INTERNACIONALNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU MASTER STUDIJE SMJER: EKONOMIJA

POSLOVANJE PREDUZEĆA „GRADINA COMPANY” D.O.O.
(SEMINARSKI RAD)

Mentor: prof. Student: Bahović Seid

dr

Rifat

Redžović

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

Rožaje, 2010.

Sadržaj
1. Uvod……………………………………………………………………… ……………………………5
2. Hipoteze.......................................................................... .........................6

3. Korišćene metode..................................................................... ............6 4. Osnovno o preduzeću................................................................. ...........7
4.1. Opšte informacije o

preduzeću...........................................................7 4.2. Vlasnička struktura....................................................................

.....10
4.3. Organizaciona struktura..................................................................1

0
4.4. Vizija i misija.........................................................................

.........18

2

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

4.4.1.Vizija..................................................................

..............................18
4.4.2. Misija.........................................................................

............18 5. ........19 6. .......21
6.1. ..........21
6.1.1. Opšte napomene...................................................................

Sredstva

za

proizvodnju............................................................... Marketing i

konkurencija..............................................................
Analiza

tržišta.............................................................................

....21
6.1.2.Tržište prodaje za proizvodni asortiman..........................................23

6.2.

Tržište

prodaje

i

konkurencija..............................................................

25
6.2.1. Kako je preduzeće pozicionirano na tržištu?..............................................25 6.2.2. Ko su

kupci?.........................................................................

..............26
3

..... Da li preduzeće posjeduje razvijenu prodajnu službu ili te poslove obavlja neko drugi?......2.......... Analiza tržišta nabavke....29 6..1.30 6...... Ko su glavni konkurenti?......... .o....33 4 .................................................5......................................................... Osnovni inputi..1............................ ......3.......7.3....................2...........................27 6.........Seid Bahović Company” d....3... ..................28 6..................................................6...... ....31 6.................................................27 6...2.............33 6............................................................3.........4.........30 6. Tržište nabavke......... Ko je su prednosti preduzeća u odnosu na konkurenciju?.....o....2..............26 6................... Poslovanje preduzeća „Gradina 6............3............. Na koje područje se plasiraju proizvodi?......2...2.. Tržište nabavke za inpute za proizvodnju............... Učešće preduzeća na tržištu..............................8..... Kanali prodaje..............2.. ....................2.......

......... .........................36 6..36 6..34 6...o....3...............Seid Bahović Company” d....3...3........1...................................2. ....... 6...36 6.....................35 6........38 8.o........3................................3........................................ Udaljenost dobavljača....................3..........37 7......36 6................. Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima.....3......................3............... .. Obim.......4 1 5 ........3................. Dobavljač Poslovanje preduzeća „Gradina i(postojeći i potencijalni dobavljači)..4............................5.......... Cijene pojedinih dobavljača (za repromaterijal i opremu koja se planira nabaviti)........ asortiman i vrijednost proizvodnje.........4..................3............. Ulaganja Prethodna i i struktura nova finansiranja....................... ..........3............................ Rizici i prednosti......3............................... Ljudski resursi................ 8........................ Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima................1.....41 ulaganja.......3..................

................... ......................... Troškovi osnovnog materijala za tekuću godinu poslovanj........1....2........................2......................48 8....1........................Seid Bahović Company” d.............43 8..... Troškovi osnovnih sredstava...2....45 8....3..2.......... Obračun amortizacije.... .........2....................3..46 8...2......................2..........2.2...................1...................... ..1................. Finansijski rashodi..........2........ Obračun investicionog održavanja..49 6 ........................................................ Troškovi zarada....................................2....47 8......................... Troškovi poslovanja.....................................................3..2....................................................2.................o................1......................3..............2.1......... Poslovanje preduzeća „Gradina 8.....3..41 8..... Troškovi pomoćnog materijala. Obračun premije osiguranja.. Ostali nematerijalni troškovi............. 46 8.......4.o.... .........45 8............................... Troškovi obrtnih sredstava.3.............41 8....41 8......3........................

........... Zaključak..........3...................56 8.58 8.59 9...............5...... .........................5.....................1...........................................................................62 7 ........................ 8...................o....2..................................5..........1..................................5.........................53 8... Metod utvrđivanja praga rentabilnosti.......53 8..............................................3.......o.....58 8............4.. ...... Analiza preduzeća.Seid Bahović Company” d...... ........4...........................50 8.. Ekonomsko-finansijska analiza.....................2...............2....2.... .......... Obračun Poslovanje preduzeća „Gradina potrebnih obrtnih sredstava............................ ...............4....................................... Bilans stanja.................. Bilans uspjeha... Pokazatelji....................2.................... .............................51 8........ Formiranje ukupnog prihoda............................................................55 8................5.2.. Rizici.

........ Današnja preduzeća se svakodnevno suočavaju sa velikim rizicima s jedne strane i sjajnim mogućnostima s druge strane... Preduzeća moraju da promijene filozofiju razmišljanja o poslovanju..... Potrebno je izvršiti balans između rizika i mogućnosti......o...........Uvod Tempo promjena u poslovnom svijetu je veoma brz......... Poslovanje preduzeća „Gradina 10.. ...Seid Bahović Company” d.. Naročito konkurencija u većini djelatnosti se odvija sve većom brzinom....... možemo 8 .. Literatura........... Veliki broj preduzeća nije dobro funkcionisao u sredinama koje su podložne stalnim i dinamičnim promjenama.....o.............. Ukoliko na vrijeme anticipiramo sve potrebe i zahtjeve tržišta.... To je jedino moguće ukoliko preduzeća prate tehnološke trendove i zahtjeve globalne ekonomije.......63 1.. Od presudne važnosti nijesu samo posjedovanje savremene tehnologije već je veoma važno poznavanje tržišta i njegovih zakonitosti.... Zbog toga takva preduzeća nijesu ostvarivala profite pa su nestala sa svjetskog tržišta.

konkurenciji i finansijskim rezultatima. Da bi se održao nivo svijesti o neophodnosti promjena potrebni su sistemi obrade informacija o visokim poslovnim performansama – savremene informacione tehnologije. tehnologiju i kvalitet proizvoda zahtjevima savremenog tržišta. Bez dovoljno produktivnih lidera. akcionarima. Ovako formiran sistem omogućava komunikaciju i pomaže preduzeću da se lakše transformiše i uspješnije nosi sa dinamičnim promjenama u okruženju. Razvijanje liderstva je dug proces koji nosi sa sobom i određeni rizik. Poslovanje preduzeća „Gradina ostvariti profit. zaposlenima. Činjenica je da su glavni nosioci promjena u preduzeću ljudski resursi. Te informacije u sebi sadrže podatke o tržištu.Seid Bahović Company” d. potrošačima. Opstanak preduzeća i njegov napredak u savremenim uslovima zavisi isključivo od mogućnosti preduzeća da prilagodi svoj proizvodni program.o. Svijest o neophodnosti promjena u poslovanju preduzeća mora stalno da balansira između dva nivoa – period relativnog spokoja i zadovoljstva i period ispunjen inovativnim promjenama. To je danas veoma teško realizovati jer je konkurencija sve veća. Preduzeća se moraju transformisati u liderska preduzeća koja će ostvariti diferentnu prednost na globalnom tržištu.Hipoteze 9 . dobavljačima. „Potrošač je kralj“ i tu je poenta čitave priče. 2. Taj rizik bi trebalo preuzeti kako bi rezultati bili povoljni.Potrebno je upoznati se sa pravilima igre na tržištu. Sistemi koji obezbjeđuju ove informacije moraju da budu tako razvijeni da pružaju istinite i realne informacije. Savremeno preduzeće sve više vremena posvećuje razvoju lidera – ljudi koji mogu da stvore i na druge prenesu viziju i strategiju. stvaranja vizije i osposobljavanja ljudi da prihvate neophodnost promjena nema ni transformacije preduzeća.o. Proizvod se ne proizvodi samo da bi se prodao već da bi ispunio želje i očekivanja potrošača.

Korišćene metode • • • • • Primarni metod prikupljanja podataka. Posmatrano preduzeće prati tehnološke trendove i zahtjeve globalne ekonomije.o. rentabilno.Osnovno o preduzeću 4. 3. Konkurentske prednosti gore posmatranog preduzeća u odnosu na konkurenciju su vidljive. 6. Istorijski metod. efikasno i produktivno. Poslovanje preduzeća „Gradina 1. Sekundarni metod prikupljanja podataka. 8. Politika ljudskih resursa u posmatranom preduzeću je usklađena sa strategijom preduzeća. Posmatrano preduzeće je likvidno. 7. Posmatrano preduzeće koristi savremene informacione tehnologije u svom poslovanju. 2. Kreditna zaduženost posmatranog preduzeća je baš izražena.Seid Bahović Company” d. 4. Komparativni metod i Statistički metod.privatno preduzeće (100% privatnog vlasništva) i 10 . 4. 3. Posmatrano preduzeće velika novčana sredstava ulaže u marketing.o. 5. Evidentan je uticaj aktuelne ekonomske krize na poslovanje posmatranog preduzeća. Opšte informacije o preduzeću Preduzeće „Gradina Company“ iz Rožaja je .1.

godine.Seid Bahović Company” d. Matični broj preduzeća je: 02044919. Poslovanje preduzeća „Gradina . 271 198. 271 202. 84310. Direktor preduzeća je Džemal Škrijelj. Fax: 051 271 066 E-mail: gradinaco@t-com.proizvodnju i preradu mesa i mesnih prerađevina (mesna industrija). Registrovano je kod Privrednog suda u Podgorici pod brojem 50106831/00. ali ujedno obavlja i poslove kontakt osobe. kao i . poput većine naših firmi. ima prilično široku registraciju.me Preduzeće. DOO „Gradina Company“ je privatna kompanija koja je osnovana 1989. Međutim. aktuelno poslovanje preduzeća se zasniva i na: 11 . 2. Vlasnici kompanije su članovi porodice Škrijelj Sulja iz Rožaja (petorica braće i otac).o. Crna Gora Telefon: 051 271 087. bavljenje preradom mesa u porodici Škrijelj traje više od sto godina. Adresa preduzeća je: Ibarska br. Šifra djelatnosti firme je: 51230. tako da je u pitanju porodični biznis.sa pravnim statusom Društva sa ograničenom odgovornošću. Pored navedenog. ali se njegova djelatnost uglavnom svodi na: . Rožaje. u okviru koje se izdvaja: 1. diplomirani ekonomista. koji je jedan od vlasnika firme. veleprodaja (magacin veleprodaje. kao i magacin sirove kože). maloprodaja (trenutno raspoloživih 6 maloprodajnih objekata). 2.trgovinu mesom i mesnim prerađevinama.o.

u okviru svojih kapaciteta. Objekat primarne proizvodnje. Globalno poslovanje kompanije započinje sa pokretanjem aktivnosti u domenu nabavke stoke kao i njenog klanja da bi se. koje predstavljaju nužnu kariku u lancu dobijanja finalnog proizvoda. kao glavnih proizvoda. 12 . Neposredno uz navedeni objekat nalazi se magacin u kome su izloženi proizvodi preduzeća kao i proizvodi drugih proizvođača (veleprodajni objekat). 3. to u cilju njegove što veće efikasnosti. kao i proizvodnja suhomesnatih proizvoda obavlja se na lokalitetu koji je u vlasništvu porodice Škrijelj. U pogledu navedenog.o. 2. preduzeće „Gradina Company“. koji služi za tov junadi. 500 grla u jednoj godini. Proizvodnja trajnih proizvoda.pružanju turističkih i ugostiteljskih usluga. Savremena klaonica sa linijom za klanje krupne kao i linijom za klanje sitne stoke. kao i poslovnom zgradom u kojoj se nalaze prostorije menadžmenta preduzeća. „Gradina Company“ u svom vlasništvu posjeduje i posluje u sljedećim poslovnim objektima: 1. Prerada mesa. Navedeni proces traje sve dok se ne dobije gotov proizvod. Modernu fabriku za preradu mesa i suhomesnatih proizvoda.o. tj. Budući da je riječ o dosta kompleksnom procesu. ukupne površine 600m2. opreme. obavlja se na opremi i upogonu izgrađenom prošle godine.Seid Bahović Company” d.U proces prerade i proizvodnje trajnih proizvoda uključen je veliki broj mašina. tj. ukupne raspoložive površine od 800m2. raspolaže posebnom poslovnom zgradom u kojoj se obavlja gore opisani proizvodni proces. Poslovanje preduzeća „Gradina . nakon završetka te aktivnosti dobili poluproizvodi koji ulaze u tehnološki proces prerade mesa (u zavisnosti od vrste). ukupnog kapaciteta 250 grla u jednom turnusu (turnus traje 6-7 mjeseci).

).svježe juneće meso..pileći program (pileći parizer.. 13 . gotova jela. Pogon za obradu. konzerviranje i skladištenje koža. raspoložive površine od 160m2.). .svježe teleće meso. goveđi sudžuk. . Objekat sa apartmanskim smještajem za sopstvene kao i druge goste. teleće. goveđa pršuta šarena.. Poslovanje preduzeća „Gradina 4. kao i proizvode od pilećeg mesa. juneći parizer. . dimljena junetina. te se tu uglavnom radi o sljedećim proizvodima i programima: . kulen.. površine 700m2. 5.. ukupnog kapaciteta 8 apartmana. U perspektivi se planira otvaranje pogona za proizvodnju konzervi (paštete. 1 u Beranama i 1 u Plavu i 7..). pileći extra.svježe jagnjeće meso itd.suhomesnati trajni proizvodi (goveđa pršuta. .. juneća roštiljska kobasica.suhomesnati polutrajni-bareni proizvodi (juneća kobasica. Objekat veleprodaje i distribucije gotovih proizvoda i druge trgovačke robe. Preduzeće na tržište plasira suhomesnate trajne i polutrajne (barene) proizvode. .o. jagnjeće). Maloprodajni objekti..o. 6.Seid Bahović Company” d.). proizvode od svježeg mesa (juneće. pileća posebna. 1 u Baru. goveđa čajna kobasica. gulaš. pri čemu su 3 locirana u Rožajama. ukupne površine 300m2.

Na navedenoj lokaciji smješten je i magacin (koji služi za prodaju sopstvenih i tuđih proizvoda).o. kao i poslovna zgrada u kojoj se obavljaju administrativne aktivnosti. odmor i klanje stoke.Seid Bahović Company” d. junadi) PRERADA (proizvodi od mesa) VELEPRODAJA EKSTERNI KUPCI I OTKUP I UVOZ ŽIVE STOKE DEPO HOTELI MALOPRODA JA (svježe meso) SKLADIŠTE I IZVOZ KOŽE OTKUP KOŽE Slika 1.o. ovaca.o. na kome se nalazi poslovna zgrada u kojoj se obavlja tehnološki proces (prerada i proizvodnja mesnih prerađevina). Nastalo je na porodičnom imanju. 4. Poslovanje preduzeća „Gradina FARMA KLANICA (goveda. Šematski prikaz osnovnih djelatnosti „Gradina Company“ d.o.2. Vlasnička struktura Preduzeće „Gradina Company“ je potpuno u privatnoj svojini. kao i poslovna zgrada u kojoj se odvija prijem. 14 .

ipak se da primijetiti značajna podjela odgovornosti i poslova među pojedinim članovima i zaposlenim unutar preduzeća. Odgovornosti i ovlašćenja zaposlenih u „Gradina Company“ su: Direktor kompanije_____________________________________________________ • • • nadgleda sve aktivnosti i donosi krajnje odluke. definisanim svojinskim odnosom.Seid Bahović Company” d. To je. 4. Odluke od strategijske (dugoročne) važnosti se donose od strane vrha preduzeća (uključeni su svi članovi porodice). definiše potrebe i organizuje nabavku sirovina (goveda. dok se taktičke kao i operativne odluke donose i izvršavaju od strane onih u čijoj su nadležnosti. Iako nema oblik klasične organizacione strukture. „svi obavljaju sve poslove“. 15 . pitanju tipična firma. Organizaciona struktura Organizaciona struktura nema izražene konture klasične organizacije. s jedne strane i sasvim normalno.o. budući da je riječ o porodičnoj firmi i budući da su svi članovi porodice podjednako zaintersovani za postizanje uspjeha. ovaca i junadi). budući da se u perspektivi planira rast i razvoj kao i kontinuirano osvajanje novih poslovnih linija i tržišta.3. Ovakav vid organizacionog struktuiranja preduzeća je i sasvim normalan kada se ima u vidu veličina preduzeća. u zavisnosti od potrebe i obima posla koji treba obaviti. Vrlo često.o. Preduzeće „Gradina U Company“ je Poslovanje preduzeća „Gradina je društvo porodična sa ograničenom sa jasno odgovornošću. definiše politiku i strateške ciljeve kvaliteta.

• • odobrava Priručnik o kvalitetu i procedure.o. definiše uspostavljanje. • priprema i učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom i • preispituje efektivnost. • komunicira s Vladom. primjenu i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom po standardu ISO 9001:2008.o. • • • obezbjeđuje materijalne resurse. praćenje i poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom. preispituje efektivnost.Seid Bahović Company” d. • priprema i učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom. • sistem menadžmenta kvalitetom i njegovu učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih i preventivnih mjera. inspekcijskim službama. državnim institucijama. definiše politiku i strateške i operativne ciljeve kvaliteta. ministarstvima. 16 . Izvršni direktor • ________________________________ sistem menadžmenta kvalitetom i njegovu nadgleda sve aktivnosti procesa rada i poslovanja i donosi krajnje odluke. • imenuje rukovodioca Poslovanje preduzeća „Gradina kvaliteta i prenosi ovlašćenja za sprovođenje. • učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih i preventivnih mjera.

. -oprema (nove linije. • piše potrebna uputstva i/ilidrugu dokumentaciju sistema menadžmenta kvalitetom i • priprema i sprovodi interne provjere i formira izvještaj o rezultatima provjere. Rukovodilac _______________________________________________ • • rukovodi HACCP TIMOM. -sredstva za održavanje higijene (prostora. • Menadžer prodaje_____________________________________________________ • upravlja dokumentacijom sistema menadžmenta QMS i HACCP dokumentacijom. • Poslovanje preduzeća „Gradina komunicira sa bankarskim sektorom. • definiše potrebe i organizuje nabavku – proizvoda i usluga: . odobrava potrebna HACCP uputstva priručnik. proizvodnju. i/ili drugu sistema kvalitetom vezana i za proizvodnje dokumentaciju menadžmenta HACCP sistema.o. rezervni djelovi.repromaterijal za pakovanje (kutije. džakovi.Seid Bahović Company” d.o. nosiocima projekta i upravlja poslovima prodaje i nabavke u dijelu veletrgovine i maloprodaje. 17 . servisiranje). pvc-vrećice. -HTZ oprema za radnike. zaposlenih). kese.)..

hlađenje. skladištenje i isporuka. • učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih • • • i preventivnih mjera.primanje žive robe (mjerenje). prati i verifikuje rezultate laboratorijskih ispitivanja. čišćenje trupa. sanitarno. pakovanje u kutije. .o.klanje stoke.o. upravlja neusaglašenim proizvodima. komunikacija i kontrola rada i . • komunicira sa dobavljačima. hlađenje. prerada. Odgovornosti i ovlašćenja radnika u proizvodnji i transportu su: Tehnolog u proizvodnji__________________________________________________ 18 . • definiše i obezbjeđuje potreban broj radnika i njihovu obuku. rasijecanje.DDD – odabir firme.Seid Bahović Company” d. Poslovanje preduzeća „Gradina . • učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom. .usluga uklanjanja konfiskata.kontrola obavezne dokumentacije kod prijema stoke (veterinarsko. • organizuje i prati realizaciju procesa proizvodnje po aktivnostima: . prati zakonske propise koji regulišu proizvodnju hrane iz djelatnosti firme. odobrava ih i vrednuje njihove usluge. transportno uvjerenje).

•kontroliše higijenu pogona i radnika. 19 . održavaju higijenu u stočnom depou i tovilištu. •upravlja neusaglašenim proizvodima.Seid Bahović Company” d.o. •vodi i/ili verifikuje definisane zapise (dati u listi obrazaca QMS-a i HACCP-a).o. sredstava za higijenu za potrebe proizvodnje. ambalaže. staraju se o ishrani stoke. dodataka i ambalaže u magacinu i u komorama. vrše pripremu. •trebuje nabavku sirovina. •učestvuje u definisanju i organizaciji sprovođenja korektivnih i preventivnih mjera. •prati i verifikuje rezultate laboratorijskih ispitivanja. •učestvuje u preispitivanju i poboljšavanju sistema menadžmenta kvalitetom. dodataka. Poslovanje preduzeća „Gradina •organizuje radnike i nadgleda odvijanje cijele proizvodnje od dolaska životinja do gotovog proizvoda. O svom radu i eventualnim neusaglašenostima izvještava rukovodioca proizvodnje. • nadgleda rad radnika u klanici i proizvodnji. prati temperature. •prati zakonske propise koji regulišu proizvodnju hrane iz djelatnosti firme. • prati stanje mesa i proizvoda. Radnici u proizvodnji _________________________________________________ Radnici u stočnom depou i tovilištu: • vrše prijem i smještaj stoke.

odgovoran je za njihovo održavanje i pravilan 20 . Radnik na održavanju mašina i opreme: • vrši kompletno održavanje svih mašina i opreme u klaonici i preradi mesa. odgovorni su za higijenu. staraju se o održavanju higijene u stočnom depou. i obavljaju druge poslove po nalogu tehnologa i drugog ovlašćenog lica. odgovorni su za higijenu. pravilno rukovanje. i obavljaju druge poslove po nalogu tehnologa i drugog ovlašćenog lica. pravilno rukovanje. za zdravstveno stanje životinja. i istu dovode do vrata klaonice. rasijecanja i druge poslove koji su predviđeni tehnološkim procesom klanja. smještaj i ishranu stoke. istovarnoj rampi. čuvanje i održavanje alata.Seid Bahović Company” d. u saglasnosti sa rukovodiocem proizvodnje. prateći njihovo zdravstveno stanje i o svakoj promjeni blagovremeno obavještavaju rukovodioca proizvodnje. odabir i selekciju grla Poslovanje preduzeća „Gradina za klanje. odgovorni su za održavanje higijene u svim prostorijama kao i lične higijene. mašina i opreme.o. pristupnpm putu. odgovorni su za pravilan prihvat. Radnici u preradi mesa: • obavljaju poslove prerade mesa i proizvodnje mesnih prerađevina predviđene tehnološkim procesom u preradi. Radnici u klaonici: • obavljaju poslove klanja stoke. mašina i opreme. krugu i pomoćnim prostorijama. dranja kože. odgovorni su za održavanje higijene u svim prostorijama kao i lične higijene i obavljaju druge poslove po nalogu tehnologa i drugog ovlašćenog lica.o. čuvanje i održavanje alata.

odgovoran je za kvalitetan prijem.o.o. utovar. vrši prevoz putnika i robe. • • vrši naplatu potraživanja prodate robe. prati njihovu realizaciju. izrađuje planove prometa roba i usluga. odgovoran je za predaju robe kupcu ili skladištu. odgovoran je za kvalitet nabavljene robe i blagovremenost otpreme iste. O svom radu izvještava tehnologa i/ili rukovodioca proizvodnje. odgovoran je za 21 . vodi zapise o održavanju opreme i obavlja druge poslove po nalogu tehnologa. • podnosi nedjeljne i mjesečne izvještaje o prodaji izvršnom direktoru i • obavlja druge poslove po nalogu izvršnog direktora i drugog ovlašćenog lica. Vozač ____________________________________________________________ • upravlja putničkim i teretnim motornim vozilima po izdatom putnom nalogu.Seid Bahović Company” d. odgovoran je da kupac potpiše i/ili stavi broj lične karte na otpremnicu – fakturu o primljenoj robi. daje informacije proizvodnji. istovar i blagovremen prevoz robe. Odgovornosti i ovlašćenja radnika u prodaji su:___________________________ Menadžer prodaje i nabavke _________________________________________ • • vrši ugovaranje nabavke i prodaje roba i usluga. Poslovanje preduzeća „Gradina rad. kao i za vođenje evidencije o nabavljenim i prodatim robama.

rukovodiocu proizvodnje i menadžerima prodaje. i obavlja druge poslove po nalogu izvršnog direktora i drugog ovlašćenog lica. prati i zapisuje uslove temperature u rashladnim komorama u magacinu. Magacioner _______________________________________________________ • odgovara za stanje u magacinu.Seid Bahović Company” d. vodi evidenciju o putnim nalozima.o. fakturisanje. provjera stanja magacina u dogovoru sa magacionerom i vršenje nabavke po potrebi. komunikacija sa kupcima i praćenje njihovog plaćanja i valute. Vode tabelu Zapis o kontroli prijema. prati dnevne izvještaje stanja robe u magacinu i dostavlja ih izvršnom direktoru. Poslovanje preduzeća „Gradina tehničku ispravnost i urednost održavanja i higijenu vozila. O svom radu izvještava – polaže račune izvršnom direktoru. utrošku goriva. guma i drugog materijala. odgovoran je za higijenu i red u magacinu. maziva. Administrativni _____________________________________________ • radnici Svakodnevno primanje porudžbina i obavljanje telefonskih poziva i knjiženje izvoda.o. vodi magacinske kartice za svu robu u magacinu. za blagovremenu registraciju vozila. O svom radu izvještava – polaže račune izvršnom direktoru. vodi evidenciju o pranju i dezinfekciji vozila. Knjigovođa ________________________________________________________ 22 . O svom radu izvještavaju – polažu račune izvršnom direktoru. izdaje robu po principu FIFO. sravnjenje kartica i prikupljanje i kompletiranje dokumentacije.

provjera i predavanje PDV-a. KLANICA MAGACIN KOŽE I SVJEŽEG PRERADA MESA SUŠARA. spremanje ugovora i uvjerenja.o.Seid Bahović Company” d. izvršavanje poslova u sudu. • Knjiženje izvoda. RAČUNOVODS TVO I ODRŽAVANJE FARMA. DOO „ GRADINA COMPANY“ ROŽAJE IZVRŠNI DIREKTOR MARKETING I PRODAJA ADMINISTRACI JA. bankama i zdravstvu. HLADNJAČA OBRADA I PRIPREMA SUHOMESNATI H PROIZVODA PRIPREMA SVJEŽEG MESA 23 . opštini. predavanje pošte i potrebnih dokumenata za dobijanje garancije banaka.o. Poslovanje preduzeća „Gradina prijavljivanje radnika. O svom radu izvještava – polaže račune izvršnom direktoru. vršenje plaćanja dobavljačima kao i spremanje dokumentacije potrebne za tendere.

4. Misija Misija „Gradina Company“ je da svoje postojanje i predan rad zasniva na sljedećim principima: • proizvodnji kvalitetnih proizvoda uz obezbjeđenje ispunjenja svih uslova bezbjednosti i higijene i tako ispunjava zahtjeve i očekivanja korisnika.4. koji svojim stalnim unapređenjima procesa.o.Seid Bahović Company” d. Vizija „Gradina Company“ ima viziju da postane vodeći proizvođač u ovoj oblasti u regionu. Organizaciona šema „Gradina Company“ d. Vizija i misija 4.o 4.1.2. Poslovanje preduzeća „Gradina . inovativnošću i kreativnošću zaposlenih postiže brže od drugih nove standarde poslovanja.o. 24 . odnosno tržišta. PAKOVANJE ZA ISPORUKU VELEPRODAJA I MALOPRODAJA Slika 2.o. 4. • da kroz dobru trajnu saradnju sa dobavljačima obezbijedi nabavku kvalitetne sirovine kako bi se dobio proizvod najvišeg kvaliteta.4.

• da stalnim učenjem i usavršavanjem svih zaposlenih postiže rezultate u poslovanju koji omogućavaju veći profit kompaniji kroz kvalitetnije proizvode. Poslovanje preduzeća „Gradina • da stalno poboljšava svoje procese rada radi postizanja boljih rezultata. Srbije. Kosova i Turske. • razvoj menadžmenta kvaliteta. • osvajanje novih izvoznih tržišta (2010 – 2012): Slovenija. osvajanje i uvođenje novih mesnih proizvoda. Albanije. Bugarska i druge zemlje u okruženju. • ostvarenje dugoročnih izvoznih ciljeva: Centralna i Istočna Evropa.o.Seid Bahović Company” d. Hrvatske. bolju uslugu i partnerske odnose. • • povećanje izvoza na tržišta BiH. Makedonije. Na osnovu svoje vizije i misije „Gradina Company“ je postavila strateški cilj: • postati regionalni lider u proizvodnji mesa i mesnih prerađevina koji teži da ostvari kroz postavljene ciljeve: • poboljšanje marketinga i prodaje. • dobrom razumijevanju i poštovanju pravila ponašanja svih zaposlenih u firmi. istraživanje i analiza tržišta. Rumunija. Ostvarenje svojih ciljeva „Gradina Company“ će omogućiti i saradnjom sa: 25 .o.

bankarskim sektorom i razvojnim institutima i konsalting agencijama. kapaciteta 250 kg/3h. Proces dobijanja proizvoda od mesa odvija se u VII sljedećih faza uz primjenu pratećih. mašina koja služi za barenje. Poslovanje preduzeća „Gradina resornim ministarstvima. Atmos peć. • • Miješalica za meso. mašina koja služi za usitnjavanje mesa i čiji kapacitet iznosi 120kg/h. Volf. 5.000 kg/8h. Vladom Crne Gore. • • • Vakum mašina. neophodnih postupaka: 26 . Radi se o sljedećim mašinama i uređajima: • Kuter. kapaciteta 2. Punilica. programima TAM i BAS. inspekcijskim organima.o.Seid Bahović Company” d. čija je moć proizvodnje 120 kg/h. kapaciteta 100 kg/h.o.000kg/8h. kapaciteta 2. vladinim institucijama. Preduzeće raspolaže mašinama i pomoćnim uređajima za ukupan tehnološki postupak osnovnog proizvoda. Sredstva za proizvodnju Preduzeće svoju aktivnost bazira na savremenom načinu proizvodnje. izuzev jednog dijela (sušenja trajnih proizvoda) gdje je zadržan tradicionalni način. EBRD. mašina koja služi za mljevenje mesa. dimljenje i kuvanje mesnih prerađevina.

u posmatranoj fazi.Seid Bahović Company” d.o. kapaciteta 250 litara (4 tone/8h). • U trećoj fazi.000 kg/8h. kapaciteta 3 tone/8h. • Četvrta faza koja obuhvata aktivnosti punjenja robe angažuje 2 radnika. smješa i dr. dok je ukupni kapacitet (kao što smo naprijed naveli) 5 tona krupne stoke (na 8h) i 300 komada jagnjadi(na 8 h). čime se od 5 tona žive mjere dobija 2.o. na liniji panglovanja zaposleno je 3 radnika. o tambler. tj. • Druga faza je usmjerena na klanje stoke. Pri tome od 2. o pik injektor (automatsko soljenje mesa). panglovanje. Posmatrano pojedinačno. o kuter. dok su ostali radnici raspoređeni na poslove okoštavanja. Nakon toga slijedi postupak u kome se dodaju aditivi kao i razne druge smješe čime se povećava težina mesa za oko 20%. kapaciteta 2.5 tona mesa (50%). kapaciteta 2 tone/8h. Ukupan kapacitet koji je moguće ostvariti u navedenoj fazi iznosi 2 tone mesa. kapaciteta 2 tone/8h. obavljaju se aktivnosti pripreme mesa za obradu i proizvodnju. tj.750 kg mesa. dodavanje aditiva. • Nastupapeta faza u kojoj 2 radnika kače robu. da bi nakon toga u 27 .500 kg mesa dobijenog u prethodnoj fazi. salamurenja i sl. o miješalica. pri čemu jedan radnik radi na automatskoj punilici dok je drugi uposlen na klipserici. salamurenje. u kojoj radi ukupno 10 radnika. Na liniji klanja je uposleno 4 radnika. naprijed navedenim postupcima otpada 30%. otkoštavanje. ostaje 1. Utrećoj fazi angažovane su sljedeće mašine: o punilica. • Poslovanje preduzeća „Gradina Prva faza se odnosi na otkup žive stoke (5 tona žive mjere u toku dana).

U navedenoj etapi uposleno je 3 radnika. itd. Opšte napomene I ako je opšti zahtjev vremena potpunije korišćenje proizvodnih kapaciteta i fonda radnog vremena (jer se na taj način najefikasnije i najjeftinije uvećava prihod i djelimično rješava pitanje nezaposlenosti) ipak. etiketiranja. pri čemu se 30% od 2.1.Seid Bahović Company” d.1. vakumiranja. Pri proizvodnji mesa obično se od ukupne žive vage mesa (od 5 tona dnevno) dobije oko 28% robe (1. Ako tržište apsorbuje određene prozvode onda je to prilika za uvećano sticanje prihoda i profita i jačanje akumulativne i reproduktivne sposobnosti preduzeća. 6. odlučujući faktor za svako pa i ovo preduzeće mora da bude tržišni barometar. odnosno vaganja. • Poslovanje preduzeća „Gradina Šestoj fazi roba podlegla termičkoj obradi. Ukoliko preduzeće ne uspije da prilagodi svoju poslovnu politiku i proizvodne kapacitete zahtjevima tržišta neće uspjeti da u svom poslovanju ostvari i očuva rentibilitet pa su onda neminovni negativni pokazatelji koji uslovljavaju i negativne poslovne rezultate. koji rade na sljedećim mašinama: o Atmos peć.000 kg robe izgubi i ostaje nakon završetka navedene faze 1. ukupnog kapaciteta 5 tona (trajni proizvodi) • I poslednja. sedma faza u kojoj se obavljaju aktivnosti pakovanja. kapaciteta 800kg/8h.400 kg robe.o. Marketing i konkurencija 6.o.1. Analiza tržišta 6.400 kg). 28 . ambalažiranja. o Pušnice.

potrošača i tržišta. Bez tog prihvatanja konačnog uspjeha. U teoriji i praksi marketinga u centru pažnje je potrošač i nema zadovoljavanje njegovih potreba. dok sve one neproduktivne najrigoroznije kažnjavaju pa čak dovode i do potpunog nestanka. Poslovanje preduzeća „Gradina Tako svaka proizvodnja mora da je isključivo u funkciji tržišta. odnosno gašenja (stečaja. kvalilet. cijena i dr. odnosno onim kod kojih postoji potreba za takvim proizvodima i koji raspolažu finansijskim sredstvima koja im omogućavaju zadovoljenje te potrebe. Tržištu se iz dana u dan nude sve veće količine robe u kojima je potrebno naći prostor i mjesto i za proizvode koje nudi i ovo preduzeće. Marketing je poslovna koncepcija ili stav preduzeća prema svojoj ulozi u privredi i društvu i znači usmjerenost ka zadovoljavanju identifikovanih potreba potrošača i privrede u određenim upotrebnim vrijednostima (proizvodima i uslugama) uz ostvarenje dobiti – profita. Tržište i potrošači su motorna snaga za sve produktivne proizvođače. likvidacije). Osnovna funkcija istraživanja tržišta sastoji se u tome da se pravi proizvodi sa stanovišta svih relevantnih obilježja (funkcionalnost.) u pravo vrijeme ponude pravim potrošačima.o.o. To je osnovni postulat koji mora biti shvaćen i prihvaćen od strane svih odgovornih i ovlašćenih lica preduzeća. Jednom riječju sve mora biti u funkciji kupca. Tržište sa svojom apsorpcionom snagom podstiče na permanentni porast produktivnosti rada a produktivnost snažno utiče na povećanje proizvodnje i obima roba na tržištu. Vrlo često se u praksi marketing poistovjećuje sa istraživanjem tržišta što nije ispravno.Seid Bahović Company” d. 29 .

Za konkretno preduzeće veoma je bitan. -bilbordi.direktna prodaja. -sredstva javnog informisanja. Ovo sa razloga što se mora iznaći orijentacija plasmana proizvoda prema inostranom tržištu radi iskorišćavanja kapaciteta. U svakom preduzeću kanali prodaje su od izuzetnog značaja kao instrument marketing mix-a radi konkretne primjene. dijapozitivi. Kao što su ideje i sl. -privredna propaganda .o. -novine i časopisi. . Ovom preduzeću za izbor i opredjeljenje preporučujem sljedeće kanale distribucije i to: -prodaja preko trgovinskih putnika. Poslovanje preduzeća „Gradina Poslovanje se prilagođava i usmjerava prema tržišnim zahtjevima a tržišno orijentisano privređivanje pretpostavlja veću primjenu marketinga i ubrzaniji rast poklanja posebna pažnja produktivnosti rada. prelivanja tehničkog know-how. S tog stanovišta se ovom pitanju u okviru ovog rada. -sajmovi. -izložbe proizvoda.. -prodaja preko specijalizovanih trgovinskih preduzeća. prospekti. -svjetleće reklame. -reklamna prodaja. propaganda na samom mjestu prodaje i sl. 30 . i sl. filmovi.o. -web site – page i internet. -prodaja preko svojih zaposlenih-direktna prodaja putem prezentacija. možda i presudan izvozni marketing. finansijskih sredstava i sl.Seid Bahović Company” d.

31 . . Za plasman ovih proizvoda najznačajnije je tržište u okruženju i to: Crne Gore. Apsorpciona moć tržišta je velika.o. ali i sličnost mentaliteta kupaca.Seid Bahović Company” d. Slovenije. čistih i ekološki očuvanih. zbog velikog interesovanja kupaca sa tog tržišta za ovim posmatrano preduzeće tržište okolnih zemalja proizvodima.o. Turske.Drugo. Ovo iz razloga što su u suštini ovo uglavnom sortimenti za koje je potrebno tržište koje nije udaljeno zbog transportnih troškova. Poslovanje preduzeća „Gradina 6. . zbog blizine i više vrsta mogućnosti prevoza. Kosova. Rusije. Makedonije.1. U dugom postupku ispitivanja i istraživanja tržišta prodaje došlo se do zaključka da je za optimalno. koja je uvijek bila tražena na tržištu. zavisno od sortimenta proizvodnje.2. što je posmatranom preduzeću to tržište poznato.Prvo. Uvijek je bila skuplja i ljepša od vještačkih materijala i »Gradina Company« značajan prihod ostvaruje od izvoza kože. Ovo iz više razloga: . Grčke. Uz proizvodnju svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda ide i proizvodnja kože.Treće. Primjetno je veoma veliko interesovanje na ovim tržištima za svježim mesom i mesnim prerađevinama od mesa koje se dobija od stoke sa ovih prostora. Bugarske. Srbije. Tržište prodaje za proizvodni asortiman Ispitivanjem tržišta došlo se do zaključka da orijentaciona količina koja se u Crnoj Gori troši na ove proizvode iznosi godišnje izmedju 12 i 15 miliona eura. Hrvatske. Italije. Bosne i Hercegovine. To su proizvodi koji važe za zdravu hranu koja se može konzumirati bez straha od nekakvih bolesti stoke iz uvoza.

Posmatrano preduzeće u kontinuitetu treba i mora pratiti potrebe tržišta i rad konkurencije i osmisliti i metod da se u okviru tih agregata potrošnje i plasmana proizvodi ovog preduzeća. poznavanje navika i mentaliteta kupaca sa ovog područja. Ovdje se radi o dvije grupacije uslovno rečeno kupaca ovih proizvoda i to jedna koja je skromnijeg životnog standarda sa elementima socijalne osobenosti i 32 . Tržište za ovim i ovakvim proizvodima postoji. Španije. kako domaće – lokalno i regionalno tako i strano. treba napomenuti da su to tradicionalni kupci posmatranog preduzeća i da je svaka količina izvezene robe prodata u najkraćem roku. Makedonije. Veoma bitna rezerva a samim tim i šansa za plasman proizvoda ovog preduzeća jeste tržište EU. način i nađu i 6.Šesto. Austrija) ali i tržišta Francuske.o.Seid Bahović Company” d. Grčka. TRŽIŠTE PRODAJE I KONKURENCIJA O tržištu uopšte kao i o tržištu prodaje dijelom je nešto kazano u prethodnom dijelu ovog rada. zbog velike koncentracije kupaca na jednom mjestu ili bližem okruženju.o. Hrvatske. Osnovni zaključak je da postoji potreba i tražnja u okruženju za ovim proizvodima.2. zbog iskazane spremnosti kupaca za kupovinom proizvoda ovoga preduzeća i već dijelom stečenih navika. zbog povoljnih cijena koje se na tom tržištu mogu postići. Njemačke gdje postoji veliko interesovanje za mesom i mesnim sortimentima sa zdravog područja. -Sedmo. Što se tiče tržišta u okruženju i to: Kosova. Srbije. . Poslovanje preduzeća „Gradina . Ovo iz razloga obezbjedjivanja zadovoljenja potreba u prvom redu naših sudjednih država (Italija. BiH.Četvrto.Peto. . pristupačnost kupaca i -Osmo.

6. Gradina posjeduje četiri hektara obradive zemlje što je dovoljno za obezbjeđenje kabaste hrane.o. Gradina je i pored svih problema i neregulisanog tržišta veoma stabilno pozicionirana I ima na desetine poslovnih partnera (kupaca i dobavljača) kod kojih je dokazala kvalitet. 33 .2. 6. poštovanje rokova i termina isporuke I sl. U dokumentaciji posmatranog preduzeća konstatuje se da će ovo preduzeće svoj proizvod pozicionirati kao domaći. Imajući u vidu da je posmatrano preduzeće i do sada bilo prisutno na tržištu. Posmatrano preduzeće je zainteresovano za povećanje kapaciteta proizvodnje zbog odlične tražnje i prodaje proizvoda na tržištu. već dvadesetak godina. povoljne i realne cijene. Poslovanje preduzeća „Gradina grupacija sa srednjim i višim nivoom životnog standarda. Ko su kupci? Veliki je broj potencijalnih kupaca pa se zbog toga ovdje nabrajaju samo neki.2.o. njegova pozicija je jasna sa postojećim proizvodnim asortimanom. vrhunskog kvaliteta po pristupačnoj cijeni što će podržati i kampanja Vlade Crne Gore o promociji u svijetu crnogorskih proizvoda.2. Dakle ovo je nesporna činjenica od koje se polazi u dalju obradu.Seid Bahović Company” d. Treba imati na umu da ovim vidom proizvodnje se ne bavi niko na teritoriji opštine Rožaje tako da i nema konkurenta što znači da ovaj vid proizvodnje zavređuje veliku pažnju i ima perspektivu. Kako je preduzeće pozicionirano na tržištu? Na tržištu vlada velika konkurencija posebno od strane proizvodjača iz Republike Srbije.1.

. Pljevlja. Priština. Plav. Đakovica.MEX doo Podgorica. Rusije . Tutin. Hrvatske. Gradina procjenjuje da će za ove proizvode posebno interesantno tržište biti tržišta Crne Gore. Da li preduzeće posjeduje razvijenu prodajnu službu ili te poslove obavlja neko drugi? Gradina posjeduje sopstvenu službu za prodaju. .strani partneri iz Hrvatske.građani – radnici na privremenom radu u inostranstvu gradjani opština Rožaje. uglavnom su: . Bosne i Hercegovine. BiH.o.3. . Italije. Podgorica. Bijelo Polje. se mora bazirati na pojačanje marketinga i izgradnju brenda koji će biti poznat kupcima u Crnoj Gori i van nje. 34 . Berane. Bugarske. sa još 2 specijalista za marketing i prodaju. Medjutim. Prizren. Do sada je Gradina poznata u Crnoj Gori kao proizvođač svježeg goveđeg i telećeg mesa i mesnih prerađevina.BOCOLA doo Podgorica. 6. Preduzeće „Gradina Company” d. Najvažniji kupci proizvoda Poslovanje preduzeća „Gradina ovog preduzeća na lokalnom i dijelom regionalnom tržištu. Kosova. Kolašin.Seid Bahović Company” d. ali priprema agresivan marketinški nastup na tržištu okolnih zemalja. Peć. Novi Pazar. ova služba će se morati kompletirati.o.o. po ocjeni obradjivača. sadašnji i potencijalni.2.VOLI doo Podgorica.ELKOS doo Peć. Srbije i Makedonije iz razloga što ovi proizvodi važe za zdrave i bezbjedne za ishranu.o. .

Poslovanje preduzeća „Gradina Pored toga investitor će prodaju vršiti i preko angažovanih lica van radnog odnosa u formi ovlašćenih trgovačkih putnika.MESOPROMET Bijelo Polje. . 6.JUHOR Jagodina. 6.2.5.OVAKO Sarajevo. . 35 . Na koje područje se plasiraju proizvodi? Proizvodi se plasiraju kako na tržište Crne Gore tako i na inostrano tržište. kroz „maloprodaju u proizvodnji” mada takav način ne može dati zadovoljavajuće rezultate.CARNEX Vrbas. Za sada prodaja se odvijala preko veletrgovine i maloprodajnih objekata ali i na drugi način tj.4. Prodaja putem prezentacija i neposredna prodaja osmišljena na savremen način će takodje biti zastupljene. Ko su glavni konkurenti? Konkurenata ima više a u prvom redu to su: • domaći: . .GORANOVIĆ Nikšić.o. . Zbog toga je ovdje data preporuka za niz drugih aktivnosti koje bi trebalo manadžment da preduzme za stvaranje uslova za povećanje prodaje. . Prodaji će biti posvećena najveća moguća pažnja. • strani: . Sav menadžerski tim u suštini biće uključen u prodaju.AGROŽIV Pančevo.o.Seid Bahović Company” d.2.NEOPLANTA Novi Sad.

poznavanje navika i mentaliteta kupaca sa ovog područja.Seid Bahović Company” d. .Peto.Šesto. .6. .PIVKA Ljubljana. 36 . saradnju sa glavnim trgovinama na domaćem tržištu.Drugo.Osmo.o.2. . odnosno povoljnije i to koja je pristupačna za kupce.Treće. . . . 6. po kvalitetu. kvaliteta proizvoda i njegovih posebnosti i tržišta za ovim . poznavanje mentaliteta kupaca.Četvrto. Plasman finalnih proizvoda je obezbijeđen na domaćem i dijelom na inostranom tržištu putem dugoročnih ugovora o saradnji.Prvo. zbog blizine i više vrsta mogućnosti prevoza. povezanost sa putnom mrežom. zbog velike koncentracije kupaca na jednom mjestu ili bližem okruženju. zbog specifičnosti. U tom smislu program za proširenje proizvodnih kapaciteta za proizvodnju telećeg i goveđeg mesa i suhomesnatih proizvoda će imati prednosti u povoljnim karakteristikama po svakom osnovu i kvalitetu. ali Gradina ima ostale uslove marketing miksa u prednosti.GAVRILOVIĆ Petrinja. pristupačnost kupaca.LIJANOVIĆ Široki Brijeg. Poslovanje preduzeća „Gradina Oni su konkurencija u ovom momentu cijenu koja bi trebalo biti stabilna.o. što mu je to tržište poznato. obezbijeđeni sopstveni transport. . .Sedmo. zbog relativno značajnog interesovanja kupaca sa tog proizvodima. zbog povoljnih cijena koje se na tom tržištu mogu postići. Koje su prednosti preduzeća u odnosu na konkurenciju? Prednosti posmatranog preduzeća su brojne: .

proizvodi su izuzetnog kvaliteta.50. dakle 40. Ovakvi proizvodi se proizvode u Crnoj Gori. U projekciju se ušlo da Gradina zadovoljava oko 1/ 10 ukupnih potreba za ovim proizvodima na ovom tržištu.Deveto. jer se investitor nalazi u središtu okruženja gdje su distribuirani kupci. . Poslovanje preduzeća „Gradina . samo kod dva veća proizvođača. Zatim. koristi se sirovinska baza od mesa stoke na lokalnom tržištu sa nižim cijenama i odličnog kvaliteta. zbog lokacije posmatrane sa makro aspekta.000 – 50. u samom mjestu proizvodnje. dalje drastično povećanje ekonomske krize i eventualno potpuno obustavljanje prodaje.000 . kao i makro lokacije.2. Sasvim je izvesno da će biti potrebe za uvođenjem bar još jedne smjene bar u sezonskim intervalima. Što se takoreći može nazvati lokalnim tržištem koje je za posmatrano preduzeće izuzetno poznato i na kojem 37 .Seid Bahović Company” d. Učešće preduzećana tržištu Proizvodnja je projektovana za rad samo u jednoj smjeni i svi obračuni su rađeni na toj osnovi. 6.kao bitno je i to što Gradina kao glavni repromaterijal za svoju proizvodnju koristi sirovinu koju ima u neposrednom okruženju tj. Rizici mogu biti pojava nekog za sada nepoznatog proizvoda koji bi bio supstitut ovom proizvodu.000 potencijalnih kupaca u krugu od 70 km.7. sredine koja je očuvana i još uvijek nezagađena. što je i u najpesimističkijoj prognozi gotovo nevjerovatno. Prednosti ovih proizvoda su što se proizvode na savremenim mašinama-opremi.o. Sa ekološkog stanovišta proizvodi preduzeća „Gradina Company” imaju niz prednosti jer koriste meso od stoke iz okoline Rožaja i Berana. Ukupan broj stanovnika ovog tržišta lokalnog je blizu 200. dok su ostalo male količine kod individualnih proizvođača. korišćenje iskusnih radnika i sl.o. bar prema mojim saznanjima.000 domaćinstava.Deseto.000 ili oko 40.

