P. 1
Troskovi Proizvodnog Preduzeca - Final

Troskovi Proizvodnog Preduzeca - Final

|Views: 406|Likes:
Published by Dusan Deljanin

More info:

Published by: Dusan Deljanin on Jun 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2014

pdf

text

original

UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

UPRAVLJANJE TRO KOVIMA

SEMINARSKI RAD

TRO KOVI PROIZVODNOG PREDUZE A

Mentor: Prof. dr Bojan Ili

Ime i prezime studenta i broj indeksa: Marko Dogovi 103/09/M Du an Deljanin 291/09/M

Beograd, Maj 2010.

Sadr aj
Uvod ....................................................................................................................................................... 3 I Pojam tro kova ..................................................................................................................................... 4 II Tro kovi elemenata proizvodnje ........................................................................................................... 5 III Osnovne podele tro kova .................................................................................................................... 7 IV Tro kovi u proizvodnji na dugi rok ................................................................................................... 13 V Tro kovi u proizvodnji na kratak rok .................................................................................................. 16 VI Ukupni, prose ni i grani ni tro kovi.................................................................................................. 20 VII Grani ni tro kovi i poslovna politika ............................................................................................... 24 VIII Funkcije tro kova ........................................................................................................................... 27 Zaklju ak............................................................................................................................................... 29 Literatura ............................................................................................................................................... 30

2

Uvod
Obim proizvodnje robnih proizvo a a odr en je prema njihovim uslovima proizvodnje. Zbog toga svaka analiza ponude predstavlja poznavanje nekih najosnovnijih elemenata teorije proizvodnje. Proizvodnja bilo kog proizvoda

zahteva utro ak odre ene koli ine resursa. Koliki e se obim proizvodnje ostvariti iz date koli ine resursa zavisi od proizvodne tehnike primenjuje. Proizvodnja bilo kog proizvoda pretpostavlja utro ak odre ene koli ine resursa. Tro kovi predstavljaju vrlo va an element u procesu dono enja poslovnih odlulka. Svako pove anje tro kova smanjuje profit preduze a. Zbog toga posebna pa nja mora se posvetiti njihovom pra enju i mogu nosti njihovog sni enja za dati obim proizvodnje. Va nost tro kova proizilazi iz injenice da koli ina odre enog proizvoda koju su proizvo a i spremni da ponude tr i tu zavisi kako od njegove cene, tako i od tro kova njegove proizvodnje. Vel i i na i kretanje tro kova zavisi od toga o kom se periodu radi, pa zbog toga se tro kovi dele na tro kove nastale u kratkom roku i na tro kove u dugom roku. U teoriji proizvodnje postoji razlika izme u kratkog i dugog roka. Kratak rok obuhvata vremensko razdoblje u kome su jedan ili vi e proizvodnih faktora fiksni, to zna i da proizvodnja mo e da se menja samo u granicama postoje ih kapaciteta, bez tehnolo kih inovacija. Za razliku od tro kova u kratkom roku, za tro kove proizvodnje u dugom roku va i da su svi kapaciteti, kao i tehnologija mogu menjati. inioci varijabilni pa se i tehnologije koja se

3

Tro ak se u najop tijem smislu mo e definisati kao kori enje(upotreba) ekonomskih resursa u cilju proizvodjenja dobra ili usluge. "Tro kovi se mogu definisati kao resursi koje treba rtvovati ili kojih se treba odre i radi postizanja specifi nog cilja.I Pojam tro kova Schmalenbach: "defini e tro kove kao utro ene vrednosti za proizvodnju odre enih u inaka´. "Za tro kove poslovanja mogli bismo re i da su to vrednosno prikazana utro ena sredstva i usluge u ostvarivanju korisnih u inaka. 4 . Horngren ± G. T.´ (Turk) Pored ovih." (C. Foster). postoji jo veliki broj definicija koje poku avaju da na najbolji i sveobuhvatan na in opi u slo eni pojam tro kova." (Tadijan evi ) "Pod tro kovima se podrazumevaju cenovno izra eni utro ci elemenata poslovnog procesa nastali pri stvaranju proizvoda ili usluga kao poslovnih u inaka.

sredstava za rad i materijala. korisiti se sinonim i sirovine. ime doprinose stvaranju novih upotrebnih vrednosti. u taj proces unose postepeno. Tro kovi materijala se kvantitativno odre uju u funkciji utro aka i nabavnih cena. i u tom se procesu odjednom utro i. kvantitativni i vremenski sklad. tro kovi sredstava za rad 3. a samim tim i konkurentno na tr i tu na kome posluje. Cm) pri emu je Tm = tro kovi materijala. tro kovi radne snage Tro kovi materijala Materijali su predmeti rada koji se posredstvom radne snage podvrgavaju manipulaciji sa ili bez upotrebe sredstava za rad. mada pod sirovinama podrazumijevamo predmete rada preuzete iz prirode na kojima nije vr ena nikakva fizi ka i hemijska reakcija. dorada. tro kovi materijala 2. Da bi preduze e bilo uspe no u pogledu upravljanja tro kovima pre svega mora znati da ih indentifikuje i odredi njihove nosioce. Pored materijala. tj. M = utro ci materijala i Cm = nabavna cena po jedinici utro enog materijala. Pri tome.II Tro kovi elemenata proizvodnje U procesu proizvodnje javljaju se mnogobrojni tro kovi koje preduze e mora stalno kontrolisati i uskla ivati kako bi ostalo efikasno. Kombinacija elemenata proizvodnje podrazumeva odgovaraju i kvalitativni. to dovodi do slede ih tro kova: 1. osnovna karakteristika materijala je u tome da se u kontinuiranom proizvodnom procesu. to se mo e prikazati obrascem: Tm = f (M. 5 . Proces proizvodnje se odvija kao interakcija tri elementa proizvodnje: radne snage. ime se menjaju njihovi upotrebni kvaliteti i prenose na novi proizvod.

pove avaju i proizvodnu snagu rada. Tro kovi radne snage Svojom kreativno u i sposobno u da produkuje vi e nego to se potro i i ulo i u nju. Ci) pri emu je Ti = tro kovi sredstava za rad. godi nji odmori. Tro kovi radne snage obuhvataju naknade za izvr eni rad. koji nastoji da raznim materijalnim i nematerijalnim stimulativnim merama podstakne zaposlene da rade to produktivnije.Tro kovi sredstava za rad Budu i da se sredstva za rad postavljaju izme u predmeta rada i radne snage. radna snaga je svakako u fokusu menad menta. naknade za odsustvovanja s posla (bolovanja. itd. kao i poreze i doprinose za socijalno i zdravstveno osiguranje radnika. I = utro ci sredstava za rad i Ci = nabavna cena po jedinici sredstava za rad. 6 . dr avni praznici. sredstava za rad su u funkciji utro aka i nabavnih cena : Tro kovi Ti = f (I. njihova uloga u proizvodnji je u vi ekratnoj upotrebi.).

udru enjima. lanarine komorama i drugim stru nim 7 . U grupu tro kova materijala spada vrednost utro enog materijala. kamate na kredite za obrtna sredstva. Tro kovi rada ± ukalkulisani li ni dohoci 4. omogu ava se utvr ivanje za koju su svrhu napravljeni odre eni tro kovi. 2. U tro kove stalnih sredstava ubrajaju se i tro kovi investicionog odr avanja i kamate na kredite za stalna sredstva. odnosno vrednosni izraz utro aka stalnih sredstava. Kalkulativni doprinosi dru tvenoj zajednici 5. utro enog goriva i maziva sitnog inventara ambala e kao i vrednost drugih vrsta materijala. Tro kovi usluga 1. koja vrsta potreba ih je uslovila. Tro kovi stalnih sredstava ± amortizacija 3.III Osnovne podele tro kova Prirodne vrste tro kova Podela tro kova po njihovim vrstama. smatra se prirodnom (osnovnom) podelom tro kova. Osnovne prirodne grupe tro kova: 1. nabavljene energije. U tro kove rada. spadaju predvi ene naknade za rad radnika zajedno s doprinosima iz li nog dohotka. U tro kove stalnih sredstava spada amortizacija. Tro kovi materijala 2. Amortizacija se utvr uje na bazi amortizacionih stopa koje se primenjuju na osnovu klasifikacija stalnih sredstava po pojedinim grupacijama. 3. Ovom podelom. ili kakva je vrsta sredstava ili rada utro ena. 4. Kakulativni doprinosi dru tvenoj zajednici predstavljaju tro kove kamata na kredite za stalna sredstva. Suma ukalkulisanih li nih dohodaka utvr uje se na bazi osnova i merila predvi enih za odre eni kvalitet i kvantitet rada.

tro kovi osiguranaja. pogonima.5. Kada se tro kovi razgrani e po 8 . Pri ovoj podeli. Direktni i indirektni tro kovi Prema tome da li tro kovi mogu da se direktno obuhvate u cenu ko tanja pojedinih proizvoda. naziva se podela tro kova po mestima njihovog nastanka. po tanski i telefonski tro kovi. Indirektni tro kovi. izdaci za transportne usluge. tro kovi bez kojih ne bi mogli dobiti proizvod ili uslugu. koje nazivamo jo i pojedina nim ili neposrednim tro kovima. To su u vrednosti izra eni proizvodni utro ci. U grupu tro kova usluga spadaju izdaci za popravke koje su obavile druge organizacije i lica. tj. mogu se neposredno razvrstati po proizvodima. napravljeni za dobijanje u naka. radionice. Direktni tro kovi. delimo ih na direktne i indirektne. To su zajedni ki tro kovi mesta. Tro kovi po mestima i nosiocima Razvrstavanje tro kova po sektorima. pogona ili su zajedni ki za celo preduze e. re je o postupku pri utvr ivanju cene ko tanja proizvoda i usluga u ra unovodstvu preduze a. U direktne tro kove spadaju li ni dohoci za izradu. U neekonomske tro kove spadaju izdaci koji poprimaju karakter tro kova na bazi zakonskih propisa. putni tro kovi. To su kamate na kredite za stalna i obrtna sredstva. ekonomskim jedinicama i sl. odeljenjima. a tako e i doprinosi komorama i stru nim udru enjima. materijal za izradu. su tro kovi koji se ne mogu neposredno razgrani iti na pojedine proizvode pri nastajanju. tro kovi platog prometa. i eventualno amortizacija u slu aju da imamo podatke o tome koja su stalna sredstva koliko anga ovana za odre ene proizvode. Ekonomski i neekonomski tro kovi U ekonomske tro kove spadaju tro kovi sredstava i rada. izdaci za reklamu. koje jo nazivamo i re ijskim ili op tim.

Prodajom gotovih proizvoda. Kao osnova za utvr ivanje tih tro kova esto slu i suma stvarnih tro kova minulih perioda. stvarno nastalih tro enja u jednom periodu. Ukalkulisani. Stvarni su tro kovi izraz istinitih. odnosno realizuju se tro kovi. Dok ukalkulisani tro kovi obuhvataju sve tro kove. Tro kovi sadr ani u napla enoj realizaciji jesu deo ukalkulisanih tro kova. ime se podsti e inicijativa za ve u ekonomi nost. realizuje se i njihova cena ko tanja. Suma ukalkulisanih tro kova pokazuje koliko je ukupno nastalo tro kova u odre enom periodu po razli itim osnovama. planski i standardni tro kovi Predvi anje tro kova od posebnog je zna aja to slu i kao sredstvo za obele avanje granice koju mogu ili treba da dostignu stvarni tro kovi. a isto tako i predvi anja o kretanju tro kova u periodu na koji se oni odnose. Iznos ukalkulisanih tro kova delimi no je sadr an u nedovr enoj proizvodnji.mestima nastanka. i to onaj koji je inkorporiran u proizvodima ne samo prodatim. tro kovi sadr ani u realizovanoj proizvodnji obuhvataju samo one tro kove koji sa injavaju cenu ko tanja prodatih proizvoda. delimi no u iznosu prodatih proizvoda koji su ve napla eni od kupaca. odnosno nosiocima tro kova. Planski tro kovi su predvi eni tro kovi za odre eni period ± naj e e godinu dana. U odsustvu standardnih 9 . odnosno evidentiranjem u knjigovodstvu preduze a. Ovi se tro kovi dobijaju u knjigovodstvu na kraju odre enog obra unskog perioda. Stvarni. ve i napla enim od kupaca. bez obzira na to u kojoj su fazi reprodukcije sadr ani. realizovani i nenapla eni tro kovi Tro kovi dobijaju karakter ukalkulisanih tro kova odmah nakon njihovog nastajanja. kasnije se razgrani avaju po proizvodima i uslugama. Podelom po mestima dobija se odgovor na pitanje koliko je tro kova nastalo na odre enom mestu. dok se njihovom podelom po proizvodima dobija odgovor na pitanje koliko je tro kova nastalo za odre ene vrste proizvoda.

planski tro kovi pokazuju koliko e iznositi tro kovi. Na osnovu kretanja op tih tro kova u minulim obra unskim periodima. Neapsorbovani op ti tro kovi mogu se tretirati kao pove anje cene ko tanja. Raspolaganjem podacima o iznosu direktnih tro kova po pojedinim proizvodima. ime se vrlo jednostavno mo e do i do cene ko tanja proizvoda. standardni tro kovi uistinu predstavljaju najta nije merilo postignute ekonomi nosti. s njima se upore uje planirana suma op tih tro kova. Na kraju obra unskog perioda kad se evidencijom utvrde stvarni op ti tro kovi. Standardni tro kovi se utvr uju na bazi nau nih metoda. odnosno koliko e normalno iznositi stvarni tro kovi. koje nije te ko dobiti odmah nakon njihovog nastanka. zatim mogu tretirati kao nepokrivena suma koja e se nivelisati i sl 10 . Standardni tro kovi. unapred utvr eni tro kovi. razlika predstavlja preapsorbovane op te tro kove. ako se ostvare uslovi na osnovu kojih su oni predvi eni. kao i nau nim predvi anjem cena.tro kova. Kad je iznos raspodeljenih tro kova manji od sume stvarnih op tih tro kova. Kad je iznos stvarnih tro kova manji od iznosa raspodeljenih tro kova na nosioce. tako e su predvi eni. odnosno suma op tih tro kova ve raspodeljenih na nosioce. Apsorbovani. a preapsorbovani kao sni enje cene ko tanja. mo e se predvideti iznos op tih tro kova u teku em periodu. planiranog obima proizvodnje. razlika predstavlja neapsorbovane op te tro kove. kao i planski. planska suma op tih tro kova. kori enjem metoda za merenje utro aka sredstava i rada. tj. Neapsorbovani se tro kovi. mo e se lako utvrditi planska stopa op tih tro kova. kao i planiranih uslova rada. Pokazuju koliko bi trebalo da iznose stvarni tro kovi. preapsorbovani i neapsorbovani op ti tro kovi Preduze a naj e e cenu ko tanja proizvoda utvr uju na bazi planske stope op tih tro kova.

apsorbovani tro kovi iznose 300 dinara. Slika 1: Apsorbovani op ti tro kovi.. jer se oni u jednom du em roku mogu prilagoditi u cilju minimiziranja tro kova. Kako se preduze e u kratkom roku ne mo e prilagoditi radikalnim promenama uslova poslovanja. Oprema se ne mo e lako prodati uz povoljne uslove. Kratkoro ni i dugoro ni tro kovi Kada se tro kovi posmatraju na kra i rok. utoliko e ve i biti i iznos apsorbovanih tro kova. svi su faktori prilgodivi. kod proizvodnje od 30 jedinica. neki tro kovi poprimaju karakter fiksnih. Rok za prilago avanje proizvodnih faktora kad se tro kovi posmatraju na kra i rok. odnosno dinara 10 po jedinici proizvoda. zbog ega se ne isplati manjati kapacitet ak i ako se znatno smanji ili pove a mogu nost prodaje. a drugi varijabilnih. Posmatranjem tro kova na du i rok. zbog ega poprimaju varijabilne karakteristike. onda se oni mogu podeliti na fiksne i varijabilne. kao i ostali faktori. Kosa linija na dijagramu obele ava proporcionalno kretanje op tih tro kova. Rok je dovoljno dug da bi se mogli promeniti i kadrovi i postrojenja u cilju prilago avanja promenama uslovljenim pove anju obima proivodnje. dok e kod proizvodnje od 50 jedinica biti 500 dinara apsorbovanih tro kova. uslovljeni su obimom poslovanja. U dugom roku i oprema. ve samo varijabilnih. Kao to se vidi na slici. U dugom roku nema fiksnih tro kova. suvi e je kratak. Ukoliko je ve i kvadrat obele en isprekidanim linijama. 11 .

mogli bismo zaklju iti kako je tro ak poslovnog prostora jednak nuli. pla ene kamate na kredite. Ekonomisti su okrenuti budu nosti preduze a. amortizaciju stalnih sredstava itd. No. Oportunitetni tro ak je tro ak koji proizlazi iz propu tenih prilika. odnosno tro kom koji proizlazi iz propu tenih prilika. Njih zanima koliki e tro kovi verovatno biti u budu nosti i kako preduze e mo e preraspodeliti resurse na najoptimalniji na in kako bi smanjilo svoje tro kove i pove alo profitabilnost. kad preduze e propu ta da upotrebi svoje resurse na najkorisniji na in. jer moraju evidentirati imovinu i obveze. Obuhvataju isplate plata i nadnica zaposlenima. tj. 12 . Oni se bave raspore ivanjem oskudnih resursa. potro ene vrednosti materijala u proizvodnji. Posledica takvog pristupa je da ra unovodstveni tro ak ± tro ak koji mere finansijske ra unovo e ± mo e uklju ivati stavke koje ekonomisti ne bi uklju ili. Eksplicitni tro kovi Eksplicitni tro kovi su redovni izdaci preduze a koje ra unovodstvo evidentira i ura unava u ukupne tro kove preduze a za odre eno razdoblje. ukoliko preduze e poseduje poslovnu zgradu. i na osnovu te evidencije ocenjivati postignute rezultate. Ova propu tena najamnina predstavlja oportunitetni tro ak kori enja poslovnog prostora. resursa koji ne pripadaju vlasniku preduze a. Oportunitetni tro ak Ekonomisti se bave ekonomskim tro kom. Oni pojmove ekonomski tro ak i oportunitetni tro ak koriste kao sinonime. Eksplicitni tro kovi su vrednosti potro enih ulaznih resursa.Ekonomski i ra unovodstveni tro ak Finansijske ra unovo e posmatraju poslovanje i finansije preduze a retrospektivno. a ne uklju uje neke koje ekonomisti obi no uklju uju. tako e prime ujemo kako bi preduze e moglo zara ivati iznajmljivanjem poslovnog prostora drugom preduze u. Na primer.

Dakle. S sobzirom na to da nema fiksnih tro kova proizvodnih faktora. Putem implicitnog tro ka na poslovanje preduze a primenjuje se koncepcija alternativnog (oportunitetnog) tro ka. Kriva dugoro nih prose nih tro kova dobija se kao kriva koja spaja minimume kriva kratkoro nih prose nih troskova za razli ite obime proizvodnje.Implicitni tro kovi Implicitni tro kovi se odnose na tro enje vrednosti vlastitih resursa. u dugom roku mogu e su bolje kombinacije ulaganja faktora proizvodnje. odnosno resursa koji pripadaju vlasniku preduze a. inilaca 13 . implicitni tro kovi su vrednosti alternativa od kojih se odustaje radi proizvodnje nekog drugog dobra ili usluge. to zna i da u dugom roku nema uskih grla koja su primarni uzrok progresije tro kova. pri razli itim obimima proizvodnje. U dugom roku. Faktori proizvodnje su me usobno zamenljivi to je tako e razli ito nego kod proizvodnje u kratkom roku. Svi tro kovi proizvodnje su varijabilni. Zbog toga kriva dugoro nih prose nih tro kova pokazuje minimalne tro kove po jedinici proizvoda. u dugom roku nema fiksnih proizvodnje pa iz toga zklju ujemo da nema ni fiksnih tro kova. IV Tro kovi u proizvodnji na dugi rok Za razliku od tro kova proizvodnje u kratkom roku. Za razliku od proizvodnje u kratkom roku kod tro kova proizvodnje u dugom roku proizvodni faktori su komplementarni. preduze e mo e da prilago ava kapacitete zahtevima proizvodnje. Implicitni tro kovi nisu povezani s nov anim izdacima.

izgradi e dodatne kapacitete. Ukoliko krive prose nih tro kova ozna imo sa ATC1. U kratkom roku. proizvedena uz pomo ukupnim tro kovima ATC3. Da bi se postigao minimum tro kova po jedinici proizvo a mora ili da pove a proizvodne kapacitete. preduze e u dugom roku planira da izgradi tri razli ita proizvodna kapaciteta (slika 1 a)).Slika 2 Na primer. proizvo a kriva prose nih ukupnih tro kova iznositi ATC3. ATC2 i ATC3. 14 e izgraditi dodatne kapacitete. kad su ATC1 ve u progresiji. za koje e kapaciteta sa prose nim . tada je veli ina kapaciteta preduze a optimalna. koli ina OQ proizvodila bi se uz tro kove AB po jedinici. a kriva prose nih tro kova bi e ATC2. Ukoliko se minimum kratkoro nih prose nih ukupnih tro kova nekog preduze a poklapa s minimumom krive dugoro nih prose nih ukupnih tro kova. kriva dugoro nih prose nih ukupnih tro kova (ATC) sastoji se od delova kratkoro nih kriva prose nih troskova ozna enih punijom linijom. U ovom primeru to je koli ina Q3. Ako proizvo a o ekuje tra nju za svojim proizvodima manju od Q1 izgradi e proizvodne kapacitete za koje je kriva prose nih tro kova ATC1. a obim proizvodnje pri kome dolazi do tog poklapanja predstavlja optimalni obim proizvodnje. ili da ostavi nepodmirenu tra nju. Ako pak o ekuje tra nju izme u Q1 i O2. Ukoliko o ekuje tra nju izme u Q2 i Q3.

Kod dugoro ne proizvodnje postoji optimalna kombinacija proizvodnje koja se posti e onda kada je odnos grani nih proizvoda proizvodnih faktora jednak odnosu novih cena. da bi nakon odre enog obima kapaciteta prose nih ukupnih tro kova po eli da rastu. AB) mo e da postoji vi e proizvodnih jedinica s pribli no jednakim minimalnim prose nim tro kovima. odnosno kada je grani na stopa tehnolo ke supstitucije jednaka grani noj stopi ekonomske supstitucije. to je posledica ekonomije i disekonomije obima. pove anom administracijom i sl. Drugi deo krive koji je rastu i posledica je disekonomije obima. U prvom delu krive koji je opadaju i. pove anje kapaciteta dovodi do rastu ih prinosa i opadanja dugoro nih prose nih tro kova. U slu aju postojanja velikog broja proizvodnih jedinica sa razli itim kapacitetima. 15 . a samim tim i razli itim krivama kratkoro nih prose nih tro kova. to pokazuje da u odre enom podru ju proizvodnje (npr. zbog pote ko a izazvanih slo enijom piramidom upravljanja.U prvom segmenu krive dugoro nih prose nih tro kova pove anje kapaciteta dovodi do sve ni ih prose nih ukupnih tro kova (ATC). krivu dogoro nih prose nih tro kova dobijamo kao krivu koja spaja minimume svih kratkoro nih kriva prose nih tro kova (slika 1 b)) Dugoro na kriva prose nih tro kova je pljosnatija od kratkoro ne. to omogu uje ve a tehni ka podela rada i specijalizacija i td. Do naru avanja postignute ravnote e mo e do i zbog promene cen proizvodnih faktora ili zbog promene grani nog proizvoda tih faktora. Optimalna kombinacija ulaganja proizvodnih faktora ostvaruje se u onoj ta ki u kojoj je izotro kovni pravac tangenta na izokvantetu. odnosno injenice da se stalnim pove anjem kapaciteta po inju javljati opadaju i prinosi i rastu i dugoro ni prose ni tro kovi.

prose ni i grani ni tro kovi. Pove anje ulaganja rada uz nepromenjeno ulaganje kapitala dovodi do pove anja proizvodnje u kratkom roku. U kratkom roku. Tri osnovne analiti ke kategorije tro kova. kao to su ma ine i oprema. ili uslov P(Q)>0 pove anja ulaganja rada predstavlja grani ni proizvod rada koji pokazjue za koliko e porasti proizvodnja ukoliko se ulaganje rada pove a za 16 . Rast proizvodnje po jedinici jedinicu. Ukupan proizvod rada kao varijabilni faktor proizvodnje ima funkciju koli ine utro ka tog faktora. ije kretanje i me usobni odnosi uti u na ponudu preduze a su ukupni. to se prikazuje na slede i na in: T=f(Q).V Tro kovi u proizvodnji na kratak rok Obim proizvodnje u kratkom roku mogu no u promene varijabilnih ulaganje kapitala mo e da se menja samo u granicama inioca uz date fiksne definisanim inioce proizvodnje. Pri odre enim cenama faktora proizvodnje i datoj tehnologiji. Ukupan proizvod predstavlja ukupno proizvedenu koli inu iskazanu u fizi kim jedinicama mere. pa su tro kovi rada i predmeti rada u kratkom roku varijabilni. Tro kovi sredstava za rad u kratkom roku su fiksni. Ukupni tro kovi proizvodnje preduze a jednaki su umno ku utro enih faktora proizvodnje u proizvodnji date koli ine proizvoda i cena tih faktora proizvodnje. deo proizvodnih faktora. Kratak rok predstavlja dovoljno dugo razdoblje da se prilagode varijabilni faktori kao to su predmeti rada i rad. ukupni tro kovi proizvodnje predstavljaju rastu u funkciju obiina proizvodnje. Uz fiksno pove anje koli ine ulo enog rada rezultira rastom ukupnog proizvoda. ne mo e da se promeni to jest prilagodi zahtevima pove ane proizvodnje.

a kao posledica toga rastu i ukupni tro kovi. Ukoliko posmatramo reagovanja veli ine tro kova na promenu obima proizvodnje. uklju uju i i pad proizvodnje na nulu. ukupni fiksni tro kovi mogu se predstaviti grafi ki kao pravac paralelan sa apscisom. U takvu vrstu tro kova spadaju: zakupnina. Polaze i od toga. pogonska energija. Ukupni tro kovi ne rastu na svim nivoima proizvodnje srazmerno pove anju njenog obima. fiksni i varijabilni tro kovi Koli ina Q 0 1 2 3 4 5 6 Fiksni Tro kovi FT 55 55 55 55 55 55 55 Varijabilni Tro kovi VT 0 30 55 75 105 155 225 Ukupni Tro kovi TC 55 85 110 130 160 210 280 17 . sa promenom obima proizvodnje rastu varijabilni tro kovi. vremenska amortizacija. u kratkom roku se ukupni tro kovi proizvodnje date koli ine proizvoda mogu definisati jedna inom: SRTC=FC+VC FC jesu fiksni tro kovi i to onaj deo ukupnih tro kova proizvodnje ija veli ina ne zavisi od obima proizvodnje. U kratkom roku. Njihova ve ina se ne menja ni kada dolazi do smanjivanja proizvodnje. Varijabilni tro kovi VC su onaj segment ukupnih tro kova koji se menjaju sa promenom obima proizvodnje. kao i svi drugi tro kovi koji nemaju karakter fiksnih. ukupni tro kovi proizvodnje dele se na fiksne i varijabilne. Primer varijabilnih tro kova jesu plate. premije osiguranja i sl. tako da se sa promenom obima proizvodnje u kratkom roku ne menjaju sve komponente ukupnih tro kova. Budu i da promene obima proizvodnje nemaju nikakav uticaj na veli inu fiksnih tro kova.Ukupni tro kovi nisu homogeni. sirovine. Tabela 1 Ukupni.

Prose ni varijabilni tro kovi dobijaju se deljenjem ukupnh varijabilnih tro kova sa proizvedenom koli inom dobara. Prose ni fiksni tro kovi dobijaju se deljenjem ukupnih fiksnih tro kova sa ukupnom koli inom proizvoda. Kriva prose nih fiksnih tro kova ima oblik hiperbole. Grani ni tro kovi. MC= (TC / (Q 18 . Fiksni tro kovi su konstantni. Ukoliko se proizvodnja pribli ava nuli prose ni fiksni tro kovi postaju veoma veliki. Bitdu i da su fiksni tro kovi konstantni.koja ide ka obema osama.Varijabilni troskovi po inju od nule kada je obim proizvodnje jednak nuli. Prose ni ukupni tro kovi predstavljaju ukupne tro kove za proizvodnju jedinice proizvoda i dobijaju se deljenjem ukupnih tro kova sa ukupnom proizvedenom kolicinom. Me utim. na isti na in i prose ne tro kove mo emo podeliti na prose ne fiksne tro kove AFC i prose ne varijabilne tro kove koji se obele avaju sa AVC. prose no fiksne i prose no varijabilne tro kove. pak predstavljaju porast ukupnih tro kova uzrokovanih proizvodnjom dodatne jedinice proizvoda i to se predstavlja narednom jedna inom. To je zbog toga jer se koli ina tro kova deli sa sve manjom koli inom proizvoda. pa je zato promena ukupnih tro kova u uslovima promene obima proizvodnje jednaka promeni varijabilnih tro kova. sa pove anjem obima proizvodnje kriva prose nih fiksnih tro kova pribli ava se x osi jer se konstantni fiksni tro kovi dele sa sve ve im brojem proizvedenih jedinica. to se prikazuje na slede i na in: ATC=TC/Q Kao to smo ukupne tro kove podelili na fiksne i varijabilne. njihovo deljenje s rastu om proizvodnjom daje opadaju u krivu prose nih fiksnih tro kova. Prose ni tro kovi mogu se sagledati kroz prose no ukupne.

b) ta ku preseka krive grani nih tro kova i krive prose nih varijablnih tro kova.Kada je re o va nosti kratkoro nih tro kova. c) ta ku preseka krive grani nih tro kova i krive prose nih ukupnih troskova. kriva tro kova za poslovnu politiku preduze a je takva da ukazuje na na tri vrlo va ne ta ke: a) teme krive grani nih tro kova. Takav kriterijum optimalnog nivoa proizvodnje odgovara zahtevima optimalnog optimuma u ekonomskom smislu. kori enja raspolo ivihresursa u tehni kom smislu koji nije u obavezi da se poklopi sa kriterijumom 19 .

a stalne tro kove mora pokrivati i kada ne proizvodi. Proizvo a mo e izra unavati ukupne tro kove za razli ite obime proizvodnje ako ima podatke o cenama resursa koje koristi. Mo emo ih definisati i kao prose ni tro kovi proizvoda izme u dva sukcesivna stepena zaposlenosti Kako se polazi od predpostavke da su fiksni tro kovi apsolutno fiksnog karaktera.VI Ukupni. kombinovanje faktora u cilju minimiziranja tro kova. prose ni i grani ni tro kovi U teoriji tro kova grani ni tro kovi slu e za odre ivanje najekonomi nije proizvodnje. a time i ve e tro kove). Ukupni tro ak predstavlja ukupnost stalnih (fiksnih) i promenljivih (varijabilnih) tro kova. cena resursa i tehnologije. stalnog i promenjivog tro ka 20 . to prakti no zna i neizmenjene koli ine fiksnog faktora i fiksnih tro kova. kao i podatke o fizi kim odnosima proizvoda i resursa. Kada je obim proizvodnje jednak nuli. ukupni tro kovi su jednaki stalnim (fiksnim) tro kovima. imaju i u vidu seriju mogu ih kapaciteta proizvodnje. Kada preduze e ni ta ne proizvodi. Slika 3 Grafi ki prikaz kriva ukupnog. nema promenjljivih (varijabilnih) tro kova. Grani ni tro kovi su dodatni tro kovi za novoproizvedenu koli inu proizvoda. grani ni tro kovi mogu biti samo varijabilni tro kovi. kapaciteta za odre ivanje optimuma u kombinaciji faktora za optimizaciju finansijskog rezultata. Ukupni tro kovi zavise od obima proizvodnje (ve i obim zna i ve u potro nju resursa.

). Prose ni ukupni tro ak (ATC) se mo e utvrditi ukoliko se saberu kriva prose nog stalnog (fiksnog) tro ka (AFC) i kriva prose nog varijabilnog tro ka (AVC).1 1 MC = ¨TC/¨Q 21 . Kriva fiksnog tro ka ni a je od krive ukupnog tro ka upravo za iznos varijabilnog tro ka. Kako se proizvodnja pove ava prose ni ukupni tro ak je sve bli i prose nom promenjivom (varijabilnom) tro ku. Izra unavaju se deljenjem ukupnog tro ka s promenom proizvedene koli ine. Slika 4 Funkcija prose nih tro kova Grani ni tro kovi (nazivaju se i inkrementalnim) nastaju pri promeni nivoa proizvodnje. (slika 3. Jednostavnije re eno. Razlika izme u krive prose nog ukupnog tro ka i prose nog stalnog (fiksnog) tro ka predstavlja veli inu prose nog varijabilnog tro ka na odre enom nivou obima proizvodnje.Razliku izme u krive ukupnog tro ka i vodoravnog pravca fiksnog tro ka ini varijabilni tro ak. a izra unavaju se kao razlika dodatnih tro kova zbog pove anja stepena iskori enosti proizvodnog kapaciteta po jedinici proizvoda. grani ni tro kovi pokazuju porast ukupnih tro kova nastalih proizvodnjom dodatne jedinice proizvoda. zato to je prose ni stalni tro ak sve manji i te i nuli.

prose nih varijabilnih. Grafi ki prikaz prose nog i grani nog tro ka (slika 5) prikazuje kako kriva grani nog tro ka uvek se e krivu prose nog tro ka u najni oj ta ki. 22 . dok na visokom nivou obima proizvodnje (u zoni progresije) grani ni tro kovi imaju rastu e kretanje.Slika 5 Pore enje prose nih tro kova i grani nog tro ka Slika 6: Kretanje grani nih.prose nih fiksnih i prose nih ukupnih tro kova Na niskom nivou obima proizvodnje (u zoni degresije) grani ni tro kovi imaju opadaju e kretanje.

tako i u dugom roku. to zna i da grani ni tro ak dodatnih jedinica koli ine proizvoda mora biti ni i od prose nog tro ka. Grani ni tro kovi su korisni pri odre ivanju optimalne veli ine obima proizvodnje. 23 . dodatne jedinice proizvoda povla e prose ni tro ak prema gore. kako u kratkom. Kratkoro ni grani ni tro kovi su pove anja tro kova koja su rezultat pove anja proizvodnje. ako prose ni tro ak raste. Dugoro ni grani ni tro kovi su promene tro kova koje su rezultat promene nivoa proizvodnje. zato to je grani ni tro ak dodatnih jedinica vi i od prose nog tro ka.Slika 7 Grafi ki prikaz prose nog i grani nog tro ka Ako prose ni tro ak opada. posebno kapital. dodatne jedinice proizvoda povla e prose ni tro ak prema dole. Na isti na in. kada se svi resursi koje preduze e koristi. mogu menjati. kada svi resursi koje preduze e koristi nisu promenjljivi.

pod uslovom da u takvim slu ajevima mora realizacijom da podmiri bar iznos ukupnih varijabilnih tro kova. Radi diferenciranja cena i dampinga 3. Ako je prodajna cena iznad prose nih varijabilnih tro kova. tako da preduze e svojom realizacijom ne uspeva da podmiri iznos ukupnih varijabilnih tro kova. gubitak e se pored sume fiksnih tro kova biti uve an i za iznos nepokrivenih varijabilnih tro kova. da ako je prodajna cena na nivou prose nih varijabilnih tro kova. celokupna suma fiksnih tro kova za njega predstavlja gubitak.VII Grani ni tro kovi i poslovna politika Grani ni su tro kovi nesumljivo klju na komponeneta teorije tro kova. Radi stimulisanja potro nje i pove anja obima proizvodnje 2. Kada preduze e obustavi svaku proizvodnju. Grani ni tro kovi u savremenoj praksi s uspehom su kori eni: : [2] 1. Pri tome svakako treba voditi ra una da grani ni tro kovi mogu biti povoljni kao determinanta prodajnih cena. to se ti e obima proizvodnje. ako su vi i od prose nih varijabilnih tro kova. preduze e mo e da prodaje svoje proizvode i ispod cene ko tanja. 24 . jer determini u maksimalni dobitak ili minimalni gubitak. gubitak je jednak sumi ukupnih fiksnih tro kova. preduze e mora nastojati svojom realizacijom i prihodima da obezbedi pokrivanje svih tro kova ± varijabilnih i fiksnih. Tek ako su prodajne cene odrenene na nivou ispod prose nih varijabilnih tro kova. onda se mo e pove anom prodajom obezbediti pokrivanje i ve eg dela fiksnih tro kova. Za odlu ivanje u vezi sa proizvodnjom ili nabavkom delova ili proizvoda 4. grani ni tro kovi mogu se koristiti kao veoma pogodan instrument. U dugom roku. Radi minimiziranja gubitka. Pri tome se ima na umu mogu nost da se nepodmireni fiksni tro kovi u jednom periodu. Me utim. Za odlu ivanje u vezi s promenom organizacije (uvo enje nove smene) Stimulisanje potro nje i pove anje obima proizvodnje Kada se posmatra na dugi rok. mogu nadoknaditi u nekom drugom kratkom periodu. u kratkom roku. to zna i. u preduze u se mora obezbediti reprodukcija svih proizvodnih faktora ± varijabilnih i fiksnih.

kad se menja ne samo iznos varijabilnih tro kova ve i iznos fiksnih tro kova. uvoñenje nove smene nu no stvara ceo kompleks dopunskih tro kova tro kova fiksnog karaktera ± rukovodilac smene. Pri uvo enju nove smene. Normalno je o ekivati da e se preduze e radije odlu iti za nabavku jednog dela proizvoda i sl. Takoñe. zbog toga to se skuplje pla a (obi no 50% vi e). Pri donosenju odluka u vezi s tim. ili uvoñenjem nove smene. iskustvo u odre enoj delatnosti. 25 . manja produktivnosti i sli no. ali e se pove ati dopunski fiksni tro kovi kojih ne bi bilo pri zadr avanju postoje e organizacije. tj. uvanja i sl. da li potrebe pove anja obima proizvodnje zadovoljiti postoje om organizacijom. Odluka o nabavci ili proizvodnji ne mo e se donositi jedino na bazi direktnih tro kova. eventualni prihod koji bi preduze e moglo ostvariti kad bi sredstva anga ovana umesto za proizvodnju eventualno upotrebio u nekom drugom poduhvatu. npr. time to bi se dodatni obim proizvodnje obezbedio prekovremenim radom. Odluke u vezi sa promenom organizacije (uvo enje nove smene) U slu aju promene organizacije u smislu pove anja smena. poluproizvode ili gotove proizvode nabavlja ili proizvodi.Odluke u vezi sa nabavkom ili proizvodnjom Dodatni varijabilni odnosno grani ni tro kovi. mogu nost snabdevanja materijalom i sl. Ne treba ispu tati ni iz vida ni tzv. Jer. bitno je razgrani iti da li fiksni tro kovi koji bi bili ukalkulisani u vezi s odlukom o proizvodnji postoje i bez obzira da li se taj deo proizvodi. ponekad se koriste kao osnova u analiti kim procenama o tome da li je povoljnije da preduze e odreñene delove. Sve to treba obuhvatiti prilikom dono enja odluka u vezi sa nabavkom ili prodajom. treba imati na umu I druge faktore. preduze a se esto nalaze pred dilemom. ako je nabavka ekonomi nija od proizvodnje i obrnuto. prilikom dono enja odluke o proizvodnji. prekovremeni rad povla i progresiju tro kova. Kao to je poznato. nesta e prekovremeni rad. ³tro kove oportuniteta´. tro kovi odr avanja. S druge strane. veoma esto se mo e desiti da sopstvena proizvodnja ima prednost u odnosu na nabavku. ime se ukupni tro kovi proizvodnje odre enog dela ili poluproizvoda uporeñuju sa nabavnom cenom tog dela ili poluproizvoda. ± vezani za novu smenu. zatim se takvim radom mo e o ekivati manja ekonomi nosti zbog mogu nosti ve eg rastura.

Ta ka presecanja (45 jedinica) pokazuje jednakost tro kova Slika pokazuje da je u po etnim stepenima zaposlenosti ekonomi niji prekovremeni rad. a po ev od narednog stepena zaposlenosti. 26 . uporediv i obe varijante. odnosno plasman ve e koli ine proizvoda. u slu aju manjeg obima valja uvesti prekovremen rad. dok se vi i nivo organizacije isplati ako se obezbedi odgovaraju i volumen proizvodnje. ekonomi nija e biti proizvodnja uvedenom novom smenom. Na stepenu zaposlenosti kojim se proizvodi 45 jedinica. to se ukupnih tro kova ti e proizvodnja e jednako ko tati. Zaklju ak je da. Ta ka presecanja krivih TU1 i TU2 ozna ava iznos jednakih tro kova pri proizvodnji od 45 jedinica nove i stare organizacije.Slika 6: Kretanje ukupnih tro kova pri obavljanju proizvodnje prekovremenim radom (TU1) i pri obavljanju proizvodnje novom smenom (TU2).

) preduze a u vremenu. Mogu biti kratkoro ne i dugoro ne u zavisnosti od toga da li upotrebljavamo podatke za preduze a u nekoj industriji u odre enom trenutku ili podatke za celu industriju za neki period.VIII Funkcije tro kova Funkcija tro kova je matemati ki izraz odnosa izme u tro kova i obima proizvodnje. Postupak koji se primenjuje u statisti kim studijama tro kova sastoji se u tome da se nakon prikupljanja podataka na temelju uo enih kretanja tro kova i proizvoda najpre primeni linearna funkcija.Funkcije tro kova se mogu predstaviti nizom jedna ina poput linearne. 27 . U toj funkciji osnovna pretpostavka je da su prose ni promenjivi tro ak i grani ni tro ak konstantni na svim nivoima proizvodnje. tro kova. Na taj na in se dolazi do procene tro kova kapitalnih resursa u proizvodnji. Podaci vremenskog trenutka pru aju informacije o koli inama utro enih resursa. Statisti ke studije tro kova sadr e primenu regresione analize na podatke vremenske serije ili vremenskog trenutka. i to su prete no fiksni tro kovi. Uobi ajeno je njihovo izra unavanje na godi njem nivou. Svrha funkcija tro kova je istra ivanje kratkoro nog i dugoro nog pona anja razli itih tro kova. Podaci vremenske serije sadr e opa anja o razli itim veli inama (proizvodnje. tro kovima. koli ini proizvoda i ostalim relevantnim veli inama preduze a u odre enom vremenskom trenutku. In enjerski se tro kovi izvode iz in enjerskih proizvodnih funkcija. potrebno je pribaviti procene varijabilnih tro kova proizvodnje. kvadratne i kubne. cena itd. Nadalje. Tako e je potrebno prikupiti podatke koji su povezani s planiranom kapitalnom opremom. Za svaku se fazu procenjuju koli ine proizvodnih faktora i kona no se ra unaju tro kovi svake faze na osnoviu preovladavaju ih cena faktora. Svaka proizvodna metoda se deli na produktivnosti koje odgovaraju razli itim fizi ko-tehni kim fazama proizvodnje pojedine robe. Dva su najpoznatija metodolo ka postupka: in enjerski i ra unovodstveni. Odre ivanje oblika krive tro kova omogu uju empirijske studije tro kova na temelju statisti kih i ra unovodstvenih podataka. Ukupni tro ak odre ene metode proizvodnje predstavlja sumu tro kova razli itih faza.

ogla avanje i prodajne aktivnosti. Tro kovi su zna ajni i za politiku rasta preduze a. a time i pove anje ukupnog obima proizvodnje. Predvi anja su podloga za odre ivanje cena proizvoda i usluga na osnovu o ekivanih tro kova. nedostacima samih podataka i pretpostavkama od kojih te studije polaze. jer odre uju smer rasta. Na osnovu predvi anja tro kova mogu se definisati realni ciljevi sni enja tro kova. Podaci su ra unovodstveni. ime se sni avaju prose ni tro kovi i pove ava profitabilnost preduze a. Takve se zapreke mogu nadvladati jedino velikim ulaganjima u istra ivanje i razvoj. Ako ima krivu u obliku slova U i ako tr i te pokazuje stagnaciju. 28 . Tro kovi su tako e i najva nija odrednica visine zapreka ulasku u mnoge grane djelatnosti. Ni e cene omogu uju pove anje udela preduze a na tr i tu. Uz datu veli inu tr i ta i dugoro nu krivu tro kova u obliku slova L preduze e koje je iscrpilo raspolo ive ekonomije obima mo e se dalje iriti na istom tr i tu samo izgradnjom novog kapaciteta. a to zna i da ne uklju uju oportunitetne tro kove.Statisti ke studije nailaze na brojne kritike koje se temelje na problemima interpretacije podataka. zato ih mora kontinuirano kontrolisati i eliminisati one koji ne doprinose stvaranju vrednosti. Osnovni dugoro ni cilj preduze a je da postane ponu a s najni im tro kovima. preduze e e investirati na drugim tr i tima. Na osnovu poznavanja funkcija tro kova preduze a mogu zna ajno uticati na pove anje svog tr i nog udela.

Ve i tro kovi zna e da proizvedena roba ne e biti pristupa na na tr i tu. iz ega proizlazi da preduze e ne e ostvariti odgovaraju i profit. Zato smo do li do zaklju ka da ona preduze a koja neracionalno koriste raspolo ive resurse i imaju velike tro kove. Zato je logi no da su sve operacije u preduze u usmerene ka ostvarivanju proizvodnje ili drugog poslovnog zadatka uz to manje tro kove. Zato analiza tro kova predstavlja va an faktor u ivotu poslovanja svakog preduze a.Zaklju ak Osnovni cilj svake poslovne aktivnosti u ekonomskom preduzetni tvu je ostvarenje vi ka prihoda u odnosu na tro kove. odnosno povoljnu razliku izme u inputa i outputa. nisu efikasna u ostvarivanju ciljeva-nisu profitabilna i ne egzistiraju dugo vremena. 29 .

prof. dr Vesna Mili evi . prof. dr Vesna Mili evi [2] ³Tro kovi u poslovnom odlu ivanju´. prof. dr Bojan Ili [4] ³Ekonomika preduze a´ prof. dr Bojan Ili . dr Slobodan Markovski [3] ³Ekonomika poslovanja´.Literatura: [1] ³Menad ment tro kova ± strategijski okvir´. prof. prof. dr Blagoje Paunovi 30 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->