UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET KISELJAK

KRIVI NA DJELA PROTIV SIGURNOSTI JAVNOG PROMETA
( Seminarski rad )

PREDMET: Krivi no pravo II PROFESOR/MENTOR:Prof.dr.Hasan Bali SMJER: Op e pravo STUDENTI: Andrea Mitrovi 872/10 Ivan Kiti 622/09

Kiseljak, maj 2011.

..........................................4 Ugro avanje javnog prometa........5 2 ....................................................... .SADR AJ Uvod...............................................................3 Krivi na djela protiv sigurnosti javnog prometa...........................................................

eljezni ki. neovisno o vrsti prijevoza (cestovni.. Objekt krivi nopravne za tite krivi nih djela protiv sigurnosti javnog prometa je sigurnost javnog prometa. Zbog toga je kod ovih krivi nih djela specifi an i subjekt i sredstva kojima se djela vr e. Izvr itelj je naj e e sudionik u prometu. Bez obzira o kojem se vidu saobra aja radi tj. 3 .UVOD Krivi na djela protiv sigurnosti javnog prometa spadaju u kategoriju op eopasnih krivi nih djela. a sredstvo izvr enja prometno vozilo. vodeni. odnosno sigurnost ljudi i imovine u javnom prometu. Osim krivi nopravne za tite sigurnost javnog prometa titi se i propisivanjem drugih ka njivih radnji kao to su prekr aji protiv sigurnosti javnog prometa. Izuzeci postoje kad je u pitanju vodeni i eljezni ki promet gdje se kao sudionici mogu pojaviti i druge osobe..) ova su djela objektivno povezana sa prijevozom ljudi ili dobara.

Me utim. tramvajskog. neukazivanje pomo i ozlije enoj osobi u prometnoj nezgodi i te ka krivi na djela protiv sigurnosti javnog prometa. 4 . trolejbuskog prometa ili prometa i arom.KRIVI NA DJELA PROTIV SIGURNOSTI JAVNOG PROMETA Osnovni oblici ve ine krivi nih djela protiv sigurnosti javnog prometa imaju za posljedcu ugro avanje sa konkretnom opasno u za ivot ili tijelo ljudi ili za imovinu ve eg obima. brodskog. st. U pogledu krivnje kod ve ine krivi nih djela mogu je i umi ljaj i nehat. Sva krivi na djela protiv sigurnosti javnog prometa mogu se prema u em podgrupnom objektu krivi nopravne za tite grupirati na vi e manjih sistemskih jedinica. 1 KZ FBiH l. kao nehatan oblik krivnje kod po injenja krivi nih djela. nesavjestan nadzor nad javnim prometom. kao to su krivi na djela kojima se titi javni promet na putevima. Ako izvr enjem djela do e do povrede za ti enog dobra postojat e te i oblici osnovnih krivi nih djela. priroda ovih krivi nih djela je takva da se u pravilu e e javljaju kao posljedica nepa ljivog pona anja.332. krivi na djela za tite eljezni kog. gdje bi spadala krivi na djela ugro avanja javnog prometa opasnom radnjom.2. tj. gdje bi spadalo krivi no djelo ugro avanja javnog prometa1 i na kraju krivi na djela kojima se op enito titi javni promet. gdje bi spadali osnovni oblik ugro avanje javnog prometa i ugro avanje javnog prometa usljed omamljenosti. Izuzetak je kod krivi nih djela neukazivanja pomo i osobi ozlje enoj u prometnoj nezgodi koja se mo e izvr iti isklju ivo s umi ljajem.

To je naj e e osoba koja u prometu upravlja motornim vozilom ali to mogu biti i druge osobe koje se nalaze u vozilu iako ne upravljaju vozilom. za postojanje ovog oblika krivi nog djela nu no je ostvarenje i objektivnog uvjeta ka njivosti koji se sastoji u nastupanju imovinske tete kod drugog u visini preko 5. Kao imovina ve ih razmjera smatra se imovina ija vrijednost prelazi 50. zatim pje aci. Ovo je djelo blanketnog karaktera. nepropisno skretanje.000 KM).UGRO AVANJE JAVNOG PROMETA ± L. lokalni. te putevi u tvorni kom ili kasarnskom krugu. biciklisti.000 KM. seoski. jer postojanje radnje izvr enja kojom se ugro ava promet zavisi od niza propisa koji reguliraju pojedine navedne oblike prometa. itd. KZ FBiH Ovo djelo ini sudionik u prometu koji se ne pridr ava prometnih propisa i time ugrozi javni promet dovode i u opasnost ivot ljudi ili imovinu ve ih razmjera (kod drugog nastupi imovinska teta preko 5. Ovo je krivi no djelo blanketnog karaktera ije postojanje ovisi od mnogobrojnih propisa kojima je reguliran promet na putevima. regionalni. to zna i da kr enje nekih od tih odredbi dovodi do ugro avanja javnog prometa. nepo tivanje prometnih znakova. Krivi no djelo mo e biti izvr eno samo na putu (autoput. osobe koje poslove radnog mjesta obavljaju na putu. Za krivi nu odgovornost potreban je umi ljaj.). Naj e i pojavni oblici radnje izvr enja ovog krivi nog djela su neprilago ena i nepropisna brzina. 5 . poljski ili umski put. 332. Po initelj krivi nog djela je sudionik u prometu na putevima. Posljedica krivi nih djela sastoji se u konkretnoj opasnosti za ivot ljudi ili za imovinu ve ih razmjera. itd. a propisan je i nehatni oblik djela. Radnja krivi nog djela je nepridr avanje prometnih propisa (pona anje suprotno prometnim propisima). nepropisno preticanje ili obila enje. zaustavljanje. prostori benzinskih pumpi. Pored posljedice.000 KM. parkirali ta itd.

2 KZ FBiH l. tramvajskom .000 KM. smatra se ona ija v rijednost prelazi 50. Kao imovina ve ih razmjera prema pravnom shva anju sudske prakse . strana 313. Kazna koja je propisan za umi ljaj kod ovog krivi nog djela je zatvor do 5 godina a za nehat je propisana kazna do 3 godine zatvora . i u stavu 2 ovo djelo je blanketnog karakera to zna i da za radnju ovog krivi nog djela zavisi od niza propisa koji reguliraju pojedine navedene oblike prometa . Osnovna razlika u odnosu na predhodni je u vrsti prometa koji se ugro ava. tramvajskog. Propisan je drugi oblik ovog krivi nog djela kojeg ini ko ugro avanjem eljezni kog . drugo i dopunjeno izdanje . 6 . 3 Krivi no pravo II : posebni dio . brodskom. Zvonimir Tomi . 2007.Radnju krivi nog djela mogu predstavljati svi postupci koji su protivni zakoskim i drugim propisima kijima se rugulira promet i kojima se dovodi u opasnost ivot ili tijelo ljudi ili imovina ve ih razmjera. .332. brodskog. mo e biti sudionik u nekim od navedenih prometa. Istog lana. 3 Za ovo krivi no djelo ka nivi su i umi ljaj i nehat . st. Ovim krivi nim djelom se titi ivoti ili tijelo ljudi odnosno imovina ve ih razmjera u eljezni kom. U initelj ovog krivi nog djela mo e biti svaka osoba. trolejbuskog ili prometa i arom dovede u opasnost ivot ili tijelo ljudi ili imovine ve ih razmjera. trolejbuskom prometu ili prometu icara.2. Radnja ovog krivi nog djela mo e biti svako ugro avanje prometa koje je u stavu 2. 2 Kao i kod stava 1. Posljedica je i kod ovog oblika djelakonkretna opasnost za objekt krivi nopravne za tite. Kr enjem tih propisa dolazi do ugro avanja javnog prometa.Odrebama stava 2. nehat je propisan stavom 3. Sarajevo .Pravni fakultet.

autobusi . Propisuje odgovornost za nehat. Posljedica krivi nog djela je konkretna opasnost za ivot ili tijelo ili imovinu ve eg opsega. drugo i dopunjeno izdanje . koji onog ko upravlja motornim vozilom ine o ito nesposobnim za sigurnu vo nju.UGRO AVANJE JAVNOG PROMETA ZBOG OMAMLJENOSTIL.Pravni fakultet. Pod motornim vozilima se podrazimjevaju automobili .333 KZ FbiH Ko upravlja vozilom na motorni pogon pod utjecajem alkohola ili drugih omamljuju ih sredstava iako je uslijed toga o igledno nesposoban za sigurnu vo nju i time tako ugrozi javni promet na putevima da dovede u opasnost ivot ili tijelo ljudi ili imovinu ve eg opsega. psihofizi ko stanje . Pored opijenosti mo emo mogu biti i drugi pokazatelji kao to su . Izme u vo nje u stanju opijenosti ili omamljivosti i navedene posljedice mora postojati uzro na veza. Da bi ovo krivi no djelo postojalo potrebna je jo i radnja upravljana motornim vozilom pod dejstvom alkohola ili drugih omamljuju ih sredstava .5 promila.2 5 Krivi no pravo II : posebni dio .000 KM .bolest i drugi bitni razlozi. st. 7 . kamioni . 5 Ovo krivi no djelo u stavu 1. Radnju krivi nog djela ini upravljanje motornim vozilom pod uticajem alkohola ili drugih omamljuju ih sredstava. promet na putu tako ugro en da je doveden u opasnost ivot ili tijelo ili imovinu ve eg obima .trolejbusi . Krivi no djelo je dovr eno kada je pod dejstvom alkohola ili drugih omamljuju ih sredstava. strana 316. 2007. Zakonsko obilje je Ä Imovine ve eg opsega Ä postoji kada se radi o omivini ija vrijednost prelazi 30. Prometnim propisima je odre eno da se smatra da je osoba pod uticajem alkohola ukoliko se odgovaraju om metodom mjerenja koli ine alkohola u organizmu utvrdi koncentracija alkohola ve a od 0. Sarajevo . 4 Po initelj ovog krivi nog djela mo e biti svaka osoba je li profesionalni voza ili amater kao i da li ima polo en voza ki ispit. Kazna koja je propisana je do 3 godine zatvora za umi ljaj a nehat kao oblik krivnje iz stava 2. Razlog omamljenosti mogu biti i razne opojne droge kao i ljekovi koji zloupotrebom mogu dovesti u omamljeno stanje. na in vo nje . pona anje voza a u vo nji . motocikli i druga vozila koja se kre u snagom sopstvenog motora. propisuje odgovornost sa umi ljajem dok se u stavu 2.5 promila alkohola u krvi i tada se radi o srednjoj ili te koj opijenosti. Zvonimir Tomi . propisana je nov ana kazna ili kazna zatvora do jedne godine. Utvr ivanjem opijenosti za ovo krivi no djelo se uzima se granica 1. 4 KZ FBiH l.332. Stanjem pod uticajem alkohola nazivamo opijenost .

strana 317.334. znakova ili ure aja za signalizaciju koji slu e sigurnosti prometa ili davanjem pogre nih znakova ili signala. tramvajskim . a za nehat kao oblik krivnje koji je propisan stavom 2. Posljedica krivi nog djela je konkretna opasnost za ivot ili zdravlje ljudi ili za imovinu . brodskim . Sarajevo . Djelo je dovr eno kada je preduzetim radnjama . postavljanjem prepreka na prometnicama ili na drugi na in tako ugrozi javni promet da time dovede u opasnost ivot ili tijelo ljudi ili imovinu ve eg opsega. 8 . propisana je nov ana kazana ili kazna zatvora do 1 godine. uklanjanjem ili te im o te enjem prometnih ure aja. eljezni kim . 2007. drugo i dopunjeno izdanje . autobuskim i prometom i arama.Pravni fakultet. 6 7 KZ FBiH l.332. znaka ili naprave za signalizaciju koji slu e sigurnosti prometa 4) davanje pogre nih znakova ili signala 5) postavljanje prepreka na prometnicama 6) ugro avanje javnog prometa na neki drugi na in Ove radnje se odnose na javni promet kao i na putevima . Zvonimir Tomi . sredstva . 1) uni tenje 2) uklanjanje 3) te e o te enje prometne naprave.UGRO AVANJE JAVNOG PROMETA OPASNOM RADNJOM L. Krivi no pravo II : posebni dio . 6 Po initelj ovog krivi nog djela mo e biti svaka osoba. Radnja krivi nog djela razli ita i to kao . KZBiH Ko uni tenjem. 7 Kazna koja je propisana za ovo krivi no djelo u umi aljnom obliku je kazna zatvora do 3 godine . sredstava. zapravo upotrebljenim sredstvima javni promet tako ugri en da je doveden u opasnost ivot ili tijelo ljudi ili imovine ve eg obima.

iako u initelj zna da voza ili vozilo nisu podobni za sigurnu vo nju.335. Nesavjesno je ono postupanje koje je suprotno obvezama i zabranama koje proizilaze iz odgovaraju ih propisa. Sadr ina obveza.335. koja nesavjesnim vr enjem du nosti izazove opasnost za ivot ili tijelo ljudi ili za imovinu ve eg opsega. 10 KZ FBiH l. Ovo krivi no djelo je blanketnog karaktera . pa radnja obuhva a sve sve oblike nesavjesnog postupanja odgovorne osobe u izvr enju njihovih obaveza u pogledu sigurnosti javnog prometa. 8 U initelj ovog krivi nog djela ne mo e biti svaka osoba. na in njihovog izvr enja kao i subjekti koji su nositelji tih obveza regulirani su odgovaraju im propisima o prometu i nadzoru nad njim i utvr uju se u svakom konkretnom slu aju. Radnjom ovog oblika djela odre ena je je kao izdavanje naloga za vo nju ili odobrenja vo nje. utjecaja alkohola ili drugih razloga nije u stanju da sigurno upravlja vozilom ili da vozilo nije ispravno i time izazove opasnost za ivot ili tijelo ljudi ili za imovnu ve eg opsega. To se mo e odnositi na nesavjesno vr enje nadzora nad javnim prometom ili na nesvjesno vr enje du nosti rukovo enja vo nom . Kaznom iz stava 1. KZ FbiH) Odgovorna osoba kojoj je povjeren nadzor nad stanjem i odr avanjem prometnica i objekata na njima. Zvonimir Tomi . Kao razlog te 8 9 KZ FBiH l. 10 U initelj ovog krivi nog djela mo e biti samo odgovorna osoba kojoj je povjeren nadzor nad prometom ili osoba koja je ovla tena izdavanje naloga za vo njuodobravanja vo nje.Pravni fakultet. bolesti. Za oblik krivnje pod umi lajem propisana je kazna do 5 godina zatvora a za nehatni oblik je propisana nov ana kazna ili kazna zatvora do 3 godine. strana 317.NESAVJESTAN NADZOR NAD JAVNIM PROMETOM ( l. Kao oblici krivnje su umi ljaj i nehat . Krivi no pravo II : posebni dio . 9 .9 Ovim krivi nim djelom se titi konkretna opasnost za ivot ili tjelo ili za imovinu ve eg obima. prijevoznim sredstvima ili javnim prometom ili nad ispunjavanjem propisanih uvjeta rada voza a ili kojoj je povjereno rukovo enje vo njom. Pod pojmom Ä Imovine ve eg opsega Ä postoji kada se radi o omivini ija vrijednost prelazi 30. 335. drugo i dopunjeno izdanje . Sarajevo . ovog lana kaznit e se odgovorna osoba koja izda nalog za vo nju ili dopusti vo nju iako zna da voza zbog umora. Ovo krivi no djelo mo e samo po initi ogovorna osoba kojoj su povjereni poslovi nadzora nad prometnicama ili osoba kojoj je povjereno rukovo enje vo njom. 2007. Radnja krivi nog djela odre ena je ka nesavjesno obavljanje du nosti .000 KM .

kao npr.Pravni fakultet. bolest . Pod pojmom Ä Imovine ve eg opsega Ä postoji kada se radi o omivini ija vrijednost prelazi 30.000 KM . odnosno neispravnost vozila ali to mogu biti i neki drugi razlozi . Zvonimir Tomi . . 10 . Za postojanje djela je neophodno da je odgovorna osoba znala da voza ili vozilo nisu u stanju za sigurnu vo nju . 11 Krivi no pravo II : posebni dio . Djelo se izvr ava ili izdavanjem naloga z avo nju to zna i nare ivanjem ili dopu tanjem . 11 Ovim krivi nim djelom se titi konkretna opasnost za ivot ili tjelo ili za imovinu ve eg obima. 2007. pa je uprkos tome saznanju naredila ili odobrila vo nju. to zna i izri ito ili pre utno sagla avanje da se vo nja preduzme. Sarajevo . uzimanje nekih ljekova .nesposobnosti zakon izri ito navodi umor ili uticaj alkohola kod voza a . posebno efektivno stanje itd. drugo i dopunjeno izdanje . strana 318. Za oblik krivnje pod umi lajem propisana je kazna do 5 godina zatvora a za nehatni u stavu 3 je propisana nov ana kazna ili kazna zatvora do 3 godine.

Pravni fakultet. drugo i dopunjeno izdanje . Te e posljedice se i kod ovih oblika sastoji u te koj tjelesnoj ozljedi neke osobe ili u imovinskoj teti velikih razbjera. 2007. 11 .000 KM. strana 319. Propisan je zatvor od 1 do 8 godina . mora postojati nehat na strani u initelja. 13 Krivi no pravo II : posebni dio . Zvonimir Tomi . i 2. sa tim da kod ovih oblika mora postojati nehat mora postojati nehat i u odnosu na osnovno krivi no djela i u odnosu na te e posljedice. Stav 1. 12 Prema mi ljenju Vrhovnnog suda FbiH Äimovinska teta velikih razmjera Ä se smatra teta koja prelazi 100. i 4. 336. U odredbama stav 3. Zvonimir Tomi . U odredbama stava 1.strana 319. 2007. je od est mjeseci do 5 godina a iz stava 4. Sarajevo . ugro avanje javnog prometa usljed omamljenosti.Pravni fakultet. KZ FbiH) Ovim lanom ure uju kvalificirani oblici krivi nih djela koji se nalaze u Glavi XVIII Krivi nog zakona Federaciej Bosne i Hercegovine a ine ga djela . ugro avanje javnog prometa opasnim radnjama i nesavjesnog nadzora nad javnim prometom. obuhva eni su umi ljajni oblici navedenih krivi nih djela . ugro avanje javnog prometa . Obuhva eni su nehatni oblici navedenih krivi nih djela . propisuje je zatvor od est mjeseci do 5 godine a propisana kazna iz stava 2 . koja se sastoji u te koj tjelesnoj ozljedi neke osobe ili u imovinskoj teti velikih razmjera ili u odnosu na smrt jedne ili vise osoba . 12 Krivi no pravo II : posebni dio .TE KA KRIVI NA DJELA PROTIV SIGURNOSTI JAVNOG PROMETA ( l. Sarajevo . U odnosu na te u posljedicu . 13 Propisana kazna iz stava 3 . drugo i dopunjeno izdanje . je zatvor najmanje 1 godinu dana. odnosno u smrti jedne ili vi e osoba .

Te i oblik krivnje propisan je st. Djelo postoji i kad u initelj nije kriv za povredu. U initelj ovog krivi nog djela mo e biti samo voza motornog ili drugog prijevoznog sredstva koji je sam prouzrokovao povredu ili koji je upravljao motornim vozilom ili prijevoznim sredstvom kojim je neka osoba povrije ena. Radnja izvr enja ovog djela odre ena je uop eno i to kao ostavljanje bez pomo i osobe koja je povrije ena u prometnoj nezgodi (npr. 12 . Oblik krivnje je umi ljaj. KZ FBiH) Ovo krivi no djelo mo e po initi voza motornog vozila ili drugog prijevoznog sredstva koji ostavi bez pomo i osobu koja je ozlije ena tim prijevoznim sredstvom ili iju je ozlijedu prouzrokovao. koji postoji kad je zbog neukazivanja pomo i prouzrokaovana te ka tjelesna ozlijeda ili smrt ozlije ene osobe.NEUKAZIVANJE POMO I OSOBI OZLIJE ENOJ U PROMETNOJ NEZGODI ( l.). a to je u slu aju kad je sam povrije eni svojim pona anjem doveo do nastupanja povrede. Posljedica krivi nog djela sastoji se u prouzrokovanom stanju opasnosti za povrije enu osobu. Za krivi nu odgovornost u initelja potrebno je da su te e posljedice obuhva ene njegovim nehatom. propu tanje pozivanja pomo i. Kvalifikatorne okolnosti su te e posljedice koje su nastale kao rezultat nepru anja pomo i. 2. nezaustavljanje vozila nakon nanesene povrede. bijeg sa mjesta udesa. ovog l. 337. U initelj treba biti svjestan da je prijevoznim sredstvom kojim je upravljao povrijedio ili prouzrokovao povredu druge osobe i da tu osobu ostavlja bez pomo i. pa se djelo smatra dovr enim samim ostavljanjem bez pomo i takve osobe. propu tanje prevo enja povrije ene osobe u zdravstvenu ustanovu itd.

Bez obzira o kojem se vidu saobra aja radi tj. trolejbuskog prometa ili prometa i arom dovede u opasnost ivot ili tijelo ljudi ili imovinu ve ih razmjera. kaznit e se zatvorom do pet godina. Izuzeci postoje kad je u pitanju vodeni i eljezni ki promet gdje se kao sudionici mogu pojaviti i druge osobe. neovisno o vrsti prijevoza ova su djela objektivno povezana sa prijevozom ljudi ili dobara. pa uslijed toga kod drugog nastupi te ka tjelesna povreda ili imovinska teta preko 5.ZAKLJU AK Osim krivi nopravne za tite sigurnost javnog prometa titi se i propisivanjem drugih ka njivih radnji kao to su prekr aji protiv sigurnosti javnog prometa. brodskog. a sredstvo izvr enja prometno vozilo. Ko ugro avanjem eljezni kog. tj. Izvr itelj je naj e e sudionik u prometu. ali i ugro avanje javnog prometa. tramvajskog. Sudionik u prometu na putevima koji se ne pridr ava prometnih propisa i time tako ugrozi javni promet da dovede u opasnost ivot ljudi ili imovinu ve ih razmjera. izazivanje opasnosti za ivot ljudi ili imovinu ve eg opsega. 13 .000 KM. kaznit e se zatvorom do pet godina. Posljedica krivi nih djela iz ove glave je ugro avanje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful