P. 1
GLOBALIZACIJA_08

GLOBALIZACIJA_08

5.0

|Views: 603|Likes:
Published by Kristina Varga

More info:

Published by: Kristina Varga on Jun 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

1.

GLOBALIZACIJA SVETSKE PRIVREDE
1 2. 3. 4. 5. Pojam i definicija globalizacije Determinante, razvoj i efekti globaliza-cije Regionalne svetske asocijacije i njihova uloga u procesu globalizacije Velike transnacionalne korporacije u uslovima globalizacije svetskeprivrede Novi tokovi kapitala u uslovima globa-lizacije

1. Pojam i definicija globalizacije
Globalizacijom se naziva treća faza procesa internacionalizacije u svetskoj privredi (OECD 1992) . U prvoj fazi, od Drugog svetskog rata do kraja šezdesetih godina, glavnu ulogu je odigrala svetska trgovina, a stepen internacionalizacije se merio udelom u svetskom izvozu. U drugoj fazi internacionalizacije, tokom sedamdesetih godina, dominantna je uloga stranih investicija. Najdinamičnija je konkurencija između multinacionalnih korporacija, a mera internacionalizacije neke privrede ili kompanije određena je učešćem njenih proizvodnih kapaciteta u inostranstvu u ostvarenoj prodaji na svetskom tržištu. Tokom osamdesetih godina, treća faza internacionalizacije ili proces globalizacije, odvija se uglavnom pod uticajem tehnologije. Sposobnost da se inoviraju, adaptiraju i primene raspoložive tehnologije postaje ključni element industrijske konkurentnosti, uz prateće nove oblike investiranja i modele industrijske organizacije. Da bi neka kompanija mogla da učestvuje u međunarodnoj utakmici, ona se mora oslanjati na sve složenije tehnologije, maksimalnu fleksibilnost, proizvode prilagođene konkretnom tržištu i široku mrežu snabdevača. Stvaraju se novi obrasci industrijskog poslovanja, kao što su: zajednička ulaganja, podugovaranje, licence, sporazumi između firmi, i uspostavljaju se međunarodne mreže u domenu istraživanja, proizvodnje i informacija.

Jedna od značajnijih implikacija sadašnje faze internacionalizacije je nemogućnost da se primenjuje tradicionalna paradigma o komparativnim prednostima zemalja, na osnovu raspoloživosti i karakteristika prirodnih resursa, rada i kapitala. Danas kompanije posmatraju čitav svet kao područje mogućih operacija u domenu proizvodnje, marketinga, istraživanja. Komparativne prednosti neke zemlje posmatraju se samo kao eventualni parcijalni doprinos u globalnoj strategiji firme. Globalizacija industrijskih aktivnosti je praćena poremećajima u međunarodnim ekonomskim odnosima, rastućim tenzijama, podelama u domenu trgovine i investicija. Među zemljama OECD-a je došlo do poremećaja u trgovinskoj razmeni, usled čega se inicira jačanje regionalnih grupacija, npr. Evropska unija, Severnoamerički sporazum o slobodnoj trgovini, azijsko - pacifički region, kako bi se ostvarile prednosti u industrijskoj proizvodnji i trgovini. Kao dodatni činilac u međunarodnoj razmeni pojavile su se i novoindustrijalizovane zemlje, međunarodno konkurentni proizvođači industrijskih proizvoda, koji učestvuju sa 10% u ukupnom svetskom izvozu. Mnoge druge zemlje u razvoju i istočnoevropske zemlje teže da se uključe u internacionalne mreže industrijske proizvodnje. Zbog toga su vlade prinuđene da preusmeravaju industrijske i trgovinske politike i da prilagođavaju nacionalnu i međunarodnu regulativu kako bi mogle da prate promene u načinu odvijanja međunarodne konkurencije.

Тermin globalizacija se prvi put pojavljuje u jednom engleskom leksikonu 1961.god. Globalizacija se kao privrednopolitički pojam pojavljuje na Harvardskoj školi biznisa (Harvard Business School) 1983.god., u članku «Globalizacija tržišta», časopisa Harvard Business Review, objavljenog od bivšeg profesora Theodora Levitta. Doprinos u širem i kompleksnijem shvatanju globalizacije dao je i Dejvid Held, zato što je ponudio jednu značajnu klasifikaciju pristupa analizi globalizacije. U objavljenom članku «The Global Transformations» (Polity Press Cambridge 1999.), Held globaliste klasifikuje na hiperglobaliste, skeptike i transformacioniste. Globalizacija za hiperglobaliste je određena kao nova epoha u ljudskoj istoriji u kojoj tradicionalne nacionalne države postaju «neprirodne» i ekonomski neodržive u globalnoj ekonomiji. Predstavnici ovakvog teorijskog pravca tvrde da ekonomska globalizacija doprinosi denacionalizaciji ekonomija kroz stvaranje transnacionalnih mreža proizvodnje, trgovine i finansija. Među autore koji zastupaju ove teze spadaju: K. Ohmaer, S. Strange, R. Reich, S. Gill i drugi. Odgovor na pomenute teze doveo je do reakcije skeptika. Skeptici smatraju da je globalizacija mit, da se ništa radikalno u stepenu integracije nije promenilo u odnosu na ranije periode i da se čak može reći da je ekonomska integracija manje izražena nego krajem 19. i početkom 20. veka, u doba zlatnog standarda. Ekonomska integracija je još uvek regionalna i odvija se između tri glavna bloka (trijada SAD, Evropa i Japan – pacifička Azija), što je trend suprotan globalizaciji. Predstavnici ovog pravca su: R. Gipplin, G. Thompson, E. H. Carr, L. Weiss i drugi.

Treći odgovor u objašnjenju ovog fenomena, ogleda se u transformacionističkoj tezi i stavu da globalizacija predstavlja centralnu pokretačku snagu koja stoji u pozadini brzih društvenih, političkih i ekonomskih promena, koje preoblikuje u novi svetski poredak. Preoblikovanje globalne ekonomije povezano je sa rastućom ekonomskom aktivnošću, jer proizvodnja i finansije stiču globalnu i transnacionalnu dimenziju, upravo preko multinacionalnih kompanija i transnacionalnih korporacija. Najznačajniji predstavnici su: A. Giddens, M. Castells, G. Ruggi i A. Scholte. U prilog ovim tendencijama jesu i različite definicije globalizacije koje se mogu pronaći poslednjih godina u literaturi, a potpisali su ih značajni istraživači: «Neumoljiva integracija tržišta, država – nacija i tehnologija u do sada neviđenom stepenu koja omogućava pojedincima, korporacijama i državama nacijama da se protežu širom sveta, brže, dublje i jeftinije nego ikad pre, širenjem slobodnog tržišta kapitalizma do svake zemlje na svetu» (T. L. Friedman 1999.god.) «Dominantna forma globalizacije označava istorijsku transformaciju u ekonomiji na način sticanja prihoda i egzistencije, u politici gubitak stepena lokalne kontrole, a u kulturi gubitak dostignuća kolektiviteta. Globalizacija nastaje kao politički odgovor na ekspanziju i moć tržišta, a posebno na području znanja» ( J. H. Mittelman 2000.god.) «Skup razvoja koji čini svet jednim mestom, menjajući značenje i značaj udaljenosti i nacionalnog identiteta u svetskim poslovima» (J. Scholte 2002.god.) «Istorijski proces koji uključuje značajno pomeranje ili transformaciju društvenih organizacija na prostornoj skali koja povezuje udaljene zajednice i proširuje doseg uticaja moći preko regija i kontinenata» (S. Smith i J. Baylis 2005.god.).

Oblici. Internacionalizacija industrijskih aktivnosti je glavna pokretačka snaga privrednog rasta u tim zemljama. politiku javnih nabavki i druge mere koje utiču na kretanja u novim oblastima međunarodne trgovine. ali danas obuhvata mnogo složeniju regulativu. Proširuje se takođe i domen spoljnotrgovinske razmene. tehnologijom i proizvodnim umea'ma. koja pored klasične robne razmene uključuje trgovinu uslugama. Trgovinska politika se modifikuje i sve tešnje prepliće s merama domaće industrijske politike. Ovakva trgovina praćena je tokovima stranih investicija. uglavnom iz najvećih zemalja OECD-a. U ovoj oblasti se nameće potreba za novom procenom troškova i koristi od vladine intervencije i potreba da se stvore novi okviri za koordinaciju međunarodne politike. tehničke standarde. Taj proces predvode velike kompanije. . prekograničnim fuzijama i preuzimanjem kompanija i drugim vidovima međunarodne industrijske saradnje. Trgovinska politika je ranije bila koncentrisana uglavnom na carine i kvantitativna ograničenja. odrvedavno. stepen i složenost procesa internacionalizacije razlikuju se po sektorima. Svojevrsna sinteza tih politika u najvećoj meri proističe iz pramena u modelima internacionalizacije industrijskih aktivnosti i globalne konkurencije između kompanija. iz novoindustrijalizovanih zemalja.

ali istovremeno rade na tome da kod kuće zadrže aktivnosti s najvećom dodatom vrednošću. već o preplitanju i prožimanju nacionalnih ekonomija. neophodna im je. To ukazuje da više nije reč samo o međuzavisnosti. Drugim recima. Nacionalne države i transnacionalne korporacije imaju manjim delom podudarne. procedure regulativa. . Usled toga se mnoge industrijske i trgovinske politike sučeljavaju s globalnim aktivnostima kompanija koje traže konkurentske prednosti u drugim zemljama. investicije i uspostavljanje globalnih industrijskih mreža. Sve to ukazuje da se stvara takav globalni ekonomski sistem čiji su glavni akteri transnacionalne korporacije povezane preko mreža različitih aktivnosti preduzeća. Zato im je potrebno da se slobodno kreću po celom svetu. u svetskim razmerama.Treća faza internacionalizacije obuhvata trgovinu. Vlade zemalja OECD -a nastoje da privuku pažnju transnacionalnih aktera. relativno homogenizovana i standardizovana ponuda proizvodnih resursa. a većim delom protivrečne interese. Ključni interes transnacionalnih korporacija jeste da svoju konkurentnost ne crpe isključivo iz resursa matične ili bilo koje pojedinačne nacionalne ekonomije. Ranije su neke mere ekonomske ili sektorskih politika delovale u najvećoj meri u nacionalnim oicvirima. dok danas njihovo delovanje ima višestruki značaj za razvoj drugih zemalja i uticaj na svetski trgovinski sistem. da se homogenizuju tržišna pravila igre u svetskim razmerama. da se standarizuju proizvodi. obrazovanje radne snage. Tako se sukobljavajunacionalni karakter internacionalizovane industrije i inherentne nacionalne sklonosti vlada. uglavnom preko aktivnosti multinacionalnih preduzeća. nego da imaju na raspolaganju globalne resurse.

) predstavljao je jedan od prvih uzroka specijalizacije zemalja u proizvodnji (podele rada) i na toj osnovi pojave međunarodne razmene. produbljivanje podele rada između različitih zemalja. tako i na bazi stečenih prednosti (razvoj proizvodnih snaga i preimućstva pojedinih zemalja u proizvodnji određene robe ili usluga na bazi razvoja nauke i tehnologije: na primer u proizvodnji automobila. . kompjutera. Determinante. kako na bazi prirodnih (prirodno bogatstvo) . što danas predstavlja jednu od bitnih karakteristika savremenog sveta i neophodan uslov daljeg razvoja svake nacionalne privrede. nafta. razvoj i efekti globalizacije Proširenje razmene između zemalja dovodi do toga da se specijalizacija (podela rada) između ljudi transformiše u specijalizaciju (podelu rada) između zemalja kao nacionalnih ekonomija. radne snage i sl. energije. šume i sl. od kojih su najznačajniji: različit raspored prirodnog bogatstva u svetu. Razvoj krupne kapitalističke robne proizvodnje i afirmacija profita kao osnovnog pokretačkog motiva poslovanja. Time se nacionalno tržište širi i javlja se svetsko tržište. aviona. razvoj krupne kapitalističke robne proizvodnje. bele tehnike i sl. a nacionalna privreda se uklapa u međunarodnu podelu rada i postaje deo svetske privrede kao određenog totaliteta. kupovine jeftinijih sirovina. ) .2. Sve je to sa svoje strane produbljivalo podelu rada između zemalja. rude. takođe uslovljava proširenje razmene i izvan granica nacionalne privrede (proširenje nacionalnog tržišta radi brže i efikasnije prodaje robe. i time ostvarivanje većeg profita) čime nastaje međunarodna razmena i svetsko tržište. a ova je sa svoje strane sve više dovodila do proširenja međunarodne podele rada. međunarodne razmene i razvoja svetskog tržišta.Tako različit raspored prirodnog bogatstva u svetu (plodna zemlja. Nužnost razmene između zemalja (međunarodnu razmenu) uslovljava više faktora.

Krajem 1992.Sedamdesetih godina zapažene su sledeće tendencije u kretanju svetske privrede. Japana. Treće: u internacionalizaciji ekonomskog života težište se sve više prenosi u sferu kretanja kapitala. taj već sada mora da napusti staro ponašanje i prihvati igru koju svima nameće novi talas globalizacije. Posebno je porastao udeo SR Nemačke. Sve veći značaj na periferiji dobijaju licencni ugovori. subkontrakting itd. Švajcarske u svetskom broju inostranih direktnih investicija. transfera naučno-tehnoloških dostignuća i u sferi same proizvodnje. novi oblici su bilateralni sporazumi između zapadnoevropskih zemalja i sa zemljama Bliskog Istoka. Početkom devedesetih Drucker već govori o novom talasu globalizacije koji nacionalne ekonomije dovodi pred još složenije probleme. industrijska kooperacija. Ko želi da se u tom novom svetu povoljno smesti i da novim izazovima valjano odgovori. SAD i dalje ostaju zemlja najsnažnijeg transnacionalnog kapitala. Prvo: mnoge firme su snažno krenule prema transnacionalnoj ekspanziji. Francuske. koji bitno utiču na strukturu privređivanja i ponašanje aktera svetskog ekonomskog procesa. . Evropa. Kanade. Porast uzajamnih direktnih investicija na relaciji SAD-a. Transnacionalne korporacije u zemljama u razvoju sve veći značaj daju zajedničkim preduzećima i ugovornim aranžmanima za transfer tehnologije i obezbeđenje usluga. Drugo: pored direktnih investicija. godine u britanskom časopisu "The Economist" izložio je svoje viđenje daljih posledica zahuktanog naučno-tehnološkog revolucioniranja u organizovanju i razvoju svetskog privrednog mehanizma. Međunarodna trgovina licencama je rasla dva puta brže od međunarodne trgovine robom.

sada će. nacionalizacije. privatizacije . Dok su poslednjih 40 godina političkim životom dominirale domaće ekonomske brige . deregulacija ekonomskih tržišta. Osnivaju ih zemlje Severne Amerike.problem ekonomskog rasta. podjednako na području investiranja i na području trgovine. Planeri neće biti samo unutar biznisa već i izvan njega . Velike trgovinske zone već su tu. u prvi plan izbiti međunarodna i nadnacionalna politička zbivanja. Hong-Kong. mimo nacionalnih i drugih granica i ograničenja.Prva velika promena koju svetsku privredu čini sasvim drugačijom je ta što će veze u sve većoj meri biti odnosi između trgovinskih blokova. lokalne vlasti. Privredni odnosi će se. zbog toga. nezaposlenosti. Zato se opravdano očekuje usklađivanje ekonomskih prilika. Prvi je zakon globalizacije da ruši sve granice. istraživačkih i marketinških konzorcijuma itd. sve više odvijati unutar bilateralnih i trilateralnih sporazuma. rast svetske trgovine i nastavak svakojakih poslovnih savezništva. Tajvan. kapitala i robe. zajedničkih ulaganja. Evropske unije i visoko-informatizovanih istočnoazijskih država. Tako se početak novog milenijuma može označiti kao vreme globalne ekonomije. Singapur i Tajland) koji se okupljaju oko Japana. osim njih. inflacije. Druga velika posledica ovih procesa i informatičke revolucije je integracija privrednih delovanja u svetsku privredu savezništvom participacije. plasmana proizvoda. umesto zemalja koje trguju. . "malih tigrova" (Južna Koreja. svetske privrede kao svetske proizvodnje i svetskog saobraćanja ljudi.na primer univerziteti. u nastajanju i međusobnom nadmetanju. zdravstvene institucije.

itd. stvaralačkog i originalnog. Ponovo nastupa jedna epohalna tehnološka renesansa kao prvorazredna revolucija. Njihovo poslovanje postaje nezamislivo bez barem približnog merenja snage trenda internacionalizacije. Poželjna vrednost će se postizati punom afirmacijom lokalnog i pojedinačnog. Razvoj će se ogledati u sve većem udaljavanju od veličine i birokratije na jednoj strani. S tom revolucijom ubrzane su one velike tehnološke promene koje će konačno stvoriti materijalnu osnovu totalne globalizacije svetske privrede. jer potrošači sve više zahtevaju promenjene proizvode . veštačke inteligencije. osnivanje zajedničkih. veštačkih sirovina. granica. biočipova. zajedničko investiranje. 2. koliko je potrebno da bi se koordinirala međunarodna podela rada. odnosno naučno-tehnološka budućnost koja je već počela spektakularnim otkrićima i dostignućima na području nuklearne fuzije. Globalno privredno preduzeće mora da bude veliko i snažno. Ekonomska delatnost redovno se prepliće sa sve izrazitijim međunarodnim obeležjima privređivanja koje prati preuzimanje preduzeća. telemetrije. Naglasak se prenosi na pitanje kakvi se proizvodi izgrađuju. satelitske i druge prateće tehnologije. sukobljavanja i frustracija. . optičkih vlakana. kreativnog i neponovljivog. Svetsko tržište poprima onaj oblik masovnosti koji karakteriše sve veća posebnost. Može se očekivati. doterivanja i originalnosti. Tako se moderna visoko informatička proizvodnja upravlja prema specifičnim zahtevima poznatog kupca. prema tome. naseljavanja svemira. 3. 1. odnosa i komuniciranja na svetskim prostranstvima – bez podela. superprovodljivosti. 4. očekivanog. i sve većem približavanju univerzalnosti i individualnosti na drugoj. ali dovoljno fleksibilno.Vodeći ljudi velikih svetskih korporacija neprestano se susreću sa procesom globalizacije. da će istovremeno teći procesi globalizacije i decentralizacije ekonomskih aktivnosti.sa više stila. dakle univerzalizacije snaga. marketinški sporazumi. genetičkg inženjeringa. što doprinosi svetskoj informatizaciji i svemirskoj ekspanziji sve do skorog. Ekonomiju obima potiskuje i zamenjuje ekonomija raznovrsnosti. To je tehnološka. biotehnologije.

i pored svih pramena koje se dešavaju u zemljama u tranziciji i na azijskom kontinentu. smatra Oman. * OECD. godine povećala za 60% svoje investicije u inostranstvu. Charles Oman. a najveći deo novih ulaganja odlazi u azijski. Izvoz radnih mesta u zemlje sa nižom cenom rada i proizvodnja na jednom mestu za čitav svet su preterivanje u oceni savremenih procesa integracije. i tu po mišljenju ovog stručnjaka nema ničeg novog. Charles Oman dalje naglašava da je globalizacija više stvar regiona nego sveta kao celine. kako bi zaštitila sopstvene proizvođače.Efekti i posledice globalizacije U proceni stvarnih efekata globalizacije treba najpre imati u vidu činjenicu da ne postoji saglasnost o tome da li je reč o novom fenomenu ili samo delu opšteg procesa integracije. Nemačka je u toku 1995. Na cenu proizvoda utiču i veoma mala izdvajanja u fondove osiguranja. Pored toga najveći deo investicionih ulaganja zemalja članica okrenut je ka tržištu Unije. i navodi primer Evropske unije koja u okviru jedinstvenog tržišta već sprovodi odgovarajuće mere protekcionizma za robu iz trećih zemalja. Visoka produktivnost i niža cena rada u zemljama "azijskih tigrova" obezbeđuju proizvodnju koja je visokokonkurentna na svetskom tržištu. na modernije i fleksibilnije oblike koji pružaju mogućnost podizanja produktivnosti. . smatra da jedinstvo svetskog tržišta u smislu globalizacije predstavlja samo šlagvort koji su izmislili novinari . Internacionalizacija tržišta ima za posledicu neuravnoteženi rast investicija. rukovodilac grupe za istraživanje globalizacije i regionalizacije OECD. američki i evropski region u okviru kojih je već ostvaren zavidan nivo integracije tržišta. Faze globalizacije pojavljuju se od sredine prošlog stoleća. Isto tako globalizacija ne može biti jedini uzrok nezaposlenosti. što se odražava i na ukupna poreska opterećenja privrede a time i na konačnu cenu proizvoda."It's a journalist's catchword*. dok je gotovo dve trećine investirano u druge evropske zemlje. Globalizacija prema nekim rešenjima doprinosi stvaranju "socijalnog dampinga" koji nastaje uvozom roba sa tržišta koja imaju niže troškove proizvodnje i visoku produktivnost. Industrijski razvijene zemlje Zapada preplavljene su jeftinim proizvodima iz Azije i istočne Evrope. ali je i pored svega najmanji deo otišao u Aziju. a rešenje bi trebalo tražiti u prelasku masovne industrijske proizvodnje sa velikim troškovima rada. jedva trećina u zemlje Severne i Južne Amerike. 1992.

Zemlje u razvoju ne prihvataju uslove razvijenih i insistiraju na uvažavanju svojih tradicionalnih i kulturnih vrednosti. i dalje pitanje uređenja socijalne sfere. pa je otuda najveći broj organizacija nastalih na regionalnom nivou. a da se pri tom obezbedi visok nivo zaposlenosti i pored velikih poreskih opterećenja. Ali istovremeno. što obezbeđuje povoljnije uslove za izlazak na svetsko tržište. međutim. tehnološke. • velike disfunkcije i sramna rasipništva. • bezgraničnu slobodu delovanja privatnog kapitala. Takav vid povezivanja dozvoljava visok nivo integracije brisanjem carinskih i drugih barijera. Ostaje. političke i socijalne istorije idućeg veka". jer je u takvim uslovima teško zadržati već izgrađene klasične socijalne sisteme. . a u okviru toga i funkcionisanja jedinstvenog tržišta. što se veoma često doživljava kao ograničenje značajne civilizacijske tekovine ovog veka. Evropska unija i Amerika insistiraju na poštovanju ljudskih prava i zahtevaju zabranu dečjeg rada u zemljama u razvoju. o efektima globalne svetske privrede formulišu se i neka druga pesimistička gledišta koja se svode na to da svetska mašina tržišnog mehanizma rada proizvodi: • spekulativnu finansijsku ekonomiju.Suočene sa mogućim ekonomskim posledicama. sa krajnjim pitanjem:" Da li ćemo toj paklenoj mašini ostaviti moć da bude jedini sudija ekonomske. Sve veće jedinstvo svetskog tržišta nametnulo je između ostalog i problem suverenosti nacionalnih sistema. Recesija i visoka stopa nezaposlenosti naterale su mnoge razvijene zemlje na kresanje socijalnih izdataka i reforme socijalnih sistema. • eksploataciju malih i srednjih preduzeća (kooperanata multinacionalnih firmi) koje postaju zapravo obični profitni centri velikih korporacija.

Zanimljivo je da na jednom svom segmentu. Globalizacija proizvodnje. finansija sve više je pojačavala raskol između države kao "ekonomske jedinke" i "teritorijalne i administrativne jedinke". U meri u kojoj napreduje proces globalizadje vlasništvo je sve manje važno kao ekonomski. Nalme. pojačavajući sve više raskoi između de facto nestajuće ekonomske moći i proklamovane političke moći. zbog jeftinije radne snage. ali su pri tom itekako sputane mobilnošću kapitala i ljudi koji. komunikacija. supranacionalnom planu. što nije bilo prihvaćeno. ako je to ikada uopšte tako i bilo: one su samostalni akteri sa sopstvenim interesima isprepletanim na globalnom. akteri koji sad već skoro samostalno pletu mrežu globalnih institucija i odnosa. veliki pad zaštitnih carinskih stopa pojačava konkurenciju nerazvijenih zemalja na tržištu razvijenih zemalja. napuštajući njenu teritoriju. ugrožavaju dalji napredak. na području svetske trgovine. a sve više kao politički fenomen. Vođeni interesima osiguravanja prosperiteta i dobrobiti države postaju "grabljivice" koje štite svoja preduzeća i napadaju ona druga. Multinacionalne kompanije nisu samo produžeci moći države. . domen koji je u Srednjem veku upravo bio uporišna tačka ustanovljavanja državnog suvereniteta. globalizacija proizvodi jednu paradoksalnu pojavu jer se ugrožava konkurentska pozicija razvijenih zemalja. Države još uvek poseduju određenu moć da odlučuju šta se može raditi na njihovoj teritoriji. kada je silom moći i vlasti država nametnula svoj monetarni i fetalni suverenitet u domenu kovanja novca i plaćanja poreza. u diskriminatorskim okolnostima. što je motivisalo da preko Svetske trgovinske organizacije pokušaju nametnuti određene socijalne standarde zaposlenih u nerazvijenim zemljama (što bi faktički poskupelo živi rad) kako bi se ublažila pomenuta konkurentnost. transporta. Domen u kome je globalizacija danas najdalje otišla i razotkrila opadajući i suženi domen državnog suvereniteta su međunarodne finansije. Suočene sa opadajućom ekonomskom moći države nastoje da je nadomeste na političkom planu.

transakcionih tokova i informacionog kiber-prostora. U idealizovanom slobodno-konkurentskom sistemu međunarodna privreda nije vertikalno podeljena na zasebne nacionalne privrede. jer više ne može biti introvertno okrenuta ka domaćim realnim agregatima. . nacionalna monetarna politika suštinski gubi svoju autonomnost. u globalizovanom finansijskom prostoru države samostalno više nisu dovoljno moćne i moraju se udruživati i upuštati u "međunarodnu makroekonomsku koordinaciju". 4. deregulacija i internacionalizacija. već podrazumeva brojne tipove.zamenjujući fizičku geografiju nacionalnih granica kvazigeo-grafijom tržišnih struktura. Finansije su centralni mehanizam koji združuje ove diverzifikovane tržišne procese u jedinstvenu mrežu .strukturu u kojoj se ustanovljuju relativne cene svih dobara. Danas se ova mreža integriše ne na osnovama nacionalnih finansijskih sistema. usluga i kapitala. 2. cirkularno snaže jedna drugu i odvajaju je od nacionalne regulative. već posredstvom međuna-rodnih finansijskih tržišta. mobilnost kapitala i uspon internacionalizovanih tržišnih struktura ugrožava nacionalnu regulativu.Danas upravo na tom planu ona mora da odstupa. 3. nego ekstrovertno prema međunarodnim tokovima kapitala. nivoe tržišnih aktivnosti koji se horizontalno šire preko "vertikalnog prostora" . Međunarodne finansije posredno ili neposredno na sledeći način danas umanjuju moć države: 1.

sve to umanjuje ulogu banaka kao monopolističkih finansijskih institucija iza koje stoje nacionalne države. .finansijske instrumente su učinili relativno jednostavnim. Male zemlje moraju da imaju na umu da su margine profita izuzetno niske. sa malim rizicima i niskim transakcionim troškovima ostvaruju se značajni profiti. sekjuritizacija (pakovanje tradicionalnih kreditnih aranžmana u kompleksnije kojima se može trgovati) . nego na transnacionalnim finansijskim strukturama. Deluje svojevrsni "ratchet efekat": svaka nova deregulacija uvećava strukturnu kompleksnost i cenovnu osetljivost-i onemogućava povratak na nacionalnu regulaciju.globalna informaciona mreža INTERNET . dok su performanse u realnom sektoru izvedene iz njih. Državna zaštita banaka koje obezbeđuju nacionalnu monetarnu stabilnost kreirajući potencijal i plasirajući sredstva sada postaje neodrživa: globalno integrisano svetsko bankarstvo . a profiti stiču na ekonomiji obima i ogromnom prometu korporacija i banaka.Promene su dalekosežne: monetarna i fiskalna politika država više ne počivaju na nacionalnim finansijskim sistemima. Za malu zemlju to znači traženje "niše" u međunarodnoj podeli rada koja će joj osigurati prosperitet. Međunarodni sistem više nije međudržavni sistem. jer one same izlaze na tržište kapitala. mreža koja po značaju daleko nadmašuje klasičnu "složenu međuzavisnost". da se transakcioni troškovi maksimalno obaraju. političkih. U takvim okolnostima nacionalna makroekonmska politika upravlja se kriterijumima globalnih finansijskih tržišta.24-časovno svetsko radno vreme. Nove tehnologije . socijalnih pitanja današnjice. u prvom redu. već "mreža ugovora" organizovanih oko središnjih ekonomskih. Jedini izlaz je uklapanje u međunarodnu podelu rada u onim domenima -nišama na kojima postoji određena konkurentska prednost u odnosu na partnere koji su u hijerarhizovanom svetskom sistemu relativno iste moći i u istoj poziciji. osipanje posredničke kreditorske uloge spram korporacija. kriterijum monetarne stabilnosti kamata i deviznog kursa. deregulacija.

Umesto toga. spajanjima nad socijalnim zakonodavstvom. NY . Harper Bussiness. (1995) – Postcapitalist society. Put prema regionalizmu pokrenula je Evropska unija (EU) . kaže P. on je već na horizontu .od Tjencina na severu do Kantona na jugu . koja bi bila formirana oko Sjedinjenih Država. koji brzo ide uzlaznom linijom. on kreira regionalne upravljačke. Ali preuzela je na sebe nadležnost nad trgovinom i strukom: nad udruživanjima. Isto će sve više važiti i u Istočnoj Aziji. * Drucker P. pri čemu bi Japanu okrenuta Jugoistočna Azija bila drugi region. ali on se svakako neće završiti s njom. Koji će put Azija odabrati . Evropska unija je. Za sada je ovaj pokušaj čisto ekonomski.uspostavi sebe kao jedan region. Moguće je i da priobalni deo Kine. upravne agencije koje potiskuju nacionalnu vladu u stranu u mnogim važnim oblastima i čine je sve manje relevantnom. Evropska unija se pojavila kao Evropska ekonomska zajednica. Regionalne svetske asocijacije i njihova uloga u procesu globalizacije "Internacionalizam više nije utopija.mada možda jedva primetan". pokrenula nastajanje severnoameričke ekonomske unije. F. jedino se postavlja pitanje da li će tamo postojati jedan ili nekoliko takvih privrednih regiona. Regionalizam ne kreira neku superdržavu čija vlada zamenjuje nacionalnu vladu. nad slobodnim tokovima robe. Možda može da nastane region u kome se priobalni delovi Kine i zemlje Jugoistočne Azije udružuju oko Japana. usluga.3.to će pitanje biti jedno od ključnih u narednim godinama i u početnim godinama dvadeset prvog veka. ali bi uključivala i Kanadu i Meksiko u zajedničko tržište. to jest kao čisto ekonomska organizacija. Regionalizam je već realnost. Drucker*. a kojem pripada oko dve petine kineskog stanovništva i gde se proizvodi i stvara oko dve trećine kineskog bruto nacionalnog proizvoda . zatim. Ona je preuzimala sve više političkih funkcija vremenom. po svojim ciljevima. ljudi. a sada je stvorena jedna centralna banka i evropska moneta.

Da li će postojati tri ili četiri ili više ovakvih regiona manje je važno od činjenice da snažno kretanje u smisli regionalizacije predstavlja-nepovratan proces.na prvom mestu s Finskom i Švedskom. Postojanje sličnog mini regiona koji bi obuhvatao narode i države Jugoistočne Azije (Malezija.Postoji i sve izraženija težnja prema stvaranju "mini regija". Harper Bussiness. Letonija i Estonija .to je ono što se sada naziva "krivom učenja"*. On je i neizbežan kao odgovor na novu ekonomsku realnost. kako pokazuje primer Evropske unije.sa svojim skandinavskim susedima . nije prosto "internacionalan". U tim teorijama troškovi proizvodnje idu naviše u razmeri s obimom proizvodnje. Indonezija. Privredni region koji bi zamenio stari Sovjetski Savez je nešto čemu teži i čemu se nada Rusija (Zajednica nezavisnih država) . Industrija visoke tehnologije ne sledi jednačine tipa ponuda-tražnja kakve su prisutne u klasičnoj. štaviše supranacionalne (nadnacionalne) institucije. Singapur. to jest industrije znanja. Potrebno je da postoji ekonomska jedinica koja je dovoljno velika da uspostavlja smisaonu slobodnu trgovinu i snažnu konkurenciju u okvirima jedinice. neoklasičnoj i kejnzijanskoj ekonomskoj teoriji. u kome bi se udružile Litvanija. Kod industrija visokih tehnologija razlika je u tome što troškovi proizvodnje idu naniže velikom brzinom kako obim proizvodnje raste . "Turkijskog regiona" sa muslimanskim zemljama sa središtem u Turskoj. Filipini. On mora da uspostavi transnacionalne. "Baltičkom regionu". Takva jedinica mora da je dovoljno velika da dopusti novim "haj tek" industrijama da se razvijaju s visokom merom zaštite. Tajland) predlaže premijer Malezije. Razlog ovome leži u prirodi visoke tehnologije. * Drucker P. međutim. NY . (1995) – Postcapitalist society. Regionalizam.

do jedne desetine te cifre. Sve će ove učesnice. dok su neki delovi Meksika (naročito na jugu) medu najsiromašnijim i najnerazvijenijim u svetu.koje otprilike odgovaraju jedna drugoj po veličini i po broju stanovnika. Severnoamerička ekonomska zajednica bi bila veoma različita. uprkos velikim razlikama u bogatstvu. regioni su sasvim međusobno različiti. Velike Britanije. Evropska Unija je sagrađena oko malog jezgra zemalja . finiće velike oblasti koje su sjedinjene u svom odgovoru na spoljašnji svet i koje su u stanju da budu "recipročne". Neće im čak svima biti zajedničko ni kulturno naslede Indonezija. prostranije nego što su oblasti slobodne trgovine bile ikada pre. koliko je ljudi u Sjedinjenim Državama. Po pitanju stanovništva. nikada nisu bile deo konfučijanske kulture. ipak.Nemačke. Delovi Sjedinjenih Država su najbogatije oblasti u svetu. velike oblasti slobodne trgovine. stvarati.Onako kako se pojavljuju. Privredni regioni u Aziji će ispoljavati još veće razlike. Istovremeno. Tri strane se naširoko razlikuju i po pitanju ekonomskog bogatstva. Francuske. ili Malezija. Španije . . kolika je populacija Kanade. ipak zauzimaju raspoređena mesta na živoj skali privrednog razvoja. a koje. Italije. tri planerske strane se kreću od cifre od 250 miliona. to jest da u isto vreme budu i širom otvorene i protekcionistički nastrojene.

U toku procesa integracije dolazi ne samo do razvijanja i produbljivanja međudržavnih veza i odnosa. brz ekonomsko-tehnološki razvoj zahteva sve veći ekonomski prostor i sve veće tržište. Međunarodne ekonomske integracije su objektivni procesi i pojave koje su nastale tokom ekonomskog razvoja i samom logikom ekonomskog i naučno-tehnološkog procesa. . CACM i dr. NAFTA. APEC. Nalme. racionalne međusobne podele rada i efikasnog korišćenja raspoloživih resursa u cilju povećanja blagostanja naroda i konkurentne sposobnosti firmi i država članica na svetskom tržištu.3. Zajednici evropskih država o Sjedinjenim Evropskim državama. a koje prevazilazi nacionalne granice. Evropsko udruženje slobodne trgovine. pa sve do niza ideja i konkretnih predloga u Ujedinjenoj Evropi. onda mislimo pre svega na savremene procese međunarodnog povezivanja i organizovanja na sve brojnije međunarodne ekonomske grupacije u raznim delovima sveta. evropskoj federaciji (Pier Duboise) . već i do dubokih strukturalnih promena i kretanja svih faktora proizvodnje u svim zemljama ponaosob. pa tokom celog srednjeg veka brojne ideje o evropskom povezivanju. a posebno na Evropsku uniju. povezivanje i integracije prisutni su tokom cele istorije formiranja država i prava. Kada razmišljamo o integracijama. a koje pretpostavljaju i nameću neminovnost povećanja produktivnosti rada. Dovoljno je podsetiti na formiranje raznih saveza i zajednica grčkih (država) gradova-polisa u starogrčka vremena. a time i dohotka radnika i profita preduzetnika.1 Pojam i oblici međunarodnih ekonomskih integracija Različite ideje i oblici saradnje. a naročito posle Drugog svetskog rata. stvaranje nove Evrope (prema planu Francuza Marignia) u XV veku. Međunarodne ekonomske integracije su organizovani sistemi ekonomsko-političke saradnje i povezivanja zemalja na osnovama razvoja svestranih i stalnih veza.

kapitala. Ekonomski (i valutni) savez je svestrano međudržavno povezivanje koji pored pomenutih oblika integracije. koji uporedo s postojanjem "zone slobodne trgovine" utvrđuje jedinstvene carinske tarife i jedinstvenu spoljno-trgovinsku politiku u odnosu na treće zemlje. U okviru date integracije pružaju se znatno veće šanse i povlašćen položaj svim poslovnim akterima i građanima u odnosu na treće zemlje.posebno carine . 2. i raspoloživih kapaciteta. radne snage. Regionalna unija je najviši oblik integracije koji pored pomenutih oblika integracije (od tačke i do 4) . Zona slobodne trgovine u okviru koje se smanjuju razna ograničenja . predviđa i sprovođenje jedinstvene spoljne politike. . Zajedničko tržište je razvijeniji oblik integracije koji pored slobodne međusobne trgovine i jedinstvene trgovinske politike. grupa zemalja i regiona. Carinski savez. koji obezbeđuju jedinstvenu ekonomsku. Time se zaoštrava konkurencija unutar grupacije i jača konkurentna sposobnost pojedinih firmi i država na međunarodnom planu. 3. Znači da se radi o uniji država koje formiraju nadnacionalne organe. Pre svega.Razvili su se različiti oblici organizacije međunarodnih veza i odnosa između pojedinih zemalja. efikasnije koriŠćenje raspoloživih prirodnih izvora. 5. Među različitim oblicima međudržavnog ekonomskog povezivanja (integracije) se ističu sledeći: 1. 4. Različiti oblici međunarodnih ekonomskih organizacija pružaju mnoge pogodnosti zemljama članicama. sadrži i sprovođenje opšte ekonomske i finansijsko-valutne politike.između zemalja članica. obezbeđuje i slobodno kretanje kapitala i radne snage kao i usaglašavanje ekonomske politike između zemalja članica. obezbeđuje se znatno veće i slobodnije tržište. monetarnu i političku uniju.

Svaki oblik međunarodnih regionalnih integracija ima svoj "mehanizam integracije". Nastanak. 2. društvene. Svedoci smo novih ekonomskih saveza i podela.posebno inflacije i nezaposlenosti. Afrike i Latinske Amerike takođe se povezuju i formiraju svoje organizacije. a posebno sve većeg ekonomsko-tehnološkog progresa. razvoj i produbljivanje regionalnih ekonomskih integracija je logičan provod niza objektivnih okolnosti (i ekonomskih zakonitosti) . One imaju i svoju ekonomsku i pravno-političku nadgradnju.međunarodne integracione grupacije Praktično sve zemlje u svetu su obuhvaćene procesima međunarodnih ekonomskih integracija. institute i specijalizovane institucije. koji su zahtevali i nametali proširivanje međunarodne podele rada i globalizaciju međunarodnih odnosa. a naročito medu razvijenim zemljama i regionima. pravno-političke metode i instrumente. U tome prednjače razvijene zemlje Evrope koje su formirale najsnažniju i najhomogeniju međunarodnu ekonomsku grupacijuEvropsku uniju. odnosno ekonomske. Od bivšeg SSSR nastala je Zajednica nezavisnih država (ZND) u kojoj je Rusija ekonomski najsnažnija zemlja.Povezivanjem zemalja putem različitih oblika integracije stvaraju se siogućnosti ne samo za brže i lakše rešavanje ekonomsko-socijalnih . 3. svoje organe. SAD se ubrzano povezuju u više pravaca: formiraju slobodnu zonu Severne Amerike (NAFTA) i uključuju se u Organizaciju azijsko-pacifičkog regiona (APEC) u kojoj su i svetski ekonomski kolosi Japan i Kina. Nova partnerstva i regionalne podele . Većina nerazvijenih zemalja Azije. pomoću kojih se ostvaruje proces povezivanja. .

Honduras i Nikaragva. tako i onih izvan regionalnih ekonomskih grupacija. Brazil. Bez obzira na sve sadašnje ekonomske grupacije ostaju i dalje gorući problemi odnosa između razvijenih i nerazvijenih zemalja kako onih u okviru. Čile. Irska. Razvijene zemlje se bore za dominaciju. Kolumbija. a nerazvijene za opstanak. Francuska. Italija. Bahamas. Češka. Bolivija. Latinsko-američko udruženje za integraciju (LALA) Argentina. Meksiko. Venecuela i Paragvaj. Austrija. Poljska. Madjarska . Španija. Kits i Nevis.. Zajednica Kariba (CARICOM) Antigva. grupacija i integracija u najtežem položaju su bivše socijalističke zemlje i najveći broj zemalja u razvoju. Sv. Grčka. Belize. Navodimo najvažnije ekonomske grupacije i zemlje članice: Evropska unija (EU) Belgija. Meksiko. Gvatemala. Sv. Sv. Barbados. Velika Britanija. To naročito dolazi do izražaja upravo kroz nove regionalne ekonomske i političke organizacije. Gvajana. Paragvaj i Urugvaj.. Portugal. Monsera. One još uvek traže svoje mesto u procesu svetskih ekonomskih grupacija. Ekvador.. Vincent i Trinidad i Tobago. Jamajka. Holandija.. Švedska. Salvador... Dominikanska Republika. Lucija.U procesu savremenih regionalnih podela. Severnoamerička zona slobodne trgovine (NAFTA) SAD. Danska. Luksemburg. MERCOSUR Argentina. Kanada. Finska. Barbuda. Centralno-američko zajedničko tržište (CACM) Kostarika. Nemačka. Urugvaj. kao i odnose u njima. .. Grenada. Peru.

Obala Slonovače. Australijsko . Gana. Mali. Severna Koreja. Ekonomska zajednica zapadnoafričkih zemalja (ECOWAS) Benin. Senegal. SAD predlažu da se za balkanske zemlje formira jedna zajednica. Gvineja. Filipini. Istočnoazijski ekonomski proces (EAEC) Države ASEAN-a. što je za sada i ostalo samo na predlogu. Južna Koreja. Hongkong. Tajvan i Vijetnam.Azijska zona slobodne trgovine (AFTA) Brunej. Ekonomske grupacije i prikazane regionalne organizacije se nalaze u fazi permanentnih pramena. Japan. Burkina Faso. Mauritanija. One su stalne i čvrste koliko i interesi zemalja članica. Kapoverde. Niger. Posle secesije pojedinih bivših jugoslovenskih republika. U međunarodnim ekonomskim institucijama i pregovorima. Siera Leone i Togo. Tako na primer. Osnovne karakteristike pojedinih ekonomskih grupacija su date u tabeli 1.novozelandski trgovinski sporazum o tešnjoj ekonomskoj saradnji (ANZCERTA) Australija i Novi Zeland. Liberija. Gvineja-Bisao. . uspostavljanjem privredne i monetarne unije Evropska zajednica će ojačati svoju poziciju ekonomske velesile u odnosu na SAD i Japan. Malezija. Nigerija. Zajednica će biti u prilici da govori jednim (i to jačim) glasom i da tako bolje brani svoje interese. Kina. Gambija. Indonezija. Singapur i Tajland.

242 215 13 . 1960. Od 1995. 368 62 EFTA 33 25. 1994. Zajedničke spoljne carine još nisu mogle biti utvrđene. 2 Zona slobodne trgovine. 345 17.Tabela 1. 1. 1961. ali nije realizovana u roku Zona slobodne trgovine. 865 48 8 1957. Integracione grupacije 1 Amerika Nafta CACM 1. godine trebalo je da bude uspostavljeno zajedničko tržište Carinska unija. 193 2. 313 1. U prvoj fazi trebalo bi da budu ukiniute carine između SAD i Meksika Carinska unija. 1973. Zajednička lista proizvoda trebalo bi da bude implementirana 1972. Ostvarena Zajedničko tržište Ekonomska i monetarna unija. Zona slobodne trgovine. 321 2. Ostva-rena Budućnost neizvesna. od 1997. od 1993. Revizija 1991. 656 5 126 5 11 MERCOSUR Evropa EZ 1991. Od 1992. 947 963 5 587 5 6 42 15 CARICOM LALA 6 370 2. Cilj skoro ostvaren Zona slobodne trgovine. 1961. budući da mnogi članovi žele da pristupe EZ 3 367 27 4 15. trebalo bi dase realizuje zajedničko tržište po ugledu na EZ Carinska unija.

Integracione grupacije (nastavak) 1 Azija AFTA Od 1993. 4. Modifik. Međunarodni izvoz u % od ukupnog izvoza Izvor: W. 206 5. 5. 735 2. USD u 1991.1991. 000 23 4. Godina osnivanja.Tabela 2. 043 162 19 2 3 4 5 6 ANZERTA 21 15. 1983. 3. 300 350 4. godine Zona slobodne trgovine ostvarena. Carinska unija. Ciljevi još neostvareni. B. Zastupanje zemalja članica u multilateralnim pregovorima Zona slobodne trgovine. stupanje na snagu Cilj Stanovništvo u milionima 1991. 500 - 2. . 560 720 - 1975. U diskusiji Zona slobodne trgovine. god. BNP u USD 1991. . 6. 322 1. Treba da bude ostvarena do 2008. (po glavi) Ukupan izvoz u mlrd. 1. 667 52 7 EAEC Afrika ECOWAS Svet 1. 1988.

6 (14. 1995. 0%) dolazi na zemlje Zapadne Evrope. 8 (17. 1) 0. 5) 27. 4 Azija 24. 4) 11. 0 Centralna i Istočna Evropa 2. Robna i regionalna struktura svetskog izvoza u 1994. 5) 25. 4) 3. 2 (6. Tabela 3. 4) Industrija 15. 3 Poljoprivreda 19. 2) 21. 4 (16. 2) 14. 1) 2. godini izraženo u procentima (procenti u zagradi znače učešće odnosnih proizvoda u ukupnom izvozu toga regiona) Region Ukupno Severna Amerika 16. 1 (7. 2) 51. odnosno na zemlje EU. 5 Afrika 2. 3 (53. 7 (7. 6) 0. 6) 7.International trade. 6 (12. 2 (9. 0) 46. 9 (78. 6) 0. 6 (45. 7) Izvor: GATT . 7 (48. 8 (72. godini skoro polovina (47. 3) 18. U strukturi svetskog izvoza u 1994. 0 Latinska Amerika 4. 7) 9. 6 (28. 8 (12. godine . 6 Srednji Istok 3. 1) 2. 3) 1. 3 (81. 7 (19. 1 Zapadna Evropa 47. 1 (79. 5 (25. 1 (43. 1) Rudarstvo 10. 9 (3.Kakav je uticaj pojedinih regionalnih asocijacija na međunarodnu razmenu najbolje se može videti iz tabele 2. 9) 8.

One su shvatane kao bezobzirni privredni džinovi koji. tj. kao nužnosti na sadašnjem stepenu razvoja svetske privrede. Velike transnacionalne korporacije u uslovima globalizacije svetske privrede Iako je istorija multinacionalnih kompanija jako duga. nošeni interesima profita. Pri tome se ističe njihova beskrupuloznost u svakoj situaciji koja je krizna i koja dovodi u pitanje njihov profit ili imovinu. Osobito aktuelna je bila ovakva vrsta teorijskih različitosti u vreme razvoja socijalizma posle Drugog svetskog rata. postaju činilac koji utiče na političke odluke svojih vlada i vlada onih zemalja na čijoj se teritoriji nalaze njihove filijale. kao i izrada kodeksa. postojao je apriorno pozitivan i apologetski pristup transnacionalnim korporacijama kao faktoru razvoja. U tim situacijama transnacionalne korporacije pribegavaju najrazličitijim oblicima političkih pritisaka za svoje ciljeve. ovakva stanovišta krajnosti su danas uglavnom prevaziđena. on pozitivan ili nije na zemlje gde se transnacionalne korporacije nalaze. i ima suprotnih pozicija. nezamenljivom osloncu za razvoj privrede nerazvijenih zemalja. su najrazličitija. Shvatanja o uticaju multinacionalnih kompanija. koje su najčešće tle za inostrane direktne investicije i operacije transnacionalnih korporacija. S jedne strane. postojao je. Suprotno ovom. naravno sa istoka Evrope. "kičmi svetske privrede". Međutim. Shodno svojoj veličini. ali i kod zapadnih marksista. širini međunarodnih operacija i pozicijama koje stiču u društvu multinacionalne kompanije (transnacionalne korporacije) . može se konstatovati da se one bar ceo jedan vek unazad pojavljuju kao važni faktori međunarodnog poslovanja. negativan ton u opisu operacija transnacionalnih korporacija. da li je generalno gledano. ali pitanje vrednosnog određivanja tog uticaja je predmet velikih sporova i sučeljavanja u teoriji koja se bavi radom transnacionalnih korporacija. . nemilosrdno iskorišćavaju sirovinske baze nerazvijenih i njihovu radnu snagu. a profite iznose. i zato se u teoriji sve tumači srednjom linijom. a i pragmatičniji pristup od strane samih zemalja u razvoju. Njihovo značajno prisustvo u odnosima među državama je danas očigledno i nesporno. Tome je doprinelo i bavijenje ovim pitanjima u OUN. realnije opisujući vrline i mane prihvatanja stranog kapitala. poreze izbegavaju i ostavljaju privredu drugih zemalja na niskom nivou.4.

a multi (mnogo. Bavljenje ovim subjektima je počelo davno pre nego što je prvi put. autori naglašavaju i smatraju bitnom razliku u prefiksu (trans ili multi) . upotrebljen naziv multinacionalne kompanije (MK) . šezdesetih godina. naravno. Definisanje multinacionalnih kompanija Značajne dileme koje se javljaju u vezi sa ovim preduzećima su očigledne već na prvom koraku . I kada se govori o objektu. Prefiks trans (preko) označava akciju. pa se u tom smislu. na više faktora koji su podjednako važni i učestvuju npr. Najčešća su: transnacionalne korporacije. transnacionalna preduzeća. uglavnom. ne poklapaju. u vlasništvu ili odlučivanju. operaciju preko granica. lako se danas javljaju oba naziva.4. sa ili bez objašnjenja društvene i ekonomske suštine tog pojma. i ne upotrebljavati ih kao sinonime. ) . 1. gde odlučujuću reč ima matica i gde je rukovođenje jedinstveno. više) upućuje na mnoštvo. i za većinu od njih argumentacija je opravdana. izvan svoje zemlje. Gotovo bez izuzetka. razvoju preduzeća kao poslovnog entiteta i može se tvrditi da u užem smislu one čine dva specifična modaliteta međunarodnog preduzeća. i tako predstavljaju dodatno opterećenje u bavljenju ovom problematikom. planiranje itd. multinacionalne kompanije. itd. Nije retka situacija da isti autori upotrebljavaju različite nazive ili se opredeljuju za jedan. već u pogledu koncipiranja strateškog menadžment pristupa u sprovođenju međunarodnog poslovanja i ostalim specifičnostima (misija. nadnacionalne kompanije. koja povlači suštinska pitanja. U suštini MNC i globalne korporacije predstavljaju najvišu fazu u preduzetničkom. mišljenja se. Razlika u njihovom imenu nije semantičke prirode. organizacija.pitanje naziva nije jedinstveno rešeno. odlučiti za odgovarajući. istraživanje. kriterijumi pripadnosti jednoj ili drugoj grupi su rastegljivi i nejedinstveni. . treba ih najpre razgraničiti. Subjekti međunarodnog poslovanja o kojima je ovde reč imaju različita imena.

Konzistentnost ovakvog pristupa je moguća na bazi činjenice da sva međunarodna preduzeća ne mogu dostići stepen globalne afirmacije iz razloga pomanjkanja globalnog marketing pristupa u koncipiranju planiranja i sprovođenja svog poslovanja prvenstveno zbog ograničenja u odlučnosti i shvatanjima međunarodnog biznisa od strane top menadžmenta firme (sem u slučaju jasnog globalnog uključivanja kod ulaska na svetsko tržište na početku poslovanja) .Teorijski bi se razvojni put do međunarodnog preduzeća mogao shvatiti u kontekstu Vezjakovog modela po stepenima afirmacije gde posle stepena nacionalnog i izvoznog afirmisanja preduzeće ulazi u fazu međunarodnog smtovnog afirmisanja koja dovodi do međunarodnog preduzeća višenacionalnog ili transnacionalnog odnosno globalnog tipa (grafikon 1) . Razvojni put do međunarodnog preduzeća Stepen nacionalnog afirmisanja Stepen izvoznog afirmisanja Stepen izvoznog marketing afimisanja Stepen međun. kooperativnog afirmisanja Stepen transnacionalnog afirmisanja Multinacionalne kompanije Globalna korporacija Međunarodno preduzeće . Grafikon 1.

u dokumentima o transnacionalnim korporacijama. imajući u vidu ne samo prethodno navedene nedoumice oko imena. kada je reč o kriterijumima. traži da na inostranstvo otpada polovina (50%) realizacije. Ovakav zahtev bi od 500 najvećih moglo da ispuni samo deset najvećih korporacija na svetu. Prvi put . broj zaposlenih. teorija je još daleko od jedinstvenog imena i definicije ove vrste preduzeća. radnike. broj stranaca na rukovodećim položajima. prihoda. koje veličine.eksploatatorom sirovina i radne snage. • motiv poslovanja (profit) • raspodela resursa. obim ostvarene prodaje. već i dublja. Zbog svoje ekonomske snage. dosta poznat ali i kritikovan.kriterijuma pripadnosti. imovina u dve ili više zemalja) . transnacionalne korporacije dolaze u česte sukobe sa zemljama-domaćinima i njihovom suverenošću. uočavaju se sledeći kriterijumi: svojina. Jedan od strožih kriterijuma. o njima se govori kao o preduzećima koja imaju poslovne entitete u dve ili više zemalja i imaju koherentan sistem odlučivanja. • strategija i kontrola (uglavnom centralizovana. informacija i odgovornosti među delovima transnacionalne korporacije. Dakle. ulaganja (procentualno) u inostranstvu. U ovim i drugim definicijama. uobičajeni i najčešći su: • veličina (obim uloženog kapitala. zajednički dohodak) . kada pominju multinacionalne kompanije kao preduzeća koja kontrolišu svoju aktivu (fabrike. raspodela rizičnog kapitala. Inače. broj matičnih državljana zaposlenih u inostranstvu. . lako se. prodajne filijale) u dve ili više zemalja. jedinstvena i globalna) . Ujedinjene nacije su se više puta bavile problematikom definisanja ovih preduzeća. Najšira definicija kaže da je multinacionalna korporacija svako preduzeće koje poseduje ili kontroliše proizvodne ili uslužne pogone van svoje zemlje.Izvođenje definicije transnacionalnih korporacija izaziva poteškoće. uobičajeni problem kod definisanja je i pogrešno shvatanje da svaka poslovna operacija van granica države čini multinacionalnu orijentaciju. udeo uvoza i izvoza. transnacionalne korporacije izučavaju detaljno i to ne samo sa ekonomske i pravne tačke gledišta. Deceniju kasnije. • transnacionalnost (broj jedinica u inostranstvu. Važan je i broj zemalja s kojima kompanija ima poslovne kontakte. a sa druge . suštinska pitanja . udeo realizacije dohotka. zaposlenih i proizvodnih kapaciteta.sedamdesetih godina. i uopšte. imovine. pored promene naziva u transnacionalne korporacije. smatraju simbolima razvoja i savremene tehnologije. kao i nacionalnost vlasnika i direktora. sa jedne strane. zbog svega toga. Koje kompanije. kakvih osobina i strategije se mogu obuhvatiti ovim nazivom? Transnacionalne korporacije se. udeo na tržištu.

da mobiliše kapital u svetskim razmerama. a to zahteva široku mrežu prometa robe na svetskom nivou. njenim posedovanjem i upravljanjem. ugovorni aranžmani. Za transnacionalne korporacije se često kaže da su izraz koncentracije i centralizacije kapitala. Uobičajeni načini prenosa aktivnosti transnacionalne korporacije u druge države su: izvoz robe. ali su sa druge strane. koji nastoji da ostvari najveće profite. 2. One stvaraju novu ideologiju svetskog sagledavanja i imaju važnu ulogu u preobražajima strukture kapitalističkog načina proizvodnje. prodaja licenci. promoteri svetskog izvoza. Poslovna filozofija transnacionalnih korporacija govori da je ceo svet jedno jedinstveno tržište. a iz drugog . koji se mogu lako kretati između različitih država. Proširenje. Ove korporacije pronalaze mesta gde mogu da proizvode najjeftinije i prodaju tamo gde postoji tražnja. tražeći više profite i manje nadnice. One raspolažu savremenom tehnologijom.eksploatacije u svetu. Ulaganje se vrši na različite načine. i tome se one prilagođavaju. gledano iz jednog ugla. samo unutar transnacionalne korporacije. zbog interesa centra da prostorno decentralizuje proizvodne operacije. inostrane direktne investicije. Karakteristike multinacionalnih kompanija Multinacionalne kompanije danas dominiraju svetskim tržištem robe. koji traži stalno proširivanje uz internacionalizaciju. Transnacionalne korporacije imaju opravdanje svog postojanja i u procesu oplođavanja kapitala. suprotstavljanja konkurenciji na domaćem tržištu. osnivanjem privredne institucije. organizatori proizvodnje u svetskim razmerama. usluga i kapitala. kao glavni. zaštite od rizika i smanjenja troškova po jedinici proizvoda. Transnacionalne korporacije su znatno efikasnije od nacionalnih preduzeća i sa stanovišta prihoda i istraživačke delatnosti i dr. Pri tome je bitan finansijski kapital kao sjedinjenje bankarskog i industrijskog.4. u krajnjoj liniji znači ceo svet. transmisija razvoja. često putem direktnih investicija. Firme nastoje da postanu internacionalne zbog uključivanja u svetsko tržište robe i usluga. Multinacionalne kompanije su. portfolio ulaganja. . "know-how" i. Transnacionalne korporacije nastoje da prodru i u periferiju svetske privrede. jer ima zadatak da izađe iz nacionalnih granica. koji nastoji da ostvari maksimalne profite. znanjem i kapitalom. Investicije se često kreću neslobodno. i sredstvo eksploatacije i dominacije. One su i nosioci tehničkog progresa. zajednička ulaganja. One su izraz koncentracije i centralizacije kapitala.

na listi 100 najvećih i najrazvijenijih 50 mesta bi zauzele transnacionalne korporacije. ali se može izdvojiti nekoliko najznačajnijih: •veličina . prehrambene i duvanske industrije. transnacionalne korporacije stiču sledeće prednosti: "mobilnost kapitala. kontrola nad njima je.Da bi bile efikasnije. . Diversifikacija omogućava velike profite izvozom tehnologije. dugoročno planiranje. finansija i znanja. da eksploatišu sirovine. na veličini. Transnacionalne korporacije su u mogućnosti da proizvode jeftinije. a gde doprinose da se one i povećavaju. hemijske. koncentraciju potencijala. u bankarstvu i turizmu. Na primer. ali i na koncentraciji tehnologije. Transnacionalne korporacije se najviše angažuju u oligopolističkim industrijskim sektorima koje karakteriše značaj stalne inovacije i marketinga. strategiji i razvoju. nijednoj se ne mogu poreći važnost. slaba. mašinske. Uloga im je sve veća zbog dinamike razvoja. a nalaze se u sektorima u kojima je došlo do najveće centralizacije i koncentracije kapitala. menjaju oblik proizvodnje i unapređuju marketing. 25 najvećih transnacionalnih korporacija imaju na raspolaganju finansijski kapital kao 200 sledećih na lestvici. čelične. obrti i profiti transnacionalnih korporacija se mere milijardama dolara. ekonomiju velikog obima. važnosti u svetskoj trgovini. mada neke od modernijih definicija nemaju takvih odrednica. Međutim. i pored velike moći koju poseduju. . naftne. pristup međunarodnim tržištima. Svojim širenjem. a i one se prilagođavaju zakonima i politikama sopstvenih država. automobilske. iskoriste poreske i carinske olakšice. Njihova ogromna moć zasnovana je pre svega. stabilnosti u zapošljavanju. kompanije nastoje da obezbede dobre tržišne pozicije. tehnološkim inovacijama. a 50 države. i mnoge od njih su jače i od razvijenih zemalja sveta. Transnacionalne korporacije se najčešće formiraju u oblastima elektronike. koriste povoljnije zajmove.jedna od osnovnih karakteristika koje se vezuju za pojam transnacionalnih korporacija. insistiraju na kvalitetu. globalno. elektro. Posmatrajući sve navedene karakteristike.

a i prilikom raspoređivanja poslovnih jedinica imaju se u vidu lokalni uslovi. cilj transnacionalnih korporacija je dobit generalno i globalno posmatrana. u ostalim slučajevima. najčešće. transnacionalne korporacije nastupaju sa restriktivnom poslovnom politikom . ostaju u okviru transnacionalnih korporacija razvijenih zemalja (smatra se da dve trećine ovih korporacija otpada na SAD. uglavnom. svaka jedinica ima autonomnost. u skladu sa lokalnim pravnim sistemom. Japan i Evropu. ) . početci su u spoljnoj trgovini. inostrane direktne. • savremena tehnologija . gde se pravne odluke uvek donose u centru.ostvaruje se u različitim oblicima i.nepovoljnim režimom eksploatacije. proizvodnoj kooperaciji. a jedinica samo po sebi nema preveliki značaj. . a najviši stadijum su inostrane direktne investicije. mada. ali iz šire perspektive.u neraskidivoj je vezi sa postojanjem transnacionalnih korporacija kao korisnicima. izvoz tehnologije je značajna stavka u obrtu transnacionalnih korporacija među. potrebe kompanije. zakoni i. pre svega. ili izgradnjom novog preduzeća na tuđoj teritoriji svojim sredstvima. ne i formalno naznačena. ali je ekonomski potčinjena matici. na taj način je upravljačka aktivnost filijala sužena. ograničenjem i zabranom izvoza. na taj način se istraživačke i razvojne aktivnosti strogo kontrolišu i. tehnologijom i kadrovima. zabranom davanja podlicence. pa tako i transnacionalnih korporacija. u etapama. disperzija rizika omogućava da se eventualni gubici na jednom mestu nadoknade dobicima na drugim mestima. • hijerarhija između matice i filijala . obezbeđuje se finansijskom i tehnološkom zavisnošću. • profit . razvijenima. transnacionalne korporacije redovno uspostavljaju ovako centralizovan sistem poslovanja i upravljanja.predstavlja krajnji cilj poslovanja svih preduzeća. jer centar donosi glavne odluke na osnovu jedinstvene poslovne strategije. koja uglavnom nije formalna.obavezna je i očigledna. uglavnom. ali i stvaraocima iste (kroz naučnoistraživačke delatnosti) . naravno. investicije su redovan način prodora na strana tržišta i to: ili kupovinom većeg dela akcija.• rasprostranjenost . vezanost za maticu. precenjivanjem.

zemlja koja uvozi kapital veoma retko je slobodna u pogledu korišćenja sredstava koje uzima na zajam. odnosno izvora multilateralnih međunarodnih finansijskih institucija. Novi tokovi kapitala u uslovima globalizacije Međunarodno kretanje kapitala predstavlja transfer kupovne snage iz jedne zemlje u drugu. Privatni kapital je vezan za određene svrhe koje ima privatni investitor. s obzirom da je priliv novčane mase izazvao u zemlji porast cena.5. U zemlji izvoznici kapitala kupovna snaga se smanjila što je dovelo do sužavanja tržišta za proizvode prve zemlje. . Cilj transfera kapitala iz zemalja s visokim dohotkom je da ubrza privredni razvoj tih zemalja do one tačke gde se zadovoljavajuća stopa rasta može postići na bazi njenog samoodržavanja. Time je na izvestan način proces odlučivanja u pogledu korišćenja kapitala bilateralno determinisan u kome učestvuju zemlje uvoznice kapitala i zemlje izvoznice kapitala. Porast kupovne snage u zemlji uvoznici kapitala deluje u pravcu porasta uvoza. Želja za smanjenjem jaza u nivou privredne razvijenosti između zemalja centra i zemalja periferije podstiče kretanje kapitala iz zemalja na višem nivou dohotka u zemlje sa nižim nivoom dohotka. Kapital iz zvaničnih izvora ili izvora međunarodnih finansijskih institucija vezan je za određene projekte koji ispunjavaju specifične uslove i ograničen je za korišćenje unutar određene zemlje ili regiona. Međutim. u vidu roba i usluga. u novčanom vidu. bilo da se radi o privatnom kapitalu ili kapitalu iz zvaničnih izvora. Ono po pravilu izaziva porast kupovne snage u zemlji kapitala a smanjenje kupovne snage u zemlji izvoznici kapitala.

Prema vremenskom kriterijumu međunarodne kapitalne transakcije mogu da budu u vidu kratkoročnih. domaći zajmodavci će ispoljiti sklonost da inostranstvu pruže kratkoročni kredit. po pravilu. jer uvoznik. gde uvoznik otvara akreditiv u korist izvoznika (kreditira izvoznika pre prijema robe) . Poseban vid kratkoročnih zajmova predstavljaju kursno-uslovljeni krediti. dokumentarni inkaso kreditiranje izvoznika. na primer. Oblici međunarodnog kretanja kapitala Međunarodno kretanje kapitala može da se razmatra prema vremenskom. kupovaće inostrane hartije od vrednosti da bi kasnije kada dođe do očekivanog porasta kursa ostvarili kursnu razliku. pre svega. Kada kurs strane valute pokaže tendenciju porasta. U izvesnom smislu je i dokumentarna naplata. To su kratkoročni krediti spekulativnog karaktera koji se kreću u međunarodnim okvirima isključivo motivisani kursnim razlikama. Značajan oblik kratkoročnih kredita se javlja u vidu dokumentarnog akreditiva. srednjoročnih i dugoročnih zajmova. To su. ekonomskom ili vlasničkom kriterijumu. . 1.5. Uopšte kod tendencije porasta kursa strane valute postojaće sklonosti ulaganja kratkoročnog kapitala u inostrane hartije od vrednosti. otkupljuje dokumenta pre prijema robe. tj. kratkoročni krediti (komercijalni i robni) u vezi sa izvršavanjem poslovnih transakcija u međunarodnoj trgovini. Kratkoročni zajmovi su obično privatni zajmovi.

Kratkoročni kapital se obično vremenski vezuje za period do jedne godine. i stavljaju se u funkciju prvenstveno usled razlika u kamatnim stopama između zemalja. i obratno. Srednjoročni zajmovi se najčešće razmatraju u sklopu dugoročnijeg kretanja. ali u funkciji finansiranja izvoza kapitalnih dobara u vezi sa privrednim razvojem zemalja u razvoju.Očekivana devalvacija domaće valute pokrenuće bežanje u stranu. . Dugoročni zajmovi su primarno autonomnog karaktera. iako se ovde radi o međunarodnim zajmovima sa kraćim rokom trajanja od onih koji se odnose na dugoročnije kretanje kapitala. To je sad izvoz kapitala direktno u realnom (robnom) vidu a ne više. Ovoga su svesni i sami isporučioci opreme. U ovakvoj funkciji slabi uloga dugoročnijih zajmova u savremenoj svetskoj privredi. kao ranije. oni sami postaju davaoci dugoročnih zajmova (komercijalni zajmovi) ili pronalaze komercijalne banke i druge finansijske institucije za finansiranje dugoročnog zajma (robni dugoročni zajmovi) . u novčanom. Posle drugog svetskog rata raste ekspanzija dugoročnih zajmova. Zemlje u razvoju uvoznice opreme ne mogu bez odobrenih dugoročnih zajmova uvesti savremenu opremu i privesti je eksploataciji. očekivana revalvacija pokreće bežanje strane valute u domaću. Kretanje kratkoročnog kredita po ovoj osnovi se naziva "vrući" novac (hot money) .

5. koja ga može upotrebiti bilo u svrhe proizvodnje ili potrošnje. To znači da je zajmovnom kapitalu u svakom slučaju imanentan realni transfer.5. Razlika je samo u tome da li će do realnog transfera doći već u prvoj fazi ili u sledećim fazama. a drugi predstavlja preduzetnički investicioni poduhvat u inostranstvu. . a u drugom slučaju transferu u robnom obliku (realni transfer) . U suštini zajmovnog kapitala leži tendencija međunarodnog izravnanja razlika u snabdevenosti kapitalom i u potrebama za kapitalom od zemlje do zemlje. Međutim. U suštini i prva vrsta kapitala može predstavljati investiranje u neku aktivnost radi postizanja određenih ekonomskih ciljeva. dugoročno kretanje kapitala se ostvaruje u okviru zajmovnog kapitala i u vidu investicionog kapitala.2 Međunarodno kretanje dugoročnog kapitala Prema ekonomskom (funkcionalnom) kriterijumu. Ciljevi međunarodnog kretanja dugoročnog kapitala su determinisani mogućnostima i potrebama investiranja u međunarodnim razmerama i ekonomsko-političkim odnosima u svetu.1 Međunarodno kretanje zajmovnog kapitala Pod zajmovnim kapitalom (creditor capital) u međunarodnim ekonomskim odnosima podrazumeva se takav oblik međunarodnog kretanja kapitala kod kojeg se kupovna snaga transferiše neposredno u obliku zajma od zemlje davaoca kredita u zemlju uvoznika kredita.2. Prvi oblik predstavlja prenos kupovne snage iz jedne zemlje u drugu. U kretanju zajmovnog kapitala treba razlikovati dva oblika. i u prvom slučaju dolazi do realnog transfera samo u procesu multiplikacije nacionalnog dohotka zavisno od visine granične sklonosti uvozu. U prvom slučaju radi se o transferu kupovne snage u novčanom obliku (novčani transfer) . i to: novčani i robni.

biće pozitivan za iznos primljenog zajma. Zemlja koja raspolaže obiljem kapitala u odnosu na druge proizvodne faktore pokazivače po pravilu i nižu kamatnu stopu na tržištu kapitala u poređenju sa zemljama u kojoj je kapital relativno oskudan faktor. u zavisnosti od granične sklonosti uvozu. Ovo je osnovna logika međunarodnog kretanja kapitala u zajmovnom obliku. Ulazak zajmovnog kapitala u novčanom obliku znači isto što autonoman izvoz. zavisno od veličine granične sklonosti potrošnji. a za isti iznos će se povećati i nacionalni dohodak. Dugoročni zajmovni kapital u svom međunarodnom kretanju je po pravilu autonoman i rukovodi se razlikama u kamatnoj stopi od zemlje do zemlje. . U ovom smislu je potrebno istaći ulogu srednjoročnog zajmovnog kapitala koji je često intermedijarnog tipa. zavisi uglavnom od snabdevenosti zemlje ovim proizvodnim faktorom. Ovakvo kretanje zajmovnog kapitala nazivamo autonomnim kretanjem. U slučaju deficita platnog bilansa domaći uvoznici su u cilju realizacije nabavke u inostranstvu upućeni na kredit s obzirom da na domaćem deviznom tržištu postoji manjak ponude pred tražnjom deviza. tj. može pokazivati autonomno i indukovano kretanje. Ova cena. ali ono može ponekad poprimiti karakter indukovanog kretanja. naravno.Neposredan motiv za međunarodno kretanje kapitala u zajmovnom obliku je razlika u ceni ovog proizvodnog faktora od zemlje do zemlje. Jedna jedinica primljenog zajma značiće jednu novu jedinicu nacionalnog dohotka. Ova dodatna jedinica nacionalnog dohotka biće jednim delom utrošena na kupovinu domaćih dobara. dok će drugim delom ići na uvoz. Ovo je samo opšte pravilo od koga. Ovo je naročito slučaj kod kratkoročnih zajmova koji dolaze do izražaja u slučaju neravnoteže platnog bilansa i poprimaju određenu ekvilibrirajuću ulogu. dok je kratkoročan zajmovni kapital u svom međunarodnom kretanju po pravilu indukovan i rukovodi se situacijom u platnom bilansu. ima i izuzetaka. koja se svodi na kamatnu stopu. Ove razlike u ceni faktora staviće u pokret zajmovni kapital i on će se po pravilu kretati u međunarodnim okvirima iz zemlje s nižom kamatnom stopom u pravcu zemlje s višom kamatnom stopom. Zajam deluje kao injekcija dohotku. Saldo platnog bilansa. Kretanje zajmovnog kapitala je po pravilu autonomnog karaktera. ako je do tada bio izravnat.

To praktično znači da zajmovni kapital struji iz razvijenih zemalja u zemlje u razvoju. Dolazi. Na taj način se novčani transfer pretvorio u realni transfer. Radi se o dve forme koje su naročito česte u međunarodnoj trgovini: komercijalni krediti i robni krediti. Uz to je i kreiranje određenih institucija na međunarodnom planu imalo za posledicu pomeranje težišta s privatnih na javno-pravne izvore kreditiranja. Primanje zajma iz inostranstva je anticipiranje domaće akumulacije koja usled niske granične sklonosti štednji nije mogla biti ostvarena u domaćoj zemlji. Pored toga. država istupa kao organizator i inicijator davanja zajma inostranstvu.Deo utrošen na kupovinu domaćih dobara značiće novo povećanje dohotka. između novčanog i robnog transfera postoji indirektna veza kroz proces multiplikacije dohotka. onda uvoz neće dostići iznos prvobitno primljenog zajma. i pored na oko privatnog zajmovnog kapitala. sve veća ingerencija države u međunarodnim ekonomskim odnosima i isprepletanost ekonomskih s političkim motivima uticali su da država u posleratnom periodu preuzme vodeću ulogu u kretanju zajmovnog kapitala među zemljama. Čitav ovaj proces je matematički izložen kod multiplikatora spoljne trgovine. pa se srazmerno tome neće novčani transfer pretvoriti u realni transfer. Ovo naročito važi za investicione kredite koji su posle Drugog svetskog rata dobili snažan podstrek usled velikih potreba za obnovu privrednih aktivnosti u mnogim zemljama. odnosno iz zemlje s višom graničnom sklonošću štednji u zemlju s nižom graničnom sklonošću štednji. Kao što je poznato. Prema tome. uglavnom iz razloga što je privatni kapital u posleratnim prilikama pokazao razumljivu uzdržanost. itd. U periodu posle Drugog svetskog rata došao je naročito do izražaja javni zajmovni kapital. u zavisnosti od granične sklonosti štednji. . ali na višem nivou nacionalnog dohotka. dok će nacionalni dohodak biti multiplikovan istim multiplikatorom. a kod drugog se radi o zajmu koji je uslovljen time da se za iznos zajma kupi određena roba u zemlji koja daje kredit. Međutim. Kod prvog oblika radi se o isporuci robe na kredit od strane proizvođača ili izvoznika. druga osnovna logika u međunarodnom kretanju zajmovnog kapitala sastoji se u tome što zajmovni kapital struji iz zemlje s višom stopom akumulacije u zemlju s nižom stopom akumulacije. dakle do procesa multiplikacije dohotka koji će se zaustaviti kada uvoz dostigne iznos primljenog zajma. Česti su slučajevi da. koje će opet prema veličini granične sklonosti potrošnji i granične sklonosti uvozu biti utrošeno na kupovinu domaćih dobara odnosno na uvoz. u kojima dohodak jedva ostaje da u prošeku podmiri egzistencijalni minimum. ima i takvih oblika zajmovnog kapitala gde je ta veza direktno ostvarena. Ako se u ovaj proces uključi i štednja.

ili da se povećava odnosno obezbedi uvoz oskudnih roba . ide se u tzv. Dakle. Preduzeće je inostrani. ali to kod njih nije bitno i igra sasvim sporednu ulogu. Kod direktnih investicija to je conditio sine qua non. Bitno je da ono bude kontrolisano od strane domaćih rezidenata.5.direktne investicije. treba imati u vidu da akcionarska društva s velikim brojem neorganizovanih akcionara omogućavaju sticanje kontrole nad preduzećem i kod daleko manjeg procenta držanja akcija. tj. i radi ulaganja u hartije od vrednosti koje nose fiksnu kamatu . . ili da se fabrika približi tržištu uopšte. Isto tako je moguće i obratno.2. devizni rezident samim tim što ima svoje poslovno sedište u inostranstvu bez obzira na vlasništvo. da bi se premostile carinske barijere) .2 Međunarodno kretanje investicionog kapitala Međunarodno kretanje investicionog kapitala se odnosi na međunarodno finansiranje kada se radi o ulaganju dugoročnog kapitala radi obezbeđivanja kontrole nad preduzećem . Moguće je da neko akumulira i svih 100% vlasništva nad preduzećem pa da ipak ne utiče na njegove poslove i da se ustvari radi o portfolio investiciji. Motivi za ulaženje u direktne investicije mogu biti uglavnom sledeći: ili da se "nadomesti" izvoz (tj. ono što je merodavno nije procenat akumuliranja vlasništva nego mogućnost kontrole tj. da neko akumulira samo neznatnu manjinu vlasništva. mogućnost i volja uticanja na poslove preduzeća. Prema tome. tako da u tim slučajevima posedovanje 51% svojine nad preduzećem nije dovoljno. Ova kontrola može biti potpuna ili delimična. Dakle. 1) DIREKTNE INVESTICIJE Direktne investicije u inostranstvu predstavljaju takav tip međunarodnog finansiranja koji uključuje kontrolu domaćih rezidenata nad preduzećem kao inostranim deviznim rezidentom. Posedovanje 51% svojine nad preduzećem u inostranstvu daje već potpunu kontrolu nad preduzećem. nije dovoljno da je preduzeće u inostranstvu samo finansirano od strane rezidenata domaće zemlje. Sve zavisi od procesa donošenja odluka. No pojedina nacionalna zakonodavstva predviđaju kvalifikovanu većinu od dve trećine ili tri četvrtine vlasništva za donošenje određenih odluka u preduzeću. bitni sastavni deo direktnog investiranja je sticanje kontrole nad preduzećem u inostranstvu. Portfolio investicije mogu takođe uključivati pravo učešća u donošenju odluka.portfolio investicije. a da ipak kontroliše preduzeće.ili da se koristi nizak nivo nadnica u inostranoj zemlji. "carinske fabrike". Međutim.

radio i televizijskih sistema i tome slično. kao što je teret kamata kod primanja inostranog zajma. Karakteristično je za direktne investicije da je korisnik viška vrednosti koji se stvara u inostranstvu rezident zemlje izvoza kapitala. I ovde može doći do kombinacije s direktnim investiranjem radi nadomeštaja izvoza. Karakteristično je za direktne investicije uopšte da su one eksploatatorski najintenzivniji vid međunarodnog investiranja. puteva. kao što je to slučaj u tekstilnoj industriji. Posebnu grupu direktnih investicija predstavljaju investicije u infrastrukturi kao što je izgradnja železnica. ) . kada preti opasnost iscrpljenja domaćih izvora snabdevanja. npr. Direktno investiranje koje povećava uvoz dolazi do izražaja u industriji koja je orijentisana prema izvozu. carinske fabrike. Ovakve investicije su često povezane s direktnim investiranjem u proizvodnji. izostajanje pritiska na platni bilans zemlje uvoznice kapitala (osim za transfer dobiti) pa čak i poboljšanje platnog bilansa kroz povećanje izvoza ili smanjenje uvoza itd. . nisu još uvek takve da bi neutralisale sve one nedostatke koje ovaj oblik međunarodnog investiranja nužno u sebi nosl. novih tehnoloških postupaka. Ovoj grupi je bliska i grupa direktnih investicija u banke u inostranstvu. Prednosti od takvih investicija koje se obično u literaturi ističu. Ili se radi o tržišno orijentisanoj industriji pa se fabrika približava tržištu. nad rudnicima bakra. petrolejskim izvorima. pa treba investirati u inostranstvu kako bi se stekla kontrola nad stranim izvorom (npr.Direktno investiranje koje nadomešta izvoz svodi se na tzv. itd. Podižu se fabrike u inostranstvu kako bi se nadomestio izvoz koji je otežan usled carinskih barijera koje postavlja zemlja uvoznica. luka. elektrana. u osiguravajuća društva itd. Poseban vid direktnog investiranja predstavlja investiranje koje dolazi do izražaja u radno intenzivnoj industriji kada se želi koristiti nizak nivo nadnica u inostranoj zemlji. kao što je unošenje u zemlju uvoznicu kapitala. primanje kapitala iz inostranstva bez fiksnih tereta. Investitor koji podiže fabriku u stranoj zemlji. odnosno više profitne stope od one koja vlada na tržištu zemlje izvoznice kapitala. izgrađuje i prilazne puteve do fabrike. u petroleju. podiže elektranu itd. poboljšavanje socijalne baze. i da je motiv direktnog investiranja upravo u mogućnosti ostvarivanja ekstraprofita u inostranstvu. u cilju proširenja mreže finansijskog kapitala. snabdevanju.

. posle tridesetih godina dvadesetog veka. Direktne investicije pokazuju. To se ima pripisati pre svega deviznoj kontroli koja otežava repatrijaciju kapitala i dobiti. koliko mogućnost lakšeg pristupa kapitala u zemlji u kojoj je investirao (lokalni zajmovi) . normalno na dugu stazu efekat na platni bilans. doduše devizni odliv koji se može eventualno repatrirati bilo kroz repatrijaciju kapitala bilo kroz retransfer dobiti. Ako se dobit reinvestira. dok se portfolio investicije obično kreću u jednom pravcu. Zato direktne investicije mogu da se kreću istovremeno u jednom i drugom pravcu (prva zemlja . tendenciju smanjenja učešća u svetskom investiranju.druga zemlja i obrnuto) . Za zemlju uvoznicu kapitala efekt direktnih investicija je.Efekti direktnih investicija moraju se posmatrati odvojeno za zemlju koja investira i za zemlju u kojoj se investira. pre svega u tome. ali u prvi mah ipak samo devizni odliv. svoju dobit uputiti u matičnu zemlju. tako da "politika otvorenih vrata" počinje opet da privlači direktne investitore. ali i opasnosti od nacionalizacije. Međutim. jer investitor se odlučuje na direktnu investiciju u očekivanju većeg profita od onog koji može postići u sopstvenoj zemlji. Direktni investitor za razliku od portfolio investitora ne gleda u svojoj investiciji toliko mogućnost postizanja što većeg prinosa. Prihodi od investicija u inostranstvu čine značajan deo aktive tekućeg računa platnog bilansa mnogih razvijenih zemalja. što će inostrani investitor. efekti na platni bilans zemlje izvoznice kapitala biće nepovoljniji. Za zemlju koja investira (izvoznica kapitala) direktna investicija ima pre svega platnobilansni efekt. Izvoz kapitala znači za tu zemlju devizni odliv. dok će je domaći investitor ostaviti u zemlji. mogućnost lakšeg pristupa tržištu i tome slično. U novije vreme se primećuje tendencija kod nekih zemalja da daju olakšice ulasku stranog kapitala u obliku direktnih investicija i pružanju garancije u pogledu nacionalizacije. ako nema mogućnosti za reinvestiranje pod povoljnim uslovima. apstrahujući od reinvestiranja dobiti mora biti povoljan.

Portfolio investitor ima. Inostranstvo time povećava dohodak i to povećanje dohotka ide jednim delom na uvoz u zavisnosti od granične sklonosti uvozu. Samo ova funkcionalna razlika može i da bude relevantna. Prema tome. Motiv-investiranja ovde nije ništa drugačiji od motiva običnog štediše. Ako jedan deo povećanja dohotka inostrane zemlje ide na štednju (u zavisnosti od granične sklonosti štednji) . Portfolio investicije u poređenju s direktnim investicijama pokazuju samim tim još jednu značajnu karakteristiku. multiplikovati multiplikatorom koji odgovara recipročnoj vrednosti zbira granične sklonosti uvozu i granične sklonosti štednji. Ako neko kupi izvestan broj akcija isključivo da pribavi sebi dohodak koji mu se čini realan s obzirom na dobre izglede preduzeća.2) PORTFOLIO INVESTICIJE Portfolio investicije predstavljaju takav tip međunarodnog investiranja kod koga je isključivi cilj investitora sticanje dohotka a ne i kontrola nad preduzećem u inostranstvu. Ovde novčani transfer uvek prethodi realnom transferu i to u celom iznosu investiranja. To znači da se realni transfer vrši u potpunosti kroz promene u dohotku. izazvano prodajom hartije od vrednosti. Portfolio investicije u smislu međunarodnog investiranja znače držanje stranih hartija od vrednosti od strane domaćih rezidenata. Po pravilu to su hartije od vrednosti s fiksnom kamatom. kao poslovni motiv sticanje stalnog prihoda od svog kapitala uloženog u hartije od vrednosti. čitava delatnost portfolio investitora sastoji se u sečenju kupona sa svojih hartija od vrednosti. Razlika između portfolio investicija i direktnih investicija je čisto funkcionalna. a pri tome nema nikakve pretenzije na uticanje na poslove preduzeća ni na kontrolu nad tim poslovima. on je portfolio investitor iako bi formalno trebao da bude direktan investitor. . s obzirom da portfolio i direktne investicije mogu katkada poprimiti istu ili sličnu formu. dakle. onda će se primarno povećanje dohotka.

Direktni investitor za razliku od portfolio investitora teži da svoje investicije u stranoj zemlji svede na minimum na taj način što pokazuje tendenciju da jedan deo kapitala potrebnog za investiranje. One se dakle. pribavi u odnosnoj stranoj zemlji. 1990-1995. pogonskog goriva itd. Portfolio investitor ima ograničeni horizont već zbog toga što je njegov cilj mnogo uži od direktnog investitora. Na taj način direktno investiranje uključuje u sebi izvesno ekonomisanje kapitala zemlje koja investira. kreću određenim tradicionalnim kanalima vezanim za navike i poverenje publike. koja nije u takvoj meri poslovno nastrojena kao direktni investitori koji predstavljaju prave preduzetnike. Portfolio investitori predstavljaju zato mnogo širu publiku i poslovno neukiju vrstu investitora. portfolio investitor ne ide dalje od sečenja kupona. (u milionima dolara) Zemlje Ukupan priliv Razvijene zemlje Zapadna Evropa Evropska Unija Ostale zemlje Z. Priliv stranih direktnih investicija u zemlje (korisnike) i ekonomije. Tabela 4. Evrope Severna Amerika Ostale razvijene zemlje Zemlje u razvoju Afrika Severna Afrika Ostale zemlje Afrike Latinska Amerika i Karibi Južna Amerika Ostale zemlje Lat. Direktna investicija njemu omogućuje pristup kapitalu zemlje u kojoj investira. tražiti u toj zemlji zajam za izvođenje građevinskih radova. Zbog toga portfolio investicije dolaze do izražaja na tradicionalnim tržištima ovakvih investicija. Dok direktni investitor ide na razvijanje poslovne delatnosti u stranoj zemlji i na osvajanje tržišta. ako što je npr. . za nabavku sirovina. On će npr. njujorško tržište. Toga kod portfolio investicija nema. Amerike Zemlje u razvoju Evrope Azija Zapadna Azija Centralna Azija Jugoistočna Azija Pacifičke Zemlje Centralna i Istočna Evropa 1990 203812 169777 103393 97387 6006 55773 10612 33735 2303 1166 1137 8900 4627 4273 113 22122 2319 19803 297 300 1991 157773 114001 80567 77715 2852 24760 8674 41324 2809 925 1884 15362 6755 8607 195 22694 1919 20775 264 2448 1992 168122 114002 81879 79812 2068 22097 10026 50376 2987 1495 1491 17698 8824 8873 172 29114 1800 140 27147 405 3744 1993 207397 129302 77484 74467 3016 46125 5693 73135 3300 1496 1804 19456 10808 8648 281 79979 3303 195 46481 119 5500 1994 225660 132758 68401 64017 4384 55803 8554 87024 5084 2102 2982 25302 12421 12881 271 56266 2383 263 53619 101 5878 1995 314933 203168 115630 111920 3710 71418 16120 99670 4657 1762 2895 26560 14993 11566 296 68051 2468 549 65033 107 12095 Izvor: UNCTAD – 1996.

izuzimajući klasične oblike (spajanje. izvršili ili upravljali određenom delatnošću ili dobrima. Specifična podela SDI po oblicima stranih ulaganja može se klasifikovati u tri grupe: Svojinski oblici Ugovorni oblici i Posebni oblici stranih ulaganja.3) POJAVNE FORME SDI (stranih direktnih investicija) Osnovne vrste stranih ulaganja. finansijsku. . Prednost ovog oblika ulaganja je u poboljšanju ukupnih ekonomskih odnosa zemlje sa inostranstvom. zatim kvalifikacione strukture zaposlenih i marketinški nastup u afirmaciji i brendiranju proizvoda BROWNFIELD – kompanija sa stranim ulogom započinje poslovanje u zgradi ili na mestu koje se ranije koristilo za proizvodnju ili drugu vrstu delatnosti. izvozom proizvoda i zajedničkog poslovanja. To je ugovorno ulaganje stranog kapitala u cilju formiranja zajedničke kompanije. klasifikuju se na sledeći način: GREENFIELD – kompanija sa stranim ulogom kapitala započinje poslovanje na potpuno novom mestu (na ledini). Zajednička ulaganja u svojoj osnovi imaju ulogu pribavljanja materijalnog prava na tehologiju ili na uspostavljanje proizvodne kooperacije. formira izgradnjom novog proizvodnog kapaciteta. tj. Ova forma investiranja je veoma popularna i stranom investitoru omogućuje kvalitetan nastup na određenoj investicionoj destinaciji. privatizacija). Saradnja javnog i privatnog sektora (Public Private Partnership) je modifikacija navedene definicije zajedničkih ulaganja. posebno u delu korišćenja mogućnosti za angažovanje ekonomskih resursa. organizacionu. pripajanje. pri čemu državne institucije i institucije lokalne samouprave ili javne kompanije sklapaju sporazum sa kompanijom iz privatnog sektora da bi i formalno planirali. na kome već postoji određena infrastruktura ZAJEDNIČKA ULAGANJA – inostrana kompanija učestvuje u značajnom kapitalu novonastale domaće kompanije. tako što kompletnu infrastrukturu tehnološku.

iako je to tehnički gledano akvizicija. bilo da je posledica merdžovanja ili preuzimanja. kompanije Daimler-Benz i Chrysler prestale da postoje kada su se dve firme spojile i nastala nova . Nastanak nove kompanije. Mergers & Acquisitions Procesom globalizacije svetskog tržišta. Obe kompanije se odriču svojih vlasničkih papira (akcija). Ugovorni oblici su zasnovani na povezivanju stranih ulaganja sa procesom transformacije društvene i državne svojine u procesu privatizacije (ovakav tip SDI u literaturi je poznat pod nazivom M&A (Mergers & Acquisitions). Koristeći termin merdžer potpisnici sporazuma i top menadžeri pokušavaju da preuzimanje učine prijatnijim užoj i široj javnosti. U praksi se često dešava da jedna kompanija preuzme drugu. a da se kao deo postignutog sporazuma dozvoli preuzetoj kompaniji da proglasi akciju merdžovanjem jednakih entiteta. MERGER nastaje kada se dve firme slične veličine usaglase da nastave poslovanje kao nova kompanija. Tako su npr. Sa pravne tačke gledišta kompanija koja je predmet preuzimanja prestaje da postoji i firma kupac nastavlja samostalno da funkcioniše na tržištu akcija. tj. U praksi se ovakvi merdžeri gde su kompanije približno jednake veličine ređe dešavaju. Posebni oblici stranih ulaganja u pojedinim zakonodavstvima nemaju svoje pravo mesto naročito u poređenju sa značajem uloge koju mogu odigrati u razvoju zemlje.Daimler–Chrysler. Merdžovanjem ili akvizicijom kompanije osvajaju nova tržišta i koriste postojeće distributivne mreže koje potpomažu rast prihoda. a umesto njih se emituju nove akcije. pojave preuzimanja kompanija i njihovog međusobnog spajanja postale su uobičajena praksa na svetskom tržištu.Svojinski oblici ili korporativni oblici podrazumevaju osnivanje sopstvenih kompanija stranih lica ili dela kompanija stranih lica – filijala. Kad jedna kompanija preuzme drugu i jednostavno postane novi vlasnik ova vrsta naziva se AKVIZICIJA. procesi pripajanja i preuzimanja domaćih kompanija od strane pravnih ili fizičkih lica sa sedištem u inostranstvu. . U poslednjih 20 godina skoro da nije postojala veća svetska kompanija koja nije bila u prilici da realizuje strategiju preuzimanja ili pribegne odbrambenom mehanizmu u slučaju da je meta akvizicije. ona mora ostvariti izvesne sinergetske efekte koji opravdavaju čitav postupak.

Ovi poslovi omogućavaju određene prednosti onim zemljama čija je privreda u razvoju. projektom finansiranja iz određenih izvora. poslovi (Build-Operate-Transfer) poslovi su se razvili iz elemenata koncesionog aranžmana i tzv. Posle okončanja ugovorenog perioda. U istraživanju UNCTAD-a došlo se do podatka da 51% multinacionalnih kompanija upravo ovaj motiv vidi kao najznačajniji.T. pa su pogodni za infrastrukturne projekte – elektrane . svojina nad objektom i pravo na njegovo korišćenje prelazi na državu i ona odlučuje o njegovoj daljoj eksploataciji.. pri čemu država ustupa koncesionaru pravo korišćenja prirodnog bogatstva ili dobra u opštoj upotrebi ili korišćenje javne službe uz određenu naknadu radi ostvarivanja javnih interesa.KONCESIJE I B.T. Motiv za traženje već postojećih kapaciteta u cilju zadržavanja i promovisanja dugoročnih ciljeva kompanije prema izveštaju UNCTAD-a iznosi 14% od ispitanih kao najznačajnijih.T. radi obavljanja neke privredne delatnosti. POSLOVI Koncesija je stari pravni institut i predstavlja pravni odnos između države (koncedenta) i pravnog ili fizičkog lica (koncesionara). ali ih treba razlikovati od koncesije. autoputeve. Koncept koncesije podrazumeva da koncedent ustupa koncesionaru pravo korišćenja javnog dobra ili vršenja javne službe uz određenu naknadu radi ostvarivanja javnih interesa. pod zakonom određenim uslovima. poslova jeste privlačenje međunarodnih konzorcijuma i drugih subjekata za finansiranje svih troškova i realizaciju infrastrukturnih radova. Motiv za traženje resursa ocenjen je u UNCTAD-ovom istraživanju da u 13% slučajeva resursi jesu motiv za investiranje u inostranstvu. Težnja za povećanom ekonomskom efikasnošću.O. poslovi se baziraju na otplati kapitalnih troškova realizacije projekata iz novčanih prihoda koji generišu sam projekat.T.O.O. Razlika B. B. . ni o vršenju javne funkcije. poslova u odnosu na koncesije je u tome što se kod prvih ne mora raditi ni o iskorišćavanju nekog prirodnog dobra. B.O.. Najvažniji podciljevi su : Težnja za osvajanjem novih tržišta je jedan od najvažnijih motiva stranih ulagača. Motivi za SDI Glavni cilj svih ulaganja je profit.T.O. odnosno investiranje koje će povećati produktivnost proizvodnje i smanjenje troškova uz specijalizaciju proizvodnje jeste u 22% ispitanih MNK strateški motiv. Koncesijom se podrazumeva dozvola koju javna vlast može izdati domaćim ili stranim pravnim i fizičkim licima. Cilj B.

nastojeći da obezbede najpovoljnije snabdevanje sa jedne strane (sirovinama. odnosno globalizacije poslovanja preduzeća. preuzimaju funkciju ključnog razvojnog faktora svetske privrede i uz trgovinu postaju osnovni mehanizam globalizacije svetske privrede. U tom kontekstu. ekonomiji obima i akumulirana iskustva u drugim poslovnim funkcijama. Za ostvarenje nivoa konkurentnosti koji zahteva sve globalnije svetsko tržište postaje neophodno prisustvo na svim dinamičkim tačkama sveta. i ta kategorija zemalja postaje sve zalnteresovanija za priliv stranog kapitala na svoja tržišta. Na početku poslednje dekade 20. kao i na efikasnost funkcionisanja ukupne međunarodne ekonomije. kapitala i tehnologije u celinu pod jedinstvenom kontrolom i upravljanjem. Odnos snaga u svetu je bitno izmenjen raspadom Istočnog bloka i dramatičnim promenama u zemljama istočne i centralne Evrope. Istovremeno. veću orijentaciju prema tržišnom sistemu i veću integraciju u svetski ekonomski sistem.5. . 3 Značaj stranih direktnih investicija u savremenim uslovima Strane direktne investicije (SDI) u savremenoj razvojnoj etapi. energijom i radnom snagom) . preduzeća mogu optimalno da iskoriste svoje prednosti u tehnologiji. a sa drage strane najprofitabilniji plasman svojih proizvoda/usluga uz prisustvo na svim važnijim tržištima. što izlaznom investicionom angažmanu razvijenih zemalja daje posebnu važnost i značaj. Putem direktnih investicija u inostranstvu.Zapad . Ovakvom globalizacijom svog poslovanja i metodama internacionalizacije određenih odnosa. Uslovi rastuće integracije i međuzavisnosti. suočavaju se s najvećim recesionim tendencijama. SDI bitno utiču na uspostavljanje odnosa na relaciji Istok . koji će im obezbediti pristup tržištima (kako inputa tako autputa) . veka razvijene zemlje Zapada. Strane direktne investicije su u tom kontekstu pružile idealno rešenje. koje su vezane za uvođenje demokratskih promena. Na taj način. 2. posle velike ekonomske krize 30 -tih godina. Negativne ekonomske tendencije u zemljama tog regiona mogu biti prevaziđene samo uz podršku međunarodnog kapitala. preduzeća razmeštaju svoje proizvodne sisteme i ostale poslovne funkcije u globalnim razmerama. procesi regionalizacije i globalizacije uslovljavaju stalne promene privredne karte razvijenog sveta. uz sve oštrije kriterijume konkurentnosti tražili su od preduzeća da nađu efikasne kanale. objedinjujući tokove trgovine.Zemlje u razvoju.

pristup tržištima i drugim prednostima. ) . neopipljive aktive . ali se povećava i mogućnost za ostvarenje profita. 3%) . marketing menadžerska znanja. što one omogućavaju razmenu tzv. U uslovima kada drugi oblici finansijskog priliva u zemlje u razvoju postaju sve skromniji (strani krediti. koje na drugi način ne bi moglo biti preneto zbog nepostojanja tržišta koja nosiocu znanja može da obezbedi adekvatnu rentu za prednosti koje.poseduje. godini rast SDI takođe prevazilazi stope rasta izvoza roba i nefaktorskih usluga (18%) . znanje i tehnologija. osim kapitala. godine.Treću stranu koja zatvara ekonomski mozalk sveta čine zemlje u razvoju (ZUR) . Rizik je veći. U slučaju stranih direktnih investicija. tehničkim i preduzetničkim resursima. Osnovni agenti investicionih tokova su transnacionalne kompanije. čiji je interes za priliv stranih investicija povećan nepovoljnim privrednim tendencijama i zaduženošću. strane direktne investicije postaju najpouzdaniji kanal za prenos tehnološke komponente. koji sadrži. ili nacionalnih privreda. Kvantitativni rast značaja stranih direktnih investicija meren ukupnim SDI stanjem ili tokovima. 7 biliona dolara iste godine. U 1995. 000 afilijacija u inostranstvu čini svetsku mrežu kanala kroz koju putuje kapital. Rast značaja stranih direktnih investicija u globalnoj svetskoj ekonomiji potvrđuju i sledeća dva podatka: godišnji svetski SDI tokovi su porasli sa 60 milijardi $ 1985. osnove savremenog privrednog rasta i razvoja. godine. To je svet moćnih finansijskih i tehnoloških potencijala. Najdinamičniji investicioni period je bio onaj između 1985. kada su investicioni tokovi rasli godišnje dva puta brže od svetskog bruto proizvoda (GDP) . godine na 315 milijardi $ 1995. tehnologiju. 000 matičnih kompanija i njihovih 27. 4%) i bruto domaćih investicija u osnovna sredstva (5. Na taj način. izvoz i domaće kapitalne investicije. . koji danas opredeljuje ne samo rad i funkcionisanje pojedinih industrijskih grana. Širenje matične kompanije na tržišta drugih zemalja podrazumeva kompletan investicioni paket. Više od 39. a ukupno svetsko SDI stanje je dostiglo vrednost od 2. već i svetske ekonomije kao celine. strane direktne investicije predstavljaju mogući izvor za zadovoljenje potreba tih zemalja za finansijskim. u pitanju je mnogo više od prostog transfera kapitala. pomoć i sl. prevazilazi u apsolutnim vrednostima ključne ekonomske indikatore kao što su: GDP. stopu rasta svetske proizvodnje (2. Važna karakteristika SDI jeste upravo ta. i 1990.znanja.

Većina SDI teorija (kao što su teorija međunarodnih portfolio investicija. teorija internalizacije) . push stranu. tako i u zemlji domaćinu i bitno opredeljuju motivacione faktore i ponašanja investitora odnosno tzv. koja daje generalni okvir za tumačenje SDI i transnacionalnih korporacija. Prema tumačenju eklektičke teorije J. ta teorija odgovora ne samo na pitanja zašto. obuhvata samo neke determinante i tumači određene aspekte SDI tendencija. odnosno ukoliko su poznate determinante koje određuju tokove SDI u svetu. Izuzetak je eklektička teorija.5. svakako predstavljaju determinante kretanja stranih direktnih investicija. Isto tako. 4 Determinante stranih direktnih investicija Najznačajniji deo u kompleksnom investicionom paketu. U svojim tumačenjima. One su brojne kako u zemlji investitoru.industrijske investicije.equity angažmana. teorija monopolskih prednosti SDI. Te mogućnosti daju eklektičkoj teoriji status generalne SDI teorije. Dunning. da bi preduzeće preduzelo SDI potrebno je da postoje tri neophodna i dovoljna uslova: . 2. promene determinanti SDI tokova i slično. Teorijama SDI objašnjavaju se varijable koje utiču na kompaniju da preduzme međunarodnu proizvodnju i tako ostvari strane direktne investicije. zemlje primaoci stranih direktnih investicija mogu pravilno postaviti svoju investicionu politiku i time opredeliti privlačnost domaćih lokacija (pulI strana) samo ako im je poznat sistem motivacije subjekata koji vrše strana ulaganja. gde i kako će doći do preduzimanja SDI već nudi i okvir za objašnjenje aspekata kao što su: razni oblici non . intra .

menadžerski i marketinški know . prednosti internacionalizacije. investicioni podsticaji) na osnovu kojih se investitor opredeljuje da upravo na njenoj teritoriji realizuje svoj investicioni poduhvat.1. tako da se one mogu plasirati samo interno i na taj način ostvariti monopolski profit. ostvari i tzv. i slično) . Investitor treba da poseduje specifične prednosti u odnosu na preduzeća domaćina (patentiranu tehnologiju. necarinske i slično) .how. odnosno da zadrži kontrolu nad faktorima kao što su tehnološka i marketinška znanja. kojima će nadoknaditi sve troškove vezane za poslovanje u stranom i nepoznatom okruženju. infrastruktura. internalizacija je motivisana postojanjem nesavršenog spoljašnjeg tržišta i potrebom ekonomisanja transakcionim troškovima. zaštitni znak. U drugom slučaju. do internacionalizacije dolazi zbog specifičnih prednosti za koje spoljašnje tržište i ne postoji. . 3. U jednom slučaju. kvalifikovana radna snaga. Tržišna imperfektnost omogućava da investitor time što strano tržište opslužuje putem SDI. a izostajanje bilo kojeg od pomenuta tri elementa elektičke paradigme može voditi samo u parcijalno tumačenje fenomena SDI i TNK. 2. Zemlja domaćin treba da poseduje "prednosti lokacije" (prirodni resursi. pristup tržištu itd. Sve tri determinante SDI su tesno povezane u međuzavisne. Mrežom internih kanala između matične kompanije i afiiijacija investitor dolazi u poziciju da zaobiđe mnoge barijere (carinske. da dođe do značajno jeftinijih inputa za finalni proizvod i da umanji poreske i druge obaveze korišćenjem mehanizma transfernih cena.

a time i životnog standarda. liberalizaciju finansijskog tržišta. uspostavljanje efikasnog upravljanja privrednim organizacijama. Napomene: Ponderi su izračunati na bazi podataka o GDP-u u USD iz 1989. prema uslovnoj podeli. Jugoistočna Evropa obuhvata: Albaniju. Poljsku. Finalni cilj je bio podizanje stope rasta bruto domaćeg proizvoda (GDP) (Prilog 4) . Iz analiza Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) može se uočiti različiti razvojni tok. Mađarsku. uravnoteženje državnog budžeta povećanjem poreza i redukovanjem potrošnje javnog sektora*. kao intermedijarni ciljevi) . objavljenog u MAP 9/02 (mesečne analize i prognoze . zatvaranje spoljnotrgovinskih organizacija u državnoj svojini. liberalizaciju cena i napuštanje državnih subvencija kao integralni deo liberalizovanja domaće trgovine. Sloveniju i Slovačku Republiku. 3 Iskustva nekih zemalja centralne i jugoistočne Evrope u tranziciji U svim postsocijalističkim zemljama osnovni tranzicioni model je obuhvatio sledeće komponente: privatizaciju preduzeća u državnoj svojini. po PPP-valutnom kursu. Hrvatsku. liberalizaciju spoljnje trgovine. eliminisanje barijera za ustanovljavanje novih privatnih preduzeća i privrednih organizacija. Makedoniju i Rumuniju. Niska inflacija. časopis instituta ekonomskih nauka u Beogradu .5. u osnovi. prouzrokovan. stabilnost kursa i finansijska stabilizacija postavljene su na vrh reformskih prioriteta na kratak rok (dakle. na višu ravan. dvama tranzicionim modelima. Centralna Evropa obuhvata: Češku Republiku. Bugarsku. u zemljama centralne Evrope (CE = Central Europe) i zemljama jugoistočne Evrope (SE = South-eastern Europe) . * Izvod iz teksta Kakva privredna budućnost?.

Indeks realnog GDP-a .Grafikon 2.

. često neupotrebljivom opremom. Bugarska i Rumunija su se najduže suočavale sa visokom inflacijom . Za razliku od zemalja ĆE. ušle u drugu tranzicionu recesiju. na primer.Bugarska do uvođenja valutnog odbora jula 1997. Od svih zemalja u tranziciji. Nasuprot tome. prodala deonice strateškim partnerima i na taj načinje privatizovala preko 75% srednjih i velikih preduzeća. kao i zastarelom. koja su ranije bila u državnom vlasništvu. Mađarska je. koje su uspele da dosegnu makroekonomsku stabilnost do sredine devedesitih. četverogodišnju tranzicionu recesiju. zemlje SE su to uspele tek krajem dekade. To je snižavalo njihovu cenu. bila su opterećena različitim dubiozama i neplaćenim dugovima. da bi. zemlje CE su. Jedno od objašnjenja tranzicione recesije leži u tome daje obim proizvodnje u industriji sa zastarelom tehnologijom i prevaziđenim proizvodima opadao brže nego u sektorima koji su uspeli da modernizuju opremu. Brojna preduzeća. uvedu savremene metode menadžmenta i promene produkcione procese. posle trogodišnje tranzicione recesije uspostavile stabilan privredni rast. ali je država često smatrala da je bolje sačekati povoljniji trenutak nego prodavati narodno vlasništvo "u bescenje". posle trogodišnjeg oporavka. Ostale karakteristike ekonomske politike u zemljama SE bile su "meka budžetska podrška" nerentabilnim preduzećima u vidu bankarskih kredita. a Rumunija (zahvaljujući nepostojanju finansijske discipline u javnom sektoru i odsustvu strukturnih reformi) i dalje. visoka inflacija i depresijacija nacionalne valute. u proseku. Za većinu zemalja SE je karakteristična sporija privatizacija srednjih i velikih preduzeća. u proseku. Zemlje SE imale su.Kao što se vidi na grafikonu.

koliko je iznosilo 1991. razviti finansijsko tržište*. (pad tog učešća je naročito bio izražen u Bugarskoj. produktivnost je odmah pokazala osetan porast. redukovati obim "slabih" kredita u strukturi bilansa poslovnih banaka. moraju da se ispune pre ili kasnije. reformi koje su neophodne za efikasniju proizvodnju. . po otpuštanju viška zaposlenih i po uvođenju ne samo moderne tehnologije nego i savremenog upravljačkog metoda u proizvodne procese. sve zemlje u tranziciji. Tako su neke zemlje ĆE registrovale za 50% višu produktivnost 1998. Beograd. Upravo slaba produktivnost odražava izostajanje strukturnih reformi u SE. sa izuzetkom Slovenije. nego deceniju ranije. D. moraju da temelje reformu svog finansijskog sistema na sledećim osnovnim premisama: postaviti centralnu banku kao politički nezavisnu instituciju. Savina. Kovačevića i G. prosečan odnos investicija prema GDP-u u zemljama CE je u pomenutom razdoblju povećan sa 19% na 28% (na šta su verovamo. Najzad (ali ne i po značaju) . a zemlje SE su u tom pogledu dugo bile izuzetak. a time je povećana i produktivnost. na oko 18% u 1998. pristupiti usavršavanju nerazvijene infrastrukture finansijskog sistema. M. Međutim. Nasuprot ovim zemljama. ma koliko neke od njih bile bolne. * Ovo su bili izvodi iz priloga Instituta ekonomskih nauka (autora: S. usavršiti pravni okvir za ulazak novih banaka i rehabilitaciju postojećih bankarskih institucija. Rumuniji i Albaniji) . Vuković-Čotić) studiji: Strategija Srbije za ubrzanje pridruživanja SR Jugoslavije Evropskoj uniji. razviti nebankarske fmansijske institucije kao komplementarne poslovnim bankama. što region SE nije uspeo da dostigne.Opadanje proizvodnje oborilo je i produktivnost. Stamenkovića. maj 2002. presudno uticale strane direktne investicije) . Učešće investicija u GDP-u u zemljama SE je opalo sa 23%. Poenta je ovde u tome što sve pretpostavke uspešne tranzicije. Skromnom rastu produktivnosti je doprinela i slaba investiciona aktivnost.

Tabela 5. 2000. World Investment Report.i nižu ukupnu proizvodnju u čitavoj deceniji. 983 2085 1935 1944 18255 45 180 382 521 274 366 1488 30 14 94 73 10 67 420 152 12 24 265 355 17 72 926 119 85 486 22 34 1625 181 265 4250 1715 3659 4. 1996. Slovačka Slovenija Ukrajina Total 34 533 675 183 61 91 37 1658 770 1352 1382 2365 306 1822 2561 1. Moldavija Poljska Rumunija Ruska Fed. u krajnjoj liniji. god. 425 697 2258 4028 16246 2441 19095 1885 2063 200 335 29979 5441 16541 2044 2997 3248 109923 Bosna i Herceg. 1987-1999. 1995. koja se. 1999.čini taj problem težim i bolnijim sutra. 1998. godina (milioni dolara) Zemlja Tokovi Ukupno SDI stanje Izvor: UNCTAD. 1998. blaže doziranje neophodnih promena i njihova "postepenost" (odnosno razvlačenje na duži rok) imaju za zbirnu posledicu veću cenu tranzicije. 429 1301 2540 5108 13452 2339 4453 1. Bugarska Hrvatska Češka Rep. 1997. strane 283-288 i 295-299. 1991. Odlaganje suočavanja sa činjenicom da postoje viškovi radne snage i čuvanje radnih mesta na kojima nema posla zarad socijalne pravde i mira danas .Odlaganje reformi. u međuvremenu. 1987 1992 pros. Ulaz SDi tokova i ukupnog SDI stanja u centralnu i istočnu Evropu. ogleda u zapadanju u drugu tranzicionu recesiju posle kratkotrajnog privrednog rasta na starim osnovama . Albanija Belorusija 68 18 40 105 653 162 70 15 90 101 201 90 73 -2 109 540 151 48 200 1 505 503 267 45 144 10 401 873 581 41 225 10 394 466 - 1999. 479 6243 2183 2861 13389 168 195 251 177 466 322 2062 113 200 176 267 186 521 321 624 165 743 90 496 2359 2801 6975 14553 13141 19374 18680 22924 88253 . Estonija Mađarska Letonija Litvanija Makedon. jer se. suma izgubljenog kapitala povećava. 498 4908 5129 7500 21722 1229 2063 961 1211 2016 2.

tako što će se omekšati finansijska disciplina. gašenje neproduktivnih radnih mesta može da se odloži za izvesno vreme. Na kraju. Priče o slobodi izbora su samo politička manipulacija. To bi značilo socijalni mir. ali u težim okolnostima. ovo odlaganje neizbežnog. sve bolne reforme ponovo dolaze na red. nego našeg kašnjenja i dubine pada. Može se i pokrenuti ili povećati proizvodnja u nerentabilnim preduzećima za izvestan period. olabaviti monetarna politika. Koliko dugo? Posledice koje su iskusile neke zemlje već smo videli. . Samo što bi ta nova recesija u našem slučaju bila teža od njihove.U našem slučaju. može povećati naše zaostajanje i dobiti razmere katastrofe. možda i ispod današnjeg nivoa. Zato što smo startovali sa nižeg nivoa i zato što bi udeo investicija u bruto domaćem proizvodu ostao manji i od onoga u njihovom slučaju. odnosno restrukturiranja i prihvatanja drugih neizbežnih ali bolnih promena. Umesto investicionog zamaha i stabilnog rasta tokom druge polovine ove decenije imali bismo recesiju i pad standarda. posle decenijskog propadanja iz poznatih razloga i stanja u koje je dospela ekonomija. Istorijska šansa koju imamo u ovom trenutku ne bi se smela prokockati. Van sumnje je da usporavanjem tranzicije. i politikom kursa olakšati položaj 'tradicionalnih" ali nekonkurentnih izvoznika. Pitanje brzine tranzicije nije stvar našeg izbora.

Strane direktne investicije imaju potencijal da rapidno obnove privredu na regionalnom nivou. da transformišu domaću ekonomiju i time. liberalizacije i pojednostavljenja pravnog sistema.5. omoguće izvoz roba i usluga na svetsko tržište. nameće činjenicu da bez stranih investicija SCG neće biti u stanju da razvije i modernizuje svoju ekonomiju. promovišu osnovne ekonomske ciljeve: stabilnost. nego što bi se to postiglo uobičajenim tokovima trgovine. Što se tiče privatnog investicionog sektora. SDI omogućavaju bržu i efikasniju integraciju našeg tržišta u svetsku privredu. U ovakvom okruženju SDI igra ključnu ulogu u poboljšanju reagovanja SCG na prilike koje nudi globalna ekonomska integracija-cilj priznat kao ključni faktor u svakoj strategiji razvoja. prednosti SDI mogu se okarakterisati kroz intenzivnost otvorene trgovine i režima investicija. 1 Zašto su direktne strane investicije važne za SCG i kako ih privući Duboka ekonomska kriza koja je posledica desetogodišnjeg perioda izolacije i ratova. Kao posledica. privatizacije. SDI. Strane direktne investicije (SDII) predstavljaju sredstvo za privlačenje privatnih investicija u cilju održiveg razvoja. takođe. 3. makroekonomske stabilnosti. politike aktivne konkurencije. . razvoj i razmenu znanja (know how) . za kratko vreme. zastarela tehnologija i nedostak domaćeg kapitala.

Predviđeno je da SDI rese ovaj problem. Strana firma. nije pristupačna na domaćem tržištu. Alternativa kupovine prava na korišcenje tehnologije iziskuje teško dostupnu stranu valutu ili nepovoljne domaće kredite. SCG tržište kapitala još uvek nije (dovoljno) razvijeno. nisu bile u mogućnosti da unaprede opremu i tehnike proizvodnje. To bi omogućilo domaćim menadžerima da prihvate i ovladaju novim načinom organizacije poslovanja.5. Ovo umanjuje sposobnost firmi da se nadmeću u inostranstvu za izvozna tržišta i doprinosi teškoći zemlje da dođe do čvrste valute. kasnije. gde strane investicije zalsta transformišu "staro" tržište u slobodno tržište. mnoge firme u SCG. 3. čvrsta valuta koja je potrebna za investicije. može imati dobiti od znanja i kontakta domaćih firmi. u proteklih deset godina. Treće. Drugo. pošto bi investicije trebalo da obuhvate naprednu tehnologiju. Strani investitori imaju pristup stranim izvorima kapitala i ne zavise od relativnog stagniranja domaćeg tržišta kapitala ili (ne) mogućnosti zemlje da generiše strani kapital putem izvoza proizvoda i usluga. Šta više. Ovaj transfer znanja će biti od velike važnosti kada postojeće firme budu preuzete i reorganizovane od strane stranih investitora ili kada se sa stranim investitorima osnuju zajednička ulaganja. što je dovelo do umanjene produktivnosti radnika i proizvodnje roba lošeg standarda. a domaća firma može imati dobiti od novih tehnika menadžmenta koje uvećavaju produktivnost. te ne može da zadovolji potrebe velikih investicionih projekata. 2 Sve prednosti SDI Zbog svega što nose SDI. . zemlje (posebno Centralne i Istočne Evrope) se nadmeću za pružanje što povoljnijih uslova za ulazak stranog kapitala. Kao direktan izvor stranog kapitala SDI rešavaju oba problema istovremeno. a firme bi uvele napredni know-how i tehnike proizvodnje. Postoji dosta rasprava vezanih za prednost i značaj SDI koje možemo sumirati na sledeći način: Prvo. ili je do nje teško doći. dolaskom inostranih firmi na naše tržište uvode se i zapadne tehnike menadžmenta.

Prisustvo stranih kompanija proces privatizacije i prestrukturiranja može učiniti efikasnijim tako što bi nalzgled novo privatizovane kompanije bile u stanju da ostvare svoj pun potencijal. koji je neutralan. Time bi cilj promocije izvoza bio dodatni izvor strane valute. One privlače veoma mali broj dodatnih investicija i većinom predstavljaju izdatak za državni budžet.3. Strane kompanije su u stanju da izađu u susret ovim zahtevima. Mnogi od projekata. kada se imovina prodaje po prvi put i kada je neophodno investirati da bi se proizvodnja reorganizovala i da bi se modernizovale prodajne linije. Zalsta. Mogućnosti značajnijih dobitaka od trgovine ostvarili bi se bez relativno većih troškova. 5. koji ne predstavlja opterećenje za velike profite. Niti jedna zemlja ne srne da dozvoli sebi da zanemari domaće poslovanje. koji dozvoljava smanjenje normalnih troškova sa mogućnošću prenosa neto operativnih troškova.Četvrto. u poslednjih 10 godina dokazala su da većina poreskih šema koje uključuju stimulacije. ne može se reći da sve SDI doprinose dostignućima. Ovim se dolazi do zaključka da. zapadne firme bi sa sobom donele razvijene kanale distribucije i znanja o prodajnim mogućnostima na globalnim tržištima. privlačnih po stimulacijama. kvalitetni i ozbiljni strani investitori više će ceniti racionalniji poreski sistem. U stvari. neki od vidova privatizacije zahtevaju velike sume kapitala i sposobnost analize ekonomskog potencijala preduzeća. tj profitbilne angažmane koji nemaju dugoročne pozitivne efekte na samu zemlju i samo troše konvertibilne valute umesto da budu njihov izvor. nedavna iskustva većine zemalja u razvoju i tranziciji. . Svakako. izabrani instrumenti moraju biti kritički ocenjeni kako bi se utvrdilo da korespondiraju cilju. Time bi se povećao pristup spoljnim izvorima finansiranja. kao izvorima kapitala. predstavljaju kratkoročne projekte. a primarno kreiranih da privuku SDI. jednostavno ne daju nikakve rezultate.3 Šta Srbija treba da uradi? Mnoge vlade i dalje pogrešno interpretiraju činjenicu da bi same poreske beneficije (kao što su poreske olakšice i slično) mogle privući SDI. ukoliko se privlačnost SDI meri na osnovu prethodno navedenog. Peto.

Počev od 1. juna 2001. Srbija je ukinula beneficije poreskih olakšica za strane investitore, što ukazuje na kretanje u pravom smeru. Međutim, Vlada bi trebalo da preduzme dodatne korake i značajno uprosti poreski sistem uopšte. Uvođenje dugo čekanog poreza na dodatu vrednost u fiskalni sistem Republike Srbije je veliki korak napred i nikako ne bi trebalo dalje odlagati ovaj veoma važan potez. Planirani cilj je jasan i jednostavan fiskalni sistem (centralne i lokalnih vlasti) , s minimumom različitih dažbina i različitih stopa. To znači daje neophodno stvoriti uslove za podsticaje usmerene ka povećanju učestalosti stranih ulaganja i razvoju preduzemištva, podstaći ulaganja u mala i srednja preduzeća i druge vidove investicija primerene srpskom tržištu, ispitati mogućnost uvođenja posebnih podsticaja za mala i srednja preduzeća i dr. Radi podsticanja stranih ulaganja poželjno je da naša zemlja zaključi što veći broj međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, posebno sa zemljama iz kojih se očekuje značajniji priliv investitora. Stope doprinosa za socijalno osiguranje još uvek su visoke i neujednačene, što predstavlja dodatni teret za poslodavca - ulagača. Postupak prijave i plaćanja poreza na prihode ostvarene u inostranstvu nije do kraja razjašnjen. Oporezivanje vlasništva nad akcijama i udelima, kao i prometa hartija od vrednosti - predstavlja kočnicu razvoju tržišta kapitala. Slično važi i za prenos prava intelektualne svojine, kao bitan element tehnološkog i ukupnog privrednog razvoja. Privlačenje SDI u Centralnoj i Istočnoj Evropi postaje izuzetno konkurentno. Veoma jaka konkurencija postoji kod izvozno-orjentisanih investicija između sličnih i susednih zemalja koje poseduju prihvatljivu investicionu klimu u regionu. Srbija, Hrvatska ili Mađarska nisu konkurenti za fabriku Coca-Cola-e jer je proizvodnja orijentisana na domaće tržište, ali one mogu biti, na primer, konkurenti u proizvodnji automobila. Postojanje SDI je u srazmeri sa dobrim prilikama - ukoliko postoji više dobrih prilika biće i više SDI. Strane direktne investicije kreću se prema zemljama u kojima se investiciona klima poboljšava (ili je dobra) .

5. 3. 4 Strane direktne investicije, privatizacija i tržište kapitala (dosadašnja iskustva)

Republika Srbija je od 2001-2006.god. ostvarila značajan napredak osnovnih makroekonomskih i strukturnih indikatora. Ostvaren je visok rast bruto domaćeg proizvoda, uspostavljena makroekonomska stabilnost i održana stabilnost deviznog kursa, uz kontinuirani rast deviznih rezervi. Doneto je preko 400 sistemskih zakona kojima se podržavaju strukturne reforme i ostvaren je značajan napredak u sprovođenju reformi.

Izvor: Republički zavod za razvoj Republike Srbije 2006. Posle dugotrajnog stagniranja, u makroekonomsku analizu naše zemlje uvrštena je kategorija stranih investicija. Pozitivan signal za investitore u Srbiji predstavlja izveštaj Svetske banke Doing Business 2006. – «Poslovanje u 2006.» u kojem se ocenjuje da je Srbija poboljšala uslove za poslovanje i da je od 175 zemalja, sa 92.pozicije prešla na 68.poziciju.

Izvor: Republički zavod za razvoj Republike Srbije 2006. Ukupni rezultati reforme institucionalnog sistema u Srbiji prikazani su u Izveštaju Evropske banke za obnovu i razvoj - EBRD (Transition report, 2006) Indikatori tranzicije u Srbiji, 2006.
Reforma Sigurnost Privatizacija bankarskog Privatizacija tržišta i Ukupne malih i Restrukturiranje Liberalizacija Trgovinski Mere sistema i nebankarske infrastrukturne velikih srednjih privrede cena sistem konkurentnosti liberalizacija preduzeća finansijske reforme preduzeća kamatnih institucije stopa 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1,00 1,00 2,00 2,33 2,33 2,67 2,67 3,00 3,00 3,00 3,00 3,33 3,33 3,67 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,33 2,33 2,33 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 2,67 3,00 3,00 3,00 3,33 3,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,67 1,00 1,00 2,33 2,33 2,33 2,67 2,67 1,00 1,00 1,67 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Izvor: Evropska banka za obnovu i razvoj, Transition report 2006.

Procesom privatizacije od 2001.god., strane investicije su imale permanentan rast kako se i odvijala prodaja kompanija, tenderskom procedurom, aukcijskom i prodajom manjinskih paketa akcija na Beogradskoj berzi. Do decembra 2006.god. privatizovano je nešto više od 1.450 kompanija. Najveći deo priliva stranih investicija u Srbiju do sada, kao i u drugim zemljama u regionu, došlo je putem privatizacije. Najveće pojedinačne strane direktne investicije u Srbiji kao deo privatizacije, 2002-2006.
Vrednost investicije (u 000 evra) 126 518 87 210 100 20.2 49.5 152 73 1.513 122 385 460

Godina 2002

Domaća kompanija Beočinska fabrika cementa Duvanska industrija Niš

Strana kompanija Lafarge Phillip Moris British American Tobacco LukOil CIMOS ATB Nova Ljubljanska banka Alpha Bank Erste Bank Telenor San Paolo INI NBG Stada

2003

Duvanska industrija Vranje Beopetrol Livnica Kikinda Sever Subotica Continental banka Ju banka Novosadska banka Mobi 063

2004

2005

2006

Panonska banka Vojvođanska banka Hemofarm

Izvor: Republički zavod za razvoj Republike Srbije 2006.

Neto priliv stranih direktnih investicija (SDI) u RS za period 2000-2006.
SDI u Srbiji 2000-2006
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 4.000

u milionima USD

1.360 50 2000 165 2001 475

1.481 966

2002

2003

2004

2005

2006

.

Izvor: Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom Vlade Republike Srbije Priliv stranih direktnih investicija u Republiku Srbiju prema zemlji porekla 2000-2006.
SDI prema zemlji porekla 2000-2006

Holandija Austrija Nemacka Grcka Slovenija GB Kipar Francuska Svajcarska Ostali

20,94% 2,79% 4,29% 4,50% 4,64% 6,65%

21,71%

13,01% 11,47%

9,99%

Izvor: Narodna banka Srbije – Centar za istraživanja

Agencija za garantovanje investicija (MIGA) u okviru Svetske banke.Vlasinska SAD Piće Akvizicija 142 Lafarge .JU banka Grčka Bankarstvo Privatizacija 152 US Steel .Pivara Čelarevo Danska Piće Akvizicija 95 Titan .Najveći strani investitori u Republici Srbiji 2002-2006.Delta banka Italija Bankarstvo Akvizicija 333 Merkator Slovenija Trgovina Greenfield 240 Lukoil .DIN SAD Duvan Privatizacija 518 Stada .Beopertol Rusija Nafta Privatizacija 210 Holcim . Kompanija Zemlja porekla Industrija Vrsta SDI Vrednost Telenor .god.Novosadska banka Austrija Bankarstvo Privatizacija 73 Izvor: Republički zavod za razvoj Republike Srbije 2006.DIV Velika Britanija Duvan Privatizacija 87 Ball Corporation SAD Pakovanje Greenfield 80 Erste bank .Kosjerić Grčka Cement Privatizacija 94 BAT . uradila je kratak pregled investicionih projekata u jugoistočnoj Evropi u kojem je obuhvaćena i Srbija.Livnica Kikinda Slovenija Automobili Privatizacija 100 Airport City Izrael Nekretnine Greenfield 100 Carlsberg .Hemofarm Nemačka Farmacija Akvizicija 475 InBev .Novi Popovac Švajcarska Cement Privatizacija 185 Alpha Bank . krajem 2006.Mobi 063 Norveška Telekomunikacije Privatizacija 1.513 Philip Moris .Sartid SAD Gvožđe Akvizicija 150 Metro Cash&Carry Nemačka Trgovina Greenfield 150 OMV Austrija Nafta Greenfield 150 Coca Cola . Srbija zauzima gotovo ravnopravno mesto sa ostalim članicama ovog regiona. Prema ovom izveštaju u poslednjih nekoliko godina. sa tendencijom rasta.BFC Francuska Cement Privatizacija 126 CIMOS .Apatinska pivara Belgija Piće Akvizicija 430 Banca Intesa . .

godini) imala su preduzeća privatizovana preko Akcijskog fonda RS. a po zakonu Akcijski fond proces prodaje akcija iz svog portfelja bi trebalo da završi do kraja 2008. Akcijski fond je od početka rada privatizovao oko 700 kompanija (manjinskih paketa akcija) iz svog portfelja sa prihodom od 450. Do tada se na Beogradskoj berzi trgovalo akcijama 2-4 kompanija – sporadično. maksimizacija prihoda. na 1. Po svim parametrima (tržišna kapitalizacija na berzi. s tim što je atraktivno oko 150 kompanija.Upravo kroz proces privatizacije manjinskih paketa akcija iz državnog portfelja razvijalo se tržište kapitala. kada je Akcijski fond izneo prve manjinske pakete akcija na berzu i na taj način uticao na pretpostavke unapređenja berze i razvoja finansijskog tržišta. a preostalo je još oko 400 kompanija.april 2002.80% u 2002. razvoj tržišta kapitala i nediskriminacija svih učesnika na tržištu. broj listiranih kompanija na berzi) postignut je permanentan rast tržišta kapitala iz godine u godinu.500 kompanija.god. Istorijski dan za razvoj tržišta kapitala u Srbiji bio je 30.. Akcijski fond RS (jedna od institucija za sprovođenje privatizacije u Srbiji. kada je izneo prve manjinske pakete akcija na berzu i sve do danas uspešno ispunio zakonske principe i načela. priliv investicija.god. ukupna vrednost prometa svih hartija od vrednosti.god. . a danas više od 1.45% u 2006. pored Agencije za privatizaciju) odigrao je pionirsku ulogu u formiranju tržišta kapitala u Srbiji od 2002. Najveći uticaj na realan rast dobiti privatizovanih preduzeća i njeno povećano učešće u bruto društvenom proizvodu (sa 0.5 miliona evra.

lizing društvima. Učešće stranih investitora u ukupnom trgovanju na berzi iznosio je 51%. tako i inostranom kapitalu. Razvoj finansijskog tržišta.g.. izmene Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata. Dalje reforme ovog sektora sprovodiće se u cilju jačanja konkurencije banaka i formiranja modernog finansijskog sistema kao podrške privrednom razvoju.3 milijarde evra. slede Komercijalna banka. Kulska banka i Nacionalna štedionica. investicionim fondovima i penzijskim fondovima. Zakonska regulativa (Zakon o investicionim fondovima. Tržišna kapitalizacija Beogradske berze iznosila je u 2006. . Obveznice sa prometom od 149 miliona evra zabeležile su rast od 36% u 2006. odvijaće se u pravcu jačanja osnovne funkcije finansiranja realnog sektora. Akcije su u ukupnom prometu na berzi učestvovale sa 88%. u odnosu na 2005.. Bankarski sektor ulazi u završnu fazu reformi započetih 2001. što predstavlja povećanje za 13% u 2006. Vlada Republike Srbije će unapređivati zakonodavni i regulatorni okvir za razvoj finansijskog sektora sa profitabilnim bankama. Cilj je da se unapredi u moderan i efikasan sektor koji će pružati sve kvalitetne finansijske usluge.god. Agrobanka. čime će se povećati likvidnost finansijskog tržišta i smanjenje rizika investiranja.) omogućiće kako domaćem.god.god.god.000 transakcija. Najveći obim trgovanja zabeležen je u trgovanju akcijama AIK Banke iz Niša. i u okviru njega posebno tržišta kapitala.Promet na Beogradskoj berzi iznosio je više od 1. u odnosu na prethodnu godinu. osiguravajućim društvima. a prometom koji je iznosio oko milijardu evra. 10. a ostvaren je kroz 138.3 milijarde evra. da na tržištu kapitala pronađe prinosno atraktivne hartije od vrednosti (posebno kada se u okviru strateških odluka o privatizaciji javnih kompanija u ponudi na berzi nađu i te kvalitetne hartije od vrednosti).

pristup konvertibilnoj valuti ili režimu povraćaja profita) i regulacija. multinacionalne kompanije su pod konstantnim pritiskom od strane konkurenata i ne mogu i ne smeju sebi da priušte da se zadovolje manjim delom tržišta. pristup neophodnim uvoznim proizvodnim sredstvima po svetskim standardima i cenama. Na ovim postulatima SCG mora da radi svakoga dana. moraju nuditi potencijalnim investitorima potrebne uslove da bi bili konkurentni na stranim tržištima. finansiranje. . savremena postrojenja za internacionalnu komunikaciju i pouzdanu infrastrukturu u globalu. obrazovana radna snaga. međutim. 3. Značaj političke stabilnosti i pravnog sistema je čak porasla od 1998. kao što je Kina. koja se može dodatno obučavati i koja će raditi po zakonima i pravilima koji omogućuju fleksibilnost.5. poslovno transparentna vlada koja drži obećanja i olakšava poslovanje privatnih kompanija u okruženju otvorenog tržišta. SCG je u prednosti jer poseduje mogućnost da uči na greškama i uspesima zemalja Centralne i Istočne Evrope koje su u procesu tranzicije 10 godina. eliminacija ekstra poreza. Pretpostavlja se da je to produkt finansijske krize u Aziji i Rusiji i taj značaj raste zahvaljujući trenutnom usporavanju svetske ekonomije. svaka zemlja ima komparativne prednosti u nečemu. 5 Šta je dobra investiciona klima? Polazne osnove za investicionu klimu su: a) stabilna politika i vlada koja bi bila u stanju da proizvede stabilne i razumne ekonomske smernice. Šta više. adekvatne usluge podrške poslovanja. moderna internacionalna infrastruktura transporta. c) postojan i funkcionalan pravni i poreski sistem. kvota i ostalih izvoznih ograničenja. U navedenim osnovama investicione klime treba dodati i važne činioce koji bi omogućili lakši izvoz .kompanije i firme su sve manje i manje zalnteresovane da proizvode po nižim cenama i slabijem kvalitetu nego što su to internacionalni standardi. iako ima veliko tržište i puno prirodnih resursa nije privukla dosta SDI. b) izbegavanje preteranih restrikcija (npr.pod time se podrazumeva stabilna i ne precenjena valuta. koja je dovoljno snažna da privuče bilo koju značajniju sumu SDI-ja bez bazičnih postulata. Zemlje sve više i više. Zbog globalizacije zahtevi postaju sve stroži . Rusija. godine. Samo šačica zemalja je nasledila investicionu privlačnost. Po definiciji. ali nisu sve aktivnosti podjednako privlačne za strane investitiore. čak i ako mogu da profitiraju na zaštićenom tržištu.

56. 58. 46. 59. 755 540 622 118 1.Foreign Direct Investment in the Republic of Serbia. 53. 346 36 0 0 47 6 73 73 0 80 4 3 0 0 2 12 0 9 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 1 0 3 954 10 2 3 3 1 3 243. 55. 932 11. 622 3. 5. 34. 562 23 86. 24. 3. 27. 155 288 38. 16. 23. 60. 715 13. 7. 12. 748 1. 51. 29. 52. 20. 6. 958 2. 970 12. 13. 54. 61. 43. 44. 743 72. 38. 038 962 921 609 454 269 235 228 162 138 114 103 91 72 67 64 36 31 15 10 9 6 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 237. 49. 31. 2. 17. 411 8. 104 3. 26. 296 2.Izvor NBS Nr. 32. 148 2. 35. 14. 47. 167 1. 48. 1. 42. 357 2003 70. 39. 302 7. 11. 40. 722 26. 538 1. 19. 4. 8. 10. 41. 28. 18. 507 5. 45. 814 1. 15. 360 . 764 929 54 238 4. 234 7 914 4. 9. 33. 731 15. 033 4. 25. 227 1. 57. 398 39. 923 8. by countries for the period January-July 2003 *according to the data of commercial banks* . 37. 22. Country Austria Greece Croatia Slovakia Italy Slovenia Germany The Netherlands Cypress USA Luxemburg Hungary Russian Federation Switzerland Republic of Srpska Lichtenstein Belgium Great Britaln Czech Republic France Macedonia Bosnia and Herzegovina Canada Denmark Panama Romania Norway Israel Sweden Bulgaria Spaln Ireland Letonia Monaco Virgin Islands China Honduras Finland Poland Armenia Liberia Anguilla Albania Belize Dominican Republic Japan Kazakhstan South Korea Mauritius UAE Turkey Australia Singapore Ukralne Cayman Islands Nigeria Marshal Islands Portugal Vietnam Syria Uruguay TOTAL Janyary – July 2002 16. 36. 21. 50. 30.

Neposredne negativne posledice su: usporavanje rasta. naročito posle 2005. 5% izvoza pripadalo multinacionalnim preduzećima. SDI u Srbiji dostiže preko 1200 miliona dolara. Aktivirana je. Može se proceniti da komercijalno kreditno zaduženje ne sme preći 10% ukupnih potrebnih investicija tako da najveći deo priliva stranog kapitala mora biti u obliku direktnih investicionih ulaganja. Tako se spirala proizvodnja-štednjainvesticije-proizvodnja kreće ka sve nižim nivoima. Nedovoljna domaća akumulacija zahteva ulivanje inostranog kapitala. pad agregatne proizvodnje i zaostajanje izvozne konkurentnosti. kada se aktivira otplata nasleđenog duga. 4 Strane direktne investicije i nacionalna komponenta investicija Proces dezinvestiranja trajao je duže od dva tehnološka ciklusa kroz koja su u međuvremenu prošle evropske zemlje. bilo da je reč o tekućoj štednji ili o tezaurisanoj štednji. Time nije umanjen značaj domaće akumulacije kao komponente investicionih ulaganja. Podaci za 1999. . predstavljaju činilac koji je omogućio veću propulziju zapošljavanja nego što bi ona inače bila moguća pri datoj faktorskoj produktivnosti. jaka veza između slabog ekonomskog rasta i investicija zbog nemogućnosti značajnijeg povećanja štednje (akumulacije) za pokretanje novih investicija. u Sloveniji 30%. zahvaljujući značajnim privatizacijama. Struktura priliva inostranog kapitala detenninisana je nasledenim spoljnim dugom i sagledivim mogućnostima servisiranja spoljnog duga (starog i novog zaduženja) u godinama koje dolaze.5. godinu govore da je u Češkoj 60. u Mađarskoj 89%. Poželjan cilj je da dođu savremene tehnologije i proizvodna i upravljačka znanja sa kapitalom uloženim u prerađivački (proizvodni) sektor. tj. Multinacionalne kompanije koje ulažu kapital imaju bolji pristup inostranim tržištima i dominantno su orijentisane na izvoz. u Poljskoj 60%. U 2003. kao prvu pretpostavku za trajno prevođenje stope ekonomskog rasta na viši nivo. To potvrđuje praksa zemalja u tranziciji. takode. dok su ova preduzeća zapošljavala između 27% (Češka) i 47% (Mađarska) ukupne radne snage.

prinudu da se razvija tržišna kultura i tržišne institucije kao i kroz odgovarajuću pravnu i administrativnu zaštitu tih institucija. . efikasan bankarski odnosno finansijski sistem. Strane investicije zahtevaju sprovodenje razvojne politike bez uplitanja birokratskih organa.SDI su u zemljama tranzicije snažno povećale produktivnost. Stvaranje povoljne klime za SDI prevazilazi standardne makroekonomske pretpostavke. koja je osnovni preduslov povećanja SDI. od dva do tri puta u preduzećima na koja su bile usmerene. ) . Najbolje rezultate u tranziciji ostvarile su upravo one zemlje koje su primile najviše stranih direktnih investicija per capita (Mađarska. Zajedno sa novom tehnologijom to objašnjava natprosečnu produktivnost preduzeća sa inostranim kapitalom. Zajedno sa komparativno jeftinom radnom snagom. kroz razvoj ekonomije obima. Direktne investicije daju tzv. Krajnji efekat SDI je podizanje efikasnosti ukupne privrede: preduzeća sa stranim kapitalom su motor koji i drugi moraju da slede kako bi postigli konkurentnost na domaćem i stranom tržištu. Estonija. Uočen je naročito bitan pozitivni efekat na razaranje monopoloidne strukture privrede. . ovo je rezultiralo visokim stopama rasta brutodomaćeg proizvoda i porastom standarda. obezbeđivanju potrebne pravne zaštite. Poljska. Češka. repatrijaciji profita. dinamičke efekte koji uključuju inteziviranje konkurencije kroz liberalizaciju trgovine. bez administrativnih odugovlačenja pri registraciji. Ovo se objašnjava time da strani investitori nastoje da izvedu što potpunije strukturne promene u preduzećima redukujući broj zaposlenih na nivo koji je optimalan sa stanovišta karaktera i obima proizvodnje a ne sa stanovišta socijalne sigurnosti. izvozu. zapošljavanju. .

atesti i međunarodni standardi nisu sami po sebi dovoljni ako se ne mogu amortizovati visoki relativni troškovi višim obimom proizvodnje na datom nivou konkurentnih cena. 3) motiv veće efikasnosti. Ovi preduslovi se nalaze u domenu: razvojne politike. servisne službe. Održanje ili povećanje konkurentnosti podrazumeva veću produktivnost koja može amortizovati rast troškova. (Necenovni faktori konkurentnosti. na šta takođe upućuju iskustva uspešnih zemalja u tranziciji. Ekonomska politika mora favorizovati sve one mere koje doprinose povećanju dodate vrednosti po zaposlenom. ekonomske politike i dogradnje mstitucionahio-pravnog sistema. Srbija je za inostrane investitore zanimljiva sa stanovišta sva Četiri moguća motiva: 1) motiv značajnog širenja tržišta. Približavanje Evropskoj uniji pod uslovom nastavka reformi je svakako podsticajno. ) . tj. Srbija takođe ima komparativne prednosti.Nema razloga da svi pozitivni efekti SDI izostanu u privredi Srbije. kao što su kvalitet. Druga ključna razvojna komponenta je podizanje udela malih i srednjih preduzeća na više od polovine učešća u GDPu. 4) motiv razvoja inostranog ulagača. jeste stvaranje preduslova koji sada nedostaju da bi se obezbedila kritična masa investicija. Pozitivan činilac za Srbiju je geografska blizina tržišta na koja se mogu plasirati proizvodi preduzeća sa stranim kapitalom. dizajn. Posebno je značajno to što Srbija ima jeftiniju radnu snagu u poređenju sa tranzicijskim zemljama centralne Evrope. 2) motiv prirodnih resursa. rokovi. većoj produktivnosti koja je jedini uslov rasta zarada bez koga nije moguće postići zalnteresovanost zaposlenih za bolje privređivanje. Ono što je bitno u ovom momentu za Srbiju.

potrebnog rasta izvoza.nivo investicija tj. obezbeđenje cenovne i monetarne stabilnosti. 2. 4. 6. Projekcije sadrže tri bilansne međusobno povezane komponente: bilans upotrebe GDP-a. obezbeđenje održivosti platnog bilansa tj. od oko 18. 4. 5%. 5.5. održive proporcije spoljno-trgovinskog deficita u GDP-u i pokrivanja platnobilansnog deficita. graduiranim rastom postavljenje cilj od 25% u 2010. Prvi cilj je postavljen tako da realni rast GDP-a ide od 4% u 2004. obezbeđenje spoljne likvidnosti zemlje. godini. Polazi se od ciljeva održivog razvoja: 1. predviđen je u 2005. stvaranja akumulacije za rast investicija odnosno održanje dostignutog nivoa ili ubrzavanje privrednog rasta. na 4. platni bilans zemlje i bilans štednje i investicija. Drugi cilj . 1 Investicije i održivost spoljnog duga Projektovanje makroekonomske slike u godinama koje dolaze (do 2010. povratno. 3. servisiranje dugova (odgovarajući limiti stope servisiranja duga) i s tim u vezi obezbeđenje potrebne strukture priliva inostranog kapitala (dominantna komponenta SDI) . Najveći rast investicija. tj. 5% učešća u GDP-u za 2004. obezbeđenje realnog rasta GDP-a. 5% do 2006. S obzirom na nizak polazni nivo u našem slučaju od oko 16% učešća investicija u 2001 . obezbeđenje potrebnog nivoa investicija za održivi rast i razvoj u svim perfomansama ekonomije o kojima je bilo reci po uzoru na uspešne tranzicijske zemlje centralne Evrope. . U ostalim godinama realni rast bi išao po oko 10% godišnje. i dalje po 5% do 2010. njihov udeo u GDP-u je postavljen komparativno sa tranzicijskim zemljama centralne Evrope koje su u godinama tranzicije dostigle nivo od preko 25% GDP-a. (sa nivoa od 17. ) suočava Srbiju sa problemom obezbeđivanja potrebnog nivoa investicija kao jedine poluge održivog razvoja i rasta bruto-domaćeg proizvoda te. na nivo od 20% u 2005) .

2 11. Time je. da to nije dovoljno već se moraju uspostaviti uslovi aktiviranja tezaurisane domaće štednje. 0 8.Tabela 7. sagledana neophodnost podizanja nivoa tekuće domaće štednje ali. saglediva projekcija održiveg makroekonomskog razvoja sa ključnim akcentom na potrebi dizanja nivoa investicija koji diktira usporeniji rast potrošnje u odnosu na rast GDP-a. 8 7. 4 2 10. . 4 3. 3 11. rast dolarske vrednosti Uvoz robe i usluga. 5 18. 2 4. 1 2. 3 13. 8 9. 5 5. 0 5 5 4. rast dolarske vrednosti Udeo u GDP. 6 10. 8 2. 8 17 6. Održivost platnog bilansa podrazumeva postepeno spuštanje udela spoljnotrgovinskog deficita u GDP-u od sadašnjih 22% (u 2003. 5 9. 9 8. u % Deficit robe i usluga Deficit tekućih transakcija platnog bilansa Servisiranje duga Stopa servisiranja duga Godišnja stopa inflacije 3 4. 9 13 2. 0 5 * glavnica i kamata prema izvozu robe i usluga S tim u vezi je i kalibracija ukupne potrošnje (lične i kolektivne javne) tj. 1 22. 7 6. 6 6 2006-7 2008-10 4. realno potrošnja investicije Izvoz robe i usluga. 1 20. 3 25. ) na 12% u 2010. 9 0. 2 21. 3 12. Bruto domaći proizvod (GDP) i njegova upotreba 2003 Stope rasta GDP godišnji rast. realno Domaća tražnja. videće se na bazi bilansa investicija i štednje. 1 22. 6 23. 1 24. 1 0. 0 19. 8 3. 5 3. 0 5. 3 12. 4 8 2004 4 1. 9 19. 6 10 12. 3 0. 2 7 2005 4. 4 19. u stvari.

2 7. 7 2005 0. 8 3. 4 15. kritični period je 2007-2009. 3 . 2 13. To podrazumeva godišnji rast izvoza robe i usluga od 20% u 2004. Na kraju perioda on treba da dostigne učešće robnog dela u GDP-u od 25%. a 35% učešća izvoza robe i usluga. 2 22 -3. 7 -21. 5 13. 2 milijarde dolara (ili oko 5% GDP-a prosečno godišnje. 5 -20. Tako je neophodni priliv SDI ocenjen na oko 1. 6 -16 2010 13 12 25 25 0 0 0 -12. 8 4. 5 -7 7 8. 8 2004 -3. 8 10. kada stopa servisiranja duga dostiže kritičnih 25%. 2 18. 6 10. 2 6. 8 20 -6. Bilans investicija i štednje (učešće u GDP-u %) 2003 Bruto domaća štednja Neto faktorski dohoci Brulo nacionalna štednja (S) Bruto danas investicije (I) S-I Inostrana štednja Inostrana štednja koja uključuje donacije Neto izvoz robe i usluga -5. Monetarna i cenovna stabilnost i značajan priliv SDI su conditio sine qua non makroekonomske održivosti razvoja i finasijske likvidnosti. Prema opisanom scenariju ciljeva i projektovanih performansi izvedeni bilans investicija i štednje je sledeći: Tabela 8. a opterećenje GDP-a servisiranjem duga oko 8% . 7 -19. Što se tiče spoljne likvidnosti. 5 2007 6 12. 2 8. 3 13. do 12% u 2010 . 4 6. 2 16. 5 17. To je i razlog postavljanja ciljne strukture priliva inostrane štednje najvećim delom u obliku stranih direktnih investicija. 2 6.Za obezbeđenje prethodno navedenih ciljeva je sagledan potreban rast izvoza u narednim godinama.

upravo u tim godinama u kapitalnom bilansu nedostaje priliv od 200-300 miliona dolara. odnosno punu sigurnost u plaćanju obaveza u tekućem poslovanju i u servisiranju duga. 8 na 4. Da bi se to postiglo trebalo bi da budu ispunjene prilično tešeke pretpostavke. Podizanjem rasta GDP-a na 5% u 2005. ili eliminisati sniženjem ciljanog pokrića uvoza robe i usluga sa 5. Formirani nivo investicija je nedovoljan. 3%. godini realno nije. posle po 15%. Sa predviđenim izvoznim ciljem (30% GDP-a u 2007. već u naredne tri godine (2004-2006) tekuća domaća štednja bi trebalo da od negativnih 3. opterećenje GDP-a je podignuto za oko 1. i na 7% u 2007-2009 ovaj se problem rešava. 8-5 meseci. Tekuća domaća štednja je još uvek negativna u 2003.Pitanje održivosti spoljnog duga je zaoštreno u odnosu na procene sa početka 2003. 50-8. stabilizaciju političkih i ekonomskih institucija i smanjenje rizika investiranja. 5 procentnih poena. Osim toga. Podizanje izvoznog cilja na 33% u 2007. i 35% u 2010. 70%) . Prema prikazanom bilansu. 2% u odnosu na GDP postane pozitivna i zahvati 3. što znači da se deo prispelog kapitala iz inostranstva odliva u potrošnju. godine zbog nižeg nivoa GDP-a u 2003. i 2004. startni formirani nivo potrošnje je dominantan u strukturi ukupne tražnje. na 6% u 2006. kao čvrstu pretpostavku. Izvoz bi u ovoj varijanti rastao (u dolarima) oko 20% u 2006-7. ali je tada nedostajuće pokriće u prilivu kapitala reda veličine 400 miliona dolara godišnje. i procenjenog nižeg nivoa u naredne dve godine i zbog podbačaja izvoza u 2003. Sada se u kritičnim godinama stopa servisiranja duga penje na kritičnu granicu. ) stopa servisiranja duga u 2007-9 je u zoni 25-26%. i na 40% GDP-a u 2010. opterećenost GDP-a se kreće od 7. godini. . resilo bi problem stope servisiranja duga. ili je tek neznatno veće nego u prethodnoj godini. Ovaj pomak iz sadašnje perspektive može izgledati neostvariv. I jedno i drugo zahteva. da bi ukupan bilans bio zatvoren. a procene govore da investiranje u 2003. Nedostajući kapital u platnom bilansu se može pokriti odgovarajućim povećanjem SDI. ali ne i opterećenja GDP-a otplatama.

) U tom slučaju bi se donekle uskladio rast lične potrošnje sa rastom GDP-a. ) Aktiviranje domaće štednje u predstojećem investicionom ciklusu zahteva iste ili slične preduslove kao kad je reč o SDI. Nadalje.Postavlja se pitanje. Institucionalne i regulatorne reforme u finansijskom sektoru se moraju ubrzati jer će on. Restrukturisanje javnih preduzeća je u tom pogledu neizbežno. šta je mogući supstitutivni izvor investicionog kapitala koji bi sagledani bilans investicija i štednje učinio realnijim u pogledu dinamike bruto domaće (tekuće) štednje. (2) Druga grupa uslova direktno je povezana sa propulzijom generisanja domaće štednje i aktiviranja tezaurisane štednje. Pitanje proporcija u ukupnoj budžetskoj potrošnji je takođe otvoreno kao i pitanje budućeg funkcionisanja javnih fondova. svojom niskom efikasnošću. U ekstremnom slučaju bi nova kriza u ovom sektora mogla dovesti do odliva domaće štednje. Ovi uslovi se svode na reforme javnog sektora u delu koji se odnosi na redukciju udela ukupne javne potrošnje u GDP-u. razvoja integralnog tržišta sa ciljem bitnog povećanja sigurnosti uloženog kapitala. . (Procene ove štednje se kreću od 2. (Karakter priliva iz tezaurisane štednje je isti kao i kada je reč o inostranom prilivu kapitala. Dve su grupe uslova: (1) Prva grupa uslova tiče se ubrzanja reformi sistema. usporila bi se dinamika tekuće štednje. kao i sa delimičnim investicionim usmeravanjem onog dela SDI po osnovu privatizacije kojim disponira država. 5 milijardi do 4 milijarde evra. a kapitalni priliv u platnobilansnim projekcijama učinio obilnijim. povećanje efikasnosti finansijskog sektora u smislu smanjivanja troškova posredovanja i povećanja efikasnosti alokacije štednje postaje uslov za aktiviranje održiveg nivoa agregatne domaće štednje. Ono što je jednostavno u bilansnim projekcijama uzeti u obzir jeste aktiviranje tzv. tezaurisane štednje stanovništva. postati ograničenje privrednog rasta.

5. 5 Nagli pad SDI u zemlje proširenja EU u 2003.
Nalazi ankete 500 globalnih investitora poklapaju se sa rezultatima analize ekonomskih i poslovnih trendova i predviđanja za strane direktne investicije (SDI) koje je sproveo Economist Intelligence Unit (EIU) *. Ova anketa pokazuje da će istočno-evropske zemlje članice EU biti u gubitku u odnosu na Aziju kao omiljenu destinaciju za SDI. Zemlje proširenja su u najvećoj meri već iskoristile investicione koristi od integracije. Dalje pozitivne promene poslovnih sredina vezane za članstvo od 1. maja biće male. Moguće dodatno umanjenje poslovnog rizika (barem kod malih investitora) i uticaj punog pristupa zajedničkom tržištu na SDI delovaće kao protivteža posledicama većih zarada, prihvatanju aspekata pravila EU koja ograničavaju poslovanje kao i mogućnost usporavanja procesa reformi nakon proširenja. Nove istočno-evropske zemlje članice će morati naporno da rade kako bi ostale privlačne za strane investitore, poboljšale svoje poslovne sredine i održale konkurentnost. Zemlje proširenja su privukle oko 158 milijardi dolara direktnih stranih investicija između 1990. i 2003, više od 60% ukupne količine SDI koje su pristigle u 27 tranzicionih ekonomija istočne Evrope. Ipak, 2003. priliv SDI u ove zemlje se više nego prepolovio na 11, 4 milijarde dolara od najveće dostignute količine od 23, 6 milijardi dolara u 2002. Priliv u druge delove istočne Evrope se održao, što pokazuje da je ovaj proces tek u povoju, koji će se tek zahuktati relokacijom nekih jeftinijih aktivnosti dalje na istok.

* World investment prospects 2004, izveštaj Economic Intelligence Unit-a

Došlo je do kolapsa u prilivu SDI u Češkoj, Slovačkoj, Sloveniji i Litvaniji u 2003. Nije jedini razlog opadanja SDI, glomaznost velikih privatizacija i odugovlačenje u prodaji preostale državne imovine 2003. Priliv u 2003. je bio takođe dosta ispod prosečnog godišnjeg priliva SDI u zemlje proširenja između 1995-2002 od 14, 2 milijarde dolara. Ulaganja u sasvim nove poduhvate su takođe zatajila. Nagli pad u prilivu SDI u zemlje proširenja u 2003. takođe može da se shvati kao najava trenda koji će dovesti do trajnog pomeranja geografske distribucije SDI u istočnoj Evropi. Očekuje se da će se priliv SDI na srednji rok u nove zemlje članice EU oporaviti od depresije iz 2003. Zdrave poslovne sredine će nastaviti da preferiraju zemlje proširenja od mnogih novonastalih tržišta. Njihova lokacija daje ovim zemljama trajnu prednost nad južnim članicama EU kao što su Grčka, Portugal i Španija. Ipak, mogućnosti za privatizaciju u većini zemalja proširenja su se stanjile i značajna povećanja plata proteklih godina su umanjila nekadašnje konkurentne prednosti. Ovo poslednje nije nadoknađeno dovoljno brzim prelazom na proizvodnju sa većom dodatnom vrednošću koja je manje osetljiva na cenu radne snage. Za zemlje proširenja opasnost od odliva onih oblika SDI koje su osetljive na cenu u još jeftinije zemlje je veća od bilo kakvog obećanja većeg premeštanja investicija sa Zapada u ove zemlje. Zemlje proširenja su već stekle slobodan tržišni pristup EU pre samog članstva (ključni faktor kod donošenja odluka u vezi sa SDI) . Dalja liberalizacija nakon članstva biće relativno mala. Članstvo u evro zoni će najverovatnije dati novi značajni podstrek za DSI u regionu, ali ovo je kratkoročna mogućnost samo za zemlje Baltika. Pripreme za priključenje EU su delovale kao "oslonac" za poslovno orijentisane reforme, ali će dobijanje članstva ukloniti mnogo discipline u kreiranju poslovne politike.

Harmonizacija EU nameće značajan trošak sredstava, dok mnogi propisi EU smanjuju fleksibilnost i nameću pozamašan trošak za kompanije. Članstvo u EU takođe zahteva uklanjanje posebnih pogodnosti za strana ulaganja. Želja za članstvom u EMU i nominalna konvergentnost će možda ići na račun stope prave konvergentnosti u skorije vreme. Stvarni porast vrednosti valuta će odvratiti neke direktne investitore. Postoji opasnost da članstvo u EU i razočaranost rezultatima, naročito kratkoročno, možda podstakne nezadovoljstvo i populizam širom regiona. Politički sistemi zemalja proširenja su sada najverovatnije dovoljno stabilni da se odupru ovim izazovima, ali jedna vrsta političkog rizika koja, činilo se nestala iz regiona, se ponovo pojavila. Pod uslovom da postoji visok stepen pristupa tržištu putem liberalizacije trgovine, ne postoje sigurni dokazi da bilo kakav dalji nezavisni uticaj EU proširenja kao takvog na DSI može da se izdvoji. Ranija proširenja ukazuju na samo slabu povezanost proširenja i SDI. Uprkos najavama masovne relokacije stranih investicija u nove članice EU, priliv SDI u istočnu Evropu je mali u odnosu na priliv u EU-15 i ostaće takav pošto priliv u razvijene zemlje dominira globalnim SDI. U proteklih pet godina, od 1999. do 2003. , priliv SDI u zemlje proširenja iznosio je manje od 4% ukupnog priliva SDI u EU-15 u toku istog perioda. Predviđen priliv u zemlje proširenja 2004. -2008. predstava manje od 5% ukupno predviđenog priliva SDI u EU-25 u tom periodu. Male baltičke ekonomije rastu veoma brzo i kod takvih malih ekonomija nekoliko velikih poslovnih dogovora može da ima ogroman uticaj. Slovačka je nedavno ubrzala reforme a što je još važnije održava mnogo niže plate od ostatka centralne Evrope i postaje regionalni centar automotorne industrije. To će najverovatnije pomoći da se održi priliv SDI na visokom nivou u nekoliko narednih godina. Najveći potencijalni problemi pogađaju najveće tri zemlje - Mađarsku, Poljsku i Češku.

Prosečni godišnji priliv SDI u zemlje proširenja u 2004 - 2008. se predviđa da će biti oko 20 milijardi dolara. Očekuje se da će SDI dostići vrhunac 2005 - 06. sa okončanjem nekih velikih neisplaćenih privatizacija. Posle toga investicijama će dominirati ponovo uložene zarade i nastavak investicija postojećih SDI poduhvata. Udeo zemalja proširenja u istočno-evropskom regionalnom zbiru se očekuje da opadne ispod 50% u poređenju sa udelom od skoro dve trećine u periodu pre 2003. Ekonomije Balkana i zemalja ZND poput Ukrajine i naročito Rusije će povećati svoj udeo u regionalnim SDI. Cena radne snage je sada manja prednost nego u prošlosti kod većine zemalja proširenja, iako je to i dalje jedan faktor koji je važan za SDI. Zarade su i dalje dosta ispod zapadnoevropskog prošeka, ali i dalje dosta iznad nivoa mnogih drugih novih tržišnih destinacija u istočnoj Evropi i Aziji. Predviđene SDI za zemlje proširenja bile bi 25-33% veće ako bi cena zarade ostala pri jeftinijem kraju raspona plata istočne Evrope (prošek, tj. srednja, mesečna bruto zarada od 300 ili 400 dolara u poređenju sa oko 600 dolara u zemljama proširenja) . Tako je procenjeni gubitak, ili skretanje, potencijalnih investicija mogao da bude značajan. Među kompanijama koje je anketirao Economist Intelligence Unit, u prošeku 10% njihovih ukupnih SDI u proteklih pet godina su odlazile u istočnu Evropu. Ovaj procenat se malo povećao na 11% za planirane ukupne investicije od strane ovih kompanija preko narednih pet godina. Anketa pokazuje da istočno-evropske zemlje proširenja gube poziciju u odnosu na Aziju kao omiljenu destinaciju za SDI čak i mnogo više nego što se moglo očekivati s obzirom na cenu radne snage i korišćenje sekundarnih kompanija. Nove članice EU čak su izgubile trku sa Indijom po pitanju obučenost radne snage i što je podjednako iznenađujuće sa Kinom po pitanju lokacija za istraživanje i razvoj proizvoda. Po kriterijumu novih potrošača i poslovnih tržišta i mogućnosti nalaženja poslovnih partnera, nove članice se čine umereno privlačnim. Kriterijum mogućnosti vlasništva je jedini po kome se nove članice veoma visoko kotiraju.

Tabela 12. Analize i prognoze Foruma stranih investitora

1997.

1998. 2, 5 3, 6 29, 8 25, 4 7, 4 2. 711 4. 335 -590 -4, 8 9. 422 77, 4 0, 9 10, 5 9, 3 101

1999. -21, 9 -23, 1 42, 4 25, 5 5, 6 1. 571 3. 089 -716 -5, 2 10. 071 72, 9 1, 0 11, 7 11, 1 105

2000. 5, 0 10, 9 75, 7 26, 8 0, 9 2. 080 4. 015 -660 -6, 0 12. 337 111, 9 1, 5 34, 9 97, 5 27

2001. 5, 5 0, 0 88, 9 27, 9 1, 4 2. 235 5. 398 -1. 249 -9, 7 13. 335 103, 2 2, 7 59, 4 66, 7 184

2002. 4, 0 1, 7 19, 5 31, 2 4, 5 2. 549 6. 680 -2. 121 -12, 7 12. 500 75, 2 4, 0 60, 5 63, 9 594

Prognoze
2003. 1, 5 -3, 0 11, 7 32, 0 4, 5 2. 202 6. 447 -2. 007 -11, 1 12. 180 69, 4 5, 4 65, 3 57, 4 1. 016 2004. 1, 5 2, 0 7, 5 32, 0 4, 5 2. 240 6. 280 -1. 780 -9, 9 12. 000 66, 9 5, 2 70, 0 56, 0 400 2005. 2, 0 2, 5 6, 0 32, 0 4, 0 2. 540 6. 560 -1. 600 -9, 3 12. 600 69, 6 5, 0 75, 0 60, 0 48

Promena od prethodne godine u % 7, 4 BDP 9, 5 Industrijska proizvodnja Cene na malo (godišnji prosek) 21, 6 25, 5 Nezaposlenost (god. prosek) 8, 3 Budžetski deficit (u % BDP-a) U milionima evra 2. Izvoz Uvoz Tekući bilans Tekući bilans (u % BDP-a) Spoljni dug Spoljni dug (u % BDP-a) Pokrivenost uvoza u mesecima Prosečni kurs dinara prema evru Prosečni kurs dinara prema dolaru SDI
431 3. 815 -1. 128 -7, 7 8. 617 59, 0 1, 3 6, 5 5, 7 653

Prema istoj analizi. Srbija i Crna Gora nalazi se na 14. Češka 5 milijardi. Visoko učešće direktnih stranih investicija u društvenom proizvodu kreiralo je konkurentnu privredu. među kojima i malo lokalno tržište. Prema analizi. 3 milijarde. procenjuju da će u petogodišnjem razdoblju (2003-2007) najviše direktnih investicija privući Rusija . Privredni prostor Rusije privukao je milijardu i po dolara stranih ulaganja. godine. poštivanja ugovora. nalme.7. Studija predviđa kako će se razvijati poslovna klima u zemljama u tranziciji u narednih pet godina. pokazuje izveštaj londonskog Economist Intelligence Unit-a. 3 milijardi. Subjektivni faktor je da "investitori ne idu samo za činjenicama već i za slikom. Stručnjaci Svetske banke.9. vladavine zakona. 4 milijardi. Te prednosti uspele su da nadomeste komparativne nedostatke estonske ekonomije. prati ga Moskva s 2. kao i prirodni uslovi u pojedinim zemljama. pored čvrste makroekonomske politike. za predstavom koju imaju o nekoj zemlji". ima transparentan poreski sistem. I projekcije budućih kretanja ostaju u sličnom pravcu. jer su prekogranične investicije mađarskih preduzeća za 351 milion dolara veće od ulaganja stranog novca u toj zemlji. Trendovi se bitno ne razlikuju ni u prvoj polovini ove godine. a možda i prebacio? Prepreke intenzivnijem investiranju i razvoju su objektivne i subjektivne. do 2007. glavne prednosti tih zemalja su jeftina. mestu. perspektivna tržišta. ali dobro obučena radna snaga. Poslovni Prag je i dalje na čelu s dve milijarde i 333 miliona dolara.5. Poljska . 6 Poslovna klima u zemljama u tranziciji U Češkoj su prošle godine strane direktne investicije premašile šest milijardi dolara. dok se naši potencijali kreću oko 850 miliona dolara. sigurnosti i bezbednosti". Objektivne se svode na činjenicu da "investitori imaju velika očekivanja u smislu ekonomske stabilnosti. . efikasan pravni sistem i vrlo liberalizovane režime spoljne trgovine i inostranih ulaganja. Stanje nužno da bi se ovaj rezultat ostvario. Analize pokazuju da Estonija. Estonija će imati jednu od najprivlačnijih poslovnih klima između 27 zemalja u tranziciji u Istočnoj Evropi u periodu od 2003. dok se Budimpešta pretvorila u neto izvoznika kapitala.

godine iznosio ukupno 13. Padom investicija najviše su pogođene i države u Africi. Glavni uzroci za globalno opadanje investicija. što je više nego upola manje u odnosu na 1. "investicije sa ledine" (engl. 1 Porast investicija Nakon reintegracije naše zemlje u većinu svetskih i regionalnih organizacija i inicijativa. Iako je to manje od sume koja je u periodu od januara do juna prethodne godine ušla u zemlje u tranziciji (15. 49 milijardi dolara) . 6. su recesije u najjačim svetskim privredama . uspostavljanjem povoljnijeg makroekonomskog okruženja. već da u našu zemlju prenesu tehnološka i upravljačka znanja. kao i "ponovnim" otpočinjanjem procesa privatizacije. godini. 392 milijarde dolara investicija u 2000. Japana i Evropske unije. što dovodi u sumnju mogućnost ostvarivanja ranije planiranog "milenijumskog razvoja". kako bi omogućili razvoj proizvodnje i podizanje nivoa usluga za potrebe domaćeg. Podaci Economist Intelligence Unit-a govore da je priliv SDI u zemlje u tranziciji za prvu polovinu 2003. 83 milijarde dolara.5. analitičari Economist Intelligence Unit-a ocenjuju ovaj rezultat kao impresivan. značajno je porastao interes firmi i banaka iz EU da investiraju u našu zemlju. južnoj Americi i Karibima.SAD-a. greenfield investments) budu dominantne u strukturi ulaganja. Ovde se pre svega radi o strateškim investitorima. među kojima je i SCG. . idu trendom porasta. Pravi efekti stranih direktnih investicija će se osetiti tek onog trenutka kada tzv. ali i šireg stranog tržišta. SDI u zemljama srednje i istočne Evrope. Uprkos nastavku globalnog trenda opadanja nivoa stranih direktnih investicija koje su u svetu prošle godine iznosile 651 milijardu dolara. koji ne žele samo da zarade na razlici između kupovne i prodajne cene. a Studija Economist Intelligence Unit-a predviđa da će se taj trend i dalje nastaviti.

ukupan priliv SDI u tim državama svakako nije pravilno raspoređen rneđu njima. 3 milijarde dolara u prvih šest meseci 2003. 1%. najmanji priliv su u prvoj polovini prošle godine imale najrazvijenije ekonomije među 27 zemalja u tranziciji . značajan rast ostvarila je Rusija. 7 Prelivanje SDI Prema podacima Economist Intelligence Unit prosečan realni rast BDP-a u zemljama u tranziciji prošle 2003. iako još nije poznato kada će se priključiti Uniji. Jedini izuzetak je Hrvatska. . Takođe se može očekivati da će se smanjiti razlika između država istočne i centralne Evrope i Baltičkih zemalja u tranziciji. nego što je investicija stiglo u tu zemlju. No. koja je uvećala priliv SDI (2. u odnosu na 1. Rusija je ujedno i na prvom mestu na lestvici po prosečnom očekivanom prilivu SDI od 2003. Sa druge strane.kada je o SDI reč. 5 milijardi dolara u istom periodu prethodne godine) . Poljska. 8 procentnih poena više od prosečnog rasta u 2002. Mađarske kompanije su više ulagale u druge države. godini. Što se tiče Balkana. ocenjen je kao region u kome se očekuje najintenzivniji napredak u srednjoročnom periodu. Studija Economist Intelligence Unit-a pokazuje da se među liderima u sprovođenju reformi nalaze zemlje u tranziciji koje su od skoro priključene EU. Tako. na primer. što je za 0. koja se nalazi na devetom mestu. godine je iznosio 5.5. Mađarska i Slovenija.Češka. tako daje ta država "u minusu" 351 milion dolara . do 2007 godine.

11 0. 19 4. 19 4. 33 7. 95 3. 61 4. 21 3. 94 3. 51 3. 46 5. 76 4. 18 0. 86 0. 15 3. 45 0. 50 5. 65 4. 75 6. 34 5. 47 4. 71 5. 14 4. 66 4. 26 5. 14 7. 50 6. 99 4. 75 1. 89 0. 78 1. 26 1. 24 0. Rezultat (od 1 do 10) 6. Poslovno okruženje u zemljama u tranziciji 20032007. 76 0. 45 4. 53 0. 33 0. 58 2. 71 1. 19 7. 22 4. 27 0. 44 5. 79 0. 87 0. 53 6. 45 5. 86 5. 57 6. 19 5. 92 3. 81 0. 27 3. 27 3. 27 6. 16 7. 66 3. 44 4. 81 0. 93 4. 03 6. 19 7. 62 0. 38 0. 08 4. 74 0. 81 5. 16 5. 23 4. 89 6.Tabela 13. 80 0. 37 6. Rezultat (od 1 do 10) 7. 79 0. 31 5. 44 0. 30 6. 95 4. 57 7. 49 5. 89 19982002/20032007 Pozicija 1 3 2 5 4 6 7 8 10 9 15 14 12 25 11 13 18 16 17 19 21 20 22 23 26 24 27 -č Promena u rezultatu 0. 05 0. 80 Promena u poziciji 0 1 -1 1 -1 0 0 0 1 -1 4 2 -1 11 -4 -3 1 -2 -2 -1 0 -2 -1 -1 1 -2 0 - Estonija Češka Mađarska Slovenija Poljska Litvanija Letonija Slovačka Hrvatska Bugarska Rusija Rumunija Kazahstan SCG Jermenija Makedonija Ukrajina Azerbejdžan Albanija Moldavija Gruzija BiH Kirgizija Belorusija Tadžikistan Uzbekistan Turkmenistan PROSEK . 77 4. 68 Pozicija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 - 19982002. 69 0.

2. sa Hrvatskom. godini. 276 238 425 350 203 177 60 371 242 180 616 470 2003. Priliv stranih direktnih investicija (u mil. 6. Zemlje ovog regiona imaju vrlo različite stepene razvoja i životnog standarda. Međutim neophodno je da načine značajniji napredak i na polju velike privatizacije. dok je inflacija na ispod 5%. 011 574 542 527 503 452 282 255 243 125 84 -351 *u tabeli je 14 od 27 zemalja Evropska Komisija je 23. sadrži pregled postignutog makroekonomskog i strukturalnog razvoja zemalja regiona. 333 2. pristupu MSP finansijskim sredstvima. 5 2. januara 2004. Izveštaj "Zapadni Balkan u tranziciji" je pripremljen od strane Generalnog Direktora za ekonomske i finansijske poslove Komisije i kao i prethodnih godina. . objavila izvještaj u kojem stoji da su zemlje Zapadnog Balkana ostvarile dobre ekonomske performanse u 2003.Tabela 14. 3 2. Zemlje ovog regiona su načinile neke korake napred u procesu reformi tržišno orijentisane ekonomije posebno na polju male privatizacije i liberalizacije trgovine. 084 1. koja je daleko iznad proseka ostalih zemalja. januar –jun) Češka Rusija Poljska Ukrajina Rumunija Bugarska Slovačka Estonija Belorusija Litvanija Letonija SCG Slovenija Mađarska 2002. godini dostigle iznos od oko 3 milijarde evra. reformi javne administracije i upravljanja javnim finansijama. Procenjuje se da su strane direktne investicije u zemlje Zapadnog Balkana u 2003. Rast BDP-a se procenjuje na nešto iznad 4%. uspostavljanju transparentnog legalnog sistema. vladavini zakona. kao i promociji okruženja pogodnog za biznis. $.

4 7.Tabela 15. 47 2. -2007. 35 890 850 840 800 800 610 430 370 300 290 200 190 190 180 120 110 60 30 . 1 2. $ Rusija Poljska Češka Kazahstan Azerbejdžan Slovačka Rumunija Mađarska Hrvatska Litvanija SCG Bugarska Slovenija Ukrajina Letonija Estonija Belorusija Albanija Makedonija Jermenija Gruzija Turkmenistan BiH Moldavija Uzbekistan Kirgizija Tadžikistan 9. 3 5 2. u mil. 8 1. 77 1. 1 1. Procena godišnjeg priliva stranih direktnih investicija od 2003.

sa Hrvatskom u jasnom vodstvu. dok je trgovinski deficit dostigao iznos od 28% od BDP-a.Najznačajnije tačke ovog izveštaja su: Zapadni Balkan je u 2003. nešto iznad 4% već četvrtu godinu za redom. kao i poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća finansijskim sredstvima. Još jedno područje u kojem je postignut značajan napredak je liberalizacija trgovine. godini. zadržavajući pozitivan trend fiskalne konsolidacije od 2000. Iako su zemlje ovog regiona načinile neke korake napred u procesu tržišno orijentisanih reformi i približavanja EU standardima. godinu se procenjuje na oko 4% od BDP-a. 4% regionalnog BDP-a. Spoljne nejednakosti ostaju velike u svim zemljama Zapadnog Balkana. Poštivanje vladavine zakona i uspostavljanje transparentnog legalnog sistema i njegove primene ostaju ključni uslovi za promociju okruženja pogodnog za bizinis. neophodno je načiniti još neke korake kako bi se postigao značajniji napredak u cilju uspostavljanja privlačnog okruženja za ulaganje i održiv rast. godini. neophodno je da napravi dalji napredak. godini bila ispod 5% po prvi put od dezintegracije bivše Jugoslavije (sa 29% u 2001. Javne finansije su se nešto malo popravile u 2003. Prošek deficita vlada u regionu za 2003. Područja u kojima se treba postići napredak su završetak procesa privatizacije državnih ili društvenih preduzeća. Napredak je postignut na polju privatizacije MSP. godine. što iznosi oko 130 evra per capita ili 5. Inflacija nastavlja da opada i procijenjuje se da je u 2003. reforma javne administracije i upravljanja javnim finansijama. godini) . Strane direktne investicije u zemlje Zapadnog Balkana se procenjuju na oko 3 milijarde evra u 2003. godini postigao dobre ekonomske performanse sa BDP-om. . koja je gotovo završena u većini zemalja i nastavlja se u Srbiji i Crnoj Gori. Međutim. Za čitav region procenjuje se daje deficit bio oko 8% od BDP-a. Reforma katastra i jasno definisanje vlasničkih prava nad zemljištem su još uvek otvorena pitanja u većini zemalja regiona. i 7% u 2002.

Svetsko tržište u istorijskim uslovima globalizacije Specifičnosti savremenog svetskog tržišta Novi ekonomski poredak i svetsko tržište Funkcionisanje svetskog tržišta u globalnoj svetskoj privredi Perspektive procesa globalizacije . Globalizacija i svetsko tržište 1. 2.II. 5. 4. 3.

1 Ideje. domaćih političkih ciljeva i ekonomskih ograničenja.1. Iza osnovnog neslaganja da li globalizacija vodi ekonomskim krizama ili bržem ekonomskom rastu i konvergenciji. finansijske institucije. prava globalna privreda je ona koju kontrolišu TNK-e. . široko je prisutna pretpostavka da se pod njenim pritiskom uloga države umanjuje. John Stuart Mill.Adam Smith. Marks. koja funkcioniše na svetskim tržištima nezavisno od nacionalnih granica. Precizno govoreći. lako postoji opšta saglasnost da ekonomska aktivnost ima tendenciju da se širi izvan inicijalnog nacionalnog okruženja. istorijske tendencije globalizacije i svetsko tržište Ideje globalizacije imaju impresivno intelektualno poreklo. John Mavnard Keynes. a u pravoj globalnoj privredi postaje nevažna. Time globalna privreda nije privukla onoliku pažnju koju zaslužuje. Bitno je ukazati i na nedovoljno razmatranje globalizacije uprkos činjenici da ova identifikuje proces u kome proizvodne i finansijske strukture postaju međupovezane rastućim brojem međunarodnih transakcija. sa najistaknutijim predstavnicima .kao završnu etapu ekonomske integracije. kreirajući međunarodnu podelu rada u kojoj stvaranje nacionalnog bogatstva sve više zavisi od ekonomskih transaktora u drugim zemljama . ne uspevši da konstruiše jedinstveno teorijsko objašnjenje šta vodi globalizaciji i kuda ona možda vodi. a blisko je povezana sa liberalizacijom domaćih i međunarodnih tokova. Hecksher i Ohlin. Globalizacija se često koristi kao sinonim za veću otvorenost. Svetsko tržište u istorijskim uslovima globalizacije 1. većina savremenih istraživača se ne slaže u opisu procesa globalizacije.

D. konvertibilnosti valuta i preuzimanja finansijskog vodstva od strane Velike Britanije podsticali su krupne i relativno stabilne međunarodne tokove kapitala. Kraj ovog perioda globalne integracije bio je iznenadan i neočekivan. Autori zaključuju sledeće: 1. zapravo. koji su dopunili trgovinske. J.1913. kao rezultat egzogenih političkih i vojnih šokova. and F. Inc. 2. sadašnji režim se vidi kao povratak liberalnom međunarodnom poretku koji je postojao pre 1914. 4. Warner važnim člankom široko odbranjuju ovaj argumen. U dvadesetom jubilarnom izdanju "Brookings Papers". velikim delom. B. o periodu konvergencije kada siromašnije privrede rastu brže od jačih zahvaljujući. Prantice – Hall. brzom izvoznom rastu. To je vreme uzleta i mnogih ZUR. kao i da prva polovina ovog veka do I svetskog rata možda sadrži neke korisne pouke za razumevanje savremenog talasa globalizacije. širenje kapitalističkih institucija.Daljom razradom ove teme steklo se ekonomsko priznanje da globalna integracija nije nova karakteristika svetske privrede. * Sachs J. slobodne trgovine i kapitalnih tokova dalo je novi impuls rastu trgovine. Sachs i A. godine a bio prekinut sa dva svetska rata. Radi se. godine niske carinske barijere i prodor tehnologije u saobraćaju i komunikacijama stimulisali su rast izvoza i povećanje udela u trgovini. Od 1860. Larraln (1993) : Macroeconomics in the global Economy. Pri tome. . Obuhvatajući celokupnu svetsku privredu. Prihvatanje odgovarajućih legalnih institucija u većem broju zemalja uporedo sa širenjem zlatnog standarda. Industrijalizacija se rapidno širila izvan jezgra privreda Severnog Atlantika. * Njihova rasprava vezana je za period 1870 . 3.

5 7. 5 Zapadna Evropa 13. 7 6. 8 9. Postojale su. odlikuje se rapidnim rastom međunarodne razmene. posebno u domenu rasta i konvergencije. 6 14. 2 14. 0 6. 2 7. 4 5. 8 10. Pri tom.Kako Sachs i Warner zaključuju. 1870-1992 1870 1890 1913 1929 1938 1950 1970 1992 Zap. 9%) . 9 18.Zapadnu Evropu. 11.. ukazuju da ovo uobličavanje. će zavisiti od odgovarajućih političkih izbora. 9 9. 7 3. zemlje . razv. znatne oscilacije oko ovog trenda po pojedinim zemljama. svetska privreda krajem XX-tog veka u mnogome liči na onu krajem XIX-tog veka. 2 Trendovi u međunarodnoj proizvodnji i finansijama pre 1914. 7 Japan 5. 4 21. Kanadu. 1 12. 5%) ) . 4 17. 5%. koji nije bio nadmašen sve do 1970-tih. 1. 0 3. 1992. 7 8. dok je zabeležen rast proizvodnje od 2. 5 13. 1 13.Ova grupa uključuje . 7 12. Robni izvoz kao procenat BDP. To je rezultiralo u stabilnom povećanju udela robnog izvoza u GDP dostižući visok nivo 1913. 6 13. . 4 6. 3 SAD 5. Novi Zeland i Japan. 8 4. 8 1. naravno. a proizvodnje nešto niži (2. koji bi trebalo da budu orjentisani programu brze i sveobuhvatne liberalizacije u oblasti trgovine. godine Period 1870-1913. Australiju. 7% (Agnus Maddison procenjuje da je godišnji rast trgovine bio nešto viši (3. 0 7. kapitalnih tokova i stranih direktnih investicija (SDI) . sa prosečnom godišnjom stopom od 3. Tabela 13. Uobličavanje globalnog kapitalističkog sistema privlači gotovo sve regije sveta u sporazum o otvorenoj trgovini i institucionalnoj usklađenosti. SAD. 8 6. Izvor:OECO. 9 14.. .

Takođe su postojale razlike među zemljama u maksimumu otvorenosti. Varijacije između zemalja i varijacije tokom vremena ukazuju na neodrživost ideje o trajnom i opštem procesu "trade-led" integracije tokom ovog perioda. Treba uočiti da je do I svetskog rata došlo do rasta protekcionizma. posle dobijanja autonomije vođenja carinske politike krajem XIX-tog veka. ali uglavnom ograničen na Evropu (Tabela 14) . Japan. najviše se ukazuje na trgovinsku liberalizaciju prisutnu u ovom periodu. Holandije i Švajcarske. SAD je uvoznom supstitucijom otpočela industrijalizaciju. posebno u Istočnoj Aziji) . a najviša oko 60%) . SAD (i Kanada) dostižu ga oko 1900. na snazi od 1866. do 1883. poput Belgije. Pri tome. a potom blago opada u godinama koje su prethodile I svetskom ratu. Analizirajući sile koje dominiraju međunarodnom razmenom. posebno za manje i otvorenije privrede. Italije (ova manja grupa izvozno orjentisanih novoindustrijalizovanih zemalja ima nekih sličnosti sa današnjim novo industrijalizovanim zemljama. takođe traži carinsku zaštitu svojih mladih industrija. Opadanje trgovinskih barijera postalo je opšti trend oko 1860 (između ostalog i kao rezultat uvođenja klauzule najpovlašćenije nacije) . Carinska tarifa. podržavajući povišenje carinskih barijera. godine predviđala je prosečne uvozne carine 45% za industrijsku robu (najniža stopa carine bila je oko 25%. . imale su znatno viši stepen otvorenosti od većih evropskih ekonomija poput Francuske. prosečne carine kriju činjenicu da su specifične industrije imale mnogo viši stepen zaštite. iako je razmena bila nesumnjivo važna pojava tokom poslednjih godina XIX-tog veka. Japan nije dostigao svoj maksimum sve do 1929.Grupa manjih "super-trgovinskih privreda". .

i 1913. Autori ukazuju da je. Bila je. Obim zaštite. U svetskoj trgovini dominirale su intra-evropska trgovina Evrope sa prekomorskim oblastima. 1992. Evropa je učestvovala sa 66. . onda razvijeni svet je mogao biti okarakterisan kao "okean liberalizma sa ostrvima protekcionizma". (sa odgovarajućim porastom udela Severne Amerike) . I po ostvarivanju ideje nezavisnosti (mada prividne) zapadni pritisak je nametnuo većini sporazume o eliminaciji carina i poreza.Tabela 14. u dosta slučajeva. posebno Brazil. No. Ako do 1913. posebno u britanskim kolonijama) . i 1890. Svi ovi sporazumi su otvorili tržišta britanskoj i evropskoj industrijskoj robi. necarinska ograničenja su igrala važnu ulogu. otvorenost za razmenu direktna posledica kolonijalne vladavine sa opštim principom slobode raspolaganja svim dobrima od strane kolonijalnog moćnika (ipak. zapravo. oktobra 1913. oktobra 1913. odnosno poreska regulativa pod kojom ni jedna vrsta poreza nije mogla da se poveća iznad 5% uvozne vrednosti. 1875. okrenuo se prema više protekcionističkim politikama. između 1870. 9% u ukupnoj razmeni na početku ovog perioda. godine većina Latino-Američkih zemalja. 1875 15-20 9-10 15-20 12-15 4-6 8-10 15-20 15-20 3-5 4-6 3-5 0 40-50 -25% 1913 18-20 9 14 20-21 13 18-20 84 34-41 20-25 8-9 4 0 44a b-Posle 9. godine Prosečan nivo carina industrijske robe Austro-Ugarska Belgija Danska Francuska Nemačka Italija Rusija Spanija Švedska Švajcarska Holandija Ujedinjeno Kraljevstvo SAD a-Posle 9. a sa 62% tokom 1913. primenjivana "petoprocentna vladavina". trgovinska politika razvijenog sveta najbolje opisana kao "ostrva liberalizma okružena morem protekcionizma". kao sredstvu unapređenja svoje industrijalizacije. Svi proizvodi 1913 18-23 6-14 9 18-24 12-17 17-25 73 37 16-28 7-11 3 0 33b -25% Izvor:OECD.

5 Izvor: OECD. 4 34. 9 71. Druge zemlje sa severa mnogo su više međusobno trgovale. 2 53. 5 62 63. 2 Udeo u svetskom izvozu Ujed. 8 53. koje je izvozilo industrijske. 9 68. 37.Činjenica da trgovina primarnim proizvodima je nastavila da dominira u svetskoj trgovini. . povezivala najbogatije delove svetske privrede. se čini da međunarodna trgovina do pred I svetski rat je u velikom stepenu. 1 21. blizu 40% ukupne svetske razmene se odigravalo između evropskih privreda. 5% u 1913. godini) . Velikim delom ova razmena je bila u primarnim proizvodima. Ukoliko se uključe sve industrijske ekonomije cifra raste na 60%. Time. Industrijski izvoz — udeo u ukupnom izvozu 76. 6 57. To je bio pre izuzetak nego pravilo. sa nešto bržim rastom od industrijske razmene ukazuje na prevladavanje Severno-Južne razmene (udeo primarnih proizvoda u svetskoj trgovini je dostigao vrhunac od 68% krajem 1890-tih pre blagog pada na 62. a uvozilo primarne proizvode iz ZUR. Kraljevstvo Francuska Nemačka Druge zemlje zapadne Evrope SAD Razmena sa severom 22. 4 70. Robna i geografska kompozicija izvoza 1913. 4 15 22. 8 63. 1 Izvoz u druge industrijske ekonomije kao udeo u ukupnom izvozu 31. Ovo se posebno odnosi na Ujedinjeno Kraljevstvo. 1913. 8 12. 3 74. 1992. 7 49. Tabela 15.

Prema procenama. rast inostranih portfolio investicija prekoračio je rast trgovine. veku. ) prosečan godišnji odliv kapitala bio je oko 4% nacionalnog dohotka. Latinskoj Americi i Okeaniji sa Afrikom. Intra-firmska i intra-industrijska trgovina ukazuju na važnu pojavu internacionalizacije proizvodnje važne za razvoj u svetskoj privredi. Dok se važnost SDI za globalizaciju 19. akumuliranih tokom ovog perioda. stokovi SDI su premašili 9% svetskog autputa . dok druga polovina za druge napredne zemlje. Treba imati u vidu da veliki kapitalni tokovi. Brazil) bile su zastupljene u železnici i komunalnim uslugama. Raspoloživa evidencija ukazuje na značajan stepen integracije međunarodnih finansijskih tržišta. uloga međunarodnih finansija je široko diskutovana. Uzimajući u obzir visok nivo SDI. Iz. Ipak. i 1914. i 1913. veliki deo trgovine je bio intra-firmski. najrazvijenijih regiona sveta polovina svih zajmova bila je namenjena Aziji. industrijska međuzavisnost se povećava od sredine XIX veka. tekstilnoj. veka često ignoriše ili ne ističe . Između 1870. čini se neverovatnim da intra-industrijska trgovina nije bila prisutna tokom. U nekim zemljama domaćinima (npr. tih.pretežno u hemijskoj. Pri takvom nivou investicija. obim međunarodnih kapitalnih tokova je dostigao 5% BNP zemalja izvoznica kapitala. Do 1913.cifra koja nije nadmašena ni početkom 1990. dostižući zapanjujućih 9% krajem perioda) . sa rastom učešća Latinske Amerike i britanskih domiona sa 23% na 55%. posebno prema Latinskoj Americi su bili veoma neravnomerno raspoređeni većina je bila usmerena u najbogatije delove kontinenta (tokom ISSO-tih samo dve zemlje . Nešto preko 1/2 SDI je bilo direktno usmereno u primarni sektor tokom ovog perioda.No. Zapadna Evropa je bila glavni izvor tokom ovog perioda. Otkriće intra-industrijske trgovine nakon II svetskog rata često se označava kao glavna pramena u međunarodnoj podeli rada. Činjenica je da realociranje štednje iz kapitalno bogatih u oskudne zemlje jača razvojne izglede siromašnih. udeo usmeren ka Evropi i SAD se prepolovio sa 52% na 26% ukupnih. .Argentina i Urugvaj su učestvovale sa 60% u svim zajmovima odobrenim tom regionu) . Pri tome Britanija je bila najveći investitor (između 1870. Rastuća uloga FDI u industrijskom sektoru verovatno je supstitut u razmeni kao odgovor rastućim trgovinskim ograničenjima. započete ere globalizacije već u 19. metaloprerađivačkoj. dok u drugim (uključujući i Rusiju kao drugog primaoca iza SAD) u industriji . može se reći. SDI i proizvodnje. Argentina. tada.

i 1938. Između 1914. B. Međutim. Vredno je pažnje poređenje sa međuratnim periodom. Larraln (1993) : Macroeconomics in the global Economy. * Sachs J. MIT je da globalizacione tendencije nisu bile prisutne u vremenu između dva svetska rata. ) . ratna razaranja. i stokovi SDI su se značajno uvećali. politička podela sveta. iako na njemu od sredine osamdesetih dolazi do prave renesanse regionalizacije. Međunarodni tokovi kapitala (posebno) su bili visoko apsorbovani od strane najbogatijih i najdinamičnijih privreda. and F. Prantice – Hall.najdinamičnija industrija. Njihov razvoj je bio veoma neujednačen u geografskom i u sektorskom pogledu. D. * 2. situacija hladnog rata. danas u velikoj meri doprinosi i afirmacija svetskog tržišta i zakona robne privrede koji preko robe kao univerzalne svetske pojave deluje kao motorna poluga na ubrzanje razvoja proizvodnih snaga sveta i kao koheziona sila svetskog ekonomskog jedinstva. . Uzimajući u obzir dužu perspektivu. bila je najmanje globalizovana. lokalni ratovi. -1890. Prosečna godišnja stopa rasta trgovine je bila niža nego u neposredno prethodnom periodu. Sektorski .Internacionalna proizvodnja i finansijske aktivnosti su brzo evoluirale. postojala je veoma mala razlika u godišnjoj stopi rasta (u eri globalizacije i periodu 1913. dostižući dvostruko veći iznos (sa 14. 1 Svetsko tržište u funkciji izgradnje jedinstva svetske privrede Pedesetih godina na svetskom tržištu dolazi do pojave regionalizacije. -1950. . Pored toga. 4) . današnja se situacija u svetskoj privredi u mnogome razlikuje. No regionalizaciju danas ne treba shvatiti samo kao proces formiranja ekonomskih blokova. Inc. odnosno kao pandan multilateralizmu. 3 biliona $ na 26. ali osetno brža u odnosu na 1870. . Osnovni uzroci pojave regionalnih integracija su velike razlike u stepenu privredne razvijenosti. Pored navedenih uzroka integracionim procesima. Specifičnosti savremenog svetskog tržišta 2.

Na svetskoj pozornici se danas javlja i Kina. savremeni razvoj nauke i njena tehnička strana omogućili su da se prostorna dimenzija izuzme iz određenja tržišta. kao što je slučaj sa londonskom berzom. istorijski recidivi danas ukazuju da su se i pojedine svetske berze vezivale za mesta. Nalme. navedeni procesi predstavljaju samo prolaznu fazu kroz koju prolazi svetska privreda.regija": Zapadno Evropske. . njujorškom berzom i slično. Nalme. Nalme. Jedna od implikacija takvog stanja je i proces tranzicije zemalja socijalističkog lagera u tržišne oblike privređivanja. sa Japanom u centru.Trilaterizam se danas zasniva na formiranju triju "mega . pomenuta tri makroregiona se razlikuju međusobno u mnogim pogledima. Sve ove promene dovele su do toga da se danas pod svetskim tržištem podrazumeva sveukupnost odnosa ponude i tražnje. s obzirom da se na svetskoj pozornici pojavljuje proces globalizacije svetske privrede. i u odnosu na SAD. Čak i sa uključivanjem oblasti na severu (Kanada) i na jugu (Karibi i Meksiko) . u slučaju Severno Američke mega regije stvari stoje nešto drugačije. Singapur i Tajland u NR Kini. Za razliku od nje. u okviru regiona. razvoj komunikacija je omogućio da i roterdamska naftna berza izgubi svoju prostornu dimenziju. Tajvan. Međutim. koja je i do sada imala određenu ulogu u vidu izvoznih zona u priobalnim provincijama. ovaj proces regionalizacije trgovine u SAD preko stvaranja slobodnih trgovinskih zona je mnogo više orijentisan prema trgovini a ne prema integraciji. međunarodna integracija tržišta u istočnoj Aziji je bila aktivirana i intenzivirana apresijacijom jena 1985. a samo sučeljavanje prodavca i kupca se takođe odvija posredstvom savremenih sredstava veze. godine i ostalim ekonomskim merama u odgovoru na makroekonomske zahteve. Međutim. Ove tendencije delom predstavljaju refleksiju na stanje u kome se danas nalazi svetska privreda. a i u vidu povećane trgovine sa Hong Kongom i Tajvanom. Severno Američke i Istočno Azijske. U ranijim shvatanjima i definicijama tržišta nalazimo obaveznu zastupljenost prostorne dimenzije. na dokove roterdamske luke su pristizali tankeri sa naftnim viškovima koji nisu imali kupca. Danas to nije slučaj iz prostog razloga što se sredstvima veza usmeravaju na određena odredišta. Program stvaranja novog tržišta u EU delimično predstavlja samo "zakasnelo kompletiranje" zajedničkog tržišta. To je još jedna od normalnih posledica savremene informacione tehnologije koja će od sveta napraviti "globalno selo". Ovo je ekonomski region koji je još uvek u procesu rasta i formiranja jedinstvenog unutrašnjeg tržišta. Za razliku od dveju navedenih integracija. Međutim. Međutim. Međutim. U njihov sastav danas ulaze zemlje Severne Amerike. naročito. Evropske zajednice i novoindustrijalizovane Istočno Azijske države: Koreja. u njemu se ogledaju i napori prema revitalizaciji Zajednice u odgovoru na dijagnozu takozvane "euroskleroze".

Preparing Ourselves for 21st Centurv Capitalism". Na to ukazuje i činjenica da se "polovina celokupnog uvoza i izvoza -JSo države zovu spoljnom trgovinom .obavlja između domaćih kompanija i njtiovih filijala ili matičnih kompanija u inostranstvu". Za savremeno svetsko tržište karakterističan je proces globalizacije. Svetska privreda. Drugi važni momenti su: stabilni devizni kurs.Međutim prodor treće tehnološke revolucije uvodi novu dinamiku u međunarodnu podelu rada. politička stabilnost i tempo privrednog rasta koji se očekuje u sledećih nekoliko godina. Analitičari današnjih odnosa na svetskom tržištu stoga ukazuju na kriterijume koji su značajni za ocenu strateške pozicije na međunarodnom tržištu: "Dva kriterija mogu pomoći u oceni strateške pozicije na globalnom tržištu. Zatim je važna konkurentska sposobnost preduzeća na svetskom tržištu. Svetske globalne kompanije su osnov za uspostavljanje jedinstvenog svetskog tržišta. Stoga jedan od najvažnijih problema sa kojima će se svet suočiti u nastupajućoj deceniji je način povezivanja nacionalnih ekonomija. po njemu. izvoz i ulaganja. Visoki tehnološki razvoj za posledicu ima i ograničeni ekonomski suverenitet. pa samim tim i uslovljava određene promene na svetskom tržištu. Time transformacija privrede sveta u svetsku privredu dobija novi snažan zamah. Na ovaj proces nam ukazuje i Harvardski profesor Robert Reich u svom delu "The Work of Nations . postaje globalna «tatxxnska mreža koja postaje osnova novog međunarodnog ekonomskog jereUca. godine. Njegov stav da prodor visoke tehnologije briše granice nacionalnih ekonomija aališao je na opšte odobravanje. Suverenost nacionalnih država dolazi pod udar globalnih kompanija koje svoje interese šire u sve krajeve zemaljske kugle. . To su veličina tržišta i stepen do kojeg je ono otvoreno za uvoz. odnosno njihova evolucija u ) edinstven međunarodni sistem. te uključenost zemlje u svetsko naučno-tehnološko revolucioniranje". iz 1991.

na čijim bi osnovama nikla nova međunarodna podela rada. I pored ovakvih kretanja.Međutim. . kao što se i iz institucionalnih okvira može sagledati. danas nam još više potvrđuju neminovnost nastanka novog ekonomskog jedinstva u svetu. Kao što je već istaknuto. Krizni potresi i dužnička kriza. ekonomski odnosi i na njima zasnivan razvoj određeni su višim stepenom internacionalizacije. svetski tehnološki napredak dovodi do velikih promena u strukturi svetske privrede i u odnosima između njenih elemenata. Ovi procesi bi u znatnoj meri doprineli internacionalizaciji svetske privrede. Za njeno prilagođavanje kao neophodnost se nameće transfer nauke i tehnike i na njoj zasnovanih elemenata realne akumulacije. a time i svetske privrede u celini. To bi menjalo koncepciju i funkciju svetskog tržišta u pravcu podsticanja bržeg razvoja proizvodnih snaga i unapređenja međunarodnih ekonomskih i društvenih odnosa u celini". Sve to iziskuje od zemalja u razvoju da svoju privrednu strukturu što više prilagode očekivanim procesima. a takođe i njenoj institucionalizaciji. Dijalektika razvoja ponovo ukazuje da je integracije u svetske privredne tokove pretpostavka slobodne akcije i pune afirmacije nacionalnih ekonomija. konstantno produbljuje jaz koji stoji između ove dve grupe zemalja. treba da karakteriše jednakost i izostanak prisile. Savremena sredstva za proizvodnju koja su nastala kao produkt treće tehnološke revolucije omogućavaju masovnu proizvodnju. Pogoršanje odnosa razmene ovih zemalja sa razvijenim. Njega. postavlja se pitanje mesta nedovoljno razvijenih zemalja u njoj. Sve napred izneto ukazuje na to da ni jedna nacionalna ekonomija ne može svoj razvoj zasnivati na autarhičnosti. U prilog tome govori i sledeći stav: "Suština novog ekonomskog poretka je intenziviranje privrednog razvoja nerazvijenih zemalja. te stoga za svoju apsorpciju zahtevaju i sve šire tržišne ambijente.

godine mnogi pristupi ekonomiji i organizaciji ekonomske aktivnosti na makro i mikro nivou kao da definitivno prelaze u istoriju. Njihovim otklanjanjem ostvariće se preduslovi za intenzivniji privredni razvoj svih zemalja uključenih u razmenu na svetskom tržištu. tehnološkim i poslovnim zaokretima. Svetska zajednica je. koji s razlogom daju za pravo onima koji tvrde da se period posle 1990. javiće se uspostavljanje ravnoteže u svetskoj privredi.U uspostavljanju novog međunarodnog ekonomskog poretka značajnu ulogu će odigrati razvijene zemlje. što će u krajnjoj instanci dovesti do uklanjanja strukturnih debalansa. Kao krajnji rezultat uspostavljanja nove međunarodne podele rada. godine može uzeti kao vreme ukupnih i ključnih transformacija sa značajnim ne samo razvojnim. ali bi u narednoj fazi morala da prihvati ulogu koordinatora u cilju uspostavljanja nove jedinstvene svetske privrede. dubokim ekonomskim implikacijama. odgovarajuće finansiranje i inovativni pristup poslovanju u suštini opredeljuju budućnost i fegtedeza uspeh na tako profilisanom svetskom tržištu. Efektivni marketing. to će i navedeni zadaci svetske zajednice imati podršku i objektivnih ekonomskih kretanja. Gotovo se može tvrditi da od 1990. pre svega. . nego. Kako tehnološki prodori uslovljavaju objektivna kretanja prema globalizaciji. kao što je ranije već istaknuto. inicijator. promena i iznenađenja. koja je nastala pod njihovim uticajem. političkim. regionalne ekonomske grupacije. Svetska ekonomska scena je ulaskom u poslednju deceniju ovog veka doživela toliko izazova. firme) nego i nizom globalnih neravnoteža toje se javljaju usled već uveliko izgrađene ekonomske međuzavisnosti u jvetskom reprodukcionom ciklusu. obzirom da su odgovorne za ispravljanje negativnih posledica dosadašnje međunarodne podele rada. Ključne promene desile su se m planu globalnih odnosa u svetskoj ekonomiji koje se u tom kontekstu sveukupnih promena karakterišu ne samo prelazom u višu i složeniju fazu uspostavljanja međusobnih veza i relacije među učesnicima (države. Za naredni period u mnogim aspektima svetske ekonomije treba očekivati još značajnije promene prvenstveno u načinu i pravcu razmišljanja i donošenja odluka u ekonomskoj aktivnosti preduzeća i država u vezi sa tržištem ili na samom tržištu.

Vertikalno integrisani nastup na principima fordističke tehnologije masovne proizvodnje je zamenjen fleksibilnom proizvodnjom (ograničenih ili definisanih tržišno programiranih količina) i sve prisutnijim Just-In-Time (JIT) nabavkama i geografski orijentisanom podelom rada. ključni je okvir izgrađivanja kompatibilnosti sa svetskim ekonomskim okruženjem. zasnovana na davanju prednosti podsticajima i izvozno orijentisanim programima. Zemljama i preduzećima potreban je novi pristup u hvatanju u koštac sa mnogostrukim problemima održavanja u ovako profilisanom konkurentskom okruženju (koje se uz to još i rapidno menja) . Domaća tržišta ne mogu više biti na stari način "sačuvana". niti se mogu postaviti kao okvir za proizvodnju ili tržišnu ekspanziju. Liberalizacija trgovinskih režima. Period posle 1990. odnosno izolovana od spoljne konkurencije. Akcenat na poboljšavanju ili unapređivanju proizvodnje danas nije dovoljan za postizanje uspeha. godine jasno je pokazao da je na svetskom tržištu došlo do značajnih strukturnih pomeranja i pojave niza fenomena uslovljenih snažnim jačanjem procesa ekonomske globalizacije poslednjih godina: .Sloga. međunarodne trgovinske barijere i mogućnosti koje postoje na svetskom tržištu. činjenica koja je u ovom periodu snažno došla do Izražaja je da samo otvorene ekonomije koje su spremne da prihvate novu logiku tržišta u punom smislu i prilagode svoju strukturu i institucije tim procesima mogu da računaju na međunarodne. Uključivanje u međunarodne tokove razmene odnosno trgovine. Izmenjeni suštinski faktori odnose se na poslovne odluke u sferi marketinga i finansiranja. pravnih ograničenja i podrške države. zamenilo je međunarodnu pomoć kao sredstvo za industrijalizaciju i opšti ekonomski prosperitet u slučajevima mnogih manje razvijenih zemalja (sem najsiromašnijih) . pa samim tim i ukupne ekonomske efekte.

sadržaj međunarodnih trgovinskih tokova je prilično jasno postavljen gde se između razvijenih zemalja u najvećem stepenu odvija razmena specijalizovanih proizvoda (a ne uobičajene standardne robe) mada je uloga i mesto pojedinih manje razvijenih zemalja definisana njihovim odnosom prema aktuelnim ekonomskim procesima na svetskom tržištu. a ne na regulisanju i ometanju ovakvih tokova. . ključni faktori ostvarivanja povoljne konkurentske prednosti pod uticajem procesa globalizacije u savremenom svetu nalaze se na tehnološkom i marketing planu ističući u prvi plan potrebu stalnog inoviranja procesa proizvodnje i podstičući organizaciono i tehnološko usavršavanje (što je predmet pažnje ne samo preduzeća nego i vladinih mera) . vodeći nosioci međunarodne razmene roba i usluga su preduzeća. dolazilo je polako i do jačanja intraregionalnih veza što vodi neizostavno do povećanja ekonomskih barijera za druge) . razvoja i međunarodne razmene svode na omogućavanju. iako politička realnost. gde dominiraju superiorno korporacije.• • • • • • suština međunarodne konkurentnosti je postizanje međunarodnog ekonomskog liderstva dekade kada se novi globalni ekonomski poredak zasnivao na realnosti politike potenciranja pojedinačnih nacionalnih ekonomskih interesa putem široko usmerene ekspanzije. regionalno ekonomsko grupisanje je dobilo na određenom značaju kroz uređivanje i usmeravanje pojedinih trgovinskih i finansijskih tokova (pa kako se intraregionalizacija i konkurentnost pojačavala."trgovina više nije makroekonomski fenomen". vrednost međunarodnih trgovinskih tokova višestruko nadmašuje vrednost ukupne globalne proizvodnje što samo ide u prilog konstataciji da se izvori i podsticaji ukupnog ekonomskog rasta u savremenim uslovima nalaze u uključivanju u svetsko tržište. tako da su tokovi međunarodne trgovine u velikom stepenu individualizovani . države. svoju pravu ulogu u procesu.

9 156. 5 44. 15. 4. 7 1. 5 6. 0 9. 5 M 1. 1 1. 7.reeksport Holandija Belgija-Luks Kina Singapur . 7 2. Glavni svetski izvoznici robe u 1994. 6 0. 8 4. 2 2. 1 60. 0 7.Tabela 16. 28. 5. 9. 1 34. 4 1. 9 163. 3 63. 2. 8 48. 205. 9 1. Uvoznik SAD Nemačka Japan Francuska Engleska Italija HongKong -bez reeks. 2 58. Kanada Holandija Belgija-Luks Kina Rep. 8 93. 18. 4 1. 8 39. 16. 9 2. 0 3. 7 2. Spanija Tajvan Meksiko Svajcarska Malezija Australija Tajland Austrija Švedska Brazil Danska Indonezija Rusija Saudi Arabija Norveška Izrael Indija Vrednost (CIF) % 689. 1 2. 1 121.dom. 23. 0 70. 2 27. 27. 9 10. 8 0. 24. 6 . 0 3. 6 8. 1 39. 8 38. 4 1. 2 1. 14. 11. 7 1. 6 33. 13. 11. 1 2. 27. 17. 3 31. 2 16. 3 227. 2 32. 1 73. izv. 397. 30. 20. 9 55. 0 3. 4 51. 7 0. 25. 15. 10. 16. 7 28. 4 0. 7 58. godini (milijarde dolara i procenti) rang 1. 12. 3 93. 29. 4 96. 6 139. 1 4. 4 2. 421. 0 3. 5 53. 1 1. 7 0. 4 80.dom. 3 2. 2 1. 9 2. 28. 0 376. 9 3. 19. 9 28. 0 5. 1 54. 21. 23. 30. 2 0. 8 125. 18. 0 1. 7 4. . 1 3. . 9 0. 20. 6 60. 3 43. Koreja Singapur -bez reeks. 2 1. 0 1. 3 1. 0 36. 4 229. 6 Izvor: GATT . 25. 21. 2 26. 10. 8. 1 1. izv. 2 58. 0 1. 9 148. 12. 2 166. 6 40. 7 115. 2 4. 9 2. 165. 9 131. 236. 5 5. 19. 8 0. 22. 8 0. 26. 9 44. 7 8. 3 102. 0 0. 9 123. 189. 7 12. 152. 3. 6 0. 9 38. 4 6. godine 0.reeksport Rep. 6 1. Koreja Tajvan Spanija Svajcarska Meksiko Švedska Malezija Rusija Australija Austrija Tajland Brazila Indonezija Danska Saudi Arabija Norveška Irska Finska Vrednost (FOB) % Rang 512. 6 3. 6 29. 17. 22. Izvoznik SAD Nemačka Japan Francuska Engleska Italija Kanada Hong Kong . 0 47. 9. 2 0. 1 67. 8 0. 0 96. 3 1. 1 5. 3 57.International trade 1995. 7 275. 1 26. 9 26. 3 1. 13. 14. 3 1. 2 2. 6 0. 5 3. 26. 24. 29. 7 102. 6. 5 2. 9 5.

5 -6. Rast i vrednost svetske trgovine po regionima 1990-98. 0 -7. 0 0. 5 9. Izvoz vred.Rast i vrednost svetske trgovine po regionima u periodu od 1990-1998. 5 5. 0 17. 5 6. 0 7. 0 7. 0 11. -7. 0 -1. 0 -17. 5 -1. 5 2. 5 15. 0 7. 5 -1. -2. 0 8. 5 -25. 5 23. 0 12. 5 -0. Am. U strukturi svetske trgovine izrazito dominiraju razvijene zemlje i regioni. 5 3. 0 -7. Az. 0 -1. 5 Meks. 5 3. 5 3. 5 14. 5 8. 5 21. 5 6. 0 12. 0 1294 12. u 5. 5 3. 5 6. 5 7. 0 3. Zem. 5 3. 0 3. 0 7. 5 0. 5 184 19. 0 Uvoz Područje 1998 5410 1151 339 129 211 2359 2163 207 133 129 29 139 1090 281 140 438 vred. 5 1. 0 Tranz. 5 504 Izvor: UNCTAD-WTO 1998. godine prikazani su na tabeli 17 i grafikonu 4. 5 5. 0 10. godišnje promene u % 90-95 1996 1997 1998 7. 2. 0 5. 5 17. 5 10. 5 25. 0 -2. Evr. 0 14. 5 0. 5 . 5 0. 5 9. 0 3. 0 5. 5 3. 5 Z. 0 5. 0 15. 0 C/Z Evr. 0 -1. 0 5. 5 16. 0 Svet -1. 0 20. 0 6. 0 14. 0 6. Lat. 5 10. 0 7. 5 14. 5 -1. sa tendencijama koje su za njih najpovoljnije. 0 21. 5. 0 8. 5 5. 5 4. 5 2. 17. 4. 0 Ost. Afr J. Tabela 17. 5 5. 0 5. 0 6. 5 -1. 0 6. 5 -0. 5 388 9. 3. Am. 5 5. 0 9. 5 0. 0 15. 0 4. 5 2. 5 5. 5 3. 5 . 0 17. 8. 0 9. 16. 0 11. 5 6. 0 S. 5 7. 0 -6. 0 2. godišnje promene u% 90-95 1996 1997 7. Afr Sred istok Azija Japan Kina 6 Ist. 0 -3. 0 1998 5225 898 274 118 157 2338 2171 178 99 106 26 138 1998 -2. Am. 6. 0 . 5 12. 0 1. 0 2. 5 -11. 0 Lat. 5 4. 0 16. 0 15. 5 6. 5 19. 5 9. 5 20. 5 4. 0 0. 5 9. 0 EU (15) Zemlj.

Rast svetske trgovine od 1990-1998. godine . To pomeranje prema preduzeću kao ključnom nosiocu međunarodnog poslovanja i odlučivanja je u značajnom stepenu unelo izrnene i u shvatanje međunarodne podele rada i bitno promenilo kurs globalizacije na planu proizvodnje i trgovine uopšte.potrebno je za globalnu utakmicu imati pripremljene i prilagođene firme ali pomiriti se i sa odlaskom nepripremljenih. Novi uslovi odvijanja razmene koja se bazira na individualnim odnosno privatim entitetima (firmama) . umanjujući prepreke državne discipline.Ključna pramena koja se na svetskom tržištu desila u proteklom periodu. jeste pomenuto pomeranje naglaska u međunarodnom poslovanju sa makroekonomskog na mikroekonomski nivo donošenja odluka. omogućavaju međunarodnu specijalizaciju koja se može izvoditi sa manje ili više državne prismotre. Novi režim odvijanja trgovine i razmene uopšte izložio je u isto vreme ne samo izvozne industrije nego i sve lokalne ("domaće") proizvođače međunarodno profilisanoj ukupnoj konkurentnosti (posebno cenovnoj) stvarajući mnogim državama problem gubljenja čitavih industrijskih grana u jednom potezu. Zbog toga se javlja i ključna dilema u procesu globalizacije . Grafikon 4.

a ne oslanjanjem na klasične forme poslovanja i (značajnu) podršku države (stimulacije. Na narednoj tabeli 2. Tabela 18. Ova ilustracija ide u prilog činjenici da izmenjeni uslovi i profii svetskog tržišta zahtevaju da preduzeće razvije svoju konkurentsku poziciju putem snažnije međunarodne orijentacije. Značaj međunarodnog poslovanja (% inostranih prodaja u ukupnom prometu) Izvor: WTO (1995) Kompanija % Nestle Exxon Unilever Mobii IBM BP Siemens Volkswagen Matsushita Electric Royal/Dutch Sheli 98 89 89 87 61 59 55 55 50 48 Kompanija % Dalmler-Benz Elf Aguitalne Philip Morris Ford GM Toshiba Toyota Hitachi General Electric Chrysler 45 37 35 33 31 30 28 25 17 10 .Jedini način na koji mogu unaprediti svoju izvoznu konkurentnost jeste putem podizanja sopstvene produktivnosti ili kvaliteta svojih proizvoda. kurs) budući da su njene mogućnosti u novim uslovima ograničene. 6 prikazan je procenat inostranih prodaja u ukupnom prometu za 20 multinacionalnih kompanija.

Tajvan. Singapur. 9 Izvor: UNCTAD:WIR 2000. 4 72. 31. Royal Dutch/Sheli Group General Motors Exxon Corporation Toyota IBM Volkswagen Group Nestle Dalmler-Benz AG Zemlja SAD SAD Holandija i Engleska SAD SAD Japan SAD Nemačka Svajcarska Nemačka Vrsta Delatnosti Elektronika Automobili Petroleum Automobili Petroleum Automobili Kompjuteri Automobili Hrana Automobili Kapital u inostranstvu 97. 5 70.. dati su podaci o kapitalu u inostranstvu za prvih 10 TNK za 1998. Koreja. 0 0. 6 41. Ovakva kretanja i globalni odnosi na svetskom tržištu u značajnom stepenu su izmenili opštu sliku i redosled međunarodne konkurentnosti pojedinih država u 90-tim godinama koja se postiže stvaranjem uslova kroz ekonomsku i razvojnu politiku kako bi preduzeća mogla uspešnije da realizuju svoje tržišne aktivnosti. godinu. Među zemljama koje su najkonkurentnije (ako se sa aspekta globalizacije može govoriti o "konkurentnosti" između država) nalaze se uglavnom najrazvijenije zemlje iz grupacije OECD mada je poslednjih pet godina evidentan prodor među prvih dvadeset svetskih izvoznika i grupe najpropulzivnijih azijskih ekonomija koje nisu u OECD (Hong Kong. U tom smislu karakteristično je istraživanje koje sprovode EMD (Lozana) i WEF (Svetski ekonomski forum Davos) svake godine objavljujući "World Competitevness Report" gde se rangiraju zemlje po osnovu skoro 400 kriterijuma kako bi utvrdili njihovu poziciju i uticaj u svetskoj trgovini. Malezija) . Tabela 19. 6 30.. 0 54. Kina. Kapital u inostranstvu (u bilionima dolara) Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Korporacija General Electric Ford Motor Comp. . 8 39.Na tabeli 19. 9 .

Međutim. 000 menadžera pojedinačnih firmi u razvijenim zemljama i pojedinim odabranim ekonomijama po pitanjima kao što su: dinamičnost ekonomije. Prema rezultatima ove studije iz 1990. Takođe. kontrola cena itd. a na poslednjem po uticaju politike vlade na konkurentnost. radno zakonodavstvo. rezultati su indikativni pogotovu što odražavaju svu dinamiku globalnih tokova na svetskom tržištu. U tom smislu karakteristična je Italija koja je na 32. Pored statističkih podataka. korišćenje prirodnih resursa. tržišna orijentacija. uticaj države. finansijski dinamizam. ipak se iz tabele 2. stope poreza. već u pregledu za 1993. ovaj izveštaj uzima u obzir mišljenja i ocene oko 10. karakteristično je prisustvo u grupi poslednjih i zemalja u tranziciji (Mađarska) kao bivših socijalističkih ekonomija. efikasnost preduzeća. Mada su kriterijumi ocenjivanja mešavina objektivnih i subjektivnih faktora. -tim (sem daljeg pomeranja pozicije Japana i Nemačke na dole. . mestu po nivou opšte konkurentnosti od obuhvaćene 41 zemlje. ali i daljih prodora pojedinih zemalja) . itd. 6 može videti da su zemlje u kojima se poslovanje odvija na principima slobodnijeg delovanja tržišnih zakona stvorile sigurnije uslove i nivo međunarodne konkurentnosti od onih u kojima država više utiče na poslovanje preduzeća (finansijske restrikcije. godinu Japan je posle osam godina istisnut na treće mesto iza SAD i Singapura. međunarodna društvenopolitička stabilnost. ) bez obzira što se visoko nalaze na listi svetskog izvoza.Mada bilo kakvo poređenje međunarodne konkurentnosti nacionalnih ekonomija u novim uslovima nema posebnog smisla. subvencije. deficit javnog sektora. korišćenje ljudskih resursa. godine Japan je bio na vodećem mestu koje je držao više uzastopnih godina pre toga. Do većeg pomeranja nije došlo ni u 1990.

Osnove međunarodne konkurentnosti Grupe zemalja/odabrane zemlje Razvijene zemlje Japan Švajcarska SAD Nemačka Kanada Zemlje u razvoju Singapur Tajvan Hong Kong J. dovelo je do afirmacije niza firmi iz ovog dela sveta koje su postale značajni faktori opšte konkurentske klime na svetskom tržištu i u tokovima međunarodnog marketinga bilo kao direktnih konkurenata ili potencijalnih partnera (tabela 20) . prihvatanje tržišnih principa u organizovanju ekonomskog i poslovnog života. Tabela 20. Koreja Malezija Izvor IMD Ključ postizanja konkurentnosti R&D (istraživanja i razvoj) Politička stabilnost Tržišna orijentacija Međunarodna orijentacija Bogatstvo prirodnih resursa Međunarodna orijentacija R&D (istraživanje i razvoj) Tržišna orijentacija Ekonomski rast Prirodni resursi . mesta i značaja Kine u ukupnim međunarodnim ekonomskim tokovima. Slučaj Kine se može povezati sa izmenjenom geopolitičkom situacijom vezanom za Aziju i snažnom transformacijom tamošnjih ekonomija i ekonomskih potencijala bez obzira na specifičnosti Kine kao velike ekonomije sa ogromnim potencijalima.Još jedan fenomen globalnih odnosa na svetskom tržištu vezan je za pojačavanje uloge. Uostalom.

3. dok. kontrole radne snage i političke stabilnosti. nerazvijeni svet tipizira odvojenim procesima etabliranja ekonomskog liberalizma od mukotrpnog i vremenski neizvesnog kreiranja i realizacije projekta demokratizacije. jer ne može regulativnim veziranjem ograničiti finansijske i informacione kanale. Suprotnosti razvijenog i nerazvijenog sveta karakterišu se činjenicom da se u razvijenom svetu hipokrizija multinacionalnih kompanija svodi na ekstrovertnost upućenu međunarodnoj proizvodnji i introvertnost prema nacionalnim strukturama. Dosadašnji merkantilistički sistem razmene između suverenih nacionalnih entiteta transformiše se u globalni (transnacionalni) ekonomski sistem koji je bazično određen međunarodnom podelom rada u uslovima neograničene mobilnosti kapitala i radne snage. uslovljen tržišno liberalnom svešću. Zato je država u odstupnici u odnosu na svetsku ekonomiju. Novi ekonomski poredak i svetsko tržište Procesi globalizacije: u ekonomiji generisani su globalizacijom proizvodnje. praktično. Uspon globalne ekonomije karakterišu pet etapa: a) administrativni mehanizmi "dobrovoljnog ograničavanja izvoza" b) kvantitativne restrukcije u trgovini c) unilateralna agresivnost d) trgovinski blokovi e) industrijska politika i strateška trgovinska politika. trgovine i finansija. U takvim uslovima država kao pravno politički odnosno teritorijalno-administrativni sistem suprotstavlja se državi kao ekonomskom subjektu. U savremenim okolnostima taj proces je. pa se klasična međunarodna ekonomija sve više supstituiše u globalnu. uštede u taksama izbegavanje ekološke (antizagađivačke) regulative. Već krajem devedesetih globalna proizvodnja (eksploatacijom teritorijalne podele međunarodne ekonomije) targetizovano suprotstavljaju jednu teritorijalnu jurisdikciju drugoj radi maksimalne redukcije troškova. .

i politika prema ekonomiji. Procesi globalizacije su uslovili fantastičnu povezanost (uslovljenost) politike i ekonomije. koji insistira na rastućem značaju ne-državnih faktora oličenih u transnacionalnim kompanijama i međunarodnim bankama.Globalne finansije funkcionišu dvadeset četiri časa dnevno. u okviru elektronski povezane (ali virtuelno neregulisane) mreže. Pomeranje sa tradicionalne ravni države. međunarodnu političku ekonomiju posmatra kroz fuziju četiri oblasti: 1) međunarodna politika 2) međunarodna ekonomija 3) domaća (nacionalna) politika 4) domaća ekonomija. U okviru BISA (British International Studies Association) funkcioniše IPEG (International Political Economv Group) . država se više ne smatra krucijalnim područjem za izučavanje međunarodnih odnosa i smatra se da je državnocentrički realizam prevaziđen. Dakle. Dobrim delom to je posledica transnacionalnog ili međuzavisnog pristupa. kao primarno teritorijalnog entiteta na institucionalne odnose država globalna ekonomija ukazuje na tri ključna aspekta: . London. Frankfurt) sa tendencijama ekstenzija posredstvom kompjuterskih terminala u ostalim delovima sveta. Tokio. odnosno posledica zalaganja za međunarodni strukturalni pristup ili globalni sistem. Pariz. Ovom podelom se "lomi" tradicionalna distinkcija međunarodno prema domaće (nacionalno) . te je kolektivno odlučivanje o globalnim finansijama koncentrisano u nekoliko svetskih centara (Njujork.

i male. povezanim u konkurentske delove domaće ekonomije i društva • i u uslovima kada dešavanja. centralna banka. kancelarije predsednika ili premijera) više se međusobno povezuju. • 3. opcije. . Nalme. i dalje igraju krucijalnu ali i rastuću ulogu. istovremeno oblikuju domaće tržište posredstvom zakona i regulativnih mera. poništavaju) • internacionalizacija delova države. nerazvijene. MMF. države. 1 Pozicioniranje države na mesto susretanja domaće i međunarodne ekonomije izuzetno težak zadatak. obrazovanje i zakonodavstvo) i njen ekonomski autoritet u raskoraku je sa kompleksnošću i agresivnošću globalne ekonomije • to dodatno uznemirava egzistenciju.3. institucionalna država i dalje smatra da su njena autonomnost i sloboda delovanja redukovani (čime se. vlade u zemlji domaćina ali i u zemlji prijema. 2 Pozicioniranje države kao aktera na tržištu. centralne agencije države (ministri. ali i međunarodno tržište (preko ugovora i sporazuma) kapaciteti institucionalne države (resursi. Brojni primeri ukazuju na jačanje ili preciznije na ciklično vraćanje pronacionalnih politika. tim pre što je i sada država podeljena sa raznim segmentima. reprezentuje državu kao neku vrstu nacionalne firme ili kartela koji deluje neposredno u transnacionalnom okruženju • delujući kao nacionalne firme. koje se inače mogu otvoriti. Za razvijene i moćne privrede i za privrede u razvoju. takođe. istovremeno prisiljava značajne aktere na prihvatanje politike koja reflektuje međunarodne. Svetska banka) što. praktično. i funkcionisanje države. u istoj meri kao i domaće imperative. a ne samo posrednika (direktna i indirektna uloga države u globalnoj ekonomiji) • takva uloga države. uzrokuje gubitak autonomnosti • u tom slučaju. ali i sa međunarodnim institucijama (npr. u savremenim uslovima proces globalizacije ima dvojak karakter. na sceni međunarodne (političke) ekonomije mobilišu nacionalne interese. Međutim.

Transnacionalni procesi formiranja konsenzusa među oficijelnim brižnicima globalne ekonomije uz eventualno egzistencijalno odsustvo političke ili autoritarne strukture globalne ekonomije upućuje na alternativno prisustvo (još uvek nedovoljno objašnjenog) fenomena "vladanja bez vlade". u pravcu globalizacije u Britaniji. Prvobitno su u zemljama perifernog kapitalizma (u cilju sprovođenja monetarne discipline) praktikovane militarno-birokratske forme države. Transnacionalni ekonomski poredak za sada stoji na tri ipo noge. Evropska unija je. Svetska trgovinska organizacija (STO) . Japan (sa vodećom i planskom ulogom države u upravljanju odnosa sa spoljnim svetom) usmerava svoje aktivnosti ka smanjenju ekonomske zavisnosti od američkog tržišta (prodorom na kinesko i ostala azijsko-pacifička tržišta) . vlade u Španiji i Francuskoj prilagodile su svoje politike novoj ortodoksiji. Perua. ali i američkog vojnog prisustva. u nekoj vrsti pat pozicije. internacionaliza-cijom država. (odnosno njihovom transformacijom u agenciji za prilagođavanje nacionalne ekonomske prakse i politike ka potrebama globalne ekonomije) one deluju transmisiono od globalne ka nacionalnoj ekonomiji premda su prethodno delovale kao bastion (a mnoge se još uvek tako ponašaju) odbrane domaćeg blagostanja od ekstremnih poremećaja. Tri noge su međunarodne ekonomske i finansijske organizacije koje. uz podršku ideologije globalizacije. bilo putem nezvaničnih foruma (tipa Triateral Commission. u" odnosu na rešenje budućeg karaktera države i regionalnog autoriteta. Novo ekonomsko jedinstvo sveta praktikuje različite oblike jačanja procesa kohezije globalno-lokalno među zemljama sa različitim pozicijama u globalnom sistemu. pored statuta i drugih akata imaju sopstveno osoblje i sredstva. G-7. S druge strane. Stoga se može. procesualno generiše kanale za formiranje politike u nacionalnim vladama i velikim korporacijama. Banke za međunarodna poravnanja. Brazila) . Australiji. Kanadi. U sadašnjim uslovima. uslovno konstatovati da su Evropska unija i Japan. u sadašnjim uslovima kada je Rusija još u ekonomskom previranju. ključne protivteže potpunoj dominaciji SAD. Čilea. Danas strukturno prilagođavanje sprovode predsednički režimi (primer Argentine. Meksika. . MMF. za sada. Neokonzervativne ideologije transformišu se takođe. Štaviše. Polovinu noge čine pokušaji stvaranja multilateralnog međunarodnog sporazuma o direktnim inostranim investicijama (OECD) i važeća pravila o tome u okviru STO. Svetska banka (SB) . Contact Group) ili opštepoznatih zvaničnih organa OECD. Konsesualni vodič. To su Međunarodni monetarni fond (MMF) .

U MMF i SB odluke se donose na osnovu broja glasova članica koji je srazmeran broju akcija (u SB) odnosno veličini kvota (u MMF) pojedinih zemalja. STO ima pravo da presuđuje u sporovima između zemalja članica. a institucionalizuju zaštitu monopola razvijenih zemalja (u vidu zaštite prava intelektualne svojine) u oblasti proizvoda i usluga na osnovu naučnoistraživačkog rada i tehnološkog razvoja u čemu one mogu da realizuju monopolsku rentu. On je na neoliberalnoj osnovi (od reganomike do tačerizma) nametao deflatorne stabilizacione programe koji su zaustavili razvoj i strukturne reforme koje su produbile probleme bez pokretanja razvoja. U novije vreme je došlo do otvorenog rascepa između MMF i SB. Na osnovu toga je jasno da na formulisanje i realizaciju politike ovih institucija najveći uticaj imaju najveći akcionari. . nacionalne vlade nemaju mnogo izbora nego da prihvate pravila STO. Pošto ravnopravni pristup tržištima drugih zemalja (po osnovu klauzule najvećeg povlašćenja) zavisi od članstva u STO (ukoliko nije dogovoreno bilateralno) . Svetska trgovinska organizacija je najmlađa noga transancionalnog ekonomskog poretka. Ona je od dobrovoljnog međunarodnog multilateralnog sporazuma o carinama i trgovini (GATT) postala međunarodna organizacija koja prijem u članstvo takođe uslovljava liberalizacijom uvoza i smanjenjem zaštite nacionalnih ekonomija. Svetska banka više ne može da se oglušuje u odnosu na svoju potpuno zapostavljenu funkciju da pospešuje privredni razvoj. Ona traži potpunu liberalizaciju transakcija robom i uslugama (uključujući i finansijske) u kojima razvijene zemlje imaju velike prednosti u odnosu na zemlje u razvoju. pre svega SAD. Zato je Svetska banka objavila da vašingtonski konsenzus ne može više biti okvir i ambijent za politiku privrednog razvoja i da je razvojne strategije zemalja potrebno staviti na znatno širu osnovu. MMF i SB postala je poznata kao vašingtonski konsenzus. Zajednička politika Federalnog rezervnog sistema Ministarstva finansija SAD. Sve do nedavno Svetska banka je u potpunosti bila u tandemu sa MMF u izgradnji i nametanju transnacionalnog ekonomskog poretka.

utopija zato što postoje permanentni činioci (a pojavljuju se i novi) koji stalno generišu imperfektnosti pojedinih robnih ili faktorskih tržišta. lako. Transnacionalni poredak ne može da se ostvari bez funkcija države. regulišu njihovu makroekonomiju. . Mnoge tendencije koje se ispoljavaju tokom globalizacije nisu nikakva volja većine već promocija američkog modela smanjenja sigurnosti radnog mesta. njegov najznačajniji deo čini globalizacija proizvodnje. Mnogo je argumenata koji pokazuju da globalizacija ne može biti celovi i konzistentan svetski sistem alokacije resursa. međunarodne proizvodnje (proizvodnje u mreži pojedinačnih TNC čiji su delovi locirani u različitim zemljama) i izuzetnog proširenja i ubrzanja međunarodnih tokova novca i kapitala. su-procesom zahvaćene i druge sfere. naravno. izdataka na socijalne programe. trgovine i finansija. EU i Japana. Ona ne pokazuje nikakav interes ni za jačanje demokratskih institucija. ogromne delove sveta.Globalizacija je najvećim delom mehanizam ostvarivanja transnacionalnog poretka. a to su ključni delovi transnacionalnog-ekonomskog poretka. bilo bi neophodno da perfektno funkcionišu sva robna i faktorska tržišta u svetu i da se stope u jedno svetsko tržište. To praktično znači da polovina ljudi i dve trećine država u svetu nemaju kontrolu nad sopstvenom privrednom politikom. ali taj poredak traži da sve države imaju isti privredni sistem. Inostrani (eksperti) . Principi po kojima se vrši ovo daljinsko upravljanje. Ekonomski poredak nije svetski (jer ne izražava interese i volju većine) nego transnacionalni. On je geografski ograničen. makar i sa apstraktnog svetskog stanovišta. sprovode istu makroekonomsku politiku i iste kriterijume razvojne politike. investicione projekte i socijalna davanja. Svetska privreda je regionalizovana i skoro u potpunosti kontrolisana od strane SAD. Da bi. poznati su kao vašingtonski konsenzus. nema vrednosni sistem koji priznaje potrebu rešavanja problema nejednakosti ni u nacionalnom niti u međunarodnim okvirima. Nema sumnje da globalizacija sužava mogućnosti država da formulišu i sprovede nacionalne strategije i politike razvoja. Mnogi autori globalizaciju vide kao proces u kome se stvaranje sve većeg dela društvenog proizvoda u svetu omogućava putem međunarodne razmene (brži rast svetske trgovine od svetske proizvodnje) . To je. bila optimalna. pod upravom državljana industrijskih zemalja lociranih u Vašingtonu. tako ni proces globalizacije nije univerzalan (sem u trpnom stanju) ne zahvata.

U stvari. One se u ovom trenutku nalaze u svojevrsnoj fazi tranzicije ili transformacije u skladu sa aktuelnim kretanjima na svetskom tržištu. Komponente savremene međunarodne poslovne (pa samim tim i ekonomske) infrastrukture su stvorene u ranijem periodu i vremenom su se razvijale. ali i države koje žele da ostvare kompatibilnost sa svetskim ekonomskim tokovima moraju ne samo da izgrade u svom domenu poslovnu infrastrukturu koja konvergira međunarodnoj nego apsolutno ne mogu da ignorišu relevantne faktore i institucije međunarodne poslovne infrastrukture i okruženja. u savremenim uslovima došlo je do neophodne konvergencije ova dva nivoa u smislu jasnijeg usmeravanja lokalnih okvira u pravcu globalno prihvaćenih načela. finansijskih i ukupnih poslovnih tokova. za savremenu privredu i preduzeća pojačan je značaj i uticaj međunarodnog okruženja. investicionih. U suštini dojučerašnje domaće tržište u novoj konstelaciji snaga i odnosa mora se tretirati kao sastavni deo globalnog svetskog tržišta isto kao što se svetska ekonomija ne može shvatiti kao zbir pojedinačnih i potpuno zaokruženih nacionalnih tržišnih celina nego kao skup segmenata jedinstvenog svetskog tržišta koje je ispresecano političkim (a ne ekonomskim) granicama u vidu pojedinih država ili grupacija država (ekonomske integracije) . Preduzeća.4. Funkcionisanje svetskog tržišta u globalnoj svetskoj privredi Sa procesima internacionalizacije i globalizacije poslovanja i funkcionisanja tržišnog mehanizma. njihov značaj je evidentan budući da po svojoj suštini u velikom stepenu utiču (direktno ili indirektno) na donosioce ekonomskih odluka na svim nivoima u vezi sa međunarodnim poslovnim angažovanjem i međunarodnim marketing aktivnostima u tom kontekstu. Bez obzira na to. širile i dopunjavale. pa samim tim i izbegavanja fizičke distance koja vodi samoizolaciji. pre svega preko sprega međunarodne poslovne infrastrukture i institucija koje definišu okruženje međunarodnog poslovanja bez obzira na činjenicu što je on ispresecan državnim granicama i lokalnim (specifičnim) barijerama. Od stepena te usaglašenosti zavisiće i uslovi efikasnije ekonomske integrisanosti sa svetskom ekonomijom. pa i ekskomuniciranju iz (razvojno) toliko značajnih međunarodnih ekonomskih. normi i pravila koji čine širi kontekst ekonomskog i poslovnog ponašanja. trgovinskih. .

Polazeći od profila njihovog dejstva u regulisanju međunarodne dimenzije poslovanja. sporazuma. sistema i dogovora koji utiču na međunarodne tokove razmene. One kao okviri mogu ometati ili pogodovati odnosno podsticati sprovođenje odgovarajućih poslovnih aktivnosti. Sada je evidentno da bez obzira na kom se tržištu razvijale aktivnosti preduzeće mora da računa sa uticajem međunarodnih faktora koje ni u kom slučaju ne može da ignoriše makar bilo reci samo i o tzv. domaćim aktivnostima. Ako uporedimo ranije sa sadašnjim stanjem primetna je ključna razlika. četiri aspekta treba imati u vidu: Grafikon 5. investicija i know-how pa na toj osnovi i na uslove funkcionisanja tržišta u pojedinim zemljama. ekonomski. ciljnih tržišta sa specifičnim inodomicilnim karakteristikama (graflkon 6) . uključivala se u međunarodnu mrežu odgovarajućeg profila (pravni.Međunarodna poslovna infrastruktura kao okvir za obavljanje međunarodnih aktivnosti sastoji se od međunarodnih institucija. samim uključivanjem u međunarodno orijentisane aktivnostusvaki akter se nužno suočava sa svim pomenutim dimenzijama (grafikon 5) . U suštini reč je o konvergenciji međunarodne i lokalne komponente savremenog poslovanja. Ranije su preduzeća sa međunarodnim aspiracijama de facto polazila iz domicilnog okruženja sa svim njegovim specifičnostima. politički faktori) i dopirala do. Ključne dimenzije međunarodnog poslovnog angažovanja i savremeno preduzeće Bez obzira na nivo i stepen. a posebno kada je reč o ciljevima i strategijama uključivanja preduzeća u međunarodne ekonomske aktivnosti. .

.Grafikon 6. znanja. usluga. Sa jačanjem potrebe razvijanja ekonomske saradnje. ispostavilo se da je nužno zajednički raditi na izvesnom usaglašavanju i kontrolisanju barijera za međunarodnu razmenu i trgovinu (uopšte u vezi sa tim tokovima) . zaključivanja specifičnih međunarodnih ugovora i niza ostalih aktivnosti koje regulišu odvijanje ovih aktivnosti u međunarodnom kontekstu. a posebno međunarodnih trgovinskih i finansijskih veza. a međusobne odnose regulisale bilateralnim pregovorima sa drugim državama. Države su donedavno imale vodeću ulogu u definisanju ovih pravila jer su svoju trgovinsku politiku u odnosu na druge uglavnom definisale na platformi zaštite tzv. kapitala itd. Reč je o pravilima i intencijama regulisanja prakse i procedura u odvijanju aktivnosti na svetskom tržišnom prostoru sa značajnim prerogativima i implikacijama po sve učesnike tržišne utakmice u ekonomskom smislu. PREDUZEĆE Međnarodni ekonomski i finansijski faktori Inostrano tržište A Inostrano tržište B Međunarodni pravni i politički faktori Inostrano tržište C U najširem smislu međunarodnu ekonomsku dimenziju sačinjavaju faktori koji regulišu međunarodnu razmenu roba. domaće industrije od inostrane konkurencije. tako da je došlo do formiranja posebnih međunarodnih organizacija.

U okviru Ekonomsko-socijalnog saveta UN 1946. GATT je od stupanja na snagu 1. investicije (SDI) . Nastala iz pregovora koji su vođeni u okviru GATT i naknadnim konsultacijama (tabela 21) STO ima nekoliko ključnih funkcija: • • • • • administriranje i primenjivanje multilateralnih i plurilateralnih trgovinskih ugovora postignutih u okviru sistema STO. prava intelektualne svojine. STO nije jednostavno prerastanje GATT u novu organizaciju već predstavlja međunarodnu instituciju koja definiše kako države-članice moraju da oblikuju i primenjuju domaću regulativu i propise u vezi sa trgovinom među sobom. pod okriljem sadašnje STO ne rešavaju se samo pitanja carina i trgovine robom nego su obuhvaćene i necarinske mere. rešavanje nesporazuma između članica (131 u 1996. Ta ideja se nije tako realizovala. razmena usluga. januara 1948. . odnosno kako da definišu međunarodnu razmenu po datim pravilima. posebne robne grupe. ekologija. Njegova delatnost je bila usmerena na ostvarivanje više polaznih principa mada se u praksi to svodilo na nekoliko ključnih: svođenje zaštite domaće privrede samo na carinsku tarifu (sa posebnim sniženjem stopa) . ukidanje trgovinske diskriminacije i zalaganje za liberalizaciju u međunarodnoj trgovini. godine za 47 godina postojanja bio neka vrsta prelaza sa principa bilateralizma ka multilateralizmu u regulisanju međunarodne trgovine. januara 1995. Tada je došlo do njegovog ukidanja i stvaranja Svetske trgovinske organizacije (World Trade Organization . itd. godine pokrenuta je ideja o formiranju jedne specijalizovane agencije kao međunarodne ekonomske organizacije koja bi se bavila pitanjima carina i trgovine pod nazivom Međunarodna trgovinska organizacija (International Trade Organization . a kao privremeno i naknadno rešenje formiran je GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) . Sto je važnije. godine.Svetska trgovinska organizacija STO) od 1. nadgledanje nacionalnih trgovinskih politika. godini) .ITO) . saradnja sa međunarodnim institucijama značajnim za donošenje odluka u vezi sa globalnom ekonomskom politikom u svetu. deluje kao forum za multilatelarne trgovinske pregovore.

antidamping carine. 196467. necarinske mere. 1993. Od GATT do STO Godina 1947. nova organizacija predstavlja stalnu međunarodnu instituciju sa izgrađenim sopstvenim mehanizmom. 1951. odluka o formiranju WTO itd. Oni u značajnoj meri definišu stanje i uslove odvijanja međunarodnih aktivnosti na pojedinim segmentima svetskog tržišta. Broj zemalja 23 13 38 26 26 62 102 123 Izvor GATT/WTO. usluge. Tabela 21. Za međunarodni ekonomski aspekt koji se odnosi na niz aktivnosti na svetskom tržištu. Učešće u STO je na bazi članstva. 1949. 196061. "ekviti" ugovori carine. Predmet konferencije i runda carine carine carine cerine "Dinolova runda" "Kenedi runda" "Urugvajska runda" carine. 1956. Za razliku od GATT. necarinske mere. 198693. poljoprivreda. a mogući nesporazumi se rešavaju po određenoj proceduri i postupku koji važi za sve punopravne članove. rešavanje nesporazuma. od značaja su i međunarodni robni aranžmani i međunarodne ekonomske integracije.Pojavom STO na svetskoj ekonomskoj sceni praktično je ustanovljen jedan globalni sistem pravila koji je usmeren ka stvaranju institucionalnih uslova za otvorenu. tekstil. odeća. podrazumeva potpuno i permanentno sprovođenje svih pravila koja regulišu mnogo šire područje međunarodne ekonomije od robne razmene ili samo carina. intelektualna svojina. fer i regularnu konkurenciju na svetskom tržištu. .

4. Njujorku. Australija. Sijera Leone. Takvi aranžmani postoje za mnoge proizvode kao što su metali. kafa. Jedan od najpoznatijih i najuspešnijih takvih primera je bio sporazum o kalaju iz 1956. Njujorku i Tei Avivu. Čikagu itd. prehrambeni proizvodi. Stabilnost cena se održavala kontinuiranim nabavkama od dobavljača čak i kada je tražnja dijamanta opadala. U tom smislu za međunarodnu praksu je karakterističan primer dijamanta i južnoafričke firme DE BEER. Zalr. Sa druge strane. deset puta godišnje "đuture" . Na sličnoj osnovi ali u drugoj formi javljaju se za pojedine proizvode i ugovori proizvođača koji po mnogo čemu podsećaju na kartele. Preko svoje firme CSO (Central Selling Organization) koja se javlja kao svetski posrednik na ovom tržištu DE BEER kontroliše 80% svetskog tržišta neobrađenog dijamanta. itd. . Svi ključni uslovi međunarodne razmene ovim proizvodima koji se formiraju na organizovan način važe u gotovo svim svetskim transakcijama. ovde je reč i o berzanskim proizvodima. ali je DE BEER uvek imao zalihe koje je mogao da pušta na svetsko tržište i kada dođe do porasta tražnje i povećanja maloprodajnih cena. godine (International Tin Agreement) koji je obuhvatao 85% svetske proizvodnje i 22 zemlje koje su bili vodeći kupci budući da su trošili 95% svetske proizvodnje ovog metala. Kao tipičan primer mogu se navesti izvoznici nafte i njihova organizacija OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) . ponude i tražnje i zaliha primarnih proizvoda kojima proizvođači odnosno izvoznici takvih proizvoda žele da se zaštite od negativnih uticaja fluktuacija cena na njihove proizvode. Veza DE BEER preko CSO sa ovim centrima za brušenje je funkcionisala na bazi prodaje neobrađenih dijamanata. kakao) . Firma CSO kao deo sistema DE BEER je kontrolisala kanale između rudnika i svetskih trgovaca dijamantima koji seku i pripremaju dijamante za dalju obradu u nezavisnim svetskim centrima tog biznisa Bombaju. 1 Robni aranžmani Robni aranžmani se javljaju kao sredstvo za kontrolisanje cena. drvo.odabranim kupcima su se nudili neobrađeni dijamanti po fiksnim cenama koje nikad nisu bile snižavane bez obzira na fluktuacije maloprodajnih cena dijamanta. vlakna. napici (čaj. Pojedinačni značaj robnih aranžmana gubi na značaju uvođenjem novog sistema funkcionisanja svetskog tržišta pod okriljem STO na nivou na kome su funkcionisali ranije. Antverpenu. jer je povezan kako ugovorom sa sopstvenim rudnicima u Južnoj Africi i Namibiji tako i sa ostalim svetski značajnim rudnicima (Bocvana. a ključna tržišta su koncentrisana na vodećim svetskim berzama u Londonu. a postojala je ugovorna veza i sa bivšim SSSR kao značajnim svetskim proizvođačem) .

Zapaženo je značajno širenje polja konvertibilnosti tokom poslednje decenije. poslednjih godina pored tržišta kapitala. čak znatno više" u poređenju sa bilo kojim periodom za vreme trajanja zlatnog standarda. Istovremeno. Početkom devedesetih godina došlo je do proširenja valutne konvertibilnosti kod industrijski razvijenih zemalja sa tekućih spoljnih transakcija na kapitalne transakcije. 2 Tržište kapitala Funkcionisanje svetskog tržišta usko je povezano sa kretanjima na tržištima kapitala. važni su stubovi novijih reformi u zemljama u tranziciji i ZUR i uvećali su pritisak na zemlje u pravcu uvođenja realnog deviznog kursa. Tržišta kapitala u razvijenom svetu su postala otvorenija za nerezidentne. Slabljenje ograničenja na unošenje stranog kapitala u ZUR. godine. Ovi stimulativni elementi se posebno odnose na zemlje Latinske Amerike.4. razvila su se i finansijska tržišta sa stanovišta novih finansijskih instrumentarija. Prihvatanje stvarne valutne konvertibilnosti i trgovinska liberalizacija. Pored međusobne isprepletenosti uticaja. Poslednjih godina međunarodno tržište kapitala postalo je veoma integrisano. Među ispoljenim razlikama se zapaža da je devizni kurs danas znatno fleksibilniji nego u periodu pre 1914. Prvenstveno kada je reč o valutnoj konvertibilnosti. politika liberalizacije kretanja kapitala teško bi se mogla uskladiti sa režimom fiksnog deviznog kursa. unapređenje obračunske procedure i smanjivanje poreza i troškova transakcija glavna su područja olakšica za inostrane investitore u ZUR. . Pri tekućim okolnostima. kao što je to pokazalo iskustvo posle sloma Bretonvudskog sistema. dok mnoge azijske zemlje nastavljaju sa ranijom restriktivnom praksom prema potencijalnim stranim investitorima. rastuća mobilnost kapitala u novije vreme ima i svoje razlike u odnosu na slobodno kretanje kapitala u periodu pre 1914. godine. a slična tendencija se zapaža i u ZUR. kako u broju zemalja tako i na planu obima transakcija.

izuzev Japana. godine. Ovi holdinzi su veoma osetljivi na zaokrete u ponašanju međunarodnih finansijskih i tržišta kapitala. nego u periodu zlatnog standarda. iznosili su samo 100 mlrd. primetno je i angažovanje investicionih kompanija u razvijenim zemljama da što efikasnije i uz smanjene rizike plasiraju kapital institucionalnih investitora iz inostranstva. jedan od indikatora ogromnog porasta kretanja kapitala je bruto odliv kapitala iz većih industrijskih zemalja (izuzimajući zvanične i kratkoročne bankarske transakcije) . U tom smislu. Rezultat ove tendencije su portfolio investicije na deviznom tržištu jer dominiraju u poređenju sa trgovinskim transakcijama. Diversifikacija njihovog portfolia predstavljala je ključni pokretač kretanja kapitala u osamdesetim godinama. kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu kapitala. Polovinom osamdesetih. Tako su ukupne internacionalne transakcije hartijama od vrednosti za Grupu 7 najrazvijenijih zemalja dostigle 6 triliona dolara po kvartalu u drugoj polovini 1993. . koji je dostigao 850 mlrd. povećao je osetljivost deviznih tržišta na kretanja na finansijskim tržištima. Treća specifičnost novijeg perioda je narasla uloga institucionalnih investitora. vrednost koja je 5-6 puta veća od vrednosti međunarodne trgovine. nerezidenti danas imaju u posedu oko 20-25% ukupno emitovanih obveznica u grupi 10 razvijenih zemalja. Prema procenama. što je ujedno značajan faktor u kretanjima deviznih kurseva u evropskim zemljama. Ogroman obim kretanja kapitala imao je za rezultat oštar porast učešća finansijske aktive koju drže nerezidentni. Porast volumena portfolio kapitala. dolara u 1993.Druga značajna karakteristika savremenih tendencija na međunarodnom tržištu kapitala je znatno veći asortiman aktiva sa kojima se danas trguje. dolara prosečno godišnje. godini. Isto tako.

na preko 100% u devedesetim godinama. Globalno posmatrano. motivisani većom stopom prinosa na investicije u ZUR i njihovom niskom korelacijom sa prinosima na investicije u industrijski razvijenije zemlje. novija iskustva pokazuju da je inostrani kapital bio privučen unapređenjem ekonomske politike i performansi u mnogim zemljama primaocima kapitala.Integracija tržišta kapitala najbolje se ostvaruje kroz međugraničnu integraciju tržišta za finansijske hartije od vrednosti kojima se trguje. Pored toga međugranične finansijske transakcije u većini industrijskih zemalja proširene su sa manje od 10% GDP iz 1980. blizu 50% transakcija akcijama za preduzeća koja su locirana u EU ostvaruje se izvan zemalja porekla i svaka sedma trgovinska transakcija u svetu podrazumeva stranca kao partnera. Početak devedesetih godina bio je karakterističan po radikalnim promenama u strukturi tokova kapitala u mnogim ZUR. kada je recikliranje prihoda od nafte povremeno dovodilo do velikog priliva kapitala u zemlje sa ozbiljnim slabostima ekonomske politike. novi tokovi kapitala uglavnom su velike privatne SDI i portfolio tokovi u privatnom sektoru. Za razliku od ranije prakse koja je bila karakteristična po dominantnom kretanju zajmovnog kapitala i komercijalnih bankarskih pozajmica javnom sektoru. Nasuprot ovom trendu. Zbog ograničenog pristupa međunarodnom tržištu kapitala. . pri čemu se ona meri direktnim i indirektinim troškovima koji prate transakcije na domaćem tržištu. kao posledica dužničke krize . noviji porast priliva kapitala u ZUR pomogao je da se izbegne relativna nestašica kapitala u ovim zemljama. Oživljavanje priliva kapitala omogućilo je visoko zaduženim zemljama da povećaju uvoz. Integracija tržišta kapitala omogućuje da se pristupi inostranim finansijskim tržištima. posebno u zemljama sa niskim dohotkom i ograničenim mogućnostima za porast domaće štednje. da podignu opšti nivo rasta proizvodnje i da deo proizvodnje plasiraju u izvoz. Priliv kapitala je formirao dodatni izvor finansiranja investicija. i u manjem stepenu kroz integraciju tržišta fizičkog kapitala (direktne strane investicije) i bankarskih zajmova i depozita. Većina zemalja primaoca kapitala iskoristila je inostrani kapital efikasnije nego sedamdesetih godina.

Nasuprot iskustvu iz sedamdesetih i početka osamdesetih godina. noviji tokovi su obeleženi stranim direktnim investicijama (SDI) . Nagli skok SDI tokova kapitala u ZUR posle kasnih osamdesetih godina pojavio se kao posebno obećavajući trend. Istovremeno. U brojnim ZUR programi privatizacije takođe. godine. . Neto tokovi kapitala u ZUR iznosili su u prošeku preko 150 mlrd dolara godišnje tokom perioda 1990-1997. U mnogim zemljama koje su imale veliki priliv kapitala poslednjih godina. mada su SDI bile podstaknute i rastom intraregionalne trgovine kao i aktivnošću nekih zemalja zbog niskih troškova proizvodnje. kada je veliki deo privatnog kapitala u ZUR predstavljao bankarske pozajmice. što predstavlja skoro učetvorostručenje u odnosu na tokove iz perioda 1983-1989. godine. sugerišući inverzne odnose između ekonomskih prilika u industrijski razvijenim zemljama i kretanja kapitala u ZUR.Značajan deo priliva kapitala u periodu 1990-1997 godine desio se tokom recesionih ciklusa i perioda opadajućih kamatnih stopa u industrijski razvijenim zemljama. čisto javnom sektoru. su privukli SDI . Takva ciklična kretanja ostala su umerena sa jačanjem privredne aktivnosti u industrijski razvijenim zemljama i porastom kamatnih stopa. Liberalizacija trgovinskih i investicionih režima u mnogim ZUR predstavljala je ključni faktor. dok su portfolio tokovi činili veći deo priliva kapitala u Latinsku Ameriku. među regionima ZUR postoje razlike u strukturi novih tokova kapitala. Preko 40% neto priliva kapitala u zemljama Azije tokom perioda 1989-1996 godine bilo je u formi SDI. pozitivan stav inostranih investitora nastao je zbog unapređenja osnovnih ekonomskih parametara i tržišno orjentisane politike koja je povećala efikasnost i uvećala stopu prinosa na investicije. portfolio investicijama u obveznice i akcije. Rastuća izvozna orjentacija azijskih zemalja u poređenju sa latinoameričkim zemljama i novija apresijacija japanskog jena predstavljali su ključne faktore privlačenja SDI.

ovakva ulaganja su imala značajan doprinos zbog njihovog kumulativnog dejstva na podizanje ukupnog nivoa međunarodne robne razmene.4. i kao integralan deo procesa internacionalizacije i globalizacije mogu se često uzeti kao neophodan preduslov da firma sačuva ili ostvari ekspanziju na međunarodnim tržištima ukoliko ne želi da se suoči sa gubljenjem sopstvene konkurentnosti (EU 1994) . kao što su: • supstitucija. Inostrana direktna ulaganja (SDI) predstavljaju ključnu kariku integracije proizvodne i prodajne funkcije preduzeća sa svetskim tržištem. Dinamički posmatrano. • komplementarnost. što se ogleda kroz moguća četiri efekta vrlo značajna i za definisanje strategija nastupa. SDI su u suštini postala bitan element investicionih i proizvodnih strategija savremenih korporacija. 3 Ulaganja u inostranstvu kao činioci globalizacije svetskog tržišta U definisanju globalnih odnosa na svetskom tržištu (ne samo danas nego i kroz ekonomsku istoriju) značajno mesto imaju i ulaganja u inostranstvu -portfolio i direktna. . oni se nalaze u međusobnom odnosu koji znači da pojačavanje ili slabljenje jednog ima gotovo direktne implikacije na stanje ostvarenja drugog. Najčešće je reč o ispoljavanju pojedinih ili više elemenata u međusobnom odnosu. Kao kategorija međunarodne ekonomije. japanske ili evropske) više ne važi. Jednostavnije rečeno. veza međunarodnih trgovinskih tokova i SDI se odvija kroz međusobne uticaje. Danas se u sve većem stepenu ovakvi angažmani vezuju i za firme srednje veličine budući da su se tokovi inostranih ulaganja multiplicirali poslednjih godina sa pojavom novih i brojnih učesnika iz novoindustrijalizovanih ekonomija koje se u svetsku konkurentsku borbu uključuju putem snažne internacionalizacije svojih aktivnosti. • generisanje (omogućavanje) trgovine odnosno razmene. • širenje tržišta. Praksa je pokazala da ranija pretpostavka kako su SDI aktivnosti rezervisane samo za velike MNC (američke. Na putu prema globalizaciji svetske ekonomije. Značaj i uloga SDI aktivnosti preduzeća je pojačana rastućim tendencijama liberalizacije u međunarodnim trgovinskim tokovima.

U periodu od 1983-90. Kao fenomen svetske ekonomske scene sa današnje tačke gledišta. Generisanje trgovine je uobičajeno kroz SDI angažovanje. sklopova. Posmatrano po godinama. ukupna vrednost SDI u svetu se kretala različitim tempom i intenzitetom. Komplementarni efekat se javlja kada SDI dopunjavaju trgovinsku razmenu budući da se kroz ulaganje stvara jača pozadina na konkretnom tržištu. godine plasmani u vidu SDI su imali prosečnu godišnju stopu rasta od oko 30% što je više od tri puta u odnosu na rast svetskog izvoza ili puta brže od stope rasta svetskog GDP.Kada se proizvodi mogu isporučivati na isto tržište razvijanjem trgovinskih i SDI-aktivnosti. Preduzeća iz OECD regiona su vodeća kako u plasmanu tako i u pribavljanju SDI. u odnosu na 470 milijardi $ 1980. a potom i razmene delova.Japan obavlja se 4/5 plasmana i oko 60% ukupnog priliva svetskih tokova SDI. SDI su realno dosta doprinele zamagljivanju granica između nacionalnih ekonomija. ali je ipak dostigla 1993. u ovim tokovima dominira Trijada: ukupno u trouglu SAD . Obično je to stvar strategije ili opredeljenja konkretne firme. granama i regionima. jer povećava atraktivnost izvoza. Posle 1990. jer ovim putem se iniciraju tokovi koji slede ovakve odluke . . odnosno kretanja roba sa neke druge tačke na prostor gde se ulaže kapital. znanja. Svetski tokovi SDI iznose oko 4-5% ukupnih bruto investicija (razvijene i zemlje u razvoju) i čine oko 4% vrednosti svetskog izvoza. ali su imale i značajan uticaj na usmeravanje ekonomskog razvoja pojedinih zemalja i njihovo integrisanje u širi ekonomski prostor koji nudi svetska ekonomija. ali i uslova koji vladaju u konkretnom okruženju. godine nivo od 1800 milijardi $. opreme. često se međusobno nalaze u odnosu supstitucije. usluga. godine ova grupacija je igrala vodeću ulogu u tokovima SDI: u periodu 1991-1993. Širenje tržišta je uobičajen efekat jer proizvodnja ili program iz SDI aktivnosti ne mora biti namenjen samo uskom ili lokalnom tržištu već može obuhvatiti i one segmente koji ranije nisu bili pokriveni što samo pogoduje povećanju obima međunarodne razmene na široj osnovi. godine ostvareno je 95% ukupne vrednosti plasmana sredstava. godine.plasmani kapitalnih dobara. komponenti ili ostalih intermedijarnih proizvoda koji su neophodni za operativno funkcionisanje takvih pogona izmeštenih iz nacionalnog ekonomskog prostora. Posmatrano po vodećim regionima.EU . a 42% u pribavljanju ovih sredstava.

godini i 14 milijardi $ u 1993. U 1992. godine. Tajvan. godinu kada su iznosile oko 30 milijardi $. godine privukle 80 milijardi $ SDI ili 55% ukupne vrednosti (u periodu 1980-90 godišnji prošek je bio oko 21% ili po vrednosti 19 milijardi $) . Više od 2/3 pomenute vrednosti SDI bilo je usmereno ka tržištima i firmama u 10-15 zemalja uglavnom iz Jugoistočne Azije i Latinske Amerike. godini uloženo je sredstava po osnovi SDI na nivou ukupnih svetskih SDI iz 1986.Jedna od karakteristika svetskih tokova SDI u periodu posle 1990. godinu kada su činili oko 45% vrednosti robnog izvoza u svetu. ) u cilju podsticanja globalne konkurencije. Objašnjenje treba tražiti u problemima tranzicije ovih zemalja u ovom periodu koja se odvija u uslovima nepovoljnih tendencija na domaćem ekonomskom planu (mada je status pojedinih zemalja sa ovog aspekta različit) . . Ove zemlje su od 1990. godini portfolio investicije su iznosile oko 320 milijardi dolara što je desetostruko povećanje u odnosu na 1980. godini. intrakompanijski fondovi) danas dostiže nivo od oko 75% u odnosu na 1980. Singapur su na listi deset najvećih investitora u Kinu kao tržište u koje se najviše ulaže među zemljama u razvoju (mada je Kina u ovom periodu počela i sama da ulaže u druge zemlje) . godini na preko 15% u 1998. ukupna vrednost SDI. marketing. Ovaj fenomen se može objasniti recesijom i usporavanjem aktivnosti u razvijenim zemljama. trgovine uslugama i ostalih tokova na osnovu ulaganja (dividende. royalty. već se integralno uključivanje na svetsko tržište mora ostvariti kroz integralno angažovanje svih resursa (proizvodnih. portfolio investicija. Tajland. do 1993. Najdinamičnije azijske zemlje preko svojih firmi ne samo da ulažu sredstva u okviru regiona Azije nego se javljaju i kao ulagači u zrele ekonomije (EU i SAD) . Definisanje međunarodnog poslovanja kroz spoljnotrgovinsko angažovanje danas nije propulzivno. Prema procenama OECD međunarodni tokovi investicionih prihoda po osnovu SDI i portfolio ulaganja su značajno podigli učešće imovine u inostranstvu u vrednosti ukupne imovine preduzeća sa 6% u 1980. finansijskih. U odnosu na vrednost robnog izvoza u svetu. Mada SDI aktivnosti po profilu i suštini znače veću zalnteresovanost za preduzetničko i tržišno ponašanje preduzeća na svetskom tržištu. U isto vreme karakteristična pojava su SDI aktivnosti najdinamičnijih ekonomija Jugoistočne Azije i Latinske Amerike sa sopstvenim ulaganjima koja su iznosila 9 milijardi $ u 1992. Što se tiče zemalja Srednje i Istočne Evrope posle 1990. ali i sa snažnim procesima internacionalizacije u pojedinim zemljama u razvoju. U zemlje u razvoju u 1993. itd. u uslovima koji vladaju u globalnoj ekonomiji nije zapostavljeno ni portfolio angažovanje. godine priliv po osnovu SDI je nastavio da raste mada su ta ulaganja bila na nivou od oko 3% ukupnih svetskih tokova SDI. godini. Koreja. godine je i značajnije preusmeravanje prema zemljama u razvoju.

Latinske Amerike i Azije procesi globalizacije će se kombinovati sa političkom modernizacijom društva. . Prema scenarijima Svetske banke u svim regionima posebno Afrike. Globalnim povezivanjem se razvijaju nove forme. i ranih 1990-tih godina broj proizvodnih poslova i usluga u razvoju svetskog tržišta. U poslednjih 10 godina dodatno je učestvovalo u razvoju svetskog tržišta oko 500-600 miliona ljudi. sadašnjost i budućnost Globalizacija kao fenomen 1980-tih i 1990-tih godina pružila je nova poboljšanja u vidu povećanja bogatstva i zaposlenosti. Perspektive procesa globalizacije 5. informacije. Između 1965. kao osnova svakog stabilnog društva. Nekoliko važnih razvojnih segmenata globalizacije su paralelno prisutni sa razvojnim ciljevima (poslednjih 10-20 godina) : • • • • visok rast.prošlost. 3 milijarde (US$) . 1 Globalizacija . Povezivanje ekonomskih interesa i konkurencija su ključni faktori globalizacije.5. i u tome sve više učestvuje i jača stanovništvo srednje klase. jačanje neoliberalnog kapitalističkog razmišljanja sa snažnim isticanjem privatnog sektora kao preduzetničke funkcije menadžmenta. Telekomunikacije su ključni faktor tehnološkog razvoja i novi fenomeni savremenog doba na pragu 21 veka. globalna znanja. u zemljama OECD-a dupliran je od 660 miliona na 1. po podacima OECD-a.

uticaj prikazan je sledećim dijagramom. što je novi fenomen. Izmenjena struktura koju je izazvala globalizacija i paralelni razvoj . 3 milijardi (US$) . Paris (1994) “Globalization and regionalization: The Challenge for developing Countries” . Akumulirane inostrane direktne investicije učestvuju sa nešto više od 3. kreditna kartica koja efikasno supstituiše zajedničku (opštu) valutu. Između 1965. investicione institucije koje su u zajedničkoj kombinaciji izmenili strukturu svetske ekonomije i svetskog tržišta. Promene koje izaziva globalizacija su kompleksne slike koje uzajamno jedna drugu prepliću i izazivaju izmenjene strukture svetskog tržišta. Mnogo više poslova kreirao je privatni sektor. CNN ili Internet*. To je različitost pogleda iz ranijih perioda ekonomske internacionalizacije koja je imala nekoliko puteva spremnih za razvoj u toku 19 veka (Graham 1996) . godine broj proizvodnih poslova (uvećanje proizvodnje) . Međunarodna trgovina robom i uslugama se odvija u vrednosti više od 6. i 1992. 000 milijardi (US$) godišnje sa naglašenim iznosom od 735 milijardi (US$) u poslednjih 10 godina. industrijske proizvodnje i usluga u razvoju svetskog tržišta duplirao se po OECD-u od 660 miliona (US$) do 1. 000 milijardi (US$) na globalnom nivou u svetu.uzajamno dejstvo . Spektakularan je podatak da se danas finansijske transakcije najsavremenijim telekomunikacijskim tehnologijama odvijaju (na primer na relaciji New York.Globalizacija ima svoje simbole baš kao što je "The Lingua Franca" -saobraćajni jezik. Globalizacija je više ekstrapolacija iskustva iz prošlosti. Mnogo više nego ikad razvilo se finansijsko tržište. Tokyo i London) u iznosu od l800 milijardi (US$) svakog dana. * OECD (1997) Projections OECD Development centre studies.

Najvažniji izdatak su globalni neophodni koncepti razvoja u koje moraju da se uklope lokalni problemi i politike država.uzajamna dejstva i uticaj Izvor: Freeman and Hagendoorn (1992) . Globalizacija i paralelan razvoj .Navedeni i drugi ekonomski pokazatelji višefaktorno su uslovljeni. Na dijagramu broj i pokazujemo međuzavisnost i jednu direktnu uzročnost. Ali ta bliskost vrlina (karakteristika) ciklusa je od demokratije i slobode informacija do krajnjeg cilja prosperiteta. ) . research and development (BRUSSELS EC. a o sinergičnoj povezanosti brojnih faktora iznećemo u narednom dijagramu. Neki su direktno pozitivni. obrazovanje i demokratija. Ali bogatstvo takođe dozvoljava kreaciju svakog novog i šireg povezivanja kao njegovog uslova. Globalization of techonology report for the programme. kao bogatstvo informacije. Povezivanje i konkurencija su glavne karakteristike globalizacije i rezultat povećanja bogatstva i poslovnih aranžmana. directorate general science. Svaki od ovih faktora ima jake pozitivne uticaje na nekoliko drugih. Dijagram 1.

4 3. A 1. "DIVERGENT". 3 4.Divergentan scenario je jedan od onih kojim bi se postigao cilj da posle neuspeha u ekonomskim politikama sporijeg privrednog rasta. 12% 24% 28% 28% 35% 37% 37% 1. 0 2. Tabela 22. A. Afrika Divergent Globalization scenario rast % P. (Gundlach/Nunnenkamp 1996. 7 Uspeh (dobitak) od globalizacije razlikom između dva scenarija Akumulirano bogatstvo 1994. Generalno takođe nova i bolja ponuda u okviru globalizacije koja pruža novu priliku da se globalizacija izgrađuje iznutra. 6 3. -2010. Dva scenarija si/efs/ce banke o rastu bruto društvenog proizvoda po stanovniku. Projekcija rasta 19942010 i komparacija dva scenarija Zemlje OECD Istočna Azija Kina Južna Azija Latinska Amerika Severna Amerika Izvor: World Development Report 1995. 2. 3 2. neophodnog za regulisanje globalnog karaktera ekonomije i ekonomske politike.Svetska Banka je predložila dva scenarija ekonomskog razvoja za sledećih 15 godina. 9 4. Ovo je novi koncept koji pokreću nove kompanije u zajedničkom interesu velikih i malih preduzeća kao strategija sa zajedničkim interesom. 0 3. ali u izmenjenim i različitim strukturalnim sektorima kao novim formama specijalizacije koje će se ponuditi tržišnim uslovima poslovanja u otvorenim tržišnim ekonomijama. 4 1.Globalizacija kao drugi scenario objašnjava potencijalne pozitivne implikacije snažne aktivne političke akcije na domaćem nivou i svim delovima svetske politike kombinovano sa dubokimmeđunarodnim integracijama. 4 1. ) . 3 3. široko različitog između pojedinih regiona. 4 1. naročito u okviru transnacionalnih i multinacionalnih kompanija je širenje malih i srednjih preduzeća kao ključne faze rnenadžment koncepcije. 3 2. scenario rast % P. bude postavljena nova vodilja ka globalnom rastu. "GLOBALIZATION". 4 -0.

2 Vizija sveta na početku XXI veka U studiji OECD "Svet u 2020.5. prema novoj globalnoj eri* se konstatuje da. "nekoliko izazova treba da se zadovolji" u postizanju postavljenih ciljeva. koja je ponekad snosila odgovornost za istrajnu nezaposlenost. Paris (1994) “Globalization and regionalization: The Challenge for developing Countries” . Dalji proces u liberalizaciji trgovine. * OECD (1997) Projections OECD Development centre studies. proširujući nejednakost dohotka i deindustrijalizaciju. Brzo postizanje promene u zemljama (van OECD) . ulaganja i finansijskih tokova i proširenja multilateralnog sistema za olakšanje dublje ekonomske integracije između svetskih ekonomija. kako iz industrijskih. Potrebu za određene dinamične privrede da otvore svoja tržišta za dalji uvoz. koji obuhvataju: 1. 2. 4. posebno onih u kojima je upravo počela tranzicija od nerazvijenih ka naprednim privrednim strukturama (posebno u zemljama Afrike južno od Sahare) . Domaće reforme bi sprečile jake reakcije u nekim zemljama OECD protiv globalizacije. tako i iz zemalja u razvoju. 3.

Očekuje se da svetsko stanovništvo poraste sa 5 milijardi u 1990. alternativnih izvora energije i poboljšani transport. biotehnologiji i razvoj novih materijala. Prognoza udela stanovništva od 65 i više godina u zemljama OECD u % % 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1975 1995 2010 2020 U isto vreme. godini. na oko 8 milijardi u 2020. 2. 1 Perspektive razvoja za naredne dve decenije Kakav će biti svet u 2020.5. a u zemljama OECD iznosiće 16. Međutim. u svetskoj populaciji doći će do porasta udela stanovništva od 65 i više godina. godini? 'Trendovi u stanovništvu i tehnološkim promenama" će obezbediti budućnost. Grafikon 6. . Najveći porast će biti u zemljama Afrike i južne Azije. obezbediće potencijal za trajan rast u svetskom prosperitetu. 6%. U većini zemalja OECD situacija je obrnuta i karakteriše je pad stope fertiliteta i produženja životnog veka. kaže se u studiji OECD. napredak u informativnoj tehnologiji. zajedno sa dubljom integracijom u svetskoj privredi i ljudskim kapitalom.

. godini sa 44% u 1995. ljudskog i drugog kapitala"*. . Uzimajući u obzir niži postojeći nivo razvoja. sistema upravljanja i društvenog. tržištu roba i radne snage . Ovo je delimično tačno za zemlje van OECD. U okviru scenarija "visokog rasta". * OECD (1997) Projections OECD Development centre studies. odnosno oko 100% kod scenarija niskog rasta. globalizacije". (u poređenju sa 50% u okviru scenarija niskog rasta) . Kakvi treba da budu odgovori ekonomskih politika na predstojeće izazove? Prema studiji OECD. fiskalnoj konsolidaciji. Paris (1994) “Globalization and regionalization: The Challenge for developing Countries” . godine. gde se vlade kreću ka globalnim slobodnim trgovinskim i kapitalnim promenama i preduzimanju neophodne reforme. U drugim zemljama progres bi bio "daleko više dramatičan". Pošto se "gep" u nivou razvoja između OECD i zemalja van OECD sužava. . Stopa rasta mogla bi da padne na oko 2% u poređenju sa prošekom od 3% u proteklih 25 godina. potrebno je naći "novu ravnotežu između uloga države i drugih javnih i privatnih aktera"*.produktivnost u zemljama OECD mogla bi da stagnira (kao što je bilo u mnogim OECD zemljama u prošlih četvrt veka) . nego u 1995. Stabilna i održiva makroekonomska politika je drugi preduslov za "punu prednost.Puna realizacija potencijalnih koristi ovog razvoja u sledećih 25 godina zavisiće velikim delom od vladinih ekonomskih politika. Prema procenama OECD. U mnogim zemljama (van OECD) "siromaštvo i marginalizacija bi mogli da ostanu glavni problem. Ako vlade naprave spori progres u liberalizaciji međunarodne trgovine i finansija. odnosno porast u svetskoj trgovini sa jedne trećine na jednu polovinu 2020. god. god. Paris (1994) “Globalization and regionalization: The Challenge for developing Countries” * OECD (1997) Projections OECD Development centre studies. to će ove druge imati povećanje učešća u svetkom BDP od 67% u 2020. ukoliko ne razviju potrebne kapacitete za razvoj. godini. moguć je "prosperitetan rast". realni BDP po stanovniku bio bi oko 270% iznad nivoa u 1995. u okviru i između svih zemalja. realni bruto društveni proizvod (BDP) po stanovniku u zemljama OECD bio bi 80% veći u 2020. koje odlikuje istorija makroekonomske nestabilnosti.

fiskalne pozicije su sada generalno lošije nego krajem 70-tih godina.posebno visoka nezaposlenost i usporen privredni rast . 2 Uslovi za rast Za realizaciju vizije nove globalne ere 2020. Takođe. teške carinske barijere ostale su u zemljama OECD u oblasti kao što je poljoprivreda. Izazovi politika u zemljama OECD: prema procenama studije OECD u prošloj dekadi i po postalo je jasno da su ključni makroekonomski problemi . Na finansijskim tržištima šira diverzifikacija će pomoći stvaranju bližih finansijskih veza između OECD i drugih zemalja. * OECD (1997) Projections OECD Development centre studies. Mada je stabilnost cena znatno povećana. uprkos određenom progresu u smanjenju siromaštva. samo je manji broj ovih zemalja imao održivu visoku stopu rasta BDP . ali su reforme zaostajale u drugim oblastima. poslednje procene govore da još oko 1. posebno tržištu robe i rada. pitanjem socijalne sigurnosti. potrebno je sledeće: Proširenje multilateralnog sistema: stvaranje Svetske trgovinske organizacije obezbedilo je pravni okvir za multilateralni trgovinski sistem i ustanovilo "jasan autoritet" za pregovaranje i sprovođenje sveobuhvatnih pravila za međunarodnu trgovinu u robi i uslugama. Paris (1994) “Globalization and regionalization: The Challenge for developing Countries” . znatno bi smanjio ove cifre. posebno u zemljama van OECD. ovaj proces treba da potpomognu odgovarajuće politike. Međutim.uglavnom strukturne prirode. prema navodima studije. liberalizacija spoljnih finansijskih usluga i ukidanje restrikcija za pristup tržištima stranih investitora i institucija. 3 milijarde ljudi živi u siromaštvu. uključujući deregulaciju tržišta robe. što je oko 30% svetske populacije. Značajan progres je učinjen u finansijskom sektoru i međunarodnoj trgovini. ) .2. Brzi privredni rast (kako je sugerisano u studiji u okviru scenarija visokog rasta) . * Izazovi politika za zemlje van OECD: uprkos određenim uspesima u proteklih 25 godina (do 1995.prosečno 5% godišnje. Ali. kao što je uklanjanje kontrole kapitala. iznosi se da sve zemlje treba da učine napore ka "modernizaciji svojih finansijskih struktura i unaprede svoje regulatorne i supervizorske okvire"*. Pored toga. dok su prepreke za trgovinu i kretanje kapitala generalno veće u drugim zemljama. god. fleksibilnosti tržišta radne snage i politikom da se izađe na kraj sa starošću stanovništva". Paris (1994) “Globalization and regionalization: The Challenge for developing Countries” * OECD (1997) Projections OECD Development centre studies. Zemlje OECD se suočavaju sa "potrebom strukturnih reformi. I nezaposlenost je ostala visoka.

socijalnih i institucionalnih kapaciteta. Značajne mere efikasnih politika uključuju: 1. Gledajući ka 2020-oj godini. ljudskih. Olakšani pristup. Aktivno učešće zavisi od proširenja ili stvaranja uspešnih ekonomskih. Razvoj ljudskog kapitala preko ulaganja u obrazovanje i zdravstveno i pojačano učešće celokupnog stanovništva posebno žena .Glavni izazov za zemlje van OECD grupacije je "prevencija marginalizacije siromašnih zemalja i siromašnog stanovništva. transport i komunikacije zaostalih oblasti i njihovo veće povezivanje za nacionalna i međunarodna tržišta. zajedno sa snažnim makroekonomskim politikama i finansijskim upravljanjem. aktivno civilno društvo i kapacitete za upravljanje unutrašnjim konfliktima. . naprimer ohrabrenja investicija za kreditiranje mikroinvesticija. oporezivanje i politika konkurencije važne su oblasti koje zahtevaju reformu. pravni okvir za preduzeća. produktivnom finansiranju preko.u privrednom i političkom životu. 4. koji su nastali kao posledica globalizacije". reforma regulative. 3. Sistem rukovođenja u okvira pravila i zakona. 2. posebno za siromašne. Privatizacija. Odgovarajuću infrastrukturu za energiju. zaključak studije OECD je da je jedan od centralnih izazova olakšanje i konsolidacija integracije zemalja van OECD u globalnu ekonomiju.

0 Visoki Niži Svet 3. 6% u 90.5. 7 3. 8 1. Tabela 23. 15 i 4. 2 2. 9 1. godini očekuje se da na zemlji živi oko 8 milijardi stanovnika. godini nego u 1995. 6 3. 2 6. U. 1 2. 9 4. Paris (1994) “Globalization and regionalization: The Challenge for developing Countries” . kao što je već istaknuto. Bruto društveni proizvod (BDP u %) Godine 1970-1980 1980-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2010 2010-2020 Scenario rasta Ukupno OECD 3. U razvijenim zemljama. 16. 6 3. * U navedenoj studiji procenjuje se da će bruto društveni proizvod (BDP) po stanovniku u zemljama OECD biti 80% veći u 2020. 4 5. 3 Prognostička vrednost nekih pokazatelja procesa globalizacije Prema proceni OECD. 7 3. 0 4. 7 2. godini. 2 4. 4 2. u 2020. a stoje prikazano na tabeli 4. 3. 2 2. 7 6. 7 Visoki Niži Zemlje van OECD 4. 8 Niži * OECD (1997) Projections OECD Development centre studies. 8 5. Ovakva kretanja imaće za posledicu povećano učešće starijeg stanovništva (iznad 65 godina) . 6% u 2020. godini. zemljama OECD predviđa se porast ovog učešća od 11. 0 7. 7 4. a naročito u zemljama OECD. 8 2. 4 2. Kod drugih zemalja predviđa se i veći porast realnog društvenog proizvoda. očekuje se negativan trend porasta stanovništva zbog opadanja fertiliteta. 16 i grafikonima 4. Najveći porast očekuje se u zemljama Afrike i južne Azije. godini na 16. 6 4. 9 Visoki Izvor OECD. Svetska banka 1997.

Grafikon 7. Procena o udelu svetskog BDP u 2020. godini prema scenariju visokog i niskog rasta
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1995 Scenario visokog rasta Scenario niskog rasta

% %

OECD Zemlje van OECD

Grafikon 8. Stope rasta BDP i projekcije (%)
% % OECD Zemlje van OECD Brazil, Kina, Indonezija, Indija, Rusija

%

8 7 6 5 4 3 2 1 0 19711975 19962020 Scenario visokog rasta 19962020 Scenario niskog rasta

Izvor: OECD 1997.

%

Prema scenarijima visokog i niskog rasta predviđaju se i divergentni trendovi kreiranja rasta zaposlenosti i rasta kapitala u zemljama OECD i u zemljama van OECD

Tabela 24. Predviđanja o rastu realnog BDP, zaposlenosti i kapitala prema scenariju visokog i nižeg rasta (u %)

Zemlje

Godine 1990-1995 1995-2000 2000-2010 2010-2020 1990-1995 1995-2000 2000-2010 2010-2020

Ukupno OECD

Izvor OECD, 1997.

Zemlje van OECD Scenario rasta

Rast realnog BDP 1, 8 2, 7 2, 7 3, 1 2, 4 2, 8 1, 7 4, 7 6, 8 5, 0 7, 2 4, 2 6, 6 4, 0 visoki niži

Rast zaposlenosti 0, 2 0, 6 0, 4 0, 1 1, 1 1, 1 1, 0 0, 7 visoki 0, 6 0, 3 0, 0 0, 9 0, 8 0, 5 niži

Rast kapitala 1, 1 1, 0 1, 2 1, 0 2, 5 2, 8 3, 2 3, 2 visoki 1, 0 1, 0 0, 7 2, 2 2, 0 2, 1 niži

Prema scenariju nižeg rasta u 2020. godini zemlje OECD (ukupno 27) imaće udeo u svetskom društvenom proizvodu od 48, 7% (SAD 16, 3%, EU 15, 7% i ostale zemlje 16, 7%) , pet velikih zemalja 31, 3% (Kina 16, 9%, Indija 7, 2%, Brazii 2, 9%, Indonezija 2, 6%, Rusija 1, 7%, a sve ostale zemlje sveta samo 20, 0%.

Grafikon 9. Udeo pojedinih zemalja u svetskom društvenom proizvodu u 2020 godini prema scenariju nižeg rasta (u %)

20, 20% 31, 31%
5 velikih zemalja OECD ostale

16, 16%

EU SAD Sve ostale zemlje

16, 16%

17, 17%

U sinergizmu kretanja stanovništva i BDP prema navedenim scenarijima na grafikonu 4. 18 prikazana je promena BDP po glavi stanovnika. Grafikon 10. BDP po glavi stanovnika (prema vrednostima iz 1992. )
45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

a Ev ro pe

il

a

In a do ne zij a

In di ja

EU

D SA

Ru si j

Br az

Ki n

Pa c

EC D

EC D

li O

Os ta

Os ta

li O

Scenario niže stope rasta Scenario više stope rasta

Ja

pa n

if i k

Prema podacima iz iste studije u 1993. godini SAD su imale izvoz u zemlje Severne Amerike 30%, zemlje OECD, u Evropi 23% i Japan 11% što ukupno čini 64% ukupnog izvoza. U isto vreme uvoz iz ovih zemalja u SAD iznosio je 63%. Izvoz unutar evropskih zemalja OECD iznosio je 67%, sa SAD i Japanom 9%, što ukupno čini 76% izvoza. Slični su podaci i za uvoz (grafikoni 11 i 12) . Grafikon 11. SAD
70 60 50 40 % 30 20 10 0 Sev. Amerika OECD Evropa Japan Svega Izvoz Uvoz

Grafikon 12. OECD Evrope
80 70 60 50 40 30 20 10 0 Izvoz Uvoz % Sev. Amerika OECD Evropa Svega

Imajući u vidu rezultate iznete u studiji OECD, kao i projekcije i prognoze iznete u drugim studijama, proces globalizacije ima izrazito hipotetičku komponentu. Polazna hipoteza je da se pod uticajem savremene informatičke revolucije menja i privreda i društvo. Međunarodna ekonomija prerasta u svetsku privredu. Produbljuje se međunarodna podela rada, jača svetska kooperacija i specijalizacija, povećava se međunarodna ekonomska razmena, ubrzava se kretanje kapitala, transfer znanja i tehnologije. Dolazi do međunarodne ekspanzije banaka, prodora transnacionalnog u sektore vanmaterijalne proizvodnje i sl. Nacionalne privrede kao jedni od subjekata svetske privrede, ponašaju se u skladu sa logikom integralnog teritorijalnog funkcionisanja i razvoja. Dok se na osnovu prve logike svetska privreda integriše uklanjanjem institucionalnih prepreka međunacionalnim privredama kao celinama, na osnovu druge logike integracija se ostvaruje po funkcionalnosti, a ne teritorijalnom preseku. Funkcionalno-transferzalni tip svetske integracije dezintegrativno deluje na većinu nacionalnih privreda, naročito na one koje nisu matične privrede transnacionalnih kompanija. Takva integracija deluje suprotno tendencijama jačanja autonomije, suverenosti i integriteta nacionalnih privreda. To ima uticaj na nacionalni suverenitet, ne samo u ekonomskom nego i u društvenom i političkom smislu. Nacionalne države u osnovi podržavaju interes transnacionalnog kapitala u njegovom globalnom nastanku. Međutim, moguće je da dođe i do sukoba interesa između transnacionalnih kompanija i matične zemlje, jer transnacionalne kompanije nastoje da zadrže i očuvaju svoju autonomnost. Protivrečni su stavovi o ulozi transnacionalnih kompanija u privrednom razvoju nacionalne ekonomije od onih da predstvaljaju "lokomotive razvoja" do onih o "izuzetno dramatičnim posledicama njihovog poslovanja". Protivurečni su stavovi i o njihovoj ulozi u procesu globalizacije svetske privrede, konstituisanju svetskog tržišta na novim osnovama i stvaranju novog ekonomskog jedinstva sveta.

Banka i globalno bankarstvo Karakteristike globalnog bankarstva Modeli bankarskih sistema u globalnom bankarstvu Novi trendovi u globalnom bankarstvu i njihova reflekcija na svetsko tržište . 2. 3. 4. Globalno bankarstvo i finansijske institucije 1.III.

) Veličina teritorije koje pokriva neka banka . trgovačke banke. izdavanjem obligacija i obveznica i sličnih vredonosnih papira. . ) Najstariji oblik banke je "Univerzalna banka" koja za svoje komitente obavlja sve vrste bankarskih poslova. regionalna. stvaranjem depozita. Banka i globalno bankarstvo Danas se mogu sresti različite definicije banke i ako se uzme u obzir celokupna delatnost banke zapaža se da kroz sve njene funkcije i poslove provlači se jedna zajednička karakteristika. .1. a to je uzimanje i davanje kredita kao i posredovanje u novčanim plaćanjima. poljoprivredne banke. mobilizovanja slobodno raspoloživih novčanih sredstava. pre svega kao instituciju koja uzima kredit od drugih fizičkih ili pravnih lica putem izdavanja novčanica. Najprecizniju definiciju banke dao je švajcarac dr F. .(opštinska. Globalno bankarstvo je funkcionalno-mrežna povezanost bankarske industrije u svim zemljama pod uticajem globalnih informatičko-telekomunikacionih tehnologija Definicije ističu banku. Za podelu banaka koristi se više kriterijuma a najčešći su: Ročnost poslova .(komercijalne banke . investicione banke . spoljnotrgovinske banke.kratkoročni poslovi.dugoročni poslovi) Privredna oblast . Somary: "Banka je ustanova ili preduzeće kojoj je uzimanje kredita u obliku novca glasno zanimanje".(industrijske banke. . . nacionalana. Polazeći od toga stvarna funkcija banke nije u davanju kredita ili obavljanju drugih poslova već pribavljanje i oblici prikupljanja sredstava.

Dakle ovaj kriterjium uvažava vrstu izvora i prirodu sredstava. uslovljene globalizacijom svetskih proizvodnih prometnih i finansijskih tokova. 9. odnosno sadržine poslova kojima se neka banka pretežno bavi. specijalizovane i granske banke. štedno-kreditne organizacije (štedionice. ) međunarodne i regionalne banke i međunarodne finansijske organizacije. 8. centralna ili emisiona banka (koja se još naziva novčanična banka) . institucije za podršku izvozu. 4.Najnovije tendencije u globalnim tržišnim privredama. moguće je banke razvrstati na sledeće tipove bankarskih i finansijskih institucija: 1. 6. depozitne ili komercijalne banke. Polazeći od kriterijuma poslovne aktivnosti. investicione banke. ostale bankarske i finansijske institucije (konzorcijumi. investicioni fondovi i dr. kao i način njihovog pribavljanja. univerzalne banke. štedno-kreditne zadruge i štedno-kreditne službe) . 7. To je uslovilo prodor nebankarskih finansijskih institucija u bankarski sektor. 3. 5. i način njihove upotrebe od strane banke. 2. poslovne banke. Pored ovog kriterijuma (koji domonira u literaturi brojnih autora) banke se mogu razvrstati i na sledećim osnovama: . prouzrokovale su ponovnu univerzijalizaciju banaka. berze.

1. u čijoj osnovi se nalazi kvantificiranje i dinamiziranje ponude novca (osnovni zadatak monetarne politike je očuvanje vrednosti nacionalne valute. 1 Centralna ili emisiona banka U svim zemljama sveta centralna banka ima glavnu ulogu u organizovanju. u vidu zadruga. poljoprivredne. banke se dele na: inokosne ili jednovlasničke.Pored ovog kriterijuma (koji domonira u literaturi brojnih autora) banke se mogu razvrstati i na sledećim osnovama: .prema pravnoj formi. regionalna. Ovo znači da je centralna banka banka odgovorna za obezbeđenje i održavanje likvidnosti finansijskog sistema ( a samim tim i bankarskog sistema) jedne države ili uopšteno prostora nad kojim ima nadležnost. a samim tim i stabilnosti cena u nacionalnoj privredi) i 2.privredna oblast ili grana iz koje potiču preduzeća osnivači neke banke (indstustrijske.veličina teritorije koju pokriva neka banka (opštinska. nacionalna ili savezna banka) . . mešovite i privatne . Ova institucija je na vrhu bankarskog sistema (banka banaka) i od nje u znatnoj meri zavisi dinamika i stabilnost privrednog razvoja.prema karakteru vlasništva. Centralna banka ima dve osnovne funkcije: 1. trgovačke. banke u vidu društva sa ograničenim jemstvom: u vidu akcionarskih društava. banke se razvrstavaju na javno-pravne. i u vidu javno-pravnih ustanova .prema ročnosti: komercijalne banke (bave se kratkoročnim poslovima) i investicione banke (bave se dugoročnim poslovima) . ona je nadležna za vođenje monetarne politike. usmeravanju i regulisanju monetarenih kretanja. druga osnovna funkcija centralne banke je funkcija „poslednjeg utočišta banaka“ ili „zajmodavca u krajnoj instanci“ (lender of last resort) . spoljnotrgovinske banke) .

mešoviti oblik svojine.Iz ovih osnovnih deriviraju se ostale funkcije centralne banke: emisiona funkcija regulisanje kreditnog potencijala banaka i usmeravanje njihove kreditne politike uloga bankara države odnosno vlade (banker to goverment) nadzorna uloga (kontroliše bankarsko poslovanje) upravlja deviznim rezervama i spoljnim dugom zemlje signifikantan neformalni uticaj koje ove institucije neosporno imaju u društvu. odbori direktora (kolektivno telo rukovođenja) 3. 2. složeni sistem centralne banke (postoji više banaka koje zajedno obavljaju funkcije centralne banke i gde obično jedna banka ima ulogu glavnog kordinatora. izvršni komiteti odnosno upravljački odbori (zaduženi za sprovođenje odluka guvernera i odbora direktora) Što se tiče vlasničkog aspekta konstituisanja centralnih banaka javljaju se tri osnovna oblika svojine: 1. jedinstvena centralna banka (to znači da su funkcije vrhovne monetarne vlasti koncentrisane u jednom pravnom subjektu) 2. Organizacija centralnih banaka se uglavnom svodi na tri osnovna modela: 1. javna i 3. zadužena za upravljanje delovima ove složene organizacije 3. supranacionalna centralna banka (ova institucija je karakteristična za monetarnu uniju grupe zemalja) Organe upravljanja u centralnim bankama čine: 1. . privatna. guverner (on upravlja centralnom bankom i predstavlja ovu instituciju u javnosti) i njegov zamenik 2.

dok kod vanbilansnih aktivnosti banke naplaćuju proviziju. ali i noviji oblici tih aktivnosti u vidu tzv. Na bilansne aktivnosti banke naplaćuju/plaćaju kamatu. zanemarujući nekoliko izuzetaka. one putem vanbilansnih poslovnih aktivnosti ostvaruju stalno rastuće prihode od provizija. Takođe gotovo sve centralno-bankarske institucije koje su osnovane u tom razdoblju bile su takođe u državnoj svojini. Iako depozitno kreditni poslovi i dalje predstavljaju osnovnu aktivnost banaka. kao i od državnih organa i institucija stanovništva. finansijskih derivata (finansijski fjučersi. odnosno u celokupnom privrednom sistemu. godine. kako bi određenim merama i instrumentima što efikasnije i uspešnije uticala na racionalno ponašanje bankarskih i poslovnih subjekata u monetarnoj i finansijskoj sferi.U strukturi kapitala centralnih banaka privatna svojina dominirala je sve do 1936. koristeći ih prevashodno za kratkoročno kreditiranje robnog prometa i zaliha u privredi. Centralna banka mora imati relativno nezavistan položaj. Njihova osnovna karakteristika je da one mobilišu kratkoročne izvore. ) . međutim u periodu od 1936-1945. klasične vanbilansne aktivnosti (kao što su kreditne garancije. Pored depozitno-kreditne aktivnosti. da bi ih takođe plasirale na kratak rok. devizni poslovi itd. Posle Drugog svetskog rata proces nacionalizacije u centralnom bankarstvu naglo je intenziviran. komercijalne banke se sve više bave i vanbilansnim aktivnostima. . Komercijalne banke su glavne finansijske institucije u sferi depozitno-kreditnih odnosa. pre svega. 1. akreditivi. centralne banke mnogih država su nacionalizovane. mada se one u novim uslovima sve više povezuju sa finansijskim tržištem. kapital novoformiranih banaka u posleratnom periodu bio je u državnoj svojini. 2 Depozitne ili komercijalne banke Ovaj tip bankarskih institucija je u savremenim uslovima poslovanja privrede i banaka jedan od najrasprostranjenijih oblika bankarskog organizovanja. Mobilišu kratkoročne depozite od svih tržišnih transaktora iz svih oblasti. opcije i svopovi) . Samo mali broj ovih ustanova bio je u državnom vlasništvu. Isto tako. Tu spadaju. Markantna promena strukture prihoda banaka istovremeno odražava i promene u strukturi poslovanja banaka u smislu postepenog i relativnog smanjivanja depozitnokreditnih aktivnosti i porasta proporcije vanbilansnih aktivnosti.

Citibank. Pri tome kompanije i države emituju vrednosne papire na finansijskom tržištu. Stoga komercijalne banke u razvijenim zemljama svoje kreditne plasmane u povećanoj meri usmeravaju na zajmove malim i srednjim preduzećima. To se naročito odnosi na smanjenje zajmova koje komercijalne banke odobravaju velikim kompanijama. . kreditiranju privrede i stanovništva. Zbog širine poslova i razvijenosti interesa organizacione strukture. depozitne banke se organizuju u veće bankarske organizacije. Societe Generale. penzioni fondovi. Deutche Bank. investicioni fondovi) . što je dominantan slučaj. Bank of Amerika. Loyds Bank. itd. Mogućnost direknog emitovanja dugoročnih obveznica i kratkoročnih komercijalnih papira od strane velikih kompanija deluje na smanjivanje intermedijacije (posredovanja) komercijalnih banaka. ročnoj transformaciji sredstava i platnom prometu U novom modelu tržišne ekonomije došlo je do potiskivanja komercijalnih banaka u svim aktivnostima koje su ranije bile smatrane ključnim delatnostima ovih banaka. U toku poslednjih nekoliko decenija dolazi do brzog razvoja transfera kapitala preko finansijskih tržišta. dok se kao kupci javljaju neposredno individualni investitori (domaćinstva) ili.Do približno sredine sedamdesetih godina komercijalne banke u razvijenim zemljama imale su dominantnu poziciju u finansijskom posredovanju između nosilaca štednje i investicija. Midland Bank. institucionalni investitori (osiguravajuće kompanije. Chase Manhatan Bank. Barclays Bank. kao što su npr. Dresdner Bank. Komercijalne banke su u tradicionalnom modelu tržišne ekonomije imale dominantan položaj u: 1) 2) 3) 4) apsorbovanju štednje preko depozita.

. a posebno u privrednim oblastima (industrija. Druga sfera aktivnosti investicionih banaka odnosi se na davanje ekspertskih usluga kompanijama u vezi sa vlasničkim i finansijskim prestruktuiranjem (fuzije. Konzorcijum investicionih banaka može da garantuje kompanijama emitentima da će dogovoreni kvantum ovih papirabiti plasiran na primarnom tržištu kapitala po unapred utvrđenim uslovima. Za razliku od komercijalnih banaka.1. Tako investicione banke određuju tržišnu vrednost kompanija koje dolaze u obzir za finansijska i vlasnička prestuktuiranja. Pri tome investicione banke daju kompanijama ekspertske informacije o tekućim kretanjima na finansijskom tržištu i uslovima pod kojima mogu da izvrše emisiju svojih vrednosnih papira. niti putem ugovorne štednje. mediji i telekomunikacije finansijski sektor) kao i oblasti zdravstvenih usluga poslednjih 15godina.) i finansijskih performansi (TNK) na finansijskom tržištu. One ne formiraju finansijski potencijal ni na osnovu priliva depozita. nekretnine. Investicione banke i TNK u okviru globalnog procesa. ) . što im omogućava dugorične plasmane. Najpoznatije investicione banke su: Merrill Lynch. Najzad. Investicione banke u užem smislu vrše finansijske usluge kompanijama koje žele da izvrše emisiju akcija i obveznica na primarnom tržištu kapitala. 3 Investicione banke (Investiciono bankarstvo – Investments banking) Globalizacija bankarske industrije je proizvela specijalizovanu aktivnost banaka (kao novi pojam) koja u osnovi ima investicioni karakter. akvizicije itd.. investivione banke traže poslovne partnere za kompanije koje nastoje da budu finansijski prestruktuirane ili za kompanije koje traže odgovarajuću kompaniju da bi je vlasnički preuzele. Investicione banke ili berzanske firme su finansijske institucije koje se bave poslovima na primarnom i sekundarnom tržištu kapitala. Bankers Trust. City Bank itd. fuzije. koji se zasniva na stiktnom razgraničenju komercijalnog i investicionog bankarstva. Morgan Stanley. Investiciono bankarstvo je investiciona aktivnost investicionih banaka. a najčešće na dugi rok. posle ovakvih transakcija na finansijskim tržištima stvaraju i posebne top finansijske konglomerate. kombinovanjem vlasničkog prestrukturiranja (akvizicije. Ovakav model investicione banke vezuje se za američki model bankarskog sistema. Sem toga. UBS Warburg. investicione banke mobilišu sredstva najmanje na srednji. investicione banke organizuju prodajne mreže novoemitovanih vrednosnih papira. .

1. Istorijski posmatrano. koji celinu svojih finansijskih potreba u reprodukciji poveravaju jednoj. Univerzalne banke predstavljaju svojevrsnu kombinaciju komercijalne i investicione banke i one mogu ponuditi čitav niz finansijskih usluga. 4 Univerzalne banke Ova vrsta bankarskih organizacija već po svom nazivu ukazuje da se bavi svim poslovima iz nomenklature bankarske registracije. forfetinga i lizinga. podizati kratkoročne. Ovakve banke mogu imati akcije u drugim finansijskim i nefinansij skini organizacijama. u ovom slučaju univerzalnoj bankarskoj instituciji. Obim i širina bavljenja svim bankarskim poslovima ustanovljeni su samom veličinom banke. Osnovna potreba za formiranjem ovakve bankarske institucije vezuje se za potrebe privrednih subjekata u materijalnoj proizvodnji. brokerske usluge. Reuniverzalizacija je fenomen u savremenom bankarstvu pod kojim se podrazumeva odgovor banaka na nove dezintermediacione procese na finansijskim tržištima. zaključivati poslove faktoringa. Novi talas deregulacije (a samim tim i konkurencije) i liberalizacije doneo je reuniverzalizaciju banaka. odnosno njenim potencijalom. univerzalne banke su prvi organizacioni oblik banaka. dobiti stručne savete i garancije pri emisiji hartija od vrednosti. tako da postoje određene razlike u konceptu ovih banaka od zemlje do zemlje. a mogu se pojaviti i kao osnivači investicionih kompanija. itd. Uporedo sa razvojem mladih kapitalističkih privreda išao je i razvoj bankarskog sistema. U ovim bankama klijenti mogu: kupiti polise osiguranja. . srednjoročne i dugoročne kredite. koji je naglašeno bio specijalizovan. Struktura bankarskog i pravnog sistema države određuju organizaciju i delokrug poslovanja ovih institucija.

6 Specijalizovane i granske banke Specijalizovane bankarske organizacije bave se samo pojedinim vrstama bankarskih poslova. Finansijski potencijal poslovnih banaka pretežno se zasniva na sopstvenim finansijskim sredstvima. Shodno tome. investiciona. Poslovne banke su bile nekada veoma rasprostranjen oblik organizovanja banaka. itd. izvoznim poslovima. grana. Prema pojedinim obeležjima poslovne specijalizacije možemo posebno razlikovati banke koje se bave: investicionim poslovima. preko čijeg profita se uvećava sopstveni kapital ovih banaka. izvozna. kao i depozitna banka. eskontnim poslovima. kao i učešće u drugim preduzećima. prometna banka. tako da postoji tendencija smanjivanja broja poslovnih banaka. uvoznim poslovima. poslovne banke su vlasnici i suvlasnici mnogih preduzeća. Ove institucije često i u svom imenu izražavaju pripadnost određenoj grani ili grupaciji npr. poljoprivredna. Praksa organizovanja banaka u domaćem bankarstvu poznaje i poslovnu banku koja samo po nazivu ima sličnosti sa navedenom vrstom poslovne banke u bankarstvu razvijenih zemalja. Najčešće se bave dugoročnim bankarskim poslovima. 5 Poslovne banke U razvijenim zemljama tržišne ekonomije poslovne banke se bave finansiranjem krupnih proizvodnih i trgovinskih aglomeracija. 1. Ove banke u svojim poslovima mogu pokrivati uži ili širi repertoar bankarskih poslova. Na određeni način specijalizovanim bankama mogu se smatrati i granske banke. što ukazuje da je reč o određenom vidu uskog poslovnog usmeravanja u podeli rada između banaka. jer se domicilna poslovna banka u osnovi najviše bavi kratkoročnim poslovima. Samim tim u poslovanju ovih banaka galavnu ulogu imaju sopstveni poslovi u osnivanju sopstvenih preduzeća. . industrijka. odnosno poslovima hartijama od vrednosti i druge. odnosno kreditiranjem razvoja. grupacija ili većih asocijacija. već obavljaju sve ili samo neke bankarske poslove za potrebe pojedinih delatnosti. koje nisu Specijalizovane prema vrstama bankarskih poslova. naročito u onim bankarskim sistemima gde nije postojao čist oblik komercijalnih banaka. U okviru deregulacionih procesa poslovne banke su se sve više približavale komercijalnim bankama. privredna.1. deviznim poslovima.

obima i strukture poslova. ili se organizaciono nalaze u sklopu bankarskih organizacija. Osnovna sadržina poslova štedno-kreditnih institucija je da se bave prikupljanjem sredstava u vidu štednih uloga stanovništva. . ove ustanove prema svojoj osnovnoj društvenoj ulozi pripadaju krugu rada bankarskih i finansijskih institucija koje su subjekti finansijskog mehanizma. s tim da se tako prikupljena sredstva plasiraju za kreditiranje određenih potreba stanovništva kao osnovnog subjekta štednje. među njima se posebno ističu kao oblici organizovanja: 1) štedionice. S obzirom da se samo jedan manji deo prikupljenih sredstava u štedionicama vraća stanovništvu u vidu kredita. kao i od delatnosti u kojoj štedno-kreditne organizacije posluju. 7 Štedno-kreditne institucije U odnosu na kriterijume kojima se definišu bankarske institucije. očigledno je da su štedionice nužan subjekt finansijskog mehanizma i da tu funkciju ne treba razvijati samo kroz oblike bankarskog organizovanja. depozita po tekućim računima i žiro-računima. odnosno ovih institucija predstavlja bitan elemenat ponude sredstava na fmansijskom tržištu ili komercijalnim bankama koje ta sredstva usmeravaju za kreditiranje privrednih potreba.1. Ipak. Značajna uloga ovih institucija. u domenu prikupljanja i usmeravanja sredstava stanovništva. određeni viškovi finansijske štednje ovog sektora. nije sporna. Imajući u vidu razuđenost poslova štednje stanovništva kao i potrebu razvijanja navika štednje u ovom sektoru. 2) štedno-kreditne zadruge i 3) štedno-kreditne službe. štedno-kreditne organizacije ne ispunjavaju primarni uslov da kreiraju novčana sredstva. U zavisnosti od postavljenih ciljeva. bez obzira da li su te ustanove konstituisane kao posebne organizacije. i pored toga.

gestor banka. Nemačka) . ili zbog ograničene kupovne moći pojedinih segmenata na tom tržištu. ili prema prirodi i trajanju konkretnog posla koji banke zajedno kreditiraju. vreme njegovog delovanja. Osnivači ovih institucija mogu biti same države. Kako konzorcijum nema svojstvo pravnog lica. špedicija i dr) . način upravljanja konzorcijumom i dr. što se reguliše u ugovoru o osnivanju konzorcijuma. . 8 Bankarski konzorcijum Bankarski konzorcijum se može osnivati na trajnijoj osnovi. regulišu se u posebnom ugovoru u kojem se utvrđuju: ciljevi formiranja konzorcijuma. Po pravilu svaka banka članica konzorcijuma predstavljena je u organu upravljanja. ili kada kao dužnici preduzimaju određene kreditne aranžmane za svoje komitente prema poveriocima iz zemlje i iz inostranstva. 9 Ustanove za kreditnu podršku unapređenju izvoza Radi unapređivanja ekonomskih odnosa u međunarodnoj razmeni. Postoji potpuna solidarna odgovornost članica konzorcijuma za preuzete obaveze.1. sekretarijat konzorcijuma i izabrana banka . njegov rad usmerava upravni odbor. (Hermes. u gotovo svim zemljama su formirane posebne kreditne ustanove koje obezbeđuju izvoznoj privredi odgovarajuću finansijsku podršku refmansiranjem i osiguravanjem izvoznih kredita. koja obavlja administrativne i druge tehničke poslove u ime i za račun konzorcijuma. 1. ali i mnogi drugi privredni subjekti (banke. spoljna trgovina. Otuda se posredstvom ovih kreditnih ustanova preduzima ekonomska i finansijska intervencija pojedinih zemalja da izvozna privreda koristi povoljnije izvozne kredite. dok se banka kao punomoćnik konzorcijuma bira dogovorno između članica. nivo solidarne odgovornosti u izmirivanju obaveza. formiranog od članova domaćih i stranih banaka. Razloge za takvu finansijsku intervenciju izvozna privreda traži zbog niza ograničenje i barijera koje se javljaju u konkurenciji na međunarodnom tržištu roba i usluga. koji su zalntresovani za takvu vrstu finansijskog aranžmana. carinske i poreske olakšice i dr. način regulisanja rizika. Prava i obaveze članica mešovitog bankarskog konzorcijuma. subvencije.

Individualni investitori mogu da budu stimulirani da kupuju akcije investicionih fondova ukoliko su one lakše marketabilne nego vrednosni papiri na kojima se akcije investicionih fondova zasnivaju. Međutim. Glavne prednosti posredničke uloge investicionih fondova za sektor stanovništva jesu: . Sistemski rizici proističu iz funkcionisanja finansijskog tržišta i oni se ne mogu smanjiti putem diverzifikacije. . know how profesionalnih portfolio menadžera.bolja marketabilnost nove finansijske aktive. Investicioni fondovi kao finansijski posrednici imaju za cilj da poboljšaju proces kupovine vrednosnih papira od strane domaćinstava. s tim da formirani finansijski potencijal plasiraju u akcije i obeznice preduzeća kao i u obveznice države.profesionalni portfolio menadžment i . 10 Investicioni fondovi U savremenim tržišnim ekonomijama dolazi do snažnog razvoja investicionih fondova kao novog tipa finansijskih posrednika. postoji bitna razlika između marketabilnosti akcija otvorenih i zatvorenih investicionih fondova. Kupovinom akcija investicionog fonda domaćinstvo istovremeno kupuje tzv. Pojedinačni investitor ne bi bio u stanju da izvrši takvu diverzifikaciju rizika. Smanjivanje portfolio rizika putem diverzifikacije postiže se time što investitor (domaćinstvo) kupuje akcije investicionog fonda i time indirektno postaje proporcionalni suvlasnik ukupnog portfolia investicionog fonda u kojem se nalazi velika masa raznovrsnih i selekcioniranih vrednosnih papira. Portfolio menadžeri odgovorni su za selekciju vrednosnih papira koji inicijalno ulaze u portfolio investicionog fonda kao i za kasnije kupovine i prodaje vrednosnih papira na tržištu kapitala u cilju da se obezbedi optimalna portfolio struktura.portfolio diverzifikacija. Portfolio diverzifikacija je bitan faktor za smanjivanje nesistemskih rizika koji se mogu smnjiti putem držanja raznih vrsta vrdnosnih papira. Njihova suština sastoji se u tome da prikupljaju kapital putem prodaje svojih akcija stanovništvu. pre svega zato što nema dovoljno kapitala za ulaganje u različite tipove vrednosnih papira.1. .

Ovi fondovi nisu registrovani na berzi. Zatvoreni investicioni fondovi istorijski su nastali pre otvorenih fondova. organizator i nosilac investicionog fonda je investiciona kompanija. Zatvoreni investicioni fondovi ne otkupljuju sopstvene akcije od njihovih holdera. po američkoj terminologiji. Zatvoreni investicioni fondovi (closed-end funds. U Evropi su nosioci investicionih kompanija uglavnom banke. Marketabilnost akcija zatvorenih investicionih fondova obezbeđuje se time što su ove kompanije registrovane na berzi. Međutim. To znači da bilansni nivo ovog fonda nije fiksiran. jer individualni investitori ostvaruju kupovne i prodajne transakcije direkto u kontaktu sa dotičnim otvorenim investicionim fondom. Investicioni fond je formalno asocijacija akcionara koji biraju odbor direktora. Jedna investiciona kompanija je po pravilu nosilac većeg broja investicionih fondova različitog profila. Vanguard) . a postoje i potpuno samostalne kompanije (Fidelity. unit trusts. po britanskoj terminologiji) emituju fiksni iznos svojih akcija koje inicijalno prodaju na primarnom tržištu akcija putem javne ponude (public stock offerings) . kompanija životnog osiguranja ili berzanskih firmi. Tako ovi fondovi emituju dodatne kvantume svojih akcija povremeno i to u dužim intervalima. . po američkoj terminologiji. Danas u praksi dominiraju otvoreni investicioni fondovi. što je uostalom praksa i kod akcionarskih kompanija u sferi realne ekonomije. ali su vremenom znatno zaostali u odnosu na otvorene fondove zbog razlika u marketabilnosti.Otvoreni investicioni fondovi (mutual funds. Na toj osnovi holderi akcija ovih fondova mogu preko brokera da prodaju te papire na berzama ili vanberzanskim tržištima. U SAD tu ulogu vrše svi tipovi finansijskih institucija. već se stalno prilagođava zahtevima investitora.komercijalnih banaka. Investicione kompanije su organizovane od strane većih finansijskih institucija . investment trusts. a taj odbor imenuje investicionog menadžera. po britanskoj terminologiji) spremni su da u svakom momentu kupe ili prodaju svoje akcije.

to je povezano sa nastojanjem stanovništva da poveća svoju finansijsku aktivu u vidu vrednosnih papira. Oni su dakle bili opšte povezani sa masovnom privatizacijom u svim njenim obličjima i imali vitalnu ulogu u procesu privatizacije. U novije vreme u razvijenim zemljama dolazi do snažnog razvoja penzionih fondova na aktuarskim principima kao i investicionih fondova.U razvijenim tržišnim ekonomijama investicioni fondovi su po pravilu specijalizovani. 1 Privatizacioni investicioni fondovi Investicioni fondovi bili su prisutni u formi privatizacionih (vaučer) investicionih fondova u većini zemalja u tranziciji u kojima se transformacija bazirala na besplatnoj ili skoro besplatnoj dodeli kupovne snage punoletnom stanovništvu. štedionica i osiguravajućih zavoda. 1. Investicioni fondovi bili su sastavni element masovne privatizacije u većini zemalja centralne i istočne Evrope.U korporativnom upravljanju i . investicioni fondovi koji sredstva ulažu u obveznice (time bond funds) i investicioni fondovi koji sredstva ulažu u instrumente novčanog tržišta (money market mutual funds) . Njihova težnja ogledala se u želji da postanu vodeći subjekti u ekonomiji zemalja u kojima su nastajali. Što se tiče snažne ekspanzije investicionih fondova. Tradicionalno je finansijska štednja stanovništva odlazila na formiranje potencijala komercijalnih banaka. Generalna sistematizacija investicionih fondova je sledeća: investicioni fondovi koji sredstva ulažu u akcije (stock funds) .U procesu privatizacije. . Može se reći da se njihova uloga kretala u tri dimenzije: .U post-privatizacionom procesu. ali ne putem direktnog držanja tih papira već indirektno preko odgovarajućih certifikata investicionih fondova. Za razvoj investicionih fondova bitno je finansijsko ponašanje stanovništva. 10. .

državna banka se u većini slučajeva javljala kao kontrolor fonda. samostalno formirane institucije. Takođe.Ovi fondovi nastajali su organizovano. . Ovo je predstavljalo mač sa dve oštrice. što je bio slučaj u Poljskoj.Top-down i . Tako je došlo do situacije da je tekstilna industrija u vlasništvu jednog fonda. Nalme. Poznat je primer Poljske u kojoj je država želela da fondovi sami uvedu ekspertize u firme. država je uspela u nastojanju da koristeći top-down fondove olakša restrukturiranje koordinisanih ogranaka. ukoliko fond upravlja privatizovanim preduzećem? U slučaju Češke na primer. koja se javila kao neminovna funkcija ovih fondova. U top-down verziji država bira ili stvara fondove koji će učestvovati u masovnoj privatizaciji. Vrlo jednostavno. gorući problem nije se rešavao. Govoreći međutim o korporativnoj kontroli. Glavni predstavnici na ovaj način organizovanih fondova jesu Poljska i Rumunija. Osnovna podela privatizacionih investicionih fondova koju prihvata većina autora iz ove oblasti jeste na: . to znači da građani dobijaju akcije u jednom ili u više fondova.Bottom-up fondove. postavlja se pitanje na koge još uvek ne postoji odgovor a to je ko upravlja fondom. tako da su ugovori između države i menadžera privatizacionih investicionih fondova bliže ograničili pojedine od kasnijih aktivnosti. što je bio slučaj u Sloveniji i Republici Češkoj. u Rumuniji. To znači da su top-down fondovi. državi kao vlasniku i kao privatizatoru dopuštali magućnost uticaja na karakter i aktivnost fondova. već se njegovo rešavanje prolongiralo. ili su nastajali kao spontane. Ovaj princip pružao je državi značajnu mogućnost u vođenju postupaka masovne privatizacije. Uplitanje države u privredne tokove sprovodilo se kod ovih zemalja preko novoformiranih institucija. kao nacionalno-državni investicioni fondovi. što se negativno odrazilo na privredni život u celini. zajedno sa pridodatim novim posledicama. teška industrija u vlasništvu drugog i tome slično.

Ipak. te se na taj način stvarao gubitak za fondove. Mutal fondovi poseduju diverzifikovani portfolio akcija. u kome državne kompanije učestvuju u veoma nisko izraženom procentu. Kroz primenu ovog modela građani su dobijali investicione vaučere. i mogli da biraju između dve mogućnosti: da li da investiraju kroz privatizacione investicione fondove. U prvima je dakle prodaja prioritetmja od glasanja. Neophodno je iz tog razloga pojasniti suprotnosti ove dve jedinice. a dobitak za kompanije kojima su prodate namerno obezvređene akcije. Akcije pojedinih investicionih fondova u zemljama u tranziciji bile su u prometu sa diskontom. Ova pojava predstavlja situaciju kada se namerno obezvređene akcije iz portfolija fonda prodaju kompanijama sa kojima je menadžment fonda «u vezi». a u drugima glasanje a ne prodaja. . tako i proizvoda tranzicije. pokazala je da su privatizacioni investicioni fondovi hibridno i/ili prelazno rešenje te da su bili organizovani kao miks mutal fondova i holding kompanije. u neko od privatizovanih preduzeća. Sloveniji i Rusiji. ne može se zaobići činjenica da su investicioni fondovi u zemljama u tranziciji postali nova poluga prikupljanja štednje stanovništva. gde su jedino mogući diskonti tržišne cene aktive u odnosu na NAV (Net asset vallue) . tako da ostvaruju po tom osnovu kapitalnu dobit od razvoja i restrukturiranja kompanija. ili da investiraju samostalno. Analiza kako aspekata tranzicije. Ovakav tip fondova bio je prisutan u Češkoj. među kojima značajno mesto zauzimaju privatizacioni investicioni fondovi.Bottom-up fondovi karakteristični su po tome da su prihvatali kao jedinu moguću ulogu države da stvori zakonski okvir za delovanje fonda. Investicioni fondovi ovog tipa bili su formirani od strane privatnih preduzeća i sakupljali su vaučere građana putem oglašavanja i marketing tehnika. Litvaniji. ali samo kod zatvorenih investicionih fondova. Holding kompanije posluju na potpuno suprotan način. Ni pojava selfdealinga nije bila strana privatizacionim investicionim fondovima. kao i da su u procesu tranzicije aktivno učestvovali u eksternoj korporativnoj kontroli. držeći većinu akcija u portfolio kompaniji.

Osnovni uslov za osnivanje investicionih fondova jeste postojanje finansijskih instrumenata na finansijskom tržištu. Strogim zakonskim okvirima treba ograničiti akcije fondova na maksimum 20-25% u jednom preduzeću. iz jednostavnog razloga što većina akcija nema pravo tržište. 10. tako da su oni u tom postupku imali ulogu holding kompanije. Nalme. tako da restrukturirajuću funkciju bolje obavljaju holding komapnije. . 1. uglavnom iz političkog establišmenta. stručan i kontinuiran portfolio menadžment jeste globalna procedura efikasnosti investicionih fondova i kao takav predstavlja garanta kompetentnog i efikasnog plasmana poverenih investicionih sredstava. privatizacioni investicioni fondovi kreirani su u jasno izraženom i politički inspirisanom privatizacionom procesu. te osim logičke veze koja se svodila na bogaćenje malog broja ljudi. 2 Situacija u Srbiji Visoko kvalifikovan. • Privatizacioni (vaučer) fondovi ne mogu funkcionisati kao mutal fondovi u tržišno razvijenim zemljama. ali ti privatizacioni investicioni fondovi bili su nosioci restruktuiranja «vaučerizovanih» preduzeća.Tri su elementarna razloga zbog kojih su privatizacioni investicioni fondovi u post-socijalističkim zemljama. i ujedno ga uskratili za realnu ekspertizu. ekspertize i kapitala) . Iz tog razloga za pohvalu je odlučan stav da se ne dozvoli da kupci većinskih paketa u domaćim bankama budu investicioni fondovi. • Veliki problem ovih fondova jeste manjak ekonomskog podsticaja (moći. ostali su osiromašeni za proizvode prirodnog ekonomskog dešavanja. ostali su potpuno nemoćni da pruže i najmanji kapital realnom sektoru ekonomije. gde su uzeli učešće kombinatorika mutal fondova i holding kompanija: • Ograničenje na na primer 20% akcija u jednoj kompaniji postojalo je u većini Zakona privatizacionih investicionih fondova. Dakle.

Izvesno je da će se prvo javiti investicioni fondovi na novčanom tržištu. zasnovan na isto takvim međunarodnim normama u ovoj oblasti. tako i strani.12. a time i cenu tih akcija i iniciraju ulazak kapitala u zemlju. jer je veliki broj fondova osnovan pre donošenja zakona. malo je poznato da Srbija je imala radnu verziju Zakona o investicionim fondovima. kako domaći. Ovi fondovi su dominantni finansijski investitori. Oni su opasni ako deluju u zakonski neregulisanom ambijentu. godine. . godine.2006. Kako se razlikujemo od ostalih zemalja u tranziciji po načinu privatizacije koja se sprovodi u našoj zemlji. malih investitora. Sa akumuliranjem štednje. jer je ovo tržište likvidnije i bez većih turbulencija. Zakon o investicionim fondovima počeo je da se primenjuje 11. Posle stupanja zakona o Investicionim fondovima očekuje se da će i domaći i inostrani kapital pronaći prinosno-tržišno atraktivne hartije od vrednosti. Međutim. Zakon o investicionim fondovima mora biti "strog". Češko iskustvo je u tom smislu poučno. Investicioni fondovi su važni jer povećavaju tražnju te manjinskim udelom kapitala preduzeća. Isto tako na ovaj način će se omogućiti plasiranje viška kapitala na tržištu što će sa druge strane za kompanije biti većih mogućnosti za obezbeđenje jeftinijeg kapitala. odnosno. još septembra 2003. i na taj način će se stvoriti mogućnost za alternativnu štesnju građana ulaganjem u hartije od vrednosti. pojave u legalnoj i formalizovanoj formi. to je u potpunosti isključena mogućnost koja se javljala kao hibridno rešenje za nastanak investicionih fondova i koja je podrazumevala formiranje velikog privatizacionog investicionog fonda koji bi po okončanju privatizacije postao otvoreni fond. Zakon treba da omogući da se investicioni fondovi. moguće je očekivati da će formiranje ovih fondova prigrabiti štednju individualnih.Kontinuirano praćenje savremenih trendova na polju finansijskih inovacija i upravljanja portfoliom stvorilo je okvirne mogućnosti za nastanak investicionih fondova kod nas.

koji bi mogli da emituju obveznice i preferencijalne akcije. Decenija i više u kašnjenju za zemljama postsocijalostičkog režima treba da se iskoristi. gde bi fondovi trebalo da omoguće dodatni penzioni prihod tako što bi individualni penzioni računi investirali u investicione fondove. Takođe. korist treba da ima sveukupna ekonomija. Finansijski sistem koji poseduje razvijenu infrastrukturu i liberalno tržište po pravilu lakše privlači strane portfolio investicije. . Regulisanje insajderske trgovine i nedozvoljene operacije hartijama od vrednosti moraju da se zakonski regulišu i kod investicionih fondova. Naravno. U našem primeru izvesno je za očekivati saradnju investicionih fondova (kada se pojave) sa privatnim penzionim fondovima. pretpostavlja se i preuzimanje tradicionalnih tržišta osiguravajućih kompanija u domenu pre svega životnog. kako bi se izbegle njihove greške.Po ugledu na zemlje sa zrelim finansijskim tržištem zakonodavac mora da propiše specifičnosti u pogledu poslovanja zatvorenih investicionih fondova. od zakonom determinisane i organizovane pojave investicionih fondova. Razvoj investicionih fondova treba sprovesti organizovano i hitno. ali i drugih oblika osiguranja. Aktivnost investicionih fondova na našim područjima morala bi biti pozitivna iz razloga što je institucionalno bankarstvo proizvod globalizacije i internacionalizacije na globalnom planu. te neće biti moguće da nas zaobiđe.

Naime. vođenja vlasničkog i novčanog računa. od Januara 2007. Postojanje kastodi banaka na jednom tržištu predstavlja kvalitet samog tržišta i podiže sigurnost za investitore. Kastodi banka vodi takozvani zbirni kastodi račun. Klijenti kastodi banaka su pre svih. staranje. obaveštava klijente o skupštinama akcionara. Kastodi banka takođe može da vrši prenos nasleđenih ili poklonjenih hartija kao i njihovu pozajmicu. Kastodi banka kontroliše kako fondovi rade i osigurava da oni koji su uložili pare u fondove budu sigurni da će njihov novac biti uložen uz minimalne rizike. vlasničku strukturu neke firme iz koje neće biti dostupan podatak ko je vlasnik akcija već će stajati ime kastodi banke. HVB i Vojvođanska banka. plaćanja poreza banka se brine i o dividendama. Pored kupovine i prodaje hartija. a i identitet klijenta ostaje nepoznat. investicioni i privatni penzioni fondovi ali i fizička lica koja se ozbiljno bave investiranjem.) . čuvanje. Societe General. prema zakonu o fondovima i zakonu o tržištu hartija od vrednosti. Specifičnost kastodi banaka jeste činjenica da su one i kontrolor ulaganja investicionih i dobrovoljnih penzionih fondova.• KASTODI BANKE Engleska reč “kastodi” znači briga. (Prve tri banke u Srbiji koje su počele da obavljaju takozvane kastodi poslove odnosno da za svoje klijente obavljaju trgovinu hartija od vrednosti su. npr. Kada klijent preko brokera kupi akcije i one se u Centralnom registru vode na njegovo ime. Uloga kastodi banke jeste da preuzima kompletnu brigu hartija od vrednosti koje su imovina klijenta. investicioni i penzioni fondovi svoje investicije mogu da obavljaju iskljucivo preko kastodi banaka. onda se kastodi banka pojavljuje na Berzi kao kupac.

Rajićeva 27 EKSIMBANKA Beograd. 27. Trg Nikole Pašića 10 PROCREDITBANK Beograd. Kralja Milana 11 POŠTANSKA ŠTEDIONICA Beograd. Vladimira Popovića 6 NOVOSADSKA BANKA Novi Sad. Bulevar oslobođenja 80 PANONSKA BANKA Novi Sad. Trg mladenaca 3 HYPO ALPE-ADRIA-BANK Beograd. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . . marta 71 ALK BANKA Niš. Trg slobode 7 RALFFEISENBANK Beograd. Resavska 22 JUBANKA Beograd. Bulevar oslobođenja 76 HVB BANKA JUGOSLAVIJA Beograd. Kralja Petra 22 ATLAS BANKA Beograd. Kralja Petra prvog 165 ZEPTER BANKA Beograd. Goce Delćeva 44 JUGBANKA Kos. Bulevar JNA 4 NATIONAL BANK OF GREECE Beograd. Trg slobode 6 LHB BANKA Beograd. Nikole Pašića 42 SOCIETE GENERALE YUGOSLAV BANK Beograd. Kolarćeva 3 PRIVREDNA BANKA Pančevo. Bulevar Mihalla Pupina 117 NACIONALNA ŠTEDIONICA BANKA Beograd. Kolarčeva 1 Ukupna aktiva 44166427 43937822 39831319 31738761 15392122 12726501 12364332 12240162 9756975 8895429 8334522 8314291 7985815 7796762 7741573 7103960 6711230 6580006 6464388 6450535 5508915 3743043 3520382 3429380 3211163 3087943 Akcijski kapital 5036653 3553069 6863009 1499138 6277917 1410659 6218496 624854 2777527 1618095 176628 4304822 3164477 1082658 820387 774685 3772807 1667613 796307 1092392 731400 4477052 844956 854081 1447443 797553 Ukupan Prihodi od kamata kapital i naknada 5635731 6639159 7200957 2030926 5828980 1582590 8545576 705384 2163040 2218065 1959642 4617916 3483648 1358402 988444 736372 1454667 1698875 865701 1169888 985201 2477274 881280 906504 1399030 960911 4790426 5099360 4527910 1606052 1531535 3109135 1788877 917858 1001543 963795 853904 1306811 524947 466780 661901 1007080 826697 236633 6765 752233 796303 406811 550435 406626 86659 471876 Rashodi kamata Dobitak pre i naknada oporezivanja 1113810 659531 870892 472246 182636 1973081 110640 241530 227740 168201 169800 153399 106519 167363 131841 192467 240301 25688 1990 184038 118628 45738 85078 92936 55783 85145 124629 1695832 150000 496900 0 28992 1169370 0 0 201367 21810 241296 7590 331535 160834 75577 0 31705 24 51074 226997 0 36324 24566 0 166631 Rang lista banaka po ukupnoj aktivi 2003. Svetog Save 14 DELTA BANKA Beograd. Kralja Petra 9 PRIVREDNA BANKA Beograd. novembra 68C CONTINENTAL BANKA Novi Sad.u hiljadama dinara Rang 1 2 Naziv banke KOMERCIJALNA BANKA Beograd. Slobodana Penezića Krcuna 25 AGROBANKA Beograd. 29. Bulevar Mihalla Pupina 3 SRPSKA BANKA Beogr. Sremska 3 KULSKA BANKA Novi Sad. Milentija Popovića 7B VOJVOĐANSKA BANKA Novi Sad. Mitrovica.

41 17. 00 -23. Kralja Milutina BB 2934617 2822608 2712248 2436742 2385430 2271899 2249918 2133217 1954244 1870623 1739071 1709411 1532888 1442655 1265788 1083763 1032422 900790 386318 367333 362265743 899293 897945 2952581 8494S6 689347 713943 827048 729792 865971 1033510 803527 531982 426496 834383 673334 654713 535325 807322 147351 209159 80356756 964431 1161592 978982 12956-6 790445 747873 1074^77 1188442 875013 1149694 828943 788844 442108 770127 7532-6 725636 686878 708424 187315 213712 84826351 493023 521574 290320 241910 344310 433592 354105 381107 191550 206877 245614 343823 251444 248638 100159 210308 109441 57257 18375 58505 39600884 81227 82515 47082 21775 45985 56277 50133 30865 47006 44821 30644 49120 34198 42174 43350 41349 26664 5050 10098 12182 8679536 44433 105797 0 28291 50903 83197 88245 78092 6431 161977 33428 0 6039 0 0 59636 59233 0 0 3179 6051934 Rang lista banaka Crne Gore po bilansnoj sumi Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naziv banke Crnogorska komercijalna banka Hipotekama banka Podgorička banka Montenegro banka Euromarket banka Atlasmont banka Opportunity banka Nikšićka banka Komercijalna banka Pljevaljska banka 2003. 816 11. Kralja Petra prvog 13 SRPSKA REGIONALNA BANKA Beograd. 263 36. 681 11. Bulevar Nemanjića 14A EFG EUROBANK Beograd. 61 Izvor: Ekonomist magazin. 18 48. Terazije 34 VOLKSBANK Beograd. Bulevar cara Lazara 7A CACANSKA BANKA Čačak. 93. 363 9. 62. Novembar 2004 . 286 79. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Izvor: Ekonomist magazin. 13 -26. 390 u hiljadama evra % promene 50. 007 70. 795 35. Vuka Karadžića 1 KOSOVSKO-METOHIJSKA BANKA Zvečan. marta. 34 -43. Kneza Mihalla 10 RAJ BANKA Beograd. 71A PIROTSKA BANKA Pirot. 045 29. Bulevar umetnosti 16A DDOR BANKA Novi Sad. 078 13. 88 33. 247 24. Požeška 65B UNIVERZAL BANKA Beograd. Novembar 2004 ALGO BANKA Beograd. Bulevar Mihalla Pupina 12 MB BANKA Niš.Rang lista banaka po ukupnoj aktivi 2003. 432 60. Futoški put 42-44 METALS-BANKA Novi Sad. 76 -24. Kosovska 1 CREDY BANKA Kragujevac. 242 2002. Pivarska 1 KREDITNO-EXPORTNA BANKA Beograd. 212 21. 354 10. 015 26. 26 50. Nikole Pašića 28 JUBMES Beograd. 915 0 16. 41 25. Kneza Mihalla 52 ALPHA BANK Beograd. 27. Bulevar AVNOJ-a 121 CENTROBANKA Beograd. Francuska 29 NISKA BANKA Niš. Dalmatinska 22 MERIDIAN BANK Novi Sad. Kneza Mihalla 22 NOVA BANKA BEOGRAD Beograd. 232 53.

označiti kao civilizacijske konstante. čime su izostali pozitivni efekti delovanja finansijskog i monetarnog sektora na privredna kretanja. Revolucija se ogleda u načinu na koji su reorganizovane i prestruktuirane banke i druge finansijske institucije. ubrzanju kretanja novca.2. u neverovatnoj ulozi i značaju informacija kao faktora konkurentne tržišne pozicije banaka itd. To su: • Mešovito vlasništvo • Profitna motivisanost u kreiranju poslovne politike banaka • Koncentracija banaka • Permanentno prisutan veći ili manji uticaj države na njihov rad u pogledu osnivanja novih banaka i uticaja na njihovu organizaciju i strukturu . u deregulaciji finansijskih tržišta . Usavremenoj finansijskog literature se pri analizi tendencija u globalnom svetskom bankarstvu koristi teorijsko-metodološki obrazac zasnovan na četiri aspekta analize: • Institucionalni ili strukturalni • Funkcionalni • Instrumentalni • Stepen kontrole od strane države ili nekog drugog sektora Dinamičan razvoj globalnog bankarstva je značajna karakteristika globalne svetske privrede. više ili manje formalnih transformacija. u njihovim međusobnim stapanjima i preuzimanjima. čiji je cilj prilagođavanje poslovnih banaka utičući na promene svetske privrede. velikim brojem raznovrsnih aktivnosti. Prema ovoj koncepciji prevelika likvidnost svetskog finansijskog sistema i olako dobijanje zajmova usporili su razvoj finansijskog i monetarnog sektora u zemljama u razvoju. njihov kvalitet i kvantitet dobijaju svoj organizacioni oblik u vidu. visokim stepenom poslovne sposobnosti i optimalnim stepenom efikasnosti u njihovom poslovanju. Karakteristike globalnog bankarstva Dinamika promena u globalnom bankarstvu. Danas se u globalnom bankarstvu dešavaju revolucionarne promene. disperzovanom mrežom poslovnih organizacionih delova. Opšte karakteristike globalnog bankarstva u razvijenim tržišnim privredama mogle bi se zbog svog prisustva u čitavom dosadašnjem razvoju bankarstva. u do skoro neslućenom razvoju i primeni tehnologije u bankarskom poslovanju. što se pokazuje kroz vrtoglavi rast vrednosti active i pasive banaka. u pojavi novih funkcija. Sve veći broj ekonomista danas ima mišljenje da je razvoj finansijskih i monetarnih sektora prethodio uslov razvoja realne ekonomske aktivnosti.

sredstvima. inostrana zastupanja. ) . kreditima i dr. a monopolski položaj banaka na njemu postaje prošlost. sponzorstva. njihovom kvalitetu. Banke u svetu su već odavno krenule u druge "nebankarske" klasične poslove (sopstvena preduzeća. javne usluge. . Tada će se stvarno morati pojaviti kao tržišne banke sa stvarnom konkurentnom bankom u privredi sa novim vrstama usluga (elektronsko bankarstvo npr. . . struktura plasmana. 1 Transformacija bankarskog sistema za efikasno funkcionisanje globalnog bankarstva Današnji savremeni bankarski sistem da bi pratio korak s vremenom morao je pretrpeti određene transformacije koje se ogledaju u : • Popravljanje kapitalne snage banaka • Poboljšanje efikasnosti bankarskih institucija • Likvidnost banaka. struktura izvora sredstava • Ukidanje podele na investicione i komercijalne banke • Jačanje mera za poboljšanje solventnosti banaka • Čišćenje active i passive banaka od neprofitonosnih oblika • Sužavanje prava po osnovu osiguranja depozita banaka • Pojačana kontrola centralne banke nad sistemom komercijalnih banaka • Sređivanje ukupnog bankarskog sistema u koje su se nagomilali i koncentrisali gubici Isto tako bankari zagovaraju totalnu reformu finansijskog sistemajer će egovom reformom stvarno oživeti finansijsko tržište. ) .2.

Iz tih razloga jedan od uslova za sprovođenje reforme. monetarnoj i bankarskoj sferi. prati niz promena koje bitno inoviraju sadržinu bankarskog poslovanja.Globalno bankarstvo u svetu. na kojem veoma insistiraju međunarodne fmansijske institucije jeste sprovođenje restriktivne monetarne politike kojom bi se preseklo monetizovanje gubitaka. tako da se klasična fizionomija banke od naglašeno kreditne ustanove transformiše u modernu bankarsku ustanovu. inovacija i tokova koji se javljaju u finansijskoj. Snažne promene su nastale i u ostalim finansijskim ustanovama. sa druge strane. odobrila inflacija i pokazalo pravo stanje banaka i preduzeća što bi omogućilo da problemi počnu da se suštinski rešavaju a ne da se veštačkim održavanjem postojećih odnosa u nedogled prikrivaju i produbljuju. U ovom drugom slučaju država najčešće godinama veštački održava velike firme i određene banke odlažući rešavanje problema tako da ukupni troškovi takve neproduktivne infuzije uvek prevazilaze troškove restruktuiranja na tržišnim osnovama. ali je ono ušlovljeno pre svega karakterom fmansijskog sistema. "Ponašanje banaka i njihovih dužnika je veoma važno. ! takva konkurencija podstiče i doprinosi unapređenju razvoja finansijskog i bankarskog sistema. sa jedne strane pod uticajem automatizacije poslovanja i uvođenjem visoke tehnologije u obavljanju bankarskih poslova. Globalna ekonomska uslovljenost svetske privrede u odnosima međunarodne razmene uticala je i na sferu međunarodnih finansija i finansijskih odnosa. U takvom poslovnom angažovanju banka ne obavlja te poslove iz neekonomskih pobuda već ima ciljnu funkciju da ostvari profit kao izraz svog ekonomskog interesa. što ima za svoj konačan efekat podizanje kvaliteta finansijskih usluga i snižavanje cene tih usluga za njihove korisnike. posebno u razvijenim zemljama. odnosno takozvano čvrsto budžetsko ograničenje (hard budget constralns) stvarni gubici su po pravilu manji od onih u sistemima gde se toleriše finansijska nedisciplina. . širinom repertoara finansijskih instrumenata. Tamo gde postoje čvrsta fmansijska disciplina. Novi profil banaka izrastao je.

Rastući deo profita banaka razvijenih privreda rezultat je trgovine hartijama od vrednosti i operacijama na otvorenom (sekundarnom) tržištu. najvećim delom. nebankarskog ponašanja određenog slabim bankarskim menadžmentom i finansij skini marketingom. nepostojanje dobre interne kontrole. međutim. velikom povećavanju produktivnosti i efikasnosti poslovanja. posebno u jednoj privredi u razvoju kakva je naša (sa dominantnim značajem kredita banaka i bankarskog sistema) Banke moraju same da uđu u određene procese preko smanjivanja broja zaposlenih. uz brzo razvijanje novih proizvoda i usluga banaka. tehnički neadekvatna kreditna analiza i analiza raznih vrsta rizika. Karakteristično je i netačno prikazivanje finansijskih rezultata. odnosno "cash flow" analiza i mnogi drugi propusti vezani su za takozvani tehnički loš menadžment. Problem se. loše povezivanje aktive i pasive. Svi tipovi lošeg menadžmenta. ali i deviznim poslovima. zastupljeni su i "obogaćeni inovacijama" kod nas. bilo da se radi o sakrivanju gubitaka ili prihoda za oporezivanje. Nije to posledica bankarske megalomanije. A upravo one moraju biti "hramovi" finansijske i razvojno-stabilizacione trezvenosti i stabilnosti (sigurnosti) privrednog i finansijskog sistema. već brojnih kontroverzi i opšte klime u kojoj posluju banke. . naše banke se u najvećem delu (po broju i potencijalu) nalaze na ivici globalnog kolapsa. povećanjem provizija i naknada u ostalom poslovanju (ako ne i kamatnih stopa) . pogotovo ako ne postoji dobar računovodstveni sistem i dobra revizija. ali i njihovog. Sumornu sliku stvarnog stanja našeg poslovnog bankarstva videli smo ranije u ovom radu. ona kod nas pokazuje gotovo predsamrtno slabljenje svih oblika poslova. Snažno opada profit na tradicionalne poslove-uzimanja i davanja novca na zajam uz kamatu. gotovo uvek može svesti na razne vrste pritisaka. Mada su izgubile "sklonost" ka finansijskini klasičnim katastrofama (masovnim bankrotstvima) . Nove tehnologije i poslovi koje banke prihvataju podrivaju stare bankarske strukture. koji se sreću u svetskom bankarstvu.Loš menadžment banaka je jedan od osnovnih uzroka njihovih fmansijskih problema. Dok "bankarska industrija" u svetu 1990-tih godina pokazuje značajan napredak.

Banke s druge strane moraju da drže odrđeni rizični kapital (8%) . Ovde sve više prestaje potreba za finansijskim posrednikom (bankom) . samo su određene manifestacije insolventnosti najvećeg broja banaka) . Banke nisu sposobne kao njihovi konkurenti da brzo i elastično reaguju na ove krupne promene. koje nisu banke. jer se direktno uključuju na finansijska tržišta emitujući komercijalne papire. koji su se nekada direktno obraćali bankama za kredit. insolventnost banaka i dr. Sigurnost bankarskih depozita (i kamata) popuštaju pod profitima koji se ostvaruju na finansijskini tržištima. Zajmotražioci. nemogućnost raspolaganja novcem od strane vlasnika novca u bankama. Promene u informativnoj tehnologiji dovele su do velikih promena i u finansijskoj tehnologiji kroz proces sekjuritizacija (pretvaranja delova pasive u finansijske instrumente koji se zatim mogu podavati na finansijskom tržištu) . po svojim efektima i profitima daleko efikasniji. sada to sve manje rade. jer se stvara alternativni sistem bankama.Banke su u razvijenim privredama izložene snažnoj konkurenciji industrije hartija od vrednosti i drugih finansijskih institucija. nebankarske finansijske institucije postaju snažna konkurencija na strani aktive banaka. ali nude proizvode i usluge potpuno slične bankarskim. Sekjuritizacija time postaje i znatno veća promena od finansijske tehnologije. pljačkanja građana. ali i profit od dugoročnih plasmana. Na strani izvora sredstava veliki broj vlasnika novca i štednje podigli su svoje depozite iz banaka i uložili ih u investicione fondove. Banke su primorane da traže nove izvore prihoda jer je bankarstvo postalo samo jedna vrsta finansijske usluge i to ona koja po mnogim kriterijumima i merilima naglo gubi pozicije u finansijskom sistemu u korist sve većeg broja različitih konkurenata. permanentna nelikvidnost brojnih banaka. Kontrola i regulisanje ponašanja banaka u skladu sa zakonom o bankama još nisu na zadovoljavajućem nivou (serija najnovijih bankarskh skandala štedionica. Bez obaveze da drže određeni koeficijent kapitala u odnosu na aktivu. što im smanjuje rizik od neizvršavanja obaveza. Izbacivanje posrednika (dezintermedijacija) postaje široki proces.

banaka i osiguratelja. ali će se ubrzo suočiti sa ovim procesima. inostrana zastupanja. sredstvima. a monopolski položaj banaka na njemu postati prošlost. ali i otpora sve većoj potrebi jačanja propisa i regulativne funkcije (kontrole) Centralne banke. U razvijenim privredama već je stvoren "paralelan bankarski sistem" zasnovan na money market mutual funds-u. što je i normalno. čim se razvije finansijsko tržište kod nas i različiti finansijski instrumenti (naravno paralelno sa ekonomskim razvojem i per capita dohotkom. Naši bankari hoće "tržišne banke". . javne usluge. uz druge "nebankarske" klasične poslove (sopstvena preduzeća. Banke kao merkantilističke relikvije (Stanton) imale su monopoi na prikupljanje sredstava. odnosno stvarno tržišnom stabilnošću naše ekonomije) . u nepripremljenom finansijskom ambijentui izostanku čvrste regulative ovih poslova sigurnost i solidnost tih banaka permanentno je ugrožena. velikih i malih banaka i drugih finansijskih posrednika. njihovom kvalitetu. sponzorstava državnih zajmova. ) . osiguravajuća društva. jer će njegovom reformom stvarno oživeti finansijsko tržište. otklonile ili bile potpuno zaštićene od konkurencije. fondovi socijalnog staranja. zadruge. Tada će se stvarno morati pojaviti kao tržišne banke. Ovde će se sigurno javiti sukobi interesa starih i novih banaka. Dobro je da bankari zagovaraju totalnu reformu finansijskog sistema. ali i slobodnije ponašanje na tržištima novca. kreditima i dr. dok su određivanja kamata na depozite banaka (OECD posle rata na ovamo) . često kartelskim fiksiranjem kamatnih stopa. koji koristi sve prednosti banaka.Novi mehanizmi finansijskog posredništva kao što su penzioni fondovi. Malo je bankara koji će baveći se ovom temom "reforme bankarstva" konačno steći slavu. sa stvarnom konkurentnom bankom u privredi sa novini vrstama usluga. kapitala i politici kamata. Međutim. Banke su kod nas već krenule u ponudi novih usluga koje nudi konkurencija. zajednički fondovi. što znači i duže vreme. nisu razvijeni. komunalne usluge i dr.

sigurnosti i dr. stvaranjem stranih meštovitih banaka (sa stvarno uloženim inostranim kapitalom) . uz veću samostalnost i prihvatanje potpunog rizika banaka. preko emisije dodatnih količina akcijskog kapitala. Tek tada se može očekivati stvarna konkurencija i povećanje efikasnosti banaka. Mnogi smatraju da je za tržišno orijentisan bankarski sistem nužna i transformacija vlasničke strukture u bakama. dokapitalizacijom. inovacije. 3. Promenu vlasničke strukture preko akcionarstva. Potrebna je "dovoljna kritična masa" privatne svojine u ova tri sektora da bi se razvila konkurencija vlasništva preko privatnih i "društvenih" banaka. Jačanjem depozita i štednje stanovništva kod banaka jača privatno (lično.Ograničenja i monopolsko pravo dato bankama na depozitno-kreditne poslove izolovala su ih od tržišta i konkurencije. čemu treba podesiti menadžment banaka. ali će razvojem finansijskog tržišta i nebankarskih institucija doći do dalje erozije položaja banaka na tržištu. što je direktno vezano za izmenu strukture vlasništva u realnom sektoru privrede (i stanovništva) . prometnom i finansijskom sektoru nema osnova za tržišno orijentisano bankarstvo. Ovaj proces će se odvijati u tri pravca: 1. likvidnosti. 2. Učešće stranih banaka i kapitala u domaćem finansijskom sektoru. konkurencije. smatramo u ovoj fazi je neprihvatljiv (uz dobre efekte u pogledu poslovnosti. Koncept otvaranja filijala stranih banaka kod nas. negativni efekti bi bili znatno veći) . Promena vlasničke strukture banaka vezana je za izmene strukture sredstava u društvenim bankama koje su dominantne (i do 96% kreditnog potencijala) . pri čemu u uslovima monopola javne svojine u proizvodnom. . kao nova viša faza privatizacije) vlasništvo.

8 6. 4 18 7. 3 9 14. 5 34. 268 Nova Ljubljanska banka Ljubljana Slovenija 518 8. 7 12. 8 17. 1 29 51. 6 3. 3 22 -4. 490 National Savings Et Comm. 2 10 -2. 242 Komercni banka Prag Češka 734 -10. Estonija 547 18. 1 14. 7 11 12. 3 57 45. USD Sberbank Moskva Rusija 3. 8 7 17. 100 najvećih banaka u srednjoj i istočnoj Evropi 2003. Przemyslowo-Handlowy PBK Krakov Poljska 1. 4 7. 489 Kredyt Bank Varšava Poljska 537 -11. 858 51. 146 Kereskedelmi es Hitelbank Bank Budimpešta Mađarska 404 15. 4 20 29. 1 7. 800 ING Bank Slaski Katovice Poljska 664 -1. 6 4 5. 864 International Industiral Bank Moskva Rusija 440 26. 7 4. 9 31 137. 277 Bank Pekao Varšava Poljska 1. 514 Hansapank Talinn. 8 16 8. 5 32 -18. 6 1. For FEA of Uzbekistan Tashkent Uzbekistan 502 -21. 3 23 11. 4 19. 9 2 3. 399 11. 711 Alfa Bank Moskva Rusija 362 58. 954 Bank Handlowy Varšava Poljska 1. 4 7. 474 1. 8 15 -0. 423 BRE Bank Varšava Poljska 412 -24. 587 14. 673 Češka Sporitelna Prag Češka 749 -11. 2 6. 03 43. 3 7. 0 4. 118 12. 4 17 1. 474 MDM Financial Group Moskva Rusija 424 55. 8 14 2. 471 Privredna banka Zagreb Hrvatska 376 20. 028 Bank Zachodni WBK Wrodaw Poljska 641 -6. 118 Banka Aktiva rang promena u % 1 40. Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Ukupni kapital mil. 0 24 23. 383 Ceskoslovenska obchodni banka Prag Češka 1. 200 Vneshtorgbank Moskva Rusija 2. 4 3. 3 21. 7 4. 0 11. 8 4. 9 12 18. 5 4. 0 5 -12. 808 B. 7 6 5. 1 . Bank Budimpešta Mađarska 637 29. 3 13 19. 920 National B. 1 8. 1 8 -1. 901 Bank Millenium Varšava Poljska 371 -0. 5 8. 1 5. 5 5. 102 Vesobecna Uverova Banka Bratilsava Slovačka 444 13.Tabela C. 6 25 32. 878 Vnesheconombank Moskva Rusija 365 58. 3. 6 21 11. 301 1. 366 Gazprombank Moskva Rusija 833 16. 4 4. 087 PKO Bank Polski Varšava Poljska 1. 3 5. 0 16. USD promena u % mil. 937 Banca Comerdala Romana Bukurešt Rumunija 801 23. 143 Zagrebačka banka Zagreb Hrvatska 565 12. 9 3 -0.

5 2. 710 HVB Bank Czech Republic Prag Češka 297 -4. 0 4. 488 GE Capital Bank Prag Češka 257 12. 1 43 43. 6 42 17. 233 Postbank es Takarekpenztar Budimpešta Mađarska 163 -4. 0 33 45. 7 1. 7 794 Ralffeisen Bank Budimpešta Mađarska 223 25. 806 Natsionalay Reservnyy Bank Moskva Rusija 172 56. 396 Romanian bank for Development Bukurešt Rumunija 214 63. 9 1. 7 41 7. 100 Ural Siberian Bank Ufa Rusija 257 69. 9 68 5. 274 Bank Gospodarski Zywnosdowej Varšava Poljska 279 29. 327 TRUST Investment Bank 165 29. 1 1. 006 ZAO Ralffeisenbank Austria Moskva Rusija 185 106. 7 2. 788 Citibank Moskva Rusija 229 36. 8 79 . 5 30 28. 6 1. 422 Bank Perocommerce Moskva Rusija 206 23. 664 Nomos-Bank Moskva Rusija 193 20. 0 92 34. 333 Globexbank Moskva Rusija 322 1. 121 General Banking and Trust Co Budimpešta Mađarska 281 32. 8 34 7. 9 4. 4 26 -0. 30. Magazin. 9 3. 9 39 15. 4 35 9. 1 36 7. 4 962 Kazkommertsbank Almati Kazahstan 156 25. 5710 Slovenska sporitelna Bratislava Slovačka 289 na 5. USD promena u % mil. 0 916 Nova Kreditna banka Maribor Slovenija 170 42. 2 522 Central-European Int. 716 HVB Bank Budimpešta Mađarska 252 23. 771 Prominvestbank Kijev Ukrajina 157 7. 8 1. 353 Bank Gospodarstwa Krajowego Varšava Poljska 182 290. 777 Banka Aktiva rang promena u % 28 7. 3 1. 5 1. 3 2. 673 Bank of Moscow Moskva Rusija 279 131. 1 65 64. 571 Rosbank Moskva Rusija 250 15. 8 19 3. 7 2. 8 38 16. 8 1. 4 Izvor: Ekonomist. 6 1. 2 89 43. Bank Budimpešta Mađarska 312 10. 2 44 68. 115 Tatra Banka Bratislava Slovačka 202 3-4. 4 1. 3 81 22. 999 Bulbank Sofija Bugarska 200 -14. 6 3. 3 60 -0. 0 56 83.Rang 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Ukupni kapital mil. 3 2. 8 46 41. 905 IBG Nikoii Bank Moskva Rusija 225 172. 6 692 Vilnaus Bankas Vilinius Litvanija 187 59. 6 1. 8 27 -12. 4 1. 4 50 -34. 6 1. 0 2. 9 84 102. 6 47 9. USD Hungarian Foreign Trade bank Budimpešta Mađarska 333 6. 444 Citibank Prag Češka 197 42. 2 45 22. 7 67 -11. 6 4. novembar 2004 . 907 Belarusbank Moskva Rusija 209 na 1. 7 62 na 74 40.

2 38. 39. 3 10. 402 34. 1 32. 1 14. Britanija Švajcarska Vel. 0 28. 3 19. 403 32. 7 92. 8 80. 7 38. 793 29. 472 31. 781 18. 0 101. 827 3. kapitala Rast imovine % Rast profita % USD % 85. 6 42. 9 36. 4 29. 7 40. 790 20. 6 23. Najveće banke u Zapadnoj Evropi Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Banka HSBC Gruope Credit Agricole Royal Bank of Scotland BNP Paribas Saantander Central Hispano Deutsche Bank HBOS UBS Barclays Rabobank Nederland Banco Bilbao Viztcaya Argentaria Credit Suisse Societe Generale ABN Amro ING Bank Banca Intesa LoydsTSB Groupe Calsses D'Epargne UniCredito Italiano DresdnerBank HypoVereinsbank Groupe Banques Populalres Dexia Nordea Nordea Bank Zemlja Vel. Britanija Francuska Vel. 7 71. 965 25. 1 31. 9 170. 1 157. 0 -50. 7 19. 205 22. 555 23. 9 21. 5 18. 8 31. 38 18. 4 17. 5 25. 284 21. 9 11. 4 55. 744 . 4 26. 964 17. 939 23.Tabela D. 6 26. 8 626. 6 59. 068 19. novembar 2004. 051 28. 5 45. Magazin. 0 34. 008 34. 1 35. 4 17. 64 30. 7 27. 2 16. Britanija Francuska Italija Nemačka Nemačka Francuska Belgija Švedska Finska Kapital Rast mil. 6 22. 2 22. 3 40. 564 33. 4 15. 929 28. 8 19. 8 101. 5 20. 4 26. 3. 0 36. 2 28. 8 31. 349 12. 4 7. 9 311. 6 101. Britanija Holandija Španija Švajcarska Francuska Holandija Holandija Italija Vel. 8 54. 106 63. 8 31. 2 35. 4 30. 354 46. 0 15. 8 18. 2 15. 5 36. 0 28. 1 27. 4 13. 7 29. 7 20. . 4 29. Britanija Francuska Spanija Nemačka Vel. 8 Izvor: Ekonomist. 4 39. 411 29. 0 13. 5 40. 0 27. 7 39.

14 54. 478 1. 039 434. 539 23. 774 3. 014 1. 853 5. 798 401. 128 1. 755 836. 098. 124 3. 98 46. 032 726. 64 26. 242 1. 968 789 1. 419 22. 154 42. 3. 535 -5. 141 3. 781 47. 461 577. 286 Banka Zemlja Kapital Ukupna aktiva Dobit 17. Britanija SAD SAD Francuska Spanija Japan Nemačka SAD SAD Vel. 202 4. 964 19. 142 4. 79 29. 88 3. 362 4. 277 -20. 215 788. 284 36. 223. 721 3. 499 1. 428 31. USD Rang 2004 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 6 5 3 7 8 10 4 11 13 9 17 12 19 24 18 16 22 14 25 15 23 20 29 21 28 33 26 27 Citigroup HSBC Groupe Credit Agricole Royal Bank of Scotland Bank of America JPMorgan Chase BNP Paribas Santander Central Hispano Mizuho Financial Group Deutsche Bank WellsFargo Wachovia Corp HBOS UBS Barclays Rabobank Nederland Banco Biblao Vizcaya Argentaria Mitsubishi Tokyo FG Credit Suise Group Sumitomo Mitsui Banking Societe Generale BankOfChina Bank One UFJ holdings ABNAmro Industrial&Commercial Bank of China ING Banca Intresa Washington Mutual US Bancorp SAD Vel. 912 982. 879 863. 879 1. 228 361. 696 387. 733 Izvor: Ekonomist. 622 275. 399 34. 472 21. 669 809. 719 4. 252 506. 939 26. 507 677. 929 38. 264. 946 1. 965 31. 621 . 917 406. 034. 215 703. 264 3. 714 26. 793 19. Britanija Francuska Vel. . Britanija Holandija Spanija Japan Švajcarska Japan Francuska Kina SAD Japan Holandija Kina Holandija Italija SAD SAD 98. 178 189. 412 27. 81 6. 461 7. Britanija Švaj carska Vel. 477 22. Magazin. 713 6.Tabela E. 026 -3. Najveće banke u svetu u mil. 469 32. novembar 2004. 853 8. 563 679. 38 28. 181 10. 809 326. 524 3. 358 774. 795 -1. 564 29. 216 1. 014 85. 216 326. 13 679. 807 1. 117 1. 531 20. 008. 433 736. 254 59. 864 35. 487 770. 761 2. 827 29. 116. 742 19.

Investicione banke su pripremale emisije vrednosnih papira korporacija. godine zasnivao se na striktnom razgraničenju komercijalnog i investicionog bankarstva. Osiguravajuće kompanije činile su treću institucionalnu komponentu američkog sistema finansijskih institucija. Modeli bankarskih sistema u globalnom bankarstvu 3. putem zatvaranja komercijalnih banaka u granice jedne savezne države. nastojali da se brane od prodora velikih njujorških banaka. rascepkanost komercijalnih banaka je bila kontrabalansirana jedinstvenim tržištem kapitala preko kojeg su veće kompanije mogle da plasiraju svoje vrednosne papire i time prikupljaju dodatni kapital za finansiranje krupnih investicionih projekata.3. Ovaj model formiran je na osnovu zakona iz 1933. . Takođe su lobiji lokalnih zajednica i saveznih država. Međutim. godine (Glass-Steagall Act) . Ograničenja koja je doneo Glass-Steagall Act bila su inicirana pritiskom lobija investicionih banaka. koji je donet posle velike ekonomske krize početkom tridesetih godina. 1 Američki model Američki model koji je važio do 2000. Na taj način je stvorena struktura bankarskog sistema koja se sastojala iz jako decentralizovane mreže banaka kao i striktnog razgraničenja između komercijalnih i investicionih banaka. Takođe je bio donet zakon koji je ograničavao filijalsku mrežu svake američke banke samo na onu saveznu državu u kojoj se nalazi glavno sedište te banke. koje su nastojale da ograniče konkurenciju komercijalnih banaka time što su zakonom onemogućene da učestvuju u emisiji vrednosnih papira.

koje nisu registrovane na fmansijskim berzama. investicionih banaka i komercijalnih depozitno-kreditnih banaka. U funkcionalnom pogledu i dalje postoje razlike u poslovanju osiguravajućih zavoda.Ovaj koncept je doprineo bržem rastu američkog finansijskog tržišta u odnosu na rast koji bi postojao da je bila dozvoljena veća intermedijacija komercijalnih banaka u okviru čitavih SAD. godine donet je zakon koji je uneo još značajnije institucionalne promene u američkom finansijskom i bankarskom sistemu. a jedino su manje i srednje kompanije. investicionih banaka i osiguravajućih kompanija. Dozvoljeno je stvaranje „finansijskih holding kompanija“ koje su dobile pravo da mogu da se angažuju u svim oblicima finansijske aktivnosti. Time je ukinuto teritorijalno ograničenje poslovanja komercijalnih banaka. tako da sada američke banke mogu da posluju na celoj teritoriji SAD. Može se oceniti da je ovaj koncept delovao na ograničavanje koncentracije potencijala i uticaja komercijalnih banaka i istovremeno dovodio do jake uloge tržišta kapitala. Ali u vlasničkom pogledu ova tri tipa fmansijskih institucija mogu da stvaraju onakve vlasničke kombinacije koje njihovi akcionari ocene kao najpovoljnije za stvaranje profita. Time su stvoreni institucionalni uslovi za integracije (putem fuzija i akvizicija) komercijalnih banaka sa investicionim bankama i sa osiguravajućim kompanijama. više usmerene na bankarsko kreditiranje i u tom segmentu ekonomije postoji jača kontrola banaka. Ta promena odnosi se na ukidanje zakonskog razdvajanja komercijalnih banaka. Time je stvoren sistem kontrole kompanija od strane finansijskih berzi. na osnovu zakona iz 1994. . Krajem 1999. Međutim. godine dozvoljeno je bankama da otvaraju filijale u drugim saveznim državama. kao i da su komercijalne banke imale zakonsku osnovu da vrše emisiju vrednosnih papira za velike kompanije na tržištu kapitala. kao i da se vrše fuzije banaka čija su glavna sedišta locirana u raznim saveznim državama.

u koji ulaze glavni menadžeri kompanije. Težište kontrole ekonomske efikasnosti upotrebe resursa u nemačkim kompanijama se u većoj meri zasniva na delovanju upravnih i nadzornih odbora u kompanijama. Univerzalne banke su glavni izvor finansiranja firmi svih veličina. Nadzorni odbor donosi najvažnije investicione i finansijske odluke. mada u novije vreme dolazi do brzog uspona tržišta kapitala. Za nemački model bankarstva je karakterističan koncept univerzalne banke.3. Viši nivo upravljčke kontrole u kompaniji je Aufsichsrat (nadzorni odbor) koji se obično sastaje jednom kvartalno. . čije funkcionisanje je pod uticajem stepena koncetracije akcijskog kapitala. Takođe univerzalne banke vrše finansijske usluge u vezi sa emisijom akcija i obveznica kompanija na tržištu kapitala. Posebno su značajni odnosi između univerzalnih banaka i akcionarskih kompanija. Treći upravljački nivo je godišnja skupština akcionara. pa je i kontrola kompanija preko bankarskih institucija značajnija u odnosu na finansijske berze. Institucionalnu osnovu spoljnog finansiranja kompanija u nemačkom modelu čine banke. i on neposredno upravlja svim procesima u kompaniji. jer banke daju ne samo kredite sa različitim ročnim spektrom nego vrše i ulaganja u akcijski kapital nefinansijskih kompanija. Bazični nivo upravljačke kontrole u kompanijama je Vorstand (upravni odbor) . sprovodi nadzor nad radom Vorstanda i vrši izbor top menadžera kompanije. koja predstavlja kombinaciju komercijalne i investicione banke. tako daje napravljena jasna razlika između onih koji su odgovorni za operativno vođenje od onih koji su odgovorni za stateške poteze kompanije. kao i nadzoru univerzalnih banaka. Samim tim tržište kapitala u Nemačkoj je znatno manje razvijeno nego u SAD. Uloga fmansijskih berza je tradicionalno bila jako ograničena. 2 Nemački model Ovaj model tradicionalno naglšava znatno veći značaj banaka u odnosu na američki model. Članovi Vorstanda ne mogu biti članovi Aufsichsrata.

Pozitivna strana ovog koncepta je smanjenje informacione asimetrije između dužnika i kreditora. . mada je ta uloga još uvek znatno manja nego u američkom modelu. ali se koncept nemačkog modela postepeno menja i približava američkom konceptu u smislu rastuće uloge tržišta kapitala. To je jedna od ključnih razlika između nemačkog i američkog modela koja se odnosi na to da univerzalna banka može da ima učešće u akcijskom kapitalu kompanija u realnom sektoru ekonomije.Bitna karakteristika nemačkih banaka je koncept glavne ili domaće banke (Hausbank) za konkretnu nefmansijsku kompaniju. kao i da glavnu ulogu u kompanijskoj kontroli imaju nadzorni odbori i univezalne banke. koje je u skladu sa integralnim delovanjem finansijskog tržišta. a i pokazalo se da je univerzalno bankarstvo povećalo performanse nemačkih firmi. To znači da jedna kompanija ima određenu banku koja je akcionar u toj kompaniji i vrši glavni deo finansiranja kompanije. zakonski propisi ograničavaju učešće banaka u akcijskom kapitalu tih kompanija. naročito pod dejstvom savremenih informacionih tehnologija i globalivacije. Institucionalna mogućnost da banke mogu da drže deo akcijskog kapitala nefinansijskih firmi zasniva se na širem konceptu unakrsnog akcionarstva. To ne utiče na univerzalno bankarstvo. s tim da iznosi maksimalno 60% od akcijskog kapitala same banke. Nemački model bankarstva se bazira na generalnom konceptu koji teži da smanji uticaj volatilnih berzanskih oscilacija na funkcionisanje kompanija. Međutim generalni trendovi u razvoju bankarskih i finansijskih sistema idu u pravcu brzog jačanja finansijskog tržišta. Tako banka može da poseduje akcije u nekoj nefinansijskoj firmi najviše do 15% akcijskog kapitala banke. Međutim. koje je često priprema za fuziju odgovarajućih kompanija.

U okviru svake keiretsu grupe nalazi se uvek po jedna komercijalna banka koja obično predstavlja i stožer cele industrijske grupe.4. dok specijalizovane finansijske institucije odobravaju dugoročne kredite iz potencijala koji je formiran putem prodaje dugoročnih depozitnih certifikata a ne iz depozita. glavna banka brzo interveniše putem svežih kredita. mada se donekle razlikuje. U japanskom modelu karakteristična je uloga glavnih banaka oko kojih su formirani industrijski konglomerati poznati kao keiretsu. korporacijska kontrola u odnosu na velike poslovne sisteme vrši se uglavnom preko glavnih banaka koje su u žiži keiretsu grupe. među kojima se nalaze i osiguravajuće kompanije i berzanske firme. U japanskom finansijskom sistemu je bila značajna državna kontrola finansijskog sektora kao i specijalizacija banaka. Neposredni i trajni odnosi između glavnih banaka i keiretsu grupa omogućavaju da banke vrše permanentni monitoring performansi poslovanja kompanija industrijske grupe. . Prema tome. što obezbeđuje homogenizaciju grupe i stvaranje zajedničke strategije pomenutih poslovnih sistema. Industrijski konglomerati keiretsu tipa obuhvataju niz kompanija. Ukoliko neka kompanija ima finansijske teškoće. 3 Japanski model Japanski model je blizak nemačkom modelu. Kompanije u okviru ove grupe imaju unakrsno učešće u akcijskom kapitalu. Komercijalne banke se bave pretežno kratkoročnim depozitno-kreditnim operacijama. Takav model odnosa između inustrijskih preduzeća i banaka smanjuje stepen informacionih asimetrija i time se indirektno smanjuje i stepen verovatnoće bankrotstva kompanija.

Stoga se obe strane međusobno konsultuju da ne dođe do ove limitne situacije.dobija znatno šire prostore na višim nivoima dohotka stanovništva kao i u kontekstu smanjenog usmeravanja finansijskih tokova od strane države (centralne banke) . smenjivanje glavnih menadžera stvara negativan imidž banke. Jedan od važnijih faktora koji su doveli do ove pojave je svakako preusmeravanje dela sveže štednje stanovništva u kupovine vrednosnih papira kompanija neposredno ili ulaganja kod institucionalnih investitora. u sferi finansiranja vrlo razvijenog sektora srednjih i manjih firmi i dalje dominantnu ulogu imaju komercijalne banke. Osnovni zaključak koji se može izvući iz analize ovih modela bankarskih sistema je da su oni u osnovi determinisani finansijskim sistemom koji u zemlji postoji. Međutim. prevaga otvorenih finansijskih tržišta . U odnosima kompanija/banka to konkretno znači da banka obezbeđuje neophodno finansiranje kompanije pod uslovom da ona garantuje kreditoru očekivani nivo prinosa. . banka može da smeni generalnog direktora kompanije. uloga bankarskog sistema mora da bude relativno manja nego u suprotnom slučaju. Kompanija može da dobije novac od banke da bi proizvela očekivani nivo prinosa. banka šalje svog predstavnika u upravni odbor kompanije da bi vršio superviziju. Ipak ovi transformacioni procesi u japanskom finansijskom sistemu teku postepeno. s tim da banka direktno ne kontroliše upotrebu sredstava. Sem toga. U poslednje vreme i japanski model bankarskog sistema trpi određene promene. Posmatrano u dinamici. Ako bi se situacija dalje pogoršavala. Ako je u zemlji razvijeno tržište kapitala.u odnosu na bankarske mehanizme posredovanja . Dolazi do postepenog slabljenja ranije čvrstih veza između kompanija i banaka. sistem finansijskog posredovanja preko tržišta kapitala je u komplementarnom odnosu sa sistemom posredovanja preko bankarskih institucija. Ukoliko kompanija ne uspe da ostvari očekivani nivo prinosa. Prema tome.Odnosi između kompanija i banaka su prilično suptilni i oslanjaju se na japansku filozofiju koja ističe poslovni moral i poverenje u prvi plan.

ali i negativne ekonomske efekte pre svega na profitabilnost kompanija. što u krajnoj liniji dovodi do atrofije tržišnih stimulansa i kriterijuma. Mehanizmi finansiranja preko banaka su stabilniji i stvaraju osnovu za dugoročnije odnose sa kompanijama. Sporije delovanje procesa tržišnih usklađivanja i vlasničke prekompozicije u kontekstu dominacije bankarskog finansiranja ima pozitivne efekte na održavanje socijalne ravnoteže. Ali upravo ta veća stabilnost može da dovede do smanjivanja bazičnih tržišnih instikata odnosno do tendencije preteranog investiranja i stvaranja viškova proizvodnih kapaciteta. Optimalan finansijski mehanizam u tržišnoj ekonomiji sadrži delovanje kako finansijskog tako i bankarskog tržišta. Velika potencijalna opasnost mehanizma u kojem banke imaju dominantnu poziciju u finansiranju kopmanija je mogućnost stvaranja sprega između menadžmenta u kompanijama i bankama. stvarajući znatno veći strah kod menadžmenta da može da dođe do preuzimanja kontrolnog vlasništva preko finansijskih berzi i zamene menadžmentskih timova. one moraju dugo vremena prvenstveno da se oslanjaju na bankarske mehanizme iz razloga što postoji nedovoljan broj kompanija koje ispunjavaju uslove za emisiju akcija i obveznica koje bi bile u prometu na finansijskim berzama. Argument da model dominacije bankarskog finansiranja ima prednost u smislu potiskivanja asimetričnih informacija važi jedino pod uslovom da ne dolazi do sprege između menadžmenta na nivou kompanija i banaka.Mehanizmi tržišta kapitala deluju brže u odnosu na mehanizme bankarskih institucija na planu tržišnog prestruktuiranja kompanija. Izgleda da su tržišta kapitala pogodnija za finansiranje tehnološki inovativnih privrednih grana koje zahtevaju dinamičku podršku od strane finansijskih investitora. . uz prožimajuće efekte finansijskog tržišta na poslovanje bankarskih institucija. Kada se radi o zemljama u razvoju i tranziciji.

kako razvijenih tako i zemalja u razvoju i tranziciji. Poznato je da su banke najregulisanije institucije i da kao ključni učesnici . tako da se klasična fizionomija banke od naglašeno kreditne ustanove transformiše u modernu bankarsku ustanovu.4. kreiranje. Od razvijenosti i stabilnosti (nacionalnog i/ili globalnog) bankarskog sistema. inovacija i tokova koji se javljaju u finansijskoj. i sa druge strane. posebno u razvijenim zemljama. koje se bave veoma raznovrsnim bankarskim i finansijskim poslovima koje poslovni partneri zahtevaju od takve vrste banke. Novi trendovi u globalnom bankarstvu i njihova refleksija na svetsko finansijsko tržište Osnovna uloga fmansijskih tržišta. distribucija i korišćenje informacija. obrada. u kojem će banke nastaviti da operišu kao kreatori i prenosioci informacija. što ova tržišta razlikuje od konvencijalnih tržišta roba i usluga. širinom repertoara finansijskih instrumenata. Zbog toga i promašaji . monetarnoj i bankarskoj sferi. Budućnost banaka zavisi od njihove spobnosti da prihvate promene u procesu tranzicije ka društvu znanja. Može se reći da je osnovna uloga modernih flnansijskih tržišta pribavljanje. Novi profii banaka izrastao je. pod uticajem automatizacije poslovanja i uvođenjem visoke tehnologije u obavljanju bankarskih poslova. sa bankama kao glavnini učesnicima. Otuda se savremena organizacija banaka u svetu najvećim delom zasniva na bankama opšteg tipa ili univerzalnim bankama. najviše zavisi razvijenost i stabilnost (nacionalnog i/ili globalnog) finansijskog sistema i privrede. upravljači rizicima i prodavci znanja. Globalno bankarstvo u svetu. prati niz promena koje bitno inoviraju sadržinu bankarskog poslovanja.finansijski posrednici imaju najvažniju ulogu u finansijskim sistemima širom sveta. .krize na finansijskim tržištima imaju veće i teže posledice. s jedne strane. je alokacija resursa i kao takva predstavljaju 'mozak1 celog privrednog sistema. nacionalnog i globalnog i centralno mesto za donošenje važnih odluka.

Počeci razvoja globalnog bankarstva i finansijskog tržišta mogu se pratiti od pojave evrodolara (deponovanje i kreditiranje u dolarima van SAD) .Glavni trendovi koji utiču na oblikovanje sektora finansijskih usluga u svetu su: • deregulacija i globalizacija • rastuća konkurencija • konsolidacija (M&A . koje se pojavilo otprilike u isto vreme 1957. godine. predstavlja klicu razvoja modernog međunarodnog finansijskog tržišta. kao rezultat ukidanja Bretonvudskog monetarnog sistema (sistema fiksnih deviznih kurdeva) 1971. hartija od vrednosti i deviza. regiona i integracionih celina. godine britanskim bankama je zabranjeno kreditiranje inostranstva funtama. evroakcija i devizno tržište. na kojem se odobravaju krediti u stranim valutama van zemalja njihovog emitovanja . godine) i njegovi sastavni delovi .evrovalute. predstavljaju najbolje primere globalnih finansijskih tržišta. na kojem su uzimani evrodolarski depoziti i na osnovu njih odobravani evrodolarski krediti. sindiciranih evrokredita. i uvođenja sistema fluktuirajućih deviznih kurseva 1973. ono se može smatrati osnovnim stubom današnje globalizacije finansijskih tržišta. Tako je počelo da runkcioniše evrodolarsko tržište. kredita. Evrovalutno tržište ili skraćeno evrotržište.integracije i akvizicije) • brz razvoj finansijskih konglomerata (grupe banaka. Za vreme krize funte sterlinga 1957. Kao najznačajnije i najsnažnije međunarodno tržište novca. godine. evroobveznica. do čijeg je procvata došlo uvođenjem konvertibilnosti većine zapadnoevropskih valuta krajem 1958. osiguranja i kompanija za poslovanje hartijama od vrednosti) • inovacije proizvoda i tehnika upravljanja rizikom i kapitalom. Do ekspanzije na evrotržištu je došlo početkom 70-tih godina. Ovo tržište je glavni i najveći globalni pui finansijskih sredstava i kanal za prelivanje novca i kapitala između zemalja. međunarodne banke i investicione (merchant) banke su u cilju obezbeđivanja nesmetanog fmansiranja međunarodne trgovine formirale tržište dolara. Evrotržište (koje ne treba zbog prefiksa *evro* poistovećivati sa tržištem Evropske ekonomske zajednice.tržište evrodepozita. . evrobanaka i evrovalutnog tržišta posle II svetskog rata. Finansijske institucije u Londonu.

Napomena: U preostalih 18 zemalja ulaze: Australija. Grčka. Finska. Portugal. 337 2. 55 5. Regionalni raspored 200 najvećih banaka u svetu Country Japan Germany United States France United Kingdom Italy Switzerland Netherlands Belgium Canada TOP TEN 18 others Total 200 Assets (billions) USD 8. 00 7. 404 2. 143 Market Share of 200 34. 2003. Španija. 75 100. Irska. 00% Number of banks in200 48 21 21 9 8 10 4 3 7 6 148 52 200 Izvor: World Bak. Koreja. Indija. čiji su glavni promoteri snažne transnacionalne kompanije. 80 2. 25% 6. 120 USD 24. 298 930 846 675 663 589 USD 21. 44 93. Austrija. 75 2. Meksiko. Singapur. Brazil. 21% 11. Danska. Luksemburg. Tajvan i Trinidad . 022 1. 259 3.Promene u finansijskoj strukturi prati deo ekonomskih tendencija i promena u realnom sektoru ekonomije na međunarodnom tržištu. 28 11. Izrael. 85 3. 023 3. 50 2. 90 3.

4. 1 Promene u finansijskoj strukturi i proboj novih finansijskih posrednika
Finansijska struktura je vrlo dinamična u savremenim tržišnim ekonomijama. Sa realnim ekonomskim kao i institucionalnim i tehnološkim promenama, dolazi do značajnih promena u relativnim pozicijama raznih tipova finansijskih institucija. Institucionalni investitori na tržištu kapitala, zbirno posmatrano, imali su u toku poslednjih pet decenija najveći rast, što je izazvalo odgovarajuće promene u finansijskoj strukturi. To je delovalo na relativno smanjivanje pozicije komercijalnih banaka. U toku poslednjih nekoliko decenija dolazi do brzog razvoja transfera kapitala preko finansijskih tržišta. Pri tome kompanije i države emituju vrednosne papire na finansijskom tržištu, dok se kao kupci javljaju neposredno individualni investitori (domaćinstva) ili, što je dominantan slučaj, institucionalni investitori (osiguravajuće kompanije, penzioni fondovi, investicioni fondovi) . Brz razvoj penzionih i investicionih fondova privukao je najveći deo novoformirane štednje stanovništva u ove nove frnansijske mehanizme i time bitno promenio kanale protoka kapitala u korist institucija finansijskog tržišta. Ove promene u pravcima finansijskog psredovanja pogodile su komercijalne banke utoliko više što su u ovima bile zatečene velike finansijske mreže, a u mnogim zemljama je postojalo čak preterano razvijeno bankarstvo (overbanking) . Nove finansijske institucije, koje su se pojavile kao konkurenti tradicionalnih komercijalnih banaka, imale su znatno manje operativne troškove poslovanja i nisu bile opterećene razuđenim filijalskim mrežama, što je predstavljalo njihovu prednost kod usvajanja novih informacionih tehnologija. U razvijenom svetu došlo je do prave eksplozije brojnih fondova odnosno investicionih kompanija koje zauzimaju sve značajnije mesto kao specifičan medijator indirektnog investiranja velikog broja štediša. Upravljajući sa velikim kolektivnim fondovima ili fondovima koji se vrlo različito nazivaju, te kompanije nude svojim članovima takav portfolio vrednosnih papira koji bi individualni investitor teško mogao izabrati. Ali ti fondovi, ne samo da obavljaju selekciju i formiraju set tipova efekata, nego se takode brinu za posredovanje i pravovremeno kupovanje i prodavanje tih efekata; a uz to i za automatsko reinvestiranje prihoda članova na osnovu njihovih portfolia.

Prestruktuiranje komercijalnog bankarstva je u osnovi vršeno putem njihovog približavanja finansijskim tržištima kao i proširenjem delatnosti tih banaka. Kako su depozitno-kreditne aktivnosti imale tendenciju relativnog smanjivanja, komercijalne banke su proširivale opseg svog poslovanja, pre svega u sferi investicionog bankarstva. Komercijalne banke su sve više uključene u poslove sa vrednosnim papirima (obveznicama i akcijama) koje su u značajnoj meri ušle u aktive i pasive banaka. Putem zakonske regulative je ukinuta separacija komercijalnih i investicionih banaka, a time je stvorena institucionalna osnova da veće komercijalne banke postanu univerzalne banke, tj. da se mogu baviti poslovima kako komercijalnog tako i investicionog bankarstva. Logika čvršćeg delovanja tržišnih principa u finansijskom sektoru, u cilju jačanja konkurencije svih finansijskih institucija, dovela je do ukidanja striktnih funkcionalnih barijera između komercijalnog bankarstva, investicionog bankarstva i osiguranja. To je dovelo do mogućnosti stvaranja finansijskih konglomerata, pri čemu se moglo polaziti od bilo kojeg tipa finansijskih institucija kao osnove. Ipak su velike komercijalne banke sa jakom filijalskom mrežom i širokom bazom komitenata imale prednost u stvaranju takvih konglomerata. Sem toga, komercijalne banke su i dalje zadržale skoro isključivu kompetenciju u sferi platnog prometa, što je takode pomoglo tim bankama da u procesima jakih strukturalnih promena zadržale svoje pozicije u finansijskom sistemu. Sve to dovodi do nezamislivog razvitka brojnih sekundarnih finansijskih tržišta koja omogućavaju pouzdanu mutaciju finansijskih oblika i efikasno investiranje i dezinvestiranje. Konačan efekat svega toga izrazio se u brisanju krutih granica u strukturi likvidnosti, a time i u karakteristikama primarnih finansijskih ulaganja i primarnih tržišta, što se odrazilo i na strukturu finansijskih institucija. Njihova poslovna diverzifikacija, praćena izraženom konglomeracijom, postala je novi činioc pramena. Pod impresijom svih tih pramena sve se više govori o finansijskoj revoluciji, a pod tim pojmom se podrazumeva sve što izražava savremeni proces pramena sistema finansiranja i finansijskog posredovanja. U okviru finansijske revolucije najznačajnije mesto zauzimaju promene u finansijskoj tehnici i opšti procesi tehnološko-informativne revolucije koja je u toku. Tehnološko-informativne promene uzimaju se kao polazište finansijske revolucije. One su generator savremene difuzne eksplozije finansijskih transakcija i njihove nove brzine.

4. 2. Globalizacija finansijskih tržišta
Da bi se proces globalizacije finansijskih tržišta jednostavnije pratio potrbno je imati u vidu sledeću institucionalnu strukturu međunarodnog (globalnog) finansijskog sistema: • nadnacionalne institucije: MMF, Svetska banka, OECD, BIS i ostale međunarodne i regionalne finansijske institucije • međunarodno finansijskog tržište: evro i stranih bankarskih kredita, obveznica, akcija i ostalih hartija od vrednosti, evrovalutno tržište — novca, devizno tržište - spot, terminske (fonvard) , i derivati (fjučersi, opcije i svopovi) , • multinacionalne korporacije • centralne banke, • domaća finansijska tržišta: novčano tržište, tržište kapitala (ovbeznice, akcije) i • poslovne banke. Globalizacija finansijskih tržišta je krajem 80-tih i početkom 90-tih bila jedna od najznačajnijih tendencija u međunarodnoj ekonomiji koja je bila najmanje razumljiva, a danas predstavlja ključnu temu u svim važnijim političkim, ekonomskim, finansijskim i drugim raspravama. Krajem 80-tih svetski finansijski tokovi su bili 50 puta veći od robnih. Razvijena su integrisana globama tržišta kao što su tržišta evroobveznica i evroakcija, a nacionalna tržišta su počela da se otvaraju za prisustvo međunarodnih kompanija i da se sve više povezuju elektronskim putem.

Proces globalizacije finansijskih tržišta obuhvata: 1. 2. 3. internacionalizaciju (širenje međunarodne bankarske mreže i aktivnosti van granica nacionalne ekonomije; razvoj međunarodnog tržišta novca, kredita i kapitala i ofsor finansijskih centara) , sekjuritizaciju (direktno zaduživanje na tržištu kapitala - dugoročnih hartija od vrednosti - akcija i obveznica) , finansijske inovacije i integraciju nacionalnih i međunarodnih tržišta.

Dve su markantne karakteristike savremenog razvoja finansijskih i bankarskih odnosa u međunarodnim okvirima: to su globalizacija finansijskog i bankarskog tržišta i relativizacija nekadašnjih čvrstih granica u poslovanju banaka i ostalih finansijskih organizacija. Njihov fundamentalni značaj ogleda se u ireverzibilnosti, strukturnim efektima na nacionalne ekonomije i svetsku privredu i u formiranju novih obrazaca međunarodne finansijske i bankarske integracije. Osnovne determinante navedenog razvoja finansija i bankarstva su: globalizacija svetske privrede i trgovine, deregulacija u ekonomskim i finansijskim sistemima, finansijske inovacije i tehnološke inovacije odnosno opšti napredak informatike i kompjuterizacije. Iskustva pokazuju da su opisane tendencije u razvoju međunarodnog bankarstva veoma pozitivne na planu pospešivanja kompetitivnosti, poboljšanja alokativne funkcije i redukovanja troškova, ali da naporedo sa tim ide širenje razmera i tipova rizika poslovanja. Na svetskom planu pojavljuje se potreba institucionalizacije standarda harmoničnog i stabilnog poslovanja banaka u međunarodnim okvirima, na osnovu čega se želi očuvati stabilan međunarodni finansijski sistem, ograničiti obim rizika i stvaranje jedinstvenih uslova kompetitivnosti.

Globalizacija međunarodnog finansijskog tržišta ibamarstva u današnjim uslovima je obeležena sledećim bitnim momentima: • • • prvo, učešće veoma velikog broja banaka iz različitih zemalja na svetskom finansijskom tržištu (dominantna pozicija pripada bankama iz grupacije razvijenih zemalja OECD-a) drugo, obim finansijskih transakcija na međunarodnom finansijskom tržištu je odavno prevazišao volumene svetske trgovine i platno-bilansne deficite treće, zamena ili dopuna klasičnih bankarskih metoda i instrumenata novim tehnikama i pristupima tzv. automatskog prelivanja finansijskih resursa između zemalja; kapitalni i novčani resursi znatno brže i lakše prelaze granice pojedinih zemalja, kako usled prodora tržišnih pristupa, tako i zbog liberalnijih propisa o kretanju kapitala u znatnom broju zemalja; posebno mesto pripada metodima tzv. direktnog finansijskog povezivanja krajnjih štediša i krajnjih debitora na međunarodnom planu, stoje dobilo svoj terminološki izraz sekjuritizacija četvrto, kompjuterska i informaciona tehnologija omogućuju u međunarodnim okvirma olakšan pristup tržištima, relativno niže troškove pribavljanja informacija i kreditnih resursa; informacije o kreditnoj sposobnosti i kvalitetu finansijskih instrumenata postale su znatno dostupnije nego ikada ranije, što je važan momenat u politici ograničavanja i upravljanja rizicima peto, obeležje globalizacije međunarodnog bankarstva je kapitalna i finansijska povezanost banaka iz različitih zemalja; mnoge krupne banke iz razvijenih zemalja imaju uložene kapitalne fondove u međusobnim bilansima, kao i visok procenat interbankarskih depozita i drugih resursa koji se trajnije ulažu na specijalne račune; na strani plasiranja resursa nizovi krupnih banaka iz različitih zemalja aranžiraju zajedničke kreditne plasmane, pod nazivima konzorcijalni i sindikacioni zajmovi šesto, visok stepen kompetitivnosti i efikasnosti tržišta, što se ogleda u prilično harmonizovanom formiranju kamatnih i ostalih stopa prinosa, sužavanja kamatne margine i obaranja troškova realizovanja finansijskih operacija sedmo, nadnacionalno institucionalizovanje monitoringa i supervizorstva poslovanja banaka na međunarodnom planu.

• •

. Istovremeno je ocenjeno da je stepen razvoja tržišta kapitala u zemljama EU (sem u Britaniji) nedovoljan u komparaciji sa SAD i Japanom. naročito putem fuzija i akvizicija. U procesima stvaranja jedinstvenog bankarskog tržišta u EU dolazi do jake tendencije koncetracije (ukrupnjavanja) bankarskih institucija. Tako mega univerzalne banke (bankarske grupe) kupuju investicione banke u drugim delovima sveta kako bi tamo ostvarile svoje fizičko prisustvo i na taj način koristile poznavanje lokalnih prilika. Pri tome je bitno da je u Evropskoj uniji usvojen koncept univerzalne banke. jer je ovaj tip banaka usmeren na domaćinstva i manja preduzeća. nastoji se da se formira jedinstveno bankarsko tržište kao sastavni deo jedinstvenog finansijskog tržišta. Komercijalno bankarstvo je do sada u razvijenim zemljama vrlo malo globalizovano.U dosadašnjim procesima je globalizacija u razvijenim zemljama znatno više prisutna kod investicionog bankarstva. Stoga je . imajući u vidu relativnu visinu društvenog proizvoda u ovim regionima. U Evropskoj uniji je došlo do stvaranja 'jedinstvenog pasoša' za sve banke registrovane u nekoj od tih zemalja. što znači da svaka banka ima pravo da bira onaj stepen diverzifikacije svojih finansijskih usluga koji ocenjuje da je za nju optimalan. u novije vreme postoji jaka tendencija globalizacije komercijalnog bankarstva u zemljama u razvoju i još više u zemljama u tranziciji.pored brzog rasta kapitalizacije i prometa na evropskim berzama . koje su dobile licencu u nekoj od zemalja članica EU. Time sve banke. kod kojih postoji visok stepen lojalnosti prema domaćim komercijalnim bankama.u toku i proces integracije tržišta kapitala u EU sa generalnom vizijom da u toku narednih godina bude formirana jedinstvena panevropska berza vrednosnih papira. Ukidanjem teritoeijalnih i drugih ograničenja za poslovanje banaka na prostoru EU. Međutim. automatski imaju pravo da otvaraju filijale ili da na drugi način vrše sve bankarske aktivnosti u svakoj od zemalja ove regionalne grupacije.

Konačno. ali i ujednačavanja prakse i metoda poslovanja finansijskih posrednika. zbog očekivanog održavanja krupnih neravnoteža u tekućim platnim bilansima pojedinih razvijenih zemalja i najvećeg broja zemalja u razvoju. . Bitna komponenta u građenju globalnog finansijskog tržišta je liberalizacija domaćih finansijskih tržišta sve većeg broja zemalja. deregulacije i razvoja nove tehnologije poslovanja. Za finansiranje povećanih neravnoteža platnobilansnih pozicija biće neophodna masivnija finansijska prelivanja kapitala na mežunarodnom tržištu. Fenomen globalizacije međunarodnog finansijskog tržišta je od značaja zbog očekivanja dalje ekspanzije i integracije finansijskog tržišta u narednom periodu. U novim uslovima kretanja na nacionalnim finansijskim tržištima imaće sve više karakter zakonitosti spojenih sudova.Globalizacija međunarodnog finansijskog tržišta predstavlja strukturnu tendenciju razvijanja integrisanog tržišta i internacionalizacije širokog spektra finansijskih tokova. u konfiguraciji globalnog finansijskog tržišta u narednom periodu imaće važnu ulogu konsenzus o minimalnim standardima banaka i ostalih finansijskih posrednika koje će se uključivati na tržište. Trendove dalje integracije svetskog finansijskog tržišta odrediće procesi finansijskih inovacija. Ponuda i tražnja za finansijskim resursima i uslugama imaće važan uticaj na globalizaciju tržišta. što znači da će odgovarajući impulsi veoma brzo prenositi između zemalja preko globalizovanog tržišta. u smislu omogućavanja apsorpcije finansijskih resursa sa međunarodnog tržišta.

a time u biti omekšavana. itd. 3) Sears-Allstate.Lehman Brothers.od detinjstva pa do penzije i smrti. Ako to ne može direktno. 2) Boston Company . Međutim. ponovo je svom snagom došao do izražaja. Oni su organizaciona posledica pražnjenja snage pojedinih finansijskih grupa i finansijskih posrednika.kreditno tržište nego su se time pod pritiskom života izmešali bankarstvo. sa usmerenjem na beskrajno detaljističko tržište kako bi zadovoljili svaku individualnu fmansijsku potrebu . afilijacije ili nekog drugog oblika veze sa onim koji to može. pa čak i između onih koji nisu imale formalan status finansijskog posrednika. Time su srušene granice koje dele pojedine vrste finansijskih institucija na one koje se smatraju bankama i one koje to nisu.informativne promene koje su zahvatile svetsku privredu ishodište promena finansijskih odnosa. Novostvoreni konglomerati predstavljaju vanserijske institucije za potpuni finansijski servis. osiguranje. finansijske revolucije.4. Izraz svega toga su finansijski holdinzi i konglomerati. ipak je deregulacija osnovni sadržaj i onaj konačni pokretač savremene. Nije se time pretumbalo samo bankarstvo i obligacijsko . aktivnosti investicionih fondova. . Ne samo banke nego svi imalo značajni finansijski i nefinansijski subjekti uleteli su u taj deregulisani prostor i rastresali sve prepreke koje su zaostale iz prethodnog perioda. uslovno rečeno.finansijska i nefinansijska. Neki od primera su: 1) American Express-Shearson. Temeljni postulat sistema formiranja akumulacije izražen formulacijom „let money make money“. tada indirektno uz pomoć nekakve zajedničke firme. Malu smetnju tom procesu su predstavljala brojna zakonska ograničenja kojih je još uvek mnogo. 3 Deregulcija i finansijska konglomeracija Iako su tehnološko . 4) Coldweli Banker. a internacionalizacija i inovacija finansijskih oblika i tehnika samo njihov izraz. Posledica svega toga je da danas nema gotovo ni jednog područja delovanja koje nije regulisano.kako se to kaže . ova ograničenja su stalno novelirana. ali u koje ne može zaci svaka institucija . itd.

posebno menadžera i vlade. Možemo identifikovati pet takvih promena u ekonomskom okruženju sa kojima se suočavaju ftnansijske institucije: 1) tehnološki progres. konkurencije. 4) međunarodna konsolidacija tržišta. stvaranje vrlo velikh bankarskih institucija sposobnih da se uključe u globalnu konkurenciju. Talas konsolidacija će primarno biti determinisan promenama u ekonomskim okruženjima koja menjaju ekonomske uslove u kojima deluju ftnansijske uslužne firme. 3) višak kapaciteta i loša finansijska situacija u finansijskoj industriji. Fuzije i akvizicije (M&A) u okviru finansijskih institucija pojavljuju se. povećanje profitabilnosti. Glavna motivacija za preduzimanje fuzija i akvizicija je maksimizacija vrednosti akcija fuzionisanih finansijskih institucija. povećanje pregovaračke pozicije kod raznih stejkholdera (vlade. mada postoje i neki drugi motivi sekundarnog karaktera. bolje korišćenje resursa (kako materijalnih tako i nematerijalnih) . Više ili manje nalazimo se na ivici novog talasa fuzija i akvizicija između velikih bankarskih organizacija i drugih tipova finansijskih uslužnih provajdera na svetskom nivou. Akvizicija (acqusiition) je vlasničko preuzimanje manje organizacije od strane veće i finansijski jače organizacije. . kako u razvijenim zemljama. potrošača. 5) deregulacija geografskih i produktnih ograničenja. kao što su motivi stejkholdera. kada preuzeta manja organizacija pravno prestaje da postoji. itd. Vrednost može biti maksimizirana na dva glavna načina: 1. povećanju njihove efikasnosti. kroz povećanje tržišne moći u određivanju cena i 2. 4 Fuzije i akvizicije Fuzija (merger) je vlasnička integracija dve ili više organizacija približno iste veličine. tako i zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji. 2) poboljšanje opšteg finansijskog stanja.4. dobavljača) . Pored toga značajni motivi koji dovode do fuzija i akvizicija su: smanjenje troškova i rizika novonastale organizacije. Finansijska uslužna industrija se konsoliduje širom sveta.

stvara se mogućnost formiranja povećanog prihoda u kombinaciji sa relativnim smanjenjem troškova usled efekta sinergije. To isto važi ukoliko dođe do akvizicije osiguravajuće kompanije od strane komercijalne/univerzalne banke. Nalme diverzifikovane finansijske institucije su u stanju da vrše unakrsnu prodaju (cross selling) raznih finansijskih proizvoda/usluga koristeći istu bazu komitenata koji su zalntresovani za kupovinu raznih finansijskih instrumenata. Pri tome se nastoji da putem ekonomije obima kompenziraju znatni troškovi uvođenja i inoviranja informacione tehnologije. Kupovina i permanentno osavremenjavanje informacione tehnologije postaje profitabilno tek na određenom nivou poslovne aktivnosti. R&D) i filijalske mreže postižu se značajne uštede. tj. Ukidanjem dupliciranja troškova informacionog sistema. tj fuzijom sa drugom bankom slične veličine ili akvizicijom (kupovinom) manjih banaka. I kod ekonomije na bazi diverzifikacije. značajan faktor jeste korišćenje jedinstvene filijalske mreže ili elektronskih sistema distribucije usluga. koje prati procese pojačane konkurencije na bazi deregulacije. internog rasta tih banaka nego i putem tzv. Još je značajniji proces diverzifikacije poslovnih aktivnosti bankarskih institucija u kontekstu transformacionih procesa. Kada komercijalna banka izvrši akviziciju neke investicione banke (berzanske firme) . Stoga poslovni menadžment u bankama nastoji da ubrza procese rasta poslovnih aktivnosti i to ne samo putem tzv. istraživačkog sektora (research & development.Nastojanje banaka kao i ostalih finansijskih institucija da ubrzaju porast svojih aktivnosti zasniva se znatnim delom na ekonomiji obima (economies of scale) . eksternog rasta. . Nalme povećanje obima poslovanja kompenzira sniženje profitne stope. ekonomije opsega (economics of scope) . pokrenutih deregulacijom i uvođenjem elektronskog poslovanja. marketinga.

preuzimaju vlasničku kontrolu nad slabijim bankama.Pored primarnih efekata fuzija i akvizicija. koji se ogledaju u povećanoj vrednosti i efikasnosti novonastale organizacije. Jedino obuhvatanjem i ovih eksternih efekata mogu se odrediti ukupne reperkusije fuzija i akvizicija. Tendencija preuzimanja vodi ka smanjenju broja banaka u finansijskom sistemu. Promene koje izazivaju fuzije i akvizicije mogu prouzrokovati značajne reakcije konkurentskih firmi u okviru njihovih organizacionih fokusa ili njihovog upravljanja. od velikog značaja su i sekundarni ili tzv. pri čemu postoji procena da će taj broj za narednih 10 godina biti smanjen na 3-4 hiljade bankarskih institucija. 200 krajem 1997. godine donet zakon kojim se ukidaju barijere između komercijalnih banaka. godine. Krupnije banke imaju veće mogućnosti diverzifikacije poslovanja kao i druge komparativne prednosti u nezvesnom okruženju. . putem kupovine kontrolnog paketa akcija. kako na same firme učesnice ovog procesa. tako i na ekonomsko okruženje. eksterni efekti. Broj komercijalnih banaka u SAD od 12. godine donet zakon koji dozvoljava formiranje filijalske mreže komercijalnih banaka van matične savezne države. Nova vlasnička struktura obično uvodi u preuzete banke novu menadžersku ekipu koja nastoji da putem odgovarajućih programa obezbedi kvalitetnije poslovanje i povećanje profitabilnosti u narednom periodu. 300 u 1980. dok je krajem 1999. U kontekstu jačanja tržišne tržišne konkurencije. Pod eksternim efektima se podrazumevaju reakcije drugih finansijskih uslužnih provajdera na fuzuje i akvizicije na njihovim tržištima. investicionih banaka i osiguravajućih kompanija. uvođenja novih informacionih tehnologija kao i globalizacije. To stvara osnovu da na tržištu kapitala jače i efikasnije banke. postoji jaka tendencija ka stvaranju krupnijih bankarskih institucija. godini smanjenja na 7. Promena vlasničke strukture postaje aktuelna kada neke banke pokazuju nedovoljne performanse. Ova procena se zasniva na tome da je u SAD tek 1994.

jer je Dresdner Bank iznenada odustala od fuzije i to približno mesec dana posle publikovanja preliminarnog dogovora. kao i sinergiji kao uslovu za visok stepen efikasnosti i profitabilnosti. pri čemu je uvođenje evra kao jedinstvene valute u evro zoni januara 1999. broj zaposlenih oko 143. Jaka globalna banka mora da ima dovoljnu kritičnu masu. U manjim evropskim zemljama na pet najvećih banaka dolazi više od 50% nacionalnog bankarskog tržišta. . tehnološkom liderstvu u bankarstvu. U tom smislu je bilo predviđeno znatno smanjenje broja filijala kao i gašenje 16. a pretpostavka za to je da postoji visoka bilansna suma i odgovarajući nivo poslovne aktivnosti u zemlji. godine je pokrenut projekat fuzije dve najveće nemačke univerzalne banke . a ostalih 36-40 procenata akcionarima Dresdner Bank.Deutsche Bank i Dresdner Bank . 000 radnih mesta u nekoliko faza u naredne tri godine uz primenu mera socijalne zaštite. 1 Primeri bankarskih fuzija i akvizicija 1. privatnom bankarstvu za finansijski jače klijente. 4. 000. a broj filijala 3. Da bi se dobila gruba slika o dimenzijama ove dve banke. Marta 2000. Strategija nove bankarske mega institucije zasnivala bi se na snažnoj banci za depozitno-kreditne odnose sa stanovništvom (retall banking) . dok u Belgiji i Holandiji dve najveće bankarske korporacije drže čak preko 90% volumena bankarskog poslovanja. Putem fuzije formirano je 15 od 30 najvećih banaka u evro zoni. Stvaranje najvećeg nemačkog i svetskog bankarskog koncerna koncipirano je polazeći od strateške vizije da se formira izuzetno jaka bankarska institucija za buduću konkurenciju na globalnom finansijskom tržištu. godine predstavljalo dodatni institucionalni impuls za nastavljanje i ubrzavanje integracionih procesa u evropskom bankarstvu. Međutim. Pri tome treba napomenuti da je postojalo unakrsno akcionarstvo između dve nemačke banke i velikog nemačkog osiguravajućeg koncerna Allianz i to u oba pravca. Bilo je projektovano da akcionarski kapital u novoformiranoj banci pripadne 60-64 procenata akcionarima Deutsche bank. dovoljno je pomenuti da je zbir bilansne sume obe banke iznosio i . godine.čime bi bila formirana najveća banka na svetu.U Evropi je talas stvaranja većih banaka putem fuzija i akvizicija bio povezan sa procesima ekonomske i finansijske integracije. 847. investicionom bankarstvu posebno za globalne kompanije. 244 milijarde evra. 4. ovaj projekat fuzije dve mega banke nije ostvaren. dok je prosečna veličina pet najvećih banaka u Evropi udvostručena pošev od 1995.

Eklatantan primer međunarodnih bankarskih integracija je slučaj HSBC (Hong Kong Shangal Banking Corporation) koja je preuzela veliku britansku Midland banku i time ušla u krug najvećih britanskih banaka. preko 2000. 000 zaposlenih. godine stvorena jedna od najvećih bankarskih grupa u Evropi sa aktivom od 650 milijardi evra. godine integracijom tri vodeće japanske komercijalne banke: DKB. . koji predviđa uvođenje privatnih penzionih fondova. Fudži i Industrijske banke Japana. HSBC je postigla dogovor sa francuskom bankom CCF (Credit Commercial de France) o prijateljskom preuzimanju. koji ima jak portfolio akcija u Dresdner Bank. filijala. Aprila 2001.2. godine je postignut sporazum o mega fuziji najveće nemačke i svetske osiguravajuće kompanije Allianz i velike nemačke banke Dresdner Bank. 000 zaposlenih. preko kojih bi se vršila povećana prodaja polisa osiguranja Allianz. HSBC ima aktivu od 569 milijardi USD. Mizuho grupa ima afilijacije za investicione bankarstvo kao i za brokeražu. 8 milio na klijenata i 65. odlučio je da ostvari mega integraciju sa ovom velikom bankom. 5. 000 zaposlenih. Posebno je značajna jaka filijalska mreža Dresdner Bank koja ima 1150 filijala. vrednost berzanskih akcija preko 200 milijardi DEM. Nova integrisana finansijska institucija imala bi ukupnu bilansnu sumu od 1. 4. Da bi ušla u evro zonu . 68 miliona klijenata i 170. Poslovi oko ugovaranja i uplate u privatne penzione fondove vršili bi se i preko filijalske mreže Dresdner Banke. U tom kontekstu je i integracija velike austrijske banke Bank Austria i nemačke Hypo Vereinsbank. 3. Pored komercijalnog bankarstva. 600 milijardi DEM. Projektovana integracija osiguravajuće kompanije i banke trebalo bi da ostvari jake sinergetske efekte. Nova bankarska grupa ima poslovne odnose sa preko 80% japanskih kompanija čije su akcije registrovane na berzi. Najveća bankarska grupa u svetu je sada Mizuho Financial Group koja je nastala oktobra 2000. što je podstaknuto stvarnjem jedinstvenog tržišta u Evropskoj uniji kao i aktiviranjem evra u zemljama evro zone. Džinovski koncern Allianz. Po ključnim indikatorima je HSBC oko deset puta veća od CCF. Ovaj strateški potez integracije posebno je značajan zbog toga što se Nemačka nalazi pred usvajanjem novog sistema penzionog osiguranja. U Evropi je generalno u toku proces fuzija i akvizicija banaka. tržišnu kapitalizaciju od 118 milijardi USD i oko 150. Time je jula 2000.

To je krucijalni momenat koji je diktirao pravac razvitka banaka i njihove organizacije. 5 Reuniverzalizacija bankarstva U prvoj polovini 80-tih godina javlja se veoma jasan trend reuniverzalizacije banaka. uglavnom.4. iako stručna literatura govori o 'fuli service' banci kao nezadrživoj tendenciji i pojavi koja je postala dominantna. Ovu liniju razvitka ne preseca specijalizacija. premda je ona . To. Pre svega je došlo do jakog povećanja konkurencije između samih banaka. tek je deregulacijom stvorena puna konkurencija banaka i drugih finansijskih nebankarskih subjekata. pa i da među različitim delovima podigne separacijski zid. Samom bankarstvu i bankarskim poslovima nije suštinski svojstveno ograničavanje poslova. Produkt svega toga su finansijske grupe i holdinzi. pa ni regulacija. Deregulacija je imala jake implikacije na funkcionisanje finansijskih sistema i finansijskih institucija. . međutim. Specijalizacija koja se stalno negovala i razvijala nikada. One su najpre familijarne. odnosno prinos koji donosi posao. kao i između banaka i drugih finansijskih organizacija. Radikalno smanjenje državne regulacije u odnosu na banke i druge finansijske institucije predstavlja glavnu institucionalnu pokretačku snagu koja dovodi do transfbrmacionih procesa.istina različitim intenzitetom pokušala da dovede do podvajanja. zatim partnerske i na kraju sve više korporacijske. Suština ovog trenda ogleda se u talasu restruktuiranja banaka od specijalizovanih ka univerzalnim bankama. Dok je u ranijem perioudu konkurencija bila ograničena . predstavlja liniju njihovog razvitka. nije likvidirala njihovu težnju univerzalizaciji poslovanja. čiji su krakovi razvučeni na sve strane. S tim u vezi kao da je odjednom prestalo biti jasno šta je to uopšte banka i bankarstvo. Bitni su samo izgledi za zaradom.

. U prvom redu to je celokupna delatnost investicionog posredovanja. slobodan pristup na neko tržište i neku specijalističku prednost. kao što je rečeno. Međutim. A u taj krug spadaju ne samo investicione banke nego i štedionice i hipotekarne institucije. Pod svoje okrilje nastoje staviti što više takvih institucija koje imaju neku značajniju bazu na tržištu. I njih je sve više. Malo je područja delatnosti u koje one ne zalaze. Sve što je navedeno ne znači da su time iščezli samostalni specijalizovani finansijski posrednici. a uz njih finansijske kompanije i osiguravajuća društva. ali i unutar svakog od njih drema sklonost ka diverzifikaciji i prerastanju u što kompletni]i finansijski servis. Univerzalna banka je time ponovo zauzela svoje istaknuto mesto glavnog diverzifikovanog finansijskoposredničkog konglomerata. Taj proces izvire. kakvu-takvu klijentelu. materijalna podloga za taj prevrat stvorena je na finansijskom tržištu na kojem se sve veći deo kreditnih odnosa obavlja uz pomoć vrednosnih papira. očito je da se najnoviji proces koji tendira polivalentnim finansijskim institucijama može smatrati protivudarom finansijskih posrednika na onu koncepciju koja se nametnula nakon Velike ekonomske krize. iz prirode finansijski porednika i kreće sa svih finansijsko-posredničkih punktova koji se nikada nisu pokorili separaciji i takozvanim „single capacity“ pravilu. I za sada je to dominantna karakteristika procesa. uključujući u to poslove brokera. na šta je odmah nalšao kontraprodor banaka koje akvizicijom tih specijalizovanih institucija pariraju tom izazovu. Zatim su po redu poslovi osiguranja.U šta se time pretvorila savremena banka? U banku koja pretenduje da postane potpuni finansijski servis. Brzi razvitak komercijalnih papira i drugih finansijskih instrumenata omogućio je da se širi krug finansijskih posrednika uključi u finansiranje i zađe u bankarsko tržište. itd. Nezavisno od toga ko će se održati u toku najnovijeg procesa previranja među finansijskim posrednicima.

deluje u pravcu smanjivanja broja banaka putem fuzija i akvizicija. a samim tim i bankarske strukture. one po toj osnovi ostvaruju veliku cenovnu prednost u odnosu na tradicionalne filijalske banke. još više će povećati cenovnu konkurenciju. Savremeni telekomunikacioni i kompjuterski sistemi predstavljaju tehničku bazu za momentalno prenošenje informacija i njihovu obradu. imajući u vidu visoke troškove savremene informacione tehnologije. U kontekstu tehnološke revolucije dolazi do stvaranja elektronskog bankarstva. Mogućnost direktnog komuniciranja između banke i komitenta . Posebno će Internet delovati na jačanje konkurentskih pritisaka na sve domaće i strane finansijske institucije. Internet platforme koje na ekranu uporedo prikazuju ponude provajdera raznih finansijskih usluga pritiskom na dugme. Ovaj drugi tip banaka će funkcionisati preko WAP-a (Wireless Application Protocol) mobilnih telefona. Stvaranje elektronskog bankarstva ima velike reperkusije na tehnologiju poslovanja i na organizacionu mrežu bankarskih institucija. Međutim. Danas dominiraju ocene da će bankarstvo koje posluje sa stanovništvom (retall banking) u narednom sagledivom periodu predstavljati kombinaciju banaka sa filijalskom mrežom i virtuelnih banaka. pre svega za standardizovane usluge. 6 Prodor informacione tehnologije Razvoj informacione tehnologije je presudan u trasiranju savremenog trenda transformacije finansijske strukture.4. Tzv. dok će operativna distribucija bankarskih proizvoda/usluga kao i platni promet biti vršeni putem online veza koje će bankarski klijenti ostvarivati sa centralnim kompjuterskim procesorom banke. „agregatori“ tj. glavni izazovi u procesima budućeg razvoja bankarstva dolaze od strane Interneta. Ali razvoj elektronskih informacionih sistema vodi i u pravcu promene odnosa između banaka i korisnika bankarskih usluga. Banke će konkurisati ne samo između sebe nego i sa drugim finansijskim instituciijama. Kako internet banke nemaju filijale.preko personalnih kompjutera ili preko elektronski povezanih prodajnih punktova u trgovinskim kućama . Stepen vezanosti klijenata za određenu banku biće radikalno smanjivan. Filijalsko bankarstvo biće sužavano i pretežno orijentisano na one usluge koje zahtevaju stručne savete. U toku poslednjih godina došlo je do stvaranja tzv. virtuelnih banaka koje obavljaju sve bankarske poslove sa klijentima isključivo preko Interneta. .

. Zbog ovih razloga. Uloga marketinga u ovom zadatku je nesumljiva. U tom slučaju su potrebne preciznije marketing tehnike. koje omogućuju dijalog sa manjim grupama potrošača i indentifikovanje individualnih potreba potrošača. Kada se radi o finansijskim institucijama. Sve više vodećih banaka se okreću zadržavanju postojećih potrošača. Jedan od ključnih zadataka savremene banke predstavlja pronalaženje puteva i metoda za ostvarenje održive konkurentske prednosti na sve konkurentnijim finansijskim tržištima. • veličini raspoloživog tržišta. ona se najpre odnose na: • povećan stepen konkurencije na finansijskim tržištima. one najčešće konkurišu na veoma širokim tržišnim prostorima.4. pacifičkih i zapadnih nacija. Pojačani rivalitet od strane drugih finansijskih i nefmansijskih organizacija je razlog što su banke ozbiljno počele da razmišljaju kako da se efikasno takmiče. • globalizaciju finansijskih tržišta • sofisticiranosti potrošača i • promene u oblasti regulacionog. Međutim ovi tržišni prostori su uglavnom fragmentirani na veoma heterogene segmente. Ova situacija. Što se tiče eksternih pretnji sa kojima se suočava moderno bankarstvo. trenutno postoji rastući interes za primenu marketing tehnika i alata u finansijskim uslugama. Ovo ih je vodilo ka poklanjanju veće pažnje marketing tehnikama. Uprkos recesiji. ekonomskog i političkog okruženja. kroz razvijanje odnosa sa njima. 7 Marketizacija u bankarstvu Kako uloga sektora finansijskih usluga nastavlja da raste u ekonomijama većine Daleko istočnih. koja mogu biti geografski disperzirana i koja zahtevaju različite finansijske proizvode i usluge. javlja se pritisak za efikasniji marketing menadžment finansijskih usluga koje se nude. doprinela je rastu relationship marketinga. Organizacije u sektoru finansijskih usluga se suočavaju sa određenim problemima u pogledu definicije konkurentske arene i identifikovanja izvora konkurentske prednosti. sektor finansijskih usluga nastavlja da raste u smislu tekuće aktive i profita i stoga ima najvažniji uticaj na druge sfere ekonomije. naročito u oblasti njegove uspešne implementacije i izgradnje bankarske kulture i kvaliteta bankarskih usluga. koja je povezana sa pritiscima konkurentskih i dinamičkih tržišta. kao novog marketing modela primenljivog za sektor finansijskih usluga. Marketing postaje sve neophodniji u konkurentnom okruženju današnjih finansijskih organizacija. koja utiče na različite industrije u različitim zemljama sa varirajućim intenzitetom. a zatim se posvećuju većini marketing naporima za sticanje novih potrošača ili zaustavljanju gubljenja potrošača.

2. 4. Globalno i elektronsko bankarstvo 1. Elektronsko bankarstvo u funkciji glo-balnog bankarstva Internet Plaćanje putem interneta Sigurnost na internetu Prednosti i uštede koje donosi elektro-nsko bankarstvo kao i ograničenja bržeg razvoja . 5.IV. 3.

izreka "vreme je novac". Korisnici koji imaju vlastitu opremu za obradu podataka zalnteresovani su radi vremenskih ušteda u svom radu. ali nema bitne razlike izmedju čipa na kartici i onih koji se ugradjuju u terminske i kompjuterske sisteme. dok se dokumenti. pa čak i pod uslovom da to za njih znači veće troškove. Savremeni trendovi u bankarstvu podrazumevaju da se sve više poslova prenese na korisnike usluga. Uvodjenjem elektronskog bankarstva. Iz razloga što pojam elektronsko bankarstvo obuhvata i tzv. Elektronsko bankarstvo omogućuje sve veće korišćenje bankarskih usluga po sistemu "samousluge". da poslovanje sa bankom obave što brže. hartije od vrednosti. postaje sve više realnost. Elektronsko bankarstvo u funkciji globalnog bankarastva Globalno bankarstvo uvodi iz godine u godinu sve više inovacija u svoj rad. što daje nove karakteristike poslovanju. Na taj način banke posluju i onda kada se u njihovom sedištu završilo radno vreme. Isto tako nije bitno da li je nešto pohranjeno u memoriji čipa ili na nekom drugom mediju u sistemu. odnosno na magnetnim medijima. pametne kartice (kreditne kartice s ugrađenim kompjuterskim čipom) . Razvitkom informacione tehnologije sve se više u poslovanju banaka javlja situacija da se podaci o poslovnim trasakcijama nalaze u okviru kompjuterskog sistema (baze podataka) . Bankarske transakcije usmerene su tako da se potencijali banaka preko noći plasiraju u zemlje gde je u to vreme dan (radno vreme banaka i finansijskog tržišta) . kućno bankarstvo preko mreže videotexa. dok se poslovanje na papiru (dokumenti) pojavljuju samo kao nus pordukt. Banke daju podsticaja da se razvijaju nove i atraktivnije metode poslovanja jer koriste nove tehnologije. efektiva i slično javljaju kasnije. Izravnavanje potraživanja i dugovanja takođe se obavlja preko povezanih sistema. Za takav način poslovanja počeo se u praksi koristiti pojam elektronsko bankarstvo.1. U stvarnosti. Treba spomenuti da ima autora koji taj pojam vezuju za pojavu tzv. kreditni potencijal banaka figurira samo u kompjuterskim sistemima. . Stoga ćemo se u daljem razmatranju koristiti pojmom elektronsko bankarstvo u širem smislu.

koristeći kompjuterske komunikacije. Prednosti od korišćenja ovog sistema imaju i bančini komitenti jer brže. to je značilo i stvaranje novih izvora prihoda kroz ostvarenje novih proizvoda.Elektronsko bankarstvo (Electronic Banking) je termin kojim se u informatici naziva korišćenje računara u bankarskom poslovanju. Postepeno se ovaj sitem imapredjivajući celokupno finansijsko ponašanje u društvu. potrošačima. To je omogućilo američkim bankama da svojim velikim komitentima obezbede informacije o stanju na računu (i obavljenim transakcijama) na najkraći i najefikasniji način. S druge strane. spore promene zakonskih propisa vezanih za tok papirne dokumetacije. Takođe. Svi ovi sitemi uglavnom su se nezavisno razvijali ali su vremenom integrisani u ono što danas nazivamo elektronskim bankarstvom. Brojni su faktori koji su podsticajno delovali na razvoj EFT sistema. Ideja je potekla od banaka koje su bile motivisane svojim klijentima. plaćanje računa. POS je omogućavao naplatu na mestu "prodajem". spor razvoj tehnologije u ovoj oblasti. bez papira. ulagačima kompanijama. istovremeno su delovi i faktori ograničenja: visoki inicijalni troškovi za uvodjenje opreme. Uz to su išle i mogućnosti smanjenja troškova šalterskih operacija jer je došlo do smanjenja radno intenzivnih poslova. Pružanje mnogih bankarskih usluga odvija se uz podršku računara i informatike. a često i jerftinije obavljaju sve vrste finanskijskih transakcija. To omogućava da komitent nezavisno od bančinog šaltera u bilo kom trenutku može da obavi svoje bankarske poslove. Suština je u mogućnosti obavljanja najraznovrsnijih fmansijskih transakcija kao što su deponovanje i podizanje plata.Electronic Funds Transfer) sistem. EFT obuhvata elektronske sisteme koji transferišu novčana sredstva i zapise u vezi sa tim. spore promene stečenih navika klijenata. korišćenjem kompjuterskih terminala. pruže marketinški što bolju uslugu. itd. otplata kredita ili poravnanje računa izmedju kompanija bez papira. unapredjenje klasičnih sredstava plaćanja kao što su čekovi. odredjuju i dalje prodledjuju. tačnije. Ova tehnologija početkom sedamdesetih godina označena je kao EFT (elektronski prenos sredstava . proširenje tržišta i održavanje konkurentnosti u uslovima deregulalcije bankarskog poslovanja.Point of Sale) sistem i koncept ATM (Bankomati-Automated Telier Machine) . Paralelno se razvijao POS (plaćanje na mestu prodaje . Podaci se automatski i bez papirnog dokumenta zahvataju. . čekova i gotovine. a ATM je omogućio obavljanje gotovo svih bankarskih poslova sa gradjanima bez prisustva službenika. Elektronsko bankarstvo se prvi put javlja u SAD.

Takav zahtev upravo postoji izmedju terminala za klijente i sitema za obradu podataka. kao i sugurnosti i čuvanja podataka. pojedini proizvodjači specijalizovani za proizvodjnju bankarskih elektronskih uredjaja su se specijalno koncentrisali za rešavanje problema isključivanja neovašćenih pristupa i uvida u informacije. Radi brzog i pravilnog obezbeđenja tačnih podataka.terminalu. . Ovde se ne smeju izgubiti iz vida zakonske odredbe i dodatne mere predostrožnosti za čuvanjem i poverljivost dobijenih podataka. postupaka kodiranja i organizacione mere imaju veliki značaj. Paralelno sa ovim tendencijama teće proces programskog akumuliran]a poslovnih informacija u bazama podataka. moraju se nečujno i nemipulativno preneti. Time se postiže da se te informacije prenosnom mrežom postojećih instaliranih računara celishodno iskoriste na mnogobrojnim punktovima od strane velikog broja korisnika. Pošto je najveći broj uređaja povezan sa mrežom za prenos podataka. Pored fizičke zaštite hardwera. pri čemu se mora na svaki način održati tajnost i stalnost podataka. Permanentni pristup pribaljenim poslovnim informacijama (podacima) bankarskih poslova. automata za izdavanje novca i komandne centrale ili izmedju sistema koji skuplja podatke i sistema koji obradjuje podatke. podaci o identifikaciji klijenata. odnosno komitenata na svim pristupnim punktovima sistema. Savremeni razvoj bankarskih automata ima za cilj da obuhvati sve veći broj bankarskih poslova. da ih pojednostavi i obavi na efikasan način. na terminalu za obaveštenja.ličnih podataka gradjana. Npr. koji su inkorporirani u elektronskim sistemima ili u prenosnoj mreži. U istoj meri raste i senzibilitet bankarskih kometnata u odnosu na kvalitet obavljanja bankarskog servisa i anonimno memorisanje informacija . Banke i štedionice zatevaju pro manipulaciji sa podacima iz baze podataka isključivo ovlašćeni pristup. na samouslužnim uredjajima za izdavanje gotovine ili na POS . Danas se u te svrhe koriste različiti tehnički i organizacioni postupci. odnosno poslovnih promena privrednih organizacija. štedionica i drugih finansijskih institucija. kao i podaci o željenoj transakciji. Ipak osnovu za sigurnost predstavljaju hartwerske i softwerske komponente. Banke i štedionice zahtevaju jasnu i sigurnu identifikaciju korisnika. .Integralna obrada informacija i brzo obavljanje finansijskih transakcija su od primarne važnosti za funkcionisanje banaka. zahteva pouzdanu kontrolu nad podacima njihovim promenama i obezbedjenju njihove tajnosti. njihove efikasne obrade.

Postupci koji se odvijaju u sistemima ili izmedju pojedinih sistema moraju biti jasno dokumentovani da bi se po potrebi mogli reprodukovati. postoje integrisani postupci kontrole. U tom pogledu su od velike važnosti identifikacione kartice koje omogućavaju ulaz u prostorije ili alarmni uredjaji koji će se kativirati u slučaju nasilnog ulaza. tajnost i postojanost podataka i efikasnot u diponiranju finanskijskihj aktiva. traže i očekuju potpunu sigurnost u radu. Pored uobičajene mogućanosti zaštite elektonskih uređaja. Integritet hardwera je naročito važna i potrbna kod modula i kod njih treba da bude zastupljen postupak kodiranja. njihovi komitenti. pri čemu ne treba isključiti i druge mogunosti zaštite softvera . koje u potpunosti moraju biti obezbedjenje od krađe i od očitavanja. kojise koristi. c) Integritet podataka. svakako je osnovni i najvažniji zadatak. Integrisani postupak kontrole bazira se na kodiranju i pomoću fizičkih mera zaštite garantuje tajnost korišćenih kodova. Za ove komponente. električna sigurnsna ili vremenska brav. treba pomenuti mere zaštite koji se odnose napristup do njih. Rad zaštite od manipulacija na softveru. kao i nedovoljno manipulisanje sa njima i u krajnjem slučaju njihovo brisanje. b) Integritet softvera. . Podaci su najhitniji u integralnoj obradi podataka. Banke i štedionice. Obezbeđenje podataka i njihova kontrola takodje se bazira na kodiranju. koji onemogućavaju slobodan rad i manipulaciju sa programima i delovima programa. mogu se zaštititi pojedini segmenti softvera. Zaštita od uvida u podatke. Na taj način se greške inepranilnosti mogu pratiti i analiziarati. a) Integritet hardvera. Na taj način je uvek omogućeno pravilno funcionisanje i odvijanje oostavljenog programa. kao i korisnici elektronskih sitema .uredjanja. kao sigurnosno kućište uredjaja.programa. Porad operativnog sitema softvera kao celine. koriste se keramička zaptita i hibridna tehnologija kao fizička mera zaštite. o čemu će u daljem izlaganju biti više reci. odnosno kontrolu ulaza u prostorije gde se iste nalaze.

Pri ulazu u elektronske centre moraju se postaviti uredjaji i za identifikaciju i na taj način sprečiti neovlašćene posete. Upravljanjem elektronskim sistemima za obradu podataka treba poveriti samo stručnom -školovanom kadru. Samo ako su u potpunosti isključene mogućnosti zloupotrebe podataka komitenta. rad sa uredjajima i pristup podacima. sa svim posledicama koje iz toga mogu da proisteknu. e) Moderan koncept orgnizacije je uslov za sigurnost i efikasnot. automati za izdavanje informacija i dr. uvid u praćenje poslovnih promena komitenata i eventualni pokušaj brisanja podataka. Na osnovu ovakvog pristupa se izrdjuje detaljna šema obrade podataka i ukupnog poslovanja. Za samouslužne sisteme automati za izdavanje novca. Ove promene imaju na komitente isto znatan uticaj. Ovim organizacionim merama se tačno odredjuje odgovornost. . moraju se postaviti uredjaji o njihovom korišćenju. prevazilaziti početne teškoće pri implementaciji novih uredjaja. pre svega. Za samouslužne elektronske uredjaje traži se identifikacija korisnika identifikacionom karticom korisnika. ako su novi elektronski uredjaji i sistemi tako konstuisani da su jednostavni za rakvanje. njihova cene i troškovi eksploatacije prihvatljivi tada će se ove tehnološke inovacije moći u poslovnim bankama da sprovedu na širokoj osnovi sa velikim brojem korisnika. rad sa sistemima. jer se moraju navikavati na nove formulare ili kompjuterske izraze. Na ovaj način se obalja klasificiranje sorftvera. automati za izdavanje izvoda računa. Pri korišćenju elektronskih sistema većeg broja korisnika potrebno je sprovesti veću kntrolu rada. U bankama se. Tehnološke inovacije su donele znatne prednosti na planu brzine i pouzdanosti u izvršavanju raznih bankarskih usluga u odnosu na klasičan način obavljanja finansijskih transakcija. Organizacione mere su pretpostavka za izradu i uvodjenje koncepcije o svestranoj zaštiti i sigurnosti. Pri ulazu u elektronske centre. automata ili aplikacija. mora se na vidnom mesti itstaći pismena uputstva o njihovom korišćenju.d) Kontrola ulaza u prostorije. Sve mera predostrožnosti isredstva protiv zloupotrebe treba da spreče nedozvoljeni ulaz u prostorije. Tehnološke inovacije u u platnom prometu postavile složene zahteve pred zaposlenima u bankama. Euroshedq kartice i slično. zadaci i kontrola izvršenja postavljene stratgije o sigurnosti i efikasnosti. postavlja poeblem sigurnosti i diskrecija u obavljanju poslova zakomtente. jer traže velike napore na planu njihovog školovanja i permanentnog obrazovanja. štedionicama. podataka korisnika prema funkcijama.

međutim doveo je do pada cene odgovarajuće opreme tako da je danas moguće izvršiti automatizaciju transakcija u bankarstvu na malo uz prihvatljive troškove po jednoj transakciji.1. Razvoj tehnike i tehnologije. Revolucija na polju razvoja globalne infrastrukture i njena upotreba za automatizaciju transakcija u bankarstvu na malo uslovljava evoluciju osnovnih ekonomskih koncepata. koje mogu uspešno da konkurišu velikim bankama. materijalnim. poput papira ili plemenitog metala. . 1 Razvoj elektronskog bankarstva Automatizacija transakcija u bankarstvu dugo je odlagana zbog relativno male vrednosti prosečne transakcije. U ovoj oblasti trenutno dominiraju male i velike informatičke i softverske firme. . . Usled visokih cena neophodne opreme i infrastrukture za formiranje platnih sistema na malo troškovi po jednoj transakciji bili bi previsoki u odnosu na vrednost same transakcije. Nova revolucija u oblasti tehnologizacije bankarstva na malo. bazirana je na ideji da za automatizaciju transakcija u bankarstvu nije neophodno formirati novu (i skupu) infrastrukturu. budući da one do sada nisu imale nikakva ulaganja u skupu infrastrukturu ogranaka i filijala te da su marginalni troškovi i korišćenje javnih računarskih mreža izuzetno mali. Za tehnologizaciju bankarstva na malo od ključnog značaja su trendovi u informacionoj i komunikacionoj tehnologiji upotreba javnih računarskih mreža (pre svega Interneta) kao i razvoj i primena metode kriptografije. On predstavlja jedinicu vrednosti iza koje stoji opšte priznati autoritet obično nacionalna vlada. Potreba smanjenja troškova transakcija uslovila je sve širu upotrebu javnih računarskih mreža kakav je Internet za automatizaciju bankarskih transakcija. U ne tako dalekoj prošlosti novac je smatran nečim fizičkim.

Po rečima Vilijama Niskanena (William Niskanen) predsednika CATO instituta iz Vašingtona "razlika između softvera i novca nestaje". elektronski platni sistem.ACH -) koja je počela sa radom 1972. od kojih se svaka razvijala u drugom smeru i na drugačiji način. godine je u Sjedinjenim Američkim Državama formirana radna grupa za unapređenje razmene"bez papira" (Special Committee on Paperless Entries-SCOPE) . dinamika njihovoh prihvatanja razlikuje se od zemlje do zemlje. 1968. koja je funkcionisala pri Banci federalnih rezervi u San Francisku. god. Želja je bila da se stvori jeftin. Elektronsko bankarstvo predstavlja pokušaj spajanja više različitih tehnologija. Mada je većina novih instrumenata i transakcionih mehanizama baziranih na elektronskom novcu već spremna za širu upotrebu (a manji broj njih funkcioniše već nekoliko godina) . pouzdan. . Plan je bio jednostavan: pretvaranje sitnih periodičnih plaćanja čekovima (kao što su zarade i premije osiguranja) u posebno oblikovanu platnu evidenciju koja će moći da se čita uz pomoć računara i grupisanje ovih plaćanja u "pakete" koji će se elektronski razmenjivati pomoću računara. Kao rezultat ovih napora formirana je prva klirinška banka (Automated Clearing House . U narednoj tabeli prikazani su pokazatelji koji se odnose na postojeće i nove instrumente i transakcione mehanizme u najrazvijenijim evropskim zemljama u periodu 1994-1998. godine u okviru projekta kojim je upravljala država.

1 0.461 218.80 81.33 63.912 190.3 - 27077 1165.591 249.9 586000 2164.331 243.45 9.7 30267 2164. Pokazatelji koji se odnose na postojeće i nove instrumente i transakcione mehanizme u najrazvijenijim evropskim zemljama u periodu od 1994 do 1998.5 5.765 181.7 4.2 5. godine 1994 BELGIJA Bankomati Broj aparata Broj transakcija (u milionima) EFT/POS terminali Broj aparata Broj transakcija (u milionima) Kreditne/debitne kartice Ukupan broj kartica u upotrebi (u hiljadama) Broj transakcija (u milionima) Elektronski novac Broj transakcija (u milionima) FRANCUSKA Bankomati Broj aparata Broj transakcija (u milionima) EFT/POS terminali Broj aparata Broj transakcija (u milionima) Kreditne/debitne kartice Ukupan broj kartica u upotrebi (u hiljadama) Broj transakcija (u milionima) Elektronski novac Broj transakcija (u milionima) NEMAČKA Bankomati Broj aparata Broj transakcija (u milionima) EFT/POS terminali Broj aparata 1995 1996 1997 1998 3.6 10.5 546000 2084.90 12.727 276.170 132.5 28.892 211.4 - 22852 913.1 540000 1672.93 72.5 230880 .654 144.3 25510 2084.061 333.0 70048 37600 1251.4 543000 1866.8 23617 1866.0 65200 35700 1100.8 - 24531 1060.58 85.29 93.2 560000 1922.732 159.2 20533 822.9 - 3.8 115000 41397 162794 45615 1405.014 342.19 10.4 22240 1672.96 8.007 159.2 27703 1922.7 - 29400 935.207 153.2 - 29407 1205.Tabela 26.3 1.361 281.68 11.

8 - 4998 299 47588 144 1257 125.8 - 18672 276.9 104051 89.2 18210 100.5 - 6568 427 134479 595 4100 595.0 - 2281 270 48466 80 97 - 2359 281 54400 92 4742 111 - 2379 297 61400 111 5662 120 - 2370 312 68800 141 6111 173 - 2485 333 74400 171 6870 204 - .4 91345 690.2 80454 504.7 24521 263.Broj transakcija (u milionima) Kreditne/debitne kartice Ukupan broj kartica u upotrebi (u hiljadama) Broj transakcija (u milionima) Elektronski novac Broj transakcija (u milionima) ITALIJA Bankomati Broj aparata Broj transakcija (u milionima) EFT/POS terminali Broj aparata Broj transakcija (u milionima) Kreditne/debitne kartice Ukupan broj kartica u upotrebi (u hiljadama) Broj transakcija (u milionima) Elektronski novac Broj transakcija (u milionima) HOLANDIJA Bankomati Broj aparata Broj transakcija (u milionima) EFT/POS terminali Broj aparata Broj transakcija (u milionima) Kreditne/debitne kartice Ukupan broj kartica u upotrebi (u hiljadama) Broj transakcija (u milionima) Elektronski novac Broj transakcija (u milionima) ŠVEDSKA Bankomati Broj aparata Broj transakcija (u milionima) EFT/POS terminali Broj aparata Broj transakcija (u milionima) Kreditne/debitne kartice Ukupan broj kartica u upotrebi (u hiljadama) Broj transakcija (u milionima) Elektronski novac Broj transakcija (u milionima) ŠVAJCARSKA Bankomati 104.1 - 225.2 - 363.5 344300 323.9 - 5793 371 96044 371 1846 370.2 22549 190.9 - 6397 396 120417 486 3800 485.0 47353 350.1 - 214.4 74337 416.8 85200 529.5 - 149.5 153752 121.6 - 24223 367.9 - 27766 486.6 - 21670 330.8 214705 169.6 281023 253.6 27150 346.6 20482 130.5 - 25644 411.8 - 5489 345 73376 256 1493 255.

0 - 20.44 50578 105. Znak „-„ označava da za konkretnu godinu ne postoje podaci.21 6544 109. figures for 1998. Zbog ograničenog prostora ovde nisu date napomene u vezi sa pojedinim podacima u tabeli.4 - 4160 74.0 2631.78 7013 133.97 7550 143. Tabela je formirana na bazi statističkih izveštaja datih u izveštaju Komiteta centralnih banaka grupe G-10 za platne i obračunske sisteme: Statistics On Payment Systems In The Group Of Ten Countries. februar 2000.85 5615 75.2 - 4809 80.0 - 22.0 - *Elektronski novac se odnosi na on-lajn plaćanja kreditnim/debilnim karticama i plaćanja preko mreže upotrebom sistema baziranih na softveru (digitalni novac) .0 1335 350 54. Bank For International Settlements.2 1907.5 1623.92 41184 96.3 - 3753 70.6 1850 610 84.4 - 5141 80.1 2960.27 24703 56.0 - 23. Switzerland.2 1745 530 75. .1 1599 550 66. Detaljne informacije mogu se naći u gore navedenom izvoru.73 6064 89.02 16702 39.9 1471 505 59.0 - 20.6 2305. Basel. Prepared by the Committee on Payment and Settlement Systems of the central banks of the Group of Ten countries.0 - 24.82 33629 76.Broj aparata Broj transakcija (u milionima) EFT/POS terminali Broj aparata Broj transakcija (u milionima) Kreditne/debitne kartice Ukupan broj kartica u upotrebi (u hiljadama) Broj transakcija (u milionima) Elektronski novac Broj transakcija (u milionima) VELIKA BRITANIJA Bankomati Broj aparata Broj transakcija (u milionima) EFT/POS terminali Broj aparata Broj transakcija (u milionima) Kreditne/debitne kartice Ukupan broj kartica u upotrebi (u hiljadama) Broj transakcija (u milionima) Elektronski novac Broj transakcija (u milionima) 3380 64.

savetodavna funkcija i dr. U klasičnim uslovima banka je mogla da komunicira samo dok je trajalo radno vreme ili preko nekog informativnog šaltera koji bi radio neprekidno. da ga oprema i zapošljava nove službenike. . Banka svojom pojavom na Internetu dokazuje svoje konkurentne mogućnosti i svoj razvoj. Za banku koja se u tržišnim uslovima bori za svakog svog komitenta. podjednako i za banku i za komitentajer komitent ima servise 24 časa dnevno. Veće i bolje interaktivne mogućnosti. Veliki broj informacija koje bankla može da stavi svojim korisnicima na raspolaganje u principu nisu dostupni širem krugu njenih korisnika. Ovakav način poslovanja stvarao je ograničenja u komunikaciji. To se odnosi na mogućnost plasmana i kreditiranja po najpovoljnijim uslovima. Sa Internetom banka može da pokrije znatno veći geografski prostor ne otvarajući nove ekspoziture. stabilna i tehnološki napredna firma. a banka bez povećanja broja zaposlenih tako radi 365 dana u godini.Stvaranje imidža inovativne firme koja je u stanju da svojim korisnicima ponudi najsavremenija tehnološka rešenja. Interaktivne mogućnosti komuniciranja preko Interneta su praktično neograničene i samo je pitanje do kog nivoa banka ima interesa da se angažuje. kao solidna. Samouslužno bankarstvo je korisno. Ovo je posebno interesantno za one geografske regione gde banka nema mrežu expozitura ili ima mali broj komitenata. Mogućnost racionalizacije potencijala banke. 7 dana u nedelji. najvažnija je komunikacija sa njim. inostrana plaćanja. Banka prenošenjem određenih servisa na Internet redukuje troškove poslovanja jer ne mora za povećanje broja komitenata da otvara novi poslovni prostor.

Iskustva naprednijih zemalja pokazuju da banka bez razvijenog sistema elektronskog bankarstva više neće biti u stanju da preživi. Dva su ključna razloga zbog kojih su banke zalnteresovane za Internet bankarstvo: 1. 540 $ 0. 0100 $ Izvor: Deutsche Bank 2001. nižim provizijama na usluge i posebno mogućnost plaćanja on-line. Razlog za to jeste konkurentana ponuda. klijenti. Sa stanovišta klijenata bankarskih usluga za očekivati je da niži troškovi banke rezultiraju višim kamatama na depozite. trošiti vreme. kako sa demografskog tako i sa ekonomskog stanovišta: korisnici Interneta su uglavnom mlađi ljudi sa većim stepenom obrazovanja i većim prihodima od prosečnog klijenta 2. odnosno potreba za kvalitetnijim finansijskim servisom. 070$ 0. Internet predstavlja vrlo efikasan i jeftin distribucioni kanal Tabela 27. 0150$ 0. . koji će najverovatnije koristiti Interent bankarstvo. predstavljaju veoma zanimljiv segment tržišta. Troškovi po transakciji u različitim distribucionim kanalima Kanal Ogranak Telefon On-line (PC) bankarstvo Internet bankarstvo Troškovi po transakciji 1. a da svoje poslove mogu obavljati samo u radno vreme banke. Nimalo nije beznačajno da klijenti ne moraju stajati u redovima.

4.1 Bankomati (ATM) Radi se o bankarskim automatima koji obavljaju rutinske operacije za korisnike. građanima je lakše da obave rutinske poslove kod najbližeg ATM terminala nego da idu do filijale banke. .2. Bankomati (Automated Teller Maschines-ATM) Elektronski transfer sredstava na mestu prodaje (Electronic Fubd Transfer/Poing of Sale-EFT/POS) Domaće bankarstvo (home banking) Automatske klirinške kuće (Automated Clearing House-ACH) 1. 3. Banke su zalnteresovane za ekspanziju ATM terminalajer time smanjuju troškove odnosno povećavaju profitabilnost. Oni sadrže mikroprocesore koji imaju on-line vezu sa bazom podataka u banci.2 Podsistemi elektronskog bankarstva Elektronsko bankarstvo se sastoji iz četiri posistema: 1. Potrošači su zalnteresovani za korišćenje ATM zato što ovi rade 24 časa dnevno i sedam dana u nedelji. Ukoliko je više rasprostranjena mreža bankarskih automata. Instaliranje ATM vrši se na onim lokacijama na kojima se očekuje da će potrošači najviše da koriste njihove usluge. Time se rasterećuje filijalska mreža banaka koja može da bude znatno redukovana i to utoliko više ukoliko se veća masa rutinskih operacija obavlja preko ATM.1. U suštini se radi o novom tipu elektronskih "filijala" savremenih banaka koje mogu da obave niz rutinskih operacija sa individualnim klijentima. 2.

U nekim turističkim zemljama ATM mogu da budu programirani i da vrše zamenu stranog novca za domaći. 1. . transfer novca između računa itd. ukoliko se radi o debitnoj kartici. Međutim savremeni ATM terminali su višenamenskog karaktera tako da su u stanju da vrše niz operacija kao što su polaganje novca na transakcione i štedne računejsplata novca sa pomenutih računa.2 POS (point of sale) ili EFTPOS (electronic funds transfer at the point of sale) Ovo je vrlo značajan elektronski telekomunikacioni sistem koji spaja potrošača. 049 stanovnika EU. Krajem 1997. Ako je u pitanju kreditna kartica. Takođe odmah dobija informaciju o novom stanju računa klijenta posle plaćanja kupljene robe. informacije o stanju na računima. Preko terminala daje se elektronski nalog kompjuterskom centru banke da transferiše novac sa računa kupca na račun prodavca.Elementarni oblik ATM su cash dispenser-i koji vrše samo operaciju izdavanja gotovog novca na bazi plastičnih kartica. Radi se o elektronskom sistemu za plaćanja kupljene robe u trgovini. Pre toga vrši se identifikacija kupca (PIN) i proverava rok važenja kartice. godine u Evropskoj uniji ukupno je bilo instalirano 448 ATM terminala na milion stanovnika.2. U periodu 1993-97. Potrošač koristi kreditnu ili debitnu karticu preko terminala dolazi u on-line vezu sa kompjuterom banke koja je dotičnu karticu izdala. što znači da na jedan ATM dolazi 2. god. Kada klijent ubaci karticu u terminal i pošto se proveri identitet klijenta (PIN) on može da povuče novac do fiksnog limita. kompjuter proverava da li kupac ima dovoljno sredstava za plaćanje u okviru kreditnog limita. ostvaren je ukupan porast ATM terminala od 51%. ukoliko je potrebno da ovaj pruži neka objašnjenja klijentu. Zatim kompjuter verifikuje da li kupac ima dovoljno pokrića za kupovinu. banku i trgovinu. Najsofisticiraniji oblik ATM terminala ima na raspolaganju i interaktivnu televiziju koja povezuje klijenta sa službenikom banke.

Primećeno je da u prodavci robe i usluga nisu uvek dovoljno sigurni u ispravnost čekovajer ima slučajeva da se čekovi vuku bez pokrića. televizor ili kompjuter rutinskih kao telekomunikacioni link sa ompjuterskim centrom dotične finansijske institucije. benzinskim pumpama itd. U periodu 1993-97. .2. ostvaren je ukupan porast broja EFTPOS terminala od 86%. Kko se čekovi i dalje koriste prodavci robe traže garantnu čekovnu karticu (cheque guarantee card) koju izdaje banka na koju je ček vučen. Radi se o tome da je personalni klijent neke finansijske institucije koristi telefon. Krajem 1997. god. godine rast broja EFTPOS terminala bio znatno veći u odnosu na ATM. To znači da u EU ima skoro 15 puta više EFTPOS terminala nego ATM.3 Kućno bankarstvo (Home Banking-HB) Kućno bankarstvo je sastavni deo daljinskog bankarstva (remote banking) . Pri tome se u prodavnici preko on-line sistema direktno proverava stanje računa kupca kod banke.U razvijenim zemljama postoji tendencija da se sve više koriste debitne i kreditne kartice kod kupovine robe u prodavnicama kao i za plaćanje u restoranima. Istovremeno je u periodu 1993-97. 1. Pri tome postoje razne opcije u pogledu oblika telekomunikacionih veza između klijenata i banke. godine u Evropskoj uniji bilo je instalirano 7146 EFTPOS terminala na milion stanovnika što znači da je na svaki EFTPOS dolazilo u prošeku 140 stanovnika. Ali umesto čekova sa garantnom karticomjednostavnije je da se koriste kreditne ili debitne kartice. hotelima.

Online PC bankarstvo na bazi intraneta (online PC banking via Intranet) koristi direktnu on-line komunikacionu vezu između ličnog računara i kompjuterskog centra banke uz korišćenje modema (modulator/demodulator) i to preko Intraneta. Ova očekivanja zasnivaju se na trendu sve većeg uvođenja personalnih kompjutera u domaćinstva. pre svega u razvijenim zemljama. Telefonsko bankarstvo u Francuskoj je doživelo raniji uspon nego u drugim zemljama zahvaljujući programu Minitei koji je uveden sredinom osamdesetih godina od strane France Telecom.Telefonsko bankarstvo (telephone banking) pokazuje znatnu ekspaniziju u poslednje vreme i najviše je razvijeno u Francuskoj i Velioj Britaniji. Osnovne standadizovane usluge banaka mogu se ostvariti preko ovog bankarskog distribucionog kanala.) procenat domaćinstava koja koriste kompjuter iznosi u Nemačkoj 25%. Za razliku od Interneta. Procenat domaćinstava koja koriste Internet iznosi u Nemačkoj 9%. Smatra se da će ovaj tip komunikacionih veza komitenata sa bankama u perspektivi više koristiti kompanije nego domaćinstva. Na planu bankarskih i finansijskih usluga Minitel može da se koristi za provere stanja računa. sistema) koji se danas sastoji uglavnom iz Interneta. . Inače je Minitel u stvari videotext servis koji kombinuje orišćenje telefonske mreže sa terminalima koji omogućuju pristup vrlo velikom broju on-line usluga. Većina banaka u razvijenim zemljama danas ima tkz. au Finskoj 35%. Online PC bankarstvo na bazi interneta (online PC banking via lnternet) takođe se zasniva na on-line PC bankarstvu ali se komunikaciona veza između komitenata i banke uspostavlja preko otvorene komunikacione mreže (www. Britaniji 30%. pozivne centre (cali centers) kao i sisteme koji se baziraju na automatskom prepoznavanju g lasa. U razvijenim zemljama on-line bankarstvo na bazi kompjutera i Intraneta danas koristi izvestan broj domaćinstava i kompanija. transfere novca i transakcije vrednosnim papirima. Prema poslednjim podacima (koji se odnose na 1997-98. god. au Finskoj čak 44%. Intranet je zatvoreni mrežni komunikacioni sistem koji formira banka za komunikacije sa svojim komitentima. U početku je francuski telekom finansijski jako stimulirao uvođenje Minitel sistema u francuske domovejer je terminale davao besplatno. Radi se dakle o Internet bankarstvu koje će izgleda imati najveće perspektive upravo kod domaćinstava. gde ga koristi 10% klijenata banaka. Britaniji 18%.

1. The Effects of Technology on the EU Banking Systems. Obračun naloga u kliring predstavlja obračun međubankarskih plaćanja koji se vrši u tri propisana ciklusa kao bilateralni ili multilateralni račun u kojem se izračunava neto pozicija svake banke. čekovi Čekovi. Pregled tradicionalnih i elektronskih instrumenata plaćanja Vrste plaćanja 1. jul 1999. Frankfurt. odnosno pozitivna neto pozicija banke se knjiži na taj isti račun. Elektronska Kreditne kartice E-novac (baziran na karticama ili digitalnim mrežama) trgovina Izvor:European Central Bank. On je namenjen za utvrđivanje multilateralnih neto pozicija samo banaka koje budu u sistemu multilateralnog kliringa. POS plaćanja 3. .4 Automatske klirinške kuće (Automated Clearing House-ACH) Klirinški centar je mesto za prijem i izvršenje eksternih naloga za plaćanje. Mikroplaćanja 2. telefonsko ili PC bankarstvo 4. Plaćanje računa Tradicionalni platni instrumenti Gotovina Gotovina. Banka grupiše naloge koje šalje u kliring prema tome na koju se banku nose. Po završenom trećem ciklusu negativna neto pozicija banke se pokriva sa računa dotične banke koji je prijavljen u Centralnoj banci.Tabela 28.2. kreditni transferi u papirnom obliku Elektronski platni instrumenti E-novac na bazi kartica Debitne i kreditne kartice preko EFTPOS terminala E-novac na bazi kartica na tački prodaje Elektronski transferi preko višenamenskih ATM. Tako grupusani nalozi izvršavaju se u klirinčkim ciklusima a ne izvršeni nalozi iz jednog ciklusa prenose se u drugi.

Propisana tarifa za naloge poslate u kliring znatno je niža od tarife za naloge koji se izvršavaju u RTGS-u i određena je od zavisnosti od iznosa i vremena prijema. dužnika i u korist poverioca.isplata sredstava poveriocu u gotovom novcu obavlja se kao transakcija plaćanja. Transakciju plaćanja inicira kao što je predviđeno propisima. . Nalozi dužnika koji se izvršavaju u kliringu smatraju se izvršenim kada se završi klirinški ciklus u kojem su obračunati na teret banke. koji može biti u istoj banci ili u različitim bankama. treći ciklus) . odnosno prenos sredstava sa računa dužnika poveriocu . Transfer odobrenja inicira dužnik podnošenjem naloga za prenos svojoj banci nalažući prenos određenog iznosa sa svog računa na račun poverioca. Transakcije plaćanja mogu biti: transfer odobrenja i transfer zaduženja interni i međubankarski transfer Transfer odobrenja – predstavlja prenos sredstava sa računa dužnika na račun poverioca. nalogodavac podnošenjem naloga za prenos sredstava. drugi. Prenos novčanih sredstava sa računa dužnika. odnosno izvršenja (prvi.

Preduzeće »A« poverilac Preduzeće »B« dužnik plaćanje Banka »A« instrukcija plaćanja Banka »B« Slika br. Instrukcija i plaćanje na osnovu odobrenja . 2.Preduzeće »A« isplatilac Preduzeće »B« primalac plaćanje Banka »A« instrukcija plaćanja Banka »B« Kod transfera na bazi odobrenja instrukcije i novac idu u istom smeru Transfer zaduženja – inicira poverilac podnošenjem svojoj banci posebnog dokumenta platnog prometanaloga za naplatu kojim se zadužuje račun dužnika u određenom iznosu u korist računa poverioca.

ugovorno ovlašćenje dužnika .Kod transfera na bazi zaduženja instrukcije i novac imaju suprotan smer. . Zapravo ovim transferom se vrši plaćanje izmešu računa koji su u dve različite banke. Sa stanovišta primaoca sredstava ona su karakteristična po tome što se moraju izvršavati odmah. Kroz definisanje transfera zaduženja kao potpuno nove vrste plaćanja u finansijski sistem zemlje ponovo se uvodi menica kao instrument obezbeđenja plaćanja koja će po svojoj prirodi biti najsigurniji instrument obezbeđenja. odnosno najkasnije u toku narednog dana. Brzina kojom će banka stavljati sredstva na raspolaganje poveriocu. ova plaćanja imaju osnovnu karakteristiku da se njima ne menja novčani potencijal banke.menica . Istovremeno sa zaduženjem računa dužnika banka odobrava sredstva poveriocu čiji se račun nalazi u istoj banci. što je zapravo suprotno postupku koji je važio u prethodnom sistemu. Međubankarski transfer – predstavlja plaćanje izmešu računa dužnika u jednoj banci i poverioca u drugoj banci.akreditiv i d r. sigurno će biti jedan od bitnih elemenata u konkurenciji među poslovnim bankama. kako je zakonom propisano. odnosno poverilac odmah dobija sredstva na račun.ček . U vezi sa međubankarskim transferom zakonom je predviđena obaveza banaka da se međusobno poravnavaju pre nego što dođe do izvršenja odobrenja na račun klijenta koji prima sredstva. Za privredne subjekte je najhitniji momenat kada se smatra da je dužnik izvršio obavezu u internom transferu.pismeno jednostrano ovlašćenje dužnika . Interni transfer – predstavlja prenos sredstava između računa dužnika i poverioca koji se vodi u istoj banci. Sa stanovišta banke. Kao ovlaćenje za raspolaganje sredstvima sa računa dužnika mogu se pojaviti sledeći dokumenti: .

nalog se istog momenta prosleđuje klirinškoj kući a. Obračun se sprovodi za sve hitne naloge i za naloge koji imaju iznos 120. . Ovaj obračun može se pokazati na sledećem simplificiranom primeru: Banka »A« 400 300 Banka »V« RTGS sistem 800 200 150 450 600 100 Banka »B« 500 Banka »I« Obračun u realnom vremenu (RTGS) predstavlja takav način međubankarskog obračuna koji se izvršava odmah po prijemu naloga u datoj banci .000 din. kao obračun naloga za plaćanje u realnom vremenu po bruto principu RTGS (Real Time Gross Settlement) koji se sprovodi za sve hitne naloge i kao i naloge koji imaju veći iznos (iznos zavisi od poslovne politike države) od 120. kod nas (u Narodnu banku Srbije) . Obračun ovih naloga se vrši direktnim zaduživanjem računa banke kod centralne banke (kod nas NBJ) i istovremenim odobravanjem ovih sredstava računu banke u kojoj se nalazi račun poverioca.000 i veći (SCG) . (u SCG) .Svako ovo plaćanje se obavlja preko klirinške kuće i preko računa koje svaka banka ima u centralnoj banci (kod nas u NBJ) i to na dva načina: 1.

pa ovaj način izvršavanja naloga sigurno predstavlja sporiji način prenosa sredstava. kao multilateralan obračun pojedinačnih naloga smatraju se svi nalazi sa manjim iznosima od 120. Kod multilateralnog poravnavanja u kojem svaka banka u sistemu neto obračuna prebija svoju ukupnu neto poziciju u odnosu na sve ostale banke učesnice multilateralnog poravnavanja. .2. Tada se pojavljuju samo jedan unos poravnavanja na računu svake banke pojedinačno što je prikazano u sledećem grafikonu: Banka »A« Multilateralna poravnavanja 400 400 600 Banka »V« NBJ 1000 Banka »B« Banka »I« Multilateralna poravnavanja prema zakonu vrše se preko Klirinškog centra.000 (SCG) i koji nisu označeni kao hitni i njihova realizacija vrši se po posebnim pravilima za neto obračun i sprovodi se u određenim klirinškim ciklusima. ali sigurno i znatno jeftiniji. kao mesta za prijem i izvršenje eksternih naloga za plaćanje. Izvršenje međubankarskih naloga u kliringu podrazumeva njihovo izvršenje do kraja obračunskog dana u tri klirinška ciklusa.

FUNET iz Finske itd. promenama koje pokreže. Internet spada u javne otvorene mreže. nijedna država ili privatna institucija nema vlasništvo nad njegovom celinom. godine kada je pseudo-nezavisna Agencija za napredne istraživačke projekte (Advanced Research Projects Agency-ARPA) koju je osnovala američka vlada pri Ministarstvu odbrane Sjedinjenih Država u cilju razvoja strateških projekata iz oblasti komunikacija finansirala malu grupu računarskih programera i elektronskih inženjera da redizajnira način na koji računari funkcionišu. 1990. na ovaj način nastao je Internet kakav danas poznajemo. Gejtsa uspostavljaju trenutne poslovne reflekse i stalno. god. JANET iz Velike Britanije. Internet je infrastruktura koja povezuje računare putem telekomunikacija. nova kultura i nov način razmišljanja. Fenomen Interneta je u onome što Internet pruža. a zatim i na globalnom nivou i to EARN – postojao je u mnogim državama. Internet je osnovan 1980. on je novi mas-medij. 1975. prošireni iskorišćavanjem prednosti digitalnih uređaja i digitalnih veza a sa tim i digitalnih informacija. Internet 2. . Internet nema vlasnika tj. kojima svako ima neograničen pristup. Nastao je 1969. god. pojavio se projekat umrežavanja raznih organizacija prvo na nacionalnom. interaktivno strateško razmišljanje.2. koje po rečima B. Rezultat je bila prva mreža ARPANET. godine Ministarstvo odbrane ga je u potpunosti preuzelo pretvorivši ga u sadašnji DDN (Defense Data Network). od strane Nacionalne fondacije za nauku (National Science Fundation – NSF) . NORDUnet koji je postojao u Skandinavskim zemljama.1 Pojam interneta Internetski način života ili Internetski način rada su nov način života i rada.

Internet je globalna računarska mreža koja se sastoji iz hiljade međusobno povezanih mreža koje za mežusobno komuniciranje koriste TCP/IP protocol (TCP/IP . Ekstranet predstavlja one "internet" sisteme koji koriste Internet kao spoljšnju komunikacionu infrastrukturu da bi komunicirali sa drugim informacionim sistemima (korisnika ili poslovnih partnera) . Ovaj protokol je omogućio univerzalnost povezivanja računara različitih arhitektura i nezavisnost komunikacije od tehnologije mrežnog povezivanja. Ekstranet u funkciji veze međusobno udaljenih delova kompanijskog informacionog sistema se naziva virtuelna privatna mreža – VPN.2 Tehničko gledište Tehnički Internet se opisuje kao "mreža svih mreža" koja jedinstveno radi na globalnom nivou. kompanijski Internet čiji su servisi organizovani za podršku tekućem poslovanju. . Delovi Interneta za posebne namene i posebno zaštićeni su: Intranet Ekstranet Intranet predstavlja izolovani.Transmission Control Protocol/Internet Protocol).2.

2. koji se mogu koristiti samostalno ili kao zajedno povezane kako bi se omogućila brzina transfera od 128K u sekundi. PSTN čini srž infrastrukture u pružanju telekomunikacionih usluga. koja ima različite brzine u svakom pravcu. Mere koje se takođe mogu koristiti su Mbps (megabajtovi ili milioni bajtova u sekundi) ili Gbps (gigabajtovi ili milijarde bajtova u sekundi) u zavisnosti od medijuma ili metode prenosa.3 Telekomunikaciona i Internet struktura ADSL (Assymmetric Digital Subscriber Line) je tehnologija koja omogućava da se sve više podataka pošalje putem postojeće telefonske linije. . Široki opseg podataka (Broadband data connection) je tip prenosa podataka gde pojedinačni medijum nosi nekoliko kanala odjedanput. Kbps (kilobajtovi ili hiljade bajtova u sekundi) je mera prenosa kod telekomunikacionih medijuma (ukupan protok informacija u datom vremenu). S obzirom da ISDN linija podržava brzinu podataka od 64K. Operatori sada smatraju da je ovo ključ za razvoj mobilnog tržišta sa primenama koje su se nekad tretirale perifernim. Omogućava telefonsku konekciju sa širokim opsegom prenosa podataka (obično na Internetu) na istoj telefonskoj liniji. GSM (Global Svstem for Mobile Communications) je sada standard univerzalnog sistema mobilne telefonije. GPRS (General Packet Radio Service) je tehnologija koja omogućava mrežnim operaterima da nude usluge viškog prenosa podataka sa niskim troškovima. što čini ovu uslugu atraktivnom na masovnom tržištu. ADSL se isporučuje putem postojeće PSTN linije (obične telefonske linije). kablovska linija koristi prenos širokog opsega podataka. Npr. ISDN (lntegrated Services Digital Network) je međunarodni standard za prenos glasa i podataka putem normalne ili digitalne telefonske linije. većina telefonskih kompanija će ponuditi dve linije po imenu B-kanali. Linije optičkih vlakana su strukovi optičkog čistog stakla tanki kao dlaka ljudske kose koji prenose digitalne informacije na veliku udaljenost. PSTN (Public switch Telephone Network) je međunarodni sistem koji koristi bakarne žice za prenos analognih glasovnih podataka.

Tipični ISP-i imaju višestruki POPs. 2. preko obične telefonske mreže izbegavajući troškove za međunarodne pozive. ISDN nudi brzinu od 128 kbps a zbog svoje dvostruke prirode omogućava korisnicima da pristupe Internetu i istovremeno obavljaju telefonske pozive ADSL je novija i brža opcija.4 Fiksne linije Internet konekcije Postoje tri bazična tipa fiksnih linija Internet konekcije: Dial-up je najsporija aktivnost. VoIP se međunarodno računa nekih 3 procenta od ukupnog saobraćaja. .5 Internet-savremeno poslovanje Internet u suštini je mnogo više od računarske mreže. Njegova suština je u onome što on može da pruži primenom u poslovnom procesu i zato se najčešće koristi termin -Internet tehnologija-. Savremene digitalne miltimedijalne tehnologije na informatičko-komunikacionoj platformi. neophodan su osnov globalnih poslovnih procesa: Poslovnih komunikacija Servisa za rezervacije i kupovinu Elektronskog transfera tehničke dokumentacije Elektronskog transfera novca Poslovnih transakcija Ostalih procesa Da bi danas u savremenom svetu preduzeće uspešno poslovalo mora postati deo globalnog poslovnog procesa. Obično je ovo najeftiniji tip konekcije.PoP (Point of Presence) je pristupna tačka Internetu. omogućava krajnjim korisnicima da obavljaju međunarodne pozive putem Interneta tj. Mesto prisustva je fizička lokacija ili deo instalacija telekomunikacionog provajdera koji ISP iznajmljuje ili je na odvojenoj lokaciji od telekomunikacionog provajdera gde se ISP oprema i smešta: serveri. delimično jer je nižeg kvaliteta. ATM prekidači i digitalni/analogni agregati poziva. routeri. VoIP (Voice over Internet Protocol service) je široko dostupna u mnogim zemljama. Usluga je mnogo jeftinija. 2. koja nudi transfer podataka po brzini od 512 kbps i uvek – on konekciju. koja nudi brzinu manje od 64 kilobajtova u sekundi u zavisnosti od vrste modema koji se koristi.

9 15. Upotreba Interneta u pojedinim državama Država SAD Japan Velika Britanija Kanada Nemačka Australija Brazil Kina Francuska Južna Koreja Tajvan Italija Švedska Holandija Španija On-line populacija u 1999.7 5. (u milionima) 27.6 42.3 6.247 59 17 22 57 9 16 39 On-line u odnosu na ukupnu populaciju (%) 40.3 5.8 6.8 8.5 9.4 Izvor: WTO – 2000 .7 3. (u milionima) 110.7 12.8 18.4 43.9 2.6 14.9 2.3 12.3 18.8 4.8 4.9 13.1 7.4 23.7 4.1 21.9 Ukupna populacija u julu 1999. g.0 0.2 13.8 6. g.Tabela 27. 126 59 31 82 19 172 1.0 35.

3. U ovakvim sistemima određena suma novaca se uzima od kupcapre nego što je trgovina oba vijena. Banka izdaje digitalni keš Korisnik 1 šalje digitalni keš Korisnik 2 traži isplatu od banke Korisnik 2 Korisnik 1 Check-like sistem kod koga se plaćanje obavlja u trenutku kupovine (pay-now) ili po obavljenoj kupovini (pay-latter). a za pay-latter npr. 3. elektronski keš i bankarski čekovi. KEŠ ORIJENTISAN MODEL BANKA 1. Korisnik 1 šalje digitalni ček 3. U ovu grupu spadaju: Smart card. Primer za pay-now grupu su bankomati (ATM-Automated Teller Machine). 2. Korisnik 1 informiše banku 2.1 Modeli plaćanja u Internet poslovanju U Internet poslovanju postoje dva osnovna modela plaćanja a oni su: Cash-like je sistem koji podrazumeva pretplatu. plaćanje kreditnim karticama. ČEK ORIJENTISAN MODEL BANKA 1. Plaćanja putem Interneta 3. Korisnik 2 traži isplatu Korisnik 1 Korisnik 2 .

Kada su ispunjeni ovi tehnički uslovi. a njima je vesto dirigovao David Chaum. 1995. Domaćinstva moraju biti opremljena personalnim računarima sa odgovarajućim softverom. Mečutim.3. Namera je da se stvori jedan sveobuhvatan platni sistem koji će moći da obavlja kako transakcije na veliko tako i transakcije na malo.EMS). Shlomo Rosen. Elektronski novac može se efikasno koristiti za elektronsku trgovinu samo ako postoji infrastruktura visokog tehničkog nivoa. stvarna prisutnost digitalnog novca na tržištu je marginalna. nisu učinili mnogo da nametnu ovaj koncept elitnom bankarskom društvu i regulatorima. osnivač firme DigiCash.elektronski monetarni sistem (Electronic Monetarv Svstem . Velika brzina prenosa podataka je osnovni preduslov za istovremeni prenos informacija o proizvodima potencijalnim klijentima. a koji će biti podržan od strane najvećih američkih banaka. . direktor odeljenja za nove tehnologije u ovoj banci. na red dolazi rešavanje problema bezbednosti.2 Sredstva plaćanja a) Elektronski ili digitalni novac Digitalni novac je jedan od najreklamiranijih Internet koncepata. Na bazi vlastite tehnologije Citicorp-a. Interesantna novina u oblasti elektronskog novca jeste pokretanje modela elektronskog novca od strane Citicorp-a. Pristup mora biti jednostavan i ekonomičan.i pored buke u medijima. godine razvio je i patentirao ovaj ambiciozni poduhvat pod isto tako ambicioznim nazivom . Brojni mediji najavljivali su revoluciju elektronskog novca. Delom su za ovo zaslužni i mediji koji. reklama je jedno a realnost nešto drugo . pored pisanja o revoluciji i dezintermedijaciji.

Sa druge strane. Njihovi prihodi sastojaće se od provizija za usluge.Novi platni sistemi zasnovani na digitalnom novcu biće uspešni samo ako ih prihvati veliki broj ljudi. Finansijske institucije nastupaju u svojstvu posrednika. on će profitirati usled poboljšanja imidža (inovativni trgovac) i verovatno. Centar poverenja pomaže izgradnji poverenja u izvesni platni sistem. Prema tome. Sistem mora biti transparentan. takođe. . mečutim. treba uvažiti činjenicu da veliki broj potrošača želi da ostane anoniman. Konstruktori sistema odgovorni su za razvoj platnih sistema. On će. Oni će profitirati od honorara i provizija. Bezbednost se može postići kriptografskim metodama i transakcionim brojevima. Postoje polemike oko toga da li sistem treba da omogući praćenje elektronskog prenosa podataka i elektronskih plaćanja. biti u mogućnosti da smanji broj prodajnih objekata i zaposlenog osoblja. Finansijske institucije mogu da promovišu izvesne sisteme. To bi. elastičnost sistema je vrlo bitna. Sistem treba da omogući da i domaćinstva (sitni trgovci) primaju uplate elektronskog novca. omogućilo analizu informacija o plaćanju i konstruisanje detaljnog profila potrošača. Otvoreni sistemi moraju imati adekvatne mere bezbednosti pri obavljanju elektronskih plaćanja. Sistem treba da omogući i sitna plaćanja (mikro-plaćanja) . Ovo prihvatanje uveliko će zavisiti od odnosa troškova i koristi koje će novi platni sistemi pružati stranama koje u njima učestvuju. Treba omogućiti velikom broju potrošača da istovremeno obavljaju transakcije plaćanja. uslov za to jeste šire prihvatanje i upotreba njihovog sistema. usled većeg obima prodaje. Sa druge strane. Sistem mora da funkcioniše sa velikim brojem potrošača i da bude konstruisan tako da se lako može proširiti. Odgovarajući sistem računovodstva mora biti efikasan i efektivan. Prihodi ovog centra sastoje se od honorara i provizija. "Centar poverenja će kontrolisati digitalne potpise i ključeve. rešavanje problema). Njima treba omogućiti plaćanje od kuće na što jednostavniji i efikasniji način. veliki broj finansijskih institucija (obično manje institucije na regionalnim tržištima) verovatno će imati poteškoća prilikom uključivanja u ovakve sisteme zbog visokih troškova i nedostatka stručnog osoblja. a troškovi po jednoj transakciji plaćanja moraju biti niski. sa jedne strane. a upotreba sistema jednostavna. Primarni cilj potrošača je da na što jednostavniji način obave kupovinu. Mečutim. On će biti odgovoran za integritet podataka koji se prenose i za autentičnost strana u transakciji. One će prikupljati pazar od trgovaca i biće odgovorne za kliring transakcija i pružanje pomoćnih usluga (obuka korisnika. Trgovac bi trebalo da snosi troškove transakcije plaćanja. Međutim.

Da bi se platio izvestan iznos moraju postojati digitalne novčanice sa odgovarajućom vrednošću. smanjilo poverenje u elektronski novac zbog fluktuacije njegove vrednosti. kao što su anonimnost. za uzvrat. ukazaće se mogućnost profiliranja po osnovu arbitražnih transakcija što bi. autentičnost i mogućnost sitnih plaćanja. Poverenje u neku elektronsku valutu znači da treba da postoji stabilan 'devizni kurs' izmeču elektronske i realne valute. Elektronski novac se skladišti na računarskim fiksnim diskovima ili na nekom drugom medijumu. Alternativno rešenje je da sve novčanice imaju istu.Digitalne 'novčanice' sastoje se od izvesnog broja bitova. platni sistem mora da poseduje mehanizme za prepoznavanje i prevenciju ponovljenih plaćanja istim digitalnim novčanicama. čiju autentičnost treba neprestano proveravati. Značaj elektronskog novca povećava se sa povećanjem značaja Internet trgovine. jedan cent. najmanju moguću nominalnu vrednost (npr. Veoma je bitno omogućiti konvertibilnost elektronskog novca u 'pravi* novac uvek kada potrošač to želi. Ovaj fenomen poznat je pod nazivom 'problem dvostrukog trošenja1. Predstavljanje realnog novca u elektronskom obliku nužno zahteva preslikavanje karakteristika realnog novca. pa čak i manje) . Prema tome. Sistemi zasnovani na digitalnim novčanicama imaju problem u vezi s nominalnom vrednošću. . U slučaju kvara na konkretnom medijumu moraju postojati mehanizmi za povratak na originalno stanje pre kvara. Ako su ovi kursevi nestabilni. U tom slučaju bilo bi potrebno da se u opticaju nalazi ogroman broj digitalnih novčanica. Prema tome. ili sistem mora biti sposoban da 'vrati kusur1 u obliku novih novčanica. postoji mogućnost kopiranja ovih novčanica i njihovog puštanja u opticaj.

proces plaćanja može biti on-line i off-line. ne mogu uspostaviti vezu između potrošača i novčanica koje je on koristio. Anonimnost može biti garantovana. • Novčanice sa mogućnošću identifikacije potrošača omogućavaju finansijskoj instituciji da identifikuje potrošača i da prati plaćanja u kojima je data novčanica bila koriščcena. To znači da se neka digitalna novčanica koristi samo jednom. digitalne novčanice se mogu koristiti više puta. Pored toga. U slučaju off-line plaćanja. Finansijska institucija mora da proveri autentičnost korišćenjem spiska svih novčanica koje su emitovane. . U cilju izbegavanja dvostrukog trošenja neophodno je smestiti informacije o korisniku ili korisnicima na samu novčanicu kako bi se provera mogla obaviti kasnije. postoje različite kriptografske metode i organizacioni preduslovi za izbegavanje upotrebe falsifikovanog novca. autentičnost novčanica mora biti proverena odmah. postoje dve različite vrste novca zasnovanog na digitalnim novčanicama: • Upotrebom specifičnih kriptografskih metoda može se postići anonimnost digitalnog novca. Finansijska institucija zna kom potrošaču su novčanice prenete na početku. ni trgovac.U zavisnosti od načina implementacije digitalnog novca. U suštini. a finansijska institucija će koristiti ove informacije samo u slučaju otkrivanja dvostrukog trošenja. U tom slučaju ni finansijska institucija. Kada je u pitanju on-line plaćanje.

Klirinško obračunski domen .KLIRINŠKO – OBRAČUNSKI DOMEN Operator sistema Emitent Poslovna banka ili neka druga org. Korisnik 1 Korisnik 2 Korisnik N Slika 1.

Sistemi digitalnog plaćanja teže da prošire funkcionalnost postojećih čekovnih računa. Naprotiv čekovi su platni mehanizam koji najbrže osvaja tržište u poređenju sa svim ostalim negotovinskim (noncash) platnim mehanizmima. Sistemi digitalnog plaćanja čekovima nude neka rešenja. što je tri puta veća stopa rasta u odnosu na stopu rasta kreditnih kartica i ostalih oblika elektronskog transfera sredstava (FSTC. na kojima se aukcija vrši on-line. Sistemi digitalnog plaćanja čekovima ima niz prednosti: • Ne zahtevaju da korisnik obelodanjuje informacije o svom računu drugim pojedincima prilikom učestovanja • na on-line aukcijama. Na žalost troškovi obrade čekova su svuda u svetu između 0. Banka državnih rezervi SAD procenjuje da proces obrade Čekova košta američku ekonomiju 44 milijarde dolara godišnje. Ovi sistemi mogu se posmatrati kao proširenje postojeće infrastrukture banaka i čekova. Čekovi su platni mehanizam koji je spor za plaćanje a sam proces plaćanja Čekovima je poprilično nezgrapan i zahteva korišćenje koverte i markice. To potvrđuju sledeći podaci: 65 milijardi čeko va je ispisano 2000-te godine. • Ne zahtevaju da kupci neprestano šalju vrlo poverljive finansijske informacije putemWeb-a • Jeftiniji su za prodavnice od kreditnih kartica • Transakcije digitalnim čekovima su mnogo brže od transakcija baziranih na tradicionalnom papirnom čeku C) Kreditne kartice/debitne kartice . te da omoguće da se ovi računi koriste kao platni mehanizam prilikom on-line kupovine. 2001).b) Elektronski čekovi Dostojanstveni ček kako trenutno stvari stoje nije ni blizu svoje penzije. a broj se uvećao za oko 1 milijardu godišnje. Neki od jednostavnijih sistema se koriste za elektronsko plaćanje pojedincima i za postavljanje računa na sajtovima.00 $. što je na ogromnu količinu ispisanih čekova zaista suma za poštovanje.75 $ i 3.

slika) što omogućava osobi na koju kartica glasi da kupuje robu ili usluge na teret svog računa.3. godine. godine kada su pojedine firme poput naftnih kompanija i lanaca hotela počele da ih izdaju svojim potrošačima. Prvi bankarski sistem od nacionalnog značaja bio je BankAmericard. Ostale značajne bankarske kartice su MasterCard (ranije Master Charge) i Barclay's. godine a od 1976-77. . 1950. godine. Druga značajna kartica ovog tipa lansirala je American Express Company 1958. koji je pokrenula Bank of America iz Kalifornije 1959. godine. koji se periodično zadužuje. Prvu univerzalnu kreditnu karticu koja je mogla da se koristi u raznovrsnim prodajno/uslužnim objektima izdavao je Diner's Club Inc.2. Vlasnik kartice ovaj iznos plaća banci u totalu ili u mesečnim ratama sa obračunatom kamatom. Ove kreditne kartice bile su zatvorenog tipa tj. Kreditne kartice pojavile su se u Sjedinjenim Američkim Državama tokom 1920. godine nosi naziv VISA. u kojima banka odobrava sredstva računu trgovca odmah po prijemu računa o prodatoj robi i tako prikupljajući iznose koji će biti zaračunati vlasniku kartice na kraju ugovorenog perioda. Kasnije su se pojavili bankarski sistemi kreditnih kartica.1 Istorijski razvoj kreditnih/debitnih kartica Kreditna kartica se obično definiše kao mali komad kartona ili plastike koje sadrži neko sredstvo za identifikaciju (potpis. mogle su se koristiti samo u prodajnim/uslužnim objektima kompanija koja ih je izdala. Ovaj sistem licenciran je i u drugim državama početkom 1966.

Ona omogućava vlasniku da kupuje ili podiže gotovinu do prethodno utvrđenog iznosa.3. Kamata se zaračunava na iznos bilo kog odobrenog kredita a vlasniku se ponekad naplaćuje i godišnja provizija. i koristi se za kartice koje dopuštaju neelektronsku autorizaciju. pri čemu ne dollazi do fizičke promene na kartici. izdavaocu i prihvatiocu u obliku fizički ispupčenih slova i brojki. .2. • Enrolling-je vrsta personalizacije kartice utiskivanjem podataka na karticu. Ovaj oblik personalizacije omogućuje korištenje imprintinga. Debitna kartica je kartica koja omogućava svom vlasniku da kupuje direktnim zaduživanjem svog računa.2 Podela platnih kartica Platne kartice mogu se podeliti na dve osnovne grupe: • Kreditna kartica u današnjem smislu te reči je kartica koja dokazuje da je njenom vlasniku odobrena kreditna linija. Visa electron). Odobreni kredit se može u celosti isplatiti na kraju određenog perioda ili se može isplaćivati u ratama pri čemu se neizmireni dug smatra odobrenim kreditom. Koristi se najviše za debitne kartice i druge vrste kartica namenjene isključivo elektronskoj autorizaciji (npr. • Takođe postoje dve vrste personalizacije kartica: • Embossing je vrsta personalizacije kartice kojom se na karticu unose podaci o korisniku.

Izgled platnih kartica .Slika 2.

Poslovna banka zatim obrađuje transakciju prosleđujući zahtev za autorizaciju banci koja je izdala platnu karticu.3 Proces plaćanja Uobičajna transakcija pomoću kreditne/debitne kartice odvija se na sledeći način: Trgovac izračunava vrednost kupljene robe i traži od kupca da plati. Banka kupca automatski rezerviše novac na računu svog klijenta za ekvivalentnu vrednost kupljene robe. kraj dana gde se vide sve transakcije koje su urađene tog dana i šalju se u banku ili procesorsku kuću (slika 2). Ako vlasnik kartice ima dovoljno sredstava na računu da pokrije kupovinu. U roku 24 ili 48 časova trgovcu se na računu kod svoje banke prebacuju iznosi za prodatu robu dok se za iste iznose zadužuju računi kupaca u njihovim bankama. Nakon završetka radnog dana preko POS terminala se radi tkz. Trgovac podnosi podatke o platnoj kartici i vrednosti kupljene robe svojoj poslovnoj banci sa zahtevom za autorizaciju (slika 1). koju zatim prodavač provlači kroz POS terminal. . Vrednost prodate robe se unosi ručno. POS terminali su uglavnom podešeni tako da zahtevaju autorizaciju u momentu prodaje. vrsta platne kartice i broj računa vlasnika su podaci koji matična banka (izdavaoc kartice) dobija putem POS terminala. Ova šifra se šalje nazad poslovnoj banci samog prodavca. Kupac daje trgovcu platnu karticu (kreditnu/debitnu). a stvarni prenos podataka sa računa se vrši kasnije. banka koja je izdavače platne kartice odobrava autorizaciju i generiše autorizacionu šifru. Nakon odobrene i transakcije POS štampa račun u vidu SLIPA koji ide u dva primerka jedan za kupca i jedan za prodavca koji kupac svojim potpisom parafira. Broj platne kartice.2.3. Svaki POS terminal ima jedinstven indetifikacioni broj tako da je institucija koja vrši obradu transakcija u mogućnosti da prosledi podatke upravo tom terminalu.

Banka prodavca Prodavac Posrednik Banka kupca Kupac Slika 3. Transakcije sa posrednikom (procesorskom kućom) Banka prodavca Informacije o tokovima Nacionalnih razmena Depoziti Prodavac Roba i usluga Posrednik Plaæanj a Banka kupca Kupac Slika 4. Pojednostavljen model plaćanja .

. Smart kartica ima oko 100 puta više memorijskog prostora (sa mogućnošću da se taj broj poveča za još nekoliko puta) i procesor pomoću koga su omogućena razna izračunavanja direktno na kartici (i baš u ovom kontekstu uviđa se i razlog zašto ovakve kartice nazivamo pametnim-smart). Sprečeno je kloniranje i zloupotreba podataka sa kartice a mogućnosti primene su višestruke. lako je ostavljena mogućnost i za čitanje i za upisivanje podataka zbog ne dovoljne sigurnosti i praktičnih razloga upisivanje se gotovo ne koristi tako da ovu karticu možemo nazvati samo memorijskom odnosno karticu na kojoj se podaci samo čuvaju. Ova traka j esačinjena od tri staze na kojoj se čuvaju podaci. Nijedna od ovih staza nema kapacitet za čuvanje velike količine podataka. U prelaznoj fazi na kartici će se nalaziti i magnetna traka i čip.4 Tehnički aspekt platnih kartica Tradicionalan kreditna ili debitna kartica čuva podatke na magnetnoj traci.2. Nasuprot nje imamo smart karticu. kriptovanje) počinje i završava se na samoj kartici i nikakvi podaci ne napuštaju karticu što sistem čini izolovanim od spoljnjeg sveta. Znači ceo proces (npr. S druge strane upisani podaci podložni su spoljnim uticajima takođe mogu biti promenjeni ili oštećeni ili slučajno ili namerno. Nema nikakve sumnje da je prelazak sa magnetne trake na čip neminovan sled događaja. Pitanje je samo kada i kako.3.

. i što mora da prođe 91 dan od momenta prodaje robe do deponovanja sredstava na trgovčev račun a što je u današnje vreme izuzetno dug period.3 Sistemi plaćanja preko Interneta Na Internetu je definisano više od 150 različitih sistema plaćanja. First Virtual platni sistem je jedinstven po tome što ne koristi enkripciju. kupci su zaštićeni jer se njihov račun ne zadužuje bez njihovog odobrenja. zbog toga što je on otvorena mreža.3. Umesto korišćenja brojeva kreditnih/debitnih kartica transakcije se obavljaju upotrebom First Virtual-ovog ličnog indentifikacionog broja (FV PIN) . Nedostaci First Virtual sistema je što trgovac snosi sav rizik. a sa radom je otpočeo oktobra 1994. kupovina je anonimna. Osnovna filozofija njihovog platnog sistema jeste da izvesne informacije ne treba da putuju Internetom. Prednosti First Virtual sistema su što ni kupac ni prodavač ne moraju da instaliraju dodatni softver da bi koristili ovaj sistem. godine... Navešćemo neke od njih: Plaćanje običnim karticama First Virtual je jedan od prvih platnih sistema na lnterneru.

kao i da trgovci moraju da imaju račun kod neke poslovne banke koja prima CyberCash-ova bezbedna Internet plaćanja (Secure Internet Pavments) . godine CvberCash je kupila kompanija VeriSign . godine osnovan je ogranak ove kompanije u Nemačkoj 2001. Platni sistem ove kompanije zasnovan je na programu Cyber Cash Wallet koji kupci moraju koristiti tokom kupovine. 1997.CyberCash obavlja transakcije kreditnim/debitnim karticama od aprila 1995. Program vrši enkripciju i prenos informacija o transakcijama između kupca i prodavca. Ovaj program mora da se nabavi i instalira na kupčevom računaru da bi se mogla obavljati kupovina. Imaju licencu za korišćenje 786-bitnog RSA enkripcionog algoritma kao i da novac stiže na račun prodavca u uobičajnom vremenskom periodu za transakcijue platnim karticama. godine CyberCash je koristilo preko 27. CyberCash nije kompanija za obradu platnih kartica već ona prodaje bezbedan prolaz preko Interneta za podatke o transakcijama putem platnih kartica.000 korisnika njihovog softvera marta 2001. CyberCash uzima podatke koje šalje trgovac i prosleđuje ih trgoivčevoj poslovnoj banci na obradu. godine u SAD. godine. Napomena: • • • • CyberCash je osnovan 1994. Prednosti CyberCash je u tome što koristi jaku enkripciju za prenos platnih informacija. 500 trgovaca i preko 100. Nedostaci ovog sistema je potreba za instaliranje dodatnog softvera .

godine InfoSpace kupio je kompaniju E-Cash Technologies Inc. godine DigiCash sistem je uključio oko 500 krajnjih korisnika • 1997. kada je sve u redu račun trgovca se povećava za iznos na novčanici a trgovac isporučuje robu. Registrovanjem serijskih brojeva digitalnih novčanica sprečava se dvostruko trošenje. kupuje DigiCash tehnologiju . Bezbednost E-Cash-a se postiže upotrebom asimetričnog kriptografskog algoritma kao i upotrebom ličnih lozinki.slepe metode. slepe metode. Klijent zatim šalje digitalnu novčanicu sa šifriranim serijskim brojem finansijskoj instituciji. godine kompanijaE-Cash Technologies Inc. zatim ih on šalje u svoju banku na proveru ispravnosti. godine Deutche Bank startuje pilot projekat implementacije E-Cash-a • 1998. godine do septembra 1998. Ovaj sistem počeo je sa radom oktobra 1995. godine u SAD • Od oktobra 1995.E-Cash je anonimni digitalni novac čija se ispravnost proverava on-line. Troškovi provere autentičnosti digitalnih novčanica su relativno veliki jer provera treba da se obavi on-line. . Napomena: • DigiCash je osnovan 1994. ona je zatim overava i vraća nazad klijentu. godine DigiCash proglašava bankrotstvo • 1999. Pri kupovini potrošač šalje trgovcu ove novčanice . Potrošači povlače digitalni novac sa svog E-Cash računa upotrebom tkz. godine. od strane odgovarajuće finansijske institucije. U okviru svog proizvoda Moneta koristi E-Cash tehnologiju plaćanja • 2002.i ostale inovacije.

Mondex-ovim digitalnim potpisom. Neophodno je da se potvrdi integritet ovih servera i da novčani serveri mogu da primaju novčanice sa drugih novčanih servera. godine Mondex was delevoped by to the Group 1992. Mondex kartice evidentiraju svaku transakciju putem jedinstvenog indentifikatora. Kliring obavlja novčani server. Sistem se zasniva na nezavisno distribuiranim novčanim serverima. karakteristika ovog projekta jeste upotreba već postojećih računovodstvenih sistema i procedura u finansijskim institucijama. NetCash novčanice imaju nominalnu vrednost i serijski broj. ako je potrebno. koji se može koristiti za praćenje transakcija. Mondex kartica otkriva lažne kartice i odbija da izvrši transfer novca na njih. Posmatrano na duži rok Mondex je najbolje osmišljeni model digitalnog novca baziran na hardveru. godine Prvi pokušaj upotrebe ove tehnologije uključivanjem preko 4000 zaposlenih u predstavništvu NatWest-a u Londonu 1995.Plaćanje smart karticama NetCash. a jedinstven je po tome što omogućava transfer s kartice na karticu. Mondex novac se može prenositi sa kartice na drugu karticu beskonačan broj puta bez potrebe nekog centralizovanog kliringa ili verifikacije od strane neke banke. Napomena: 1990. Mondex koristi sertifikate koji glase na donosioca-novac se smešta na korisnikovu karticu. Suština Mondex-ove hardverske bezbednosti je da digitalni novac ne može da egzistira nigde osim na Mondex kartici. Bezbednost se postiže pomoću kriptografskih algoritama. Prema tome Mondex je od svih sistema digitalnog novca najpribližniji realnom novcu. godine Prvi javni pilot program 1996. godine MasterCard International postaje vlasnik 51% ove kompanije . Mondex je u celini zasnovan na karticama sa mikročipom. Sistem se zasniva na činjenici da je svaka kartica -overena. Pored toga na njima je zabeležena adresa emisionog servera i datum njihovog isteka. godine formiran Mondex International 1997. Mondex garantuje bezbednost sistema zasnovanog na karticama sa mikročipom.

Mikroplaćanja Mikro-plaćanja (pa čak i piko-plaćanja) su termini koji se sve češće čuju na Internetu. Najpoznatiji među njima su: Millicent (sistem koji je razvila DEC). privatnost potrošača u Clickshare sistemu štiti se na taj način što se osetljivi podaci o imenu i broju računa korisnika skladište u nekoj lokalnoj bazi podataka (koju održava agent od poverenja koga je korisnik izabrao) .. filmova. pay-per-click osnovi. Ovo je tkz. NetBill (sistem razvijen na Carnegie Mellon univerzitetu) Clickshare (sistem koji je razvila istoimena firma iz Masačusetsa) Clickshare funkcioniše na sajtovima onih vlasnika koji žele saradnju u oblasti prodaje digitalnih sadržaja na bazi pretplate ili tkz. Clickshare omogućava izvršenje transakcija ispod 5 centi. fotografije. muzike. Umesto formiranja ogromne centalne baze podataka.. Ova oblast je predmet ubrzanog istraživanja i razvoja mada je do sada izgrađen samo rnali broj funkcionalnih sistema. . pre svega za trgovinu nematerijalnim dobrima (distribucija softvera. elektronskog plaćanja i predmet su interesovanja i rasprave među protagonistima i analitičarima elektronske trgovine. elektronskih magazina. CyberCoin (firme CyberCash). -reverse-cookie-pristup koji pruža veću garanciju tačnosti podataka o korisniku.) Mikro-plaćanja sada čine graničnu oblast. Mikro plaćanja su elektronska plaćanja male vrednosti koja su specijalno dizajnirana za elektronsku trgovinu na Internetu. Clickshare ne zahteva instaliranje digitalnog novčanika na računaru korisnika niti otvaranje računa.

MoneyCentral. Nebankarski sistemi:Bills. PayPal. MoneyZap. StatusFactory. Logo-i sistema plaćanja . Slika 5.Ruski platni sistemi - - PayCash CyberPlat Rade se u saradnji sa konkretnim bankama. Francuski platni sistem:Kleline Bankarski sistemi:Billpoint. Gmoney. Checkfree. PayMe. Ček prodavac dostavlja banci i novac se prenosi na račun prodavca uz sve provere pre toga banke. DirectPayment. dobija PIN i PASWORD i nadalje raspolaže s njime korišćenjem pomenutih šifara. Banka koristi adekvatne bezbednosne sisteme. korisnik otvara račun preko lnterneta. Kupac svojim potpisom -potpisuje račun koji se sada smatra čekom. VirtualPay. CyberPlat radi korišćenjem kartica i elektronskih čekova. YahooBillPay. prodavac digitalno potpisuje taj zahtev i to se smatra računom. Ecount. Kupac formira korpu sa robom. PayCash obezbeđuje potpunu anonimnost. EmoneyMall.

4. lnternet banke nastoje da razviju sve savršenije sisteme zaštite. sistema digitalnih potpisa. za koje se opredelilo 25% ispitanika iz SAD-a i čak 42% iz Evrope. a dobro je poznato da sve što ljudski rod napravi. mera i postupaka zaštite informacija od neovlašćenog exploatisanja. Trenotno na tržištu kompjuterskih softvera postoji preko 12. ljudski rod može i da pokvari. Sistemi zaštite su delo ljudi.4.000 proizvoda za zaštitu. SFNB je svoj sistem zaštite razvila uz pomoć Security First Tehnologies (SIT). programa zaštite od kompjuterskih virusa. Ispitanici iz SAD-a i Evrope su se izjasnili da je sigurnost najveća mana i ograničavajući faktor br. godine.1 Zaštita poslovanja Internet banaka Bankarske institucije koje svoju delatnost obavljaju na Internetu suočene su sa ozbiljnim problemom zaštite u obavljanju bankarskih transakcija. Sigurnost na Internetu Sigurnost predstavlja najveću brigu banaka koje nude usluge elektronskog bankarstva i najčešće je definisan kao kombinacija tehnologija.2 Sistem zaštite u Security First Network Bank SFNB je prva specijalizovana Internet banka na svetu. Klijenti imaju poverenje u Internet banke. 1 za rast i razvoj Interneta. SFNB u svom Internet poslovanju koristi četiri nivoa zaštite: Kriptografija (enkripcija) Fajervol (Firewall) i filter toka Sistem operativnog poverenja (Trusted Operating Svstem) Internu kontrolu i korisničku odgovornost . enkripcionih sistema. Naprotiv. jer one kao i ostale fmansijske institucije garantuju svojim klijentima naknadu sredstava u slučaju pljačke. To svakako nije razlog zbog kojeg bi ljudi prestali da ulažu u banke. 4. mogu primeniti kao zaštita od napada malicioznih hakera. firme u čijem sastavu se nalazi i sama SFNB. poput različitih sistema Firewall-a. Osnova bankarskog poslovanja je poverenje. Internet banke kao i tradicionalne banke mogu biti opljačkane. Na drugom mestu su ograničene mogućnosti Interneta. Postoji mnoštvo mera sigurnosti . koje se sa više ili manje uspeha. osnovana 1995.

128-bitna ili domaća (na teritoriji SAD) . Filter toka verifikuje izvor i destinaciju svakog mrežnog paketa podataka i određuje da li da propusti paket ili ne. Danas se i zaštiti obavljanja bankarskih transakcija koriste dve vrste enkripcije: 1. Fajervoi radi na sličnom principu kao i Filter toka. Ulaz se ne odobrava ako paket nije upućen na HTTP servis. Firewall (Fajervol) je softver koji pravi svojevrstan štit za bankarski Internet mrežu. Interna mreža se uz pomoć Fajervola štiti od spoljašnjih mreža i neautorizovanih korisnika. verifikujući izvor i destinaciju svakog paketa koji dođe do njega. . odnosno na servis namenjen isključivo za obavljanje bankarskih transakcija. Fajervoi čini da interna mreža bude nevidljiva za spoljašnje posetioce i druge mreže.Kriptografija je nastala od grčke reci "kryptos" znak i "graphein" pisati što bi značilo da je kriptografija kodiranje informacija specijalnim matematičkim formulama radi zaštite prenosa podataka od Internet banke do korisnika i Vice Versa. 40-bitna koja je poznata kao međunarodna enkripcija 2. Filetr toka (Filtering Router) i Firewali su drugi nivo zaštite u SFNB. Svi potencijalni korisnici podataka se adresiraju na Fajervol. Kriptografija predstavlja prvi korak zaštite kod SFNB.

SFNB savetuje svojim korisnicima da lozinku (PASWORD) i privatni ključ drže u tajnosti. Korisnička odgovornost se odnosi na edukovanje korisnika u vezi ponašanja za vreme i posle vršenja transakcija. korišćenje poverljivih podataka od strane zaposlenih i sve ne uspele pokušaje priključenja na mrežu. Interna kontrola i korisnička odgovornost je četvrti nivo zaštite u SFNB. da ne odlaze od kompjutera ako nisu završili on-line operacije i da se odjave po završetku transakcije. Samo autorizovani pojedinci imaju pristup odrećenim informacijama i ukoliko bi došlo do pokušaja korišćenja tih podataka od strane neautorizovane osobe. SFNB ima rigoroznu unutrašnju kontrolu koja kontroliše svaki aspekt bankarske administracije počevši od treninga zaposlenih. Sistem operativnog poverenja je višestepena sigurnosna tehnologija. Sistem ima kontrolni mehanizam koji snima sve ulaske i izlaske iz sistema. koja putem mehanizma za autorizaciju vrši i osigurava restriktuvni pristup osetljivim podacima i funkcijama.Sistem operativnog poverenja (Trusted Operatig System) -čini treći nivo zaštite u SFNB. neovlaštene pristupe. . sistem bi to zabeležio i identifikovao počinioca sumnjive radnje. Interna kontrola i korisnička odgovornost predstavljaju završni nivo zaštite SFNB banke. SFNB koristi SMW+sistem operativnog poverenja koji predstavlja prvu komercijalnu verziju sistema koji je uspešno korišćen u ministarstvu odbrane SAD-a. do samog obavljanja bankarskih transakcija.

Sertifikat mora da sadrži: Naziv vaše organizacije Dodatne podatke za identifikaciju Vaš javni ključ Datum do kog važi vaš javni ključ Ime CA koji je izdao sertifikat Jedinstveni serijski broj Ovi podaci se na kraju šifruju tajnim ključem CA. Javni ključ se šalje kroz mrežu. S a njim se ne može dekriptovati poruka. Ključni problem je distribucija ključeva. Digitalni potpis poruka se može digiotalno overiti tako što pošiljalac koristi svoj tajni ključ za overu kako svog identiteta tako i sadržaja poruke. Tajni se unosi samo kod dešifrovanja. Sertifikaciona tela dokazuju vaš identitet. Ako bi neko neovlašćeno dopisao ili izmenio sadržaj poruke. primalac bi uz pomoć javnog ključa pošaljioca otkrio neregularnost u poruci. Za više korisnika mora postojati više ključeva. Postoji relacija izmešu njih. čime se sprečava bilo kakva izmena poruke tokom prenosa. Digitalni sertifikat je lična karta u cyber prostoru. što znači da je došlo do neautorizovane izmene poruke. Ovo nije pogodno za Internet. Postupak rada je sledeći: Javni ključ se pošalje drugome i on sa njim kriptuje poruku koju vam šalje. Simetrično šifrovanje podrazumeva da su ključ za šifrovanje i ključ za dešifrovanje isti. Asimetrično šifrovanje podrazumeva dva ključa:javni i tajni. Poruku može dekriptovati samo vlasnik tajnog ključa.4. Dešif rovanje je inverzna transformacija kojom se od šifrovane poruke uz pomoć ključa i mehanizma za šifrovanje dobija ponovo originalni ili izvorni oblik poruke.3 Sigurnosni mehanizmi Šifrovanje je transformcija originalne poruke pomoću odgovarajućeg postupka u ne čitljivu formu za sve sem za korisnika snabdevenog mehanizmom za dešifrovanje. Tajnost se zasniva na tajnosti ključa. . U postupku šifrovanja u mehanizam šifrovanja ulazi originalna poruka i specifičan sadržaj koji se zove ključ.

pouzdanom. Vrednosti i uštede koje donosi elektronsko bankarstvo.5. kreirajući nove izvore prihoda prodajom sve raznovrsnije palete usluga. proširenje obima odgovarajućeg tržišta finansijskih usluga teritorijalno na čitavom prostoru zemlje. ogledaju se u sledećem: mogućnost smanjenja troškova šalterskih operacija jer je došlo do smanjenja radno intenzivnih poslova na bazi protoka papira. brzom. i mogućnost da se ostane konkurentan u uslovima sve veće deregulacije bankarskog poslovanja. jedinstvenoj računarsko-komunikacionoj mreži za elektronski prenos novca i podataka. bankarske transakcije se obavljaju tokom dvadeset-četvoro-časovnog radnog vremena.tokom noći. . odnosno van uobičajenog radnog vremena . sa gledišta finansijskih institucija. obezbeđivanju interesa i sve većih potreba učesnika u bankarskim transakcijama. kao i ograničenja bržeg razvoja Prednosti korišćenja kompjuterske tehnologije i uvođenja elektronskog transfera novca. usklađivanju servisiranja korisnika u zemlji sa nivoom i kvalitetom usluge u razvijenom svetu. ekonomičnom i racionalnom prenosu sredstava između učesnika I nosilaca u obavljanju finansijskih transakcija.

bilo preko specijalizovanih institucija za EFT. plaća elektronskim nalozima. Banka razmjenjuje sredstva sa građanima. Problematika standardizacije ipak je. Danas to istovremeno rade i bankovnim karticama. neadekvatan razvoj tehnologije u ovoj oblasti. i umesto čekovnom knjižicom. bilo direktno. pravnim licima. osnovni preduslov tehničkog funkcionisanja elektronskih sistema plaćanja. spore promene stečenih navika klijenata što iziskuje dodatna ulaganja u marketing aktivnosti. Istovremeno treba napomenuti i neke faktore koji su ograničavali ili čak onemogućavali brži razvoj elektronskog transfera novca: visoki inicijalni troškovi za uvođenje informacione tehnologije.pružaoce finansijskih usluga. U bliskoj budućnosti će moći svoje platnoprometne transakcije da realizuju notebook računarom. ili virmanskim nalogom. . Svi subjekti plaćanja moraju biti elektronski povezani računarskom mrežom. Građani su do skoro vršili plaćanja kesom i čekovima. drugim bankama i finansijskim institucijama. vodi svoje finansije elektronski .na računam. tako i za stanovništvo i pravna lica kao korisnike usluga.Zaključak je da su prednosti korišćenja kompjuterizovane tehnologije za obavljanje finansijskih transakcija bitne kako za banke . sporost promene i usklađivanja zakonskih propisa. Pravno lice.

U praksi je zastupljeno mišljenje da treba zadržati postojeći sistem udruženih mreža. Jedan od ilustrativnih primera korišćenja bankomata i njihovog integracijskog povezivanja predstavlja svakako unutrašnja organizovanost poslovanja elektronskim putem u Sjedinjenim američkim državama. Time će se doprineti većoj međusobnoj konkurenciji za kvalitetnije pružanje ove vrste usluga. Sporazumi su predviđali da svaka banka koja je članica neke od mreža iz sporazuma. primena sve savremenije tehnologije. tako i pojedinačno nezavisnih dej stava ekonomskih i finansijskih faktora pre svega. Čak se razmišljanja kreću u pravcu formiranja svetske ATM mreže. Mreža bankomata. Pitanje. Logično je da su razvijene zemlje brže i sveobuhvatnije pristupile realizaciji projekata implementacije savremene informacione tehnologije kao osnove za obavljanje platnoprometnih transakcija elektronskim putem. godine funkcioniše sedam državnih mreža koje su međusobno udružene. podići ovaj način elektronskog poslovanja na još viši nivo. 1. Express Cash. i omogućiti drugim zalnteresovanim bankama da formiraju sopstvene mreže i priključe se već postojećoj. za one koji su priključeni na nju. To su: Visa International. To je period početka 80-tih godina dvadesetog veka. da li da se od postojećih nacionalnih mreža formira jedinstvena ATM mreža. Jer. ne samo u ovom segmentu elektronskog bankarskog poslovanja.1 Iskustva razvijenih zemalja u primeni elektronskog bankarstva Uvođenje i primena elektronskog bankarskog poslovanja u zemljama sa razvijenim tržišnim privredama uslovljeno je delovanjem kako međusobno uslovljenih.5. što će globalno gledano. Od sredine 1983. Plus Svstem. . Time se mreža bankomata proširila na ogroman broj finansijskih institucija u čitavoj Americi. uvek je otvoreno. ili da se zadrži postojeće stanje funkcionisanja mreža. kreira integracione tokove kako na nacionalnom. istovremeno se radilo na integrisanju mreža ATM na državnom nivou (regionalne mreže) . bez obzira na to da li se one nalaze u istom gradu. može koristiti ATM svih ostalih banaka koje su članice te mreže. kao i za one koji to žele. Dok je razvoj navedenih faktora svakako zavistan od elemenata institucionalne prirode koji su karakteristični za svaku privredu posebno. Master Teller. Kako su pojedine finansijske institucije razvijale sopstvene ATM mreže. ili istoj federalnoj državi. The Echange. pruža mogućnost celodnevnog pristupa u podatke o gotovini i sredstvima na računima. Nationet. Cirrus System. na saveznom nivou. Mreže su formirane sporazumima većeg broja banaka koje su se udruživale i dogovarale o uzajamnom korišćenju svojih ATM mreža. i saveznom nivou. tako i na međunarodnom planu.

godine) donele Zakon o korišćenju elektronskog poslovanja u svim federalnim nabavkama. Osim navedenih sistema u SAD postoji i dodatni elektronski sistem platnog prometa pod nazivom CHIPS (Clearing House Interbank Pavments Svstem). Znači da su troškovi pružanja usluga sniženi za oko 100 puta. pri čemu se zaduženje računa strane koja plaća i odobrenje računa strane koja naplaćuje.Načini elektronskih plaćanja pojedinih zemalja zavise od nacionalnog organizovanja platnog sistema. Inače. Na taj način bi se ograničila intervencija i uplitanje države. . Ovaj sistem se koristi uglavnom za plaćanja sa inostranstvom. U daljem postupku racionalizacije poslovanja. platne transakcije između banaka na nivou jedne zemlje obavljaju se preko elektronskih klirinških kuća (Automated Clearing House). s tim da se plaćanja vrše isključivo preko Federalne rezervne banke u Njujorku. a to je i obaveza. učesnici u elektronskim transakcijama se pridržavaju određenih pravila na globalnom planu. Kompjuterski centri Fedwire nalaze se u svih 12 distrikata Federalnog rezervnog sistema sa centralnim kompjuterom u Culpepper. u smislu samo administrativnog propisivanja određenih pravila ponašanja. i poslovanje bi se zasnivalo na tržišnim mehanizmima i samoregulaciji. Jedan od njih predstavlja prenos sredstava preko FedWire. i zahtevaju od svih onih koji žele da se priključe. dok troškovi transakcije samouslužnih šaltera (ATM transaction costs) iznose 0. U početku primene elektronskog bankarskog poslovanja jedna finansijska transakcija koštala je jedan američki dolar. Sredstva se prenose u realnom vremenu. jedna finansijska transakcija koštala je 10 centi. da sve banke i ostale finansijske institucije moraju da imaju deponovana sredstva na računu kod Federalne rezervne banke. Virdžinija. Podrazumeva se. Iako država povremeno interveniše. gde se takođe sredstva prenose elektronskim putem na više načina. troškovi transakcije u jednoj grani (branch transaction costs) iznose 1$. a od kada je uvedeno Internet poslovanje jedna finansijska transakcija košta jedan cent. Uglavnom. Svaka banka u SAD koristiti elektronsko bankarstvo. Američke zakonodavne vlasti su još pre deset godina (1994. da se pridržavaju tih pravila. odvija istog dana. Tako je i u Sjedinjenim američkim državama. U praksi postoji više načina prenosa sredstava.30 $. Sve automatske klirinške kuće ACH su upravo preko FedWire-a (kojim upravlja centralna banka) nacionalno povezane.

njih 15% koristi platno-prometne usluge on-line. U Velikoj Britaniji. u kojem je uključeno 10. Dok je u periodu 1998. Portugaliji. Link mreža. godine učešće Velike Britanije u ukupnim transakcijama na globalnoj mreži. 2. . 000 banaka iz cele Evrope. U 1998. poraslo sa 14% na 22% u 2002. Time bi se svuda u svetu mogle koristiti usluge bankarskog samousluživanja. 3 miliona korisnika. koja pokriva tržište izdatih kartica u Severnoj Americi. broj korisnika Internet usluga iznosio je 3. Jedan od evropskih centara elektronskog poslovanja nalazi se u Briselu. Tako se u 2002. Španiji.2. Tako se njene usluge mogu koristiti u Belgiji. godini. sa preko 45 miliona korisnika. Isto tako raste i broj državnih institucija koje koriste usluge elektronskim putem.000 bankomata u preko 15 evropskih. kao i severnoameričkoj PLUS mreži. Australiji i Japanu. odnosno postoji izražena tendencija da se evropske ATM mreže vezuju za druge mreže u svetu.a) U Velikoj Britaniji u funkcionisanje su uključene mreže kao što su LINK mreža. Italiji. klirinškog sistema čekova. godini. koje se koriste na preko 30. Britanija predstavlja zemlju sa veoma razvijenim sistemima elektronske bankarske komunikacije. 25% usluga iz oblasti državne administracije obavlja elektronskim putem. kao uostalom i u drugim evropskim zemljama postoji saglasnost o neophodnosti povezivanja ATM-ova u jedinstvenu komunikacionu mrežu. takođe omogućuje pružanje usluga za ATM terminale i van granica zemlje. godini. U njemu je sedište Eurocheque International-a. kako zapadnih. i da je jednak rastu koji je bio u Sjedinjenim američkim državama pre dve godine. Podaci govore daje rast korišćenja Internet usluga u Velikoj Britaniji veći nego u Francuskoj i Nemačkoj. Lloyds/Barclays/royal bank of Scotland. dvadeset četiri sata dnevno. Od ukupnog broja stanovništva. -2003. tako i istočnih zemalja. i Midland/Nat West/TSB. Ovaj centar kontroliše izdate kartice.

mogle su se koristiti na bankomatima u bilo kom delu Francuske. Sve banke su povezane u jedinstvenu međubankarsku mrežu RCB (mrežu za autorizaciju bankovnih kartica). obrnut postupak nije mogao da se realizuje. To im je omogućavalo da same primenjuju i raspolažu svim relevantnim podacima o ovim načinima transakcija. nisu mogle koristiti na ATM terminalima u drugim zemljama. bilo je neophodno razvitrodgovarajuću mrežu platnih kartica. Međutim. Francuska može poslužiti kao primer dobre organizacije primene platnih kartica. Normalno. tako i na međunarodnom finansijskom tržišnom prostoru. . kako na nacionalnom. bitna pitanja za funkcionisanje mreže bankomata i POS terminala pojedinih banaka. tako da se platne kartice koje su izdavale francuske banke. Samim tim. instalirane bankomate širom Francuske mogli su da upotrebljavaju svi korisnici kartica. Nalme. To je omogućeno jedinstvenim sistemom francuskih platnih kartica.b) Početke primene ATM terminala u Francuskoj karakteriše nedovoljno kvalitetna organizovanost mreže za ovu vrstu elektronskih transakcija. ono što je bitno jeste da su banke zajednički ušle u projekte i investicije za izgradnju savremenih tehničkotehnoloških elektronskih mreža za komunikacije i finansijske transakcije. bez obzira na to koju karticu poseduju. To im omogućava da njihovi bankomati i POS terminali mogu prihvatati na primer VISA i EUROPAY transakcije. odnosno kartice koje te banke izdaju.2. Banke drugih zemalja. Svaka banka u zemlji je imala sopstvene sisteme ATM terminala i POS terminala. Danas. Ona ima vrlo razvijene mreže za međubankarske komunikacije širom sveta. To je dosta otežavalo posao globalizacije elektronskog platnog poslovanja. Ali. ostaje njihova unutrašnja stvar.

za podizanje novca i plaćanje. POS-ova i kartica. treba da uspostavi pravila za nacionalne karte. Isto tako. Nacionalna međubankarska mreža za sisteme plaćanja karticom Cartes Bancaries (CB) je osnovana sa namerom da bude nacionalna međubankarska mreža. i da razvija i upravlja nacionalnom mrežom za autorizaciju RCB. organizuje i nadgleda dobijanje i odobravanje dozvola za korišćenje mreže. o enkripciji i dekripciji. . RCB je međubankarska mreža za autorizaciju bankovnih kartica. Većina banaka u Francuskoj je do 1984. Sa godinama. s tim da se unutar banaka sačuva konkurentnost. da predstavlja Francusku na zbivanjima na međunarodnom nivou. Takođe raspolaže sveobuhvatnom analizom razloga zloupotrebe u borbi protiv postojećih i budućih zloupotreba. da određuje pravila. da prosleđuje zahteve do banke izdavaoca s potrebnom dokumentacijom o sigurnosti. i SICB koji predstavlja informacioni sistem o bankarskim karticama. Preko 300 banaka su sada članice CB. Vodi se globalna baza podataka o korisnicima kartica. koja obuhvata banke. o obradi i prosleđivanju transakcija. dok samo oko 100 osoba radi u ovoj organizaciji. Informacioni sistem o bankovnim karticama (SICB) je nacionalni sistem stvoren da bi se objedinila sredstva svih banaka u borbi protiv zloupotreba pri korišćenju kartica. RCB vodi brigu o kontroli pristupa. banke su shvatile da se većina posla u ovoj oblasti može objediniti: smanjivanje troškova bilo je osnovni cilj. Godine 1984. godine počela da stiče samostalno iskustvo na uvođenju ATM-ova. trgovce i imaoce kartica. već pomenuta RCB mreža. SIT međubankarska mreža za kliring. i da podnosiocu zahteva prenese odgovor. To je jedini pristup u međunarodne transakcije. Njena uloga je da prima zahteve za autorizaciju. o konverziji protokola. koja se koristi za autorizaciju bankovnih kartica. Pruža kompletan uvid u spisak kartica na crnoj listi i u crne liste ažurirane u realnom vremenu.Kao najznačajnije mreže iz oblasti platnih kartica mogu se navesti.

Mali broj međunarodnih banaka fimkcioniše na tržištu. Po ovoj infrastrukturi. . Banke su pod sistemom supervizije od strane holandske narodne banke ("De Nederlandsche Bank . koji se direktno obračunavaju u centralnoj banci. "ING bank". U centru platne infrastrukture moderna i visokoefikasna automatska klirinška kuća vrši sve vrste usluga plaćanja u korist banaka.Dutch national bank") . obrađuje unutarbankovna I međubankarska plaćanja kompanijama (pravnim licima) i vrši kliring svih međubankarskih plaćanja pomoću svog sistema za kliring i obračun. što delimično objašnjava visoku stabilnost banaka u zemlji. "Rabobank"). U bankarskom okruženju u Holandiji postoji oko 70 banaka.c) Kako je i ranije navedeno nacionalni elektronski načini platnih transakcija zavise od organizovanja platnih sistema pojedinih zemalja.2. Režim nadgledanja i revizije je jedan od najstrožijih u svetu. Osim plaćanja visokih iznosa. Tržištem dominira nekoliko veoma velikih domaćih banaka koje imaju i značajan međunarodni nastup ("ABN Amro". uglavnom domaćih. vrši operacije i kliring po platnim i kreditnim karticama. obrađuje dokumente. To se može videti na primeru Holandije. ACH vrši kompletnu obradu plaćanja. Priroda ovakvog odnosa vlasništva garantuje rad orijentisan ka usluživanju svojih vlasnika koji su u isto vreme i klijenti. Sva obrada se vrši u korist banaka kao usluga bankama. Automatska klirinška kuća. ACH je u vlasništvu banaka a pod supervizijom centralne banke. U Holandiji postoji relativno bazičan model nacionalne platne infrastrukture. pod nazivom "Interpav".

To su zemlje Istočne evrope. je od strane državnih organa oslobođena plaćanja carina na uvoz navedene opreme. odnosno on-line sistema rada u komunikacijama za plaćanja. Tako da danas. Slovačka i Mađarska.3. Danas. koje uporedo sa promenama u ukupnoj ekonomskoj sferi vrše i transformacije u načinu odvijanja platnih transakcija. lakše. Teže i uspevaju u realizaciji pratećih sistema. i to uglavnom visokoobrazovani kadrovi tehničke struke. Inače. 3. kao i od straha mogućih zloupotreba trgovaca. državni organi daju svu podršku sistemima koji omogućavaju jednostavnije.a) Starosnu strukturu korisnika on-line transakcija u Češkoj i Slovačkoj čine mlađi ljudi. Doduše. i preko 6 miliona izdatih platnih kartica.zemalja koje su u tranziciji ili su prošle kroz te procese. Mađarska ima oko 1500 bankomata rasporenenih širom zemlje. samo trgovanje i realizovanje platno-prometnih relacija nije zastupljeno u zadovoljavajućem obimu. Usluge putem elektronskih mreža najviše se koriste za potrebe profesionalnog informisanja i pribavljanja novosti i informacija. Istovremeno sa uvođenjem i primenom nacionalnih sistema platnih kartica. Transakcije se ne obavljaju najviše iz razloga nedostatka adekvatnih sistema plaćanja. video i audio proizvoda. Nadalje su navedeni primeri iz najbližeg ekonomskog okruženja . Kao primer se navode Češka. pre svega državnim merama.b) Mađarska je uspela. 3. Njihova profesionalna vezanost je za institucije i organizacije koje se bave informacionom tehnologijom. odnosno svaka banka. da pospeši i ubrza procese uvođenja i primene ATM i POS terminala. Prognoze su da će se u budućem korišćenju mreže. sa jedinstvenim centrom koji povezuje sve lokalne sisteme i preko koga se ostvaruju navedene komunikacije. zatim kupovanje softvera. brže i kvalitetnije obavljanje platno-prometnih transakcija u finansijskom sistemu zemlje. one rade na umrežavanju sistema za kartičarstvo – odvijanja platno–prometnih transakcija. Bankarski sistem. ona najviše upotrebljavati za kupovanje karata za putovanja. . u skoro svim zemljama Istočne evrope postoje nacionalni sistemi platnih kartica.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->