Da.

a.o,o

majku Uvoo u

2'-3.1: Zloclna~ki umovi 0
00.40

Zemlll

psima psima p.ima pslrna

21.40 M1V E"!>,ess 22.00 81 ue Mou nlaln Siale 22.20 Jors"y
Sho'e 3 23.10 Skins

Oraga 21.10 Da. Drnga
CO.05 Uvodl U' aneJoJT1lju 02.30 Mo.mci

23.55 Red i :takOn, Zioanacke

S:~jere

Zalvar.anje

23.00~aplac 00.00 3aptac

00.00 DFC

s Medtsona

1>1.25 8rojevl 02.05 Reo I zakQn, Zlotlnatke namje,e 02.55 Zroci".cki "mo"'

PETAK 17. 6. 2011

SAPAT ZVIJEZDA
~Pl~ Ljuhav: Skloni ste povrsnom zabaVljaju. Kao da izbjegavare snatne, prave, velike emocije i uzbI::I::ti., budenja.
Priprema: Hedija MEHMEDIC Posa 0: Svaki posao kojeg se pri hvame, nos i pri li~n u zarac u 1 tete, i 10 Vila skoro. i tekako. os Ietiti. a Zdravlje: Polreban vam Ie odmcr. Ljubav: Veza nije onakva ,kakvom ste je zamisljali. Ipak, reag irate spo otano, laks e neg 0 i kad a do

HRT1
09,10 P~d I.etnom zvllezdom, IV navala Mala,1v 10. 00 K. ngufi kasa rka; i, crtana sBrija 10.25 Mar. crtana 5erija 10,50 Rim,ke mislerije, senia 11,25 I ja imim lalonal. zabal'lli prog ram 12,00 Cnevnl k,1 12,20 U lokusu 13. 00 Froid ova rilnica j 3 ,30 A olrovLlOr' 14,05 Krlice, serija 15,00 Vijesti sa tarnacern g "stovnog' je,ika 1501 TNT, seriia 16,05 R e'pu blika Semberiia, 16,30 Srpska dan as 17,00 Pr.ijevremen I Iz.bnri za na~elnlke pSli na Sa ns ki masl i Ilidla. hroniKa . 17, 05 P~ds retnern zvllezdom, IV neveia 1a, 00 Sa me piasma 1M, emisija namdne muzike 18,55 Prij"vr"meni i,b ori za na~e I nike OplJi na Sa n ski masl i IIi dza. predstavljani6 pomicki~ sUbjeKalil 19,08 Upitnlk, kYiz 19,30 Dnevnlk 2 20,,15 Intervju 21 ,00 CfII. ni Bi ngo spedjal 21 ,50 I ja Im~ m tal enat, ,abavni program 22,JO Cnevni k 3 F'iImski maralD n 00,00 Cisiafi elpela. film 01.JO Aoden e ub I ee, film 12,30 Gospodarlea l'Ioga srcatelenovilia (741142)' 13,15 Tessa II pomdiee d'UrbervilIe, senja (314) (R)' 14,10 Vij estl uz 'hfllats ki In akovni jeii, 14,20 Orugo milljenje. Ment.lno Id ravlie djeee i' mli!di~ 14 ..56 Sri nilelii dom ovi ne, inlormalivIlo-oouKalil'lli spot l' 5,01 C halma i Greg 4,h u monsnena serija (7/24)' 15,22 S MeaunaIodne' smotre loTklor a, Piva~i, Gunjci i Gaida~i 15,51 ZABA- QO ,ekundi,emiSija POd pokrovil1!ljslvom (R) 15,57 Ira ekrana 16,30 Vije~ti , 6,42 HAK - Promet info 16,43 Putem europsklh fondova , 7.02 Hrvatska uzlvo 17,40 0 obr. je znau, lnanstvenO'Dbrazol'lla emisija 18,17 U ISIOm loneu, 'klJllnarski show ,9.'03 Cnevnik p'l,vu!'e. Kad' :>tarci, p rolup aiu ,emisiiapod PDkm, viteljsl'Iom 19,14 Ked Ane, emisija ,pod po~rOl'iteljstvom '9,30 Onevnl~ 20,03 ZA.SA· 90 Ie ku ndi, amlsiia pod pokmvileljSlll<lm ' 20,12 Mjesec vesle rna Bliie di iahaol, ameriekJ film (R)' 2215 Onevnik 3 22,:53 Paslel. emisija pod pokrovileljsl'Iom 23,00 Petl da n, t.lk show DO,00 Filmskl m ar3ton, Braca. po krvi, arne rickl r.t m (12) (R)' D1,55 F'ilmski rnaraion, A:lZmelni, sin, hongkon§kl film (12) (R)' ,]6 0 harma i Greg 4, :humoristicna se rija (7/24) (R)* 003.56 Ski ea Z3 portre! (n) 04.01 Oprllh show (1349.) (AJ' 04,40 Musk •• ei na,stabllma.2, serija (13/'3) (Rl' 05 .. 1 U Islom lonc~ ,lrullnarskl show 2

HRT2
09,·30 Plesne, note, s6rija za djsclJ 19/181IR)' 10,00 Prijenos siedniee Hfllalskog sabola' 13,35 Mala TV' TV "~Ic. Trop,ki tjenji"ci' Patuljkove prite, ~'c1ilnimm' Tajnl dnevni~ p.lke Malilde. LjelD' 14,10 Karo,alJskijskifilm' 15,45 ZlJpanijska panorama (niie kod. na sat.) 16,00 Hole I dvorac 0 rib 5, serija 13/20)' 16,A6 B,iljanteeo' 17,30 Aita m lied na, glalbeni mag.azirr'" 1US Tessa il.POr'odice d'UrbervilIe, selija (3/41 (R)* , 9,Dl Njemackeobale, dokumentarna S8 lija (51 '47" J (2/2)' 19,55 Hil dana' 20, 02. Ve~elas' 20,05 Legendeamerltlogsna.Hem'l E. Steinway - K<lko sera 6al3 legenda. doll. serja (2(5)' 21 ,05 Musk. rei na stabll ma 2, serija 113/131' 21,50 Dnevnlk pla~uae. Kad' starel p rolup aiu, emlsiia pod pokm· vileljslvom' 22.,05 Ilgarania, mini·serija (12) (2/2)' 23,40 Na ruhu manostl, Cu dno 5' 00,30 Galata, hillel' 01.00 N~cni ~Ia!b~ni program. Hil d.na· 01 ,02 N~cni glalbe ni program, G[albe n I spotovl' 03,3a Nocni glalbe.nl program. Hit dana' 03,,40 Nocni qlazbsnl program, VIiie m. j" la jazz· 8igBa nd HRh, dir. A_T 5ailan. Za jednom k~pi tistog iivota (2.~iol* 04,.2a No!!n' glazbeni program. Ziga u Lisi ns~.om. N. Jlie~lI elno priea II HfII.ls~e· 05,46 NDenl qlalbe nl program. 1 ,Hrvalskllan sabor - Iffznl

Nova TV
06,10 Nail najb~ljl da nl, serija 195/260 07,00 NBuslra~i',i ScoDb~ dOG 5/14 01 :25 Bumba, crtana senja 07,40 Tomicai prijatelji. crtana .erija7S/S0 08,20 Pobj ada, Ijubavl, s!njaR 10,15 Cu.ar pTa.d., s!rijal2123 11,10 IN maga,inR '200 Pobjeda liubavi, .elij" 55,56/150 14 00 Kad lisee pada, s6rija H 15,00 Asl, serija R 1600 MaSlerchef. reality show A 17 ,00 Vij a.1i Nove TV 1.7,25 IN magalln 18,10 Pod sretnom zvfjez(!tJm] serija70/7S 19,15 Dn"vnik Nove TV 20 05 Asi, seria 1'0/1'0 21 ,00 M aste rener, re a lily show 22,40 Sudar na lorani firm 00,35 Naslieds!ilo bije,a, igrani lilm (12)' 02,10 Elo TV, larot. shaw (' 8)' 003.40 Kuga. igrani tum ('5)' 05,05 DjevDika II m og susledstva, Igran, rolm I' 8)' 06,35 Kraj p mgram a 16.15 TV ~I.,

!ll!ll§!~

IIliti!DI saca

Posa 0: vee ma ste ambiei nzn i. Kombi nirale razne mogucnasH za zaradu, 10 sa, realno, moi:e baa i ostvartti. Zdravlje: Odbramcene snage jacaju.

a9-gll/'SO

'"1'I~III!'
p.

£I:IiIriIi

Ljubav: Mislite ea ste nasli svoju "bolju .ili jacu polovleu", Zelite sto vise biti u drustvu oscbe koju. valile. Posao: Tendencije da postlqnete dobre rezuHate, osobito one finansijske, postaju sve realnije, jace, Zd ra vi j e: Sami sebl stvarate te nzl j e.

o

IIIlP-1II!

volile, ... Pusan: Sve vam polazi za rukorn. Pogotovo, volite svo j p osao, ako ste u 10 me znalac. strut nja k, Zdravlje: Pazlte se suvisnih zalnqalal

"ri3i:lJ:i:l.

u ugod nim Ire nuc i ma proveden i m s osobom koj u
ako

Lj u bav; [) 0 min ira emo cio nalna ravn oteza, Uzivate

1li!t!i:DI Lju bav.: Sve okol nosti idu vam su b I agonaklo ne, OZlvjet ee "J:iliiEzm zalju bHL
101

u prilo g, I zvijezde veza iii cere sa

slliepo,

Posae; Ako u svo m karakteru im ate arnb ieij D, snilZnu volju i,autodisciplinu, sjajno eete iskoristlti sansu, Zdra.vlje: Pijle dovoljno vede.

oa

.. :r;eJIIII Ljubav: Razdraztjivi sle kaa malo kada. ZapoGinjeIe svadu sa partnerom,i plije oego dobijele il:£alIElI povod a za to.
Posao: Neko vas podttava u pogledu novcaili posla. Vase ideje i planovi dopadaju se vainim osobama. Zdravlje: Nema velikih problema.

(RI

izvoda~i,'

In!I;:P!I1 Lj.ubav: Imate tnom osobom. 1rtI:III!II 1,lert.

ptlliku za poznanstvo s InteresanMoguc je pocetak nove veiCeili

.:hlllb~:Mil"
J~ sam Mlja S1Jdb.,~ Elisa, Igrana seriia. Niieml;vj8dot iliran~ sarij. 18,15 K,I, 1UO I)n"nik mv u"",,·(; 19.30 ReemmranjeDne.nilra 2U,00 Eli,a, Igmn. ",rija ll,OO RI., 22,35 Rim
I1RT-~

KISS
W,15 lJI"iI'le TV 12,S5 KonlraW!rze.by OmM Plctko, .",1's;lo . 13.55 Okol<J kcle. 1almna
8misiji!

11,00 Mu<llkI prODm., + Sms 00' + Pmmocija 12,00 ~~~~,"g"rn + Sm, 00' + PromO<:ija 13,0 0 ~~~:~rogram + Sms box + Promocija programa 14,00 u~C~_program + Sm,
M.

11 ,00 '2,05 I UO , 6.00 11,15

MuliCki progmm
Igranl film

19,30 D~ik2 20.1 0 Greh nien, majj;o. "ril~ 2UO Velie SO! I,a"om 22.30 O".rmi~ S
l"no,loom

obra<ovnl

lU~ vine ~:m~~':~r 16,.30
17,10 Ja sam l\Ioi. sudbina,
Hran~ i

~
19.00 19.30 20.00 21.00 22.00
18.15

t>o,+l'rOmOCiia

~
15,00 Vije'U 1',.10 Ja sam IYOias"~~I",. 1.5,40 MuliCki spoto'i 15,55 TV i!Jog "6,00 I, <lanau d~n 1~.05 Me.lu nama 16,35 Pulopl' 1'/,00 Dlsoo,"'Y, dokumei!1ilrrli program 11,30 0"ijl prowarn H~5 lVlzlOG , 6,00 Najava'Z~n!c' d~"", 16.~0 Mali o~tasi. oIl~"jeStenia ':9.00 ZeniCad,n" 1. 9,30 Mu>itkl proumm 19,50 Obal'jB~'n'I' 20.00 Ja sam 1'0. sudb.,a. ~.ana salira 20~0 lVWog 20,35 Ig,.,,1 film n,oo SI,m ~3.00 Zenlca da ... s.~rila
lUl Frej;l., _ Ig~na senra

17,50 19.00 19,30 20,00 21.00

R'polr1aia KISS Dnavn;, KISS Dnevnl. HRT 1 EuromiIX Ja sam Mlia .udbina.

"iii'

l:f!j:f!ji~1
"Iii'
SElJiJa

l" ,.05 Doe",,;, KISS 22,00 Ve,n, KlI'~c !i,o U

"Iii'

1~ 00 ~~W.~n~onn'~'rIi wogram 16,,00 Di~ ~ghtz. mu,leka 'nii,ij~. r. 17,00 Nali ,ra>:~.'0Ii 18.0 D Vii"li. Inlonn~~vni Plilgram 19,00 Svjetlo IsUne. reUgllsld 20,00

,erija D""""lk MuziCIrJPlO'lram Bonavonllim. TV KS BlOilmftjop""'iltill Ja sam lllOia suoblna, senja
SesiJIo:e, IgmR!l

WO~~!do~!\iI plramio~. dolarm.nraml

17.05 wdo "'", seni~ 15.00 B~nis m,gali" 18,30 J~ ,am 1I'0ia .udbina.

21,0 0 ~r~~m"

1~:~~ Ie g::~~a~w lOOO Vij,Sli
lO.20 S,j ""Ie Relmooda,
2UO

51Ulbl !1"01;l, ~llgUslli ~JOIlram 22·0 0 He~ mlgalin.

S,akodne.nitl l2,00 J~ ,am 1I'0i' sudbin~" 22,30 ~:~ 23,00 Vij"U l'V SaIl"

,.mraln~ Jnj.nn~Uvn~ e,misija 22,30 ,anlmli/'losti, pregled ,.nlmiji'ih "ij"U 23,00 Program .. dij",>po," 14.00 14,05 15,00 l6cO 0 16.25 18.0 0

16.0.5 Eli,,,, "'nj~ 17.15 Nii,rnI "lOOok, "rija lS.3D 0'", Inforrna,li\01la emiruja 19.30 Portal 20.05 Eliso."rila 21.05 Peti no, 22.00 TI sl mojo~dbl"~. seriia 22.1'lgranimm

~

11.00 ~~g'~~ulemo 17.1 D Plefi: pl~ • Igmna serija Ja.15 Mal$iOr kuhlnie: ""I~"""ka lB.45 =~~~Skal<uhlnia 19.00 O",vnl~ 1 19.30 MUliolid progmm '20.00 6iografije: Pabl" I'i~,o, ol)!!urnenla..mi film 20A0 Stu~enll.!grana ~er[jl 21.30 0OO'ln1l:2 22.00 Pt,!I, pleSi.Igran~ 23.00 8"na,enlura, ~Gl<umenlamo-lab3,ni 13.30 ~;rr;.,'JOIflNo, oo\!ilrnenlami ~rogtam

··Posao: Imate vise ~ansi,ali lu su i zamke. Slijede m nogi ko rIlakti, a vrata su vam po svu da utvorena. Zdravlje: Optimlzam u usponu. ..,.. ............"", Lj uba v: R azmi sl ile, jeste Ii s e uspa val i n avi kam a. Od lut no ra 51je rajtedo sadu koja va m se uvlati u vezu, • Posao: Finansije su vam glavna preokupacija. El0 lazi do izraza j a ko Iiko vam j e vaz na po drs ka bliskih Ij u dJ. Zdravlje: Promjeoljivo raspola2enje.

"'1li:!tilti

~rIl~

l'lKid:(1

I
IEfEtli
Lj ub av: N e za n e ma ru jle osjeca n ja, ne dOD Usli Ie.da se zagube u g.omili obavezlI, Treba vam pu.no njefnosti. PUS30: Velika napetosl dJelomitno je uzmkovana profesiwalnim kMlaktima, Pasaa donasi i adredene brige, Zd r avl j e: Vas u m or p ostaje hron i can,

19.30 Dn.vnll: fTV jmfi:~osli 21.00 -''/1'', ilIMjlllno "lmni ~rogJam 23.0D Aktu,inosli r, •

~
12.00 Vile,U 12.05 Snugo povierijilro. 13.05 Pismo, gla":Egi~

dOl<Umlil1lamist"ill
~:r:rm:dalll.\ 8~g"m rnpo~a Pra,i &poj l'i1"U loioe.li"olI "'tl!I.lgmna seriia U I"kusu. inform,tiI,"1 program

HIT TV
18.30 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.00 '22.35 vmm,piq'
Obfekliv I

Inal~'!

1000 ~:'::1n~::n'li,na emisija,J,

l::i~ ~p:~~

NCM),U Grnh "iene majke, ,!>Ilia S.. " Ij"b.v, .. rii~ Onevnik 1 I(a"ndm, ",Iii' O~MS u SrpskoJ

14.00

11.1,0 14.30 14.3, 15.00

Triumpll ;Frlme
Talna S"na

OblekliVII J, s~m MIla slld.lna,

23.00 Gta, Arn.nke

sen1.

Dncvni avaz
-

.. tt

..,.

-"'lIr.! ~1I' ",",II ~:.:rtc;'I f .tIZ1HIU1W17

D'l2U"1 IoIttu •
~UI>'

_~~_UQ';'1'WrlII'r-<;o;...-..oerru .1il1FMI; ~ Ii!.
.. tJ;O':l''''~
""'.

r

Zl...,.,u I1l3ll'llUU. :. '1DCl I, lIMLIIILLIk r5tH'

ta_w.a~

:111 ~ rm _ \I .l_olf1"Ol'tn~ PD'IID M 2IXIIII<I&'DlI2
CilIlU I '01'

TOPVUESTI

BERLIN· Ljudi hcdaju pored skulprure "Mauerdenkmal 1000" (Wall memoriial 1000) umjernika Floriana Brauera, na IZV. rracisrnrri (nicijo] zemlii), na miestu bivseg BeT Iins kog zi da u B erna uer S trasse, Skulptura koja je dio obiljezavanja 50. oblietnice izgradnje Berlinskog zi cia in sp irirana j e stvarnim dogadajem kada je istocnoniernacki drzavljanin Peter Fehrer (Fechter) ustrijeljen u rnomentu kada je pokusaopreskociti lid.

Zanosna ruska rnanekenka u seksi kampao]

Irina je snimila novi katalog u Bruno Banani kupacirn kostimima
MOSKVA - Po mncgima jedna od 0 ai seksi zeo a s vi ieta, zanosna ruska manekenka Irina Sajk (Shay k), pon ovn 0 j e pozirala u seksi k upacim kostirnima. Djevojka ncgometne zvijezde Kristiana Ronalda (Cristian) ovog je puta seksi kampaniu, u kojoj [e ios jednom pokazala svoie savrseno tijelo.snimila U Bruno Banani kupacirn kostimirna te pokazala da na njenim zamamnfm oblinama svi rnodeli ba-

SAdH WETnOm IZ A dU
dica jednako dobro pristaju, Irina ie poznata pod cak tri variiacije svoga p rezirnena - Shay k, S b eik te rodni III Shay k hlislarnova, a rodena j e u ruskorn Emanzelinsku, Karij ern rnodela Irina j e zapocela nakon sro je 2004. godine pobiiedila na jednom lokalnom rakmieeniu liePOle. Godinu dana kasniie preselila se u Pariz te je pocela raditi za In tim issi rni i zamii enila brazilsku liepoticu An 1IBearnz Baros (Barros).

v

Gadafi: U raku ad Iri .mjeseca

Izboriuz

Prag paraUziran ilraiRom
tau saobracaju zaustavio je vozove

saobracaju organizirali su straik s ciljern da natieraju vladu desnice i U cijeloj zell!iji"a medunarodne na centra prernijera Perra N ecasa da granicarna Ceske i para! izirao sao- povuce reformske zakone i paket bracaj u velikim gradovima, prije miera stednje iz parlarnenta i presvega Pragu, gdie prvi put u histo- govara 0 njima prvo sa sindikatirna, kako bi se, eventualno, riji nije krenula nijedna kompcziII bJa~ile posljedi ce p 0 sirornasni ie cija praskogrnetroa, Sindikalni savezi radn ika u Cehe ira dnike. PRAG - Strajk ceskih sindika-

TRIPOLI" Muamer Gndafi i njegOY; saradnici mogli bi prih vati ti izoore koi ihi se u Libiii, HZ prisusrvo medunarodnih posmatraea, odrlali u roku od tri mieseca, rekao je sin libiiskog vode Saif el- Is" lam Gadali, -Ne pravimopitanieo torneko ce nadgledati izbore, Prinvaramo Evropsku uniiu, Africku uniiu, Ujedinienje narode, Cal<. iNATOrekao je u intervju u za "Corriere della Sern" Saifel-Islam Gadafi.

DOSmalraCe

Freil

(II

cenlru) dalali

II

sud

LONDON - Sud u Londcnu izrekao j e iu eet za tvors ku kazn u u trajaniu od osarn mjeseci clanu perote Dzoani Freil (Joanne Fraill) zbog nepostivanja suda, ier ie tokorn sudskog procesa ko ntak tirala op lu2en u p u tern Fa-

osudena ZbDD faCebDDHa
H

cebooka. Freil je priznala krivicu za nepostivaaje suda, jer [e car3Ia" S opruzenorn putem drustvene
in tern et -:5 trap j ceo

KUALA LUMPUR-Stisak ruke nije bio dovoljan dvojici susieda u Maleziii Oiji ie sukob poooo zbog preglasneg lajanja pasa pasu potpisali rnirovni sporazum, Trogodisnii spor poeeo jekad sejedan od njih poruziopoliciji u juznoi rnalezijsko] drzavi [ohor da su psi njegovcg susjeda preglasni,

Mirouni sporazum

Iskosa

Freil je prvi porotnik u Britaniii koii je osuden za upotrebu interneta tokorn procesa,

€ OTKUP Z ATA €€€
OLkupljuJomo po najbolJoJ cljonl,gmm do36KM. zlalo, lomljl:lno zlalo, dulUJtl, zubno zlato, srobro

Cilana sulra U POliliCllom prilogu Sadmica
• • • • Analiza: Eho Erdoanove poruke stize naiesen Afere: Kako je opljackana zavidovicka Krivaja Katerdra: Akademik Filipovic 0 BANU Skandalozno: Vlastice povecati PDV?
OU"U·UD. 1l1M"·61li 1I)~"2J"SaA. 5 Mol!!',", ,00~,S6-,",O, ot - n _.!tuTO.O'Ill ,com a
IkIMj.Jvg;

NOIII RODor

"
11

Radno""

062.. 09-808 9
www.zlato.ba

TC Z

B In

II Ilr I

)erne cd 10 do 20' 110811

HftIltl:

04.Si7",.

71