P. 1
KRIVIČNA DJELA PROTIV SIGURNOSTI JAVNOG PROMETA

KRIVIČNA DJELA PROTIV SIGURNOSTI JAVNOG PROMETA

|Views: 217|Likes:
Published by Ivan Kitic

More info:

Published by: Ivan Kitic on Jun 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET KISELJAK

KRIVI NA DJELA PROTIV SIGURNOSTI JAVNOG PROMETA
( Seminarski rad )

PREDMET: Krivi no pravo II PROFESOR/MENTOR:Prof.dr.Hasan Bali SMJER: Op e pravo STUDENTI: Andrea Mitrovi 872/10 Ivan Kiti 622/09

Kiseljak, maj 2011.

........ ........................SADR AJ Uvod..........................4 Ugro avanje javnog prometa............................................................................................................5 2 ....................3 Krivi na djela protiv sigurnosti javnog prometa..........................................

vodeni. eljezni ki. Objekt krivi nopravne za tite krivi nih djela protiv sigurnosti javnog prometa je sigurnost javnog prometa.. Izvr itelj je naj e e sudionik u prometu.. neovisno o vrsti prijevoza (cestovni.UVOD Krivi na djela protiv sigurnosti javnog prometa spadaju u kategoriju op eopasnih krivi nih djela. Osim krivi nopravne za tite sigurnost javnog prometa titi se i propisivanjem drugih ka njivih radnji kao to su prekr aji protiv sigurnosti javnog prometa. odnosno sigurnost ljudi i imovine u javnom prometu. Izuzeci postoje kad je u pitanju vodeni i eljezni ki promet gdje se kao sudionici mogu pojaviti i druge osobe. a sredstvo izvr enja prometno vozilo.) ova su djela objektivno povezana sa prijevozom ljudi ili dobara. Bez obzira o kojem se vidu saobra aja radi tj. Zbog toga je kod ovih krivi nih djela specifi an i subjekt i sredstva kojima se djela vr e. 3 .

4 . neukazivanje pomo i ozlije enoj osobi u prometnoj nezgodi i te ka krivi na djela protiv sigurnosti javnog prometa.KRIVI NA DJELA PROTIV SIGURNOSTI JAVNOG PROMETA Osnovni oblici ve ine krivi nih djela protiv sigurnosti javnog prometa imaju za posljedcu ugro avanje sa konkretnom opasno u za ivot ili tijelo ljudi ili za imovinu ve eg obima. kao nehatan oblik krivnje kod po injenja krivi nih djela. Sva krivi na djela protiv sigurnosti javnog prometa mogu se prema u em podgrupnom objektu krivi nopravne za tite grupirati na vi e manjih sistemskih jedinica. krivi na djela za tite eljezni kog. U pogledu krivnje kod ve ine krivi nih djela mogu je i umi ljaj i nehat. Izuzetak je kod krivi nih djela neukazivanja pomo i osobi ozlje enoj u prometnoj nezgodi koja se mo e izvr iti isklju ivo s umi ljajem. priroda ovih krivi nih djela je takva da se u pravilu e e javljaju kao posljedica nepa ljivog pona anja. gdje bi spadalo krivi no djelo ugro avanja javnog prometa1 i na kraju krivi na djela kojima se op enito titi javni promet. st. Ako izvr enjem djela do e do povrede za ti enog dobra postojat e te i oblici osnovnih krivi nih djela. Me utim.2. kao to su krivi na djela kojima se titi javni promet na putevima. nesavjestan nadzor nad javnim prometom.332. tj. gdje bi spadali osnovni oblik ugro avanje javnog prometa i ugro avanje javnog prometa usljed omamljenosti. trolejbuskog prometa ili prometa i arom. tramvajskog. brodskog. 1 KZ FBiH l. gdje bi spadala krivi na djela ugro avanja javnog prometa opasnom radnjom.

Pored posljedice. seoski.). nepropisno skretanje. 332. Kao imovina ve ih razmjera smatra se imovina ija vrijednost prelazi 50. Za krivi nu odgovornost potreban je umi ljaj.000 KM). To je naj e e osoba koja u prometu upravlja motornim vozilom ali to mogu biti i druge osobe koje se nalaze u vozilu iako ne upravljaju vozilom. 5 . osobe koje poslove radnog mjesta obavljaju na putu. zatim pje aci. prostori benzinskih pumpi. biciklisti. lokalni. nepropisno preticanje ili obila enje. a propisan je i nehatni oblik djela.UGRO AVANJE JAVNOG PROMETA ± L.000 KM. KZ FBiH Ovo djelo ini sudionik u prometu koji se ne pridr ava prometnih propisa i time ugrozi javni promet dovode i u opasnost ivot ljudi ili imovinu ve ih razmjera (kod drugog nastupi imovinska teta preko 5. parkirali ta itd. te putevi u tvorni kom ili kasarnskom krugu. jer postojanje radnje izvr enja kojom se ugro ava promet zavisi od niza propisa koji reguliraju pojedine navedne oblike prometa. Krivi no djelo mo e biti izvr eno samo na putu (autoput.000 KM. Ovo je djelo blanketnog karaktera. Radnja krivi nog djela je nepridr avanje prometnih propisa (pona anje suprotno prometnim propisima). itd. regionalni. nepo tivanje prometnih znakova. za postojanje ovog oblika krivi nog djela nu no je ostvarenje i objektivnog uvjeta ka njivosti koji se sastoji u nastupanju imovinske tete kod drugog u visini preko 5. Posljedica krivi nih djela sastoji se u konkretnoj opasnosti za ivot ljudi ili za imovinu ve ih razmjera. zaustavljanje. poljski ili umski put. Ovo je krivi no djelo blanketnog karaktera ije postojanje ovisi od mnogobrojnih propisa kojima je reguliran promet na putevima. Po initelj krivi nog djela je sudionik u prometu na putevima. itd. to zna i da kr enje nekih od tih odredbi dovodi do ugro avanja javnog prometa. Naj e i pojavni oblici radnje izvr enja ovog krivi nog djela su neprilago ena i nepropisna brzina.

brodskog. smatra se ona ija v rijednost prelazi 50. i u stavu 2 ovo djelo je blanketnog karakera to zna i da za radnju ovog krivi nog djela zavisi od niza propisa koji reguliraju pojedine navedene oblike prometa .Pravni fakultet. Kazna koja je propisan za umi ljaj kod ovog krivi nog djela je zatvor do 5 godina a za nehat je propisana kazna do 3 godine zatvora . nehat je propisan stavom 3. Sarajevo . tramvajskog. Propisan je drugi oblik ovog krivi nog djela kojeg ini ko ugro avanjem eljezni kog . Zvonimir Tomi . 3 Krivi no pravo II : posebni dio .Odrebama stava 2. Ovim krivi nim djelom se titi ivoti ili tijelo ljudi odnosno imovina ve ih razmjera u eljezni kom. trolejbuskom prometu ili prometu icara. U initelj ovog krivi nog djela mo e biti svaka osoba. . brodskom.332. 2 KZ FBiH l. tramvajskom . trolejbuskog ili prometa i arom dovede u opasnost ivot ili tijelo ljudi ili imovine ve ih razmjera. Kao imovina ve ih razmjera prema pravnom shva anju sudske prakse . Osnovna razlika u odnosu na predhodni je u vrsti prometa koji se ugro ava. 3 Za ovo krivi no djelo ka nivi su i umi ljaj i nehat . Radnja ovog krivi nog djela mo e biti svako ugro avanje prometa koje je u stavu 2. 2 Kao i kod stava 1. 6 .000 KM. drugo i dopunjeno izdanje . Posljedica je i kod ovog oblika djelakonkretna opasnost za objekt krivi nopravne za tite. strana 313.2. 2007. Kr enjem tih propisa dolazi do ugro avanja javnog prometa. mo e biti sudionik u nekim od navedenih prometa. st.Radnju krivi nog djela mogu predstavljati svi postupci koji su protivni zakoskim i drugim propisima kijima se rugulira promet i kojima se dovodi u opasnost ivot ili tijelo ljudi ili imovina ve ih razmjera. Istog lana.

5 promila. motocikli i druga vozila koja se kre u snagom sopstvenog motora. 7 . Prometnim propisima je odre eno da se smatra da je osoba pod uticajem alkohola ukoliko se odgovaraju om metodom mjerenja koli ine alkohola u organizmu utvrdi koncentracija alkohola ve a od 0. st. Stanjem pod uticajem alkohola nazivamo opijenost . propisuje odgovornost sa umi ljajem dok se u stavu 2. Zakonsko obilje je Ä Imovine ve eg opsega Ä postoji kada se radi o omivini ija vrijednost prelazi 30. propisana je nov ana kazna ili kazna zatvora do jedne godine.333 KZ FbiH Ko upravlja vozilom na motorni pogon pod utjecajem alkohola ili drugih omamljuju ih sredstava iako je uslijed toga o igledno nesposoban za sigurnu vo nju i time tako ugrozi javni promet na putevima da dovede u opasnost ivot ili tijelo ljudi ili imovinu ve eg opsega.000 KM . Krivi no djelo je dovr eno kada je pod dejstvom alkohola ili drugih omamljuju ih sredstava. Pored opijenosti mo emo mogu biti i drugi pokazatelji kao to su . 4 KZ FBiH l.5 promila alkohola u krvi i tada se radi o srednjoj ili te koj opijenosti. strana 316. Pod motornim vozilima se podrazimjevaju automobili . Utvr ivanjem opijenosti za ovo krivi no djelo se uzima se granica 1.trolejbusi . promet na putu tako ugro en da je doveden u opasnost ivot ili tijelo ili imovinu ve eg obima . Sarajevo . na in vo nje .2 5 Krivi no pravo II : posebni dio . Posljedica krivi nog djela je konkretna opasnost za ivot ili tijelo ili imovinu ve eg opsega. autobusi . 4 Po initelj ovog krivi nog djela mo e biti svaka osoba je li profesionalni voza ili amater kao i da li ima polo en voza ki ispit. Da bi ovo krivi no djelo postojalo potrebna je jo i radnja upravljana motornim vozilom pod dejstvom alkohola ili drugih omamljuju ih sredstava . Kazna koja je propisana je do 3 godine zatvora za umi ljaj a nehat kao oblik krivnje iz stava 2. 2007.332. Radnju krivi nog djela ini upravljanje motornim vozilom pod uticajem alkohola ili drugih omamljuju ih sredstava. Razlog omamljenosti mogu biti i razne opojne droge kao i ljekovi koji zloupotrebom mogu dovesti u omamljeno stanje. Zvonimir Tomi .Pravni fakultet.bolest i drugi bitni razlozi.UGRO AVANJE JAVNOG PROMETA ZBOG OMAMLJENOSTIL. koji onog ko upravlja motornim vozilom ine o ito nesposobnim za sigurnu vo nju. psihofizi ko stanje . kamioni . drugo i dopunjeno izdanje . Izme u vo nje u stanju opijenosti ili omamljivosti i navedene posljedice mora postojati uzro na veza. pona anje voza a u vo nji . Propisuje odgovornost za nehat. 5 Ovo krivi no djelo u stavu 1.

Djelo je dovr eno kada je preduzetim radnjama .UGRO AVANJE JAVNOG PROMETA OPASNOM RADNJOM L. Krivi no pravo II : posebni dio . 2007. sredstva . uklanjanjem ili te im o te enjem prometnih ure aja. zapravo upotrebljenim sredstvima javni promet tako ugri en da je doveden u opasnost ivot ili tijelo ljudi ili imovine ve eg obima. tramvajskim . Radnja krivi nog djela razli ita i to kao .332. sredstava. znakova ili ure aja za signalizaciju koji slu e sigurnosti prometa ili davanjem pogre nih znakova ili signala. 6 7 KZ FBiH l. 7 Kazna koja je propisana za ovo krivi no djelo u umi aljnom obliku je kazna zatvora do 3 godine . autobuskim i prometom i arama. 1) uni tenje 2) uklanjanje 3) te e o te enje prometne naprave. a za nehat kao oblik krivnje koji je propisan stavom 2. Zvonimir Tomi . 8 . postavljanjem prepreka na prometnicama ili na drugi na in tako ugrozi javni promet da time dovede u opasnost ivot ili tijelo ljudi ili imovinu ve eg opsega. KZBiH Ko uni tenjem. strana 317.Pravni fakultet. Posljedica krivi nog djela je konkretna opasnost za ivot ili zdravlje ljudi ili za imovinu . eljezni kim . brodskim . 6 Po initelj ovog krivi nog djela mo e biti svaka osoba. propisana je nov ana kazana ili kazna zatvora do 1 godine.334. Sarajevo . znaka ili naprave za signalizaciju koji slu e sigurnosti prometa 4) davanje pogre nih znakova ili signala 5) postavljanje prepreka na prometnicama 6) ugro avanje javnog prometa na neki drugi na in Ove radnje se odnose na javni promet kao i na putevima . drugo i dopunjeno izdanje .

Pravni fakultet.9 Ovim krivi nim djelom se titi konkretna opasnost za ivot ili tjelo ili za imovinu ve eg obima.NESAVJESTAN NADZOR NAD JAVNIM PROMETOM ( l. Pod pojmom Ä Imovine ve eg opsega Ä postoji kada se radi o omivini ija vrijednost prelazi 30. Ovo krivi no djelo mo e samo po initi ogovorna osoba kojoj su povjereni poslovi nadzora nad prometnicama ili osoba kojoj je povjereno rukovo enje vo njom. Za oblik krivnje pod umi lajem propisana je kazna do 5 godina zatvora a za nehatni oblik je propisana nov ana kazna ili kazna zatvora do 3 godine. koja nesavjesnim vr enjem du nosti izazove opasnost za ivot ili tijelo ljudi ili za imovinu ve eg opsega. Zvonimir Tomi . 8 U initelj ovog krivi nog djela ne mo e biti svaka osoba.335. To se mo e odnositi na nesavjesno vr enje nadzora nad javnim prometom ili na nesvjesno vr enje du nosti rukovo enja vo nom .335. ovog lana kaznit e se odgovorna osoba koja izda nalog za vo nju ili dopusti vo nju iako zna da voza zbog umora. 335. utjecaja alkohola ili drugih razloga nije u stanju da sigurno upravlja vozilom ili da vozilo nije ispravno i time izazove opasnost za ivot ili tijelo ljudi ili za imovnu ve eg opsega. strana 317. Ovo krivi no djelo je blanketnog karaktera . bolesti. Radnjom ovog oblika djela odre ena je je kao izdavanje naloga za vo nju ili odobrenja vo nje. KZ FbiH) Odgovorna osoba kojoj je povjeren nadzor nad stanjem i odr avanjem prometnica i objekata na njima. 2007. Kao razlog te 8 9 KZ FBiH l. Sadr ina obveza. Sarajevo .000 KM . Kaznom iz stava 1. 10 U initelj ovog krivi nog djela mo e biti samo odgovorna osoba kojoj je povjeren nadzor nad prometom ili osoba koja je ovla tena izdavanje naloga za vo njuodobravanja vo nje. 9 . Nesavjesno je ono postupanje koje je suprotno obvezama i zabranama koje proizilaze iz odgovaraju ih propisa. drugo i dopunjeno izdanje . Krivi no pravo II : posebni dio . pa radnja obuhva a sve sve oblike nesavjesnog postupanja odgovorne osobe u izvr enju njihovih obaveza u pogledu sigurnosti javnog prometa. iako u initelj zna da voza ili vozilo nisu podobni za sigurnu vo nju. 10 KZ FBiH l. na in njihovog izvr enja kao i subjekti koji su nositelji tih obveza regulirani su odgovaraju im propisima o prometu i nadzoru nad njim i utvr uju se u svakom konkretnom slu aju. prijevoznim sredstvima ili javnim prometom ili nad ispunjavanjem propisanih uvjeta rada voza a ili kojoj je povjereno rukovo enje vo njom. Radnja krivi nog djela odre ena je ka nesavjesno obavljanje du nosti . Kao oblici krivnje su umi ljaj i nehat .

Pravni fakultet. kao npr. Za oblik krivnje pod umi lajem propisana je kazna do 5 godina zatvora a za nehatni u stavu 3 je propisana nov ana kazna ili kazna zatvora do 3 godine. drugo i dopunjeno izdanje . pa je uprkos tome saznanju naredila ili odobrila vo nju. bolest . . posebno efektivno stanje itd. Zvonimir Tomi . odnosno neispravnost vozila ali to mogu biti i neki drugi razlozi . 11 Ovim krivi nim djelom se titi konkretna opasnost za ivot ili tjelo ili za imovinu ve eg obima. strana 318. Sarajevo .000 KM . Pod pojmom Ä Imovine ve eg opsega Ä postoji kada se radi o omivini ija vrijednost prelazi 30. to zna i izri ito ili pre utno sagla avanje da se vo nja preduzme. Za postojanje djela je neophodno da je odgovorna osoba znala da voza ili vozilo nisu u stanju za sigurnu vo nju .nesposobnosti zakon izri ito navodi umor ili uticaj alkohola kod voza a . 10 . Djelo se izvr ava ili izdavanjem naloga z avo nju to zna i nare ivanjem ili dopu tanjem . 11 Krivi no pravo II : posebni dio . uzimanje nekih ljekova . 2007.

ugro avanje javnog prometa usljed omamljenosti. 11 . Te e posljedice se i kod ovih oblika sastoji u te koj tjelesnoj ozljedi neke osobe ili u imovinskoj teti velikih razbjera. strana 319. 2007.TE KA KRIVI NA DJELA PROTIV SIGURNOSTI JAVNOG PROMETA ( l. i 2. Sarajevo . obuhva eni su umi ljajni oblici navedenih krivi nih djela . Zvonimir Tomi . 12 Krivi no pravo II : posebni dio . je zatvor najmanje 1 godinu dana. propisuje je zatvor od est mjeseci do 5 godine a propisana kazna iz stava 2 . 336. U odnosu na te u posljedicu . mora postojati nehat na strani u initelja. Sarajevo . 12 Prema mi ljenju Vrhovnnog suda FbiH Äimovinska teta velikih razmjera Ä se smatra teta koja prelazi 100.000 KM. KZ FbiH) Ovim lanom ure uju kvalificirani oblici krivi nih djela koji se nalaze u Glavi XVIII Krivi nog zakona Federaciej Bosne i Hercegovine a ine ga djela . U odredbama stav 3. odnosno u smrti jedne ili vi e osoba . drugo i dopunjeno izdanje . Zvonimir Tomi . 2007. Stav 1.strana 319. 13 Propisana kazna iz stava 3 . ugro avanje javnog prometa . drugo i dopunjeno izdanje . i 4. Obuhva eni su nehatni oblici navedenih krivi nih djela .Pravni fakultet.Pravni fakultet. ugro avanje javnog prometa opasnim radnjama i nesavjesnog nadzora nad javnim prometom. U odredbama stava 1. Propisan je zatvor od 1 do 8 godina . 13 Krivi no pravo II : posebni dio . sa tim da kod ovih oblika mora postojati nehat mora postojati nehat i u odnosu na osnovno krivi no djela i u odnosu na te e posljedice. je od est mjeseci do 5 godina a iz stava 4. koja se sastoji u te koj tjelesnoj ozljedi neke osobe ili u imovinskoj teti velikih razmjera ili u odnosu na smrt jedne ili vise osoba .

U initelj ovog krivi nog djela mo e biti samo voza motornog ili drugog prijevoznog sredstva koji je sam prouzrokovao povredu ili koji je upravljao motornim vozilom ili prijevoznim sredstvom kojim je neka osoba povrije ena. ovog l. bijeg sa mjesta udesa. Te i oblik krivnje propisan je st.). U initelj treba biti svjestan da je prijevoznim sredstvom kojim je upravljao povrijedio ili prouzrokovao povredu druge osobe i da tu osobu ostavlja bez pomo i. Posljedica krivi nog djela sastoji se u prouzrokovanom stanju opasnosti za povrije enu osobu. KZ FBiH) Ovo krivi no djelo mo e po initi voza motornog vozila ili drugog prijevoznog sredstva koji ostavi bez pomo i osobu koja je ozlije ena tim prijevoznim sredstvom ili iju je ozlijedu prouzrokovao. a to je u slu aju kad je sam povrije eni svojim pona anjem doveo do nastupanja povrede. Radnja izvr enja ovog djela odre ena je uop eno i to kao ostavljanje bez pomo i osobe koja je povrije ena u prometnoj nezgodi (npr. propu tanje pozivanja pomo i. propu tanje prevo enja povrije ene osobe u zdravstvenu ustanovu itd. pa se djelo smatra dovr enim samim ostavljanjem bez pomo i takve osobe. koji postoji kad je zbog neukazivanja pomo i prouzrokaovana te ka tjelesna ozlijeda ili smrt ozlije ene osobe. Kvalifikatorne okolnosti su te e posljedice koje su nastale kao rezultat nepru anja pomo i. Oblik krivnje je umi ljaj. Djelo postoji i kad u initelj nije kriv za povredu. 337. Za krivi nu odgovornost u initelja potrebno je da su te e posljedice obuhva ene njegovim nehatom. 12 . 2. nezaustavljanje vozila nakon nanesene povrede.NEUKAZIVANJE POMO I OSOBI OZLIJE ENOJ U PROMETNOJ NEZGODI ( l.

Posljedica krivi nih djela iz ove glave je ugro avanje. trolejbuskog prometa ili prometa i arom dovede u opasnost ivot ili tijelo ljudi ili imovinu ve ih razmjera. kaznit e se zatvorom do pet godina. Sudionik u prometu na putevima koji se ne pridr ava prometnih propisa i time tako ugrozi javni promet da dovede u opasnost ivot ljudi ili imovinu ve ih razmjera. tj. neovisno o vrsti prijevoza ova su djela objektivno povezana sa prijevozom ljudi ili dobara. Bez obzira o kojem se vidu saobra aja radi tj. 13 . a sredstvo izvr enja prometno vozilo. Izvr itelj je naj e e sudionik u prometu. Izuzeci postoje kad je u pitanju vodeni i eljezni ki promet gdje se kao sudionici mogu pojaviti i druge osobe.000 KM. izazivanje opasnosti za ivot ljudi ili imovinu ve eg opsega. kaznit e se zatvorom do pet godina. brodskog. Ko ugro avanjem eljezni kog. ali i ugro avanje javnog prometa. pa uslijed toga kod drugog nastupi te ka tjelesna povreda ili imovinska teta preko 5.ZAKLJU AK Osim krivi nopravne za tite sigurnost javnog prometa titi se i propisivanjem drugih ka njivih radnji kao to su prekr aji protiv sigurnosti javnog prometa. tramvajskog.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->