PORESKA KONTROLA OBRAČUNA POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA I PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU

Zakon o porezu na dobit preduzeća
član 69 U postupku poreske kontrole ne menja se iznos poslovne dobiti iskazan u finansijskom izveštaju - Bilans uspeha. Ako se u postupku kontrole utvrdi da je poreska prijava nepotpuna, da sadrži netačne podatke ili da postoje druge nepravilnosti, Poreska uprava utvrđuje poresku obavezu za poreski period, odnosno mesečnu akontaciju za tekuću godinu
"I Sa stanovišta Zakona o porezu na dobit preduzeća: 1. Po članu 6. stav 2. Zakona o porezu na dobit preduzeća ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 43/2003 i 84/2004 - dalje: Zakon), oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u Bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i propisima kojima se uređuje računovodstvo, na način utvrđen ovim zakonom. Naime, pravna lica dostavljaju finansijske izveštaje Narodnoj banci Srbije - Centru za bonitet (NBS), koja vrši prijem, kontrolu i obradu tih izveštaja. Ispravka podataka u finansijskom izveštaju vrši se, na zahtev NBS, ukoliko se u kontroli i obradi utvrde nedostaci ili nepravilnosti, u skladu sa Odlukom o načinu na koji Narodna banka Srbije prima finansijske izveštaje i obrađuje podatke iz tih izveštaja ("Sl. glasnik RS", br. 15/2005 i 83/2005). Nakon toga, podaci iz finansijskih izveštaja unose se u registar finansijskih izveštaja. U skladu sa pomenutom odlukom Narodne banke Srbije, NBS je odgovorna za istovetnost podataka iz registra finansijskih izveštaja sa podacima iz primljenih finansijskih izveštaja. Prema tome, u postupku poreske kontrole ne menja se iznos poslovne dobiti iskazan u finansijskom izveštaju - Bilans uspeha. Članom 69. Zakona, propisano je da ako se u postupku poreske kontrole utvrdi da je poreska prijava nepotpuna, da sadrži netačne podatke ili da postoje drugi nedostaci i nepravilnosti od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, Poreska uprava utvrđuje poresku obavezu za poreski period, odnosno mesečnu akontaciju za tekuću godinu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija. Prema članu 116. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon i 63/2006 - ispr. dr. zakona), poreska kontrola (kancelarijska i terenska) je postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze, koji Poreska uprava vrši u skladu sa ovim zakonom. 2. Prema članu 6. Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 53/2004, 11/2005 i 51/2005) u okviru računa 023 - Postrojenja i oprema, iskazuje se kod primaoca lizinga i oprema uzeta u

ukoliko su prikupljena sredstva. izdaci za zdravstvene. Zakona. pri čemu stalna sredstva ( za koja se obračunava poreska amortizacija) obuhvataju materijalna sredstva čiji je vek trajanja duži od jedne godine i čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici. odnosno gubitak iskazan u poreskom bilansu. koja se priznaje u poreskom bilansu. br. obrazovne. i 2. odnosno MSFI. izdaci za humanitarne namene priznaju se samo ako su izvršeni preko humanitarnih organizacija registrovanih za te namene. Po članu 25a stav 2. ako za više od 2% menja oporezivu dobit. . u akciji koju je sprovodila Vlada Republike Srbije za pomoć AP Kosovo i Metohija ( npr. 3. Izdaci za humanitarne namene priznaju se samo ako su izvršeni preko humanitarnih organizacija registrovanih za te namene. konkretno u MRS 8. priznaju se kao rashod u iznosu najviše do 3. st. amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u iznosu i na način utvrđen ovim zakonom. Zakona. humanitarne. st. 1. Izdaci obveznika učinjeni kao dobrovoljni prilog za AP Kosovo i Metohija. verske. 1. korišćena za navedene namene koje se priznaju kao rashod. jer se radi o materijalnom sredstvu evidentiranom kod obveznika koje ispunjava uslove iz člana 10. zbirni izdaci u poreskom periodu u vidu donacija za sportske. u skladu sa Zakonom. koji su izvršeni u iznosu manjem od 3.finansijski lizing i za nju se. po programu Vlade. naučne. obveznik za ovu opremu u istom periodu treba da obračuna amortizaciju po poreskim propisima. Zakona.Postrojenja i oprema i obračunava amortizaciju u poreskom periodu za tu opremu u računovodstvene svrhe. prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. obrazovne. st.5% od ukupnog prihoda.5% od ukupnog prihoda. 5. Prema Zakonu. Po odredbi člana 10. glasnik RS". 1. obračunava amortizacija. u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS. zaštitu čovekove sredine i sportske namene. naučne. kao i nematerijalna sredstva. jer za navedene namene nije propisan uslov da se moraju vršiti preko humanitarnih organizacija. naučne i verske namene. koje vodi u svojim poslovnim knjigama na računu 023 . Uslučaju kada obveznik nabavi materijalno sredstvo (konkretno opremu) putem ugovora o finansijskom lizingu (čiji je vek trajanja duži od jedne godine i čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici). fundamentalnom greškom smatra se greška definisana na način u međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS). Izdaci za ulaganja u oblasti kulture priznaju se kao rashod u iznosu najviše do 1. do 3. obrazovne. Zakona. za obračun amortizacije. priznaju se u poreskom bilansu obveznika kada su neposredno učinjeni licima registrovanim za te namene. Po članu 15. verske namene) može se priznati u poreskom bilansu u skladu sa članom 15. Zakona.5% od ukupnog prihoda. 9/2002). Izdaci za ulaganja u oblasti kulture priznaju se ukoliko su izvršeni u skladu sa Pravilnikom o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod ("Sl. za zdravstvene. Prema tome. 4. do 3.

koje se utvrđuje kao razlika između nabavne cene imovine utvrđene u skladu sa ovim zakonom i njene procenjene nadoknadive vrednosti. Zakona. 6.Prema tome. To znači da obveznik za povećan broj radnika koje je zaposlio na neodređeno vreme u 2004.kao da greška nije ni nastala). a za više od 2% menja oporezivu dobit. Zakona. Tako.8. što je osnov za podnošenje novog poreskog bilansa i izmenjenu poresku prijavu za period za koji je greška ustanovljena. da sadrži netačne podatke ili da postoje drugi nedostaci i nepravilnosti od značaja za utvrđivanje poreske obaveze. ukoliko se greška nastala u prethodnom poreskom periodu smatra fundamentalnom greškom u skladu sa MRS 8 (kao i usvojenom računovodstvenom politikom obveznika u skladu sa ovim MRS). na navedeni način utvrđene vrednosti u knjigovodstvu. odnosno plata. U poreskoj kontroli. osim u slučaju oštećenja usled više sile. obveznik ne gubi pravo na poreski kredit zbog otkaza ugovora o radu radnicima koji su zaposleni pre 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. odnosno kao roba namenjena prodaji (u skladu sa MRS 2 . 7. godine.2004.8. U slučaju kada obveznik nabavi sredstvo (u konkretnom slučaju nekretninu) koje je prilikom nabavke i početnog priznavanja u knjigovodstvu klasifikovano kao dobro. ako se u postupku poreske kontrole utvrdi da je poreska prijava nepotpuna. godini (posle 1.2004. u momentu prodaje ne može se smatrati obezvređenjem sredstva u smislu člana 22v Zakona. s tim što se pravo . obvezniku koji na neodređeno vreme zaposli nove radnike.Zalihe) i čije je eventualno naknadno vrednovanje u knjigovodstvu. godini.8. na teret rashoda u poreskom bilansu ne priznaju se rashodi nastali po osnovu obezvređenja imovine. u skladu sa navedenim MRS. Navedene odredbe odnose se na radnike koji su zaposleni na neodređeno vreme posle 1. Fundamentalnu grešku koju uoči. isplaćenih tim zaposlenima.2004. vršeno na dan godišnjeg bilansa (pri čemu se može iskazati obezvređenje imovine ukoliko je procenjena neto prodajna vrednost niža od njene nabavne vrednosti. a za potrebe realne vrednosti zaliha robe. saglasno članu 116. godine.) i 2005. obračunati porez na dobit preduzeća umanjuje se u poreskom periodu za iznos jednak iznosu koji čini 100% bruto zarada. takva greška smatra se fundamentalnom greškom u smislu Zakona. ako u istom poreskom periodu zaposli više lica na neodređeno vreme nego što je broj zaposlenih sa kojima je raskinut ugovor o radu. poresku kontrolu. godine. Poreski kredit priznaje se i u slučaju kada poreski obveznik raskine ugovor o radu sa jednim brojem zaposlenih. uvećanih za pripadajuće javne prihode plaćene na teret poslodavca. Poreska uprava utvrđuje poresku obavezu za poreski period. utvrđene u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji i MRS).8. Naime. u skladu sa članom 69. koji se primenjuje od 1. obveznik ispravlja u finansijskom izveštaju (korekcijom početnog stanja neraspoređene dobiti ili gubitka iz ranijih godina . ima pravo na poreski kredit u skladu sa Zakonom i u slučaju raskida ugovora o radu sa jednim brojem zaposlenih (ako u istom poreskom periodu zaposli više lica na neodređeno vreme nego što je broj zaposlenih sa kojima je raskinut ugovor o radu). odnosno postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze. vrši Poreska uprava u skladu sa ovim zakonom. u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija. stav 1. Po članu 49. prodaja nekretnine u toku narednog poreskog perioda po ceni nižoj od njene. odnosno gubitak iskazan u poreskom bilansu. odnosno mesečnu akontaciju za tekuću godinu. Po članu 22v Zakona.

