PORESKA KONTROLA OBRAČUNA POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA I PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU

Zakon o porezu na dobit preduzeća
član 69 U postupku poreske kontrole ne menja se iznos poslovne dobiti iskazan u finansijskom izveštaju - Bilans uspeha. Ako se u postupku kontrole utvrdi da je poreska prijava nepotpuna, da sadrži netačne podatke ili da postoje druge nepravilnosti, Poreska uprava utvrđuje poresku obavezu za poreski period, odnosno mesečnu akontaciju za tekuću godinu
"I Sa stanovišta Zakona o porezu na dobit preduzeća: 1. Po članu 6. stav 2. Zakona o porezu na dobit preduzeća ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 43/2003 i 84/2004 - dalje: Zakon), oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u Bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i propisima kojima se uređuje računovodstvo, na način utvrđen ovim zakonom. Naime, pravna lica dostavljaju finansijske izveštaje Narodnoj banci Srbije - Centru za bonitet (NBS), koja vrši prijem, kontrolu i obradu tih izveštaja. Ispravka podataka u finansijskom izveštaju vrši se, na zahtev NBS, ukoliko se u kontroli i obradi utvrde nedostaci ili nepravilnosti, u skladu sa Odlukom o načinu na koji Narodna banka Srbije prima finansijske izveštaje i obrađuje podatke iz tih izveštaja ("Sl. glasnik RS", br. 15/2005 i 83/2005). Nakon toga, podaci iz finansijskih izveštaja unose se u registar finansijskih izveštaja. U skladu sa pomenutom odlukom Narodne banke Srbije, NBS je odgovorna za istovetnost podataka iz registra finansijskih izveštaja sa podacima iz primljenih finansijskih izveštaja. Prema tome, u postupku poreske kontrole ne menja se iznos poslovne dobiti iskazan u finansijskom izveštaju - Bilans uspeha. Članom 69. Zakona, propisano je da ako se u postupku poreske kontrole utvrdi da je poreska prijava nepotpuna, da sadrži netačne podatke ili da postoje drugi nedostaci i nepravilnosti od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, Poreska uprava utvrđuje poresku obavezu za poreski period, odnosno mesečnu akontaciju za tekuću godinu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija. Prema članu 116. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon i 63/2006 - ispr. dr. zakona), poreska kontrola (kancelarijska i terenska) je postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze, koji Poreska uprava vrši u skladu sa ovim zakonom. 2. Prema članu 6. Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 53/2004, 11/2005 i 51/2005) u okviru računa 023 - Postrojenja i oprema, iskazuje se kod primaoca lizinga i oprema uzeta u

zbirni izdaci u poreskom periodu u vidu donacija za sportske. humanitarne. 1. amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u iznosu i na način utvrđen ovim zakonom. za obračun amortizacije. obračunava amortizacija. Zakona. koje vodi u svojim poslovnim knjigama na računu 023 . 1. do 3. verske namene) može se priznati u poreskom bilansu u skladu sa članom 15. Uslučaju kada obveznik nabavi materijalno sredstvo (konkretno opremu) putem ugovora o finansijskom lizingu (čiji je vek trajanja duži od jedne godine i čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici). glasnik RS". Po članu 25a stav 2. kao i nematerijalna sredstva. zaštitu čovekove sredine i sportske namene. br. . korišćena za navedene namene koje se priznaju kao rashod. u akciji koju je sprovodila Vlada Republike Srbije za pomoć AP Kosovo i Metohija ( npr. Izdaci za ulaganja u oblasti kulture priznaju se kao rashod u iznosu najviše do 1. verske. po programu Vlade. koji su izvršeni u iznosu manjem od 3. 1. za zdravstvene. u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS. fundamentalnom greškom smatra se greška definisana na način u međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS). naučne.Postrojenja i oprema i obračunava amortizaciju u poreskom periodu za tu opremu u računovodstvene svrhe. naučne. prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Zakona. konkretno u MRS 8. odnosno gubitak iskazan u poreskom bilansu. obrazovne. Po odredbi člana 10. izdaci za humanitarne namene priznaju se samo ako su izvršeni preko humanitarnih organizacija registrovanih za te namene. st. Izdaci za ulaganja u oblasti kulture priznaju se ukoliko su izvršeni u skladu sa Pravilnikom o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod ("Sl. pri čemu stalna sredstva ( za koja se obračunava poreska amortizacija) obuhvataju materijalna sredstva čiji je vek trajanja duži od jedne godine i čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici. jer za navedene namene nije propisan uslov da se moraju vršiti preko humanitarnih organizacija. st. u skladu sa Zakonom. i 2. 4. ukoliko su prikupljena sredstva. izdaci za zdravstvene.finansijski lizing i za nju se. jer se radi o materijalnom sredstvu evidentiranom kod obveznika koje ispunjava uslove iz člana 10. Izdaci obveznika učinjeni kao dobrovoljni prilog za AP Kosovo i Metohija. priznaju se kao rashod u iznosu najviše do 3. do 3. Po članu 15. Izdaci za humanitarne namene priznaju se samo ako su izvršeni preko humanitarnih organizacija registrovanih za te namene. naučne i verske namene. koja se priznaje u poreskom bilansu. Zakona. 3. 9/2002). obrazovne. Prema Zakonu. Zakona.5% od ukupnog prihoda. obveznik za ovu opremu u istom periodu treba da obračuna amortizaciju po poreskim propisima. Prema tome. ako za više od 2% menja oporezivu dobit. odnosno MSFI. 5. st. Zakona.5% od ukupnog prihoda. obrazovne. priznaju se u poreskom bilansu obveznika kada su neposredno učinjeni licima registrovanim za te namene.5% od ukupnog prihoda.

s tim što se pravo . utvrđene u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji i MRS).8. odnosno postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze. na navedeni način utvrđene vrednosti u knjigovodstvu. osim u slučaju oštećenja usled više sile. na teret rashoda u poreskom bilansu ne priznaju se rashodi nastali po osnovu obezvređenja imovine. u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija. poresku kontrolu. obvezniku koji na neodređeno vreme zaposli nove radnike. prodaja nekretnine u toku narednog poreskog perioda po ceni nižoj od njene.Zalihe) i čije je eventualno naknadno vrednovanje u knjigovodstvu. ako se u postupku poreske kontrole utvrdi da je poreska prijava nepotpuna. Fundamentalnu grešku koju uoči. godine.2004. To znači da obveznik za povećan broj radnika koje je zaposlio na neodređeno vreme u 2004. uvećanih za pripadajuće javne prihode plaćene na teret poslodavca. Naime. godini. U poreskoj kontroli. odnosno gubitak iskazan u poreskom bilansu.2004. a za potrebe realne vrednosti zaliha robe. godini (posle 1. koje se utvrđuje kao razlika između nabavne cene imovine utvrđene u skladu sa ovim zakonom i njene procenjene nadoknadive vrednosti. 6. u momentu prodaje ne može se smatrati obezvređenjem sredstva u smislu člana 22v Zakona. ima pravo na poreski kredit u skladu sa Zakonom i u slučaju raskida ugovora o radu sa jednim brojem zaposlenih (ako u istom poreskom periodu zaposli više lica na neodređeno vreme nego što je broj zaposlenih sa kojima je raskinut ugovor o radu). ako u istom poreskom periodu zaposli više lica na neodređeno vreme nego što je broj zaposlenih sa kojima je raskinut ugovor o radu. odnosno kao roba namenjena prodaji (u skladu sa MRS 2 . stav 1.2004.) i 2005. godine. da sadrži netačne podatke ili da postoje drugi nedostaci i nepravilnosti od značaja za utvrđivanje poreske obaveze. vrši Poreska uprava u skladu sa ovim zakonom. odnosno mesečnu akontaciju za tekuću godinu. Poreski kredit priznaje se i u slučaju kada poreski obveznik raskine ugovor o radu sa jednim brojem zaposlenih. takva greška smatra se fundamentalnom greškom u smislu Zakona. obračunati porez na dobit preduzeća umanjuje se u poreskom periodu za iznos jednak iznosu koji čini 100% bruto zarada. u skladu sa članom 69. Po članu 49. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. u skladu sa navedenim MRS.8. koji se primenjuje od 1. obveznik ispravlja u finansijskom izveštaju (korekcijom početnog stanja neraspoređene dobiti ili gubitka iz ranijih godina . Navedene odredbe odnose se na radnike koji su zaposleni na neodređeno vreme posle 1. Zakona. saglasno članu 116. Po članu 22v Zakona. što je osnov za podnošenje novog poreskog bilansa i izmenjenu poresku prijavu za period za koji je greška ustanovljena.kao da greška nije ni nastala). Poreska uprava utvrđuje poresku obavezu za poreski period. obveznik ne gubi pravo na poreski kredit zbog otkaza ugovora o radu radnicima koji su zaposleni pre 1. isplaćenih tim zaposlenima. odnosno plata. godine. a za više od 2% menja oporezivu dobit. U slučaju kada obveznik nabavi sredstvo (u konkretnom slučaju nekretninu) koje je prilikom nabavke i početnog priznavanja u knjigovodstvu klasifikovano kao dobro.8. ukoliko se greška nastala u prethodnom poreskom periodu smatra fundamentalnom greškom u skladu sa MRS 8 (kao i usvojenom računovodstvenom politikom obveznika u skladu sa ovim MRS). Zakona.8. Tako. vršeno na dan godišnjeg bilansa (pri čemu se može iskazati obezvređenje imovine ukoliko je procenjena neto prodajna vrednost niža od njene nabavne vrednosti.Prema tome. 7.

ranije važećeg Zakona o porezu na dobit preduzeća. godini nastavio sa korišćenjem poreske olakšice iz člana 49. smatrali su se samo zaposleni na neodređeno vreme. Po članu 49.). pri čemu se pod smanjenjem broja zaposlenih smatrao prestanak radnog odnosa zaposlenog po osnovu otkaza ugovora o radu od strane poslodavca. ovog člana. i 2005. indeksiran stopom rasta cena na malo prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja ostvaruju dohodak (član 1. a smanjio je broj zaposlenih ( konkretno radnici zaposleni tokom 1996. obveznik gubi pravo na poreski kredit za te radnike (za koje je nastavio korišćenje poreskog kredita po ranijoj odredbi člana 49. obveznik koji je do dana stupanja na snagu ovog zakona (1. osim potraživanja iz člana 7a tačka 2) ovog zakona. 3) da poreski obveznik pruži dokaze o neuspeloj naplati tih potraživanja sudskim putem. na teret rashoda priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja. 135/2004.8.na poreski kredit ostvaruje samo u poreskom periodu kada su zaposleni novi radnici (ne može se preneti u naredni poreski period). tadašnjeg člana 49.). 2) da je to potraživanje u knjigama poreskog obveznika otpisano kao nenaplativo. porez na dohodak građana plaća se na prihode iz svih izvora. i 2. Prestanak radnog odnosa po osnovu otkaza ugovora o radu od strane poslodavca odnosi se samo na zaposlene na neodređeno vreme. Po članu 16. II Sa stanovišta poreza na dohodak građana: Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. Saglasno odredbi čl. 2. Zakona. Zakona. obveznik je gubio pravo na poresko oslobođenje ukoliko je u periodu od dve godine od dana zaposlenja i godinu dana pre dana zaposlenja smanjio broj zaposlenih na neodređeno vreme. obveznik je dužan da plati porez koji bi inače platio da nije koristio poresku olakšicu. i 4. U tom slučaju. činjenjem ili na drugi način. br. br. stav 1. člana 49.2004. 84/2004). Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća ("Sl. glasnik RS". 80/2002. s obzirom da se korišćenje nastavlja pod uslovima koji su bili propisani odredbama tog člana. ukoliko je obveznik u 2004. . godine) stekao pravo i započeo korišćenje poreske olakšice po članu 49. i 1999. Zakona o porezu na dobit preduzeća. za zapošljavanje novih radnika na neodređeno vreme. glasnik RS". sem onih koji su posebno izuzeti Zakonom. godine) u smislu odredbe člana 49. naturi. 62/2006 i 65/2006 . . nastavlja sa korišćenjem te olakšice do isteka roka njenog korišćenja. 8. 1. Tako. pod uslovima koji su bili propisani odredbama tog člana. a zaposlenima u smislu stava 1. jer se u stavu 3.ispr. pod uslovom: 1) da se nesumnjivo dokaže da su ta potraživanja prethodno bila uključena u prihode obveznika. otpis takvih potraživanja ne priznaje se u poreskom bilansu. Zakona. Prema članu 53. u skladu sa stavom 5. ukoliko navedeni uslovi nisu kumulativno ispunjeni (nije vršen pokušaj naplate potraživanja sudskim putem). Prema tome. prethodno važećeg Zakona o porezu na dobit preduzeća pozivalo na smanjenje broja zaposlenih u smislu st. 24/2001. Zakona. nezavisno da li su ostvareni u novcu.

o čemu mora da postoji pravno validna dokumentacija.2. potrebno je da sačine pisani sporazum u određenoj formi kojim precizno regulišu međusobni odnos (prava i obaveze). Zbog postojanja navedenih okolnosti koje su od neposrednog uticaja na visinu kupoprodajne cene izgrađene nepokretnosti . 2. odnosno naplate svog potraživanja (hipoteka. dela neisplaćene kupoprodajne cene zbog nedostataka stvari (reklamacije na izvedene radove na nepokretnosti).3. već je izvršen prenos ugovora kojim je ranija obaveza prestala a nova nastala jer su se ugovorne strane saglasile da postojeću (jednostranu) obavezu iz ugovora o poklonu zamene novom (dvostranom) obavezom. pored ostalog.na osnovu ugovora o kupoprodaji predmetne nepokretnosti (stana). utuženje i sl. nezadovoljavajući kvalitet izvedenih građevinskozanatskih radova. pod određenim okolnostima. zaključen između zaposlenog kao poklonoprimca i poslodavca kao poklonodavca. nema osnova za oporezivanje porezom na dohodak građana.stana (npr. 2. Saglasno tome. nema pravnog osnova da se obračuna porez na zarade. pod određenim okolnostima. ne može se smatrati prihodom fizičkog lica koji se oporezuje porezom na dohodak građana ukoliko su ispunjeni navedeni uslovi obezbeđenja i naplate potraživanja. ugrađenog materijala i sl. odnosno iznos umanjenja cene usled navedenih okolnosti. nije predmet oporezivanja porezom na dohodak građana. kao nenaplativo potraživanje iz razloga reklamacije kupca na kvalitet izvedenih radova (prokišnjavanje i drugi nedostaci iako je nepokretnost izgrađena u svemu prema propisima i pravilima struke) a kad ne postoji mogućnost otklanjanja nedostataka na kupljenim stanovima. nema činjenja pogodnosti zaposlenom od strane poslodavca na osnovu ugovora o poklonu koji de facto nije izvršen. slučaju nije ni bilo ostvarivanja prihoda od strane fizičkog lica zaposlenog. Pored toga. U slučaju kad ugovor o poklonu nepokretnosti . ukoliko se ugovorne strane saglase u pogledu sniženja visine kupoprodajne cene srazmerno kvalitetu izvedenih radova. iako je prodavac blagovremeno preduzeo sve zakonom propisane mere obezbeđenja.zaposleni platio u celosti kupoprodajnu cenu nepokretnosti koja odgovara tržišnoj ceni u mestu gde se nalazi nepokretnost. u pretežnom delu nije izvršen (predmetni stan je u momentu zaključenja ugovora bio u izgradnji i poklonoprimac po osnovu tog ugovora nikad nije stupio u posed stana). 2. u tom slučaju nema pravnog osnova za obračun poreza na zaradu po članu 14. u pogledu visine novoutvrđene kupoprodajne cene nepokretnosti.stana. u konkretnom slučaju pod navedenim uslovima. koja ima isti predmet (stan) ali različit pravni osnov .1. U vezi poreskog tretmana duga po osnovu.). fizičko lice . kao i u slučaju otpisa duga usled dugogodišnje nemogućnosti da se naplati potraživanje. Zakona. već je na osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. treba učiniti nespornim da to fizičko lice nije u radnom odnosu.fizičko lice. kojim je izvršen prenov ugovora o poklonu nepokretnosti pre nego što je stan izgrađen i predat u posed zaposlenom kao poklonoprimcu i o čemu postoji pravno validna dokumentacija. Kako u konkretnom. U tom smislu potrebno je da iznos sniženja visine kupoprodajne cene korespondira iznosu visine procenjenih nedostataka utvrđenih u odgovarajućoj građevinsko-tehničkoj dokumentaciji. jemstvo.1. koji je prodavac stanova otpisao kupcu (fizičkom licu) kao nenaplativo potraživanje.) ali se uprkos svim zakonom propisanim merama obezbeđenja i naplate potraživanja ono nije moglo naplatiti. jer ugovor o poklonu nije izvršen. U slučaju kad prodavac otpiše kupcu (fizičkom licu) deo potraživanja po osnovu kupoprodajne cene utvrđene ugovorom o kupoprodaji nepokretnosti (novoizgrađeni stan u konkretnom slučaju). 2. u svakom konkretnom slučaju kad je kupac . odnosno da nikad nije bilo u radnom . Iznos duga koji je fizičkom licu kao kupcu otpisan usled dugogodišnje nemogućnosti prodavca da kao poverilac naplati svoje potraživanje od dužnika.

430-07-00325/2006-04 od 25.odnosu kod prodavca stanova (kao poslodavca). utvrđuje činjenično stanje u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija. br.2006. kao i da nije. već da se radi isključivo o obligaciono-pravnom odnosu između tih lica kao ugovornih strana po osnovu ugovora o kupoprodaji predmetne nepokretnosti. niti je po bilo kom osnovu bilo radno angažovano od strane prodavca (kao naručioca posla). U svakom konkretnom slučaju. godine) . Poreska uprava. na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija poreskog obveznika kao i drugih isprava i dokaza." (Mišljenje Ministarstva finansija.12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful