Stranke odlucuiu 0 angazmanu pomilovanih jataka zlocinaCa, alncko upozorava da se'radi 0 teslu zrelostipolitickog eslablismenla

EP E P

BOSfIA OeIZGlIBm ~ ..BMI GDOtItJ iHA.PUTUKA

---

UNUI

rnnjalo

V

is.oki p f.edstavni.k V3.1e..
n Lin Incko ponistio je jucer mjere zabrane za 58 osoba za koje se sucia su pruzale podrsku

krvnicima Radovanu Karadzicu i Ratku Mladicu i za druge oblike nesaradnje s Hagom. No, ukidanje zabrana ne predstavlja podrsku tim osobama

da se vrate na pnliticku scenu niti se njirna daje autornarsko pravo na vracanje na poziciju s koje su smijenjeni.

BiH GUBI nOUIH 60

,MILIOnAHM ,RADIOAHTIUnA 'RIBA U ·PRODAUnlCAMA
7.•
!T.

REAKCIJA KDMSIJA

Lopovi ~ uhvacen:i ! doksu krali

AK(U5KA KUPDV'NA UDJElA BEl

ULA2NE NAIUtADE 01.0ti .. 30.09.2011.

mirMo SarOUiC

Ko se rnoze vratiti u javni zivot
.. Milovan Cicko Bjelica poznat je kao ozloglaseni b izn is men i ra tni predsjedn ik od bora S DS -a na So" kocu, Takoder, bio je i clan ope; us kog Kriznog sta ba, jednog 0 d mno gi h ad- hoc tijela koie su odmemu re srpske vlasti of or mile na pocetku rata da bi preuzele kontrol U n ads vim segmentima drusrva, U Haskorn tri b un alu sv] edoci 0 je u odbranu Morncila Krajisnika. clan mreze podrske ratnim zlocincima". U ljero prone godine i<lrajkovao je gladu sa zahtjevorn da OHR sagleda okolnosti pod kojima je srnijenjen, ali i da mu
budu vraceni dokurnenti.

2

Onevnl avsz.su..IIo.ta,
11_ jtrn Vtipanj 2011_

a.ktuelno

OHR Nakon hapsenla Ratka Mladica visoki predstavni.k

Pre drag

Ceranic

.. Mit ko Sarovic b ivsi je clan Predsiednisrva BiH, p redsi ednik RS i porpredsjednik S D s-a U red visekog predstavnika ga je suspendirao zbog "ak u va osti p roti vni h v lada vini zakona" kao i podrske Radovan u
Karadficu, Pred Sudorn

BiH sudeno mu je u pre" drnetu "Pri vredna banka Srpsko Sarajevo", ali je osloboden, a potom ie donesena odluka i da mu se isplati odsteta od 44.000 eura zbog neosnovanog pri rvora,

RadOmirLuMic

.. Radomir Lukic,.i pored sankcije OHR·a, 2005. scdine nesmetano ie obavliao fu n kci j u dekana i profesora na Pravnorn fakulieru Sveucilista II Isrocnom Sarajevu, Na koncu, pod pritisko m Ureda visokog preds ta vnika, ipak, sklo [I je [I je s te pozicije, Smijenjen je zbog toga sto nije doprinio hapsen ju op tuzenih 7-B ratne zlocine,

.. Pantelija Curguz ie preds iedni k Bora eke organ izac:ije RS (BORS), a u vrijeme kada je srniienjen, nalazi 0 se 113 pozi ci j i po tp redsjednika SDS-a. Poznat je po tvrdnji da je "Voish RS bilajedna od najcasniiih i naiefikasnijih oruzanih sila koje je srpski narod ikada ijnao na ovim prosrorima". Curguz i niegov BORS bili su organ izatori neda vn ih protesta podrske zlocincu Ratku Mladicu u Kalinoviku i Banjo] Luci,

obavjesraiac ratnih zlocinaca, U vrijeme kada je smijenjen, radio je II Obavjestajno-sigurnosnoj agenciji COSAl BiH. Bio je Stojanorn Zuplja.ninom, koii ie u bijegu, te da je die mreze koja mu pornaze. Smijenjen ie zbog pruzanja rnaterijalne pcdrske i pornaganja pojedincirna optuzenirn za Tame zlocine.
osurnnjicen da je u kontak tu s rs tn im zloci ncern

Boiidar UUCUreUIC
.. Dusko Kornjaea, bivsi clan Glavnog odbora SDS· '! i naeelnik opcine Cajnice, pocetkom agresije na BiH izdao je bosnjackom slanovni,tvu u Iti rna rum za p redaj u oruzj3. Cajnieani su u to vrijeme pokuiiali pronaCi spas bjcieCi u Gorai:de iii prema Pljevljima u Cmoj Cori. Cajnice kao op6na sa skoro uvjer Ijivom s rpskom vetinom nije zaobislo masotlno proljerivanje Bosn jaka, uZ ull is [va i pljacke.

.. Rami nacelnik Dubrovn ika Boli:idar Vucur~vi e pocerkom aprila ove godine uhapsen je u Srbiji na osnovu potjerniee koju je rasp i5ala H rVllIS ka.1 edan je od osnivaca SDS·a, a bio je i dugogodis!lji cion Gla. ynog odbora Eestranke. lupanijsko driavno odvjerniSrva u Dubrovniku u okmbru 2008. podiglo je pro ri v n iega op ruznicu zbog runog zlocina pmri v eivilnog st3novnistva i uni:ltavanja kultumih i historijskih spomenika ..

.. Bivsi ministar unurrasniih poslova RS loran Deric smiienjen je na osnovu mi nistarske, a ne lien e odgovornosti za nehapsenje osoba osumn j icen ih za fa ~ me zlocine, Deric je clan PDP"a, a trenutno obavlja funkciju lief.;Kluba poslanih ove stranke u Narod noj sk upst;" i RS_ Derie ie smijen jen uv·jemo,slO m u je om oguCilo da 0ba vlj a ovu funk(:iju.

Visoki predsta vni k Valentin Incko (Inzko) ponistio je jucer rnjere zabrane za 58 osoba za koje se su rnnjalo da su p ruzale podrsk u bas Kim bjeguncirna Radovanu KaradZifu i Rack u Mladicu i Z<I druge oblike aesaradnie s Haskirn tribunalom. Osim toga, odblokirani su racuni za 34osobe koje su bile osumnjicene cia pruzaju materijalnu poclrlku osobama optulenim 7..ll raIDe zloeine. Kako je poj asn io In c,ko, neki ad ovib slueajeva se prekl"pa. iu, odnosno poiedinci meclu pomilovanin1a su imali i mje-re zabra!le da abav Iiaj II bilo

OdgOUOrni
Prije n "go .ho je ob j avio svoju odluku Incko je kazao da hapsenie i eksrradiciia Mladica u Hag imaju posebno zn acenje za porodice zrtava u Srebrenici, za one koji su izdrzali opsadu Sarajeva te za Ijude u svim gradovima u BiH koj; bili na meti MIadlta. Ismkao je da su pojedinci, a ne namdi odgovorni za zloCioe.

poJedinci

koju sluzbenu, izbornu ili irnenovanu [avnu funkciju, da se kandidiraju na izborima

Uslupak i sns-e

su

Zoran2uza

kao i b lokadu racuJ)". U nekim slucaievimasankcioniranim osobarna bili su oduze ti i Iicni dokumenti koii ce biri vraeeni. - Sada, kada je Rarko Mladic, kcnacno, pred suo dom u Hagu, ispunili su se uvjeti za ukidanje sankcija za sve zvanicnike koji su bili smijenjeni od visokcg predstavnika - istaho je Incko. Poiasnio ie cia ukicianje za· bralla ni na koji ua.fin ne pr· edsta v Ija poddku bilo koj oj od ovih osoba da se "rale na poll uckll seen U !l.i.tise n jima daje aUlomatsko pravo na

KO ie sue pomnouan
Zabrana je ukin u ta sl jeodecim osobama: Milov:m Cicko Bjelica, Dojo Arseno· vic, Dragomir Vasi':, Dragan Ba'evic,. yeljko Bar" ovean in, I van Sarae, Mirko Sarovic, Deja!! Mileric, Cvjetko S"vic,. Pau telija Curguz, Nedjeljko Bek· 3no';;c, Boiid ar Vucurev ie, Cvjeta.n Nikic,. Milan Ni· nKovic, Dusko Kornjaca, Milan Tupajie, Rodoljull Dukano vi c, Zoran Pe tr ie, Mile 'pejc ie, Z oron Deri e, Pero Sakota, Mirko Vojino· vic, Sverislav 10kie, Drago· mir K'eserovic~ Ves,na Ecim"Zlojmro, Momcilo Komljenov;c, Mil.enko Sta. uie, Momir Tosie, MihajJo Mija!lovie, Radomir Lukic, Dragomir Ljubojevic, Milo;; Lawvic, Aleksandar Sa vic, Sla vo Celikovic, Li ubisav Simie, Dragan Vuckovic, Predrag Perkovic, Mi~ ,ko Delic, Slavko Tosovic, LjubomiI Erie, Stevan Ta" dic_!; ovak Gojkovi';, ZorN all L.uiia, Dragutin DUl'aSill' ovi6, Zvonko Bajagic, Pantelija Damjanovic, J ovan Cizmovic, Radenko Damja· !lovie, Milorad Marie, Milorn ir Mali_, Predrag J 0vicie, Perko Pavlovic, Milorad Bilbija, Cedomir Popovic, Nade Radovic, Mrk.sa Skoeajie, Dragomir Andan i Predrag Ceranic. Racuni su odblokira.ni ovi rn osoba rna: Mom Ci 1.0 Mandie, Milovan Bjeliea, Slavko Roguljit, Dragan Lalovic, Dragan Spasojevic, Milenko Vraear, Drago" mir Vasie, Aleksandar Sa,a Karadiic, Luka KaradiiC, Sonja Karadzie, Ljiljana Zclen· Karadiic, Bojo Arse. ItOV Z vOllko ,Bajagi6,. Boie, gdan Subotic, Zarko Nikolic, 10van Dogo, Dra.gall BaSevic, Velj ko Boroveanin, Samojko Borda, Ljuban ECim, Radomi!" Koj·ic, Tomislav KovaC, Predrag Kujundiie, Milovan Marijanovie, Ivan Sarac, Mirko Sarovic, Zoran Perrie, Mile PejCic, Ljubisa Beara, Miroslav BraIo, Vla.slimir D oIdev ie, GOfall Ha dliic, Vladimir Lazarev;c i Sre t~1t Lukic.

mUouan Blenca

.. Naredbom pre-ds[avnika S funkcije zamjenih direktora policije RS smijenjen je i Dragomir Andan kako bi bio sprijecen "da koris [i ~voj po" lozaj i !!astavi djelovati ho

.. Novinar loran uZa 3. jUna 2004. godine odlllkom laddn jeg vi so kog p redstavnika Pediia ESdau.!!a (Paddy Ashdow!l) smije!lje!l je s funkcije sera hili· neta [adas!!jeg predsjedni](a Naradne skupstine RS Dragana Kali!liea, zajed!lo s Kalinicem i jos 57 Sr· pskih filnkcionera ..Tokom rata rad io je za Srpsk u u 0vinsku agenciju (Sma)_

aktuelno
. . ..

Dne\llli avaz,subota, 11. junl/l'lllmj 2011.

3
Kame su odblokirani racunl

Komentar dana
Pife: Svjel[atla SALOM (svjetlana@avaz_ba)

dania odJuke

mOmCIIDm'andiC Ulastimir DOI'IteUiC
"NakoD osam mjeseci slidenja, nil stotine pri!ozenih materijalnih dokaza i izjava nekoliko deserina svjedoka MomCilo Mandie [e osloboden op tw.bi U! ~locine. 0 ptu7.nica g. j e teretila da je kao m inistar pravde tadasnje »Srpske Republike BiH« 1992. godine bio odgovoran za osnivanje svih kaznenopopravnih institucija u dijelovima Saraieva koji su biLi pod kontrolom srpskih vlasri, a imale SII funkciju Iogcra. U Hagu je sviedocio u korist R.· devana Kara dZica .. "Ha.~ki sud osudio [e penzionisancg srpskog ge-

neral .. VIastimira Dordevica na 27 godina VI rvora, Proglasen je krivim za ZIQcine pocinjene nad kosovskim Albancim a 1999. Progl alen je krivim po svim tllckama optuzn!Ce, za prisilno premjestanje, deportacije, ubistvai progon A1ba naell s Kosova, dok je obav ljao duznose nacelnika Resora j avne s igurnosti MUP-a Srbije i pomccnika ministra unutrasnjlh poslova,

Za Brise: bi bilo skandalozno da nag.radi centar koji js zlocinca proizveo
U istom danu u kojem je o~ susj ed Hrvarska dobio datum prijema u Evropsku uniju, Bernsr-Anri Levi (Bernard-Henri Levy}, francuski intelekrualac svjerskog renornea i izvrs ni poznavalac

Leulleua DOrUNa
nase nedavne

pskim godinama, On istrsjno oporninje
s rra tege mira danas na Ba-

rnracne historije, porucuje sa
stranica "AVlIza" da Bosna i Hercegovina, kako ie on owLira - "olljsvjetliji primjer u Evropi", treba bin primljena kao claaica u eli mi briselski krug prij e nego Srbiia, Dok je Levi pisao ovaj rekst ekskluzivno za nas list, nije mcgao cuti rijeei
evropskog prosirenje kornesara za Stefaua Filea

SI8UMORogUInC
--.."...,,-.. Za bogarasa naviknutcg na

~-

UUban EGim __ IiiI"Bjvsiclan Drzavne bezbiednosti RS, osuden ie lani na
dvije gcdine i cetjri rnjeseca

bezakonje Slavka Roguljida srnatralo se

.._.

Hadiicuimouina, ostaJeblollirana,
Medu osobama kojima je odblokirao [acun nalazi se j haski b j egu OaC Goran Hadzic. - Be.z obzi ra n a moju odluku, njegova imovina i dalje ce bili bLokirana u BiH, jer ie Vijece mioimvmCanje na poziciju s koje SLI srnijenjenL Takoder, ne sivaraj u se bilo kakve 0 ba veze za ojhove ranije poslodavce. - Hoec Ii se oni aktivira(i na oekoj. iavooj fuokciji, pi ranje ie 0 koj em ce odl u~ivati poE li eke s tnmke, ins ti ltIeije i sira iavnos L Ovo je [est zrelosti politickog es rnb Iisme!lla B iH i zn am pouzdano da ce mnogi u Evropi ; sire protiti spazn jo m hoce 1i zva n ifn iei u BiH izabrati buduc!!OSI i.li proslosl - kazao je visoki p reds tavll ik na konferen ci· ji Zll novinare u zgradi OHR· a u Sarajevu. Doo.o jeo. ukidmje ovili zab!"!!!!aIli u korn slu.i;aju lle utjeee I).a trenll tne i bu duce hi vicne posrupke pro Iiv OliObl! na ko je se ove zab mne oclnose. Incko je j ucer odluCio i da ukine zahr;ev da SDS podnosi m iesecoc fioansi ish izvjclmje OHR-L1. Prema ojegovim rijeeima, sadaj e vri jeme da se podsjetimo koli ko je BiH pas (igla u posljednjih 15 godina '" BiH don.ijelo odluku 0 bJokim!!ju !!a teritoriji BiH cjeiokupne imoville,. ukljui'ujuCi bankovne r"cune preostaJih osobakoje SLI op ru fune, a ko je su nedoslllpne Haskom rribunaLLIkazao ie I ncko. i da se ponova aba vdemo da ce svi oni ko ji su potinil; fame zlocine biti gonjeni i izveden i pred s IIdove.

jek blizak Radovanu Karadi;eu i finansiier njegove mreze, Cuveni taikun iz Trna ked Banie Luke godinarna j e ugcseavac pal j anskog monstrurna kada bi ovaj svratio u Banju Luku. RoguJ j ie se ba vio svim i s vat; m - od n afte do va j ne liferacije.

---=...J

da je Cov.

zatvora u Posebnorn odjelieniu .1I organizovani him in al Okruzn og su da u Beogradu zbog nedozvoIienog drzan]a i nosenia oruzia l falsificiranja dokumenata.

"SljedeCi na lisli onih koji·
masu

mnenMDlft'acar

"Ljubi~a Beara osuden je u Haskom [ribunalu n3 dozivomu kaznu
1::i3:tvor.B

UUblia Beara

(Fuele) kada [e jucer, cestitajuci zvanienom Zagrebu n a usp jehu, kazao dace Komisija predloziti cIanicama da i druge dria ve u regiji uzme kao kandi date. Bosna i Hercegovina u rom konteksru niie spomenuta, I drugi su medunarodni zvanicnici uglavnorn proteklih dana govorili, lIZ hvaLedrugirna u regionu, da ih siruacija u BiH zabrinjava, I bas kao sto [e i s p ocetka devedese ti h Levi bio jedan od rijetkih glasova savjesri u Evropi, kada je o tVOr~nO govori 0 0 karakreru ram u Bosni i Hercegovini, 00 to izgleda ostaje biti i u ovim miroodo-

lkanu, b.s kao sto je nekad. stra tege oko ne"nia rata, da ue ci!!e is ru gresk u ostavliaiuci BiH u zapecku svoiih sera teski h inieresa. Evropa irna moralni dug prema naso] zernlji, koia ie, za razliku od nasih sus ieda, devedese tih ratova la za svo] opstanak, pro1i v jela genocid, egzodus naccigled sv] etske pcliricke elite koja je reagirala suvise kasno, 0 cemu sviedoce broi IIi IJisani danas diliem ciiele zeml j e. Koliko j e zais ta IIaucila nesto iz te erne mrlje vlastile saviesti, postar Ce jasno ako Leviiev glas opel ostane skoro pa us aml j eo u evro pskim krugovima, Srbijanski predsjednik Boris Tadic isrrajno nasroji ovih dan. osigurari s La tus kan di da (a drza vi na cijern je ceLu, ria talasima izrucenia Ratka Mladica, Za briselske zvanicnike, rnedutim, bile bi skandalozn
Q

da nagrade

cen tar koji

je zloCiJ10!proizveo i"Zl\gubio" n3 15 godina, a kazni ope[ osrnv Li nj em po snani a njegoVll htvu (BiH) koja ie cetiri godine na evropskom p urn "izgubila" boreei se za preiivljavanje ..

Sukob interesa
N akon j e nov inarima ponudeno da p~lave picanje javio se Zoran ZuZa iz Lisla "Press RS«, koj i se i sam nalazio na OHR"ovoj lisri sa· nkcioniranih. - Kada sam pol azio na ovu konferenciju, moii su mi rekli da co biti u nekoj vrsti sukoba interesa, a ja sam imao porrebu da karem da nikada ni na koj; n aCin nisarn kriio Dej roIlSk i sporazum ni ti pomagao opruien.ima za rame ;clocin" - kazao je t: uza. On se zahvalio I!!cku zbog ove odlu ke te ga u pilaO "kako ovi Ljudi mogu dohzati da nisu IImdili ono za ilta su bili sankcioniraoi" . Incko je odgovoriu da svi o"i Ijudi lVrde da su nevini Ie da j e Pedi ESdann (Paddy Ashdown) imao razloge kadll je dooio s voj u odlu ku. G. MRKJC - S. ROiA,JAC

,[0

odb.!okirani !>Ieun; je bivili visokopozicionirani politicar u RepubLici Srps ko j Milen ko Vracar, biv'i direktor Nove banjalucke banke ..On je opisan ho osdba koja je omagu~avala pm!! je nove. mre'1;e koj a po drtava Radovana Karaalit .. a koju je organizirao Momcilo Mandie.

,--,..----

.. Neprav.omocnom , presudom Suda BiH • Predrag KUjUlldiic proglasen je krivim za ralni zlohn pocinj en LID obo j u i osu nen na k.aZ!!u za tvo· ra od 22 godine .. Progla.sell ie kriv im jer j e kao komandalll jedinice »Predini vukovi", koja ie dielovala u sklopu Vojske Repllblike Srpske, poC-inio zl.otin proliv covjecnoni na po deu cju Daboja.

predrag KUjUndzIc

zbog gellocidll. u Srebre!lici. On je 0 maju 1992. imenovan.zo nacelrrika zo bezbj ednost Glavnogslaba Vojske RS (VSR). U vrijemc napada 03 srebreoicku eokla vu Ie ubijanja i pogub!jenja koja su uslijedila Beam je imao Cill pukovnika i bio !Iscelnik za b ezb iedllost Glavnag staba VRS. Od B. jul. do 16. jul;'1995. godioe bio je prisulall na podrutjima Bi:alLlllca i Zvornika.

sreten LUMiC

"Srbijanski polie;jsk.igeneral Sreren Lukic osuden je o~ 22 godine za1>-.;:... ... tIIO:II_ tvora jef je imao koolfolu nad svim jedinicama Resera javne bezbjedno.ti MUP-a Srbije na Kosovu i kao rakav bio vazao sudiooik udruzenog zioci!lackog poduhvata. Lukic je odrl<avao komunikaciju s vojskom zbog potpLlne koordinacije djeJovanja i imao je ulogu u zdruzenim operaciiama.

4

One~ni~v.a,.~ubota, t 1_Junill.panl 2011_

a.ktuelno

Ukratko

"Avaz" saznaje BiH jOs ne kornrolira svoie ne'bo

NakQn saslanka: DQfjovQren plan sanacije

(FCI'Q:J,tJrrJ,rjJ~

GubimO nou-n 60 miliOna HMI
Sve dok polititki pocobru vode BHATM projekt, nikada necerno kontrolirati svoje nebo, kazao Edhem Tae:
VijeCe ministara BiR,. trebala se poeeti provoditi 2007. No, sada je sve stale, Aka se bude posrupalo po politickim matrieama, BiH nikada neee preuzed kon trolu nad svoiirn nebom, Avijacija ne prepoznaje podobnost nego prolesionalizam, Taka je u ciielom svijetu - kate Taci, On upozorava da postoje dva razloga UI kaSIIjenjes preuzimanjem neba Prvi je nekorn peten tnosr kadrova II BHDCt\, a drug; su politicki razlozi, Ni§ta se, kaZe, niie uradilo, iako je vet potroseno J 6 miliona cum kredi ta uzetog za ovu namie-

LukSic: Prva PQsjela

Crna Gora

Niksic najavio racionalizaciju troskova

PremiJer LUMliC
dolazl u BiH
II>- Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nerrnin Nilesi" u ponedieijak ce prirniti predsiednika Vlade Crne Gore Igora LukSiea,koji prvi put dolazi 0:1. BiH od kada [e na funkciji prernijera, I z U reda zaod nose .s iavnoscu Via de FBiR najavljeno je da ce sus ret bi ri odrzan u sjedis [U Vlade FBiH u 12 sao, [avila je Fena.

PlaCe radnlRa U EPliH niie ceza deset Dosto
Novae i6i za konsolidaeiju rudnika
Prernijer Federacije BiH Nerrnin Niksic iznio je jucer, kako je kQ7~O,frapanooe podatke 0 rezulrarirna zvucne ka-

mpanie koja se prije desetak mieseci vodila povodorn formirania koncerna ~Elekuoprivrede BiR" CEPBiH) i ru-

- Iakoje sa siednice Nadzornog cdbora EPBiH dosls dobra vii est da je dogovoreno 83 miliona KM dodatnih investicionih ulaganj a, na osnovu prociene rezuIta ta poslovan ja za p rva eetiri mjeseci ove godine EPBiH

Iako su celnici Direkciie za ci vilno zrakoplovsrvo BiR (BHDCA) kraiern p~le godine najavili da Ce nasa zernlja do kraja 2011. preuzeti kontrolu nad vlastitim neborn, vet sada je sasvirn sigurno da se [0 nece dogoditi, saznaje ,,Dnevni avaz",

Polilicke malrice
Istovremeno, [0 znati da ce Srbija i Hrva tska !I3· staviti kontrolirati bh. nebo i na osnovu toga profiti-

TaCi: UdaljiU poJiUtId potiobne pruzaju usluge II svom zracnom prostoru, evidentno [e da ne mogu OSIVar-

FERK ce dOnileti odlullu o DOUecanlu CilenaSlrUle
Nik!l;c je rekao da sena umanienje placa u EPBiR Vlada odlucila zbog Cinjenioe da se uskoro okoneava posrupak utvrdivanja novih ciiena eJ ek tricne energiie, - Svjedoci ste dace FERK doniieti odluku 0 povecanjucijena elektriene energije, Ideia eve Vlade i minis tarsrva j e da 10 povecanie, koie 6e iei na teret gradan a, ne b ude iskoristeno za po vecan] e p laca u EPBiH, vee da rerer usteda i troskova p odn es u i Ij udi ko] i 'SlI pri vilegovani da lade u EPBiR " kaze NiMit,

predstauniCi

Skupovi

Sanacioni prOgram
DirektoI EPBiH sljedece sedmice s dir~krori ma rudnika porpislIje sporaZl!m 0 bonifikadji, koji fU· d!l iei o-aze, i to na o-i m jed!lika u FBiH. N ik!li6 je saop6io i rezulrote rada EPBiH, odnosno milionske gubi rke koje ova kompanija vee godinama pravi, petvrduju6 na mj naCirt ano na seca. U iSlo vrijeme, ministarstvo, menadfulen ti EPB iH i ru dn ika radi t ce na s8nacio!lom programu rje~avan j a ovih p rob lema, ce ;:a prvih poJa godine os Ivan ti gub] rak od oko 22,7 rnilio!la KM . UpozoIliva N ik~ic i dodaje; - DQgovorili sma da darno nalog menarlZmemu EP-

rati desetine miliona maraka godi§nje. Eksperti u pozoravaiu da se sa BHATMprojektom (Straregija preuzimania bh, neb a) potpuno sralo i da ovim tempom BiR nikada nece kontrolirati vlasO[O nebo, Struenjak iz oblasti sigurnosri civilnog zrakoplovstva Edhem Taei tvrdi da nasa zemlja godisnje gubi oko 60 miliona KM zbog nekontrolirania neba prvensrveno zbog [oga ~ro projekr ne vade s cruenjaci, nego poii[icld podobni kadrovi. - Srrategija preuzirnanja bh. neba, koju je us.vojilo

nu, On porueuie da ie konacno doslo vriieme da budu udaljeni podobni kadrovi i da vodenje BHATM projekta bede prepusteno strucniacima iz ove oblasti, koje BiR ima, S druge strane, i.z BHD" CA su nam kazali da je rok za preuzimanje bh. neba sada kraj 2012. godine.. U Agencijj nisu zelje!i govoriti 0 gubicima ce SlI odg.ovarili da "s obzirom n3 10 da inslitucije BiR jas ne

iti ni prihode po osnovu usluga koje nisu pruzile",

zaslo De reagira predS)ednlslUo?
TaCija iZnenaduje i po!Iasanj e Predsjednistva B iH, ko je ne reag ira iako je Usravom BiH zagarantira.no pra.vo komrole nad :traen Lm p roslO ro m iznad vlaSlire terllOrije. - Cudi me njihova indolenciia prema ovom proje· ktu. Prema Ustavu i konvencijama koje smo pOlpisaIi, dumi smo usposmviti k ontrolu izna d v las ti tog proslOra - lIpozorn va Tati.

EPBiH za pro~ll! godinu 37,8 miliona KM • Za 2010. niSI! prikazaIla rezervisana sredstva od oko 10 miliona KM • Gubirak
~ta ,.A var' odavno upo:;;orava.

SaMrili gUbitall

Premij er je kazao da je od 121 milio!la KM plan;!:lm;b u laganja realizirano sarno 13 rniliona. Ove podalke N ik~ic je i.wio !lakon sasra· nka s res 0 rn im ministTo m Erdalom Trhuhem, novim generalnim direklorom EPBiH Elvedinom Grabovicom; sind.ikalni.m predsta· vnicima rudara. -

BiR da maksirnalno radona" lizuje rroilkove, kako bi se zateeeni gub iei sanira Ii. N ik~ ie je poj as nio i da Ce, ako bon ifikacija ne da odredene rezi.llla te, deset posto od bruro plaea u EPBiH,.SIO je oko 18 milionu KM, biti preusmjereno u rudni.ke .. Takoder, bit Cereguliran i iznos roplog obroka. F. K.

No, iz ove institucije SII nam priie nekoliko mjeseci daJi podatke prema koiima su gubici mnogo manji nego s[O to strutniaci tvrde. Tako je, navodllo, u!<upno ba7.a troSkova preleta iznad BiR u 2009. iznosiJa oko 38 miliona KM, od cega su instirucije BiR naplalile oka 13miliona. U 2010. ukupno je naplateno oko 45 miliona KM,a oko 21 milion naplatile su bh. mstirucije. Oslllmk je oritao susjednim zemljama. Takoder, iz BHOCA tvrde da su SredSlva od kredira uz~tog za provodenje BHATM sistema utrosella namjenski, za nabavku oprerne, izvodenje rarlova i USpos[Bvljallje "ProjeklB upravljanja zracnim saobIa.cajem". F. KARALIC

Susjedne zemlje

II>- Delegacija Ministar" stva odbrane (MO) BiR, s ministrorn odbrane BiH Selmom Cikoticern n a eel u, u eestvuje. na ,,2,BS Forumu" II Budvi, koje organizira Euroatlantski klub Crne Gore, U saradnii s Minista_!"· stvcm pravde i MO Crne Gore, Ucesnici Foruma su predstavnici iz Crne Gore, BiH, Hrvatske, Srbije, Sloveniie, Rusi]e, Madarske, Albanije, Ilaiije, Grcke, SAO i Beigije.

mOBIH u BUdul

OSBiH

UJeiba na
II>- Na poligonu "Mani.aca'" danas Ce jedinice i Stab 1. pjeiiadijskog ba.taljona Oruhnih sna,ga (OS) BiH s pridodadm iedinicama realizirati zavrsne ak ti vn osti ro ta.cijske vjel,1be, javila je Srna. Aktivnost rotacija bit. te pokazalel j p rocj e" ne obucenosti Komande i jed i.niea L pj e,;a di jskog baUlljona za -mogucnost integracije u m ul linacionatne vo j ne snage.

Mamac!

..;-"_"_~

PORTAL· komentar dana, Bomjaci dobili novu instituciju: Osnuvana BosnJacka akademija nauka iumjemosti

- Vijest me loliko obr:adovab da, jednosravno, ne mogu pronaCi rijei': kojom bib [0 i5k:;zao. Samo cu roci; Hvala. dragom Bogu koji je dao da dode i ovaj dan, dan koji ce zasigurno u.;; u hisloriju Bosnjaka kao jedan od naivetih, (Hamza Mutalib)

Nadzorni odbor "Elek· troprivrede BiH" (EPBiH) ime!lovao je !love clanove Uprave ave kompanije, koji ce cinili menadzerski tim genenllnQg diIek 10 ra Elvedina Dine Grabovicc. Umjeslo Nibada Kadica, Mustafe Beee, Emira Aganovi6a, Mehmeda Raza!lice, Nedima Smailagita i Almedina Sko· pI jaka, duznos[i je prellzelo :lest novih izvriinih direk tora. Rijee je 0 Amilu Kamen;d, kofi ce obavljari duznost izvulnog direkwla za hpila· Ine in vesl idje. Bud lIei dir~·

EIUBdin GrabOUiCa RomPIBtirao
Zilka.: SlIrajlic: DireklQf Pravna pi/aaja proizvodnJe ktor za trgov in u i snabd ij e" van je j e Mirsada Sa banovi c, dok 6e bivsi finansijski difektor "Mercatora" Edin MlIjagi6 b iti nov i izvrS n i dire-

Imenovani novi izvrsnI direktori EPBiH

ktor EPBiH za fiua!lsije. Ta tri direktora predioZio je SOP_ B iv~i sekre lar U reda 23 z3.konodavstvo Srednjobosanskog kalJlOna .i ka.lldidal SDA na listi za PrrosravniCki dom Pariamenla FBiH Mensuca Zuka iz Travnika novi je izvrsn i direkror EPB iH za pravll3 pitanja_ Biviii direklOr Rudnika m.rkog uglja Zenic-a Senad Sarnj lie izvcini ie direktor za proizvod!lju, a Admir Andelija za distribuciju_ Sve n-oje ie kandidirala SDA. F. V.

lim

Ljetovanja

DJecalZ HS
.... Javni fond.~ djeciju zas tiru RS organizira I ce ove go dine Ireto van je u Kumbaflll!a Cruogorskorn primorju za 1,600 d j ece 1:i e je za dovolja Vllj lIie ra;;vojnih pot!:eba otdano nepovoljnim so· cijalnim, materijainim i zdravsrvenim problemirna iii porodjcnim prill" kama. Ova] projekt "Socijalizacija djece" realiZ! ~a se vet i:lesel go di na" iavila ie S'cna_

u HUmborU

pogledi
RAZGOVOR

O~ev~i avaz: su beta, t 1. junV!ipanj 201 t.

5

Uaia Ie in egr-tet 08n-- C 0 ·a_ d
Sjediste Akademije bit ee u Sarajevu • Moramo se ujediniti duhovnim vezama
mjeti onega koji kaze: "Za· !ito da joil neko gradi liiepu kutu?!" Za~[o praviti jo~ Ii· jepih sli ka ako je neko vee napravio lijepu sliku iii, ako se urad; dobro djelo, zasto raditi ios dobrih dida?! Mi cemo rad iti na m isi ii do bra. Kako moze bile ko reci zasto da radimo dobro kada vee drugi rade dobrc - pita se profesor MLlhie. Obiasniava da je cili Bosn jacke akadern ije da fa di n a afirmaciii, prerna njernu, najzapostavljenijeg naroda,

Prof. dr. Ferid Muhic, predsjednik BANU-a,. za "Avaz"

Telefon predsjednika Bos n jack e aka dern ija na uka i umietnosri (BANU) prof. dr. Ferida Mu,hica jucer nije presta jao zvoni ti. M u hicu stizu cestirke i poru ke po· d rske iz ci ielo g sv iieta. Cak i iz Beograda i Nisa!

Bosmailuol8 odumlralo

SVijetska praksa
U razgovoru za "Avaz", dan nakon Osnivacke skupstine BANU -a, akadernik Muhic objasnjava da ce sjediste Bosniacke akademiie biti u Sarajevu, gdje ee ona uskoro biti sluzbeno registrirana i inaugurirana, a ne u Novom Pazaru, gdie je u cetvrrak osnovana - Akademiia je bo1injacka i ja ne mogu zamisliri nesro lito bi bilo blize centru i vise odgovaralo svim uvjetirna, ukljueujuci i infrastrukturne i intelektualne, n ego sto ie 10 Sarajevo - kaze dr, Muhic. Govoreci 0 komentarima da su Bosnjacku akademiiu osnovali islamski ucenjaci, teolozi, profesor Muhi': navodi da su mnogi od prvi h i vodecih likova u danas najpozuatiiim evropskirn akademijama hili biskupi i svecenici ... - Slicno ie i u Rusiji. To je SVjelS pmksa i ni je n ista ka cudllO - obiasnjava Muhie. Predsiednik BANU-a sa cudenjem gleda na pitanja poput onoga :;;bog cega se osniva BANU ako vee postoj; Akademija nauka i umjetnosti (ANU) BiH. - Metafora ieste, aJi ie isti smisao. Ako neko izgmdi Iijepu kuey, mozel.e Ii raw·

- Zaista, jedini narod kojem ie drzavnim ediktorn oduzeto pravo ne ime i irne j ezika jesu Bosn jaci, J a sam odrastao kao pripadnikgrupe neopredijeljenih, Pri tome se oeekj v31 o da se [3 grupa poene opredjelj iva D izmedu Srba i Hrvata, Neoprediielien zoaci biti neopredij eljen dok se ne opredijelis, Bilo je jasno cia se sve priprema za iitieza-

van ie re gru pe, tog naroda, Mi cemo posebno raditi IlB afirmaciii ili reafirrnaciii Bosnjaka To nije izmiSJianje novog imena, vee afirmacija onega koie je funkcioniralo stoliecima, kao i ime naSes jezika, Nasa nadia je sistematski i institucionalno brisana. Bosniastvo ie odumirslo igasio se poi am bosanskog jezika - miSljenja je Muhic. Zamislrte da Englezi objasnjavaju ko su - kaze Mu· hie. Posebno vaznirn akademik Muhic smatraaflrmaciju i jacanie bosniackog jedinsrva.

tnck»: Vrijeme kada je OHR radio posao M. vlasli je pros/o

Licnost dana Valentin Incko

Incko jeste skinuo sankcije sa odredenih osoba, ali niie abolirao institucije od o.baveze da procesuraiu i razbijaju kriminalne rnreze
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) jucer je odlucio ukloniti restrikti vne miere protiv 92 osobe koje [e OHR nametnuo zbog pornaganja u skrivanju ramih zlocinaca i antidejtonskog djelovanja, Potez medunarodnog pro otektora je, nakon hapsenia Ratka Mladica, ocekivan, No, Incko [e, isrovrerneno, ovakvorn odlukorn uputio signal domaCim instirllcijama da je vrijeme kada je OHR radio nji.hov posle prosio. I!lcko ieste skinuo sa· nkcije sa odredenih osoba, ali niie abolirao domace institucije od obaveze da procesuiraju, tragaju i razbiiaiu kriminalne mreze koje su isple rene oko fa tn ih zl ocin aca i haskih bj egunaca, Upravo to ie kliucni medunarodni predstavnik i porucio tokom obracanja javnosti oblasnlavelucl svoiu od luke. A ustri jski diplomara je, prije nego je preuzeo rniesto sefa OHR-a 2009. god ioe bi 0 i am b asador svo· je zemlje u S ami eVil i vazi za odlienog poznavaoca ciielog regiona zapadnog Balkana. Roden je 1949. go dine II Ce· loveeu. T. L

SigDal dOmaCimuillima

Trend atomizacije
" Vahn [e unutrasnji integritet i kohezivnost bosnjackog naroda, Mora" mo ga uiediniti nekim duo hovnirn vezamal Ima neka taina veza, kao stc kaze piesma. Nad Bosnjacima se proved i, ne fragmentaciia, vee atomizaciia. [er, mom je ta] koi i se vise n e rnoze diieliti, Dakle, zele da nas svedu na ied in ke, da nas dovedu do eiementarnih ceslica, do pojedinaca koji nemaiu nisla zaiedllicko i nisu dio integrali vn ih pro· cesa. Naravno da je Irend Ie 310mizacije glavni razlog napada na oSlli vanie Bo" sniacke akademije. Zeto se ide na ullis lavanie bosni· ackog Ikiva " zakljucuje Muhie. F. VELE

Muhic: Mi ce.mo radili na misiji dobra Upozorava, primjerice, da ie kazivati hilo kome ko smo jos posve normal no da se ke" mi Bos.nj ac i. J er, n i S cps ka risti izraz muslimani, a Ile ni Hrvatska akademiia Ile Bosniaci. Takoder, ne pri· ohjasnjavaju ko su Srbi i hvata se bosanski jezik. H rva Ii. Sramora je, dodaje, do· - Zna se ko su Bosniaci.

Formiranje Vijeca ministara BiH

Prof. dr. Asim Mujkic a osnivanju Bosnjacke akademije nauka

BOrm se da taMuO dJelOUanJe

DeCe iti prOduldiUDO
Svako umanjivanje znacaja dr1avnih institucija ne ide u prilog jacanju BiH
umjemosri CANU) BiH, nisam ski on poddati to. Da.kle, ako je co ime!lciia ... J er, smauam da svako umanjivanje znacaja drmvnih institucija ne ide u prilog jaesuiu BiH. Ja govorlm i piSem protiv etnickih institucija. N aialost, moze se naslutiti cia ee BANU biti etnicizirana iustilUciia i onda se boiim d a ~akvo die!ovan je nece biIi produktivno - kazao je Mujkic; za "Avaz". BuduCi da Boslljacka

KomentirajuCi ornivanje Bosnjacke akademiie nauka i umiemosti CBANU), pro· fesor Fakultem politickih nauka (FPN) prof. dr. Asim Mujkic kaze da nema niha proliv re instimcije aka se rad i 0 "cisto grad. uskoi udruzi". On, medurim, sumnia da se iza toga krije ndto sasvim drugo. - Aka su u pitanju eventualoe pretenzije na nacionalno ime, 0 dnosno da se parira Akademiii nau.ka i

akademija pokriva i podrutje Sandzaka, MlIjkic; misli dac;e daleko kOrlsnije djelovanje i mali upravo na tom podruciu, jer objediniava nauene i istraiivaeke kapaci tete u to j zero Iji. . Mislim da ee sama cinjenica cia je BANU prisurna i u jednoj i u drugoi zemlji ima Ii m oguenos [ d a pa.ri.ra nacionalnoj insriruciji, a, ipak, slavlja se izvan okvi.ra drzavnih insti tlicija - istakao je profcsor Mujkie. F. V.

P reds jedava.j u ei stra, a.Iliiedlla Ila.po· Komisije za osrvarivazici ii ministra, sanje ravnopravllos Ii I opeeno je iz Parla· spolova .Predstavn· menta. BiH. ;ckog doma Par]ame· Lozao6e ie u pinta BiH Niko Lo· smll koje jeuputio Pro zanei" upozorio je edsiednistvu BiR,pr· u~esnike u. izbO[l! noedsjedavaiucem Vivog Vijeea minis!.ara ietu ministara BiH, na 0 bavezu post iva poli tickim strankama nja Zakona 0 osrvari- Ukazao na i Komisiji za priprevanju ravnopravnosti lakon mu izbor.a Vijee3 mispolova u BiH. nistara BiH ist,akao . Oil je podsjetio da su u neophodnost postivanja odr· prethodnom Viiecu miniedbi clana 20. Zakolla 0 ra· slara BiH bile sarno dvije vnopravnosri spolova u BiH, zelle kao zamicnice miniprenijela je Sma.

LOZanCiCIraZiPOSliUanle raunopraunOSIi SPOIOUa ~iiI"iiilfi

spec

Muikic: Izvan okvira

• Strajk radnika ."Zeljez.n.iea RS~ (ZRS) podr.zali su jucer sindikati ze1iez.nicara i.z FBiH i iz Srbiie. U telegramu podrike koii su kolegama u Doboiu uputili Sidikat z.eliezinicara PBiH i Sindikal ze!iez:nicara Srbiie izrazava se podr.ska njihovirn naslOjanjima da. z.astite pm va ra dnika, ja vila je Sma.

Sta drugi pisu

6

Onevni l\V81. subota, 11. l"nil1[~anj 2011.

m OZ aI-k
.

INICIJATIVE Udruzenle za zasfitu tekovina borbe za BiH

petOgOdiSniallinia utoOUa bebo U Madi
Petogodisnja djevojcica iz Kanzasa odvukla je Dzermejniia Dlf,onsonaO errnane Johnson)starog 18 mjeseci u kadu i utopila ga jer ni]e prestajao plakati, Policija [e na p ocetku vi erovala ka ko j e rijec 0 nesreci, ali otkrili su

Ojecak nije prestajao plakati

SBomeni · rganiZalori a olBora Austro-UgarSB j
Inicijator idejeDiemal Najetovic kaze da se mora tuvati siecanis na sve heroje ave zemlje
Sa Skupsline Udruienja: PrijekJ sud osudio pobunjenike 1Ii1 smn vjesanjem (f~I.: M. iJw!.vlt/

M.:!:

istinu nakon ~IO je socijalna radnica ispitala dievojcicu, Rekla je da ga ne voli jer je preglasan i previse place. Dala j e nasl uti ti da ga je namjerno U topil a. Djecu j e cuvala 16"godisnjakinja koia, navodno, irna rnentalnih problema, Rodi telj i su otisli po rodaku na a urobusku stanicu,

DUaUrha naAloama 30ohlUag@
Aus tri j ske v I as ti n adaj u se da ce zaraditi od prcdaje dva planinska vrha u tirolskim Alpama. Austriiski savezni fond za nekretnine (BIG) na svojoj ie internetskoi stranici objavio kako su

Austrija prodaje plani.ne

allUlr!inske v r hove - rekao j e J ozef A use" lehner (Josef Ausserlechn er), gra donacel ni k m j esta Kart is, ci ja j e opcina b ila zainteresirana za kupovinu, Ali za vrhoveje bio spreman platiti samo nekoliko hi Ij ada eura j er je d jee, kako kaze, 0 pustosi od 1,2 kva-

U druzen j e za zasti [U teo kovina borbe za BiH uputit ce VIa di Kant 0 n a Sarajevo i Gra ds koj u pravi Sara j eva inicijarivu za izgradnju spcmen-ploce pokretacima orpora protiv austrougarskih osvaiaca koje ie voiska generala josipa Filipovica objesila nedaleko od danasnje Opce bolnice'Prim. dr. Ab· dulah N akaS" u Sarajevu, Inicijaror ove idejeje Dzemal Najetovic, cum Preds jednis tva U druzen ja, koii je na sjednici Skupstine prek j ucer kazao da se mora cuvali sjecanie na sve heroie ove zemlje, bezobzira na to u koiem su stoliecu :livjdi i u kojem Sll raruucesrvovali . . Kada se polovinom 1878. godine prcnio glas da ce B iH pri pasti A us trc-U garskoj monarhiji.S, [una pocela j e dugo organ izirana o ru 'lana p ob una na ci iem j e Celli bio Muhamed d. Hadsiiamakovic. Odbrani grada Sarajeva pr iklj ucilose 5.000 dobrovoliaca, medu kojima je bile zena i djevojaka- objasnjava Najetovic. No, pobuna nije uspjela i posliednji orpor srusen ie u

PrereglSlraClJa nazlua

avgustu 1878. godine, a prijeki sud osudio je nekoliko desetina ucesnika otpora na smrt vjesanjern. Kazna je 12.vrsena u di jel 1I grada poznatom kao Podgorica, u blizini sadasnje Opce bolnice, Najerovic istice da na spomen-obiljezju rrebaju biti upisana irnenasvih pogubljenih rag dana, a to suo

Nasiednici Skupstine odlucenc je i da se uradi preregistracija i promiieni naziv Fondacije za pomoc porodicama pripadnika vojske BiH procesuiranih u Haskom tibunalu, Nevi naziv bit ce Fondaciia za

porno': porcdicama pripadnika vojske BiH procesuiranih na sudovima .. Fondacira ce djelovari na federalnom nivou, jer Mi· nistarstvo pravde BiH nikada nije omogucilo reo gistraciiu nadrzavnom.

Saraie va: Kaznil izvriiena IJ blizini Opte bO(lIice Muhamed ef Hadfijamakovic, sedmorica brace Mulic, Avdo [abucica, hadzi Avdaga Halacevic, Suljo Kahvic, hadzi Mehaga Gacanica, Mehmedaga Dalagija, Ibrah irnaga Hrga, hadzi hafiz Abdulah ef. Kaukcija iMe~o Odobasa,

M.AVDIC

na prodaji 2.690 metara vi· sok vrh Groser Kin iga t kao i 2.600 metara visok vrh Roskopf nagranici s Italijom, • Grcka prodaie svoje

drama kilometra, Nije mu iasno zasto ih Food, koji ie vrhove od Republike Austriie pre uzeo 200 J_, prodai e za 300.000 eura,

TV BINGO
~I [EJIO
~19 ~28 ~2
1

23, redovno

kolo • nezvanican

izvjesta]

Ulrtuelnl seHs u hDlenma
ct"dqJOlph
Hoteli ce do 2030. godine
u svoju pcnudu

Od 2030. godine

3913

~4

1

30

III

0s
[22]14
~.Z3

[2!J6
~.15

~7

[TIs
~i7

~9

~12

~i3

~16

[EJ18
[!D.Z7

sti ti i vinuelni je I 3QaC horela ''T ra velodge". Istrazivanje 0 tome kako ce tehnologjja unapdjediti hotelski smjcltaj za "Travelod· ge" je napravio iniil1jer i fumrolog Ian Pirson (Pearso n). On Nedi kako ce razvojem

za gosre UVr· seks, 0 b j avio

tehnclogiie hoteli bi ti u megucnosti kontrolirari move i svoi im kli ienrirna ornoguciti da panavljaju omiljene snove, imaju seks s partnerom koji je u drugom gradu Ie da za vrij erne spavanja uCe nove jezike. GOSl; hotda koji su ~bog pu[ovanja odvoieni od svoj· ih parmera bil ce u mogucnosli korisilili i uslugu virlllelnog vodenj a Ijubavi.

[0zo
1

~21

~Z2

1801
~33

24

~ZS

~Z6
~35

431z9 @J30
U IGRIIGRAC

~31

172132

~34

ITJ36

~37

~38 DOBlel ~GOST /sms/ Jack pot; Nije izvucen Bingo 36: Nije izvucen Bingo 37+; I dobitak - 31.904,10 KM Karlica kupljena u: Sarajevu Deseterac; ZZ dobitaka: 870,10 KM Peterac: 8.657 dobitka: 4,40 KM

Spec
.Americka performerka Slejsa Rendal (Staysha Ran· dall) usia je u Ginisovu knjigu rekorda kao osoba s najvise pirsinga uradenih lokom jednesesije. Stejsa je u SAD poznata kao zvijezda burleska soua, a svakim !lovim performansom privlaciLa jesveviSep9lnje.

1. 035 0482175 20 2.035 2244276 84 3. 035 3281310 80 4..035 3021581 96 5. 035 3213815 57
Dkk pol za Bingo u naredoom ko!u imosi oko 440.000 KM DZek pol za Biugo+ u naredoom k.oilu]zoosi okn 50.000 KM

mozaik

Dfl Bvni avaz, subola, 1:1. ju~iI1~pani 2011.

7

81a kazu pozna1i

OPREZ Gdje je zavrsila opasna riba iz Vijetnama

aoga"s m Dr se 0 mrzn ilileliran?
"
Kontrole na granitnim prijelazima poiacane su nakon katastrofe u Japanu, tako da je opasnost minimalna, kai.u u Uredu za veterinarstvo BiH

-

• Nasi momci su bili strpljivi protiv AI· baniie i to ie dobra" Nije im bilo lake, jer se uvijek moras cuvati kontre.a rezultat nam Osim: Cava Ii Sf: dugo nije cdgovarao. Uvijek moze iz kODkonlre tre "siievnuti" neki bela] i pokvariti sve planove, Odavno reprezentarivci nisu igraliangaziraniie. Bili su trkacki raspolozeni, tako da [e to dobar znak, (Nogomet1Ullegenda.,a "A Vazrn;Sporl")

Trllaclla igra ]8 dObar maN

lvtca Osim

Dejvid Silverman

U nasu zemliu od pocetka godine uvezeno je 196 to" na rib e "sorn a pangasi usa" iii "pauga" soma pcriieklorn iz Vijernama za koju se sumn]a da ieradioaktivna ida sadrzi reske metale, No, niko ne Z na gdj e ieta. ri ba za vrsila i nalazi Ii se vet na policarna bh. rrgovina. Iz U druzenia porrosaca Kan rona Sarajevo n avo de da je najvjerovatnije da se uvezeni "sorn pangasius" prodaje odm rznur, i 10 kao svi di filet ribe list, kola jenekoliko puta skuplia, Dodaju da [0 niie nista IIOVOjer se to isto p rcteklih god ina desa valo u zemljama okruzenja, U Uredu za veterinarSIVO BiH isticu da se sve vrsre ribe prili ko m u voza strogo kon tro lira j u, a poseb n 0 one koje se uvoze iz istocnoa;:.ijskih zernalja Vijetnama, Kine, Koreie i [apana.Isticu daje kontrolauvo-

• V do je tesko napisari dobre sale za Iikove u "Simpscnovima", buduci da SlI njihovi medusobni odnosi vrlo iasni.kao i osobnosri svih sekundarnih [ikova. Ali nikada nii e bilo cenzure. Posroje standard i i prakse relev izijske mreze, ali II ikada nam nisu zabran ili da radimo neku epizodu, (Reditelj za ''J,uar"ji list")

nillad nismo Iman cenzuru

Milutin Mrkonji.c

- Za odrzavanje putne mreze potrebno je mucgo vise novca, reci da nisam zadovoljan stanjem nesvaka rupa na putu boll. (Srbijamki minister Fileli "panga" soma zamjena 18 s/(uplje vrsfe ribe za iz tog diiela svijeta dodatno pojacana nakon nuklearne karastrofe llJapanu. • Obavezn 0 se vrsi ana] iza uzoraka na radi oakti vnos I, a prornet ribom [e zabranien dok se ne dobiju rezultati, ca· ko da su minimalne sanse da ie opasna riba zavrsila na trpezama bh, gradana, No, bez obzira

SUaHa rupa na Cestimen8 bOli

u Srbiji MQram ida meza B92)

S- k azu u naro d u I":7l ta ~
v

llVOZte vrs te ribe, zabran it
eemo je i mi ito je nas sljedeci korak- kazalisu narn II Uredu, M.A.

113

to .ako EU za brani

Dane nam SDOSObne.
a ne IIOdObnel

033/281-393 redakcija(iilavaz.ba
'iii'

u)el- za SUaHOg D8CI)enla
Osrni simpozij magistara farrnacije Federacije BiH odrzava se 0 d celvnka do danas II zen i('ko mho tel u "Zenica" ..Naskupu koji organizira Medukantonalna farmaceutska komora okupilo se vise od pel stouna farmaceuta iz Federacije Bil-l. Sarajevska kornpanija "Bos n al ije k" p reze ntirala j e dosa dasn j a is k us tva primiene gela "venosan" II medicinskim ustauovama Bifl, rckcm Iijecenja laksih poremecaia venske cirkulaciie kao .illo su bol!!e i llInowe noge Ie smeLnje venskog prolOka pri dugom hodaniu · Poremecai venske cirkulacije bitan je za zdravlje, bitan ie i u Cistoj estetici, bitan je zbcg zanirnanja ; nacina rada rnnogih ljudi, a rezultati iz prakticne prim' jene bili su veoma zanimljivi ucesnici rna, ko]i su irnali mnogo toga pitati i kcnsulrovati se s nasim strucniacirna • kazala nam ie dr. Leila Kaperanovic, koja je prezentirala efekte "venosana" U okviru trodnevnog skupa u Zenici odrzana je i 11. redovna Skupstina Medukan!o" nalne farmaceu lske komore. • Zelimo da svi pacijemi u Federaciji BiH imaju jedn aka p ra va, Z bog ('ega insis-

Federalni skup farmaceuta u Zenici

- Stanje u "BH Telecomu" i "Elektroprivredi" je alarmantno. Pitam se do kada ce te firme eiji je vecinski vlasnik drzava krasti od naroda da bi punili dzepove pojedincima prema stranackoi pripadnosti. N a celo tih firmi napo kon tre b aju docisposo bni, a ne po dobn i, ~ ~ rCitalae S. Iuanoznc)

Vremenska prognoza

11.6.

zan.

TUZlA25

ilismjanin.

dramo na izje dnaClIVllll j u esencijlllne liSle liiekova " kazala je primarijus Zahida

Binakaj, predsjednica MedU.kantona)ne fann.acelltske komore. A.Di.

ZENICA

...
SARAJEVO

Novinar stavljen na listu za transplantaciju

Zdcavslveno smnje noyi· nara i urednika. "Dnevnog aval.a" Alek san dra T oma~evica Tose iz Sarajeva, koji je izmjeSten u Italijll, i dalie ie lesko. Prema rijecima Andree Toma.sevic, njen OLae ie joil uvijek smjeslen na Odjelu intenzivne niege klinike u Padovi. Tomakvic, koji boluje od ciroze j we, StavIien j e II a lis IU za transplantacijll jetre koja Ce, prema pre<iracllU u klinike, kOsl3ri oko 80.000 eum. J oS se c1!kada.w Ilovac prikupi. U OVU a]<Cijll ukljUCena je i

AI811Sandar TOmaS8UiC C811alatru

Ocekuje se Sllncano vrijeme uz slab do umjeren cazvoj dnevne oblacnos· 1.i. N e.&tovise oblaka ocekuje se !l3 j ugu i zapad u zeml j e. Tokom poslijepodneva, u is[oc!lim podmcjima, moguCi su 10" kaln.i pljuskovi.

25

", ~
~

23

:l;

I

~
tt· _: PONEI(J!tJII.K
~ 13, Ii, ~1J11_ ; .k.iT.AMJE TEMP9tATURE

Tomasevi6 II Dalfliai II Pado vi

loge dosada S\l uplatilebrojne es trad ne Iic:nosti iz regiona s kojima je Tomasevic S3radivao u 10ku svog dugogodi ~njeg novinarskog rada. OIVoren jei bumaniIarni lelefon090/291"0 15, a po:.;ivom Ila ovaj braj donifllju se dvijeKM .. Uplare novcanih sredstava moguce je izvrSiti na hroracun: UniCredil bank.a, n3. ime Aieksaudar Tomasevic, 4229750 I 046280" 18, 40107242002 (llplate u KM). E.Ha.

"0 tvor1!!Ja mreZa". Svoie pri"

~~
:

SIJBOTA
11.16cZ(l'l1'.

NEDJEL.JC
~:l_lfi. 2D'll.

JUJAANJE lEMPEAA11fIE'

.lJTAAliJE ru.f>EAAnJAE

od 6' C do 20' C
ON~E TEWEAATUFIE

od 111' Cdo 21' C
Dtl2VNE~1IJRE

io~ 9·' C do 15' C
~~TEMF'fft.iI.TIJRE

od ZO'C do 29' C BIOMETEOROLOSI<A

ad

za'

Cdo 29' C

i oH2' C do 29'C

PROGNOZA

Nile lemperal"fe I znalna manji osjel sparl ne ugodno djelovaU na v~tjnu populaclje. Teg abe hroni~nih bo lesnlkil i meteotD.pata dodal.rio ce sa umonji~. Ked osjBUiivlPh osoba sa p&iho smetnjama. pod uljecajBm povremena povecane naool.lre moguce su slab ije izralene patB!ImIiB. Grad Sarajevo Izlazak 5.04 11. 6. 2011. Izlillak 15.42

ee

Z,IlazolI 20.28

.lalaz.ak 1.36

Ukratko

8
VI,JECE MINISTARA

Onevniavaz,subota, 11. junVlipanj 2011.

tem e

Sesije

_0_
11

e- - -a
I
drzavnoj

Ne nazire se politickl doqovor a izvrsno] vlasti

-

-

I - ece

,

oems ZUiZdiC

jaeij e neza visn ih in telektualaca "Krug 99" bi t ce odrfana surra u Sarajevu, a tema skupa je ."BiH na pu ru evroatlantskih integracija iz perspektive FBiH". Uvodnicar na tom skupu bit ce predsjedavaj uci Preds tav nickog doma FBiH Denis Zvizdic, javila ie Fena,

II> Redovn a sesi ia Asoci-

na "KrUgH 99

Caviei Tlnic nista nisu dogavorili • Parlament
Ako se ne dogodi cudo u ova d va-rr i dana, odn osno ako stranaeki lideri ne postignu politicki dogcvor 0 faspodjeli pczicija
1.1

ce se a predsledavalucem

izjasnjavati tri dana nakon Predslednisrva

Seni?

vladi, skoro da je sigurno da nasa drzava predsiedavajuceg i Vijeee rninistara BiH nece dobiti ni priie jeseni.

Grallani taoci
Da se ne nazire krai natezanju relativnih izbornih po b jednik a re da bi dria va i nieni gradani jos mjesecirna mogli biti taoci dornacih politicara, naibolje svjedoci izja va koj U nam je dao gene-

Posjete

II> Clan Predsjednistva BiB Zeliko Kornsi!.' i ambasador Srbije u BiR Gruj ica Spasovic izrazili su Ze]j u i potreb u da d vije susiedne zemlje konstantno unapreduju odnose i time ubrzavaju evropsku buducnost BiH i Srbije, Spasovic, koji nakon petcgodisnjeg mandala uskoro napusta BiB, jucer je zahvalio Komsicu za podrsku,

HOmSiC sa SDaSOUiCem

ralni sekretar SNSD-a Rajko Vasic. - Rekao sam .Spirkem (Nikoli Spir,Cu, predsjedavajucem Vijeca minis tara BiB u tehnickom rnandaru, op, a.) da se on ne mora sekirati za svoju poziciju, jer je sigurno da ce jos dugo bid predsiedavaiuci - Saljivo nam ie rekao Vasic, Slicnu tezu za naS list porvrdio je i izvor iz vrha SDA, koji tvrdi kako je sve izv iesn iie da cern 0 uskoro cuti irnena novih karididara za predsiedavaiuceg Vijeca ministara, jer nijedan od predlozenih (Borjana Krisro, Slave Kukic i Mladen Ivankovic Lijariovic) nema potrebnu vecinu, . To su, navodno, prilikorn prekiucerasnjeg s}lsreta konstatirali Dragan Covic i Sulejman Tihic, uz zak Ij ucak dace se do preds j e-

- SDA nece cdustati od !!lies!:). rninistra finansija BiB. 0 svemu ostalom mofemo se dogovarati, Krain]e je vriieme cia nama pripadne 13 pozicija, a 0 raspodjeli ostalih rninisrarstava jo~ je rano govoriti - kazao je nas sagovornik iz eve srranke,

SDA ne odusta)'e od linanSi)a

p.onauuanJeprocedure
ria bodovanje,

Ako uiko od ka ndida ta ne dob ij e po drl k u u Parlamenru, imena novih kaadidara bit ce ponovo upucena u Predsiednisrvo BiH. U 10m sluca]u, komplema procedura bila bi ponovljena, odnosno drzavnorn vrhu bila bi upucena nova imena .

DUgUm: UmJestO
Predsiedavajuci Kluba poslanika SBB BiH u Drzavnom parlamenru Mirsad Dugum smatra srarnotnimsto ni osam mjeseci od zavrsetka lzbora ne pos 10je pia n i program !laprerka drzave te ~to se same

napretlla -".I II Pl'1C800 Ie..ama
razgovara 0 lome ko ce uzeti ko]u foteliu .. - Nema nikakvih naznaka da ee ubrzo bi ti postign ut dcgovor, niti, koliko je nama pozna to, ima parlarnemarne vecine - kazao Ham ie Dugum.

davajuceg i Vijeca ministara BiH vrlo tesko doc; priie iesem, N as sagovornik rvrdi i da su p Ia (form asi sv j esno HDZ-ovima dali obje pozidie u Parlamentu BiB kako bi irnali jake argurnente da [raze pcziciju predsjedavaju6eg Vijeea ministara, No, i to su, navodno, sprernni prepustiti bloku dva HDZ-a

Jaki argumenti

UNHCR

II> J uce, je UNHCR organizirao posliednii seminar iz oblasti azila za Granitnu policijll (GP) BiB. U saradnji sa sek!orima za azil i imigracije Minisl)lcs[Va 8iguntosti BiB, UNHCR je od 31. maja do 9. juna odrzao seminare ~irom BiH 7.3 GPBill, inspektore S luzbe za poslove sa straneima BiH i sluzbenike C~n[fa za .socijalnll skrb, javila je Fena.

Obukaiz oblasti azna

DI/gum: Nema naznaka

ako Zlatko Lagumdzija dobije poziciju minisrra van jskih poslova, !lto zasigurno srranke iz RS nece dozvoliu. Predsjedavaj uci Predstavnickog doma Parlamenta BiH ipotpredsjednik SDP-a Denis Becirovic juter ie za "Dnevni svaz" rekao da ce se poslanici na sj ednici koj a je zakazana za petak ocitovati 0 kandidatu VI predsjedavajueeg Vijeea rninistara, S. ROiA,JAC

pomoc I08alnim OrganizaCi)ama
(SIDAl, u Sarajevu je

Projekti

Predsjednik Izv rsnog odbora SNSD-a Nebojsa Radmanovi6 potvrdio je juCer u Banjoj Luci da ce poslanici ove srranke p(ldrlati Borjan u KriSlo i.z HDZ-a BiH za pred£iedavajucu Viieca m i.ni· s!arl! Bill, izrazi v~i oceki va-

BOrJani Kr~SIODOdrSMaza mJeslo bh. premUera
nje da bi novog premijera Predsied.nistvo Bill mogio izabra!i vee na sjednici 14. juna. On je nakon juterdnje sjednice 10 SNSD". ka.z.aQ da SNSD podrl:ava parmerSIVO sa HDZ-om BiB i osmje pri sporazumu (I zajednitkorn djelovanju sa SDSom na nivou BiH. - Predstavnicirna srpskog naroda m~bai u pri pas li cetlri mipistarska mjesta. Ako dvi· je kljucne panije iz FBiH kazl.l da pet ministarskih m jes ra pr ipada III kozvan! h pIa tf ormasima, a da n a dmgill pet irnaj u pravo svi iz RS, pli.ls oba HDZ-a,. onda ni sl ueajno nismob1izu dagavota - porucio ie Radmanovic. N a pitllnje insistira Ii SNSD i dalie na Ministarsl:VU vaniskih poslova i da Ii je to 1.1vj el svih

Sjednica Izvrsnog odbora SNSD-a

uvjetaza formiranjevlasri, an je odgovorio da ova pozicija, prerna sistem1.l rmacije, pripada kadru iz recta srpskog naroda. - Potrebno je sto priie fonnirari vias! jer ovakvo stanje nikome ne karisli - naghtsig je Radmanovic. A. SISIC

II> U sklopu projekta "Prograro rnalih g!.;,!lntova", koji finansira Svedska razvo j n a agen ci ja

predstavuicima 20 JohInih orgauizacija iz eijeIe BiB umeeno po 3.000 KM, javila je Sma. Novae su dob ile organizacije iz Banje Luke, s Pala, iz Trebinja, Doboja, Viaseniee, Srebrenice, Tuzie, Gracanice, Zenice, Grahova i drugih gradova BiB_

Prvi put pos\iie nekoliko godina Predsmvnickl dom Parlamema BiH zaka.zao ie trodnevno zasiedanje. Razlog - pokuhi da b\ldu razwotreni i usvo jeni svi zakoni i izvj I!Staji ko ji su se od izbora naovamo gomilali u parlarnen [arnim ladicama. Tako Ce 22. juna ZllJlOCeti sjednicu, koia Ce, ako ne bllt!e lavriiena, biti nastavliena i u naredna dva dana. PredstavniCki dam l'lZJTlatralCe oko 40 taC'aka dn.evnog reda, ad /:ega oko 26 ;;:akona, med\! ko-

ParlamenlarCi ce radili Iri dana uzaslopno

Od.lucili.nadoknaditi izgubljeno vrijeme

Mur i Tege.ltija 0 UIOBiH

RueSili raspodlelu prihOda i dUg fBiH Drema RS
Minislaf finansija RS Zoran Tegeltija razgovara.o ie iuGer s prvim zarojenikom visokog predstavnika ambasadorom Roderikom Murom (Roderick Moore) 0 rieiienju problema u funkcioniranj.u Uprave za indirektno oporezivani e 0) Bili, pitanju raspodieIe indirektnili prihoda i dUg;!FRill prema RS, saop6eno je iz Minismrs.va. Ambasador Mue ie istakao vaZno· SI rjdenja problema u funkcioniranju VIO i pohvalia posveeenosl RS

jima iprijedlog blldZeta i me<'lunarorinih obaveza Bill za ZOII. godinu. - Predsl)lvnicki dom postao je mo rom a so aga koja pokrece i sve druge organe na drZavnom nivou. M.i smo,!ito se tice medu.narodne deblokade \l~clca Predstavni?:kog doma, zavclili svoj dio p asia i sada. su nl! p ate;: u DO!ll na,od a i Pred s ied!] is [VO BiB - rekao narn je predsjedavaju6 Predst3vnickog doma Pariamenla BiH Denis Becirovic. S..R.

em

ocuvanju i jacanju fiskal ne slab i In asti. - Tegel!ija i Mur razgovarali Sll i 0 nerealno visokim ;ca~~eyim.a za]~ni~kih '!M'!'u"'r.-· R;;Ca~l~go-v-o""r IllSUtuClj a Bill ~ ~o- u Ban/oj Wei damo ;?;lhV3tan]e s ]edins[Venog menna koje nije primjereno sadaSnioj ek.onomskoi i fiskaInoj simaciji - kaie se u saopcenju, prenosi Sma.

mo

teme

Dnevni avaz, sebeta, 11. junV]ipanj 2011.

9

Heblb: Mil smo orcl Holl nlHada neceblll demob]lsanl!
Cvrsto stollrno i bdijemo nad sucblnarna svog naroda i drZave, kazao Habib
Pa trio tska liga (PL) BiH obiljefila je jucer usa" rajevskom Domu policiie 20 godina od osni vania. Tog 10. juna 1991. formicano ie Naciorialno vijece Bosnjaka, kada je vee bilo iasno da se sprema agresija, podsjetio je Avdo Hebib, predsjednik PLBiH. - Dobili smo zadatak da organizu j emo gradane za odbranu. Ovdie je formiran glavni stab, a zatim regienalni.opcinski i rnjesni. Patri otska Iiga stala ie prva u odbranu BiH i djelovala je do 15. aprila 1992. godine, kada [e mobilisana Teritoriialna odbrana, a kasnije je usIa u sastav Orusani h snaga BiH. Bila je rernelj od-

Godisnjica Patriotske Uge BiH

MnOgO gOSlilU
U prepunoi sali bile je rnnogo poznaL;h~ me du kojima i Murat Saba novic, J usuf PuSina, Na sec 0 ric, Hajrudin .~u man, Suad Cupina, Hagib Idrizovic, general Zeljko Knez koii je bio u ime Kabineta Qana Predsjednistva Zeljka Kom~iCa... Dos!i su i am basadori Hrvatske, Palestine, a mnogisu pisanim PIItern ~estitaJj godisniicu, Prikazan ie i film 0 formiranju Patriotske lige,

Ve{;iRapedijalata Iraii pf~sireRie pazilivRe lisle

IUEJE Kako bi seizbjegla diskriminacija u zdravstvu

Sui SirD - za Jec' re aJDbili es _al _i
Pojedini pedijatri ukazuiu na nepravednu selekclia, ali u isto vrijeme upozoravaju roditelje da na svoju ruku ne uzimaju antibiotike za svoje rnallsane
cijene pojedinih antibiotika pravi diskrirninacija rnedu d [ecorn, j er ro di tel j i koii irnaju n ovca svoj im mal isanima, kada je to zaista po trebno, moguosiguratiskupsirup, Iako ie zdravsrvena zastita za djecu u BiH, pa sarnim lim i u entitetima, besplatna, mnogo je antibiotika ko]i nisu na pozitivnoi Iisti lijekova, Rijec jeo anubiorskim sirupi rna d ruge i trece generaci j e. Medu 1iekarima se cu j u zahtjevi da Sf prosire pozitivnelistesa josantibiotika, Ima i suprotnih mis ljenja.prema kojirna bi ceSI3 Upo rre ba D ov ij e gen eraci je antibiotika mogla izazvari otpornost bakterija, Svi pedijatri upozoravaju da je ucesralo koristenje antibiorika kod diece, Posebno se ne preporucuie da roditelji na svoju ruku daju sirupe svojim maliSanima. Pedijarrica u Domu zdr avlja Prijedor Azra Pasalic n.3 il.vjeSlan ie n3cin inicira· Ia izmjen u pozilivne liSle liiekova u na!loj drza vi. 0 n a je slava da sm prije n3 poziti vnu lism treba dodati sintpe za djecu i liiekove koii se koriste u prevenciji oboljenja, • Danas imamo nepravedn u sel ekci iu. Reci 1110, na pozitivnoj listi su lijekovi za lesko bolesne pacijente, dok su si ru pi za djecu i slicni Ii jekovi koii prolaze svako odrasranie skupi, SJa s roditeliimakoiinernaiu zasirup?

Inicijativa koja je nedavno plasirana II [avnosd da svi antibiotici, sirupi za djecu budu besplatni, .naisla je aa odobra van ie k 0 d vecin e pedijarara u BiH.

nom policije

juter: Mjeslo lermiranJa gla vnog .slaba On ie istakao da se ida. nas negira gen o ci d, slave zlocinci, prijeti referendumorn,a da je Patriorska liga jedin a koja se iavno oglasila csudujuci orgijanje eer· nickih hordi, Upozorio [e i na to .ito se izbiegli ne vracaju na svoje te trazio od vlasti da poradi vise na tome, ali i popravi neriieseni sratusboraca, A.J-

Nova gene.racija
Pediiarri smatraiu da se doplatorn iii placanjem pune

RazgOUOrSHolegama
Pedija rri ca Azra Pasalic sviesna je da se posljedniih godina nasim Ijekari rna zamjera sro c~ce DegO eVfopski medicinari d j ecu Lretir.ajII an tibioticima. . I 0 tome se treba po· vesti racuna, !tako bi' na recepl mogao biti izdat sva· ki lijek za diiere, a ne same odredeni rnedikament, Nisam imala kon takte s Udruzenjem pedijamra iz RS, ali irnamo odli':nll saradnju i spremna sam Da razgovor sa svim kokga· rna. To se tice svih nas naglasa v·a PaSalic.

Humani pnstup
Iii,sta s rretiran jirna i rraumariziraniima diece injekcijarna i slicnim sredstvirna koja su nam prisrupacna? Samim tim otvarase i pi· mnje humanog prlSlUpa, jer se zdmvstveno Smllje djetem moze dodarno zakomplici" rad i za Citav zivor ako -roditelj [Ie mo.ze platiti neki lijek - naglasava Pasalic.

brane BiH, a dala je mnogo poginulih i ranjenih. I danas se bori rno za j edin stvenu inedjeljivu BiH iako neko dime u oj en u cielovi tost, ponovo cemo je braniti svim sredsrvima, Mi smo borci koji nikada necerno biti demobilisani.CvfSro stoiimo i bdiierno nad sudbinarna svog naroda i drzave- kazao jeHebib.

B.Ra.- V.S.

Popularni televizijski sou "Master· chef' gl edao ci 1.1 B i H na jvi erova til ije vise neee moCi pratiti. Razlog lOme je S[O su bh. kablovski operated dobili obavijest da moraju zam-moiti program u vriieme emitiranja emisiie. To je izazvalo revolt brojnih grai1ana. - U eetvrtak navecer prije same emisije dobili smo obavijest iz Asocijacije kablovskih operalerll (AKOP) BiB da se sou mora zalamni[; radi za~rite au" rorskih pmva Nove TV. Nakon mga su nasi operateri bili zatrpani pozivima nezadovoljnih gledalaca, ali, oaialosr, nismo mogE posrupiti drugaCije, ier ne

neCe bill "MaSlerChela"?

TV Nova zabranila emitiranje popularnog serijala

zelimoplacati kazne - kazaa [lam jeHusei n J u$.iC, direk wr" Tel emacha". Dodaje da ovo nije prvi put da TV Nova za b rani emi tiran j e svog program" kablovskim operarerima na terilOriji BiR, zbog cega ih je u nekoliko slueaje" va Regula lOrn a ageocija 2a komunikacije(RAK)BiH noveano kamila. S druge Slrane, iz Pres-sluzbe Nove TV kazali su nam da su vee ranii e slali obavijesto ;?;abrani reemitirania kablov" skim opera~erima It BiH. Dodaju da se i nakon brojnih upozore.llja program ove TV kuce i dal je nelegal n 0 reem i rna It kablovskomsistemu u BiH. M.A.

Preslanak emillranja "Maslerchefa" izrevolfirala gradane

lzbor Vlade Zapadnoherceg<)vackog kanwoa (ZHK) n a jucerasn jo j s jedn ici Kantonaln e sk upstioe u Si ro" kom Brijegu odgoden je u posljeduji moment. Manda· tar za sasrav Vlade ZHK Zdenka Cosic (HDZ BiH), nairne, znsrupnicima je vee bio podijeLio popis novih mi nj starn,. aJ i p.red sam u tacku dD evn og fada ko j a se tkala izbora izvclne vIas li u ovom kanronu dobio je pozi v 0 d lidera svo je stranke Dragana Coviea. - Na zamoljlu predsjednib Dragana Covica i Boze Ljubiea odgod.eno je izjasnjavanje 0 novoj Vladi ZHK kako bi dobili jos ne-

COUiCeU POZiU OdgOdiO ilbOrUlade ZHH

Mandatar Cosic spremio prijedlog

koliko dana za evenrualni dogovOI.OvojepruzanjentkeHDZ·u 1990 i znak dobre volje da se jos dogovorimo 0 nekirn funkcijama" rekao ie Cosie. On je, nairne, prije Covi cevog poziva predlozio zastupnicima Skupsrine osam kandidata za minisrarske funkcije, svi izHDZ-a BiH. Kako saznl!jerno, HDZ BiHje "devedeser!ti" pOIlUdio Ministarstvo prostor· noguredenja, resursa i zaslite okolis3 te M.inis tarsIVO pravosuda, dok su oni traJ;ili Minis ta.rsrvo finansi ja i Min.islarstvo unutrasnjib pos· lova, u vezi sa cime je nasrao spor. A.Du.

Klub poznatih

Duo moze blli driaua za Donos
Ucni profil vlasnika turisticke agencije "Golden Tours"

Asim Betic

10

Dnevnia~az, sebota,

11.iunVlip~ni 2011.

t- em e
.

PROJEKTI Raspisani tenderi za izbor lzvodaca radova

hue i prezime: Asim BeCic. Datum i miesto rodenja: I. juli, Tuzla. G dj e .iivite - 5 roditeljima, podstanar ili imate vlastiIi dom: Vlastiti stan. Braeno stanie: Ozeniec. Bitni datumi u Vasem iivotu: I. iuli, 25. novembar, 18. sep tern bar, 25. april, 18. mar t. Koji autornobil vozite: "Volvo". Kako se odrnarate: Radeci, Omiljeni muzicar: Rici Blekmor (Ritchie Blackmore) i Jan Gilan (Ian Gillan). VoHte Ii kuhati: Da, i to me odmara. Najdraza knjiga: "Tajni neprijate1j". Omiljeni pisac: Agata Kristi (Agatha Christie), Umietnik koieg cijenite: Sal vader Dali. Za koji klub navijate: Za
Barcelonu,

IzgradnJa driaunog zaluora DOMrenula s mrtue taCMe
Sredinom jula trebali bi poceti radovi na pristupnom putu • Sigurnosni sistem izraden uinozemstvu • Sve telije Su sam ice

Izgradn j a drza vnog za l'lorn u Vojkovicirna kod Sarajeva, u kojem ee boraviti naiokorieliii kriminalci, ov ib dana krece s m rrve tacke, Raspisano jesest tendefa, a medu njima inarjecaj za izbor kompanije za gradnju pristupnog puta. Ovi radovi poeercesredinom jula,

Ubrzatiproces
Prema planu, kornpletan zarvor trebao bi biti zavrsen do 20B.godine, kazao je direkror [edinieeza imp lementaci j u ovog proj ekta J ugosla v J ovieic, On ie j ucer s nacelnikom opdine Istccna llidz.. Predragom Kovaeem obisao zidine bud uceg zatvora. - Trudirno se cia rnaksimalno ispostujerno rokove, Dosli srno ovarno da vidimo mozerno Ii j08 nesto uciniti kako bi proces izgradnje bio

Koga bisre poveli na pusti otok: Necu na pusti otok, jeste Ii liubomorni: Naravno. Sta najprije prirnjecujete kod osoba suprotnog spola: os. B iste Ii lkada oprostili nevjeru: Ne bih, ali nikad se ne zna Bavite Ii se sportom: Rijetko, ponekad malim fudbalom, Omiljeoa hrana i pice: Sve [edem i pijem. Ko se brine o Vailem imidiu: Sam. Vol;!e li ici u so ping: Naravno, uzivam u lome.

Betic: Radi i odmara se Jeste
kad,

Ii suievierni:

Pone-

Imate Ii kucnog liubimca: Ne. Ko;i;e Vas zivolni mota: Rad i saIDO rad donosi rezulrat, Vas najbolji priiatel] je: Supruga, djeca, majka, Pra rite Ii politicku situaciju: Da. Da imate IS minuta viasti, sta biste prvo uradili: Napravio drzavu za pcnos, Biste Ii ueestvovali u souu realno sti: N e.

ce rnoci primiti 300 zarvorenih i 50 pritvorenika, SIO ie ukupno 350celija. Prema riiecima portparola Minis!;acs Iva pm vde BiH Marine Bakovic, posao je planski podijeljen na manic cjeline kako bi se domacirn izvodacima OIDOgucila prijava na tendere, - Sve celiie su iednokreverne i prakricno su tosarnice povrsine 12 kvadrara, Miere siguruosti su specificne, Sistern sigurnosti izraden je i priprernlien u j nostra ns tvu, Plan irana vriiednosi obiekta je 39,6 miii0 na eura - kazao j e J ovi ci c. Do sada se samo na jedan ten dec prii avila II domacih kompanija, Bakovic ie istakla cia. ie planirano da, nakon svih priprernnih radova, gradnja samcg objekta poene kraj em godine. N a upit sta je s naj avama da "prava adresa za poli ncke odnose". Ideja 0 izgradnii dr!:aVIlog zarvora pokrenuta ie 2004. godine, a zidine su izgradene 2008., 810 je kostalo vile od tri miliona mar-aka,
Ce se RS povuci iz ovog projekta, J oviCic j e rekao cia on niie

Dneunl auaz
061-142.-015
Gubici u «Elekrroprivredi" nis'll zbog cl.ementamih nepogod;i, nego zbog nemmja mkovodstva iii, bolje reei, hada pojetlinaca,zatiin morronib plaea islieno. Treba narjernti ove koji su to proizveli cia 10 vrale i eto uslova da sn-uja pojeftini_

Jo vicic i Kovat U obilasku /okacije bdi. Tendere smo razbili II maniecieline. Aktivno ie pet tendera: dcdatna geomehan icka is trazi v an i3, tes rn ib unari, pristupni put, rss vj eta i rev izi ia svi h radova - kazao jeJovicic. Tenderi ce bin pr'ovede~ ni u skladu sa Zakonom 0 javnim nabavkama. Zatvor

(Foro:M, il.o/ •• /C)

NEZNANjE-

LOPOVLUKI

dni cam a po tri mieseca uplatiti po 350 maraka_ Nemaju zene.ni za trllmvajske karte, a elirek tor vozi bijes an au!o i za svaki praznik puntje na more. Gdje je ca inspekcija? KATASTROFA Svaki dan vozim se od Zenice do Saraieva.lma Ii ilto da nas za!iti ti na avo j novoj dioni ci kod Ticica? Obilazniea je kataslrofa kada kHa padne, dok se onaj asfu hi rani eli 0 puta. koristi za parking, Ljudi unis tise svoja vozila. Nadlel:ni,pomozite! - U USKnemozele registrovati au!O dok ne do-

nesete potvrdu iz komunalnog pIed uzeca da Sle platili vmlu, smece i kanalizaciju. Syaka Cast MUP-u, stvarno su azurni. Kaiu - kupujmo doma';e! A gdje?U BrckoDistriku sarno jedau supermarket ima domace proizvode, Uos!alim rrgovinama veCina je uvezena. Sramota!!! MIRNA BOSNA - Ne razumijem Ijude koji Sll nezapoSleni dase ne urum:e i ne protestuiu pred vladom. Ovdie, izgleda, svakoeeka nekog drugog cia. uradi neill6, :i on na gotOVO da se ucrpa. .Zalosno! lenica

Osnouni POdaCi
• 2004.goeli.lle pokrenut projekt • 2008. godine izgrad:ene zltline • 2013. godine planiran zavrSetak • 350 ceiija po 12 kvadrata • .24,000 k'Vllclratnih meram povciine • 39,6 miliona. eura vr.ijednosr

Viseslruka vaznosl
- Ovo je jedan od najvecih prciekata u drzavi. On irna visestruku vaznost za nasu opcinu. Pri]e svega, u pi(anju je p.rivred.ni sub;ek! u kojem ce radili veliki beoj ljudi - kazao je nace!oik Isrocne llidze Predug Kovac. E,HALAC

NEMANISTA DOMACE-

I

ODCESTE-

Ako se desi la Sr~ ebrenka u ratu, sve m; se cini cia je i sada Gorazde u min' .,aboravljeno. Go>podo 1I vlasti, prav'ire !lam autoput Sarajevo Gorazde! Fetid

lABORAVll..l GORAZDE-

I

RazualJena ulazoa uralaoa Hadzi Peru'izouoJ dZamiJi
Iz banjalutke policije je saopteno da je nanesena steta na ovom objektulZ u BiH
Nepozna[e osobe ostetile su ulaz u Hadzi Perviz dzamiju u banjaluckom naselj,u POlok, kada je jedan iii vise vanda.la IaZVal.io ula:ma vrata u d.voriSte dl:amije, nako!!. cega je preko ograde prebacen 0 II drvenih paleta. Iz banjai llcke polic;ije je saop05eno da je nanesena 5te!;a na ovom objekmIslamskezaiednice u BiH,ali da iznos jos nije utvrden. - Poiiciiski sluibcnid odmab su iza!ili na lice mjeSla i obavili lIvida;. Operativni rad je u loku - poru61isu izerB Banja LlIka, B.S.

Incident u Banjoj Luci

NEMAJU NI.ZA
KARTE- Kladi· oniea '''Derby'' nije u Starlju ra-

AZURNlMUP

teme

Dn~vnj avaz, subota,

11. junillipanj 2011'.

11 nabUlozna
IUZba
Prema nacinu na koii radi sarnozvani istrazivac zlodna u Srebrenici Stefan Karganovic, j asno je cia je posrijedi Iokalni tela! bez naucne prepoznatljivosti, koj eg ozbilj tlO dOD vlja vaj u samo oni koii ga prvi put sretnu, Svoiu organizaciiu "Istorijski proi eka I Srebrenica" registrirao je u HoIandiji, a ona je nadleznom sudu u Hagu podniiela ruzbu pro riv UN -a i vlasti Holan dije s nebuloznim rvrdnj arna cia "nisu obezbi] edili .z.aStiru srpskom i ostalom nem uslimanskom sranovnis rvu zastieene zone Srebrenica".

LAZI U RS Stefan Karganovi6 konacno pod lupom poslanika

Samozvani istrazivac "istine 0 Srebrenici" koji vee gcdinama siri la'l;; 0 broj u zrra va gen DC; da u Srebrenici, vlasnik nevladine organizacije "Istorijski projekat Srebrenica" ,amerieki advoka [ srpskcg poriiekla Stefan Karganovic napekon jepos tao predrner in teresi ran ja i poslanika Narodne skupstine Republike SJ1lske(N SRS).

za egiranJe genOCida dObiO 400.0 0 HM
Bez argumenata
usobnim obracunima i vojnim akcijarna, N a novinarska pi tan j a 51aje 05· nov za takve rvrdnje, zbunjeni Karganovic odgovarao ie pricama o Drugom svjetskom ratu, dolasku Osrnanlija u BiR, klanju srpske djece, da bi mu se u nedostatku argurnenata za njegove budalastine cdiednom poceli prividati aktuelni "naucnidistraZivaci",medukojimai Dzevad Galija!leviCizMaglaja i Dornagoj Margetic izZagreba. poslanici NSRS Branislav Borenovic i~PDP-a i Dragan Ca."it iz DP-a ..Cavic je,kakojavlja "Blic", kazao cia p oslaa ici iesu izglasali finansiranje NVO, ali da nikadaniko nije trazio izvjesta] 0 rroseniu novca. Svoju reakciiu obrazlozili su ;;injeni~om dao radu Karganoviceve organizaciie niko n is ta ne zna, a da je VIa da R S finans ira vee tri

Novae mu poklonlla bivsa Dodikova vlada, a da do danas nije podastro podatke o "nalazimaistrage" niti racune gdje je i zasto frosto budzetski novae

UlogaJelenB
GUSIiOUB
2009. Karganovic se obreo i u Moskvi, nil konferenciji 0 radu Haskog rribunala, a 6j i je glavni organizator bila J elena Guskova, POznB ti negarorgenocida u Srebrenici, inace direktorica Insrirura za istrazivanie balkanskih sukoba pri ruskoj Akademiji riauka i urn jemosti, istovremeno i claniCll SANU-a. Upravo je Guskova potpisni ell pisrna vezanog uz Karganovicevo prekoracenje ovlastenia u vezi s 0 bjavljivanjern Zbornika radova sa te konferencije, koje je grupa ruskih naucnika upurila na adresu radasujeg prernijera RS_

U aprilu

Kargan ovic j e, prema pisan j u m edij a u RS, za s voj projek [ za koji ie obecao da ce na "relevantnim naucnim 6njenicama~ dernantirae navode Komisiie za Srebrenicu iz 2004. gcdineo broju ubijenih Bosnjaka u genocidu 1995., do sada dobiooko 400.000 KM. Poklonila mu ih je bivila Vlada prernijera Milorada Dodika, a cia do dan as nije podastro podatke 0 "nalazima istrage" niti racune gdje je i .za!ho trosio b uwetski novae. Karganovic [e u manu 2009. novinarima u Srebrenici isprieao da je u enklavi ubijeno viSe od IO.OOOSrba te dasuBosnjaci u [ulu 1995. uglavnorn ginuli u rned-

Zatrazena istraga
Karganovic se, saznajemo, kopao 400_000 KM. budzerskih risnika RS zato !lIO je [adili!jelnll premijeru prodao pricu projektirna svoje Opcinio je, kazu, Dodika svoiirn "americkim vezama" tako naobjavljenorn konkursu de RS za dodielusredstava Z!I NVO prosao bezikakvih Isrragu 0 trosen j u ieniencg nevladinorn konkrerno organizaciji ski projekat Srebrenica", je celu Karganovic, za

Predslaullene celirMOI-geSanle uaisaulleuic
Celi r i kn j ige di rek torice Centra za kulturu dijaloga Sanje Vlaisavljevic, koje treriraiu pitanje slob ode medija i niihove zlcuporrebe, predstavliene su jucer u Sarajevu, javilaje Fena, Rijec je 0 naslovima "Sloboda medija u raljarna anrinacionalizma", "Zloupotreba slobode medi]a i perfidni antinacionalizarn", "Kultura dijaloga i sloboda medija" i"Sloboda izrazavanjaurnedijima". Predstavlianje knjiga upriliceno je na neobican nacin kroz simuliranje debate kojesu vodile Tijana Ljuboje i AnjaGen,go_ One su kroz dijalog 0 ra" zlicitim remama ukazak na

Neobiena promocija u Sarajevu

osnovne [e'ze koje donose knjige autorice, ali i kririke kojima je bila izlozcna zbog

svojih stavova, Izdavac knjiga ie Cencar Z3 ku1turu diia· loga.

Nakon viregodiSnieagonije, kona.cno se nazire rjeSenje za probleme bi v1iih radnika mostarskog "A1uminija", koji su otjJu&eni u po.ratnim godjnama, saznaje "Dnevni avaz". N a sastanku federalnog premijera Nermina Niksica, ministra industrij e, encrgij e i

nazire se lira) agOnile za biuse radnille jjAIUmini)a"
mdarsrva Erdala T rhulja i predsjednika FBiH Zivka Budimira s generalnim di" rekmrom "Aluminija" Ivom Brad vicom,. odrhoom 9. j una' dogovor,eno je cia se nad u modaliteti za obestecenje obespravljenih radnika. Pre· ma ranijem spurazumu Vla-

Nakon sastanka Bradvice s predstavnidma Vlade FBiH

de FBiH i "Alwninija", riie?: je 0 rjesavanju problema za. o kQ3.600 radnika. Naredn isas lanak, ko j ice biti dogovoren u skorije vriieme, kako saznajemo, [reba odgovoriri na pilanja !<ako novc3no obe~te[iti radnike i uvezati im sm2. A.Du.

12

O~eVlli avaz, subota,

11. iu"Vlip,~i 2011.

pan 0 ram a
.. -

PromOCija Hnjlge "Had bl Hosil mogle gouorltl"
Radi S8 0 seriji tekstova koji su nastalal' u periodima agresije na nasr zemlju
U okviru "SOl. Dana Ajvatovice" u Doniem Vakufu uprilicena je prornocija knjige "Kad bi kosti mogle govori ti" Saliha Smai lovica, dugogodisn jeg novinara "Preporoda" koji ie ovim izdanjem zaokruziosvoi radni vijek, Radi se 0 dokumentarnom stivu, seriii tekstova
koji su nasrajali u najtezim

kazivanja objavljenih u "Preporodu" - 01'0 je knjiga Cinjenica, nauk da nam se nikada vise zlocini ne ponove, avo je iknjiga brojki, nikako knjiga osvete, Radi seo Imj izi pravde.ali iopomene-rekaoie Smailovic Srnajlovicevcj pisano] rijeci ria promociji II denioie 70 takvih

o

vakufskorn

Dornu

kulture

Mjestani blokirall radnike i mehanizaciju, koji su poslecene trupce namjeravali izvesti, a ubrzo je stigIa i policija
Sumariia iz Tuzle u proteklih aekoliko dana [e na zahtjev kantcnalnog sumarskog inspektors u Puracicu kod Lukavcaangazovala firm u koja j e posjekla vise 0 d 80 stoljernih hrastova u puracickom parku Hrastik, Po rnislieniu brojnih Puracicana, 10 ie neviden zlocin i velika ek oloska ka tas trofa. Vi:leod 200 mjestana preksin oc ie b lokiralo i radnike i meb ani zaci j u koji SLIP os[ecene [rupee namjeravali izvesri,a ubrzo ie stigla i poIicija,

periodirna agresiie na nasu zernlju, ali i u danirna i gcdinama koje su za aurora mnogo lakse, ali sa punim ernocionalnim ute~cem i licnirn prezivliavanjem nad svakorn pricom, Predstavljeno

govorili su Nusret ef. Abdibegovi c, travn ie ki m u fti j a ; preds jedni k Organizacionogcdbora "Dana Aivatovice" i Samir Tahirovic, bibliotekar Gradske bibliotekeDcnji Vakuf D.M.

Sta mi se (ne)svioa u Prijedoru
- Najvise mi se svida se talis re pored Dr; ne i rijeka ko j a je ukras grada, ali mi se ne svida sto vandali sralno unista vaju klupe i korpe za smece na ~emlistu, Sada su postavliene metalne i njih valjda nece moc; slomiti, Drage mi je:lro se dosra liudi vrarilo u muslimanska sela. Medu niima ie dosta !ovaCll sa ko j ima sam nekada zajedno isa.o u lov, a i sada ponovo zlljedno lovimo. Zao mi je §to ovom ubrzanom gra.dnjom sve manje OSlaje od uek"daS!ljeg Zv-

je napravlieno u jedinom puracickom parku, niko De ulazi u 01'0 po druc ie. Na lieu mjesta zatekli srno i Slobodana Blagojevica, od Cijeg su oca Jove vlasti 1952. godine oduzele veliku hrastovu sumu, Plakao je za ovim parkcrn. Kaze da nerna ilta nalofiti, podnio je zahtjev da mu se ~Uma vrati, ali nije docekao, isiekle su ie ostre pile i kako kaze.neodgovorni liudi. Predsjednik Vijeca MZ Puracic Admir Turkic niie krio ogo reen j e.

nello hliO zaradili
Mjeiltani, a Puracic broil oko 5.000 stanovnika, kazu kako je sje&m 80 hrastova neko h tio deb elo zaraditi. Kubni merar zreIe hrasrove oblovine kosta oko 500 KM, a mnoga posjeeena srabla nile obiliezio sumarski inspektor, vee su cekic ko d sebe imaIi radnici firme Seada Hodiica iz Poljica, koja je stabla posjekla, za osarn kuca.neka su ih posjekli, ali se pi tame da li je bail 80 hrasto va nekome b ila opasnos r - k a~e T u rkic, - Alaga Zaimovic, j edan 0 d rn j .,slana korn e s u hrasto vi prijelili kuci,kaze da Cim vielar zapuse, on s porodicorn bj ezi iz k Bee zbog slmha cia b i sesrabla mogla sru:liti. OpCinski v;iecnik u Luka veu i2 P urllcica J asmi nko Dugonjic ce na sjednici u pOl1.edjehak traziti himo stavlianje na dnevni red problema u Puracicu. H. CAUe

Podnio zahtjev
[ucer cijeli dan mjestani Puracica, p osebno iz ul ice Tisine, pazili su da, dok se stvari De istieraiu nacistac i ne pronade krivac 7:3 01'0 sto Nerfo Jovi6ic, pnMlik ornika i ilto nam ie nekada jaka i razvijena privreda "potonula" - smatna Nedo J ovifric, diplomirani pra vnikupentiji. M.M.

Krivicna !prijava
s ra b la s tara i vise od I SO gcdina, Ovdje su dosli neki neodgovorni ljudi, napravili zlccin i orisli kojeg su krasila

Turkic: Ovo Ie z/oci" pod nasim pritiskorn. Protiv niih cemo podnijeti krivienu prijavu .. Dalju sjecu s rno zaus tal' ili, Z namo sta ie sumski red, ako je par hrasrova bilo navcdna opasnost

- Ovo je nas iedini park

iailli se UI,aSniCilIuca
N ami es ru pos j ecenib hms 101'11 j uter smo zlnek Ii i Jugara Fikrela Ki!iica koji nam j e rekao da je zlanska. Sumarija stoljetna , srabla posjekla na zahrjev , swnars kog in spek tora,i er S1.I se zaW i vlasn iei os am

,u-

Proslauili Mrai i8010UaDia

Maturanti u Posusju

susjedn ih k uca. - Vlasnici ovih osam kuCa su neka od srabala skrnavili, guleCi koru s njih, kako hi se osusuli, a. kasnije b ise morala posj eei. Mi SIDO sve radili po zakon u i zahtiel'll - kua.Q je Kisi6.

Prui Manton u MOjemce Srednje
Vlad.a FBiH jos nije zapocela raspodjeIu sredstava namijenjenih neodrZivim kantonima
Najangazovaniji ministar u Vladi BPK Gorazde ie Demir Imamovic, a Zakon 0 upravljanju drzavnom imoviIlom, te namjera da BPK poslane prvi Kanlon u kojem ce srednje obrazovanie biti obavezno, najveCi uspjesi u proteklih 100 dana_ Na os·novu ovog zakona, iSlaknuto je n~ press konferenciji posvecenoj mdu Vlade BPK u prvih 100 dana, kompanija "Prevent"ce zaposliti 600 Ijudi, a u loku su pregovori i 8 a os (:llim in vesti to rima. Onosto!le ide po planu je konsoiidacija blldzeta, jer Vlada FBiH ios nije zapocela raspodjelu sredsrava nam;ienjenih neodriivim Kanto!lima. - Predvidenih 13 miliona KM granta, namijellienib Gora zdu, s mje na kod II 0 d 26 miLiona. U rebaJansu budiem bojimo se da to ne bu.de i smanjeno - kaie premijer Emir Fra~lO. StraleSki imeres BPK i dalie je puma komunikaciia Sam j evo GoraZde, al i i ona ovisi od podrSke emiteta i driave. Ra.d Vlade u proleklom period u 0b iIj e!i la je osra vka m inis!ri ce zclra vSIva, sodjalne polilike i izbjeglica DelileKloVQ. - M.islim da jeprije svega do nje. Oua je imala iooJ1ake Sanse, mislim da ib nije prepcznaIa i da se dovoljno niie angaZovalll. Mozda se i llpl~ila obimom 109 M.inisrarstva prokomenrirno jeFrnsto Ie dodao da ce nova ministrica takoderbitiizSDP-a_ ALB.

Press konferencija

0

radu Vlade BPK u prvih 100 dana

DbraZDUanje bili DbaueznD

U Posusiu je odriano matursko vOCeovogodisnj ih rnaruranara Sredn je likole ~F rn Grga MartiC" koji su u sve<'::mom defileu glavnom wi-

com sugradanima predsravili svoia svefuna b.danja. Pjesma; slavlje u povodu zavr1ierka obrnzovania u srednjoj skoli porrajali su do jmra. An. K

srednjo bosanski kanton
B'UGOJNO svecanost u mjesnoj zaiednici Gracanica

Dn~v~i ava" subcta, 11. iu~illipani 2011.

13

Pod odrecenrn uvjetima, dopustit ce da vodovod prolazi kroz opcinu
Opcinsko vijece Vitez raspravlialo ie 0 prnjektu regionalnog vodcvcda "PIava voda" te usvciilo odluku p rem a kojo i vi re, ka opcina nece sudjelovati u reaIizaciji spornenutog projekra, ali -je spremna, -pod odredenim uvietima, dopustiti da vodovod prolazi kroz op cinu Vi tez, uz zadrzavanje opcije moguceg naknadnog prikljucka ZII koji bi onda uplatili i adekvatnu naknadu.pise Fena, Opcinski vijecnici 5U fazmarrali i izrnijenjene tekstove Odluke 0 uvjetima ostvarivanja prava na poticai gospodarsrvu iz p roraeuna opcine Vilez i Odluke 0 uv[etirna za osrvarivanje prava nil pozajrnicu kao rnieru poticaja.rnedutirn nijedan pri[edlog nije prihvacen te je vracen na dora d u nacelniku inadleznirn sluzbama, Pri b vacena je 0 dl uka 0 reprcgramiranju duga poduzetriika prerna kojoj nacelnik more na osnovu zahtjeva odobriti prolongiranje cbaveze placanja na maksimalnosest mjeseci,

ODCina nece sudJelouati u DroieBlu ", laua uoda"

Vijecnici u Vitezu odlucili

o i belo __ Mi S
U bugcianskoi rniesnoi zajednici Gracanica okoncana je izgradnia betonskog mosta na rnjesru nekadasnjeg drvenog, koji je nestao u pcsljednjim poplavarna na reritoriji opcine. Mas! je iraniie u nekoliko navrata stradavao ad nabujalcg Vrbasa i poplava. Izgradnia mosca po cela je u februaru ove godine i radovi su okoncani prijeroka, Vriiednost projekta, kojeg je finansiralo Federalno ministarstvo prorneta i komunikaciia ie 269_644 KM_ Dodatno su uradeni prisrupni putevi do mosta sa obje s trane za Sra ce s reds tva obezbijediti Opcina Bugo]no, - Dug; niz godina koristili smo drveni most i evo docekali srno, b vala Bogu, ova] tren u tak da se kom u nikacija ostvaru]e posredsrvom betonskcg moo ta i' to pj <OSaka, auromobila, aurobusa i kamiona SID do sada drvenirn mosrorn nismo bili u roo ~ gucnosti - We Akif Baric, predsjednik MZ Gracanica, Svoje zadovoljsrvo uradnirn poslom i mostorn, ko ji ce, kako je rekao, zn aci ti progres i pUI napriied, izrazi 0 je preds jeda vaj II Ci 0 V Bugojno AnteViskovic, Nacelnik Bugojna Hasan Ajkunic ie izgradnju betonskog rnosta u Gracanici nazvao veoma znacajnirn projektom, ierce povezi va ti tri MZ,

Projekt finansiralo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija sa 269.644 KM • Dodatno uradeni pristupni putevi d.o mosta sa obje strane

ce Ouezali dUile DCi_e
L __

OS

U Fojnici otvorena sezona kupanja

PM kupa{:i ns fOilli{:kim imenima

n ala UI- .. . I_ U_anle .... - ..lenOZ8POSI8 -150
V

Odfak i Gracnieu, koje pripadaju Bugoinu i Boisku u opcini Gornii Vakuf-Uskoplje. Most su svecanim presi-

jecanjem vrpceu prometpustili predsjednik MZ AkifBa· lit i naeelni k B ugo] n a Hasan Ajkunic, Az.M.

Foinicki "Aquapark"primio je prve ovogodisnje kupacei rake otvoriosezonukupania, U bazenima je terrnalna foj nicka voda, Ci j a je remperature 28 stepeni Celziiusa priprernljena u skladu sa DIN standardima, Objekat ie

DOredlOSeg uremena

nalmlalD uziUali i

fizicki obezbiieden, posjeduje spasilacku sluzbu i tim hitne medici nske pomoci, J ucer vriieme nije bilo nak 10n j eno k u pa~i rna, ali 10 nije omelo najrnlade Fojni cane da uzi vaj u u kupanju, H.C".

U Vitezu odrzan Sajam zaposllavania SBK

Za nezaposlens osobe iz svih opcina srednje Bosne osigurani autobusi kako bi dosli u Vitez, predstavili se i pronasn posao
dna korrrora, Tokorn jui5erasnjeg dana za nezaposlene osobe iz svih opcina srednje Bosne osigurani suau tobusi kako bi dosli u Vitez, predstavili se i pronasli posao. Visefirmi potpisaloje ugovoresa Siuzborn za zaposl j avan je kako b i do b ili poricaina sredsrva, a prema naj avarna oko 150 osoba trebalo je dobiti zaposlenje, - Ovo je drugi sajarn zaposljavanja koji organizujemo. Ocekujemo vise ad 900 ml adi h ko]i ee posjeri [i sajam. Bit ce potpisana 72 ugovora sa firmama prema kojirna ce b iti zapos reo 0 89 osoba., a ocekujemo da tOetokom [rajaIljasajma ios 50 Ijudi dobili posao_ Prosle godine smo imali 35 izlagaca, 600 pos jetilaea,.a 117 oso ba je do· bilo zaposlenie - kazao je Jo· sip T 010, direk tor Sl uzbe za zaposljavanje SBK. Organiza tori su prirediJi osam predavanja, s ciljem da mladi Ijudi !'itoba.e nadu zapo" slenje. Sajam zapoSliavanja Otvario je naCcinik op6ne Vile.: Vlado AliIOvlc. . Prema posljednjim poda·

b OSO a
Predstavnici Omladinske ban ke,. zaj edno sa nacelll.ikom oI1Cine Gornji Vakuf Seadorn Cau~evicem, u Cen· uu za obrazovanje i kulturu, uroCili su eekove za realilaciju odobrenih projekam. ad 7_marta do 29. aprila ove godiDe bio je otvoren konkurs Ornladinske baoke za projei<[e neformalnih grupa mladih, i od ukupno 135 odobren ih projeka ta 11 j e i~ Gomjcg Vakufa. Omladinska banka je podr'Lala projekte sa 20..031 KM, Opcma Gomji Vakufsa m031 KM, dok Sll 22.327 KM obez-

U Fransiznorn centru \l Vitezu iucer ieodrzan Sajam zapcsljavanja SBK koji su organizovali Zavod za zaposljavanje FBiH, Slu.iba za zaposljavanje $BK, Misija OSeE-a, te Kantonalno minisrarstvo privrede i Privre-

Odobl'8no 11pro)eMata mladih

~~~Tl

PO/pis/valli ugovofl s poslodavcima cima, napodrucju SBK nezaposleno je 38.432 osobe. Kako ka:re Tole, broj zaposle:nib l()kom maja veCi ie u odno&u n a broj onib koj i su oSl:lli bez posla, sm nife bio sluCaj prelhodnihmjeseci. K.K

Nezaposlel/i pisali .biografije i polpisivali

ugovore

biiedili rnladi u zajednici. Odobreni su projekti: Gornii Vakuf-x.com, Uredenje cesme i posravljanje klupa uPridvorCima,N ogomemi teren 1]3 pijesku, Renoviranje igraLilita "Bebara", lzgradnia tribin3 i potpOrllog zida u naselju Grniell, Rasvjela igralista ~Vrse", Postavljanje klupa i$rolova u dvoristll srednje skaIe, Om!adinski kamp "Vranica", Dorada bazena na rijeci DUI3tbegovic Dolac, U radimo korila rijeka i recirno ne smeeu i projekat Park. N.H.

14

Dnevni avaz, SU beta, 11. junvripanj 2011.

sarajevski kanton
Problemi u ulici Blazulski drum

NESPORAZUMI

Sealori De rade dure DOdi

Zamjena ploCa u ulicama Ferhadi]a, od apoteke do Gradske rrznice, iuS trosmai erovoi kosrala bi blizu 710.000 KM, k:iZe naeelnik S rarog Grada Ibrahirn Hadsibeiric,
Pr-ema njegovirn rijecima,

jdiiti kesu ier u Srarom Gradu
irna

radi se 0 dijelu ulice koj ipripada ovoi opcini, instalacija j e u dobrom stan j u, ali treba odri-

jekata. • Toje duznosti Kantonai Grada, rrebamo sjes ti i dogovoritise. Nemamo novca da sami radimo, a ove godine je svakako kasno ;oa radove, jer je pocela ruris ticka sezona, POI·

vee osarn

rnilionskih

pro-

pisali smo ugovor s jed nom firmomkoiacenarednihdana IlOCu popra vl j ati ostedene ploce, Koliko znam, Grad je u
budzeru za proslu godinu iz-

dvojio 309.000 KM za Ferhadiju, ali od sanacije niie bilo nista- rekao nam je Hadzibajric, A.J.

OIDA@...
U SARAJEVU
Strogi centargrada

OTVARAMO

Nas posao je bio da postavimo semafore i dovederno struju, kafu iz Ministarstva saobracaia - Naredni.h dana cerno ih pustiti urad, tvrde iz Direkcije za ceste FBiH
Sernafori koji su postavljeni priie dviie godine u ulici Blazujski drum na Hidzi jos nisu proradili. Naime, do prije nekoliko dana bilo je zuto svjetlo, a vozaci su se pcnadali da ce, konaeno, proradi ti. naeno, regu Iira Ii saobraca j na ovo] raskrsnici. Me· dutim, radilo ie same jedan dan. Najgore je !Ito se ne kazao nom je Muamer Mimic, iedan od vczaca, Vee dvije godine Minis· tarsrvo saobracaja KS i Federalna direkcija za ceste ne mogu se dogovoriti u Cijoi su nadleznosti semafori. Naime, sporna je traka za desno skretanje, cija je izgradnja bila nemognca zbog sahta

koji je trebao biti izmjesten, p05 ttl je prvens rvo prol aza, pa su ces ti verbaln i sukob i.. Prerna rijecima Ernice

Desno skretanje
• Kada j e proradi I io 211 to, mislili sm 0 da ce se, ko-

T UZ! iz Mi Distars tva saobracaja, izgradnja trake j.e u nadlezn os ti D irekcije. N as posao je bio da postavimo semafore i dovederno struju, sto smo i uradili, dodala je Tuzi.

FERHADIJA 35 (FO.N'TANA)

Iz "Vodovoda i kanafizacije" kazali su nam da su D irekcij i posl al i rjesen] e 0 spornom sah tu. - Prije If; dana poslali smo dcpis u kojem smo predlozili rjesenje problema. Prema niemu, saht se ne mora izmjeiltati, a radove treba izvesti Direkcija, a ne mi. Sada 0 d n jih za vis i kada ce to uradi ti .. kaze Salh u din Bakal, rukcvodilac Sluzbe za distribuci]u vode u ViR·u.

saht nemora izmlestati

UlKPoslao dOPiSda se

Dubili saqlasnost
Iz D irekci j e za ces t e FBiH kazu da su od "Vcdovoda i kanalizacije" (ViK) dobili saglasnost za rekonstrukciju sahra. Mi smo odluCiIi sami finansirati radove. Uradene su priprerne i narednih dana cemo izgraditi traku Z3 desno skretanje i pustiti urad semafore, doda]
II iz

D irekci je,

E. MUJelNO VIC

U Centru i Novom Gradu

Sanaciia rUDa u uncI HonaH

Zahtjeve 23 izdavanje putnih isprava gradani Kantona moci ceod ponedjeljka, 13. juna, predavati na joil dva punkra.i tOU opcinarna Centar i Novi Grad. Zahtievi te se prirnati u zgradi Poste u ulici Obala Kulina bana broj 8 i na Trgu ZA V· NOBiH·abroi 17 • Pored ovih Ickacija,

JOS dua PUnhla za prediu ZahUeUa za PUlne iSpraUe
ieljenjaputnih isprava

zahtjeve primamo i na punktovima u Starorn Gradu, Ilidzi, Vogosci, Hadzicima, Ilijasu te u sjedistu odu No-

vern Sarajevu. Priiem dokumenata jeod osarn do 16 sari, a preuzimanje od osam do 17 sati, kao i subororn od osam do 12 sari • navode iz MUP-a KS. A.Na.

Spec
Uskoro pocinje rekonstrukciia ulice Ante Babica i G transverzale, Novae za radove udruzit ce Opcina Novi Grad i Direkcija Z3 oeste KS, Ciji su predstavnici potpisali ugovore. Plan irana je rekons trukcija ulice An te Babita od raskrsnice s ulicorn Safeta Hadiiea do raskrsnice Guan· sverzale kao i G lransverzale do raskrsnice s Blilevarom Mim.ar SiJ!an3. Ovo jejeda.n od bitniiih projekara koji!ll ce biti obllhvacena i obnova saobr.acaj'nica ispred Gimnazije na Dobrinji koja nije raoena posljednjih 20 godina .. Na saobraeajnici u ulici Ante Babica bi(Ce napravljen kruzni lok,rekao jena.Cd:nikDamir Hadzic. A.Na.

ZAPRV POKONII

KUPC P'OPUSTI!'

Nasravliena je sanaciia udarnih rupa i cstecenja na ulicarna u Starorn Gradu. Jucer su radnici preduzeca «Ra.d" radili u u.lici Konak. Kako su oam kazali uli~a je ostec-ena na nekoliko mjes.· [a,pasu nakon polagaoja no~ vog tampona rupe nanovo asfahirali. N. G.

biznis

Dnevni avaz, suoota, 11. juni/1illanj 2011.

Promet ad 286.336 KM

TRZISTE RADA U FBiH sve manje onih ko] imaju posao

Uise d 6 . 00 gradana nema ni dan radnOg staia
Radnj odnos

PO:raSla UriJ8dnost diOnica HidrOgradnJe
Na j uceras I! j em trgo vanju na Sarajevskoj berzi ostvaren ie promet od 286.336,41 KM ukupno. Najveci dnevni porast vrijednosti zabiljesile SU dionice Hidrogradnje, od l Ll I posto, i dostigle su cijenu od 3,50 KM,dok je najveci dnevni pad registrirao emitent Ljecilisre Slana bania, od 49,83 posro, i dostigao [ecijenu od 1,50 KM. Na kotaciji kompanija promerjeostvaren dionicama Bosnaliieka po kursuod 13,50KM. Na kotaciji fondova najveci dnevni prornet ostvaren [edionicama ZIF"3 Her-

Vrijednosl indeksa
BIFX 0,93% ... 1.793,63 SASX·10 0,13% .. 994,66 SASX·31J 0,4(}% ... 1.1J52,71 bos fond, u iznosu cd 62.694 KM po kursuodf KM. Na prirnarnom slobcdnom rrzistu najveci dnevni prcrnet osrvaren [e dioriicama zenieke IK banke, u iznosuod42.917KMpokuISu od 72,02 KM. Na sekuridarnom slobodnorn trzistu najvee; prornet ostvaren je dionicama emitenta Mann + Hummel BA iz Tesnia, u iznosu od 4.880 KM. Kurs ovog emitenra iznosio ie 16 KM.

U cetiri mjeseca 2011. na biroe se [avile 16.732 osobe zbog prestanka radnog odnosa

U april u 20 II. godin e na eviden cliu nezaposlenih u Federaci]i Bill prijavile su se 6.553 osobe, od leo; ih 4.024 po prestanku radnogodnosa Od pocetka go dine pa do posljednjeg dana aprila na biroe se p rij avilo 31.419 gradana ovog en ti tera, od toga 16.732 po prestanku radnog odnosa, Sve je to doprinijelo podatleu da ie 30. aprila ove godine u FBill ZVaniC.110 bilo 366.658 aezaposlenih, ~roj e za 597, odnosno za 0,16 pOSIO rnanje u poredenju sa prethodnirn mjesecorn, podaci su Federalnag zavoda za zaposljavan ie, ad ukupnog broja nezaposlenih, njih 167.896 prvi put tral:! zaposlen je, dakle nikadaranije nije radilo, dok su 198.762 nezaposlene osobe ran ije bile u radnom odnosu, Novi podaci Zavoda goYore da su poslodavci tokom cervrrog mjeseca preko kanronalnih sluzbi za zaposliavanje iskazali potrebu za zaposliavanjern 1.582 osobe,

na)UeCigrOmet allci)ama Zegler londa
Na birOirna 366.658 Retaposlenih Iako ie broj radnih rnjesta koje su pOI!udili posloda vci v·iiliza 377 nego 11 martu, gorka ie cinienica da su takvu sansu dob Lie samo 1.582 000· be od 366.658 onih koi ise nalaze na predugsckoj list; nezap oslenih, S druge strane, broi sretnijih stanovnika FBiH, onih koji irnaju radno miesto, sman j io se u m arm ove godine u odnosu na februar,

Trgavina ad 381.915 KM

.Nova zapusljavanja
N aime, posljednjeg dana treceg mjeseca u FBiH su bile zaposlene 439.994 osobe, sto ie smanjenje za 773, ocnosno za 0, IS posro.

U april u 20 II. iz evidencija kantonalnih sluzbi za zaposija van j e b risano je7 .150 oso ba, od koj ih su zaposlene 4.402.Tojeza634iJi 16,83 posto vise nego II pre thodn om miesecu, U prva cetiri mieseca ave godine iz evidenci ja j e brisano 29.690 000 ba, 0 d kojih jezaposleno 15.385. B. T.

Houan ce DUegOdlne uduostrucill-ZUDZ
Kompanija le dobitnik brojnih priznanla, ne samo u BiH nego i u EU
cerno ove godin e udvos truei ti izvoz nasih kotlova u Sloven i· ju, Hrvacsku, Srbiiu, Holandiju, Norvesku, Austriju, ItaIii U... a izvozimo 50 posto proizvodnje- kaZ.e rnenadfer kompanii e Said Karalic, U kompaniji koja ima 60 zap aslenih, poeeli su j grad· nju nove proizvoOOe hale od 1.200 kva dra mih merara, ko· ja sa sobom nosi i nabavku novih masina re nova radna mjesDl. PJaniraju i gradniu nove upraVll e zgrade. Kovan ie do b imik broj n.ih prizna· nja, ne sarno u Bill nego i u EU. H.tALIt Gracanicka firma Kovan, nakon s to ie 0 d naj po znatijih evropskih instituta osvojila normu C u oblasti sagorijeva n j a i iskorista vanja biomase, do 2015. godine ne mora se brinuti za no· ve ceni fib reo - Kovan sa svojim bren· dorn eko-Iajn peei na pelet ra· me uz rame s najpo;matijim proizvoaacima kodava na biomasu u Evropskoj unij;' S ve je amomarizirano, ispla IT· vo i,sto ie najvaznije, apsoJut· no ne zagadu je covjekovu okolinu. To je jedao ad razloga SIO

Gracanicka firma prati evropske trendove

Na jucerasniem trgovaniu na Banialuckoi berzi osrvaren je promet od 381.915,88 KM. Od akcija na slufbenorn berzanskom trzisru lista B, nai vee; promet ostvaren j e akcijama Telekoma Srpske, a trgovalo se u iznosu od 126.652,95 KM po prosjecno] cijeni od 1,69 KM po akciji. Od akcija zarvorenih inyes ticion ih fondova, aa iveci p rornet cs tvaren j e akcij am a

ZI F"a Zep ter fo n d, a trgo va10 se u iznosu od 1.408,74 KM po prosjecno] ciieni od 6,1 g KM,~!O predsravlja pad cii ene za 4,63 posto. N ajveci rast cijene irnale su akcije ZIF-a VlB fond (6,44 posto). jucer se ovirn akci iama trgo valo po pros[ecno] ciieniod 4,79 KM.

BerzanslU baromelar za 10.06.2011. gOdine

t_

1'_
1.lIIII1IIlI

• 0_,
I
ICg ""'"

.21_

a.:.1!if1 ,_,_. Gl'l1_ O~

I~ ,

, o,,·_
t.Ba)MJI

I

Ekopeci poslale brend

t<IO

, 0.I.IIICIIV
, I~

,

G_

:1.1..

,

16

Dnevniav~,subola, II. iu"V.lipanj 2011.

erna hronika
..

BANJA LUKA Snazna eksplozila produdila gradane

emolirali Ita ie. a a izlaSltu aeili m u
Vlasnik obiekta Nedo Vujinovic policiji poznat po trgovini drogom

Gradevinski radnik Emin Lalit (44) iz llijaila priznao je tokorn j.ucerasnje kriminalisticke obrade u Policijskoj upravi Mostar da je, zaiedno s EI visom Vehabom (33) iz Bugojaa, za kojim je raspisana potjernica, poeiniocak deset krada nasirern pcdrucju Mosran!. Niih dvoiica su, kako nam ie receno, provaljivali u vikendice i poslovne prostore na mosrarskorn podrucju, 3 rerete se za ukupno 14 krivi en ib d j ela teskih bacia i razboinisrva. Policajci su, kako saZU3-

PI'OuaUlual U U·HendlCe I DOSOUneDrustore

Policijska uprava .Mostar

iemo, Lalica lisi!i s lob ode nak on s to su ga u ce rvrtak primijetili u ukradenorn vozilu "seal caddy". Lalic je priznao da su on i Vehab ukradenu robu proda val i van Hercegovin e, a osim televizora, usisivaea, pribora za jelo, narnjestaja i slicnih srvari, iz jedne SU kuee dernontirali cijelo kuparilo, Policija stem mieri na v i;;e deseti n a h iIj ada maraka re moli sve gradan e ko j i SU ostecen i da se ja ve n a telefonski broj 122.

M.Sm.

Tuzilastvo BiH uputilo je Sudu BiH priiedlog za odredivanje pritvora za Ivana Baiii& iz Posusia i pri jedlog za odredi vanje mjere zsbrane kretanja za Ze!jka Radovica iz Trebinia,
osumnjieenima za neovlasten

PriluOr i zabrane za UhaDSene u aHCiJiSIPA-e
niziranog krirninala,

Tuzilastvo BiH

Uvidaj Qbavljen /liter Ii/lilro N epo znare oso be bacile su jucer cko 3.30 sati eksplozivnu napravu, naivierovatnije rucnu bornbu, na kafic "Merlin", ko j i se n alazi u U lie; Jug Bogdana u banja1uckorn n asel [u S tarcevi ca, a u vlasnistvu je Banialucanina Nede Vujinovica, pcpucala
IU.

(Folo: M. Lugic) su srakla na obiekMjeSlani ovog banjaluckcg naselja tvrde da su se cule dviie deronaciie, ali da nisu vidjeli nikakve sumniive osobe u blizini u to vrijeme. slicno, Vlasnik Iokala je, takoder, pozna t kao debar komsiia, iako ima krirninal!lu proslost - isp deao narn je jedan od mjesrana Starcevice, Motiv ovog napada.kako tvrde u policiii, jos niie poznat, Vujinovic je, meduum, pozna I is trazn im orga n ima zbog trgovine opojnim drogama. Kako "Avaz" saznaje, zbog ovih krivicnih eliela hapsen jei u Srbiji, a odlezao je i sedmogodi:snju zarvor· sku kaZnl.l zbog prodaje droge. B. SPASENIC

suSja izaplii enieno je vise desetina kilograma opojne droge marihuana - skunk. U ovoi akciji uhapsene su eeoci oso be, koje 5U osumnjicene za krivicno djelo orgau vezi sa

prometopojnimdrogama, Osumnjiceni su uhapseni u rnedunarodnoi koordiniranoi akci ji na razbi jan ju mreze kri [umcara opojnih droga, kolu SU II cetvrtak u jutarnjim satima sluibenici Dclavne agen· cije za isrmge i za§tiru (SIPA) weli po ualogu Tuiilail1Va BiH. U okviru ove akcije, izvrSeno j e viSe prerresa na podrucju Trebinja, LiVDa i Po-

krivicnim dj elom neov lastenog prorneta opoi nirn drogarna. Svi uhapseni su predari posrupai ucern tuziocu, koi i ill je ispi tao u svoistvu osurnnjieelllh Medu njima su i dva poli· ciiska slufbenika Graniene policije(GP).BiH, koji su,prerna odl uei posrupaj uCeg rnZioca, PuSleni cia se brane sa slobode, ali Ce isrrnga bi ti naSEavljena.

Popucala stakla
S obzirom na to da ie ovai obiekt u trenutku incidenta bio prazan, nije bilo povrijedenih, a pclicija ie 0 sl· ucaju obavijeillena ju6er oko 6.45 sati. Ushed detonacije

Kako "Avaz" saznaie na miestu dogadaja, konobar koii je III bio zaposlen izasao je iz kafica i zakljucao ga oko I.30 sa r i, Nepozna ti pocinilac iii vise nj ih usli s u u 0 bjekt nesto prijerri sara, proval iviii ulazna vra ta, nakon cega su dernol irali sa" inveil tar u lo kal u, razb ivs i pri come i LCD televizor, narnjesta], aparate, pa CCak i WC soliu. Nakon toga su izasli, a potam oa objek[ bacil; bombu.

Kriminalnaproslosl
- Oko rri sara iz sna su me pro b udile dv ij e SDazne eksplozije, Medulim, policija ie dosla tek nekoliko sari kasniie, a onda smo i saznali sta se desilo. Ova je, inace, mirno nacseije, au" Merli· nu" !lije bila nekih pr-oblerna, lucnjava, ptlcnjava i

CJB Doboj

Novi Travnik

U mjesru Mahala kod Breze dvije nepoznate oosbe preksi n OC s u izvclile razbo jniiltvo nad F. D., radnicom prodavDice AM. Razbojnici su na glavama imali fantomke Ie su, prijereCi no~em, Oleli oko 300 KM.Policajci

Malolielnici ooliacllali orOdaUniCU

Mahala kod Breze

su ubrzo na lokalirem Ahmedovica, opcina Breza, pronasli dvojicu osumnjicenih maloljemika. fzvclenim pregledom ked maloljernika su pron.adeni dvije kape fan tom ke, jedna cakija i30S KM.

,.. Tridese'lOgod~nji Jurica Soldo prekjucer je u porodic!loj kuCi u nasclju Bijelo Polje p05nio samotlbisrvo, porvrrleno nam je tI MUP-u HNK. Uvidaj su obavili pripadnid OdieJa kriminalisti~ke polic,ije PU MOSlar, a u tvrdeno j e da je Soldo izvclio samoubisrvo u pot.krovlju svoje kuCe,.i 10 lovac.kom pu~koI!1.Razlozizaovakavcit! gisupowati. M. Sm.

Ubiose, U oolliroUliU

Polidia izPeh,gieeva pronasia je 3.099 sreka dgareta u hladnjaCi skupusom. 12 CJB Doboi saopceno je da vozac inidjala M. I. iz Gradacca n ije po sj edo van pOlrebnu dokumamaciju zapronadenu robu. Policijski sluzbenici izvrSili su pretres kamiona "mercedes" s prikolicom koji je vlasnistvo preduzeCa "Lu.zarka" iz Gradacca i iza palela s kupusom pron aSli i od uzeli 2.099 reka cigarela "marlboro" i 1.000 steka cigareta"marIboro lajl~. Kamion je zauSlavljen prilikorn redovne ko ntro Ie sao b racaj a na rnagistralnom pU[U u mjenu LonCari.

"MarlbOrO" HrlO U HUDDSD PODinuo

Dzeuad
GriziC

s

()Ikriveno 3.09 9 sleka

DZevad Grizic (33) i.z N ovog Travnika poginuo je jucervozeci [n!kIOTU mjestu Mutnic3 Ila plani!!; Sebciic kod Novog Travnika .. Do !!esr«e je doslo prilikom prijevozarrupaca koji sevrsi na ovom dijelu planine za novotrav!!.ieku finnu "Tr; de", vlasnistvo Sulejrnana D. Nesreca se dogodjla u 14.30 sari, uvi<1aj je obavila policija, 3 0 svemu je obavijeS!en kan ton alni [Uzilac.

erna hronika

[)nevni avaz, subola, 11. juni/lipanj 2011.

Wlllaj Ila slajallslll

Do doiave kornsila policiji kradlivci zapreznlm koHma uspieli odvuc: [ednu tum narnlestala
Cetvorica razboinika prekjucer su pokusala opljackati kucu Mire Rernic na uglu utica 7. marta i Kozaracke u Bijeljini. Pocinioci su ob il i ulazna vra ta i kompletan namjestaj poceli [0. variti na zaprezna kola. Prolaznicirna Sl1objasnili da rade preselienje i, aavodno, vee Sl1 bi Ii odvezli jednu lao pregu s plijenom. Medutim, naiblize komsije nisu II 10 povjerovale pa su kon taktirale v Iasnicu k116: koja ~ivi u [ameni u Sremu. Odmah jejavljeno i policij i koia ie stigla na lice mjesta i uhapsila trojicu pljacka:la,.dok ie celvnipob· jegao. Obavljen je uvidaj i uzete iziave od jednog punoljetncg idvojice rnaloljetnih pccinilaca, Die ukradenih koiu smo naslijedili, ali, kad ih nema, onda se uvijek moze desiti ovakvo nesro, avo ie treca ili ce tvrta pljacka i sve do sada je bilo nocu, ali nikada niko ni j e bio uhvacen, Sada Sl1 krenuli ovako, po danu - kaze Mira Remic, Na Iicu mjesra okupili su se gradani i komsiie, cudee! se drskos ti lopova. Kazu da ovo nije prvi sluca] pljacke II ovorn dijelu grada i da ce, prerna svernu sudeci, ubud uce svi mora Ii b iti ne opreZtI kako b i Sti tili svoju, ali i komsijsku imovinu. U biRemit: Bile IsprfJlnili stvari je odmah vracen, a ostalo bi trebalo biti vraceno kada se p ron ade 0 db jegli pljackas. [reba irn a ti do b rog u jarneni, opstina Sid, a ovdje nam se djeca skoluju. Borave u kuci
kornsiju .. Zivimo jeljinskoj policiji odavno is-

PjeSak kojeg je jlleer oko 13 sati na trarnvajskoj pruzi kod staialista Remiza, opcina Nov; Grad Samj evo, udario tram va] garaznog broja S05, kojim j e upravljao vo<'$c I.A. (25), nalazise usranju korne iprikljucen je na aparate, potvrdila nam je Biljana J andric, portparol Kliniekogcen tra U niverziteta u Saraievu,

Ismat DUraM pri'MliucaD Da aparata

Udario ga tramvaj kod Hemize

Pjesaka koji u rrenurku nesrece kod sebe nije imao Ii en e dok lim ente preksinoc je idenuficirala njegova kcer ka. Rijec je 0 Isme ru Duraku (74) iz Sarajeva, koji je II Klinicki eentar dovezen s povredarna glave opasnirn po zivot. Smjesten je na intenzivnoj niezi Klinike za neurohirurgiju, B.C.

N akon kraceg skri van j a sarai evski p olicaici prekjucer su uhapsili 24"godisnjeg Anela Botica iz Sarapoliciji.a s kojirn je u drusrvu bio rnalolierni M. S Borica policija sumnjici da je 7. juna oko 16.55 sari u uli ci J osi pa S tadlera u S arai e· vu nakon svade fizicki napao
jeva, koii je odranije poznat

UhaOSan Ana,1 Botie

MUP KS

svog poznanika Adnana K. iz Sara] eva, zada vsi m u nekoliko udaraca u glavu, a potorn je ispalio hi lac iz p i,101 j a u asfalt. Nakcn saslusanja u polieiji osumnjiceni ce bid preda I U nadl ein OSI ka n tonalnom ruziocu, a maloljetnik je nakon saslusania pusten na slohodu, Ad.A.

- rpak

lieu da je u porasru broj krivicnih djela krada te da je u njihovom sprecavaniu potrebna isaradnjagradana, E.M.

Sudi]a za prethodni pesrupak Kanronalnog suda u Livnu razmotrio je prijedlog Kamonalnog !uzilali!· va Ie odredio iednomjesecni pritvor Borislavll Cicicu (47) iz Banje Luke, oSllmnjicenom za pokusaj ubislva i nedozvoljeno drbnje om· zja,saopceno je iz Kantonaluog_s11da u Livl!lI. CiCio:: je uhapsen zbog su.ml!je da je u drvo.rskom mjestu Ljeskovica iz auromalSke push ranio svog leth Bogdana Bijeljca(73). On

Priluorenzbog ran-auaDla lelMa
je pod

Kantonalni sud Livno

Udes u Zavidovi6ima

Zbog hade dva rakijska kazana, vrijednosti oko hiliadu KM, policija je na Palama.uhapsila E>. Z. s Pala i Z. Z iz Isrocne Ilidze, saop cen 0 j e iz CJB Is toen 0 Sarajevo. Rakiiski kazan.zaprerni-

UMrali dua raMi)SBa Mazaoa

Na podrutju Pala

ne 41Ii[ra, ukra den je prekjucer u palianskom naselju Vinograd ispred porodicne kuce u vlasnisrvu S. B., a potom i ispred porodicne kuce Li. K. u Nikolicirna, zapremine 45 litara. Uhapseni Sl1 priznali k.radu.

utiecajern alkohola pucao kroz vra[a pOT..;ldicne kuceBijelica i tom prilikom ga laUe rauio 11rukl1. On je nakon [Oga u.haplien, a policaj ci su pro n ailE pol ua u to· marsku pu§ku ~crvena zas[3va",izkoje jepllcao. Ranjeni Biieljac preba" cen je u drvarski Dom zdravlja, gdje mu je ukaz3na liekarskapomoc. .• Razlozi zbog koiih ie CiCic pl1cao 11zatvorena vra· ta na k ud svog tetlta nis u powati.

Policajci izT rebinj a su [0kam pre I:resa na dvij e lokac.ije kaje ka.ris[e D. M. i jedaIl malolj emik pronaSli 388 metaka m~nog kalibra. Prili.kom pretresa lokacije kojl1 korisri 101 j emik. pronadena je rucna bomba s izvadenim eksplon·

Pronadeni orUZJei municila
ma-

Pretresi u Trebinju

vom, kasikorn i upaljaceru, all tomatska puska sa sest okvita od pllske,puska M-48 bez zalvacaca, pisto!i' "beretta" ; J 93 melka raZJlog kalibra. N a· kon prerresa nasmvljen je cad na rasvjetljavauiu i dokumen· tiranju krivicn ihdj eta.

Vo~acla/(§e povrijedell

.. UDerventi je izvdena provala u kllCll vlasnisrvo odakle su, nakon p.remetacine, u.kradeni zlami nakic, novae i laptop. Uvidajem je myrdeno do je provala izvr~ena nasilnim otv.aranjem ba!konskih vrata Il p.rilemlju kuce. Operarivniradje 1I roku.

ProualniCi usli IIrOZ balMonN. P.,

U Zavidovicima se prek" jucer posJije podne dogodi.la saobtacaina nezgo da, kada je A. K., vozeCi al1tomobil "golf' registarskih ozna.ka 48+]-112, izgu b io komrol u nad upravljaeern i izletio s

preurnuo sa "gO I"
ces ce. VOl3c je zadob io I aklie
[jelesne povrede. Uvidaj su na lieu m jesta oba viIi slu zbenici Poltcijske uprave Zavi· dovid. Na vozilu je prici!!jena Yeca rna leri jalna sl-eta. A r. M. OdUlela municija

18,,""''',1"''''.... 1011 Dnevni avaz

oglasi
.IAIUHQ
';I!I

UWI'(UIHI

it .. "\,

,WdTulo.: .un.dmk

p,t'i .... • ._,11"......,1, n
Illlrld

O'iIilii

:I" odn-d:n'UII" i"".~1iiil""
'\:..,
,ru1n.lODJ>

.. C' GdllOW"Ii

Ekanomsllllilllul!ll
1...
~4

.........
.11'l1li

r;I.", fi

, .. ti... t~i,il

.. pol]..... u radoJ ruin ....... St I!iI dtiJ I II. f.Q' C'm. OIl .I~.,.,_, \ S$ ~.

.

'rIJ_~'

1 SIJOVI,
I Yll,[1II"I"Il!(ln, r II. [(1£ \/11 _NfUt'\£. ,,_

It

r«f ....... _ "

p"

a

...

I•• "

..... d.

...

c

du ..n~

~

~J"I'I

,'<>r<d ... I<n~
D

"1"',,10

d.... U .. ",,,,,,,,h

u..... d:o hJlO~I.'~ ,
jo.lru ....

011,.,.1<:"" 1'<''..:Il00.:

r.dru> 'nj,"~" I'" 1o:DnI.'~

J,I'pl .....,.. ru I)r.l''''~ '"
I"'bl;l'll

,lPltnIJ~vt!

I\n{'I!I~I\/-U

1IUIi.u.TI\I,,~mu ..,. tllJ~,I('

o..-,~... .,1.0u e
(h,If~1
ill!

.~I'III
1. J ....

n\ uu« fft ~KaJt 1fU~ \J~mlft!.'
"I"!l' ;:OIl I~"plt

nlU~;l1lu..

'" nod..,

"'J"

t'ti'ItJdT~a u ..1T ~ I ......

II

cop<'OjJI:uu

\ 1..1.>ol>K

""o:dnom

100_,

a..lJ. RlI ~UUl\l md..... ,ol ... "" u

~M""'" 0:0.1_

.m""

n." ... ol.o

lYIaiJff"-,XI.:iI

'1•• ....". 1r~

row!
-

'•• ;prIJ.", ... ''' .... 'k....... O';I' ... '''',"lllll .. lc' ,J u la .. J,.. IbJ,ll tfiJ<<l<-t .. do}.w"~"l.~jJ": ~ 'L~ bIogr:a.rJ,}I.I. L, l~ L!I,.JOU I adl~ i11...:td"ll :.]I{(;J. d,J'I<"'''''' "" .1,;....... pr''' ........ 1.Ik"h<I"' '(,-" QI .... 'JiI!~uwnO'o'ilt'!!i:"~ " LlM!~11 ... r Iii \:h. LJAur fa ~)rn p ,aII;lI,pr..'I
~ l.I""l'n::nl:w.:,g

'" L...~.
"",.nS.;

rood,,.. "'_"I'"

..,.......
Ui4:p.:

~

lI-iilU'lt'iu

...

'IiI1U":1II

4n,,,iL(1on '1U-I,...!.-n,.

I('.lIJ'C.h.'h.,

1lT1J.l~

.......... 1 r~£I"P'iu tndRe l.i1J.JIilCC..I.I~lJIu:.uJL.&,I:tIol~--..~ ... ('&ldtu;t~,O f!ldilOlll l[U./u ... 4.lulu G pl-Il\,,u.uI}U ,tu.L& I'Ll flIlu;nttnJ ud..Jl '-".I .. ~ H~fn ..\t'\...m: In.....uC1Ji!' t,.. n DJr", ....... "."... """'lunul"
... jj'll.J'!',,,'lt_jc 1111drJ

....... Jj-JftD

..

i.

tit'

J.nn,!;

l.iioL.l

k.;t

mjc .......... ,Ii 1o 10LIJ(hJI.i ("1P'~1r,..; J

r'T'1",.ldU. bw:t,oIIa_

UII't'fIZIlEl

U S,.IJJf'U

E.!I:onDmllll r.kullal
II.

s.....,••

Ojol ~..... ~,,,,,,,, '~flnI""rr.i, 10lil ,I l""""'no 1""1" ...... of, .. l.nJ,dal I'<'-"...b '~""'''Il'''"r' [, ... Ir t""'" 1 ' ... 1 ...... P"" m .. 1»,..,.,1;0"""1"1,,, " , 0-." .... p<!f~ d.u..o' l'< .. ">l'IIe ""ll>bu "')",,'TI," a.>dI<lnoil "'_ DG'liJ:ui '0< bpllln'j.".-Ij-u IMGtlIii' .do". 1 or. If bill prilo ml U 'orilill-I'II iii (I",j~rmol' r...n~~jjl Itb<w ~Id.oto ... gnu' I""" , ... ti" ec '" pn;lhadJJ< pt<nl'

't

J'n,,"""'" .."",~".. . ,.,.'1iI
"u"ol.dawn

J<"

~,
'''''''''"

pod.,,,,

",,_,ii

....u..>l>lI D ~

I I"

~'r,".""
do JOIP' ... ""~

IV "",,\unu.

o
(4u1tc<t:o I ",,,,.,,._ c< It' J~'''',"11 ...... tTl ''''''U,\OjI,,,,Lo

0 -\ \

J~

T I'

'I

r

nido<> Cltl:1~u, • r.td [,I 'ro.I"'fll' ed 1 mw ..... ".!R: 1nIlmIn, ;pJ,.tll 1>"'" DlJru.:"""JlI

"""-1'"
lit

mu:.w ".,

t..... 11"':'\ "" K "",...... ' ........... """"'" .. I=,"" "" 1l1>LIn'~koir ool",ouTJ.>. 0<1"",""" P<J'oshI, l"ll t>.,..IuI ..... , ~ do> P"'" buI",,,,,,,, ,.. "", rodtIo "",,, .. ....,J0ll. do> d\' ,'''' 1100' "" <or obG, ,.. proto".

~""'C"

...

:.:.or _w...

.. ,, uij...!u. 11 j .... ~Il w.lIhj.'I~"j. I.. ~ ~io' I<'H<U

.. ~

'<dO"". It. O'J_ ...rr:w

Uf""h Ml ' JIklu Ill! "" rNl..n .... ~ Ilpl. 'I""hJ' ~."'",r;Jd"", mJ.... i1 1"" 1...o.too:IL..,.... 0" LHu

"!I;Iol"""If<!oj_.ot'"....,~ IJ. ~\jo.:"''',.. " ""bbJ"""", u, <0. ""..,. 0<1 In m","""",
lU'J" ....

".

om .. oodu ,juhlin,. ........., '"
.......0
"" \~

odi ,.....tId n" "",1,,,,01,;0,
ka

"....,," J'n,~,
'I._"", l'I1.... p ~"'" rod ...... mIIo

r..., cnl no :><In...,...1 "I \ E.R1.11_'T I !ell fu,l. ~"",1'''J4'''~~:''oortl."

'" ~ ~

oub,r,

'"

((I .!mil

I m'"~

II

.""""",,,,,,,,,"

""""~

u ... ..ru..., OSI""'" ......"" .... Ul',Q .... O 11'1: U. ,I L I)r. M •• k.", ~. b..oj I. ~h ...... 0:0.1".... """· . _

,ill"'".1.

rPfl'tdoti

\I

bi~l".....r aLul"", .

i!Ir.:;

OI"DnJ-

Qui.",

rod""'''

nJ~

1""'.' 3

,..

'" lIo1!o<dan

,

jIOIIj'OWo: t "",~""",,,,,

r" ..,~..,.,.," '

,..

",,!..un. 0 I... ._ M.J3OU ,
1UII1. .. .r"U

od

d.m;o

<>toJ'" I,,, _ ...

NAST AVNO· NAUC NO VIJ ECE STQMATOLOSKOG FAKULTETA UNIVERIITET AU SARAJEVU

OBJAVLJUJE
• Mr. St. Ilr. AM RA A RS LANAGIC • M URATBE GOVICb ran it] ce do klorsku d j se rtacij u, pod naslovem: "EVALUACIJA KliNICKIH PAR.AMETAR.A MOLARNO lNCIZIVNIH HIPOMINERALIZACIJ,A CIJI POSTfRUPTIVNOG LOMACAKLINE" U PREDlK· dana 12. 07.2011. gooineu 11,00 sa~ u Amfitealru Stomatolo§kogfllluJlteta u Sarajevu, Bolnicka 4a, ad brana je javna, a doklorska dis ertac ija se mote pogledati svaki m radnim danom od 9 do 12 u Oe'ka, nalu Fakulteta" • Mr. St. ~r. NINA MARKOVIC braniti: cedoktorsku disertaciju, pod naslovorn.

I"rul~ I.lov.mJt.

""'''''''"JI,

ioj 1i'.J"rilJjt

KO ,K R
,•• :prij,f'" IKVI_r v ';:d.!ol J K \ Annltile
~K
U

,,..dlll 0<100'

2011\ r'dIAClI
10 i..... ridlQII

10"uj,IKII

"FAKIORI RIZIKA I DETEKC!JA INICIJALNIH PROMJENA NA PARODDNTU U OJECIJEM UZAASTU (KOMPA.RAIIVNA, SlA.ATlFICIA.ANA, KUN1(;kO.AADI.OLOSKASTUDIJA.)" dan a 15. 7. 2011. god ine u 11 ,00 sati u Amfiteatru Stomatolosko g faku Iteta uSa raj evu, B01ni Cka 4a, o dbrana je iavna, a doklorsk3 dis ertacija se mo~e pogledaU svakj m radnim danom od 9 do 12 u De ka· natu Fakulteta"

8,,'m,ln'kl cntJI ~s
I 21d Utd ...

Zl1l..1ndidille iz\iIII Sanjc ...~ OOclbjcdcn )',"jdYl "'MI.W1o (N.lJ~ Of\0Itt! I S.an:. GoJ din.! ttbl~...lj i',llIla. ,",0",.1<" '1~lrrl)lI .: 03J 4 I ~ Pril" e loa ikolunltenllgjatl ,1.1' ~t"'" III dl'l'I.' '" nl ~Jrc.;u U"lm,jr 4,0.0, ~!'IIJt'\o

BOSNA IHIRUGOVINA federaciia 80$J1" i Hercego,ine Z."ltk."D.b'i,/d .flallion Z.ml/isn"l,"jiini ured
Brol' 039·0·0n·II·IJI)O

opcmsJ(I suo U rE~NJU

Dan", 06. Q"" .2017. godin"

852

Na .,n""" el, 88, • u mi sa tl.0:3, i 67, Z<lkon, ",mljosnjim knilgam, F,rlera,lje BrH, l"SI. No,,"" FBIHbr, l!lJOO I 54f{)41" OpCinsl:i,u~ u ToSnju. "ml~Sooknji;ni wed

°

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJISNOKNJIZNOG UlO~KA

U 'eml~!noknll!11om ~redmet" 'br, 039·0·0n·11·000 652. po uhljf\IU LjevaloJl'it lijaoj" sin, Juslfi. i Lj,vaI;U'iG SIN,oj,. oj. na J",lfi, i, Trept" " IOku j. po,tupok "S,post"llanla ze· mlji;no,njil",g ul.ska, N,b,lnin, '" ,oju so uspo,tavlj' , •• mll~noknll!111ult)tak I' po "",pm w.rnl""" postedP. voi lisl br. IOS9 '"0, Tr,pe,. o,",o.n. k,o; ,katastarsk, testlc, br. 1571 IV, Bridie 6 kl,se u pov, 1:l~7 rn2, ~oja odgova", premo pOd"ima .Iarog ptemje", ,. kL ,br, 36Q15U,"", Brldl' n~"6I<1ase" P"" 134/ ml upi"na u ll<. "I, br, 611, k,O. SP Tr.pte. , Prem, pod"i"", i<ams~a Opti", T,S..,i. po.jedni,i •• ,,<Ie, ne nebel"ine SU qMk~"e lilad, sin Jusul. i Ljevakg,ie Su· "d. sin Jusula I, Trepta. ojol;ie prema pooj,oima '.ml~Sno, knj,lnog "eda Optins,og sud. u Te~niu, ,.0 su,lasoici u tk,

"pi""

on'"

'UI.b,. 61Ik,0. Trap". upisani su lj,va,"," Dul'ga, sin Osman. i, Trepta. Ljevakovic DulS;l, kti Mene i, Trepeo" lj~· "ko,it Must.la, sin M.ho i! T,opta, Ljev,ku'it Ib"him, sin Mehe I, Trel>fa, Llek,al<o,ie Kusejn, ~in I~te I, Trepta, Lleoak HIl".,.,in Sallll, i, Tmp", Lj'valio'ic Sulojman. sin Emin, 'I, Trepl., Lll!'lako,it Urn>, "d, Emln. ~ rrep~a. Planolt Hallma '.n. Mu.t,lol, J,blanle,. Lj".kovit S.lih, sin S.I;I1. il T" el)1a, Llevakovlt Senl., I:tl S.lIh, ~ rre~e,. Lje,a}{ol<lc,,,Ie· jh" kti S,liha i, Trept., Lj••• koy;t Nasih., "i Saliha i, T," "pIa, LI.vakovlc Ju,ul. ,I" Huse I, Trepla, Llevako,lt Halru' ojin, sin Sm'i'i' Trepta, Lj",ko"ie Nunj_, sin Smalei, T,· "pta. LI",I H'lrudln, sin, Kasima ~ Tr.l)1o, Li,,""",lt Rami· I'.l'"' K,," ~ Trept,. Haj~,revit aulosma, ~ N.'OQ ~'hera, Ljev,kovlt Flkret, sin flu,. ~ Tlept'. Halllo,lt 11'10. !1m, flus" i, ~ija, Kosovtio Fikrelll, i, T,~pt.1, $p,hic Selim •• lena H~,,;. na i, .Kosove, Lj'valio'it Il>m,sin Ibrahim. il TeSnla, M"mi"., viC Ru~ji.le .. Juse i, Med.Joo", I LjevakGVicR.il. sin lbrahi· m.i,Tmp'" POli,alu 5e liel kufa p~,!iJ pravo "Iasollt" mneko 0"'90 pta· vo na loj DBknllninid, .vojo ptaVOprij.", u ro,u od 60 d, .. or! don, naia'e podneskom u d'a pnmier1<illlO dOl<a!u.u s"pro· tnom n~itlO'Il{lp.rav{Inece biti Ul8"!Ou ubzir pririkom uspostave ,.mliilrlOknlilnog ul~lra, Lioa kOja pola1u..prav" n, loj nenolnlnl mogu n"edsni rok n. ,.hllev p",du~li '" n'imanle sliledecih 90 d.na, k"o bl im '0 oala m,gutHom d. pIiba,. p.t"bn, do,,,, ,Ukoliko 'u pm, dul,n.n1 10k" "' ",111,dipol."a, ,emlil!noknli!lll ulo!,k 'e $" 'u5poslOvili o",ovu do I,d, pribavll,nih ojo",,,. 1,JIjI~!ooknll!nl ",I.rem, J'Smi"i<a Prnia,"","

U.l¥fl~llnr

U S •• '.IEYU

OD·\\'J

NJ

... n...,.,.,.tJ."",
~jl\no

1'dl>anI ...~

Illull"'"

l

"",tr.. lftII u ~"''\I'''''

nU ~-"111' 'II~ bnu

"'-' n

'I 1»''&'

I..... ::011
.. -

,..,,,

I

nl',U",lU.In•• .".q:.al. .. :od,.. ..... II..... I,till, :11 1tIo,ln' ... ,flUI:I1i1.J nl'j,I

u.....'I ll ... up', ..

0,

\t1.,,, ... 1.0.1 WI Pro""P ..din
J~

om"" 1"'111.....

11.

H ~'" F.~' "

01_

erna hronl·ka ..
"

,Ilnevni avaz, subola, lljuni/lipanj201l

19

HonoPlla nadenapO dOlaUi gradanina
Policajci u Brckom su

Brcko Distrikt

na osnovu prijave gradanina pronasli dva zasada indijske konoplje, sa ukupno

nadeno je dever, a u drugom 10 stabliika te 52 siernena iridijske korioplje.

19 stabljika u naselju Ivici. U jednorn zasadu, vlasnisrvu A. A. (30), pro-

Protiv A. A. bit ce podnesen iZ"jcilaj nadleznom ruzilasrvu.

Osuden jer je nakon obaranja mlade pjesakinje pobjegao s mjesta udesa, ne rkazavsl joj pomoe
Na Opcinskom sudu u Visokorn okoncano je suo denje 34·godi~njem Mimesu Ganicu, koji se.prema opruznici Tuailasrva Zen icko·dobojskog karuona, terei io za Ieska kri vi ena dj ela protiv sigurnosti javncg pro omera i neukazivanje IlO' moci osobi povriiedenoi u saob racaj no [nesreci, redno nakon udesa na Banievcu, utvrden mu ie 1,31
prornil alkchola u krvi,

Mirnesu Gan~C ses gOd-na i cerri _leseca zaluora

IF.to: f. Haian/oa)

Izraziokajanje
U obracanju sudu u zavrsno] ri]eCiGanic je istakao dase kaje, naglasivsi da i sam ima djecu i "neka rnu je Bog na pomodi", Otac stradale djevojke Dzafer zatrazio je pri j e izrican j a p resu de od suda "samo prav ien u kaznu". Porodica nastradale upucena je na parnicni posrupa k radi rna terii al ne odstete, a osudeni Ganic platit ce i rros kove s u den j a. Nakon teske nesrece u njihovorn gradu mladi stanovnici Breze organizirali
su niz prcjekata, povorki

Policija iz Laktasa jucer je oko tri sa ta brzom in tervencijom iblokadom putnih pravaca uhapsila Duru Ubiparipa (28) i Ilu Oscojifu(32),obojica iz rnjesta J ablan, koj isu neposredne prije toga iz kruga preduzeea "Zmijanje" u naselju

UMrali celiri sMulera
podrucju Iaktaske opsti ne u

Trnkod Laktasa

Nis.pravno vozilo
Ganic je 12. feb rua ra ove godine oko 22,50 sari na pcdruciu Breze, upravljajuci tehnicki neispravnom "ope! asconorn" (365·T·956) iz Breze ka Gornjoj Brezi, udario dievoiku Amru Musano· vic, a ends pobjegao, ne pruzivsi io] pomoc, Nepravcmccnom presudom sudije Ediba Kucukovica Ganic ie osuden na kaznu za tvora od sest godi n a i cetiri rnieseca. Pojedinacno, k azn a za nesrecu izn osi ce ti-

Trn ukrali cetiri skutera irazni gradevinski materi jal, • Zaustavljen je autornobi! "ford escort" slovenskih registars kih oznak a ko] im su uprav I[ala dvoiica osurnni i· cenih. U prtljazniku su pro" nadena dva skutera i alar, a pretreso m stamb enog objekra u naselju jablan u Laktasima prona den je jos jedan skuter, U toku su prerresi na

cil]u pronalaska i cetvrtog ukradenog sku [era - saopceno jejucerizCJBBanja Luka, Zbo g dovoden j a u vezu s izvrsenjern ovog krivicnog djela polici]a je uhapsila jos jedn og rul adi ca, za ko j eg se u tvrduje ima li krivicnu odgovorncst, odnosno ie Ii bio saucesnik dvojici osurnnjicenih u kradama, N a osnovu racuna koi e je vlasnik ovcg preduzeca doni 0 policij skim sl uzbeni cirna u Lak Iasirna utvrdeno je da se materijalna steta procjenjuje na oko 20.001l KM, a vraceni su m u svi do sada pronadeni predrneti. B. S.

MUS8110vic:Prekillul mliJdi iivl)l ri go dine i deve Irn ieseci.a za
neukazivanje pornoci godi-

nu i osam rnjeseci. U jedinstvenu kaznu od 76 mieseci

bir ee rnu uracunat i pritvor U koiem se nalazio rnjesec i perdana. Kad je pronaden, nepos-

upozorenja i protesta zbog prebrze voznie kroz niihov grad, a u pomen na poginulu Arnru. A.Di.

Dvadeseldeve\ogodiSni i M. J. iz Tu.zlc zadobio je lakse ljeiesne povrede kada je, preksinoc oko 19 sati,. !;Ie· perom "man" sletio s pUla i p revrn uo se u kanal. Udes se aogodio na magisrralnom puw Tuzla· Zvornik,nedaI.eko od lUnda u naselju CakloviCi, a sarno pukom sretom vazac kamiona prosao je bez teZih posljed;. ca. Prema tvrdnjama ocevi· daca, do u desa ie dos 10kada

Sieper zaurSiD U ManalU,raSUDse lerel

Caklovi6i kod Tuzle

je M. T. (53) izTuzle, vozeCi »sevrole al'eo", preticuti je· dnog od ucesnih u sao· b raeaj lJ, U grazio prvens tV 0 prolaza vozacu slepera M. J., koi i je, pokuilavsi izbjeci ne" zgodu, skrenuo s magistrale ukanal. N a 51eperu koji je p r~vo· zio ogromne kolicine e1ek· rra m a leI ijaJa pricin j en.a j e [0 mLna rn a tcri'jalna srem, a uvidaj su obavili pripadnici policijske sranice Istok

J OlO K. (58) iz Mahale kod Odfuka kri vicno ee biti peijavI jen Kan[onalnom l1.,ziJaSl· vu. u Oraiiiu zbog toga lito je prekjucer oko ]9 sa ti sacekao svog komsiju Stipu E. (34) dok se trak torom vracao kuCi te memlnom sipkom udario po kabini i ra"bio baeno Sla· klo. •Inciden m je prethodio fi· zicki napad Stipe E. na 21-godisnjeg M. K., memamo boo lesnog sin.a Joze K, Svjedoci su nauDispricali !<akoje Slipo E. udario nekoliko samara boo

Metalnom liPltom udaraOpo tralttoru

Mahala koo Odzaka

lesnom mladicu, Kada je otac saznao cia je komsija Stipo E. i,amarao nj egovogsina, od!· ucioseosvetiti. Sacekao ie Sti· pu po povrai:ku kuCiinapao ga meialnorn sipkom, ali ga nije povrijedin - kaie narn izvo.riz odful:ke polici je. J ozo K. jeu zasookuDolja· nj i=ao jo~ jedan incident. o tiiiao ie nepoz:van do kuce porodice Grgic i verhalno ill napao. Psovke i prijemje je upu6vao svim clanovima po. radice, zbog /:ega je pon ova in tervenirala policija. Ta.B.

Spec
.Z. E.. H. E. i H. A. preksinoc ,
U ugosrileljskom objekru "Capy" u Teilnju, vlasnistvo su.razbii ali in ven tar te n a par· kingu ostetUi vozilo BMW. Tom prilikom lakse rje]esne povrede zadobili Sll gosD L\gostiteljskog objekta K. S.; T. E. Policajci su uhapsili H. E.; priveli ga u sluzbene prOSlO~ rije.

MUP·aTK.

A.Mu.

IF.to:

A. Muslim.vic)

20 "''''''' 11.1"_~101l. Dnevnj avaz

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON OPCINSKI SUD U MOSTARU Broj: 580 Mal 033491 07 Mal Mostar, 16. OS, 2011. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACljA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPCINSKI SUD U TUZLI BRO): 032·()·Mal·07.()03737 Tuzla, 28, 04. 20U. godine Opcinski sud u Tuzli, strucni saradnik Lejla Gazibegovic Begovic, u pravnej srvari ruzirel]a JZU Univeraiterski klinicki centar Tuzla, ul. Trnovac bb, protiv ruzenog Vranjevac Dajane iz Tuzle, ul. Husinskih rud a r. br. 201, radi duga, vps 322,0() KM, dana 2S. 04. 2011, godine:

OBJAVLJUJE
• dosta va rnzbe na cdgovnr • Tu:::ileJj j. lU~bom od dana 27 09.2007. godinc [r.tio dasud tuzenog obove1. oa isplaru duga u ukupnorn iznosu ad 322,00 KM. Tuzbeni zahuev ruzitelja je zasnov a n na cinjenicnim navodima da tuzeni nije ruziteiu izmirio racune za troskove bolnickog lijecenja ua Klinici za ginekologiju i a kuserstvo, Kako ruzeni niie izmirio dug, to tuzi!e1j predlaze da sud done se slijedecu: PRESUDU Obavezuje se l'uzeni. d. IUZiIelju isplati izncs cd 322,00 KM S3 zakonskom Zat.ZUOm kamatom pccev od d~oa dospijeea svakog ro~UQ", pa do isplaie, kao ; da tu.:iil"lju nukriadi rro'ko,'e paroicnog posrupka, asve u roku od 30 dana cd dana prijema presude, pod prijernjorn prinudnog izvrsenja, Ovim putem milenom se dostavlia tuzba na odgevor u srnislu odredaba .01. 62, sr, 2. Zakona 0 parnicncm postupku F BiH ("Sluibeo. novine F BiH", brei: 53/03,73/05 i 19/06: u daliern teksru Z1'1'), uz pcuku je tu~eni du;l~n u skladu so odredbarna R 70. i ':1. 7L Zl'P-~, najkasnije u ruku od 30 dono od dana prijerna ru,be, dostaviu pismeni odgovor na tuzbu. U odgovcru na tuzbu ruzeni moze israci moguce procesne prigovore i iziasniti se da li priznaje iii ospcrava postavljeni ruzbeni zahtiev, Ako ruzeni tuzbeni zahtiev osporava odgovor na ruzbu mora sadrzavati i =10' g. iz kojih isri osporava, kao i Cinjenic. na kojima zasniva svoje navode, dokaze Kojima se u tvrduj u reci 0 jen ice, te pro vni osnovsv ih 0 avoda, Odgovcr n a tuzb u mora bi ri razum Ijiv i sadrzavati sve sto je potrebuo da bi se po is tom moglo postupati, a posebno oznacenie sud. i broj predmeta, ime i. preaime, prebivaliste iii. boraviste stranaka i njihovih punomoenika (adresu za pravne 1;0'), re predmet SpOTO; porp;s. i\ko tu2en; ne dOSlOV;pismeni odgovor ria luibu u gore navedenom roku sud co don ijeti presudu kojom se usvaja tuzbeni zahrjev tuzirelja (presuda zbog propustanja), osirn ako je mzbe~i zahtjev oc;gledno neosnovan lSI, st. I, ZPI'-aj. Ako luz.ni D. doslav; odgovor na luibu, a tuzilelj " tuzbi nij. trnzio donosenje pr.sude zbog propuslanjo sud t. z.kazati pripremnQ rocii'lLe n.kon pro[eb rob zo poduosenje odgovor no luzbu. U $Iuc~ju prorojene ~d{ese ruze!!i je duianu smislu cl~n" 352. ZPP·a,.o tOme obavjesrj c; ovoj sud, u prorivnom ce snosili posljedic. u skladu s. ~akOQom. Pod uslovima iz tlooa 74. Z1'p· au svom odgovoru na mzbu, " najkasnije oa pripremnom rocistu tuzeni mo!:e pod.nijeli prOfi-

PRA VNA STVAR: Tufitelj: JP HT d.o.o, Mosrar - Direkcija za pokrernu rnrezu, Mostar Tuzeni: Mariia Zelie, Cirn, Ann: i Nokole Ma.ric3 31 A Mosrar Tuzeno] Mari]i Zelie dosravlja se tuzba na obavezni odgovor :

OGLAS

ul, Kneza

Branimira

b.b,

en

vtlJ.zbu.
Ob.vjeSlava se !Uleni d. se dos!avo tuzbe smalm ob.vljenom protekom rob od IS don. od dan. objavlji".nj3 ;ste u dnevnim !lovin,rna koje se dimibuiraju tl Fede.r.cij!i BiH" doSla". pisme· Q' ce Se obaviti iSlovremenim obj"vljiv.njem pismeoa no oglosooj plo~i sud", Sltllen i ,aradn ik L.jla Gal; b.goviC Begov i c

TuiBENI ZAHTJEV "Du"an je tuzeni isplatiri tuaiteliu na ime duga za koristenje mobitel usluga iznos od 1650,38 KM sa. zakonskom kamatom, i 10: .. na iznos 0 d 449,30 KM po cev ad 16. 09. 2006 go d. do ispla te, . na iznos ad 751,08 KM pceev ad 16. 11. 2006. god. do isplare, . na iznos ad 450,00 KM pocev od 16. J2, 2006. god. do isplate, re mu nadoknaditi rroskove parnicncg postupka, a sve u roku od 30 dana, "Tuzicelj ie predlozio sudu da ukoliko tuzeni u zakonskorn roku lie dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu cJalla 182. ZPP-a, donese presudu usljed propustan]a. Ovom prilikorn pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu DBA VEZNIPISMENI ODG'OVOR NA TuiBU u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tuzitelja (.oL 454. st. J_ i 2., 70. st. J_ u svezi s 52. SI. 2. Zakona 0 53/003), - odgovor na tuibu mora biti razumljiv i mora sadrzavari sve ono je porrebno dab i se njern u IIIcglo postupi ti, a pose b no u isto m rreba naves ri: . 1. Oznaku suda i brcjpredmera, ime i prezirne, prebivaliste iii boraviste stranaka i njihovi h p u nom ccn ika re p redmet spa ra, . 2. Procesne prigovore koje ne mozete isticati nakon dcstavlianja cdgovora na luzbu (DPI. Prigovor mjesne uadleznosu <'1. 19, SL L ZPP F BiH). 3. Decidno se iziasniti da Ii priznaiere iIi osporavate tuzbeni zahtiev, 4, Ukoliko osporavate tuzbeni zahtjev duzni SIC u odgovoru na tuzbu taeno navesti RAZLOGE zbog koiih osporavare tuzbeni zahriev, CINJENICE na Kojima zasn ivate svoie aavade i dostavite DOKAZE koiima se utvrduju te einienice (el. 71. ZPP FBiH). 5. Ilz isprave sastavljene na stranom ieziku duzni SIC dostaviti ovjcren prcvod (a 134. sr. 2. ZPP FBiH). 6. UkQJiko predhzele provodeoje dokaza saslu.sanjelll svjedoka du~ni sle 211 sva.kog svjedok.a navesli rllcno ime, prezime, ime jednog rod.itelj", adrC$u slanovanj", na koje okolnosti pred] a:!ere d" ses vjedok sas.!usa «(,I. 137. Sl. 3. ZPP F BiH). 7. Pismeni odgovor morale osobno pOlpisad (eL 334. st. 2. ZPP FBill). " Ukoliko U oavedenom roku ne dostavite pismeni odgovor n" tuibu sud ce donijeri Presudu i usvojici tuibeni zahrjev - Presudll zbog propustanj" (CI. 182. Sl. I ZPI'-a). NI\.POMENA: Dosbva se smatm obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (el. 348. st. 4. ZPP-ll F BiH). Srrucoi s"radnik Kernal Maksumic

cl.

cl.

sto

UN~yERZITET U SARAJEVU MASINSKI FAKUL TET SARAJEVO daje

OBAVJESTENJE
Mr. Sc. SANDA MIDiIC. KURTAGIC, branit ce doktorsku di.ertaciju, pod lIa,lovorn:

.... '
,...

..

"INSTRUMENTl NAjBOLjE RASPOLoirVE TEHNIKE V FVNKCIJ) ODRiIVOG RAZVOjA NA PRIMJERU PREHRAMBENE IN'DUSTRIJE" na Masinskom r.kuheru Sarajevo, dana]2, 07, 2011. godine u 10.00 sati,saJa 101. Radse mo~e pogledoti svakim rad.nim d:mom od 09.00-14.00sa'i u Sekrenlrijaru Fakulrcm, Pris [u p odb ran i je java D,

UNlVERZlTET U SARAJEVU MASINSKl FAKUL TET SARAJEVO Vilsonovo selaliste 9,. Tel. 033 729 813

OBA VJESTENJE
tllj;glj,~~

~~~trI.dIfiI:
~ IIqItIlll
II.

r....

1

.'

1fSd1.

j-.d.. .... ~~

It

Radi kv.litelnije pripreme 5!liden"ta z, polaganje priiemnog skarn fnkuiteru Uni"e,zile!a u Sarajevu bil ce organizirana

ispim iz ma[ematike,

na Mosin·

....
1fJ.1'lIII1~"'~~.t~

ol' .. _

.....

~_,>1_
1"""' ........

00 III mMl .. (~ ~III ~.'-D

......

.....

PRIPREMNA NASTAVA IZ ELEMENTARNE MA TEMA TIKE u periodu od 20. 06. - 01. 07.2011. godine. S"i ",inter.sira.ni ka.ndi.d.ri ITebali':Do da se p,ija" • Srudenlskoj slu:lbi Fukuhel:l najka$nij~ do 17 06. 2011. godi.!'!e. Cijena pohodanja pripremno nastove po bndidatu je 150 KM. Prijemni ispil odriat c. se 04, 07. 2011. godine od 10.00 - 12.00 saD na Masinskom fakultetu,

~6~""'1II~I.I"rmlli"ll"'~!16 .It.'.it .. ~

..u..n...~

~

""lIll.IIIIm
:n1 ..............

.u

Im1.I

"IiTft;h.t ,..

Ul 1I!i"1EED

Ba~' '. 11(1.. [(.(1."1'1

01". _. 0.00",'.,.,
.. H.

".~~

~~~
iNJI,~'¥!U~~1.

~::-IM'~':~ ~ q~~~: ::~~~~,:= ~ ....
iiti_
O~~f'll"".l.lloo..a. ....

c.....

,,'I'tWoII'4~._1'I

t~,

~-"
~

u ~~

....... ~t.fIDHUI),A

_'I!N~ ..... '",ON""ulOA YHOO
... ;.Iit" ...
IIII.II"DI: !I1IIi-DIICiii'D&F. __ ...........

l'..&,I!Il:l..II...ICOYA'UOOYiQiIt'" O..,.,.,.,ANJIU
___

II~

...

v....

'r-

'n

..

..... .. IJI.L'JJ~~!'I1iii

~f'

.... ~jl4[T:II!;

~'" ..

.... n.........

oglasi

Dnevni avaz _.

11,_1>"J>D".

21

PriJauill SI za pruu IrHuuz
n

V SUhOlU, 18. juna 20 II. godine, u Saraievu ce biti odrzana prva trka uz stepeniste u Avaa Twist Toweru, Avoz Twist Tower visok je I metra i najveca je zgrada U regionu, Na 36 spratu ovcg iedinstvenog obiekta nalazi se vidikovac, na koiem ~ biti cilj rrke, koja ima 780 stepen iIta, Ovakve nke se redovno organizuju u najljepsim tornjevima svjetskih rnetropola kao ~lO su Niujerk, London, Berlin, Dubai.~. Trka u Avazovorn tornju ie, inace, vee uvrstena u kalendar ugledne svietske asocijacije Towerrunning World Cup. Organizaror je kompanija Avaz roro press, Kon kurcnci j 3 • rnuskarci (do 3S godiaa) • iene (do 35 gcdina)
• veterani • veterani Priiave (muskarci) (zene)

stepenl;ite IUHZ Twist Towera

vaz tower
I'I!L _

RUNNING 20 J

P,RUAVA
ZAUeESCE, 0
'l_

0

r_.,.. uuD

__

1..... _'--

;......

-:--

_

Kotizacija se ne placa, a prijaviti se rnozere na tri nacina
I. putern e-rnaila mnning@avaz.ba (popunien i vlastorucno porpisan obrazac skenirati i poslari na navedeni 2. popunjavanjem prijave iz Dnevnog avaza 3.. iic!!o u Avaz twist toweru u Sarajevu Nagra.de V zenskoj i musko] konkurenciji nagrade su sljedece: e-mail)

~~, ----~---------------------------------,-,.-.,-"'.~

,-~~~l

__

-

__

~~~

__

~_.._~~

__

......

----------------

~-----------------............ '---'------------------

.3. mjesto: 200 KM + sratua + medalia + spcnzorski palter Specijalne nagrade za sve koii osvoje prvih 10 mjesta, najstarijeg ucesnika, statua statua te za klub koji bude imao najvise paket paket takmieara

• L Miesto: LOOOKM + statua + medalja + sponzorski paket • 2, rnjesto: 500 KM + starua + rnedalia + sponzorski paker

pcklcni

za na] raladeg

Z a ve terane:
• I.. mjesto: • 2. miesto:

paker Svi ucesnici besplatno ee dobiti: rnajicu, kapu, zasravu, diplcrnu, osvjefenje,
Sve inforrnaciie
\VWW .dnevnia

+ plaketa + sponzorski + plaketa + spcnzorski • 3_ rnjesto: statua + plaketa + sponzorski
mozete

____

3il

dobiri na tel, broi: 00387 33 281 391 e-mail: dostaviti
n3

running@avaz.ba sa naznakom za maraton

vaz.ba
adresu Tesaujska 24a, Sarajevo,

I'rijave za nceilce na marston

H,DO AIP[
" .... .1

U'ML lJ,"J.I.

ADII'"

B0 SNA • H Efl CEGOVmA fEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTO N SARAJ EVO OptlNSKI SUO U SARAJEVU Bmj: 09 65 Mals 106315 09 Mals Opeins~i sud u Sarajevu, strutnl saradnjk Emin. Burgie, u pravno] stvari luzitelja "AVAZ-ROTO PRESS" d.e,o. Sarajevo, uliea mema.a Bljedi!:a bIOI 185., 'proto,. tutenog "I M M OBIUARE" d.o.o, Sarajevo, ut. Zovik :1I.b. Hadzici, radi duga ad 2.1·54,15 KM, dania je dana 16 05~ 2011. godine i na osnovu ctana 348 stav 3 Zakona a pamlcnom postuplru FBiH (SI. novins bml 53/03~ fBi H) obja"ljuje:

na do lsplate,
• na enos od 535,00 KM pocev od 08, 01. 2009, godine do lsplate, • na enos od 106,47 !I'M poeev od ()4, 02. 2009, godi· ne do lsplate, - ra ;znos od 292,50 K'M peeev oc 1)4, 02. 2009, godi· nedo "plate, - na lznos od 106,47 KM pocev od 09', 03. 2009, godine do lsplate, • na znos od 292,50 KM pocev od 02 04 ~2009godine do isplate, • n3 'zoos ad 106,47 KM pocev od 08 04.2009, godi. ne do isplate, uz naknadu iJ'Wkova postupka ulznosu ad 129,75 KM, sve u ro~u od 15 dana. Pouka: PrOliv ove presude nije dcpustana taiba, ali 'uleni moze p odnijeti prijed Iog za novrat pam lee u prijas nle o bav je stsva se iuzem da se costava ovo g plsrnena smatra obavljenom u roku od 1:5 dana ad dena objovlji, vonjo u dn evnim novi nama FBfH i na oQlosn oj tlbli su· da . STRut NI SA flAONI K Emin a Bu r~ ie

B OS NA .1 HERe EGOVINA FED ERAC IJA BOSNE I HE RCEGOVINE KANiTON SAAAJ EVO OptlNSKI SUD U SARAJEVU '8 ro]: 85 0 Ps 034230 07 Ps Sa rajeva, 30 05~ 2011. godine

Opcinski sud u Saratevu, to sudija Radivoje Stanis it, u pravnoj sivari tuiilelja: .ZVIJE1DA· 000 SARAJEVO, ul. Bajlovacka b b, profiv tuzen ih: 1. _ELiT FOREI GN TRADE· 000 SARAJ EVO, ul. Rajlovacka cesta bb, 2. IBRAHIM HHEM SfYAHHAN lz lstambula, ul Ba~irkay Zuhuratbaba. e 29, Republik..J Iurska i 3, YILDIRIM OZBEK lz lstambula,. Uskadar, Haciambey cad, Rifatbey 3/8, RepubliM Tur;ir.l., radl naknade ~tete vsp. 9~802,97 KM, na osnovu ~Iana 348. Stilv3. Zakona 0 pami~nom posluplru (51. noeme FlliH" br, 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:

PRESUDU
" lbogpmp "!la nja •
TUieni je duian tuiitelju isplaliti lznos duqa ad 2,164,15 KM sa prlpadaj uei m zakonskim l.ltezni m kam atama, shadno Zakonu 0 vis;ni slope zate,zne !kama· Ie, I to: • na iznas ad 89,74 KM pODev od 09.12.2008. go dine do isplate, • na i:znos od 585,00 KM pocev od 09. 12.2008 godi.

OGLAS
Paziva se pfllotuieni .ELrr fOREIGN TRAOE- 000 SARAJEVO, ul. Rajlol'atlGt eesta bb da kao stranka priswpi no pripremno roci:lle zakazano Z3 dan 08. 09. 2011. g~dine u i 3,00 safi, pred ova] sud, saba broj232111. NAPDM ENA: Ako' na roci ste za glavn u rasp raw bel op ravdanog razloga ne dode Meni, a bio je "redna p nzvan, rasprava ce se od!ia~ 'b~ njegovog prlsusfva. (tl~ 97~ 5', 4~lPP-a)~ Obavje§tava ss lu!~ni da sa dostsva plsmena smatra obavlj en om prolekom mka ad 15 dana ad dana objavl~vanla o"l'og pismena u dnevnim novinama I na aglasnoj labli Suda. Sudij • Radivoje Slani!it

starie.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA ROSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVV Broj: 650 Ip 13281 I 10 Ip SUlljevo, 27.05.201 I. godioe Opeinski sud u Sa,rajcvu i 10 sudija Aida Durie u pravnojstvari lr •. zioca ; lv,rsenja Drustvo za izd.avaCku i stampar~ku djel"mas t "Avaz·roto pre'Ss" doo Sarajevo ul. Teiianjska br. 24 a Sarajevo, pwtiv izvrSe!!ika. STR "MINA" vI. AganIic Mina ul. Terziba.sina br~ 14 Saraje"o, radi izvrSenja, na as!!OVij clan" 348. SlaV 3, Zakona 0 parnicnom pOSlupku, a oa prijedlog (razioc" izvde!!ja od 27.05.2011. godine

Opci!!skogsuda u Sar"jevu br. 65 0 Mab 035358 08 Mals od d"lla 28. 02. 2.009. god i.· ne, radi naplale novcallog potrazivanja u ukupnom iznosu od 1.624;99 KM sa zako!!skom zateZnOm kama!Om od 22 . .oS. 20.09. godi!!e po do ispla teo Trasko"i izvrsnog postupb ;znosu ad 64,.0.0 KM~ odredeni su u

B 0 S NAI HERCEGOVINA FE D ERAC IJA BOSNEI HE RCEGOVINE m!lCKO·DOBOJSKII{ANTON opel NS KI SUO U lEN ICI B roj: 43 0 Mals 026B37 09 Mal, Zenica, 17,05. 2011, godin~
Opcinski sud u leni,i, strutni saradnik Emina Husako· vit, u pravoaj slvari lulHelja JP ELEKTBOPRIVREOA !S iH d~d. Sarajevo, PodMni~a .E lektmdiS1ri buc ija· Ie· nl~a-Poslovna iediniea dlstribucij~ Zeni~a" ul. Safet begl ;8 asagica ~ r. 6., Zen iGo, prativ tu len e _NAMYXd.o, 0, Zenica, ul. Zmaj ad Bosne 22" Zen iea, radi i.spI3te dug., vs. 2.42,45 KM,

IzvrSenje ~ se pro"esti plienidbom, proeie!!Om i prodajo-m pokrernih stvari iz"r:lenika. Sudija Aida Durie POVKA: Proti v ovog rjesenja stranke mogu izja"i!i prigavor ovOm sudu u rokll ad 8 dana od dana prijema, u do"oljnom broju primjeraka za sud; stranke. Objavljiva" njem rjelienja izvriie!!ju u doev!!im navinama, smatra se da je dostavljeno iZ"rSeniku pro Ie korn roks 0 d 15 da,n a.

OBJAVLJUJE
Tuienom _NAMYX" d,o~o. Zeni~a, ul. Zmaj 00 Bosne 22 ~,Ze ni ca, dostil~lja se na odgovof Mba podn esena ova m ,udu dan a 26. 11 ~ 2009 ~go dine, u kojoj je postavli B n Ml!eni zahljev da ,~ tu!eni 0 boveze naisp law iznosa ad 242.45 KM, sa pripa~ajucom lakonskom zat~nom kamatom pocev od dana dospijeea obavela, do dan" isplale kllko slijedi: "na i,nos od 40,55 KM pocev M 10. 08. 2008~gM. do dan.a u pl'ot~ • na ilnos od 26,30 KM pocev od 10.09 . .2008. god,

OBJAVLJUJE
Dozvoljeno dana I J_ 6" 2010. godine na osnovu pravosna~ne i izvrsne pre,sude

R,JESENJE 0 IZVRSENJU

°

do dana u pia Ie, - na twos ad 59,90 KM pocev od 10. 10, 2008. god, do dan uplate, • na iznos od 76,95 KM patev ad 10. 11. 2008. god, do dana u plate, "na iznos od 14,15 KM potev od 1 O~ 12. 2008. gOd. do dana u plate, - na rlnos od 8,40 KM pocev od 10. 01, .2009. goll. do dana up'lal~. - na ;;!nos od 8,05 KM po~ev ad 1 O~02, 2009~ god~ do dana uplall3, - na iznos od B,05 KM ,po~ev od 10. 03, 20Q9, god. do dana uplare, - 1Gt0i naknadom troskova p oS1upkll, ko ji .se saS10je od sudske lakse na tuz~u i presudu po IJdluGi suda, a sve u roku ad 15 dana~ Ovim p utem Menom S8 dostavlja lU!ba na odg ovor u smislu!:l. 62, st. 2.lPP·a i tu!eni je duzan dostilviti u ;pismenoj tmmi odgovm na Mbu u smi.lu (;1. 71. ZPP0, U foku 0 d 30 dan a od da naprijema I ulbe, Uka liko Meni ne dOStilvi odgovor na tu!bu, Su II te donijeti pre· su du zbog propu~tanja. Obavje.ltava sa tulenl da se doslava smatra ilVrsen om, proteko m IIlka 0 d 15 dana od dana olljavljivanja. SIrU~fli saradnJk Emina Husakovie, s.r.

Ameri cki se kretar 0 dbrace Robert Gejts (Gates) rekao je j.uCer da je siri jski fd; rn izvrsi a ID asakr nad nevinim liudima i ocijenio cia je legirimitet p red sjed n ika Basara el-Asada doveden u pitanje. - Masakr nad neviriim liudima u Slrij! treba biti problem i zabrinu ti cijeli svi iet, M.islim da s vi meraju da se upitaju ima Ii Asad Iegitimitet cia vcdi svoju zernlju poslije toga- kazao ie Gei IS 0 a iednom sku p u na kraj u pos jete Brisel u. Vise od l.J 00 ci vi la ubiieno ie, a naimanie 10.000 uhapseno II represiji aad demonstrantirna koji ad 15. marla protesti-

Robert Gells: SiriJa urSi masaMr oad c·uilima

Rezim zapoceo veliku vojnu operacliu

22

U nevn; avaz. subola. 11. iunillipani 2011..

globus

BRISEL Evropska kornisiia dala zeleno svjetlo zvan

Uvjeren sam da danasnla nova razina hrvatskog prikljucenja EU na Balkanu i nasa odluka mote biti stvami zarnah ko] im je potr
Evropska komisiia predlozila j e iucer Vijecu Evropske unije (EU) zatvaranie preostalacetiri poglavlja u pregovorirna s Hrvarskom, s to otvara pu t da se Hrvatska pridruzi Evropskoj un ij ikao 28. clanica od 1. [ula 20J 3. gcdine, aka Viieee prihvati raj ciljani datum ko]i je predlozila Komisija, saopcio ie predsjedqik Evropske kornisije Zoze Manuel Barozo Uose Barroso) u pisano] izja v i.

gOdine
Cestitke Vladi

ru Is ao

D

Asad gUbi' legitlmltet
Americka drzavna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) iziavila ie da ie Asadov legi tirnire r "skoro izg ubljen", Medu!larodna zaiedn ica poiacala ie osude Asada, dok nemiri n e po kazu j II znake popustania, a brei ubijenill raste, Sjedinjene Drh ve, Evropska 1.In ij a i Australi]a namernule su sankciie Siriji,

Snimak s YDIITubeaprikalllje eglekucijll ~ivila raiu protiv akruelnog rezima u Siriji, pcdaci su U druzenia za zastitu Ijudskih prava, Veliki broj Sirijaca bjezi u Tursku zbog nasilja rezima IIsvoiojzernlji. Sirijski rezirnzapoceoje iui;er veliku vojnu akcij u u pogranicnom regionu ka Turskoj u kojoj ucestvuje ok030.000vojuika,javilaje iucer televizi]a CNN Turk, pozivaiuci se na sirijske drJ'avnemediie. Iz straha 0 d vo j ne of an -

(1'010

MI')

zive u Siriji prethodnih je dana vise ad 2.. QOSirijaca 4 pobjeglo u susiednu Tursku. Pocetkorn sedrnice u pogranicnom sirijskom miestu J isr el-Sugour je, prema podacima iz Darnaska, ubiieno 120vojoika ipolicaiaca. Sirijski rezim ie za ubistvaokrivioekstremiste, Protivnici rezima iz rag okruga izvijestili su da 8U vcjnike i policajce ubile vlasti zato sto su odbili izvrSi ti narede Il j a.

U Aziii se pojavila nova varijanta svinjske gripe, koio] genska adaptaciia daje izvjesn U otpornost na glavne antivirusne lijekove "tamiflu" i"relencu". Prema saopcenju strutnjaka, vise od 30 POS!O infekcija virusom svinjske gripe H IN I u sjeveraoj Ausrraliji i viile od 10 pOSEO u Singapuru, eiii su uzorci prikupljeni prvih mjesed 2011., pokazali su blHgo smanjenje asiedjivosti os

Muliralai SuinjSHagriDa!
dva navedena Iiieka, prenosi Reurers, Nova varijanta svinjske gripe vee ie u tvrdena i u nekim drugirn regicnima azijsko-paci fickog regiona, saapca.va melbu enski Centar za is!razi vallje gripe pri Svje(skoj ~dr:l.VSlVenoi organilaciii (SZO). Genske mmacije su ranije bile utvrdivane u virusu ptiCije gripe H5Nl, ali ne i u virusu svinjske gripe.

Nova varijanta otporna na lijekove

- Ovo ie poviiesni dan za Hrvatsku i Evropsku uniju, Evropska komisija ie upraVQ predlofila Vijecu EU zarvaranje cetiri posljednia pogla vIja u pregovorima s Hrvatskorn ..Tootvaraputdase Hrvatska pridruzi EU kao 28. clanica od 1. jula 20B. godine, aka Vijece prihvati taj cilj ani datum koj i ie predlozila Komisija - kaze se u Barozovoj izjavi objavlienoi neposredno priie pocetka konferencii e za novin am na kojoj je evropski povjeren ik za prosirenie Stefan File (Fuelejgovorioo prijedlogu Kornisije, • Posao u vezi s H rvatskom je zavrsen, a sada je na zernljarna clanicama da odluce rnoze Ii se ugovor porpisati. Siguran sam dace se to dogodi Ii jer je pris ru pni proces b io lemel jil i dl!gacak - rekao je eVIopski povjerenik zapre~irenje File n" van rednoi konferenci· ji.ZlI medije sazvanaj pavadam pl"ijedloga Komi.ije da se zaIVore preas!al. cetiri

pogl av Ija u pregovorima s Hrvatskom. Dcdao [e kako je proces obuhvatio 3S poglavlja, a Evropska komisija je sve vri jeme bi la u kon tak tu S hrvatskirn v J aSlima. Ovo je vrlo VaZm1 t:renutak i haj dugog pI!tovanja koie je ""poeelo priie golOvoSes! gadina. Hrvarska je za !O vrijeme iznimno pmmijenjen<L Tran-

sformirala se u snaznu demokratiju remeljenu na vladavini prava sa sigumorn tri'is.!lom ekanomijom, istaknuo je File. Rekao je da za to ni5U zasluZni sarno pregovori, ali cia su oni uvcliko pomog!i i ubrza!i proces. - VI ada, inSli!uciie i svi grad ani moraju bili ponosni na sves 10 Stl P os[igli. Ces ti-

Genelska matacija virusa

Hliee DOUrea naluJerouatniJi izuor zaraze
U pitanju su kliee graha. Ljudi koji su konzumirali klice su pod devet puta vecim rizikom odkrvave dijareje nego oni koji nisu, istice direktor njemac.kog Instituta "Robert Koch" Reinhard Burger
Novi podaei porvrduju da su naj vjerova wi ji izvor .zaraze fa!alnim sojem bakrerije E. koli u Njema~koi kli ct: povr';a, saopCi!e su i!leer id ravstvene lasti Ie zernlje. - U piranju su klice grah •• Ljudi koii su kom;u· mirali klice su pod devel pura ve6m rizikom od krvave dijate je nego ani ko ji oisu - iSlice direktor lljemackog Insrirura «Raben Kach" Reinhard Burger,

Nijemci opet Izasli s najnovijim proejenama u javnost

Esarihilai u aUOliadu
Tajland je ju&r saopeio da je orkrivena bak[erija eserihija kali u avokadu t1VezenOIll iz Evrope, ali da oije is!i oblik kao smnonosna bakterija ad koje ie u Ev·ropi preminulo 30 OSOb3. Vlasti su l.abran.ile uvo;; avokada, ali !lavode da ova ba kleri ia ne predsla v I a san itarn u op asoast, bze se u i saopcenju minima zdravlja Jurina Laksanavisita. izvidtavaReuters. Ovo povr6e veoma. je poptllamo u Njemackoj, gdje se cesto serv ira II salatama i sen dv ici m a. blIaga je us· mjerena na farm u na kojo j se uzgajaju organskemladice u pokrai in i Don ia Sakson ija

v

nasjeveru Njemacke. BUrger, takoder, napomillie da "zarnza nije okon~anaH. U meduvremenu, ~pa.n" ski proi zvo dati voca i pa· vrta zahlijevaju uvid u dokumen!aciiu naosnovu koje su zdra VS!Velle vlasti u Hamburgu izdale upozo· ren je ozaraz.enosti spanski.h kras!avaca smrtonasnam bakterijom EHEC (Esche· richia coli) inajavljuju da ce !ea;;;ili viilemilioo.ske OdSTe-

Ie. Na krastaVC.lmll jesu ut· vrdene baklerije EHEC, ali su one bile drugacijeg[ipa o d iUlZi vael! IIIasovnag oboIjenja, lItvrdili su bsnije naucnici. Ukolikose ispasravi daje tacna da zdra vs (vena. USlanova Hamburga nije ispullila svoje Z3 konske obave;!.e prije saopcavanja upozorenja prije[i tuzba sa zahtjevom za 0 b e:lteeell j e u visi n i ad visemilionaeura_
c

globus
lcnorn Zagrebu

One""; svaz su DOW, 11. junillip.ani 2011.

) a 2013.
ShOt UDili
znati izniman signal za ostale zernlie eban za prosirenie - porucio File

Prouesli referendum
Za razli ku od p ris (Upanja NATO-u, u koji je usia bez refere !ldum a, Hrvatska mora provesti referendum 0 uclanjenju u Evropsku uniju, Rijet je 0 clanstvu U organizaciji na koju se prenosi die suvereni leta, pa je oci (0 vanie gradana - kao nosilaca suverenireta - nezaobilazno. Ono je propisano i Usravom, Hrvatska Ce l. [ula 20!3. posrsti p uno pravnom clanicom EU. Kada Brisel proglasi pregovore okoncanima, drzava ce morati porpisati pristupni ugovor, Datum porpisivanja pristu pnog dokurnenta nii e pozna t, Vj erova tno ie da ce [0 biri u posljednjem kvartal u ove go di ne, mog iskustva, a ja iSIO dolazim iz isrocne Evrope, rncgu reci da ie prosirenje najbolja politika EU - kazaoje File, Uvjeren je, kako kaze, da danasnia nova razina hrva IS kog p riklj ucenja EU zn aei izni man s; gn al za ostale zernlje na Balkanu i ova odluka rnofe biti stvarni zamah koii im ie potreban zaprcsirenje ..

Ako se obistine proqnoze, to ce biti treea uzastopna pobjeda Partije pravde i razvola, koja je prv.i put dosla na vlast 2002. godine
Surra se u Tursko] odrzavaiu parlarnentarni izbori, a, prema ,VIm pr-ognozarna, sigurno Ce po novo pobijediti vladajuda Partiiapravde i razvoja, [avIja j u agenci[e.

E Dan ponou
tija, koja i!Il.sekularisticki program, rrebala bi osvo jill oko 30 POSIO glasoya. U parlarnent ee, najvjerOV3[n ij e, IICi i rad ikalno des n icaraska Parti jan acionalisrickeakcije (12 posro). U izbornoj karnpanji ucestvuje 15 stranaka, ali veeina nece preskociti izborni cenzus 0 d 10 pos [0 glasova, Prokurdska Partiia mira i. pri ja telis tva ';e, ka ko je najavljenc, putern nezavisnih poslanika pokusati i
rna

Ispitivanja javnog rnniienia pred sutrasniezbore u Tursko]

'Dduostrucen BOP
Reklame kojima se prikazuju mjerodavni simboli napretka prufaju gradanimnosrvo razloga da

Potencijal drugih
Kornesar za prosi ren je ie kazao da ce odluka u veri s Hrvatskom bi ri snazan poticaj za drzave U regiji, Dodao ie da Ce Komisiis predlozi ti clanicama da i druge drzave u to] regiji uzrne kao kandidate, - Vidirn potencijal da i cstale zemlje regiie dobiju status kandidata, a [edna ad tih drzava mogla bi biti Makedonija. Vjerujem da ce Arena i Skoplje pronaci zajednicki jezik - zakljucio je File.

ram im na njihovorn radu jer pripreme Z' clansrvo tezak suposao, Naiteze je dovesti svoju kucu u red. Moja poruka zemliikoia se uzdigla iz rata i koja ee uskoro proslaviti 20. obljetnicu nezavisnosri jasna j e i tista: "J a se rad ujem 8(0 eu vas pozdrav;(i kao 28. clanieu Evropske llnije!" Iz

Prema anketama, na izborirna stranka prernijera Redzepa Taiipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan) debit ce izrnedu 46 i 48 pasta glasova, gOtOVO isto koIiko iprije eeti ri godine. Vodeca opoziciona Republ ikanska narcd na par-

AKP-u daju treci mandat zaredom n a vlasti, Te statisti ke uk Ijucuj u, nap!"; mier, turski BDP, koii se vise nego udvostrucio.sa 320
milijardi dolara 2002. na

750 mil ijardi dolara

20 I O.

godine. - Partija pravde i razvoja ne govo ri nista da u vjeri narod - kaie za SETimes Husein Ugur iz AKP-ovog lzbornog birca za kornunikacije, Ne daiemo obecania. Jednostavno, pokazuiemo Ijudima "[a srno uradil i, do ciao je on. uspjela rijdi[i mnoge ekonornske probleme zernlje: ubrzati privatizaciiu, privuci strane investicije, zausraviti inflaciiu i ubrzati privredn irast, . To j.e dovelo i do poli[icke stabilnosri u zerolji, i pored optuzbi opozicije da vladaj uea stranka jma prois· Iamisri~k; progra.m koji pas· tepeno provodi iza javne scene.

ReuiziJa 'DSlaua
Vladajuca AK, za kciu se ocekuje da ce pobijediti na izborirna, zeli posHje izbora promijeniti USlav, koji je vee nekoliko pu ta bio revidiran, posl j edn j i pur 2010. godine. Novi Uslav bi, asim izmjene [leki.h odredbi iz vremena voinog udara, kako j e najavi 0 p rem ij er Erdoan, predvi dao i dase p redsjednik biro !leposred na oa izb ori.ma .. Do sada j e preds iednika Turske birao parlamemo

ovog pura uci u nacicnalnu skupstinu, Za 550 rniesta u parlamenru borit ce se 7.600 kandidata Pravo glasa II Turskoi irna 50 od ukupno 72 milionastanovnika. Aka se obisri[le prognoze, to Ce b iIi tIeCa uzastop n a pobjeda Partije pravde i razvoja, koja jeprvi put dosla na vlas t 20 02. godi ne. U rneduvremenu, ana je

bJraza lIijeokOlltaml

(f"lo:AfP)

Oko 100.000 gra.:lana J emena pro te.sti r".lo je jui"er na glavnom [rgu Sane rraz.eci da se povrijedeni predsiednik Jemena Ali Abdulah Saleh, k a j i se n alazi Iren U!DO van zemlje, sklo!!; s vlasli. Toko m j u ce.rasnj ih pro testa predstav!!ici opozicije madi rali su Irgom n os eo: i lijela 41 saborca ubijenogu rak eti ranj u dr.zavni h s.naga prijesedam dana. - N arod -"eli da se ubica [lade pled su dom - u zviki vaIi su ucesnici protesta., misleCi na predsjednika Saleha, pre[losi AP.

U Sani 100.000 damonslrana.ta

Ne jenjavaju protesti protiv rezima uJemenu

Predstavnlci opolicije marsirall su Irgom noseci tijela 41 sa.borca

24

Onevni avaz,sullota, 11. jlfnVlipanj 2011.

kl 0 sk

SUDBINE Dievolclce se prisilno udaju za starile rnuskarce

PelogOdiSnJa iz Ind-Ie zaspala na ulencanJu
Neki od ovih brakova ugovaraju se kao poslovne transakcije iii sluie za placanje porodicnog duga
(5) zaspala j e p ri j e svog vjencanja. Ujak ju je zatirn uzeo iz kreveta i odnio je do svecenika i njenog buduceg supruga, desetogodisnjeg djecaka.

Sina ispracao u SMOIUu Moslimima
,et:IlS
\];;\\S
Deil Prais (Daill Price) iz Ameriken Forka prvog dana nove skolske go dine odlucio je da u bLi "izblarnira" svog petnaesrogodisnjeg sina Rejna (Rein). On i supruga Rosel (Rochelle) izasli su ispred kuce irnahali Rejnu dok je ulazio u skolski

Mastoviti tata

autobus kao da ispracaju di[eteu vrtic. - Bilo mi je zabavno, pa sam to uradio i su rradan, ali u kostimusuper heroja, Nacuo S3m kada [erekao mami da rni ne dozvoli da ga blamiram - rekao je Deil, koii je tek tada odlucia cia [0 radi svakog dana, Narednih 179 dana svakog [utra je Reina ispracao obucen u drugi kostim,

U Iniesto da uzivai u u djetinjsrvu, djevoicice iz jemena, Indije iAfganistana prisiljene su se udal; za rnuskarce starije od njih 10 do 15 godina Proci eni u ie se da svake god; ne u tak ve b rakove u de 10 do 12 miliona dievoicica u zemljama urazvoiu,

Siaino zlostavljanje
Prije ITi godine slucaj Nudi.ud AIi (N ujood) privukao je paznju svjetskih medija, Ova desetogodisnia jernenka u sp j ela je po bj eci od knee i na sudu zarraziti razvod od muskarca starijeg od nje 20-tak godina, Na ugovoreni brak prisilio ju jeotac koji ju je cijelo djetinjstvo rukao, Nudzud je pcstala zastitno lice kampanie protiv ugovorenih brakova, a 0 nioi su napisali i knjigu. Sacia je poncvosasvojom porodicom, a vratila sei sknli. ALi nisu sve djevojcice bile te srece. Vecina n iih u takvim brakovima nema pravo na obrazovan]e, silovane su i izlofene stalnorn zlostavlianiu. Djevojcice su i psihicki zlostavljane, a na bijeg ni De pornisliaiu od silo neg straha jer im se prijete srnrcu.

Bez imena
U Indiji se djevojCice udaiu za djecake srariie od njih tenri iii per godina. U Iemenu, Afganistanu i Etiopiji muzevi rncgu biti zreli mladi ci, sredov jecni udovci ili pak 0 trnicari koj i nakon silovania djevoicice mogu proglasiti svoiim zenarna. Neki od ovih brakova ugovaraju se kao poslovne transakcii e il i

Uginuo najbogatiji pas na svijetu

Iza Trabla ostali miJOni
Naibcgatiii pas na sviiel1.I, maltezer Trabl (Trouble) umro ieu dobi od 12 godina. Sia vni pas pokojne niuiorske milijarderke Leone Helmsli (Helmsle) naslijedio je 12 miliona dolara nakcn njene srnrti 2007. godine. Ta je svota na sudu srnanjena na dva rniliona, sto je bijelog maltezera dovelo na vrh lisle najbogatijih pasana svijeru, Trabl ie godiilnje trosio 8.000 dolam na uljepsavanje,. 1.200 dolara na hra.nu i tje!ohranitelja koji je stalno bio uz njega,jer je psic dobio b ro jne pr ijemje sm rtu, Neki mediii pis!) da je

sluze za placanje porodicncg duga, U rnnogirn zajednicam a se praksa s rupanj a u rani brak smatra boliorn opciiom nego rizikom da zena izgubi

ozbillne POUrede
Ljekari u jernenu istieu da dievoicice koje stupaju u ugovorene brakove ce~to dolaze na pregled s ozbiljnim povredama spolnih organa koie su posl]edice preranog stupanja u seksualne acinose. Pojam trudnoce im [e u !OJ dobi po rpu no s [ran, a za beb u i sebe se kasnije ne mogu ni br in U u kako treba.

nevinos t pri je u claje. Cerernoniia vjencanja organizira se u potpunoj tajnosri, usred noci, zbog straha da bi svemcglaprekinuti poIicija, Iako se u Indiji djevcike ne smiju udavati prije 18. go dine, rinei dzer ka m a se ipak moze progledati kroz pIS [e. Mlade kcer ke se n a is!OJ ceremoniji udaju poslije starijih.ali njihovo ime izostavljeno je S pczivnice, U iednom slucaju u Radza.stanu rnladenka Radzaci

Trabl: Novae ide u fondaei;u psie uginuo jos u decembru 2010. godine,alise to do sada rajilo. Nije poznato koliko je novaca jos ostalo, ali djdi iznos ide u fondaciju "Leona".

Dobila olMazZbog gOliiaUih lotIJralua
Radila kao maskota nogometnog kluba Donkaster rovers
I

Britanka se slikala u humanitarne svrhe

[bt~y~1iiiil

U PRODAJI

CetrdeselogodiSnja Treisi Cendler (Tracy Ch an dler) ced ri je god ine volonterski radila kao maskOla e!lgleskog nogomemog drugoligasa Donhsler roversa, a kl ub joj je otkaza 0 saradnju zbog golis3vih foIOgra.fija koje jesnim ila l.! huma n itarn e svrh e. Problem je n.astao nakon sm Sl.! u jaVnO.l puilrenefotografije na kojima golisava Trej.i pozira s glavom maskore, a u klubu smaITaju cia

im jerimenaruilen ugjed. . FOlografije sam napra· vila u humanita.rne svrhe, a kao mask0l3 sam obilazila skole i bolnice i pomagala dj""i s posebnim pOITebarna. Kazu da sam naruSila ugled kluba. Gini mi se da su zaboravili da su se nogomelasi Donkastera, De tako davno, goli slika!i za kalendar u humanilarne svrhe. Aka zelim napraviti nd10 humanitarno, zasto ne bih smjela, r.ijelo je moje - kazala je Trejsi, a njenu izjavu u klubu nisu btjeli komentiratio

lell da SUI darulu HnUga stara 500 gOdlna Itostanu sri . za 35.000 dOlara
Tineidzerka Alis Pajn (Alice Pyne, 15) iz AlverslOna napisala je popis zelia koje mora ostvariti prije smrli. Prije lri gadine Stl joj diiagnosticirali Hodgkinov Iimfom, rak bijelih krvnih Staniea. Bila je na hemorerapiji izrai'enjtl,ali bez uspjeha,. Na njenom popisu ie pli· vanjes morskim psima, upoznavanje ~lan ova ben da "Take That", gledllnje kilova ... Medl.!tim, naj va7..!lijeod svega je cia D agovori sve Bri lance cia claru ju Kostal! u sri. Premij er Dejvid Kameron (David Cameron) vee je pri.slao n. 10.

Napisala listuzelja prije smrti

Najavljena aukcija

~
Nepo[puna kopija "Nirnberske bronike", stara 500 godina, proda;e se za 35.000 dolara u jednoj slal"inarnici u gradicu Sendi uJuti. Smalra se da je 10 jedna od najstarijib i najljepsih ilusrriranih

knjiga iz 15. sroljeca. Objavljena je u NjemaC:koj 1493. godinei 1I njoj jeopisana povijesl svijeta ]XlCevsi od bi· blijskih vremena, Vlasnik knjige rekao je da ju je naslijedio i cia je godinama stajala nelakn u ta, sku plj aju6 praiiinu. Nije wao kolik.o je knjig;;! vIijedna i zna6ljna.

kultura

Onevnl avaz, s ubota, 11. jUflil1ipanj 2011.

25

SARAJEVO Spornen-obtiezla velikanima

Bista UeseliOa MaSleSe , SIObOdeO-a urace a oa
Planirano je da tokom ove godine budu postavlieni novi spomenici piscima Izetu Kiki Sarailicu, Dervisu Susicu i Camilu Siiaricu

Kumad Boris lava Mihajlovica Mihiza reiirao je Andras Urban

Treca vecer Teatar festa u Banjoj Luci

Na velikoi sceni Narodnog pozorista RS u Banjo] Luci izveden a j e predsta va "Banovie Straninja" Narodnog pozorista iz Subotice, koj e j e icreta teararska kuca u utrci za priznanie 14, Teatar seodrzavaod 7.do 13. [una. Komad Borislava Mihajlovica Mihiza rezirao je Andras Urban, direkror subo-

IZUBdBn8 DI'BdstaU8 DOZOI'iSta iZ SubotiCB
tickog pozorista na rnadarskom jeziku "Kostolanji Dezo", a igrao [e ansambl Drame na srpskom [eziku NP Subotica, Ova predstava dobila je odlicne suucne kritike u regiji. Banialucani su, takoder, s izuzetnorn paznjom pratili ovu slojeviru pricu. Glavni lik u predstavi rumacio ie Srdan Sekulic, V.S.

festa u gradu na Vrbasu koii

Slike i rukotvorine

Pulaganje cvijeca Bista Veselina Masle~e, istaknutog knjizevnika, anrifasiste i narodnog heroja, jucer je vracena na Trg oslobodenja - Alija Izetbegovic u Saraievu, gdie je nekada i
stajal a.

Bn. umletnici iZlalu u DalaCi Portia
nika i kulturnih stvaralaca na predratne Iokacije. Tokom opsade Sarajeva biste su zajedno s drugim vrijednirn kulrurno-historiiskim i muzejskim zbirkama i fundusima bile skloniene u podrumske prostore i sklonista. - Prosle godine u Malom, parku prekopura zgrade Predsjednistva BiH, vracena su spomen-obiljefja knjizevnika Jovana Krsica, Petra Kocida i Hamze Hume. U Velikorn parku ponovo je i bista Hasan. Kikica, a danas je projekt kompletiran, Maslelia ie, prijesvega, bio narodni hero]. Zivot je izgubio na Surjesci braneci svoju dornovinu, takvim ljudirna Sarajevo se treba ponosi ti - istakao je Alija Behrnen.gradonacelnik Sarajeva, - Planirano je da tokorn ove godine budu postavljene nove biste piscima Izeru Kiki Sarajlicu, Dervisu Susicu i Camilu Sijaricu. Veliki broj spornenika nestao je is podrucia opcine Novo Sarajevo, ali nastoiat cemo da ih vratimo na njihovo mjesto - dodao je gradonacelnik. Tokom ove svecane rnanifestacije delegacija Grada polozila [e cviiece i na biste bh, knjizevnika Branka Copica, Skendera Kulenovica, I ve Andrica, Me.se Selimovica, Isaka Sarnokovlije, Maka Dizdara, Rodoljuba Colakovica kao i na spomen-obiliezje Prve brigade policije Srari Grad. vorena je izlozba slika i rukorvorina bh. umietnika Seada i Halide Emric ..N a ceremoniji otvarania je, kao predstavnik Arnbasade BiH u Republici Austriji.govori13 prvi sekretar Arnbasade Sanja Vidovic. Kustos izlozbe dr. Valter Horn (Waller) rekao je da avaju multireligijsku struk-

U palaci Portia u Becu ot-

Grad Sarajevo pokrenuo ie aktivnosti u vezi s vracanjem bista bh. knjizev-

POlitiClle studije
Veselin Maslelia iza sebe je ostavio dviie ozbiline politicke studije 0 Mladoj Bosni i Svetozaru Markovicu, a pisao je i clanke za Iiterarne Casopise "Knjizevnik", "Sro7..ef\ '(Danas i "Nasa srvarnost".
U

slike Seada Emrica odraz-

turu Bill i rnedusobnu isprepletenost osnovnih religiiskihnacela. Halida Emric je svoju kreativnost u izradi rukotvorina prikazala u svoiim "Dragocjenostima" kojima [e predstavila rucno radeni zen ski nakirod gline u kombinaci]i sa desetokaratnirn zlatorn. Izlozba ce biti otvorena do 16.juna.

N. GRABOVICA

IZIOibalotOgraliia

"BlackBOX" galerija

Roman "Islamska zajednica u BiH za vrijerne rnonarhisricke jugoslavije kulture bila ie ispuniena do posljednjeg (1918.-194l.)" Adnana [ahica dobitSesti dan 30. Pozorisnih/Kazalisnih mjesta.kadasu na pozornicu izasliglumigaraBiH u jajcu obiljezilaje predstava nik ie ovogodisnie nagrade "Hasan ciSarajevskogramogteatraSARTR Kaimija", saopceno je na pres- konfe"Osipate se polako, Vasa Visosti" MirPnca je fokusirana na iluziju ka Kovaca u reziji Gorana Damianca, renciii upriliceno] povodom otvaraobicnih ljudi da se neke starevrijednosnja ovogodisniih devetih po redu Vee u 20 sari pozorisna sala Dorna ti koje su se os"Kaimijinih dana", ule mogu povrPriznanje za zivotno djelo pripalo atiti i da se prie emerirusu prof. dr. Omeru Naeko noti drus· kicevicu. tvo moze proSaopcena su imena i nagradenih rnijeniti. u~enika osnovnih ~kola iz BiH za najSjajnu petbolji Ii(crarni rad. Prvo mjesw osvojioclanu gluma~- , 13 je Mirsad a Dzin ovil: iz Celi ca.,drugi ku postavu cije Ismar Osmanovic iz Prokosovica i nili su Albin treca je Nedzmina U dvinCic i.z ZeliUkaj,SonjaGo· njeDonje. ronja, Mirela U kategoriji srednjoskolaca koji Lambie, Jasensu pisali 0 temi "Biti uljudan vaznije ko Pasi" Ie Scad je nego bid u pravu" prvo mjesto osPandut, koje je vojio je rad Nade Hadziselimovic iz na kraju predsTuzle, druga je Mensura HadZic iz rave publika Vel ike Brijesnice, a treca Azra Ah____ ~ __ ___., _".._ _ .::___ c..:==.L_ -' nagradila ovacrnetspahic iz Tuzle. M.M. ijama. S.B.

nalbolj stara uriladnosti na , Adnana roman JahiGa uracalu sa praHO noci

Ovacije za predstavu "Osipate se polako, Vasa Visosti"

"Dani Hasana Kaimije"

Radovi 15 studenata U sarajevskoj galeriji "BIackBOX" otvorena je izlozba fotografija studenata Medunarodnog univerziteta u Samjevu. Izlozeno je 30 fOlografija IS smdenala koji su pohadali nas [3 vu fOtogrnfijelvizuelne umjetnosd u Be· mesrru prol jece/jesen 20I O. - Cilj izlozbe je da se predstave srudenti koji su producirali naibolie radove te da ih poveze s profesionalnom fotografskorn zajecinicom u Sarajevu iu siroj regiji - kal;alaje predavaCica fotografije ns Medunarodnom univerzite[u u Sara;evulman Bushnak. Izlozba ce biti otvorena doI6.juna. M.G.t.

spec
• a seeni IU Centar za kulturu"Sarajevo" da.nas ce biri izvedena preds[ava ''V rijeme 5=ckanja", novi peojckt Cen [ra prema dramskom tekstu "Cekaonica". U predstavi igraju smdenti cervrre i ueee godine Akademije scenskih umjetnosti,dokjereZiju uradilaJasnaDiklic.

PUSENJE
BOSNA I HERCEGOVINA FEDE;RACI] A B05NE I HERCEGOVINE ZEl-JICKO·DOBOJSKr KANT ON OPCINSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 01721007 Mal Zenica, 17. 05. 2m 1. godine Opcinski sud u Zenici, strucni saradnik Emina Husakovie, u prsvnoj stvari tuiitelja DD BH Telecom Sarajevo, Direkciia Zenica, ul. Masarykoya 46., protiv tuzene Zukic Alise, ul. Reisa Causevica 14., Zeuica, radi isplare duga, vs, 1,178,30 KM, dana 24, 03., 2011. god; ne,

J

E STETNO

ZA

.lDRAVLJE
· na lznos od 13,60 KM pocev ad 25, 07, 2008. g Q. • na enos od 14,30 KM pocev ad 25. 08, 2008. nooi ne do o.an a u plate · na enos od 14,30 KM pocevod 25, 09, 2008. go· di ne do dan a u plate · na unos od 14,25 KM pocev ad 25, 10, 2008. go" di me do dan a u plate "na imos od 10,55 KM pocev oo 25 11. 2008. godi ne do dan a uplate - na lznos oct 10,55 KM pocev od 25. 12 2008_ godine do dana uplilte - rra lznos 00 10,55 KM pocev od 25. 01.. 2009. gDdi ne do dan a uplate
SUI

OBJAVLJUJE
Tu~enoj Znkic Alisi, ul. Reisa Causevica podriesena godine, u koioi ie postavlien ruzbeui zahuev da se tuzena obaveze na iSp1aIU iznosa ad I.J 78,30 KM, Sa pripadaiucorn zakonskom zateznom kamarom poeev od dana dospijeca oba veza, do dana ispla re kako sl iied i:- na izrios od 159,15 KM pocev od 15. 03.
14., Zenica, se na cdgovor tuzba ovorn sudu dana 20. I L 2007 dostavlja

2007. go d. do dana uplate • na iznos od 492,40 KM pccev od 25. 04. 2007. god. do darla uplate • na iznos od 508,05 KM pocev cd 25. 05. 2007. go d. do dana u pia Ie " na iznos od 9,35 KM pccev od 25. 06. 2007. go d. do dana u plate " na iznos od 9,35 KM pccev od 25. 07. 2007. god. do dana uplate - kao i naknadom troskova posrupka, koji se sastoje od sudske takse na tuzbu i presudu po odluci suds, a sve U roku od 15 dana. Ovi m putem luie!!ojse dosravlja tuzba na odgovor U smislu Cl. 62. st. 2. ZPP·a i tuzena ie duzna dosraviti u pismenoj formi edgevor na ruzbu U SnJ islu ;:]. 71 ZPP'a, u roku od 30 dana od dana prijema ruzbe, Ukoliko tuzen a De des ravi odgovor na ruzou, su d ee don ijeti presu du zbog propustan j a, Obavjesrava
izvrsencm,

BOSNA I HERCEGOVINA FEOERAClJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIC KO·DO BOJSKI KANT 0 N o PGINSK I SUO U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 018748 09 Mal Zenica. 13_ 05. 2011_ godine

di ne do dan a u plate

Opcinski sud Zenic~. strUCni saradnik Amela B~lic, u grad anske pra vnoj stvarl tutitelja OIONlGKO ORUSrvO "BH TELECOM" Sarajevo, Oirekcija Zenic a, U liea M asarykova oro i 46, Zeni ell protiv Men og [) 0 ki cIvic a, ul i ca Sarajevska broj 212, Zen i ca, radi isplate duga, v.sp, 115,30 KM, van meista, dana 13. 05, 2011. godi~H, dDnio ie sliiedetu

- zbog propu S:\<I~j(l Obavezuje se Meni da tulneljUi isplaf na ime duga lznos ad 115,30 KM, sa zakonskorn zateznorn kamatom pocev oc dana dospjeca obaveza do dana lsplate, kako 51iiedi: SIru

PRESUDU

kao i da tuliteljUi nakmdi nnskove postu pka u lznood 107,00 KM, a sve u roku od 15 dana.

em saradni
AmelaBalit

k:

se tuzeaa da se dostava smatra roka od 15 dana od dana obja v Ijivan ja. S trucni saradnik Emina Husakovie S-I.
protekorn

POUKA 0 PRAVNOM LlJEKU: Protiv ova prasuda nlpovrat u prija~nje stanje u skladu sa ocrecborn lako rna0 pamic nom posfu p~u FB i H.
tlana 183, slav 1., u vezi sa clenom 328, do 334. je dopustena .!alba, ali se moze podnijetl prijedlog

• na iznos od 13,60 KM po~ev ad 25.05,.2008, scdine do dana uplate - na lmos od 13,60 KM pocev ad 25. OB,2008, nodine do dana uplate

za

BOSN A I HERCEGOVINA fEDEMCI] A BOSNE I HERCEGOVlNE ZEl'j"ICKO-DOBOJSKI KANTON OPCINSKl SUD U ZENICI Brei: 43 0 Mal 037744 10 Mal Zenica, 17. 03. 201], godine OPCINSKI SUD U ZENIcr, strucni saradn ik Edvin Kokic, u pravno] srvari rufioca "Zenica-Stan" doc Zenica, Fra Ivana jukica 1_, Zenica~ protiv ruzenog J usufovic Salim iz Crkvice 29., radi isplare duga, v.s. 174,24 KM, obiavljuje slijedeci:

BOSNA I HERCEGOVIN A FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZEijICKO·DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUD U ZENICI Broi: 430 Mals 02684709 Mals Zenka,09 05_ 2011. godine Opeinski sud u Zenici, strucni saradnik Alma Biiedic, U pravno] srv a ri ll!zitdja DD "BH TELECOM" Sarajevo, Direkeija Zenics, UI. Masar:ykova br ..46, p.roriv ruzenog STUDlO fLAS d.o.o, Zenica, UI. Prve Ze. Dicke brigade br. 13, radi duga, v.s, 177,65 KM, van rocista, dana 09. OS.20 II. godine, donie je slijedecu:

Zenice,

Tuz.enam J usufovic Salim iz Zen ice, Crkvice 29., dostavlja se na cdgovor ruzba podnesena ovom sudu dana 10_ 06_ 2010, godine koiom ruzilac potrazuie od tuzenog isplaru iznosa od 174,24 KM Sa zakonskorn zatezaorn karnatorn pocev od dana pcdnosenja tuzbe, pa do ispla" Ie, kao i oak!!adu lroskova parn;cnog POS[lIpka, a sve 1I roku od IS dana pod prijelnjom i.zvrSen ja. DOSIa va mib e se smarra izVrSenom po prmek u raka od 15 dana oii da i:ta objave u Dncv!!om Avazu. Tuzeni je duian dosmvit.i odgovor na t'Uzbu u pismenoj fOlmi sa elementima iz "lalla 71. Z.ko!l" 0 pa.rnicno!ll postllpku FBiH, u roku od 30 dana od daua dostave ruibe. Tuzbom je predlozeno dono!enje presude zbog proplls!anja, ukoliko lUzeni ne dos[3vi o dgovor Ila ru:tb u. Tllzeni se obavjeilrlva da maze izvr!:iti uvid u predmernu rUlbu rUlirelja, kao i u komplemD spis bIOj: 430 Mal 037744 10 MaJ, u pisaruici OpCinskog suda u Zellici. • STRUCNI SARADNIK KokicEdvin

OGLAS

· na iznos od 35,30 KM pccev od 25. 12. 2008. godine do isplate, · na iznos ad 30,55 KM pccev od 25. 01. 2009. godine do isplate, " na iznos od 17,65 KM pocev od 25. 02. 2009_ godine do isplate, - na izncs od 17,55 KM pccev od 25. 03. 2009. godi nc do ispla te, - na izncs od 17,55 KM pccev od 25. 04. 2009. godine do isplate, te da mu n adoknadi trosko ve paruicnog p 0stupka u izncsu ad 104,00 KM, sve u roku od 15 dana. obavljenom prolekom roka od I S dana od dana objavljivanja iSle. Strllcoi saradnik Alma Bijedic, s,r. PRA VNA POUKA: Proliv ove preSlide I!ije dozvo.ljena ialba. Tuieni moze podnijeri sudu prijedlog za. poVral u prija:lnje stallje u skladu sa H 328 lakon. 0 parnicnom posrupku.
Dostava ove Presude tuzenorn~ srnatra se

- zbog propu stan j a Ob"vezuje se ruie!!; da [UZilcJjll !!a ime dllga isplati no,'can_; i2nos od 177,65 KM sa zakonskom ,-"le7..noUl kamalom kako slije· di: . ria iznos ad 59,05 KM poCev od 25. 11. 200K god.ine do isplarc,

PRESUDU

oglasi
o PCINSKI suo 6 OSAN SKA KRUPA Zemlji~nok~jil:ni urad Broi: 18"0 4)n"OO 0415- t 1 Bosanska Krupa; dana 31. 05. 201 1. godine
Na osn ovu t lana 63 i 57. Zakona 0 ze mljiMim knliga" ma (SI. novi ne fede rae ij e BiH nro L 19/03 i 54/04) Opcinski sud Bosa~ska Krupa 500 m2, .p 0 SUG R (2)" poslovna zg rada u privred I povrsine 286 m2, .p OS L.ZG R. (1 J" poslovfi.a .zgrana u priwed i ,povrSine 287m 2, k t. 9/19 -1 .PLEC INA" njiva 3, klase ,povrSine .2740 m2, k.c, 9126 .KDSA" suma 5. kJase povrsi ne 161 00 m2. k.f 9125 STRANA, pas njak 1. ktase povrsine 1000 m2. k¢ 9124 "STRANA" njlva 5, Idose povrsine 4000 m2. Pozivaju se nca kOja polaiu pravo vlasnistva ili nBko dr· ugopravo na tim nBkreblinama da svoje pr.IVO p rijave u roku od 60 dana naja~e podneskom u dva primjerka I da podnesu dokazs ta to. u supromom njiho~o pravo nece bltl uzeto U nbzlr prilikonn uspostave zemlllsnokn jiln09 ulosk a
~.

.FIOIMCU"'_
ZlI'

-,-<1.. 11>

Dnevni avaz -..

'1'lIIJIet_

<111" ...... mdau

~,NIO"~ 'DI!I!!U.flIIXj OP
C>v<I"~A.r<>C1

'<!>IAV~. 5O(;Hli II ~Hl ......... ... ~""J'>«I !If'I
HE-...

-,,"'11""".

1I._~'",.27

NAJAVlJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMUISNOKNJIZNOG ULOSKA
U zemljisnoknjiznom predrnetu pc zahtjevu c.o.o. ,KLOSTE RMEIER MAJOAN" sos. Krupa. u toku je postupak za uspostavljanje zemljisnoknjiznog uios K3,. Ne· ~etnine za koje se usposfuvlja zemlji! noknjiini ulozak I~ upisana u posjedovni [isl broj663 i 752, katastarska Dpcina Perna 1, na lma d.o,o,.KLOSTERMEIER MAJ· DAN' BOS. I'Crupa sa 1'1 ozn acena sa katasia rs ka cesnca bra j 9/23 .PAOEZ· suma 5, klas e povrSine 1300 m2.I(,c. 9/22 .OOLlC" vOGnjaJc 3 ktase povrSi~e 2009 m2, k,G. 9/20 "OOllC' njiva 6k1ase povrsine 6000 m2. k.G. 9119"21PlE(5INA" njNa 3, klass povrSin e 1 187 m 2, • OVO RI ~TE' neplodno povrsin e

i'\~_u,tbn> :"" J'A""" "drh.1IOj <Iu!bo IIl.-drnoclJr Bill t-'~I~ "".,,"" I c&ncij<- 1!111" lYllJ. !lll-l, WIJ.I,. ~Q.I, b7,~I 0611 C .... I 7"~ ,,, l'.nuj"",..jU;~.-" .".t...,,,,-, o.l1Uj,i u I <d;:ro,clj HIli ('SI..}"" .... I><W,"'" t 2, ICII 11<'""=;;. ill d'r:>....... oIIItllu I edo:N.::'J~ ~ 'lkR!<'i''''........ ,..,MJ_.,,,, Q ra.I i "lUI ..poI'Il~~ 1wl , co, i!bj 'I.M~
hoi"

,g, " ...........

"'i..... dr.I,"

n'~. J'I~.'·" b

,I.:U:>;":' M,lo. lit .IiIJlH;lllb ""1111 ~I.hr,,, ........t ,I... dl~ta _, puli ...... , ".. 1»... """ 'bmQu

uca koja polazu pravo na tim nB'kretninama mogu navedB~i rok ra zahljev .produ!iti za najmanje sljedecih 90 dana. kako :bl 1m sa dala mOQucnosl d a prihave notrebns dokaze. Ukoliko u produienom roku.ne uslijedi pnjava. zemljilnoknjifui ulohk C€ se uspostaviti na esnow do taoa pri~avljenih dokaz a
TELE.FON BR OJ: 037/476·538 S8! zemljisnoknji!nog ureda; Pa~alic Adnan
I

Ophop<>d '" ()pl. 1""''''' (p""ICija til I O(!I ..drhrll<" u U'l<IU J...~ .... ~ u ,C'h !'klra1JI!LI ~ '1.""",,-"JJ-r ,Q .... ,..&.1" lIU "Iwl"bu I ,,"'dn"A"11'='Oin \\... {l1- ~ .\
Ij I

.. hlji Je "~I"...

l "j.rl~~

<II" , ....~

OPCINSKI SUD BOSANSKA KRUPA Zemliisnoknjizni ured
Broj: 18·0·Dn·000414·11

rnljisnim knjigama (SI. novine BiH broi, 19/03 i 54104) Opcinski nska Krupa

Bosanska Krupa; dana 3 L 05.20 II. gcdine N a osnovu ('Ian" 63. i 67. Zakona 0 zeFederacije sud Bosa-

ili ueko drugo pravo na rim nekretninama da svoje pravo priiave u roku od 60 dana naiave podneskom u dV3. prirnjerka i da pod n es u doka ze za to, U sup ro mom n ji hove provo nece biri uzeto u obzir prilikorn uspostave zemljisnoknjiznog uloska,

"TECH A DOLOVI~ njiva 5. klase povrsine 216 m2, k.e, 6/124·2 "TECIJA DOLOVI" n j iva S. klase povrsi ne 1780 m2. Pozi vaju se lica koia polazu pravo vlasnistva

1r.:r<,-p.inO ..... tdldoll "'~",""",,'_iJi.
..: :,..,,,I,lj"", .\'$ ·\'11 I"P"I'

"to·

prod»idnllb f~ !S. /. .... 0 .:Ira.~ .wbo ,,1.,S.r;,dj' Eknolr 1 1II.'bIjq 11'\11')<1"'" I "rMk'<' ~'"'.1<"'1'. "'".,,_ 1M I"'! ."" "

N A1 AVLJUJE USPOSTAVLJ

ANJE

den 1ikm>[<IJ Cdulld, C:IkIoIr.-t.1llIlll<1.pol~lllJlI "",~It.~"Irn.""",,,, 1,..1>\,11(1'1.r."""" "" ,,_jt' ~(1'<" ., .... , ... noJ'''''Ii ""' .. " ,"""' "'" ,....,... '\ 7~ !(",Lid) .. OJ; \·s -\'11 Icp«I ........... '1'"""'" r."T1om cltl:ll\,rdlrll~ki f.wlld III prirod"" ...... mau.:1J (ok"lln .. ..,.jd. knk'nN!1 .... JHDnJc Il'ril _ooi..., -.1""\10 .~" U 0"""1 .... l .... ('1,,- \ S,S, ."""',,, .... 1< r.Hb. ... .a..!ldl'lll_,,",,i-.: IEI'II un \-00'11'0 pruj."",""",,,. "I",fonror I ~'" """"fi~'_" f)1 t l\l U. MIl R I t ,II 111\1.1

"'. \ n, (,

~"".rn:m<

....

,roO."""'.

[1110'' '

""'i

<01

U zernliisnckniiznom nredrnetu po zahiievu Meh ie Seada sl na Hasa na iz Bos. Krupe, u loku je postupak Z" uspost.vljanje ie,
mljisnoknjiznog uloska. Nekremin. Za ko" jll se usposmvlja zemlji,noknji;:ni uloZak je IIpisaoa II posjedovni list broi 39, katastar· ska opci.na Bosanska Krupa, oa ime Mehie Sea d. ~i no Has. na sa III oznacena sa' Ka ta·

ZEMLJISNOKNJIZNOG ULOSKA

Lica koia pclazu pravo na rim nekrerninarna mogu D aved eni rok na za h I lev produzi Ii .1I n" jman je sljedeCih 90 dana, kako bi im se dala mogucnost da pribave pOlrebne dob~
ze. Ukoliko u produzenom mku .oe uslijedi pri java., zem I i.n ok n j izni uloZak ce se uspo· j S lavi ti n a osn ovu do tada p ri ba" I ien ih do ka-

l:JtiJ.~lljh .ii!,jcr IIPI· r"~:.I,N b "I """"-I..Ltli !wj, ..... 1I'.. Rqi!<lnl dn., ..11ollllb.lLll.a I,.J..-....:,,. Ditl """ Hldi . ",,,,,,j. j~ .1" .. " ... o.IuJho I ,-.h""'J~ n,H I ,~,'" d.~, ... """""1k.] I"flJ .. ,IIUjY"" ,... l""~"'. ~ljlUlJlC'l"T' <imino J"'r''''P'''I iI""'1" ...m..a \","",''''' ~Wl"Il ~ J'""lmj~ '1IdJ"'i~. ,\.....,.:;,]0< .... "T"...,"""", , , I ' ~. L....... , II) 1..,1 ,I, ... "'of> "",ruci ' Il"""IJ' ,~ drh .. ," IWhu I n;u .."'.. ~, 1>0)

....,t1I.'....

'1"',,....... .; ~. n

I"""'"

za.

bl

(~I L
-.:

Slar.ska ""s[iea broj 22/135 "STAMBENO POSLOVNI OBIEKAT" slambeno ppslo· vna zgrada povdioe 88 m2, "DVORlSTE" neplodno povdine 52 mZ, k.c. 6/122·7

TELEFON BROI: 037/476-538 Sef lemljiiinoknjil:nog ured.: Pa~aJic Adnan

'-!k1,ti dulni '" ~1.1"""'u d<>I.wnorn""IJD 'lot1i"rullli m;"""l..opi,.l. ..t'.h~"li.pIot"" l .. .-.blr ... _", Il'r~"""," "oIU, f"""l.., .. "",,-ic-n U' U,tllh,. dqolom..... II, rd~ <><I: ·IIrJ.. , .. naoWoj .... f"'<dom ~IIU .... 11 .."" Ot..I)oI.I99'!.JIC"IIM).
anju f"I.'iI..L:J ru

::."'''' nlu 'u'JC"'Iic
1",dc4.u n pvnn .I pof'IIII~

"

raI,,,,,,, >Uhlu ,......lUI..~ "" m;'tlIIWnI .....

"""'~

lIptiL.ijt

"'i. ''''''~<p:ukIJ Ua~_t '~NIno ~. I
J"...II

il""l.,,,,,obriIr...: \~j~ l". IIrh,,.,. .luJtou Od 1}n'I!t'I A '~~Je' ,~ Iw!.nd., • ~"'·1Jd !UnIOIl ""_;<i W!'-ndj~ ... drb-..... ulbu I Ilill '\
ill ~

"hi"
HoIUl

I",f,

hnlj ~., I~

i_'" .. ~ri

Ub(J

II rro>Wn~ I wi .... 11 ru Yt-rh

Ir.lS KI SUO BOSAr>IS KA KRUPA Zemlli~noknjiini ur€d BIOI: 1S·0·0n-0004 13- 11 Bosanska Krupa: dana 31. 05, 201 1 g odin e Na osnovu Clan a 63 I 67 Zilko n~ 0 ~emljisni m 'knji· gama (SI. novins federaeije eiK brol. 19/03 i 54/04) Opcinski sud Bosans ka Krupa

ope

povrSine 170 m2 •• SlPOSL.ZGR.OBJ. (4)" stambeno pos Iovna zg rada POVIS i ~e 170 m 2. .S T.P OS L, ZGR OBJ. (3)" slam ben 0 poslovna zgrada povrSlne 135 m2, "SlPOSLZGR.OBJ. (2)" SW" mbneo poslovna zgrada povrSine 170 m2. .S1 p OS L.Z GR OBJ. (1)" stam ben 0 p oslovnazgra" da povrSi ne 170 m2, Pozivaju se Iiea ko ja pol atu pravo vi .sn isIVa IIi ne ko drugo pravo na lim nekretninama da svole pravo pr" .ilave u roku od 60 dana najave podneskom u dva pr" imjerkll I da podnesu d o\(aze za to, U su p rotn 0 m njl" hovo pravo nece bitl uzeto U obzir prilikom uspost:!· ve ze mlji sn 0 knjlmog uloSko. p ravo na tim ne kreln inama m 0 g u navedeni rok na lahtlev produ!iti ~<l najmanje sljedecih 90 dana, kako bi im se dala mogucnos( da pribave potrebne dO\(aze. U kOIiko u pro d uzen om rOku ne usliiedi prljava, zemljisnoknjiZni ulozak ce se uspostaviU na os novu do tada priMvljen ih do kala. TELEFON BROJ: 037/470"538 Sef lemtjiSnaknjitnog ured'a: Pasalic Adnan

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI8NOKNJIZNOG ULOSKA
U ,emljiSn Ok!!! ilno m predm etu po ,ahljevu .OPGINA 60S. KRUPA· zilstupana po Opcinskm pravobran iIaSNu opcin e Bos. Krupa, u toku j e postu· paK I.a uspos1avllanle l.emljisnoKnjiinog UIOSka. Nekrelnina za koju se usposlavlja zemljiSnoknllzni ulotak je upisana u posjedovni list ,brOj 732. katastarska opclna. Bosanska Krupa. na ime .OPSTE NARODNA IMOVINA sa 1/1 oznaCena sa.: K.ataslarsKa eestica broj 23/70·5 ,DVOFlISTE" ne· plodno poYr~ine 2331 m2 •• GARAZE"OBJ. (5)" pomoe na zgrada p ovr~,ne 94 m2. .31 POSLZGROBJ. (5)" stambeno poslovna zgrada

Li ea ko ja polaiu

lni'l lkaw.u' (..k;.L;1tI Ll rol,,~JID'1 1oLru."w-n ufIICiI"nom .",itu. j,q,IHIi!IDI: l~ril1l ~ drbi\lJi; I.... U"",; l~ " u.., ~ "o.I~1ftII Ii<~ I Uffl'"J;iI""" III """,' <>\I"""'-oftI ~ ,.., ........... J" <oC .-..l ,..u.;.:.n' .opit.o maro,IL '.r-'Qr~: lJ ..h ...·UJ.l¢I lf1~IJ" ,fk_- ~'_'bh' p_'_"I~ LUJI '<' ~"J".~ N 'p~I","' IV jilt..: ~ ~.oJ.:d, kDji I~J .. ....r... il<J...,,_ "'u.!b..'Uit.... lc hill ~••.lnl potn._ ~ " ,,,.....,."' .. ~,jcu LuoIo._ <l<MI.a, III '\11<'1'.. ) .. "'h .;>;1 , olJN ,>d, .:s...rtlp._ ...... ,'1>1,,1,"'011 \ ...... ,J.lojom ~ 'JVi w-Ij,,"i<' ~ o dillum-D~ ,n.,m., ,I,lii'IIj"'" 'IJO~'nJiiI: 'h-:rllitl!l, l1li1'"':': ,~l"iil"J~'. !olrulti-X; hpl~'., blMfld,.1 I "ujl' (''''1.'' • ""...'. ~, ............. ~.• <>ba" dr •• bill. b U,..., J. ,._.,."".. ,," . .1..n..l'"cd.",<ij<1 (1.111. ~~ll-.!9. 1,ahr.Jn, LmldI.Lo.... dull>! " rolli, <><I H tl..u ... ,.j dorut (I<l,...... """"1.,...".. " .. ,,~ .. ,,~ Uml..,..,_ \~iil .. " dob.... I~., .....J~ "'j4"t:Ilonl. ....... ~" rr.ja'" ,1M ""~ .... oJ_ "" ,""""" oo..lIItK"lC r",b> il; ~ od IS ,.Lm.t ud ... c I """II ~~ol..UNl- ~ ." ")"""'1", """""""111'~1 •. ...J. ........ J\m •• dJ., OJ 01.,1:0, om .1"Jb., Fmll OdJ.IJ ... ,j. l<-ootll ... ·1,.. , ........ , ,t 'r\....... .:~J ... ~I .. " -i.... r iii", b"'l, 2.. !'olIGO T.zr..

~I

op.....

p.' ......

"1'IL"..

d.-.w""

1""''''''1'-''"''. ~

""'I,,,

, ...

'\111,

NJ .'" ,I<.og""

U

P"'

u buh, .. 'llliUC1.j.linu,I:'!'U",1

I,.,.'. d'rb,"b

qt:lyfL.o"':

"U Tlt.d

"qlb.o.,jb • .D~:k.o11'ka.lltI(lU""

.. \., .1

.J.

"".d

orR"",

OR \,110,1 ....dlpJ· '~••

BOSNA I H ERGEGOVINA FEOERAC IJA B OS NE I HfRCEGOVINE KANTON SARAJEVO o PCINSKI SU 0 U SARAJEVU Broj: 65 0 M aIs 069734 08 MaJs Sarajevo, 12. 05, 2011. godine ptinski sud u Sarajevu. s udlja Den iS~urlovit. u pra· vnoj sNari Mitelj. DrusNo l,a izdavacku 'i stamparSKIl dlelatnos! .avaz-roto pre.s" doc Sar.jevo, ul. memala Bijedi ta br. 185. proliv tu!enog .p 0 SLOVNf KOMUNIKAC IJE" doo, ul. Kralja Zvonimira br. 13. radi naplate polrativanla v.s.p. 1,896.53 KM. van roGiSI. dana 12, 05. 201 L godine. donio je • zbog ,prop ustanja • Ohaveluje se tut~ni da isplati tuiitelju iznos od 1896.53 KM na Ime glavnog d uga sa zak"(lnskom lateznom kamalom na iznose za period do "nje: • la racun 5680/2008 n a iwos 616.00 KM pocev ad 08.01.2006 godlne pa do isplate - za rat u n K.O. br. 6/K/2006 n.iznos 0 d 982,1 8 KM pocev od 29. 06, 2008. god.ine pa do isplale. - La ratun62812008 na imos od 298.35 KM' poee. od 06. 02, 2008, godine pa do isplate, te dOl tuzl 0 ~u nad o~nad i troskove ovog p ostu pka u

o

iznosu ad 1 12.50 KM, sve u roku od 15 dana. brazlolenje Tutnelj je dana 30. 12,2008. godine ~()d ovog suda po· dn i 0 luzl! U pro liv IUZ! nog, radi nap Iale polra!ivan Ia u i<~osu Od 1896.53 KM. Dana 14. 04, 2011 g odin~ luze nom je dostavlj Bna tu!ba na odgovor 0 Ilja~om u dne~ nlm novi nama .Onevn; avaz" i puffm og lasn e pto¢e su da, a u s m islu clan a 348, Zako na 0 'parnic nom postupku FB iH. na od'govor u roku od 30 dana od dana prijema, uz d'opis ovog su da. sa poukom w!enom 0 obavezi iz tlana 70. stav 1. Zpp..a FoB iH.

o

~E'L.E

W
0

....• KTR•.O. P.:.R.' N.,OS. ' ..B'IH.· .IJE. EAEKTPQnPEHOC5J:.1X
Of'C"f.IM>O ~

5&<.'_

PRESUDU

Kaka tuieni KOjem Ie ore dna dostavljena tuzba nije u lakonskom roku sudu dostavio pismeni od'govor na lu!bu. a MilelJ je predlo!io dono~enje presude lhog pr" opu~tanja. to je su d na osnow tlana 182. stav 1. ZPP-a FBiH. don io od Iuku kao u i<reei. Od lu ku 0 tm skovima sud je doni 0 na osnovu clana383 .• 1. 1. ZPP-a :F:B iH i ,isti sa sastoje od sudske takse na tulbu u ;,nosu od 75,00 KM i od' sUdske Jakse na odluku u iznosu od 37.50 KM, Ito ukup no iznQ!;i 112.50 KM, SUOIJA DENIS KU RTOVIC POUKA, Proti. ove presude nije dopuslena !alba. all Men! mo~e podn;jeti prijedlog za povral u p"ja~nje stanje (tlan 183. stav 1. ZPP·al.

Obavjest

puSt.anju dalekovoda 110.k V TS Bugojno - TS Kupres pod no kV nap on

Obavjestavaju se gradani opCine Bugojno, odnosno naselja AlibegoviCi, Cipulj ie, GaraCiCi, Vesela i Prsijani, da ce dana 12. 06. 20 II. godine u 16.00 sati dalekovod 110 kV TS Bugojno ..TS KUpres biti pus ten pod 110 kV na· pon. Sbodno tome, a Ila osnovu vidnib tablica za upozorenje, svako prj· bliz.avanje i eventual no penjanje na dalekovodne srubove predstavija izu· zemu opasnost po zivot.

~~~ show biz

Od 1995. do 2005 .
~'fI'u:nb~ II!! Itw.t(l II SImI'!'I'U i hi!) ~ ~ oil bc~ l;(tll :iF 1io1~'Qo ,IN :POroul.rnOlM"rrrmtiln;llldl. • 1tt1 •• Sltl.lli 'IoU pm .Ibulll ~D£beb.~. GiuDI;diiHIlIII ~lmI TV k.n.ttt -.'otT\' F..Mpe- IIIAn&:inll Do .. 19K...

~b

:PI)It~ln~h

P!"ibcn.,j·iJ'ti:hrrtOolo)ft"UitiII~lw""lIklll. • ZOOO,. S.iaW .. ~ IliIKam "Vdo k.mbr.unll~ .. 2GOl.. .. OIrjlrljWII llibwn -M~!) l'lI ~mp1IHijIl tll$Ol'li -N~lbo11~.

um.


IIII.\n

i

• ;:005, - Pl'Dtaili

$

rlIOOiii.

o.J i~.I~I,I·I,rn tH"",l~ki kIimI IIiIIjkllk.m il". ~ II nDmI ~tjtl~rl"ftli!nfil;l\lII;p'iI. oIJ .... ·BG1 Mril ....:J·. pr.:w¥· . DD"•• «~t..diciilla!tI.,i1i I IW~ ,ooUl~ • rq:Wm.lni ....'TV~j(fD-~ ... "ozIlpii. qgjn:ntom:nl"rrn...mllllili

,'m'

rt"JIurw

aD~U

.]l1ItIIja.:1mi i lKR;n.nim. krrllrrru~~U"pr(JIohjllUl :tiimJul1illltvi!,[, :p~ltiiho"llI!I.kli_ti. d;ooni{l1Wl1I

mrJu

IIMIDtkiIll

l1oHf51ollckuji(Il,'IoUdm
u6 II uli IIhI

mIiIlJlf'i"I!tlt:ilhp.:.~~odlll~ ...
IWld:t;\·-.doltmlllljebaK' l~mfel;ll)lIIIfdupo:'llIIIm.ini,

r.,w:itl.~nbkDl~lIbr

iili~litlnlkiS ... :\Jl.s.illU' 1!.;dijIld:j·1kllllc:".~t.fli· ~jc9dnlbl:lld1iajclRl""'" hank-

me

l~l.lu'llm. uldjw.'!uf-l!i t>iI~ l.,i~op;);!j""JIIIII"
.WTV.jcrg"DamKiru·,

.nl]o;i.i

non.1h.IJlI::ji"·]~lIii'IJIl:c-~ [ A!hIan Ua.:mIloSo"itFn':nli
"n.bj,xo,·,IDime.jlllJ.'~ mtlpb;b:nreril:odu.~bei

~=..e:=~~:: :
PadifdDjurijU'ukro;ndu 1MlzI,;;mo~.~\TV·icI""t'z""J1~m.-MIDIJi.%,. ptnmIbJ.!eIOOllUJlMfli ....

'ilKk,~iaoTIlTI ....]Io"cjVJl.li· 1 ne u bo.rb~D primillie-llat Mri. Ai:t"'''l"UIld-nubinu

ni:t:~~n:~fJ;~:

pm.kI~"1I111"1<:100J.(I1li f'f(lI~kin. mincri j'mIJlII" rnnnp ...~,.kllll..lL1b IIIbljj!l,"l:II!II~dim. ...... ~Jdm.

~J~:/II~"-:f~

~~.,

primJrnjo,izn*n:mljob ... ;jo r±rirI..lklwitl..lim:zoos..lO' ..t.nt!. I liltl ~ [rllu~rl}'FM)

.~tillillill~tiilLll"'1liI

~NtQ~DJO
~aOOm-.

....
ILP.

HardaSIJan preuarlla UJerenlHa?
!i[e'lL.ak.elfRI'CIIIIACke1) "n'liJJ.lr(IHmja;tdlmllll Jm.I , I~ Ibdrcil'p:>I¥[[Jj,luoi3riMali:.id.Lje Io:im "::'l"II1A$lf:rm{RUIob· Ihilll) "l'\"<1Iri .. l'l"tlll ¥r~iT"" nikl Kriu .·lIl11rrin (Kril Ullmpllrie.:!.
. tw," II4!III OCIlj~~ I j'I. .Deb! vau t KIm Kanlaliju:! dill. It' bll. u'tUi. (b:mfri· ZIIIII. ,'atlb mL II' I .;b jetl 1J.iim.Uli.rJIliwWlliu.f[lfll!l· IpK.lUl;:n~kiltl,l'iIdbcill

Los imidz za buducu mladu

f.n~flici~ullJliLl:;rdo~.r9.In:irl..~k~.pe-

TN dana SlJ'Ucnlh lI'8dauanJa. debata..
mlUlm) II[" VlMIimIi 1t.Dn[T 1.'1 ktutimlm flI1l'l'rillOll 'II bi. mUlI'llbdlllUlri:iVu. 1~1':oi]Kl~'11I".Qiif, NtJlmmKlIDi~~il:J'II' 111111: F-rdlonku lUI ,II.~#fj\~tI (t},JitJ,;t DlInQti N:kr;t·

"Mediafas!" u Banjoj lucl

1fI{Jk.lIICri.!!klm.:tJijl.
K.illlkN~.=n~fu.n..IIb.;[;Ilr.diII41 I"»'U~ i~lPuilj&oplu)'ilL ·T..jbiKIfi ...ILi,ku~ f t'lilljrtil~'MIk>mtdii':'lRbuoimizmBl:im .. ~kd:o ill un't.1ic.1IiI!fu '-=.I'~TehI ItIlrMnitiJOiII.kllQ~ n.tin.LIIJbt:oo~iilDl.K'" bt,N'm1IlIl..:iijt'.cijellpi::l ~.IJ;!ltl¥ifUlD.~ r~niIIlllIIKI!W.

I:li:~Ldu~i.&en., 11!fl.~ffiI~~.liiJI.,~iPil' pmlpWlI~~Il· ru&1U:L ~ pmki-.nj&. orp:nWmlu~I&biIr.e,~ ~'T~lI:.jlli'L...J~~

~1*-:illnq:o.

B.S,

l'I!klk-m ~,..

(k,pUd(iI~

IiJJoREPORTAZA

HENRI-LE.VY 0 MISURATI . HEROJSKI GRAD : KOJI CE MARSIRATI KA T'RIPOLIJU
·avaz

~~i

BOSNA CE IZGUBITI JOS JEDNU GODINU NA PUTU KA EVROPSKOJ UNIJI

IiJJoISTRAZIVANJE

Nisam siguran sta ce donijeti ova faza strukturalnog dijaloga o reformipracosuda • Razoiaraoajuce je da javnost ne cijeni napredak prauosuda

""iiiii~li@i!Fl'i!

sedmica Milan Sue, rezidentni predstavnik Medunarodnogmonetarnog

INTERVJU

Vlada FBiH povecala jeizdvajanja za place, to nije dobar put • Zemlja se mora uhvatiti ukostac s cinjenicom da ne rnoze trositi vise nego sto rnoze prikupiti prihoda, kaze Sue

GotanMRKl(;

RazgQ'lJaraQ;

tooan, aI i da nevlm vlada-

rna ueba vremena da koje zele pcduzeii.

rna ~Ie da se posvete, ond a mogu poeeti radi ti zaiedno- israkao je Sue.

povuci nijednu

B

osna j Hercegovina eve godi ne, prem a

izadu sa svoiim strategijarna, politikama i rnjersma • Posljedn]i pregled je obavljen II oktobru pros!e gcdine, kada je povlacenje

svern us udeci,

0 ece

Mcdunarodnog monerrnog fonda (MMF). Naw vlasti nisu ispunile cak ni
preduvjere

transu od

D $.za BiH n4jpnj' mora uraditi dll.hi bio nasta • "Ijen dijlliog. MMF·om, minos no kako bismo biiemo jo! novoa? • Kao prvo, BiR mora sro pri [e formirati Vi ie&: minstara, O. im toga, mi. pitanie Iiskalne koordina· ciie, ier nem a mo g lobaln i fi•.kalni okvir za 201 L, koii bi bio odo bren od Fiskalnog viieca, To ie jedna od mj era koi e su vlasti pre u· Imamo problem is Upravom za ;ndirektno opcrezivanie, cdaosno sa
zahtievima za povrat novca izmedu emireta, Ove s(vari meraiu biti riiesene zel e D8 sebe, rako da je to orvoreuo pitanje. oSI'f!Ilr;li mogucn<m da do-

da bi uopce ot-

po&le diialcgo povlacenju svjeleg- novca od ove inst itucije u sklopu stand-by aranZrn.o n a sklcplienog 2009. godine,

nove a zadnji pur odobreno od Izvrsnog odbora MMF· a. To se poklapalo s vremenom izbora. Od tada se nista mnogo nije desilo II
vezi s im plernentaci jom mjera, a napredak je uspo-

Pismo namjere
okvir za cvu godinu, Osim toga, tu su i vom za in dire k tao operezivanie, Na pirsnje da Ii [e defigedine nece dobi ti ni iednu ITa nsu od MMF,a, Milan Sue (Cue), reaidenmi predsranitivno da BiHove Deiedi nsrvo u veri s UpraNairne, vlast no drlavnom aivou jos nije form irana IIi ti je Fi skaln 0 v ijece dcgovori 10 g10balni

reno Kol ike vidi mo, potreb nc je mnogo vrernena da
OS!

kaZe Sus u inrerviuu za oaS list. Prema niegovim rio

bud u uspos ta vljene vla de, m II Republic; S rpsko j •

finansijski

jecima, mnoga pitanja koia su dogovorena u pismo nam jere, ko ie j e potpisano ad radasnjih vlasti, nisu ispunjena, Spor je prcgres

mnogirn srvarima,a dugo traje eva] period kada se stvari De desa va] u b rzo
II

vnik MMF·a za BiH, ka~ da ne l':eli biti karego-

koli ko bi rrebale, . • Logicno j e da vlade procjenjuju sta su prioriretic Kada one budu imale

na iedan iii drugi Da"in kakn bismo im ali zeml iu koj" govori jednirn glasom kao ~IO smo ima! i 2009.,
aranzman

kada [e stand-by potpisan.

Posroii Illsroo namiere

sedmi.c.W2g~i-illllllll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~.lDi'!I!iin!t'nj[~II~i@~'(~'t;~!fEj~n~li~.~·11

fonda u Sarajevu
proslog mandata. No, sada imamo nO''I! v last koja se morn iziasniti 0 svoiim eilievima i mora izaCi s idejama. N akon 109" m oze mo imati di jal og.
D B'lti/elske s...vinJe u SWJjim budierima plat1l'rale no"1lC odMWF-a. Taj "O'ZIaC, prema "",em" slIdec;, neee doCL Sta misfire, koliki ie im I1:J biti probl"m i kako ce "lade nadomjestiti raj nedosuuak? Iansirna budzera. Mislim da su originalni budzeti koji su cdob reo i i mal i u racu na ta

Prioriteti za HiH
• Forrnirauie Viieca rninistara • D ogovaran ie fisk." Inog okvira • Dogovcr u vezi sind i.·
porezima

rektnim

- Vlade sad. ra de na

re ba-

neb vanjska finansiiska sredsrva De samo do MMF-a vet i od Evropske unije, mozda i ad Svietske banke. Mislim da s u u si ruacii i kada ce rnorari p onovo procijeniti njihove prihode, po-

trosniu i 05 tale finansiie. kupljati vise ncvca od poreza, m ogu kren uti napri i00 S
fiskalnom konsolidacijorn Opciie su jasne: rnogu povet. ti pri he de, odnos n 0 pri-

rashodovnoi strani iIi moraju naci dodatni izvor van jskog fi nan siran ia, Mogu se 0 predi jel iii i za neki od ostalih na6na finsnsiranja: posudivania od banaka, izdavanja obveznica iii se osloniti na prihod od privati zac iie. Fi nansiran ie 0 d MMF·a nije iedina opcija koj u vi. de im aju,

na

Smanjenje plaea
Ii .manjenje porrrunje zaprauo znali smanje"je placa za}Joshmih "j(l'Imom sektoru? U Federaciii je tak predvideno paveianje f1;-dvaja1fja za (}ti'U na mjenu~ ~Da, mi sada irnamo povet~u, j e U ukupn im i :zda va-

o Da

Sue; MMF nile jedina mOQllcnosJ 2009", kako bi zemlia Jakse prebrodila tezak period kada su prihodi bili u padu, karla je eke Q om ij i lo!.e islo, S ada ie si tu aci ia po tpUno drugaci]a. Drzava se operav I ia, pri he di se pen ovo povecavaju, Ekonornija iaC., bar ka da je ri j ec 0 neki m pokazateliima, kao sto ie povecanje izvoza, iako situacija joo ni]e idealna, Novae MM F·a ie prj vrernena pomoe,' BiH sada mor-a stati

(Fol": I. S••

oW

diza] nirai u cili eve i okvir pod kojim ce djelovati, dalje ier su reforme ned 0vrse ne i nadarn se da ce se pozabaviti srvarirna koje su
dogovorene u okviru standby aranzmana koii je potpisla p rosla vlada. U asuarskom tekstu koj i je ave sedmice objavljen " "ale", iistu kazali $U, da prjvatni .eklO. mora biti pOkTBtai: ra=oja " Bill. Kako moiemo razvili privat ni !)e· ktor kadlJ.. ."emQmO inve.slT_'C1'. ja, a poliricka siwacija je 'tIeoma nestabib!a? Vlade rnoraju nasraviu

Privilegirane penzije
D Sla oukrljete od ...,.,e vlaw"Bill? - B iH ima do b ru sansu, svjezom vizijom. Oni su bili uopoziciji, vidjeli su problerne, trebali b i imati iasnu ideiu SI. ide ueiniti, i 10 javnost od njih ocekuie.

njima .23. place, Premo trenumim zakonima vidjet cemo vel iko p ovecan ie u uku pnoi po troilllii za nak n ade oko deSet pOSlO.To [e sigumo iedna oblast gdle treba vidjeti mogu cnosr za ustede, Kada govorim 0 usteda-

mora biti nastavljena, fckus mot" b iri na rekuco] potrollnii. Unutar toga, traasferi dcmaeinstvim 3 moraju biti reforrnirani, a ['0 uk liutu ie i p rivilegi fane sluzenih penzija, Vidjeli smo prosirenje

ier ima novu vlast sa

o

penzije, koie su vise od zalib privilegiranih penzija prosle go dine, N eda vno ie

penzioniranie omcguceuc diielu voincg osoblia, Mislim da takve odluke moraj u iei ruk u pod ruk u s iden tificin ni ern izvora sredstava, Ti Iiudi Ce irnsti
malo koristi ako dobiju prava, a zero Ija nerna novca

na drzavnom

nivou ranije

rna, ne mislim na poiedinacne place, vee na ukupnu

pOll'osniu. To oe mora ;:na.<'iIismanjenje pojedi· nacoih plao., vee, naprimjer, o buzd .vanje Z" po!1 iav an ja, a !u. su i r.azliCi (e opeij e. Place Ijudima s visokim kv.liftk.· c ij.ma n isu toliko visoke, ,Ii 00 irna ko i' nisu 10liko abueen i ,s u moid a pr~v isOke u odnasu na prosjek. No, pi,aoje novc. MMFo nije osnovn; i2'lwV s koj;· rna se BiH suoca,'a. Zemlia se mora u.hva Ii ti ukos tae s tra!;t; vi!e nego SIOmolie pri.kupiti priboda. Ekonorniia ne m oze po drZati veliku adro.in.i s0"3cij u. MMF je.sama paDudio
pri vremen u po moe U oOveu cinjenicom da ne maze

m ijeli da je silua.cija puno prom ije"je.na.

na svoje noge. o U rea/noSli se bal "e pri.

F;sbloa koasolidaciia

da im omoguci osrvarenie tih prava, D Neda""o <Ie Vi iKoslas If";,ru (Costas Christo,,), Ie! Misije MMF·o za BiH,. imaIi Sa-of UJ:JJak $ pFcdstQ.1,m icima ell liret:;kill "lada.1eSII Ii vam Oil; lIopte Iraiili dodalni nOttac za ovu god; n u?

I

Nema
luacij""

- Politika stednje se naitavlja, provode se reform e. O~ek ui emO da fiskaln; defi oi, ove g.odine bude maoji Dego laDi, a lani ie bio mani i nego godinu ranij .. Stv.ri se mogu s.rediti. Ali, 2'lbrjevj za [ina· nsiranie su ia.! veliki. Navac od MMF moze bi!i prvi izbor vI.de, ne sarno iz frnans ijgkih ra<loM, vee i z,bog program" MMF.a koii daie okvir za makraekonom ,ko poli rike. Neke zerolje zbog mg. ovaj progrom vide kao kar,s taD, I'~k , bez nOVca.Olle su zainreresirane da im MMF pomogDe da

boljeg entlteta
RS ie priva tizir~hl neku rrosnji, ukljucujucii neke in ves!ici iske pro jekre, 31i to ie uglavnom istroseno. Kal:o vidim, o"ma boIjeg i goreg eMi rera. Dba emima sada rade najboli e SlOmogu, i 0 bje vlade im a" ju za btjeve birao. ko je mo· ("ju opra vdal;.
im ov in u:, a novae su korj· 'til i kao dodatak j avno j po-

D Vlad.u"a politicari II RS wrde da}e !O "bolji dio Bill"" I. ekOlwmskom smisl-'l. Moi~'e Ii "pored it; $i- 0 ba emi lew su u !clkoi situaeii i i Smatram da Cei iedlln i drugi bi ti zain to resir"ni za oasravak neke vaojske poddke budZeru_ BiH, isrina, biljeii oporavak, ali i. on k·rhak.
d"a ""tilela?

- D., zernl i. t-reha vise in vest ieija. Pol i[i c.ka si tU.cija ie val'.:na,ali ~ak j danas, u leskoj polilitkoi SitUlleiii, postai; mogucnost za privlacen je sI,an ih j nvestid ja. Osim poli tieke, vaio a je i makroeko nomska s!a b ilnost, koju BiB ima, vise iii m.nje, uz pornoI' MMF-a, Svjelske banke i drugi!! instilucija. Treei elemen~ koji je veo· m. valan ie poslov ni am bije· nl, odnos!!O ono s ciroe se poslovni li·udi s usrecu u sva" kodnevom radu Mis.lim da tu m 0 ago treba da bl!de uCinjeno_ Neke od reformi su poeele uz pornoe Svje(ske ba.oko i trebai·u bi[i naSta· vIj.nc_ T rebamo jak pri v.m; sel: tor a.ko feli mo da zem Iia napreduie. Vlada maze sarno pruiaLi podrs ku. Mora se heirati nclto .10 bib nazvao fishln i pros!Or, za finansrr •.oj. r.zyoinih pro ograma., ad koiib ce zemlj. im a'; di re ktne koristi, p opU! ulagani a u in fnlStruk turu_ To ce Z"IHijevari ,dike odJuke na S ll'ani Ie kuCe pocro~nie. Zemlia mora kre iMi radna

ko SIOCe zapcSljavati liude u javnom -sekLOru, dje vee·ima·· g mo ve1ik; braj Iiudi. Mora se kreirati ekonom ski ras, i uklonj ti prep reke koje s(oje pred pri,," mirn sekmrom. D Federacija .,.,iJr dana
poci~je r-ad nG rebalQus r_~ blldieta. Imal<l Ii"eki savjel iii sugestij" koje bi sle daU Federab10j "Iadj?

m jest!l) a to ne moze uCini ti la-

se 0 manjem iznosu, od 50 miliau" KM. Vrhuna.c ispla· te ie20J3. i 2014, kada BiH [feb" vratiti po oko 300 miliona KM, ce bili 01<.0 je· dan procem BD P ·a. D &ko cemo ",ariri raj M"ae .kada i ovako imamo ".-

,(0

likih problema j ji na1lSiranjem, /wcemo Ii10 uopte uspjeti IItin iii?

. Na! pogled ie jasan. U pismu n.-mier. koie smo po· Ipisaii jamo ie ha Ireba bil; uemi.no. Potro!nia mora bi· ri obuzdllna. Povet.Dje ukupnog izdvaia.oja za place niie dobar pur. Rev izi ia ra mill voin;h ;nvalida koja ie poeel. pro;;le godin e, i pro izvela min.ima_lne rezulm,~e~ mora biti naslavljena. Mora se reform i ra [i siste m [fa nsfe~ ra pop" laciii, da bu.demo 8.;gu rn; da su fisl:alno odrz; vi.

- Prema naiiim projel:ciiama, pri bodi od poreza ce 2014_ biti veCiza tri miliiar· de KM nego 2009., kada i~ [a veee od go di;;nje ispIa te, wko da tu ne bi Irebalo bi,i problema. Niie iasno koliko ce no· vca BiH ia, pOVl!cido krai a arauzman a. No, prosIe su vee dviie od ll'i godine, koliko aranzman !mje, m.ko da mol<emo sJobodno kazati d.a n eee le uze rj 'sa v novae. Mnogo se ,azmislj" 0 'orne kad. ce doCi novae MMF-a, no 10 o~ treba bill u fokusu_ Su.h;na niie u noveu, nego u reforrnama, taka da BiH mOra u porpu.nosti srati n" obie noge ..To tr"ba biri polit.ib vl.d •.
aranzman dogovoren. Znati1' to povet.nie ce biti deget pu-

Povrat novca
dogavaT;la oko 1,1 tuilijartlu eUTa~ a dQ sada je p.,.,ukla 380 m ilio1la e~ ra. Kada BiH poCi"je 'VI'<lLari .,.,Ilj """ae A.fMF-ul

D BiIfje

. Mislim da prva isplllt. dola.zi kraiem 2012., .• li radi

. Oni nisu spremni. Ne mogu n.m tr.ziti slieciecu ll'an!iu jer su svjesni gdie smo crenu mo. Nernamo .oak n i kvao (i!a I;vne ci Ijeve za ovu godi.nu. Mommo se dogovor. ici 0 t3kv im S[v",;roa. Prvo se vlade morai u dogovori ti 0 pol; likama. Te po. lirike se moraju oslikavati u budZetima. Trenutno vidimo debalu u Fedecaciji, gdje Vla· rla raspr.v Ii. 0 lOme kako ni i· hove poli rike [reb.j u izgled.ti, ali 2'l to im rreba vremena. Globalni fisk.lni okvir za 2011> ie nezavdeo i to pilanje ie otvoreno, a to je pr"du· viel. Fiskalno Y;iece se n,je dogovorilo 0 lOme·.Problem i su i u Uprav; za iodirek(no oporezivanje ieI vlade ne g.o· VOlejednim glasom. Feder.c; ja i RSse ne 5.1zu u v.zi s a iznosom srodstava ko ji lm p.,ipada. Sve te s[llari m orajl! biri rij.sene prije n"go!ito po~nemo dii.'og s BiR.

BI,iiiliOiip.!I!UII

sedmica
Otvoreni pozlv australskog novlnara

PRESSIJA

Nadajmo se da ce Haski tribunal imati vise hrabrosti od holandskih vojnika u Srebrenici, pise Mur

apsenje Ratka Mladica, krvoloka i famag zlocinca, izazvalo je reakcii e s iro ill sv ijeta, No, in teresa man ie srav australskog novinara Ricarda Mura (Richard Moore), koji je mozda jedan 0 d ri j e tkih s jasnim

H

licnim i iskrenim stavom, Mur ie, naime, priznao da bi Mladic trebao biti pogubljen! . - Koliko ie prikladno da se masovnom ubici i ratnom zlccincu, generalu Ratku Mladicu sudi u Holan di j i za n j egove zl ocin e

kada su upravo bolandske trupe dozvclile ovcrn covjeku da pccini jedno od najvecih zviersrava u Evropi jos od Drugog svjetskog ra ra, ka da je pn b ijeno 8.000 muskaraca i diecaka muslirnana u Srebrenici? Mladic bi, zapra-

trebao biti pogubljen napisao je Mur. Rijet je 0 kolurnni II jednim od najcitanijih novozelandskih dnevnih novina "Bay of Plen ty Times", gdje Mur redovno oblavliu[e svoje kolurnne. - Sada se Mladic
YO,

suocava s optuzbarna za zlocine ko]e su pocinile njegove trupe ad 1992. do 1995., kada je ubijeno 100.000 Ijudi. Takoder je a dgovoran za ce rverogodisnju opsad u Sarajeva, gdje je ubiieno 10.000 liudi, od cega 1.500 djece, bilo ie

56.000 ranjenih Sarajlija, Umjesto pogublien]a, on se suocava s dozivomom kaznom. Nadaimo se da ce Has ki tribunal ima ti vi se hrabrosti od holandskih vojnika u Srebrenici- zakljucuje Mur.

S.Sa.

VI d_a ·B-H. nece. __a __ t '
Izborom u rukovodstvo Doma naroda Parlamenta BiH Dragan Covie, predsiednik HDZ-a BiH, osigurao je seb iostanak u sluzbenorn stanu u Sarajevu koji mu je bivSa Federalna vlada Musca· fe Mujezinoviea dodijelila preel sgmi istek svog mandata. Covicu [e tada dat na koristenje sian od 87,5 kvadratnih rnetara u elimo] zgradi "Lipa" u sarajevskorn uaseIju Grbavica, No, Komisija nove Vlade FBiH Nerrnina N iJcl iea, zad uzena 23 rjesava-

Ukoliko Borjana Kristn budeizabrana za premijerku, ponovo ce rnoel dobiti sluzbenl stan u Sarajevu

K sb0 · ~C·U·S ogIUSI_I_ v·l ..e I.... . se .. moci deloiirati Covica! na Pudaricevu molbu
To je privatna stvar. Zamolio sam ih da nista ne objavljuju, kaze Pudaric • Kebo dolazio u posjetu
Klinicki centar Univerziteta U Sarajevu objavio je informaciin na svojoj interner-stranici da je potpredsjedriika Federacije BiH Svetozara Pudarica, koji je srniesten na bolnicko Iijecen j e, pros te sedm ice pcsj etio drugi po tpreds j ednik FBiH Mirsad Kebo. Ni~UI u rome ne hi bilo sporno da Pudaric, kako nam ie i sam potvrdio, nije trazio cia se nista ne objavljuie, - Dobro sarn .., Nije nista strasno u pitanju, Ovo je privatna stvar ... Zamolio sam ljude iz KeUS-a da nista ne objavljuju - kazao je Pudaric za nas list. Cal< je porrparcl KCUSa Biliana [andric usrvrdila da j e Pu daricev bo ra vak u bolnici "pri'Varna stvar". nje starusnih pitanja.jiajavljivala ie delozaciiu Co,,;63:, smatrajuci da on kao drza vni poslanik nije irnao pravo cia dob ije sluibeni stan. Zanimljivo je i da Ce, ukoliko Borj ana Kristo b u de izabrans za predsjedavaj ucu Vije6J rninistara BiH, ana ponovno moci dobiti sluzbeni stan 1I Sarajevu, iako je iz 1lIkvog j ednog koji j e koristila kao predsi ednica Federacije prije desetak dana delozirana. S obzirom na to da, kao i bivSi federalni ministri iz HI)Z·a BiH Viekoslav Bevanda iNevenko Herceg, nij e ieljela dobrovolino Vladi FBiH vratirikljuceve, u te stanove je provaljeno, prornijeniene su brave na vratima te Ce biti dodiielieni novirn clunovirna fi:demlne vlasti, M. K.

PRESSIJA Nakon sto je izabran u rukovodstvo Dorna PRESSIJA

Objavili vijest a bolnlckorn Iijecenju

No, ipak, iz nepoznatih razlcga, vijest je objavljena na zvanicno] prezentaciji bolnice, au njo] je navede-

no da ie Pudarica, csim Kebe, posjetio i direktor eve zdravsrvene ustanove Faris Gavrankapetanovic. E. Ba.

a

edmica
PETA STRANA Iistekii svi razumnirokovi za formiranje vlasti

1,liIMliW@fNi.g

None s ti ineres ••B I Bosnjaka i. st- cqama
Ortavu BiH u drzavnirn insti tucij am a, oei [0, nema ko da stiti i brani, Istovrerneno, islamofobija postaje sve vise odrednica agresivnih ateistickih krugo va un u tar BiH, ali i niza politickih istupa lidera u regiii kao i u evropskim okvirima- poput nedavnih istupa Nikole Sarkozija (Nicolas Sarkozy) i Silvija Berluskonija (Berlusconi), Posebn u za bri n u tcs t izaziva skandalozna izjava predsiednika Republike Hrvatske I ve josipovica 0 definiranju ujedinjene Evrope ka 0 ek ski uzi vno hriscanske zajednice dr;;;ava, r rna li neko u drzavnim instirucijarna BiH da upita Ketrin Eston (Catherine Ashton), viscku preds ta vnicu Evro pske uniie za vanisku politiku i sigum OSI, ili n eke g drugog funkcionera iz Brisela ie li to istina, Nerna.

Nijedna drzavna instituciia BiH nije sluzbeno reagirala na otvorena osporavanja teritorijalnog integriteta BiH i otvoreno pozivanje na otcjepljenje dijela teritorlle predstavnika Vlade susledne Srbije
ise od..' osam m,jeseci takozvane pobjednicke stranke jo§ nisu formirale vlast na nivou drza ve B osne i H ercegovine, Put ukljucivania nase zernlje u evropske i evroatlantske integracije samorn ovom cinjenicorn potpuno je zaustavljen, Visemjesecna blokada d jelovania d rza v n e vl asti dovele su BiH II najozbilini]u krizu u posliieratnom pericdu. Dok su ovakvirn razvojern siruaciie glasaci Saveza nezavisnih sociialdemokrata (SNSD) i Srpske dernokratske stranke (SOS) potpuno zadovoljni, dotle [e raspelozenje onih koji su svoj "pa[riotski" glas dali Sociialdemokratskoj stranci BiB (SOP) i Stranci demokratske akcije (SDA) frustriraiuce.

V

Stranacki antagonizmi
Oni koji imai u obavezu zastire nacionalnih interesa B o!i!l jab, viers kih prava m us lim an a, sure, n e zele se zamieriti "nekom iz
medunarcdne zajednice",

Izborni legitimitet
Startujuci odmah nakon ob j av1j en ih rezulra ta proslogodisnjih oktobarskih izbora s pozicije litnih l.D!eresa j lzraZlIe iskljucivosti Ie ultimati· vnih zah[jeva za premijer· sko mjesto u Vijeeu min i,stara BiH (prisjeLimo se visemjesecnih izjava lJatka Lagumdziie), SOP i SDA sup roces kons Iitu iran ja vlas!i na prvorn koraku usrnjerile u 60rsokak. Slijeililo je neprihvlIla· nje izbornog legitimiteta H rva tS ke dem 0 k fa IS ke zajednice (HOl) i Hrvalske demokratske zajednice 1990 (HDZ 1990) pri formiranju vlas!i u Federaciji BiH, sto je za krajnji rezultat imalo dobivanje vlas!i u vecem bh, emitetu koja funkdonira sarno u .,enklavama" S veei nsk im bosnjaekim stano· vniStvom. Ogoljena borba ,za rn inistars ke fotel j e, d irek 10 rska mjesla profi[abiJnih drzavnih preduzet.a, po.,i· ciia u upravnim i nadzornim odborima u sasvim dr· ugi p Ian bad! a je po Ire b u zasli te imeres a drza ve B iH, njenog j.acanja i af,rmacije na medunarodnom planu k30 buduce clanice Evropske unije i Sjevemoatlan tskog savez3 (N ATO). Ovak vu situaci ju pro ri· vnici BiR viesto korisl.e i kroz istupe stratega velikos,rpskog projekta Dobrice Cosica., otvorene .zahtjeve viceprernijem Srbije I vice

Dacica za podjelu BiH i Kosova kao i s v ako d nev na osporavania ingerenciia drzave BiH od srpskog dijela vlasti u Republic] Srpskoi. Nijedna drzavna instirucija BiH nije sluzbeno reagirala na otvorena osporavanja reritorijalncg integriteta BiH i otvoreno pozivanje na otcjepljenje dijela teritoriie predstavnika VIa de susiedne Srbije_

Bez aktivne ufoge pOlitieke opozicije, prvenstveno Saveza za bofju buducnost (SBB) BiH kao fidera, te okupfjanja svih patriotski orijentiranih snaga ni§ta se nece promijeniti. Nedavno ratno,a, evo, i poratno iskustvo uei nas da uvijek maze biti igore. Mozda vise nego ikada ranije neophodno je jedinstveno djefovanje svih patriota

Interese Bosnjaka nerna ko da stiti u institucijarna dd3ve BiH. Drarnaticnosr akruelnog politickog trenutka Bosne i Hercegovine ne razurnijeva u dovoljnoj mieri ni opozicija. Zabavljena ulogom konstruk ti I'D osti, ceka cia an tagonizmi v ladaj ucih stranaka budu sarni razrijeseni, da blokade politikom razuma b udu prev azi dene, a an tiislarnske aktivnosti unutar zemlje i iz inozemsrva same od sebe presran u, Bez aku vne uloge poliricke opozicije, prvenstveno Saveza za boliu budUCDQSt (SBB) BiH kao dera, te okupljanja svih pa-

u-

rriots ki 0 ri j en u fa nih snaga nisra se nece prornijeniti. Nedavno ramo, a, evo, i poratno iskustvo uei n as da u vij ek moze bi ti i gore. Mozda vise nego ikada raniie neophodno ie iedinstveno djelovanje svih patriota koji treba] u definirati okvire u Kojima rnoraju djelovati u in teresu drzave B iH svi on i koji nose izborni legitimitet glasada patriota ave zernlje. . Treba okupiu sve one koji vole BiH, brane njenu n eza visn OS! i s u veren iter i spremni su [e afirmirati kao drza vu ravnop ra vnih gradana, Razumni rokovi tolerancije za nerad izabranib predstavnika gradana i nsroda na proslogodisnjim izborima su p rosli, Strpliivost obespravlienih gradana je na izmaku, Opoziciia, intelektualni krugovi i angasirani pojedinci nemaju pravo na sutnju i besperspektivno ce.kanje, Njihova akcija je parriotska obaveza.

Dri8vne insfifucije: Vainije su direktorske pOlieije od z<JstifepraM i interesa grarJanB

BI'iii,iifiiip.!i!f1,11

sedmic
Nista ad najavljenog podnosenla zahtjeva za clanstvo u Uniji

ISTRAZIVANJE

06ekivalo se da bismo ove godine mogl.i podnijeti zahtjev, no, kako saznaje nas list, vjerovatno je ta sansa vee sada izgubljena • Sve zemlje ove godine ostvariJe napredak • Nasa se nalaz: na samom zacelju kolone..ruku pod ruku s Kosovom • Hrvatska bi trebala pristupiti Evropskoj uniji 1. jula 2013. godine • Crna Gora je status kandidata za elanstvo u Uniji dobila lani, a Makedonija jos 2005.

na godina za BiR, harem kada je 0 evroatlaniskim inregracijama rijee. BiH ove godine

Ce ovo

I

ako smo tek na sredini 20 II. godine, s vakim dana m postaje sve j asni je da
biti ios jedna izgublje-

Hrvatska bi rrebala pristupiti Evropskoi uniii 1.jula 2013. Crna Gam iesrarus kandidata za clansrvo u U niji dobila lani, a Makedoniia jos 2005. Status kandidata

svemu sudeci, steci i Srbi ja, koja je otkocilaprcces

godine, prema

niie uradila apsolumo nista na tom planu;a minimalne su sanse da ce do kraia godine i§ta biti promijenjeno. Kako saznaie nas list, Brimlj a do kraia ove godine ispuniti minimum preduvjeta da podnese zah tiev za Clansl:vo, iako su sve drzave u
10 vee davno

inregracija hapseniern
zlocinea Ratka

de do kraia

Mla.diea. Po-

dsj etimo da je Sloveni ja pristupila EU jas 2004. Na samom zaceliu je Bosna i Hercegovina, koja se nalazi rame uz fame s Kosovom koie neke (,Ianice Evropske unije joS nisu ni primale kao drZavu. BiH ne sarno

ra nego nije podn ijela uiaplikacii u za clanslvo. N akon slanja aplikaciie proci Ce nsjmanje dvije godine prii e nego SlO posranemo
kandidat,

da nije dobila status ksndida-

selu kao ozbiljna, neophodno j e ispuni ti tri uviera: uskladiti Usrav s Evopskorn konvencijom 0 ljudskirn

(slucai .Seidie-Finci"), donijeri zakon
0 drzavno]

pravirna

pomoci

MIsljenje dlplomata
Ovo potvrduie ianaliza ugledne medunarodne orgasne srudije (ISS), koja je obiavljena eve sedmice, Izviestai ie pokazac da je BiH l.lcinila od svih zernalia region a. Zbog toga ie BiR okarakterizirana kao "Iehl sluCa.j ktorata u zemlj u koiaima izglede da se priklj uci Evropskoi uni] i", Da bi nasa aplikacija uopce bib razmatrana u Brizakasnjele tranzicije iz protenaj manie na evropskorn putu nizacije, Instituta za sigumo-

sel gubi nadu da de

!laSa ze-

Mur: RanQ le ZB ocjene

Kako sada stvari sto]e, teskc da .:erno ovo osrvariti do kraja ove godine, BiH joS nerna vladu na dr'alVnom niVOu ni d postoie ozbiljne namake da ee suprotstavlieni
politicki blokovi postici uskoro sporazurn 0 mandata-

te odrzati popis stanovn iSIVa.

ru Viieca minisrara

i raspo-

okruzenju

Ini, ali irekako vazan tin, biti odgoden za 2012. godinul U iSIO vriieme,
susjedne dri.ave krupnim koracima gra be ka punopra-

Ce podnosenje zah neva, formaopasnost da

ucinile, Posroii velika

bude postigmn, moze se krenuti II formiran ie vlade, a aakon toga S usvajanjem sposaglasnosti i 0 ova tri minimalna uvjeta ni ie bi 10 ni ran iie i bitee tclko oceki vati da
menu rih aka ta.. A politicke

djeli minisrarskih forelia Tek kada takav dogovor

vnorn statusu u tijem i nairazvijenijern

I H~~~~~~e~!im!l:~om
nas, ap likaci j u Z" clanstvo podnijela ie u februaru 2003., a kan dida I je postaI" u j un U II aredn e go dine. Prisrupne pregovore orvorila je kraiem 2005.,a Uniji de, kako smo rekli, pristupiti 2013. Ak-o bi BiH nap redoedovala mnogn bri€ od

dinamikom,
s U ni-

sto se tesko mofe oCe!::i"

va u, cIa II ica EU postala bi za desetak godina,
Pra vi pregovori

bloku drzava na svijetu, Sto se rice zemalia koje SU pripadale bivsoj [ugoslaviji, BiH se, kada je rijee 0 uo:d ka Clansrvu II EU, nalazi na posljednjem mjestu.

jom pOC!!I j u rek ka da zernlia dobije status kandidam. Tada se, kroz 35 poglavlja, zakonodavsrvo re drzave usk!aduje S ollirn iz Evropske unije.

I

l,ililiUliUi!,Nla
da je dos ta vrernena uzalud potroseno, nada] u se d. Ce dornaci poli deari, napokon, provesti neophodne reforme i iskoristi ri povoljan politicki zaj edn ica pcsvecu je mnogo painj e nasoi zeml] i. Zarnjenik am basadora
Sjedinjenirn Arneriekih trenutak kada medunarodna

nik.
Evropska

(Ionarhan Moore) kate da ie joo rano govori ti 0 tome j e li ova godina uzalud potrosena, - Tek smo na sredini go. dine. Vidimo snazan angazman Evropske unije i
Sjediajenih Ameriekih

Drzava u BiR Dzonaran Mur

definirala uvjete koie BiB mom ispuniti cia.bi osrvarila provo za pcdnosenje aplikacije za clanstvo, kaze Osman Topcagie, sef Misiie BiH pri Evropskoi uniii, - Ti uvjeti su prerna rnisljen ju svih nasih relevan tnih akrera i ostvari vi. Za sada se ocekui e imenovanie Vij eta minisrara, Mislim da godine, za vrijeme poljskog predsiedavanja Elf, nasa zemlja mogla doci u poziciju cia preda aplikaciju 711 clanstvo kazao nam ie Topcagie. Kale da ie srekao u tisak cia u Briselu zele cia BiH sustigne svoie susjede u utrci za bi u drugom polugodistu ove

unija jasno je

ipo rnjeseci do zavrserka ove godin e, a ako bude postojala vol]a, sve mozemo stici. Manj e ie oprimisrican Denis Hadzovic, generalni sekretar Cen tra za sigurnosne srudije (CSS), koji srnatra da ie 2:3. BiR Vee! napredak ove godine veorna disku cabilan.

BiB i Kosovo
- N eosporno je to da zbog krize i raznih nesporazuma zaos tajemo za susjedima. To je sve os tavilo rraga na nll" evropski put, J edina d va pomalta koia smo napravili zadnjih godina ie porpisivanje SSP·a 2008. i liberalizacija viznog rezima - UP07.lJrnva Hadiovic_ Kale da ocekivania da do kraja godine dobijernostatus kandidata, kako to neki pred vidaiu, nisu realna - Mogle bi se desi ri, ali j a ne vi dim prevelik u poliricku vol ju i revnos t u.sih politieam da napravc kom promis koji bi ubrzao raj prow; - ubijeden je Hadiovic.

na drsavu, to b i nom u septembru dalo vece sanse za akcioni plan za clanstvo u NATO-L1(MAP). Kale da b i narn to, ako nista drugo.politicki osvierlalc 0 braz, a da ovako same !laljemo peruke 0 neozb il, nosci nase zernlje u Evropu. - Oko popisa sranovnisrva se vecgodinama lome koplja, sl umj "Sejdic- Finci" nismo pokrenuli s mrtve lO.cke. Smiiesno ie to sto sadasnie Vi ieee ministara belie radi u
svorn tehnickorn

ricki dcgovor 0 69 voj nih 10kacija koie bi bile uknjizene

drzavna vlada, ne moze se integraciie, Ze to vrij erne svi su susiedi postigli nove uspiehe, ,,a mi srno spali na nivo Kosova". - Sve ie rnoguce preokrenuu, a EU iasno pokazuje interes da narn pornogne. Evropska kornisija je odlueila ojam!i svoieakti vnosti u vezi s osposobliavanjern BiR. Do· bili smo novcg speciialnog
predstavnika, racunati na nastavak proeesa

ce narn u posietu dolazi neki evropski minis tar, sro ie dobar znak - kazao nam ie Peja-

a svake sedmi-

Drzava, To pokazuie i zajednieki komentar briranskog minis tra vaniskih poslova Vilijerna Heiga ~illiam Hague) i ameriekog drzavnog sekretara Hilari Klimon (Hillary Clinton)koji je obiavljen u novinarna - kazao je Mur za ,,Dnevni avaz". Dodao je da [ek nakon sest m jeseci treba postavi ri pitanje sea je uti!!j eno u 20 J I. godini Ie da jo!l ima pot.enci·

clamtvo i da napredu ie iednakom brzinom kao i druge drzave u regiji. Svaka druga
situacija, kako je istakao,

stvorila bi debalans koii aiie dobar ni za BiH ni za regiju, ali ni za EU. Prema ujegovim infurmll' cijama, zakOD 0 drZa vnoj po-

nego u onom redovnom, Crna 'Gora i Srbiia su napravile iskorake, a mi smo osrali u ravni s Kosovom, 5to pokazuje da nije do EU, nego do nos . poenrira Hadzovic, Mirko Pejanovic, dekan Fakulteta politickih nauka i zastupnik u Federalnorn parlamen ru, kaie kako sve an iIlize pokazuju da je protekli mandat P.rl,mentarne skupstine BiH ProSao bez ije-

mandant

SInatra cia medii i ua to sve blago gledaiu i da bi se irebali udrufiti i kritizirati politieare, - [avnost je primiietila da Valentin Incko privatae misli kako BiH ueba primiti za kandidata jer irna poseban starus, Neosporno le da rnoramo ispuniu zadareuslove, ali, za rnzliku od Srbije i Hr· v!!tske, imamo idruge zadaIke. Kroz pmcese evropske

novic.

Zapazanja uglednog instituta ISS 0 zemljama regiona
• Hrva!ska: VodeCi kandidat jugoistocne Evrope, .:iji se ulazak II EU ocekuje u 2013. goclini. No, pur Hrvarske su zasje. nile neke nej,sIIoce POPUI polilickog idendt.eti nove zemije koja se preds!avlja i kao znva SIpS ke agresij e i ho pobjed n ik u .lllru. .Srbija: Demokratske inslirucije su konsdruirane i p os tign U! j e n"predak 113 putu ka EU. Ocekuje se d06ivanje srarusa kandiclam do kraja 20 I I. Ipak, jala za 1l3predak ove godine. Visokj predstavnlk u BiH Villemin Incko (lnzko) kaze da domace vlasti vriieme nisu optimalno koristile. ~Medutim, mislim d. je poslije obmtanja Klimon j Heiga re pakon posje[e go. spodina Slefan. Files (Fuele) BiH josno da pos!oji in teres mWllnamdne zaj edn ice da se BiR SIO brie iIltegrira u evroadan t:Ske!Okove - kazao je Incko za !lai list. Dodao je da treba birno formiI-~ Ii VijeCe minism.ra i ubrz1l Ii svori. - Uvij ek kaZem da !reba gradiri aUlopm kroz Bosnu i HercegovinLl i autopLl! prem' Briselu, ka evm"d"ncskim tokovim a, zbog bLldLlcih generncija. Taj "utoput ima s.iroku padrSku - is[akao je naS sagovor· suocena je S ozbiljnim pogorianjem ~ivomogs[)lndard". • Cma Gora: Slalus kandidata odobrell joj je lani, ali je pred Cmom Gorom jos mnogo iZ3wva S ko j im3 se V last mora po· zabavi Ii kako bi demokratizirala zeml ju. Sada ern 0" gorski polititari moraju pokazati da mogu ispunid zada!e uvjere. • Makedonija: Vee dugo slov'i za kandidata_ Gla vna prepreh j e spor 0 moCi vee je L1saglaSe!ls radnim tijelima i nalazi se u obliku u kojem se moze doslavi ri VijeCl1 ministara. . Vjerujem da odmab moZe dobiti njibovu i podrSku Porlamenmme skupstine BiB,!ako da jedan ,",vjer,zasigumo, rnoZemo ri· jeSi ti ubrzo. VeC smo Gull sta· vove i'elnika EU, predsjedni· ka Evropske komlsije ce komesar-a Stefana Filea i sve SU usm jerene na to da sto prije bude formirano Vijete minismra . podsjeea nas pr~dstavnik u Briselu. Dodaje da fukus mora bi II na dobrom provodenju uvjela Sporazuma 0 smbi" lioaciji i pridruZivanju (SPP) jer je to jedini nati n za n.preciak. Topea_gic za· kijl1cuie cia imamo josses! imenu s GFckom koji lraje je. B ivsa j ugosla venska rep u bli ka te!iko ie pogod:ena. globaInom ekonomskom hi· :Z;OIQ) a U"ecina stanovn istva je nezaposlen a. • Kosovo: lako i e sada nez. vi sn a zcmlj a, i dal j e je prisutan problem medunarodnog legidmite[a. Kosovo su priznale 22 od 27 zemalja ED, 3 Uniia se prvi put suocava s tef' IDluom "nedovr!ieua dri:ava".

Vee dvi j e deceni

Ce bili bno poslign u t dogovor predstavnika dr.taVllih vlasti, Federacije BiB i Republike Srpske. K.d" tome dodamo Nnj en ieu da Ce i naSe i evropske ius ti rucije odmanlli mkom Ijem, oncla su sanse cia ispuni" mo ove uvjete minimalne. To mac; cia ce OVO, prema svemu 8udeci, bin joll iedna izgubljena godina <a BiR lzvjeSmj koji Ce naSa zemlja dobiti od Brisela najesen ope! bi mogao biri n egati van, a rime i sta v evropskih dlia v. 0 pri· bvadi ivosti moguceg ZllhcjevaBiR. Ipak, medLlnamdni zvan ienici koj e sma 1!!1moWi cia nam ovo pmkomenrirajLl bili su veomll UIniereni u svojim

izja v=".

Iako prima, u

Istii'e dll je prvo po rn:bno da zemJju pokienenio s mr[lie tacke ida osam mjeseci nawn izbofll dobijemo vlasl na ni vou driave_ A ako [Q i uspijemo, javlja se novi "problem". Naime, dolazi Vrijeme godisnjih odmorn. - Onda nam osmje jesen. N iie realno oeekivaticia za [3ko kratko vrijeme budu rijcleni svi u vj eti. A ako bi se to i desilo, onda ,reba podni· jeri Zllhljev na osnovu kojeg Evropska komisija salje tlpitnik. Srbija ga ie ispunila reI. rimo brzo i joll ceka odgavor. Objektivno gledajuCi, na os.novu iskustava OSlal.ih zemalja nij e realIto da. to mafumo uCini ti i ova godi· na je zasigurno izgubljena • dndaje Oil. Jpak, HadZ.ovit Smat:ra da bismo ozbiljan pomak mo" gl.i nopmv] ri D" d ro· gom poliu integraci· ja,a 10 jeputka NA TO"u. Ako se napravi poJi.

Zemlje Balkalla koje pr~llmdjr(lju da prislup~ EvropsirQj uniji dnog znacajnijeg rezultata kada je rije/: 0 evropskim imegracii ama. Podsjeta cia je na liberalizaciji viz!!og rezima vise flIdiI.Evropska unija nego BiR_ Pomad Jllt ispunjavanju ostalill L1vjemnisu n"pfllvljeni, a agonijase nasmvlja zbognepaS!ojanja poIici eke "olje_ Prema njegovim r:ijeCima~ doksene foin!egracije bh. drlava izgrnd· uje mir, stoga iru;titueije EU mornju direktno pomagati BiB u usvajanju refornii - po;uClo j e profesor Pe, .novi". Dodao je da. je BiB predo· dredena Dei !Ollskim spornZLLmOmda bLlde Clanica EU i NATO-a jer be:z toga ne moZe biti iz-grndena pra· "na, s tabiln. dr".tava i ne moZe bi ti mira ni u naSoj zemiji, ni u regiji,!!i u djeloj Evropi. G..MRKlC· S.

SABANADiOWC

edmica
~FRANJEVCI

.ProvinciJaI Bosne srebrene, fra Lovro Gavran
Pr1java poIiticka trgovina
U izjavi Franievacke provincii e Bosne srebrene navodi se i da medunaro dn i fak tori hrvarsko pitanje Iako zanernaruiu i ci n ieno izigravai u,
"jer rnisle

bl a svoJe l pre svnike
Politicka jednakopravnost svakako se mora osigurati i Hrvatima
prava Franjevacke provincije Bosae srebrene pozvala ie k rajern Droslog m j eseca u Sa rajevu n" "O(vore:ni, hiti ek, i isti ni ti tretm an politi eke nej ednakopravn os ti
Hrvata", . Politicka
VnOS r svakako

da ie tako nailakse" - Domaci politiCki akteri se, u reznji da pribave vlasr, ne usrrueavaiu ni od prJjave poli utke rrgovine hrvatskirn mandatima. Same hrvs rske stranke i politicari medusobno su posvadani isvrstani u prorivnieke rabore, neodgovorna i bezocno urusavaiu ono u sta se zaklinju kao 11 s voj cili i rnoti v - interes
hrvatskog naroda - konstatirase u ovoj izjavi,

Fra Gavran:

U

Individualne izjave franjevaca
Iz U prave Bosne srebrsui na pojaVlJ cia"neki clanoyi fran jevacke zajednice, ugledni u
ene upozorili drustvu, u svorn javno m

Mnogi su se olrijewili

naieestitijim namjerama, oni na raj nacin sudjeluju u produbljavanju krize iIO$eg politickogsmnia u
Federadji ; II

[ednakopra-

se mora osigurati i Hrvatirna, i ro ne samo nekom buducom promjenom Usrava i Izbornog zakona nego i u ovom period u prij e rih ustavnih i zakonskih promi ena - srZ je izjave Franjevacke provinciie,

Najbolja rjesenja
Govoreci
0

djelovani u i'es to minirniziraju poli tick!! vaznos I ob jekti vno postojedeg problema nei ednakopravnosu Hrvara", - Time se oni aktivno svrstavaju uz odredene stranaCke poli tike, koiima takvo njihovo drZanje iodgovara, Iako poneseni mozda i pre ds tav n ike" - Ovai proces koji se dogodio, vee ima ne samo ncga riv ni h nego i pozi ri"nih ucinaka, Doveo je mnoge Ijude i insriruciie do odredencg otreznjenja. Pokazao je da postoje i druga
rjesenja re da se ruoze, a ka-

iziavi.

BiHI\liZe se u

upucenom

pozi vu, provincijal, fra Lovro Gavraa u iziavi za

nDnev!!! avaz" hie kako vee sad a rreba Iraii ri na jb oIja moguea zakonita rjesenja, koja bi dovela do osiguravanja iednakopravnosri naimalobrojnijeg naroda u BiH. Krajnje ie vriieme da se odmab nesto poduzme, zakl j ucu ie fra Ga vran. . Kak 0 of: se ro nacelo jednakopravnosti osrvarivati, kojirn sredstvima i ua
koji nacin, to je posao poli-

ricara. To ie pitanje niihove mudrosti i takticnosti. U 10 se mi, kao v·jerska i redovnicka zajedaica, ne miiesamo, ali nam je veoma s talo do toga ria se na svak i vnosti svih konstitutivnih narcda u BiH - is lice fra Gavran, Ako se to ne dogodi, navcdi O!!, Franjevacka provinci j a Bosne sreb rene ope I ce rno ra It reagira ti, P rema
sadasn jem Izborn 0 m zakon u, k 0 us ra tira fran ievacki provincijal, zakonito su
iZ<I b rani; on i Hrva ti koie nisu b irali hrva tsk i gradani. No, upravo u !.Orne se, hie on, Hrvad ne slazu sa poslOiecim zakonskim rjeselliima, "je.r sam; Hrv.· ti moraju bi.rat; svoie preds t.v n; ke pa makar izabraIii nekoga ko Ili ie Hrvar, kao.to i Bosnjaci i SIb; sa pravom sami biraju svoje

tkada i mora, i drugacije razmisliati. Svi pctezij i dobri . i Icsi, imaiu dugoroene pos Iiedice i s iedne i s dru ge strane, Neki tete, neki lakse, ali ni j edan se I ju dsk i ~in ne brise iz povijesti kao da ga nikada nije ni bilokale On.

Losi potezi
Do bri po rezi stvara j u, prerna njegovim rijecirna, ,,"tmosferu povjerenja ; prijareJistva",. losi potezi stvaraju klimu napetosti, zaregautosti, nepovjerenia i surnnie u dobrohotnosr i dobronamjernost druge strane, - Stoga je u meduliudskim odnosirna
V1"10

moguci zakoniri nacin isposru ie n acel 0 jed nakop ra-

vazno paziti i na sirnice, na iedva prirnierne nijanse, a [0 vrijedi osobito za medunacionalne odnosenaglasa va fro Ga vran. Franievci, pOlcrlava on, ne smiju ostati nijemi.; pasiv!!; ond" kada se na drustvenom i politickom polju dogadaju pojave koje upucuju na ozbiljuo !la· rub van j e sami h 0 SnOva n a kojima paCiva BiH kao zaiednica je dn akih n arod a i graciana. A. DUC[(5

sedmica
POLITICKI POLIGON

i,IH110IIPWFNia

Kraj velike prevare
Punih 15 godina Haris Silajdzic i njegovi najblizi saradnici bili su u vlasti, kao jedina takva partija na politicko] sceni u B.iH, alii svih drzava regiona
tranci za BiH uistinu se mora ski.nun.· kapa. za nesto sto ce ostati upisano u analirna parlarnentarnog zivota u modernoj Evropi, Ovom Silaidzicevorn poluprivatnom politickom prcjektu, nairne, uspjelo je svih poslijerarnih godina s pozicija v b,SI i na raznirn n ivoim a kreira ti politicka desavanja u zemlji i odlucivati o tome kako ce zi vjeti gradani,

S

Siranka za(gra)bih
Punih 15 godina Haris Silajdzic i njegovi naiblili saradnici bili su u vlasri, kao jedin a 13kva parti jan a pclitickoi sceni u BiH, ali i svih drzava regiona Dakle, od Deitona pa sve do parlamenrarnih izbora u ckrcbru prosle godine! Svih rib godina Silajdi.ic ie, iako pomalo nagrizen vremenom, »"Iazio u snove srednjoviecnih d ama i do macica" dok je kroz syak 0dn evn e pol ici eke ak ti vn osti pozici j u rnedu birackirn rijelom ucvrscivao obecaaiima 0 ukidanju RS i brisaniu Dodika s pcliticke scene. POIPUIIO je, pak, druga prica sta su za to vriieme Silajdzic i drustvo UTadili za drza vu i gra dane u S tvarn as r i, Koliko danas irnamo od "sto posto" BiH, koliko je izgradeno kilornetara autoputa i koliko se u Bosnu i Hercegovinu slilo investiciia Silaidsicevih arapsk ih pri j a rei j a. Kada sve saberernc, dobijernn velik u nul u! Rezulta t b i bio jos porazn iji da SU sef stranke, ojegov minisrar Vahid Heto i nekolicina bjeiosvje· tskih prevaranata uspjeli progurati "eieklroenergerske projekle" ka;i su macili nista drugo do pljacku ddav!lOg p,irodnog blaga nevjdenih razmjera. S lvali su tako polako poce1e dolaziti na naplatu. Najprije je SBiH na opcim izbo·rima u okwbru dozivjela klasic.ni politicki lIokauI, a onda je,

Dojucerasnji Silajdiicevi najbliii saradnici, dugo u strahu ad autakratske vladavine svoga seta koji je najavio odlazak (po ko zna koj; put), uvidjeli su priliku da se domognu dezavuiranog stranackog prijesto/ja
kako su mjeseci odmicaJi, iznuua poceia pucati po savovima. Svakako i zbog neza.iazljivih ambie.ija stranackih celnika, nenaviknurih na zi vot u opoziciii Up ra vo sus ve ovo ra.zlozi zbog ko-

jih su dojucerasnji Silajdzicevi najblizi saradnici, dugo u srrahu od autokratske vladavine svoga sefa koii je najavio odlazak (po ko zna koii put), uvidjeli priliku da se dornognu dezavuiranog stranackog prijestolja, Sudeci prerna cnome sw se moglo curl iza kulisa posljednje sjednice Izvrsne komisiie SBiH, vode se zestoke unutrasnje bitke za novcg sefa srranke, koji ce u buducnosri biri u funkciii predsjedavajuceg Predsjednistva, Ko ce na kraju dobiti rat, zavisi od nekoliko faktora, Taj cin ce, svakako, trasirati pravac buduceg kreranja stranke na poliricko] sceni, pa, u neku ruku, odrediti i sudbinu ovog projekta koji [e poceo 1996. godine Silajdzicevirn izlaskom iz SDA. J ednu od kliucnih uloga mogao bi odigrati SiJajdzi'::ev dugogodisnji posilni Vahid Heco, bivsi minisrar energel ike FBiH, koji za vlastiti uspon na politicko] seen; moze zahvaliti iskljucivo svom sefu, Velike ambicije pokazuje i jedan od naigorih premiiera koje ie Kanton Sarajevo ikad imao - Besim Mehmedic Svileni, te svjeze smiienjeni direktor "EJektroprivrede BiH" Amer [erlagic, .

Premijer ponislio kon,kurs zbog svog pulena
Mjesto seta kabineta ostalo upraznieno
Vlada Zenicko-doboiskog kantona (ZDK) zatfazila je od Agencije za drzavn a sl uzb u da ponistio dio konkursa za izbor drzavnih sluzbenika koji se odnosio nil. izbor sefa. kabinera prernijera u okviru ureda premijera i strucne slufbe VIa de. Dio konkursa je ponisten, a redakciii ,jDnevnog avaza" obratili su se gradani s upitorn ko je "hiv" za ponistenje konkursa, - Savrseno je jasno da je raz log p onisten jail to premijerov pulen Dzenan Begovic nije uspio da polozi test opceg znanja, pa ni teorijski nije uspjela "stela" za raclno mjeslo koje on vee uveliko obavlja, bez konkursa, a nakon nezakoni[e smiene - stoji u pismu. Nakon posljednjih izbo" ra i irnenovanja Fikrera Plevljaka za premijera, kabinet prvog covjeka Kantona preko noci su napustili sekretar Vlade Mirsad Kadie i sef kabineta Zahida Sisic., a na njihovirn miestirna nasli su se Beriana Aekar i Dzenan Begovic, Neravno, sve je bilo potrebnoj.porvrditi konkursom", ali kad je Begovic u pitanju, niie uspjelo iz prvog pokusaja,

Izbornikongres
Na stranacko prijestolje ne hi bilo rnrsko zasjesti ni Silajdzicevom diplornatskom guruu Damiru Arnautu koii bi SI: za tu priliku irtvovao za partiju i osravio rezak ambasadorski zivOl u AustraIiji, u koju ga. ie upruvo Silajdzic otpremio. Kako god, 3. jula na izbornom kongresu stranke, on; koji su 15 godina odredivali sudbinu BiH i njen ih gradana sada ce odredivari vlastitu. Ne zelimo da im u buducnosti bude ism gore nego StO je [Q svihovih godina bilo gradanima BiH pod njihovom vladavinom.

- Nernam komemarbio je decidan prernijer Plevljak na nll! upi!. Ipak, nije opovrgll\lO da je Begovica po dolasku predstavio medijima kao "svog savjetnika" koji je u meduvremenu vodio pres-konferencije, pozivao medije, slao saopcenja, SIO ie dobrim dijelom bio i posao pouparoJa kojeg ZDK iona~o vee . ima. A. DZONLIC

IQ;Jif$1!fJ

Dijalog svjedoka i optuzenog u sudnici Suda Bosne i Hercegovine

Huseinovi6ev film "Krvavi pies nad seherom" uvrsten u dokazni materijal protiv Vlahovi6a i Baricanina
Sudenju Saili Barieaninu u srijedu je priStlllNOVaOi Avdo H useinovic, au lOr dokumenmmog filma "IVvavi pIes nad seherom" koji je uvrSlen kao dokazni materijal pretiv Barieanina, koj i je optulen za came zioeme u sarajevskom naselj u Groavica zajectno s monstrumom 5 Grbavice Veselinom Vlahovieem Batkom. TuZila,rvo BiH, naime, lereti Barieanina. da ie s Vla· bovicem u julu 1992, nei'ovjeeno posmpao prema prisiIno zalOcenim civiJima u sarajevskom naselju Grbavica, nanoseti im finch i psihicke povrede i pJjai'kaj uCi ih. U apruznicise navodi da

Baricanin Huseinovicu: Osudio si me prije suda
Plasili se govoritI
0 Batk.DVim zloeinIma
.kamerom govore 0 zloba;ma Z3m lito je u ill vrijeme Balko jos bio na slobodi. - On je pristao isprieati svoju autelllicnu pricu 0 golgoti na Grbavici. Tada sam odl aCio da a film 1I1'TSlim pricu 0 strasnim zlocin.ima u centra Sarajeva- r'ekao je H useinovic. BaJicanin: Zapoceo dijaJog su Ban Callin i Vlah ovi Cpotom pris ilno odveli rroje civila, Clanova porodiee Balva.novic, re ih flako:n toga nH ncmvrdenoj iokaciji ubili. Tokom svjedoeenja posebuo je zanimljivo nepreHuseinovic: Nema amflesliranja dvidcno Baricaninovo obraeanje Husemovicu, a zatim njmov desetominumi ,~opuSteni[' dijalog u'Sudniei. .. Avdo, jesam Ii t1 ikad nakon .filma prijetio i da Ii si im ao neke pririske iii neprijamosti s moje strane - pilao je Baricanin Huseinovica, pokazavsi Huseinovicevu knjigu »Dlelati naroda mog" koju mu je H"seinovic i potpisao prili.kom niihovogsastanka u Lukavici 10. marta proMe godine, prije Baricaninovog hapsenja. Huseinovic mu je U3 W odgovorio: . Ne, nekoliko pum smo cazgovarali relefonom, a onda, posto Sasa nije smio da dode u Sarajevo, ia ~am orii"iaou Lukavicu. Na~Li smo se na L uka vickom raskri"icu i ralgovor je bio vee rna koreklan kao i svi os tali r37._govori koje smo obavliali t.elefonom - ka?.ao je H usei novie, na ;(3 sa se obojica nasmijala. Na.kon toga Baricanin se obra!io Huseinovicu. - Ja sam t.i, A vdo, rek'o da si me u filmu osudio i prije suda. Sa mnom SlJ ttl bile jo; dvile osobe. Tada sam rekao da p OSlO ie Boilnjaci kojima sam pomagao i da te Ij ud e treba pro· naCi, da ispricaju kako sam Un pomagao i spa,avaadodao je Baricanin. Na to mu je Huseinovic odgovorio.: - Da, reho 5i da ceil p~ naC! te 050 be, ali se one nikada nisu poja vile. Cak i da se poj ave s takvUn svjedoeenjem, to tebe ne arn.nestira kada je ova opml1nica u pillln j Ll Dijalog opruienog i svjedoh prekinuJa je sutkinja Enid:l. HadZiomeroviC, Sill je Husemovic potvrdio Z3

H useinovic je kasni je za "Dnevni avaz" ispricao da je.odlucio da se "slueaj Grba viC}~ !lade u n jegovom filmu tek kada je prenaSao jeduog svjedoka koj i je bio za lOeen i koj i je odlicno pozna vao Batka i nj egovu band u, jee su se ostali Iiudi plasm da pred

,,_Dnevniavat~.

R.ADioVIC

sedmic EKSKLUZIVNO
Dejvid Pimentel, amerlekl ekspert za refor.mu pravosuda u BiH

Poli Icki IIderi bi morali sl_sati sudi e t zioce!

Nisam siguran sta ce donijeti ova faza strukturalnog dijaloga 0 reformi pravosuda, ali sam sretan da se 0 tome vode rasprave..One su, za razliku od referenduma, obicno produktivne, kate ugledni pravnik • Razocaravajuce je da javnost ne ciieni napredak pravosutla
Razgouarala: , Amela KESER 0 VIC
oliticki Iideri bi trebali SJU5Hli sta sudiie, ruzioci i clanovi Visokcg sudskog i tuzilackog vijeca (VSTV) sugeriraju da se urad; na poboljsanju pravosudne strukture, a.ne obratno, izjavio ie u ekskluzi vncru intervjuu za "Dnevni avaz" americki eksperr za pravosude, profesor Dejvid Pimentel (David Pimethel). - Zavrsio sam godisnje ist!:azivanie u BiH u koiem me zanirnao uriecaj pravosudne reforrne rokom posliednjih deset godina. Napre dak j e izvanre dan, Cini se da [e korupcije mnogo manie ida Sll nadleznosti, produktivnost i u~inkovi!OS[ sudija i sudova daleko veCi. Razocaravajuce je da iavnos t u po tp unosti Ile postuje ove promieneka~e Pimentel koji je du~e vremena proul:avao pravosudeu BiH. Ugledni ameril:ki pra-

P

vnik, un iverzi tetski profesor, osim sto ie gostujnci profesor na sarajevskom Pravnorn fakultetu, u Francuskoj se na Universite d' Auvergne u ClermontFerrandu trenutno bavi temom postkonfliktne pravde. Ekspert je za reformu pravosuda II BiH koji je i raniie ucestvovao u razgovorima 0 ovoj terni.

Iznad polilike
'0 S/a r~a./lIo moiemo oceki... ti odooe faze SfTuklura· a lnog dijaloga
0

reformi bh.

prauosuda?

- Kao strucnjak iz ove ob las Ii veorna sam zab ri n ut kada se pravosudni sistem pclitizira, Vdo su zabrinjavajuce i optuzbeza politicke i emicke priStr3snOSLi II drzavnom pravoslldu. To steti javnom povierenju Ll institucije koje., da bi imale legilimnost, ovise 0 tOm povierenju. Sudovi bi trebali biti iwad politike te djelovali neovisno 0 njoi. Za njih n ikada nije dobn) da su pod ovakvom vrstom

napada. N isa m s iguran sta 6e donijeti ova faza razgovora, ali sam sretan da vidim da se vode rasprave. One su, za razliku od referenduma, obicno produktivne, Drago rni je sto ; predstavnici EU ucesrvuiu jer je veorna vazno da se u ovom procesu ne narusi neovisnost pravosuda, a vjerujem da ce prisustvo i u':eSce gospodina Filea (Stefan, op. a) pomoci da se to izbjegne, o Srl1lklUral"i dijalog 0 reforn,,: praoosuda uslijedio je nakon Ile"spjei ne price ore[erendumu "RS.lzjave kaje smo iz malli"g bh. entiseta magi; s luiati u pas ljednje ...rijeme "putU]U "a zelj u da se Sud i ruzila.swo reformirajll premo vla.sriJl)m "kus". Je Ii 10 moguie? - 0 pasno je p ris tnp iii reformi pravosuda kroz politicki program, jer co unistaya oeovisnosl pravosuda, Sto ce reCi da je uviiek mogLlce razmatrat; SIrukturalne izmjene sudskog sistema, a da se ne naru!;i

krhka ravncteza izmedu podiele vlasti i neovisnosti pravosuda, No, najbolie reforme pravosudnog sistema su one koie ie geuerirao upravo raj pravosudni sistem. Politicki lideri bi treb al islusa ti 5ta 5 udij e, ruzioci i I:lanovi VSTV-a sugerira j u da se u radi n 3 pobolisaniu pravosudne srrukrure, "ajbolj; '" rjeielljem za BiH hada je rijec I) 'efo'"'''i pravosuda?

povecano. Iasno je da za promjene [reba i vrernena, one mogu uzeti i jednu cijelu generaciiu prije nego sto se novi staridardi ponasanja i dieIovania bh, pravosuda u potpunosti prihvate i prizna-

o S I.a kao

eksper: smatrate

" Zavrsio sam godisnje isrrazivanje u BiH u kojem me zanimao utjecai pravosudne reforme tokom posljedniih deset godina. Napredak je izvanredan, Cini se da ie korup~iie mnogo manie i da su nadleinosti, produkrivnosl i uCinkovilOSt SLldiia; sudova daJeko Razocaravajuce je da iavnost u potpunosLi ne postuje ove promiene i moj opCi dojam je da javno povierenie II sudove tokom tog razdoblja nije znacajno

vee;'

o Sigurno je da ie reforma prauosuda ITajar; nekoliho godina. Kroz wj proces jos prolazi i Hreatska i dobrim dijelmn gajeobiljeiio i n slueaj Sanader" kao ; bro. jna procesuiranja polirickih mocniha s koj;",a se hruatsko S"</sIVO sIloCava. Je Ii tako ... li ka iii slicna procee su iranja moguce ocekivari i "BiH? -Predsiednik Vrhovnog suda Nju D~ersija Artur Vanderbilr (Archur Vanderbilt) priie skoro jedDo S[Oliece govorio ie da reforma pravosuda nije sport kra.tk.og dah a. Bh. insti lU tii e tOe, igurno, biri sposobne s da rje:lavaiu tako velike slucajeve, ali ne mogu predvidieti koliko brzo bi to moglobiti_

1(1·

o Najgl~niji uosudi Suda BiHje pmbjedllik RS Mi· lorad Dodik. Mogu li se njeg""" Iv,duje o Sudu BiH koji, nauodno, "ajvite procesuira Srbe shvatiri i hao prica zam~euRS? - Nisam dovoljno upoznat S predmetima koii se vode pred Sudorn BiH, ali iz vremena koje sam proyeo u Hagu znam da je i Medunarodni tribunal za ra me zlocine (I CTY) ces to oznaca van kao ami srp sk i sud. Del POOle (Carla, op, a) je u to vriieme hila glavna tuzi tel jica H ask og tribun ala i znam da ie insistirala na procesuiranju svih optuzenih za nasilie j rnedunarodni krirninal bez obzira na nacionalnost, Nedavna presuda hrvatskorn generalu Anti GOIOvini jasno je pokazala da hrvatski "heroii" u Hagu n.isu drugaciie t:retirani od Srba. Osim toga, u ICTYju je takoder bilo i oslobadaiucih presuda Srbima. Dakle, tvrdnja 0 aotisrpskoj prisrrasnosli vise je

sedmic
Refonna mora proei VSTV
Pirn en tel sma rra da s e [edno od najvazuijih postignuca u reformi domaceg pravosuda cgleda i II srvaraniu neovisnog i funkcionalncg Visokog sudskog i !\lzila~kog vijeea BiH za nadzor pravcsudncg sistema. - Svaka reforma sis terna trebala b i proci kroz VSTV. Ako pravcsudni s istem treba reformu, pred VSTV -om bi trebao biti zada tak da iznalazi i implemenrira rjesenja, Buduci da se VSTV iedan korak odmakao ad polit!ckog procesa i politicke strukrure moCi, ad drfave i oba entiteta, VSTV maZe provesri reforme, 3 da se ne zarazi politickom manipulacijom - kaze on.

od propagande iii [e, kako kaze re, p ri ca za m ase. Pred onima koji cptuzuju Sud BiH te.~ak ie izazov odrzavanja vjercdostojnosti optuzbi. Istinite iii ne, ~vuce kao price za masu, Ukoliko posroii ozbiljna zabrinutost u vezi s tim kako bh, tuzioci posruju ruzireljsku diskrecij u p ri odl uci van j u koje sl uca j eve ';e iZI! i jeri, ri esenje nije u osudivanju ili gas enju ins ti ruci je. Umiesto toga, od Visokog sudskog i [uiilackog vijeca rreba zarraziri pokretan]e istrage u vezi sa spornim pitanjima. U VSTV-u ie dovoljno predstavnika iz RS i Ured disciplinskng rlliioca ovlasten je da pckrene isrragu i reagira na lose ponasanje.Dptuzbama PimenteJ.· B.h. pravQsude ce bili sposobno vadlti velike slucajeve

samo nanijeti stetu vladavini prava u BiR. lake nijedna od relevan tn ih p ra vn ih i pravosudnih institucija, ukljucujuci i ICTY, nije sa" vrs ena, one zasl uzu ju p 0drsku sve dok strerne vrijednim cilievima, koji su, pod jedan, utvrdivanje istilie a to me il ta se zais ta dogodilo i, pod dva, kaznjavanje onih koji su odgovorni za pociniena zviersrva, Priie sukoba u BiH slicni 7.106ni su gorovo uviiek prolazili nekaznieno. Ta pre IpOSta vka n ekafn j ivosti se mijenja danas u svijetu, a BiH ie vodeci prirnjer takvih promjena. o S ..4enje Mla.di6, otuara i mogucnosl BiH da ponouo pokrene mibu proti» Srbiie. Hate li Evropa 10 dopustitii - Ovo pitanje je iznad

'a EKONOMIJA

za pe ale
I

S p ati a mil·o
Trenutno
zaduzenje
Dug RS kraiem marta ave go dine izn osi 0 j e oko 3,55 miliiardi KM, od cega je vanjski 2,2 milijarde KM,. a unutrasn] i 1,35 miliiardi KM. '----------807 bi! iada m araka. Osim toga, od ukupno placene komisione provizije u 2010. godini Vladi Austriie je plaeeno 4.384 KM te Kredltnom zavodu za obnovu - KiW 59.352 KM. • U prv" Tri mjeseca ove godine-Evropskoj bane; za obnovu i razvoj plaei:ne su naknade zbog nepovucenih

I:

Gubici zbog nepovlacenja odobrenih kredita

Statistika

.871.189KM .144.91I KM

penala placeno 2010.. go dine penala placeno u prva tri mjeseca 2011.
nje Luke, razlog illO odobreni krediti propadaju, pa zbog icga placarno naknade, jeste losa pripremlienost projekata kao i cinjenica da rnnogi rrebaju biti dodiielieni firmama iii mendzmentu koji lose pcsluje iii mu prijeti prop ast, . Najvise lib kredita kcii se traze odn ose se na in frastrukturne proiekte i ne bi se smjelo dozvoliri da odobreni iznasi ne budu iskoristeni, a posebno da se ad novca po.reskih obveznika jos za [0 placaju kama!e. Problem je ~to prije zahtjeva za kredit nisu dobro prj· premljene mogucnosti i cazradeni projekti u koje bi laj novae bio usmjeren " ka· zao je Bozic. B. SPASENIC

Najvise novca nije uzeto ad Evropske banke za abnovu i razvoj • Cekaju infrastrukturni projekti i to nije dobra, katu ekonomisti
Rep ub Ii ka Srpska j e na ime komisione provizlje, odnosno naknada koje se placa] u na odobrena, a nepovucena sredstva iz stranih kredi ta, u prva tr i illjeseca ove godine platila ukupno 142.911 maraka, Ukupan iznos placen na ime trosk ov a po OVOIDosno vu u 2010. godini iznosi 871.189 KM. kredita u iznosu ad 112.057 KM te Vladi Austrije 30.854 KM - is takli s u u Ministarstvu finansija. Razloge zbog koj ih su rrazili kredite, koje onda nisu uzeli, te se na niih sada placaju penaii, u ovom ministarstvu objasnjavaju n a sliedeci n acin : Prircda projekata uslovljava da implementacija traje vise godina i da je dinamika p()v)acenja l! rijesnoj vezi s ispunjav3niem od,redenih uslova postavljeoi.h od hedirora kao i objek dvn ih u slo v.a svake 0 d pojedinacnih fa,za proje£ta kazu iz M.in istaTStva.

zbog etnicke pristrasnosti iz bilo koje pravosudne i rlil.ilacke insri tucije u Bi H ispravno se ba vi raj ured,

Tuzba protiv Srbije
o Dakle, Vi" porprmosti pooriavale rad SlIda; TuZilaSlva BiH? - Apsolmno. Kroz njih se, na neki nacin, moze preis piti vali jeS!l lis e s tra§ne stvari tokom rata des3vale u BiH. Pretvarati se, medllr:im, i ne drlari odgo" vornima one koji EU odgovarni za takve zlocine maze

rnoje strucnosti, Znam da je sluca] proriv Srbije voden priie nekoliko godina pred Medllnarodnim sudom pravde rezultirao priznaniem da se gen oci d u S rebreni ci dogodio, ali ne i da s u drZa ve Srb iia i erna Gom o dgovorne za genoei d. Ri j erko sam v·ic!ao da je sud dopuslao da se potpuno rijeilen sIucaj POIlOVOotvori iii da se piranja rijeileoa u pretbodnom slucaju panovo pa.rni ce. To nii e stvar politike, nego prakticne suds ke a dmini SITad j e.

Traje implementacija
Prema podacima Mini· StarSlva finansija RS koji su dosravljeni "Dnevnom aV3z.u", ovaj emitel "naiskuplje" su kostali neiskori~te!<redi!i kojeie odobrila Evropska banka z.a obnovu i razvoj, a na ime ovih pe" nala Ian i j e iz em itersk og b u die ta izd vojena vise 0 d

I"

ni

Placanje naknada
Prema misljenju ekonomiste Siniik Bo.ziea. iz Ea.-

C REPORTAZA

""",II"II",!!m
[

Francuski pisac Bernard-Henri levy ,pise za "Dnevni avaz"o

svojojposjeti

glavnom uporistu pobunjenika u Libiji

Ne 'I"tam sa da sam Ikada vidlo tal<1fO ,Istemal",", g,,~. kao J uloom Sudan". Bio sam $'jedok mueenja SarajM ; Vul<o'ala
nPfnru~R<".Nt·I'n.

""1[;["""1'

MI,""le_ Sle¢am

so H~amh"" u Angoll_J\h'I"ja "

~ Thieiedll.ll~_Nt'~

......

!::"~~=~::i:rliil
~[tI~i;;';~.!L.~
WiMJK'ItaOO~niciIUUlIl" ~i)Ji.""'II!.b IKlniI.lnJi!:~ ~!rll:lIojitr_nll·i1lt"I~j1i.'B ~1.:11~,OOjI,!Io2lICfl~

~r

IliMnlillr.dklll..li,:t>.!:r.(1Ff:I.," ~'u,~iflO'lp::rlIIiil'al::rWoW ~ l'i"'fh'l.!ti'l fI!lt,eblJt>

Nema:Slruje

~~=*~.
.m lIiIn~. Li"1'It!tikP!i.1U,,,,," g.I~I'flVhl~,fa.I:'M!Y.K~1»Iij.:Jn~~*,I(II~t-"u(lIIi!"lllll!l~dd,tI!iltlblllli UIIJinlD l'difllIDLRn~ IlillRklitJil,..tlibnjilPt'OtII.. ~l~!If,;fI"(Ii~1 Mnul'I!l~ 11,11 ~YU'l1 ~1~~1l ~~ ~kak-.jJll:ri'QllllLU,

~O"L"NfIMlp:iJi[Jl$-

fld!"lliJ.alUpeJ!:lie.io!;~

=

~~~I~~i~~:il~:~~
lIIIIi;pibb:l"lIlikqi'K'YIkljl'(ilJkIj:;IoLi:;!,,1"dI;(I :{""o''l.u.'fIUiitliii rilliill~rFillj! ..u.i!f1'1~p;:illl,~~r-l~iIfii91I111i1iJoru..lIlillflli~n.l

~r!=~::u~~~.
u.kri,·lil!n[)-h:I~m"r.~nijl:li["cd~~.

n-.Jk.nirIllA,r.."l.J.ln.id:iIK'i
lmjii~II.I~r.1idJ:~il51lllu lakll! .... ·un~k~gj.l[ili. ~1IiIII~U Ic.rm. Misurllll K upir£. MkI4!l"IIl~j!CIr.LpQ!J

t::f~i~~~~' ~:OH)l;r,:&~ijd~;u~l~
~1'arII

u.li~if!'\IKI~[]n',~I.

:di~r~jI~=

C REPORTAZA

""",II"II",!!m
[

Francuski pisac Bernard-Henri levy ,pise za "Dnevni avaz"o

svojojposjeti

glavnom uporistu pobunjenika u Libiji

Ne 'I"tam sa da sam Ikada vidlo tal<1fO ,Istemal",", g,,~. kao J uloom Sudan". Bio sam $'jedok mueenja SarajM ; Vul<o'ala
nPfnru~R<".Nt·I'n.

""1[;["""1'

MI,""le_ Sle¢am

so H~amh"" u Angoll_J\h'I"ja "

~ Thieiedll.ll~_Nt'~

......

!::"~~=~::i:rliil
~[tI~i;;';~.!L.~
WiMJK'ItaOO~niciIUUlIl" ~i)Ji.""'II!.b IKlniI.lnJi!:~ ~!rll:lIojitr_nll·i1lt"I~j1i.'B ~1.:11~,OOjI,!Io2lICfl~

~r

IliMnlillr.dklll..li,:t>.!:r.(1Ff:I.," ~'u,~iflO'lp::rlIIiil'al::rWoW ~ l'i"'fh'l.!ti'l fI!lt,eblJt>

Nema:Slruje

~~=*~.
.m lIiIn~. Li"1'It!tikP!i.1U,,,,," g.I~I'flVhl~,fa.I:'M!Y.K~1»Iij.:Jn~~*,I(II~t-"u(lIIi!"lllll!l~dd,tI!iltlblllli UIIJinlD l'difllIDLRn~ IlillRklitJil,..tlibnjilPt'OtII.. ~l~!If,;fI"(Ii~1 Mnul'I!l~ 11,11 ~YU'l1 ~1~~1l ~~ ~kak-.jJll:ri'QllllLU,

~O"L"NfIMlp:iJi[Jl$-

fld!"lliJ.alUpeJ!:lie.io!;~

=

~~~I~~i~~:il~:~~
lIIIIi;pibb:l"lIlikqi'K'YIkljl'(ilJkIj:;IoLi:;!,,1"dI;(I :{""o''l.u.'fIUiitliii rilliill~rFillj! ..u.i!f1'1~p;:illl,~~r-l~iIfii91I111i1iJoru..lIlillflli~n.l

~r!=~::u~~~.
u.kri,·lil!n[)-h:I~m"r.~nijl:li["cd~~.

n-.Jk.nirIllA,r.."l.J.ln.id:iIK'i
lmjii~II.I~r.1idJ:~il51lllu lakll! .... ·un~k~gj.l[ili. ~1IiIII~U Ic.rm. Misurllll K upir£. MkI4!l"IIl~j!CIr.LpQ!J

t::f~i~~~~' ~:OH)l;r,:&~ijd~;u~l~
~1'arII

u.li~if!'\IKI~[]n',~I.

:di~r~jI~=

sedmic

Hrvatska kornpantla i rnzernu odstetu smatra visokom pa se zalila na odluku suda • Boze Zuljevit nije ziv cocekao kraj maratonskog process • Drzava nas nije zastitila, kaze sin Mate
uljevici iz Iivanjskog sela Podgradina svi esn i su vee 40 godin a da je put do pravde dug i da je pravda spora.ali ne gube n ad u da je, ipa k, dostizna. Bose Z uljevic, koji j e i umro prije pola godine ne docekavsi ni nakon 40 godina prvo pozitivno sudsko rjesenje u svoju korist, samo je jedan od broinih Livnjaka i Duvnjaka kcjima je prije vise od 40 godina gradn iom akum ulaci ie Busko jezero za po rrebe cialmarinske Hidroelektrane "Orlovac« konfiskovana

konac
v

_a _on 0 godi_ a Zuljev·ci
0 dobi

Naknada zaporodice osteeene akumulaellom Buskog jezera

v

i EP a sd

Z

zemlja re dio drugih nekretnina,

Bez zastite
On [e iedan od onih kojirna ni dinars, ni kune, ni mar ke n ij e isp Iacen 0 na ime izuzetcg zemliista, drugih nekretnina ina ime izgubljene dobi ti od svog v I isrva, aSD Naravno, potrafio je sudsku zastiru, ali se proces rastegao jos od socijalizrna do kap i ta lizma, kroz d va sroljeca, jer su pravnici dugo drzali p rcdmet u 13 dicarna, cesto se mijenjali i igr-

Kada mi kupujemo, onda je 10 puta skuplj.e
Mate Zuljevic navodi da ie dio njihove zernlje potoplien i na duvanjsko] strani jezera, ali im se procjena izuzetog zernljista vrsi prema livanjskim krirerijima, koji su nepovoliniii od duvanjskih, - Ako nama drzava, nasa iii Hrvatska, s vej edno, izuzirna zemljisre, onda nam placa mizernih 1,5 do 3 KM. po kvadraru, a kada [a tr"aZim da od drzave kupi m u blizi ni zernl jiste iz iste kategorije, onda je i do 10 puta skuplje, Nas HEP zaobilazi U svojim obavezarna i nudi i nama i cijeloj opcini i drzavi mizerne iii Cak nikak ve n akn ade, akada oni odluce, svoie dalekovodne stu bove Slav I j ai u posred sela i nasih parcel a, na koiima se, onda, ne moze graditi nista drugo pa nas i na taj naci n oilteeuj u navodi on.

ali se S ostecenim kao s ping-pong Iopticom, . Rjesenje Opcinskog suda u nasu k 0 rist ko nacn 0 je doneseno 23. februara 2011. godine, ITi rnjeseca nakon smrti moga cca, koj i je to vodio s,>;ih ovih godina - ka.Ze Male Zulievic (SO), B o:b n sin, ko j i sada, na kon oceve srnrti, nastavlja trazlli pravdu. Sutkinia ie presudila da im se ria irue aaknade za izuzetih 41.412 kvadratnih metara pas n iaka, oran ica i okucnice sa 17 katastarskih cestica, poplavlienih iezerom i kanalom koji presjeca zemlju, isplau 132.302,90 KM, te 194.269,.38 KM na ime izgubliene dobiti ko]u b i OSIvarili da su izuzete nekretnirie koristili ovih 40 godina, kao i 4.588,80 KM. na ime izuzete sume i rastinja, Prerna rjesenju, "HEp· Proizvodnja" d.o.o, "PP HE J ug-Split", uz navedene izn ose, rrebao b i da isp lari i s udske troskove u iznosu od 4.703 KM,

Ulozilizalbu
" No, putern advokata koji nas zastupa, ulozili

srno zalbu Kanrcnalncm sudu, nezadovoljni iZDOscm koji nam ie cdreden, a cujem da se i HEP, takoder, hi io drhli da je spomenuti iznos za niih previsok, Mi srno se ialili na povredu odredaba parnicncg postupka, na pogresn 0 i n epo tpu n 0

utvrdivanie i'injenicnog stanja re na pogresnu primienu mareriialnog prava vjerujuci da ce Kantcnalni sud cdluciti drugacije, odriosno povolinije u nasu korist - h.~e Male. ZuljeviCi krive drzavu i smarraiu da ie zatajila te da se radi 0 poli tickom i

medudrzavnornodnosu. - Nas su Bosna i Hercegovina i Hrvatska trebale zasti titi i pravicno ina vrijerne obesteuri, a ne cia se dva stoljeca sudski ganiamo u n ei zvjes n osti kak 0 ce sve biti zavrseno i ko ce 10 sve ijv doceka ti . hie Male. Ale KAMBER

C MOSTAR

Djecaku uskrati i pravo na skolu
s prilagodenim programom, ali to nadldne u skoli ni,e interesovalo, vee su insisti.rali da moi sin po· bada specijalnu skolu. Mi smobili uporni, ali nam je onda reeeno da je neophodna strucna opservacija, koju smo i uradili u Centru " Vladi m ir N 320r" U Sara je-

Kantonalni sud utvrdio diskriminaciju

Popraviti Stetu
Oi rek torim Pedago!ikog zavoda Moswr Sabahet3 Bijedic upoznaIII je sa sluCajem ,e se ceka odgovor nadleinog ministarotva kako bi poduzeli odgovarajuce mjere. NapominjuCi da su uloieni ogrom.ni napori u ci ray proces inkluzije, Bijedic naglasava da. se u konkremom 51ucaj u pok usa "alo iznaCi Deko rjellen j e u komunikaciia s rodileijima, naslQvnicima i dir~ktorom skole. - Naialosl, na kraiu je sve!o zavclilo na sudu i mi smo vrlo ruini zbog toga, ali ne OJ oZem 0 ni~w uciniti nego popraviti slelU koja ie naslalakaze B ijedj c. Portparol V1ade HNK Pero Pavlovic Ciro eeho nam je da ee s.kola i resorno minista.rslvo ispostovali sudsku presudu. - Sve oSlalo nepotrebno je daJje komenrirati - kratko nam je kazao Pavlovic.

Roditelji jos vode borbu da njihovo dijete, koJeima poteskoca u razvoju, dobije pravo na redovno obrazovanje
lako je Kan[(}nal.ni sud u Mosta.fU nedavl!o donio presudu kojom je utvrd·ena diskriminaciia !llld l3"godisnjim djecakom s posebnim pO<rebama iz prigra· dskognaselja VrapCici, !ito ie prvi put zabiliezeno u ;u" dskoj prahi u BiH, njegovi roditelji Tidza i Ramiz. Br!:an, oboie RVI, jos vode borbu da njihovo dijere dobi,e pravo na redovno obraZQva.nje. - Tada mi je sin rekao da vi.~e ne Zoeliiei u skolu, jer ni u koga nema povjerenia. J a vise nisam znala ni kuda eu nisllI eu, pa sam bila prisiljena pUlem suda dielovati - kazala nam je Brkan. No,. ni nakon pozidvne presude za porodicu Brkan situaciia se ni,e promijeni· la.. Njihov si n izgubio je lri godine .iikolovanja, a iz Min isrars rva 0 b razovan j a, nauke, kultu.re i sporta HNK, prmi v kojeg je i podnesena tulba,. jos n ema n ika.kvog odgovora.

vu i kojomje dokazano da di je Ie m oze iei u redovn u skolu i da mo.ze napredovaIi, ~loje on svoiim rezultati rna pokazao u t.reeem ["8. zredu, k ad a mu ie dod i;e!jen asistent - prica [Jam Tidza. No, nakon godinu, i.z finansijskih razloga, kako na"odi ova majka., ukinula je pomo~ asisrenra, zbog \'ega se njen sin, na kojeg ie vrlo lose utjeca1a komplerna situadja, potpuno povukao u sebe.-

Operacija na srcu
Kako nam je ispricala T idia, p rob lem i !iU P o~el i prije sest godina, kada se njihov siD, kojem je u dmgom mieseeu zivota radena operaci; a na SIT U U ~ vedskoi i koii ims poteS.kota u razvoju, lIebao !Ipisali u p..vi razred II 0 S ;,VrapCiei". - Mi smo lea};ili da dijeIe pohada redovnu nas!avu

Obratili se OHR~u
- Vnimo se, evo, ukrug vee seSl godina. Presudu sam kopirala i odnijela OJ Pedagoski zavod, a obratila sam se j OHR-u. Ook se druga djeca raduju i idu u skolu, moi sill sjedi u kuo::; . ogo rcena je B rkan.

Brkall: Nema odgo vora

M.Sm.

edmica

.

1 Reviz.orski izvjestaj _ . ""'_ ............ ....-....... ...... 1= :::-:: • ~-..... " ....,., .. • ••• "'i'-'" • , --~-, .,~,- •.. - ... .... . ._._f± - ...._-. • .... - ----,...
~ ZDRAVSTVO
r__ ._
r_ ....

._)'I~

0

prlmarne] medicinskoj zastltl u FBiH

'1'........

.",.

-1!-

.... t.:iuIII.

.:.

,

1

-w
I

~

-

II

"

<1

=

,-

Faltslmlila.bele

kola pokaZJJle kollko su paCllenli ceoll

.-

.-

na pregJed

ako se na ucuju, pac]en i na pregled Cekaju· 0 sest dana
Analiza pokazala sve mane porodlcne medicine. Nesrazmjerno uposljavanle medicinskog i nemedicinskog kadra • Kako kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja dijele novac
a _'11 o.pravd. ane zaJbe gradaria na lo~ sistem primarne zdravsrvene zastite, SIO se odnosi i na porodicnu medicinu II F ede raci ii B iH, pokazao je i nedavni izviestai revizije ucinka "Upravlianje primarnom zdravstvenom zastitom II FBiH", koji je obiavio Ured za reviziiu insritucija u FBiH. Podsjetimo, gradani se zale da dugo cekaju na preglede, na sistem zakazivanja pregleda, koji je trebao u b rzati I j ekarsk i posao, na manjak ljekara, cgranicen broj izdavanja ljekarskih recepa ta, S to j e u veden 0 fadi stednje Zbog svega na-

D

avstvena zastita niie svima dcstupna isro te da sve zavis; od toga u kojem kraju paci ien t i zi ve, Razlici tcs tl su uocene od kantona do kantona. Reviziiorn su bili obuhvaceni: Federalno ministars tva zdra vs tv 3, ses r kantonalnih ministarstava zdravsrva i zavodi zdravsrvenog osigurania (ZZO) te 21 dorn zdravlja, Kako se navodi, podaci su prikupJjani iz vise izvora, kao i direktno u navedenim instirucijama. Rev izija je, izrn ed u os talog, pokazala da upravljanje sistemom primarne zdravsrvene zastite niie efi-

Nedovoljno ramjen sistem
- Prociienjeno je da je sistem narucivanja na preglede dobra praksa, ali nedovoljno razvijena da bi dala rezul tale. P ri rnijeceno je da domovi zdravlja primaju j visok procent nenarucenih pacijenata. Prosjecno radno ved enog, gradan i osig u ranici odlaze u privatae ordinaciie te, na kraju, dvosrruko placaiu istu uslugu.

op terecen ie zaposlenih u peri odu 2008. - 2009. godina iznos ilo ie 4.228 usluga po zaposleniku, Primietan ie trend rasta opterecenja uposlenika, posebno u velikim dornovima zdravlja - istaknuto je u izvjestaju, kasno zbog cega njeni korisnici nernaju ujednacenu dcstupnost uslugama na ovom nivou. - Dielirnicno poduzete aktivnosti nisu bile doveline za jacanje prim arne zastite, Kada je rijce 0 domovima zdravlia, istrazivanje je pokazalo da su skoro dvije trecine korisnika cekale vise od elva dana na zdra vs tven u us Iugll iak 0 su se !larueile na pregled. U nekim domovima zdravlja davaoci usluga (Ijeka'; i OSlalO osoblje) imaju povecano racino vrijeme, sto se refleklira na nizak nivo prevemivnog djelovania i istDvremeno na pove6mo IIpuCivanje korisnika na vi se i skup! j e ni voe zdra· vstvene z3Slite (kEn ike i bolnice)· navodi se II izv. je~taju. Pregledom knjiga narucivanja pacijenam uoceno je da one sadrie sarno datum; vriieme pregle· da, a nema podataka 0 tome k ada je pae ij em za traz io

PlJcijenli u ceklJOfIici: Nije im jasno zlJsfo se uopce nlJrllcuju

Bez monitoringa Federalnog ministarstva zdravstva
Ni Federalno minisrars rvo zdra vstva n ii e razvi10 kontinuiran monitoring ; evaluaciju da bi sistem belie funkcionirao, Ministarstvo je, prema Zakonu 0 zdravstvenoi za!lti ti, tre bale pod uzeti mjere, osigurari uvjere ra" d; osiguravanja zazdra vs tven u zas tiro. Konswtirano ie da je u ie· dnom is!!:aiivanju, od 369 korisnika, na 7..akazani rermin danima cekalo vise od 70 posto, odnosno 259 korisnika. N jih 38 posto ceka· II) je od jedan do d va dana, skoro 47 posm I:ekalo j.e od tri do pet dana, dok je vise od 15 posto pacijenala na p regled ee.kalo v iiie od sest dana, i to u gIupi velikih i srednjih domova zdravlja. Uoceno je da je skorn 70 pos to paciiena ta na. zakazani termin ce.kalo vise od dva dana, jameenih prava iz ovog zakona. 0 vo minis tarstvo nije oiacalo preventivno djelovanje, koje je na niskom nivcu.Izmedu ostalog, nije poduzelo aktivnosti kako bi se kroz Fond solidarnosti osigurao novae za preventiv'u boles!i. Pruzaoci IIsluga pojasnil! Sll da ie ra.zlog za ceKanje povecano radno oprerecenje, odnosno nedovoljan broj potrebnih Ijekarskih limova_ No, anketiranim paciientima nije jasan cilj namei vanja, jer su i pored toga morali cekati vise dana iako su pos toyah zaka zan i termin_

Oavaoci usluga
Projekt porodicne medicine, u koji ie ulozen cgroman novae, rrebao je pobcljsati zdravstvenu zasrim, ali s IIdeCi prema izvjdlaju Ureda za reviz-iju, nije ispllnio svoj eilj. Izvjdtaj je pokazao da zeir"

Gdje su anketirani pacijenti
• Unsko-sa.nski kamon • Srednjobosanski kanton • H ercegovack 0 ·nerelvanski kanton • Zapadnohercegovaeki kamon • Zenicko-doboiski kamon • Kamon Sarajevo

nih potreba i ucinka. Postoji nesrazrnjer izmedu porrazn jell sl uga i raspo10ZlVih resursa, koji mcgu odgovoriti zahtievima. • Tome doprinosi nesra" zmjerno uposliavanie nemedicinskog kadra, koje se 1I nekim domovima zdravlja krece do 40 posto, Sto nije u skladu sa prosiekom II Evropskoj uniji, a ni sa praksorn u nasem ckruzenj u . sma traj II revi zori. Oni su zakljucili da kaIllOnalni zavodi zdraVSI\i~ nog osiguranja nemaju iSle krieerije za podidu novCll kojima se finan sira ovaj nivo zdravstva. Zavodi SIInaj vee; finansi ieri z.dravstvenih tlSlanova, ali je u tvrde,no da novae za domove zctravlia nisu odobravali na osn OVIImo· n itoringa. Kri ter; ji za ugovaranje zdnvstvenih IIsluga medu kanton;ma su razliciti.

Nema kriterija
Zakljllceno je da domovi zdravlja nemaju razvije" l) u [-unkciju dugorocnog pJaniranja 1..asnovanog na pracenju i evaluaciji s[var·

Raspodjela resursa
- Uglavllom Sll svi ZZOi pri raspodjeJi novca llzi· mali U 0 bzir sarno bro j s!a· novnika bez uvazavanja ostalih fa.ktora (zdravstveno sranje, soeiia-

lne, demografske faktore, specificnost podrucja), S obzi ro m na razl ici te finansijske mogucnosu, zavcdi koriste razlic;!e nadine da osiguraju ne dos ta tak s redstava i najce~ce uvcde dedatna placanja paciientima, !itO s tvara j o~ vecu razl ik 11 u dostupnosti zdravstvene zastite- rvrde revizori, Kada je rijec 0 kantonalnim ministarsrvima zdraVSlva, urvrc1eno je da nji.ho· ve aktivnosli nisu dovoljne d a os iguraju bol je stan ie. M.inistarsrva nemajn cazvijenu fllnkcijll strateSkog i dugorocnog p[a.nirs!lja ra· zvoja prim arne zastire. - Proces regisuacije osigoranih osoba kako bi se pc" omijenio na~in pJaniranja i finans iranja rimova II. poradicnoj medicini nije VJvrien. To predst3vlja jedan od preduvieta da min;star· stva planiraj u fesurse u skladu sa potrebama domova zdravlia. Ne postoj; mehanlzam motivacije, ilro ima za posljedicu nezadovoljslVo ionako n e.dosraj u ceg medici· n&kog kadra - navo di se II izvjeStaju. E.HALAC

ICJ.liiiilii'iiiPlii!Flm

sedmic Mihrija Fekovic-Kulovic, autorica knJige "Zivjeti

Mi kaji znama strane jezike morama se
Kolona od 15.000 Ijudi, u njoj i 14-godi~nji Me" bdin. J "sarno" stotinu kilo rnetara i s ocern Ce b iti na slobodno] terircriji- rni-

os

cuje, ali i glas covjeka ga zove da u St. ne ...

koji

-Oslobadam

vorio svojirna

te d. bi gosta vam radiie

slio je dok je 1995. godine iz Srebrenice biezao od srpskih voinika, Zast;cen drvecem, Mehdin ie prezivio prve bombe, Takvu sudbinu, medutim, nije irnao
njegov .kolski smira], drug. U po-

mo - kaie mu. Mehdin nap eke n slobodan,

Polresna sviedocanstva
Ovo je same [edno od

roku je njegova dusa nasla Nee, i jo. [edno bombardiranje.Neizdrfivi su bel i panika. Cetrnaestogcdisnji Mehdin se U mraku hvata za ruks ak; oeev j e, m isli u sebi, Neiaka i izgladnjela ruka vise De moze i2dda ti stisak, Ne znajuci eiii je, MehdiD ispusta ruksak, zna same da oca vise nerna S njim, Nestao ie.
Dugisu kilometri. Glad

i lied na muku tieraiu. Napacta se i orrovnirn

potresnih svjedocanstava 0 nezapamcenom zloCinu i stradanju prezivjelih Srebrenicana u faktografskorn romanu "Zivjeti i umirati za Srebrenicu" au torice Mihrije Fekovic-Kulovic, objavljenog nedavno na bosanskom i Irancuskom ieziku. Proslomiesecno hapsenie ratnog zlocinca Ratka Mladica svijet je jos iedoom podsjetilo na auroricine zapise a naj vee; m zvjerstvima i ljudskom Stradanju u Evropi nakon gog 5 vi etskog f.ta. Dru-

rna ... Mehdin vise izdrzati
rna. Na livadi je hiljadu

plinovi-

nije mcgao, Predao se Srbiza-

Francuska televizija TV 5 Monde odmah je uakon
niegovcg privcdenja s Mi-

tvorenika, u kuc; prekoputa srpski vojnici kolju ranjenike, Krici su jedino sto

nrijom uradila i interviu, u kojem ie rod ena N ovopazar ka, s adresom u !lviearskoi, a nerijetko i u Saraievu, naglasila da ie MIa· dicevo hapsen j e trgo vacka razmjena, odnosno karta Srbije za Evropsku uniju, a
cia Bosua,

trpi jos jednu nepravdu jer, ia ko razoren a raw !II, ceh da niena kandidatura za clallsrvo bude prihvacena, - U rnedijima na francuskom ieziku skoro uvi j ek se mora uspostaviti neka vrsta ravnoteze hi vice. Kada se, naprimjer, emitira prilog a srebreniekom genocidu, na iCe"~e na lieu rn j esta irnaju i nekog Srbina koji

s druge

stra ne,

sedmica

j'IIiIIUilq.!.l!fNI.IjJ

i umirati

za Srebrenicu"

•••

I _VI e
ge bile pod direkmom komandom Beograda kao i sam Mladic. Al i, ipak, kale, nazire se mogucn os r da se, ako se ima pam eli, dopre do medi ia, a ovo je, napomin j e, p ovol [a n tren U tak za to. " Mi koii znamo strane j ezike morarn ose na metnuti medijirna pisuci, telefonirajuci, sviedocec] ...

• ••

vice
nametnuti medijima pisuci, teletoniralucl, svJedoceci... Ima nas svugdje i ne smilerno sutjeti, nego reagirati
im pokazuje srpske grobcve negd je kod B ratun ca i govori kako su muslirnani te neville ljude, navodne
Ioga ako nisra drugo, shvataju da se u Srebrenici

Priznanje ioel Rut Orajfus
Knjiga "Zivjeti i umirad. za S rebrenicu" d asia ie i u ruke Albe ViOlO, ucesni ce po kreta otpora u Itali j i roko m Drugog s v ierskcg rata koja ie predlozila Fekovic-Kulovic
U :.

civile, pobili u Srebrenici. Gledaoci nakon rakvih pri-

cesti tala na angazrnan u sirenja is tine 0 velikorn
stradanju vaznih

ume su ucinile svoie. Mnogi od niih su psihicki neuravnorezeni. To ne cudi,
prefivjeli su strahote. Osjecaju i neku vrstu krivice, jer razm islja j u ua naci n da su on; prezivieli, a njihov otac majka, sestra, brat

razd va j a6?"
Isrovremeno je, kako nam priea autorica, tu

:renu za ruku uhvatio Helandanin koji [e bio s dru-

. Kn iiga ie dosla do
Jicncsri zahvalju-

nase zernlie,

des ila neka vrsta osve te govori Fekov ic- K ulovic za ~Dnevni avaz" i obiasnjava odnos man i h medi ja prerna hapsenju "balkanskog kasapina" Mladi6.
- Vijes t da je uhapsen

lue; mojim prijateljima
Svicarcima, istim onirn koji svake godine pjeSace po rri da na kako b i do,l i u Po tocare ic dali p tu in" varna. Neurnorno Sl!] zvali, slali peruke, da b i m i ua kra j u u spjeli os igu ra ti interv j u~ "Courrieru« 10. u jula prosle gcdine - navodi ona

za nagradu "Prof,'llana
zena~ angafirana Zena Primajuei nagradu 1. apriljl ove go dine, Mihri ja je U Zenevi s rela ; Rut Drej fus (Ru th Dreifuss), prvu zenu predsjednicu Svic-

os

bila ie senzacionalisricki docekana, ana je bila i prilika da se javn os ti predoci tezina zloCina pocinjenog na tlu Bili, medurim, dobar dio obiavlicnih clanaka i priloga u koiima se spominjalo da on [reba iei na grob kcerke Ane, da je Slar i boles ran, lTIl~io ie i IiudskoSI u MI IIdi tu. Sad II ie vee: ,ve pop rilicno mihnulo, i m,:ba, Cekati II. ju" Ii da se 0 njegovim zlocini" rna progovori "oapominje Fekovic-Kulovic. ' On. priznaje da se u odnosu na 1992. godin u situacij. u tom sm;slu ipak promijenila nabalje .. Te gawne, kafe, nije se moglo doprijeri n.i do jednog sviearskog medi ja, Ie je jed va, ali sa mo U rubri ci "Pi Srna ci talaca« u !.ism "24 Heures« uspjel a objaviti <Hanak pmtiv Fransoa Mire.r>lna (Francois M i(lerran d), b ivseg fra· n cuskog predsj edni ka. Ne iznenaouje je sloga, kate, ni zapadnjacko ne-skri veno pozd rav Ijan je Tadiceve (Boris, op. a) brabros!i i 0 dl uenos [i u bapsenju llo~inca. - Srbija ie, ptema njibovom miSljenju, pmmijen iJa u porpunos ri svoj u poiiriku. Osraje ios da uhapsi Hadzi6 i onda ie

arske Konfederaeiie, koja ie au torici stisnula ruku i
kornpletno odradila svo] posao u vezi sa za tvara-

n iem naj veCi.h zloci n aca, pa zato moil.' Cistog obraza u Evropu. Rijelko ko spom inje da je ta iSla S rbi ia do jucer krila. baiikog bjegunell, da )oj. je bio pred noso rn, i da je ona s ve ove 100dine kclila medunamdno pravo. Zar j e log,ien 0 da se zbog toga jedna zemlja ko-

knjige. Prema njenom mi:lljen ju, IZV.sarena is tina 0 fa[U zabora vIja cia j e BiH n apa.dn u rll sv im sreds Ivima, da je napad izvrSila JNA pod komandom Srbiie i Crne Gore, da sl!:.ukanovei, !e1ieljevci, "Skorpioni" i druge paramilirarne sna-

[a ze1i u Evropu nagraduje? - pita se autorica

I rna nas svugd ic i ne SIT! iiemo sutjeti, nego reagirati. V naso] srampi je, naprirnier, izaliio mnogo kvaliretnih teksrova 0 ovoj rem i, sve ih rre ba prevesti na engleski i Irancuski jezik i odaslati na adrese "Fi· garoa" J,j,_Mon da" ~ "Guardiana" ... Neka se jedan 0 d s toti n,u [e ks lova ob javi, do b ro j e. Drugac; je se ne moie! " kllze ona. Tiilina, uzdah ... i ponovo dsioa. Mihrij·in pogled kazuje da je ponovo u Srebrenici. I'it.-mo je gdje su dan as akleri n jene k n j ige. - U SVicarskoj su., .zaposlen; s u, ali tesko 21 ve, [ra-

ipak nisu. Bolno je 10pries ona, - Mibrijin jedini motiv za pisanie knjige "Zivjeti i urnrijeri za Srebrenicu", koja ie nastala nakon sto ie o b javila kn jigu "Man jaca" , zapravo ie zelia da se istina cuie, Ni danas ne zaboravlja ispovijest Srebrenieanke koia kaile da cd straha 30 dana nije rnogla spavati,

ge srrane rampe i rekao: "Ne ramo iei, ramo su cernici, zakla ( ee vas". - Ub rzo ie sh vatila da su ce rvorica vo in ika koj i su uzeli D j encg oca za pravo srpski vojnici obuceni u uniforrnu holandskih vojnika, Znala je da ocu vise ne moze po moci, pa je kcerku natjerala da bjezi prerna rnasi. Od tog dana

. Dvije godine oakon srebrenicke tr.gedije knjign nisam mogJa n.pisari, jer sam sma crala d a su ipal< drug; au mri pozvan iji da 0 toj tragediji pisu. Medulim, na kraju sam ipak odlu~iJa sjesti i na papir preniicrj svedocanst"a o kojima su rni Srebreni6ni sami priiOali. Dgla2ili su u moju Imcu u Svicarskoj, a kako Dis u znal i jezik, obracaJi Stl $e 7.a po· m.oe ne bi Ii rijesi!.i admi· uistra(ivne obaveze. Tako su se nasi fazgovori 0 d de" SCI min u IIIp relvarali u ispovijes ti ko je su era jaIe i po nekaliko sari - prisjeca seMihriia. Pril:a ~ne imja je u julu 1995. marala spa;ava ri bolesnog oca i 16·godiilnju kcerku i danllsjoj odzvanja 11 u.ima.

Znati lobirali
- Pricala mi je kako je rog dana ispred sebe vidjelarervoricu vojnika obuCenib u unifOITIm "p!avllca" tc je pomisJila da SU 10 holamlski vojnici ko· ii ce joj pomoOi da oea "pmgura~ u grupu raDieni" ka i nil taj m u !l3cin spasi zivOL - na.vodi FekovicKulovic. - Obrarila im se za pomoe na bosaosk(}m ieziku, razu!!ljeli su je i priSlali pornoci. Nak(}n.s[o je oca smjesdla na bolnieka Dosila, u drUSIVU kcerke ie ko" raeala za i':etvori co m voinika .. Kada je stigla do rampe, euIa je glas koii pita: Da Ii cerno ovu generaciju

ona oca vise nikada niie vidjela, ali g" je priie nekoliko godina uspjela sahranirio Ovo je same iedna od rragedijao koiaj se ne smije !lulieLi, raman da Sle ie culi hiliadu PUt1l - porucuje Fekov;c- Kulovic. Mihrija je majka dvojice £inov3 koje sva,kodneVno uc; da iSlinu 0 bh. sO"" adanju nikada ne smiju ZIl" bora vi ri bo n i opsad u S ar" aieva, rodnog gI.da njihovog oc,. - Obrazova.nje na!k omlad.ine izuzcmo je vazno, jee Ona u godinama koje do.!aze maze PO!!lo,:; ovoj zemlii. U Sv;carskoj je i danas mnogo vise Srba nego Bosnjaka, Srpska dijaspora vet pa !lit; d vi je, tri generacije. Imaju iat lobi, zavrsili su dobre skole, ne· ki od njih rade u medijiDl a, drugi su dok tori, a Iree;, opel,na nekom drugom visokom polozaju ... Odlieno su involvirani u tvicarsko drusrvo - napomjnje Fekovic-Kulovic. AUlorica "Zivjeli i urnirati.za Srebrenicu" bivSe jugosiavenske prOSlOre na· pus61a je 1989. godine. V rodnom gradukao diplo" mirani ekon.omisla nije mogia dobiti posao Ie je jednog dana od! ueila spakovati kofere i uputiti se u io.ozemtv(). Stanica joj ie bila Sv;earska. - U Novom P,azaru u [0 vrijernc kao muslinun nisi mogao doli;(i posao ako je, naprirnjer, isru diplornu imao i Srbin. Toliko 0 navodnoj ugro:1:enosti koja se isricaia iOs 1987. godi ne, a koja rraje i dan as " govori Fekovic"Kulovic. A. KESEROI'1C

m..i,iii.ii'ii.iQ.iiiFlm

sedmica
Sudbina cuvenepartizanke i njenog slna, borca ArmijeBiH

Sve je poceto od slike zarobljene partizanke u niemackom desantu na Drvar • Fotografija prkosne Gospe obisla svilet • Sin Safet sa tri ratne rane zaboravljen u rnlru, kao i njegova majka
ih.acke Jl.[i.gradSke naselle Privilica cuva sjecanje, a porcdicno groblje Talica podna brda Debeljaca iznad ulice Mehmeda Fazlica posrnrme ostatke Gaspe Talic, partizanske heroim.

B

ne iz Drugog svietskog ca-

Gospu Talic su kao 19go d is n j u partizan k u tokom cuvene njemacke operaciie desanta na Drvar, poznatije po kodnom nazivu "Konjicev skok" (niem. "Rosselspnmg"), zarobili njemacki esescvci ..

Suha vijest
nske povijesne citanke u
N eka dasn j e j u gosla vepoglavlj u o Drugorn svjetskom ratu stavljale su na pocasno rnjesto Iotografiju mlade zarobljene partizanke koju nacisticki vojnici ispiruju, Na fotografiji Gospa Talic hrabro gleda u oku-

patore i ne obara glavu, Prkosna miada partizanka, koja je u Drvar dosla nil daktilografski kurs, ni[e ustuknula pred rnocnim Firerovim sjedbenicima. OIlU fotografi[u svojevremeno ie obiavio americki ilustrirani casopis "Life", a ona je obisla svijet, Gospa Talic zarobljena ie na Sobiea grobliu u Drvaru i ad tada kruze faz1icite Iegende 0 njoj, Pricalo se da [e ubijena na lieu rnjesta, da su ie mucili, ali da ni]e odala gdje se nalazi vrhovni komandant J osip Broz Tito. No, istina [e da ie partizanka Gospa prezivjela desant na Drvar i zarobljavanje od esesovaca, Sve ono sto se desavalo tog 25. maja 1944, godine i posliie, uglavnorn je sakrila historija, U mrla je 1977. u SO. godin i iivo ta, a tadasnia smmpa zabiljefila [e samo suhu vijest 0 smrti

Muzej ktio slike
U nezasluzenoi anonimnosti zivjela je Gospa Talic pune 22 godine nakon ~Rosselsprllllga". Od Tim su je krili njeni Bi§cani, komunisticki sefovi, medu niirna i direktor ratnog m uzeja, k oj i sla lin u fo tografiju prkosne daktilografkinie s brda DebeIjaca podno Bihaca nikada nije izlagao ocima posietilaca, Sve do 1966. go dine. Sin [edinac Safer ie, zaslugcm Tita i svoie na vo j neskol e, a! i se nakon d IIi je godine, zel jan doline Une, vratio u Krajinu, pozna re partizan ke, . U stvarnosti, osim te kratke ratne slave izazvane, vjerovatno, slucajnim prisustvorn niernackog voinog fotografa, Gospa Talic nakon rata nije imaIa tI ikak ve poseb ne pri vilegiie kao mnogi borci koji su svaku sekundu fatnog s tala do b ro unovcil i. Us tvari, IIa j veca cas t koja io] je ukazana, a to bi i ona potvrdila, bio je prvi od nekoliko susreta s Trtom nakon desanra, Bilo je to 1966. godine, S niom je tada Tita vidio i njen maloljetni sin Safer.

rnaike, ousao u Beograd

Poratna anonimnost
Stidliiva i casna partizanska heroina Gospa Talic nije osietila nista dobro ad j unacke sIave i pr kosa, ko-

sedmica
u rusevnom
(F<rIo:".lr!gi<)

j,IIiIIUiIUI!fN1.Im
Dijela vi /vrrJave su
slanju

Gospu Talie ispilujlJ SS·ovci. Slika koju Ie ob/avio casop/s "ute"

Banja Luka pravi otel od astela
Za investiciju potrebno 8,9 miliona maraka • Grad traii partnera
Ban [al ucka tvrdava Kastel, jedna od najstarijib gradevina u BiH i historijsko jezgro grada na V rbas u, sve je b lize revi talizaciji na koju stoljecima ceka! Nairne, Grad Bania Luka uputio je poziv potencijalnim invesurorima za ucesee II real izaci j i projekta pod nazivorn "Remodelacija i revitalizacija tvrdave Kastel u Banioi Luci, prostorna cjelina I i to - hotel s pratecim sadrzajima."

Sagradena u rimsko doba
Artilierijska kasarna je objekat znacniiih dimenzija, podignut oko 1865. godine na sedrenom podzidu i smiesten 113 pros toru ispred devetog bastions na obali Vrb asa, Ob jekat j e graden od karnena, Postoii malo inforrnacija 0 tome ko i kada je ssgradio Kastel, ali, prerna mnogim procienama, tvrdavu so.najvjerovatnije sagradili Rim! iani u rrecem s toljec u, iako nek i nalazi rvrde da ie podign u ra kasn iie, rj.
II devetom stoljecu nove ere. Sa svih strana opasana je kamenim zidinarna, na kojima su podignute puskarnice i osmarracnice, sto govori da ie II proslosr! bila veoma snasno vojnicko urvrdenie.

bude zajednicki poduhvat u kojem grad Bania Luka ob ezb j ed u j e, za sa da, samo gradevinsku dozvolu.

Ova saznania

jem se divio svijet, Doduse, mozda j e za !D kri va i h uda sudbina siromasnih Talica, koji su imali svojih rodaka u dornobranima.

Ko zna, mozda ioi je 10 kod esescvaca i spasilo zivot. Usrvari, tako nekako je i bilo, [er, njen brat Muho bio ie domobranski satnik i nije docekao kraj D ruga g svi etskog ra tao D a se povi jest p ana v Ij a, govori nastavak price 0 heroini Gospi Tali'; kroz fatnu sudbinu njenog sina On je demobilizirani borac Armije RElit Sa tri rame rane, dva ugradena stenta i 20 godina radnog staZa u propaloi bihackoj .Polietilenci", ilto bi piesma rekla.,,« d zi vota to je sve". Niegova supruga Merirna ima, rakoder, 20 gcdina stafu u predstavn istvu ugasene izdavacke kuce "Vese" tvo su im dva sina, gleeuda, taka der bez posla, U dva rata rnajka i si n ostavili su neki trag na ovom dij elu Bome. ana -Iegendu a Gospi, a on rame rane i .zivo t bel buducnosri, M,DEDIC

Zajednickipoduhvat.
To znaci da bi artiljerijsk a kasarna Kas tel a

Safeta.

nasel ie Castra.

znolikih predmeta i novca na podrucju grads kojirn su se sluzili Rimliani ucvrscuju tezu da se D3. mjestu tvrdave nalazilo rimsko vojnicko

Geoloske iskopine fa"

"DnevrJOnl avazu" porvrdio je i Milenko ~ajic, porrparol Admlnistrauvne sluzbe Grada Banje Luke. - Historijski izgled Kastela nece biti narusen, Mi cemo hotel graditi tako da on ne narusava i uklapa se u <;.itavarnbije!"IL. Pociajemo od najrusticnijeg dijela rvrdave. [avno-privatno partnersrvo je neophodno jer Grad nerna ta] novacza ulagan]e - obiasnio narn je Sajic.

lin Masle'la".1 edino bogats-

moMa vee i do kraja sliedece godine trebala postari hotel. Tako bi die kulturno-historijskog spornenika BiH bio u vlasnistvu i upravljanju [av no" pr iva tno g partner" siva. Odlukorn Kornisiie za ocu vanie nacicnalnih sporneuika tvrdava Kastel proglasena je nacionalnim spomenikom BilI. Kako saznajerno, [to~kovi za adapraciju tvrdave u hotel s pratecim sadrzaiima iznose ukupno 8,9 miltona maraka, PIan iranoi e da in yes ti ella

Veliki objekal
Grad Bania Luka do prije nekoliko godinanije imao nadleznosti nad Kastelorn, ali su odlukom VLade RS gradske vlasti p reuzele brigu 0 tv rda vii 10 ad Za voda za zahi tu kultumo-istcriiskog nasljeda RS. Irnpresi vna tvrdava, ukupne povrsine odcak 48.000 kvadratnih metara, ad toga 26.610 kvadrata unutar bedema, i u doba odgovornosti Zavoda nije irnala odgovarajuci tretman, J.-.' STEVANOJ/1C

f1!1.i,iiiiiijliP.lliFl,il

em

iti mecena nekada je bio starusni simbol, Bogal] pokrcvirelji umjetnosti uzivali su u drusrvu pisaca i slikara, muzicara i pjesnika. VIa dar i,kralj ev i i sultani u svoiirn su rezidencijama narnjenski gradili pros tore u kojirna suurnjetnici srvarali, Pjesnici su skladali najljepse pjesme u casr vladara, pisci i historicari biljeziii slavu i moe careva, kaligrafi krasn opisorn ispisivali zapovijesti i ferrnane, muzicari svirali milozvucne SODa!e,a sl ikarl nas Iikali neka 0 d najljepsih djela. I u Bosni i Hercegovini 2ivjeli su ljudi koji su zeljeli sacuvati kulruru i umiernost, lo§ od vrernena Isa -b ega Isha kov ica pa sve do danas dobrostoieei i uceni ljudi nalazili su na cina da svo j o] zernl j i i narodu daruju nesro sto ee im biti od opce koristi i dobra.

B

I nakon njegove smrti Bosnjackj institut je mjesto okupljanja urnietnika Ovdje se svakodnevno odrzavaiu okrugli srolovi, promocije, izlozbe, koncerti, Svakodnevno smo, ipak, svi edoci za tvaranja manifestaciia kulture zbog nedostatka finansijskih sreds ta va, Ekon oms ka kriza se najprije odrazava na kulruru.Smanjeni insrucionalni budZeti, ali i recesija

otkupliivao slike i drugih autora, Pirali smo i neke od urnjetnika jesu Ii irnali mecene. Filmski rediteli i iedan od vlasnika produkcije kuce "Refresh" Ade" mir Kenovic kaie da Derna iskusrva s mecenama niti ih je trazio. - Bavimo se filmskom industrijorn i u nasem poslu pronalizmo parmere koji zajedno s llama

tnosti, no u kniizevnosti, a pogorovo u pjesnistvu, gotvo da ih i nema, Slikar Adin Hebib u izjavi za »Avaz" kaze cia nikada nije imao rnecenu niti misli da ih u BiB ima, - Ova zemlia dala ie ~mje!nike poput Iasmile Zbanic, Danisa Tanovica, Mersada Berbera, Safeta Zeca, Affana Ramica, Harisa Pasovica i koja irna siajne festi vale poput

Edvinas Navickas je svojevrsni rnecena. Poznavajuci moj rad, na osnovu mojih 15 slika ornogueio je dizan ie kred ira u ovo j banci - kaze Hebib, dodajnc; kako Iicno 0 e procj enjuje svo]a dje!a, nego to rade m uzeji ili pri va tne galerije u koiima ie ius" gao. los davne 1983. god;" De ovai slikar je dobio evropsk u n "grad u za kul ruru, a najvise IlOl'ca za jednu

Postoje i instutucije, ali kriza je veli ka, a k ul tu ra je 011 prvorn mjestu za smanjivanje novca - gOV()ri Nurnankadic, Izdavacke knee rnogu djelovati kao mecene, Pitali smo iednog od vlasnika i p isca kn] izarske k uee "Baybook" Gorana Sarnardzita objav Ijuju Ii knjige zato sto imaju umjetnicku vrijednost i.li popularne koje ce se lako prodati re

Obostrani mteres
POPU[ dzamija, biblioteka, ~esama, hamama, hanova, mostova ... Gazi Husrev-beg, Behrarn-beg, Karadoz-beg, Adem-beg MeSic samo su neki od naipoznatiiih vakifa cija su imena zaiedno s njiho· ViID vakufima sastavni dio kull'urne povijesd Bosne i HercegOvine. Oni su bili mecene kulture. Adil-beg ZulfikarpaSic, poli tiCar i publicista, osni vac Boilljackog instituta, bio ie za svog ZivOtliiedan od na· jpo.znatijill IDe<:ena kulture. utiecali su da ie bro] cnih koji prodrzavaju umietnost sve rnanji, Irne koje umjernici spominju kao eov j eka ko j i in je finansi[ski podrzavao je Faruk Sir b egov ie, vIasnik gradevinske kompanije "Sirbegovie". - hlina je, pomagao sam umjemike, ali, lI.azalost, zbog ekonomske krize bojim se da cit [0 sve manje ciuiti - kaLe Sirbe· gOY ina ce veliki pokloie, oik dje!a Safeta leca i Mersada Be.rbera, koji je ucesrvuju u srvaranju, To je obostrani interes i nas kao produkcijske kuce i, s druge strane, Iiudi koji saradu]u s nama, Istina, bilo ie siruaciia kada su Dam prija(elji pomogli da prebr()dimo neke finansijke leskoce, ali merene u pravom znacenjl.l te rijeCi nismoimali.

Kenovit. Trebaju nam partnen MESS-a i SFF-a, ko]i su je proslavili u sviietu, medutim, niko od niih nije imao mecenu, Covjek koji veoma postuje i cijeni moj rad i za koga mogu reCi da je mecena jeste Branko Rogovic. Otkupljuje moja djela za jednll. pristojnu svom novea koja mi ornogue"va da normalno zivim i radim. On je covjek koji fioansira i srudij sina Davorina Popovica, T a koder, i di reklOr Balkan Investment banke

Num:ankadic: EkQnQms/cakriz8 sliku dobio [e u Oslu koiu [e Norvezaninu Eriku Borgen u prodao za 240 hiljada maraka, Ipak, na j drza djela su mu mural u »C()ca-Coli" i »Radon Plaz;".

Samarotic:

Ildali 220 kTljfga

Izdaval:i. i pjesnici
is takmni sli kar Edo NlImankawc kao jednog od rijetkih Ijudi koji vole i poddavaiu urnjetnost sporn;nje Must:afu Kapidiiea. - On je pravieDmzija" sra koji voli umjetnosl i druzenje s umjetnicama.

Kredili u banci
Pj.esnik Asmir Kujovic I'jeruje kako mecene p OSlO j e i dana.s, II aroCi 10 u likoVJloj i filmskoj umje'

zastosu piesnici u potpunom zapecku izdavastva. - Zna ran pes to taka nase pro dukcije uvijek su bila djela koia prevasbodno nose urnjetnieki kvalitet, hl 70 posto, a ostalo su bile takozvane komercijaLne knjige. istina, poezija je na marginama i objavljuje se ne sarno kod nas nego i u drl.lgim kuc.ama incidentalno. Nekada sam! au!Ori obezbijede sredsrva za izdavanje iii dogovore otkup kniiga - zakljui'uje Sarn.ardl:ic. A. REDZEPAGIG

i,ii!.iifjli@.(I!,l,ii.m

Abdulah Sid ran

Dobrocinitelji peru' prljavi o:braz.vlasti
legendarnog direktora "Fab_dke duhana", do drugara iz djetinjsrva, sa Kovaca, Ijevorukog srogica, direk tora "B osnalij eka". Uvijek bi se naS30 nacin da za niih uradim posao koji se regularno in oze p lati ti iznad ovdasniih ucbicaienih standarda. A 21vol me naucio, pa bas svasta umiiem dobro uraditi, od prigodni h govore, uz razna o IVO ren ja i promoci je, do uredivanja jubileiskih godisniaka i monografiia, Z a sve te ljudesto pomazu kulturu i kul turne radnike, moze.se kazati: oni peru prliavi ob raz Vlasti, Zato bi ta Vlast - u ime opceg dobra - morals doniieti uredbu koiom bi se n iima, na remelj II takvih poslova, olaksavale poreske obaveze, Trudim se zah valnost svoi im dobroci ni teljima prervo ri ti u knjizevne zapise i knjige. Iednu takvu sam, bez imalo nelagode, i objavio"Dobrociniteli", u izdaniu Bosojackog instiruta Adilb ega Z ulfikarpasiea,

jedan od najvecih zivih pjesnika Bosne i Hercegovine Abdulah Sidran mecene nazi va dobrociniteljirna i OV3ko govori 0 njirna: - Prije sedarn godina, na iednom slavljenickom druzenju, upita me gorazdanski privrednik, inova tor i do bIO tvor - za koga necemo pcgrijesiri ako kazemo da je, od rata naovamo, spasilac Goro2da - ZdlO U Gor3!du ne boravim tokom zirnskih rnjeseci. Reknem kako ne mogu podniieti troskove grijanja, s tru j a mi u decembru izi!ila 500, u j anuaru 700 bosanskih rnaraka .."A je Ii ti volis i zimi bin u GoraMu"? "Volim,aii mi je vaznijene biti u Sarajevu". Nasrniie se coviei{, veli: "Ne brigaj se, sredicemo 10". Kod takvih Ijudi nema puna priCe. Sutradan mi doSli njegovi radnici, strucn] aci i argati, dovukli i montirali u redaie za [eftiniie grijanie, na naftu .. In vesticij a od desetak hiljada rnaraka, Spasilac uz

notenisera Ede Arslana-

Sidran; Maji spasiaci i buduce snabdijevanie naftom. Tri golerna bureta, ne znam koliko stotina iii hiliada Ii lara unutra, dvaput godisnje napune, i ja miran. - Ne srarnim se priznati da bez pomoci Ijudi poput Redza Bekta, spasioca Gorazda, n e bib mogao, do dana danasnjeg, pregurati sve porame gcdine,u kojima me ."moja" Drzava i Vlast osta vila 1.1 penzionerskc] b iiedi i v·iilesrrukorn egzistencijalnom ponizenju .. Vecina mecena, ja ill zovoli da im se djela i imena ~vu:ku" po novinama. Zato kazuiem s velikim oprezom kako su me u Sarajevu cesto golernih nevolja spasavali plemeniti ljudi " uspjesni privredaici, od rahrn etli Sefika Loj e,

vern dobrociniteliima,

ne

to na svo]u firrnu preuzec

Enver Mandzic

Otvara prvu privatnu galeriju
Me.;:ene bh, umjetnosti oe posroie, odnosno, posto je ri jerk! ljudi koj i se zanimaju za Iikovnu umjemost i pomezu je na illICin dase likovnim urnjetnicirna omoguci organ iziranje izlozbi ili otkup nekih slika smatra akademik EDve; MandZie, penzionisani profesor iz Tuzle, MandZic posjeduje veliku poredie nu kolekcij u "Meska", koj a POS[oj i od 1980., a broj i vise od 2.500 slika, - Priie rata biti mecena je b ilo drugaciie, Vise se pridavala pafuja umjemicirna i njihovom srvaralaSrvu, a nakon rata pridaie se pa20ja nekirn drugirna vrijednostima. Savremeni, bogati ljudi vise voIe kupovati provjerene VIijednosti nego poduprijeti mlade, savremene bb. umjemike_ Uloga meceoe je cia na neki natin sacuva za bud uenost nesto sto sll.lzbe.ne institucije kulture ne mogu ili nece da urade.ja sam apsolutno mecena mladili, savremenih bh, aurora - kafe Enver Mandt!c. Iz velike Ijubavi prema slikarsrvu akademik Mandzie vlasnik [e prvog i za sada iedinog privarncg objekra Imlmre u BiR. Oll/aranie njegove galeriie u kojoj Ce biti smje§ten i

Stanje u RS

Najcesce pomazu privrednici iz Laktasa
ManrJiit: Vlasnik galerije prvi pri vatni muzei sIikarStva plaoirano ie u ovoj godim. A. Mu. Bogatih u Republic! S rpskoj irn a, ali m ecen a ne! To je i odgovor koji smo u zvanicnim i manje zvanicnirn razgovorima dobili od gOtOVOsvih urnjetnika i zvanicnika kulrurni b us (allova. Zbog cega je danas u Republic! Srpskoj mali broj klliturno osviieSlenih donatora, piraoie ie za sebe.lpak, postllje i svijetli primjeri. Taka je za predsjednika RS Milotada Dodika poZ!lato da moMa niie osooo koja vaZi za mecen u u kuIturi, ali jeste neko kome se o braeai u Cak i polpuno, uvjemo reee!!o, a[)onimne osobeza pomoe. Pozna! je kao licnos[ I:oja De ;redi novae kada su sponski talenmi u pitanju. S druge Stmlle, Lj ubiC3 i Rajko Kuzmanovic, bra.eni par, srrastveni su kolekcionari umiemina. Ugledni strUenjak iz oblasti prava, bi'lSi predsjednik RS i uei lelj iea u penzij i proSle su gowne, naprimjer, sarno za.otvaranje je" dne izImbe u Muzeju saVIemene umjetnosti RS posudili Z.I)aeaiue slike iz svoie kolekcije kako bi iz]ozba iz fundusa ovog muzeja

Primjeriz Mostara

'"
"'.,-. ..._
r

.
.

Ni velike firme visene otkupljuju slike
Kako kai;e, vIas n ici vecine priv3mib preduzeca nisu zaimeresira.ni da ulazu u k ul rUIU. - Moje iskusrvo powu-

Peema misljenju direhora Narodnog pozorista MostarSerifa Aljica, meceoa u kultu.ri grada na Nerelvi apsolutno nema_

Mostar:

Pomo(:prtvalnlka

jeda, tim jedanput dobij~ finansiisku podrlku od privam ika, drugi put, skoro, ne moZes nisra ocekivati. U s ta,rtu se, dahle, po trose "kredili~. Rijetki Sll svijetli primjeri POpul advokal1) Faruka Cupine koji je isfinansi rao j edn u ci jel u predstavu za Festival "Mostarska !.ish" u iznosu veeem od 4_000 KM, a. jos jednom prilik.om je takocter donirao oko 2.000 KM - ka~e nam Aljie. $Iicnog je misljenja u vazen i m 0 slarski aka demski kipar Floriian Mickovic, koji ie proteklih godina bio ucesnik umjetnicke koloniie, a ko" ju je, u nekoli.ko navrata, na svom impresivnom imaniu u naselju Iliei or-

ganizirao poznari mosta,ski biznisl11en Dinko Dika Slezak. Niega su U [Q vrijeme neki medij; nazivaIi med.iteranskim meeenom. Medu tim, hoko kaze Mickovi~, ni Slezak vi~e !lema in (eresa da to rad 1. - Nazalosl, zapali smo u rakvu krizu da je smilie, najblaze receno, grozno. Nema vise sluea.jeva oi da vel ike firme otkupljuiu diela umjetnika kao s[Q ie godinama ranije bio obicaj. Danas umiemine, izgleda, sarno mozeS pokloniti. U Mostaro se, stoga., umiemici snalaze oa sve nacine, ali mecen3 oema .. Cak je i Gradsk.a upr" ava prestala S orkupom diela - iskren ie Mickovic. Me.S.

KUlmanovic: Ko.lekcionar mogla bi ti zaokruZena. Slicni epiteri vaze i za Dijaou Radmanovic, suprugu srpskog clana Predsiedni~tva BiH, profe" sorieu muzicke umjemosti, koja slovi i za poznavaoca umjelnosri. "Kaldera company" iz Lak tasa skolovala je, a i danas skolllje I.! (DOze" mSIVll nekoliko talen tira" nih osoba iz ove opCi ne. Kompanija "Tamaris", lakoder iz LaktaSa, !inansira kul turne projekte, organizira kolooije stikara, don ira sredstva za pojedine llmjelnike ... Gnlpaciia ".Bobar" iz Biielj1lle go dinama stipendira Silldenle i ucenike. J.:' STEVANOVIC

FJli,iiiiiO!iJ.itii,llil

sedmica
DIJALOGA

C KULTURA

Problem s vjeronaukom ostavio je jos puno gorclne

Zas rasiva je gradana - osljednji dio
ako se vise baS na sav glas ne spominje problem s vjeronaukorn i narednom skolskom godi!10m, ostalo je u vezi s Lim jos p uno gorci ne m edu gradanima i vierskim skupin am 3. Neb i rrebalo vi~e napominjati da djeca pohadaiu vieronauk slobod.nom voljom roditelja koji se staraju 0 njima i da je vieronauk predmet koii ucenici dobrovoljno pohadaj u. No da Ii je »;;asrra~ivanje gradana", 0 kojem se proreklih nekoliko sedmica puno govorilo, iskljucivo govcr predstav nika v j erskih institucija iii ie mnogo vece zastrasivan je neli [Q drugo u vezi s tim, U zernlji u koio] nerna debate 0 kliucnirn pitanjirna, nego sarno postoji zlurada prepiska u vidu [0bozniih polernika dviiu nepomirl j ivih s trona, grada n i naprosto moraiu bid isprepadani i zastraseni. Pa rako, kada nema javne debate 0, recimo, dvije skole pod iednim krovom, a ima reks!Ova iIi imervi' Ua 0 takvim skolama, gradanima se na ovaj iii on ai' naCin sugeri ra d a jos vi se zaos tre Svo je ionako vet radikalne stavove. Oni kojl su protiv takvi h ilkol a vi djet Ce u nj ima jos veee zlo nego S[Osu prethodno vidjeli, a oni koii podrl.avaju [akve ~kole mogu sarno biti jos uvjereniji da ie to jedi.no Ij cien je za njihovu djecu. Na prvi po· gled priea 0 dv ije sko1e pod iednim krovom nema nih· kve ve7'£ s vj ero nauko m, al i u bi ti irn a, ier su 0 bje terne, ustvari, najteZi problemi ne sam 0 za obrazovni sus tav n ego i za dru~ tva u cjehn i. U skolama regru Lirarno generadje budu6h aktivnih Nanova drusrva, a n a sa tima

1

-

Kao sto je gradanima dobra poznato, mnogi mditelJi iz unutrasnlostl zemlje biraju da njihova djeca putuju i do udaljenijih krajeva sarno da bi pohadala nastavu u skofi kojaim odgovara
vjeronauka sjede ta ista dieca iii, pak, ne s] ede ona za koja drustvo nije osiguralo alternativni predmet, Za alterna ti vn i predmet, slozi t cemo se, nisu odgovorne vjerske institucije, Kao sto je gradanima dobro poznato, mnogi roditelji iz unurrasniosti zemlje biraiu da njihova djeca putuju i do udaljenijih krajeva sam 0 da bi pohadala nas tavu u skoli ko ja irn odgovara. Pristalice prividne demokraci je u s kolarna rec i ce da skole s nacional n im planovima tre ba da postan u proslosr, rnedutim, baS tu stoji izvor golemih problema. Ne moze niko u demokrarskorn drusrvu nametnuti rcditeljima stav 0 tipu skole koi U tre ba da pohadaju njihova djeca, U javnosti mozemo tuLi i prezrive s tavove 0 nasta vnicima koi i do podne p redaj u iedan, a od podne drugi mmemiijezik. Dakle, nas(3vnici implicimo podrZavaju "fasiz.am i nac.ionalizam", prevedeno na jezik sarajevskih "demokrala". No, naravno, ne treba 5 metn u Ii s uma da Sll upravo roditelji ri koji biraiu da njibova djeea uce bas taj, a ne neki drugi rna· terinji iezik j da, ~tO je jose vaznije, na njemu budu Skolovana. I SUIje ttl spor· no? Ne bi smjelo bi!i nilica, jer roditelji imaju pral'o da biraiu po koiem nasravnom planu i programu ce da .skol uj u svoj u dj eeu. J edino :'ito bi moglo predstavliali istin.ski problem ies te pri vi d ifarsa u veei m urbanim sredinama u koii!II" se sarno formal no na haj u skolske godine up iilu i cirilicnc pismo, bili bi, lake ie pre tposta vi ti, veliki kamen spoticanja ..Kako Ii bi se ta pciava mogla nazvati? Mozda. diskrirninacij a? Ma ne, n ije to diskriminacija, jer ta pojava je rezervirana za nacionaliste i vierske zajednice,Veccujern prigcvor da se "kod nas" nikada uije govorilo .sklonidba" i da je !esri padef uvi iek bi 0 aa sestom mjestu. Da, kod nas nikada niie bilo mobileIa do sada, pa ill, eta, ima. Ked nas nikada nije bilo u USIa vu rri ravnopravna jezika, pa ih eto ima.
Cal<;

Privid i farsa

Vlasliti jezik
Pravo na obrazovanje na vlas ti rom jeziku k30 i pravo na niegovanie vlastite nacionalne bastine te pravo na svo j kul turni i etnicki identitet kao i pra vo., _moraiu s e pos rivari, Kada na ovo neko javno upozori, vee riskira da ga svrstaiu u skupin u "nacionalis ta b!is kih klerofusisrima", iako lie trazi nista drugo nego ra· vnopravan rretman sve dje· ce u skolama. TraIi naproSIO, popu t m inislra Sui ja· gica, da sva djeea imaju jeonaku slobodu izbora_ Bail ho i on a d ieea koja biraiu vjeronauk i oejenu iz vferonauh. Bas ho i ana djeca eiji rod'i telji bjrajn da djeca pll· tuju u udaljena miesta sarno da bi imala 1l3Stavu »medu svojima". S[o Ii, Boze, [Q djeca rade? Sigllrno ne iz obiiesti.l prije nego razvikani demokra d grIm 0 ukafu na diskriminaeiiu u skolama, huska1'ki jezik iz viernkih zaiedniea, bilo bi dob ro da malo pretmsu situaciiu u "zagarantirano mul tikultumim s.redina. ma", pa bi vidjeJi da ni mu-

Pise: Sanja VLAISAVLJEVIC

Jedino sto bi mog/o predstavijati istinski problem jeste privid i farsa u vecim urbanim sredinama u kOjima se samo forma/no na kraju skolske godine upisu ocjene iz "slobodno izabranog jezika", dok je prava istina da djeca ni s/ucajno nisu iZUG8V81a jezik i nemaju pojma taj o njegovoj leksici, gramatici i pravop!su
oejene iz "slo bodno izabranog jel.ika", dok je prava isrina da dieca niti slueajno nisu izueavala tai jezik i nemaju pojma 0 njegovoj leksici, grnmarici i pravopisu. Jet, ho SIO ie to, naprimjer, 51ueai u sar.aj ev skim gradanskim skolama "pod jednim krovom", ako naSlavnik govori, pise i ocieni'uje prema bosanskom, a dijere ima 1I svjedodzbi upisan hr"atski iezik, onda se tu zasigUrIlo igra neka prijetvorna igra. Bas bib ilo zanimlii vo resrirari najuspjesnije ucenike koii u svojim knjizieama imaju sarno form alno up isan neki iezik "kantonalne manjine", pa vid jeti kako bi prosl i. Ski o· nidba padcil! pre.ma aktualnom hrv3(skom st.andardnom iezikll iii ekavica, pa

ltikultura nije kakvom se cini. Vidjeli bi da bas u tim mulrikulturnim oazama irekako ima diskriminacije, Vidjeli bi da u odielieniima po sarajevskim srednjirn i osnovnim skolama ima veorn a malo "on ih drugih" i da neka di eca 1'0 zare u Is tccno Sarajevo, da je Bosnjaeka gimnaziia iedna od naitrazen ij ih skola, da Ka LOIicki skolski cenrar predstavlja istinsku oazu rnulrikulture u kojoj dieca vee odavno ima j u al lerna ti vu vjeronauku ... I ios rnnogo toga bi vidieli kada bi to uisrinu hrjeli, I nije avo problem roditelia koii su nacionalisti, nego je ovo istinski problem pred kojim toboznji demokra ti zmire, samo da bi se suprotstavili »nacionalis[irna i klerofasistima", A [0 su svi oni koji ne rnisle he oni, Zanimljivo je da ti isri "demokrali, liberali i socijaIde.mokrati" iedva cekaiu priliku da javn 0 iskazu svoju konfesionalnu podobnoSt, s ponosom isticuCi da il11 dieca idu u mek[eb ius· to pohadaiu vieronauk, ali ela, usprkos lome, oni gledaill na smnie 0 obrazova· niu i vjeronauk u skolama "na iedino ispravan nacin". I konacno: ko ovdie zas !:rasuje nared? P redstavnici vierskib l,aiednica iii oni sro se javno o bracllna vaj u s vi ersk irn velikodostojnicim3? Sarno, dok rakvi jurisnici ju· risaiu, zabora.vljaju namierno iii s]Ucajno da iuris nece donijeti slobodu izbora, nego strah i jos vecu skucenosr zbog koje bi djeea megla, kako vriieme No!jece, pu [Ovati sve dalje i da1j e da b i po h adala "nastavu medu svoiim.a~~,

~ IZDANJA Midho Hrncic

U iHse haiku omalovazava
Zastupljen je u antologiji svjetske haiku poezije
ske, poetske kolai.£, kaligraJEke lapise ... No, samoza tajni i skrorum Hm6c, mogute je, j~. viSe je umjemickog senribilileta pokazao u pjesrnslVu • obi avio ie dvadesetak zbir kj pjesama za dj ceu i odrasle, ali se u mjemickom izraZaju, sudec; prema nagrddama, posec bno iskazao u haiku poeZi ji. - Ljubiteli sam kratke forme. SluCajno sam ie pateo pisad, a da j e nisam ni b io sviestan. Haiku ima neki prirodm rimm, svojSlVen i lju-

J edan rihi ra dini urn jetnicki multitaletll u nezasl.u.zenoj anonimnosli gradi s voj u visedecen ijsku likovno-skulp[Orsku i poets.ku gradevinu. Midho Hrncic, rodenjem Klillcanin, zivljen jem San janin, porn rat j e likovne koJoniie "Maisko drugovanje na Sani" i jedan od osniv3ea "Prve galerije nai vne lIJl1 iemosti u Bill". Na 15 samos[alnih i "bezbro j" kolek tivnih izlozbi sirom svi ieUl izlagao je skulpllJre, rapiserije, ma"

dima ovog podneblja. Naprimjer, izuzerne haiku pro· naSao sam un u tar nekih pjesarna Zilhada Kljueanina objasnjava Hmeic. Svjesmn da haiku ima malu probirljivu publiku, ipak ie razoear· an ~ro se haiku omalova:1:a va na ovim prostorima. Zasrupljen je u antoJogiji svi etske haiku poezij e. Hmciceve haiku zbirke :Ii! Sunce u zen! !1.Jj([ i "Pjesnicke zagonetke" nBgra.d:ene sa od Federalnog zavoda za izdavast\'o.

lza njega je dese! haiku zbirki. Zasluplj en ie use-

dam zajednickih zbirki u Sr· biii i 15 haiku zbornika, od

cega sest u Japanu i devet u Hrvatskoi. M. DEDIC

sedmi.c

Da se vole dva na ada, dv··e driave, dva grada

RAZGOVOR

Predsjednik Udruge"JA

BiH ... " lsrnet Etendlc za ."Avaz"

Na ovoqodisniem Festivalu Hrvatski film u Sarajevu ovdasnia publika pogledala je deset duqcmetraznih lqranlh filmova u ciklusu klasika hrvatskog filma te ciklusu novog hrvatskog filma, a prikazana su i najbolja ostvarenja iz Zagrebacke skole crtanog filma

Amar Zahiragi6

Borac za obnovu Olimpijskog muzeja
Na Medunarodnom konkursu .Trimo Urban Crash 2011." za rad "Letters of Fuzine" osvojio je prvu nagradu
Ratorn unistenorn prostoru stare zgrade Olirnpiiskog muzeja (Vila M.andic) u Petrakijinoj ulici u Sarajevu ponovo je lid ahnut zivO[ nakon 20 godina, Glavni "kdvd" za to su stud en ti arh itek lure i produkt dizajna s Akademiie likovnih umietnosti u Saraievu koji su nedavno uprilie iii prvu poslijeratnu izlozbu u tom prostoru ina raj nacin poslali poruku bh, iavnosti da sprijeci propadanje jednog od najvelicanstveniiih arhitektcnskih zdanja u BiH. ra, Upravo oni daju nekom predmetu iii prostoru form u, znacen [e i fun kci ju kazao j e Z ah iragi c. N ada se da ce 0 dgo vorni pronaci sredsrva za obnovu Olimpiiskog rnuzeja kojikao 1:ivo bice, iako vee 0 da vno skr iyen u tra vi i tesko ranjen, ocajnicki rrazi pornoc,

EfeMic: Spa/amo sredine rOj.".kdjOmklasika hrvatskog Iilrna "Svogll tijela gospodar" iz 1957. gcdine reditelia F edora Hanzekovica te noviteta hrvatskog ostvarenia ,;Gkmbaj evi" iz 1988. godine redirelja Antona Vrdoljaka 6...juna u kinu "Meeting Point" orvorena je manifestaciia Hrvatski film u Sa.rajevu,.a U organizaciii

P

iz Zagrebacke

filma.

skole crtanog

Povralna veza
Manifestacija se zavrsava veeeras prikazivanjern IS kratkih digi talno restauriran ih filmova "Zagreb na filmu ad 1915. do 1945.",. a predsjednik Udruge ,Ja BiR ..." Ismel Efendic za nas list se priiestio pocetaka osnivanja Udruge i Festivala, - Ideja za srvaranie Udruge 1lI prornicanje kulture i umietnosti ala BilL." pete-

predstavili smo na jednorn SFF-u, kada se rcdila ideja da hrva tski film dode u Samievo, kako bi se napravio fidbek, a oba fesri vala su proizvod odliell e kul turne saradn [e Sara] eva i Zagreba - kazac je Efendic,

SljedeCe godine

bogatiji program
- Umjetnost je najbolji arnbasador. 01'0ga puta U druga "J a BiR ..." inicirala je 6lmsku djelamost, a narednih godina namjeravamo obogatiti program, pavec imarno projek re za likovn jake i

Najbolji filmovi
Efen die isti Ce da s u na raj naein kroz Udrugu srvorili dovoljnc porenciiala i uvieta da odaberu najbolie hrvatske filmove koje ce predsta vi ri u Sarai evu te da s u o ni se b i dab za da tak da spajaj u s redin e, ali bel. nekih fesrivalskih, rakmicarskih iii, rnozda, ocjenjivackih karak teris tika, - Dakle, ovogodisnii moriv narn je film, a cilj jeda on skupi ljude 1I Sarajevu i Zagrebu kako bi se druiili, rozgovarali, utili jedni od drugih i jedni 0 drugima, sve u sm jeru da se dva grada vole, dva narada, d vij e dria ve. Dakle, CI dva gradll direkmo u ovoj priCi kulturno saraouju, oba grada to fina.Il.siraj u, oba grada SU organizawri, urnjernici ova d va grada se izvrs no nadopunjavaju, i nama kao Udruzi pOffiafu. Sve navede-

canje kulrure i umjernosti "JA BIH ..." grada Sarajeva i Zagreba Oval festi val koj i se vee

Udruge

za prorni-

muzicare. Napravit

Neraskidiva veza
Medu njima je i student produkt dizaina Amar Zahiragic koji narn [e kazao da je ideja zapravo bila da se enterijer Muzeja ponovo

Spajanjeratom prekinutih veza
- Mislim da [e eve jedini nacin da se ruzne stvari posliednjeg rata na ovirn podrucjirna prom;jene i poprave nabolje. Nije slucajno ni da se isti t:akvi "Dani Sarajeva~

iz:

odrzavaiu u Beogradu, sto ja pozdravljam, jer ovo nam j e pri Iika da po lake vracamo rarom prekinute veze, sto nikako ne smijeroo propustiti • kazao je Efendie.
kla ie iz mog dugogorusnjeg

cemo izl02bu hrvaIS kih Iikovn in s tvaral aca. bh. porijekla, a naruieravamo ukljuCiti i kaza. Wln.i.program - kazao j e Efendic, no govori 0 jednoj dovolino kvalirernoi razrnieni - pojasnio je Efendit.

I I

mladog umietnika govori i cinjenica da ie u protekle dvije gcdine radio kao urn j em iek i d irek [Or eve D! agenci j e "X poz ura", U isrom periodu radio je i kao 3D karakter all imator U PI' odukcijskoj kuci "Prime Time", i to na proiekru prvog dugornetraznog bh, anirniranog Iilma. . Prije otprilike tri mje-

Prva nagrada o angaziranosti ovog

Student ALU-a
Amar Zahiragic roden je 1986. godiue u Sarajevu. ZavrSio je S redn j u skolu primijenjenih umjetnosri - Odsjek za teKslilni di~ajn, nakon cega je upisao Akademiju Iikovnin umjetnostiOdsjek za produkt dizarransformira u galerijski proster, a cilj izlozbe bio je da povele studeme ove dvije inslitucije i naglasi neraskidiv·u vezu izmedu arhiteknue i produkr diz3jna. - Radovi koje sam izlagao zajed,no s kolegama Sanjinom Hali.!ovicern j Nedimom Murevelicem uglavnom su nasmjali 1I sklopu naslavnog procesa na predmetima za industrijsko i u.nihtno oblikovanje, illo je itnalo za cilj da priblili publici rad mladih di1.ajnein, U toku studija irnao ie vi§e angazmana s kolegarna, a ugl.av·nom su dizajnirali postavke i1.lozbi, medu kojima su "Koja je moja koiulja",» Tradi.cionalni ribolov lJ BiH", "T~g k,;llcul'e, smn parkiI1Ihstu ... sec.a lJ~estvovao sam s kalegom Nedimom Mmevelicem s Arhilehonskog fllku.ltela na medunarodnom konkursu" Trimo Urban Crash 201 L", gdje smo na· gradeni prvom nagradom u kategoriji konceptualno rje:lenje s .radom "Leiters of Fu;;;ine." Pocetkom ove godine donio s.am odluku da se I'ratim svom najvecem projehu, tacnije zHvrSavanju Abdemije i odbrani diplomskog rada zakl j u ci 0 je Za.hir.agi e. M.CUSTOVIC

Bieg ad svakodnevioo
Vee od prve godi De u izboru bh. filmova pogodilj su ukus zagrebackepu b Like, koja izuzetno dleni nase reo direlje i glumce, ka.o sto su Emir HadZihafizb egovie, Enis BdJagic, Mustafa Nadarevie ... . Neka od zamjerki je mOlda ta SIO grnOa!!.i U Sara· jevu sporiie reagirnju. Ne kazem da je to njima inace sklono, sam 0 se nadam da ce se [0 ubuduCe popravi ri j er im mi, z:lpravo, n udimo besplarne projekcije i makar n3 trenurak bijeg od svakodnevice, zivotnih problema, SIr· esa i da na ovaj naCin bol je upomaj usvoj e sus jede - zakljuCio je Efendic. M.CUSTOVIC

drub'; pur zaredom odr"ava u bh. prijesronici donie je de· ser dugomell1iZnih igrnnih filmova u ciklusu klas.ika hrva tskog fuma te cikl us u nOvog hrvatskog fil rna, a prikazana su i najbolja ostvarenja

prijateljstva sa Belom HadZiselimovicem i Ivicom Propadalom. F es ri val is tog kamktera s bh. filmovima koj i se vee tri go dine uspjeSno odrZava 1I Zagrebu

Umjetnicima jetesko
- Zivimo u vremenu r«esije, kada je i1.ra2ena borba 1.3 egzistenciju, u Vfemenu kada se najprije smanjuju novcana sredsrva. namijenjena za kulturu. Iz rih razloga umjetnicima jeste reilko da dodu do sredst'9.va i oni !Jiasva vrata udaraju da bi to posdgli, a na na!lu i njihovu srecu u tome uspijevaju,~to se i vidjelo u njihovim dosadaSnjim doma.Cim i medunarodnim priz.nanjima.

SfF jei nas ponos
- Sar.ajevo Film Festival s Mirsadom Purivarrom na relu je ponos za sve nas jer njegov krajnji cilj je dobra za BiH,. za mlade Ijude kojise skoluju, i uvijek sam tuzan hda vidim da Ijudi i1.ove sredine imaju neke ~ami"rke na tako jaIn, i siroku pricu. Takoder, MESS je nail najbolji teamrski festival, a mnogo mi se svida i tad brace Krdevljakovic - kazao jeEfendic.

08. ·lS.06. na sve friiidere ./ 16. ~23.06. n sv

./ ./

11.06. ·11.07. na a djske artikl Al ,E S (slrok potrosnJa) 11.06.• 11.D7. na akrijsk artlk e Tee (slrn ptrDmja). uz kup vi l 1 +ligratlsprolzvod
11.Q6.•na wim UNIS b dkllma

PETAK, .SUBOTA, .NEOJEUA I PONEDJEUAKn.-, or" ZA ZAJEDNICKO SLAVUE J.GOOISNJICE tc MERKUR
I

DJECUA IGRAONICA

./

PLANTORAMA, PRIIMA, HYPO TAlIR, KE ./
c'"

PLAY STATJON IGRAO'NJCA

ROSTI:UADA (SUBOTA)

~~~ show biz

Od 1995. do 2005 .
II!! Itw.t(l II S~I'!'\'U i hi!)~~ oil bc~ l;(tll :iF 1io1~'Qo ,IN :POroul.rnOlM"rrrmtiln;llldl. • 1tt1 •• Sltl.lli 'IoU pm .Ibulll ~D£beb.~. GiuD\;diiHIlIII ~lmI TV k.n.ttt -.'otT\' F..Mpe- IIIAn&:inll Do .. 199i...~'fI'u:nb~

~b

:PI)It~ln~h

P!"ibcn.,j·iJ'ti:hrrtOolo)ft"UitiII~lw""lIklll. • ZOOO" S.iaW .. ~ IliIKam "Vdo k.mbr.unll~ .. 2GOl.. .. OIrjlrljWII llibwn -M~!) l'lI ~mp1IHijIl tll$Ol'li -N~lbo11~.

um.


IIII.\n

i

• ;:005, - Pl'Dtaili

$

rlIOOiii.

o.J i~.I~I,I·I,rn tH"",l~ki kIimI IIiIIjkllk.m il". ~ II nDmI ~tjtl~rl"ftli!nfil;l\lII;p'iI. oIJ .... ·BG1 Mril ....:J·. pr.:w¥· . DD"•• «~t..diciilla!tI.,i1i I IW~ ,ooUl~ • rq:Wm.lni ....'TV~j(fD-~ ... "ozIlpii. qgjn:ntom:nl"rrn...mllllili

,'m'

rt"JIurw

aD~U

.]l1ItIIja.:1mi i lKR;n.nim. krrllrrru~~U"pr(JIohjllUl :tiimJul1illltvi!,[, :p~ltiiho"llI!I.kli_ti. d;ooni{l1Wl1I

mrJu

IIMIDtkiIll

l1oHf51ollckuji(Il,'IoUdm
u6 II uli IIhI

mIiIlJlf'i"I!tlt:ilhp.:.~~odlll~
IWld:t;\·-.doltmlllljebaK' l~mfel;ll)lIIIfdupo:'llIIIm.ini,

r.,w:itl.~nbkDl~lIbr ...

iili~litlnlkiS ... :\Jl.s.illU' 1!.;dijIld:j·1kllllc:".~t.fli· ~jc9dnlbl:lld1iajclRl""'" hank-

me

l~l.lU'llm. uldjw.'!uf-l!i t>iI~ l.,i~op;);!j""JIIIII" .WTV.jcrg"DamKiru·,

.nl]o;i.i

non.1h.IJlI::ji"·]~lIii'IJIl:c-~ [ A!hIan Ua.:mIloSo"itFn':nli
"n.bj,xo,·,IDime.jlllJ.'~ mtlpb;b:nreril:odu.~bei

~=..e:=~~:: :
PadifdDjurijU'ukro;ndu 1MlzI,;;mo~.~\TV·icI""t'z""J1~m.-MIDIJi.%,. ptnmIbJ.!eIOOllUJlMfli ....

'ilKk,~iaoTIlTI ....]Io"cjVJl.li· 1 ne u bo.rb~D primillie-llat Mri. Ai:t"'''l"UIld-nubinu

ni:t:~~n:~fJ;~:

pm.kI~"1I111"1<:100J.(I1li f'f(lI~kin. mincri j'mIJlII" rnnnp ...~,.kllll..lL1b IIIbljj!l,"l:II!II~dim. ...... ~Jdm.

~J~:/II~"-:f~

~~.,

primJrnjo,izn*n:mljob ... ;jo r±rirI..lklwitl..lim:zoos..lO' ..t.nt!. I liltl ~ [rllu~rl}'FM)

.~tillillill~tiilLll"'1liI

~NtQ~DJO
~aOOm-.

....
ILP.

HardaSIJan preuarlla UJerenlHa?
!i[e'lL.ak.elfRI'CIIIIACke1) "n'liJJ.lr(IHmja;tdlmllll Jm.I , I~ Ibdrcil'p:>I¥[[Jj,luoi3riMali:.id.Lje Io:im "::'l"II1A$lf:rm{RUIob· Ihilll) "l'\"<1Iri .. l'l"tlll ¥r~iT"" nikl Kriu .·lIl11rrin (Kril Ullmpllrie.:!.
. tw," II4!III OCIlj~~ I j'I. .Deb! vau t KIm Kanlaliju:! dill. It' bll. u'tUi. (b:mfri· ZIIIII. ,'atlb mL II' I .;b jetl 1J.iim.Uli.rJIliwWlliu.f[lfll!l· IpK.lUl;:n~kiltl,l'iIdbcill

Los imidz za buducu mladu

f.n~flici~ullJliLl:;rdo~.r9.In:irl..~k~.pe-

TN dana SlJ'Ucnlh lI'8dauanJa. debata..
mlUlm) II[" VlMIimIi 1t.Dn[T 1.'1 ktutimlm flI1l'l'rillOll 'II bi. mUlI'llbdlllUlri:iVu. 1~1':oi]Kl~'11I".Qiif, NtJlmmKlIDi~~il:J'II' 111111: F-rdlonku lUI ,II.~#fj\~tI (t},JitJ,;t DlInQti N:kr;t·

"Mediafas!" u Banjoj lucl

1fI{Jk.lIICri.!!klm.:tJijl.
K.illlkN~.=n~fu.n..IIb.;[;Ilr.diII41 I"»'U~ i~lPuilj&oplu)'ilL ·T..jbiKIfi ...ILi,ku~ f t'lilljrtil~'MIk>mtdii':'lRbuoimizmBl:im .. ~kd:o ill un't.1ic.1IiI!fu '-=.I'~TehI ItIlrMnitiJOiII.kllQ~ n.tin.LIIJbt:oo~iilDl.K'" bt,N'm1IlIl..:iijt'.cijellpi::l ~.IJ;!ltl¥ifUlD.~ r~niIIlllIIKI!W.

I:li:~Ldu~i.&en., 11!fl.~ffiI~~.liiJI.,~iPil' pmlpWlI~~Il· ru&1U:L ~ pmki-.nj&. orp:nWmlu~I&biIr.e,~ ~'T~lI:.jlli'L...J~~

~1*-:illnq:o.

B.S,

l'I!klk-m ~,..

(k,pUd(iI~

I ogiasi·
Minislarstvo
za gradenie,

"Sconlo-Prom"

prostorno

uredenje i zasuru okoline d.o.o, Prijedor, upucuje

USK-a u saradnji sa

POZIV
za u&sce javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvcle za pogon primarne prerade drVela - pilane, na zemliistu cznaeenom kao kc. br. 361 K.O. Husimovci - Vrse, opcina Sanski Most. I. Predlozena aktivnosr: Izdavanje okolinske dozvole za pcgcn primerne prerade drveta pilane, u mjestu Husimovci, opeina Sanski Most, 2. Organ uprave odgovoran 7.3 donosenje okolinske dozvole: Ministarsrvo za grsdenje, prosrorno uredea]e i zasriru okoline USK-a 3. Tok postupka: a.) Nacin uces,," iavncsri: Dostava u pismenoj fermi primjedbi, informacija, analiza iii
misljenja relevarnnirn
Z3

BOSNA I H EHGEGOVINA FEDE_RAGLJA BOSN E I H ERCEGOVlN E lENICKO-OOBOJSKI ANTON K OPCINSKISUO U lENICI Broj: 43 a Mal 023341 09 Mal Zenca, 1T 05. 2011. godtne OpCilSki ud u ZeniCi. lJuCni aTaJIDik minaHusakollic. s S s E U piaVflOj stvan tuiitelja 00 BH TelekomSarajevo,~Oire· kcij. Zenica, ul. MasarykDva 46 .. protivMenog Spica Rukija.UI.Cr1Ivice 2711/28ZeniCa. rnd]isplilblduga, 'IS 195.8(1KM,dana 17. 05. 2011. [iOdine, Menoj Spica Rukija, UI.Ctlwice 27 1V28Zenica, do· Slavlja se na odgovor Mba podnesena ovom sudu dana 05.08. 2009. godine, u kojoj Ie postavljen tuibeni <ah~ev oa se Me niobavel€ na Isplatu iznosa od 195,80 KM. sa ptipadajuCom zakonskom zateznom kamatom pocev 00 dana dospijeta obaveza, do dana isplatekak.o snjedi: - na lmos M 43.55 KM ]Xioeved 25. 09. 2008. god. do dana uplate - na znos otJ42,55KM ]Xicevod25. 10. 2003 god. do dana uplale - na iznos ad 4B.55KM ]XiGev .25. 11. 2008. god. od do dana uplate BOSNAI HERCEGOVINA FEOE.RACIJAOSN E I HERCEGOViNE B ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPCINSKlSUD U ZENICI Broj:43 0 Mats 025459 09 Mals Z.enica,17. 05. 2011. godine Opeinski sue u Zeoioi.struGnisaradnik EmlnaHusako· v.it, u prnvnoj stva~ tulitJJlja00 BH Telecom Sarajevo, OirekdjaZenica.ul. Masarykova 46., protivtu2eoe MAC OIL000 ZENICII.il. GornWanska tiD. Zenica,rndiispla· t Ie ruga, 'IS 393,8(I!\M, dana 17.05.201 t. godile. Menom MIIGOIL000 ZENI A,ul. Gmaid'anska bb, C Zenica, dDstavlja se na odqovor Mba pedaesena ovom sudu dana 17. 09. 2009. godine. u kojoj je po· stavljen Mbeni lah~ev da S8 Meni. 'MACOIL 000 ZENI A,ul. Goraidanska bb, lenlca, obavele na iSpla· C tu i1:nosaad 393,80 KM,sa pripaclajucomzakonsknm zateznom kamarom potev oddana dospijeca obaveza, do dana isplate ](akos~jooi: - na izm)s ad 54,65 KM ]Xii'lev 25. 09. 200B. god. od do dana uplate - na iznos od 74,20 KM ]Xitev od.25. 10. 200B. god. do dana uplate - na iznos od 64 ,50KM ]Xitev ad 25. 11. 200B. god.

.

OBJAVLJUJE

datu aktivnost

b.) Organ uprave za dobiianie relevantne informaciie, vrsenie uvida u dokumentaciju, podnosenje prirnjedbi, misljenja i sugestija, kao i izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarsrvo za gradenje, prostorno uredenie i zastiru okoline Ilnsko-sanskog kantona, Alije Derzeleza 6, Bihac c.) Rok "J podnosenje primiedbi i pirania: 30 dan. od dana objavljivanja ovog poziva

· na twos od 10.65 KMpocev od 25. 12.2008. god. dodana u pl~te • no. lznos ed 09.50 K.M p~ev od 25. 01. 2009. god. do dana u plate · na imos od 09,50 K.M pocev od 25. 02. 2009. god. do dana uplata • na iznos od 09.50 KM pocev od 25. 03. 2009. god. do dana u plate • na enos od 09.50 KMpocev od 25. 04. 2009. god. do dana u plate • no. lznos ed 09.50 K.M p~ev od 25. 05. 2009. god. do dana u plate. -kao i namadom troskova postupka. koji se sastoje oil sudske takse na tuibui presudu po od.lucisuda, a sve u rolru od 15 dana. Ovim putem tui:enoj se dostavlj3 Mba na odqovor u smislu tl. 62 st 2 ZPP·a i Mena je duin~ dostlvili u pisme noj forml MovO[ na luwu u smi:;lu tl. 71 lPPa, u roku oc 30 dana od dana ptijema Mbe. Ukoliko Mena ne dostavi odg ovor na tuzbu, sud ee donijeti presu du mog propusianja Obavjeslava se Mena da se dostava smana izvrsenom. protekom roka ad 15 dana od dana objavljivanja. Strotni samrJnik Emina lfusaJrovlt, S. [ do dana uplate - na imos od 43.75 KM pocev od 25. 12.2008. god. do dana upate • na imos ad 33,30 KM pocev ad 25. 01. 2009. god. do dana uplate · no. imos od 30,65 KM pocev od 25. 02. 2009. goo. do dana uplate • na iznos od 30,85 K:M po-tev od 25. OJ. 2009. god. d'o dana uptate • na imos od 30,85 KMp~ev od 25. 04. 2009. god. do dana uplate • na iznos od 30.85 KM po-tev ed 25. 05. 2009. god. do dana uplate. • kao i.naknadom troo!«lvaposb.Ipka,kojise sastoje Od sudSIre takse na tu2bu ipresudu po Od.luci, suda, a sve u ro.l<u od 15 dana. Ovimputem Menom se doslavlja Mba na oogovor u smislu cl. H2 st 2 ZPP-a iMeni je duian doslavili u pismenoj formlildgovor na tuZbu u smislu ~I. 71 ZPP·a u rolru od 30 dana od dana prijem a tuille. Ukoliko tu.1enlne dostavi odgovor na MOO, Sudce donijetipresudu mog propuslanja. ObaVj~va se tuZelll da se dostava smatra .izvrSenom, protekDm roka od 15 dana od dana objavljMmja. StmMi saradnik Emina Husakovic, Sf 205,10. KM sO kam"tom propisanom Z.konom 0 visini SlOpe zakooske k.male, ra eu na juc; od dana do spi iee a n eun a, kao i da fyziocu nadoknadi [ro~kove parnicoog posrupka. Tufilac predlal'e i donoscnje presude ~bog prapu!t3nja. Duini .sre u roku od 30. dana dostavili .udu pismeni odgovor na mibu u 2 primierka s poz; vom nab roj go rnji. U odgovor una tuzbu ruzeni Ce istac.i moguce procesne prigovor", izi aso iti se da Ii prizn a je iii as p 0 ra va poslavl.jen.i ru.ibeni z..ahtjev. N akon 0 bjave ruibe i lU:<b.nog zah tjev., 0 bzirom da je luzbom predlozeno donosenje presude zbog propus1anja, ukoliko lul:eni ne dosawi odgovor na lufbu, na osnovu cl. 182. ZPP·a, sud cc donijeci presudll zbog propuswnia, koja cese objaviti u dnevnim novinama. Po proteku 15 dana od d.na objavljivanja avog oglas.a u Dnevnom avaz.:u, sma[ra! ce:se da je Iuzenom ruzba doslavljena. Srru,,,; ,madu;k AzraFific

BOSNA J HERCEGOVINA FEDERACUt\ BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON OPCINSKI SUD U KONJICU BIOj: 560 Mal 029696 10 Mal Konjic, 18.05.2011. gcdine TU~lTELJ: TUZENA: RADI
ra/Rame

va posravljeni Navedenom Mas W r, rrazi ee obavezari plari dug na
raeuna

ruzborn tuZilac JP HT d.d. da sud don "S' presud u ko jom [uzenu Andu Malekinusic da

ruzbeni

zahtjev,

JP "HT" D.D. MOSTAR
Anda Malekinusic iz Prozo-

isplate duga, v.sp. 161,90 KM

Doslava luzbe: tuzenoj AND.! MALEK· INUSIC iz ProzorafRame U pravlloj s[vari, po rufbl ruZiOC3.JP "HT" d ..d. Mostu, protiv tuzene Ande Malekio uilie iz Pro~ora/Rame, radi isplale duga, v.sp. 161,90 KM, dosravljamo vam primjerak lu2be sa prilozima na odgovor. Duzni sle u roku od 30 dana dosIaviri sudu pismeni odgovor na luzbu u 2 primjerka s pozivom 0" bIoj gorn.ji. U odgovoru na tu ib u ruien. ce ; suici moguce proces ne prigovore, i zj as ni Ii Se da Ii pri~n" j e il i ospora-

OGLAS

nskom za teznom kamarcrn, racunajuci od dana dospiieca pojedinaenih racuna, kao .i da tuziocu nadoknadi troskove parnicnog pos [UP ka, uz zatezn u kama! u 0 d dan a p resudenia pa do isplaate, Tuzilac predlaze ; dcnosenje presude zbcg tuzbe i ruzbencg zahtjeva, obzirom da ie tuzbom predlozeno donosenje presude zbog prapus[anja, ukoli.ko [uzella ne dOSIavi odgovor na !uib u, na osnoVu ;;1. 182 ..ZPP-a, sud ce donijeli presudu zbog propuSta.nja, koja ce se obi.viti u dnf:vnim novi.nama_. Po proteku 15 daoa od d.!!a objavljivanja
ovog oglasa
ILl

ime neisplacenih telefonskih u izncsu od 161,90 KM, sa zako-

propustanja, N akon objave

OBJAVUUJE

Dnevnom

a:vazu) :smarra[ ce

se da je [u;:elloj [uZba dos!avljena.

S"a,ja Se"llda Brkll'l

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKIKANTON OPCIN SKI SUD U ZIVINICAMA Broj: 330 T 022884 10 I Zivinice, 18.05. 2011. godine Opcinski sud u Zivinicama, u izvdlloi sivari rrazitelja izvrsenja Mikrokreditna fondae;· ja LOK Sarojevo, ul. Skenderija br. 13, pro· tiv izvrienika: I) Beganovic Huso UMBG, 28119701&4231) Om.ziCi - Veseli brijeg bb, B.noviCi, 2) Talovic Sadika UMBG: 1704952189248) OSkOV3 bb, BanoviCi, 3) Beganovic Nesi~a UMBG: 2008939189236) Toplicka bb,. Zivinice, rad; izvrsenja, [adi naplale duga., v.s. 2.618,13 KM, na osnovu <"JaPa 348. Slav 3. Za kon. 0 pa.rnicnom poslupku,objavljuje . Dozvoljeno danil 07. 0.9. 2010.. godine na osnovu vjerodoslojne ;sprave . mjeniee bez PHlleslll, serijskog braja: AF2493476 u izooSU od 2.618,13 KM, Sa dospiietem n.plale BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACijA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OPCINSKJ SUD U ZIVINJCAMA Broi: 330102288510 J Ziviniee, 18.05.2011. godine Opcinski sud u Zi vin icama, u izvri\noj sI"ui rraliiceija izvdenja Mikrobed.ilna fondacija LOK Sarajevo, ul. Ske.nde.rija br. 13, protiv izv,senika: I) Karie Bahira UMBO, ~2049641894 S 7) Kovac; bb, Zi vin ice, 2) M usi" ~evkel Ui\tBG: 1210989180078) Zelenika, Ziv·inice, 3) Kozarevic Jas.mio UMBG; 090298011>4238) Zelen.ika, Ziviniee, tadi izvriienja, fadi naplare duga, v.s. 10.365,68 .KM, n a osno"u Clana 348. sta v 3. Z"kona 0 pomicnom postupku, obj"vljuje Dozvol jeno dana 07. 09. 2010. godine Jlll osnovu vj erodoslOj De ispra ve - m j e.nice bez prmesm, .se.rijskog broja: AF2762834 u izno.u od 10.365,68 KM, sa dospjecenl napla[e 31. 08. 2010. gadine, a radi astvarivanja potrazivanja

Rjesenje

0 izvrsenju

26. 08. 20.1O. gadine, a ",di oSlvarivanja polrazivanja rrazioe:! izvrilenja n" dan 26. 0.8. 20 10. godine u iznosll ad 2.618,13 KM Sa ZlIkonskom z.temom kam.lOm poCev od dana podno!enja priiedloga za izvdenie od 26.08. 2010. godioe, pa do ~ODacne isp!ate j troskova izvdnog posmpka u iznosu od 80.,00. KM: Izvdenje ee se provesti: . z."pljeoom i prodajom pokrclDih slva,i ilvrSenika koje ilvriienik Beganovic Huso, ima n.3 (eIlloriji opcine Ba.novici, [e zapljenom gO[O"og novea koii se kod oieg" nade, a koji imos se im3 prenijeri na racun uazioca iz""enja broj: 15470.0.200.0559194 koji se vodi kod "Inlesa Saopaalo bank" d.d. SUDIJA V.hia S.hm/xilit Pouka: Prot;v ovog rjdenja straoke mogu izjaviri prigovor oVorn sudu u roku od 8 dana od dam priiema u dovoljnom broju primjeraka ~a sud i otplaIe. Dasravljanje rj""enja a il:vnlenju izvr~eoika smura se objavljenim prorekom roka od IS dana od dana objavljivanja u dnevnim I10V;nama.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOV AtKO NERETV ANSKI KANTON OPClNSKI SUD U KONJ!CU Broj: 560 Mal 03164610 Mal Koojic, 16.05.2011. gadine TUZITELJ: BH "TELEKOM" d.d SARA· JEVO Direkcija Mosmr TUZEN A: ILIJA IUC IZ KONJICA RADI: isplata dugo, v.sp 205,10 KM

OGLAS
Dosmv~. IUlbe: [u1enom ILllAJLIe iz Konjica U pravnoj srvari, po luzbi tuzioca BH "TdecoO)" d.d. Sarajevo Oirekcija Mo.,ar, proliv wzene llija iz Konj;ca, rad i isplate duga, v.sp. 205,10. KM, dOSlavljamo vam primjerak wzbe sa prilozim" oa odgo·

me

"Of.

Navedenorn ruzborn lUzitelj BH "Telecom" d.d. Sarajevo Direkcija Mosr:ar, [[a~i da sud donese presudu kojom 6e obave~ati luzenog lIija I1ic jz Konjic" da pl"ti dug u iz:nosu od

[r.zioca izvriienj. Ill! dan 31.08.2010. godine u iznosu od 10.365,68 KM sa zakonskom ZOlez.nom kamalOrn pate" od dana. pocinoSenja prijedJoga zo i~denjeod 31. 08. 2010. godine, pa do kooacne i.splate i rwSkova i~rsnog poseupka u iznosu od 300,00 KM. Izvriienj e Ce se proves Ii: - pljeoidbom i prellos()m 1/2 plaCe koju izvrSenik Kozarevic Jasmin ostvaruie n" osnovu. navfunih primanja - pl.Ce kod DD "Konjub" Zivinice, a uk.oliko plata prelazi. im.os od 1.000,00 KM, pljenidb" oovfun.ih primanja do 2/3 plaCe izvrSenika, a koji i2nos se irna prellijeti no. rafun ITal!ioca imdenja brai; IS47oo2'()OOS59194 koji se vodi kod "In tesa $anpaoJo bank"dd. SUDlJA Pouka: Proti" ovog rjeSeoja "lranke mogu izjaviti prigovor OVOrn.udu u roku od 8 dana ad dana prijema u. dovoljnom broju primjeraka za sud i olpla Ie. Doslavlianje rjesenja 0 i~r;;enju izvdenika • macro se obia v Ijen i 111 pro (ekom to ka od I S dana od dana ob jav Ijiv"n ia u dnevn im novin.rna.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACjJA BOSNE! HERCEGOVINE SREPNJOBOSANSKI KAmON OPCINSKI SUD TRA VNIK Broj: 51 0 Mals 0.27&9009 Mals DalUlT.l: 17.05. 201l.godine TUZITELJ: JP "Elekrroprivreda HZ-HB" d"d. j}:Iostar, E1eklIo_poslovgicaJaice TUZENI: EDIN (Serifa) ZUZIC v!. cafre bar "MarSa)" Sv. Luke b.b. Jajee RADI: duga, v.p.s. 436,00 KM Dosmva tti7lJe za tuienika (Serna) vI. ·caffe bar ,,Madal" Sv. Luke b.b.Jajce Ovim oglasom doslavlja se lu2ba na odgavQr tuZeniku, (prilozi Se mQgu padiCi u zgradi OpCinskog suda TravnikJ koji je dUZan da u rok" od 30 dana doolavi sudu pismeni odgovor na ru:<bu u dva primjerka s pozivom n. broj gornji. U odgovoru pa wzbu tuZeoi je du:!an is me; mogil&' prQces ne prigovore, izi as l1iti 5e da Ii priznaje iii osporava pas la vIjen i ruzbeni zah tjev > (el. 70. i 71. ZPP·a).

OGLAS EDW

tuzle

VehidSclimbaJit

Rjesenje

0

izvrSenju

Navedenom tuZborn tuZilelj rraij da sud donese presudu: "Obvezuie se ttiZenik cia nditelju isplati dug u !znosu od 436,00 KM, sa »ikon.kim l-atcmim kamatama koie teku ad dana podnosenja tui,be pa do kona co.e isplate ttiZitelj 1.1., te da tuiiteiju nadokoadj pamicne tmskove, ~ve n I"Okudo 15 dana, pod prijetnjom ovrhe" Istov:remeno predlaZe, ukol iko ruknik, sukladno odredbama "lanka 182. Z.kona 0 palnicnom pas lUpku, ne doslavi pi.meni odgovor na rufbu u zakooskom ro.ku, d" Slid do.nese presudu kojom usvaj" ruzbeni z.htjev mzitelja (presuda 2bog propuS!aIlja)". Nakon obi"ve tufbe i tuibenQg z"htjeva,. obrirom cia je tuZbom predlaZeno donoSenje presude zbog propu~[anja nl. osnovu i!l. 182. ZPP-a, sud CedOQijeti presudu wog propuSul.!lja, koja ce sc obiavi ti i u anevnim novinama. Po pro[eku 15 daoa od dana objavljiv.anja ovog ogl a.sa U )l.D nevnom a VIllll" smatt'~ l ce se da Vam je dos!avljeoa lUl:ba na odgovor, prema ~Ian.u 3411 SlaV 4. ZPP·a F BiB .

sveznadar

11. iunillipani2011.

D nevni avaz, su beta,

55
SI,arosl n.e Ubija seHsualnl nagon
Opovrgnute ranije teorije

Taeno Nelaeno
Engleski sHkar Dion Konslejbl jedan 1je od tvoraca modernog pejzaza? lijekom? Neme. ni Iraga.o lome kada [a u Trojans kom ratu usvojena i opljackalla Troja? Pelr en 01kriva 2smatranIej samorijesmrdljivimn
0 j

Kako ie otkrilo istrasivanie briranskih naucnika, zbog neugcdnih iskustava u pros los ti, 70 p os to Ij udi as j eca strah od zubara, No, uskoroneee bin razloga za s trah, j er je izurnl [ena inj ekci] a koja omogucava bezbolno ubrizgavanjeanestetika, ana sto, usrvari, boli prilikom davanja injekcije.nijesarn ubod nego peekajuci os j ecai ko j i proizvo di kiselina u anestetiku. - Ova tehn ik a davan j a lines tetika ie bezbolna, a sredstvo koie neutralizira, neurnanjuje njenu djelotvornost- kaze naucnik koii je izurnio ovu tehaiku, dr, Dzon Micen 0 ohn Micene)s Univerzi- IlIjekcija hali zhag kiseline u ane.sl'eliku leta uNjukaslu.

slraha od zubara

InieHcua orOliU

Britanski naucnicl izumili

[a kerozi na

Raniie reoriie sugerirale SII da muskarcima s go dinama pada ni vo testes terona, SiOdovodi do slabljenja seksualnog nagona, No, naucnici s Univerzitcta II Sidneiu rvrde da nivo testesterona ne opada ako nije rijec 0 ozbilinom pogorsaniu opeeg .00ravstvenog stan] a. Rezulrati su [0 rromiesecnog testirani a ni voa hormona u uzorcima krvi 325 muskaracasrariiih ad 40 godina. Kod muskaraca dobrog zdravlja nije bilo znakova opadanja testes rerona, • N ivo res res lerona opada kao posljedica pretilosti r src-

3

1. TACNO

Konstejbl tvorac modernog peizaza
L,-,,-,--,-,--!=__"___.,,-,,---__J Nivo lestosleronaapada zhog loseg .zdravlja an ih b olesti, a ne s tarenj a • kaiu voditelji istrazivanja. Engleski slikar ..... Dzon Konstejbl ohn Coos tabl) j edan je od tvoraca modernog peizafa II evropskorn slikarstvu. .Medu prvirna je izasao iz ateljea i slikao u prirodi unoseci u slikarstvo do tada 11 ep ow atu poeziju armosfere, U prirodi otkriva punu i iednosta VIlu ljepotu, realizira je primjeniu j uci iive svi e2e slike boja. Urjece na francuske romanricae slikare, od koiih su neki utemeliitelii barbizcnske skole, a preko njih i na evropsko slikarsrvo kraiolika 19. stolieca .. U kasnoj Iazi slika fenomen treptanja svjetlosu, ciste boje nanosi u slrokim potezima i tako nagoviestava pojavu impresionizrna, Posebno mjesto lJ niegovom opusu imaiu prozracni akvareli krajol ika Hi historija spornenika, Roden ie 11. juna 1776., a umro 31. marta 1837. godine,

a

B i10da se rad i0" teorijarna za vj ere" kako su nove sone bakreriia, POPU[ E. coli, genetski uzgo j ene i pu 5te ne u svi j et zbog prof ta, ili je rijec 0 pretjeranom koristenju anubioIi ka, na 1<0j e su se bak ted je, iedos ta vn 0, prilagodi le, Cin j en ica je da anti b i0 tici Ijudskom rodu vise ne mogu ponuditi onu zastitu koju smo, zahvaljujuci njima, lIzivali u proslcsti. Naucnici instituta IZI iz Laipciga nasl] su al rerna ti vn inacin b orbe prori v Sve otp orniiih bakreriia .. Antim ikrobski peptidi (fragrnen ti veceg p to teina koi ise moze naci kod I! ekih in sekata) uspj esno spreca vaj u upal e i sireuje b ak terijauorganizmu. Naucnici su otkrili dvadesetak mikrolanaca pep ri da, ko j i usp iesno sprecava jurazlicite soieve bakterija, od Streptococcus mutans, koja ria zubirna srvara karijes.pa do superbakterija koje zive II boinicama i otpornesn naskorosvelijekoveu svijetu. . Zakijucak istralivanja u casopisu "Science Daily" je kako 6e ad Ilovih otkrica profiri,ar.i i prehrambena indl1snija, koja gubi mitioneeura zbog srraha oo:! zaraza, popurE. coli u Njemackoj.

naucniCi pronaAIi 66nouili)eM za sue DO esli'

MEDICINA Antibiotici postaju proslost

2. TACNO

Abraham Gesner spasilac kitova
Petrolei ie priie or kri van j a keroz ina srnatran same srnrdljivim lijekam. Proces rafiniran j a iz p etro Ieja orkrio je i patentirae Abraham Gesner. No, u vezi s tim pronalaskom Gesner se danas smarr. spasiocern kitova od izumiran j a. Naime, naiveca vriiednost kitova nekada je bila kirovo ulje, koje se korislilo u tampama. PronaJaskom kerozina, pal:, kilOvo ulje prestalo se upotrebljavari kao gorivo i lov ria kilove se drastieno smaniio. Osim kerozina, Gesner je izumio ugljene brikele i pIoces asfa[ljranja. Ra" dio je sve to II Engleskoj, ali je 1864. pozvan oar.r'lg u Ka!ladll, gdje je dobio pocas!! i doklOra r iz hem ij e.

Strucnjaci institutalZI iz Lajpciga otkri!L§u dvadesetak mikrolanaca peptida koji usJ>le:sno sprecavaju razlicite so/eve bakteFij8
Od nQvib Qlkri{;a profi/irat
{;e

i prebramtJena indlJslrija

STAUCNJAK
U SI)MS· T1CJ

FUOElAlERA ISTAANlIT\J NA SL!CI L1CI'JOST

fAEZIME

NAPA(l NA

J.I.

STARI SLAVEN

OMOTNICA ~ISMA

SCEGA

NOSIn

3. NETACNO

!ZVnSNO.
BAJNO

KRVOTOKA

DIlGAN

(mn·1

SVlJffiECI CVlJECA ATlETSKI
KUP EVROPE LAnOE PUN

PoolOje trngPvi 0 [orne r------__..., kada je u Trojanskoll! mlu osvojena, opljaCkana i sp-

Eratosten izracunao dan pada Troje

aliena

Troja Prell'" prornCuni.ma ¢keg. lIll!Ee-

matiCara, aslronoma i QUI
geogrnIije Erntoolerul, to se '
tELAVIC~ REZlSER

(""·1

SAVIN

AJESENJEIZ
PROSLOG BROJA AMANDA KUCER, R, RAZMAK, PE, INTI, ALOV, T. SAIDA, ARIGO, TIKARAM, TOR, EMA, ORIJENT, JELENA ROZGA
ITALWANSKI FlIDSALSKI KLU.B OORI KIKtNDA
PFIJ(()S, INAD NORve~KA llTaJ T~TAAlJE

POSTOW~

d.es:ilo upmvo na darrnSnji -.,.,,-.._-dan, 1 J. juua 1184. godine prije I!O"". ere. J edi ni izvor u ko j em se op isuj e desetogod i5ftj i Tro ja I!ski rat je Hom era v ep "Ili jad a", kojagovori 0 4 8 dana u posJjedl!joj godini rala. Stari Grei vjerovali $U da Homer opi~uje "rvarni rat i dogadaje. Sma[raLi Sll da se rat dogodio 1113. iii l2. stoljecu prije .1l0Ve ere. No, isrrazivanja nisu donijeJa nijedan kOIlkrelan dokaz da su se dogadaji koje opisuje Homer, zaism i dogodili. Postoji j misljenje da Homer u svojim pricama
opi811je ratovanja Grb
II

nu:dobljima

mi"

----~2550

kenske kul rure i b ronzanog doba, a da se ne opisuju stvarui dogadaji.

Vozi]a i ~dijclovi
Prodaja
• Dip
Im.!1"]O

0621&9722. • Mo"",d" 000, C0l,2007.

• Me,rcerl~s:Ck.II!S"! 200 C Dl-dlzel , u extra stanj 1.11 god. ,2002 cijcna 10-500 Kl\ol..Hamze OrlQvi61 S. T et.
'J

rina + :rDV) uvea Nje:mafi9! 169_000 presac.servlsna kniiga, OCu;V".DI1 clic-

n,do

gance oprema, mel. slvi. Tel. OU] 804-

H·,ek·

ecgisrrovan i!P.rU 2012.~ u m !il.iln ju (kl Lm.B! Mr 3, CD~ .multi!o!.::)- prva ru.ka. Tel. 061 103 484. 7959-1 n iJdlil.no

KrA - "Spurt~'t"\

2_0 4_'0;4,
1

aurom r., rrlprrcnlk, CD~ radio, [dol ItOl2l! ::..:e.nOn iJ:ii L ft;lge!, neve ~li me.servisne klJfigl3_, Tel. 066164 B4g, • Mo!,o.r "Mercedes" 19(1-200 dizcl, 0<11i~f1 oeramc. Tel. 0fJ 115:2 .805.

l14. • Me~cedes:E azo CD t, avsmgard,

t1C-U:Qn~ registro .... n, f,lJoglJ~a,~ zamica na, ciiena 0_800 KM. Tel. 061 161355,

9.600 KM. Tel. 061 83556,. • Reno Seen ik l ,6 H) 98,.god., kli ma,
"'I).

1

• LjclOv:3 [Jje U Podacama u sobamil :l apartmunima, rna pcvol]no, v-et:: ed 16 KM;po. osubi. Tel.
VC"{J

bail

[em..T,1.06103Ill0.

:S\~i1 1.1 zgradl

na d1Jjj period

Izda-

noh.1'oI.0636l94n 061 UB931
• Izdalem posl. prostor zgeada do Dom:a. milicije, Tina Uj~i;'it:fl13_ Tit] .

0038598817·IM.

6818·INd'

.. Grbav~':k~nucli:rn rmanu. Tol.061350
J

190.

no6=.nje uaparnero-

• Hr,lJ!!>.mJ iYlajero dvcscbaa jcl [en stan. T el. 062.204 208.

.' Recovborska ogtedala za ave vr:5i1.eaula~S KM_ TeU)6] S 12799.

141232.
• vrshn
Mogll(:

• T4 kombl

u dlielovimn,

Tel. 06J

• hdajem a[an potunamicsren dvoiposoban, u ulici AZtlC Sil~irbogflV;~. T<1. [161177798.

00J876J 191101.

• H var - b:dajc rn ku~u 4~6 csobn, 80 mod mcra, TV~ klim.Q! ,,9.-ki.ng_Tel.
nid~ dvQ:S_ rt~mi¢!l-eill ~~a[i :5-3 m2, 1sprankcd MUP,.)" T.I.061493

65'·J93.

• Izdeicm poslovnijucsror (skladi~l-e) 100 ml] tad Fabrike dubana, lma veliki parking prosier. Tel, 033

7938·1"
dijagnosLi ku za Op~1 voalle. dQl:B!~:!!.k n:3 adreau, 20 K.M. gud., TDi~ etr. • Aerodrcmske nasel]c, isdaicm lX1'5. pTQ:5lQr 4\1 m2} za egenci je, prcdstavn i!:il"\':a~ kancelsrtje, SI"I j);1I.1'1 rna. ri

• Iadalem poslovni prosror 00 mz, ],I z sh.n"ml,:S.'!Jbra~'!l ~C:I.h ee sve Ttaj mjene, 1111. A.tipi"l~inl 18111.. Tel. 001

06121-024~.

• Air, 156 SW, 1.9 JTD, 10. 1002., redo vno scrvlsiraua, rtlje uvoa. TeL
• Audi gO! 1'937_1;;00_, eevena b(Jja! registrovan do scptembra, e vraea, ciien;3] [lCI'I/'Q,Ijr-.a,. 1,1 vcxnnm stanju, Tel-

061989290. 061210016.

• Motor za MllZ<Iu 626 di"l.l.O, godHi\!= 19'96. cijena l;S-O E UR-a. Tit].
J

T,1.06109l699.
[a~;~1er.~~~f~g:

T,l.0618S7012.
• Ap!lT[i11:1l.ne
III

323 • md~ izdi!ijc.m [ednosobae 3-5mz, namicsten ,10". Tel. 001977116, 032 244~924. centar, 150 KM,be;.!;grij:tnj(l_ 648210.
• Hi ta~ prazan dvcs. sran 70 m2J

>24,033486-558.
• Izdajem
1

zzs
L'O.

~i~T~e~,~:~~;~~6. nrrLA¥~~jjY·og

...sfne 50 m2 u ullci Tcsanjska br. <Ir

poslcvni

po'rOSIC!

• Opel A:;.tr2lJdilel~:kEra~'an! 1,9-99_~ rek registrcvan, meze eumjena, Tel. • Ope I' 0 mega B 20 X.E plava K:U':!I:-

Kupovina
• K upu jem ha"ilriSilfl;t v uzi la: Gelfcve i Pasme. Te.I.06ISli41~,

duie vi I~ Lam.ij:j]jl'! kllma,
1

11

N eu m U (JuVQlj nc izTel. 062
g:ilraZal

Tel. 065

www.villafarnia.com

preliaCill cdreden

066<;J6671. • i\udi .A.4t 2002. gOO,! karavan,
1

van.udlielcvlma ~motor. rs.os, 200 203. • Opel lafoTa 1.8 B, lOO7. gOO,
prcsla 4;).000 kID! autc skom IlIJVO kuplje.no u BiH, registrovan, ]7.800
j

946,O]J sss.tn, • Apartmanl n:aCG primoriu,p,la2a

214

m.

• vrsimo otku p reblicnlh, h nvnrisani.h i doLtajs.tin vczils, Tel. 0,62 .506

Veliki pirl!SSl::! i~~(ldtJ Bara j UILifljl!! Ferld. Tel. 065 S7\l 433. www ..•partmenifit.ccm

~:r~i:~06j90f:Js:
• bd~jcse

• rUi. garsonjeru

i manji icdnos. cerr-

~(Uc·i! strogi

003859,8336879. • [:ld~iem soee
J

rli:}~~ete;n~ot~i D~~~k/i~~~
e Iedalem sobu bl lzu G radcvl nskcg [ McdicillSkog fakultcta, 033-

duzi period. Tol. 06J 50630l.

!1$mje~t:ep Sial"! 3:5-m2! ne

Z~ s:pflv:on je ked Sebilla, Bidt.J...sija sa kuparilom i TI, cijcne I I KM.Tol. 06 I 192073.

16.500KM. ToL 061 19)9)8.
• A!JlO

11000 km, khlYl"9 ESP! zede r ~ servis, reg. do 11.20.11. ci].
1

KM. Td.061136

us,

• K,-,pujem ha ~r~sa!J:a i rtisbodOv,[ina vozifa. T el. 063 45-9893.

• Ap:omm.an i u Podacama t Gradcu, precox obeabliedcn pc potrebi. TeL

Om'1l'

97. karavan. Tel.06ll00201.

dllejovl

2<1 mcior

X 20 XEV,
2a S'I!e

vme.u'o"KM.Tel.061149190.
• !\L,I

• Au rc cgtedala za reuovlaare
[g ~d:i! [" detek

5l8084.

• Pe~t1 I06~ Cod. pro 1997.') zelena merahc, dalhn. zakl] IJCav., Moor, sifrn xa pl!li<nj<, reg. 10. 10.2011. Tol. 061

06,8111.18.

~::~~::::bil~~~=!ir! ~ ~~~.~~t
J

Lori

Cobra i

06627181,. • A Uloom.kla

• Peeo 1JJ61.41101,2002. god., pfavI, 3 o{t'~'!.a! oprcm:aJ p[ilceni air] na i ful PDV t5-7,000 presao, knjigs voalla, ocuvan.ciicnadc re;G, 1.600-K~{. Tel.

=
43),

SCillO' ......

o-ros,ori
Izdavanje

kucc

• Aparunansko prenoclsre lznad Ka redrate, rfld::j,[Jt! kfl,b]o\'$ka. 20 KM pooscbi.Tel. It61339647. • A panmenskc p,n::JLll:Ci~te II.! ceutru grada Si9 exira cremt]. scbama, TV, sa L] 1:'. grijnn]c, parkilJ&,lO KM. pe 0:50-

di.rn,.Tol.061S61112. • Izdajem aJNI!1m:llrt ivar, idealun T 692~1l8.

• Izdaicm 100 m2 pcslovno-stemb. l ] 50 m2 stam benog prosiors u Doglo-

lO'·396.

ra

odmor na moru, svl sadrlaj l, vrlo povofleo. Tel. (0)82 31 683·39'2,00381• lzdajcm npartman 3_7~4lc.meu!,povoJtilO. Oil.
U

drafe, III spra [..Tel. 066 75411 8. Tcl.061i 8477S.

• Iedalern stan-kancdari 1dti prost,or(~lur.arnjcli\t:n}n m2!,kod K:at.c-

• Iz<bJjem y.SQ:~i'Li tcljsk [.(;J biehl pVd zakup 34 mol + basra, na du~ vrijcmc. • [ednekrecetna scba SU denuei, .... ccn.grijanje'.ie.l.033213467. • Kobilia S1a~~ Sarajevo, izdajem [edncsoban stan samc:im ~ x,oj i $1.1 ~-

hi. Td.062Sl060\. ,p",k"ce.
• B, Pow

Podncama od Tel. 001 133 nil KQrfulj, na omku Pa~

062'4840~.
l84.

ni<k. 109. Tel. 06) gS! 7S9, 061 4ll ll'7. • Cilroen ez, 1,4, HDI] 1005. g:od" di~l! bij ehi boi:a!f! OVC SU [Jle~ R'g_ ;S:Qd. d.n•.T.!.06lI0630J.
• Ci
'p~90
trOClJ,

""RuleI'!I ori,gina.l ~oferliljb<c i b«na :jt~,kl~ ~ l,I,grSdnjCl m. Garandi!! 50godi.mL [liP! lIDj

:s

Si""'''''-"

• Pdo

206 HDi, 1.4 god. 2004" re do ,0. 5.101<. Td. 061 10:;
1
L

TcI.S21·71S.

k,

d vusoban

8{~rt ii't:II.:t9!l,

1'<1.0612_(]12>4.

• Izdaicm

npartmaac

L

5.900 Kl\\. Tel. 061M9 OSlo • Cl io 1_S DCIJ 2002_ :sud-'Jop,la .....! 3i vriua filU op:rema, pl.aceni cartna j PDV u'Joz. Njem:atk~, ]60.000

X53.~ picas~ 2003. sud. 1509.000 km! 2.11HOI) ciJe.na

I

rna~ siva me [., pla6:n:fl carin::. i

Td.061863362. • PdQ 200! 200J_! l:Je:h7,:in~ul] oprcr
U'VQ'z

• 'pdo l06.1.4, god. 200)., fuJ'opr<' ma~ ~~iSLro"iliL! ci ieila po do:go'lK)i'l..I,
N i~macka,

• A r.rok d \fno! Pri.lj k!i!' Makarsk.n ri,..j iera, Prckrasan pans i on n:i! ob:itli mOI~" 45, l,elaj:i!~ dajf;m u ,.ai!:"p. Tel. 00385 98 45l 433.

• 13riSI! i?..dajcrn apanm afl,e i :SObel !turn je prvi red do mora, ~ma :svoj pill'r ki.ng_InrO,rrtl2lcij(" 0038-> 9l 896 36] S tl.i m.ailom: rnarija~m.tosLc@ya.hooL .oom

B03ff9f~2.iiJo~: l3 6!1-230, oom
• J.il:dajem th'05, 111'1 m slrogic~ilI.ar)djenapo'VOljna. 6S! g15.
jcllen

• [zda,~rn aparrmanc

p<>Sl<ni. Tcl.06l9402l7.

"o,ooon ,",n. Tel. 033 442·9')8 ; 061 139085.

• KodQbtl(lljkeJe~cuo~clVOSlJball

i

7560-1"
• SU]l'e:r pri ti kal Dne.n lk], Makar:501-;.:;11" ~lora ["! II:!!.i.lu~t"O :!!lin i:ui.... noj i promclDoj lokadj i uz. more dajem ti l~kl.Lp_ Toel_ 0033,S. 98 4j,3

PDVt djen:::! 6.950 KM. ToU161107l81. • p,.z" 307 2.0 HD!, m.oddl002.,
(I~l!,V8n~

• CenI9r - Pap;a,g.a j ta] il1Jdim noce:l1je u luk:suzno opr~m.lje.nj m :a.pan:m:an.im.a_Td_Q6) 72472.>_ • Cenmr grndiil~ i:ul.ajem rLilo :oprc mljc!l d"1l"5'!.lrntn !J.ta:n '!,J zg[gloi. TcJ.
1 r

Tel.06Z

SU~f1

• bdajem dvosoba.t'II il.amj~rl:n :!:I;d;n Sil grij:llnJ~m, po:;, ulaz, Safem Zaike,

• Koo Sm deD 1.£ Itog dom;'} NedZad.ci~ i.r:dILokrcvctll.a namjcSt:c-M soba ..Tel. 062 %7 823.
00>8591381815,OO3876lI8Hn. • Kot b rdo'J tll. Brare Bcgic, dvoso· 441;·~8ill6l !l9085. • Ko~vo, RuMda Prgude 13,.dvoSQr
'tN!fl:S'Lati:_Td_207-1 71106150--600_ da! ball namjcilen
I

• Korfulrl)

lzd.ajem

ilpartmallc,

Tel,

T<I.06! 23,)948,00) 149442.
l

~~r:'7
J j

~i~~~ i{ ~

~S~~i~¥~j: ritlu&3;56~j,eila

• DiI~ij9 Lo~":<i.n i:c!ltaoJxn 104 be.tI~jl'.!~ .2008,] I + 6 sJcd.i:!:m, ocu VIln~ 9-.800

9.800 K.M.T.I. 061 158l01" .' PolQ 1.0 B~200 I. I;;od'i crvenl}
....in9! j

prri:J!J!~1'rd
PDV

D~~~~~~ ~OOO ~!~~~i:!af67
1;:i_~enjJ do
re,g.

7560·1"

0611418.13. • Ccmmr CiC'i1l ball~ iz.diljcrn stilno-

dos'l;~ 0l)tt"m~~

KM. Td.0623!9'S9.

prd":J!:)!

1

• Dijclo"j od P:a.s:3l:3 1.6 diY..ei! 86, g.od'l rq:i.:stf-o"'an do 12. rnjescc";1, T~l,

do "'ll" 6.700 KM. Tel. 061 158201" Td.061l8H7S. 061519970

pla~n L carl iUi. i uvoz. Njem:[l.¢k~, lI8.000 $erv~s...rw~io -t)';'Lrn o~u"":3:n!I;"ijc!"ut

3-

0611W689.

.' Prod:ail:!ID i ug.r.acJ lJ.ic~m za :;...a au ta ogledela za L'elfovi Z-!ll'e:.. -po~l"CJlj(lo! • Prudll:jem i ugr.il~ uje-.m U ~...a Yll t!i ogledala za rer:rovizor~J povoljllQ, Tel. • Prod-aje-m prtSo::rJlicu Ldijelove:Gol·

kDd pl~te h(l Le-1.9Zen iI! povoljn(l, izniljmljuj~mo IlO.... 05:il~ ~radene sobe L ::I-parlmar.r.e' (kli m:a.~ ].::LLbini:J~ b:alkQII;I TVj garak). 'fel. 0]6/88.1·165 ili 063 894 7S l. P1T • N ~''u It.!
-

T,1.06114748S. • Cell rar, U'tJwb:!!in :in!;!]' l.LSa r:;lj(:\'1,.!,~ Ir.:ompl. narnie~Len) izdajc.m nil Clu::!:i l"riod .•",,"iiz.16h. T,I,00269l777. • CrilB Gora! E)en{Jo\r[~i, :!Ij)t"Il"Lma.nj
blizu

.,,~:su..idei1lic:ama~pg\l'Oljfi~! TV~ i[d.

• lzd.ajem dY'OSob:m ni1mj~l-Cll) a:n~"grij.:lllil ~t:~ parkin.g ecnlilr~ kod DfI.'e'ni j e mO~il::L TeL 061 I 3-99~ 066

SL::lD 3_ spr.:n, Tel. 0:3-3-

144615.

• [~dlljem d"OSoba.n $L9:r'1srui1enticam:a (iblizu Kampusa)1 300 KM

«hie. Tel. 062 5280 53,06/i 00 3800.

+

• M.akllrskil] apan.m-an
UI;

nu. Tel. 06 I ;05578. Tol.061.5lI395.

• DI [clot,] :u t\ udi 80 ~

",rlo IIDvol

fr

• Dije:IQvi za kmnb t 207) povoliDo,

• D ijelavi :z.a Opel F ro 1'U~ta dllg:a~ 7.elenil12.2, bcnl. Tc.l. 061200 203. .. I;;'i:a.! I J 0 D Seilcp ~(]J 2002_! rul o:premil.] ~ibe'rJ !POkremi cl. podiza~i~ ctj:a!itucij,'t'ijen:il po "'idlO:~llj1.J. Tel. 062 0I3012,03J 119·9l0. • Fi:al DUJ,.ilW, 91. Mod,~ .2.S dilcl, prod lJ~e nil> f1(Ivi~eni, i,Spt:lV95h jeflinO zamjcDOl za Golf. Tcl.I)6J 268 ~42.
l

• N J.:l.I,m- ildajem.o povQ.1j 0.0 !lparlITI ["Ifl~ i SCiOOfiB sarnoj pJ ajj po f1::.jnilim ¢LjeO:3Jna_ KI imfl! TV j pmki"g. T ,I. 1)63121 H4.

ToI.OQ:;S'68544·14~. • D. VeJ~lci~ dvos,·spr.u~ CXlr.1 n~mjdtcll! l..fpost_ O$llbi.'!l rn!J -ci j~.300 KM. Tel.03J II 6·%9.
j,

ml}~

p.ukilli~

VOdii IlOtl~St(].P,

_I zdajem g!u'a::m na Man iin Dvon.'l . Tclnnj:ska ulic-a (zgrnd:oIolVLz.a za bu-

061913094.

dvtje

O~(lb-e_

u ~n [rn grn· Tel- 061 224 174~

du",,",,"). Tel"1)6! 27l9')5. 1'01.061 13~1)61.
• Izdmjem • lzd.ajem

granap Sil in vemlll'om, Si·

kuhinie. Mflb. 06< 439 329 i 1)61431
7.19. • Namjetlen avos, SIiiI.n u pri'V, kuci si:lmci.m:a-.. PQS_ ul:az, hblo"'sk:J~ intcr-

• Mon:: Klck~ Kom.["I:fua" izd£ljcm :apfltLm:3ne-::.t9-7 osob.fl! $:9 \J pottt.OOm 3

ml!

f,jcdi"ica. TcI.061 l67 103.
11

741"IMo

7.a ·S!.T,9i1~! sa I"'l'lllj",.Tel.0112lS·)

• D. Velcli.cii

e.xr.ra

:sprat 100 parkiil,gomt eijeli:a
:S1il.ll1

13.

"n". T<l.062917009. • 12d.a ~em jffl.nosoba fl.amje'ten "'n",B ••<a~iji. Tel.061902891 ..
i'1;

ili prodajcm radnju.n.a

"eL Te1.06181HZ4.

,d•.T<i. 033531·996,06< 693410. • Pu r.nit.ki kombi VW'T5, 1.6 2005, sod. Tcl.06\210018. .' Radj m 9iUi.lto~(]:1_jVEl\] 1..a-'li nl ::m~
J

• P'rod9je.m za Golf9 9IMsei')~lrl'n:aror 2,3,4 i za ooml.n vozila moZe i mOil·

• Povolj no a -ckskluzi vno lje[Ovil~ nj~' ['Ia C:rnCl-gtlrSkom p.-imonll_l hfonniicijc: ,,,,,,"\rw.ro)'al ... azu.r ..com
1,

• DobIT' Vodt-BflftC_ Go,ra!,S(l.b~70 rn od mora, 7 EUR.iI:PO le.~ju, l'l.~ upo· tI-cb1J z:ajednl~ke kuhinjc, Tel. 0038,267 .3.60-36Sl0B/621-1191~vali poslije 11s<ui. 6~ ~i,b~~r1~\f~'~

j>O>. 0 1,,,-Td.535·539.

jdlerl

I~ajcm looll.'O$ol:Jai1 ,s.'ran n.lirns:rudemicama Hi dje,'ojk.ama, jednosoban s [an saroci.m:a p!lrLL bI:~ cliccc, Tel. 033-

.' Namiehena g:arS(lnjc.ra, Treblnj· ~kaiB: Po\ok(bli.lU dhmijt=}. Te.l.,061

306778,649·<;56.

• Fiat
VTiU9,

Td.061IH!6l.

bijeh

Pi:JnlQ 1.3!,dt~1~ 2004_~:~
bola, djenil 6.800

KM,

2

·11ii'~. Td.061 15l ,47. 0611-00l03.

[(Imobila,

"'arcnie, [ilrbimiCl. polir.mje

Tel. 00382{0) 30 lM·386,OOlSI(0) 69211 680. 7385·1\\
• I:zcIajem odino'r a.par~mgfLe ~

63S·006.

~f~I~:rl~s~i~~;Pcl.l)Stij3 • bdajem

464-614.

.I':t.daiem lli bracnom

• NamjC:Menu Calr!iCinjeru u pnvall'1:oj ku6 po''VOlil1O izd9jem. Tel. 066 355 724. .' Nedia.dti! i~~a~l:m 2illt,(lp.-a.Qrti.J k.om:pler.no O'prcmljenu. Tel. o,iSl .l44

Jednos.oooll 5.tiln vis.oko
1

• Ra.~n.i amo dljelovi z.a Opcl, K{J'rs.tl, A.stn! Ve.klr:i!.1oOme~"lo Frontera. Tel.
l

s;n-sonjo,". Tot. 06J loo 193. Tol.06! 19! 109.
v:~!v~'\;ii~9~+~~~~
• D~''(Js;.

• Dubol<a - kod Neuil1 a~ i"ldajem !i:amj~~e-n s:!.un) DoIJ.-tfl ja! J.

B~i~~~JjBi~~a~:~l

616,061508ll0. T<I.066 J(M 688.
1

• b::d.aie:m i~e?.d~6~~~~N eu.m • poo...oljl'lll more'. Tel, apt"lr· Lmiinc :;mjdlcne uz. 063

166

200S, god., birela OO,il dj~ll.a 6.900 • Rv.n.i d ljelov~ ZJ. OJ1'C;ll KQrsa As~ Kl\\.Td.06.1144161. [raj Vc~u-a~ OmeS2I! FrQn[if!'r'"2I_T~]. 061100Z03. • Ficu 1984.] u dobrom i ,1oznom :stanju prodiliem. T1!I.062624 79'9, • Re.naul L Rapid u~~l:n.i kedi 1995, ~c;d., d i:?~.l! regiSL do 10._ m jeSCCfl_ TeL • Ford F1C5t:31J.B!,ZOO3_god,_!~iva~ V61184796. 3 vTam, fuJ I oprema, plaren Lca.rina i
l

Fiil.~ PUnl!)

ml'l.l~i ie-I !,.~ i:;!e]~ d

olok KortubL - Lurob:,r'tla_ Tel_ 0038S lO 71.l·114. 76~1· In • D yoipo~ban
::i[;;m 70 m2j. palPU!10 !l:amjcl!,e:o! M,ila.o~ PrelO~j 7734-1n

:t9

• b.:dejem I u:kSIIZL'IO0l"rem ljen je<ln050b.im star! 40 m2 Dobrioi:o C5, • [Zdajem n;a.mj~{en 41, kod Sudm scm 44 m 2Tel. 033

327W8, 036/884·169.
• Ne:uml:s.ob-e:sa

~i~ b li 00 i~~~·~

[.!l'!Jlnit50 m od mOIll~ kuhii1je~ PJ}tki "g. Miral.",. Tot 036 8&4-471,061 185 160.

kup.:ni lom~

iltJ!iIT'

• D"'{isohiln nam, !S13~ ct:Da.r~ 5tU~ den I:icam:fl iJ i za!PO:50IC'ILom br~e-lJ!JIm

~~~~~~:i~K.~~IK.!&e~ir'~~~
616·136. BiHl Alle"s, ku,smden Limil. Td. 23,2·4n, 119131.
• l-;;dajem ]ia.mi(~\en .1 ~'d.ll;jem Mmjeiil-e:n
,~I:i! n

H",,"o. Tel. 061 490236.

PDV! 6O_0iJ0 prd l:.~ serv',i::m~

fl~\~;~~I:: I

O~~ do reg. 7.700 &~~~n:a

kr;r.iisa)o

• Fgrd MOJldeot996.. Sod_! J_9TDl~ kli rna, eJek. podizaCi, ciiena 4 ..200

• Re:n.au II SCi'.::rJi.k 200,1. g.. od~ rcg_~ ;air bag, klim~~ :pt.. yer~ flr,~o 130,000 km, gar.a:.li.rilIL; serv:isnii knii ~ g[j~a [fa SIan j.e_ Tel '1)61!38 071.

paru.Tel.OJJ44Z·JJI. • Grndu:c ~kod J eliC'tlo sobc ... apanmnOb~38~~~6~k2~32~~rilQ~ \>Qvo1jrl
0_

bHzu morn~ 51! rers.s9m9 t p,ogtedom na more. T d. 036/88<1.71 ;1)6.2 l64. 0 970 ToI.06! S4693a,00385958592(]14.
• Oreboiof - ,t"lilal'lin ail i i sobe :sa upor::rcborn kuhi.D:je i kup.atih pa.rkin,g,
l

• Ne'Um~ l:1.tLiljmljujem np ..ttmane

na V ra [ni-

en
j

T~l.

KM.ToI. 061908749.

t3nnB

205332.

1998. gO! rtg.'LS,tW\'$fl do 8, mf~s:oct"llclj. 8.7[)(}KM. Tel. 061

06110728S. •. Golr4~SD1!

• Gol(4Ii.mtlzina],2000., TDl)dIzeJ~ ful oprcmill U \IQZ Njcmatkii pl:aeena i PDV~ cii-e-Ila 9.800 K.l!ot Tc:l_
1

• R~Il.oull Twi.~go 2002. g" pr~ 92_'OCHJ km:lo rtdovJ!(1 sc'[visi:r,an ~ ~dl i ~no 8tan ~e.l· 063405 863, Sar.a ~J..
L

• 1.'2:diiliem !lam] ~ [cn ] ~dnos.oban i u'Qsoba.n sl.an u tpL"'hr:aLilCljkuli! SB eentralo.i.m ;sri j .. 1l~eml kablo1,1skom j 'Vtilslirim parki ngom. TeL

• GnldslC'" pol,)Vol'!1o i;t:[llijmljujoCm sobe i i!Iparunafl e. Tel. 00385 9] 280

S\:lrt_ T'e]. 061

2!>4-

j-C\'-Q,

061 117071.
• Pod~iI •
ap ..Tlmani U2

7815·1"
1ll00re~

• CT~dac~ 1:1'"0 kre'9~'[:n e s:obe-:s~ Qi:il konom, kupiiIdlorn i rri1ide.mm, p6,10Ij:r

• r l.Ciajcm f.IiJmidlen trns, :51:m ILl Jo'.:gL"9d.~ bli~.l'l OHR-2~ in['ern-el, eemr,
grij,njo,k.blo.'b. Td.061 067859.
• I':t.dajt:rn namiei!iU=rlll prs.onjef\l hratnorn paru bel djccc, prlv, kuta, K_Dcm~fo",'ic.;:!I42!~{Id:Su.rJ:a BiH. TeJ.

• Orebic, aflanm9lli! 2·3 kre'VoCme $Obe $:I kuptt.~I(l.rni trpotn:bom ku.hinje I"a..tkjnth eca l(}O m od m Cot~L e], T
i

OOJg598!86)337,%23>4 I 39. • 0 rt:b i~! t'Eil'-!1,i d\!Q.'S_apfln ma.n'i:i"..:a.
4+6+

oprcmiil

klimLi, is:praviUl, 0701-11374ReDO

Re:['I,C

lS ben".r.i:n., 1991.

goo., rull 1:700. T cJ,

oo.Tcl.003S521.697·lll.
• GrD:Jvica,
a\'OS,

d:b~~l[a!i~~!i~~·i 3Wo1ellel1ibflT~
• Gol f u dijc-l O"\' iT[! fI.1 J.:aj r'L~priL, 91). gflo.,4v,",,,,. Tel.061106689.

lilirn •.

T<l. 061 14\ 192.

Kimgo

pl.lmit.ki

l

2003 ..g:od,)

n;,kcciionc. Tol. 036131l-496 ; 0633152JI. 7S6·IMo
.lzdiljem Ila Kl;)rtllli-Ptign.dic~, a:panrnil.n 450 kvadram, pos.c:ilan u h!l:i",ire:r:!$B! 80 tpof:lllir:<i; od polak,

!lTlIdnj., namje;l<no. Tel. 061 493 313.
• Grba ....eli dvos.ooon nilmj~lell i :Sl,an! priv_ kuCa~ r ti-P',~!- Tel_ 063 6351'
1

S S m2! 6 Sip., nov·ija

Tel. 0332)3·1.97,061. 56<5510.

1 ooobu,

parking.

k~ima, TV,

03J616·136,Aneh. T.I. 031 5 15·l01.

• IzdiLjcm m~mjeStc'll.lJ gar:s.onjcm SU..Id-efltim.fI! ;J:JOSfMI'J uJ:l1<!" BreJul 84.

• Oles-II id:tJl:! ~:uiaiem 1"01LLnamjcliten jc:dn,QSob::ln S.t:aD u zg.rnd.i. Tcr:l,

061.l80679.

oprc rnlil~

K~~.fJ~ii64~~~a 7.400 i PDV~
vr.aL:i1lfuti

• Reno Kl io, 2002.! dizel! DC! ~ful S LVii mcml.ik" uvoz, Nic·

213. • G;rb~rvi~! i.lll:ajmli"u.jc ~c dVOs.ob.£Ul
8lBrI,

TeI.061400314.

• Gumc

!);[!;

fctgall1llz~ Ford Fics.ru.

• RI:(IQ Megso: 1_5 DCI, 2004_ sud.,
bjje.lj~l

oprem~! IlJit~eni

ToIero": 033 226·173.

7891·1"

i:.S'~blin~ V'raI~ kBbl'r)oV8k.:a~SIUL dell ti, sam ci~s;]ffijolX. Tct 0,62 737 5{1ro6. • G rb:a.\' ica, hj~pO or r~mljen d ~'(ISO-

CilL

I", S, .. ipo.lje.Tel. 061 ~45358. .' l'Oi:d.ajem pM_ pros:rOI':5 m Z S1I, vi In I) s priklfutcimi1] poirklll&, :pros-tor HrilS·'

rlamjco.ne

.. Il!:daiero p_ PTQS ~UT I '10 :m.Z ~ S\'e sa flatk illgGm 1'12 gl'avn u: 'ce:s·

Tol. 00385 II 77l·)OI, 00J87 6l lSI 3~0.
sobr.r i a:p:arrmilIL Hi SOD:cS:il upolrcoom k"hinio. 1',1.06) 5\7l13.
• P(Iod(llC":3,

• Omk HVafooSIJCuraJ, a:p:art"IDl!Jli 3-:5:-QScb.lJ;i~ UA: !j::[IIml..l,pl:ljllu i.zdsj.cm.

ku6:L

lit

itlQrf:! .... l ik i dvo~

• Hyu n dill L:m lrn karaviill, 97. g"]O bel'J~i:n! P'Jvolj neL Tel_ 061 6200:507. • Kilmion Re.no oorarl ..] goa. 1999, u:k r.c.s;iS[rnVim, p.rvi \l hi:)n] k! cij~n:R

IXnl.d .., 50 metar.l+'nm;r.p~, "re1.061 141192.,

Vole m.ole ogl:cno moi,ele slati. j, pulem ~ij[~~~nri5~!~:1~r~~~~ web portola, www.dnevniovoz..bo. \~-i;~-,~)~ 2011..ToI.061IS6)09. tako :§Io cole ,kli~om no zookruieno • Krovne nosa~e za SlarcJg Go Ir;a, palie no sliei ispod do¢i do Tcl.063 102957. . formuloro koii tAiba-Ie popunili • L9d1li-S~9ildard) 1971_ god_! 0-1d [ajmcr limarljiil~ motor ~ .[iibr.itkL Td, i posloli no moil; 065,952489. • Mera:des 815 VartLl, 2002:. goo,,) moljoglas~o ... z.bo o
l

I"'dOS.l'llr"" Tel.Q6l01.50 13. • KHr: R.i 0 RS Ii m IJZlll3i1 metalik si'ffi,

,
I
1 1

Tek5:t

I

:---------------------------------------1 1

1-·-------------------------------------------

:Telcronf~dr~a -------I

__

JX!''''oljr.rlJo, 1997,

''''''pot!

~U~.;T~~;O~~O_OOO!6.500 O:~80

• MercOOe5G·I8.0~au[Orn;:nH:;1

~lIIpo~l.oll .n,a O!d"e:s...-.~ :Tdul'u.I41 71000 SMaj<wl

.""1' lu

MlI~

ogI.a~1

Onevni avaz '""'"
• PQrali~i)bJi'~u 1~"'D.s!OBN-a i kampus-a, dvoscben numieaen stan, predD(lSI studenri-ce. TcI-0624393.29!.061 • Pevcliao namiestee stauna Soukbunaru il:1'LJden[L[Il.I.I_TeL!}6.~ 147..:1.E'>!

II. _

,.,,_

57

061>106<;9.

~.,lOO m2~ Ctj'C[l::i pc dcgo v uTLI_ Tel-

• OU) k*~ BrCal1skH b r_ 'pro" T ,1,00 11404El.

s.~57

m2~ 2..

Oovini~U

4l7719.

• Du brovni k, prodajem dvoscban s~a.n u G ruzu, V :51) 1'i.I~! ustakljen hal-

033400-14.0.

kce.se pcgledom 111.1 Gruskulu ku. Tel. 0038, 10418-! n. 03381!-1H. • Duplex kuCa III, uself va, 240 m2 phl.1;: 00 ID!.~ked pij::iJ~.eV~p~:i Ei- Mo6 301772.
Treblnie, • Dun. ipc zcm lie S.tI men !a~1l0rn vi~ keadlccm u Lukavlcl-Ivanidl, Tel.
l

• Pale, iedncsoban ..stan 43 roll In ~Df':II.l:. nov! povef no, Tel, 06j, 5-81 363.

na. Tel. 06691o'J413. • Procaern sum. 56 102, I,sprat:,
vi ran
St.I

D~brinjij

TrgZhU!1,ih

Ijilj;:iftJ1;C-

001137J44.

Vr.;.jJi.ilkO! A~ipi.!~inQ! Dobrinja.

Tel.

Comom.Tel.061866705, Mlij08~70.
• Prodaicm

• Trakc za kontootu

~el-cra

I..!;

krvi

• RnjhPi~ ul, A. I m,!iro.Qvi~a br, lzdakm pos. prostcr 8.0mz, moze

kancclarllc. Tel. 06%84987. mob.00385914194701_

7, ea

• Plac od 400 rn2 u Dcgledbnn, vlns. 1/\ _T<I_OO! 664!2_ 8 • Pofulici,bti.zu FDS iOBN·:ili,kuCa. p+ s, tI ~ troscb na ~H:ana, 'Ilk"i.ltll ica
441 m.2) dvi je gilll"1.l~e]kcm l..Ii'll.ll,ije., el. T

Td.0618l3546, • Prodajeru :S'lSJJ. m2! I .kat! A_ Po70
lieA-faza. Tel. 06b44:s. Z03.

ealkonom,

P:aromlinsk:!!I

ul.

• Kup uiem 1-;.1.1,{:1,I n~ Wrat ~ okumiecei, od Kow~!I do Bjelava, sa urcdnim paplri rna. 062 810683.

2 "red buH"" stole. Tel.

ra

06l4393l9i0'6143.)7

19,

• Sobe i apartmane u Dubmvmku (povcllno). Tel. 00385 lO 419 470,

SI:Jr, Lli aamiena

TeE. 0.61

lljd!~~t,r~\?&:t~9~l,

0,

es ko<l

50.000 KJli. Tel. 001303634,063 58S 902. G!'llndccn"r.Td_00!1'9'n.
1

• Prodaiem stan H rasn ica 37 rn2) j ednolposoban, \'1.. 1/1! renovtran,

9,8368.

• Student lTIl~i cimera (zssebna soba) ked lslamskcg fukulteta. Tel, 1)61
Z!I

• Povuliac ceP1CTOV rD~rili i kami n na struju, pogodno za re1lOr::i e i n kucu. T d. 061 381 670. • Prcdaiem nosjcd i dvcsfed, stare lrigodine,Te.l.0613j.784l1_ • Zidnc kcrnmiClre vo.liM!24m2.Tr=I.06146S .' ploC~cc vrlo po33;)_ T el. Ol~

• A~e:n1.':1ji poirebno "i~ eianova prcdniu! lzdavanie, T-cI.06l4933.23.

• Prodalcm

srau pcvollno,

Ilidta,

• l)o!.r'd;tAn $mjetullj po~lj no predgrade.selc.planina, Tei.065 «9'120,

ToI.03363<}'336.

• Sprm kuce 10.0<1. ~ kole na Sokcf u. • S [!U denueam a il i srudenu me n.1.I

OO18Z9382_

• Gl!ij,Vllilib;=,'o kod Ra.r\it'iga~ 100 ml objekm dev., 2.100 ml zcml]e. Tel. • Gradevinskc zeml i i.b~ prodeiem,

vramlku namjestee stun. Tel. M I J 47 4~S,03J460·140_
• Trpan j-Pel j ~-CJ ire kreverni aparunan blilu mora, zasebna ku bill i:'j TV! we, Le-:n.lSI.I!po..~eban ulaz. Tel.

• Povotiuo produicm 1;;;)!n;oT.J.ir.:luu cemru Tlij!.l~ 18: m2~pr.i.1.-emlj'e~ pogodna ;a]. poslovai prostor, zvatl oosllic 17~_Tol. 001 000 3 19,033621-1 !9_
• f"'ovolj no prcdajem ku.cu na d va sprats, 104 m"2 prostcre, 450 m2 (jku~:niLe..1-e]_ 061 2.01700... l.adni~ka 1 Ill.

Tol,03369!·319,lliili,.

001534261,0038>98.1880741. 696,&-,14,

<,.'no,! 1,_oooKJII_TeI_06! 526243. m l, 6 sprat h ltno. T el. 00 1493 323. • Grbav-ca, d V08. 5,2 mz, 3 s;_p., extra lokaciia. Tel_061 "933l3. • G:rIJa.\'iC:!!I!,dV"OS_ m2!.3; s:p_Jex~.ra S1 lokacijn. T.I. 06 I 4931ll.
• G rbavica, dvolpos. renoviran, 64

• G~\'[ca2IM_M'Ilte\'elit:!~d"OS(lban 50:3 mz, 1. kat, balkon, pllnsko

• Ulcini! ::ipar~rna.Tili lu.k'!i kod hQ1tl::. Afbmros, JOO m od morn. Te.I. 00382

d{5~io'1~.¥ef.~2!i~i9

tj7~"!J f-lrasni-

033i\.21-9H • Prcdajem stan u Luzan lma, 69 kv., ciicaapovcl]n a. Tel, 033621-023,066 3,7a04_ • Prodaicm stan [I N e:d2:arici ma, :509 ~~!5;vif9.8d!1i'~j (7.Li·1-500 K.M. TeL
rmaeu

• Prcdajern S ran u eenrru I liill:e- j,] m2 1 sprat, ceruralnn grlj:;:mjc., Tel.

Zamjena
• "lijen t!.lm kucu e Z vcre il:: u za stan Hi kUCL}u S:a.rnjC:Yll.Tel.MJ .817%0. • A!.ipa!ijno :po.tje cr!.l~a~ mijeujam l,5-wban stan.:l7 m.ll za mnnli uz naknadu. Tol. 002 ,Z, 186. • MojmitoJ evctposoban, f sprar, ceurafnc, Z3I 5.tic;:m- eke n gimnnzije uz dogu v cr. Zw!i iza 17 Ii. TeI_ '062

Predajern vuefon. l34-609.oo2 S~l7 22.

• Komfll~l elburn :1.ivO[injs.k-o earstvo. Tol. 013234-609,061482 72l,

lJ4·609,062582122. • Vd m:a~inu: Gorenie
pravno,

• T:II.bJe!:e

:ta

u.-koido::r.li_

Tel.. 03~

5!0390.

garanclin

.2 gndlne.

J)'QII?UIlO

ret.

isDb I

• Prod. k ueu ~ 1.500 m2. zcmf ili:ut aa votnii!kom~ Vog:CI~9Ll(rivogJ!.I"-ci 111.16, lieea 75,000 EUR·,. T cl. 065 c

• Prodaicm

S~1l

Neumu,

-re.t.0629931S3.

u

VO,goScj,

~ apar-

76142~,

• Zen i ca - center, izdai ~:51: pos, p~ror pcgodan za mikrokredtmebanke, l!redr;!'.rT-cd:st!lvn!~(\ra~ apctcke, 7.,l,JOne, salone j sl. Tel, 061 189, 89:}. W"i'..''i''''.f.lckn:lll im:.bll

336804.

• GTb~v ii;!.i-So~iJ].s:.1 trcipcscbae s [an 8SlfI2/l, 100 KM] renmlj ran! sa [lllrnZom. Tol. 033 617·1'42, 06! %4

Prodaja
• Moo [::I.r, Lufk.i mOO1! flll"ograd~ ni03"2-sobf.l i 6,5. m2 i 76 m.2_ GI'3tis garalno m jeslO i Ilgr.adene k[lhi~ njt_ Od VWO KM SO!i PDV-I,.)!Tl_

797_

b::llkoJ]jd oStI~nj 2..000 Kh-\lm2_ Ti;l061899 2-09. • Hadlici ~ pmaajcm ku~u .siS,_.'9 mt 420-319,'21-187_ 001532,000" 001931117_
p+s+~! m.2 usdji
l

• Grbil

itk~

d vos. S4 rn2 5 kmJ IifL~
1

• Proda]e se kuCa nil Bistrlku PO'"', 2,0 m~," dal ion, 1,2 km 00 B~I."r>ijo iIi 10 m.iru.! [;] h.Od:iL Pre] ijeD "ogled n:a grad. Kuc;a s-c.s.as1ojiQd 3- zascbnc. sm.Iii.!~a otlvojeti im u I::.I~~ mill_ Ut k'IJ,tll ,se nalai'-C Z ga.ra2e sa 3 gar:o.~na mI~s[;ll.. j ~pi ri u.n."dn Lit l. K'Ut.:. j e 1.IpravQ p!l[punQ re:nOVirgi'L9. l.m.1.Ib~Hl. Tel. OOrS422~l,

• Prcdejem rrcsoban stun u Hrasr.Orth 7l tnt. + 1. l-odr;: + bnlkun, 3_ sprat, u cetvcrospmuiiel, centralno.

• Brcka 5-2 m2) s tan s:t:!l bestom, m ijenjam-pmdajem 2::3. illl.ll'l.,l do :!:{1 ml

srvc aa rralnc unist~nje zchara i tuti.h mrava, Te1.06\ 243891_ • Srol lea aa kupna]e u kadl, neproper7.Tel.062<n0817,0331,44-13\ lino. T,I.061143 891.
!WI. pusoi podmetaei, pelcuc, ulosci,
:S1.!-

• Pmdaj ern 100 p(1$lQ It ti ksseoa red-

Te!_033M7-,Z,_
• l?rodl!jem

uzdogQYllr.Td.061 183433.

.

StavniukodB", ... TcI.0611021l-4. 130.000 K M. Td. 033 '3S-798.
• Prod.aj em zeml ju
S8

'Yikel1diLU

1l:Z

rije:lm

T,1.6Z2-78-8. ~l3 )42-668.
• blljenjllm
1

• Trusoban stan ~ dva mania, pis.:aCo: llli.lSln1.l s.koro nova.] pciVOljDO. • Zu.m teililL'prodaja, s mn u Saraj evu 52 m.2 miicni:;uD .i'.O Bilniii LuklJ. Tel.

• Djo¢ij i motor ria akumujator, cktra oCl..IV!.l:n~lmp[jen u $ ~I'eds:.koi! pO\l'O.

:s....

• Pro.cl9je:m vikeQdicu! RskQ"iriCiii dva extr13 SredC:llii objekti.l, dj~na [eme.lii m.a

n:Jl~~~~t~~~a
~i!,J

nD::a~~~~j&u[~3

d\'ij~' g:!.ra~eJ Cllru~niCil 61.E va, ciieml: po dogo'Voru , Tel.

• Protlai('!"tI 2.600 m2 ~~mlil!, Rak"O"ica..:G riloovi ne, ima grndsb vod<4

8"9,ul;,,,m~j

.. Td_06lg11131_
l

Td. 061 49\1229.

634·IMo

35.000 KM.TcJ.ool

,4n.27.
j

• Htmo 'prodajem Kt1Cu Halilooi iea ll~ y:seliiv:;I, K01f(!';'i-SL:;I.r:i GIlI.d_ T-cl_

1'.IJ.1.I1.': 4.200 m2 u~ fLjeku uti: Kr:i v.ahl k.od Olo"a sclo Sohm, Direh:~.n ;PMl:!lizsa as.rill tnCIg pUH~ ~ pri.kli 1J~.kom ~'OO:e i 5tTUjoC, OS I
Lul!:u
j

• Plod3.1eUl i,li rn.iie.f"!flillm~ D_

r:u~~i:~ 1:1: r'::!~~i~~i~
m 2.t 6.. kaJ~ h ft b(!lkCJlj~ c.S· i.swk!, 105.000 KM. Tel. 06U9'i9 19, • H~nol Dhimiiskil, CVCiS, S4 m2,
j, j

Tc]_03l45'-47I,06136<;8H. .' Prodajc.m cetvcrosoban

• Prodajcm ].·soban sun Dobrinja, V s.pr., I Lft~bli r.d Vr'dtc. kod okr"c1.n iC'C, smn 115

• Pwdaj~m-i",_dllie.m p.o:sL objek"iil l.O{I(I m2 + 4.000 ml okucnj ce 511 :a:s~ val lin-n i m ~.-k i:ugom, lj~ m :t.s:iSlr8Jni pOl Sai;j]Jevo·MostE.lr) tli! 17, kilome;: tn.l; j ti yr&[m ,tamjenl.l .. zn :Sll.lm.b_-r.!('s.~. pros;!.CI~ II Saraje'IJ'LJ. Tel.

Tol.ooH49 120.

vcei iii ku~u:Vojnjck~)
00381111617&4,2.

~-s.obilll SIan 39 ml, zn :super lok~cj j:;l_

l:OX~ ~~tQ~2~:~lgOSX8t~
>3J·63 I.
.'
...

-aJlQ,

dO:S~;i:LW

bcSp.I:HTI:lI_ no

Tel

• Mij.cn F[lm LH prodaie;:m stiln nil II idii -S!.InLjf!"o! 1.'~!iti i:;.:a I 5 h_ Tel.

k~n;"'p'el'_T"1.06! 3)6786_

I ZUZClno

po\'olj

J798n_

prm::tiljem

'6

06! 149149,

.' Ogr::mia:n u koliti D.U livaddrog lJi.t::d:n u GradiU.i prodaiC:!Tl. Tel 065

:~:~:!~~~l~:'St~lT~~a~{~l~ 03l{.ll6-436.
• Prwiiliem dl.ll'u.m ;.x:mlje D.::i Mosfillr.skom rt.ld::rlicll~ pored !:estc. Tel.

280 636, 065 224 496"

7610·1 [[

• Hrnsno, A. Silcirb"

d YOSObii.n 52

237,

• Prodiljcmim.Ljcnj:[).m milnju k:uCu !.!, cenl'nJ Trebi!"!jli ~a_ ott.so~'araiuci Stall u cen lnJ Si.lr:o.tc:vt.l. Tel. 062: 467 • R.:ak.Q'ViC!l:~ .akrinje~'p()vo[jno K pro~ <ilt;<m ;oo.n dulu," ,.om.lje, Til. 061 • Rilkovh:a] po]1op. zemljihc 2000 m2 i pos.;.:em tj j it :50.500m2, pmtcll.za~ • RakoviC3, ·Sami n
.G:;1.tl

~_. razno

Prodaja

• Komptel opremu za slastitarntl, burcgdli.nil;l.l,. iI~ t ZolsJ:1Idotc:d KilTIl i d~lli. "rei. 0613 !178"4. .' Pmd.ajcm rnonogL.J.fi ~~: Dz~vad rTOw.~KullUTjJ}j, Stor.i t!i Bill! Mcdi~ cinskeel]dklo~dirc 3 Lomil. "rei. 037 35!
'}57_

06568SlS6,
848.,

• Prodajem :st:Jn 96 m,2;1o U 'stT'llgmn ceniro grad.a, od.ma.h us:.clj i v, papir; II!_ I(on .. h '«loCon' 061 \a3

,_ ka~!

669,

N,

105.000 KM. T.!. 062l9'i9 19, • nid}.a~ 3- I:\af.e 1SO m.2,. loCk ,:;i~ap.i"H1,ll.o,OOO KM. 1',1. 0612gS 939.
• I1idilL, Pbrldi.!it~ Soo:3nski lji.lj;in 17,(lbie~a! p+ I +p 150 m2,jo b!ibt ISO m.2) kod nov~ d1"amijc] l!l., Tel. 1)62

lif,!

2 balJ;.:Oi:'ia~ :sje- ...e.r-j\J&

• P'ri;ldai-tfi1 d "'IJwo.!!IJi :5':&!1u c;ell! ru ZOnice65 ml, n, II ka,u. Tcl.1l61600 • Prollt.ljem stifSOl"i.jeru19 m2, ~vr:a-

3~4 59\1,0336<;)-4! 9_

DO ] 5.6..'" - Pet't?:.lMt:rim9!!"11.1 10 .rn1ii. Bukov::t drviJ u S'...Imobl.idm:a.. Ugatj Ha.noviti (koct:3~ (11"1.111,

• "OGREV"! "RASPRODi\JII

kino, cijcn, 50.000 KM, T.!.1l61 141 411 ;03316,2-081,"''''';;'' !6h.
• Prodiije.m iii m.ijenlam kutu :lil ~~~ Vog.oo'~"-BJ!'l_gQvac. Tel 061 032 S03, • Prod;aje:.m jednoooban :stiln 37 m2+balkon, u:!~ ;ii1l:3ap'tir!iIi (p~ri~ r:o.dij;a [ori! pilrkeri,P toci~ L kU])i.llilo},

<;i.. 2, K/lVm1..T'L 1161 709430_

,"I i'- Tel. 061 294 ,56,033) 14--,65. 061141669.

dun. [po ~~

1,0 K M. Df"cn; ull)llj Kroh 80 KM. Tel. 061 67U 06&, 6<;,4-lNoO!

b~~~:~jf:d~~I:k~ji~:i:a~j

T<I_031J,10,1.

!ir~k!~

• Prodaje.m knjigu Kul rurna ismri· j:a Evro~ cncikJ.ope;:dij:fh SjcCanj-c nOl

Dog)od; 3, T,1. 617·095. 6783-lNd, • A. Polie A-filZa~tro:5ob.m
bEilkon:t
j

• KIJ~a i d~'::i ~ pO dul'l,u:ns zero.tjc,.

3,19,63-

• S,. Grad, Logi.lvinal8, pos, prosoor 42 m2 .. SiiI ubochmim ]l'rnilQV'im.iJ. Tc.l_ • S:araj-C'Ll"Q-oa:.nmr, kod BBI, prodo~ jem :!!larl: 130 IIt2! e'[a!po sriillQic- T~l 033l17·158,066S9S701. • Sa.miC"Vo~Mj~c:vici~ prodajocm no'Vosa_g.rsden i :iH.rakdvl'l i (Ibjexm lOx 12 rne;:.HHil dlcna
l

Tim. Tol. 0373, I 057.

KM. Tel. 06124 n7l. • A.. PoJje A~f;axa~ MP 70 m2: L T ,pta,. Tel. U33544-722,066127 979, • A.I.Poljc, H fuz:l, d '11'00. SiAln 59, m2] I 'P-, LSOOKMlm1_To]_06! ll%10_ • A.ti pl.I~ino G~r~Zil:,prodi.ljem !..roSoJ 1

k::n) hftt

i'ug-Sie"'Cr

1n m2, 8.
j

9S.000

• IHd~i3- LL11ani, j.·soban sum, n spo.J ig.",i." u <srodi. Td.0336l7·651. • Ujd~2I-Lu~ani.~ J. Fif,icij:G I spra(~ 18 rn2. T.1.06<; l76381
j

• Bukava L~ijep<mt.l drva) I m-elilf - 70 KM. T:<iJIlI); !II ~r::r::):jIe kra[ cl,m!!! 1',1. OOl 424 l20, 063 ~97

• Prod.ajcm end klopedlj~ Meksiko.. A.lj:;l~k% Del!,l;hland~ Bihat_ Tel. 037 35W57. .' Tri n-i;:i:spmvils f01Oilpar;;l~:jI", l'n:!.I~it.Lu~~ TV. TeL 03.1 ~ 51 OS7. • Prooiiiljo!:m cmogors:ki pis,

226_

7926· \ II

b1;nd ".".~ 36<;.

V;!. 1. Td.061348117.

• nid"b-LLiian.~! pTodaj<=m SUn m2J cemralno, llis.:p.t:il[~ dje-m~

v;dcniu_ Td_033624·20,_

5) ptI

• Prodaie'm i~d nClSOb<!.11 san l.t cen· tru~ ,1.1"1.31 m21 Visnjik, Te.l. 066 287 • Prodi3j'em jednosoba.n Stall) cen·

.11ija!~pnxl.!.Ij~.m kd~udim.1Z1!:.g!'i"!~ okucnlce 422 m.2~nov-ogriid.nj1.l. TEl. 001 »l,47_ • Uij:il~ Jl"rodaiem s;!amb~f1D·pMIO"lli ob jock::!r di rn_ 12.x8 m} okl.lc[I icc 441! t.Lo.vograd[li:iL l""e-l. 062814659'_

<or,Moj""Tel. 001 243923.

033649-3! 6,033 690--059. • Stan 56 ml n:il: Ko!;:, brdu;t
M\lh~IfIr;d~ H~diij;dli,o:.
1

I05.0CJ!0 EUR~a. Tel. ul. Tel_

061 W 7>2• Plinska pet

• Prodaj~m

gi.ljhe

2>l

perad. Tel,

68ll-lNdt
Enlllla

~'_~~l=~~U! 01rH~¥:to:i3~~
6
1

Atlas S"vije.-

1'd.001817960_

b:'fl

ild:aptinm

5lallt

...is, pd:.-.:trnJrl:. 27 m2l.3.

• Prudt.ljem ku.cu fliaSr,lral1.l,garn,"ll., prilt~ci ob j Ck:aL, Ijctm~ J"aJh.in till plat' 46Q m2! ct-:rnar-llio.1.!.1_ Tt:I_ 033

Gc-'tro.... 1j fCIlOVU2ln.;;'j 50_000 KM_ a 1'01.061 50) 960. • Az.iC-j~d-cv. k LLC:J, svim Up<! Ln:bli~ 066~45203.
• n:t~.tii$! ['Ii m do~votilli'na i [llilli: .3i80 m2_ T'e~. "k:afi~_ prodaje:5,,"

• AI [paSi.D(:I'j gars.onje.ra

Sp.1

63)·494,06125) 567.

061119180, • Sum 70 m2 A~.Pol je A f.Iz:lJ ,3. ip. TO!_'43-146.
l

49/l1l.

442,03362 J.7ll.

r;~~~~~:~~;:ij:K~~~c:¥~~~~~f~
1

nil dlmnj'ak

0336,';-4,7.

• Peele) mladc

rojli:"'!>~' okvil"R. TI;]. 7

• Prodllkm in ...cmar robu~ prnlecu opr-et.l~lI'-ll.!.IlJ(Itdu.l_ T~1.06] 26.5343..

",u"-.!ii.m,,- To1.061437 ,,8_
l

• ls [. Sa.r;ajevo J)ttrccJiJ s:a svi.m ko-

• Proct ..jc[I1 klJC;u na K()biljo:i~i~ ] 3x9!n:! 1..3.50ml. Te.I.061339187,

• 'I wnka kod DubrovTLHr.:a pJac l4(J m 2~ gr3d:c' .... clozvol:a". ~gll:d 1111, lIIore_ l' 01.0014833 ,g, 00>~5 2041 H2)"

• Prodaicm iku~1J Sil 'b~!Slom i gao
G~Od~Med~~~~t el, ~~ j~

o~7 s
24.

• Smn pmdajem 5-5 m2, oIkupJjcn, 'l,J1_ FUllfcv:[IIe:ka (u s.kIQPY Pi1;'03.r-c), t;,j,ieil:a po dog:ovoru. Tel. 0:61986 629.

Td.031244-4 17.

• Svl.t1503 mp~grd$kih k::itJ.ltl! Bi.B Il.a jednom disku za razllc nl!mjene.
1

,75436_
• SIare

• Prod. 'lllven[;lr
prozcre

7.:il

(ri.zere.

·ret 062kom"

L9~i

061 S52976,

Tel_

i,no, 1/1, 4;.000 KM. T<I. 061 36; 690. Il)l""'m. 979.
• Blngov<lC In] kuc::!

• B~stitrliiil- Bl..u:laktn'i,ci1, 1/4 ku.cr;;1 [i. s:!an 49 Iil.l i g!.lt.i.l~a 15 m.2~l,.S"lJeod""'Q-

• 1viinica, 8: km od Du Drovni ka 01'. N el,Jm- Ra~'m.h N efol,!l~lJ:Sj..o: ki3ll_ ,PnJi di3.j~m ktl-Cu. Tcl.06lI4166'9,
J j

,,!.I/I. T.I.03J,12I;·I99. ,k,Jig,. T.I.0611439H, nju. To1.061<14J923. 3093l9_
• ProdOlj em kucl.l, u kucu! Avdc kucu] • ~.rodaJcm .. Prnd.ajem kutll
k.I

• Prod:;licm k"utu :Sulir.s-MlbIsta:rt5-1 InZ -t ler:il:sa 24 ml! voCnit.lk 1_2.50 m2,~ C~U''Uj ~tri 01-

• Smp, Boinicka 109 kuciil. s.tl. JKis~ lcwl11m pros~orotn Qd 80 ni~ i :Hat\Om l:mad~ au m:praonica t 'pilrki ng. Ult!Z sa !;hLVElC ccstC"_ S .... r-{:novLrnno,. $V.e ko~ c mll.n:il.lii~ ut.e:dn.e] ,",Ia.sfli:!:il"vo [}1_ Tel.
1

• P'rodilje:m Brau nov-e m.-eZiee Zt!I briianj-c i el, np:ilf.[Ue, Te~. 0:61.323 906, • Pmdaiem d:obro [)i!1.1~!J.e p<llo,tq('rriZiclereizamrziv.are. Tel.061l 56309. • TI,1.r:is\itki VQdit '" ~OOlYTi:nickih de8li nl!eija Bi H"'. T e]. 061 757 92,5~ Z.cn.icii.

jJ<Jvo!ino. d.OGI164 136, T
• K~nu g.iJtni I lim jed, [ooelj,), povoljna.

U]e]oj}'~'ica"',4 (U'osjitdj

136

T,l,

061 lM

~vo:s-

Td.061264 1l6.,

• KrevelI5[b:100(di"Vo),s.kowno.v,

0617J56QS,

• Koo, b:rdO;.,st.."Il]. 3-8 WI VL:s. prizcmlje:, ide!.ll!.ln 2a il:mdeti [e_'·el. 062 I lO72.l. th'osoblln

T<I. 033 S>l+12l, 066127

SII

o.kucnirom

i

• K-crl". brdo, ul. Amu.l1iii1 H:[).ng:ijii,
~'laJl!.2_ Spr::"it_ Tel_ 033 442

k u~uu Dl;m II;ID t.OlQ-

• Svra~ioQJ~r$Qniera 25 m2'Jo visako prizom1 j,. T.!. 061 3585S5, • U H~dhti rna preda [I:T.Il lem Ii i~le
s:i.I

• Pn;ld. KJ"e\'et 2oo);,9(;I! vrl~ povotino. T.!.06HW034,
S:kP:\~7:;i;:.tJ.~~ ~s~if7~. dlUj-

9'J8; 062139 O~5.

II ijdu! T cl. 065

I;i, l/LT<r. 033,12-,,7;

ru~evnl.m

objektim8,

sve k,omunil-

061155 7!.9.

• Br"(:k~· prodajem [mipo:soba.nsmn 94ml_Toj. 001 839592_ • Breka~ '[r,l)S(]bap komplerno sdaprirnnl 80 m1! I Sptil\! sa doom nove

• Kuea8:'i:9 i gar.al:ul40,OOOKJ.\i~ptIred :asft.ll La j 1.1JOO m2okuc!1 ice, A hill-

,ovi,;, Tc1,005335075.
• K U Cil !SiI b~10m,

• Prodi.ljern d.DjB~ Vrol;ii

op"".". Td_061IOO424_
l

"'0_ Td_0~216"6<;. 33)075,

mo,l-t: zamjeoo

l3

06! 160068

1

Veeil- nm'ijil gra. Smitjlo ...iciiI. Tt:l, prizemlj~, sproUt

032,%)16;003199.
• Visoto-

• U Z~¢u 1'11.1ijepo.rn !o};:.:iI.~ij pro1 i diljcm kuc!J1CijC:[}iiPO dogo\'om. Td. LtJk~ br. 16!!I)i)S_ pros[.(Ii' 5'1{(: djeiarnosd. - du:plek.:s ~ jcdnosobl!n, O~UI"'~ tli::riJS:;I pwt~:renj,!.I!

• BuCa f-imok] ku6:l2 Sti.lll 1.1,] 26 m2, g;:3.rL1Z::a sura.. bitst03:j, p<Lrking 3 :;:! uta. Td_'U"7IS. • Ce:n mr], A. Jabu"::i~ dvos. [)rilemlic -:11,1:5_ _gra,d!li!.i)
j J].

• Kueo:sa 5'VLmpapirima dev" 1O:x12 i 500 [112 -okucn i~ R'fljlov:.'ll'_ Tf!l. 005 • Kua. u Dobrow\,ic.imil 1/1 ;. 4(10 rn2ok:[j~!liee

~~~~~~~3~OS~~~3~oCll i;;~~~.
J

• Pr-odiiljem

i ~ka,

7:50m2, pogoaan ~ 1"01.061130 !29.
;l;ar~

""'Ii.nu Bl RoI,nd. Td. Ol3/2J8-504_ • N ovu mOlOf[lU pilu Sdhl200 KM i nO!vclku p,ejotul300 KM. T,l, ool 4746)1.
• l':"isKi.lI.ne l{ilSC na kr~d.i(. T eJ. 06l
l)j

• Of"",

1~1

Posao
3S48·INd2

Ponuda·potraznja
• Ct-vabdiin.ici j'VENE~'\'" u N edlartcima po Lr"(:bni.l jednii {!) radnic:a O!:ilI ]mlL.l~i"anre u .s.ali~ do 3..5_~od, !5l~:rO!i t]. Javiti, 5.C n;a: lei.

KM/ml, "]'01,066,340748. • Ccntu VallC3Sa., 73 m2 troso1

S7 m2J 1.700

1'.1.00>33507.1.

$!i

ko-d ~kole, L!ozvolol'i1_ ~m]j~

• Prodai~m tiJ~pu. kuctl ~ a ...Jiji}m k(l(l! Vi jr=cnj tl;: (\l b Ii~ini 1 ["1:3 ~ ku6;). Tel. OJ 3/239·910 iii 06.146 439, • Prod~j.cm m~.l].i'l.l nd-cvn'U k UCI.1 VfbI!Jliu~:a I66 do r'~~'Qf!.ll'l.I ~Kib~"')

6x5 5
J

62.000 KM. T<I.436-321,

• Vog~Ca njer~j m~

S09
l

gilnll~1

mogufnos{

• M-c:d.tven I]iem t.I~ke Ci3.ii1pe z::! lOene) lcrn;ke originn.t pO\fQ,ljl1o. Tel. 061
l

899l09.

plinsJ::Q e[i32:no! l 50_000 KM. Tel, 061

KM/ml. T <1. 001 89920-9. • Ctn t:fl r, KoSeVQ :u I-! 67 m2 TI, k:n
j

I).i.ln! V:P'J [l]ifi.! i.sIOk-7.;ilL"'i)d~2.100
j

1',1.0657&9890;J i0038I 111.67\903. 673906, 906.

• Ku6i!:"!J Mt=da!im::i i ~dl!!l_

• KuCa u Pofali~i.rn:a u. duplol:U :sit ured:n.om tl'Qkl:lme:ruacijom_ Tel_ 06-.5

v!. 1/1. l'O'iodui' 06121n4L 00114HH

5"0

prik!jucko, Tel.

• Vogo~ - r~4Jod2ljem $t~!164 !t!2~ 1 sprat, ul. F. Merzu:Jc.:il, c ijena fiksl'l:il:

• Pmdaiem mo [el na Jablall.tc.kom iC""".M::ru]l :Jl.raktivnoj 11:0 loknd'i. Tel. • Pr-odaj-cmllQvukllcu Blilzuid:oho1i~la '" A K V A" 8x9 (rTi:tCn"llie~ ~pr::i L i

70.000 I(M. Td. 033651-735,061479 616. • VQgOS~ill jedno:s.ob.;:m stan li'CE:mru

05l033. • SV~ V~{C. rez.m~ i!!!rilde, lilITLp~ri ju) brod!iki PQd~:sobJ.l:Q r::tta_ Tel. 00.5 689 ....

033/235·24,.

,20.
[0;$ ~

• U u~o~lilclj~kom obic:klU :po. uebna ku harica, konobar i konQ-

• Cel~!at! ~[:an 6[) mlllIl !ii:Jl'.) ttl. SCfloinc. uselii~. T~l, 061 5-·119268.
1

d:D~lU~: kJ~!~:;~ijo~~~~.~xo~; ~ji
• Moj mi tO Oli m-pijs!ka, d'roSoc:3.n S4 m2; .5. ,kiJt} lin! balkon) c-g' 93.000 KM. TeI.06Il47777.
J l

~t~
nja~ •
U

kM~r~::a~~~:;"dn~ac~rijil~ si:ld~njcm .sliJ1J.i!.l os.tili:'dll ~jj CLp io".49.00~ li:M_Tel. 0629932 53.

• Cell rj loka.(:iie p'1JI 400 !"1l.2~livad,!.Ij bi.l~[eza kuCe, DobrOOe"ici dDnji. Tel.

06533>075,.

KJl1Im1_T<I_061878'~1.

• K LJtu :!I!i 4 $I::ana~ poseb n i ul~i! mo!e pojedi n~c.no, 1.100-1.2.00

POlKrovljc),T ,I. 0611 S4775.

• D_ MilIl[.a-! l,gnHLnS~a~d\'(lip{lSObill:n. 63 ml, I k." C.g" lada, 124.000 KM. Tol. 033 7! 1-66,_

• Pwdsjem DOVl,J kU'1J u SaT,aiC'Yl.l~ ni.ls.elje Binje.tc:'VO, Kuea im a ui spra· lii~ :a.ki :>:pr.n irna laS, I.lbz:, Ok'Utll ica .s..... Iloviiii l"Je 1.QOO metata g lJaai1H n ib ogrndcnil zidom. VI:asniStVQ 1Jll' sve !,i kt.l ii!eno l! Stun •._Td. 002 337 S'I.3_ • Proda~em pl.i.lC m~ Cmogo.'rs.k:om p d mOTju (EJenll}vit kilt.! H. N{lvog}.

'<on3! ml_ Td_033433-980.
• Vogo~, pf.Ddiijem

VogoSCo

l

prodajem

1cdnosobiill

,'I.. nilIVa IILTci. 06 I 149183.

pos'. :prOs.u:H,

ginal ofLiem;alnc (Nepal i perziiske) i bo~nske .citime i !StS4t. Te.l. 0.33

T,1.oo2Il~ 55 1,06! l)74-18, • Dobr-o otuV'!.ItI-e .rutno tad e:ne ori452·0IB.
• Prod,

klas:a, 'prcpeHcc nosil [e - ~. K.i\'i) bUmt.l5 god prepc:litLiq; dub.riv:a "(,,,--COl ilL! 50 J.i:g - .5 K M_ Besplg [t.I.!.I 'OO\I!"-:!. d

h~ii~~~~k~~~~:~A~j

ro~Ff~

bar;"" Tel. 062 11378.8, 7S1H«
.' POl:re[)an fI r-ovj ercn t fizLm-e:r:aDe:u l (sa p:api r.ima)) ;m po.moe s:mr.Lioj icni, Zva,;oo \ 9-22 h_1',]_ 033641-400_ • ZapocniIe sopsrvC'ni j)OS:il.o proiz· vmhJ.j'iJ;[noCl-crL~ni tJ Ij~;Io i ris::h p:;l.Ifeh m ma i drugi h flr-oizllod1.l'pomocIJ k:n.jig:e ,;iEtcricn;a, ufj iI'~.Tel. 0:32 244~417, • Z9p(]C'.ni Ie SOtm\,e fii f!O~1l idejOifmil kni,g~ ,;iVomc mllllh bi.znis::t .sa 2.500 ,id,cia'". Rllj i~ na CD,- u_ Td_ 032

'1',1.062295919. T,,1.065·3J507'.
• Dobrinj:a

• D, Mal(i.l :z.gradi.l S i!,auiI, lroSOb:ilfi 82 m2, 3-, kal,t l ift halkon d .... striiln. o
J j 1,

• Mootar, ul. M, Tim. 26.8, prodi3jern ~"litJ 67 m~~ vl:lSni~t1,il)~ ~d.!:l.l?[Lr:3n..,j sa 2 • N.Gmd,dvm_S2 \"omai.sluL, e-XLJ1:.I m2'tIVsp'i,ul. Pr"PO'Y'CIlj.n.o. Tel_ 001

061700279, dv;iega~,

B~c~~~~!7)P6T'';.~~ill i:jc~a ~ ~:aJnii u VQ~o{Ci ti~ W~l,J dopbll,.l_ TeL • VnLlnik~ku6a:sa

dcl;oli"'" ",,". Tol. 0, n\7-,88_ ; n.ib,"]',L 001206345.

bcu

od prokrom;a

22 m.3

1

• Pi liid domilcLb koka. nosi!ica, m] ijanski h j ~r.c::bibf,ki zl:iU! i h i 5.rebrt-

244-417,

",Ikon, ipi>!lrumom. Tel, 063 2889'<;4,

• Dcsc[ dun. Iivnde, di}zvolj. StamD. i!.!;~dnia~ bli~u ~,kole OobrIJSeviQ_

-rol.033638-125. • Prodiljcrn plac Trnvnik-Kal.ilnJ·
n,:J1"850 m2~ Qbjtkat

\/\. T,I,M 11312-68.
500 m 00

tri7.a5cbna5lalla

i

• P-ot:rronc 2 fildDLce ~ proo;]ju pi tc i pila,di i 1 koi1rOb&.-_ Tel.061 247166_ • Fasi-fudu iPtceriji 4'Arti.i}1 pone· bR!"J pic-rnai$IOr~ pom-otml: .-adni~ i 2 konQba.r~. Tel.0611J'930B7. .' Burcguzi.nica "'FlldIlQ"1 1.1], J\br1ial9 Tim br_ 30_ I)QLrt,bni: J)I)mocn i r;adll.ik m r:adnic:a u kub~njj,

493311.

1lZ""U. T.I.061148785,
749442.

1 ~x t O! .ncdovrScIl

~tLf~t. iJJ::!~~11ii ~VO!olrsn,
141012.

3~ dVQsooon

S4

.m2! 4.
8S ,~OO

d~e~~~nJun:~\~-~.fj~~I!~j:;

• Dllbl"inja [! FBil-~ 'SHI.o t!'-oiposobi.ln 87 ml, I sJmn! [)ilHum., Te~. 062:

vog aka, i>!i,u im to, Tel. 002 8l3, 139. 0622-.3416.
• DIlJ.!.i.i::i Bjoa~

• Do.bti:nji!~ proclt.lje-.m 1'Iae vi~ r It.II dul1J!"1l :-.emlil:"_ TeL

im:.inic Le6::1 00 m tina rijeke Stl SO m ud!.ll j-en.i cd im!.lf.! j::!! si3clJvaf.Lil prirod:a(ll sve zagrndeno ~iO)tlhZelje"!1:ti: ~api i,li)oel ,gta;'lt.1-l!: ~tl! kojiil ide za '"rnovo udaljeno l km,do ~cb Gruam.ic;l i}sf:Jll, -od :seln 800 mel_ makad.anll!!! s,...'e V] . Ciiena po dll,gM"O-

~~; ri jck;:tj il:.,'ori

• Prod,jcrn pI',," u-zcesn.l,do2voljen:ag;L!.Id.nj:a.

0,,,,"

1.350 ml,
T-el. 061

I;Crn.[l;I',200 m rJ~ N tr-tl'"Li'e~ 500 trl2! ..2. l,S I(M·I m2. Tel.061915 556.

• Zeml ii~n~ u GlavadC::evll

• Harmoni k.a vr.jJtj]~ prodaia i ugr.:J.d~ !1i:Q!jtdnokr-il n:a i d ~'okri Irt!.l~ Sill dvi jc

vodilice,Tel,(j61511294·. • S\'e "l1ili! roClaJle I;ft"!;!,(l:C! ~k d
vei l.'i(]~jLa}.

POlraznja
$~[.Ifi !1"l2~ til.!

IUt L'Od~li.1m"e'.ri i u. ~rel. 065 8'02782., Tel. 062,547 .587.

U

.;,:v-

• Bu.ndu od n"'" ve!. 4+46 (00 gb·

Td_06! 778><6,033113S13_
\'iil1J

• Pwdaicm divod:am:a

• Z!3.j)Osl-cnop bll!l d~ 50 d'l~i n:J{~~~~OfJ~~T!F.~;t~M~~~~ kn:skoj osobi (Agenoiia). T,r.06l677488.

pe.riQ{i

potI'J:~

ru, Tel, 00 168609.1.

POlokll, ,- e], 033/659-756, 061118 83l,
• .P.rotlaje!n sUim'benQ-:posJovru.l kuctl "Otl=lunO"ll.l"r~ilmU:59 grljan iem tl

~v"Ol'IJQ i B utili

7.ernlju

Y

Ala-

j8-l9 (lO pad s;a[.ldale i I;ipclel i ~_ g:ardcroby 44-46 (udiie!a) koocim;). Tcl.062547 ,87,

• :?:. obucu

• Mlitdic Sil ZI.I,,~enom S:SS! ;pozna· ie- r,;:nglesko!;; i spimskog,. [ad na r.aClIn:aru! I:"l'SJ.:i i':!os.ao~ KS_ Tel.. 061

Td.062677l8l.

• P,olrC"hIlQ vik rna o.j j b stanQ":;! za i:i'.ni!jmljivanje i prodaju (Age-ncij2l). manji S!.iLn il[ (po.lnad kJ i-

t~~tI~ t'Dj~e!_
002157900.

• Pccl~ L.R. koonice d:~ nllsravKiI i Mob_ 062, 930 MO,

381 S02.

i=a~~:~~t.:::~~~iU~~~~B1.~!Si~~

• Orebi~ - d ~'Q$p~t!1:t kuta~ b~\8! 'vOCe, vl.. pilrking, ciiU'nra,sv~ pod ic:d~ ~~~l~,too~8s!2~1;~~(}:~(3"niOi; i m~

• Dl;mj jJ Voq.o~:ib kY~~ "5a s'i.'im praLeCim obje.kll rna i okutni-i:cun otI.

Bu"" Po,ok", Tel. 033 80! ·186. mom i balkonom
• Prod.ar~m stan
J

• Agt':ne,iii pOlr-t-b9fl g;LrSOnjern za prodiijU

• P-cII;"~;::~od.r1;I$h:..Tr:1.0024406.s.S._
• Pri [k.e: za gi'ab vrto pmrOljil0. Tel.

T<I. 06 I 114431 , 641-458

56 m 2, sa flodru· rnoZe :5i1 S'lvll.r.i.m;:J

i'n O. Tel_062 617 488_ • Ktl pu i ~m s:[an do SO m2-.. n;a relscij i

• ClivilIl,l.l b ih d.LjeIc 1..I S'l,l'Qm S{ilItLll na Groovid ked 2etj i Dog stad.b:m.:il:, Tel,

58

S-11, ~"'"

,.

Dnevni avaz
die nice i rame od~tel_e i1.: I':'Bi H iRS, predejem nculcaenc certiflkntc. TeL

• Popmvlinm kompjmere, laprope, instati runic wi ndowae i ostalih progTllm a, ToUIM133526.

0611.ro5~1 ,060003691.

nie rcpiha, J m2 ~ 1 KM i namj~(j)jal ugac ~ 20 KM. Sarajevo:

• "'HIGUENA"

~ Duhinsko

pta-

adre,u.T.LOOL 4S1 056. • Daictn Insuukcije srecniotkcdcirna i atuderuirna 405,

zub ni h proteza, radimu vikendcm.

T<I.06Il41544,Ol3671-845. 339.

T<I.0615139~g ..

povol

mo,

rad na sna.ga pc dagcvoru,

• C uval , bih dijc", " scorn ill vasen :StanOipO~Jal,J_kLLi:i_ Tel. 061 220782_
• Au LOe[~J.:: [rie:arskoj radloni .... SL:3Jt.. na Hiiliit pcucbau autoclcktrilars:3 lsxusreom. Tel.061101689. • Englcskl-nlenaekl, ins trukciic, prevedi, dipl. radcvi, diasertacije, profesoeica, Sareievc-Skcuderi]a.

he:mije. Tel, 061177

Tol_06335I

• Kupojcrn :Slilru devlenu stedniu, ra UJ.U -od~lelu-obve:t:l1irt-diQ,!1,ice_ 1$pla [a idol nzak odmah 'U FBiH j RS"

,no

061 141 944. 1'",1" 061 587 72l. 683.2-INd! povolino.T,1.001 13S 190.
• Iskue
[I;:J

• PO"'I;J!joodaj~m insrrukcije iz maremadke i lnformatike, Tel. 061 35-8 • Prilevcz pumlka osobn im automebilom, Tcf.06H7625I ,

• Kupu jem eraru deviznu 'led niu, nbveenlce, rntna cdsrem, dionlee, lsr~:I~~~ ldff5~{7 m~i~~ edrneh u FEiN iRS.

• M,Q[e:r kre,":lj sl,et uje, kvel iretno t.rofcsorL~~engh:skog,

i

• !\iolel"!;ia is-_kil$l'rOm ~:i!: iemlil~].,e N laved i mclera], kvajhcrno, tis(O 1 po~·oJjlJ.o..TI:!.OO13n 829_ • Moler Emir, dove, kvatircmo, i?\l'Cldi molerske raeisto i povol i 1l0 ..Tel.

., - po'oljnu_ To,1.033800-,14,061 922416.

.' .Radi rn ~.-:i janie, nlije.njam kenvcktore mdlla LOri.m13 i ostale poprav-

002559738_

!;romBiH.T.1.00190Hl6.

Kumbi

prevl;,lOi'_ pu mi ka i robe

• Radi m cemretnc grii:mje i prepravkegrijania. "r~t 061316 816. • Radim pcpravke i peepeavke na aistetnu Ctijanis.) a. _J1I.dim. i nancvo.

ToI,063!14740).
• Agellcija

Uj\ie.ka~

• kUCDa njega

pomoc starim i bolcsni m, 24 sates me. ToI.061217641_

i va-

V~~~i~~t~.s ves f~~ ~p~'ln(:

~~~:JrO~elr:nOe6utk7~taj~i~;,£OO'3~

lOO-~16_

• Stolar, kahlnic, plakarl, pc mieri, .verL~:3~pt.!:nodrvo. TeJ. 061.82,806_ • Povoljno vim jske roleme, atu m iniiske zalualne, trakastc zavjese. Tel.

.' V!JdoiJi_S'tl3 tater odrbva Si[a:n.l i postnvlja novu lnstalacl lu, cisd boi Iere, sve uxgaranciju. 061497 622_

re,

ra 033 64S·475,06Z 215 719.

• <7 epser" s.o.d., snvrcmen Im m:!i~in::un:a .fislimo: n:lfnj~l9j!, unuc.ra~DjOO{ BU~.a1 eepihe (rese), hlsonc, M~C pcdove (zasr ita). Tel. 033

Td_061264l64.

• Kupujem lomllcno alate, dukare, tQ.--.,.a.n~ i S~'C;: 'p.-edmt\t tid zlata, najbootje platam, lsplara i dclazak odmah. • Ageneija za ku pevinu stare deviznc stednic, 1(1 me cdstc te t dlcalce. J:)pla[:aodmllb.·rel.OO2451791_ • K upu r em sreru deviznu ~t1!dnjul rarnu od!iteUl i dicnice FOiH i RS isptaraodmeb. T ,1. 003 595 640.
1

~~:fob6~~~f :j~~enfi.miJ
930078_

• Profescrica

heml]c dule lnsuukcli uCoellicima.

061214l03"

• Staklar 8i1iskustvnm rod iSVf!vrste staklarskih USIUg03, dolaxlmo na adrc-

ToI.061861123,

• Pn;vot p I.J I !1,it:Ei, luksuzni m TIl CI"CCdesovim kombilem L'Li! sve dcsii nncl]c.

• Prof. dniem sale gitnrc. Tel. 063

200~3,061524461.

• vodcinsrabner . _S.1.:i vodolustalaterski radovi ltnh tctno, brm,

• Elckrricar viti opra ...ke i monueu ' 'CI_instalaci [!!I! petit bojlera~::iu!_ oaiguraca.Idr, Tel.06126-190:9. • Radim kafcaparare i vcdcinstalareeske poslovc.Tet. 06l2Il6168. • V rsimo sn lman les a VHS na DVD, S.2n11je'Vo.TetI}6J ~8942.1. • Radi mo mafinako mal rcelsanle svcvrstclaseda, Td_06Ill8919. i

'"_Tel.061W!947. • K V moler kreci sranove, kuee 70 388242,o3gA5 •.
KMI radim SIt"tQ\1:;1njc, farbanje, pesravljarne ukrasni surepcr. Tel. 062 • [f,i.s trui ram dake i srudente it mxremadke i !l zi ke na II tdZi, cas 6 lC..Ao\. Ii ~ bo-

• Mnlerskc farbarski radQvl"glewvaeie, rnclovan le, ]aklran]e stolnrlie rudijatora. Tel_0612.61S9S.

j

• Dalem lnsrrukci]e iz matemar ~:kc tekom ciicle godi" e. Tel. 061777 S47. • Iskusae profesor i nsrrul ra matematlku dlldma Wipj-C~DO) povnllno, clol:iizi'\la!:l)jku~i. T~l.Qij24] 7695_ • Red lm pcvcljnosve molersko- farbarske r(!d:o~'~ ukl jU~l.Ijuti i stolariiu. • Vodolnstalater, radim nova klilp:atila, b .... j".H)vOl[no, eisro, garancija. .l<l!.

• Arhi tektn vrSi seuen i nndzor nad ~~I~~~~~e.l64f:.d--zapa!Shh radow. • Parkcta ... ~ poSt;;!,,] i a, brusi, 1"k ira pilrkeH:,~i[)Od! pcstavljn Iaminat. 'Te-L

033/621·733

preclme,

t.iSiro. '"el.

1}61 199 442,

1'<1_0336.11-976-

002177796

sunu deeizn IJ stedn iu, i d.LOUICf svih firmi i {ondov" lsplara cdmah, ToLOOl 375634,
["QUI.U o£\em .100%rt:)jbo~jC'p'[~tafn
1

Kupuiem

• D::.jem ins trukcije h~ bOs:Bn.skog jezika (gramauka I p mvopis), lekror:i~em t3ipIO'IT.!i;iJ!:e_ magi$t3l1!Jtc i 1"840ve, ToL061 S64536. Pro:fCWT mat:crntu:ike 5i1 lskusd::.je inslnJ h.-ije d:acim:! i ·S;['u~ d~nrimiil uJkom godine. Tel. 033
[VOiTi

0]3261·555,
• ~ :ida,,}," i~eti.ja i ni~

• AXLLI-na. gecdctska si! uacija, Se-odcnkc snlmanle, dioba, oblljesa vanje medal etaiinLt1jt. Tel_ 061 207 148~

sraru devix-

oom.b. 1',1. 062 7l.l 57),
065027864,
raml:J
.' K],I

nu :;:lednju rilm u od:;;~ctu i diOD ice s,·i h fi nni i ({IndQi,/(34' is;pla~:Q. i diIJbl:;!l k • Ov.tii~le.na A,gcndia za kupovi.nu de;'liz_n~ tre-dn jt! is:plara odmah_ T e-l. p!.l ri;m :5u.ru d evi:;mtJ 'tednii;l~ od~mlu! ispJ na Dd mall! do]a·

• Radlm mill teriaa nie, zidan]e, ogradu "rota, prozom. Tel. 062 4:5.1

• Strunu, tel udac namiesram, J,,--'¢i m suucno beebclac, uspiesno, loveu ledjma. Tel_061 5049&6. • Svc vrsrc gluvcbcl]e

'1'01.061397187,

791.

473-574,00! l82301_ va. T,L0627J9 347,

"'l's.t u:sI'U,R(: kucnoc
:5;1.:9.-[1'1

Td,061510658. 45S~30.

Iii boles:n.i!:'li osoba.

• Profc:sortca engleskog' jezika diljc ~:n-5"[:rI,.d<,cijei. pn;vodi ij~'t' V[1)le It:kniJID.iiadr-e~
1

Ii «'''0_ Tel_062941274_ • Rigjps. rna is [or, radim s,le 00 rigip~ ".TeI.061504338, I,m;",,", T,1. 06Z3 I 59,7.
~d~ig!rJo~:j:~~~t:!'~i:;~~~i: • M alets:ke
liS] LL,g-e:~ lap~le,

• Rigip:s,m;a is [of,s,lem:l

fLgi:psaitkva~

arrucno, v_1.sQk .pri,li$;Jk~ !,lJII;lla si Q I,!,:;R. Tel.OoI504986,
Lema Liteo n:a A lipa~ifiom K!ll.Td.Ct611579"91. • In.S'LTUi ~JD d""kx
j

tjjeei.m

ToI.061 J.49294,

St udernc-

r~o! i u!, bs. 6

iz. ma-

• Vriiim p.r-l:VI),l putnika:sa klim::nizinmim kom bi vozi 10m, !j rom B iH i

• Profc~onalnlJl ti~~eoj('ku6a;jpo!iL objeJ::.cLl.a, Lepih~ i rlilmj~Ul.ja. Tel.062 • A.,gendja "'Teran
f.I

llg.r.ad.nja

.imn".d",,"_ 066nl731.
p~

Td.0613l7 593-

• Brnvar:sk~ rndovi ...dolazim ,._ Tel. 061 2Jl 078_

ta~!:eQ{~p~~~~dl:~~~~i• Daj-er.n Td.001214111, je:5~~: 7.ilm,pol'Oljno. -en.~[es;kog
Lnslju~dle ~~

03316)7-Oll_

~O~:

d,li" Tci. 00 I 122310.

Ijelih,24h •• v.,;. T<.l.061557022.
• o.~bili.ri::l !ella bi nidil:a
j1i1

jegi!

SlarLll iobCl~ moru u

v~~l:~ h~nte::i[~;ia~~e:~u;~.Llfcl
dcvizDu~lednju, isplilLa

~

<uci, kod porod;'e. 1'.1, 002422 m. Tel.062n'107,
• Pom iI~lt'I

615-67).

• Piz:ioiC_l'alJ'CU [" dolalilk Ila adres.u ki I;u::zit-enl:pi j:jl r!;:h(ib ihl:;!Cijs! Ir.nl.!ia_bt~ P'OvClljno. Tel. ,1)6.1 367 166] 033

061818132,

Pr~~
j

• AdaJ:Hacij.I:S[SnOVB i turCa, POS!:a~ vljillJie plotic;a~, laminata_:. krc:€cnjc i drugQ Tel. 061 ) I0 l73_

• Rigi,~s.:.. ~I_ ~nSIa,t:lLij~ t m",!era dim ]>O,olino,1',1,006205 2g6.

r iii.-

• Pr~vi m SVoC Vn-tIC ,zlIbn [h protC-''';'h [(lIa In ~h i ~fC,Lja.ln il\, -ti i etl_!II I SO KM, bih :stari rn O:5CIb:i.ml'L.

O<im.h,Td.0615269l8.

• Kupu~em

• V tiirno ~d:a.p\~cije Sl-onoOv:a~kUCa :posl. p.r.os.mfil, bfZtl .5trllcno, k valilet-

• P'w(e!30tica err~les};:lIg jezika dSlje CaS(lve t prevod.i dokumcme sa ovjc·

oo_ToI.Ool!l6)054.

l

• Kupujc..rn devi:uu,l hednjl.J~ ra_(nu odj[eUl) dioOnke finni iron dOVB! do· bro pmE:-.. n is"pl.aln i d,ol al!Jk oomab. n

,om. Tol,033659·l3li0612'.l.l94.
• Pro

Tol.,062 310 034,

T,I.0630l66gS.

l

resot njemactoc i-e~i 1.::::. USP~e51l0 daje- inslru kcijc uO!n.icLID iI i odrasl,L;rn o:;.Qb.fllm~. Te.l. 061244 S62_

• Zidamo poroditnc i vikend KUCc po izh.oru iz. kiUid(lgii~, p,midiu .. uz ~::.:utf! mOSLl6t(~s.r.i_TeL 00196:5. 054_ • VKV el~kt:ritar) el~k[ro-t.C_h.nj~r vrlii cdrl.wanjr: j>OStoice~h j usmdlJ j~ llovih ele}::[~ im[:i!.[ilC'ija. Tel. 062 :s.22,

729, • Kom bi jew prev-O,:I;i.ro ,k.:toaSlu bu. T,I. 061104 061,

ra$2Ide

• VC:-Ci~kipa m~j:storu r.ad.i :sti ropor sa Si'L''OjOit.lskeJom. 1'cl_ 061 270
]:"'1)-

• Vodoimi:l:;!!l!l.ter Q",nwlj:;l ~esm~ VOdOKOlli6e, sifone, 'Ven dle, (:Ien ....o· i ne:rim;a rcftiniic. Td.Mt 20SS{)3. • pror~_ti ca ~~[jl inc dilj~ iEl$lrtl kcije poteLnicima i u:l!':nidmil n:i:!:e rnuz"

l~oJc_Td. 00] 033187_

~~:tso~:

Rigips miljsmf pregrntbJ-e

radi (lmkrovlja, 4ido~·e. Te.l. 061 k"ULi lei·

• Kerc:her ~l).1)r.alijj'j,::' ci:s(itJiO ti lime, Lepi.h~, i[isone, nam '~l.iI.i, ii!U(O i bo"jodi,,,_ Tel_062718 723. • Profes;.or daje insIrIJ}::c_ije jz mareIDiitika ~ m;nQVW i :srcdnioskolcc.

440·147,Ct65594021. T<I.062304347,

• PerU: stnla: prowri", :SlubLStu.J, ~raMe,. s]Olovi ild.! u Sarajevu. Tel.

.' KU(Juicm rdc'VLz-nu ~tednju, riJ Lnu od~\e\O~ d ion iee firmi for.u10'w :sa Sa,rajevske bur-~ lspl;u:a i doluaN od·

moroide, Tol. 00 l )33146. T<I_OOH788IS.

• Lijeti

m va njske

i unumrnje

he·

Ol4,

.Cl~:;3.rnrionO(.·(TtA'k:3demija:l.a$pon i edu.km::i~u] \'r~ i tl pis novih ~liI1'Ifi'V<l., • Izrad.a i mOilm:!!l brvug.ta
ocl
j:)O~

""h_ To!_0039607S6_
• Sakuplj-amQ

luoblica, 200 KM po m2 P+sp,:u, 1',1. 062:1169] 1.
• P~remo s1jIe \'T'SlC ell im
il,

[:fibljen e rob.:;; sve ~W ''L--.lmn}e [:r-eba (Odj-eCii] fiilkh, knjige itd.)J dolazimo

[ti m !~volinjiJ.rniJ (mlll:C1, (]-Si1 za silja.m

za ptlmoc-

M:pu~te·

koi~ Vrs[1t?

• N1.Idi mo d-el-e:k ri \IS}::-e us_luge biio di skrecija z:ag,ur:mto~ana. • R."'Ldi.m molc_r'S_ko-faroarske :po:slo·

• Ozbiljan~ zidal"! k~mic::.r', ~esBj") vod{!Lns.tali1l~r, itd., radi.m kompJei

M_ Tel. ~o112nl,5.

• Molcrs.k:e u:sllJ,gt' urccllJ~

Te1.061A67237.
• Iscjeijenje

""d",,"_ Td.06\600110_

lIr,;:-brm, (L:J.W:i: povoljnQ"rscllo i~ku5[,10 poreko 20gOO. Te:i.06Il74192J033

062213712,

~:~:tn~:~~il,~r:.~~~1.20~3
OJ.

~J!~'~~•
J

ilison:a,

• Kupujem smrn d~'Vi:lnu ~tednju~ rotnu od~\ew~djo_nice, i!;ptil1s odmab.

21 O~791.

Tet061136651.

• Ka r~u J a.t:,uci-a"' ])Or.rebna konobaric:a

jUi.

T<I_061247786. • V~i m c-i ~~nj ~ S{anOi'!r.ll.~ kUCa PO!!· lovnih pr{lO Loro.Tel. 440-747, 06B21 328.
• Mas:aZo kli3siCna, IlromllmiiSiiZi:J: spun~ka~ ki!1~~h:l.1 IIk1J,"l'"C~'!Jra~ elck[roakupunkmra, dipl. [erapeUl·m_:il~
l 1

M ~ri n, D"Q_rtJ~ Si! isku.uvom.

Kupuje:m.o :polo"llc l nc.isprnvne mob i (tic. Strvls i prno;Q;ja rr!Qb i'cla i oprema i3_RdIski -POPU8l od 10-S~. Pij:a,ca 4iiKvadIll.IlL" (oNoremi 01ok.a) """-Bl. T<I.061 Z37448,062 134551.
1

• En,gJ es.ki i kQln'e:rzacija ....9 o~no-"'~ i sredn io~.kolC'eJ. osnovi kompjule~ ~~~~~~~r;:~[lii!l5ervi!;Tel_062

j:31 wIIJ dow5.Ol~ tcrnct konc'k~i i i.I, :imtiill virusn::. 7.ll~[jl-9 rn~lina..r9~ ~Htenre virUS<l hllrdwcrski i -softvcrski pmblc· IT!i~it(].Tt!1.Q612436,ll_
1

kup'" il•. To].OO126938,_ • Sc_rvi_s ra~tlnara Majoti') Ln.sIalBd.
d

• S raklar - rndimo S\f,,=!:S niklarsk-c ro· cJ:O\rt~ d-ola)!:imo l1a :Jdmtl_ Ti!:l 061

842343.

~~~~'f~:r:l.
Tol.0612 108n,
k!m

du.hovn im pu te.rn f.I'O

~i:;6~76.medicin~ki
ga_n;lILi;j

• Profr;$~rica fi~ike df!;jl: I.IS,pjrino ill_sltukcije.. T;cL 033 52.2,~O 1,6. .' Profcsmic:a d:rii,c;]_50VC: iz materna· like i fizike. Te I. 033 21·1}... 59_ 5 .' Pr~voz :s_tI,'ari nllmjeStaja i Qsta!og vetim k-ombii-em~ T.1idJ]'s '~n:3s11~ovQp IjM, T ,I.00126S442, Sara j"
J

• Kcram Lca.r-s.,kiI3dov-i uz kvali lel,a. T e 1.06'1 08336,9.

ju

• p'revoz putnika u :svi.m prnvci.rnO'l~ prem~ mOtu! kombi H rUJi da i H I.

• Kirby du bi nsko usi.s~'l;mje i ~nL· nje ,ci Ii m~ 'cljsm]~ .i :sjedcei h l;;unitur9! ll_aiJ::\'sli [emi jim kirbi ievi m hrll·

• Dalcm in5trukcije
nOVhll

1'01.061912991, obo,.ruin""'-ll"

i Stednjll

izhc:mirc Z3_0SU.ol U 1 h = ] 0 KM"
j

ponima.T<I.MlI18llJ2.

~rr!:. ~ ~!~:.~:ll

~~;1~njr,;:- .rnb~

• K(lmbi p'revt.l~ ol1m i e!'ra i a, se! idbe, odVO'"i: kabilSlGg otPilda povoJ ,no,
J

• hku~[l prof_ -r=ngttSk~)g prc;vodi [etmitku i sLnu!nu dokumemaciju b=. Tel.062757801.
J

Tol.06Hl2702,

.' Stolar k V3lil-clno \f~i StOl3rskCl~I.ac., itir-en;ke pO$lD've~ tlol:azi m ria adre,-gu. • Vrl;im p:n:;v~ p ...[nik~ • VKV molcr
p(I

• Mill i oogcrorn ndimo Of.l0 sto ~'-e. liki ne- mo~_e~ i:!i~!;,lp ka.L"Ii<!l.a! iF.l:ztliji!ltLje

JlUsluge
NAJPOVOLJN1JE. NAJKVAU· TETN!JE ALUM1NIJSKE :tALUZ1NE llJ KM, TRAKAS. TE Zil VIESE, VANjSKE ROLETNE;HARMONlKA \'RA. Til, a !..IN 00 VRATi\~ I've PROZOR!. TEL. 00 I 50 I 40 I. 684f>.INd!
• Servis: veS m.a~Llla (Gor~lljel El NL~ Kf,IJ,tg]'~ Obod.in~ Kandi~ laI] usi~ IbcrInl:h sporcta b'!Jj ten. Dr;:Ilazak besplatant GaranciI~! Mob.
j

ToI.062Il94)3_

• V!i;im prijevo .... pmJ'iltaudobnim i klimalizir.mLm kombijem T·4 VW.

$:I tl sred.nju

• I-Skus:31l pror. daie tllSlfukcije miil Lc:miiltikc la 05.'m(i~kCll,CoCI iI mdi s_k:ohJ.Tel 061467]37_

\1

iz pi-

mor<, T.1. 001 434374. '1'01.0629218&1,
• K{lmb" pri.j~'Vi):i!: r

BiH i Q~

boron" SZR Muhvd.iC. 1'01. 061 219 946.
• supcl"e_rH::a8no unBIava mo tohll· mo1j~c, mraVcj :stjen.ict::!I' usiJ buba-ilv:ib~ m~~ve." Tel. (]33119-761)
1'(:,

krc::CL s1:;move.. ~rbo. "rii.m st:lidbC:!. r:::ijena.

,cr.TC] ,003915 03 1.

Tel.061 100 !91.

• r n:strulrilm fnLDC'uski i liui.nski, ]J'O~'ol jno i us.pjciJiQ. Ttl_ 033 223-347_
• ProfCSilr ins(rui ra rmuemariku s:\'c 'L!.lras\~ (JQvCllj-n~, u~picl [1;1;)_ Dola:il:alk n;! adresu. TeL 657 -081! 06{) 3.2917.2..

542091.

.' Fatb,anl g]erLlijecrn Slilno,..e~, i'JOS;lovne p'ros~mel ooj im smtllrij lU rndi· i:JlQ~ k"'<l!i!,eEn'!:l, ~voliqo. T.cl_ 063
J

• Kombi prij'c'fo7. mHDjeSliijals~l_ic1· ~~ odvoz ~ba5tQg Qtp:Jd.1:4. obe7~ r:Jdnil sllag:a povolj no. Tel. 062 406 0:94.
1

po\,0Ijoa.T<I,.001817424. • Br,3_\·a.r pO\'I,JI,lillo radi -s"e b:r,OiV;JT1

Llmika~ i)dvoO!;'m~

prcvozorn

061.928S35, i'['''',no.

• Rail,ben"'" sis(em ti~6ellj21 !J v~km domu Hi pos. pros(Oru. B r:;m, (:!o'Yoli no

Tel.061 99008l.

ske ustug,e'.

t(I

• Kornbi priicVllit filz:ni.h .5 L vari~ br· i,'.-lOp(lVgljn(L Tel.061133368..

ga $lT.!ietraj/s;!anoV'an.je. 1l0, • h;ltu~!1

• Ponbn:jl h:iliEJ;:o,o,ul.$I ,fri6:erkJl. Tel. 065 449120, • P';azil:il hi stilrij L.t osobulPIT! [U 1J5h17 Tel. 00::' 449
:SVol: ~

'.i',I<"",,'om_Td_061I.l)74S_ ",,1',1.001916272.
j

.' MO'Iremadka·

instrukdje,

profesor

691-160.

1~el. 00.2. 940 731! tll3,

j.,il<._Te!_OO! )88~26_ 1$4414,06Il13115_

• Dilliem i.n:nru kcije iz njcITLiickog

• Rainbow dubins.k-o lls.iS:il'V3nj~ reo piha si-cdtiih S;Jl"nill.ll",:;iI1 jogi m:jl.drn• Raj noow sl:Stt:m tiUenja u V;t:k:m dom u: iIi f'(!s. proowru. B,"~ p-i}\'ol jno

• Srol.1lt~\::'fi~!al"!, ilovoli no tadi popravkcslQliLr.S~ i ropet.uskc. T~].061

f~mm i m:ini bag,E:romS T1s"VC'l,'l'!Sle LS,l(.opa i pr.eVQl::'. Te.l.l)6.lt 00 2.68_
• Kombi pdj~voz ~~~~18~ti:I~~jl

Amoj:!Tevozn.ik

kilmionom-,gmj.

• I'zvodimo mo[erske f"iildov~,Silru· ~!lILjC;. glctovaniC1, rnclcrilj. T:el. 061 • Izvodimo mob:rskc md.ove b r;;m i kva.li r,eIEl(ll fJ'O,PI,I$I:t:a pen?i onert"_ Tt:!l.

ba_n:kc p05.tove~ povl;illi no. Tel. 061 :5-07

6066) 1,066620-34,_ • V K V mol~:r ~ radi molers}:;{}· far·
play Maden :201341_

~ti:?~rt i

robe

i pumik~
~I_

Tel.

]>O<love, pol'Oli" 0, T,I, (lId 5 14149. ''''0,1',1. 06121 J !O3. 0)5
I

:sto-laT radi!T!

to l.an;;kc:

;cfil<.. no. 1'01.061990082,

• PrcV'ozim ,pu mi.ke: hlkS"uzni.m iill ~ Lom na [Ij!~.ri ri 13 LH mO~-e' i in o'S[jAn!Qri UgOSL objeklli pou·.c:bna kMobari!:s himo~ sve:PO dOg1)VrIlTU. Tel '06l644

06236756(l,

Ct61171 666_

7354-1"

• PO:J.ItI.~lj:a.m~ b,rusirn i 100.kinm 5.... e vrs\e pargela i ~ij)O{l!!! kao t !:Jos;lavlja-

841.

• Zitla.ts.k(H:;iln.91s-k~ :rad_ove: ?.!danje, mal i.:;:mje, kernmjk1ll1 rigips1 adap· ~::;l'iju itabt;:n_ogpJtlSIOn~_ TeL 001410

683., • Iz.naj mijuil:m BiH,SCGi
• Pr~'If{)1:

igriC2Im::._ Tel_061

,2 j_ :3 :sa

365690,03365l·311. jcn,kib pros"".,&i:ra[-e'VO.

• Poprn ...JJilmTVs .... mrn:fcla,prQ· ib r~$"[~Jililn(J i n.a 'Lfakii adl'~s.i_ Tel. MI

pu rn lka Sil komtI tjem po I-! RV_ToLCt61 <0993,_

.. K(I-.tIv-er~l;i is.Jd ¢:_rlrgh:sk i 2:a sve lllr.asle] oon Ilvi m ikrorotu nilra i nam·

Tcl, 062293 681,

nicl,in;nata,Tc!.061114.l60. • V.iii m ugtadnju &'~'ih"'t.St:! p:!tke La 659-573_
Sil bru~IJ~(:m i laklrnnjcm, rigipsa, ~LPOda i kc.mmikc.
J

• Se:f\'h - progrilm~rnDjej prod~j:a: c~ r gi.sIa.rka:!;ia ieLw,ga.TeJ_1J611;l18l}9. • PrIJfcsorica hemi ~e: calc ,Cilso"'e ""onicim'_ T<I.061779269. • Mole-r 'LI"eI)M:a, ['?~, i e.fikasno- mob

• "frazirn distfibl.lt~re il .:;~itle B,Lh ZD ~i!r. flrodaj u xoo.:medke) zarada .ro pm;to + _pokloni + krcdl t:Lnlll ie. Tel.

061 61.13(l4,

• Kl.imillizirililim

kom bijern prevoz

uSii:s:!va~ nic~ p'rnnjc i lS"pi.mnjc :svi,h VI'S [:a lepiha, ;!l.amj~taia) au(;)! pL.!I_rLie ptJrtala,. w::ncralnu ,ci~c~'Dja St:;l.DO";) firmi. I[isonj ~ ml/l KM. i Finn!;} "'GLANZ"'_ Tel- 06] 3SQ
• U

KIRBY"' ~ DUbin-sko

tilmint1ra.,

• :BravBT rad~ ograde, ~api i e, g,elen· d:erc 1.1] ilULiI i :carai.niil vra [:]1 zal valli balk.,ne. Tol.061 '26l05.

• ~di.m rnolerskorfal"lr.i.rske :po:slove.sa d Ltsogodi"!ill jit!1 isl!: u:J.'tv01I6 U~

Tel 033

• Mo1mkeuslug,. 066205151.
• A1Jr?p~l,'o~n.ik nom VI'SI prcvo:z.

1'<1.002922323,
malJiim kamiok:aIJ_lIs[og Olp_lIda

dno. TeI.0621.8968J,033664.539, • :SiV1l.n~-c trajD.Lh aU1opresvJ.a~
~~!p~~i~:j:~:¥pJ.Mi~i~~dS~:~

[le-

• Rain ool1f-ge.nc_ral kC (-e(l isi, kilO i t:;3_Pil~i~Dli numjeii~:3ij du:cogod"illDjC is:kus[vo ozbil ina t.ena. TeL 062. 795
m

lujc V.DSe:smnO\'oC. Te.l. t)61 9263:13.

~, ~~~:ar~:I~~~i~mBtmr::o~~ii EiJ_ Td_Ct6189988l.

6SS,

644+1Nd,

285,00131 I 276,03l6<56·21;. TeI_033n6-'I4,_
j

• Dajem t:lsoW' iz rna Lema LiS!:e i S;'!adke d ..cimil i smdemima:, uspjcSno.

• D(ljem in$ t:ru Kl'ije il bQ$:Qns);;,ot jezik<li, 1 saL - .5 KA'1) dolazim na kuc-mJ .dJ:",,". Tel. (t66360S<J9_

pi<s~"lljunk'_ TeI_0611U847. • Prevooim engleski 1Kl~1/s'[!. i 'PO.
voljno
j

l

i.val,tin,lm,

• Pm'tebil-ill r~dniL':a:lOi uJil,mJ :pro(ta~

povol jno, T.1. 001 385 l.29. .ika.Tol.(M;1243836. 001709382.
• D:aiem

• Kwj~c-LapeUl;r

vrti

udug,e

br,ro

643-9"90.

d:Jiem

im.[Iukciie.
1

Tel.

• Ku"oimoj"o[. Tcl_061708798. • Prevozpumika nas'VC desri nael t~sa VW bus,'icdiltl I ...8,Tel. OOZ606611.
• 'p:rije~ .PU\fI i k~ Sa ~~it-~'o-m ~re novlrn kombllc:m, kh m.:ilUz.oVII.nO, do·

TcI,00124l969.

• MIKADO - illumi" ii,ke ",,1"Z-_LIlC, (rakil5tt'! ZlIvjcse" V A.NJ S KE

4

-:r ;, 1-{azno
1

r VC i A L U ,oleln~'! f.J l:HtI.f:not;: ['(1.lelne i nannlJJl.ik:a vr.a ta. Te:I. 062 170 2,4l!:J03.3j613~S84. wW'i9_n~ika·
dobb .<Om

1',1.06154924<, 0611442SI,

• In s.[]"uira_m m;jHCm_.l.[iku za we ~k{llc i fukuJtetc u5.pii!5no i JXli'i.·oljno.

ill'lSltu.lc.cije L:i!:-el1gleskogje-

6l )9.1 Nd,

• Profesor m;:n~rniltik~ diljC inscru.k· djc=:ta O$rlO'iJct: t .s:redrrio!kolc-.e:_ T~]. • Prof. fnm~u:sk,og10ylilMeni sudski [1.1 mat ~pre YCI(I i re_kS:[C1"'e do~umcn i [e Sil fI'iln1;:uskog i obrii mo, sa ovjcmm. • Moler r.adi moter.sko fa.rbal"S'k~ rn· dl,Jl"''Cti:SlO, h;J] ilt::;1J11l i jJ'Q~I(J]jn!)_ Tt: 1.

• B rav~r - i:tnl.d uiclT! i mOJl rir.sm. $\''I: od".eljeza, us1ugesgvijan.ja.dje'Vi. TeL • Molet S!!I md nj,m Lil:k:u£l'vom) i:f.'Vodi :svc mol. rarb. r<ldO'i:~ brzo,.kvnlhel rUJ!eiStu_ Te1-06120634S.
r

Tol.0611o.E 144, • T(llx:tar sa i:$I.::l1$'!;Vompres.vl~ti ToI.061620057,
l

• Su dski HHoat Z3: njc-m. ellgl., h D· [an d_ jel;ik, 'U 1_ K~tVfJ ~ S:!lra~cV{II_

I"im " •• drc.u_ Td_062213645.
l

kllc-anski

i KBl,ce1.at.i is:ld namjeS[:3.j.

• lmodi mo' g·r.adevinsh radove: ~illov;;mjC7 :;umirlmjc bc:Loninmjc zl ~ danje i knw.n.e konS\l'uk,C"ije. Tel 062
l

119445.

• K UIHJi~m:stille nie macke .mmkc i :in.l:5;!r.ijs.R-c~ili[\Se_TeL()6J 3239D6. • Umi~mickc sliJ::C') fll:uellju, s[ari [la.kit, :sat,(Jve~ li.dn-C d~ep nc~ rU~f.I.'Cl o'rdenj~ znB~].::e i-asIa]!l ku!,uj em. Tel.

• A lu '.aluzi.ne 20 K1\olfrnl. T ro~ Kus1e ZElvjesc 2Q KJ.\1Jm2. Alu i PVC roleme) umde, plamene ro~ ]eLne". CLj~li;e S;;I u,g-rotl.,iO!11. Tl:l.

Te1.06l480069. 062419501.
<:

nja,.d,p"ciic.
• DMI~ te:i.e:\il'1

• [zvDdlmo

-S'ljlevrs.[e rnd!lw,

033456-505,001214.ro5.
• KlIj)uje:m $lIveni.te

olimpij,de. 1'<1.03l456·505,001214 .ro,_ %'126,

Sara i-eV$l;e

033211484,033167-995,001 131 441. 647,"INd! • TV VIDEO SERVIS vr!i po·
;svi

rim npilILuorn, rodi.m ,t d.rugc: Tel. 061491463-

Tcl.001740 127. mQro,m,im '..agom, wp05'lO\fe.

,grad·

.. Se:rvi:s .-a~u.:n.Hra "Aki:r>~ p(lpravlull nail.ogradnj:il i.r.smlac.lja .. imcrne[ ko· rlc]l;..cij:e 31lliviru.sn:l ~\1U!:1 dtillJ~k na R'uenu ildresl1. Tel.06154S,37S.
j

:rs~~~tr~ui1'~~iJ ~~[~~~~~e~~d
Lori:s" .is.kuSl...Om_T'CI_ 0617 · 4 367.

• [mi LIUkcijc i_t:!: m ncm'ilti.kc fizike i eleJu:rDl-eb n ike Z9 uCen ike uS Mvn th i
l 1

>tolorij •. Tel. 0621.l22H

• J\'loler~J:n::.j:!iwr kreti! glemje',) (arb:a

,red" jib !kola. 1'01.M I 812 S28.
Tel.061227189.
• Vtlirn fj'rev·t;li1. robe,

.' Prij,evoz putnikilIU)l;U7;nim komb iiem !l;ls~·edestir.!:8.tije_ TeJ_06110192,s_ • [:i'_radap]otfts.~og M rfii('iitl!lja.~kuh itlia~ pl:aka r:!! SI;O,[ova! pul ic-at pfCjt.la kil(illogu i:zah li e'Vu. el_ 06Z4li6 093. T • Keram_Lca.rske -pooIi3'Ylj anie'-e:leklro • Kerarn.icarski

10,5> Moler - viii mo rnoler:skc- mdo'~ k:wli[elnoi utNln_o. Tel.06l709

956,

n"_1'el_062073 7,60_

• Mo.lers:keuslugc:kvali[erno

imedm

• Vclim Sl:lidbt: mwernim korobij'ems.aradnoms:nagomudriaY'iiva.ni. lilldi i S;lvii!Li~

• Kupuie:m lomlj'ello i1iU-O~dukate, zl(3[ne S-at,Qvci o:sud:a,od;.:l;n,,_ Tel 06J • K u(Juic:m tomlje:oo i zu biU~ko z-lll~ I'(I,! th.lka_te! ~onl'R!1t" j !.lstslo! naj\·i~

p ravhJ kordc.r!i.
lllBt:llll_

pl,fum, T,l,0J3655·'9S,001

553640.

033/45)-718_ Mob_ 061 148042_ 6626·1Nd!
• KQ.mbi b~ OOV-OZ
'p["C\.t1..::
],::_atnsfDg

h TV :lp~i:n:ll i Y'ideoreDol:rilzak fiii a'Lircsu. bc:sGBr.anc:ij:a 12 mjeseci. Tel.

DVD, '.",i,vo.
wdendaJla,

• PresninUl.lJa!ljt: u ~~itleo kast::l:3

Tol. 061814 Sll. • Prtlft::siOTi.;;!Il ~II.iIll:il oj': ~...adb,i no '
p,avClIjno, sve dobij~lC

ml.
j

'crnmike,TcI.0011821l97.
• Molerski ru Ijcpljjvim
OJ;

• Keram i~.r ~ !,osra \r!ja.m sve vrs;[e J:9:do.... 1.1 tlOl'r,l!.Hl11 ~~'[ji crak:ilma i PoJnim nilj lDr
j

",dna ,n'ga po pocr,b;. T 01.002 385 762_ scl.idt>o:.TcJ_OOII47J.61.
• E:nra povoljnol Kombi

0"'" T.1. 0624606091
• InstIukdjc

uslu,ge, molcrai', insmbdja i lami-

prevoz. i

DVD-u.T<I. 062.356 I 13. 'ko~_ Tot 0;3 526-)11_

na

nim'.T,).0016Ct644I_

• KuplJ jl:ln :5l;JW devizmJ ~l:ed_nj ll.j obve.m Lee, i:!J\:ri il Qd.slf!tiI! dio:n.iee~ is-

• pr(J-r~r d::.jc i_n$l;ruktije fr2lncuskog. tt!dnskog, rus:kog i bosiln-

i,..

• Ins:uu.kdj.e engle:s:ld! njema~kj prevod. Tol. 001339306_

od§[cm ~ dionicc svih fir:rni i ron dtlv~j H::i i'belje pl:;l6!,m, isp]:;tl3l idllriaInU

pi, "oom,h, T,], 00151 1S97. • K Up1J iem $1.[~nJI d~"i~!1 U ~led nj U
1<

j

dC52~1_1'01_Ct61424 n~,63497 0 226, 7926-lt!

de 2 to[le~ :iC!idO[llada~ M.erce-

• Daiem i.ns[rlJ ~,ciie iz m;;:uemauke za s:vc skolc i fak\J Itete:. Tel. 00 1 's'3:4 HI. • Profesor daj(: iJ]sITukdj-c ~z. m.ill,,=!r rna tikt' ~:l o.sM~"et: i sr.cd n.joS'koke_

• S\ola.r - iJ~rild_a i mQn 1.i:1:2:::, fli:a~ Ruhi ameritkib p'tilk:i1~ ~mcrliera, SIe]X:m 0;0,'_ Td_061 ,)2663. • Centr.l.l. grijanje., III in. instaladjc, 7.Wf.I ~i;1I.i:!1 kOIlVc'klQ,~ itd.}:rna imo kQ~~!)ljno, 1.11. garanC"iju_ ,- e].

61&-007_ • Molorski rndo.i. 1'01.061 519971.
.. MQ]cr$l::c
Us.llige_

• Et~k [rieaf VKV za ,Imtne el. ins!a~ I.ilciie -L u.rc(1iijc. Pozovit.e. T~l

m inat 00 3 KM.J brzo, kvali rct:no vol ino, T 01. 062 422 040.

fildov[ od 8 Khi) l:il:j pOr

pidno i povolino, TeI_ 033 466-736, 0615067)5.
• Stni'i!j. -.;d~vlja) u:n.i~(JI'lfllmQ ~oh'~e! mQlji:t'~ O1unt:!j Stjt':t1i tel kom.al"'t't:J m i~rt'\·,~i\d. T-el_ 061136 248.
f1l.]

til: rna tcm:a.t:ikc,.

u:s-

Tel_ 062: 323 902.

1 ...

odm't1. Tel. Ct627 88739.

g6i[soo

• Najef:ikasll"je i Il_aipovoljllije un.t~ru... nmG zob ilre. stj-l!ll icc,. ;i:utc mtl)ve i m_i~veJ aolank n2 adrest1.

• A~c:nd iii za kUpcivi [111.1, 51arc dvl1:IlC ~\t'I;dnJe~ rar_n~Qod~[cre i di-onit':a, naj !x.Ije pl ilcaffio, is:pl.u.a i d:olt1Z1lk odmilh.

ToI.061264l64_
• KU('lll

• Vrlii.m. prevw Sot kfJmbiie.m :wlidbe, OOVO~IJ jQ smrib st v-ad po plllr-ebi radtul iii!"J.1l:g:a. Tel- 1)61 169
J l

T,1.061244151,

78.2,
~lednjul

6840-1 Nd,

tJ1 S LtL.) dje iz m.nema(ike, k
i !Sr-cdii ioskolctmil
1

fern suru: rleviznu

• N S~lavn ~k.sa dQ:St;il isk!.J Stv:t cI!Jje os::novcima doll3z~m fiilKUCn1.l

1i:b~:~~lr~~~~t~'~ 1~~ ~:3~
i s;ed:d~[:n:.u~~~~~~edip:f:;_~i~

1'01.063693201,

• Sc.bosh h r-litil:!i1!:"!iz:vod,i S"~ YTSIt' molersko furOO.rskib radov;,'j kV.il.lilCl· no_Td_OOl )64 !14I. • Prevoz

rni!eva,hd,T,I.,0612J.4026,

• Spedii!llnL Trcunan:i r,ltoUv: ~oha~ m rg'ljl'il buh~ moOljaea, komaraca
1 J

ro]}-e, s;.elidb-e Rombifenl~

89].

• ULMu~'1I-mo 7..Qha.rc i iute mnI:V~ 1O~ e.fika.sno, u vg~m stamb~.n.om m poslovlJom prosmru. Tel. MIl43

Dnevni avaz "'OO". 11·....
Dana 11.6. 20 II. godine navrsava se godina dan. od preseljenja n. ahiret naseg dragog
SJECAN]E

""1 "'".

59

EDIP RAMOVIC TRUMBO
Vrijeme nikad nece izbrisati Ijubav i trenutke provedene stoborn. S ljubavliu cuvamo
us porn en u na tebe, Molimo dragcg Allaha dZ.5. d. ti podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet, U SUbOlU dana II. 6. 2011. godine u 14 sari n. rnezarju Faletici predat 1953 - 2010.

MUNEVERA RAMOVIC
11.6.2010 -11. 6. 2011.

dova i jasi n.

ee se

hatma
7906-][[

Supruga Suhra, kcerke Emina i Selvija, zet Admir, unuci Inas, Din, Dal

N adia, Iris i Anan
'i'S75-!n

TUZNO SjECANJE na drage pr ijareli e i radne kolege

Dana 11. 6. 2011. navrsava se godina od kako se preselio n a ahirer nal dragi sin, mac] bra r, d iever, ami dza, dedo

BAJRO BEHAROVIC
1997 - 2011.

MISKO KAPELAC
1997 - 2011.

AVDO BOGDANIC
2007 - 2011.

IDRIZ (IBRO) TIRO
Same oni kcji su te vcljef i znaju za bol u svcjim srcima i kakvu si prazninu ostavio za soborn. U vi] ek cerno se ,sjecati plemen itosti, I]u ba vi, paznie i do b rote ko] j si nama dar i vao, Neb te Allah dUo podari lijepim Dzennetom : vjecnim .. hmetorn, ier si Ii zasluzio. Tvoii najmiliji: majka Fata, sin Tarik, snaha Aida, unuk Davud, brat Zijo 53 porodicorn, brat DzeID3,1 sa porodicom, sestra Emira sa porodicom
19'15·lL,

Priiatelii i kolege iz BH TEl,.ECOMA,
Mehmedaliia,

Sarnir, Igor, Fauma..

ODJELJENJE ZA RR SISTEME PRENOSA Senad, Sadik, Sekib, Fako, Slado, Damir, Same], Mirza H., Mirza S.,

Hatma d ova ce se proudi tj dana suborn, 11_ 6_ 20 J 1. iza iki n dij e namaza u dzamii i, ulica Milin kladska
79"4'·lu

Dana II. juna 2011. godine na vrsava se pe t tuznih godina od kada ie preselio na ahiret nas volieni suprug i otac

Dana 11. 6. navrasvaiu se 3 godine cd rvog preselienia

POSLJEDNjIPOZDRAV

POSLJEDNJI

SELAM

nasoi dragoi nani

POSLJEDNJI SELAM naso] drago] rnajci i nani

legendi

JOSIPU KATALiNSKOM RASIM SINANOVIC DERVO TUCOVIC
Neka ti dragi Allah d~.s. podari lijepi Dzennet i vjecn i rahmet.

Vrijeme prolazi ali ne brise siecanje. N eka ti d ragi Allah po dari 1ij epi Dzen net i vj ecn i rahrnet,

Od raje iz kluba "Zeljo"

iz USA

Supruga i dieca

Tvoii keuka Dzenana, zet Sel vir i un uk Imad

POSLJEDNJI

POZDRAV

Po dobru cemo te pamtiti, s ljubavlju i posrovanjem spominiati i nikada re neeemo zaboraviti. Ne ka ti dragi Allah d~.s. po da ri lijepi Dzenn et i vjeci t i rah met. Tvoi unuk Elvis i snaha Elma ")1-1"
Nasoj drago] semi

U vijek e.1 osrati u nasem srcu i n ika cia necemo za b orav iti tvo j u dob rotu i tvoi drag i pogled. U viiek si bila veliki priiatelj. Neka t i dragi Allah pod. r i liiepi Dzenner i vje~ni rahmet. Tvoji 'in Ali] a, snaha Elvira; un uesd Kemal i Emina
1911-111

HABIB I SALCIN

.n1.I o.d!

mom dragorn prijatelju

SJECANJE na n ase drage rcditelje

i tetki

JOSIPU - SKIJI KATALINSKOM

POSLJEDNJI SELAM N.wi volienoi i nikada prezalieno] rnaiki, aani ; punici

Dragan

Andan

sa farnilijorn
:1%3.-111

TAIB COMER)
28.6. 1997 -n, 6. zen. Zivot i vrijeme prolazi,

RAHIMA (IBRO)
DUCIC, rod. DEDOVIC
ll. 6. 2004 -11. 6. 20ll. sjecauje na vas ostat ce zauvijek,

DUCIC

FATI PASIC
Dana 11. 6. 2011. navrsavaju se 2 godine od smrti 11. 6. 2011. godine na vrsa va se godina dana od smrti
Dana Dana 11. 6. 201!. godine nsvrsava se 6 rnjeseci od srnrti nase drage Pasi" Fa-

HABIB I SALCIN
Imala si veliko plemenitu dusu i zato dobri Iiudi kratk 0 z:ive~ a vjecn 0 se pamte. Neka ri dragi Allah dU. podari Iijepi Dzennei i vieciti rahmet. Tvoie kcerke Sabina, Nerrnin 9.] Saki ba, zet Milan, u n ucad jasmin, Stanko, Sanj a i Aidin
79J.H~\

Molimo dragog Allaha d.U. da yam podari lijepi Dzennet. Vasa dieca: kcerka Jasmina, sinovi Adem, Mirnlem i Mirsad sa porodicama

"'C.,

re.

_t..,

Mieseci prolaze, a tvoi lik i dobrota zauviiek ostaje u Tvoja draga sestra Hana Trstena sa po rod icom
~33·1Dd:::

mom S.1"CU.

POSLJEDNJI

POZDRAV

dragoj

HALJIM (IBRO) KOLJENOVIC
lijepi Dzenner,
N eka ti dragi Allah podari

Dana l J. 6. 2011. godiue ahiret nasa draga maj ka

oaVT~:iV3 se 7 dana kako je preselila

113

VASVIjI JAMBRESIC

RAMIZA MULAVmC

HABIB A ISANOVIC LIGATA
Drega o;;tia mamice, io~ ne mczemo da vjerujemo da si nas napusrila ; otisla od DOS. Tu vilest smo primili sa. neviericom da te nema vise medu "nama. Zivje:la si rihO~:l tako si i otisla na drug; i lj epsi svi] .1.. Dok iivimo bit c.s u srcima svojih najmilijih. Da Ii dragi AUa.h da lijepi DZf::nn~t. Tvoji D;ajmil~ji: s.ia Hajrl;djl)~ kee.rke Rarni6a~ Hajra.~ Ahnasa~ te ostaJi: zaova Hajrija) se5(re j braca sa svojirn porodicama~ (e os13Ja rodbi na i p rija lelj i. 68.H- 1 nd;!:

Clan ice Ud.ruzenja nNOVI POGLED"

S upruga Vasv ijs, si n Se jo, sn.ha Edit., unuka Elif
jl'Ni·IH

U lijepom siecaniu,
Drago
P·1Il40

60 _".

"";,,,j"".

Dnevni avaz
SJECANJE

DZENITA (EMIR) RIDANOVIC
II. 6.2005. nedostajati. Neka ti dragi Allah dz.s. podari lijepi Dzennet, Tvoji: rnajka Azra, brat Dzenan, bratic Emir i snaha Mirela
196O-Itt

11. 6. 2011.

Bol za tobom nije mania, ier mi koii te volimo znamo kako zivimo bez tebe. Sieeanie na tebe je dio naseg zivota u koiem ces ti uviiek

POSLJ£DNll POSLJEDNJIPOZDRAV

POZORAV

Fudbalskoi legendi i velikom &lvjeku

JOSIP KATALINSKIFudbalski savez Bosansko-podrinjskog

SKlJA
kantona Gorazde
pu

JOSIPU KATALINSKOM·
FK ZELJEZNICAR - OMLADINSKI

SKIJI
POGON
7%~·iu

ESADJAHIC
komandir PS Gorazde Danas se navrsa va 7 tuzn ih dana od kako nisi s nama, tako tuzaa sedrn ica b ez tebe, a takvi ce nam m j eseci ; go dine bi t.i!
Nek ti je vjeeni rahmet i nek ti Allah dz..s. podari lijepi Dzennet,

POSLJEDNJI

POZDRAV kurnu

nasern dragom

JOSIPU· SKIJI KATALINSKOM

Kolege iz Policiiske stan ice Gorazde: Rasidovic Sanjin, Selimovic [asna, Ratkovic Sabiha, Korda Almedin, Hodzic Said, Herenda Ed.in, Stanic Dragan, Cimpo Nermin
391·13<>

Od: Nebojse, Verice, Ane i Juga Grizelja
7%6-1u

se navrsa v a sedam tuzn ih dana otkad je p reseli na ah iret nas dragi Danas

0

TOZNO SlECANJE Dana I L 6. 20 I L godine navrsava j u se ce tiri ruzne godine otkako ie preselila 0." ahiret

Dana 11. 6. 2011, navrsava se sest mieseci otkako nije sa nama nas dragi

ESAD (SMAILA) JAHIC
ru svome zadovolina, a iOn tobom zadovoljan, pa udi medu robove Moje, i nastani se u Dzennetu Mom!" Kur'an
Uvijek »0 S mi re na d uso, vra ti se Gospoda-

HAMZA (GANIBEGA) KAPETANOVIC
11. 12.2010 - 11. 6. 2011. Dragi nas D j edusi ja, vi ecno ces bi ti u nasim srcima, Tevhid ce se prouci ri dana 18. 6. 201 L u stanu u ulici Vladimira Nazora 12.
Tvoji najrniliji: sinovi Midhat - Bido i Muhidin, snahe Marija i Aida, unucad Dine, Ariian, Ada i Adin 60158-10.'

SEJDA (AVDO) JAlIC, rod. HANJALIC

cd

biti u nasim

srcirna.

Poro dica hzi':

Tvoji: Elma, Leila, Hajro i Safera Hodzic

Dana 9. 6. 2011. navrsilo
se 6 rnjeseci od smrti naseg dragog prijatelja

Drago] majci i nan;

Dana 11. 6. 2011. navrsavaju se 52 dana od smrti nase drage majke, svekrve, nene

SJECANJE

na

UZElRA DEDOVICA
Bio si i ostat ces zauviiek u nasim srcirna i mislima, Tvo]i prijatelji: Nnrko, Adrian, Zekira i unuka Zara
68:57-1Ildl

f)EMILA (RAHMAN) CORDALIJA
Prosla su 52 dana 0 d kako nisi sa nama, Molimo dragog Allah a doH. da ti podari liiepi Dzennet. Tvoi sin Fadil, snaha Ifeta, un uka Ved ina i
unuk Edin

DEMILE CORDALIJA, r'Od.PLEHO
Sjecanje na tebe uviiek cemo ~uvaIi u nasi m srclma, N eka ,i AU. h d7..'. podari li iepi Dzennet i vj eCD i rahmet. Tev hid ce se prouelti u dzam iii na Panjincj kuli u 14.00 sati, u subotu, 11. 6. 201 L Tvoji: Hazim, Muliia,

GORANA CENGICA
14. VI 1992.
Moga sina _Gor.na ubili su srpskc-cmogorski fasisti, Ubili su oko 200 Sarajliia sa Grbavice, Cesto saniarn kako polafern ruze na podignuti spcmenik, ali san kao san, Zaboraviti ie kao ubiti ponovno. Majka Natasa Zimonjic Cengic i bra! Rocko

Nerrn ~ veda d na,

7961·1 n

Dnevni avaz "'OO". 11·....
POSLJEDNJI velikorn POZDRAV

""1 "'".

61

Dana, 1 L 6.201 L navrsavaiu
prijatelju mati

se 4 gcdine

SJECANJE orkako se na ahiret

preselila

nasa voliena

SUHRA aUNUZA)
rod.
15.5.1939

MEHMEDOVSKI,
-ll. 6. 2007.

JUNUZAGIC

srca puna ruge sto vise nisi sa nama, zauviiek ce ~uvati nasu Iiubav prema tebi Duboko u sebi, sa velikom Ijubavliu, ponOS!lO cuvamo toplinu tvoje duse, tvoi osmiieh i tvo] plemeniti duh, Lijepe uspornene

Vrijeme koje je proslo nije popunilo prazninu koja je os tala iza tebe, Ostai u narn j edino uspornen e na tvo] dragi Ii k. Nasa

i siecanie na tebe nikada nece nestati, Ljubav koj u si narn pruzala daje narn snage da dalie nastavimo tvojim purem, putern postenja, dobrote, vjere u Alla ha d.lLs., vj erui uti da eemo se opet nekad sres ti. Neb te nase dove prate na tvom putu dzennetskom i neka Ii dragi Allah di,s. podari

JOSIP KATALINSKI
Luga
p-711f!7

sve Njegove ljepote, insallah. Molimo dragcg Allaha dz.s. da ti poklcni lijepi Dzennet Neka je vjecni rahrnet tvojo] dusi, Mati nasa mila. El·Fatiha

i sve dzennetske

liepote,

PORODICA

tl773-lnd'

Dana 12. 5. 20 n.,
navrsava se 40 tuznih dana orkako [e nasa draga

Dana

12.6. 20ll,

navrsava

se 7 dana od preseljenja svekra ; dede

na ahiret

naseg dragog oca,

DIJANA SLJIVO, rod. HADZIAHMETOVIC
preseli la n a a hi re t, Tvo] dragi lik nosimo u srcu, a uspomene na rebe zivjet ce viecno,
Neka ti ie vjecni rahmet, suprug Mirsad, snaha Lejla i Tvoji: kcerka Nejra, majka Raza, otac Saban, brat Edin, bratiena Amra. Tevhid ce se prouciti

SULlO (SALKO) PEZO
Postoji

koju smrt ne prekida, postoii po nos 1i(O smo te imali, Da je nasa liubav mogla da tespasi, viecno bi bio sa nama. Bol niie u riiecima, nego u SICU ; dull;, gdje ceS vjecno ostati. Neka ti dragi Allah di,S, podari lijepi Dzennet,
ljubav Tvoji: Tevhid Mirsad,

Seiad, Raserna, Aida, Leila, Adela, Adis i Adria
II.

u nedieliu,

12.5.2011.

u 14.00 sari u ulici Breanska

7/2.
6821·1ndl

Gornia Breka br, 17.

ce se prouciti

nedjeliu,

12. 6. 201'-

godine

u 12 sati u kuci rahmetliie

u ulici

mo,!"

SjECANjE

Dana I 1. 6. 20 I 1. na vrsa va se 13 godina od preranog p resel jen j a na ah iret nase drage kcerk e i sestre

SJECANJE

na dragcg djecaka

Dana 11. 6. 2011, navrsava se pola gcdine voli enog mula, oca ; di eda

od smrti naseg

MAjDIN CILIC
9.8. 1996 - ll. 6. 2008.

AMELA (RUSMIR) MRKOVIC

MARKO POSAVLjAK
II. 12.2010
- II. 6. 2011.

Molimo Uvijek u nasim srcirna

i mislirna,

podari
rahrnet.

dragog Allaha dz.it da t; Iijepi Dzen net i vj ecm

Tvoj dragi lik zauvijek n asern sj ecan j u.

ce OS18ti II

T voj i: adk Izet, s tri na Sen ada, Senad, EI rna i M irela

Tvoji: rnajka Alerna, otac Rusrnir i sestre Mirela i Lamija
192"5.-ln

Viecno zahvalna obiteli: supruga Milka, sin Miroslav, kcerke Liubica, Ankiea i Dinka, snaha N evenka i un ucad Ivana, Marko,. Matea i Toni Petar,

pu

Dana I L 6. 20 II, navrsavaju
godine od s rnrti naseg dragog

se dvije

Dana 11. 6, 2011. na v da va se osam naest tuzn ih godi na od s rnrti naseg dragog

Dana 11. 6. 2011. 0'"'5'VO se J 5 gudina od srnrti o""eg dragog: babe, supruga, dede i punca

SERIF (OSMAN) SALKIC

RAMIZ (DURANA) KAMIS
iz Knnjica S Ijubavlju koju srnrt nikada ne moze prekinuti, zauvijek ostati u nasim

ATlF (ALUA) MULA VDIC
Tesko je rrazir] uriehu i snsgu za svakl dan i go din u be> rebe, moj ba b a. N e postoj i zaborav, to samo on i koj i 5U te vel iel i znaju kako je resko z;viel; i brojari dane, godine koje prclaze bez [ebe. MaZda je smrr ja~a do "iv· Ot3, al i n e ad zabom va .. Mol imo A llaha Dgenneta.

S ponosorn .... uvijek cerno te se sjecari, Porodica
'9(lI·l,u

srcima,
Porodica Karnis

ee,

dz.s,

da Iipodari

sve lj epore ~771-1Ildt

Tvoji: keerka Aida, supruga Ferida, unuk Tarik i zet Salko,

POSLJEDNJI

POZDRAV

SJECANJE

Dana 12. 6. 2011, navrsava

se 7 dana od srnrti

supruga

drago] rodici

Dana 1 I. 6. 201 I. navrsavaju se 3 godine od preseljenia na ahiret. Neka mu ie viecni rahmet

AMIRA PANjETA
Tuga i praznina je ono Neb

ENVER (HUREM) TOPUZ
Neka ti dragi Allah dz.!L podari lijepi Dzeuner.
Tvoj" supruga Sida

tebe. Tvoja dobrota i iskren osmijeh

ie ono ~!O ie ostalo iza ostaje. Dzennet

sto

RASIM (NAZIFA) SINANOVIC
i vjetni rahrnet. od S alke sa po rod icom
19M-In

lauvijek

Ii dragi Allah dz.:l, podari

Panjeta Safet, Refija i Lejla

Tevbid cese prouciti 12. 6. 201 L u 11.00 sat; u kuci umriog, Buda.koviCi 32.
·l9.l~-l[l

62

.,~"1.",,;p,"j"".

Dnevni avaz
SjECANJE

Dana 11. juna 2011. gcdine navrsava se 19 godina od kad smo os tali bel [edinog sina i brata

MUSTAFE - MUTE (AHMETA) ALIHODZICA
iz Mostara
Dragi sine i poslije svih ovih godina Ti zivis u nasirn srcirna i zauvijek ces ostati die nas, Neka ti je veliki rahrnet i Jijepi Dzennet, Tvoji najmiliji: otac Ahrnet, majka Safija i sestra J asminka sa porodicorn

i4S,-lmo

J edanaestog

juna 20 II. godine napunile

su se 4 godine otkako nas [e napustila

nasa draga mama, majka i pramajka

RAZIJA - RASKA (SALIHA) TRBONjA
Draga mama, rnajka Tvoju nesebicnost i pozrtvovancsr
Tvoje Zoja i Zuhra sa djecorn

spominierno

i spominiat cemo dok smo zivi. Hvala Ti.

Dana II. juna 20 II. godine navrsava se godina dana otkako je na ahiret preselila moja supruga

SEVLETA (MUJE) MEZILDZIC,
S tugorn i ponosorn Neka Ti Allah Ozalosceni cuvam lijepe uspornene Iiiepi Dzenner - Braco

rod. SMAJIC

i sjecanje na Tebe,
i vjecni rahmet,
6iWl-lniI'

dz.s. podari

suprug Abdulah

Dvanaestog juna 2011. godine nase drage rnajke i bake

uavrsavaju

se dvije godine

tuge i bola od smrti

SLAVKA SKRABEK, rod. KUjUNDZIC
12. 6. 2009· 12. 6. 2011.
Draga mama, malo ie rijeci kojima se moze izraziti ruga i bol za toborn.
Ti si bila dobra rnajka, plemenita Draga rnoja Slave., Svak i tren si sa m nom, za sviju, rneni, svo]oj Mari posebno. -

Puna te volimo i dok zivimo mi u si sa nama. Tvoje kcerke: Paula, Mar", Slavica, unuke Sandra, Vedrana, Emina i zet Nikola Malciie Pocivai u miru Boziiern.

i tako mi nedosajesll

Sveta misa zadusnica ce se moliti 11.6_ 2011. u 18_00 sati u nmokatolickoi

crkvi na Stupu.

6i.37-Lnd~

POSLJEDNJI

POZDRAV

Dana I L juna 2011_ godine

navrsavaju

se tri godine od smrti

rnajci nase kolegice Nerrne Zulic

MAjDINA CILICA BEDRIJA (MEHMEDA) TURKOVIC, rod. SIRIC
S postovanjern, Kolektiv DRVOPROMET grupacije
Dragi nas Majdin", prodose tri bolne godine od kada nisi sa nama mili sine. Tvoja prerana srnrt ostavila je duboki trag U nasirn srcirna, bol kcja nikad pres tat nece, kao i

sjecanje na tvoi dragi lik i tvoju plemenitcst prerna drugim. Neb te Allah Milostivi nagradi dzennetskim lieporama.

Tvoji: majka Adisa, ocuh Senad Obradovic, sestre Minela, Majida, Amina, nena Fadila i mnogobrojna porodica i prijatelji

77.2-1 rna

Dana 1 L iu na 20 I I. godine na vrsavai u se 3 godine od
preseljenja naseg dragog oca

Dana I I. 6_ 20 I I. godine

p resel jen ia na ah iret nase drage

0 avrsavai

u se 2 go dine od

POSLJEDNJI

SELAM

RASIM SINANOVIC
(1956·2008.)

CERIMA tUSTOVIC, rod. DZANKOVIC
(11. 6. 2009. 11. 6. 2011.)
S Iiubavliu koiu srnrt ne moze
prekinuti, na tehe, cuva; cemo uspotuenu

N aso j drago]

AMIRI PANJETI

Tvoji: supruga Binasa, kcerke Dzenana,

Jasmina

i Emina
6S3:;'.]r.II:U.

Neka ti Allah

dz.s. pcdari

lijepi Dzennet,

Po rodi C-8 Kn c inar: Veh bi [a, N edaiba ,. Kenan, Arnela i AME: Ale, Indira i nieno Dilce

J as min

ka,
7911-ILl

Porodica

Onevni avaz
Dana I L 6.201 L godine ah iret nas drag; navrsavaju se 42 dana otkako je preselio na

suteu.

"_~"''II""I"" 63
I.

J ed anaes

S)£CANJE log [una 2011. godine navrsava nase drage majke

se trinaest

godina

od smrti

KASIM DZOMBA
Molimo dragog i vieen i rahmer, Majka Zlatija, Allah.

DEMILE (VEHABA) PA~iI(':.
11.6. 1998 ·11.6.2011.

doB. da mu podari Iijepi Dzennet
sestric Bakir i zet Mu.ral

sestra Hidajeta,

S liubavliu i postovaniem, Kcerke Azra i Aida sa porcdicarna

Dana 28. 5. 2011. godine navrsilo se sest mjeseci od preseljenja

na ahiret naseg dragog oca i dede

ABIDA (HAMID) LOKVANCICA
Molimo

Uzvisencg

Allaha dz.s. da mu podari lijepi Dzennet

; viecni rahmet,

Sin Fuad, snaha Azra i unuci Tarik i Bakir Tevhid ce se prouciti u subotu, II. 6. 2011. godine u 14.00 sari u ulici Igrnanskih bataljona 109 u Hrasnici,
68].6-ln-d~

Dana 11. 6. 2011. navrsava se godina od kada si preselila

na ahiret

SEVLETA MEZILDZIC
Uvijek

ces zivjeti

u nasim srcirna i biti dio nasih lijepih sjecanja, a sjecanja i ljubav ostaju dok zive Oni koji te Vole. Neka ti Allah dB. podari Iijepi Dzennet i vjecni rahrnet

Zivot nestaje u trenutku, tvoioj plemenitoj dusi.

Tvoii: Sadeta, Ibrahim, Baksa, Envera i Hasan.

19)J.·I~l

POSLJEDNJI SELAM naso] dragoj majki i nani

Dana 11. 6. 2011. navrsava se sesr mjeseci otkako [e nasa draga maika preselila na ahiret

POSlJEDNJI

SELAM

ZEHRA GRADISIC, roo. BOROVINA
Draga nasa rna] ko, jaka je bol i ruga za to b am, a velika sreca Sro si 0 risla nasern babi, ier Ii ie mjesto pored niega, u lijeporn Die!1nelu.

ZEHRA GRADISIC, rod. BOROVINA
Praznina i bel nisu u rijecima, nego u na~im srcima, gdic Cci. j ostati zauvijek voliena, nika do. nezabo ra v Iie [til, ier si ti to zasl u h la svoiorn Iieporo m i dobro [Om. N eka ti Allah clz.s.podari Iiiepi Dzennet i viecni rahmcr, Tevhid ce se odrzati II. 6. 2011. u 14.00 SOli u porcdicno] ulici Prve ho!niacke brigade 26. - Sokolovici,
6M3--'nd'

dragoi semi

SABIRA COVRK, rod. SARAe
1961· 2011.

N ek a ti drsgi AUah di.". po dari Iijepi Die un et.
Tvo] sin Dzano, snaha Zubeida Sa diecorn

kuci u
6843-1odo':

Brat Mehmedaliia,

snaha Mubera i braticna Sejla

Sin Fetid i snaha Vera

SJECANJE na naseg d ragog 1:0 di teli a

POSLJEDNJI

SELAM

Dana 11. 6_ 2011. godine
navrsava se osamnaest godina od prerane smrti naseg dragog sup ruga,

ESAD BECAREVIC
ostati i nikad zaboravlien. S Iiubavlju i ponosom cuvamo rvoiu dobrotu, plemenitost ; ljubav koju si nam nesebicno
pruzao. Molimo Allaha tvojo] dusi, Vjeeno

mojoj drago] sestri, zaovi i tetki

POSLJEDNJI

SELAM

mojoj drago] seki

ces viecno

Bol nije u rijeeima,

vee

U

srcu, gdje

oca, punca i dede

SABIRA eOVRI<, rod. SARAe HANA (NAZIF) DEMJROVIC, roo. MILIC
Zauvi j ek cern 0 te
lijepim sjecanjima, podari

dz.s. da

ti podari lijepi Dzennet i rahrnet ces ostati u nasim srcima i mislima,

N eka ti je viecni rahrnet i da ti Allah Dzennet,

dz.s. podari
bratic

lijepi

Tvoii naimiliii: rvoia supruga Mirsada, sin Mimes,
kcerka Mimesa, snaha unucad Suada i Emil Mirzeta, zet Suvad,
6M5-'nd'

eu va ti u

SALIH (SALIHA) KRSO
ll. 6. 1993 . II. 6. 20ll. Sa Ijubavlju i ponosom cuvamo uspomenu oa t ebe. Tvo j i: sup ruga Bahri j a, kcer ke B ehi ia i Alma, ze r

Tvoi brat Fahrudin, ticna Mina

snaha

Mirsada,

Vedad, bra6i49-Lnd~

POSlJEDNJI dragom

POZDRA.V pri j atel j u

N eka ti drag; Alia h dz. s.
lijepi Dzenner. Bra r Ize t, snaha Ram iza, bra ric N erm in sa porodieom i braticna Alma Sa p orodicorn 7954-1

navrsava se 18 godina ad smrti naseg volienog

Dana

11. 6. 2011. go dine

POSLJEDNJI

SELAM

drago] rnajci, punici

i nani

Hairudin
rt

i unuka Neira

V·1IIOI

SJECANJE na naseg priiatelja

JOSIPU KATALINSKOM (SKljI)
Posljednji pozdrav
prijatelju -

ADEMSKAMO JOSIPU SKljI KATALINSKOM
A njegovo] supruzi jasni iskreno sau&sce povodom gu b itka dragog Ski j e_
S dubokim posrovanjern, Porodica Lazovid: Milorad i Vojka sa d jeco m
794S-Ju

EDIP RAMOVIC • TRUMBO
ll. 6.2010· ll. 6. 20ll.

Zivor nestaje

U

rrenutku,

ali siecanja osraiu zauviiek i ovo v rii erne koje je
proslo ne moze te izbrisati iz nasih srca, Neka ti Allah podari

SABIRA eOVRK, roo. SARAe
1961 ·2011.
Tvcja najdraza kcer Alrnedina, zet Mirnes i unuk Belrnin

od brace Pe tkovic Ran ka
(PAlE) i Lazara
MS3-lm±!

cd: Beso, Koja, Demo, Ibro i Dulko
195.l-Ltt

Iiiepi Dzenner. Supruga Seviba, kcerke Sabina i Sed ina, zet Sejrnen, unuke Almina i

dz.s.

Ajla

m1-l"

64 _".

"";,,,j"".

Dnevnj avaz

Danas II. 6. 2011. navrsava se godina od kako nas je napustio nas dragi suprug, otac, died, svekar, brat i prijatelj

dr. hadzi MUHIDIN ALICEHAJIC
Zauvijek ces biti u nasim srcima i mislima, Ponosni smo lito srno bili dio tvog zivota. Tevhid ce se proueiti dzamiji u Tesnju, Hatma dova poklonit 12. 6. 20 I L godine (nedjelja) posliie aksarn namaza u Hamzibegovoj

ce se 17. 6. 2011. godine prije dznma namaza u Zagrebackoj dzarniji,

Supruga Emina, sinovi Slobodan i Vedran, unuci, snahe, braca, sestre i ostala rodbina i prijatelji

POSLJEDN]I

POZDRAV

POSLJEDNJI

POZDRAV

sportsko] Iegendi i velikorn covjeku

JOSIPU KATALINSKOM·~ JOSIPU KATALINSKOM
Od Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine

SKIJI

Dab itniku SeslOaprilske nagrade Grada Sara j eva Kornemoracija ce se odrsari u Komemorstivnom centru Bare, u ponedieljak, 13.6.201 J_ godine u IS.OOsari, a sahrana istog dana u 17.00 sari,
na porodicnom groblju Stup u Sarajevu,

GRAD SARAJEVO

POSLJEDNJI

SELAM I POZDRAV

MAjel

NASEG KOLEGE I PRIJ ATELJA

SAHI KALAJDZI<5
ODJELJENJE ZA OPSTI KRIMINALITET MUP-a KANTONA SARAJEVO

Dana 11, VI 20 II. navrsava se godina dan. ctkako nije sa nama nasa draga sestra i terka

Dana II. 6, 2011. navrsavaju se 3 mine godine od preseljenia na ahiret nase rnaike

hadzi banuma SEVLETA MEZILDZIC, rodena SMAjIC
Dani za danom i godina prode, ali bel i ruga ne nestaiu u nasirn mislirna i srcima, Uvijek cemo se siecati rebe i tvoga lib, tvoje dobrore, nikad ne&s otici iz naseg siecania.
N eka ti dragi Allah po dari li jepi Dzenn et,

NISVETA SPAHIjA
Draga majka, po dobru te pam limo, s ljubavlju i postovanjern spominiemo, Tvoj plerneniti lik vjecno ce zivjeti u nama.

Tvoja sestra Isrneta sa porodicom, Timurom i Irmom

sinom Nedadom

i Mersijom i snahorn Mirelorn,
6764-],d,

Vole te rvoii: kcerka Mirza, unuke Ariiana i Tea, zero vi Nedeliko, Mensur i Boian, praunuci Naila, Maleo i Nadiia
1:S:SS·lU

SJECANJE
na nasu voljenu nanu

SJECANJE Dana 11. 6. 2011. navrsavaiu se 2 godine kako ie preselila na ah iret nasa draga mama, nena i pun ica

Dana 11, 6. 2011, godine navrsava se 40 dana od kada je preselio no ahiret PaS dragi

ZARFA (OSMANA) MUHIC
II. 6.2010 - II. 6. 2011. Draga nasa nano, Neka ti ie viecni rahmet i Dzennet. EL FATIHA Tvoia unucad: Amer, Muamer, Arnel, Annela, Arijana, Amina
?900·]u

ADEM (HUSE) SEHOVIC
Lahko ie izb risati SUZI:, ali j e tesko izbrisati siecanje na rebe, malo ie Molimo dragcg Allaha do?:.". da ti podari sve dzen.ne tske I j ep 0 re ier si ih zasl uzio svo j om do brotom. Tevhid ce se prouciti u subotu, II. 6, 2011. u J 6.00 sari u kuci hlo.!i Hamdije Cemerlica 31.
v rem ena pros lo, a vee pam mnogo nedostajes,

HATIDZA - DIDA DIZDAREVIC
iz Bihaca Taka nam nedostaies i nikad neces biti zaboravliena. Neb ri Allah dz,s. pod ari lijepi D i.ep net i v j ecni rah mel. Tvoji najmiliji: sin, kcerke, unuead i zetovi
MID-I no::!:

Supruga Fa rima, kcer ke Samra i AIm a

1:819--1u

Onevnj avaz
POSLjEDN]I SELAM POSlJEDNJI POZDRAV

'"""."_~_'I"'I. 5 6

mom najdrazern

NIAZU - BUNJI DIZDAREVICU
Uvijek

ceS bit; die nasih najljepsih

uspomena,

NIAZU - BUNJI DIZDAREVICU
Ljudi urniru tek kada ih zaborave H vala ti na n esebicnos ri i dobroti. Voli te tvoj sin Mirza s ti ceS zauvijek ostati u mom srcu i mislima,

Neka ti dragi Allah pcdari Tvoji: Berina,

lijepi Dzennet.

Samra, Hatidza

i Salko Snkalo

POSLjEDNJl

SELAM

POSLJEDNJI

POZDRAV

mom dragorn rcdaku

nasem dragorn tetku i zetu

NIAZU -BUNJI DIZDAREVICU
Bol, praznina ; velika ruga koju osiecarn za toborn ne mogu ublaziri. Ne rncgu a da se nesjetim tvog glasncg smieha, rvoiih dobrota, iskrenosti riieci uriehe u mojim naitezim trenucima. Neka dragi Allah podari vjecni rahmet tvojo] plerneniroj dusi,
035658

NIAZU - BUNJI DIZDAREVICU
i IOplih

I nema kra ia.. Smr6u je samo obasiana staza uspona ad gniiezda do zviiezda. S Ijubavlju tvoji: Mirza, Emina, Aid. i Ferid

Zernlja je srnrtnirn sjernenorn posijana. Ali smrt nije krai jer srnrti zapravo ; nema,

Tvoj Almin

POSLJEDNJI dragoj kolegici

SELAM

l'OSLJEONjl Nasern voljenorn

SELAM rodaku

i prijatelju

DUMISI ZILIC
Osjecamo iskrenu tugu i bol zbog prerane smrti nase drage kolegice,

EDIB (MEHO) HUJDUROVIC
Doktor veterine Neka te dragi Allah doH, nagradi lijepim Dzennetorn i vjecnirn rahrnetorn. Tvoji: dr, Dzernil, dr, Senada, strina Halida, dr, Dzenita, dr, Admir, dr. Ahmed, Dzenad, Dzeila, ostali (,lanovi porcdice Huidurovic i osoblie Plave poliklinike
N

Kolekti v J. U. Centar .,VIa di mir N azor" Sarajevo

Haria,
N

Navrsava so 40 (lli;nih dana od kada Iiije :Sanama nai;a draga

SJECANJE

Dana 1 1. 6. 201 1. na vrsava se godina od smrri naseg voljenog supru,ga
l

eca

Dana 11. 6. 2011. navrsava se tuzna godina otkako nije sa nama nasa an !Ina

se 1 S godina od smrti

Dana

11. 6. 2011. navrsava

POSlJEDNJI

POZDRAV

supruga, majka, nana i pr-

.----------,

DIjANA (SABAN) SLjIVO
Drag. Dijo, Vrijeme prolazi, a nasa ruga i sjedanja na Tebe oetaju zauviiek. MoJimo Allah. dz.!. da rl podari tijepj Dzennet i vjeen irahID.!_ Tvoji, Mebmed, Enisa j Naida Sljivo] Anida i Dzevad Rahie i Haris Poiata

DZENITA (EMIR) NINA RIDANOVIC
Postoii nesro sto umrijeti nece, a to je ljubav i

MARIjAN (ILIJA) CALUK
11. 6. 2010 - II. 6. 2011.
Neka te u (i!;n; vie~nog mira prati nasa 1 iubav j <lea od za berava, TVQji ce re Bilia i M3ja vcljeti zauvijek,

sjecanje na tebe, Bol nije u suzarna, nij e u rii ecima,

HATA KUTINCIC
N eka ti dragi A11ah di.5. podari lijepi Dzennet ;

AZE jAGANjAC, rod. HUKIC
Drags nasa majko i neno, i dan as kao ; svakog drugog dana sa liubavlju i
postovaniem

bol je u nasim srcirna gdie ostati voljen a, Puna nam nedostajes,

ces zauvijek

vjeciti rahmet .. Tvo]i naimiliji: suprug, sinovi, kcer, snahe, unuci, unuke i praunuci
79]4-ln

NIJAZ DlZDAREVIC (BUNjO) ,SOJA

Tvaji: Latifa, Elvir, Saha

tvoie dobrote,

se siecamo

sa porodicarna

Bairic, Halilovic, Delle.
i993·1u

Tvcj sin Ibrahim sa porod icc m
761-112

66 _".

"";'''j,.11. Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

Prosle su 4 tuzne godine od odlaska naseg iedinog sina, brata i oca

AMIRA PANJETA
Sretni smo SlO smo re poznavali, beskraino tuzni SIO smo te izgubili.

SABRIJ A (RASIM) VATRES
Falis narn najdrazi rnnogo

Tvoji: Karacic Nusret, Mehha i Cana
p·lttlO

Tvoia maika, sestre i tvoia Zerina
7879·iu

SJECANJE POSLIEONJI SELAM volienorn tetku

POSLJEDNJI SELAM I POZORAV rnajci nase radne koleginice

HAMDUA SEHOVIC
Dragi nas Harndija, tesko je zaboraviti tvoju neizmjernu dobrotu i plemeni-

test kciu si pruzio svima. Tvoja majka Dumisa, brat Ibro, sesrre Adisa i jasrnina
porodicama
.36905-1;5,1:.

sa

POSL,JEDNJI POZDRAV

SULJOPEZO

BEDRIJA (MEHMED) TURKOVIC
Nira i Hasan Hadzic Uposlenici
798S·IIL

i porodice Podzo i Kru~ko

komercijalne

sluzbej.Drvoprometv-a

i uposlenici

veleprodaje

Dolche
6Sj~·ln~

FIKRETU USTOVICU
S postovanjem Fehrna, Haris sa porodicom, Aida sa porodicom
iMiw

f>UMISA ZILIC
Uviiek ces narn ostati u nasim srci rna i s j ecan j u Lidija i Dino Dzudza sa
obitelji
79&2-t[l

Dana 11. 6_ 2011. navrsavaiu se 4 naituzniie ka da nas j e nap u stila nasa najdraza

godine od

POSLJEDNJI POZDRAV

FATIMA SARIC
Hvala ti za svu Ijubav i dobrotu k 0 jom si ispun ila nase zivo te. Hvala ti "10 si nas na ucila sta znaci voljeti i biti volien. Volimo te i zauviiek cuvamo u srcima.
Tvoji najrniliji: sa porodicarna Fuad, Jasmin., Safa i Nadira

Nasem dragorn

prijatelju

AMIRU FERIZOVICU

Rabie Irfan sa porodicom

Dana II. 6. 2011. navrsava se godina od preselienia n.aSegnajrlrageg supruga, babe, deda, bratn j zeta

na ahiret

MUHAMED LINGO HARE
Dani od tvog iznenadnog nesranka tesko Kao ob lac i tam n i re da j u ired a r ce se bez milosri u srcima nasim, Ali, misli i Iijepa sjd.nia dolaze i kroz tamne i erne oblake prulaze, pa se U srce zavlace, a nikako da gladno srce za reborn napune, da ne bude vile ruzno i prazno, I zaro, osim imena tvoga, na svakorn oblaku pile. Zelenim slovima pile. D a z.na~J svaki m danom vollmo te Sevevi~e.
p rolaze.

Dana 11. 6_ 2011. navrsava se godina otkako nije sa nama
nasa draga

POSLJEDNJI SELAM naso] drago]

SEVLETA MEZILDZIC, rod, SMAJIC
ime ri lijepc tvoje

SAFIJI BEGIC
Po dobrom cemo te pamtiti, s ljubavlju i postovaniern sporninjati, au

V jecno ozaloscen i: supruga Mirs.a da, sin M irnes, kcer ka M.ir;n esa, zet Isrnir, unuk Anes j svi kaji ga poznaiu. 19S,-lH

Bila si i os (ala olicenie dobrcte i Iiubavi prema svima. Ne srigosmo ti uzvra ti ti bar dio, koj j si zasl uzila, Vieeno ollilooCeni: sestra Ifeta, bra! Ferid, sestriene Edina i Emina, zer Dine, unucad Leina, Jasmin, Ema i Asja

srcima cuva!i nailiepse uspomene na rebe,
rahmer,

Neka ti dragi Allah di.s. podari lijepi Dzennet i vjecni Tvoii: Biba, Fudo, Nihad, Samir, Fatima, Merima, Irena, Emir, Amir, Tarik, Naida, Harun i Armin 6lI16-1,<ffi

I'OSLJEON}II'OZORAV
Dana S. 6.2011. navrsilo se 40 dona otkako j e preseli Ia na ahire r naSa draga

I'OSLJEONlll'OZORA

V I SELAM

AMlRA PANJETA

KAMIZA

BRKANIC

OLOVCIC,

rod.

Zivot nestaj e u tren u tku, a dobrota
kojo] cemo te parntiti ostaju zauvijek.

i pJ em en itost po
-

Tvoji: Samir, Mi.reJa i Brol

Malo smo znali 109 [ut ra , da ce Allah dB. d. pozove rvoje irne, U z:i:vO(u volj el i smo te puno, u smrti isto. Slomilo ie nase srce sto smo te .~l.g ub i, ~.!I1 isi otigl <l 5 ~m~. ) eden d.i0 i svih nas je onsao sa tcbom. Tvcia Iiubav prerna svima nama jos uvijek [e vedic. Ti ces uvijek ostari u nasirn srcima, Molimo Allah .• d;;_i_ da ti pod ari Ii[epi D;;enoe Tevhid ce se prouciri ll. 6. 20 l l . u subotu zalosri, Faletiei 34. Ozalosceua porodica:

ENESU KULOVCU

P

t,
U

12.00 sati

U

kuci

BrV~EM UPOSLENIKU JV OS "FATIM.A GUNIC« SARAJEVO
OD UPOSLENIKA I UeENIKA.
N

79~7·Ju

Dnevni avaz "'OO". 11·.... TUZNO
SJECANJE na nase drage dragom pri j a reli u SJECANJE l'OSLJEONJI l'OZORAV

""1 "'".

67

ESAD (SALKO) KAMENICA
11. 6. 1992 - 11. 6. 2011.

ENVER (SALKO) KAMENICA
11. 6. 1992 - 11.6. 2011.

JOSIPU KATALINSKOM SKIJI BEGZADU • ADU i FIKRETA SMAlLAGICA
Neka im Allah di.s. podari lijepi Dzennet, Hasan Roncevic i Sead Hasovic
7991-ln

PORODICA
6874-lndf

Kobilj Dzernil

sa porodicorn
~n-lDdl

POSLJEDNJIPOZDRA

V

FIKRET USTOVIC
Brat Midhat, Dzevada, Mirza, Mirela i Igor
7990-1[~

Dana 11. 6.2011, navrsava

se osarn godina od preseljenja na ahiret naseg dragog

Ovim putern :klimo izraziti neizmjernu

ZAHVALNOST

hadzi MURAT (HUSE) OMANIC
sporniniati i u srcu nositi i nikada te necemo zaboraviti. Neka ti Allah di.s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet.
Po dobru cerno te parntiti, s Ijubavliu S upruga Hanna Zlata, kci osoblju odiela intenzivne njege klinike HPodhraSlOvi" na &Iu sa profesororn Bakirorn

Meh icem, koi i su pokazali nai visi ni vo strucn as ti i humanos ti u pruzani u rretmana i
njege nasern ocu, Avdi Skaljicu. Sa zahvalnoseu, Edin Skaljic i Aida Topic
7992-lu

J asna,

s i!l M uharned, se u petak,

sn aha S uvada, un uci Emi r i Tari k priie dzuma namaza u dzamiji
68'S·] fI~l

dova poklonitce

17 _ 6_ 201 J_ godine

Hrasno.

Dana

11. 6. 2011. godine navrsava se 7 tuznih dana otkako nisi sa nama

POSLJEDNJI

POZDRAV

nasem dragom

MIRSADA (MUSTAFA) HODOVIC, rod. KAZAFEROVIC
3.12.1954 - 4.6. 20U.
Breza

Ne postoie rije6 na ovom sviieru koie bi mogle da umanie bol, ali viera 1I Allaha dz_s daie nam snagu da nastavimo dalie. Vjecno cemo te nositi u nasim srcirna, a tvoju ljubav i dobrotu nikad necemo zaboraviti.
Neka je viecni rahrnet Neka tvo]o] plemenitoj lijepi Dzennet, dusi, ti Allah dz_&. pcdari

SKIJI
1I Brezi ~1JI·OOO:S76

Tvoji: Slip rug Ibrahim, unuci Danis i Edvin

sinovi Arner i Amel, svekar hadzi Hajro, snahe Alisa i Azra,

Tevhid cese prouciri u suboru II. 6_ 2011. godine u 11,00 sari u gradskoi dzamiji

o d: Mr lela, £)0 leta, J oce, J are, Pede, Paje, Laze, Pi zana, Jove, Zo ~e P., Monje, Bogdana, Beska, Struje, Zvane, Buje, Bradare, Lige, Leke, Bude, Lale, Zare, Ranks, Vuie, Fare, Deke, Cere, Necka, Deje
6UO-ln~

POSLJEDNJI

SELAM

Dana l I. 6. 20ll. navrsava se godina od preseljenja a h iret nase drage majke i nan e "
,-----,

na

SJECANJE na moju marnu

naso] drago] sestri i tetki

SAHA (HAJDAR) KALAJDZIC, rod. KURTOVIC
Neb ri dragi Allah dB_ podari liiepi Dzermer i viecni rahmet. TVQja sestra Nedia. .. zet Fikret, sestrici Elvir se suprugom Narcisom i djecom Medinom i Eminom, Edin so suprugorn Irmom, Elvira. 1994-1 Lt

ALMU BEGOVIC HATUNE KUTlNCIC, rod. COPRA
Koliko god pokusavala, ne uspiievam

pronaci rijeCi koiirna bih opisala koliko mi aedostaies, mamice moia, i zato ti samo kazem
Tvoj sin Fikret, snaha Nedza, unuci Edin sa porodicom i Elvira Elvir sa porodicom,
7'994-ln

Volirn te najvise na svijetu
TvojalRMA

68 _".

"";,,,j"".

Dnevnj avaz
SjECANjE

N asoi dragoi rnai ci i sup ruzi na vrsava se 40 dana od smrti

RANKA (NINKOVIC) BUGARIN

GORAN TANOVIC
11. 6. 1998. 11. 6.2011. Sa postovanjern i Ijubavlju, Majka, otac i brat U subotu, 11. 6.2011. go dine u 14 sad cemo poloziti cviiece na niegov grob.

Viecno ohioscena

porodica

Suprug Dejan, kceri Daiana i Darija

POSl.,jEDNjI

SELAM

Danas se na VISa va 6 tuzn ih m j eseci od p reranog odlaska s upruge,
rnajke inane

hadzi ALIJI DONKI
nasem iskrenom priiatelju
Eko, Adi, Ruza, Fikret, Zike, Seifo, Hairo, Mirso M., Huso, Edin, Medo, Frasro, Buco, Haris S., Magoda M., Cazim, Doric, Cenga, Keno C., Svabo, Kemo, Mido, Fiko, Kerim, Fudo M., Sabit, Mune, Fakica, Dzevdo M., Hadzija Kemal Fudo i Adem, Adnan, Mujo, Mirza, Ljusa, Sudo, Mugdo, Fino, Edib, Ismet, Sakib B., Safe I, Geko, Samir, Ahmed,

JASNEjAHIC

Zauvijek

ceS ostati

u nasirn srcirna

i nikad te necerno zaboraviti,
699-1[;,:

""'.Ito
SELAM

Suprug Zlaran, k6 Gorana, sin Vedrnn, unuk Saniin i svekrva Liuba

Dana 1 J_ 6. 2011. navrsavaiu majke i snpruge

se dvije go dine od smrti

l'OSLjEONJI

Osrnog j una 201 J_ godine na vrsilo se sest mi eseci ad
smrti naseg dragog kolege

CERIMA (DZANKOVIC) CUSTOVIC

SARA KALAJDZrC
Bila si i ostala uzor dobrote i pestenja, [ako liiepoje bilo imati Te za prijatelja, Neka Ti dragi Allah podari lijepi Dzennet, a

DZEVAD (OSMAN) BORIC
rvoioi
Velikog covjeka, prijatelia i savje-

Sa liubavliu, postovaniem
Suprug Hamid,

i Iiiepim uspomenama

nosit

poro-

diei saburl

snog radn ika
Seri6ma .

cern 0 te za u vi jek u nasi m s rcirna.

sin Miko, snaha Mirsada

i unuka Hena
63M-]nd!1.

K.lajdZic Nezir sa diecom Arnerorn i Arnelorn i niihovirn porodicarn a 61165·, nd'

Sin di kalna p odru mica

a snovne

skole "Serici« u

POSLJEDNjIPOZDRAV SjECANjE veli kom pri

POSLJEDNjI

POZDRAV

i.lei j u

ocu naseg kolege

FATIMA SARIC jOSlP KATALINSKI SKIjl
Tvoji: Kernal Sahin

AMIRU FERIZOVICU

Da Ti Allah Milostivi

podari

liiepi Dzennet

i viecni

rahmet ELL FATIHA
Tvoji: [asmina,

i Hasan
Raja iz Garmond.

i Amela
63~I-lnd!!

Osoblje

cevabdzinice

Zeljo 1 i Zelja 2

Dana 11. 6. 2011. navrsava se godina ad srnrti naseg dragog zeta i tetka

l'OSLjSONJI

SELAM

SJECANJE

11. 6. 2011 . navrsava se pel godina cd smni mega supruga
Dana

nasoi dobro] teti Sanji

IDRIZA TIRO
II. 6.2010 . II. 6. 2011.

ALEKSANDRA ANjOLI . DUMISI ZILIC
ACE
Zahorav ne postoii, samo lijepo
sjeesnje na Ijubav koju si mi podario i uspomene na tvoju dobrotu i

Tvoja dobrora i ljudskost trajno je utkana u nasim srcima, Vrijeme prolazi, a sjecania ne prestaiu ...

Tvoii Puskarevici

Tarik, Adin, Aldin, Dzeilan ; Elmedin sa razrednicom [asminkom Colic i zahvalnim rodneljima
i9ii·11t

Ucenici

VII 3 r:

plemenitost,

Tvoia supruga Emira

POSLjEDNjI

POZDRAV

SUPRUGU NASE KOLEGICE J ASNE

DUMISA ZILIC jOSlPU KATALINSKOM
N ikad necemo KOLEKTIV JU OSNOVNA MUZICKA SKOLA ILIDZA I DIREKTOR MEHMED
N

gosp,

za bora vi ti tvoj u do b rotu i pie men i10' I.

BAJRAKTAREVIC

Tvoii prijatelji i saradnici: Lidiia, £lena, Aila, Belma, Olja, Duana, Armin, Slobo, Jasmina, Vahida, Vojka, Alma
19-8i·lU

Dnevnj avaz __ ,1. I""~""''''"_69
Duboko ozalosceni obavjestavamo da [e nasa draga rodbinu, priiatelie i komsije .--_' --, ... 2a ova] rrenutak - pripremaite se - (hadis) rcdbinu, priiatelie i komsije Duboko oi<alo!Ceni obaviesravarno da je nasa draga rodbinu, prliarel]e i komsije

BEDRIJA (MEHMED) TURKOVIC, rod. SIRIC
prexelifa na ehiret u p eta k~ 10. 6. 20 J 1. godine u 68, godini, Dzenaza ce se obeviti u SUBOTU~ 11. 6, 2011. u 17_00 gli na mezariu UGORSKO - VOGOSCA. OZALOSCENI: suprug Dzafer, kcerka Nerma, sin Nermio, snaha MirZ!;,., unuead Irma, Damir, Kenan i Faruk, te porcdice: Turkovlc',..$iric, Zulid, Bogilovic, Besliia, Bucc, Lujinovic, Altibegovic, Sakrak, Karadga, Lepenica, Dardagan, Nisic~ Garaplija, Dozo, Dzindo, kao i ost ala broina rodbina, kom!ije i prijatelji, Tevhid ce se preuciti istog dana u kuci rnerhume u 17.00 sati, ul. Muje Sejte 21, Ugorsko - Vogo!ca. RAHMETDLLAHl ALEJHA RAHMETEN VAS1AH
!!!

Duboko oi!alolceni obavjestavamo da je na!a draga

SARlRA (SMAjO) COVRK, rod. SARAC
preselila n a ahirer u eervnak, 9, 6, 2011, u 50_ godin i. Ozenaza ce se 0 bay iii u SUBOTU, II. 6, 20 11, u 14.00 sati na grad, kom mezarj U VLAKOVO OZALOSCEN1: suprug ~efail, sin Almedin, kcer Almedina, brada Hajrudin, Fahrudin .j.Mehmedalija:) sestra S.aQ9,heta~snaha Mirela, zet Mi.ro es , unucad Belmin i Adna, dieveri Sefik, Munever, Besir, I smo i Izu din sa porodieama, zaova Ham icia sa porcdi ~ ~-om.~5-ve k rva H aj ri j a, b ratici ~ bra tifne, S~5-l rici, te po rod ice: , Covrk, Sarac, Pohara, Music) Kaperanovic, Cubara, Hodovie, Bisrrivoda, D:tanic) Karaman, M.rdic) ZuJ6c) Mclanovic, Pasalie, Majstorit~ kao i ostala broina rodbina, komjiije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VAS1AH
!I!

HANA - AISA (NAZIF) DEMIROVIC, rod. MILlC
presel ila n a ahi ref u i:::evr ta k, 9. jun a r 20 I L gcdin e u 82. godini. Dzenaza ce se obav iti u subo ru, I L jun. 2011. godine u 16,00 sari na mezarju Rl\,VNEBAKlJE. OZALOSCEN1: sinovi Adem, Asim i Fahrudln - Fake, brae. Ismer i lzet sa porcdicarna, unucad Dzenaua, Adrian, Lejla, Adis, Tarik, Dzanin, Emina, Sejl. i Bmin, praunucad M.hk, Eldar i Lemana, snahe Mirsada i Zenaj da, bra dena Min ka sa porodico m, Medi ha i Alma sa porodicama, zerovi Marse] i M uha med, te poredice: Demirovic, Mi1i.c~ Susi,c~ S.maj'lo~,ic~ Begoyic, Po"przeJlo"i,c~ Pleh, Konakovic, Bezdrob, Tom, Z ubanov lc, ZiSko, S ehov ie, Porca, te osiala rodbina, priiatelii i kornsije. Tevhid ce se prouciti istog dana u 16_00 sati u kuci lalosti u ulici Bakije sokak br, 49, !!I

Dbavjestavamc nasa draga

rodbinu

j

priiatelje da ie

,._za ovaj trenutnk . pripremajte se- (hadis) Duboko oi!alolceni obavjestavamo rcdbinu, da je n.! dragi

priiatelie i komlije

hadfi ALIJ A (hadfi HAjDAR) DONKO
preselio aa ahiret u cetvrtak, 9_ 6, 201 L u 57. godini, Dzenaza eo se obaviti u SUBOTU, 11, 6_ 2011. godlne u 14,00 sari na mezarju NISAN . JARCEDOLL OZA LOSCEN1: supruga hod:1.i Ziba, kcerka Vild.no, unuka Am an i, brae. Meh med, Adem i Sulej man, sesrre H. ta, Em i na i Rahlrna, sur. Muslafa Corle, zetovi Meho Corle i Kern .. 1 Gokovic, brarici, braticne, sesrrici, sesrricne, re pcrcdice: Donkc, tol'".~c, Alit, Gokovic, Tarabar, Kafadar, Daut, Duliman, Sur kovic, A Iad '1', C. u sev ic, Co rnaga, Mahov ic, K. j !3,Z, Zildzovid, Abaza, Curie, Puce, Kajan, Gluhovic, Eminovic, Pajo] Gr<ll1ldo~ Mtlsic~Dude:rija~ Hebibovjc~ Cevra, BozalHa~ Tarahija, Lomigora, kao i ostala brojna rodbin., komsije i prijatelji. RAHMETDLLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
!!!

... za ova] rrenurak - pripremajte ,e - (hadis) Duboko ozalo~6eni obavjestavamo rcdbinu, pr ijatelje i kcmsije d. je na" drag.

HABIB A (HAMID) SALCIN, rod. BAjROVIC
preselila na ahiret u 69_ godin i.
11

VASVIJA (NUSRET) JAMBRESIC, rod. MESIHOVIC
1942·20U.
dana 10_ 6, 2011, godine u 03_00 sati, u 70·oj gcdini presefila na ahirer. Ozena" ce se klanjari u subotu, I!. 6. 2011. godine u 17.00 sati na Gradskom groblju SUTlNA, gdie ee se rahmetliia i ukopati. OZALOSCENI: suprug M"ij,n, sinovi Neven i Ernest, te porodice: J ambresic, Me,ihovic, B ajgoric, Dernirov ic i ostala mnogobroj na rodb i na i pri ja tel] i. 770-1 mo

cervrtak,

51.6.2011.

Dzenaza ce se obaviti u SUBOTU, 11.,6, 2011. u 15.30 sari na mezarju ORLlCKOBILJA GLAVA, O;'i:,ALOSCENI: sinovi M.i.r.lem i Alij .., kcerke Sabina, Nermina i Sakiba, brat Adem, sesrra Me,jra, svaci Agan i Nazif, snahe Elvira, Elma i Dina.zer Milan, unucad EI,'I,i',js~JasmjD, Stanko, Sania, Kemal, Ajdin, Emina i Azra, sestricl Abid, Fadll, Izet, Mirsad i sestricne Tidza, Fatima, Edina i Izera, amidzicna Haria, re percdice: SalCin~ Bajrovic~ Volode.r~ Hod~ic, Lendo~ Zagrljac<l~ C'!,Ijelit.nin, Z.lih,ie, Selak, Hrvo, Has.mpahic, Dulie, Skopa.k, Bro.ric, Ljuma) PljakiC Hajciar) Ce~nica] F~zlicJ Bego'llicJ Camovj~, Pilavd2ija, Dtebo, RilO~ Ma.hir" Kal,aba~ Kalabusic, Outdo, Prgud., k.o i ostala rodbiu., komsij e i prij .telj i_
1

Tuznog srca [avljarno rodbini i priiareljima da je 10_ 6_ 2011, go· dine u 76. godin i i"Denada prem inula nala draga

NEVENKA (SAVO) KOSTIC, rod. GERUN
S.hran. ce se obavi Ii I L 6. 20 I L go dine u 12.45 .. ,i na grndskorn groblju BARE. S LJUBAVLJU I POSTOVANJEM OZALOSCENA PORODlCA: ,ino"i Pred:rag i N eboj5a~ SDa,ha :li'!,Iana~un u C-.a d Dajana i Dario, seHr. Milka ,a porodi· COM) bra( Vasilije sa porodicom i osmla mnogobrojna prijatelji_

,.. :2aovaj trenurak· priprtmajte se· (hadis) D uboko oialoicen i ob. vjeSts vamo ro db inu, p rij alelj e i komli je da je na'. drag.

Te:vb idee: $ceprQue iri jSlog dana u k uti merh u me u 1530 $ati, u I. Hum,ka413, RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VAS1AH
!!,

SAHA(OMER) KALAJDZIC, rod. KURTOVIC
p reselila n a ahirel u cetvI tak, 9 _6_ 2011. u 67. godini. OZena,a eo se obavi<i u SUBOTU, 11, 6, 2011. godin. u 14.00 sali n. gradskorn ",~,,,,,ju ¥I ...AKOVO_ OZALOSCENI: ,uprug Mehmed, sin Nezir, keerk. NaziJa, zel Mevludin. soaha Edira, unucj Emir, Muamcr t Faris) braea Selim i Mebmed sa pOI"Qdicama, ::;eStr€-Hata i Ned.~a sa porodicama, djeveri Buljko i Hajda,r sa porodicam., zaove Diemib i Hum. ,. porodic.ma, Ie porodice: Kalajdfie, Kunovie, Halilo"ie Krupic, Sanda, Soko tovic~ KI1tll1 ~j c, J <ivond, Keric~ Mabov ic~ ~ urkov'i c, Torahija, Mujao, G.c.nica, Plavoie, Vilic, Pintol, Hebibovie, Karkelj., kan i os,.l. brajna rodbina, kom!ije i ptij.Ieiji. Ttv hid ce ~e prowS ti ~s tog dana u ] 4.00 Sat i u dZ:l_mi;1 A neks. KuCa ,aln'ti: uL CAZIN SKA 20_ Prijevo, do VI.kova i D.z.d obezbijeden ispred prod,vDice .,Amko prom12:t Aneh~ s.a polas.koill U 13.00 :siti.
i !.

Obavjdtavamo rodbiuu, karnsi ie da ie nasa draga

pr;j.telje

i

rodbina

i
!!!

SAFIjA aUSUF) REGIC, rod. MEHIC
p reseli la na ah i ret II utOml:, 7. j una 20 II. gadine u 62. godini. Dzenaza ee se obaviti u 8ubom, I J_ juna 2011. godioe u 14.00sal; ll.a gr· ad§kom g!"9b1ju VLAKOVO. OZALOSCENI: suprug Suad, brat Ibrahim, sestre Esma i Sadeta, snaha Aziza, Zet Esad, svekrva Habiba, djeveri Fuad, Nihad i Sarnir, je!rve Fatima, Merima i Irena, !e porodice: Begie, Mehic, Catovic, Campara, Muminovic, Kreear, Zori c i ¢, k.ao j os (ala n:mogo b raj na rod b ina, p ri jatelji i komsije, Tevhid Ce se prau;;iti ismg dana u kuCi umrle u ulici Sukrije Pa.nd2e 6 u 14.00 sa!i. noOll,ll

Sa velikom tu gom jav 1jarno da je dana 9. 6. 20 II. godioe preminula nasa droga majka, punica, 5vekrva, b a b, prabaka i sesrra

LjUBA MANDIC
Sahrana ce se obaviti 13. 6_ 2011, godi!)e u 14.00 sati na groblju B lazu j, Vrelo Bos ne. OZALOSCENI: kcerka Nada, sin Vladimir, zet Galib, snaha Vesna, unuk Sanjin sa suprugom Majom, unuk Denis, un u ka Akksandra, prau n uk Sergej, ses (re Beb a i Zora sa porodicama, (e mnogobroj!)a rodbi!)a i prijateJji. KUCll Zalosti: ul. Provare br. 42, Bjelave, !II

RAHM.ETULLAHI

ALEJHA RAHMETEN

VAS1AH

!!!

SJECAN]E Na voljenog supruga

Duboko azalo~eeni nasa draga

obavjdta"amo

Iodbinu,

prijatelje

i kom~ije,

da je

i oca
preselila

MEHO ALIHODZIC
11. 6. 2007 • 11. 6. 2011.
Danas Sjec.nje se navrSavaju cetiri godioe od preranog Tvog odlaska. cd uvijek nedostajati. Sadin
1OO-IIZ

NURA. HRVAT, r. SADIKOVIC
na ahi.ret daua 10. 6. 20 II. godine u subom, u 74. godini, ikindije Dzenaza Ce se abaviti namaza u Zubetima. II. 6. 20 II. go dine poslije

na tebe je dio nasi.h zivom u kojima keerka

Tvoji: .supruga Zinem,

Saneia, .let Edin i unuk

OZALOSC:ENI: sin Zajim, snahe Edina i Sedija, unuead Emina, Ibrahim, Mimes, Sedi~ na i Besim, prauuuead Ajla, Ajn. i Amila, brat i\hmet, ,estre Humija, Timka, Hanka, Zada, Zilka i Rasema, parodice: Hrva I, Haj do, Sehic, Sadikov ie, i oSlala mnoge bro jna rodbina i priiatelii M!110

POSLjEDNJI

SELAM

POSLjEON]I

SELAM SJECANJE

o..soj dragoj majci U"soj dragoj majei

SAHI KALAjDZIC

SAHI KALAjDZIC

IZA SULjAGIC, rod. ZIVOjEVIC
II. 6.2010· 11.6.2011.

Keerka

Nazib,

.let MevIudin

i unuci

Muamer

i Faris
6m-ln-d:::

Sin Nezir, snaha

Edita

i unuk

Emir

Porodica: sin Smail, snaha Sevala, un uka Lej la, Ulluci Kemal i Hari~, prauQuk Nedim i z.et Eldin

70 _"·

.... i"~'.I1· Onevnj avaz

Sa velikim bolom i tugom u sreu obavjestavamo

da je nas dragi suprug, otae i dedo

FIKRET (MESUD) USTOVIC
preselio na ahiret u petak, 10. juna 2011. godine u 67. godini. Dzenaza ce se obaviti u subotu, 11. juna 2011. godine u 14.00 sati na bakijskom mezarju FALETICI Prijevoz obezbijeden ispred Careve dzamije sa polaskom u 13,30 sati, do rnezaria i nazad. NEKA TI IE VIECNI RAHMET, DRAGI NAS TATA. OZALOSCENI: 2.

i Elmedin s porodicama, punica Razija Duskan - Slink s porodicom, zet Sultan, sura i svastike s porodicama,
porodice: Ustovic, Slinic, Redzepi, Kabula, Arnautovic, Kos, Zaimovic, Merdan, [amakovic, Sestic. Galijasevic, Svraka, Luckin, [abucar, Dervisevic, Hadziahmetovic, Plese, Selimadzovic, Huseinovic, Skert, Memija i svi prijatelji i komsije, Tevhid ce se prouciti istog dana u 14.00 sati u Curcica dzamiji, Kuca zalosti: Hrgica br. 12.

sup ruga Fatima - Minka, sin Faruk, kcerke Enisa i Belma, unuke Nina i Mia, braca Midhat

0,>6)<

Obavjestavamo

rodbinu,

prijatelje

i komsije da je nas dragi

NIAZ - BUNJO DIZDAREVH:
preselio na ahiret u petak, 10. juna 2011. godine u 58. godini.

Dzenaza ce se obaviti u subotu, 11. juna 2011. godine u 15.00 sati na bakijskom mezariu FALETICI2. Priievoz obezbijeden ispred Careve dzamije sa polaskom u 14.30 sati, do mezarja i nazad. OZALOSCENI: majka Habiba, supruga Jasmina, daidfa Isak, rodak Almin, te porodice: Dizdarevic, Susie, Hadzie, SirCie, Srnajic, Sukalo, Babic, Delizaimovic, Aianovic i ostala rodbina, prijatelji i komsiie, Tevhid ce se prouciti istog dana u 15.00 sati u kuci zalosti u ulici Hasima Spahica br. 34 - Ilijas,

0)''''

Duboko ozalosceni obavjestavarno rodbinu, prijarelie i komsi]e da je nasa draga

Duboko ozalosceni obavjestavarno rodbinu, priiatelie i komsije da je nas drag;

Duboko ozalosceni obavjestavarno rodbinu, priiarelie i komsi]e da ie nasa draga

DUMISA. (FERHAT) ZILIC, rod. BARAKOVIC
preselila na ahiret U perak, 10. 6. 2011. U 55. godini. Dzeaaza ce se obaviti u SUBOTU, 11. 6. 2011. godiue u 11.15 sari na rnezarju BARICA HAREM - MASLINE - STOLAC. OZALOSCENI: rnajka Munevera, suprug Ibro, sin Harig, bra I Dzafer, sestra Ha tidza, svekar J usuf, neviesra Begzada, zet L.u. k.a~ .. tid i bratic.ne,. M. hej.m. Adil,.Ferhat, b..ra U L.", M unevera i Sahbaz, sestric Nino i sestricna Sandra, zaova Fatima, djever Asim, jetrva Amila, te porodice: Zilic, Barakovic, Srojic, Vukicevic, Gusic, Okanovic, Pel)Iic, Podrug, Hasie, Hamza, Jakie, Salk;':, Prohic, Vuk, Carevic, Ha· bibovic, Kudra, Delalic, Selimovic, Humackic, Runic, Ovciua, Sahinovic, Mustapic, Sllta, .Sari¢,Barbir, kao i
ostala brojna rodbina, komsije i prijatelji,

AMIR (ISMET) FERIZOVIC
preselio na ahiret u petak, 10.6. 2011. u 64. godini, Dzenaza ce se obaviti II SU130TU, II. 6.2011. godine u}S.OO sati na rnezarju HAMBINA CARINA· SIROKACA. OZALOSCENI: sinovi Damir i EroI, kcerke Elvira i Lana, brat Fudo sa porodicom, sestre Meirema, Emira i Arnira sa porodicarna, unucad Sara, Ema, Nina, Adi i Harun, snahe, zetovi, kao i ostala rodbina, komsije i priiarelii, Tevhid ce se prouciti isrog dana u 15.00 sati u Carevoi dzamiji, RAHMETULLAHI
III

AMIRA (ZAIM) PANJETA
preselila na ahiret u srijcdu, 8. iuna 2011. godine u 46. godini. Dzenaza ce se obaviti u subotu, 11. jyna 20 II. godine u 14.00 sati na mezariu NISAN - JARCEDOLI. OZALOSCENI: maika Aikuna, brat Almin, snaha Indira, braticna Dalila, amidza Hasan, strina Hafiza, tetke Kaduna, Hasiba, Raza, Emina i Haska, tetci Huso, Me~ ho i Ahmed, amidziCi i amidzicne, tetici i teticne, te porodice: Panjeta, Kuian ..Karacic, SaCit, Alibaiiic, DedoVIC, Krupaliia, Kunic, Celebic, Hadzic, Pasic, Kucinar I ostala mnogobroina rodbina, priiatelii i komsiie. Tevhid ce se prouciti istog dana u 14.00 sati u kuci zalosti u ulici Hurnska br. 56.

RAHMETULLAHI

ALEJHA RAHMETEN VASIAH

ALEJHI RAHMETEN VASIAH
III

TUZNO
SJECANJE

Duboko ouloUeni obavicsravamo
je naj dragi

rodbinu, prllarelje i kom!ijc
.

d.

BOS~ I H ERGEGOVINA FEOERAGIJA BOSNE I HEACEGOVI N E 1ENICKO·DOBOJ SKI !(ANTON OPCI NSKI SUO U ZENICI Broj: 43 0 Ps 03196110 Ps lenica, 06, 01, 201 1. godlne Opcinski sud" Zenici, sudii' Amel, Bajramovit, u ~ravnoj s\v,n M~elj, OOBH TElECOM SARAJEVO, OirekciJa Zeni· C'" ul. M,sorykoVi br. 46, leoi!:" proW Menog "SPVDEA" 000 ZEN1CA, wI. V,uogasni put br. 1, Zenca. rodi dug, 15,1 18,98 KM, van romla, dana 06. 01. 2011, godine, donro je:

na moga bra ta

PRESUDU tlHlg propuSinaja
SEFKET ( CAMIL) PARtIC
iz janie
TUtENI J E DUZAN da Mitelju Isplati ;,nos ed 15,1 t 8.Sa KM sa zakooskom kamalOm, pDG'V ad dana dnspij.~a oba,"· za ~~ dana ;splate. Ic,k~ sl;je~i • na lznos 00 3.275.90 KM pOGev ad 25. 02. 2009, godine do dana u plat. · na lznos 00, 2.729,75 KM pacev ad 25. 03. 2009'. Botline do dan, u~lat~ • na lznos 00' 3K~5.75 KM pocev od 25. 04. 2009 godine do dana u~lale • na lznos 00 574.85 KM potev ad 25. 05. 2009, godina do dana u~Iate · na lznos 00 574,85 KM PQcev ad 25" 06. 2DD9. godin" do dana uplata • na i;:nos 00 574.85 KM jwe"" od25. 07. 2009, godine do dana uplate • na lznos 00 574,85 KM potev ad 25.08. 2009, godina do dana u.~late -na lznos ()jj. 2.Q95,90 KM poc," ad 25. 09. 2009. nodin" do dana u,plat" • na tznos 00 33.73 KM PQtev Qd 25. 1:0. 2009. gadine do dina uplate • na tmos 00. a46.55 KM PO~6V ad 25. 11. 2009, godlne do dana upate, kao I da luziitliu n,knadllro!kove postIJpka u lznosu ad 426.20 KM. $,e " roku 30 dana,

MUHAMED LINGO· HARE
D ragi moj bra te,

mojim rnislirna, srcu, uspomenama.. TUZllO ie bez tebe. ..
Tvoja sestra porodicom Fatima

zi viS

u

preselicna ahiret L1 petak, 10.6.2011. gcdinc, u 8S.gociioi. Dzenaza ce se obaviti u suboru, 11.6.2011. godine, u 14.00 sa tina gradskem ll'"".rju Vlakovo, OZALpSCENl: supcuga Zarif", sinovi Com ii, Nedi.d i DZcII.d, sn abe Serb eta, En isa i Sell ad a, un Dei A mel, A rncla, Ern i(~ Harjs, Tsrik i Aim ir, bral Kemal, sesrra Ferzers, b falic-i 'i sesrrlci, te pero d icc Pa ,6t, D urgutovic, Ka 0 lit, H us; t, Gorak, S "lib bcgovie, HaiuKic! Krpjc, Sarace.,icJ Dezic, Komarica, kao j OS tala brojna rodbi no, komsi iei priia tel j i. Tevhid ce se proueiri istog dana u kuci rahmetliie ulica Dr. Fuada Muhic.. 6, Peiton - nidi,. u 14.00
S3liJ

sa
75i89-lu

pamlcnog

III

Sudtja Amet, B'iramovlc. s.r,

d.o..
MEDZ1IS IS1AilliKE ZAJLDNICL SARAJEVO
71000

BOSNA I HERC EGOVINA

FEDERAGIJA HOS NE I HERCEGOVI NE TU.ZLANSKI MNTQN OPCINSKI SU D U ZIV1NICAMA 6roj: 33 0 I 010875 03 I ZiviniGe. 17. as. 2011. godin 8 Dpc;nski sud U Zivinicama, U i<v'5noi swan l!al~elia izvrSenja .Union banka" d.d', Saraj~vo - Filijala TULia, zasmpana ,po pu noma tnilill Mesic Hajrudlnu i Amiru, advok~Uma i1 Iuzle, pro~v iMsenika; 1) Alrie Mevlud;· na lz Ziyini!:a. 16. muslimIDlske bnga!le 32A, 2) Alfie EIU. b iz Zivin ie.a,.16. muslirnanske brigade 32A, :'I) saklC Ibrahim 11' Zivinica. Oslo Ilailenla 13, 4) Markovic Iviea ;z tiv;n;ca. Marsala Tita bb, radi izvnlenja. radi naplate duga, v.s. 12.179,91 KM, na osnovu elana 348. slav 3" lakona 0 parni~nom ,poslupku, objavljujB

Sarajevo.

B lstrik do b ro ja 8

12.179,91 KM, prot~stirana od strane Optlnskog sud. Ziv1niee dana 14, 08, 2003, godlne, sa daspiiecem naplate 26. 06, 2003, go~ina, a radi oslvariv<lnja potrilZivanja iralioca izvrsenja na dan 26. 06. 2003. godine u iznosu ad 12.179.91 KM sa zakonskorn zateznom kamatorn potev ad 26 06. 2003. go~ine pa do kanat ne Isplal8. • na 1mBtrosKova prntssta mjenlce tmos od 51,00 KM, • na ;m~lro~kova izI'.r~n ,postlJpka u lznosu ad ag 504,00 KM, Izvrsenie ce se proves~ zapljenom 1/3 place ii'l'~enjka Markovic Ivice, SUOIJA Whid SHlimbasic Pouka: PmUv ovag rjesenja stranke mogll iljavill pl1govor ovom sucu u mku od S dana ad dana prifemil u dovoljno m broj u primieraka za su d i otplate, O(),ltavljanfe rie!e~io 0 iZ'lrneniu izvr!enika smetra sa objavljenrm protekom roka od 15 dana oe dana obiavljivanja u doevn im nov;nama.

Pokopno crusivo "Jediler,i" - Sarajevo, pruza pogrebne usluge po najpovoijnijim ciJenama, omogucava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju dzenaze na poarucju Kanlona Sarajevo i Bosne.i Herceqovlne, te najpovoljnije uslove za priievoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija dzenaze (posljednjeg isprai':aja umrlog) obavlja S8 na jed nom mjestu, atraktivnoj i n Gradu prepoznaUjivoj lokaciji - Turbe sedam brace, u neposrednoj blizini trolejbuske 0 krelnice na Au strijskom trg u U I. Bistri k do br,8, SvakJm dennmod 11-24s'ala,. Varna lIoslupan lelelon: 033 712-800, lax: 033 712 801.

Rjesenje

0

jzvrsenju

DozvolJeno darla 26. 06" 2003. godine naosnovu vie· rodnsiolne isprave- ;prQtesti'ane mjen;(;e, seriiskog' oroia: AF0203892 od 10. 05, 2022, godi ne u lznosu oo

SARAJEVO
Ja.vlte se na nde teletone: 033/ 281·364 033/281':}61 .IIi fax: 033/261' -435 I

OSNOVANO

1923

AKO 51E ZAINTERE50VANI %A OW JEDIN5MNU PONUDU,
molimo vas da citko popunjenu narudzbenicu dcstavtte na nasu adresus

Pokopno drustvo "BAKlJE"vrSi prevoz umrlih iz Zapadne Europe spedjalnim pokopnim vozilima organizu]e dzenaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 m.Obitel 00387 (0)61 131-788
fax 00387 (0)33 447-122

avaz-roto press, Tesanjska 24A, 71000 SAR.AJEVO

SANAZNAKOM

lID

KUCNU DOSTAVUII

iii

00387

(0)33 233-062

mobile' za inosttanstvo 0049(0)16093427808 _.bakiJe.com.
..

U Oglasnu slutbu "Twist Tower" Tesanjska. 24A, "ava-Hoto press" (Avaz Busslnes oentar) - Dzemala Bijedi6a i 85
_ ~ __ ."",; .... __ iIIiII ,__ : iIoIIiI IIiIII ~iIiiiIIi

nARUDZBEHICA
IZDANJE, • DNEVNI
• SPORT

Dnevniavaz
UZNAJV.ECITIRAZ
NAJPHISTUPACNIJE CIJENE
pozdravL
... a•.

AVAZ

kom. kom, kom, kom.

_ _ _ _ _ _

Osmrtn;ce. .., 0331281

sjecanja.

posljednj;

• AZRA
_ EXPRESS

- 451: :Fa" 261- 461: E·mail: sm.!ovnice@

ba .

.ZDRAVWE
_ BEBE.I

U KUC:I
MAME

,kom. kom,

• SARAJ.EVO:
Tdanjska 24A, 'il 033/281 - 71.7
_

• GO RAZDE 5ukrije Kukavjce

=
12

• MOSIAR:
Husnlje Repca bb il /Iax: 036/558- 890;

J

Imeiprezime Op6ina ulica

~

_ _
S<\ti

Dz.emala Bijedica.br. 185, 'il 0331 281 - 451 • ZENICA: Marj anovjcap lit bb (zgra ~a J abuka)

... 038/222·251;
• TUZLA;
Turalbegova 22

• •I • •I
L

Broj tele[ona!mobilela Vrijamedos!ave Brojlit~akarte: Svojerucni potpis do

_ _
_

W/fax:
0321424·441;

(poslovno zanals'ki ce nlar Korw -p asai) "iii' /fax: 035/257 • 277;

"YRAVNIK;
Zltarnica F a/lax: 030/512- 718;.

257-477

424 - 440;

72
FRANCUSKA Mehrned Bazdaravlc pred kluporn Sosoa

Dnevni avaz, suoota, 11, junlilipanj 2011,

sport

Laple na poklo8 na vljarHma

U SIUZbl

"Lutrija BiH" slavi 60. rodendan

lima

driaunOg

nisa -osDOIDisao. i _8 a 0
Zvall su rnei rekll mi da me zele, ali jos nismo postigli sporazurn
Mesa je dodao da ie aovinarima u Francuskoi obicai "is lri':a ti pred rudu".. - Obiavljeno je da [e S080 izabrao rnene.a ne dasmo se dogovorili i po tp is al i, ali novine su od toga napravile zavrsenu srvar, Bilo ie nekoliko kandidata za trenera. J a sam im rekao da, ako nisam prvi, cnda necu ni da pricarn 0 angazmanu, ali niihov poziv ne waci da je sve gotovo, Ko zna kako bi se rnogli odvijati razgovori. Zvali 5U me i rekli mi da me zele, a ja sam odgovorio da CU doci u ponedjeljak, Tada cemo vidje ti ilta ce ae desi ti • kazao j e ~----:,....-~------.---~---------

Shila Ie biu
diu mog d)atlnlstua

Pri ie pocetka nogometn e utakm ice rep rezen tacij e Besne i Hercegovine s Albanijom u Zenici "Lutrija BiH" priprernila je sped jalne poklone UI naisretniie naviiace, Nairne, Darko Maleri':: i Senijad Ibricic dijelili su lopte sa potpisirna nasih igraca, Nakon pobjede od 2:0, nasu reprezentaciiu najesen ocekuju kljucni rnecevi u okviru kvalifikacija za Evropsk 0 prven stvo, a U lim ce akci j ama, RaO i do sada, svesrdnu pornoc draavnom timu pruziti i "Lutrija BiH", sa-

Mehmed Bazdarevic je novi trener Sosoa, s ugovorom na dvije godine, objavili su jucerrnediii u Francuskoj. No, iako ie Me~a prerna vise farncuskih izvora vee kru n isan kao nevi strateg ekipe, s napornenom da je potpisi vanie ugovora zakazano za sljedecu sedm icu, na~ strucnjak iucer nam je izjavio cia nije sve gotovo i da pregoveri tek trebaju uslijediti.

Bazdarevie je cua za smrt [osipa Katalinskog. Tihim glasom opisao nam je prve susrete sa Skiiom, • Kada je on igrao, ja sam imao 12 ili i3 godina i bio sam dodavae lopti na Grbaviei. Bio nam je idol, liudina, dio dierinisrva i covjek koji je obiljezio nasu mladost, Nismo se Licoo poznaval i, ali smo ga svi voljeli i posrovali kao prvcg Zeljinog igraca koii je napraviqkarijeru u inozemstvu. Zivotna je nepravda rosto Ij udi pop ut njega odlaze prije vremena - rekao je BV..<i1U,ev;t,

NiJezavrseno
- Ako me zovete zbog Sosoa, onda zovi Ie upon edjel j ak - rekao nam je Bazdarevic pretposta vi vs i koje cerno mu prvopitanjeposraviti,

- Ove godine zelimo posebno podrzari najpopularniii sport u BiH, ier "Lurrija" ob il jeOlava 60 god in a postojanja - rekao je Edhem Pailuka!!, generaln i di rek [Q r "LurrijeBiH", Svo] 60_ rodendan "Lutrija Bill" slavitce tokorn cijele 20 I J_ organiziraiuci specijalne dogadaje za svoje igrace, zaposlenike, partnere, prcdajnu mrezu imedi]e.

opcili su iz eve korn pani ie.

RBPrBzantaCi)a treba CHuali nadu
B azda revic j e gledao debakl reprezentacije Bosne i Hercegovine u Bukurestu, ali revan s pro ti v Albanije niie. lstice kako situacija ni]e sjajna,ali da ne treba klonuu duhom. - Dobro je da se dobila Al ban ij a. Ipa k smo os raLi u nekim nadama da mo~emo otiti na EP. No, ja mislim da je na~a najvaznija utakmica bila u Rumuniii, ali smo je cdigra1i veoma slabo. Moramo gledati naprijed i cuvati nadu, jer ana postoii. Ova reprezentacija uviiek nas je u stanju iznenaditi, bilo krahom u Rumuniji iii pobjedom nad nekim jacinl od sebe .. Nemojmo bili negalivni [vrd i BaZdarevj c. B a.idare virJ: Po vralak
II

Soso nije nimalo iznenaduiuci, Mesa ie u cvorn klubu ostavic dubok trag, u periodu od 1987, do 1996_od.igraojecak 308ligaskib utakmica i postigao 20 golova_ Ukupa.1I bIOi niegovih n3Stupa za Soso u - razlicitim rakmicenjima presao je broiku od350. Bazdarevic ie u Sosou zasluzio veliku popularnost i njegovo vierovatno imenovan je za tren era n avi j ael ce do ceka ti sirom rasirenih ruku, Na klupi ekipe vee je hio jednom,alikaopomocnik. _

Bazdarevic u relefonskorn razgcvoru za "Dn evn iavaz",

Legenda kluba
Iako ie medu kandidauma bilo .zvucno ime lIeka.d asn jeg tren era Lio na i Rendzersa Pola Ie Guena (Paun, izbor .celnika So:loa

Prijateljski

mec

M. TANOVIC

Fra.8cuzi sla ve pogodak

Francuslla
PObuediia

Mensur Sinanovic, Dino Hamidovic,Adnan Bajramo· vic,Edin Ribic, Eldin Rediic, Esmir Hasanovic, Selver Cirak, Emir BeCic, Emir Bo· rIC, Alen GaleSic", Add Zeeevici VeciadIbiSevic. Bila ie to priie decelliju i malo v'isepionirskaeklpa [adasnjeg Zmaja od Bosne, kluba koji se do rata zvao Prole[er, a danas nosi im e

IblSeUIC DNUPIDSalgraCelZ DIOnlraZmaJa Od BOSne
NK Tuzla. Trene.f im je bio Nevze[ Hasanbasic Lija. J ueer su se, i to zah val jujuCi na§em reprezenta rivcu koji se nakon sezane u Njemackoi i urakmica proliv Rumunije i Albanije odmara u BiH, ponovo okupili u 51a.vinoviCima, na is lOrn sradion u na ko jern sui rrenirali. - Dana.s mi ovo izgleda kao Vembli u odnosu na Ie-

Druzenje u luzU

Zasto VJadavic nije obukao crveni dres

ren na kojem SIDo mi igrali· kazeIbiiievitza nas list. 5 drustvom s kojim je poceo igra Li [ud bal, Vedo je evo ci.rao uspo m en e. Preb u· dile su se emoc ije ... - Zaisra je prelijepo vidjeti svoi e drugove. Pris jetili smo se smrih vremena, lijepo sm 0 se druzili. Nadam se da Cemo se i ubud u & vidati s[Q ce:l& dodaj e fudbaler Hofenhai m a.

Vladavic: Polplsaa za Olimpic

Selekcija Fral!cuske, nas kon k uren t iz kvalifikacione grupe za Euro 2012., pobijedio je Poljsku sa 1:0 U prijaleljskoi urakmici u Vadavi. Trijumf je"Tr;kolorirna" donio aUlogol Tomasa J odlovj eca (Tho m asz Jo dlowiec), ko ji je udarac Sarla N' Zogb ije (Chari es N'Zogbia) skrenuo u mre;tu. (M. T.)

uUariaUi

UUdi iz UeleZa nis zelJeli da se uralim
Admir Vladavic potpi· sao ie nedavno Za sarajevski Olimpic iako se cinilo dace kuijeru naSIHviti u VeJdu. Do toga niie doslo, jer prema njegovim riiecima, ni,e bilo i!!!eresa celnih Ijudi kluba. - Trenirao sam s VeleZom ih Ii 0 da za. si toe pare odigram narednu sezomi. U klub sam iho tri pUla. 0 be6lVa!i su me cia ('e me zvui, 3 javiIi su se kada su ('uti da sam potpisao za Olimpic.

Ibi§evi(; se s druslvom Qk~pio na sladiQnuu S/avinavicima

Is [ll. se des ilo iJ ugi i Dra· kulu. Zalosno je da se VeleZ{)va djeca ne mogu vrariri u Vele:l.A tosedesava,jerne bi imali rala od nas. Navij a6ma ce op et puni Ii glavu i govoriti kako Vladavic nije h tiD u VeleZ. Nikada tim navijacima nisu rekli da su od mog min· sfera iz Ziline u Sakburg do· bili 130,.000 KM. To II Mos· taru n.iko nije znao - rekao namjeVladavic. A.N.

sport

Dnevni avaz, suaota, 11. jlmV]ipanj 201' 1.

73

CELIK Nakon novog sastanka na Bilinom polju

Imamo trenera pod ugovorom i nista se nece mijenjati, kate predsjednik zenitkog kluba
Sastanak vcdsrva Celika s Abdulahorn Ibrakovicem od rian je j ucer 11 kl up ski II) prostorijarna na stadionu Bilino polje. Prema o;;ekiva~ nju, porvrdeno ie da ee i naredne sezoneekipu predvoditi isti rrener, koji je predocio plan priprema, koie ce
poceti

raliOuiC DOu -0 oslan II braouica
kluba Mirsad

" - Imamo [renera pod ugo vo [0 rn i, sto se toga ti ce, nista se nece rnijenjati. Predstoje nam sadaaktivnosri da pronaderno !!ovi'ana sredsrva za angaziranie novi h igra ca ; prj p reme - k aze
predsiednik

:25. [una,

Ibrakovic. Trener Zenicana istice da ce tek u n arednim danimaznari s kojirn ce igrackirn

TodorOuici puric Da meti Borea
Abdulilh IbmkQvi6: Mllogo dilemall igra;;kom kadru kadrorn uci u aovu sezonu, Osirn sestorke kojojsu istekli ugovori (Eldin Adilovie, Adin Dzafic,. Mehmedalija OWic, Sermon Milosev ic, Elvis Sadikovic,
Luka Bilobrk) te Vediua

Banialucani zele poiacania

MaG trail iUoluodina
Trener Ibrakovic drugi dio prip rema, n a nigra va ~ nju ekipe, planira obaviri od 11. do :21. ju la, ali ios nije pcznaro u kojem mjesru. Postoji opciia da u lorn period II GeJ ik b oravi u Sloveniji, _. Planirarno odigrati sedam kontrolnih utakmiea. Kraiern jula gosrovat cemo kod OFK Beograd, <I mec traii i Voivodina. Prvu utakmicu igrat cemo vee 30. [una, kada cerno uvelicati godHnjicOl Podgrmeca u Sanskom Mosru - naiavliuie Ibrakcvic.

Musica, s kojim je sporazurnno raskinuta seradnia, u pi I3n j e i os ran ak EIdara Hasanovica i Fuada Salihovica, Hasanovica, navcdno, zeLivra ti ti Velez.

- U ovom rrenutku.sto se lice Hasanovica, ne rnogu nista odredeno reci, To cerno tek vidieti, dok Salihovic nije ni bio registriran, Poiacania su narn potrebna u veznorn redu.aako ode Bilobrk, i na poziciji golmana, dok ce direktor Nermin Sabie razgoyarati sa Mehmedalijom Covicem 0 produz3vanju llgovora kaze Abdulah lbrakovic, V:B.

Mogue i povratak Bojiea • Maletie sigurno odlazi, Avdukie vjerovatno ostaie
Nakon
SIO

je riiesio pita"mba, Borae je poceo potragu za evennje ~efa strucnog tualnirn pojacanjima,

rca vidi fudbalera
Darija Purica.

Cdika
ie

Spominjan

Dok se igraci Slobode odmaraju, rukovodstvo organizira lietne priprerne, koje ce poceti 27. j una. Kako sada srvari s Ioj e, eki pa ce vee dva danaposliie otici na Kupres, gdje je zimus obavila pripreme uoci drugog diiela
prosle sezone, Odlidni uvje-

uzlaclma se sulda KUDres

U Siobodi slazu 'kockice prlle pocet'ka priprema

Sigurno je da ce Banialucani u 1l0VU sezonu uci sa znatno izrnijenjenim timom, a vrlo je vierovatno da ce se vee U n ekol iko narednib dana znati koii ce igraci bi 1i n a raspo lagan] u Z vezdanu Cveikovicu i njegovom strucnomstabu. Kako nezvanicno saznaiemo, iosza vrijerne utakmice posljednjeg kola direktor Berea Radmilo Sipovae razgovarao je sa prvotimcern Letoara Vladimirom Todorovicern. Realna ie mogucnosr da on nastavi kariieruu Borcu. Takoder, nije tajna da je Zelja koordinarora za sportska pitanja MuharnedaIbrahirnbegovica da u dresu Bo-

ip ovra tak Mladeaa Boj ica iz Radnika, eiji [e prvi boravak u Banjo] Luci prije dvije godine protekao nezapazeno,
Is tovrernen 0, razrnisl

se i0 jos nekolicini provjerenih i kvalitetnih fudbalera, ali ce svi ti eventualni [ransferi uveliko zavisiti cd

ia

budzeta koji ce im ZlI ru SVr-

hu biti na raspolaganju, Sm se rice odlazaka, Gradski stadion ovog ljeta ce napustiri reprezentativac Darko Malelic, korne ie isrekao ugovor inalazi se n a me ti nekoliko klubova iz inozemstva, Takoder, velika ie mogucnost da Borac cstaue i bez drugog reprezentarivca, golmana Asrnira Avdukica On je, medutim.pod ugovorom.

S.K.

ti i primamljivecijene opredjieli1i su liude u klubu <la;7pregrst ponuda izaberu onu sKupresa. - Prema planu, ish bismo 29. iuna i ostali do 8. jula. Odmah po povrarku produ· zi[ cemo u Siavonski Bred, na turnir koii';e biti odigra!! 9. i 10. jula, a osim nas i domace Marsonije, igrat ce i Osii..eki Cibalija iz Vinkovaea. S lO se Ii cezavrS!!e faze priprema, najbli~i smo ope;·

ii <laje odradimo na Celinju u Cmoj Gar; - kaze tehnicki direkwr Slobo<le I asmin 10·

gunCic. Od njega smo doiJ.ili informacijll da Danijel Culum

zvornicke Drine ni,e prihvatio uviete koje rnu je SlobodapO!!lldila. E.M.
iz

Niemacka Bundesliga oswla je najprofitabilnije nacional 0 0 fudbals ko tak· micenje u Evropi sa zara.dom Dd 128 miliona eura u sezoni 2009 ./2D I O. Engleska liga ie u ;slOm

nlemaClia Uga U DIUSU od '128 miUonaeura

Najprofitabilniji u Evropi

U redakciju "Dnevnog avaza" jllccr se javio Zuhdija Ozegovic, otae 601m3!!a kadetskog lima Zeljeznicara M irne.sa, ko j i t vrdi da !!legov sin ni,e napao sUd.ijn Mm Zivkovica nakon umkmice polu.finala raligrava~ nja za prval<:a BiH u Tuzli pro tiv Siobo de. To je u pismenom saopcenju potv·rdio i direktor omladinske ilkole Zelieznicara Me!!,u, Dogan.

OiaBoulC nlJa udarlo ZIUHou'lca

Reakclje naincident u TuzH

razdoblju osrvarila plus od 10 I miliona eura, dok su francuska i italijanska bile u gubitku od 102 miliona euca. Brojke zaspansku ligu nisu objavljene. (M. T.)

- Za !lase igrace koj; su nakon u lakm ice zel j eli istjerati pravdl1 kod sudija, nemamo opravdanja, ali je 11 prijav; sudija navedenoi da je igr-ac Mi.rnes Ozegovic l1cestvovao u napadl1 ria sudije, !ito odgovo.!!O deman~

tiram, jer sam bio na lieu mjesra-napisaojeDogan. Obra.!io nam se i Erda! Glji va, koga je Zivkovic, Iakoder, prijavio da j$ uces[vovao U i!!ciden[u ..Zelio ie da se cuje i njegova stmna pl"ice. - Prilikom ulaska na Stadion Tusanj,pocelesu gnus!!e uvrede SUID.!!jivibosoba, prijelili Sl1da ce nas rasparati, .spominjali su Markale, a [rener K ari c pri druzio se uvredama ipitao nas je Ii nas slmh. Susrer je ()digmn bez prisustva ekipe Hirne pomoci i osiguranja, a posbje umkmice Ii isli !judi ganjali su lias s nozevi.ma do svlaCioniea - napisao je Gljiva..

Dn!vni avaz sucota, 11. iunVlipanj 2011.

Sp 0 rt
.'

Ucinall

pobjeda

11 10

.9

remija poraza gol-razlika

40:38

RezUllati
pogotka _ Zvijezda - Travnik 2:.1, Zeljezniear - Zviiezda 2:0, Zviiezda - Leorar 1:0, Siroki Btijeg - Zviiezda 3:0, Zvijezda - Drina 2; I, VeleZ -. Zvijezda 1:4, Zvijezda Celik I: I, Slavija- cvijezda 2 :0, Z vuezda - Sarajevo 0:0, Zriniski - Zviiezda 1:2, Zvijezda - Buducnost 0:0, Borac - Zviiezda I: 0, Z viiezda - RudarO:O, OlimpicZviiezda 1:0., Zviiezda SlobodaO:l,Travnik - Zvijezda 2:2, Zvijezda - Zelie:znifur 0.:0, Leorar - Z vijezda 3:0,. Zvijezda - Siroki Brijeg 6:1, Drina ZvomikZviiezda 1:2,. Zviiezda - VeleZ 0:0, Celik- Zvijezda 4: I, Zviiezda - Slavija 2:1, Sarajevo - Zvijezda 2: I, Zvijezda - Zrinjski I: I, Buducnost - Zviiezda 2:5, Zvijezda - Borac 1:0, Rudar P, - Z vijezda I: 3, Zviiezda Olimpic 2:2, Sloboda - Zviiezda 2:l.

PLBiH za juniore

Za ti tul u prvaka Boone i Hercegovine u [uniorskoj konkurenci j i bori t ce se Slobodai.Zriniski.koii su nedavno igrali i finale Kupa BiH, kadasu bolji bili Mosrnrci. Zrinjski je u sjajnoj revans-u takm ici polufinala dobio solidnu Zvijezdu sa I'd zahvaljuiuci cellii pogotka Ivana Barisica, koji je prvensrveni ucinak popravio na 32, Sloboda je p!"051azbog gola u gosrima, Prva finalna u rakrnica j e u ponedieljakfl.Ssati) u Mostaru, a revans j e u perak (18) 1.1 Tuzli, Stadion Tusani u Tuzli. G ledalaca 500, Sud; j a: Predrag Stankic (Bijeljina), Striielci: 1 :0 - Meilanovic (63), 2: 0 - Bekic{7 J). SLOBODA: Mandusic, A1illkic, Suceska, Am. Bekic, Salihovic, Soljankic (56, Mciic), Mehmedovic (59, Deljic), Civic (90. Music), Mesanovic, Omerovic (56. Huko), [aganjac (78. Murnic), T rener: Sakib Malkocevic, OLlMPIC: Lakota, Ne., Bajraktarevic, Tahiti, Karkelia(n. Kadric), Ducic, Sarvan, Aganspahic, Hadzanovic (85. Dzaferovic), N i. Bairakrarevic (33. Merajic),Mujezinovic (52. Mciic), HadliC. T rener: Mi.rnesZec.

Sloboda. i lrinJSHi U linalu

ZVIJEZDA Analiza uclnka premllerllqasa u sezoni201 0/2011.

Sioboa - OIimpic2:0

Osam remija i jedan poraz u 15 utakmica u Gradaccu • Osmo mjesto je uspjeh, kale Dragan Jovit
Sezonu punu neobicno oscilaciia i s nekoliko rezulrarskih kriza ncgometasi Zvijezde zavrsili su naosrnorn mjestu, Ekipa iz Gradacca dobro ie otvorila treci uastup u najvisem rangu pod dirigentskom palicom Zorana Curguza, Sa tri domace pobjede i trijumfom nad Velezom u MOSlaru (4: I) plasirali su se u gornji dio tabele, na cervrto miesto.
velikih
$V Iacion

Sl -al n dOma
b
Zoran a C u rguza j e na klupi naslijedio Dragan [ov;e, koi; ie, kakoseispostavi10, preporodio Zviiezdu, unio dodatni entuzijazarn i vratio poljuljano samopouzdanie,

_

SlrijelCi
14 - Tosunovic

,_

5· Hamzic 3 . Nuhanovic, £lelmic 1 . Husic, Delio, Huseinbasic, Hasi':

7 - Ristic

4 - Nili"

Kartonl

ie n eopozi vu os [a Irk u.

vi] ac.a i p ovecan e nervoze u ic i, a us lied sl abi h rezulra ra, sef stru k e po dnio

Zut!: Hamzic 8, Mask i Moranjkic po 6, Tosunovic, Husic, Nezie, Vidovie, Hasie po 5, Delic 4, Bedak, Delrnie, Ristie, I usic, Huseinba§ie, Kncl!evic, VasiIjevic po 3, Stokic, PIOdanovic, Karadfa, Nuhanovi.c po 2, Fejzic, Nikic, Smajic, Doric, Hadzidulbie, 0meragie i Ses r po 1. Crveni: Tosunovic, Moranjki': i Deli':.

E~M.

Zrinjski - Zvijezda 6:3
Stadion Pod Bijelim bri[egom u Mostaru. Gledalaca: 400. Sudija: Rusmir Mrkovi': (Sarajevo). Strijelci: 0:1 Cosovic (36), I: I - Barisid (41), 2:I-Bahic(44),3: 1- Barisie (52), 3:2 - Buljubasic (54), 4:2 - Barisic (55), 5:2 Milicevic{75 penal), 6:2 - Bari~ic (78 . penal), 6: 3 - 0 rnerovi':(90). _ ZRINJSKI: Barne, peric, Sili eg, Ba b ie, S esar (88. Gil ie), Rozic, Kootulj (85. Vlaho), Martinov!c (62, Arrnna), Bariiiie {80. Salkovic), Milicevic (86. Cube)a), Drciniak. Trener: D ari 0 Zadro. ZVIJEZDA: E. Prljaea, Hodzic (62. Omerovic), Jabie,Jukan, Milkie (85. Kadie), Muftie (8S.. A. Prljaea), MujCit, Suljie, Cosovi':, BuliubaSic, Bcii" (65. FaCie). T rener: Amir Klopic. Ma. P.

Tri zadatka
- Uoci pocetkaproljetnog dijela prvensrva postavili smo tri 7..;1 da tka, P rvi je b io selekci j a eki p e po kvali tetu dovolinom da Zviiezda OSIan e u Ligi, drugi zada tak je bioselekciiaigraca po karakteru ,.a treci komi n uirana gradnja rima koji ce u
iducirn sezonarna rnoci ispu-

Remi saCelikom
No, od sedmog kola i podjele bodova s Celikom (I.: I) pocela je "kriza dornaceg terena" . Z viiezda niie mogla doci do pobjede, sa cetiri neriieseneutakmice te nakon pcraza od Slobode, prv i di 0- sezone zav rsi 13 ie na 12.mjecStu. U tom periodu bilo je i dosta problema u i oko kIuba, Zbog nezadcvoljstva na-

niti i mnogo vece arnbicije i bori ti se za E vro pu. U minuloj' - polusezoni napravili smo znacaian pomak. Tezili smo igm kojace

douie menadzer Rluba
Po zavr,setku sezone !laSla v Iiena je gradn jatr.ibina i uredivanje stadiona Bani a II idia. Od organizaci js km no· vosli, treba istaCi i to da ie D r.agan Jovic dob io sire ovlasti, ali i nove zadatke kao novoizabrani glavru menad~er kluba.

Jovic: Napravljen lUacajan (Jornak biti prepozna[Jjiva ; dar; repet pobieda i jednim remijem. zu] [,I[ - kaie Jovi':: uz ocjenu da je osvaianjem develOg Istovremeno ie tao domaein bolja samo od Drine i mjesra, "kada se u obzir uzBuducnosti, koji Sll ispali. mu sve okolnosti, postignul Gosri Sll na Banj; Ilid:ii u 15 uspjeb". Zvijezda je okoncaJa seutakmica dobili osam remiia i jedan [.·rijumf(Sloboda). ZO·!JU kao peti goS! Premiier lige po uspjdnosti, sa cak Di.DELlC

Rusmir J usi': 27 (2{i u prvom sastavu + 1 s klupe), Damir Tosunovic 27 (17 + 10), Senad Husic 27 (15+12), Jasmin Moranjkil: 26 (25+ I), Amir Hamzic 26 (ZZ + 4), Samir Nuhanovic 25 (8+ 17), Muamer Nezic 22 (I4+ 8), Nikic Branislav 22 (12+10), Armin Delie 19 (II +8), Eldin MaSi'; 18 (10+8), Nikola Vasiljevic 14 (14+0), Dragan Ristic 14 (10+4), Ogojen f)elmic 14 (9+5), Raif Smajic 13 (12+ 1),. Zlatko £loric 13 (0 + 13), Milan KneZevit 12 (9+3), Serif Hasie 12 (8+4), Antonio Vidovie 12 (1 + ll), Emir HadZid"uIbic 11 (11 +0.), N=m HuseinbaSic II (2+9), Alvin KaradZa 8 (5 + 3), Irfan Fejzic 7 (6+l), Mersad Bedak 7 (I -I- 6), Ilija Prodanovic 6 (6+0), Vedad Omeragic 6 (2 + 4), J oC9 S tokic 6 (I + 5), Sa5a Sest 3 (0 + 3).

nastuPi

sport

Onevni avaz, suoota. 11, ju ninipanj 2011.

75

SPEKTAKLI Sve vise prijava za nAvaz Tower Running 2011"

zdra

Nada De -c: Pr
0
Twist Towera", kako kaze, zeli popeti za svoj ceif - Postoji i mouv cia mi, bacaci, pokazemo trkacima !ita mozemn - kaze nam Malec usali. 780 stepenika rado bi pokusala pretrcati iii makar prehodati i Kada Delic, bh. selekror u atletici, inace nekadasnja brzohodaeica, ali ona na dan utrke, u suborn, 18. iuna, nece biti u BiR. - Upravo se 18. i 19. juna II Rejkjaviku (Island) odrzava takmicenie u okviru Evropskog ekipnog sampionata. taka da ell tarno voditi nasu reprezentaci j u. A rako bib rado ucestvovala u ovo] neobicnoi u rrci u S araj evu, Bez obzira na co sto ja necu biti prisutna, pozivaru sve Ijtide, a posebno zene, da ucestvu]u i da na taj nacin prornoviraju atleriku, sport i, uopce, zdrav nacin zi VOla - govori Kada Deli". O. L.

Nekadasnja reprezentativka u bacanju koplia Vlatka M.alee treat ce za svoj ceif

ae-na liUlien-a

r

Uoci Eurokupa u siedecoi odbojci

Bro] priiava za utrku "A \PaZ Tower Running 2011" svakim danom je sve veci, a one sto nas kao organizatore posebno raduie ie da se za ucesce u revijalnom dije11.1takrnicenja prijav Ijuj u j

nouoJborbl zatllulu
eUrOPSHOg prUaHa
Novi prvak BiH u grupi s Banjom Lukorn, Rodnikom i Varsavorn, a branilac evropskog naslova s Atakom, Bajerom .iZagrebom .
KJ ubovi siedece cdbojke Spid i Fantom; putuju II Polisku, gdje ce odl4. do 18. [una u Elblagu ucestvovari na Eurokupu, Fanromi imaju cetiri naslova, a Spid tri. Sve prognoze govor1: da ce se sarajevski klubovi sastati 11 finalu .i opet boriti za smo kra tak period stagnacije, ali se konacno sve pcslofilo i rad narn se isplatio - kafe trener Mirza Hrustemovie. Ekipa Spida, u kojo] ce biti devet igraca, putuie u Poljsku privatnirn kombijirna. U Elblagu ce igrati u

SPld I Fantoml u

DelaliciManltooeeltUiU saraJeusltl Iinale
nagrade, i (0 po 1.000 KM za pobjednike u obje takmic,arske kcnkurencije, odnosno po 500 KM za drugo i 200 KM za trece mjesto. Najuspjesniji u revijalnoj konkurenciii dobit ees ta me i plakete.a svi ucesnici poklone, Kapiten Spida Sabahudill Delalic istakao je cia u posljednie dviie godine Eurokup nije na nivou na ko j em sa. rep rezen 13ti vn a takmicenja, Smatra da [e njegov tim najozbiljniji pre ten dent za evropski vr h> ali da ima i drugih timova koji mogu izneaaditi, - Rodnik je ekipa koja bi se mogla pokaza ti jakern, ali mislirn da bi finale opet mogao biti izmedu nas i Fantoma, Kako god, rirulu evrop skog prv aka. Nakon !ito su u sriiedu sa 3:0 dobili Fantome i osigurali ukupno 12. tirulu prvaka BiR, igraei Spida su op tim isti uoci po~e tka Emokupa. - UspjeJi smo savladati sjajnu ekipu Fanmma i osvojiti novu titulu. Imali u Pcljskoj nam sigurno nece biti lako doci do trofeja - kazao je Delalie, Njegov reprezentativni kolega iz suprotnog tabora Adnan Manko slicno fazmiillja. - Cesti13m Spidu na osvajanju prvenstva BiH. Nadamo se da je poraz od ri vala dosao u pravi cas kako bismo se osvijestili i priprernili za naredne utakmice, Ocekuieru novi finale proriv gradskih rivala - istakao je Manko. grupi B s Banjorn Lukorn, Rcdnikom i Vadavom. Fantomi su u grupi s do" rnacinom rurnira Arakom iz Elblaga, Bajerom i.z Le" verku~ena i Zagrehom. - Ocekujem borbu sa Spidom za tiwlu - kale tre· ner Fantoma §efko Nuha.· novie. A.. C.

DeJiC: VorJi.reprezenlaciju Island

na

naJbOl)lma nagrade. sUlma DOMIOnl
Na "Avaz Tower Running", prvi vertikalni rnaraton u Bill, moguce se prijavi ti popun [ava] uci obrazac iz ..Dnevnog avaza", "Sp~rm" ili s interner-stranice www.dnevniavaz.ba, Za najbolje je organiza COr pri prernio vrij edn e

raspituju i broini bivili atleticari i atleticarke, cdnosno spor tisti i sp ortistkin j e. Vlat._ka Malec (53), nekadasnja drzavna reprezentativka u bacanju koplja, koja d an as volon tira u A K Sarajevo, poslala je prijavu za nas tu p u revi j alno j utrci, jer se na 36. sprat "Avaz

TrCatce i mlada mUllelta zulleZda
Armin Muzaferiia, mlada muzj~ka zvjjezda, jedan je od promolOm utrke. Krle da rnu je d.rago !ito je glavni grad dobio ovakvu sponsku manifes taciju. - Ova ce utrka na jecinom mje.StUokupiti Ijude svib gene["Jcija,a organizatori su osigurali i vri; e.dne nagI1lde za najbolje. Mozda i sam blldem [(&0 s rekreat:ivcima Mlfzafe.rlja: U kalegoriJI - kaie Muzaferii a. D. Z. rekrealivaca (for .. M,. iIvoJ<vt;J

NamJesta se i u FinskoJ

MeMSiManCi PO)eli "paprenU!! gOUedinU
Petorka. meksickib reo p rezema ti vaea koj isu su· spendirani s Gold kupa, pa· la Sll na doping-testu, jet su jela za ,"ieno meso, Meksicki zvanicnici o· biavili su da su u ualazima perorice fudbalera pro· nadeni tragovi kienbmem· la, steroida koji kod fivor· inja moze ubrza[i i pojacari rad miilica. ISla ta materija cesto bude pwnadena kod sportista, a najpowatiji nedavni sluca) bio je ~panski bicikList Alberto Kontador (Comador), rrostruki osvajac Tur d'Fransa. -Jeli su govedinu s klenbmerolom, Sigurni smo da ce to potvrdid daljnja istraga - reh 0 je direk lOr meksicke reprezen racije Rektor Gonzalez (Hector). Fudbaleri su odmab suspendirani i ne6e fiOei igrari U nasmvku mkmicenja na Gold kupu, u kojem Meksiko bran.; naslov I'; prosle godine. Ako drugi nalaz ne pokaze tl'agove klenbuterola, fudbalerice b i ri oslo· bodeni odgovornos d, ali ukoLiko se to ne desi, mogli bi dobiu zabrane u [mjanju od dvije godine. Raw se 0 Giljermu DCiji (Guillermo Oc.11oa),Fransi· sku Ro drigeZtl (F r3n cis co Rodriguez), Edgaru Due· nasu,. Antoniju NeJsonu (Amonio Naelson) i Kristi· janu Bermudezu (Chri· s rian). N j ihova sus penl:i ia veliki ie udarac Meksika· neima, koji su na mrniru ostilli sa sarno 17 fudbalera.

Nakan suspenzije petarice reprezentativaca

Devewri.ca fudbalera, se.dmorica iz Zambije i dvojica iz Gruzije, !:ao i driavljanin Singapura Viloon Raj Perumai, op ru:zeni Sll za namjeli lltllje

SingapUraC lailran meceue
Ibricic slriielac
.... Bh. fudbalski Ieprezentativac Senijad Ibricic bio je srrijelac za Lokomotiv u jueerasnjem gosrujucem remiju proriv Tornsh (2:2), u 12. kolu Prve lige Rusije. Domaci su !lakoD prvog poluvfe.mena vodili sa 2:0, Moskovljani sunapravili preokret u pos!jednjih pernaesmk minuta. IbriCic je u igru usao u 73. rninuti,. a vee u sljedetem napadu pogodio je za 2: l.

Zambi)Ci, GrUZi)Ci i

meeeva u Prvoj Ijgi Finske. Policija sumnja da je Perumal dao 470,000 eura igracima kJuba Rovaniiemiia kako bi tIt:jecali na isbode uta!:mica.

za LoHomOliU

(M.1.)

76
KOSARKA Poiacava se bh, kolonija u Lotomatici

Onevnj ava" $"110\.1, 11. iuni/lipanj 2011,

S port
.'

,

Dedo -e I

ljekari savjetovali zenickom beku da zavrSi karijeru
Kapiten kosarkasa zenickog Celika Baris Jahie operirao je u Tuzli kod ljekara Hajrudina Kacara rneniskus lijevog koljena.] ahicu je is tekao ugovor s Celi ko m, a 30-gedil'nji bek (l90 centirnetara) nije nacisro hoce li nastaviti karijeru. - Preporuka Ij ek ara j e da bi bilo dobro cia prestanern, ali sam cijelu sezonu igrao s odlomljenorn hrskavicorn pasam izdrzao. Zato cuodluku donijeti rek nakon !lto se porpuno oporavim - kau J ahic, koji ce morati rnirovati jo!l najmanjernjesec. Ugovori su istekli jos Rarni Rizvicu i KomeJiju JezildZieu, ani je pozna to n i irn e rren era za n aredn II sezonu, jer ie Ivici Marieu istekao ugovor. - Siednica Skupstine kluba zakazaua jeza 21. juni, nakon cega bismo trebali mati i ko ce b iti trener i kaka v

KaPllen Harl&JahlC operlrao HOlleno
UniBahl

e!ikov kosarkas na prekretnici

a DaDrobu s Iiu urabac I
na A-SPISHU
KK Spars poznar je po radu sa mladim igracima, a sarajevski klub je ove godine iz A-2 presao u A-I Iigu BiH (drugi stepen takmi&nja u naso] kosarci), Adina. Vrapea (202 celltimetra, rodeo 1994. godine) selektor A-rima Sabit Ha&.ic uvrstio je na spisak od 24 kandidata za Evropsko prvenstvo. N aiaI.ost,. Doko Salle (205, 1995), iako je bio na okuplianiu U·20 selekciie BiR, prihvatio je pozi I' Srbije i na s.irern je spisku kadeta na~ih susieda, kao I Srdan Milanovic iz trebinjskog Leotara, dogovorili smo dolazak dvoiice talentiranih koil ar hila sarajevskog Sparsa, a to su Adin Vra b ac i Doko Salic. Oni bi narednesedmice Irebali doputovati u Rim da vidirno ie li to uno ilto nam ie

IeUSIa) IImu,

Na inicijativu Bogdana Tanieviea i Draska Prodanoviea, talentirani igraci sarajevskog Sparsa pokusatce izboriti anqazrnan u bivsern prvaku Evrope

KUZmlC U
Ognjen Kuzrnic (21 go dina, 217 cen timetara) prikliul':.io se Unikahi iz Millage, s kojom je otputovao na turnir II !Gnu, Ocekuje 51! da ee centar iz Do boja p otp isati UgOVOTS Unikahom, koja ga je testirala j o§ p to§1 e godine, ali 8U malg sanse cia bude posuden Celiku. Vj erovatni j a je k ornb inaciia da iducu sezonu provede u Unikahino] filijali, drugoligaskom Rinkonu, cerno irnati budzet, Svi mladi igraCi su pod ugovorom i radepod vcdstvcm pomocnog trenera Benjamina Pel]e - kaze direktor Celika Aliia Porca, V.B.

N e samo da je bh. kolcnija preili vj el a rezu Ita IS ki neuspjeh rimske Lotomatike nego bi bivsi evropski prvak u narednoisezoni megao biti jaci cak za trojicu nov i h kosarkasa koji su rodeniu Bifl! Bogdan Tanjevic ostaje direktor kluba, a Drasko Prodanovic nasravlja raditi u srrucnorn st.abu kao asistent, Ta n dem ko ji je nekada s velikim uspjehorn vodio Bosnu, drasricnc ce podmladiti ekipu, a bitnu ulogu u njihovirn planovima ima nekoliko bh_ igraca,

Manji budzet
- S obzirom na ro da nismo uspjeli uci u plei-of i izboriti Eurcligu, u narednu sezonu ulazimo s drasticno manjirn budferorn. Zbog toga smo odlucili da ne tros im 0 n ovac na, red m o, Eurokup nego da se skoncenrriramo na italiiansku Iigu i rad s ekipom, Sada pravimo probu za rnlade igrace i

PradaooviC: Nismo zadavoljni rezullalima

Predsjednik Reala Fiorentino Perez. joll nije uvjeren da je ii·edno ad tri imena koja su II igei, pravo rjdenje za kl upu kosarkusH madridskih "Kral jeva" _ Navodnc je glavni kan· didal Simone Pianidani (Pianigiani), ali ie prepreka visoka odslera, koju trazi njegav klub Montepaski (J ,5 miliona eura), kao i to stu b i on preuzeo Real lek u sep!embru, po zavr~elku Evropskog prvenstva, na ko jem ce vo di ti "Azure". Real bi moran znacajan novae (700-000 eura) platiti i rivalskom Kahasolll za Hoana. Plazu Ooan), koii je 2007. don.io "Kraljevims" posliednjll tirulu prvaka Spanije. U igri je iJasmin RepeS3. Trener iz Cap]jine ostavio ie

Repesa. Plaza Iii Pianldanl na HIUPI

Madridski Rea! trazi trenera

Prodan ovi c je vodio reo prezenraciiu BiH na EP 2003. u Svedskoj. 0 sansama da se selekcija Sabita HadZiea u septembru probije u drug; krug EP-a u Li tvaniii, kare: - Vjerujem seJek!Oru i igraCima, a kljuc je u tome da se okllpe svi najbolji, da ne bude otkaza. Grupa je i2uzerno teilka,. aliCe, ba, rem psiboloski, biti Iakse po [reb no - k alOe Prodanovic. Prerna rijeeima bivseg selektora BiH,. probu je vee pr{);ao centllr Rober! ROIbut, rodeni SarajIija koieg, kako ka!e Prodanovic, Hsa_ mo eudo moZe sprijeCiti da ne po rpi 5e llgovor" .

Ilmamo dobru selellCi]U

igrati EP nego kvalifikacije, [er barern nece biti pri tiska hoccl li se kvalificirari iii ne, Imamo respektabilnu reprezentaciiu s enormnim brojem internacionalaca, osim toga mladu i fizi ~ku spooo b niju od ranii ih generaeii a, sto je veorna bitno za ciklu.s II ko· jem je u kratkom periodu pot.rebno odigtaD pet IItakmH:a,

HajmaHOUiC poslao HOlbaM
pozitivan doiam na klupske celnike u pregovorima i on bi,. prema Ilavodima span· ske <'Mal"\:e",.bio odlican izbor ukoliko se Real odluCi na podmladiv3nie tima ..Re· pe~a je do sada vodio itali· jan ski Beneton. (E.J.) jerova tni blldu Ci Clan Lotomatike Robert Rot· ban (otlen je u Sarajevu 1986. godine kao Boris Kaj makovic i sin je bi v~eg Bosninog igraca Zorana Kajmakoviea. Tokom rata u BiR njegova porodiea iz-

Izborili Euroligu
A sto se rice bh. bekovskog tandems u Lotomacici, Prodanovic dodaje da oi tu nemadilema .. - Nihad :E>edovic i Nerna n jaG ordi c sigurno os taju, jeI imaju ugovcre i uklapajn se u naSe planove . do· daje Prodanovic. Ovakav raspIer za Prodanovica nije iznenadujuCi, ali

v

bjegla je u Izrael, a Boris je prihvatia djevojal':ko prezime svoje rnajke re promijenio ime. Rocbarl (2:17 centimetara) igrao je za vise ekipa u Izrael u. Pri je lri godine nastu pao je ZII banjillucki Borae.

za sve one koji su pC3tili ita· Iijanske medije i nagovjesraje da ce predsjedni.k kluba Klalldio TOli (Claudio) oapraviti Cistku u ekipi,mozda ijesle! - Niko od nas nije .zado· voljan, jer su ambieije bile vece -0 d onoga !ito s m 0 u.rad i· Ii, a zasto je to tako, poscoje i objektivni i subjeklivni cazlozi. Sto se tice re.akcije predsiednika, on je odmah rekao da nema. ljeIania niko· ga, da svi megu osW:!i, ali u novorn p.rojektu i manjim budzetom. Sto se lice ambi· eija, cilj nam je plasmao medu eeliri iizlazak u Eum" I.igu" izjavio je Prodanovic.

E. JESENKOVIC

Zenska kosarkailka reprezentacija BiR danas ce u dvorani na TIidZi (16 sa ti) igra ti posl iOOnji pIetkva]i fikaci jsk i SUSfel za Evropsko prvens [1'0 20B.proc;v Luksemburga. - Plasrnan s ovih kval ifikaeii a svrstal Ce nas u neki od !lcli ra za kvalifihcij e nared-

Sansa mladim IgraCICama BeCiragiC preUzeODarUSalaHU
ne godine. Da ie plasman bio bolji, imali bismo lillu gnlpu, ali t.reee mjesto nije [ako 10ile- prenosi Fens izj avu se· leklOrke VesneBajkuse. Prem a ri jecima Bai k u.se, san su ce dobi ti rn]a de igracice, ko je do sada nisu imale veCu m.inuwu. Adis Beeiragie novi ie treller IUIskog drugoligasa Daru~afake. N ekadasnji bh. reprezenturivae prethodno je vodio Kepez, s koiim je igrao finaln; turn ir druge lige, al i n ije usp io ;zbo ri ti plasm an u n ajvi!ii rang tu rske kosar ke. Beeiragic je nastupao 7.3 sarajevske kluhove Bosllu i Zeljezniear, odakle se

Bh. kosarkasice protiv Luksemburga

Novi angazman bh. trenera

IlIonlcu prllilia
II> Trijumforn

olisllllO u Tursku (Turk telekom, VIker),gdje jepoce.o i trenersku karijerll: Clan Je s uuc Ilog!l taba rep rezen laC [je Turske, tri godine bio ie pOIDoeni trener u Gala ras.araj u, dok je od februara vodio Kepez. Za reprezemaciiu BiH igrao je na t.ri Evropska prvenStva (1993,1997,1999). (E.J.)

kod Union Olimpije (.6.3:61) kobrkasi Krke izborili su peti odlu~u j!lei mee z.aodbran u naslova prvaka Siovenije. Bi I ce to prilika i za lI:weg l:epreze.llla ti vea Gorana Ikon iea (S poena) da se trecim ovosezonskim trofejom oprosti pIije prelas.ka u tur· sku Karsijaku. (v:.B.)

za Ireei Irurel

Dnevni avaz, suaota, 11. jtmV]ipanj 201' 1.

77
Vijest u brojci
Itali, jaaska poLidja je zbogbrze voinjekaznila napadaca en glesko g prov ligab Mantes ter siti j a Mati j a Balo[elija(Balolellijsa 380 eura. 01'0 niie prvi pUI da ova] igrac krlii saobracaiae propise. U aprilu je platio ukupno 10.,000 eura zbog nepropisnog parkiranja, a "pauk" mu je 27 puta odnosloautomobil.

380

Izjava dana
igral nasvije!ll, boljije negona "Playsla!iauu!', aiiuErlgleskojb:imubi/a vrla leSko,jerse kod nas igrafi$ilkif"dbal. (Zvijezda Maflcester junaj/eda Vein Run!)
-Lionei M ~i js tlajOOlji

i Ofsajd

Pirin'iZbaCen
Zbog dUgOUa
Bugarski kl ub Pirin izbacen j e iz Iige zbog dugova, Ovaj tim zavrsio je prosl u seWAU na 13. m iestu, ali nije dobio licencu, jer duguje novae nacionalnoi agencf i za prihede, 01'0 je drugi putu posliednjihsestgodina da Pirin administra tivnom odlukom napusra elitni rang. Prije sest godina izbacen je zbog neisplacenih poreza

Ulieni pralesli na viiaca Ala/ante wag sumnje da ie njihov k/ub umiie.san u namjeflt8nje r~lullafa (fill., R• .,.""

ATLETIKA Miting Dijamantne lige u Oslu

Bolt u utrci na 200 metara postavio najbolji rezultat sezone

Munlauarila a on 13 lasaci

Pet godina nakon !itO ih je Majami hit isprasio sa 4:2 u NBA finalu Dalas rnaveriksi imaiu priliku za veIiku csvetu, Fa ntasticni suteri Dalasa pogodili su 13 "trojki" (jedna rnanje od rekorda NBA finala) iz 19 pokusaja pa su Teksasani poveli sa 3:2 u seriji (113: 102) i za prvu titU111 potrebna im [e samo jedna pobjeda iz dva posljednja rneca u Majamiju, Dirk Novicki (Nowitzki, 29 poena) predvodio ie Ma veri kse, koj i su u P osl j ednjih pet rninuta napravili seriju od 17:4., Dzejson Te-

Dalasu JOS DObJ8da za tit.ulu

Majami Izgubio peti

met

ri(Jason Terryj dodao]e 19 i mej Dze] Barea (j. J. Barea) 17 koseva, Lebron Dzeims (LeBron James) osrvario je tripl-dabl (17 poena, 10 skokova, 10 asistencija), ali ie, po obica]u, nestao kada se odlucivao pobjednik, Americki komentarori isticu podatak da su Diejrns i druga najveca zvijezda Him Dvejn Vejd (Dwyane Wade, 23 poena, 8 asistencija) kornbinirano pcgodiIi samo dva od 12 sureva s distance (vise od 4,5 metra).

tu Usein Bolt (Usain) odnio je ocekivanu pobiedu narnitingu Diiaman me lige u Oslu, ali na distanci od 200 metara, u kojoj je imao pauzu od cak 13 mjeseci, Pod pljuskom koji [ezalio norvesku priiestonicu, jarnajcanin je ponovo bio kao munja pa je zabiljezio najbolji rezultat sezone, od 19 sekundi i 86 stotinki. Drugo rnjesto osvoiio je Norvezanin garnbijskog

N ajbrfi covjek na svije-

Pobjadni:ci PO disciplinama
MUSKARCI.: 200 m: Usein Bolt 0amaika) 19,86, 1.500 m: Nikolas Kiptanui Kemboi (Kenija) 3:37,25, [edna milia: Asbel Kiprop (Kenija) 3:50,86, llO m sa preponama: Ariies Merit (SAD) 13,12, 3.1JOOsa preprekama: Pol Kipsiiele Koeh (Kenija) 8:01,.83, Vis: Kiriiakos J oanu (Kipar) 2,28, Dalj:. Kotso Mokoen3 AJiiklI) 8,08, Disk: Gerd Kanter (Estoniia) 65,14, Koplje: Mariias de Cordo (NjemaiOka) 83,94.

porijekla

Dzajsuma

Saidi

Ndure (jaysuma Saidy), dok je treci bio Boltov su" narodnjak Mario Forsajt (Forsythe). - Najdraza mi je utrka os 200 melara i drago mi je sto je protekla dobro. Sada

.:lENE: 100 m: Iver LaI· ova (BUgaI15ka) 11,01,400 m: Allan d MontSo (Bocvana), 800 m: Halima Hadaf (Mw:oko) 1:58,27, 5.1JOO m: Meserer Defar (Etiopija) 14:37,32,. 1~ m sa.p~narna: Kristina Vukioel'!c (N" orveska) 12,£9, 400 m sa prg>onama: Zuzana Hejnova (Celika) 54,38, Motka: Fabiiana Mum: (Brazil) 4,60, Troskok: [argelis Savini CKuba) J4,.81, Kugla.Valeri Adams (N ovi Zeland) 20,26.
naibolje uvjete za borbu,

same trebam nastoiari ospublika niie imala u cernu
taxi zdra v - re kao j e B olt, Osirn u jarnajcaninu, drugom uzivui, jer ucesnici mid.nga nisu imali bas

Tako]e Iuzncafrikanka
Karter Sernenija (Caster Semenya) podbacila u utrci na 800 melar3. lako je dostigla svoj najbolji re-

zultat sezone - 1: 58,61, svjetska prvakinja iz Berlina 2009. go dine zauzela j.e rek trece mjesto . - Sada idem kuci da razmislim u cemu sam pogrijesila - rekla j e razocarana Sernenija. Kisna vecer bila j e bahSIJZn3i za Finca Tern Pitkemekija(pilkaemaekj),koji ie u bacan]u koplja bio tek peri, s naiboljim hicern od80,22 metra, Najbolji je bio Nijemac Matijas. de Cordo (Matthias de Zordo) sa 83,.94. Pored Bolta, velike ovacije publike dozivjela je 10kalna favoritkinia Kristijana Vukicevic, koja je u utrci na 100 metara sa preponama zabiljezila najbolje vriiernesezoneod 12,79. (M, T.)

Bahrein orlhuallO oillazluanle ulrllef-1
.... Organizarori mrke za VeIiku Ilagradu Bahreina prihvatili Sllodl ukll 0 otkazi vanju spektakla za ovu gown u. Uuka u maloj arapskoj drbvi lTebaJa se vozi[i na potetku se.zone, alij e odgod:ena. zb og nernira u zemlj L Prerna llov·om planu, trebala se odr~ti haiem okrobra, ali ie ipak 0 tkazan a.

Rullomelnl meC IrwaO 32sala71

... Bjeloruska rnkomema federaciia organ\zirala je mee u rekordnom trajanju ad 32 sata u povodu obiljezavanja dana ovogsporUl u toj zemlji Utakmica "be~ kraja"" u kojoj je ueestvovalo vise od 1.000 igraca iz F,ancuske, Rusije i Bjelomsije, pocela je u utorak 1114sati,a zavr!iilaseusrijedu u 22.30sati. I rezultat je bio nevj erova Ian -977: 973.

I[al ijanski biciklislicki savez kaz 11;0 jeRi karda Ri ka (Riccardo Ricco) dozivolnom labrs.lIom takmicenja zbog brige za njegovo zdra· vlie,objavijeno jeuRimll. Riko je u februaru ukIo· njen iz svoje ekipe Vacansoleil nako[]!ito su lijeGnici 0[-

LlJecnlCI mu Zabranlll taHmlceDle Zbog brlge za DlegOUOzdraUlle

Italijanski biciklist Rikardo Rika

krili daje sam na sebi izveo rransfuziju krvi i tako se skoroubio. I[a.lijanska anlidopin5ka agencija pokremda je novu imagu 0 Rikll, koj; ie ranije vee odsluzio 20·mjesecnu ka.zllll zbog dopinga na Tur d' Frail su 2008.

SUBOTA 11. 6. 2011

BHn
nau 0
OB.l0 n B.15 OB.25 1 0.00 1 0.05 BHlvijesli Plog ram zadlecu Imlad. BeHaT.bebe Vuk Iovee, animirani lilm, f. Kum, igranifilm e HTvijeslJ Go.o r Ii Ii ne, emiSij'.«l cscbe Qileeenog sluha i govora Pecal, dornaca igrana serija. 31/36. r. JoslpPelakevlc. U Imenaroda,l. BHlvljesLI' Tribunal Sk,i"nidDkazl,igrilJla serija. 07.05 'Razlititi mors~i jlvol u harmo niJI,japanski dokumenlami film 08.00 Vllesll 08.0:5 'B arimba 08.35 ZIz'vragDlaslj Danis Gra dit.li a Db TDmioaiprijalelii Angel ina 'i)aleri "aK,al,i di"o· saura P.ingu Splelne· s rei no, sedmitnoli· nille inlsraklJ"ns 'igrles Linolrulak 11,.00 H.25 12.00 12.1:5 12.45 07.50 Oggy I lottarllll, crtanir.lm 08.10 Kece.rlf!A W (16), prngram 09.00 Ljepotica i :lVij.er. djecijir.lm 10.50 Zemlja sacva (12), 12.10 Loneii :poklopel, kullnarskl show 13.00 Zemlja sno\la, (12), lurskaserija 14.20 Zemlja s"0.a(12), nnskasenja 15.40 Zemlja snova (12), turska senja 17.0D Zemlja snava(12), lurska se,ija 11.30 :D"ianaTalkShow, Tama. "'N."daslranar;, asana Bo.an,e!" 1a .45 Lanin a vre me n,s"a prognoza 18.50 OBNlnlo, Inlormalivni pmglllm 19.10 >I.mlja sno"a (12), turskaserija 20.00 POlir;ijsia prica 1 (16). Igranifilm 21.50 :Danas umire!(16), igranifilm 23.40 .Ralle (16), Igranifilm 01.30 PoIi",jsk<! prica 11161, igranifilm

TV AlFA
07,08 Prioalna pollelja, cnanllilm 07,29 Zorm, cnanifllm oa,oo Grtka milologija, c~anililm 08,30 Ln,"i na

PINKBH
06,00 Poslje ~nii hllae, 08,00 Lemonl snikaL, fitm 10,00 Veli kl brat, reality program 1045 Grand hitovi, muziCki wogram 12,00 Inlo top, inl.program 12.•20 Gold Music, muzicki, program 14.00 lnlu lop, inl.progra_m 14,05 Leleei kas,ad'er, 15,50' lnlc loP, lnl.progJ3m 16.00 Film 18,00 Show lime't zab.vnl! .misija 20,00 Vel i.1 bral, pregled dana 21.00 Zvijelrle granda, m",icki program nOD V"liki brat, 113Iity " show 00.00 City, zabavna emislla 00,10 UhvaHma ako

mm

zaba"~1

Kvalifikacije za EP 2013. Bosna i Hercegovina· Luksentburg

1 1'.0

°

tu:rskasenla

11.30 12.00 12.15 12.45

13.4 0 Farma jasloga ,.americki igrani film 15.15 BHT vijesli 15.~ 0 31, Aulo 'r.li. SrCko· Sanoviti, reporWa 15.5 o Ko§arka Ill. 'Kvalilikacije za EP2013. Bosnal Hercegllvi na • tu ,,"mb" rg, prijenO$ 1 B.O0 t udesna s"i ellosl, strana do~ume"tam, serii" 1/4 19.00 Onev"i, Spor! Vriieme 19.35 .Majstoribrzine. Banjaluka 2 011, reporlata 20.00 Ezel, igrana serija. 1G7/142 21.0 OB raea Bloom, ammil:kl igrani film 23.00 BHTvij"sli 23.15 MjestoZ;locina ·N.wYo.k. ;grana senja, 17/23 00.00 Farmajasloga, americkl igrilJlj film, r. 01.358 raea Bloom, americki igrani Iilm, f. 03.2 :5Pregle d p wg rama .anedi~li"

6162

S onll nle govo SI,3do :Ha.rvffl'!oo 0s, cnanaserlja Mala ik r"lig ija" vjerskipr, Dnevni,k t S",ajevskahronika e etbriin a Ii! ina, ameritki igranimm 14,30 Vije.li 14.40 Ljubavikazna,.igr;maserija. 51.8piloda 15.40 ,Ljubav i kazna, igrana serlj a, 52epizoda 17.1Q Dne.ni., "ajava 17.20 II"I, igrana s~rija, 106. epizndallV 18.15 'Lud,lbunien, normalan.igrana senja, 2 I. epizodal12J 19.05 Tomi~aiprlialelii, GrtilJlilllm 19.10 'Lolo.prijenosizvlaCsnja 19.20 80nll nleg ovo SI,3do, c rlani film 19.30 Dne.nl12 20.10 'Elvis (niJje I",am.nokl igra~i film/IV 21.50 Grehnien"maj~."i~ronasenla. I 8.epizodB 22.54 One.n i k,naiava 22.55 'Nasarna ta !din ika, ig'"",. ,erija 23.49 Lole.dobiIllJ'kombina~ijabro· jeva 23.5 OOnevn 113 00.05 Sssna Jackie, I~rana serlla, 11.epi10daf181 00.3 5 Betbrilna Ii!ina, am.~tkl igranililm 02.10 Pmgled p mgram a zanedi oli"

taunea

crlanililm 09,00 Nevolje I n aslavni kem, mm 10.30 VII asll 10.35 Au lovizll a" emlsllao auto mobi!izmu 11.30 Vij estl 12,20 Aambo2, film 14.10 SVijel duhova, film 15.30 Vlj esti 16,05 Oadirja Ana, seriia 17,20 Ovasmo svii"la ra~liGilit, serija 1BAO Onevnik 19.00 Formula 1 Grand prlxdu Canada, 2011 ·VNKanad. (pDI" pDsiliDn.) 21.10 Ovasm" svijela razlicita. serija 22.00 J uk.box, muzitlO pm~llIm 23.05 Iskupljenle " Shaws han ku, mm 00,30 Asl.rolog iia

lmajelle~

mm

moze!,
film

SATELITSKI PROGRAM
_RTS
13.30 Hron[J<a SlavonIJ e, Baran). I
Zapadncq Srema 14,.,10 :Do~umen!ami program 16,OQ \I1jesU 15. " 0 $ve boie tiv<lta 15.40 TV minijature 16.00 Za: sva vremene

Euros ort
08.30 TrI<a automobila
09 .. 0 lrka eutcmctnre 0

_

Euros ort 2
07.00 \I1jestl
07.30-

_S ortklub
07.00 Atletlx
08.00 AlP Halle
1/4 Hna'ie

10:00 Trka autornobna
11.00 Tenls. ATP Tumlr 12.00 Blciklizam 13.15 Fudbal
14.45'

08.00 Tenis
08.30

Tffl_a eutcmotilta

Quee""

16.30 Medijsk" rnreza srpske diJaspme 17.00 PeUmzanje 1S.30Kvad ratura kruga 19.00 Slag"Iica 19.30 ,I)nevnik
:W.OS Gorki plodovi 21.00 TV nca 22.00 Jelen top desei
1

14.15 Trka autornobfa
T'rka automoblre,

09,30 Fudbal 11.00 Fudbal 12.30 Frialajl
ludbal 13.00 Terns, WTATumir Binningem 14.30 Terris. ATP Turni, Quee<>'s 16.15 Trna aoromobja, OSlaJa Takmieania 24 ca sa le

Ragbi

11.15 NBAFiMI Gameo.

Dallas· Miami 13.30 Real N SA 14.00 UlloQ, ATP 10.00 Ruska liga.
Halle 1/2 Finale

e,.oo

LBIi. IBti

pjesmo moja

0>1"" Takmicenja
:24
case

mila

Le Mana 16.15 BicikUzam
Queen'S

20.00 N HL Stanley Cup final. 22.15 Manchestee Cily. P"'9led
Game 5. Vancouver Boston -

S partak • Rubin

18_00 Tenls, ATP rums 20.00 Trka sutomotina 20.30 Ttka aUlOmc>b;la. Ostara Takmicenj.a 2~ easa le Mana 22.30 I3<orilacki sport

20,30 Fudbal,lt.lii.
2L15VeSil 21.30 Fuobel. It.tij. 22.30 Trl<a autornob ira.

Mana

23.00 ~3.30 00.00 00.50

Svijel spcrta Jelen super Ilga Imam [ednu ,eliu
Kniiga IIIisal<a

OSlala Takmicenja 24 easa Le Mana:

sezone 00.00 N SA Action 00,30 ATP Champions ToueChengdu & Sydney 01.00 Mobil t Tne Grid

National G.
13.00 Uhvai>en; 14,00 Uhvai>eni na djelu 1 S,OO Naire,li
1'6.00 popravci NiSljleczi na djelu

MTV Adria
12. , 0 MTV I:xpre ss
12.3~ Movie
Awards 201~ 1

FOXlile
15.40

FOXCRIME
16.55

RU>n.
Bell

14.30' Punk'd Weekend 16.30 Sram;'

1,"1.00 Inzenjerske

popravcl

17.'0

ve.ze 18,00 In,enlerske vete 19,00 Megal\tQmioe 20.00 I)roge 22'.00 U v~logu 11. rujna
23,00 Ta'tJ'lJ 21.00 Za!ocElni~ u :inozemSlvl!J

00·,00 Megal\tQmioe

2.0.3~ MTV Live 22.30 Movio Awards Special 23.00 Movie AW'tfd. 01.0~ Party Zone

New just See MTV 17.50 3 From 1 18.00 T,op 20 19.40J",' See MTV 20.00 MTV Take Ove'

du'hova 17.15 Vii i Grejs 18,00 Oa. Oraga 1a.50 Houp i Feit 19.35 OCain. ku6anioe 20.2.5 DB. Draga 21. r 0 Stiklama do ...rna '22.00 Ludn.ica u 'KLilllendu 22.25 Kug.' T•.un

16.30 ~.p.t

17.40 Z<ffitilnica svjedoka namjere

naroorom

18.25, Red i zakon. ZloCinackB 19.'10 Boune 20.00 U bilac"' nagon 20.45 Aliias ~1.30 Neouino 22.1 S f'ollealollz De!roiIa 23.00 Monk 01.20 Bralstvo namje,e

23.50 Medljum 011.35 MMijum

22.50 SesIra Jackie 2:1.1'5 $ve iSpocBtka

00.05 Uvod u analorniju 00.55 \111 Grejs i

02.00 Red I ,""on, Z1oCinatl<o 02.50 OdjeIjenje

SUBOTA 11. 6. 2011

{~f.trf n
,..... •__ .,: t
180ii MAD UPOM 3S

SAPAT ZVIJEZDA
P.riprema; Hedlja MEHMED.IC

~[IZZI",

t

15 41

JfWVlIIC11lGU8lJfIIOG

VR

RTRS
09, DO Gum enko, crtana sarija 09,06 Mlmo I Carl i, cnanasBrija na.n Boupokrelu, c~ana;B~ja 09,35 Mar, ortanasenja 10,00 Mall dnBvnik 1020 Oilajlai Oiulijus, crlana.erij3 10,45 Bjekslvo saOslrv2' §korplona, rijalj~sou 12,00 Onevnik1 j 2 .20 U 0 rlDvom gniie,du', r.nale 13.15 GaslrDnoma~, kus-sus 13,35 ,Jaimam

HRT1
12,3U Veter.nimi,a.emisijal3bra· nitelje 13,10 Prllm~, multinaclonalni m,~alin l' 3 ,52 0 uhcvn i izazovi, med~rellgijskimagazJn 1. 4,22 Branit"lii dDmDvine, lntormativno-erlu~61'1l1 spot 14,24 E,ozona 1·4,54 Kultu,"a baSlina. Krkom urvodn~(2.dio) I5,10 Operabo~. Romeo iJulij.u Mariboru' 15,41 Jelovnlcl [zgubIJenogvremena. Pastleade IaJ'adrana I tevanta 16,02 PrB dS1avljam 0 vam ... ,.B misiia perl pokrol'ileljstvom 1 6,05 E","mag azin 16,31 Paslel,emisijapodpokroviteljstvom 16.35 Vlje$ti 16,40 Vrijemesulra 16,41 HAK· Prometinlo 16,.46 A eporieri. "Ban de mlad ih ~ Li"e rpoo Iu" I"Sud ae za malnIje1n i ke u G ra n adj!'* 17.48 Prugasta b rar;a. Drulba m ungo,." dokum entarna seriia (2/41' 1 8.45 Potrosat~! ~Dd 1916 LOTO 7(39 19,22 Minutazdr~vljaiz Dietp~aJ' m a, emi 5ijilpod pokJovit~lj· sll'Om(R) 1'9,30 C nevnlk 19,56 Spar! 20,04 Vrijema 20,11 Pi.sm. Podra"i n e IPodra,lja - Pil" mafia 2011., prij'"QS 21,55 Vij"ti 2212 Vii est! ilku lIu re 22.26 SmrtDnosno urulje,ameritki r.lm(l2)(R)· 00,16 Pie,me.p~ dre.i n e IPodrli.lja -rno mata 2011., proglase nje pobjedniKa 00,40 FiTmsklmaralon.KI~dlo· nltarl, auslflllskllilm(12) (R)' 02,Oa FHmskimaralon.Smrlre,ol· vern!a, am€ri ckifllm (B)' 03,38 Ski"a za porir.1 (R)

HRT2
09,14 Vrijemejeza DllnevJa. EInstel n~itl' (RI* 09,40 Psecaophcdnja, sBrija za djecu {S/51(RI' 10,06 nTDA.niNE, Pukusina ,iv"li nia rna (AI * 11.05 Batm an ~'"tiv OraKule, amerit,ki animiranW[m (RI' 12,30 Filmskamatinej a, Nove],t iF aea prollnlmlcara, amerl~~i' lilm' 14.03 Zvonlm]'rBajslt, GlekakDda.n lij epopDcini., TV drama (RI * 15,16 KSaul~m,ga'in' 15,50 4'ida" 16,.24 0 brtnik pa riner, "misiia pad pakroviteljstvom' 16,54 Zvje,dana pra!i na, .nlmlc.a kQncerla' 1~,55 Kvalilikaciie za ru ko metno SP 7 (il. Srbiia· Hrvalska, prije-

Nova TV
07,·35 Neust ra:!ivi Scocb~ DOD, crtana serija R 08,00 FlIllc~jelno dm§lvo, ertana serija6/13 08,15 limmvlim., crtana serija17/52 ()83U Peppa, crtana .erija7·1!126 0345 Bakuganll • New Vestroia, ortana.serijal3/52 09',10 ChuQgington, crtana serija27/52 09,.25 Beybla ~e m alai fus lon, crtanaserl09,50 Win., crtana serlja17/S2 10,15 BraBnevode, selija5/25 1D.45 sra ene vod e, sBJija6!2S 11,15 Friko"i, sBrlja1/16 12,15 Smallvill" serljal/22 13,15 Oomo~i"a

Posao: 12II(5nO vam je aspektlrano putovanla, Ugovorit cete nove, ptcdoncsne poslove, sklopiti prijateljsiva, Zdravl'e; Treba varn \l.i~e kretanja. jiiiI~. Ljubav: Imate sjajn y pri Iiku da u t vrsUle vezu sa voljenom osoborn Zelite viM povjerenja,jaOu Ijubav Posa 0: IskoristHe dan da 0 bavite 0 baveze, koje ste dugo odlagali. Imate dOlloline koncentraclie i za 10. Zdra.vlje: Izvrsno se osjecale,

bI:l:Ji1"

bollom

Ljubav: Ako ste zaljubljeni, sretnl, u skladnoj vezi, a pet ~el ile nesto vi s e. Hoeete u cjn ib V8ZU ios

1IiI1!Itia:
JIl11Jl1DI

lIu:Jizr:ll' ..

Ljubav: Cijelo vase bite vibrira od Ijubavi.Cula su vam izostrena, lako nsjecats poruks voljene 050-

be. Posao: Dobro su vam aspeknren i svi poslovi koji zahlijevaju inlenzivan anga2man i islrajnost. Slijedi i nagrada. Zdravlje: Racionainije .kor,istile energiju.

ia25/51

talenat,

~ouproqram 14.45 X mMunarodn.i I~Slivalla mb un!!ki h
nrkestara

IIII~IIIIIII

no:s*

'\rB&E!! uz ~a mburu 2011.", 15.06 Put oko svijeta, Him 17. 00 VII ~stl 17,10 Pr.ljevremenl Izboriza na!elnlkeOp§lIna Sa nski most i IlIdl~, hmni~ 17,15 NDlimit,m"zit~emisija 11.40 Z",.druga, e mis iia za rnlade t a, 10 Kin", ku po,ori !te W.U5 Ah,tapianetal,zatJavTIiprogram 19,30 Onevnik2 20, 15 Vite:!k~ tem Ija, s Brijl 21,05 J'aimamlalenat,souprogram 22,50 C nevnlK 3 23.20 Medl alesi, Banja Luka 2011 " hmnik.l 23.40 Prlshl!kivanje,serija 00,40 Put oko sviieta,lilm 02,20 Vite!k1l ,emlia, serija

reportaza

19,32 L>dvG.gaiHimmi Specii,l* 20,06 0 rag a, $ma"iio sam diec" ameritkililm (R)' 2145 Z>Stilni~asvjedoka t.senia 112)(11/12)' 22,30 Avantur. po c,inje - uvoa na emislja IzboraMisslMrHr· valske,emislja' 23,31 Vrljemele,zalazz.lgol G eriin a Sax Loung e an samble" 00,35 KS autema gali n (RI' 01.n5 4 'ida (Al' 01,36 NocniglalhBniprog.ram.Hil 01,JS Noenlgla,beniprogram. G la,be ni spotovi' 04,3S Noeni g lazb~ ni p rog ram. Hit dana IRl' 04.40 Nocnlglazbeniprogram. Via· d irol r Koel~ Ze c, snimKa kon· certa, Lisinsld199B. {RI' 05,51 Noenigla,heniprogram.Za· dadest ZO()2.- Ve~e r naNBe ih hitova (R)'
dana

temra,

. -. ---Posao: Nazalosl, priznanje nije primjereno vasem trudu i p ostig nuti m rezu Itali ma. Ostanile m i m i i do stoia n stveni,

bli2im~·vamen.. a

Liubav: NetlpiCno za vas, ali mislile da je bolje bill na em olivnoj dislaoc i. M ozda, ako se rad i 0

(RI'

igranifilm , 5,1 0 Prazne~rice, igranifilm 17,00 VII e~tl Nove TIl 17,10 PrGvlereno, Inlorma\ivni maga1inR 18,05 Nad lipom3S, humDristio"" -glazberri shOWB 19,15 OnevnikN"veTV 20 05 A jlb!ja c 2. N a pl~ta. igranifi]m 21,60 300, i~rani film (1'2)' 00,05 Zattiln ik, Igranmlm (12)' 01 ,50 EzoTII,larol showl1 B)' 03.20 Napadmorskogpsa,lgranJ

Zdravlje:

"xl.zm w___
clju. Zdravlje;

IB~:D!

Oscilacije u raspolozenju. Ljubav: Ljudi se vole dru2iti sa llama. F1ertujete sa vise csoba, ali zainleresirn!li s!e sarno za jedou. Posao: Razmislile kOje su vase najsna2nije prolesionalne zelie. Usredolocile S8 na njiMovu reanzaRedovan pregled je dobra prevenUva. Ljubav: Kao malo kada, u varna preovladava rae ion 31 no. snast ostae po razcoa, ali pri hvalate

1II:'lli!ll1ll
ImS!llllljubav.

r.lm(12)·R

Posao: Smirile se, pogledajle sve sa distance, pogoloVQ ako se jave problemi, Pravi je dan da iM rijeilite Zdravlje: Sklonos! nervozj, Ako sle .zadovoljni u svojoj vezi, !lisle oi motivirnni za t:fznemirujuce avanlure,. izlele, f'lert ... • Posao: Ddlutno kmnile u akciju. Mozele slobodno ocekivati porno ko Iega, 1mate m og uc@st za p movan je. Zdravlje: Osjetljiva probava.

04,55 .Za!tlln i k, igrani mm (12)' R 06,25 Krai p 109 ram" 19.3D MLI!i~1!D<ooram· 20.00 'lslI"" dIlkum.m.mi ~rogram 20.30 'Pop lop, m"~tlill trniSija 2MD 'Klinika, IIlrar' s'rIi' .12.00 ,Im"",]u .

JIl~m,Ljuba.v:
irtJmllll c

I: hil@:Milll
H,OOFilm 1 0,05 CJoao~a Ana, Igrana serlla 1'/,15 Dvas"", svijer. ra;lltila, igrana serii" lUO MUlitki program lUO Alllosh"~ '9,30 Reemi~ranje oM,nlb HRT·, lO,OS ll\tiSmo ;vljB1ara;lltil,.
2t.1

KISS
13.00 film lUO Kuhlnra,

19,~O DnoVIIUlli ~O,OO lftjeslHC 20.20 Sol vole R'lmoo~a, 21;.00 l.egen~e ·bh. 5]1(lrta 21.45 P.ta dim8I1Zij'. lurski 23.00 llije,U TV Sabar
LgrnIlii

mm

1U~ §:~~~'M, ,au. sn.cw
17.10 J'sam !'I'I~,udbl"", ,BOla 17.40 1Ii"'IEl~, erni~ija

amisiji!

s.eri)iI

I'~

sarii.,

HEMA
09,00 I, .mi"

16.Z5 VOOB I"n"" S' t'I,"",tCi<m 17.30 ~I. sa smom 18.00 1(;10 kod ,voie kut, 19.30 O",,,,oik 2 20.00 V'ilafon 20.30 BN music ~1.30' Tu~e Sliae 22.3~Dn,vnil< 3 22,45 O~maClfilm

I,il@:

" H,ma

~

1~:~~ rU~NJ~p~te ~
1980 On"rJlk HRT 1 20,00 Co,roki roravsl\r<ni kul\ura 21,00 J"am !'I'd!sudbiflil. 21',85

10.00 ~:"~I~:1:~~aIIVII' 11.00 ~i~jlju~lmcl, o,r""",nl ,program,r, noo City Ogh~, mu~elill emisiJa,r, 13.00 N,Si',"",ovOfi 14.00 ~,be~ mralllle, ,misij' 0 zdlavs!'lu u SiH~(. 15.00 N.!I ,ra;~ovor1. 16.00 Bo"nsk. d,rl~ piramld" do''''''lntaml 11.00 ~r,~~amUr. sMbl'IIVOI'.<. 18;001,krsklll\ure. emisija 0 umieinosii I kuJrumim1Il1vaJ1~m.,r. 19.00 Crlanilitm 20.00 I~,.nl!llm 22;00 'iiI1lmliWosti, pr.glod 23.00 Program za clijasp.," 16.00 DnoVllik 1
unim[Jlyih'llijesti inloNiu,r,

l~:ri~ ~m~i~, ~

0

d"kumen1afna senl, 22.,05 Rim

'&~: senj'

U:~i8~~~~I~nn'lM1a omislia
'00'
,.11]81 22.05 I~.. ni lilm

ZENICA
10,00 Slij,<Iom, repfi;, 1 J ,00 D"~m.,ntaml progrem n,ao SIBra ,mi~6~ 'unur. 11,55 TV ii(rig 18,00 MOiIu nama '.8,30 Mall 19,00~~ 20,00 Otom,
~1 ,00 N:je

22,05 LII"!I'lo TV l~.50 Evroml<, ,mi,; .. !!vola

!~riS, prie"eml,ljl p "",ume"lama
0

19.00 Vre"",nst,a prognt><i 19.30 Por1al lUO Gam, 20.!' 0, 0" sm" S,ijBUIr.I!Illlla,

1uo Ins~el;:lGrMOtS, igrana senl' 16.30 Aula ,llop ""I",in, ioj, ~rogfOm 17.00 8on.vBntura 11.4, Za "aklJ ,ol"t lrava fOSle 18.00 Ouhov"1 ;vilet. 'li8rslii ~rogram 18.30 0 n,m •• emlslla " RlV 19.OD O.",nik 1 19.30 MLI!ii\)j pH"Ilram 10.0, HfOnlka~r5klh
USK

Ljuba.v:. Nevjerovalno je koliko sle danas hladni prema Ijudima Cudno, ali posebno prema voljeno] os obi?! .. Posa 0: 0 dg ovara. yam samoslalan rad, Islov fem eno, im ate snaz nu potreb u da S8 do kazete pre d drug ima. Zdravlje: Manjak energije i preosjetijivosl.

pr.~~

~D.
iItll:lltlZ!li
JE:@:I:u:,

~u "'"1' 0 n~.dokumeotaml

Ljubav: lwenada, 5itu acij a S8 okrece uko nlra smjeru. Sve avisi 0 vaso] spremnostl da S8 !I prepuslHe IjubavL Po sao: Harmonicnl aspekli stvaraju mogucnosU za napredovanje. Olvaraju se novi pl.ltevi, dokazujele se, Zdravlje: Vj~e 58 odmara~e. Ljubav: Slijede lijepi Imouei IjubaliL Vas sarm je posebno naglaMn, bljstate, spremni sle za oSllajanja. POS30: Ne pretrpallajle se poslam, ali nemo~e S8 ni ulijenlli. Mozda cete dobl~i pOrludu za nOllO radna mjeslo. Zdra.vlje: Odlicna forma.

1.0.45

SlilU

I:H:f:li8.
R'imoMa,

lUO Tr1bullill,inlonn'Doni D<~ram 15,00 51'1 vole 'eni, 15,:30 Sal'lS"o iIlJele,!ilm 17. 00 flasl1 vijesli' U:i~:Po~~rij; 18.80 \f~ i Zi'Io~ 'i<rski 19,00 ~'~~ajlist en,.1

.

~
17.00 O~i~ program 17.30 lab,VII" ,",ii.lol 19.30 2.0.05 20,30 21.05 22,40

i~~:'i'~~ ..:~g:.ram dpilUmenl,m,
~~~~~~m

seMi' 21.30 Vljesti

gr~~I~ fTv

~m
~
16.25 19.00 !.O.OO 21.0D '12.00 2 2.30 23.30 00.00 00.05

lEr£bII 1IIIIgJ!lII.'

ZM5 Ql),,,,,,!tonl' Imobiij ja l2.00 MlIlf<)kl program ~1.30 Tulna sj,oania

,e govo~

l,iIHl!iH.~ II_
17.00 N'j",' proW'""

Sj,e",j_ A.!®eIMsU ~OJt'kl progr,m SlOgoshow, muliCk; program

~~~kIJ~~1m

T~ min.l. I, d"" u tl.n Auto SOiJp""I",in 6lij.nata V." l!IJoaventura fOI~ thaw Trend ,en" Tri minu\a, ,ii.SII film

Ljubav:. Uijvate u razgovoru sa pal1n eTO Vasa m. veza poslaje slie Iwalilelnija.,. sve sa bo.ljerazumije-

iI~m:;l' teo Nag Ias ena so. vase POS3.0:

I sp osob nosti, Baine i kvalilel fada, mogu izazvati I,zallisl odreO"enih asolla. Zdra.vlje: Uzmite predah.

Dncvni avaz
Pno ,~ " 0«0-.... .. , Ioo&n CIIII U'!ll. ~ OVUil ... UII_ O~~."U t.o.tI!,f'lcrMtrI-, ,_ C' ~ • 1.IIl.w;e !«>1 0IIt {.1,I.-, ~ lIoI/&!Ata...,c.~ .", ... 0

[bps:: ........<l.f .... ,filol, :1lId..1nob iii In'Vrna,~ a;..." IInl

...:n
0,

1bA~"*' ~'_.ra~

.J<NJ' <do

,\

~

~.
o'W

BnlIn

lhlao.,.c

._1RwroII.
'-_"
'_~
j,

_.11_,0'
......
:a1,-.I.~

1"11.&'

~~

.....

--~
m
1II13l1

·'OtUdlls-.->~~I611 ~1 391 <!81ll11.~2li1

'JIrlI"

Tn.fRI"'- limo Ie

rOOXMJ'l_

TOKIO - [apanski ronioci krenuli
su u potragu za selom koie je nesta-

Salo na dnu mora

10 nakcn razornog cunarnija 11. mana. Pronasli su ga na dnu mora i sokirali se otkricem, Prcnasli su namiestai, komade odiece, obiteliske slike, slikovnice, posude, klizna vrata dnevncg boravka ... Istov reme no, lee bez us ij u ro dio se kra j resko ostecene nuklearke Fukusima ipodigaostrah ad posljedica radijaciie,

Arnerleka plevaclca inicirala pornoc unesrecenol zemIji

Gven Stefani prikupila
vacica

C AnRA ZA APAn
is
120.000 dolara na skupu ko] je organizirala u Kaliforniji
jelasta se dogodilo toj zemlji, a kao vetiki Jjubireli njihove kulture morala sam ucini ti nesro da irn pornognem. Osim sto je gosrima ponudila kolaci6e i caj, GVCII je na cai anci zapjevala s bendorn ~N 0 Do ubt", koi ise
prije nekoliko rnjeseci ponovo oku-

,...

LOS ANDELES " Americka pjeGven Stefani (Gwen) sakupila [e vise od 120.000 dolara za pomocjapanu na caiancl kojujeorganizirala IJ Kaliforniii. . Bila sam sokirana kada sam vid-

piokako bisnimili novialbum. Pjevacica je nedavno objavila da je njena solo karijera zavrsena i dasevraca ugrupu. - To je bio sarno iedan moment,

pred vi dali, Al i sada sve funkcioni-

Trajao je malo du:&enego

s!O smo

Joina Amarilla U blOliadi

Urugvllj: Pulnici slrp/jivQcek~ju

ra kako treba- rekla ie41-godiiinja pjevacica, dodaj uci da bi novi album u prodaiu rnogaostici do kraja godine .

LONDON - Britanska princeza Ketrin (Catherine) zablistala je na humanitarnoj gala veceri od,rhno] u Londonu, U Kensingtonsku palaeu supruga princa Vilijama (William) s rigla je u srebreno- ruiicas toj p 1:0zraeno] haliini dizajnerice t>eni Pekhrnen (lenny Packham), Pojavljivanje na dogadanju koj im s u se skupljala sredsrva za

Prui JaUniangalman

ARK zakladu za djecu (Absolute Return for Kids) prvi je sluzbeni javni angazman princa Viliiama i Kejt Midlton tMiddle[Qn) od kralievskog vien canj·a. Kejt i Vilijarn 30. juna zapccinju s prvim prekomorskim sluzbenirn pu tovan iirnakao kral ievsk i par. "Turneiu" zapocinju IJ Kanadi, aza Vrii3 vaj IIu Kaliforn ij i,

BUENOS AIRES - Oblak pepela koiije izbacio vulkan Puiehue u 'Cileu ornec je aviosaobracai u [uzno] Americi. Vu1kan j e erup time u su botu, a pep eo s e pros irio na Argentina, Urugvaj i Brazil. MedlJ onirna koji su moran odgoditi let bio je i urugvaiski predsjednik Hoze Mujica (jose), objavio je jucer AP, Vulkanski p'epeo zagadio je rijeke i jezera u CHell, zbog cega je za b il j ezen veliki po mor ri be.

Iskosa

SENT

SIIUP suielSllih mOCnilia
MORlC - Bilderberg,
naj u tjecajnijih ljudi sviron ogi op tuzu] u da preko

Oemonslranli paru{;uju liderima: Van iz

skupina

jeta, uprayo odrlava godisnji sastanak u Svicarsko]. 0 eemu raspravliaju mocni politieari, mediiski moguli i mjjaci industrijalci svijeta, ostaje tajna kao i vecina informacija vezana uz tu skupinu koju

rnedunaro dnib insri rucii a Cij i su

clanovi potajno upravljaju zemliom, "Rllssia Today" izvjestava da se oko 150 mocnika sastaie u velikorn "Suvrerta House" hotelu u S t, Moricu. Raspravase, naravno, vodi iZ3 za tvoren ih vra 13 i traje nekoliko dana,od9. do 12.,juna, Popis ucesnika ne obiavliuie

SIDNEJ - Gradske vlasti u Sidne[u proglasile su IJ nekoliko predgrada specijalni "policijski sat" za macke kako bi zastitile autohtonu faunu od ovih predatora, pise Ion" donski "Telegraph". Ubuduce ee rnacke rnorati cstati zarvorene u kuci tokorn noCi kako bi se spriieCili n j ihovi n apadi na po j edin e vrste 7-as E.itenih ~j vo ti n ja kao 5to su pa lUI j as ti op osum i.

PoliCilsllisat za maClia

se u javnosti,

Citajte sutra u prilogu "Panorama"
• Zdravko

O:.Iic: Kakogodine

prolaze.sve sam neozbiliniii
su moderni okovi

• Dino Saran: Svismo u kreditima.akrediti
Na hum<lnilarmJj gala veceri 1a djei;iju zakladu
(FOIQ:AFP)

• Hari iPeca: Najbolje pjesrnenapravili smo najbne
• MaherZain: N ikada ne bih radio rokenrol