8. i 4. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća ("Sl. i 2005. a smanjio je broj zaposlenih ( konkretno radnici zaposleni tokom 1996. 84/2004). Zakona. 2) da je to potraživanje u knjigama poreskog obveznika otpisano kao nenaplativo. pri čemu se pod smanjenjem broja zaposlenih smatrao prestanak radnog odnosa zaposlenog po osnovu otkaza ugovora o radu od strane poslodavca.dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja ostvaruju dohodak (član 1. i 2. .2004. Saglasno odredbi čl. 24/2001. obveznik je gubio pravo na poresko oslobođenje ukoliko je u periodu od dve godine od dana zaposlenja i godinu dana pre dana zaposlenja smanjio broj zaposlenih na neodređeno vreme. otpis takvih potraživanja ne priznaje se u poreskom bilansu. br. porez na dohodak građana plaća se na prihode iz svih izvora. 80/2002. pod uslovom: 1) da se nesumnjivo dokaže da su ta potraživanja prethodno bila uključena u prihode obveznika. ukoliko je obveznik u 2004. . činjenjem ili na drugi način. Po članu 16. za zapošljavanje novih radnika na neodređeno vreme. pod uslovima koji su bili propisani odredbama tog člana. Zakona. Prema tome. glasnik RS". jer se u stavu 3. sem onih koji su posebno izuzeti Zakonom. naturi. a zaposlenima u smislu stava 1. godine) u smislu odredbe člana 49. stav 1. godine) stekao pravo i započeo korišćenje poreske olakšice po članu 49.na poreski kredit ostvaruje samo u poreskom periodu kada su zaposleni novi radnici (ne može se preneti u naredni poreski period).). Zakona. u skladu sa stavom 5. ukoliko navedeni uslovi nisu kumulativno ispunjeni (nije vršen pokušaj naplate potraživanja sudskim putem). osim potraživanja iz člana 7a tačka 2) ovog zakona. obveznik gubi pravo na poreski kredit za te radnike (za koje je nastavio korišćenje poreskog kredita po ranijoj odredbi člana 49. U tom slučaju.ispr. prethodno važećeg Zakona o porezu na dobit preduzeća pozivalo na smanjenje broja zaposlenih u smislu st. 8. indeksiran stopom rasta cena na malo prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike. 1. nastavlja sa korišćenjem te olakšice do isteka roka njenog korišćenja. s obzirom da se korišćenje nastavlja pod uslovima koji su bili propisani odredbama tog člana. smatrali su se samo zaposleni na neodređeno vreme. Prestanak radnog odnosa po osnovu otkaza ugovora o radu od strane poslodavca odnosi se samo na zaposlene na neodređeno vreme. na teret rashoda priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja. člana 49. Po članu 49. 3) da poreski obveznik pruži dokaze o neuspeloj naplati tih potraživanja sudskim putem. obveznik je dužan da plati porez koji bi inače platio da nije koristio poresku olakšicu. nezavisno da li su ostvareni u novcu. tadašnjeg člana 49. ovog člana. i 1999. Prema članu 53. Zakona. glasnik RS". ranije važećeg Zakona o porezu na dobit preduzeća. godini nastavio sa korišćenjem poreske olakšice iz člana 49. 2. Zakona o porezu na dobit preduzeća.). Tako. br. obveznik koji je do dana stupanja na snagu ovog zakona (1. 62/2006 i 65/2006 . II Sa stanovišta poreza na dohodak građana: Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. 135/2004.

odnosno naplate svog potraživanja (hipoteka. 2. slučaju nije ni bilo ostvarivanja prihoda od strane fizičkog lica zaposlenog. jemstvo.1.na osnovu ugovora o kupoprodaji predmetne nepokretnosti (stana). nema pravnog osnova da se obračuna porez na zarade.2. jer ugovor o poklonu nije izvršen. nezadovoljavajući kvalitet izvedenih građevinskozanatskih radova. već je izvršen prenos ugovora kojim je ranija obaveza prestala a nova nastala jer su se ugovorne strane saglasile da postojeću (jednostranu) obavezu iz ugovora o poklonu zamene novom (dvostranom) obavezom. koji je prodavac stanova otpisao kupcu (fizičkom licu) kao nenaplativo potraživanje. pod određenim okolnostima.) ali se uprkos svim zakonom propisanim merama obezbeđenja i naplate potraživanja ono nije moglo naplatiti. ne može se smatrati prihodom fizičkog lica koji se oporezuje porezom na dohodak građana ukoliko su ispunjeni navedeni uslovi obezbeđenja i naplate potraživanja. nema činjenja pogodnosti zaposlenom od strane poslodavca na osnovu ugovora o poklonu koji de facto nije izvršen. Kako u konkretnom. odnosno iznos umanjenja cene usled navedenih okolnosti. iako je prodavac blagovremeno preduzeo sve zakonom propisane mere obezbeđenja. ukoliko se ugovorne strane saglase u pogledu sniženja visine kupoprodajne cene srazmerno kvalitetu izvedenih radova. 2. koja ima isti predmet (stan) ali različit pravni osnov . u konkretnom slučaju pod navedenim uslovima. 2. Saglasno tome. U tom smislu potrebno je da iznos sniženja visine kupoprodajne cene korespondira iznosu visine procenjenih nedostataka utvrđenih u odgovarajućoj građevinsko-tehničkoj dokumentaciji.fizičko lice. kao i u slučaju otpisa duga usled dugogodišnje nemogućnosti da se naplati potraživanje. u pretežnom delu nije izvršen (predmetni stan je u momentu zaključenja ugovora bio u izgradnji i poklonoprimac po osnovu tog ugovora nikad nije stupio u posed stana). u pogledu visine novoutvrđene kupoprodajne cene nepokretnosti. fizičko lice .stana.zaposleni platio u celosti kupoprodajnu cenu nepokretnosti koja odgovara tržišnoj ceni u mestu gde se nalazi nepokretnost. Zbog postojanja navedenih okolnosti koje su od neposrednog uticaja na visinu kupoprodajne cene izgrađene nepokretnosti . u tom slučaju nema pravnog osnova za obračun poreza na zaradu po članu 14. Zakona. potrebno je da sačine pisani sporazum u određenoj formi kojim precizno regulišu međusobni odnos (prava i obaveze). U vezi poreskog tretmana duga po osnovu. Iznos duga koji je fizičkom licu kao kupcu otpisan usled dugogodišnje nemogućnosti prodavca da kao poverilac naplati svoje potraživanje od dužnika. zaključen između zaposlenog kao poklonoprimca i poslodavca kao poklonodavca. treba učiniti nespornim da to fizičko lice nije u radnom odnosu.stana (npr. U slučaju kad ugovor o poklonu nepokretnosti . U slučaju kad prodavac otpiše kupcu (fizičkom licu) deo potraživanja po osnovu kupoprodajne cene utvrđene ugovorom o kupoprodaji nepokretnosti (novoizgrađeni stan u konkretnom slučaju). pored ostalog.1. 2. već je na osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. odnosno da nikad nije bilo u radnom . pod određenim okolnostima. kojim je izvršen prenov ugovora o poklonu nepokretnosti pre nego što je stan izgrađen i predat u posed zaposlenom kao poklonoprimcu i o čemu postoji pravno validna dokumentacija. o čemu mora da postoji pravno validna dokumentacija. u svakom konkretnom slučaju kad je kupac . Pored toga. nema osnova za oporezivanje porezom na dohodak građana. utuženje i sl.3. nije predmet oporezivanja porezom na dohodak građana. dela neisplaćene kupoprodajne cene zbog nedostataka stvari (reklamacije na izvedene radove na nepokretnosti). kao nenaplativo potraživanje iz razloga reklamacije kupca na kvalitet izvedenih radova (prokišnjavanje i drugi nedostaci iako je nepokretnost izgrađena u svemu prema propisima i pravilima struke) a kad ne postoji mogućnost otklanjanja nedostataka na kupljenim stanovima.). ugrađenog materijala i sl.

Poreska uprava. niti je po bilo kom osnovu bilo radno angažovano od strane prodavca (kao naručioca posla). br. na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija poreskog obveznika kao i drugih isprava i dokaza." (Mišljenje Ministarstva finansija. već da se radi isključivo o obligaciono-pravnom odnosu između tih lica kao ugovornih strana po osnovu ugovora o kupoprodaji predmetne nepokretnosti. 430-07-00325/2006-04 od 25.2006. utvrđuje činjenično stanje u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija. U svakom konkretnom slučaju.odnosu kod prodavca stanova (kao poslodavca). godine) .12. kao i da nije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful