UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET KISELJAK

KRIVI NA DJELA PROTIV SIGURNOSTI JAVNOG PROMETA
( Seminarski rad )

PREDMET: Krivi no pravo II PROFESOR/MENTOR:Prof.dr.Hasan Bali SMJER: Op e pravo STUDENTI: Andrea Mitrovi 872/10 Ivan Kiti 622/09

Kiseljak, maj 2011.

...SADR AJ Uvod............4 Ugro avanje javnog prometa...................................................................................................3 Krivi na djela protiv sigurnosti javnog prometa................................................ ..............5 2 ....................................................

odnosno sigurnost ljudi i imovine u javnom prometu. a sredstvo izvr enja prometno vozilo. Izvr itelj je naj e e sudionik u prometu.. vodeni. Izuzeci postoje kad je u pitanju vodeni i eljezni ki promet gdje se kao sudionici mogu pojaviti i druge osobe.UVOD Krivi na djela protiv sigurnosti javnog prometa spadaju u kategoriju op eopasnih krivi nih djela.) ova su djela objektivno povezana sa prijevozom ljudi ili dobara.. 3 . Osim krivi nopravne za tite sigurnost javnog prometa titi se i propisivanjem drugih ka njivih radnji kao to su prekr aji protiv sigurnosti javnog prometa. Zbog toga je kod ovih krivi nih djela specifi an i subjekt i sredstva kojima se djela vr e. Bez obzira o kojem se vidu saobra aja radi tj. Objekt krivi nopravne za tite krivi nih djela protiv sigurnosti javnog prometa je sigurnost javnog prometa. neovisno o vrsti prijevoza (cestovni. eljezni ki.

Izuzetak je kod krivi nih djela neukazivanja pomo i osobi ozlje enoj u prometnoj nezgodi koja se mo e izvr iti isklju ivo s umi ljajem. st. priroda ovih krivi nih djela je takva da se u pravilu e e javljaju kao posljedica nepa ljivog pona anja.KRIVI NA DJELA PROTIV SIGURNOSTI JAVNOG PROMETA Osnovni oblici ve ine krivi nih djela protiv sigurnosti javnog prometa imaju za posljedcu ugro avanje sa konkretnom opasno u za ivot ili tijelo ljudi ili za imovinu ve eg obima. gdje bi spadalo krivi no djelo ugro avanja javnog prometa1 i na kraju krivi na djela kojima se op enito titi javni promet. nesavjestan nadzor nad javnim prometom. tramvajskog. Ako izvr enjem djela do e do povrede za ti enog dobra postojat e te i oblici osnovnih krivi nih djela. U pogledu krivnje kod ve ine krivi nih djela mogu je i umi ljaj i nehat. Me utim. trolejbuskog prometa ili prometa i arom. tj. 4 . gdje bi spadali osnovni oblik ugro avanje javnog prometa i ugro avanje javnog prometa usljed omamljenosti.332. brodskog. kao to su krivi na djela kojima se titi javni promet na putevima. 1 KZ FBiH l.2. krivi na djela za tite eljezni kog. Sva krivi na djela protiv sigurnosti javnog prometa mogu se prema u em podgrupnom objektu krivi nopravne za tite grupirati na vi e manjih sistemskih jedinica. gdje bi spadala krivi na djela ugro avanja javnog prometa opasnom radnjom. neukazivanje pomo i ozlije enoj osobi u prometnoj nezgodi i te ka krivi na djela protiv sigurnosti javnog prometa. kao nehatan oblik krivnje kod po injenja krivi nih djela.

prostori benzinskih pumpi. to zna i da kr enje nekih od tih odredbi dovodi do ugro avanja javnog prometa. itd. Ovo je djelo blanketnog karaktera. zaustavljanje. KZ FBiH Ovo djelo ini sudionik u prometu koji se ne pridr ava prometnih propisa i time ugrozi javni promet dovode i u opasnost ivot ljudi ili imovinu ve ih razmjera (kod drugog nastupi imovinska teta preko 5. parkirali ta itd. nepo tivanje prometnih znakova. Krivi no djelo mo e biti izvr eno samo na putu (autoput. 5 . Kao imovina ve ih razmjera smatra se imovina ija vrijednost prelazi 50.000 KM). nepropisno skretanje. To je naj e e osoba koja u prometu upravlja motornim vozilom ali to mogu biti i druge osobe koje se nalaze u vozilu iako ne upravljaju vozilom. Po initelj krivi nog djela je sudionik u prometu na putevima. regionalni. Naj e i pojavni oblici radnje izvr enja ovog krivi nog djela su neprilago ena i nepropisna brzina. osobe koje poslove radnog mjesta obavljaju na putu.). za postojanje ovog oblika krivi nog djela nu no je ostvarenje i objektivnog uvjeta ka njivosti koji se sastoji u nastupanju imovinske tete kod drugog u visini preko 5. seoski. Pored posljedice. zatim pje aci.000 KM. poljski ili umski put. a propisan je i nehatni oblik djela. Posljedica krivi nih djela sastoji se u konkretnoj opasnosti za ivot ljudi ili za imovinu ve ih razmjera. biciklisti.UGRO AVANJE JAVNOG PROMETA ± L. Za krivi nu odgovornost potreban je umi ljaj. jer postojanje radnje izvr enja kojom se ugro ava promet zavisi od niza propisa koji reguliraju pojedine navedne oblike prometa. te putevi u tvorni kom ili kasarnskom krugu.000 KM. lokalni. Radnja krivi nog djela je nepridr avanje prometnih propisa (pona anje suprotno prometnim propisima). Ovo je krivi no djelo blanketnog karaktera ije postojanje ovisi od mnogobrojnih propisa kojima je reguliran promet na putevima. 332. itd. nepropisno preticanje ili obila enje.

Istog lana. trolejbuskog ili prometa i arom dovede u opasnost ivot ili tijelo ljudi ili imovine ve ih razmjera. brodskom. Propisan je drugi oblik ovog krivi nog djela kojeg ini ko ugro avanjem eljezni kog . i u stavu 2 ovo djelo je blanketnog karakera to zna i da za radnju ovog krivi nog djela zavisi od niza propisa koji reguliraju pojedine navedene oblike prometa . drugo i dopunjeno izdanje .Odrebama stava 2. trolejbuskom prometu ili prometu icara. Osnovna razlika u odnosu na predhodni je u vrsti prometa koji se ugro ava. 2 KZ FBiH l.Pravni fakultet. mo e biti sudionik u nekim od navedenih prometa. Kao imovina ve ih razmjera prema pravnom shva anju sudske prakse . nehat je propisan stavom 3.2.000 KM. smatra se ona ija v rijednost prelazi 50.332. 2007. Posljedica je i kod ovog oblika djelakonkretna opasnost za objekt krivi nopravne za tite.Radnju krivi nog djela mogu predstavljati svi postupci koji su protivni zakoskim i drugim propisima kijima se rugulira promet i kojima se dovodi u opasnost ivot ili tijelo ljudi ili imovina ve ih razmjera. Kr enjem tih propisa dolazi do ugro avanja javnog prometa. tramvajskog. Zvonimir Tomi . Radnja ovog krivi nog djela mo e biti svako ugro avanje prometa koje je u stavu 2. strana 313. Kazna koja je propisan za umi ljaj kod ovog krivi nog djela je zatvor do 5 godina a za nehat je propisana kazna do 3 godine zatvora . 3 Za ovo krivi no djelo ka nivi su i umi ljaj i nehat . brodskog. st. Ovim krivi nim djelom se titi ivoti ili tijelo ljudi odnosno imovina ve ih razmjera u eljezni kom. . 3 Krivi no pravo II : posebni dio . 2 Kao i kod stava 1. Sarajevo . U initelj ovog krivi nog djela mo e biti svaka osoba. tramvajskom . 6 .

4 KZ FBiH l. Utvr ivanjem opijenosti za ovo krivi no djelo se uzima se granica 1. drugo i dopunjeno izdanje . st. Izme u vo nje u stanju opijenosti ili omamljivosti i navedene posljedice mora postojati uzro na veza.5 promila alkohola u krvi i tada se radi o srednjoj ili te koj opijenosti. propisana je nov ana kazna ili kazna zatvora do jedne godine. 7 .332. na in vo nje .5 promila. Radnju krivi nog djela ini upravljanje motornim vozilom pod uticajem alkohola ili drugih omamljuju ih sredstava. Kazna koja je propisana je do 3 godine zatvora za umi ljaj a nehat kao oblik krivnje iz stava 2. 4 Po initelj ovog krivi nog djela mo e biti svaka osoba je li profesionalni voza ili amater kao i da li ima polo en voza ki ispit. Zvonimir Tomi . propisuje odgovornost sa umi ljajem dok se u stavu 2. Pod motornim vozilima se podrazimjevaju automobili . Pored opijenosti mo emo mogu biti i drugi pokazatelji kao to su .trolejbusi .bolest i drugi bitni razlozi. Da bi ovo krivi no djelo postojalo potrebna je jo i radnja upravljana motornim vozilom pod dejstvom alkohola ili drugih omamljuju ih sredstava . Krivi no djelo je dovr eno kada je pod dejstvom alkohola ili drugih omamljuju ih sredstava. Stanjem pod uticajem alkohola nazivamo opijenost .000 KM . Razlog omamljenosti mogu biti i razne opojne droge kao i ljekovi koji zloupotrebom mogu dovesti u omamljeno stanje.Pravni fakultet. Propisuje odgovornost za nehat. autobusi . kamioni .UGRO AVANJE JAVNOG PROMETA ZBOG OMAMLJENOSTIL. promet na putu tako ugro en da je doveden u opasnost ivot ili tijelo ili imovinu ve eg obima . 2007. strana 316. Sarajevo . 5 Ovo krivi no djelo u stavu 1. Prometnim propisima je odre eno da se smatra da je osoba pod uticajem alkohola ukoliko se odgovaraju om metodom mjerenja koli ine alkohola u organizmu utvrdi koncentracija alkohola ve a od 0. psihofizi ko stanje . koji onog ko upravlja motornim vozilom ine o ito nesposobnim za sigurnu vo nju. motocikli i druga vozila koja se kre u snagom sopstvenog motora. pona anje voza a u vo nji . Zakonsko obilje je Ä Imovine ve eg opsega Ä postoji kada se radi o omivini ija vrijednost prelazi 30. Posljedica krivi nog djela je konkretna opasnost za ivot ili tijelo ili imovinu ve eg opsega.333 KZ FbiH Ko upravlja vozilom na motorni pogon pod utjecajem alkohola ili drugih omamljuju ih sredstava iako je uslijed toga o igledno nesposoban za sigurnu vo nju i time tako ugrozi javni promet na putevima da dovede u opasnost ivot ili tijelo ljudi ili imovinu ve eg opsega.2 5 Krivi no pravo II : posebni dio .

Krivi no pravo II : posebni dio . eljezni kim . Radnja krivi nog djela razli ita i to kao . Zvonimir Tomi . zapravo upotrebljenim sredstvima javni promet tako ugri en da je doveden u opasnost ivot ili tijelo ljudi ili imovine ve eg obima. 2007. 6 Po initelj ovog krivi nog djela mo e biti svaka osoba. postavljanjem prepreka na prometnicama ili na drugi na in tako ugrozi javni promet da time dovede u opasnost ivot ili tijelo ljudi ili imovinu ve eg opsega. sredstva . 6 7 KZ FBiH l. a za nehat kao oblik krivnje koji je propisan stavom 2. tramvajskim . 7 Kazna koja je propisana za ovo krivi no djelo u umi aljnom obliku je kazna zatvora do 3 godine . brodskim . KZBiH Ko uni tenjem.UGRO AVANJE JAVNOG PROMETA OPASNOM RADNJOM L.332. znaka ili naprave za signalizaciju koji slu e sigurnosti prometa 4) davanje pogre nih znakova ili signala 5) postavljanje prepreka na prometnicama 6) ugro avanje javnog prometa na neki drugi na in Ove radnje se odnose na javni promet kao i na putevima . sredstava. autobuskim i prometom i arama. Djelo je dovr eno kada je preduzetim radnjama . znakova ili ure aja za signalizaciju koji slu e sigurnosti prometa ili davanjem pogre nih znakova ili signala.334. uklanjanjem ili te im o te enjem prometnih ure aja. 8 .Pravni fakultet. strana 317. 1) uni tenje 2) uklanjanje 3) te e o te enje prometne naprave. Sarajevo . propisana je nov ana kazana ili kazna zatvora do 1 godine. Posljedica krivi nog djela je konkretna opasnost za ivot ili zdravlje ljudi ili za imovinu . drugo i dopunjeno izdanje .

ovog lana kaznit e se odgovorna osoba koja izda nalog za vo nju ili dopusti vo nju iako zna da voza zbog umora.Pravni fakultet.335. prijevoznim sredstvima ili javnim prometom ili nad ispunjavanjem propisanih uvjeta rada voza a ili kojoj je povjereno rukovo enje vo njom. Pod pojmom Ä Imovine ve eg opsega Ä postoji kada se radi o omivini ija vrijednost prelazi 30. na in njihovog izvr enja kao i subjekti koji su nositelji tih obveza regulirani su odgovaraju im propisima o prometu i nadzoru nad njim i utvr uju se u svakom konkretnom slu aju. 8 U initelj ovog krivi nog djela ne mo e biti svaka osoba. Ovo krivi no djelo mo e samo po initi ogovorna osoba kojoj su povjereni poslovi nadzora nad prometnicama ili osoba kojoj je povjereno rukovo enje vo njom. 10 KZ FBiH l. Kao razlog te 8 9 KZ FBiH l. KZ FbiH) Odgovorna osoba kojoj je povjeren nadzor nad stanjem i odr avanjem prometnica i objekata na njima. 9 . Zvonimir Tomi . To se mo e odnositi na nesavjesno vr enje nadzora nad javnim prometom ili na nesvjesno vr enje du nosti rukovo enja vo nom .000 KM . Radnjom ovog oblika djela odre ena je je kao izdavanje naloga za vo nju ili odobrenja vo nje. Nesavjesno je ono postupanje koje je suprotno obvezama i zabranama koje proizilaze iz odgovaraju ih propisa. Krivi no pravo II : posebni dio . drugo i dopunjeno izdanje . koja nesavjesnim vr enjem du nosti izazove opasnost za ivot ili tijelo ljudi ili za imovinu ve eg opsega. iako u initelj zna da voza ili vozilo nisu podobni za sigurnu vo nju. strana 317. Kaznom iz stava 1. Kao oblici krivnje su umi ljaj i nehat .NESAVJESTAN NADZOR NAD JAVNIM PROMETOM ( l.9 Ovim krivi nim djelom se titi konkretna opasnost za ivot ili tjelo ili za imovinu ve eg obima. pa radnja obuhva a sve sve oblike nesavjesnog postupanja odgovorne osobe u izvr enju njihovih obaveza u pogledu sigurnosti javnog prometa. Sadr ina obveza. utjecaja alkohola ili drugih razloga nije u stanju da sigurno upravlja vozilom ili da vozilo nije ispravno i time izazove opasnost za ivot ili tijelo ljudi ili za imovnu ve eg opsega.335. Ovo krivi no djelo je blanketnog karaktera . 2007. 10 U initelj ovog krivi nog djela mo e biti samo odgovorna osoba kojoj je povjeren nadzor nad prometom ili osoba koja je ovla tena izdavanje naloga za vo njuodobravanja vo nje. bolesti. 335. Za oblik krivnje pod umi lajem propisana je kazna do 5 godina zatvora a za nehatni oblik je propisana nov ana kazna ili kazna zatvora do 3 godine. Sarajevo . Radnja krivi nog djela odre ena je ka nesavjesno obavljanje du nosti .

pa je uprkos tome saznanju naredila ili odobrila vo nju. 10 . Za oblik krivnje pod umi lajem propisana je kazna do 5 godina zatvora a za nehatni u stavu 3 je propisana nov ana kazna ili kazna zatvora do 3 godine. Za postojanje djela je neophodno da je odgovorna osoba znala da voza ili vozilo nisu u stanju za sigurnu vo nju . bolest .000 KM . uzimanje nekih ljekova . Djelo se izvr ava ili izdavanjem naloga z avo nju to zna i nare ivanjem ili dopu tanjem .Pravni fakultet. . odnosno neispravnost vozila ali to mogu biti i neki drugi razlozi . Pod pojmom Ä Imovine ve eg opsega Ä postoji kada se radi o omivini ija vrijednost prelazi 30. drugo i dopunjeno izdanje . posebno efektivno stanje itd.nesposobnosti zakon izri ito navodi umor ili uticaj alkohola kod voza a . strana 318. 11 Krivi no pravo II : posebni dio . Zvonimir Tomi . kao npr. to zna i izri ito ili pre utno sagla avanje da se vo nja preduzme. 11 Ovim krivi nim djelom se titi konkretna opasnost za ivot ili tjelo ili za imovinu ve eg obima. 2007. Sarajevo .

propisuje je zatvor od est mjeseci do 5 godine a propisana kazna iz stava 2 .strana 319. ugro avanje javnog prometa opasnim radnjama i nesavjesnog nadzora nad javnim prometom.000 KM. i 4.Pravni fakultet. ugro avanje javnog prometa usljed omamljenosti.TE KA KRIVI NA DJELA PROTIV SIGURNOSTI JAVNOG PROMETA ( l. U odredbama stava 1. Te e posljedice se i kod ovih oblika sastoji u te koj tjelesnoj ozljedi neke osobe ili u imovinskoj teti velikih razbjera. Sarajevo . 12 Prema mi ljenju Vrhovnnog suda FbiH Äimovinska teta velikih razmjera Ä se smatra teta koja prelazi 100. 336. 11 . je od est mjeseci do 5 godina a iz stava 4. U odnosu na te u posljedicu . obuhva eni su umi ljajni oblici navedenih krivi nih djela . je zatvor najmanje 1 godinu dana. 13 Krivi no pravo II : posebni dio . sa tim da kod ovih oblika mora postojati nehat mora postojati nehat i u odnosu na osnovno krivi no djela i u odnosu na te e posljedice. i 2. ugro avanje javnog prometa . 2007. U odredbama stav 3. Obuhva eni su nehatni oblici navedenih krivi nih djela . Stav 1. Zvonimir Tomi . 12 Krivi no pravo II : posebni dio . strana 319. 13 Propisana kazna iz stava 3 . Sarajevo . Zvonimir Tomi . Propisan je zatvor od 1 do 8 godina . drugo i dopunjeno izdanje .Pravni fakultet. odnosno u smrti jedne ili vi e osoba . koja se sastoji u te koj tjelesnoj ozljedi neke osobe ili u imovinskoj teti velikih razmjera ili u odnosu na smrt jedne ili vise osoba . KZ FbiH) Ovim lanom ure uju kvalificirani oblici krivi nih djela koji se nalaze u Glavi XVIII Krivi nog zakona Federaciej Bosne i Hercegovine a ine ga djela . 2007. drugo i dopunjeno izdanje . mora postojati nehat na strani u initelja.

Kvalifikatorne okolnosti su te e posljedice koje su nastale kao rezultat nepru anja pomo i. koji postoji kad je zbog neukazivanja pomo i prouzrokaovana te ka tjelesna ozlijeda ili smrt ozlije ene osobe. 2. a to je u slu aju kad je sam povrije eni svojim pona anjem doveo do nastupanja povrede. Posljedica krivi nog djela sastoji se u prouzrokovanom stanju opasnosti za povrije enu osobu. Oblik krivnje je umi ljaj. U initelj ovog krivi nog djela mo e biti samo voza motornog ili drugog prijevoznog sredstva koji je sam prouzrokovao povredu ili koji je upravljao motornim vozilom ili prijevoznim sredstvom kojim je neka osoba povrije ena. propu tanje pozivanja pomo i. Radnja izvr enja ovog djela odre ena je uop eno i to kao ostavljanje bez pomo i osobe koja je povrije ena u prometnoj nezgodi (npr. KZ FBiH) Ovo krivi no djelo mo e po initi voza motornog vozila ili drugog prijevoznog sredstva koji ostavi bez pomo i osobu koja je ozlije ena tim prijevoznim sredstvom ili iju je ozlijedu prouzrokovao. Za krivi nu odgovornost u initelja potrebno je da su te e posljedice obuhva ene njegovim nehatom. ovog l. pa se djelo smatra dovr enim samim ostavljanjem bez pomo i takve osobe. Djelo postoji i kad u initelj nije kriv za povredu. 337. 12 . U initelj treba biti svjestan da je prijevoznim sredstvom kojim je upravljao povrijedio ili prouzrokovao povredu druge osobe i da tu osobu ostavlja bez pomo i. nezaustavljanje vozila nakon nanesene povrede. Te i oblik krivnje propisan je st.NEUKAZIVANJE POMO I OSOBI OZLIJE ENOJ U PROMETNOJ NEZGODI ( l.). bijeg sa mjesta udesa. propu tanje prevo enja povrije ene osobe u zdravstvenu ustanovu itd.

brodskog. Bez obzira o kojem se vidu saobra aja radi tj. kaznit e se zatvorom do pet godina.000 KM. trolejbuskog prometa ili prometa i arom dovede u opasnost ivot ili tijelo ljudi ili imovinu ve ih razmjera. tramvajskog. ali i ugro avanje javnog prometa. Posljedica krivi nih djela iz ove glave je ugro avanje. tj. Ko ugro avanjem eljezni kog. Izuzeci postoje kad je u pitanju vodeni i eljezni ki promet gdje se kao sudionici mogu pojaviti i druge osobe. izazivanje opasnosti za ivot ljudi ili imovinu ve eg opsega. neovisno o vrsti prijevoza ova su djela objektivno povezana sa prijevozom ljudi ili dobara. 13 . pa uslijed toga kod drugog nastupi te ka tjelesna povreda ili imovinska teta preko 5. Izvr itelj je naj e e sudionik u prometu. Sudionik u prometu na putevima koji se ne pridr ava prometnih propisa i time tako ugrozi javni promet da dovede u opasnost ivot ljudi ili imovinu ve ih razmjera.ZAKLJU AK Osim krivi nopravne za tite sigurnost javnog prometa titi se i propisivanjem drugih ka njivih radnji kao to su prekr aji protiv sigurnosti javnog prometa. kaznit e se zatvorom do pet godina. a sredstvo izvr enja prometno vozilo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful