Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 14. 6. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.160

Philip Gordon, pomo}nik ameri~ke dr`avne tajnice

SAD ne odustaju

od ja~e BiH
RS Generalni {trajk nastavljen

4-5. strana

ZAPADNI BALKAN Napredak, regresija ili stagnacija VLADA NIJE

SLOMILA @ELJEZNI^ARE

6. strana

DANAS PRILOG

Sto prije formirati vlast i krenuti ka EU
Borci iz RS-a obilje`ili Bitku na Sutjesci

Foto: Amer KAJMOVI]

2-3. strana

PARTIZANI U “DVIJE BRIGADE”
9. strana

U @I@I
Danas o mandataru VM-a

2

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Zapadni Balkan: Napredak,
Nova dr`avna vlast u Bosni i Hercegovini treba da se fokusira NATO, te pobolj{anje `ivota gra|ana, smatra Valentin Inzko

[to prije formi

Mladen Bosi}: Neka se ~lanovi Predsjedni{tva ne skrivaju

Niko Lozan~i}: Sjetio se da su `ene zapostavljene

Odluka, ipak, u Parlamentu
Srpski zvani~nici pozivaju na dogovor, ali onaj prema kojem }e biti po Radmanovi}evom
^lanovi Predsjedni{tva BiH na dana{njoj posebnoj sjednici odlu~it }e ko }e od tri ponu|ena kandidata i zvani~no biti mandatar za sastav novog Vije}a ministara. Ho}e li mandatar biti kandidatkinja HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 Borjana Kri{to, kandidat SDP-a, SDA i HSP-a Slavo Kuki} ili NSRB-a Mladen Ivankovi} Lijanovi}, ovisit }e od toga ko }e od njih imati najve}i broj ostvarenih bodova u ukupnom zbiru koje }e davati ~lanovi kolektivnog {efa dr`ave Neboj{a Radmanovi}, Bakir Izetbegovi} i @eljko Kom{i}. ka te stranke, mnogi su ocijenili kao njegov poku{aj uticaja na favoriziranje jednog kandidata - njegove strana~ke kolegice Borjane Kri{to. Pismo je, naime, dostavljeno Predsjedni{tvu BiH, predsjedavaju}em Vije}a ministara BiH, politi~kim strankama koje u~estvuju u predlaganju predsjedavaju}eg i ministara VMBiH, te Komisiji za pripremu izbora VMBiH.

OHR je neophodan sve dok doma}e politi~ke snage ne budu imale kapacitete da samostalno povedu zemlju

Kad se Niko sjeti spolova
- Kao u~esnika u postupku izbora novog Vije}a ministara BiH, podsje}amo vas na obvezu po{tivanja ovih odredbi, a posebno odredbi ~lanka 20. Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, prema kojima ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slu~aju kada je jedan od spolova zastupljen najmanje u procentu 40 posto u ovim tijelima, u suprotnom postojidiskriminacija. Molimo vas da uzmete u obzirna{esugestijeimaju}i u vidu ~injenicu da smo u prethodnomVije}uministara BiH imalisamodvijezamjeniceministra, a nitijednu `enu na poziciji ministra, navodi, izme|u ostalog, Lozan~i}. Predsjednik SDS-a i poslanik u Predstavni~kom domu PSBiH Mladen Bosi} istakao je ju~er za Oslobo|enje kako o~ekuje od ~lanova Predsjedni{tva BiH “da se ne sakrivaju od odgovornosti, iza stranaka, politi~kih opcija i da mandatara ne biraju tajnim glasanjem“ . - Po posljednjimizjavama~lanova Predsjedni{tva (Radmanovi} podr`avaKri{to, Kom{i}preferiraKuki}a), lako je mogu}e da vru} krompir mandatarabudepreba~en u tu|eruke - Parlament BiH, {to ne bi bilo dobro, cijeni Bosi}. On poziva ~lanove Predsjedni{tva BiH na dogovor i konsenzus jer kandidat koji bude na taj na~in usagla{en “prolazi, a u slu~aju preglasavanja (Radmanovi}a) osu|en je na propast“.
A. TERZI]

Uloga Evropske unije na Zapadnom Balkanu bi}e pro{irena, a uloga Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava nastavljena, rekao je ju~er u Sarajevu visoki predstavnik me|unarodne zajednice u BiH Valentin Inzko, tokom drugog dana konferencije Zapadni Balkan: Napredak, regresija ili stagnacija, koju su organizovali SAIS Centar za transatlantske odnose pri „Johns Hopkins“ univerzitetu u Washingtonu i Ameri~ko-bosanske fondacija.

NEIZVJESNOST Mogu}e je i da jedna entitetska koalicija napravi ve}inu na dr`avnom nivou s drugom entitetskom opozicijom, no ta bi mogu}nost, rekao je Lagumd`ija, donijela neizvjesnost
podru~ja, a to su integracije u EU i NATO, te pobolj{anje `ivota gra|ana. O svemu tome, smatra Inzko, trebala bi postojati saglasnost. Prema njegovim rije~ima, Ured visokog predstavnika

Zagreba~ke slike
Inzko je na panelu posve}enom situaciji u BiH i ulozi me|unarodne zajednice naglasio da bi nova dr`avna vlast u Bosni i Hercegovini trebala da se fokusira na tri

Bodovanje
Savjetnik za ustavnopravna pitanja predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH Boris Buha istakao je ju~er za Oslobo|enje kako je Poslovnikom regulisano da ~lanovi kolektivnog {efa dr`ave izbor obave tajnim glasanjem. - S obzirom na to kako ima tri kandidata, svaki od ~lanova Predsjedni{tva davat }e ocjene - tri (za najboljeg), dva i jedan bod (za najlo{ijeg) koje }e se potom zbrojiti i na taj na~in }e se do}i do najuspje{nijeg, odnosno onoga ko }e biti predlo`en za mandatara. Nijemogu}e da se ~lanoviPredsjedni{tva ne izjasne, odnosno da presko~e rangiranje predlo`enihkandidata, naglasio je Buha. No, Buhacijenikako je nu`no da se postigne visok stepen saglasnosti, jer bi se u protivnom moglo desiti da sav posao bude uzaludan, ako mandatar u Predstavni~komdomuPSBiH ne dobijedovoljnupodr{kuposlanika (najmanje 22, uklju~uju}i bar po tre}inu iz svakog entiteta). Pismo koje je predsjedavaju}i Komisije za ostvarivanjeravnopravnosti spolova PD PSBiH Niko Lozan~i} uputio, a koje se odnosi na osiguravanje ravnopravne zastupljenosti spolova u upravljanju, procesu odlu~ivanja i predstavljanju, s obzirom na to da se radi o zastupniku HDZ-a BiH i zamjeniku predsjedni-

bi}e neophodan sve dok doma}e politi~ke snage ne budu imale kapacitete da samostalno povedu zemlju ka euroatlantskim integracijama. - Definitivno, OHR }e obavljati svoj mandat posve}eno. Nikad ne}u zaboraviti ono {to sam u petak vidio u Zagrebu – ljude i politi~are kako se raduju kad je donesena odluka o prijemu Hrvatske u EU. BiH }e imati hiljadu kilometara granice sa EU. Zna~i, EU je ve} do{la na vrata BiH i to je dobar signal. Istovremeno, Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave su glavni partner zemalja na polju sigurnosti, kazao je Inzko. [ef Jedinice za Zapadni Balkan pri Evropskoj slu`bi vanjskih poslova Jonas Jonsson ju~er je poru~io da je Evrop-

V I J E S T I

Posjeta crnogorskog premijera Igora Luk{i}a

BiH i Crna Gora bez otvorenih pitanja
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} i ~lanovi Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} i Bakir Izetbegovi} primili su ju~er predsjednika Vlade Crne Gore Igora Luk{i}a. Tokom susreta ~lanovi Predsjedni{tva BiH su istakli neophodnost zajedni~kog nastupa zemalja zapadnog Balkana kako bi se ubrzao put ka EU. ^lanovi Predsjedni{tva su kazali da BiH i Crna Gora imaju dobre bilateralne odnose, ali da ekonomske treba unaprijediti. Naglasili su va`nost ulaganja u infrastrukturu, posebno u putne i `eljezni~ke komunikacije. Premijer Luk{i} je rekao da su BiH i Crna Gora prijateljske zemlje, koje imaju dobre odnose. Naglasio je va`nost saradnje, te iskazao neophodnost potpisivanja preostalih sporazuma, koji su od interesa za obje dr`ave i njihove gra|ane. Premijera Luk{i}a su primili i predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} i federalni premijer Nermin Nik{i}.

[piri} je nakon razgovora izjavio da izme|u BiH i Crne Gore nema otvorenih pitanja koja bi mogla da ugro`avaju razvoj dobrosusjedskih odnosa. “Dogovorili smo se da do narednog zvani~nog susreta pripremimo sporazume, prije svega o granici, u oblasti turizma, o vazdu{nom i avioprevozu, o socijalnom osiguranju i niz drugih“ rekao , je [piri}. “Premijeru Crne Gore sam se malo vi{e izjadao o situaciji u kojoj se nalazi FBiH, ali smo razmijenili iskustva i nadam se da }e nakon ovog sastanka na{a saradnja biti i konkretnija i bli`a. Poku{at }emo iskoristiti sve ono iz iskustva Crne Gore {to mi kao Federacija budemo mogli iskoristiti“, rekao je Nik{i}.

OSLOBO\ENJE utorak, 14. juni 2011. godine

U @I@I

3

regresija ili stagnacija
na tri podru~ja, a to su integracije u EU i
ska unija spremna osna`iti svoj anga`man u BiH. - Mi smo spremni da osna`imo na{ anga`man ovdje, ali `elimo vidjeti spremnost vlade da donosi odluke kako bi BiH napredovala u EU. To o~ekuju i gra|ani ove zemlje, s obzirom na progres drugih dr`ava. EU `eli vidjeti formiranje vlade koja }e biti spremna donositi odluke za ubrzanje zemlje na njezinom putu ka EU, kazao je Jonsson, dodav{i da je konstruktivan politi~ki dijalog unutar Bosne i Hercegovine neophodan. Na konferenciji je ju~er govorio i lider Socijaldemokratske partije BiH Zlatko Lagumd`ija, koji je, uz ostalo, naglasio kako postoji nekoliko scenarija po kojim se mo`e do}i do formiranja Vije}a ministara. Jedan je da entitetske ve}ine formiraju Vije}e ministara ili da se, prema drugom scenariju, napravi takozvana velika koalicija. Mogu}e je i da jedna entitetska koalicija napravi ve}inu na dr`avnom nivou s drugom entitetskom opozicijom, no ta bi mogu}nost, rekao je Lagumd`ija, donijela neizvjesnost. - Na ra vno, pos to ji i mo gu}nost kontinuiteta tehni~ke vlade do daljnjeg, rekao je Lagumd`ija, te istakao i teoretsku mogu}nost sukoba u slu~aju naru{avanja Dejtonskog sporazuma, u koju on ne vjeruje. Potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 Martin Ragu` tako|er je bio jedan od panelista na konferenciji. On je upozorio da u BiH deset mjeseci nakon izbora nema ni izgleda za formiranje dr`avne vlade. - Ne postoje ~ak ni ozbiljni napori. BiH 16 godina nakon Daytona ne da stagnira, ve} se naziru i znakovi regresije. Potrebni su nam novi koncepti i novi politi~ki ambijent. Stranke su fokusirane uglavnom na uskostrana~ke interese i potrebna nam je istinska, partnerska suradnja s me|unarodnom zajednicom da bismo iza{li iz ove duboke krize, kazao je Ragu`, dodav{i da je nemogu}e da BiH u|e u EU i NATO, a da ostane podijeljeno dru{tvo.

irati vlast i krenuti ka EU

Foto: D. TORCHE

Foto: A. KAJMOVI]

Nazadak
Politi~ki analiti~ar Kurt Bassuener je, govore}i na konferenciji, naglasio i da postoji velika podijeljenost u me|unarodnoj zajednici po pitanju strate{kog pristupa BiH. Bassuener je podsjetio na ocjenu ameri~kog potpredsjednika Josepha Bidena, datu prije dvije godine prilikom njegove posjete Sarajevu, da je Bosna i Hercegovina u nazatku. - Havier Solana je rekao da idemo naprijed. Jesu li gledali u istu zemlju?, pita se Bassuener, dodaju}i da postoji razumijevanje oko toga gdje Bosna i Hercegovina treba i}i, ali ne i o tome {ta je za to potrebno. U~esnici konferencije saglasni su da ~lanstvo BiH u EU nema alternativu, ali da je pred doma}im subjektima jo{ mnogo posla kako bi se taj cilj ostvario. Konferencija Zapadni Balkan: Napredak, stagnacija ili regresija nastavit }e sa radom i danas, a trajat }e do 15. juna.
J. F.

Premalo saradnje u regiji
Saradnja dr`ava u regionu sa Evropskom unijom i SAD-om dobro funkcionira, ali me|usobna je na minimalnom nivou, ocijenio je koordinator za saradnju u jugoisto~noj Evropi Erhard Busek, tokom panela posve}enog regionalnom pomirenju i saradnji. Odre|eni napredak je zabilje`en u slobodnojtrgovini, energetskom sektoru, borbi protiv kriminala. Me|utim, i dalje se svaka zemlja bavi sama sobom. Busek je rekao da za to ne `elikrivitiVije}e za regionalnusaradnju (RCC), nego zemlje jer nije dovoljno u~injeno na tom planu. - Ovaj region mora krenuti naprijed. Nemojte ~ekati poticaje iz Bruxellesa. Morate sami to u~initi. Ovdje ima vi{e mogu}nosti nego {to ih vi ostvarujete. Isto se odnosi i na ekonomski razvoj i biznis. Ako ne pripremate regiju kao teren za poslovanje, ne}e uspjeti, jer poslovna zajednica ne posmatra malu sliku, malo BiH, malo Kosovo, nego cjelokupnu regiju. Potrebna je strategija i strate{ki pristup. Mi smo uvjereni da }e iz regionalne saradnje do}i i pomirenje. Ako sara|ujete na poslovnom planu, na socijalnim poslovima, poznajete jedni druge, onda }e do}i i do pomirenja, sasvim sigurno, kazao je Busek. I crnogorski premijer Igor Luk{i} naglasio je da se kona~no stvari moraju pokrenuti u pravcu koji }e biti koristan za sve gra|ane u regionu. Ipak, on danas sa vi{e optimizma gleda na evropsku budu}nost Zapadnog Balkana nego {to je to bilo po~etkom godine. U panelu, kojim je moderirao DanielSerwer iz SAIS-a, u~estvovali su i ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj, ministar vanjskih poslova Kosova Enver Hoxhaj, nekada{nji ministar vanjskih poslova Srbije Goran Svilanovi}, ministar obrazovanja i nauke KS-aEmirSuljagi}, savjetnica predsjednika Hrvatske Romana Vlahutin, zamjenik podsekretara za evropska i EU pitanja pri MVP-u Turske Ayse Sezgin, Du{an Janji} (Forum za etni~ke odnose Beograd), Nata{a Kandi} (Fond za humanitarno pravo)... Na Fakultetu politi~kih nauka sino} je odr`ana i panel diskusija o medijima. ModeratorSlobodanka Deki} i panelisti me|u kojima su bili Dunja Mijatovi}, KemalKurspahi}, GordanaIgri}, SamraLu~kin, RemziLani, Tanya Sakzewski, Vildana Selimbegovi}, Dinka @ivalj su govorili o situaciji o medijima tra`e}i odgovor kako demokratizacijom medijske scene BiH mo`e napravitiiskorak ka euroatlantskiminteDl. O. gracijama.

Predsjedni{tvo BiH

Nik{i} - Yousefi

Novi} - Bandarin

Roderick Moore

Danas kandidat za mandatara
Predsjedni{tvo BiH danas}e odr`atihitnu sjednicu na kojoj bi trebalo da imenuje kandidata za predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH, rekao je za Srnu \or|e Latinovi}, savjetnikpredsjedavaju}egPredsjedni{tva BiH Neboj{e Radmanovi}a. Kandidati su BorjanaKri{to, SlavoKuki} i MladenIvankovi}Lijanovi}. Prema njegovim rije~ima, Predsjedni{tvo BiH }e, nakontajnogglasanja po preferencijalnomsistemu, donijetipisanuodluku sa imenom kandidata koji je dobio najvi{e bodova i dostaviti je na potvrdu Komisiji za izbor i imenovanje Vije}a ministara BiH Predstavni~kog doma Parlamenta BiH.

Zapelo u @eljeznicama FBiH
Premijer FBiH Nermin Nik{i} i ambasador IR Iran u BiH ju~er su razgovarali o unapre|enju odnosa dviju zemalja, a osobito o ja~anju privredne saradnje. U tom kontekstu, Yousefi je ukazao na nekoliko vrijednih projekata koje je njegova zemlja voljna realizirati u BiH. Me|u njima je i investiranje sto miliona eura u projekt razvitka `eljeznica u FBiH. O ovome je potpisan i memorandum o razumijevanju sa @eljeznicama FBiH, ali realizacija jo{ nije po~ela. Stoga }e Vlada FBiH od @eljeznica zatra`iti cjelovitu informaciju.

Kultura doprinos dijalogu u regionu
Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi} razgovarao je s pomo}nikom za kulturu generalnog direktora UNESCO-a Franceskom Bandarinom. Ocijenjeno je da oblast kulture sna`no doprinosi unapre|enju saradnje i uspostavljanju dijaloga u regionu. “Na{e je mi{ljenje da sva me|unarodna saradnja u oblasti kulture treba da se odvija uz posredovanje Ministarstva civilnih poslova. Ne osporavamo ulogu drugih institucija koje djeluju u ovoj oblasti, ali smatramo da projekti na dr`avnom nivou moraju biti realizovani u saradnji s Ministarstvom“ rekao je Novi}. ,

Podr{ka partnerstvu s BiH
Prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH RoderickMooreizjavio je da u me|unarodnoj zajednici postoji saglasnost da BiH bude ~vrst dio regionalnog evropskog okvira i da postane normalan partner u trgovini. “Intereszemalja EU i SjeverneAmerikejeste da BiH uspije u tranziciji. Privreda ove zemlje ima prednost u proizvodnji energije sa hidropotencijalima i termalnim vodama, a tu je i eksploatacija drveta“ rekao je on za Euroblic. , Moore je istakao da se politi~kikriterij ne mo`e odvojiti od ekonomije, a BiH ima nekoliko ekonomskih pitanja koja, kao i sve zemlje u procesu pribli`avanja EU, mora da rije{i.

4

DOGA\AJI

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Politi~ki lideri BiH trebaju znati da je osnovni zadatak da se uspostavi vlast i da ona funkcionira. To je va`nije gra|anima BiH od sporenja oko toga iz koje stranke }e do}i koji ministar

Philip Gordon, pomo}nik dr`av

SAD ne odus
^vrsto podr`avamo Dejtonski mirovni sporazum i institucije Daytona i integritet BiH. Mi nismo ni za sekundu promijenili to mi{ljenje, ne}emo to uraditi ni u budu}nosti. Ne mo`emo zamisliti scenarij secesije ili podjele
Razgovarala: Vildana SELIMBEGOVI]

funkciona
• Najtra`eniji ha{ki bjegunac Ratko Mladi} kona~no je u Haagu. [ta to, po Va{em mi{ljenju, zna~i za procese pomirenja u regionu? - Prijesvega, rekao bih sa ameri~kog stajali{ta, hap{enje Ratka Mladi}a je bilone{to{to je dobro do{lo, ne{to{to smo ~ekalidugo, ne{to {to je trebalo davno da se desi. Mi smo aktivno to podr`avali sa Vladom Srbije i drago nam je {to je to kona~no se desilo. [ta to zna~i Bosni i Hercegovini, na gra|anima ove zemlje je da odlu~e. Nadam se da }e to zna~iti da se ljudi suo~avaju sa pro{lo{}u i da }e pomo}i u proces pomirenja. To je neophodno da ova zemlja ide ka budu}nosti.

Pasador SAD-a uMoon, trick BiH amba

DOBAR

LO[

ZAO

DENIS ZVIZDI]
Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH Denis Zvizdi} govorio je na sesiji Kruga 99 o opredijeljenosti za evroatlantske integracije. Vi{e od 92 posto gra|ana Federacije `eli ulazak u EU i zato vlasti FBiH, poru~io je on, vuku konkretne poteze u tom pravcu. Zvizdi} nije rekao kada }e ti potezi dati rezultat za BiH.

Ohrabruju}i po~etak
• Srbijanski analiti~ari tvrde da me|unarodna zajednica, zapravo SAD i Evropska unija, Borisa Tadi}a testiraju na tri slu~aja: Kosovu, Mladi}u i Miloradu Dodiku. Prva dva testa Tadi} je o~ito pro{ao: {ta }e biti s Dodikom? - Nisamsiguran da bih se slo`io sa tezom da su prva dva testapolo`ena i da je Dodik, ipak, u nekoj drugoj kategoriji po pitanju Kosova. Mi vjerujemo da je vlada Borisa Tadi}a osnovnu odluku donijela da }e se pridru`iti Evropskoj uniji. Ono {to se treba desiti je da ta ista vlada shvati da je rje{avanje pitanja Kosova neophodan dio te odluke. Dakle, mi smo ohrabreni da je dijalog

DORIS PACK
^lanica Evropskog parlamenta Doris Pack prisustvovala je u glavnom gradu BiH sjednici Organizacionog i Izvr{nog odbora za kandidaturu Sarajeva za kulturnu prijestolnicu Evrope za 2014. kako bi dala podr{ku ovoj ideji. Sticanje statusa kulturne prijestolnice Evrope bilo bi jo{ jedno va`no me|unarodno priznanje Sarajevu.

ENTITETSKE VLADE
Entitetske vlade u BiH od 2004. do 2010. na finansiranje politi~kih stranaka potro{ile su 134,7 miliona maraka poreskih obveznika. Takva praksa nastavljena je i danas. Politi~ari govore da bi se taj novac mogao bolje iskoristiti u druge svrhe, ali ni{ta ne ~ine da se to i desi.

Foto: S. GUBELI]

GORAN IKONI]
Ko{arka{ki reprezentativac Bosne i Hercegovine Goran Ikoni} drugi put zaredom postao je prvak Slovenije sa Krkom. Ikoni} }e biti i jedna od okosnica na{e reprezentacije na predstoje}em Evropskom prvenstvu i ka`e kako jedva ~eka da se vidi sa saigra~ima iz bh. tima na pripremama.

VIJEST U OBJEKTIVU Osnovci u SIPA
U~enici prvih razreda osnovnih {kola iz Sarajeva i Fojnice posjetili su ju~er u okviru Kids festivala Jedinicu za specijalnu podr{ku SIPA. Portparol SIPA @eljka Kujund`ija rekla je da Agen ci ja ve} tra di ci onal no podr`ava Kids festival tako {to svake godine u Jedinici za specijalnu podr{ku ugosti djecu iz razli~itih krajeva BiH. Komandant Jedinice za specijalnu podr{ku Mirsad Vili} rekao je da je cilj dru`enja da se djeca bolje upoznaju sa svim onim {to specijalci rade, kao i da im se razbije strah od policije.

Foto: Damir ]UMUROVI]

VIJEST U

BROJU

maraka izdvojila je Direkcija za ceste Kantona Sarajevo za popravku mostova u ovoj godini.

4.580.000

OSLOBO\ENJE utorak, 14. juni 2011. godine

INTERVJU

5

nog sekretara SAD-a za evropske i evroazijske poslove
EU I NATO Smatramo da je u interesu gra|ana da imaju funkcionalnije vlasti, a to }e pomo}i zemlji na njenom putu ka Evropskoj uniji, NATO-u i ~lanstvu u tim organizacijama
mo`emo uspjeti u ovome zajedno. Ako omogu}imo stranama da nas podijele ili ako zauzmemo druga~ijestavove, nije ba{ vjerovatno da }emo uspjeti. Dakle, to je jedan od dogovora na{e administracije da zajednouradimo ovo sa EU. Podsjeti}u vas da u prvim mjesecima administracije, kada je gospodin potpredsjednikBidenovdjedo{ao, bio je sa Javierom Solanom, koji je bio prije gospo|e Ashton na ovoj poziciji. Dakle, to je bilademonstracija- signalkojipoku{avamo da {aljemo od tada... Mo`da smo u pro{lostibilipodijeljeni po pitanjuBalkana, ali SAD i EU su odlu~ne da ostanu zajedno i da pomognu. integritet BiH. Mi nismo ni za sekundupromijenili to mi{ljenje, ne}emo to uraditi ni u budu}nosti. Mi ne mo`emo zamisliti scenarij secesije ili podjele. Tako|er, iznena|en sam da nekeevropskezemljeimajudruga~ijistav. Kao {to sam maloprijerekao,mi smo u bliskojvezi sa evropskim partnerima. Nikad nisam ~uo od njih da sugeriraju da mogu`ivjeti uz nekusecesiju ili podjelu ove zemlje. Naravno, mi smo za dva energi~na entiteta u kojima je zna~ajan stepensamouprave, kojimaniko ne prijeti nekom idejom o dominaciji i unitarnoj dr`avi. Mislim da svi koji realno imaju stavove i koji podr`avajuDayton i BiH shvataju da niko ne poku{ava nametnuti takvu viziju entitetima. Ono {to mi poku{avamouraditi je da entitetizajedno rade na na~in koji }e slu`iti svim gra|anima ove zemlje... a oni koji sugerirajudruga~iji put za Evropu za budu}nost, ja bih rekao da ne rade u interesu gra|ana ove zemlje. • Vi{e je no jasno da je Bosna i Hercegovina u }orsokaku jo{ od pada tzv. aprilskog paketa. Poku{aj s butmirskim paketom tako|er je propao: planiraju li SAD no vi po sre dni~ki an ga`man u na{oj zemlji tim prije {to je posve jasno da vrijeme radi za protivnike BiH? - Naravno. Po pitanju funkcionalnije dr`ave, a ovo je pitanje za gra|ane ove zemlje, mi mo`emo i pomo}i}emo. Nismoodustali, smatramo da je u interesu gra|ana da imaju funkcionalnije vlasti, a to }e pomo}i zemlji na njenom putu ka Evropskoj uniji, NATO-u i ~lanstvu u tim organizacijama. Smatramo da bi bilo od koristisvimgra|anima ove zemlje. Na kraju krajeva, mi to ne mo`emo vi{e `eljeti od gra|ana ove zemlje. Mi smo spremnipomo}i gra|anima ove zemlje da proizvedu funkcionalniju vlast. Mogu re}i, da i to }e biti jedna od poruka mogagovorasutra(danas op. a.) da ostatak regiona ide naprijed uz na{u pomo}. Tako|er i na{upodr{ku. Na{ je stav da Evropa ne}e biti kompletna dok Balkan ne bude u potpunosti integrisan u evropske institucije. Zemlje su postigle neki napredak. Slovenija je prije nekoliko godina postala ~lanicom, Albanija i Hrvatska su u NATO-u, Srbija je napravila korak naprijed hap{enjem Ratka Mladi}a i drugekorake kao {to jedijalog s Kosovom. Makedonija }e se pridru`iti NATO-u kada se rije{i spor oko imena, CrnaGorapravipozitivnekorake... Dakle, BiH }e zaostajati ako se njeni lideri vi{e fokusiraju na odr`avanjesopstvenihrezultata ili ako zagovarajuetni~kepodjele, a ne da rade na funkcionalnoj dr`avi. Mi ne}emo odustati i dio moje poruke ovdje je posve}en zemlji i kontinuiranoj spremnosti, nakon {to smo ulo`ili toliko u proteklih petnaest godina i vi{e, da to uradimo. O~igledno je da ~ekamo pomo}stranakaovdje i na krajukrajeva, odgovornost je na liderima zemlje, a ne nama.

staju od
po~eo. To je pozitivna stvar. Po prvi put se sjedi za stolom i razgovara o pravim pitanjima. Ali, rekao bih jasno da vi{etreba da se uradi. Mislim da zemljeEvropskeunijenisuspremne primiti zemlju u EU i dozvoliti da ide tim putem dok ne do|e do nekog poja{njenja i kontrolisanja granice {to bi bila EU. @elio bih da budem jasan po tom pitanju. Mi smo uistinu pozdravili hap{enje i aktivnost vlasti iz Srbije u pronala`enju Ratka Mladi}a. Ali, niko ne treba da misli da je to u potpunosti zadovoljilo proces za ~lanstvo u Evropskojuniji. Naravno, nije na Sjedinjenim Dr`avama da donose odluku, ali to je na{ ~vrst stav i mislim da je to i stav evropskih zemalja po pitanju Srbije, Tadi}a i Bosne i Hercegovine i Dodika. Ja o~igledno ne mogu komentirati niti mogu znatikakvi su odnosi i kakvemo`da savjete predsjednik Tadi} daje gospodinu Dodiku. Ali, mislim da je oficijelnistavVladeSrbije da po{tuje teritorijalni integritet BiH pozitivan. ^uli smo da srbijanski lider to ka`e javno u vi{e navrata i to pozdravljamo. Vi{e bismo voljeli da vidimojasnijuliniju, odnosno da gospodin Dodik treba poduzimati aktivnosti koje }e pokazati njegovu podr{ku institucijama BiH i budu}nosti Bosne i Hercegovine kao funkcionalne dr`ave. • Uo~ljivesubilerazlikeizme|u stavova ambasadorice Va{e zemlje u UN-u Rosemary DiCarlo i poteza koje je povukla gospo|a CatherineAsthon, uimeEvropske unije. UBosniiHercegoviniakcijagospo|eAshtonnaspa{avanju Milorada Dodika do`ivljava se kao najnoviji ustupak njegovoj politicisecesije: EUdolaziuBanju Lukudapregovaraoreformipravosu|a marginaliziraju}i Sud i Tu`ila{tvoBiH. Tojetako|erusuprotnostisadosada{njimtvrdnjama administracije Va{e zemlje o

lne BiH

BiH: {ta se de{ava? Mijenjaju li SAD kurs ili EU nedovoljno usagla{ava politiku sa SAD-om? - Ustvari, mi se zaista vrlo blisko konsultiramo s Evropskomunijom po velikom broju pitanja koji se vezuju za Balkan i Bosnu i Hercegovinu, dakle, i za konkretno najnovije pitanjezaklju~ke i referendumu od 13. aprila. Li~no sam u stalnom kontaktu sa gospodinomLaj~akom, dr`avnatajnicaClinton i Catherine Ashton ~esto razgovaraju o Bosni i Hercegovini i mislim da smo istestavove zauzeli kao odgovor na prijedloge od 13. aprila. I jedni i drugi smo jasno kazali javno da smatramo da je to neprihvatljivo i da nije unutar nadle`nosti Republike Srpske da takav prijedlog daje i takve zaklju~ke donosi, da je to bilo kr{enje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Mislim da smo isto govorili kada je rije~ o odgovoru na te aktivnosti. U me|uvremenu smo se

Secesija i podjela nezamislive
• Na srbijanskoj televiziji Dodik je, istoga dana kada je - kako on ka`e - “odgo|ena odluka o referendumu jer sada za njega ne-

HAP[ENJE MLADI]A Mi smo uistinu pozdravili hap{enje i aktivnost vlasti iz Srbije u pronala`enju Ratka Mladi}a. Ali, niko ne treba da misli da je to u potpunosti zadovoljilo proces za ~lanstvo u Evropskoj uniji
blisko konsultovali kako odgovoriti. Evropska unija je onda dobila uvjeravanja,o kojima ste govorili,da }e referendum i zaklju~ci biti povu~eni. Sada smo fokusirani da garancijekoje je gospodinDodikizgleda dao Evropskoj uniji da se to ispo{tuje. Ta~no je da mi imamopitanja i da }emoinsistirati na na{em prvobitnomstavu da se referendum ne smije desiti, da se zaklju~ci trebaju povu}i... Nadamo se da }e se po{tovatigarancijekoje je dobila EU od Republike Srpske i njihovog rukovodstva. Mi }emopa`ljivoposmatrati da vidimo da se to i desi i nastavit}emo se konsultovati sa Evropskom unijom. I jedni i drugi, i Washington i Bruxelles, shvatamo da ma potrebe“ dao vi{esatni inter, vju u kome je, bez svake sumnje, prevazi{ao samoga sebe. Bosni i Hercegovini je obe}ao raspad, istina, kako je rekao “nije problem i ako se to desi nakon njegova mandata“; ustvrdio je da ima veliku podr{ku dobrog dijela evropskih zemalja u svojim ambicijama, a Va{u zemlju i Veliku Britaniju jedine isklju~io, mada je najavio da }ete - morati popustiti. Ho}ete li? - Ja mislim da smo bilipoprili~no jasni ne samo u sedmicama i mjesecima iza nas nego i godinamakoje su za nama da mi ~vrsto podr`avamo Dejtonski mirovni sporazum i institucije Daytona i

Doma}i dogovor
• Kako to prakti~no posti}i? - Zemlja mo`e i}i samo dalje kada se postigne dogovor me|u svim strankama da to urade. Ali, kada postoje direktna kr{enja prethodnih dogovora, i mi }emo biti jasni i otvoreni oko toga. Kao {to je bio slu~ajnedavnihosporavanjadr`ave. Bilo je jasno o ~emui o komegovorimo. Govorili smo i o posljedicama i mjerama koje bismo poduzeli. Odgovor na to je i na{a podr{ka OHR-u. Neophodno je da se koristebonskeovlasti da sprije~ekr{enje i mi ne}emo oklijevati. Ali, mislim da ne bi bilo korisno da mi biramo i odlu~imo na ~ijoj smo strani. Va`no je da shvatimo da svi elementi u ovojzemlji}e morati ili zajedno potonuti ili zajedno plivati.

TAKORE]I... EVROPLJANI
Srbski na ro dni po kret Izbor je na{ organizovao je ju~er u Banjoj Luci protest pod nazivom Zar u Srbiji NATO kon fe ren ci ja?, ~ime je izra`eno nezadovoljstvo zbog vojnog skupa Alijanse koji je ju~er po~eo u Beogradu. Kolona automobila sa ~lanovima i sim pa ti ze ri ma SNP-a Izbor je na{ kretala se centrom Banje Luke, a preko razglasa ~ule su se sirene za vazdu{nu opasnost i zvuci NATO-ovog bombardovanja.

6

DOGA\AJI

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Republika Srpska: Generalni {trajk nastavljen

Vlada nije slomila

Bh. delegacija pri PS-u OSCE-a
Pred sje da va ju}i Pred sta vni~kog doma Parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Be}irovi} uputio je pismo predsjedavaju}em Parlamentarne skup {ti ne OS CE-a Pe tro su Ef thymiou u kojem ga je obavijestio da je Predstavni~ki dom PSBiH imenovao de le ga ci ju pri PS-u OS CE-a, ~ime su stvoreni uvjeti za nastavak u~e{}a predstavnika PSBiH u Parlamentarnoj skup{tini OSCE-a i njenih radnih tijela. Be}irovi} je u pismu izrazio o~ekivanje da }e i Dom naroda Parlamenta BiH vrlo brzo imenovati ostatak ~lanova ove delegacije, saop}eno je iz Parlamenta BiH.

`eljezni~are
U dopisu koji je iz Vlade u nedjelju upu}en Sindikatu i [trajka~kom odboru @RS-a navedeno je da je „Vlada spremna da otpo~ne pregovore sa [trajka~kim odborom @RS-a ako do ponedjeljka u 8 ~asova bude uspostavljen minimum procesa rada u `eljezni~kom saobra}aju“. Zlatko Marin, predsjednik [trajka~kog odbora @RS-a, kazao je da radnici vi{e ne vjeruju praznim obe}anjima. „Tek kad dobijemo napismeno ~vrste dokaze od Vlade da }e se ispuniti na{i zahtjevi, prije svega oni koji se odnose na isplatu zaostalih plata, povu}i }emo odluku o generalnom {trajku“, istakao je Marin.

Unato~ ultimatumima koje je Vlada RS-a uputila [trajka~kom odboru @eljeznica RS-a, radnici ovog preduze}a nisu odustali od generalnog {trajka

@eljezni~ari tra`e dokaze da }e im zahtjevi biti ispunjeni

DIREKTOROVA O^EKIVANJA Kako, prema Savanovi}evim tvrdnjama, nema disciplinskih mjera, to rukovodstvo @RS-a sada o~ekuje da vozovi krenu u skladu sa minimumom procesa rada
agenciju Srna negirao je sopstvenu izjavu da je protiv otpravnika vozova @eljka Simi}a pokrenut disciplinski postupak na osnovu prijave o nepo{tivanju minimuma procesa rada. “Zbog ne oba vi je {te nos ti radnika i nepoznavanja Zakona o {trajku, disciplinski postupak nije pokrenut i prijava je stavljena van snage“, rekao je Savanovi}. Istakao je i da nije upoznat sa prijavama protiv drugih radnika, a koje su prelile kap strpljenja radnika, nakon ~ega su i doni je li odlu ku o po tpu noj obustavi rada.

Priznanje BiH
Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Bosni i Hercegovini (HEA) Nihad Fejzi} izabran je za ~lana radne grupe za reviziju postoje}ih standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazova nja (ESG) ~iji je prvi sas ta nak odr`an u Bonu. Radnu grupu ~ini dvanaest eksperata, predstavnika agencija za osiguranje kvaliteta Njema~ke, Francuske, [vicarske, Irske, [vedske, Ma|arske, Belgije, a BiH je jedina zemlja s prostora biv{e Jugoslavije, ~ija agencija je pozvana da u~estvuje u ovom odgovornom projektu sa svojim iskus tvi ma u pri mje ni ESG-a, sa op}eno je ju~er iz HEA.

Blokada upravne zgrade
U me|uvremenu, zaposleni u @RS-u iz Doboja ju~er su na ne ko li ko sa ti blo ki ra li upravni zgradu ove firme, a potom se vratili na glavno `eljezni~ko ~vori{te i tu nastavili s protestima. Generalni direktor @RS-a Dragan Savanovi} u izjavi za

Danas pred Vladom
Ka ko, pre ma Sa va no vi}evim tvrdnjama, nema disciplinskih mjera, to rukovod-

stvo @RS-a sada o~ekuje da vozovi krenu u skladu sa minimumom procesa rada, a potom i da po~nu pregovori izme|u Vlade RS-a, uprave @RS-a i [trajka~kog odbora ovog preduze}a. Prema najavama koje su do poslijepodnevnih sati u ponedjeljak stizale od [trajka~kog odbora, radnici @RSa trebali bi se danas okupiti na protestnom mitingu u Banjoj Luci. Kako je okupljanje zakazano pred sjedi{tem Vlade RS-a, to jo{ nisu stigle potvrde da li su {trajka~i dobili saglasnost MUP-a RS-a.
G. KATANA

Prijava protiv ~elnika Udru`enja penzionera @ivinice

Uzeli pola miliona KM
Krivi~na prijava protiv Huseina Majdan~i}a, D`emala Avdi}a, Rame Muratovi}a i Sejfulaha Zuki}a
Grupa `ivini~kih penzionera, na ~ijem je ~elu [aban Habibovi}, podnijela je krivi~nu prijavu protiv rukovodstva Udru`enja penzionera iz ovog grada, u kojoj se navodi niz optu`bi na njihov ra~un. Naime, u krivi~noj prijavi, koju nam je dostavio sam Habibovi}, navodi se da su Husein Majdan~i}, predsjednik Udru`enja, D`emal Avdi}, biv{i predsjednik, Ramo Muratovi}, predsjednik Nadzornog odbora i Sejfulah Zuki}, predsjednik Komisije za standarde, rade}i nesavjesno i zloupotrebom polo`aja, o{tetili Udru`enje za oko pola miliona maraka?! Pored nesavjesnog rada i zloupotrebe polo`aja po~inili su i krivi~na djela stvaranje monopolisti~kog polo`aja na tr`i{tu, poreznu utaju, pranje novca... Tu`ila{tvo TK-a je primilo na{u prijavu i o~ekujemo uskoro da se izjasni“, pojasnio nam je Habibovi}. Ina~e, u obrazlo`enju prija-

Nastaviti zapo~ete projekte
Predsjednik RS-a Milorad Dodik i ambasador Srbije u BiH Grujica Spasovi} konstatirali su da je saradnja RS-a i Srbije, u okviru sporazuma o specijalnim paralelnim odnosima, veoma dobra te izrazili uvjerenje da }e u narednom periodu biti uspje{no nastavljena kroz realizaciju zapo~etih projekata i planova. Na sastanku u Banjoj Luci razmijenili su i mi{ljenja o svim otvorenim pitanjima u RS-u i BiH, a Dodik je izrazio nadu da }e vlast na nivou BiH biti {to prije formirana, uz po{tovanje principa rotacije. Srbijanski ambasador je razgovarao i s predsjednikom Narodne skup{tine RS-a Igorom Radoji~i}em.

Klub penzionera zatvorila je nadle`na kantonalna inspekcija

^eka se Tu`ila{tvo
“Postoji sumnja da su oni od 1993. godine do danas, ~ine}i nekoliko krivi~nih djela, o{tetili Udru`enje penzionera op}ine @ivinice u iznosu od pola miliona maraka.

NEZAKONITO Ostvarili su korist i na osnovu nezakonitog rada Kluba penzionera u @ivinicama, koji je sve od 1993. pa do 1. oktobra pro{le godine radio neregistrovan
ve navedeni su i pojedina~ni slu~ajevi nesavjesnog rada ~elnika udru`enja. Izme|u ostalog, na teret prijavljenoj

~etvorci stavlja se izbor nepovoljnijih ponu|a~a za isporuku uglja za penzionere sa podru~ja @ivinica, a zbog ostvarivanja imovinske koristi, te uzimanje mita prilikom isplate posmrtnina. “Ostvarili su korist i na osnovu nezakonitog rada Kluba penzionera u @ivinicama, koji je sve od 1993. pa do 1. oktobra pro{le godine radio neregistrovan. Procjenjuje se da je svih tih godina, Klub penzionera ostvario dobit od oko 204 hiljada maraka, a da to nije prijavljeno“ pojasnio je Ha, bibovi} navode iz prijave koju

potpisuje zajedno sa nekoliko `ivini~kih penzionera.

Klub zatvoren
Ina~e, Klub penzionera iz @ivinica zatvorila je nadle`na kantonalna inspekcija rje{enjem koje potpisuje inspektor Ned`ad Be{li}, a koje je izdato 9. maja 2011. godine. Penzioneri koji su napisali prijavu protiv ~elnika Udru`enja tvrde da je to samo potvrda nezakonitih radnje koje su napisali u prijavi. Zbog toga, nagla{avaju, treba o~ekiva ti i rea kci ju na dle`nog tu`ila{tva. A. [e.

OSLOBO\ENJE utorak, 14. juni 2011. godine Ulaze li bh. Hrvati s Hrvatskom u EU

DOGA\AJI

7

Gra|ani Unije, ali kojeg reda
}e tako biti i za Hrvatsku, izjavio je Ljubi} za Oslobo|enje. Za Hrvate u BiH ulazak Hrvatske u EU ne}e zna~iti ni{ta posebno, osim, mi{ljenja je predsjednik HDZ-a 1990, ~injenice da }e Hrvatska kroz ~lanstvo u EU biti u stanju vi{e zagovarati popravljanje polo`aja Hrvata u BiH, u smislu po{tivanja ljudskih i etni~kih prava i to na razini standarda EU.

VIJESTI

Gra|ani BiH koji imaju hrvatsku putovnicu u formalnopravnom smislu }e 1. srpnja 2013. ulaskom Hrvatske u EU postati gra|ani i dr`avljani Unije
Svi gra|ani BiH koji posjeduju hrvatsko dr`avljanstvo }e ulaskom Hrvatske u EU postati gra|ani Europske unije, rekao je za Oslobo|enje Mile Lasi}, profesor politologije sa Sveu~ili{ta u Mostaru. Istaknuo je kako Unija ne pravi razlike u pravima za dr`avljane Hrvatske koji `ive izvan domovine. - Gra|ani BiH koji imaju hrvatsku putovnicu u formalno pra vnom smi slu }e 1. srpnja 2013. ulaskom Hrvatske u EU postati gra|ani i dr`avljani Unije. Nisu poznate nikakve restrikcije u pravima za one hrvatske dr`avljane koji nemaju mjesto boravka u Hrvatskoj. U formalnopravnom pogledu i ljudi iz BiH s hrvatskom putovnicom postaju gra|ani i dr`avljani EU, izjavio je Lasi}.

Forum Evropa za svako dijete
Predsjednica Odbora za kulturu, obrazovanje i mlade Evropskog parlamenta Doris Pack ju~er je otvorila forum Evropa za svako dijete u okviru Kids festivala u Sarajevu. Packova je upoznala u~esnike foruma sa nekoliko klju~nih ideja programa pod nazivom Mladi u akciji, kojiefektivnopostavljapravniokvir za podr{ku neformalno obrazovnih aktivnosti mladih, te istakla zna~aj promovisanja aktivnog u~e{}a mladih BiH i njihovog evropskog gra|anstva, saop{teno je iz Kids festivala. Na forumu su u~estvovali i predstavnici nevladinog sektora i partnerskih organizacija Festivala: UNICEF, Hendikep international, Spasimo djecu, FondacijaSUMERO, te predstavnici Evropskog pokreta u BiH.

Putovnica - ni{ta posebno
Pravo na zaposlenje u pojedinim zemljama ~lanicama EU nije realno

Restrikcije, ipak
Me|utim, dodao je kako ipak treba o~ekivati odre|ene restrikcije pri otvaranju tr`i{ta rada zemalja ~lanica prema hrvatskim dr`avljanima. - Realno je o~ekivati restrikcije za svaku novu ~lanicu, pa tako i Hrvatsku, glede zaposlenja. Ne}e se mo}i o~ekivati da se odmah dobije i pravo na zaposlenje u pojedinim zemljama ~lanicama EU, nego treba o~ekivati restri-

kcije po uzoru kako je to bilo u~injeno za Poljsku i njene dr`avljane 2004. Mogu}a su ograni~enja glede zaposlenja, ali ne i glede prava na putovanje, rekao je Lasi}. Po ja{ nja va ka ko }e za dr`avljane Hrvatske vrijediti ista pravila za boravak u zemljama EU kao i za sve ostale gra|ane EU. - To u na~elu zna~i da ako ste u stanju dokazati da raspola`ete odre|enim sredstvima ili imate garanciju od poslodavca da }ete biti zaposleni, onda }ete se mo}i i nastaniti u nekoj od zemalja EU. Gra|anstvo i dr`avljanstvo EU nije primarno, nego izvedeno ili sekundarno gra|anstvo i dr`avljanstvo koje proizilazi iz dr`avljanstva zemalja ~lanica. To u ovom

slu~aju vrijedi i za gra|ane BiH koji su po bilo kojem osnovu postali dr`avljani Hrvatske, rekao je Lasi}. Predsjednik HDZ-a 1990 Bo`o Ljubi}, pak, smatra kako je ulazak Hrvatske u EU za BiH dobar primjer i dobra poruka kako je mogu}e ispuniti standarde koje Unija tra`i. - Hrvatska nama u BiH najvi{e mo`e pomo}i u procesu ispunjavanja tih standarda, jer je i sama pro{la kroz njega. Ipak, u kona~nici ~lanstvo u EU ne donosi samo po sebi bolji `ivot. Svatko }e trebati zaraditi svoju pla}u sutra u Uniji. Svaka }e dr`ava nastaviti funkcionirati u okviru zahtjevnog tr`i{ta na razini standarda Unije. No, za sve je zemlje ~lanstvo u EU dobitak, pa

- Samo posjedovanje hrvatske putovnice ne donosi ne{to posebno. Ulazak Hrvatske u EU nam mo`e, pak, pomo}i zbog regionalnih povezivanja. EU zagovara Europu kao Europu regija. Imamo puno vi {e sli~nos ti izme|u gra ni~nih regija susjednih zemalja, nego izme|u pojedinih regija unutar iste dr`ave. EU nudi transgrani~nu suradnju. U tom dijelu ulazak Hrvatske mo`e pomo}i cijeloj BiH, jer }e se mo}i koristiti sredstva iz EU fondova za pobolj{anje prekograni~ne suradnje regija u BiH i Hrvatskoj. To }e EU poticati i za to se BiH mora osposobiti, rekao je Ljubi}. Tako|er, najavio je kako Hrvatski narodni sabor planira otvoriti ured u Bruxellesu koji bi zastupao interese bh. Jurica GUDELJ Hrvata.

Prirodna nepogoda i u [irokom Brijegu
Zbog nevremena koje je pogodilo op}inu [iroki Brijeg protekle sedmice, na~elnik Miro Kraljevi}, na prijedlog Sto`era Civilne za{tite Op}ine [iroki Brijeg, donio je odluku o progla{enjunastankastanjaprirodnenepogode- grada na dijelu op}ine [iroki Brijeg, i to za katastarske op}ine Gornji Mami}i, Ko~erin, Ljuboti}i, CrneLokve, te za dijelovekatastarskeop}ineLjutiDolac. Olujnonevrijeme pra}eno gradom, koje je u no}i sa 8. na 9. junizahvatilopojedinedijelove{irokobrije{ke op}ine prouzrokovalo je velike {tete na vinogradima, povrtlarskoj kulturi, a najvi{e je {tete nanijelo duhanu, saop}eno je iz Ureda za odnose s javno{}u op}inskog na~elnika.

TUZLA Okrugli sto o Tvrtku I Kotromani}u

Neka znaju
osporavatelji
Izgradnja spomenika prvom bosanskom kralju Tvrtku I Kotromani}u u Tuzlitrebala bi potaknutisli~neprojekte u drugim bosanskohercegova~kim gradovima, zaklju~ili su u~esnici ju~era{njegokruglogstolaSpomenik prvom bosanskom kralju Tvrtku I Kotromani}u, odr`anog u prostorijamaAteljea „Ismet Mujezinovi}“ u Tuzli. Kotromani}u, ho}emo i njegov grb, koji je bio osnova prvom grbu i zastavi BiH iz 1992. godine, ho}emo pokazati simboli~ku mo} onima koji osporavaju vi{estoljetni kontinuitet dr`avnosti BiH, jer imamo najdu`i kontinuitet i najdu`e granice u historiji zapadnog Balkana“ pojasnio , je na~elnik Op}ine Tuzla Jasmin Imamovi} razloge zbog kojih je predlo`io izgradnju spo me ni ka sre dnjo vi je ko vnom kralju. Imamovi} je, nastavljaju}i obja{njenje, naveo i nekoliko razloga za{to je bitno da prvi spomenik bude u Tuzli. „Tuzla je jedno od najstarijih naselja u Evropi i najstarije bh. naselje. Histori~ari ka`u da je gotovo 99 posto siHistori~ari ka`u da je gotovo 99 posto sigurno da se kralj rodio u Srebreniku

Obnovljene ku}e povratnicima
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} posjetio je ju~er Lukavac, gdje je s na~elnikom ove op}ine D`evadom Mujki}em uru~io klju~eve za 19 obnovljenih ku}a povratnika, za ~iju je rekonstrukciju Ministarstvo izdvojilo 300.000 KM. Klju~eve su dobili: Gordan Petrovi}, An|a Jovanovi}, Nikola Vidakovi}, Dragoljub Todorovi}, \or|o Kuli{i}, Pero Mihajlovi}, Obren \uranovi}, Gospava Maksimovi}, Savo \uri}, Jelenko Stameni}, Vuka{in Tripi}, Jelenko Maksimovi}, Gordana Stjepanovi}, Mara Mi}anovi}, Petra Nedi}, Cvijeta Dujkovi}, Radojka Stevi}, Milorad Milanovi} i Marko \uri}. Za obnovu devastiranih ku}a u ovoj op}ini prijavljene su 983 porodice s 3.240 ~lanova.

Rodni kraj
Naime, spomenik Tvrtku I Kotromani}u, prvo u Tuzli, a kasnije i u drugimbosanskohercegova~kim gradovima, trebao bi pokazativi{estoljetnikontinuitet dr`avnosti BiH, {to se skoro svakodnevno, zaklju~ili su u~esnici skupa, poku{ava osporiti. „Ho}emo spomenik prvom bosanskom kralju Tvrtku I

gurno da se u Srebreniku rodio Tvrtko I Kotromani} i mislim da sjeveroisto~na Bosna ima na to pravo. No, opet ponavljam, bilo bi dobro da takve spomenike imamo u svakom na{em gradu. Recimo, u Italiji svaki grad mora imati Garibaldija“, kazao je Imamovi}.

Evropska dimenzija
Ina~e, pored tuzlanskog na~elnika, na skupu su svoje referate o Tvrtku I Kotromani}u i vrijednosti izgradnje spomenika u Tuzli prezentirali i

nau~nici: prof. dr. IbrahimKrzovi}, prof. dr. Senadin Musabegovi}, Vojislav Vujanovi}, publicista i kriti~ar, te prof. dr. Dubravko Lovrenovi}, histori~ar. Upravo se Lovrenovi} dotakao „evropskog profila Tvrtka I Kotromani}a“ navode}i pri tome , da je Bosna, u njegovo vrijeme, bila kao i sve evropske zemlje. „Smatram da ovaj spomenik aktu ali zi ra je dnu vrlo va`nu historijsku dimenziju BiH, a to je odnos BiH prema Europi” kazao je profesor Lo, vrenovi}.
A. [E]KANOVI]

8

DOGA\AJI

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Akrobacijama do zamjenskih stanova

@ene ravnopravno u policiji
EUPM u saradnji s Agencijom za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i policijskim obrazovnim institucijama organizira obuku nastavnika i instruktora o temi Podizanje svijesti - rodna ravnopravnost za predava~e na institucijama za policijsko obrazovanje u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru. Projekt se provodi u sklopu Akcionog plana za provo|enje rezolucije 1325 VS-a UNa o `enama, miru i sigurnosti BiH. “Policijsko zanimanje se dugo posmatralo kao izrazito mu{ki poziv i bile su potrebne godine truda i zalaganja policijskih ustanova na svim nivoima vlasti da se `ene po~nu prihvatati kao ravnopravne nositeljice funkcija u policiji, kazala je direktorica Agencije Samra Filipovi} - Had`iabdi}.

Jesu li i unuci nasljednici?!
I prijedlog dr`avnog zakona o denacionalizaciji sadr`i odredbu o naslje|ivanju prema Zakonu o naslje|ivanju, ina~e se ru{e me|unarodne konvencije o ljudskim pravima, obja{njava Begi}
Nedavno utvr|eni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo po hitnom postupku stavljen je u proceduru, i o njemu }e se uskoro izjasniti parlamentarci. Prema Esadu Hrva~i}u, pravnom zastupniku i Gazi Husrev-begovog vakufa, ali i Vakufske direkcije IZBiH, morat }e pretrpjeti bitne izmjene. prostornog ure|enja FBiH, rekao je da bi op}ine dale lokaciju potrebnu dokumentaciju za infrastrukturu, a Federacija bi izdvojila finansijska sredstva, za {to je potrebno deset godina i, neki tvrde, 30 miliona maraka.

Kako to radi Kosor
Zoran @uljevi}, predsjednik UG Dom, u trenutku razgovora bio je na jadranskoj obali: “Upravo slu{am o legalizaciji 150.000 bespravno izgra|enih objekata i zemlji{ta u RH. Vlada Jadranke Kosor je odlu~ila u}i u to, jer svaka vlada ima svoj na~in“ isti~e @ulje, vi}, za kojeg je ispravno da obe{te}en bude samo prvi nasljedni red: „Kada bi se i{lo dalje, taj se proces nikada ne bi okon~ao. No, predla`e se i to da na zamjenski na bi imao pravo niko ko je ve} dobio bilo koju vrstu obe{te}enja, niti neko ko je otkupio stan, niti strani dr`avljanin“ upozora, va @uljevi}, nagla{avaju}i da je „oko 2.500 nosilaca stanarskog prava diskriminirano u odnosu na druge gra|ane BiH, odnosno onemogu}en im je otkup stanova ~iji su vi{egodi{E. KAMENICA nji korisnici.

Samo se kupuje vrijeme
„Mi }emo parlamentarcima dostaviti na{e primjedbe na prijedlog“ kazao nam je Hrva~i}, , podsje}aju}i na to da bi predlo`enim izmjenama pomenuti zakon trebalo da bude uskla|en s odlukom Ustavnog suda Federacije od 15. decembra 2009. godine. Sporne odredbe odnose se na dodjeljivanje zamjenskih stanova, {to je trebalo da bude du`nost op}ina. No, nakon {to su se op}ine Stari Grad i NovoSarajevo`alile, a Ustavni sud to uva`io, prijedlog izmjena i dopuna zakona nala`e da ovu obavezu dijele op}ine i Federacije BiH. „Smatramo da je rok od 10 godina predug, da se zamjenski stanovi, barem kada su oni ~iji
Op}ina Stari Grad i Novo Sarajevo se `alile, a Ustavni sud to uva`io

Negativan prirodni prira{taj
U aprilu u Federaciji Bosne i Hercegovine je ro|eno 1.695 djece, a umrlo je 1.515 stanovnika, {to zna~i da je prirodni prira{taj iznosio 180, podaci su koje je ju~er objavio Federalni zavod za statistiku. U istom mjesecu je sklopljeno 979 brakova i obavljeno 67 razvoda. Negativan prirodni prira{taj u aprilu je zabilje`en u pet kantona Federacije BiH - Unsko-sanskom, Posavskom, Zeni~ko-dobojskom, Bosanskopodrinjskom i Kantonu 10. U martu ove godine je negativan prirodni prira{taj zabilje`en u devet kantona Federacije BiH, a u februaru u osam.

CIJENA Desnica Radivojevi}, ministar prostornog ure|enja FBiH, rekao je da bi op}ine dale lokaciju, potrebnu dokumentaciju za infrastrukturu, a Federacija bi izdvojila finansijska sredstva, za {to je potrebno deset godina i, neki tvrde, 30 miliona KM
je vlasnik Vakufska direkcija, odnosno GH vakuf, treba da dodijele u istoj zoni, i da je neodr`ivo ostaviti samo nasljednike prvog reda“ tvrdi Hrva~i}. , Mustafa Begi}, pravni ekspert koji je u~estvovao i u pravljenju dr`avnog zakona o denacionalizaciji, tako|e, smatra da su ove odredbe neodr`ive: „I prijedlog dr`avnog zakona o denacionalizaciji sadr`i odredbu o naslje|ivanju prema Zakonu o naslje|ivanju, ina~e se ru{e me|unarodne konvencije o ljudskim pravima“ obja{nja, va Begi}. Desnica Radivojevi}, ministar

Po~eli radovi na Ra~i

Svi }e znati sve o sanaciji
Procjena je da se na Ra~i nalazi oko 50 miliona tona industrijskog otpada za koji bi trebalo dobiti po 1,50 maraka po toni

Festival dje~ije glazbe
VII me|unarodnifestivaldje~ijeglazbe Dok te~e La{va bit }e odr`an 17. juna u Novom Travniku u sportskoj dvorani. Na festivalu }e sudjelovati Bojana Radovi} (Crna Gora), Mirta Krsnik (Hrvatska), Jelena Jankovi} (Srbija), Damjana Apostolovski (Makedonija), Milica Mamontov(Srbija), ViktoriaPenkova(Bugarska), NermaPu{~ul(BiH),MarinKafadar (BiH), Antonija Domazet (BiH), Martina Andri} (BiH), Petar Zeko (BiH), Ma{a Vujadinovi} (Crna Gora), Mateja Bokan (Srbija), Lazar Popovi} (Crna Gora), Julija i Glorija Stanovnik (Slovenija) - pjevaju na makedonskom, Nejira Idrizovi} (BiH), Dora Dujmu{i} (BiH), Lara Miji} (BiH), Valentina Rimac (BiH), Marin Lu~i} (BiH) i Lora D`ambas (BiH). E. E.

MLM Gro up iz Za gre ba po~eo je poravnavanje terena na deponiji industrijskog otpada Ra~a u Zenici. “Poravnavanje se vr{i buldo`erima u svrhu pripreme terena za pogon te ne izaziva nikakvo zaga|enje zraka niti zaga|enje bukom“, saop{tio je Sadik ^oli}, direktor ove kompanije. Ju~er je trebalo zapo~eti i postavljanje ograde oko pora vna tog di je la de po ni je Ra~a (povr{ina 300x300 metara) na kojem }e prvo po~eti radovi. A ove sedmice na loka ci ju }e bi ti pos tav lje na mehanizacija za prvu proizvodnu liniju za upotrebu troske. Po~etak proizvodnje

o~ekuje se za dvije do tri sedmice. “MLM Group Zagreb `eli po~eti sanaciju deponije Ra~a Zenica na na~in koji }e zadovoljiti sve zainteresirane strane i skupine te posao obavljati na transparentan na~in, vode}i se politikom otvorenih vrata za sve upite vezane za poslovanje“, nagla{ava ^oli}. Podsjetimo, MLM Group Zagreb strate{ki je partner Op}ine Zenica za uklanjanje otpada i sanaciju deponije. Procjena je da se na Ra~i nalazi oko 50 miliona tona industrijskog otpada za koji bi trebalo dobiti po 1,50 maraka po toni. Objekat Ra~a nalazi se na oko pet kilometara od centra Zeni-

Po~etak proizvodnje o~ekuje se za dvije do tri sedmice

ce, u neposrednoj blizini industrijskezoneArcelorMittal. Na njemu je na povr{ini od 669.620 kvadratnih metara deponovan metalur{ki i drugi otpad iz @eljezare Zenica. Mnogo porodica iz zeni~kih prigradskih naselja Tetovo i Gra-

di{}e pre`ivljava upravo kopaju}i `eljezo koje kasnije preprodaju privatnicima ili ~ak samoj @eljezari. Stoga su u dva navrata protestovali, a obe}ano je da }e biti zaposleno 40 osoba u ovom preduze}u.
Mi. D.

OSLOBO\ENJE utorak, 14. juni 2011. godine

DOGA\AJI

9

Borci iz RS-a obilje`ili Bitku na Sutjesci

Partizani u
“dvije brigade“

VIJESTI

Neshvatljivo je starom prvoborcu Miloradu Vemi}u da partizani Federacije i RS-a odvojeno obilje`avaju epopeju zvanu Sutjeska
Na Tjenti{tu je ju~er obilje`ena godi{njica Bitke na Sutjesci, jedne od najve}ih bitaka Drugog svjetskog rata. Me|utim, i ove go di ne sje}anje na tekovine Narodnooslobodila~ke borbe proteklo je u znaku podjela, pa su pre`ivjeli sudionici Bitke iz RS-a go di{ nji cu obi lje`ili ju~er. Predstavnici SUBNORa RS-a u~inili su to u organizaciji Odbora za njegovanje tradicije narodnooslobodila~kih ratova Vlade RS-a.

Strujni udar na gra|ane
Povodom najavljenog dono{enja kona~ne odluke o pove}anju cijene elektri~ne energije, Savez samostalnih sindikata BiH upozorava Regulatornu komisiju za elektri~nu energiju FBiH (FERK) i Vladu FBiH da je nedopustivo svako novo pove}anje tro{kova `ivota ionako osiroma{enog stanovni{tva Federacije. Smatramo da Elektroprivreda BiH treba iscrpiti sve mogu}nosti, rezerve i kapaciteteunutar te kompanije, prijenegoposegne za pove}anjem cijene elektri~ne energije. Uz to, s obzirom na to da se radi o kompaniji koja je u vlasni{tvu dr`ave i kojom upravlja Vlada FBiH, potrebno je da i uprava ove kompanije, ali i Vlada FBiH poka`u puno razumijevanje i socijalnu osjetljivost prema gra|anima.

Da ne zahr|a
Najprije je polo`eno cvije}e na spomen-kosturnici uz intoniranje himne RS-a, a predstavnicima bora~kih organizacija iz RS-a, Crne Gore i Srbije obratio se i ministar rada i bora~ko-invalidske za {ti te Vla de RS-a Pe tar \oki}. Vi jo ri le su se is klju~ivo zastave RS-a, uz poneku SFRJ. Bio je tu i pokoji uniformisani partizan i partizanka. Ve}ina iz RS-a, ali su tu bili i partizani iz Srbije i Crne Gore. Milorad Vemi}, prvoborac iz Pljevalja, do{ao je, ka`e, samo iz razloga “da nam istorija ne zahr|a“ Odbor za nje.

Svakom “svoja“ Sutjeska

govanje tradicije oslobodila~kih ratova Vlade RS-a potrudio se da i ove godine podijeli borce koji su se nekada kleli na bratstvo i jedinstvo. Neshvatljivo je starom prvoborcu Miloradu Vemi}u da partizani Federacije i RS-a odvojeno obilje`avaju epopeju zvanu Sutjeska. - To je uvreda za cijeli NOR, za sve za {ta smo se borili, ka`e u~esnik NOR-a Vemi}. Ipak, govornici pozivaju na

tradiciju, mir, slobodu, ravnopravnost... Ali, i poneko priznanje slabosti unutar vlastitih redova.

Bez zajedni~ke istorije
- Na`alost, devedesetih su neki koji su sumnjali u poruke Sutjeske, oskrnavili ovaj mo nu men tal ni spo me nik, koji }emo mi obnoviti, ka`e Petar \oki}, ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite Vlade RS-a.

Devedestih je mnogo toga oskrnavljeno, posebno zajedni~ka istorija ovda{njih naroda, koja se, izme|u ostalog, i ovakvim jednonacionalnim okupljanjima poku{ava izbrisati. S druge strane, SUBNORBiH Bitku na Sutjesci obilje`i}e za nekoliko dana, a oni ve} godinama nastoje borce iz NOR-a okupiti pod jedan krov. [to im, na`alost, ne uspijeva.
A. H.

Reforma Ustavnog suda RS-a
SudijeUstavnogsuda RS-a ubudu}e bi se trebale birati na mandat od osam godina, s tim da ne mogu biti ponovo birani. Osimograni~enjamandata, novimzakonom predla`e se i da predsjednik i sudijenastavljajuvr{itidu`nost do izboranovih, u slu~aju kada im funkcija prestane s navr{enih 70 godina. Vlada RS-a je u pripremljenomnovomzakonu o Ustavnom sudu RS-a, koji}e se u forminacrtarazmatrati na sjedniciSkup{tine21. juna, unijela i novi ~lan kojim se propisuje obaveza Visokogsudskog i tu`ila~kogvije}a da listukandidata za izborsudijaUstavnogsudasa~injava po prethodnopribavljenom mi{ljenju Ustavnog suda.

Tehnolo{ki vi{ak u osnovnim i srednjim {kolama ZDK-a

Bi}e posla za sve
U razrednoj nastavi tehnolo{kog vi{ka tridesetak, a onih koji nemaju punu normu oko 300
Okvirni program zbrinjavanja mogu}eg tehnolo{kog vi{ka u osnovnim i srednjim {kolama u Zeni~ko-dobojskom kantonu predstavljen je ju~er na pres-konferenciji kan to nal nog Mi nis tar stva obrazovanja i Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja. znati kriteriji za prijem i otpu{tanje nastavnih kadrova.

Jasna slika
Od ukupno zaposlenih, oko 5.200, u osnovnom i srednjem obrazovanju u ZDK-u, predvi|a se da je u razrednoj nastavi tehnolo{kog vi{ka tridesetak, a onih koji nemaju punu normu oko 300. A zbrajaju}i djecu u {kolskim klupama, svake godine u Kantonu se isprazni jedna {kola od oko 1.000 mjesta. No to i dalje ne zna~i da }e imati uticaj na upisne kvote na fakultetima koji {koluju kadar pomenutih profila. Baza sa ta~nim podacima o broju onih koji bi mogli biti tehnolo{ki vi{ak znat }e se nakon 30. juna, tako da }e Ministarstvo imati jasnu sliku kada bude raspisivalo konkurse koji }e za sve {kole biti objavljeni krajem jula.
M. DAJI]

Osloboditi {kole od politike
Povodomposljednjihmedijskihistupa Sindikata osnovnog obrazovanja, a u vezi s najavljenim promjenama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Centri civilnih inicijativa (CCI) izra`avaju slaganje sa zahtjevom Sindikata za depolitizaciju obrazovanja. CCI smatra da vlast treba prestati koristiti direktorske fotelje u {kolstvu za nagra|ivanjeodanih i podobnih, zbog~ega {kolstvo treba osloboditi pritiska stranaka i vratiti mu izvorni smisao. Stav CCI-ja je da {kolstvo ne postoji ni zbog smje{taja strana~kih kadrova izbornih pobjednika u direktorskefotelje, nitizbogzaposlenih u {kolama, negozbogdjece i njihovih roditelja. CCI se zala`e za pravo roditelja da neposrednobirajudirektoreosnovnih {kola u koje idu njihova djeca.

Zbrinjavanje
Zbog pada nataliteta, iz godine u godinu se smanjuje broj djece u {kolskim klupama, a time dolazi i do vi{ka nastavnog kadra. Ovim programom se nastoji zbrinuti taj kadar bez da im se prekida radni odnos, no ovo i dalje ne zna~i da }e biti smanjena upisna kvota na fakultetima koji proizvode kadar pomenutog profila. „Program je pripremljen jo{ u ranijem sazivu Vlade, 2006. godine, ali je sada{nji pobolj{an, a predvi|a da mogu}i tehnolo{ki vi{ak, koji }e

Had`i} - [atorovi}: Jasno }e se znati kriteriji za prijem i otpu{tanje

biti odre|en kriterijima Ministarstva, bude zbrinut na zakonit na~in, tj. da kadar koji nema punu normu istu dopuni u drugim {kolama“, ka`e ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK-a Bernadeta Galija{evi}. Niti jedan zaposlenik na neodre|eno vrijeme, poslije ovog programa, ne bi trebao izgubiti posao, a ne bi se trebalo de{avati niti to da imamo nasta-

vnika koji }e predavati samo jednom u~eniku, kao {to to sada imamo u tri odjeljenja u Kantonu, isti~e predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja Selvedin [atorovi}. Prema rije~ima D`evada Had`i}a, sindikalnog predsjednika iz srednjeg obrazovanja ZDK-a, kada se izmijeni kriterij za prijem nastavnog kadra, to }e onda biti jedan zaokru`en proces i jasno }e se

10

KOMENTARI

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Vjera u vlastita ~ula
T
FOKUS
Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

Jorge Semprun, veliki pisac, jedan od najzna~ajnijih autora logorolo{kog `anra, koji je zaista bio, kako se to uobi~ajeno frazerski ka`e, veliki prijatelj Sarajeva i Bosne i Hercegovine, umro je prije sedam dana. Njegova bio(biblio)grafija definitivno spada me|u uzorne intelektualne pri~e modernih vremena

elevizijski programi o knji`e vnos ti, ba rem oni kakvi se proizvode kod nas, uglavnom su vrlo dosadni. Kad se neki pisac pojavi na ekranu, takozvani prosje~an televizijski konzument prebacuje na drugi kanal. Ipak, u ratnom vremenu kad kablovske televizije nije bilo i kad bi se, u vrijeme kad ima struje, mogao gledati samo jedan program, mnogi su u Bosni i Hercegovini, htjeli-ne htjeli, morali gledati francusku dokumentarnu seriju “Svjedoci povijesti“ Iako . se serija sastojala od intervjua s ~etvoricom pisaca, sa Gabrielom Garciom Marquezom, Georgeom Steinerom, Gyorgyem Konradom i Jorgeom Semprunom, nipo{to nije, ~ak i za one koji ne vole knji`evnost, bila dosadna. Serija je u ratnim i neposredno poratnim godinama nekoliko puta reprizirana, no ne bi bilo lo{e uskoro je ponovo reprizirati. Ako ni zbog ~ega drugog, a ono u ~ast pro{le sedmice preminulog Jorgea Sempruna. Ovaj veliki pisac, jedan od najzna~ajnijih autora logorolo{kog `anra, [panac koji je ve}inu svojih djela ispisao na francuskom jeziku, bio je zaista, kako se to uobi~ajeno frazerski ka`e, veliki prijatelj Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Semprun je ro|en u Ma dri du 1923, a umro je u Parizu prije sedam dana, tj. sedmog juna ove godine. Poticao je iz ugledne porodice; otac mu je bio ~uveni liberalni politi~ar, a djed (s maj~ine stra ne) vi {es tru ki {panski premijer. Semprun se kao mladi} priklju~io [pan-

U

skoj komunisti~koj partiji, zbog ~ega je od 1943. do 1945. bio zato~en u nacisti~kom koncentracionom logoru Buchenwald. Po sli je Dru gog svjetskog rata, Semprun je va`an i visoki komunisti~ki aktivista; pseudonim mu je Federico Sanchez. Ipak, tipovi poput Sempruna nisu ba`dareni da istrpe bilo kakav totalitarizam pa se nakon nekoliko godina on odvaja od partijskog vrha {to kulminira 1964. godine kad je i slu`beno isklju~en. pravo negdje u to vrijeme, Semprun se i po~inje ozbiljnije bavi ti knji`e vno{}u objaviv{i roman “Veliko putovanje“ Rije~ je o knjizi koja se . bavi njegovom deportacijom u Buchenwald. Roman je preveden {irom svijeta, a u SFRJ je objavljen upravo u - Sarajevu. U narednim godinama i decenijama Semprun objavljuje jo{ cijeli niz romana, koji su uglavnom svi stilski i poeti~ki srodni i ispisani u poluautobiografskom registru s mno{tvom esejisti~kih asocijacija. Osim kao prozaik, Semprun se proslavio i kao scenarista, naro~ito predlo{kom za film “Z” Coste Gavrasa, {to mu je donijelo i nagradu Oscar za najbolji scenarij. Nije Semprun odolio ni povratku u politiku; krajem osamdesetih i po~etkom devedesetih godina pro{log stolje}a radio je kao ministar kulture u vladi Kraljevine [panije. Poslije 2000. godine, Semprun je nekoliko puta dolazio u Sarajevo kao gost Evropskih knji`evnih susreta u organizaciji Francuskog kulturnog cen-

S

tra “Andre Malraux“ Bilo je, . ~inilo mi se, neke “poetske pravde“ u ~injenici da upravo Malraux simboli~ki u Sarajevu ugosti Sempruna. Malrauxa i Sempruna povezuju, naravno, mnoge stvari: francuski jezik, aktivno u~e{}e u antifa{isti~koj borbi, ali i ~injenica da su obojica bili ministri kulture. Ipak, meni privatno najzna~ajniji link izme|u ove dvojice pisaca jest jedna Malrauxova re~enica koja se u Semprunovom romanu “Kakva lijepa nedjelja“ ponavlja kao lajtmotiv: “Postoje pravedni ratovi, ali ne postoje nevine vojske.“ Zna~ajna je ta re~enica, i ljekovita na izvjestan na~in, naro~ito u kontekstu u kojem se ~esto kao vladaju}i aksiom i dogma poku{avala postaviti parafraza izjave onog ~uvenog hrvatskog pravnika prema kojoj je u odbrambenom ratu nemogu}e po~initi ratni zlo~in. Ni borba protiv apsolutnog zla ne osigurava nu`no apsolutnu nevinost, to je jedna od stvari koje nam `eli re}i Jorge Semprun. je}am se, gledao sam Sempruna i slu{ao ga s prolje}a 2005. godine u sarajevskom Domu policije. Jo{ je relativno bila svje`a njegova knjiga “Pisanje ili `ivot“ ~iji je prevod u , Hrvatskoj objavila Biblioteka Feral Tribune, a u Bosni i Hercegovini - Radio Zid. Varirao je Semprun u tom svom usmenom monologu neke od tema koje je razvijao i u svojim knjigama, pa je, izme|u ostalog, pomenuo i kako su u koncentracionom logoru Buchenwald logora{i imali obi~aj da one zato~enike koji, na neki na~in,

N

odustanu od borbe za opstanak, koji izgube volju za `ivot, koji se prepuste fatalisti~kom i{~ekivanju smrti, nazivaju “muslimanima“ . akon {to je zavr{io slu`beni dio programa, po~ela su pitanja iz publike, pa je poznata sarajevska pjesnikinja upitala Sempruna da li sad misli da je bilo pogre{no {to su te logora{e zvali “muslimanima“, misli li sad, parafraziram, da je u tom bilo ne~eg po li ti~ki ne ko rek tnog. Ne znam je li bilo pogre{no ili politi~ki nekorektno, rekao je Semprun, i zapravo me i ne zanima previ{e, jednostavno je - bilo tako. Podsjetimo me to pomalo na onaj doga|aj koji opisuje Danilo Ki{, na pitanje koje je neki “mladi levi~ar“ postavio Karlu [tajnera poslije [tajnerovog predavanja o njegovih sedam hiljada dana u Sibiru, i na [tajnerov odgovor. Pitanje je bilo da li [tajner tokom 20 godina robije “ostao vjeran svojim mladena~kim idejama“; [tajner je odgovorio da u logoru nije bilo mjesta za ideologiju, da je jedina ideologija bila kako pre`ivjeti. Studenti nafilovani (neo)marksisti~kom dogmom su se uskome{ali. O~ekivali su druk~iji odgovor, onaj koji bi vi{e odgovarao ideologizovanoj svijesti. [tajner je, me|utim, vi{e vjerovao vlastitom “biolo{kom“ iskustvu, svojim ~ulima, svom sje}anju i svojoj pameti, nego ijednoj apstraktnoj {emi. Isto va`i i za Jorgea Sempruna. Pouzdanje u vlastitu pamet dio je njegove intelektualne i moralne ba{tine.

Pisma ~itatelja
Komisija za izbor direktora, glavnog i odgovornog urednika i direktora marketinga Novinske agencije RS-a (Srna), koju je izabrao Nadzorni odbor, prije nekoliko dana je na svojoj prvoj sjednici kao nepotpune odbacile sve prijave kandidata za mjesto glavnog urednika, kao i dvije prijave za novog direktora. Kao jedine valjane prihvatila je prijavu Stojadina Kne`evi}a iz Bijeljine za izbor direktora, koji je, ina~e, portparol JP Vodovod iz Bijeljine, te prijavu Jove Labusa, dosada{njeg direktora agencije, za poziciju direktora marketinga. Na konkurs za glavnog urednika prijavila se urednik u agenciji Srna Jasna Tadi} i dugogodi{nji {ef dopisni~ke mre`e agencije Sonja Laki}. Na konkurs za direktora prijavili su se dopisnik Srne iz Zvornika Milorad Gutalj, ~lan Upravnog odbora Radio-televizije RS-a Radmila ^okorilo i Sto-

Vera Saji} bira rukovodstvo Srne
jadin Kne`evi}, portparol Vodovoda iz Bijeljine. Za direktora marketinga stigla je jedna prijava i to Jove Labusa, koji se povukao ranije uz uslov da bude izabran na mjesto direktora marketinga. Iako je konkurs za izbordirektora, glavnog i odgovornogurednika i direktora marketinga Novinske agencije RS-a (Srna) zatvoren 29. aprila, komisije koje je u ponedjeljak uve~e formirao Nadzorni odbor, tek su sada otvorile koverte i pregledale molbe kandidata na tri rukovodnefunkcijenovinskeagencije u 100-odstotnom vlasni{tvu Vlade RS-a. StatutomagencijeSrna predvi|eno je da komisija pregleda dokumentaciju i Nadzornom odboru predlo`i imena na izbor. Paradoks je da je Nadzorni odbor formirao tri komisije u koje je imenovao vlasnike i novinare isklju~ivo privatnih medija i jednog penzionera. ^lanovi Komisije koja bira direktora agencije Srna i glavnog urednika su Dalibor \eki} iz slu`be marketinga dnevnog lista Fokus, Ranko Preradovi}, penzioner i honorarnisaradnik Fokusa, i Igor Gaji}, vlasnik i direktor magazina Reporter. ^lanovi Komisije za izbor direktora marketinga bili su Goran Rosi} ve}inski vlasnik i direktor lista Press RSa, Marinko Kova~evi}, direktor firme Novosti press koja je izdava~ lista Ve~ernje novosti RS-a, i Radovan Jovi}, novinar lista Fokus. Nijedan od ~lanova komisija nije iz javnog medija, iako je u pitaju izbor ~elnih ljudi Vladine novinske agencije koja se u potpunosti finansira iz bud`eta Republike Srpske. Dakle, iako je konkursom propisano da su uslovi za izbor direktora i glavnog i odgovornog urednika zavr{en fakultet i pet godina radnog sta`a na ure|iva~kim pozicijama, ve}ina ~lanovaovihkomisija, kojitreba da intervjui{u i predlo`e Nadzornom odboru najbolje kandidate, sami nemaju zavr{en fakultet. Po svemu sude}i, u narednom mandatu na ~elu agencije Srna bi}e direktor Stojadin Kne`evi} iz Bijeljine, direktor marketinga dosada{nji direktor agencije Jovo Labus, a na mjestu v.d. urednice i dalje }e biti Milica D`epina, koja ne ispunjava uslove koji su propisani u Statutu agencije Srna jer nema pet godina iskustva na rukovode}oj uredni~koj poziciji. Kada je imenovana 9. 4. 2011. za v.d. glavnog urednika, vijest o izboru Milice D`epina niko od de`urnih urednika nije `elio pustiti u Srnin servis, jer ih je bilo sramota tog izbora i profesionalnih (ne)kvaliteta vr{ioca du`nosti glavnog i odgovornog urednika. Na kojina~in se rukovodi i upravlja agencijom Srna najbolje govorisastavNadzornogodbora. Predsjednik je Sini{aKurte{, koji je ~lan jo{tri NO (APIF-a, Garantnogfonda RS-a i ^ajavecamehani~kiproizvodi). ^lanovi NO su: {ef BiroaVlade RS-a za odnose sa javno{}u Vera Saji} i sportski novinar Bobar radijaJovicaCvetkovi}, odnedavno direktorBiblioteke u Bijeljini i ~lan IO SNSD-a. Sjednici NO na kojoj su imenovani ~lanovi komisija za izbor ~elnih ljudi Srne nije prisustvovao predsjednik Sini{a Kurte{. Upu}eni u zbivanja u Agenciji navode da se Kurte{, iako je predsjednik NO, ne pitani{ta, nego da sve koncevu~e{eficaVladinogBiroa za odnose sa javno{}u Vera Saji}, koja projekte za promociju Vlade uglavnom i namje{ta medijima ~ije ljude je odabrala da izvr{e izbor~elnihljudi u agencijiSrna. Iz zahvalnostipremaVeriSaji}, ~lanovikomisije su biralipodobne, odanenjoj i Vladi RS-a, a ne sposobne kandidate sa odgovaraju}imobrazovanjem, znanjem i iskustvom.
N. S. (Ime i prezime poznati Redakciji)

Iz zahvalnosti prema Veri Saji}, ~lanovi komisije su birali podobne, odane njoj i Vladi RS-a, a ne sposobne kandidate

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

11

12

CRNA HRONIKA
Anica Grbi} (89) iz Poljavica kod Bosanskog Novog smrtno je stradala u po`aru koji je izbio u njenoj ku}i, potvr|eno je iz CJB Banja Luka. Po`ar, u kojem je ku}a u potpunosti izgorjela, izbio je tokom proteklog vikenda. Pretpostavlja se da je vatra buknula usljed nepa`ljivog paljenja svije}e, dok }e stvarni uzrok izbijanja po`ara biti utvr|en nakon {to se okon~aju nalo`ena vje{ta~enja.

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Starica stradala u po`aru

Odre|en pritvor Savi Milo{evi}u

Savi Milo{evi}u (83), osumnji~enom da je u porodi~noj ku}i u naselju Glavi~ice kod Bijeljine ubio sina Stevu Milo{evi}a (58), oca proslavljenog fudbalera Save Milo{evi}a, odre|en je jednomjese~ni pritvor, potvr|eno je u bijeljinskom Okru`nom sudu. Milo{evi} je priznao policiji da je sina Stevu ubio u petak nave~er nakon sva|e. Stevo je preminuo na putu do bolnice.

Ju~er na putu Banja Luka - Prijedor

Nakon poku{aja ubistva
Vedada Bajramovi}a u Sarajevu

D`idi}u i ^oli}u odre|en pritvor
Admir ^oli} i Maid D`idi} osumnji~eni da su pucali u Bajramovi}a • No`em ubo Edina Had`i}a
Kanal u koji je sletio kombi

Smrtno stradala Dragana Babi}
Dragana Babi} (34) je poginula, a njen suprug Zoran Babi} (33) iz Prijedora te`e je povrije|en u saobra}ajnojnesre}ikoja se ju~erujutro dogodila na magistralnom putu Banja Luka - Prijedor. Do nesre}e je do{lo u mjestu Radinja~a kod Prijedora kada je VW kombi u kojem je Babi}eva bila saputnica, a za ~ijim upravlja~em se nalazio njen suprug, sletio sa puta. Slu`benici Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Banja Lukauvi|ajem su utvrdili da je do nesre}e do{lo jer Babi} brzinu kretanja vozila nije prilagodio uslovima na cesti, usljed~ega je kombisletio u kanal, koji se nalazi sa lijeve strane ceste, te udario u propust. Vje{ta~enjakojima}e bitiutvr|ene sve okolnosti ove nesre}e su u toku. Kombi u kojem su se nalazili supru`nici bio je pun pili}a, a mje{tani koji `ive uz put su ispri~ali da je Babi} ovim putem ~esto prolazio, me|utim, nikadanijei{aovelikom brzinom. On je jo{ dodao da je ~uo tup udar i da nije bilo zvuka ko~enja ni velike buke. Zoran Babi} je nakon udesa ostao u vozilu priklije{ten, pa su ga iz vozila morali izvu}i vatrogasci. Unesre}enima je prvi u pomo} pritekaojedanmje{taninkoji se zatekao u blizini, a potom i ostalekom{ije. Dragana Babi} je preminula na mjestu, dok je Zoranupomo} ukazana u banjalu~koj bolnici.
Dk. O.

Kantonalni sud Sarajevo odredio je jednomjese~ni pritvor Maidu D`idi}u (21) iz Sarajeva i Admiru ^oli}u (21) iz ^apljine, osumnji~enima da su u no}i sa petka na subotu u ugostiteljskom objektu Tabu, koji se nalazi u sarajevskoj Ulici Ferhadija, pucaju}i iz pi{tolja, poku{ali ubiti Vedada Bajramovi}a (23). Pritvor im je, kako su nam rekli u Kantonalnom sudu Sarajevo, odre|en jer je za krivi~no djelo koje su, kako se pretpostavlja,po~inilipredvi|enakazna ve}a od deset godina, te zbog mjesta i na~ina na koji je djelo po~injeno. Bajramovi} je, kako smo pisali, u ovoj pucnjavi zadobio te{ke i po `ivot opasne povrede nadlaktice i lijeve strane grudi,

Pucnjava se dogodila u ugostiteljskom objektu Tabu

zbog ~ega je na lije~enju zadr`an u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu. Pucnjavi je prethodila sva|a izme|u D`idi}a i ^oli}a sa jedne, te Bajramovi}a sa druge strane. Iako nam niko nije mogaopotvrditita~anrazlogsva|e, nezvani~no smo saznali da je rije~ o ranijim razmiricama. D`idi} je javnosti poznat i po zbadanju no`a u stomak 21godi{njeg Edina Had`i}a 18. februara na trolejbuskom stajali{tu u Ulici Hamdije Kre{evljakovi}a. Policija je tada prive-

la K. L. (22), ali je nakon {to je utvr|eno da sa tim doga|ajem nema veze, pu{ten na slobodu. Zanimljivo, i tada je D`idi} bio u centru pa`nje po krivi~nom djelu po~injenom u petak u ve~ernjim satima, ba{ kao i prije nekoliko no}i. I tada je pobjegao sa mjesta doga|aja, ali ga je policija prona{la i uhapsila. Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo mu je tada krivi~no djelo poku{aj ubistva prekvalifikovalo u nano{enje te{kih i po `ivot opasnih povreda. Dk. O. Nepoznati mu{karac oplja~kao je ju~er oko tri sata ujutro Energopetrolovu benzinsku pumpu u Sarajevskoj ulici u centruZenice. Kakosaznajemo, razbojnik je napao no}nog ~uvara, onesvijestio ga i vezao, te pokupio novac iz kase. Radnika Asima Arnautovi}a, koji je u vrijeme napada bio u toaletu, sa bo~ne strane zgrade, prilikom povratka iznenadio je krupan maskirani mu{karac u dukserici i sa kapulja~om na glavi. Kada ga je udario u glavu, on se onesvijestio, a plja~ka{ ga je potom vezao samoljepljivom trakom i ostavio. Potom je, kako se ispostavilo, iz kase uzeo 110 KM i nestao. Mi. D.

Oplja~kana pumpa u centru Zenice

Onesvijestio ~uvara

Srbijanac uhap{en po potjernici
Pripadnici Grani~ne policije BiH u subotu su u Vi{egradu uhapsili Jasmina Ejupovi}a (27), dr`avljanina Srbije, za kojim je Interpol raspisao potjernicu zbog sumnje da je 16. aprila 2002. godine u SR Njema~koj po~inio krivi~na djela poku{aj ubistva i nano{enje te{kih povreda. Ejupovi} je uhap{en na grani~nom prelazu Uvac dok se kao suvoza~ nalazio u {kodi srbijanskih registarskih oznaka. U Sudu BiH su nam rekli da je Ejupovi}u odre|en 18-dnevni ekstradicionipritvor, a zanimljivo je da je njegovo izru~enje tra`ila Republika Austrija, a ne dr`ava u kojoj su po~injena krivi~na djela. Dk. O.

i pokupio novac

Iz kase odneseno oko 100 KM

OSLOBO\ENJE utorak, 14. juni 2011. godine

CRNA HRONIKA
Na regionalnom putu Gra~anica - Srebrenik u Ulicizlatnihljiljana, op}ina Gra~anica, preksino} se dogodila saobra}ajna nesre}a u kojoj su u~estvovaliE.H. (1990), koji je vozio motocikl pe`o, i Z. [. (1992), sa motociklom aprilia. U ovoj nesre}i te{ke tjelesne povrede zadobila je saputnica na motociklu E.O.(1989). Djevojka je prevezena u tuzlanski UKC, gdje su joj ljekari konstatovalite`epovrede.

13

Povrije|ena saputnica

Napao policajca

Pripadnici Policijske stanice Bile}a u nedjelju su u mjes tu Orah priveli Lj. P. i B. ]. iz Bile}e. Lj. P. je osu mnji~en da je prijetio i fi zi~ki na pao po li cij skog slu`benika, te tako po~inio krivi~na djelo napad na slu`beno lice u vr{e nju slu`be ne du`nosti i ugro`avanje sigurnosti, dok se B. ]. te re ti za spre~ava nje policijskog slu`benika u obavljanju du`nosti.

arajevskapolicija, ta~nijepripadnici Sektora krim-policije MUP-a Kantona Sarajevo i Drugesarajevske PU, u saradnji sa policijom MUP-a ZDK-a, uhapsili su tri osobekoje se sumnji~e da su u Sarajevuizvr{ilevi{ete{kihkra|a i razbojni{tava, me|u kojima je plja~kaod 20. majaSparkassebanke u Ulici Zmaja od Bosne na Socijalnom, saop}eno je na ju~era{njoj konferenciji za novinare odr`anoj u MUP-u KS-a.

S

MUP KS-a Rasvijetljen niz razbojni{tava i kra|a

Trojica Zeni~ana
plja~kala po Sarajevu
D`enan [uti}, Albin Oru~ i Anes Telalovi}, koji se sumnji~e za 13 krivi~nih djela, pritvoreni

Maskirani fantomkama
Ina~e, za razbojni{tvo u ovoj banci osumnji~eni su i privedeni D`enan[uti}(23), AlbinOru~ (24) i Anes Telalovi} (20) iz Zenice. Tako|er, saop}ena je i informacija o zapljeni ve}e koli~ine marihuane ({to je Oslobo|enje objavilo jo{u subotu), a o ovimaktivnostima su govorili na~elnik Sektora krim-policije MUP-a KS-a D`afer Hrvat, Admir Vatre{ iz Odjela za borbu protiv opojnih droga, te Irfan Nefi}, portparol MUP-a. Uz napomenu da su prezentirani rezultati plod saradnje sa gra|anima, Hrvat je istakao da se uhap{eni zbog plja~ke Sparkasse bankesumnji~e i za razbojni{tvona pumpi Green u Novom Sarajevu. Podsje}anja radi, razbojnici sa fantomkama, naoru`anipi{toljima, upali su u poslovnicu Sparkasse banke, savladali i razoru`ali za{titara te od uposlenica oteli oko 15.000 KM, i pobjegli kroz pasa` prema Kolodvorskoj ulici. U `bunju je iza njih odba~ena ostala fantomka. Pumpa Green je oplja~kana 17. maja, a maskirani napada~i su odnijeli oko 500 KM. Pored toga, ista trojka se sumnji~i za jo{ 11 sli~nih krivi~nih

Droga na|ena u ku}i D`emala Kavare

Foto: S. GUBELI]

Iz poslovnice Sparkasse banke odneseno 15-ak hiljada KM

djela po~injenih u Sarajevu, ~ije je rasvjetljavanje u toku. “Na{e planske i kontinuirane aktivnosti su urodile plodom, te smo hap{enje ove grupeizveli u suradnji sa ostalimpolicijskimagencijama. Tako|er, zahvalio bih gra|anima koji su u ovim aktivnostimaimaliudjela“ kazaoHrvat. , Ina~e, privedeniZeni~ani su nakon saslu{anja predati Kantonalnom tu`ila{tvu u Sarajevu, a Kantonalni sud im je odredio jednomjese~ni pritvor.

Odre|ivanje pritvora je, kako nam je potvr|eno iz Kantonalnog tu`ila{tva, zatra`eno i za D`emala Kavara (53), ro|enog u Rudom, nastanjenog u Sarajevu, kojeg su uhapsili Slu`benici Odjeljenja za borbu protiv zlouporabe opojnih droga. On se, podsje}amo, sumnji~i da je tokomjunaostvarivao kontakte sa do sada neidentifikovanim osobama od koji je nabavljao marihuanu. “De`urni tu`ilac je dao saglasnost da se pretrese ku}a osu-

mnji~enog u Ulici Ru|era Bo{kovi}a u naseljuPofali}i, gdje je na tri skrovita mjesta prona|eno i oduzeto izme|u {est i po i sedam kilogramamarihuane. Osumnji~eni je ranijeprolaziokrozna{eevidencije, ali i ne i za djela koja imaju veze sa drogom“ kazao je Nefi}. ,

Droga vrijedna 20.000 KM
Marihuane je bilazapakovana u sedamprozirnihpaketa, a Vatre{ je istakao da je ovomzapljenomsprije~enopribavljanjekoristi od 20-ak

hiljadamaraka, te dodaokakocijena paketi}a marihuane na ulici, te`ineizme|u tri i pet grama, iznosi 10 maraka, dok je kilogram ove drogeprocijenjen na oko 3.000 KM. PolicijskikomesarVahid]osi} je pozdravionajnovijeuspje{neakcije na rasvjetljavanju krivi~nih djela, te najavio da }e se sli~ne, planske i organizirane aktivnosti na suzbijanju kriminala nastaviti i ubudu}e u saradnji sa drugim agencijama za provo|enjezakona.
L. S.

Istraga me|unarodnog {verca marihuane

Ivan Ba{i} ostaje iza re{etaka
Sud BiH odredio je jednomjese~ni pritvor Ivanu Ba{i}u, zvanom Ifan (53), iz Posu{ja, osumnji~enom za {verc droge, dok su @eljku Radovi}u, zvanom Relja (38), iz Trebinja izre~ene mjere zabrane, {to je i bio prijedlog dr`avnog Tu`ila{tva. Ba{i} i Radovi} su uhap{eni po nalogu Tu`ila{tva BiH pro{log~etvrtkana me|unarodnomgrani~nomprelazuKamensko, a u sklopu me|unarodne policijske akcije kodnog imena Sprint/Babolee, koja je provedena u Hrvatskoj, CrnojGori i BiH. Kod njih je tada prona|eno oko osam kilograma marihuane-skank, a pripadnicima SIPA su asistirale policije Livanjskog, te MUP-a Oni su uhap{eni, kako smo pisali, nakon {to je u Hrvatskoj locirana i uhap{ena primarna meta, te u Zagrebu zaplijenjeno oko deset kilograma skanka. Ova akcija je pokrenuta jo{ prije nekoliko mjeseci u Albaniji s ciljem prekidanja tri {vercerske rute koje vode prema Hrvatskoj, Srbiji i BiH. Tim rutama su se isporu~ivale manje koli~ine droge, preciznije od pet do 20 kilograma po po{iljci. Radovi}u je zabranjeno da napu{ta mjesto boravi{ta i sastaje se sa odre|enim osobama, a nalo`eno mu je da dva puta sedmi~no javlja u nadle`nu policijsku stanicu. Dk. O.

Prijavljen zbog prevare
Banjalu~ka policija dostavila je Okru`nom tu`ila{tvu Banja Luka prijavu protiv Dra`enka Vasi}a (1963) iz Mrkonji}-Grada zbog sumnje da je falsifikovao isprave, te tako o{tetio osiguravaju}u ku}u Wiener Staditsche. Naime, Vasi} se tereti da je na osnovu falsifikovane medicinske dokumentacije otpusnih lista sa lije~enja, te nalaza i mi{ljenja Klini~kog centra Banja Luka u avgustu pro{le i januaru ove godine, kao korisnik `ivotnog osiguranja u navedenoj osiguravaju}oj ku}i, prijavio hospitalizaciju zbog povrede zadobijeL. S. ne tokom skijanja.

Sud BiH prihvatio prijedlog dr`avnog Tu`ila{tva

ZHK-a. Osimnjihdvojice, u BiH su privedeni i pripadniciGrani~nepolicije BiH Zdravko Samard`i} iz Trebinja i Ante Vukovi} iz Livna, me|utim, za njihnijezatra`enpritvor, pa su pu{teni da se brane sa slobode.

14

REGION

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Protest u Beogradu

Zapaljena zastava
BANU nije negativna za Srbiju
Generalni sekretar novoosnovane Bo{nja~ke akademije nauka i umjetnosti (BANU) Muamer Zukorli} poru~io je da se osnivanjem ove institucije nije desilo ni{ta negativno za Srbiju, te je ~lanove Srpske akademije nauka i umjetnosti (SANU) pozvao na saradnju, javlja Onasa. “SANU je institucija dr`ave, a BANU institucija bo{nja~kog naroda. Pozivam akademike SANU koji sada }ute jer ne smiju da se suprotstave ovom poplavnom talasu koji je krenuo, da sara|ujemo. Tamo ne misle svi isto“, kazao je Zukorli}, koji je i muftija Islamske zajednice u Srbiji. On je ocijenio “da svi oni koji ne mogu da se pomire sa kapacitetima bo{nja~kog naroda, o~igledno nisu kadri da se dostojanstveno suo~e sa kapacitetima bo{nja~ke intelektualne elite“.

Demonstranti su nosili transparente “NATO=zlo~in“ i “Ubica se vra}a na mesto zlo~ina“, kao i fotografije ruskog premijera Vladimira Putina i predsjednika Dmitrija Medvedeva
Nekoliko stotina ~lanova i simpatizera Srpske radikalne stranke protestovalo je ju~e ispred sjedi{ta predsjednika Srbije protiv odr`avanja konferencije NATO-a u Beogradu, javlja Srna. Policija je sprije~ila njihovu namjeru da u|u u zgradu, koja se nalazi na suprotnoj stra ni Pi onir skog par ka u odno su na Dom Na ro dne skup{tine, i predaju zahtjev za smjenu aktuelnog predsjednika Srbije Borisa Tadi}a.

NATO-a
Radikali su poku{ali da probiju kordon @andarmerije
Reuters

Zahtjev
Radikali su poku{ali da probiju kordon @andarmerije, ali su ih policajci sa opremom za

Udru`enja Srba razo~arana
Vi{e od sto izbjegli~kih udru`enja protjeranih Srba iz Hrvatske uputilo je otvoreno pismo zemljama ~anicama EU u kojem izra`avaju razo~arenje sta vom Bruxel le sa da za tvo ri pregovore o pristupanju Hrvatske Uniji i da ta zemlja postane ~lanica ovog saveza 2013. godine, te pozivaju na odga|anje dono{enja te odluke, javlja Srna. U pismu, upu}enom {efovima dr`ava i vlada i diplomatije zemalja ~lanica EU, navodi se da je 500.000 Srba izbjeglih i prognanih iz Hrvatske i vi{e od 100.000 gra|ana Srbije koji su o{te}eni u svojim imovinskim i drugim pravima u Hrvatskoj, razo~arano stavom da je zvani~ni Zagreb ispunio sve kriterijume i da je spreman i}i naprijed.

razbijanje demonstracija sprije~ili, poslije ~ega su se pristalice SRS razi{le. De mon stran ti su no si li transparente “NATO=zlo~in“ i “Ubica se vra}a na mesto zlo~ina“ kao i fotografije rus, kog premijera Vladimira Putina i predsjednika Dmitrija Medvedeva, a na kraju su u parku na Andri}evom vencu zapalili zastavu NATO-a. Predsjednik Srbije Boris Tadi} ocijenio je ju~e da je protest dio demokratske procedure i da je svako izra`avanje mi{ljenja na demokratski i zakonit na~in potpuno prirodno i predstavlja novi kvalitet demokratskog sistema, jav-

lja Blic online. Tadi} je, komentari{u}i proteste protiv odr`avanja vojne konferencije u Beogradu, procijenio da su oni doprinos demokratiji i izra`avanju razli~itih stavova u vezi sa sis te mom bez bje dnos ti u Srbiji.

Partnerstvo za mir
“Ne vidim svrhu protesta osim da je to jo{ jedna od for mi mir nog izra`ava nja mi{ljenja i na to nemam nikakvu primjedbu“, rekao je Tadi}. Tadi} je istakao da u~esnici protesta “kucaju na otvorena vrata“ ali da on nema ni{ta ,

protiv i da se izrazi takav stav. “Srbi ja je u Par tner stvu za mir, to je danas nivo kooperacije koji imamo sa NATO-m, kao i neke druge zemlje. Imamo reforme u domenu Ministarstva odbrane ko je na {e oru`ane sna ge ~ine interoperabilnim snagama NATO-a, {to zna~i da po{tujemo najvi{e standarde u vojnoj organizaciji“, rekao je Tadi}. “To smo sve ~inili zbog nas, a ne zbog NATO-a, ~inili smo to zbog me|unarodnog kredibiliteta na{e zemlje“, rekao je Tadi} i podsjetio da Srbija u~estvuje u mnogim mirovnim operacijama.

Ministar odbrane o~ekuje izvje{taj o kretanju ha{kog optu`enika

Kako je Ratko Mladi} zavr{io u Vojvodini?
Izvje{taj }e pokazati gdje se taj ~ovjek kretao i kako je zavr{io u tom selu u Vojvodini, kazao [utanovac koji tvrdi da Vojska nije skrivala Mladi}a
Vojna istraga pokazala je da Vojska Srbije i Vojno-sigurnosna agencija proteklih godina nisu skrivale ha{kog optu`enika Ratka Mladi}a, izjavio je ministar odbrane Srbije Dragan [utanovac, javlja Fena. “Kona~na informacija o vezama izme|u Ratka Mladi}a i tada{nje Vojske Jugoslavije uskoro }e biti zavr{ena i imat }emo kona~an stav na{e agencije po pitanju toga kako je penzioniran, gdje se krio i s kim je bio u kontaktu vezano za Vojsku Republike Srbije“ rekao , je [utanovac u intervjuu za Slobodnu Evropu. }emo vidjeti, kada se napravi cjelokupan izvje{taj, gdje se taj ~ovjek zaista kretao i kako je zavr{io u tom selu u Vojvodini“ , dodao je ministar. Upitan da li istraga se`e i do 2002. godine, odnosno period kada je postojala Vojska Jugoslavije, ministar je odgovorio da o~ekuje da se ta stvardemistificira, a da je njegovo li~no uvjerenje da slu`ba u tome ni na koji na~in nije u~estvovala, niti da su u~estvovali neki organizirani segmenti bilo koje slu`be.

Ono {to se zna, rekao je ministar, u momentima kada je Mladi} do{ao u Srbiju, imao je odre|eni odred koji ga je osiguravao. “Kasnije se taj odred polako rasformirao kako je, pretpostavljam, nestajalo novca i utjecaja. On je ostajao bez jednog po jednog, i na kraju je on ostao sam. ^injenica je da je ~ovjek koji je zate~en u Lazarevu, blijeda sjenka onog generala kojeg gledamo na televizijama“ , smatra [utanovac.

Rasformirani odred

Jeremi}: Pritisci na Srbiju su gre{ka
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremi} izjavio je u Bratislavi da bi bila velika gre{ka u ovom trenutku uslovljavati dalje korake Srbije ka ~lanstvu u EU pritiscima vezanim za dijalog sa Pri{tinom, javlja Srna. Jeremi} je rekao da je Srbiji veoma stalo da ostvari svoju budu}nost u EU, ali da ne mo`e pristajati na ustupke u procesu dijaloga koji bi naru{ili ustavnu poziciju Srbije.

Termin
[utanovac: Nemamo razloga da bilo {ta skrivamo

Istraga
Ministar je precizirao da je rije~ o unutra{njoj istrazi u okviru Ministarstva odbrane. “Vodi je Vojno-sigurnosna agencija. To je prikupljanje informacija koje su nam dostupne i koje }e biti vrlo relevantne. Zaista nemamo razloga da bilo {ta od toga skrivamo“ re, kao je [utanovac. Prema njegovim rije~ima, svi oni koji su godinama op-

tu`ivali Vojsku Srbije da je u~estvovala u skrivanju bit }e jako razo~arani, jer to nije istina. “Od prvoga dana sam se trudio da doka`em da se u Vojsci Srbije ili Ministarstvu odbrane ne tro{i nijedan dinar bud`etskih sredstava da neko {titi Mladi}a i mislim da }e taj izvje{taj to i pokazati, a onda

Na pitanje da li ako se ka`e da se Mladi}konkretnoskrivao u Stragarima i jo{ nekim drugim vojnim objektima, to zna~i da mu je pomogao neko iz Vojske, [utanovac je rekao: „Ja sada ne bih da vr{imo tu analizu, ali mi bismo morali odvojeno da posmatramo onaj vremenski termin u kojem nije postojala obavezna saradnje s Ha{kimtribunalom i termin kada je postojala obaveza sa Ha{kim tribunalom“ .

Na pitanje da li ima novih informacija u vezi sa slu~ajem Top~ider i stradanjem dvojice vojnika, [utanovac je odgovorio: “Taj je slu~aj na Sudu i ja ne komentiramsu|enja. Ako pogledamo da se zbog tog vremenskog perioda, u kojem su neki jataci {titili Mladi}a, sudiodre|enim ljudima s idejom da je on bio negdje drugdje u to vrijeme, zna~i da nije mogu}e da je bio na dva mjesta“ .

Top~ider

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16

SVIJET

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Turski premijer Red`ep Tajip Erdoan nakon pobjede na izborima u Turskoj

Napadnut konvoj jordanskog kralja
Konvoj jordanskog kralja Abdullaha II napala je ju~er grupa mladi}a kamenjem i praznim bocama na njegovim putu u Tafileh, ali nije bilo ozlije|enih, prenosi Fena. Krajem maja Jordanci su protestovali u Tafilehu na poziv “Mladih iz Tafileha“ tra`e}iostavkuvlade i osu|uju}ikorupciju. Jordan se od po~etka januara suo~ava s protestima u kojim demonstranti tra`e politi~ke i ekonomske reforme, kao i borbuprotivkorupcije. KraljAbdulah II najavio je u nedjelju da }e budu}a vlada biti formirana u skladu sa izabranom parlamentarnom ve}inom. U govoru povodom 12. godi{njice na ~elu Jordana, Abdulah je, tako|er, obe}ao ustavne promjene, ali nije iznio vi{e detalja o tome, prenosi Onasa. Jordanski kralj je obe}ao reforme, ali je upozorio da bi naglapromjenamogla da odvede u haos i nemire, do kojih je do{lo u drugim arapskim zemljama.

Profitira}e i muslimani u BiH, Palestini, Siriji…
Sarajevo je jednako dobilo kao i Istanbul, Bejrut je dobio koliko i Izmir, Damask kao i Ankara, Ramala, Nablus, D`enin, Zapadna obala, Jerusalim kao Dijarbakir, kazao je Erdoan
(Specijalno za Oslobo|enje iz Istanbula)

Koliko je dobio Istanbul, toliko je i Sarajevo, kazao je turski premijer Red`ep Tajip Erdoan, ~ija je stranka trijumfovala na parlamentarnim izborima odr`anim u nedjelju. Erdoanova stranka za pravdu i razvoj AKP, prema zadnjim podacima, dobila je 50 posto glasova, dok je glavni rival Republikanska narodna stranka (CHP) dobila 25 posto glasova. Tre}a ve}a opoziciona stranka MHP dobila je 12 posto glasova.
Erdoan: Turska }e biti glas Bliskog istoka na Zapadu

tu“ kazao je Erdoan. , AKP je osvojio 225 mjesta u parlamentu od 550 ~lanova. Iako AKP nije dobio 330 mjesta, {to bi mu bilo dovoljno za dono{enje novog ustava bez referenduma, Erdoan je naglasio da ne}e odustati.

Ustav
“Razgovara}emo sa svima, sa opozicionim strankama, sa strankama koje su van parlamenta, nevladinim organizacijama, akademicima, medijima, sa svima koji imaju rije~ o tom pitanju. Napravi}emo slobodni liberalni novi ustav zajedno. Svi }e prona}i svoje mjesto u tom ustavu. Ukratko, narod }e re}i - ovo je moj ustav“ rekao , je Erdoan. Turski premijer je naposljetkuzatra`iooprost akoje bilokoga uvrijedio tokom predizborne kampanje, te dodao da su “pobijedili Turska, demokratija i bratstvo“ .
Amina [E]EROVI]

Sr~ani pozdrav
Erdoanov AKP na izborima 2007. godine dobio je ne{to vi{e od 16 miliona glasova, dok je u nedjelju dobio vi{e od 21 milion glasova. Slavlju koje traje pridru`io se i sam premijer Erdoan, koji je govor po~eo sr~anim pozdravom Sarajevu, Bejrutu, Skoplju, Bagdadu...

Policija razbila proteste u Iranu
Iranska policija napala je demonstrante koji su se okupili u Teheranu, kako bi ih sprije~ila da odr`e protest na godi{njicu spornih predsjedni~kih izbora 2009, objavljeno je na opozicionom web sajtu Sahamnews. “Sigurnosne snage napadale su demonstrante elektri~nim pendrecima, kako bi razbile proteste“ na, vodi se na sajtu. Prema drugom opozicionom izvoru, policija je uhapsila stotine demonstranata, prenio je Reuters. Opozicija je puteminternetapozvalasvoje pristalice da odr`e tihi protest kako bi obilje`ili godi{njicu glasanja koje reformisti smatraju namje{tenim u korist predsjednika Mahmuda Ahmadine`ada.

“Sarajevo je jednako dobilo kao i Istanbul, Bejrut je dobio koliko i Izmir, Damask kao i Ankara, Ramala, Nablus, D`enin, Zapadna obala, Jerusalim kao Dijarbakir“ kazao je Erdoan. , On je u poznatom govoru sa balkona u glavnoj zgradi AKPa poru~io kako }e Turska biti glas Bliskog istoka na Zapadu, kao i da }e muslimani u BiH, Li-

banu, Siriji i Palestini profitirati od njegove pobjede na izborima. “Osje}am veliko zadovoljstvo {to smo dobili 50 posto glasova, ponosni smo {to smo pove}ali postotak glasova naspram pro{lih izbora. Nadam se da }e ovi rezultati dati doprinosmiru, pravdi i stabilnostikako u na{oj regiji, tako i u svije-

Libijski re`im poru~io

Gadafi ne ide nikud s vlasti
Gadafi ne razumije koji to polo`aj treba da napusti, po{to nema nikakvu funkciju, kazao je predsjednik Me|unarodne {ahovske federacije nakon susreta sa libijskim vo|om
Glasnogovornik libijske vlade Musa Ibrahim izjavio je da je re`im odbio svaku raspravu o odlasku pukovnika Muamera Gadafija, odbaciv{i ponudu Turske koja je ponudila garancije za njegov mogu}i egzil. “Odbacujemo bilo kakav dijalog o odlasku ~elnika Muamera Gadafija“ rekao je Ibra, him na konferenciji za {tampu, prenosi Dnevnik.hr. “Niko nema pravo tra`iti da nas napusti vo|a. Niko ne mo`e do}i ovdje s planom koji uklju~uje odlazak vo|e“ po, novio je glasnogovornik. Prema rije~ima Ibrahima, takav prijedlog je nemoralan, nezakonit i nema smisla. Ibrahim je tako|er rekao da libijska vlada odr`ava potpunu kontrolu nad regijom od Ad`abije do tuniske granice. On je negirao da su pobunjenicinapredovaliprotivvladinih snaga, priznaju}i sukob koji se
Gadafi sa Iljum`inovim tokom partije {aha u Tripoliju
Reuters

Liban dobio novu vladu
Neimenovani libanski premijer Najib Mikatiobjavio je u ponedjeljak, nakon pet mjesecite{kihpregovora, sastavnovevlade od 30 ministara u kojoj dominira mo}ni Hezbollah i njegovi saveznici. Hezbollah i njegovi saveznici, naro~ito kr{}anin Michel Aoun, imaju ve}inu portfelja, 19, a 11 portfelja je raspore|eno izme|u pristalica predsjednika republikeMichelaSleimana, Mikatija i lideradruza Walida Joumblatta, koji su “neutralni“ , prenosiFena. Novuvladubojkotujetabor biv{egpremijeraSaadaHaririja, koji je sada u parlamentarnoj manjini i u opoziciji, javio je AFP. Iako je imenovan zahvaljuju}i poslanicima iz Hezbollaha, Mikati je od po~etka odbijao da se predstavlja kao Hezbollahov~ovjek, isti~u}isvojupoliti~ku autonomiju.

[ef njema~ke diplomatije Guido Westerwelle doputovao je ju~er, iznenada, u libijski grad Bengazi, sjedi{te tamo{njih pobunjenika protiv re`ima Muamera Gadafija, {to je prva posjeta jednog ~lana vlade u Berlinu toj oblasti pod kontrolom ustanika. “@elimo dati podr{ku onima ~iji je cilj stvaranje jedne nove i slobodne Libije. Put ka demokratiji i pomirenju je dug. Da bi mir uspio, Gadafi mora oti}i. @elim da na licu mjesta vidim {ta je potrebno prelaznoj vladi u Bengaziju. Mi `elimo zajedno s demokratskimsnagama u Libiji da pripremamo dan politi~kog novog po~etka, bez Gadafija“ rekao je Westerwelle. , U me|uvremenu, Ujedinjeni Arapski Emirati priznali su libijski Nacionalni savjet za tranziciju kao jedinog legitimnog predstavnika libijskog naroda, izjavio je ministar spoljnih poslova te zemlje Abdulah bin Zajed al-Nahijan i dodao da }e u Bengaziju uskoro biti otvoreno predstavni{tvo Ujedinjenih Arapskih Emirata. dogodio zapadno od grada Zavije, 40 km zapadno od Tripolija, ali je umanjuju}i njegov zna~aj, rekav{i da se radi o “d`epovima otpora“ s najvi{e stotinjak pobunjenika, koje je vojska ubila ili zarobila ili pregovara o predaji. U me|uvremenu, libijska dr`avna televizija emitovala

Westerwelle u Bengaziju

je u nedjelju nave~er snimak lidera Muamera Gadafija, koji se sastao s predsjednikom Me|unarodne {ahovske federacije (FIDE) Kirsanom Iljum`inovom. Prvi ~ovjek FIDE ka`e da je libijski vo|a i njemu rekao ono {to gotovo svakodnevno ponavlja, da nema namjeru da napusti ze mlju jer je to nje go va otad`bina u kojoj su mu poginuli djeca i unuci. Gadafi je, tvrdi Iljum`inov, rekao i da ne razumije koji to polo`aj treba da napusti, po{to nema nikakvu funkciju. “Nisam ni premijer ni predsjednik, ni kralj. Nemam nikakvu funkciju u Libiji i iz tog razloga nemam polo`aj s kojeg treba da se povu~em“ rekao je , Gadafi Iljum`inovom uz partiju {aha koju su u odigrali u Tripoliju. Tripoli je, prema rije~ima Iljum`inova, pretrpio znatna razaranja.

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

17

18

OGLASI

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo i Rje{enja broj 13.3.-2324/11 v.d. direktora Direkcije, Komisija za licitaciju shodno odredbama Uputstva o postupku za prodaju sredstava BH Telecom d.d. Sarajevo objavljuje:

JAV N I POZIV
I BH Telecom Direkcija Zenica vr{i prodaju rashodovanog i otpisanog materijala putem pisanih ponuda i to kako slijedi: Red. NAZIV br. Jedinica Koli~ina po~etna prodajna depozit mjere cijena bez u KM bez ura~unatog PDV-a ura~unatog u KM PDV-a kom 1 100,00 10,00 kom kom 1 1 6.000,00 500,00 600,00 50,00

1 2 3

Antenski stub tanjir i antena na zgradi Po{te Breza ATC AXE 10 HOST Visoko Centrala Call Centra Zenica

II Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja svoje ponude - zape~a}ene koverte dostave putem po{te ili neposredno na Protokol BH Telecoma d.d. Sarajevo Direkcija Zenica, Ul. Masarykova 46, 72000 Zenica sa naznakom «Javno nadmetanje - Ne otvaraj, broj stavke». Ponu|a~i koji su zainteresovani za kupovinu obavezni su u ponudi navesti: - Naziv/ime i prezime, ta~nu adresu i broj telefona lica, - Kopiju rije{enja o registraciji/kopija CIPS-ove li~ne karte, - Ta~no navesti broj stavke iz ta~ke I ovog poziva za koji se daje ponuda, - Fotokopija uplatnice o upla}enom depozitu na ra~un BH Telecoma broj 1610550012400124 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo sa naznakom: Uplata depozita za u~e{}e za nadmetanje putem pisanih ponuda, za predmet prodaje pod rednim brojem______ - Ponu|enu cijenu bez ura~unatog poreza na dodanu vrijednost, izra`eno u konvertibilnim markama (KM) za ta~no navedeni broj stavke iz ta~ke I ovog poziva - Izjava ovjerena od ovla{tene osobe o roku odvo`enja opreme za koju se daje ponuda, a koji ne mo`e biti du`i od 15 kalendarskih dana. III Svi zainteresovani mogu pogledati materijal u dane od 15.6.2011. do 17.6.2011. od 10 do 15 sati na naprijed navedenim lokacijama gdje je oprema smje{tena. Kontakt-osobe za pregled: za stavku broj 1. Mustafa Vejspahi}, kontakt-telefon 032 404 404; za stavku broj 2. Melita Alilovi}, kontakt-telefon 032 440 008 i za stavku 3. Edin Muhi}, kontakt-telefon 032 445 780. IV Rok za dostavljanje ponuda za je 22.6.2011. godine do 10 sati po{tom ili li~no, na adresu DD BH TELECOM DIREKCIJA ZENICA, Ul. Masarykova 46 - 72000 ZENICA. Javno otvaranje ponuda u prisustvu zainteresovanih ponu|a~a }e se izvr{iti u prostorijama DD BH TELECOM DIREKCIJA ZENICA, Ul. Masarykova 46 - 72000 ZENICA, sala na III spratu kako slijedi 22.6.2011. godine u 12 sati. Izbor kupca }e biti po kriteriju «NAJVE]A PONU\ENA CIJENA». Ponude sa ponu|enim cijenama manjim od po~etnih cijena iz ta~ke I ovog poziva ili neblagovremeno primljene ponude ne}e se razmatrati. Prodaja se vr{i po sistemu vi|eno - odobreno. Postupak nadmetanja odr`at }e se samo u slu~aju u~e{}a minimalno tri u~esnika. Ukoliko nakon nu|enja po~etne cijene niko od u~esnika ne ponudi/prihvati istu, javno nadmetanje se smatra neuspjelim, a svi u~esnici gube pravo na povrat depozita. Kupljeni materijal se preuzima u vi|enom stanju odmah po uplati postignute cijene. Ako kupac odustane od kupovine, nakon {to je njegova ponuda prihva}ena, upla}eni depozit se ne vra}a. Povrat depozita ostalim u~esnicima nadmetanja izvr{it }e se u roku od 5 dana. Prodaja nadmetanjem putem pisanih ponuda odvijat }e se u skladu sa odredbama Uputstva o postupku za prodaju sredstava DD BH Telecom Sarajevo. V Svi tro{kovi, pla}anje PDV-a, kao i ostale da`bine, vezani za kupovinu, snosi kupac. Prodavac je u obavezi ispostaviti kupcu ra~un za kupljeni materijal. Kupljeni materijal se preuzima u vi|enom stanju odmah po uplati postignute cijene. VI Detaljnije informacije mogu se dobiti na kontakt-telefon broj 032 406 373, Aganovi} Edina.

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BIZNIS I EKONOMIJA

19

Japan poma`e u otklanjanju crnih ta~aka u BiH

Sanacija zaga|iva~a
Federacija BiH nominirala je ~etiri, a RS pet lokacija koje zahtijevaju {to hitnije zahvate
U Sarajevu je ju~er odr`an sastanak povodom implementacije projekta „Izrada master plana za remidijaciju hot spotova (crnih ta~aka) u BiH“ No. silac projekta je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEOBiH) sa resornimministarstvimaFBiH i RS-a a uz podr{kuprojektaJICA vlade Japana. Izrada dokumenta pod nazivom „Master plan za remidijaciju (~i{}enje) hot spotova u BiH“ pokrenut je od japanske vlade2010. godine s glavnimciljem izrade plana za odr`ivo upravljanje i okolinski tretman hot spotova u BiH. „RepublikaSrpska je nominovala pet crnih ta~aka za ovaj projekat. Rije~ je o gudronskojjami u Rafineriji ulja Modri~a, kao i u Rafineriji u Bosanskom Brodu, zatim o crvenom mulju u Fabriciglinice u Zvorniku, te o

VIJESTI

Dani maline po~inju 24. juna
U Bratuncu }e od 24. do 26. juna biti odr`an {esti tradicionalni Sajam poljoprivrede, prehrambeneindustrije i turizma Dani maline 2011 ~ijem otvaranju }e prisustvovatiameri~kiambasador u BiH Patrick Moon, najavio je predsjednik bratuna~kogparlamentaMustafaGoli}. Sajam Dani maline zna~ajno je doprinio razvojupoljoprivrede u bratuna~kojop{tini i postao je prepoznatljiv u regionu, ka`eGoli}.

Sastanak u MVTEOBiH

Foto: S. GUBELI]

pepelu u TE Ugljevik i TE Gacko. U razgovoru sa predstavnicimajapanskedr`avneagencije za razvoj istaknuto je kako za njih master-planpodrazumijevasamotehni~kusaradnju, odnosno prenos znanja i vje{tina, dok bi izradastudijeizvodljivostizahtijevala zadu`enje dugim kreditnim aran`manom“ naglasila , je ministrica za prostorno ure|enje, gra|evinarstvo i ekologiju RS-a Srebrenka Goli}. Mehmed Cero, pomo}nik ministra okoli{a i turizma FBiH, naglasio je da su se oni fokusirali na crne ta~ke u Tuzlanskom i Zeni~ko-dobojskom kantonu. „Predlo`ili smo sanacijucrnih ta~aka u Tuzli i to Polihem

POMO] BiH nema sistemski pristup i metodu za identifikaciju, rje{avanje i saniranje ekolo{kih `ari{ta, te stoga ovaj projekat predstavlja direktnu pomo} u ispunjavanju okolinskih zahtjeva
(otpadne soli od elektrolize), Termoelektrana ({ljaka), u Lukavcu – SODASO Industrijsko postrojenje (bijela so), te u Vare{u Rudnik `eljeza (`eljezni otpad)“ istakao je Cero. , Iwakiri Satoshi, pomo}nik generalnogdirektora za Bliskiistok i EvropuJICA,naglasio je ka-

ko bi njihov ekspertni tim iz Japana mogao u BiH do}i ve} u septembru te kako bi master plan trebao biti zavr{en do kraja godine. „Provedba master plana }e trajati oko dvijegodine i 2013. JICA bi trebalaiza}i sa konkretnim rezultatimaovogprojektaprema BiH“ kazao je Satoshi. , Ina~e, BiH nema sistemski pristup i metodu za identifikaciju, rje{avanje i saniranje ekolo{kih `ari{ta, te stoga ovaj projekat predstavlja direktnu pomo} u ispunjavanju okolinskih zahtjeva, pripremi okolinske politike, a va`an je uslov i u procesu integracija BiH prema Evropskoj uniji.
A. Pe.

Podsticaj zapo{ljavanju
Op}ina Gora`de raspisala je javni poziv za dodjelukreditnihsredstava u svrhu podsticaja br`eg zapo{ljavanja. Konkurs je otvoren u narednih deset dana, a ovaj period za dostavu aplikacija mogu iskoristiti svi privrednisubjektikojiispunjavaju kriterije konkursa. Revolving-sredstva od 8.000 maraka mogu se koristiti za nabavku opreme i rekonstrukciju postoje}ihgra|evinskih i infrastrukturnihobjekata, a maksimalan iznos sredstava je 40.000 maraka predvi|enih za zapo{ljavanje pet osoba sa evidencije nezaposlenih. Za ove namjeneOp}inaGora`deplanirala je ukupno 186.000 maraka. A. H.

20

BIZNIS I EKONOMIJA

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Analiza federalnog Zavoda za zapo{ljavanje

Najtra`eniji nastavnici i ekonomisti
Tokom 2010. godine na internet-stranici federalnog Zavoda za zapo{ljavanje objavljena su 2.952 oglasa, kojima je ponu|eno 4.640 slobodnih radnih mjesta. Na osnovu analize oglasa, do{lo se do podataka koji bi trebali doprinijeti potpunijem sagledavanju trendova na tr`i{tu rada u BiH. Najve}i broj oglasa za popunu upra`njenih radnih mjesta objavljen je u oblastima: obrazovanje (659), ekonomija i finansije (295), administrativne i sli~ne usluge (237), pravo (192), elektronika/ma{instvo (173), dr`avna slu`ba i uprava (170), komercijala/prodaja (143), zdravstvo (93), transport/skladi{tenje (92) i menad`ment (90).

Najmanje tra`ena zanimanja sa VSS-om su diplomirani fizi~ari, in`enjeri grafike, socijalni radnici, in`enjeri rudarstva i mikrobiolozi
manja VSS-a su diplomirani fizi~ari, in`enjeri grafike, socijalni radnici, in`enjeri rudarstva i mikrobiolozi, a od SSS-a po ljo pri vre dni te hni~ari, sto ma to lo {ki te hni~ari, far ma ce ut ski te hni~ari, tek stil ni ra dni ci i upravni tehni~ari, saop}eno je iz Federalnog ZZZ-a.

Ve}e prodaja i proizvodnja
Ukupna prodaja raznih {umskih sortimenata u RS-u za prva ~etiri mjeseca ove godine bila je 477.180 kubnih metara i ve}a je za 37,3 posto nego u istom periodu pro{le godine, podaci su Zavoda za statistiku RS-a. Najzastupljenije mjesto u prodaji imali su trupci, i to u masi od 128.644 kubika od ~etinarskog i 121.991 kubika od drveta li{}ara.

Dodatna znanja
U 2010. godini nastavljena je tendencija iz prethodne go di ne da su izu ze tno tra`ena zanatska zanimanja: voza~i (92), tesari (51), kuhari (48), ma{inovo|e (46), {iva~i (25) te zanimanja kao {to su za{titari (47), ~ista~i (42), domari (40), niskokvalificirani radnici(27) i sprema~i (22). Poslodavci su u skoro 90 posto objavljenih oglasa tra`ili dodatna znanja i vje{tine. Odli~no poznavanje informati~kih tehnologija i programa i aktivno znanje engleskog jezika tra`eno je u 75 posto oglasa, kao i posjedovanje voza~ke dozvole (25 posto).

Nastavljena je tendencija iz prethodne godine

Druga aukcija trezorskih zapisa
MinistarstvofinansijaRepublikeSrpske objavilo je ju~er javni poziv za drugu aukciju trezorskih zapisa tog bh. entiteta sa planiranim iznosom emisije od 29 miliona KM i nominalnom vrijedno{}u trezorskog zapisa od 10.000 KM. Aukcija za drugu emisiju trezorskih zapisa bit }e odr`ana 20. juna, a rok dospje}a kratkoro~nih hartija od vrijednosti je 20. mart naredne godine, saop}eno je iz Ministarstva finansija RS-a.

Potraga za in`enjerima
Najvi{e slobodnih radnih mjesta zabilje`eno je u oblasti obrazovanja, gdje je zatra`eno ~ak 746 u~itelja, nastavnika i profesora raznih smjerova u osnovnim, srednjim i visoko{kolskim obrazovnim institucijama. Ipak, u

toj oblasti, u odnosu na 2009. godinu, zabilje`en je pad broja tra`ene radne snage za 1.943. Na drugom mjestu je oblast ekonomije/finansija, u kojoj je iskazana potreba za 443 nova zaposlenika. Slijede oblasti komercijala/prodaja (347), administrativne i sli~ne usluge (305) i oblast elektronika/ma{instvo (233). Od zanimanja s visokom stru~nom spre mom naj tra`eniji su ekonomisti (180), pravnici (102), doktori medicine (69), magistri farmaci-

je (42), in`enjeri elektrotehnike (36), in`enjeri ma{instva (36), in`enjeri gra|evine (33), pedagozi (15), profesori filozofije (9) i in`enjeri poljoprivrede (9). Kada je rije~ o srednjoj stru~noj spremi, najtra`eniji su trgovci (149), policajci (67), ekonomski tehni~ari (67), drvoprera|iva~i (45), elektrotehni~ari (36), ma{inski tehni~ari (33), gimnazijalci (30), gra|evinski tehni~ari (26), medicinski tehni~ari (23) i elektromonteri (22). Najmanje tra`ena zani-

Unsko-sanski kanton

Raskid ugovora s

tri firme
Agencija za privatizaciju Unskosanskog kantona je pro{le godine protiv kupaca tri poduze}a - Dubrave iz Cazin, DIP-a O{trelj iz Bosanskog Pe trov ca i Ru dni ka man ga na iz Bu`ima - pred nadle`nim sudom podnijela tu`be za raskid ugovora, s obzirom na to da nisu ispunjene obaveze o pokretanju proizvodnje, ulaganju, zapo{ljavanju i izmirivanju radni~kih potra`ivanja. U prethodnom periodu podnesene su jo{ ~etiri tu`be: 2009. godine za DI Klju~ i DI Sana iz Sanskog Mosta, 2006. godine za biha}ku Agrokrajinu te 2004. godine za Novitet iz Bosanskog Petrovca. Jo{ tri postupka po `albama vode se u Kantonalnom sudu, a rije~ je o Radu i Dubravi iz Cazina te Starom hotelu u Klju~u. Cazinski Medic i HUTP Kladu{nica iz Velike Kladu{e, po presudama Kantonalnog suda, vra}eni
Biha}

su na ponovni postupak Op}inskom sudu Biha}. Dugotrajni sudski procesi za posljedicu imaju enormno smanjenje vrijednosti kapitala u poduze}ima, otu|enja imovine i pove}anje obaveza po raznim osnovama te je o njihovoj sudbini u ovom trenutku te{ko govoriti. VD direktorica Agencije za privatizaciju Unsko-sanskog kantona Senada Brati} je navela primjer Noviteta, za koji se pokretanje tu`be na sudu ~eka ve} sedam godina, a u me|uvremenu je pro{le godine pokrenut ste~ajni postupak, prenosi Fena.

“Prilika plus“ u Br~kom
U Br~ko distriktu uskoro po~inje realizacija programa „Prilika plus“ ~iji je , osnovni cilj neformalno obrazovanje odraslih i pove}anje njihove konkurentnosti na tr`i{tu rada, najavio je vo|a programa za BiH Nikola Dragovi}. On je kazao da }e program „Prilika plus“ , vrijedan 800.000 KM, provoditi javne ili privatne organizacije koje imaju mogu}nost i kapacitete da organiziraju obu ke, odno sno do kva li fi ka ci je stru~nog kadra u skladu s iskazanim potrebama poslodavaca. - Projekt kroz koji }e mo}i pro}i sva zainteresirana, i zaposlena i nezaposlena lica, najve}im dijelom finansira [vicarska razvojna agencija, uz minimalno u~e{}e institucija u sredinama u kojim }e se projekt realizirati, rekao je Dragovi}.

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BIZNIS I EKONOMIJA

21

Profesor Aleksa Milojevi} tvrdi

VIJESTI

Euro vrijedi {est KM
Direktor Ekonomskog instituta iz Bijeljine i prvi direktor Agencije za privatizaciju RS-a ka`e da sada{nji ~vrst kurs KM od 1,95 za euro nije realan zbog izrazito nepovoljnog odnosa BDP-a i zadu`enosti BiH
Vrijednost konvertibilne marke je precijenjena tri puta, jedan euro vrijedi {est KM, a ne sada{njih 1,95 KM, tvrdi direktor Ekonomskog instituta iz Bijeljine i prvi direktor Agencije za privatizaciju Republike Srpske Aleksa Milojevi}. On isti~e da sada{nji ~vrst kurs KM od 1,95 za euro nije realan zbog izra zi to ne po vo ljnog odnosa bruto dru{tvenog proizvoda i zadu`enosti BiH. mo`e da bude emitovano, prakti~no se novac dobijen od izvoza samo razmijeni. To je besmislica, jer se u jednoj privredi sve ne izvozi i po tome bi davno nestalo novca kod nas, jer nam je izvoz manji od uvoza, rekao je Milojevi}.

Prezentacija sajma EKOBIS 2011.
U prostorijamaPrivredne/Gospodarske komore F BiH u Mostaruju~er je odr`ana prezentacija 9. me|unarodnog ekolo{kog sajma EKOBIS 2011, koji }e se od 8. do 11. septembra odr`ati u Biha}u. Ovogodi{njisajam sa svojimsadr`ajem i prate}imdoga|ajima bit }e posve}envodi kao izvoru `ivota. Prema rije~ima predsjednika PK Unsko-sanskog kantona IsmetaPa{ali}a, EKOBIS je razvojniprojektkoji se oslanja na principeodr`ivograzvoja.

Nepogodne posljedice
On dodaje da u zemlju, osim novca od izvoza, ulazi i velika koli~ina novca kroz privatizaciju, kredite, doznake iz inostranstva, potro{nju stranih misija i nevladinih organizacija, a da CBBiH ne uskla|uje kurs s tim dotocima. Obezvre|enje doma}e valuta }e se neminovno desiti, jer KM jednom mora iza}i na tr`i{te i kurs se ne}e mo}i odr`avati administrativnim odlukama. Posljedice u tom slu~aju }e biti jako nepogodne po zemlju. - Svugdje bi takva devalvacija izazivala ekonomski haos. U na{em slu~aju plate bi ostale iste, a hljeb bi ko{tao tri do ~etiri KM, zaklju~io je Milojevi}.

[ta pokazuje ra~unica
- Zadu`enja BiH su tri puta ve}a od BDP-a, tako da je realno da je KM tri puta slabija nego {to se prikazuje. Godinama ukazujem da se na{BDPpogre{nomjeri, a u njegasuura~unatiplatnideficiti, radni~kedoznake iz inostranstva, krediti Me|unarodnog monetarnog fonda. Izra~unaosam da je upitanju oko pet milijardi KM, zvani~no je na{ BDP 8,4 milijarde KM, astvarninajvi{e3,7 milijardi KM, kazao je Milojevi} u intervjuu za portal Frontal.rs.
Aleksa Milojevi}

CENTRALNA MJENJA^NICA Centralna banka BiH nije banka, ve} obi~na mjenja~nica
Visoko zadu`enje zemlje u odnosu na realan BDP, uz ~vrst kurs valute, recept je za precijenjen kurs te valute. On nagla{ava neadekvatnu ulogu Central-

ne banke BiH, koja ne emitira dovoljnu koli~inu novca u skladu s potrebama bh. privrede. - CBBiH nije banka, ve} obi~na mjenja~nica. Funkcija CBBiH je da emituje novac, da vodi fiskalnu politiku, odnosno da uskla|uje materijalne i nov~ane vrijednosti. To nam je oduzeto odlukom Valutnog odbora CBBiH i samo ono koliko se zaradi preko izvoza

Kupite odmah, platite kasnije
Svjetski karti~ni brand American Expressnudi mogu}nost da odmahunesete promjene u svoj ormar ili dom, a pla}ate u ratama bez kamata i naknada. Sami odaberite kako }ete pla}ati i jednostavno u toplini svog doma pri~ekajte naplatu unutar mjese~ne fakture. U okviru kupovine na rate za korisnike AE kartica kupovina je dostupna na preko 2.000 prodajnih mjesta {irom BiH.

22 BERZANSKI IZVJE[TAJI
UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGO[KI FAKULTET

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE
1.058,50
SASX-30

1.774,19

BIFX

996,29

SASX-10

O B A V J E [ T E NJ E
D@EJNA TIHI], profesor razredne nastave branit }e magistarski rad pod naslovom

SASE: Za ratna potra`ivanja

FBiH samo 265,86 KM
Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi - burzi ostvaren je ukupan promet od 177.194,86 KM. Promet na kotaciji iznosio je 62.965,88 KM. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 6.704,00 KM, promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo. Kurs ovog emitenta je iznosio 13,41 KM. Promet na kotaciji fondova iznosio je 6.419,05 KM, najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF Herbos fonda d.d. Mostar u iznosu od 2.208,00 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 6,00 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 49.842,83 KM. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 265,86 KM, dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostvaren ukupan promet od 49.576,97 KM.

METODI^KI ASPEKTI INTERPRETACIJE BAJKE U RAZREDU ZA SVE
14. jula 2011. godine (~etvrtak) sa po~etkom u 16.30 sati u prostorijama Pedago{kog fakulteta Sarajevo Pristup odbrani je slobodan. Magistarski rad mo`e se pogledati u prostorijama Pedago{kog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 13. juni/lipanj 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGO[KI FAKULTET

KOTACIJA KOMPANIJA

O B A V J E [ T E NJ E
LEJLA OV^INA, profesor razredne nastave, branit }e magistarski rad pod naslovom

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
KOTACIJA FONDOVA

13,41

-0,68

13,49

13,31

500

6.704,00

4

RAZUMIJEVANJE I DO@IVLJAVANJE DJE^IJEG ROMANA I FILMA U RAZREDNOJ NASTAVI
14. jula 2011. godine (~etvrtak) sa po~etkom u 18 sati u prostorijama Pedago{kog fakulteta Sarajevo. Pristup odbrani je slobodan. Magistarski rad mo`e se pogledati u prostorijama Pedago{kog fakulteta Sarajevo svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR ZIF HERBOS FOND DD MOSTAR ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO ZIF PROF PLUS DD SARAJEVO
KOTACIJA OBVEZNICA FBiH

5,60 5,35 6,00 3,50 3,55

-3,45 0,00 0,00 0,00 0,00

5,60 5,35 6,00 3,50 3,55

5,60 5,35 6,00 3,50 3,55

352 156 368 224 175

1.971,20 834,60 2.208,00 784,00 621,25

2 1 2 1 1

FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. A FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA C FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA M FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA N FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA O FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA P FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA R
PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE

42,00 97,00 92,04 80,01 70,01 67,50 62,00

-2,30 0,00 0,04 -1,25 -0,16 -0,09 -1,12

42,00 97,00 92,05 81,03 70,01 67,50 62,00

42,00 97,00 92,01 80,01 70,01 67,50 62,00

633 1.137 8.400 11.260 6.201 32.160 9.168

265,86 1.102,89 7.731,36 9.009,24 4.341,32 21.708,00 5.684,16

1 1 4 4 3 2 1

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGO[KI FAKULTET

O B A V J E [ T E NJ E
EDIN IBRI[EVI], profesor razredne nastave, branit }e magistarski rad pod naslovom

BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO METALNO DD ZENICA SOLANA DD TUZLA sIPAD KOMERC DD SARAJEVO TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ
SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE

19,80 0,41 14,39 -3,42 73,30 1,80 29,20 -0,10 8,00 0,00 21,11 10,00 3,00 6,01 25,00 1,79

20,00 14,39 73,99 29,20 8,00 21,96 3,00 25,00

19,70 14,39 72,99 29,20 8,00 19,00 3,00 25,00

150 20 67 1.235 400 2.765 142 337

2.970,00 287,80 4.910,79 36.062,00 3.200,00 57.828,56 426,00 8.425,00

2 1 4 4 1 7 1 1

SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO

6,99

0,00

6,99

6,99

17

118,83

1

PRILAGO\ENOST PROGRAMA NASTAVE MOJA OKOLINA PSIHO-FIZI^KIM MOGU]NOSTIMA U^ENIKA
13. jula 2011. godine (srijeda) sa po~etkom u 10 sati

Banjalu~ka berza Kursna lista za 13. juni 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA

u prostorijama Pedago{kog fakulteta Sarajevo. Pristup odbrani je slobodan. Magistarski rad mo`e se pogledati u prostorijama Pedago{kog fakulteta Sarajevo svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic Hemijska industrija destilacija a.d. Teslic Telekom Srpske a.d. Banja Luka
BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova

0,701 0,48 1,68

0 0 -0,59

0,701 0,48 1,69

0,7 0,48 1,68

20.000 8.122 2.379

14.015,00 3.898,56 4.006,72

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGO[KI FAKULTET

O B A V J E [ T E NJ E
AMINA DELI] - ZIMI], profesor razredne nastave, branit }e magistarski rad pod naslovom

ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka

4,6 7,32 5,5 3,8 4,51 6,13

-0,43 0,27 -0,18 0 -5,85 -0,81

4,61 7,34 5,5 3,8 4,51 6,19

4,6 7,3 5,5 3,8 4,51 6,11

40 160 40 20 20 266

184,20 1.172,00 220,00 76,00 90,20 1.630,98

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA

INKLUZIVNA NASTAVA MATEMATIKE U NI@IM RAZREDIMA OSNOVNE [KOLE
13. jula 2011. godine (srijeda) sa po~etkom u 12 sati u prostorijama Pedago{kog fakulteta Sarajevo. Pristup odbrani je slobodan. Magistarski rad mo`e se pogledati u prostorijama Pedago{kog fakulteta Sarajevo svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

Agrokrajina a.d. Banja Luka Hercegovinaputevi a.d. Trebinje Japra a.d. Novi Grad Jedinstvo a.d. Novi Grad Jedinstvo GP a.d. Gradiska Komunalac a.d. Bijeljina Komo a.d. Modrica Tehnokom a.d. Foca Republika Srpska - stara devizna stednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 4

0,33 2 0,484 0,2 0,75 0,7 0,15 1 86,27 38,52 37,82 37,59 36,97

10 0 -29,65 0 0 0 0 0,24 0,05 0,88 0,89 0,08

0,33 2 0,484 0,2 0,75 0,7 0,15 1 86,52 38,7 37,99 37,6 37

0,33 2 0,484 0,2 0,75 0,7 0,15 1 85,55 38,51 37,3 37,57 36,2

5.000 200 10.000 755 20.987 732 7.057 63.995 16.310 22.781 62.400 5.350 47.881

1.650,00 400,00 4.840,00 151,00 15.740,25 512,40 1.058,55 63.995,00 12.663,08 8.774,86 23.599,50 2.011,15 17.703,97

NAFTA

PLIN

ZLATO

P[ENICA

120,03

$ 0,05 %

4,74

$ 0,29 %

1.529,80

$ 0,04 %

763,75

$ 0,59 %

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 23
Ajnad`i} i Memi} sa ~lanovima bora~kih udru`enja

[eta odlazi sa ~ela Kantonalnog odbora SDA

Dosta je politike

MINDERLUKA
Nema logike da neko drugi zastupa stranku u Vladi umjesto Ajnad`i}a, ka`e Ke{o • Abid Jusi} na ~elu Op}inske organizacije Centar
U narednom periodu o~ekuje se smje na u Kan to nal nom odbo ru Stranke demokratske akcije, iz kojeg bi trebao oti}i sada{nji predsjednik Abdulharis [eta. Nezvani~ni stav ~lanova KO SDA je da su neki me|u njima postali nekreativni i da se politika minderluka mora zavr{iti. Na [etino mjesto trebao bi do}i ministar za bora~ka pitanja u kantonalnoj Vladi i potpredsjednik Odbora Ned`ad Ajnad`i}. Do promjene bi, kako saznajemo, moglo do}i i na ~elu Op}inske organizacije Centar, gdje bi predtra`io da rad ministara iz SDA u Vladi Kantona koordinira neko drugi, a ne Ajnad`i}, {to nije logi~no jer je on ujedno potpredsjednik KO SDA. Nema ra zloga za dru gim rje {e nji ma. Za{to bi se, recimo, SDP odrekao predsjednika Kantonalnog odbora u liku premijera Fikreta Musi}a, isti~e Ke{o.

[est na~elnika
Je dan od ~la no va Kan to nal nog odbora SDA i {ef Kluba ove stranke u Skup{tini Kantona Elmedin Kona-

Pri kraju proces eksproprijacije

Novo preduze}e
odr`avat }e ratni tunel
Ministar za bora~ka pitanja u kantonalnoj Vladi Ned`ad Ajnad`i} i v.d. na~elnik Ilid`e Senaid Memi} sastali su se s predstavnicima bora~kih organizacija ove op}ine. Kako nam je kazao Ajnad`i}, razgovarano je o potrebama i funkcionisanju ovih udru`enja, gradnji spomenobilje`ja u ilid`anskim naseljima... - Zaklju~ili smo da je eksproprijacija zemlji{ta oko ulaza u ratni tunel sa butmirske strane pri kraju i da }e se za njegovo odr`avanje definitivno oformiti novo preduze}e, u koje }e se zaposliti isklju~ivo oni koji su branili grad i dr`avu. Ovo je podr`ao i na~elnik Memi}, kojem treba dati {ansu u narednom periodu da to i ostvari, dodao je Ajnad`i}.
J. M.

Ajnad`i}: Kandidat za predsjednika

Ke{o: Po{tivanje hijerarhije

Konakovi}: Generalno osvje`enje

sjednik trebao postati ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Abid Jusi}.

Nema logike
Potpredsjednik KO SDA Safet Ke{o za Oslobo|enje ka`e kako ne zna da je do{lo vrijeme za smjenu, ali da je tra`io od svih ~lanova da se sjedne i razgovara. - Potrebno je vi{e saradnje i komunikacije, bez dono{enja individualnih odluka, mimo organa stranke. Uvijek sam zagovarao puno po{tivanje hijerarhije u radu stranke i uop{te. U jednom pi smu, pred sje dnik [e ta je

kovi} smatra da generalno osvje`enja treba uvesti u stranku na svim nivoima vlasti. - Nisam upoznat s tim da se spremaju neke vanredne smjene u stranci. Uspostavljanjem koalicije u Vladi Kantona, koja je prva formirana, razbili smo tabue o saradnji sa SDP-om, imamo {est na~elnika u Kantonu, tako da ne vidim potrebu da se zamajavamo tim temama, ka`e Konakovi}, te do da je ka ko o mi nis tru Ju si}u mo`e re}i sve najbolje, ali da jo{ nije razgovarano o poziciji ~elnog ~ovjeka stranke u Op}ini Centar.
J. MILANOVI]

Sanacija Ulice Sulejmana Zolja

U toku zemljani radovi
U Uli ci Su lej ma na Zolja, koja se sanira od po~etka juna, u toku je nabijanje tamponskog materijala i izdizanje {ahtova, {ibera i re{etki na potrebnu visinu. Nakon toga planirano je ispitivanje zbijenosti terena, te asfaltiranje nosivog i habaju}eg sloja asfalta. Izvo|a~ radova je KJKP Rad, vrijednost investicije iznosi 56.638,99 KM, a sredstva je obe zbi je di la Op}ina Stari Grad.

Podjela paketa u Novom Gradu
Prva ovogodi{nja podjela paketa licima sa utvr|enim statusom raseljenog lica, prognanicima, povratnicima i socijalno ugro`enim licima Novog Grada realizovat }e se danas, u 11 sati, u osam novogradskih mjesnih zajednica. Op}ina Novi Grad je u okviru projekta planiranog u bud`etu za 2011. obezbijedila 40 hiljada maraka za podjelu prehrambenih i higijenskih paketa, namijenjenih za 244 porodice sa ukupno 831 ~lanom doma}instva, od toga 110 ~lanova porodica su stariji od 64 godine, dok je 66 djece do sedam godina. Na osnovu evidencije 176 porodica }e dobiti poja~ane pakete sa prilago|enim prehrambenim i higi-

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGO[KI FAKULTET

OBAVIJEST
Mr. Maja Cindri} branit }e na Pedago{kom fakultetu Sarajevo doktorsku disertaciju pod naslovom:

Utjecaj nivoa usvojenosti modela dijeljenja brojeva u po~etnoj nastavi matematike na usvajanje dijeljenja racionalnih brojeva u vi{im razredima osnovne {kole
jenskim artiklima za djecu i starije osobe, pa }e tako pomo} dobiti 73 ra se lje ne oso be, 158 so ci jal no ugro`enih, od toga 77 romske nacionalnosti i 13 povratnika. Ukupna vrijednost pomo}i je 22.418 maraka.
Odbrana }e biti odr`ana na Pedago{kom fakultetu (Skenderija 72, sala 11) 14. 7. 2011. godine u 10 sati. Primjerak disertacije nalazi se u Dekanatu Fakulteta i mo`e se pogledati svakim radnim danom od 9 do 15 sati. Pristup odbrani je slobodan.

24 SARAJEVSKA HRONIKA
Problemi Ski-centra na Bjela{nici i Igmanu

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Dan Donjeg Kotorca i kotora~ke bitke

Bez historije
nema budu}nosti
Iza mnogih boraca ostali su samo roditelji, pa je na{a obaveza da mladima pri~amo o njihovom herojstvu, isti~e Memi}
Ugro`eni i {eta~i

Svakodnevna kra|a opreme
I pored nov~anih kazni skidaju se dijelovi `i~ara, motorna vozila saobra}aju po stazama...
Uposlenici OJ Ski-centar Bjela{nica - Igman te Slu`be unutarnje sigurnosti ZOI ‘84 suo~eni su s ozbiljnim problemom otu|ivanja imovine ove jedinice preduze}a. Naime, u posljednjih nekoliko mjeseci, kako nam je kazala portparolka preduze}a Muamera [ehi}, svakodnevno se suo~avaju s kra|om opreme i uni{tavanjem imovine na Bjela{nici i Igmanu. - Pred ovakvim ~inom na{i su uposlenici nemo}ni, a nerijetko su i predmet psovki i prijetnji lica koja vr{e ove kriminalne radnje. Ova pojava postaje sve ve}i problem, u smislu da se ozbiljno ugro`avaju `ivoti skija{a jer su predmet kra|e uglavnom `eljezni predmeti, dijelovi vertikalnog transporta kao i {ahtovi na putevima ~iji nedostatak mo`e dovesti do ozbiljnih, po `ivotopasnih problema, napomenula je [ehi}. Sve ve}i problem predstavljaju i gra|ani koji, uprkos odluci o prekr{ajima protiv javnog reda i mira Op}inskog vije}a Trnovo, i dalje voze motorna vozila po stazama, ugro`avaju}i `ivote {eta~a - posjetioca, te pri tome nanose velike {tete Ski-centru, uni{tavaju}i staze. - ^lanom pet ove odluke predvi|ene su i nov~ane kazne za prekr{ioce njene odredbe, ali i uprkos tome broj prekr{ioca se pove}ava, upozorila je [ehi}. Iz ZOI ‘84 apeluju na gra|ane da se pridru`e u spre~avanju ovakvih pojava i da prilikom uo~avanja takvih radnji kontaktiraju najbli`u stanicu policijske uprave, te na taj na~in doprinesu sigurnosti posjetioca olimpijskih ljepotica ali i za{titi imovine preduze}a.
J. M.

Nova kuglana
Od 1. jula ljubitelji kuglanja i kugla{ki klubovi mo}i }e koristiti usluge nove kuglane u Zetri. Trenutno je u toku demontiranje stare kuglane, nakon ~ega }e uslijediti monta`a nove. Vrijednost ovog projekta iznosi 500.000 KM, a njegova realizacija zavr{ena je u saradnji sa Kugla{kim savezom BiH. Nova kuglana je do sada bila montirana u velikoj dvorani “J. A. Samaranch“, te je slu`ila za potrebe odr`avanja svjetskih prvenstava u kuglanju.

Memorijalno-historijski susret Odbrana Donjeg Kotorca i Dan ove mjesne zajednice ju~er su obilje`eni polaganjem cvije}a na spomen-obilje`je po gi nu lim bor ci ma, u~enjem Fatihe i prigodnim kulturno-umjetni~kim programom, gdje su u~esnicima turnira u strelja{tvu uru~ene zahvalnice. Cvije}e su polo`ile delegacije Op}ine Ilid`a, bora~kih udru`enja, politi~kih partija i porodica {ehida i pogi nu lih bo ra ca. Oda ta je po~ast i polo`eno cvije}e na butmirskom mezarju rahmetli Ameru ]enanovi}u. Pro{lo je 19 godina od prve kotora~ke bitke, koja je po~ela 13. juna ‘92. i vodila se danima. Bila je to odbrana od masovnog napada agresorskih snaga na ovaj dio slo bo dne ilid`anske teritorije. Slabo naoru`ani, nedovoljno organizovani, na{i borci su se oduprli mnogostruko ja~em agresoru i uspjeli, kao i mnogo puta kasnije, odbraniti Donji Kotorac. Fikret Deli}, jedan od komandanata kotora~ke bitke, smatra da se tada branilo Sarajevo, ne samo Ilid`a. - Agresorske snage, koje su

Polo`eno cvije}e i uru~ene zahvalnice ~lanovima strelja~kih klubova

U bici za Kotorac nadmo}nijem neprijatelju najprije su se suprotstavili hrabri borci Ned`ad Deli} i Bajram Hasanovi}, koji su uspjeli uni{titi tri tenka, ali je Ned`ad tom prilikom pao na prvoj borbenoj liniji, dok je Bajram te{ko ranjen. Gorska slu`ba spa{avanja i Strelja~ki klub lIlid`a su porodici Deli} na ju~era{njem skupu posthumno uru~ili Plaketu ovog udru`enja. dr`ale aerodrom, izvr{ile su prodor izme|u Butmira i Donjeg Kotorca i odsjekle stanovni{tvo i borce ove mjesne zajednice. Bili smo u izuzetno te{koj situaciji, jer se nije moglo dopremiti naoru`anja ni poja~anje. Stanovni{tvo je evakuisano kroz korito Tilave, a malobrojni borci su uspjeli u neposrednoj borbi da odbra ne Ko to rac i na tje ra ju agresora da se vrati na podru~je aerodroma. Ne smije-

Plaketa porodici Deli}

BPNS predstavio
Hadrovi}a
Bosanskohercegova~ka podrinjska narodna stranka je na ju~era{njoj pres-konferenciji predstavila dr. [emsudina Hadrovi}a, kandidata za na~elnika Op}ine Ilid`a na vanrednim izborima, koji }e biti odr`ani 26. juna. Dr. [emsudin Hadrovi} je, ovom prilikom, naglasio kako }e se u svojim programskim ciljevima zalagati da op}ina Ilid`a postane peta op}ina u sastavu Grada Sarajeva. Mr. B.

mo zaboraviti na{e branitelje, jer narod koji zaboravlja svoju historiju nema budu}nost, kazao je Deli}. Na ovom skupu Senaid Memi}, v.d. na~elnik Ilid`e, istakao je da mje{tani sigurno ne}e zaboraviti svoje saborce, jer se uvijek u velikom broju okupljaju da im odaju po~ast ovim tradicionalnim memorijalno-historijskim susretom. - Iza mnogih boraca su ostali samo roditelji, pa je na{a obaveza da mladima pri~amo o na{im herojima i da ih se vje~no sje}amo, naglasio je Memi}.
Z. TURKOVI]

Zavr{en turnir u odbojci
U okviru manifestacije Novogradski dani 2011. odr`an je turnir u odbojci na pijesku za osnovce i srednjo{kolce. Na turniru je u~estvovalo 88 ekipa iz Novog Grada, Centra, Novog Sarajeva i Vogo{}e. Od djevoj~ica petih i {estih razreda prvoplasirane su Adna Brevlja i Anesa Terovi}. Adis Lagumd`ija i Anes [abanovi} bili su najbolji u kategoriji petih i {estih razreda, a u kategoriji sedmih i osmih razreda prve su Mirela Musi} i Berina Ahmetagi}. Najbolji kod dje~aka bili su
Foto: D`. KRIJE[TORAC

S nama u Cinema City
Ove sedmice po dvije ulaznice za filmske projekcije multiplexa Cinema City dobili su na{i ~itaoci: Adela Hrustemovi}, [ejla Pita - Uzunovi} i Elma U`i~anin. Svi koji `ele do}i do besplatnih karti za najnovija ostvarenja iz svijeta filma, trebaju popuniti kupon sa na{ih strana i predati ga u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja.

Adis Karaman i Amar Zimi}, a u utrci za najbolje srednjo{kolce prvo mjesto su zauzele Ivana Lackanovi} i Edina Begi}.

Svoje odbojka{ko znanje pokazali su plasiranjem na prvo mjesto i Mirnes D`anko i Anel S. Hu. Radon~i}.

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 25

NOVI GRAD

Na spisku za ru{enje 80 objekata

DE@URNI TELEFON

Ura|en zadatak za
temelje ASA holdinga
U toku izrada projekta ru{enja Imamovi}evog objekta, nakon ~ega slijedi javni poziv firmama
Nakon {to je istraga o aferi reket SDP-a obustavljena, a Kantonalno tu`ila{tvo dobilo prijavu o poku{aju prevare, uskoro bi mogao do}i kraj i silnim procedurama vezanim za uklanjanje temelja objekta ASA holdinga, ~ija je gradnja po~ela u sklopu Regulacionog plana Alipa{ino Polje VII. Na po~etku godine, a nakon usvajanja bud`eta Op}ine Novi Grad, na~el nik Da mir Had`i} nam je kazao kako je za uklanjanje 80 bespravnih objekata izdvojeno 300.000 maraka, te da radovi ~ekaju odluku Op}inskog vije}a krajem februara. O~ekuje se da se prvi na udaru na|u objekti u vlasni{tvu Nihada Imamovi}a, [abana Rizvi}a, Aslana Pecija, Suada Mad`aka i Seada Radovovi}a. Po mo}nik na~el ni ka u Slu`bi za inspekcijske poslove Amer \edovi} ju~er je za Oslobo|enje kazao kako je ura|en projektni zadatak kod

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Ulica D`emala Bijedi}a: Objekat ASA holdinga u izgradnji

ovla{tene institucije, kako bi se ispo{tovale procedure uklanjanja objekta ASA holdinga. - Na osnovu tog zadatka u toku je izrada projekta samog ru{enja, nakon kojeg slijedi javni poziv za izbor najpovoljnijeg izvo|a~a, kazao nam je \edovi}.

Tako bi kompanija ASA holding trebala ostati bez 20.000 kvadrata, ve} sagra|enih u Ulici D`emala Bijedi}a, iza objekta Doma zdravlja Novi Grad. Pored ovog, na spisku se nalaze i stambeno-poslovni objekt Suada Mad`aka na Ali-

pa{inom Polju, gra|evine u vlasni{tvu Aslana Pecija i Seada Ra do vo vi}a, po slo vni objekt Hypo-Alpe-Adria-Leasing na Trgu me|unarodnog prijateljstva, deponija na Stupu u vlasni{tvu firme Jakupovi} - Gramos...
J. M.

Sanacija Ulice Ante Babi}a

Isklju~enja struje i vode
Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanjustrujom trafopodru~ja: od 9 do 10.30 satiKo{evobrdo 7 i Ko{evonaselje 2, od 9 do 15 Bobovica, Faleti}i2, Vitkovac brdo, Tu{ila, [abi}i, Tihovi}i, Ozimine, Vrap~e, Bla`ujkamenolom, Sokolovi}-Kolonija 12 i Nahorevo 2. Od 10.30 do 12 sati bez struje}e bitiKo{evobrdo 1 i 5, od 12 do 13.30 Ko{evo brdo 3 i 4, a od 13.30 do 15 Ko{evo brdo 11 i Hangija. Zbog popravljanja kvarova na vodovodnoj mre`i danas }e od 9 do 16 sati do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju sljede}ih ulica: Olovska, Sedrenik, Branka Galeba, Branilaca vijenca, Kromolj, Obala Kulina bana i Suada \ulimana.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Uprava za inspekcijske poslove KS 033/770 100 (od 8 do 16 sati) 061/252 252 (od 14 do 22 sata) Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

Manje gu`ve ka Dobrinji
O{te}eni kolovoz u Ulici Ante Babi}a koji obuhvata tri putna pravca u du`ini oko 1.800 metara i dalje se sanira. U okviru ovog projekta koji finansiraju Op}ina Novi Grad i Direkcija za ceste Kantona Sarajevo planirano je da se skine sloj asfalta, saniraju ivi~njaci, niveli{u {ahtovi te ugradi novi sloj SMA asfalta. Iako saobra}aj nije zabranjen pomenutom ulicom od Ned`ari}a ka Dobrinji, ve} vozila saobra}aju kroz dvije saobra}ajne trake, stvaraju se manje gu`ve. S. Hu.

PORODILI[TA

6 7

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i pra znika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i pra znika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i pra znika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i pra znikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI Polasci:
Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Cirih 7.30, Be~ 7.35 i 14.55, Amsterdam 9.50, Min hen 12.55, Bu dim pe {ta 14.50, Ljubljana 14.35, Keln 13.45, Ankona 17.55, [tutgart 18, Istanbul 19

Dolasci:
Istanbul 8.50, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih 12.45, Keln 13.15, Istanbul 13.25, Ljubljana 14.05, Be~ 14.10 i 21.35, Budimpe{ta 14.20, Amsterdam 15.30, Zagreb 15.45 i 22, [tutgart 17.30

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Roterdam, Amsterdam, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Den Hag utor-

kom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~et vrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stut tgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~et vrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bo-

sanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u

26

KULTURA

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Po~ela konferencija „Va`nost mjesta“

Nostalgija i razaranje identiteta
Sarajevo je prepoznato kao prikladno mjesto za odr`avanje znanstveno-stru~ne konferencije koja je pod nazivom „Va`nost mjesta“ po~ela ju~er i okupila doma}e i me|unarodne stru~njake koji }e kroz razgovore, znanstvene i stru~ne analize razmjenjivati znanja i iskustva, odnosno inicirati razgovore o zna~aju urbanog i arhitektonskog identiteta gradova i govoriti o strategijama za{tite kulturne ba{tine.

S otvorenja Konferencije kojoj prisustvuju i priznati me|unarodni stru~njaci

Foto: S. GUBELI]

Konferencija je dio jednog velikog globalnog poduhvata da se identificira zna~enje mjesta u svijetu i da se identificiraju putevi o~uvanja historijskih urbanih krajolika kao onih okvira u kojima se individualni i kolektivni identiteti ostvaruju

Afirmacija
Konferencija, trajat }e do 16. lipnja, odr`ava se u organizaciji BH CICOP (Me|unarodni centar za za{titu kulturnog naslije|a) Sarajevo, u partnerstvu s CICOP Italija i u suradnji s Arhitektonskim i Gra|evinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, a u sklopu Me|unarodnog bijenala BRAU 1, ~iji je pokrovitelj UNESCO, i cilj joj je istaknuti i istra`iti va`nost svih fizi~kih i me ta fi zi~kih ka ra kte ris ti ka mjesta u procesu redizajna. U ime @eljka Kom{i}a, predsje da va ju}eg Pred sje dni{ tva BiH, konferenciju je otvorio Davor Vuleti}, savjetnik, u Bo{nja~kom institutu - Fondacija Adila Zulfikarpa{i}a, tako|er prostoru u kojemu se dio konferen ci je odvi ja. U svo je mu

Na Arhitektonskom fakultetu danas }e zvani~no biti otvorena izlo`ba Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika pod nazivom „Kulturno pam}enje, blago koje nestaje“ s po~etkom u 12.15 sati, dok je ju~er u Bo{nja~kom institutu otvorena izlo`ba prof. dr. Amira Pa{i}a pod nazivom „Mostar“ . Posebna sekcija Konferencije je i Brand day na Arhitektonskom fakultetu, koji se odr`ava 15. lipnja (od 13.45 do 18 sati), a koja na ovoj razini kreira posebnu komunikaciju znanosti, prakse i privrede. Tako|er, i studenti imaju svoje prezentacije radova i izlo`be na Arhitektonskom fakultetu. A zavr{nica dana{njeg dana bit }e koncertom Amire Mudunjanin (po~inje u 18.45 sati) u Zemaljskom muzeju BiH. obra}anju prisutnima Vuleti} je naglasio, izme|u ostalog, da se organiziranjem ove konferencije o o~uvanju i zna~aju kulturnog naslije|a doprinosi njegovoj afirmaciji, a u ime Vlade Kantona Sarajevo, sudionike Konferencije je pozdravio ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Abid Jusi}. „Pitanje zna~aja mjesta u savremenom svijetu je jedno od najzna~ajnijih pitanja. Svjetlana Bojm je utvrdila da je jedna od najstra{nijih bolesti savremenog doba nostalgija, i to nostalgija koju ~ovjek osje}a na svakom mjestu u svijetu s obzirom na to da mjesta gube svoj identitet. U savremenom svijetu se proizvode kovanice kao {to je bezmjestnost, kao {to je topofilija, topofobija, dakle svaka od njih isti~u}i zna~enje mjesta za identitet svakog pojedinca i za kolektivni identitet. Ova konferencija je dio jednog velikog globalnog poduhvata da se identificira zna~enje mjesta u svijetu i da se identificiraju putevi o~uvanja historijskih urbanih krajolika kao onih okvira u kojima se individualni i kolektivni identiteti ostvaruju“ kazala nam , je ~lanica Dr`avne komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika dr. Amra Had`imuhamedovi}, dodaju}i da je konferencija dodatno zna~ajna s obzirom na njene sudionike me|u kojima su i eminentni stru~njaci u teoriji arhitekture i urbanizma i za{tite naslije|a pritom „uklju~uju}i i dvojicu lidera na polju za{tite naslije|a dr. Mounir Bouchenaki, generalni direktor ICCROMa, (Me|unarodni centar za restauraciju kulturnog naslije|a)...“ i Francesco Bandarin, koji je zamjenik generalnog direktora UNESCO-a, i koji je dugo vremena bio direktor centra za svjetsku ba{tinu. Dakle, prisutnost ta dva lidera na sceni za{tite kultur-

Kulturno pam}enje

nog naslije|a dodatno potvr|uje zna~enje ove konferencije.“

Zna~enje mjesta
^la ni ca Dr`a vne ko mi si je Amra Had`imuhamedovi} }e za mjesto odr`avanja konferencije, Sarajevo, kazati da „nema boljeg mjesta na svijetu, prema mom mi{ljenju, da takva konferencija bude odr`ana. Dakle sredi{te zemlje u kojoj je fizi~ko naslije|e razarano s ciljem da bude razoren identitet i prepoznatljivost mjesta, Sarajevo je najbolje mjesto da danas bude govoreno o zna~enju mjesta za ostvarenje ljudskih prava i ostvarenje svake individue i njenog `ivota.“ Danas }e na Arhitektonskom fakultetu izlaganja imati prof. Zeynep Ahunbay (Istanbul Technical University, Turska), dr. Avramidou Nina (dopredsjednik CI COP-Fe de ra ti on for Europe, predsjednik CICOP Italije i prof. na University of Florence), prof. dr. Ahmed Hadrovi} (dekan Arhitektonskog fakulteta Sarajevo), prof. dr. Mustafa Hrasnica (dekan Gra|evinskog fakulteta Sarajevo), prof. dr. Modena Claudio (University di Padova, Italija). Izlaganja po~inju u 9 i traju do 12 sati.
An. [IMI]

“Amber“ iz Connectuma
U srijedu, 15. juna, s po~etkom u 19 sati, na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu odr`at }e se promocija knjige koja je nedavno iza{la u izdava~koj ku}i Connectum. Radi se knjizi pjesama mladog autora Kemala Obada, a koja nosi naziv “Amber“. “Sve je u ovoj knjizi od ambera, od a{ka, od radosti spoznaje {to se `ivi unutar veli~anstvenosti Bo`ijeg reda i stvaranja, sve je u onoj vrsti nadahnu}a kad se na{ ~itateljski dah pretvara u sretnu zra~nu arabesku...” bi, lje`i u svojoj recenziji Had`em Hajdarevi}.

Izlo`ba fotografija u Galeriji BlackBOX

Predstavili se studenti
U sarajevskoj galeriji BlackBOX otvorena je izlo`ba fotografija studenata Me|unarodnog univerziteta u Sarajevu. Radi se o 30 fotografija koje su uradili studenti {to poha|aju nastavu fotografije/vizuelne umjetnosti. Izlo`bu je otvorila Iman Bushnak, predava~ na predmetu fotografije na Me|unarodnom univerzitetu u Sarajevu. Iman Bushnak je otkrila da je cilj izlo`be da se predstave studenti koji su producirali svoje najbolje radove, te da ih pove`e sa profesionalnom fotografskom zajednicom u Sarajevu i u {iroj regiji. Imena studenata koji su u~estvovali na izlo`bi: Abdulhamid Bolat, Admir ^ava-

Sa otvorenja

Foto: S. GUBELI]

li}, Alma Hod`i}, Elif Yardmici, Emir Klepo, Feyza Sünnetçioglu, Hamza Ocuz, Jasmina Sadikovi}, Mahir Hasi}, Mahmut Sami Yildiz, Muhjidin Musinbegovi}, Zehra Gümüs, Zeynep Öztürk,

Zeynep Karapinar, Rinaldi Eka Prasetya. Pre ma ri je~ima Sre}ka Hrka~a, direktora Galerije, izlo`ba fo to gra fi ja }e bi ti otvorena do 16. juna.
Mr. S.

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA

27

Nakon 30. pozori{nih/kazali{nih igara u Jajcu

^emu misterija?
Za{to osobno nije vratio Klju~ grada Jajca poja{njava u otvorenom pismu dr. Nisvetu Hrnji}u, na~elniku Op}ine Jajce, Safet Plakalo
Cijenjeni doktore Hrnji}u, Obra}am Vam se i kao gradona~elniku Jajca i kao predsjedniku Vije}a Pozori{nih/kazali{nih igara BiH koje su, na veliku radost bh. teatarskih poslenika i publike grada Jajca, ove godine do`ivjele svoje 30. izdanje. Bio sam iznimno po~a{}en kada su me na posljednjoj sjednici Vije}a upravo Jaj~ani izabrali da u ime velike obitelji bh. teatarskih stvaralaca primim Klju~ grada Jajca i kao {to znate, to sam s neskrive nim po no som i u~inio na sve~anom otvorenju 30. pozori{nih/ka za li {nih igara, 4. juna. I kao {to sam tada rekao, svjestan sam da mi ova ~ast nije pri pa la kao dramskom pis cu, ve} kao dugogodi{njem hroni~aru Igara. Jer posljednje desetlje}e prije rata, a i po slje dnjih sedam godina otkako se poratne Igre ostvaruju sa Plakat: Kurt&Plasto svim predratnim sadr`ajima, nalazio sam se na ~elu redakcije Biltena, javnog glasila i vrlo bitnog segmenta Igara. Prije rata to sam radio za pristojan honorar, a rad na Biltenu poslije rata (ne zaboravite da je to po~elo u trenutku kada sam bio direktorom SARTR-a) plod je moga ~istog entuzijazma i ljubavi prema Jajcu i Igrama. Primio sam iz Va{ih ruku Klju~ grada Jajca po onom ‘’kijametu’’, 4. juna, na improviziranoj bini iza Travni~ke kapije, pa za{to da Vam ga ne vratim na sve~anom zatvaranju 30. igara u Domu kulture? Odgovor je vrlo jednostavan: Nisam to u~inio zbog protesta protiv nepovjerenja koji je prema redakciji Biltena ispoljio direktor Igara, gospodin Mevzudin Duranovi}. Ja sam imanentno dramski pisac i, vjerujte mi, savr{eno se razumijem u dramaturgiju koja podra zu mi je va ‘’i zne na|enje na kraju pri~e’’ ali to da se odluke , oba `irija skrivaju od mene, kao urednika Biltena, k’o zmija noge sporadi izravnog pri je nosa na BHT1 ne mogu, niti ho}u da shvatim! Iznimno cijenim medijsko pokroviteljstvo BHT1 i mijenim da je moj prijatelj D`evdet Tuzli}, urednik kul tu re na ovoj televiziji, napravio veliki korak za Igre obezbijediv{i izravne prijenose otvaranja i zatvaranjaovogodi{njih igara, ali ne razumijem ~emu misterija oko Igara? Ovo pismo primite i kao moju ostavku na ~lanstvo u Vije}u Pozori{nih/kazali{nih igara i nemojte vi{e ‘’ra~unati’’ na moj entuzijazam. Moja ljubav prema Jajcu i Igrama, naravno, ostaje, jer se za~ela mnogo prije ‘’ustoli~enja’’ Mevzudina Duranovi}a za direktora Igara. S iznimnim po{tovanjem, srda~no Safet Plakalo

Prizor iz predstave “Spa{eni“ u produkciji Bosanskog narodnog pozori{ta Zenica

Zadovoljstvo

i nikad vi{e!
U Zenici zadovoljni {to je njihova predstava dobila dvije nagrade, a reditelj Sulejman Kupusovi} ka`e da je bio u pravu kad je ~lanove stru~nog `irija pitao “ko su i {ta su”
Nije novost da se s odlukama `irija jedni sla`u, a drugi ne. Tako je i sa preksino} zavr{enim 30. pozori{nim/kazali{nim igrama u Jajcu i odlukama. Ono {to je dodatno u~inilo da to ve~e ne bude kompletno, jeste ~injenica da su zbog direktnog prijenosa dodjele nagrada na BHT 1 svi ostali mediji ostali uskra}eni za pravovremenu informaciju o pobjednicima. Ne samo oni nego i uredni{tvo Biltena, koji ima i funkciju zvani~nog dokumenta o Igrama. No, tako je kako je najve}im dijelom “presudio“ direktor Doma kulture Jajce Mevzudin Duranovi}, i tu se ni{ta nije moglo. Kad je rije~ o nagradama, onda su u Bosanskom narodnom pozori{tu Zenica zadovoljni da su, kako stoji u njihovom saop}enju, u njihov teatar pristigle dvije nagrade sa 30. pozori{nih/kazali{nih igara u Jajcu - reditelju predstave “Spa{eni“ i Todoru Lalickom, kreatoru impresivne scenografije za ovu predstavu. Istovremeno, e-mail mi {alje reditelj Sulejman Kupusovi}, koji je imao ~ak tri predstave na Igrama i ~ija je, ona u produkciji Narodnog pozori{ta Sarajevo, “Hamlet u selu Mrdu{a Donja, ili Hamlet zna {to narod ne zna” dobila “za prsa“ ispred “Krokodila Lacoste“ nagradu publike. ^lanovi ovog `irija su, naime, sedam predstava u konkurenciji ocjenjivali ocjenama od 1 do 7. Kako su predstave Kamernog teatra i NP Sarajevo, kad se sve sabralo, imale jednak broj bodova presudio je ve}i broj sedmica. U svakom slu~aju na zadovoljstvo reditelja Kupusovi}a. Ali, on podsje}a kako je imao pravo pitaju}i “gospodu ~lanove stru~nog `iri ja za je dnim okruglim stolom KO STE VI I [TA STE VI?” (Podsje}amo, stru~ni `iri u sastavu dr. Andrea Le{i}, Mladen Bi}ani}, [erif Alji}, Marko Misira~a i Ljiljana Pavlovi}). - Nakon jo{ jedne katastrofalne bruke sa “stru~nim `irijima“ i njihovim skandaloznim odlukama predla`em da napravi{ anketu o na{im teatarskim festivalima i “stru~nim“ `irijima koje ~ine uglavnom anonimni, nekompetentni i klakerski “stru~njaci“ [to se meneti~e, vi. {e ne dam nijednu svoju predstavu na festival na kome }e biti bilo kakav STRU^NI @IRI. Samo}emoigrati za publiku i na radost na{u i publike! - poN. S. ru~uje Kupusovi}.

Uz promociju jedne knjige

Karavana mira (Bosna u srcu)
Svoju knjigu „Bosnie au coeur“ autor Michel Lemaitre posvetio prijatelju i humanisti Jovanu Divjaku
U Collegiumu Artisticumu u ~etvrtak, 16. juna s po~etkom u 18 sati, bit }e promovirana knjiga ~ije je autor Mi {el Le me tre (Mic hel Le mai tre), po~asni gra|anin Sarajeva iz godine 1993. “Karavanu mira“ - u originalu „Bosnie au coeur“ (Un citoyen ordinaire avec les humanitaires) - “mirovni dnevnik“ autor je posvetio prijatelju i humanisti Jovanu Divjaku. O knjizi }e govoriti knji`evnik @eljko Ivankovi}. Izdava~ je SHURA publikacije, Opatija, koju knjigu objavljuje u svojoj ediciji Mirovne sveske. U povodu njene promocije isti~u kako su u proteklom ratnom stradavanju na podru~ju biv{e Jugoslavije posebnu ulogu odigrali evropski, ameri~ki i mirovnjaci iz drugih zemalja i krajeva svijeta, koji nose dragocjena iskustva, dragocjene spoznaje. - Me|u takvima je i Mi{el Lemetre koji je predstavljen u cjelini u broju 4 Mirovnih sveski i kojemu ide na{a iskrena zahvala za trud na pisanju teksta i na iskrenosti i povjerenju i koje je bio spreman s nama podijeliti svoje jedinstveno iskustvo. Tekst Mi{ela Lemetra, koji nije niti filozofski, niti sociolo{ko istra`ivanje, niti teorijski rad, a sadr`i doista odgovorno i duboko promi{ljanje, pokazuje kako je visok stepen ra zvo ja da na{ njeg „obi~nog gra|anina“ kako se sam naziva,navodi se u informaciji, uz podatak da danas, nakon iskustava ste~enih u na{im ratovima, Lemetre radi sa djecom `rtvama nasilja i rata, ula`u}i u njihovo znanje i odrastanje sve {to je i sam nau~io, a to je, kako ka`e, samo jedna rije~ – ljubav. Ona odr`ava `ivot i vodi u mir. I zar ~udo mira nije mogu}e, ako je mogu}e ~udo rata?

28

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

utorak, 14. juni 2011. godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA] Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 34/03), ~lana 155. i 156. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju ("Slu`beni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/04) i Zaklju~ka Vlade Unsko-sanskog kantona o pokretanju postupka za izbor i imenovanje ~lanova {kolskih odbora javnih ustanova osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-385/2011 od 24. 5. 2011. godine, Vlada Unsko-sanskog kantona objavljuje

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Slu`bene novine Federacije BiH», br. 12/03 i 34/03), ~l. 12. i 17. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-35-1/11 od 10.1.2011. godine i Odluke o uslovima i kriterijima za imenovanje ~lanova Upravnog odbora i ~lanova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 32/11), a u postupku imenovanja na poziciju ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom, federalni ministar rada i socijalne politike objavljuje

ZA POPUNU UPRA@NJENIH POZICIJA ^LANOVA UPRAVNOG I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPO[LJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM 1. Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom broji sedam ~lanova. Nadzorni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom broji pet ~lanova. 2. Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom vr{i sljede}e poslove: - donosi Statut Fonda, uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije; - imenuje direktora Fonda, uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije; - donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora; - donosi planove i programe rada i razvoja Fonda; - upravlja sredstvima Fonda, prati stanje uplata i odlu~uje o njihovom kori{tenju; - donosi godi{nji finansijski plan i usvaja godi{nje i periodi~ne obra~une; - donosi op{ti akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova; - usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora; - rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em; - odlu~uje o kori{tenju sredstava Fonda preko iznosa od 10.000,00 KM; - odgovara osniva~u za rezultate rada Fonda; - odlu~uje o prigovoru zaposlenika na odluku kojom je direktor Fonda odlu~io o pravu, obavezi ili odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa; - usvaja i podnosi osniva~u godi{nje izvje{taje o poslovanju Fonda; - odlu~uje o nabavci i prodaji osnovnih sredstava; - odlu~uje o sticanju, optere}ivanju i otu|ivanju nekretnina u vlasni{tvu Fonda; - osniva komisije i druga radna tijela Fonda; - odlu~uje o drugim pitanjima od zna~aja za rad i poslovanje Fonda. Nadzorni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom vr{i sljede}e poslove: - vr{i kontrolu poslovanja Fonda; - analizira izvje{taje o poslovanju Fonda; - izvje{tava Upravni odbor i direktora Fonda o rezultatima nadzora; - vr{i nadzor nad zakonitim utro{kom sredstava Fonda, u skladu sa finansijskim planom, - donosi Poslovnik o radu nadzornog odbora; - vr{i i druge poslove utvr|ene Zakonom i op}im aktima Fonda. 3. ^lanovi Upravnog odbora i ~lanovi Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom moraju ispunjavati sljede}e: a) Op}e uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinskog postupka na bilo kojem novu vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije kandidiranja, - da nije obuhva}en odredbama ~lana IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije osu|ivan za krivi~na djela i privredni prekr{aj, - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. b) Posebne uslove: - da posjeduje najmanje univerzitetsku diplomu VII stepena, - da ima najmanje tri godine iskustva u oblasti: javnih finansija, profesionalne rehabilitacije, osposobljavanja i zapo{ljavanja osoba sa invaliditetom. c) - Tri ~lana Upravnog odbora biraju se iz reda predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom, koji su osniva~i ili vlasnici ustanova ili privrednih dru{tava za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom. - Najmanje jedan ~lan Nadzornog odbora bira se iz reda predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom, koji su osniva~i ili vlasnici ustanova ili privrednih dru{tava za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom. 4. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva uzet }e se u obzir i sljede}i kriteriji: - rezultati ostvareni u dosada{njem radu, - sklonost prema timskom radu, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti. 5. ^lanovi Upravnog odbora i ~lanovi Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom imenuju se na period od ~etiri godine, sa mogu}no{}u imenovanja na jo{ jedan mandatni period. 6. Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt -telefon. Uz prijavu potrebno je dostaviti: - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - ovjerena kopija diplome o zavr{enoj stru~noj spremi, - potvrda o radnom iskustvu, - ovjerene izjave kandidata u vezi sa ta~kom 3. a) alineja 3. i 4. - uvjerenja nadle`nih organa o ispunjavanju op}ih uslova u vezi sa ta~kom 3. a) alineja 5. i 6. (ne starija od tri mjeseca), - dokaz o ~lanstvu u organizaciji osoba sa invaliditetom u vezi sa ta~kom 3. c) alineja 1. i 2. 7. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Samo oni kandidati koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa bi}e pozvani na intervju. 8. Ovaj oglas objavljen je u «Slu`benim novinama Federacije BiH» i u dnevnim listovima: “Oslobo|enje” i “Dnevni list”. Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. 9. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno, sa naznakom «prijava na javni oglas (Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom) ne otvaraj», na sljede}u adresu: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Sarajevo, Vilsonovo {etali{te br. 10

J AV N I O G L A S

za nominiranje kandidata za izbor i imenovanje ~lanova {kolskih odbora u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja Unsko-sanskog kantona (iz reda osniva~a {kole), i to: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. JU O[ "Prekounje" Biha} JU O[ "Gornja Koprivna" Cazin JU O[ "[turli}" Cazin JU O[ "Skokovi" Cazin JU "I srednja {kola" Cazin JU O[ "Mahala" Sanski Most JU "Mje{ovita srednja {kola" Sanski Most JU "Mje{ovita srednja {kola" Bosanski Petrovac JU "Op}a gimnazija" Bosanska Krupa

J AV N I O G L A S

U {kolski odbor odgojno-obrazovne ustanove bira se 1 (jedan) ~lan na poziciju: - iz reda osniva~a {kole Opis pozicije ~lana [kolskog odbora: - donosi godi{nji program rada {kole, - odlu~uje o poslovanju {kole, - usvaja izvje{taj o finansijskom poslovanju, - raspisuje konkurs - oglas za direktora, nastavnike i ostalo osoblje i vr{i njihov izbor, - usvaja pravila {kole, - odlu~uje o `albama roditelja na izre~ene disciplinske mjere, - odlu~uje o prigovorima radnika - odlu~uje o prestanku prava nastavnika, stru~nih suradnika i suradnika, - odgovara osniva~u za rad i rezultate rada, - usvaja izvje{taj o realizaciji godi{njeg programa rada {kole, - razmatra plan upisa u~enika, - vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima {kole. Svaki kandidat mora ispunjavati slijede}e op}e i posebne uvjete: Op}i uvjeti: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - da je stariji od 18 godina - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX Ustava BiH), - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03), - da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 70/08), - da nema privatni finansijski interes u instituciji u kojoj se kandidira, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u instituciji u koju se kandidira, pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne i da se ne vodi krivi~ni postupak, - da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira, - da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja. Posebni uvjeti: - da kandidat ima vi{u stru~nu spremu (za osnovnu {kolu ili visoku stru~nu spremu (za srednju {kolu) - sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje upra`njene pozicije - sposobnost nepristrasnosti dono{enja odluka Uz prijavu koja treba sadr`avati kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon i naznaku u koji se {kolski odbor prijavljuje kandidat treba dostaviti: - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup, da se ne vodi krivi~ni postupak i da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje navedene aktivnosti (ne starije od 6 mjeseci) - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli - ovjerene izjave kandidata iz alineja 3, 4, 5, 6 i 7 op}ih uvjeta. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom na slijede}u adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona, Komisija za izbor, Ulica Alije \erzeleza br. 6, Biha} sa naznakom "Prijava na javni oglas za nominiranje kandidata za izbor i imenovanje ~lanova {kolskih odbora Unsko-sanskog kantona". Na pole|ini koverte navesti ime i prezime po{iljaoca sa punom adresom stanovanja. Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja oglasa u dnevnom listu "Oslobo|enje" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, Pofali}i, Humska 180. Tel. 655-332. IZDAJEM unutra{nju gara`u u [opingu, Grbavica. Tel. 521358. JEDNOSOBAN namje{ten stan, ^engi} Vila-Kumrovec, 10 sprat, cen. grij. telef. renoviran, povoljno. Mob. 061/715607, 062/942-142. IZDAJEM jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu, Ciglane. Mob. 062/253-440. IZDAJEM jednosoban stan, privatna ku}a, poseban ulaz, G. Kova~i}i. Mob. 062/712991. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru kod op{tine Centar. Tel. 061/413-780. IZDAJEM dvosoban prazan stan, 4 sprat, cen. grij. Ilid`aPejton, cijena po dogovoru. Mob. 061/277-524. IZDAJEM praznu garsonjeru 200 KM kod velikog parka. Mob. 062/908-901. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 od 15. juna 2011, Ferhadija. tel. 033/204-086. IZDAJEM sobu mu{karcu kod Socijalnog. Tel. 033/659895, 062/943-021. IZDAJEM trosoban polunamje{ten stan, strogi centar, phreko puta Unitika. tel. 061/205-235. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan na Grbavici u stambenoj zgradi, II kat. tel. 061/167-930. IZDAJEM pos. prostor 17,5 m2, Stari Grad, Austrijski trg, pogodan za sve namjene. Mob. 061/906-914. IZDAJEM pos. prostor 16 m2, sa upotrebnom dozvolom, Tuzla. Mob. 061/146-568. IZDAJEM pos. prostor 106 m2, Mis Irbina kod BBI centra. Mob. 061/232-855. IZDAJEM ku}u cca 300 m2, ul. Trebevi}ka, stambeno poslovna i sl, dvori{te, gara`a (daljinsko upravljanje), mogu}a je svaka vrsta dogovora. Tel. 061/161-790, 033/263-190, dinatt80@hotmail.com IZDAJEM poslovni prostor 47 m2 plus galerija, pogodan za vi{e namjena, u Hrasnom, ul. Azize [a}irbegovi} bb (blizu Robota). Tel. 033/202-590 i Mob. 061/157-677.

IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Otoci. Tel. 542-623. IZDAJEM 2,4,6 krvetne apartmane u Podgori. Tel. 00385 21 625-065. IZDAJEM 2 stana po 80 m2 u privatnoj ku}i, nenamje{teni, kod OHR-a. Mob. 066/798776. GRBAVICA, dvosoban namje{ten stan, cen. grij. na du`i rok, studentima, samcima. Mob. 062/737-506. IZDAJEM u strogom centru namje{ten stan 90 m2, plus terasa 30 m2, eta`no grijanje na gas, V sprat bez lifta. tel. 061/908-587. IZDAJEM u strogom centru povoljno poslovni prostor (kancelarije) na I i II spratu. Tel. 033/225-281. IZDAJEM poslovni prostor kod op}ine Stari grad, 25 m2. Mob. 061/563-292. IZDAJEM poslovni prostor, plato Skenderija, 8,50 m2. Mob. 061/480-207. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu. Cijena sa uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. 061/373-949 i 061/223-941. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan 60 m2, centralno grijanje, II sprat, Alipa{ino Polje. Tel. 062/633-248. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Mob. 033/200-455. IZDAJEM jednoiposoban polunamje{ten stan, privatna ku}a, zaseban ulaz, na Bistriku. Mob. 061/928-632. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina hotela Bristol, cen. grij. kablovska TV. Tel. 652-293. IZDAJEM jednosoban stan konforan, Hrasno — Malta, na du`e vrijeme, namje{ten, centralno, kablovska, internet. Tel. 033/219-260 i 062/296-347. IZDAJEM jednoiposoban komforan stan, na du`e vrijeme, kod hotela Grand. Mob. 061/211-945. IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kancelarije ili za ordinacije. Tel. 033/466-341, 062/823-739. IZDAJEM kancelarijski prostor 90 m2 u centru grada pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sli~no. Tel. 061/546-246.

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM dvosoban stan 52 m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM 1.700 m2 zemlji{ta u Kadinom selu — Romanija za sli~no u Sarajevskom kantonu. Mob. 061/899-209. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202170. MIJENJAM - prodajem stan 43 m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60 m2. Mob. 061/818075. MIJENJAM staru bosansku ku}u na sprat, Ba{~ar{ija, Telali 15, kod Vije}nice, za odgovaraju}i stan, mo`e i prodaja. Mob. 062/656-270. MIJENJAM jednosoban stan 39 m2, za ve}i ili ku}u, Vojni~ko, super lokacija. Mob. 065/449-120. MIJENJAM-prodajem ku}u u nizu, vl. 1/1, cen. grij. Ilid`a. Mob. 061/223-119. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM u centru stan 70 m2, II kat za dva odgovaraju}a. tel. 070210971. MIJENJAM stan 40 m2 sve novo za straiju ku}u od Stona do Dubrovnika. Tel. 070210971. MIJENJAM dvosoban 47 m2 stan, ustakljen balkon za jednosoban. Tel. 062/256-203. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70 m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211303. MIJENJAM stan 69 m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

NEKRETNINE POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBNO vi{e stanova, ku}a za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/573-640. AGENCIJI potrebno vi{e manjih stanova u zgradi za iznajmljivanje. Mob. 061/437-732. POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 203-127, 061/ 14-306. HITNO unajmljujemo veliki, luksuzan stan, cca 150 - 200 m2, (u`i dio grada, centar, Grbavica ili M. Dvor). Objekat mora biti bovije gradnje. Tel. 061/161-790, 033/263-190, dinatt80@hotmail.com. HITNO potreban namje{ten stan za stranca, Skenderija ili Grbavica. Mob. 061/142-704. POTREBAN smje{taj, po`eljno predra|e, selo, planina. Mob. 065/449-120. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516-713.

IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, 2 sprat, ^engi} Vila. Mob. 061/190-662. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, III sprat, Ko{evsko brdo, ul. Bra}e Begi}. Tel. 033/442-998 i 062/139-085. JEDNOKREVETNA namje{tena soba, blizu studentskog Kampusa, cen. grij. kab. TV. Tel. 652-293. LIJEPO namje{ten stan 65 m2, poseban ulaz, pristup internetu. Tel. 538-364, 061/527254. JEDNOSOBAN stan, Obala, kod Drvenije mosta, 300 KM. Mob. 061/905-212. NAMJE[TENE sobe u dva trosobna stana, samcima, zaseban ulaz, Pofali}i. Tel. 657-979. NAMJE[TENA garsonjera, samici-samcu, blizu Centra. Mob. 061/358-772. JEDNOSOBAN stan, privatna ku}a, poseban ulaz, Kova~i}i. Mob. 062/712-991. NAMJE[TEN trosoban stan, za studente ili studentice, Olovska. Mob. 062/878-502. TROSOBAN namje{ten stan, kod okretaljke Jezero. Tel. 442-998, 062/139-085. IZDAJEM pos. prostor 18 m2, na platou Skenderija. Mob. 061/365-563. IZDAJEM poslovni prostor na platou Skenderije. Tel. 061/480-207, 061/106-516. DVOSOBAN namje{ten stan, neboder kod Hitne pomo}i, izdajem za 2 studentice, 300 KM + re`ije. Tel. 667-435. IZDAJEM dvoiposoban polunamje{ten stan, [oping-grbavica, 400 KM. Mob. 061/344365. IZDAJEM u ku}i namje{ten stan 120 m2 Vojni~ko Polje. tel. 033/898-081, 062/271-460. IZDAJEM dvosoban stan lijepo namje{ten sa centralnim grijanjem, Ul. Dobrinjske bolnice 4. Tel. 061/872-200, 062/840-100. IZDAJEM namje{ten stan 80 m2 ekstra, M. Dvor kod Holidey inna. Tel. 061/897-959. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, centar, dvjema studenticama ili bra~nom paru. Tel. 534-992. IZDAJEM pos. prostor 190 m2 kod bolnice Jezero, pogodan za sve namjene. Mob. 061/170-254. POSLOVNI prostor, kan. tipa, Stup u krugu Energoinvesta, 700 m2, tri eta`e, svi dogovori. Mob. 062/334-371.

STUDENT tra`i cimera (zasebna soba) kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368. PO SLO VNO-kan ce la rij ski prostor 33 m2, B. \ur|eva, 700 KM. Mob. 062/907-831. POSLOVNI prostor kod kina Tesla, 1 sprat, 74 m2, 1.300 KM. Mob. 062/907-831. IZDAJEM namje{ten stan 56 m2, 3 sprat, paromlinska, 300 KM. Mob. 062/907-831. DVOSOBAN stan, C faza, Alipa{ino, 2 kat, 59 m2, namje{ten, 300 KM + re`ije. Mob. 066/801-737. IZDAJEM lijepo namje{ten stan u privatnoj ku}i uz naselje Breka sa posebnim ulazom. Tel. 538-364. IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan, u zgradi, ul. Bolni~ka, Breka, 500 KM. Mob. 061/142-704. IZDAJEM namje{tene stanove: Grbavica I-48 m2, ^engi} Vila-64 m2, ciglane-52 m2, studentima. Mob. 066/488-818. IZDAJEM stan u Brije{~u, Ul. Brezanska ~ikma 7. Tel. 033/672-946, 062/670-485. IZDAJEM gara`u, [oping, Grbavica, odmah slobodna. Mob. 0627534-375. IZDAJEM jednosoban stan, strogi centar. Mob. 063/312211. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, poseban ulaz, iza Merkatora, N. Sarajevo. Tel. 616-649. IZDAJEM sobu blizu medicinskog i gra|evinskog fakulteta na Breki. Tel. 033/205-396. IZDAJEM pos. prostor 65 m2, Centar, pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sl. Mob. 061/344-365.

NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM trosoban stan na Breci, namje{ten, kablovska, internet, povoljno. Tel. 066/529-643. KOMFORNA garsonjera, za jednu ili dvije osobe, namje{tena, plin, telef. dvori{te, parking prostor. Mob. 061/869-396. NA BA[^AR[IJI izdajem poslovni prostor, 30 m2. Tel. 061/745-525. IZDAJEM stan 105 m2, strancima zaposlenim, namje{ten, strogi centar, stan 60 m2 - Skenderija, razne ku}e, extra opremljene za strance i poslovne mena|ere. Mob. 061/573-460. IZDAJEM poslovni prostor, centar, 76 m2, I sprat, poslovni prostor, 125 m2, visoko prizemlje, centar, cijena povoljna, poslovni prostor, Grbavica, 80 m2. Mob. 061/573-640. IZDAJEM poslovni prostor, ul. Azize [a~irbegovi} PO2. Mob. 061/132-781 i 061/201-172. IZDAJEM dvosoban opremljen stan, Dobrinja II, 350 KM. Mob. 061/214306.

30 maliOglasi
IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145122. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15 KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192-059. TROSOBAN namje{ten stan, cen. iternet, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202-437, 061/226493. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30 m2, ventilacija, cen. grij, cijena 600 KM. Mob. 061/170461. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11 m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789-206. CENTAR, poslovni prostor u ul. E. Ademovi}a, blizu Galije, 60 m2 za razne namjene, klima, alarmi, 700 KM. Mob. 061/899-209. GRBAVICA ul. B. Muteveli}a, dvosoban, namje{ten, grijanje na struju, 350 KM. Mob. 061/899-209. STARI GRAD, ul. Petrakijina, dvosoban, namje{ten, plinsko, 500 KM. Mob. 061/899-209. NED@ARI]I, naselje Nukleus, novogradnja, prazna ve}a garsonjera. Mob. 066/340-748. DOLAC Malta, ul. M. Mruuli}a, stambeno poslovni prostor, prizemlje zgrade, 42 m2, 500 m2. Tel. 033/711-666 ili 033/711-665. ILID@A, centar, dvosoban namje{ten, centralno, adaptiran, dvjema studenticama ili zaposlenim, 200 KM po osobi. Mob. 061/999-981. DVOSOBAN lijep, Kvadrant, ^engi} Vila, dugoro~no, ozbiljnoj osobi, mogu}a prodaja. Mob. 061/701-128. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, poseban ulaz, iza Merkatora, Novo Sarajevo. Tel. 616-649. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM gara`u na Ko{evskom brdu, Ul. B. Begi}. Mob. 061/357-311. IZDAJEM dva luksuzno adaptirana i namje{tena stana, na M. dvoru, strancima, 76 m2 i 136 m2. Mob. 062/156-882. IZDAJEM manji namje{ten stan, privatna ku}a, `enskim osobama. Mob. 061/374-473. DVOSOBAN, Novo Sarajevo, kvadrant, dugoro~no, ozbiljnoj osobi, mogu}a prodaja. Mob. 061/701-128. IZDAJEM pos. prostor 58 m2, stam. zgrada, u Mostaru (isto~ni dio), I. Krndelja 36. Mob. 061/143-666. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 00387 33 214595, 00387 62 279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za brodice, jahte. Tel. 00385 20 671943, 00385 99 5769874. IZDAJEM namje{ten dvoiposoban stan, 64 m2, ~engi} Vila, centralno grijanje, studentima, kod Merkur centra Otoka. Mob. 065/294-840. CENTAR, dvosoban namje{ten stan sa eta`nim grijanjem. Tel. 810-716. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Ul. Marcela [naajdera 15. Tel. 061/399-700. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52 m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM gara`u, Marindvor-Centar. Mob. 062/253712. KOD Vije}nice, Babi}a ba{ta, iozdajem garsonjeru namje{tenu. Mob. 061/809-763. IZDAJEM dvosoban i trosoban stan kod okretaljke Jezero. Tel. 033/442-998 i 062/ 139-085. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. IZDAJEM poslovni prostor 30 m2, Ul. Valtera Peri}a 11. Mob. 061/205-235. IZDAJEM kancelarijski prostor 30 m2, ^emalu{a 4, centar strogi. Mob. 061/205235. CENTAR, sre|en apartman, Alipa{ina, kod Rajfajzen banke, lift, za jednu osobu, 500 KM. Mob. 061/205-235. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. IZDAJEM poslovni prostor, strogi centar, pogodan za vi{e namjena. Tel. 061/385-009. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420208. IZDAJEM poslovni prostor, 32 m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40 m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42 m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522-815. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65 m2, kod hotela "Bristol". Tel. 061/200-864. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85 m2, I sprat, centar. Tel. 611882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60 m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. POFALI]I blizu kampusa Fabrike duhana i OBN-a, izdajem dvosoban namje{ten stan, poseban ulaz, prednost studentice. Tel. 062/439-329 i 061/437-719. IZDAJEM od 1.8. dvoeta`ni stan, ozbiljnim studenticama, Ul. Dalmatinska. Mob. 062/971-535. IZDAJEM pos. prostor plato skenderija C-36, 18 m2, struja, klima, voda. Mob. 061/213-788. CIGLANE, poslovni prostor, 46 m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544.

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NEKRETNINE PRODAJA
PRODAJEM stan u centru 65 m2, Ul. Kranj~evi}eva 4, zgrada Karingtonke. Tel. 061/311-238. PRODAJEM dva stana po 75 m2 i dvori{ta, 300 m2, 1/1, Ul. Koturova br. 5, Sarajevo. Mob. 062/915-837, 061/157443. PRODAJEM stan 89 m2, 171, 1 sprat, Ul. M. Spahe br. 8. Mob. 061/229-086. PRODAJEM trosoban stan, S. B. Ba{agi}a, sa gara`om i oku}nicom, cijena 175.000 KM. Mob. 061/533-022. PRODAJEM jednosoban adaptiran stan 44 m2 u Sarajevu, Ul. Adema Bu}e 7/3, cijena 35.000 eura ili mijenjam za odgovaraju}i u Trebinju, E-mail: nvulic62@gmail.com Tel. 065/369-847. PRODAJEM-izdajem gara`u, centar-Marijin Dvor, Kranj~evi}eva, povoljno po dogovoru. Mob. 061/869-396. PRODAJEM stan 80 m2, 4 sprat, Ul. Kulovi}a. Mob. 061/225-164. PRODAJEM staru bosansku ku}u na sprat, sa dvori{tem, kod Vije}nice, Ul. Telali 15, 95.000 KM, mo`e i zamjena za stan. Mob. 062/656-270. PRODAJEM stan u ul. Kralja Tvrtka br. 14/3, 77 m2, cijena 200.000 KM. Tel. 058/483-561. GA RA@A-Kranj~evi}eva ispod Konzima, vl. 1/1, povoljno, mo`e i iznajmljivanje. Mob. 061/869-396. VIKEND ku}a, Jablani~ko jezero, 330 m2, opremljeno, povoljno, ku}a ]elebi}i — Konjic, 476 m2, povoljno. Mob. 061/573-640. PRODAJEM ili mjenjam adaptiran stan, 46 m2 u Neumu za Sarajevo, prodajem adaptiran stan 60 m2 u Neumu, sve namje{teno, parking, dio ba{te, sve opremljeno, cijena povoljna. Mob. 061/573-640. PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te sa dozvolom ispod tranzita, op}ina centar, 1.300 m2 — njiva vo~njak, prodajem stan 42 m2, Skenderija, novogradnja, stan u ul. Envera [ehovi}a, 56 m2. Mob. 061/573-640. ZAGREBA^KA 33 m2, 1 sprat, balkon, ostava, dvostrano orijentisan. Mob. 061/079-751. PRODAJEM poslovno-kancelarij.stambeni prostor 85 m2, vl. 1/1, Sokolovi} Kolonija. Mob. 061/223-119. STAN u centru 109 m2, cijena po dogovoru (oko 2.700 KM/m2. Mob. 062/921-419. PRODAJEM pos. prostor 84 m2, Dobrinja, suteren. Mob. 061/605-851. POSLOVNI prostor 240 m2, D`. ~ikma 8. Tel. 222-610.

GRBAVICA, H. Brki}a, 53 m2, VP, balkon, cen. adaptiran. Mob. 062/156-882. PRODAJEM razne parcele u federaciji i Republici Srpskoj, ku}a i lokal u centru Gora`da, 1/1. Mob. 061/573-640. PRODAJEM ku}e: Soukbunar, Vasin Han, Gazin Han, Vratnik (kod Hendek d`amije), Ilid`a, Ilija{, Donja vogo{}a. Mob. 061/375-787. STANOVI: Dobrinja 54, 64 m2 i 88 m2, Ilija{ 73 m2, Alipa{ino polje 53, 68, 71 m2, Marin dvor 121 i 39 m2, Pofali}i 40 m2, Grbavica 131 m2, ^engi} Vila 64 m2, Hrasno 29 m2. Mob. 061/375-787. PRODAJEM poslovni prostor, 86 m2, novogradnja, centar, visoko prizemlje, opremljeno za predstavni{tvo, agencije, ostale namjene. Mob. 061/573-640. PRODAJEM povoljno ku}u u Novopazarskoj i ku}u u centru sa oku}nicom. Mob. 066/201-411. PRODAJEM stan, strogi centar, 64 m2, IV sprat, plinsko grijanje. Mob. 066/201-411. ALIPA[INO, dvoiposoban 65 m2 + balkon, individualni odomjer, useljiv, povoljno. Mob. 061/350-448. PRODAJEM ili mijenjam, 2 ku}e, dvije {tale, su{nica, 6,5 dunuma zemlje uz cestu Pazari}-Resnik. Tel. 062/722-007. PRODAJEM jednosoban stan 42 m2, ul. Ive Andri}a br. 7/14. tel. 524-809. POLJINE 2.840 m2 i devastirana, ku}a sa kompletnom infrastrukturom i odobrenjima gradnje. Mob. 061/608-962. PRODAJEM stan na Ilid`i — Pejton, ul. Bosanskih gazija br. 59, 49 m2. Stan je u izuzetnom stanju i momentalno useljiv, cijena 78.400 KM. Mob. 063/381-947. PRODAJEM zemlji{te 4.000 m2, Gornji Vele{i}i, 3km od `eljezni~ke stanice. Mob. 062/ 146-565. PRODAJEM namje{tenu vikendicu na Jablani~kom jezeru. Mob. 062/232211, 061/960358. KU]A u Centru, Patriotske lige. Mob. 061/243-923. JEDNOSOBAN stan, centar, Mejta{. Mob. 061/243-923. PRODAJEM motel na Jablani~kom jezeru. Mob. 0617243923. JEDNOSOBAN stan, Centar, VP, 31 m2, Vi{njik. Mob. 066/287-366. ZEMLJA u Sreseru-Pelje{ac, 1 m2/20eura. Tel. 00385 20 741246. KU]A na Kobilja~i 13x9 na 1350 m2 zemlje. Mob. 061/339287. GORNJE Ciglane, trosoban stan 87 m2, 1 sprat, terasa 16 m2, 2.500 KM/m2. Mob. 062/649-370, 061/072-845. STAN trosoban 74 m2, ^ekalu{a, veliki balkon, adaptiran. Mob. 062/649-370, 061/ 072-845.

DVOSOBAN stan, 2 sprat, Ko{evsko brdo, A. Hangija. Tel. 442-998, 062/139-085. TROSOBAN 81 m2, Dobrinja II, 1 sprat. Mob. 066/392-547, 061/901-168. ALIPA[INO polje-A faza, S. Fra{te, stanovi: 58 m2 + balkon, stan 56 m2 + balkon, Alipa{ino C faza 77 m2 + 2 balkona, povoljno. Mob. 061/072845, 063/556-886. BLIZU hotela Central, stan 31 m2, 3 sprat, lift. Mob. 062/649370. DVOSOBAN stan, centar, naselje [ip, 2 sprat, plin. grij. balkon, fiksno 105.000 KM. Mob. 062/649-370, 063/556-886. DVOSOBAN adaptiran 56 m2, 1 sprat, Dobrinja 4, E. Cocali}a, mobu}nost kupovine gara`e. Mob. 066/392-547, 061/901-168. KU]A, novija gradnja, Budakovi}i, centar, 300 m2 ku}a, 450 m2 ba{te, gara`a za 2 vozila, Stari Grad. Mob. 062/649370, 061/072-845. NOVOGRADNJA, ^. vila, trosoban stan 101 m2, ku}a u Paromlinskoj, 2.400 KM/m2. Mob. 061/072-845. KU]A sa 4 stana, posebni ulazi, mo`e pojedina~no, 11001200/m2. Mob. 062/878-502. VIKENDICA, Rakovica, dva objekta, ekstra ure|ena, 130.000 KM. Tel. 538-798. STAN na Logavinoj, 51 m2, skoro adaptiran, (mogu 2 rate), 135.000 KM. Mob. 061/ 245-900. CENTAR, kaptol 2, trosoban stan 79 m2, podesan i za kancelarije. Tel. 617-382, 062/611596. GRBAVICA, [oping, troiposoban stan 85 m2/2.000 KM, renoviran, sa gara`om. Tel. 617742, 061/964-797. STAN na 2 spratu, dvoiposoban, 68 m2, u centru. Mob. 062/156-882. PRODAJEM dvosoban konforan stan u Ul. Grbavi~ka 56/4, 54 m2, cijena 2000 KM/m2. Tel. 061/528-169, 646-281. PRODAJEM ~etverosoban stan 77 m2, V kat na Alipa{inom polju B faza. Tel. 061/167930. STAN 36 m2, Hrasno, Trg heroja, 65.000 Km i 45 m285.000 KM. Mob. 065/021-556. POSLOVNI prostor 80 m2, Ba{~ar{ija-Bravad`iluk, 142 m2 kod Parku{e i ku}a na Kova~ima. Mob. 065/021-556. MARIN Dvor 88 m2, ^. vila 108 m2, Centar 27, Alipa{ino 65 m2, Grbavica 53 m2, Hrasno 45 m2. Mob. 065/021-556. STAN 52 m2, Grbavica-[oping. Mob. 065/021-556. STAN 71 m2, Hrasno-A. [a~irbegovi} i 59 m2 Trg heroja. Mob. 065/021-556. PRODAJEM na Ilid`i troeta`ni stan, tek adaptiran, 150 m2, 135.000 KM. Mob. 061/288-939. ^. VILA, 78 m2, 14 sprat, 1.700 KM/m2. Mob. 061/177-556.

utorak, 14. juni 2011. godine
MOJMILO ul. Olimpijska, 54 m2, dvosoban, V kat, lift, balkon, centralno grijanje, jugozapad, 93.000 KM. Mob. 061/247-777. DOBRINJA III, ul. trg djece Dobrinje, 54 m2, IV kat, centralno grijanje, 2 balkona, dvostran, 85.000 KM. Mob. 061/247-777. HRASNO, ul. D`amijska, 54 m2, dvosoban, VII kat, lift, 2 balkona, centralno grijanje, sjever — jug, 105.000 KM. Mob. 062/295-919. IGMAN, {uma u ukolini Had`i}a, 23.000 m2 uz cestu, 3 KM/m2. Mob. 061/899-209. CENTAR, gra|evinski plac, sa urbanisti~kom saglasno{}u za stambeno poslovni objekat. Mob. 061/350-448. PROAJEM ili izdajem stan 141 m2, ravne Ciglabe. Mob. 063/419-296. CENTAR, 96 m2, ul. H. Kre{evljakovi}a, XIV sprat, troiposoban, 2 mokra ~vora, balkon, 2.000 KM9 m2. Mob. 61/899-209. DOLAC Malta, 82 m2, ul. Zmaja od Bosne, zgrada od fasadne cigle, III sprat, trosoban, lift, dvostran. Mob. 062/ 295-919. CENTAR, ul. Klju~ka, 75 m2, II sprat, AU gradnja, plinsko, 2.000 KM/m2. Mob. 061/899-209. CENTAR, ul. J. Vana{a, 73 m2, V.P. trosoban, plin, dvostran, 2.100 KM/m2. Mob. 061/899-209. HRASNO, 70 m2, trg Heroja, V.P. trosoban, dvostran, centralno grijanje, balkon, 159.000 KM. Mob. 061/150519. HRASNO, 57 m2, ul. M. Preloga, VIII sprat, dvosoban, balkon, lo|a, 2.000 KM/m2. Tel. 066/340-748. DOLAC Malta, ul. E. [ehovi}a, 56 m2, IX sprat, dvosoban, lift, balkon, renoviran, 125.000 KM. Mob. 062/295919. GRBAVICA I, ul. Grbavi~ka, 54 m2, dvosoban, V kat, lift, balkon, dvostran, 2.000 KM/m2. Mob. 061/899-209. CENTAR, ul. Avde Jabu~ice, 57 m2, dvosoba, prizemlje, AU-gradnja, 1.700 KM/m2. Mob. 066/340-748. DOLAC Malta, ul. Igmanska, 63 m2, dvoiposoban, I kat, centralno grijanje, lo|a, ostava, 124.000 KM. Tel. 033/711-666. PRODAJEM pos. prostor 48 m2, uz tramvajsku prugu, Ba{~ar{ija. Mob. 061/957.957. JEDNOSOBAN stan 32 m2, [vrakino selo, 3 sprat, cen. grijanje. Mob. 0627793-292. ALIPA[INO polje, trg Me|unarodnog prijateljstva, 70 m2, trosoban, VIII kat, lift, balkon, jug-sjever, 95.000 KM. Mob. 066/340-748. CENTAR, ul. ko{evo, 67 m2, II kat, plinsko eta`no, 150.000 KM. Mob. 061/899-209. CENTAR, ul. Josipa Vanca{a, 73 m2, trosoban, V.P. plin, 2 mokra ~vora, istok — zapad, 2.100 KM/m2. Mob. 061/899209. MARIJIN dvor, ul. Kralja Tvrtka, 80 m2, troiposoban, plinsko eta`no, 2 balkona, I kat, dvostran. Mob. 061/150519. DOLAC Malta, zgrada [ipada, 82 m2, trosoban, III kat, lift, balkon, dvostran. Mob. 062/295-919. VIKENDICA-Rakovica, dva objekta, ekstra ure|ena, 130.000 KM. Tel. 033/538-798. PRODAJEM zemlji{te za vikendicu u Han plo~i na putu Sarajevo-Kiseljak. Tel. 033/205-846. PRODAJEM zemlju pod {umom na Ni{i~koj visoravni 1km od puta Srednje-Olovo. Tel. 061/483-262. CRNA Gora, prodajem plac 500 m2, vl. 1/1, cijena po dogovoru. Mob. 062/810-752. TROSOBAN stan, 15 kat, Grbavica - [oping, gara`a i jednosoban 42 m2, Skenderija, 1 kat. Mob. 061/188-846. JEDNOIPOSOBAN 40 m2, 1 kat, adaptiran, strogi centar, T. Ujevi}a. Mob. 061/188-846. PRODAJEM vikend ku}u 1.160 m2, voda, struja, 1/1. Mob. 061/312-293 i 033/238840. LIJEP ~etverosoban 106 m2, Petrakina, 2 kat, (preko puta Lovca). Mob. 061/188-846. MANSARDNI stan 120 m2, sa ateljeom, Obala. Mob. 061/ 188-846. TITOVA, lijep ~etverosoban, 2 kat i jednosoban u centru 42 m2, novija gradnja. Mob. 061/188-846. PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2 kod Doma armije i dvoiposoban 67 m2 na Dolac Malti. Tel. 033/445-371. STROGI centar, trosoban 71 m2, 3 kat, Ul. Buka. Mob. 061/188-846. STAN 96 m2, 5 sprat-lift, Centar-Had`iidrizova, novija gradnja, velika terasa. Mob. 061/188-846. CENTAR, 96 m2, 1 kat, luksuzno adaptiran, 2.700 KM, K. Begova. Mob. 061/188-846. RAKOVICA, prodajem ku}u 10x12 pr. sp. pot. sa 1200 m2 zemlji{ta i sremskim bunarom pun vode, cijena po dogovoru. Mob. 062/649-825. TROSOBAN, Mojmilo, Olimpijska, 4 kat, 72 m2, 800 eura/m2. Mob. 061/320-439. JEDNOSOBAN, ^. vila, I. Engela, 4 kat, 34 m2, cen. grij. 65.000 KM. Mob. 066/801-737. KU]A u Vogo{}i-Blagovac II, na placu od 947 m2, papiri uredni, 130.000 KM. Mob. 066/801-737. PLAC u Zabr|u i devastirana ku}a, papiri uredni, 50.000 KM. Mob. 061/320-439. KU]A, Lu`ani sa 700 m2 oku}nice, 300.000 KM. Mob. 061/177-556.

OSLOBO\ENJE

mali
BREKA, 2 sprat, 78 m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/177-556. KU]A, Pofali}i, sa 300 m2 oku}nice, 2 eta`e, 110.000 KM. Mob. 061/415-787. DONJA Vogo{}a, uz rijeku Bosnu, 1500 m2 oku}nica, ku}a, 2 eta`e, 160.000 KM. Mob. 061/415-787. POLJE, 70 m2, u dobrom stanju, 8 sprat, 1.300 KM/m2. Mob. 061/177-556. LOGAVINA, 45 m2, jednoiposoban, 53.000 eura. Mob. 061/177-556. S. KOLONIJA, stan u 3 nivoa, adaptiran, 120.000 KM. Mob. 061/177-556. ILID@A-Lu`ani, 57 m2, 3 sprat, 95.000 KM. Mob. 061/177-556. NED@ARI]I, novogradnja, 66 m2, dvosoban, 13 sprat, balkon, 1.500 KM/m2. Mob. 066/801-711. IVAN^I]I, iza Srednjeg, plac 3.500 m2, uz potok, 17.000 KM. Mob. 061/702-881. N. SARAJEVO, blizu bosmala, ku}a sa tri eta`na stana, na parceli 400 m2. Tel. 664-775, 061/160-601. PRODAJEM plac od 3 dunuma, u Kasindolu, svi priklju~ci. Mob. 061/333-015. PRODAJEM trosoban stan 90 m2, strogi centar, kod alipa{ine d`amije. Mob. 061/183-171. G. POLJE, nedovr{ena ku}a, pr + sp i 2000 m2 zemlje, uz put, gra|. dozvola, 50.000 KM. Mob. 061/702-881.

Oglasi

31

HRASNO, 38 m2, 2 sprat, 2.100 KM/m2. Mob. 061/415787. DOBRINJA C5, trosoban, 70 m2, 1 sprat, 2 balkona, 1.500 KM/m2. Mob. 066/801-711. ZEMLJI[TE 1.360 m2 kod nove d`amije na Plandi{tu, 80.000 KM. Mob. 061/170-254. S. KOLONIJA, ku}a u nizu 3 nivoa, ba{ta, gara`a, 120.000 KM. Mob. 061/170-254. ILID@A, nova zgrada u Pejtonu, 51 m2, prizemlje, cen. grij. 1.600 KM/m2. Mob. 061/702881. CENTAR, Pru{~akova, 85 m2, 1 sprat, sre|en, 210.000 KM. Mob. 061/702-881. CENTAR, La Benovalencije, kod BBI, 83 m2, 2 sprat, 2 balkona, 240.000 KM. Mob. 061/702-881. M. DVOR, 46 m2, 3 sprat, jednosoban, 2.200 KM/m2. Mob. 061/702-881. HRASNO, M. Preloga, 74 m2, 1 sprat, 2 balkona, cen. grij. 145.000 KM. Mob. 066/801711. HRASNO, P. Ribar, 53 m2, 6 sprat, renoviran, balkon, cen. grij. 110.000 KM. Mob. 066/801-711. K. BRDO, M. Had`ijahi}a, 44 m2, 2 sprat, balkon, 80.000 KM. Mob. 066/801-711. NED@ARI]I, novogradnja, 34 m2, 6 sprat, 2 lifta, cen. grij. 1.500 KM/m2. Mob. 066/ 801-711.

32 maliOglasi
NED@ARI]I, novogradnja, 60 m2, 7 sprat, balkon, klima, 1.500 KM/m2. Mob. 061/702881. DOBRINJA C5, E. Cocali}a, 1 sprat, useljiv, 36 m2, 58.000 KM. Mob. 065/819-136. DOBRINJA V, S. Filipovi}a, 7 sprat, 77 m2/1.500 KM. Mob. 065/819-136. CENTAR, Muvekita, 3 sprat, dvoeta`ni, adaptiran stan 67 m2, 210.000 KM. Mob. 065/819-136. GRBAVICA, Radni~ka, VP, stan 46 m2, 85.000 KM. Mob. 065/819-136. KOVA^I]I, Ljubljanska, 2 sprat, 39 m2 + 2 balkona, 78.000 KM. Mob. 065/819-136. MARIN DVOR, V. Peri}a, 2 sprat, potrebna adaptacija, 123 m2, 220.000 KM. Mob. 065/819-136. OTES, Ote{kog bataljona, 6 sprat, useljiv, 77 m2 + gara`a 17 m2, 110.000 KM. Mob. 065/819-136. VOJNI^KO polje, H. Su}eske, 6 sprat, 61 m2, 110.000 KM. Mob. 065/819-136. MEJTA[, ul. Mejta{, adaptiran, VP, 59 m2/2.700 KM. Mob. 065/819-136. ALIPA[INO polje, Trg nezavisnosti, 2 sprat, 39 m2, 67.000 KM. Mob. 065/819-136. ALIPA[INO polje, Trg nezavisnosti, 2 sprat, 59 m2, 97.000 KM. Mob. 065/819-136. MALTA, A. Benca, 5 sprat, 56 m2/1.800 KM. Mob. 065/819136. KU]A u nizu, Aerodromsko naselje, A. Andrejevi}a, 3 eta`e, useljiva + gara`a + oku}nica, 170.000 KM. Mob. 065/819-136. DEVASTIRANA ku}a, Trebevi~ka, plac 250 m2 + gara`a, 79.000 KM. Mob. 062/334-371. DVA poslovno-skladi{na prostora, Stup, 139 m2 i 64 m2, 1.350 KM/m2. Mob. 062/334371. KU]A dio dupleksa, 69 m2 sa oku}nicom, vratnik, Rami}a sokak, nema prilaz autom, 65.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A na 4 eta`e, butmir, B. Hasanovi}a, 620 m2 + dvori{te 650 m2, 3 zasebna stana, cen. plin, 320.000 KM. Mob. 062/334-371. ZEMLJE 11.000 m2 + ku}a u Osjeku, mo`e i u parcelama, 35 KM/m2. Mob. 062/334-371. STAN 74 m2, Dobrinja, K. Prohi}a, dobro stanje, cen. grij. VP, 110.000 KM. Mob. 062/334-371. CENTAR, Had`iidrizova, AU gradnja, 103 m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2, potrebna adaptacija. Mob. 062/334-371. KU]A 95 m2 na sprat + 250 m2 ba{te, Bjelave, ul. Behar, cen. plin, 155.000 KM. Mob. 062/334-371. ZEMLJA u Blagovcu, 3 parcele od 1,7 do 4 dunuma, cijena od 45.000 do 85.000 KM po dunumu. Mob. 062/334-371. VIKEND ku}a, Gladno polje, kod Mostarskog raskr{}a, 200 m2 + 1400 m2 zemlje, 100.000 KM, hitno. Mob. 062/334-371. POSLOVNI prostor, Hrasno, trg heroja, 61 m2, 275.000 KM, bez ulaganja. Mob. 062/334-371. KU]A u Ned`ari}ima kod penija, 200 m2 + 1000 m2 ure|enog dvori{ta, 450.000 KM. Mob. 062/334-371. STAN 55 m2 + balkon, 1 sprat, Mojmilo, dobro stanje, dvostran, 99.000 KM. Mob. 062/ 334-371. CENTAR, K. Tvrtka, 5 sprat, bez lifta, 101 m2 (stvarnih 125 m2), cen. plin, balkon, sre|en, 250.000 KM. Mob. 062/334-371. POSLOVNI prostor 20 m2, Dobrinja, N. Pozderca, adaptiran, bio frizerski salon, 50.000 KM. Mob. 062/334-371. ZEMLJA 2.600 m2, gradska voda, kancelarija, 16 KM/m2. Mob. 062/334-371. KU]A, Mi{evi}i, 500m od granapa, 410 m2, na 4 eta`e, 2 duple gara`e + 500 m2 zemlje, 220.000 KM. Mob. 062/334-371. ZEMLJA-{uma, Kobilja~a, ulaz sa asvalta, 3.700 KM, 42.000 KM. Mob. 062/334-371. PRODAJEM stan jeftino. Tel. 066/843-158. STANOVI u Tibri Pacific, Ned`ari}i-Nukleus, od 36-68 m2, od 1.470 sa PDV-om do 1.650 KM + PDV. Mob. 062/334-371. STAN 43 m2, novogradnja, Kova~i}i, 1 sprat, 3.000 KM/m2. Mob. 062/907-831. HRASNO, ul. D`amijska, 54 m2, VBII sprat, dvosoban, 2 balkona, dvostrano orjentisan, 105.000 KM. Mob. 062/295919. HRASNO, ul. A. [e}erbegovi}a, poslovni prostor, Mali Robot, 30 m2, idealan za ordinacije, kozmeti~ki salon, kancelariju, 2.400 KM/m2. Mob. 061/247-777. NOVA Vogo{}a, novogradnja, H. Rosulje, 48 m2, jednoiposoban, III srata, lift, 1.600 KM/m2. Mob. 061/247-777. GRBAVICA, ul. B. Muteveli}a, 53 m2, I sprat, dvosoban, plinsko eta`no, balkon, 115.000 KM. Mob. 061/526-243. ^ENGI] Vila, 53 m2, ul. D`emala Bijedi}a, IV sprat, dvosoban, dvostrano orjentisan, balkon, 99,000 KM. Mob. 062/295-919. MOJMILO, Olimpijska, 54 m2, V sprat, balkon, lift, 93.000 KM. mob. 061/247-777. DOBRINJA III, trg djece Dobrinje, IV sprat, 2 balkona, dvostrano orjentisan, 1.500 KM/m2. Mob. 066/340-748. KU]A Sutina — Mostar, 57 m2 + terasa, 24 m2 + vo~njak 125 m2, zasebno gra|ena ostava, sve dozvole, vl. 1/1. Mob. 033/215-199. CENTAR, ul. Kaptol br. 2, 79 m2, trosoban, plin, podesan i za kancelarije. Mob. 033/617382 i 061/611-596. VOGO[]A, Jo{ani~ka, dvoeta`ni stan 112 m2, 3 sprat, adaptiran, 1.160 KM/m2. Mob. 062/907-831. VRACA, A. Smailovi}a, 1 sprat, 92 m2, 2 balkona, 800 eura/m2. Mob. 062/907-831. VOGO[]A, 1 sprat, 77 m2 + 2 balkona, useljiv, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831. JEZERO, ul. P. lige, 2 sprat, 64 m2, useljiv, 2.300 KM/m2. Mob. 062/907-831. SKENDERIJA, novogradnja, 1 sprat, 118 m2 + 2 gara`e + ba{ta, luxuzno, 3.660 KM/m2. Mob. 062/907-831. ODOBA[INA, 1 sprat, 63 m2, useljiv, 2.000 KM/m2. Mob. 062/907-831. KU]A, Blagovac 1, 2 eta`e + 980 m2 oku}nice, vl. 171, 100.000 KM. Mob. 062/907831. CENTAR, M. Todorovi}a, prizemlje, 31 m2, potpuno adaptiran, 2.700 KM/m2. Mob. 062/907-831. KO[EVSKO brdo, B. Begi}, VP, 58 m2, dvoiposoban, adaptiran, 120.000 KM. Mob. 062/907-831. DOBRINJA I, V. Maglajli}, 3 sprat, 54 m2, balkon, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831. ALIPA[INA ulica, 1 sprat, 80 m2, balkon, 220.000 KM. Mob. 062/907-831. VOGO[]A, 3 sprat, 56 m2 + 2 balkona, adaptiran, 1.450 KM/m2. Mob. 062/907-831. ^. VILA, F. Hauptmana, 38 m2, 5 sprat, lift, cen. grij. adaptiran kompletno, 1.850 KM/m2. Mob. 062/907-831. A. POLJE, Trg Zavnobiha, 3 sprat, 80 m2, balkon, 1.600 KM/m2. Mob. 062/907-831. HRASNO, A. lipa, 8 sprat, 52 m2/2.200 KM. Mob. 061/320439. DOBRINJA C5, L. Pastera, 2 sprat, 68 m2, 103.000 KM. Mob. 061/320-439. CENTAR kod Parlamenta, 2 sprat, 81 m2/2.600 KM. Mob. 061/320-439. ^. VILA, 11 sprat, 54 m2, 100.000 KM. Mob. 061/320439. M. DVOR, V. Peri}a, 1 sprat, 138 m2, 380.000 KM. Mob. 061/320-439. A. POLJE, Trg me|. prijateljstva, 6 sprat, 70 m2/1.600 KM. Mob. 066/801-737. STAN 74 m2, M.].]ati}a, 1 sprat, useljiv, 205.000 KM. Mob. 066/801-737. CENTAR, D. Ozme, 4 sprat, adaptiran, sve novo, 136 m2/2.800 KM. Mob. 066/801737. CENTAR, Vrazova, prizemlje, 84 m2/2.900 KM. Mob. 061/320-439. A.POLJE, N. Smailagi}a, 6 sprat, 77 m2, 125.000 KM. Mob. 061/320-439. ^. VILA, D`. bijedi}a, 13 sprat, 57 m2, 113.000 KM. Mob. 061/320-439. GRBAVICA, K. Kapetanovi}a, VP, adaptiran, 43 m2, 100.000 KM. Mob. 061/320-439. CENTAR, kod Katedrale, Petrakina, 1 sprat, 113 m2, 270.000 KM. Mob. 066/801737. ^AKALU[A ~ikma, 1 sprat, adaptiran, 90 m2, 250.000 KM. 066/801-737. MARIN dvor kod Holideina, 1 sprat, 106 m2/2.800 KM. Mob. 061/320-439. STAN, A. polje, 2 sprat, 77 m2/1.600 KM. Mob. 066/801737. KO[EVO, M. [najdera, 3 sprat, 21 m2, 60.000 KM. Mob. 061/320-439. DOBRINJA, N. Pozderca, 80 m2, 1 sprat, 120.000 KM. Mob: 066/801-737. CENTAR, potkrovlje, 32 m2, 95.000 KM. Mob. 061/320-439. CENTAR, Vrazova, 2 sprat, 59 m2/2.800 KM. Mob. 061/320439. KO[EVSKO brdo, Z. D`umhura, VP, 31 m2/2.000 KM. Mob. 061/320-439. KOVA^I]I, Ljubljanska, VP, 55 m2, 100.000 Km. Mob. 066/801-737. ^ENGI] vila, D`.Bijedi}a, 2 sprat, 82 m2/1.900 KM. Mob. 066/801-737. PRODAJEM stanove: 154 m2, 117 m2, 111 m2, 106 m2, 100 m2, 90 m2, 87 m2, 82 m2, 80 m2, 94 m2, 67 m2, 65 m2, 46 m2, 40 m2, 39 m2. Tel. 061/460-150. PRODAJEM plac u Rajlovcu 3000 m2 + 3 devastirane ku}e ulaz u Zabr|e, vikendica u Ilovici. Tel. 061/460-150. HRASNICA, E. Sarajki}a, 3 sprat, 77 m2/1.200 KM. Mob. 061/320-439. VOJNI^KO polje, H. Su}eske, 6 sprat, 54 m2, 100.000 Km. Mob. 061/320-439. MODERNA ku}a, gara`a, ba{ta, Alifakovac i stan 80 m2, VP, Vrazova. Mob. 061/ 188-846. KU]A sa tri stana, ba{om i gara`om, J. Avde, Centar. Mob. 061/188-846. TROIPOSOBAN 91 m2, Dobrinja, 4 kat. Mob. 061/188846. ^ETVEROSOBAN 117 m2, M. Dvor, Kotromani}a, 2 kat + parking mjesto. Mob. 061/ 188-846. NEUM, stan 55 m2, iza Doma zdravlja, ul. Dalmatinska, 1.200 eura/m2. Mob. 061/ 188-846. TROSOBAN, mansardni, Marin Dvor, 72 m2 sa kosinama 100 m2, 80.000 eura. Mob. 061/188-846. POSLOVNI prostor 20 m2, kao ~vrsti objekat, uknji`en, Lugavina, S. Grad. Mob. 061/188-846. CENTAR, ul. Vrazova, ~etverosoban i V. Peri}a 107 m2. Mob. 061/188-846. PRODAJEM jednosoban stan namje{ten. Tel. 061/157-879. VIKENDICA sa 2000 m2 zemlje, Buhotina i vikendica ^evljanovi}i, N. Visoravan. Mob. 061/188-846. U TUZLI lijepa ku}a sa 2 restorana na 1000 m2 zemlje. Mob. 061/188-846. PRODAJEM ozidanu vikendicu sa improvizovanim krovom i 300 m2 zemlji{ta, na Vla{i}u kod skakaonice. Mob. 061/223-119. PRODAJEM vikendicu sa 4700 m2 zemlji{ta, Ilovica, gara`a 14 m2 na ^. Vili-N. Filipovi}a u nizu. Mob. 061/223-119. DVIJE devastirane ku}e sa 3000 m2 zemlje, Zabr|e. Mob. 061/188-846. ^ETVEROSOBAN stan 109 m2, 1 sprat, starija gradnja, potrebna adaptacija, Hulusina-Bistrik. Mob. 061/188-846. TROSOBAN 78 m2, 3 kat, Vi{njik, prodajem-mijenjam za dvosoban u Centru. Mob. 061/188-846. DVOIPOSOBAN 65 m2, 7 kat, A. polje, preko puta Merkatora. Mob. 061/188-846. DVOETA@NI 154 m2, sa lo|om, veliki balkon, ba{ta, gara`a i dvosoban sa velikom terasom u istoj zgradi 65 m2, Sepetarevac. Mob. 061/188-846. KU]A sa 2 stana po 100 m2 + 2 pos. prostora Pofali}i, Humska, mo`e i ½ ku}e. Mob. 061/188-846. SALONSKI stan, 2 kat, Titova, 111 m2 i mansardni u V. Peri}a. Mob. 061/188-846. LIJEPA ku}a (kao vila) sa ba{tom i gara`om, Pofali}i-Podhum. Mob. 061/188-846. STAN 71 m2, Mejta{-Centar. Mob. 061/251-367. PRODAJEM u centru Kaptol 2 79 m2 trosoban plin, podesan i za kancelarije. Tel. 033/617382, 062/611-596. KU]A u Malom Zvorniku. Tel. + 381640163514. STAN 59 m2, Ned`ari}i-novogradnja, cijena 1.500 KM/m2. Mob. 061/509-259. DVOIPOSOBAN stan 65 m2, Dobrinja I. Tel. 471-379, 065/969-243. CENTAR, ul. Pru{~akova, 85 m2, trosoban, I kat, plinsko eta`no, balkon, istok — zapad, 208.000 KM. Mob. 061/899209. GRBAVICA II, ul. behd`eta Muteveli}a, 53 m2, dvosoban, I kat, balkon, plinsko eta`no, sjever — jug, 112.000 KM. Mob. 061/526-243. PRODAJEM stan u Ne|ari}ima novogradnja 59 m2, cijena 1500 KM/m2. Tel. 061/509-259. PRODAJEM ku}u u SutiniMostar 57 m2 + terasa 24 m2 + vo}njak 1250 m2 zasebno gra|ena ostava. Tel. 033/215-199. PRODAJEM na Ilid`i-Plandi{te, Ul. Bosanski ljiljana 17 kod nove d`amije, 1/1. Tel. 062/319-563. PRODAJEM u strogom centru stan 100 m2, II sprat, balkon sve novo. tel. 070 210-971.

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM stan 40 m2, II kat sve novo strogi centar. Tel. 070 210-971. JEDNOSOBAN 30 m2, konforan, centralno grijanje, Malta — Hrasno i trosoban novogradnja, Isto~no Sarajevo. Tel. 033/219-260 i 062/296-347. PRODAJEM stan na Marijin Dvoru 85 m2 + lo|a + terasa, 270.000 KM. Tel. 061/377-196. DOLAC Malta, jednosoban stan 37 m2, ul. Ferde Hauptmana, V sprat, 75.000 KM. Tel. 061/890-979. HRASNI II, stan 57 m2, ul. Milana Preloga, dvosoban, parno grijanje, VIII kat, lift, balkon + lo|a, 2.000 KM/m2. Mob. 066/340-748. GRBAVICA II, stan 47 m2, ul. Hasana brki}a, dvosoban, visoko prizemlje, balkon, plin, 1.900 KM/m2. Mob. 061/247777. BRIJE[]E, blizu stupske petlje, 40m od glavnog puta, 4 dunuma zemlji{ta za razne namjene, 55.000 KM/dunum. Tel. 033/711-666. VLAKOVO, 2. parcele, ukupne povr{ine 2.000 m2, devastirana vikendica, struja, voda, 45.000 KM. Tel. 033/711-665. HRASNO, P.C. mali robot, poslovni prostor od 30 m2 na I spratu, centralno grijanje, blindo vrata, 2.400 KM/m2. Mob. 066/340-748. DOLAC Malta, ul. marka Maruli}a, poslovni prostor 38 m2, mokri ~vor, centralno grijanje, 110.000 KM. Mob. 061/526243. NOVA VOGO[]A, Rosulje — novogradnja, 48 m2, jednoiposoban III kat, plinsko eta`no, lift, 1,600 KM/m2. Mob. 061/247-777. ILID@A — Pejton, ul. Bosanskih gazija, 49 m2, dvosoban, plin, balkon, dvostrano orjentisan, 1.600 KM/m2. Mob. 0617150-519. HRASNO, ul. Azize {e}erbegovi}, 52 m2, dvosoban, VI kat, lo|a, centralno grijanje, orjentacija istok, 105.000 KM. Mob. 062/295-919. ^ENGI] Vila, ul. d`emala Bijedi}a, 53 m2, dvosoban, IV kat, balkon, centralno grijanje, dvostrano orjentisan, 99.000 KM. Mob. 066/340-748. PRODAJEM jednosoban stan 38 m2, vp, ustakljeni balkon, Ul. Poroddice Ribara, 35.000 eura. Tel. 062/223-524, 033/652-257. PRODAJEM u \enovi}ima 100 metara od mora stanovi od 20-60 m2, cijena od 900 eura/m2. Tel. 061/205-235. STANOVI: Pofali}i, 40 m2, Dobrinja, 55 m2, 68 m2, 88 m2, Matijin dvor, 39 m2 i 87 m2, Alipa{ino polje, 54 m2, 64 m2, 77 m2, ~engi} Vila 64 m2, Ilija{, 73 m2. Mob. 066/488818. KU]E, Vratnik — kod Hendek d`amije, Soukbunar, Vasin han, Gazin han, Mostarsko raskr{}e, Vlakovo — Roga~i}i, Lukavica — Isto~no Sarajevo. Mob. 061/375-787.

utorak, 14. juni 2011. godine
STAN u ulici Muse ]azima ]ati}a br. 16, 105 m2, rtoiposoban. tel. 033/533-828 i Mob. 061/984-073. PRODAJEM ku}u sa 6 dunuma zemlje i vo~njakom uz asfaltni put i svim priklju~cima sa gara`om i podrumskim prostorijama u Zoviku op}ina Had`i}i, 20km od centra Sarajeva. Mob. 061/527-621 i 062/529-466. ^ENGI] Vila, 54 m2, I kat, balkon, grijanje, nova stolarija i 54 m2, IX kat, dobro stanje. Mob. 061/148-810. PO^ETAK ul. Avde Jabu~ice, 87 m2 stan, renoviran, dvostrano orjentisan, eta`no gerijanje, II sprat, parking, 2.300 KM/m2 za dogovor. Mob. 061/148-810. PRODAJEM ku}u u Resniku kod Pazari}a na autoputu za Mostar, 750 m2 placa. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 121 m2, 2500 KM/m2, centar-Dalmatinska, vp. Tel. 033/221-533. PRODAJEM stan 80 m2 + ba{ta, gara`a, terasa, sun~ano, Ul. Ke~ina, adaptirano mo`e i zamjena za manji stan. tel. 061/079-751. PRODAJEM stan 117 m2 kod Vje~ne vatre, II sprat. Mob. 061/252-663. PRODAJEM trosoban stan 79 m2 na Ilid`i kod Pejtona, II sprat. Tel. 061/101-950. PRODAJEM na ^. Vili II, Grada~a~ka dvosoban stan 54 m2 sa centralnim grijanjem, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. PRODAJEM dvosoban komforan stan u centru Vogo{}e, cijena povoljna, bez posrednika. Mob. 061/101-969. PRODAJEM dvije devastirane ku}e sa oku}nicom u Fo~i u Donjem polju kod KPD-a Fo~a. Tel. 061/703-280, 033/ 636-244. PRODAJEM povoljno stan, 54 m2, I sprat, na Grbavici, ul. Grbavi~ka. Mob. 061/157-348. PRODAJEM plodnu zemlju sa vo~njakom, Krivoglavci — Vogo{}a. Mob. 063/639-691. STAN 60 m2, III sprat, ul. Avdage [ahinagi}a, nov, 130.000 KM. Mob. 062/202-305. PRODAJEM u centru Kaptol 2 79 m2 trosoban plin, podesan i za kancelarije. Tel. 033/617382, 062/611-596. PRODAJEM stan 56 m2 I sprat, renoviran sa balkonom, Ul. Paromlinska. Tel. 061/823546. PRODAJEM na Grbavici-[oping troiposoban stan 85 m2, 2100 KM/m2, renoviran sa gara`om. Tel. 033/617-742, 061/964-797. PRODAJEM dvosoban namje{ten stan u centru studenticaama ili zaposlenom bra~nom paru. Tel. 033/442-331. KU]A na sprat, [ekerova 7, Bjelave. Mob. 061/150-373. PRODAJEM ku}u i 5 dunuma zemlje u Miljevini kod Fo~e. Tel. 033/691-161, 061/364-597. SKENDERIJA, nova zgrada, namje{ten jednosoban stan 42 m2, et. grij. ogra|en balkon. Mob. 061/352-112. PRODAJEM gara`u na Dobrinji, povoljno, ul. Rudi Alva|a br. 10. Mob. 061/897-959. PRODAJEM zemlju u Rakovici — zaseok, 2 dunuma, Bo`i}i. Mob. 061/145-361. POVOLJNO prodajem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, ul. Radni~ka br. 122. Mob. 061/201-700. PRODAJEM stan 60 m2, ul. Ferhadija br. 31. Cijena po dogovoru. Mob. 061/509-120. STAN 55 m2, Dolac malta, M. Maruli}a, dvosoban, VP, pa. grij. balkon, 103.000 KM. Mob. 066/230-748. DVOSPRATNA ku}a, ba{ta, vo}e, vlastiti parking, sve pod jednim klju~em, blizu mora. Orebi}, tel. 020/714-072. PRODAJEM gara`u povoljno na Dobrinji, Ul. Rudija Alva|a 10. Tel. 061/897-459. DVOSOBAN stan 58 m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. BRIJE[]E, povoljno prodajem ku}u sa 3 stana ili mijenjam sporazumno za stan. Mob. 061/350-448. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65 m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. PRODAJEM stan povoljno u Hrasnici 54 m2. Tel. 062/229677. POVOLJNO, bez posrednika, prodajem u strogom centru stan 90 m2 + terasa 30 m2, 5 sprat, bez lifta. Mob. 061/908575. STAMBENO - poslovni objekat, 900 m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321-760. TROSOBAN stan 76 m2 + 30 m2 upotrebljivig tavanskog prostora, u`i centar, 150.000 KM. Tel. 220-696 i Mob. 062/482-526. PRODAJEM dvosoban stan u strogom centru, 54 m2, tek adaptiran, odmah useljiv. Mob. 062/814-279. ALIPA[INO polje, prodajem namje{ten ~etverosoban stan, 5 kat, 2 lifta, balkon. Mob. 061/167-930. [OPING, `uti neboder, 80 m2 + gara`a, 80.000 eura. Mob. 061/205-235. ILID@A, Osjek, vikendica 50 m2 + 600 m2 oku}nice, gara`a, sve novo. Mob. 061/205-235. ISTO^NO Sarajevo, vikendica 70 m2 + 1500 m2 oku}nice, struja, voda, asvalt, Tilava, Tomino brdo 24. Mob. 061/205-235. KU]A Abdusthana 23, Kova~i, pogledati od 10-17 sati. CIGLANE, zgrada Robota, 83 m2, troiposoban, 2 sprat + gara`a, 230.000 KM. Mob. 061/205-235. KISELJAK, put prema Lepenici, vikendica 70 m2 + 1400 m2 oku}nice + bazen i ljetnikovac, eta`no grijanje, 30.000 eura. Mob. 061/205-235. GRBAVI^KA 90 m2, eta`no grijanje, lift, sve novo. Mob. 061/205-235. CENTAR strogi, Tina Ujevi}a, 40 m2, 1 sprat, jednoiposoban, sve novo. Mob. 061/205-235. MARIJIN Dvor, V. Peri}a 3, 100 m2, 4 kat, potkrovlje, odli~no stanje, povoljno. Mob. 061/205-235. CENTAR, Petrakijina, kod Lovca, 106 m2, 2 sprat, odli~an. Mob. 061/205-235. MARIJIN Dvor, Kotromani}eva 116 m2, 2 sprat + 2 parking mjesta. Mob. 061/205-235. ANEKS 64 m2, 1 sprat, trosoban, extra stanje. Mob. 061/205-235. CRNA Gora, \enovi}i, jednoiposoban apartman, namje{ten i klimatiziran, 30 m od mora. Mob. 061/205-235. CENTAR, strogi, Kemal begova, 95 m2, sre|en. Mob. 061/205-235. HRASNO, A. lipa, 53 m2, super sre|en + nove stvari, 110.000 KM. Mob. 061/205235. PRODAJEM ku}u u Neumu. Mob. 062/341-993 i 061/252910. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50 m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM ku}u u Janji Bijeljinja, 500 m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. Tel. 033/447095. PRODAJEM stan u centru, Vi{njik 33 m2, vp. Tel. 061/ 299-91. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net RAKOVICA prodajem 2470 m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100 m2, 220 m2 dvori{ta. Tel. 447-940. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. HRASNO, jednosoban stan 41 m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM stan 52 m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999. STAN 51 m2 Otoka, 55 m2 i 62 m2 Grbavica, 57 m2 M. dvor, 74 m2 M.].]ati}a. Mob. 061/019-236. CENTAR, ul. Ko{evo, 62 m2, dvostrano orjentisan, II kat, 2 balkona, plin. Tel. 202-810. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381 11 3919322, 00381 64 2257932. DVIJE ku}e kod TV OBN-a, sa dvije gara`e i 750 m2 vrta. Mob. 061/546-246. PRODAJEM stan 65 m2, ul. Kulovi}eva br. 8 (kod hotela Bosna). Mob. 063/589-315. HITNO prodajem stan 56 m2, 3 sprat, Ilid`a, komplet adaptiran, ugra|ena kuhinja. Mob. 061/019-236. KU]A sa 320 m2 zemlji{ta u Porodice Foht. Mob. 061/019236. STAN 70 m2/4 spr. Jadranska, 57 m2/3 spr. M. dvor, 55 m2/1 spr. i 62 m2/4 spr. Grbavica. Mob. 061/019-236. PRODAJEM dvosoban stan, II sprat, Ko{evsko brdo, ul. Antuna Hangija. tel. 033/442998 i 062/139-085. PRODAJEM ili mijenjam za Sarajevo stan u centru Dervente, III sprat sa 3 balkona, 93 m2. Tel. 062/633-248, 00387 011 2546 339. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764 m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200 m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515.

OSLOBO\ENJE

mali
PRODAJEM jednosoban stan 38 m2, Staro Hrasno. Mob. 063/798-768 i 062/056-479. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375-733. PRODAJEM stan 69 m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. STAN 125 m2, 1 sprat, Stari Grad, pored Miljacke, potrebna adaptacija. Mob. 061/ 312-075. PRODAJEM stan 69 m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}i-Ugorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505-624. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Kadino selo), povoljno. Mob. 062/337-925. STAN centar, Marindvor, 50 m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000 m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM dvosoban stan 48 m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM ku}u, Abdesthana 23, Kova~i, pogledati od 1017 sati. TROSOBAN stan 96,5 m2, veranda 10m, 1 sprat, dvori{te, parking, plin, Centar. Mob. 065/170-445.

Oglasi

33

VOGO[]A, stan 64 m2, 1 sprat, F. Merzuka, fiksno 70.000 KM. Tel. 651-735, 061/479-616. ALIPA[INA ulica, 66 m2, 2 sprat, potrebna adaptacija, 160.000 KM fiksno, za ke{. Mob. 062/156-882. STAN, ^engi} Vila, ul. D`emala Bijedi}a, 54 m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN, Novo Sarajevo, 82 m2, II kat, zgrada [ipada. Mob. 061/299-911. ZEMLJI[TA u okolini Sarajeva, Radava — Bukovik. Mob. 061/299-911. STAN centar, ul. Patriotske lige, 66 m2, IV kat. Mob. 061/ 299-911. STAN, centar, ul. ferhadija, 105 m2, III kat. Mob. 061/299-911. STAN, centar, ul. Had`i Idrizova, 57 m2, I kat i 105 m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN, centar, ul. Radi}eva, 64 m2, II kat. Mob. 061/299-911. STANOVI, centar, ul. Mar{ala Tita, 147 m2 i 121 m2. Mob. 061/299-911. POSLOVNI prostor, centar, 150 m2 i 180 m2. Mob. 061/299-911. KU]A, Kova~i, 150 m2, gara`a na 300 m2 placa. Mob. 061/299-911. STAN 33 m2, Grbavica I - Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519.

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

TC MERKUR Konjic
Sarajevska 43, Konjic

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

TC MERKUR Vrap~i}i
Vrap~i}i bb, Mostar

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

STR DM
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK NANS
Antuna Branka [imi}a bb, Sarajevo

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo
OGLASN A SLU@B A:

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

STR EMI
Lond`a bb, Zenica

(mali o gla smrtovn si, ice, sje }anja...) tel/fax:

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

34 maliOglasi
STAN, centar, breka, 96 m2, II kat, ul. Ismeta Mujezinovi}a. Mob. 061/299-911. VI[E gra|evinskih placeva na podru~ju grada od 300 m2 do 5.000 m2. Mob. 061/299-911. STAN, Vi{njik, 32m12 V.P. Mob. 061/299-911. STAN Ul. Ke~ina, 80 m2 + ba{ta + gara`a iznad koje je prekrasna terasa od 20 m2. Mob. 061/079-751. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89 m2, vrt 189 m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40 m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 00387 63 191201. RAKOVICA, plac kod d`amije, 1.400 m2, 22.000 KM. Mob. 062/680-100. POFALI]I blizu Fabrike duhana kampusa i OBN-a, ku}a p + s, dva trosobna stana, posebni ulazi, dvije gara`e, oku}nica 441 m2, komunalije, sve 1/1. Tel. 062/439-329 i 061/437-719. KO[EVSKO Brdo 80 m2, III sprat i stan na Skenderiji 55 m2, prizemlje. Mob. 066/201411. PRODAJEM troiposoban stan 94 m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065-953. PRODAJEM stan 42 m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM stan, 120 m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM jednosoban stan, 39 m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54 m2, c.g., I sprat, ^. Vila 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611795, 061/262-599. CENTAR, Titova, 120 m2, austrougarska gradnja, 3 kat, ~etverosoban. Mob. 061/ 321-024. PRODAJEM jednosoban stan, 35 m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM stan, 34 m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225 m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64 m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. MANJA ku}a, oku}nice 150 m2, bli`e centru. Mob. 061/358-772. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200 m2, struja, voda. Tel. 202-410. TROSOBAN stan 76 m2 + 30 m2 upotrebljivog tavanskog prostora, u`i centar, 155.000 KM. Tel. 220-696 i Mob. 062/482-526. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643099, 062/375-733. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40 m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51 m2, lo|a 8 m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15 m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62 m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76 m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000 m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000 m2, povoljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50 m2 + 2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41 m2 Bistrik, 78 m2 i 58 m2 - Ciglane, 31 m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69 m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. HLADIVODE, prodajem plac 431 m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469-697. VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e, namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 233654, 061/224-896. SOKOLOVI]I, jednosoban stan 41 m2 + 4 m2 + podrum, razv. plinsko grijanje, PVC stolarija, 1 kat, 1/1. Mob. 061/709-430. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916-662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346-214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60 m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000 KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. GRBAVICA 83 m2, [oping, 5 sprat, trenutno nema lifta, 1.900 KM/m2. Mob. 061/079751. GRBAVICA 53 m2, 3 sprat, ima lift, adaptiran, kod @eljinog stadiona, fiksno 105.000 KM. Mob. 062/156-882. GRBAVICA 53 m2, [oping, VP, adaptiran, balkon, dvostrano orijentisan. Mob. 062/156-882. CENTAR, Alipa{ina ulica, preko puta Alipa{ine d`amije, 66 m2, 2 sprat, dvostrano orijentisan. Mob. 062/156-882. ZAGREBA^KA 33 m2, 1 sprat, balkon, ostava. Mob. 062/156-882. PRODAJEM stan 60 m2, gara`u 15 m2, ul. Trg heroja — Hrasno. Mob. 061/047-096. PRODAJEM zemlju na Baricama. Mob. 066/892-112. STAN, S.B.Ba{agi}a, novija gradnja, vl. plin, lo|a, 3 sprat. Tel. 447-825, 061/335-327. DVOETA@NI stan na Grbavici 100 m2, 5 sprat, nadogradnja, povoljno. Mob. 061/842626. JEDNOSOBAN stan 36 m2, Hrasno, Trg heroja, u odli~nom stanju. Mob. 061/501-417. POSLOVNI prodstor 180 m2, Hrasno, a. {a}irbegovi}, suteren + prizemlje + sprat. Mob. 061/171-744. TROSOBAN adaptiran stan 81 m2, Breka, sa gara`om, mo`e i bez. Mob. 061/171-744. ZEMLJA na @u~i 3391 livada, sin~ano, nije strmo, 15.000 KM, 1/1. Mob. 061/709-430. RAKOVICA, zemlja parcelisana po 25 KM/m2, ravno, sun~ano, blizu glavnog puta. Mob. 061/709-430. PRODAJEM poslovni prostor 84 m2, Dobrinja, suteren. Mob. 061/605-851. KU]A, ba{ta, depadans, blizu Ba{~ar{ije 370 m2, papiri uredni. Tel. 233-703. VILA prijeratna sa velikom oku}nicom u centru Sarajeva. Mob. 061/299-911. CENTAR Hrasnice, nova ku}a, ba{ta 1000 m2, useljiva. Mob. 061/366-905. DVOIPOSOBAN stan 65 m2, Dobrinja I. Tel. 471-379, 065/969-243. DEVASTIRANA ku}a 3000 m2, Vogo{}a, Ugorsko, struja, voda. Tel. 233-703. PRODAJEM stan 60 m2, nov, povoljno. Mob. 066/843-158. GARSONJERA 29 m2, Prvomajska 6, kod RTV Doma. Tel. 205-192, iza 15 sati. DVOSOBAN stan 56 m2, Alipa{ino C faza, 85.000 KM ili izdajem 300 KM + re`ije. Mob. 062/855-645. STAN 48 m2, ^obanija (lamela) sa gara`om, dvosoban, 175.000 KM. Mob. 062/015541. DOBRINJA II, prodajem-mijenjam za manji, uz doplatu, troiposoban 91 m2, 4 kat, 140.000 KM. Tel. 450-976, 062/606-831. DVOSOBAN namje{ten stan, 42 m2, uz mogu}nost nadogradnje iste veli~ine, cijena 75.000 KM. Mob. 062/671-737. PRODAJEM stan 100 m2 kod op}ine Stari Grad, idealan za poslovni prostor, povoljno. Tel. 061/215-033. PRODAJEM 12 dunuma zemlje u Ilija{u, uz auto-put, 105.000 KM. Mob. 066/969387. KOLOR TV Philips, manji, ispravan. Mob. 065/572-966. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM lapmtom IMB, novo, uvoz iz Njema~ke, malo kori{ten 512MB, samo 300 KM. Mob. 061/173-947. AKUSTI^NA gitara, sa metalnim `icama, povoljno. Tel. 215011, 063/557-133. USISIVA^ ciklon 2000w bez vre}ice, aparat za kafu (10 {olja). Tel. 215-011, 063/557-133. PRODAJEM foto aparat Nikon - FG uz dodatke. Tel. 033/646-281.

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317-923. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2.800 KM. tel. 033/537-949. RENO 25 benzin, 91. god. full oprema, klima, 1.700 KM. Mob. 062/319-589. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158-164. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800 KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385 99 8304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. [KODA felicija, 2001. god. registrovana do septembra. Mob. 061/135-617. [KODA felicija 1.3, 2000. god. tek registrovana, 3.500 KM. Mob. 061/367-578. PRODAJEM Bosch pumpu i turbinu za audi 2,5 TDi. Mob. 062/127-183. VW JETTA VRG 2001. god. benzin, automatik, full oprema, pre{la 142.000 km, cijena 7.800 do reg. Mob. 062/60011. PRODAJEM motocikl 125 ccm CHOPPER 15 KS nov, marke Hyosung, uvezen iz Austrije, ocarinjen pla}en 3000 Eura prodaje se povoljno za samo 3.500 KM. Mob. 061/956 845. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600 111. MICIBU[I colt 1-3, 92. god. strane table. Mob. 061/809763. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223-700. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677080. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290.

VOZILA
LANDROVER, dugi benzinac u odli~nom stanju, 1973. godina, gara`iran, cijena 15.000 KM, sa rezervnim dijelovima. Tel. 058/483-561. CITROEN C2, V.T.R. 1.6 benzin, 110 KS, 2005. godine, digitalna klima, ABS esp B kom, cijena 10.400 KM. Mob. 061/526-308. PRODAJEM Alfu 156 SW, 1,9 JTD, prva registracija 10. 2002, 167.800 km, nije uvoz, klima, abs, el. stakla, redovno servisirana. Tel. 061/220-245. PEUGEOT 406, benzin, 2,0 l, 2002. god. puna + dodatna oprema, registrovan do 11/2011. Mob. 061/212-267. PRODAJEM kamion korpa 12m Iveco 35-10, 1999. god. Tel. 033/553-865, 061/895-017. LADA samara, 1990. god. u voznom stanju, radio, 1.200 km. Tel. 663-420. MERCEDES C-klasa, 97. god. odli~no o~uvan, komple oprema, 6.500 eura. Mob. 062/878-502. FIAT panda-van (dostavno vozilo), 2001. god. prvi vlasnik, 2.450 KM. Mob. 061/245-900. PASSAT, 2004, 1.9 TDI 130 KS, pre{ao 90.000 km, metalik siva, registrovando 9/2011, cijena 18.500 KM. Mob: 063/ 355-350. PRODAJEM dvije ljetne gume Good Year, 205x55/16R, cijena 100 KM. Tel. 061/504-490. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator i za ostala vozila. Tel. 033/531-996, 062/693-470. DACIJA-logan 1,4 karavan, benzin 1 + 6 sjedi{ta, 2008. god. cijena 9.800 KM. Tel. 070/211-374. PRODAJEM dijelove Golfa 1. Mob. 061/367-103. PRODAJEM Jettu 91. god 1,866kw, registrovana do 8/2011 u odli~nom stanju, benzin. tel. 061/338-199. PRODAJEM Opel 1990, godina, registrovan do VIII.2011. cijena po dogovoru. Mob. 061/892-969. PUTNI^KO vozilo Reno Tvingo, god. 2001. saab tip 93. god. 99. pre{ao 75.000 km, 4.500 eura ili 9.000 KM. Mob. 061/223-119.

NAMJE[TAJ
KOMODA velika, dvodjelna (slavonski hrast) sa motivima. Mob. 063/451-163. PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. RAZNE modele stolica, fotelja, dvosjeda i stolova od pru}a za ba{te, terase i balkone. Mob. 061/200-894 i 033/525-966. POVOLJNO korpe, kreveti}e za bebe, ve{ korpe, stalke, sehare, klofere i tacne. Mob. 061/200-894 i 033/525-966. KO@NA garnitura kao nova, uvezena iz Njema~ke. Mob. 061/299-911. STOLICE za ljuljanje, korpe i kaveze za ma~ke, pse i opletene boce od jedne, pet i petnaest litara. Mob. 061/200-894 i 033/525-966. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje - stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285-076. PRODAJEM vitrinu. Mob. 061/916-737. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624-560.

TEHNIKA
PRODAJEM pe} „Beko“ plin/struja, rerna sa ventilatorom, pod garancijom. Tel. 061/224-704. PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba, nokia, samsung, soni, ericsson, lg.htc. apple inphone. Mob. 062/695695. PRODAJEM zamrziva~ ladi~ar, 200l, Gorenje. Mob. 061/812-233. PRODAJEM Singer {iva}u ma{inu ispravna stara preko 100 god, raritet. Tel. 061/909320.

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

mali
SLU[NI aparat Rexton Simens, nov. Mob. 066/139-673. STOLICA za kupanje u kadi, nepropusni podmeta~i, peleneulo{ci, super 7. Mob. 062/970817. DJE^IJA formula na pedale, iz [vedske, o~uvane, povoljno. Mob. 061/243-891. PRODAJEM crnu ko`nu jaknu br. 42, exstra model za mlade, role profesionalne, veli~ina 44-46. Mob. 061/906914. PRODAJEM bijelu ko`nu garnituru Dalas, 1.200 KM. Tel. 0038763191201. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556. BAKARNE predmete orijentalnog stila, za dekoraciju, restorane, vikendice idr. Mob. 061/709-772. NOVA ru~na pumpa za pumpanje auto guma, njema~ka, cijena povoljna. Mob. 061/709772. PRODAJEM {iva}e ma{ine Singer, Bagat-Danica, Star, u koferu, kao nove, garancija, na 2 rate. Mob. 061/145-504. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM pi{tolj Valter, 6,35mm, imaoci dozvole. mel. 061/812-233. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570-826. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM kolica i hodalizu za bebu. Mob. 061/688-975. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696-132. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876-419. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660-939, 063/876-419. PRODAJEM kazan za pe~enje rakije i prikolicu. Mob. 061/367-103. OKO 1.500 CD-ova kvalitetnih evergrin muzike i ostale, vrlo povoljno. Tel. 447-825, 061/335-327. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1 KM, 2 KM, 5 KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104-951. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159904. HITNO kupujemo veliki, luksuzan stan, cca 150-200 m2, (u`i dio grada, centar, Grbavica ili M. Dvor). Objekat mora biti novije gradnje. tel. 061/161-790, 033/263-190, dinatt80@hotmail.com KUPUJEM manji stan u Sarajevu. Mob. 061/957-957. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM akcije - obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM markice sarajevske Olimpijade, dr`ava ^ad, Danska, Gvineja. Mob. 061/169-221. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. AGENCIJA Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje u prodaji, uz 3% provizije. Tel. 654-793. KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170254. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vez. Tel. 061/159-507. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211914. „ VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. KOMBI prevoz: selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/ 841-309. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1 m2/1 KM, firma GLANZ. Mob. 061/350-688. POVOLJNO, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i PVC stolarija-REIHAU-D. Mob. 061/214-303. TAPETAR dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. Tel. 033/718-405, 061/156-728. VR[IMO ru~no pranje svih vrsta ~ilima i itisona. Dolazak na adresu besplatan. Tel. 033/221-945. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. PREVOZ putnika Sarajevo — more, lux kombi vozilima, Neum — Pelje{ac — Dubrovnik i Makarska rivjera — Split. Mob. 062/213-645 i + 385 915 323465. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Tel. 062/134827, 033/241-465. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500. INSTRUKCIJE iz matematike za osnovce i srednjo{kolce, 30. god. iskustva. Garantujem uspjeh. primam u~enike za popravni ispit, 20 KM dvo~as, za grupe do 5 u~enika dvo~as 8 KM. Tel. 070/207-261, 061/511-149. PREVOZ stvari i ostalo, ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227-189. RADIM molersko farbarske poslove po pristupa~nim cijenama sa iskustvom, ~isto i uredno. Tel. 033/412-486 i 062/482-192. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513-948. DAJEM instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Mob. 061/914-014, 204-453. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-966. MOLERSKE usluge: kre~enje stanova jednosoban 120 KM, dvosoban 200 KM, trosoban 300 KM. Mob. 062/073-760. ODR@AVALA bi stan 4 sata i njega starije `ene. tel. 061/ 255-594.

Oglasi

35

OSTALO
PRODAJEM dva Lipicanera konja (kobile) bijele i ko~ija velika i mala, kompletna oprema, cijena po dogovoru. Tel. 033/536-915 zvati od 8 do 16 sati RVI STARI GRAD. VRATA iz novogradnje (3 kom.), prozori (5 kom.) sa {tokovima, povoljno. Mob. 061/ 869-396. PRODAJEM 20 metalnih stolica za ba{tu, sa sjedalicamapodmeta~ima, a mogu se vidjeti u kafeu Ambasador. Mob. 061/100-314. AKCIJA !!! Besplatna dostava nasipnog tampona na Kantonu Sarajevo, 17m3 — 150 KM. Mob. 061/925-506. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159-507. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, duga dlaka, br. 4042. Mob. 061/159-507. MALI traktorski strug 500W za hobi obradu drveta, njema~ke marke Interkrenn, malo kori{ten, 400 KM. Mob. 061/956-845. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Mob. 061/323-906. CIRKULAR (`eljezne nogarebicikl (mu{ki i `enski rog). Mob. 061/337-782. RADIJATORE aluminiske po rebru, 10 KM. Mob. 062/458313. POVOLJNO nova kada (komplet). Tel. 228-710. GRIL za pe~enje pili}a-plin, plata za ro{tilj-plin, dva fri`idera. Mob. 061/375-168. PRODAJEM stajsko |ubrivo. Mob. 061/515-235. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM grobno mjesto na Barama, muslimanska parcela M 23. Mob. 061/503-273. PRODAJEM print ma{inu Rodin Solvent 6184 a {irina {tampe 180. Tel. 033/553-865, 061/895-017. PRODAJEM ma{inu za pletenje `i~ane ograde. Tel. 061/145843. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. Tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138-855. PRODAJEM crne ko`ne hla~e za vo`nju motora, br. 44. Mob. 061/906-914. PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili p.p. Tel. 061/243-891.

KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru brzo i ta~no. Mob. 062/519-685. VODOINSTALATER vr{i opravke i ugradnju novih instalacija i novih sanitarija. Mob. 061/389-112. ELEKTRI^AR vr{i opravke bojlera, TEA pe}i, indikatora i izradu novih instalacija. Mob. 061/222-228. KOMBI prevoz putnika 1 + 8 i selidbe. Tel. 061/223-343. INSTRUKCIJE iz turskog jezika, za po~etnike, uspje{no i povoljno. Mob. 061/838-794. NJEGOVALA bih stariju osobu (`ensku) polupokretnu, 8 sati dnevno. Mob. 061/374-458. U MAKARSKOJ, soba ili apartman, za vikend i du`e, blizu pla`e. Tel. 00385 21 611523, 00385 91 5406089. MOLERSKO farbarski radovi, cijena povoljna. Tel. 066/ 205-151. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/ 121-524. PREVOZIM stvari i ostalo ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227-189. TELEFON servis pop{ravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141-676, 204-805. MOLERSKO farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061/262-973. „ SJAJ „ — KIRBI, dubinsko usisavanje i pranje tepiha, itisona, sjede}ih garnitura. Mob. 061/210-992. ELEKTRI^AR popravlja TA pe}i, el. bojlere, postavlje automatske osigura~e, indikatore, postavlja plafonjere, lustere i ostale popravke. Mob. 061/ 048-497. VO DO IN STA LATER SKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. Tel. 065/733-400. TEPSER s.o.d, savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone, tvrde podove (za{tita). Tel. 200-003, 061/524-461. KOMBIJEM udobnim vr{im prevoz putnika do 8 osoba, povoljno, prema moru i ostalim destinacijama. Mob. 061/903526 i 033/470-223. INSTRUKCIJE iz engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce prevodi, gramatika, konverzacija uspje{no i povoljno. tel. 066/917-391. VO DO IN STA LATER-elek tri~ar, opravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, aut. osigura~a. Mob. 061/180120.

KUPOVINA
KUPUJEM dionice, deviznu {tednju, ratnu od{tetu u Federaciji i R.S. Isplata i odlazak na adresu odmah. Mob. 063/421357. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456505, 061/214-405. KUPUJEM stare razglednice, nov~anice, Olimpijada Sarajeva i drugo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge i kovanice eura. Mob. 061/323906. KUPUJEM garsonjeru Alipa{ino polje-Dobrinja za 30.000 KM. Tel. 061/566-659. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu i dionice svih firmi i fondova. Isplata odmah. Mob,. 061/375-634. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu i dionice svih firmi i fondova iz FBiH i RS, idplata odmah. Mob. 063/595-640. STARU deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice. isplata i odlazak na adresu odmah u FBiH i RS. Mob. 061/175-237. KUPUJEM obveznice, ratne {tete i devizne {tednje, isplata odmah. Mob. 061/526-918. KUPUJEM deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice firmi i fondova sa sarajevske i banjalu~ke berze najbolje pla}am isplata i dolazak odmah. Tel. 062/788-739. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i sve predmete od lomljenog zlata najbolje pla~am isplata i dolazak odmah. Tel. 062/788-739. KUPUJEM deviznu {tednju Jugo-i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 061/526-918. KUPUJEM zlato lomljeno, dukate, {orvane, dobro pla}am. Mob. 066/723-731. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah. Tel. 061/517897. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM polovni slu{ni aparat. Mob. 061/223-119. KUPUJEM umjetni~ke slike (ulja, akvarel, pastel) starih slikara. Mob. 062/969-693. NAJBOLJE 100% pla}am staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu i dionice svih firmi, fondova. Isplata i dolazak odmah. Mob. 062/723-575.

ZAPOSLENJE
POTREBNA `ena za ~uvanje starije pokretne `enske osobe, 24 sata, stan, hrana i plata 300 KM. Tel. 658-867. POTREBNA kuharica i konobar u restoranu. Mob. 062/690-162. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. FRIZERSKOM salonu potreban frizer sa iskustvom i manikir djevojka. Tel. 063/076-228. FAST Fudu „ Gu{t „ potreban ro{tiljd`ija sa iskustvom i radnica na poslu`ivanju. Mob. 061/548-806. POTREBNA za rad pic-majstor kuharica. Mob. 063/024372. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati. POTREBNA frizerka. Mob. 065/449-120.

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. ALU @ALUZINE 20 KM/m2, trakaste zavjese 20 KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447.

36 maliOglasi
^ISTIM i odr`avam urednim va{ stambeni prostor, brzo, kvalitetno, pedantno i po{teno. Tel. 062/760-012. ELEKTRI^AR, popravka i ugradnja elektro instalacija. Mob. 061/901-646. PRESVLA^IM kau~e i sve opravke. Dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932 i 062/522-986. SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Mob. 062/136-248. VR[IM usluge postavljanja, bru{enja parketa i laminata brzo i kvalitetno. Tel. 061/ 134-260. KERAMI^AR, mob. 061/811793. VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205-803, tel. 066/973-793. ELEKTRI^AR-vodoinstalater, radimo nove i popravljamo stare instalacije, eko plastika, sanitarija, sevis bojlera, itd. Mob. 061/132-149. PAZILA bih/izdr`avala stariju mu{ku/`ensku osobu, protuusluga obezbije|en smje{taj. Mob. 065/449-120. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone, izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141-676, 033/ 204-805. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108-779. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688. VO DO IN STA LATER SKA radnja radi adaaptacije kupatila kao i opravke. Tel. 065/ 733-400. VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659 i 062/139-034. KOMBI prevoz: selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/ 841-309. VKV STOLAR opravlja stolariju, tapicira namje{taj, plakare, roletne uz garanciju. Tel. 061/863-740. NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge i samostalne poduzetnike). Tel. 061/ 160-020. DIPLOMIRANA in`enjerka daje instrukcije iz matematike za prijemne i popravne ispite. Tel. 227-990. U^ENICIMA, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 625-196, Ilid`a. PUTUJTE brzo i sigurno, klimatiziranim kombijem, Sarajevo, more i ostale destinacije. Mob. 061/222-310 i + 385 99 5730940. MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872. OZBILJNA `ena pazila bi stariju `enu 4 sata dnevno, Alipa{ino polje — Mojmilo. Mob. 061/949-447. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvokrilna, u boji drveta. Mob. 061/516-910. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607-453. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h. Tel. 061/949-447. ^UVALA bih i opslu`ivala nepokretna lica. Mob. 062/ 569-444. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, Ilid`a, ~as 6 KM. Tel. 621-976. PROFESIONALNO {minkanje za maturske ve~eri, svadbe i dr. sve~anosti. Mob. 061/803-400. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534-231. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6 KM/~as. tel. 061/157-991. POPRAVLJAM TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Mob. 062/199-199 i 061/365-690. NJEGOVALA bih stariju osobu (`ensku) polupokretnu, 8 sati dnevno. Mob. 061/374-458. ADAPTIRAMO ku}e, stanove, radimo: struju, vodu, estrih, parket, keramiku, rigips, moleraj...Mob. 063/155-868. KOMBI prevoz: selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. BLOU VISION, licencirani ra~unovo|a pru`a ra~unovodstvene usluge. Mob. 062/471010, 533-281. RADIM antikorozivnu za{titu automobila, farbanje, varenje, poliranje, Ilija{. Mob. 061/552-547. POVOLJNO i kvalitetno radim grijanje, vr{im ispriranje i farbanje radijatora i ostale popravke. Mob. 061/922-476. KOMPLETNA adaptacija stana: moleraj, keramika, laminat, rigips, prezide, ugradnja stolarije, povoljno. Mob. 062/226-904. OVLA[TENA agencija za kupovinu devizne {tednje ratne od{tete dionica firmi i fondova najbolje plaa}am isplata i dolazak odmah. tel. 061/264-364. ZAPO^NICE biznis idejama knjige Vodi} malih biznisa, sa 2.500 ideja, isporuka na CD-u. Tel. 032/244-417. VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205-803, tel. 066/973-793. ODR@AVALA bih stan kod porodice, (~i{}enje stana, peglanje), ~istila bih va{ poslovni prostor. Tel. 061/374-458. VR[IM selidbe, prevoz robe, kombijem, obezbije|ena radna snaga, uz godogov. Mob. 063/872-529. POVOLJNO vanjske roletne, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata i PVC - stolarija. Tel. 061/214303. MOLER Dino, jednosoban stan sa pripremom zidova bijelo ili u bojama 200 KM, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovanje ograde. Mob. 062/907-356. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/916. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. 611-439. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. EXPERT za hidro-termo izolacije krovova, podova, zidova i gara`a. Mob. 061/098-579, 653-396. TAPETAR VK radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895, 062/909-306. INSTRUIRAM matematiku na jednostavan i razumljiv na~in, dipl. ing. elektrotehnike. Mob. 061/571-361. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121-524. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6 KM/~as. Tel. 061/157-991. SZR izvodi gra|evinske radove, ugradnja keramike, rigipsa i svih vrsta podova. Mob. 061/256-132. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902. PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik - tehni~ku dokumentaciju, uputstva, itd. Mob. 061/357-232. SPECIJALISTI^KI pregledi, rad medicinskih sestara. Tel. 061/319-604. ^UVALA bih dijete u svom stanu, imam iskustvo, Saraj Polje. Tel. 466-920. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. Tel. 061/516-375. NAJBOLJE 100% pla}am deviznu {tednju, ratnu od{tetu dionice firmi i fondova FBiH i RS isplata i dolazak odmah. Tel. 062/723-575. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu lijepljivom trakom i podnim najlonima. Tel. 061/ 606-441. ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Greninga, medicinski dokazivo. tel. 062/256-376. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061/282-134. POSTAVLJAM povoljno rigips. Tel. 061/545-888. ELEKTRI^AR vr{i opravke {porets, bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, instalacija osigura~a. Mob. 063/155-868. KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektri instalacija i laminata. Mob. 062/466-093. IZRADA plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica prema katalogu i zahtjevu. Mob. 062/466-093. INSTRUKCIJE matematika — fizika. Tel. 457-066. ELEKTROSERVIS, vr{i opravku bu{ilica, usisiva~a i ma{ina. Tel. 061/803-255, 066/889-246, 033/213-040. MOLERSKO-farbarski radovi, cijena po dogovoru, povoljno. Tel. 066/205-151. PRU@AMO usluge bh. dijaspori. www-rodoslov.ba Tel. 061/109-970. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. Tel. 061/033-475. PODACA — Makarska rivjera, iznajmljujem 2 trokrevetna apartmana sa posebnim ulazom, 200m od pla`e. Tel. 00385 21 699- 170. NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz more, povoljno. Mob. 063/322-271 i 036/884-711. U BRISTU izdajem dva dvokrevetna apartmana sa parkingom, blizu mora. Tel. 00385 21 699-445. NEUM iznajmljujem luksuzno opremljene apartmane uz more. Tel. 063/405-355, 036/884-135. IZDAJEM luksuzno opremljene apartmane u Neumu. Tel. 063/350-149 i 036/880-320. OTOK Hvar Su~uraj apartmani 3-5 osobni uz samu pla`u, izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00381 63 352-350. NEUM izdajem apartmane blizu mora sa terasom i pogledom na more. Tel. 036/884710, 062/970-364. DUBROVNIK, izdajem trosoban apartman, terasa, parking, pogled na more, most, rijeku Dubrova~ku, 100 eura/dan, du`i boravak po dogovoru. Mob. + 385959042186. NEUM apartmani — sobe, pet metara od mora, parking. Tel. 061/488-043, 036/880-582. DUBOKA, izdajem apartmane. Tel. 00385 20 691493 i 00385 98 9974826. GRADAC trokrevetne sobe, kupatilo, balkon, kuhinja u junu povoljnije. Tel. 00385 21 697123. DUBROVNIK — Lapad izdajem apartmane za 2,4,6 osoba, vlastiti parking, povoljno. Tel. 00385 59 8244031. IZDAJEM apartmane na otoku Pagu povoljno. Tel. 00385 23 612-230, 00385 91 7243807. IZDAJEM potpuno opremljene apartmane u Orebi}u sa terasom i vlastitim parkingom. tel. 033/220-068 i 061/147-359. NEUM, centar, prodajem ku}u sa poslovnim prostorom i 20 le`aja, jeftino. Tel. 036/880-631. MALI Drvenik, apartmani i sobe, upotreba kuhinje, parking. Tel. 00387 61 157790, 00385 91 9542000, 00385 21 628306. NEUM vila Glorija apartmani uz more povoljno, parking osiguran. Tel. 036/884-215. OTOK Hvar — Su}uraj, apartmani 3 — 5 osobni, uz samu pla`u, izdajem. Tel. 00385 21 773-305 i 00381 63 352-350. NEUM apartmani konforni klimatizirani blizu mora parking. Tel. 036/884-493, 061/141752, 061/183-981. H. NOVI-Zelenika, prva no} besplatna, ako ostanete najmanje 7 dana. Tel. 00382 69 679617. APARTMANI i sobe na Crnogorskom primorju pla`a veliki pijesak, Bar, www. apartmanifit.com Tel. 065/879-433. apartamne u neumu povoljno, izdaje Vila Lamija. www.villalamia.com Mob. 062/214-946 i 033/535-121.

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NEUM povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063/327-098, 036/884-169. ULCINJ, apartmani lux, kod hotela Albatros, 100m od mora. Tel. 0038269656514, Nurija. SOBE sa kupatilom, kuhinjom u Srebrenom. Tel. 00385 20 486160 www.srebreno.com OREBI] apartmani 2-3 krevetne sobe sa kupatilom, kuhinja, parking, more oko 200 metara. Tel. 00385 98 1863337, 062/304-139. IZDAJEM apartmane u Neumu, novogradnja, parking, ro{tilj, cijena povoljna. Tel. 036/880-178. APARTMANI, Klek — komarna more, izdajem apartmane za 3-7 osoba sa upotrebom kuhinje. Tel. 062/439-329 i 061/437-719. NEUM, potpuno opremljen dvosoban stan, na samoj obali, od 20.6., vlastiti parking. Mob. 061/547-130, 036/880-507. DOBRE VODE - BAR C. Gora, 7 eura le`aj, sobe, jednokrevetna, dvokrevetna, posebno kupatilo. Tel. 033/621-119. IZDAJEM povoljno sobe i apartmane u tu~epima, cijena od 10.6.-15.7., 5-krevetni apartman 55 eura, 4-krevetni 50 eura, 3-krevetni 35 eura, 2-krevetni 30 eura-jedno no}enje. Sobe sa kupatilom, zajedni~ka upotreba kuhinje=3-krevetna30 eura jedno no}enje. Mob. 098/997-9067, 021/623-304. KOR^ULA, izdajem apartmane i sobe. Tel. 00385 92 381825, 00387 63 185392. APARTMANI po cijeni 40-50 eura u Sreseru na Pelje{cu. Tel. 0038520741246. NEUM, uz more izdajem apartmane i sobe sa kuhinjom, kupatilom, parkingom. Tel. 036/880-658, 036/805-907, 063/924-121. APARTMANI, Klek-Komarna, za 3-6 osoba, upotreba kuhinje. Mob. 062/439-329, 061/ 437-719. IGRANE, Makarska rivijera, izdajem povoljno sobe, apartmane, manju ku}u. Tel. 00385 21 627738, mob. 00385 91 5583218. VODICE — [ibenik, dva dvosobna apartmana, klima ure|aj, uz more. Povoljno. Lapenda 00385915965771.

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani — tri zvjezdice. www.neumbih.com;www.villa-bianca-neum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com; info@villabianca-neum.com Telefon: 387 (0)36 884-125, Fax: 387 (0)36 884-128. U MAKARSKOJ, blizu pla`e izdajem povoljno dvosoban komforan stan. Tel. 00385-91539-9107, Gojak. KU]A na moru kod Orebi}a, trosoban apartman sa 6 le`aja, ve}om terasom u prizemlju, pogled na Kor~ulu, Mljet i Lastovo, iznajmljujem. Tel. 033/660-546. ATRAKTIVNO! Prilika! Makarska rivijera. Prekrasan pansion na obali mora, 45 le`aja, dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433. SUPER prilika! Drvanik, Makarska, restoran na izuzetno atraktivnoj i prometnoj lokaciji uz more dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433. U PRELJEPOM Orebi}u izdajem apartmane i sobe. Iskoristite sve pogodnosti predsezone, ljepote Orebi}a i na{e ku}e. Terl. 033/225-074 i Mob. 061/252-782. HVAR, izdajem ku}u 4-6 osoba, 80m od mora, TV, klima, parking. Tel. 0038763191201.

RAZNO
SVE 503 topografske karte BiH na jednom disku za razne namjene. Tel. 032/244-417. POKLANJAM doma}u macu`enku, radi du`eg odsustva. Mob. 062/467-366. PAZILA bih stariju `ensku/mu{ku osobu, protuusluga obezbije|en smje{taj. Mob. 062/838-167, 065/449-120. USTUPAM ugovor za op{tinsku radnju, uz otkup inventara, Stari Grad. Mob. 061/245900. TRA@IM na poklon {poret na drva. Mob. 061/915-981.

utorak, 14. juni 2011. godine
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLA Broj. 08-03/1-2-34.2-283-2/11 Datum: 9. 6. 2011. godine Na osnovu ~lana 20. i 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj: 49/05), ministar unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona raspisuje
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

OSLOBO\ENJE

OGLASI
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

37

SKUP[TINA KANTONA SARAJEVO

CANTON SARAJEVO ASSEMBLY

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 34/03) i ~lana 21. Zakona o pravobranila{tvu - novi pre~i{}eni tekst („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/08) i ~lana 37. Poslovnika Skup{tine Kantona Sarajevo - novi pre~i{}eni tekst („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 25/10), Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skup{tine Kantona Sarajevo objavljuje

J AV N I O G L A S
Za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno i odre|eno vrijeme 1. Vi{i referent za sprovo|enje propisa o bezbjednosti saobra}aja na putevima u Odjeljenju za administraciju Srebrenik 1 (jedan) izvr{ilac na odre|eno vrijeme OPIS POSLOVA: - vodi upravni postupak u vezi sa izdavanjem voza~kih dozvola i registracijom vozila - vr{i brisanje vozila iz evidencije - izdaje potvrde i uvjerenja na osnovu slu`bene dokumentacije o vozilima i voza~ima - vr{i obradu depe{a i akata iz oblasti saobra}aja - izvr{ava mjere bezbjednosti i za{titne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima - vodi propisane evidencije iz ove oblasti - priprema podatke za potrebe AOP i vr{i unos podataka - vr{i i druge poslove koje mu naredi neposredni rukovodilac 2. Vi{i referent za poslove pisarnice i kurirska slu`ba 2 (dva) izvr{ioca (u Odjeljenju za administraciju Grada~ac 1 (jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme i u Odjeljenju za administraciju Srebrenik - 1 (jedan) izvr{ilac na odre|eno vrijeme) OPIS POSLOVA: - prima i razvrstava po{tu za PU, odnosno PS i Odjeljenje po adresama primalaca, zavodi u dostavne knjige i predaje pisarnici, - zavodi predmete i akte u propisane registre, stara se o svim predmetima organizacionih jedinica koji se nalaze u pisarnici i razvrstava ih po klasifikacionoj oznaci, - stara se o rokovima za sve akte organizacionih jedinica koje upu}uju izvr{iocima radi rje{avanja, - zavodi predmete iz dostavne knjige koji se odnosi na sve organizacione jedinice radi otpreme i evidentira ih u posebnu knjigu za otpremu, - izdvaja predmete, spaja ih i upu}uje organizacionim jedinicama na njihov zahtjev, - u~estvuje u izradi mjese~nih, tromjese~nih, polugodi{njih i godi{njih izvje{taja u upravnom rje{avanju u organizacionim jedinicama, - po potrebi neposredno vr{i i ostale poslove iz djelokruga rada pisarnice i ekspedita, - razvrstava i upu}uje po{tu putem kurira i redovne PTT slu`be u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju i o tome vodi evidenciju, - vodi knjigu za otpremu po{te putem PTT, - stara se o rukovanju, ~uvanju spisa i drugih akata, dostavi, otpremi i a`urnosti po{te, - sre|uje arhivsku gra|u u skladu sa Zakonom o arhivskoj gra|i, - raspore|uje arhivu prema klasifikacionim znacima, predla`e njeno uni{tenje i pravi specifikaciju predmeta, - stara se o ~uvanju arhivske gra|e, - vr{i i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac 3. Pomo}ni radnik - higijeni~ar u Odjeljenju za tehni~ke i higijenske poslove 2 (dva) izvr{ioca (u PS Gra~anici - 1 (jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme i PS ^eli} - 1 (jedan) izvr{ilac na odre|eno vrijeme). OPIS POSLOVA: - odr`ava ~isto}u u objektima Ministarstva, - pere, pegla i vr{i zamjenu navlaka za fotelje, radnih odjela, mantila i ru~nika, - obavlja i druge poslove koje naredi neposredni rukovodilac. Kandidati za prijem u radni odnos moraju ispunjavati op}e i posebne uslove: OP]I USLOVI SU: - Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - Da je punoljetan - Da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, - Da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutra{njoj organizaciji MUP-a TK, - Da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{tan iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH, - Da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1 Ustava BiH. POSEBNI USLOVI SU: - Za poslove pod ta~kom 1. i 2. - SSS - IV stepen, gimnazija, upravna, ekonomska, birotehni~ka {kola - Polo`en stru~ni ispit - Najmanje deset mjeseci radnog sta`a - Za poslove pod ta~kom 3. - Osnovna - osmogodi{nja {kola Uz prijavu na javni oglas kandidati moraju prilo`iti: - Svjedo~anstvo o {kolskoj spremi - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci) - Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za poslove pod ta~kom 1. i 2. - Dokaz o radnom iskustvu za poslove pod ta~kom 1. i 2. - Dokaz da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{tan iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti FBiH, odnosno BiH, - Ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX ta~ka 1 Ustava BiH (izjave ovjerene u op}ini, kod notara ili suda). Napomena: Namje{tenik koji bude primljen u radni odnos putem ovog oglasa du`an je dostaviti ljekarsko uvjerenje. U slu~aju da kandidat ne ispunjava ove uslove, bit }e odabran slijede}i kandidat sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove. Dokumenti prilo`eni uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Javni oglas ostaje otvoren petnaest dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog oglasa dostaviti li~no ili na adresu Ministarstvo unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona, Turalibegova bb - 75000 Tuzla. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

J AV N I O G L A S
ZA IMENOVANJE NA UPRA@NJENU POZICIJU 1/01 Zamjenik pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo Opis poslova: Zamjenik pravobranioca vr{i poslove iz djelokruga Pravobranila{tva koje mu odredi pravobranilac, u zastupanju pred sudovima i drugim organima zamjenik ima ovla{tenja pravobranioca, kad je pravobranilac sprije~en ili odsutan, zamjenjuje ga zamjenik koga on odredi. Kandidati za imenovanje na poziciju zamjenika pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo du`ni su ispunjavati sljede}e op{te i posebne uslove: a) Op{ti uslovi: - da su stariji od 18 godina, - da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja ovog javnog oglasa, - da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH (da se ne nalazi na izdr`avanju kazne izre~ene presudom Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju i niti je pod optu`nicom Tribunala, a nije se povinovao-la naredbi da se pojavi pred Tribunalom). b) Posebni uslovi: - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, - diplomirani pravnik, - polo`en pravosudni ispit, - radno iskustvo u radu na imovinsko-pravnim poslovima u pravobranila{tvu, pravosudnim organima ili pravnim poslovima u drugim dr`avnim organima, preduze}ima i drugim pravnim licima, u trajanju od najmanje pet (5) godina, koji je rade}i u tim organima i pravnim licima stekao ugled pravnog stru~njaka i koji posjeduje najvi{e moralne osobine za obavljanje slu`be zamjenika pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo, - ne vr{i inokosnu funkciju niti je ~lan izvr{nog tijela politi~ke organizacije, u skladu sa ~lanom 26. stav 2. Zakona o pravobranila{tvu. Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti sljede}e dokumente: - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj VSS - pravnog smjera, - ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom pravosudnom ispitu, - uvjerenje - potvrdu o radnom iskustvu, - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci), - uvjerenje da kandidat nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja ovog oglasa ili izjavu da nije radio u dr`avnoj slu`bi, - izjavu da kandidat nije obuhva}en ~lanom IX 1. Ustava BiH, - izjavu da ne vr{i inokosnu funkciju niti je ~lan izvr{nog tijela politi~ke organizacije, u skladu sa ~lanom 26. stav 2. Zakona o pravobranila{tvu. Dokumenti koji se prila`u moraju biti originalni ili ovjerene kopije. Zamjenik pravobranioca imenuje se bez ograni~enja trajanja mandata. Svi kandidati koji budu ispunjavali op}e i posebne uslove bit }e pozvani na intervju. Kandidat koji bude imenovan za zamjenika pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo naknadno }e dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za koje se kandidovao. Javni oglas bi}e objavljen u „Slu`benim novinama FBiH“ i dnevnom listu „Dnevni avaz“ i „Oslobo|enje“. Rok za dostavljanje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa svim tra`enim dokumentima mogu se dostaviti li~no ili po{tom, sa naznakom: “Prijava za javni oglas za upra`njenu poziciju zamjenika pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo - NE OTVARATI“, na sljede}u adresu: „Komisija za izbor, imenovanja i administrativna pitanja Skup{tine Kantona Sarajevo, ul. Reisa D`emaludina ^au{evi} broj 1, Sarajevo. PREDSJEDAVAJU]A KOMISIJE Prof. dr. Mirjana Mali}
web: http://skupstina.ks.gov.ba e-mail: sks@ks.gov.ba Tel: + 387 (0) 33 562-055, Fax: + 387 (0) 33 562-210 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

JAVNA RASPRAVA
Prijedlog indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2012 - 2021. godina. U skladu sa Zakonom o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH br: 35/04 - ~lan 7. stav 11. - Ovla{tenja NOS-a), Mre`nim kodeksom i Metodologijom za izradu indikativnog plana razvoja proizvodnje, Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini je objavio Prijedlog indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2012 - 2021. godina. Javna rasprava }e se odr`ati u Sarajevu 30. juna 2011. godine u sali poslovne zgrade Energoinvesta, Hamdije ^emerli}a br. 2, sa po~etkom u 11 sati. Tekst Prijedloga indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2012 - 2021. godina mo`e se preuzeti sa web stranice Nezavisnog operatora sistema u BiH, www.nosbih.ba — Izvje{taji - Indikativni plan razvoja proizvodnje: Primjedbe i sugestije mogu se poslati na info@nosbih.ba. NAPOMENA: U listovima „Oslobo|enje“ i „Dnevni list“ u ponedjeljak, 13.6. objavljeno je obavje{tenje NOSBiHa o javnoj raspravi s pogre{nim podacima. Ta~ni termini i mjesto odr`avanja javne rasprave navedeni su u obavje{tenju objavljenom danas.

38 [TAMPA•TISAK•PRES

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Most Radija Slobodna Evropa

Brak iz interesa
U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li }e razli~it odnos prema hap{enju Mladi}al poremetiti relacije izme|u Srbije i Republike Srpske. Sagovornici su bili @arko Kora}, profesorl Filozofskog fakulteta iz Beograda, i Ivan [ijakovi}, profesor Univerziteta u Banjoj Lucil
Omer Karabeg: Na mitinzima u Republici Srpskoj, organizovanim u znak protesta protiv hap{enja Mladi}a, na udaru je najvi{e bio predsjednik Srbije Boris Tadi}. U~esnici su izvikivali: “Tadi}u, usta{o” “Tadi}u, ljago srpska” na, , zivali ga izdajicom i Brankovi}em. Koliko znam, Milorad Dodik, koji pretenduje na vrlo bliske odnose sa Tadi}em, nije se od toga ogradio, a {to je jo{ zanimljivije - nisu reagovali ni oni beogradski mediji koji su pod kontrolom srpske vlade. Kako to tuma~ite, gospodine Kora}? @arko Kora}: To jeste bilo zanimljivo. To je bilo ne{to novo. Ja mislim da je odnos Tadi} - Dodik ustvari brak iz interesa. I u jednom i u drugom slu~aju on slu`i, pre svega, da se stekne ono {to ja zovem nacionalisti~ka legitimacija. Tadi}u je neophodna nacionalisti~ka legitimacija, jer ra~una na glasove umerenih nacionalista. Zbog toga su njemu potrebni Dodik i podr{ka iz Republike Srpske. [ta on privatno misli o Dodiku, ja nemam pojma i to u politici nije ni bitno, ali je ~injenica da Dodik prisustvuje kongresima stranaka u Srbiji, da dolazi na velike fudbalske utakmice, da uvek sedi u lo`i sa Tadi}em, da to spolja izgleda kao nagla{eno prijateljstvo. Podsetio bih da je Tadi} pro{le godine aktivno u~estvovao u Dodikovoj izbornoj kampanji, a Vuk Jeremi} je bukvalno bio na bini na zavr{nom mitingu u Banjoj Luci, tako da se oni uzajamno nacionalisti~ki hrabre i potrebni su jedan drugome. Verovatno zbog toga Tadi} nije reagovao. On je, naravno, mogao malo da napujda medije na Dodika, ali tada bi bio gubitnik. Jer, ne smemo zaboraviti da je nedavno Dobrica ]osi} rekao da je Dodik, ja sada parafraziram, pravi Srbin, odli~an takti~ar i tako dalje. Dakle, Dobrica ]osi} hvali Dodika, a sad }e Tadi} da u|e u sukob s njim. Tako da se Tadi} pravio lud, pona{ao se kao da ni~eg nije bilo. Omer Karabeg: Gospodine [ijakovi}u, {ta }e biti sa zahtjevom da se Mladi} proglasi za heroja, koji je izno{en na svim mitinzima u Republici Srpskoj? Da li }e se i dalje na tome insistirati? Ivan [ijakovi}: [to se ti~e gra|ana, nekih pokreta, nekih nevladinih organizacija, sigurno je da ho}e. Ja sam ve} video natpise na nekim ulicama ispisane markerima i sprejevima “Ratko heroj“, “Ulica Ratka Mladi}a“, “Trg Ratka Mladi}a“ i sli~no. Hap{enje Mladi}a je u neku ruku jo{ vi{e u~vrstilo tvrdo nacionalisti~ko jezgro u uverenju da su svi protiv Republike Srpske. Javlja se strah da }e se poja~ati napadi na Republiku Srpsku i da }e su|enje Mladi}u uticati na to da u me|unarodnoj zajednici prevlada teza, koju {ire neki nacionalisti~ki krugovi u Sarajevu i na drugim mestima, da je Republika Srpska genocidna tvorevina. Zbog toga }e Mladi} sve vi{e biti slavljen kao heroj, mnogo vi{e od Radovana Karad`i}a. bilo vrlo te{ko da poverujem da Dobrica ]osi}, koji je stajao bukvalno iza svakog srpskog projekta u poslednjih 40 godina, ne stoji i iza toga. Pohvale Dodika od Dobrice ]osi}a su nedvosmislene i jasne, one pokazuju da je on njihov {ampion, tako da Tadi} mora da pazi kako da razgovara s Dodikom, jer on o~igledno ima podr{ku nacionalisti~ke inteligencije koja je, ina~e, vrlo mo}na u Srbiji. Omer Karabeg: Gospodine [ijakovi}u, za{to, po vama, Dodik tako `estoko negira genocid u Srebrenici koji je me|unarodno potvr|ena ~injenica?

Alibi za RS
Ivan [ijakovi}: Tu je re~ o nekoliko stvari. Jedna je da gospodin Dodik negiranjem tih ~injenica poku{ava da stvori alibi za Republiku Srpsku, jer je teza da je ona genocidna tvorevina vrlo opasna. On, zna~i, brani Republiku Srpsku kao njen predsednik. Drugo, gospodin Dodik, koji u su{tini nije nacionalista, da bi zaokru`io svoj politi~ki profil, svom socijaldemokratskom imid`u dodao je nacionalisti~ki, odnosno srbovanje, kako bi se to u `argonu reklo. Jedino tako je mogao pobediti Srpsku demokratsku stranku i opstati na politi~koj sceni u Republici Srpskoj. I tre}e, on misli da }e {to vi{e vreme prolazi, a od zlo~ina u Srebrenici je pro{lo deset i vi{e godina, te prve ~injenice i prve konstatacije polako padati u zaborav i da }e do}i vreme da se iznesu neke nove ~injenice. Videli ste {ta je bilo sa Jasenovcem - od onih cifara koje su i{le do milion i preko milion `rtava, na kraju se do{lo do toga da je Tu|manova vlast u Hrvatskoj tvrdila da je tu re~ o svega nekoliko desetina hiljada. Genocid je te`ak teret sa kojim nije lako `iveti i onda, naravno, poku{avate da to olabavite i da ujedno dobijete pozitivne poene me|u gra|anima. @arko Kora}: Ta~no je da Dodik ~eka da pro|e vreme, da na Srebrenicu padne pra{ina, ali bojim se da do toga ne}e do}i iz nekoliko razloga. Prvo, mi `ivimo u veku medija, elektronskih medija. Kad se Jasenovac doga|ao tamo nije bilo televizijskih kamera, a u Srebrenici je bilo mnogo novinara i televizijskih ekipa, ima obilje filmskog materijala, a postoje i svedoci. Drugo, istra`ivanje onoga {to se desilo u Srebrenici rade stranci, {to nije bio slu~aj sa Jasenovcem. Tre}e, Srebrenica se desila na tlu Evrope, holandski bataljon je tu bio, neke evropske zemlje se u najmanju ruku ose}aju suodgovornim {to taj zlo~in nisu spre~ile, {to NATO nije tada reagovao. Dakle, puno elemenata govori o tome da ta stvar ne}e i}i tako kako neki zami{ljaju, bar za slede}ih 20, 30, 40 godina. Omer Karabeg: Mo`e li se desiti da Milorad Dodik, s obzirom na to koliku podr{ku ima u krugovima oko Dobrice

@arko Kora}: Nacionalisti~ka legitimacija

Destrukcija BiH
Omer Karabeg: Gospodine [ijakovi}u, kako vi tuma~ite ~injenicu da se Dodik ni na koji na~in, ~ak ni nekom aluzijom, ni nekakvom polure~enicom nije ogradio od ovih zaista te{kih uvreda koje su uzvikivane na mitinzima u Republici Srpskoj protiv Tadi}a? Ivan [ijakovi}: Da je to uradio, to bi zna~ilo da se on suprotstavlja osnovnoj su {ti ni to ga pro tes ta, a to je da se izrazim u `argonu - odbrana lika i dela generala Mladi}a. On to prosto nije `eleo. Uostalom, postoji i neka vrsta rivalstva izme|u Dodika i Tadi}a na tom srpskom prostoru. Ja pretpostavljam da mu je, mo`da, onako u prikrajku bilo drago {to se sve to tako de{ava. On je, naravno, morao da se dr`i rezervisano i da svoju podr{ku daje u potaji da se ne bi izlo`io osudi me|unarodne zajednice.

@arko Kora}: Tadi} bi, da je mogao, verovatno to isto pustio i u Srbiji. Uostalom, on je to i uradio samo u potpuno drugom ambijentu. Pogledajmo samo kako se vlast pona{ala prema Mladi}u dok je bio u pritvoru u Specijalnom sudu u Beogradu. Po~elo je pri~om da je tra`io i dobio jagode, a zavr{ilo se time da ga je posetio ministar zdravlja Zoran Stankovi}, koji ga je pregledao u }eliji, iako su lekarski pregledi ve} bili obavljeni. Stankovi} je ina~e vojni lekar i biv{i na~elnik VMA, on je prijatelj s Mladi}em i ja sam zbog toga protestovao protiv njegovog imenovanja za ministra zdravlja. Onda ga je posetila i Slavica \uki} - Dejanovi}, predsednica parlamenta, koja je psihijatar i profesor Medicinskog fakulteta u Kragujevcu. Njih dvoje su njemu dotr~ali na noge. Ja }u sada napraviti jednu analogiju, ne pravim nikakvo direktno pore|enje. Zamislite kakav bi svetski skandal bio da su Ajhmana, kada je bio uhva}en u Argentini i preba~en u zatvor u Izraelu, tamo posetili ministar zdravlja Nema~ke i predsednik Bundestaga. A Tadi} je dozvolio da se sve to zbiva u zatvoru. Dakle, i Tadi} i Dodik su sli~no postupili, ali Tadi} nije imao mitinge, nego medijsko pokrivanje Mladi}evog boravka u zatvoru. Sva je sre}a da je Mladi}, nakon {to je uhap{en, bio samo sedam dana u Srbiji. Da je kojim slu~ajem bio jo{ dvetri ne de lje, mi slim da bi do {lo do me|unarodnog skandala, jer je Srbija bila na granici toga da joj svet - gledaju}i svu tu bogoboja`ljivost i naklonost prema Mladi}u - postavi pitanje: “Jeste li vi uhapsili heroja ili ~oveka optu`enog za najte`e ratne zlo~ine“?

POSTOJE SVJEDOCI Ta~no je da Dodik ~eka da pro|e vrijeme, da na Srebrenicu padne pra{ina, ali bojim se da do toga ne}e do}i iz nekoliko razloga. Prvo, mi `ivimo u vijeku medija, elektronskih medija. Kad se Jasenovac doga|ao tamo nije bilo televizijskih kamera, a u Srebrenici je bilo mnogo novinara i televizijskih ekipa, ima obilje filmskog materijala, a postoje i svjedoci, veli Kora}
Omer Karabeg: Mislite li da je ovo {to radi Dodik, ovo `estoko negiranje genocida u Srebrenici, fakti~ki u funkciji odbrane Ratka Mladi}a? @arko Kora}: Ja mislim da je Dodik vazda u odbrani samoga sebe i svojih politi~kih, ekonomskih i materijalnih interesa. Mislim, me|utim, da je njegovo negiranje genocida u Srebrenici u funkciji jo{ ne~ega - destrukcije Bosne i Hercegovine kao dr`ave. On `eli da poru~i Bo{njacima - dobro, vi ho}ete da `ivimo zajedno, ali onda morate odgovoriti na pitanje da li `elite da `ivite zajedno sa ljudima koji negiraju zlo~in koji vam je u~injen. Negiranjem genocida on `eli da podsti~e mr`nju Bo{njaka da bi onda rekao “Aha, vi mrzite nas Srbe, zna~i Bosna i Hercegovina je kao dr`avni projekt propala“. On igra jednu dugoro~nu igru veoma podstaknut iz Beograda. To je, po meni, jedna neispri~ana pri~a i meni bi

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

[TAMPA•TISAK•PRES 39
S idejom o referendumu bio je vrlo blizu toga. Onda bi se Tadi} mogao na}i u vrlo nezgodnoj situaciji ako mu se stranci obrate i ka`u mu: “Po{to je to tvoj prijatelj i vas dvojica se lepo sla`ete, sada ga ti lepo ubedi da od toga odustane“. To je za Tadi}a, po meni, glavna opasnost. A za Dodika je problem kako da bude dobar sa politi~arima iz Srbije, ali da se ne uvu~e u njihove unutra{nje bitke. To nije lako, jer on je dolazio na izborne skup{tine i Tadi}eve Demokratske stranke i Ko{tuni~ine Demokratske stranke Srbije, pretpostavljam da }e do}i i Tomislavu Nikoli}u, ali za njega }e nastupiti delikatan trenutak kada Nikoli}eva i Tadi}eva stranka, dve najve}e politi~ke partije u Srbiji, u|u u izbornu kampanju. E, onda za Dodika nastaje problem kako da ne ostavi utisak da se opredelio za jednu stranu. On }e poku{ati da ostane neutralan, ali to ne}e biti lako, jer se mo`e desiti da Tadi} od njega zatra`i
UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU raspisuje

KONKURS
za izbor akademskog osoblja 1. NA ODSJEKU ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU 1.1. u jedno od nau~no-nastavnih zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor, za u`u nau~nu oblast: "Automatsko upravljanje" u radni odnos sa punim radnim vremenom...........................................................1 izvr{ilac 1.2. u jedno od nau~no-nastavnih zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor, za u`u nau~nu oblast "Industrijska i procesna automatika" u radni odnos sa punim radnim vremenom ..........................................1 izvr{ilac 1.3. u nau~no-nastavno zvanje vi{i asistent, za u`e nau~ne oblasti: "Industrijska i procesna automatika" i "Elektroni~ke komponente i sistemi" u radni odnos sa punim radnim vremenom.......................................................................................................1 izvr{ilac 2. NA ODSJEKU ZA TELEKOMUNIKACIJE 2.1. u nau~no-nastavno zvanje vi{i asistent, za u`e nau~ne oblasti: "Telekomunikacijske tehnike" i "Teorija telekomunikacija" u radni odnos sa punim radnim vremenom.......................................................................................................1 izvr{ilac 2.2. u nau~no-nastavno zvanje vi{i asistent, za u`e nau~ne oblasti: "Be`i~ne telekomunikacije" i "Teorija telekomunikacija" u radni odnos sa punim radnim vremenom.......................................................................................................1 izvr{ilac Ugovor o radu zaklju~uje se na period izbora u odre|eno zvanje. UVJETI: Kandidati treba da ispunjavaju uvjete utvr|ene Zakonom o visokom obrazovanju - pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo" br - 22/10), op{tim aktima Univerziteta u Sarajevu i Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu: - docent: nau~ni stepen doktora tehni~kih nauka, najmanje tri nau~na rada iz oblasti na koju kandidat konkuri{e, objavljena u publikacijama koje prate relevantne baze podataka utvr|ene za Fakultet, pokazane nastavni~ke sposobnosti; - vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet nau~nih radova objavljenih u publikacijama koje prate relevantne baze podataka utvr|ene za Fakultet, objavljena knjiga recenzirana od najmanje jednog recenzenta referentnog na me|unarodnom nivou i originalni stru~ni uspjeh kao {to je projekt, patent ili originalni metod, te mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija, odnosno mentorstvo ostvareno u postupku sticanja nau~nog stepena magistra nauka po predbolonjskom procesu, sve nakon izbora u zvanje docenta; Svi nau~ni radovi, knjiga, projekt, patent ili originalni metod moraju biti iz oblasti na koju kandidat konkuri{e. - redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene knjige recenzirane od najmanje jednog recenzenta referentnog na me|unarodnom nivou, najmanje osam nau~nih radova objavljenih u publikacijama koje prate relevantne baze podataka utvr|ene za Fakultet, te mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i tre}eg ciklusa studija, odnosno mentorstvo ostvareno u postupku sticanja nau~nog stepena magistra nauka i doktora nauka po predbolonjskom procesu, sve nakon sticanja zvanja vanrednog profesora. Svi nau~ni radovi, knjiga, projekt, patent ili originalni metod moraju biti iz oblasti na koju kandidat konkuri{e. Prilikom izbora u isto ili vi{e zvanje uzimaju se u obzir samo objavljeni radovi, knjige i rezultati vlastitih istra`ivanja u primjeni, projekti te mentorstva nakon izvr{enog posljednjeg izbora u zvanje. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs za izbor u jedno od nau~no-nastavnih zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor, obavezni su u svojoj prijavi nazna~iti jedno od zvanja na koje se prijavljuju. - vi{i asistent: zavr{en elektrotehni~ki fakultet i nau~ni stepen magistra elektrotehni~kih nauka ili zavr{en prvi ciklus studija iz elektrotehnike i drugi ciklus studija iz elektrotehnike; postignuta prosje~na ocjena tokom studija najmanje 8,00, objavljeni stru~ni i nau~ni radovi, potvr|ena sklonost i sposobnost za nastavni i nau~noistra`iva~ki rad i poznavanje engleskog jezika KANDIDATI UZ PRIJAVU TREBA DA PRILO@E: Kandidati za nau~no-nastavno zvanje: docent, vanredni profesor ili redovni profesor prila`u: • biografiju • ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom elektrotehni~kom fakultetu ili drugom srodnom tehni~kom fakultetu • ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o ste~enom nau~nom stepenu doktora tehni~kih nauka • nau~ne radove iz oblasti na koju kandidat konkuri{e objavljene u publikacijama koje prate relevantne baze podataka utvr|ene za Fakultet, nakon posljednjeg izbora • stru~ne radove iz oblasti na koju kandidat konkuri{e • objavljene knjige recenzirane od najmanje jednog recenzenta referentnog na me|unarodnom nivou iz oblasti na koju kandidat konkuri{e, nakon posljednjeg izbora • potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju • potvrdu o mentorstvu kandidatu drugog i tre}eg ciklusa studija, odnosno kandidatu za sticanje nau~nog stepena magistra i doktora nauka po predbolonjskom procesu, nakon posljednjeg izbora. Kandidati za nau~no-nastavno zvanje vi{i asistent, prila`u: • biografiju • ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom elektrotehni~kom fakultetu po predbolonjskom procesu ili prvom ciklusu studija • ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o ste~enom nau~nom stepenu magistra elektrotehni~kih nauka po predbolonjskom procesu ili drugog ciklusa studija • uvjerenje o prosjeku ocjena tokom zavr{enih studija • objavljene stru~ne i nau~ne radove • uvjerenje o znanju engleskog jezika, ukoliko predmet nije bio u okviru nastavnog plana i programa studija. Prijava kandidata za odre|eno zvanje treba da sadr`i najmanje dokumentaciju kojom se ispunjavaju uvjeti za izbor u zvanje na koje su konkurisali. Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplomu prila`u nostrificiranu diplomu. Dokumenta se dostavljaju u originalu ili u ovjerenoj kopiji. Prijave se dostavljaju u pisanoj i (po mogu}nosti) u elektronskoj verziji - CD. Kandidati koji se prijave za izbor na vi{e u`ih nau~nih oblasti, za svaku prijavu dostavljaju kompletnu dokumentaciju. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave se podnose na adresu ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb Sarajevo Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Ivan [ijakovi}: Dodik je jedino srbovanjem mogao pobijediti SDS

]osi}a, u jednom trenutku zaigra na kartu srpskog vo`da? @arko Kora}: Ja ne mislim da je to verovatno iz sasvim banalnog razloga, {to ovde u Srbiji ima previ{e politi~ara - kako se to cini~no ka`e “mala bara, mnogo krokodila“ - koji bi njega do`iveli samo kao konkurenciju. On bi s njima morao da se bori za vlast i za deo bira~kog tela. Ina~e, lideri Srbije u poslednjih 100 godina u principu su bili iz Srbije. Politi~ari sa strane uglavnom nisu imali neki veliki uspeh. Ja mislim da je Dodik toga svestan i da se dr`i onoga {to je svo je vre me no re kao Ce zar “bo lje prvi u Galiji nego drugi u Rimu“, mada se toga do kraja nije dr`ao, pa je krenuo na Rim. Dodik svakako deluje kao veoma ambiciozan ~ovek, ali mislim da bi dobro razmislio pre nego {to bi se re{io da do|e u Beograd i u|e u rat sa Nikoli}em, Tadi}em i ostalim. Mislim da ne bi imao prevelike {anse u tom ratu. Ivan [ijakovi}: Ja mislim da Dodik nema takve ambicije. On je vi{e politi~ar lokalnog karaktera i profila. On ima jednu drugu vrstu ambicije - da bude prijatelj sa mnogima iz Beograda i da ostavi traga u mozaiku srpskih vo|a i li de ra. Nje mu je, me|utim, naj va`ni ja Re pu bli ka Srpska, on `eli da tu ostavi svoj pe~at, da ga njeni gra|ani hvale i pamte. Omer Karabeg: I na kraju, mislite li da }e sva ova doga|anja oko Mladi}a ipak uzdrmati prijateljstvo i bliske odnose izme|u Dodika i Tadi}a?

STRAH U REPUBLICI SRPSKOJ Hap{enje Mladi}a je u neku ruku jo{ vi{e u~vrstilo tvrdo nacionalisti~ko jezgro u uvjerenju da su svi protiv Republike Srpske. Javlja se strah da }e se poja~ati napadi na Republiku Srpsku i da }e su|enje Mladi}u uticati na to da u me|unarodnoj zajednici prevlada teza, koju {ire neki nacionalisti~ki krugovi u Sarajevu i na drugim mjestima, da je Republika Srpska genocidna tvorevina, ka`e [ijakovi}
da mu vrati uslugu, po{to su i on i Jeremi} i{li na njegove predizborne skupove, pa }e biti zanimljivo videti da li }e Dodik sedeti na zavr{nim konvencijama Demokratske stranke. Obojica, dakle imaju svoje probleme ali, bez obzira na sve, to je, ponavljam, brak iz ra~una koji }e jo{ potrajati. Ivan [ijakovi}: Mislim da }e sve ovo {to se de{avalo oko Mladi}a u izvesnom smislu uzdrmati njihove odnose i da }e i jedan i drugi ispoljiti neku vrstu distance u me|usobnim odnosima. Te{ko }e gospodin Dodik mo}i da sedi zajedno sa Tadi}em na svim tim priredbama i utakmicama i s njim srda~no komunicira, ako su gra|ani Republike Srpske toliko kritika uputili predsedniku Srbije koje su ponekad delovale i kao govor mr`nje. Mora}e da ima odre|enu rezervu. Isto tako mislim da i gospodin Tadi} ne}e mo}i da se i dalje pribli`ava gospodinu Dodiku, jer }e biti pod prismotrom Evropske unije i drugih iz me|unarodne zajednice. Ja mislim da su odnosi ta dva ~oveka {kolski primer ritualnog prijateljstva, da je njihovo prijateljstvo vrlo varljivo, pa pretpostavljam da }e u narednom periodu do}i do izvesnog zahla|enja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INA KONJIC KONJIC Broj: 08-29-6-2431/09 Konjic, 13.6.2011. godine Op}ina Konjic na osnovu ~lana 24. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine Federacije BiH broj 28/06, 2/10) i ~lana 11. Pravilnika o kriterijima, postupku i na~inu uskla|ivanja, registracije i ovjere redova vo`nje te sadr`aju i na~inu vo|enja registra (Slu`bene novine Federacije BiH broj 79/06)

Pod prismotrom EU
@arko Kora}: Ja ne znam kakvi su njihovi li~ni odnosi. Oni se grle, ljube, oni javnosti {alju poruku da su ekstremno bliski. Kolika je ta bliskost te{ko je re}i, jer se ne mo`e staviti znak jednakosti izme|u politi~kih i li~nih odnosa, oni su ~esto sasvim druga~iji nego {to ih javnost vidi. Kakvi god oni bili, jedna je stvar sigurna - oni }e i dalje u izvesnoj meri zavisiti jedan od drugog, bez obzira na situacije, kao {to je ova oko Mladi}a, kada se pojave neke razlike. Po mom mi{ljenju, Tadi}u bi ta bliskost postala opasna jedino ako bi se desilo da Dodik povu~e neke poteze, koji bi ga doveli u o{tar sukob sa me|unarodnom zajednicom.

OBAVJE[TAVA
zainteresirane prijevoznike Obavje{tavaju se zainteresirani prijevoznici da }e se 1.7.2011. godine (petak) u 9 sati u sali Op}inskog vije}a Konjic odr`ati uskla|ivanje redova vo`nje na op}inskim autobusnim linijama za op}inu Konjic. Ukoliko na prvom ~itanju redova vo`nje prijevoznici izjave prigovore na prijedloge novih redova vo`nje, drugo ~itanje }e se obaviti istoga dana na istome mjestu u 12 sati. Predstavnici zainteresiranih prijevoznika moraju imati pisana ovla{tenja za zastupanje, koje prije po~etka uskla|ivanja predaju Povjerenstvu. NA^ELNIK Emir Bubalo, dipl. ecc.

40

OGLASI
UNIVERZITET U SARAJEVU
JU „Studentski centar“ Sarajevo - UPRAVNI ODBOR -

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

O B AV I J E S T
O KONKURSU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETIMA I AKADEMIJAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU U [KOLSKOJ 2011/2012. GODINI

Na osnovu Odluke Upravnog odbora JU Studentski centar Sarajevo i saglasnosti Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, o b j a v l j u j e m o:

O G LAS
o raspisivanju konkursa za prijem studenata Univerziteta u Sarajevu u Studentske domove u akademskoj 2011/12. Tekst konkursa }e biti objavljen na WEB stranicama 15.6.2011. godine: Studentskog centra Sarajevo www.student-centar.ba, Udru`enja studenata Studentskog centra Sarajevo www.ussc.ba, Univerziteta u Sarajevu www.unsa.ba. Oglasnim plo~ama Studentskih domova i fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone 033/569-730, 033/778-582, 033/568-641.

U skladu sa ~lanom 83. Zakona o visokom obrazovanju, pre~i{}eni tekst („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/10), a na osnovu saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo od 9. juna 2011. godine, obavje{tavamo vas da }e konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu za {kolsku 2011/2012. godinu biti objavljen 15. juna 2011. godine na web stranici i oglasnoj plo~i Univerziteta u Sarajevu: http://www.unsa.ba/ i web stranicama i oglasnim plo~ama fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu.

Univerzitet u Sarajevu

JU „Studentski centar“ Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE @UPANIJA POSAVSKA OP]INA OD@AK
Na osnovu Odluke Nau~no-nastavnog vije}a Fakulteta za javnu upravu u Sarajevu broj: 824/11 od 31.5.2011. godine, raspisuje se

Na~elnik Op}ine Od`ak, na temelju Odluke Op}inskog vije}a Op}ine Od`ak, broj: 01-01-85/11 od 16. 5. 2011. godine

KONKURS
za upis studenata prvog ciklusa studija Fakulteta za javnu upravu, u akademskoj 2011/2012. godini Broj studenata: - redovni studij - 100 - vanredni studij - 50 Studij se organizuje prema pravilima i procedurama bolonjskog procesa u trajanju od ~etiri godine i i nosi ukupno 240 (E)CTS bodova. Uspje{nim zavr{etkom prvog ciklusa studija stje~e se zvanje Bachelora uprave. Bachelori uprave su osposobljeni za rad u organima dr`avne uprave, javnim preduze}ima te u ustanovama koje raspola`u javnim ovla{tenjima, kao i u drugim institucijama u kojima se tra`i rad na upravnom rje{avanju i drugim organizacijskim i rukovode}im poslovima. [kolarina za jednu studijsku godinu na prvom ciklusu studija iznosi 3.500, 00 KM u koju je uklju~ena obavezna literatura, predavanja, ispiti, izdavanje uvjerenja i dr. Pravo u~e{}a na konkursu, pod jednakim uvjetima, imaju dr`avljani Bosne i Hercegovine i strani dr`avljani sa zavr{enom srednjom {kolom u ~etverogodi{njem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju {kolu zavr{ili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvr|eno da imaju zavr{eno adekvatno obrazovanje za nastavak {kolovanja. Izuzetno, kandidati koji su srednju {kolu zavr{ili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo u~e{}a na konkursu i prije izvr{ene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedo~anstva o zavr{enom srednjem obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakon izvr{ene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije o zavr{enom srednjem obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do po~etka akademske 2011/2012. godine. Izbor kandidata za redovni ili vanredni studij izvr{it }e se prema jedinstvenom kriteriju: - Op}i uspjeh u srednjoj {koli u sva ~etiri razreda i uspjeh na diplomskom ispitu (zbir ocjena) - Uspjeh iz predmeta maternji jezik u sva ~etiri razreda i na diplomskom ispitu (zbir ocjena) Rang-lista svih primljenih i prijavljenih kandidata objaviti }e se na oglasnoj plo~i i na web stranici Fakulteta, najkasnije dva dana nakon isteka roka za podno{enje prijava na konkurs. Na listu mo`e staviti prigovor nezadovoljni kandidat u roku od tri dana od dana objave dekanu Fakulteta. Dekan Fakulteta }e odlu~iti o prigovoru u roku od tri dana. Kandidati mogu predati dokumente u studentskoj slu`bi Fakulteta za javnu upravu u Sarajevu, Ul. Patriotske lige 41, radnim danom od 8 do 16 sati. Uz zahtjev za upis kandidati predaju: 1. Originalna svjedo~anstva o zavr{enim razredima srednje {kole zavr{ene u Bosni i Hercegovini u ~etverogodi{njem trajanju, odnosno odgovaraju}e nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju {kolu nisu zavr{ili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prila`u se prevedeni i od sudskog tuma~a ovjereni dokumenti), 2. Originalnu diplomu o zavr{enoj srednjoj {koli, 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu. Detaljnije informacije o studiju, kao i druge informacije vezane za uslove studija, mogu se dobiti na www.fju.edu.ba, na kontakt-telefon 033 553 837 ili u studentskoj slu`bi Fakulteta na adresi Patriotske lige 41, 71 000 Sarajevo. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Uprava Fakulteta

O G L A [ AVA
USMENO JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI 1. PREDMET USMENOG JAVNOG NADMETANJA JE: Gra|evinsko zemlji{te u dr`avnoj svojini na kojem pravo raspolaganja ima Op}ina Od`ak, a koje je ozna~eno sa k.~. 6/6, zvana "Kapela gradili{te", u povr{ini od 80 m2, upisana u z.k. ul. broj 390 u k.o. Prud, {to se po novoj izmjeri odnosi na k.~. broj 1878/2, zvana "Put Od`ak-[amac", gradili{te, u povr{ini od 80 m2, upisana u P.L. broj 77 u k.o. Prud. 2. PRODAJNA CIJENA: Po~etna prodajna cijena po 1 m2 je 10,00 KM (deset konvertibilnih maraka). 3. UVJETI USMENOG JAVNOG NAMDETANJA: a) Na usmenom javnom nadmetanju mogu sudjelovati samo osobe koje su prilo`ile jam~evinu u iznosu od 10% po~etne prodaje cijene i to najkasnije jedan dan prije odr`avanja nadmetanja na ra~un prodavatelja sa naznakom "jam~evina za u~e{}e na javnom nadmetanju" i koji se upisao u registar osoba prijavljenih za u~e{}e na javnom nadmetanju kod Komisije za provedbu javnog nadmetanja. b) Predmet javnog nadmetanja se ne mo`e prodati po cijeni ni`oj od utvr|ene po~etne cijene. c) Prodaja se vr{i po na~elu "vi|eno-kupljeno", {to uklju~uje sve naknadne prigovore. d) Kupac je du`an platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora na ra~un prodavatelja broj 3383302200332484. e) Ako kupac u tom roku ne izvr{i uplatu kupoprodajne cijene, smatrat }e se da je odustao od kupnje, a polo`ena }e jam~evina biti zadr`ana iz koje }e se namiriti tro{kovi nove prodaje. f) Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom i tro{ak uknji`be u javnim knjigama snosi kupac. g) Ponu|a~u ~ija ponuda ne bude prihva}ena jam~evina }e biti vra}ena u roku od osam dana nakon okon~anja usmenog javnog nadmetanja. 4. VRIJEME I MJESTO ODR@AVANJA JAVNOG NADMETANJA: Usmeno javno nadmetanje }e se odr`ati 30. 6. 2011. godine u 12 sati u prostorijama Op}inske uprave Od`ak. 5. VRIJEME I NA^IN RAZGLEDANJA NEKRETNINE: Nekretnina koja je predmet usmenog javnog nadmetanja kao i prate}a dokumentacija mo`e se razgledati sa predstavnikom prodavatelja 20. 6. 2011. godine u 12 sati. Sve ostale informacije mogu se dobiti na telefon broj 031-762-363.

utorak, 14. juni 2011. godine
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA] Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03 i 34/03), ~lana 25. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list RBiH" broj: 6/92 i 13/94), ~lana 14. Zakona o pred{kolstvu ("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj 3/97) te Zaklju~ka Vlade Unsko-sanskog kantona o pokretanju postupka za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora pred{kolskih ustanova broj 03-017-386/2011 od 24. 5. 2011. godine, Vlada Unsko-sanskog kantona objavljuje

OSLOBO\ENJE

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON VLADA USNKO-SANSKOG KANTONA

41

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 12/03 i 34/03), ~lana 15. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju ("Slu`beni glasnik BiH“, broj 59/07), ~lana 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju Unsko-sanskog kantona ("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 8/09), ~lana 16. Zakona o Univerzitetu u Biha}u ("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 16/09), te Zaklju~ka Vlade Unsko-sanskog kantona, broj 03-017-371/2011 od 19. 5. 2011. godine o pokretanju postupka za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u (ispred osniva~a Univerziteta), Vlada Unsko-sanskog kantona objavljuje

za nominiranje kandidata za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora JU Dje~iji vrti} Bosanski Petrovac, JU Dje~iji vrti} "Ljiljan" Klju~ i JU "Dje~ije obdani{te" Velika Kladu{a Objavljuje se javni oglas za nominiranje kandidata za izbor i imenovanje za ~lanove upravnog odbora: 1. JU Dje~iji vrti} Bosanski Petrovac - 1 (jedan) ~lan ispred osniva~a 2. JU Dje~iji vrti} "Ljiljan" Klju~ - 1 (jedan) ~lan ispred osniva~a 3. JU "Dje~ije obdani{te" Velika Kladu{a - 1 (jedan) ~lan ispred osniva~a Nadle`nosti upravnog odbora su: - donosi pravila pred{kolske ustanove, - imenuje i razrje{ava direktora, - utvr|uje planove razvoja i godi{nje planove rada ustanove, - donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, - donosi op}i akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge op}e akte u skladu sa zakonom i pravilima ustanove, - odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o njima odlu~uje drugi organ ustanove, - usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, - rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em, - odlu~uje o prigovorima radnika na rje{enja kojim je drugi organ, odre|en pravilima ustanove, odlu~io o pravu, odgovornosti i obavezama radnika iz radnih odnosa, - podnosi osniva~u najmanje jednom godi{nje izvje{taj o svom radu, - vr{i izbor, prijem i odlu~uje o prestanku rada stru~nih radnika, - odlu~uje o prigovorima korisnika usluga na rad ustanove i stru~nih radnika, - vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove. Upravni odbor pred{kolske ustanove ima 5 ~lanova. Jedna tre}ina ~lanova upravnog odbora imenuje se iz reda stru~nog kadra pred{kolske ustanove, jedna tre}ina iz reda korisnika usluga, a jednu tre}inu imenuje osniva~. ^lanovi Upravnog odbora imenuju se na ~etiri godine i mogu biti ponovo imenovani. Op}i uvjeti: Za ~lana upravnog odbora navedenih JU mo`e biti nominiran/imenovan kandidat koji ispunjava slijede}e op}e uvjete: - da je stariji od 18 godina, - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX Ustava BiH), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u upravnom odboru ustanove pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, te da se ne vodi krivi~ni postupak, - da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u upravnom odboru u koji se kandidira, - da nije stariji od 70 godina, - da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH broj: 70/2008), da nije u funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH, - da nema privatni finansijski interes u ustanovi u ~iji se upravni odbor imenuje. Posebni uvjeti: Pored navedenih op}ih uvjeta, kandidat koji se nominira/imenuje za ~lana upravnog odbora pred{kolskih ustanova treba da ispunjava i slijede}e posebne uvjete: - da ima vi{u ili visoku stru~nu spremu - sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje upra`njene pozicije - sposobnost nepristrasnosti dono{enja odluka Zainteresovani kandidati du`ni su podnijeti pisanu prijavu sa potpunom dokumentacijom kojom dokazuju tra`ene uslove iz oglasa i to: - kra}u biografiju sa adresom i kontakt-telefonom i naznaku u koji se upravni odbor prijavljuju - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju CIPS-li~ne karte - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup i da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci) - uvjerenje nadle`nog suda da mu nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciju na koju se kandidira - ovjerenu izjavu kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da nema privatni finansijski interes u ustanovi u koju se kandidira, da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u BiH i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom na slijede}u adresu: Vlada Unskosanskog kantona, Komisija za izbor, Ulica Alije \erzeleza br. 6, Biha} sa naznakom "Prijava na javni oglas za nominiranje kandidata za izbor i imenovanje ~lanova upravnog odbora pred{kolskih ustanova Unsko-sanskog kantona". Na pole|ini koverte navesti ime i prezime po{iljaoca sa punom adresom stanovanja. Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja oglasa u dnevnom listu "Oslobo|enje" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

J AVNI O G L A S

J AVNI O G LAS
ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA U BIHA]U Objavljuje se javni oglas za nominiranje kandidata za izbor i imenovanje 5 (pet) ~lanova Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u (ispred osniva~a Univerziteta) Opis pozicije: Upravni odbor obavlja poslove utvr|ene zakonom i statutom Univerziteta, a naro~ito: a) daje mi{ljenje o statutu visoko{kolske ustanove, te donosi op}i akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druge op}e akte u skladu sa zakonom i statutom visoko{kolske ustanove b) donosi odluku o osnivanju drugih pravnih lica, u skladu sa zakonom i statutom visoko{kolske ustanove, c) donosi godi{nji program rada visoko{kolske ustanove na prijedlog senata visoko{kolske ustanove i prati njegovu realizaciju, d) utvr|uje planove finansiranja i razvoja, e) donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, f) usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad rektora/rektorice ili direktora/direktorice u domenu finansijskog poslovanja, g) rje{ava pitanja odnosa sa osniva~em, h) odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog statutom visoko{kolske ustanove, i) odlu~uje o prigovoru zaposlenika/zaposlenice na odluke tijela visoko{kolske ustanove koji su u prvom stepenu odlu~ivali o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika/zaposlenice iz radnog odnosa, j) podnosi osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju visoko{kolske ustanove i k) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom visoko{kolske ustanove. Mandat ~lanova Upravnog odbora je ~etiri godine. Op}i uvjeti: Za ~lana Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u (ispred osniva~a) mo`e biti imenovan kandidat koji ispunjava slijede}e op}e uvjete: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX Ustava Bosne i Hercegovine), - da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciju za koju se kandidira, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u Upravnom odboru Javne ustanove pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, - da nije stariji od 70 godina, - da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 70/2008), - da nije u funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH, - da nema privatni ili finansijski interes na Univerzitetu. Posebni uvjeti: Pored navedenih op}ih uvjeta, kandidat koji se imenuje za ~lana Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u (ispred osniva~a) treba da ispunjava i slijede}e posebne uvjete: - visoka stru~na sprema (VII stepen) - najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke spreme, - da nije ~lan upravnog ili drugog odbora u vi{e od jednog reguliranog organa. Zainteresovani kandidati du`ni su podnijeti pismenu prijavu sa potpunom dokumentacijom kojom dokazuju tra`ene uslove iz oglasa i to: - kra}u biografiju sa adresom i kontakt-telefonom - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju CIPS-li~ne karte - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup (ne starije od 6 mjeseci) - uvjerenje da nije ka`njavan i da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci) - uvjerenje da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji na koju se kandidira, - uvjerenje o radnom iskustvu - ovjerenu izjavu kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 70/08) i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH, te da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do kona~nog imenovanja. Kandidati koje nakon intervjua predlo`i Komisija za izbor, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje ako postoje dokazi da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom. Oglas }e biti objavljen u dnevnom listu "Oslobo|enje" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno, sa naznakom "Prijava na javni oglas za nominiranje kandidata za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u (ispred osniva~a Univerziteta) - ne otvarati, na slijede}u adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona, Komisiji za izbor, Ulica Alije \erzeleza br. 6, Biha}. Na pole|ini koverte navesti ime i prezime po{iljaoca sa punom adresom stanovanja. Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

42

POMO] U KU]I
Sa svjetske hortikulturne izlo`be

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Miri{ljave

mu{katle
Paleta boja u kuhinji
U ve}inikuhinja, fiksnielementi idu zajedno s prostorom i mogu se smatrati dijelom pozadinske dekoracije. Mijenjanje ormari}abojom, novimvratima ili novim radnim povr{inama uklju~uje ih u va{ plan za pozadinsku dekoraciju. Ako vam se dopadaju fiksni kuhinjski elementi takvi kakvi jesu, uklopite ih u paletu boja. Preure|enje kuhinje mo`e da po~ne uklanjanjem svih vise}ih elemenata, postavljanjem novih radnih povr{ina i planom za bojenje donjih elemenata ormari}a u istu boju u kojoj su i zidovi.

Nove sorte i hibridi sa mirisima narand`e, cimeta, jabuke, ru`e, mente...

Izbjegavajte nered na policama
U modernoj kuhinji svakodnevni pribor i posu|epredstavljajujedinudekoracijukoja vam je potrebna. Izbjegavajtehaos na radnim povr{inama i nered na policamatako{to }eteplaniratiograni~enu, skladnu paletu boja i materijala: prozirno staklo i plastiku (tegle, {olje, ~a{e, ~inije za mije{anje, bokale, posude za kuhanjekafe); nehr|aju}i~elik, aluminijum, nikl i hrom (sat, {erpe i tave, lampe, termos za kafu); crne, bijele ili crno-mrke akcente (servis, stolnjaci, zdjele) i ta~ke crveno-narand`asteboje(svje`ecvije}e). Zalihehrane ili kuhinjskealatkedrugeboje sakrijte iza vrata ormari}a.

Miri{ljave pelargonije ili mu{katle uz aromati~an i prijatan miris svaka od njih ima jo{ jednu zanimljivost, bilo da je rije~ o boji, obliku listova ili o mogu}nosti oblikovanja u bonsai formu. Na presti`noj hortikulturnoj izlo`bi Chelsea flower show 2011. predstavljene su nove sorte i hibridi sa mirisima narand`e, cimeta, jabuke, ru`e, mente... “Attar of Roses“ je pelargonija sa nje`nim bjeli~astoroze cvjetovima, ~iji listovi imaju miris slatke ru`e. “Variegatum“ je sorta sa malim,

{arenim i naboranim listovima, koji imaju osvje`avaju}i miris limuna. “Odoratissimum“ ima sitno li{}e svjetlozelene boje koje, kada se nje`no pro trlja, mi ri {e na svje`u jabuku. Cvjeta tokom cijelog ljeta. “American Princ of Orange“ ima osvje`avaju}i miris narand`e. Biljka je robusnog rasta sa tamnozelenim listovima i roze cvjetovima. “Clorinda“ je prijatnog mirisa, koji podsje}a na mje{avinu mirisa eukaliptusa i kedra. Ima krupne cvjetove pink boje.

“Deerrwood Lavander Lad” sa opu{taju}im mirisom lavande izgleda lijepo sa sivkastim tamnozelenim listovima i ta mno pink cvje to vi ma. “Chocolate Peppermint“ ima osvje`avaju}i miris mente. “Ardwick Cinnamon“ ima neodoljiv, slatkasti miris cimeta. Mirisne pelargonije su jednostavne za gajenje. Tokom ljeta predstavljaju pravi ukras i izvor prijatnih mirisa na balkonu ili u vrtu. Mo`ete ih zasaditi u balkonske `ardinjere, dekorativne saksije ili vise}e korpe.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Hit kupa}i u boji ko`e
Klasi~an bikini s trougli}ima i dalje je prisutan, ali je hit ove sezone model sa gornjim dijelom u vidu trake. Kada su u pitanju boje, preovladavaju nje`nije nijanse: svijetlozelena i nje`noplava, mirna ljubi~asta, bijela i be`. U modi su i kupa}i boje ko`e i u prirodnim tonovima pijeska i zemlje, koji odli~no isti~u preplanuli ten, pa se zbog toga preporu~uju za drugu polovinu ljetovanja. Lista trendova za ovo ljeto ne bi bila kompletna bez cirkona, {ljokica, lan~i}a i metalnih krugova. Oni se mogu na}i na bilo kojem dijelu kostima. To mo`e da bude samo detalj, primjera radi, metalni krug koji spaja trougli}e bikinija, ili je ~itav gornji dio posut kristalima ili sitnim metalnim aplikacijama. Popularne su geometrijske i cvjetne {are, ali ne previ{e upadljive, osim ako to nije samo jedna krupna {tampana {ara na jednom mjestu.

Pure}e rolnice punjene sirom
Potrebno:
4 tanje pure}e {nicle 40 gr putera 125 gr luka 1/2 crvene paprike 1 kiseli krastav~i} 1 ka{ika per{una 120 grama gauda sira 1/8 l bijelog vina 1/8 l slatke pavlake 2 ka{i~ice senfa 1 ka{ika bra{na so

Jagoda za glatku i blistavu ko`u
Masku za lice mo`ete da napravite i od jagoda. One sadr`e prirodne antioksidanse, a kiseline iz njih ~ine ko`u glatkom i blistavom. Masku koristite dvaput sedmi~no, a pravi se tako {to se izmije{aju pola {oljice jagoda, ka{ika svje`eg mlijeka i ka{ika ri`inog bra{na. Kada dobijete glatku smjesu, nanesite je na lice i vrat, pa poslije 20 minuta isperite mlakom vodom. Za revitalizaciju ko`e mo`ete da napravite preparat od narand`i, tako {to }ete pomije{ati jedno `umance, ka{iku meda, paketi} `elatina i 1/8 {oljicesvje`egsoka od narand`e. Smjesuumasirajte u ko`u i ostaviti da djeluje20 minuta. Pulpaovogvo}asadr`ivitamin C, kojispre~avanastanakbora, a sok uklanja mrtve }elije ko`e i podsti~e stvaranje novih. I li mun kao pri ro dni an tio ksi dans odli~no ~isti ko`u. Izmije{ajte 1/8 {oljice mljevenih badema, 2 ka{ike mlijeka ili pavlake i ka{iku limunovog soka. Ovu masku za ~i{}enje nanesite na ko`u i, kada se osu{i, isperite mlakom vodom.

Priprema:
Na 10 gr putera izdinstajte sitno nasjeckani luk i papriku, malo posolite i ostavite da se ohladi. U me|uvremenu isjeckajte krastav~i}e i pomije{ajte ih saper{unom. Sir isijecite na ~etirikri{ke. [nicleza~inite sa objestranesolju, pa jednu stranu nama`ite sa malo senfa. Na senf stavite kri{kusira, rasporeditepovr}e, savijte{nicle u rolnice i pri~vrstite ~a~kalicama. Preostali puter zagrijte u tavi pa na njoj pr`ite meso dok ne dobije zlatno`utu boju. Tada nalijte supom vinom i pavlakom, poklopite i kuhajte oko 15 minuta. Izvadite na zagrijan tanjir, a u saft sipajte ka{iku bra{na razmu}enu sa malo vode, mije{ajte neko vrijeme na laganoj vatri da sos dobije gustinu. Prelijte rolnice, ukrasite per{unovim listom.

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED
Maxthon internet je mo}ni tabovani pretra`iva~ koji odlikuje visoko prilagodljivi interfejs. Baziran je na Internet Explorer engineu za pretra`ivanje, {to zna~i da sve ono {to radi u okviru IE pretra`iva~a sigurno radi u okviru Maxthon tabovanog pretra`iva~a, ali uz veliki broj dodatnih elemenata. Maxhton je 100 posto bez virusa, spywarea, adwarea ili bilo koje druge vrste malwarea, dok ugra|eni Ad Hunter blokira {tetne ili iritiraju}e reklame, slike ili strane. Nova verzija oznake Maxthon 3.1.1.1000 donosi veliki broj unapre|enja me|u kojima je i unapre|enje JavaScript enginea, ali i veliki broj zakrpa.

43

Nivoi u okviru igre Serious Sam 3 su veliki, uz velike ulice i otvorene prostore, pa igra~ ima mogu}nost da se kre}e onako kako `eli, {to nije uobi~ajeno kada je u pitanju ve}ina modernih puca~ina u prvom licu. Nivoi su jednostavno morali biti ovakvi zbog toga {to ova igra podr`ava 16 Player CoOp, opciju koja zaista zvu~i ludo. Mada, mo`e se re}i i da je cijela igra luda. Ova igra }e prvo biti predstavljena za PC, grafika obezbje|uje sve {to je potrebno, a zna~ajna unapre|enja u odnosu na prethodnu verziju su o~igledna, i gotovo je sigurno da }e Serious Sam 3 verzija privu}i veliki broj korisnika.

Serious Sam 3

Maxthon 3.1.1.1000

Pet najboljih iOS 5 karakteristika

Po~etkom ove sedmice u tokuodr`avanja Worldwide Developers konferencije, kompanija Apple je kona~no omogu}ila uvid u iOS 5, planirani update za kompanijin mobilni OS. Uprkos ~injenici da on ne}e biti predstavljen prije jeseni - Apple jo{ nijeobjaviodatumpredstavljanja-iOS 5 obe}ava veliki broj izmjena koje }e biti na~injene u okviru samog operativnog sistema koji se koristi za iPhone, iPad i iPod Touch. Zvani~ni predstavnik kompanije Apple naglasio je da }e novi operativnisistemodlikovatioko200 novihkarakteristika te da }e jednom od njih biti obuhva}en i novi izgled Lock Screena.

Winamp je odabran kao jedna od najboljih 15 Android aplikacija za 2010. godinu zbog toga {to nudi mogu}nost sinhronizacije muzike, muzi~ke kontrole dostupne su preko ekrana, a tu je i integracija sa SHOUTcast streaming radiom. Prije nekoliko dana ovaj servis za upravljanje muzi~kim sadr`ajima dobio je veliki broj unapre|enja koja su fokusirana na to da obe zbi je de do da tne bes pla tne sadr`aje. Prije svega, ova aplikacija je sada integrisana sa AOL Music Full CD Listening Party koji korisnicima omogu}ava da vr{e stream najnovijih albuma u potpunosti bez ikakve nadoknade a tu su i druga unapre|enja.

Winamp za Android

Na prvi pogled - Samsung SyncMaster T22A350

Savr{en za
Novi model TV monitora kompanije Samsung sa varijantom TN panela, uz LED po za din sko os vje tlje nje, ima ugra|ene zvu~nike i TV tjuner. Pored dosta dobre slike, treba ista}i i mnogo opcija za povezivanje koje su na raspolaganju. Ve} neko vrijeme veoma su popularni modeli monitora sa ugra|enim TV tjunerom. Ovo je prakti~no, posebno za one koji nemaju dovoljno prostora na raspolaganju za oba ure|aja, tako da na jednostavan na~in mogu gledati TV na ekranu monitora, uz mogu}nost da pove`u jo{ neke izvore slike (recimo aparat ili dvd player) i sve to kontroli{u iz fotelje preko odli~nog daljinskog upravlja~a. Model T22A350 je novije proizvodnje i najvi{e }e odgovarati onima koji imaju malo prostora po{to se radi o modelu dijagonale 22” odnosno vidljivih 21.5” Iako na ovoj dija. gonali mo`da i nema toliko smisla Full HD rezolucija od 1920x1080 piksela, sigurno je da nikome to ne}e biti vi{ak.

male prostore

Zasebni Volume Up i Down i Channel Up i Down tasteri • Slika je o{tra i sa lijepim bojama

Tu`ba zbog iClouda
Ameri~katvrtkaiCloudCommunications sa sjedi{tem u Phoenixupodigla je tu`bu protiv Applea zbog kr{enja svog za{ti}enog tr`i{nog imena. iCloud Communications bavi se pru`anjem usluga vezanih uz prenos govora putem IP-a, a u svojoj tu`bi tvrdi kako Apple sa svojom nedavno najavljenom uslugom kopira njihovo ime i uvodi konfuziju vezanu uz ponudu usluga tvrtke. Tako|er se isti~e kako su usluge koje Apple namjerava nuditi identi~ne ili vrlo sli~ne uslugama koje nudi iCloud Communications od 2005, no zahvaljuju}i velikoj pa`nji medija javnost je vrlo brzo iCloud povezala s Appleom.

Hackerski napad na MMF
Me|una ro dni monetarni fond je najnovija `rtva hackerskih napada, ali zasad jo{ nisu poznati razmjeri napada i nanesena {teta. Prema pisanju The New York Timesa, koji se poziva na neimenovane visoke du`nosnike, rije~ je o velikoj kra|i informacija koja se provodila kroz period od nekoliko mjeseci. Za sada nema informacija ko bi mogao stajati iza ovih napada. S druge strane, Bloomberg prenosi izjave neimenovanog sigurnosnog stru~njaka koji vjeruje kako su napada~i povezani s nekom stranom vladom, te da su ukradene poruke elektroni~ke po{te i drugi dokumenti. Tako|er se prenosi poruka koja je navodno poslana zaposlenicima u kojoj se isti~e kako su otkriveni sumnjivi prenosi datoteka, te je u otkriveno kako je jedno od stolnih ra~unala bilo kompromiti ra no i is ko ri {te no za pris tup MMF-ovim sistemima.

Detalji
Dizajn monitora je poznat, u pitanju je Rose Black varijanta sa kombinacijom providne, crne i bordo plastike. Postolje je okruglo i u glossy fini{u, sa prili~no tankim vertikalnim dijelom, tako da se malo klati kada se pomjera. Na`alost, postolje omogu}ava samo tilt pomjeranje ugla nagiba ekrana, i nema recimo sviwela koji je uvijek koristan. Sa zadnje strane postolje je isje~eno tako da uhvati kablove, kako oni ne bi visili. Ispod ekrana, sa desne strane su smje{teni tasteri menija, koji su touch tipa, solidne brzine, a interesantno je da imamo i zasebne Volume Up i Down i Channel Up i Down tastere, tako da se ne mora za to koristiti daljinski. Ono {to se ne vidi spolja je da postoje i integrisani zvu~nici, solidno glasni, ali ne treba o~ekivati ba{ mnogo od njih. Kao multimedijalni model, SyncMaster T22A350 ima dosta toga na raspolaganju {to se ti~e video i audio-interfejsa, pa tako imamo pored obi~nog D-Sub analognog ulaza i dva HDMI-a, ali i komponentni (audio i video) za koji je potrebno koristiti poseban kabl/adapter koji se dobije u pakovanju. Postoji i odvojeni analogni audio ulaz, digitalni opti~ki audio izlaz, izlaz za slu{alice, i na kraju ~ak i video izlaz i USB port. Ovo nam govori da je monitor zami{ljen kao multimedijalni centar na koji se mo`e priklju~iti i dosta toga osim ra~unara i TV antene. Ugra|eni TV tjuner je isti kao i kod TV monitora prethodne generacije, {to zna~i ukoliko se obezbijedi jak signal dobrog kvaliteta, treba o~ekivati odli~nu sliku. Interfejs je dosta dobro organizovan, lak za snala`enje i dosta pregledan, po ~emu su Samsung modeli i poznati.

Specifikacija
Dijagonala: 22” Wide 16:9, LED Rezolucija: 1920x1080 piksela Osvjetljenje: 250 cd/m2 Kontrast: 50.000:1 Vrijeme odziva: 5 ms GTG Ugao vidljivosti: 170/160° Ulaz: D-Sub, 2x HDMI, digitalni opti~ki audio out, USB, audio in, headphones out, komponentni AV, VGA out Dodatno: Tilt, zvu~nici, TV tjuner prosje~nih uglova vidljivosti. Odziv od 5ms je sasvim dovoljan da ne}e biti problema kod br`ih scena ili igara. Nijanse sive boje su dobre, s tim {to bi svjetliji dio mogao biti i bolji, dok kod gradijenta boja nismo primijetili nikakve nepravilnosti. Sve zajedno, ovaj monitor je dosta dobra varijanta za one koji tra`e da u jednom ure|aju objedine vi{e funkcija. Preporu~ena cijena iznosi oko 310 eura.

Klju~ne karakteristike
Atraktivan Rose Black dizajn Ugra|en TV tjuner, stereo-zvu~nici Odli~an daljinski upravlja~ i prili~no dobra slika

Boje
Slika koju monitor daje je prili~no prepoznatljiva, radi se o dobro isprobanoj kombinaciji TN panela i LED pozadinskog osvjetljenja koja daje odli~ne rezultate. Slika je o{tra i sa lijepim bojama,

44

FELJTON

ponedjeljak, 10. januar 2011. godine utorak, 14. juni

OSLOBO\ENJE

Duplo golo (23)

BiH i ZAVNOBiH danas
Od godi{njice do godi{njice ZAVNOBiH-a, s nadom u srcu, ~ekamo da pomra~enje Sunca i Uma pro|u. Da {kiljavu svije}u nehajnog svijeta zamijeni {anti}evsko sunce na{eg neba. Na{e Bosne
Pi{e: Esad BAJTAL

Smrt fa{izmu! Sloboda narodu! Tim rije~ima je po~elo i zavr{ilo zasjedanje ZAVNOBiH-a (2526. XI 1943. godine) u Mrkonji}u. Bilo je to odgovorno vrijeme odgovornih ljudi. Oni su donijeli sunce slobode i bh. zajedni{tva. Sijalo je i grijalo (istina, ponekad i izme|u tamnih oblaka) skoro pola stolje}a. A onda je do{lo do totalnog pomra~enja. Pomra~enja Sunca i pomra~enja Nacionalnog Uma. U mraku tog bezumlja sijana je nesre}a, a nicale grobnice. Trajalo je ~etiri beskrajno duge, hladne i mra~ne godine. Ko na~no, 1995. go di ne u Daytonu, Svijet nam je, za prvu pomo}, umjesto sunca slobode, vratio svije}u lo{e definiranog mira. Sada `ivimo u polumraku. Uz {kiljavi plamen daytonske lojanice. A svije}a - ko svije}a. Niti grije, niti svijetli. Istina, razbija mrak. Tek toliko da se ne

sudaramo! Izuzev tu i tamo. Ali zato stalno potucamo. Iz dana u dan. Potucamo jedni na druge. Potucamo na masovne grobnice. Potuca izbjeglica na izbjeglicu. Bijeda na nevolju. Nevolja na siroma{tvo. Potucamo na nepravdu i nezaposlenost. Na slabe pla}e. Na jo{ slabije penzije. Potucamo na nepotpisane sporazume. I na dogovorene „nesporazume” . I tako, iz godine u godinu.

Zajedno i ljudski
Od godi{njice do godi{njice ZAVNOBiH-a, s nadom u srcu, ~ekamo da pomra~enje Sunca i Uma pro|u. Da {kiljavu svije}u nehajnog svijeta zamijeni {anti~evsko sunce na{eg neba. Na{e Bosne. Ni Moje ni Tvoje ni Njegove. Nego zavnobihovski Na{e.

O autoru knjige “Duplo golo“ u Zeni~kim sveskama pi{e: BAJTAL, ESAD, Breza, studirao pedagogiju i psihologiju; filozofiju i sociologiju. Redovne i postdiplomske studije zavr{io u Sarajevu. Nesposoban da bude podoban, `ivi od pisanja. O Bajtalovoj najnovijoj knjizi, koju je 2010. godine objavila sarajevska izdava~ka ku}a Rabic, recenzent D`emal Sokolovi}, izme|u ostalog, ka`e: “Ne mo`e se knjiga eseja Esada Bajtala ~itati a da se nema makar predstava o njenom autoru. Mogao sam re}i: a da se ne pro~ita njen pisac, ali ne mogu, jer se pisac ina~e, a u ovom slu~aju ponaosob, ne da pro~itati. Zato ve} na po~etku ho}u da prepadnem ~itaoca: ne usu|ujte se ~itati ako niste spremni makar naslutiti ko je ovo {tivo napisao...” Autor je knjigu posvetio “mojoj Majci, u znak neizmjerne za hval nos ti {to je, umjes to pri ze mne re li gij ske ne trpeljivosti, u Vjeri tra`ila, na{la i vlastitim primjerom nam ukazala na neupitan smisao ljudskog zajedni{tva kao najvi{e `ivotne i eti~ke vrijednosti ^ovjeka.” I dodaje “Ponudio sam je dnom svom dugogodi{njem prija telju da bude urednik ove knjige i on je pristao. A zatim je, predomisliv{i se, odus tao, ne oba vi jes tiv {i me ni je dnom je di nom ri je~ju o tome. Uprkos toj gromovito simptomati~noj {utnji, ne{to je ipak re kao. Manje o knjizi, a sasvim nehotice, pa ipak mnogo vi{e, o vremenu u kome `ivimo. Upravo na tome sam mu bes kraj no zahvalan.”

Na`alost jo{ je Ni~ija. Ba{ kao i mi sami. Daleki i tu|i. Jedni drugima le|ima okrenuti. A valja nam `ivjeti. Ba{ ovdje, u Ovoj Bosni. A gdje bi? I s kim bi, ako ne jedni s drugima. Zajedno! I ne samo Zajedno. Nego i Ljudski. Prije svega Ljudski. O~i u o~i. U zadovoljstvu i miru uzajamnog po{tovanja. Bar je to Bosna oduvijek i znala i umjela. Znala i umjela `ivjeti ljudski smisleno. La`u koji druk~ije ka`u. A ima ih. Tako govore jer Njima tako odgovara. @ive sretno na na{oj nesre}i i na{oj nevolji. Njima je dobro, a nama kako bude. Zato, nama odgovara ne{to drugo, a ne ovo. A to Drugo je ono Prvo; ono {to smo ve} ima li pri je po mra~enja: `ivot u zadovoljstvu

Putnici kroz (ne)vrijeme: 50 godina Sarajevskih dana poezije (24)

Veliki pjesnik u velikoj poeziji
Dru{tvo pisaca BiH 2002. godine Bosanski ste}ak dodijelilo je velikanu poljske i evropske poezije Tadeuszu Róźewiczu, jedinstvenom po poimanju poezije i `ivota u poeziji i za poeziju
Pi{e: Fadila Nura HAVER

Pokrenut je i jedan zanimljiv novi program: Poetska matineja na Vrelu Bosne (Ilid`a). U prirodi, na jednom od najpoznatijih sarajevskih izleti{ta, stihove su ~itali Bisera Alikadi}, Richard Harteis, Irfan Horozovi}, Ned`ad Ibri{imovi}, Zdravko Kordi}, Ivan Kordi}, Admiral Mahi}, Velimir Milo{evi}, Brigitte Oleshinski, Luko Paljetak, Miro Petrovi}, Nenad Radanovi}, Ismet Rebronja, Dara Sekuli} i Patrick Woodcock. U Bo{nja~kom institutu organi zi ra na je sve~ana do dje la Knji`e vne na gra de Bo san ski ste}ak. U programu su gosti iz inostranstva: Lidija Dimovska (Makedonija), Ibrahim Had`i} (Srbija), Richard Harteis (SAD), Dra gan Jo va no vi} Da ni lov (Srbi ja), Ju li an Kor nha user (Polj ska), Wil li am Me re dith (SAD), Luko Paljetak (Hrvatska), Ismet Rebronja (Srbija),

Brigitte Oleshinski (Njema~ka) i Patrick Woodcock (Kanada), te bh. pjesnici Amir Brka, Branko ^u~ak, Jozefina Dautbegovi}, Ferida Durakovi}, Had`em Hajdarevi}, @eljko Ivankovi}, Ivan Kordi}, Kemal Mahmutefendi} i Abdulah Sidran.

Visoki principi
Dru{tvo pisaca BiH 2002. godine Bosanski ste}ak dodijelilo je velikanu poljske i evropske poezije Tadeuszu Róźewiczu. U obrazlo`enju, koje su potpisali Abdulah Sidran, tada{nji pred sje dnik Dru{ tva pi sa ca BiH, i Had`em Haj da re vi}, pred sje dnik Or ga ni za ci onog odbora 41. sarajevskih dana poezije, pi{e: Tadeusz Róźewicz (Radomsk, 1921. godine) je veliki pjesnik u jednoj velikoj poeziji, u jednoj velikoj knji`evnosti - poljskoj poeziji i knji`evnosti. Veliki pjesnik na{eg vremena, jedinstven po poimanju poezije i `ivota u

Tadeusz Róźewicz

OSLOBO\ENJE utorak, 14. juni 2011. godine

FELJTON

45

1645.

NA DANA[NJI DAN

U gra|anskom ratu u Engleskoj snage parlamentarista pod vo|stvom Olivera Kromvela i Tomasa Ferfaksa porazile su kod Nejzbija rojaliste pod vo|stvom princa Ruperta od Palatinejta.

gres zastavu zvijez pru zvani~no dr`a 1777.Konga kaoSAD-a prihvatiovno znamenje.da i petan Vilijam li poslije dra vanja vi{e od 3.500 1789.Engleski kamaosti~nogTiputoBlaj,zusaiJa18 pristajeca, pre|enih milja, stigao je na trvo mor bli ve. Blaj 48 dana ranije ostavljen u vodama Tahitija nakon {to je pobunjena posada broda Baunti preuzela komandu nad brodom.

^e Gevara

1798. 1800. 1811. 1837.

srpski i lje Jova vi} Zmaj, dna od naj kantnijih ti 1904.Umro jepolovipinisacmarjekar Jovanli~nosnosrp- skog dru{tva u drugoj 19. vi ka. Borac za nacional

1928. Ro|en argentinski politi~ar i revoluciRo|en ~e{ki istori~ar i politi~ar Franti{ek Paonar Ernesto ^e lacki, vo|a ~e{kog preporoda u 19. vijeku. Kao Gevara. Kao beslider Federalisti~ke stranke zalagao se, u skladu sa svojom kompromisni idejom austroslavizma, za federativno preure|enje Austroborac za pravdu Ugarske. stekao je veliku popularnost, poNapoleon Bonaparta porazio je austrijske trusebno me|u pe u presudnoj bici kod Marenga u Italiji. mladima. U~esRo|ena ameri~ka knji`evnica Herijet Elizabet tvovao je u KuBi~er Stou, borac za `enska prava i oslobanskoj revoluciji ba|anje crnih robova, autor romana “^i~a Tomina koliba“. i bio ministar u U Napulju umro italijanski pisac \akomo LeKastrovoj vladi opardi, najve}i lirski pjesnik italijanskog ro(1961-65). U nomantizma i jedan od najzna~ajnijih pjesnika evropske poezije vembru 1966. 19. vijeka (“Silviji“, “Dijalozi i eseji“ “Zibaldon“, dnevnik “Mipostao je lider sli“). gerilaca u Boliviji.

nepomu}enog mira. Jer, zadovoljstvo daje smisao `ivotu. Smisao u zadovoljstvu nepomu}enog mira zove se jednostavno - Sre}a. Imali smo je, i ponovo bi da je imamo. Ali, sre}a, za razliku od nesre}e, nikad ne dolazi sama. Treba je graditi. Za sre}u se valja boriti. I izboriti. Ali ne silom nego Mudro{}u.

I ne oru`jem, nego oru|em. Oru|em Razuma i Dobre volje.

Jednostavna molitva
Razuma, sre}om, imamo. Ali ga, na nesre}u, ne koristimo. Dobre (resp. politi~ke) volje nam jo{ nedostaje. Potra`imo je u onoj usrdnoj i tako jednostavnoj molitvi Ba{eskijinoj iz davnog XVIII stolje}a.

A ona ka`e: Daj, spasi Bo`e, i onog koji bje`i i onog koji tjera. Mrkonji}, mjesto ZAVNOBiH-a, mjesto slobode, ravnopravnosti i mira, po{tovanja i samopo{tovanja, sveto je mjesto te molitve danas. Pomolimo se Toj molitvi. I za Nju! Svako na svoj na~in. I iskreno.
(Kraj)

no i politi~ko oslobo|enje, ~lan Srpske kraljevske akademije i dramaturg Narodnog pozori{ta u Beogradu (1890-98), najpoznatiji je kao dje~iji pjesnik.

Ro|en rus sac Ale louhin, ji je u ku knji`e uveo fa 1924.bodnekokomkipopirusjeVladimirvnosttiksejevi~neSobularnu prozu slo zici (“Kako ispi sunce“, “@ivjeti na zemlji“).

Veselin Masle{a

1928.

Umrla Emelin Pankherst, britanska sufra`etkinja, osniva~ Socijalno-politi~ke unije `ena (1903). Organizovala je brojne mitinge i demonstracije za `ensko pravo glasa, zbog ~ega je osam puta bila u zatvoru.

ruski sac Maksim Imao je zna~ajnu politi~kom i kul nom 1936.Umrosmaulopigu uosniva~emGorciki.jaturti~kog`ivoaltu sovjetske Rusije i tra se so lis re

1943. U bici na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu poginuo je publicista, novinar i prevodilac Veselin Masle{a.

izma u ruskoj knji`evnosti (“Makar ^udra“, “Mati“, “Na dnu”).

Povodom 50. sarajevskih dana poezije, Ferida Durakovi} i Fadila Nura Haver pro~e{ljale su stotine dokumenata i slika, i{~itale brojne materijale koje bi malo ko od nas ikada pogledao, podsjetile nas na pjesme poetskih saputnika/sapatnika i prethodnika i sve to sklopile u ovu dragocjenu knjigu. Ali, najve}a vrijednost tog, uglavnom semplovanog materijala, povezanog vrlo inteligentnim opaskama koje imaju esejisti~ku vrijednost, nalazi se drugdje: u komparativnom diskursu koji su~eljava poeziju i historiju, u kojem su njih dvije, kao u muzici, melodijski i harmonijski isprepletene, pa ~ine jedinstvenu i sasvim autonomnu sliku jednog vremena i ljudi u njemu. Oslobo|enje }e feljtonizirati „ratni dio“ (pripremila Ferida Durakovi}) i „poratni dio“ (pripremila Fadila Nura Haver) Sarajevskih dana poezije, iz knjige koja je upravo objavilo Dru{tvo pisaca BiH, a {tampao sarajevski Bemust. poeziji i za poeziju, ustrajavao je na visokim moralnim principima prakti~noga `ivljenja jedinstva eti~kog i esteti~kog. Ljepotu poezije oboga}ivao je istinom kao moralnim principom, tra`e}i primat svijesti u poeziji, kako je to s pravom zamijetio kriti~ar. Zajedno s Róźewiczem i uz nje go vu po mo}, shva}aju}i da poezije mora biti i „nakon {to je ubijen ~ovjek“, Dru{tvo pisaca BiH i najpresti`nija bh. knji`evna manifestacija Sarajevski dani poezije u Róźewiczu i njegovu pjesni~kom i eti~kom djelu prepoznaju neprolazne vrijednosti. S tim spoznajama, kao i s osje}anjem visokog po{tovanja za Pjesnika i njegovo djelo, Sarajevski dani poezije u 2002. godini Bosanski ste}ak, kao simbol Bosne, simbol postojanosti svake istinske vrijednosti, dodjeljuju poljskom pjesniku Tadeuszu Róźewiczu.

Sanski Most i Cazin
Na`alost, iz zdravstvenih razloga, znameniti poljski pjesnik nije mogao doputovati u Sarajevo. Nagradu su Róźewiczu, naknadno, u Krakowu,

uru~ili Marina Trumi}, @eljko Ivankovi} i Had`em Hajdarevi}. MOJA POEZIJA ni{ta ne tuma~i ni{ta ne obja{njava ni~ega se ne odri~e ne obuhva}a sobom cjelinu ne ispunjava nadu ne stvara nova pravila igre ne sudjeluje u zabavi ima ozna~eno mjesto koje joj valja ispuniti ako nije ezoteri~nim govorom ako ne govori originalno ako ne za~u|uje o~evidno tako treba biti povinuje se vlastitoj obavezi vlastitim mogu}nostima i ograni~enjima gubi sama sa sobom ne javlja se na mjestu druge i ne mo`e biti drugom zastupljena otvorena prema svima oslobo|ena tajne ima puno zada}a s kojima ne izlazi na kraj (Sa poljskog prevela Marina Trumi}) Sa ra jev ski da ni po ezi je 2002. okon~ani su gostovanjem doma}ih i inostranih pjesnika u Sanskom Mostu i Cazinu.
(Sutra: @ivot i poezija su krenuli dalje)

dnik SAD-a klin Ru mrzava Nje Itali u Ame ci. 1941.Predsjenje imovine Frenma~ke i zveltjenarediorizala 1946.Umro {kotski pronapreza~ D`onnaLoike,giaBerd, kouji je 1923. izveo prvi nos TV sli 1928. prvi prekookeanski TV prenos izme|u Londo Hortsdejla SAD-u. Parizu osno is mi 1962.Utra`ivanje svevanara.Evropska organizacija za Va kan objavio abolici na Indeks bra knji dex hi rum). Popis 1966.li~kitiga (Inci polibrorumjuprobrabinitonisuzasmjenjenih djela koje kato vjerni crkvenoj za li ~itati objavio je 1559. papa Pavle IV. Umro li ski pjesnik re Kvazimo dobitnik No na de za 1968.zemlje“,ita“Ajanbelove tu”,graSalvatoknji`evnost do, 1959 (“Vode i ve~e je “@ivot nije san” “Utopljena oboa“). Umro ar pi Horhe is Bor je najve}ih i najuticaj vnika 1986.sudan odgentinskispasacamenijihLuknji`etuhes,i 20. vijeka. Pre dno obilje`io hi no ri~ku litera ru

Rizo Mehinagi}

zna~ajno uticao na svjetske knji`evne tokove (“Univerzalna istorija be{~a{}a“, “Ma{tarije“, “Alef“, “Izve{taj o Brodiju“, “Pje{~ana knjiga“).

ku ra, dr{ku vlas kako je tvrdi opozi ja, ri 1990.UkoBusure{tula10.000cirudarastuuzlopo{atorsko nati-selje studenata ji demonstrirali protiv vlasti u centru gra da i demoliralo redakcije pojedinih listova i sjedi{ta opozicionih stranaka. janske vlasti Turskoj da Ali kon {to ga je sjednik Italije 2000.ItaliAgd`u napokuisporu~iletapred1981.Mehmepu pomilovao. Agd`a je zbog {aja aten ta na pa Ivan Pavla II. refe u ^e gla za pristu EU. 2003.Nasalorendumupanje{koj, 81 posto gra|ana je vni estro jedan od najve}ih ri ta 20. vi ka. 2005.UmroiKarlo Maria \ulini,dislagenaitalijanskijemasjednik tri i nekada{nji 2007.Umroralbiv{isepredtar UN-a,Ausdvajemandata, Kurt gene ni kre u Valdhajm.

2005. Dugogodi{nji novinar i glavni i odgovorni urednik Oslobo|enja Rizo Mehinagi} umro je na dana{nji dan u 83. godini. Bio je specijalista za spoljnu politiku i zapa`eni su njegovi izvje{taji iz Berlina, Beiruta-Kaira, New Yorka...

Tansu ^iler

1993. Tansu ^iler postala je prva `ena premijer u istoriji Turske.

46

SPORT

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Izvu~eni parovi zavr{nice prvenstva BiH u fudbalu za pionire

Joe [imuni} sve dalje od Maksimira

Prvi put kup-sistem
U prostorijama N/FSBiH obavljen je `rijeb parova za zavr{nicu pionirskog prvenstva BiH. U zavr{nici u~estvuje pet klubova iz Federacije BiH i tri predstavnika RS-a. Iz NS-a Federacije ove godine to su: Sarajevo, [iroki Brijeg, Klub 7 - Tuzla, Mladost - Gornja Dubica (Od`ak) i Tomislav - Tomislav-Grad, dok su predstavnici RS Modri~a Maximam, Leotar - Trebinje i pobjednik susreta Kozara (Gradi{ka) - Rudar (Prijedor) koja se igra 15. juna. U utakmicama ~etvrfinala (prve utakmice su na programu u subotu, 18. juna, a revan{i u srijedu, 22. juna sa po~etkom u 18 sati) sastaju se: pobjednik susreta Kozara/Rudar Prijedor - Leotar, GORNJA DUBICA: Mladost - Sarajevo, MODRI^A: Modri~a Maxima KLub 7, TOMISLAV-GRAD: Tomislav - [iroki Brijeg. Izvu~eni su parovi polufinalnih susreta, tako }e u prvoj polufinalnoj utakmici igrati: Pobjednik ~etvrtog para (Tomislav - [iroki Brijeg) - pobjednik tre}eg para (Modri~a - Klub 7), a drugi par bi}e pobjednik drugog para (Mladost - Sarajevo) - pobjednik prvog para (Kozara/Rudar Prijedor - Leotar). Termini utakmica polufinala su 25. i 29. juni. Pobjednik prvog polufinalnog para bi}e doma}in u prvoj utakmici finala koja je na programu 2. jula, a revan{susret }e se odigrati 6. jula.
S. Sp.

Emir Spahi} nalazi se na meti mnogih klubova

Spahi} ponovo

`elja Dinama
Spahi} i dalje ima ugovor sa Montpellierom i te{ko je za o~ekivati da }e Dinamo uspjeti realizirati ovaj transfer • Dolazi li Domagoj Vida?
Joe [imuni} i Domagoj Vida od prvoga dana kotiraju kao glavne Dinamove opcije na stoperskim pozicijama, a po mi{ljenju svih u Maksimiru upravo bi njih dvojica zadovoljila sve uslove koji se tra`e. Znaju jezik, brzo bi se uklopili, poznata su klasa i bez obzira na polemike da li je Vida zapravo desni bek ili stoper, on bi Dinamovoj zadnjoj liniji u ovom trenutku bio poja~anje. Me|utim, Vida je nekoliko puta odbio Modre, ali pri~a oko njegovog dolaska ponovo se aktuelizirala, a za razliku od njega Joe [imuni} je sve dalji od Maksimira. Upravo zbog neizvjesnosti oko dovo|enja kvalitetnih stopera Dinamo se bacio u pregovore oko dovo|enja kapitena bh. selekcije Emira Spahi}a, koji je ve} jednom bio meta Zdravka Mami}a u vrijeme Vahida Halilhod`i}a. Ipak, Spahi} i dalje ima ugovor sa Montpellierom i te{ko je za o~ekivati da }e Dinamo uspjeti realizirati ovaj transfer, s obzirom na to da je poznato kako Mami} za male novce dovodi poja~anja. Dodajmo tome kako se Spahi} povezuje sa nekoliko engleskih premijerliga{a, te sa turskim Trabzonom, pa je za o~ekivati da karijeru nastavi u nekoj od tih zemalja, a ne u Zagrebu, gdje je ve} proveo jedan dio svog `ivota igraju}i za tim iz Kranj~evi}eve.
J. Li.

Gavran vi{e nije

Boris Gavran od naredne sezone najvjerovatnije ne}e biti trener Rudara iz Prijedora. Rukovodstvo prijedorskog kluba i trener Boris Gavran nisu se uspjeli dogovoriti oko nastavka saradnje. Na upra`enjeno mjesto {efa stru~nog {taba ovog premijerliga{a najvjerovatnije }e do}i Dragan Radovi}, trener Sutjeske iz Fo~e.

trener Rudara

Kubanski nogometa{ iskoristio Gold Cup za prebjeg
Nastup na nogometnom prvenstvu Srednje i Sjeverne Amerike (Gold Cup) za prebjeg je iskoristio kubanski reprezentativac Yosniel Mesa. Odluku da }e to napraviti donio je jo{ prije po~etka turnira u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama... U intervjuu kojeg je dao {panskoj televiziji u nedjelju Mesa je izrazio svoju `elju za razvojem karijere izvan granica domovine. Stoga se i odlu~io pobje}i iz hotela protupo`arnim stepenicama i spustiti do automobila u kojem ga je ~ekala porodica... “Nije bilo lako, treneri su bili u predvorju hotela“, kazao je Mesa otkriv{i da je tokom bijega u ruci dr`ao staklenu ~a{u koja bi mu, u slu~aju da je primije}en ispred hotela, poslu`ila kao izgovor da je kre nuo po led, vje ro ja tno u obli`nji kafi}.

Sarajevo se poja~ava me|u stativama

Edis Kurtanovi}
Nakon dvije sezone provedene u Azerbejd`anu Edis Kurtanovi} (29) bi se mogao vratiti u bh. nogomet. Naime, nekada{nji golman Radnika iz Had`i}a, SA[K Napretka, mostarskog Vele`a i biha}kog Jedinstva, ovaj put mogao bi stati na gol premijerliga{a sa Ko{eva. “Istina je, pri~ao sam sa ljudima iz Sarajeva. I to je sve {to za sada mogu kazati“ kazao je , Kurtanovi}, koji je nakonJedinstva, koji je bio njegov posljednjiklub u BiH, sezonuproveo u redovima azerbejd`anskog Mugana, a posljednju sezonu za tamo{njeg, tako|er prvoliga{a, FK Ganca (Kepez). Podsje}amo, FK Sarajevo }e ovog

dolazi u Sarajevo?

Yosniel Mesa

Kurtanovi} na Ko{evo dolazi iz Azerbejd`ana

Kubanski sporta{i ve} dugi niz godina koriste me|unarodna takmi~enja da prebjegnu iz zemlje diktaturske vladavine.

ljeta igrati na evropskoj sceni, a 20. juna }e dobiti ime protivnika u 1. kolu kvalifikacija za

Ligu Evrope. I o~ito je da u klubu sa Ko{eva `ele iskusno i kvalitetno rje{enje na golu.

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

47

Komemoracija i sahrana fudbalske legende

Posljednji ispra}aj Josipa Katalinskog
Komemoracija odr`ana na groblju Bare

Na posljednje po~ivali{te Josip Katalinski [kija ispra}en je sa tugom i suzama u o~ima • O [kiji se mora govoriti u superlativu. Sarajevo i BiH, ali i biv{a Jugoslavija, du`ni su da pla~u za velikim ~ovjekom, kazao je Vlado Ragu`
za bo ra vi ti nje gov gol pro tiv [pa ni je. Oni ko ji su ga zna li pam ti}e ga, os ta}e [ki ja za sva vre me na’’, re kao je u svom go vo ru pred sje dnik Hrvat skog no go me tnog sa ve za Vlat ko Mar ko vi}. “O [kiji se mora govoriti u superlati vu. Dok smo `ivi, no si}emo ga u sje}anju. Sarajevo i BiH, ali i biv{a Jugoslavija, du`ni su da pla~u za velikim ~ovjekom’’, kazao je nekada{nji predsjednik KK @eljezni~ar Vlado Ragu`. Nakon komemoracije obavljena je i sahrana na porodi~nom groblju u sarajevskom naselju Stup. Na posljednje po~ivali{te Josip Katalinski [kija ispra}en je sa tugom i suzama u o~ima.

U Saraje vu je ju~er odr`ana ko me moracija i obavljena sahana legendarnog fudbalera @eljezni~ara Josipa Katalinskog [kije koji je u 64. godini premi nuo pro{le sedmi ce na kon du ge i te{ke bolesti. Komemoracija je odr`ana u Komemorativnom centru na groblju Bare u Sara jevu, a prisustvovali su joj predstavnici nogometnih institucija BiH, Hrvat ske i Srbi je, [ki ji ni sai gra~i i sportski prijatelji, ro dbina i predstavnici svih nivoa vlasti BiH, me|u kojima i ~lan Predsjedni{tva BiH @eljko Ko m{i}. “Oti{ao je jedan od nas kojeg }emo pamtiti za sva vremena. Nikada ne}u

Katalinski je ispra}en sa tugom i suzama u o~ima

Prvenstvo u Argentini odlu~eno kolo prije kraja

VELEZ PRVAK,
opro{taj Palerma
Toliko sam toga do`ivio na ovom stadionu. Nisam ni sanjao da }e mi navija~i iskazati toliku ljubav. U`ivam, sa suzama u o~ima se oprostio Palermo
Nogometa{i Velez Sarsfielda u nedjelju su postali prvaci argentinske Clausure. Kolo prije kraja kraja imaju nedosti`na ~etiri boda u odnosu na drugoplasirani Lanus. Velez je u nedjelju pobijedio Huracan sa 2:0 i u kombinaciji s Lanusovim doma}im porazom od Argentinos Juniorsa (1:0), osvojio je osmi liga{ki naslov. U utakmici igranoj bez publike (Duco stadion ka`njen zbog divljanja navija~a prije tri sedmice) strijelci su bili Santiago Silva (glavom) i David Ramirez (penal), a me~ je obilje`ilo i ko{kanje igra~a u 75. minuti. Tom prilikom isklju~eni su ratoborni Sebastian Dominguez (Velez) i Facundo Quiroga (Huracan). Argentinos Juniorsi su golom Nicolasa Blandija, na asistenciju Basualda kojoj je prethodio udarac u pre~ku Gustava Obermana, slavili pobjedu protiv Lanusa rezultatom 1:0, a pogodak odluke postignut je u 57. minuti. Pomenimo i to da se u nedjelju oprostio i legendarni Bovin 37-godi{nji napada~ Martin Palermo, koji je odigrao svoju posljednju utakmicu na La Bomboneri, na kojoj mu je uprili~en opro{taj. Zvani~ni opro{taj, pak, ima}e protiv Gimnasije u La Plati sljede}e nedjelje. “Toliko sam toga do`ivio na ovom stadionu. Nisam ni sanjao da }e mi navija~i iskazati toliku ljubav. U`ivam u ovom jedinstvenom trenutku“, sa suzama u o~ima od Bocinog stadiona se oprostio Palermo.

GOLD CUP Salvador deklasirao Kubu sa 6:1

Slavlje Meksikanaca nakon pogotka

Meksiko bolji od Kostarike
Meksi~ka nogometna reprezentacija upisala je i tre}u pobjedu u grupi A Gold Cupa, Prvenstva Srednje i Sjeverne Amerike, koje se igra u SAD-u. Ovaj su put rezultatom 4:1 bili bolji od Kostarike. Dva gola postigao je Andres Guardado, a po jednom su zabili Rafael Marquez i Pablo Barrera. Meksiko, ina~e branitelj naslova, u takmi~enju po grupama osvojio je maksimalnih devet bodova i plasirao se u ~etvrtfinale uprkos ~injenici da nastupaju sa samo 17 igra~a zbog suspenzije petorici koja su bila pozitivna na klenbuterol. Kos ta ri ka je za uze la dru go mjesto u grupi s ~etiri osvojena boda koliko ima i tre}eplasirani Salvador koji je sa 6:1 bio bolji od Kube (bez bodova). Ipak, zahvaljuju}i boljoj razlici pogodaka Kostarika je prona{la svoje mjesto me|u posljednjih osam u turniru. Pobjednik Gold Cupa plasira}e se izravno na Konfederacijski kup 2013. godine.

Palermo se oprostio od La Bombonere

Reuters

Barcelona `eli dovesti Griezmanna
Barcelona, aktuelni evropski i {panski prvak, opasno je zagrizla za mladog ~ileanskog nogometa{a Alexisa Sancheza, ina~e ~lana italijanskog Udinesea. No, pomama za ovim krilnim igra~em je velika, jer ga tra`i jo{ mno{tvo klubova, pa su stoga Katalonci spremni na alternativu koju su na{li u liku talentiranog Francuza, 20-godi{njeg Antoinea Griezmanna, ina~e igra~a Real Sociedada. Mladi nogometa{ je pro{ao sve francuske selekcije, te ima ugovor s Sociedadom do 2015, kao i klauzulu da mo`e oti}i iz kluba ukoliko netko ponudi 30 miliona eura. U Barceloni se nadaju da bi mogli prepoloviti dio te svote odre|enom posudbom nekog od svojih nogometa{a.

Fotosi: D`. KRIJE[TORAC

48
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Grad Sarajevo Op}ina Novi Grad Sarajevo Op}inski na~elnik

SPORT
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Canton Sarajevo Town Sarajevo Novi Grad Municipality Sarajevo Mayor of Municipality

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ubrzo sjednica IO RSBiH

Raskinuti ugovor

Na osnovu ~lana 8. Odluke o organizaciji jedinstvenog op}inskog organa uprave i posebnih op}inskih slu`bi Op}ine Novi Grad Sarajevo (''Slu`bene novine Kantona Sarajevo'', broj 21/08 ) te ~lana 7. Odluke o op}im, jedinstvenim kriterijima dodjele u zakup poslovnih zgrada, prostora i gara`a kojima pravo upravljanja ima Op}ina Novi Grad Sarajevo (''Slu`bene novine Kantona Sarajevo'', broj 3/98, 17/01 i 16/05) op}inski na~elnik raspisuje

P ON O V N I JAV NI OGLAS
za dodjelu u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u sklopu stadiona Otoka uz obavezu dopremanja prostora krajnjoj namjeni 1. Predmet oglasa - dodjela u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u sklopu stadiona Otoka — podtribinski prostor, uz obavezu izvo|enja radova na dopremanju i privo|enju prostora krajnjoj namjeni, - namjena prostora: ugostiteljstvo, - povr{ina prostora: 46,00 m2, - faza izgradnje: izgra|en po sistemu rau-bau (grube, nepotpune gradnje), - potrebna sredstva za zavr{etak gra|evinsko-zanatskih radova: po predra~unskoj vrijednosti cca 16.700,40 KM (uklju~uju}i PDV) uz napomenu da predra~unom radova nije obuhva}ena oprema i inventar predmetnog prostora, - rok za izvo|enje potrebnih radova: 30 dana od dana primopredaje prostora, - po~etna cijena zakupa: II poslovna zona - 12,00 KM/m2.. 2. Pravo u~e{}a Pravo u~e{}a na javnom oglasu imaju pravna lica registovana za obavljanje predmetne djelatnosti kao i fizi~ka lica koja ispunjavaju uslove za registraciju. 3. Sadr`aj ponude Pisana ponuda na javni oglas treba da sadr`i: - ~itko nazna~en naziv firme ili ime i prezime fizi~kog lica - kopija li~ne karte, CIPS-ova prijava boravka, odnosno sjedi{te firme, broj telefona ponu|a~a, ako je ponu|a~ pravno lice - firma uz pisanu ponudu obavezno prilo`iti rje{enje o sudskoj registraciji, poresku registraciju i identifikacioni broj, - visinu ponu|ene zakupnine po m2 izra`enu u KM, s tim {to po~etni iznos ne mo`e biti manji od iznosa utvr|enog ovim javnim oglasom, a cijena treba da bude integralni dio teksta koja se ne smije ispravljati i treba da glasi na cijelu ili pola nov~ane jedinice, - priznanicu o uplati sredstava u iznosu od 50,00 KM na ime tro{kova oglasa na ra~un otvoren kod UniCredit banke na br. 338-000-221003-2552, vrsta prihoda 722 631, {ifra op}ine 108 u korist Op}ine Novi Grad Sarajevo, koja se prila`e uz kovertu. Sredstva upla}ena na ime tro{kova oglasa se ne vra}aju. 4. Na~in podno{enja prijave Kovertirane prijave sa gore navedenim podacima, potpisom podnosioca i brojem telefona, li~no dostaviti na Protokol Op}ine — Prijem podnesaka — [alter-sala prizemlje Op}ine Novi Grad Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a br. 97, sa naznakom — "Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u sklopu stadiona Otoka uz obavezu dopremanja prostora krajnjoj namjeni''. 5. Rok za prijavu Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja zaklju~no do 14 ~asova posljednjeg dana trajanja oglasa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 6. Na~in odabira - Proceduru oglasa kao i prijedlog za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a provest }e Op}inska komisija na na~in i po postupku shodno odredbama Odluke o op}im, jedinstvenim kriterijima dodjele u zakup poslovnih zgrada, prostora i gara`a kojima pravo upravljanja ima Op}ina Novi Grad Sarajevo (''Slu`bene novine Kantona Sarajevo'', broj 3/98, 17/01 i 16/05). - Prilikom odabira najpovoljnijeg ponu|a~a prednost }e imati ponu|a~ koji pored toga {to ispunjava sve uslove tra`ene oglasom, ponudi i najve}u visinu zakupnine po m2. U slu~aju da dva ili vi{e u~esnika na javnom oglasu ponude isti iznos zakupnine po m2, prednost }e imati onaj u~esnik koji je ranije predao prijavu. - Sa u~esnikom oglasa ~ija ponuda bude prihva}ena kao najpovoljnija zaklju~it }e se ugovor o zakupu poslovnog prostora na period od 3 godine sa mogu}no{}u produ`enja uz pridr`avanje ugovornih obaveza, a po sticanju uslova za stavljanje prostora u funkciju aneks ugovora kojim }e se regulisati dalja prava i obaveza ugovornih strana u predmetu prebijanja sa zakupninom sredstava ulo`enih u predmetni prostor. Kontakt-telefoni: 033/ 291 — 235 i 033/ 291 — 238 ili neposredno, sobe 233/234 II sprat zgrade Op}ine Novi Grad Sarajevo.

sa selektorom
Bh. rukometna reprezentacija zavr{ila kvalifikacije sa skorom od pet poraza iz {est utakmica, {to je najgori rezultat ikada ostvaren
Nakon gostuju}eg poraza rukometne reprezentacije BiH od Makedonije sa 19:25 u posljednjoj kvalifikacionoj utakmici za odlazak na EP 2012. godine na redu je veliko pospremanje u i oko reprezentacije. Rukometni savez BiH }e sazvati sjednicu Izvr{nog odbora koja }e biti najvjerovatnije samo s jednom ta~kom dnevnog reda, a to je smjena aktuelnog selektora Vojislava Ra|e, pod ~ijim je vodstvom bh. tim do`ivio potop. Grozne igre i ustrajnost u porazima zajedni~ki su imenitelj za sve nastupe bh. tima u minulom kvalifikacionom ciklusu. Izgubljeno je pet od {est utakmica u grupi 1 sa Ma|arskom, Estonijom i Makedonijom. Najgori kvalifikacioni ciklus obilje`ili su poreme}eni odnosi u i oko reprezentacije, {to je zapo~elo sukobom sada{njeg selektora sa dotada{njim glavnim polugama u timu Toromanovi}em, Doborcem i Terzi}em u oktobru pro{le godine, koji otad nisu igrali za bh. tim. Na kraju, ostvaren je katastrofalan plasman – posljednje mjesto u grupi sa samo jednim bodom. Za ovaj jad i ~emer najve}u odgovornost snosi kormilar bh. reprezentativnog broda, selektor Ra|a, pod ~ijim je rukovo|enjem on i nasukan. „Bavim se rukometom jo{ od 1958, ali ovakvu rukometnu blama`u neke na{e selekcije ne pamtim“, rekao je predsjednik RSBiH Mirsad Sir}o, dodav{i: „U srijedu }u imati sastanak sa gene-

Nezapam}ena blama`a bh. tima

ralnim sekretarom RSBiH Smajom Kara~i}em kako bismo se dogovorili kada }e biti zakazan sastanak IO RSBiH. O~ekujem da }e taj sastanak biti odr`an u najskorije vrijeme. Nadam se da }e svi ~lanovi IO do}i kako se ne bi dogodilo da nemamo kvorum i da ne mo`emo odlu~ivati“. Na pitanje {ta ako nekim slu~ajem ~lanovi IO ne do|u na ovaj sastanak, Sir}o je rekao: „U svakom slu~aju, treba dati nalog da se raskine ugovor sa Ra|om. Nakon ove blama`e nemamo {ta drugo, osim toga, jer u njegovom ~etvorogodi{njem ugovoru stoji klauzula da Savez ima pravo raskinuti ugovor ako nije zadovoljan rezultatima“, zaklju~io je Sir}o.
G. V.

Pred me~ sa Jelenom Mrdjenovich

OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I Zemlji{noknji`ni ured Broj dnevnika: 023-0-DN-11-000 408 Velika Kladu{a, 8. 6. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Slu`bene novine Federacije BiH broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Velikoj Kladu{i

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Arifa Deli}a, sin Alije, iz Trnova, Polja k.br. 69, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 60/02 katastarska op}ina Trnovi, ozna~ene sa: katastarska ~estica broj 2473 zv. "Strana" ku}a i zgrada povr{ine 77 m2, dvori{te povr{ine 500 m2, njiva 5 kl. povr{ine 1763 m2, njiva 6. kl. povr{ine 1522 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Arif Deli}, sin Alije, iz Trnova, Polje k.br.69. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaz za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Grahovi} Ismeta

Bh. bokserka `eli vratiti titulu svjetske prvakinje

Irma Balijagi} - Adler otputovala u Kanadu
Najbolja bh. bokserka Irma Balijagi} Adler otputovala je u Kanadu, gdje }e nastaviti pripreme za me~ protiv doma}e predstavnice Jelene Mrdjenovich. Borba je na programu 24. juna u Edmontonu, rodnom gradu Jelene Mrdjenovich, a bori}e se za upra`njenu titulu svjetske prvakinje u WIBA verziji u kategoriji 57 kilograma. Kao {to je poznato, Balijagi}- Adler je prije dvije godine osvojila svjetski pojas u ovoj kategoriji, ali ga zbog nedostatka finansijskih sredstava nije bila u prilici braniti, tako da je ova titula ostala upra`njena. “Prvi put }u ukrstiti rukavice s Jelenom i nadam se da }u je pobijediti. Izme|u nas dvije nije neka velika razlika u kvaliteti i zato mislim da }e na kraju nijanse odlu~iti. Dodu{e, Jelena Mrdjenovich }e imati prednost doma}eg terena, ali ja imam vi{e motiva da slavim. Pobjednica ovog me~a u septembru ove godine boriti se sa Kana|ankom Jeannine Garside koja ima tri titule, a koju sam ve} jednom pobijedila u Sarajevu“ rekla je Ir, ma Balijagi} - Adler.
A. K.

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT
Mlada pliva~ica za primjer

49

FORMULA 1 Kraj Vettelove serije nepobjedivosti

Senzacionalni

Jeson Button
Button je imao dva sudara u Montrealu, a do trijumfa je stigao u posljednjem krugu, iskoristiv{i gre{ku do tada vode}eg Sebastiana Vettela • Schumacher ~etvrti
Britanac za volanom McLarena Jeson Button osvojio je prvo mjesto u utrci za Veliku nagradu Kanade, ~ime je prekinuo niz od {est uzastopnih pobjeda Nijamca Sebastiana Vettela, koji je zavr{io na drugom mjestu. Button je, nakon dva suda ra, te za is ta bri ljan tne vo`nje, u posljednjem krugu iskoristio gre{ku do tada vode}eg Vettela i prvi pro{ao ciljem. Tre}e mjesto osvojio je Vettelov mom~adski kolega Mark Webber i to nakon velike borbe s Michaelom Schumacherom, koji je zavr{io ~etvrti, {to mu je najbolji plasman u ovoj sezoni. Ina~e, sama utrka obilovala je izlijetanjima, sudarima i pretjecanjima, a svoju dnevnicu zaradio je i safety car, koji je nekoliko puta izlazio na stazu, a pamti}e se i veliki pljusak, koji je utrku prekinuo na dva sata. Po sli je sa mo dva kru ga utrkivanja, nakon ponovnog starta trke, dvoboj Alonsa i Buttona zavr{ava odustajanjem Ferrarijevog voza~a. Za to vrijeme Vettel je ponovno briljirao i izbio na prvo mjesto, a svoj dan imao je i Michael Scuhacher, koji je u 53. krugu jednim potezom prestigao Massu i Kobayashija, te se probio na drugu poziciju. Ipak, u borbi za prevlast na stazi izme|u Vettela, Schumachera i Buttona, kao pobjednik na kraju je iza{ao McLarenov voza~ ujedno vo ze}i i naj br`i krug utrke. Button je dugo pritiskao Vettela, koji u posljednjem krugu grije{i, a Britanac se probija na sam vrh i do la zi do vi {e ne go za slu`ene pobjede. “Ovo je najve}a pobjeda u mojoj karijeri, a samim time i vrlo poseban dan za mene. Probijali smo se od posljednje do prve pozicije i zahvaljuju}i dobroj strategiji, brojnim pre tje ca nji ma i ma lo sre}e pri samom kraju zavr{ili na najboljem mogu}em mjestu“, rekao je Jeson Button nakon utrke, a svoj komentar na utrku dao je i prvi ~ovjek prvenstva Sebastian Vettel: “Moram priznati da sam razo~aran, naravno. Mislim da sam bio previ{e konzervativan nakon odlaska posljednjeg sigurnosnog automobila, no usprkos svemu mo`emo se slo`iti kako je iza mom~adi jo{ je dan sja jan dan s pre gr{t no vih bo dova“, ri je~i su sjaj nog Nijem ca, ko ji i sa dru gim mjes tom ima 60 bo do va prednosti u odnosu na Buttona u generalnom poretku voza~a.
J. Li. Nejla Kari} `eli obarati rekorde

Nejla Kari} postaje
kolekcionar medalja
Za dvije godine aktivnog bavljenja plivanjem do sada skupila 37 odli~ja na brojnim doma}im i me|unarodnim takmi~enjima
Nejla Kari}, ~lanica Gradskog kluba vodenih sportova Sarajevo, sa nepunih deset godina postala je pravi kolekcionar medalja. Ova mlada Sarajka je za dvije godine aktivnog bavljenja plivanjem skupila 37 odli~ja na mno go broj nim do ma}im i me|unardnim takmi~enjima. Plivanjem se po~ela baviti u Pliva~kom klubu Mornar, sada{nji @eljezni~ar, a u avgustu 2010. godine je pre{la u GKVS Sarajevo. Najuspje{nija je u disciplinama delfin i kraul, mada se takmi~i i u disciplinama le|no i prsno. Na posljednjem Dr`avnom prvenstvu, odr`anomu martu u Banjoj Luci, osvojila je pet medalja, od kojih je jedna zlatna, te dvije srebrne i dvije bronzane. “Moji treneri Igor Bilas i Anja Margeti} ka`u da mogu jo{ puno napredovati, te da }u vrlo brzo sti}i i djecu u starijim kategorijama. Treniram dva puta dnevno i to mi ne predstavlja nikakav napor, nego zadovoljstvo. Uspijevam uskladiti sve obaveze u {koli i treninge. Do sada sam, ina~e, od prvog do ~etvrtog razreda u {koli imala sve petice. Volim plivanje i nadam se da }u jednog dana postati dr`avna rekorderka“, kazala nam je Nejla Kari}.
A. K.

Vettel, Button i Weber na pobjedni~kom postolju

Reuters

Poredak VN Kanade
1. Button (McLaren) 70 krugova 2. Vettel (Red Bull) +02,7 3. Webber (Red Bull) +13,82 4. Schumacher (Mercedes) +14,21 5. Petrov (Renault) +20,39 6. Massa (Ferrari) +33,22 7. Kobayashi (Sauber) +33,27 8. Alguersuari (Toro Rosso) +35,96 9. Barrichello (Williams) +45,11 10. S. Buemi (Toro Rosso) +47,05

Voza~i
1. Sebastian Vettel (Red Bul) 2. Jenson Button (McLaren) 3. Mark Webber (Red Bull) 4. Lewis Hamilton (McLaren) 5. Fernando Alonso (Ferrari) 6. Felipe Massa (Ferrari) 7. Vitalij Petrov (Renault) 8. Nick Heidfeld (Renault) 9. M. Schumacher (Mercedes) 9. Nico Rosberg (Mercedes) 161 101 94 85 69 32 31 29 26 26

Konstruktori
1. Red Bull 2. McLaren 3. Ferrari 4. Renault 5. Mercedes GP 6. Sauber 7. Toro Rosso 8. Force India 9. Williams 10. Lotus 255 186 101 60 52 27 12 10 4 0

Ekipno prvenstvo BiH u stonom tenisu
Ekipno prvenstvo Bosne i Hercegovine u stonom tenisu za kadete i kadetkinje bi}e odr`ano danas u dvorani “Amel Be~kovi}“ u Vogo{}i. Prijavljeno je 14 ekipa u mu{koj i osam u `enskoj konkurenciji. Igra se po grupama, a nakon toga najbolje plasirane ekipe igraju polufinale i finale. Takmi~enje po~inje u 10 sati.

Citroen - DS5

Novi ugriz “ajkule“ Test - Seat Leon 1.4 TSI Style Dva lica veterana Tehnika - Renault 1.6 dCi Ista snaga s manjom zapreminom

50

SPORT

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Evropsko prvenstvo u boksu

NBA FINALE Dallas pobijedio Miami u {estoj utakmici

Sedam bh. boksera u Ankari
Selektor seniorske bokserske reprezentacije Bosne i Hercegovine Almedin Fetahovi} izjavio je da }e sedam bh. reprezentativaca braniti boje na{eg boksa na pred sto je}em Evrop skom prvenstvu za seniore, od 14. do 24. juna, u Ankari. Na najja~oj evropskoj smotri nastupi}e Ismet @eri} (do 60 kg), D`emal Fetahovi} (do 64), Velibor Vidi} (do 69), Danijel Pavlovi} (do 75), D`emal Bo{njak (do 81), Damir Beljo (do 91) i Mane Mar~eta (iznad 91 kg). „Svi reprezentativci pripremali su se za EP u svojim klubovima. Nismo imali zajedni~ke pripreme, ali bez obzira na to o~ekujem da }e na{i takmi~ari dati sve od sebe i poku{ati da ostvare {to bolje plasmane. S obzirom na to da }e nastupiti sve najva`nije bokserske velesile i da }e konkurencija biti izuzetno jaka, nisam uvjeren da }emo uspjeti osvojiti neku od medalja, ali nikad se ne zna“, rekao je selektor Almedin Fetahovi}. Bh. reprezentativci }e danas po}i iz Sarajeva i Bijeljine ka Beogradu, odakle }e avionom otputovati u Ankaru.
G. V.

Dallas slavio sa 4:2 u seriji

Mavericsima prvi naslov u historiji
Stari smo, ne mo`emo brzo tr~ati niti visoko skakati, ali ovi momci jedan drugom ~uvaju le|a, kazao je Rick Carlisle, trener Dallasa
Nakon {to su s dvije uzastopne pobjede u svojoj dvorani do{li do prednosti od 3:2, Dallas Mavericsi su i u gostima pobijedili Miami Heat rezultatom 105:95 i tako postali 18. tim u historiji NBA lige koja je osvojila naslov. Ovo je Dallasu prva titula prvaka NBA od osnivanja kluba 1980. godine. skokova, a odli~an je bio Jose Juan Barea koji je dodao 15 ko{eva. U redovima Miamija najefikasniji je bio LeBron James s 21 ko{em, 6 asistencija i 4 skoka. Ovaj put je LeBron i postigao neke uba~aje u zavr{nici utakmice, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu Heata koji je u zavr{nici utakmice izgledao dosta nesigurno. Te{ko je Miami regovao na promjene u odbrani trenera Dallasa Rick Carlisle koji je ~esto igrao zonsku odbranu na koju Miami nije imao odgovor. Mavericksi na samom kraju utakmice nisu mogli vjerovati da su zaista postali prvaci, igra~i su u nevjerici uhvatili za glave, a Nowitzki je pobjegao u svla~ionicu. Bio je to prvi naslov prvaka Nijemca u trinaestogodi{njoj NBA karijeri nakon {to je prethodno nastupio u jo{ jednom finalu, ta ko|er pro tiv Mi ami ja. Nowitzki ipak mo`e biti dvostruko zadovoljan jer je progla{en MVP-om finala. “Ne mogu da vjerujem. Dugo smo i naporno za ovo radili“, izjavio je nakon utakmice Nowitzki, jedini uz Jasona Terrya preko kojeg je Miami slavio svoj naslov 2006.

Na{i bokseri }e dati maksimum: Almedin Fetahovi}

Suze na licima
Suze na licima ko{arka{a Miamija zadovoljile su navija~e Dallasa koji su od 2006. ~ekali osvetu protiv Heata i do~ekali su je na najboljem mjestu - u Miamiju. Rick Carlisle, trener Mavsa, uspjehom se ugurao u krug odabranih koji su naslove slavili i tokom igra~ke i trenerske karijere. “Ovo je prava ekipa. Stari smo, ne mo`emo brzo tr~ati niti visoko skakati, ali ovi momci jedan drugome ~uvaju le|a. Igrali smo na ispravan na~in, vjerovali smo jedni drugima kada smo dodavali loptu“, kazao je Carlisle.

Zonska odbrana
Utakmica je u prvom poluvremenu izgledala kao cijela serija – obje ekipe su se smjenjivale u vodstvu. Ono {to nije bilo specifi~no za ovu seriju bio je lo{ u~inak Dirka Nowitzkog koji je u prve 24 minute postigao samo 3 ko{a uz {ut 1/12. Ali, u redovima Dallasa napada~ki su isko~ili drugi igra~i, a prije svih Jason Terry koji je na kraju bio i najbolji igra~ ove utakmice s 27 poena uz fantasti~an {ut od 11/16. Nowitzki je na kraju uspio posti}i 21 ko{ i dodati 11

Osam odli~ja Ha se karate do
Karatisti zeni~kog kluba Ha se karate do u~estvovali su na 9. karate kupu Orhideja 2011 i u konkurenciji 26 klubova i 260 takmi~ara osvojili osam medalja. Zeni~ani su se vratili ku}i sa dvije zlatne, srebrenom i pet bronzanih medalja. Zlatnu medalju osvojili su Hanisa Ahmi} i Amina Had`i}, srebrenu medalju Denis Hod`i}, a bronzane Almedin Huseinovi}, Monia D`udari}, Selma Ma{i}, Semir Ba{i} i Davud Rizvanovi}. Sa ovim nastupom klub je zavr{io nastupe u polusezoni 2011. godine, a sada im predstoji Ljetni karate seminar krajem jula u Kuparima. Mi. D.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENOOSLOBODILAČKOG RATA FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

Bosnia and Herzegovina FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF THE WAR VETERANS

Босна и Херцеговина ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ЗА ПИТАЊА БОРАЦА И ИНВАЛИДА ОДБРАМБЕНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА

^ESTITKA
Svim dobrovoljnim davaocima krvi u Bosni i Hercegovini ~estitamo Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi - 14. juni/lipanj. Velika Vam hvala za Va{u istinsku humanost koju svakodnevno pokazujete darivanjem krvi (nezamjenljive te~nosti za ljudski organizam) kojom spa{avate ogroman broj bolesnih i povrije|enih gra|ana na{e domovine. Va{ dokazani humanizam, izme|u ostalog, doprinosi i promociji humanih vrijednosti i univerzalnih principa Crvenog kri`a, organizacije od posebnog dru{tvenog interesa za gra|ane i Bosnu i Hercegovinu. @elimo Vam puno zdravlja i sre}e u `ivotu. Generalni sekretar: Namik Hod`i} Predsjednik: Ivo Juri~evi}

Broj: 01/02-49-2729/11 Sarajevo, 10. 5. 2011. godine

O B AV I J E S T
Obavje{tavamo javnost da je u sjedi{tu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodila~kog rata otvoren de`urni telefon br: 033/221-061. Pozivamo sve dobronamjerne gra|ane da na ovaj broj anonimno ili otvoreno daju informacije o nezakonitim korisnicima prava iz oblasti branila~ko-invalidske za{tite. Va{im dobronamjernim informacijama pomo}i }ete nam u provo|enju Zakona o kontroli zakonitosti kori{tenja prava iz oblasti branila~ko-invalidske za{tite, da vi{e i efikasnije budemo u funkciji stvarnih i zaslu`nih korisnika ovih prava. Va{e informacije mo`ete dostaviti svakim radnim danom, na naprijed navedeni telefonski broj (033/221061), u vremenu od 8.30 do 15.30 sati. MINISTAR Zukan Helez

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

51

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. 07-19 08-16,30 07-19 07-19 07-19 07-16 07-19 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-16 08-15 08-16 08-16 07-17 08-16 08-16 07-17 07-17 07-17 07-17 08-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 subota 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07-14 07,30-15,30 07-14 07-20 08-15 08-15 08-18 08-18 08-18 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 nedjelja 09-19 09-20 -

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Zelene beretke 15 Sarajevo Trg solidarnosti 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo Bul. branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš 29. februara 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Javi} bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Musala 2 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Bosne Srebrne bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kladanj Patriotske lige 1 Banovi}i Banovi}i Lukavac Borisa Kidri}a bb Gra~anica M. Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H. kapet. Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Zgo{}anska 44 Maglaj S. Omerovi}a 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H. kapet. Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
TU@NO SJE]ANJE na na{u dragu tetku

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV suprugu na{e drage saradnice

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ZDENKO (JOZE) SOLDO
LEJLU OSMANKOVI], ro|. ALIBEGOVI]
13. 6. 2001 — 13. 6. 2011.

had`i HIBA-hanuma KAVAZOVI], ro|. SARIJA
preselila na ahiret u ponedjeljak, 13. juna 2011, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. juna 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Mulka, sin Faik, zet Mehmed, snaha Selma, unu~ad Haris, Muamer i Amina, Almir Tabu~ija sa porodicom, snahe Mediha i Elvira, sestra Memnuna, zaova Arzija sa sinom Seadom i njegovom porodicom, praunu~ad Timur, Namik, Nedim i Na|a, brati}i Nurudin i Nedim, brati~na Raza, sestri} Sakib, te porodice Kavazovi}, Sarija, Hrkovi}, Omanovi}, Zorlak, Slanjanki}, Koba{evi}, Tucakovi}, Poljo, Karahod`a, Tabu~ija i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Bistrik br. 71.
000

Iskreno sau~e{}e obitelji. Sead Bahtanovi} i uposlenici Deloitte Sarajevo
001

Tvoji Alen i Alma
3704

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849606. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM 1.700m2 zemlji{ta u Kadinom selu — Romanija za sli~no u Sa ra jev skom kan to nu. Mob. 061/899-209. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM - prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM staru bosansku ku}u na sprat, Ba{~ar{ija, Telali 15, kod Vije}nice, za odgovaraju}i stan, mo`e i prodaja. Mob. 062/656-270. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM u centru stan 70m2, II kat za dva od go va ra ju}a. tel. 070210971. MIJENJAM stan 40m2 sve novo za straiju ku}u od Stona do Dubrovnika. Tel. 070210-971. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

PRODAJA
PRODAJEM stan u centru 65m2, Ul. Kranj~evi}eva 4, zgrada Karingtonke. Tel. 061/311-238.

PRODAJEM dvije ljetne gume Good Year, 205x55/16R, cijena 100 KM. Tel. 061/504-490. PRODAJEM Jettu 91. god 1,866kw, registrovana do 8/2011 u odli~nom sta nju, ben zin. tel. 061/338-199.

POSLJEDNJI POZDRAV

PRODAJEM jednosoban adaptiran stan 44m2 u Sarajevu, Ul. Adema Bu}e 7/3, cijena 35.000 eura ili mijenjam za odgovaraju}i u Trebinju, E-mail: nvulic62@gmail.com Tel. 065/369-847. PRODAJEM-izdajem gara`u, centar - Marijin Dvor, Kranj~evi}eva, po vo ljno po do go vo ru. Mob. 061/869-396. RAKOVICA, prodajem ku}u 10x12 pr. sp. pot. sa 1200m2 zemlji{ta i sremskim bunarom pun vode, cijena po dogovoru. Mob. 062/649-825. PRODAJEM stan 80m2, 4 sprat, Ul. Kulovi}a. Mob. 061/225-164. PRODAJEM staru bosansku ku}u na sprat, sa dvori{tem, kod Vije}nice, Ul. Telali 15, 95.000 KM, mo`e i zamjena za stan. Mob. 062/656270. PRODAJEM stan u ul. Kralja Tvrtka br. 14/3, 77m2, cijena 200.000 KM. Tel. 058/483-561. GA RA@A-Kranj~evi}eva ispod Konzima, vl. 1/1, povoljno, mo`e i iznajmljivanje. Mob. 061/869-396. VIKEND ku}a, Jablani~ko jezero, 330m2, opremljeno, povoljno, ku}a ]elebi}i — Konjic, 476m2, povoljno. Mob. 061/573-640. PRODAJEM ili mjenjam adaptiran stan, 46m2 u Neumu za Sarajevo, prodajem adaptiran stan 60m2 u Neumu, sve namje{teno, parking, dio ba{te, sve opremljeno, cijena povoljna. Mob. 061/573-640.

OSTALO
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
PRODAJEM dva Lipicanera konja (kobile) bijele i ko~ija velika i mala, kompletna oprema, cijena po dogovoru. Tel. 033/536-915 zvati od 8 do 16 sati RVI STARI GRAD. VRATA iz novogradnje (3 kom.), prozori (5 kom.) sa {tokovima, povoljno. Mob. 061/869-396. PRODAJEM 20 metalnih stolica za ba{tu, sa sjedalicama-podmeta~ima, a mogu se vidjeti u kafeu Ambasador. Mob. 061/100-314. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159-507. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, duga dlaka, br. 40-42. Mob. 061/159-507. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Mob. 061/323906. PRODAJEM stajsko |ubrivo. Mob. 061/515-235.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

prof. dr. FUADU [I[I]U
Od tvog prijatelja Hasanbegovi} Hame i supruge Hidajete Bebe
3696

had`i EMIRA-hanuma (MURTE) @EP^AN
preselila na ahiret u ponedjeljak, 13. juna 2011, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. juna 2011. godine, u 14 sati na mezarju Ravne Bakije O`alo{}eni: sinovi Yasin i Emir, snahe Sadika i Fauzija, unu~ad Abdurrahman, Mussab, Merjem, Khadid`a, Had`er i Halima, sestra Emina, te porodice @ep~an, Rizvi}, Zub~evi}, Mali}, Tacovi}, Khamal - Bacha, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani — tri zvjezdice. www.neumbih.com;www.villa-biancaneum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com; info@villa-bianca-neum.com Telefon:387(0)36 884-125, Fax:387(0)36 884-128.

USLUGE
„ VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.

^e trna es tog ju na 2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e voljene supruge, majke i nane

SJE]ANJE na plemenitu majku, svekrvu i nanu

VOZILA
PRODAJEM Opel 1990, godina, registrovan do VIII.2011. cijena po dogovoru. Mob. 061/892-969. LANDROVER, dugi benzinac u odli~nom stanju, 1973. godina, gara`iran, cijena 15.000 KM, sa rezervnim dijelovima. Tel. 058/483561. PRODAJEM Alfu 156 SW, 1,9 JTD, prva registracija 10. 2002, 167.800 km, nije uvoz, klima, abs, el. stakla, redovno servisirana. Tel. 061/220245. PRODAJEM kamion korpa 12m Iveco 35-10, 1999. god. Tel. 033/553865, 061/895-017. PASSAT, 2004, 1.9 TDI 130 KS, pre{ao 90.000 km, metalik siva, registrovando 9/2011, cijena 18.500 KM. Mob: 063/355-350.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBNO vi{e stanova, ku}a za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/573-640. HITNO unajmljujemo veliki, luksuzan stan, cca 150 - 200m2, (u`i dio grada, centar, Grbavica ili M. Dvor). Objekat mora biti bovije gradnje. Tel. 061/161-790, 033/263-190, dinatt80@hotmail.com. HITNO potreban namje{ten stan za stranca, Skenderija ili Grbavica. Mob. 061/142-704. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516-713.

NEUM — Apartmani prvi red do mora, Primorska 124 (SURDUP 2) klimatizirano, valstiti parking, www.grazzia@yahoo.com Tel. +387(0)61 138 007.

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.

DUBROVNIK, izdajem trosoban apartman, terasa, parking, pogled na more, most, rijeku Dubrova~ku, 100 eura/dan, du`i boravak po dogovoru. Mob. +385959042186. ATRAKTIVNO! Prilika! Makarska rivijera. Prekrasan pansion na obali mora, 45 le`aja, dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433. SUPER prilika! Drvanik, Makarska, restoran na izuzetno atraktivnoj i prometnoj lokaciji uz more dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433. U PRELJEPOM Orebi}u izdajem apartmane i sobe. Iskoristite sve pogodnosti predsezone, ljepote Orebi}a i na{e ku}e. Terl. 033/225-074 i Mob. 061/252-782.

„DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.

ENESE LAZAREVI], ro|. ZAHIROVI]
Nedostaje nam. O`alo{}ena porodica
3712

ENESU LAZAREVI], ro|. ZAHIROVI]
Hvala svima koji je se sje}aju. Sin Rodoljub, snaha Lidija i unuci Nina, Fe|a, Yana
3712

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447.

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e radne kolegice D`enane Tirovi}

AGAN RAMOVI]
Porodici upu}ujemo izraze iskrenog saosje}anja. Uposlenici Energoinvest, d.d. - Sarajevo, Sektor in`enjering za dalekovode
3711

SJE]ANJE

IN MEMORIAM

na na{e najmilije

]UBI] ALEKSANDAR SA[A TE[ANOVI]
14. 6. 2007 - 14. 6. 2011.

14. 6. 2006 - 14. 6. 2011.

NEDA

13. 6. 1992 - 14. 6. 2011.

TON^O

19. 10. 1988 - 14. 6. 2011.

VINKO

S ljubavlju i sjetom, voli te stric Marko, strina Mirjana, ro|aci Igor i Jelena sa suprugom ^arlijem i djecom Petros - Dimitri i Sofija - Olga.

Sa ljubavlju i po{tovanjem, Vesna, Sr|an, Ivana i Bojan
3709

090

SJE]ANJE

^etrnaestog juna navr{ava se godina od smrti na{eg daid`e

SJE]ANJE

Trinaestog juna 2011. navr{ilo se 19 godina od smrti na{e

ASIMA IBRAHIMOVI]A SENIJA MIRICA, ro|. ISLAMBEGOVI]
S tugom u srcu, porodica Mirica
3708

STANE [EHOVI]
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima.

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoji: Kemo, Sanela i Izet
3713

Tvoji: Ljilja, Sanja, Zoran i Igor
71120

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog ^etrnaestog juna 2011. navr{ava se 15 godina otkako nije sa nama na{ dragi

OGNJEN VUKELI] ASIM IBRAHIMOVI]
14. 6. 2010 - 14. 6. 2011.

@ivot ti je nestao u trenu. Postoje sje}anja koja ni smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne bri{e. Po dobroti }emo te pamtiti, sa ljubavlju spominjati. Porodica Vukeli}
3714

LJUBI[A CRNOGORAC
2000 - 2011.

S tugom i ponosom, brat Esad i sestra Meliha
3702

S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Jelena s djecom
3715

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE
... za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

utorak, 14. juni 2011. godine Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

OSLOBO\ENJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ENVER [AKOVI]
14. 12. 2010 — 14. 6. 2011.

SEJDA NIMANI – BELAN, ro|. FAZLI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 13. juna 2011, u 81. godini.

MEHO (NEZIRA) SLAVOTI]
preselio na ahiret u nedjelju, 12. juna 2011, u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. juna 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz Ulice Juki}eva 134, sa polaskom u 13 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: majka Hazira, brat Mehmed, sestra Mevlida, brati}i Nezir, Nermin, Ervin, Adem i Nasim, sestri} Elvedin, sestri~ne Elvedina i Hajra, zet Nail, snaha Bahra, daid`a Azem Deli} sa porodicom, tetke Naila i [emsa sa porodicama, amid`i}i i amid`i~ne, te porodice Slavoti}, Deli}, Mira{~ija, Krezovi}, Strojil, ]osovi}, ^erkez, Hela}, Dizdar, kom{ije ^engi} Salko i Fehma, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Juki}eva br. 134/IV.
000

Sa ljubavlju i po{tovanjem, sestra i brat sa porodicama
25622

D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. juna 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije u 13.15 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Ned`ari}i i Ilid`a, do groblja i nazad. O`alo{}eni: sin Ahmed Hame, snahe Emina, Zahida, Bahra, Halima, Dervi{a i Kristina, zetovi Ensar i Skender, unu~ad Amela, Adnan, Aldijana, Adisa, Jasmin, Ilvana i Mehmed, praunu~ad Adis, Musa, Fatima, Kevin, Lion, Dominik, Ismail i Ema, brati}i Alen i Samir, brati~ne Samra, Muruveta i Elma, amid`i}i Fehim i Zejnil, djeveri~na Mirsada, prijatelji had`i Jusuf i Fikreta, prija Rabija, had`i Bekir i had`i Mirsad, te porodice Nimani, Belan, Fazli}, Lepir, Muminovi}, Bradi}, Geko, Fisovi}, Zahirovi}, Palavra, Kari{ik i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Ulici Ferhadija br. 6/II.
000

POSLJEDNJI POZDRAV

NEDELJKO NE\O (PERE) LAKI]
1933 — 2011.

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

Osta}e nam u trajnom sje}anju kao izvanredan suprug, otac, djed i prijatelj koji je svojom dobrotom zra~io i prenosio na sve koji su ga poznavali i voljeli. Uvijek }emo se sje}ati divnih godina zajedni~kog `ivota kada smo se dru`ili, voljeli, pomagali jedni drugima i `ivjeli kao sre}na porodica. Neka mu je vje~na slava i hvala! Vera i Vlado Kojovi} sa porodicom
3703

na 47 poginulih gra|ana iz sela Ahatovi}i u mjestu Sokolina.

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom i dobrom

NIAZU BUNJI DIZDAREVI]U

Uposlenici Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo i ministar
001

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e radne kolegice

ZDENKI SOLDI

Zoran i Biljana Karanovi}
3698

POSLJEDNJI POZDRAV

ZDENKO SOLDO

na{em dragom prijatelju
koji je bez puno rije~i bio prijatelj. Mia
3697

D`enana, Ivona, Lamija, Alma, Steve, Eso, Sidik
3693

POSLJEDNJI POZDRAV

ADILU BOBEKU JAHI]U

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu

[AHI KALAJD@I]
Od Refika, Muje, Sabire, Ai{e, Enesa, Hamdije, Fatiha, Sulje, Himze, [efika, Nurke, Smaje, [tefe, Ismeta, Hase, Asima, [ekija, Mirsada i Seida
001 3707

ZEJNU KURTAGI]
14. 6. 2010 — 14. 6. 2011.

Tvoju ljubav i dobrotu ne}emo nikada zaboraviti. Adil, Ermina i Smirna
3695

KANTONALNI SUD U SARAJEVU

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
SJE]ANJE
SJE]ANJE

[est mjeseci bez na{e drage

@ELJKE MOM^INOVI]
MARIJA DUBLJEVI]
24. 12. 1984 — 14. 6. 2011.

RADE DUBLJEVI]
14. 6. 2006 — 14. 6. 2011.

Sje}anje na tugu i bol koju vrijeme ne lije~i i ljubav koju smrt ne prekida. Za bol u du{i ne postoje rije~i, stvarnost je vje~ita tuga. Tvoji: Vesna, Lotesa i Du{an
25619

[AHZA DUBLJEVI], ro|. JELKI]
8. 1. 2011 — 14. 6. 2011.

S ponosom i ljubavlju nosimo vas u na{im srcima i mislima. Dragica i Zora sa obitelji
3690

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE NA NA[E NAJMILIJE U utorak, 14. juna 2011. godine, navr{ava se

SJE]ANJE

ALEN (ISMETA) KARA^I]

{est bolnih mjeseci od odlaska na{eg dragog

osam mjeseci i 14 dana boli od odlaska na{eg dragog

preselio na ahiret u nedjelju, 12. juna 2011, u 33. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. juna 2011. godine, u 17 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: otac Ismet, majka Amira Seka, supruga Nedima, sestra Arijana, baka Nada, punica Zija, zet Ibrahim, tetke [erifa, Ramiza i Dijana, tetci Selim, Esad i Mi{o, rodice Nina, Lana, Anela, Nadina, Sabina i Dina, ro|ak Meho sa suprugom Suadom, prijatelji Mirna i Deki, te porodice Kara~i}, Selimovi}, Kra{i}, ^elik, Be}a, Balagi}, \uri}, Mi{i}, Petrovi}, Be}irovi}, Bor~ak, Kusturica, Selmanovi}, Zec, Tvrtkovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati, Ul. Dobrinjske bolnice 15/IV. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

14. 6. 2006 — 14. 6. 2011.

RADE DUBLJEVI]

[AHZA DUBLJEVI], ro|. JELKI]
8. 1. 2011 — 14. 6. 2011.

ENVERA [AKOVI]A

i

EMIRA [AKOVI]A

S ljubavlju i najljep{im uspomenama ~uvamo vas od zaborava. K}erka Jasna, zet Avdo, unuke Iskra i Iris sa Zlatkom i djecom
3691

Dragi na{i, beskrajno tu`ni, nosimo uspomene na Vas u na{im srcima i mislima. Juni je mjesec kada smo Emiru ~estitali ro|endan, ovaj i sve budu}e nemo}no oplakujemo. S po{tovanjem i ljubavlju tu`ni za Vama: supruga i majka Mediha, k}erka i sestra Lejla, unuka i sestri~na Amra i zet Edin Had`iahmetovi}. U subotu, 18. juna 2011. godine, u 11 sati posjeti}emo Va{e po~ivali{te. ...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

3692

[ABAN (SULJE) BE[LI]

Danas se navr{ava sedam dana od smrti na{e drage mame

ADIL BOBEK (ASIFA) JAHI]
preselio na ahiret u nedjelju, 12. juna 2011, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. juna 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Aziza, sin Ervin, k}erka Sanela, zet Rusmir, snaha Ruya, unu~ad Ajla, Tajra, i Noah, sestra Refka, bra}a Enver, Fadil, Arif i Re{ad sa porodicama, te porodice Jahi}, Tahmaz, Salispahi}, Lagumd`ija, Pipi}, [ahinovi}, [u{ko, Ajanovi}, Alikadi}, kao i ostala brojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Carevoj d`amiji. Ku}a `alosti: Ul. Dervi{a Numi}a 24/IV. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u nedjelju, 12. juna 2011, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. juna 2011. godine, u 17 sati na mezarju Bistri~ki put - Rakovica. O`alo{}eni: supruga Asima, sinovi [emsudin, Hajrudin i Sakib, k}erka Mina, bra}a Mujo i Esed, sestre Fatima i Semija, zetovi Edo i Agan, punica Kadira, snahe Sehveta, Samira i Almedina, unu~ad D`enana, Dino, Vahidin, Almedina, Kenan, Alma, Anis i Alen, {ure Asim, Ibro i Ekrem, svastike Bahra, Esma, Zehra, Remza i Nurka, bad`e [ule i Ramo, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Be{li}, Brki}, Vrabac, Huki}, Gurda, Rami}, Hrustemovi}, Pustahija, Hrki}, [abanovi}, Homarac, Kajevi}, Had`iavdi}, Gogi}, Fazlinovi}, Pinji}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (17 sati) u d`amiji Rakovica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
3664 000

ZAKIRE SAFETE NOMER, ro|. NEZIRHOD@I]
Obavje{tavamo da }e se tevhid prou~iti 15. juna 2011. godine u Begovoj d`amiji u 17 sati. Porodica A{}eri}

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
TU@NO SJE]ANJE

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

na na{eg dragog

SULEJMANA SAKI]A
14. 6. 1989 — 14. 6. 2011.

Nikada te ne}emo zaboraviti. Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti. Supruga Zlata sa djecom
3685

U ~etvrtak, 16. juna 2011. navr{avaju se dvije godine od smrti na{e

HATID@E TID@E (AHMEDA) BAJRAMOVI], ro|. ROBOVI]
Tevhid }e se prou~iti u utorak, 14. juna 2011. godine, iza ikindija-namaza u 17 ~asova u d`amiji ^engi}-Vila. Spavaj, najdra`a na{a, sanjaj nas. Volimo te. Tvoji: suprug Be}ir, k}i D`ejna, sin Armin i snaha Sanela, brat Hamdija i sestre Hajrija Hija i Fatima Timica s porodicama. Prijateljima, rodbini i kom{ijama veliko hvala na sje}anju, saosje}anju i podr{ci i u ovoj godini na{e boli.
3684

Trinaestog juna 2011. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog brata, djevera, amid`e i daid`e

ZAHVALNICA
osoblju KCUS-a, a posebno uposlenicima Marijani Jovi}, Biljani Jandri} i Mujesiri \ulepa, kao i ostalom osoblju Instituta za nau~no-istra`iva~ki rad i razvoj KCUS-a.
3688

prof. dr. FUADA [I[I]A
Tevhid }e se prou~iti u utorak, 14. juna 2011. godine, u 11 sati u Carevoj d`amiji. O`alo{}ena porodica [i{i}

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FATIMA ([A]IRA) PROLAZ, ro|. KRILI]
preselila na ahiret u nedjelju, 12. juna 2011, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. juna 2011. godine, u 14 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: sin Edin, k}erke Enisa i Elvedina, sestra Kana, unu~ad Naida, Azra, Bojan, Maja, Adna i Amar, praunuka Esma, zetovi Dragan i Meho, snaha Emira, djeveri Ramiz, D`evad, Nihad i Ekrem, zaova Hedija, jetrva Veda, sestri}i i sestri~ne, te porodice Prolaz, Krili}, Had`i}, Vranje{, Grabovica, Birdahi}, Musagi}, ^oli}, Meki}, Cico, Gotovac, [arac i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u stanu merhume u Ulici Ivana Cankara br. 23/prizemlje.
000

RAMIZ (ALIJE) HATI]

AGAN (BAJRE) RAMOVI]

nakon kratke bolesti preselio na ahiret u nedjelju, 12. juna 2011, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. juna 2011. godine, u 14 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: sin Irfan, snahe Meliha, Suada i Jasna, unu~ad D`enana, Amir, Anela i Fuad, praunuka Adisa, brat Nijaz, brati}i Mirza, Jasmin, Nermin i Senad, brati~ne Mirela, Nerma, Mirsada i Sanela, te porodice Hati}, Ceri}, Hiro{, Nuhanovi}, Resulovi}, Klobodanovi}, D`ini}, Adilovi}, Zukovi}, Arsovski, Kaba{aj, Mr{evi}, Jabu~ar, Handan, te prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Krka bb.
000

preselio na ahiret u petak, 10. juna 2011, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. juna 2011. godine, u 15 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: supruga Bisera, sin Edo, k}erka D`enana, zet Jusuf, snaha Sabina, unuka Belma, unuk Neo, brat Meho sa suprugom Fazilom, brati~na Mahira sa porodicom, brati} Mahir, prijatelj Enver sa sinom Emirom, te porodice Ramovi}, [i{i}, Had`i}, Tirovi}, Bekte{evi}, Saki}, Ke~ i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u d`amiji ]eljigovi}i - Alifakovac. Ku}a `alosti: Ho{in brijeg br. 20.
000

utorak, 14. juni 2011. godine SJE]ANJE na dragu majku i oca

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57

AJ[U MURATOVI], ro|. FERIZOVI]

14. 6. 2003 - 14. 6. 2011.

SAKIBA (HIMZE) MURATOVI]A
7. 2. 2000 - 14. 6. 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem, njihova djeca: Nihad, Sabina, Sead i Suada
AX

SJE]ANJE ^etrnaestog juna 2011. navr{avaju se tri godine otkako smo ostali bez na{e najdra`e

SJE]ANJE Danas, kada obilje`avamo 50 godina od mature, sa sjetom i divnim uspomenama sje}amo se na{e preminule kolegice i kolega

SLOBODAN KOVA^EVI] [EFIKA \INOVI]

1993. 1996. 1998. 1999. 2003. 2010.

FATIME ISAKOVI]
2008 - 2011.

VLADIMIR BRKI] EDUARD HAFNER HAJRUDIN HALAPI]

Uvijek u na{im mislima i tu`nim srcima. Tvoji sinovi Armin i Amer
3689

D@EMALUDIN BERBEROVI]

Maturanti IV/2 razreda Druge gimnazije u Sarajevu
3553

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

TU@NO SJE]ANJE

U znak sje}anja na na{e drage roditelje

ALMASA MIROJEVI], ro|. ZEC
preselila na ahiret u nedjelju, 12. juna 2011, u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 14. juna 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Suad, k}eri Jasmina, Mirsada i Suada, sestra Zekija, brat Ragib, zetovi Fikret i Fehim, snaha Mevlida, unu~ad i praunu~ad, te porodice Mirojevi}, Zec, Preljevi}, Zuko, Avdi}, Kold`i}, Ceri}, ^ehaji}, Miso, Kapetanovi}, Tanovi}, Jahi}, ^engi}, Odalovi}, Mehica, Kavazovi}, Ho`bo i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Bajrama Zenunija br. 5/VI.
000

RIZO MEHINAGI]
14. 6. 2005 - 14. 6. 2011.

MIRJANA MEHINAGI], ro|. ]UR^I]
27. 12. 1994 - 14. 6. 2011.

Vje~no u na{im mislima. Va{i: Svjetlana, Zdravko, Bojan i Ana
3380

HAMDIJA (MU[ANA) OV^INA
11. 12. 1970 - 9. 6. 2011.

NAZIFA (D@AFERA) OV^INA
9. 6. 2000 - 9. 6. 2011.

S ljubavlju, tugom i po{tovanjem, sin Ismet sa porodicom i k}eri Zarifa, Bahrija, Rasema i Hasnija sa porodicama
3683

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV dragoj prijateljici

POSLJEDNJI POZDRAV dragom

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

RAZIJI BEGI] ZDENKI

od Bebe i Ranka ]aji}
od raje iz Vi{nje
3688 AX

58

PREDAH

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Potrebno je da napravite dobar izbor, ali postoje situacije koje ote`avaju poslovnu procjenu. Obratite pa`nju na ne~iju reakciju. Uvijek postoji uspje{niji i ljep{i dio stvarnosti, ali do njega se ne dolazi slu~ajno i bez dobre pripreme. Imate velika o~ekivanja, me|utim partner ~esto prikriva svoje namjere. Zadovoljstvo je kada ne{to ~inite u ime zajedni~ke radosti. Va`no je da pobolj{ate koncentraciju. Poruku koju dobijate mo`ete shvatiti na razli~ite na~ine, poku{ajte da sagledate pozitivnu stranu. Potreban vam je dodatni entuzijazam i podr{ka razli~itih saradnika, kako biste svoje obaveze zavr{ili u zadatom roku. Morate poznavati osnovna ljubavna pravila prije nego {to prihvatite ne~iju igru zavo|enja. Pretjerana zabrinutost lo{e uti~e na va{u koncentraciju. Ne treba previ{e da se optere}ujete ne~ijom pri~om ili da brinete o poslovno-finansijskim interesima. Okolina poma`e zajedni~ki uspjeh i neko poku{ava da vam obezbijedi odre|ene povlastice ili bolje materijalne uslove. Dobar predosje}aj koji imate nagovje{tava uzbudljivu zabavu ili novi emotivni susret. Opustite se u ne~ijem bliskom dru{tvu. Potrudite se da pobolj{ate raspolo`enje. Naivno vjerujete u ne~iju pri~u i ne provjeravate informacije koje uti~u na rezultate u poslovnoj saradnji. Ipak, gubitak sa kojim se suo~avate nije od posebnog zna~aja. Te{ko vam je da se suo~ite sa emotivnim slabostima i potrebna vam je objektivnost u mi{ljenju. Ukoliko ste slobodni, pa`ljivije analizirajte osobu koja vam se dopada. U svemu postoji zdrava granica. Izbjegavajte neumjerenost. Djelujete sumnji~avo i nemate dovoljno povjerenja u odre|ene saradnike. Nema potrebe da pri~ate o svojim poslovno-finansijskim planovima. Zadr`ite odre|enu mjeru opreza, pogre{an potez stvara uslov za gubitak. Izbjegavajte situacije za koje nemate dovoljno strpljenja i nemojte gubiti razum u susretu sa jednom atraktivnom osobom. Prija}e vam dijetalna ishrana, konzumirajte vi{e te~nosti i vitamina. Ve}inu doga|aja tuma~ite na sebi svojstven na~in, uporno ignori{ete situacije koje se ne uklapaju u va{u poslovnu procjenu. Nema razloga da odbijate upozorenje koje vam upu}uju bliski saradnici. Djelujete zabrinuto. Ako partner nema dovoljno razumijevanja za va{e potrebe, pitanje je kome treba da se obratite za emotivnu podr{ku. U ve~ernjim satima prija}e vam psihofizi~ka relaksacija. Sa par dobrih poteza mo`ete da u~inite vi{e nego va{i saradnici. Pridr`avajte se pravila da o uspjehu ne treba previ{e pri~ati, ve} treba uspje{no djelovati. Mo`ete da ostvarite svoje namjere na razli~itim stranama. Neko vas dodatno intrigira ili privla~i va{u emotivnu pa`nju vi{e nego {to ste spremni da priznate. Djelujete suvi{e tajanstveno. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi. Djelujete vrlo snala`ljivo u razli~itim situacijama. Imate dobar predosje}aj, na pomolu su sjajni rezultati koji potvr|uju va{u pozitivnu ulogu pred saradnicima. Ukoliko pri`eljkujete emotivni uzlet, u~inite sve {to je potrebno da privu~ete ne~iju pa`nju. Inspiri{ite partnera na uzbudljivu zabavu. Uvijek vrijedi poku{ati sa nekom dobrom idejom. Va`no je da uljep{ate raspolo`enje. Nema potrebe da se upore|ujete sa okolinom ili da ulazite u ozbiljnu raspravu. Va`no je da ispo{tujete osnovna moralna na~ela, umjesto da se dokazujete pred saradnicima koji primjenjuju razli~ite poslovne kriterije. Pretjerujete sa zahtjevima pred voljenom osobom, treba u`ivati u malim stvarima. Sa~uvajte pravu mjeru vrijednosti. Prija}e vam relaksacija. Ukoliko vam je stalo da opravdate svoju ulogu ili profesionalne sposobnosti, primijenite provjerenu taktiku. Nemojte dozvoliti da vas pokolebaju ne~ije rije~i i po~etne komplikacije. Potrebna vam je pozitivna orijentacija. Va{e `elje mogu da se ostvare pod uslovom i da djelujete dovoljno inspirativno, zavodljivo i sugestivno na voljenu osobu. Potrudite se da uljep{ate svoje raspolo`enje. Nema razloga da optu`ujete okolinu za poslovno-finansijske propuste, previ{e izgovorenih rije~i ne donosi rje{enje. Razmislite o svemu, upotrijebite diplomatske manire i prakti~nu pamet. Partner za razliku od vas lak{e rje{ava li~ne ili zajedni~ke probleme. Ipak, vi ne `elite da se nalazite u ne~ijoj sjenci i da prihvatite pasivnu ulogu. Izbjegavajte depresivno raspolo`enje. Neko od saradnika taktizira i razra|uje poslovnu strategiju, a vama preostaje da se bavite prakti~nim aspektima i da preuzimete inicijativu. Kad god vam se uka`e neka iznenadna prilika, prihvatite najbolju ponudu. Djelujete nostalgi~no i suvi{e razmi{ljate o ne~ijem odsustvu. Osje}ate emotivni `al za nekim prijatnim ili dalekim uspomenama. Budite pa`ljiviji u saobra}aju.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: nastup, e, aero, ran~er, asta, a, stojan, {o, uperiti, luka toni, at, ukop, lino, I, crvoto~, ~{, ia, ra`aliti, j, nevera, em, ataman, saki, oka, operat, a~a, ostrava, kanasta, pat, tkanje, h, ici.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas umjereno obla~no, prije podne u zapadnim, a poslije podne u svim predjelima povremeno sa ki{om i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Samo }e na istoku BiH prije podne biti sun~ano. Puha}e slab do umjeren sjeveroisto~ni vjetar. Minimalna temperatura od 10 do 18, maksimalna dnevna od 22 do 28, na jugu oko 30°C. U srijedu prete`no sun~ano, poslije podne nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U sjevernim predjelima umjereno obla~no tokom cijelog dana povremeno sa pljuskovima. U ~etvrtak i petak prete`no sun~ano. U Sarajevu prije podne umjereno obla~no, popodne promjenljivo obla~no, povremeno sa ki{om. Puha}e slab, sjeveroisto~ni vjetar. Minimalna temperatura 12, maksimalna dnevna 24°C.

Danas }e sun~ano i vrlo toplo biti na Pirinejskom poluostrvu, sa maksimalnom temperaturom do 35°C. U ostalim predjelima Evrope nestabilno sa ki{om, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jak vjetar puha}e na Sjevernom moru i na jugu Skandinavije. Maksimalna temperatura kreta}e se od 18 u Oslu do 30°C u Madridu. Na Balkanskom poluostrvu nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a prete`no sun~ano vrijeme o~ekuje se u ve}em dijelu Srbije. Maksimalna temperatura kreta}e se od 21 do 29°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
POZORI[TA
NARODNO
MEU AMOR… CARMEN
balet, kompozitori: Rodrigues, Bizet-[~edrin, koreografija: Edina Papo, dirigent: Samra Gulamovi}, Sarajevska filharmonija, po~etak u 20 sati.

utorak, 14. juni 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

re`ija: Gore Verbinski, uloge: Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin... po~etak u 18 i 20 sati.

KUNG FU PANDA 2
animirani, akcija, re`ija: Jennifer Yuh, glasovi: Angelina Jolie, Gary Oldman, Seth Rogen, Jack Black, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hof fman, David Cross, Victor Garber, Lucy Liu, Michelle Yeoh, Dennis Haysbert, James Hong, po~etak u 15.15 i 19.30 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.

ZENICA

KAMERNI

SARAJEVO

KINA
MEETING POINT
TURNEJA
komedija, drama, re`ija: Mathieu Amalric, uloge: Miranda Colclasure, Suzanne Ramsey, Dirty Mar tini... po~etak u 20 sati.

BOG POKOLJA
autor: Yasmine Reza, re`ija: Miralem Zup~evi}, igraju: Tatjana [oji}, Mirza Halilovi}, Gordana Boban, Mirsad Tuka, po~etak u 20 sati.

GALERIJE
MAK
Tre}a samostalna izlo`ba Amne Sof ti} pod nazivom “Aliter“ i Peta kolektivna izlo`ba dje~ijih radova, u organizaciji BZK Preporod iz Zenice. Izlo`be se mogu pogledati do 14. juna, svakog dana od 10 do 19 sati, osim nedjelje.

Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

FAST FIVE

KINA
MULTIPLEX EKRAN
KUNG FU PANDA 2
akcija, avantura, re`ija: Jennifer Yuh, glasovi: Angelina Jolie, Gary Oldman, Seth Rogen, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hof fman, Lucy Liu, Michelle Yeoh... po~etak u 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

KINOTEKA
MAKAO
re`ija: Josef von Sternberg, uloge: Robert Mitchum, Jane Russell, William Bendix... po~etak u 19 sati.

BO[NJA^KI
Izlo`ba Franje Likara “An|eli i sve {to lebdi“. Na izlo`bi je predstavljeno ~etrdeset djela, crte`i, instalacije i veliki formati u akriliku. Stalna postavka i obilazak Instututa svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa mogu}a je putem telefona 033/279-800.

TOR
akcija, fantastika, re`ija: Kenneth Branagh, uloge: Natalie Por tman, Chris Hemswor th, Anthony Hopkins, Stellan Skarsgard, Kat Dennings... po~etak u 15 sati.

CINEMA CITY
KUNG FU PANDA 2
akcija, avantura, re`ija: Jennifer Yuh, glasovi: Angelina Jolie, Gary Oldman, Seth Rogen, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hof fman, Lucy Liu, Michelle Yeoh... po~etak u 14.10, 15.30, 16, 18 i 20 sati.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba “Dvijetri dimenzije“ autora Milana Mihajlovi}a i Amira Omerovi}a, za posjete je otvorena do 15. juna. Zajedni~ka izlo`ba na kojoj radove predstavljaju dva kipara, animator i slikar Florijan, Ivan, Vladimir i Josip Mi}kovi}, za posjete je otvorena do 11. juna 2011. Kolektivna izlo`ba slika ARS SACRA Akademija likovnih umjetnosti [iroki Brijeg, za posjete je otvorena do 24. juna.

akcija, triler, re`ija: Justin Lin, uloge: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster... po~etak u 15.30 i 18 sati.

PIRATI SA KARIBA: NEPOZNATE PLIME 3D
akcija, avantura, re`ija: Rob Marshall, uloge: Johnny Depp, Penelope Cruz, Geof frey Rush, Ian McShane... po~etak u 17 i 21.15 sati.

TUZLA

MAMURLUK 2
komedija, re`ija: Todd Phillips, uloge: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bar tha... po~etak u 17.30, 19.30 i 21.30 sati.

MAMURLUK 2
komedija, re`ija: Todd Phillips, uloge: Bradley Cooper, Liam Neeson, Zach Galifianakis, Jamie Chung, Ed Helms, Justin Bar tha, Ken Jeong, Todd Phillips, Mike Tyson, Tanner Maguire, Jordan Bobbitt, Aedin Mincks, Sondra Currie, William A. Johnson, Dylan Boyack... po~etak u 20.30 i 22.30 sati.

X-MEN: PRVA GENERACIJA
akcija, avantura re`ija: Mat thew Vaughn, uloge: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Rose Byrne, January Jones... po~etak u 17.30 i 20.10 sati.

BLACKBOX
Izlo`ba fotografija studenata Me|unarodnog univerziteta u Sarajevu, za posjete je otvorena do 16. juna.

DOLINA VUKOVA: PALESTINA

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba mlade umjetnice Maje Skenderovi}, koja je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Nastavni~ki odsjek - Slikarstvo. Galerija je otvorena za sve posjetioce radnim danima u zgradi Centrale Banke, u Ulici Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

MAMURLUK 2

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati. akcioni spektakl, re`ija: Zübeyr Şaşmaz, uloge: Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban... po~etak u 16, 18, 20 i 22 sata.

GALERIJE
LTG
Izlo`ba slika banjalu~ke slikarke Biljane Gavranovi} - “Mali svijet“, za posjete je otvorena do 2. jula.

NOVI HRAM
Izlo`ba slika TRAGOVI, autorice Marijane Pa`in Ive{i}, otvorena je za posjete do 16. juna. Galerija je otvorena svakog dana od 15 do 19 sati, osim subote.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Me|unarodna izlo`ba grupe autora, fotografa pod nazivom “Truth With Camera“, za posjete je u Sinagogi otvorena do 24. juna. Retrospektivna izlo`be slika Tomislava Perazi}a za posjete je otvorena do 18. juna. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

ATELJE ZEC
komedija, re`ija: Todd Phillips, uloge: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bar tha... po~etak u 14, 16.10, 18.20 i 20.30 sati. Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

BIHA]

MOSTAR

PAKLENE ULICE 5

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). Izlo`ba karikaturalnog por treta SARAJLIJE, Alije Hafizovi}a, kojom autor obilje`ava 45 godina slikarskog rada.

KINA
UNA
BEZGRANI^NO
triler, re`ija: Neil Burger, uloge: Bradley Cooper, Robert DeNiro, Abbie Cornfish... po~etak u 19 i 21 sat.

KINA
KONCERTI

BANJA LUKA

OKC ABRA[EVI]
GUESS WHAT I ORCHESTRE DU MONT PLAISANT
Dan muzike u organizaciji Francuskog kulturnog centra Mostar i OKC Abra{evi} po~etak u 20.30 sati, ulaz besplatan.

akcioni spektakl, re`ija: Justin Lin, uloge: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne “The Rock“ Johnson... po~etak u 15.40, 18.10 i 20.40 sati.

MUZEJI
ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

RANGO

PIRATI S KARIBA: NEPOZNATE PLIME
akcija, avantura, re`ija: Rob Marshall, uloge: Johnny Depp, Geof frey Rush, Penelope Cruz, Ian McShane, Judi Dench, Gemma Ward, Keith Richards... po~etak u 15, 17.40 i 20.20 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi. akcija, avantura,

KINA
MULTIPLEX PALAS

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE utorak, 14. juni 2011. godine

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Snovi me|u ribama
DRAMA/KOMEDIJA
Re`ija: Finn Taylor Uloge: David Arquette, Brad Hunt, Chaty Moriarty, Kathryn Erbe

HIT
DANA
23.10
MRE@A
Kada bi lo{a sre}a hodala u ljudskome obliku, zvala bi se Bernie Lootz. Bernie je zaposlen u lasvega{kom kasinu, kao donositelj lo{e sre}e velikim dobitnicima. Ponekad je dovoljno da Bernie samo dotakne novog miljenika fortune, i njegov je sretni niz nepovratno upropa{ten. No sve se mijenja kada Bernie upozna simpati~nu konobaricu Natalie i zaljubi se preko u{iju. Natalie mu uzvra}a ljubav u trenutku kada njegov nemilosrdni {ef, Shelly, najvi{e treba njegove usluge, a Berniejeva se sre}a po~ela naglo popravljati...

23.30
BHT

Neobi~na trojka, jedan mladi} sa samoubila~kim sklonostima, djevojka `eljna avanture i mladi} kojem je ostalo svega nekoliko nedjelja `ivota, udru`uju se u potrazi za boljim danima i pravim smislom `ivota.

Potpuna stvarnost
SF/AKCIJA
Re`ija: Phillip J. Roth Uloge: Ely Pouget, Thomas Kretschmann, Bob Morrisey

ROMANTI^NA KOMEDIJA
Re`ija: Wayne Kramer Uloge: William H. Macy, Alec Baldwin, Maria Bello, Shawn Hatosy, Ron Livingston, Paul Sorvino, Estella Warren

01.00
PINK

Godina je 2128, Zemlja je postala bojno polje, a snage fa{isti~kog vo|e generala Tunisa napokon su potu~ene. Me|utim, ve}ina planeta je uni{tena. Tunis se ne `eli predati, pa se vra}a u pro{lost, u kasne devedesete godine 20. vijeka, u namjeri da promjeni doga|aje u svoju korist. Me|utim, hrabri Entoni Rend saznaje za njegov plan, pa sa grupom zatvorenika odlazi za Tunisom u o~ajni~kom poku{aju da spasi budu}nost ~ovje~anstva.

SERIJE

Smrt u sumrak 2
MINI SERIJA
Re`ija: Karen Arthur Uloge: Ken Olin, Lindsay Frost, Annette O'Toole, John Terry, Sally Murphy

Ezel
Kenan i Ramiz se sastaju nasamo, kako bi se dogovorili o primirju. Azad ka`e Badi da nosi Alijevo dijete, ali je u strahu od Kenana. Engin nevoljko predaje Ezelu tajne dokumente sa Kenanovog i Selminog vjen~anja, u nadi da }e mu pomo}i da uni{ti Kenana. Ezel i Ej{an se podmuklo igraju sa D`engizom, a on naredi [ebnem da obnovi svoje prijateljstvo sa Azad...

Ljubav i kazna
20.00 BHT
Prvi Sava{ev posao nakon povratka iz Irana jeste otr~ati svojoj voljenoj. Nakon te{kog rastanka i Jasemininog upozorenja da se, ako ode, vi{e i ne vra}a, Sava{ joj sada `eli re}i da su svi problemi rije{eni, da on ne mo`e bez nje, i da tra`i jo{ jednu priliku za njihovu ljubav. Ali njegov dolazak izaziva veliko iznena|enje i kod njega i kod onih koje tamo zati~e...

Ljubav i osveta
Halil i Kadir hvataju Mustafu. Mustafa je ponovo pod utiscima susreta sa Menek{e koja je napokon odahnula nakon {to je uhva}en. Njeno psihi~ko stanje se po~inje vidno popravljati. Lale mu~e mra~ne sjenke iz pro{losti. S druge strane, Mithat Ate{ ostavlja tajanstveno pismo i nestaje.Mustafi slijedi prvo ro~i{te kojem bi trebalo da prisustvuju i Menek{e i Halil...

01.30
NOVA

21.15 FTV

20.00 OBN

Nakon {to je osumnji~en za ubojstvo svoje supruge Cheryl, Nick je uvjeren kako }e Sara stati na njegovu stranu. Cherylin blizak prijatelj Mike Shinn uvjeren je u Bradovu krivnju te se svim silama trudi da slu~aj ne ode u zastaru. Sara pak s druge strane slijepo vjeruje svom de~ku Bradu, ali nakon dvije godine ona po~inje shva}ati kako je bila u velikoj zabludi….

Gospodin Johnson
DRAMA
Re`ija: Bruce Beresford Uloge: Maynard Eziashi, Pierce Brosnan, Edward Woodward, Beatie Edney, Bella Enahoro, Femi Fatoba

FILMOVI

13.50
HRT 2

Gospodin Johnson radi za in`enjera Harrya Rudbecka, koji je 1923. stigao u Nigeriju kako bi sagradio cestu. Cesta se gradi isklju~ivo ljudskom snagom, a domoroci su jeftina i izdr`ljiva radna snaga. Uz Rudbecka, u selu je jo{ nekoliko bijelaca, a nakon nekog vremena iz Engleske sti`e i njegova supruga Celia. Gospodin Johnson je Rudbeckov knjigovo|a, a osim {to govori engleski, uvijek smisli izlaz iz svih te{kih situacija…

Vidocq
TRILER
Re`ija: Pitof

Privatni detektiv Vidocq na korak je do hvatanja serijskog ubice zvanog Alkemi~ar koji identitet krije ispod pla{ta i maske u obliku zrcala. Borba dvojice protivnika zavr{i Vidocqovim padom u grotlo, {to izazove paniku me|u gra|anina. Mladi novinar Etienne Boisset odlu~i napisati knjigu o slavnom detektivu u ~emu mu, isprva nerado, poma`e Vidocqov partner. Sla`u}i mozaik Vidocqove potrage za Alkemi~arom, Etienne po~ne otkrivati ulogu policije na ~elu sa Lautrennesom i plesa~ice Prée, ali i nepoznate detalje iz detektivove pro{losti.

00.05 OBN

Kiseonik
KRIMINALISTI^KI
Re`ija: Ri~ard [epard

Medlin Foster je detektiv u civilu u Odjeljenju njujor{ke policije, koja nije naro~ito zadovoljna svojim poslom. Ona utapa svoje nezadovoljstvo u alkoholu i mazohisti~kom seksu, mada ~ak ni njen mu` nije u potpunosti svjestan njenih erotskih opsesija. Medlin je dodijeljen zadatak da istra`i jednu otmicu; Frensis, supruga biznismena, kidnapovana je i `iva zakopana. Kidnaperi zahtijevaju da im se otkupnina isplati u roku od 24 sata ili }e Frensis ostati bez vazduha i umrijeti.

23.40 RTRS

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Rezovi, igrana serija, 28. epizoda 09.35 Planina Vranica, dokumentarni program Crtani filmovi: 10.05 Piplinzi 10.25 Harveytoons 10.45 D`epni zmaji}i, 12. epizoda 11.05 Villa Maria, igrana serija, 140. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 66. epizoda (r) 13.10 Viza za budu}nost, igrana serija, 4. epizoda 14.00 60 minuta, politi~ki magazin (r) 15.20 Vijesti 15.30 Spretno - sretno, tv igra 15.55 Villa Maria, igrana serija, 141. epizoda 16.50 Federacija danas 17.10 Ezel, igrana serija, 108. epizoda /12/

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.01 07.00 09.00 09.10 10.00 10.25 10.50 11.25 12.00 12.20 13.00 13.30 14.05 15.00 15.10 16.05 16.30 17.00 17.05 Muzi~ki program Jutarnji program Vijesti Pod sretnom zvijezdom, serija Mala TV Kenguri ko{arka{i, crtana serija Mar, crtana serija Rimske misterije, serija I ja imam talenat, zabavni program Dnevnik 1 U fokusu Pri~e o pjesmama Retrovizor Krtice, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika Tnt, serija Re’publika, Podrinje Izvje{taj sa Banjalu~ke berze Srpska danas Prijevremeni izbori za na~elnike Op{tina Sanski Most i Ilid`a, hronika Pod sretnom zvijezdom, serija

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica Jagositne pustolovine, crtani film, 44. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 La Favorita, serija, 2.ep. 14.00 Dokumentarni program 14.30 Nema vi{e zeko rek%o, istra`iva~ko-dokumentar ni program 14.58 Bestseller 15.00 Bioclinica 15.15 Top Shop 15.50 Najbolje godine, serija 16.55 Suze Bosfora, serija

TV1
07.00 Vijesti 07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Hrane svijeta, dokumentarni program 08.30 Bogati i slavni, dokumentarni serijal 09.00 Vijesti 09.52 Flashbacks 10.00 Vijesti 10.05 Portreti nacija, dokumentarni serijal (r) 10.42 Flashbacks 11.00 Biznis vijesti 11.10 Za{to iskopavati, dokumentarni program o arheologiji 12.00 Vijesti plus 12.20 Sportski magazin (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 @ene na ivici, serija, 3. epizoda (r) 14.00 Vijesti 14.25 Hrane svijeta, dokumentarni program (r)

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Mje{oviti brak, serija 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola, telenovela 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Crv uhvatio pticu, animirani film 09.25 ^udesni svijet, obrazovna serija, 32/52 (r) 09.40 Nema problema (r) 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 55/125 11.05 Moja mala kuhinja (r) 11.15 Godine prolaze, igrana serija, 17/68 12.00 BHT vijesti 12.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture (r) 13.15 Sa malo novca u..., strana dokumentarna serija, 7/13 (r) 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 121/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 ]up sa zlatom, animirani film 15.40 Popni se visoko Ahmede, drama 15.55 Kiri Klaun, animirana serija, 20/28 16.00 Japanske pri~e, animirana serija, 10/43 16.10 Nau~na postignu}a, 32/47 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 122/229 17.00 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Mali kuhari, animirana serija, 5/39 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, igrana serija, 109/142 21.00 Crta, politi~ki magazin 22.00 BHT vijesti 22.20 Business News (r) 22.30 Euroimpuls, magazin 23.00 Planeta drve}a, strana dokumentarna serija, 9/10 23.30 Snovi me|u ribama, ameri~ki igrani film 01.05 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

Upitnik
KVIZ

19.08

TNT
SERIJA

15.10

Zvijezda mo`e{ biti ti
AUDICIJA

21.00

Direktno
DIJALO[KA EMSIJA

Ami G show
21.10
TALK SHOW

22.00

17.50 Dnevnik, najava 18.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 67. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.08 Upitnik, kviz 19.23 La Linea, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Lud, zbunjen, normalan, the best off /12/ 21.14 Dnevnik, najava 21.15 Ljubav i kazna, igrana serija, 57. epizoda 23.09 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.40 UKW doga|aj, dokumentarni film 00.15 Ha{ki dnevnik 00.45 Viza za budu}nost, 4. epizoda (r) 01.25 Federacija danas (r) 01.45 Dnevnik 3 (r)

18.00 Banjalu~ka panorama 18.40 Nodi, crtana serija 18.55 Prijevremeni izbori za na~elnike op{tina Sanski Most i Ilid`a, predstavljanje politi~kih subjekata Finansijske novosti 19.08 Upitnik, kviz 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.15 Nekad bilo 21.15 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 22.00 I ja imam talenat, zabavni program 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.10 Ehit 2010., muzi~ki program 23.40 Kiseonik, film 01.10 Krtice, serija 01.55 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 02.35 Dnevnik 2

17.51 Sport centar 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Suze Bosfora, serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 22.15 Najbolji od najboljih 4, igrani film 23.15 Sport centar 23.20 Seks i grad, 13. i 14. ep. 00.20 La Favorita, serija, 2.ep. Reprizni program Hayat TV-a 01.20 Moj dom 02.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport, informativna emisija 03.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija

15.00 Vijesti 15.25 Portreti nacija, dokumentarni serijal 15.55 Biznis svijeta 16.00 Eliza, serija, 58. epizoda (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija, 97. epizoda 18.00 Biznis vijesti 18.30 Kapital, poslovni magazin (r) 19.00 Najava dnevnika 019.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Direktno sa Adisom Ru`di} 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Urban music, muzi~ka emisija 23.10 Kralj gubitnika, film 00.20 Pono}ne vijesti 00.40 Reprizni program

16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 17.40 Kupi.ba, emisija 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Zabranjena ljubav, telenovela 20.00 Veliki brat, reality show 21.00 Naslije|e jedne dame, serija, 22.00 Ami G show, talk show, u`ivo 23.30 Veliki brat, reality show, u`ivo 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Veliki brat, reality show 01.00 Potpuna stvarnost, film

RTS
11.00 Vijesti 11.05 Muzi~ki program 11.30 Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme 12.30 Kad zazvoni 13.00 Trezor 14.00 Du{a slovenska 15.00 Vijesti 15.10 Vrijeme je za bebe (r) 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica, kviz 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin, info 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Gorki plodovi, serija 21.00 48 sati-svadba 21.45 Vijesti 21.50 Muzi~ki program 22.20 Vi i Mira Adanja Polak (r) 23.05 Du{a slovenska 00.15 Dnevnik 00.30 Evronet

RTCG
11.00 11.05 11.35 12.00 12.05 12.35 13.00 13.05 13.35 13.40 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 16.00 16.30 17.00 17.15 18.00 18.20 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 21.45 22.00 22.30 22.40 23.00 23.30 01.15 Vijesti Dok. emisija Muzika Vijesti Sat TV (r) Muzika Vijesti Cg. sport (r) Aktuelno Otvoreno Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzika Obrazovna emisija Sat TV Lajmet Crna Gora - u`ivo Poetika Montenegrina Sat spot Sat TV Program za djecu, 4/10 Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Muzika Cg sport TV Sat Muzika Dnevnik 3 Otvoreno (r) Sat spot

FOX LIFE
07.30 08.15 08.40 09.05 09.30 09.55 10.15 11.05 11.30 11.55 12.40 13.30 14.15 15.05 15.30 15.55 17.35 18.00 18.50 19.35 20.25 21.10 22.25 22.55 23.15 00.05 Vill i Grejs, serija @ivot po D`imu, serija @ivot po D`imu, serija Kako sam upoznao Va{u majku, serija Da, draga, serija Da, draga, serija Momci s Medisona, serija Razvedeni Gari, serija D`oi, serija Vill i Grejs, serija Ulica sje}anja, serija @ivot po D`imu, serija Pepper Dennis, serija Razvedeni Gari, serija D`oi, serija Dr Haus, serija Kako sam upoznao Va{u majku, serija Uvod u anatomiju, serija Ulica sje}anja, serija Da, draga, serija Pepper Dennis, serija [tiklama do vrha, serija Kugar Taun, serija Kako sam upoznao Va{u majku, serija Da, draga, serija Uvod u anatomiju, serija

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 11.10 12.10 13.10 15.00 17.00 Zakon i red, serija Sudija Ejmi, serija Bra}a i sestre, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija Ne{ Brid`is, serija Stari grijesi, film Fojlov rat, serija Zakon i red, serija

TV1000
06.00 Priznanje, film 08.00 Lak za kosu, film 10.00 U no}i, film 12.00 Prva liga, film 14.00 Prva liga 2, film

EUROSPORT
08.30 Watts 08.45 Biciklizam, Francuska 10.00 Tenis, ATP Queen’s London, UK, finale 11.30 Watts 12.30 Tenis, WTA Eastbourne, Engleska Live 16.10 Tenis, ATP Eastbourne, Engleska Live 20.15 Watts 21.00 Boks: Heavy Weight: Adamek (Poljska) K. Mc Bride (Irska) 23.00 Autotrke, Le Mans 24 Hours Francuska 00.00 Superbike, S[ Misano, San Marino 01.00 Supersport, S[ Misano, San Marino

Medijum
SERIJA

Dileri
FILM

20.00

20.00

18.00 Ne{ Brid`is, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Medijum, serija 21.00 @eljna slave, film 22.50 Bra}a i sestre, serija 00.50 Medijum, serija 01.50 Ukradena nevinost, film 03.40 Fojlov rat, serija

16.00 Ameri~ki odmetnici, film 18.00 Usamljeni momak, film 20.00 Dileri, film 22.10 Kruklin, film 00.00 Mala, film 02.00 Rim 1, film

utorak, 14. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1
07.40 08.35 08.40 09.07 09.53 10.00 10.06 10.07

TV PROGRAM
HRT2 NOVA
07.45 Bakugan, crtana serija 08.10 Bumba, crtana serija 08.25 Roary, crtana serija 08.40 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.20 Pobjeda ljubavi, serija (r) 10.15 ^uvar pravde, serija 11.10 IN magazin R 12.00 Pobjeda ljubavi, serija 14.00 Kad li{}e pada, serija (r) 15.00 Asi, serija (r) 16.00 Masterchef (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Asi, serija 22.00 Masterchef, reality show 23.20 Ve~ernje vijesti 23.40 Vra}anje duga, film 01.30 Smrt u sumrak, film 03.00 Medij, serija 8/19

63

OBN
07.05 Gerald McBoing, crtani film 07.25 Kornja~a Hero, crtani film 07.45 An|eli i prijatelji, crtani film 08.05 Roni, Olly, Roni, crtani film 08.25 Oggy i `ohari 3, crtani film 08.45 Top Shop 09.15 Otvorena vrata, humoristi~na serija 10.00 Stol za 4, kulinarski show, IV sezona 10.30 Zemlja snova, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, info-program 12.05 Vox populi 12.15 Top shop 12.30 Skrivena kamera 12.50 Border, krimi serija 13.45 Dolina vukova, serija 15.15 Ljubav i osveta, serija 17.00 Stol za 4 17.30 Zemlja snova, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info, info-program 19.10 Lonci i poklopci 20.00 Ljubav i osveta,serija 21.35 Dolina vukova, serija 22.45 Vox populi 22.55 Dejana talk show, Nekada stranac, a sada Bosanac! 00.05 Vidocq, film 01.30 Dolina vukova, serija 02.35 Ekolo{ka pitanja

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, 27/46 10.30 Mu}ke, humoristi~ki program (r) 11.00 Vijesti TVSA Program za djecu 11.05 Vitaminix (r) 11.07 Noody (r) 11.20 ^arli i Mimo (r) 11.25 Grimove bajke (r) 11.45 Barimba (r) 12.00 BBC dok. program (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sport magazin (r) 13.45 Serijski program (r) 15.20 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, 27/46 (r) 15.50 Bajke iz cijelog svijeta 16.10 Ulica Zoolo{kog vrta 16.25 Glasajte - Pusti muziku 16.55 BBC dok. program 17.50 Mu}ke, humoristi~ki program 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA Program za djecu 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Dobre vibracije, u`ivo 21.30 Tarih, dok. serijal 21.35 Ve~ernje vijesti 22.05 @ivot i zdravlje, u`ivo 22.55 Serijski program 00.25 Igrani film 02.00 Odjava programa

TV TK
09.00 Sponzoru{e, serija (r) 09.50 Horoskop 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.45 Sport 7 13.55 Iz dana u dan... 14.10 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 19.40 Skrivena kamera 22.30 Vijesti 22.45 Prvi talas, serija 00.15 Dnevnik (r)

10.58 11.11 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.18 12.33 13.20 14.05 14.14 14.20 15.05 15.25 15.55 15.57 16.00 16.40 16.42 16.50 17.08 18.10 18.17 19.02 19.13 19.23 19.30 19.56 20.01 20.04 20.12 21.05 22.05 22.10 22.50 23.15 23.18 23.25 23.30 23.45 00.45 01.25 01.45 02.30 03.10 03.30

Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 4, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Krstarenja svjetskim ljepotama: Krstarenje svijetom Inka - Od Cuzca do Quita, dok. serija Kod Ane (r) Debbie Travis preure|uje 3 Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma Predstavljamo vam... TV kalendar (r) Gospodarica tvoga srca, serija Roditelji i djeca, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Me|u nama Dharma i Greg 4, serija Proces ZABA - 90 sekundi (r) Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) Tvoja sam sudbina, serija Pastel Predstavljamo vam... Vijesti Hrvatska u`ivo HAK - Promet info 8. kat: Odrastao sam u domu, talk show Dnevnik plavu{e: @ivot je san! Kod Ane Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi Kako je nastao japanski tsunami, dok. film Misija: Zajedno Pastel Paralele Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Putem europskih fondova (r) Magdalena, glazbeno-dok. film Retrovizor: Dodir `ivota i smrti 2, serija Retrovizor: Dva i pol mu{karca 5, humoristi~na serija (r) Retrovizor: Ksena princeza ratnica 6, serija (r) Zakon i red: Odjel za `rtve 10, serija (r) Dharma i Greg 4, humoristi~na serija (r) Trava zelena 4, humoristi~na serija (r)

08.00 Mala TV TV vrti}: Pla`a Ninin kutak: Automobil od kartonske kutije Neli i Cezar, crtani film Danica i jarac 08.30 Dvorac igra~aka 1, serija za djecu (r) 08.50 [kolski program: Dru{tvene igre nekad i sad Navrh jezika: Da i ne 09.35 Plesne note, serija (r) 10.02 Tvoja sam sudbina, serija (r) 10.40 Globalno sijelo (r) 11.10 Prizma (r) 11.55 Obrtnik partner (r) 12.30 Mala TV (r) TV vrti}: Pla`a (r) Ninin kutak: Automobil od kartonske kutije (r) Neli i Cezar, crtani film Danica i jarac (r) 13.00 [kolski program: Dru{tvene igre nekad i sad (r) Navrh jezika: Da i ne (r)

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 13.10 @ene na ivici, 3. ep. (r) 16.00 Eliza, 58. ep. (r) 17.15 Nijemi svjedok, 97. ep. 20.05 Eliza, 59. ep. 23.10 Kralj gubitnika, film

Tvoja sam sudbina
SERIJA

10.02

Masterchef
REALITY SHOW

22.00

13.50 Gospodin Johnson, ameri~ki film (r) 15.30 @upanijska panorama 15.45 Hotel dvorac Orth 4, serija (r) 16.33 [apta~ psima 4 17.24 Johnny Bravo, crtana serija (r) 17.47 Trava zelena 4, humoristi~na serija 18.17 Roditelji i djeca, serija (r) 18.59 Krstarenja svjetskim ljepotama: Krstarenje svijetom Inka - Od Cuzca do Quita (r) 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Bra}a i sestre 3, serija 20.45 Mjesec komedija: Majmunarije, ameri~ki film (r) 22.30 Zakon i red: Odjel za `rtve 10, serija 23.15 Dnevnik plavu{e: @ivot je san! (r) 23.25 T-mobile In Music festival: Morcheeba, snimka koncerta (r) 00.35 No}ni glazbeni program: Hit dana (r)

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro program tv1 do 13.10, crtani film 13.10 @ene na ivici, 3. ep.(r) 14.00 Vijesti 14.05 Bistro, 41.epizoda 15.00 Vijesti 15.25 Muzi~ki program RTM-zabavna muzika 16.00 Eliza, 58. ep.(r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, 97. ep.18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, 59. ep. 21.00 Sportski magazin, snimka RTM 22.00 Dnevnik u 22 23.10 Kralj gubitnika, film

TV KAKANJ
10.00 Namjesnik ljubavi, serija 10.30 Tribunal 11.00 Deep, serija 12.00 Flash vijesti 12.05 Ashabi bo`ijeg poslanika 13.00 Bh ritam 14.00 Namjesnik ljubavi, serija 14.30 Legende bh sporta 15.00 Frej`er, serija 15.30 Ads kviz 16.00 Bonaventura 17.00 Flash vijesti 17.05 Deep, serija 18.00 Glas naroda 18.30 Do`ivotna kazna, serija 19.00 Denis napast, crtani film 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Frej`er, serija 21.00 Puls 22.00 Do`ivotna kazna, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r)00.15 Deep, serija

RTV USK
11.30 Skipijeve avanture 12.00 Vijesti 12.15 Kad priroda uzvrati udarac, 3/7 13.15 Pantheon program14.30 Vijesti 14.35 Kraji{ka zemlja (r) 15.05 Sport (r) 15.30 Kult, kult, kultura (r) 16.00 ^itaj BiH: doma}a lektira, Aleksandar Hemon: Pitanje Bruna (r) 16.30 Najd`el, 12/20 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.00 TV {kola18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.50 Tragovi sudbina, 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i, serija 22.40 Razmi{ljaj zeleno 23.10 Najd`el, zabavni program (r)

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo 16.15 Zdravlje, emisija o zdravlju (r) 16.50 Putopisi 17.25 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo, u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dok. program 21.05 Op~injeni, 24/208 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra info

TV ZENICA
14.05 Samo za smijeh 14.30 Ze sport magazin (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbin, serija (r) 15.35 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.10 Zona kantona (r) 16.30 Za svaku bolest trava raste (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Razglednica 21.35 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku 22.00 TV Liberty 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Razglednica (r)

RTV VOGO[]A
11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Hazreti Merjem, serija 12.30 TV Fiva (r) 13.10 Liberty TV (r) 13.35 Te{anjska hronika TV Smart Te{anj (r) 14.00 Na tragu, dok. program 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Sedam dana u Maglaju TV Maglaj 20.00 Dok. program 21.00 Ludo srce, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Istina, emisija o povratku 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija 10.00 Novosti 10.20 Sve za ljubav, serija 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Film 14.00 Novosti 14.05 Greh njene majke, serija 15.00 Sve za ljubav, serija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Greh njene majke, serija 21.00 Crno na bijelo 22.30 Dnevnik 3 23.00 No}ne o~i, film 00.30 Bulevar straha, film

ATV
10.50 Plavi zmaj, crtani film 11.15 Ben 10, Alien Force, crtani film 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.00 Anali, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 16.00 Najbolje godine, serija 17.00 Suze Bosfora, serija 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 18.50 Arena sport, sportski program 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Suze Bosfora, serija 21.00 Jedan na jedan, talk show 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Najbolji od najboljih 4, film 00.15 Sport centar 00.20 Sex I grad, serija 00.50 Sex I grad, serija 01.20 Anali, serija

EUROSPORT 2
03.30 Australijski fudbal 05.30 Fudbal, UEFA EP `ene U-19 Italija, finale 07.30 Tenis, ATP Queen’s London, UK, finale 09.00 Fudbal, CONCACAF: Meksiko - Kostarika 10.00 Fudbal, UEFA EP `ene U-19 Italija, finale 11.30 Superbike, S[ Misano, San Marino 12.30 Fudbal, CONCACAF: Meksiko - Kostarika 14.00 Fudbal, CONCACAF: Gvatemala - Grenada 15.30 Fudbal, CONCACAF: Honduras - Jamajka 17.00 Ko{arka, Eurodunk 17.15 Fudbal, U-23 Toulon Francuska, finale 18.30 Superbike, S[ Misano, San Marino 19.45 All sports 20.00 Fudbal, CONCACAF: Gvatemala - Grenada 21.00 Tenis, WTA Eastbourne, Engleska 22.30 Tenis, ATP Eastbourne, Engleska

SPORT KLUB
06.30 Premier League Najbolji mecevi sezona 09.30 Pregled ruske lige 10.00 FullTilt Poker 11.00 NBA finale Game 6: Miami - Dallas 13.00 ATP Halle Finale 15.00 Pregled Championship 15.30 Real NBA 16.00 Premier League Najbolji mecevi sezona 18.00 Ruska liga: CSKA - Anji, direktno 20.00 NHL Stanley Cup, finale Game 6: Boston Vancouver 22.00 Pregled argentinske lige 23.00 FullTilt Poker 00.00 Ruska liga: Lokomotiv Spartak Nalchik 02.00 Svjetska liga - Boks

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 20.35 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Gra|evinske intervencije Pre`ivljavanje Pograni~na policija - 2 epizode Kako se pravi? Kako to rade? Dekonstrukcija Dekonstrukcija Mo}ni brodovi Zlatna groznica Borna kola bra}e Hau Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
08.00 Te`ak `ivot: Kr{enje pravila 09.00 Alja{ki leta~i: Zlatna groznica 10.00 Afri~ki izgubljeni raj 11.00 Velik, ve}i, najve}i: Nebeski kota~ 12.00 Rajevi na Zemlji: Borneo - divlji otok 13.00 Te`ak `ivot: Kr{enje pravila 14.00 Velik, ve}i, najve}i: Brana 15.00 Opasni susreti: ^udovi{ni krokodili 16.00 Naj~udniji dinosauri 17.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori: Ubojita ograda 18.00 [apta~ psima: Kobe, Banjo i Kisses 19.00 Rajevi na Zemlji: Glacier Bay - divlja obala Aljaske 20.00 Megatvornice: Motocikl Ducati 21.00 Megagra|evine: Britanska nova `eljeznica 22.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori: Zatvor na granici 23.00 Megatvornice: Motocikl Ducati 00.00 Megagra|evine: Britanska nova `eljeznica

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 Ko si zapravo ti? Ovo je civilizacija Najgori poslovi u istoriji Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac Jelena Trojanska Mi Evropljani Rim nije izgra|en za jedan dan [pijuni koji su do{li sa mora Ko si zapravo ti? Ovo je civilizacija Kolonija Lankaster u ratu Nelson Mendela - ~ovjek mira Faraoni koji su izgradili Egipat Robovlasni~ka industrija Jedan dan u borbi Deca mumije Ovo je civilizacija Kolonija Lankaster u ratu Nelson Mendela - ~ovjek mira Faraoni koji su izgradili Egipat Robovlasni~ka industrija Jedan dan u borbi

ANIMAL PLANET
06.50 D`ef Korvin - bez ograni~enja 07.15 Ro|eni lovci 07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Sve o psima 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 SSPCA 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Urgentni centar za `ivotinje 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Velika trka u savani 14.30 @ivotinjska boji{ta 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 D`ef Korvin - bez ograni~enja 16.00 Ro|eni lovci 16.25 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 17.20 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 17.45 Divlja planeta 18.15 Velika trka u savani 19.10 Sve o ma~kama 20.05 @ivot sisara 21.00 Posljednja nada 21.55 U lavljoj jazbini 22.50 Velika trka u savani 23.45 Sve o Ma~kama

Komemoracija i sahrana fudbalske legende

Posljednji ispra}aj Josipa Katalinskog

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
utorak, 14. juni 2011. godine

47. strana

Dan otvorenih vrata Adizes School of Management

Suspenzije za Lu~i}a i Goli}a
Eti~ki komitet Univerziteta u Sarajevu predlo`io je slu`benu suspenziju za profesore Pravnog fakulteta Bajru Goli}a i Zdravka Lu~i}a, zbog seks afere na tuzlanskom odjelu te ustanove, saznaje Oslobo|enje. Za profesora Sanjina Omanovi}a predlo`ena je dvogodi{nja suspenzija, a za profesora Fuada Saltagu javni ukor. Da bi odluka postala kona~na treba ju prihvatiti Senat Univerziteta u Sarajevu, ~ije }e zasjedanje biti odr`ano 29. juna ove godine. Podsje}amo, Kantonalni sud u Tuzli je u septembru pro{le godine proglasiokrivimJasminaMa{i}a jer je od 2003. do 2008. godine nekoliko djevojaka navodio na prosituciju kako bi profesorima Pravnog fakulteta Sarajevo, Odjeljenje Tuzla, ZdravkuLu~i}u, BajriGoli}u i Sanjinu Omanovi}u pru`ale seksualne usluge za novac. Ma{i} je zauzvrat od trojiceprofesoradobijaoispitna pitanjakoja je predavaostudentima Pravnog fakulteta. Za Fuada Saltagu, nekada{njeg dugogodi{njeg dekanaPravnogfakulteta u SarajeJ.F. vu, zatra`en je javni ukor.

Foto: D. TORCHE

Po{tovanjem i povjerenjem

protiv dezintegracije
Nastava }e se izvoditi na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i najve}im dijelom na zvani~nim jezicima naroda BiH, a po~etak studija je planiran za oktobar 2011.
Ekonomski fakultet u Sarajevu, u saradnji sa Adizes Academy of Management (USA), organizuje upis druge generacije jednogodi{njeg master studija. Tim povodom ju~er je uprili~en Dan otvorenih vrata na Ekonomskom fakultetu, gdje su se svi zainteresirani mogli bolje upoznati sa programom i mogu}nostima koje nudi Adizes Academy of Management. Nastava }e se izvoditi na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i najve}im dijelom na zvani~nim jezicima naroda BiH, a po~etak studija je planiran za oktobar 2011. cije. Otuda se potreba izgradnje uzajamnog po{tovanja i povjerenja javlja kao nu`nost. Adizes School of Management je studij koji upravo nudi metodologiju izgradnje uzajamnog po{tivanja i povjerenja u funkciji procesa integracije sistema u naj{irem smislu, od dr`ave do porodice i njegovo osposobljavanje da se lako nosi sa promjenama“, istakao je profesor D`evad [ehi}, voditelj programa. Master program Adizes School of Management, koji se ve} drugu godinu organizuje na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, utemeljen je na teorijskom pristupu gurua menad`menta Isaka Adi`esa. Pro{le godine 13 studenata upisalo je studij Adizes School of Management, a prema rije~ima studentice Amile Ke~o, pristup profesora na predavanjima je savr{en. „Odu{evljena sam. Sve {to sam nau~ila to kom ovog pro gra ma pri mje nji vo je odmah kako na privatnom, tako i na poslovnom planu“, kazala je Ke~o.

Primjena
Studij mogu upisati studenti koji su zavr{i li ~e tve ro go di{ nje uni ver zi tet sko obrazovanje i ostvarili ekvivalent od 240 ECTS poena. Budu}i je programom previ|eno u~e{}e predava~a i iz inostranstva, te kori{tenje literature i na engleskom jeziku, znanje engleskog jezika je po`eljno. Zavr{etkom studija, polaznici sti~u mas ter di plo mu iz oblas ti me nad`menta i organizacije Univerziteta u Sarajevu i certifikat Adizes Academy of Management.
S. HUREMOVI]

Osuda napada na Avdi}a
Dru{tvo za ugro`ene narode za BiH najo{trije osu|uje fizi~ki napad na novinara politi~kog magazina “60 minuta“ Avdu Avdi}a, kome je pratilac glavnog dr`avnog tu`ioca Milorada Bara{ina nanio povrede u trenutku kada je Avdi} `elio da realizira dogovoreni intervju sa predsjednikom VSTV-a Miloradom Novkovi}em. “Nalazimo neprihvatljivim saop}enje Tu`ila{tva BiH u kojem se napad opravdava pravilima osiguranja. I umjesto da se Avdi}u izvini zbog nanesenih tjelesnih povreda, u spomenutomsaop}enjuTu`ila{tva BiH ovaj novinar se i dalje napada uvredama, istakla je Fadila Memi{evi}, predsjednica Dru{tva.

Pristup
„Promjene u okru`enju i razli~ita adaptibilnost dijelova dru{tva na te promjene, uz nedostatak uzajamnog po{tovanja i povjerenja, ubrzavaju proces dezintegra-

POSLJEDNJE VIJESTI
SAMOUBILA^KI NAPAD U BASRI - ^etiri policajca su ubijena, a tri ranjena ju~er u samoubila~kom napadu autobombom u Basri, prenosi Fena. Samoubica je aktivirao eksploziv u automobilu ispred policijske stanice u centru grada. Fasada policijske stanice je o{te}ena, kao i vi{e prodavnica i vozila. DVANAEST MRTVIH U PO@ARU - Dvanaest osoba je smrtno stradalo, a 27 ih je ozlije|eno u po`aru koji je izbio u centru za osobe s psihi~kim poreme}ajima u Springsu, u isto~nom dijelu Johannesburga, saop}io je ju~er op}inski glasnogovornik za hitne slu~ajeve Rogers Mamaila, prenosi Fena. Uzroci po`ara, koji se pojavio u centru Struitsbuilda, nisu poznati. PRONA\ENA DROGA I LABORATORIJ - U ju~era{njem pretresu ku}e u Ulici bratstva i jedinstva u Kaknju, koju koriste Sanel P. i Denis F, policija je prona{la 1.200 grama speeda, 35 stabljika indijske konoplje, improvizirani laboratorij za proizvodnju i uzgoj droge, tri digitalne vage, oko 15 paketi}a sa drogom, 8 vojnih no`eva, ru~nu bombu, dosta pu{~ane municije i poluautomatsku pu{ku. Sanel P. i Denis F. su zadr`ani u pritvoru radi kriminalisti~ke obrade, saop}eno je iz Uprave policije ZDK-a.

Na Novom Zelandu

Nova serija potresa

Serija potresa ju~er je pogodila polurazoreni grad Christchurch na Novom Zelandu, oboriv{i najmanje jednu zgradu i nakratko zarobiv{i dvoje ljudi u crkvi, te{ko o{te}enoj u velikom zemljotresu 22. februara, prenosi Onasa. Christchurch su u razmaku od jednog sata pogodila dva potresa - od 5,5 stepeni u vrijeme ru~ka i drugi od {est stepeni, saop{tio je ameri~ki geolo{ki zavod. Prema podacima gradske slu`be za hitnu pomo}, 10 ljudi je primljeno u bolnicu sa lak{im povredama. Dva radnika, koja su popravljala prozore na crkvi St. John, na{la su se zarobljena unutra po{to je jedan od ju~era{njih potresa odlomio i sru{io dio fasade. Policija je saop{tila da su spaseni i odvedeni u bolnicu sa posje-

Ocjena ustavnosti Zakona o katastru
Klub Bo{njaka u Vije}u naroda RS-a podnio je zahtjev za ocjenuustavnosti Zakona o katastru u RS-u, koji je objavljen u Slu`benom glasniku. Vije}e za za{titu vitalnog interesa Ustavnog suda RS-a utvrdilo je, 18. maja, da nijepovrije|envitalni interes bo{nja~kog naroda usvojenimZakonom o katastru RSa, ali je predsjednik tog suda Mirko Zovkonajavio da }e, ako to nikodrugi ne uradi, nakon {to ovaj zakon stupi na snagu, pokrenuti redovan postupak za neustavnost tog zakona i dono{enje privremene mjere kojom }e se obustaviti njegovo izvr{enje do okon~anja postupka.

kotinama i modricama. U is to~nim pred gra|ima Christchurcha bez struje je ostalo oko 10.000 doma}instava. U centralnoj “crvenoj“ zoni, koja je kordonom odvojena od ostatka Christchurcha, veliki februarski zemljotres o{tetio je vi{e od 80 posto gra|evina, od ~ega 700 zgrada ne mo`e da se spasi. Usljed ju~era{njih potresa, stijene su se skotrljale

sa brda iznad isto~nih predgra|a, a gradski aerodrom je bio zatvoren kako bi se provjerile piste, rekla je portparolka nacionalne kompanije. Februarski zemljotres u Christchurchu imao je magnitudu od 6,3 stepena i odnio je 181 ljudski `ivot. Kao i taj potres, ju~era{nja dva imala su plitak epicentar - na oko 10 kilometara dubine.