Očekivanja Gradine su optimistička. eventualno maloprodaja. da će to biti iznad 1/3 što se u projekcijama ne smije uzimati kao pouzdano..8. Sve analize govore da će Gradina u ukupnoj prodaji participirati sa znatno većim procentom od ovdje projektovanog. jer za to u ovom momentu nema valjane argumentacije i potpune sigurnosti.Seid Bahović Company” d.2. 38 . filmovi. To je za naše prilike lokalne i regionalne veliko područje i veliko tržište. -izložbe proizvoda. dijapozitivi. -prodaja preko svojih zaposlenih-direktna prodaja putem prezentacija. Poslovanje preduzeća „Gradina se već prepoznaje kao neko od kvaliteta i poštovanja rokova isporuke sa povoljnim cijenama mesa i mesnih prerađevina. Realno se očekuje da će učešće Gradine u roku od narednih 2-3 godine biti u rasponu izmedju 1/ 5 do maximalno 1/4 tog agregata tržišta. -prodaja preko specijalizovanih trgovinskih preduzeća i drugih preduzeća i veleprodaja. -reklamna prodaja. prospekti.o.o. 6. Kanali prodaje Autor ovog rada daje preporuku da manadžment sa svojim stručnim službama i uz angažovanje specijalista za marketing pronadje najbolju kombinaciju od sljedećin kanala distribucije-prodaje proizvoda i to od sljedećih : -prodaja preko trgovinskih putnika. propaganda na samom mjestu prodaje i sl. -web site – page. -direktna prodaja.

1. 6. -privredna propaganda . planiranje nabavki. Pri tome nabavka osnovnih sredstava ima sporadičan karakter (povezana je sa ulaganjima tj. definisanje-utanačenje potreba.3. kvaliteta i cijena.o. Svaka od ovih faza nabavnog postupka ima svoju problematiku. -svjetleće reklame.o. -sredstva javnog informisanja. U užem smislu nabavka je nabavljanje sirovina. u predviđenim količinama i pod prihvatljivim uslovima. prije svega u pogledu roka isporuke. pomoćnog materijala. -sajmovi. upoređenje ponuda. -lijepo dekorisani izlozi. Analiza tržišta nabavke Proces reprodukcije započinje nabavkom sredstava za proizvodnju. pribavljanje ponuda. Poslovanje preduzeća „Gradina 6. -novine i časopisi. I ove analize treba da pokažu da ima mogućnosti da se na tržištu dobiju svi potrebni inputi. ambalaže. i sl.sredstava rada i predmeta rada. pregovaranje sa dobavljačima. Tržište nabavke Neophodno je izvršiti istraživanje i analizu nabavnog tržišta.Seid Bahović Company” d. Postupak nabavke sastoji se iz više faza: istraživanje nabavnog tržišta. -bilbordi. zaključivanje kupoprodajnog ugovora. nadzor nad izvršenjem ugovora o nabavci i sl. Tako je na primjer od 39 . dok je nabavljanje obrtnih sredstava gotovo svakodnevno. tj.3. pogonskog goriva i drugo.Investicionom politikom).

koja se ne zasniva samo na podacima nabavnog tržišta nego služi kao instrumentarij nabavne politike. za stvaranje dugoročnih uslova. Ovako shvaćen marketing. tj. količine. sajam. Filozofija marketinga zasniva se na zadovoljavanju potreba na tržištu a to znači da se nabavni marketing proteže i na prodajno tržište jer su njegovi zadaci. odnosno u slučajevima pomanjkanja roba.o. Pri utvrđivanju potreba za proizvodno preduzeće gdje je od značaja kakve sirovine i pomoćne materijale može da upotrijebi od velikog je značaja i metod i širina nabavljanja ponuda (pismena. Nadzor nad izvršenjem ugovora u pogledu termina isporuke. svrsishodnih za što bolje zadovoljenje potreba svojih kupaca. odnosno reprodukcionog materijala. upoređenju njihovih ponuda i najzad zaključivanju ugovora od velikog su interesa razne trgovinske klauzule kojima se regulišu kondicije isporuke odnosno preuzimanja. odnosi konkurencije na tržištu nabavki. Pri pregovaranju sa dobavljačima. s obzirom na postavljene ciljeve da nađe optimalno rješenje na nabavnom tržištu. berza). Da je to od koristi potvrđuje misao dobit često leži već u samoj nabavci.Takođe je od velikog značaja i predstavlja jedan od istaknutih zadataka nabavne službe u ovom preduzeću. dakle znači sistematično istraživanje nabavke kao podloge za oblikovanje politike nabavke. Zbog toga je značajno da se marketing upotrebljava i u nabavnom poslovanju. nesamostalni posrednici. Razumljivo je da nabavni marketing nema takvog značaja u uslovima kada nabavno tržište predstavlja usko grlo. odnosno. kvaliteta i sl. Marketing kao i tvrdnja mnogih stručnjaka da 40 .o.Seid Bahović Company” d. Poslovanje preduzeća „Gradina bitnog interesa tržišni položaj preduzeća koje nabavlja i konstelacija. Kako je u ovom radu dominantna pažnja posvećena tržištu prodaje i prodajnom marketingu mogao bi se steći pogrešan utisak da je nabavno tržište periferno i zanemareno.

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

sredstvo za oblikovanje tržišta predstavlja svrsishodnu djelatnost svih raspoloživih instrumenata marketinga. Analogno prodajnom i nabavno područje može se podijeliti na informacijske instrumente istraživanja nabavnog tržišta na jednoj, i akcijske instrumente nabavne politike na drugoj strani. Prikupljanje informacija zadatak je istraživanja nabavnog tržišta. Zadatak nabavne politike je oblikovanje nabavnog tržišta koje omogućava nesmetano odvijanje drugih procesa u preduzeću. Kao veoma bitan segment tržišta nabavke jesu supstitucija odnosno, zamjena sirovina i proizvoda. Supstitucija, odnosno zamjenljivost je u oblasti reprodukcione potrošnje svojstvo dva ili više proizvoda da zadovolje određenu potrebu proizvodnje ili potrošača usljed čega se ovi proizvodi mogu zamjenjivati u potrošnji. Ovo je bitno iz razloga što najčešće zamjena proizvoda u potrošnji nastaje kao rezultat promjene cijena. Neto suptitucioni efekat kod zamjenljivih proizvoda, roba ili materijala ima pozitivni predznak pa se fenomen zamjenljivosti i njen intenzitet mogu utvrđivati empirijskom analizom vremenskih serija tržišne statistike. Uvođenje proizvoda koji potpuno ili djelimično sa pojavom novih supstituišu postojeći proizvod zasniva se na strategiji razvoja proizvoda a koja je nužna da bi preduzeće išlo u korak tehničko-tehnoloških rješenja u datom području proizvodnje. Dobra koja se međusobno zamjenjuju u procesu potrošnje i procesu proizvodnje se isključuju. Postoje potrebe koje se mogu zadovoljiti različitim dobrima, odnosno supstitutima. I ako ne na sasvim jednak način jednu istu potrebu možemo zadovoljiti alternativno, upotrebom različitih dobara.

6.3.2. Tržište nabavke za inpute za proizvodnju
I ako se i kod ovog projekta težište stavlja na tržište prodaje značaj se posvećuje tržištu nabavke. 6.3.2.1. Osnovni inputi
41

veliki

Seid Bahović Company” d.o.o. Osnovni inputi su :

Poslovanje preduzeća „Gradina

- svježe juneće meso, kao osnovni input koji učestvuje sa preko 50% svih inputa, -svježe teleće meso, - svježe pileće meso, -svježe jagnjeće meso, -svježe ovčje meso, -začini, -ambalaža i dr. Veoma su bitni i inputi: -električna energija, -naftni derivati-goriva, -rezervni djelovi. Ostali inputi su od manjeg ili simboličnog učešća u proizvodu, ne računajući tu naravno radnu snagu kao poseban input. U prvom redu radi se o vodi koju obezbjeđuje investitor sa vodovodne mreže iz vodovoda. Zatim su tu još i električna energija koja je obezbijedjena dovoljnog napona na samoj lokaciji. Zatim, sredstva higijene i zaštite radnika kao i alati i sl. Naglašavamo da Gradina u svojoj režiji uzgaja stoku za proizvodnju mesa, dobavlja mladunčad krupne stoke (telad) koja u određenom vremenskom periodu uz potrebnu kvalitetnu ishranu i poseban režim nadzora izrastaju u stado tovnih junadi. Kada se utvrdi zrelost i dovoljan prirast žive mase junadi vrši se odabir i usmjerava za klanje. Ovaj tzv. produženi tov teladi je tehnologija koja je najpogodnija za investitora jer se uzima tele težine oko 120 – 150 kg težine i starosti 14 nedjelja i pri čemu pri tovu predviđenom u ovom programu dostiže za

42

Seid Bahović Company” d.o.o.

Poslovanje preduzeća „Gradina

26 nedjelja oko 450 – 500kg žive mase u prosjeku. Odnosno ima dnevni prirast oko 1.200 grama do 1.400 grama. Ključni input za uspješnost poslovanja ovog preduzeća jeste

obezbeđenje dovoljne količine kvalitetnog telećeg, junećeg i jagnjećeg mesa po prihvatljivoj – povoljnoj cijeni. Za nabavku ovog inputa „Gradina Company” ima razvijenu i kvalitetnu otkupnu mrežu. Takođe, u svom sastavu ima i farmu za uzgoj stoke. Zato je potrebno da sektor marketinga kod preduzeća sačini vrlo precizan operativan projekat sa svim potrebnim analizama nabavnog tržišta. Vrlo je važno edukovati lica za koordinaciju kupovine osnovnog inputa. Na kratki rok ovaj input se može obezbijediti na razne načine. Za dugoročnu orijentaciju potrebne su temeljne pripreme i saradnja – ugovaranje kooperativnih odnosa sa sadašnjim i potencijalnim uzgajivačima stoke na lokalnom i regionalnom tržištu.

6.3.3. Dobavljači(postojeći i potencijalni dobavljači)
Broj dobavljača može biti veliki ali su to uglavnom individualni poljoprivredni proizvođači i uzgajivači stoke od kojih se vrši organizovan otkup goveda, teladi i jagnjadi. Naročito je važno napomenuti da „Gradina Company” ima svoju farmu za uzgoj stoke, koju planiraju da uvećaju jer sadašnji kapacitet ne zadovoljava tražnju na tržištu. Obzirom da se radi o manjem broju inputa po vrsti i namjeni koji su specifični i njihova ponuda je rasprostranjena broj dobavljača može biti i veći zavisno od interesa investitora.

43

3.1. To je od značaja za redovno i uredno snabdijevanje preduzeća živom stokom i da preduzeće ne mora da drži velike 44 .o.2. Udaljenost dobavljača Svi dobavljači su na maloj udaljenosti od proizvodnog pogona preduzeća.00 Tržište domać e strano Tabela 1.Seid Bahović Company” d. Poslovanje preduzeća „Gradina 6.00 20.3.3.o. Način plaćanja dobavljačima 6.o.00 15-30 75. Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima Autor ovog rada je mišljenja da bi za donošenje odluke o uspostavljanju trajne saradnje sa pojedinim dobavljačima slijedeći kriterijumi mogli biti značajni za preduzeće „Gradina Company” d.o.00 25.3. Rožaje i to : -pouzdanost -potrebni inputi -predviđene količine -rokovi isporuke -kvalitet mesa -cijena -da li postoje barijere za isporuku -da li se može napraviti kooperantski odnos sa dobavljačima Način plaćanja : U gotovini % Na kredit % Broj dana kreditiranja od dobavljača (prosječno) 80.

3. 6. 6.da li se može napraviti kooperantski odnos sa dobavljačima što će se nastojati realizovati nakon početka proizvodnje i sl. odnosno može Poslovanje preduzeća „Gradina da vodi racionalnu politiku gazdovanja zalihama. Pored toga razlike će se odnositi na to da li se radi o starijem ili mlađem stočnom fondu. -kvalitet proizvoda. vrijednosti zaliha.4. Razlike će se odnositi na kvalitet jer za ovu proizvodnju je potreban veoma dobar kvalitet mesa. Rizici i prednosti Prednosti ovakve saradnje sa dobavljačima su višestruke. Cijene pojedinih dobavljača ( za repromaterijal i opremu koja se planira nabaviti) Cijene žive stoke su na tržištu lokalnom uglavnom ujednačene tako da nema bitnih razlika i odstupanja.3. Veći dio inputa se obezbeđuje na lokalnom i domaćem tržištu. -predviđene količine i mogućnost blagovremene isporuke u količini i traženom asortimanu. -potrebni inputi i mogućnost njihovog kompletnog obezbjeđenja. 6.3.3.3.5. To će uticati na razlike u cijenama nabavne sirovine.Seid Bahović Company” d. Mogućnost kooperantskog odnosa sa nekim dobavljačima 45 .o. -da li postoje barijere za isporuku zbog propisa stranih zemalja ili naših propisa. Manji dio inputa će se uvoziti.o. -rokovi isporuke. Kriterijumi izbora i saradnje sa pojedinim dobavljačima To su: -pouzdanost. -cijena.3. .3.

ASORTIMAN I VRIJEDNOST PROZVODNJE Treba naglasiti da se asortiman proizvoda preduzeća „Gradina Company” sastoji od suhomesnatih trajnih proizvoda.4. Dobavljači se Poslovanje preduzeća „Gradina nalaze u blizini investitora. Kada se utvrdi zrelost i dovoljan prirast žive mase junadi vrši se odabir i usmjerava za klanje. produženi tov teladi je tehnologija koja je najpogodnija za preduzeće jer se uzima tele težine oko 120 – 150 kg težine i starosti 14 nedjelja i pri čemu pri tovu predviđenom u ovom programu dostiže za 26 nedjelja oko 450 – 500 kg žive mase u prosjeku. Raspoloživost inputa je velika.200 grama do 1. telećeg i jagnjećeg mesa i suhomesnatih polutrajnih barenih proizvoda.Seid Bahović Company” d.OBIM.o. tako da je proizvod ekološki zdrav i izuzetno privlačan za strano i domaće tržište. Odnosno ima dnevni prirast oko 1 .o. je veoma važna. 6. Preduzeće nabavlja mladunce krupne stoke(telad) koja se u određenom vremenskom periodu uz potrebnu kvalitetnu ishranu i poseban režim nadzora izrasta u stado tovnih junadi. Propisanim režimom tova junadi tele težine 120 – 150 kg težine starosti 14 nedjelja za 26 nedjelja tova dostiže težinu oko 450 kg žive mase u prosjeku. 46 . odnosno njihova ponuda. Ovaj tzv. Preduzeće je izgradilo prostor (štala)dimenzija 15 x 8 m sa svim infrastrukturnim sadržajem na povoljnoj lokaciji i podesni su za farmerski tip tova junadi. U njemu nema industrije koja zagađuje okolno zemljište i vodu. Treba navesti i to da region u kome se realizuje proizvodnja mesa i suhomesnatih proizvoda „Gradina Company“ je ekološki očuvan.400 grama. svježeg junećeg.

juneći parizer. teleće dimljeno suvo meso. godine. Suhomesnati polutrajni . dakle koja nijesu u radnom odnosu kod ovog preduzeća.o. goveđi narezak. Ovo sa razloga što se radi o malom preduzeću kod kojeg zaposleni obavljaju poslove prema potrebi u bilo kojem dijelu preduzeća.Seid Bahović Company” d.o. Projektovani projektovanog broj zaposlenih je sasvim i dovoljan za za drugu realizaciju polovinu obima proizvodnje prodaje 2010. juneći debraciner.godine kao i za prvu polovinu 2011. kulen. pileći parizer. projektovana struktura rasporeda zaposlenih po organizacionim djelovima preduzeća. jetru. goveđa dijetalna kobasica.Ljudski resursi Ovdje definisana. goveđi sudžuk. Osim svježeg junećeg. dimljena junetina. već više kao orijetaciono usmjerenje po segmetntima preduzeća. ne može se posmatrati kruto. bubrege. juneća kosovska kobasica. juneća kobasica. prema njihovim sposobnostima. ovčje suvo meso. GRADINA COMPANY veoma uspješno plasira na tržište i juneću i goveđu kožu. goveđa čajna kobasica. teleće i juneće srce. glave i dr. Poslovanje preduzeća „Gradina Suhomesnati trajni proizvodi su: goveđa pršuta. telećeg i jagnjećeg mesa.bareni proizvodi su: juneća kobasica. juneća šunka. 47 . pileća viršla. juneći narezak. juneća roštiljska kobasica. 7. Preduzeće će za povremene poslove angažovati lica sa tržišta.

Naziv r/b Poslovanje preduzeća „Gradina Broj Školska izvršila sprema ca 1 4 2 tehnicke VSS VSS VSS organizacionog dijela sektora 1 2 3 IZVRŠNI DIREKTOR Direktori sektora Knjigovodstveno finansijski poslovi Odrzavanje opreme Odrzavanje opreme Radnici u proizvodnji Transportni radnici i tehnicke 4 2 VSS 5 6 7 2 34 35 VŠSS SSS SSS radnici u prodaji UKUPNO 80 48 .o.Seid Bahović Company” d.o.

Struktura zaposlenih po organizacionim djelovima preduzeća Imajući u vidu da je ponuda veoma stručne radne snage iz ove djelatnosti velika to je i povoljnost za preduzeće velika da obezbijedi potrebnu radnu snagu iz raspoložive ponude.Seid Bahović Company” d.o. javnog) prestali sa radom pri čemu je bez posla iz mesoprerade ostao veliki broj iskusnih i stručnih kadrova. Pored formalnog raspolaganja odredjenom stručnom spremom veoma je bitno istaći da ne treba “robovati” tome već u radni odnos primiti i zaposlene koji 49 . Ovome su doprinijeli i kapaciteti u bližem okruženju koji su u prvom redu zbog vlasništva (državnog.o. U narednoj tabeli daje se projektovani broj zaposlenih prema stručnoj spremi koji je poželjan za obavljanje ovih poslova. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 2.

o. Preduzeće će prilikom odabira potrebnih kadrova provesti potrebne testove radi provjere znanja i sposobnosti zaposlenih. Poslovanje preduzeća „Gradina imaju stručnu i radnu sposobnost i ako nemaju baš sve formalne dokaze za potreban nivo stručne spreme. Prethodna i nova ulaganja 50 .1.Seid Bahović Company” d. Ulaganja i struktura finansiranja 8. Tabelarni pregled zaposlenosti pri punom korišćenju kapaciteta 8. r/b Školska sprema 1 2 3 4 VSS VŠS VKV SSS Broj izvršilaca 9 2 34 35 UKUPNO: 80 Tabela 3.o.

1 9 2 . Troškovi osnovnih sredstava 8.2.0 B)A cisk k p a uv za oj f m k i a it l e n ir i C)O r n sr d v b t a e st a U P O KU N 2 0 0 .0 0 0 4 0 2 .0 Uun kpo 5 2 .0 5 6 .0 0 0 9 9 2 .5 6 8 .0 0 .0 9 0 1 8 0 .0 0 0 .0 0 .0 2 7 . Prethodna i nova ulaganja 8.8 8 0 5 6 .5 7 7 .0 9 0 .9 4 2 . KU N A O o n sr d v ) sn v a e st a zem e sa in ljišt frast k u ru t rom Ob jekat i g e in rađ v sko zan atski rad i ov Osn n te n ov a h ološka op m re a tran ortn sred a sp a stv Ostala u an lag ja 2 0 0 .3 6 0 .7 7 7 . Da bi preduzeće održalo kontinuitet proizvodnje. RET O N U G N A H D A LA A J 2 N V U G NA .7 7 7 .0 0 .0 0 0 5 6 .0 2 7 .2 4 0 . a koja se razliku u zavisnosti od vida i karakteristika osnovnih sredstava.0 0 .8 8 0 0 8 .0 3 1 .2 3 2 .0 9 0 . r /b St u t r u g n r k u a la a ja Poslovanje preduzeća „Gradina Kr d e it So st e p vn o u šće če 5 2 .5 6 8 .0 0 .o.0 0 0 2 0 0 .1.8 7 0 . O A LA A J 3 U P O . odnosno vrijednost objekta) i stopa amortizacije koja je utvrđena zakonom.1.0 1 2 . Troškovi poslovanja 8. 51 . neophodno je da nakon isteka vijeka trajanja osnovnih sredstava obezbijedi sredstva za kupovinu novih.1.0 4 .Seid Bahović Company” d.0 4 1 . Dva su osnovna parametra za utvrđivanje iznosa amortizacije: osnovica (fakturna vrijednost opreme.2 4 0 .0 1 .8 7 0 .o.2 4 0 . Nastaje trošenjem (materijalnim i moralnim) osnovnog sredstva.2 3 0 .0 4 .0 0 0 2 0 0 .0 2 0 1 4 .2.5 7 7 .0 0 0 .2 4 0 .0 5 6 .0 0 .3 6 0 .1 4 2 . To će uraditi tako što će u svakoj godini korišćenja osnovnih sredstava izdvajati određeni iznos sredstava (zavisno od vijeka trajanja i metoda amortizacije) na ime amortizacije i konačno obezbijediti zamjenu dotrajalih osnovnih sredstava novim.0 1 8 0 .2.0 Tabela 4.2 3 0 .0 0 .0 1 .0 0 0 2 0 0 .0 2 0 1 4 .0 9 0 .0 2 . Obračun amortizacije Amortizacija predstavlja trošak osnovnog sredstva.0 0 0 4 0 2 .0 2 0 8 .0 1 P .2 3 2 .

đ vin i k Postojeći Nov u a lagan ja 2 Te .811.960 Oprema: (1. Prva godina .300 – 32.7 0 0 Druga godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.300 x 10 % = 111.0 0 0 1 3 0 .197 ukupno: Četvrta godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.15 % = 32.0 0 0 3 0 .030€ ( 1.177 ukupno: 52 .113.8 7 0 .844.0 2 .000-32.237.300 – 111.970 – 100.15 % = 32.2 7 0 .000 ) = 2.811.1 4 0 .sre re a ra d 1 3 .970 x 10 % = 100.o.300 Oprema: 132.0 5 . h.700) = 2.000 – 123.844.497.773 x 10 % = 90.330 ) = 1.7 0 0 Pom a oprem oćn a 3 O a ula nja .330 ukupno: Treća godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.300 x 1.0 0 0 .op m i t ns.Seid Bahović Company” d.877.000 – 33.700 Oprema: 144.0 1 Gra e sk obje t .113.0 0 0 .700 ) = 1.2009 r/b St k u ru t ra V rijed ost n 2 7 .0 1 6 0 .779.001.197) = 901.0 0 0 .001.0 1 .00 x 1.000 x 1.15 = 31.o.0 Poslovanje preduzeća „Gradina A ort cion m iza a st a op 1 5 .00 € (1.1 A ort cija m iza 3 .300 ) = 2. st la ga Uk upno 4 1 .

450 x 1.040 – 31.2.590 Oprema: 112. 122.596 x 10 % = 81.747.00 € Poslovanje preduzeća „Gradina Peta godina ( obračun amortizacije ) Građevinski objekti:( 2.15 % = 31.137.o.779.2.1. troškovi održavanja su neophodni da bi osnovna sredstva "zadržala 53 (811.715.590 ) = 2.000 – 31.272.00 € Tabela 5.044 ukupno: .773 – 90.436 x 10 % = 73. Obračun investicionog održavanja Pored amortizacije koja služi za konačnu zamjenu osnovnih sredstava.960 ) = 2.177) = 811.747.160 ukupno: Šestagodina( obračunamortizacije ) Građevinskiobjekti:( 2.040 x 1. Obračun amortizacije 8.228 Oprema: 104.Seid Bahović Company” d.o.750.160) = 730.15 % = 31.00 € (901.596 – 81.

ali je zbog česte promjene zakonskih stopa ostavljena mogućnost da ih izrađivač sam unese na osnovu svojih kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.00 20.00 20.o.00 % 20.00 24.Seid Bahović Company” d.740.340.o. Poslovanje preduzeća „Gradina predviđenu formu".600.00 % 123.700.2009 r/b Struktura Troškovi amortizacije Stopa Iznos 6.000.700. Elektro-mašinsko održavanje 3 Ostala održavanja UKUPNO 33.00 % 54 . Prva godina . Osnovica za izračunavanje troška održavanja obično se računa kao procenat od amortizacije.00 1.00 % 156.00 20.00 31. Građevinsko održavanje 2.

272 x 20 % 20.2.454.00 Treća III-godina godina 3.137 % 24. Obračun premije osiguranja Vrijednost osnovnih sredstava Stopa Iznos 2009.128.00 € 1.00 % 39.00 € VI-godina 3. Obračun investicionog održavanja 8. I-godina 4.00 % 34.306 V-godina godina 3.Seid Bahović Company” d.00 % 36.300 144.806.581.573. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 6.00 % 41.00 122.558.00 € 1.030 x 20 % 28.169 Četvrta 1.00 1.550.000 1.812.00 € 1.957.00 22.00 € 55 .144.803.500.803 132.490 % 26.00 Druga godina II-godina 3.1.445.00 % x 20 38.o.o.114.750 x 20 % Šesta godina 104.00 % x 20 35.god.00 IV-godina 3.680.419 Peta godina 112.3.855.427.

39%.Seid Bahović Company” d.111.3.2. Mjesečna kamatna stopa iznosi 0.2.o. Mjesečna rata zajma iznosi 4.1.o. Troškovi osnovnog materijala za tekuću godinu poslovanja Osnovni materijal je onaj materijal koji čini supstancu proizvoda.2. a godišnja 4.82 EUR.2.75%. Dobijaju se na osnovu amortizacionog plana i predstavljaju zbir kamata za reprezentativnu godinu. Rok vraćanja zajma iznosi 54 mjeseca. 8. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 7. odnosno koji svojim kvalitetom i kvantitetom presudno utiče na osobine i svojstva proizvoda. Obračun premije osiguranja 8. Visina zajma preduzeća „Gradina Company“ iznosi 200.Finansijski rashodi Finansijski rashodi predstavljaju trošak kamate za period otpate kreditnih sredstava.000 EUR.3. 56 . Troškovi obrtnih sredstava 8.

JUNEĆE MESO 4. Poslovanje preduzeća „Gradina r/ b Naziv materijala Godišnj Jedinic Nabavn e a a potreb mjere cijena e KG KG KG KG KG 406.o.50 3. GOVEĐE MESO 2.00 567.00 300. Troškovi osnovnog materijala za tekuću godinu poslovanja 57 .000 32.00 128.00 4.000.730.00 1.000.000.000. TELEĆE MESO 3.600.000 126.000.0 0 € Tabela 8.Seid Bahović Company” d.000.000 40.00 Ukupno 4. ZA TRGOVINU U MARKETIMA KOMPANIJE 2.00 120.000 2.o.000.00 Godišnji troškovi 1.000 100. OVČIJE MESO KUPLJENA ROBA ŠIROKE POTROŠNJE 7.00 3.50 4. JAGNJEĆE MESO 6.015.

000.000 5.000.0 0 Tabela 9.000.000.000 600.000 20.00 12.500.2.60 0.00 20.00 17.00 500.00 80.00 1.000 3.00 270.000.02 0.3.000 50.000.00 12.00 500.5 0.500.000 40.2.35 0.1 10.000 30.000.500.000.00 0.00 12.25 0.000.000 600.000.15 0.5 0.o.02 4 0.Seid Bahović Company” d.00 17.000 20.00 5.000 70.500.Troškovi pomoćnog materijala r/b 1 ZAČINI Naziv materijala Jedinica Godišnje Nabavna mjere potrebe cijena KG KUTIJA KOM KOM KG KG KG Godišnji troškovi 70.o.00 17.000 50.00 4.25 2 AMALAŽA 3 ETIKETE 4 DEKLARACIJE 5 ADITIVI 7 SO 8 SOJA 9 PRIRODNA CRIJEVA 10 KOLAGEN OMATAČI 11 POLIAMIDNI OMOTAČI 12 KONAC ZA VEZIVANJE 13 VRECE 14 PVC GAJBE 15 PVC KESE ZA VAKUMIRANJE 16 SELOTEJP 17 Ukupno M M M KOM 2.000 34. Poslovanje preduzeća „Gradina 8. Troškovi pomoćnog materijala 58 .00 10.

00 1.00 x 12.000.00 3.naftni derivati 6 Troškovi vode.0 0€ Sadržane su rezerve u ovdje datim troškovima jer je uzet u obračun trošak prevoza i toplog obroka za 12 mjeseci a ne za stvarnih 11 mjeseci kao i kod nekih drugih troškova.00 12. Energije 5 Gorivo.000. Ostali nematerijalni troškovi r/b 1 Prevoz radnika 2 Topli obrok-ishrana radnika 3 PTTtroškovi (fiksni i mobilni) 4 Troškovi el.000.00 24.00 12 300.500.… 7 Zimnica i regres 8 Platni promet 70 80 Troškovi Br.00 x 12 25.Seid Bahović Company” d.3.000.00 1000.000.000.3.00 x 12.000. sajmovi.0000.000.400.300.…) UKUPNO 1.00 21.o.000.580.00 x 12 300. Ostali nematerijalni troškovi Tabela 10.00 12 5.00 60.radn Mjesečno Vrijednost 80 80 15.o..00 21. 59 .00 x 12 250. komunalija.putovanja. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.00 x 12 3.2. sl.00 x12 185.00 9 Htz oprema 10 Ostalo (reklama. reprezentacija.00 x 12 14.00 42.000.

00 225.560.3.00 80 27.00 280.00 140.o.o.00 11.360.00 840.00 5 3.230.00 200.00 7.760.230./ Broj Jedn.150.00 290. Troškovi zarada 60 . Poslovanje preduzeća „Gradina 8.650.00 7 520.00 90.radni ca 4 ku 2 VSS VŠSS VKV SSS 3 9 2 34 35 4 350.00 7. (4+6) Ukupan trošak 3x7 Školsk a r/b sprem a 1 1 2 3 4 Net plata / Ukupna Porezi i neto dopr.00 560.00 UKUPNI TROŠKOVI ZARADA ZA 1 GODINU ( 27.00 420.00 X 12 ) = 326.680.00 8 4. Troškovi zarada Ukupan trosak / jed.radni izvršila ku Plata 3 x Jedn.150.00 115.2.00 6 170.radn.4.Seid Bahović Company” d.00 UKUPNO : 18.000.00 10.00 € Tabela 11.00 340.

237.00 27.247.00 436.00 90 4 81. STAVKE Dobavljači Amortizacija Bruto zarade NEDOSTAJUĆA 3.333.00 5.467.918.000.017.850.00 5.00 1.499.00 246.5.733.722.00 98.00 60 60 15 6 6 6 24 60 308.2.924.482.00 30 30 30 12 12 12 500.991.230.000.Seid Bahović Company” d.o.760.00 475. 00 61 . SREDSTVA Zalihe osnovne sirovine i repromaterijala Nedovršena proizvodnja Zalihe gotovih proizvoda Potraživanja od kupaca Žiro-račun ODBITNE 2.00 987.000. OBRTNA SREDSTVA 5.3.924.333.833.924.00 143.250. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.000. 00 OBRTNA 1.00 5.00 326.00 1.000. Obračun potrebnih obrtnih sredstava r/ b Elementi Godišnji promet Dani Koefici Potrebna veziva jent sredstva nja obrta 1.015.00 11.o.

000.00 100. 607.000. godinu.000.00 47.00 250.o.000.00 890.00 62.000.000. Obračun potrebnih obrtnih sredstava Nedostajuća obrtna sredstva investitor obezbeđuje iz već stvorenih sredstava koja posjeduje po bilansu stanja 2009. i to zaključno sa 31. shodno zahtjevima tržišta i novim zahtjevim i saznanjima.000.00 1 Teleće sveže meso 2 Juneće sveže meso 3 Goveđe meso 4 Jagnjeće meso 5 Jareće meso 6 Goveđi pršut 7 Goveđi sudžuk 8 9 Goeđa polutrajna kobasica Goveđa vakumirana kobasica 10 Goveđa viršla 62 .000.00 233.00 110.000. u ovom momentu definisani asortiman će se proširivati. Obračun ukupnog prihoda daje se u narednoj tabeli za 2010.000. 8.00 117.00 356.000. Formiranje ukupnog prihoda Obzirom da je obiman proizvodni asortiman posmatranog preduzeća koji će se realizovati u narednom periodu a pored toga. i 2011.00 57.000.00 2011.000.00 157. 655.2.00 50. odnosno proizvodi koji će se najčešće proizvoditi i koji su po svojoj namjeni stabilni.000.12.000.000.00 21.00 330.00 22.4.Seid Bahović Company” d.o. Poslovanje preduzeća „Gradina Tabela 12.000.00 827. r/b Proizvod 2010.00 170.00 126.000.000. dopunjavati i mijenjati te se sa tih razloga za obračun ukupnog prihoda uzimaju takozvani reprezenti proizvodnje.000.

00 45.000.00 18.924.zatim 2010-ta godina u kojoj preduzeće koristi sredstva takođe u grace periodu i na kraju je prikazan plan prihoda u godini kada se računa da će doći do potpunog uhodavanja kako u procesu proizvodnje tako i u procesu prodaje kroz mrežu marketa koja će se osavremeniti i uvećati u budućem periodu a to je upravo i godina kada se počinje i sa vraćanjem kredita a to je 2011. i 2010.00 55.00 3.000.000.000.00 47.o.000. 63 .000.00 18.00 50.00 18.000. godinu Kada je formiranje ukupnog prihoda u pitanju pojedinačno je rađeno za prve dvije godine tj. i goveđajetra 13 Goveđa glava 14 Koža sitne stoke 15 Koža krupne stoke 16 Hzzgggghzgf 17 Khjhhgfbzhfg 18 Ostali prihodi PRIHOD OD PRODAJE OSTALIH 19 ROBA U MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA Poslovanje preduzeća „Gradina 17.000.00 5.500.000.00 17.213.00 2.000.000.00 60.00 Tabela 13.000.00 17.o.00 5.000. Obračun ukupnog prihoda za 2009.godine biti povećanje prihoda za 5 % u odnosu na svaku prethodnu godinu. Poslije isteka ove prve dvije godine predviđa se da će u kontinuitetu do 2024.000.000. godina.000.00 UKUPNO : 5.000.000.00 18.000.00 17.000. za tekuću godinu u kojoj preduzeće planira kreditno zaduženje kada bi koristilo sredstva 12 mjeseci u grace periodu a to je kako smo rekli 2009-godina. 11 Teleća jetra 12 Jun.Seid Bahović Company” d.000.00 6.00 42.

Poslovanje preduzeća „Gradina 8.finansijska analiza 64 .o.2.Seid Bahović Company” d.o. Ekonomsko .5.

00 € B OBRTNA SREDSTVA 1.Seid Bahović Company” d.. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.00 € 410.243.000.00 € A+B UKUPNO 5. Bilans stanja Na osnovu predhodnih razmatranja vrši se projekcija bilansa stanja.767.274. A Iznos u € OSNOVNA SREDSTVA (stalna imovina ) Poslovni objekti 4.00 € C SOPSTVENA SREDSTVA 5.5.00 € D POZAJMLJENA SREDSTVA 200.274.567.022. 65 .1.o.029.237.00 € Tabela 14.00 € 1 Tehnološka oprema i 2 3 transportna sredstva Akcijski kapital pravnom licu u drugom 2. Bilans stanja Opis bilansne pozicijestavke Red.000.2.877.051.524.00 € 1.o.223.br.

Seid Bahović Company” d. Grafička ilustracija sopstvenih i tuđih izvora 66 .o. Poslovanje preduzeća „Gradina Slika 3.o.

(za trgov.494. Bilans uspjeha 67 . i nedovr.618 -183. preduz.248 10.163 186. 3. 9.493 2. 13.516 28.547 -307. 2.503 -2. u toku per.878.224. postrojenja i opreme Ostali poslovni rashodi Profit od poslovnih aktivnosti Neto finansijski trošak Učešće u dobiti pridruženih pravnih lica Porez na dobitak Neto dobitak/gubitak od diskontnih poslova Neto profit/gubitak za obračunski period Pripada: Vlasnicima kapitala matič. kuplj. mater.056 23.590 85. 7. Bilans uspjeha Napomen a R. gotovih proizv.906 -24.155 66.311 2009. br. 6.2.Seid Bahović Company” d.583.o. 5.pravnog lica Manjinski interes 2008. Prihod Pozicija Ostali poslovni dobici Izvršen i kapitalizovan rad od strane pred.021 145.o. 1.905 75.5. 2. 11.068 80. roba i potr. Poslovanje preduzeća „Gradina 8.301 57.601 1. 4.311 0 23. 32.2.422 0 117.876 0 3.770 0 153.653 158. za sopstvene svrhe Promjene na zal. 2.685 109. sir. 12. proizvodnje Utr.) Troškovi zaposlenih Amortizacija Umanjenje vrijednosti nekretnina.846 0 2.248 0 Tabela 15. 8.223 -275 32.653 126.

934. Pokazatelji U okviru ovog pogavlja obrađuju se statički pokazatelji posmatranog preduzeća.090.Seid Bahović „Gradina Company“ d.8773 Rentabilnost rada Investicije prema broju radnika Akumulativnost Ekonomičnost Reproduktivna sposobnost Dugoročna zaduženost Koeficijent pokrića iz ukupnog duga . Ova ocjena je urađena na osnovu podataka za reprezentativnu drugu godinu.02683 ili 2. Poslovanje preduzeća 8.92 € po radniku 0.0296 0.o.683 % 1. Posmatrano preduzeće je podiglo kredit i ušlo u ozbiljan investicioni projekat kojim planira da poveća profit.3. Ekonomski vijek trajanja tog investicionog projekta je šest godina. kao godinu optimalne realizacije i maksimalnog kreditnog opterećenja.28 € po radniku 72.0346 3.o. 1.0518 0.

Seid Bahović „Gradina Company“ d.742.742.o.090.o. Statički pokazatelji • Rentabilnost rada.274. Poslovanje preduzeća Tabela 16.274.92 € 56 • Akumulativnost akumulacija Akumulativnost = -----------------------------------------------------100 Investicije u osnovna i obrtna sredstva x = 154.934.767. Neto dobit : 80 radnika = 154.00 € x 100 = 0.683 % • Ekonomičnost proizvodnje Ukupni prihodi Ekonomičnost = ------------------------------------------69 .00 € : 80 = 72.767.77 € : 80 = 1.0268312 ili 2.28 € po jednom radniku • Investicije prema broju radnika Vrijednost investicija: broj radnika = 5.77€ : 5.

Analiza preduzeća u uslovima neizvjesnosti 8.767.77 € : 5.274.00 € : 43.767.00 € = 0.000.0346 • Koeficijent pokrića iz ukupnog duga pokazuje da li i koliko je bruto dobit sposobna da "pokrije" obaveze programa prema njegovim kreditorima za odnosnu godinu. 200.772.924.8773 8.00 € : 5. Utrošena sredstva ( rashodi ) Poslovanje preduzeća = 5.00 € = 3.02955 • Reproduktivna sposobnost Akumulacija + amortizacija Reproduktivna sposobnost =------------------------------------------------------------Investicije u osnovna i obrtna sredstva = 298.00 € = 1.000. Metod utvrđivanja praga rentabilnosti Za treću godinu punog korišćenja kapaciteta.047.753.1.4.4.274.o.00 € : 5.00 € = 0. 70 .0518 • Dugoročna zaduženost pokazuje koliko na svaki euro pasive otpada na sredstva iz pozajmljenih izvora .953. anuiteti kamate i glavnice) ( obrada uzeta za treću godinu projekta jer se tada u čitavoj godini vraćaju Bruto dobit : otplata kredita = 170.857.o.Seid Bahović „Gradina Company“ d.

657.997.oo € 657.5.000. II godina treća kolana) 71 .179.522.179.7470 ili 74.00 € = 222.657.00 Marža pokrića predstavlja razliku između prihoda od prodaje i varijabilnih troškova (promjenjivi izdaci).220. 222.000.00 € .00 657.657.00 €€.= 0.343.00 € – 5.821.13 € = 202.o.220.= ------------------.70 % 880.821.00 – 5.00 € .o.00 Qmin = 74.821. – 20.220. Poslovanje preduzeća Izražen u minimalno prihvatljivom obimu proizvodnje odredjuje se prema formuli : = FIKSNI TROŠKOVI / UKUPAN PRIHOD-VARIJABILNI TROŠKOVI FT = 657.657.00 € Neto dobitak je konačno jednak razlici između bruto dobitka i poreza iz finansijskog rezultata.339.339.75€ iz Bilansa Uspjeha.039.179. 6.522.Seid Bahović „Gradina Company“ d.70 % 6. 6.00 € = 222.oo € UP = 6.00 ---------------------------------------.87 € (204.220.00 € Bruto dobitak je jednak razlici između poslovnog prihoda i ukupnog rashoda.339.522. 880.00 € Poslovni dobitak predstavlja razliku između marže pokrića i fiksnih troškova (stalnih izdataka).00 € = 880.000.oo € VT = 5.408.522.617.000.

sopstvenim ulaganjima investitora u održavanje likvidnosti.o. kao i gotovih proizvoda). praćenje naplate potraživanja.657.5.179. dodatnim funkciju preduzeća. što u ukupnoj proizvodnji po ovim osnovima iznosi ima učešće oko 20 %.Seid Bahović „Gradina Company“ d. repromaterijala.617. prvi mogući rizik sa Ovo sa razloga što se sirovina.Ovaj rizik se može izbeći racionalizacijom zaliha (sirovina. doslednim prdržavanjem planiranih zadataka i 72 . . Neki od mogućih (potencijalnih) rizika za ovo preduzeće su : Finansijski tokovi: Obezbjeđenje likvidnih sredstava za blagovremeno i potpuno namirenje obaveza kojim će se suočiti ovo preduzeće.657. Manji dio se prodaje bez odloženog roka naplate ili sa plaćanjem dijela unaprijed.70% 880. Projekt menadžer je vršio opservacije mogućih rizika za ovo preduzeće te je došao do zaključaka koje ovdje iznosi. Utvrđivanje nekih ekonomskih pokazatelja 8. Sa druge strane prodaja se vrši uglavnom na odloženi rok plaćanja.87 Tabela 17.RIZICI Kao uglavnom svako tipično preduzeće i ovo preduzeće nije imuno od problema rizika I nepredvidivih situacija koje mogu nastati tokom njegovog poslovanja. koji se kreće od 15 –60 dana.o. odnosno osnovni repromaterijal nabavllja sa plaćanjem unaprijed ili u najboljoj varijanti sa kratkim odloženim rokom plaćanja.00 € 222.00 € 222.00 € 202. Poslovanje preduzeća Prag rentabilnosti Marža pokrića Poslovni dobitak Bruto dobitak Neto dobitak Qmin = 74.. stavljanjem nabavka profita u uz kompenzaciju likvidnosti za gotove proizvode.

će zahtijevati investitora. Zbog toga je imovina preduzeća osigurana a tako se projektuje u cijelom ekonomskom vijeku projekta. « Gradina Company » Rožaje kao malo preduzeće i ono koje u suštini počinje sa ozbiljnim radom i proizvodnjom veoma je osjetljivo na neplanirane izdatke. Osiguranje. D.o. Mora se u osmisliti ublažavanje ili potpuno eliminisanje ovog rizika da se zadrži njihova da se postepeno definiše neutralan uticaj ovog rizika i da se na dugi rok nije zavisno od lojalnosti kupaca. racionalnim ponašanjem u svakom segmentu preduzeća i odgovornim odnosom svih izvršilaca. Kod ovog preduzeća se javljaju dva talasa pojačane tražnje i to u periodu jul-avgust i u periodu decembar-januar. jer je proizvodnja kontinuirana kao i prodaja. te se time ovaj rizik od mogućeg nastnka štetnog dogadjaja eliminiše. Poslovanje preduzeća mjera i disciplinovanim izvržavanjem obaveza od nosilaca aktivnosti u Agresivna konkurencija. a posebno na moguće štetne dogadjaje.o. što ne čini klasične sezonske oscilacije.Seid Bahović „Gradina Company“ d.o. realizaciji ovog Projekta. sopstvenim stalnim unapredjivanjem interne ekonomije. jačanjem kvaliteta i funkcije marketinga. Lojalnost potrošača. Projektom neophodno da se od navedenih Zato je ovim osnovnih i uobičajenih i managamentu pa je veoma adekvatna bitno da sa taktika za postojećim kupcima ostvari bliska i efektivna komunikacija. Sezonske oscilacije za ovo preduzeće nemaju posebne implikacije. odnosno aktivnosti koje neočekivano može da preduzme konkurencija. Ovaj rizik će se spriječiti dijelom dodatne napore permanentnim praćenjem konkurencije. proizvodi koji se plasiraju na tržištu jednim dijelom zavise od lojalnosti potrošača marketingu lojalnost Projekta..o. za ostvarivanje cilja 73 .

U svom daljem radu Investitor mora posvetiti značajnu pažnju u periodu odmah nakon prihvatanja ovog Investicionog projektaprograma za realizaciju da definiše slijedeća pitanja: naplata potraživanja.o. 74 . Međutim. vjeruje u svoj uspjeh realizacijom ovog Projekta. Obradjivač je došao do saznanja tokom obrade ovog Plana . rizika predvidjeni Projektom. u kontekstu prisutnosti rizika . poštovanje rokova.o. mora imati na umu probleme da stalno drži maksimalno i da ozbiljnim svaku aktivnost svakog izvršioca koji nose rizik permanentno prati i proučava od zapadanja u teškoće poslovanja i poremećajeredovnih tokova u preduzeću.Seid Bahović „Gradina Company“ d. da managament misli pozitivno. vođenje evidencije i organizacija. Poslovanje preduzeća jer su ovi troškovi izvrši osiguranje imovine preduzeća. u jednom dužem roku.

o.o. Ono je likvidno. 75 . Poslovanje preduzeća 9. Posmatrano preduzeće koristi savremene informacione tehnologije u svom poslovanju. Ono ne ulaže velika novčana sredstva u marketing. Posmatrano preduzeće prati tehnološke trendove i zahtjeve globalne ekonomije. Politika ljudskih resursa posmatranog preduzeća je usklađena sa njegovom strategijom.Seid Bahović „Gradina Company“ d. efikasno i produktivno. Kreditna zaduženost posmatranog preduzeća je izražena. rentabilno. Zaključak Na osnovu izloženog možemo potvrditi ili odbaciti postavljene hipoteze. Konkurentske prednosti posmatranog preduzeća su vidljive. Evidentan je uticaj aktuelne ekonomske krize na poslovanje posmatranog preduzeća.

o. Kalač Zemir: „Poslovnik o kvalitetu „Gradina Company“ d. februar 2005. Rožaje.o. 4. Literatura 1. Poslovanje preduzeća 10. 3. Podgorica. 76 . Nurković Mirsad: „Investicioni program: Proširenje proizvodnih kapaciteta za preradu mesa“. Rožaje. CPI – Podgorica: „Marketing strategija preduzeća „Gradina Company“ Rožaje.o. Rožaje. septembar 2009. 2. decembar 2006.o. Nurković Mirsad: „Investicioni program: Proširenje proizvodnih kapaciteta za preradu mesa“.. maj 2010.Seid Bahović „Gradina Company“ d.

Seid Bahović „Gradina Company“ d. Poslovanje preduzeća 77 .o.o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful