P. 1
Gotika Ili Gotska Umetnost

Gotika Ili Gotska Umetnost

|Views: 625|Likes:
Published by Ela Kočička Beuk

More info:

Published by: Ela Kočička Beuk on Jun 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2014

pdf

text

original

Gotika ili gotska umetnost (u arhitekturi), odnosno gotski stil, je bio umetni ki pravac, koji je sledio iza romanike

posle 12. veka (u Francuskoj) do kraja 15. veka (u srednjoj i severnoj Evropi). Najpre je upotrebljavan kao pogrdan izraz (nastao u Italiji), "gotika" je kao ogor enje nad tu im protiv- anti kim importom Gota, koji se odoma io i koji se u prvom redu upotrebljavao za ozna avanje arhitekture i ornamentike gde se u prvom redu i najvi e ova umetnost odrazila i gde je bila najvidljivija. Od 13.-tog veka gotika se ra irila na sve discipline u umetnosti. Kolevka gotike je bila Francuska.

Gotska katedrala (Amijen) Gotska arhitektura se razvila u prvoj polovini 12. veka do 16.-tog veka (u severnoj Evropi). Karakteristika gotike je skeletna konstrukcija i vitkost formi koje je ona omogu ila i koje se kre u prema vertikali- na gore. U svom razvijenom dobu prime ujemo jako razra ene forme, komplikovane svodove koje su poduprte sve njevima vitkih kamenih rebara i sve njevima stupova. Mase se prenose na sve njeve stupova ta omogu ava stvaranje unutra njeg prostora i ne postoje

nose i zidovi kao u romanici. Karakteristi ni znak za gotiku je bio izlomljeni luk koji je za razliku od kru nog luka koji se do tada upotrebljavao u romanici bio mnogo stati kiji odnosno stati ki pravilnije re enje. Ovaj luk se upotrebljavao na prozorskim otvorima (biforama ili triforama), portalima i prilikom re avanja svodova. U gotskom stilu su se gradili sakralni arhitektonski objekti, katedrale, profane zgrade, dvorci, mostovi i drugo. Gotska katedrala je vrhunac razvoja hri anske bazilike. U suprotnosti sa konstrukcijom koja polazi od masivnih nose ih zidova tu se radi o konstrukciji iji je osnovni elemenat stup koji sada ima konstruktivan zadatak. Va an elemenat koji je karakteristi an za gotiku je prozorski otvor koji je dobijen u ovakovom pristupu ka konstrukciji i koji se bogato ukra ava bojenim staklom i naziva se vitra gde se komadi stakla u boji spajaju olovom da bi se dobila slika i dobilo pro arivanje prostora u unutra njosti objekata. Enterijer i eksterijer se bogato ukra avaju skulpturama u kojim se ljudska figura izvija i sve vi e dobija na realizmu. Forme od shematizma idu ka individualizmu.

Krov gotske katedrale (Milano)

Detalj ulaza (Notr Dam, Pariz)

Architecture in France Architecture in England .

Architecture in Germany Architecture in Italy .

Gotska skulptura Skulptura ima neodeljivi zadatak na ukra avanju katedrala i upotrebljava se kao dopuna arhitekturi i ukra avanje arhitektonskih elemenata.-tom veku to je pre svega katedralska plastika. a motivi su iz ivota Hrista i device Marije kao i iz ivota svetaca. Preko reljefa koji je bio u pre u upotrebi skulptura dolazi do izra avanju volumenoznosti i do tipa prostorne skulpture. U 12. i 13. pilastera i konzola. kapitela stupova. Baldahinska plastika je bila osnovni elemenat razvoje skulpture kao samostalnog dela u umetnosti. Glavni zna aj dobija prezentacija ljudskog tela koje se sve vi e konfrontira sa proporcijom i prirodnim oblicima a momenat realizma ozna ili su i oblici koji su od prvobitnog .

ali ima izduzene oblike: 1) visoke. strme krovove 2) ukrase sa strelastim zavrsecima 3) podupirace. Gotska arhitektura je nastala na podrucju Pariza. Prozori su pravljeni velikih dimenzija sa vitraznim visebojnim staklom. . Vitraz izradjuju obojenim staklom koje su lepili topljenim olovom. *Karakteristike i arhitektonski spomenici* Katedrale: Prostorna kompozicija je pod uticajem romanske.shematitma dobijali na individualnosti. Karakteristicni objekti za gotiku su pre svega katedrale. Unutrasnjost tezi ka visinama.

.kontrafor Portali Portali imaju arhivolte i timpanone siljastog oblika. poprecni brod) je bio posebno naglasen. Konstruktivni elementi koji omogucavaju izgradnju gotskih katedrala: 1) prelomljeni luk 2) prelomljeni rebrasti svod 3) potporni luk 4) potporni zid . Ukrasavani su skulpturama i stepenasto su zaseceni prema ulaznom delu. Transept (srednji.Osnova gotskih katedrala je bio latinski krst sa 3 ili 5 brodova.

. Prozori su bogato ukrasavani kamenom.Prozori Mozemo reci da su arhitekte gotike posebnu paznju posvecivale prozorima. sa vitraznim staklom i zrakastom kamenom ornamentikom. obavezan ukras na ulaznim fasadama. Rozete su kruzni prozori.

siroka 48m a duga 130m. Na ulazu se nalaze tri portala. lipe.Skulpture Skulpture gube na svojoj ukocenosti i monumentalnosti. Visoka je 36m. Dekoracija su uglavnom bili listovi vinove loze. Transept je iste visine kao i glavni brod a iznad njega je strelasta kula. .. rozeta i dva ne dovrsena tornja.. *Gotska arhitektura u Francuskoj* Bogorodicina crkva Notr Dam u Parizu Gradila se 1163 . Bocne zidove drze kontrafore. Petobrodna katedrala.1235.

. Portali su duboko izvuceni i ispunjeni skulpturama. kao i njen transept. Ona je trobrodna.Bogorodicina crkva Notr Dam u Sartru Osnovna karakteristika ove katedrale jesu dva razlicita tornja.

Veliku Britaniju. . Odlucih se da predstavim gotsku arhitekturu u Francuskoj jer su objekti u Francuskoj po meni najlepsi primeri gotike. zato sto smatram da njeni objekti imaju ogromnu umetnicku vrednost. Gotskom arhitekturom sam oduvek bio odusevljen. Preciznost umetnika koji su radili vitraze i skulpture me odusevljava kao i teznja arhitekata ka visinama objekata.Gotika je zahvatila naravno i druge drzave. Nemacku. Italiju pa i Spaniju. Holandiju. Ako neko zeli mogu da napisem i nesto vise o gotici u nekoj drugoj zemlji.

.

.

.

Najva nija klasi na goti ka umjetnost prisutna je na skulpturama koje ukra avaju zidove katedrala poput Portala kraljeva (Katedrala u Chartresu). Crkvena skulptura naj e e prikazuje tri glavna motiva: svakida nji ivot (godi nja doba. Skulpture svetaca. . . . preuzet iz antike). kraljeva. . . moralni ivot (borba kreposti i mana). 1163 . . . i misaoni (slobodni ivot. 1345. .: . " . ". 19 . . . . ': . . . . Skulptura koja je u doba romanike i rane gotike bila potpuno u funkciji arhitekture. . . . alegorijskih i drugih likova na portalima katedrala daju najbolji primjer umjetni kog razvoja koji je prethodio potpunom osloba anju skulpture u renesansi. . " 1548. . . . . . . 13. . . 84 . . . . mjeseci va ni za poljoprivredu). tijekom gotike se polako osloba a iz arhitektonskog okvira i dobiva sve ve i zna aj. . . 1845. ". . . . . . . .

stolje a donosi talijanski umjetnik Giotto di Bondone. prikaze krajolika i prostornost slike.stolje a po inju prirodnije prikazivati likove te nagla avaju voluminoznost tijela i prostornost slike. U Italiji toga vremena slikarstvo je obilje eno "novobizantskim" stilom koji je uslijedio nakon kri arskog osvajanja Carigrada godine 1204.Kiparski motivi gotike su prvenstveno ograni eni na crkvenu skulpturu s religijskim i moralizatorskim prizorima. pri emu se ljudske figure prikazuju uz sve vi e pa nje i detalja i s nagla enijim volumenom. naj e e crkvenih gra evinara i kipara te pokrovitelja umjetnosti. Ljudske figure se prikazuju sa sve ve im realizmom.stolje a u Francuskoj se razvio "elegantni stil" vidljiv u iluminacijama molitvenika. dubinu prostora oblikuje polo ajem i veli inom ljudskih figura.stolje a obilje ili su Flamanci. Njegovi prethodnici bili su Cimabue i Duccio . Pritom su vrlo detaljno prikazali kalendarske mjesece sa svim popratnim ljudskim radovima i promjenama prirode. Francusko goti ko slikarstvo po etka 15. u vitrajima se razvio plo ni. Oko 1400. Oslanjaju i se na romani ku tradiciju i pod utjecajem crkvene skulpture. ornamentalan stil bez trodimenzionalnosti. me unarodni stil. Padovi i Assisiju. Giotto zapostavlja ulogu arhitektonskih okvira. No ovo doba donosi i pojavu prvih individualnih portreta i autoportreta. a prigu en utjecaj klasi ne anti ke umjetnosti vidljiv je u ekspresivnosti izraza. ve inom se svodilo na umjetnost vitraja koja je potisnula prija nje iluminacije samostanskih rukopisa.godine u Europi se spajanjem sjevernih i talijanskih tradicija razvio tzv. Preokret u slikarstvu 14. unio i novu upotrebu svjetlosti na slici. Tijekom 13. Skulpture [uredi] . Najva niji talijanski slikar me unarodnog stila bio je Gentile da Fabriano. koji je obuhva ao slikarstvo i kiparstvo. nagla avaju i time prostorne planove slike. koji ve krajem 13. bra a izLimbourga koji su bogato oslikali molitvenik vojvode od Berryja (Tres riches du Duc de Berry). Slikari srednje i sjeverne Europe preuzeli su od talijanskih umjetnika narativnost. Slikarstvo rane gotike obilje eno je isprva sporim razvojem. nagla avanju emotivnog stanja i u pa ljivom oblikovanju draperija prikazanih likova. Giotto je izvr io velik utjecaj na druge umjetnike a njegovi najpoznatiji radovi nalaze se u Firenzi. Obilje ava ga naturalizam prikaza s nagla avanjem detalja. va nost dubine prostora te meko oblikovanje ljudskih figura i draperija. Slikarstvo Giotta ozna ava prekid s dotada njom pti jom i obrnutom perspektivom a tako er uvodi novu narativnost u vjerske prizore. koji je uz naturalizam detalja i elemente fantasti nog.

Ranogoti ke skulpture kraljeva Kasnogoti ke skulpture kraljeva .

ali najkarakteristi niji su na zapadnoj i ju noj strani katedrale. Na sjevernom portalu nalaze se sceneUza a a i astronomski simboli sezonskih radova vezanih za 12 kalendarskih mjeseci. ju ni portal. Ovi dovratnici su najstariji primjeri rano-goti ke skulpture (1140.retorika. dijalektika.Vitraji ju nog portala Vitraji sjeverne apside Na fasadi katedrale u Chartresu nalazi se toliko kiparskih detalja da bi mogli ispuniti cijelu knjigu. One predstavljaju va nost obrazovanja i katedrale kao mjesta u enja. a u timpanu se nalazi skulptura okrunjene Djevice s Kristom.-1150. Ivana u timpanu iznad vrata.). Desni. "Kraljevski portal" (Zapadni portal) tipolo ki predstavlja kr ansku povijest. astronomija iglazba). okru eni sa Sedam srednjovjekovnih umjetni kih vje tina (gramatika. geometrija. aritmetika. svaka figura . Sredi nji portal sadr i starozavjetne kraljeve i kraljice na dovratnicima i apokalipti nu viziju sv. sadr i sceneKristovog ro enja i mladosti oko vrata.

a njihove noge po ivaju prirodno na oblikovanim bazama. Teodora. Iznad prizemniharkada prote e se horizontalna galerija s lu nim otvorima. Dvanaest etverolisnih oblika ispunjeni su zlatnim ljiljanima na plavoj pozadini ± simbolima francuskih kraljeva. Krist gleda frontalno kao da opominje promatra a katedrale na njegovu sudbinu kada nastupi posljednji as. predstavljaju Kristove pretke. Draperija na odje i odra ava umjetnikovo zanimanje za uzorke i dekoraciju svojim stiliziranim uvijanjem i paralelnim linijama. nad kojima se di e. ruke su im priljubljene uz tijelo. Ispod timpana. U sredi tu rozete sjevernog transepta (promjera 12. Sveci koji tvore lijevi dovratnik portala ju nog transepta stoje manje uko eni. Dvanaest starozavjetnih kraljeva. a ra lanjivanje zidova svodi se ponovo na tri savr eno uravnote ena kata. desni kuk je blago uvijen u skladu s njegovim oslanjanjem na desnu nogu. Na figuri sv.420 m². Ona je najstariji primjer visoko-goti ke umjetnosti koja je te ila velikim visinama svodova.8 metara) nalazi se slika Djevice Marije s malim Isusom. to je tako er novina. na arhitravu. te rozetama iznad svake bifore. a poze pokreti i odore variraju. a ne stoje. u kvadratima. Stopala im vise prema dole stvaraju i dojam da figure lebde. ukra eni Biblijskom tematikom. Figure su ire i doimlju se realisti nijim. Od triarhivolte. Razli itih su visina. Od etiri duga . oni su frontalni. Iznad su produ eni okruglim prozorom sve do svoda. Interijer [uredi] Unutra njost po prvi put pokazuje novine: napu taju se empore. Visina je ostvarena novom konstrukcijom nadsvo ivanja kri no-rebrastim lukovima koji stoje na snopastim stubovima. ne samo lica nego i dijelova arhitekture oko figura. Op enito. a unutarnji 12 an ela (sredi nja dva dr e krunu iznad glave Krista). Izme u njih su cvjetni uzorci koji ih uokviruju. okru eni s 12 manjih krugova koji sadr e 4 golubice i 8 an ela. poput onih na stiliziranoj kosi i bradama. zona visokih prozora. na primjer. a aureole su tanjuraste iza glava. koji ispunjavaju svu irinu raspolo ivog zidnog polja. Svjetlo koje prolazi kroz ove vitraje boje cijelu unutra njost veli anstvenim bojama. odra avaju i oblik stupova iza njih. dva vanjska sadr e 24 starca apokalipse. Kao i u ranokr anstvu i bizantskim mozaicima. Na svakom kraju grede stoji po jedan prorok koji dr i svitak. Svaka grupa je odvojena stupom koji nosi polukru ne arkade koje svojim oblikom podsje aju na aureole. ali i poja ava taj opu teni pokret. 12 apostola su poredani u etiri grupe po trojica. Kako je konstrukcija olak ana stubovima ostale su velike povr ine slobodnog zida koji su mogli biti zamijenjeni prozorima. pokrivaju 2. Posljednji sud u timpanu prikazuje Krista u slavi koji se nalazi u mandorli okru en s etiri apokalipti na simbola evan elista. ovaj poja ani osje aj za dubinu jo je istaknut dubljim klesanjem. izraza lica i nisu vi e strogo frontalni ± njihove glave su blago pokrenute. danas su najslavniji vitraji na svijetu. Vanjski polukrugovi sadr e 12 starozavjetnih proroka koji su pandan novozavjetnim apostolima.je visoka i vitka. Dijagonala njegova pojasa prati te inu korica od ma a. Vitraji na 176 prozora. Usporedba skulptura sa zapadnog portala s onima s ju nog transepta otkriva razlike izme u rane i kasne Gotike.

na lijevima su sve enik Melhizedek i kralj David. sredi nji predstavlja sv. Svaki lik s ovih vitraja povezan je vertikalno s prikazima na rozeti. . Anu s mladom Djevicom.vitraja ispod rozete. a desno kralj Solomon i sve enik Aaron.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->