OBUSTAULJEnA ISTHAOA PHOTIU LAOUMDllJE I ~ HADlltA!

~ Oboren Centarza rani rast i razvoj

na daje nadu da ce pravda biti

H

dica kcnacno znvama genocida II Srebrenid od prije 16 godi-

apsenie

Ratka

Mla-

zadovoliena.
Ovo je, uiedno, kljllcna prilika da se povuce Iinija kada ie rijee proslost: i da cijeli region

zapadncg Balkana odlucrio kre-

°

ce SAD 0 BiH.

ne ka bolioi buducnosti, kale se na pocetku zajednickog kornentara ministra vanjskih poslova Velike Britanije i drzavne tajni2. s!~ana

Dzeko usrecio d"ee

Recica io u GorrnoiMaOCi!
BiH-ALBANIJA

Potvrdeno pisanje"Avaza" 0 hapsenju vehabije

~

~~~

Dignite seiz iii pepela!

Ukratko

2

O~evni~_vaz,utorak. 7. junVlipani 0t 1. 2

aktueln 0

PORUKE Zajednicki komentar zvanicnika SAD i Velike Brltanije a BiH

Ur-I e Ie za a edaB
Hapsenle Mladica kljuena prilika da se povuce Ilnija kada le rijee 0 proslosfi i da cijeli region zapadnog Balkana odlucno krene kaboljoj bucucnosf • BiH treba efikasnija i efektnija vlast na svim nivoima
Srba koji se nalazio u

Banja Luka

Nacrra zakonao Fondu i finansiranju zastite zivotne sredi ne RS danasce II Banjo] Luci bit; nastavljena siednica Narodne skupstine RS. N a sjednici ce, izmedu ostalcg, biti razmatrani nacrti zakona 0 izrnjenarna i dopunama Zakona o osnovnom obrazoven [u i vaspitan iII. i Zakona 0 poli ci iskim sl uzbenicima, j avil a j e S rna.

II> Razrnarranjern

Slednica HSRS

Hapsenje Ratka Mladiea, bivSeg komandanta voiskebosanskih

II> U okviru UNDP-ovog programa ..J acanje lokalne dernokratije - dva" (LOD 2) u Prijedoru ce danas b iti odrzan 0 tvoren i dan za predsta vni ke nevladinih organizacija zain teresiranih za ucesce II prograrnu vrijednorn 1,5 rniliona eura, Odjeljenie za drustvene dielatncsri Opcine Priiedor Il saradnji sa UNDP-Dm raspisalo je jaY!!i poziv za prijavljivanje proiekanl, javila je Sma.

Jacame IOMaine demORraliie

UNDP

bij egu, 26. maja, konaeno varna genocida u Srebrenici od prije 16 godina daje nadu da fe pravda biti zadovoljena Ovo porodicama zrteva pornafe da nadu rnir, Ovo je, uiedno, kliucna prilika da se povuce linija kada je rijec 0 proslosti i da cij eli regio n 7~· padnog Balkana odlucno krene ka bolioi buducnosti. Vee je postign u t znacaian napredak, S ituacija 1.1 Srbij i i Hrvatskoj dramadcno se razlikui e od oneod prii e dvije decenije, Ove zernlj e sada cvrsro koracaiu kaclanstvu 1.1 Evro-

zrt-

pskoj buducnosti, Stvarne zrtve ove paralize nisu politica.ri u BiH, nego su 10 nieni gradani - upravo oni liudi koii su izabrali te isre poliricke lidere da rade 1.1 njihovu korist, Umjesto da zive II slobodnom, pravicnom i prosperiretncrn drustvu, rnnogi ioS xi ve II sj~ nci podjela i straha suoceni sa s iro rn astvO!D, nezapos leaoscu ; bcsperspekrivnoscu, TD ne mora biti take. Bosna i Hercegovina im a sve !ito joj treba za svijetlu i perspektivnu buducnosr, To je iedna li[epa evropska zemlja II kojoi Zi ve talentovani i snalazl j ivi ljudi, Ona ima bogaro nasli-

HonMrelan Cill
PaSfO ie Mladi':' konac!lo, izdao pred lice pravde, duznost je sviieta da se jaS jednom opredijeli da hude uz gradane Bosne i Hercegoviae, Vizija stabilne, prosper" iIerne i suverene BiH koia i e Clanica. EU i NATO-a niie neostvariv san, to je oas konkretan cil j, To je ono 8m Zele gradani Bili i stO mi takoder .ZeLim.o. rovnog procesa Ali, svi mi veoma dobro znamo da ce se ono sro se dogodi u jednoj balkanskoi zemlji neizbjezno Kao stO ie rekao predsjednik Obama II Londonu 25. maja: »Uvijek smo vjerovali da ce buducnost nase djece i unuka biti bolja ako djeell i unuci drugih Ijudi Zi ve 1.1 prosperiteru i slobodi - od plaZa N ormandiie do Balkana i Bengazija. TD je nas in teres i nas ideal." Drzirno se 109 principa II Bosni i Hercegovini, Trece, ocekuierno od polili.ckih lidera Bosne i Hercegovi ne da rade jedni s drugima is kolegama u regionu i da pr-

tick! Iideri koji su spremni donosi ti hrabre odl u ke u vezi s ovim ciljevima, a ne fokusira ti se na svoje uske licne ili emicke interese,

Osnazena strategija
Onirna koji ka~u daje to nernoguce, mi uzvracamo da ostatak regije svaki dan pokazuje kakav je napredak mo-

guc, Vrijeme [e da Iideri Bosn e i Hercegovine take der nesto urade i za svoje gradane, U martu su zemlje clanice Evropske uni]e usaglasile osnazen u strategiju za Bosnu i Hercegovina, ukI eu j uci PDjacano pri sustvo iu

Tuiilastava

snorazum HiH I SrblJe 8.)Ula
.... Zamjenik srbijanskog tuzioca za ta me zlocine B.runD Vekaric rekaD je da oeekllje da ce 8. jula u Hagu biti potpisan sporazum izmedu S.bije i BiR 0 ustupanju dDkaza. -I iedna i druga dd3 va bit ce II prilici da po· mafu OIioj koja provodi pDstupak ina taj na.cin b.de cemo sdzati do pr.avde - rekao je Vekaric za RTS, prenijcla je Sma.

PUu: William Hagtle i Hillary Clir<tan
pskoj un iii. H.rvarska je vec Clarnca NATO·. i ofekllje zakljuCeoje pregovora 0 pristupu sa EU. Srbi ia radi na dob; 1'3njn sratusa kandidata za EU. Ali, dok njeni susjedi gledaju u buduCnoor, situaciia 1.1 Booni i HercegDvini daje nam razloga za EVe vecu za·brinulOst. jede i obilie prirodnih r~Sursa. Uvijek je hila i bit ce mo· st izmedu Istoka i Zapada. Muslimani Boone i Hereegovine n-adicionalno su umie. relli i opovrgavaiu ideju da islamu nije mjeslD u Evropi. Zclimo da Bili napreduje kao clanica Evropske unije i NATO-a i da sukobi i parnje devedesetih godina zauvijek osmnu u proSlosti i da se oikada. ne po nove. Znamo da gradani DVe iedinstvene zernli e takoder ovo ZeJe, od P ..ijedom do T rnvnika, od Poi':e do Livna, ud Mast3ra do Brckog. Pa,sta. bi se trebalo uraditi da bi ovo posta!a realnost? Prvo, mellunarodna zaje-dnica mora osta li fokusinma !l3 BiR i na ci jeli zapadoi Balkan. Naravno da ima mnogu drugih izazova - 011 Afganistaoa do Libije, od arapSkog proljeea do bliskoisrocnog miodraziti na eiieli region. To posebno vrijedi za Bosnll i Hereegovinu. Dogadaji u ovoi zerolii utieeat Ce na dogadaje kDd susieda i obratno. Drogo, ne SI!1iiebiti oikakve sumnje II od.lucnDSt medunarodne zaj edniee da podr2:i ono ilto ie dogovoreno u Dejwnu" Cime je okDncan rat. Nasa pDruka kristalno ie ias oa: Dpredijeije ui sm D za Bosou i Herc:egovinu kao iedinslvenu drzavu s dva energicna emitem i tri konstitutivna. natada. Ne6emD toleri.sati nikakva ospDravanja jedinsrva i suve.r<:niteta zemlje. Nasa podrska U,edu visokog preds[lIvoika u provedbi deilOnskog spDraZllma je evrsra i nepDkDlebljiva. Srnatrat cemD lieno odgovowim politic"re koii nastoje potkopati ovai ok vir, kao i Ijude oko njib. e8mnu s mrcanim argumentima iz posljednje dvije decenije koj i nisu b ili ni od ka· kve koristi narodima u Bill. Vrijeme je da se nastavi graditi na uspi esima iz pool iedn iih 16 godina - ponovnoj llSposta.vi slDbDde kretan ja, popravci bosanskohercegovacke infrasrrlik [ute, reformi odbrane i da se Bili pripremi da ide oaprijed «ajedno sa $vojim su sjedima, ka clanstvu u EU. To maci da lla Dejtonski mirDvili sporazum treba gledati ho !l3 tewelj lla koiem se dalje gradi, a ne nl! kariku koju rreba slomiti. BiR neb-a efi.. kasnija i efektnija vlas[ oa sviru oi voima - drZa vna vlast koja WD.ZeispUlliti uslove euroatlantskib unegracija; eotiretska vlasr i niZi nivo vlasri koji 5U ekonomski oddivi i mDgll pmZiti osnovne usluge .. hna d svega, nebaju iDj poliu Saraievu sa snaznim ma!!darolU i resursima. Ova S[talegi ia tre bah b i 0 m 0" guCiti EU aa. igra vDdecu ulogu u pDdrsci po~jtivnim promienama i zailriti od prijetn)i stabilnosti. Visoka predstavnica EU Catherine AshlOn imenovala je Petera SDrensena, diplomatu viseg ranga sa 15 godina iskusrva na Balkanu, aa bude na cellI ove misije EU_ UK i SAD datce sna~nu podrsku ambasadorll Sorensenu koristenjem svib raspolozivib poluga da bi se ostvario napredak i radit oe kaD bliski panneri s Vijecem z.a implemenlaciju mj.ra i Uredom visokog pred SIll vnika. (Autori Sri 'lII~nislar
vaRjskiil poslO'lJa Vel ike

.... Predsjednik Udruzenja logora!la »Pri jedor 92" Mirsad DuratDvic priiaViDje pDliciji daje na 1.Ilawiro vratima kanee· lariie ovog Ildruzenia uDciD dvije manie naljepuiee ».Patriot bojs~ i "RS '" SRB" na kojima je hemijskDlli olDvkoru dDpisano "Ubic!.! te«. Iz policije ie saopceno da su policijski sluzbeniei ila!lJisu !la mjesto dogadaja i sa¢inili s11.1zbenu zabihdku.

Priielnle UdrUZemU

Prijedor

Hrabre odluke

se

Vee pet godina Bosna i Hercegovina ;d" unatrag. U proreklim miesecima tai IIend pogorSao i doslo je vtijeme za Ddluea!l odgovor medunarodne zajednice, prii e svega EVrops,ke unije. Innitucije u zemlii su blokirane. U ent![eru Republika $rpska, ~esmka oacionalisticka remrika i aktivnoon kDjim se osporaVll dej 10!lski Dkvir rizikuiu da BiR odvuku u praSlos t - ba~ U Ire' nmku kada nieni susiedi pocinju naprroovati ka evro-

Brilan ije i driavna ta}'nica SAD)

aktuelno

Dnevn i avaz, utorak, 7, ju nVtipanj 201 1.

3

Komentar dana
Pi§e; Fahir KARALIC (jkaralic@avaz.ba)

POTVRflENO Skora 16 mjeseci nakon naredbe Iuzilastva BiH

ObustaUl)ena istraga Drotiu LagumdiiJe i Hadzi' a!
Razlog je nepostojanle dovnljno dokaza protiv eelnika SOP·a • lstraqa protiv Huseina Seje Hasibovica se nastavlia
cinienica da ne posroji dovolino dokaza za odgovorn as I radokaza, Mismo u startu govorili da je sve to plod momaza i nezakonitih dokaza, koji SU, evo, rezultirali rjesenjern tuzioca Campara o obustavi postupka- Kazan je Kreho za "Avat'. Istraga se nastavlja samo U odnosu na vlasnika Gra de v inskog pred u zeca "Bu trnir" H useiaa Seju Hasibovica, najvjerovatniie za krivicno dido pokuhja prevare, ~!O je bila i pocetna kvalifikacija, i 10

oriaua HOnlra oriurede
Prociene rnedunarodnda je BiH poeel a izl azi ti iz recesije te da ce bru to drustveni proizvod (BDP) nakon 2010, nastaviti rasti i ove godine, b h. gradanirna ne donose mnogo razloga za optimizam, Razlog je jednostavan, B iH je i pri ie recesii e de be10 zaostajala 7.3 zemljarna EU, a ovim rempom, umieih struenjaka
SIO

Oa bi ubrzata privredni rast, BiH mora privuci straneinvestitore, smanjiti namete privredi i eliminirati crno triiste
Dose na one postene, jer 0.0vac od poreza mogu ulaga ti u nove proiekte ili svoje proizvode prodava ti po daleko nifuj ciieni. No, umjesro da pojaca kontrolu i rijesi ova] problem, dri.ava se cdlucuje na ono najlakse rjesenje: namece visoke poreze onima koi i ih placaju, istovremeno porpunc zaboravljajuci na one ko] iill zaobilaze. Osi m toga, "azan korak koji bh. vlasr mora uraditi jeste privlacenje stranih investicija. No, strani ulagaci odavno nas zaob ilaze. To porvrduje i podatak daje lani zabil iezeno za 21 POSIO
manje stranih investicije

Tuzila~tvo BiH prije nekoliko dana donijelo je odluku 0 obustavi istrage proriv predsjednika SDP-a Zlatka Lagumdzije i porpredsjednika te srranke i nacelnika sarajevske opcine Nevi Grad Damira Hadzica u slueaju "Reker SDP4'. dio je iucer pozna ti sarajevski advokat Seriad Kreho,
koii [e branio Lagumdziju Ovu informacij u porvr-

niie osumnjicenihl

u Kantcnalncrn tllzilahvu Sarajevo. N ije dokazan 0 d a slucai ima clemente organizirancg krirninala, pa vise i nije u nadleznosu Drzavnog tuzilastva, F. JlELE

da nadoknadujerno

fa-

- Donesena je odluka oobusma obavi;esl s tav ljan] u postupka za profesora Zlatka Lagunidziju i Darnira Hadzica, Nismo dobili razloge ali [esmo obaviiest da ie pos tupak obustavljen. Pokazalo se, OCilO, da nema

u ovorn predrneru, Odluku o obustavi istrage, saznaiemo, donie je dr~avo i tUl· ilac Dubravko Campara, koji je 16. februara prcsle godine i do" .r.;.~~nio naredbu 0 nienom provedenju. Razlog je

LagllmdiiJa i Hadiit: Osfob o(feni aplllzbi

zliku, dodatno cemo se udal] ava ti od razvijenih zernalja, koje se oporavljaju rnnogo brze nego mi. Da bi bio ubrzan rast, potrebno je oiacati privami sektor, koii bi trebao hi li glavni pok rerae rasta, porucuju celnici MMF-a. To je moguce uradiri sa" rno ako se konacno uvede red II ovu oblast, J edan od naci n a j e sman j en ie namera privrednicima, oel kojih nasa d da va 0 da vno uzirna i crno ispod ookala, one" rnogucavaiuci im na ta] nacin sirenie proizvodnie i ulaganje U nove projekre, Ako ovako nastavi, BiH
uskoro

nego godinu ranije, Politicka nestabilnost, kornplicirano drl.3vno uredenje, slozena birokratija, samo su n eki 0 d razloga zasto je to take, Ne treba biti rnncgo
m udar da bi se pronaslo

napla ti ti p orez, Tu je i nezaobilazna siva ekonorn ija, ko ja S rvara problem i drzavi i privredniciIillI. Izbjegavanj em pla6ania poreZ:l, uairn e, mciet3ri u Slanu imaj u prednos t u od-

Ilea, imati

od koga

rjesenje, Dovoljno je samo prepisati recept od iednog od nasih susjeda, Albariija, n ekada daleko s iromasnij a od BiH, na vriieme ie shvalila da bez s rran ih ulsganja 0. ema ni razvo ja, pa je sve podredila privlacenju investitora, U tome je i uspjela, jer veliki braj svjelskih kompa.nija dallas gradi u AIbaniji.

Premlier Niksic razgovarao s ambasadorom Munom

Premijer FBiH Nermin N iksic upoznao je jucer ambasadorn SAD u BiH Patrika Muna (Patrick Moon) s trenmnirn paslovima proisre· klim iz Pragrama rnda Vlade za prvih stotinu dana, kao i aktivnostima na reaIizaciji obaveza do kraj a ove godine i mandamog plana Federalne vi ade 2011/2014. godina. - Odlucni smo da napra"
vimo am bijent za sttane in-

veslicije, ali i cia uvedemo red u brojne oblasti i omo" guCima normalno ; nesme-

Mun i Nik!iic: Padrflka SAO

tano funkcio!liranje federa· Inog sistema vlas!i . rebo je Niksic, saopceno je iz VladeFBiH. Ambasador Mun izjavia je da SAD daju punu podci· k u [ad U ove V lade, ist.icu6 opredijeljenost americke ad· miniscracije efikasnoj i ener· gicnoj VJadi FBiH. - Rezu:l ta ti koj e ste vee postigli pO[vrduju vladinu. od)ucnOSI da osrvsri nspredak na svim poljima. U lOme tete ima Ii nasu pun u podrsku i porno':: - re.kao je MUll..

ZaUSlaulieni eUrODsMo DarlnerslUoi naoredaH
U Sarajevu je juter poeeo dvodnevni seminar 0 temi "Zapadni Balkan u 2030_: Trenutno stanie i
buduci izazovi", u organiza-

Poceo seminar

0

zapadnom Ba!kanu

4

Onevniavaz,u!Qrak 7. ju nVlipanj 2011.

ak tuelno
. .

ciii Evropskog instituta za sigurnosne studije i Van jskopoli ti eke in ici j a [ive BiH, iavila ie Onasa. Visoki predsrsvnmik u BiH Valentin Incko (Inzko) u uvodnom obracaniu naveo je da se pi tarija u vezi s identitetom, civiEnim

drustvom i izazovima u regiii rnora]u riidi ti, kako bi Balkan prisrupio EU, kao i poteskoce s kojirna se BiR susrece, Incko [e naveo da su u BiR zbog n edos ta tka p aliticke volje, insti tucionaInih kapaciteta i konsenzusa na drzavnom nivou zaustavljeni evropsko partnerstvo i napredak, kada je u pitanju stabilizacija i pridruzivanje EU.
~----,

Uoc; sastanka s Dodikorn, File, otvaraiuei dvodnevn i skup 0 struk ruralnomdi jalogu, ponovio ie da EU snazno podrl:a va Sud i Tuiila~{vo BiR i stoji iza njihovog moo.

SoainaDodrsMa hh.DraUOSUdU

Sa skupa: Nedastatak'pnlilic/re

volfe

(F"to. I. 5.".1/)

BANJA LUKA Stefan File nakon sastanka s Miloradom DodIkom
.

Osam rnjeseci od zavrSetka opcih izbora u B iH Predstavnicki dom Drfavnog parlamen ta za BU Ira je zakazao prvu redov nils j edn icu u novorn sastavu, Dnevnirn redorn predviden je izbor daneva stalnih i zaiednickih komisi ia iz Pre dsta vn ickog doma te izbor clanova delegacija ovog doma, Nezvanicno saznajemo i da b i dan posli je P reds ra-

SUlra redouna sjednica PredstaunlCHOg dorna

Kanstituiranje Par!amenta BiB

vnickog trebao zasiedati i Dorn naroda, Portparol Centralne izborne komisije BiH Maksida Pirie porvrdiIa nam je da od jucer Ieee mandai novoizabranim driavnirn delegatirna .. - Mi smo vee uradili uvjerenia. Nismo ih joS dostavili, ali jesrno izja ve 0 prih varan j u, odnosno odbijanju mandata, na adresu Parlamenta Bill - kazala nam je jucer Pirie. S. R.

Hao J d a drzaua
Nakon svake runde razuovora EK ce priprernitl prsporuke, kazao File, ko] je otvorio strukturalni dijalog 0 reformi pravosuda
Evropski komesar za prosirenje Stefan File (Fuele) iziavio je jucer u Banjo] Luci kako ie iasno da BiH rnoze u EU same kao jedna drzava, zaklj uc; vsi da se evropska perspektiva BiH rreba OS[VUili, ali ne nuzno na ra cun enti tela,

IH EO sarno
_.. .

-

81toa UIOga OHR-a
Na pitanje 0 budueern statusu ORR-a, File je ponovio da EU maino podrzava rad U reda visokog predstavnika, .. - Ne treba sumnjati u nasu podrsku OHR-u i Valentinu Incku (Inzko), Od uke .. S gospodinorn Dediko m sam razgovarao i sta ce bid korisno za gradane RS u ovom procesu - rekao je File. On je dodao da je "pO[puno nelaCan izgradeni mi t" da se gradani RS moraju opredijeli[i iIi za ja/:anje RS ili.za prikliucenie EU. File je po ds j etio na ma no vsk u depotpisivanja Dei ronskog 51» razuim ORR je imao svoju bitnu ulogu u BiR. ORR i Incko Ce i dalie irnati nasu podrsku - istakao ie File, podsietivsi da je za zatvaranje ORR-a neophodno ispun iri dva cilia i per uvj eta: klaraciju II kojoj je receno da Beisel zeli vidjeri vise EU u BiH. - Sada [e siruaciia mnogo [asnija kada su u pitanju dva uvjem koja BiR -[reba ispuniti da bi podllijela zahljev za clans [vo u EU _PrYi je usagrnsavanie Ustava BiH s Evropsko!ll konve!lcijom 0 Iju-

dskirn pravima, a drugi je usvajanje zakona 0 drzavno] pornoci BiH - dodao je File.

Novi moment
Dodik ie naglasio da RS apsolutno razumije evropski proces i z.elju da BiR bude partner.ali i da RS zeU biti vidljiva u tom procesu, - Ml u tom procesu ne Zelimo izgu b i ti n aiiu au tonorniju, nego je Oi"cali. Ali, sprernni smo, gradeci n a~ au 10ritet, da u okviru BiR dame na' doprinos evropskirn inregracijama - rekao j e Do dik, On je zakljucio da [e dolazak komesara Filea u Ba.niu Luku "novi moment" koji uliieva dovoljno oprimizm3 za rjeSavmiegoru~ih"pitanja II BiH. A. 81S1(;

Uhuaceno 7D osoba s poUernica
Pojacanim provi emma n a granicnirn prilazima otkri veno le 727 osoba za kojirna su nadldni bh. organi, ho i Interpol, raspisali pOliernice, za 3.514 zabranjen je ulazak u Oumanci(; sa saradnicima: Pojacan nadIor zemlju, dok su agencije. 322 osobe otkrivene u ilega· Duman':i" je naglasio cia Inom prelasku driavne gr." je zadatak Granicne policije nice, izjavio je JUGerdirektor BiH do 2014. oddat! i poGranicne policije (GP) BiH veeari nivo granienesigurnoVinko DumanGic prilikom sri, bo i sigumosti zracnih lusvecanog obilje7.avanja 11 ka, Ie upozorio cia G.P-u nwO"godina rada ove policijske slaju jos 253 radnika. A. K.

Godi.snjiica Granlcne policije BiH

Dva uvjeta
File je, nakon sastankas predsjeduikom RS M.ilora· dom Dcdikom, rekao da ce predmet razgovora u okviru
srrukruralncg dijaloga
0

re-

formi

pravosuda, koj i je poceo j ucer, biti i "ce tiri b 0jazni koje Sll iznijele vlasri RS"_ - Nakon s vake rU!!de razgovora Evropska komisija ce pripremiti odredene prepor-

BIH ne Sml.IB zaostBII'8tl
prosirenje Stefan File (Fude) upozorio je jucer da zemlie u susjedstvu cin.e ozbiljne korake na e·v[oa[lantskim integracijama te da BiH ne bi smicla laostaja!i u tom pogledu .. File je jucer posjetio Sarnjevo, gdje ie razgovarao sa clauom Preds jedniseva BiR Bakirom Izetbe-

Komesar File nakon susreta u Predsjednistvu

Pohuala sorenseou
- Drago mi je slO je Peter Sorensen imenovan za ~efa Delegacije EU u BiH. Sorensen je jwan od najboljih kandidata i ima iskustvo ne same u BtH nego i u regionu - kazao je File .. na drfavnom nivou !e cia ce [ odm ah !:ren uti s reio-· rmama. Podsjetio je da BiH mOra ispunin nekoliko ltvjeta kako bi clanice EU uopce u.zele urazmatranje kandjdaruru nase zemlje, G. MRKlC
Sl Ia vias

~.iliiilE~it miliatla 215

PORTAl- komentar dana Dok IIIinisrar Krajilla VIl'pi. "'0 milionimJ MMFa: "BH leI." com" IIQ svojimroCiinima krij~
KM!

Ovo je vrijeme za sve predstavnike polititkih stuktura u drzavi da dodu do konsenzusa i krenu s dijalogom, kazao evropski komesar ukljucivanje ovih zemalja u govicem, prije nego sto ie doEvropski komesar za
pu wvao u Ban ju L uk u n. fa" zgovore 0 reformi pravosuda .. File je podsjerio da je RaIko Mladic u Hag:u, da je Rrva wka blizu zavtSe tka pregovora 0 prisrupanju EU, a da poslOje i drugi reformski procesi na zapadnom Balkanu, [e da sve to Slvara moment za Uniju. - Ovo jevrijemeza sve preds ta vn ike p oli lickih SltUklUra U BiH da dodu do ko" nsenzusa i krenu s dijalogom koii Ce ovu zemlju povu6 naprijed - istakaa je File u obracanju novinarima. Izrazio je OCekivanje da Ce llskoro biti formirana vla-

- Tako mala i siromasna drhva ho SIO je nasa BiR, a da ima mliko bobStaplera, lopova i gangstera na [[jlmvo deCim. funkcijama u privredi i poli dei, zaista nesbvatljivc! Pa, moid; neko cia 10 pohapsi? {Nurdin Mujcin 7}

pogledi

Dnev~iavaz, utorak, 7. junViipanj 2011.

5

USPOSTAVA VLASTI Stranke sve dalle ad dogovora

SOP I az- d-P 0 _ainU, SOS i sns De daMi [edlno insistiramo na Ministarstvu vanjskih poslova, kale Pandurevi(; • Ova pozicija bit ce kamen spoticanja SDP~a i stranaka iz AS, tvrdi Vegar Iako je vee oda vno poznazlicitih naroda, pa bi take trje Pandurevic, Generalni sekretar SNSO-a Raj'ko Vasic jucer je za "Dnevn; a vaz" rekao da SNSD i SDS poziciju ministra vanjskih poslova nece prepusti Ii Lagumdziji, a da ce se oni dogevoriti kome ce to miesto pripasti. - Nama pripada mjesto min is era inostranih poslova, prij e svega, ier Sr bin isu odavno ru bili. Osim toga, Alkaebalo biti j sada - zakljucila

10

da predsiednik SOP-a Zlatko Lagumdfiia pretend ira na mj es [Q sefa b h. dipl omatije u novorn Vijeeu ministafa BiH, tciko da ce se njegova zelja osrvarui,

neSlaganJe LagumdiiJei TihiCa
Na relaciii SDP-SDA ne cvjetaju ruze, To najbolje pokazuju izjave predsjednika eve dviie stranke 0 tome koje pozicije iele. Dok Lagum diij a greeviro trazi mjesto sefa diplornatije, Suckiman Tihic srnatra da je krajnie vrijeme cia. Bosnjacima pripadne minis tars rvo finansiia, Oboiica su sviesni da oba ova min israrstva ne megu pripasti Bosniacima, pa ce na koncu jedan od njih bin prinuden onom drugome napraviti ustupak, gumdziji, koii gleda same Mi bisrno Cak i voljeli cia [0 bude SDS-ovo . ocijenio je Vas.!';'
svo] interes,

Ogromna steta
Na [om PUIU ispriiecit ce mu se SOS i SNSO, koji ne ide prepustiti ovu poziciiu Bosnjacima, To je [ucer za nas list potvrdila i predsjedava j uca KI U ha posl an ik a SOS-a u Predstavnickom do-

Erdoan: Privlaci mase gdje god da se pojavi

Licnost dana Redzep Tajip Erdoan

Ia] [e (Sven, op, a.) !U napravio ogromn u ste[u, i trece j er je to mjesto opasno dati La-

Stvar dogovora
Naglasio je i cia SNSO nerna preferenciie ni prema iednom posebnorn mjestu u Vijecu ministara BiH i da ie to stvar dcgovora. I u HDZ· u 1990 rvrde da ce mjesto sefa bh. diplornatije biti kamen spoticania izrnedu SOP· a i s tranaka iz RS. Portparol

nnd ne daIidera
On je dri:avnik. sa snagom i harizrnom, i to mu pnznalocak i protivnici
me zasto ce to uraditi - od jacanja ekonornije i poboIjs3nja £ivomog standarda do pozicioniranja Turske kao svierske sile u svijeru, Redzep Tajip Erdoan roden j e u Rizi na sjeveru Turske 26 .. februara 1954_ gcdine. S porodicorn se 1967. preselio u Istanbul, gdje je kasnije diplomirao us Fakultetu za menadzment Univerzileta u Marmari. Bio je gradonacelnik Istanbula, AKP ie formiran 2001. Te go dine su uradene i izrnjene ustava koj irna je Erdoan u do" zvoljeno da se kandidira, a to mu je bilo zabranieno zato SIO je cetiri mjeseca bio U zatvoru N a zatvor ie osuden 1998. zbog "podsticanja vjerske mrfuj~~, jer je javno 6 tao srihove, medu kojima i ovaj: "Dfamiie su nase kasarne, kubeta su nasi sljemovi, m unare su nasi bajoneti, a vjernici su nasi vojnici._." AKP je odnio pobjedu na izborima vee 2002. Erdoa.n je ounjen i ima cetvero djeee. I. CATle

mu Parlamenra
ndra Pandurevic,

BiH Aleksa-

• Miriistarsrvo inosrranih poslova BiH jedino je ministarstvo na koiem mi insistiramo. Bilo bi suJudo da dije· limo osmla ministamva, jer ne wamo koja Ce pripasti Slran kama iz RS. Vidim da go· spodin Tihic trnZi MinistarSIVO fin3nsija. Koliko je meni poznam, predsjeciavajuci Vijee3 minis tara, ministar finansija i minis tar vanjskih poslova uvijek dolaze iz ca·

IzatbagOUlc: Hrlsto IBIlOraliina osoba
Bosnja';k; clan Predsjedni,rva BiH Bakir Izetbegovic, govoreti 0 kandida.lima za predsjedavaj U,eeg Vijeca ministar,a, jucer ie, kako ie pren; jela Srn a, po· tertao da je kan dida!k in ja hrvatskog bloka str:maka Borjana Kristo bila uspjeilna minislrica pravde u Fe deraciji i da je ko rek tna osoba. Obiasnio je i cia ona dolaZ.i u obzir, ali da je on nije preferirao. Takoder je do dao i da bi rado vidio PI' edstavnike najuljeeajnijih hrvatskih s[ranaka Il Vijei'u ministara BiH. Vasic: Nase mjeslo stran ke Veso Vegar hz_a~ nam je da ce u pojedinim mi· n is tars tv ima do Ci do nado· nalne romei ie, »aIi da ne wa koja ce minista.rstva pripasti Hrvatirna"_ S. ROiAJAC

Turski prernijer Redzep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdcgan) i njegova Stranka pravde i razvoia (AKP) ponovo ce pobijediti na izborirna 12. juna. Tako prcgnozira vecina relevantnih studija, koje vladajudoj stranci procjenjuju vise od 60 pOSIOosvojenih glasova, Moze Ii se poneki procent vise pripisati nevidenom seks-skandal u sa celnicim a opozicione stranke u Turskoj, i nij e toliko vazno. Mnogo ie znacainije 10 SIO takvi postoci pokazuju cia se rurski narod greevi to uh vatio svog Iidera i odeli ga izgubiti. Prije dva dana u Isranbulu je iz sve snage premiieru skandiralo 200.000 ljudi! Taj covj ek, jednostavno, gdje god cia se pojavi i koiom god prilikorn, kao magnet privlaci mase, Narod ga voli, on je drzavnik sa snagom i harizmom, i 10 mu priznaju cak i pror.ivnici. . Oni koii ce glasati za Er· doana <.aisea imaju i argume-

Predsjednistvo BiH ispostovalo rok

DoliUment- 0 Hristo. LijanOUiCU i HulIiCU UDUCeni CIH-u SIPA-i
Predsjednislvo BiH jucer je, na propisanim obrascima i l! zakQnsk.om roku, Centralnoj izbornoi komisiji BiH (CIK) j Ageneiji za is trage i zasti!u (SIPA) poslalo obrasee za ITi kandidam, iz reda. hrvatskog naroda, za predsjedavajuceg Vijeca ministaraBiH .. Prema zakonu, CIK i SIPA u roku od osaffi dana ITebaju dati miSlienje {)kandidalirna Boriani Kri!ilO, Slavi Kukicu i Mladenu

Ivankovicu Lijanovitu.

Krista, KlJkic i Ujanav/c: Ceka

se misl/enje

Nakon toga, PredsjedniStvo BiH zakazat ce posebnu sjednicu, na kojoj ce, [ajnirn gla,anjern, odlucivati 0 predsjedavajucem Vijeca ministara BiH.

UdruZenje pravobran.ilaca u Federaciji BiH ios prije nekoliko mieseci upozorilo je nil nezadovoljavaju6 naCin ured· en ja pmvobranilacke iunkcije u veCem bh. enriteru. J os mda ie na Skupsrini U druien ja usvojen projekt f'" forme pravcbranilacke funkci· je [e je 7-"1[raleno od Vlade FBiH himo provodenje nuznih reformi. Radna grupa zad UieDa za rea!izacij u planiraDe reforme jucer je ustanovila ; daljnje pmvoe djelovanja. Predsjednik Udruienja Smajo Sabie kaza.o nam je cia je potrebno promijEniti kompl", mu organizac:iju, praVIJi imarerijalni polofuj pravobranilaca.

DrZaU'naimoUina slabo je ZaSliCe·na

Udruzenje pravobranilaca u FBiH

Sabic: Naigori ,Wa - PravobraniiaCka funkcija uredena je sa 11 razliCi tih prop.isa. Dignitet pmvobranilacke funkcije sveden je na n3jgori nivo. Zbog svih rib necioslarn· ka ispas [a i drfa vna imovina, jer je s lepen niene zastite veoma mali - kale Sabie_ F. K

Sta drugi pisu

6

Dnevni avaz, utorak, 7. junVlipanj 2011

mozai k

SARAJEVO Centar za rani rast i razvoj dobio prostorije

Dimilrijev spaminje i evakuaciju Zemljana

Ruski fizicar Aleksej D itvrdi da i NASA vjeru je da Suncev sis tern ulazi u tajansrveni oblak rneduzvjezdane energije, Predvida katastrofu kakva jos niie videna u ovom dijelu galaksiie, Darum smaka svijeta nije poznat, pise "Unexplainable". Tajanstveni oblak ce, navodno,pojacati suncevu aktivnoS!, a atmosfera nas nece stititi od zracenja Zracenje ce izazmitrijev van ioluje.porresei erupciie,

nASA zoa Mad ce bili smaM suiJela?
vrsta kuirali barern dio Zemljana.

Teorija ruskog fizicara

U fudbalu se rnoze desiti da izgubimo utakmicu jer uvijek postoji druga sansa za pobjedu, ali u razvoju djece ne smijemo nikada izgubiti, kaze Hese

DieB reS)eBaOUrueD is-BaD s s d)eeOm

[edini na.ein da ljudska prezivi je ako je spase vanzem alici, tvrdi D imi trii ev re dodaje da NASA zna vise nego sto tvrdi, Moguce [e, kale Dimitriiev, da rele izbjeci paniku i da pregovaraju s vanzemaljcima kako bi evaPo njemu, i vanzernaljci bilide promiene u Zemljinoj aktivnosti kako bi lakse predvidieli kriticni trenutak za pocetak evakuaciie,

naUCniCi 66uhUal-li" anlimalerijU
Antimaterija, nieno nepostojanjeosta]e iednapd najvecih naucnih I3jni. Cestice materiie i antimaterije su iednake, samn imaju suprotan naboj, sto
uzrokuje nj ihovo pcnista-

Istraiivanje iz CERN-a

vanje prilikom sudara. Antimaterija ima rendenciju vrlo brzog nestanka pa je do sada nauenici nisu mogli dobro prouciti, Istrazivaci u zenevskom CERN-u saopcili su da su "uhvatili" anti materiiu re da irnaju oko 1.000 sekundi da ie proueavaiu prije negosto nestane.

CERN: Velika misija

Spec
.Iako ga ne serviraiu s listicima zlata, krornpir "La Bonnotte" najskuplji je na sviieru. Kilogram ove delikatese kosta 500 eura, ali ne zbog posebnog izgleda, vee zbog cilljenice da je izuzetno riiedak. Iz zemlie ga vade rucno jer je preosjetljiv da bi ga iskopavali masinama, Uzgajaju ga same na jedncrn otocicu krai zapadne obale Francuske. Godisnje budeproizvedeno sarno I 00 rona.

Edin Dzeko, bh. reprezenrarivac iambasador UNICEF-a, i Damir Hadfic, naeelnik sarajevske opcine Novi Grad, presjekli su vrpcu na jucerasnjern otvaranju Centra za rani rast i razvoj za djecu na Alipasinorn Polju u Sarajevu, Prisutnost igraca eagleskog Mancester sitija Edina Dzeke izazvala ie euforiiu medu djecom, ali i rodireljirna koji su se poput njih gurali kako bi svoji m rnalisanirna osigurali zajednicku fotografiiu. - Uvijek se dobrc osjecam kada sam okruzen djecom i sretan sam stc je Opcina No-

vi Grad prepoznala i pruzila UNICEF-ovom projekru, Veorna mi je drago
podrsku

SIO [e Centar dobio nove prostori]e i tako ornogucio vecern broju diece bolje us-

za otuaranJe centra 30.000 maralla
Krajem 2009. otvoren je prvi ovakav centar. Zbog velike zainteresiranosti roditelja i djece Opcina je osigurala vece prostorije kako bi omogucili sro vecem broju djece da ostvare svoje pravo na zdravo i sretno djetinjstvo, Opcina i UNICEF su za otvaranje novog centra izdvojili 30.000 KM. Uslugama su obuhvacena djeca do deser godina, a uvedene su i kucne posjere rrudnicama i bebama do jedne godine Zivota. Tokom prosle godine pruzeno je cko 7.000 usluga,

luge - rekaoje Dzeko, Svecanosti su prisustvovali Florens Bauer (Florence), predstavnica UNICEF-a u BiR, i J ohan Hese (Hesse), ilefOdjela za ekonomsku reo forrnu i prirodne resurse u Delegaciji EU uBiH. -Drago mi je sro je Dzeko ru da mogu napraviti jednu analogiiu.
U fudbalu se moze desiti da

izgubimo utakmicu jec uviiek postoii drugs sansa za pobiedu, ali u razvoju djece ne smiierno nikada izgubiti. Stoga je najvaznije da djeca i omladina na vrijeme dobiju potrebne usluge - istakao je Hese, . S.Sa.

Obecavaiuci rezultati

01ltriuen lilelt prOliU CelauOSli
Naucnici su dosli do velikog otkrica, lijeka protiv celavosti. O[kriven je gen vukodlakovog silJdroma koji bi mogao rijesi[i problem gubicka d1aka_ Naucnici su pronasE geD koji uzrokuje rust dlaka po cijelom tijelu. Ovim 0[krieem konacno bi se mogla rijditi noena mora mnogih muskaraea koji se muce s celavosti.

1straziva~i su otkrili mu· taciju u genetskom pore· mecaju hiperlrihozi, i.na~e poznatoj kao sindrom vuko· dlaka, eija je posljedica pojacan rust d1aka po lieu i torzu_ Postoji moguenost za proizvodnju lijekova koji bi omoguCili veCi rast dlaka na celavoj glavi. Problem je sto se jos ne moze postiCi cast dlaka 03 odredenom podrutju pa se strahuje od pretjeranog rasta na ostalim dijelovima tijela.

Zbog pogorsanog zdravsrvenog stanja Aleksandar Tomasevic Tosa iz Sarajeva, koji se nalazi na Iijecenju u Padovi u Italiji, smjesten je na Odjel inteazivne njege. Kako sme vee pisali, To· ma!ievicu jeneophodna transplamacija jetre kako bi mo· gao n as ta viri sa zivo tom. - Poj.viIi su se apsolullJo svi simpmmi koji su karak[eristicni la ciroticnu jetru, a

TOmaSauiCa l)aMari dria usoaUanOg
koji ugrozavaju njegov zivo!. Od proslog oe[Vrtka dde ga uspavanog da bi mogli neometano izvrsiri neophodne preglede i davati udarnu dozu terapiie kako bi mu spasili zivot i dovcli ga IIsranje u kome je moguce izvrSiti transplalltaciju - kaie Aleksandro va keer ka Ande ra. Dokoorica N da S lien, koja u Padovi vodi Tomaseviea, odl utila j e da ga zadrZi u bol-

U iscekivanju transplantacije jetre

Humanilarni lIoncert
Mnogj muzil!ari s kojima je saradivao Toma!ievic uplatili so noveane priloge za njegovo lijocenje. lirora.:'uni na koje se mogu obaviti

Tamasevic sTlimljeTlpo do/askulla klillikll u Padovi Dieipod stalnim medicinskim nadzorom svc do transplantacije. Veoma je bitno da se ova operaeija urudi stoprije. - Vrati!a sam se iz Padove. Tamo sam upoznala Zehru i Muju Smajlagic, koji zive u Padovi. Oni su se ponudili da obilaze mog oca i javijaju nam 0 njegovom stanju. Punoim hvalana romekazeAndrea. B.Ra.

uplate su: "O[Vorena mreia", Volksbanka BH 1401010022091880 (upiate u KM).Uskoro Ce biti organizi:ran i humaniClIIli koncen.

mozaik

D~!vni oval, utorak, 7, iunVlipani2011.

7

Sta kazu poznati
David Albahari

PodiZaDje Zidoua

DDnOUO sam mis lio drugsci j e, ali sada UlitZI u II10IIU • N ekad
postaiern sve uvjereniji da izrnedu naseg i ostalih vrernen a 0 erna n ikak ve razli k e. Diskriminacija postoii svugdje i u svirn Albal1afi: Nema vidovima, religiiska nerrpeliivost prijeti fallilre da izazove novi rat, a podizanje zidova ponovoulazi tI modu, (Pisacza "Vecemjenooosti")

Josip Kuze

lZI1eIIadiD

SUSie me

De

mole

- Ne vidim kako me Susie moze iznenaditi, Znam da na klupi od igraca koii mogu unijeti ZiVOSli u igru irna Alispahica, cije kvaliteteodlicncpoznaiern iz HNL-a. Radi seo lucidnom igracu, Tu je iMaleticiz Bor- Kule: Dl)bra je ca. Odusevio me je protiv Rumunije tI Ze- da nema Zeta nici, Vidi se da je prcdoran igrac. Irna dobar centarsur, Takoder, ra du jem se S to m 0 j kolega nij e pozvao Ermi na Zeca, (Seleiaor reprezemacije Albanije za ''Atlazov Sport")

Dzozef Griboski

UOOaje InIblem
UPOZORENJA Reakcije na ubod jace negoikada

s su eeSCI
oJeua Deel
- Ljudi koji nisu ale rgic!1 i na ubod pcele dolaze narn u izuzet 110 reskom sra ni u, s velikim otokorn koji se brzo siri te se zale na neizdrzi vu bel, To narn sve pokazuje da je pcelinii otrov mnogo jac; nego ranije, SIO mo,Z\: biti uzrokovano hemijskim supstancama i pesticidima koje apsorbuiu iz biljaka • objasn java dr. Pesto,

Razlog tome mogubiti hernilske supstance i pesticidi ko]e apsorbuju iz blljaka - Najopasniji ubodi u vrat, usta i oei
Dodaje da ie zbog toga ubod pcela jos opasniji za osob e ko j e su alergicne na njihov OtfOV, ~w rnoze, ako se na vri] erne ne ukaze pomoe, rezultirati isrnrcu u bodenoga, Pesto istice da su najopasniji ubodi u vrat, jer vee nakon nekoliko minura moze do Ci do p restanka disanja, te u glavu, cdnosno ustaioci,

a IJUde ee_
w w

aI
privlace eg-

-Obamina adruinistracija nije p aka zala pravo liderstvo iii afirmau van srav II bi10 koioi zernlii "arapskog prolieca",« Libija je jedan od problema daleko vecih di. . menzija, Administraciia je naiavila da zeli Proves/' II dJe/o od lazak Gad afi ja, ali neb E vrop I iani i NATO to provedu tI djelo, (Predsjednik'Vclj1lgtonskog Ins ril utaea 'lJjerskapilanjaza "Glas Amerike")

uellkih

dimenzua

Sta kazu u narodu ~

I'C71 iii"

033/281-393 retlakcija@avaz_ba

S ve ~e~Ci napad i ro j eva pcela na Ijude, poput onog u subo tu kada j e Go razda n in podlegao zbog soka od brojnih ub oda te prosl os edmicnog U SICU Sarajeva, na Bascarsiji, kada, srecorn, niko nije stradao, izazvali su zabrinutosrgradana,

Direkror Federalnog zaveda za poljoprivredu Mustafa Dzelilovi c istice da peel e
u velike gradove

" Kornpaniie poput "BH Telecoms' rrebale bi biri II sluzbi drzave i za drzavu, a ne raditi za pojedince ..Sramotno je da drzavni novacstoji u bankarna, a da u BiH nernasocijalnih programa, da su ljudi gladni i bez egzistencije, Za koga se cuva taj novae, kome je narnijenien? Gradani cekaju pcjasnjenjel (CitalacF. G. s Ilidie)

ooJaSnJenJe ~ "BH Telecoma"

zoticne ukrasne biljke ko]e su pcsadene u parkovirna,

Vremenska prognoza

7.6.2011.

Doba.rznak
- Pcele u potrazi zanektarom prelaze i do tri kilomeIra dnevno, a kako je p~elarsrvo uokolici Sarajevarazvijeno, nije ni tudo da neki rojev i za vrse u ce 11 tru grad a. Srnatram da su pcele u gradu debar znak, [er mozemo biti sigurni da narn okolis jos niietoliko zagaden. Kada njih n es tan e, [rebarn 0 se zab rinUli - ka,zao nam je Dzelilo; vic. M.A VDIC

Neizdriiva bol
Doktor SenadP~1O s KJjaike za urgenrn u medicin u KCUS-a navodi da su u pes1j edniih desetak dana irn ali b rojne paci jente koj e s u ubole pcele, Dodaje cia su napadi ovih insekata uobicaieni lje~i, da SlI posljednjih nekoali liko godinareakeij e na ubod mnogo jaceI1egoranije.

sauieli

U slucam

naDada DCeia

• Ne pornjerati se • Za pali ti cigaretu • U slucaju uboda, • tJamazati miesto • Sto prije pon'aziti

i ne rnahati rukama ier pcele ti era dim popiti ~\ll1l.eCl1 tableru kalcija uboda antialergiiskom krernom Ijekarsltll porno';

Na lokaliteru DOI1je Kolonije 11 nase!ju Sase kod Sreb renice 0 tkr; veni SU arb eoloski OSlaci Domavije, najveCeg rimskog g.rada na Balkanu,koji je bio glavni ceI1tar za !adasn ie rimske provineij e PanODiju iDalmaciju. Tim povodom jtlcer jeorgaDizir" na pres- ko Dferen cija na kojoj Stl govorili Mirko Babic, direktorMuzeia Semberija, i Dmgic GWlic, direklor Arheoioskog mtlzeja tI Skelanima. Reeeno je cia su iStfah van ia pocela p ri je sedam dana i da su vee otkri vene zidine prve monumenralne rimske gradevine s kameDim dovramicima.

DtMriueni ostaci rimSMe Domau]e

Nova arheoloska nalazista u Srebrenici

LoNa

Pronarleni arMo/os/(j

os/aell! Sasama ri~ [ima Sefika La rifov iea i Zivka Milovaoovica pro-

- Nedavllom sanacijom vodo vo da II S asama, II d vo-

I1ade)) je m0!10me.llllllni rimski kameni spomenik i [ako se uslo II ovaj proiekc Daljnjim iskopavanjem pronasli smo Iri rimska spomenika, dijelove rimskog sarkofaga s Jijepim reljefirna, a jedan od njib ima dio na[pisa, SlOje veoma rijerko - kazao je BabiC. Dragie Gli~ic napomenllo je cia se do ovog is~razivanj" i arhic" doslo zahvaljuj uci sredsrvima Vlade RS. Dodao ie da ce se naslOjali osigurati dodarna sred· slva.za nastava.k istrazivanja i zas ti ru a.rhec lo~ kih os ta laka II Sasama, gdje se oceklljll illovaolhica. Me. Sm.

Vise suneanog vrem en a ocek uje se prije podne. Sredlinom dana doc; Ce do urnjerenog i jakog mzvoja oblacnosli, sto ce posiije poclne uzrokovati 10kalne pljl1SKove i grrnljaviuu. Vie" tar slab do umjerene iaCine juznog i j ugo is toCIl og Sm iera.

DIJUSHOUI

NE~O

UTORA'K
1,~~D11.

SRIJEOA
1.'6.l(]1'1'.

CETVRfAK
!I'.lli:m11.

JJTIWIJETEP.ftftATURE D~ lItl\a: TEMPfRATlI~

13' C ~o 22' C

JlJTAAN.I. lEMPrnAllJIE

.mAAtlJE.1EMPEFIAMI:

od 10' C do ZOOC
DNEWE. '((iMI'EM1OOE

od 12'C CO 2U' C
ONE"JNE TlWERATmE

o~ 25' C do 30' C

od 22' C do ao' C

od2D' C d'o aD' C

BIOMETEOROLOSKA PROGNOZA Sli~na I<ao I prethMnih dana. pllje padne ugadnfje. U dIU gam dijelu dana
moguce supateSkace !rod osjeUjJvih o!loba, uglavnom. pod u~ecaiem. spamog vremena, kao i meteoropalske reakcije pop ul glavollolj e, nervolc€ i malaksalos~. Grad Saflljevo . 7. 6. 2011. l11azak 5.05 Zalazak 20.26 l11azak 1048 Zalazak

Ukratko

8
IZVJESTAJI Bramerci Robinson pred Viiecern sigurnosti UN-a

One""; avaz, utorsk, 7. junijlipIDlj 20t 0,

teme

amra skup

poeUnu "Danl

Manifestac ije

Zdraustua FBiHl1
... U organizaciii Centra "Skenderija" i pod pokroviteljsrvom Federalnog mi n is lars tva zdra vs tva" 1.1 Sara] evu dan as pocin] e rrodnevn a m an ifes raci ja "Dani zdra vs tva Federacije BiB", javila je Fena, Man ifes cad j u ce orvori ri federalni rninistar ,ZdI3' vsrva Rusmir Mesihovic, a ulaz j e b esp Iatan, j avila je Fena,

Hapsenle alMa ladicaIe p eMrel ica u radu .rib nala
Ostaje cinienica da je bio na slobodi 16 godina, kazao Brarnerc • Sudenje Mladitu uklanjanje jus jedne cigleiz zida nekaznjivosti, porucio .Robinson

Glavni tu~Uac Haskog rribunala Sed B ram ere (Serge Brammerrz) izvijestio ie juter Vijece sigurnosti UNa u Njujorku da je Srbija hapsenjern Ratka Mladica os rvaril a zna Caj an napre dak i ispun ila j edn u od klj lle n ih obaveza prerna tom sudu,

Dugo skrivanje
On je naglasio da je na ra] nacin S r b i ia, istovrernen 0, »priznala vladavinu zakoua za glavni temelj svoje buducnosti" i pohvalio srbijanske vlasti, a posebno clanove Akcionog rima i operativee sluibi sigurnosti, javio je Taniug, - M.ada ie hapsenje Mladica odlican rezultat, ostaje Cinjenica da je bio na slobodi 16 godina. Ostaje pitanje kako je bilo moguce cia se poje dinac kr ij e toliko d ugo kazao je Brarnerc, On je pozdravio najavu srbijanske vlade da ce provesti istragu protiv nude koja je podrzavala Mladiea i pomagala m u da se kri j e, kao i o b ecan je da ee prona Ci i kazniti SVe drzavne sluzbenike koii su mu u tome pomagaIi. Brarnerc je, takoder, izrazio nadu da ce posljednji preostali b jegunac Goran Hadzic "bili uhapsen bez odlaganja". Predsj edn ik H ask og tribunala Pairik Robinson (Patrick) iziavio je jucer u Vijecu sigurnos ri UN -a da

PreSUda

Ratni zlotin

TrIPHOUICU
... Izricanje presude pr· ed Odje!om I za ratne zlocine Suda BiB u predmetu "Novica Tripkovic" zakazano je za danas u Saraievu, javila je Fena. Sud BiH potvrdio je 30. deeembra prosle godine optuznicu protiv Tripkovica koja ga tereti za ,z106n protiv covj ecnos ti u naseli u Donie Polje u Foci.

Memorandumi

ZaposliaUanje ROmHID)a
... Direktor Federalnog zavoda za zaposljavanje MiIalem Sari c i direktorica Udruzenja "Kali Sana" Sanela Besic potpisali su Memoranduruo saradn ji na p rojek ru "Osna'i:ivanje Rornkinja za zaposljavanje i samoz~poSljavanjeU . Saxit je istaknuo usp je'S!lOS dosadas n j ih t prograrna zapos!javanja i samozaposljavanja Roma koje realizira Federalni zavod.za zapoSljaYallje.

Brsmerc: BjcglJflac Baran Hadlir: m~ja hili IJhapsefl bBl adlaga8ja hapsenje Ratka Mladica "p reds ta vlja prekretn lCU U historiji Tribunals" . - To nas priblizava uspiesnorn ispunjenju naseg man da ta, Go ran H adzi c je posl iednj i preos tal i bjegunac, S u den j e Mladicu bit ce uklanjanje jol jedne cigle iz zida nekazn ii vos ti - rekao j e Robinson podnoseci izvjesta] o radu Tribunala, javio je Tanjug, kliucenia svog rada i u tom kontekstu spomenuo je sudenja bivsem pomocniku, ministru srbij anske policiie Vlastimiru Dordevicu, hrvatskom generalu Anti Gorovini, koia su blizu zavrsetka, kao i sudenje bivsem naeelnik u Generals tab a Voj ske Jugoslavije Momcilu Periilieu, za koie ie rekao da ce biti zavrseno ove godine. Robinson je nagovijestio da Ce tokorn 2012, godine biti zavrseno j.os ~eSI sudenja, dok ce sudenje Radovanu Karadficu biti zavrseno 2014. godine.

lnacajni rezultati
Robinson [e istakao da je Tribunal vee osrvario znaCajne rezultare u straregiji za-

K_-uo ... H b)eSnll Drl)ell o
Najavio strajk gladLl ako ne dobije posiete i Ijekarsku njegu
niati praviJa pona§an j a u pritvoru, on biesni i prijeLi, a onda se opel po'kusava pokaza ti 'ko._._----""" _, 0 per ...... a t iMI'adit: P·Qna~a v:nim. Odaje se kao lIa u tisak COy jehajllom pO/jll ka s vjes n og da tl sUnju u korn 5e nalazi do beskonacnosti moze odugov lab u pocel8.k pwcesa - navodi nas izvor. Koli'ko god has'ki liekari pokuSavalj da poboljsaju n je,l:OVO zdravsrveno stanje, veliko ie pi.tan ie k.ako 6e Ml adie uces[1Jovari u pmcesu i hOCe li tlopee docekati preslldu ..Zbog toga ga je Beograd i isporuCio tel< kad su bili poZlocinac Ratko Mlawc zapri j etio je da te pr~s cal) uzimati hranu i lijekoveako mu se odmah ne osigu.raju adekva tna 1jekarska 0 jega, posjela Clanovll porodice te pos ie ra ad voka m, sazna jemo jucer iz izvora u Hagu. Mladie je vee jucer pokusao odbiri uzimanje Iijekova, S[o je izazvaio paniku medu osobliem kojega prari u prvim danima njegovog bora" vka u pritvoru. Mladie se, kaze nas sago· vomik,. ZlI raz1iku od drugih pri tvorenika, ponaSa kao na bojnom polju i povremeno odaje sliku podvoiene lienosti. - Mladie povre:meno do~ biva "generals'ke napade", odnosno ponaila se fao komandant. U El"enutku kad shvari da baS ne moze mijerpuno uvjereni cia ce niego· vo zdravs [Veno stan j e pr~ dstavljari veliki problem .za T rib unal - [Vrdi "A vazov" izvor. Vasvija Vidovi':' dugogodiSnia advokatica u HIISkom tribunalu, [vrdi da ce Mladicevo zdravsrveno smnje itekako utjecati na pripremu i sam tok sudenja. - Gledala san:! njegovo prvo pojavliivanie pred sudijarna i moj je urisak da ie u pitanju bolesran covjek, ali nije odavao sliku nekog .ko nije mental no sposoban prariti sudenje:. Ja bih dodamo shatila optuznicu i na sudenie isla s klj'ucnim optuzbama koie se mogu brzo i efikasno dokazati,. da se ne bi desilo one SIDse desilo s M.iloSevicem - kaZe V jdovit. A. HADin5 Banja tulia: Jedall ad gra/ila

Ratko MI.adic u pritvoru odbija lijekove

UladaRS Dodriala .AUBiH
... Premijer RS Aleksa.ndal: Dfumbic i millistar prosvjele i kulture Amon Kasipovic jucersu u tazgovoru s predsmvnicirna Ameri~kog univerziteta u BiH(AUBiH) kons muraii da posroj i zaj ed.nicki in teres cia taj. univerzileln3slavi s radom i u RS, jav'ila je Fena, Predsjednik AUBiH Dellis Prcic njih je informirao 0 planovima U niverzitem koji podrazum ij evaj u 0 tva.a!! je novih srudijskih program a u Banjoj Luci.-

Univerziteti

U centru grada gratiU "RatMo Mladic 'hero)"
Grafiti "Ratko Mladie heroj" ispis2ni su u cem[u Banje Luke, pored Robne kuce "Boska", i11 naseijima Borik i Stsreevica. Oradani su !lam po[Vrdili cia poruke podrske camom zlocincu Il!SU OSlIanule jucer, vee danima ranije, kao i da pre-

Podrska zlocincu u Banjoj Luci

nisu organizaciie,

tpost3vljaj'u

da pociniod vee poje"

wnd. Uz narpis ,,Ratko MJadit heroi", na pojedinim miestima oslikan je i lik optuZeni· ks. U komuna1noj policiii do jucer nisu bili upo.znati s ovim tinjenicama.

v. s.

teme

One.~i avaz, utorak. 7, junillipanj 2011,

9

Ie Ireba namM,MF
Viekoslav Domljan, pr-

ISTRAZUJEMO

Hrali a za ra iD iz IIal dep ziti lUi fir i
v
Depoziti se mogu uloziti u velike projekte iii posluiiti kao kolateral,. kaze ministar Bijedic • Gavran: Novae plasirati u privredu • Zasto se cuva izmedu 200 i 300 mHiona KM akumulirane dohiti
bankama vlasnistvu skoro

Nakon otknca da "SH Telecom" drzi 215 miliona KM na racunlma

ofesor ekonornije na univeziretima u Mostaru i Sarajevu, UpOZOfaV" da Bill nema adekvatnu regulativu telekom operatera i da ne mierirno njihovu efikasnost, Ne smije se, kaze on, dozvoliti da oni cstvaruiu ekstraprofit, Svoju debit m ora] II dijeliti s grads nirna i drzavom, to jest vlasnicima, - Osim toga, [edna zemlia mora se obratiti M.MF-u ako ima plainebilansne problems. A 1.0 niie slucai sa BiH. Imamo relativno nisku zaduzenost. MMF se koristi kao izgcvor a ko se ne .zele poduzimati reforme u zemlji, Da su vlasti smanjile porrosn]u, povukle
$.1:)-

Otkriee naseg lista cia,"BH Telecom" na svojim racunirua
u komercijalnim

drZi vise od 215 miliona KM porvrduje stare surnnje da su vodece kornpaniie u
drzavnom

PlaCali gradani
Has ic nave di da j e oea j ni prosli saziv Vlade nernilice uzimao novae iz medunarodnih izvora i da je napravio ogromna
dugovanja,

zaduzenJa ce

drzave u drzavi!

Pomoc MMF~a
Kako drugacije razumjeti cinjenicll da se stotine miliona rnaraka jedne kompanije u vecinskorn drzavnom vlasnistvu nalaze u bankarna, mahom u stranom vlasnisrvu, a da istovreme no Federacii a BiH od Medunarodnog menetarnog fonda (MMF) IT3zi 100 miliona KM kako bi se prezivjela ova godina?! Stavise, mnogo toga upucuje da se deponirani miIioni, izmedu ostalog, ~u vaju

dsrva i iz, prim jerice, depozita iavnih preduzeca, ne bi narn trebao MMF: Ali, vlasti nista ne rade, N 3j lakse je reci dace nam novae dati MMF, kao sto su svojevremeno iz Vlade FBiH isH S torbom u komerciialne banke - rekao ie Dornljan, one malo domacih banaka koje imamo i putem povolinih bedim plasiraju u privredu, 'Iu nema ba~ nikakvih prepreka . zakljucuje nas sagovornik.

kao kolateral za poi edine p riWine, !'ciimu .--=----=="" bliske kornpanije, Federalni minisrar nansija Allie

koia se prave Hcce Ii se deI si Ii one SIO su pf9iH i Grcka, Portugal, Irs ka., S tedn j3, 0g roman broj nezaposlenih, otkazi ... A s druge strane ogromne pare Ide na racunima i ne zna. mo njihove efekte, Pod kojim uvietima banke koriste te novce? Zasto se 13j novae ne ulaze II i drl!avne banke, pa da ih vlada koristi? Makar da ne plaeamo visoke karnatne stope. Gledajre, nasa sredsrva koriste strane banke i od toga uzirnaju ogromne profite- ogorcen je Hasic,
placat ce gradani,

- Zaduzenia

Siranailkiprincipi
Prema misl jen j II preds jednika Upravnog odbora Ekono m skog fak ulteta u Sarajevu Duljke Hasica, politik II i3V nih pre d uzeca treb a vodiri VI ada FBiH, a ne SIr· anacki principi, • Uzasno je ilto SI! javna prnaroda, 'Ie pare moraiu se facional no koristi ri, Ali, nem amo konrrole finansijskih sreds tava - navodi Hasic, On smatra da SII depcziIi telekorn operatera u bankama vlasniglvo Federaeije BiH i da Federalna vlada mora imati kontrolll nad lim kapitalorn. Has ie se pi la l.aS 10 se, [a" koder, cuvafu i storine miliolla a.kumulirane dobi.ti. - Akumulirana dobiI ~BH Telecoma" do prije nekoliko mjeseci bib je izmedu 200 i 300 miliona KM. ZlIstO se taj novae cuva i os13vlja iz godine u godin!l? On mora biti opera ci van i u funkcij i ove drlave! Srn se zapravo radi? Gdje idu sredsrva iz ,,BH Telecoma", kako se enormni prihod.i izvJaCe, kako se fade jayne. D ahav ke? Nemamo odgovora aa ta pita"

n-

Krajiria

ka-

zao je Z.3 ~Dllevlli 3Vaz"cia je Fe- Bijedic: Mjere deralna vla- poduzele da voc dahl nalog da se prik upe informacije 0 sranjll na rafunim a svih preduzoc3 ko· jima je drZava ve(:inski v lasnjl;:. - Dakle, Vlada i vee podue zela odredene mjere u 10m konlekstu. Vidjel cemo. Hval.a Bogu cia mOraInO vidjeri eime raspo!afemo i kako to narnijeni ri iIi, ako treba, prenam iieni Ii. Mislirn cia vlasnik mora odluCiti sta

"BH Telecom"; Slfanacko upravljenje kompallijama ne donas; dabro Ce uraditi 5 onim ilto rnu je na ill vecinskorn vlasniku, to Analiticar Vaniskotrgoraspolaganju, Ako j e drzsva tivinske kornore u BiH Igor jest Vladi FBiH - kaze on. Gavran sma Ira da je porpuUz ostalo, IVTm da se depotular, ona mora 0 tome odluciva ri. A v lasn ik nede donino apsurduo drzati desetine ziti izsvih preduzeca mogu jeti nakaradne odluke - is cice uloziti u velike proj ekre iIi cia rniliona rnaraka na rai':llnima kada su oni prijeko porrebni tai novae budesamc kolaterminiscar Krajina. vi!iim nivoima vla.sti i doal Z" dobivallje povolj nih krEnver Bijedie, ffi.inistar ma60j privredi. promero i kornunikacija, 13- edi ta. Oni ee, oper, b i[i ko. Drz.e se blokiranirn ogrrist.eni za izgr.adnju velikih kod.er je nalozio wim pre-rluZtiima iz 5vog resora, pa i ,,BH omna sL-edstva, iako Sll on a jainfra£trlllttll.rn.ih projekata vno vlasnistvo. Vidile, ~Elekkao 5tO su au topUtevi, energeTelecomu", da mu dosrave trOprivreda BiH" najavljllje lski 0 b jek [i i z.eljem ice. informacije 0 lOme koliko poveeanje cijena struje privrdepozila imaju i u kojim bankama. edi, mozda Cak i drastieno, u simaeiji kacia se rijelki - Smatrarn uspijevaju oporaviti od da til sledstva pri padarecesije, a ope! cia bi se narnaki i veliki novel. Vidimo da novea imll, ali se on ne KOris ti - kaz.e Gavran. Prem. njegovim rijeeima, na rafuni-

srranaka. To ie V lasnisrvo ovog

eduzeca

podiieljena

izrnedu

Prilllier ilRS
- Vim re sta radi "Telekom Srpske", Svaka tri mjeseca dijeli ciividendu i ramosnja Vlada Ilzima Ie pare. Dak!e, cetiri pu ta godisnje. To je fani:ascicno dobar primjer - kafe Hasic, rna Sll lez.ali i milioni iz medullarodnib i1:vora, a za mnoge smo placali penale zbog nekoristeni 3.. Kada je u pitanjll HBH Telecom", obja~njava cia Federalna vlad. pu tern SkupstiIle, N adw!1l og odbof" i Uprave moze odluCi!i 0 raspolaganju tim kapitalolll. - Ne moraj\J Ie pare 0li6 direkrno U budZet. MoglI biti iskorislene kao inveslicija.

• Kllpili zgradll finne ~OKr" za vise od 34 miliona KM • Dijeljenje miLionskih poslova srranackim firmama • Od 2.568 ugovora sklopljenih 2009. godine, skoro SO posta ugovora sklopljeno bez objave obavjeiltenja 0 Ilabavkama . • 1zvLacenje miliona maraka preko .,Te1OX'omInzenjeringa" u Sarajevu • Orimali i na visokim cijenama humanitarnih brojeva • Ogromni manjkovi II. saraievskim skladislima • Istraga Kan [onalnog Iu.:Wa~tva Sarajevo nabavd Ielefona 200S. godine

°

Ono SIO bi se moglo odmah llradi Ii, a ; to se ne radi, jes te da se ti depozi ti po hrane u

nj a. 10 SlJ dr7.ave u dravi, a 10 ne bi smjelo bili - konsmrira Hasi". F. VELE

Klub peznallh

Ziatan Husuki6

nasim tal80tima bih dOdl)8110 811D80dl)8
l.icni prom bh. prvaka u tekvondou
H u" Irne i prezim e: Zlatan

10

DnBvni avaz. utorak, 7.jvnVlJpanj2011.

tem
.

e

sukic, Datum i mjesto rodenja: 19. februar 1994. u TuzlL Gdje iivite . s roditeljirna, podstanar iii imate vlastiti dom: S roditeliirna u Olovu, Braeno stanie: Slobodan. Bitni datumi u Va'em Ziv. oro: L mllj,3L marti9.lIpril prethodnih i ove godine. Koji autornobil vozite: Nevozim, Kako se odmarate: Uz dobru knjigu, sluilajuCi muziku iIi u prirodi s prijateljirna. Omiljeni muzicar: Dzoni Kes (johnny Cash}. Volire u kuhari: Ne. Naidraza knjiga: "My Fighting Life", Omiljeni pisac: Den Br· aun (Dan Brown). Urnjetnik kojeg cijenite: Muhamed Degirmendzic. Za koji klub navijate: Ma.ncester junajted, Koga biste poveli na pus. ti otok: Srivena Segala
(S teven S eagal). Iesle Ii Ijubomomi: Ne, Sta na jp rij e prim jecuj etc

Kamenolom Siroke

sli/eae:

"Jalau I da/je odvozi kamen

(Folo: J, H.aBC)

ZENICA Prvi federalniinspektor

HlJs.ukic: Voli uslipke mea: Ne. Koji [e Vas zivotni moto: Cilj opravdava sredstva .. Vas -najbolji priiatelj: Arner i Nijaz, Pratite Ii politicku situaciju: Ne. Da imare IS min uta viasti, !ita biste p rvo uradili: Podijelio stipendije mientovanim sportistima, odnosno nadarenirn ueenicima istudentima u BiH. Bis I e Ii uce stvovali u SOUl! rea lnosti: Da.

kod osoba suprotnog spola: Osm iieh, pa s ve ostalo po redu, B iste Ii ikada oprost ili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Da, prioritetno tekvcndo, Omiljena mana ipice: Mamini ustipci, a od pica voda i ponekad "koka- kola". Ko se brine 0 Vasem imid2u: Moja mama. Voli te Ii ici II soping: N e. J este Ii sujevjerni: Ne, t rna te li kucoog liubi-

IlraH danas zabra J p -aeHD amenoloma?
Ne mogu dopustiti da se nelegalni kamen ugraduje u autoput, kate Tirak i dodaje da lnspektor u Zenici ne radi svoj posao
koji je csrnu

odlucio presieci

N ika k vo ; nicij e rjeilen je ne moze biii jace od Zakcna
o koncesijarna,

Dneuni auaz
081-142-015
l BOLESNICKE MUKE· Blago onom krvniku M1adicu pa ga f lib apsise, Ako nista, imat ce tu Cas I cia ga pregleda cilav tim Ijekara, i to na lieu mjesta. Ako ne b ude zaelovoIjan Ijekarima, predla2em mu dase mijenjamo, 011 neka hoda u Sarait'vu od ambulance do doma lldravlja i obrouto pa da vidi kako je poStenom i bolesnom narodu .. Amra KRlMINALU FIRMI - Premij eru,rrebali biste naei koj i sa I vremena ; sj es ti rna10 sa Sindikatom "U osko "sanski h suma", kao 8m are 0 becal i, i da ~lljete pra vu is ri~l krim illaiu u U0 firmi.

godinu nasnazi, pa i Zakon 0 ru darstvu hie da su ka n ton i nadlezni za kamenolome, kazao ie za "Dnevniavaz" direktor Uprave za inspekcijske poslove FBiH Ibrahim Timk. Na rai nadn Oil je komenrirao vise tekstova objavljenih

men, koii sepotorn ugraduje u temeljenovogautoputa Al. Podsietimo, srebren i(,ko preduzece "[ata" vozilirna svoiih "Zvornik puteva" iz karnenoloma u vlasnisrvu na-

vodno

dokapitaliziranog

ze-

niekog ZGP~a, dnevno je izvlacilo stotine karniona karnena za nasipe dionice autoputa Gorka " Vijenac - Bi· Ijeiievo.

DOUOl
Sluca] no iii ne, broi kamiona "Zvornik puteva" iucer je znarno sman ien, ali odvoz kamena nije zaustavljen, Vrlo neliubazni cuvari kamenoloma nisu

Hamana
nam jucer dozvolili ni da pridemo blizu kapije,ali smo se na radilisru au ropu ta A I u vjerili da "[atino jato" kamiona i dalje dovozi kamel! iz pra vca Zenice.

LOSE
ZALAGANJE01'0 ie bila sramota kako su se ponasali i zalagali na ili fu elbaleri u Rumuni· ji. Treba ih dobro oarui: iti. Puna podrska SlIsicu ida pobijedimo Albaniju. AN VAKAT· Problemi s upisom u sreclnju-skolu u Tutli su dUgo" go disnja. praksa! Postell covjek osjeca se jad00, bijedno i ne· moeno kada :svaki drug; Ttl· zlak pita "ima~ I.i tel u" iIi «j esi Ii RVl, gdje boIan zivis"? Niko ne pira kako Iije dijete ueilo i njje himo SIO je do sada tmalo sve pence. Cudan

nekivakat! NEKAD BIO

u nasem Iisru 0 tome da se iz kamenolorna Si:rokescijelle, u slivu Babine rijeke kod Zenice, duze od rnjesec bez dedijeljene koncesije izvlaci ka-

- Trafio sam da eel ni ljudi "Autocesta", moji inspektori, te drugi nadldni za ova] slucaj dodu SUlfa (danas, op. a.) i da riiesimo III sramotu, Ako kantcnalni inspektor u Zenici nece da radi svo] pcsao, ja ne rnogu dopustiti da se neil to tako nelegal no ugraduje u autoput, J asno je receno da karnenolorn joil riije dobio koncesiiu, a svi vidimo cia se Kamen izvlaci " kazao ie Tirak i dodao da inspekror u Zenici ne radi svq] posao.,

Prije srpske agresije .i.genoei da

VlSEGRAD-

A.DZONLlC

Finansijski problemi u manjem entitetu

CUD

s

u ViSegradu iiI'ielo je 67 posto Boilnjaka. Dallas nema nij·ed!log. To je danas slobodan grad ~hvaljujuci Ratku Mladicu, kalte Radosav Saponjic.Himo mora ndto fa" dirl na promjeni svijesti kod onib SIO velic'Ilju zloc inca. SIMBOLICNA NAKNADAEvropska UDija i SAD svakom bi Boil.njaku iz posebnog fonda 11"ebaJi davati barem po 500 eura mjese<"oo kao si· mbolicnu saris,· rnkciju za to ~tO nas prisili avaj II da Zivimo s naSim koliacima, ubicama diece ...

R8DUbliliaSrpSlIa uZimaliradi Od2 miliOna KM za zdraustuo
Ugmtene obaveze prema apotekama, dobavljaCima lijekovai ortopedskim kucama
20 miliona KM, a oadle>;ni u ovoj: ustanovi ocjelljuju ela "nece biti leskoca u iZmi" renju ovog zaduzenja" te ela "nece biti ugrozeno pjihovo poslovanje". Sarno prosle godine Fond jeimaogUbitak od 40 miliona KM, ugrozello je redovIlo izmirenje obaveza prema poslovnim partnerima, dobavljaCima skupih i specificuih Iijekova, apotekama, onopedskim kUCama, 7.dravst:ve" nim ustaoovama _ " Fond je irnso potrebu ela se kreditno zaeluzi koel banska, uz sagi.snos t M inistarstva finansija i Vlaele RS,!l ukupnom iz:uosu od 20 miIiona KM, kako bi izmiFo n d zdra vstvenog os iguranja Republike Srpske, eiji ulmpo; deficit iznosi vise oel160 miliona maraka, ove seelm.ice zadUl_it ce se novim kredimm u iznosu od

Dug (U HM)
apolekama

13 miliona
u RS

posloelavcima na ime nakllada za bol ovao je bolnlcama

14,5 miliona 18 miliona

ApIJleh

II

BanjIJjLllci:' Prt)h/emi s Fondom rania i fUllkcioniranie zdravstveoog sistema u RS - objasoili.su uovom fondu. B.S.

u Srbiji

rio dospjele obaveze i omoguCio nesmetano ostvarivanje prava osiguranika iwbaveznog zelravstvenog osigu·

teme

Dn~vni ~v~c,utorak, 7. lunl/llpanl 2011.

11

ODLUKE Zasiedao Dom naroda Parlamenta FBiH

a inal uric os a-a raz-danCif u KaDIOI
Nema smj.ene karotne Pavlovic, delegati iz dva HDZ-a abram Ustavnom sudu • Izabrana radna tijela

ce se

Kardinal Vinko Puljic i definitivno ostaie II rezide-

Osn-ua S8BOSn)aCMa aMad8mi)anaUMa
Ocuvanie i afirmacija bosniaekoaldennteta
Pod vodstvom
muftije Islamske

Veliki.skup u Novom Pazaru

nciii Vrhbosanskog ordinarijata II saraievsko] ulici Kapro!. Rezultat je to jucerasnje odluke Doma narcda Parlamenta FBiH, nakon sto je is rovje In u od I u k u nedavno donie i Predstavnicki dom.

glavnog
II

Slavljena tatka
Konacno
dopunjena

je pctvrdena
odlu ku Vlade

Srbij i u eetvrt:ak Ce u N ovorn Pazaru biti odrzana osnivacka skupstina Bosniacke akademije nauka i umiemosri (BAND), saznai e .Dnevni avaz", Inicijativni odbor za osnivanie BANU-a, na crjem je eel u mufti j a Zuker Lie, vee
dufe vrijerne aktivno obavlia

zajednice

doprinos realizaciji ideje 0 osnivanju akademiie i da je njegova uloga u mnogocernu kljucna, Na Osnivackoj sku-

FBiH da Emini Srnajovic bude poklonjen zarnjenski SIan u Grbavicko] ulici u Sarajevu, Problem je nastao nakon sto ie porodica Smai0 vic zarrazila povrat s ran a u
Kaptolu, koji je dio nadbi-

skupske rezidencije, a pripadao ioj je prije rata, zbog je kardinalu Puljicu priietila delozacija. Smaiovici su pristali

cega
da

priprerne za osnivanje eve instituciie, 3 "u cilju unapredivanja nauenog i umjetnickog stvaralastva u svim oblastima, radi svestranog proucavani a.materijalne i duhovue kulrure, historiie i duhovnosti b asnjackog naroda", Os n ivan ju ove akad ernije, sazn ajemo, trebali bi prOdJuka ie doduse donesena nakon duze politizacije i rasprave a tome na osnovu eega se zamjenski Stan dodj eIjuje Smaiovicime. Protiv je posebno hila Elvira Abdic[elenovic (DNZ) rvrdeci cia parlarn en tarci a isu dobili n i kornpletan materiial, niti znaju eiie je vlasnistvo stan koji se pcklanja, a nacin
riesavanja stanarskcg prava

im Vlada poklonizamlenski stan na Grbavici, kako bi ga rnogli uknjiziti, bila je potre b n a isaglasn OS! 0 ba dom a Parlarnenta, na sta je jucer koaacno i stavljena tach.

'potrosen silni nOUBe za sistem 1I0li ne radi
PoCetak vanredne sjednioe Dam. !larcda FBiH jucer je kasnio sa t i po, ali javnost nije dobila abjaslljenie zbog eega. Potom je pemaestak minu ta pOII~eDO na ispro· ba,vanje delmonskog sistema glasanja koji je prije nekoliko godina poreme obvezni· ke kostao oko 1,8 miliona KM, ali je jucer ustanovljenO cia on ne funkcionira. N akonSto s u se po jedi· ni delegati po bunili Zasto tu probu na vrij erne n isu obavile SlrUcae sluzbe, od da. Ijnjeg llcitiskanja. oznaka !{ilza:it"proriv« i us,uzdrzan,t , se 0 dus ralo, re je glasan je oba vljeaopodizaojem ruku. Si stem je proradio tek pre~ kraj s iednice.

Smaiovica proturnacila je diskriminarornirn u odnosu na druge gradane, Zijal Zijo Mll~ic (SDA) dodao ie kako nije spornc da ce svi podrza l.i rj esavani e srarnbenog problema kardinala Pul] ica, ali je nepravednim naveo LO illo ie i rani· je bilo slicnih slut,aieva, popm dhmije u Divi~u, pa se o tome nije od]uciva]a \1 Pa" rlame,ntu,

iestoka polemika
Za vr~ena je jucer i prica o n.j.vijivanoj mogucnosti smiene Karoline PavloviC (N SRzB) s mjesra predsjeda· vajuee Doma nacod. FBiH, sto Sll zatrazili predstavaici dva HDZ-a. Predsiednik

Kluba Hrvata Radoie Vi dov ic pre dlo zio je da se u dnevni red uvrsn izbor novcg predsiedavajuceg iii dopredsi eda va ju ceg Dom a naroda iz reda hrva tskog naroda, i to Mirka Batinica (HDZ BiH). To je izazvalo ~estoku polem ik II izrnedu del egata iz dva HDZ-a i onih iz stranaka plarforme, a na kraju je vecinorn glasova odluceno da Vidovicev priiedlog ne ude II dnevni red, Zbog mga su delegati iz dva HDZ-a najavili ffiagucnas.t obrocanjll Ustavnam SUdll FBiH, a svoj prijedlog ponavljal ee i na oarednim siednicama. J ucerasnje vauredno Zll" sjedanje zavrSeoo je izbomm 18 radnih cijela s kojima sada Dom naroda moze naSla· viti normalno radili i o drza va ti red 0 vne sjedn ice. M.KUKAN

isustvovati

reisu-l-ulema

Islarnske zajednice u BiH dr. Mus tafa ef eerie, j edan od naj vecih bosn jackih intelekrualaca, akademik Mu-

harned Filipovic.akademici Abdulah Sidran i Ejup Ganic, kao i mnogi drugi. Muftija Zukorlic istice za "D aevn i avaz" da j e akademik Filipovic ciao poseban

pstini BANU-a bir ce izabrano nieno rukovodsrvo, a isiog dana, zbog oceki vane velike zainteresiranosti javnosri, bit ce IIprilicena i prom 0u vna skupstina BANU-a. Mllftija Zukorlic objasajava da je za akademiju specifi eno to sto on a "ni je d ria vna i vezana U Z j edan drzavni teritorii" • Ona djduje, kako pise i u Nacrtu njenog stature, na podrucju BiH, Sandzaka i bosniacke dijaspore, Ona je, dakle, nadgraniena Postoie takve akademiie, kao sro su Evropska akadernija nsuka idruge, Medu osnivadrna Ce bin probrana irnena iz aka dernskog, nauenog i umietnickog :i:ivom iz BiH, Sandfaka i dijaspore, Nastanak ove instituciie ad historiiskog je znaeaja iiskorak u osnivaaie jednog ad stubova nacionalnog idenrireta Bosniaka u instirucionalnorn smislu kaZe muftija Zukorlie. F. V.

ucestuuiu i gOsti izrana i IDrsHe

Uoci ovogodisnjih Dana Ajvatovice

Odrzano rociste u Opcinskom sudu Sarajevo

U Opcinskom sudu u Sara jev II jucer je od riaoo pri· prem.l)o ro6ste pot Ul b i ko· ju je u oovembru proSle godine profesor FakulrcLa islamskih nauka (FIN) D:<ema· ludin Latie padnio pmriv kompanije "lmcrsofl", vias n ika i osni va~a ponala Sarajevo·x.com, Ie kolumni" ste tog portala Ahmeda Bu· rica radi na.doknade stele zbog klevete. Na rocihu, kojem nisu prisustvovaJi n.i Lalie ni Bu· ric, prihvaCen.i su predlozeni dokazi i v ie~taCen ja. G J avna rasprava bit ce oddalla u decembru .. U mzbi, koju je pOl1'isa.o

LaliCluziO Burica lbOg poredema s Hitlerom

Laritev advokar Esad Hrvat it, navodi se da je Ahmed Bur;'; 23. septem bra pmsle godine abjavio lekslOve pod naslovima "Konacno rjesenje" i,JIiderCiCi iz l1aSeg so· kaka", koji sa.drZe "niz neistina, !deveta, besrnmnog poredeDja s negarivnim hismrijskim Lic!)ostima i jav!log vrijedanja usmjercnog ka diskreditaciji i krajnjem srozavan ju Latitevog ugleda". B uri c je, kako se istice u tuzbi, La ciea nazvao "Hi rlerorn iz naseg sokaka", sm je ovame prouzrokovalo dllsevne boIi i nematerijaInu stem, za sta trazi odsletu 0 d 5,000 KM. F. V.

8 jlJcerasnje pres-ko(lierellcije
Program5k.i sadnaji 501. Dana Ajvatovice predstavljeni su jucer na pre;·konferenciji ocidanai na plawu Hasa!! Kjafijine dzamiie II Pruscu. Ovogodi:lllji Dani Aivatovice tokom 19 dana trajanja poaudir Ce publici 40 razliCitih programa kultur" nib, vjerskih i sportlikih sa· dnaja, U osam gradova SBK, uz licesce i gosliju iz Irana i Turske. Tra.dicionalno 0 biljezava· nj e Ai valOvice bi Ice, kaka ie receDo jueer, osna~en a di:U.In:!l- n:unazo,m u Prusc:u, Busovaci i Donjem Vakufll, a po prvi pUI bil ~ odrzan

Q

PfIJS~U ajvalOvaeki mevlud u Ha. ndanaginoj dZllmiji u Prusell. Ovogodi5nje Dane Ajva" tovice 8. juna aa Musali u Prusc u .zvani cn 0 ee 0 [vori li Bakir lll! Ib egov ie, clan Predsjed n is tva BiH. U progra· m u 0 rvaranja uces rvov at ce SUlijevska filharmonija, horovi Elci Thrahim-p~ine medr-ese Travnik i Medrese Os" man d. Redzovic. i~ Viso· kog te trio iz Bllgojna .. Zavclnica man ires meij e us lijed.il ce 26. juna na ajv.rovackoj livadi, llZ obraca!lje reisu.-I·uleme Mustafe d. Ceriea. Di. M.

Visi sud u Beogradu zarrazio je od BiH i Hrvatske dodatnu dokumentaciju u vezi sa zahtjevima da im se izruci fa In i gra donaceln ik Treb inja Bozrdar Vucurevic, koii se

BeOgrad traiJOSdoHumenata
I

vucurevicevo izrucenle na cekanlu

12

Onevni avaz, utorak. 7. junvnpanj 2011.

teme
. ..

.

Ris tic i dodala da ce 8. juua sud po sluzbenoj duznosti odluci vati 0 prod uzen] u pr itvora V ucurev icu, j er tog da na is tjecu d va mjeseca od njegovog pritvaranja, VuclJrevic: Vu cur e vice v nalazi ~ ekstradicioOrJtJ(en advokat Vladimir nom pntvoru u Beogradu, iziavila je Sr- Z8 lev Bozovic rekao je Srni Dusica Ris tic, portpa col ni da je Visi sud u petak cdbio zahrjev odbrane za ovog suda. - Isrrazni sudija je Z3pustanie iz ekstradicionog pri tvora nekadasn jeg graderrazio da se dostavi jos nenacelnika Trebinja, ka dokumentaci j a - rekl a je

I

h/

Dio pfonadenog eksploziva i opreme

za akliviranje

eksplozivnifl naprava

PANCtR Potvraeno_ pisanje "Avaza!! a hapsenju vehabije s eksplozivom 'V"

Svjedok na sudenju Karadzicu

U nastavku sudenja Radovanu Karadzicu pred Haskim rribunalorn bivlii zvanicnik SDS-a Radornir N eskovic pas v j edocio ie da su u ljeto 1992. muslimanski civil! bili protjerivani s Grbavice i da je nad njima zlcdne cinio Veselin Vlahovic Barko, [avila je Onasa, Neskovic, koji je bio potpreds jedn ik Izvrsnog odboIII SDS-a i kriznog staba u opcini Novo Sarajevo, iziavio
je da su za Vlah oviceve

SrOSHe UlaS11ZOaie za aalHDUe ZIDCIOe
pronalasku

eel a g S 0 a Go nIDI Ma Cl!?
Policija otkrila detalje akcije • uhapsena i Becicina majka Edina
zvodnju eksplo-

Policija Brcko DiSITikC3 jucer je objelodanila detalie ned i ne akci jere potv rdila eli pisanje "Dnevnog avaza" 0 hapsenju Adriana Recice i
opasnog

ZiV3.

Cijeli arsenal
Po naredbi lokalnog Osnovnog suda, nairne, u akciii .Pancir" pretresene su kucc na dviie lokaciie, a osim laborarorija 7.3 proi-

i uzgoj stablj ika marihuane i nekoliko saksija ove bili ke, pronaden ie i cijeli aresnal vatrencg i hladnog oruaia. Policijaci su nasli i municiju, vojnu opremu, eksploziv i eksplozivna sredstva, sredstva veze te
manju kolicinu novcanica

zlocine nad muslirnanima znali "civilna i voina policija i vojska", Svjedok je naznaclo i da je zlodiela pokusao zaustaviti taka sto je prijavio Vlahovica Vojnoj policiji, - Vlahovic je bio privoden, ali i ubrzo oslobadan - iziavio je Neskovic, sugerirajuci da su iza roga stajale vIasti bos an skih S rba, Prema Neskovicevim rijecirna, Karadzic je bio neprikosnoveni lider SDS-a, detaljno inforrniran 0 dogadajirna u opcinarna i!irom BiH.

za koje se pretpos tavlja da su krivctvorene. Uhapsene su tri osobe, a s obzirom na specificnost
istrage, akrivaosti su pripr-

Ka.radiic: Novi dokazi Svje dok jeop isao kak 0 j e Kll.radzic na sastanku s opcinskim vodarna SDS-a u decembru 1991 »promovirao" dokurnent poznat kao "Varijanra A i B", kojirn je planirano da Srbi preuzmu vlast ne sarno U opcinama gdje su vecina nego i ramo gdje su »ugrozena manjina".

emane vise mjeseci i u saradnji s Obavjestajrio-sigurnosnom agencijorn (OSA) BiH. Tokom akciie angazirani su i dernineri, Nakon jueerasnje konferencije za novinare, receno
nam je da su, osim dvadese-

Adnano va majka Edina

rjednogodisnjeg Adriana Recice, uhapseni i njegova ceUdesetpewgodisnja rnajka Edina i dvadesettrogodjsnji Ervin Jasencic, svi iz Brekog, zbog osnovane su-

niSuizolouani slucaJeUi
Bliski Recicin prijarelj

Ribic, saznajerno, bio je bl izak s takoder radikalnirn vehahijama Maksi-

posljednji u BeCkom, izvia';i se zakl j ucak da se ne radi 0

izolovanirn
pcjedinaca,

0 tome

aktivnostima
svje-

Svjedok na sudenju Vlahovicu
Na sudenju Vesesilovanjima i pJjackarna .. linl.l Vlahovicu zvanom Batko svjedok - Skoro pola godiTu~iLaS[\'a BiH Mune bio sam u radnom vodu na Grbavici na harned Sehic kazao je pred Sudom BiH da prisilnom .radu. Ba· [ka sam Sreo ios nega je u maiu 1992. gokoliko pUla. Od drudine opruzeni pretugi h za tvoren ika, vo· kao 1.1 jednom obiek til U samiel'Skom na - Vlaflo vic; jnik3 koji su n3S selju Vraca, javio je Teski zlQcini cuvaLi, pa i od mog Bim. nadredenogC1.lO sam SV'jedok je kazao cia je to- da se Ba tko zove Vese Iin Vla.h0 v ic - .rekao je svje dok, kom svog bora vb na Grbavici 1992. godine cuo price 0 is[ak!luvi!i da mu je nadredeni kazao da je Batko onome stu je Ba.tko radio. Neh od !l)ih, pojasnio je problematicno "deriste" i svjedok, bile su povezane sa da je bok set.

Problematlcno "derlste" I boHSer

mom Bozidem i Enesorn Sejranicem iz Tuzle, kod kojih $1.1 pretresorn 4. maia prosle godine pronadeni oruzje i eksploziv. Boiic je !ada s puskom u ruei prijetio policiji, ali ie savladan j uhapsen. Karla su u piranj u ovi tadikalni s1ueajevi, od koj ih je mnje da su poCinili tri kriviena djda. Za sva tri hiviena djela pojedinacno propisa.ne su kazne zatvora od jedne do deseI godi]]a. - Evenrnalna veza ave tri osobe s bilo kojim radikaInim pokrerom i vehabijama utvrdivat ce se tokom iSlrage, koja je jos u toku - kazao je GOlan Lu iie, ~ef brcanske policije.

doci poda rak da se ni N uscet Imarnovic, neprikosnoveni lider vehabija, nije ogra-

dio niti je osudio iiedan od ekstremnih slueaieva. Cak ill lerorisaeki napad]]3 Policijsku sranicu u Bugojnu, Ciji su mozgovi i izvciioci upravo vebabije s kriminaillim dosjeom! avaz" Uhapseni Re6ca, na" irne, bio je test go:stHajrudina Ribica u Gornjoj Maoei. Ribic je jedan od najblizih saradnika Nusrera Imamoviea, lidera vehabija iz Gornje. Maoce. Ribi": je pozna[ po inddenlU ka.da je ubio psa. jednom loveu, kojeen je »zabl1lnio" prolazak kroz Gornju Maocu, a potom ldll u bacio u pravosla vno grob I Kada je. je breanskom sudu prativ njega zbog toga pohenut poslIlpak, prosmrije suda zaupao je lecima Kojima je »upOZQI1lvaou: sudiie i ruijoce -da ce "biti prokle! svaki onaj koji sudi. po z.akonirna koji nisu zasnovani na Serijatu". E.RAZANICA

Privorfenje Ervina Jasencica

SDec
.Povodom pet godina djelovanja, Agencija za sigurnost hrone BiH, u saradnji s Evropskim aUI.oritetom za sigarnOSl hrnne (EFSA), a uz podclku ARDP proje).:m Svje(s ke ban ke, danas u Saro j evu organizira 1. konferenciju 0 sigllrnos ti brane ~Anal iza rizik.a u p rocesu osiguranja visokog s!epena sigurnosti Inane", iavila je Fena.

• • • • • • •

va TNT Oko pola ki!ograma plaslicnog eksploziva Mc.hanizmi .za aktiviranje eksp!ozivnih naprava V It creno oruzj e RazLicile mine i velika kolicina demnatoJ3. Opticki !lisan; i dijelovi za automatsko oruzje Ve';a kolicina vojnih maskirnili uniformi s opremom Razni nosaCi memorije, vise od 200 razli~itih nosaca videa i zvuka • Laki karabin koji se zbog krade potrcazuje u Bugojnu

• Ceru i kilogl1lIDa eksplozi

sia su sue Krill u Kueama

Lesina na groblju
1ako !lisu ~eljeJi jav!lO porvrditi, policijski zvanicnici u Brckom interno pri2naju da znaju da su uhapSeui pripadnici radikalnib vehabiiskih krugova. U ovoi priti iz Brckog ne rreba zan emari ti delal je do kojih je dobo "Dnevni

na

sarajevski kanton
ALARMANTNO

Dn~vni avaz, ulo r.Jl<, 7. iu~vlipani 201 1.

13

Srednja graclevinska-geadetska skola

ZZru OO~~[E ~ruOU~UDUru OU[EUDUru

lako je asfaltirano prije nekoliko dana

DDet rUDa

Iako je asfaltirana prije samo nekoliko dana, rupa u Bolnicko] uliciopet propada, Zbog toga su radnici preduzeca "Rad" postavili znak kao upozorenje vozaeima da ne hi ostetili automobile. Kako su nam kazali prolaznici, vierovatno je u pitanju podzemna veda, zbcg cega asfalt na tom dijelu ceslO puca, N. G.

u BOlnlc~Di UliCi

Svietski dan zasfite okollsa

Nabirou. najtrazenija zanimanja tesar, zidar ..., a tih kadrova nama, kaze Vidovic • Najsavremeniji kabinet prazan!?
Srednj a gradevi nskogeodetska !;kola u sklopu je Tehnicke skole i jedna ie ad nai starijih u Sarajevu, Sastcji se iz tehnicke skole, koj a priprerna ucenike za strucna zvani a arhitektonski, gradevinski i geode tski re 11 ica r iii gen ornetar i. trai e cetiri godine, i od srrucne skole, U kojoj ima sedam zanimanja, i to: rnoler, kerarnicar, resar, kamenorezac, zidar, armirac i monter suhe gradnje, jsavrernenije ie opremljen, a mi nemamo uijednog ucenika! ave godine imali smo 12 keramicara, petoricu mclera, a nijednog ucen ika na ostalim stru kama. Iako ucenici ne polazu prijernrii ispit, nerna zainteresovanih za ova zanimanja. Kada bismo upisali jedno odielienje za sva zanimanja, bili bismo sremi " kaze Vidovic, Kako kaze, ucenicima Be p osl ij e za vrse n og skolova nja pruza mogucnost da nadu posao [er su obuceni za vrhunske rnajstore i zanatlije,

Nema pri.jemnog
Ljljana Vidovic, pedagoginja skole, kaie da je posljednjih godina stanje zabrinjavajuce jer se ucenici u

program na urelu Bosne

Crlali u radioTlicama

Poznata imena
- Prema podacima Zavoda za zaposliavanje, najtrazenije zanirnanie ie trgovac, pa tesar, zidar, a mi tih kadrova sve rnanje imamo. Nasu skolu zavrsili su mnogi pczuati arhitekti, profesori ... , a menu nasi rn llcenici illa b iii su i Ha lid Beiilic, Danis Tanovic, Aleksandar Seksan, Amir Vuk ... • dodala [e Vidovic, A. NUHANOVIC

strucnu skelu. - Kabinet za izucavanie montera suhe gradnje na-

malorn broiu

upisuju

u

Slab OdaziUi UTBhniCIlOj silon
- U cenici ko] i se zele upisati u Tehnicku skoln imaiu instruktivnu nastavu prije polaganja prijemnog ispita, Ucenici mogu upisati fakultet koji zele, mada nismo zadovolini odazivorn ucenika ni za ova zanimanja - istakla ie Vidovic,

U organizaciji J avne ustanove za zasticena prirodua podrucja, au sklopu projekra saradnje S osnovnim i srednjim skolama prekiucer ie na Vrelu Bosne obiljezen Svietski dan zastite okolisa. -Clanovi sas djocijeg sela izve1i su raznovrstan program. Pokret Gorana otvorio ie likovnu radionicu u koioi su ueestvovali ucenici i posjetioci. Crtali su prerna zadatoj temi "Zastita ckolisa" - rekao ie Mustafa Zvizdic, strucni saradnik za prornociju i marketing. A ..Nu:

Sanacija platoa u Kranjcevicevoj ulici

nastauall iduce SedmiCe Nastavak

SjednicaSkupStineKS

U toku je d ruga faza radova na sanaeiji plaroa U Kranj.cevicevoj. ulici iunedu brojeva II i 43. Projekt vrijedan 85.000 KM Iinansir" a p ci n a Cel"llar, a izvodac radova ie firma "Sela".

oe zamij.eniti novim. Na jedno; slraui platoa u radena je podloga na koju su panovo posIavljene neoslecene ploce • kaze Alma Sadovic, pomocnica nacelnika za pr-

re o~teCene kul ir pIece, keie

- Ra dnici su po d igli sta-

oSlOrno uredenje i komunalne poslove. Kako nam I.erekla jedlla od stallarki, bito je tesko hedati po o§tecenim plo" cam a, pogowvo zirni, jer SII bile dosla poiomlje.ne, a negdje ih nije ni bilo. E. B.

celYrte sj ednice Skupstine Kantona bit ce naredne sedmice,kazaoje za },_Avaz~ sekretar KQlasi/JiJc: Abid KoZavrsili sve I asin ac, Kalac.ke ko flam je rekao, sljedece sedmice na naSlavku Ce, najvjerovarnije, .zavrsi Ii sve laeke dllevn og reda cervne redovn e sjednice" - Do 20. juna trebali bismo odrla ti j~. jedn u redoVD sjeU dnicu. Osim Ie, do kraja jula odrZa.tcerno joildvije - iSla, kao je Kolasina~. S. M.

Izlozba maturanata Srednje skole primijenjenih umjemosti otvara se danas u II sati. Za Dan skole bitce odrzana i modna revija na koio] ce biti predstavljene kreacije maturanata.. - Izlozba je otvorena zH sve gradan e, a se nadamo dace doc; oni koii namierava]u upisati ovu "kolu. Na izlozbicemo dndijeliti i Poveliu ."Vladimir Vcjnovic' za najbolji maturski rad u ovo] generaciji - rekao n.am je direktor Mensur Pocovic. M.G.

IzlOzba maluranala i modna. reuUa

Srednja skola pr.imijenjenih umjetnosti

ta izlalbu

Prlpreme:

Ta~micenieiZDrUe DOmOci

,. Crveui k;i2 KS u Cenrru za edukaciju i odrnor ~Usivak" u Hadzicima nrganizira kantonalnc takmicenie ucenika iz pruzania prve pomoci, N a danasnjem takmicenju uceslvuju ucen.i~i osn9vnih skola "Hamdiia Kreiievijakovic", ,.. usa Cazim Ca.tic", "GrM bavka n", "Sokolje«, Prva OS Ilidza, "Zahid BaruCija", "HaSim Spahic" i ;,.9. maj". U konkurenciji srednjih sko· Ia takmice se Srednja !lkola .za tekstil, kozu i dizajn, Drugs, Treca, Cervna i Peta gimnazija Ie MjdoviIasrednja skola Vogosca i Srednjoskolski cenrar TIijas. A. Na..

One~ni.a~azIIIQrak. •. 7. luni/llpanl 2011.

p a no r.ama

naJbOIJi osnoucitradiciju JamB iz i obicaie Igrom i pjesmom cuvaju
Proteklog vikenda u Zvorniku je odrzan Festival djecijeg folklora RS,14. po redu, na kojem je u dva rakrnicarska dana nas ru p i10 vise od 2.000 ucenlka iz 40-ak osnovnihskola izBiH iSrbi]e, - Publiku su odusevili njihova rnladost i liepota, muzikalnosr i uigranosr, energija i entuziiazam, kao i raznovrsnost koreografija, bogatSIVa naro dnih nosn j i, ali ponaj vise ami esnost tih mladih igraca da nas vrate u neka daleka vrernena koi a pokusa vaiu igrorn i piesmorn da sacuvaju kao dio n~e proslosri, rradicije, obieaja - km Rade Perle, predsjednik zvornicke "Prosvjete", organizarora Festivala liri nije imao ni malo lak zadatak pa je dodijeljeno vise nagrada u nekoliko ra~lici tih karegorij a. Pobiednicirna u konkurenciii osnovnih ~kola proglaseni su mali folkloristi iz Osnovneskole "MeSa Selimovie' iz Novog Naselja.]anja.dok je od KUD-ova najbolji bio "Sveti Dank" iz Sekovica, M.M. PeroSpadic, lokalni novi nar iz Priiedora i vel ik i zaljubljenik u ljepote Kozare, i ove go dine ie, kao i proteklih pet, u dva dana proreklo g v iken da prep iesacio Kozaru i na putu dugorn 60-ak kilomerara, cd Slana od Maslin Baira, vise Malog Palancista kod Prijedora, dosao do Banje Luke. Prep un u tisa ka kaze d a je sve licilo na svojevrstan "discovery", jet je na pjesackipoduh vat po Kozari, ko-

Festival djecijeg folkl.ora u Zvorniku

adi6 piesacenie po Kozar. orqanizuie posljednjih pet godina
jern se pridruzio i Prijed orca n in Ra Iko Radako vic, krenuo praznog ranca, - Hranili s 1110 se uglavnom gljivama, jagcdarna, nekim bobicarna koje smo nasli usput i pili smo vodu sa izvora kojih na Kozari ima bezbro]. Bilo ie zanirnliivo, pcgotovo nocu, dok srno pod malimsatororn budno osluskivali sve zvukove _ kaze .$padic i dodaie da su imali j srece jer su se tokom dvodnevnog putovanja "u
oci pogledali samo s bezazle-

Marne MUMama.a uise rada
- Gdje gad odem, ljudi kail! da je nama Gracanlijama lako jer smo poduzemi Iju d i,znarno se organizirati, radi ri i~ivjeti od svoga rada I pored ove cinjenice, puno jeli udi koj i tesko zi ve, ali 10 ne ispoljavaju kao u drugim sredinama. Ovdje ie man; e kukanj a, a vise rada, Ne svida mi se sto se neki pro b Ierni rjclava ju jako spore ilinlkako ..Godinama u centro grada z; ap iru pa na mjestu bivse robne kuce "Gracanka". Smeta mi isto sesredn j ovj ekovnoj Gradiill u starom gradu Sokolu

Sta mi se (ne)svida u Gracanici
r---:--------,

nimzecorn i umiliarirn vjevericama" . Spadic se u Priiedor iz Banje Lukevrario ua mnogo ugcdniji nacin, auromobilorn. Dodaie da ie i peto PUlO' vanje ostalo zabiljezeno ria videozapisu, tako da nije iskljuceno da dokumentarni filrnovi "Putujuci Kozarom", koje je uradio a saradnii sa akademskim slikarorn Zoranorn Radonjicem i fo-

Dom na Pl'eUUi
Tokom pjeSaCenja Spadie je "dotakao" i sam vrh Kozare, Lisinu, i visinu od 978 metara, a spustio se i do vrha Previje gdje Pianinarsko drnstvo "Previia" iz Banje Luke ima pianinarski dom. toreporterom "Dnevnog avaza" Draganorn Stojnidern, dobiju inastavak, M. ZGONJNAIN

Ibrahim Serbecic; predsjednik MDD "Merhamet" ne mofe priCi, jer ie na ulazu sagraden a k Ilea - kaze Ibrahim Serbe.';iC, preds j ednik MDD "Merhame.l" i direktor [avne kuhinie u Gracanici, H.C.

Zitni magaCin UGarUua"SimbOI djetimstua mnOgih
lako

v

Ook traje rusenle jednog od sirnbola stare Bijeljine

Ie magu6i

Dan zasuto zivoma sredine u Trebinju

Odjeljenje za stembe· no-kom unalne poSlove Op~ti _ ne Trebinje u ·povodll Dana zaiti te iivome srMlle organi _ zovalo je akciju ureticnja grada ukoju iebiIoukljaceno nekoliko opstinskih slulbi, organizacija i gradana T rebinja. Promo ti vll.i dio akcj je

naJmladi reCUOUaii DleSme 0 DrlrOdl

odrian je u DIlCic~voj wici u cen!ru grad. na priredbi or· ganizovanoj za najmiade, odakle je poslana poruka 0 vainosri oCllvanja zi vome sredine. U program u su uces· tva vali rna] isani i~ vrtica koj i Sll pj eval i i recimvali pj esme posveeeneprirodi, P.M.

o vi h dana rusi s e j edan od simbola stare Brieliine, iimi magacin "Garulja", po kojem naziv nosi i jedna mjesna zajednica II ovom gra.du. Na tom mjestu do kraja 2012. godine bit ce izgraden stambeno·poslovni objekat. "Garulja" je i~grailena krajem 19, stoljeca i decenijama je hila mje.sto gdje Sll se skladi~tile i proda

predmet potranvan'a nasuednlka nekadasnlih vlasnlka u procesu restitucije, opstinske vlasti krenule u feal.iziranje svojih planova
valezitaricei brasno. Nakon Drugogsvjetskog rata pa do danas "Garulia" [e bila u S3.stavu preduzeca "ZilOpromer" koje je nakon p osljedn jeg rata priva tizira· no. lake je meguCi predmet pOIrazivanja nasljednika nekad asn jih vIas n ika u procesu resrimcije, ovih dana pocillje rea]iziranje planova op<tinskih vlasti i gradevinskib preduzimaca. .Podignuta na stubovi.ma od cigle iIi belOna, a kao ob· jeka t izgraden po tp U!! a od drveIa, pr~1i vjela je do ov ih gana u Majevickoj ulici i Ce!v[!o en k varru, kako se popularno zove ovaj dio Hi· jel jinc. N jen 0 rusenje Stari Bijeljinci prihvataju kao nemil!ovnost u izgradnji grada, al i su se za usp amen ufo· tografisali pored "Gaml j e",

"Gamlja" 0vih dana .oeslaje

- Za nas je "Garulja" simbol djetinjstva. Tu swo se igrali, druzili. Kod "GamIje" je sve poCinjalo i zavrSava]o. U teSkim vremenimaposlije Drugogsvjetskog rata, kao djeca, znali smo

ukrasti po neki kilogram p!lenice i p redati ga kako bismo mogli kupili s1atkisesa sjelom govori elektriear Hasan Pasic, dok "GaruJja" fizicki I!e.slaje i prelazi u sjecanje. E.M,

Opcinsko vijece Tomislavgrad
Na 27. tematskoj sjednici Op6nskog vijeta Tomislavgrad raspravlja.no jeosranju u osnovnom obra~ovanju na podrucju te op6ne, pike Fe113. Uz vijecnike, I!l sjednici su b ili minis !rica pros vje Ie LK Gordana Cikojevit i njezin zamjenik Mato Krizanac_ Urad u sjedn ice s udjelovali su i direk tori osnovnih skola s podru iSj opCi lie te p reda

0

osnovnom obrazovanju
datreba uvrstiti Cell!:ar za 00goj i obrazovanje djece i mladeli s po!clkoCama II =oju "Nova _ nada" u kantonalni b udZet, u skladu sa Za.konom 0 osnovnom obrazovanju.

POSlauili uid80nadzOr u SUim sitOlama
s tavnici sin dika la. Zaklj uCeuo da treba pOSIllvici videonadzor u skolama raeli kOl!lrole nastavnog procesa isigumosli djece a vcijeme admOIlle Zaklju.ceno je tak.oder

sre dniob osans., k t no ki ..anon
TRAVNIK Danas zasjeda Skupstina SBK

Onflvni avaz, utorak, 7. lunVlipanj 2011,

15

Zastupnici izua HOZ-a na)auIlU)U dolazaM na S)edniCU
Kriza u SBK traje i trajat ce sve dok se mjerodavne instfuciie, Ustavni sud i Ured visokog predstavnika, ne oglase, kate tovrmovlc
lazak na siednicu. - Mi cerno se odazvati na zasjedan je za to SIO sma tramo da oni koji su izabrani i koji su dobili certifikat od Izborne kornisije imaiu obavezu i pravo da rade u Skupstini, sto ne znaci da mi prihvatamo vodstvo Skupsti n e i 10 cerno jasllo kazati i 03 siednici . naglasava N ikola Lovrinovic,

Dobrovoljni davaoci krvi iz Splita

Predsiedavaiuci SkupStine Srednjobcsanskog kamona Nikola Simic sazvao je za danas redovnu sjednicuovcg tijela, Na dnevni red su dosla zi vo rna pi ta n i3, kao StOsu davanje saglasnosti na finansiiske planove Sluzbe za zaposljavanje i Zavoda za zdravsrveno osiguranje, kao i izvjestaii oradu VladeSBK u prosloj godini i Nadzornog odbora Agenci]e za privatizaciiu SBK.

OdUSeUljeni FOjniCOm
Fojnicani su imali sta pokazati gostima
U Fojnici je ovih ,--------------, dana boravila grupa dobrovo Ij nih daval aca krvi firme "Promer" Split iz Hrvatske, Dornacin im ie bila Turisticka agencija "Vran kamen", Grupa od 3S dobravoliaca je prvi dan po dolasku posjetila vre- _-.,".... 10 Sv, jakova u Deievicama, muzej i knjiznicu Franievackog sam ostana, a u vecern jim sa ti rna Odmor i lJiiwmje IJ prelijepoi pri'radi imali su za ba vu u viii "Iriis", gdie ih [e zabavljao kuhinju, Haris Biser iz B u sovace, Kratko su narn kazali da Drugog dana boravka 1,1 SU II Fojnicu doni jerjepredFoinici Splicani su imali jesjednik Udruge dobrovoljdnodnevni izlet ria Pronih darovatelja krvi "Prokosko j ezero, Gosti sub iIi fa" met" Nedeljko Kauscevie scinirani ljepotarna ovog prosle godine bio na rehabiprirodnog dragulja u njedrilitaciji u "Reumalu" i po pcrna Vranice. Prije polaska za vratku im je pricao 0 ijepotaSplit irnali su druzenje sa rna Fojnice. Inace.svake gcBrankorn i Marijo!ll Stanid u dine odlaze na izlet u neko naselju Luke, uz domacu miesto koie izaberu, H. Cu.

Nece na izbore
Kako kaze, poli rick a kriza u SBK traje i tra j at ce sve dok se mjero da v ne ins Ii Iuciie, Ustavni Slid i Ured visokog preds ravn ika, ne oglase 0 stanju u srednjoj Bosni, Po rvrda postoi an i krize s vaa kako je i nedavna cdluka Opcinskog odbora HOZ BiH Travnik da se ne prijavi kao p ali tic ki SlJ b j ekat na preds toj ece vanredne izb ore za n acelni ka opci ne T ra vnik, kojisu zakazani za24. julio Pred zastu p n ici m a u Ka-

Nelegalan izbor
Danasnjo] sjednici prisustvovat ce i zastupnici HDZ-a BiH, potvrdic nam je Nikola Lovrinovic, predsiednik Zupanijskog odbra ove stranke. Poznatrio je da su zastupnici dva HDZ-a bojko tovali skupstinska zasjedanja smatrajuci izbor skupstinskog rukovodstva nelegalnirn. U HDZ BiH i dalje sma traju da je izbor nelegalan.ali najavljuju do-

ntcnalnoi skupstini danas b i se (reb ala naci i In formacija 0 odredenim tendencijama i problemirna u osiguranju proporcionalne Z3stupljenosti nosilaca pravosudnih funkcija u skladu sa popisom stanovnisrva, pa se

moze ocekivati zucna rasprava, Dovolino ie podsjetiti da je posljednja vanredna siednica Skupstine SBK,. na kojoj ie imenovana Vlada SBK,pocela u 14satii uz brojne pauze zavrsila iza 23 sam. K.KAVAZOVIC

Liiepo vriieme i zadovoIiavajuci vodostaj Vrbasa iilli su na ruku ucesnicima 4. kola Rafting lige BiH, odrfanog u subotu u Do-

zenlCanl urUIdill na CIU na)bol)a eBiDaizSlouenile
Kosarkaski turnir u Travniku
njem Vakufu, Prva disciplina, spust, veslala se na dijelu roka od Kop6ca do Donjeg Vakufa, Prvi su kroz srart-crtu prosli Zenicani a

Rafting liga BiH u Donjem Vakufu

SliuPStina RHHSaueza FBiH

Pored takmicarskcg di· jela, odIiano je i prvo reo dovno sk up~ri1JSko zasjedan je neda vno form iraoog Rafting·kajak-kanu saveza FBiH. Za predsjedn.ika IzvrSnog 0 db ora Sav·eza iza· brlln je Ekrern Tuh iz SRK "'B(>sna" Zen.ica age· domac.ini,RK "Dabar", bodIeni okupljenim sugradanima, bili su drugi. Ovaj rezultat "Dabrovi" su zaelrZali i nakon sprint-utrke, veslane izmedu elva gra ds ka mOSta. Nakon spusta i sprin ea poredak u muiikoj konkureneiji bio je sljedeCi: SRK "Sosna" Zenica,. RK "Da· bar" DOnj iVakuf, RK "'Eko

neralni sekretar je Zekerijab M.ehtic iz RK "Dabar" DOIlji Vakuf. Rafting-kajak-kanu savez FBiH lrenUl!lO broji II ~lallica, a llskoro se oi'iekuje pridruzivanje jos 20 k!ubova, Sjediilte Saveza je II Donjem Vakufu. Drina" Zvornik, SRK "Bo· sna 2" Zenica, SRK "Bosna 3" Zenica, RK "Eko-vi· king" Visoko iRK "Jajce". U zenskoj konkureneiji, u obje discipline, na,stupile $1,1 tri posade. Prve su bile rafteriee "Kanjon" Banja Lu ka, druga je bila ekipa RK "Bosoa" Zenica" a Ireca posada RK "Eko-viking"Visoko. D.M.

Dodie/a pehata ekipi "HeIiQS" U Travniku je zavrsen peli Medunarodni kosarkaski turn;r Z3 juniore pod nazivom "Gradu s Ijubaviju Travnik 2011 ", koji je i ove godine uspjesDo organizovan Koila.rkailki klub "Trav. nik". Pobjednik je ekipa KK"Helios" - OornzaJe iz Siovenije, koja je u fiDalu bila bolja od ekipe KK "Sampion ALF·OM" iz Banje Luke. Trece mjesto zauzela je ekipa KK"Koluba:ra" Lazarevae - Srbija, cerVriO KK "A Ikar" Sin i.Hrva Ish, pew KK "Rama" Prowr i seswdoma6n KK Travllik. Najbolji SLrijelae mrnira je Hrvoje Livrenja iz KK "Alka!:", a najboljim igraeem mrnirn proglasen je Rebel: Marie iz pobjednicke ekipe "Helios". PosljedDieg dana tumira ka pi ten i eki pa ucesniea zasadiJi Sll sadnice II. parku ispred OsnovDe skole "Trav11 ik", dajuci Ila raj nacin i ekoloskucnu ovom spansko.mdogadaiu. K.K.

Uce~niGi sPIJ~I~ lIa riieci Vrbas

Dogadaj od 10. maja na m noge je J ajcan e, ali i sve one koji su ba.rem jednom doSii u "'kraljevski grad", os ravio dubok trag prizara eeriei zapaljene vodenice iI. kompleksa Mlinci~a,. jednog od kuiturno·historijskib 5pomenika BiH. Pored nadlezni h ins [ilueija, i gradani osjecaju da [rebaj u dati d.irekran doprinos u obnovi Mlin"iea. J ajaeka omladina je

OrganiZirali hUmanilarni IIOnCerl

Mladi Jajca daju doprinos obnovi MlincIta

dosla na ideju da humanir3rnim koncerrom samoinicijalivoo doprinese ob· novi vodenica. Vinko BudeS, Marina Bogi~, Oliver Jakovljevit, Ivana Perak, Martina Gol ubovic i Dana Seremet, uz po[poru Omladinskog centra, uspje· sno su organizovali h uma· Dilarni konce.rt Ila kojem su se paja viii m llzicari iz Jajca, ali i gosti iz Sarlljeva iN ovog Travn ika. S.B.

Spec
Timovi za lIklanjanjei unistavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava Federalne uprave civiLne zahire llkloniIi su 76 koma.da protivtenkovskih miDa pronadenih na deminerskom zadatku. MAC ID 130S4na Iokaeiji KopCic Poije, opcina Bugojno, prenosi OnaS3. Minsko polje se lI.alazilo uz magistralni pUt Bugojno - Donji Vaku!, a ope· raeijauklanjanja mina trajala je tri dana.

Polici iskoi stanici u Goraidu u nedjelju u 22,05 priiavlieno je da je Mujo Imamovie (70) izvrsio sam 0 ubis tvo u svorn stan u II Visegradsko j ulici, Prema ri j eeirna glavncg kantonalnog tuzioca Mirsada Bilai ca, pripadnici Odjela kriminalisticke policije MUP-a BPK Gorazde tokorn uvidaia nisu pronasli rragove koji b i
upucivali na eventualno

Slarac DucaD sebl u sl)eDDDcnlcu

Samoubistvo u Gorazdu

16

Onevniav~, vtorak, 7. jv"Viipanj 2011

crna hro DI· ka

NESRECA Na putu Brcko - l.oncari

o

ga Du ire z-U· 1 IZg b~O SUdaru
Teske povriiecen Mladen Zimonj.ic (31), vozac "mercedesa" ko] se sudano s "golfom" koji je vozro poginuli

pocinj en j e kri vicnog djel a. - Sarnoubistvo je izvrseno pucanjern iz pistoIja u predio sliepoocnice. Skin u ta j e para finska rukavica kako bismo otkrili
tragov e baru m ih ces tica na

ruci, izvrsen pregled pros-

Il1Iamovic: Naden I! s/anl! torije i nismo pronasli tragove nasilnog ulaska u stan niti bilo kakve dokaze koj i.bi na vodili na sumnj u da je ubiien - kazao nam je Bilajac, Irnamovic je bivsi prosvjetni radnik, masinski inzinieru penziii. ALB.

U sumi u rejonu Pokojskih majina kod Bihaca preksincc je pronaden automobil "ford fiesta" u kojern je nadeno bezivotno tijelo nepoznatog muskarca. Po dojavi, na lice rnjesra izasla je parrolapoliciie, Nakon izvrsenog pregleda konsratirano je da j e na cijev za a dvod ispusnih plinova postavlje·

Dlrouao SeiSDUSnim PlinOUima u aUIOmObilU

U sumi kod Binaca

Na magistralnorn putu Brcko - Lcncari, u mjestu PIazulje, dogodila se reska sao" bracajna nesreca u kojoj je S!TIr IDO stradao 50-go disn j i Dragan Durieic, doli je Mladen Zirnonjic (31) zadobio teske tjeles ne povrede, U nesreci su ucestvovali au tomobil "mercedes" kojim je upravljao Zimcnjic i "gol f" u ko] em se nal azi 0 Duritie te kornbi kojirn je upravljao Mitar Tadic,

no PVC crijevo koje je kroz vra ta prtlj azn j ka proveden 0 uvozilo, . Dal injim operati vn j rn provjerarna konsratirano je da i nave dena voz ilo korise rio 23-godi~njak iz Bihaca koii ie pronaden kod kuce i k 0 j i je u r azgo vo ru po tvrdi 0 da se navedenim -vozilom njegov orac udaljio od kuce dva dana ranije i da se ad Ladanijejavljao. Saznajemo da se radi 0 Jasmin IICay kunovicu (46) iz Pokoja "ad Bihaca, Potvrdena je i informacij a da je kod unesrecenog pronadeno pismo.ali n~skocitljivo, lovaj materiialni dokaz bit ce detalj no pro ~,,:en kako b i se nakon zavrsetka uvidaia i istrage dcslo do uzroka srnrti te do eventualnih moriva koji su
doveli doove tragedi]e.

(Flll': E. 8.1..

1<0)

"Go/I" u kajem te bia flaslradali

- Tokom uvidaia utvrdeno ie da je "mercedes" ostvario kontakt s "golforn", nakon cega je kornbi udario u zadnii dio "golfa", Nastradali je pre" vezen u Gradsku mrrvacnicu, gdje ce bi ti uradena obd-

ukcija - kazao ieportparol poIicijeu Brckorn Halid Emkic, Povrijedeni Zirnonjic je nakon ukazane pcrnoci u Opec) bolnici IIBrckom prebacen u UKC Tuzla na dalinje lijecenje. E.Ra.

Kanronalna EUzireljica Fadila AmidZic jucer je zapccela is tragu II ok v iru ko j e ie naredila obdukciju tijela unesrecenog. M.D.

U Sudu Bifliucer ie razmarran zahtiev drzavne ruziteliice Diane Kajrnakovic da se za naredna dva mjeseca produzi pritvor Fadilu Aljovicu (32) iz Prijepolja, osumnjicenorn za pripadnisrvo zlccinacko] organizacije Zijada Turkovica .. Tuziteljiea Kajmakovic od Suda je ponovo zatrazila iskljucenje javnosti jet je islraga u za vrsnoj fazi, a. i pocel a j e p isa [i i op !U~n.icu. Osumnji~eni i njegov bran;I.e bili su protiv ovog prijedloga, ali ie Vijete kojim je preds je davala s u tki n ja Am-

FadiluAUO -eo loS dua m)aa

Istraga protiv Turkovica i ostalih

• .-tuo a
ela Huskic donijelo rjesenje da se j a vnost iskl j u eu ie zb og interesa svj edoka i istrage, Odluka 0 produzeniu pritvora bit ce naknadno donesena Aljovic koji ie uhapsen sredinom rnaja surnnjici se da j e za j edn 0 s Haj ru dinorn Memovicem ucestvovao II prikrivanju tragova nakon ubisrva Mithata Mekica i Marije SaLas-Kortez. Tijela ubijenih pronadena su u septembru prosle godine u blizini vikendice Seada Dumanjica. Par je likvidiran hicima izheklera. B. C.

Razbajnik ndnia aka 700 KM

("ro:

M_ lOgl<)

OpUaCManaRladionica '\UilliaOl"
NepoWati napada/: opljackao je jucer oko 14 sati kladionicil "Williams." koja se nalazi u banjaluckom naseljll Rosulje_ Kako saznajemo iz izvora bIiskih banjaluckoj polic.ij;, razboinik je na glavi 1mao suncane naoCaie i kacket i, prijeteCi piiilOljem, od rlI.d!nice je traZio da m u preda pazar.

Nakon ;;to mil je predaJa oko 700 KM, razbojnik je istrcao i p ob jegao u nepozna" tom pn.lVeli. Na lieu mjesta i.lvidaj su ob.vili pdp.dniei CIE Banja Luka, a u mku je cad na utvrdivaniu svih okolnosti ovog djela te identifikacii i i pro n alasku poCinioea.. B. S.

TuWastvo BiH podigJo ie opruznicu prod'; Alek5andra Ziv.kovica (21), d.rzavljanina Crne Gore, koji 5e tered za neovlaiilell .ero· met opojnim clrogama. Zivkovic je roden u Baru, Crna Gora, anastanjen u U1cinjll. Trenutno se nalazi u pritvofU, saopceno je iz T liZi la£ tva BiH, Optuznic.a ga tere!.i da ie 9. apriIa ove go dine na Granicnom prijeia,zu Klobuk kod Trebinja u automobilu

ODIDze d-Ier sllanllalz erne Gore
~!!;me_rcedes!~, registarskih oznak a Crne Gore, p revezao oko 20 kilograma opojne droge marihllane skank iz Crne Gore u BiB radi dalinje prodaje u 7.emljama la· padneEvrope. Ova kolicina droge na ilegalnom narko- trtisl1I U 20mljama Evrope vrijedi viseod 100.000 KM. Opmzeni je skank, upakovan u PIovj dn II vaku umiran u najl onsk u fa lijn, skri vao u prtljaZlliku vozi13 i iza sjedi.sta. vozaca.

Tuzilastvo BiH

Oduzelo 20 kilograma

erna hronika

Dnevni avaz, uiorak, 7. junl/lipanj 201 1.

17

ZENICA Pljatka vozila BH Posta

kolicina rnarih uane.

Pripadnici Policijske uprave Grude su na tesko prisrupacnom lokalitetu ispod brda Orlova stina u Sovicima otkrili plantazu na koioi su bile zasadene 24 stabljike indijske konopl [e visine do 100 cen timetara, potvrdeno narn je uM UP·u ZHK. Takoder, na istom lokalitetu pronadena j e i 0 dreden a

Oillriuen zasad indi)SlIeIiOnOD!I)e

Sovici kod Gruda

U MUP·u su naveli da joii nisu poznati pocinioci re cia se za njima traga, Nakon izvrsenog uvidaja stabljike indijske konopl]e kao i marihuana prevezeni su u PU Grude radi porrebnog vjestacenja, Policijski sluzbenici inrenzivno provode isrragu cadi utvrdivanja identireta osobakoie su zasadile navedenestabljike, A.DIl.

Osurmlleenl za oruzsno razbcnlstvo u naselju Kasapovi6i
Adiju Ali';u (20) i Seadu D izdaru (36) iz Zen ice j ucer ie nakon saslusanja sudija Kanronalncg suda Zenica Enes Malicbegovic odredio trideserodnevni prirvor, Alii: i Dizdar dovedeni su iz Pritvorskog odielienja Kaznenopopravriog zavoda (KPZ)Zenica,gdjese nalaze od petka, odnosno subore, zbog surnnje da su 3. iuna uj utro sa starijirn Adijevim bratom Alenom (33) pccinili 0 ruza no razboj n.i"tvo ]]ad radnicima "BH POSle" u zeniekorn naselju Kasapovici, Alert AI ic sas Iusan je u KPZ-u Zenica nakon sro se vratio s eerverodnevnog koristenja vanzavodskih pogodnosti u periodu od 2. do 5. [una. Iako je 4. luna policija za njirn raspisala putjernicu, u nedjelju ujutro vratio se u KPZ na n as tavak izdrzavaIIja kazne od 12 god; na zbog saobracaine nesrece u kojoj su 2002. godin e po gin we cerici d j evojke, 011 se sada nal azi u samici,
a 0 daljnjem njegovorn trer-

SmMno slradao Mile
Mile Vukojevic (74) smrtno [e stradao u saobracajnoi nesreci koja se dogcdila jucer ujutro oko osam sati II Bosanskoj Dubiel. Iz policije saznajemo da se Vukojevic, koii ie vozio

Basanska Dubica

UUIIO,jeUiC

manu odlucit ce policija, Tuzilas!:Vo .i Uprava KPZ-a, UIvisne od isrrage i even rualnog podizaniaopruznice .. A.DZ.

bicikl, pod jos neraziasnjenim okolnostima, sudario s automobilom "passat", za 6jim ie upravljacem bio V. V. ( 20) iz Bosanske Dubice, Dezumi ruzilac naredio je da se obavi obdukcija, M.Z~

Predsjedavajuca vijeca Kantonalncg suda II Sarajevu sutkinja Dalida Burzic j ucer j e odgo dil a p ocetak sudenia Med.i Bal~aru (40), optuzenom za [dim nesrecu U koioi ie u februaru ove godine na Stupu poginuo Edis Ceman (30) iz Visokog, Sudenje je odgodeno za 13. juni, jer Sudu niie dosravlienspis izovogpredmera. Spisje dostavljen Vanraspravnom viiecu Suda koje odlucuje 0 prijedlogu odbrane za ukidanje prirvora i 0 d re di vanje j ems tva. Odluka jo~ nije douesena jer

OdgOdeO sudeme za leiMU saOIraCiMU
Tuzilastvo nije dalo svoje misljenie 0 ovom prijedlogu pa spis nije rnogao biti vracen n a s u den j e. Teska. nesreca u kojo] je na lieu rnjesta pogiriuo Edis Cernan dogcdila se 16. februara ove godine oko 22. sa~a u sarajevskoj ulici Kurta Sorka, Op ruzeni Bazdar koj i je, uprav 1ja j uci "passa tom" u alkoholiziranorn sranju sa 2.,32 promila alkohola u krvi, (ada je skrenuo u suprotnu traku kolovoza iudario u "ford fiestu" koicm je upravliao nastradali Cernan, B. C.

Kantonalni sud Sarajevo

S mjesl8 lIesrece

.118

Slupu

Sarno pel millllla nakon hade aUlOmobila "citoren ax" pripadnici banjalu~ke poliei je pronasE su ukradeni au romobil i uhaps iIi pocin; 0ce ovog dje!a. Stefana l'.>ukica (18) i Marh Mihajlovica (21 ),obojica izBa.nie Luke. Vlasfli.k vozila,koji je nal<con zansl3vlja.nja mladica sligao na lice mjesla, izjavio

za PBI minula uhualililiradlJiUCB

Efikasna banlalucka policija

je da je kndu vidio s balkona svog Slana u Beogradskoj nEe! i da je primijelio dvoj ieu mladica kako II aUlOmobil ulazekrozgepek. Automohil je vracen vIasn iku, a u.ha.pSe n i su nakon sa.slusanja pu~teni na slobodu, dok ce proliv njih bili podneseni izvjestaji !ladldnom tU.zilastvu. B.S.

U ulici MekOle u ilid7.anskorn neselju Osjek preksinoc oko 23 sa la doslo je do pllcnjave u kojoj ie II lijevu porkoljenicu ranjen 20-godisnji Almir Surkovic i.z Konjica,nastanjen u Sarajevu. N akon ranjava.nj a Surkovic ie kolima Hime pomOCi prevezen II Klinitki cenlat bolnice Kosevo, gd je je zbrinur, a Ijekari su mu konstati-

Ljubljanska ulica u Sarajevu HiCem iz DiSIOl)a Zeni olrgnuoogrlicu ramen Almir surMOUiC
rali prostrelnuranulijeveporkoljeniee. Policajdsu IIbomiei saslusali SUIkoviea i sazn.ali cia je u njega iz piiltolja pucao Sado Plavcic (23) ;z Konjica, naslanjen u Sarnjevu. S napadacem su U trenulku pucnjave b iIi Harls P !avoc (30) iz Sarajeva i joSjedna nepoznataosoba. Poslije pucnjave i ra.njavanja sva trOjiC3 su po bjegla, a policija traga7.:a njima. AdA. U Ljubljanskoj ulici u Sarajevu lIepoznari poCinila.e iz· vriiio je razbojnis!vo nad M .. M. iz Sarajeva. Razbojnik je, prijetec; nOZem, silom od

Pucnjava u Osjeku kod lIidze

Na lokalnom puru u miestu Trnjani kod Doboja dogodila se saobracajna nezgoda u koj o] s u uces rvovali automobil=audi'vzadijim [e upravljacern bio Lj. S. iz Majevca kod Doboia, i motocikl

Pourueden malol)eln'ill na mOIOCiMIU

Trnjani kad Daboja

"honda", kojim je upravljao maloljetni R. S. iz Trniana kod Doboja, U ovo] nezgodi vozac motocikIa zadobio je teske rjelesne povrede ipomoc mu je ukazana u doboisko] bolnici,

Zene OIIgn uo zJa tn n ogrJicu s vrara,. a Ultim je pobjegao. a svemu je obavijeilren kamonal!!i ruzilac, a policija ITlIga z;:) razbojnikom.

... U mjestu Podnovlie .kod Doboj/l prekjucer je nsljed pri!vrtanja. trak lOra pri obav Ijan ju p oj jopri vrednih radova smrmo stradao vozae B. T. Uvidaj 1>U nalicu mje.sla obavili slu.zben.ici Policijske stanice Dobo) I, zajedno s Ijekarom mrtvoz.omikom DomazdIllvljaDoboj,

nastradao Iralltorista

18

lJtooh_'._~2'"

Dnevni avaz

oglasi

8m1NAI :HERCE.GClVlHA F,!;I;I~A.ClJA II;!IDSNE;I HI;RCp;;GOVI~E A.I!O~8

':iJo

(jflDlltt~

$'!J2:IJ~

BOSSIA AND HERZE!!lCVlN" FEtiIEJiI.ATJjQIII OFa;Q:;INI,A ILNO H EIUE,eQVltI_A.

FI

SOCI-tA ~EP~""IJIA

It :l!:EPU'E]"08HHA ~DC:HE 'K :o!~~~o.eMHE efryi«Jjy

A0!'6j1[{L1].a 309 .o.u::WOOJ:/)"

BOSNA I HERCEGOlllNA fEOERA.CIJ.A BOSNE I HERCEGOVINE

EiOCHA "" XEP.I,lETOB""'HA "E,[I~PA.U"JA !>OCHE M xoPU.ErO!l~HE

Civil S6flIic!5' Agent N:1 OSFi.O\'"u r::lan" '24. Znkonn 0 dri~ ...noj slulbi u Fcdcraelji BiB ( •.Sluzbcne ncvine Fooeli:lcije m'B", broj ;2,9/03-. 231Q.1_ 3.9104, :54104. 67/0$ i 8106) . .IJ U vcel so. I~kom I Odlcke Vl:nl~ SrednjoMs.anskog k,::mIQn~Kn.lltQn:3 Srodi!;.nj:! BOOIKI ~ devanju snglasnosrl Agenciji ~['I d~ ..nvnu sfuzbu Fcdcraejje .!;3:Q5;rH; i l'lerc(:go\lil'le broJ 01-02·$81.11 00 28.02.'2Q! I, gooinc" i ';:-1C!f1a f'iiwilniki.l J. 13jcdinsrvcnim ik.ritcrijifl1n i postupku lzberu i prijeum pdprnvulku VII stcpenu strucne spreme u Ol§lll,e d.... ~;LVn,C slu:ilic LJ Pedcniciji B~!"1c i Hcrccge ....nc {•.sluzl>cnt:" no v inc Fcderucjjc i ail-f' bToJ ;;5100. S9/01:!: i, A.s,rnCijD ZtlodrnLVI1l.L s Ill;2bl_1 FeclC'ffiCijoe Beane i l-rer-ec;,Ovi re. t! im c K nmena ~rlOB 1l,l~ilnih""l/lll"-:ilelj::;:h'n Srcdejobcsanskog k..1iUOIKiIK'lnIOULi Srcdlsnja Bosl'I.i.I. cbja ...tjuje

Agencija

za crzevnu

siuibu
aOSt-I.A AN 0
1"1

AaeHlJ,uja sa i'JplKaeHYcnJ"l"6y
E;:R,2;eGOV!NA

FEDERATION OF SOSNlA A.ND HERZEGOVINA Civil Service Agencv

2~no).

Na

OSl'LOVl.1

CIana 24. Zakona

0

drhlvnoj

sh.dhi

u F cderacij i BUS-Ilc L H erccgovinc

())5 luzbcnl!

nov inc

Federacije BiI'I". bro]: :/.9103. 2)104, 39/04. 54104. 67105 i 8/06) A~."dj, za drownu slu~b" Federuclje BiH., a na zahjjev Mlnismrstva za prfvredu Bosansko-podrlnjskog kantone Gomzde, objavUldc
JAVNI. KONKURS radQog mJCSl:.l rukO\lodC:tcg dr:bvl'iog slu"1.hcnIka II za prtvredu Bosansku-pndrinjskeg kanrnna Gor;[l.'.d'C 6 I 446

JAVNI

KONKUnS
'l!1 popunu i\'[inist9rsh'U'

:tIl popunu l":.Idr.l.uj: mJl'SI:i dl'fJi'-·ll!:io,iJ, .!ilulbt'nili:lIl prijem pt:i:pnI,rllili:u U Kumonutnom tu,.j r~ I,"'unu:tildj~tv ... .'S I!"~dnjubD~:I n!il;;oJ; knn I Dn:llK an tonn SI'C'di~'I]j a 8om:1

I OF1iivni sl u~.bc Ili.li: ~ St1"uc:ni aar-adn iI;;, II Jiripl';;l,'nlll

-Illrektcr- Dlrekcl]e za ceste
- ,I U~'i.hll.i.) i~~ pestava :5::!Q.ri.::ID je ~cI~~. 2.5,. 7.. akonn Q d$vnoj !i..ILJ::J:bi LI Fc-d,Cf.::Jc:iji l3o!>nc i poscbne uslovc. utvrdcnc fJ'r:)viloil:;or.rl (II ~Hl.JJ[f<'i~njQ.j n L!;:kS"t~ JllVnos konln~~. koji jc O!bj::'l ljcn v nn

-I ijedan) izvrli Hac
kojl je objavljen ua web srranlci

- dipl.

pruvllik

rilllm;:

I Opi:oo PfJIS[~W:!': Oris

A1;,C"i',eije ze drlJ ..... nu

s:1":ili'u PBi[l

web

sennlc!

Opts poslova: Opis poslova si;l,cld.."1r1 U tekstu Javnog koakursa. [e Agcncjjc zn draevnu sluxbu Federucfje BiH www.adsfblh.ecv.be.

U~I(! v i: Pored O'j)Sli"f'1 1IS]O~'11. rcdvicten'ih p ~IIInom 1·!erec:l;ovine,l:;iJlldiotUlii [rcbOlj"U j~punj~\I'.I)li i s!ijcde« orgaalzacij i, i '[0: - VSS,. V I r S;tCPCIi. zavrsen pra 'Ifni fhkul Lr:1 ~ rofo:;:;~cn ;j;I'r.:.IVQ!UJcI.n i' i~T"il - [l'OZnilV>lJ'ij'C rn(jt]J na raeunnra

Uslovk Pored cpstih uslova predvidcnih Hcrccgovine, kandidau uebeju ispunjeveti crganizac yi, ito;
I

elanom 2.5. Zaknna 0 drnvnoj sluabi u Fedcmciji Bosnc i i s.lijtdctt: poscbne uslovc, invrdcne Pravilnikcm 0 ullutr'dsnjoj

PrUllvljivnnji;: ria IU;inku~: ;1.) Knl'\.dicl:l.1 i koji :»1 evr dcnl.i rani u R.egislI'u drf~vn ih shJ~boI:Qik:;l Fcdcmcjje BiH koj ~ vooi AgC'lleij~ zn drf.fw[ILJ sluzbu Fedcracijc BiH (p.o:nojcGi <J:t",i""'f.li shJf:beniei) fl'rij>l.vljuju, SC ilL; kcnkurs dD:';''[.IJvIJllnjem urcdnc popLlnjcJ]og prijuvncg obrnsce Agc::ncijc (l'lltll~esc pITtlZCI.i u prcstorijnmn OdjiJljl::nja A:s,cn-t=ijc Vl: Zeni.:!kQ-(loboj:;;Id 'i Sre-c.llijolj;lI,)!j.Dn~ki' karnon. KU~Llkovici br-oj 2_. Zcntcn.

- VSS - V II stepen, znvrsen g.radevlnskl saobraca] ni, rnasinsk i iii ekoncrnski - najm,:mje 5 (p.cl) godina radnog stnzn u srmci nakcn Slicanjil VSS ~ pozna vanje rada na I1IICUn.3ru Prlj avlj iv~njc nil ken ku rs:
a)

r~) 'k"uIreI.•

bJ

ill: 11<1 eb stranici Agcm:.ije ww ;;'IibfbiIL@'.' ..OOl. w ~ll.tl; k:inclidati iJu7.J1i:!iu dcsm v iti :sljcd.xu dokurnemnciju
I,

2. J_ 4,

(ori,..;imll [I] cvjcrcnc kopljc): r~'k\:III,cl:s~ dipromu (Qo5"~rifl:drn_nIl diplom:1. uko1ikQ ("::I"1I1U::1nijc eavrscn U BiF-! iii je di., loOlm SI~nLl 1.1 j'iek~ od d~(! vn nnstalej raspadom SPRJ nukon 06.04 .1992.. g.Q(~il.c.) uvjercnje 0 oolczcnom pruvosudnom iaphu

kojl su evtdentlmnl tr Regi.SITII drtavnih shubenikn Fedcracljc BiH koji vcdl Agcnoeya sjuzbu Fedcracije BiH (pQSlojeci dranvni sluzbenici) prjjavljuju se TIi.'I kookura dosravljanjcm urcdno pcpunjenog prjja ..... obrascu Ageneije (mcze se prcuzcti u prostcrjjama nog Odje.ljcnj.il A.ger.u::ijc ZIl Kantun S;:!r.Jj(.>"'uI, Busansku ~ pcdrlajskl kantun, ullc .. Harndf]e Kandidari
7.:1
d.r1"'IVTlIl

f(rdC:llIjQkovf~.:! 19!V IIi nn web stnulici Agencije
b}

\YW'i ....

_nd:iilbih_gpv b,L

),

.:Jo",'":!~ poznnvenju radn na meunaru Q poplmjen prij:)vnj cbe nznc AS'Ci'l(:ij-c ee d~vn1J s:lu:Uro P.:dc:mcije !lil-! (II'iO'.e sc prct:JZoCti II prestorijunm Odjeljenju A,g.ocnc;ijc ZiI Zenitko-do'bojs.kl i SredtijobO~,tnls.k~ kenton,
KLL~ukovict bmj 2_. 2.c.n.kll.. iIi D.:I web sunntel Agcncijc i wwv.'_ad:!ilbih.gov h:J,)

Osrnli kandldoti duzni su dosta v iri sljedecu dokumcraaciju (orginal ili uvjerane kepije): 1_ fakultctsku diplcmu (ncstrificirana diploma, ukolikc fakuuet nijc zavrsen u BLH iii jc diploma

Nllporn CJ~ U s!u'::"ju <1.1Agel'1.eij."i L'LeLilsp<!olil20: il:
kumlidrl [i k:oj i lmllj u Stlllu!:i konk;l.Ir~m dQ~t:u'ili Ag.cnciji
Q'Q.";la .....

dd"",Ju'nog s:lu;~.bcnik:3 !,l .-ok.'I,l Q<I ;; drm!!

J)Od.ac mL'l koj i 6i.: I:J i ti d uZni
Qcl "bn.[I

prij~m::!

SO odnoso: 11: .. poojcd i 11,0: u:s.IQ'o'(:kO,rlkLJr;sa, ptHrulmc uok.llO!c 00 ispunj8 \'lmju uslm'lJ. obfi'lfijc51i ASCf1c!je kQjQm :SC 11"1lj:i~i

o

lj.lnjo "O};:;a?:~,
:!it:!"::!

dllILU:tlU~ YT'ilmC"'r.tll ,i illj~S'.U p!}hLa;~njl!. Ilku rsat bil i ce (loa "j ['!',;Ii?1Ii P utC'HI w['b W'li~'W~;J d~nl[Ii .fIn'_ na.
lot}

Slruil!nUI.: ispil.IJ niet' Ag-t=lIeije

kUfid.id.UI.i:, kojj, iSpUnjl ..... 'IIj,U u!);it!v(" z.:J d .... vnu 1::1 !il u:!tnl F'&::d cJ'"nC'ijc ,Bi I-I~

srceene u nekoj 0<1 draw" ."".",Ioj raspndom SFRJ nakon 06.04.199.2. godine) 2. potvrdu /'1J~ere.nje 0 mdnom stozu U S"ITUdnakon stlcanja VSS J_ dokL'lz 0 po7..na'Van u 'rad;] nil rac:unaru j 4. urccno JIDpunjt::n prijavni obra7...ac.Agcncijc (moZe Sc prcuzl1:Ii u pro~torijilm:l Odjeljenja Agcntijc za KanUm Sarajc\'o i Bo,~anskq"podFil1jski kantoll! u.lictl Ha!1\dije Kr,c~evlj:]kovita 19/V iii n.a web Sl:ranki Agencije W\'V\\' asilO!bLh gov IN). K.and.ida.:t kaji dosruvC" dOKaz 0 poloZel1om slrucnom llpmvn:am i:s.pitu. javnom ispilu za dr.'i'..avnc s[uzlJ.enikc IJ ilJstiLucijan'la Bosnc i Hcrccgovinc iii: prtiYOSlldnOln i::;pinl iZi.tlilnnju so od poI8g1mj:~ ispitn opeeg zll:rmju,
U slucaju da Agenciju ne f".lspolaie podacima koji sc odnose I'!i.l pojedine llSlovc konkursa, k::Uldidmi koji imaju :mnus, dmlVIlog :sluzbenika <:e bi •.i duZrri potrcbne doka2ic 0 ispunjll .... a.nju usloYU kOllklll'sa doslavili Agenciji :u 'roku Qd 5 dana Qd dana prUem~ obavijes.i Agcncijc kojom se tr.l:~i dost:lvljanje dob~a_ o datumu! vrcm~nu i mJes:tu po'I"'g,a.nja ispitil op.feg zlianjOl. i strucnog, b:pi1.a k .... ndidati, koji ispunjavaJu uslovc- 'konku:rsa, bit CC-oba\fijeUeni putet.n ,""lib SI.runite Agencija Zit dd:il\'nU slu2bu Fedcr-ac-ije '61~I, n'Wl'? ,9ds-n)i h ,g~)\!, h.1, NapomcrUl:

II Pl'lprnvnlk I"hJ 0",1: !!"Qret:l (l!pS1 1I:slova pl'C<lv idcnih ih l-lr:.-ccgo .... im:, kllJldid:u.11 tl'f:l:mju tspl.mjllYIII.i VSS. VI I ~lo:f'1'C'-! LI'(IJ!'-IQ" S"rCI~lC. S "t.;) .... ·~.-I ~I::mom
p~vil

i slj(.-dcCCcptJ:s;.-:'mc
i fj"~k 1J,!le:L

25_ Z:!kon3 CI .d ~..!I\I'rI;...,j u,j;lo"'e, i' 10;

.5.1i':bi u

LL Fcdetr:1cij i 6('i:,;;n.::: i

w

l~lJ'ITt'bnl !loku menU (1J I"il!;i [11",11 Q IJfjCI",!;,llI:l kU,pij'C); iii , _ ullivC'l"'".l:itcis:h .di~lC!m:l (n05U"ificirn.n:-1 .:IjpIQm~. ll.koliko falmhcL nij:c: ?'..:JVfi;CflU BiH iii je; djpIOI'i'\~ :sl~nl! u nekoj drugoj, drh.! .... ;inm.-cul(]j nb"jJ'ili.IDm SI'H.J I'lilkon 06.04,19'91, gooi.nc), 2. lJ~"'j":~llji: Zf~'V(Ioi]J) ZLI :g.j_I"(li:{i~~n.jc ,0 dI.l2.irL! l't;!j;(Li'"Ij;) nC;.!;'{i!Xl'S'loI;'r~~.'i 11;'"11.;.01"1. ::>!ieullj;'"[ dir,.'I(IoI'[iC VII' !';tC"jX'1llI !i.Lru~nC"spn:mc {ukoLiko ~ k:!ndi.dm n:l.la ..J F.llIIj]'I,I'idc.nciji Z:lVOOD}, . J, u ....cNnjc j fnkuUetm 0 prusjJ:"k'll Ot:j<mll m'l.koIl 7..4.1'Vr!'C!!O;U ijLl. slue! J _ ,.je.:;,etllji:: CI euvi'd.IC:l'lom !i.t~pt::l1'IJ i wi idJlQ1;1i {'U 1:;:.01 je 1;:6cl: k'::mdid3U1 lIi .... ikCl n;I~l' 5:1~J~11inv:!.! idFLO~\_ 60%ivi~). :S. popl!!'d;r;1i prijCivll i ob.r..I.Z;)C Aii!:':J1C~j(:' ZI.I drlilVn1.J ~1l!a.1.J 1::".:dcr.:l.eiJo: Bif.! (IUOl¢ SC dOl.,l! l! pro5;!orij,"Imrl OCljclje.nj.B Agc:nciji:' 7',..31 Ze.nil:!kCl-doooj!i:ki i S:rc.d.njolJi)..~ri.l1:5ki kIllmon. Ku:ttJ ..... L)vi~i DrQj :2 •• Zcnica, II i mL web- sl.r.Ll1iJ;:·i A~cll(,"ije ww ..... Wl''i fbi h 1'911 bn),

I'

lzabroni kandidal j. dobn u roku ad '3 dan" Qd don' prij"",' obavio!l.cnja dosiavili Agenciji sve dok.z< 0 ispllnjavonju optih i po,ebnih ",Iova konkursa.

0 rczul"tima

konkur.s"

~zbor i prijem [)rLprn".nikaizvr;iL CC !>C 'niL osnovu jc:difl:5Ivcni.1:i. kl"iLcrijm ut'lfruc:nil1 u 11rn..... ilniku 0 jwins-t,11.:11 i I'r'I kril~'T~j i 111i1i pOSluplm iOl1bor.L i pdjc.riu' pnpr.J '1/ n i 1to,IV I! Sl~~n-i.l sLru¢J1C SpJt:me !.J Orgu.:li.r,; d~'1.VI'1:-e~Iu~ u Fcdt::f':3ciji Bl):j..nQ i f-:].:::recg""'lfinc <•• SIu:'-bclni:: n(lovirt~ Fcd.:=fl'":tt::ijc Bil-I·'. b'l'(Ij= JS/f.I6. 5910S i 2S'IO~ Napomt.'nll: lbdnj odnos priprn...-nik.:.i ...l3.:5n.i..n:sc . .
'1:1,.[1

Prijavu TIS kQt1kup-}, odl"!os.rtO ~ve Iraict1e dokllrne!1[~ treha dQsmvil·i u roku ad ]5 d31iS od obj:3ve j.vnag konk""" " {ISluiboni m novinama FBi H", pIt lem po!IO, prepon1ceno no adr.,u: Ag~"dio ,.. dn",',"u Sluib" f'~d",acij' BiH Odj'lj~njc Ago"djel' !(anto" 5 j."" i B"s.nsko ·p"drinjski kanlQn, ul. H.mdije Kr vljakovic. br, J9/v 71000 Sar.jevo s:anillllil'kOItJ: "Javnl konkurs 11l popunu radnog rujes!. rlIko"odctcg dri""llog slu.ibcnik •. n Millisl",si:VU '" prlvrcdu Bo,""sko.podri.njskog H.nlOn. Go ....id. ~

poc.rioo keji

noCmote

o[li du.zi od 2: (dvijc)

gooinc:_

~~[)!':Ilni 'knnclid:!.li ~u dllhlj Lt mku 00 8 d3ft;!l od rrijC'm3 Ag-Cllc iji :S,IC dok:!ZC [) is:PL.Lnj:lV'rlJ1j U u.s.lov,IJ konKLI.rsa,

o'b~'L"j':::~[i!:"nja I[} i'C.?uU.':ttinl:l konkur.1..1., dO!i.t::lViti

f1'rij.wlJ; n~ 'ko'n:i-nll'"S. oor.II:::.!>no~wc lJ"::rikne dolnullcmc ... p.m:iciju I (d.r'-:~vni :!ilu~bcnik). ..::1 Lret:!:! dO:!iI.a'lfili u r(lkt! 00 1:5 dllml 00 Objlj)Vf; j,tlVnog kOJ'lhlnHl U ••SilutlJocpjni. I'ltllVinrul1<.~ .I':oCdcr.J(:ij~ alF-l~ .j) w pOzic:ij~ 1..1 . (pFij)'I'n'L"l1L..... LI l'(iliru Qcl' 1;5 .:IM."I od .;I::In8 OOjnv.:; j~vn.QS k,(I.:rilcur:s:! ~ dl1cvnlm ) liSI.QV'im3 (:rrltLIi'l~j'Uc-i od posljcdnje I[Ibj~V'C>. pu!cm ~tc_ pn::po~J::DO mL utlr.;;."su: Aget!o;ij;L ~I iJ"~I'-·lll! sl~~ll.J1.I r-aiH Of!jelj;:fLj(! t4.gei~c:!J;;:o z .... z.:fJ!i.!.ko-(lQtJoj'sk11 S!"eiJ'ljo'!J(ioS{'iISkl kJIi'iI,(io!1 Kuful;;ovii!!:i bF. ';2:
$8 n ;J7.H.il'kom= -JII"f.ll konkur§ Z:I po;punu I'ndnogmjt':!it~ dl"!lLvno-:g:!li!ullicJJik:.:l i pl"ijem prIpl"II,vlI!.kll u k':,.. (II O!!i:! I il(;ll·" ~u~i I i:lli1\!~J'hr~it!:U Sivt[I Sr(!Q l~jQ t)O$iI'-!sll:_Q~ kiln I (i-!u-..I't{.m 1!'i!)~Hl. S ....;--' ;i§;I!j!! 80$1Il"'1" Ncpotpunc. m:U..ronCi r m:bla,SOVremcflc 'Prij::l~ n-ccC"SC U7.c,-1U 'r:J.?malrllnje.

DlREKTon
OIREKTOR Sl:!8d lIL·'la!i:'ID,dlpl. luI'.

So.d M oslo, d iIll. lu r.

"Banja Kiseljak" d.d.
ul. Josipa B.

FEDERAC!JA BOSNE

J. Kiseljak

71250.

Agenoije

a:o.SliA • HE!RCE,GCIIIN}J, ,I HERCECOVI

,e drtavnu

slutbu

NE

...... EPAJI~JA 'SOCHE ~ XEPuerOB~"e AzeH~uJe 38 ~p",aeHY cny"'"oy

GOtHA

....XEiPUEfOl!l!otlJA

fEOERA

I!IQSN[A AtoIDH:I~RlEGO\tIN.A TION: OF BOSN.A ANO HERlEGOV[N'A

0 Gaspodarskim Dru~lvima i Sr3[u[a "Bania Kiseljak" d.d. Nadzorni odbor druMva, na saslanku odrzanom 4. 5.2011. go dine donio ie odluku 0 sa· zivanju redovne (11) jedanaesle skupiltine dru.st"a i Qvim puwm objavljuje: Oba"jeSlenjeo saz;"snju (11) jedlioaeSle skups\ine D,D. ,,Banja Kiseljak" (Ii) jedanaes!" skupsrina dru'lva odrz.t ce se 30. 06. 2011. (cetvrlak) sa poCelkom u !4 sati u prostorijama "Ban j" KiseJ j ak"

Na osnovu ~lana. 241. i 242. Zakona

Civil Service Agoncy

Z~ skupSlinu se predJaze sJ iiedeci dne"ni red: i. bbor r3dnih djd •. 2. Us"ajanje godis.njeg izvje!<!.ja 0 pos)ovanju druStva za 2010. god. sa izvjeStajem Nadzor· nog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora. Dionieari koii iz bilo kojih razloga lie mogu prisuslvOV3li SkUP5!illi mogu dati pismenu pu· nomoe za zas[upanje osobi koja ill zasrupari nl Skuphini. Porpis dionicara n. pU.Domoc mora b i[i ovj eren S ugJasD 0 vazecim propis im a. Uvid u isprave i malerijal Za Skupillinu mOl~ se izvrsili usjedisru druilrva svakil11 r"dnim danom od 10·11 sari, od da!la obja-vljivanja obavjdtenja 0 sazivanju Skuphine drust,,". Dodatne i!lformacije Vela!le' za odrz.vanje Skupsrine drustva mogu se dobiti nil mob. 063" 338·277. N adz<lrni odb or

NIJ oS,nOVlI ¢i:mt3 24. Z;;lk(.m~ 0 driu'L'Tloj :sh,iZoi u F<:d,cmciji Bi.B (,.,slll~bc:nc ,no ....OI: Ff".-dcr.:l.;::ij~ BiW'. or. i 29103, 2Jl04, 39/04 • .54J{)4. 6'7105 i 8I{f6),cl'IJ'E(I I. Zilkoitil (II preLJzil~l'I~tnjLL .l.r!kOM 0 drl'_.,llvnoj s.lu~bi II F,ede1Ol.dji BaSf1e i, l'lerccgovine ("'sll1'tb~ne novif.'le Zcnj~ko-dO'ooJskCig. k,mtOl1il"l broj 9110) j ...-..nMjcva Optim:: Z.1 ....do'Lfici bmj~02~05~84J/II 00 24,.o5..2011,godinc om poni:lilc]]jl:: dijrla J;)vnog kOflkursa. i A.,g.c:n!::'ij~~ dri:.'i~'f1!,l sh,i:[blJ Ff:detiL!:'ije Bo:.i1:11C i 1'lcrccgovirl;C. obj~· ...ljuje

PONISTENIE

P!JELA

JAVNOG

KONKURS,\

ce

P,oni:;'t:lvu sc d.iQ JIlVIl'D"g konkurs:a za poJlunu rndJllh mj~.a d:i"ZLIvnih sluhnib ~bj:wlj~ri: !.l ,Sl~I;,'!;l:JcnilTi n(l.V'i:nlU"!1ti F'~crfLcij(:: BiB'" broj; 16/11 Old 06.04_:W11. tlovi:namm ..[)ne .... ava2." i .. r..bot!enje'" 00 OO.04.2011.g,oo'il'ie. iO ... J'1.TI:ic.~u: "11 ,QsI i .1I:

u O¢ini Zavidovici, godi[1;C i u dm;:vnim

-1 ijCdiUl

)

i~i,ldiil:lli!

IlJREK"l·OH

erna hronika

[)nevni avaz, ulorak, 7. junlilipanj 2011.

19

BANJA lUKA Tezak saobracainl udes

~

~~[[J[IDrn~ ~ru[[J[ill~~~
Vatrogasci vise od sata iz olupine lzvlacili nastradalog Zeljka Dojcinovica (30)
Z elj ko Do j cin ovic (30) pcgin uo j e preks inoc ok 0 21.50 sati u saobracajnoj nesreci koja se dogodila u mjestu Vrbanja na magisrralnorn putu Banja Luka . Teslic, Dojcinovic je upravljao autornobilom "opel ascona", a do nesrece j e doslo na Bulevaru Vojvode Stepe Stepanovica u spomenutcrn
ba n j al utkom n asel j u i [0, naivjerovatnije, zbog prebrzevoznje,

Kako "A vaz" s azn aje n a lieu rnjesta, Dojcinovic je nep osredn 0 p ri i nes rece e pretjecao automobil te, u,av,i u krivinu, izgubio kontrolu nad vozilom, sletio u kanal, prevrnuo se i zaustavio trideserak metara

dalje, Uvidaj je obavila banialucka policiia, a odmah po dolasku na miesto udesa bilo je vidljivo da niladic ne daie znakove zivota. Zbog velikih cstecenja na autornobilu vatrogasci su oko sat vrernena izvlacili nasrradalog iz vozila. Mjeiitani banjaluckog riaselja Vrbanja istaknuli su

jucer da je prizor na ovorn miestu biostravican. ~ Te nodi padala je kisa, cesta je bila mokra, a uvjeti za voznju losi. U iednorn trenutku tula se skripa i jak udar, a nakon sto smo izasli vani, vidjeli smo autornobil u kanalu, Nekoliko minuta kasn ij e stigli su Hi rna pomoe, pol ici j a i va trogasci,

koiisu zatirn izolupineizvukli nastradalog, Medulim, vee ie b io mrta v - kazalisu oeevici koj i zive u blizini m ies ta nesrece. Oni su dodali ida su saobracaine nesrece na ovorn rnjestu u Vrbauji ceste kao i da je nastradali Doicinovic radio 1.1 obliznioi rrgovacko] radnji, B.S.

Na prvensrvenoj nogornetno] utakrnici Prve Kantonalne Iige Posavine odigranoj 1.1 Maricim.a ked Orasja izrnedu dornaceg "N apretka" i gostujuce "Mladosti" iz Vidovica napadnuta su dvojica sudija, J edncg od sudija napao je gostujuci IIa vii ae, a n a drugog su diju fizicki je nasrnuo naviia': dornaceekipe, - Tokom prvog dijela utakmice gostuiuci naviiae Darnir B. (29) iz Kopanica preskocio je zastirnu ogradu i napao sudiju Ivana Markovica (25) iz Brckog, Uspio ga [e oboriti na travu, nakcn cega je sa vladan od redara i p reda [ nas im sluzbenicirna, Nakon zavrsetka iste utakmice u klupskirn p rcstori jam a d ogo d io se drug; incident, Navijac domacih Marko M_ (25) usao jeunurra i udariosudiiu Gorana Dujaka (30) iz Odzaka, Nijedan od dvojice napadnurih sndiia niie pcvriieden uprkos napadima, Identificirani napadaci su prekrsajno sankcioriirani - kazu iz Policiiske upraveu Oras]u, Ta.B.

napadnute nOgOmetne SOdne

Oras]s

Rai!feisef! L.easing
1_

aks,eod, .gre.

.Kasko

1_----..
[ ~3 ~,

1

Pomoc naces'l GRATIS

5

.~
7 B

.......

_-- )

-,-__
RaiffciSC(lleosing

._..,._/_7

_0

Kasko gratis
Ne bri"ite c Va~m novom aulOmobll'u. Prvu godinu osigllron-e Vom ploeo Railfelscn Leasing.

Pomocna testl
graltls
Sigumoslignile
00

KvaUtetna usluga
Roil ei$(l(Jlco5i~ n(l lro~i Vo!o drogoel~o yrijomo. OdobreJ1je IIIlQrW(Qn[o u rd;u od 24h.
komoilOnti

svoje

u lroionju cd godinu dono, ZiG Vas ploeo R!Jilieiscn leasing.

odrcdi!to. Pomoc no co-sh,

Vem pru1:oiu podt!ku loi:om ciie!og preeese

kupovine r:IOYOg aulomobllo.

LEASING

Tol. 3!r7 [33125-4 3Sd I F.a!387

tJ31 '211113 I www_tIW._bt:o r

In~_ba

biznls

DnBvn iavaz. utornk, 7. iun iIli~oni 2011.

21

INICIJATIVE Hoce Ii zakliucak Vlade FBiH ostati samo na papiru

ElabOrar ce Razatlleso Ii lie Ra .ate realne
Veta podrska bankarskog sektora privredi trebala bi rezultirati i pove6anjem kreditiranja Najava bankara

nalUISe POraSle
Na Sarajevskoj berzi iucer ie ostvaren ukupan prornetod378.378,29 KM.

Oblrn trgovine 378.378 KM

diOniCe SOlane
SASX-10 0.62% • SASX-30 0.?4% •

'!dHMSfi 1rtt@#!11 BIFX 0,07%"" 1. 7B4.48
1.016,95 1.048,64 3.600 KM, po kursu od sest KM. Na prirnarnorn slobodnom niisru najveci dnevni promet OStv3reII je dionicamaBHTeJecoma- 82..069,04KM,po kursu od 20,60 KM. Na sekundamorn slobodnom lra~tUnaiveci dnevni

N aiveci dnevni p oras t

Iako je Vlada Federacije BiH prije mjesec usvojila zakliutak premakojernce rainstiruciia zajedno s Agenciiom za bankarsrvo FBiH pokrenuti aktivnosti koie bi rrebale rezul tim ri n ihm kamtama za privrednike, u vezi s rim iosnistani]e uradeno, Porvrdio nam je to federalni ministar finansiia Ante Krajina, Vladine mjere koie bi trebale dopriniieti veco] podrki bankarskog sektora P: ri vred i Ire bale b i rezulti ra u i povecaniem kreditiranja, a IIIm isl ieno je da se do toga dode razgovorima federalnih zvanicnika i bankara -J os nista konkrerno nije Bankari i federaffli Ivafli~niGi Irebaju se usagl<l~iti uradeno. Irna nekih priprerna, internih razmatranja ... ali nista niie dogovoreno i usaglaseno, jOs to n ijell fazi s as tanaka - kaze K raj ina. obie strane". - Posto j i idej a, a drugs strana, odnosno argurnenti i elaborati pokazat ce da Ii ie [Qrealno rjesenje iii ce ostati sarno na inicijativi - zakliucuje Krajina, koj i nije mogao precizirati kada bi se neki konkre tn i koraci za reali zaciju ovog zakliucka rnogli poduzeti, . Premapodacima Cenrralne banke BiR, kornercijalne bankeu naso] zernlji priva to im firrnama II april u ove godio e ode bra vale su kredite s aktivnirn kamarnirn stopama na kratkorocne kredite u KM II prosiecnom iznosu od 7,49pos[Q (iskazano na godisniem nivou). Za isru vrstu, ali dugorocnih kredita, p rosjecna kama rna sropa II 10m mjesecu iznosila je 7,86poSiO. , B. TURKOVIC

vrijednosti zabiliezile su dionice tuzlanske Solane, od 8,33 posto, i dostigle su ciienuod 19,50KM,dokje naiveei dnevni pad registrirao Energoinvest TPO J ajce, od 30 pos to, i dos Iigaoc.ijenuodO,70KM. Na kotaciji kornpanija

promet je ostvaren dionisuod 13,08 KM.
cama Bosnalijeka, po

kUI-

Na koraciji fondova najveci dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF-a Herbos Fond, II iznosu od

prornet osrvaren ie dionicarna saraievskcg UNIS-a, u Kurs ovog emitenta iznosio
od 1.868,40 KM. je5,4DKM.

iznosu

u

da se razrnislj a 0 zakazi van] II

Pale aHelie Posta SrpsHe
N a Ban j a Iucko] berzi iucer ie ostvaren prornet od 855.746 KM u 132 rransakcije, Najveci promet, od 184.529 KM., ostvaren je trgovanjern akcijarna banjaluckog Merkura, po kursu odO,62KM. N a j vee; ras [ v·rijednosti, o d 100 posto, regist ri ran je

Promet ad 855.746 KM

Realnorjesenje
Na upit koliko je realno ocekivati da ce kamate zaista biti sn izen e, j er bankari na javljuju upravo supremo, Kra] ina kal.e da "treba cuti

Krajlna: Inlema razmalranja

BaZzallona nama inouca
Postoje cetiri veoma znacajna pitanja gdje EU ocekuje napredak
zvoj, priro dne res urs e i in-

Razvoj rnalih i srednlih preduzeca u BiH

kod akciLa banjaluckog preduzeca Cajavec - usluzne djelatnosti, dok su najveci pad vriiednosti, od 24,24 poSW, zabiljefile akcije Posta Srpske,

operaciia za ekonomski rafrastrukturu

Neusvajanje zakona 0 malim i srednjim preduzecima na nivou BiB moglo bi dovesti II piranje daljnju finansiisku pornoc ED ovom sektoru BiH, izjavio je jw:er u Saraievu sef Sekcije

ED II BiH J ohan Hese(H~sse),pise Srna, Govoreci novinarima na okruglorn stolu pod nazivom "Kako do harmon izovanog sistema podrske Z<1. razvoi malih i srednjih preduzeca II BiH", 00 je ka2<1.0 a postoje celifi veoma d wacajna pitanja gdje EU ocekuie i zeli vidjeti oapredak. Prvo se odnosi na stm-

Delegacije

S juceraslljeg akrug/ag stoia legijll za razvoj malog i srednjeg preduzemislVIJ, a drugo je u vezi s usvajanjem zakonll. Trete pita·

(folo'

M.t'",j",lC)

s··•··
.

nje je srnjdtaj agencij:e za malo i srednje preduzelniStvo i naCin na koj ice bid slru k ruriran a, a eetv rto se

odnosi na formiranie vijeca za malo i srednje preduzemistvo. Minister vanjske trgovine i ekonornskih odnosa BiH Mladen Zirojevic izrazio [e nadu da se u buducnosti nece odustati od zakona 0 prornocii i rnalih i srednjih preduzeca. Projekt-menadzer Sektora za makrcekonomiju u Vanjskotrgovinskoj komori BiH Igor Gavran naglasio je da se bez jedinsrvenog sistema i zakona 0 rnalim i srednjim pfeduzecima na dl·ZaVtl· om nivou ne mogu koristiti fondovi i sredsrva za po· dr!iku od EU i iz nekih dmgih medunarodoih izvora.

BerzanslU barometar za 0&.0&. 2011. gOdlne

Eu",'rIDJ.r 1,4605 ",,0,19%

Haft.

114,87 $ polJan!/u ., 0,84\\

1/.", 1.546,30

S po unci .0,25,%

Spec
• U organizaciji Slcvenskog poslovncg kluba, Ambasade Slovenije II Sarajevo, Udru2enja poslodavaca BiH i USAID-Sida FIRMA projekta, danas ce u Sarajevu biti odd<1.n Pryi posloyni susret tudsti~ke branse. Giiievi susrela su upoznavaoje i uspostavljanje poslovih vez~ pOlellcijalnih posIovnih parmera, povezivanja pruzala· ca usl uga iz ob las ti mrizma iz BiH i Sloven ij e...

1 S. JUNII HOTEL EUROPE I SARAJEVO

IL' SI BRAND IU NISI

oglasi

PUSENJE

JE

STETNO

ZA

ZDRAVLJE

globus

Dnevni avaz, utorak, 7. junillipanj 201 1.

23

Bar ie dcdao da su b olnice u sjeverno j Njemackoi preplavliene pacijentirna "bog epidemije, iako rnedicinski radnici tine sve da pornognu svima, Zvanicnici II Hamburgu kafu da epidemija polako pocinje jenjavari i da se kod velikog broja pacijenata vidi pobol ]bn j e..

Na tarrni uzgajaju klice razlicitih sjernenkl koie se uvoze: brokule, qraska, socive, lucerke, sole i nekih istocnjackih vrsta graha
Pry j rezultati tes tiran j a p okazali S\l da k lice graha sa farme na sieveru Niemacke, nedaleko od Hamburgs, nisu izvor zaraze E. ko li, Do sada je analiziraao 40 uzorak a sa farrne u U Izen u i 23 su n ega ti vn a, p renosi BBC. Podsjetimo, njemacki zvanicnicisu jucer kazali da pretpostavljaju da su klice zla tnog graha i neke vrste salate koje se uzgajaj II M farmi u Ulzenu j\lino od Harnburga izvor zaraze smrtonosne bakterije E. koli. Medutim, prvi rezultali restrranja su neganvni, Do sada su od bakteriie umrle 22 osobe, a vise ad 2_000 je zarazeno. Ministri EUfe danas odrzati vanredni sastanak kako bi razgovarali 0 izbiiaaju zaraze i 0 njenom utjecalu na proizvodnju povrca, Ova farm a, koj a, izmedu ostalog, proizvodi klice graha i so j e, srna trala se epicen trorn epidemije u kojoj se razboljelo vise od 2_000 ljudi, Njemacki zvanicnici cekaju nove rezultate testova proizvoda sovefarrne koji ce pruziti vise dokaza,

I daUe De parada)zU
Njemacki ministar zdravlia Daniiel Bar rekao je da jo~ aije sve zavrseno, - J os mozemo oceki vati slucajeve HUS-a. I dalje ukazuju da je jedan plastenik II Ulzen II izvor zaraze bakterijorn eserihija koli, iii barem jed an 0 d izvo ra. On ie dodao da se jos cekaiu rezultari dcdarnih testovaali da ie proriadena veza izrnedu farme i svih drugih slucajeva bolesti, Farrna se nalazi oko 100 kilomerara juzno od Hamburga isnabdiieva restorane i pi j ace i u grad u i s usjednirn drZavama. preporueujemo da se ne jedu sircvi paradajz, krasravac i zelena salata na sjeveru Njemacke - rekao je
01\.

ni dUbriua Oi ziuOliOia
Klaus Verbek, farme II Njemackoj vlasnik koja se
bakdubriva i da nema

cia su izvorzaraze, navodi BBe. Vi~e od 2.1 SOIjudi u Njemacko] zarazeno je enterohemoragicnom bakterijam eserihiia koli (EHEC). Ked rnnogih se razvio cpasan hemoliticko-urernijski sindrom (HUS), koii moze biti faralan,

Zi votinja

smatra izvororn zaraze

rerije eserihija koli, rekao ie da ne razurnii eO]J tuZbe da su klice koje on uzgaja na farmi glavni krivci za epidemiiu u ko)o] je do sada urnrlo ljudi, Verbek kaZe cia se na njegovoj fumi ne koriste

n

- Ne razumijem kako prooes po I<ojem radirno na farrni i optuzbe mogu iei zaiedno, Klice se uzgajai usamcod sjemena i uz dodatak VlXIe i til nema dubrenja Ne postoji nikakvo dubrivo Zivotinjsk.og porijekla na cijelo] farmi kao ni Zivotinje - kaZe 011.

Plastenik u Ulzenu
Minislar polioprivrede za Donju Saksoniju Gert Lindeman rekao je da novi dokazi koj i su pro n ade n i

Lindeman je rekao cia se na farmi uzgaiaju klice razlieitih siemenki koie se uvoze iz drugih zemalja. Rije.: je 0 klicarna brokule, graska, sociva, lucerke, soj e inekih istoenjackih vrsta pasulja Lindeman je rekao cia SI1 klice na ovoj farmi uzgajane na ternperaturi od 3S stepeni Celzija, ''Sto je idealno zabakterije", Ova informacija rnoee bi ti veorna neprijatna za niemaCcke vlasti koje Sll opruiile Spaniju

Umrla 21 nseha
Slucajevi zaraze koncentrirani su u Ham b urgu, ali S u neki zabiljezeni iu 12 drugih zemelia kod osoba koje su purovaleu Njernacku. U Njemacko] je umrla 21 osoba.au Svedskoj jedna, Naucnici kazu d. je novi oblik cierihije koli veorna agresi vni hibrid toksican za liude, a raniie se nije povezivao s troVanjem hr.nom.

24
TURSKA Predizborna kampanja u finisu

One\ll1 i avaz, "torok, 7_j~nVJipanj 2011 _

globus

Milino AHP nalueCi SMUD uiden DOSIlednJih OOdina
Na gradskom trgu okupilo S8 stonne hiljada pristasa stranke premijera Tajipa Erdoana, dvostruko vise nego ked glavnih rivala • Ankcte prognoziraju pobjedu vladajute partije
Ilego

Turski prerniier Redzep Tajip Erdoan i niegova vladajuca partija AKP privukli su vi.seod dvjesto hiljada simpatizera na izbornom sk upu u Is tan b ulu, sto m ediji opisuju kao jedno od naivecih ckupljanja ikad videnih u Turskoj posljednjih godina,

vuci d vos truko veei b roj Iiudi ni egov glavni suparaik
koji se odrzavaju

na izborima

vise slobode ljudima, Pozvao j e I jude da izaberu vi~e od 367 zastupnika - SIO je rninimurn za usvajanje usrav-

Vise slobode
Erdoan je na rnitingu II nediel j u navecer uspio pri-

12. juna Kemal Kilidzdaroglu, eelnik vodece opozicione Repu b likanske narc dne stran ke (CHP). Turski premijerje obecao svoiim pristasarna u Istanbulu da ce prioritet nove vlade, ako njegova stranka bude ponovo izabrana, bi ti izra cia potpu n 0 novog Usrava koji ce cdrazavari

nih pro rn jena, a da ne id e n a referendum -tako da "narod dod Ij el i" zada tak za izradu novog Ustava,

Ubjedljivo vodstvo
Konstatirajudi da njegova

stranka :leIi viSe ueestvovati u proslobodnorn Ustavu, Erdean je obecao da 6e SVe orga-

nizaciiecivilnog drustva sudjelovati u pisanju U sta va, Karnpanja za parlamentarne izbore u Turskoj ulazi u zavrs 0 u fazu i, prema svim prognozama, ocekuie se treca uzasrcpna pobjeda vladajuce Partiie pravde i razvoja, pitanje je same koliko ce do bid vi se glasova od d rugih strana ka, Prema najnovijoj anketi koju j eprovela firma" Konsensus", 1lIvladaiucu stranku se iz-

sa sliprlJgoffl fla jasnjava 48,6 posto gradana, odnosno dva POStO viSe negc na izborima 2007. godine, Pre" rna istom istrazivanju, za 1'0' decu opozicionu Republikan-

If.t•. .AfP) '

sku narodnu partiiu izjaSnjava se 28,3 peste anketiranih, a za ultraradikalnu Partiju nacionalisticke akcije 11,6 POSIO, prenijelesuagenci]e.

Vruca ponuda. Naibollakombinacila

iznosa, roka otplate irate uz gratis MasterCard Plus.

Postanlte korlsnll< J~tlog od medela Spar1lBsse paketa IlskorlSI.ite pogoclnOSli akCIJe!

5
Pravomocna presuda proflv Raznatovlc

ka niemackih liberala, ubiiena je u po rodi cno] k uci kod Bona, a policija polazi od togada je ubica muf koji je, zarim, izvrsio samubisrvo, iav Ii aj u n jemack im ediji, - Na osnovu tragova, privremenih rezultata obdukcije i drugih provera, isrraga polazi od toga da je 53-godisnji rou>': bio svoiu supruu gu iz vatrenog oruzia,« zatim i sebe ..Nerna indiciia 0 umijesanosti trece osobe - rekao je portparol policiie, a mediji javljaju cia SII morivi ;-Joeina i dalje nejasni i da nema nikakvogoprostajnogpisrna. Ubijena Barbara T., 10kal napoli ticar ka iz redova njernackih liberal a, koje je donedavno vodio sef njerna eke diplomatije Gvido Vestervele, a odskora vicekancela.r i minis tar privrede Filip Resler, ubijena je u svojoi porodicnoj kuc.i U otmje!lorn dije!u mjes(a OJ-

POliliCarMu ubio mUl Se~tnJl.eSe.CiMUCnOg zatuora B~b~~~r(:;),~~~~_ I ml__n I DO eura Mazne o
lzvrslo samoubistvo • Leseve olkrio sin
Visisud u Beogradu do nio j e j ucer pres u d u kojom su, u skladusasporazumom 0 priznanju krivice, folk pjevacica S ve tlana Ceca Rain atovic i njena sestra Lidija Ocokoliic proglasenekrivirna i osudene na gcdinu, odnosno sesr mieseci kucnog zatvora i rnilion i poeura novcanekazne. Presuda ie pravomocna i izvrsna jersu se i sestre i ruzilastvo, s koiim su zakljucile sporazum, odrekli prava na JiaJbu. Sestre ce u toku odi' 'k .. s u ien J a azn e OOS1l! elekrrcnsku narukvicu oko rioge putem koie ce Uprava za izvrsenje hivicnih sankcija praIiIi njihovo kretauie kako Ile bi mogJe napusta!i svoje stanove bez posebnog odobrenjaSuda.

U elitnoj cetvrti bllzu Bona

v

Barbara T; Ljekarska pOfflo6 je sligla prekasnQ skirhen ked Bina, gdje ispred dobro uredenih dvorista i bogatih kuea stoje sku pi automobili i u kraiu gdje zive porezni sav'jemlci, Ijekari, inziojeri, poduz.etoid, javljaju mediii. Li05eve je, kako prenosi srarnpa, u [utarnjim satima otkrio trinaestogodisnii sin, dok IS-godisnja kcerka II vrijerne nesrece, 6ji se termin ne preclzira, nije bila u kuti. Liekarska pomoc je sriglaprekasno.·

Ra.2natov/c: Nosil te eteklmnskl1 nafl1kvicu ako noge

gl O·bu. s·
-

ITALIJA Slucajno razotkrivena nova lokaciia za bunqa-bunaa zabave
V

olMr-1i 0_al _a luSM Dila
Italijanski 74-godisnji premijer, vjeruje se, premjestio je zabave iz svog duma u Arkoreu pored Milana u vHu Gerneto, kola je udallena tek nekoliko kilometara dalje
Silvio Berluskoni (BerlU5<:0I1i), uprkos tome SID se nalazi na sud u zbog placan]a rnalolietniciza usluge seksa, i dalje ne odustaje od svojih bunga-bunga zabava.

r Br -- raa, rls _USnl a _I _ _la
b-

Dnevnl aVal, ulorak, 7. junV)ipanj 2011.

25

Ukralko

lIaap(;im

ostaulla na mJesto CelnlllaSOCUaliSla
... LISABON - Portugalski premijer u osravci Hoze Sokrates ose Socrates) napustio je mjesto celnika Sociialisticke stranke nakcn poraza te strarike na izbcrirna od opozicijskih socijaldemckrata (PSD). Opoziciiska srranka PSD porazila ie vladajude socijalisre na opcim izborirna kojisu 1.1 nedjelju odrzani u Portugalu, pokazuju preliminarni rezultati na terneli u 80 peste p rebro jail ih glasova.

a

HUmala OObjedliM IJ'eIISjedIiCltih iZID'a

Sn imcipoziva
Italiianski 74-godisnji premijer, vjeruje se, premjestio je zabave iz svogdoma 1.1 Arkoreu pored Milana 1.1 vilu Gerneto, koja je udaljena tek nekoliko kilometara dalie.preuosi "The Sun", Da ie Berl uskoni prernjes rio svoje zabave 1.1 vilu Geneto, zakliuceno je na rernelj u snimaka telefonskih poziva 1.1 istrazi 0 sasvim drugorn slucaju, vezanom za utaj u pcreza za kciu je osumni icen sef "Feruri" rima u Form 1.11 i I Fla-

Optuzbe
Berluskoni je optuzen da je nakirom i novcem placao seks s dievoikama na svojim zabavarna, ukljucujuci i tada 17-godiilnju Karirnu el-Mabroug, 8lO se, prema itali iansk 0 m zakon U, sm atra prosritu ci j om. Is [0 tako ie opruzen i za zloupotrebu poloaja i ovlasri te njeno osloba dan] e iz policiiskog pritvora zbog opruzbi za kradu,

(1'010. AFP)

... LIMA - Lievicarski nacionalista Ollanta Hurnala (48), prema nezvanicnim rezultarirna drugog kruga predsiedn.ickih izbora u Peruu, vodi i rnogao bi biti buduci predsjednik te zemlje, Prema nezvanicnim rezulrarirna drugog kruga predsjedn i ck ih izbora, H umal a jed Db io 52 pos to glasova i lime oko ~Ii ri pOSIOvise od pro ti vn ice, konzerva ti vne politicarke Keiko Fujirnori. Berluskani: Sarna vaini politick; i susreli 11svijeta bimisa vio Brii arore (Briatore). Tesu snimke, kao idruge do sada, procurile u jav nos t, a prenijele su ih italiianske novine, Raw se 0 razgovorima Brijatorea s njegovirn prijateljirna.
(Folo' AFP)

Odbacio navode
Berluskonijev advokat N ikolo Gedini (Niccolo Ghedi-

nil odbacio je u ime svog klijen ta najnoviie navode kao neuremeljene, Rekao je da ie Berl uskoni u viii Gerneto owmvao same vaine politieke isusrere izsvijeta biznisa.

dila su dva nova porresa, od kojih je jedan jacine pel stepeni Rihrera. Tai grad, podsierimo, pretrpio ie veliku stew 22. februara, nakon snazncg i plitkcg porresa jacine 6,3 srepena Rihtera,

... KRAJSTCERC

nOUiDOlreSi na

- Novozelandski grad KrajSlcert pogo-

·HraJstCerCu

sUlfenJe za ateru ''POhulla''

Zgrada rehabilitacijskog

centra sruslla se na kUGUU Montreju

Najrnanje tri osobe poginule SU, 3. csam je povri jedeno kad a se zgrada re hab iii ra ci isk og centra srusila ria iednu kucu 1.1 franeuskom gradu MOntreju,saop6Jesu vlasti, - Poginuli su zena i dvoje djece - izjavio je portparol vatrogasne sl u be. Cervero sprarn a zgra da sru iliI se p reks i" a nocnesto posliie 23.00 sari na porodicnu kucu 1.1 koio] su livjde dvijeporodice, Porodica s ceriri clana livjda je IH prvorn spratu kuce, dok ie sedarn osoba zivielo u prizemlju, • U rehabilitaciiskom centru nalazilo se osmero Ij udi - iziavio je Kristian Larnber (Christian Lambert), nacelnik opcine Sen·Sen-Deni, idodaod. jerijecopelerodje~ ce i troje odrasli h. Spasioci su j 1.1cer Das ta vi Ii pre t.raziva ti rusevine. Policajci su bili u blizin; kada se drama dogodil •. Oni su bili pozvani iz drugog :razlogazbog buke, ali su prisustvovali rusen iu. Za sadanisu po·mati uzroci ruiienia centra.

z

Opluieni se l(lrete dasu kornpaniju as/elili ts 53,7 mi/iona eura ... ZAGREB - U Zagrebu ie pocelo sudenie za malverzaciie akcijarna "Podravke" protiv biv~eg viceprernijera Damira Pclanceca i jos sedrnorice nekadasnjihsefova "Podravke" i niihovih poslovnih partnera, optuzenih za udruzi vanie ka. ko bi novcem "Podravke" kllpili veCinsko u~esce Ie koprivlI.ickeprebrambene kompanije, pri <'emu su ie ostetili za vise od 400 miliona kuna (53,7 miliona eU'.l). Osmorjci op· tuzenih za udruzivanje raw izvrSenia krivicnog djela prijeti do tl"igodine zatvora, a organiza[Ql"u do pet godina,. dok za zloupotrebu polozaja i ovlaslenja kazna moze bili i deset godina zaIvora.

26
STRAVICNO Njemica pocinila nezaparncen zlocin

Dnevni aV81, ul(lrak, 7. iunVlfpani 2011.

ki0sk

Endi je zamalo umro zflog deflljine

UgOJila momMa da

Britanka volikrupne muskarce

bi ga zaUOIJela
Toliko

Neke zene vole misicave muskarce s dobro oblikovaaim tijelom, ali ne i Rut Vi" kers (Ruth Vickers, 32). 5[0 deblje 10 belie, definicija je savrsenog m uskarca za ovu Britanku. Svog sadasnieg decka Endija Riva (Andy Reeve) upoznal a j e ka cia j e bio tezak 171 kilogram. Iako je vee tada bio goiazan, Rut nije bila zadovoljna njego-

~.

Izb a IIcerlle noiem dOll su s auale
Prijatelji kaiu da se Karolin presellla u novi stan s kcerkama u martu, nakon 8tO su ona i suprug odlutili zivjeti odvojeno

vim izgledom. Pocela ga je !lopali hranorn jer je tako zadovoljavala svojezelje.
ga je ugojila da je

Endi u jednom trenutku leiio 230 kilograms. Njene zelje za debelim momkom sp lasn ul e su nakon sto j e Endi dozivio napad asrme i umalo preminuo, - Velika i debelo ieza mene lijepo, Volim da moji muskarci na sebi irnaju sto vise mas ti . rekl a j e Ru t,

Spec
• Drusrvena mreza Facebock ims jedncg korisnika koji se jo~ nije ni rodio .. Amerikanka Maraja Grin (Mariah Green) ultrazvucni snimak svoie bebe iskoristila ie da napravi iprofil nerodenorn djetetu, U jednorn danu nerodeni korisnik ove glo b alne mreze stekao je 100 pri j atelja. . Zelimo zadrzati profil kako bisrno sejednog dana mngli pri sjed ti svega -rekl a je Mara ja.

Sestre Odili (0 dil ie, 5) i Marija (Maria, 3) spavale su u svojim krevetima u una]mlienorn stanu u miestu Stade u blizini Hamburgs, U sobu se usuljala njihova majka Karolin H. (Camlin, 41) i dievoicice nasrnrt izbola nozem, a ouda ie povrijedila isebe, U suboru, oko sat i po iza ponoci, nazvala je pcznanike i rekla im da nesto nije uredu s djecorn. U SUI!) [e ubrzo stigla policija koja [e rnaiku uhapsila i cdvela na

mmJ'

Z~jedflj~a sokirana lluf:iflom u

psihijatriju, Prijatelji kazu da se Kar-olin preselila u novi stan s kcerkama u manu, nakon sto su ona i suprug odlucili :>.ivjeti odvoieno, Orne ie zivio u blizini ibrinuo za curice, a par se, navodno, u meduvrernenu dcgovorio da ce se pokusati porniriti i Opel ~ivjeti zajedno, - Cijela zajednica je sokiuna, niko to nije mogao predvidjeti, zena je djelova[a sasvim normalno - rekao je gradonacelnik Rajner J irges (Rainer Juergens). Zeni su na psihiiarriii dij agn OSI icirali psihick u b 0lest,

Airbus A320" bit ce sacuvan

[[)[H~[]])([rnOO OIJ OillDImD
"Airbus A320», koji je prije d vije godine sletio u
rijeku Hadson, prebacen je Avion "US Airwaysa"

!

~~

crnJ(U~OO'

u rnuzei u Sievemoi Karokli su iz skladista u Nju
lini. Avion bez krila izvu-

Drersiiu i pomocu velikog tegljaca prebacill u muzei, Podsjetimo, avian su u skladiste prebacili nakon s(o [emoraoprisilnoslerieri urijeku Hadsall U jsnuaru 2009. godine. Letio ie na relacij i

Ni uior It - &.rIot i pokvario se rokom leta. Nakoo ~m jesleno u vodu stiuardese su ctvorile vrata putnicima Ito)i su na krilimaaviona i5ekali pemoe, NiIto n ije poginuo, 3 pilot je proglasen narodnimberoiem.

I

U najnrr.njem b,roju ,Vale kltllarict" SQZllajle,;'
KJ

PIMOna,I~IlIIJ8I. 011 11118 do ·1IIIa; '1I8CtIia
PIINj!ltllll!tep

se llIr.Jotl

.. U malBlijSllO· MalaMi zabrana
Malezijski grad Malaka, koji spada u sviersko kulturno naslijede, uskoro ce biti prvi grad u ovoi zernlji na tijem je ciielom teritoriju zabranjenopusenje. Smanjenjem zagadenosri zraka treb aju se za~riti ti i gra devi ne u gradu. Zabrana pusenia ~azi za <:itaV grad koji se prostire na 4,2 kvadra tna kilometra, kao i ceriri druge oblasti po· krajine Malaka. Nepostiva.nje zabrane pullenja bit ce novcano kazniavano s oko 6geura, Malaka, grad koii [e SlOljecima bio centar rrgovine izmedu Isroka i Zapada, pozna! je po brojnirn bcgato dekoriranim zgradarna, To· korn 15. stoljeca u Malaki je osnovan rnalezijski Sultanat. Malaku je 2008. UNESCO proglasio svjetskim kulturnim nasliiedem, a zbog raspadanja jedne cetvnine blaga u gradu upucena su upozoreoja da bi ovaj lucki grad mogao bili sklonjen s lisle.

Nova pravlla u drevnom gradu

puierna

-....:
Si.:l1l<!!

• ,KoJaCIsa

I mallDlDl

_Ill

• Illata .lIDe,"

': J 1-1 1I(!ju}lH1Iijilr rlmrih i ~1(JlJlilt rt'('1l411J,. pralirajr. ~ sm.~'.~ uUlOI.'<I p~-iII IftlJj.ilot(lli:rJilUmno i

kultura

Dn Bvni aV3Z, utorsk,

7. junViip<lJlj 2011,

27
KonkOl'S ''lUa DlZllareuiC"
... Knjizevno-kulturna manifestaeija "S usreti Zija D izdarevic" ove godine dozivliavasvoje 27 izdanje, Zija Dizdarevic, <:udesni rvcrac kratke price - pripoviierke, imao je same 26 godina kada ieodveden ujasenovac, gdie je pogubljenjem prekina t n] egov st varalacki opus. Kao i prethodnih godina, organizatori rnanifestaciie raspisali su L_ .... konkurs za najbolju kratku pricu, a radovi se mcgu slal;i do 15.seprembranaadresu organizatora, H. C. ... Ovogodisnji deveti po redu "Dani --------,Hasana Kaimiie", najpoznatiia kulrurna vjerska manifesracija podrinjskih Bosnjaka, pocinju 9." a traiat de dol2. [una, Zvanieno otvaran]e bit ce u sali Medilisa IZ Zvornik, nakon I'.ega eSe bi ti 0 drzana promoci j a jedanaes t kola bosnja';kel!;njizevnosti u lOO knjiga, Ove godi n e, izmedu ostalog, b i[ ce obiljezeno i 320 godina od srnrti Hasana Kaimije. M.M.

noua knUaa zalma BUalbegouica DeueD "HaimUini danl"
Sarai evu veceras ce bi ti upri!.icen3 promccija nove knjige "Vracanje izgubljene radosti iivljenja " 72 dana sa neuropsihijatrom u crdinaciji" aurora Zalma Bilalbegovica, u izdan]u "Connectuma", o knjizi ce govoriti recenzenti, neuropsihijatar Isrnet Ceric te akademici Muhamed Fi I j povi 61 A b dulah Sidran.

... U Bosniackom instirutu u

FESTIVAU Poceo "Ja bih ... hrvatski film u BiH"

HUllu Da sara -a Sara) u - Zagre_ a
S ju{;erasnje pies-koflferef!cije
. (F~IQ:M. f(adri¢)

Bit ce prikazano sesnaest filmova • Prvi ce se sarajevskoj publici predstaviti Vinko Bresan
Festival "[a bih ... hrvatski film u BiH" koji se vee drug; purzaredorn odrzava U bh. prijestonici otvoren je jueer inaja! ce do 11. iuna, a 1.1 organ izaci ji U druge za prornicanje kulture i urnjetnostiJABIH ....grada Zagreba iSarajeva
Predsiednik ovog udruz-

Pozcrisne/lcazalisne igre u Jajcu

enia Ismet Hadziselimovic na jacerallnjoj pres-konferenciji za novinare istakao je koliko je znaeajan ova; festival kada je u pitaniu unapredenje kultore kao i saradn ia izrn edu ova d va gratia.

Klasici i novileti
Selektor prcgrama Delo Hadzi seli movie kazao j e kako ie logicno da se ovakav fest ival prired i 1.1 Sara] evu buduci da slican posroji u Zagrebu vee trigodine, - Na Festival u ce biti prikazano 16 filmova, Medu niirna su hrvatski klasici, novi hrvatski filrnovi re filmovi iz Zagrebackeskole crtanog filrna, koja ove gcdine obiljezava SO gcdina orkako ie Vladimir Vukovic dobio ska ra - kazao je Hadz iselimovie i dodao da cegosti biti i hrvatski reditelji, Prvi ce se sarajevsko] filmskoj publici predstaviri Vinko Bresan .. segrnente kulturncg zivota u Hrvatskoj, . Vjerujem da cerno vee iduee godine moci predstaviti iIikovne umietnike iz Hrvatske, rnedu kojirna su oni poriieklcm iz BiH, ali s hrvatskorn adresorn SIano" vanja, te muzicki programkazao ie P ropadalo, U okviru ove rnanifestaeije bit ce predsravljen i Medunarodni festival rnuzickog dokumenrarnog fil· rna koji se vee drugu godiuu odri3va u Zagre!m. •

Progr·am

o

Saraievska publika Ce narednih dana u okviru ovog festivala moci pogledati filmove, hrvatske klasike, popu c "Svog lela gospodar" Fedora Hanzekovica iz 1957, gadine, re "Inspektor se vmrio kuCi" Vattoslava Mimice iz 19)9. godine, koji Ce bi ti prikazi vani u 19 sati u

kinu ~Meeting Point". N ovi hrva [Ski film popu t "Marsala" Vinka Bresana, "Neka ostane medu nama" Rajka Grlita te "Bjuik Riviera" Gorana Rusinoviea i «Sedamdeset i dva dana" Danila ~erb edzi je bit ce prik.azi vani u terminu od 21 sat.

N akon sjajnog koncerta grupe "4'33" i.z Opatiie, preksinoc je u [ajcu izvedena druga po redu predstava takmicarskog prcgrarna, Pozorisna sala bila ie ispunjena do posljednjeg rniesta, a iajacko] publici su se predstaviii glurnci Narodnog pozoris ta Rep ubl ike Srpske ostvarenjern "Moj brat" Ne· bojse Bradica u reiiji Milaaa Karadzica, Kao i prethodne veceri, traiilase kana visez~ sveprograme Igara, Glumci su publici ispricalisaguo ljubavi izperioda poslij e Drugog sv je rskog

DDlrazi

"Mol brat" u

za UUbaUUU

rata, Muharem, glavni junak u OVOID komadu, traga za ubicorn svog brata kojeg je striieljao kolega iz ratne brio gade, U tojpotrazi Muharem susrece ljubav svog 2i VOla. Glumaeki ansambl predSlave su cinili: Nikol ina jelisavac, Zeijko Stiepanovic, Aleksandar Stojkovic, Branko Jankovic i Aleksandar Blankic, Za scenu se pobrinula Dragana Purkovic-Macao, kostimograf ove predstave je Ivana Jovanovic, dok aurorsku muziku potpisuje Zoran Eric. S.BEHARlC

Drugi segmenti
Umjetnicki direktor Festivala lvica Propadalo jucer je israkaQ da im ie eili ne sam 0 predsrav it i hrva [s k i film u Sarajevu nego i druge

M. CUSTOVIC

Premijerno prikazi" vanie kratkog igranog, filma "Makar i 1.1 tri bo- I je" amora Ismara Mujeziuovica najavlje.no je za ve6eras u sarajevskoj galeri!i CK "Charlama" u Privrednom cemru "Skenderija", Novi MUjezinovicev film lematizira jedno!icnost savremcnog zivljenja koje se preiama : i ~:oz.pdzmu naji~ti~- U glavf!im ulogama su Aleksal1dra !ll]lb lskusrava. U ~al]l" Nifla Kneievi(; i Jaseflka KralQvi(; vo i leicrno prikazanoj !lCrnaIOSli,i supromosti kciju i POStaju puka varijaci· gube svoiu dinamii:ku fun- iaoistoiterni.

"MaMari utribO)e" TOn, sllRa i ImeR Rlabinua ISmaraMU)eZinOUiCa

Gal.erija CK "Charlama"

Izlozba u "Public ROOM~u"

U sarajevskoga· =,.,...--------------, ler;ji "Public ROOM" orvorena je izlozba plakat.a "Midi Soul Duo" beogradskog urnj.etn.ika Vl.dimira M.ilenkovica Gumenog. Izlozeno je 10 plahta velikih formata koji govore 0 nocnom zivotu, muzici, Ijudirna, DJ-evima... ,- . I.~ 'd _PI ka' . I _ M'I·k GVIC: SI'<-'Ie Ie ro, a mUll 'kII _,en _ _~. tl rna I o· vle/ar /FDI.: S. Sal'IOO/IiJ gonplma poktlliao h jedro,. a muzika vjetar" sam da obiedinim ton, sliku i kazao je Milenkovic. "mek klabinga. Muziku Izlozba 6e biti otvorena smatmrn neodvojivim dijeM.tu. 10m plakara. Za mene je "sli- d09.juna.

Nakon pozitivnih iz· vjeStaia "Financial Tim~ sa~!~ "'Reute:rsa]~ i dr'Ugib medunarodnih rnedijskih kut. CNN je objavio pohval.nu pricu 0 predstavi "Evropa dan as" u reiiii Harisa Pasoviea. Izvjdtaj CNN·a iniee d~ je produkcija Easr West Centra iz Sarajeva originalno djelo koje upoZQrllva na poras t fasizm a u E vrop i i na· ziva je 'I\tjerovatno najl.ani-

mljivijom pozorisnom izvedborn 1.1 ovom dijelu EvfO· peu 2011". Priel 0 "Evropi danas" emitira se cetiri dana zaredom u emisiii CNN World Report. Predslava je koproducentski projekt East West Centra Sarajevo, Siovenskog narodnog gledalisca Maribor i Evropske ku.lturne priiestonice Maribor 2012,

28
l=:r,,!~~ ).."hJ ~Ilrtru~vtdaH.~i""Ipn:ill-lm~Ir.i[IIi.D .~iH".i«lD.lgkrin • ..,.tml.1I.!.

"r;:.;:'~

sveznadar
LJUBAVm ilVOT Re<-ultaUistra1ivanja na muSkarcima

!86l, - U

s~~

1;If.h!!Do1J'.~llir:oi~

i'l'i!,5I. - 1'J)(If,1o'(j~r.~Ii(~ N~ !lrh1/;L CV.[ibB) II Ki"m ... C".i:b-..1Ioll

drm· ... llre.ol.1irJIQIII.(lIaa[IS1O..~, diM". bdl ~ IlJIIoo.n Rilallm 111,·
il(Irj'l!)l'i~~

19':S~,-l)I.'I~JLi;mlh.u[]"{I)";Rhl-l:b:
~ID pl"Ioi ;m]rrit.l:i .. Ii.b,~mi,il1la.ll'"

II ~I¢;I~H~.

Il.lIfJ11,t"

E:iR'J1b,o,r~} ~jn.!nt'ktilloi<=

1~!.~!!kIfIcl!tik!..

Slrut.lliac;. ",,,rod', "" nak'laiitelBn san uti~e I"" replOd,oo,iju. odnos"c ""mel "Il'lT1Iij'

ManiaH sna Ubiia libidO
m~

1'=~=:1~ur:~!1a
lmIIuml!~
1_N!;TJU~,':(jI

,3!:~~=~~B::.rkir.:
Norveska raskida

2=n~=~nr~!~'~

l\"'udll~~~(lIl!:;rI~1 ~~tbir. niibiJ. l'imuilire.i ~1lI!bm1jR"lI!t1i:1 k~ru(jnao r:,~1jI~~I~1jI1)I r{';;h~l!. ~·QI*!'Ii""J..In.l~;;- ri, jd:!1Iriiluboli:l:ri-.b:7ji 1I111t:1l~'lIIIlII~ 1m
rHii'1i!~ft, ~LnJl::niKl n.rod!: U IIll:k ..... i[d;L;;J lm1 u.l~i11llri:f1['l!dmktij ... ocW:riDDk..-..1iHl ~1I1011 .. f1I~<:lfIII'Il1i:Mlihldo,lIii~J.~ ~~jIC: t"JO(Il'I\,J~!L to:~d(lIl~rd·:Ed.it;y:K1d.o..Iii'I ~iNilo<i. i~ ~r:..~~ ~lIIni:;l u IlirpllillDIl ~Llk'n.11il:i1l:il":i.ml.UlljJl:iU1.lJ !IfI11i(i:rn~ I~ II~gu ~ U k.;n.·lirn..t.,11lo; i!'!i~. ... ~1,Ja 1J!;IJ1)j~ .. 10k
1wm1J':1U~

it.~~r~. ~j
lJl1ollJ.IIlm,iDdintiY~

iW~=::~~,~!i~~

17n.- j{TJig.i~ UMIJbiI:~;obii=" II~ (IJVQ) 1Il1~ U 1'Dti~E:i, drn."11L bb. ~~nbi~

,,>..

-:::f::;~~~~

1I~.
~111)

r
.

liJeI1:1l1.R411 1JoSU.IJ iJ~l!I.oIOlp!lM.. • Crv4Jnc 1*~4 •. .. _1\'o~icll«Jlu.J.I[]1.:;:trusltrj..li ~"ri:r.IIlI! ..u~li1llfDyi.!.:olll[i doltii~IS"roiIulD.'1I"_~n.i ..uu.d.l (I~!I...;o-,;i1NIJI"o'I"'IlN 'Io'(Ijftl)ffl 1-11 , ... ~II Jo.IoII :Ioilp.d.kopus.lilld.l..oddi~u;S.:In potI 1fi]m1rn. d.I 1IM.In~ III ulliji 'lo"fIlI.konm.kru~11L ~~III01~iI~t!JI!JIl," ,.:ioljcfuNtDkrnllp;ii~L·Ia!.brima.NJKI.'dRn.i~I!.~.noro
v.::D:ul1nijmE~~lr.~4II~1'!ur\~i ~q(pm.ifK:nt~~ l;'ulllilal1ol.iiriiibn],iUDIII~.~1I.i!.. j[-du-

.......I.

!xxi

!!iullL!!ir~mt:rll~ .... 2~ ;t:eoJiflC".

U:llU::I:1i,..njl1'rU~l'l1;lI'llI:«i!n"i

le,J..i

~~·~IN.r=~:I'~~b~.ffi It;IH :tw!llL11 ~~ D:i'jl'\i.H, l;d~~;;oIil.PIirii1~ l"Vi!k~ Iit.MnskIb~dllil og Pi!" d.rutiu"'~lIiire. ~lcJl1h ~II'; Sr'hl~ • .aL1JrikIllWiJ.:I~nilll"ll~\Ao: .....kill Albii.o.illl kiJii Ill. ~7, d:;rn. IHDIDC!lII) pKlli5~n.li prod,. ebii;lllul::ib f&.ui i'QiIIfItIIIQiII·~I'(I·ii;(fTrtiMI"",,," IlII"\;ir1ll1

.~.

- Ja~.~

.... li.I..lOuDt:llIi1Ii!IK!.billdan.'lilkEtfillll'>'i c-n.lli 1D.OIo.ji nm:. br'Jrm~1'UI1.] 1[1 lijfJ'lI, ~~ 1I:lIlI~;Jftll)i.1IWfjn:Ju~lioDl!l!hiXII.lJ~ 1i(L, ~I~j ~1,!.~Yil:!'1~ 1I1~1!ii1Jo:i1:41II.I.[(11Jok.r.u~:!i:n~, .lbut;: l..-rs;r OOp, UhI nIurnici,muD;a. I:lhI[.ljir-.OIdl11hl1illllllni1l~lIniI1Jo ~Iji tId!lJItri ~I'(i ~~MtJLi."',!I.l

.z.TIICV\'Q

~":W1

Proslavioga atelie od stakla i karnena
!nwlll/IWt
.iIiI1"i:iJ(Ij.iT.iP,Ii! !I1C"io1~

.Ol'!!

~rIJ,ll;mI.'k"ki!!11Ii.{Chlf~1IIb

~~ ss:~
w •

"""-

n1!i1t: MloLtin~hl ljl.!J; Ie: iI.llrIId..l aJ:bilil::1I., di..DiDB lWDjg'mj.tlllkfllln.i uiii!;irtl'ii):.y"I'(IJ,~

~~I

~~~~

b.d!~.

i'!'(Iln' ic.1JP;::g i':; IM~ ~11;q11ll (lCTY} p:;dipo ~:!lIdo.i[JI, be""etro P 101 btriiijl!CeI'1"nf".. ~.n;!1""~ kiJell=-=i~. ~I"!fI)lIt."'1'lI'i')ijl}tl;~tall!l:Il~r.l! jt-pt>fuJ~.d05n~IJII".IIILThllmlD(JIs,lj;u mDOflllnDanOO1 ~ru ~KKlIi!r1Dl~

~~~QI;II&!.JOOI1II;I1vJ.tIi Ii'ril!lllliai~lIj~.mih~'z.(pPb lnw]1I.p11bij];e. EiILbdJ,~rI~e.~nnioiaI.i!dl.,PliJro!~1lI·· ~~~I) pcC'il~j[!loIiY~rg!l'llL:in tJt:!!t.ldiiI;i.rl«I·~~rnr:itlgqrg,"",lIIlfo;1:.:: IId.Jp~1id,(! i;zguIDo,lnLlDl!-Ie"Pi!1'I1I<1111ii1d.l~u.ticiw..lu. iU-M~ ~y, ~I ",",I(I!:d.~ ~!l.Uriiim.~lII!Ktildb:~~DI"'IIpooi.DIII~~ibd'l1.ruIJl1'llllillri.m.ii. ~~Il'IQobf.tll11K~l,j.!rlLI.J'Wru...q,II~ bitJkq,[i 111 ~ "" i~rii~ r.:&Iioonjill~~mliltian ~Uii~ su porulllmiii i~~:e;;!,!h~!>::iI'tilk;I!.Jid:cn;'lkr[D!i~icrptY.lrvjcbro,i1BlDulruiiJ.lrdi.nn;..k!JiI~. Ifrdoju. e.ftFm IjeI:qJ.·ira d~ ~Id'i~ Oi.i1l1 u liirknflll dql1n~~ bn!m:iDlI:ir~OOtl1~_
I

hilHl:.n~

Ie:.~~ ~ f1ilui.

~O(tl.-SiJ;illR.ilih!lmlqi':i!lJjvl!tlldi! 1:'(1. Tcl~ ..,iI:.lrulDli, IWLtuib .Io!i<""U1I ..... i iIdmjl ~III lID~i1ll. I dui.:t!IJiUn
J.J!U!!I(Irn.IIl~~.11IQi-

w

lrubRp,ftotre,,!IrnIM'Ib.3ie,

=~~=~!i~ ~I::
~11~n~ln!!'I1o ~U~111I U Svir"¥II~l!ttll!ktll~k'!1JF"itib..b, Hrnll O]1ru:bc:iimll n ul:ii.o.i'I"D Dla' iHiib ullu!I11i.!!llh:J!iHki ..... F~.i!I"II' ~i}~ !,*I,!J~I'I!,~~bln \~·llibIOM.liilDji~Dih!JoSlnlK>dl::n(ilic ~'I"lIII11Jo!,;1i:mo,,:Dll:b.llliU!OOU'

Ptflto&.·f*

IliPH"itm., n.i:m~~DijQ"j .llrilf1!ll1j bi~p.M~n.1i ~.11IIj1o

~~~r::~ m"'""-

"-

~oo.. r'~

...._

z.ooo iIIIulbt.a

rilPl~, l'1i"'l~lI~ .... n~~ !lro] li~k(l~i1ib j1'l:!j1l,.. ia I{'rm'fl1 1U1'1Ii It;Jkltr.ijl i ,.il1Dll i liIU 1ISI11D~1II1ht.i;!g11"1iu~1I1:t1mm.1 ..m.l1il1i~l!Iratn~Jlrl;K!':I..i!u.riie~~l~I-,~l'ti!UI :n:1~~ I~

ee, mllli;r ~lIwilUl.Z1:Jm~.:;ab~b:l;rmllln1U.J.l k-aiki! unp, Ia~ib llri!'l"I, ~ ~jijlk~~~rlk:fi!IIct~lzdca[-l;.bI.ik~opJicn~ i~1M"uklxk.l!;2j;;J1i..i! 1~e.ll!ljlcl.n.~!Il!ilJiieu l"IIIl'D'i'o;!IllI~!I.J.III, N.~il1J)~~IIM; 1.l1'il~11lBI1o~n1l11ll

II.I.kQllUoliiUi.(~nlll~ ~~~~IJj~(IJ~ .. ~11'" ktinli1ll,t!:ll:JI.-.:Di~ J.U111.ln.j.uip;:!lolJl.tlporn~

:~~:~rg~.!-. ic:!:'!,,-,~~~ ~-:::",~ji
lU~1lom Ir.kJ.iIl~llIli);VI,i1il1 umjHn1llri,gdi.i!ieipal!!.liboruwn"lll. M.cLI~nl,!;~Iatru~K"~ IikKlihli(iotlitl.zo.iI(Ilrd:;m~oIHw.iu.;:jno.ooif= !;I'!JIKre" IDDrCl1ul:b Ilmim[jc i 1WT1je1.1Ij.S11Drl1l~~hriLln.!.i:i1Dl

~~[]~~:: 1\

';;i\oIIi

~llklfl,tlr&o.IIQ!"I!:ff.
I)(ibro~Ijd.i11I,.i'tIlll

~=i=~·&"1l1~il:nood.
Mafit:l~ll1lr",I!!:1JD:. I,U~L·i"tmrtIUi"=iir!Ili m.ljuoallJ i 1I11~I1lII1, ~~~~LiI1~.i!li~~~~ Io'I1Lili«klnim~il;:(J:m, ... __ '--'.l .... •

..:!1:r.J!1~~

...

nY'''i''~lrIi">!,Il/I!:!IlIl

arlr:il);:k[ij,J[,[".lt"ruiDlc:lljcli1ii~'lI1N

~~;js~~~i~i;:
1t~~!II"jiCI!.IGI~ Ii;(odrnjq],;UlUlS6&.,oIIII1[JI-.;:IIo.. ~bnil'5l2.B .

~~~,~~~I!I1I~'!I~
':"7",drnu~~1.i

.,oo~

~,!l1~));:

~....:!~~f:i

J.T.fIC,,"'(,I

PenZiJa IZ smile
C{J8i.Ur_m!:'fl~1"tII JIldN/O.EPdi..~gi/l,.~iu.;· rilrDjil.cillliIjd.Mill.-,g • M-lJkMp ~~ Pffld;lv.Poil'i:!!M;y,~~ ~IfSnr\iilll~~
111

j~!ttif

!~:~~?~: =~t~~~ij:'~~':ji:
oI!-U,Kil,h.etr6ili~~~ ~i:!J'~!ruoo·IIIbJlHIJo11~1w;rh.w ~.IIvriliI~ilfiD ~\i'tIl"SrbiiiI~.diifj'

Fo:.An~1IAll11ili.i lihnilIiRnmniJoj.du1bi~n.rii!h,li •.n.W!II .... .;n1p1Nn~ I;!I :sm~ tmii {If, iILt 11IIII1~ i uSrbiii,(1I1knliuAi

~~r..~.

i"t'iI~i~

m;

~os:

11m

~"~li$ibiuJ.j""QtIi"
19t.:!. .• U UtHlroiIlnDi ruibnk.:li ~ ~ ku.dn,~1,!1 mrkq: 1,!aJjJ II ~llI1lo.l2B NdIn, '9'n~:U~J:I.in:"gllm.nJlIDyin;y-,biii· ft'nIifr., hllmi1fH"l. I nllm.nHI. ~!xIICIJ ~i1lli.i norm mlllkoifl[11J.;p:IUJL}~IWI1iE;:bo.od; !!:1}x;I!jh ~~1$kill k*rU:la l~}I)'I!'ot,

IIIStbijl, llnjIL~~1)J.lI-..r:idlol' ~n~,ul'lJlll.11~nzil1li

..:.NI6!:'I'I!~t.III.....,1't\ko.o1l
;;Sl!'JI'DilnClos!i. Z111UIuiI0111;i!;rtn""l!1. dll)~.nJeu:Srhijll~I'1!"E;r-

t::I..~'l.I1,!;
0mN
111

n~

~4ali~..y~=,pMo~l.::rr.;,f"~.I'IO·So;lfK!jew iii Fr:-irr 1'i"Q s-er. ~JAwkrI J"oILIII 11_ iYrfI:J

'<'I1~uyj;;;u:kt~Ii:i,~r~l!!.
~~ak.I~l1!.IA.:S.PO111ZII1111.11[iillXijaloo1l1l1Mi,;:o. fIlD.J'11 bmtdu ~~Ir~ ~11I.l1~ Jul..{11!1~ ~ ~It~ bh~ 1'1b.r.ui1Ol!flifamU61I"OlJl!ni1UlI

~m,·

Ni';:-

...

1W6..,.t.u...7_O.cSiJ,,*,"

:i!'.I.t.ic<'z;r"lqnL..a1I~

Dn~n

1111 jW"<l~lIU J.'Hlzijlll, ~~!Ilirl)lll!l1l!-1;1d.~'n1~ 111'111/1

Srb~l. 11

~n.zijl h. btli Bd~UlmlJ, • ..rIiJ~!ffiIl!if1.l I4.dmL'>;ilTnu5iblii,

s IZ

·TETI Pos.ljednje Izdanje Chevroetovog Avea

-

v

Tvornicu u ceskorn Kvasiniu napustio je 100.000. Skodin Yeli. Od lansirania 2009. godine, ova] model pokazao se punim pogotkorn. U 2010. gcdini predate ih je52.600,a U prvacetiri mjesecaove 22.100.

Novo podvozje i motori, redizajnirani vanjski izgled i putnicka kabina
Prije predstavljanja Cruza, Aveo ie bio Chevroletov globalno naiprcdavaniji autornobil.

Novi model koji de se ovog I j eta dizajniranje kako hi nastavio usp jeh pre thodni ka. A veo ce na IIzi!! IU b iti upon u di kao p eterov ra m i model ilim uzina, a obje verziie ponudit ce izvrsne vozne karak teristike i upravljanje, sportski i prefin jen dizaj n, prostranos t i niskupotrosnju goriva. Posljednje izdanje Avea je pcsve nov automobil koji ukljucuje u potpunosti redizaj ni ran i van j ski izgled i putnicku kabinu, novo podnaci u prodaji

vozje i struk rum karoserij e kao i nadogradenu ponudu stedljivih rnotora s niskom emisijorn ~lelnih plinova, Aveov prepoznarliivi dvostruki kokpit posuden je od Chevrolet Corvette, jednog od nailegendarniiih sportskih au tomobil a na svi je ru. On ukljucu] e j os jedan karakteris ti Can d izaj n erski elemen t - in tegriran u plocu s instrurnenti rna koi a se vizuelno protezecd vrara vozaea do vra (a.suvozaca, iz ko j e se izdiz\l otvori klirn atizaci je. Inzin jeri su razv il i novo podvozje za Aveo, koje je medu najkrucirn u segmentu. Predn]i ovjes tipa

U Junu u BiH .. Cilena 17.000 HM
Nevi Aven u izvedbi s petera vra ta u prodai i u B iH ce se l1ac; knjem juna po McPherson s oprugama i baIa n s stangom re rorzi j ska poIukruta csovina straga prufaiu uravnotezenu i stabilnu voznju. Odziv vozila vozaeu d II da tun j e p oveda a si s tern II m elek [ron icke kontrole srabilnosti (ES C) i elektricnirn servom na upravliackom srubu (EPS). Ucini<lIvilosT u pctrosnji goriva, uzitak u voznji i briga 0 okolisu bili su glavni kriteriji i vodilje prilikom cijeni vee ad 17.000 KM. Ce tverovratni model
dolazi u julu,

dizainirania
vihrnotora, tora takoder

ponude Avenmedviie ukljucuje

Ponuda benzinskih
j 86 KS, 1,4-1itarski

1,2-litarske verzije snage 70 motor od 100 KS i 1,6·litarski od 115 KS_ Naknadno ce se u pcnudi naci i 1,3-lilarski rur b odizelski m otor. Kornbin irana potrosnia 1,2·1itarskog rnodela 0 d 86 KS iznosi 5,llitar.

Hyundaijevi "Dani otvorenih vrata"

Drui8nJ8,
U skladu s novim sloganom (New. Thinking. New. Possibilities.), Hyundai nastavl]a s pogodnostima i
novim kupce, vrijednostima

lasl

UOiD)8 i Suluda

U periodu ad 9. do II. iuna 2011. godine Hyundai u svim salonima sirom BiH organizira dogadaj "Dani o tvoreni h vrata", kao jos jednu priIiku za nove mogu en os ti inove vri j edn os ti, avo je prilika da svi posjetioci salona dodu na druzenje s Hyundaijevim osobliem, obave (est voznje
posljednj ih noviteta I, uko-

Hyundai ix35: Cijena od 35.898 KM finansijskim partnerirna pripremio i naipovoliniie finans iran j e n a [dis tu, Kada su cijene i popusti u pitanj u, svakako (reba izdvoiiti modele i30 i ix35. Potpuno opremljeni i30 s benzinskim motorom kosta 19.990 KM., a ciiena popularnog SUV-a ix3S krece vee od 35_898 KM_ U okviru Hyuridai dana kupci mogu ocekivati velike pcpuste ina sve os tale modele,. kao i aa 3x5 program brige za kupce koii pndrazumiieva petogcdisnjugaranciju, mobilnu garanciju (asisrenciiu) i percgodisnje prevenrivue pre-

Iiko se odl uce za k u povin u nekog od njih, ustede novae, jer upravo u ckviru "Hyund ai dana" 5V i kupci mogu oceki van "rri dana suludih ciiena", Hyundai je u saradn;i s

glede, sve besplatno, M.T.

Lamborghini Aventador ce jos izvjesno vrijeme uzivati slavu.ali vee kraiern godine u vlastitorn ce dvoris ru dob i u I j u tog pro u vn ika. Nairne, u oktobru stik prcdukcijska verziia drama[ienog koncepta Sesto Elemento, koja ce biti Iirnitirana na 10-20 jedinicagodisnje,a kostatcevise od 1,9 miliona eura, Vrhunski koncept pokrece usisni S,2-1itan;ki VIO motor sa 570 KS i 540 Nm, koji u kornbinaciji s pogonom na sve tockove omogucava ubrzanje do 100 km/h za 2,5 sekundi i maksirnalnu brzinu vecuod 300 km/h ..

30

~~~

auto market

43

Topless uerziJa UllimaliUnOg ~~~:~iI: SPOMSMog aulOmObiia
i'u1~'<UllItill~I'r· e,.hr.:zo:lbzi91l111I)WIlIm
JI(M:I._III.IIII,."IIl'LlfIJl$!llM

Mercedes SlS AM G Roadster

TeSkaje reel na kOi,m Illrenu jo bolli, a iDS1B!eodyovoIiti na pn,njo Ie II 0'0 spOOistrt, SUY ~ limulin" a mo!O, Ie "'" orfjednnm

uzOUaHUOg Da mOlala OSlali Daprlml)aCaD~kud~· rq.kdL dtdenll'r«ln;'kluhLllIJI~ IIlmlli ~uj Iroknb. &.,-wbijn;lrD;lI'fNi~ II>

IIIW""~~~

ertiri~kalWi;l[lr;:k<llrljJiuf

l.k~I~II~Pf~Ik:. nlY.l.·'Ita.liJlSiliamIIIDltmobih II Fn;nkiu.nu. ~1.k:~I!iiI~m~ pr,IilM;.,).ktmk>.;I£~~ ilbjlTiDIlI"",IIIihilkuljt

\~"'Rlo;,Il'llttl~ltlIbu ~tlwtlJoqsJ,"rh"l!IIlIKKk..

I..sLSA..~lG.

(lb'ffllolllilhlll:l~ ..lIj.1: k,k.hil}b4lkrnktl.'>t);lpilK skbpai lIl"n z;aj,;amollx-

_\~IJI

U DlanU I SlC
__ pI. modtb bi n'JIIiII st.S

br

Nilh OQ'I\.lr>i!iId I)!)d.im~ Il'JIIJI SLc,. J.~·nlW ba1Z\~ifI,u

,\1ItG, IwIiiI P&lI' ~ 911 f ~Iew.c ",,*k, Kt!~i &lHilkllilliMn-adH; ruriiilllU ~1lo1L

~::~~~~1~~ ~1:i
..

k:LUldljJlril!ir7i;n[lkl~kml'h, ".",¢ m; 1tn.1I~ pi"l1J;,_!ni I'I'II6b!r,kujiilb.l~Dl!n::rtllI :lm-nihINllil&7ll. Sw om:lil It- l.ielll~_ ~l.l.msl'I.l_~.tillI!Ip je liIIdldm 1W~1Ii 6,J,li~HIUV&benz:lnRimoo:irY ))"1 K$.,.ilIpift'IIIJoSlllIU(IIM,ki:mmjl!;:nj..ttm;_iWllDEUGJ'"lIIIIbr:z'III!.jclbtOOkmilll ZlII:3,.j'liflillllldiilJlAbi.mJ.In. hI"J:hlIlOlll~ltl:mjIj, IIIfinj;:ri MIl i'OKbD!l ~u[IIB'l"J:tllI~ :£uije,IJibaHftD;;II1I1)ea[. 1I.I1I~Uiln.fllftlJ,
~I

~.~Im&t:i,lI1i""'ii""MmlIhi5rnLS'r'uIim,:a1ii1Wim. Au pri~.tn.pm,. {iLK.M~tc:.mpat;· ~lIhm,*,\l(ljllc'~~llod
!.'Ib!ibIJl.zoo&,\IIU'I'it61v. bu;.b.IaKatu.IlUKlIIh1!I"· 1Y¥ru;prvl~!t'I1

BlagO DSUjeieDje za TigUana
Najvece~r(jmi,ne .i<lliNe su na ~rednjem <iii,l"
b;m"'n~ niitndiidambr.anU:I..
Ullullllill;...tt1ablllJD 4[, 'II pnmte[ni '" ...... iji;. ... IUdillIJlth.l£rij;l!., IcOOpti"Of)Il:ml,lmlirnl. 'iIlIll1lDl",ib.sin~m:ljelllllflo z"iil:t-

Redizajn Volkswagenovog

SUV-a

,_ttU'ii}l!lll!fl:i,l(l~, III k(lj(.1

S.vr~eno pregled••
I(>!L

"1.dfuJ.,

mlHilkpri~lln.GLK_

,.... rnnWl. SIlO&- fi~ P AI .. ~d",n. Zi'_oclln_ MiclniDII.....mlo,CLK I~. l,J'<uobiJjt:-li]11) CDI ~.\tATIc., inWo ie uladu. ..
,po"lf'll"lk"II.Ifl~ZIIin=i~1~~IIct.~_.I!!)iII~)vt Inb.lbl:lti'blllmn!cmDli1ljI.mb, h.mmi9lJrDlllol& II'Ikl'U'll.l.l)!Ii8:i1'W'i~1!I

=:~~~~!=~Lr-

... ,'U'.e,..Xt)s:titb~

_~U.llllM'lljl ic'.!,11

knju, I(!pkM SI-S S.~_

_\~,"JjI,·Mllfi"'I!I!r!~iI1l1rt:Ul)dlt.Hm'.Ii;llI)n,-lira POIUZWU IlOII,mGL

bl.Jbu.,dJc:n:~fi.wdl bIll~l-'rmlk.o.-~lIIIIId o..'fjaelU ~ L fClOad. mOO'i~k(.;iiiLfolb~.n,iot1blllll j(:dJJli~ Liubtlrlll bmdu$kiblDflO~binlli:zm.!dIJI I~I fIoIl IlZ I I~

1.,4..[Jr.llrdq:TS.11~r;pll. l,o.ti~nlq; T51miMDn.!KI
1'-5.I~

"'_\1.Gjri['):i(ll:.I:~5otlooupt'izo ..e::Ib.!.

BrllanSMa IrOMOllCa za nouo doba

Starins ki Morg an 3 Wh eeler odotijeva vreme nu

1.1 ~iNn. ubri':lltlll'l ib'IiII 111:11. O~ IIULIJ (!jit.':ij; J1mti:k- GLK m.luf.;:q it' i 'I'll:lmi~ CorlloJm i Span Ie .&e:ilTlJlll.1t'f'l"11i IUOOI1l.1Illliki III!!I~U~lllJ La rwd. j(" .. 1iI:.e- ,Jk a,l:.lll p3~~ I!LI. ~fi'ri;.:k9iOj1rr:mi.,'IkOJmft. III~,

MIBnJai: U SluZ.OIOrzlne
ikO,t:re, btlll~ ramDt

lil)j.wn::.s.
~I"O' TDI'l

C.U (hwklh

ilJ'ClKS.lrnnL.ld..llllieniD
u~llu~u~ IIctl;(Jl.lepffil

fII-'>lon Pfu¥'ki"fli :r»-lll~t'ki in'Juhmllllll m.I.tIl

nlllrl-~L fi'liltn~~ i
lKJIiOSG.

.rn~tlL.~
S.fu.

l1l<I_

~I!IIoi(I~"ur1JII;IU~tjomlipRitt(lnhWI.'DGLK.

Sest nagrada za FIUence
•• iDahlllXlic'lIku~u !iiiu oo.! m~1I FlLII!IIU j'I(>IIl"tI(Ihlrt'~lIf1ll"""h'-!GM}E.odS'fkra,~jeDii)dolil1lo

Uspjeh Renaultovog elektritnog modeta

Kakav .1res1
"'~I~I~l'rijt~j,liIo 1II\';1llkib,l£lm:m;dIi.l:SiI· lII!jp.I,,,..,~;:;j:ziil~ ;\~~'\:iibIjr;I1b l'l;DEi;a;m\;milbi~· IIIIloIlliiMollq"dli,]f<.llwMlA ~:MI~ltIl_lIIo!,. Illi!ADIli;;XiM'Smulli~·

:::-:-.-=,~;~':
~1!lIIO!irip.*~. ._
\r~nmf,e-od!ltl1[).r\lJD~h I!'IIJlh.!I~I~It::!.U!lliubllLi. !l'I'~t1ttb__j;;jrlt!jin!:illp;t-

7_

qi[lnlJlj..

~~~=ai.iIi~"J,

~:~:~~:~;:~!;
W;:1Ioi(r.;~fiY[I<.I_bllad· I:l;lboImloil~:ilI!klill!btinhc bm OOiiilDnllL.. I'v-Itmn, l'l'"l:vriierae'l'ti~IlJ(IIIlu "~fli~I~~Ij:j<>il ....ll!-

r.m.pdbied.~OIHlril"ll R~i'IllM"I'1 1000[IilQ(It;Ilil ..Jck~':mlld;!n~iu.,tiil

~~ruJ5(J;.,pdIjm
1)i1i~1~t!Ap;tIn:booir.bit;;ltitlkl'lllIl!l!e:u?

~1_1I!'1I!iK.1I"l91:1mk.

ttllltll·;;J:ikHII_I:k. O!i:nI rn't!;ll"lljo.l .. R!:1lJ!Il11:FIUB1[2-2...E:.a..\"Vi~ir jnl:po!rrr.ri~n.njl..llDgr~ tl'ik;r.loflllg.n'lIM:f'....,.~l·,IL mllllU:OO'Ui (g.M)AC poI:rpou. n-.p;:r.ih lJIlIOljOO'lju t~~lbr II:flkamllAll. ubI. jtrlllcfiipjp.lCClki:lrkol:l1-

~I?~::b:~ltdt==
~~IWiirdiD.'rJJJrr
mt!:ID.DI;,..to;:rltJ.Mirnnli;llIC KI".UIJIII100iu. N..I~l'lI!u.. ~nallll k di:tblalnqradunllr.:crrillom. lUIibolltl rj5mil iIrbr:griDo.

n"'(IIUl11Its.

M_T_

Svakog utorka na 12 strana

SADRZAJ
Vozila
str.32

Autodijelovi
Stanovi ZemlJista Poslovni prostori

str.32

Kuce

s1J.32 str.34 str.37

Prodaja. razno
Razna oprema Mobiteli Namjestaj Alati i maslne Kucni Ijubimci
str.37 str.37 str.37 str.37 str.37 str.38

Intelektualne usluge Zanatske usluge Razne ustuge

Razno Usluge

sir. 40

str.4O
str, 40

str.4O

Vase male oglase mofere slcti kuponom no adresu Dnevnog ovozo iii SMS-om Adreso Tesanjska 24a redokcije: 71000 Sarajevo e.rnoil:

malioglasi@ovaz.ba
SMS mole oglose
saliite no bro]:

KJjucno rijec. oglosi

061142015

• - - ~- - - - ~- - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -)<

kupon za objavu
Grad',

.!J

OBAVEZN Kanton,

I PODA(I

ZA OBJAVU MALOG

OG LASA

Rubrika.(stanovl, vozila, kuce.; ): vrsta cglasa (prodaja. kupovina ...): Sadri,,] vaseg oglasa (ukra!ko):

Priori!.! ra objavu lmaju kuponi do 15 liJ"':i Telefonilili mobltel: na adresu "Dnevni avaz" (za M,,·le ogla,e). Te5~nj5ko l40·. 71000 S~rojevo

Vase male oglase mozete slati i putem web portola www .. nevniavaz .. e, d b take slo tete klikorn no zookruzeno polje na slid ispod doci de formulato koji trebate popunif i posloti no moil: mal ioglos[@avoz .be

Kupon predatilpo,lo,ti

CITAJ'TEAVAZ Avaz ide prvi

CITAJTE AVAZ Avazide prvi

CITAJTE AVAZ Avaz ideprvi

32 _,._

""'. Onevni

avaz


iii miienism
061365 193.

Dncvniavaz

VOZILA

za .kuplje vozuo. Tel.

di-o, rel., ko:2:a, xenon i, al. felge, nove gume, servisn a kn iLga. Tel.
066364 84g.

ahenaror, 2~ 3~ 4 i zs_ ostala vozi!:a! mo". i monraza .. Tel. 033 531-996,
062693470.

• Ford Focus 1.&, turbo dic:sc_IJ66 i reglsrrovan, bordo crveni metali k, hr.~\ran~ klima i ostale cprcma, u extra stani U Z3
KW .. rek uvezen
J

• Moeor "Mercedes" 100-200 dizel, odl i~no stan] e. T 01. 06 I Z5l
805. • Motor za hliizdu 626 dizel 2.0J ~odi,<e 1996., cliena 250 EUR.,. T.1. 061 989 296. • Op.III"",l.O, 16V, OI'C, "lin, 2000. Rod .., U vrlc dobrom s tanj 1.1, u redno vcden a servia na knj iga, clien. 8.300 KM Tel. 061 391 Oil. • Opel Astra OPC l.O, 16V, plin, .2000. god., auto je U vrlo dobrom sran]u i poejeduje sdervisnu knjl-

• Pucb, kra rki, godlna !9g0.~ dlzel. Mob. 061 158 226
• Pu ",itl'; kombi VW 2005. god. Tel. 061 210 018. • Renault

kcl 8.300 KM. Tel. 066 439 706. • Ford Pokus 2002. god .. TDDl, pr esa o 144.000, pl ava boj.,pl'.cen° sve do rcg., cijena 8.800. 063 349785.

n, .2.6,

ElEKTAO SERVIS BERBlt VR$IMO USUJGENAJMA RADNE DlZAUCE (KORPEl NA VISINI12 m.

".1.

s lvl Ole-tall k, kl lma, el .pcdlzacj, A.BS} kllpljen u niH~servisiran 371 017. • Renault Kangoo,
l.5o dCi] teretni, 2004. pla 'Vi mcralik,

Clio 200.8.~ 1..2 benzin,

• Ford KA 1..3-B) 199'9-s klima!

Prodaja
havarisan BMW SOW dlzel, Bola si w rn etallk, 200~, godina proizvodnie. Infcrmucije na ,<'1010": 061 201 126. 7660·1 It • A3, benzin 1,6, 105 KS, avgus; 2002., mcralik, prodajcm! Ttl. 062 824 715. • Alfa 1% SW, 1.9 JTD, 10. 2002., jacellfr, 167.800, "iie UVQz, • Pmdajem

ABS, CD, 4.700 KM. 743. • Ford Mondoo

ra 061

ked ovlllstcnog serviscm, odliene stante Ciiona I L400 KM. Tel. 061

• L)dol.l'Jf<JIl
• ~l J; ~~."

<J'IttlO 'O.V'I":.ii

067

1996. god., 1:9 'I'Dl, klima .. elek. podlzaci, cjjena
4200 KM Tel. 061 908 749

god.,
ser-

I~~.'o..
N~

• mmtl11l11!d.llT1l1n
.r~.'nf!t~

rencllel, poluosovlne, anlaser, al~,e:ruuor~za Temlea motor hladnjak, alnascr, altenator, b. pumpa i
lamcl a. Tel. 061 169243. Tel

n ladniak, m jen ja~) kardun, di fe-

Ford

rranzi [' tom bi, motor)

gu, regisirovan do kra] a sep ternbru, ciieaa 8.300 KM. Tol. 061 391
011.

vis iran u Renau ILU, eks era cprema, srrane l~blke~ kao !)O'I~ hhno. TeL 062 S44 933. reg., air bag, klima, CD player, p.,esa o 130.000 km, g~",'; ran, se rvis ea knjiga, extra stanic, Tel. 061
138071. • Renault Sccni k, ZOO1. gcd.,

• <ltJ.otae, '" MI.-,Iald.

• Ga.teriju za kombi, povolinc. 065 346222.
)200

• Opel Asrru 0 pc 2.0 16V, 160 KS,. g., sa ugradienim pi;" nom U vrlo dcbrom SULlljU. Auto ima servisnu knj igu. Ciicua 3.300 KM. Tel. 061 391 011.

looo.

rmb 00 172 482
lei <I'll :'12 6!Ki !;u W3 213 040

rcdcvno aerviairana, klima. Ttl.
061 220245 .. • Alf. 2001 .. , 167.800 245.

• Golf 3,dizel, 94. god" KM. Tel. 061 255806. • Gel f

Korsu reglsr., Skodu F,· vorit, ili mijeniam ZS. kombiia, Tel.
• Opel 063 459891.

•. Reno 19 europa, 1997. g., lA benaln-plta, 2.500 KM. Tel. 06!
366 120.

redovno km, nije uvea. Tel. 061110

156 SW,

1.9

JTD, 10. servisirana,

2! 1.3 bee z., 4 vrara, god. 8S., ell. !.SOO KM_ T.1. 06! 791
782.

• Opel Vek[J1J~ Opel Korsu ili mljenjam za kombiI~-V\"U III Flats.
Tel. 063 459 893.

• Audi A8, 2.5 TO!, Stine. Full oprc: m~1I u extra stall iu, J 3 coli
Ielge. Tok registrovun. Tel. 061 902920.
• AUlO

• Golf 2., benzin .~3~g,o_~ 86. tek "'g., dobrc stan] e, 2.300 KM. Tel.
J

066873 • Golf 933.

549.

dva crvena, digualna klima, ESP, lempcm.\H i dr. oprema, u extra
stanju, cijena 14,.500 KM. Td.061 144 730.

• Pasat 1.9 automatik,

rriptonik,

13.500 KM.

• Reno Clio 1.6 DCI, lOOl. god., plavi, 3 VI<'IL:il)ful Opr'fIllii. Rene CI;o 1.5 DCI, model 2002., alami, 4 vrara. Reno Clio U, 1.6V, l002., arvi, 3 VnL(~ full oprema, na sva vcxila [e plaeenc carina i POV i homogozaciia j odlicno su OCU""ui. Tol. 062 S48 408. • Reno Kango, 2005.t zatvoreni.
Tel. 061 958 001. • Reno 5, 90. god, dobro stanie 1400 KM. T<I. 062 713 103·

W'<\'W.servls-bertJlc.com
ahenaior, garota 23 m2 nici. Tol. 061 169 243.
1..1

jabla-

786 738. • A parunane i sobe za domaee i strane ruriste. Tel. 062 324 716. •. Apanmani na CG primcr]u, plitla Veliki pije sa k, izmedu Ba ra. i Ulcinja, Ferid, Tel. 065 879 433.
www.aparunanifir.com

Kupovina
• KUPll [ern hevansana vozils: Gollov e .i Pasare, Tel. 061 504
190.

2, benzin. Tel. 06' S17
1996.

ogjedala

'Z.9.

reuovizcre

Z9

;COV"" a",", 190. lof.,hjb.

5 KM. Tel. 061 149
1'1

• Golf3, 1.9 dizel, karavan, god. Tel. 061 207 030.

• Pssac 1.9 TDl, 08. gcd., lim. i 2.0 TDI DSG, 07. gcd., "'. table, moze na povlasucu, Tel. 06]

P.",

• Amos rakla Rul e", originul i booo .• stak I... US"'dniom. Garanciia .5 godiaa. Sru p~ Bojuie ke 109. Td. 063 851 759,
0614'3317.

TDI~ fuJoprema;lo
LlVOZ

• Golf 4 karavan, 2-000_)d lzel, TDI, ful opreeia, pl,v" metalik, uvea N jcruacka, platens carina i PDV, presla 140.000, cii. 9.g00 KM. Gol f 4 Ii rnuzlna 2000., dize I,

133 750.

• ' Reu 0 KLio 2003.) dizel l.S
J

• Pass at 2004., 74 KW, TDl, extra S umj-e~ full oprema, presao 181.000 km. Fiksne cij ena 15.000
KM. Tel. 061·15&-399.

DCI,

rul cprema,
J

presao

112.000,

im I) ctkup rablienih, hal vaelsanih i dcrralalth vozils. Tel .
• V rS 062506 nil. BH. 775 rablama,

Kstedrale, parking, ksblovska, 20 KM pc osobi. Tel. 061 339647. ear, Papagaj ka, 20 KM .PO osob L
Tel 061 5.19750. • Apartm anskc prenodifte, cen-

• Aparrm

ansko

prenoe-iSLe

lzn ad

Pef<> l06 I-ID1, 2001. god., "vezcnal sve pla6mo do regi:s lraci ie.. Tol. 061 744 996,0613057%. • 3M W R 1.1OOS, Z004. g., mmo. jc tJ: extra SUm iu~ pr'cl:ao 24.000 kmJ povoljno. Tol. 061 1&4 g57.

320 0, 110 KW, 1002 sod.~ erni} ruJ oprern8j- Opel Astra 1.7 DT!, 55 K W, 200 I. god., hm uzina, 4 "'ri3.[~ fuJ Qprema GQI f 5,. TDl 1.9, 77 KW, rul OP',",,'.
• BMW
J

Njemacka,

siva melalik pIat":enil carina i
j

PDV, oij. 9.500 KlIi. Tel. 061 107 2S5. • Golf 4 SDl, 1998. god in •. Tel. 061 20'; 132.

p.lfenie, reg·. Tel. 061 52S 084.

.m", ,.

melaHc)

• Peio

106, god.

pro '997., ,.Ien, daljin. zakliu~v., tiber) 10. 10. 2011.

servisna, u 'LI'OZ Njemai!ka~ placen:a carina I PDV cii. 7.400 KM. Pezo 2.06 benzin 'I .4 .. fuJ oprem a.) 2{HB.! 5_iva Olet.alik" U¥Q~ N jem,ile.ka! <orin. i PDV, dj.n, 6.950

• Otkupliujem ispmvne vozila
mlada godista, iskHu~ivo i:spod ttii!oih cijena~ i,pl"," odm.b. Tel. 061 31; 798.

plo~.".
J

Ki'>1. Tel. 061 204 169.

• KuplJ jem ba,l3.ri:sanil i r3sho-.
dovana vo,i],. Td. 063 459893.
vr;;:Ui3

• Golf4, 1.8 benzin, autorna1tk, u extra 5:l9.1'l jUl' god_ 1999 _~ c:_i i- 8.-800 KM. H.mze O,lo"i.o. 5. Tel. 06l
IS9712.

• Pem 206 HDI, 1.4, god. 2004., metal.ik si vi.. CD) ai rba~h pad !7..:ilci SUIkla-.e le.k.~ Ulm na :s [akl_a!. prebo 150,000 km, ",-,,,.i,i,,n, reg. do lO. 5. 2012. Tel. 061 104284. • Pe,o 206, 1.4, god. 2003-., ful opre:ms,.. registrovan, cijena po do-sovoru. Tel. 061 863 36;(. • Polo 306 d.i""l, 2001. gOd.. rog. , do 1 t. 20 II.! ful o,prema! izvr-sno ."nje, 0;["0. Tel. 062322 467.

• Reno M'lI"n II, 1.6, 16V, 2003. god- registr _,. k! im.at ABS + ESP! botd~ ko1a~ MP.3i~i~d>j!crni,:. 3 Vrata. Tel. 063 40S 9S7, Sarajevo.

p..

• B. Po[ok} A. Krupillijc 42] izdiljem t:ros.oban stilJJ 7.a bra-CTI.i i die<u, 170 KM. Tel. 801-599.

Eskotll.8 D,CL kombi (k." ... n). To!. 033 469·477, 061 165 156.

• Kupujem gepek •

za Ford

ntmamj~tcnal
472 012.

• n.

POlOk

1

ildajem garSon reru 100 KM. Tel 066

• Citroen
2007. god., 404 345

Cl, ).0 I.h., ben~tn)
full 0l>.eoo, T d. O~3

~rovan dQ 8. m ieseca~ d i- S.7.o0 KM Tel. 06 I 205 33l.
SDI, god. l002., u odlicnoffi stllnju) cij~n_:119500 KM. Tel 061 862. 26.'. • Golf u dif,Jovirn, 1.3 ,fnlp,k, 90. gOd., 4 vrarn. Tol. 061 l06 6&9. • Golf V, 1.9 TDI, DSG mioni,t, god.l005 Pew 307 SW,7 'iedi'" ; Ci ,men C5· 2.0 HD I, god. lOIH., ekskluziv. Tel. 061 258 159. • H),undai 2002. god.,
1

Gol [ 4, SOl,

1998. g.., regi,·

CD, IIBS, g... tit1lD, Tel. 065 401 006.

•. Reno Megan karavan! 2005.g. 1-9 ncr! % KW~ air bag~ klima!
J

11.500 KNI-

dnosd, bl""'"

Kupuje-m ,",ozilil nile 'Vrije-hava:ri_:san:il:! :s.i:ran m [a· na i i sl. Tel. 061 758 217. TDDT. Tel.
i rcguhHor

• B.~tartii.', po.l proSlo. u d"" Il.ivoa I) + 20 mlJ blitu Scoilja] i.d, j,m, 1.1 00 KM. Tel. 062 621 622. • Cenl"' - r.p.g.jk" nudim lloCenje t.i lti_ksuzno op.rcm.ljenorn apartma.o" .. Tel. 061 724 725.

god_~ regjsuova.n~

Reno

Sce.nik

•.

Golf

mag"t, ",,,,.jen., Tel. 061 161 355. vr:ste aUl2,

1.6 be.m::in) 98. kUma" Q,tU'I;-,:Ln! dj. 6.800 KM.

• Kup uj-ern .c:g;rvtnt~l gas.ova za Ford Fo.kus 061 807 553.

• Citrocn C2 1.4 HDI, dize.i 2005. god.t biiela bojal nove IJU m eo) .eg~ god. d,n,. Tel. 063 506 303.
3 J

pia-vi, -4 vntlil

• Pew 307,

2.0 HOI, 200l. Sod.,
l

• Ci,men X,.", lOIH. god., HDI 1.4 tck reg. i Foku5i 2.0 bcnz:un 200. j. go.d .. Moze 7..am jena 1.<1: jedno 'u,o. Tel. O~l 843324.
J

ful op rcttls. Pc~n 206, 2.0 HDI, 2002. god., c:rni, 4 \1t':3t.a~ rut oprema. P-eZQ 206! 1.4 HOl,.lOOl. gOd., pl""i, 3 v .. ,a, ful
J

• Rcuavizorska ogled ala za ;S.ve 5 KM_ Tel. 06l Sl2 799. •. ,sea t ibiu sdi 99", l vrnta si vi:,
l

STANOVI

KU(:!E

• <:en [aT grade,_.. i7.da;em fill 0 oprerntjerl dvosoba:n suu' u 7.g~di·_
TtL 061 145853. • Centilf) trosooon Stan u S:il rajevu!. komp L namj e-:!iten j :j:daje.m n" duxi per;oci, Ii. i20 ! b. Tel. 6 061692 777.
r J

• D.acvoo M;l[iz} I]. 2000. g.~ V~ 5 mctal.ik pta v~ rcgisrri)via, ful (Iprcrna! eke :3. motor, prdao .8.5-.000
k_m~ ru: ek:slta SUtDjU, fJ'O\ro~:nj(! 4 I.i"", eijen,. povoljn,. Tel. 061 S'14 639.

oprema za sva vo.t1lil SU pli1cen.i carina! PDV i u odlicnom stanju.
Tel. 061 835 565. • Pew 307, diul-HDI l.O, U KW, d",.",b'I 2004. god, 1<3r.'l,l'an rnctalik :s iV'1) u.md~n vehki Sf'rvis, mQgtlc.nQSl L.iI:~in jenja na pod'Hicu. T.I. 065 849 187.
1

4900 KM. Tel. 061 434 867

ZEMUISTA
POSLOVNI

lV'

•. .suZ'u ki Grs" d Vil.a.ra! 2007. g.! aUlClrns liJ:~ V6, ber.llin~ prdla 46.000 Jun, oijona dor ego ll.ZOO
KM. Tel. 061 715 746. • Skoda Fabi. 1.4 MPI, 2000. god., kl;o", .I.orm, d,jiin,.ko 01· klju{,".nje, 7.800 KM. Tel. 061 1.70169. • Skoda F,bia IA MPI,

op rem3
Tet

bel zarnjcne:, povolj nO.

Sa_!1[e F~', 2.0 CRD1~ ,orvis,. knjig" (uli

PROSTOR.I

•. Crna GO[':ill -De.novici, apa![mani bli:m moral :parking:~ voda
nM-""p. Tot 0038l 68 544-149. • Dobre Vod .. Bor, C. Go .. , sob, 70 m od mora] 7 EUR -a po leiaju] U7. upo [rebu ... ..:ajedn_i ;,ke kuhi nje_ c Tel 00382 67 360-365,. 033/6.21-119, 2I,.,i po,lijel7 'Oli.

062 335 376.

jelovi od P.as;;:UE!1.6 db:el 86. god_,. r~i:s:rrov.l!ln do I 2"_ 1)1]eSec:!_ 1'01. 061 206 6&9.
• Di
J

• Hyundai Sa.nm Fe, 2.0 CRDI! 84 K W, 8er"o'j sn~.knj i1.i C3, laftlj e:na
n" dol""i 376.
ti

ob.ir.

Tel.

062 335

200.8·., mo~e
061 l3I 035.

• Dip Illfi.ni,i

FX 35·3,5 V, god. :zamieJ!a za :sra3J;_ Tel.

• J"'" VR6, 2001.prem8.j, pre~1.8 g., .",om.rik, bCJ].z..in~ fuJI
0

Tel. 065 849 187.

god.! klima, alarm! dl31jin_sko ortill ~k :sjvi~ ur:aden veliki se,rv'is mo.Idj I,Ib.v(!IJ1ie~ 'U Qcll i~no,m.sul" iu,. I!l:UCIlO:st carinjcnja rl_-iI povl.iI.:sticl.l. '7800 KM. 1'01 061 170 169
j

.1'000 307, dizel-HD12.0, 66 kw, d~e:-mb.j]r 2004. god! karavan" me-

looo. Izdavanje
m~ ceo [iiU Dobrin j~ kod KOI]· ::£uma, £[fuja, .,.urut)we! ~_grijmje :pogod:illl ZJ m:1.:n(: diclal nQsli. ~rel. 06] 1.3-1 641.. 6S8&-INd,
1 r

Kiil Sorcn 10, dizd, au~ tom,uk 2.003., dien, 20.000 KM. T.1. 061 410 518. • E.~o" 16V, B., 1995., i,1i mijcnj:ilm Z<I sku pljc Opt::1 'Vozilo. T e.I. 063459893. • Fhn Dukluo~9'.1. god_.~ 2_5 dilel~ prodlJl:eni~ poviseni} ispn1van1 jefJ

• flip

142.000 km, <ijeno &.200 KM. Tel. 061 275 345. 1986. god., or.rl>. 00, :sredcna, Sa dvije gumt rc2trvnt. Cjen, 2.500 KM. Tel .. 061 ';26 996. • Kade< 1.6 D, 1986.," dol> "anj", !ik.n" 800 KM. Tel. 061 066 96S. • Kadel~ 1.2 b~"~d n,. 19.85., reg;"rov"o do 20 ll., .fik,. I .200 KM. Mob. 062 007 2;5. • Kia Rio RS lirnuzill~ metalik siva ... eruraina! klim~ 2002. gQd_!iA c B, u odIicr.om "onju, ,~. do k.raj. 4. Olios. lOll. Tel. 061 156309. • Kombi 061 571 302.

• Pefo 406,2000. god.,1.8bezin, 6.500 K./>i. T.l. 061 157 747. • Pew 07. god., [omi3d,k~ 06.1 131 • Polo 607, 2.7 HDI i 2.0 HDI, 407 2.0 I-ID! SW - au.· 07_ god_, ,~;:tr_table_ Tel. 750.

• Skodo Fobia, SD I) rid oprema~

2003. dizel,. 1.9 pre!la 94.0013!

• J e".,

:servlsn~~

k.ara\r:;H1.,:.

si.,s. metal ikJ
9.700

• lz.d:ajc:m pooSlQ·ni "rosl-or 15 .....

• Dobri n ja 2, 1i iep ITQSO ban stan, 1'''''''0. Td. 061 IS8 065. • Dobrinja. 5~ izdajcm pO:;. pros lor 65 m2J ;rn 5iVC djel_:iltDosti. Tel.
033 638·1)06. • Do bri nio T rs S,_..jev,ke ol.i.mpijac!.cbb~ dvocla1:ni pas. proslor 40 m2, za kLmce_lilrij~ pr~d-

pl".~.n' ",rin. i PDV, eijon' KM. Tel. 061 107 285. ben~i".... 1l3_000
V.1.D31

m,

'0"'

rina

m(l;lC

zamjcni3: :a. Golf. T d.

061 268442.

• Pi.ll K~U'1lpanjola, [964_ good, l'spravanjl Ilt:Itg. Povoljno. Tel.
061 834 790.

m;ae.k:it! ) 19_000 preS!!O, djena do rog. 6.700 KM Tel. 061 158 lOl.
Polo oprern a, • god. 1.4 B, [ul u~k rc.g.] .s.eI'I,rLsna ] 30.000 .004.

1.9 S D!, 1998. god., lcni) 2: vrata: .5.700 KM.., iSle:ka regi:srradj:a, g.arilZ:~r8El 1 vla~nik, .. do". opreme. Polo 1.0 13, 2001. Sod' l:[Vcni, 2. v fill;].) d:-osta(]premc;, pl:ilCeni C<lnna i PDV, uvm: Nje-·
1 J

.0-

• Skodil Fabi_a,. metaUk siva .. l..4 prdb, regiSlr-o~ ilOve gUttie. Ex:sua st;lII:je.
TcI.. 061 842152. Jugu T4 iii

;s.['ilvni~rv:il) agem:jle~ proda'lni~'i
01. Tel. 062 718 737.

Povoljno.

•. Skodu Favorit, Kadeta, 55 Hi miienj.m "' ko",bi Du.kow. Tel. 063 459 S93.

• D'I{Q:Soba.nsmn M. Dvor ·600

KAt i d\l'O-il'Josoba:i'l II BQltJ['}!;,or 500 KM. Tel. ~5l621 6ll. 7665-~ln

• Doglod.i, 100 m2 pO,lovno~:st:;];mbc_n og i 15.0 m2 :stllmbcnog pros,or •. Tel. 061 561 132.

•. Sofrnajbt: nove i po(o'lfnc Zi1 ;s.ve i:lpo.,e vOlila. Tel. 061 749
462.

nu gilrSO 11ieru~ pli.nsko griianje.
Tol. 033 UI·399.

• 000

ji H owni,

lij ,po "'",fel

teo

• Fiat Punta 1.3, diz,e!, 2004. god_~ 2 vra t;l~ bi je.la boja~ djena
6.800 KM. Tel. 061 144 16l. • fi" PUIIlO 3, 2005. god., 1.3 dii!eJ) mulri jet) lIS.GOO krn .. klima, e.te.k. 'Slid·da,~CD~ -dvoji) vraul!! biiel.i~ tog. do k",j. juna. Tel. 061 195 938.

n. Plill

l

be:nzin. Tel. 0, .teg.,
Tol. 061

kcn~ 'lei iki se.rvis~ 4 !"Io e gu.me> .... c:rveni" :) "rat..a~ alarm) muir lo(:~
CD Pl, ABS, klima< iO, kuplj nov u Bi.l-l. Tel. 061.111 110.
OIl

• T.l VW~ [.ranspotler~ pumii:.ki bj~la bojll, lS"ll:".k.la re~. 5alidno :staj

n ie, 1.250 KM. Tel. 061 073 446.

sa. «:n !:raln [m gi"ij:a.nj~m,. ki)b.lQ'v~ :sko.m i vl:a.~ti (im parkin.!;om. T ct !llil IS? Oil. 7681·111

• ltd.9ijem nam;dil ~n joonos[JiJan i trOs()OOIl-min III pri.... atnoj klJCi

.' Dubo ka - kod Nenma! i1.daiem g'",o njeru. Tel. 063 200 393. • Dvosobutl snHlcntiC-i1m~
braooom
Dam.

il.i

s t:an~ CCti utIi' z:aposJ-cIlom iz-

• Merced", 1.24-l50 e"," "'nje, 7.000 KM. 200 203. • Metoede, 200l., pre!." 062543617, • Mercede,

+

• TOYOLaC.liea,

benti.ll}

c:[ .... na.je

1.6,77 KW,

pi;" 1993-. god.~
vosagrat1ene 80be i iii p:.mma.ne(kHm:a~ ku.b.injiJ b.d.kQ,n~ TV g;j~ ..ze). T,L Ol6J185·J65 iii Cl6l 8947)1. PTT
1 1

paru. Tel. 033 442.331.

• Po 10, god. p •. 93. U B, ,ego io, 10 mj .. eci. Tel. 062l.16 7157. • Prod. 2 Renol ii 51 jcdilll rcg' ob. 900 KM. Tel. 062 972 512.
J

• Fiil[ Punta grande 2,007.~ t.4 he ",in, 10.000 KM. ToL 06 I 190
64~. • Fial PU.lll0 mulli j er ].3 dizcl 2005. god., biiela boi.a~ dje-na 6.900 KM. Tel .. 061 1'14 162
J

op.rcms, cijena po. doW:woru. Ttl.
M<>star. C·kJ.sa,

B<n, E200, god. 180.000 KM, rul

prcl.1a 28:0.000 km] u izvanrronom stanjll! Si:r-ane table. Tel. 061 143 612,033 210-534.

n L(,po\'olj no ~znllimlfujem.o

• N tU_IT!

-

1('011-plde

ho!t:la

Ze0(1--

• Dv-osobsl'l .rUlimie:ll~en S!3n aajero. 1'01. 062 731 150.
l ...

nasera"
200 CDT ·di· Orlo-

• Prodaja-<!o ugr-adnia!

at t.-ern8mta} i oSlaii,b el.
1'01. 061 365 19l.

re:m.o'o[ al~

bcm:.in

• Toy"m
l

erna

Corolla,

Limuzlna,

2006. g., 1.8 KM.

T. prcsla
Tel.

• Grnd,e - kod j<!ic<; sob,·,par. i:miilni ,gDdn~ komfQinO, povoIjno. T ,j. 00385 99 680 2320 • Grad!lc,. M. riv ije:rn}ap.anm an i i :soce Si:I kuhiniom uz samu pli:l!l-u] 00385 9' 300 7400

zel~ u exU'·(!I S ~anj-IJ;IIgod_ 100:2:_,
ei jen. lO'>OO KM. Hom,o vica 5. Tel. 062 1-119 22. 1

tired.j •.

66.000 km, eii. 11900 061 715746. mBiin:sku 478.

.. Fiat PIJI] to u odLt~t.Jorn. s[anj
cijena 500. ",oj" 799. 5.000 KM .. Tel 061

IJ~

107

do Tel_

• Prod.jern Audi 80, 1987. go· di ni!, u dobrom s ~anj u ~regisrrov,IH!

Vrlim

sepu~:mbra, cijen,a

povolinan
benzinac

ll"OV j wreJ

obradu

izradu

'povol j no. -Tel. 061 3.82

ogledala

i usnctnju~
:l;j]

rc-

• A. P·olje B) namiei(e:n~ jednokreve-t:1'I ~ soba m l1-~k:Qrcu iz Fe-derooij •. Tel. 033 546-8l4. pos. pro:stor 40 m2! 7.a agencl je., preds~:a vfl:itl ",·a..,ka.ncelari;e, $"-9 papi.rimo. To.!. 061 S5l Qil. • Anek.:s izdajc::m 2' leZaja. soba i kuhi ni., M_ D7.abi C. .12..T 01.. 066
J J

velike l.fras:e! e'Ntra povolino. TeL 1m, 00385 98 965

• Fic'U! 1984_, u dobro:m
prod.j.",.

Tel.

i ,'-o:trwm
062

elegance

• Mernedes

C2OO, CDT, 2007. g.,

Opreill;Q,

mel_

is ivi.

Tel. 062 363 3,8.

• Acmdmm.:s.ko niiSe.lj~ lzdaj-tm

624

061 804 l14. • Merced .. E 220 CD!, avan· EgE!r'd!, aumm(.t trip rron i.k~CD! ra-

1_:!i, r~gisl!xwan
S48 390

• Pr-odaiem

Go tfa (l) - dobar

_ TeL 061

• Za ford lr3nzil saobra61.jna~ kompler uprnvlj:at :sa p3.knam:a j krajn ic.ama~ lehievi toekov<l! federl p:Qjntanj poluQsovine, gume
,a f.lg""" 3.,14 - 7 kom., .nl .... ,

•. Grndal:'J PO"Q Ij no iznajm.li ujcm robe i 'I"'run, no. Tel. 003&5 91 830 2134. bal_konom, klJ pui.lom rom, pov-ol j no. T .1. 697·123.

• Grnda.c:~ ttokre'Ll'erne sobe ~ i frizid.e003g 5 21

• Ford E,kor!

16V, B, I 995 ..god.,

Prodajem

l8 Golfa aI.nilse.r~

oglasi

r._

o
v

reza
ww

..

34 _,._

""'. Onevni

avaz


spartm an bl izu mora, zasebna kuhinja, TVI WGi terasa, pcseban "I az, TeL 1)61 534261. • Tucepi, super ponuda, aparunani to m od mora, de 19. 6. 2.oJ t. po vrlo pcvcllnlm clienama. TeL 00385 98 187 708e
• Vis.c kancelarija, parking zbiieden. Tel. 033 472·989. obe-

Dncvniavaz
• Grba vi ca 1] izdaicm namjesren stan, 60m2. 990079 dvoeoban Tel 061 • Grbevica, dvosoban namichee stan, priv. kuda, I sprat. Tel 06j 639213.

brsenorn paru bez djece, priv. l<uc., sve posebno, l40 KM, K Demiro v ica 42~ ked Soda Hi HJ
Anek s.

• J zdaiem

namj esten a tan 44 m 2

kllti! zensktm
374473

• Mar*

:[uunj~len stan u priv. ceobama. Tel. 061

tman

Aquareumal

sa garazo,l.T.I~ prodajem

Folnlca,

8par~ Tel.

iii

269 8lS. Vila, R Me Sel im.ovic., dvcsoban 56 ",1, 16e kat u lOOeOOO KMe Tel. 066 80] 737e

ru

03), 6]6·136.

• N. Grad, izdaiem prazan stan.
Tel. 061 ~I 0 7S4. • N amlcsren ToL 1)63 S95 • Namiesren kuei, zen.skim 374471

mjcnjam 7.3 stun u Sarajevu. 061 725 039. m2, 12SeOOO KMe T.l. 737e ~

"c

• ladajem namjesten stan. T~L
061 .319 ni.

• B~fa~s.... olposcbsn ~II kat, 77 u
801
1

" Grbsviea, !.ijopo cpremljen dvosoban Stan IJ zgradi ria duf
period • izdajem.

ru

• Izdajem narnjesrc n
zgradi blixu OHR-a, 06785ge

LrOS.

stan u
cen-

on

[ednoscban

sum.

neboder,
povclino.

• C.

Vi

Ia, B- M. seu mcvica, Z-soban_.. 54 m2 seliiv,
j ...

T <L 061 079 791. Vila,

061 031 330. dvolpoToL 06.1

internet,

Grb:jJ'IjI"LCi!I~na mlesren soban stan ss S''''''oo,. 615 062,033 643·359. •

rr. ,gd janie, ka blovska

Tel. 061

stan u privamoj osobama, Tel. 061
lrOSO

• B. Potnk, Amim Krupufiie 4,2 kub 4 :SPTI![3! posebn i ulazi, basta 59ge •

• ] zdaicm namicsrcn u garsouicru bracncm parti bez djece, priv.

• N amj esten
061 438 141i

ban

S;UtD.

Tel.

• VojniC.ko pollc, dvosobaa kom0 ",mie!I" stan 56 m2. Tel, 061921623.

i.soo

012,. 105.000 EU R-ae Tel 80 I novcgradnja 2006.

nebcder,

• C.

2~sobi3_Il! 54 m2" uselllv,

B. M.

Selimovica,

povol; no. TeL 061 079 791 e Vii a } 82 m2, kat, 06) 320439 .

pi","

Hrasno, Azize Sa&irb~o"ic, ;zd .... n 60 m2. Tel. 062 17S 720.

H rasno,

uamicftcn

'''III. T.I.

iz:d~jem dvosoban
062 204 208.

kuca, K. Deml rovica 42! ked Su da BiR TeL 03l 616-136, Aaeks,
ru stu d en lima, poaeban ulaz, Breka 84 TeL 033 535·107e

• Izdaicm namichen

U

garaouic-

• N amj estene sobe i.1i: kom p let sprat iJ privarnol kudi. Tel. 033659-474,062977

ns.

• N cdaleko od Basearsiie stan,
opremi jen, eescbun ulaz, p rol-rnran~ reno vtean, pcsleduie re,."'U; parkios" .UI"e Cleaa + roZ;jc! TeL 061 548 437e

• ' V ratnik, [13mjcll ten stan studearima (3 arudema), fuI [lamjell.j. Tel. 061 147 485, 033 460·140. • Zcnica centar, izdaie sc pes. prOSIor pogodan za mlkrckredltne
r

god.,
K;"t

B. Porok,
Stan

• C.

pcikrovm, 87 m2/1.300

z,

Dz. Bijedi~a}

trosoban l60eOOO KAt Tel.

1'01 065 819 136e

• Ba~carlij3 dvoct3.!.n i pos lovni objekat, 394 mZ + :50 m 2 d vorista,
4.SOOIm2e Tel. 062 183 314e • Ba~i!adj ja, dvoetazn i poslovni n bickat 394 rn2 + 50 m2 d voril"e Tel. 062 183 314,. BsSl:sliiia-BudakQviei~ 1/4 1<"le, lie 49m2; Ill'r.z, 15 ml, svc odvoieno, 1/1, 45eOOOKM. TeL 061 365 690. •

Vilo, G.. d,~,~k" S"'.~, uknjikeua, II m2 ~ 12.000 KM. TeL 065819 H6.

" Ce

• Hrnsnc, nam jcll~n sobu, am. u gri janie! ku hln [a, kupa rl to:' skim osobama, T.t 521"~ I ,8, 06! 529 838e

zen-

• C. Vila! k vadran
mll.I.Ooo

• 17.d9jern [I,amjdlclll.1 gsrsonieru u k ...ci.jl poseb. ulaz, Kcsevsko l
brdo. Tel. 0331122-90~. od 31. lula vi ken dlcu n. moru - Podaea 5 BUR-,. krevei. Ttl. 00137 61 16; 170. • Izdajem opremljcn ski oblekarj sa baSlQIDJ ugcsti tcljpreko PU[3 • Izdelem

no

banke, urede, predsravn i~ ~V3~ apeteke, zubnc, saloue i ,I. Tel, 061
18:9 &9,. \.... .nekretn ww ine.ba

• Hrasno, Stan 40 m2 ked pekare AS., na dufi period, jSO KM_, Prednosi a_ge;ndj:Qma j srraucima. Tel. 061-209-107,2""'; od 08 do U he • Hras blovska,
DO]

• N oozar~ci, izdaicm aetopracn u kcmplemo opremljenu. Tel_ 061 l44 16&

ProdaJa
IXIm-ubjekat, ga.rabt H m.2! okucn ice 1.359 mz. SViJlnfrns~(I,EK ra, S~iiTi Grad, BrLlisul je. ru
T<I. 062126 j26e 6573-1 Ndz • Prodajem vlkcndlcu 50 ml

".n

1 ..900 KM po m2e Zvati Tel 061 93092)
e

• c. ViI;)]

KMe Tel
3li.UJ

r, 065

5. sp-., 60 S 19 136e
iza 17 h.

56 ml~4 sprat,

soban, balkan, zadnji sprat, bee
lifte, 87,000 KM. Tel. 061 32>

" C.

ViI_, V 'pral,

54 m2, dvo-

• Neum - povolinc izdajem apartmanc srniestene 1.11: more. Tel. 063 327 098, 036!ll84-)69.

sgenci lama, srrae ci rna, kao i 00;ralim zaposjcnira oscbama, Z vati
od 9 do 22 h. T.t 061·209·107. • H var • izd iii em kucu 4./j, Qs;ob~ 80 m oct mora, TV, klima, p.,k;nge T.1. 00387 63 191 20 Ie • Wdta) d'Vosobaf.l n-ilmjetle'n 53 ",2, Ie 'P"', Rod MUP-'e Tel. 061 493323c • l ti aia, i.z3 am -ja izd3jcm Tol. 061 294952.
J

stan nam iesten, kapi ln, na duel period,

stadiona
0611434·l90. •

Kosevo.

Tel.

s.... n::lm jene Sa parktng.om e
353.

lzdaj em p. p rosror S".i

"" ""ru,

Ll 0 m2 za u ~ gb vpoliee Tele 1)61 545

• Neum: Iznaimljujern api!_r[:mane bl iZll morn, S3 terasama i pogledcm ea more. Tel. OJ6.l884·710 ; 062 970 364. • 0 reb it: - ~p~l!·lman j' :!lobe :S~ 1 upotrcbom .kuhinje i kupalj_la] ]lar~ kiog. Tel. 061 846 930, 00385 9585 92024 • On::bit apan.man.i.jl 1,-3- kre:verne :sa kup:atiloIll upolJ'e-born kll b inje! parking, cx:a 200 In od 1"aL 00385 98 186 3337, 06l 334 13ge

selle (ex Pi. ,.I,~), Z.3Z5 mz, Sa izgraden i mob j cktom 64 m2,
ciicna 20.000 EUR-a. Moze i loam[en a za nekretn lne u iii 0 ko "peine Tuzla. Telelon 035 266 224. • Bislri_k) prodajcrn Sl, b'e Z. T.t 1)61 10)

• Bljelilna,

""V

zemljlsre

Novo

na-

S40e
" Cok,lulo, ",2, 160.000 737.

I kat, iresoban
KM. TeL

90 066 30 I

• I'lda~e.m P05i. pros:ror 50 m 2,sa svi m priJd iu~ima, p.arki Ilg" pro'"'' Hmsno b. Td. post 063 639 417.

sIan.

H!"3SnOIThut A.
1)61 199OO3e

• Izdi1jem

pIio:stor 40 m2 u SaC-i:rbeg'(wjt. Tel. do

,woo

j

• Prod;aJe.m ili m ijenjllm ~B. Luku. plill:: od 4.200 m.2. uz riic:ku Kri wiu kod O!o'Va, selCiSl1lun. Direkt:!tn prila;r,.:sa ~f~ltrJOS JJl!.U sa prik.ljuckom vode, s:truje. 051 2ao 6l6, 065 .24 4%e 7610-1 II

kllCU!,OkruHOc s.a okw:ll.i-

• Celebi cl, J ablanicko [ezcro, prod.jem kucue Cijen, po dogo"Otu. TtL 061 430604e

• Blag.oV;i;1; 111~ kuca

• Ccng:Lc Vi.la! 54 m2., 2-:soban! r.1i~boderB- M_ Selimovica ...u:seljiv"
povoljnoe TeL 061 54! liSe • CC31R1C Vila, Grnd[l.f.3tka ulil:.ti] 'prekQ puta Me_rkura, m !!II ji d vo:SQban s:[tlnJ -d.rug:i sprar oS!! bal-

rom i ~a",7.om. Tel. 033 544-722, 06672797ge

J

• Illclfa" ied!"los:oba!"l, po luopre-",Ijen "'ene Tol. 062 868 020e • I lidiLI- L uzaru) SlalJ dvos.ob.an, na duzi period! c. gri f_alJ je, 'Pc~ "oljn". Tel. 061 304 213e

" ltd.jcm posl. pro;lor tgrod. Doma mil_icije., Ti nil U jcyiea TeL 061 0)3 9n

"'0'"

• Bo,ratko jezero~ prodajem
Kendiou, • Grm.vi~ - dvcipm;obnn :sUm 64 m2, 6. SpriU fellovi nan] eJi:U'j) lo,h,j i~- h i lnQ~ Tel. 00 1 493 321 7663·lu
J

vi-

Ill. ToL 061 692 826.

13.

Ilidza-Pejton) izdajem pos. proslor 40 m2] pO\loljno .la pm· dllvn icu au EO dijcloV'il, hoje i 1iI~ iwva, m .. nicu. Tel. 031 622·064,
062 156 840e

" I"".jem p",lo"ni prO'IO' (,kl.di!!O) 100 ",2, h,d f".b,iko dub.nu.) im3 veli:ki parki ng p.ros~or. Tet 033 655·398. • Tzdaje'f'!] 1'oslo,...o i prestOI' 90 m2) u;:; ghwn u sobtacajn LCU~ s,yt .23. [larnje:lJc, ul. Ah]l~~n::J l83a. T~l. 061 218 52A, 033 486·55&e • {:z,daje:m, iPo:slo\~ni proslor. 236-725, Hendok b'e 3e • b.dajem

• Orcbic kern fomn dvosobilrl ap:anman! 4-6 ]8Z8j~ p,ilLkin~ kUma, TVe Tot OB 233·) 97, 1)61 ,66
J

• Bol'3cko j'1t".l-CfO, yi.ke:ndic:u 1/J. Kon .. kr <eL OM 692 826, dj ,n.po dogovorue

kOl1om i cC'IlLr-.tln.LTII grija.lljem~
l

1.1

dobrom .stLilljU 92.000 061 510964.
j

KM.

Tel.

:;16e

KrCilne
• Prodajemo dvc.s.obne SH!J10~ 58-67 ro2, 1.1, N edlorLc-im:jlj~ 00'0'0grndnjEi] cijen;a 1.400-].450 KWm~_ KtiTLlii!i:[ leL 0-61 3-.51

Bos.
l

Krupa 8. 500

• Otes-ILidZa) ildajem polunilm~ ieire_n iedn oso ban slim -1..1 ..:grad i. 1'01.062 180 67ge
• Owk I·I ....lf-Sti.r;u.rnj~ apanrna.ll.i i 3~5-o50bni, uz si3.mu plai.u i.zdj)~ ieme T d. 00385 21 773· JOS, 00387 63 35~ 350. " Qwk Koreul., 'parl",.ne '" od plak Tel. 061 205254e • Podac:at 100

vla:snistvo TeL 061 1.56 3S6e

rn.2 p.ilrcel isano, 111~cijena 40 KM/m2.

j

nase-ljc:

Don je

" Dc M,llO, Icro,.,b,o ""0, uL Alc::ja Li p8 visoJ.to priz(::m I,~ 7Z m2~ .kuhlnjil) Lrpc:rnrija Kuparilo]
J

WC, 470e

""e'va,

lod'e

Tel.

061/102

" Boo. K.rupo, Sok.k , 2J 00 m2,
sa s:vim komunnl.ijama, KMJm2. 1'01. 061 ! 56 886.

465e

Ne

120

" Dc VogoU.'\, im,"je, 4 ku~e + l 1'00. pro:s Lorn + 12 duluma n:mljc]
600.000 KM. 1'<1. 062 907 83l.

• Izd. garsonjcru i rn iliI ji jednos. namjeSle!1 Cit u pri.,. kuf_i! stmgi
",nlare Tel. 06,) 904 465e "I,d.j ... namj.s!O,n "'" 35 m2, na duti p<riod. TeL 06l, 506 30l

Tel.

I_.ailQdmor oa mOTIl,! -Si'ViS"!IId:rt.aji,.
vrlo povoljno. TeL 00382 683.392, 00382 69 299 128 e 32

• I.zdaj~m

::Ipllrtman T i vat, ideil~

prozan ~lj nilmj "~1c.n dvos.obiJn Slim u novQl?:radnji iii d"e Tel. 062 64B941.
J

d 'Vo:sob 0 i apa nm8.n i! i sobe sa upo-".bom k"hinjee Tol. 061 ;17 353. • Pofali~i] izd3jcm trowban i jedlJ osoban :ita.n u smmb. zg:rnd i POIPUI'! 0 oprem,1 fen i. Pogo-dna za sludeJite j zapos!ene osobe zbog voom:a mime tokacijt:". Tel. 061 391

ku6! uz rnQr~) vcliki

n_iI 1:1 toku J>agu, rovolino. Tel. 00385 23 612-.l30,. 00385 91 724 3807 • lzd_ajem :ilpanm.m e u IgallJ p-ol1"d IjeC-.ilisli1) blil-U pl::l7..e'. T eJ. 061 537 739. " [zd.j.m d "oipo,ob.n no"" jcl.len SIan, [ll(}vogr3dnjal plus p:ilr~ ki.ng, II;db·Rim.ki M"". Tet 06] 701 715e " '''''.jem dvo,.,b,,, nom i.sl<en .503 grijanjem, pos. ulaz, Siifcla Zajke. Tel. 061 233 948, 061 149 442e
~j;(iiIJ

• J 1.d:ajem tl parlmane

bo " U p<lltobom kuhLnjl:], Sn::bl't::[lo kad Dubrov~ n;kae TeL 0018595 8336879.
'0

"

Itd.jem

SPIil.I't polk_)! n'3 parceli Qd t_OiXI m2. KUCii I~u Osjeku kod llid:Ze. Cij.en.a 1.65_(00) a rn()~e' i ... .a_mjena '" "oo. T.I. 062 11.1 63L 66W·INd'J

• Prodajem kllCU WxlO m {P,

" B,tko·Blk", prod.J"" kuc" i dv. dul"m' .. ",Ij, kroj P"" k.od diskotekc ~Falko1(l, pogodilo Zil po-5ilovni prosmr, dj-ena po dOgOVOn.L Tel. 061 832 7ll. • 'Breka - p:roaIlj-cm lroi(J"O;){;Jb;:m "an 94 rn2. ToL 061 839 ';92e • B"rek<l, I. M uiezi USO 061 177 556e

• Daniiel.a Ozrll~ :Ilovouraden ,oon, IV kal, 136 ml - l80eOOO
KMe Tol. 066801 • De"asliranu 737e kucu - dvoin:a gra-

,lOO m2 okutrtioe 033612·463. • Doboj,

d"ja na J.,sll,ki tod DubrQvnH:a! " g."'~m. T ,I. e.;dej:sa okuC:.nkom
O6l943530e nedm1rsena

• J zdajem s:obe 19 Sl):3.'1an ~e kod Seb ilja Ba~C'8t~ija} s:s kupa ti~orn i
j

.' Opst.ina Centar kucue TeL 066 911 4SL
J

prodajcm

+ 2 1>,lkon.,

nO'l,riCa!78 m2
KMlm2e Tele

2.250 m2_ Tel_

kuca na tri

.' A-faza 77 m2~ !,l.seljiv, PO'VOtjIlO_
TeL 066 011 770e "A. PoljcA.to?>, TMP, 70 m2, L 'pro Tel. 033 S44·722, 066 727 979. " A. Polje Se P"ISle 73 ",I, PO':;i.dilpt.iran 1.550 K.M/m2. TeL 062 ]83314.
pLmo
l

TV, eij.na 073.

I> KMe Tol. 061 192

OlL • poral.iei~ IT!allji jeJ.rlQs:oba.rI Sla.D}potp'Um.) op,rendjen i ""eOIll3 ure-dan, izuzerno mimi3 lokaci f~
fenm 100 KMe TeL 06] 391 011 e

• 13rck~l lrosoban SO rn2, I sprtu, kornplellJQ adaptiran! sa dosta nove orrome. T.I. 06] 106 424e

• Dob.rj[lja I) prodajcm bon "an. 1'.1. 061 538128.

dV0500~

• hd~iero oobu bri.ll! Gradevlo,kog i Modicinskog f."u.II."e TeL 033205·396e
• uilajem :sran 64 rnL-J ~mi ra F .. IIO, 4e 'P"Ue TeL 033 459-54ge

• Breza} clvoooban ,sli1n :54 m2, pri7.e!"l11je~pogo&i.n i 7.;11 pos!ovn.l
pro,,",. • Bu~ ToL 061 011 108. PO[ok, vetil ku~aJ ne-

• Dobrinja 3, dvosoban 56 m2! 4. spea" h;IMe TeeL 061 353 841. • Dobri 11 j a 3) G:rada B akua) "On 62 rnl. Tel. 033 460·064e • DClbrinja 5, ut Sulejrn. Filip.) 7e spre, 77 mll!500 KMe TeL 1)64

• Po ral.iei! U'o:soban :s~:anpo ~puno
'" 4 o.obo, pogod'" " i:2uZ(:lnO mimI) lokacijit, ron", 4S0 KMe Tel. 06] 391 011 e
5o"lUCCIlU::]

s tor {pol UIJilmjc~len} 72 m2, kod
K.ttdralo, ] !8e Aneh III sprat.

.Ild.jom

"ao-kon,elorijski

pro-

opr.",lj.o.

• A. Polje~ Sernirs. Fr.aSle 7.8 m2 + b.II<O"e, povoljnoe TeL 061 980
114.

dO\'r5elJa~ jedan stan u-s:~ljiv, po· god 110 :za dva. Lli vBe kupaca __Tel.
061fl31).168

Tel. 066 754

• Izdajcm ga.rsoi"J jerI.! n,amjdlec. nUl plaea se 6 m jesecj unapri i00. 1'.1.1)62621 167,063 247603.

• Izdajerrl. 0'1 sob-e sn.tdenli-csma}
TeL 062 190 lOt " [zmodu Bolj 'kovog i Bue, po. (oka~ polunamje~leil Qvosob:an :stan (privatna k UCil), 11;;] 5oiJrntu, :sa poseb n im IlJv.Dm) ul ica Dolacka g S. Cijena k~rije 'PO dQgovOfu_ T ~L 061 226446.

godno", •
S\'e"

• Pos_ prosmr 3 S m2~ n!! po-mjesm. Tel. 061 438 146.

• A. Smil~]ov·i6J) VraCil) 64 mZ! 3. sp.J 1.5.00 KM/m 2_,potreb oa ad!!p",oii'e Tel. 061 177 556e .' Aerod. nilse.lje-) dvc:soban :stan 40 ",2, 9Moo KM, POI]>U ad,p· no li.ran, i"J,:l.mjdleD~ ela~no grijanje_ TeL 061/102 470. • Ae.r;cdromsko] 56 012 + b.1 kon 1)66 SOl 737. d vCI:soban] I kat + podrum e T.L
J

• _B u~a, pOlok, zcmlia 1 du.lurn '1oCnjaka papiri ured_ni, cijc:n:a po dOg<lvo",e TeL 062 450 866e
J

8!9 136.
.' Dobrinjil C-s,jo'ltoS()balJ I,. spr':!I 2 billkolJ.i1~ 112.000 TeL~ 066 SOl 71 L

70 m2)
KM.

• l:zdaj ett.l, garsonjerlL U t,en tru Herttg Novo&, u Ije'tnom periodlJ
,uri"ima. R;,.n,ko Td.061 TeL 0038268 3e 182061. 444·552,

60>e 60S

Il_!!mjene,

Poslovni

pro:stor pOgOdilrl za 20 m 2. Tel 061 48,1 prasror pogod:illI .la 20 m Z. T eol G61 481

• Bu6a potok ttmlia 1 duJurn, v..x:nj i1k) papiri u.redni, d jeui1 po dogavoru. TeL 062 450 866.
l

• Posloyn_j s.,e; n 8miene.,

sl'ruja] ij,roda,plilt 2: dulutti3] EUR<i. 1'.1. 061 3,0682.

• Bubo1.U1a dev. vik,endica, Iel.~
j

" Dobrinj. C5, Akifa Scre",o"" adaplir. v'is. pril. 50 m2 ~ 8,2,.000 KM. Tel. 065 SI9 136.e " Dobdoj, C5, Luj, k~', dvosoooIl 63 ml KM. Tel. 06680] 737e

l3.ooo

- 103.000

P,me",

2

• 1zdajem gran ap sa j n Velnarom.
• Ildajem iJ l prod<ijem radJl ju na Sieanu. TeL 062917 00ge • hd.iem ieano ipo,ob"n 51'" nilmjcln:n, pavol jno U cc IJ [ru Bo~ Ijakova potoka. Tet 061 150 In
l

• Kalcdrala pos. pros tOr 96 m2, I ~priH, pli.DJ klima! 1.200 KM. Tel.
j

06107975!e • Kod F,brik. duh,no, po,. proStOr (sk.iadiSre) 100 m2J ima \Icliki parking prostor. Tel. 033 655-39B " Kod N cdiariCi, n,mjd,ena. ,porlm.,,,i, 866. • Kod porodku 866e S ,"denlSkog do",. jcdnokrt:vt"lnil soba T.L 06246782),. 25 KMe TeL 1)61 397

• PO'L"olj DO flip3rt.tn.aJJc .i sobe \.Ill mOre u Ntumu, :Sa vlastitirn par~ kingam L garaiama. Tel. 0361881}-S3Se

• Rajlo\l'ac~ iulaiem

plac

IJX

eesnJ

• Acrodromsko, RlIdi Al"ada, 11 kat, "",oban 75m2. T 01. 066801 737e

2.000 m2. TeL 062675921.
",'0

iclle.:n sU.ldernkam a ih dicvo jJt.a"'a, p"'. ".laze To.l. ;35-539.

• lzd.aiem

iednosob:an

stan nam-

• Semim FraSu!) 4 spr.i1l) i7.dajem 64 rule TeL 033 459·54ge
l

A.hlnovi~irna,vI3s:ni~1.1.10 1/1. Tcl.
TeL Ol3l621·793e

• All,,<)vi6,

IlOO m2 .. mlie u

• Cen~a['~ iz.nad pice.rii.e uGi!lijan i,pod tnln?i .. , IOke.ei.ia 1.300 m2 i urb. ~ligt za ilgradnju s[_arnc. ob~ jekta m OZc i d "ije lo.kacij.cpo 650 m}! h llno i 'Vrlo povotj n 0_ Tel 062 941 49.le
J

• Dobrinja ]~ FBi:H) ~nmi troi~ posooon87 m2, I 'Pro!, oolkooe TeL 062 141 On. • Dabrinjll TrC S,u. olirnpijade) 97 mW, 1.300 KMJm2 + lod, 10 mZe TeL 062 1.83 314e • Dobri.nja, d'L"oipOsoba'l :5 Um o.d 65 m2, sa diva balkona vis. pri~ ,emliee Tele 06S 877 065. ~
l

• CC[]Ulr) klJcu

U

n.izu 96 m2)celJ.
Tel. 062 341

• lzdf.ljeIll jedno:so ban stan nilm~ ieS(EO, G-ornja Breka) c,eIII..aLJSiIrojovoe Tele 061 Z03

" Soko.l,wit Kolonija, i7.dajem Slilil 1,0 KM, ntnum~clil-tn. Tel. 061 255 290e

.' Ahmov iciJ 2JHlO m2 ze.m! je Soil kn nlejnerom) malo de'V~sriran i.m~
:sop:Slv~ni izvor na S\lC li.ksno TeL 061 277 208e vrhu nj iyc,

&Lii3ni~,gllrnZa! balla. ,50e

DVClr~ exkluzivni pOSl. prostor J60 m211 spr'l 7 • CennlJ.r~ Marin
pr-oslororLjil.) etil:l.:no, tel ce:lJi:ra.1a:

• Koe Vile! :sobe, pfe:nQf_is~a, Vue, s tan '~e[veros.obil n
iI; "udeme.

4n

soko

bdajcm
pri7£

di, Pofil[i fi 'ko.d 061216616,061

jc:dno:sCl ban sl'.a.n~ vi~ m Ij~ u stambenoj 7..gr:i1·

7.;j]

• Ildajcm 5Onji1:rtJ:. plin:sko grjjLlIlje, Ho[onje Tel. 033/481·39ge

Hi me pomO'C·i.Tel. 50S UO. I.ijc:po ml.rnj~[til1:U: gilr~
Donji

Tel. 06] 897

• Sli!O 64 m2~ Se~mJ!"3F!"3Sile br 13. Ko""kl: 0631Z84-874e • S tari Grnd Stan niitnjci:le:[J dVIJ:sob:m] na du7.i p~riod. Tel 061
j

o,gradeno,

40.000 KM.

u!.;.? iz Ti [ave uLJ 520 000 KM.
Tol. 061 269 835. • Ccnt3r prod:a.jem garStmjeru 27 mL Tel. D6] 359 nBc
l

J

" Dobrioj" jecin",ob.n, V.he Maglajljc, I k~'" 37 012 ~ 62eOOO KMe Tel. 061 320 43ge • Dobr~nf8, prodai~m plac r'l.vag ok., bliztl pU\Oe Tet 323 73ge vitL? 062

685 685e jeslen S'E1m~ (C[]. ,srijanjc, dtl~ pe.riod. 450 KM. Ttl. 066 144 615, 06! )39960

" A L poljo, T rg ne",vi,nooli, l. spr., '''n 39 m2 u 70.000 KMe Tel. 06Sg19 136. " Al;pa>;na ul. kod "ad. Kol.vo, kue •. 9"8, P+S+ P i G~raZil 8x4)'1 svc sa de::1:voJ.], prarctj objek t i i p rikJ juccima. Tel. 061 131 909. • Alipo{in, ulic., ~od. P,ed'iednjitv., 66 m2, 2. ,p,,~ 160eooO KMe Tel. 061 079751 e

• Kose .... Ru~·id;a: P'I"gude 13, o dvowbim sam. Tel. 2:07-J77J
l

• Slrog:icen.'[arJ

dvosoban

nam-

\. Ce.n[!u·, SLa:ll 60 mUlTI sp., u!_.
!ii:noin.. 26K u,elj;v e Tel e 061 549

615·600. " Luk,vk., prozon'pra, kuCe korl pija<Ce TeL 0),3 647-461, 061 047%0.

" l,.d.je,,, no", i",eo dvooob.n Sttm~ poseban ular.ojl kablovska]C'. grijanje! Velclie:i 300 KJIri. Tel. 061 200 327.
1

• SULden li in~ i sa n1.ci m:3 .izdajern Poftdifi
jtdnokrevetne 120/90 KMe i TeL dvokr. sobc, 066 003 937,

" ' ' 'aje", soban S'tan,
• h:najem
Slim n8

n"",j~len iednoip<>pOseban 1J1~ '""" grijanje] ka blovska D. Ve_lcsic i 30G KM. TeL 061 200 321.
l l

• M. Ovor! d.,;3 :s[ana lu kSUZIlQ namj~~e:na i ad:apIir:.lna, 76 mol i 131 m2. T.L 062 156882.
• M. Dvor, kod Holi day inna! namjeSren ek! U'a Stan :SO m 2!, ~ """"'e TeL 061. 897 95ge

• Ce.lllar- D !"Ven ija) nmlii'i ku t:i1 230 rn 2:! ZS Sila!"lOVanje iHkaopo~ ,Iovn; pro"o" .300,000 EUR-'e Tel. 033 221).964,061 732 5al" 061 498 267e

• Dobrinja, Trg Sarn.je\'ske Qlimp;i.do, 97 O1W + 10m2 lodi, UooKMImle ToL 061 9SO 114.

prodaje 015e

Dolae Maha, :st:iiIJ 62, rn.2) se! 50 spral. Tel. 061 142

• Super opre.rn Ii en vrdc I.! S1.r"Ogom ct.tHn.i Sarojeva. Tel. 06] 367 412e

.' AI ipasi no C. fa.;:.'..3! l"odaje.m p loosoba_t1 .a.da·pli.ra:n Sl81l:~vjs, pr.i«mlje. TeL 061 317 960e polje, Trg Med. pri-

• Cig!ane! Hu:sref.a Redzica 73 ml TeL 061 135467e

J

SU!"l

m.ldlc_J'l ied..,osoban Grb.i:lvic:i} u srarnbe-iloj
I'i,:;i

,.gradi, 2 k~le TeL 061 167 930, vik."dom 00335 244 4341 e

n

(};Sobe]U Ofi[lITU ,grilda. Tel. 061923
094, 06! 224 174.

MakarsM,

apanm,m

.2tl

d vijt

• Trg !le7..3vi:snos.li 26! Saraje\'o, d.,osoban rim jdlen nan :sa c-.e:n. srijanjcrn za 300 KM plus rczijc.
J

jai:clj:stva, 70 m2:.- l:r"O-sogant 8 k.u!
Illl" balko_, KMe !OL 0,3 777. jus·sjever, 71 ].666, neooa 061 247

.' Alipasino

" (';. Vii. 53 m2, 15.• p., 1.700 KMlm2. Tel. 061 41'; 787. Vii, dVQ,ob,n 55 m2/VTIl plus b!ltkon~ cei'uralno" tiL B.

" Dol •• Mal '0,"""'0011 'IOn 72 m2) k lJb.i Il ja + trpe:r.arl ja, kupadlo, osr.i!\'1I~loda! 8dapi:i.ran. Tel 0611102 470e

we,

" (>

'Vita garsonjern
J

" D<li>o Mal"" stvarima, 062 762 572.

svim Tel

T,I. 061 221 309.

Mdc:

Sdim-ovic3,

sHmje

cen lrall10 gri janje" su~nje odHC:n,o_

"L EnVOI' Sob 022 m2/V lllJ Scii 49.000 KM, lif{~

Trpanj&Peljetac:,

trokrevernj

odlicno.

IOSeOOO KM.

Tel.

061

Mar
• Don]a JoSanica.Vogosca,

U\o,\C.om
nern 2 + 2 balkona, Tel 062 907 831 m, 1.700 KM/m2. 702 881.

. Dncvniavaz
.' Is, Sara jevo- Luksvics, prodajem beu kod priace. Tel. 033
647·462, 061 047 960.

dosrsena kuda sa ui Slana i 700 012 okuenice, Tel. 061 l60 598_ • Donia Vogolca, k uca sa 1.)00 m2 ckucnice, uz Bosnu, Tel. 061 415787.
• Doni. Vogo!"" sa svim pratceirn (1 b jektima i okuenicorn cd 2.100 m 2. Ciiena po dogovoru. Tel. 1)61 510669_ • Donie Vlakovo, sa 9.000 m2 "omljilt 065.

• Luzanl-Illdga, prodaiem ekskluzivan restoran 82 m2, Tel, 033
6<4·900, • M. DVOI A. jabudice, ,&2 m2 1. sp., sa lonski stan 1_800 KM/m 2_ Tol, 061 177 556,
I 1

povolino. Tel. 033 699 195,066 0]8
430,

• Osijek-Ilidza,

prcdaiem

zemlju

k"'"

• Hadziti - prcdajem klitl.~ 8,.5x9 P + s + P, dviie garaze, ck uenica 61 g rn 2., usef iva) ciiena po dogovoru, Tel. 420-3!9, 521·187_ • Had~ici,} zemljisre 1.500 m2 sa
rusevnim obiekrima, sve komunallle, III, povoljno. Tel, 033 51,·257 i 061 809 614_ 5.000 m2 gradevmskog zemljista u Mostar" (Kobine). Tel. 061 2-71

Alipasinu polju Bcfaza, 77 mz, 50 k.. , odmah useljiv. Tel. 06) 167 930, visendorn 00385 n 244
4341.

• Ores, plac 1.350 m2, uz ces ['1.1,
dozvoliena gradnia. Tel, 061 749

• J st. Sarajevo parcels sa svi m komunaliiama. Tel_ 062 437 558.
.' Ivanica kod Dubrcv nika, plac 340 m2) gmdev. dozvoja, pogled na more. Tel. 061 48 33 58;00385 20 413"Sl5_

442
145 m2. Kvadrat 063 359477.

Mos rarskom reskrseu, pored ces re.
1.000 KM, Tel,

Prodajem

dulum

aem Ije na

• M. Dvor, iednosobaa 40 mz, uscljiv. Tel. 061 71 S :;43,061 132
327.

• 0 res, pmdaiem

dvoerazni stan

Tel, 06S 68S 386, • Prcdaiem dvcipcsoban stan u Sarajevu ked Drveni]e. Tel 065637 320_

• M_.Dvor, Kaelngrcnka,
86 m 2 + 3 balko".' Tel, 065 819 136,

L :spr_,

dev. vikendica a, Tel. 06:; 877

Himo

i povoljno

proda] em

• Dosoba n SIan u Aerodromskorn naseliu, 40 mz, 50.000 EUR-a pctouno adaptiran, namiesten, erazec grijanje. Tel.
1

5 SO! te.com

"M"y\V

.bl h-eros da-realesra-

.' [ahorina, opremljene apanmane cd 20, 2~J 31 46,)3 j 67 m2) nil stazi pored novo lzgradje nog jesrosjeds. Tel. 066 714 7] 1,066 114
J

- 290_000 KM_

• Ores, 1.]1,. Trg Ores. barsl]., stan, 6_ spr., 77 m1 + jlara2a 17 ml -

uaeeo

• Prcdajem

dvosoban

Stan 5-4

KM, Tol. 065 819 136,

• M. Dvor, ul. Valtera Perica, 2. 'pr., 123 m2 - 220.000 KM, Tel. 1)65319 B6_

• Otoka, Brea nska, jedno iposoban '''" SO m2-. Tel_ 063 79(l' 480.

kvadra [3, Sarajevo, Do brinia 3, Federacl] a. Ken takt telefon 065774038_

014 • [osipa Vanessa, 240.000 KM. 966_

0611102470_

• Himo i povclinc prodajem trosoban stan na Al i pasinom poHu. Tel 06] . 271 550,
"'l"WW.

raza,

84 m2 + gaTel. 065 061

• M. Snajdcro, garsonicra, ] I kat, 2l mz, adaptirnna, 62.000 KM.
Tel, 061 320- 439, katu, Envcra gl73~.

• Oioka, stan

'1..1

neboderu 74 m.2~

• Drveniia
KM/m2.

Tel, 065 061 966.

% m. 1, 1_ ,po, 2.450

b ih-croatia- realeseate.com
prodajcm

3 sobe, dncvni boravak 26 m2 - 2 we, Tel, 033 641·283, 065 667 946 • Pale, iednosoban stan 43 m2, lU sprat, nov, povclino. Tel. 065 S81 363, • Parcele do 600 m2, dczvollena grad"i' 1/1, Tel_ 06l 385 880_

m2J sprat 4, ulice Patriotske Iige, ci. 2.000 KMlrn2. Tel, 063 919 544_
• Pmdajem d vosoban Stan 1.1 tentru Zcnice 6S. m2J na II btu. Tel. 061690848.

Prcdajem

dvosoban

SlOtI 66

rrosrra ec 0 rjen d ran! - pi3 eking miesio, 2500/m2. Tel, 06.2 183
314. • Duboka-Neum, kuda 10 mad pla,o, ,,1. 111, 49_000 BUR· a. Tel_ 066031 770_

• Drven ija % m2) reoiposnban,

stan u Saraievu, A faza, Al,ipasino polie, 47 m2_ Tel. 1)6,·455·,45. • Hitno prodaj em Rue" Halilbatica 11, uscf i va, Kovaci-S tan
Grad. Tel, 061 532000.

• Hitno i vrlc povolino

• K- Brdo, 33 mz, dvosoban,
spr., balkon, 801 711. Trznom •

2.

• .11..1<, 56 !Il2, sdaptiran,
Sehovita. Tel.

83,000 KM. Tel. 066

D.' 9_ 063

.' Kakan j, pes. prostor 14 m2~ u
centru. Tel, 061 799099. Petrakijina Kuredmla, ulica,

• Malta, 1.11. Paroml i nska, I :spr., adaptir. 79 ",212-200 KM Tel 065
819136.

vr,

• Hi me p rcdajem kucu sa dulum,om zemlie, opsuna Stari Grad}
80,000 KM, Tol. 061 214071,

d voso ban stan, prvi sprat) 2500 KIII)",2_ Tel 061068901 .' Kiievo, ku"-a 9 sa 6} prizemf e, sprat, srruja, veda, vl, Ill} 500 m2 392_
zemliista, 26,000 KM. Tel, 061 S20

• M~i tirl) ul. Mejt:as, stan adaptir. vis. priz., 59 m2l2.800 KM. Tel. 1)65819136_ • Miil.e". ici, de" .kutu,
gl.cesre, 7,,8: m, ciiena Tel, 063 036880, briuia I, Trg Zlatnlh ZOO m od 50.000 KM.

• Parcelisano 2emlji~te pcvoljno,
Osiiek-Ilidza. 066018 430, Tel. 033 699 195,

• Pmdajem ekstra d vosoban stan 55 mz, spr. I) novogradn]a, na B etaaii i, ci. 2.300 KMlm 2" Tel.
061 54001S.

• Dubrovnik, prodaiem dvosoban stall u Gruau, V spra t, us[8

klien

balkan

Grusku
418-192.

luku

sa pogfedo mila T el. 00385 20

• H itno, poycli no, prodaiem garazu, Zal rua Sarca> uredn i pa plri.
Tel. 061 932227.

• Petrloiske lige, II "pro, 64 ",2, balkon, grijanje, 2.300 KMlm2,
T<l. 062 907 g31.

• Prodajem g.lu'aZ'Ll; mll mokri 22 ,f','o.rjonaselje Aerodrom. Tel. 062
12:; 248. • Prodajem iii mjenlam sran 142 m2 po papirlma, Slvaml hiS 7 m 2, na M. D voru za man ili kueu til: dnplatu, bez posrednika, Tel.

• Duplex ku fa 1/J, usel ji va, 240 pl." 600 m2, kod p ij ,oe Vrnptici-Mos13r il.i za.mjen:a Tre",2,
1

• He toni osam dul u mil zemlie i 1,6 dul uma • Pof lne, TeL 065 605
794 • Hotonj-Orahov brijcg grad"". parcela 1.430 m2. Vl"niit"o 111. t;rban is;tiC"_kaag tas r.JQS;[, Si"vekos ","o .•liie do par<ek T.I_ 061 803 715,

binje, Tel. 061 301 772. • DVOSQban stan 54 m 2 + ba t· kon, b.o nov, u Vogo~c:i~ Ku~ S. leno"i~a, """rna po""lino, 386 345. • Dvosoban u ce.n tru Tel. 062 Zen
iC€)

• Kcbilja glava, kod novog rezervoara, 444 m2 zemf e) su lasnistvom, 3.600 EUR-a povaljno za vj ~end momaz:ne kute~ e~na lo~ k~cij •. T.I_ 063 III 360

,I

• MQdemo adapt Ira n stan, Do[jiljana preko puta trolejbuske okrerali ke, 5S. m2, 3 ,prot_ Tel. 001 538 128_

Zavcda, super parcels, ~ist:;!llivada¢
15 KM po kvadratu, 718, Tel. 061 183

• Pazaric,

4 dulu rna zeml [e, kod

,i

1)611350680_ • Prod..j.m jedn",ob.n "on u cenl:[IJ~ V.P.~ 31 m2 Vi~nji.k. Tel. 066 125453.
1

J

Il"elj. Mok",oice, 60 mt, "II ill, y super slanju, adman us-eljiv~ povolj.no cijena po rn2 (l3,O km.), u
ob;;rjr do
SUH"!

Hrnsnica KovaCi) prodiljem 800 m2 7..emlJis[a~pos:roii S.Vi3 i,nr""ruktura 464.

u. pl.c_

T .1_ 033 5 B

• Kobi:lja :~Java, kuca l}1, papiri uredni, 3 nivoa, useljivo -odmah) 40J)OQ EUR-a,. pri mam i au~o u ... ~"..,. Tel. 066663132. • Kobiljaca) vi.keno kU~8 125 m2, :s.a 0 kucni-com 1.820 m2) sa Iii epim
pogledom_

• Mojm.ilo~ j-ednos.oban sta.n sa balkon,orn, II s:p., odl i,fno stiii.njt,
6),000 KM. Tel., 061 269835,

nu kutu povr~i.ne 110.m2 i 700 okue:nice, Tel. 033 652·764.

• Pelie-bc-Srese,r~ po·.... ka.me--oljo m.2 • Plilnd.iSte-lIid7..a~ zemljHiite
KM_ Tel 061170

• Mojmilo, Olimpijs,h,

dvQSO~

b'_n 56 m2, <_g. 2 b,lko"., lin, plin, cijen, 2.100 KM. T<l. 061 432 117.

1-36Oml,80000 254

baSte, Suua Ttl, 062385

Pro-dajem kuc-u i 1_600 m 2 oem 19, Kobili' gJ.va.
732,

551l93_

Uredni

p.p;ri.

TeI.-002 dvooob.n

• Pofalici) Humskii 684, 58:0 m2 ;rem tjis ta, S"iI dev. k utorn koja irna
pred .. '" u d","olu_ 450, m2 okucnice, 06! 415 787 Tel. 061 130

• Prodajern k ucu .s.:J bastom i garaio m., e-Ia~no grl janje, S l!!l.d
G ... d-Medre",_ Tel. 061 106 424_

• MQjrni.lo>u1 Oli.mpijsh,. dvo,ob,n

do 40 m2> lakodjer

!au t -

Zi3

mjena

z:a I~SQban
11

okotk,i

• H rasnica] proeko-puta Doma zd rav 1ja, 5;[8 n 36 m.2 pi us dva balnj boravaJ.::,izdvojen spavaci djo), sve u super :s.t:mju, hitno i po"oljno, Tel. 062 068 901. kon' (kuhlni" trpezorijom, dn.v·

liiepo opmrnJjen

• Kod Med, raku.lte,.,
Slim,

ugradbenil

komplttno
g:rii.nie, 835_

"an

55 m2l1V, plu, b.l.ko.n

ad3ptir3D,

tcll:tni.l.no

104,000 KM. Tel, 061269

• Pof;.dici) Ikuca u 2. njvoa + 300
110,000 KM, T.I,

• Prodajern kuc'U Suti.na- Moo tar) 57 m2 + te_l':ilsa24 m2, vocnjak U50 ml_, vi. IlL TeL
0331215·199 • Prod'i"m 065 109 129. ~UC"

'centra grada) uZ nadoplalH razlike kvadrat:l. U racun primam i ilU~ [omobi.1 do 5_000 KM_ Tel. 066600 623_ • Ek& '-'" pon ud., prodajem i1dap ['iran stan U S'lmgom CI1:D tru) III 'p., 109 m2, 95.000 BUR·,. Tel. 061 534 379_ • Ferhad.ijalo po!].. zgroda 220 m2, I ill ,pmt. Tel. 061 5:;8932, vod., oe.lO_ Tel. 061 520

k uh in ia, bal.kon, IV ,prot_ TeL 061 199400_

• Hr.asnica~ pr-eko pUla Doma z,drovIja, stan 36 m2 plus dv:a balkona (kuhinja s trpe7.. rijom, dneva n i bora vak, ,tzdvQ]en :spsvaci d,io), sve u super swnju, himo j, _povoljno, TeI. 062 068 901.

• Koni ie, Ci vilni.h h"[3V3 rata, jedno:5oban stan 4] m2 cijena po doso"oTO. Tel, 00) 81 2.3 8% 30 I_
1

dajcm Stan 67m2, lasn i~tvo, adilptira.n~ sa 2 balkona i podrumom Tel_ 063 288 954 . "em1j i!Ie_ • Mo"'_"ko ""laMe, Tel, 061 745 :;86,

• M""", "I. .11_ Ti" 268,

,I

pro-

• Po,loy"i pro"or In m2, prodajem ili izd~jcm, POgodllD :til Sa~ mO,pos:lugu jli pol,ikliniku. Tel. 061 147 080

u nij"'u!

Tel.

• Prodi3je.m kuru u Neumu_. Tel.
1)62 341 993,062
l

252910_ V.", - nov ija

• Ko".~iCi, n oyog .. dnj., I 43 m2, ball\on, 3,000 KMlm2. Tel. 062907 831. spr_, 39 m 2 + 2 b.1kon. KM, Tel, 065 819 136., - 80.000

'p_,

• Poslovn.i proswr na BaMa.diiji 4) m2, piii.piriuredni Ttl. 063 312
S36.

gradnja] Vraca Avde Srnililoviea.
Tel, 061 160 06-8,

• Prod.j em kulu!

• KQvac'ic.i~til Ljublj8.1lska, 2. • Kuca Lznad Bosmala, tri Zi1~ :s.ebna uliliza~parcell! 400 m2. Tel.
033664"775 iii 1)61 160 601_

• Nahorevska) dV'Ofta7.na kuea., useljivi3~ v'eli,ka okl.]cntc"'a~ pri.la~ s
,otom. Tel. 062 183 314.

• FOCa 30 du tuma 7.emlie, s r.rui iI~ 185_
J

• Hrasn ica, prodaj em jednosor bi3n S[ilin:sabililkonom~ 32. m2. Tel.
51l-34S • I-lra,no 59 m2 + 2 balkono, 2,100 KMlm2, Tel 061415737,

• Poslovn i p rosror na BaSfa..s ij i
46 m2_ Hitn.o! Tel. 062/914-648.

• rota, 9 dol\1m. crne!o.me, 061 520 285.

Tel.

• N3ho.revska) kuC:a d voctaina, velika basta, pri laz autom, bl izu gradskog pre,;oo;a> povol jno_ Tel.
061.3506-82_

• Povoljno prodaj'cm. gmonjcru u I2ntru Uijasa 28 m2) ,pri7.£rnlje, pogod.na za P'Os;lovntpres[or, z.,al:i
pOdije 17 h. Tel. 062 006 319,033 62H19.

• Prodaiem kucu~ prilemlje, spra t~ potkrov Ijt, ga.rala) .soo m2 voCnjab, Sem.izovac:. Tel. 033655·398,

• Prodajem kucu) 7.emliiste .i: ~um u u Maglaj u-sa.arl dio Sfada_
Tel 0039 318 0124062_

• Fojnica- SCi [OVO, kuCa P + S + P, sa garstorn i 4.200 m2· zemljB:[~'_
Tel. 061 260 598. • G. Veldici 94, kucu na sprat sa basta m i gara7.Q m, Silrnjevo) 7..3 150_000 KM_ Tel Oll 430·129,061 m 309_ • Glavaliccvo) cija kad riiftinga, 3trakli "nil loka~ kuCa deva:st~ranil

• H ri3sno kuca ui €Ia7..e,novija g:r:ad nj:Q,gara~, 190 rn.2 7.emljLsta,

"",to lok,di._
7]

• Kuta novij a, tv rS1a grad.1'la}sa j 4 duluma zemlje, Skradnor Buso~

Tel. 061 353 841_ 061 320419.

.,ea. Tel.

• Ncbocaj', kuca na dvije Ctal:Csa dunurnorn zemlje. T e_l. 062 J &3
314_

061 154540,

• Hrasn,o.}2 ka t~ troso'ba.1l 68 m2}
140.000 KM. Td,

• H msno) A. Sacirbegovi~ • Hrasno Porodice Ribar,

stan 38

• KuC-.aSoP ok!,]en korn :s:a :svom i.llfrastrukturorn~ 1.1 G.D 1.1bra varna u bliz:.ini Tuz.lanskog i1li:rodroma i
950 m2 7.emlie'. Tel. 0351814·041.

m2 i 59 m2 no Trgu heroia_ Tel. 065021556_
J


(P+S+

K uca.

II

Kas,indolu
Tel.

100 m2~ okucnic:a
priklju<xi, 382.

2.1 00 m2~ svi

,,,·i pOpi.ri, Tel_ 061 829

m2, 2, .p., 80.000 KM. Tel. 06141 5 787_

rima i 1.400 m2 zemlje. U z. oest u.
062- 419 2S2,

VP) ,a pOrnoenim

objel\-

9,,= a 1

• Nedla.ri,ti I'Tibra paC"jfik~}novogradnja, stanovj 34 :rn2, 33 m2 59 m2) 650rn2, 67 rn2, de 1m:) sa kli.mom, exU"!l povolj no. Tel.. 061
1

• Pavol jno prodajem kucu na d.,a Spral!!~ 104 m2 pres[or-a! 4$0 m2 okutnice. T .1_ 061 201 700,
R.dnick. 122. (54

• Pr-odajem kval itetan stamb.-posl. obiekat uz magistraJu kod Had;!i;;" po d ieni .od 600 KM
po m2. Tel_ 061 531 130,061 249. 249

504 425_

H,,,." id
677

Povoljno

rn 2)_ Tel

p.rod.aioern stan

u

1)62 229

• N edzarjci~ novog,radnja) 12. spr., garsonjera 33 m2) 1.600
KMlm2. Tel. 00 I 702 88]_

Papiri uredni. 06! 159513_
1.1

nseljena kuta i dulum okutn.ioe~ eij<no 100,000 KM. Tel. 061 410 518.

Grac;.anica,.

.p rodaje

:se nova

• Hra.sno, Trg heroja, prodajem "an 60 m2, ~aro7.o IS m2. Tel, 061
047960_ • l1=no, Trg heroja, 'Ian 36 m2, 6:;.000 KM i 45 m2 - 85.000 KM. T e 1. 065 021 556.

• KuCa u Konjicu -s.:J giifaZOm i rbani sdcko m d:ozvo !om, sa 800
po dOg<lvoru!

4.

• Ned:<ar iti, ooyog"dnj.,

sp.)

KMlm2

balkan, klima] Wl_ 066 801 711_

58

1.600

m l,

• P.-.ko pUla BBI centra, eet· vo!'Osoban stiln 107 rn 2., IV sprat. TeL 033 215·556, 1)6! 827 634_ • Pro javor, prod,j.", kueu, Ilii. MaliCa II, Tel 033 4S3 617.

• Prodajem li~epu kucu sa avlijom kod Vijeenke (I.] bl.b:ini lrlal kuee). Tel 033/239-910 i.li 062 146
439.

• Prodajem mil n ju rusevnu kucu Vrbanju~i3 l6~ do restor-ma "Kibe ;,rl. 1/1, posjednje 'Seve priH ,

kljucke.

Tel. 061 212 1.41.

-

m2 okucnice_ Cijen, '1'.1. 061 033 6S6. spra[a

• Grad:a-CaC-.ka u]'! d .... oiporoban
SlOn 62 m2, I. 'prat. S03. Tel 063 1:;1

• KuCa u Pofillicirna - Sarajevo, 2
u",liiva_ Tel. 065·597·507_ u S lOrOm G ... du, ,a po"

• N eu"" ~Uc" 200 m 2 ".mb_ proston ~ okucnicom, vI. 111.
Tel, 063 909777.

• Prnja"or~ prodaj-em 'kueu> Ilije
Mal;~a 11. Tel. 033 453-617_

• Ptodajem rHuDjdle:nu It...u na , Vratnikli,} eksl.ra nedena} 20Q.000
KM, Td. 061 224 g96,

• Hra.,s,no, uL Ant_ Br_ Sim_, 13_
'p'., ,d.ptiran. ga,,_ l8 m21l-2oo KIll. T<l. 06:; g19 136.

• Grba "ica • dvoiposoban stan ad 64 !Il2, SO balkoDom. Tel. 061 260 598_ • Grbavica kad OHR~a, 33 spra[, bal k~n! jedinoooban. 062 156 882_

motni:rn

• Ko",

objcktitti3,

Vrba.nju~al
7g7. kod

• Odobaslna .... sp"> 65 m.2~ plin, I 'O,.liiv, 2_000 KMlm2- Tel. 061907
831.

Soil 'Vocnjakorn,

• Prod. ku~u i 1.500 m2 zomlji,"

Vogosea-Krivo.

gl,vd I1!56, cijena 75.000 EUR·a, Tel. 065 336 S04_

• Prodajern novosagradem.ll useIJi'Iu kuc-u l pl.ac: l dl.].lum :u:
Gra""nici, Tel, 061

60.000 KIll. Tel. 061415

ml, 1.
Tel.

• Hrasno, ut. Am" Branka Sirn., "i,_ pci"_, "on 60 m V2.1 00 KIII_
Tel, 065 819 136,

.' K tI<=u dva kl![3~ ok ucnic-u i na
tri dul"",. ,.",Iie '0 Bj",_"iji fajni,e. Tel, 061359963,

• Grb:avica kod r21.me~ Silan S8 m.2, na I}, Spr31U) ko,mple'[ renoviran, 211. 2.000 KM, Td, 0624:;3

'0 ban
904_

• H I.UiC asli6a 1, p.rodajtrn dvo~ M
"an 68 m2. Tel, 062 506

• I. SOt.ievo-Lukavic" po,. prostor 38 m2 i Stan na spratu 62 m2,
j ,ftjno. Tel., 065 877 065,
,SHi,!"e

• K ucu sa okucn ieorn od l. 700 m2~ kuca je 10 sa 10 m~ p+S Si3 P"'[e<;'" ob i.hlm." od Olab "",I j" iva, n.alazi s.e 11: G. Mcrl tru, op.
Vi,oko. Tel. 061 181 918, 103_ Tel. 066

• Opsrina cernar) Bare.Sip] stan velika garsonjera~ kaQ jedno-soban, ,33m2, ,. invalide pOgod.n, V _p_, privat:na kU~3, 24500 KM, Da 2:4mjes.-eca rno7£ i na manj e) povoli"o- Tel • Op!tin, 063

58 m2~ renO\!.i:ran, zgrada PalmCj,
11. .pmt. TeL 061 353841.

• Prod.j.

T rg heroi.

d"owb.n

410 51 g,

<ijono

50,000

EUR-.!

m

160_ prod,i.m

-. 'kla-

di~no poslov nj proslOr, moit: i kao starn be.ni, :s.veopreml je.no) 39 rn 2
122-000 KM_ Tel 063 !21 360_

,"nuu,

• Prociaj.e :s.e kuci3 na BISIfiku pov _ 250 m 2, "d'lien, 1,2 k'" od B~ari_ijt il.i )0 mimua hoda. Pre-.lijep pogloo n:il grad. KuCa se sa:s.~ roJi od 3 7..asebni! stalli3 Si3 od,· .,oj e:D i.m IJJarim,(!i_ U.Z kucu s.e nalaze 2 garah:

• Prodajem 11 ovu k ucu uSarajevu, nasetje Binjdevo. Ku¢.a ima, tri sprata1' svaki spraT ima zaseoon ulaz. Okucnica po'VcliIloli: 1.000 m2J ogrildena ;ddom_ VI_asnislVo l/l~ ,sve uknjize,no u grl.]nl_
Tel, 062 3J7 813.

• Grbavka! 83 m 2! S_ :sprs [, [r.f'" IlUlllO oema lift) adapLiran} fiksno
160.000 KM, Tel. 061 156382.

• I 1 idZa~ kuc~ kod

op_~:sa

.' K UCll u Tl ija!u, Kan [on S;B.. jeyo, novo "".Ij, 667933,

M uteve_1iCa) Sopi",g, ,IOn 52 m2. WI. 005 021
556

Grb''''''-LC3) B.

483 m2 ,,"mb. pros",,, i 676 m2 okucni'". Td, 065 877 065,

• Ilidza~ Pejton~ prodajem kucu, reo. o"iran'. Tel. 060 880 848_
• Ilidla, Plandi,«, B",.n,ki Ijiljon 17, objclult p+l+p 150 m2,

Grbavicil} dvosoba.n 58: m2)
Palm
i3,

• L;ubi 1l.iJ)250.krn od -centra S ii~ rai-ev3, v·~en dica sa bi3'le_nom i k .s:vlm pra~et,im objekltrna) c. gr.ijanj •. Tel. 061 260 593• Lj ubljanskii) dvosob:m) vi_s.
pri"., 55 m2 06! 320439_ 100,000 KM. Tel.

nmo'Viran zgrada TeL1)61493323.

ll.sprat

• Grb(!Jvica, prodajem 3 sob:an Sotan 74 m2, .kod dirvenoR mO'S~a) 14
kot, 1.800 m 2 fixno, Tel. 00 I 080 257. Grb."i.c,., '01_ Behdl_ Mu,.~ vclie:a, 3. :Sop ') 41 ml, 8:2.000 K./Iti. T<I. 065 819 136. •

baStoe150 m2) kad nove dzamije, !fl_ Tel. 1)62 J 19 563_
• Hid"", prodajem 886848.

• Op~lina Trnov'o-Federacija} prodajcm 4,,5 ,duluma umJj e Iivada, kroz iIllan je teee 100 m cis ta riiek!!l.... izvori rijeke sU SO m u dalie~ n i od ima.nj:a) 's.ai!u vana p.-iroda} svc zagradcno zioom zclj-tz.na .ka~ pija, od glavne teste ko j a ide za Trno'Vo udaljeno 2: km) do :se.la Graean ica asfalt, od se_ta800 mel.
1

Svi papiri ured.ni 111. Kuca je upravQ- porpuno renovi.rana_ Ima
b.!tu_ Tel_1)61 342242.

,. 3 gilnl<n.

mjc""

vOCem~ mole i gradnja,
Sadl 897_ ii

• Prodajem

pl.o

2.000 m2 pod

,I, M,le!i';'

Ilil putu

T e1- 061 2 I 7
7

• Prodaje Se :stan 118 rn 2, na
BaUar:!iji 142 474. 50 mod Sebilja. Tel, 061

• P[C!dajem plac Jla Crnogor s kom pri morJ u -(Uenovic kod H. Novog). Tel 00381 33 63&·125_ hbun~r 850 m2) objek~ t 11x l-O, nedovrSen u 1. C€stu. Tel. 061 748
785_ • Prodaj'm pl.c Tra"nik-K.-

• Prod,i.m 2-600 OIl ""mlje, R.akovica~Gr,abovi.ne, irna grad_ska .od" •

Rul'O_ Tel_ 066

• Log,,,i.n.,29 m2, I. 'pr _,OS,000 KM,. Tel, 066801 711,

m,l<,d.m., sye 111_ Cijena po dogovoru. T.l. 061 63609:; . • Ops ti na V..so ko, kuru :sa okucnic-om od 1_700 rnl, Imfa je lO

827

35.000 P,od.jem

KM,

Tel.

061 549 ""mlje,

II id7..a)

stan

60

rn 2.,

!_450KM/rn2_

Tel. 1)61 141 192-

• LOg8Vina) SO TIl2, J. spr.) 2.400 KIII_ Tel 061 177 556 .' Luksuzan d voemzn.i: stan 116 m2 ) novogradnj.a/ni.idogr.adni i.l) Ilid:7:.:i!i Pejton, cijena na upi r. Tel.
06! 139091_

kraj asvahiil.}sa u.rc:dnim papirima. ]nformaci je :na: 066 g98: 356. • Prodiliem Cengic Vila~ Sinn 52
",2, o ... li. Kv,dnnt, KM. Tel, 061 143016, 1 I5 114_000

3 dulom.

m2]

• Prod.jem
'lZ

ces.tu, dozvoljena grndnja.

plac u O,e,u

U50

Tel, 061 749442-,

• lJid~-Lu2loni, :;7 m2, 3. 'p., 95,000 KM, Tol. 061 177 556.,

prilltClm objtktirna, odmab uselj~
iva. Tel, 061 18l91g.

sa 10 ro, p,i.,.mlje

plu,

.prat

sa

• Prodajem plac- u s.vawvc:u 1fl,
1.700 m2, 1m2 - 10 KM Lul\.,,", kod Tuzle, Adr ... ; Mod",c 166, Luka'Vac 75300. E-rnai I ad res.a ,uad bek[i ,ZhOlm.,i].""",

• Grb~ .... ic8~SQpi.ng, [roiposoban
SlO" 85 m212-100 KM, renovi ... n, sa g.rarom, Tol, 033617·742,061 964 797.

• Ilid1a Luiani, prodajem stan S5 m2, ee,n Lral no, III spral~ djena
m

Orebit

- dVOS'prama kuCa,
y1_ pOrki."," {a"nj.,

baSlO, voce,

po vide"i"_

Tel. 033624·205_
J

• Grbavicka! V :Spot nema l_jf[~ 69

• IhdZa~ Pej lOn nOvORl"adnja 5l
m2, y, pr" 1.650 KM/m2, Tel. 061

.' Lu.lani} k uta, kod Po,1i,cijske sr~n ice, :sa 700 rn2: okuCn ie,e,
300,000 KM. Tel. 061 177 5S6.

sv(; pod joonim klju&:m, bljzu prodavnica i mon~. Tel. 00385 20
714·072

P'Ogod_rUl

• Prodiljern l:etverosoban st,m m2~ jedna wbili 'poseba.n Illa~ UI. ord.inadju ~ll ure<l~

StOti Grad. Tel. 0331236-436.

• Prodajem poslov·n.i ptOSlOr U Veldicima 8:7 m2) cijella 140.000 KM~ pogodan za sve narnjene-. Tel.
1)615400!5_

• Prodaj t:rn 6etvcro:soban :s [Amna

36 """" ..._",,_

Dnevni avaz

LAGIJII cI-. Vui<ovM'JI&ab.b.1U4O
gI;

I'MuIJI

Jl7]9 681111. tu: +Jl7 ]9 682 336.

BIOCL NICA

-~

_.IIg~r-doo.cOl'll

~Ia9«-doo..com

TEREX FINANCIAL SERVICES
ODOBRENJ[
0

AJ9R.lE. PIAJJlmNIJE U

FINANCIRANJE

FINANCIIIANJA

ROKU

T~ F,_,.,b! ....._ ... do ,1:1. k-:"<ing firl.mcl~ ~ Ia In"" '""roo;! wam:o ISG JoN-, 1'9. Un' C<odjl "'19-- I\o,!!.......... Ir.>lngl no n..tln do Iwpt<l pI.o lid..... _ Io:arTwuo I fi.......... nje poI<r ..... 'buy 'Iw<~' <Jl!MW;I1am. Ie "'", UJ n.oton pOmlilt! ...... , ~ pog!.MID ,kupte I''''''' "" ,paid- • <lob fiNntln.nJe I u lDNlnicl Cof1j ~ nao""~ I .~ 1I!Oj.I D\.WIO ~~ ......., I ,,,,""lupat"'llm , ,"" firlMlCl.tl St.rYICJ!!, H S'ICjOm' wJ_., pokr"'ol olljftlKu """""U· Dirnpe~ 1'lornbrIiI1<e. Gr~ 10' '~e. ""'"" UioYI".1ok M.,I ' pee. V • DIoboHc.e. 5c:1!oO'.ocIje. ~ Tile! ~~t VlIJ("e ~ I'IltIorrlif I omIu 0p"(!I"IIU 1C1il n.I 1 bl no< bu O>CII TtIlEX.

14 SATA

""'I""""

lU,,",ku"_ "',"",,'111

0

I II1tJ I,',~1"'1..... 1/" "lk,.., y"1•..w, ~,. 11" I, j. I ,~,2 Dj"""'I.-oJ> ~l,Io"',l,,,I:o, r. :I,l, I, .-u.·Wll,,1I 01 ,rOy 11>: .... ,

9~""·,,,, ""'... U',"" ""
".IIII,l,

01.' " ....

l~kjI,,,, "l.Jo-lJ'"

..!, I"

""":t'

.... et _ II In Ul"~' 1"~'fIIolJo I! , .'S' k"UiOl! G~... Dt' ~ .,,.. nlOI VA, (AI "'I.>C~~ _TLA'; UTa~Affl.~A ''''"UAU nUl D~o.'LIC. D~tUl" A...... '~N,G~"D["'"0~"1 ~TAOj£l"", 1l c.D10~O C'TAVOG Sf~OJEV. ',A/~[![G ~V'ETtOG ~~Clrl"'OOACl HAE~ G~UP[

PReKO l.OOO NOVltt

I RABLJENIH

STROJEv,A SPRE,MNIH ZA ISPORUIW

",~o~'r"'""G

RIKET

d.o.o,
KOIo!PUTNODPREIUINJE

... ..,......, ~
__

-...... .....
..

_6...,'11""", ...,,1ltJ

ifu. ti·.,:q,,,,

..

...:.,.:g. rU:'IIi~'"

FtJ

AUT'QS_E-.....~_~ RAI)IQf'(JC;A. !.AKJRNICA. AUTOIoIATaMi ,. ~t.VZHM AUTOPAAOI'IICA I $U:NIH RAOIOMCAZA ,P\IT"NIeKA"~ VOZILA

H"ll

KOmPl~I_I"'~I'" ~

~l""

CRLU .sTOP

_1aNIoN,""'"" .. _iIU 1.. ... ....·u....-..... _ ,.,.~. _1bc

Za 5 minuta bez bora i kesica ispod ociju

Za vece i cvrste grudi

.
~ .... ~

.

. ~. Zlu mo 2 nedlllil
,_

~.'

Itf"lpljl:
(;It

It ppvetlb

~~LI

~,pruorl'

~"""'I''''_'''

•paM 01 III I_till t"nUI . kobNIjiQCllilII"_ 1'1_

NOVO 101 01liUOl : ISPORUKA. MOHTNJ:o. P
I R~ "UYOI!!.AT5K1t11

$AMOUSIi:\IW'"
~LHO

UT(if>IW)tIIC.A SA
I'lIO!I'"U!OHAUIOM

15 GIJCII!I<Io V,oUlAAAWUm SE.lM6l«l!.l.I'ODRlK~

PDNfite nllelelllM:
Ftdlel

Illmn

IMio.IU12

G33/614.U5, I,N·SI:), 614"2-*5 RS:OSIi/200279,oum:z t14 111gb; '1I&1J24191},,1I61'f809.3(il, OIillf1&6.a48, 001/206-8Mi
(-mID: "

Onevni avaz
Otea-Illdza,
009_ • Pmdajem poalovni 32 m2. Tel. protor, 061 )00
II

• Prcdaiem

povoljno zcmf

u

• RakO"itk. 136" kod p u m pe Prcming, kuCu stl4,OQ(I till zemtie ua cestu, Tol. 065 652 067, 033 636·2%.

HI adjvodama 1 Buca Pctok 033/6';9·756,062 178 832,

u. Tel,

• Ri ""~ kod B lhaea devst. kucu 1.13 placu 737 ml i uiivu 1.723 m2.
Tel, 052216·373. • S. Grad, kuda sa 0 kucnicom, 50000 KM_ Tel 062334 371.

• Prcdaiern stsrnbeno-poslcvnu kut\J: po rpuno zavrscn u sa grj[anjeru u B UC<l Poioku. 80H86_ Tel. 033

• Starl grad, A.lifsk.Q\':3:c(odm-ah iznad Inat kuc.}, kuca sa dva 0<1,IOjC[]'lI Slana (icdnosobaa i reoscba n), [a! ave ko mplemo i kva!iierno adapr lrano, k lie:! (lerna priI., za OU\" mobil, dj en. 330_000 KM. Tel, 066 813754.

• Vog:os.cs~ c-entar~ [ednnsoban stan, r.L~r~rog:rs.di"Jj:a;:. veliki balko:rtl
uknjifen, 1,486 KM sa placcnim PDV. Tel. 061 916 20~.

baa

veliki balkon, ukoili!en, KM/mL 1"01.061 )71 199.,

• Vogo~C:aJ eentar,

rrosoben

SIanJ IA86

iza Hrid.,

m2 do 90

• Srup "Tibra

• P rodajcm stan s.6 .ml! I spra renoviran sa balkonom, Paromlinska LLI. Tol. 061 823 ';46.

r,

• Prodeiern stan 78 m2! Vojnicko polle, papir] uredni, 4 sprat, usetiiv. Tel, 061 222 457. • Prodajem stan 34 rn2 ua Dobrln]i 2 (Sarajevo), ul _ N, POl&

Kclon ijn, prodaiem treerafn j s ran 1.1: nlzu komplemo een,0.,1 ran.:. sve 1l0VO_ Tel- 061 207 899. • S. Koloniia, emfe, adil,p ti ran KM Tel_ 06) • S, Koloni]a,

• s.

klimom, ekstra povclino. 504 425, • SlUP ked AUlO 2.000 ",2 i urb. '",Sl.

mz,

2l'1 stanovi
J

s ranovi dcluv sa
Tel, 061

cd 26

• Vogoo6!, I sprat, stan 31 m2. Tel. 033 4JJ.980, zvad od I; h. cen tru 36 rn2, .3, sprat, bC2 balkOIJi1, U ciienu :504.000 KM. uracunara ugradn] a grij an [a... IJ sadasnicm ,,.,,ju p<>,iiedoi. die na 49.000 KM. Tel, 062 9"9 32 >3.

• Vog:oUa)

jecinoso'ban

SHU'L

U

In 556_

+

sten u nizu, 3 basta, 120..000

pljace, plac ,.. izgradn] u stamb. post obieta, nero 1.=0'[, povrsi IJ C :5 ,000 ml, hoirno j vrlc povoljno. Tel. 062 943 493.

derea, t spra L~ papi ri ureni, I/I~ veoma pcvoljnc! Tel,
0';7/265 ·000. eta n Hrasn lea 38 m2 iednciposoba», vi. 1/1, renoviran, 50.000 KM, Ttl, 061 J03 634, 06l 585 902, • Prodejern
Sloan

Ljuhovica, fasadne cigle, 3 eraze, 120.000 KM. Tel_ 061 170 254.
• Saraj pnlie, jedncipcscban a tan 50 m.l) renoviran, 2...s:pr.u. Cijena po dcgovoru. Tel. 061 353841_ lo kacij it 680 m2 i grad. dczvcla Z<I iagradn ju stam b. pest. cblel. nero kor. po vr~lne 1.100 m2~ himo i vrlo pcvoljno. 062 943 493.

stan ul. Ahmeda

382,

ncke

• Srup kod peilje, starnbeno-pnsl,Qvni objekiu,t tri t.de~ urban isaa nadcgradnju. Tel. 061 829

.' VogOSC<3,kod Doma zdravlia, dvol posoban 6S m211, C-I'.. dva balkona, blind vrata, novi]s gradnja. Tel. 062 183 314, • Vog,osea prod aj I1:mpes. prostor 38 m2, vi, !l1_ TeL 061 )49 )8,_
J

• Prodaiem

• Srup, Bojn;~k. 109, kuc. sa pes. prostorom od ::1:0 m Z i stan om
iznad, au topraoni ca i park ing. Ulaz sa gl avne oeste. Sve reno-

1

• Sarai polje} lit Lu.ka"ie:k8

(.1

virano, komun,aJije uredne, nik Ill. Tel. 062 735 008.
J

vlas-

• VogOOtalll prodaiem stan U 1.11Br<:I~ Krso 47, 66 m2, ili l8rnj eea za man] i u Vogotfi ua V3SU deplsru. Tel_ 061 700279.
• Vogoilt .•• stan ;4 mz, etaznc .sr" ja n j C: pc rpu n 0 adap lira n, U50 KMJm2, Tel. 061 106 628_
1

na Dobrin] i Z, u l_N urlie Pozdercs, 1 sprat; oapiri uredni, vi. Ill) 'LI'I!om.' povcljno! Tel. 066 426 013. • Prcdajem sran na Mejm;fu 8.8 m2;) sreden, nSJ.1ljdleD} gar;;!lza, 230.000 KM, Tel. 061 156 262, "1 ici, 40 m 896475,

komfora»

34 m2

ru,

• :S.amin gaj-, Rekovica, vikendica, parcela 800 m2' prllaz debar,

ulieno osvjetljen]e, svl p:rikljl,1td~
90.000 KM. Tel. 0668137;4. • Si benik, nrodaiem zemli u na mom, Tel. 061 172 997,

• Saraicvo, ml ji,'e 1.';00 691·319

gradevinsko m 2. Tel.

ze033

Prodaiem

<,

stan 11 Bol n,ifkoi adaptiran _ Tel. 062

• Prodaiem stan LJ ilijasu 71 m2, I sprat, plio. grij,nje .. Tel 062 009

ked Centra I~ m sta m bene 12.0 m 2~ dvl]e garau, okucniea, 200,000 KM. 510696. • Sarajevo,

• Saraievo,

kuea, Kamen ica 4:Sc,
elell ne

• S"rilktno~ garscnjera
vi" prizemlie.

25 m2~

ra

rerasa,
061

Tel. 061 358585. kuca j, era., sa 500 180.000 KM_ Tel.

• Vogo!"" "1. jo'ani'k., III sp., ll2 ml + 2 balkona, d vcetazni, adaptiran, 1,160 KMJm2, Tel. 062 907 S3L

m:l ekuenlce,
061 415 787_

• Travnieka,

• Voso~61, ul. S, K ulenov m2 + 2. hal kona, adap [iran) KM/m2 Tel_ 062 908 83!.
1

Ica, 56 1 ,400

475
Stan II N edzaricim a, j.9 rn2, novogradnia, cij. 1500 KM. Tel. 061 ';09 259.

• Prodaicm

:o,2!, prodaja iii zamjena za zapadni Mo".r. Tel. 063 HI 826. K rclievlJ a ko'Vi.ca, pro.dajern 065 637 320_
• S arajcvo, u ul ici Hamdiie

Mal ta, Aleja Iipa, 59

• Trebevicka, sa o~utnieom,
062 334 371.

ku6a dcvssdraaa
80.000 KM, Tel,

smn.

• Proda jeo' Sl!![) U Vogosti i .p."rn.n u No"mL\. Tel, 062 993
253,

Tel

• S.,.jo"o>-<en\ar, l<od OBI, prodajcm :stan 130 m2J craznlJ I!l:l'i~ j,nje, 703. Tel. 033, 217·158, 066 898

• Trg heroia dVQsabalJ 508 m2., r.e.novira [I 19:rad!! Pal m.e> Il_:s!n;! ~. Tel. 061 493 323. • Trg mcd" prija~cljstvii) lrO:so~ b.n 70 m Z, 6" kal, 103.000 KM, T,el. 061 320 439_ m2~ balkan, usc:ljiv, T,l. 062 907 ,831. • T rosoban T.1. 061 339

• Vogo~a:-Sern i.zOV3C; Slam Zc1 iczn ickil, 650 m2 1111 urban is rieka, ravn ica, esval t~ infrasrrukrura. Tel, 061 31 S 976, 033 435 680,061 M9460_

• VOj, ""Ije, ul, H ... Su£eske, 6, .pr., 61 m2 ~ 112.000 KM. Tel.
06'; 819

n.

za prodaju

i izdavan]e.

Tel 061 493

32l

no.

Zamjena
• Mijeojam kofu u borniku '" stall ill kufu u Sar.!jevu. TeL ()61 817960.

6 sS 5<ldunarima i original CTi· ievi ma~ :s"'e 1 SO KM., D\o?:e ; jefJ

• Plinska

pet na di mnjak

Ern i 1J.t!

\i.nije, Tel. 621·733.

061

19"9 442,

033

Don;im Ciglana!1]s u ul. Hu,s!"t!f~ Red"i~ 76 mlllU, plu, d vije v.I.i kc
11 tcr.ilse, IXn

Piodiiliem

tro5:ohan

SIi!1l na

1l"alIJO gl"ijanj

e,

S [i1 [I

dobrom -Si:i1_!"lju Cije:na 207_000 KM_ Tel. 062 70:1 512 .. Prodajem lrosoban :ua.n sa 1'"3rilZorn nil Breki 95 ml, sprat 1, oijona 100,000 EUR·a. Tol. 061 540 015.

• Safaie~o-J\lj~e,'.Lc.i, prociajem [lo,·osagradeni aE:ru.k vni ob jekal 1:.L IOx12 memra) cije-na 105,000 EUR·, Tel_ 033 649·116, 033
690-059 • S:a.rnj-cvu) Stan Grad, ul" Her~ ci na ~ Pi rin b rijeg) kuCa Iloaparcel i od 600' ,m2, u odl L~1lom OS[a.r! ju, U5.000 KM. Tel. 061 3OOIJM_

• T 's ZA VNO BiB -'. III sp_, 80
1.600 KM/m2, :snan 94 m2~

92 012, pI;", 062907831.
00,

• Vraca~ Avde Sm3jlo-vicSI;!I J spr_! !.SOO KM/m.l. T<l.
• Vrt!C<!) kLlC<l Sill 600 m2 okucni· 115_000 K.M. Tel. 06, 061

• P'ro-daiem BrauJlove mrezke 7l! b rij."j.; • .1. ,pame_ T.1- 061 323
906. • Pekne za odrnsk svih vc.h C-in.a] llepropuS:1l e podme~aee 9(b::,60 em! I kom - I KM_ Tel 033 644-l31, 062970817. • Turis~icki vodic ~laO turis~ licki h des ~il.:ilci;a Bi H". Tel. 061 I 7S1 925! Ze o,ica • Prod, voljno. Td,

• Alipasino polie C~fa(.B~ ijen j3m '01 1,5-ooban s~an 47 mZ :za manji 'IjZ
j

592.

Breka.

• UI, Kralj Li Tvnka, sUlc,rcn, 77 m2, pogoo_an :m k-ilm::e.1a.ri ie, 190.000 KM_ Tel. 062 907 83L

966. • V "'C~, ku oa, -j. 3 e,,;:, -j. bal\ .. c. gIij" 270.000 KM. Tel.
062907831. .' Vram_ik) kuc,a 131 m2 + .60 012 okucnioe, 150_000 KM_ ToL 061 415787.

gar.~.

nalm,dn,

Tel. 062 ,25 786.
J

• MojmUo c-enrraJllo,

zs s!iean oko JJ girn~ nazije uz dogovor. Zvali iza 17 n,
Tel. 062 761 424.

d'Voipo:soban!

I :sprat,

Proda,eltL
Td,

ko·Buci,

vike.tJdicu, 061 606634"

Viso-

• Prod iIIjern ?Jlpoce["!.1 kucu sa lri et'8u i tV im ko m I,l [I :;I!ijaJ)la~ bHzu B02ic. pump., Tel, 033 801-186. • ProdLij~m ze.mljiste 7,000 m2, naselie Vrallkarnen) ape-ina Bre'.la,

• Scmjzov1it::', kUC-II, pri2emlje, spriH~ potkrov1j~ garn!a, .800 m,2 vQ<'nj,k._ Tel. 033 65;·398. • Strn.iZQ\':a.c~ Slam ~.'eljeznLi!:k.3} 650 m2) 111 lI_r:biil.ni.li.Eickil, .ra.vnicaJ Olivalt., InfrastrukIurn, Tel, 061 318
976, 033 435 680,066

,o,ob.n

V,I, ...

Peri"" I kat, pe\O-'!an 138 m 2 c 3 gO.Ooo

mijenjam~prods
m,

• Breka

KM. Tel, 066 801 737.

U" dogovo,_

52 ml) :stalJ .s.a bastom je:m_ ~~ manj i dQ 30 Tel. 061 183433.
l

.,"v.\ 320034, 200"90, 062

"do

""-

Cijena

po

dOgOVQTll.

Tel.

as 699_

• VeldiCi! jednOSQ ban :ili3Il_! . M 37 (blil\l Av",ovog ,oroj.) • 57,000 KM. T<I. 061/742 153,

.r. randl;.

.' VrnrovlI, 2 kal., dv.osoban.59 m2 I 50,000 KM, T <1. 061 320 439. • VrbaJl ju~~~kut:a :saokuenl
Tel. 061 350682.

l

• KuCu ni3 S ImOm Grndu
jenjam za jednoiposoban 063 ;!4 On. .

rn.i~ stan. Tel,

C"oiD_

• Trac:llll !tajfaricu i ruelle rosli,ine i~ :s~,olarske .rad!"lje_ TeL 061 14588,. • Polovlrn Sony PL-2 + 6p -j. dl'oisrik -j. 10 igrica. TeL 061 157 ';71. • Dr, .. ",.Iinu 0331238-504.

• Hra:s~ ica} ,mijenjatll -prodajem
stan 53 m2 {sutercn}i- zascblJc mutlalije;, punsko celJt. grijanjc, manj II ku~u K S~ 'Vlasni:;;(vo Tel. 061 867 880.
11..1:

061/493-710. • Prod-3i~m~iulajc:m pasl, obje.km 1.000- m2 + 4.000 m2' okufnjce~ S!! a!1....td (.i ran im pgrkinso,m., U2; m~: sisualnl pUt Sarai eV'o-MOSla.r~ na 17. kilom ~ tru.) ..li 'lr1i m zilmjcnu .la !Ola .• pDsl., prasmr mb u SarBj evu. Tel. 061 Z49 249_ no- poo.lOVIJ i objcka

• SemiW\1:[!,c, S~a.ra Zelje:znL~ka) zl:mljis[c 650 m2) 111) urbaniSi~ [ifka] l"3'111nica) as"r'all, infrastruk· [Urn_ Tel, 061 318 976, 033
435-680,066 275 69"9. • Skc:nderij3,,] spr., '63 m2:.'1 u:sclj~ i,', plin, 140.000 KM .. Tel. 062907 831. • S~end.rij., Mvosrado ja, 118 m2, 2 gara,e, bah., I 'P', 220,000 BUR·" Tel. 062 907 831. • Sok- K"lonii" prod.jem!i2dajcm oprcmljen LJ kllcu :sa duplom g:arali.:am, IJjz. do bazcDil. Tel. 033 643·283,065 667946_ • Splil - h.imo prodajem "am k:amcnu ku-cu 69 ml, 100 m od Pmkuradve. Tel. 06] 271 S50 'vww .bi,h .-.croa~ ia-realesli3 !.e'_com
J

Pandtce 37 (bliZll Avawvog \ornj.), jedOlOs'>· 00.034 m2JP - 59.000 KM. Tel, 061 742 153,
ef_

• Veldici~

M_

• ZeniC3) pliiLc 400 m2, cenrar] dozvola " kucu 9x8 (P+S -j. PK) • ,vi pt; klju~d. Tel. 061 ll3 050.
.' Ztn LC"...._~ ~, proslor "'Odmut"] p suteren, 60 ml, pogQdan za sve na.mjene. TeI_ 06) 753 131.

,(.::0.-

za

1/1.

Bc1 Roland. Tel.

• V.fl~ici~ M. ef. Pa_ndze 37~ jeano,oban "'." 34 m2il', hI iz" avazovog tOrnjil ~ 57.000 1<..1.'\1. Tel 061/742·153. • Veldifit !"Q(laj-em kllcu,du~ riel<$, Velel; 6_ eij en. po dog", vOm. Tel. 061 4g0 604.
l_ 0,50.20, s ",al i m p"kom ; u"i· da.il im rC!~ Lajc_rn i:sprcd kUCc1 po-. l!l:C!dnoza pos. p.roslor papirL 1IJ, 27.000 EUR.• , dje.n' n-ij. Tel. 037/725·,01_
J

• M iJCIJjam :rrosoban Stall sl.rogi centaf FoCe za Sarajevo, II] [)Zc prodaj .. Tel. 0626$1 87';,

• Novu mOtornu pilu Sti.h.l 2.00 KM i norv,iku pee lOIul 300 KM. Tel. 061 474657. • Fi,k.lnc 061251809.

• iiviti.ic--e~ ccntar} prodiljem
Cli (prizemlje, sa gara:fum,

,ku-

Pr-odaiern- izdaj em
t

:na.ltLbe-m2

sa 450

\",,"m._

:spml i POdkN,,,..ljf:) d vorisle.m i 'Velikim Mob. 061/8S8--ISO.

u.

• 'Dol.o M.il, d vo,ob." '" m.oj; n.k".du. Tel. 063 OJ,7 756.

k.,.

n.

k,ed,i\.

Tel.

p<>,lovo<>g ; 550 m 2 ,\Om benog proslOra} sa 6- SHLi10ii':li! i 4 gar.sonj~r~ maze i zamjena Z3 manji, N-edZa,dc-_i) B. Srebrene l4l kod A, Z.kJ"paOe_ Tel 066 8! 5 957

Veli.ka

KI3dll~~okoH!1i3.~

• Mijenjarn rlvoiposoban s [,i1D 62 m2J 1! ka!,! C. V il iI 2-~7.a garsonjeru ;I.i jednosoban. Tel. 063 151 503.

• Komp1 ~ t Sol ilJ£; po:sude, novo] <ijen. po dogovoru_ T 01. 033 213-l59_ • MedivoCIl njtmJi.1cke ~fiilpe 7..a ve:ne!, ~'enSiket origi ns.l~ povo ~j l o. f Tel 061 052033_ • $ve vrSle rezant" grad!!] lilm~ periju, orodski pod! soblJa vrata. Tel. 065689 523. • D"ijele2aljke (,!Oli<o), voljno. Tel, 061 525 34). po-

PotrainJa
• Zapo,l.noj ;;en"koj Q,ob; p<>treba.a sm.n do 500 m2 n8 du~i period (Agencija),. Tel. 062 677 488.
j

Prodajein/m.i.jenj am mani 11 KUCU: u OCntru Troebinja .la od~ govaraiuci stan 11 cemru Sarnie'Va,
Tel. 062 467 <37_

nkon'.

5IlZII;il.

kljllc-d

• V ik-tnd_LClI n8 M.i~e'LriCim3j,J ukparce.li3. :2 rl u n u.m a, svj pri· i ClSla dokum-enL:ac.ija...
KM T .1. 066 S 13 754

• Railova,(:-Saroie""o~ gnLd- zt!mlj istc 6 dulu.mli pored g.la vnag pu [:<I, mOle parceLisan 0. T et 061 141 292.
l

• SIa" 52 m2 n. G,b, oie; -Sop; ns i 36 m2- u HrRs:norn, Trg hc.roj:ti 65,000 KM. Tel, 065 021 556.
J

1~5000

• ro~-rebrlo vise m.~~r);ihnanoV'.a 2a ilIlajm.lji\lanie i prodaju (Ag,elioija). Tel. 062 677 3g3.

©)1
• VELIKA AKCIJA!!! Ponzioneri rna i'J.9: 1-1) rara.. U proti2lj. su bu:kovn ciJl:p:;:m:a df"'O'a,wkovi, mcuica, Qd 35 dD 65 RM. Ugalj (Kr<k,) drvcoi 80 KM. (B,n-ovie: i) kocka, ora.h 1),0 KM, B 1.II~ 1::0'Ll'ibri~cr i 200 KM. hpOro h i"i d.n. Tel. 061 147 186, 06] 785 'i35. 64'il·INd1

PRODAJA RAZNO

• R.akovica .c:kslril ,likend.ic:.s d va objekta svi pr~kljuC<:i. Cijena
155.000 KM., Tel.. 061 21 3273.

• S[i3.n -GrbaviCi!~ pr-vi spraI~ dvo· ,obon SO m2, \or ... , po<irum, Tel. 065537302. • SU'" u Cekalu,i (hi""" Ne· msojina) kad Srom~n_ i Me{t fa~ kullell!!) austr. gradilj.Q~ 90 m.l, I.spml, u.elji" lj1. Ttl. 061 350 682.

• Vj ~s:rod, Drins.k.o, p.rodajtm 11 dunuma ze:mljc 20.000 KM, 033/453·617.
J

• V i.kg",d, Dri "sko, prod.jem II dWlUm. ..0",lje, 20.000 KM. 033/453-617.

Hi ga._rson iera za prodaju (poZ".IH.i ~lijen\~ Tel. 061677 488-

.' Age.1J t:"iji pOl~ball

man] i :stan

• Domaea, s'Vje7..a! Ijcko ....ta pr-er pelie:iia j-aji! 30 kom. -9 KM ~A" i 10 KM • S" kl ... , ptepel iee ""'; lj, ~ 5 KJ\1~ hurnus od prt:p'clj~ij~g dubriva .reea od 50 iI~. S KM. B .. plama dost. va. Tel. 062 134 SSl, 061 237 448 • Svje~ Ijeko\lita ji.ijil prcpcl.i.ca hnm iene hr-;:mom ~z kOllcentra UI) 30 kem. • 9 KM_ Ce,plalna do· Tel. 061 504 415_

• Ra,kovka~ ekslm \! tke:nd kt.lcafs:pra [ + miln ,a ht;;;a~ m:unjcSteoo. Tel 061 213 273.

• Visegr.ild. Drins ko', ,P rodaiern 1 J du num. <eml ie, 20_000 KM. Tel. 033/453-617.
• Visnjik] dvosoban re:nm1lmn .<an, 43 m2. Tel, 061 239604. • Vi~.njik) ek.s k lU,z:iv-n.,. kuca [La lijepoj pO>ic-iji, 1'.1.061 350682, • Vogosa I spr.) 77 m2 + 2 bal!kona, ,grij'anie'_!o u:seliiv ll5.000 KM_ Tel. 06191Yl8'1.
J J

.' Kupu jem stiiIi do 50 m.2, na rel-ilciji -Vojn.icko! Alipa!inQ, Do· btinj._ TeL 061 237 344_ • Agencij i ,Ui, nekrelrllnC pOlrebno vise st:moy.iJ z:i] kupovinu. Td. 033211·914.

.UlV'_

,spral, dva objek~a, SVI pfik.Ht.!ol':ci~ liilltLjcltt.no} cijc:n3 1S.5.OOO KM, Td. 061 213 Z73.
• Riikovica, cks[ra vike_ndica~ dv' ol>jekl., ,vi p,iklj u«oi .. C;jen, 15.5000 KM, T.I 061 21 3l

• Rakmrica!

ek:S:l!:ra vikelJ d ica na

• S IJm u srrogom ce.lllrU Sa~ rajev., rrooob.", 60 ml/IH 'pr.
SIan jc Ill. Tel .. 061 549263.

cijenu

K upuiem

u Sarajevu!, U dajem alJtO plus, doplal:a_
:stan

• "OGREV"'! "RASPRODA]A DO IS,. ,6,"'· Pe.nz_LoDe.rim-a nil 10
Iii t::L Bukc'II'!I d rv21 U s~'im 01;1] iei rn03. Ug,31j B"Ulovict (ktiCl;m~ ornh) ISO KM_ Drveni lIga], Kre-k, 80 K~t Ttl. 06] 670068. W;"'IN~

• Z hl.lnc ribicc .3 KM/kCffiild] hrnna '" ribioe 2 KM. Tel. 061 547 180,033 29).1 74_ • Akvori jveli Iti 60 1 - 100 KM, m.li "" 20 KM, ToI, 061 547 280, 033 291 1.74. • Papige 'igrke 15 KM, pill" 2'; KM, k,v"" 10, hra"' 2 KM. T,l 061 547 280,033 29H 74. • T~kstovi La narodmJi i zab;;:Ivnu mti~iku, SQlo'Yi lpO IH!J.rud:2:bLTel 065 346 222_ cdn odj elni :sudoper hcz drve'l1l i usis Lva~ Isk rn, 7.vai.i cd l :)-19 h. Tel. 033645·60£. origi.n~.l zijs ke} Tel

Tel, 063919544.

S !.ara stu p:ska pijaca.c.lm

n.

RLikovica, pavol jno kucu od 485 m 2 na 4 ;S.pr.lla~ 2. posebna ulaza i 1_500 m.2 o'kuc-_nke~ ns a[r3kli ..... to.kaC."iji) pogod_llo ;;;..a noj sve Vr.iltc bizni Sil, In od 16 do 20 • ori, ToL 061 504. •

:s~am beno po:s:lo.,n i ob 91 0 012 + 3 e\Ou, urb,,". ..gJOS"OSl .. n.dogrndnju 2 0\O;l0, Tel, 061 329 3g2.

rekal

tar!

h..,~ Vitniik~ Mejra~~ b,do. Tel. 061 288939.

Kupu j em KUCtJ, 10 kadja: Bje· Ko!ellSko

• Stari Gr:3"d~ t09 m2 polllPO[· 477.
""".li" povolino. Tel_ 061 935 (odmah

no

ro,

• Vogoiic. - duple!;;; jodno,,,bail, giilniOn;Cr-Li) gardZ:a] oSta Vii) le.rasa 6xS!-S rn.! ma·gucno;s [ prolirenj., 62_000 KM_ Tel. 436-322 .

.' Age:nci ji polrcbno '1,1'1.:5'1.: manj.i.h ;S.[anO\,lIiZ3 izrlaimJjjvanjc i prodaju. Tel 033203-\27,061 Z!4 306
u

Pl'(ld9j~.m

$1f'Llg Weipen

Ame-

• I'Olreb:n,o \o"i~e tanO'l,l'3, prodaj!.l S za Kan. Sarnjcvo, Tel. 061 437732.

i po "emljil\._ 033 514-505.

• R.akovicg~ Ssmin gar 2]! dulum
T .1_ 062 294 5S6,

• RakmriCiJ) :;r:.em istc 2, 81)0 m2~ Ii kod dtamije, 80_000 KM_ Tel 061 415787,

h::nad In_:p~kuce)~ kllb SiS dV8 od:· -..rojena S~ans_ (jed nosoba Ll i trosoban), bru;(;l, S"'Vcomple't:.llo ~11:;\'3k
li(etno' adilpti m !10J ku 6:J: nem a prJ· 1.. " '_U \omob il, d jen, 330_000 KM, Tel. 066 813 754_

• S[.iJr1 gri!d) Alifukovac:

• Vo~m;ii3 • prOOajern stsiln 64 T :!!ipral~ 111. F. Me.r7.11a! d jena k r,~,", 70000 KM_ Tel 033
m2, 651-735,061 479 616, • Vogo:s61 kad Doma z-drnv Ij8, 65 rn2' + dva bal.b:ma~ sve novo~ 90_000 KM TeL 061 980 114.

Tel

.' Agcnd fi por.rebn i sm nov1 u "lgradi -..;aiwai mlii .... anje 1: prodaju. 061 n5 649_
• KUPll ,em !its_1J u B reri JO.Ooo km, Tel. 061_ 182 574. do

rik,ULcr 0 600 mm, ril5-poD Siliakil 1600 mm, T,I.!I61 181 46£. 6641·INd!

.' J

• A,genJ:::iJi pOl;.rebflO vi~e su~noV'.9

• Bukova iscijc:p,ima drva, 1 me,st - 70 KM, l~~amier-a~ n~ k.-.d,m. Td. 061414 120. 769l·l"

• Do bro OC u.... rulno radene 8f.1ie or.i:jennllne (N.c:P_il~ ptIi -j bmm_n:s.ke Cil.irne i sta7£.

on 452·018,

i

Dncvni avaz
• Prod. kacu od prokroma 22 mj, Grude. Saljem 067266_ postern. Tel. 063

deblline 5 mm. TO! 0573!7·588_
• Prod, j.m 2 T.l. 061 808070,

e· Nove erne keene plit ke cipel e rstiianske mokaalnke br. 43_ Tel.
033 )34-037, 062 682 690. zidne viscec k uh i~ [e. Tel. Q 33 534·mI:7)

" re d bull" "'010_

• Ugac plavi veoma povolino, sa forellom. Tel. 066 842 204,

• Sarna ling i 900 VRIO povolino, ciicna 170 K.M.) IJ dobrom stanju. Tel, 062 255 232,
• Prodajem n ov~lc lO srorlnki, IS 88 god_ Tel, 062 268 392 • Prcdajcm ugao i rrpezarjski ovalni. Tel. 061 1082tl. 160 X 130 sa ",,! r, en im rima. Tel. 061 108211. s [0

nis ke etemen 06l 681 690_

Oeuvace

ceriiu, pee za picu, pet za burek, topli PUll, redni s [0 cd rosfraia, komora za peciva, vi tri na ras I1Jadna! masl n_~ za meso veli ka Tel.
06> 428 291_ Dva me bitcla Sony Ericsson Kl00i, skoro nov u kutiji, i Samsung C4S0! skoro nov] ciiena oba samo 60 KM. Grude. Saliem posrom. Tel_ 063 067 266_ •

• Inventat-

za buregdainicu

i pi-

spanski jezik, trazi posao. Tel. 06i 381 802 .
i • Cuvol, bih dije" u svom stanu na Grbavici ked Zeliinog stadiona. Tel. 642·458.

846 752.

miesec
164. •

KV

kubsr, .. dio bib 7 i 8 na mom. T 01. 063 &94
salonu potreb na

l38"283_ • Bakrcnc
bosansku 842 204.

diiez-viec

.i:

tacne za
Tel. 066

knfu, )0 kcm.

•. Oeuvanu ugaonu sobnu garnituru sa dva rnburea, plave hoi e. Tel. Ol3 5>4·087,062 6lJ2 690.

• Potrebne 2 radnke za predalu pite i pil.dj i I koaobar. Tel. 061
247 166,

pomocna radn lea, uzen ice redovne i vanredce. Tel, 061 481 441.

Prizerekom

• M,sina ZlI v<l Gorenje P.S. 130_ Tel. 066 842 203, 238-283. • Zive gage i gliste za 10\1 smuda i pasrrmke. Tel. 061 206 345.

• Prodajem

3 usrakllena

prozora gelende-

• Ocu VgIIu sobnu garn iru ru ~trosied na izvlacenje, dvosied i forejiu. Tol. 0>3 5>4,087, 062 682 690.

• Tri ustakljena prozora l60 K J 3-0Si1 zastitnim gelenderima. Tel.
061108nl_ • Pen dum. 4, 1,70 Hz, DDR, 40GB HDD, monitor, 878.

• Pilad taliianskih] are bi{arki,
zla tnih j srebrenih koka nosilica domacih graha .i: pi rgi, te cstalih, Tel. 061 206 345_

• Mrclu vel iku za kam ion, sedam metsra, neva, moze i za poknvanje drva. Tel, 061 U5 614, i
• Prodaiem irahjanskog 2438l6_

•. Blekno-armaruru sa oslguracima i zvonom za el. i_ns.mlatiju
stana-kuce. 682690. Tel, 03> 534,087, 062

I ,SG B
ske-

+ tekstovi.

kniigu

jz gramauke Tel 06l

ner, sramoac, mis. Tel. 061 793 • Kompleme m.!ine za pl as [j~nu stolar ii1.1 i alumimsku, mafine su 200g.. godiste, skoro nove, uveeenc iz Niemacke, cijena
21-700 KM_ Tel ci iu, 061 653 020_

• :lena sredni ih. godina, cuvala bi • Faet-fudu piceriji 4;.;Arci'\ poa rariju osbu, diecu i rad u kudi. treban plc-majsror, POmOen,9 1":3.- Tel 062 552 075 ill 03l 674437 dniea i ,2 konobara. Tel. 061 09,3 • Potreban pic ma] sior sa is087, k ustvorn 1..Ii pizzeriii u Stamm Graduo T el. 061 082 484. • Cuvalil bih dijere u svom ili vasem stan u i pomagala u ·kuei. • Tr,~tlm posao, zavesens VSS Tel. 061 220782. (gradcvinski- injiaier), iedna god. radnog :staZ:au struci! Tel. 06J &50 • Bngleski-niemacki, instrukciie, prevod i, dipl. radovi, d isser2l1. biiem rnoli 073446.

•. TV an tenu rorezastu
st, prozorsku-krovnu. )34,087,062682690.

• Pilad domacih koka nosilia i raliianskih iarebirarki. Tel. 061
206 >45. • Garderobu (vet 44:. 46), cipele (38, 39), ui kakav Ik"rt, j, N jemalke, Tel. 062 547 587,

• USK, goblen Vilerov, 2 kom., Dan i nee, uradeni originalnim bodom, uok viren i~ 2.2.00 KM. Bfhac Tel_ 061 877 757. • Hidtop.~ za vodu, <j en. KM. Mob, 062007255, I50

ribl ja ko'Tel. O.H

rsciie, profesorka, Sarajevc-Skenderiia. Tel. 063 947 405_
• Agcn<ij. "Mol<o" , kuma njcga i pornoc statim i bolesn irn, 24 sara s vama. Tel. 061 237641_

• Kombi VQ~c sa vlasridm kompo sa o vo za ea. Tel. 061

• U mlvaon lk desnl emailiranl, lim sudope ra 80x60 em _ T el. 033 534-087, 062 682 690_ • Razne vrste plinski h gcrionika sa di mom i: bez, rucne i zrade. Tel. 033 534"087, 062 682 690_

O. Momak 27'. godina, traji bilo kakav posao. iskus rvo na gradjevini. Tel. 063 548 275, • U Jrizerskom salonu potreban pomodni radni ka-ca, plata po dogovoru, hi mol Tel, 061 3! 1 863.

Iiiepi i vlsokl QkQ 2. metra, ci len a I><> ogovoru, Tel. 033 699"! 53_ d • Stolica za kapauie u kadi, peme[aCi 90x60 em i uloid Super 7. Tel. 061970 3[7, 033 644·.Hl_
7..3 torte (\'e,r~i hi n.a~ !"Olaciona),. noz,e.ve i Aajbe za ma~i.ne Z3 meso} mMiina ;M

Drvc

ii. veta

j

fikus,

veoma

• PAMOVAR na struju, nov, neuporrbljen, ad najkvalireuiileg rosfrs]e, pogodan .. izloge_ Tel. 061247346.

•. N O'L' tani ir saieli iske an rene 60
om, T.l. 690. 033 534,087, 062 682

• Kompletnu zubaraku ordinairna ever etolica, skener, i ava prareca cprema, orrnerl, sralage, sve za iednu modernu ordinaciju, sarno da pccne sa radom. Cij ena
19,700 KM. Tel, 061 653020,

• "Tepser" s.o.d., savremenim masinama ci.stimo: namjestai,
unutrainjcst auta, tepihe (rese),

irisone, rvrde podove (iaSrha)_ Tel.
033 200-003,061 524461

lene

Z3

odrnsle)

nepropusni

pod~

• Komplet rnaterijal z:il busenje vode (bu-ni3.r~bu~odna)_ Tel. 061
314 516 063 402

• Tros.jed·t fote!ju na ra~\'laCenie
dobrom 062712607.
U

•. Ci:~nu uvoznu Zivu pre:radenu na Iabor3lOrijskim apann.i:ma. Tel.
033 534,087,062682690.

",oju_

PoV(>ljno. Tel.

• Ar hitckta vrli srrucn i nadaor nad izvodenjern grad. -zanatsk ih .. do",- Tel. 061 566 482_
• Hi,no po"eb n. d jevoj 1<0 ,. rad u cafe c1ubu na: Dobrinj i, zva [i i?..3 14h, plo,a 071 600 KM. Tel, 061 218

• Hirao potreb na radn ica u mini:
restcranu. 445. Blazu]. Tel. 061 079

• Porreoan wel broj kono bara_
Tel, 061 365 043.

• RO$1ilj~ frite.la, pcei kuhala (plins:ko)! vitrina

l<1

kola&;:)

• Masinu:l3 iz.radu konopca. Tel.

on

-

• Slusni aparat! nov, 2S0 KM. :s.ijii
Tel 066 054 9] I.

• LUSilere sa po jednim
lion;m mie"om. 062682690

,j""k..,je 936.

luka

i ,I, Tel,

061 906

• P"lastenike fJ,o,.reod PVC rnat.erijala) sa fohjom i gru1mcijom, iPrevoz obe-.lbijeden. Tel.
061·510·673.

Tel Ol3 534·087,

• Oddavanje Zi.,e ograde,

II

balli, voeniaka, Sara;evll. Tel_

:sazatlitnim za
062 108221

• 3 "",ldjena

gelenderim~ ..Tel. 061 i d\fosjed ;aa !:,(!JZ-

pro",r.

160 " 130

• No., beiitn i lelefon mark-e 4'Fi~ I.ips~} I..i;j-epo izajni_ron~ dosm pod
voljno. Tel, 061 709 772.

• Ktimu Elind 18 KW) kori5~ena 1 god.inu, ejena po dogovoru. Tel.
061 200 32,8. garnimre nsmjestaja: kozn. ,i I,ofan., polovno, 300 KM. Tel. 061 508 398

• 80dkg kalaja " lipk.m. letov.nie, Tel. 033 534'·087, 682690 • P,rod'i em bi!:u )34-087, 062 682 690. ."riji modeL 062682690 step. Tel. 690_ 03l Tel.

• Parketar - posmvlja, brusi} laki fa pilrkete) sipod]. po:stavIja Iiimina!. Tel. 062177
l '

44-747, 065 594 022,

T rosjea

796_

• POlTebni pOOleni, vrijedni, ambiciozni] iskusni sarad n,ici 7..3 prod.ju knjiga u dieloi 24> 070_ BiH, TeL-061

,er;;u_

TeL 033

vlaeenje i t<g~l, Sve 300 KM_ Tel. 0>3/2>4·343, • PI'Y'totion 2 +2 joysticka + 15 ig:l. '" malo !<oris,e"_ T <I. 062 39! 317_ • Dje~ja kol.ica}kori~(ena 4 mj.} u odJicnom :staDjul:sa no:siljkomJ 70 KM. Tel. 061 912 547. • Son y Eric"on K nOi 3,1 mp 256MB, 80 KM fil<s.no_ Tel 066

• Au melekui tars.koj radion i "S t:3rt na n id:ii, pot.rcban a 1.1 [otlektricar :sa i:skuslvorn. Tel. 06)
102 689,

• Bakrene predmete SlU7..e..a de.. ? koradju re-sioran:3,. kuCa! vi.ken~ di.ca i dr. Predmeli su orijen[al.nog sri tll:Jibrik "'1:sine 170 em, cup 100 em i O;S.[alipf-edrneti. Dosta povolj"o_ Tel. 061 709 77,.

Dvije

• Telefon m~_rke ~!h;.kra"l Kranj ~
03) 534.087,

izradtne od vcOma kvalile!:nog m;::uerljala~ za veli ke pririsk~ [0ptan!!!.1 vij e,k u·1I.j:anjaclugoU'g;:3!l~_ . Tel. 061 922476_

K"p.on.i~ke

regi"t<

(p.'kir)

• Bars..ke :stoJi~ 3 korn., :sa nas lonjai:em! rne-taln~ u zlatnoj boj·j, kozna ;s.jedalic:3_~ I.l ad] il:nom s~ar

• Spravu za vj-e2banj-e:nogtt 5>4·087, 062 682

• Elekui tar: el. i;aslalac,ij e~ aulOrnat.s.k.i: osjge~i.ndi.k8wri za banj 1.1, -el. boi Ie.r, el. sporet i dru,go. T e_l.
061 312435.

061

• Truim posao pomotni radinik, ])o·znajem s'Ve vrste ])o:slova. Tel.
495514_ KS .

ni", cii.n. 109,

2>0 KM, 1'.1. 061 173 dupli diQ

• Komplel op1"e,mu za buregdznitu i slas [.ita.rs\vo, pO\loJjnO.
Td. 066 177 142 i 062 416 982,
?..a

6Jl Jl9.
• Prod, 551390_ .jeme h elj de. Tel. 061

• A~ut";!Ja geodetsks si lu.ad ja, geOdClSko snim3njt, d.iob3, ob iIjcla'V~!lje meda, el.azi..raDj~. Tel.
061 207 148, 03l 261·555_

• Dj e"ojka sa ",,""eo.om SSS, poznava.nje engleskog jezi_kai rada na mcunaru] bez radno,g i_skustva, trati 1><>"0, Travn;k. Tel. 062905 634_

• H.itnO pOlrc"bti3 rodniCil it SlUdens-kih domova Bjelavt dolazi u
j

sudope:ra sa ~l fODOnl_ Tel_ 061 134
020. z:a trgov in u iPkerije,. nov:I. TeL 061763742_
IJ

• Ros:fraj m i llgradbeni

• Podajem bajel'Qve kartice

• Vodli:uicu iPotoearu prodajem.
Tel. 061154540.

• Vagu digitaln

i

mi "enje ,«'e .. u .ktvj TS komo"-"_ Tel. 062 007 135.

• Knjtg'U iz grama~i.k.e i[alijanskog jtt.ika, sve obuhvactno. Ttl.
061 243 Bl6.

• Ameritko
nje, p"'nje 522 239,

dubi !ls,ko us.isav~-

obzir, Tel. 062 442 956,

tepilta i I<ouoa. T.l. Q61

• MQler S8iskustvom tra1.:i: osaQ. p
Tel 061 497 000.

• Ra:llle S:Hlrineals[Ij~!namidtaj, volovska zaptdna iko1a~vodenicu)
knjigc ".ro. Td. 061 154540.

• Va.su d igi ,.lnu letefu kg, nov •. Tel_ 061 618483.

do 300

• Prod:ajem manome:tre 1 0 b:ari~ U.,oz Svicar:s.ka - povoljno~ Tel
061 979767_

• "Kanc-e],a.rlj;5:klnamjeS[.aj v:rlQ
poV(>ljno, Tel. 061 795 987,

• ~SelavyM "ri:i usluge kucnog lije~e:nja i njege sl:!J,rih t bolesnih
o,ob., Tel. 061 530658,

• AUlOJaki.rer sa isklJ.stvom tr8li po:sao_ lnformaci je na tel_ 063 943B03.

• Djeciji krevetie sa jogijem 40 KM~ 6 elemenal:3 v'ise<:e kuhinje
bjjeli 50 KM_ Tel_ 06.2428 830_

pikirka

• S iV"3C:a a!ilna m
J

ind ustrijska ~teperica i o'Ver10k. Tel.
na par".

• Plcwni narnjdraj} prodaja i iProizvodnia! stotovi, sml,ice) dvosiedi! [rosjedl ~od p ruC:.a~ :ra:zne "r~ Sle korpi zs cvjet-are) peka.re} kuC:n~ Ijubirn-ce} radimo i po narudibi. Ttl. 061 214 008. • Rasn ladna v'ltrina 1lJI- Tel. 061 481 605. • Slji""

• B~ga1Ovll k.abinel rna~in u za :sivanjc, ·cij~na po dogovoru. Tel.
061 243 219_

• 2 s.ttir"3 ispra'Vna frlz.idtra, plin~ sku pet na dimnjak Emina 7. Tel. 033 53].912 purnpe, kronove, prese ... Monm!a
i gmmcii" Tel. 066 716 220. • D.ljin,kj up",vlj.ti ,a bO[o.o

• SkraCi vanje palll~lon 4 KJr1.) silne popravke 3 KM! Tes8.njska~ M Dvor T.I. 061 863 332_ • Profes.i.o.naln.o ci~C-enj k lJea, e post objekata, tepiha i narnjcl.taja.
Tel. 062 455 930:

• T razi m poss.o, z,avrselu
(g",~.Yi.n'kiiniinjer), jedna Tel, 061 850231.

V SS
god_

radnog stll:za, 27 gad) iz USK~al

• Samsung LCD 26 inch sa uredni.m papi.rima, m~lUzamjena za
obicn i TV

062 105039_ • Ind usrrij,ku pesl" T.l. 062 ]0) 039.

i arm iir vaJ

119.

u, doplatu.
-

• Potrebna radnka! kn iigov€Z!!!c, sa radni.m iskusrvorn rada 1.1 ~mmpariii, Tel, 061 170905, m oguonolc" 061 535.

T 01, 066 611

• Frizder reklamni)staklena vr.aHI~vel i.ki, 300 KM ~ d05:[i3va bespl .. n,. Tel. 033 :m·631_
• V ci rna~ine, spOre t.eSlruja plin 140· I60 KM, fri iidere 80·1 '>0 KM, do,,'''' be,plalna_ Tel. 033 533-631_

rakija. Zvali U 8 11 ujUtro. Tel. 062
765997.

j o'Hale V'ste dom,.Cih

• Mini pekaTs ss 6 e[a:ta~ ~ sbsdce i pedva,. po'votj i) 0_ Tel_ 06Z
1477l3. Dok'ilni' OtIll'" 062 147 7l>.

• Prod.jern I50 I d om.¢< rok ji e 'Ii i Ye, Ptepel<o 47% (domacj vocnjaci) 1 L ·15 KM. Sij,no 45 m ("agovi) 1 kg • 20 fen.ing •., Trov· n; k T .1_063 667 895

• Mobilet Ssmsu ng D9'OO!c'rni! .klizni} kamenl 3 mp!:j bIu-lU} mp3} mernorijs.h kartical GB, sllJ_~alict:, cd, us.b kabal] za gO KM, :sa poStarinom. "'nj" Grude_ Tel" 063067 200 KM. Tel, 062281 1-66_ 61).

• Agenc-,ija '~Te:ra» njegs stari,b i
obolidi.h, 022,
U

l4 h

tl2 """

Tel, 061 557

• Pi 7.7..3 m aistor [r.azi pos:ao, po SO ,m jel" i om _ Tel.

• O;;r.hilna 7:.enabi radib na mom j
k"<i, kod porodic •. Tel. 06, 422 290

sn

• Potrebna
",.co"n",

djevoj.ka djevoika

Zi1

rnd u

• Dje{ij i bevel na ·s:pral u e)l r.ra
220 x 120 i I :: 180 x 200, Pogodne"" raz1j~'e namjeIle_ Tel. 062 532 992_

Tel. 061 392 184,

• Prooajem 'sla.ri h.ljeb za slOi!a.rstvo, p"voljno. Td. 062 41) 520.

• Drvene police 4 kom.] 3 police

• Fi:t.i.ot~rapeut nudl Wiluge mll~ nuelne masaze i rehab ilitadje. Tel.
062072 811

Po[rebna

:za pako~

".nj_ koverti, pIa,. Tel .. 065 596 936,

300 BUR- •.

• ~!Zepter" usisivac na vodu s.;] specij ~lf!,im m r-e;rOlr.h namijenjen
o,obama 'klonirn 202 888. ,letgiji_

• Kiirpii1i1ni Ben Marija, jf;d~ +/-, pOV{lljno. Tel.
J

• Prod.ajem f:rem stove:nske marke, cliena 1_000 BUR ... Z. ,ile inf<>r·
moci;' romtite se n.a: 061 BS9 54),

Tel_ 061

• N ajl ilkse do manj iI e.n.gl skog i e njemac-,kog Iezi ka~ 11C iIe U -s"om edam II pUlem CD-o~a, od.rlOsno raclJnara, 600 s.atj ue:tnja, ~te(ti 'Vi3.sevr.id-eInf: i novae, kupov ina nil .. ,._ Tel. 061 245 070. pod ... , • R"ptodaja pt<ko

• SO korn. teg.1i sa pok iopcem, O,lO KM kom.d od lila •. Tel. 061 247346_ • 6 .krislalni:h ca~aza ~j', marke Pala baiee ISl.m b "I. Tel. 06 I 247 346_

• Prodaiern stigli Ce u pjevu, vrijedi I><>sJeda'i- Tel. 061 569461_

• PolovIla garaJ.:na, rnetal,na 'Vrata na podizanj e. Cl jer:!",.po dogQvo1"u_
Tel, 03l 64l 319,

• Grupa stolarn pra vi ~adrv.a.ne-ljemi,kovC"e! po eijent od l-Soo·l.5oo KM_ T.L 06l 316
911.

• Pizza majstoru potreban po:sao sa smjeS .. iem. Tel, 06l 950014, • Momak t.raii pm;:;to)konobar iJi
sanker, h;,no, Tel. 066 627487 ..

•. Prooajem PlaYSlalion 2.} sla bo koris.tcn) 2 joysticka, ch ipO'V~_1l +
15 igric." Tel. 062 391 317_

• Prodajem nOv crijtp, oko 700 komada. Cijena po dogovoru. Tel. 06 1/500 8 J6_

• Frjz.erskom salonu potrebna frize_rka sa isku.:s.rvom.Tel. 063 076

m

• Ko-me,rd jal iSla S:3 iskuSl\'Om, t.raZiposao Ij Herc-.egovini_ Tel_ 036
l32 52), 063 902 70 I. • U svom domu u Konjicu)cuvata bi h djecu~ b il 0 kojeg u :zra-Sl(!J .. U,"l poma.g.a.nje u i..i~nju} ako SIJ U pitanju :starija djeca. Sum it:: u cen tr" crada. Mb. 062 322 605.

• Njematkog Olli!a.ra·sa papirima i paso~em, cijena pO dogovoru.
Tel. 062 567 747,

KM i Jowl
'tanje

• Novu

"'OIOWU

P ilu S d h I 200 nor\iclklJ pet e'Xlra
.

• Pr.av·im :s.vev";!:,s[e n i.h prozu'o lela} ·tolaln.i.h i par:cijal.ni.h ciiena
1

300 KM. Tel. 062474657

plclCnog narn.ieslaja (slOlict, (olcijt, swlovj, korpe i drugo)! cijene i;uazito povolj n e:. Tel. 061 1-00 894 i 033 525·966_
• Veo.rn. Ijjep fikllS j dr"'lo ,!,jVOta eijciIla. po dogovo.ru. T.l. 0>3 699·153.

proiz,'oda

• Prodajem i ug!,,~dujem kar~ bon'ke 3D roLjje i karbon,ka vl.kn •. Tel. 062216787. • Agreg., 061 550655. Honda 2,2 KW. T.l.

•. Prodajern: U rol og-,1i tumori iI~ rnu~kih sp_ organa) ~d:m i I) is ~.rac;,ij a mre2e} ta.cional.rJO peel arSlv·o.}ba.li"iol<o 704, fOr<nzil<o. Td. 062 157

POSAO
Po n.uda· potraznJ a
• Cewbd2inici "'VENERA ~ LI N ¢dl2lrit,im.(I pQ~:rebna j-cdlJ;2I (1) radnica za po:sllJii.\f3nI~u s.ali do 3.5. god.s-r:aros[t_ Javili s.e l"JJ1leL OJ1I23S,l4S. 354HNdi
l

150 KM. Td,

062725

107.

• Poma,ga.la bi h Tel. 062 310 034_
• K.reu ·J~od."

stilrirn osobama.
n. Marin Dvo-

ru, pOtrcbna konoba.rica sa iskus.
'vom. Tel. 061247786.

prodajem,

• Camae
podom. 655.

Ma.enral) sa drveJl im
Zi1

• PlllgOVi Foge,1 nor brrner, 4 brozde} uvO.t i2 Njern a.~ke. Ciiena
1500 063·324·464, EUR·" INFO,

• Frizerskom ·salonu PQLrebna ra.dn.ica. sa iskus.r\l'om} procenat
50%. Ttl, 061 292179.

• Tra~im INS!!!O,ako mQ~ ~ ~u\l'anje starije osobe ilidjele[8j moZe 1.1 HR. Moli.m da se jave sam 0 iskreni) Cazi,n, Biha.c, .i:td.Tel. 062
783 163_

• Bundu od ,nerra vel. 44-46 (od gl.ve i no~ic.)_ Tel_ 062 547 587. • I.nku bator poluautOmiilski, za raz.nu peradi do 70 jaja, pogodno ?..a domaci nsrvi!~ viI.tivnosr preko 9fr%, upolfeba jedt.Los~:avn:aj ga.ranc.ija 'talna, ISO KM, Tel, 061 8S4 294, M~r50. • Prodaiem 2S kQmada kQriSre .. nih pukev,,, T el_ 066 711 208_ • Domaci pekrncz od jabuk.lS, 12
KM· 1 kg, Tel. 061 334 895.
po]

Tel. 061 55065).

• Pekne

od.ras.le. Te.I. 062 440

• Vi de" ... ko,der j v«'; btoj v ideo k" ... , Tel, 061 245 070,

• KQm.lel sale,tilskll :3J~le:nU-l!!Jnj ir 95 cm~ digi{al.n.i resiver j d.igitalni motor Z3 pomje.r.mja an~ leone.Fi.ks no c.ijenil-6O!00 KM _Tel.
06! 214482_

• Klim::uiziranim kombijem pre,,·oz na more sa smj e~t:aiem: S"P<l'nskee.kipe~ se:mina.ri~ i:deli po
BiH i ugion" 883, i EU, Td. 061 899

• SmdenI.ica. sa za .... r!.enom M.edicillskom skolorn, ozbiljna i od~ govorna! [razi POS80,ell "8 n je djeC€ (3-7 god_)_ Imam i-s:_kusnro radu u sa djecom. S:arn.oolb iIj ne pon ude!
Tel, 066 42& 548" kao u{.nic,.

• Singer tiY<lC:u miisinu kLlbinet.
Tel, 531·212. • NO"e roto pro,,, ... 120,140· l korn, po 380 KM, Tel. 063 102 \157,

•. Polol,'n 1.1 vcl matinu Zanuss.i, 2 godine slaraJ odlicno ocuY3na, ci~
jena lOO KM. Komak [ ,elelon 748630_ 061

• halijanski resmran picerijapo\reban l!;uh(lr i pic m:iljs.ro:r~ Vog<>ic., Info, ,eI. 061 130545,

.,·604-ln

• POIreban dosta.,1 jac ~ rad u pjcerij.m, so podrutj a OlOk., t,
Vii., D, Mal'a, Tol. 061 517 150,

• Radila bi: u fri7:.erskom s,alonu Tel_ 062415 5Z0. • Kvali(etno i!isti.m poslo".ne
Ttl. 066 l21 693. iei. T.I. 061 263 844.

• Ra;me vrste kn jiga iz razn ih obl .. r.i, .. po 2 KM. Tel. 033
534-087,062 682 690,

•. TO\l'ne pi.lite od lri Ije<ina prodaj em" Cjena 3· K M komad_. Po~
s"'ie. Tel. 063 326 390. • Sony PL 2 + tip + dwj,dk >0 igrie,. Tel. 065 694 141.

• FAST FOOD-" " S"'da! Pom:hne dvii~ pimfes.ionaln~ d i-cvoi ke :ui pQSl1J ~ivanie~dva k-o-

c'n""

• Potrebllil rnlada z. -osoba za posluti.,anje u ~kerijl:sa podrueja D_ Mal .. , C_ Vjl., OlOka_ Tel. 061
517 150,

pro"oro.

• Potreban radnik sa iskustvom
u "uwpraon

• D rvene

ice 4 ko m.! 3 pol,ice

220 X 120 j I - 180" 200. Pogodne .a ""licit< namiene. Tel. 062 )32 992.

• Blindinna
i'oka. 690_ Tel.

ul3zml vrnt:a bez
062 6B2

+

nob_ilf.3 dvjj~ klJharice.. Kontak t j l-eleJotl061 220 042.. ZV9ri do 16
b. 1632-1"

Ol3 534·087,

• Potrebna djevojka z:a rad u e_titnom res:[QTSr.JU postovima ns od,2>tv.nj. higi jene, 500 KM
i topli obrok, Tel. 061 224498,

• Potrebna rodnica z:a rod u (asl food-u na A. polju, Tel. 061 399
951.

pi.,.

• Trat'tm bilo kaks.v posao!' TeL
061 .306 587.

• Mob hel So ny Erie;s.s.on K 770i, 3,2 MPX, memor;i ok. ! GB, MP3·, blu -lU, dobro oC'uV3n,
kame" placen 260 KM. Cij ena 100 KM.

• O~Uvane i isptavne manie m...::halliickt:: masinc m{;un:sku i pi~
,acu. 690_ Tel. 033 534·087, 062 6B2

• Profesion~lnu rrn; [{.rajn1.1 (rj~ tezu t kokicar) s'Vena plin. Tel. 06676! 109_ • P~ele i <ikular Mio Stan d"dad sa mlinom, Tel. 061 251 732,

• Tr:a~im po-sao obe.zbljedena!
SSS, im.m certifil<ot od MUP-a FBiH. Tel, 061 714431.

• Oz-hiJjna una paz..ila bi s-tarlju gospodu, mogut:e -l dozivomo i:ld,~v'nje_ Tel. 061 ns 649. • Potrebna dje ..... ojka. z.:a. rad li b.ficlJ, a'V·enijana I1idzi. Tel. 062

• Mladic sa za'VrS.cnom SSS, poznavanje rad!!!n!!!raell n,aru, engles-.ki

• Po t.rebna nud-e:ntiea sa pOdrucja Bjclava, na6 s~["iradal.l: cafe :slssLil:a,rnoj~Zaima Sa rca 36. Tel. 06l 44l 956, himo • Ozbi_lina lena. tiSlila bi
p.O-

Dnevni avaz "'"'' '.....,i<"'l"'' . 39

DO£)ITE DA SE UVJERITEI
- polpuno namjeAleni stanovl po cljeni 21OO,OOKM/saPDV-om· ( ogramten broj ) - vlsoklslandardl gradnje, malerijali vrhunske kvalitele (prozorisa 3 stakla 3 ,dihtunga, taluzina izmedu stakala) - vanJskl zldovi debljlne 35cm sa termorasadom (znatajna u!teda energije pri grlJanJuI hladenju prost.ol'a) ~podzemna garazepovezane Iiftovimasa stanovima - slanovipovrSlne 30 -130 m2 paslovn1 prostorl pow~ln.e 30 - 500m2 - najbolja. clJena za ono §'to dobijele , - najb-ezbjednljl, najljepsll najclo,pljistan samo 15l(M dnevno

~i~il~

STAN: Vogosca,.Josan~icka, 25a,POSLOVNI PROSTORI : 1 n3m~·1500KM/m~ sa PDV-omj ADMINISTRATIVN,I, Vogosca 36mi!· 1450 KM; PRODAJNI,SKlADISN.1 Smllra FraMe br7 P,ROIZVODNI: (Allpasino polje), 71 m~i ullcE Mar,ka,Marulica 2, :Breka,,Cmtar I05mi! i Diem-ala Bijedica 160.
U prodaji je
.a.M.1 • . Eil JJGJlI,;"V{Si":J' :

i."

J;.Gj,;.\:t;

JJ J

.i

(

BOSNA I HERCEGOVINA fEOERACI] A lJOSNE I HERC.EGOVINE KANTON SARA,)£VO OPCINSKI SUD U SARAjEVU B,";, O~6SM.I. ~4Sl90OSMol.
Opdinski sud u Saraie ...u, suucni samdnik Emina Burgio, u pravnoi stvari '"1itelj8 JP ELEKTROPRIVRE" DA D iH '"E1 e krrodis tribu.:;:i i:a'" Sara jevc, uj. Z II! "j:J od Beane bro] 49 prctiv
J

shodno - na - ee

Zako

('UJ'1.1

vis lnl

Slope

za reene knmare

i 10

iZl100
i:--':ll(}S

tid 7170 KM eel 11, ()6, 2007. godice do isplatc,
od 9!51} KM
1

(lei

U. 0]. 1007. g,o([ine- do isplate, do lsplme, do i:spl .. te,

• na lanos cd 7 70 KM od 11, 0&. 2:007. godfne - na ianos od 7,70 KM cd 11..0:9.2·007. godiue • nil. lanos

~ ea lanes od 7! 70 K./I,l 010 It, ] n. 2007. godl ee do isplate,

0<1: 7 70 KM cd 11, 11, 2007. godfne do lsplme, - na izaos ad 7,7Q KM ad 1L 11.2007. godine do ispl"t,
1

- IlS iZO'!J-:S 7 70 KAI od II,. OJ. 2008-I;;Qd iae do ispla te 00
j

lU.~~nQg SPAHI-C

JASENKA

J

uf.

Branllac a Samjeve brcl 48, vi. S.U.R. ElFE GALERIJA
",CLOU"J ul. Mula MU::"':!IIr~ Ba-'eskije donie bl'"(lj' 51 radi duga 00 87,55 Ki\l) van roti~m, di nc i na m;nOVIJ elena pOs.ulpku ("SL ncvine ksru ZP~·a) ob jnvljuje [e d:ul_:il16. OS" lOJ 1. se53/03 1.1

00 8 .JlS KM od 11.112.2.008. godine do isplate • ea lance od 8,.05 K..M. od l l. 03-. 2008. gcdlae do lsplare - na iZI1m; od 8 OS KM nd 11.04. 20Q.8_godinedn isplete,
~ ea
iZnCJii:
J j

uz naknadu rrorkcvc postupka sve u rcku od 15 dana. P'm,lka; Prcrlv ove presude podn ijct:i prlje-dlog, nije dopusrena

U

lmcsu cd 6,60 KMJ

348. sta ... 3. Z-.akO.l1ii I;) pam i~nCl rn fBjH"l:Jroi" daliem te-

eafba, ali Hlun_i mot.e u prijaJinjc
O'io'o,c~ism

PRESUDU
- :tbClg propustanja
1\1 ~("!'1

1.3 po...on parnlce r

scan]c.

Oha vjei;\aii:B.
(fa obavljenum u dnev od 87,)5
m.1I]

se tu

2eni da se d~U:fio'a

ene sma-

~ ixncs dugs ~z.n im

u roxu od l5 dnnu od dana Cihj,.vljilf'anja

o.i m nOV,LI1;)m... FBi H i na o,sl:;l'snoj tal:d.i: suda. STRUCNI SARADNIK Emina Il!.lra;:ic

i j i! d 1,I'~2IJ'I tu~ itel j u ispohn

j. j

KM

sa

I' ripada] uti m aa ko nskl m

zat

kamata

40 _,._

""'. Onevni avaz

Dncvniavaz
slovne prostore. TeL 065 347 t 54.

• Po rrebna .UTa It rivna djevolka za ra d u kar.~u " sklopu ben.i n'~.
pumpe u BJ:aluju, z.v.ni od 12.-16 b na br. 062 802 076.

go i prj vredne ban ke, i:spl~ ta odmab. Tol. 066 723 731. • K upuiem deviznu SlOO.1lju, ispi". odmab. TeL 061 526918. • Pcklanlam macice Ij'ubjleljima Zl\l'o'Linj~ ozbilinoi pomdici, S13rost 2 mjeseca. Tel. Ol3 203·717, Travalcka S,

• Za red u renomiranom restoranu po trebna I m lada restoranska konobara Td.0611l00·970.
58

• MIKADO· Alumiallske aelu"line! trakasre za \'j ese, VA NJSK E PVC i ALU relemc, pjumcne [0teme j harmon] ka vrata. Tel. 1)62 170248,033161 J·5H www.mik>dobh.oom 6159·1 Nd!

rna i srednjoskotclms. 987.

Tel. 062381

• Li jcti m vanjske i un u ramje hemoroide. Tel. 061 533 146.

• Radlm molcrsko-farbarske pcsteve brzo, t.isU} i po-vol ino, radno
iskusrvc prekc 20 god. 174 192, 033 210·791. T d. 061

iskustvcm.

• U e:i l€ Ijlea u penal ji bl ~u vala diecu iii stariju osobu. Tel. 061921
015.

• Ku P ujesn de". lzn u ~ledllj u, ratnu od~\e(u} dionice firmi .i fondO'Vi1) dobrc pl edam, isplara i dolerak odm ah. Tel. 063 036688.

• ·'H1GIJENA"· Dui>io,ko praDie tcpi he, 1m2 . I KAt i namJ~lalm! ugao . ZO .KJ\.i. Sarajevo061 141 944. To'!" 061 581 I.

.' V K keram [car POOSil9Vlji3 kera miku n.•jjef,;n;je u grsdu, Tel. 033 444·6l0, 061 511 2--49.

RAZNO
• Kupujem :s\a:rudeviznu ~!edn ju, obveen lee, ratnc odsrere, dlcnice. Isplam t doluzak ria ndrcau cdmah u FBlH iRS. Tel. 061 175 n7. n95·1"

n u odhen~j- dionice Iirmi rondova

• Kupujem

devlmu

5~ed::nju.~rat-

7322-1\!

rz

kera :sa b rusenlere t la ktranjem, tam inara, r:isip$lt~ ~ipod;Q i keramike. Tel. 033659·573.

• Vrsim ugradnju

svih vrsta par-

:sa Sarajevske burze, isplata i dolazak cdm ah. Tel. 063 960 786.

dnju, rain

Kupujem
IJ

odsteru, dionice,

staru

devizau

ste-

LS-

plata odmab. Tel. 061 g36 657. pclovne j ueispruvee mcbitele. Servis t prodsla mobitcla i oprema, akci jski popust od 10·'i0%. Piiaca "Kvadrarn" ( 0" vcrena Otoka) bos-Bz. Tel. 061 ./37448,062 134 SSl.

• Kupujemo

PVC rotcmc, (en de, :p103IJ1~n~ roo [e\ne. Cijene -sa uSntdnjClm. TeL. 033 211·4&4, Oll 767·995, 00 I , 131 447. 6475·1 Nd!

A.lu :1.aluzineoW KM/ml. Trg~ k:lnc aeviese 20 KM/III 2., AI u: i •

• Staklar vrsi 11 grad n ju svih vrs ca srakala l cgledala, dolazlm na adre'U. Tel. 063 145090.
.' V K V bravar radi ugmdnj u brava, P1T sanducadi, ormara, kani!li, ramova, povoljnc, Tel. 061 507 683_ • M(I!cr~ 7.01 vat, dcm, kan celaniu, poslovni prosror, urcdno, profcsjenelno. WI. 06) 507 683 .

www.bl.Ynaru-vaha.com
ievim 202. s.amponima, Tel. 062 1 J& nja, plakara, predsob f a, zarn jen n baglam a. Tel 062 944 952. • Stolar, izrada i rncmaza kuhi-

• Narnjesram Strunu, zeludac, lijetim strucno, bezbolno, U,Spiesno. Tel. 061 504 9g6. n [Car'vr!i cdrzavanie pos ~.QjeCihl u,gradnju novib elekt .. ,lnsraJacija.
Tel. 062 ,22014. • V K V elekrrfcar, el ektro-reh
r

• Kombi prevoz pumika
selidbc, 343. povclino. Tel.

1+ 3 ;
223

061

.. O v ]:illL~ M A,~nc:ijs. za kupovinu dcvlxnc ~tcdnj~ r.HTIC odS tete, dion i CII fj rml i Ion dnva PSiR i RS) n~Jt;o! ie pl~~~mt isplata i dnlazak cdmab .. Tel .. Oti l 1M %4. 6$94-) N<!! • Kupulem stare njernacke rna rliJinge. Tel, 061 32l
umjetnitke sake,
(I.

• Rollexpla:n I Q godi!l:il Ui':: V::t:s.. Povcllno :J1IJmir.iisk,~'Z:iJ.luzine, ~':3.t1isk.e roll!l!1c~ b:annonika vrara,
trakasre zavlese. Td. ()61 279 l60. 74S!1-In

• Starine, dol'tp

11(:

i zidne saicve,

sirom BiH- Tel. 061

• Kombl prevoz pumlka i robe 9033.36. praon id sa dosravcm 11 adre:su ~ a 061 202630,033/613·284. • Pnievoa put.llickim klima audes 0·

sabf IZ") bodeje, kubure, cilimc, srebro, orde r:U~:1 medal je, plakere i sli too. Tel 061 139767

• Kombi prevm: namjesraia, 139453.

se-

lidbe, odvoz kabastog orpade, povoljno, obex. radna snaga, Tel. 062 • Vrsi", p,ijevoz purnika udobnim i klimauxiraaim kombijem T·,,5 ¥W! mere i ave druge destineciie. Tel. 061 800 191 • Kornbi prc-voz nrunjci't3j3] s.c:hdbc i od vo? kabaslog otpada o'bez, 'radna :snagiil.! povotjllo_ Tel. 061 .366,. 0614116 094.
J

popra vak starcg,
T.L 208·435,061

vrsim

S\Ie;

stotarske

• K upu jem: srebro,
seb Ije i bodeze,

:5 rare

orufie,
mete-

ke i auerriiske 906. • Kupujem

plakete, seare srvart, srare eikle. Tel. 061 139767.
dDjU i ratnu odsleHl, m,h. Tel 062 832 526.

crdcnc,

mcdalic,

• i\:l,gl-cr - ave mule. farberske radovc kvnl lte mo, 'CiSlO; veoma brae. Per.l.2:ion.etima P'OpUSl 3.0 %. T<l. 062965 161. 7636-1"

izrada novcg. 905734.
"~H:'

usluge,

• Peremo ciJ ime rain bow rnasincm u vasem s ranu, iii rucno
tI

T.l.

• Stakler radi SVE: skih uel uga dclazim Tel. 061 609947.

staklarn a a dresu.

tomobilom, more i ostale naci ie, 1'.1. 063 943 445.

• •

Ku p u] e m KI.I P uje.:m

:s

tarn dC"iz.1lu ~[ei:splat;) od· dioni ce foOnclo .... a}

].;nc:l-iiu! Siuui na_kit~ S:iuov-e' "lid!"le:. d]:epne~ rtLet.l-e~ ordenje} znatke i
0,,"10. Tel. 405. 033 456·;05, 061 214

pred uziXa i :staru d.cviz.nu Sled.tl ju. TEl. 061 338 893. • Po kli3 n jam malog :z1..!H""og re· ";v.,,,s .. d mj .. oco. Tel. 061 330 309. • V rsim CI k up t Kao[on SaraJevo.

• M{]lersko-fatb:ltslc:e nid();,re, fi;(;ips~kcnmi.kil l::i,miniJtj~ lcrmo~ fi3_Silde i korn plel ,Bdapmci Ie 1] Z g~ran~i jQ. MQb. 00 1 lScS 2.53. 6634·1Nd!
l l

• Rigips mejstor, radira we od rigi p... Tel .. 061 504 33&.,

.s.sZ

• Semin~rs'k.i~ di'ploms:ki~ :ske-~ niraaje i obra.da sl.ika} rd.lam~
tnj ige, povoljno] 062877 535. kvnl_itetnO. Tel,

.' Kern b i prevoa robe i pu rnik.tl po povoljnirn cijlZ"narnii. Tel. 061 890067.

• Kupnjern
olimpij.d,. 214405.

'suve_nire Sar.ajevske Tel. 033 456·505, 061

.' Kombi-pr<:voz do dviie t(llloC ,clinc, Me=dcs 207. Tol. 062424 220, 063 497 226.

• Us.lug'e mole.raji!l ;~s;t~vJja_nja
I.",io, ... B,."o ; kv,ji,OUlO. Tel. 062 ;;74040

622.

.' Vodoin:sudaver odrtava SUU'I,I, i p05t:3vlja 1l0VU iIlstaJatiju] tiS[j bojlcre sve uzgarnnciju. Te.I. 061497
J

-

• Kup[li~m lom_li~no z.lillO) rlu· b ~e! zli LIl e sa [ove i osudi3 oJ l.till9..
Tol. 061 965 126.

870.

pnzn ib tom::r3, Tel 061 m::o

gipsa i. tl:rmo f:JsiJcl:a., PovQ,ljno i Sil g.. ancijom_, Tel. tl61 85-6463. u 66S6-INd,

.' Radi mo sve vrs [e moler:afB! ri·

• DQjem insU'ukdj e h~ !liem'~kog j•• ik •. Tel. 061 588 626. • hj.kusan profcsor daie jn:st.ruk~
die iz m::m;~'mil rU::e Zi3 oS mO$kolcc! • ",di upi" u sr.dnju ~kolu. TeL 062467237. • Povoljno, ,ranjs,ke: roletne, i3hr· mi n ii:!ike:bluzi ne~ trakaste 7.S,vje;s.e ; "",,"ooiko 303. cima i studentima 177 4115. ""'''. Tel. 061 114

• Profe:sor daje inn!u kd ie il [rancus kog 1ati.llsk,og, ruskog i boI

• KCrilmicar po:sta .... svc vrste lja
keramike. Tol. 061 182097. ; • K",,,,j<!ar ... d; kv.li<emo povoljno. Tol. 062 140094.

,:m,kog.

T.t

033 526·521.

jcno i zuban ko zialDt dnkare, s.orVi3.nei OSlilla,) naj· vi., pi",,'",. Tel. 033 655'5!}g, 061
• K llpujem loml 553640. • K upujem Slilru devizDU ~le.dnj u, 0bvezlljc~ fa tn a adstets, dion'ice ;sp'tma odmah. Tel. 061 517 897 .. K u:pujem $(Ilru devil:nu ~ll;dnj u, r.:Una pOlrazivan t~ d ion ice S'.,ih fi.rmi i fo.ndQ\!:3.> IU!Jjbolje ploc.m, ;8]11, .. od",.h_ ToL 061
J

• Kupujem Stanl deviznu. ~ednj u~ mtnu odSl.'enL i diQn.ice svih firml i rond0\7a~ najbolji.: placam) .i.s;phn.a i dol=k oomoh. Tel. 062 7811739.

.' I.ns[ru_ira.m dake i ~(lldem.e' b'. r.!1atern,:;I ri Ice na At ip.a~i:!.lorn Pol ju, ~.. 6 KM. Tel. 061 IS7 991. • In:s.rru.i..ram da.ke: i stu de IJ ~£ i.z, mai:em i1!::ikei fizi.ke na llidh!, Cas 6 KM. Tel. 033621·976.

• Kcnm.ibt:ri, rode: svc ,lrS1c k-c~ 'rllrnjk~'] ]'JoOS(avljaD[e simjmrijll j ru~ k:.bin,:J. Tc~. 061 2450992. 6656·jNdl • InSlfuk.c:ije i:z bem.lj e~ s;u.lcleotima j ll.fcn.icim3) dolazim 1l::3 adre-suo Tel. 615·901. ProfesoTica hemije daje SU'l1 kdje iz 11 ije SlU d.e:illi em u~.nidm'. Tel. 062 331 174. • • Prore:sorica bcmij~ mukoije. Tel .. 6~7·880. daje

radovi od & KM, l,j]mi.lllHod 3 KM~ brz-o!, kvalitetno ; po\·olino. Tel. 062 422 040.
• Kera.miearski

• Kupujem dionlre s.,ih Eirnli i rondo'va StaN cle.,iznu ~(e,d.njuj rottlU odSlClU] m:l.joolj.c placam is-pla!ai
j

• KCr3rn.i~arSki sr,edn)oskIJI~
T~l. 061 bemije, mOlaik, povolj DO T.I. 061 565961.

rndovi} kilmc:n~
liZ

• Dajem ill_stnJkcije;

garan t:.i.ju,

daje e;..:soV'ci pr-(>vodi_, Tel. 061 556
700, 033/657·03&.

Profeoorie.

"ogle,kog

j",il<.

dol:u.ak odmah. Tel. 061 263 364.

• Kupuj-em ZlalQ, duka.~-et ~r· vone ; sve od zl.,. n.jbo lje pl.e,.m, i'pla,. i dol.",k odm Tol. 061 264 364.

• Moletske
litetno.

On.

rna i
ill·

io&

788 739.

• AgenC'iji! 7.iI kupovinu scare d.,i:z:tle Sled nie, raUle od!H~re i d io,· niC8 najbolje p'acamo~ isphna i do]oz.k cam.h. Tel. 061 264 3M.
j

• Kuplljenl spi,rallle uoucra~nje
"epeni«. • Tel. 061 565 563. srcbn:m: Ilovcice, naki t srebn:ni, PI'OOme'tc od srehrs) orrlene', medalJc i slic-no. Tel. 06.1/139· 767. Kupuiem e.kspOnate :skc olimpijade ZO]~84., plt!kel~) medalj e [f~.nerke, i ,Ii~no_ Tel. 061/119· 767. •
J

• Prof. r"'ncu,~og, ov laiten; :sudski lumae ~ prevodi leks~Qve i dokl,lmente:sa [rnncuskog i obnuno," ovjcrom. Tel 061 480069. ud:a :5v3dbi ...vje,n~9J~jaj rodend~.n:Q~ zaba .... pres,nimav,;,lnje sa V'HS-a i 'a}
mini DV·a na OVD.. Tel. 061 440 93$. • PrQ.fesionalno snimanje i mon·

Tel. 061117

u:slllge Ilredno 52S.

i kV:3-

• M(ller rndi Svt vn;tt molcraj;3, termo fasarlc! rig:ips, ostalo)C-lsto, kv.li'Olno, povoljno. Tel. 062 672 258, 063 891 818. • M olerske uslugc k\laLi ~t:r:[I0 i uredno. Tel. 062 073 760. • Mol. [a,b. u,luge. 902. Tel. 062 823 u,lug •.

• R.ainbow~gen ernl ke! I,ep i::iii ho i L:Qp:)ci.rani nami est:a.j~ dugogod.isnje iskuSL-VO - o,zbiljna zen....
j

Tel. 062 795 285,061 666·275.

311 276, 033

Kupujem

srtbro,

3n.

• Dujem il'lSlfukcije lZ tlemije za uoonik< i "tiden' •. 1'.1. 066 891

• A daplacija stan ova i .kuca, post:avljanjc pl(lci-t::.1., lirmi.ntlt:3 kreoenje i drugo. Tel. 061 510 373. • Kom b ij em prevozi m kaNsH.I
"'bu. Tel. 061 204061.

J

• K upnjem staru devi mu sleani u, d !!Ul ice i r.UTIe odber-e' i~
FB iH iRS, prod.jem neuJo!ene o<rliftk.,c. Tel. 061 140 511, 066 003 691.

S-arajcvbiddie, zn:ac.ke

• Vodoi n:s[al,iHer • sv t vodoi o~ sUII~uerskj raclovi - k\Tal.iter.no, b.rzo, precizn~ cis to, Tel 06) 199 442,
03l/621-733.

• Vrl;i roo se.rvis iranje i baMa~ rcn.je svi b VrSta tlakom,1ern} uz garonciju. Tel. 061 188903.,

• MolorSko farb""ko Tel. 061 926 333.

• Rigi ps maj:s.tor r.ildi potkro .... lj:a] 'pl:3.rone~ pr.fg.r:;:tdne zidove:. Tel. Qol 511 503. rcpi hal sjedec_i b gam it:u ra! jog i rna· draco. Tel. 061 916272.

• K U:pll jem Sil9.ru devb':f!U ~le.· dniu~ rau:It.l Od~1eU.L-ob'l,lemict-dion LC(. Is])l [Ita L dol8~k 00mab

• Zoh<ll"e! srlenice) Zute mravc ~ mi~ve II ni~u!VamQ ~t! ~00% ga... noijom. Tel. 033 234-805. .' .B rnvars.k Lmdovi) dola2im ad,esu. Tol. 061 233078.

\?oljn,o" profesioIH.'dno,
Td. 062 214 519.

Mo~erski

radovi

izuzemo po· i I.uedno.

• Rai[] bow dubinsko

u:si503lJ3nj ~

sn
J

u FBiH

iRS.

Tel.

063 351

s'Un,eradio apata tc, tus-ten:, d):epne satO'l{c") cilime, ogledalil, sUke, stari nakit i :sliC-:no.
• K upu jem Tel 061{139·767

• D~iem inl:Hru kci reb: bQsanskog jezika: (gramnr.i.ka i pra,vopis),
Tel. 061 864 536.

na

• K upujcm starn d:evi.2!DU 'sn~.., dniu~ Qb'Ve~~rJjc~) mrni3 ad1heta, dioniee is;plal,8 i dQlazak Od.01I!.h u FDiH iRS. 1'<1 061 175 237

• Kll P uj em Slare oru~j e sabljc, kubnre, bo.de~..e! ordene~ medi!lje! voj ne oo::ru!.ke" bajonele i sHe,no.
1'01.061/139·767. • Kupujem tan.kc slille oeu Vil[l" bosanske~ sarnje'Y:sk~ otu .,an ~ me. Td.063 015338. • Kupujo", 066 214356.

• lsku.sna prQr. en,gle:skog_.. Djema,kog ; rrnncuskog d_ie ,,-,ove ; l'fOvodi. Tel. 061 702 871, 033 201)-616. • Profe,o oi"" ensJ .. lcog jezi<a daje iristru.kcije i prtvodi :s'\'{:: VrStc tek"ov •. Tel. 062 739 347. • Dajem ci3SQveiz miiUems d ke i S{:;Ltjbe d':;l,df.na i slude:n d .." 9.~ IlSpj~no. Tel. 033 526·945.
• Profewr njemllckog jczi ka U:i~ pjeS_nodale in5i[rukdje uC€nic:ima i odr,,-,Iim o,ob.m •. Tel. 061 244 562.

• Izvodimo :s:ve vrsre gradevi.n· skO~Z.il.n3tskib radoVr3 :Sa ganmci~ jorn. T 01. 061 740 127.

• P,~~niJrHW!l.nje sa \'·idoo kaSf!"ta no DVD, S'rajevo. Tel. 06t 824 523.

rodo ..... do!al..~rno nit ac_rcsu, Tel. 't
1

• S"kJ.r

... dimo "Ve ".kl."ke

• Gr!!devinsko~zg,natske
zidanjc .rigi:ps, kcrnmi.ka, 062688766.
j

u:sluge,
Ltd. Tel.

061 &42 >43.

• I Il~lrl,l kd je ellgle::s.ki! niemaC.ki
i prevod. Tel. 061 339 306. • Dajcm illsl:ru_kci jc m3u:.m;uik<: i fizi,ke, dol t!zim kuc-i, Tel_, 0:3;3 204·453,061 914 014. • Posta'" ljard 13min inc} panel parkcte i oSl~le vrSte piirkcli1. Tel. 061 g2g 391.

• K u]lujetti SUi.re ncispmvn e m,.i no. Td. 062 972 5 12.

Ve5

cm·

• Bravar ~ izrad ujem i moruiri!l_m sve od ~ljez.'a} u sluge sa.vi jilfl ia ci.i.\·i. 1'01. 061 709 382. .. dj.. i grad.jo.
• Z idars,ko lcsa.rski rndc",.i!! adap. Tel. 062 434919.

• Kllpuj'~m lom,lie.nQ ~I:;uo) ,du~ b [e~ -~o,rvane i :sv,e p[edme~e od
:dam, najbolj c: plaCarn, ispl.ma i do],z,k cdmah. Tol. 061 1M 364.

DVD

f,lrnMe.

Tol.

• Kli mati liran im kombij im a p.revoz na mOre sa smj-dtajcIDjs.po.rtske: cki P'C] s~m i.l1m] i_zleti po EiH regionu' i ED. Tel. 061 899 883 ; 033 5lI 492. • AUlOprc:vo.:m.ik ko.m'bjjE.'m vri:i p reveZ nrunjdmiai taf.:ne ro~
:5owrui:
j

• Age., cjj j] ~ ku povi!11,l SL:are dc:vizne ~(ed,f.lj~ ralne ,od~u::le i
dioni"". bpi.", 4'i1 791. odmah. Tel. 062

• Kupuiem lomlieno, 71a[0, du· k.... Sorv.ne i pred",e,. od z131a} n a jbolie plat~un~ isplats i dol:u.ak mlmah. Tel 061 264 364.

'v.

• Mo ler:ski 'radQ\~i u~ po rpu;nu Z~tini lijepljivim n"akam.a i pOdrum 441. nojlo"im" Tel. 061 606

drusih ~uca"'kih ,p.rat., dol.",k b"'pl"an. Tel. 061 55 I 035.

• Setv is s... 'ripoV3 vd ma~ina i 'ih l korigu jem $'Ye
i ,. 165

kantonu plus radna snag:a:, Tcl.06-~
518014 • Molo"ko [arb."ki ",dov i,

sutc.Cijoe:na

25 KM

u S~

• K upnjem 5ilaru devi,'2:DU ,sle.-ani l.t~ rarnu ocUle ru i d ion j ce FB,iH
iRS, 640. i'pl, .. <><Im.h. Tel. 063 595

USLUGE
• Naj~vQlittiic! rtajk"'llti!cl:i'llj~ iI]umi.Dij5k~ fuluzinc 20 KMI tra·
l j

• UspjdrlO i pavoljno c_ii ete ~Q.dine dajeIT! !IlStrll m"ema,ike. Tel. 220-173.

kdie

tokern
'tZ

"". lek,,,,,,.. D "gogodi,nje ku",vo. Tel. 0331658·707,062
429. • Ke:ramieaf rigip:s Tel. 061 202 713.
J J j

• Lekto:dSe.m

moternj, gletovanic zidoYa, cdcl· puc, liieplj~n,e sliropora i nav]_a· eenie m re2:ice, \11"10 pO'li'ol;1'IIo i S~
i,kuSl"Orn. Tel.062 672 741 • Po~tavljanjc, bruscnjc s..,;h vr;s.La pt!,rkem) podova i I,t!min-t! [a sa

• Daj em inslruk-Cijt it m.uemat ike :til :sve skole i fukulletc. Tel,
0615342ll.

• Priievoz pULIlU:a na mor-e L d.rus< d .. l;n.ci ie " BiH. T .1. 061
434 374. • Moler I'3di mokrsko f:arbarske radove ~is!o~ kvalil~ulo i p-ovoljno. Tel 06.2419 SOL

i. molernj.

devi.:;mu bei d iOrJ ice svih fi.rm] i [ondoviL, isplalil odrn ali,
• K upniem s[aru dnj Ij~ ratnu Od~{enl, Tel. 061 375634.

deviz[l.u ~(edn ju, rs til u. 'ocl~lenl i dioniCt: svih farmi i fondo,ii:lb i:s,~
plm" i dol., .. k odm,.h. 723 575. Tol. 062.

I 00%

n.' jbol je pl''''m

"oru

Sc;a.s\~ ?,:nrjese v.a.nj:slte roleU'le, .. h;umoni ka vralll bl inc:lo VTi.lt:::l1 PVC pro",ri. Tel. 061 SOl 4111. ~8~·IN~!

• T j],8u'uk,dje i,'!: rnaH:m:il,li ke i engleskos) 2i.l OSnOVCc. Tel. 06:2877 704. • N u di mo delt~kd .... ke us! uge bi· s lo koje vrnte,. diskree,ij'::!J~gar(!l r). tov •.n •. Tol. 062378818. • Engle'S ki L kOIl 'Ver.lilci ja z,,"1 os~ novce i srron fa~kolr-e! csnovi

i br7.o

• Rlgips majstor, mdlm pOvotjno sve od rig:ipsa. Tel, 062941 114J

• Zub.n-l:: pr01CZC iaada Jloprav~ ka, dodaLak 7.Ilba! paliranje i po· dlaganie zubllib p,roH~:l9.1 radimo v·ik.o dom. Tel, 061 141 544, 033 677·&45.

be7.pta!_inskom
no i 51'i.

II. gtl.rnnciju

mdi.nom
Tel.

.kv:alhet062 667

• Poprnvljam s:ve vrste frizldem, T8~_bl:adnih u.red.aja~ U.l g,t!r:anciJll_.
Dol ... ~ be,pl ... n. Tel. 309 .. 061 156

• Ovialten' As-ndi... kupovinu dcviz.nc: ~le.d.njCj, isphua od~ m.h. Tel. 065 S64.

• Sct"li:s: .... m:a.HnIli(G-Off;:nje cl El Ni:;;, Kontar, Obooil1! Kand1,

• Rigip, O1'j""f"POlkrovlja, S ... de, 'pul'.ni plafon. T.I. 8·18732.

pre· 061

dllja blind. "'.rat~ sl0larijc} regips~ lamiDa!) molo!::raj i o:st:alo. Td. 061 542493.

• Sve vrSle ada'p[acija kuca~ sta· nova! posJ ov ni n p !"O'SlOt9) ugra-

l

on

ani

• K upnjem
I..I~

roD IJ od~leluJ m

!ji(aru

devi2f1u -tIB~sphna od-

Zan !.lsi! rbr.:rn:a), ~poOrJ:uj boric r:~. Dol azak besplaum! Ga.rancij8! Moo. 061 171 666. 7,:;l·ln

komprUle:tQ, Dj(:~ servis, Sarajevo,

pr'ograroa! Qdr~a"aTel, 062 89 )5 99~
Iljemac-ki!

• Instru.i.ram nHIernadkll Ikole i r.ku he,., ",pjelno
vol jno. Ttl. 061 549 242.

..:asve i po.

• Pavol jno dajem il1Slrukcije jz I informatike, Tel, 06.1 353 339.

nunematike

• r~woljno i kvalheHh} 6slim swn,ove i poslo''Ii'ne pros(O,re. Tel.
062401619. • Pos rvalianjc svib vrste lami· parketa~ podoV"9 kilO i b rusenie bezp~i.i'J skoltl makinom
n,~UI~

mall] doliizim 337 593.

na ildresU. Tel. 061

• K u]lujem: slarill e, ordene ....m e-. d::.lje" srebro~ p red_meti 0<1, srebta_
To.I.061 139767. • Kupu jem

de\!iz[I U slerl.nju! J U·

• ...KI RBY" -Dub Ln!iko 1J5isiJvlmje'!pr!!.nje i -tspira:nje 8vil'1l vr· Sot:!;!, ttp i Il~ nam ie~U\i 8 ul'.a p r,a· nj!.'! :po.mlla, g.c:l'le~lna ci1tenja SUi.MVa i fi.nt\i. hiso:n i I m2JI KM. Firm, "GI.ANZ". Tel. 061 3S0 688. 6444-IN dit
(lj j

.' Se.lYi.s rncu.Il_iJI'a "Majo", in:· in5ilrl1k~ dje,. preV'odi~ diploms:ki, ref:eJ.':3ti,:. :st31ildja windowSia~ imern.f [ ko· nekdj a10 Rnlivi rliSnil ZR~ itil ~ semj.n~ki, dise-.rmcijc: (prorCSQri~ rnru.nara, ci!Cell je vi.rnsiii. harco). Tel. 063 947 405, Sarajevo. Englc:;;ki,
1

klima au~ tomlJbill)rn~ more i o:s.lal~ des-Ii.· nodi •. Tel. 063 943 445. Prevo.2

putIli~kim

uz garanoiju.

Tel. 061 321 289

• Moler-maJstor"
forb. ""I.riiu.
clUJ

krec!i~ gleuJje}

• Profesor
SIn:!

kdje ~

miltemarike
OS;Ooi:Wc:e j

daj~ in &rednjo:M-:,Q,I-

r

dwerski j :soft\!er.skr Tel 061 2436.1 t.

prablemi,

itd.

Tel. 062 2g2 243.

... Tol. 061244

251.

• Eng,feski inSlru.kci jc m;nm!ci~

• K;rby d\\bi n.,ko u,is,,,,.nie i prall je tilima~ cti:sm] il i :sjcdctih garnL1Ur<l.J najkvalitelnijim kirbi·

• Radim ce Il trnlnlJ grij:mic i '1,'0· PQvQljnQ. Tel 061 741 215,

• Cis d m kll posl D,Tne prQ· :s.!QTe~ pranje' lepth:a, eilirn!!l,. Od.... Ol i dOV02 b .. pl".n Tel. 061 580 063.

ce ;

• Pi"'e,kuC:8'1ji1am ta~unarl.'l sve na
,.ko,ov •. Tol. 06J 520972.

laminata,

Povotino

bru~enje' i takiranje sv-[h

",rsirno

posravljanje

Onevni avaz
vrsta par kern

Tel. 061 967 229 i 062 958972

i !iii poda

L.lZgarae

ciju.

• Profesori ca drti in stru kciie LX ra are matike i fi,ik Tel. 522·016. Sa, povolino. Sarai.
• vrfirnc • Prevoz srvari, nam jEi:St:aj 1 osa ralog veclm kcm bi r em, radn a sna
m

• Centralno gi"ija:llje~ vodninatalaciie, _popravka i momaza povoIjno .i k ".1 iterno, Tel. 061 105 425.
• Prevoa pu tni ka Iuksuzn im m eecedesovtm korabl [ern na sve

990 082. • ] nsUtl kclje lz snatemad ke Il-S~ pj.!" 0 i pOI'olino. Tel. 466"736, 061 506 755. ras n lad n eo reb n ike u ,-, besplatan dolazak. T.1. 061 I 56 82;;.
• PrcV02 pu rnika U svim pravcima, prema moru, kombi Hyundel HI. Tel. 061 UO 832. • Pcpravljam eve vrate fr~zidcm i

• lskusan instru k lor maternal ike ni::ole dolazi vaiioj ku6. Tel. 062691 202.
za os novae

remadke i fialke. TeI_, 219-5059"

• Profescrica

dcli

easovc

iz ma-

Tel. 061 268 442,
i rncnrazu m-

destinsciie. Tel. 061 861 323. • Profesor rna temauke sa is kusl "om dnj e inarrukci] e dacima i s ruden \i rna ic ko m gcdl ne. Tel

• Prevoz stvari, nam r etIaia i cetalog, vecim kombijem, -adna snaSO,pcvoljno. Tel. 061 268442. n ovim kom b i \107.1ima, l Neum-!'eljeSac, Dubrovnik i M. riviiere-Split. Povolino. Tel. 06l 21364S,003BS 9.1532 3465. • Dalern lnscrukclie i2 maremailke. 60 ",inu,. ~ 6 lC.M. Do" I.. fim na adrcsu. Tel. 062 941 029.
• Radi m molerake poslove.brzo, 6"0 i hal h.",o! Tel. 066 787 698. • Prevoz putnika Sarajevo-mere,

shladne i klima rehnlke. TeL 062 375 977, 061 438 689 • Stolar kvaliretno 'Viii srolarsko-l akirerakc poslove, dolazi m na

servia

033 4n574,
L.I

061.3Sl .301.

adresu. Tel. 062 332 702. .. M.alemadka, - insiru kci ie~ profesor sa iskusrvom. Tel. 061 135 748.

0",10. rs, 062 423 123.

• Kombijcm vecim najpovcljnije gra d L.I vrsi m peevoz, selidbe

j

T,

• Autcprevoznik kamionom-graiferom L mini bagerom 5 ~N~ vrate iskopa Lprevoza. Tel, 061 100 268 .

• Molernko farbarski radovi, gletovanie, molovenie, Iakiranie StOlar;i e. Tel. 061 262 895.
• Radi m povoli no sve mclersko- r•trb • rske ",d ove, ukl iu~ujuti i Tol. 061 397 187.

• Sraklar radi ugradn]u svih vrsra srakale, oglcdala, dclazim na adresu. Tel. 063 145 090. • Mini bagerorn red lmo 'ono sto vel i_tc_i ne moze, lsjcnp ks ~ ala, razbijanie berona, SZR Mul.vd.i<. Tel. 061 219946.
• Kucni maisror. Tel,
L.I

ru, 061 270729.

roper

• Ve6I grll pa mais rcra rad i sdfasade sa svoiotn skelom. tra inih i1Uroprcsvlaka

stclariiu,

sva 'I,I'07.1Ia! popravak sjedisra, "p.drun!ll' neba. Tel. 061 n5 658, B. Bog;~90.
:7.;3

• Si van jc

• Radim malterisanje, xidunie, ogradu vrara, pmzcra. Tel 062 451

791.

061 708

• VKV krcecnjc arancva, POUv dane i srrueno, molerskl maistor

• Adaptaciia sianova s tav lianj e plocica,

Serbo. Tel. 061 911 S64.

krecenje l dru go. Tel. Q61 510 373. • V cli.m prevoz p utnika sa klimatizi rani m kom b i vcxilom,

i kuca, pclamina ra,

798 • Organizuiem izlete
Igman, udobnlm Bjclasnica, Mercede5i

reklam u \laseg POt;1a na In rerneru, Tel 061 334 895. • Izdaicm ~8(Or sa in ventarom
sa uslugom pripremanja i i servi-

• Nudimu

kvalitetuu

i povolinu

J ahcrina,

prirodu

kombljem.

raaja hrane. Te!. 061 290 329. • Molerske usluge uredno kvalitetno i povolino. Tel. 062 073 760. nos engleskog. Pi" nle i kornunikacija, To!. 062205 072. ski zidovi, uz garaneiiu, povolinn, Tel. 061 270971. • Pr'i::voz. putni.ka nil Sivim pravdma prerna moTU! kombi Hylln• Fasade, riC'LP&, mcleraj, span• Dajem instru kcije I:;;:Pcslov-

• Kom bi prevozom ~'rlim sei lidbe, pri jevoz putn ika, odvoz sura, cliena pcvclina, Tel. 061 817 424 va.. ke usluge, Tel. 062 940 731, 033 691"260. • Stnlar-taperar, pcvolinc radi
pcprav ke s tolarske i tapctarske. • B ravar, povof no radi svc bra-

Tel. 033 235"1.99. • Servis ~programiran IC: prodaja
I

,;rom BiH i dal]e. Tel. 061 222 310. maternaskole i prvu sod inu lakul: eta , brzo j uspjclno.. Td. 033 23H41, 061 138 451.
rlku, flziku i bemlju sve

register

kasa i el. vaga. Tel. 06l2.51

809. • Serviser rashladne iehnlke, poprav Iinm friliderC]. zumrzi shladne vhrine, komorc, v;:J;Cc raTel. .061
J

0'''0

• Raditn molerske

poslove, brso,

• Profcsorica

instruira

Tol. 061 606 6S1, 066620·342. moler - r:adi mole.rsko-farba.-ske poslove, pOvoljno, Tol. 061 507683. • [zna imJj u iem pl ily St..il don 2: [ j SO ig,;e,m,_ Tel. 061 201 34). pu tnika na Sve dell"" linacijc 11 T5 kom bij u) :sj£dis[a I +8. Tel. 06260661 I. • Prevoz p u eni.ka :sa kQm bijem P<lBiH, SeG i HRV. Tel. 061 209 935. • Bra va r radi ,ograde!, kt!pl Ie! g~.-" lendere ul i!~fl9 i g.iH'ama ""'rill,!;!,. .. ,va" b.lkone. Tel. 061 526 205. 323, 066 205 1SI
• Mol ~rsk~ us] u,ge. T e.L. 062 922

VKV

prof~or[ea daie j Il_""" kdj. ;, eng I.,kog i arap,kog jo:ziko.Tel. 03361 1-023.
• Iskusna

molerske "dove. 1l5.

• r zvodimo

svc

grndcyi n;skc i Tel.. 061 313

Prevoz

• RigipS, el. i.n:mllaciit i m.oleraj rod;m povoljno. Tel.. 066 205 2&6. • El e_k[r[Car - u.sluge ·~l. ins t3lat ila, imerroni, Bl8.n'nlJ gromobrani, el. u,lulle. Tel. 061 132991, 033 41~·086. pje.no. T.I. 061 841 439.
• In itnl.i_l'ilim mau~m i) d ku us-

i.l rnaternau ke i engjcskcg, dolazak nn adesu. Tel 062 006 352. • M_iI [ernadkll .j fiz:~ku ios lru tra dipl. ing. elChTO,cbnike. Tel. 061 571 361. • Mol'e_r" sa v-eHkim radn.im iskllStvom ilVOdi 8Ve rD-okr.-f:arb. fadove~ brzo k valilcnlO i ti.s{O. T.I. 061 206 '>45. • V rs:irn prevo7. pu lniki! sm l L.I.kSU.lf!'bm amo_m" :OS: sve des dnadle. Tel. 061 712652.
j

!43019 • Insuukciie

i kvalhemo! TeL 066 787 693 • Nudime kvafitetnu i pcvoliuu reklamu vs~eg posla na intemeru. Tol. 061 334 895. • Izdajcm serer sa inventarom i
sa uslugom

• Mo.lersko farb,'""'; radovl, Ilk w·vanje,mo.lov;:mje laltiral1ie S{Olarijc ; radijarora, Tel. 061 2.6289,.
j

• Us ~uge reklam ieanja i (J'D 300 puta miesccno aa renomiranom
radi u,
ZIl S:Vi3

pra vna i l"izi?:ka lieu.

T.I. 061 245 070. .' Povolino ugradnja termo fasada~ moler-sko- fatb-atski redo\! i
rig-ips,
j

ranis h ran e. Tel. 061 290 329.

pnpremanja

i servi-

doi 7+!. Tel 061 210831.
• Optav ka) i2nlda i m on13:bi kuhinia, namje5taja i grade\linske s [01_:arije. Pos:lavl ran Ie: Lam i n tlta!

• Mole.. ke u.,I"se u,edn.o k 1',. [;,eIno ; P<lvoljno. Tel. 062 073 760. • Dajem instrukdj eo iz Po:sloy""g engle,kos. I';so"je i ko","· nil<,eij•. 1"01.062 205 on.
• F3sade ski zido"i
J 1

565g34.

lllminat

i drugo.

Tel.

061

I.mperije i podov._ Tel. 061 502 739. profesionalnQ ugraduje :s:ve VI'SLe plock'. Tel. 061 183 91S. • Tlilb~ !albrt molbc} prigovor~ i osrilli :pmvni pQslovi. Tel 033 463 J06,061 149 388.
j

VK V koli:ra.mi~r

k vaLi tctno

L

U7.

rigi p:s) mokrajJ spi)_n g.aranC"tj[l~ povolino,

r

.' VK V vodoi.f.I,slB l'a,r-er!,Qpra vke· i nove inst'31a,c:iic} fiO.rHllOp od. 0-24 h..Tel. 061 200 118. •. VKV vodoinsriltlll~t") svi vodoin suBIalerski radovi,_ lX!'.,olj n 0_ Tel 061 374441.
• Instrukclj-e jz s kog i in fOfmatike)

T.1. 061 l10 971.
kicm u~k rajje_l,nicu u~tllk, ukoeenOSE,! di&klls-"padiu, djs~ kll-s;-he;m.iJu~spo,Ddilo,2:u, bolo\l'e II rukam.3l' n(lgamil j b.ronitIlu glal

ell.l!!:leskog) ~pan~
za ;S.ve uzr-as tc.

U,pjclno

lijet;m

oboliclu

• Ku.cna dm;tav3 DVD ~ri.ia! .2 KM po DVD

• V dim prijevoo pmn.i ka po Bi.B ; n, mor~. Tel. 061 4].4 374. :~ne '1odoirL'5=i.!Bla~er!iikj,hu$lug:.a, oprovke, ad,pIOcije. Tel. 061 6% 133. 1.",io ... "[.1.061226904.
• ls-I:j djcnj o~e.niu Brune
L;.

mali 00 1).19 h. Tel. 063 191 70]' S,· raje'o.'U.
J

mmov::l

i

Tel 066 SOS772. •. Tom" kdj e i, fron<u,kog i I." ,;nskog. Tel. 03·3239·376. <one,povol ino. Tel. 061 908 097.
• V rS_im pri jevoz korn bijem do 1

• Vodoinsralater

obavlill

!ive vr-

IX','<iljno,Tel. 061 182 737.
s-imo bczprnS:in:skom

• Voda, keramiks, janie) z:idilne kade!

c:clll'rillno gri1.1 z gal':ilDd ju i

• Popravlj"", TV svih modela, pro(esional.[] 0 i na va!;oj ad.res.i. T.I.061 365690,.033653.311. • Au [op.re"o:znik maniim k8miono m. vdi p reVO:Z k:aba.s lOS CIrpacia"jo pi" •• , !ljunko. Tel. 061 268847. • Prevodim ~ngles_ki 5 KMhtr. i po"olj!1o dale:m i.oscrukdje. Tel 543-990. • Tapctar sa. iskusrvom prcsvlaci
~tili.

• P",,"vlj.,,,o park.t, lipod, br"mi3.tiIlom i

• Kompletnu ad<lprac.iju, moterai~ rigips, prezide keram iku,
J

iakiramo. Tel. 061 431 810. • Kompl e~!'l_aadi!lpl:lcija SiI8.[! a_ T •.I. 062.l16 91). Tel. 062316911.
• E.ld ~Tica.r ot.klanj3 kvarove.

• Moler&Emir~ i2\1odi molerske rada",c kva.li(t:tno i {ism, Tel, 06l 559738. • Molersko farbi!rski ra.do'Vi! motovaoie, gle1ovilrJje, lakiran~e SlOlarijo i radii.\O",. Tel. 061 1~2 895. • Rucno pranj e- 61 i m il i i lisona :sa p:revozom va~e arlrese_ Tel_ 033 557-nO.

vobolju. Tel.. 061 172 516.

• Pre"o~ Pll miik~ n .. :wi m prilv& c.iL1Js. prema morlJ~ kombi Hyu.n-

d.i 7+ I. To.l.061 210 832.
• Oprn'l,l' ka,
J

ao

du.hovnUn Groninga
J

pL.l~~m pD

medicin-

,ki dok.. ivo. Tel. 062 256376. • K \1'3.1lel i. saranc:i:j81, S\I'e vrS ~.e i
bravariioc

Tel. 061 620 OS7. • Se:rvis t,;lI,.i!U nan. u. Aki!! ,. P'OpnwIta) Dadog:rndnja, insm.JacijLi) .tn~ Tel. 061 545 375.
• ] nstrukcijc iz z.ike~ i elekrroIehn terne1 kaDckejj.u) 7-<l.!hila~ dola.:lak oa an 1i,1 iru 5ina kucnu ,I!"dresu.

kuca nski i ki1nce,la.ri jski namj

062512901. • Zob!LE"e, ~nie,n.ice,. tme mrave .j miSe'l,lt lJilistilVam.o IJZ sarancijuTel. 061 1847%. bolesti. Tel. 033 616·211.
• LijeC'lm mOldane ud:a.r~ i drug.c

1

jeftino

i po .... ,oljno,

Tel.

• I,kuson prof. (,;mui!. p",".)' p""oo.i n. eng]., k i s"u~nu Ii(cr.Uuru i u:hn Lck u dok.L.lmenltl~

dju. Tel. 062 757 808. e· Njema~ki jezik ~ ius\!ukdje i prevo-d) kucanj e ra,do'Va ,na rai!~ n:;ir". Tel. 523·998,061 863 »9. •. Pun~m i popra,lljam frizidcre i ",,.,,,;v,to. Tel. 061 ISOS72• PO'Ll'olj n 0 :pfevozim sve reba, u.s.tuge s-elidbi) od:vo?

padr.!lnog ni:lmjd~aja_ Tel_, 061 l44 8·99. • VitaliiI..IJ pcnzio.ncr ob.:Jvljao bi :S'L'C ~rr.ste uS;.[uga srariiim i ne:rnoenim ",obam_a.Tel. 033 228-.828. • Moler sa ;oelikim radnim
kustvom izvod.i
SvoC

• Pr-of~ iOllalno CiSCcDj I: VOIsih "kuCa) s.Lano"a) pos. prosror.l. i [3-

ku hi nfa nam ~eS[.ai.a i g;rad.ev'ins ke slOlarije_ POSla'l,11janje: Lamt:rUl,(a~ I'mpor;jo i podo"a. Tel. 061 502 739. • VK V ker.amita r k.,sJilei:no i profe:s [o'L1aJJ:Lo ugraduje svc 'I,Il"Ste plolica. Tol. 061 133918.
• N:a:sta vnica drzi i.nstru.kci jc m:ilIematike la osno"C"e. Tel. 061

~zrnda

:i:

mon tala

• VIt V Ill.ol., k",<'.;j<dnosob n< s t:!.ll nQv~ ~ I SOKM~ vrlo ~v~lhe-t,no i ""dno. Tel. 651444, 061 274 191.
• Moler sa rndn im iskustvom! izvod.i s,,re m.QI_ faro_ radove! b!"lO, k,"oJi" "'0, 65(0. Tol. 061 .206345.

• Povoli
1ernj,

no

i

L.lZ

pre-.lidel

garnnti ju m o~ rigipsl laminatl

plo~ke, hd. Tel. 062 226 904. piOCnSlOg nom j ~,.j.,
ku.hi.nja, amc:rtckih pl:akara, or~ mal'3, sto IoV3) pre m Ei katslogu i

• !,,,,d.

566473.

is;-

mol.

farbarke

m arem,atike, r.~ ike za :u:cenike osn,wnih i ,,,,clnjih Ikol,. Tel. 061 812 >28. • V r.S i m s_elidbe modern i m kornbi fem :sa radnom S!I_ac·omu d.rZi3vi i va." i. Tel. 06I 227 189. • K V vodo.instalaLt.r radi S'l,l'C vrsle rndova) brm, :pavol jno i k Vi1~ Ih.<loo. Tel. 061 349294. • V,lim
PJ"el'OZ

• VodoinsHl.l8\er sa dugogornsnjj m isk u.:styorn v~i popra,1 kUl m~n [3ZlJ i p!"Qeepl ieo je vod. j 1'1-

,'rs(e
ka
r

"ol..ei in.Tel. 061 348717 i 033 53> 659. SOr.l.nciju.i povoljno. Tel. 061 18l 737. • K ~"fll.miCarski fado'Vi uz &3rand iu k",jj ,e'". Tel. 061 083 369. • .R.adirn :sa da.cima MedUDa~
rodne • V (ldoi ns tali1 tcrski i kerii'!miear:ski radovl! ceo u'!!lno grilanj e, Il.;;!:

b"",g 0' pad,.. Tel. 06I 170 886, 03l 4Jl.954. • EI ekaieaf
prnvki e].

vrli svt: .... nile po-.
instal.ilc.ija,

uriC-nics i kueanskih 06l 233 526

apars[iI_ Tel,

pr~k[dal:a~

• PO'L'olj nO ug:radnja [CrmO filsilda, rnolersko fi1Ibar:ski radovi, l_ami,n,B~~rigjp~ ke:ramika, Tel_ 061

ttanO'ifLi i pOS, proS-lora,

rndove, 'brzo, kw,.·al_i temo i ci:s.lO. 187 954 Tel. 061 206 345. • K Vm.olcr krc~.E S ~nove~ kut:e, • Brava.r-v,a.r.LCI-C, osrsde} ,ko"Ll'·a.ne 7 K.Jr,1) glclCYanje, rafbanje, ukras-~ ogrde) g:i te.re,. kapije! kl izne kapije ni SlL",po•. Tel. 062 388 242. ,.,ode. Tel. 062177 796. • VKV vodoin".IOl". Tel. 061 530205. • M,jsw, u kuti - POP'"vko llamjcSwia, brav.il~ :S8Jl.i(arijc mon• Vdimo pres:vl.aOenj~t papravt..i17..l! kuninja, lu_s[era, klupiC3! g:uku svi.b "LI'l'Sra namjdtaja tu: ga,dr. Tel.. 062 177 796. r",cij". Tel. 061 210 832. • Vtli mo ko,.pl, '" u ,d.p"ei ju • V~imo disl:ribuciju i prodaju
J J

• V di.1li p.rtvoz pu tn.i.ka tom ~ bi jem ,8: + 1, i lukslJ.Znim a L.I torn niii. s:ve de:sdnacije. Povoljno. Tel. Q61

"hli<v". Tel. 062 466 093. • Profesor ir.I,SlfUiI3 franc:uski .i l:atinski, povo1jllo i us'pj~no. 'Tc:t 033 223·l~ 7.
• POSUlNljamo~ bru:s ~mQ i lBk t",mo .". vme podol". Tel. 061 0320>9.

gi.ps~

• Moter.:;_ko·

f.arbar:ske radcfve! rikeramiku) I:a.mimni" letadaptill:"ije uz .~a.ran~

o,!"'

Cijll. Tel. 061 Z55 253.

mOo fa:sadc,

profes;onalala. Tel. 061 9650,4.

s.a gru porn

vasibproizvc;lda

,obe, Ijudi i

565834
Ijam vcS maSii ne) s porere:, bojlere u,gmd n ja i ndi k.alora! L!uHJoma~~ki!l o:s;igu~
pOpr3V
J

sl:vari) radna

sn3g;a: po pO[r.c:bi. Tel,

062 385 762.
• EX[I'3 1)0\101tno~ Ko m b i prevo? i selidb •. Tel. 06! 147301.

!'lorn kon .... erzaciju itlform:uiku, 062 293 688, Sax,jevo.
j

~kol ~ Sarajevo, po pI_anu na engles:kom

Dasta

klllo i
Tel. i Z4

,I-

Povolino

• P,B.rkeu~.rpo:sravlia! bTUSii~ lakira p:a.rkele~ ~ipod.} p08t:iLvlja larninsle, ; dr. Tol.062 177 796. U nistayam [) lOO% ell kas.:n 0l 2oh:are~ moli-ce Si(ienrce~ mri!\'·e~ milo,"e. 1'01.061 243891.
J

zlanskog b n lOn:ll:, b r:;:o i pO"VQ1,.nOo_ Tel. 066 809 201. • Fiziolcr.:J.p.!<:ut nudi usl uge ma:~ r.h •.bililodje. Tel 062 641 65J i 066 029 470.
• Zidan je. millte:ri.:sanjcl ialovanj eoi ·ostal.i crade\llnski radovi, 061 nuelnc m:asa:ze" kinczi rerapije i

na padrutiu

Tu-

• Zidarsko-z.a:l18.tske radQve il_" I'odi,. k.o i ,igips i k".mik". Tel. 061410 &41. • Kre6m stiilnovc 10(1.K.I\oi. Tel. 061 493 335.
mcJo[J mzu jlem! aut.

ElekU'ila.r - v.rti opra.,ke i e]. i_E1swaej j8 IJ¢i!:i) bo~
j

524 123.

o:sigural:a)

itd. Td.

061

r.,~,_ Tel. 061 563 910.
profesio nal n a i na

i n50lajal:ijc i ur0d:ajc.

• EI,ktrio.,

VltV .. k"~nc el. Pomvile.. Tel.

618·907. • Vr§.i", ,.Hdbe i ,ve v.. ,e P'~ voza, kom b ij em, p(]vol ino. T c.l, ,061 165 009. • Mole.... i ",dovi. Tel. 061 579 k
~71.

h. Tel. 061 861 635 • O,bilj..,
mit:ar, \'Odoi.n:Slala(er,

.' K V voooi nstaIa t-e:r! dcfum

• Poprav 1jam TV :svi.n mod-cla,
vasoj adresi,

• Pr-o[. n jcmatkog
povaljno inslrukcije

jctiki:! daj c: i vrS~ pre-

Tol. 061 365 690, 033 653·31 I.
Ltd. Tel. 061

vode. Tel. 062 6180 ,9 • Peti ZQ p izz:e zidM'l.oj dim ~iaci Tel ..061 154540. Tel. 061 154540.
• Kal ije'f~ peci
r

826514.

.. U[Ji~u~v3mo rohare, moli~" mra\l"~ rtnl.he sL·je.n_ie~ bu.b-e:· i mi;evc. Tol. 061 928 535, 033 219·761.
j

,.... , <ida., k.ra-

269385. • Sudski .rumac Z8 niern.,~ engl.! Doland. jezik, ul. ltoSevo 36, Samje"". Tel. 061 108 144.
nj8., ameri c_kih pJ:a;k.!u'a,! en "epellie,_ Te.!. 06! SI. Z 663. • Srolar - izrnd_a i mont:aZa kuhi[eri jera,

• Pi:'evoz~m pu [n ike~ 's:elidbe, lerel i ostalo, kom bijoem i ilu [ob L.I5!JDl.Tel. 061 268 155.
• Molerske us_luge! kreeenje' !.ta&

• S(OI.. ~e ",lug. IX'povoljniDl . c;jcn.m,. Tel. 061 336541. 2: tone (Meroedes 101), ,eljdb., ad""" bb,,· ({>g o'pad,. Tel. 062 424 220.
• Komb i prevoz do
• PreViJZ

• InsU'ukc:ije Z~ oo[JO\lee: engt~ bosan:ski, hemjj.3 fizi.ka biolog,.ija)
1 l

fe-rna Ill, zidanie.

TeL 061312116.
j

i ott.ali

pred.mea:i,

Jako

povoljnCl.

.

• Prcvozrobcj
je.m) povoljno)

scl_idbe kom biradll:;] :s.nag:a po do:-

n""" Hobni IlO KM, l-,obni 220 ItM, J-oobni 330 KM. Tel. 03l· 630·332. • Bra V8.t" r[3d.Log-Lad-e~ kspije! gi3~ <07.n.""'" gele" de;; ; dr. Tel. 06.1 688711.
Prof-esianalna ken:hcr c-mnje C:ilirna, wpiha, ilisoll~ namiEitaja~
1

• Ro~lilj.e zid8mo~ dimnja,ci} kame" 'ed.ro. 1'<1. 061 154 54{l.
• Kaminc zid.a.m iJ ui!!:rad.n jill [C" n:tond~ grijanje i.z k.amina. TeL (Hid
J

talog! veiim

s[vari) Ilamjei;mja kombLj-ern, rndna

i OS"sna-

• D.j.m i""rukdj. zo oS, bio., IIHU. fi.2:.~ hcrn.tuj itl bos.) ell!;!, i arap,ki iez;k. Tel. 061 339374. • Slola'r: lUontaZa kuh tnja, plat.....""je"~ l>a.gla"""ugrodnj. i "
pr.avJjenjc :Slokova za vnU2 i ostale

ga, povolino. Tel. 061 268 442. • Grade'Lti.nsk:a firma
vrStc fildo~a ilVodi s'lle sa g~trii.ncijom. Tel,

go"oru. Tel. 061 513 9411.
pl.i l't iIl-na1...c-i.C"~ t.amjl!tl3 kon'L'C".k[of"'d itd.~ rndimo kvaJ.iu:t"lm i povolj-no, uz

• Cen cral. gri janie!

154540.

carandiu. Tel.. 061 500 037.
• PO\'QI ino i hal iteIDO r.Jdi m grijanje, mijenjam konv-c:k10re t(ldi jiillori rna i o:stale popravke ~ p(J~

• Parkel, ~.iPOdl pOS[:3Vtj amo, brusimo i lakir:amo. POs.l.:n:'ljilffio s\'e gOlQ'I,'e 'Parke ~el laOl.i "ate_TeL

• Moler .radi Sve vrSle molers.ko·furbi!rskih rndova, kvaljtctno i

061 740 127. zidar u perr~i ji radi ma nie po,lov •. Tel_ 03l 4;9"914.
• VK

stol=ke po,love. Tel. 061 277 007.
• [ZYQdim mole.r:sko.·farb~rske radove tis(O~ kv.al'ile:tnO i po.,o,ljr.lo~ 664.

062 BlB l06. •

voljno. Tel. 033 800·514, 061 922 476. • Radim cen lralno grijanje i prepmvko 8rijanja. Tel. 062 316826.

Supcref1kasno unis(a vamo zahare) molj t:e. m ravel S"ljen icc usi! bub!!~·V3b~ m.iSev.f' __. TeL 061 9Z8 )35.

'Ulo-uo.ulnlnj"," Tel. 062 737 n8. • Kombi prl jevoz rum icl.mj a selidbe.., odvoz. k:abastog otpada, obe.z. radna !lnsgaJ povoljno. Tel.

uredno. Tel. 061 13S 190. S;I',oje pon,.looo ,""!kih, sk.in, zen skib SL.lknj i 1Q KL\1~ v..simo kor-ckeiic odjc&. Tl:!:l. 033 104--093.
leD

naln". Tel. 061 251 323.

• Lam.iIlut

ugndujc.m

:profes.io~

njo",aoi<o ;,I<I15'vo.Tel. 061 812

l

06l 406094
• Komhi priic'L'Qz mlmjcltaja, Iidbe i od'Vo.z kllOastog·Q tpad:a

• RailJbow s.is\em ti~&!nifJ U va~e.m domu i.li pos. prOSlon,l:_ Brzo, povoJj no i cflkas.no. Tel. 061

scJ

po·

voljno. Tel. 061 552 366.

.' Daiem insrrl,..lJtdie iz Dlatemalike_ 60 minula = 6 KM. Do~ I";m n. .cire,u.. Tel. 062 941 029.

• FJ.ekuitar! poPn!\?ka i ugradnja eleklTO iosrolocij" Tol. 061 90! 646.
• PIofcsor m.:atematike daje mkom i.n:s[:rukcije iz godine. Tel.

Bm i .vij.,",

•. K:ablo'i'ski!

pr.e_kQ satel.ita

W2 u

FfV, RTS, OBN, Alf., ATV, Pin]; B;H ; drugi re·
rl s't; U HO kval j u~'[U vee ad 12 KM_ TeL 061 S03 042.

giorl!aln i i srra[li

n ilja trakti vniji ka-

061244251..

oglasi
SIMPLYCL R
SKODA

A

I Afeasing
QOA.SA JAR 0371'150 008. tlln. UN RVol A.O. OSSl ()7 BSo; !IIIQY~. '-MVA AUTO 0~ 2c1. GadK.II; ~ stlMS QM£JIOC O)~868 !.OS. Uvno ",c. KRZEU 0rJt.. AJJTO SEIMS SENt<.OVrC 0'1 S~ ~ A\IlORAO QS.1f810 091. Pn~ ns 31.2. AUTOI'tGtNT OB/Z31 30 SI.CNc El.&(j() 0361B53 '28 II) UNO 03216 0502, A.S AU10crNTAR D3l/ 20. SnIU I~ AART 0 !7Df 74

.".NJ

AUTO

11 0 Gr.otanc. 071. Moo.loW H£RCKiOYINA A1JTO 0361, Ii 0Sll239 .~.14 SI,.~...sA P5S 331715 31tl,
03Sll76

o G<nIdot

n

SKOoA'

z.z.

BalJ[5T

lUlllCOSMOSCOMMElICE

J

30

~~~

auto market

43

Topless uerziJa UllimaliUnOg ~~~:~iI: SPOMSMog aulOmObiia
i'u1~'<UllItill~I'r· e,.hr.:zo:lbzi91l111I)WIlIm
JI(M:I._III.IIII,."IIl'LlfIJl$!llM

Mercedes SlS AM G Roadster

TeSkaje reel na kOi,m Illrenu jo bolli, a iDS1B!eodyovoIiti na pn,njo Ie II 0'0 spOOistrt, SUY ~ limulin" a mo!O, Ie "'" orfjednnm

uzOUaHUOg Da mOlala OSlali Daprlml)aCaD~kud~· rq.kdL dtdenll'r«ln;'kluhLllIJI~ IIlmlli ~uj Iroknb. &.,-wbijn;lrD;lI'fNi~ II>

IIIW""~~~

ertiri~kalWi;l[lr;:k<llrljJiuf

l.k~I~II~Pf~Ik:. nlY.l.·'Ita.liJlSiliamIIIDltmobih II Fn;nkiu.nu. ~1.k:~I!iiI~m~ pr,IilM;.,).ktmk>.;I£~~ ilbjlTiDIlI"",IIIihilkuljt

\~"'Rlo;,Il'llttl~ltlIbu ~tlwtlJoqsJ,"rh"l!IIlIKKk..

I..sLSA..~lG.

(lb'ffllolllilhlll:l~ ..lIj.1: k,k.hil}b4lkrnktl.'>t);lpilK skbpai lIl"n z;aj,;amollx-

_\~IJI

U DlanU I SlC
__ pI. modtb bi n'JIIiII st.S

br

Nilh OQ'I\.lr>i!iId I)!)d.im~ Il'JIIJI SLc,. J.~·nlW ba1Z\~ifI,u

,\1ItG, IwIiiI P&lI' ~ 911 f ~Iew.c ",,*k, Kt!~i &lHilkllilliMn-adH; ruriiilllU ~1lo1L

~::~~~~1~~ ~1:i
..

k:LUldljJlril!ir7i;n[lkl~kml'h, ".",¢ m; 1tn.1I~ pi"l1J;,_!ni I'I'II6b!r,kujiilb.l~Dl!n::rtllI :lm-nihINllil&7ll. Sw om:lil It- l.ielll~_ ~l.l.msl'I.l_~.tillI!Ip je liIIdldm 1W~1Ii 6,J,li~HIUV&benz:lnRimoo:irY ))"1 K$.,.ilIpift'IIIJoSlllIU(IIM,ki:mmjl!;:nj..ttm;_iWllDEUGJ'"lIIIIbr:z'III!.jclbtOOkmilll ZlII:3,.j'liflillllldiilJlAbi.mJ.In. hI"J:hlIlOlll~ltl:mjIj, IIIfinj;:ri MIl i'OKbD!l ~u[IIB'l"J:tllI~ :£uije,IJibaHftD;;II1I1)ea[. 1I.I1I~Uiln.fllftlJ,
~I

~.~Im&t:i,lI1i""'ii""MmlIhi5rnLS'r'uIim,:a1ii1Wim. Au pri~.tn.pm,. {iLK.M~tc:.mpat;· ~lIhm,*,\l(ljllc'~~llod
!.'Ib!ibIJl.zoo&,\IIU'I'it61v. bu;.b.IaKatu.IlUKlIIh1!I"· 1Y¥ru;prvl~!t'I1

BlagO DSUjeieDje za TigUana
Najvece~r(jmi,ne .i<lliNe su na ~rednjem <iii,l"
b;m"'n~ niitndiidambr.anU:I..
Ullullllill;...tt1ablllJD 4[, 'II pnmte[ni '" ...... iji;. ... IUdillIJlth.l£rij;l!., IcOOpti"Of)Il:ml,lmlirnl. 'iIlIll1lDl",ib.sin~m:ljelllllflo z"iil:t-

Redizajn Volkswagenovog

SUV-a

,_ttU'ii}l!lll!fl:i,l(l~, III k(lj(.1

S.vr~eno pregled••
I(>!L

"1.dfuJ.,

mlHilkpri~lln.GLK_

,.... rnnWl. SIlO&- fi~ P AI .. ~d",n. Zi'_oclln_ MiclniDII.....mlo,CLK I~. l,J'<uobiJjt:-li]11) CDI ~.\tATIc., inWo ie uladu. ..
,po"lf'll"lk"II.Ifl~ZIIin=i~1~~IIct.~_.I!!)iII~)vt Inb.lbl:ltiDlllmn!cmDli1ljI.mb, h.mmi9lJrDlllol& II'Ikl'U'll.l.l)!Ii8:i1'W'i~1!I

=:~~~~!=~Lr-

... ,'U'.e,..Xt)s:titb~

_~U.llllM'lljl ic'.!,11

knju, I(!pkM SI-S S.~_

_\~,"JjI,·Mllfi"'I!I!r!~iI1l1rt:Ul)dlt.Hm'.Ii;llI)n,-lira POIUZWU IlOII,mGL

bl.Jbu.,dJc:n:~fi.wdl bIll~l-'rmlk.o.-~lIIIIId o..'fjaelU ~ L fClOad. mOO'i~k(.;iiiLfolb~.n,iot1blllll j(:dJJli~ Liubtlrlll bmdu$kiblDflO~binlli:zm.!dIJI I~I fIoIl IlZ I I~

1.,4..[Jr.llrdq:TS.11~r;pll. l,o.ti~nlq; T51miMDn.!KI
1'-5.I~

"'_\1.Gjri['):i(ll:.I:~5otlooupt'izo ..e::Ib.!.

BrllanSMa IrOMOllCa za nouo doba

Starins ki Morg an 3 Wh eeler odotijeva vreme nu

1.1 ~iNn. ubri':lltlll'l ib'IiII 111:11. O~ IIULIJ (!jit.':ij; J1mti:k- GLK m.luf.;:q it' i 'I'll:lmi~ CorlloJm i Span Ie .&e:ilTlJlll.1t'f'l"11i IUOOI1l.1Illliki III!!I~U~lllJ La rwd. j(" .. 1iI:.e- ,Jk a,l:.lll p3~~ I!LI. ~fi'ri;.:k9iOj1rr:mi.,'IkOJmft. III~,

MIBnJai: U SluZ.OIOrzlne
ikO,t:re, btlll~ ramDt

lil)j.wn::.s.
~I"O' TDI'l

C.U (hwklh

ilJ'ClKS.lrnnL.ld..llllieniD
u~llu~u~ IIctl;(Jl.lepffil

fII-'>lon Pfu¥'ki"fli :r»-lll~t'ki in'Juhmllllll m.I.tIl

nlllrl-~L fi'liltn~~ i
lKJIiOSG.

.rn~tlL.~
S.fu.

l1l<I_

~I!IIoi(I~"ur1JII;IU~tjomlipRitt(lnhWI.'DGLK.

Sest nagrada za FIUence
•• iDahlllXlic'lIku~u !iiiu oo.! m~1I FlLII!IIU j'I(>IIl"tI(Ihlrt'~lIf1ll"""h'-!GM}E.odS'fkra,~jeDii)dolil1lo

Uspjeh Renaultovog elektritnog modeta

Kakav .1res1
"'~I~I~l'rijt~j,liIo 1II\';1llkib,l£lm:m;dIi.l:SiI· lII!jp.I,,,..,~;:;j:ziil~ ;\~~'\:iibIjr;I1b l'l;DEi;a;m\;milbi~· IIIIloIlliiMollq"dli,]f<.llwMlA ~:MI~ltIl_lIIo!,. Illi!ADIli;;XiM'Smulli~·

:::-:-.-=,~;~':
~1!lIIO!irip.*~. ._
\r~nmf,e-od!ltl1[).r\lJD~h I!'IIJlh.!I~I~It::!.U!lliubllLi. !l'I'~t1ttb__j;;jrlt!jin!:illp;t-

7_

qi[lnlJlj..

~~~=ai.iIi~"J,

~:~:~~:~;:~!;
W;:1Ioi(r.;~fiY[I<.I_bllad· I:l;lboImloil~:ilI!klill!btinhc bm OOiiilDnllL.. I'v-Itmn, l'l'"l:vriierae'l'ti~IlJ(IIIlu "~fli~I~~Ij:j<>il ....ll!-

r.m.pdbied.~OIHlril"ll R~i'IllM"I'1 1000[IilQ(It;Ilil ..Jck~':mlld;!n~iu.,tiil

~~ruJ5(J;.,pdIjm
1)i1i~1~t!Ap;tIn:booir.bit;;ltitlkl'lllIl!l!e:u?

~1_1I!'1I!iK.1I"l91:1mk.

ttllltll·;;J:ikHII_I:k. O!i:nI rn't!;ll"lljo.l .. R!:1lJ!Il11:FIUB1[2-2...E:.a..\"Vi~ir jnl:po!rrr.ri~n.njl..llDgr~ tl'ik;r.loflllg.n'lIM:f'....,.~l·,IL mllllU:OO'Ui (g.M)AC poI:rpou. n-.p;:r.ih lJIlIOljOO'lju t~~lbr II:flkamllAll. ubI. jtrlllcfiipjp.lCClki:lrkol:l1-

~I?~::b:~ltdt==
~~IWiirdiD.'rJJJrr
mt!:ID.DI;,..to;:rltJ.Mirnnli;llIC KI".UIJIII100iu. N..I~l'lI!u.. ~nallll k di:tblalnqradunllr.:crrillom. lUIibolltl rj5mil iIrbr:griDo.

n"'(IIUl11Its.

M_T_

44

'Onevni avaz, utorak, 7. iunVlipanj 2.011.

aut-o market_ -. _

Zahuali Drad dUga DUlouania
Dolazak prvih toplih dana za mno ge z naci i odlazak na duza purovanja, prvensrveno na more. U proslom broi u pisali srno 0 potrebi p rever! ti v n og p regleda autornobila prije kretanja na put, a. ovoga puta piile.mo 0 samorn putovanju, Nairne, duga putovan]a su stresna i zah Ii jevaj U vel iki veca va opas nOS! 0 d saobracajrie nesrece, Na prisutnost urnora upucuju brojni sirnptorni kaosro su bolovi u vra tu, rukarna iramenima, zamagljeni vid i slieno. Ako ih osjeti re, ne porcjeniu j te lh, vee napravi te pauzu, Ukoliko nemate nikoga da vas zamijeni za upravijacem, u borbi S UIDorOID pomoci ee kafa, energetska pica. te kra tka setn ja i razgibavanje. V eksrrernnim sluca j ev irna, rnoze se n aha tk 0 i odsp a va ti uz cestu, Prilikom dugih voznji moratese brinu ri i0 potrebama putnika, narocito djece, V rtogla vica i m ucnin a rn ogu se privrerneno ublafiti otvaran jem prozo ra ili izlas kom iz automobila kako hi se doslo dosvjezeg zraka, Savietui te djetetu da gleda van ili u pravcu voznje, Ako puruiete po toplorn Iietnom danu, osigurajte lllSriill od sun ca i vrucin e. Stavire sien ila na prozore i rashladi re djecu odgovaraj uCom odiecorn, hladnim picima i klima tizaciiom, al i ne pre tjerujte. Na puru se mora i jesti, stoga u prirucni £raider sprerni<e doslll zdrave hrane,prije svega svjdc i suho voce, energers ke cokoladice, krekere i slicno. NezaboravirenidovoJjnu kolicinu napimh, prvens!veno obiCne vo de. S.Pa.

Pocinje sezona godisnjlh odmora

asl ua amerie
Od predstavljanja prve generacije 1955. godine pa sve do konacnog odlaska 2005. godine Ford je prozveo vise od 4,.4 miliona primjeraka rnodela Thunderbird
U prethodnorn broju pisali smo 0 prve eetiri genera. cije Forda Thunderbird, automobila koji je uspostavio definiciiu luksuznog kabrio leta i coupea, te bi.ljdio odlicne pro daj ne rezulra [e. No, dolazak pete generacije (1967-1971.) oznacio je promiene, prije svega zbog sve jace konkurencije, cak i u vlastitirn redovima (Mus. tang). Istina, "peti" Thunderbird donie j-enovu Iirnuzinsku koncepciiu naglasenog luksuza s ce~vera vra fa, c.im e je izgu b i0 dobar dio harizrneprethodnika, Zbog toga se vee sesta generacija (1972·1976.) vratila prepoznatljivo] fermi velikeg COil pea, a s ukupnorn duzinorn od 5,7 metara i masom cd 2.200 kg ovo je bio najveci Thunderbird ikada proizveden. Zbog toga je i dobio mocne 7,0 i 7,S-limrske V8 benzinske motore, koji ipak nisu mogli ponudiu zeljenu voznu dinamiku, Zbog toga, a i naftne krize, Thunderbird je vee sljedecem sedmcrn generacijom (I 977 -1979.) srnanjen, kako dimenzijama tako i snagom motora, Ism. prica nastavliena je i s OSmOm generacijorn (1980·1982.), koja se tipicnim kockastirn oblikom utopila u dizajnersko sivilo osamdesetih godina proslog S101 jeca, No, dras ticno redizajnirana deveta generacija (1983·1988.) nije naisla uB interes i najavila je pocetak kraja, Deseta generacija (1989·1997.) pokazalaje da se Thunderbirdu bllii kra], jerje, osim dizajnerske nezanimljivosti, izgubila iprepoznatljive V8 rnotore, jer su stigli slabiji i efikasniji V6benzinski. Nakon petogcdisnie pauze, Thunderbird. se ponevo vratio 2002. godine kao retrornobil po uzoru na PIvu generaciju, ali zbog tZUzetno slabe potraznje na !rl.iilti,l se zadrzao tek tri godine. N a kraju rreba redi da se Thunderbird uspjesno okusao i u NASCAR takmicenju.Odpredstavljamaprve gen eracij e 1955. godin e pa do kcnacnog odlaska 2005. go dine, Ford je proizveo vise od 4,4 rniliona prirnjeraka mcdela Thunde-rbird.

Ukoliko nemate nikoga da vas zami jeni za uprav Ijac.:m, u b orb i s umorom pornoci ee kafa, energetska pica te kra tka semja i razgibavanje, V ekstremnim slucaievirna, mole se nakratko i odspavati uz cestu, naper, sto dovo d.iu pi tan ie siguran dolazak na odredis reo Cilj dugih voznji je sigurno i u dobrom raspolozen j u stic i na odrediste, a b rzin a n e bi trebala biti primarni cilj. Osim roga, duga ptl(ova· nja zan tijevaju ces to s tajan je fadi admora, jer umor urjece na koneemrnciju, umanjuje brz! nu reakci je i sp osobnos t procjenjivanja, re rako po-

Kalai eneroetsMa PiCa

S.P(l ..

LaHoSOU

Jos sposobniJL.4 hiprid
\

Japanci spremaju CT300h

[exus CT 20011: Sposoban premium I1lbrld Kompakmi premium hibri d Lexus CT 200 h, ocito, biljdi od]icnu potrainjtl, pa je japan sk i p reiizvod ac 0 diu cio razviti jaeu izve db u koja bi nosila uaziv 300h i posjedovala jacu pogonsku tehniku. oci!!os!lO jaci benzinski ideka-jeni motor. Predstavljauje ovog mod ela 0 rvoril (> bi rn ogucn os ri i za predsravljanje sporlske F izvedbe koja bi napala Audi S3, BMW 135i i slicJlo drll~!vo. Podsjetimo, Lexu.s CT200h pokrece kombinacija 1,8·litarskog celverociIi!!darskog be!!zi!! ea i ele k{ricni moror ukupne izlazne snage 177KS i349Nrn.

BMW Grupa i njezi!!! i!!zinjeri pozna!i Stl i prepoznaLljivi po inovacijamau podru cju sigurII os ti. Sis temi pornoCi vozaCD bazirani na. sen wrima i umrezeni s okolinom iz BMW CanneetedDrive sistema, kao sto je Speed Limit Info koji koris[i kameru, bili su inovacijski pokretaCi U ovom segmentu [ehnologije. Sada, uz "Dynamic Light Spot", EM W jos jednom preuzima vodeeu poziciju i to i,l segmentu. aUlOmobil· skog vanjskogosvjeIljenja. "Dynamic Lighl Spot" je sis rem koji autOrnatski pravovremeno usmjerava svjetlosni snop Ita pjeSaku dok je jos u ranoj fazi, re rako upowrava voza.c... Pomoeu. ovoga, sigumost 7.3 pje"ake iSis/em

Duga sUletla bez zasllepllenla

lnovacile iz BMW-a

kaji IIsmjerava .svjellosni Sf/ap ka pjesakll

pu mike u vozi.lu u kriticnim situacijama jeogromna. Osim ovog sistema, BMW je predstavio i "Gla· re- free high heam assistant". To je sisl.em koji locifa automobile koji dolazc il suprotnogsmjera kao i automobile ispred, te sprecava zasljepljenjaiakostl na ai,lto· mobi.!ima upaljena duga SV jerla. N a ova j nacin, kom· ponenta dllgih svjetala je znacaj[lo uvecana, ~to, t3koller, dovodi do porasra sigurnosli. Sljedeea sl3vka sigurnosti koju ra.koderne trebapolcijenili su nova, prednja LED svieda koja su pIedsmvljena !!a ]Jovoj BMW seriji 6 Coupe, koja odasilju jako i harmonicno osvjetljenje na oesm. M.T.

KIA U SIOUaeROI prOizuala viSa Od milion motora
... KIA-ina fabrika tI slovackoj Zilini nedavno je dosl a n.3 prek retnicu, jer je za manje od pel godina proizvedeno vise od milion motora.Jubilarnu brojku dosrigao je I ,4-litarski benzinski motor koji ce pokretati.cec'da iii Veugll. Ovai stedljivi i snazni agregat vee sada je postao najpoptllarniji rnOlOr i,l 67 ·godisnjoj hisroriji najs tarij eg korej skog proizvodacaautomobila. Trenmno, fabrika U lri smjene proizvodi neSto vise od 1.350. motora dnevno. GodHnje, ta b,rojka doscigne 3'00.000.,. ali ce [Q u dNgoj polovini godine biti povecano na 450..0.00., kada ee pogon dOSliCipuuekapacirere. M. T:

S.Pa.

28
l=:r,,!~~ ).."hJ ~Ilrtru~vtdaH.~i""Ipn:ill-lm~Ir.i[IIi.D .~iH".i«lD.lgkrin • ..,.tml.1I.!. 1;If.h!!Do1J'.~llir:oi~ i'l'i!,5I. - 1'J)(If,1o'(j~r.~Ii(~ N~ !lrh1/;L CV.[ibB) II Ki"m ... C".i:b-..1Ioll

"r;:.;:'~

sveznadar
LJUBAVm ilVOT Re<-ultaUistra1ivanja na muSkarcima

!86l, - U

s~~

drm· ... llre.ol.1irJIQIII.(lIaa[IS1O..~, diM". bdl ~ IlJIIoo.n Rilallm 111,·
il(Irj'l!)l'i~~ II ~I¢;I~H~. Il.lIfJ11,t" 19':S~,-l)I.'I~JLi;mlh.u[]"{I)";Rhl-l:b: E:iR'J1b,o,r~} ~ID pl"Ioi ;m]rrit.l:i ~jn.!nt'ktilloi<= .. Ii.b,~mi,il1la.ll'"

ManiaH sna Ubija
libidO
m~

1'=~=:1~ur:~!1a
lmIIuml!~
1_N!;TJU~,':(jI

,3!:~~=~~B::.rkir.:
Norveska raskida

2=n~=~nr~!~'~

1~!.~!!kIfIcl!tik!..

Slrut.lliac;. ",,,rod', "" nak'laiitelBn san uti~e I"" replOd,oo,iju. odnos"c ""mel "Il'lT1Iij'
l\"'udll~~~(lIl!:;rI~1 ~~tbir. niibiJ. l'imuilire.i ~1lI!bm1jR"lI!t1i:1 k~ru(jnao r:,~1jI~~I~1jI1)I r{';;h~l!. ~·QI*!'Ii""J..In.l~;;- ri, jd:!1Iriiluboli:l:ri-.b:7ji 1I111t:1l~'lIIIlII~ 1m
rHii'1i!~ft, ~LnJl::niKl n.rod!: U IIll:k ..... i[d;L;;J lm1 u.l~i11llri:f1['l!dmktij ... ocW:riDDk..-..1iHl ~1I1011 .. f1I~<:lfIII'Il1i:Mlihldo,lIii~J.~ ~~jIC: t"JO(Il'I\,J~!L to:~d(lIl~rd·:Ed.it;y:K1d.o..Iii'I ~iNilo<i. i~ ~r:..~~ ~lIIni:;l u IlirpllillDIl ~Llk'n.11il:i1l:il":i.ml.UlljJl:iU1.lJ !IfI11i(i:rn~ I~ II~gu ~ U k.;n.·lirns, ... 11lo; i!'!i~. ~1,Ja 1J!;IJ1)j~ .. 10k
1wm1J':1U~

it.~~r~. ~j
lJl1ollJ.IIlm,iDdintiY~

iW~=::~~,~!i~~

17n.- j{TJig.i~ UMIJbiI:~;obii=" II~ (IJVQ) 1Il1~ U 1'Dti~E:i, drn."11L bb. ~~nbi~

,,>..

-:::f::;~~~~

1I~.

r
.

liJeI1:1l1.R411 1JoSU.IJ iJ~l!I.oIOlp!lM.. • Crv4Jnc 1*~4 •. .. _1\'o~icll«Jlu.J.I[]1.:;:trusltrj..li ~"ri:r.IIlI! ..u~li1llfDyi.!.:olll[i doltii~IS"roiIulD.'1I"_~n.i ..uu.d.l (I~!I...;o-,;i1NIJI"o'I"'IlN 'Io'(Ijftl)ffl 1-11 , ... ~II Jo.IoII :Ioilp.d.kopus.lilld.l..oddi~u;S.:In potI 1fi]m1rn. d.I 1IM.In~ III ulliji 'lo"fIlI.konm.kru~11L ~~III01~iI~t!JI!JIl," ,.:ioljcfuNtDkrnllp;ii~L·Ia!.brima.NJKI.'dRn.i~I!.~.noro
v.::D:ul1nijmE~~lr.~4II~1'!ur\~i ~q(pm.ifK:nt~~ l;'ulllilal1ol.iiriiibn],iUDIII~.~1I.i!.. j[-du-

.......I.

!xxi

~~·~IN.r=~:I'~~b'rf.ffi It;IH :tw!llL11 ~~ D:i'jl'\i.H, l;d~~;;oIil.PIirii1~ l"Vi!k~ Iit.MnskIb~dllil og Pi!" d.rutiu"'~lIiire. ~lcJl1h ~II'; Sr'hl~ • .aL1JrikIllWiJ.:I~nilll"ll~\Ao: .....kill Albii.o.illl kiJii Ill. ~7, d:;rn. IHDIDC!lII) pKlli5~n.li prod,. ebii;lllul::ib f&.ui i'QiIIfItIIIQiII·~I'(I·ii;(fTrtiMI"",,," IlII"\;ir1ll1

.~.

- Ja~.~

U:llU::I:1i,..njl1'rU~l'l1;lI'llI:«i!n"i !!iullL!!ir~ mt:rll~ .... 2~ ;t:eoJiflC". ~111) le,J..i .... li.I..lOuDt:llIi1Ii!IK!.billdan.'lilkEtfillll'>'i c-n.lli 1D.OIo.ji nm:. br'Jrm~1'UI1.] 1[1 lijfJ'lI, ~~ 1I:lIlI~;Jftll)i.1IWfjn:Ju~lioDl!l!hiXII.lJ~ 1i(L, ~I~j ~1,!.~Yil:!'1~ 1I1~1!ii1Jo:i1:41II.I.[(11Jok.r.u~:!i:n~, .lbut;: l..-rs;r OOp, UhI nIurnici,muD;a. I:lhI[.ljir-.OIdl11hl1illllllni1l~lIniI1Jo ~Iji tId!lJItri ~I'(i ~~MtJLi."',!I.l

.z.TIICV\'Q

~":W1

Proslavioga atelie od stakla i karnena
!nwlll/IWt
.iIiI1"i:iJ(Ij.iT.iP,Ii! !I1C"io1~

.Ol'!!

~rIJ,ll;mI.'k"ki!!11Ii.{Chlf~1IIb

~~ ss:~
w •

"""-

n1!i1t: MloLtin~hl ljl.!J; Ie: iI.llrIId..l aJ:bilil::1I., di..DiDB lWDjg'mj.tlllkfllln.i uiii!;irtl'ii):.y"I'(IJ,~

~~I

~~~~

b.d!~.

i'!'(Iln' ic.1JP;::g i':; IM~ ~11;q11ll (lCTY} p:;dipo ~:!lIdo.i[JI, be""etro P 101 btriiijl!CeI'1"nf".. ~.n;!1""~ kiJell=-=i~. ~I"!fI)lIt."'1'lI'i')ijl}tl;~tall!l:Il~r.l! jt-pt>fuJ~.d05n~IJII".IIILThllmlD(JIs,lj;u mDOflllnDanOO1 ~ru ~KKlIi!r1Dl~

~~~QI;II&!.JOOI1II;I1vJ.tIi Ii'ril!lllliai~lIj~.mih~'z.(pPb lnw]1I.p11bij];e. EiILbdJ,~rI~e.~nnioiaI.i!dl.,PliJro!~1lI·· ~~~I) pcC'il~j[!loIiY~[g!I'IIL:in tJt:!!t.ldiiI;i.rl«I·~~rnr:itlgqrg,"",lIIlfo;1:.:: IId.Jp~1id,(! i;zguIDo,lnLlDl!-Ie"Pi!1'I1I<1111ii1d.l~u.ticiw..lu. iU-M~ ~y, ~I ",",I(I!:d.~ ~!l.Uriiim.~lII!Ktildb:~~DI"'IIpooi.DIII~~ibd'l1.ruIJl1'llllillri.m.ii. ~~Il'IQobf.tll11K~l,j.!rlLI.J'Wru...q,II~ bitJkq,[i 111 ~ "" i~rii~ r.:&Iioonjill~~mliltian ~Uii~ su porulllmiii i~~:e;;!,!h~!>::iI'tilk;I!.Jid:cn;'lkr[D!i~icrptY.lrvjcbro,i1BlDulruiiJ.lrdi.nn;..k!JiI~. Ifrdoju. e.ftFm IjeI:qJ.·ira d~ ~Id'i~ Oi.i1l1 u liirknflll dql1n~~ bn!m:iDlI:ir~OOtl1~_
I

hilHl:.n~

Ie:.~~ ~ f1ilui.

~O(tl.-SiJ;illR.ilih!lmlqi':i!lJjvl!tlldi! 1:'(1. Tcl~ ..,iI:.lrulDli, IWLtuib .Io!i<""U1I ..... i iIdmjl ~III lID~i1ll. I dui.:t!IJiUn
J.J!U!!I(Irn.IIl~~.11IQi-

w

lrubRp,ftotre,,!IrnIM'Ib.3ie,

=~~=~!i~ ~I::
~11~n~ln!!'I1o ~U~111I U Svir"¥II~l!ttll!ktll~k'!1JI'inb..b, Hrnll O]1ru:bc:iimll n ul:ii.o.i'I"D Dla' iHiib ullu!I11i.!!llh:J!iHki ..... F~.i!I"II' ~i}~ !,*I,!J~I'I!,~~bln \~·llibIOM.liilDji~Dih!JoSlnlK>dl::n(ilic ~'I"lIII11Jo!,;1i:mo,,:Dll:b.llliU!OOU'

Ptflto&.·f*

IliPH"itm., n.i:m~~DijQ"j .llrilf1!ll1j bi~p.M~n.1i ~.11IIj1o

~~~r::~ m"'""-

"-

~oo.. r'~

...._

z.ooo iIIIulbt.a

rilPl~, l'1i"'l~lI~ .... n~~ !lro] li~k(l~i1ib j1'l:!j1l,.. ia I{'rm'fl1 1U1'1Ii It;Jkltr.ijl i ,.il1Dll i liIU 1ISI11D~1II1ht.i;!g11"1iu~1I1:t1mm.1 ..m.l1il1i~l!Iratn~Jlrl;K!':I..i!u.riie~~l~I-,~l'ti!UI :n:1~~ I~

ee, mllli;r ~lIwilUl.Z1:Jm~.:;ab~b:l;rmllln1U.J.l k-aiki! unp, Ia~ib llri!'l"I, ~ ~jijlk~~~rlk:fi!IIct~lzdca[-l;.bI.ik~opJicn~ i~1M"uklxk.l!;2j;;J1i..i! 1~e.ll!ljlcl.n.~!Il!llJiieu l"IIIl'D'i'o;!IllI~!I.J.III, N.~il1J)~~IIM; 1.l1'il~11lBI1o~n1l11ll

II.I.kQllUoliiUi.(~nlll~ ~~~~IJj~(IJ~ .. ~11'" ktiniKll,t!:ll:JI.-.:Di~ J.U1U.ln.j.uip;:!lolJl.tlporn~

:~~:~rg~.!-. ic:!:'!,,-,~~~ ~-:::",~ji
1lI~1lom Ir.kJ.iIl~llIli);VI,i1il1 umjHn1llri,gdi.i!ieipal!!.liboruwn"11. M.cLI~nl,!;~Iatru~K"~ IikKlihli(iotlitI.zo.iI!:Il[d:;mlllolHRju.:1no.ooif= !;I'!JIKre" IDD[Cl1Ul:b Ilmim[jc i 1WT1je1.1Ij.S11Drl1l~~hriLln.!.i:i1Dl

~~[]~~:: 1\

';;i\oIIi

~llklfl,tlr&o.IIQ!"I!:ff.
I)(ibro~Ijd.i11I,.i'tIlll

~=i=~·&"1l1~il:nood. Mafit:l~ll1lr",I!!:1JD:. I,U~L·i"tmrtIUi"=iir!Ili m.ljuoallJ i 1I11~I1lII1, ~~~~LII~.i!li~~~~ Io'I1Lili«klnim~il;:(J:m, ... __ '--'.l .... •

..:!1:r.J!1~~

...

nY'''i''~lrIi">!,Il/I!:!IlIl

arlr:il);:k[ij,J[,[".lt"ruiDlc:lljcli1ii~'lI1N

~~;js~~~i~i;:
1t~~!II"jiCI!.IGI~ Ii;(odrnjq],;U1lI1S6&.,oIIII1[JI-.;:IIo.. ~bnil'5l2.B .

~~~,~~~I!I1I~'!I~
':"7",drnu~~1.i

.,oo~

~,!l1~));:

~....:!~~f:i

J.T.fIC,,"'(,I

PenZiJa IZ smile
C{J8i.Ur_m!:'fl~1"tII JIldN/O.EPdi..~gi/l,.~iu.;· rilrDjil.cillliIjd.Mill.-,g • M-lJkMp ~~ Pffld;lv.Poil'i:!!M;y,~~ ~IfS.,I'iilll~~
111

j~!ttif

!~:~~?~: =~t~~~ij:'~~':ji:
oI!-U,Kil,h.etr6ili~~~ ~i:!J'~!ruoo·IIIbJlHIJo11~1w;rh.w ~.IIvriliI~ilfiD ~\i'tIl"Srbiiilkllmt.diifj'

Fo:.An~1IAll11ili.i lihnilIiRnmniJoj.du1bi~n.rii!h,li •.n.W!II .... .;n1p1Nn~ I;!I :sm~ tmii {If, iILt 11IIII1~ i uSrbiii,(1I1knliuAi

~~r..~.

i"t'iI~i~

m;

~os:

11m

~"~li$ibiuJ.j""QtIi"
19t.:!. .• U UtHlroiIlnDi ruibnk.:li ~ ~ ku.dn,~1,!1 mrkq: 1,!aJjJ II ~llI1lo.l2B NdIn, '9'n~:U~J:I.in:"gllm.nJlIDyin;y-,biii· ft'nIifr., hllmi1fH"l. I nllm.nHI. ~!xIICIJ ~i1lli.i norm mlllkoifl[11J.;p:IUJL}~IWI1iE;:bo.od; !!:1}x;I!jh ~~1$kill k*rU:la l~}I)'I!'ot,

IIIStbijl, llnjIL~~1)J.lI-..r:idlol' ~n~,ul'lJlll.11~nzil1li

..:.NI6!:'I'I!~t.III.....,1't\ko.o1l
;;Sl!'JI'DilnClos!i. Z111UIuiI0111;i!;rtn""l!1. dll)~.nJeu:Srhijll~I'1!"E;r-

t::I..~'l.I1,!;
0mN
111

n~

~4ali~..y~=,pMo~l.::rr.;,f"~.I'IO·So;lfK!jew iii Fr:-irr 1'i"Q s-er. jtJAwkrJ J"oILIII 11_ iYrfI:J

'<'I1~uyj;;;u:kt~Ii:i,~r~l!!.
~~ak.I~l1!.IA.:S.PO111ZII11U.11[iillXijaloo1l1l1Mi,;:o. fIlD.J'11 bmtdu ~~I[~ ~11I.l1~ Jul..{11!1~ ~ ~It~ bh~ 1'1b.r.ui1Ol!flifamU61I"3l!ni1UlI

~m,·

Ni';:-

...

1W6..,.t.u...7_O.cSiJ,,*,"

:i!'.I.t.ic<'z;r"lqnL..a1I~

Dn~n

1111 jW"<l~lIU J.'Hlzijlll, ~~!Ilirl)lll!l1l!-1;1d.~'n1~ 111'111/1

Srb~l. 11

~n.zijl h. btli Bd~UlmlJ, •.rIiJ~!l'nI1fif1.l I4.dmL'>;ilTnu5iblii,

oglasi

Otplacuite sarno iedanRaiffeisen
• Komo1no ;topa. vee od 6.99% lEKS' 7.22%1' • Rok otpkJ!o: .. clo 25 godina (:ta kntcIi1e obozbijedOl'Ml hipolekom) .. cia 10 god ina (:ta !aecli!e btu. hipoleka)

In.tegral kredit!
Oodalno pogodnO$l!
• BIIZ joma.C:1:I .. 1:1:1 kredi!g obezbijecong hipotekom .. do 20.000 !(M" - 20, kredile .iJ.r. hipoleko
Mogutncn.1

doc:Imnog

dobllon.la
il:no,c u gOlCw,ni

u ¥hllli do 30"0 itnoSQ m rvlinanJiRmjo. Q max . do 10.000 KM:tO 10.",1 poolroban dokDZ 0 nami_nll

"q.

'fK5 - J.Ict.................. >lop:! ouot .•lo ~ ~ P"_lu •..looma""....:

............a" ....... , ..... ,,""''",
17"-'" ~ R~

bmI..

nolo dpb. . .!I,..t..,..:., "'*"'xL Ia

-re " m ...... ......

aa.Io •

RaiHeisen Jntegral -Kredi:t z:O refinansiranja postojecih zaduienja

Na:tJ>oIj,

R.aiffeisen SANK

III ............1

*
EUR.ELSMEO poljv

EUREtSMEO

•*

** *
EURElSMED

Pozlv konsultanUma za'lzratavanJe Interesa .Z:a prutan)e podrikO opsUnama uprlpremlproj'ekta .
d8.. .... Kv!iikl,.,. '~0I'III>J1r:an~ ~ dI! ·pl\l!eprakUu.u, aplUnIl ......Il""" ,B1'1, .. ,cUj_m ~ p~/_Io:tnlh Id_/ .. ·uc:~IG'\I1'hI prlJ,tdIOVOP"Ojetlltil. Porno¢ ¢e bo1l ~ l.B oko SO OQl~rII .~ djgll 61H U 'lJOIiOdu o:f 1_ 20':'. do tMIUI 2012 goOIn& RantltllllWih: ~1i.II _ III iln!da nJl:II MIl' ~ ""JI bI amagubU DpI.In;IJnII dll ad Insfducijll "'", :r:oiYDu drhl .... ..to1,,1>1 ~urllrod" OonlllO'r.·'" orglnoadJa. OblllblJ.d. ITIGgIIOti lur"'lnslrt~I' Ice

CaU fo.r Exp.l'8sslons of ,lnter'6st from Consultants for Municipal Project Preparation Support
. II lION !tom qual !eel ODMUlt2I"lI. CIJ!BlIIII 01 pt'lMdIng hln4.· ..,10<;1..,;1· .munll;lpal . 0:0. throughout QlHtod ...... Ia:p prOj ...:1 kk!UI Into t PJOPOAII Asllilllnlla 11be IJIlWIded ro, uplD 50 munlopaU'(hrooglloutBIH ... thl~' June 201110104 fCh20l2. Tbe ou~of lheA~iJ 5hoI,lId bill _II", of pcqocIt O'fIII ~I qooMylO' ,II<JW 1M~Io _ gg. Ilnanc1rlg, IIII' ~ lrom 1WtI, 6f1tofy~ bMkIRs or !memallOnBl dooar ~nJtalionl; EIJRE.LSMEO
on .... pport

pod"lo:culphntnlm:

comllMIt

pro;.c

'0(kI

lJnpI_taerJuna~eM'~
od5I!I'IIl\U1:kMd~

Pouvo/u SII konsun.,.1 ~l,Iju ~ I1!IevIll'll""pqpon.r~ • ckI 54 1)<'1)1''' VII ~
1M! ~kI.IllldII

... )ueU ~ - ... bI:lJ

,I<,,~

~.

radno IsJw$1w> I OIl'Igalml!n .. Od,

mat» ,~

WWkI .l.ilItIdatIlNt I~II pr~WlIkomWltftOIIIU

w.o._

~~

'Ia, ••.dtre ... ~ IokI!lllGm~egor.cIj,: akllYf10Stj p~,

III"IlIIIOvlI u 1otrIIdr;/1 .. proJaklal 0IItBf)e ft.IlD¥e

aotIIId Itack.-.:I 01 ""'8AI .....ork.~, are lI'I'V,ied IDII~rlO TIIm1 ~ In lhoptwplll'!JtIor'I ofptgJOCb. ThQ o;gnlVbnl. M10dlJd eblelO' Il'QdUQl ,,'andan.l :pn)jod (gnn111lJlPllo;ldlarl forms

1~~w'IhIlll~I.otducullOnll.l.no"n;ol~backll"K'nd.iItId'a

palt.Cipata be~ ~h

u Short
Ib 1M!

·WvnosiI (naz",IIIJlO$1O'. CW"III'! !tooJ kajI 1M 1mb odllorll~ ~l. Il'ErIInjju O'plta I ~nb18 CIIjr.1I. ClUllllllluJpiOO. ~II ~IDO, ~1edoIoO .... 1111)."90 I tIk_ pi." ",,~, odl'2M:lt.l ~~. budfaL' oOalW_ !tocl.tva ~~

~o1ItIOJ.Ij.'~blodr%l\lOt.lJ;

tmwn!JuPfl)blemlllogr.~Akq,m.aIo8~_AOZtr.g~ k.onomt.Id ouYq j,!U"oq MSP u rawbtlm$8llWtmII IIa.H .....~Ju 1~!illDdGlbIvII ... engIo'skQmjulku

~

pete concept I'oOIe!I ~n; ~ projea ....uotI( •• Dd· del Il'Iei( rwIonince,olTKll_IIncI_lDoOIIbII,ry: pnlp;I!'8 d~oIlM:lIMI (wo. IoaItIon. COllI lind 1lmOUfI1~' rom Il'Ie CIooof • ....,.....ryj,...,._.. nd ~c~. toof9al~.""""_ aIId ",elhodolDg)'.ct.nuon III'Id WlQll;<lwo nnpremen!illlan pGIn. IlUSIIIintllWy.logll'llmll:.. tludgel_ ....~ IClJI'CiIS01 ru<'1d1nll ,IO.IM and o;gn~ laood ~rtlatoonto ro;~1 .0CiQI'I0I'IIIC IInlU:.uam _ssiSME.....,~1n Y!I_ aecIl)rs In SoH ~ ..lIaulPUh .. E~.
po'

0'1IhlMunoPIIIiIY

iNld.'ofLOA..

n~hor1

!Wolf ~

,L""

•~b_.
.n-.

Zsclld 011 ....

,.

.....

~.labr_

QP'lIJM

1.RII.&Iram EIJJ-I

loJ rlllJl'eMM "II k.8nd1da tII'IIOIIIU doI.lIvol
maIlllid.llje:lll.~t,al9mlld e.J Ctlln<lllQl tiIcmoI' br ,nv, 710011 Sa""JIMI'.

~JII <ftIaIJnBcIj! ",pr!ljaklnim EUREl5"'E~:www ouro II'O!Od OIl

U__
,.. .....

kfil18h opos BIH

lVOO rednog

BUREl.sMEO.

ulM! i CV 118 .. ProjIIkInl ured.
nil

d,""fl1InI~.~
AppIlalnl"

AuigIlnWlllo

... u tMlurdlll'Ullien

SOH

tllhIt·~

01 ~

MJ..I(U(ipah~ w.:L'ot LDAs.,

mogu U pIDI'IIIb

'MIll almnla

r:N III: hidililtlil dornomvicQeurwtsmed
DzenelJe8cikrNo'bI'. lfIV. 71000 Moro·cII1WIIleo 1nbmai,ooo·lIboo1lb111 Projodwo()lIIlO'_ GlIrD~"

shoI.IkIlubrnd

p Ihor'I

tlalGmon1 of·~

SI!r.....,. B H.

eu

Of

",Ioyonl ~nClO ,nd II <:OfiIY 011 hew ID th EtJRfLSt.tED PIqect 0ITi0a a I can be !ourdon tne EURELSMaJ

PToJecrIl aaMbes

cm.ng dar. f«app/ie1rbanJ
EU ~IO

" ThIK!:dIr.f 3O.IIulO 2011 IIWiMlonaI CapacH)' BIiiIcWlg Iof

Rag_I
DnaIopmonl ~t lmpIrJmGnllm W1G lnIa!niI'bnal lid Furdod •,., . EufOS*ill'l Ur.'I

nd t.ocaI

e-

00:SMS

IIiIoIItWI and i"!JonogoY'na

Profed.Imj)I_"'od

WYGlnl"mallOnDl

by

DMvnl avaz, utarak,
7, junVI ipanj 2011,

47

SOFIJA Odrzana dodjela "Balkan Music Awards"

DODUlamoSCuU

IZDB
"BroJeui racuna" Od DelMa u DrOdaJi
ke" od petka ce biti u prodaji u BiH i Hrvarskoi. Treci studijski album popuJarnog sarajevskog benda sadrzi deset numera, a regionalnoj publici su proteklih mjeseci vee predstavljene dvije piesme "Nikog nema tu" i kompoziciia po kojoj ie i sam album dobio ime"Brojevi racuna". - Sudeci prerna reakcijama onih koii su poslusali sve pjesme S "Broieva racuna", ova] CD eeka lijepa buducnost, Prosle sedrnice nekoliko hrvarskih medi ja obj avilo j e recenzije albuma isvesu, uglavnom, napisane u veoma pozitivnom ronu, Na "Brojevima racuna'tnemadueta.osimako u ru kategoriju ne ubrajamo saradnju s Ducorn Vranieem iz "Rundek Cargo Trija" kaie Raiko Bogdanovic, menadzer benda "Letu sruke", Nakon uspjesne koncerme promocije albuma u Zagrebu krajem proslog rnjeseca grupu ocekuje jos mnogo

Novi album grupe "Letu stuke"

Nagrada za najbolji vokal • Drago mi je sto sam blo rame uz rame s Esmom Redzepovom, Indirom vladlc, Rebekom Dremelj ... , kazao je nas pjevac

Ovog mjeseca sarajevski bend ocekule mnogo nastupa sirom regiona N ovi CD gru pe "Leru stu-

Nasfup naseg pjevaca u Sofiji Na drugoj dodieli muzicke nagrade "Balkan Music Awards", koju organizira TV BaLkanika, nagrada za naibclii vokal u BiB pripala je Arminu Muzaferiji. Manifestaciia ie odrzana tokom vikenda u Sofiji, gdje su se okupili nagradeni pjevaci iz cijelog Balkana. - Drago mi je StOsam bio rame uz rame s izvodacima kao ~IO SU Esrna Redzepova, Indira Vladic, Rebeka Dremel] ... Manifestacija je bila o dI icno organ iziran a. P j esmom "Vulkani" osvoiio sam sirnparije publike u Bugarskoi, Iznenaden sam koliko se SPOt 7.8 OVlI pjesmu prikazuje na Balkanici, ali i drugirn televizijama u Bugarskoj, Dobio sam veliki broj ponuda za nasrupe u Bugarskoj i mislim da cu prve svirke irnati vee krajem godinekaze Muzaferija. Vremeria ~a odrnor nece irnati i vee danas u salonu tvornice narnjestaja "Eco Company" snirnit ce prve kadrove zaspot "Putujem". - Ocekuju me rri izuzetno naporna dana, Prvi dan smo u Sarajevu, u srijedu cemo snimati putovanje od Saraieva do Tesnja, a u eelvrtak cerno biti D. pcdrucju Parka prirode "Blidinje", nedaleko od J ablanice, Vierujem da ce ovo bin rnoj najbolji videozapis, a za reziju je zaduzen M uris Beglerovic - kaie Muzaferija., koji dodaje da je nedavno postao zastitno lice modne kuce "Exit" za BiH. D.Z.

Om(lt a/buma "Brojevi racuna" nas IIIpa s irom regiona na koj irna ce preds tavi ti p j esrne s "Broi eva racuna", Ben d Ce tako 17. juna svira ti u N ovom Sadu, dan kasnije u Kragujevcu, potom 22. juna na Lake Festu II Niksicu, 25. iuna na Colapis Rock Fesru u Karnaniu ... Takoder, uskoro bi se na malim ekranima rrebao zavrtjeti i novispot"Stuka""U ovornesviietu". - Spot se trenutno monrira, a ubrzo bi rrebao imati prernijeru na regionalnom MTV -ju - otkriva Bogdanovic. H.P.

F n-on'IV blr najbOjl e
Sutra ce u Domu mladih biti odrZana i "Turkish Fashion Night of Sultans"
"Fashion TV" odabrala je Sarajevo kao odrediste DOvag projekta pod nazivom "Most Liked Model Awards", a koji je prvi put prikazan prije dvije sedmice u hotelu "Majestic", za vriieme Film Festivala u Kanu, Surra ce u sarajevskom Dornu rnladih u 20 sari biti odrzani "Turkish. Fashion Night of Sultans" i Sarajevo Fashion TV Premijera. Nakon toga Fashion TV izabrat ce najbolji model. 00gadaj se organizira pod pokrovileljsrvom Ambasade TurskeiFash.ion TV-a.

Sarajevo dornacin velikog dogadaja

"Noc reklamoidera"

SoltJC: Miss FnIIIon TV 2009.

- Sarajevo ce bi ri doniacin velikog modnog dogadaia koji ce biti ernitiran na Fashion TV·u i Facebooku, sto predstavlia veliki znacaj zagrad Sarajevo ipromociju BiB !iiIom svijeta kaze Enis Onat, organizator dcgadaja i izvrsni predstavnik Fashion TV-a, dodavsi da ova] kana! treci na svijetu po gledanosti i ernitira se u 202zemlje. Medu manekenkama ce se.najvjerovatnije.poiaviti i Delila Softie, pobjednica Mis Fashion TV 2009.

raillamozdara"
Drugi "Mediafest", u organizac ij i agenci i "M etroe media", bit ce orvcren u eetvrtak u21 sal na banjaluckoj tvrdavi Kastel. Podizanje zavjese fesrivala obiljezit ce okupljanje svih ucesnika, a za dobro raspolozenje pobrinut ce se bcndovi "Scripta" iz Bihaca i "Soundbeat" iz Banie Luke. Ulaz je slobodan. Drugi dan "Mediafesta" rezerviran je za predavanja, a potorn ce ucesnici festivala autobusima otic; do Krupe na Vrbasu, gdje ce biti adrian" Adrenalin Day", - U organizacii i Rafting kluba "Kanjon" pripremamo takmieenie medija u raftingu, paintballu, paraglidingu i quad trku - rekla je direktorica "Mediafesta" MilenaDekic. Dugoocekivana "N oc reklamozdera" bi I ce odIzana u subotu u 21 sat oa Kastelu.

U SUbolu "noc

na Kastefu

Ad.K.

oglasi
SOSNA I HERCEGOV A FEDERAClJA BOSA ] HERCEGOVlA KATO . SARAJEVO GRAD SARAJEVO OPClNA NOVI GRAD SARAJEVO

Postovani gradanl,

prisustvom uvelieate manifestaclju prilikom koje eemo odati priznanje svim braniteljima koji su sudjelovali U odbrani Sarajeva i Bosne f Hercegovine, Zajedoickim druienjem .i satom historije, tog dana podsjetit cemo mladegeneraeije oa vafan dog.adaj iz nase bliske proslosti, - nogi. su dali svoje .zivote za slobodu ovoggrada i. zato ih nikad De smijemo zaboraviti.
v v

povodom obiljezavonjaS .....juna - Dana Opcine ovi Grad Sarajevo i DUke na brduZuc,. pozivamo vas da svojim
--

PLA;TO BRDAZUC~
v

SRI EDA, 8.6.2011. U 15 SAT' ODA VAN,JE POCASTI HEROJIMA v ZUCISAT HISTORIJE
'V

I KUL _URNO-UMJE _N_CKIPROGRAM
Odbor za obiljezavanje 8. juna - Dana Opcine
i godisnjice Bitke za brdo Zuc 2011. godine
-<,;

"ttl

show biz

Dnevni 3VlU, utorak, 7. juni/lipanj 2011.

49

LOS ANflELES MTV filrnske nagrade u znaku "Sumraka: Pomrelne"

HO

'Pornrcina" je osvojila pet kipica - za najbolji film, najboljeg glumca, najbolju glumicu, najbolji poljubac i.najbolju fHmsku tucnlavu
Ovogodisnia dodiela MTV"ievi,h filmskih nagrada (MTV Movie Awards), cdrzana U nedjelju navecer, u Gibson amfi tea tru u Los Andelesu, bila je u znaku "Surnrak" sage. "Surnrak: Po mrcina" j e os vo j ila pel kipica, ukljucujuci i onog za naibolii film. Robert Perinson (Partinson) ie prilikom preuzimanja nagrade za najboljeg glurnca kazao kako iei se uistinu nije nadao, a naiboliom glumicorn je proglasena njegova draga Kristen S tjua rt
(Stewart),

ert petison 0011 b-o lellora LO ner
uPIPau grudi Mile
KUDiS
DiaalmoslerB Sa dQdjele nagrada je Klci Greis Moree (Chloe Grace Morelz) -"Kick-Ass", za
uspcnu pokupila
11

OiasnD

Petinson i S ~uan nagradfilrnski poljubac, sro je Petinson proslavio tako ilw je otrcao u pu bliku i poljubio glumackog kolegu Tejlora Lotnera (Taylor Laumer), dok je naiboljorn filmskom ['ui':njavam proglasen a ona Roberta Petinsona ,i Brais Dalas Hauard (Bryce Dallas Howard), takoder u "Sumraku: Pomrcini". Nagradu za zvijezdu II

em su i za najbolji

GibsQnamlilBaltll
komicnu izvedbu nega-

najbolju

Ema Stoun (Emma Stone)"Easy A"', za najbolieg

live. Tom Felton - "Harry Po tter i darovi SID rt i . L die", za izvedbu koia vas ie

"MonI8Uld80, BOg 18 Uld80" dObllnl,HraglOnalna nagrade
P reksino 6 su po prvi put dodijeljene Gorki list MTV filrnske nagrade! Naceremoniji koja ie organizirana u pozorisru Madlenianum u Beogradu film Dragana Bielogrliea "Montevideo, Bog te video" ie triiumfirao u sve tri karegorije, Zahvaliuiuci glasovima posietilaca regional nih MTV sajtova, ovaj film ie ponio titulu za "Najboli i film" u regionu,
dok su Nina. Jankovic i Milo~ Bikovi~ izabrani za naiboliu glumicu, odnosno glumca, Koliko je regionalna publika aktivna naivise govori cinjenica da ie u glasanju za globalne MTV Movie Awards naivee; bro] glasova S reri toriia Evrope doslo iz Njemaeke, a zarim iz naseg regiona koji pokriva regionalni M TV - Cak 22.379 liudi jeglasalo.

Prilikom predstavljanja prve nagrade Dzastin Timberlejk austin Timberlake) je opipao grudi Mile Kunis, a ubrzo zatim I je nj en a ruka kren ula ka ' njegovorn medunozju .. Niih dvoje su partneri u najnovijoj kornediji "Friends With Benefits", a naken pipkanja su objasnili d a su on i ustvari kao b fa! i sestra. Diaslin i MUll: prestravila Elen Pejdz (EI· len Page) - "Inception", a za tren utak ko] i vas j e os ta vio

Sou 1i1 publiku

bez reksta Justin Bieber . "Justin Bieber: Never Say Never" ..

Film "Pocetak" s Leonardom Dikaprijem iman jesedam nominacija, a "Drustvena mreta' pet, ali su oba filma ostala bez nag'rada

Crveni tepih

Ko Ie ostavio dojam

arslle
"[0

Gomez i Uolson, arUllli,nDelier DoDUIdiSlIollUgl,e

Za crve n i rep ih preks ino c 0 drzane . dodj ele MTV"jevin filmskih nagrada brojue su dame POID.1l0 birale ce odjenuti. Mahom su se utegnule u kratke haljinice sa svietlucavirn detaljima. Dok su aeciji modni odabiri bili ~isra petica, n eke su dame pokazale cia IIIora j u pod hitno na kurs dobrog cdijevanja,

Medu anima koie su zablisrale su Selena Gomez, Ema Votscn (Emma Watson) i Kristen Srjuart, dok je Rouzi Hantington-Vitli (Rosie Huntington-Whiteley) prerierala S uzorcirna, a Bruklin Deker (Brooklyn Decker) blistala poput diskokugle,

Selena Gomez

Ema Valson

Kristen Sljuar/

Rauzi Hanlinglon·ViIIi

Brllklin Deker

oglasi
BOSNAI HERCEGOVINA FEDERACIJABIH OptlNSKI SUD U SA.RAJEYU BfOj. 650 PDBZ801 10 P Sarajevo. 26.05.201 •. gocIlne

OpCins sud u SaraJB'AJ. u pra.vnoj SlVari 1u!Jlafja 'PR()CREDIT BANK DO SARAJEVO ut Emerlka Bluma br, 8, SaraJevo, protlvluienllitI. BASIC SANDRE lz S<lJ'alttva, ul Man)8 MI ullta bt. 33, 2.IiRAPOVICSARAJKA l;t Sar3jQva, ul.Caclordtln.a bf.fi8 r 3. HRAPOVlt VEHBIJE iz Sarajeva.1J1 Cadord!lna br6B. 00' dU9ll. v..s.plO.5S4 ,J5.KM na osoovu t.r.aJ:!il 34a. Slav J. zPP·a OBJAVUUJE Tu11xim ad 11.01 2008. gochna tu!ilelj, Ja pmdl0210 d.a sud na on provl!d@nog postupka eeeese presudu kOfOITIsa 0 bavuzuJu w1elll da luillOllu sotidamo plate iznos oil 8 884 ,35 KM, keji SIldr1i tjlavnlDJ u Iznos.\j ad 7_665,94 KM, ugovorenu dospJelu kamelu. II tznosu cd 1_091.12 KM. te ugovomnu zale;tnu kamalu ul2nosu ad 127.28 KM. sa pripadaiuQrn ukons,im zaleznlm kama lama poeev ad 07.11.201 O.tjodlnc pa do Isplate. Ie mu nBknadlulro!.kove posruplta. !NO u roku 011 30 dana Tutilelj. to ta k.oCJepre<1lot}o <fa u oIiko 1.ut.eOlno eostave odltOVOf no luiIl.u u za onskom roku, suddonesB presuduzbog propu$181IJau skladu sa odredlJ,ama tJ

J

J

z

Odaberita- Z8. mjesto Vaseg: vJeneanJa. restoranElite C:I:ub31, na 31. spratu najvih

zgrade naBalkanu.

182ZPP-a

33, dOSUiylta 1u1b3 na od9OYQl',U 5mislu odredaba tlal'l8 62. Stay 2. ZPP-a, pa Je
tutena dwna da u skladu sa odredbamatlalt8 70 I ¢lana 71. ZPP..a. na k8snlle u rob cd 30 dana Oddana pnje.rneiutbe, sudu dO$.taVlpiSmenllXlgoYOt na li.dbu.

OvIm put.em se I lutenoj BABIC SANORI tz Sarajeva. ul Marija Mllwlita br

Moguc'nost sUkanJa na "Krovu Sarajeva"

Ob~lava se Mella BABIC SANDRA. da sa dostaVa 11.1~besmalra objavtJet'lOll'I pm! kom mkaod 1511afla od,canaflbjlN11l'latlJa

I

t:

\1.t&:~g£;:.:J
.--

,OSf::r;;1

I.-

.lnformaclJe ireze ..... clja: a

tel: 033281 496
ZORA.NABO~KOVII::
SUDUA

mall: ugostlt,eljstvo@Qvaz.ba

in 033 7S2 900

sanoFi avent:is

CrtlftIU;

(Wlal

+ 31171:131611 00$

111011M~L 10.1.1 Sal1lfeYu. t{all'Mlli. CtnlHIit:D br. 51, .. I! Ib/'" toHn +31171311 5S14IC.5510111, SS7412 uplaru nov"," no izaos od 20.000,00 KM, - nalcg blagaini od 28. 09. 2006. god. kao porvrda daie up laeeno 10.000,00 KM, - dopis - raskid ugovora 0 zssrupanju od 12.04. 2007. g., saporvrdom 0 priiemu NAP OMEN A: Ak 0 ru ~ilac bez op ravdan og razloga ne dode no. rocisre za gla vnuraspravu, a bio je uredno pozvsn, srnarrar ce se da je povukao tuzbu, osim aka se tuzeni na lorn 'roejstu upusti u ras pravlianie. (c.lan 87. stav 3. ZPP-a). Aka- na rociste za glavnu raspravu bez opravda[log razloga, ne dode ~u'ZeDi, a bio je uredno poZV31l} rasprava ce se odrzati bez niegovcg prisustv a (ClaD 97. slav 4. ZPP-a). Sud 0< shodno odredbama clan. 40~. i 407. ZFP, kazn iti ncveanom kaznom od 100 do I000 KM: - Srranku, zakunskog zaerupnika, punomocnika iii urni~s3c.iJkoji svoiirn pami~ni m radnjama, teze zloupotriiebe prava priznara odredbama ZPP-o. ~Osobu koia u podnesku vrijeda sud, stranku ili drugog sudionika u postupku. - Osobu koja ie kao slusa te li prisurnu raspravi a vrijeda sud iIi druge sudionike u posrupka, ometa rad iii so De pokorava narcdbama suda Z3 odrza vanie reda, a mo~ ga i ucla] ji [I. Dostavlianje se smarra lzvrsenim do 15 dana od dana obiavliivanja. prorekom roka

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA o.PCINSKI Sarajevo, Bo.SNE I HERCEGo.VINE !{ANTo.N SARAJEVO. SUD U SARAJEVU P Broj: 65 0 P 04684807

MEDICINSKI PREDSTAVNI,K
(la,

tentoriJu Federaclje

B&Hl

27_ as. 20U. god.

n

Na osnovu odredbe clooa 348. slav 3, 4. i 5. Zakoaa 0 pamiencm pcstupku (SIu.<be.ne novine FB i H broj 53/03) Opci nski sud u Sar aievu .i to, udiia Mabie AIDe! a, u pravncj stvari tuzirelja DA· C M IRZET iz Srebren ice koga zastu p" J( rarnar Dragan advoknt iz Sarajev a, protiv tuzenog Nekrern i ne PE LA K d _0.0_ Sa raievo u 1. Terezi je bb S k en de ri j a - S ken d baza r, radi rask idOl ugovcra ~ PO""I novca, OBJ I\VLJUJE

Unlverzl els. 0 otlrazovar\je (Itiebllk III rarmacet.lt), radno iskustvo u far:maceu!:Skoj mdLl5triJi .poieljllo, ClktlvnO pO:lllilval'l}eertgleskog Jevka, OSOOYJIO !poznavanje ralia net oonaru, voza(kllSpl Blfategonje obayezan. dCtbre kom\Jnlkatrvne Sposobn05tJ

spremnost za terenskl rae! I c.esta putovanJa

NA Ro.CISTE

POZIV
ZA GLAVNU

RASPRA VU

Nekretn ine P ELAK d.o.o. Sara] pozivate se U svoisrvu ruzenog ua rol!'bsre za glavnu rsspravu za dan UTo.RAK 12.07.2011. god. sa pocetkom u 09,45 sari u sobu b roj 3261111. Na roeis1.u za glavnu raspravu Ceo se raspravliati 0 osnovanosti (uz.b enog zan tjev te izvesr i sli iedeci dokazi:
~ U \I id u ugovcr 0 zastu pan j U U postupku k upovi ~ ne nekrernine zakljucen 22. 09. 200{,. god. izmedu Nekretnine Pelak doo i Dajic Mirzet., - pOI vrda od 22. 09. 2006. go d .• a d no, i se n.

.,'0

Ukoll 0 Ispllnjavateqore navedene usJove mollmo pctalJlte ratak CV (1 stranlCa) naadresu:
5anoli-OlIvent:ls gr1lupe :PredslamimouBiH

F", AncJel<l'Zvi1:doviea. 118 UNITlCSaraj-evo FlUI:(OI33) 270-030 Iskori:stite sansu I pndrvilte se U5pjeSnom,. proreslonalnOOltimul
Roll uprijavu: 15 dana oddatvmaobjave:!

SUDIJA Mabie AmcJa s.r.

oglasi
SIPAD EXPORT·IMPORT, SARAJEVO -NADZORNIODBOR· d.d.
U skladu sa clanorn 4. Pravilnika 0 objavljivanju vine FBiH", bro] F/09), objavljujemo:
GODISNJI IZVJEST inforrnacija ANJU

Dnevni avaz "_

7 .....

"0]>0".

51

i izvjestavanju

na trzisru vrijednosnih

pap ira (»Sluibene no-

AJ

0 POSLOV

EMITENTA

ZA PERIOD

l. I . .31. XII 2,QIO. godine

Sarajevo, 03. 06. 2011. g. Na osnovu claoa 242. Zakona a privrednim drustvima ("SllIzbene novine FEiH" broj: 23/99; 45/00; 2/02; 6/02j 29/03; 68/05; 91/07; i 84/08) i 1I skladu sa Starurom Sipad Export-Import, d.d. Sarajevo, Nadzo-

rni odbor Drustva obiavliuie:

-_".c-.._"",_
·eJ-*IIIQ"'~"'-.l'I 'It

"~'~"''"'"'131[,,-. -iii"
1tMffU<T ..

=,~,,!,~'!:!:.~_'5>

·I'Olun(I ''',U._~IM ,. ,.,IIMA! ... '~!,!1OJof4

OBAVJESTENJE
8. Skupstine Dionickog Drustva Sipad Export-Import, d.d. Sarajevo Skupstina Dionickog Drusrva odrzati ce se u prostcrijarna Uprave Drustva u Sarajevu, ul, M. Tita br. 15, dana 29. 06. 20 II. godine sa pocetkom u 14,00 sati, Za Skupstinu je predlozen: DNEVNIRED:
1. Izbor radnih tijela Skupstine - predsiedavajuci Skupstine - dva ovjerivaca Zapisnika 2, Prijedlog Odluke 0 usvajanju za 2010. godinu, koji ukljucuje:

o sazivauiu

• I' - f()O"';l'

~-.'
(I

n"",~o.

..,t'O(I!.OV,o,NJ\i

&MIT£.," ...

~.~.":'~jl'"""",,,~

'J"!jj','OI1

n~.~~
~
:

~
-~~-

~'alNo~

..............
,

.-'l;nlDl
11111'''",

,

Godisnjeg

obracuna

- Finansiiski izviestaj Drustva
- Izvjestaj Vanjskog revizora - Izvjes raj Odbora za reviziju - Izviestaj 0 radu Nadzoroog odbora 3. Prijedlog Plana poslovanja za 20 II. godinu

.~l1JC~~6M"""~

0' 1.1"IU ....

l,,_,
1liM.

~I ...... .

:.,w

""_,.IIIiI!i!HflIl

4,,"'W:
(G' " ....... _1

• ..Jl;.... :lliW'
D

:

""fCI iW'"

(d..ul:

" -..00,,0'0' """""lif.(JM Illfl'_

t."""~"

,J~H1>

Uvid u lisru dionicara i materijale za Skupstinu rnoze se izvrsi t.i neposredno u sjedisru Drustva u Sarajevu, ul. M. Tita 15. radnim danom od 08 do 12 sati, Pravo lIcesca i odlucivanja na Skupstini imaju dionicari koji se nalaze na listi dianicanl Drustva kod Registra vrijdnosnih papira u FBiH 20 dana prije sazivanja Skupstine -i Isri imaju pravo da ucestvuju u radu Skupstine licno ili putem opunomocenika. Punornoc se daje u pisanorn obliku, porpisom od dicnicara i opunornocenika i predaje Odboru za glasanie najkamile 60 minuta priie pocetka Skupsrine. Prijave za uce.sce u radu predaju se postom iii neposredno, naikasniie tri dana prije odrzavan]» Skupstine, a glasan je se vrs i zaokruzi vaniern na gl asackorn lis ti ell 0 dgovera "Za" iii "PfOriv" prijedloga odluke iIi imena kandidata, Sve dodatne inforrnacije mogu se dobiti na telefon: 033226620. PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA Dr. sci. Dzevad Drino

IZVJESTAJ OVLA.STENOG REVI20RA OiONICARIMA "SVJETLOSTKOMERC" 0.0. SARAJEVO 1.. Obavili smo reviziiu prllo!en09 Bilansa slanja .SvjeUoslkamerc· d.d. Sarajevo (u daljem tsksnr Dru~tvo) na dan 31.. XII 2010. godina. Ie s njim poveza~og Bila~sa "spjeha.ll.vj~staj" 0 staniu i:prornlanama na 'kapitliu.li!vjeMaj"" 0 nov~anim tokovimai Zahiljeilkamo uz fi~ansijske izvjeslaje za godinu koja je okantana sa navedenrn dammom, l.J ove llnan sijske wjeslajeodg evom a je UpTllva Drustva. Nasa je odgovomost izraziti mi 5ljenj~ 0 tim finansijskim izv· ie~laiima za snovano n a na~oj revlziii. 2.I<v,5ili srno rev;;:iju u sk!adu sa Medunarcdnim standardlma revi,ije, :koji naioLu da planramo i obavimo ,eviziju da bi doliili razurnau pouzdanost 0 tome da u finan.sijskim izvjestajima nema znataj~og' pllgresnog iznosenja tinjenica. Revizija obuhvala ispmvilnja. lesbTllnj3 i prilrupljanj~ dokaza 0 iznosima i inlorrrya_Cijama. iskazanirn u ~nansiiskim izvje~tliima, R~vizila lakoder podr.l~umjeva sag,ledav~nj.e i procle~jivanjekori~tenih r.lwnovodstve.nr.h na~ela i ,""ea)mh proqena od- strane Up'3ve Drustva kao I O'ienllVa~J,e sveu~upnog pnka<a iln"nSljsklh '1vJe~tala, UVlerem smoda narn provedena 'lWI<lla dale <azumnu osnovu za concsenle naseg misljenja, 3. Prerna nasern mi~ljBnju. prilo!eni ~nansijski tZlIjestlji u sYlm znatlljnlm elementima daju IsUnil i ter preglBil 0 finansijskom poloZaju Dru~lva sa stanlsm na dan 31 X1l20tO. godjne, .el~ltltima poslDvanja kac i novtanim tOkovima i promjenama na kapitllu ia 2010. godi"u i u skladu $U sa MBiI"narod~im stancarcrna Ii~ansijskog ill/je51ava~ja.

Direkto.: Hel Forta

s;.,_

n Ul20I1 ..... V Iv

'~\'VI Y ....

~

B
BOSNA r HERCEGOVINA FEDERACI] A BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKl KANTON OPCINSKI SUD U ZENIer Broj: 430 Mal 00lS37 05 Mal Zenica, 1 LOS. 201 L godine sud ZeD ica, strucni saradn ik Amela Balle, u gradansko pravno] stvari tuzitelia D.D. BH TELECOM Sarajevo, Direkcija Zenica, ulica Masarykova brei 46, Zenica proriv tuzencg CO'lltovic Almir, ulica Hadzije Mazica put broi 53, Zenica, radi isplate duga, v.sp. 2.414,00 KM, "".11 rociilra, dana II. 05. 20 I I. godine, do n io j e s li jedecu:
Opcinski

un Igrad nja II.d. Sarajevo
OGLAS
Za prijem 2 iniinjera za rad u Saudijskoj Arabiji

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVlNE ZENICKO-DOBOJSKI KANT ON OPCINSKI SUD U ZENICI Brei: 430 MaJs 009167 07 Mals Zenica, 09. 05.2011. godine Opcinski sud u Zenici, sudija Amra Hedfic-Hadzic, postupajuci u pravnoj stvari tuzioca JP "Hrva1;Ske (eiekomunik"cije, Dob Mos(ar, Direkcija.za pokrel.nu mrdu, VJ. Kneza Branimira b.b. Mostar, proli" 1l.1.zenogPORTFAH" DOO " Zenica, Hece br. 7, radi i£plate eluga v.s 540,14 KM, van rocista, dana 09. 05. 20 II. godine, donio je sljedecu:

1. DIPLOMIRANI

INZINJER GRA£>EVINE
- zbog propuslanjaObavezuje se mzeni da lulitdju i'plati n" ime duga iznos od 2.414,00 KM, Saz,akons.kolll zale2110m kama(om poce" od dana dospijeca obaveza do dal)" i.plate, kako slijedi: - n3 jl:I)OS 655,80 KM, potev od OS. 04. 2000. godil)e, pa od do isplaae, - na ilnos od 784,20 KM, pocev od 06. OS. 2000. godine, pa do isplale, - Da iznos oel 709,9Q KM, po~ev oel05. 06. 2000. godine, pa eloispJale, - na 1200& oel220,60 KM, pocev od 06. 07. 2000. godil)e, pa do ispla~e> - nQ iznos od 43,50 KM, pote" od 05. 08. 2000. godine, pa do isplate, kao i da Iuh!elju nakoadi lro~kove pas !upka. u iznosu od 242,00 KM, a sve u roku ad 15 dana, Stmeni ""mell)ik: Amela Balie POUKA 0 PRAVNOM UJEKU: Prmi" 0". presude nije dopuSlel)" z..lba, ali se moze podnijeti priiedJog za povralu predailnje smnje u skl~du sa odredborn clona 183. slav I., U vezi sa el"nom 328.,do 334. Zakona 0 parnicnom po,mpku.

Uslovi: VSS - Diplomirani iniinjer gradevine Poznavanje engleskog jezika, a pozeljno i arapskog Radno iskustvonajrnanje 4 godine uz prijavu na oglas:

PRESUDU

- zbog propustanja N alaie se \uienom d. ruiiocu ispla Ii iznos od 540,14 KM sa za konskom Zlueznom kama ~omi !O: - na iznos ad 129,20 KM potev ad 15. 01. 2007. godine, pa do isplate, - I)a iznos od 410,94 KM pooev od IS. 02. 2007. godine, pa do isplate, kao i ~rosko"e parnicnog postupka u iznosu oel70,OOKM, a s"e u roku od 15 dana, pod prijemjom iz"rSenja., PRAVN A POU KA: Prori v ove presude nije dopl.lstena ~alb". Tuzeni mote podnijeli prijedlog za po"rat U prijasnje smnje ol/om sudu u skladu sa Cl. 183. st. 1. " u vezi sa i':l. 329. Zakona 0 parn i<:nompO'S pku. tu Protekom roka od 15 da,naod. daDa objavljivania ovog ogl"sa u Dev nom A"azu, sma ITa r ce se da j e pres uda dos tav Ijen a Illzenom. Sudija Amra HedZic-Haelzic

PRESUDU

Potrebna dokumentacija - Diploma - Potvrda

0

staiu 2

Broj izvrsilaca:

Radni odnos se zasniva na neodredeno vdjeme Plata i ostali uslovi po dogovoru Oglas otvoren 8 dana od dana objavljivanja Priiave na oglas sapotrebnom dokumentacijom dosta"iti na adresu "Unigradnia" DD Sarajevo ul. Mula Mustafe Baseskije braj Sarajevo sa naznakom za oglas. Kontakt teJ.efon:. 033/253, 300 i 033/253-320. Dostavljena dokumentacija uz prijavu na Oglas. se nece vracati.

to

POStjEONjl

POZORAV prijateljici Dragci supruzi,

BRANKA SIMUNOVIC
maiki i svekrvi

mojoj drago] i plernenitoj

ERNEDINI STRMONjA
MUNIB
6&t7-Lndz

Uvijek Neb

cd biti sa nama, u nasim mislima
Ti je viecna slava i Hvala ..

i srcima,

Suprug Vitornir, sin Bolan i snaha Ivana

Navrsava

se 10 tuznih

godina

od prerane

srnrti naseg' dragcg i nikad presaljenog

ADEMA MUCICA
Vrijerne Tvoji: prolazi, Rarniza, ali ne urnanjuje Haris, bOI i prazninu koja je ostala iza tebe, Neb

ti dragi Allah di.s. podari sve dzennetske

Ijepote,

Selma i Emir

SJECANjE Dana 7. 6. 20 II. na v rsa va se 13 godina od s rnrti nase na jd raze

na nasu dragu

ALMA (MUHAREM) ROKSA
Draga kceri i sestro, danas narn je najtuzniji danasnii dan izgubili najdrazu osobu, dan u godini, jer smo na

SJECAI'I]E Dana 7. 6. 2011. navrsava se 31 godi na od sm rti nase drage maj ke, svekrve i nene

SJECANJE no nasu

Tvoj lik ie sralno u nama i ostat ce sve dok budemo na ovome sviietu,
Nek ti je rahrnet Tvoii: nasa najdraza, rnaika Muniba

mac Muharem,

i sesrra Irvana

ALMU (MUHAREMA) ROKSA
SjECANjE

HASIBE RAMIC, rod. HAJDAREVIC
Drago naSa iako prolaze godine u viiek cemo te se sieca <i sa Ij ubavlju i posrovaniem, N eka ti dragi Allah dUo podar i vi ecni rahmet, Tvoii: si n M usrafa, snaha Dulsa i un uka Selma $3 porudicom
140-!mo-

(KAHRIMAN) BECIROVIC
S postovaniem cuvamu uspomen u na lV'O iu dobru dusu i djela. Molimo dragog Allaha dz.'. da ri pcdari D .enne [ i V'jecni rahmet, Sin Hasib i snaha S.f. so djecom i unucadirna.

Siecanje

i praznina,

lijepe uspornene ostaje molitava

i pones na tebe i u njaj ime tvoje,

7.6.1998 -7.6. 2011.
Velija, Ema, Velema,

Na putu bez povratka

Rusmo, Sanja, Enis i Azra
'i'41-1mo

AZIZ (AMIR) FORTO
Ceriri god ine od ras ta nka .... milo naSe. Erna, Behka,

TutNO

SJECANjE

HUSOCUPINA
7.6.2005·7.6.2011.

na dragog supruga, oca i dieda

Mirela i Alma
664S-1'l!ld!~

Spoil rovani em se siecamo Tvog plemenitcg lib. Nadija Kosie sa
porcdicorn Vriierne koie je proslo

HUSOCUPINA
7.6.2005·7.6.2011. nije lijek,

vee

sarno nijemi

svjedok

naseg bola. Krpo i Altiiana -

Tvoia supruga Zehra, kcerke Seka Memic, Zenna Haj darev ic sa pore <Jicama.

Vili<.', Indira

Bol isra, kao da je jucer bilo.
Vri sa k iz duse n ikako da stane, Dana 7. 6.2011. navrsava nama nasa draga se 40 dana cd kada nije sa Dana 7. 6. 2011. na v..sa va se 8 go dina od sm Hi nase drage supruge, rnajke, svekrve i nane,....,

Siecanje ...

AZIZ (AMIR) FORTO
Mirela

ANKICA MUjEZIN, rod. BROZINIC
Praznina koj u si os tavila za sob om
je veli ka, Sana jl jepsirn uspome narna cs rajes da zi vis u n 8_S im srci rna. Volimo te, Tvoji: [asna, Almir

HASIJE VRUCAK, rod. KUCANIN
Tvoiu dobrotu i Iiubav zauviiek cemo pamtiti. Neka je vjecni rahrnet tvojo] dusi, S uprug Ka dir, si n Akif sa porodicom
665-1· I nd::!;
P-/1JC)3

i Hajro

i Hamza

Deda, oce, prijatelju ..
Naie si aka plavo najrnilije, SJECANJE Danas, 7. juna 2011. navrsava se tuzna godina od kada

n as ie napus rio nas dragi dedo

Sjecanje ...

AZIZ (AMIR) FORTO
Ema, Alma i Emir

ANKICA MUjEZIN, rod. BROZINIC
28.4. 20ll7. 6. 2011.

FAIK NjEGOVIC
Vrijerne prolazi, a sjecanja na tebe ne
blijede. S Ijubavlju koiu smrt ne rnoze prekiauti cuvar cemo uspornene na tebe,

S ej da i S afi] a sa porodicama.

Tvoja porodica

Dnevniavaz "",",._",,,.53
ZAHVALNICA

ANTIC A (SMOLjAN) MIHALjEVIC
osobl]u bolnice HAbdulah Nakas", dr, Orneru Hodzic, dr. Semiru Bolicu, dr. Tufeku i semi

Izrazavamo zahvalnosr svima koji su nam U ovim teskim danima prufili pomoc i utjehu. Zahvalnost telimo izraziti: prim. dr, Abdulahu Fazlicu, rued. Semi Safiii kao i ostalorn osobliu Klinike za plasticnu hirurgiiu, dr, Davorki Markovic i Karahasanovicu iz Palativne sluzbe, doktorima i sestrarna iz DZ "Orner Maslic", a posebno dr, Vildani
Dadi.

Velika hvala i Ilvani i Sanji, dragim prijateljirna i komsijarna koji narn pruzise

utjehu i porno': u teskirn trenucima.

MIHALJEVIC KARLO I OBlTELJ

SJECANJE

POSLJEDNJI

POZDRAV

Nasoi dragoj i plemenitoi

rodici

ZEKIJA - KIjA (SMAjIC) KURBASIC
7.6.2009 - 7. 6.2011.

ERNEDINI STRMONjA
Porodice iz Tuzle: Alispahic, Kulenovic, Ovcina, Bulle, Mandt;t i Ra.ID;C

Vrijeme prolazi, a ri si uvijek sa nama. Neka ti Allah podari Dzennet,

Dzafer, Mirsad i Mirsada sa porcdicarna

I'OSLJEDNJI

SEt.AM

II'OZDRAV

Dana

8. 6. 2011.

godine

navrsava

se 40 dan.

od prerane

srnrti naseg voljenog

supruga

i

naso] dragoi

oca

ANELI (AZIZ) HADZOVIC
Nismo te mogli sacuvati cd prersne srnrti, ali cerno te sacuvati od zaborava, Ako je srnrt i.ta od zivota, nije jaca ad ljubavi i siecanja na tebe, Bol se ne rnoze iskazsti rijecirna, a kad bisrno re mogli suzarna vratiri zivjela bi viecno, Molimo Uzvisenog Allaha dB. da te obaspe miloscu ida ti podari liiepi Dzennet i dZenne tske Ij'I'D0 te jer si ti to zasluzila. Ne postoji

ISMETA ALIjAGICA
utjeha ni zaborav, vee vjecna Ijubav i lijepa sjecan]a. Po dobroti i plemenitosti Cerna te parntiti, a srcima od zaborava cuvali. Taiko rnoi volimo te ... Tvoja supruga Isrneta i kcerka lrvana Tevhid ce se prouciti poeetkom u 17 sati. 8. 6. 2011. godine u Harnzibegovoj dzamiji u Sanskom

Mostu s
7~fI-IH

T voj II 2 sa profesori rna

.3!l-tgo

POSLJEDNJI

SELAM

Dana 7. 6. 2011. go dine navrsava se 7 dana od smrti naseg dragog

POSLJEDNJI

POZDRAV

ESADU (SMAILA) JAHICU
mu Allah dB. podari lijepi Dzennet i viecni rahmet.
Neb. Nacelnik opcine Foca • Ustikolina

RONCEVIC (MARIjAN) DANIELA
sa uposlenicirna Mnogo n am nedos tajes, puno te
volimo!

ENVER (HUREM) TOPUZ

Direktor i uposlenici
769S·11t

Narodnog pozorista
N

Tvoii: porodica Roncevic
SJECANJE
nii drag-e prija telle i kclege

SJECANjE POSLJEDNJI SELAM

dragorn amidzicu

ADNAN MRKANOVIC, dipl. ing. el, teh,
7.6.2009·7.6.2011.

MELIKA MRKANOVIC, prof.
7.6.2009·7.6.2011.

EDIN HABUL
6.6.2010.
Lluba v i eiedan [a u v ilek su u srcu. i Torno
6':(I~lLz

AMIRHABUL
18.1.1993.

TOPUZ (HUREMA) ENVERU
Neka mu Allah dZ.5. podari hmet. Hamed Topuz sa porodicorn lijepi Dzennet i vjeeni ra-

Thga i bel viednc ce cstati u naSim srcima, a siecenie I:U! V$S zj,vjel ee dolt tive om koji Vas vole. S ljuba vlju l peetovanjem, Azra, Ida, Selma, Imsir; MandW, Bul, Elsad; Morn, Muamer

Henna dova proudh ce ae 1 Q. 6. 201l. gcdlne u d".amiJi u Stevernom logoru u l2.30 sad. Majk.a Sevda, mac Se:fkij:a, s-esrtre Jasmina j Dina 743-1 rno

Nek Yam [e vjecni rahmer.

382·]81;)

Danas je 15 dana kako je preselio

SENAD (MUJE) SETA
n asern bmw Senadu, da m u dragi Allah po dari Iijep i Dzen net 0 d pri jatel ja,

Nerko, Brada, Kemo, Sullo, juka, Aljo, Sabanovic, Gale, Buco, Heco, Adis, Nedzad, C:enga, Ibro, Sajo, Hanjalic, Sale, Mujo Ahmetspahic, Skaka, Fadil, Muhidin, Mubarem, C. Nedzad, C. Senad, Sofa, Mesa C., Sacko, Zijo, Sms]o, Sakib, Geri, Himzo, Dine Z., Nermin K., Mahir, Faruk F., Vejs;l, Dino Bejdic, Sa]o D~., Avdija, Hare, Haso K., Miralem, Meho, Mehmed S., Nedzad S., Caci, ZUli, Refa, Kigen, Ado, Sejo C., Alija C., Husref S. Huso H., Asirn, Ref, 2mi, Smaio, Muk, Refa, Ke50 M., jusufovic M., Radeljas E., Galib, Jusuf S., Mirso, Adegr, Hediia, Ernira, Hana, Jasmina, Dg<:mila, Sejfo S., Omer.Dzemo Dz" Seida, Dcda Z., Polio A., Islam, jasrnina- Zum, Miki, Stik, Nura, Kiko, Salko L., Efendic E., Bekan F, Damir S., Sis;c A., Si$ic R., Harac, Bef G., Sera F, Dervisevic B., Susko nz, Susko m, Zlaja, Meaz, Senad, Dzerno Okan, Dr. Helae, Sendo M., Sendo E., Dr. Drag;sa, Vaha, Darnir, Dr. Setic S., Zomba, Seki, Lale, Harun, joze, Dino Diedovic, Aljo Hadziahmetovic, Tarik Drina, Bego, Maslo, Doic; - Islam, Frasto E, Varaki M., Alie A., Fehric A., Fehric M., Ejubovic M, Seta Mustafa, MUlapcic Senada, Asirn Carski, Huso Hajdarevic, Esref ]., Zijad.
66.3-1Ild;!:

Dana 8. 6.2011. godine navrsava se 40 dana od kada nas je ostavio nas dragi prijatelj

ISMET ALIJAGIC
Sretni smo sto smo te poznavali a tuzni sto nisi vise sa nama. Tvoji prijatelji: Senada, Emirs, Indira, Seka, Mediha, Brace, Merirna i Sadika
1696-1u

SJECANJE

Dana 7. 6.2011. navrsava se devet (9) godina od preselienia na ahiret nase drage

SEMSE KADRIC, rod. VRABAC
2002 -201L
N ismo zaboravili rvoiu Iiubav i dobrotu kciu si nam pruzala, pa zato jnolimc Allaha dz.s. da ti podari Dzennet i dzennetske liepore, Dana 7. 6. 20 l l. godine u 14.00 sari posietiti cerno maar nase drage Semse na mezaristanu Bare i pokloniti Halma dovu. Sup rug Ab rno, sin Dzermin • D zero i svek eva Em ka

POSLjEDNJIPOZDRA

V

Dana 7. juna 2011. godine navrsava se sest gcdina od smrti nase drsge marne, punice i
rnajke

dragom prija tel j u

hadzi HASIBA BABAjIC, rod. VRANA MUJU IMAMOVICU
Dr Huso, Inas, [usuf S., [usuf L., Safer, [akub ; Semso Zauvijek ozaloscena kcerka Dada, zet Rasim i unuci [asenkc i Vedad Curovac Zivot nestaje u trenu, a sjecanja ostaju zauvijek, Vrijeme koje prclazi n ikada nece don; je ti za bora v on irna koji te vole.

POSLJEDNJI dragom .midij

SELAM

Dana 7 6. 2011. godine na vrsavaiu se 4 godine otkako ie preselila na ah i~t nasa drags rna] ka, svekrva,
p un lei) 1 riana

Danas, 7. 6. navrsavaju od sm rti nase maj ke

se 3 godine

MUJU IMAMOVICU
Ponosni smo sro smo te irnali, a beskra j no tu:in i S10 sm 0 te izgu b iii. Neb ti je vjecni rahmet, Haris, Beba, IIda ; IIvana

HAjRA (HAMIDA) MEHOVIC, rod. MUjAKIC
Neka ti Allah dZ.5. pcdari d'::ennetske Ijepote i neb ie vieeni rahmet rvoioi plemenitoi dusi. Tvo]i naimiliji: sin Hairan, kcerka Namira, snaha Nusreta, zet Refik, unuke Ern a, Aida, Rialda i Mirnesa, praunuci Danin i Adnan i zetovi Darnir ; Elvir
37&-l8O

BOSILjKE BARUDZIjA, rod. TANASIC
Draga marna, uvijek

ces

biti u nasirn srcima,

Vole te tvoia djeca, Slavica, BraCQ i Mladen
N

Dnevni avaz _,_"'"

55

Sedrnog juna 2011. godine navrsava se iedna godina otkako je tragicno preminula nasa draga

SENIJA - SENA DIZDAREVIC, rod. KOSARIC
S ljubavlju, postovanjern i ponosom sjecamo se tvoga plemenitog lika, a vrijeme koje prolazi nece nikada izbrisati sjecanje na rvoj divni i plerneniti lik. U znak postovanja i osiecania prema volienoj supruzi i dragoj majci uplacujemo novcanu pomoc u iznosu od 200 KM za djecu smiestenu u dom "Ljubica Ivezic" - Sarajevo. Tvoii najmiliji: suprug Samedin, kcerka Alisa, sin Adis, te unucad Emir, Selma i Siriia
6331-1Li

IN MEMORIAM Dan" 7. 6. 2011. navrsava Dana 7.6.2011. navrsava se godina od smrti naseg cijenjenog kolege se godina od kada ie preselila rnaj ka, svek rva i nana na ahiret nasa draga

TOMISLAVA KULICA
Vrijeme prola z i, a siecanje na naseg ciienjenog kolegu ostaie traino.
cuvamo uspomenu na njegov lik i posvecenost Notari Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine S postovanjern notarskoj sluzbi.

hadzi HATIDZA (MUlO) ISANOVIC, rod, MASIN
Tevhid ce se odrzari 9. 6. 2011. godine u 18.000 sati u porodienoi
sokak 7. Ozalosceni: sin Sead, snaha Dubravka, unuci

kuci, u ulici Isevica

J asmina

i Adnan
7f.Sf,-ltt

Dana 7.6.2011.

go dine navrsavase

6 mieseci od srnrti

EIUB (MUHAREM) SAROTIC
Proteklo vrijerne ui na trenutak nije urnanjilo bot i tugu u nasim srcirna i nasim dusama, Ostao je nenadoknadiv gubitak koji nas do kraj a nasi h zi vota po ds j eca ti koli ko srno bili sre tni 5to srno te im ali pored sebe, Ne postoii zaborav, same postovanie i Iiubav onih koii su te uviiek volieli i koji te nikad nece zaboraviti.

Dana 7. 6. 2011. godine navrsava se 7 dana otkako nije sa nama nasa draga

ee

AMINA IMAMOVIC, rod. PEKJC
Neka ri dragi Allah

dz.s.

podari

Iiiepi Dzennet

i viecni rahmet,
djeca Selma j
76&1-1[1

Nek" je vjecni rahmet

tvojoj plernenitoj

dusi,

Tvo] brat U zeir sa pore dicorn
6631-1od:.':

Ozalosceni: otac Sead, rnajka Mevlid.,. suprug Haris, Emir, sestra Arnira, zet Faris i sestricina Farah.

Dana 7. 6. 20 J I. na vrsa vaju se cetir i godin e od ka d. j e
preselio na ahiret nail

Daria 7.6.2011. navrsava se 11 godina preseli la na ah iret mo ja mama

otkako

je POSIJEDNJI POZDRAV

aULA (IBRO) KERIC, rod.PANOZO
Draga mama, vrijerne ne donosi zaborav, koje prolazi

dragoj

KEMAL (LATIF) LATIC
Sjecanje na rebe nikada nece izbliiediti: N eka ti d ragi Allah dz.s. podari Ii j epi Dzennet i vjeciti rahrnet. Supruga Zekiia sa diecom
Bio si i ostao dio nasih zivota!

Tuga i bol za toborn rana je dozivotna. N eka t i dragi All. h dz.s. po da ri Iijepi Dzen net i vjecn i rah met.
EI-Faliha Tvoja najmlada kcerka Elvira Keric sa vclienom osoborn.
6640·!i1d~

ERNI

od lela Durde

i Si nise i N e boise sa porodicama
766!-lu

Dana 7. 6. 2011. navrsava se 8 gcdina
na ahiret

nos

dragi suprug,

ad kada se preselio otac, punac i dedo

Dana 6. 6. 20 II. godine navrsilo se 40 dana kako je pres talo da kuca srce jedine nam maike, punice inane

POSLJEDI'UI

SELAM

UZEIR (MESE) HUSILOVIC
Sjecanje na tebe nikada neee izbliicditi, i dok smo zivi i ti ceil zivjeti u
nasi rn s rcima, Neb ti dragi Allah Bio si i ostao dio nasih Zivota.

RAMIZE OLOVaC, rod. BRKANIC
S vaki m danom sve nam vise nedostajet Ne posroje rijeei da odagnaiu bol

za 6 mieseci

i rugu za tob om. U mislima i sjecanjima

Dzennet i viecni rahmet.

dz.s.

podari

lijepi Munevera

Tvoii: supruga Nurija, sin Elvir, kcerke Elvira, zet Fahrudin i unuka Adna.

i

si uvijek s narna. Tako narn nedostajes.; Molimo Uzvi 5"nog Allaha dz.s. da ti pcdar i lijepi Dzennetl Tvoii: kcerka Mina, let Ibro, unuke Leila i N irmela

RIFETU - ROFU OVCINI
Svi su tu a tebe nema. Tuzno .. sa
Tvoji prijatelji: Feko Babic, Kenan i Denan, Mirso, Amela, Miza, Hajro, Muh.rem, Izet Burek, Sajo i Ibro, Sen ad, Posrar, Tarzo, Dina· Vagar,
1M/-ILl

porodicom.

56 ~_' .•""","""'.
U utorak

Onevni avaz
navrsava se

7. juna 2011. godine

sedam tuznih dana otkako smo as tali bez naseg vol j enog su pruga i ta te

POSLJEDNJIPOZDRAV

Nasoi dragoj kolegici i prijatelju ZAHVALNICA

JUGEMILICA
S. neizmjernorn
tugom i

Ovim putern izrazavamo

ponosorn vieeno eemo te nositi
u svoiim srcima.a tvoju ljubav i dobrotu koju si narn pruzio

nib da i nikada necerno zaboravi Ii. Tvoji Mubera, Lana i Vedran Istoga dan. p os jetit ce m 0 n j egov gro b i
poloziti cvijece na gradskom u 16.00 sari. grobliu Bare

iskrenu zahvalnost clanovima nase p orodi ce, pri j ate) j ima, kolegama i komsiiarna koji su nam pruzili veliku utieh u ; bili uz nas U 0 vim tuzn im i
teskirn trenucima,

76-76-][[

TUZNO SJECANJE
na moj u mai ku

Dana. 6. 6. 20 u. navrfila se gcdin a dana otkako je p reselila na ah ire. n .!a d raga mila vcljena i nikad prezaliena

SJECANJE

ERNEDINI STRMONJA
Ponosni smo sto ie tako plernenita i vrijedna osoba bila Clan naseg kolektiva, Sa velikim postovaniem i tugorn cuvat cerno je u nasem najljepsern sjecanju,

HASA (DORIC) BIDZOVIC
I nakon 24 godine sjecanie na tebe ne bfijedi, vjecnu ces oS(3I.i u mom srcu, N eka ti Allah dV;. podari Iii epi Dzennet i vieti ti rahmet. Tvcia kcerka Zekiia

HASIjA HODZIC
Neb ioj drag; Bog podari lijepi Dzenner i sve dobro i naibolje na onom svijeru kako ie zaeluzi 13.. Njen lik i njena dobrota osrst ce vje~n{J u nasim srci m a. i mislima i nikad zahnravljena. Suprug Hamid, sinovi Ismir i Selmir

STjEPAN SKRABA
1.6.1993 -1. 6. 2011.

Obitelj

Skraba
6646-lndz

Kolektiv Bosnalijeka d.d.
N

POSlJEDNJI

POZDRAV

Dana

6. 6. navrsilo

se dvije godine

me j o] velikoi prii ateli ici

o tkako n as je napus ti la nasa draga supruga, rna j ka, ses tra, nena i terka

Dana 7. 6. 2011. godine navrsavaju se celiri godine od preseljenja na

ah iret nase drage

RABIjA (rodena HADZALIC) TATAREVIC ERNI
Njena SELVETA Uvijek ce5 biti s nama U nasirn rni-

slirna i nasirn srcima,
Sjecanje na tebe cuvaju rvoii najmiliii: suprug Ahmet, sin El ved iII, snaha J asm ina, kcer ka J asrn in ka, zet Ernsu d, sestra Namka, zet Hasan, snaha Enisa, unucad Arnila, Emina i Ornar, zet Istvan, sestricn a Dina, te ostala rcdbi-

FEHIDE· FIDE KUjOVIC, rod, GRABOVICA
Vriieme prolazi ali ne popuniava prazni n u koj a j e os tala iza tebe, Uv ij ek cd ostati u nasirn srci rna.
N eka ti dragi Allah rahmet tvoio] dusi,

dz.•. podari

Ii j epi D zennet

i vjecni

P-7l140

na, kornsiie i priiatelji

Suprug Orner, kcerke Leila sa pore dicorn i Delila
161(1..1u

POSlJEDNJI

POZDRAV

Dana 7.6. 20 II. godine navrsav uaseg dragog

se tuzna godina dana od srnrti

Dana 7. 6. 2011. godine navrsavaju 52 dan a od srnrti nase drage

se

NASOJ
.

EjUB • ztjo (IBRAHIM) NUHBEGOVIC
ZiVOl prestaie u rrenu.ali posto]i ljubav koju amrt ric prekida i ruga kcju vrijerne ne lijeCi. U" ilek cemo te se sieca ti s lj ubavli u i parmiri rvoi u plemcn nos r i dobroru. N eka ti Allah dz_s. podari lij epi Dzen net i vjetn ~rahmet. Porcdica Obaviesravamo rodbinu i priiarelie da ee se dana 10. 6. 2011. godine u Repovackoi d~amiji u Konjicu, prouciti Hatmn dova iza
P·lll'O

ZUMRA CANKUSIC
Rijeci su suvisne da bi se iskazala sva bol i samo mi koji saw te voljeli znamo kako narn je bez tebe, N ikada nee';; nesta ti iz nasih zi vo La jer dok zivimo mi u nasirn zivotirna ziviet ces i ri. Rana u srcu ie dozivorna, a ljubav prema tebi viecna,
Neka ti Allah Tvoji najrniliji:

1.6.2010 -1. 6. 2011.

ERNI

PORODICA

ELKAZ

dt.s.

SUpIUg

podari lijepi Dzennet, [uso, sinovi Osman

i Amil, kcer-

dzurne namaza,

ke Mujesira i Amira, zetovi Jasmin i Nedzad, unucad Selma, Eldar, Anida, Naida i Faris
6632-1Dd~

P"IT

POSLJEDNJI

POZORAV

nama nas volieni

Daria 7. 6. 20 II. navrsavaju

se cetiri godine

kako nije sa

Dana 7. 6. 2011. godine navrsavaju otkako nije sa nama voljeni suprug

se tri tuzne godine i otac
r----::--.:::---,

Drago] i plernenito]

ERNI STRMONjA
Od nienih prijatelja porodica Sukurovic: Lila, Nina i Bakir sa porodicom pri j a {el iica ViM S aliha

IBRAHIM ALIBEGOVIC
Volieni ne urniru sve dok "i,e oni kci i ih vole. i
P.lll.0

hadzi MUHAREM (OMERA) BAjRAMOVIC

B i10 je ponos Tvoji naimiliji

imali Ie pored ,e be.
OOH-Inoz

Nedostaies. Puno te vole supruga kcerk. Azra

Sehija, sin Omer i
7672-1u

Veceras trebamo ponoviti nastupiz prve utakmice protiv Rumunije
Nakcn visednevne surn j e voda nogorne me reprezentaciie HiH Emir Spahie konacno je progovorio. Vi ere va rn 0 jedi 0 i kapi ten
na planeri koji odbija dava-

moramo trOJeti teslle -JeCiJe smo Odigrar veoma lOse
shva-

Kapiten reprezentaciie Emir Spahic konacno progovorio

64

Dnevnl avaz, ularak. 7. ju"Vlipanj 2011.

sport

Reprezentacija BiH

Ii iziave za medije.ne

tajuci da mu kapitenska traka to nalaze, htio to 011 ili ne, izasao j e j u ce r pled no-

vi nare i prcgovo rio a debaklu u Rurnuniii

Navijaci fruslrirani
Spahic ie dielovao raspolozeno, niie bilo znakova koji bi mogli nasluriri da unurar zidcva horela na II idZi vi ada rasul o. - S vi su vidjeli sta se dogadalo, u posljednja dva-tri

S

dan" pale su reske rijeci, ali to morarn 0 111lj eti jer srn 0 odigral i veoma lose, Sada se moramo okrenuti utakmici i borbi za drugo miesto.
pobjedom nad Albani-

jom bit ee mnogo lakse nego sada - rekao je Spahic,
Nakon Rumunije, reprezentaci ja je pod prj riskarn da veceras po b iiedi. • Tako je b ilo i nakcn Francuske, I {ada srno odigrali loS. kao i sada u Bukurestu. Bili smo pod imper-

ativorn pobjede nad Rurnunirna, pa srno pobijedili. Konsrantno razmisljamo 0 lome 8m se dcgada i vnimo film un a trag.

us rriran 1,. "ali mnogo SIIlQ puta mali izaci iz te siruacije. Treba ponoviti nastup iz prve u takmice D rod v Ru-

Vidimo da

gil

oavijac; fr-

munije i vjerujem da ~e se zavrsiti dobro - govori reprezentarivni kapireu.

Krivi smjer
sri i borbi. - Moramo biti cdlucni. U Bukurestu nije bilo take,
Ne da nismo htjeli, Otis!i smo donijeti minimalno jedan bod, ali sve je krenu10 u krivorn smjeru, Sada treba a tvori ti u takm i cu kak 0 tre b a i os tv ari ri debar rezultat - zakljucio [e SpaSpahic (Verdi da je recept za pobjedu u agresivno-

Prica oMlanouima
Spahic voda kiana u reprezentaciji BiR koji narusava ten autoritet selektora

J avno

se

§us ka

da je

Safeta S u~ica. N a ovo kapiQ dgovora rijecima: • Niie ovo prvi pu t dase

govori

0

nekim klanovima

u reprezentaci j i. Kazu da Spahic rosi selekrore i cia je a dgovo ran za n arusa van ie atmosfere, Onima sto to govore neka [e na cast. To SU gluposti i 0 rome uopce nerreba govori ti - rekao j e Spahic.

Bit ce promjena, ali nisam definitivno odlutio kojih • Ni tri spica nisu garant trijumfa
Za is ta ie vi se gl upo govoriri 0. kliucnim urakrnicama, ali nama ie, izgleda, svaka tak va, pa rako i ova veceras nj a
protiv Albaniie u Zenici u 20.15 sari. Racunica ie iednostavna • ako ne pobiiedirno, rnozerno se pozdra vi ri sa svirn !Iadama u i j edan plasm a n u baraz. Bit ce to kraj- mucan

nemone ZUiidati, pOdl'iite nas
Selektor Susie pozvao je navi j ace d a veceras po drlle
ekipu,

hie.

M. T.

Trebasto prile postiCi gOI
lmarno bolji i kvalitetniji tim ad Albanaca
duZvjezdan Misirnovic

Zvjezdan Misimovic, veznjak reprezentacile BiH

os

- Nadam se da 6e biri strzmjera, u raboru selekcije, izgleda, vlade IlJ a to boli a atmosfera.

plji vi i cia nece biti zvizduka, Bukurest je bio incident koji se zna desi [i i bol j ima od nas - rekao je selekror.

; jadan. Debakl od Rumuniie ostavio ie dubok trag na reprezentaciji, ali nakon tri dana razdora koji ie prijetio da prer-

diecom rokorn iucerasnie

hie. i igra Edin"

Dzeke s
PI'

Pobijedil eemo
Zagrliaii selektora Safera Su~i&a i kapitena Emira Spa-

asre u eksploziju

~irih ra-

es-konferenciie mozda su bili samo preds lava koj a je trebala umiri ri ogorcenu i Irus II·iranu iavnosr, ali, s druge strane, mazda ie znak da se
nesto pocinie popravliati u

go nije odigrao slabiju utakrnicu nego u Bukureilru. Kao i ci jet" n"Sa ekip", iskliucuiuCi Kenana Rasagifa, bio je apsolurno neprepozTI"tljiv_ NM veznjak. vjeruje da veceras to neee bili slucai'. - Igramo kuti i pred na~im navijai!ima. Da sma u Ruwuniji cak i dobili, svakako bismo morali pobijediti Alba!liju. Mis1im da vece.ms SIO prije momma post;6 go!. Mo.Zemo ro i hOCemo • rebo je Misimovic. N as vezn j ak u pozo rava da Albanija nije :lucsajder,
kako je mnogi vide.

odnosirna U!lutar eki pe. lak 0 j e nakon B uk uteSta bio pesimista, se.lektoruje dan pred Albani;u vracen oprimizam. - Moramo pobijediti i uvjeren sam da hocemo. Pra· vio sam neke kalkulacije i mislim da trijumfom nad Albanijom i dalje imamo vr10 tealne ,anse da b udemo drugi. To nam je sada eilj • kaze
Pape.

- Poznaiem nekoLiko niihovih flldbalera koji su iii

igrali ili igraju u Bundesligi. N e7..goctna su ekjpa i oeee biti !ako, ali mi inl"mo bolj i i

kvalit~t!liji lim i sigutall sam da pobjedujemo· dodao je Misimovic. M. T.

Spahi{; i Su$ic: Bolia atmosfera

Ipak, bil ce promjena, ali jos ne ~Ii reei ka" kvih . . Bil & sigumo dvije iii tri izmje!le. Nec-u roCi koje jet jos nisam definidvno odlucio !ita eu mijenjati. Besmisleno je
sel~ktor

sport

OnevHi avaz.utorax, 7. iunVllpanJ 2011.

65

veceras lqra protiv Albanije
I
I'

KUle: U prUih PO: asala mogu isprua'li slabosl- BiH
Igrat csmo s dva napadaca, kate hrvatski strucniak
S nesto malo vise od sat zakasnjenja, albansks ekspedicija, predvodena hrvatskim srrucniakorn Iosiporn Kuzeom, iueer olio IS sari stigla j e u zenicki bo tel "Dubrovnik~ .. Kuze koji zbog pretrpljenog mozdanog udara l. oktobra prosle godin e ni j e predvodio svoi tim u prvom duelu u Tirani, koji [e ;>8" vden ne:d j esen.im rezu 1tatom 1 :1, u meduvremenu se potpuno oporavio .

Albanci zele iskoristiti narusenu atmosferu u bh. timu
-.. ..

-

ill;>

.... ,
11 511'. " ... 2'1_

......... "'' ' ' ' '
Abr!jI
III AtiInjo

~tJ

1M
II It I

D2
U

~ ~. ~~ ~ ~

fInW,.I

k_

J.""w..

DO I't U

n

.._.
lIii. .....

~

..., I/'

At.iniI
"'""""

OJ frnuIb U """"

•~

l_\

Drugo mjesto
. Da, potpuno sam se oporavio i zdravlie ie, hvala Bogu, sada dobro. U 10m smo pericdu i izgubili naj ville bodova - kaze Kuze, koji je bio dobrog raspo!oze.uj. i, uprkos tome sto j e za sinoe bila zakazana presica u hotelu, pristao je na hac.i razgovor. Nas je, naravno, najvise in teresiralo kako suse gosti sprernili za ovu u takmicu, a nakon debakla na!ieg rima u Rurnuniii, - Nama je resko biti pameta n nakon poraza Bosne, iz razloga sto ja smarram da je vasa reprezentacij a mogla, u neko] kalkulaci-

~
~

II 8ft
f •..w" AbIoljo

~~
2

PI ft_

..

~ """"""" ~

,......

-

~. ~. I I l:i I I ! •• :l: , U lUI 1U i til

11 , I 1
I

ji, racunati na osvajanje drugog Iniesta Medutim, cinienica ie da SlI napravili losu atmosferu, sro ie, mozda, i vee; problem nego gubirak bodova, Sada, koliko mi mozemo raeunae D3 loSe raspolozenje, to [e, OpN, relativno, Smatramo da, ako mi b u dem 0 do bri p rvih pe la
sara, da ce slabosti koje Bosna irna doc! do izral.ll ja -

kazao je Kuze koii ie, oper, svjestan da bi njegov rim veceras mcgao "platin" za sve rumunske grij ehe nasih igraca,

Popravili dojam
- Ako se Bosna negdje spoji, ta grupa odlicnih poiedinaca, i DBtemelju neke moti vaci] e i tel j e da se popravi dojam iz Rumunjske, ondacemo imati puno problema, Svejedno, mi SIDO se pokusali dobro organizirari, a i inace srno ekipa koja rela tivno dobro igra odbranu,

z
!lto znaci da

Hada se uraCale. emocile SU uuiJeM lu
Albanskcg selekrora pitali smo i kadaje posljednji put bio u Zenici i na Bilinom polju. Irna Ii neke
posebn e em a c ije kada se

prisjeti tog perioda, - - Naravno, uviiek kada se vracate, pogo tovo kada se siecate Iijepih, srarih nogcmetnih vremena, pa i ne samo nogomemih, erno-

ci je $U U vijek prisu me. N e mogu se, medutim, sjetiri kada sam zadnji put bio u Zenici, Bilo [e to priie rata. Medmim,. bio sam poslovno u Sara j evu, a prije sedam-osam gcdinasam s Dinamom igrao prij~teIisku u takmicu prot; v Zeljeznicara - kau Kuze,

Ali imamo i zeliu igrari ambiciozno prema golu protivnika i takva je, orprilike, negdje i strategija, N esarno braniti se, nego igra ri napadacki, jer igramo cak s dva napadaea najavio je Kuze, koji nije otkrio i sastav u koiem ce veceras istIc a ti. Medurim, tesko je povjerovati da ce uistinu i krenuti s dva napadaca, Kuze ie stari Iisac, V,BEGUNIC

8111no DOlle ce bill Duno
Vee po tra d ici ji, zeni ck i stadion Bilino polje Z" svako !lOVo gos tov"n je !laSe re" prezen tacije dobije i .n ove sadri.aje. Taka je za U ta.km.iclI s Albancima potpuao novi izgled dobila glavna VIP loza D" isrocno] tribini, koja sads umfesto dosadas!ljih 66 ima 55 novih stolica. - Laia sada pruza puna veei kom for, a osta I0 j e prostora za petnaestak

Zenitki stadion ponovo usminkan

Ostalo jos ulaznica, a danas ee u prodaji biti i dodatni kontingent
stolica,

izvodiri i~tu ckipu kao u Bukuresru. U sMakom sluc"ju, [(I ce biti tim koji [reba dobiti mee - rekao je S u5it. J ed!l a prom jena ~ odnosu na BukufeSt je oci_gledl1'_ Igral ceruo s d vo; icom napadac",

ova!!lO, Ibisevie.

t~ u ekipll, vjer· uskoCi ti Ved.d

Dva napadaf:a
" Bi! cerno ofanzi vni, ali ni tIi napadaca nam ne bi bi·

Iismo bill priPremlJeni
Selektorje jos jed nom progovorio 0 Bukllr~ru, prizna vsi clio krivice s to igra~i lItakmicu nisu docekali u optimaLnom smnju. - Utakmicaprotiv Rumllai je nij e bila dobro priprernljcna. Kriv sam ja, krivi SU igraCi, ali krivi su i oni koj i su bili oko ekipe - re.kao je Susie.

Ill. ga.ram pobjede_ 19ramo pro oriv ekipe koja ima bod vi.se od nas. Gledali sma njihovu posljednju utakmicu protiv Bjelorusije i ig,."i su bili izoenadeni bko SU dobm od igrali _ U Zen leu Sll doSJi s ci!jem da ne izgube i misli.m da ee igrati n3 kontranapade. Treba igrati stalozeDO i ne gubi ti srrpl jenj e jer sam sign· ran d. ce biti tesko zabiti pr" vi gol - rvedi Susie. Ekipa Ce bili komplema, a selek toru 6e.oa raspol aga.oj u biri svi fudbaleri. M.TANOVlC

VIP /via BiliRQg po/ja

{ftrio:J. H~,rMlr:J

koje ce, mozda, biti postavljene u nekom n.rednom periodu. Novih 75 stoliLlI smo postavili i u novinarskim lozama· kau direkwr Celika Nermin Sabie. Ponovo smo juter obis!i i zcn ic ku poslovn icu "Ce ntrott.nsa", u koju je sted;nom profile sedrnice stiglo 1.500 ul am i.ea_ Sve kane do ju eel poslije podne nis u bile prodatc_ Danas ce., kako 8U nam kaza.Ii u POSIOVllici,u prodaju biti pltStC!l i dodami kon tingeD[ IIlaznka, koje ee se prodavaLi n3 stadionll. Medlltlm, bez obzira na debakl iz Rumunije i relati vnO slabu pretprociaju, na,ice igraci~ sasvim sigurno~ veeerns imari podrnku s punih tribina Bilinogpoljs. R B.

sp 0 rt
.

.

Dnevni avaz, utorak, 7. juni/lipanj 2011.

67
__ ~IIi""O;I_

KOSARKA Sutra istjece suspenzila__ FIBA~e --------.

Kalta DrBduOdi DraItObrO:-na
Prema pisanju madridske "Marce", Real Madrid j e za predstojeci pri jelazn i rok stavio pel nogornetasa na transfer listu. Kao neporrebni na Santjago Bernabeu oznaceni su Brazilac Kaka (40 miliona eura), Francuz Lasana Dijara (Lassana Diarra, 20)" Argentine] Fernando Gago (l2) i Ezekiiel Garaj (Ezequiel Garay, 10) te SpanacPedro Leon (8). Od pciacania, u Madrid su vet stigli Turcin N uri Sahin ; Nijemac rurskog porijeklaHarnit Altintop.

Transfer lista uReal Madridu

HadZ-' rae ai a i a ica
Selekror kosarkaske reoprezentacije Bcsne i Hercegovirie Sabit Hadzic danas ce saopci Ii sp is ak od 24 kandidara za Evropsko prvensrvo u Lirvaniji, a vee Delsutra rnoze racunati i na usluge Elmedina Kikanovica Osmog j IIna istiece iednogodisnjasuspenziianasem cen tru ko ju rnu je izrekla Me':!· unarodna kosarkaska federacija (FIBA). Razlog je bio pozitivan nalaz ua doping-teste u finisllsezone 2009/201 0, dok je Kikanovic bio clall beogradske Crvene zvezde, - Selektor meie telefon-

Kaka:'IrijQdi 40 miliona eors

Bh. kosarkasl u Evropi
U cetvrtcm mecu serije za rrece m j es to Aris naseg' reprezenrativca Edina Bavcica (1 poen, 2 skoka) porazen je od PAOK-a (80:.91) i sada ie rezultat poravnat na 2: 2, pa ce 0 trecem grckorn predstavniku u kosarkasko] Euroligi cdluci vati rnaistcrica, Grci su vet dobili novog prvaka, Panatinaikos je nakon pro d uzetka sa v ladao

BaUGie ior'a maJS10riCU
zona,

Fizitki sam spreman.kaze centar ko] je pauzirao godinu zbog pozitivnog doping-nalaza
ski konrakrirao prije nekoliko dana i rekao mi da ocekujed a Gil se odazva ti p ripremama, koje pocinju 20. jula u Sarajevu, Naravno, potvrdiosam mu dacudoci. Radio sam tokom pauze, fizicki sam spreman imislirn da mi nece trebati mnogo vrernena da udern u formu i pokusam se nametnuti strucnom stabu p red Evropsko prvenstvo - kaze KikanoviC. Vijest da je 22-godisnji centar (211 centimetara) proslog juna imao pozitivan doping-test sokirala ie jav!lOSI jer je rijee 0 igracu neu-

pitnerepuraciie, Zbog toga se biv!ii kapiten tuzlanske Slobode nada da ova ruzna epizoda, u kojo] je plario danak naivnosti, nece osraviti traga na dalinioi karijeri (trenutnoje skepricizma bez kluba). kod klubova,

Olimpijakos (101 :94) i sa 3: 1 okoncaoserij u re cdbranio naslov, cime se naivecern ri val u od u zio za neda vni poraz u Kupu. Bila ie ovo atinskirn "Zelenim" deveta uzastopna tirula i 13. uposliedniih 14se-

Ekipa trenera Zeljka Obradovica pros log mieseca ie osvojilai Euroligu. (V. B.)

- MoZda ce postojati doza ali dosta trenera i igraca me poznaie, tako da ne vjerujem da ovo SIO se desilo moze utjeca ti na rno j naredni allgazman, Postoji interes nekoliko srranih ekipa, ali za sada nista konkretno " izjavioje Kikanovic, E.J.

Hobol SUPlamanl1
Iako je za ova] prestup propisana minimalno dvogodisn] a kazna, Kikanovid je dobio dvosrruko manju, Kao olaksavaiueu okolnest FIBA je prihvatila to sto Kikaaovic nije znao da suplementi koje je koris rio same zabranjen u supstancu metilheksamin te SIO se naS reprezen tau vac unaptijed odrekao prava na Zalbu.

Ulasie preSIiOCi,la 197 centimelara

Atlets.ki miting u Maroku

Vahid Halilhodzic trazi anoazrnan

I dok sefudbaleri Leotafa nalaze na ljernom odmoru, Radislav Kundacina, direk tor sta d iona Police, it!! a p une ruke posla na ureden j II terena, Za to j e a ogaZ:irao rad n ike Cen rra za sp on irekreaciiu iz Sarajeva, koji su poznati po izgradnji i odrtavanju fudbalskih lerena, i jeelini SlJ l\ BiH regist:ri-

Sarill-r~dU' . JU.. Ice lie ure ~ pur

Radovi na stadionu u Trebinlu

ranizatakavvid poslova, " MorHmo popuniti busenjem oba pererca re srediti i os tali die terena, a poen ta narnje na uredenju golrnanskih prostora, Poslije ove intervenciie imat cemo jedan Del najboljih terena u Premij er ligi BiH,. jer im am 0 rijeSeno i navodnjavanje - kaie Kundacina. M.P.

(For.,,,)

Halilhodilc; S~e ce bili pOlnalo do pelka

Kao ~lO smo najavili, nd fudbalski strucnjak Vahid Halilhodi:ic iucer je obavio prvu rundu pregovora s predsjednikom Valensijella Fransisom Dekurijerom (Fr· ancis Decourriere).

sa celnicima UalensiJena
llO,.

noua rUndapragoUora

N a jbol ja svjetska adeIi car ka Blan ka VI asi c p obijedila je na mit:ingu "Mohammed VI" u glavnom gra· du MaIoka. Rabatu iz serije "IAAF World Challenge". S pres koeen ih 197 oen timelara posmvila je rekord milinga, SIO je ujedno i naj-

bolj i rez ulta t selone uskoku uvis, Do sada je prva na ljestvicama bila Ana Cicerova sa 196 cenumetara pres" kocenih u maju u SoCiju. Ruskinja je u Maroku bi· la [reea sa 195,koliko jepreskocila i drugoplasirana FrancuskinjaMelanieMelforE.

" Ra~ovafali smo OIVOT"" s.aopCili nslove i mislim da eeffio se opet sus:resti. Sve bi tr·eba1o bin poznaro do petka, da Ii eu preuzeti Valeosij.en iii mozda neku drugu eki· pu-rekaojeVaha. A.Dr.

partiZan BoraB od lilula
Police: Priorilel rado via aba pelerca
(FOI,:P,M,,,,,II)

... Kosarkasi Partizana poveIi su sa 2:0 u finalnoj seriji srbijanskog ko~.arka~kog prvensrva nakon s~o su pobijediliHemofarm u Vrku ,sa 89:83., Treca utakmica na rasporedu je u sdjedu u Beogrndu, a Partizan bi, u sJlJt:aju P obj ede,. osvojio desetu uzastopn u ti tul u.

sport 68 ---------------------------------------------------------Onevniavaz, utorek, 7. iunillipil~i 201,1.

RUKOMET Reprezentacija BiH priprema se na llidzi

KaMo

Igracima poput PrC8, Stoianovca, Harrnandica ko] su se, i pored grozne atmosfere, odazvali u reprezenzaciju, treba skinuti kapu

iu Madara?

Napredak nasih tenisera na ATPlisti

DzUmhUr napredOUaO za 223PoziCi)e
Delic najbolje rangiran bh. igrac i

Kako [e vrijerne posliednja dva rnjeseca, takva je i atmosfera u rukornetnoj repro ezentaci]i Bosne i Hercegovine, Prornjenljivo oblacna, Onirna kojih nema popur Mi· rsada Terzica, Damira Doborca, Muhameda Toromanovica ... treba cesti tati na principijelnosti, Zapravo, mQzemo ih shvatiti. . Ovim osralima, a pogo tovc manjini koja [gram u naci-

zauzlma 255. miesto
teniskcj

Na najnovijoj

ATP listi trojica mladih bosanskchercegovackih ten isera zabiljezila su naibolje rankin ge u karij eri, Mirza Ba~ie napredovao je za 18 mjesta i nalazi se na 347. poziciji, Tomislav Brkic je 560. osrvari ~ i napredak za 46 mjesta, dok je najveci skok napravio Darnir Dzumhur,

koder su napredovali na listi, Delic je bolj i za sedam pozici[a i trenutno je na 255. rniestu, dok je Selkie na 345. m jesru, a napredovao je za 24 pozicije. N a vrh u liste nalazi se pobjednik Rolan Garosa Spanac Rafael Nadal. Razlika izrnedu Spanca i drugorangiranog Novaka Bokovica (Srbiia) svela se na samo 45

ruacij ibile klj uene, a koje bi hile praeene euforij om i konsta-

dviie, koje bi u normalnoi siS lreninga .reprezenfalivaca. Nema eufo.rije ni halabuke nmom medijskom paznjom, Ovako, nema niredovnih
konferencija za novinare, se(FtJl'fJ.: S. JonJamavic)

onalnom dresu ne rnoze nista dobiti, vee samo izgubiti od toliko Zeljenog odrnora - dub 0 kin aklon, N ikola Prce, Adnan Harrnandic, Vukasin Stojanovic i ostali koji su se odazvali selek toru Vojislavu Ram momcisu koji su zad i.lZili svakog navijac:a nase ruko metn e reprezen taeij e. Oni, s vecinorn mladih, prorekla dva dana su se priprernali na Ilidzi, Bez puno halabuke, naprosto kao da ne igramo nikakvu utakrnicu, a ne

uoznilaclli i dal)e prua
Celnu poziciiu na WTA listi zadrZala je Dankinia Karolina Vowijacki (Carolina Wozniacki) ispred Belgij [1nke Kim Klaisters (C1~'SIer-s) i Ruskinje Vere Zvonarjeve, Pobjednica Roland Garosa k 0 ji j e napredovao zacak 223 rnjesta i sada je na 648. pozicij i. Ismar Goreic je 767. N ajbolje rangirani bh, ignIti Arner Delic i Aldin Sei:kic [3Kineskinja Na Li dosla je na eetvno miesto. Od bb. teniserki najbolje je rangirana Jasmina Tiniic na 270. m iestu, druga j e MeNlIna J ugic-Salkic (363), a treea Sandra Marrinovic (522). poena .. Svica.rnc Rozer Federer (Roger) j e na trecern mjestu, a slijede Britanac Endi Ma· rei (Andy Mllrray) i Svedanin Robin Soder ling.

Polrebna DOdrSlia DUbliliB
Faruk Vrazalic igrat

svoju reprezentaciju u gradu 11 kojern je roden, Mlado krilo Bosn e potpuno se afirm iralo u pro teklo j sezon i, . Pozvao bih nase naviiace da dodu u dvoranu u

ee za

Visoko, podrze nas i pornognu da ostvarimo eventuaInu pobjedu protiv Madara. U teskoi srno siruaciji, ali cemo dati sve odsebe kako bisrno iz nie isplivali - kazao je V razal ic,

lek tor Voj isla v Rad a nece ili se boii izaCi pred javnost nako n sed j e do sada nevi deni h lakrdij a 1:0 je S u zades ile n as rukornetni tint, a medije vise, s druge strane, i ne zanirna njegovo misljenje, Tuzno, da zalosni.je ne rnoze biti.

Koliko rnozerno protiv Madam u sutrasnioi utakmici 5. kola kvalifikacija za odlazak na EP 2012 u Srbiii (Visoko, 20.15 sari)? Ako pobijedirno, bila bi to prvorazredna senzacija iako nas protivnik nece istrcati u najjacem sastavu, Ako izgubime, vjerovatno ce biti - nikom nista. A. C.

Odlukom Izvrsnog odbora HSBiH

Premijer Uga sa 14 hluboua
Odlukorn Izvrsnog odboRukometnogsaveza (RS) BiR kvalifikacija za Premijer ligu BiB [Jeee bi6 (per 6mova rrebalo se boriri za rri mjesta), pa ce lako u prvens [VU nared ne sezo ne igra ri 14 kilibova. Nairne, ~bog ucesca rei bosanskohen:egovacka kluba. 11 Regionalnoj ligi ove se· zone niko n.ije trebao ispasti iz drustva najboljih, mcnije dva posljednieplasirana kiuba, Kri vaja i Grneanica, rrebali S11 razigravari.za ostanak u Premei ir Jig; sa Ifi d ru gop las; rana k1uba iz prvib liga Federatije i Republike Srpske. Medurim, svih pet klubofa

va ko j i s U [reba Ii uces rvo vati u razigravaniu poslali su prijedlog da se Premijer liga pro!iiri, odnosno da ne bude rnzigravanja, a Izvclni odbor Rukom etnog saveza B os ne i Hercegovine na lelefonskoj sjednid donio je odluku 0 prihvatllnju tog prijedloga. Tako ce od naredne sezo· ne u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i.lcestvovati osam premijerligaskih klu· bova iz prethodne (Bosna BH Gas, Izvidac i Borae Sil u Regionalnoj ligi), Celik, Zr· injski i Leotar kao prvop!a· sirani iz prvih liga Ie Vo" gosca, Maglaj i Bijeljina kao dwgoplasirani. (A. C.)

De/alj s /akmitenja

JOllie iBerberouie pruaci BIK dO 12 10dina
II>- U Sarajevu je jucer zavrlieno Prvenstvo BiB u tenisu za djec:ake i djevojcice do 12 godina. Kod djecaka pobjednik je Andrej Joki': (Slobpda, Bosanski Novi). On je II finalu pobijedio Hamzu Santica (Mostar) sa 6:3 6:0. Kod djevojcica je pobijedila Nefisa Berberovic (Sloboda Tuzla) s.avladavsi Draganu Radisic (Mladen Stojanovic Priiedor) sa 7 ;5,6;3. Isrovremeno, Aziz Kijame!ovit (Dramar Tuzla) j Dajana Cvjetkovic (Top spin Bijeljina) osvojili su tiruleddavnih prvaka U kat.egoriii jW1iora i juniorki do 16godina ..

U Banjoj Laci je u organizad;i Adetskog k1uba Borne odrZano pojedin acn 0 prvenstvo BiB za seniore i seniorke, na kojem je u LOkudvodnevnog nadmerauja m1~tupilo 170 rakmieara iz 17 k1ubova. Ovaj .sampionat ujedno je b io i j zbomi za sas tav b b. r~· prezenmcije !:oja ce 18. i 19. juna nastupiti na.ekipnom prvenstvu Evrope u Rejkjaviku na Islandu. Prema ocekivanju, I12jvise uspjeha imali su takmitari domaceg Borea. koji s u osvoj iii cak 28 medalja (IS zlamih, 5 srebrenib i 8

Reorezentatiuci OoraUdali DCelliUanla

u bacanju kladiva

(ftJIi>:M•.!ug/Il

bronzaflih), a briljirali su brat i sema Sasa i Ksenija Kecman sa po per, odnosno ce!iri najsjaj!!ija odlicja u sprinterskint disciplinama. Vrijedan rezu! tat tako der je zabiljdio i Kemal M~ic; Clan Sarnjeva, koji je kuglu ba· cio 19,65 meW>l, a zabiljcieno je i dosta liCn.ill rekorda. - Pos.tignuti su. odliCni rezu· Irati,. tako da nis.mo imali pro· blema da odaberemo ukupno 2S adetifura i adetifurki koji IX brnniti boje BiH u Rejkjavikll - is!al<.ao je Nenad Matijevic, lie!eklor muike adetske reprezentacije BiH. S. K.

sport

Dnevni avaz, utorak, 7_ j u"lilipanj 2011

69
Vijest u brojci

Ofsajd

Bek Mr1jamiia Maik Miler zavrsio ie ualedalislu Irf/cea me~ NBA linala

lukom

Americki hokej aSki klub A llama tresers seli u Kanadu, gdie 6e se nastavi Ii laklni1'iti u NHL ligi pod irnenom Vinipeg, Novi vlasnik postala je -ko" rnpanija TNSE koia je za kupovinu izdvojila 170 miliona dobra. Od mga, 60 miliona pripada NHL ligi, kao odsteta za preseljenje ekipe, a osrstak oe dobiti dosadasnji vlasnici TreSe,...,.. Ekipa 6e domaee meceve igrati u MTS areni u Vinipegu (kapacirer 15.000mjesra),

70.000.000

(Legelldarni sl'edski fMiser Bjorn Borg 0 sjajnom Spancu)

- Nadal je monstrom.

Policija u Kamerunu koristila je vodene topove da bi rastjerala naviiace kojisu izazvali nerede poslije meca proriv Senegala (0:0) u kvalifikacijama za Kup Afrike, Navijaci su razbijali stakla na auromobilima i cijepali maiices likom napadaca Iatera Samuela Etoa koji ie u 87. minuti promasio penal za domace, N ereda je bilo j u Senegalu i to nakon ;;to je nestanak elektriene energiie izazvao prekid radio i TV prijenosa,

neredlZbOg Dromaienog Denala

Turska fudbalska federaci ia (TFF) pri hva tila ie zel iu Gusa Hiillnka (Gum Hiddink) da napusti miesto selektora i prihvati ponudu Celz" ija, prenosi BBC. Prerna neimenovanom zvanicrriku TFF"a, Halandanin "ne moze odbiti povratak u Celzi« _ Hidink (64 godine) predvodio ie Ion donski klub do trii umfa u Kupu Engleske 2009. kao p ri V rerneni me na diet. lake Turska nije izgubila

Celzi Dlaca cellri miliona euraza HidinMouu slobodU

Holandanin napusta klupu Turske

sanse da se barem preko bara.w bori za plasman na Euro 2012., Hidink je nezadovoljan ier ce Mahrnur Ozgener, koii ga je doveo u Istaa b ul, vierova tno nakon izbora krajern [una napustiti mjesto predsjednika TFF"a. Hidink je u bliskim odnosirna s vlasnikorn Celzija Rornanorn Abramovicern koji ce vjerovatno morati platiti TFF-u celiei miliona eura za raskid ugovora sa holandskirn strucnjakom,

NBA Majami trijumfovao u Dalasu

nouicMi promaSiO produietaM
Mave riksi do stig Ii minu s 15, ali ni su uspj eli 0 dbraniti p red nost do m ateg tere na
ki) u drugorn mecu postigao ie posljednjih devet poena za Dalas, koji je uspio minus 15 pretvoriti u pobjedu (95 :93), a zatim i 12 posljednjih u trecern susretu u Dalasu u koiern su M.veriksi pcnovo dostigli veliki zaostatak (14 poena), ali ovog puta su izgubili (86:88). - Ne smijemo uviiek padati u pccetku [er narn borba da se vratirno odnosi previse energije - izjavio [e

N esp osob nos! kosa rka;;. Dalas maveriksa da u orvaranju utakmica NBA finala drze prikliucak sa Maiami hitom iznerviralo ie najvecu zvijezdu teksaskog lima. Dirk Novicki (Nowitz-

StatistiMa Mille Hit
Ako ie suditi prema statistici, Majami ce po drugi put postaii prvak. Nairne, pob iedn ik trece u rakrni ce osvoiio je svih !I tirula od kada je NBA 1985. promijenila sistem odigravanja finalrre serije na 2-3-2, po kojem tim koji ima prednost domaceg terena izmedu cedri dornaca susreta ide na tri uzas topna gostovani a.

njemacki as, U trecem duelu Novicki je nanizao ukupno 34 poena, al i sa sirenorn je prornasio skok-sut za produzetak.sro je utisalo vise od 19.000 gledalaca u "American Airlines Centru", Prethodno [e, ispostavit oe se, kljucni kos pogodio kr-

ilni centar Hila KIlS Bos (Chris Bosh, 18 poena). "Vrucin u" j e predvodio Dvein Vejd (Dwyane Wade, 29 poena, II skokova), dok ie Lebron Dzejrns (Lebron [ames) imao 17 koseva i devet asisrencija, Hir sada vodi sa 2:1 u seriii na CeDripobjede pred jo! dva rneca u Dalasu prije evenrualnog povra rka u Mai ami. - Nismo ucinili nisra drugo nego vratili prednost dornaceg terena, Medutim, naredni mee bit ce veliki .. iziavio ie Vejd. (E. J.)

Hidink: Povralak

II fnglesku

Nakon sezone bez trofeja
Jas jedna sezona bez uofeia, u koioj je Real Madrid izgubio polufinale Eurolige te II. iSlOj fazi dim in iran i u domacem pIe j-ofu, izazva t ce novi po lIes u slavnom spanskom klubu. Kako pre!!ose [a" mainii mediii, "Kral" L-_-------" ... jevski kl u b" vee ie JJ ago- Pri(/oni: Jedan ad pfekabroitlih viiestio da ce se rijeSili Spancu Serhiiu Vidalu (Se.rusluga cetvorice kosarkasa gil [e srbijanskom krilu No" kofi.su prethodno doSli kao vici Velickovicu, za kojeg velika poiacania, ie, navodno, za.inte,resir3n Rijei:' ie 0 !rojici bekova., grcki Panarina ikos. Real Argenti!!cu Pablu Pridoniju uazi zamjenu i za [Jenera (Prigioni), Amerikancu KleEmanuela Molina (Emanju Takerl! (Clay Tucker) i uele), (E. J.)

POOOUO"CiSIM.aUUReaIU

Detroit otpustio trenera
Derroit pistonsi otpusriIi SI! [renerl! Dllona KeSler!! Oohu Kuester),. Bivsi NBA prvaci pod Kesterovim "0dSIVOmzabiljez.ili su sarno 57 pobjeda, uz 107 poraza, Ie dr· ugi PUI uzastopno propusti· Ii pJej-of. Jos ve6 negativni pubLi· cilet Pistonsi su privukli zbog ces Iih po tresa unu tar same ekipe, ukljucujuCi cak i Straik kosarkaia koji su

StralHaCI d0811glaUe Hesteru

odbili trentrati nezadovo!jlli Kesterovim vodeniem tima, Sto je bio dodami razlog da mu Uprava urue; otkaz. Kestera oCekuju pregovori s novim vlasnikom kluba Tornow Gorsom (Gores) 0 obes tecen iu jer mu Pistonsi duguju milion dol,,Ia za nare dn u sezoll u. Za sada nema nagovje~taia ko bi moga.o preuzeti trenersko mje~to. (E. J.)

Kester: PisfQnsi rnu duguju milion dolara

UTORAK7. 6. 2011

BHn
09.10 BeHaTebebe 09.15 Proljete,animirilJllfllm 09.25 tudesni svij el, obrazOl'lla sen)a, 31/52, r. 09.40 Nemaproblema, r. 10.00 BHTvijesl1 10.15 Pie, ;ivol3, igraM serija. 11'.00 Moja malakuhinj., r. 11.15 Godineprol"le,igrana,.~rija. 12/6B 12.00 B HTvijesli 12.15 Di menIlja vise, :prograJ1n kul· iz 13.15 Samalo novea u... ,slmna coirumB~tama serlia, 6/13, '1" 13.45 BH g3sIm kUlak, KulinarskJ show,r. 14.15 8HTvije,li 14.30 Gorko,' ,.1.0, igr.mo serli.~., 15.00 OdIi~an. 5 +. edukativna serlj~ Prog ram I~ ~jeGui mlad e 15.05 Uti] ic a, lwiz 15.30 Vuk Ilrlprasica, arrimiI3ni n1m 15.35 Prsle n, drama IS.50 Kirl.Klaun,animiranaserija, 19/28 15.55 Ja~anskepri;:e,animiranaserlj3,9/43 15,05 Nautnaposlig"uOa.31/47 10.30 Gorl.o ·5Ial~0.igrana Imija. 117{229 17.00 Drultvoln.nja,dokumBnlar· naserlja 17.30 sve usvem u, dnBvnlmagaltn 1B.4 5 Busl ness Naws lB.50 Pim iPam,animiranas~oija. H.OO One,nik Sport Vrijeme 19,35 Sporls.ki pro ~r~ m 20,15 Nogomel, Kvalifik<lcijel~EU· RO2012. Bo.n. i HerC1lgovi· na ·.Alb, nij a, prijenos 22.15 Ezel,lgrana sanja, 10311, S 3 23.15 BHT.ljesll 23.35 Business Naws, r. 23.4 5 Eumimpuls, magazin 00.15 .I'laneta drveta. Awa ra, sirana dnkurnenlarna serija. 8/1 0 07.00 Dub'0 j ulro. julamjl program 09.0 n Vljesll 09.05 Rezovl, 19ranasBrija, 23, epl. 09.30 Obal e p rifaju rii Bka,slul;a.'RI· j aka,Jrstion i ca do kuma ntami program. 1 ,dio ~rta ni lilm"vi. 10.0 Ol'i plin~i 1'0.25 Ha",el'loo n s 1'0.45 O!epni~majici 11'.05 ~illa Marla,igranase~ja, 135. epizoda,r, 12.00 Dnev~lk1 12.15 Po d sremc m nil eI~om,lgra· naserlja,61, Bpizoda, r, 13.0 5B Mnlca ThreB RI.e,s, igrana serija, 12, eplzoda . 14.00 DO i"uta, polmt'ki m!!Jalin. r, m 15.15 ~.Ijesll 15.25 Tomi".iprij.lelji,~rIlInimm 15,~5 Spretno·sreln~I,lvigra, 16.0 Vi llaMa ria, i9ranase~jo, 136. ~pizoda 16.55 Fede meija danas, inlormativ· nlpro~ram 17.15 :Ezel,igrana ~arija, 1: 02. epizo· dafl2.1 17.50 .Dnevnik,n'ja.a 18.15 :PQdsretnomlvijeltlom,igronaserlia, 62.ep ilOda 18.5 Dne.n ik, ~,ja.a 19.0B Upitnik,lwlz 19.23 Lallnea,crtanifllm 19.2 SFlna nsljske novosti 19.30 One.nTk2 20.10 Lolu,prtjenosizl'la~Bnja 20.30 Cud, zbunjBn, nmmaJan, igrana serija/l2.1 21.15 Ljub "V Ikazna, igrana s~rija. 52.8pi,oda 23.00 Tumej3, igranl serijo,$. epi1.oda 23.5S tete, dQbilll~ :kombinaciia brojevaidvajokera 00.00 Dnevnik3 .Finan. Ijske ,novosti 00.30 UKW do ~adllJ, doirumentaml 111m 01.0 0 Hatkl dna. nlk 01.30 Federacija daMs,raprtza 01.5 0 Dnavnlk 3, r. 02.2.0 Progled program. 13 'rijed u

TV AlFA
zona
08.25 Ogg.yi!oh. rill I, crlllnmim 08.45 TopShop 09.15 Olvoren:!Wata, humoristitna serija 10.00 Stoll3,4, kullnarskl .~ow, IVSe10na 10,~0 lemljasnova(12), urrskasenja 11 .45 Lani n a vre men .ka ~rognoza 11.55 OBN'lnlo,lnlonm.tivnl,pro· ~ram 12.05 VOJpopuli 12.15 Top shop 12.~ 0 Sk.,"e na kamera, hernortsticni program 12.50 'Border (16). kliml serija 13.45 Doli na vul!~va (16) ,wrsKll"kri· mtnali.ljeka serlja 15.15 tjub.vlosvela(12),lursk.ate· lenovela 17.00 5tol za 4, kulinarski show, IVS.,Dna 11.30 Zemljasno.a(12j, turskaserila 18,46 lanin" vremenska prognoza ta.so OBN lnlo, Inlo nmalivnl prllllram 19.10 Lonell poklOllti, kulinarski show 20.00 tjubav,losvel3 (12), lurskalelenovela 21.~5 :Oolina vukova 116) ,1~fSkak,i· minalisticka serij. 22,45 VO'popUli: 22,56 DejanaTalkShow, tema, 'TrgOVin. Ijudima nsdogada se drugima!00.05 SIufajneirtve (12), 111m 01.30 Doli D avukova (16), turska krim[naJisti6ka serij. 07,08 Privalnapolicija, crlllnililm 07,29 Zono, cnanl,nlm OB.OONovo j ulro, jUlarnji pro~ ram 10:00 Jukebox, mu,itki program 10,30 Vijesti 10,35 Jukebo~, muzl~~i program 11.00 Cllrls Ang el, zabavni program,lr) 11,30 Vijesti 11.35 I ute rvju d'"'lr) 13.10 2ene n8!ivici. serija(r) 13,45 Tvl iberti, inlo rmauvnl program,lr) 14.30 Vijesti 14.40 Jukebox, mu,itki program 15.10 Sagao McG,rego rljevima, se~ja,(r) 16,06 Eliza, s~~ja,lr) 16.55 Sitne rlbe, igraJ11 lilm 18AO 0 n"vni k 19.10 Inle"'ju
dana

PINKBH
07 :00 ljubav uzale«u, hrvalSka igrana setlj. 08, 00 Mje~ovili brak, sBIi~ 09.00 U dr'i.m usii, lalkshQw. uljyo 10,00 Ve Iilll bra!, re:ality show 10 40 Kupi.b a, emislja n.oo Z~br~ "Jena IJubav, lelenovela, t 12,00 Info lo,p, inlo.program 12,20 Veliki brat, re:ality show '1~,00 ane pa re, kit", 14,OG lnlc lOP, [nla,program 14,.20 Vol i ki brat, reality show 1500 lola, lelenovala 15,45 Kupi.ba, emislja 15,50 Inlo lop, in1.pro~I3m 16.Gn More Ilu bavl, \ellffiO"vela 17,00 Naslijede je dna dam e, tu rska sarlJ;l.r 17.40 Kup l.ha, emisija 18,00 Poljelal",turska .erija 18 :50' I "10lop. ce.lralne vije.ti 19,10 Zabra nlena Iju bav. telen 1IV~1. ~O,00 Veli kibrat, reality show 21.00 Naslijede je ~ne dam e, tu rska senja. 22,00 .AmIGshow,lalkshow. ~!Ivo 23,30 Vel [kl 'brat, reality show, u!ivo 00,00 Ci\V,lJba,naemlsija 00,.10 Veliklbral,realilysholV 01.OG Smrtonosni Inaj, film

501125

nre.r.

1'16/229.,-

° °

2M'6

20.05 Eli,a, senj, 2110 Jukebo~. muzi~~i program 22.30 Vlj es,tl 23.10 Krva vi, mjesee, igran; firm 00.30 Asl,rolog ija

Euros ort
13.00 Trezor 14.00 Tab!oid

_

Euros ort 2
07.30 'Tenis.ATP 'Tu'n], Que.,,'s 08.00 Tm:a eutcmotilta 08.30 Fudbal 09.30 TfI<" eutomoblta 10.00 ""'ark. 11.00 Fudbal 12.30 Fudbal 13.30, Fudbal 15.00 Fudbal 16.30 Terti s, ATP Turnir Queen's 17.30 Ske~bo'ding, $v8dsk.

_S ortklub
09.30 Fulmll 10.00 N SA finaJ. Game 3. nanas • Miami 12.00 U~ivo:
20.00 AlP Halle N HL Sianley Poker

01.15 Mo!o,spo~ovl
08.30 TrI<" autome:bil'a 09.00 Tenle 10.00 Biciklj~m 11.00 Fudbal 12.00 tents

15.10 Vrijeme je", bebe 16,.00 Ovo je S'bija 16.S5 Sla~lioa

17.00 Dnevnik 17.20 S!a raoue, bre? 17.45 Beoqradska hronika

12.30 Terns

18.25 O~o magazln
19.00 19,30 :W.05 '21.00 2:2.00

Srbija na vez! ·Dnevnik Gorki' plodovi nktuatnc mkesba

KonoM

filhartTlonije :13.40 Dnevnik, 23.. 5 IE\tron.el 0 ()(l:00 TV m",,,,

beCk.

13,30 Tenls, ATP Turn ir Queen's 16.30 Bidkl tzarn 17.30 Teols.ATP Turn ir Queen's 19.20 Fudbal 19.30 'TrI<" aulomc>biia 20.00 Tenis, ATP Tumir 21.1)0 Bok., Njem.cka

Cup nnare Game 3.8wlon '
Va.nCQUVef

18.00 Svi sponov: 10.15 Ko~arka 18,30 Fudbal 19.50 Vijes~
19.45 Ko"'rka

Queen's

Sylvester

• S,

20.00 Bolu;, Me<lunarodno
TakliTlirenje 22.00 Fudbal. Oml.dinskl Tulon 23.00 Fudbal F,.SIMlJ

Pr'egJedselone 03.00 Uzlvo: 10181\
Final Game 4.
Dallas ~ MiaJTli

22.15 NBA Live 22.30 Real N 8A 23.00 Futmll Poke, 00.00, Premier League

23.00

·D.Geal.e Fudbal

National G.
t 3,00 Te,laUivo! 1.4..00 Velik. veei, najveci l' S·. CO Opasni susreti 16.00 Tam na strana 6impa.nzi 17,00 Najokrulnrji amerltkl zaM:lrl 1'8,00 $apla" p.ima 19,00 Ve!ike .e"be :.w,ao Megatvornire 21.00 Megag,aa.vin.

MTV Adria
15.20

FOXlile
15.30 illoi 16.55 Or, Haus
16 ..45

FOXCRIME
15,,30 U biSM:l, nar>I•• !" je 16. t S Oollova republlka 17.00 Od.!!.1 17.45 Za!i~!nica svjedoka 1a.30 8rojevi 19,15 Sark 20.00 Red i ,aMn, Zlo~inaeKe namjBra 20.45 Oojlo,," republ h 21.30 8rojevi

15.40 When I War; 17 18.00' B,ano. new

Dat. My Mom 3

16.0Q· Mov!B Awards 20 11

22.00 NajOKruUllji
ZJ,OO

18.30' Ju'f{ebox 19,00 Vid.ography 19.30 JU5t See MTV 19.5C· MTV E:(press 20.1 0 J,,"I See MTV 21.20 Hjp Hop Chart 21,50 3 From 1 22.00 Bl'ue Mou ntain Stale 2 22.20 OIl.pel!e Show

lje!kar po porm::Fzbini 17.35 Kako sam u»o,oao~" majku 18.00 Uvod u analomiju

10.50 Po,odima praba 19.35 Oa. Oraga
,20.25 2'1.1: 0 22,00 '22.25 2:2.55

00, 00 Megagra~evin.

amsrrcki zatvor[ MegatvDmire

22.40 Reno 911

Peppe' Dennis ~iklama do vrha Ludn lea u Klivlendu Kuger Taun Kako.am U»o,n"o

23.10 Skins OO.()(l MTV World 01.0~ 3 From 1

Stage

2:1.1' 5 Oa. Draga 00.05 U'IIIod u analorniju 00.50 Pepper Dennis 'D'2.30 Momci:sa Me·disona

majku

vat\!

22.20 Po!icajcl iz D.I",ila 23.l0 ZI~ina~i umovi 23.55 Red i .akon, ZloC;nack. namjere

00.40 Sark 01.25 Brol""i 02.05 Red i zakon, ZloCinae:kB namjerl5l

UTORAK 7. 6. 2011
~~

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema; Hedija .. MEHMEDIC Ljubav: Nemirni ste, nestrpljilfi. Vase zelje, ipak, postaju stvamost Slijedi nezaboravan proved iii blcJO;;i susret, Posao: U svakcdnevne obaveze unosite razigra~ nost, rnnostvo oovih, originalnihidej~, Vies~ ste, slalnl, Zdravlie: Odlicno raspoloienje.

RlBS
09,,10 ;PodsrelM m ZIIiiezdom,IVnovel~ 'MalaIv 10,00 Kenguri ko!~rka!i, ~an~serija 10.25 Mar, crt.nase~ja 1 Q,50Ri m.sk. mlslerlje. ljalm;ml;le';I, lail~\Illiprug ram 1UOO nevnik t 12.20 Ufo'u,u 13,00Pric"O pi,smama 13,30 Vi",Q ,.d,ko slaze, reportaZa 14,05 ,Krticeo 15,00 Vilesli sa
sarija turnacern

HBll
13,20 'AoditeIUidje.ca,serija(8/13)' 14,U5 Viies li"z h",al.ki '" akp"pi 1''ik 14.14 Vrii' me sutra 14.19 MMnnama 15,03 .0~.'mai.Gr.g3,humoristicna senja (23124)' 15,.28 Prcces 16,00 ZIIBA-9Ds.'kundl.emlsija~d ~ol:mllil.listv"m (R) 16:02 Tvoiuamsu~blna,telenovela las/lOS)' 16A6Preds1avljamo vam .." eml$ii, pod po~rov~eljstvom 16,50 Viiesli 17.04 Hrvatska u,lvo 18:09 HAK ·Promeliolo 1815 Sk~1.Mol;,m3c.~a.lalk show 19,01 0 ne"nlk pla,u!e. Kad slarel p ru I"pal", emisiiapodl ~okrovitelistvom 19,12 KQdAne, emi5ija pod pokmvilelistvom 19,22 MinulaZ1lravllai'Dielpharma,.misiiall[)[j~k'1IViteli· SWom(RI 19,30Un"vni~ 19,56 SPQrt 20,02 Vrijeme 20,05 ZABA-90sekundi.emlsijapod pokmlliletjstvom 20,06 Vecora5 ' 20, 15Kad i,lI na ,pobijedi. dok1!menlamir.lm 21 OOM Isij~. tale~no 21 ,50 Paslel, .mlsija pod pDkH",IT8U· sWorn 21 ,58 Paralala 22,,40 'Dne"nik3 23,U5 Sport 2.3,08 Vriie me 23,13 Vije.1ii, kulIure 23, t 8Pu[, m"uropsllih tondova [RI 23,36 'Ha~dn, gla!beno-dokumentarniRlm' 00,36 HBtro~11Qr, DodlrlivDla lsmr112,s~rlja (12) (3113)' 01 :1lR'lro~ilcr., Drag; John. 4 ,flumD~sU~na.erlja (22/22) (R)' 01.41 R,lro.i,or, Ksena· prin,.,a flilnita 6,s~Iija (14/22) (Al'

HRl2
09,35 Plesne nOle,serrjazadjecu l1/l8j[RI' 10.04 T'oja.arnsudllina,lelen1lV!la (81/11){i) (RI' 10.44 Glasdom~~ine (RI' 11.15 In a "I,"n3 pol;oa (RI' 11 "45 Zn~nilvene~ljesll (RI' 11 ,50 0 brt"i~ partner, .misiia pod pokrolllleli.wom (RI' 12.21 Fologr"ljJ,"Hrval,koj'(RI' 12 31M ala TV(R)' TVvrIi'IRI' Ninlnkulak (RI' Crtani IUm(RI' 'Danic~ (RI' 13.00 !ik~l.kjp'o~ram, ;Pomp,ji(R)' ~a~fh lezika I;R)' Krat,i spDil R)' 13.47 29. ullca. am8ri~ki film (RIO 15.30 Zup an ii,k, panoramatn iie ko d. nasal.) . 15.45 ,Holeldv"rao Orth 4, serija [15/l0)(RI* 16,31 SaptaO~'ima4(2a/36)' 17,.24 1;"V3 zelena 3, humoristena se(Lia(5181' 17 "52 Ho Oileliiid] ata, serija (8/13) 1 S.34 .Krsla", n] a ,viels,im Ije~ola· rna. Prem~ S piub e,genup u.Iotovin" na 0 a laknrn sioV"ru, dokumenlama seriia· 19.25 aon J.,; ,p"oijal + pos.ban dcdalak. Hugh L~urie(Dr Ho",e)' 19.56Hlld;n;' 2M5 Sra Oai sestre 3, s.riia 2D.55~iklu, ~omediia. Udmor u La, Vegasu, amerltki r.tm (RI' 22"36 lakon ire d.,Odiel za lme 10, sa"]. (1 2) (1 1122)' 23, 22 O"evnl~ pla\fuse. Kad Slartl ,P" lu~"ju, emisiia pDdpokro· vneljs!v!lm (R)' 2.3.32 29. ullca, am~rt~klfilm (RI' o 1.1 O~ooo i.~I.,b, oiprogram. Hil dano(R)' 01.12 .Noo,i gl."eniprogram, GI.ibani spotovi" 19.00 Spon_
(12/24)'
(69175) (R)'

Nova TV
o 6.30
Na~iqaibolii
d-a:ni,

!II!~IIIII!

lU5

sanja

is.tn TNT,

getlOVn a g ieli ka

s,rija 1605 H,~put)lika • Doboi,ko -treba.ska .,giia 16 ,30 Sr~s~J! 17.05Podsr.lnom lVlield 0 rn,'" novel~ 18,00 BanjaJ uoka,~an"ama 1a, 45N 0 dI.c,;anas.rija 19,08 Upilnik,kvil 19300 nevnlk 2 20.15 'N",ad b ilO, 21.15 'Mjestotlo~ina. M"i"miS, serija 2,2.00 Iia tms m\,1" aI, lat.,vni prOilram 22 30 .D nevplk3 23.1'0 J "~. no umire nlka~, 00,50 ,Krti,., senia UL35 'Mi.,IOlI 0 tina, Maiami B,seriia
film uanas

(A)'

serija1a7!260 07.15 Neuslrativi S,uubvduul1/14 07.40 B.kugan, cnana serlja4l152 u acs B emna, c~an~ ,.rii.73-74flSfl OB.20' Roary, mana s'riia4l152 o B.35 TGrni&aI prilalelIi, cnana 5.rij367/60 Og.15 Nalder,u, show22/H4 10.15 POili,·da, Ijubavi. ser1jaA 11:.15 tuvarp,."de, serija4/23 12.15 INmaga'in A 13.00 Pobieda, Ijuba.i., serija 39--4 0/150 15.00 1Is1. serl]a R 16.00 Maslerehel, reality 17.00 VileSli Nove TIl 17.25 INmagazin 1 B.l 0 ;Podsretnc m tviie~dDm. s.rija82/75 lR15 Dne\fnikNcveTV 20.05 Asi, s"iia 1 02/110 21.00 Ma, lerc~e I, realilyshow 2,2.0U No., lac", i~r.,"i film 23.45 Vecernie viie'li 00.05 Od kll n,e do ~omada, ig"ni lilmA 01.50 Medill12) '6/19 02.40 EzoTII, (oral show (1 B) 03.40 Bra~no vod". serijal-2125 04.30 Kr; IJ Kalllornl]e, i9",1 lilm{12)'R 06.00 INmaga'in A 06.25 Ilraj progfli rna
showH

ml1tJ:aI
-n~rq

Ljubav: Ovo le Ca.roban dan Ijubavi, Voljena osota Driznaje koliko vas cijeni i voll Divan oSjetaj! Posao: Poslovne prlllke su preglednije i mnogo izvjesnije. vasa alctivnosl i poslovienosl dolaze na

ljubav: Slijedi silna sreca Ne mOi:ete odoljeli orginalnosli, sarmu i posebnosu voljene osobe. Po sa 0: Alctivirani s u vasa leprsavost i po duzetnoIt: st. NiSta yam nije tesko, sve 0 ba vliaie sa neskrivenim pcletorn. Zdrav lie: Ne mate razlo 9 a za zaM nutos!. !L

ii:iimli

, Ljubav: Ljubavna sreea u potpunOSli yam S8 smijeSi, Pristizu pozitivne emlJtivne vibracije, veza . je sve ja~a. Posao: Iserpljuje vas i pornlsao na kolicinu, i opseg svakodnevnih ebaveza. Ne da~e da yam 10 pokvari dan. Zdrav!je: Zdravlje yam nije ugmzeno. 1III~lIIIIIljubav: Imsnog ste raspolotena, sprsrnnl za Ijubav. Razveselite pertnera, bar malim zrekom paznje. Pa sa a: Pti lie nob u ran, napet il i zahtjevan dan. Ako sts nszadovolln', razrnlslte 0 pmmjeni, radne sredine, Zdravlie: Sretni i zadovoljni.

bt:ltd
,:1!1;gj~

LlutJav: Polaknuti su emobvnost i romanti e no raspotolenie. PObrintte S8 da IJZ vas bude voljena ·l7J:liitiE!m.0500a. .. Posao: Poslovn e oba veze danas su za vas samo teret, Nedostaje yam motivacije, pa i samopouzdanJa. Zdravl.1 e: Pri lie n 0 sta izd rZljivL Partner vam priprema uqodnoiznenadenje,. lzrazlt ce svoju naklonost na poseban 1l:E1!lI1IE1II naCi n, od srca Pesao: iIledostaJe varn koncentracije. Brzopletosl spontane reakcije, rezul!iraju 'i ponekim propuslom, Zdravll e: Osje c ate umo r.

IIImJII Ljubav:

i

20.00 ,~$MIll'"'I' "dDi .. , l;ulll@f:liIlI 11.00 Mu~~~ pmgram 11.0'lgmnil]rn 14.00 Ja MIn !VO~5udbl"" 6.00 11'.1,5Nij,ml"'I"""k, rl'""" serlf;l lB.15 K,,;, 19.00 On.",,;. HlV 05''''C
j

~U~ r':'~i&ili

.. lija

~r::' ~~.";"'j'

I:Wt
11.50 1!.U0 19.30 20.00 21.U0

21.:15 P.ulOpls, 22.30 O~lllnja

0')Ia5i

Z1"00 Ja MIn !VOj'"dbi"', Wlil' 21.00 Vii'5liTVSallar 1.1.00 "nol sco". ~POllS~i I:!.O0 Mu ~.limiram.+ Sms box + . omocli, ~rograma l~.a a ulit~~gram + 5ms ;~rt>LJ.ra ... 1,4.00 u~t~.limi .... + Sms box +omocll' 15.00 ~~~~oonaU"1
1,8"[10 b~+ m()Cija ,p~m,r,

HL3[) 'Dne'llr;!k2

I:I~M!

1n~ ~~:j,:;'J'J~~ ..

10.0, M,n<"'"i !,0.101'o'ratakoljlisanlII. 20.55 .wt~ ,lIJ1g M, 21.00 Cmo na ~iielo 1'1.30 Dn.. nil< 3 13.00 Filrn 1.lj,WI 16,01; ,r~~... n~ J;7. 1. N~.ml5' odok,.. fiia 19.50 D,n, Inlc"",,1ivOO ""I'lia 19.10Hrana Ivln. 20.05 'EI~ "OJ, .. 21:0'0!Wreniin<iO>: nao Ti,I mOjll,uDbina. .wtl' 1~.1~ ili""l ~Im ledi·f:f.ltl. 17.0, SMS Cltal 13.15 _" 19.0DDn"nl!; Ii"''''' .wti' MU7ilk1rogram p 1U.OD!Report1la 16.,0 fl~I~~'. """iflol !2.0D 22.30 2a:oa
23_30

~~l: ~~~~~i 21,00 $vij.1mladih
IIII@:

mao Onellr;!!f1V

Ljuba.v: Voditll mali unutrasnji rat Svoje emoUvno nezadovoljstvo iZIaZ3vate Ijutnjo m, los im mspo" IotIEmllozenjem, ·Posao: Vas pos'lovni zivolirpi ~bog ne .•adovoljstva naplanu emoeija. I zbog toga,. elan je vidno srnanjen, Zdrav.lie: Sarno ste pesirnis~Cni.

J.II~!q

21,35 Hitna.luHla, S<!II]skl program

119.30 Reemitiran[i: Dne'lnilci3

20.05 21.00 22.00 23.15

1,.•, TVll:loU ~~;~,f;~~ 15.55
16.00 I, dana" dan 16.tO lo""~nIOllll,,,,priz' 11.30 1a "al;u MI... Ira"
[i$t-e. r;epiua

15.00 Vile,~ 15.05 ./3_ !Wi' ,udbl"',

fl4 III ij!

HRr·a E~.. , Ii""" "'1' N;I.' """",,I O.iwmonlamiprogram IW<I,lliIrn

J.,..,
,.fila

kUltura DOIMlil< KISS D.. 1'lIi!; HRI I ExIraPius. i«lnlakt ,ml,lja !VOla"dbi"", ,

~~. ovjeI:l,dravsl>«<lo

11.00 D~cov.ry, dolwmnetomiprogram ~~~~~~:m 11." TVitlog 1:8_DO lenlt:a W.lU!t :iiaja ...~ 18.01 F1ei r, hum.n5llek, ..

la~

18.30 ~~F091"1 19.00 Z""I" dan., le,ponplus lUO Mu~t~ spotolll 19.55 ObaVjoSllmja

17.0C N~I ""I"""", lOW""" r. 18.C0 V.le,l],intotm'li"i l:f!j:MI8 fv"1i'm ma~azin l!U10 I _e~1 §~:~' ~~~~~. 20.00 Ra(l1i'S "OO<ln.,,",,p, R'portlla ..nia 2UD N~i""g"v"'l I: 5.ao O"",r TWiSl ~U 0 Hemam'ga21n. 16.00 I'en .. "r., ,elij. oonlral"" IrIlorm'livna 11.00 R",l1 ,ii'5Ii MliSlja 1I.D5 Luoos" .... III' ~:uo pro~rn t.l dir.. pcru 18.00 Glas"aroda I 8.30 Ja sam !Wi' "dOi"" ;O!ija 19.U0 Denls",p'51 U"UO N""",ti lUO D... ,I!<f1V 14.05 GrellnlOllO m'i",· s<fii' 20.00 Vji"~ .IG 15.00 sv. za 11,00",s<fii' 20.20 S'II vole R.jmood;, 1'6.00 0110,,11; 1 1'6.25 Ka"""dra.seriia serif> "8.~0 Dan", u Srpskoj 2UO Inl'Niu lB.an MOfIilOriog 2UO Biml' m'gazln

2U1, Kon!. "",,·by Drauc . Pl,tko •• mi'ij' 21.150_KlS5 23.15 Sa Zomljomira. ,misil'

'r$~~~tlure, ermsija 0 lb~anjima.. J.

'umjO!noS'I'ul!umlrn

14.30 ViI"11 14,35 Kra~!lolzornl;', emi;il; " poljo,priQ!u iSeIO 15.05 SpOil'" 15.25 [1Ite .. ""c 15.30 ~un. kull.lwlllrrar. 16,00 18IW,~H~ c","", D 11.00 p,e1l"rul'i,mo, .. 1/,10 PI!!I. PI<! Ig..... "'i' r. 18,00 TVI.era, obOWl,"I' 18.458'~~1'tIl:n 19.00 _k 1 ~~~~:r.m

nT..,......,. Ljubav: A'ko bas ne znate olkrijete oSje(:ania, imate ·~ltlClll PosaD: Mada V3.SzabavaI
.. poslovnih obaveza,

kako da ascbi koju volite pravu priliku za 10. Ijubav vise lanimaJu od .ipak sle sav jesni, od g ovomii

~!:~~
mo

l!:~!

20.50 ¥~~"dbl"',

in1ormaUvntp,-OOk.

1:11

J. sam ""'I' 5uObln. . smja Mu~1dm program 'Dne,"l~ '"
Gtas
Amerike

emisiia

1%1,1:11
lTOU

~:'~~ ~~~' 19'.25 Tliumph

It I11 II

21.50 PIa$I.pldl

g=~2

Ljubav: Opustite se u drustvu drage oSDbe. Moguti su dogadaji Giji ie opoini mills dugo u zrak.u oko vas. • . Posan: Nisic raspo loleni za D osao. Ne rad iOO ni~ta na silu, samo ono sto je neophQdno i neodlo~no. Zdra.vlje: Vedn, Qdlitnog ldravlj~,

J'E~!I1

~ildill.

.!II;jigill! Lju bav:

;P'l'!IledprOlJ",m, 17.01 SiJortskel'getOler. 17.50 Hlln; ,krltlo,. 18"50 Drug' pol,Vliiern",

m~ m:,~.k'i.,.m",ltk, ,misIJa
22.00 Oblel<lil<:11 21,35 Ja sam !W]a"".dbi"", sonja

.~t:ml:lli

Neka vas ne iznenadi klecanje koljc na i slatki nemir, To moze ln~citi samo jedno: .zaljubljeni ste. • Posa 0: Obaveza je mno go.,. Mumle se od Iu c iM'i opleretiti sam 0 u onoj rnjerikoliko stc spa so bni izvrs iti. Zdrav.li e: Na~ite vremena za 0 puStanje.

Dnevni avaz

Holivudska glumica, proqlasena za iednu od naldosadnilih, mllenia imidz

TOKIO - Zvanicne vlasti japana JUCer su prvi pu I potvrdile ja VIlOSt! da je doslo do topljenja jezgre u sva ITi reak tora u nuklearnoj elekrrani Fukusirna- Daici.kao 5(OSUsurnnjaIi medunaro dai eksperri ad prvog dana incidenra Toplienie nuklearne [ezgre sm arm se ozbif nom ha varijorn jer maze dovesti do ispustania radioak ti "nib rnaterij au atmosfera i ITaj neg zagaden j B velikog p OMuej a ako kornora n uklearnog reak [ora ne iz.drli pri tisak, prsne i ispusti !"II" dioaktivni materijal napolje,

PrUDPriznanJB haUariJB

Kameron Dijaz pokasala sokirati javnost izjavom da joj seks omiljeni sport
LOS ANDELES - MoMa 23m ~tO je proglasena za iednu od najdosadnijih holivudskih glumica, Kamemo Dijaz (Cameron Diaz) pok usala je soki ra ti j a vn OSI izjavom da joj je omiljenisport seks i da je uviiek raspolozenaza senzualnost, - Sek s je n.ajseksep ilni ja ri jei; na engleskorn [eziku. I sarna riiee rni je seksi, Ima necega u tome, zar ne? Seks [e moi omiljeni sport. Ko]i ie najbrzi nacin koji me navede da postanem raspclozeua za seks? Ja sam uvijek raspolozena - izjavila je zbol zvijezdorn AlekSO!ll Rodrigezorn (AI ex Rodriguez). lake S niirn posebno uziva u inrirnnim trenucima, 38·godi§nja gl umica prizna j edazuri s udai om. "Misl;m da ne rreba da zivimo zivote u vezarna koje su zasnovane na starirn obicajirna koii se vise ue

ST
Harper: P·omoc Facebooka TORONTO - Kanadski premijer Stiven Harper (Stephen) pozvao je putem Facebooka korisnike da mu pomognu imenovati malog sivog maciea ko]eg je prern ij erova obiteli odlucila udomi ti, Harper ie na svorn Facebook profiJ u obia vio cetiri futografij e malog sivog rnacica te zamolio na francuskom i engleskorn ieziku pcmoc sugradana, Napisao je: "Novi clan 0 bitelji na bra j u 24 (24 Sussex dri ve), si vi cigar. Pornozire u cdabirunjegovogimena."

Kameron Diiaz,

Ona se trenutno zabavlja s bei-

uklapa]u u na£ sviiet. Mnogo ljudi koji vise n isu romanricni. Moramo da napra'limo svoja pravila. Nisam se nikada udala za nekoga da bih se kasnije cd njega razvela, Raskinemo, Nasravimo dalie . zakl ju eila je D iiaz. .
j e u b rak u s partnerima

Uiencanica D.aiZ;IOlbi
LONDON - Vjencanica Kejt Midlton (Kate Middleron) bit ce nalieto iavno izlofena u Bakingemskoj palaci, [avile su svjetske agencije, Svi zainteresirani ae haljinu moti pogledati od 23. jula do 3. oktobra, Iz Kraljevske kolekcijesaopceno je da ceuz haliinu biti izlozeni i Yeo, tiiara, cipele i dijarnantne nausnice koje je Kejt Midlton, danas vojvorkinja od K ernb ddza,. nos ila ka da se u dala zaprinca Vilijama(WiUiam). Viencanica ce biti izloz:ena u okviru popularnog obilaska Bakingemskepalaee kojiie u ponudi u lietnim rniesecima, a on kosta 17,5 funti (29 do lara).

Premijer trazi imemacicu

NJUJORK - B;vili glayui direktor MMF-a Dominik Srrcs-Kan

.. Iskosa DOminiM SII'OS-Han na SUdU Milioner, a ne
cu u horelu u Njujorku, Opruzen je za pokusaj silovania, seksualno zlosravlianie, nezakonito zarvaranje i jo~ mncga seksualna krivicna djela, a prijeti mu, aka ga prcglase krivirn, cak 25 godi n a.Z3 tvora, Na sud ie stigao sa svoiorn suprugom En Sinkler (Anne Sinclair). Velika grupa horelskih radnika mu ie pred sudorn u Menhetnu vikala "s[idi se".

(Dominique Strauss-Kahn) jueer je izjavio da se ne oojec. krivim za seks ualni napa d na sobari-

zoa cnali

SHira u prllogU "Porod lea I ZdrauUe"
Hal;ina ce oal/elo IJIli /avno IZlozena u Baklngemskoj palaci

BIRMINGEN . Andreas Panaiiotou (45) s imovinom vrijednorn 450 miltona eurajedan je od najbcgatijih ljudi u Velikoj Britaniji, U svom posjedu ima ITi aviona, jahtu i kornpaniju. Bogatas, medutirn, ne zna cirario Andreas ima Idak oblik disleksije koji rnu nije onemcgucio da stekne svesto ie pozelio uzivoru.

• • • •

Povecanje grudi· najpopuiarniji estetski zahvat Laser rj.esava oeugodne iz,rasJine U zroci bolova u kicmi Aiergija na sunce - sta teeba mati