P. 1
PORESKA KONTROLA OBRAČUNA POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA I PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU

PORESKA KONTROLA OBRAČUNA POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA I PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU

|Views: 283|Likes:
Published by Maja Živanović

More info:

Published by: Maja Živanović on Jun 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2014

pdf

text

original

PORESKA KONTROLA OBRAČUNA POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA I PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU

Zakon o porezu na dobit preduzeća
član 69 U postupku poreske kontrole ne menja se iznos poslovne dobiti iskazan u finansijskom izveštaju - Bilans uspeha. Ako se u postupku kontrole utvrdi da je poreska prijava nepotpuna, da sadrži netačne podatke ili da postoje druge nepravilnosti, Poreska uprava utvrđuje poresku obavezu za poreski period, odnosno mesečnu akontaciju za tekuću godinu
"I Sa stanovišta Zakona o porezu na dobit preduzeća: 1. Po članu 6. stav 2. Zakona o porezu na dobit preduzeća ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 43/2003 i 84/2004 - dalje: Zakon), oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u Bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i propisima kojima se uređuje računovodstvo, na način utvrđen ovim zakonom. Naime, pravna lica dostavljaju finansijske izveštaje Narodnoj banci Srbije - Centru za bonitet (NBS), koja vrši prijem, kontrolu i obradu tih izveštaja. Ispravka podataka u finansijskom izveštaju vrši se, na zahtev NBS, ukoliko se u kontroli i obradi utvrde nedostaci ili nepravilnosti, u skladu sa Odlukom o načinu na koji Narodna banka Srbije prima finansijske izveštaje i obrađuje podatke iz tih izveštaja ("Sl. glasnik RS", br. 15/2005 i 83/2005). Nakon toga, podaci iz finansijskih izveštaja unose se u registar finansijskih izveštaja. U skladu sa pomenutom odlukom Narodne banke Srbije, NBS je odgovorna za istovetnost podataka iz registra finansijskih izveštaja sa podacima iz primljenih finansijskih izveštaja. Prema tome, u postupku poreske kontrole ne menja se iznos poslovne dobiti iskazan u finansijskom izveštaju - Bilans uspeha. Članom 69. Zakona, propisano je da ako se u postupku poreske kontrole utvrdi da je poreska prijava nepotpuna, da sadrži netačne podatke ili da postoje drugi nedostaci i nepravilnosti od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, Poreska uprava utvrđuje poresku obavezu za poreski period, odnosno mesečnu akontaciju za tekuću godinu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija. Prema članu 116. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon i 63/2006 - ispr. dr. zakona), poreska kontrola (kancelarijska i terenska) je postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze, koji Poreska uprava vrši u skladu sa ovim zakonom. 2. Prema članu 6. Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 53/2004, 11/2005 i 51/2005) u okviru računa 023 - Postrojenja i oprema, iskazuje se kod primaoca lizinga i oprema uzeta u

odnosno MSFI. Zakona. korišćena za navedene namene koje se priznaju kao rashod. Po članu 25a stav 2. obrazovne. ako za više od 2% menja oporezivu dobit. Zakona. humanitarne. 3. Izdaci za ulaganja u oblasti kulture priznaju se ukoliko su izvršeni u skladu sa Pravilnikom o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod ("Sl. priznaju se u poreskom bilansu obveznika kada su neposredno učinjeni licima registrovanim za te namene. 9/2002).finansijski lizing i za nju se. 1. koje vodi u svojim poslovnim knjigama na računu 023 . . naučne. obračunava amortizacija. Uslučaju kada obveznik nabavi materijalno sredstvo (konkretno opremu) putem ugovora o finansijskom lizingu (čiji je vek trajanja duži od jedne godine i čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici). Izdaci za humanitarne namene priznaju se samo ako su izvršeni preko humanitarnih organizacija registrovanih za te namene. Izdaci za ulaganja u oblasti kulture priznaju se kao rashod u iznosu najviše do 1. amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u iznosu i na način utvrđen ovim zakonom. Po članu 15. naučne.5% od ukupnog prihoda. do 3. po programu Vlade. koja se priznaje u poreskom bilansu. za zdravstvene. do 3. fundamentalnom greškom smatra se greška definisana na način u međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS). odnosno gubitak iskazan u poreskom bilansu. Prema Zakonu. 1. u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS. pri čemu stalna sredstva ( za koja se obračunava poreska amortizacija) obuhvataju materijalna sredstva čiji je vek trajanja duži od jedne godine i čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici.5% od ukupnog prihoda. izdaci za humanitarne namene priznaju se samo ako su izvršeni preko humanitarnih organizacija registrovanih za te namene.Postrojenja i oprema i obračunava amortizaciju u poreskom periodu za tu opremu u računovodstvene svrhe. zbirni izdaci u poreskom periodu u vidu donacija za sportske.5% od ukupnog prihoda. u akciji koju je sprovodila Vlada Republike Srbije za pomoć AP Kosovo i Metohija ( npr. 1. st. Zakona. Prema tome. naučne i verske namene. konkretno u MRS 8. za obračun amortizacije. jer se radi o materijalnom sredstvu evidentiranom kod obveznika koje ispunjava uslove iz člana 10. koji su izvršeni u iznosu manjem od 3. verske. izdaci za zdravstvene. prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. br. st. obrazovne. Zakona. Izdaci obveznika učinjeni kao dobrovoljni prilog za AP Kosovo i Metohija. obveznik za ovu opremu u istom periodu treba da obračuna amortizaciju po poreskim propisima. priznaju se kao rashod u iznosu najviše do 3. 5. Po odredbi člana 10. obrazovne. ukoliko su prikupljena sredstva. kao i nematerijalna sredstva. u skladu sa Zakonom. glasnik RS". Zakona. 4. st. jer za navedene namene nije propisan uslov da se moraju vršiti preko humanitarnih organizacija. i 2. zaštitu čovekove sredine i sportske namene. verske namene) može se priznati u poreskom bilansu u skladu sa članom 15.

ako u istom poreskom periodu zaposli više lica na neodređeno vreme nego što je broj zaposlenih sa kojima je raskinut ugovor o radu.8.Prema tome.) i 2005. U slučaju kada obveznik nabavi sredstvo (u konkretnom slučaju nekretninu) koje je prilikom nabavke i početnog priznavanja u knjigovodstvu klasifikovano kao dobro. Po članu 22v Zakona. odnosno postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze. a za više od 2% menja oporezivu dobit. takva greška smatra se fundamentalnom greškom u smislu Zakona. u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija. Poreska uprava utvrđuje poresku obavezu za poreski period. Naime.2004. obveznik ne gubi pravo na poreski kredit zbog otkaza ugovora o radu radnicima koji su zaposleni pre 1. odnosno kao roba namenjena prodaji (u skladu sa MRS 2 . ako se u postupku poreske kontrole utvrdi da je poreska prijava nepotpuna. godine. obračunati porez na dobit preduzeća umanjuje se u poreskom periodu za iznos jednak iznosu koji čini 100% bruto zarada. odnosno mesečnu akontaciju za tekuću godinu. uvećanih za pripadajuće javne prihode plaćene na teret poslodavca. obvezniku koji na neodređeno vreme zaposli nove radnike. koji se primenjuje od 1. Navedene odredbe odnose se na radnike koji su zaposleni na neodređeno vreme posle 1. da sadrži netačne podatke ili da postoje drugi nedostaci i nepravilnosti od značaja za utvrđivanje poreske obaveze. Fundamentalnu grešku koju uoči. 6. Zakona.8. U poreskoj kontroli. na teret rashoda u poreskom bilansu ne priznaju se rashodi nastali po osnovu obezvređenja imovine.kao da greška nije ni nastala). stav 1.2004. 7. u momentu prodaje ne može se smatrati obezvređenjem sredstva u smislu člana 22v Zakona. u skladu sa navedenim MRS. što je osnov za podnošenje novog poreskog bilansa i izmenjenu poresku prijavu za period za koji je greška ustanovljena. Po članu 49. saglasno članu 116. u skladu sa članom 69.Zalihe) i čije je eventualno naknadno vrednovanje u knjigovodstvu.2004.8. utvrđene u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji i MRS). na navedeni način utvrđene vrednosti u knjigovodstvu. isplaćenih tim zaposlenima. prodaja nekretnine u toku narednog poreskog perioda po ceni nižoj od njene. koje se utvrđuje kao razlika između nabavne cene imovine utvrđene u skladu sa ovim zakonom i njene procenjene nadoknadive vrednosti. osim u slučaju oštećenja usled više sile.8. odnosno gubitak iskazan u poreskom bilansu. godine. godini (posle 1. s tim što se pravo . godine. Zakona. ima pravo na poreski kredit u skladu sa Zakonom i u slučaju raskida ugovora o radu sa jednim brojem zaposlenih (ako u istom poreskom periodu zaposli više lica na neodređeno vreme nego što je broj zaposlenih sa kojima je raskinut ugovor o radu). obveznik ispravlja u finansijskom izveštaju (korekcijom početnog stanja neraspoređene dobiti ili gubitka iz ranijih godina . vrši Poreska uprava u skladu sa ovim zakonom. poresku kontrolu. odnosno plata. a za potrebe realne vrednosti zaliha robe. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. ukoliko se greška nastala u prethodnom poreskom periodu smatra fundamentalnom greškom u skladu sa MRS 8 (kao i usvojenom računovodstvenom politikom obveznika u skladu sa ovim MRS). Tako. vršeno na dan godišnjeg bilansa (pri čemu se može iskazati obezvređenje imovine ukoliko je procenjena neto prodajna vrednost niža od njene nabavne vrednosti. godini. To znači da obveznik za povećan broj radnika koje je zaposlio na neodređeno vreme u 2004. Poreski kredit priznaje se i u slučaju kada poreski obveznik raskine ugovor o radu sa jednim brojem zaposlenih.

Zakona o porezu na dobit preduzeća. . pod uslovima koji su bili propisani odredbama tog člana. Zakona.). godine) stekao pravo i započeo korišćenje poreske olakšice po članu 49.). glasnik RS". Zakona. i 2. Prema tome. glasnik RS". 2. ukoliko je obveznik u 2004. Zakona. U tom slučaju. činjenjem ili na drugi način. godine) u smislu odredbe člana 49. Po članu 49. za zapošljavanje novih radnika na neodređeno vreme. porez na dohodak građana plaća se na prihode iz svih izvora. i 4. Prestanak radnog odnosa po osnovu otkaza ugovora o radu od strane poslodavca odnosi se samo na zaposlene na neodređeno vreme. 84/2004). u skladu sa stavom 5. otpis takvih potraživanja ne priznaje se u poreskom bilansu. Prema članu 53. ovog člana.dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja ostvaruju dohodak (član 1. i 1999. Tako. člana 49. Po članu 16. pri čemu se pod smanjenjem broja zaposlenih smatrao prestanak radnog odnosa zaposlenog po osnovu otkaza ugovora o radu od strane poslodavca. 1. 3) da poreski obveznik pruži dokaze o neuspeloj naplati tih potraživanja sudskim putem. Zakona. obveznik koji je do dana stupanja na snagu ovog zakona (1. II Sa stanovišta poreza na dohodak građana: Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. Saglasno odredbi čl. 135/2004. ukoliko navedeni uslovi nisu kumulativno ispunjeni (nije vršen pokušaj naplate potraživanja sudskim putem). 8. jer se u stavu 3.ispr. na teret rashoda priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja.8. nezavisno da li su ostvareni u novcu. i 2005. obveznik gubi pravo na poreski kredit za te radnike (za koje je nastavio korišćenje poreskog kredita po ranijoj odredbi člana 49. godini nastavio sa korišćenjem poreske olakšice iz člana 49. 2) da je to potraživanje u knjigama poreskog obveznika otpisano kao nenaplativo. s obzirom da se korišćenje nastavlja pod uslovima koji su bili propisani odredbama tog člana. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća ("Sl. obveznik je gubio pravo na poresko oslobođenje ukoliko je u periodu od dve godine od dana zaposlenja i godinu dana pre dana zaposlenja smanjio broj zaposlenih na neodređeno vreme. prethodno važećeg Zakona o porezu na dobit preduzeća pozivalo na smanjenje broja zaposlenih u smislu st. nastavlja sa korišćenjem te olakšice do isteka roka njenog korišćenja. indeksiran stopom rasta cena na malo prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike. 80/2002. sem onih koji su posebno izuzeti Zakonom. tadašnjeg člana 49. br. smatrali su se samo zaposleni na neodređeno vreme. . br. ranije važećeg Zakona o porezu na dobit preduzeća. naturi.2004.na poreski kredit ostvaruje samo u poreskom periodu kada su zaposleni novi radnici (ne može se preneti u naredni poreski period). osim potraživanja iz člana 7a tačka 2) ovog zakona. 24/2001. a smanjio je broj zaposlenih ( konkretno radnici zaposleni tokom 1996. 62/2006 i 65/2006 . pod uslovom: 1) da se nesumnjivo dokaže da su ta potraživanja prethodno bila uključena u prihode obveznika. obveznik je dužan da plati porez koji bi inače platio da nije koristio poresku olakšicu. stav 1. a zaposlenima u smislu stava 1.

2.) ali se uprkos svim zakonom propisanim merama obezbeđenja i naplate potraživanja ono nije moglo naplatiti.1. pored ostalog. treba učiniti nespornim da to fizičko lice nije u radnom odnosu.zaposleni platio u celosti kupoprodajnu cenu nepokretnosti koja odgovara tržišnoj ceni u mestu gde se nalazi nepokretnost. nema činjenja pogodnosti zaposlenom od strane poslodavca na osnovu ugovora o poklonu koji de facto nije izvršen. iako je prodavac blagovremeno preduzeo sve zakonom propisane mere obezbeđenja. jer ugovor o poklonu nije izvršen. Iznos duga koji je fizičkom licu kao kupcu otpisan usled dugogodišnje nemogućnosti prodavca da kao poverilac naplati svoje potraživanje od dužnika. ne može se smatrati prihodom fizičkog lica koji se oporezuje porezom na dohodak građana ukoliko su ispunjeni navedeni uslovi obezbeđenja i naplate potraživanja.stana. Zakona. pod određenim okolnostima. odnosno naplate svog potraživanja (hipoteka. nema pravnog osnova da se obračuna porez na zarade. u konkretnom slučaju pod navedenim uslovima. koja ima isti predmet (stan) ali različit pravni osnov . koji je prodavac stanova otpisao kupcu (fizičkom licu) kao nenaplativo potraživanje.3. fizičko lice . 2. odnosno da nikad nije bilo u radnom . kao i u slučaju otpisa duga usled dugogodišnje nemogućnosti da se naplati potraživanje. jemstvo. već je na osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti.stana (npr. kojim je izvršen prenov ugovora o poklonu nepokretnosti pre nego što je stan izgrađen i predat u posed zaposlenom kao poklonoprimcu i o čemu postoji pravno validna dokumentacija. nema osnova za oporezivanje porezom na dohodak građana. 2. U vezi poreskog tretmana duga po osnovu. U slučaju kad ugovor o poklonu nepokretnosti . kao nenaplativo potraživanje iz razloga reklamacije kupca na kvalitet izvedenih radova (prokišnjavanje i drugi nedostaci iako je nepokretnost izgrađena u svemu prema propisima i pravilima struke) a kad ne postoji mogućnost otklanjanja nedostataka na kupljenim stanovima. o čemu mora da postoji pravno validna dokumentacija. u pogledu visine novoutvrđene kupoprodajne cene nepokretnosti.fizičko lice. odnosno iznos umanjenja cene usled navedenih okolnosti. u pretežnom delu nije izvršen (predmetni stan je u momentu zaključenja ugovora bio u izgradnji i poklonoprimac po osnovu tog ugovora nikad nije stupio u posed stana).na osnovu ugovora o kupoprodaji predmetne nepokretnosti (stana). ugrađenog materijala i sl. Zbog postojanja navedenih okolnosti koje su od neposrednog uticaja na visinu kupoprodajne cene izgrađene nepokretnosti . nije predmet oporezivanja porezom na dohodak građana. Pored toga. nezadovoljavajući kvalitet izvedenih građevinskozanatskih radova. zaključen između zaposlenog kao poklonoprimca i poslodavca kao poklonodavca. ukoliko se ugovorne strane saglase u pogledu sniženja visine kupoprodajne cene srazmerno kvalitetu izvedenih radova. dela neisplaćene kupoprodajne cene zbog nedostataka stvari (reklamacije na izvedene radove na nepokretnosti). već je izvršen prenos ugovora kojim je ranija obaveza prestala a nova nastala jer su se ugovorne strane saglasile da postojeću (jednostranu) obavezu iz ugovora o poklonu zamene novom (dvostranom) obavezom.). Kako u konkretnom. utuženje i sl. pod određenim okolnostima. u tom slučaju nema pravnog osnova za obračun poreza na zaradu po članu 14.1. u svakom konkretnom slučaju kad je kupac . slučaju nije ni bilo ostvarivanja prihoda od strane fizičkog lica zaposlenog. 2. potrebno je da sačine pisani sporazum u određenoj formi kojim precizno regulišu međusobni odnos (prava i obaveze). U slučaju kad prodavac otpiše kupcu (fizičkom licu) deo potraživanja po osnovu kupoprodajne cene utvrđene ugovorom o kupoprodaji nepokretnosti (novoizgrađeni stan u konkretnom slučaju). U tom smislu potrebno je da iznos sniženja visine kupoprodajne cene korespondira iznosu visine procenjenih nedostataka utvrđenih u odgovarajućoj građevinsko-tehničkoj dokumentaciji. Saglasno tome.2.

već da se radi isključivo o obligaciono-pravnom odnosu između tih lica kao ugovornih strana po osnovu ugovora o kupoprodaji predmetne nepokretnosti. niti je po bilo kom osnovu bilo radno angažovano od strane prodavca (kao naručioca posla).2006. utvrđuje činjenično stanje u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija. Poreska uprava.12. U svakom konkretnom slučaju." (Mišljenje Ministarstva finansija.odnosu kod prodavca stanova (kao poslodavca). na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija poreskog obveznika kao i drugih isprava i dokaza. 430-07-00325/2006-04 od 25. godine) . kao i da nije. br.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->