PORESKA KONTROLA OBRAČUNA POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA I PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU

Zakon o porezu na dobit preduzeća
član 69 U postupku poreske kontrole ne menja se iznos poslovne dobiti iskazan u finansijskom izveštaju - Bilans uspeha. Ako se u postupku kontrole utvrdi da je poreska prijava nepotpuna, da sadrži netačne podatke ili da postoje druge nepravilnosti, Poreska uprava utvrđuje poresku obavezu za poreski period, odnosno mesečnu akontaciju za tekuću godinu
"I Sa stanovišta Zakona o porezu na dobit preduzeća: 1. Po članu 6. stav 2. Zakona o porezu na dobit preduzeća ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 43/2003 i 84/2004 - dalje: Zakon), oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u Bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i propisima kojima se uređuje računovodstvo, na način utvrđen ovim zakonom. Naime, pravna lica dostavljaju finansijske izveštaje Narodnoj banci Srbije - Centru za bonitet (NBS), koja vrši prijem, kontrolu i obradu tih izveštaja. Ispravka podataka u finansijskom izveštaju vrši se, na zahtev NBS, ukoliko se u kontroli i obradi utvrde nedostaci ili nepravilnosti, u skladu sa Odlukom o načinu na koji Narodna banka Srbije prima finansijske izveštaje i obrađuje podatke iz tih izveštaja ("Sl. glasnik RS", br. 15/2005 i 83/2005). Nakon toga, podaci iz finansijskih izveštaja unose se u registar finansijskih izveštaja. U skladu sa pomenutom odlukom Narodne banke Srbije, NBS je odgovorna za istovetnost podataka iz registra finansijskih izveštaja sa podacima iz primljenih finansijskih izveštaja. Prema tome, u postupku poreske kontrole ne menja se iznos poslovne dobiti iskazan u finansijskom izveštaju - Bilans uspeha. Članom 69. Zakona, propisano je da ako se u postupku poreske kontrole utvrdi da je poreska prijava nepotpuna, da sadrži netačne podatke ili da postoje drugi nedostaci i nepravilnosti od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, Poreska uprava utvrđuje poresku obavezu za poreski period, odnosno mesečnu akontaciju za tekuću godinu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija. Prema članu 116. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon i 63/2006 - ispr. dr. zakona), poreska kontrola (kancelarijska i terenska) je postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze, koji Poreska uprava vrši u skladu sa ovim zakonom. 2. Prema članu 6. Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 53/2004, 11/2005 i 51/2005) u okviru računa 023 - Postrojenja i oprema, iskazuje se kod primaoca lizinga i oprema uzeta u

jer za navedene namene nije propisan uslov da se moraju vršiti preko humanitarnih organizacija. u skladu sa Zakonom. Izdaci za humanitarne namene priznaju se samo ako su izvršeni preko humanitarnih organizacija registrovanih za te namene. Uslučaju kada obveznik nabavi materijalno sredstvo (konkretno opremu) putem ugovora o finansijskom lizingu (čiji je vek trajanja duži od jedne godine i čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici). Zakona. koji su izvršeni u iznosu manjem od 3. prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. obrazovne. 1. obveznik za ovu opremu u istom periodu treba da obračuna amortizaciju po poreskim propisima. zaštitu čovekove sredine i sportske namene. st. glasnik RS". ukoliko su prikupljena sredstva. u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS. odnosno gubitak iskazan u poreskom bilansu. i 2. naučne i verske namene.5% od ukupnog prihoda. fundamentalnom greškom smatra se greška definisana na način u međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS). Zakona. 9/2002). jer se radi o materijalnom sredstvu evidentiranom kod obveznika koje ispunjava uslove iz člana 10. Po članu 25a stav 2. izdaci za zdravstvene. obračunava amortizacija. konkretno u MRS 8. 1. . st. verske. priznaju se kao rashod u iznosu najviše do 3. Zakona. humanitarne. 4. do 3. u akciji koju je sprovodila Vlada Republike Srbije za pomoć AP Kosovo i Metohija ( npr. br. izdaci za humanitarne namene priznaju se samo ako su izvršeni preko humanitarnih organizacija registrovanih za te namene. Izdaci za ulaganja u oblasti kulture priznaju se ukoliko su izvršeni u skladu sa Pravilnikom o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod ("Sl.5% od ukupnog prihoda. naučne. za zdravstvene.Postrojenja i oprema i obračunava amortizaciju u poreskom periodu za tu opremu u računovodstvene svrhe. obrazovne. 1. obrazovne. Po članu 15. Prema tome. do 3. Zakona. pri čemu stalna sredstva ( za koja se obračunava poreska amortizacija) obuhvataju materijalna sredstva čiji je vek trajanja duži od jedne godine i čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici. priznaju se u poreskom bilansu obveznika kada su neposredno učinjeni licima registrovanim za te namene. po programu Vlade. kao i nematerijalna sredstva. Izdaci za ulaganja u oblasti kulture priznaju se kao rashod u iznosu najviše do 1. st.5% od ukupnog prihoda. za obračun amortizacije. koja se priznaje u poreskom bilansu.finansijski lizing i za nju se. odnosno MSFI. verske namene) može se priznati u poreskom bilansu u skladu sa članom 15. korišćena za navedene namene koje se priznaju kao rashod. Po odredbi člana 10. 5. ako za više od 2% menja oporezivu dobit. Prema Zakonu. Izdaci obveznika učinjeni kao dobrovoljni prilog za AP Kosovo i Metohija. Zakona. zbirni izdaci u poreskom periodu u vidu donacija za sportske. koje vodi u svojim poslovnim knjigama na računu 023 . amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u iznosu i na način utvrđen ovim zakonom. 3. naučne.

obvezniku koji na neodređeno vreme zaposli nove radnike.8. godine. odnosno plata. poresku kontrolu. stav 1.2004. a za potrebe realne vrednosti zaliha robe.2004. Zakona. ukoliko se greška nastala u prethodnom poreskom periodu smatra fundamentalnom greškom u skladu sa MRS 8 (kao i usvojenom računovodstvenom politikom obveznika u skladu sa ovim MRS). godine. odnosno postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze. Tako. godini.Zalihe) i čije je eventualno naknadno vrednovanje u knjigovodstvu. ako se u postupku poreske kontrole utvrdi da je poreska prijava nepotpuna.8. vršeno na dan godišnjeg bilansa (pri čemu se može iskazati obezvređenje imovine ukoliko je procenjena neto prodajna vrednost niža od njene nabavne vrednosti. prodaja nekretnine u toku narednog poreskog perioda po ceni nižoj od njene. da sadrži netačne podatke ili da postoje drugi nedostaci i nepravilnosti od značaja za utvrđivanje poreske obaveze. obveznik ispravlja u finansijskom izveštaju (korekcijom početnog stanja neraspoređene dobiti ili gubitka iz ranijih godina . koje se utvrđuje kao razlika između nabavne cene imovine utvrđene u skladu sa ovim zakonom i njene procenjene nadoknadive vrednosti.8. godine.Prema tome. Po članu 49. Zakona. Poreski kredit priznaje se i u slučaju kada poreski obveznik raskine ugovor o radu sa jednim brojem zaposlenih. a za više od 2% menja oporezivu dobit. ako u istom poreskom periodu zaposli više lica na neodređeno vreme nego što je broj zaposlenih sa kojima je raskinut ugovor o radu. 7.2004. Navedene odredbe odnose se na radnike koji su zaposleni na neodređeno vreme posle 1. osim u slučaju oštećenja usled više sile. Po članu 22v Zakona. u skladu sa navedenim MRS. U poreskoj kontroli. na teret rashoda u poreskom bilansu ne priznaju se rashodi nastali po osnovu obezvređenja imovine. u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija. 6. što je osnov za podnošenje novog poreskog bilansa i izmenjenu poresku prijavu za period za koji je greška ustanovljena. s tim što se pravo . godini (posle 1. koji se primenjuje od 1. u skladu sa članom 69. uvećanih za pripadajuće javne prihode plaćene na teret poslodavca. obračunati porez na dobit preduzeća umanjuje se u poreskom periodu za iznos jednak iznosu koji čini 100% bruto zarada.8. ima pravo na poreski kredit u skladu sa Zakonom i u slučaju raskida ugovora o radu sa jednim brojem zaposlenih (ako u istom poreskom periodu zaposli više lica na neodređeno vreme nego što je broj zaposlenih sa kojima je raskinut ugovor o radu). saglasno članu 116. odnosno gubitak iskazan u poreskom bilansu. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. na navedeni način utvrđene vrednosti u knjigovodstvu. Naime. odnosno mesečnu akontaciju za tekuću godinu. u momentu prodaje ne može se smatrati obezvređenjem sredstva u smislu člana 22v Zakona. vrši Poreska uprava u skladu sa ovim zakonom. odnosno kao roba namenjena prodaji (u skladu sa MRS 2 . utvrđene u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji i MRS). Poreska uprava utvrđuje poresku obavezu za poreski period. Fundamentalnu grešku koju uoči. U slučaju kada obveznik nabavi sredstvo (u konkretnom slučaju nekretninu) koje je prilikom nabavke i početnog priznavanja u knjigovodstvu klasifikovano kao dobro. obveznik ne gubi pravo na poreski kredit zbog otkaza ugovora o radu radnicima koji su zaposleni pre 1.kao da greška nije ni nastala).) i 2005. To znači da obveznik za povećan broj radnika koje je zaposlio na neodređeno vreme u 2004. takva greška smatra se fundamentalnom greškom u smislu Zakona. isplaćenih tim zaposlenima.

naturi. godine) stekao pravo i započeo korišćenje poreske olakšice po članu 49. godine) u smislu odredbe člana 49. nezavisno da li su ostvareni u novcu. 1. pri čemu se pod smanjenjem broja zaposlenih smatrao prestanak radnog odnosa zaposlenog po osnovu otkaza ugovora o radu od strane poslodavca.ispr. . činjenjem ili na drugi način. za zapošljavanje novih radnika na neodređeno vreme. u skladu sa stavom 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća ("Sl. na teret rashoda priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja. ukoliko je obveznik u 2004. . U tom slučaju. prethodno važećeg Zakona o porezu na dobit preduzeća pozivalo na smanjenje broja zaposlenih u smislu st.2004. obveznik gubi pravo na poreski kredit za te radnike (za koje je nastavio korišćenje poreskog kredita po ranijoj odredbi člana 49. 2. Zakona. nastavlja sa korišćenjem te olakšice do isteka roka njenog korišćenja.8. ukoliko navedeni uslovi nisu kumulativno ispunjeni (nije vršen pokušaj naplate potraživanja sudskim putem).). obveznik je gubio pravo na poresko oslobođenje ukoliko je u periodu od dve godine od dana zaposlenja i godinu dana pre dana zaposlenja smanjio broj zaposlenih na neodređeno vreme. Zakona. br. smatrali su se samo zaposleni na neodređeno vreme. br. glasnik RS". a zaposlenima u smislu stava 1. ranije važećeg Zakona o porezu na dobit preduzeća. 84/2004). godini nastavio sa korišćenjem poreske olakšice iz člana 49. osim potraživanja iz člana 7a tačka 2) ovog zakona. 135/2004. 24/2001. jer se u stavu 3. Zakona. 80/2002. Prestanak radnog odnosa po osnovu otkaza ugovora o radu od strane poslodavca odnosi se samo na zaposlene na neodređeno vreme. Tako. pod uslovima koji su bili propisani odredbama tog člana. sem onih koji su posebno izuzeti Zakonom. Po članu 49. porez na dohodak građana plaća se na prihode iz svih izvora. člana 49. s obzirom da se korišćenje nastavlja pod uslovima koji su bili propisani odredbama tog člana.). II Sa stanovišta poreza na dohodak građana: Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. 8. Zakona o porezu na dobit preduzeća. i 1999. obveznik koji je do dana stupanja na snagu ovog zakona (1. 2) da je to potraživanje u knjigama poreskog obveznika otpisano kao nenaplativo. obveznik je dužan da plati porez koji bi inače platio da nije koristio poresku olakšicu. i 2. Zakona. stav 1. Prema tome. pod uslovom: 1) da se nesumnjivo dokaže da su ta potraživanja prethodno bila uključena u prihode obveznika. a smanjio je broj zaposlenih ( konkretno radnici zaposleni tokom 1996. indeksiran stopom rasta cena na malo prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.na poreski kredit ostvaruje samo u poreskom periodu kada su zaposleni novi radnici (ne može se preneti u naredni poreski period). 62/2006 i 65/2006 . ovog člana.dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja ostvaruju dohodak (član 1. 3) da poreski obveznik pruži dokaze o neuspeloj naplati tih potraživanja sudskim putem. i 4. Po članu 16. otpis takvih potraživanja ne priznaje se u poreskom bilansu. i 2005. Prema članu 53. tadašnjeg člana 49. glasnik RS". Saglasno odredbi čl.

3. kao i u slučaju otpisa duga usled dugogodišnje nemogućnosti da se naplati potraživanje. ne može se smatrati prihodom fizičkog lica koji se oporezuje porezom na dohodak građana ukoliko su ispunjeni navedeni uslovi obezbeđenja i naplate potraživanja. Kako u konkretnom. potrebno je da sačine pisani sporazum u određenoj formi kojim precizno regulišu međusobni odnos (prava i obaveze). iako je prodavac blagovremeno preduzeo sve zakonom propisane mere obezbeđenja. zaključen između zaposlenog kao poklonoprimca i poslodavca kao poklonodavca. dela neisplaćene kupoprodajne cene zbog nedostataka stvari (reklamacije na izvedene radove na nepokretnosti).na osnovu ugovora o kupoprodaji predmetne nepokretnosti (stana). koji je prodavac stanova otpisao kupcu (fizičkom licu) kao nenaplativo potraživanje. 2. 2. u pogledu visine novoutvrđene kupoprodajne cene nepokretnosti. kojim je izvršen prenov ugovora o poklonu nepokretnosti pre nego što je stan izgrađen i predat u posed zaposlenom kao poklonoprimcu i o čemu postoji pravno validna dokumentacija. o čemu mora da postoji pravno validna dokumentacija. U vezi poreskog tretmana duga po osnovu.2. fizičko lice . koja ima isti predmet (stan) ali različit pravni osnov . nema činjenja pogodnosti zaposlenom od strane poslodavca na osnovu ugovora o poklonu koji de facto nije izvršen.1. Pored toga. 2. pod određenim okolnostima. ukoliko se ugovorne strane saglase u pogledu sniženja visine kupoprodajne cene srazmerno kvalitetu izvedenih radova. odnosno iznos umanjenja cene usled navedenih okolnosti. kao nenaplativo potraživanje iz razloga reklamacije kupca na kvalitet izvedenih radova (prokišnjavanje i drugi nedostaci iako je nepokretnost izgrađena u svemu prema propisima i pravilima struke) a kad ne postoji mogućnost otklanjanja nedostataka na kupljenim stanovima.stana (npr.fizičko lice. jer ugovor o poklonu nije izvršen. U slučaju kad ugovor o poklonu nepokretnosti .zaposleni platio u celosti kupoprodajnu cenu nepokretnosti koja odgovara tržišnoj ceni u mestu gde se nalazi nepokretnost.stana. pored ostalog. Saglasno tome. utuženje i sl. u pretežnom delu nije izvršen (predmetni stan je u momentu zaključenja ugovora bio u izgradnji i poklonoprimac po osnovu tog ugovora nikad nije stupio u posed stana). već je na osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. nezadovoljavajući kvalitet izvedenih građevinskozanatskih radova. Iznos duga koji je fizičkom licu kao kupcu otpisan usled dugogodišnje nemogućnosti prodavca da kao poverilac naplati svoje potraživanje od dužnika. nema pravnog osnova da se obračuna porez na zarade. jemstvo. već je izvršen prenos ugovora kojim je ranija obaveza prestala a nova nastala jer su se ugovorne strane saglasile da postojeću (jednostranu) obavezu iz ugovora o poklonu zamene novom (dvostranom) obavezom. slučaju nije ni bilo ostvarivanja prihoda od strane fizičkog lica zaposlenog. u svakom konkretnom slučaju kad je kupac . odnosno da nikad nije bilo u radnom . u konkretnom slučaju pod navedenim uslovima.). treba učiniti nespornim da to fizičko lice nije u radnom odnosu. U tom smislu potrebno je da iznos sniženja visine kupoprodajne cene korespondira iznosu visine procenjenih nedostataka utvrđenih u odgovarajućoj građevinsko-tehničkoj dokumentaciji. U slučaju kad prodavac otpiše kupcu (fizičkom licu) deo potraživanja po osnovu kupoprodajne cene utvrđene ugovorom o kupoprodaji nepokretnosti (novoizgrađeni stan u konkretnom slučaju). nema osnova za oporezivanje porezom na dohodak građana. u tom slučaju nema pravnog osnova za obračun poreza na zaradu po članu 14. 2.) ali se uprkos svim zakonom propisanim merama obezbeđenja i naplate potraživanja ono nije moglo naplatiti. nije predmet oporezivanja porezom na dohodak građana. pod određenim okolnostima. Zakona. ugrađenog materijala i sl. Zbog postojanja navedenih okolnosti koje su od neposrednog uticaja na visinu kupoprodajne cene izgrađene nepokretnosti .1. odnosno naplate svog potraživanja (hipoteka.

godine) . U svakom konkretnom slučaju.12. br.2006. kao i da nije. već da se radi isključivo o obligaciono-pravnom odnosu između tih lica kao ugovornih strana po osnovu ugovora o kupoprodaji predmetne nepokretnosti." (Mišljenje Ministarstva finansija. 430-07-00325/2006-04 od 25. utvrđuje činjenično stanje u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.odnosu kod prodavca stanova (kao poslodavca). niti je po bilo kom osnovu bilo radno angažovano od strane prodavca (kao naručioca posla). na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija poreskog obveznika kao i drugih isprava i dokaza. Poreska uprava.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful