INTERNACIONALNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU MASTER STUDIJE SMJER: EKONOMIJA

POSLOVANJE PREDUZEĆA „GRADINA COMPANY” D.O.O.
(SEMINARSKI RAD)

Mentor: prof. Student: Bahović Seid

dr

Rifat

Redžović

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

Rožaje, 2010.

Sadržaj
1. Uvod……………………………………………………………………… ……………………………5
2. Hipoteze.......................................................................... .........................6

3. Korišćene metode..................................................................... ............6 4. Osnovno o preduzeću................................................................. ...........7
4.1. Opšte informacije o

preduzeću...........................................................7 4.2. Vlasnička struktura....................................................................

.....10
4.3. Organizaciona struktura..................................................................1

0
4.4. Vizija i misija.........................................................................

.........18

2

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

4.4.1.Vizija..................................................................

..............................18
4.4.2. Misija.........................................................................

............18 5. ........19 6. .......21
6.1. ..........21
6.1.1. Opšte napomene...................................................................

Sredstva

za

proizvodnju............................................................... Marketing i

konkurencija..............................................................
Analiza

tržišta.............................................................................

....21
6.1.2.Tržište prodaje za proizvodni asortiman..........................................23

6.2.

Tržište

prodaje

i

konkurencija..............................................................

25
6.2.1. Kako je preduzeće pozicionirano na tržištu?..............................................25 6.2.2. Ko su

kupci?.........................................................................

..............26
3

.................. Osnovni inputi..........7....... Na koje područje se plasiraju proizvodi?.............1................3....................2..............3.................................... ..................30 6...3.....................................................2.............................................33 6..6......26 6................. Tržište nabavke......o............... ................. ..........27 6........1.... Poslovanje preduzeća „Gradina 6......................................... Tržište nabavke za inpute za proizvodnju.......28 6....................29 6.31 6..........2......................................8................3.....Seid Bahović Company” d......................2....................30 6.............. .4......................3...... Ko je su prednosti preduzeća u odnosu na konkurenciju?.. Da li preduzeće posjeduje razvijenu prodajnu službu ili te poslove obavlja neko drugi?.......2...... Analiza tržišta nabavke.2.2....o... Učešće preduzeća na tržištu.33 4 ..27 6..................................2.... Ko su glavni konkurenti?.......... Kanali prodaje...................5. .......

Dobavljač Poslovanje preduzeća „Gradina i(postojeći i potencijalni dobavljači)..............4 1 5 .....3.3...3........................... Ljudski resursi...................1..........37 7.o... asortiman i vrijednost proizvodnje..... Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima.......................................34 6........3...................................... Obim..................................................... 8........36 6.......................1....3.........3.o.4..36 6...................3............................ Cijene pojedinih dobavljača (za repromaterijal i opremu koja se planira nabaviti).......36 6...... 6.........3................3. ....5....................................41 ulaganja.Seid Bahović Company” d....4..3................. . Ulaganja Prethodna i i struktura nova finansiranja...................... Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima.. Udaljenost dobavljača...36 6............... ....................................3...................38 8..2...3................ ...35 6............................3..... Rizici i prednosti.....................................................

41 8...3... Obračun investicionog održavanja.................. Finansijski rashodi.49 6 ...47 8................2..2................................Seid Bahović Company” d..... ..........1...........45 8.. Obračun amortizacije....41 8...........1...2........ Troškovi osnovnog materijala za tekuću godinu poslovanj.. Ostali nematerijalni troškovi.......o..... Troškovi obrtnih sredstava.3.......................... Troškovi osnovnih sredstava......................2.....................o................................2...2... Troškovi poslovanja.............................................43 8......4.3...................................... Troškovi zarada................3........................1........... Obračun premije osiguranja........41 8.................................. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.............3........... .......... ....2....46 8.....2...3................................................................2........................2......1.....................................48 8... 46 8.2.............1......................... .........................2..3....................2.................2.1....45 8....................... Troškovi pomoćnog materijala.....

..............................................................2..2..................................................o......53 8............................................................. Pokazatelji.................................5..2............. 8.................2..........3................. Formiranje ukupnog prihoda...... Ekonomsko-finansijska analiza..........................58 8...........4................. Zaključak.............. ....................Seid Bahović Company” d........ .................. Metod utvrđivanja praga rentabilnosti.1...55 8............62 7 .................................... Rizici......50 8....53 8.......................................................... ..................... .....................................o..........4. Analiza preduzeća..................5..........5............5.........2.............................................. ..............58 8... Bilans uspjeha..56 8...................3......... Bilans stanja.5........... Obračun Poslovanje preduzeća „Gradina potrebnih obrtnih sredstava.............4..59 9....1. ...........2..51 8...........

..... Poslovanje preduzeća „Gradina 10.63 1. možemo 8 ..................o... . Naročito konkurencija u većini djelatnosti se odvija sve većom brzinom............ Literatura......Uvod Tempo promjena u poslovnom svijetu je veoma brz....o.. Današnja preduzeća se svakodnevno suočavaju sa velikim rizicima s jedne strane i sjajnim mogućnostima s druge strane.... Potrebno je izvršiti balans između rizika i mogućnosti.... Ukoliko na vrijeme anticipiramo sve potrebe i zahtjeve tržišta... Preduzeća moraju da promijene filozofiju razmišljanja o poslovanju......... To je jedino moguće ukoliko preduzeća prate tehnološke trendove i zahtjeve globalne ekonomije. Od presudne važnosti nijesu samo posjedovanje savremene tehnologije već je veoma važno poznavanje tržišta i njegovih zakonitosti........ Veliki broj preduzeća nije dobro funkcionisao u sredinama koje su podložne stalnim i dinamičnim promjenama..... Zbog toga takva preduzeća nijesu ostvarivala profite pa su nestala sa svjetskog tržišta.............Seid Bahović Company” d......

Opstanak preduzeća i njegov napredak u savremenim uslovima zavisi isključivo od mogućnosti preduzeća da prilagodi svoj proizvodni program. potrošačima. konkurenciji i finansijskim rezultatima. Svijest o neophodnosti promjena u poslovanju preduzeća mora stalno da balansira između dva nivoa – period relativnog spokoja i zadovoljstva i period ispunjen inovativnim promjenama. Da bi se održao nivo svijesti o neophodnosti promjena potrebni su sistemi obrade informacija o visokim poslovnim performansama – savremene informacione tehnologije. Taj rizik bi trebalo preuzeti kako bi rezultati bili povoljni. akcionarima. Preduzeća se moraju transformisati u liderska preduzeća koja će ostvariti diferentnu prednost na globalnom tržištu. stvaranja vizije i osposobljavanja ljudi da prihvate neophodnost promjena nema ni transformacije preduzeća. tehnologiju i kvalitet proizvoda zahtjevima savremenog tržišta. zaposlenima. Te informacije u sebi sadrže podatke o tržištu. Bez dovoljno produktivnih lidera. dobavljačima. To je danas veoma teško realizovati jer je konkurencija sve veća. Savremeno preduzeće sve više vremena posvećuje razvoju lidera – ljudi koji mogu da stvore i na druge prenesu viziju i strategiju.Seid Bahović Company” d. Poslovanje preduzeća „Gradina ostvariti profit.Hipoteze 9 . 2. „Potrošač je kralj“ i tu je poenta čitave priče. Sistemi koji obezbjeđuju ove informacije moraju da budu tako razvijeni da pružaju istinite i realne informacije.o.o. Razvijanje liderstva je dug proces koji nosi sa sobom i određeni rizik. Ovako formiran sistem omogućava komunikaciju i pomaže preduzeću da se lakše transformiše i uspješnije nosi sa dinamičnim promjenama u okruženju.Potrebno je upoznati se sa pravilima igre na tržištu. Proizvod se ne proizvodi samo da bi se prodao već da bi ispunio želje i očekivanja potrošača. Činjenica je da su glavni nosioci promjena u preduzeću ljudski resursi.

o. 3. 7.o. Kreditna zaduženost posmatranog preduzeća je baš izražena. Poslovanje preduzeća „Gradina 1. Posmatrano preduzeće prati tehnološke trendove i zahtjeve globalne ekonomije. 3. Posmatrano preduzeće je likvidno. efikasno i produktivno. 2. 6.Korišćene metode • • • • • Primarni metod prikupljanja podataka. 4. Konkurentske prednosti gore posmatranog preduzeća u odnosu na konkurenciju su vidljive. Opšte informacije o preduzeću Preduzeće „Gradina Company“ iz Rožaja je . Posmatrano preduzeće koristi savremene informacione tehnologije u svom poslovanju. Evidentan je uticaj aktuelne ekonomske krize na poslovanje posmatranog preduzeća.1. 4. 8. Politika ljudskih resursa u posmatranom preduzeću je usklađena sa strategijom preduzeća. Istorijski metod. 5.Osnovno o preduzeću 4.Seid Bahović Company” d. Komparativni metod i Statistički metod. Posmatrano preduzeće velika novčana sredstava ulaže u marketing.privatno preduzeće (100% privatnog vlasništva) i 10 . Sekundarni metod prikupljanja podataka. rentabilno.

DOO „Gradina Company“ je privatna kompanija koja je osnovana 1989. u okviru koje se izdvaja: 1.o. aktuelno poslovanje preduzeća se zasniva i na: 11 .Seid Bahović Company” d. Matični broj preduzeća je: 02044919. Direktor preduzeća je Džemal Škrijelj. Međutim. ali ujedno obavlja i poslove kontakt osobe. tako da je u pitanju porodični biznis. Registrovano je kod Privrednog suda u Podgorici pod brojem 50106831/00. kao i magacin sirove kože). Pored navedenog. Crna Gora Telefon: 051 271 087.sa pravnim statusom Društva sa ograničenom odgovornošću. Rožaje. Vlasnici kompanije su članovi porodice Škrijelj Sulja iz Rožaja (petorica braće i otac). poput većine naših firmi. kao i . 2. veleprodaja (magacin veleprodaje. Adresa preduzeća je: Ibarska br. 84310. ali se njegova djelatnost uglavnom svodi na: . 2.me Preduzeće.o. koji je jedan od vlasnika firme. Fax: 051 271 066 E-mail: gradinaco@t-com.proizvodnju i preradu mesa i mesnih prerađevina (mesna industrija). ima prilično široku registraciju. Poslovanje preduzeća „Gradina . 271 198.trgovinu mesom i mesnim prerađevinama. godine. 271 202. maloprodaja (trenutno raspoloživih 6 maloprodajnih objekata). Šifra djelatnosti firme je: 51230. bavljenje preradom mesa u porodici Škrijelj traje više od sto godina. diplomirani ekonomista.

to u cilju njegove što veće efikasnosti. koji služi za tov junadi. nakon završetka te aktivnosti dobili poluproizvodi koji ulaze u tehnološki proces prerade mesa (u zavisnosti od vrste). Prerada mesa. Objekat primarne proizvodnje. kao glavnih proizvoda. ukupne površine 600m2.o.U proces prerade i proizvodnje trajnih proizvoda uključen je veliki broj mašina. U pogledu navedenog. Savremena klaonica sa linijom za klanje krupne kao i linijom za klanje sitne stoke. koje predstavljaju nužnu kariku u lancu dobijanja finalnog proizvoda. opreme.o. u okviru svojih kapaciteta. kao i proizvodnja suhomesnatih proizvoda obavlja se na lokalitetu koji je u vlasništvu porodice Škrijelj. tj.pružanju turističkih i ugostiteljskih usluga. Navedeni proces traje sve dok se ne dobije gotov proizvod. preduzeće „Gradina Company“. obavlja se na opremi i upogonu izgrađenom prošle godine. tj. „Gradina Company“ u svom vlasništvu posjeduje i posluje u sljedećim poslovnim objektima: 1. Globalno poslovanje kompanije započinje sa pokretanjem aktivnosti u domenu nabavke stoke kao i njenog klanja da bi se. Budući da je riječ o dosta kompleksnom procesu. raspolaže posebnom poslovnom zgradom u kojoj se obavlja gore opisani proizvodni proces. ukupnog kapaciteta 250 grla u jednom turnusu (turnus traje 6-7 mjeseci). Neposredno uz navedeni objekat nalazi se magacin u kome su izloženi proizvodi preduzeća kao i proizvodi drugih proizvođača (veleprodajni objekat). 2. Proizvodnja trajnih proizvoda. 3. 12 .Seid Bahović Company” d. ukupne raspoložive površine od 800m2. Poslovanje preduzeća „Gradina . 500 grla u jednoj godini. Modernu fabriku za preradu mesa i suhomesnatih proizvoda. kao i poslovnom zgradom u kojoj se nalaze prostorije menadžmenta preduzeća.

. Pogon za obradu. 6. proizvode od svježeg mesa (juneće.. pileći extra. .Seid Bahović Company” d. teleće.o. te se tu uglavnom radi o sljedećim proizvodima i programima: . pileća posebna.). površine 700m2. dimljena junetina.svježe juneće meso. 1 u Beranama i 1 u Plavu i 7.svježe teleće meso. gulaš..pileći program (pileći parizer.suhomesnati polutrajni-bareni proizvodi (juneća kobasica. Preduzeće na tržište plasira suhomesnate trajne i polutrajne (barene) proizvode.suhomesnati trajni proizvodi (goveđa pršuta. raspoložive površine od 160m2.). juneća roštiljska kobasica. Maloprodajni objekti. 13 . ukupne površine 300m2.). goveđi sudžuk. U perspektivi se planira otvaranje pogona za proizvodnju konzervi (paštete. pri čemu su 3 locirana u Rožajama. Objekat sa apartmanskim smještajem za sopstvene kao i druge goste.. . kao i proizvode od pilećeg mesa. 5. ukupnog kapaciteta 8 apartmana. konzerviranje i skladištenje koža. Poslovanje preduzeća „Gradina 4..svježe jagnjeće meso itd..o. kulen. . goveđa čajna kobasica. 1 u Baru. Objekat veleprodaje i distribucije gotovih proizvoda i druge trgovačke robe. gotova jela. goveđa pršuta šarena.). jagnjeće). juneći parizer.. .. .

Nastalo je na porodičnom imanju. junadi) PRERADA (proizvodi od mesa) VELEPRODAJA EKSTERNI KUPCI I OTKUP I UVOZ ŽIVE STOKE DEPO HOTELI MALOPRODA JA (svježe meso) SKLADIŠTE I IZVOZ KOŽE OTKUP KOŽE Slika 1. kao i poslovna zgrada u kojoj se obavljaju administrativne aktivnosti. Vlasnička struktura Preduzeće „Gradina Company“ je potpuno u privatnoj svojini. ovaca. Poslovanje preduzeća „Gradina FARMA KLANICA (goveda. 14 . odmor i klanje stoke.o. 4. kao i poslovna zgrada u kojoj se odvija prijem.Seid Bahović Company” d. na kome se nalazi poslovna zgrada u kojoj se obavlja tehnološki proces (prerada i proizvodnja mesnih prerađevina).o. Na navedenoj lokaciji smješten je i magacin (koji služi za prodaju sopstvenih i tuđih proizvoda).o. Šematski prikaz osnovnih djelatnosti „Gradina Company“ d.o.2.

budući da je riječ o porodičnoj firmi i budući da su svi članovi porodice podjednako zaintersovani za postizanje uspjeha. ipak se da primijetiti značajna podjela odgovornosti i poslova među pojedinim članovima i zaposlenim unutar preduzeća. ovaca i junadi). Odgovornosti i ovlašćenja zaposlenih u „Gradina Company“ su: Direktor kompanije_____________________________________________________ • • • nadgleda sve aktivnosti i donosi krajnje odluke. Iako nema oblik klasične organizacione strukture. 4. To je. 15 . Odluke od strategijske (dugoročne) važnosti se donose od strane vrha preduzeća (uključeni su svi članovi porodice). pitanju tipična firma. s jedne strane i sasvim normalno. definisanim svojinskim odnosom. Vrlo često. dok se taktičke kao i operativne odluke donose i izvršavaju od strane onih u čijoj su nadležnosti.Seid Bahović Company” d. definiše potrebe i organizuje nabavku sirovina (goveda. budući da se u perspektivi planira rast i razvoj kao i kontinuirano osvajanje novih poslovnih linija i tržišta.o. u zavisnosti od potrebe i obima posla koji treba obaviti. Organizaciona struktura Organizaciona struktura nema izražene konture klasične organizacije.o. Ovakav vid organizacionog struktuiranja preduzeća je i sasvim normalan kada se ima u vidu veličina preduzeća.3. „svi obavljaju sve poslove“. definiše politiku i strateške ciljeve kvaliteta. Preduzeće „Gradina U Company“ je Poslovanje preduzeća „Gradina je društvo porodična sa ograničenom sa jasno odgovornošću.

praćenje i poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom.o. definiše politiku i strateške i operativne ciljeve kvaliteta. • • • obezbjeđuje materijalne resurse. ministarstvima. • sistem menadžmenta kvalitetom i njegovu učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih i preventivnih mjera. definiše uspostavljanje.o. preispituje efektivnost. inspekcijskim službama. • priprema i učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom i • preispituje efektivnost. • imenuje rukovodioca Poslovanje preduzeća „Gradina kvaliteta i prenosi ovlašćenja za sprovođenje. 16 . • učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih i preventivnih mjera. Izvršni direktor • ________________________________ sistem menadžmenta kvalitetom i njegovu nadgleda sve aktivnosti procesa rada i poslovanja i donosi krajnje odluke. državnim institucijama. • priprema i učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom. primjenu i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom po standardu ISO 9001:2008.Seid Bahović Company” d. • • odobrava Priručnik o kvalitetu i procedure. • komunicira s Vladom.

nosiocima projekta i upravlja poslovima prodaje i nabavke u dijelu veletrgovine i maloprodaje. • definiše potrebe i organizuje nabavku – proizvoda i usluga: . -oprema (nove linije. -sredstva za održavanje higijene (prostora.Seid Bahović Company” d. kese. i/ili drugu sistema kvalitetom vezana i za proizvodnje dokumentaciju menadžmenta HACCP sistema. zaposlenih). 17 .. rezervni djelovi. pvc-vrećice. Rukovodilac _______________________________________________ • • rukovodi HACCP TIMOM.o. odobrava potrebna HACCP uputstva priručnik.repromaterijal za pakovanje (kutije.. • Poslovanje preduzeća „Gradina komunicira sa bankarskim sektorom. servisiranje). • piše potrebna uputstva i/ilidrugu dokumentaciju sistema menadžmenta kvalitetom i • priprema i sprovodi interne provjere i formira izvještaj o rezultatima provjere. • Menadžer prodaje_____________________________________________________ • upravlja dokumentacijom sistema menadžmenta QMS i HACCP dokumentacijom. -HTZ oprema za radnike. proizvodnju.o.). džakovi.

DDD – odabir firme. komunikacija i kontrola rada i . . prati i verifikuje rezultate laboratorijskih ispitivanja. hlađenje. sanitarno. hlađenje.kontrola obavezne dokumentacije kod prijema stoke (veterinarsko. • učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih • • • i preventivnih mjera. • definiše i obezbjeđuje potreban broj radnika i njihovu obuku.o. Poslovanje preduzeća „Gradina . • organizuje i prati realizaciju procesa proizvodnje po aktivnostima: .primanje žive robe (mjerenje). odobrava ih i vrednuje njihove usluge.klanje stoke. upravlja neusaglašenim proizvodima. prerada. čišćenje trupa.usluga uklanjanja konfiskata. • komunicira sa dobavljačima. Odgovornosti i ovlašćenja radnika u proizvodnji i transportu su: Tehnolog u proizvodnji__________________________________________________ 18 .Seid Bahović Company” d. . pakovanje u kutije. transportno uvjerenje).o. prati zakonske propise koji regulišu proizvodnju hrane iz djelatnosti firme. skladištenje i isporuka. rasijecanje. • učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom.

dodataka. • nadgleda rad radnika u klanici i proizvodnji. 19 . •prati i verifikuje rezultate laboratorijskih ispitivanja. prati temperature. •trebuje nabavku sirovina. •kontroliše higijenu pogona i radnika. •upravlja neusaglašenim proizvodima. •učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih i preventivnih mjera. •vodi i/ili verifikuje definisane zapise (dati u listi obrazaca QMS-a i HACCP-a).o.o.Seid Bahović Company” d. dodataka i ambalaže u magacinu i u komorama. staraju se o ishrani stoke. •prati zakonske propise koji regulišu proizvodnju hrane iz djelatnosti firme. • prati stanje mesa i proizvoda. vrše pripremu. Poslovanje preduzeća „Gradina •organizuje radnike i nadgleda odvijanje cijele proizvodnje od dolaska životinja do gotovog proizvoda. •učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom. ambalaže. Radnici u proizvodnji _________________________________________________ Radnici u stočnom depou i tovilištu: • vrše prijem i smještaj stoke. sredstava za higijenu za potrebe proizvodnje. održavaju higijenu u stočnom depou i tovilištu. O svom radu i eventualnim neusaglašenostima izvještava rukovodioca proizvodnje.

mašina i opreme. Radnici u preradi mesa: • obavljaju poslove prerade mesa i proizvodnje mesnih prerađevina predviđene tehnološkim procesom u preradi. istovarnoj rampi. za zdravstveno stanje životinja. Radnik na održavanju mašina i opreme: • vrši kompletno održavanje svih mašina i opreme u klaonici i preradi mesa. i obavljaju druge poslove po nalogu tehnologa i drugog ovlašćenog lica. odgovorni su za održavanje higijene u svim prostorijama kao i lične higijene i obavljaju druge poslove po nalogu tehnologa i drugog ovlašćenog lica. smještaj i ishranu stoke. čuvanje i održavanje alata. odgovorni su za higijenu. čuvanje i održavanje alata. pravilno rukovanje. staraju se o održavanju higijene u stočnom depou. rasijecanja i druge poslove koji su predviđeni tehnološkim procesom klanja. odgovorni su za održavanje higijene u svim prostorijama kao i lične higijene. mašina i opreme. pristupnpm putu. odabir i selekciju grla Poslovanje preduzeća „Gradina za klanje. krugu i pomoćnim prostorijama. odgovoran je za njihovo održavanje i pravilan 20 . pravilno rukovanje. odgovorni su za higijenu.Seid Bahović Company” d. prateći njihovo zdravstveno stanje i o svakoj promjeni blagovremeno obavještavaju rukovodioca proizvodnje.o. odgovorni su za pravilan prihvat. dranja kože. Radnici u klaonici: • obavljaju poslove klanja stoke. i istu dovode do vrata klaonice. u saglasnosti sa rukovodiocem proizvodnje.o. i obavljaju druge poslove po nalogu tehnologa i drugog ovlašćenog lica.

vrši prevoz putnika i robe. daje informacije proizvodnji. • podnosi nedjeljne i mjesečne izvještaje o prodaji izvršnom direktoru i • obavlja druge poslove po nalogu izvršnog direktora i drugog ovlašćenog lica. Odgovornosti i ovlašćenja radnika u prodaji su:___________________________ Menadžer prodaje i nabavke _________________________________________ • • vrši ugovaranje nabavke i prodaje roba i usluga. prati njihovu realizaciju.o. O svom radu izvještava tehnologa i/ili rukovodioca proizvodnje. izrađuje planove prometa roba i usluga. odgovoran je da kupac potpiše i/ili stavi broj lične karte na otpremnicu – fakturu o primljenoj robi. odgovoran je za predaju robe kupcu ili skladištu. Poslovanje preduzeća „Gradina rad. • • vrši naplatu potraživanja prodate robe. utovar.o. odgovoran je za 21 . kao i za vođenje evidencije o nabavljenim i prodatim robama.Seid Bahović Company” d. istovar i blagovremen prevoz robe. odgovoran je za kvalitet nabavljene robe i blagovremenost otpreme iste. vodi zapise o održavanju opreme i obavlja druge poslove po nalogu tehnologa. odgovoran je za kvalitetan prijem. Vozač ____________________________________________________________ • upravlja putničkim i teretnim motornim vozilima po izdatom putnom nalogu.

prati dnevne izvještaje stanja robe u magacinu i dostavlja ih izvršnom direktoru. maziva. Administrativni _____________________________________________ • radnici Svakodnevno primanje porudžbina i obavljanje telefonskih poziva i knjiženje izvoda. izdaje robu po principu FIFO. vodi magacinske kartice za svu robu u magacinu. za blagovremenu registraciju vozila. O svom radu izvještava – polaže račune izvršnom direktoru. fakturisanje.o. Knjigovođa ________________________________________________________ 22 . vodi evidenciju o pranju i dezinfekciji vozila. sravnjenje kartica i prikupljanje i kompletiranje dokumentacije. i obavlja druge poslove po nalogu izvršnog direktora i drugog ovlašćenog lica. komunikacija sa kupcima i praćenje njihovog plaćanja i valute. odgovoran je za higijenu i red u magacinu. O svom radu izvještavaju – polažu račune izvršnom direktoru. Poslovanje preduzeća „Gradina tehničku ispravnost i urednost održavanja i higijenu vozila. provjera stanja magacina u dogovoru sa magacionerom i vršenje nabavke po potrebi. utrošku goriva.Seid Bahović Company” d. rukovodiocu proizvodnje i menadžerima prodaje. Magacioner _______________________________________________________ • odgovara za stanje u magacinu. O svom radu izvještava – polaže račune izvršnom direktoru. guma i drugog materijala. vodi evidenciju o putnim nalozima. prati i zapisuje uslove temperature u rashladnim komorama u magacinu.o. Vode tabelu Zapis o kontroli prijema.

predavanje pošte i potrebnih dokumenata za dobijanje garancije banaka. spremanje ugovora i uvjerenja.o. HLADNJAČA OBRADA I PRIPREMA SUHOMESNATI H PROIZVODA PRIPREMA SVJEŽEG MESA 23 . KLANICA MAGACIN KOŽE I SVJEŽEG PRERADA MESA SUŠARA. RAČUNOVODS TVO I ODRŽAVANJE FARMA. vršenje plaćanja dobavljačima kao i spremanje dokumentacije potrebne za tendere. provjera i predavanje PDV-a. DOO „ GRADINA COMPANY“ ROŽAJE IZVRŠNI DIREKTOR MARKETING I PRODAJA ADMINISTRACI JA. izvršavanje poslova u sudu. Poslovanje preduzeća „Gradina prijavljivanje radnika.o. bankama i zdravstvu. • Knjiženje izvoda.Seid Bahović Company” d. opštini. O svom radu izvještava – polaže račune izvršnom direktoru.

o. inovativnošću i kreativnošću zaposlenih postiže brže od drugih nove standarde poslovanja.4.Seid Bahović Company” d. • da kroz dobru trajnu saradnju sa dobavljačima obezbijedi nabavku kvalitetne sirovine kako bi se dobio proizvod najvišeg kvaliteta. Vizija i misija 4.o 4.o. odnosno tržišta. 4. Poslovanje preduzeća „Gradina . Vizija „Gradina Company“ ima viziju da postane vodeći proizvođač u ovoj oblasti u regionu.4. Misija Misija „Gradina Company“ je da svoje postojanje i predan rad zasniva na sljedećim principima: • proizvodnji kvalitetnih proizvoda uz obezbjeđenje ispunjenja svih uslova bezbjednosti i higijene i tako ispunjava zahtjeve i očekivanja korisnika. PAKOVANJE ZA ISPORUKU VELEPRODAJA I MALOPRODAJA Slika 2. koji svojim stalnim unapređenjima procesa.4.o. 24 .1. Organizaciona šema „Gradina Company“ d.2.

Poslovanje preduzeća „Gradina • da stalno poboljšava svoje procese rada radi postizanja boljih rezultata. osvajanje i uvođenje novih mesnih proizvoda. • da stalnim učenjem i usavršavanjem svih zaposlenih postiže rezultate u poslovanju koji omogućavaju veći profit kompaniji kroz kvalitetnije proizvode. istraživanje i analiza tržišta. Kosova i Turske.Seid Bahović Company” d. Bugarska i druge zemlje u okruženju. Hrvatske. Ostvarenje svojih ciljeva „Gradina Company“ će omogućiti i saradnjom sa: 25 . Na osnovu svoje vizije i misije „Gradina Company“ je postavila strateški cilj: • postati regionalni lider u proizvodnji mesa i mesnih prerađevina koji teži da ostvari kroz postavljene ciljeve: • poboljšanje marketinga i prodaje. Albanije. • dobrom razumijevanju i poštovanju pravila ponašanja svih zaposlenih u firmi.o. • razvoj menadžmenta kvaliteta.o. Makedonije. • ostvarenje dugoročnih izvoznih ciljeva: Centralna i Istočna Evropa. Rumunija. bolju uslugu i partnerske odnose. Srbije. • • povećanje izvoza na tržišta BiH. • osvajanje novih izvoznih tržišta (2010 – 2012): Slovenija.

o. Proces dobijanja proizvoda od mesa odvija se u VII sljedećih faza uz primjenu pratećih. Preduzeće raspolaže mašinama i pomoćnim uređajima za ukupan tehnološki postupak osnovnog proizvoda. kapaciteta 2. mašina koja služi za mljevenje mesa.000 kg/8h. EBRD. mašina koja služi za barenje. Punilica. mašina koja služi za usitnjavanje mesa i čiji kapacitet iznosi 120kg/h. • • Miješalica za meso. Atmos peć. • • • Vakum mašina. dimljenje i kuvanje mesnih prerađevina. inspekcijskim organima. čija je moć proizvodnje 120 kg/h. kapaciteta 100 kg/h.o. neophodnih postupaka: 26 . vladinim institucijama. bankarskim sektorom i razvojnim institutima i konsalting agencijama. programima TAM i BAS.000kg/8h. kapaciteta 2. Poslovanje preduzeća „Gradina resornim ministarstvima. kapaciteta 250 kg/3h.Seid Bahović Company” d. Vladom Crne Gore. 5. Radi se o sljedećim mašinama i uređajima: • Kuter. Volf. Sredstva za proizvodnju Preduzeće svoju aktivnost bazira na savremenom načinu proizvodnje. izuzev jednog dijela (sušenja trajnih proizvoda) gdje je zadržan tradicionalni način.

• Poslovanje preduzeća „Gradina Prva faza se odnosi na otkup žive stoke (5 tona žive mjere u toku dana). Nakon toga slijedi postupak u kome se dodaju aditivi kao i razne druge smješe čime se povećava težina mesa za oko 20%. • Druga faza je usmjerena na klanje stoke. • Četvrta faza koja obuhvata aktivnosti punjenja robe angažuje 2 radnika. panglovanje. kapaciteta 3 tone/8h. kapaciteta 2 tone/8h. dok je ukupni kapacitet (kao što smo naprijed naveli) 5 tona krupne stoke (na 8h) i 300 komada jagnjadi(na 8 h).000 kg/8h. u posmatranoj fazi.o. Pri tome od 2.500 kg mesa dobijenog u prethodnoj fazi.750 kg mesa. smješa i dr.5 tona mesa (50%). Utrećoj fazi angažovane su sljedeće mašine: o punilica.o. Posmatrano pojedinačno. tj. o miješalica. kapaciteta 2. salamurenja i sl. • Nastupapeta faza u kojoj 2 radnika kače robu. dodavanje aditiva. salamurenje. Na liniji klanja je uposleno 4 radnika. o kuter. tj. obavljaju se aktivnosti pripreme mesa za obradu i proizvodnju. naprijed navedenim postupcima otpada 30%. o tambler.Seid Bahović Company” d. • U trećoj fazi. da bi nakon toga u 27 . dok su ostali radnici raspoređeni na poslove okoštavanja. ostaje 1. kapaciteta 250 litara (4 tone/8h). u kojoj radi ukupno 10 radnika. otkoštavanje. pri čemu jedan radnik radi na automatskoj punilici dok je drugi uposlen na klipserici. kapaciteta 2 tone/8h. čime se od 5 tona žive mjere dobija 2. o pik injektor (automatsko soljenje mesa). Ukupan kapacitet koji je moguće ostvariti u navedenoj fazi iznosi 2 tone mesa. na liniji panglovanja zaposleno je 3 radnika.

Pri proizvodnji mesa obično se od ukupne žive vage mesa (od 5 tona dnevno) dobije oko 28% robe (1. Ukoliko preduzeće ne uspije da prilagodi svoju poslovnu politiku i proizvodne kapacitete zahtjevima tržišta neće uspjeti da u svom poslovanju ostvari i očuva rentibilitet pa su onda neminovni negativni pokazatelji koji uslovljavaju i negativne poslovne rezultate.400 kg). odnosno vaganja. pri čemu se 30% od 2. etiketiranja.1. o Pušnice. itd. Ako tržište apsorbuje određene prozvode onda je to prilika za uvećano sticanje prihoda i profita i jačanje akumulativne i reproduktivne sposobnosti preduzeća. U navedenoj etapi uposleno je 3 radnika.400 kg robe. 28 . Marketing i konkurencija 6. • Poslovanje preduzeća „Gradina Šestoj fazi roba podlegla termičkoj obradi. vakumiranja. sedma faza u kojoj se obavljaju aktivnosti pakovanja.1. ambalažiranja. ukupnog kapaciteta 5 tona (trajni proizvodi) • I poslednja.Seid Bahović Company” d.o. kapaciteta 800kg/8h.o. koji rade na sljedećim mašinama: o Atmos peć. 6. Analiza tržišta 6.1. Opšte napomene I ako je opšti zahtjev vremena potpunije korišćenje proizvodnih kapaciteta i fonda radnog vremena (jer se na taj način najefikasnije i najjeftinije uvećava prihod i djelimično rješava pitanje nezaposlenosti) ipak. odlučujući faktor za svako pa i ovo preduzeće mora da bude tržišni barometar.000 kg robe izgubi i ostaje nakon završetka navedene faze 1.

Bez tog prihvatanja konačnog uspjeha. To je osnovni postulat koji mora biti shvaćen i prihvaćen od strane svih odgovornih i ovlašćenih lica preduzeća. Poslovanje preduzeća „Gradina Tako svaka proizvodnja mora da je isključivo u funkciji tržišta. U teoriji i praksi marketinga u centru pažnje je potrošač i nema zadovoljavanje njegovih potreba. 29 .o. Tržište sa svojom apsorpcionom snagom podstiče na permanentni porast produktivnosti rada a produktivnost snažno utiče na povećanje proizvodnje i obima roba na tržištu. kvalilet. Osnovna funkcija istraživanja tržišta sastoji se u tome da se pravi proizvodi sa stanovišta svih relevantnih obilježja (funkcionalnost. likvidacije). Jednom riječju sve mora biti u funkciji kupca. Marketing je poslovna koncepcija ili stav preduzeća prema svojoj ulozi u privredi i društvu i znači usmjerenost ka zadovoljavanju identifikovanih potreba potrošača i privrede u određenim upotrebnim vrijednostima (proizvodima i uslugama) uz ostvarenje dobiti – profita. Vrlo često se u praksi marketing poistovjećuje sa istraživanjem tržišta što nije ispravno. Tržište i potrošači su motorna snaga za sve produktivne proizvođače.) u pravo vrijeme ponude pravim potrošačima.Seid Bahović Company” d. cijena i dr. potrošača i tržišta.o. Tržištu se iz dana u dan nude sve veće količine robe u kojima je potrebno naći prostor i mjesto i za proizvode koje nudi i ovo preduzeće. dok sve one neproduktivne najrigoroznije kažnjavaju pa čak dovode i do potpunog nestanka. odnosno onim kod kojih postoji potreba za takvim proizvodima i koji raspolažu finansijskim sredstvima koja im omogućavaju zadovoljenje te potrebe. odnosno gašenja (stečaja.

prospekti. -bilbordi. možda i presudan izvozni marketing. Poslovanje preduzeća „Gradina Poslovanje se prilagođava i usmjerava prema tržišnim zahtjevima a tržišno orijentisano privređivanje pretpostavlja veću primjenu marketinga i ubrzaniji rast poklanja posebna pažnja produktivnosti rada. -reklamna prodaja.o. -izložbe proizvoda. Kao što su ideje i sl. -privredna propaganda . -prodaja preko specijalizovanih trgovinskih preduzeća. propaganda na samom mjestu prodaje i sl. Ovom preduzeću za izbor i opredjeljenje preporučujem sljedeće kanale distribucije i to: -prodaja preko trgovinskih putnika. Za konkretno preduzeće veoma je bitan. finansijskih sredstava i sl. -sajmovi. Ovo sa razloga što se mora iznaći orijentacija plasmana proizvoda prema inostranom tržištu radi iskorišćavanja kapaciteta. -sredstva javnog informisanja.direktna prodaja. -svjetleće reklame. 30 . i sl. -web site – page i internet. U svakom preduzeću kanali prodaje su od izuzetnog značaja kao instrument marketing mix-a radi konkretne primjene. -novine i časopisi. prelivanja tehničkog know-how. .o.Seid Bahović Company” d. dijapozitivi.. -prodaja preko svojih zaposlenih-direktna prodaja putem prezentacija. filmovi. S tog stanovišta se ovom pitanju u okviru ovog rada.

Uz proizvodnju svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda ide i proizvodnja kože. Uvijek je bila skuplja i ljepša od vještačkih materijala i »Gradina Company« značajan prihod ostvaruje od izvoza kože. Italije. U dugom postupku ispitivanja i istraživanja tržišta prodaje došlo se do zaključka da je za optimalno. Poslovanje preduzeća „Gradina 6. Bugarske.Treće.Drugo.Seid Bahović Company” d. .1. zbog velikog interesovanja kupaca sa tog tržišta za ovim posmatrano preduzeće tržište okolnih zemalja proizvodima. Za plasman ovih proizvoda najznačajnije je tržište u okruženju i to: Crne Gore. Turske. Makedonije. Slovenije.2. Bosne i Hercegovine. ali i sličnost mentaliteta kupaca. . Hrvatske.o. Ovo iz razloga što su u suštini ovo uglavnom sortimenti za koje je potrebno tržište koje nije udaljeno zbog transportnih troškova. zavisno od sortimenta proizvodnje. To su proizvodi koji važe za zdravu hranu koja se može konzumirati bez straha od nekakvih bolesti stoke iz uvoza. što je posmatranom preduzeću to tržište poznato. koja je uvijek bila tražena na tržištu. zbog blizine i više vrsta mogućnosti prevoza. Srbije. Apsorpciona moć tržišta je velika. Primjetno je veoma veliko interesovanje na ovim tržištima za svježim mesom i mesnim prerađevinama od mesa koje se dobija od stoke sa ovih prostora. Kosova. Ovo iz više razloga: . Tržište prodaje za proizvodni asortiman Ispitivanjem tržišta došlo se do zaključka da orijentaciona količina koja se u Crnoj Gori troši na ove proizvode iznosi godišnje izmedju 12 i 15 miliona eura. 31 .Prvo. Rusije.o. Grčke. čistih i ekološki očuvanih.

2. Ovdje se radi o dvije grupacije uslovno rečeno kupaca ovih proizvoda i to jedna koja je skromnijeg životnog standarda sa elementima socijalne osobenosti i 32 . zbog povoljnih cijena koje se na tom tržištu mogu postići.o. pristupačnost kupaca i -Osmo.Seid Bahović Company” d. BiH. Makedonije. Austrija) ali i tržišta Francuske. . Hrvatske. kako domaće – lokalno i regionalno tako i strano. zbog velike koncentracije kupaca na jednom mjestu ili bližem okruženju. Osnovni zaključak je da postoji potreba i tražnja u okruženju za ovim proizvodima.o. Posmatrano preduzeće u kontinuitetu treba i mora pratiti potrebe tržišta i rad konkurencije i osmisliti i metod da se u okviru tih agregata potrošnje i plasmana proizvodi ovog preduzeća. . Ovo iz razloga obezbjedjivanja zadovoljenja potreba u prvom redu naših sudjednih država (Italija. Veoma bitna rezerva a samim tim i šansa za plasman proizvoda ovog preduzeća jeste tržište EU. poznavanje navika i mentaliteta kupaca sa ovog područja.Peto. Srbije. Što se tiče tržišta u okruženju i to: Kosova. Tržište za ovim i ovakvim proizvodima postoji. TRŽIŠTE PRODAJE I KONKURENCIJA O tržištu uopšte kao i o tržištu prodaje dijelom je nešto kazano u prethodnom dijelu ovog rada.Šesto. -Sedmo. način i nađu i 6.Četvrto. Španije. zbog iskazane spremnosti kupaca za kupovinom proizvoda ovoga preduzeća i već dijelom stečenih navika. treba napomenuti da su to tradicionalni kupci posmatranog preduzeća i da je svaka količina izvezene robe prodata u najkraćem roku. Njemačke gdje postoji veliko interesovanje za mesom i mesnim sortimentima sa zdravog područja. Poslovanje preduzeća „Gradina . Grčka.

Posmatrano preduzeće je zainteresovano za povećanje kapaciteta proizvodnje zbog odlične tražnje i prodaje proizvoda na tržištu. Kako je preduzeće pozicionirano na tržištu? Na tržištu vlada velika konkurencija posebno od strane proizvodjača iz Republike Srbije. njegova pozicija je jasna sa postojećim proizvodnim asortimanom.2. Gradina posjeduje četiri hektara obradive zemlje što je dovoljno za obezbjeđenje kabaste hrane. 6. Ko su kupci? Veliki je broj potencijalnih kupaca pa se zbog toga ovdje nabrajaju samo neki. povoljne i realne cijene.o. Imajući u vidu da je posmatrano preduzeće i do sada bilo prisutno na tržištu.Seid Bahović Company” d. Gradina je i pored svih problema i neregulisanog tržišta veoma stabilno pozicionirana I ima na desetine poslovnih partnera (kupaca i dobavljača) kod kojih je dokazala kvalitet. poštovanje rokova i termina isporuke I sl. Treba imati na umu da ovim vidom proizvodnje se ne bavi niko na teritoriji opštine Rožaje tako da i nema konkurenta što znači da ovaj vid proizvodnje zavređuje veliku pažnju i ima perspektivu.2. 6.o.2. Dakle ovo je nesporna činjenica od koje se polazi u dalju obradu. Poslovanje preduzeća „Gradina grupacija sa srednjim i višim nivoom životnog standarda. vrhunskog kvaliteta po pristupačnoj cijeni što će podržati i kampanja Vlade Crne Gore o promociji u svijetu crnogorskih proizvoda. već dvadesetak godina. 33 .1. U dokumentaciji posmatranog preduzeća konstatuje se da će ovo preduzeće svoj proizvod pozicionirati kao domaći.

Peć. Plav. Pljevlja. Bosne i Hercegovine.građani – radnici na privremenom radu u inostranstvu gradjani opština Rožaje.VOLI doo Podgorica. 34 . Tutin. Hrvatske. . Đakovica. Podgorica.o.o. Prizren. Priština. Do sada je Gradina poznata u Crnoj Gori kao proizvođač svježeg goveđeg i telećeg mesa i mesnih prerađevina. . Da li preduzeće posjeduje razvijenu prodajnu službu ili te poslove obavlja neko drugi? Gradina posjeduje sopstvenu službu za prodaju. po ocjeni obradjivača. Preduzeće „Gradina Company” d. Berane. sadašnji i potencijalni.o. Najvažniji kupci proizvoda Poslovanje preduzeća „Gradina ovog preduzeća na lokalnom i dijelom regionalnom tržištu. BiH.3.o. Italije. Kosova. Kolašin. .2. Medjutim.Seid Bahović Company” d. ova služba će se morati kompletirati. Gradina procjenjuje da će za ove proizvode posebno interesantno tržište biti tržišta Crne Gore. Novi Pazar. ali priprema agresivan marketinški nastup na tržištu okolnih zemalja. 6. se mora bazirati na pojačanje marketinga i izgradnju brenda koji će biti poznat kupcima u Crnoj Gori i van nje. uglavnom su: . Bijelo Polje.ELKOS doo Peć. Bugarske.MEX doo Podgorica. . sa još 2 specijalista za marketing i prodaju.strani partneri iz Hrvatske.BOCOLA doo Podgorica. Rusije . Srbije i Makedonije iz razloga što ovi proizvodi važe za zdrave i bezbjedne za ishranu.

.4. Sav menadžerski tim u suštini biće uključen u prodaju.2. Na koje područje se plasiraju proizvodi? Proizvodi se plasiraju kako na tržište Crne Gore tako i na inostrano tržište. . .2. Ko su glavni konkurenti? Konkurenata ima više a u prvom redu to su: • domaći: .o. Za sada prodaja se odvijala preko veletrgovine i maloprodajnih objekata ali i na drugi način tj.MESOPROMET Bijelo Polje. Prodaji će biti posvećena najveća moguća pažnja.CARNEX Vrbas.OVAKO Sarajevo. 6. kroz „maloprodaju u proizvodnji” mada takav način ne može dati zadovoljavajuće rezultate.o.AGROŽIV Pančevo.Seid Bahović Company” d.JUHOR Jagodina.5. 35 . Poslovanje preduzeća „Gradina Pored toga investitor će prodaju vršiti i preko angažovanih lica van radnog odnosa u formi ovlašćenih trgovačkih putnika. • strani: . Zbog toga je ovdje data preporuka za niz drugih aktivnosti koje bi trebalo manadžment da preduzme za stvaranje uslova za povećanje prodaje.NEOPLANTA Novi Sad. Prodaja putem prezentacija i neposredna prodaja osmišljena na savremen način će takodje biti zastupljene.GORANOVIĆ Nikšić. . 6. .

. saradnju sa glavnim trgovinama na domaćem tržištu. . povezanost sa putnom mrežom. poznavanje navika i mentaliteta kupaca sa ovog područja. . . kvaliteta proizvoda i njegovih posebnosti i tržišta za ovim .6.Drugo.Seid Bahović Company” d. Koje su prednosti preduzeća u odnosu na konkurenciju? Prednosti posmatranog preduzeća su brojne: . Poslovanje preduzeća „Gradina Oni su konkurencija u ovom momentu cijenu koja bi trebalo biti stabilna. po kvalitetu. zbog blizine i više vrsta mogućnosti prevoza.GAVRILOVIĆ Petrinja. ali Gradina ima ostale uslove marketing miksa u prednosti.Peto.LIJANOVIĆ Široki Brijeg.Sedmo. odnosno povoljnije i to koja je pristupačna za kupce. U tom smislu program za proširenje proizvodnih kapaciteta za proizvodnju telećeg i goveđeg mesa i suhomesnatih proizvoda će imati prednosti u povoljnim karakteristikama po svakom osnovu i kvalitetu.Četvrto. 6.Šesto. pristupačnost kupaca.Treće. zbog specifičnosti. . . obezbijeđeni sopstveni transport. Plasman finalnih proizvoda je obezbijeđen na domaćem i dijelom na inostranom tržištu putem dugoročnih ugovora o saradnji. zbog velike koncentracije kupaca na jednom mjestu ili bližem okruženju.PIVKA Ljubljana. što mu je to tržište poznato.Prvo. 36 . . poznavanje mentaliteta kupaca. zbog relativno značajnog interesovanja kupaca sa tog proizvodima. zbog povoljnih cijena koje se na tom tržištu mogu postići. .Osmo.2.o.o. .

Prednosti ovih proizvoda su što se proizvode na savremenim mašinama-opremi.7. proizvodi su izuzetnog kvaliteta. bar prema mojim saznanjima.000 potencijalnih kupaca u krugu od 70 km. zbog lokacije posmatrane sa makro aspekta.000 .000 ili oko 40.kao bitno je i to što Gradina kao glavni repromaterijal za svoju proizvodnju koristi sirovinu koju ima u neposrednom okruženju tj. koristi se sirovinska baza od mesa stoke na lokalnom tržištu sa nižim cijenama i odličnog kvaliteta. dalje drastično povećanje ekonomske krize i eventualno potpuno obustavljanje prodaje.Deseto.000 – 50. kao i makro lokacije. Učešće preduzećana tržištu Proizvodnja je projektovana za rad samo u jednoj smjeni i svi obračuni su rađeni na toj osnovi. Što se takoreći može nazvati lokalnim tržištem koje je za posmatrano preduzeće izuzetno poznato i na kojem 37 . Rizici mogu biti pojava nekog za sada nepoznatog proizvoda koji bi bio supstitut ovom proizvodu. 6.000 domaćinstava. korišćenje iskusnih radnika i sl.o. jer se investitor nalazi u središtu okruženja gdje su distribuirani kupci. sredine koja je očuvana i još uvijek nezagađena. Ukupan broj stanovnika ovog tržišta lokalnog je blizu 200. U projekciju se ušlo da Gradina zadovoljava oko 1/ 10 ukupnih potreba za ovim proizvodima na ovom tržištu.Deveto.50. samo kod dva veća proizvođača. u samom mjestu proizvodnje. Ovakvi proizvodi se proizvode u Crnoj Gori. Sasvim je izvesno da će biti potrebe za uvođenjem bar još jedne smjene bar u sezonskim intervalima. dok su ostalo male količine kod individualnih proizvođača.o. Sa ekološkog stanovišta proizvodi preduzeća „Gradina Company” imaju niz prednosti jer koriste meso od stoke iz okoline Rožaja i Berana.2. Poslovanje preduzeća „Gradina . što je i u najpesimističkijoj prognozi gotovo nevjerovatno. . dakle 40. Zatim.Seid Bahović Company” d.

To je za naše prilike lokalne i regionalne veliko područje i veliko tržište. Kanali prodaje Autor ovog rada daje preporuku da manadžment sa svojim stručnim službama i uz angažovanje specijalista za marketing pronadje najbolju kombinaciju od sljedećin kanala distribucije-prodaje proizvoda i to od sljedećih : -prodaja preko trgovinskih putnika. -prodaja preko specijalizovanih trgovinskih preduzeća i drugih preduzeća i veleprodaja. -reklamna prodaja.. -direktna prodaja. Poslovanje preduzeća „Gradina se već prepoznaje kao neko od kvaliteta i poštovanja rokova isporuke sa povoljnim cijenama mesa i mesnih prerađevina.2. Sve analize govore da će Gradina u ukupnoj prodaji participirati sa znatno većim procentom od ovdje projektovanog. eventualno maloprodaja. Realno se očekuje da će učešće Gradine u roku od narednih 2-3 godine biti u rasponu izmedju 1/ 5 do maximalno 1/4 tog agregata tržišta. -izložbe proizvoda. -web site – page. da će to biti iznad 1/3 što se u projekcijama ne smije uzimati kao pouzdano.8. prospekti. -prodaja preko svojih zaposlenih-direktna prodaja putem prezentacija. dijapozitivi. propaganda na samom mjestu prodaje i sl.Seid Bahović Company” d.o. filmovi.o. 6. jer za to u ovom momentu nema valjane argumentacije i potpune sigurnosti. Očekivanja Gradine su optimistička. 38 .

i sl. pogonskog goriva i drugo. Postupak nabavke sastoji se iz više faza: istraživanje nabavnog tržišta. Pri tome nabavka osnovnih sredstava ima sporadičan karakter (povezana je sa ulaganjima tj. Svaka od ovih faza nabavnog postupka ima svoju problematiku.o. u predviđenim količinama i pod prihvatljivim uslovima.Seid Bahović Company” d. U užem smislu nabavka je nabavljanje sirovina. nadzor nad izvršenjem ugovora o nabavci i sl.3. -privredna propaganda . -bilbordi. -novine i časopisi. planiranje nabavki. -sajmovi. prije svega u pogledu roka isporuke.1.o. Tržište nabavke Neophodno je izvršiti istraživanje i analizu nabavnog tržišta. Tako je na primjer od 39 . -svjetleće reklame. pregovaranje sa dobavljačima. definisanje-utanačenje potreba. Analiza tržišta nabavke Proces reprodukcije započinje nabavkom sredstava za proizvodnju.Investicionom politikom). upoređenje ponuda. Poslovanje preduzeća „Gradina 6. -sredstva javnog informisanja. kvaliteta i cijena.sredstava rada i predmeta rada. tj. dok je nabavljanje obrtnih sredstava gotovo svakodnevno.3. pomoćnog materijala. -lijepo dekorisani izlozi. zaključivanje kupoprodajnog ugovora. ambalaže. pribavljanje ponuda. I ove analize treba da pokažu da ima mogućnosti da se na tržištu dobiju svi potrebni inputi. 6.

Da je to od koristi potvrđuje misao dobit često leži već u samoj nabavci. svrsishodnih za što bolje zadovoljenje potreba svojih kupaca. berza). koja se ne zasniva samo na podacima nabavnog tržišta nego služi kao instrumentarij nabavne politike.Takođe je od velikog značaja i predstavlja jedan od istaknutih zadataka nabavne službe u ovom preduzeću. Filozofija marketinga zasniva se na zadovoljavanju potreba na tržištu a to znači da se nabavni marketing proteže i na prodajno tržište jer su njegovi zadaci. Pri utvrđivanju potreba za proizvodno preduzeće gdje je od značaja kakve sirovine i pomoćne materijale može da upotrijebi od velikog je značaja i metod i širina nabavljanja ponuda (pismena. Zbog toga je značajno da se marketing upotrebljava i u nabavnom poslovanju. sajam. upoređenju njihovih ponuda i najzad zaključivanju ugovora od velikog su interesa razne trgovinske klauzule kojima se regulišu kondicije isporuke odnosno preuzimanja. Marketing kao i tvrdnja mnogih stručnjaka da 40 . odnosno. s obzirom na postavljene ciljeve da nađe optimalno rješenje na nabavnom tržištu. tj. odnosi konkurencije na tržištu nabavki. odnosno u slučajevima pomanjkanja roba. dakle znači sistematično istraživanje nabavke kao podloge za oblikovanje politike nabavke. Ovako shvaćen marketing.o. odnosno reprodukcionog materijala. Razumljivo je da nabavni marketing nema takvog značaja u uslovima kada nabavno tržište predstavlja usko grlo. nesamostalni posrednici. Nadzor nad izvršenjem ugovora u pogledu termina isporuke.Seid Bahović Company” d. kvaliteta i sl. Kako je u ovom radu dominantna pažnja posvećena tržištu prodaje i prodajnom marketingu mogao bi se steći pogrešan utisak da je nabavno tržište periferno i zanemareno. količine. za stvaranje dugoročnih uslova.o. Poslovanje preduzeća „Gradina bitnog interesa tržišni položaj preduzeća koje nabavlja i konstelacija. Pri pregovaranju sa dobavljačima.

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

sredstvo za oblikovanje tržišta predstavlja svrsishodnu djelatnost svih raspoloživih instrumenata marketinga. Analogno prodajnom i nabavno područje može se podijeliti na informacijske instrumente istraživanja nabavnog tržišta na jednoj, i akcijske instrumente nabavne politike na drugoj strani. Prikupljanje informacija zadatak je istraživanja nabavnog tržišta. Zadatak nabavne politike je oblikovanje nabavnog tržišta koje omogućava nesmetano odvijanje drugih procesa u preduzeću. Kao veoma bitan segment tržišta nabavke jesu supstitucija odnosno, zamjena sirovina i proizvoda. Supstitucija, odnosno zamjenljivost je u oblasti reprodukcione potrošnje svojstvo dva ili više proizvoda da zadovolje određenu potrebu proizvodnje ili potrošača usljed čega se ovi proizvodi mogu zamjenjivati u potrošnji. Ovo je bitno iz razloga što najčešće zamjena proizvoda u potrošnji nastaje kao rezultat promjene cijena. Neto suptitucioni efekat kod zamjenljivih proizvoda, roba ili materijala ima pozitivni predznak pa se fenomen zamjenljivosti i njen intenzitet mogu utvrđivati empirijskom analizom vremenskih serija tržišne statistike. Uvođenje proizvoda koji potpuno ili djelimično sa pojavom novih supstituišu postojeći proizvod zasniva se na strategiji razvoja proizvoda a koja je nužna da bi preduzeće išlo u korak tehničko-tehnoloških rješenja u datom području proizvodnje. Dobra koja se međusobno zamjenjuju u procesu potrošnje i procesu proizvodnje se isključuju. Postoje potrebe koje se mogu zadovoljiti različitim dobrima, odnosno supstitutima. I ako ne na sasvim jednak način jednu istu potrebu možemo zadovoljiti alternativno, upotrebom različitih dobara.

6.3.2. Tržište nabavke za inpute za proizvodnju
I ako se i kod ovog projekta težište stavlja na tržište prodaje značaj se posvećuje tržištu nabavke. 6.3.2.1. Osnovni inputi
41

veliki

Seid Bahović Company” d.o.o. Osnovni inputi su :

Poslovanje preduzeća „Gradina

- svježe juneće meso, kao osnovni input koji učestvuje sa preko 50% svih inputa, -svježe teleće meso, - svježe pileće meso, -svježe jagnjeće meso, -svježe ovčje meso, -začini, -ambalaža i dr. Veoma su bitni i inputi: -električna energija, -naftni derivati-goriva, -rezervni djelovi. Ostali inputi su od manjeg ili simboličnog učešća u proizvodu, ne računajući tu naravno radnu snagu kao poseban input. U prvom redu radi se o vodi koju obezbjeđuje investitor sa vodovodne mreže iz vodovoda. Zatim su tu još i električna energija koja je obezbijedjena dovoljnog napona na samoj lokaciji. Zatim, sredstva higijene i zaštite radnika kao i alati i sl. Naglašavamo da Gradina u svojoj režiji uzgaja stoku za proizvodnju mesa, dobavlja mladunčad krupne stoke (telad) koja u određenom vremenskom periodu uz potrebnu kvalitetnu ishranu i poseban režim nadzora izrastaju u stado tovnih junadi. Kada se utvrdi zrelost i dovoljan prirast žive mase junadi vrši se odabir i usmjerava za klanje. Ovaj tzv. produženi tov teladi je tehnologija koja je najpogodnija za investitora jer se uzima tele težine oko 120 – 150 kg težine i starosti 14 nedjelja i pri čemu pri tovu predviđenom u ovom programu dostiže za

42

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

26 nedjelja oko 450 – 500kg žive mase u prosjeku. Odnosno ima dnevni prirast oko 1.200 grama do 1.400 grama. Ključni input za uspješnost poslovanja ovog preduzeća jeste

obezbeđenje dovoljne količine kvalitetnog telećeg, junećeg i jagnjećeg mesa po prihvatljivoj – povoljnoj cijeni. Za nabavku ovog inputa „Gradina Company” ima razvijenu i kvalitetnu otkupnu mrežu. Takođe, u svom sastavu ima i farmu za uzgoj stoke. Zato je potrebno da sektor marketinga kod preduzeća sačini vrlo precizan operativan projekat sa svim potrebnim analizama nabavnog tržišta. Vrlo je važno edukovati lica za koordinaciju kupovine osnovnog inputa. Na kratki rok ovaj input se može obezbijediti na razne načine. Za dugoročnu orijentaciju potrebne su temeljne pripreme i saradnja – ugovaranje kooperativnih odnosa sa sadašnjim i potencijalnim uzgajivačima stoke na lokalnom i regionalnom tržištu.

6.3.3. Dobavljači(postojeći i potencijalni dobavljači)
Broj dobavljača može biti veliki ali su to uglavnom individualni poljoprivredni proizvođači i uzgajivači stoke od kojih se vrši organizovan otkup goveda, teladi i jagnjadi. Naročito je važno napomenuti da „Gradina Company” ima svoju farmu za uzgoj stoke, koju planiraju da uvećaju jer sadašnji kapacitet ne zadovoljava tražnju na tržištu. Obzirom da se radi o manjem broju inputa po vrsti i namjeni koji su specifični i njihova ponuda je rasprostranjena broj dobavljača može biti i veći zavisno od interesa investitora.

43

3.1.o.Seid Bahović Company” d. Poslovanje preduzeća „Gradina 6. Način plaćanja dobavljačima 6.3.00 15-30 75.00 25.3.2.00 20. Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima Autor ovog rada je mišljenja da bi za donošenje odluke o uspostavljanju trajne saradnje sa pojedinim dobavljačima slijedeći kriterijumi mogli biti značajni za preduzeće „Gradina Company” d.o. Rožaje i to : -pouzdanost -potrebni inputi -predviđene količine -rokovi isporuke -kvalitet mesa -cijena -da li postoje barijere za isporuku -da li se može napraviti kooperantski odnos sa dobavljačima Način plaćanja : U gotovini % Na kredit % Broj dana kreditiranja od dobavljača (prosječno) 80.3.o. Udaljenost dobavljača Svi dobavljači su na maloj udaljenosti od proizvodnog pogona preduzeća. To je od značaja za redovno i uredno snabdijevanje preduzeća živom stokom i da preduzeće ne mora da drži velike 44 .00 Tržište domać e strano Tabela 1.o.

Manji dio inputa će se uvoziti. 6. 6.4.3.Seid Bahović Company” d.da li se može napraviti kooperantski odnos sa dobavljačima što će se nastojati realizovati nakon početka proizvodnje i sl. -cijena.3. -predviđene količine i mogućnost blagovremene isporuke u količini i traženom asortimanu. -kvalitet proizvoda. Pored toga razlike će se odnositi na to da li se radi o starijem ili mlađem stočnom fondu. 6. -rokovi isporuke.3. Rizici i prednosti Prednosti ovakve saradnje sa dobavljačima su višestruke.5. -potrebni inputi i mogućnost njihovog kompletnog obezbjeđenja. Mogućnost kooperantskog odnosa sa nekim dobavljačima 45 . To će uticati na razlike u cijenama nabavne sirovine. -da li postoje barijere za isporuku zbog propisa stranih zemalja ili naših propisa. Razlike će se odnositi na kvalitet jer za ovu proizvodnju je potreban veoma dobar kvalitet mesa. odnosno može Poslovanje preduzeća „Gradina da vodi racionalnu politiku gazdovanja zalihama.3.3.o. Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima To su: -pouzdanost. Cijene pojedinih dobavljača ( za repromaterijal i opremu koja se planira nabaviti) Cijene žive stoke su na tržištu lokalnom uglavnom ujednačene tako da nema bitnih razlika i odstupanja.3. Veći dio inputa se obezbeđuje na lokalnom i domaćem tržištu. .3.o. vrijednosti zaliha.

Kada se utvrdi zrelost i dovoljan prirast žive mase junadi vrši se odabir i usmjerava za klanje. Propisanim režimom tova junadi tele težine 120 – 150 kg težine starosti 14 nedjelja za 26 nedjelja tova dostiže težinu oko 450 kg žive mase u prosjeku.4.o. Odnosno ima dnevni prirast oko 1 . telećeg i jagnjećeg mesa i suhomesnatih polutrajnih barenih proizvoda. U njemu nema industrije koja zagađuje okolno zemljište i vodu.200 grama do 1.o. Dobavljači se Poslovanje preduzeća „Gradina nalaze u blizini investitora. Preduzeće je izgradilo prostor (štala)dimenzija 15 x 8 m sa svim infrastrukturnim sadržajem na povoljnoj lokaciji i podesni su za farmerski tip tova junadi. Ovaj tzv. tako da je proizvod ekološki zdrav i izuzetno privlačan za strano i domaće tržište. odnosno njihova ponuda.Seid Bahović Company” d. Raspoloživost inputa je velika. Treba navesti i to da region u kome se realizuje proizvodnja mesa i suhomesnatih proizvoda „Gradina Company“ je ekološki očuvan.OBIM.400 grama. produženi tov teladi je tehnologija koja je najpogodnija za preduzeće jer se uzima tele težine oko 120 – 150 kg težine i starosti 14 nedjelja i pri čemu pri tovu predviđenom u ovom programu dostiže za 26 nedjelja oko 450 – 500 kg žive mase u prosjeku. 46 . Preduzeće nabavlja mladunce krupne stoke(telad) koja se u određenom vremenskom periodu uz potrebnu kvalitetnu ishranu i poseban režim nadzora izrasta u stado tovnih junadi. je veoma važna. 6. ASORTIMAN I VRIJEDNOST PROZVODNJE Treba naglasiti da se asortiman proizvoda preduzeća „Gradina Company” sastoji od suhomesnatih trajnih proizvoda. svježeg junećeg.

Projektovani projektovanog broj zaposlenih je sasvim i dovoljan za za drugu realizaciju polovinu obima proizvodnje prodaje 2010.Ljudski resursi Ovdje definisana. juneći narezak. telećeg i jagnjećeg mesa. Preduzeće će za povremene poslove angažovati lica sa tržišta. juneća kosovska kobasica. kulen. teleće i juneće srce.o. dimljena junetina. goveđi sudžuk. teleće dimljeno suvo meso. pileća viršla. glave i dr.Seid Bahović Company” d. ne može se posmatrati kruto. projektovana struktura rasporeda zaposlenih po organizacionim djelovima preduzeća. Suhomesnati polutrajni .godine kao i za prvu polovinu 2011. Ovo sa razloga što se radi o malom preduzeću kod kojeg zaposleni obavljaju poslove prema potrebi u bilo kojem dijelu preduzeća. Poslovanje preduzeća „Gradina Suhomesnati trajni proizvodi su: goveđa pršuta. pileći parizer.o. 47 . već više kao orijetaciono usmjerenje po segmetntima preduzeća.bareni proizvodi su: juneća kobasica. juneći debraciner. juneća roštiljska kobasica. goveđa čajna kobasica. jetru. goveđa dijetalna kobasica. juneća kobasica. juneća šunka. godine. Osim svježeg junećeg. prema njihovim sposobnostima. 7. goveđi narezak. dakle koja nijesu u radnom odnosu kod ovog preduzeća. juneći parizer. GRADINA COMPANY veoma uspješno plasira na tržište i juneću i goveđu kožu. ovčje suvo meso. bubrege.

o.Seid Bahović Company” d. Naziv r/b Poslovanje preduzeća „Gradina Broj Školska izvršila sprema ca 1 4 2 tehnicke VSS VSS VSS organizacionog dijela sektora 1 2 3 IZVRŠNI DIREKTOR Direktori sektora Knjigovodstveno finansijski poslovi Odrzavanje opreme Odrzavanje opreme Radnici u proizvodnji Transportni radnici i tehnicke 4 2 VSS 5 6 7 2 34 35 VŠSS SSS SSS radnici u prodaji UKUPNO 80 48 .o.

javnog) prestali sa radom pri čemu je bez posla iz mesoprerade ostao veliki broj iskusnih i stručnih kadrova.Seid Bahović Company” d. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 2. Ovome su doprinijeli i kapaciteti u bližem okruženju koji su u prvom redu zbog vlasništva (državnog. Struktura zaposlenih po organizacionim djelovima preduzeća Imajući u vidu da je ponuda veoma stručne radne snage iz ove djelatnosti velika to je i povoljnost za preduzeće velika da obezbijedi potrebnu radnu snagu iz raspoložive ponude. Pored formalnog raspolaganja odredjenom stručnom spremom veoma je bitno istaći da ne treba “robovati” tome već u radni odnos primiti i zaposlene koji 49 .o.o. U narednoj tabeli daje se projektovani broj zaposlenih prema stručnoj spremi koji je poželjan za obavljanje ovih poslova.

o.1. Tabelarni pregled zaposlenosti pri punom korišćenju kapaciteta 8. Prethodna i nova ulaganja 50 . Poslovanje preduzeća „Gradina imaju stručnu i radnu sposobnost i ako nemaju baš sve formalne dokaze za potreban nivo stručne spreme.o. Preduzeće će prilikom odabira potrebnih kadrova provesti potrebne testove radi provjere znanja i sposobnosti zaposlenih. r/b Školska sprema 1 2 3 4 VSS VŠS VKV SSS Broj izvršilaca 9 2 34 35 UKUPNO: 80 Tabela 3. Ulaganja i struktura finansiranja 8.Seid Bahović Company” d.

0 1 .o.0 2 0 1 4 .0 4 .0 9 0 1 8 0 .0 1 8 0 .3 6 0 .0 0 0 9 9 2 .0 0 0 4 0 2 .0 4 1 . Troškovi poslovanja 8.0 Tabela 4.1 4 2 .0 5 6 .0 0 0 2 0 0 .0 0 .0 0 0 2 0 0 .8 7 0 .0 9 0 . neophodno je da nakon isteka vijeka trajanja osnovnih sredstava obezbijedi sredstva za kupovinu novih.0 0 .3 6 0 . Obračun amortizacije Amortizacija predstavlja trošak osnovnog sredstva.0 9 0 . Nastaje trošenjem (materijalnim i moralnim) osnovnog sredstva. Da bi preduzeće održalo kontinuitet proizvodnje.0 2 .5 6 8 .2.5 6 8 .2 3 0 .1.0 0 . RET O N U G N A H D A LA A J 2 N V U G NA .Seid Bahović Company” d.0 3 1 .7 7 7 .8 7 0 .0 0 .7 7 7 .0 9 0 .0 0 .1 9 2 .0 0 0 2 0 0 .0 B)A cisk k p a uv za oj f m k i a it l e n ir i C)O r n sr d v b t a e st a U P O KU N 2 0 0 .0 1 2 .o.0 2 0 1 4 .0 2 0 8 . odnosno vrijednost objekta) i stopa amortizacije koja je utvrđena zakonom. Troškovi osnovnih sredstava 8.1.2.0 2 7 .2 4 0 .0 1 P .0 0 .0 4 .9 4 2 .0 0 0 .2 3 2 .5 7 7 .0 0 0 5 6 .2 4 0 .2 3 2 . a koja se razliku u zavisnosti od vida i karakteristika osnovnih sredstava.0 2 7 .2 4 0 .8 8 0 5 6 .0 0 0 .0 5 6 .2 4 0 .8 8 0 0 8 . Dva su osnovna parametra za utvrđivanje iznosa amortizacije: osnovica (fakturna vrijednost opreme.0 0 0 4 0 2 . To će uraditi tako što će u svakoj godini korišćenja osnovnih sredstava izdvajati određeni iznos sredstava (zavisno od vijeka trajanja i metoda amortizacije) na ime amortizacije i konačno obezbijediti zamjenu dotrajalih osnovnih sredstava novim.2 3 0 . O A LA A J 3 U P O .0 Uun kpo 5 2 . Prethodna i nova ulaganja 8. KU N A O o n sr d v ) sn v a e st a zem e sa in ljišt frast k u ru t rom Ob jekat i g e in rađ v sko zan atski rad i ov Osn n te n ov a h ološka op m re a tran ortn sred a sp a stv Ostala u an lag ja 2 0 0 . 51 .0 1 .1.2. r /b St u t r u g n r k u a la a ja Poslovanje preduzeća „Gradina Kr d e it So st e p vn o u šće če 5 2 .0 0 .5 7 7 .

0 0 0 3 0 .970 x 10 % = 100.330 ukupno: Treća godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.15 % = 32.300 x 10 % = 111. đ vin i k Postojeći Nov u a lagan ja 2 Te .300 – 111.o.000-32.sre re a ra d 1 3 .0 0 0 1 3 0 .113.300 ) = 2.0 0 0 .000 x 1.700 ) = 1.0 5 .030€ ( 1.300 x 1.2 7 0 .773 x 10 % = 90.8 7 0 .001.0 0 0 .0 1 Gra e sk obje t .1 4 0 .300 Oprema: 132.960 Oprema: (1.0 2 .7 0 0 Druga godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.00 € (1.970 – 100.779.Seid Bahović Company” d. st la ga Uk upno 4 1 .497.700) = 2.237.330 ) = 1.197 ukupno: Četvrta godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.300 – 32.2009 r/b St k u ru t ra V rijed ost n 2 7 . h.0 1 6 0 .15 % = 32.844.0 1 .001.811.113.700 Oprema: 144.7 0 0 Pom a oprem oćn a 3 O a ula nja .197) = 901.o.177 ukupno: 52 .15 = 31.811.0 Poslovanje preduzeća „Gradina A ort cion m iza a st a op 1 5 .000 – 123. Prva godina .844.000 ) = 2.000 – 33.00 x 1.0 0 0 .877.op m i t ns.1 A ort cija m iza 3 .

272.137.160) = 730.15 % = 31.747.00 € Tabela 5.436 x 10 % = 73.2.750. Obračun amortizacije 8.715.Seid Bahović Company” d.960 ) = 2.o.1.00 € Poslovanje preduzeća „Gradina Peta godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2. Obračun investicionog održavanja Pored amortizacije koja služi za konačnu zamjenu osnovnih sredstava.2.596 – 81.450 x 1. 122.228 Oprema: 104.177) = 811.747.044 ukupno: .596 x 10 % = 81.779.00 € (901.590 Oprema: 112.590 ) = 2.o. troškovi održavanja su neophodni da bi osnovna sredstva "zadržala 53 (811.160 ukupno: Šestagodina( obračunamortizacije ) Građevinskiobjekti:( 2.000 – 31.040 x 1.15 % = 31.040 – 31.773 – 90.

340. Elektro-mašinsko održavanje 3 Ostala održavanja UKUPNO 33. Poslovanje preduzeća „Gradina predviđenu formu".2009 r/b Struktura Troškovi amortizacije Stopa Iznos 6.00 % 123.00 % 20.700.00 % 54 .00 20.700.00 20.000.00 31.o.00 1. Osnovica za izračunavanje troška održavanja obično se računa kao procenat od amortizacije.00 20.Seid Bahović Company” d.600.o. Prva godina .00 24.00 % 156. Građevinsko održavanje 2.740. ali je zbog česte promjene zakonskih stopa ostavljena mogućnost da ih izrađivač sam unese na osnovu svojih kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.

2.803.00 Treća III-godina godina 3.550.3. I-godina 4.803 132.00 € 1.00 % x 20 38.00 % 39.680.00 Druga godina II-godina 3.558.957.00 22.300 144.o. Obračun premije osiguranja Vrijednost osnovnih sredstava Stopa Iznos 2009.114.00 € 1.00 IV-godina 3.00 % 34.500.454.573.00 % x 20 35.169 Četvrta 1.god.00 € VI-godina 3. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 6.00 % 41.030 x 20 % 28.00 € 55 .144.000 1.00 122.128.806.581.445.419 Peta godina 112.490 % 26.750 x 20 % Šesta godina 104.812.427.855.00 % 36.306 V-godina godina 3.00 € 1.o.137 % 24.00 1. Obračun investicionog održavanja 8.1.Seid Bahović Company” d.272 x 20 % 20.

75%. Obračun premije osiguranja 8.1. Rok vraćanja zajma iznosi 54 mjeseca. Mjesečna kamatna stopa iznosi 0.o. Mjesečna rata zajma iznosi 4. Visina zajma preduzeća „Gradina Company“ iznosi 200.111.000 EUR.82 EUR.Seid Bahović Company” d. a godišnja 4. Troškovi obrtnih sredstava 8. 8.2.o. 56 .39%.2. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 7. Dobijaju se na osnovu amortizacionog plana i predstavljaju zbir kamata za reprezentativnu godinu.2.3.Finansijski rashodi Finansijski rashodi predstavljaju trošak kamate za period otpate kreditnih sredstava. odnosno koji svojim kvalitetom i kvantitetom presudno utiče na osobine i svojstva proizvoda.3. Troškovi osnovnog materijala za tekuću godinu poslovanja Osnovni materijal je onaj materijal koji čini supstancu proizvoda.2.

000 100.50 4. TELEĆE MESO 3.000 126.000.o. GOVEĐE MESO 2.600.000.00 Godišnji troškovi 1.Seid Bahović Company” d.000.00 120.00 Ukupno 4.730.00 1.000.00 567.000 2. Poslovanje preduzeća „Gradina r/ b Naziv materijala Godišnj Jedinic Nabavn e a a potreb mjere cijena e KG KG KG KG KG 406.000.00 300. ZA TRGOVINU U MARKETIMA KOMPANIJE 2.000 32.00 3.015.000. Troškovi osnovnog materijala za tekuću godinu poslovanja 57 .00 4. JUNEĆE MESO 4. JAGNJEĆE MESO 6.50 3.o.0 0 € Tabela 8.000. OVČIJE MESO KUPLJENA ROBA ŠIROKE POTROŠNJE 7.00 128.000 40.

000.000.00 0.000 50.35 0.00 12.00 80.000.00 17.000 20. Troškovi pomoćnog materijala 58 .Troškovi pomoćnog materijala r/b 1 ZAČINI Naziv materijala Jedinica Godišnje Nabavna mjere potrebe cijena KG KUTIJA KOM KOM KG KG KG Godišnji troškovi 70.000 3.000 30.00 270.o.000 34.00 4.00 500.00 500.000.00 20.25 0.000.2.1 10.25 2 AMALAŽA 3 ETIKETE 4 DEKLARACIJE 5 ADITIVI 7 SO 8 SOJA 9 PRIRODNA CRIJEVA 10 KOLAGEN OMATAČI 11 POLIAMIDNI OMOTAČI 12 KONAC ZA VEZIVANJE 13 VRECE 14 PVC GAJBE 15 PVC KESE ZA VAKUMIRANJE 16 SELOTEJP 17 Ukupno M M M KOM 2.15 0.3.o.000 5.00 10.2.5 0.00 1.Seid Bahović Company” d.000.000.000.02 4 0.000.000 50.500.00 17.000 40.500.000 20.00 12.00 12.5 0.60 0.000 600.00 17.500.500.000 600. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.0 0 Tabela 9.00 5.000.02 0.000 70.

reprezentacija.000. komunalija.000.0 0€ Sadržane su rezerve u ovdje datim troškovima jer je uzet u obračun trošak prevoza i toplog obroka za 12 mjeseci a ne za stvarnih 11 mjeseci kao i kod nekih drugih troškova.00 x12 185.400.…) UKUPNO 1.00 x 12.Seid Bahović Company” d.0000.00 12 300.000.o.300.00 9 Htz oprema 10 Ostalo (reklama.00 12 5.putovanja.00 42.00 12.00 21.00 1000.o.00 3.000. 59 .00 24.00 1. sajmovi.00 x 12 3..500.580. Energije 5 Gorivo.00 x 12 25.00 x 12 14. sl.00 x 12.000. Ostali nematerijalni troškovi r/b 1 Prevoz radnika 2 Topli obrok-ishrana radnika 3 PTTtroškovi (fiksni i mobilni) 4 Troškovi el.00 x 12 300.000.00 60.2.3.… 7 Zimnica i regres 8 Platni promet 70 80 Troškovi Br. Poslovanje preduzeća „Gradina 8. Ostali nematerijalni troškovi Tabela 10.000.00 x 12 250.000.000.radn Mjesečno Vrijednost 80 80 15.000.naftni derivati 6 Troškovi vode.3.00 21.

230.00 90.560.00 280.radn.00 5 3.00 840.radni izvršila ku Plata 3 x Jedn.Seid Bahović Company” d.150. (4+6) Ukupan trošak 3x7 Školsk a r/b sprem a 1 1 2 3 4 Net plata / Ukupna Porezi i neto dopr.00 420.00 290.00 7 520.00 € Tabela 11.00 6 170./ Broj Jedn.00 11. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.00 7.00 115.radni ca 4 ku 2 VSS VŠSS VKV SSS 3 9 2 34 35 4 350.4.00 7.o.760.360.o. Troškovi zarada 60 .650.00 10.230.00 UKUPNI TROŠKOVI ZARADA ZA 1 GODINU ( 27. Troškovi zarada Ukupan trosak / jed.680.00 80 27.00 X 12 ) = 326.00 140.00 200.2.150.00 560.00 UKUPNO : 18.3.00 8 4.00 340.000.00 225.

3.000.333.918.760.00 90 4 81. Obračun potrebnih obrtnih sredstava r/ b Elementi Godišnji promet Dani Koefici Potrebna veziva jent sredstva nja obrta 1.00 5.00 1.00 60 60 15 6 6 6 24 60 308.o.000.Seid Bahović Company” d.924.482.00 987.00 30 30 30 12 12 12 500.000.237.000.5.00 5.000.924.333.991.230. 00 61 . 00 OBRTNA 1.00 27.017.00 436.015.2. SREDSTVA Zalihe osnovne sirovine i repromaterijala Nedovršena proizvodnja Zalihe gotovih proizvoda Potraživanja od kupaca Žiro-račun ODBITNE 2. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.00 326.722.00 246.00 98.833. OBRTNA SREDSTVA 5. STAVKE Dobavljači Amortizacija Bruto zarade NEDOSTAJUĆA 3.00 11.250.00 143.00 1.00 5.924.850.467.247.o.00 475.733.499.

000.12.00 2011.00 50.000.00 1 Teleće sveže meso 2 Juneće sveže meso 3 Goveđe meso 4 Jagnjeće meso 5 Jareće meso 6 Goveđi pršut 7 Goveđi sudžuk 8 9 Goeđa polutrajna kobasica Goveđa vakumirana kobasica 10 Goveđa viršla 62 .000. r/b Proizvod 2010.00 100. 607.00 117. i 2011.00 47. shodno zahtjevima tržišta i novim zahtjevim i saznanjima. 655.000.00 170. dopunjavati i mijenjati te se sa tih razloga za obračun ukupnog prihoda uzimaju takozvani reprezenti proizvodnje.000.o.00 356. Obračun potrebnih obrtnih sredstava Nedostajuća obrtna sredstva investitor obezbeđuje iz već stvorenih sredstava koja posjeduje po bilansu stanja 2009.000.000.Seid Bahović Company” d.000. i to zaključno sa 31. u ovom momentu definisani asortiman će se proširivati.000.000.00 110.o. 8. odnosno proizvodi koji će se najčešće proizvoditi i koji su po svojoj namjeni stabilni.00 250.00 21.00 22.00 62.000.000.000. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 12.000.000. Formiranje ukupnog prihoda Obzirom da je obiman proizvodni asortiman posmatranog preduzeća koji će se realizovati u narednom periodu a pored toga.00 330.000.00 57.00 890.00 827.4. godinu.00 157.000. Obračun ukupnog prihoda daje se u narednoj tabeli za 2010.00 233.2.000.000.00 126.000.

00 3.000.00 47.00 60.000.000.000.000.000. Poslije isteka ove prve dvije godine predviđa se da će u kontinuitetu do 2024. i goveđajetra 13 Goveđa glava 14 Koža sitne stoke 15 Koža krupne stoke 16 Hzzgggghzgf 17 Khjhhgfbzhfg 18 Ostali prihodi PRIHOD OD PRODAJE OSTALIH 19 ROBA U MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA Poslovanje preduzeća „Gradina 17.o.00 45.000.00 2.00 17. 11 Teleća jetra 12 Jun.924. 63 .00 17. i 2010.000. godina.000.o.00 5.000.00 UKUPNO : 5.godine biti povećanje prihoda za 5 % u odnosu na svaku prethodnu godinu. Obračun ukupnog prihoda za 2009.000.000.000.00 17.000.000.000.00 55. godinu Kada je formiranje ukupnog prihoda u pitanju pojedinačno je rađeno za prve dvije godine tj.00 42.00 6.Seid Bahović Company” d.00 18.000.00 18.000.000.00 18.000.00 18.500.00 5.zatim 2010-ta godina u kojoj preduzeće koristi sredstva takođe u grace periodu i na kraju je prikazan plan prihoda u godini kada se računa da će doći do potpunog uhodavanja kako u procesu proizvodnje tako i u procesu prodaje kroz mrežu marketa koja će se osavremeniti i uvećati u budućem periodu a to je upravo i godina kada se počinje i sa vraćanjem kredita a to je 2011.00 50.000.00 Tabela 13. za tekuću godinu u kojoj preduzeće planira kreditno zaduženje kada bi koristilo sredstva 12 mjeseci u grace periodu a to je kako smo rekli 2009-godina.213.

o.o. Ekonomsko .5.finansijska analiza 64 .2. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.Seid Bahović Company” d.

o.2.051.000. A Iznos u € OSNOVNA SREDSTVA (stalna imovina ) Poslovni objekti 4.767. Bilans stanja Na osnovu predhodnih razmatranja vrši se projekcija bilansa stanja.00 € B OBRTNA SREDSTVA 1.022.1.o.243..00 € A+B UKUPNO 5.5.877.237.223. 65 .524.00 € 1 Tehnološka oprema i 2 3 transportna sredstva Akcijski kapital pravnom licu u drugom 2.00 € C SOPSTVENA SREDSTVA 5. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.029.br.00 € Tabela 14.00 € 1.567.274.000.Seid Bahović Company” d.00 € 410.274.00 € D POZAJMLJENA SREDSTVA 200. Bilans stanja Opis bilansne pozicijestavke Red.

o.o. Grafička ilustracija sopstvenih i tuđih izvora 66 . Poslovanje preduzeća „Gradina Slika 3.Seid Bahović Company” d.

11.056 23. u toku per.) Troškovi zaposlenih Amortizacija Umanjenje vrijednosti nekretnina. roba i potr.422 0 117. mater.876 0 3. i nedovr.770 0 153. 2.503 -2. 5.223 -275 32. 3.846 0 2.618 -183. Bilans uspjeha 67 .878. 9.590 85.163 186. sir.2.494. 2. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.155 66.583. postrojenja i opreme Ostali poslovni rashodi Profit od poslovnih aktivnosti Neto finansijski trošak Učešće u dobiti pridruženih pravnih lica Porez na dobitak Neto dobitak/gubitak od diskontnih poslova Neto profit/gubitak za obračunski period Pripada: Vlasnicima kapitala matič. Prihod Pozicija Ostali poslovni dobici Izvršen i kapitalizovan rad od strane pred.547 -307. 7.068 80.493 2. br. 4.224. (za trgov. 8.2.905 75.021 145.Seid Bahović Company” d. za sopstvene svrhe Promjene na zal.906 -24.301 57. kuplj.248 10.311 2009.601 1.516 28. proizvodnje Utr. 2.o. 32.311 0 23. 13. preduz.653 126.pravnog lica Manjinski interes 2008. 1.5. gotovih proizv.248 0 Tabela 15.653 158. Bilans uspjeha Napomen a R.o. 6.685 109. 12.

0296 0. Ova ocjena je urađena na osnovu podataka za reprezentativnu drugu godinu.090.o.3.934.o. Poslovanje preduzeća 8.0346 3. Ekonomski vijek trajanja tog investicionog projekta je šest godina.0518 0. Posmatrano preduzeće je podiglo kredit i ušlo u ozbiljan investicioni projekat kojim planira da poveća profit.92 € po radniku 0.683 % 1.8773 Rentabilnost rada Investicije prema broju radnika Akumulativnost Ekonomičnost Reproduktivna sposobnost Dugoročna zaduženost Koeficijent pokrića iz ukupnog duga . kao godinu optimalne realizacije i maksimalnog kreditnog opterećenja.28 € po radniku 72. 1.02683 ili 2.Seid Bahović „Gradina Company“ d. Pokazatelji U okviru ovog pogavlja obrađuju se statički pokazatelji posmatranog preduzeća.

934.742.742. Poslovanje preduzeća Tabela 16.o.767.0268312 ili 2. Neto dobit : 80 radnika = 154. Statički pokazatelji • Rentabilnost rada.o.090.274.77 € : 80 = 1.92 € 56 • Akumulativnost akumulacija Akumulativnost = -----------------------------------------------------100 Investicije u osnovna i obrtna sredstva x = 154.274.00 € : 80 = 72.77€ : 5.767.28 € po jednom radniku • Investicije prema broju radnika Vrijednost investicija: broj radnika = 5.00 € x 100 = 0.683 % • Ekonomičnost proizvodnje Ukupni prihodi Ekonomičnost = ------------------------------------------69 .Seid Bahović „Gradina Company“ d.

anuiteti kamate i glavnice) ( obrada uzeta za treću godinu projekta jer se tada u čitavoj godini vraćaju Bruto dobit : otplata kredita = 170.00 € : 5.00 € : 5.753. Metod utvrđivanja praga rentabilnosti Za treću godinu punog korišćenja kapaciteta.0518 • Dugoročna zaduženost pokazuje koliko na svaki euro pasive otpada na sredstva iz pozajmljenih izvora .000.274.00 € = 3. 200.Analiza preduzeća u uslovima neizvjesnosti 8.0346 • Koeficijent pokrića iz ukupnog duga pokazuje da li i koliko je bruto dobit sposobna da "pokrije" obaveze programa prema njegovim kreditorima za odnosnu godinu.o.Seid Bahović „Gradina Company“ d.1.772.767.953.00 € = 0.02955 • Reproduktivna sposobnost Akumulacija + amortizacija Reproduktivna sposobnost =------------------------------------------------------------Investicije u osnovna i obrtna sredstva = 298. 70 .047.4.00 € = 1. Utrošena sredstva ( rashodi ) Poslovanje preduzeća = 5.4.00 € : 43.8773 8.77 € : 5.274.857.00 € = 0.767.924.o.000.

00 € – 5.00 € .220.339.000.00 Marža pokrića predstavlja razliku između prihoda od prodaje i varijabilnih troškova (promjenjivi izdaci).= ------------------.oo € UP = 6. Poslovanje preduzeća Izražen u minimalno prihvatljivom obimu proizvodnje odredjuje se prema formuli : = FIKSNI TROŠKOVI / UKUPAN PRIHOD-VARIJABILNI TROŠKOVI FT = 657.821.00 657.000.00 € = 222.70 % 6.Seid Bahović „Gradina Company“ d. 222. – 20.821.13 € = 202.522.00 ---------------------------------------.522.522.000.339.220.= 0.00 € Poslovni dobitak predstavlja razliku između marže pokrića i fiksnih troškova (stalnih izdataka).522.179.657.220.339.657.343.617.00 € = 222.997.657.657.7470 ili 74.5.00 € . 6. II godina treća kolana) 71 .00 – 5.00 € Neto dobitak je konačno jednak razlici između bruto dobitka i poreza iz finansijskog rezultata.75€ iz Bilansa Uspjeha.039.oo € VT = 5.70 % 880.00 €€. 6.00 € Bruto dobitak je jednak razlici između poslovnog prihoda i ukupnog rashoda.179.oo € 657. 880.00 Qmin = 74.408.179.00 € = 880.87 € (204.821.000.o.220.o.

Poslovanje preduzeća Prag rentabilnosti Marža pokrića Poslovni dobitak Bruto dobitak Neto dobitak Qmin = 74. što u ukupnoj proizvodnji po ovim osnovima iznosi ima učešće oko 20 %.00 € 222. Neki od mogućih (potencijalnih) rizika za ovo preduzeće su : Finansijski tokovi: Obezbjeđenje likvidnih sredstava za blagovremeno i potpuno namirenje obaveza kojim će se suočiti ovo preduzeće.RIZICI Kao uglavnom svako tipično preduzeće i ovo preduzeće nije imuno od problema rizika I nepredvidivih situacija koje mogu nastati tokom njegovog poslovanja. stavljanjem nabavka profita u uz kompenzaciju likvidnosti za gotove proizvode.Ovaj rizik se može izbeći racionalizacijom zaliha (sirovina.617. kao i gotovih proizvoda). prvi mogući rizik sa Ovo sa razloga što se sirovina. . Projekt menadžer je vršio opservacije mogućih rizika za ovo preduzeće te je došao do zaključaka koje ovdje iznosi. dodatnim funkciju preduzeća.657. praćenje naplate potraživanja.5. doslednim prdržavanjem planiranih zadataka i 72 . Sa druge strane prodaja se vrši uglavnom na odloženi rok plaćanja. Manji dio se prodaje bez odloženog roka naplate ili sa plaćanjem dijela unaprijed.657. odnosno osnovni repromaterijal nabavllja sa plaćanjem unaprijed ili u najboljoj varijanti sa kratkim odloženim rokom plaćanja. koji se kreće od 15 –60 dana. sopstvenim ulaganjima investitora u održavanje likvidnosti.o..70% 880. Utvrđivanje nekih ekonomskih pokazatelja 8.00 € 222.00 € 202.179.o.Seid Bahović „Gradina Company“ d. repromaterijala.87 Tabela 17.

Seid Bahović „Gradina Company“ d. Mora se u osmisliti ublažavanje ili potpuno eliminisanje ovog rizika da se zadrži njihova da se postepeno definiše neutralan uticaj ovog rizika i da se na dugi rok nije zavisno od lojalnosti kupaca.o. Projektom neophodno da se od navedenih Zato je ovim osnovnih i uobičajenih i managamentu pa je veoma adekvatna bitno da sa taktika za postojećim kupcima ostvari bliska i efektivna komunikacija. Zbog toga je imovina preduzeća osigurana a tako se projektuje u cijelom ekonomskom vijeku projekta. te se time ovaj rizik od mogućeg nastnka štetnog dogadjaja eliminiše. će zahtijevati investitora. za ostvarivanje cilja 73 . odnosno aktivnosti koje neočekivano može da preduzme konkurencija. Osiguranje. proizvodi koji se plasiraju na tržištu jednim dijelom zavise od lojalnosti potrošača marketingu lojalnost Projekta. a posebno na moguće štetne dogadjaje.o. sopstvenim stalnim unapredjivanjem interne ekonomije. Kod ovog preduzeća se javljaju dva talasa pojačane tražnje i to u periodu jul-avgust i u periodu decembar-januar.. Lojalnost potrošača. D. realizaciji ovog Projekta.o. racionalnim ponašanjem u svakom segmentu preduzeća i odgovornim odnosom svih izvršilaca. « Gradina Company » Rožaje kao malo preduzeće i ono koje u suštini počinje sa ozbiljnim radom i proizvodnjom veoma je osjetljivo na neplanirane izdatke.o. što ne čini klasične sezonske oscilacije. Poslovanje preduzeća mjera i disciplinovanim izvržavanjem obaveza od nosilaca aktivnosti u Agresivna konkurencija. Ovaj rizik će se spriječiti dijelom dodatne napore permanentnim praćenjem konkurencije. jačanjem kvaliteta i funkcije marketinga. Sezonske oscilacije za ovo preduzeće nemaju posebne implikacije. jer je proizvodnja kontinuirana kao i prodaja.

da managament misli pozitivno. mora imati na umu probleme da stalno drži maksimalno i da ozbiljnim svaku aktivnost svakog izvršioca koji nose rizik permanentno prati i proučava od zapadanja u teškoće poslovanja i poremećajeredovnih tokova u preduzeću. u jednom dužem roku. Poslovanje preduzeća jer su ovi troškovi izvrši osiguranje imovine preduzeća. u kontekstu prisutnosti rizika . Obradjivač je došao do saznanja tokom obrade ovog Plana . vođenje evidencije i organizacija. poštovanje rokova. U svom daljem radu Investitor mora posvetiti značajnu pažnju u periodu odmah nakon prihvatanja ovog Investicionog projektaprograma za realizaciju da definiše slijedeća pitanja: naplata potraživanja.o.o. 74 . Međutim. vjeruje u svoj uspjeh realizacijom ovog Projekta.Seid Bahović „Gradina Company“ d. rizika predvidjeni Projektom.

Ono je likvidno. Evidentan je uticaj aktuelne ekonomske krize na poslovanje posmatranog preduzeća.Seid Bahović „Gradina Company“ d. Politika ljudskih resursa posmatranog preduzeća je usklađena sa njegovom strategijom. rentabilno.o. Kreditna zaduženost posmatranog preduzeća je izražena. efikasno i produktivno. Posmatrano preduzeće prati tehnološke trendove i zahtjeve globalne ekonomije. 75 . Zaključak Na osnovu izloženog možemo potvrditi ili odbaciti postavljene hipoteze. Poslovanje preduzeća 9. Posmatrano preduzeće koristi savremene informacione tehnologije u svom poslovanju.o. Konkurentske prednosti posmatranog preduzeća su vidljive. Ono ne ulaže velika novčana sredstva u marketing.

Seid Bahović „Gradina Company“ d. Rožaje. maj 2010.. Kalač Zemir: „Poslovnik o kvalitetu „Gradina Company“ d. Rožaje.o. 3. Rožaje. Literatura 1. decembar 2006. Nurković Mirsad: „Investicioni program: Proširenje proizvodnih kapaciteta za preradu mesa“. februar 2005. 76 . CPI – Podgorica: „Marketing strategija preduzeća „Gradina Company“ Rožaje. Nurković Mirsad: „Investicioni program: Proširenje proizvodnih kapaciteta za preradu mesa“. Poslovanje preduzeća 10.o. 2. Podgorica.o. septembar 2009.o. 4.

Seid Bahović „Gradina Company“ d.o. Poslovanje preduzeća 77 .o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful