Nalvise novca u NLB Tuzlanskojbanci, vise od 60 miliona, u Novoj Banci 40 miliona. u UniCredit 22 miliona. u BBI banci 2.1 milion KM...

ministar finansiia Ante Krajina kuka kako ie Federaciji BiH prijeko potrebno 250 rniliona KM te da bi bilo dobro kada bi u

ILl

D

Ok federalni

ovoj godini od MMF-a dobili i makar I 00 rniliona KM, "BH Telecom" na svojim racunima u komercijalnim bankama krije storine miliona rnaraka drzavnog

novce.saznaieAvaz". Pokazao je to, naime, fin ansijski izviesta] iz 2010. kao i izvjcltaj vanjskog revizora 0 poslovan]u tog preduzeca. 4. Sfratla

Srebrenicanin otvor·o motel u svom gradu ~ l"'7IIIIII!III"""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
~~~ ~-DO2.000 DO 4,.000 HM ZA 10 DAnA ODMORA
6. str,

Salel dosao iZ.Svicarske

Policija privlJdijednu

osobu ispred porodicne ku6e: O/kriVeni vojna oprema i latJoratorij 18 proizvodnju droge

Hapsenje u Brckom nakon dugo planirane akcije

eha_ --a __io TN ~
--ff,
~I
I

~=-=I..:.......:===
DOBOJ

''01 ,,.,

r.

~l
II

~

I~ ~
~ I,

L.....--.......-------------'

Dana,s konkurs za upisu ~ rdo- vkl ~ s_e_Ie soe .~

KANlON SARAJEVO

-

I

!

Osimaza _n_ predsjednika Saveza
41.srr.,

FARUK HADllBEGIC

Nasmr pretukao oca
15. SIr.

2

DnBvni avaz, pansdjsljak, 6. junVlipanj 2011 ,

ak .tuelno

h8Dse_ _ e _8_ iJ8 S TnT eHSDIZ-UD I
Policija kod Adnana Recice nasla cetiri kilograma opasnog eksplozlva, rneharuzrne za aktiviranje naprave telefonom, vojnu opremu i brosure na arapskom jeziku
Mun na ju{;erasnjaj.sesiji: Revidirali ja vnu polro!mju

Sta se krrje iza pretresa kuce u brcanskorn naselju

Ambasador SAO Patrik Mun

Bh. lideri. trebaju pokazati spremnost da se licna irtvuju, porucio Mun
Arnbasador SAD u BiB Panik Mun (Patrick Moon) porucio je juter na sesiji "Kwga 99~ d. je integriranie Bili u EU iNA TO najbolji kcalicija morat ce se bazirati na kompromisirna te treba biti inkluzivna, siroka i sprernna na ostvarivanje konkre tn ih rezul ta ra za do bro-

nedopustiU napad'
Kada je u pitanju korupcija, Mun je istakao da se 1I efikasn u borbu protiv n ie trebaju jednako -ukljuciti svi nivoi vlasti, posebno oni n ajv i~i. put ka rniru, stabilnosti I ekonomskom prosperitetu, Mun [e istakao da SAD ostaju stalni prijarelj i partner BiR u nienim naporima da se integrira u EU i NATO, javila je Fena, - Nazalost, ios cekarno na form i ranie vlas ti na drzavnom nivou, Vladaiuca - Nedopusrivo je da u jednoj zemlii koja leii ka EU odredeni poli liear i nap a" daj II pra vosudni si stem is re te zernlje- potcrtao je arnericki ambasador u BiR. bit svih gradana Bili " porucio je Mun. . Do dao je da tri u vie [a za status zemlie kandidata implemen taci] a presude "S ej die Find", pitanie drzavne irnovine i popis stanovnis IVa mogu biti rijeseni iskljucivo zajed nick im radom i zalaganjern,

PQlicija ispred PQrodicne Iwee: Komsije kaiu da role/fie nisu dignu/e godiflu U Brckorn je jueer uhapsen pripadnik selefijskog pokreta Adnan Recica, kod kojeg [e policija, izrnedu osralog, pronasla cetiri kilograma TNT eksploziva, 300 grama plasticncg eksploziva, osam -mehanizama za aktiviranie eksplozi vne naprave te1efonom, rnotorole, voinu oprem U re b rosure n a arapskorn [eziku, saznaje .Dnevn j a vaz". Policija Disrrikra izvela je munjevitu akciiu II poredicnoj kuci II Samokovliiinoj ulici, u breanskom naseliu 4. juli. Otkriven [e i laborator-

(F~IO'M.

N_ D,.gi~ ,ic)

U rucno.J bombi 38 grama
Bos anskohercegovacke poli cii ske snage i ran iie SII viSe puta ked pripadnika seIefiiskog pokreta nalazile upravo TNT eksploziv. Radi se 0 najstabilnijernekspIozivu, vrlo postojanorn i prakticnorn, zbog cega je ij za proizvodniu droge. Nadlezni 1I policiji najaviii su da ce detalje iznijeti na dan asn joj konferenci ii za novinare, - Pronasli smo i kapaci tete ZlI pravlienie droge i eksploziva, Akcija je uslijedila nakon d uZe priprerne - kazala narn je oscba ukliucena II operaciju, Visokorangirani policijs ki zvanicn ici s 1I na pi tan j e jesu Ii vehabije urniiesane u posao s drogo!ll i kolikosu cvrs[o povezani s izvjesnim najceSce i zasrupljen na crnom trziStu. razornoj moci TNTa govori po da tak da se u rucnoi bombi nalazi 38 grama eksploziva, a u tenkovsko], koja probiia oklope, ~eriri dosest kilograms,

o

Arnbasador MUD je, izrnedu ostalog, istakao neophodnost kreiran [a pozilil'ne poslovne klime. BiR je medII najmanje konkurenrnim =Ijarna i slo"i za zemlju u koioj ie naileZe poslovati_ Osnov'nim rallogom za tako losu reputaciju americki ambasador smatra ogromou birokrariju.

DgrOmna biroMrallJa

- Niz godin a pro tracen ie na konflikte politickih partija i njihovih lidera, Gradanima ove zemlie, u isto vrijerne, tesko je i iedva spajaju kraj s krajern - obrazlozio ie Mun i dodao da nacionalis ticka re torika i man ip ulacija zrtvama otezavaiu proces porn irenja i izgradnje trajnog mira i srabilnosri. Amba.sador MUJl smarra d. je neophodno revidira!i javnu pO[ro~.njll re da bh. Lid er i Ireba iII pokazali 8 pre· mnos! da se licno Zrtvuill. To, kako ie kazao, ukljucuje smanienie plata i rrosko"3 i skromniii 1Oi"ol.

Poslavljella iala Iraka

Recicorn, ked kojeg ie naden eksploziv, kratko odgovorili: "Policiia radi i na rom planu." Kornsije uhapsenog iznenadene s u pre tresom, a posebno ih ie iznenadio veliki broj pripadriika policije Distrikta, " Na ovol k",:'i koju je poIiciia pretresla roletne nisu podignute vise od godinu. N iilm nisrno posurnnjali, U sok u srno - kazao je ietlan od susjeda_

E.RAZANICA

PORTAL - ,kom.e.l1tar dana

OsvjeStenie 11 Teziii zvijezda

Nakon debakla u BukuTeStu:

- .susie je kri,,_ On ie rekao da mu je do"olian bod. Ekipu rreba monvirati. Ljlldima trcba voda, a ne m1akonja. Budimo real ni, S usi,; nije !>Iitip. {jlJvIJ 1 vIJjic 1J

Lider Lige ~oc.ijaldemokrara Vojvodine (LSV) Nenad Caruik pozdmvio ie zabr· anu neonacisncke organizaciie Nacionalni S[rilj i ocijenio da bi rrebalo pozvati na odgovornos t SVe koj i Sll U rvOl'ali u sire n j u mrzn ie i zabluda ..

COS-c mora odgoUarali zbogsirenJa mrznle
ces
" Kr.ajnje je vrijeme da odgovaraj 1I oni koji su svojim nacionalnim projektima osra· motili srpski namd i zakopa· Ii ga u !ivo blalO. A prvo rakvo ime, ali n)' i jedino, svakttko je Dabria Cosi,;" rebo je Canak za novos.adski "Dnevnik", pren ije1a je Onasa_
[i

Uder LSV-a Nenad Canak

On je ocijenio da je Srbija ,,}uniSrena i upropaS'[en3 i kao drZava i kao drustvo, prije :>I'ega kombina.cijom ,,komunistic" kih meloda j nacionalistitke ideologiie" koji 51! ,,autohtoni produkl Dobrice Cosifu". - Taj nacional-komllllistiCki koncepl razorio je sve

Canale Paziv Cas/{:: A.ulona adg/lYomosl hlofli produkl SIOmu je bilo na putu_ I zbog roga DobrJca Cooie i njernll slieni mocaju biti pozvani na odgovornost - izjavio je (anak, dodaj"'~i hko se na· da da Ce Cosiea ,;stiB ruka pravde~-<.

aktuelno

Dnevni avaz, ponedjeljak, 6, junVlip,nj 2011.

3

Ako jednom prodemo kroz vrata EU, necerno moel reel da nismo znali sta nas tamo teka
To h rva tski predsj ednik I vo J 0si povit rekao j e otvoreno, za razliku ad vecine evropskih pol iticara koj i n asroie stvori o
dojarn 0 ujedinjenoj Evropi kao epohal nom ci vilizacioda vno moze da se proci ta,

DrO)eMt
s to
tzmedu

Hrica

sMi
ne i muslimanski diopodijelienogotoka. Neke ce kao argum en t vise posegnuri i za primierom selek tivnog uvodenja bezviznog rezima koj ell' SU posljednie oslobodene BiH i Albanija Zo a se, zemlj e s v elikim uCcieem isiamskog stanovnis rva, Aka j e prevash adno krS6mska, to ne mac; da ujedinjena Evropa [reba cia bud. amimuslimanska, No,
ona se, ruku na srce, nedovoljno uspjesno odupire toj opasnosti, Porvrduju to tre-

redo va

jskom iskoraku, S [Vat je, ipak, mnogo prizernnija. Evropska unija ie "iskonsko krscanski projek t«, kazao j e J osi p ovic pred
varikanskirn

ovih dana pohodi Hrva tsk u, N jegove evropske kolege po rangu vjerovarno ce zamjeriti sefu hrvatske drzave na tako olakom odavanju veJi ke ~ajne, Evropska su us ta, pravima, demokratiji i iednakos ti, vjerskoi toleranci iii
n aime, PUll' visokoparnih rijeci 0 l]udskirn i gradanskim

Papom,

koji

Treba se DozabaUlll1 ouom Drauom
Na rnalverzaclie u lFBiH upozoriH i federalne revizore
Krirninal u "Zeljeznica. rna Federsciie BiH" (ZFBiH) ima duboke korijene i podrzavam sve akcije koje ce omoguciti niegovo raskrinkavanje, kazao nam je jucer Vernes Buliugiia, predsjednik Sindikata masinovoda FBiH, komeritirajuci pcdnosenje 12 krivicnih prijava protiv C1anova bivse Uprave. - Vjerujem da tu imajos puno posla ida, bi se FUP trebao poza b avi ti i sadasniorn Upravom s generalnim direktorom Nedzadorn Osmangicem I1a celu - navodi Buljugija. On istice da je Sind ikat prori v sadasnje Uprave po· dnio dvije krivicne prijave zbog, kako kazc, krimina· lnih radnji !e su na malverzacije u ovoj kompaniji Buljugija kaze da je najbolji dokaz za malverzacije sadasnje Up rave to SIO je u posljednjo i godini vise od 500 zeljeznicara tuzilo ZFBiH_ Vrijednost sporova iznosi oko 25 miliona KM_ - U prava se hvata za glavu kako ce se izvuci IZ toga, ali to ie same kat' u rnoru rnalverzacija u "Ze~ Ijeznicama FBiH" ~ kale Bu/jugija: Padnije/i prijave upozorili i fedcralne revi· zore, - Prijavili smo UPI3VU jer kdi Zakon 0 javnim naba· vkama pa je ugovor s firmom "Kristal" Capijina vriiednosno prob ii en za 80 posta b ez provedenog p'osmpka naba· vke. Time su ,ZFBiH izbili iz diepa 800.000 KM. Qsim toga, privarnoj finni "Gikil" iz LukavCll otpisali su pet miliBuljugija,

Sindikat rnaslnovoda Federacije

potrebi za uravnotefenim ekonomskirn i drustvenirn razvojem,

Ko j e povierovao na riiec, sad ce malo da us tukne. N a svoie, pa k, dolaze on i ko ji u
novoevropskoi integrac ionoi poli tiei prvensrveno vide po-

ndovi u Holandiii, Francuskoj, Njernackoi, u kojoj gospoda Merkel ne krije da Nij emce turskcg i slicnog porij ekla bus i ne drii za svoje ravn opra vn e sun arodn jake. Kancelarka je, kako sarna ka~., misl ila do ce oni doci u N j emack u, nesto zaradi ti i potom se vrauti svoioi kuci te taka krSCansku E vropu OSI'viti na miru,

U Evropskoj uniji, koja se samoodreduie krl cansrvom, danas tivi oko petaaest miliovise nigdje De mrdaju, Nakon [osipovieeve iziave, koja Ce otici mnogo dalje ad Balkana, biee im ios jasnije da uvijek
moraju raClUlati na opasnosti asimilacije, u suprornorn bi mogli postati nesro nalik gradanima drugog reda na muslirna na, uglavnom 0predijeljenih d. s tog ognjisra

kusa] zbiianja krscanskih reo dova, Takve nazivaiu euroskepticima, prernda bi im
mazda bolje pristajala odrednica " realisti, Kad c-ujemo josipoviea,

Hap u morn

jasnije ie, naprimjer, zasto Evropa orvara eervore at; pro em" Turskoj, nacije moguce <':1 anstvo u EU gl eda s vi dnim podozrenjem, cak i s orvoreaim cdbiianjern. Sudbina Kipra, rakode, logieno se naslan ja na rezu 0 .,iskonsko
krscaaskom projektu", je mirno svih polirickih koji kri-

Poru ka ie ro, naravno, i nama, ko] i kucarne no takva evropska vrata, Ako j ednom
kroz njih prodemo,

moci reci da nismo znal i ,[a nas ramo eeka i sta se, pod
plastom velikih rijeci, ustvari gradi,

necemo

terija usisao pravoslavni,

ali

on a maraka d uga. 0 [PUSraj.u ljude, vraeaiu neke iz stare Uprave, medu koj ima su, vjerovamo, i oni pronv kojih su sada podnesene krivicne pri· jave - rvr-di Bulj ugija. M. A.

Vanredna sjednica Doma naroda FBiH

stana Emini SmaloUic
Zamjena za stan u vlasnistvu Vrhbosanske nadbiskupije
U Saraievu ce danas biei odrhna vanredna s.jednica Doma naroda Parlament:a FBiH na kojoj bi trebali bili izabrani clanov; i mkovodSlva ra.dnih lijela Domao Na predlo~enom dnevnom redu ie i davanje saglasnos ti na izmi jenj enu odluku Vlade FBiH I) dodje!; Slana Emini Smajovic u sarajevskoj ulje; Gr~ ba vieka u zamjenu za stan u vlasnislVU Vrh bosanske nadbiskupije, iavila ie Onasa. Qd.llIk\l 0 dodjeli Slana usvojio je protekli saziv Federalne vl.de, a aktuelne izmjene su suiltinske prirode jer ie odluceno da stan u Grbavickoj ulici hude poklonjen Emini Smajovic i tako bu.de osiguran upis prava vlasnistva nad ovim

Danas 0 dOdJeli

Pitanje: Trebaju li banke trenuttw sniziti kamate s obzirom na drugostepenu presudu Kantonalnog suda u Saraievu 0 nelegalrwsti povecanja od UniCredit banke?

Banlle trebaju solzltlMamate

stanom u zernljiilnu knjigu., sto, na osnovu ranije done,"

selle odluke, guce uCiniti.

nije bilo mo·

o aJduelnim

piJanjfma .u BiH i svijelu moiele glasalisvakog dana /Ja www.dnevniaval../JI1. Na par/ala "Dnevnag avaza' jl1Cer Ie "Google Ana/ylics" zabilieiio 213.662 pasjele.

Ukratko

4

Onevni a~,:.~one.die.·liaJ<, 6. Iunill.panl 2011.

aktueln 0

OTKRIVAMO Oak ministar Krajina vapi za milionima MMF-a

Dumantic na ceremoniji

Svecanosti

... Granicna pclicija (GP) BiH obiliezit ce danas II godina rada, Planirano je da se na svecanosti cerernoniie u Glavnom uredu GP-a II Sarajevu obrate direktor GPBiH Vinko Du· rnancic j ministar sigurnosti BiB Sadik Ahmerovic, Naiuspjesniio] organizacionoj jedinici, policijskirn i drzavnim sluzbenicirna re zaposlenicima bit ce urucene kol ektivn e, ado osno poj edinacn e nagrade.

GodiSnJiCa GPBiH

"BH 'BIBeOm" Da SO Jim ae: nima M ijB uiSB od CaM 215 miliona HM!
Najvise novca polozeno u NLB Tuzlanskoj bancl, vise ad 60 miliona, u Novoj Banci 40 miliona, u UniCredit 22 miliona KM, u BBI banci ukupno21 milion KM ...
Do.k federalni ministar nansija Ante Krajina kuka kako je Federaciji BiB priieko porrebno 250 miliona KM te da bi bilo dobra kada bi u ovo] godini od Medunarodnog rnonetarncg fonda (MMF) dobili i makar 100 miliona KM:, "BH Telecom" na svoiim racunirna u komercijalnim bankama kriie stctine rniliona maraka driavnog novca, sazriaje ,,,Dnevnj avaz", Pokazao ie 10, nairne, fin an si js k i izv je~ ta j drza vne kornpanije u 2010. godini koji ie razrnatran i usvoien na sjednici njene Skupsrine u prosli petak kao i izvjestai vanjskog revizora 0 poslovanju tog preduzeca. Kratkorocn i depoziti taka iznose ukupno 168.426.000

n-

-nu.2OOl.
IOHOI

11.000

pternbra 2013. godine, Takoder, Sparkasse, Proflredit, Privredna i Intesa Sanpaolo barika na svojirn racunima irnaiu po 10 miliona KM novca vecinskog vlasnika sarajevske telekomunikaciiske kornpanije, to jest, Vlade FBiH,. a BBI banka jos dva miliona KM:. Ri zah So tti c,. predsiedn ik Udruzenja dionicara, udjelicara i akcionara BiH, hie za "Avaz~ da ie izvjestaj vanjskog revizora otkrio frapantne podatke i da je HBH Telecom" u svom izvjesiaju 0 poslovaniu skrivao u koiirn ie bank ama drZa 0 depozi te od 215 rniliona KM .: . Kad je Residbegovic govorio a poslovaniu, nije h rio 10 reCi ... S ramotno j e da

Neoliberalni tajkuni

Tribunal

Seseli opel

u SUdniCI

... Vciislav Sese!) se nada da ee Haski tribunal dozvoliti da deserero svjedoka danas pred rim sudom samo potvrdi da su atkrili svoie identiteIe prrie nego ~IO je ro yNn io on, izi a via je Seseljev pravni savjetnik B oris Aleksic. On je naiavio da bi u naredna tri dana trebalo \;1iti nastavlieno suden]e Seselju za nepostivanie suda, javio je Tanjug.

S.f!'

_"7:*&I*'~ ~

d!;p:!ZiI! !N!Fgn!!I15!

"4,etlZ 11"10

Akcije

... U prctekla dva rnjeseca forumska grupa "Virtualni d~emat" vodila je hurnanitarnu akciju na prikupljanju pomoci za djecu i socijalno ugrozene sranovnike srebrenickih sela. Aktivisti "Vinualnog dzemata" j ucer su s ak uplienu pomoc urucili sirornasnim vi~etlanirn p orodicama u selima J 3glic i Slatina kod Srebremce.

Srebrenice

POmoc llieCi

Faksimil kfiJlkofOCllih depolila "BH Telecoma ": 168.426.0IJO ci j i je vecin ski. v lasn j k Nova Liubljanska banka ..Rijec je o cetiri depozita koii dospijevaj u 13. oktobra eve godine, Kod iste banke je dugorocno polcteno jos 9,78 miIiona KM s dospijecern lJ iunu naredne go dine. Dakle, ukupno je u rukarna Slovenaca vise od 60 miliona KM:!

Izvla.f:enje novca
Urniesto da se investiraj u u razvoi dornace pri vrede

Residb~go vi6: V"ele bankarima

s

Posjete

izbJeglicama
... Minisrnr 23 izbjeglice i raseljena liea RS DavorCorda!! pos j eti t ce danas iSlOeno Novo Sara ieve, gd j e 6: do dijeli ti k I j u~eve novoizgradeni h stanova Z3. 21 raseJjenu i socijalno ugrozenu por· odi cu. U s ~opcen j u se navodi da su ove porodice do sada boravile u objektu kasarne "Slavisa Vaj net Cica U u Istocnom Novoll) Sarajevll.

GordaS s

KM, dugoroeni j~ %.735.000 KM. Ukupno, tacna 215.161.000 KM:! Apsurd je u tome da je Pederaciia BiH, ana is [3 koja trazi sto tine m iliona od MMF-a, vlasnik 90 posro "BH Telecoma", Naivise kratkorocnih depozita, tak 50,43 miliona KM, "BH Telecom" irna kod NLB TUllamke b.nke,

i drusrva u cjelini, (lese cine miliona rnaraka koje su toliko porrebne FBiH daju se Slovencima] 001 ill pcnovo jeftino "obrclI" u Bill (stopa depozi ta ie od 3,2 do 5,OS pOSIO)i pmem puao skupljih kredita izv lace n ovac od bosanske sirotin j e noseci ga u rnaticnu driavu! Zar vic 0 besanskoj glupostikoji Slovenci toliko vole nije potpun? Za to vriieme FBiH uzirna goleme kredite od MMFa i skllpo ih placa. To mno· go govori 0 javasluku i kaT' UIllpi ranos ri un mar drZil v-

Dugo{oc(Ji depozili: 46.735.0IJO KM nog sistema. Nadalje, Nova Banka iz Ban j e Luke krill d va ha tkorocna depozim, koji clospijevajll 2.3. juna ove godine, ken troliraj u visok ih 40 III iliona KM. UniCredit banka Mostar (veCi.nski vlasnik hrvatska Zagrebacka banka) na svoj'im racllnima. ddi 22 mil iona mara ka i za to placa relativno nisku depozitnu stopu od 2,40 posto, dok ie pmem celiri ugovorena depo.zi la u BBI b a.D ci Sarajevo polozeno 19 milion" KM. Oese[ miLion3 maraka nalui se na I1Ifunima ProCredi I banke. S pet dr'avnih miliona kra tkorocno. raspo!aze i imesa SaT!pao.lobanka, dok se najmanje novca, tek Ceciri miliona maraka, nalazi na I1Icunirna domace BOR banke. Karla je rijet 0 preostalim dllgorocrum depoMtima, na· i vi~e novea nalazi se na racunima Union banke iz Sarajeva, tacna 12.596.000 KM. Rok dospijeca je 4. seroliko miliona drzavnog novca drlimo 03 racunirna, a mi rrazirno slotine milio.na kredita od MMF·a! Uprava i Nadzorni o.dbor ,.BH Tele· coma", a moMa i oova Via· da FBiH, ne mogu dll shva· [e koliko je opasno da se vis.: ad 60 miJiona KM: naJa· zi zarobljeno u NLB band kod Slovenaca. eucina je da se neoliber· aln;. tajktmi i kapi[alisli po· mazu od "BH Telecoma.". To su zaro b I jena s reds rva. Osim loga., van j ski revizor je upozcdo da su ogromni rizi· ci du..anja tako visokih depo· zira zbog varijabilne kamate koja maze paSt; i zbog toga preduzeee otiCJ u dubiozli . kazao je za HAvat' Softie, ko· ii je na ove cinienice 1.lpOZOrio i celn.islVo "BH Teleco· ma". F. VELE

mogu Ii SelimOUiCi UgrOZiti miUone "BH Telecoma"?
NLB ba!lka ima sumnji· ve veze s ratnoprofilerskim !aikunima, ocem i sinam Hilmo.m i Mujom Selimovic, koj ima sup Iasirali viso" ke i slabo osigl.lrane kredi Ie u ukupnom iznosu ad nevjerova.lnih 90 m iliona eu ra. N ije resko prerpostavi!i da se, posredno ,.up ra va dio novca "EH Telecoma" koji je deponiran kod Slovena· ca nasao i kod Selimo.vica, koj i sa.da imaju problema 5 vracanjem kredim i pri [Orne na Vrall) imaju jail blizu [ri milijarde obave;r;a po raznim osnovama. BuduCi da. su kredi ti osigu ran i sa 20 pos!O vri jednosti .,Suajevske pivare" i da dugovi te firme prelaze !lien kapital, Slovend bi mogli uleti srce laljuljane iII!peri je SeJirnovi ca. S obzirom na 10 da se i sarna NLB poslije pocetka recesi je nalazi u s [.anovirim probJemima u svojoj zemfj i i da je "latvorila cesm u~ za slo vens ke firme, a rla Se1imovici ne vracaju plasirani im novae, pimnje j e S ta ce s de-&etinama. m iliona depozita ,.BH Telecorna" i hoce li se, kako se pr· e tpos ta v1ja, rok dosp i ieca I.ljesenove gQdine mora!; viseSlruko produziti.

pogledi

Dnev~iam, p onedjeli~~. 6. junVlipanj2011,

5

GELNICI MMF-a PI8U ZA AVAZ Bosnai Hercegovina: Sta dal]e?

Neophodno je kroz discipliniranu politiku plata i reforme javnog sektora obuzdati budzetsko izdvajanje za plate i naknade zaposlenih
B osna i Hercegovina je u 2010. godini, uz vecinu zemalja eenrralne i isrocne Evrope, pocel a izlaziti iz-recesije koju je izazvala globalna finansi-

i at i seMto tr ba bi i glau iPO _ret c._ asta
Ta praksa je za posliedicu ostavila strukruralne fiskalne defici te, a cia pri tome nil e osnazila ekonornske osnove zemlje, Dok napori u pnrvcu ponovnog uspostavljanja stabiInosti u iavnimfinansiiama ne mogu sami garantirari povratak snaznog odrfivograsta, dobra upravlianje javnirn finansijama n uino je za sveuku pn u makroekonornsku stabilnost, bolie sociialne u vjete te povje-

Formirali Uilace miniS1ara
Zgusnut plan reforrni potcrtava koliko [e urgentno potrebno brzo form irati novo Vijece ministara i intenzivira ti razgovore 0 prioritetima ekonomske politike .. Ovo bi pomoglo da se z3us[avi"politika cekanja" koju BiH ne moze sebi priustiti, Sarno u2zajedn.icki rad vlade mogu ponovo efikasno odgovoriti ze!iama svojih biraca u smisl u b r~eg ekenomskog i socijalnog napretka, ukljucujuCi otvaranie novih raduih miesta i rast primanja, Nadal; Desel gren slem naslova

jska kriza Nasa procj ena je da ce nekon pad" od tri pos to u 2009, godini realni BDP u 2010. rasti za iedan posto, Postoie ohrabrujuci wad da ce se opora vak nasta viti i u prvoi polovini 20II. godine, I asn 0 ie da su se okolnosri koje su prije dvije gcdine dovele pornoc Medun.rodnog monetarnog fonda u zernlju promijenile: vanjsko okruzenje se popravilo; doslo je do znacajne korekcije na rekucem racunu; finansijski sektor se stabilizirao; trend pada u poreskirn prihodima je prornijenio srnjer i sada bilidi rast; i, iako su doznacena sredsrva MMF-a pomogla budzetirna entiteta, vlade su, takoder, poduzele
inicijalue korake u ogra-

Trend pada

Vladar pariza
Spanski teniser osvojio je sesf naslov pobjednika Rolan Garosa
Naslov Rolan Gamsa ostaje u rukama Rafael a Nadala, Spanski teniser ponevo je osvoiio Pariz, ali ovog puta uz veliku pomoc svog najveceg rivala Rozera Federera (Roger). Nadal je u Pariz deputevao pod velikim pritiskcrn Novaka Dokovica, koii [e predstavljao najveceg f~voiim za osvajanje naslova, Spancu je posao olaksao Federer, sa" v ladavsi f) 0 kov ica u po Iufinalu, da bi u finalu Nadal porvrdio dugogodisniu dominaciiu Dad svojirn rivalom, Nadal je prvi naslov Rolan Garosa osvajio sa samo 19 godina, u debiju na IUfniru 2005. godine. Njegova dorninacija u Parizu prekinuta je same 2009_ godine, kada ga je ZBUS!3Vio Robin Soderling, a trofeja se doeepao Federer. Osim ~w je svojoj kolekcii i dodao I (). gren slem naslov i iziednacio se s Biemom Borgorn sa s~S[ naslova Rolan G aros a, Span ac j e osigurao ostanak na prvorn mjestu AP liste, Nadal je roden 3. luna 1986. godine na Majorei, a do sada je osvoj io 46 ATP trofeia i zaradio vise od 40 miliona dolara, M. T.

licnost dana Rafael Nadal

nieavaniu javne porrosnje, Ipak, ovaj oporavak ie nedovolian, sto w"ci da treba uzeti jac; zarnah i bin vidl j iv u svim sekrorima ..S nazan raSf izvoza je dobro dosao, ali vremenom ce dornaca potraznja, posebno investicije, morn ri p rul:i ti doda III u podrsku oporavku, Sra\'ise, porrebno je da privami sektor, lIZ nastavak fiskalne konsoli· dadi e na svim n ivoima v lasti, postane g1avni pokrelaC rnsta. Prerjerano oslanjanje na ja· vnu potrosnju kao pokretac cas ca, sto je prakricirano u go· dinama prije globalne krize, pokaz.alo se neodr~i vim.

Piiu: Costas Christou, ief.Misije MMF-a za Bill, i Milarl Cue, rezidenmi predsunmikMMF-a u Bill renle iavnosti i investitora S ta su prioriteri? Urgenrno je potrebno finalizirari Globalni fiskalni ok vir za 20 II. te napraviti napredak u pogledu fiskaJnog okvira za period 20122014. i posliCi dogovar a udjelu instituciia BiH u prihodima od ind.irekrnih po· reza. To ce, ka da go vorim 0 o bucizetskom planiranju na svim nivoima vlasti, otkloniti iedan Vaillll elemem ne· izvjesnosli. lake je Vlada u prorekle dvije godioe napravila napredak u ogranicavani u javne potrosnie, da bi se zarvorili finansijski deficiti u 20 II. gcdini, neop ho dne s u dalj ni e m iere, a, vjerovatrio, i dcdarno domace finansiranie, nzija Neophodno je krozdisciplinirauu politiku placa i
reforrne javnog sektoraobu-

Revizija RVI
Konk!:emo,potrebno jeu oha emilera ubrza!i pro· voden; e fiskalnih refornli, sto poctrazumijeva uvodenje cenZtLsa 7.3 nakn ade po O$noVU prava, revi2iju korisnika ca· mih vojllih invaJicinina, pc-

zdati budzersko izdvajanje za place i naknade zaposlenih koje je same u periodu 2005· 2()09. uvecano za 70 posto, sto je sada, prema svim stand ..rdima, visoko iZdvajanje i oooOS! 13 posta BDP·a. Konkreme mjere II ovim prioritetnim oblastima tre· baju poduprijeti rebalanse enrilelskih budiela l.a 20 II. o kojima se trenutno razga· vara.

Danas sastanak delegacija u Banjoj Luci

Poeinje dijalOgs EO 0 refOrmi bh. prauOlda
Razgovori najavljen i nakon sastan ka Estoni Dodika 13. maja
edloz.ila ie Evropska komi· 5ija kao dodatnf sastanak u okviru zajedllitkih lijd. pr· ema Spornzumu 0 stabiliz.a· ciji i pridruzivanju izmedu EU i BiH. Cilj s"stanka je razgavor a rrenu[floj simaciji u sektoru pravosuda u svjerlu zahljeva EU za pro· ces evropskih imegracija. Otva.ranje ovog pitanja najavljeno je i nakoD posjete visoke predsrav nice EU za vanjs.ku poli liku i sigurnos! Kerr!n aEOn (Catherine AshlOn) 13.maja, kada ie u Banjoj Luci razg.ovarala i S predsjednikom RS Miloradom Dodi.kom, koji je posliie tag" saopCio "da se Suuk turalni dijalog s EU 0 reformi pravosuda u BiH pocinje danas u Banjoj Luci. Vijece minis tara BiH usvojilo je 25. maja informacii u Direkciie za evropske in tegracije 0 odriavanju sastanka 0 strukturaInom dijalogu ~--akaza.nog za 6. i 7. ;uni u Banjoj Luci, a kojirna ce u ime BiH predsjedavari ministar pravde BiH Barisa. Calak,javila je Fena. Prema ranijim najavama, dija.log 0 pravosudu u BiH danas ce otvoriti kome" Sar z.apfosirenje EU .Slefan File (Fuele). Odr';avanie saslanka pt!Ieee odda!.i emilet,ski referendum 0 namernutim zakonima visokog predstQv!!ika, posebllo 0 Sudu i Tuzilas[vu BiH". Na njegovu iniciiativu, Narodna skupstina RS pr" ije nekoliko dana itav;l" ie van sn· age odluku 0 referenduIllu. File; Najavljen do/azak na razgovore

Visoki fun.kcioner HDZ"3 BiB [vo Mira JovieSizjavio je Smi daje bivSivisoki predstavnik u BiB Volfgang Petrie (Wolgang Petritseh) takom svog mandam srollio kotmitutivnosI hrvatskog naroda, Vasingtonski sporaZUffi,sveo Hrva te na nllcional n u man iinu i obukao "Iudacku kosu1ju« i FBiH i Hrvatima .. Naglasiviii da je 1lI veein u Hrvam apsolmno neprihvatijiva Petriceva ideja 0 promjeni Vaiiingtonskog spora" zuma, kojom bi bilo reorganizirano uredeuje FBiH,jovic je rekao da bi Petrii': sada ibo do te mjere i da hrvatski narod tNal no Qesm.ne !<.ao p olititki faklOr.

douie: pelrie srusiio Monsliluliunosl Hruala

Visoki funkcioner HDZ-a BiH

Jovi,;: Ludaiika kosulja - To se nikada nete desi· ti, ier Hevari viSenisu djeca cia magu nasjesl; na tude inre.rese i interese medunarodnih mocnika - poru cio je j ovi('.

S'pec
(,'e naslavljello izvodenje dokaz.a tuzilaslVa na sudenju Zdravku Tolimiru., bivsem MladicevoDl pomocniku .za bezbjednost II Glavnom stabu VRS,.,aptuzenom za genocid i druge zlocine u Srebrenici i Zepi 1995. godine, iavio je Sense.

• U Haskom tribun.alu ove sedmice bit

Sta drugi pisu

6

Doe"oi avaz, ponedjeljak, 6. junViip30j 2011.

m OZ ale k

PrOnaden arob osnluaCa majanSHe dlnasllje
Duboki rev koji su iskopali pljackasi doveo je arheologe do izvanrednog otkrica ispod piramide El Dijablo u skromnorn maianskom grsdu EI Soc u Gvaternali - grob nice rode n acelnika jedn e dinastije naroda Maja. Arheolozi su otkrili, svega 10 metara od miesta gdie su pljacka~i prestali S kopaniem, bizarno skroviste s posud ama u koj ima su se na-

Novo otknce u Gvatemali

lazili ods j eceni prs ti te zuhi, Ovi nalazi sm j es ten isu odmah pored prostorije za kciu se ispostavilo da ie rnaianska grobnica iz ranog klasicnog pericda u ko]oi se nalaze ostaci kralja obucenog u odiecu ritualnih plesaca s pojasorn ukrasenirn skoJjk.a· rna i zivotinjs!<im zubirna, Na osnovu polozaja, bogatstva i starosti grobnice koia potjece iz 350. godine nove ere, naucnici sma rraju da je krali zapravo osnivac dinastiie,

Siallovllici 8iH skromllO lie/llju

LJETOVANJA G.odisnji odrnorl za radnicku klasu

HaMeri Dapali .,,800U"
Blatl
Kompanija ~Sony Pictures Entertai nment" izv inila se korisnicima zbog zloupotrebe henin podaraka koju su izvciiE hakeri, pri eern u je b il0 uk radeno v ise ad jednog miliona lozinki, e-rna;1 adresa i drug! h inforrnacija, Grupa hakera koja sebe naziva "Lui? Security" pokrala je liene pcdatke vise od milion korisnika internetstranice "SonyPictu.res.com" ito objavila na svorn Twiner mikroblogu,

Kraaa licnih podataka

r- aaOi 8m a "oarada-z lur-z m"
Cetveroclanoj porodici potrebno od 2.000 do 4..000 KM za deset dana odmora
eli bh. politicare. Za deset dana odrnora cetveroclana porodica u BiH treba potrositi od pola do citave, samo iedne poli oeacske plaCe)! - Nasa istraz ivan j a pokazala S1.Icia iedna cetveroelana porodica u BiB;::) deset dana I etovan j a na pros j ecan j nacin i na prosiecnoi des tinaciji izdvoji od 2.000 do 4.000 maraka, Nisam siguran, imajuCi u vidu da ie ova cilia ogrom na za prosjecnog gradanina, ali ne i za politicare, da mozemo reci da su takozvana vrem en a "paradaj z turizma" nasa proslost, a no il to je vazn 0 reci ies te i da prosjecan bh. penzioner ne ide na Ijetovan j e vee go dinama, J er njirna bi trebala citava godina doslovno gladovanja da ustede za 0 vu cifru - kaze za "Dnevnj avaz" sekr etar Udruzenia po rrosaca RS Dragovan Petrovic. Prerna posljednjem istrazivanju koje je Savez sindikata RS proveo u ovom dijelu BiH, vise od 80 posto radn ika ne moze sebi priusti tigodiSnji odmor, V. STEVANOVIC

Na pitanje gdjece ljetovati i kako, gotovo svaki b b. politicar odgovorir ce isro - skromno iii u krugu porodice!? To je vee go dinama postala floskula funkcionera, bas kao i za novogodisnie praznike iii u mjesecima zirnovanja. Ipak, na nasim skromnim ljetnim godisniim odrnorima uikada nisrno sr-

Ook su hotelski kapacltef uveliko popunjeni
Ukradeno milion/oz/llk!

Hakerska grupa ie uspjeIII pristupiti adresamaelektronske paste, kucnirn adresarna, darumima rodenja i drugirn licnim podacirna korisnika,

U neumu se OCeMU)ebOlla sezona
Vise uradlti na promociji i imidzu
Horelski kapacireti u Neumu, jedinom bh, gradu na jadranu, trenutno su do kraja popill1jeni,!lto predstavlja dobar znak za predstoiecu Iiemu sezonu, kale u izjavi za n~ tist Davor KreSi.:, sekrerar UdruZenja hotelije.ra u Neumu. - Najave za sedmi i osmi mjesec uveliko pris tizu. Lj erna sezona bi t.rebaJa biti boIja od lanjske - kaze Kresic, N eum rrenutno raspolaze s nesto vise od 3. 000 lcill.jeva u horelskom i isto toliko lJ privamom smiestaiu. Dnevna cijena bora vka za iednu 050 b u u privamom smj eStaju kreee se ad JO do 2S KM_ Za polupansion lj hotelu potrebno je izdvo· jit:i od 60 do 80 KM po osab;, a sam smjeS taj u apartmanirna - Medutim, porrebno je da nas drfava belie pripazi n ego ~to 10 tren utno tini, jer ipak srno jedina ljetna ruristicka destinacija u BiH. Bel drzave smo mrtvi, Osim finansijske podrske, potrebno je vise uradi ri na promociji Neuma i njegovom imidzuistice KreSie. A. Du.

,.,,----=-

SDee
~ • ~ Brazilska vlada planira uklcniti kvarr u Rio de Zaneiru, gdje se okupljaju prostitutke.a kako bi grad bio ljepsi pred Svjetski kup ZOI4. I Olirnpijske igre ZOI6. godine. Kvan "Mimoza" bit ee oCillcen, a na tom mjestu planiraj,u izgraditi 5 10 kilomemra dugacku prugu koja ce povezivati Rio sa Sao Paulom. To je 22 milijarde dolara vrijedan projekt koji bi se na licitaciji !!.a~ao krajem jula, prenosi .agencija AP.

se krece od 60 do 120 KM ..

Neum: KiJpacitel 3.000 lelaieva

Posao opasan pO zivot

SaBUPlJacemeda Ureba)U ligrOUi, zmiJe i BrOBOdili
~NEWS
Stanovnici sela u okolini Sundarbansa, nacionalnog parka izmedu Banglade.sa i Indije, dokazuju da sakupljanje med~ moze bili opasno po iivot. - Velik1.l opasnosr predS[3vljaju i razbojnici koji dolaze po novac_ UkoJiko im ne bismo Illatili, ubili bi nas bez milos[j, Osim wga, vreha j1.1 nas bengalski tigravi, zmije otrovnice i krokodill - objasnjava jedan od stanovaib Abdus Salam. S vaki sak lIpl j3C med a za· radi izmedu 42 i 49 eUfa po sewn;.

Kad, askora, pocne emitirati svoj program, "Al-Jazeera Balk an", sa sj edi~lem u Sarajev1.l,nasloja[ ce biti najbolja i naj reJevan mija, a ne !laj gledaniia i najkomercijainija televizija na ovim proslOcima, re!<ao je pozna ti TV n ovina, i urednik Vijesti ave karnrske mrde Goran Milic u intervjuu Radiju Federacije BiH, prenij ela j e Fena.

'i,AI-J8Z88ra" naCB:olirnall rna Haling
- "AI-Jazeera" nikome u BiH neee otimati marketing niti planira reklaminni piUte, vam, deterdzente i.li nesto slii;!!o, Jedino sto bi se moglo ernitira,i kao pJaceni oglas su brendovi S ovih prOSlo.ra, tu rizam u Crn oj Gori ili Hrval-skoj, Jjekovire banje 1.1 BiB i !Ome slieao, i to pod uvjetom da ta.kvo nesto treba ddavama na Ba-

Direktor Vijesti katarske mreze G.oran Milie

I kan u kako b i pri vuk Ie ruriste iz ara psk ih i dr1.lg;h zemalja - naglasio je Milie. Urednihvo "AI-Jazeere" za Balkan jos se pop unj a v.a. N e§ [Q je novinara vet pres] a u oVU TV mre,Z1.I iz drll,gih TV slanica., a naja.vljujl.l se i prinove iz susjednih drhva. Goran Milie irna ugovor s ~AHw..eer-om" na dvije godi~ ne,

mozaik

Dnevni svaz, ponedjeljak, 6_ junVlipanj 2011.

7

Sta kazu poznati
Misel VUijams

ZIVOT Safet AIiG radi u SVicarskoj, a ulaze u domovinu

Sr ra iVanin 0 uor-o mot I su grad
Vidjet cerno sta ce donijeti bucucnost, mazda buds i novih. inicijativa, kaze vlasnik

U mozgu SRladiStim

uaine trenutMe

- Da rni rnozak ne zakrl.ija, pornafu mi price koje u njernu drzim. Nema veze oda'--...3!O~'-__J kle potiecu. Mogu biti iz kniiga, trgovine, poViiijams: dzemne zeljeznice ... Dovoljno je da uhvatim Uhvali pog/ed neciji pogled dok se igras djetetom i uskladistirn to U svorn rnozgu, Skladistim sve te male, ali vazne trenurke, (Glu",ica za "[,,te:rlJiew Magazine")

Uiera ie inlimna stuar
- Viera [e, prije svega, intimna stvar, Ko kli go vori ti js vn 0, D eka to ci ni. Razumiiem i one koji ro dr'l.e privatnosru i intimorn. Mo· ja obiteljska tradicija bila je isrodobno puck", [eiacka, gradanska ..., od svega porna- ~~--::-.... 10. Mogu reci i katolicka, prema porodicnom porijeklu oca i maike. (Predsjednii: hrvats/log SDP-a Za "JUlarllji list")

Zoran Milanovic

U prethodne tri godine u Srebreniei je zbog teske ekonomske situaci je i besperspektivnosti zabiliezen odlazak mladih Ijudi i gorovo nikakvo ulaganje privamog kapi tala. Ipak, postoie j oni koii su odludli say novae ko ji su zaradili u inozemstvu uloziti u ovai grad. Srebrenicanin Safer Alie, rodorn iz Suceske, nakon agresije odselio je u Sviearsk u, gd ie j e zasnovao porodicu, Nedavno je odlucio okrenuti se Srebrenici. ad jedncg srpskog poduzetnika u samom centru grada kupio je de vas ti ra n i ob iek t, opremio ga i otvorio morel. Procjenjuje se da je Alic ulcfio vise od 700.000 KM, a vee je najavio ; zaposljavanje povramika.

Petar Strugar

cuuam SUOiUoriuatnost
~ .. ..Bavim se glurnorn, a ne pojavljivanjern u javnosti. Nisam neko kome je to prirodna predispozicija i ne volirn pretjerano da se eksponiram, Volim i cuvam svoju privatnost. Smatram da ie nepotrebno da budem nonstop U novinarna, jer nernarn toliki zivot iza sebe 0 kome bih mogao da pricam, (Cmogorski glumac za "SlOry.rs")

'" St a k azu u naro d u fC7l
v

l,c::.,J

'iii 033/281·393
ledakcija@ava~.ba

sanse .za

lurizam

Otvaranjem morels obogacen je i srebrenicki rurizam te povecana sansa za dol azak ~to v i~ pos j ee rilaca koji vise nece bid prinudeni smjesrai traziri po k ucama. Srebre n ica ce uskoro irnari i hotel koii gradi Fabrika duhana Saraievo,

Nov! molelll cenuu grada: IzgratJen nepomtm radom - U objektu se nede sluiiiti alkoh 0 Ii za sada irn amo slasticarnu te restoran od 150 kvadratnih metara koji je savremeno opremljen, Motel nudi 18 soba j dva apartrnana. Vidjet cemo stace doniieti buducnost, rnozda bude i novih inicijativa, Uglavnom, nasi posjetioci irnat ce sve usluge koje mogu dobiti u Evropi - prica nam Alie, Safetova mai ka Kada, koja se 2002. vratila u selo Meraje, istice da je ponosna na svog sina, a posebn 0 na to ce povratnici dobiti posao, - Sin i snaha rude i bore se u tudini,,3 i ostavili su svoju dieeu u Svicarsko] da bi ovo uradili, pa de se ponovo vrariti ramo, Ovdje ce zaposliti mla de Iiude, povratnike ko j i nernaju posao i koji nece vi~e razmisliari da napusre grad. avo je poru ka da se treba vraca ti na svo ia ogn j i~ta i da u ova] grad rreba ulagati svoj novae, a ne ;:eta ti druge - kaie nam Kada. M, SMAJIC

- N eiasno mi ie zasro trorcar pored zgrade Arnericke ambasade u Saraievu io~ nije asfaltiran. Prosli su rnieseci orkad ie ta zgrada zavrsena, a iO~!las obavijaju oblaci prasine kad prolazirno pored nie, Moida i ne iele da prolazimo>' (eitalae iz Sarajeua}

OblaCi prasine pored zgrade AmeriCMe ambas8.de
Vremenska prognoza
6.6.21111.

"to

Jos ledan uspieh mlade bh, pilanlsflce

"aOm" DruSM"C Odrzat ce SOlOMOncert U peMingu
Najmlada umjetnica na IntemacionaInom muzickam festivalu
DnilikiG, m uzi, ke Talenrirana dvanaegtogodisnia pijanistiea Naomi

PocelaSUlr,8U sa sest gOdina
Svoju umjemickll hr· iie!"u Naomi je zapocela sa sesl godina, kada je pocela svirati na klaviru .. Sa sedam go dina n as !Up i· la. ie sa Sa.raiev.skom fitha.nnonijom, godinu kasni· ie oddala je i svoj prvi solo recitaL Do gada ie osvojila broj ne nagrade, a imala je i kOnCEr! u Vasingtonu, U sjedisru Sviecske banke, dok je neda.vno osvoiila ziaw u i':u.venom (!ju· i0 rskom earn egie h oJu. Naomi te odrlali i soli· sti~ki kO!1cerI S. jtlla uSa· rajevu.

VRIJEME

DANAS

l

27

B"Io!J.A

LUKA

a

s kole

t1cenica Srednje u Sara jevu,

Naomi s prafesoricom Verom Vrhir:

ponovo biliezi uspjeh u svo· i0 j karijeri. N aorn i ce se preds tllvi ti solo koncenom kao najmlalla umjetnica na prestiznom Imemacionalnom muzickom fes ti val u u Pekingu (Beijing International MLiSic Festival & Academy). - Prosla je rigorozan ziri koji ie odabrao najralemirllnije umiemike od 14 do 22 godine. Iako isprva nismo mis Iill cia m oze tI~estvov ari, nakon sto s rn 0 ih kon ra.kt.iraLi i pos!a!i video, ilabraJi su je kao najmladu umjemicu na koneerlu. Osim tog solo nastupa, predstaviI ce se na jos nekoLiko znacajnih ko· nce.rata koji te biti odriani LO kom fes Ii val a - k aze N ao· mina. profesorica Vera Vrbic.

ZENICA U BiHse 25 ocekuje malo do SARA.JEVO umjereno oblacno i 27 suncano vrijeme i uglavnom u eijeloj zernlj; to29 GORA2DE pIa. Tckorn dana povecanje 27 oblatnosri, mjesIimicno s kisom, pljuskovima i grmliavinom. Vie tar sla.b do umjeri':n, NEUM juznog smier". Jumrnja tempera29 lUra od 11 do 18, na jugll do 21, a najvisa dnevna od 23 do 32 srepena.

PIJNEDJEt:;J,o\K
I.

: lIIOHAK ~
'.l. ~n11_ : JJTAA~ m,lllJ4Iiltlrc:e
=

SRIJEDA
I.'B,~'L

...

B,.2ItIL

JUTMNJe,TEMPER.k~

00 11'C do 21'C
UNMClEMPE~TlJIIE"

- od 10'C ~ 17'C
~~E~11Jf':E

.Rit~~MPE"FlAtlj:IE

od 11'Cdo 21.'C od 21'C do 32'C

ON£\'Ke~PIIP£IUI.rut.e

Mlada pij anis!ica ce toe ko m fes ri val a sllradivari sa svjelski poznatim piano pedagoYLirnakoj; Ce doei s ,JulIiat;d" akademije iz Njtljorka, Sangaja, Pekinga, Moskve i Hong Konga, koii predaju na njihovim poznatim mllzickim konzerva!orijirna. Festival Ce biIi odr'"tan oct 17. do 27. avgosrn u Pekingu. S. Sa.

od 23'C do 32'C

: od 22'<: do 31'C

BIOMETEOHOLOSKA PHOGNOZA

vrijeme praceno padavinilIlla nBgativno Ce djelovati na veclnu . po pula~ije. Moguce su meleo ropatske reakcije u vidu glavobolje, nervo· I Ie, depresije J malaksalos~. Prije pMne ugodnije, dok Ce u drugom dljlllu dana hronitni bole~ni Ci 1 meleoropati osjecatil leg obe, d odalno pojB~ane spamim yremenom, stoga hi trebali i,bjega.ati tele aklivnosti

o blatno

_

. Grad Sarajevo

6. 6. 2011.
lalaz.k 23.45

na SudenjuMladiCU bit 8
Sekretar Haskog tribunala
Sekretar Haskog ". =-~-=".... ... od najvaznijih . sutribunala Dzon Hodenia, Vjerujem dace king ohn Hockisudenie Mladicu biti ng) -ka~e cia je svjepuna iznenadenja, SIan da se na prenovih stvari, nepredsrojecern sudenju dvidivih, koiima Ratku Mladicu meeemo moran cia se bagu ocekivati brojni virno, Ocekuju nas izazovi i problemi, veliki izazovi. Ali mi ali da je Tribunal Hoking: Tleliki vodimo sudenia vet kroz dugogodisnji ilalovi 16gociina,126procerad vee is kusio ra sa smo vee za vrsili, z1icite probleme pOpUEsmrpa vjerujern cia irnamo dovori opruzenih i nedovrsenih ljno iskustva da odgovorimo proces a [e da vjeru j e cia [0 na sve komplikacije- rekaoje sada nece biti sluca]. Hoking za Radio-televiziiu - Ovo je, bez dilerne, jedno Srbije, prenijela je Srna,

Dnevniavaz,pon~djelja~, 6. junVJipanj 201

t.

tem ..e

ce dosta Iznenadenja
a

Danas obracanle Vije6u sigurnosti UN-a

a mere (Serge Brarnmertz) pozdravit ce danas u usrnenom obracanju Vijeca sigurnosti UN-a hapsenie Ratka Mladica i saradnju Srbije s Tribunalorn, rekao [e Tanjugu Brarnercov spe- Bramerr;; cijalni savjetnik Fre- Spomenul derik Svinen (Freder- i Hadiica

kog tribunala Serf Br-

Bramerc nece miJenJati iZU)estal 0-_"'!!I. saradnJi SrbiJe
Glavni tuiilac HaSick) uoci sjednice

_L--",.,.____
ce

Svinen je ponovio , da Brarnerc nece rni; ienjati svoi izviesrai 0 saradnji Srbije s Tribunalom, koji je po, dnesen prije hapsenia I najtrazenijeg haskog bjegunca, ali ce 0 novim rnomenrima usmeno izvijestiti Vijece sigurnosti,

Njuiorku.

u

Softie

UOKAZI I IZJAVE Sve izvjesnija moqucnost reviztle fuzbe za genocid

Zrtva zlocina zeli da se sazna istina

S b--a se I ,s- sta
Ako hi Mladit mogao dokumentirati veze s Beogradom, to bi moglo dovesti do obnove postupka pred MSP-om u vezi s bosanskom tui.bom protiv Srbije, kate Stojanovic

j

Slojanovic u Hagu 2007. godine: Hoce Ii Srbija, konacl1o, odgovara/i

za genocid?

ce rec-

ladlC!

Sead Bekri c, koi i j e 1993. gcdine, za vriierne rata u BiH, bio tesko ranjen, mogao bi se kao svjedok pojaviti na sudenju Ratku MJadicu u Haskcm sudu, javio ie "Associa ted Press" , prenijela je Fena. - Sigurno bi.h svjedo~io, i [Q ne za iii prOliv Mladica, nego da bi Se sa.znaJa isuna o tome s[Q sam svoiim ocima

vidio u Bosni - reba ie Bekric, koji se u Haskorn sudu vee pojavljivao kao svjedok,

Sei rima za odbranu Srbije i Crne Gore po tuzbi BiH za agresiju i genocid pred Medunarodnirn sudorn pravde (MSP) u Hagu prof. dr, Radoslav Stoianovic iziavio je da strahuje da ce rami zlocinac Rarko Mladic "pokusati da opovrgne ono Sto [e Srbiiu oslobodilo direktne odgovomosti 23 I1c~e u genocidu 1995. godine"

uee nagOUUesllOda nue radio sam
Softie istice da ie indikati vno da se Stojanovic cglasava u vezi S pitanjem revizije presude pred MSP" om u Hagu, Vjeruje da se Srbija uistinu boji sta ee Mladic reci, - Svak ako, jer je Mladic nagoviiestio da on nije radio sam, po svoioi volii ... Od samog tren u tka n j egovog Ovakav rasplet situacije i pOleze Mladica Stojanovic vidi kao realnu mogucnosl. Smatra da je moguee da on na raj nacin pokusa umanjiti svoju odgovornost. - Prilikom odluke 0 Srebrenici niie bilo komakar3 izmedu Mladicevog g!avnog s taba i Beograda.Ja se boj im da on De hie suprotno sada,. da je, recimo, on prije od! ucivan ia razgovarao Mistekao sam dojam cia on nema narnjeru braniti sebe, vee "srpsku SM.r"_ On misli cia Ii; braneci ~stpsku s rvar" isvo] e ure&ee u [orne, evenrualno izbjeCi krivicnu odgovomost, A, ako ne, makar Ce ostaviti bolii dojam na one Ciju je politiku provodio i u ciju [ekorist radio - konsta rira Softie. pojavljivanja

Sioianovicevim ocienama da bi Mladiceve izjave 0 vezama s Beogradom mogle dovesti do odgovornosti Srbije.

BazliCile mogucnosli
- S tim sto izjava MJadiea treba biti predmet cdlucivania Haskog tribunals, koji ie pornocni organ Viieca sigurnosti, Ta izjava, sama po sebi, ne bi nisra znacila ako ne bi bila predmer utvrdivanja pred Tribunalorn u postupku protiv Mladica, Ako sud u tom postupku utvrdi da je takva veaa (s Becgradorn, op. a.) poslOiala, onda 10 potpuno mijenja stvar. U tom slucaju, a bazirano na iskustvima. koje smo imali u ovom ranijem posrupku, vjerujem da bi MSP prihvatio [akvtl Cinjenicu kao utvrrlenu i ne b i je ponovo u tvrdivao, j er se on ne ba vi u tvrdi van jern ~injellica. To bi ot"Vorilo razliCite mogucnosti - smatra Softie. F. JlEW

Bekric danas

Florid; sa zenom i dvojicom sinova, Za vrijerne rata u BiH u 14. gcdini tesko je ran jell na kon sto je 1I Djego· yom m jes lU eksplodirala bomba za koju se vieruje da ie doilla s pozicijasnllga koje je kontrolirao Ratko Mladie. FOtografija ojegovog unakaknog liea 1993. bila je na nulovnicama nmogih svjetsltih medija. Nakonsto ie, zallvaljujuCi Amerikanki Kler Halas (Claire), dosao u SAD Bekrie je bio podvrgnU! operacijama liea, nakon cega mu je lice rehabili!irano, ali ljekari mu nikada !lisu uspje.li povralili vid. - Kada sam cuo da ie Ratko Mladic unapsen, bio sam u sok u, ali i za dovol ja n. Godine su proSie. Izgubili smo nase voljeoe i oni nam se nikada !Ieee vra ti ti • rekaa je Bekric, 6ii je Olae ubiien za vTijeme rata u BiH.

Sead Bekric danas zivi na

Lijepa rijec
Time ie, prakticno, porvrdeno pisanje "Dnevnog avaza", odnosno srav bh, ageuta u tuzbi BiH proriv Srbije i Crne GO.reza agresij u i genocid prof. dr. Sakiba Softica da 6e,. dokaze Ii se na sudenju Mladi611 ono !itO je pOSve iz.vj eSilO, a [0 ie da je vias! u Beogr.adu komak tirala s molokom 11vrijeme karla je poc.injen geuocid u Srebrenici, to biti dovoljan osnov za reviziju postupka i naSe [uibe proti v istoCDOg susj eda.

s

losevicem. Ako bi to mogao dolmmentir3ri, to bi moglo doves!i do obnove postupka pred Medunarodllim sudom prllvde u vezi s bosanskom tu.zbom protiv Srbijc. To bi moglo donijeti .sletu, ali ne vjerujem da bi Medunarodni sud pravde to prih vario sarno na osoovu njegove Jijepe riieei - sm atra S toj an ovi c_ U izjav i 23 "A vaz" dr. SorLic istice da se slaze sa

Ukoliko Ratko Mladic za.ista i.ma psihoorganskj sin drom kao ~10je rekao niegov sin D arko, onda treba da ga p regledaju Ijudi koji se bave psi-

BeOgradSMi JeMari oregledat ce lIruniMa
hij atrijom i daj!l svo je misljenj e, izjavio je minjsm.r zdm vija Srbiie Zoran Srankovic. - Mi cemo, u dogovoru s Haskim lribunalom, u roku od mjesec upmili grupu ljebra koja ce izvrsiti pregled svi h nasi h op l"UZellikakoi i to zele. To je nasa obaveza koia proist;ce iz po.stojece

Ministar zdravIja Srbije Zoran Stankovic

med unawdne legislative, a i sam glavni tuzilac Tribunala zahtijevao ie da Mladic ima posteno i fer sudenje reka.o je Slankovic.

teme

Onevniav3.Z,POnedjeljak, 6. junV1ipan j 2011.

9
v

Kao deminer firrne .Iehnoelekno" poginuo na Igmanu • lz .Kvarner osiguranja" tvrde da u zakonskom roku n[e uplacena premija osiguranja
Sanda 0 rnercic iz Prokosovica kod Lukavca, rnajka dvojice maloljetnih sinova, vee punu gcdinu vodi ljudsku i pravn u bitku kako bi cstvarila pravo na naplatu police osiguranja kojom je njen poginuli suprug Arnir, deminer u firmi "Tehnoelek· tro", podruznica iz BO$3nskcg Breda, bio osiguran priliko m stu pani a u radni
odnos,

a II

-Ca

Kal<ldii{;: Novi svjedok

Tribunal

Bezdusn aprevara
- Moj rahmerli suprug bio je derniner s trinaestogodi~n iim is k usrvo OJ. N a2uloS[, ceNrti dan od s rupanj a na posao u ,:rehnoelektro" poginuo je na Iokalitetu Igmana, Obaveznu policu osiguranja od nezgode, a ko-

od Cega da zive, da ce nas eak i on pomagati, a onda je pres ta 0 0 dgovarati II a II lise telefonske pozive .. On dobro zna gdje je prevara, Kada smo rnu kazali da cemo s rvar preda ti su du, porucio je da to mozemo uraditi, da ce sud, sigurno, sve rijesi ri u nasu korist, ali cia novae necemo dobiti, Nazalost, u potrazi za pravdom saznali smo da rni nismo jedini koii su na OV9ko bezdusan nacin pre varen i od vlasnika firme "TehnoeJek tro" - is ti ce Ornercic,

~ U Haskom tribunalu danas ce bin nastavljeno sudenje Radovanu Karadiicu, opruzenomza gen ocid, zlocin proti v eovjecnosti i krsenja ZlJkoaa i oblce]a rarovania u BiH od aprila J 992. do novembra 1995. godine, javila ie Srna, Glavni pretres bit ce nastavljen saslusanjem bivseg predsjednika Izvrsncg odbora SDS·a Radoruira Neskovica,

KaradiiC u SUdnlel

obvezmce

moo

Pomaze porodica
ja tretira i slucaj smru, s "Kvarner osiguranjern" njegov poslodavac zakljucio je 6. april a 20 10. godi ne, Kada srno, nakon suprugove srnrti, podnijeli zahtjev za naplaru osigura nja, iz .Kvarnera" su nam odgovorili cia vlasnik HTehnoeJekrra" nije u zakonskorn roku uplatio obaveznu prerniju osiguranja i da zbog toga nas zahtiev ne moze bid rio jdell - pries Sanela a mertic. Iako se nadala da ce u os rvari van iu pra va po os n 0vu osiguranja poginulog supruga njenoj porcdici pomoci firma u kojoj je radio i nien direktor Zlarko Rudar, tesko se, kale Sanela, prevarila i razocarala, . Direktor ni]e dosao ni na dzenazu mom muzu, Doduse, u pocetku narn je pricao baike, obecavao da ce sve s osiguranjern biti uredu, da. ce moja dieca imali Sanela Omercic nalazi se na evidenciji zavoda za zaposliavan]e. Izdrza va se, kaze, od pomoci porodice svog su p ruga. Pra vo na naplatu police osiguranja zatrazila je putem nadleznog suda, Tvrdi da firma u koioj je njen mliZ radio, bez obzira
na grubo krsenje zakona u

HS se ooel

ZadUZUje

RUdar:sue Obaveze SU ISDUD]ene
- Kada je u pitanju pcginuli derniner Arnie Ornercic, sve obaveze koje se lieu naile fume su ispunjene, Mi smo uplatili osiguranie u roku kojije propisan zakonom, a csiguravajucu kucu koja tvrdi da nismo ruzili smo sudu, Mi, apsolutno, stojimo iza ove porodice i prilikom realizaciie sl j edeceg posla p orodici cemo uplatiti pcmoc, Od mg kada nama bude legla uplata zavisi kada Cerno i 00 njirna poslati pomoc, Racunam da ce 10 biti sredinom sedmcg mjeseca- tvrdi prozvani direktor "Tehnoelektra" Ziatko Rudar.

slucaiu njenog poginulog supruga, i dalje u BiH i regionu nesrnetano dobiva poslove koji se miere stotinama hiljada maraka vriiednosti, A.BADtle

... Republika Srpska nastavlia s Izdavanjem obveznica, odnosno novim kreditnim 23duzeniima. Vee naredne sedm ice emi lira r ce se nova, peta em is ija obveznica u vriiednosti od oko 29 rniliona KM. Obvezaice ce biti ernitirane 9. iuna, s rokom dospijeca od 14 godina i grejs periodom od celiri godine.

Mostar

Nakon sto je utvrdena trasa autoputa kod Blagaja
oJ

Sarajevo

lako je vrijeme za dOllosenje Peosto· ruog plana podrucja p1lsebnih obilje2j;l od ZIlaeaja za FBiH nepovramo izgubljello, nakoD Sto ieokonafuo, u tvrdena ITasa au wpura kod Blagaja, Federalna vJada ce- ubrzanim tempom iu skracenom postupku pokukl ti donije. ti sve osrn.Jeporrebne odluke cia bi se pro istupilo usvajanju ovog vamDg dolruri:!entazaFBiH.

Kazao je to u izjavi za nail list federalni minismr prostOIDOg uredenja Desnica Radivojevic. - Nakon uradenog elahorata i multi· kri terijalne aualize kao povoljnija varij anra predl.oilena je ona kojom se kroz Podve1dje obilazi Blagaj_ Tim.e smo ZliSticiJj izvo~ta BIU!e iBunice, ali i prirodna i kulrurna naslijedll nl! ovom podrueju. Sada idemo u izradu. cjdovitog proslor-

nog plana, jer imamo, konaCno, trasu kod Blagaja. l-Jadarno se ·dJl & cjdOK\!pan Pt· OSlOrru plan FBiH, koji predstavlja 0SlI.avu. za gradnj u .autoputa na koridoru Sc, biti usvojen do kraja ove godi_ne • kazao nam je ministar Radivojevic. Nosila.c izrade plana ie Konzorcij IPSA Imtirur Sanjevo, Urbanis!ic!ci zavocl BiH Sar,ajevQ i Ecoplan Mostar. Il.Du.

Broj oboljelih od zausnja· ka u FBiH i dalje se poveCava. U Sarajevskom, SredujobosaI1skom i Zenicko-dobojskom kanwnu jos je na snazi odluh 0 proglasenju epidemije. Prema podacima zgvoda za iavoo zdra VSIVO KS, od paterna godine do sada od zausnj aka je 0 bolj elo 577 osoba, dok je proSJe godine u iswm periodu bilo tek sedam slueajeva. Za samo sedam dana u K S regisrri ran 0 je 45 novi h slutajeva, medu Kojima previ adava j l! odrasle osobe. 0 d toga je 36 nevakcinisanih i devetero vakcinisanih. Obavezua va.kcinacija djece do 14. godine, u.z ja~i epidemi· 0108ki nadzor, uvedena je kao mjera prevenc:ije Ul.1'"ze. Osim zau~njaka, l! KS povecan je i broj oboljelih od varicel a iii vodenih ospica. Registrirano je SO novih slucajeva, a od pocetka godioe do slIda bilo ie 1.053 obo· Ijenja. Regisnirani su i 81 ueajevi herpes ZOSlera., enterokoli lisa, srrep to kok oe upale grla... . E. Ha.

Rasta brOj ObolieUhOd zauimalla

MedUnarOdna uelna iMola
... Slijedeci svoju misiju doprinosa oporavku po· stkollfliktnog drUSlVa, Koledi ujedinjenog svijera u Mostaru od danas do 12. juna organizira svoju prvu Meduuarodou Ijetnl.!~koh! "M.imo razrj esa van j e 'Suko ba". U radu. skole sudjelovat ce 70 ui'enika iz cijde BiB Ie srudenti sa Sveucilista i Univerzil.et:a u Mostaru, javiJa je Fena.

Ekologija

UMlanJanle diUliihdeOOnua
... Minis tars IVO za pro· storno uredenje, gradevinarslVo i ekologiju RS do kraja godine provesl ce vise aklivllo· sri na zasti.li zivotne sre· dine. - To je jedan od kljucoih elernena ra 0 dr.zi vog razvo ja RS, a pIi j e svega radiI ce se na uklanjanju svih divljih deponija izj avila j e juter resorna minis [[i,a Srebrenka Gom:, javila je Sma.

Klub poznatih

Irmela Malic

nezaposlane U BiH
Licni profil novlnarke i voditelj.ice TV Alfa
Ime i prezime: lrmela Malic. Datum i mjesto rodenja: 24 ..avgust 1986., Srebrenica.

Z8DOSlil8 bih sue

10

One"ni avsz, PQnMi~ljak, 6. junVlipanj 2011.

teme

SARAJEVO Otvorena prva privatna patohistologija

nalat blODSlJaU bOI.ICama

Gdje zivite - s roditeliima, podstanar ili imate vlastiti dom: Vlastiti dom, Bracno stanje: V sretnoi veBitni darumi u Vasem Ilivotu: Ima ih vise. Koji automobil vozite: Trenutno ne vozirn nijedan, Kako se cdrnarate: Uz knjigu, Omiljeni muzicar: Dino Merlin. Volite ti kuhati: Volim kada imam vrernena, Najdraia knjiga: ,Ja, rnahalusa", Omiljeni pisac: Indira Kucuk-Sorguc. Umietnik kojeg cijenite: Ima ih viSe. Za koji klub navijate: Zeljeznicar,

CeHalu se dUZe Od30 dana
Laboratorij u "Mojoj klinici" otvara mogutnost da se smanji cekanje u driavnim ustanovama • Ugradena najmodernija oprema

zi.

Koga biste poveli na pusti otok: Momka, jeste li Ijubomerni: Nisam. Sta najprije primjecujete kod osoba suprotnog spola: 06 i ruke. Biste Ii ikada oprostili nevieru: Ne. Bavite Ii se sportom: Ne. Omiljeni hrana i pice: Piletina ; prirodni sokovi. Ko se brine 0 Vasem imidfu: Sarna svoi maistor. Volite Ii ici u soping: UJ::ivarn u tome. jeste Ii sujevjerni: Pcnekad, Imate Ii kucaog Iiubimca: Nemam, ali l:eJim majrnuna,

Malic: U sretnoj vezi Koji je Vas zivotni mota: Sve se mofe kad se hoce, Vas najbolji prijatelj: Mama i moje prijateljice Adisa, Sejla i Asia. Pratite Ii politieku situaciju: Sarno kada rnorarn. Da imate 15 minutavlasti, sta biste prvo uradlli: Zaposlila bib nezapcslene u BiH. . Biste Ii ueestvovali u SOUIl realuosti: Nikada!

U sklopu "Moje klinike", koja SI! nalazi u neboderu "Av.az Twist Tower" (Amu Sarajevu, orvoren je moderni patohistoloski Iaboratorij. Kako nam je kazao prim. dr, Emir Talirevic iz "Moie klinike", ovo je prvi privatni patohistoloski laboratorf 1.1 Sarajevu, ali i na kompletnorn podruciu BiH. V njoj ce se vrsiti sve analize koje se danas mogu ursditi u iednoi savremeno] ustanovi, Ovaj laborarorij opremlien je vrhunskorn oprernorn renorniranog proizvodaca "Leka", koja ukliucuie histo kinete, parafinski centar, vodena kupatila, rezace i nainovi]e tipove rnikroskopa. Laboratoritern rukovodi dr. 1 elena Sehovlc. Zbog velike potrebe niz zdravs tvenih ustan ova vee j e

ModerniJoprema

u novo", labor~loriju prepoznao vri iedn ost n ovoorvorencg labora tarija u "Mojoj klinici", medu koiirna su broine privatne ordinacije te Opra bolnica Koniic, koja po prvi put dobiva pi sane rialaze u roku ad 72 sam cd trenutka primanja rnaterijala. - U preostalim raspolozivim kapacitetima ponudili srnc saradnju Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i klinickim centrima, gdje srno naisfi na poziti vne reakciie S obzi rom ria to da se radi 0 deficitarnoj disciplin i - kaze Talirevic, In ace, patohisrologija u BiH, a posebno u Sarajevu, preopterecena ie disciplina s veoma dugirn cekanjima na nalaze, sto usporava liiecenie paciieuata. Provierili smo u nekoliko kornpleksnijih medicinskih disciplina gdje narn je pctvrdeno da se na rezultare biopsije i druge nalaze ce.ka predugo. Novootvorena patohistologija »Moie klinike" otvara mogucnosr da se srnanji cekan je re da se ras rereii laboratorij KCVS-a. E.Ha.

Dizdarauic:patoloDila lezatrpana poslum
- Patologiia KCVS-a se veorna rrudi da stigne sve, Njihova sefica je izuzetno dobar parolog, Medutirn, dugo se ceka n a nalaze, 0 n i su zatrpani poslom, malo ih ie i, jedno·. .. stavno, fizicki ne D,zdarevlG: rncgu pokriti sve za- Adekllalne h tjeve, Mi s N euro- usluge hirurgije na nalaze "ekamo najrnanje mjesec, KCUS treba nab moduse da komunicira s ljudima odnosno privatnicirna koji nude usluge ako su one adekvame - kazao nam je doc. dr. Kemal Dizdarevic s Neurohirurgije KeUS-a.

Dneuniauaz
061-142-015
PROlZVOD DEJTONA-Za Neboj!lu Radmanovi6a, pripa.ooika s.rpskog narada, zlocinac Ratko MJadic je heroj. Za poli tifura Nebojiiu Radmanoviea Mladie: [reba cia odgovara za svoja "herojska djela" i deserine hiljacia ubijenih ci vila! E,. toie proizvod Th!j tona! VJECNABiHSvaki cestiti gradanin BiH treba kao Nazif Gljivll da donese licnu odluku da ne ide u BeagI'lld sve dok ne bude llkinuts genoe!ooa RepuhUkl Srpska jer ce to zm.C:iti da je definitivno promijenjena oosi~evska velikosrpska pollI tika Srbije prema nasoj neunistivoj i vjeSJ!oj BiH. KRSCANSKl PROJEKT - Predsi ednik Hrva· tske Ivo Josipovic ka1e da je Evrepsh 1.miia krStanski projekr. Znamo mi to, gospodine Josi- . povi'::u. Zm!lIlo lllstO Turska nikadan~uCi u EU. Znamo zaSto ie Zapad mimo posmarrao genoDad Boonjacirna. Znamo zaslo se u EU .za.branjuie izgradnja dhmijij musHmankama uosenje marama. ladna ie ra ,,~umpska" percepci· ja Ijudskih prava. Sabrija iz Zenice. GLAVUGORE, ZMAJEVl,,Bid:a" u BlIkurdlU ie izgublje· !la, ali "rat" za EURO joo traje, Treba zbiti redove. Safete Suiifu, motiviraj momke i uz velikl! po· drSku u Zenici napunite mreZu Albanaca i do· Wi te svima cia Sle doslOjni nositi weti dIes BIH. Gla vu gore, lInajev i! Sarajlija. NELEGALNI T AKSISTI - Pa, nisu krivi nelegaIni w.:sisti u Zeniel, nego je kriva drZava !lto ne nudi konk.retno zaposlen je i za mbde, ali i za stsrije Ijude bez ikakvih primanja. Svako od neeega mom :tivieti i hraniti svoju pomdicu. Da imai u posla, ljudise, S!gUrno, ne bi od] uCili da taksiraju nelegaIno. Selmir iz Zenice.

od

ZahvaljujuCi Fondaciji "Has lot", 42 dieee iz Go· raida OlpU tovalo je na ooo10r l.l Holandiiu. Tamo ce proves ti l:I"iedm.ice i bora viI Ce kod s porodica koj e 5U izrnzile leI ju da ugoste djec1.l iz BiH. Ovai program Fondaciia "HaSlOr" u sarad n j i s organ;zaeijom HKinderhulp" orga" nizira vee IS godina. U pramji djece iz Gorald.a olpulOvale S1.I i dviie studentice, stipendistice Fondacije. - Ovo je pmovanje j druZ:enje maliSana iz Goralda s njihovim vrlniacima iz Holandiie. U toku jed..nog dana djeca Ce biti odvoieoa, imat ee zlIsebne ak [IV nos ti, a svaki drugi dan bi I Ce zaj edno - kazao je Ramo Hosl.r, volonter Fondacije. Do sada je dio ljemog ra· spusta u Holandiji provdo vise od 1.100 djeee iz BiH, meau kojima je ve6na iz zemlje izlazlla po prvi pUI. AI.B.

Dieea naodmOru u HolandUi

Fondacija .Hastor"

OIBriUeno SDOmen-obilJeZle braniocima
Borci iz Zepe balvanimai stijenama zaustavili agresora
Na miestu na kojem su branioci Zepe prije 19 godina zausIavili kolonu oklopnih voz il 3. i rezeevis ta INA i spriiecili ih u pokusaju da zauzmu slTllleSku koru Zlovrhjucerje orkriveno spomen·obiljeije koie ce svjedoCili 0 hrabrosti sudioni.ka bitke u B1.Iduc.inom Pocoku. U period u kada ie grad za gradom padal) u cuke agreoola, branioci Zepe oklopnjake su. pobijedili skromnim naoruzanjem i, uglavoom, motornim pilama, balvani· rna i stijenarna S okolnih brda, zbog cega je ovaj poduhvat dobio i ime "balvan bitka" . Teje balvane neko rani· je sjekao i jos su bili sirovi, skliski. Bili S1.l smiereni pru avo na kolonu koja se krets.· la putnom komunikacijom, mko da ill nije bilo mogu6e promaii;ti. 13 ovaj uspieh pr" 'pisujem Onome koii sve moZe i koi; je u tom trenud:u pomogao pametne i brabre kazao [lam je Ago Podii'::, predsjednik Vdruzenja bran;laca Patriotske lige Zepa i sudionik bi[ke. Mehmed Zimic, I:ovjek koji je tog dana uporno sjekao stogodisnji bor, kako bi sprijeeio prodor teo qkova i transportera ka Zepi, juter je u Budu6nom POlOku na jarbol podigao zastavu BiH. AI. B.

Bitka u Bucucinorn Potoku

Obiljeije olkrili clanQvi porodica sehida

teme
ZENICA

O~ev~i vaz, ponedjeljak. a
6. junV.lipanj 2011.

11

nemil OdgOUOril od P,leullilMill s81arouicil
Zanimljivo je da "Avat' ni nakon rniesec niie dobio odgovor cd premijera ZDK Fikreta Plevljaka i minima za prorner, prostorno uredenje i zastiru okolisa Raifa Seferovica 0 ilegalno] eksploataciji. Uz [0,. na oficijelnoj in terner-srranici ZDK i dalie stoji da je Seferovic predsjednik Upravnog odbora ZGP-a.

.Dnevni avaz" dosao je u posjed rjesenla koje je tadasnl' federalni ministar Izet Zigic izdao dvije g.odine nakon sto su na snagu stupili zakoni 0 koncesijama FBiH i ZOK

eegaino isMODaniMUbiczaursauaJ uauto utu.

Nadlezni i dalje toleriraju nezakonitost firme .Jata"

DrZilUil n8C8 dobiJ,i nUednU milrMU?
Prema nekim procjename, samo s navedene lokacije bit ce ili je vet izvuceno per miliona kubnih metara karnena, Za nasipanie puta Al placa se ad deset KM po No,oni koji mogu spriieciti oeiru pljadku i dalje sure. Preduzece "Jata" iz Srebrenika, eiii je vlasnik HamzaIjja Ibric, preko zenickog ZGP-a i fil"me "Zvornik putevi" iznosi Kamen vriiedan stotine hiljada KM, unistava vrlo prcmetn u saobracainicu pored zenickih gradskih bazena, a da za [0 ne placa nijednu marku, Umjesto "upit.ane" direktorice inspekcije ZD K Mirsade Silajdzic, "Dnevnom avazu" odgovorio ie rudarsko-geoloski inspekror Alrnir Hrvanovic, On je imao vrlo kontradiktoran odgovor, [zmed u ostalog, n aveo j e da ZGP eksploatira karnen po odobreniu iz 2005. koje mu je izdalo Federalno ministarsrvo indusrrije i [3dasni i minister Izet Zigic. U nastavku odgovora navodi se cia je u roku "procedura izdavanja koncesije", da bi kubiku za nasip, do 2S KM po kubiku za vrlnog sloia tampona, Drhva od tog odvoza, kako sada srvari sro j e, nece do b iti niie dn u marku, inspektor "poen tirao" recenlcom da on uopce nema nadleznost inspekcijske konrrole po Zakonu 0 koncesiiarna!? .. Dn evni a vaz" dosao ie u posjed rjesenia koje je ta\!asnj; federalni mini Star Izer Zigi" izdao dvi j e go dine nakon sto su na snagu stupili zakoni 0 koncesijama FBiH i ZDK lake svjestan da je to g.ezakonito, Zigic upucu]e ZGP na [Q cia "piati koncesiju po Zakonu 0 koncesiiama". Zigi" je nezakonito rjesenje izdao na rok od 2S godinal U proceduri je raspisivanie iavnog poziva za koncesiju na !OJ lokaciji, Od 2.003. godine ZDK je jedina adresa za koncesiono pravo. Federalni ministar Erda! Trhulj i Vlada FBiH dobili su iz Zenice zahtiev da se cdrede i da Ministarsrvo stavi van snage ili porvrdi rjesenje, saznajemo u Upravi ZDK. A.DioNU(;

Svakog dana vee duze od miesec stotine kamiona s oznakama "Zvornik purevi" s kamenolomaSiroke stijene

- Babino odvoze kroz grad Zenicu na radilis te au !OPU ra Al hiljade tona karnena, a da

za to n ernai u vazecu dozvol u

nadlezn ih vlas d. Minister privrede ZDK J usuf D urakovic ;zjavio je nedavno za nas list da se

eksploatacija krecnjaka na Sirokirn sriienama vrsi nezakoni to, bez koncesioriog pra va j placanja naknade ..

BIvsi borci cuvaju sjecanle
Po prvi put nakon agresije pripadnici 43_ drinske udame brigade jueer su se sarnoinicijarivno okupili cia obiljeze dan j edin ice koioi s u pripadali i odaju pocasr svojirn peginulim saborcima. PoIozili su cvijece nil spamen-obiljezie ".Gora.Zde - grad heroj svojim braniocirna" i na sehidskorn rnezariu Kolijevke proucili Fatihu. Od predstavnika vlasti braniocima desne obale Gorazda pridruzio se samo kan [0nalni premiier Emir Frasto. Prvi rami kornandant brigade Amir Reko kazao je da ee ni en; pripadnici, ako drugi <0 ne Me, sam! fuVll1:i sjeeanja na jedinicu koja "u odbrani svoga gra da i dlia ve nije mala

Obil)8Zen dan 43. drinsHe udarna brigade

Faliha pogiflf!lim braniocima izdati".

toku rata posrigla najvise uspieha, Ovo le brigada koia je oslo bodila desnu obal u Drine, eime je oslobodeno i Garaide u sep tembru 1992. - kazao je Reko.

- Ovo je brigada

koj a j e

u

Pripadnici 43. DUB naiavili su formiranje udrufenja koje ce CU vati sjecanj a na s voje poginule saborce ikoje ce se boriti cia i ova j edinica u okviru kalendara obiljdavanja znaCajuib da tuma dobij e sta· Illi kakav ioi i pripacia. At B.

Kao da se incident nije ni dogodio jer nema prijave, kazao detumi policajac
Predsjed nik Med~Iisa Islamske zajednice Banja Luk3 Kasim Mujiei'; izjavio je jueer ,,l)neVIJom avazu [' d.a 5U nepoznati vandali u noci sa ,ubote na nedjeliu pokusali obiti ulazna vrala u Stuprucku dZamiju u Banjoi Luci. Mujici~ je, medudm, doc dao cia je policija jucer odbila obavid uvidaj. - Pozvali sm 0 politij u, ali je policajac ustvrdio da nema e]emen.ata kri vicnog dj e1a, pa nije htio cak oi napravi Ii uvidaj, vee je pogledao i rekao: ))Pa,. tu oem!! nisut, okrenuo se i onsao. To je poprilitno nekorektno. N ikada n.am se to nii e dogadalo, zapan jeni smo, jer s policijom 06ieno imamo vrlo pIofesion alan odnos naglasio je Mujil'ic. U Cenlru iavne bezbjednosti Banja Luka nismo mogli saznati imena jucer deMnih policajaca, pa tako ni shubenog Eea koi e j e u j U!amjim satima odbilo napr3viti zapisnik. - To kao da se nije ni dogodilo_ Nairne, Cal<. i da ie poli· cajac nn lieu mjes[a ustvrdio da zaista nema elemenam krivicnog djda, ja bib u zapimi· ku morao imati njegov izlazak na lice rujesla po pozivu. Toga pije bilo - rebo 113m je iueer dezurni pol icajac. V. S.

Policajac nile hli'D obaU'il- OUidal

Pokusaj provale u Stupnitku di:amiju u Banjoj Luci

12
PORUKE Proslost, sadasnlcst i buducnost NATO-a

Dnevniavaz,ponedjeljak, 6, ju nV]ipanj 2011 ,

te- me

d sli SUSigUn , sia -I - ros-r- al
NATO stab Sarajevo koristi okrugle stolove da predstavi novi stratoskl koncept NATO-a, ko] je mapa puta za NATO u slledeeh deset godina
pUUI za NATO u sliedecih deset godina, kako bi se svrha i principi NATO-a shvatili u njihovom sirem kontekstu, Okrugli stolovi se fokusiraju na ODO SID se prornijeni10 i ono SlO je ostalo is to u 62 godine postojanja oveorganizacije, Od 29, rnaja do 4, juna odrzani su 0 krugl i s tolov i u

sa.r. i SKo. ordinaadnj cronun timorn NATO-a i Norveskorn ambasadom, NATO stab Sarajevo nastavija seriju okruglih stolova u Bosni i Hercegovini. Prezen (ad j e pod nasi 0" vom "NATO; Proslosr, sadasnjost, buducnost" imaju za eil j da po opcinama u cijeloj zernlji daju informaciie o NATO·u i podstaknu razgovore 0 prednosrima clanstva II N ATO-u, s posebnim osvrtom na Republiku Srpsku,

U

za Bosnu i Hercegovinu",

NATO~u i orvoreno porazgovarati 0 tomesta Clanslvo mili

Olvorena vrala
Pukovnik Olsen pose bn u je pazn iu posvetio program u Partnerstvn za mir, nap retk u koji je Bi H osrvarila orkako je pristu pila program u 2006, godine, drugim partnerskirn programirna NATO'3 i N ATOvovo] politici otvorenih vrara. . Pukovnik Olsen je, rakoder, govorio i 0 osnovnirn zada cirna 28 zemalja cianica NATO-a i zakliucio da su najoiiigledn ije prednosri clanstva "sigur!lost, stabiI I, pros peri ret i utjeca i nos na donosenie odluka",

Brckom, Biieljini, Zvorniku,

Tacne informacije
NATO stab Sarajevo koristi okrugle srolove da predstavi novi strateski konce-

pt NATO-a, kcii je mapa

Viilegradu i na Palama Zarnjenik kornandanta NATO staba Sarajevo, pukovn ik dr. Andreas Olsen vrlo je zadovoljan toplim prijemom i. konsrruktivnirn razgovorima, Prema rijecima pukovriika Olsena, svrha ovih okruglih srotova bila [e "dati tacne informacije 0

M.D.A.

Ucesnici i govomici na jedflom od okruglih stoia va

Clanstu U lO-u za nap
i1a i« izuzetna prioilegija obavljati d1l111OS1 komandan(a "I!I$Qkog VO)1lOg predstaonika NATO Slabll Sarajevo. Kako se blui kraj mog mandala u Bosni i Hercegoomi, luio hilt sa vama podijeJili nekll moja razm;sljallja. Tokom godine dana mog mandata najjaci wi sak Ila men e f}SUIV iii su. izuzetan potencija! GVIl prelijepe zemlje i njen: goslOljubivi ljudi. Narauno da sam sojesuu: izlJZ()'l)a kojima Sf suoia-. sa vale, ali isto taka snam da ste vife 't~go sposobni rijent i te ;zazmle i izistars I'IJO odbrane i OruWII8 SI1 age pollal'.'aJiSIl ieuzetnu predanost na izmfmjukomplekmih zadara.ka isgradnje jedne uojne sile i rasuoju sposobnosti potrebnii: za isooden]« zajeduickih operacua so. pripadll icima NATO·a: Vaie "clt;ee" NATO operaciji 11 Afganistan« ostaoilo je veom a pozitivatl1l!isak, Ie pokazalo da vasa zemi]« nwu igra'ii medunawdllu ulogt: zajedno sa ilanicama i pannerima NATO-a. Istoore meno i druge ;11$ ti tucije Bosne i Hercegmnne rade kako bi gradui sigurnu, prosperuetnu ispunile §ire obaoeze koje seric" budubum. Clan,lva " NATO·" koje mmda 111.5110 js daje "ajbalj, nalill da 10 nirn taka op§!epoz" are kao reJonna oS11)(1rireda f/O prije i.tllegrifue odbrane. Vama je napomemm' da ze m Iju " firi Buroa/lams k i ohvir. NATO ocekuie od buduCih C/an;ca Drugim rijelima, da paslanele lum- do. .zvrie obimne politicke, iw NATO·a i EvropskB ""ije. Up" ekollomske, sigumOSfle i lHavtle /"0. oZlIoo.sam Imwge ljude i.z vladinih forme, a lie samo 'efom!/; odb.am. slmhl1l((l, voj,ke, civibwg dm!l'IJa, mldeme, predslavt/ike medija i benog seklora. Te reforme poma'" zemJjama da postali'll kredibilni abiene Ijude, i shvo,/la do. svi Z1UljU kandidati so. ClanSIVO" NATO·u da se avo mora "mdili, Poui!ele rwpredak .ha oSlvarelljllliil ci[jeva, kroz posliza nje bolje "prave, sig. a Ii mog/o bi i bne - i treba 10 bi bru, "mOSI; i s/abiinOSli, obr,al'.ova?lja, ekonoms ke konkurenmosti, fit!aJls i· radi SIlijll vas. BOS!la i Hercegovina je parm.er jskag "pravijallja ;jos nmago loga. Kada pasUmu clanice Saveza, NA TO·o veC vi§e od eel;ri godine i radi na Jjpunjavanjll Imlogii! l'.emlje i da/je ;maju koriui od I;h reobavel'.a vaaniil za prislUpallje fonni, a/; i od Citlj.,,; ce da $tj dio NATO-". RejQnlla odbralle tilli NA TO politic.ke i vojue Slrukmre, Ij. "rigumomog kisobral1a'~ flO veliki dio lik llaslOjallja, a Mill-

Poruka Davida ENYEART A komandant NATO staoa

Vaino je iskoristiti. dosad postignut zarnah i izdicl se iznad politickih izazova
Vjernjem da S1,pripreme za isamo lIanslvo ad iznseme vama~ti za vas, graaa?lI)Bosne i Hercegouine, i eato vjerujem da je oamo da shvalire ita zapra'IXI NATO znaii za valu zemlju. U proteklih. godinu dana, mo] !im 1'e u cijeio] Bosni i H ercegmlin i Orgltli i.z()'l)aO veliki broj okruglih stoloua na koiima >?IW culi razmiiljanja gradana 0 NA TO,". Bel'. obzira dali Sit njihova smjaliSta posuiona iii negaliv1Ia, ,h"ll(ll.ili smo do. ljudi neman« doooljno informacija a Savel'.ll. Sada TIIdima na 10>11 polju, ajalelim da seovom prilikom Olmmem 7W jedtlO pita"je kaje ,e Sia/no pOl/avijalo. Mlwgo ljlldi vjeruj. da ce pribliwvallje NATO·u iii lluns!vo u NATO-1l l'.l!acili da ce BOlna i Herceg01!iua bili prim.orana vanja. Odluha koja Se donese konsenzusom je adluka koju prihuata svaka zemlja ilamca, tako da ce BiH kao llauica NATO·a zadnati pmuc konrrolll nad suojim. aklivnos· lima. Ima 1'o§ puno posla koji mba ura" dui prije nego BiH bude poeoana U C1arlSlvo NATO-ll, ali se IIIjposao u mOle uradin. 1 maj"ti ?liL "'111' predIIOW' C'la1lS= 1l. NATO·" za "11(1$1' zemlju, vjemjem da se taj posao mora uradai. Vawo je iskoristiti dosada pos!ig71Wsamail i i.zditi se iznad tr8num; II politick iii i Ie/milk iii i.z·aZUlJG.

B

Uvjeri111 da te "II(Isi S<Im polililki liden, u cije lie mke ml"lli/i ValU bu.du6wst~ nati nacina da rijese najneposredniji iz(lZmI-uknjilbu viasuceslvovati u akl1.Vnostima koje ne ,,;SIVa Iwd ncpokremom vojll"'" • !Brigad oi ge neraJ David Enyeart podrlava, To jednostavno lIije imwjllom na df1avu Bom",. Herte· komadant Staba NATO u BiH glJ"llinu lako do mOiere OIpoeelirad lat no. OSlt01! 1.i i temeljll i princip 1 " lIkljucuje i NATO,ilV priSI1lP Saveza je k(JflSenl'.tls: jed,lU l'.eml· II okvim NATO Akcij~kog pla"a "a saTlld"je i podje/e lrDskova kaj; Se ja, jedlm glas"', bez obzira gO'llo,.imo lumsl'lXl. A kdjsk; pial! za Cl,msl'lXlje l'.adnja [aza pripreme za lla1!Sl'IJo II Ii 0 Sjedilljellim Ameritkim DfIodnosB no.odbrambena i sigumasna Ilvama so. 3I / miliona Sianovt/ika. NATO·u, a za Bomu i Hercegov· pilallja. lsw lakf), C/."ns!vo 11 NA· TO·!l je l'.flak daje zem,lja dosligla iii Sloven;ji sa 2 miliona. Princip 'inu, kao i za SIle dmge pOIe1lci1'altle kandid(l/e l'.al/allS/vo I' SlWel'.ll, to nivo vladaville i s;gurnos/i koji je 11 k01lSerurusa.Imati da svaka zemlja lIa11.ica TO·a jedtlako doprinOS1 ce bili dug, slo.en i lewk proces. S10 NA sklad" so.ellroa/lafllsk·jm otekivan. ujegQV()mmd" ; proCel1lodlulWort- prije arpocnele laj proees, prije tete jima, Ie lime i znak da je zemlja spremna l'.a illves/icije i ekO/wlnski ja,. lIa sVllkom nivou, ad lennilkih im(l/i l'.emljll livO/ kakav komile/a do najv;seg nivoa odluti· ras!. l'.asl1lwjele. • M. D. A.

~

nanorama
'6,

D~.8V~; \fljZ,pO~8di8Ii'k., ~ IU~VIJpa~12011.

13

Zvornik ostaje bez sportskog objekta

G'RADACAC Nakon otvaranja Hipodroma "Vukovic"

Bazenu kome se nalazilaMUglane UmJeslO bio zcat pod Prestor
zakup za nocni klub
U sastavu zvorriickog Rekreativno-sportskog centra godinarna je pcstojala kuglana, koja je POPUI samog obiekta, stradala u poplavama krajern prosle godine, Osrecenost hale, kao i nedostatak interesa za kuglanje, uz ekonomsku neisplativost utiecaIi su da novi direktor Centra. Vladan Malic donese odluku da se kuglana zarvori, privrerneno iii traino jos nije odluceno. - S obzirorn na to da radimo na principu samofinansirania, nema ekonomske racunice da drzimo Priznaje da je prostor u kcme je bila smjestcna cetiri posliednja mieseca bio izdat pod zakup za ugostiteljske namjene (nocni klub), a sada sluii za rreninge borilackin sportova. Centar koii [e dcnedavno u SVOmimenu imao i dodatak kulrurrii, rrebalo bi da dobije neke nove sadrzaje koji se [raze i finansijski isplate, poput fi tnes ili spa centra, a razmislia se da se u prostoru od 200 kvadrara, u korne se nalazila kuglana, l!apravi zatvoreni bazen. Sta ce biri vidjet cerno, ali sigur-

Zanimliive Irke privukle su painJu posjelflaca

Sportskc-rekreaciono-luristhiki
U Ledenicama Donjim, nadornak Gradacca, svoia VTata za oko ]0.000 posjetilaca po prvi puta svoja "rata je otvorio Hipodrorn "Vukovie" vlasnika SuJ je V ukovica, Kako je istaknutc, ova] sports ko- re k rea ci on 0 -IUTisticki obiekat u buducnosti ce ponuditi niz zanimljivih sadrzaia kako za Ijubitelie kon] itkog sporra take i Z3 ostale posjetioce, U kompleksu [e smjesten 1.0lo~ki v rt, zabavni park za najmlade a uskoro sa radom pocinje i skola jahanja, Sve je IO dio sna mladog poduzetnika Sulie Vukovica,

objekat u buducnosfics

ponuditi niz zanimljivih sadri:aja
hornirom Vujkovicern, Drugo rnjesto osvoiio je Seen tlodge vlasuisrvo Galopskog kluba "Troja" a treci [e King of desert u vla5n"[,,U Vukovic Tima.

lnih galoperskih kcnjickih tr ka gd ie su uces tvov ali konji iz Srbije, Hrvatske i BiB. U prvoj [rei "Spirit sprint" na l.000 rnetara tri[umfcvao [e Teske u vlasn isrvu koniickog kluba Vukovic Tim, rrener Dragan Dordevic sa iahacem

f}ordem Perovicem, Drugo miesto osvojila ie Marseljeza II vlasnika Seada Bajramovies iz Gradacca, U drugoj trci "Branex Busovaca" na 1.400 rnetara pIVO miesto zauzeo je.Keotaki u vlasnistvu Stale "Kumalit" sa jahacern Ti-

Novcana nagrada
PIV i zvam em derb i "Gradacacki Trial stakes 20 11." osvoiio je Nur Alsams sa [ahacern Iljom Moskovim, trener je Dragan f}ordevic iz Vukovic rima, kojern je pripalo i drugo mjesto sa grlom Destination Paris. Trece mjesto osvojilo je grlo Divine Touch vlasnice Renate Rihraric. Pobjeduiku je pripala glavna nagrada od 6,.000 KM. U trcigaloper Vukcvic lima Picoloweddingparti osvojio ie "Memorijal Razirna Vukovica" u rrci na 1.800 metara. J aha':: Dorde Perovic uagraden je peharom i sa 9.600 KM. Vlasnik Suljo Vukovic pehar ie primio od nacelrrika Imsirovi ca, uz doda tn i razlog za slavlje ier ie grlo Vros osvojilo 2. mjeslo. Tre6 je Dr. Gilc iz KK "Krajisnik". N agradni fond za u trke iznosio je 16.000 KM, a pralee; t.rendove najpoznatijih hipodroma posjelioei su imali priliku da okusaju sreel' na kia dioni ci. Malic u pralnoj biVsoj kuglani kuglanu ier vise ne pcstoji ni kuglaski klub, niti zanirnanje za njen [ad - tvrdi Marie. noie da ce ostati zal za kuglanorn i atmcsferorn obaranja cunjeva, koiu pamte mnoge generacije, M. M.

Sta mi se (ne)svida u Zivinicama

Veli.ki znacaj
Nacelnik cpcine Fadil Irnsirovi c istakao [e znaca] Hipodroma "Vukovic" kao nove turisticke destinaciie ali i rnjes [9 za prornociju kcnjickog sporta. Gosti su irnali priliku da pogledaju pel profesrona-

SlagnaciiasportsMih MoleMliUa
- Svida mi se urbani dio koji je posljednjih godina dobio novi izgled.Jako nismo veliki grad, i pored velikog broja stanovnika, ljudi se pozna] u i druze, Posebno it Ijetncrn periodu, kada se na Bulevaru okupe svi na iednom mjestu uz lijepo druzenje i to me jako raduje ie. imamo takav gradski ambijcnl_ N e svida mi se smgnaci ja spor lskih ko Ieli Iiva koji ne poniiu zapazne rezulrare. Sve je to posljedica nedovoljnog ulagania u sport i mlade koji imaju

Pehari pripali PQbjednickim ekipama homircrn Vujkovicem. Drugi ie Bleklif iz Vukovie Ii" rna a [receplasirani Ted Pit iz KK "Kr.ajisnik", U [recoj [rei" Trofei grada Gradacca" na 1,600 me· tara pobiiedio je Lukas u vlasnis[vu Rene Rihmric iz Varaldina, trenera Gabora Maronke i sa jahacem Ti·

Hrtoul na slazl
N akon zvanicnog 0 [Varanja posjetioci su uiivali u rrc i pasa, engl eskih hnova koli su prvi isprobaE pjescanu stazu Bipodwrna. Pobije.dio je Max vlasnika Luke Orkica, drugo miesto osvojio ie Dzoni vlasuika. Pave V ukica a creci ie Krauc vIasnika Allie Baotica. Ovu [rku su organizovali c.lanovi U druge uzgajivaea sponskih pasa iz Oras j1I_

Di_DEUC

talenat. Vi~e ni u :sporm nerna natjeca.le.ljskog duha, "ee su sve nisk; lien; interesi - kazao je Semir Borogovae, nogornetas njema,~kog "Tus Russingena . Sa..M.

uocarstuo ima dObrU perspelitiU
Voca.i iz Gradacca i Zen ice bili su gos [i kolegama iz Donjih Podgradaell kod Bo sa n ske Gradi ske, U okviru Drugih susreta vocara RS_ Torn p.rilikom prezemovan 1m Ie nOV, masinski prsten koji su vocui dobili na korislenje od Mini.starstva poljoprivrede RS, rngkdali su vocnjak Dragoje DojCinovi eai prisustvoval i slru c!lim predavanjima. -Zaista ovdje imamo sta vidjeti. Ljudi su dobro Olganiwvani, imaju savrernene vocnjake, imaju pomoc 10kalne i enriterske vlasti.l mi u Gradaceu na5toiimo i6 ukora.k s vremenom. Ja imam dva heklara jabuke i hek tar i po sljive - kaZe Sifer Hasic iz Gradacca. M.ilUlin Misimovic, predsjednik UdIUzenja voe:ara RS, hie da su rezultati za dvije godin e, od kada pos [OJ i udruzenje, veliki. To se, prije svega, oelnosi na nOve zasade i skladisni proslor. -Z asadi 1i smo desetine

U DonJim Podgradcima druzili se vocari iz RS i FBiH

Za dvije go dine sadTli desetine hiljada sadnica i podigli. hladnJace kapaciteta 25.000 tuna
hil jada sadni ca, podigli bIadnjaee kapacitera 25.000 [0na_ ldemo u korak sa naukom kada je u pimnju za!itila i ulgoj voca, a sro je najVaZnijevlasti nas prihv.ataju !:ao pannere - istice Misimovie, koji se nalazi na eel" udruZenja od 120 clanova. Nakon obilaska vocniaka, vocari su prisustvovaH strucn.im predavanjima., a predavaci ,su bili najeminemniii strucnjaci iz BiH, Slovenije, Hrvulske i Srbije_ B.G.

M.i nis 11Irs tvo rada, zdravstva i socija! ne politike LK isplatilo je novcanu PDmoe od po 100 KM za april. Sredsrva je primil0 oko 970 sllI.lnih korisnika mjeseene pornoci, a isp!aceuo je i po

PO100 HM za 970 MOriSniMa
200 KM nezaposlenim roo diljama. Naknade civilnim znvama rata isplacene su tek .za mart, dok ce aprilske bi ri isplacene ovih dana, informaeiia je iz resornog ministarsrva. A. K.

Naknade socijalno ugrozenima LK

spec
• Vlada BrCko Disuikra doni;ela je Odluku 0 kriteriiirna za stambenu izgrlldnju za raseljene osobe ,srpske nacionalnosti iz FBiH, javlja Fena. Prema Od1uci, i,z budl.era za ovu namjeou odobreno je 250.000 KM, a kot:isnik, po "tvt:denim hi[erijima, moze dobiti maksimaLno 10..000 mara.ka kao jednokratnu novamu pomoe ako irna zapoceru i.zgradnju stamben.og objekta iii grildevinsku parcelu.

Hasic: Dobra orgallizacija

14
SPORAZUMI Saradnja Univerziteta u Tuzli i Nju Delhiju

Pagadne vremenske prilike ilmamile Tuzlake

POCinia Draua sazona
s toplijim
danima ocekuiu se i Quzve
Prvi put od I. j una, zvanicnog orvaranja sezone, na Panons kim iezerima u Til zli jucer je zabiljezena nesro znacajnija posjeta. Varliivo, hino vrijeme proreklih dana nije dczvcljavalo da se 0 kupanju i rnisli, Medutim, iucerallnie sunee i nesro visu temperaturu, nekoliko stotina Tuzlaka iskoristilo ie za prvo ovogodisnie "kvasen.je" u slanoi vodi Panonike, S toplijim danima ocekuju se i prve pra ve, velike guzve, Ranijih godina znalo se dogadati da Panonska iezera »okupira" i po desetak hiljada !judi. E. H.

Na Panonskim iezerirna

f""."

8';'"

m""J

Haz lena -sMuslaua i n~a sansa Ie za napredouanJe
Planirani istrafivacki projekti, razmjena studenata i akademskog osoblja, te usavrsavanie u tehniekim naukama
vi iskoristio priliku za potpisivanje sporazuma sa vodecim j avnim uni verzi tetom iz Indije, ier razrn ien a isk USia va i znanja jedina je prava sansa za napredovanje, N adam se da Ce saradnia biti uspostavljena i sa drugim bh. univerzitetimakazao je ambasador Avdic, Saradnja sa indiiskirn IP Univerzi tetom 0 dvi ja I Ce se kroz iSITaiivacke projekte, razmjeSporawm pOlpisali rektor i prorektoric8 nu srudenata i akadernskog osoblja, te usavrsavania U rehnickim naukama. - N ase labaratori]e, koje su po opremljenosti seste u svijetu, bit ce na raspolaga n j u za usa vrsa van je 1s tjecanje znanja vasih studenata - kazala je prorekrorica Sing. EH.

U Ma~icnom uredu pna, u rnaju su brak sklopiIa cetiri para. To su Memsud Salihovic j Hirnka Ahrnercvic, Emin Husic i Dzevida Salihovic, Samir Kahrimanovid i EI vira Ib rah irnovic te Edis Sejdinovic i Enisa Smailovic. U Opcini Tuzla vjencali su se Adel Gulli': i Seherzada Selimovic, M. B.

U malo Caliri uJenCanJa ss-

U Maticnom uredu Sapna

U ni verzi ret u Tuzli i I P U nivern tel iz N ju Delhija porpisali su sporazum 0 medu univerziretskoj saradnji, Sporazum su porpisali rektor Enver Halilovic i prorektorica za rnedunarodn u saradn iu An u Sing, koja je ovih dana boravila U Tuzli, zahvaliuiuci angahnanu bh, arnbsadora u Indiji Seada Avdica, - Univerznet u Tuzli ie pr-

Su)alSlliPazullali
irna vise od 50.000 studenata i 50 srudijskih programa, U fokusu su istrazi va-

ID3ce, IF Univerzltet

nje i istrazivacki rad, sto donosi svjetske rezulta te iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija.

Spec
• Tokom maja u Maticnom uredu u Teocaku brak je sklopio same iedan par. Sudboaosno DA rekli su .Mirsad Hasanovic i Merima Mujcinovic. J$. Di.

Spec
• U Konjicu je odrzan Med'unarodni karate turnir . Nastupilo ie 45 klubova, Medu niima i takmicar! KBS "Tuz)a"Sinbni" koji su postigli zapazene rezultare,

INF'ORMACI'J.E: te:lefon 033 752 916 e ma.iI:

crna hronika

o. junV!ip;lnj

o nevn i avaz, pan edjeljal<, 2011.

15

"Suzuki" na mlesflJ nesrece

(FDtD: S,. JOrliamo,/o)

MOloclH'IOm UdarlO DJeSaHa
N a raskrsnici ul ica Zelenih beretki i Girnnazijska j ucer se u Sarai evu aka 1050 sati dogcdila saobracajna nesreca u kojoi [e reze povriieden piesak V M. (84), porvrdeno nam je u M UP-u KS. Piesaka je udario motocikl "suzuki" ~vedsk.ih oznaDragan CUlihrk ns mjestu slradanja aea Sianka ka SAO 515,. vlasnisrvo IM., a kojirn je upravljao Lj, S. (29). Starac je prevezen 0 KJjnicki centar u Saraievu, gdje je utvrdeno da ie zadobio fro akruru zgloba desne ruke, Nakon zbrinjavanja pusten je na kucno liiecenie, B.C.

Na raskrsnici u Sarajevu

NA

Lieu MJESTA

{F"" D. S'>/oitJ

J

Milos CUbrlo, osumnlicen za ubi9tv~ Stanka Culib.rka, krije se.po surnarna oko R.asca, Busevica i Dubovika • Dragan Cuhbrk tvrdi da rueqov otac nile blo u svaol s ublcom
U R~cu i Busevicima, selima u blizini Bosanskog N 0vog i Krupe na Uni, jucer nije bilo policije koja je proreklih nekoliko dana bezuspjesno
tragala za Milosem Cubrlom

stanl DlaSe ublcl nl t aga
Ism vecer pled miesnorn trgovinom bio je i osumnjiceni ubica Milos Cubrlo, T rgovkinja Danica Obradovic kate da su sjedili na d va kraia dvorista, Culibrk za jednim, a Cubrlo za suprornirn stolom, Nisu se svadali niti dobacivali jedan drugorne. Sve ie li\,ilo na jedno uobicajeno druzenie, U ponedieljak, 30. maia, GUbllo [e zvao Danicu Obradovic na mobilni telefon. - Rekao mi ie: "Dam, Miloil ie, molim te, dopuni mi pet mama racun na mom mobilnorn, a [a cu doCi veceras da ti to pia tim." Nista ne sumnjajuci, to sam i uradila, Naravno, on se nije pojavio niti mi je platio dopunu Tek kasnije sam cula sta je uradio . isprieala narn je Danica, koja je o ovom pozivu odmah obavijestila policiju, Dan iea !Vrdi da u pasJj edn j ih sedam dana u sel u vlada strah. S prvim mrakom kuce se dobro- zakljueavaju, jer svi strah u ju da irn se na vra ti-

Selo Hasce kod Bosanskog Novog

Marko Cvijanovic (70) iz Dobcja umro ie preksinoc oko 21.30 sa ti na Klinici za anesteziju i intenzivno lije<:enje Klinickog centra Ban ja Luka, Pacijent je, kako Dam ie re<:eno u Klinickom centru, prirnljen u bolnicu 2, [una s teskim povredarna glave. U Cen tru jayne b ezbjej e receno da je Cvi ianovic iz doboiskog nasef a Bare preve-

nasmrl DrelUllao DCa
zen u Opstu bolnicu "Sveti apostol Luka" u Doboiu, s teskim tjelesnim ozljedarna nanesenim u ruCi. Policija tvrdi da je incident prijavio sin Ra tko, pozna r po agresi vnom ponasaniu, - On je sam kasnije kazao da je fizicki napao oca Istraga ie u toku .i nema naznaka

Dobojsko naselle Bare

dnosti Bania Luka iucer nam

motivima
receno

narn je u CjB Banja

ovog napada

-

Luka,

Yo S.

(33), osujnnjicenim da je ubio Sranka Culibrka (58), miesranina Gornjih Busevica, eij" je izreserano tijelo pronadeno u ponedjeljak, 30. maja, na lobInom puru.samo tri kilomeua od njegove porodicne kuce,

. .,. Preij~Cer 0100 16 san u d voristu porodicne kuee C. R. u lukavaekom naselju Bokavici izbila je mea izmedu N. D. (23) i njegovog daidze C. T. (45). Deblji kra] izvukao je C. T., kojeg ie niegov sestric nozem zoo u grudi, saopdo je defumi. operativni Ministarsrva unurrasnjih poslova Tuzlanskog kantona Nakon incidenta obcjica su za milana hirurgiji, a liekari 5U kOO N. D, konstatirali lakile, a 1<00t T. [cike tjelesne ozlj$"de. Uvidaj su obavili sluzbenici PU Lukavac. H. C.

DaidZu .zbo noiem u grudi

Opasan i naerutan
Sedmi dan potrage za opasnirn i do zuba naoruzanim ubicom protiecao je naizgled mirno, Nekoliko Ijudi zatekli srn a jucer pled seoskorn ugovinom ,,MD" u Rascu, mjestu gdje je u nedjelju uveeer,ok022 sara, posljednji put viden ubijeni Culibrk kako za jerinim swlom ispija pivo. POPOt (lSmtih,. i Stanko je u sumnlk oUSao. Kako nam jem:eno, Stanko je krenuo u suproll1om pravctl 00 rnjesta gdje je nai!eno njegovo bdivoll1o tiieIo.

,.

'MJ~tnAU. ¥liAr"

!l"IJIJ.AIISMIMOTl~ !tilt
JSIIf JAlutlln

• IlAltWlNClU 'rUT"

• TPAKAST!WJESl!
• ....IINl

ma iznenada ne poia vi opasni

Ranio mu DCa
se baviosj eCom ~urne i sigurnn sam da dabro poznaje ovaj kraj. A mozdll vise i !:Iije u tim sumama. £Iavo b i ga 2nao gd je je. Neki pominiu osvetu, odna-sno da je Stanko, valjda, nOZen zbo Cubrlovog oca. To je bilo prije 25 godina, a, koliko znam, u posljednje vrijeme njih dvajica se wsu UO",,!e prepirala. Tu veCe pr-

-Cu brIo

ed trgovino m ni rije'; nisu prngovorili, barem I:oliko ja znam . kate Dr.agan Culibrk, je-dan od mjdull:[3 RaSta koj i !Vnli da je j S tanka, ali i CubIla samo povrino powavao .. Mjcitani vjeruju da je Cubrlo, koji je inace pobjegao u plavom SlalOm "audiju", odaVIlO izasao iz sum e i kr is om pre-sao gmnicLl.

. - I nij e same to. N iko vise ne ide u sumu po drva, ni gljive ria here, jer vecina vjeruje ria se Cubrle, 100jise viSe ne javlja na mobilni tde-fon, kri je negdje po ~wnama oko~Rasea, Busevi':a i Duoovika_ Sirok je w cere-n, a Ijudi se boje da se ne srelDU s njim, j er svi prieaju ria je vrlo opasan. N iko od nas ne zna SUI covjek ope I moZe uradi Ii - ka2e Danica, koja, !tao ni ostali u selu, ne zna je Ii Cubr10 ima jatake koji mu pomaiu u sluivanj u po okolnirn swnarna.

ubica,

Poznaje teren
Oua [vrdi ria Gubrlo, kojeg je u srijedu, 2. juna, po sumarna t.rnzilo vise od swtinu dobro uaorllhnih sped jal aca, dobro poznaje leten 0100RaSea i Buseviea. - Na mjestu gdje je u lok"i

krvi nadeno bezivotno tiielo Stanka Culi brka porodica j e ostavila cviiece i svijece. Na tom rniesru "jui'er smo zatekli Srankcrvog sina Dra,gana, koji nam je u neformalnom la19OVOru krarko kana da samo ze!i ria se pronade ubica !liegevog oca. Dragan sma Ira dll je mali hug Ijudi to rnogao Oraditi kao i da cinjenice ne goyore u prilog Cubrlu, koji je oaken ub.istva njegovog oca pobjegao iz sela. Dragan IVrdi ria njegov Olae i Milos nisu bili ni u hkvom sukobu .. Vukasin Kondie, defumi tuZilac iz Prij edom, juCer je polvrdio ria potraga Z3 Milosern Cubrlom jos t.rnje. Nakon spedjalaca _kojima je, navodno, si· gnal Cubrlovog mobilnog telefona bio i trag za kojirn su ish, u ovu pot.rngu posl jedn ja ceriri dana" uldj utila se polidja iz Bosanskog Novog. M. ZGON:!ANlN

16

Onevni am: pone.dieljak,

o. lu~V1lpanI20' 1.

erDa hronika
.. _ . . ....._

ZENICA Treceq dana ad pllacke novca "BH Posta"

OSUmnJiC n- se

P()Ii.~ijll obavijeslili Ijelrari

U mjestu Bajrak .kod Biljeseva
Policijskoj stanici Kakanj preksinoc oko 21 sat javlj eno je iz Dorna zdravl ja Kakanj da je dovezena osoba S teskim tjelesnim povredama, opasnirn po ~iVOl. S aznajemo da se radi 0 Damiru Gadzunu (29), nastanienom u Gomjim LuCanirna kod Bilieseva, Zbog tezine povreda povrij edeni je peeve-zen u Kantonalnu bolnicu Zeniea, ali j e Gadfun umro na putu do bolnice, Prema nezvanicnim info-

Smrtnostradao Damir Gadiun

urat-o zatu
Alen AUGdosao na sporedni ulaz KPZ~a • Smjesten u samicu

rmacijama, Gadzun je nastradao u rnjestu Bajrak pod nerazjasnjenirn okolnostima, Odmab po dojavi, na lice rnjeSUI upucena je patrola policije, a 0 svern u j e obavi j esren i dezurni kan tonalai nrzilac. Tokorn dana obsvlien je uvidai na lieu mj es ra te razgovor 5 m jestanima i ocevicima ovog dogadai a. Vise detalj a 0 pogibiji Damira Gadfuna bit <':epo. znato nakon isrrage koja je u toku. Az. S.

Na kolovozu u ulici Bielavica do broja 21, opcina Srari Grad Sarai evo, u suborn u 2.30 sari baeena je, najvjerovainije, rucna bomba, Od ek-

laGena bomba na u leu
Prijavljeno u Sarajevu

Stari Grad Sarajevo

Alen Al ic (33), jedan od rrojice csurnnjicenih za m:uZano razboinisrvo nad radnicima "BH Posta", vratio se j ucer uiutro na iadrzavan] e kame u KPZ-u Zenica nakon iskorisrenog vikenda, - Posliie iuformaciie da ie za n jim raspisana p otj ern; ca bili smo spremni za sve opelje, a povra tak je trebao u sliiediti do devet sati JUITOS(u nedjelju), On se oko pola devet sam jay io na teretn u kapiju, dakle De na glavni ulaz, Obavijesrili 51.1 me strazari i donesena je odluka

splozi je su oste<':ena garnzna vrata u sklopu ku<':e vlasnistvo E. S. koju koristi lice B. M. kao i njegov autornobil "mer" cedes" (E94-0-814).

Alen Alif; ne su(Jenju ZB leSku nesref;u inspekrora policije, Obaviiestili smo MUP ZOK da se vratio i sad ocekuiemo da pro zao je za .Dnevni avaz" Nihad Spahic, direktor KPZ-a Zenica, Prema propisirna KPZ·a, najvise ,,10 ALic, ako se do" kaze njegovo uCeSce u pljacki, moze dobiti ieste 12 dana samice zbog ucesca u krivicnom dielu za vrijeme odsustva iz KPZ-a kao j mjeru l.Iskracivanja daljnjih
ijave daljnje aktivnosti - kaizlazaka,

Pijani rnuskarac u subotu na vecer napao j e rrudn u radnicu u prodavnici .Rasmer", ko ja se nalazi II ulici Novopazarska, Muskarac je uzeo pivo i, kako niie imao novca da pla ri, n apao je ITu dn u rad niell koi a je samo radila svoi posao. U dario je po gla vi te joj nan io lak~e rjelesne povcede .. Ra dnica je akti virala tihi alarm i ~ime je obavijeslila

napao IrUdnuradniCu
obavijestili interventnu

Agenciju za zastitu Ij udi i imovine DSC. Dezumi operativci J\ieneije cdmah su
ekipu

i nadlezn u polici jsku u pravu koii su u veoma kratkom roku stigli na lice rnjesra, Nasilnik ie uhapsen, a ekipa Rime pornoci u kazala i porno'; zae poslen iei na lieu m jesrn, n a· kon cega su je odveli na daIinje pre!rage.

Izbjegao glavnu kapiju KPZ-a da privrerneno bude sm ies len u s ami cu radi 0 nemogucavanja koritakta s osralirn osudenicima i da bi se u prili Cilo ispi ti vanje od

Nezavisno od toga policija i ruiilaihvo Ce vod it.i slu caj "BH Posta", a ako djelo bude dokazano i Ali, bude osud en, pos ru paj uci su di j a Kanronalriog .suda Zenica odlucit ce 0 evenrualnorn spajanju kazni, Alit U zenicko m za rvoru vee izdrzava kaznu od 12 godina za saobracajnu nesrecu u kojoj su 2002. godine poginule cetiri studen tice iz Graranice, a pera je leze pavrijedena.

Ostali osurnnjiceni za pljacku vozila "BH Posta", u kojem ie bile oko 40.000 KM, jesu Alenov brat Adi Alie te kornsiia Sead Dizdar. Oni su pritvoreni i bit. ce danas predati ruziocu, Kako saznaiemo, dezurni tuii.lac ZOK Dzevad Zahirovic jucer je uputio zahrjev za odredivanie prirvora dvoiici osurnnjicenih, a odluku ee danas donijeti dezurni sudija Kan tonalnog s ud~ Zenica, A.DZONLIC

HORMANN
g""~I",,1 I

.nIlU1llr~I""""

",'41'.

PiJa_ UriledaO prisutne na sa ran- i pucao iZ pUllie
Uhapsen Admir V. (39), od kojeg je oduzeta automatska puska, a drugu je dobrovoljno predao
Ora2eua Kuzma.novica,. a potom iz automatske puske pucao u bl izini mjeSLa sahrsaopceno je iz Kantona· In og IU 2i la~tva T IIz1a. Tuzilac Mugdim ZulCic nam je kazao da je Admir V. preks.illoc u 20 sat.i uhapilen u Gradaccu te j ucer ispi tan u Policijskoj upravi Gradllcac. N akon toga IUzil lie ce St.rasan in ci den! do godio se prekjucer u 14.50 sati na pra voslavnom gtoblju u Krecanama Gornjim kod Gradacca kada je Admit V. (30) 1.1 pijanom stanju, sa 1,5 prom ila al k.oho la u krvi, najprije vrijedao gradane sr· pske nacionalnoSli iz Mo· drice koji SIl s"hralljivali svog rod IIka i sugra da n.i n a

Incident na pravoslavnom groblju kod Gradacca

me,

nedODuSlluO ponasanJe
Naeelnik Gradacca Fadil I msi rovic odmah jereagirllO i O§lro osudio ovaj incident. - N edopusd vo je da se ovako reagira, ma 0 kome da se rad.i, pogomvo na sahran~, kada su Ijudi skrhani bolom za svoj im najmilij im. Iskazivallje bilo kakvih emocija 1.1 ovo osjetljivo vrijeme na ovakav naCin !lema .opravdanja. Sahranu ITeba ostaviti na miru i da se radi 0 raw. I borb u !reba prekinu ti dasemnvi pokopaju. Povrijeden SllJD ovim cmom • kazao je Imsirovic. ImsirQvic: PQvrijeden ovakvim clnom odluciti 0 mjerama jedno· mjesecnog pritvora .. - Oeset -minuta prije 14 sari Admir V. iz Gradacca se u pijanom stanju automobi10m "ford orion" regisrar-

skih tablica 380· M" 585 dove" zao do mje.sta sahrane zaje· dno s moljemim bralom N. V.(IS). Vriiedao je prisurne na sah ran i psu jaCi im sr" psku majku, a ollda. je iz au· IOmarske pulike ispalio jedan hilac. Nakon toga se 3.Utomobilorn udaljio, da bi kroz dvade.setak minuta pon.ovo dosao na mjesto sahrane i iz iSlOg oru~ja ispalio rafal sa sest do sedam melaka, nakon cega je pobjegao. Od njega je oduzeIa au lOrna lska p uska iz koje je pucao, a dobrovo· ljno je predao jos jednu - ka· zao je mzilac Zuleic. Uhapseni je osumnjiccen zbog nedozvoljenog ddanja varTenog oruz)., iZ3z.iv.nja op6e opasnosti isirenja vje· rske i nacionalne md:nje i neITpeljivosti. H. CALIC

BU10lT -

I ograsi· BIOAKTIVNI PRIRODNI PREPARAT
(porodn!. prep.anu konlroll DiodlrollC Ijekaro peeijallsta., pomu£C bolcnicim.a sa tC$kimoblicima millipu: bole ti)

BIOCIL - VISE OD NADE

..,

INTERNISTICKA ORDINAGIJA
Prim. Dr. Harun Biialovic, spec. internista

r UNUTRASNHH
ORGANA

BOLEST! SRCA

internisricki i kardioloski pregled Ultrazvuk.Jaboratorija, EKG NOVO! Ultrazvuk u kucnoj posjeti

Pozivi za kucne posjete i najave na telefon 71 O~550; mobitei 0611.77~630
1I0000iliidco

Pulp.· c...~

......... t.,...,lt 00 lS2 so"7) tOO;, ca.
adJ:nu dHcktno i:z prom.·o4njc i:z

QO 18U,

GSZ m

\'O:lll.t dOSlavIjIlDI.k\ltnu
~,. j6M-C6QO._ ..... 8Rt:KO ,DIIHRIKT 80:Sl;IC I HERCEClOVI...,e

'me Gore
04~ -_
,L

----""'0

GRBAVICA, u1. B. Mutevelica
..
i!!~"'; • .,.. t:;i,Qc~""',*1Il0 . ..,"" .........

30

&OCHE

,"""·utO

i~''')(~''

,~IN'tt.,

~~ OIlg~

...

O~CTP·I1KT 11 XEPU rOUlooIliE

Obtffi

...
~:-'
~!IDI

'II

orw......
........
~~

'1J1:.IIiiiI¥J'i'Ira, tv

......... ~~~
~~
~QIII1l~,'~i!I'"II,'-!!I!!U.u

._..,.."._>t.... ~
1i~1~

~0Itrl.

:s. ~~i"'I1'"

'w, ..Ji!IoctJ."';"

;fw.c;-kO

H~OJ

......... ~~~
'~'~' ,~

"'~do"~
D,...-NI'

~~"..I.,!Ii"';Ii.

,,..

..

UIi.J-... ' .. ~ "

~

n-~'

.ac:IHIt. .. ' ..........

,.-

tilI!IIIlIIM,!.,....'X!,

r

_*;.U ••• ,.

~,'DH"~"=::' :-a: ~;~ ~~I~_~I:."'I_""""""_~-.a...~U1
~ ••
I~~N

--: ::-ti.=,~ t'l-~~.~..
............. ~~ ..... I)iH~ I

''''~.~~~~
tu-

~,---..'
~u.h~I~<t"'"h~.~
....... M.!IIIN:P
r'!III,'" ............... ~~.."....
IjI~

...... ...... ..
' .... I'~IIIIIIIIII ~~

............ ...----.....
WI """ .. l1li ... .., ... ,.~ .. .,..

DCUCL,{

-",.~---.;~.
,; Y1-AI~,unrd~ ,".~
l. DitIIm~Nt '. '~'~II!lI'

NJU· .ZI'. AVtIU'

SlGUAfo,f·QS1'

Q:..u-,..,:

.ur.vnlHOH
Qrt!c;I~

I,IRS iIMfnoll!

f,Y:IIIIIII._,_'f'llad.I'O""~'.'IoII~~IInomiIJIIIIC!aI~
IU

"~-lldll.~~""
.~~ .... fW'i

.Ii!._ __...,.___..._._ .... _,_
'II~",~",~~~~

.. _~-~.".--,..
.... : I ~

_".....""~-... ............... ~~,."""",p."",,~~pg.i"I!III"''''~ N'~r.~. a....... ~",~
..".
OO(ICii¥Oi'~j

''IIn~.;'''''''''II!!!I~ ~~ .U::S,",_~.~ ~~ ,~ ...... n,"""~~~'IIf"""1LII ~
~ ... .JI~, ........
'1r"IW ..... ~ .... p:JI~

... ~~...,.rnII.~~~....--.~~
.. ~~.DI~

I~.~ ..
,1iIQI1I~~

~~ ~ ~ ..... ~

....c.1.
CKt ..... ,
~~

~

1IIf~
!!I'.1Uir:

,.

~ ~-.d.UIIJ

Y.

~,I!!.f

.. l~

,j.~

.. •......,..IIIIIO;MI~
IP-~.~D

~~

.....

I~

.....

.........

-..-.~ ......-...
,.,.
........... ~ .. 1IIp.r. ...

.......... QO.,..~

..

,~

~ ~'r.urM~~pil.ili.q.t;=

·1 ......... '

""r.IliTrw. .....
Y. ;_""'",_
1III~

~4

-

~

~,,,,

~.,~~,~.6.~~ _, --,-~
... ~~1~~1

• i'WZII ....

~Itad.I!,.......,~

"~~!!Iin"_M~"!!I!IC.-wo;:,.e
,(~".,,~~ ,: ....... ~

OIICIIiIJICII--.:Ii'Wt.......,·~·~~~~~og~~

~f.I~"_~~'~fiG~?i~ ' ... ft4t N...., ....

DIiiGlMil

~

pQIIr'.~ ,I••

r.

...__
.. ~ ....

'

....
• filii

U ... ........ 0\IM1l~

~.\IIIfID~

.."if:l'VJ

......

:.-~wad!I~.IIIt~~
f!IJifIf*",,~~""IiI'"
....... ~... _,~,~

III ....

Ot!!ir.~-<U"'''~~'''''''h''. ~·~~ .1............
'IIIIfIId.~.

....... , .. ~~.~ _

Ii

~'~

~.mr..1tiI7

~.~1I:III*.r ~

-.
~~d,~'~'

,..._
~.

~~" .. II!;It.~..,..C¥trIftlllltN~~,.uiUl.i..,.pItUif6I ~.....,..~O.,...",.'IIU~iII ... ~ ....

_," _... ..I_-...~.~1I"o&IOi:I4U',~.,a..y~i~,1

OV

-.".,...

VO"I~.~-

'~"'I'JKM ~''IGUIC4.~

'l!iltJP¥I"'!I~pt;.....,.OI*~

~"""""'«IiJ~""'P4""iC9~'~

~,."..'
~~
I~~

~.jlnii(Jlll"""''''''''''~n...~
~
... 2 ...... t~~ "'>I

..~

._ ........... _._~O<I~. r-Jaw.....
..

ftiiii(.UIM~_

I!~~

~~~,,._II!,....,,~~
t.~M

~_I""""II~"
"~cwMil".''h!IIIIIIIit~'''.IU

...

'id6i1,i11n1~~......__.... fiII'III,~on.-!iII"I;pf1iog~iIII~.~~ ~:bI

PJ,IJIC*IitiII~;.IIII~~.,.._._
'IiiII"ItJ!I'IiI~

.,-=-_,~"",~",
:~~f ... ~

y ...

••

WIdII --..., ~4t~UIiI,1(ty;Ii


__ .,~

'.-.o-~
.......

•• ~...,..
.. I'4~~

~

V-......,.. ........
~1l~1

~., ~

~NI

• .......-.,II'iIII,~~

~

O~ ~

..

..

~i~~Il:M~ ~ ......

"'~4
.. AI~ y ...

....

~~

,~~~
'tnIg_

~~~

,....,. 1'&. .. ~

'a.r....,. ..

vtC'1It
...

""",...r:
.~~IIJI.e.a'~
,l:.ll!GD~
.... ...."g ...

'w..~I"'J~

'G'IA: YBiS-~"'_~.M'I!"fI'II~"IIUI'_'_"

~~

~~II:iI'LiI!1IiIIII::r.,

Pu.'WI:Q(~

Pli*)JIIVI....,.,t.lI"liII4w~~ r~~! .. ,_

-¥III."'UuI.'<-WUU~"'VlIII.'"
~~ IICI iIU)

~.,.~~ ~i"","41

~,~~_,~pIiIPhI

' ..........
.. Ii,III••

..

.. ~~,.',l!'U't"lIIi!id,~bfV!O~1

'VI.

'i;=;'~

;01::1..... t

~'6Q~.&II

;r..d.l.i1.u lPn;Jt...aonfb'ull y~

V. r>pI.,tMM~L~_~

"d. ..

--_I__ " 2..1Pwtr.~lnI,,,,j[~"':
C!bii.~"\'I:A'.-:.,~~~~iI!

,..,

,u!ICltu' I .~'.I'''lnjI. Od ,pat.niI.' .p.ilibv,..,. ... .... ~'AI,;;.

.,..e:•
d.IIi .. ~'I'W~~~

~iIUIi

....,._u,,_~""'~~
..
N:

,........

:il"' .....

f'IIIIl'CiIIII

~~4II'I(J

~~~~

w..... ~
~,....,..

.

UO.,........,.~I~.,...._ ..~ ~.~.-vJ
...o.JI~.
1'I;aIat.iI~,

...~

oo~~,
~iIi!I"
..... ~

~b""""l ...._

.......

,oI!.,.. ,.. 1IIiIIi d.II< ..... l~, .... ... ""'.~ .a.1!tI!~.:IMI~,~CI!d...,.
..... ~ ..........

,~
~iIt;.b~ ... I~

.. (;rWII

... ~

"..,..~

~~IiIiI.~

..... .........

~

IIIi:b~,~~

j~

......... ~KIM!,_...I .. ~; .. , .....,..I,u,'O

..... ~~ ..........

Q,II_JifUI$~"'IIIOCII"""""'~~Iiii~jJI~~~

...,

__.'IITMftII .
..... 'KIiTM

..o:-..C!d~~""""'IWi~"""'" "" ~
~

U~'IIIgijI~I.{~

~

'~,

Puti:...... .......... .... ... ~if""~-~,fJ!"""~i'IIIII-~"""""''''.....
""'_' __ 1fJr" , "-_.,..:.

~e'iQO dO U

~

-

N

lrr,i'ifNI'IPOf'" ~ .. ..0dI'w( .... ,..."

U'", ~1~~O;;M,rM
~

~t~..,,,.I'""fIII1""~
Jd'u ..... ltaJrlfilllHljllll

~

I'\I ....

,~ M

'-I ~~'k".fiiII~
iI1Iil~

~"""'iIIl'IPI'G
1~"'riii!!, I~L

L1t4)I

...

"~WMfI''''''(IIt

..

c...~N",,"'"

.. ~~

'~.".IC'IJ'. "tt'
~._.,.,
~N
1 ....... .Ui ~N'.t!

.. fM1I
110
__ gO

'I

"~_'1"''''''
~.'..t!~ i
~,Drt,iI;:a, ... ~ ....... "....,.,.'1'1

~

:Jj!i'

b1I!II

11U111 1ItI p"poI.!iIi,

ra-D .........

'IIIIH.I6II

1IIII'1J ......

~~~IIoCQ'...-.:;. W"IJnikfiIMI~P"'IQIIII1 • ~1AII1Il()IIiIIIW1.~M.t\

.. p'.~i

~

~~111~"~~~
r.o.-ICII"'~.
....

...... -I.-n~~~-r.

'pII"_'"

ur-i"w:"

."'d_"I_il~'I"'."""
.. ...on,t~'_~

pG,liIHIl ........... '_ ~
w..'~
.

'dI~~~ .- WOIIC.In:I

IIIMII

'iIIII~~I~~

1IXt:Jt~,,,,~,,-.di.5,hnillll

IinI~,iII,"~,.,..~
11. .....

_"""_,,__ _
~

.....

....~,t!.$"'~Qb~',u~",~""" ,.. WU ~ I'iIIIo ~
.. ~ ... ...,..,,~~

1iiI:~ftIi~'''''' tMIPNI
............

1"~~~,I)Ginit..1,.......
~ ............

~g....

IoU
~

.,..,.,w ~_
...........

• ~~

1:Ia~"J'"

,~

_

~~~~:t."'~iIIIIII~ · .... I __ ......... ·.",·.ou= 1~,..",....IfI"'ti"ii'ii~.,lf4IIt~_

1I11~~~'~'~._~~Y*IiIii''''~

...~

~'n~~

~w._..._I.II(pw~~..

~.,.".

~.

~1!p"",

'Vt/:Y-'IoIQ.j..c,

R:
iPQIIIMiIIiII~

1~"'ltf\IUI.
~~ApII,~" ,t~
iIII!I .. WIb.I: __

$q.....,,_. ~..uao '_I ..... _ m~'

~..c:
-4,

KIQ~1iii1lr.lli

_.:

..... u.,~ ...__'

JililiLnV

C'

.n:\

aD !Oil)

_-

.. CiGti,.~ .....

..

1II0L1.1-~,. ........
bi.o-t~
.........

D.......c;I

a.t ...J I

U!, ... U~

,....lti.,C

... I~

....

H.T1i1i1iiWWlilPl..-~

_-

'~......_-

...... ~,~I!)inII

biznis

Onevni 3vaz. po na die [sk, 6. i unUlipani 2011.

19

KONKURENCIJA

Pripreme za Ijetnu sezonu

• loa demonrazu prvaceriri reaktora iedine bugarske nuklearke Kozloduj koii su VllII upo trebe neophodno je vise ad 1,1 rniliiardi eura, saopeio je clan grupe za demontazu Vladimir Lozanov, On je dodao da je u fondu za te narnjene trenutno osiguranc man je ad polovine sredstava, U opticaju se nalaze peti i sesti reaktor novi]e ruske prcizvodnie, ia6ne od po 1.000 megavato, Z" koje Evropska komisija smatra da ne predstavljaiu sigurnosni problem.

spec

~~_iliiii3iiiimwil

Borba egzOllCnlh Pica za Ir:zlsle niemaclle
Ook siroke narodne mase piju koka-kcu, posjetioci zurki i klubova piju prolzvude kao sto su fritz kola iii afrikola
tioci zurki i klubova piju proizvode kao sto su fritz kola iIi afri kola, marke 100[a irna posebnu filozofiju kciom se prcbiia !IS ~ankove njemackih klubova. Fritz kola se reklamira kao »f!ajbudnija kola na sviietu" zbog visokog sadrzaja kofeina, a pornalo egzo [i~n a i retro afri kol a kao pice s najljepsom bocicorn na svijetu, Najveci proboj na tesko OSl'O ji vo rdis te bezalko hoInih pica napravio je proizvcd koji u naslovu nosi carobni prefiks »bio". Bionade ie naziv napitka kcji ie pohod zapoceo u harnburskirn klubovirna pos to ie sredi n om 90- ti h Proizvodaci bezalkoholnih pica pripremaiu se za vrhunac ljetne sezone, pa ie na trziSru naivece evropske privrede Njernacke sve vise vrsra egzoticnih pica. krenuo i2 male iuinO!Jie" macke pivare,

Ugasene marke
Feriornenalan uspjeh Bionade bio je povod za mnoge pivare u Niemacko] da se okrenu prcizvodnji bezal kohol nih nap itaka. Nisu u pitaniu same sve brojnija bezalkoholna piva, nego potpuno nove vrste
napitaka,

"Najbudnija kola"
Coca-cola, koja je jos broj iedan, ponudila ie Niiemcirna cak sedam vrsta tog napitka kao i mnogobroine oran dl<adej min eralne vade, prenijela ie njernacka mediiska kuca Deutsce Welle. Coca-cola sada pokusava osvojiti i trziste egzoticnih pica na kojern je sve veta konkurencija mnogobrojnih malih proizvodaca. Dok ~iroke narodne mase piiu koka-kolu, posje-

J edan ad ni ih je i faschbrause poznare kelnske pivare Gaffel. Svim proizvodima je zajednicko da 5U bezalkcholni. Trend sve intenzivnijeg ulaska pivara ria tdiste bezalkoholnim picirna probudio ie i davno ugasene marke,

Prijavljivanje: 321247-774, 247·"0;

".DMADO.,JIfIA
www.zeps.com

e-mail: info@Zeps.com

(P.'1
HYUnOAI
?Ij

'--'-

't

+t ~ , .....
1ft' ~.",~.,.

~ I~

,'>1.

otvorenlh "rata". Uz druienjel test Y.oMJeoeekujte nevjerovatne clj.ene' vellkepopuste na sve Hyundal modele, 'kao I naJpovolJniJefinansl~
r:anje na trtUt1J. Zallheogranlcene. C:ekamo Vas uHyundalsalonlmal

oe 09. do 11.06. u Hvundal salol'llmasu

popul'ounl

"Hyundal danl

\

OWTO-SJAAT WiDSTAAIoI. o;m 116115tl. Sl!lR.l CIlIiIERC IUltI(O , ; ]111333, AUTO PLtlS BNIIA, UIKA 051 _ .wlt)CO.itfA:(: BtHA(: (Ill' 2211 {J8.I. .wnx~);lolR C,'I'UGCH........ DOEIOo.I JUG IlU iii'» "" l' .w10 Cf)HAR: JUSl.ll-IliGOYIt: TUnA IIfI OJ,!ll'f;~79"l ,l,U1~RCOA:O vm:2101 OXl711:\118

HYUNDAIAU10

8M, OVl'Bfi!enl cHslIibuter za iBIH. SARAJEVO,

ZITtaJB Od iBosl'lo 12c,lel. 003 722 222.

SUP4il" 'P'01J'OCII'! .. d
~MlUi ......

:q

gltllrOg

H:pndaJJ.p

rl-Q'ril

20

Unevni avaz, panBdjeljak, 6. junVlipanj 2011.

biz n is

KRIZA Zbog teskou stanja u manjem bh. entitetu

-p

Sava: Prihad ad 44,7 mil/ana eura

Slovenska gru paci ja Sa va a prva tri mjeseca ove gcdine zabiljezila je gubitak prj j e oporezi va II j a U iznosu 0 d 24,2 miliona eura na koji sa
najvise utiecali orpisi finansi-

Saua ostuarila gUbitaH od 30,4 miliona: Bura
Kako [e obi avila regiona-

Lose poslovanje proizvodaca guma

Samo u aprilu vrijednost izvrsenf QracJevinskih radava manja je za 13.,8 posto
Najnoviji podaci Zavoda za statistiku RS pokazuju da je gradevinskih

nansi j ski h usl uga, ostvari I,"

[skih investicija u vrijednosti 0 d 26,6 miliona eura, Ina poslovna inrernet-stranica SE Ebiz, grupa Sa VlI, ko ja ukljucuie 28 kompanija iz oblasti industriie, turizma i fi-

je 44,7 rnilionaeura prihoda, odnosno 21 pOS10 viSe nego u prvom kvartalu 2010, godine. Drustvo Sava, sa sjedistern u Kranju, prvo tromjesecje ie, takoder, zakljucilo s gubitkom od 30,4 miliona eura, a i U ovorn

radova

u manjem

bh.
iu

entitetu sve manje ovoi godini,

slucaiu su otpisi finansijskih

investicija, vrijedni 35,9 miIi0 na eura, i m ali nega [iva n utjecaj.

Sarno u aprilu vrijednost izvrsenih gradevinski h radova u ovom dijelu BiH mania je za 13,8 posto U odnosu na mart.

Ogromna uloga
To je posljedica rece-

Derzansltl baromelar za 5.6. 2011.gOdine

siie, alii teske ekonomske slike II RS medu
prtvrednicima, ali i sta-

faro/do/a,

...

...

115,84 Zlato 0,26% ...

1.542,90

0.Jr4

novnistvorn. - Gradevinarstvo igra egromnu ulogu u privredi svake zemlje i drustva.
Svaka k r iza u dara na Baflja Luka.: Traiflja la flekrelfliflama live manja

BANKA VASIH IDEJA
Ra,lffe·ise·n, ANKd.d. Sosnai Hercegovinaraspisuie B Konkurs XCI dodielo sponzorsfavaldonacila u 2011. godl,nl nca teritori.IIBosne i Hercegovin.e.
Konkursu mogu prisfupiti orgonizacije 1J1 jedno ad novedenih podrutjo: ~iii su projekii vezoni

v

1. Obra'Zovanie -pro/e)di ;1 oblasti obrozovania 2. :kul:t·ura - kulturni proj@idi .i inst;tucije d.riovu i izgrodnjunjenog imidzo
ad znacoja

zo

3.. Humanitarno dielovanie projekli nomiienjeni osobomo 50involid.itefom, 'e pr.oje.ktivezoni zo djecu u
domovima

4. Sport - projeld; iz oblasti

sports:

Ko.n.kurs;e otvoren do '5 .. 7.20 rr. godine. 0
Dodatne info.rmad;e j prijavo za konkurs dostupne sfranici BanKe: www.raiHel·senbank.ba
Sll

no web

I

biznis

One"ni aVal"ponedjeljak, 6_ junilli panj 2011

21

Sialislilia
pOStO

manja vrijednost izvrsenih gradevinskih radova u aprilu u odnosu na man

13,8

p os to sman j eni radov i u 0 d nOSU na pro-

23,7
U

sjecnu vrijednost

2010. gcdini

pes to mania vrijed nOS! izvrseni h grad ev inskih radova u odnosu ua april 20] O.

3,3

P OSlOman j e radn ika na gra d ilis rima 0 ego
U

12

2010. godini

Hasna alaMti lisBalizaci)a
U pojedinim objektima koriste se fiskaln: ureda], a zadriane su i reqistar-kase, sto je nezakonito
nemaju nabavliene i instalirane fiskalizirane uredaje. One koje imaju uredaje i koji izda j u racu ne provj eravamo jesu Ii fiskalizirani. N azalosr, uoci li smo da 8 U poiedini servisi prodavali uredaje koii nisu fiskalizirani - objasnjava Midha! Arifovic, direktor Porezne uprave FBiH. N. upit kcliko je obveznika prve grupe - benzinskih purnpi, horela, reSIOrana i slicnih objekata • do sad. isp u 0 i10 svoju oba vezu Na preporuku Porezne uprave FBiH, u Ministars tvu fin an si ia FB iH odrzan ie sastanak J) a kciem su eel]] i liudi ovih dviiu instiruciia s predstavnicima proizvodaca, u voznika, odnosno zasrupnika fiskalnih uredaja u ovom entitetu razgovaralio broiuirn problemima koji na rerenu prate proces fiskalizacije, - Nasi inspektori na terenu poceli su s ozbiljnijim inspekcijarna, Imarno ciljane kontrole kod onih koji jo~ i orpocelo s fisk alizaci iom, Arifovic kaze da "veliki broj objekata irna uredaje", ali da irna i onih kaj; se nisu pomjerili s rnrtve tacke, koiinisu predali ni zahtjev. On dcdaje d. se efekti fiskalizacije ne mogu ocekivati usko-

Neki privrednici nisu ni zapoteli proces

gradevinarsrvo, a to je, onda, sveobuhvatan problem. jednostavno, ako nerna osnovn ih investitorskih radova, ne trose se ni staklo, drvo, cement, tak o da ie zas toj u citavom iednorn privrednom sektoru i posljedice su vrlo ozbili n e kaze za "Dnevni avaz" ekonomista Aleksa Milojevie. U RS jos zvanicno nerna znacainih obustava gradnie, no traznja je zna-

tno mania u odnosu na isti period prosle godine, ili cak iran ije. . Vrijednost izvrsenih gradevinskih radova u aprilu ove godine ie u cdnosu na isti mjesec prosle godine mania za 3,3 posto.

Nema ohrabrenja
U odnosu na prosjecnu vrijednost u 2010. godini radovi su smanieni za 23,7 POSIO - podaci su Zavoda za statistiku RS.

Prerna podacima Privredne komore RS, pozitivan pokazatel] u OVOID sektoru je povecanie aktivnosti u prvorn kvartalu ave godine u cdnosu na isti period prosle, Medutim, kako nam je receno, to nije mnogo ohrabrujuca slika, S obzirom na to da su uvjeti na lrzis ttl i dal ie teski, poslodavci nesigurni pri zaposljavanju veee radne snage, a potraznja na UZiSlU umanjena, .V.STEVANOVIC

roo

- Efekti se mogu vidjeri tek nakon godinu, dvije ili tri od prirnjene zakona, kada s vi p orezni 0 b veznici b udu u sisremu- zakljucuje Ar· ifovic. B. TURKOJlI(;

Kredit bro] 1
Za mala preduzeca i samostalne poduzetnike

Udi u trku za najbolju Android aplikaciju i osvo]: nagrade.
Ucestvuf u vellkom Android takmicenju, smfsUnajbolju Android aplikaciju,. prliavl Ie do 3.0.09.201 . I mozesos.vojitlnovcane nagrade ukupnag fonda ad 30.000 KM ..Tvoja apllkacfJa treba da lspunl sljedece zantleve: lnovatlvnost I orlglnalnost aplikacije., koriscenje raspolozivih tehnologlla, praktican korisnlckiinterfejs, primJenjivost i upotreblJivost za dornace tri.i~te, padobnost za dalja unapredivanja, j azurlranJe, promovisanje mobilne mr·eze ion-line radaplikacije. Potrazi
detaljneinlormacije
0

Android ta.kmicenju I prijavl se na www.andiroJd.liga .. tel ..ba m

Udl u kucu slavnlh Android fige!
imate prijateljll!

glasi----------------------------------------------

U su botu, I 8. juna 20I I. godine, u Saraiev u ee b iti odrzaua prva trka uz srepeniste u Avaz T IV i· st Toweru. Avaz Twist Tower visok je 172 metra i naiveea ie zgrada u regionu. No 36 spraru ovog jedinstvenog objekta nalazi se vidikovac, na kojem de biti cilj rrke, koja irna 780 srepenika, Ovak ve 1Ike se red ovno organ izu j u u najl j CPS!III tom j evi rna sv j. tskih metropola kaostosu N j u· iork, London, Berlin, Dubai., Trka u Avazovom rorniu je, ina,ce, vee uvrstena u kalendar uglednesvjetske asocijacije Towerrunning World Cup. Organizaror je kompanija Avaz roro press, Konkurencija
• rnuskarci • veteran! (do 35 godina) (muskarci)

prijauita sa za ruo trMo uz st:apani;sta Auaz Twist Towara
• 1ene (do 35 godina)

avaz tower RUNNING
ZAut~C:E
PRIJAVA

20

• veteran; (zelle) Priiave Kotizacija se ne placa, a prijaviu se mozete aa tri naeina J. putern e-maila running@avaz.b. (popunjen i vlastorucno potpisan obrazac skenirari i poslati na navedeni e-mail) 2, popuniavanjem priiave iz Dnevncg avaza 3. li coo u A vaztwist toweru u Sarajevu Nagrade U ~eJlSkoj i muskoi konkurenciji nagrade su sljedece. • 1. Miesto: 1.000 KM + statua + medalja + sponzorski paket • 2. rnjesto: 500 KM + srarua + medalja + sponzorski paket • 3. mjesto: 200 KM. -I- starua + medalja + sponzorski paket Specijal ne nagrade za sve kaji osvo]e prvih 10 rnies La, pokloni za najmlad eg najstarijeg ucesnika, re za klub koji bude imao najvise takrnicara Za ve terane: • J_ rnjesto: starua + plaketa + sponzorski paket • 2.. rnjesto: statua + plaketa + spoazcrski paket • 3. mjesro: sratua + plakeia + sponzorski pa!::et Svi ucesnici besplatnoce dobiti: maiicu, kapu, zastavu, diplomu, osviesen]e, Sve informacije rnozete dobiti na tel, bro]: 00387 33 281 391 e-mail: running@avaz.ba
IVWW

__

t,...I-'--

_

1»- .......1

........"""':t·,~

[-" ,,-

~,----

--",------------..-

.. -~'_u.

__

!IItl

.dnev ni avaz.ba

Priiave za

\lcescc

na rnaraton destaviti na adresu Tesaniska

24a, Sarajevo, sa naznakorn za maraton

-

NAJBOLJAPONUOAGARNITURA U BIH
Sarajevo:

M.ostar:
Blhat:

.KLAS Conlar. 0311660·940 ,Su'llna btl. ·036J553·291 ,'Mh::lt:lcaM.lIhala,bb, 031(310.086 Tuzla' Jelan 2]vimce: Blftkc OMEGA ZUTEX

Bugojno: Koojlc. CaZin.

www.kalea.ba

KASMIR NINEX VELEFAH V.KJaduSo· SUDOLUKA S.Most DP MARI<El1 K1j\ll.;. KAFERS

WEREX ARDOR
LOKO SlOBOPROM

(!.:L.uka
Dobo:

Ukratko

24

Dnel'11i aV31, ponedjeljak, 6_lunil1ipo"j 2011.

Evakuirani

SANTIAGO" Vulk"-llSki lanse eruptirao je u jtV_..!!. om Cileu natieravsi hiljade Iiu di na evakuaciju, Visoki stu bovi dima diZu se iznad vulkanskog Janca Puiehue- Kordon- Kale, 800 kilornetara iuzno od prijesronice Santiago, javia je BBC Vik manjih zemlictresa registrirano ie
prije

UUIMan u cneu

sIano V/1ici

EUrOPOmse Slrse UlarlzaCl)a
Polpredsjednik Ekic; s ucileljiCQm Hl!snijom: Na snimcim8 se j8sno

Papa na zavrsetku posjete Hrvatskoj

Opozicioni rideri

invac

Z vanicnici su proglasili najvisi stepen uzbune Z~ ovo podrUcje i naredena [e evakuacija 3 500 Iokalnih stanovnika, Evakuirani ee biti smiesteni u privrernena sklonis 1:3. na sigurnirn podruciima.

poeetka

erupcije,

paOheUMooter

ABUL - Dvojica voinika NATO snagau Afganisren u pogin ula su prilikom pada helikoptera u isrocnom dijelu Afgani· srana, saopcilesu Medunar.olinesigumosne snsge za podrsku (lSAF). - Mogu potvrditi da se heIikop tersrusio U istocnorn Afgaaistanu " rekao je pcrtparol ISAf.a, brirsnski major Tim Dzeims ames) reie israkao da ISAF nema "indikacije .0 neprijatelisko] aknvnosti u [OJ oblasti u vrijeme pada helikoptera",

POlliavar Kall)licke crkve SllllBI) "papamobilom" Papa Benedikt XVI okoncao je iucer dvodnevnu posieru Hrvarskoi. Papa ie na zavrsetkueuharistijskog slavlja U povodu Nacionalncg dana hrvatskih katolickih obitelji, koje je okupilo skoro 400.000 vjernika na Zagrebackorn hipodrom u, zah valio na sudjelovanju [avljaju agencije. vjernika,

PrUeliOPapi
Prvog dana posjere Pape hrvatska policija privela je 28 osoba, medu koiimai dvadesetogodisnjeg rnladiea koji je pojetio poglavaru RirnokatoJi.Cke crkve. Mediji nesluzbeno saznaju da je mla.diC !IS· zvao policijui pri rome prijetioPapi,ali dasu se njegove prijemje pokazaIe laZnima. Bcga zivota gura na ivicu i pridonosi raziedini enosri porodiee, Apsol u tizira se sloboda bez odgovornosti za isti!!U i njeguje se, kao ideal, individualno dobro preko

porrosn je materii alnih dobafa. i povrsnih iskus lava, n e vcdeci racuna .0 kvalitetu o dn osa S osobama i 0 naj dubljirn ljudskirn vrijednosri-

a

IZbori u 'POrtUgalU
LISABON - Prijevremeni parlamentarni izbori u Portugal odrzani su jllCer nakon §IO ie premiier Hoze Sokrates podnio OS1:3 vku, Skoro 9,.6 miliona stanovnika odlucir Ce hoce li provcdenje mukotrpnog plana izlaska iz krize povjeri ti vlada] ucim sccijalistima iIi socijaldemokrarima, k.oji u Portugalu predstavii aju desni centar, NekoIiko dana uoCi izoora skoro eetvrrina biraCa bila je Iloodlu.cna. -

Papa ie POZl'l!O viern ike da ne pop ustaiusek ula rizm u, koji n udi s uzivot kao zam ien u za brak, apsolu tizira slobodu bez cdgovornosti za istinu i ne vodi racuna 0 najdubljim ljudskim vrijednosrima, - Mommo, nazalost, uStanoviri da se, posebno u Evropi, siri sekularizacija, koja

rna - rekao j e Papa. Pri]e posljednjeg obracanja Papa je od vise obitelji iz Hrvarske i BiH primio darove, a u znak zah val nosti za predsiedavanje Prvim nacicnaInim susretom hrvatskih katolickih obirelii, na dar ie dobio spornen-svijecu. S vecan u misu na Hipodremu pratili su, izmedu ostalih, predsiednik Hrvatske I vo J 0-sipovic sa suprugorn, predsiedni k Hrva tskog sa bora Luka Be bic sa suprugorn i predsjednica Vlade J"drn!lka Koser,

Objavljeni. snimci na kojima se jasno vidi skoro podnijelo ostavke • Vlada naredilaistragu
"Seks, lazi i videotrake", naslov ie poznatcg filma, ali osim toga i veorna dobra simagma kojorn bi se opisao dosadasnji rok predizborne karnpanje u Turskoj, pilie ,Ju("3rnji list" opisujuci ska!1dal koj i dani rna za ba vIja javnost u ovci zernlji.

TIIl'Ska ie bila zgrczena kada su S1: pceerkom proslog mjeseca pojavili videosnimci na ko j irna se prepozn aj u eel!li Ijudi tu rske opozicione srranke MHP u intimnirn odnosima cirna. s liubavni-

U jednom ad njih, par-

avaz,-rotu p ess
llru!.to'01iI1l:1lo~1 ~~iVoU-Ki:I~ d~O

puenii na

TEL AVIV - Izrnelski vo· j niei 0 tvorili ~uva trU na propalesli!lske demo!!strame u S irii i dok SU se krec tali prema .okuplrnnoj Go-lanikoj viwravID. Iwt.el je naja vi.o da Ce sprijeei Ii da se POIl.oV; marSslie:m .on.om k.o)i se desio prnSlog mjeseca, kada su sl.ocine Ij udi uspjcle proCi ogrndu na gnmici, javio je BEe. Svi edoci kam da je vise liudi ranjeno, dok sirijska dr'alVI\a televizija javIja da su Cetir; .owbe ubije!!e. Demo!lstrnnti su obilid a villi 44 godi!ni ieu blisk.oistocnog rata iz 19.67_godine_

PaleStlnce

~

T~~2qSa~~ KON'ICUR5

Oed· ~

TTJK!II _I bnp. 9'8r&~~~
r,llIr~

~

~ PKI,WlII:atop<sa ~
~

ZI

I.hjet. 0dIbxI .llI!.n!D' ~

.~

graftt.l! propr.;I ~

POttjno . mtI ~(WJ IDU!:¥

.~e!a,t
Sl-1,jfI!:I

~1II"ew

~

1S iIWl

r

'I'r\a"

sab ~

~trf

24!A4Z I .. SlT

71QOg

Tadzikistanu ponestaiu insekticidi u pok uSaj u da se izbori s mjezdom skakavaca, koi i su .okupirali 150.000 hek tara poli.o pri vre d !l.og ze· mlj ism, sa.oPciJ.a je v lad a .ove zernlje. " Praktic!lO !I"m pO!le" slajll sva hemiiska sredstva za borbu proti v insekam, a nikakve zalihe nemam.o - napame!!uo ie K.ojimidin Ganiiev, d irektor driavne agenci je zad IIzene za borhu prod v sezo-!lskih najezda insekara, pre!lijela ie francuska !!ovi!lsk. 'ge!lcija APR . Organi?-acija Ujedinje· nih nara da za hran u. i P.oI j ap>;ivredu (FAO) pokrenwa ie u maju petogodisnji program, vrij edan l,.6 mili.on a dolara (1,1 mllion cum), za ba· rb u prori v !!s jezda s kaka v aC:!I u si.roma:s.n.im centralnoazijskim dr'iavama, ka.o !ito ie Tadzikis r.an.

n~lel~~ !~~~~nC~
Bahceli: IZllubiiJ komplelan vrh slranke

Tad.iikistan

Erdoan:TOjejauna beslidnost
TUrski premij er Redzep Tajip Erdoan (Recep Tajjip Erdogan) izja vio je k ako se za.stup!!i<;i ulov Ijeni in f)a.g!'" anti, !lemai;u prav.o bun iti d~ ie narusena njihova privam.ost: - Zelle niSII njihove supruge, zaSco hi 10, onda, bila njihova privam.osl? To nije privamo, to ie vrlo, nl.o jaVnO. To je jav!la bestidnosl • reka.o je·Erdo.an, iasno at u" diraju';i !Ill te.rrnin "j.vna kuca~'. T.o je, pak, sam.o d.oliJo IIlje na. vairu raspravama 0 cijel.om slu.cai;u. Nairne, temeljn.o je pirallje ko je mogao mimi Ii pol; ticare II neug.odnim scenama - a snimaoj su. s vllie kamera, iz raznih rak ursa, s razli"i ti h udal ienosti ..

globus

Onevni ~V~I., po"sdjeljak, 6.junVlipanj 2011.

25

Eksplodirala autobcmba

Bomba koja je iucer eksplodirala u vozilu koie je bi 10 par ki rano J] a au tobuskoj stanici ko d Pesa vara, ubila [e sest i ranila jos II ljudi, saopcila je pakistanska policija,

MaSaMr MOdpeieuara
- Imamo izvestaje da je

Prerna njegovirn nlecima, povrijedeni su PIevezeni u bolnicu u Pesevaru.a od 11 povrijedenih od bornbe, jedna zena ie u kriticnom stanju, Vozilo je bile parkirano u blizini piiace u Malani,

eni kamerom u intimnim odnosima s Ijubavnicama
Vozilo bila fJ8fkirano na aulobllskaj' s/anici

Ses:I Ijudi ub iieno i 11 ranjeno . rekao je visokopozicionirani policiiski zvanicnik

dvadeserak kilornerara j uzn a od Pella vara, n a sjeverozapadu zemlje, u blizini pakistanskih pie me-

Kalam Ran za agenciiu AFP te je dodao da su i nella vozila unisrena u eksploziii.

nskih region a, koii graDice s Afganistanom.

Ruski zvanicnik a situaci] u Libiji

Horah od hODnene olanziue
Zamjenik ruskcg prernijera Sergei Ivanov kazao j e cia ie NATO nakorak od slanja svcjih trupa u Libij u
nastojeei pornoci pobunjeni-

operacii ama, prenio je AP. B ri ranski i franc us ki borbeni helikopreri prvi pur su koristeni u napadima na Li-

biju. Aviorii su ; juter intenzivno gadali ciljeve u Tripoliju ; istocnirn predgradima,

cijeli vrh stranke MHP u vanbracnm aferama • Deset opozicionara odmah
rnerica jednog od opozicionih turskih politicara stare je samo 16 godina, Na snirncirna se cuje i razgovor uglednih politieara sa svoiim prileznicama, gdje jed~!l od njih govori kako ~z;"vidi prStranke nacionalne akcije (MHP) odmah su dali ostavke nakon 1;10 su se snirnci pojavili na interneru, rnedu kojima j potpredsjednik str-

AHP-u Viie od 60POSiO glaSOUa, ODOZiCiJa ODada
Partija MH£. koiaie pogcdena skandalcm, prema isrrazivanjirna prije ovih dogadaja, bila [e treca po sn azi sa skoro 12 posro glasoya. No, novl podaci govore 0 velikom padu podrske

cirnakoji zele srusiti Mu." mer" Gadafija, Ivanov j e kazao da Rusij a nije znala da ce rezolucija U jedinj enih naro da, koj u je podrfala kako bi zaS ti rila civile i zatvorila libijski zracni
prostor, voditi ka zemljanim

a gradom odjekuiu eksplozije,

snazne

Legirimiret vlade Nacionalncg priielaznog vijeca do sada [e priznao man jib ro] drzava,

osti tu tkama na radnorn vremenu" Muogi ad njih su obecavali liubavnicama koristenj e s tranackih vozila i druge usl uge..

Pljuste osta.vke
Cervorica
oniranih

visckopozicidesne

anke Mehmet Ekici (Ekici), koji je snimlien s izvje800m uciteliicom Husnijom. Mozda bi se ciieli slucai zausravio na rome da se nakon toga nisu pojavili novi snimci u kojima su glavne uloge ope! igrali duznosnici MHP-a pa je jo, S:es[ ceJnih
ljudi te srranke dalo ostavke,

ked biraea. Istovremeno,
neovisno 0 ovorn skandalu, vladajuca stranka, koju predvo eli Erdoan, i dalje jaca, Ran ij e p rognoze davale

stife i vise od 60 peste. Takav rasplet situacije rurskom premijeru skoro garantira apsolutnu pobiedu na pregs ro jecim iz bori ma, Cvrs t ekonomski ras t i sve bol]i imidz Turske donil eli su Erdoanovoi srranci
; veliku pcdrsku, Zanimlji-

duznosnika

Drugo im, naime, nije

su Erdoan u skoro 52 p os to sansi, ali prema novim istmzivaniima, po drska dopreostalo, j Er s u na in ternetstranici n ieni j os IIIisteriozni au tori ostavili sljedecu peruku: "Ako irnate imalo stida iIi predanosti ovom poslu, svi biste trebali dari osravke, od vrha do dna u vodstvll srranke''''' ~ a svi poliricaci ukljuceni u .bndal, nazvani Eu !lljamom. Kada je, pale, prosao prvi ook, poMo se posmvijaci pimnje ko smji iza obj avlienih snima!:a. Ubrzo pOlOm, na zah [jev turskih vla~ti, snimci 51! i obri.san i Q!1 in t·erner- Sll'anic.i www.farkliulkuculer.com

vo j e da je od rna] a prosle godi ne, ka da su an kete pokazivale skoro 40 posto podrske, Erdoan popravio svoju poziciju za vise ad 20 postol i ponasanjern eelnih " korupci]om, gubitkom ideal a, rnorala i J] acionalncg naboja - pa su to htieli podijeliri s javnolicu. No, Devlet Bahceli (BmceJi), eelnik MHP-a ko· ji je uzdrman skandalom, optuzio je, pak, urjecajnog vjer.kog vodu Fe[h u laha G ule ua, za koj eg se sm atra da je bliz:ak vladaju6Jj SlTa· nei Pravda i fazvoj (AK) re da se usp io snazno in va Ivi· ra ri u po! iei j ske redove. I dok $U neki medij; jos i prihv,arili prvu te.lU, ovu dr· ugu su veCiuom odbac;ili pro ebacujuCi krivieu izravno na viadu. Ona je, pak, reagi· ra la legali s dek; [razec; d a se pokrene isrnga kako bi se orkrilo ko j e 0 dgovora n za objavljivanje snimaka. Nai· me, ll!ThIti zakOD ~titi osobnu privamosL
politikorn

(510 bi se moglo p revesti he "Drug"eiji idealisti").

Gubitak mo.rala
viii su. da pripadaju grupi koja se odvoiila od MHP-a., nezadovolj n;a sttanackom
j e iza ci jelog "proj e.kfa", izj a-

Ljudi !:oji, navodno, sto-

www.suman.ba

_26 ~~._,_.~_~~m_",_D __~__ __ne_v_n_ia_v_a_z
'u-""I:lr"",_ln.>.
V.<kllloj. Boo .... 1 "' • ..,...,..., .II II

---------------------------------------------------------,()~I~s·
Il00'''''._11 .......,.' ... f.<krorion .. rB<-w.o.nd lion....,.,". (_\, .,,' "\R \!nH

\'It',,\RIJf\., .•_~
• .",~ .. 711711

'\t.;jItl!'UlilH.l,M..'\7 ~ojI""'U-.

t.h;. U 'OJ'\'lru·."...... ,

~~"'~IIII"'I'"
~ ......

''''"
k l.

Ut-"...., I~_ ........ ....... ~
IIIU \M ;-.t''UH~..I\"!j~il

r-(,i'tr.il

t)hr,Ulilt\..

11'ln I !i'O'KI 'JI ,,)0'1 lUll> Il.u!>J .. ~ l'r< ! oj<.. ..... 'JO_ •• I..... """. ~II,I""'~'" hri1:..t ." U1:~ ~h1Il u4;p....I.... j,v.."R 'IIInl'II \oIIIt1111JGi ~. lb,r.ld'I. v, \"1. \1..1. J h~r 11'iI~ I!II,.-J«u'n~ It.lld1.,!.,)GldR:un.ak: 'U \' '.....1. \,.11, \ HI r-Wrc\!Ul"Nl'li ....W _LulC'h.1oII ~ l u~" _lnJh ZoO .,...,.. • .. ......,_ '" "')<no • 'II I \ III n..J'J'Nu.~"nr' ~ItII '~'fh-' 1.Pd.Il~w, 4«i:1IIJ,,1\!t1l4 ttnbo.:' ,"". (:j., l' ~j .. ~.,i'.t6i

"IU~"'~"
~I

~,fIIi',j

puoj,,.....,

~...

!.",'.I.fWIo'n ....

m~

_".,doI.

lQ~.

u..~.

..

KOI
,. apl •• ~",I"".

K

ns
SIn!J ...'O g
e :"10117'j11:" ~LI,11njr, <l.~<<1(".""

!i)!UU (JI1ro,"K'BSN R9K .. JIu<, ......'''r; ...... \ ,\' J<~IU
U'!fti(h I.'('jau

f'" I nll'fll
u..

,rcdnllll~k"'I :I",.j ...af.l:~ K linn •.'",
1011J2011, ~""iQL
~

""!1~
U '1.1

UmbJwj

~.ordUl' r. ... '.I$;"""'''/,<, "~~.-e",,~1Ki~1c:

"'~"'t., _

uptc\'I'V'J"t'd~JJIJ

'_!I.~:IJII

.I.<.~._.... ,,,~i. .
i{ ••

~

Ie

\ 111\'111 __ "" .1"", .... l~Jctu. ~~ _ llih~~ ~ 'iJ \ ~ \. t, VU • vru t~~ji 'I;~'I'IC' ilJl ~mcu :JT""IC'bnn ma"..:'ilIIJn 1'..1 QIIiIIfH'IIi ..... O!O .-.u~, ~ ~III(I, trc4m. \'11 J \"UI ~.(~"" .... .. II.rli~~'II'IChnu'~':lIi!,lAI~',fU'\'~~~1'!IICIJ c "-'" It..n II. 0' m.,.... .tiL 'III' pu.mrk!.ii .. ~,)t'Im : M"
j

1>.,..,. .. "'"

",t> ".
It..
III

~..ht'f

sudUlit

"._:0111 ..,.:;..,
,po"'.,

...._~_

I-...J_I

l<'

.. ..,w.. .. 1"'''''''''' .... I........ ",,1 ........ ...,.,,....,"""''ION~". (L"," ''''' 1~

.... 11

~JJ""" ,L"",. l.ftotI_~ 1J I.~~~ iW'MkLr I w'i\di"ii: ~ • i:IIIl ,-'"U1tl.~ ~ ..... "'1'" ~..lallnli .""~ ......... pob,Iol""i< ... 1~ 1,1Jiit-liI td,pK ... p:i~t;loMlW. ~ 11vodr-n ~ I wnk1JH~llm U,f ...:(' III" _,,," It. 1 J I. J...... 1011 •• "UIJ, ... IlnoI.,.. 1_lJ< "! 1I.l , ~ '" PfL><m ...: Lo" l'f"1 I"I.llW o.,n"4tJJlr:. :Lk~ If" .-."'" '~" ~ -,. rull f'!r ~ ~I .. ,..."""\': ...,

'It'l \SI;(1I..l.

""'*._...,.......
".L.""
"'Z\
iU

mi., I ...-t->"-"'" ...,...........
.....,1 ojl._, .... 1

"o!.~._ .,.......,....,
j~

r_Io:rIO'_',.u~rn~

-,,~ i""I

11.u1<

"'.00..
I"
',0

(il'\'('\IVU.\" l_l\."~ .",,,,,,, kill' 1111"'~ .f1v\ S.. , ! \ M' uu nOli '\, ll1.IU'AlI'-t...'I.,I'lot "'I'MJ~,KI..IJ'~,

~"""'...
I~ ~JI1r!!L I'lil wn

'""" .."I, "'(1)..,1

".mII~~ \
...

"""IV\."

II:-''''''~.

-1*'
If>

I t:T _

~u
Ii.Io

II.. I

UI.IdIJ.l1 ,/~ .~

f'In~

b.~,

11....,.

j

r~

"-:.u'.J~\''''

L'~I ""

d",1''ltl,

~\.""I!:. I''',' ...U ~ ,.I00.,<>I"I1'''-''',''S!'' l.M ml.1... \
nnl.J~ .. o 11,111,,111<10;.\
t.f"'f1Ih-"~

'.

s~ loo"RITI'NJJr"~, VliIlJrM l't r'oilK '.,l I',R,'I 1,

'''Ill ~

'R'HRn. ~Nn)"'J1II'1

"-"',11»00\ MR.U.'O I'1.m 1
00IIi '-:IJUi~JM.l'.I.~~~1\t'il"n u,1" ,,,",,,. ~
.... ~IiII,.... ~J ........ I

-

tll

~

10)

l'fIIlo

~

LI:('!in",1r..I.IJ't"IJ ~fh

I, t {
III 'fi

..... "1r\I1 oolWaoo-.

oJrotno>~""do

\ri.>.\:>Ju, ,,~

cd I~

[II:~~'''U~I~Ii~

,.,.,_th ...... ....
~~l'M!'ft

"uju <>1\'""'; l.~.";,.
.. t"l.ln. n

l' r'f'ol ra-m."'\J

'If''''

r~

~nj!ll tluli'~ od/nrif-mo ""';j' <>l :to ..,., ....... ~

'f"""I~11'JII 04icfJC"tll ~ U,Dk. prtI.. o ~<"i<i lQj. do lr.j. f<'",. L........ '

["1 \11

I 1I1"t

1000 ~"nl'

.. J'IJ~I .... tMJ."f)Ii".Jlft..Ii'l ...lflj

'rNnje

1<- ,,..

_

~

('I.... ~, u ..... 1
...

onm •

\onI<"o.

1ooLOIe~'lftII~e_~III

• .Iri.IJIjiDIII~\~

!llodu .. I1;aoom ....... ~'tMfil.IlIIIIl.c.~\~~

...:....

Lo u ~

~~,~r

.. ~JfftI rnjrTITl'I(lJ i~~lilIlI.liL!.IIIIIl ;& ........ ~~II'IlIj!~'. r 1~1-~!iIC't"llin

.... a.ch

LnJI

'I!!{

I~I~

.. ,n: u I

~

I".Iv'tt.. ,,~J1,t(' ..;anJ+lnli.l u.hon:rL.... '"oJ
rr.:t"I.r...-n1oi

.."lol"'>',od,k,_L.YI"_ 1Cl,.... .., 1'1'IJiro.-.J\Jt, '"II." I"""JC"I'I' 'LI rn. r*n"nJ
r-.. - ..... II ~\."".,

u..."",, ~~ I 1,lI"i.~ tL J~
... ._._j
IJ

.,,,,,",,,

1.11'10rdujC"

i'fC"1

111oIfT'I1"I

"'--Ml& ~.... ,,_ ...1'" zoo
f'h~" l'r~
~.

UjlI

'0

"",}<on":""'

';Ioon

I:

'" ~

I'""__

....

L

1

'...

,""

.,....,...""Ioo,IJn ..
(J,Jh,.1J /,.._... I ~"'" 'jujti."}11
0. ~

... ,...""'" ;~ni.l'j""

''-I'I'~ J ..

vn.!I'~ • ~1.Jll~ IU ~ 41. ~ !La.,;lu dt.puCkW'u .t.aJ'!ru., i lQ ...

I... h, I ,,-.. R-~r.nic', J't,L.u:od d'llo'" diIINI ,KI ~

inpI.~ j,f'~I~lf.IIfI
j .....

dork~Ill.Dlv..,

~...,+
,... ~, "

hpu,;l h,~I'" 'I'" I, ....

1m.

'ill.b~J

'" ,,1II1..uod.dAo 1 oil. nIL.o 1)<.mJ l'II'h~U ,I\\rTn ............ 1 YktII

mt ,",,,110,1<

bU ....."

-....

~ jdlcnl" LtIJ't'l: ....... ~

"'1"'"

"[oj., IJ"J~"'"
~.'IJji

rrt-J .. mi1l.... u.IIIj"" lilY'fI~~ ~ 00. rIolilkll ~lIfija ~~ <";-'J loW I 11"01,,, • ,.... ' "'it """" ...sr)IlI... ""-...,. ~j)otl • lLold it' \~f~ III b1in1,. ~\ t,lOd 1,,11 rw i}t't'ftni...~ kplu ~I' ~_~lIi11::11 Iji hndu)., ,." J "I"" "", .. 11 ~Itl "Lnl. 'III I~U"," HI ('1..,11

tdi,..,.-

l'llit,-m__,.. .. 1IIII!I!.t ... ""j.II.lf1.""~11! dr,. ... .!~ ra.. Ilh .. \"II'pn. pn .....

"'~1
...... I!MII,

.Ii. ...

~"'.II'"

'iI "

l "'").
~1kI'IIIa.

t.I ...tl4:1oiii:.w~uIlUilIiO'h M*,'r:~ ~ Ii n, ....... drhtLlj...- I !

a...

if

:!If',

.IAl.tJ(I!i.III"I,u

""nliltiltlri

..... Iom.lI."iII:'i'l

Pf1..tc:-~C'f'Io.t""I.I~"~'l4lw ~ ~t.t., ~M.I.&I.I .....IItIWh .. ~ I' ,~l'IIItHI pllldlli'll ~Ir,~ IW1"Id UII{'II ....., lLo"'. fr/ill ~ ~I ~.!II fiJ tnlOfi"l) IlltL
~~tdlljmL:i.li.nf..'Io!!ft»jm.a...

1.1.'

IAOI.nlLL..

1'1

,...: ~

n'

Villi 'J""uJlft!u ILl,1:a1r~

~I"!!jlll."

IIIC' au.Ic"

D.lIlu.
~I)II

C~

..

I:1d \ itl

II

I,

\nJ

iii \ilLmI""'..m.a

qj, tN

i~ ... UII!.

Il

rw.1 i : . .

I~ 'i.M1IIII,dm

'~Idm
~~JfJII

,..
••

ur' •

tl.ui"
.....tnIU _tdu ~ ru"f!l!

i
~

W'

iI'!II tlll:l1V~'U,I~,i" L.fIoKTi lh'1 ..ula. i

Ii,,(l'ji .. , ~l,lIf1fil

liI;.\=."IL.IIiII"".

""i-'''' - ~"
"-ndld..u
~~~

kunkIn .lJI LIm- WifIl.J..d III! ,fW"oi ~ ~lb III II. .... anlnml ~'IiII ~""1JiJ" fhN. hoi!FI~ "" IIIml~p1I-'O! ,tI\~n •• Unh,.lc I ~<I.I~t...nL'_rob ... ~ .... a "' ...... "'..."... IDJIi."Ii ,BfliUIJ"" .... ~ .. .Li~ '_lUi",;':wlI~ 1'\ 4....I1'IfV&" ~ u.~ ~~dllX: ~. ~J.!W ltH •.n.'J;; ~II ~J.Jlhiir~ ,!lO:If,AWi f,-tt ,~fWWd .... ~tNI.flll, ,~" oIoJI, J..... )III •• ...Jl .
.....L,.

..

I

...... 1. .lDl<! ~ _. ,,",0'00'" ",rjdIw u.,...".. .. ~ "' .... ill( .. __ ........ \AlQ ~ '!!C R".n.Il'l.ll1llf~ _,.... ... u ". \'1. \11' I \iUI ,1lI"I'nkI '!IIIU1III't"_ 0.1. ~ 'W :JJ ~ ... U'htr rnHi(("JI.I nil, , t'drn.h lifi.ijr d«"1 ... lt Ii \1. \;"1. \.11 1 \U1 I1III"n!IIi UQlUIIrk ~"' ... lI""r~ II ,fU"'inK"I.;L ~ ~b 1"'" I~""J~ 1. lUll ~ 1 "'. II!! UNt" fl('jCftoJ U \·11 I \'111 ra.rJ'N1,I 'I..~1'I1it """le' u .. l'iftdl'lli. r-~h"iI.l 1I"...bj .... L.II~aIIIIJ ...;'JJ,'IIIH'.ilnjll~ U:-ii!Ian'(mlt!fWII"'iIa.,'IIir~I'tII:I~l.MI I~ \.or..W;uo ~I ~",,"'unlu ~ .,,_

...... 1·

~t ..Ii (1o!!!1 Ihpaloli!p.r.litJlIl!I!J1 ,1hIIbi • '1ii.iiliJ-DlIlIkHii U._g~.HLiI: ,J tnIIiI InMiU- !t{1OMI1'Ieu rl' II, ...... 1UJ!1:IJ ,. ,:~ti ,Imo ...... podroolj.), oil a_., ... "1,,,,1 ~ " "'-ur- n.'J 1>.......... " . ~ .... ....lAfi;dtd,.il. Lu1I"".uf!L"Ut1Iu"'~ ~ u. ... ,.."~ ,,tn. .,,~I
t"!"'u PIl&)i.,II rnJ~"fI1 ~t:f!il, 1-,1 nlj(' '~I~_".m' ,C--'IiI: dntl: ..

l<>lll.ooLunko • ........,""

tJ,.n ~ ,,1><>otI.<: 1-...

""*

I wnj<mJ(b

....

_I'<''''''
\~:I kftl~ O"""'I"IM4" ~tI!fl'l& UI'\~I""t="IIIi,.h"\Iio,'La, ".I}Il~b

'.
~...L'lltn.w;l. \'I""""'Ii1iliJ!
l~i..L1III

tlan ",Ie. kI 'It ... j~. 1II!lt'UJd '...~&1.r lM.!tc

[>noll...

1 IIIlno ~

'.I< "
alnU .. J

F" .......

I• """"'" .....-. ~

'Il-

I

,fT.;&"'IIir.IIIIJIL.l!.ln ~11t' "'_Olf.ai!U ~

}II !.II

rqJ.nJt.
11.

..

~~1IIfI!I

InUJ ...

~l

(!.in' roL ....11110 ~1IIr L-ic' L.~. nililia Ipj:r.i'djttli

WI Pl"'1I...... 1i_1....
LIi -

~"" ,...

"ILa

1l'i"1111J,

U ~,

~Wldn.jI

, ~=
TltpPi'~l.

",....u.I'~_

"';;:;"'"i;;.. \

11,,1)"'" T\lrnil1UJI

-~""~"l"
~'L, 1'\.0,... (1Jon I.. 1'~1ffi~£n.JIJ ~...... ,..

~i

i--""Il

l!.......,~. ...... ...",.'iJii"
Iku~D ~~I"'ltf"'l!.~"'~1 _ m. \'t1llln:a;;d!1 ...

'<J'>lY

p.~

~w~

IIm..JI.L..

Tdmnl.l.!iIk.ll. \lI'LI.!wll.Ji

...tn.&J4.'~i~;,riL l

L.w4(~.

~.~q'Op!J"

", ... .1..... I... r ,!.IiiI,~IrJ\\fn~~IVJfI',..d..l_l~ ",~.pu..r.rfmu'~ \.1' I vn ~1""""t'IIi""

.,,,,....

611111Ji1 ,iii: ~

__ .
-L
(I ~~

...._

..,

~,,~

_,

~I""

t"'I~" ""'N ......

_!.MoI!d.oI

)<',~""", "' ......

"")oo!obo

J'... "wl
.' III'

I~ l'nIr-i j"I!J f"""'~ Iomj boo","Dot .......,. UI',"",~

mJ~

M

uen.a...

,L ....

n._

ILnlil ~

iii(

p"'O m)r.D 1

hfW.
:::! boi1Il

ifIi'"
,iI

.....

d'ru1O""'~ ~

:I~,j:n"'I~~ftI~_.trr.;4

u. 'IIIhrll.?l"'~lc

It:nJ.t I t.odn ... J'Uk:nwnl'"

/.JllI'dno 1l1li. Il.n,~'" I f'l!.!I,~1IIif 'IlI~'~~~,h.~iJi
~.jU'!l,,~l!ftU~,..I.I~ .. ~~.", .. t":l'\ ....... ,~nl • 'I<'
i •• "IIIU~j r.II "" ..

_l..M.mrR1"I~. ~

..].a _

nnYa lmIiIIc1a II AJ'I

:rt:iII"ilIUil.'1.. ....u..L.Iilll

II I'H\ I tiP~til
~"".~ ~_Ilo.
rc~'ri.J,

6'''''' HQt"
••~.ft&~j~ t

Ct.n u, C\r.1oIr.I'!,j-~.I~~bl~:.i:SM~I~Lc
:JllII("O'EIi

:'o~" ....lt4I'~IJ.,~
1,1

..

,.j."'I'JCft.I~~ff1~II'h_.Jo.i

./~~"lIIIf'!!d!f.n,"("'fI.ti
1....... 1].

oI:l!,.~"'\.'l ~,.wru.b ,. ~ ~~:nd 11,:1 Ie

-WU.'IU...",..,r-..Cl!lflllliilliW (1ft! II nlll~"""'" "~1WnJ.. 'f
:1't..-:JIII«d

~j"'lb
N

r~f1II.

... ~I

..

n.

~iJ:[W

....

i:L ... "'".. IfTiI.ilcYII[fJLDHt'__t .

iM"'i·l]~·in rn~'II +1.,,, ~:n,~ .... In .. ~.thaa..i £jJ ~"~.i'OO 'Irt(!f ~fO "I ~ .... L'LIfwI, lItooj 'JIodt~i11.oJl' ~ftI..~L ~.,o

"p"""'...

~.w. .
ll"fl ~

I.t~t<-"j
~IQ

1IIIIr1II~~"'' ':t.-n,...
~III ~"ftI.L1I1.J'

b~"'I'nh

u.~

""".

"'-11",.
.. III\
T.(i

•• 'nA~ ftl' l:(J'IiII.,I:R:'1\I: fl6K • 1'f"*'1i 'j.I~ L.and~ ~~ ~ .... lr ~ ~II ~,.j!'. tr1'Uh.AII •• ji1iW. ... ~~ 1T'II;(II • ...,.,..'m IW-~rni~_

\'111" fI' \ II~ ~
-.Wilj tJI lL~ ~II

OW)..l .... U.diir.
IIh"""
~ .. Li ( ......

.... RII14nil, I ro b ~ l~m""fjJ,(' ~ 1 ..... ~"\I.Iii" I nl'Q1..-.i 11 ~"l.lIV Itc'oJIl ."IJ~oj
I ","ihl ~ Ij.;. Q1.!:h.....
~l,

Hi ~~ .~

l1li1+

Y.il11IIIIIJj ~Uf

~I

blll"t.tIlJII

i,...-.JI

rill, ..,flWl'llll&lLa. ~ior.,r IJfttpl.lri, 'II'IfRI"iJnlli.(' .. hn"'''-lmUj,i 'im..~ ... ~ J!I""iIIIl1&Ii"tOf IIJjJU:II ,""fin.' U"'IiiLf 1:1"11'" "'ll}l' .... ~lIilo

... ~

'II""

I\~IIIIIII'

,.....,i..Ii"'~
ll'III ....

1It1iDftl
IU

III'

mw:.:: ~I
~

.I\i"~

",.

iI1'

lIl-.t...nJ~

,n.. fiI_\ftJI

011 L OJI..,.

iL.. ..

n.a

I!III fIIIIfio"

~~.
~

roW'll ~
~~'~IIIIII.

,..."''' ...... '''' ...... ~ 1 _," rrrulLiJI..t .. rn~' ~. "'lirlrfta

'!.II

(1", '0 """"""J<. _L< "''W''d. _ ...I<.. i .. _ n.'i
t..-m Q.~ ...

i'lf"'l. • _ 1IfL~ hrr.IJ t_«". mu.-.". BIll nJ ..., rr_fdljl.\Ju i.uItVJ..lltl~
IiLiIIII.i
~;I

i'IIII~

Ll..n.ll '.... ji;.rJllliWI

n...n
'\.,)fiIN'~"1 ., '''''''_' ~h
{MC'I-",

:PO"

OtIIMPo""
I, PI tm.IlI!t'~

~..,..,

~''td[l.l..n
Il..

ih I*r.n~

UI '\,ulh

~I.III_ If.-ril wJI ""lb.."JI .... na

'\"",t

~I:'.u..

WvI'IIi

I '"'
~

1'~
t~

• .., _"'"

111WT'1111~1.I
II"~U

,.,I ~

t..nllrTIJ_ ,~ Irhi!l 111 hnI -....mo,tnliln 'I.I!.,....... ..... '1""11'T'1Jrwduj(' ,... 1IIiiJ'IIo I ('IIi'ttI tt.a\ii!I
1,11 _ ...

~~i~

pvvw"\r.ai~, tjr :";:mIL'Ifta Ill. '-nJr jd
III

...... --"L ~lIJ'Ii,I'f .....

1PfId'IL. ~

mh,~

.. !...

oglasi
h-\., t-...w'.i!lf"J~W!'I'iU.uh'I!",~"ot«n!h'l!l'~~
'~I.If'I"t.IIII""""'~U~p.1'Ii,"_~~m..iiI;I

7~ ..,,~

~

LaI'-!u.~

..

C'&m ,~
u'...,fl'W
1I~.nnnt~]!I'

:0.__
IUo_l i
I'~

II- .."ntiJtr .. ~ 104 1,\ UH 17 .".11 ~ .•
rdmll

~1~rrM-'!'IF~m

..,,1111

h _,uI.__
'..

U IIIIIrft J.I """...... ~
Ilol

.... 0..,11&. ... .tdtii",Jl,;a.: • l.I~l im...Jltl Lll.UfV'!.' ml~a..." b-QJ'oa. IND.IIII ,leo ill ~I~ ,. p.d&k. P'_JI[mAI. ~'.rIl .....

too_.

....

~

U:ft!.11.. fII'

po ~

~

,~"rCl!J

l"tI'in1lllll

~

I'IJ.f1~U

U~~:11111 Mula
~ ~

....

:rraifflldl

t11!IJlE"'f'lll, ...

...-...,c: .... ~,,...I,

~

i rM.o t"I!nlI::I ~, lit j \ m: ,. qi\!l.:III t 'f"r.Q.I U rn 'linlOd. ,-"""" ... Ulilj't!.ljl ,\lI.h 1"'fC\I1II!RIi ..... f'1!iJ'l"tW; ''''1mciftl.l-W-JIIiIIII).
II

,",,":rvmh.

"11

Cw.
F\.-.I~."Lt~~II'~~Ut

:'ll
..

lIIftl""f!'i'Nn.1"Il.I

I" '11<.... ""'._,..
nih I-rn- "ldII~

d, .... "'....... tofII",,,,li. AiR
.lll.'ill.ll!fI.II.l.!.!.II1~kil'~ d}f\"1i • L"i 01"",,_£00> ... _ dr ....Iii'·~·I"'t.-;h.~ d~nIJ1oJl.....K... ~"
... ,
I'll

-'-"oj", '__
,

Ih h.~~h

Ilill I, umr'1 ~hI"Zf'IlIih '-'

I

,(" L:'"
-l.~U

IlJ I.

ellh~,'fft..In

...... "",,,_

dll

l ..

,,_1wnI
_.'O

P',",IQ'~,P""~ ,.. P:LqV1! -~~OQ'lh' .... ...... 1,nIm,~....",.. I

-- ~.-.-un .....
ol .....

r1l'_ ..

~K

I <>loll'" 1011.i20'I,l.a

nl

$o..,.....,...

......._.

......

, Ie...n._~.,
,.
"

.-..-.,_-":=I'......._·
o~DoMioIii ,~,
U ~O(UP"O
~,

PO ..........

~,

'b

:="_..
,~" ~a
........ l.tooo

1

1

.,

'UIo(U""o

===
UPNO Ul<UPHO
UIKUPNO

+t :1
1

o _ "M:
III

,...

- ,-~,-...
1 t_~ bo.l~ IJ,

1_0_.... ,.._..---'-'-,HWPNO

-- --.~ -...----- ,_ --_---_
l _

l1li M III I

,
t

T_~

...... ...........
'

•, r

~I

I

'« .... ,

laJ~ ,l_,_ UVl.TI 't_ -...... Ell YFTI

',>!c PN_O

_~ ··n_o....~

t~'-.f..;..

_ ....

-------.. .......
...,

r....... ~~~

--..~

:

Uf{UI'N,O

'T,_oW_

_.....

_...._.
uPHO

.....

;"-",u,, ..o
2

J
I,~'~
I!~'uO(uI'"O 11

"~
_' ....... fCO

'. ::,"'-~
"

,..

-'_
,<l<_""•__

,_ ... '·_Jo"''_·1
&O.~

--..

I.~----..z..·_.c --..

'. I~I

..............

,

11,_",

... "' --..
,

.I-~

..... , .._-.. "'" ......
_110010,
,'__'

I;~~~·~
'\JKUPHO

W

+-

-+~~~I~_'~~~li
5 toG 1 ~

-~'"
51

i

!h"'~

'i:ldlpH<I

1-,..... ... '-... no

~

n•• · _ _ ....
....
..... ...If

,110 -...0. .....

'f~ i~...a.
tIiII~

~.H

~

."

_,..,._ .. ~~~ ,-'""_oUI'
, ~~._.".~~

T~~;jr,.

,-~--. ---,- ---..._..- _ .. ..._ ......_11' -- -. _1-- -::=---=--~III.JIII..,."'_""'"
~"'_,~IiI"-" ....... ,u,.lI"IiILi!'iII!aiI .......... iIIiIIIIiI:lIIi~ ...........

-_.._ ---..." ..... ~I\I~

'I
I I ..

'-.

~F__

J "-

-"=&o_

r....~

l

m :'8'

~.

.l<

~:I I::
, :1'1
14

.M.-', .... '
,11.1< ....... -..

,.~no

.. ~"

..

·-:: 1

r__

I
')1

......

,-

I"'
t 2 It

:.t

.......... ~

c:-.. .. -....,

._-.---------.,. ..... -- ..

..... .. -==-=- ~'I::
11 :;:
~

-;

.._

I___

"
t~

~I
~~

_.__ :::
,]
\3
1:J
1'~

ml_'

._...,~--~ ~...-.~,...........
r__ UKU r__

~~- ..._ =.:: ~,~

,II

"I
"
M
~I

:It

,lli.,~

I ,~ __

~

" II, ""

l'S 13 ":1

.... Q N

T

,_

o-.!I~~,""'" ,~f ~_~~I"~

I_~'~

~:"-'

... ..._- ..- I~=.---..,_
... .....,_.

U~U""O

----~

M

, '"
,.
is ~ l'8
• I

M 1
I

Uli

1I

11J -.:'3 ~

'~

28 _",_""

Onevni avaz ------------------------,

oslasi ~ . >3'.

Vruca.ponuda .. Najbolja kombtnaciia tznosa roka otplate i, rate uz gratis MasterCard PIus.
IZNOS

3 godln.e 153KM 245KM 306 KM 460KM 1.226 KM

5 godlna
100KM 1:60KM 200KM 301KM SOlKM

7 godlne 77KM 123KM 153KM 230KM 613KM

10godlna 59 KM

5.QOOKM

8.000 KM
10.000 KM 1S.000 KM 40.000KM

9SKM
U9'KM 17SKM 475KM

AnullelJl5U lvufunall za konsl'like Sparkasse paketa-mOdel VIP LIZ 50'11'nlie tmSktPo'e oI;Jra£lekredlla. Ptlmjcr IZRlfuna anultc!B slulllsk.IJuflom U SlIfhu Inlormlsanla.

Poslanite korisnikjednogod

modela Sparkasse paketa i IskorisUte pogodnostt ak,cljel

Emil

l:lnloO$9arkB$52.OO

11'11'0 Clml.l'lr: 003 280 300
WWW.spalIulJilMLbll

-_-

kiosk

Onevni avaz, PQnedjeijak. 6. junillipanj 2011.

29

UMJETNOST Australsko cudo ad djeteta

CetuerOgOdiS lu Aer u UDOredUlu S P~Masom "SlrUm10Ue
Tvrdi da "Slrumfovi" nisil naNni

Frqpcuski sociolog optuiuje crtane likove
66

N.jene slike se prodaju po cijeni od 7.000 do 14.000 maraka

Umjetnica Aelita Andre iz Australiie irna tek ('edri godine, a vee svoj e dike prodaie po cijeni od cak 35. O()() rnaraka Curica je postala i svietski pozna ta, a uskoro ima svoju prvu samostalnu izlozbu u Njujorku, Hisroricari umje[Dosti iz A ustralij e 1.lporeduju

Zenski lik odgovara arijevskom idealu Ijepote
bHoOfNEWS
Crtani likovi poznati kao "Strumfovi", mozda, izgledaju tako, ali nisu nirnalo naivn i, rvrdi franc uski so ciol og Auman Bueno (Antoine) u svoioi novo] "Maloj, plavoj knjizi", Grupu svjetski poznarih crtanih likova koji rnirno zive medu gljivama on poredi s aacis tim a. Za njihovcg lidera Papa
Ii trumfa kaze da se ponasa ve-

s naclstlma

DOredl

orna autorirativno i patrijarhalno, dok zens ki lik Strumfeta, navodno, odgovara ari j evskorn ideal u 1j epote, jer irna plavu kosu i odgovaraj ueu figuru, Belgiianac Tieri Kuliford (Thierry Culliford), sin krearora ••Strumfova", umietnika Peia (Peyo), ne sl.aze se S ovom !D terpretacnorn I srnatra [e neozbilinom,

Najslmplja stika prodafa Hong Kongl1

II

Mala Aelil a Ilndre pocela slil!alis ie Cak. is Pablorn Pikasom (Picasso), - Aelita boie za slike bira sarna. Veoma ie cdlucna, a Cak se i naljuri ukoliko joj neko predlozi stoda. crta - kazao ie nien ponosni otac Maiki (Michael).

11 mjeseci

pocetoi UIOg milioo dolara
Na ostalim slikarna obicno zaradi izmedu 7.000 i 14.()()0 maraka N ieni rodi teli i su ispricali da je nikada nisu prisiljavali da slika, vee da je cijela bit u tome cia se sarna "u.hvati posla", Gaj osnivac najpoznatijeg art cirkusa na svijetu •• Cirque du Soleila", planira organizirati najskuplji rurnir u pokeru. Igra pocin] e L] ula u Las Vegasu, a sudjelovat jie 48 igraca koji prije toga moraju uplatiti milieu dolara .. Pred v]deni dobi 13kbitrebao biti 20 miliona dolara, a 14 poznatih igraca pokera vee je porvrdilo s voj dol azak, - Organiziranje eve igre pravi [e izazov. Treba PIQnaci 481judi koji su spremni

_ NajskuplJi turnir u pokeru

Niena majka Nih (Nikka) kazala je da je dievo] Cicapoeela slikari s tek II mjeseci, Sada kod kuce ima i svoj arel je. Njena najskuplja slika do sada i svemirska postaia Mir, a e prodala je u Hong Kongu.

0011 glUmCI PUbliCI s)eda- Da giaUU
I DniIu -

Neobicna predstava u londonskom pozorlstu

lILli_I

Publiku u Iondonskorn pozoristu "Sadlers WelJs" iznenadila je grupa od desetorice m uskaraca i deset tena ko ia ie d voranom protrca vaIa gola te sjedala liudima na glavu, Kasnije su saznali da je goli performans dio predstave Davida Sr. Pjera (Pierre). Pu-

blika je bila odusevljena kontroverznom predstavorn, a cak su pozivali glumce na bis, - Preporucujern svirna da pogledaj U ovu predstavu, N isam znala da je toliko dobra atmosfera dok goli glumci pleSu - kazala je Ana Grias Go-

Laliberle: .Planira uceslvavafi dati milion dobra pologa. Takve igrade niko nikada nije uspio okupiti - kazao ie Laliberte, Dodao je kako i sam narnjerava sudjelovati u turniru,

meso

sara, a publika je opisala daglumci golotinjorn svaki pokre t,

Precis IIIva, in ace, rraje dva "doCar.aju" Publika odllsevljena golim performansom

m!J.lIiIEI!)

pronadan "cru iz paMla"
ovi crvi porijeklom s povrsine i da su zavrsili u dubinama s prastarorn kisnicom, Do sada su samo iednoeelijski organizrn i kao SIO S u bakterije i gliivice pronalazeni duboko ispod Zernljine povrsine, Smatralo se da manjak kisika ne dozvoliava ZiVOI nieeffiU veeem da preZivi. Podzemni svijeI Zemlje dostupan je lIauc[)icima uglavnorn sarno hoz rudnike ko· ji su dostigli dubine veee ad [l"i kilometra.

Novo otkriee iz atrlckih rudnika

RasprOdaJadebelihmaCaBa
J edan azil za iivo [in j e u americkom gradu Klivlendu ima visak mai'a.ka pa su odluCili rasprodaI] one najdeblje. Nadaj u se da ce macaini popusti privu6 kupcoe. "Debele macke ce O\'og Ijem bie] na pOPUSlU", saop cen 0 iz azila koj i se s!ara o SS macaka, od kojih devet ima prekomjernu kila~u. Naigojaznija je seslogodisnja crno"smed" mach po imenu Zibi, [dka 10,4 ki[o-

Akcija azila za zivotinie

ZabranJana uoznJa u hlaCama nishog struha
EYNIK.hr
AUlobuska kompanija iz Teksasa "The T" uvela je nova pravila prema kojima se pumicima odjevenim u hlace vrlo niskog struka lie dopust3 ulazak u a.utobuse gradskog javllog prijevoza. - Mozda os tali pumici ne iele gledati vaSe donje rublje iIi stra.znjicu. Nasi klijen [i sma[raju da se lahim odiievanjem ne poiiruju osmli pu mici - rekla je portparol kompanije DoLan Hanter Ooan Hunter). Hallter je izjavila da je zabralla ulaska u gradske alHObuse njihove firme naslavak pravila oodijevaoju koje ,;The T" irna vee godillarna, a dugo je !aka" "dress code" nalagao ulazak u auwbus u koiiuljama i cipelama, a ne i patika· rna.

Pravila u Teksasu

Na dubinama za koje se prij e mislilc da u ni irna niiedna zivOIinja ne moze prezivjeti naucnici su prof] a!iti valjkaste crve. U jilZnoafrickim rudnicirna zlata, na dub inama od 900 merara do 3,6 kilomelara ispod Zcmljine povrSine, u vodi live crV; koje se zbog toga nazivaju i "c;rvima iz pakla". Naucnici smatraju da su

Popusl za debele mace grama. "Debeljuce" ce bi!i na akciji po ciieni od 15 dolara za jednu ili dvije za 20, wnjesto uobicajenih 70 do[ara.

30

_"'~I""_"'" Onevnj
BOSNA

avaz

:::...._-----------------------,

oslasi
~

. >3',

Federacija Bosnc i Hercego vine
!(ANTON SARAJEVO PPCINA ILJJAS OPCINSKl NACELNIK OpCi n ski naeeln ik pu tern SIuzbe l'! i rnov i nsko pravne pos 10ve, geodetske poslove i katastar Opcine Ilijas, na OSIIOVU clana 45. Zakoua 0 gradevinskorn zemliisu ("S1. novine FBiH« br, 25/03 i 16/04) i clana 5. Odluke 0 gradevinskom zemliistu ("S1. novine Kantona Sarajevo", br, 5(Q4, 13/04,29(04), raspisuie:

r HERCEGOVINA

BOSNIA AND HERZEGOVINA Federation of Bosnia and Herzegovina CANTON SARAJEVO Municipality of Ilijas MAYOR OF M UNICIPALlTY • Ukoliko ucesnik javncg konkursa QSt"" kojom ie izvrsena dcdiela sa urvrdene liste prveodustane ad

UORUZENJE "SREONJE"

LOVACKO

ORUSTVO

Srednie 01. 06. 2011. god. zemliista prava na dcdielu neizgradencg gradskog gradeviN. osnovu odluke skupstine, a po sticanju potrebnih uslova

utvrdenog

JAVNI KONKURS
za dodjelu neizgradenog gradskog gradevlnskog ze mlj ista za izgradnju dva stambeno-poslovao-proizvodna objekta AVNOG KONKURSA Predrnet javncg konkursa je dodjela Q" koristenje zgradencg gradskog gradevi nskog zemljisra u drzavnom snistvu za izgradnju dva srambeno-poslovno-proizvodna rom Ilijaiiu prema Luci, prije propusta

nskog zernl] isrn, iii muse rjesen jem SI u.ibe za imovinsko pravne poslove, gecdetske poslove i katastar Opcine Ilija] utvrdi gubitak prava koristen]a zernljista cadi gradenia, iavni konkurs ee sc ponistiti i raspisati nevi, a uplaceni depozir se nece viatiti, . - Ucesnici [avnog konkursa, koji n .•kon javnog orvaranja prispj elih pon u dana ja vn i konkurs, a prije n ego 'to Ko rnisi ja za

Obiavliujerno:

JAVNIPOZIV
Za iznajmlj ivanje lovackog dorna u Nisicima. Lovacki dom se nalazi 500 m desno od rnagistralnog puta SarajevoTuzla.

provcdenie javnog konkursa donese Zakljucak 0 izboru naipovoljniieg ponudaca, odustanu od podnesene prijave na janeivlavni kcnkurs, gube pravo na povrat uplacenog deposita. U &!sn ici rna iavnog kon kursa ko j i 0 isu iza b rani kao na jpovoIj niji ponudaci, depozit oe se vrariti nakon proreka rob za

L PREOMETJ

strane;

obiekta u Srarorn Iliiasu na lokaliteru regionalnog pura U Staispod pruge S" desne

ulaganje prigovora na Zakliucak Kornisiie za provodenje [avnog kcnkursa, ukoliko isti nisu uJozili pismeni prigovcr na
ZakljuCak. • U&!snik javncg konkursa - investitor koji bude izabran kso najpovoljniji ponudac obavezan je u roku od 10 dana ad dana

Prizemlje dorna [e potpuno opremljeno storana, prvi Sprat ism osirn Iezajeva,

i uslovno za rad re-

Dorn [e dirnenzija Sve informaciie

13~13 0" tri etaze. mozete dobiti na tel: 063491 108

LOKACIJA Lokacije predmetnih objekata nalaze se u Stamm Ilijssu na lokaliteru regionalnog puta II Starom Iliiasu prerna selu Luka p rije propus ra ispod pru ge sa d 10$ ne siran e 0 a p arcel i oznaeenoi kao k.c. b r, 3221/2 po k ul ruri 0 eplod 0 0 "U z prugu" u povrsini od 915 m2 upisana II zk.ul.br, 235 K.o. Donia Vogo!,:a kojo] po novorn premieru odgovara parcela k.c.br, 1919/3 K.O. Ilijas Grad i parceli k.e.br, 3221/3 po kulturi neplodno "Uz prugu" u povrsini od 1392 m2 upisana u zk.ul.br, 235 K.O. Donia Vogosca koio] po novom premieru cdgovara parcela k.c.br, 1924/1 K.O. Ilijas Grad; KA.RAKTERISTIKE PRVOG OBJEKTA • nam jena ob [ek ta: S [am beno-poslovno -pro izvodn i sa drza] • gabariri objekta: (7,OxIO,O+8,5xI0+20,O+ 10,0) m • povrnina pod objeklOm: 355,0 m2 • sprawost: prizemlje i dva sprata (varij"nta podrulll, prize· mlj e i dva spr'llta) • ukupn" korisna povliina prve varijame: prizemlje i mabi· malno dva spra ta • b ru to povdina 106 S m2· o:a neta korisn a povrnina 852 m2 • ukupna korisna povlilina dru.ga vuijama: podIUm i ruaksi· malno dva spIa fa • b ru to povr! ina 1420 m2 • 0:' neto korisn. paveSina 1136 m2 • gradev insh p3rcela: 91 5,0 m2 • lip gradn je • evrs ta gradn ia • predmemi lokalil.et se nalaz; U IV zoni gradskog, gradev;. nskog 7_emhiilla (,,51. novine Grad. Sar.jeva" br. 22/85) KARAKTERISTIKE DRUGOG OBJEKTA • namjeoa objekta: s!ambeno'poslovno'proizvodni sadrZaj • gabari! obiekta: (l0,Ox40,0) m - povrilin. pod objeklom: 400,0 m2 - ukupo" korisna povrilina prv. v.rij.nrn: prizemlje i mabimalnn dva spra la • b rulO povriine 1200 m2 -ern neta korisn" povrilina 960 m2 • uku.plla korislla povrnin~ d.ruga varijama: podrum, prize· mlje i maksimal no dva sprala - bruw povr:!li fla 1600 012 cea new korisna povrilina 1200 012 • spramost: pri~emlje i dva sprata (varij"nlll podrum, prize· mije i dva Spta!a) ·gradevinska parceio: 1392,0 m2 • lip gradnje· evrsl3 gradnja - prednle\Q! 10kaJiI·.1 se n •.lazi u JV zoo'i gr"dskog gradevi· nskog zemljista ("Sl. novine Grad. Sar.jev .." br. 22/85) 2. NAKNADA. POCETNA CIJENA Nakllada za dodjeljello gradsko gradevinsko zemlji5le: • naknada za dodjelieno zemlji~le i2'oosi 30,00 KMfm2 • pocema cijena; • n.knad" n" o.snovu pogodnosti gradskog gradevinskog ze.mljista (ren!a) iznosi 32,30 KMlm2 korisne povrsioe slambe.o a- poslovno -pmizvodnog 0 b jek!a - pocema eij e na; • obaveza izabranog inves[iwta je da 0 vlasrilOm trolku irvdi proosmle radove na uredcll iu. zemlj iSla, te pri vod'mj u lokacij e urvrdenoj narujeo.isaglas!!o u.rbanistiCko·teboii'kim uslovi· rna" 3. PREDNOST ZA DODJEL!J NEIZGR1\DENOG GRADEVINSKOG ZEMLjISTA IMA UCESNIK KOJI: • pOlludi najvisu. nakoadu u odilosulla pa&!lllucijenu nakna· de iz •• eke 2 oyog li;o!!kursa; 4. PRAVO UCESCA NA JA VNOM KONKURSU IMAJU: • pram .• i fizicka lica, fizick. liea dliZna su priloziti fotokopijll li~ne kane, a pravna liea rje'enje 0 registraciji • u skladu sa Nanom 46. Zakona 0 gradevinskomzemljislu dUlni Sll da dostave uz prijavu dokaz da podno.sil.c zahtjeva kao i Cla!!ov; njegovog pmQdicQog domaCiDstv. iz ]991, god!De ne karis!e imovinll za kaju je podnesen zah[jev za povr"t (SI uzba za imovinsko pm vue poslove, geode !ske poslove i ka· tastar OpCine Ilija!). - Ucesnic.i javDog kookursa za dodje:1u gradskog gradevi. oskog zemljiSI' duzo; su II. d.n ofv'raDja po!!uda imati dokaz 0 uplati DO liro racun OpCine Ilija,; broj: 1602000000710645 Bud'CI OpCine Ilija~, vrsra prihoda 722431 Opcina 040 za prvi objekal izoos ad 20,000,00 KM a Z" dru.gi objekat iznos od 30.000,00 KM sa oznakom "za ucesee na ja VDom kon kursll« i prezenti ra ti dokaz 0 u plati. ~ Ucesnid javnog konkursa. duz.ni Sll jasno definisati rokove izgradnje objckta aa koji se prijavaodnosi, a koji ne moze bi!i du.l:e od dv'iie godioe.

donosenia Zakliucka komisiie 0 izboru najpovolinijeg ponudaca, kao prvora D gi ran i na fa VIlO m konku rsu d ostavi ti dokaze 0 izrnirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa 1<00 i do kaz da Qerna neizm ire nih oba veza prerna Opcin i II ijas po
OSIlOVllnaknada 7.3 ranije dodijeljeno gradevinsko zernljisre, • Investitor koiem Opcinsko Vijete na osnovu [avnog konkursa rieseujern dodjeljuje zemliisre na koristenje radi gradnie stambeno-poslovno-proizvodnog objekta, duzan je ponudeni

[avni poziv ostaje orvoren do 15,06.201

L god.
Up ravn i odbor

iznos naknade za zemljiste i. renru, plauu odjednom,
gradevinsko

u roku
vijeca ne UNIVERZITET FAKULTET ZA METALURGljU ZENICI U ZENICI

plati naknadu za isto u roku i na nacin utvrden u. rieseniu 0 dodielii rjesenju 0 urbanistickoj saglasnosti, zemljiste ce se
dcdijeliti na koristenje radi gradenja drugom ucesniku. Kon k ursa prema redu p rvenstva. ] a vn i ko Ilk Uts p rovod i Komi· sija za provodenje Javnog konkursa koju je imenovalo OpCin· sko Vijete. PRIjAVA NA KONKURS · Ul prijavu na konkllTs, ucesnik konkuts. je duzan da prj· lozi: • pon u d 1I 0 vi si n i 0 a knade za ze ml j iste koj e j e predmet ko· nklirsa, sa ddinisanim rokom izgradnje objek,a na koji se pr· ijava,odllosi; - dohz 0 upJui kancije (depozirn) u visini od 20.000,00 KM OdllO.DO 30,.000,00 KM na ziro racun OpCine Uijas broi 1602000000710645 Budzet OpCine Ilija" VISta priboda 722431 OpCina 040, koj i izoos ce se u i:es nicima koji De bud u iza brani kao Ilajpovoljniji ponuda~i, "ratiri Ilakon proreka roka za u.la· ganje prigovora na Zakljucak Komi~ije za provodeoje javnog kankursa, ukoli.ko iSli nisu u laliili pismeni prigovor na zo· klj uo.k, a lUac una ti u oaknad u ucesni k u ka ji bude izabran. • prijav3. na javni konkl.lrs sa dokazima 0 ispunjavanju. usIo"a podnosi se na salter za prijem podnesaka (Salter broj: 4) iIi pu· lem posle, Prijava sa ponudom podnosi se u zapeta¢enoj koverti oa kojoj je 'tampanim .lovima lIaznaceoo ime i prezime, odnosDo fLrme,adresa i komakt telefon, sa nazoakom "za Ja· vni konkurs za dodjelu zemljB,ra« uz napomenu NE OT· VARATI. Nepo!punc i neblago"remelle prijave, kao i prijave koje oeispunf.vajll uslove propiS'Qe Zako!lom oete se uzima· ti u razrnatranje. Adresa: OpCina Hi je'., til. 126 II ijaSke b ri gad. br. 6 Ja vni konk urs asra.je o["voren I 5 dan a od dana a bja v I jivao i. Uoesllici konkursa biti Ce nakDadno obaviidteni 0 danu i vre· men u ja "Ilog olVaran ja pan uda od su:a.ne Komisij e. Komisija de dosraviti zakljucak 0 rezultalima jav'Oog konkur· sa svim ucesn;eima, u rokll od 8 (o,"!!!) dana od dana zakljucenja ovog kon.kursa. Ucesnici J"vnog konkurs", mogu u roku od 8 (osam) dana od dana doslavljania zakljul:ka 0 rezu· Irntu Jav.nog konku.rsa, izja"il} prigovor drugostepenoj komi· sjji Opci.oskog vijeta. Komisija dost"vlja za.kJjllc •.k 0 rezuJI.· IU Javnog kookursa sa prigavorima ucesnika drugoslepenoj komisiji Opcinskog Vijeea cadi dooosenja Odluke 0 dodjeli gradskog gradevinskog zemljist3, OpCina flijas ne snosi nikakve lrolkove ponuda~a u poslUpku. po OVOlll ko nkursu, Ie zadrZa va pravo da ovaj kon k uts poo isti i ne snosi !!ikakvu odgovornost prema ueesnieima konkutsa.

od 30 dana od dana pravosnaznosti o dodjeli zemljista, • Ako ucesnik korne je dodijelieuo

rjesenja Opcinskcg

zemliiste

I MATERIJALE

U

s.

OBJAVLJUJE
da ce kandidat SABAN IUN A, dipl. ing. iz Zeniee javno bran i ti enagistarslti rnd pod naslovom: "KVANTIFIKACIjA I UTICAj GRESAKA NA KVALITET IMATfRIJALNIIZVAOAK U PRERAOI KONTI LIVfNIH GREOIGA",

21. juoo/lipnja

2011. gndine s pocetkQm u 12,00 sati u s.li broj 10. Fakultet3 za metalurgiju i ma!erijale Univerziteta u Zenici, U1. Tmvnicka ees!a br. I. ZENICA Mag;st.rski rad se mOle pogled"ti 10,00 do 14,00 sati u Sekretarijalu javnoj odbrani rada je slobodan, radnim danim" od Fakulteta, pristup

Zenica, 12. 05. 20 II. Broj: 02-400 ·304-0396

/II.
SEKRETA.R FAKULTETA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERA.CJ]A BOSNE I HERCEGOVINE KA!jTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAjEVU BROJ 6S 0 P 12756310 P Sarajevo, 11. OS. 2011. godine OpCinski sud u Sarajevu, i to sudija Sanja Vucija.k, u pra" vnoj srvari tu.zil~lja UNICREDIT BANK D.O. protiv ZDRAVKO SUSNJA, NIKO CAVARA i VIKTOR KRISTO svi iz Busov.ce, radi isplate duga, v,s.p. 7.800,40 KM, objavljuje sljede¢i

OPCINSKl

NACELNIK

Nlisret Maiie, dip!.. ecc.

POZIV
Za KRISTO VlKTOR

w. N, S. Zrinskog

bb Busovaca

Pozivate se kao strallka na PRIPREMNO ROCISTE za dao 6. 7. 2011. godille u 10,00 sati pred ovaj sud u sobu br· oj 3301IH. Stranke s.rno n.a pripremnom ro6stu mogll predlagati dokaze, te aka na pripremno roCiste oe dode tuzeni, a bude u redn 0 a bavi jdten, isto ce se proves t i u Djegovoj odsu mo· sti. Sudija VuCijak

Sanj.

kultura
... U sarajevskorn klubu .Coloseurn" glumci Milao Pavlovic i Alen Muratovic preksincc su izveIi predstavu "Vanjek i Sladek". Oni su Sarajlijama ispricali s udbine Iikova koji na najintimniji nadin otkrivaiu svoje "male" price o svojim "malim" iivQrima, a "Van .. jek i Sladek" su porucili: ,.Nemoj re bitituzni."

Dnevni avaz, .ponedjeljak, 6. junVUpanj 201 1.

31
JunSHa "manalarua" u saraJeuu
... Nove izvedbe hit preds rave "ja, m ah alusa" Indire Kucuk-Sorgue, u reiiji Mire1e Trepanic, bit ce igrane 6., 22. i 23. juna 113 sceni Kamernog teatra 55, dok ce ie Biscani rnoci pogledati 19. j u na, Riiec je 0 scensko-rnuzifkom kazivanju zasnovanom n a cabaret izrieaju, spoju humors i muzike, 0 problematici muzlcko-zenskih odnosa u BiB, a ansambl koji uvelikc mahala, rasp jevava i nasmija va publiku Cine Nela Denisiievic,. Nenad Teili6 i "Cabaret". M. Cu.

"UHmeH ISIHdeH" U "coloseumU!i

... Drugog dana "Visegradske staze", koja je posvecena ncbelovcuI vi Aadricu, na soli mosta J\:1ebmed-paSe Sokolovica oddan je muzicki matine, Clanovi gudackog kvarrera sastavlienog od profesora srednje Muzicke ilkole »Vojislav Lale Stefanovic" iz UZica cdusevili su publiku izvodenjem djela klasicne muzike Vivaldija, Baha (Bach), Bramsa (Brahms) i Mocarta (Mozart). M. An.

POCITELJ Okupljanje umjetnika povodom .Iresnieve nedlelle"

Ovo je jedna od najgorih godina sto se tice finansiranja Umletnicke kolonlle, kafe Mujkic
U prelijepom hercegovackorn gradicu Pocireliu iucer je odrzana kulturna manifestacija "Treilnjev3 nedjelja", koja ie okup ila umi etnike iz cii ele BiH, kao i iz susjednih drzava, Ovaj kulrurni dogadaj, uz podrsku Federalnog min istaISM. kulture i sporta i Opcine Capljina, organiziralo je Udruzenje likovnih urnjetnika (ULU) BiH. Prema misljeniu mladih, ali i starijib umjetnika koji su se okupili u dvoristu U mi e. micke koloniie, Pocirel] je i daIje ostalo mjesto afirmacije, izvanredne inspiracije, ali i relaksacije, Uiedno, iueer ie obiliezena i 47. godisnjica postojanja Urnjemicke kolonije Podteli, Clanovi ULUBiH-a s predsiednikom Admirom Mu-

-manSi)e Moce energi)U i trud

Koncert klasicne muzike na sceni NPS-a

Kon'cer;lom dirigirale miMe dirigenlice

laurien 4. lastlual"MaJSHe muziCHeSUeCanosli"

Zajednicki nastup Sarajevske filharmonije, Muzitke akademije i hora Opere NPS-a
rraviara" ... - MOZemo biti ponosni na ove mlade Iiude, na niihovo umi jece .. Dobro s u skolovani, dosta su naucili, sada im preostaie da se usavrsavaju, Festival je irnao izuzemu posj ecenost, SID nas mnogo raduie,a nasa
saradnja s Akademiiorn se, si-

jkiCeffi na Celu jueer su se pripremali i za predstoiecu rita-

riifestaci j u ,,47. internaciona-

lnu

Umjetnicku

kcloniiu

Postaulla UrUBdnlh dlala
U ateljeu Umjemicke kolcnije Poeirelj jucer ie izlozena postavka vriiednih djela poznatih urnjetnika .. izlozbu je otvorio profesor Salim Obrali c. • .,TreiinjeY,a nedjeJja" je tradicionalna mani fes lacii a i drago mi je daona l:ivi. CiIj je da joj se vrari stari sjaj, one vriieme kada je belie stajala, kada je znacajno doprinosila cijeloj likovnoj umjemosti u BiR i svijetu, No, tada je ctrlava znatno p omagala, finansirala ie boWI! j etnika it ci jelog svijeta, Toga danas vise nerna. Nerna finansiiskih seedstava kako bi nove generacije dale odgovor na inspiraciiu Pocitelia- kazao ie profesor Obrali.:.

fa Yak

Pocitelj", koja treba biti odrzana narednog mieseca - Nazal OSJ., ovo je j edna od najgorih godina sro se rice finansirania Umiemicke kolonije, a StD se rice ulozene energije, truda i kvaliteta urnjetnika, cini mi se da dobro stoi imo, kao nikada do sada. ave godine cemo organizirati medunarodni sasta v Umietnicke kolonije . kazao je Mujkie.

A.DUCIC

Festival "Majske muzicke svecanosti", koji vee cervrti pU.1 zaredorn organizira Muzicka akademija iz Sarajeva, zavrsen je preksinoc zai ednickim koncertorn studenata ove akademije, born Opere NPS-a re Saraievske filharmoniie na sceni Narodnog pozorista Sarajevo. Ovom prilikom mladi umiernici pokazali su svoja inrerpretativna dcstignuca izvodeci djela klasicn e m llzicke literature, izmedu ostalog, horske segmente iz poznarib opera G. Verdija ,.N abuc~ co'~, i~Trubadllr~\ )j-Aida'~,~]La

U Jajcu otvorene 30. Pozorisne/Kazalisne igre BiH

gurno, nastavlja - kazao nam je koncert-maistor Sarajevske filharmonije Dzevad Sabanagic. Koncerrom su dirigirale rnlade dirigentice, studentice Akadernije Tanisa Mustafic, Marij~a Sladoja i Alma Aga. nspahlc. M. Cu.

naiUiSa oCiena za film HIJUegrada urucen dramsMom MriliCarU Salelu PlaMalu "lilO jednOm U AnadOliji" Takmicarski dio festivala otvorila predstava "Gospooa ministarka"
V lajcu su preksinoc o\vorene 30. PozoIisn~KazaIiSne igre BiH, kojima su, osi m J ajcana, p risus tvoval j j bIOj ni gosti iz cijele zemlje. Ceremonij a svecanog otv3xanja festivala bila je na platou ispred Travnicke ka· pije, odnosno pored Halizadica cesme, dVll 1<.ulrurno-hi" storijska spomenika BiH. Na.celnik o¢ineJajce Nisvef Hrnjic urucio ie kliuc grada J a jca drams kom kIi· ticaru Safetu PI" kaJ u i lak I) zvanicno 0 rvorio igre. Takmicarski diD festi vala otvoren je predst"vom "Gaspoda min.istarka" Brani· slava Nusica u adap tad ji i reZiji Slliej mana Ku pllSoviea.
....

Filmski magazin "Screen International"

Scena iz predsfa ve "Gospoda minislarka - Osjeeam se dvoscru.i::o. S ruku, sretan sam jer festival jedne s(rane, tuzno jeI nspijeva da to i bude, uprkos osjecam da su 01<.0 mene durome S!O !lam je drhva ovahovi divnih ljudi s kojima kva kakva jesre. Licno SHm sam pri je Ilekoli.ko godina faveoma zadovol ian, jer ce ove dio n3 ovom festival u, a kogodine J ajcani gleda[i lIi ii vilie n isus nama. U drugu mo je predstave, ali sam sjguU

ran da 6e svi koji dod u nzivati u sedam sjajnihpozo· r is nih ostyarenja i vidjeti doaiene -_._----' bh. glu· mista - kal:aonam je Kupuso· vic. Takoder, u uvodnoj izlozbi "Kun&Plasro" mogli su se vidjeti plakati svib po· slijeramib jaiackih po.zoriSIlih igara koje su pripremi· Ii nmjetnici Samir Plaslo i Almir Kurt. S. B.
!II""'~O'1

Tursko-bosanskohereegovacki film ~Bilo iednom u A!)adoliji" recii,elja Nurija Bilgea Dzejlana (Ceylan) dobio je najvisu oejenu zirija 3,3 ugled[]og fibnskog magazina ~Screen In rernationala", a ko ji je ocjen jivao os (vare· fija iz lakmicarskog prograrna ovogodilinjeg 64. "Cannes Film Fesrivala~. Osim Grand Prix a, na 64. fest.ivalu u Kanu I)ejena " S cree[]ovog" ziIi ja p r~ds tavlja jos jedno znacajno priznanje za ovo ostvarenje. s obzirom na to da ie rije/: 0 najeminentniiim kriLicarirna iz cijelo g sv ije[a. Dobimika ,,zla.tne palme" ol'ogodiil n ieg fes ti vala. u Kanu, film "The Tree of Life"

Bodo vna IIsla Terensa Malika (Terrene Ma· lick) "ScIeenovi" kritica.ri bodovali su ocje!lom 2,8. Podsjeeamo, bb. kopro· ducent filma ,.Bilo jednom u. A[]adoliji" je producenrska kompanija ,,2006" iz Saraje· va, a bh. producent ie Mirsad PuriYarr3. M. Cu.

32

_"'~I""_"'" Onevni

avaz ------------------------,

oslasi ~ . >3'.

UNIQA nagraduje savjesne vozacel
-

_ ,'UNIQA. Osiguranje nove generacije
Vlasnlk ste regJstrovanog vozll..,'r Odilmo! POialjlte SMS Sill podacimol: AO (raLmak) Ime I prcl.lmc bro] M!ghlllrske I"bllte datum rC!911lfadjc
na broj

091 410 100

I u~estvujt,e u velikoJ UNIQA, nagradnollgrll

Provjerile dob,lnlke na: W'MY.uniqa be ~ SMI pO""" ilr>ni 0. SolI .. M,POV

www.promo.

~---~~---.,

i
_t>~ "

11
,

'I
I~'I ,

""""11:

sveznadar

o nB'ln I 3Va1. po nedjeljak.
6. iu nLIIlpanl 2011.

33
Sta nam preporucuiu strucnlacl

Tacno Nelacno
le za.k 1K.ongres. Sjedinjenih. Driava.federalneenodavnu lijelo arnericke vlasti?

ISTRAZ.IVANJA

Osim sto oblikuje:tijelo, ima pozitivan utjecaj na srce, pluca i cirkulaciju, plivanje je idealno i za mrSavljenje te oslobadanie od stresa

IUamam do zd aUlja

2

Nej.lan Heil je bio arnerickj revoluci. _ onarni oficir i spijun?

Monzemon Cakamacu je po pisac? 3 rna najvec! [apanskl dramski mnogi· I.TACNQ

Svaka drzava SAD im dva senatora

Za gublienie kilograrna ne postoji magicna rableta No, multivitaminski dodaci mogu pomoei, Kineska studi ia je pokazala da uzimanje mulrivitamina koji su sadIZavali 29 vitamina i rninerale pomaZe kod gubljenja kilograma. Osobama koje su jele normalno kao i uvijek, uzirnanje multivitamina je tokorn Se:;1 mieseci uzrokovalo gubirak od dva kilograma, ani koi i su uzimali placebo tablete nisu izgubili na leiini. Srrueniaci prerpostavljaju da se pretierani apetit razvije ako tijelu nedostaju mlli sastojci, poput vitarnina i minerala.

POmaiui mulliuilamini

Tajna rnrsaellenla

Kongres Sjedinjenih Ddava (United States Congress) je zakonodavno tijelo americke federalne vlasti, 0.11 je

Najnovf a americka is trazivan ia 8U pokazala da i'e pli vanje jedan ad najboljih nacin a rekreaciie za to sto
podjednako razvija ra-

spec
• Istrazivanja su povezal a govorenje Iazi s

zlici tc gru p e misica, te rasterecui e ligarnente i k.icmu.

Por-ed toga §ro oblikuje tijelo i ima pozitivan utjecaj na srce, pluca i cirkulaciju, plivanie je id ealn 0 i za skidanje suvisnih kilogra ma i osl ob adan j e od stresa, Psih 0terapeu ti tvr-

de kake su ljudi 'koji redovno plivaju sigurniji 1I sebe i dobro raspolozeni. . U vodi se rijelo nalazi IlIInifuj temperanainego inaCe, pa organizam mora troSiri dodatnu energiju z9. stvaraaie !OpIote. Kakose i inaCe najvire energije troSi na toplotu, a energija se dobiva iz masnih Celtiia, plivanje na taj naCin ubrzava metabolizam i oblikuje tijelo, Pli vanj e se naroci to preporucuje 11 jutar-

njim i prijepodnevnim satima, jer je tada najucinkovitije. Strucnjaci joll preporucuiu da se na 'plivanje ne ide naimanje dva sam nakon jela, a ljeti, na velikim v rucinama nikada lie treba ulaziri pregrijanog tijela naglo u vodu, P reporu eu j e se plivari dva do rri puta sedmicno, pa eak i tokom menstruacije, jer plivanj e ublazava greeve U stornaku.

dvodornan i saSIO j i se od doni eg Preds ta vnickog (Zastupnickog) dorna i gornjeg dorna, cdnosno Senata. Predstavnicki dom ima 435 clanova, od kojih svaki zastupa kongresni okrug i ima rnandat od dvije godine, Mjesta u Predstavnickom domu raspodijeliena su medu drzavama na osnovu broja stanovnika, Svaka drfuva,. bez obzira na sranovnistvo, ima po dva senatora, Stoga IT· enutno postoii 100 senatora, a svaki 0 d njih ima mandat od Scsl godina Svi senatori i kongresrneni se biraj u neposrednim izborima

?~A(N~O~

___

N eitan He;1 prvi americki spijun
Nejtan He]l (Nat- r-----han Hale) je bio arnericki revolucionarni oficir, Mnogi ga smarraju prvim arnerickim spijllnom_ Bio ie vojnik Kontinentalne vojske kada se 1776. godine dobrovolino prijavio za opasni obaviestajni ""--_ .. zadatak iza neprijateliske linije. Hejl, koji je tada irnao same 21 godinu, dcsao je prerusen II Niujork kako bi izvijestio 0 krelanju brilallske vojske, ali, nako.!! sto je grad pao ~ briranske ruke, ]Jrona~ao ga je jecian bril.anski oticir i uhapsio. lako tada spijuniranje nije bil.o roliko rasprostranjeno, Hejl je opruzen cia je bio ile· galni bora.c i .objden Ilckoliko dana po ltapSenju. Priease da je, prije nego sto je ubijen, izrekao cuven u reCenicu; ,;lao mi je ~IO imam sarno JOOan :1:ivol. a dam za svoju ze· d mlju". Ova izjava i njegove spijunske akti· vnosti donijeli su mu repmaciju heroja Re· volllcionamog rata. I dan dallas njegova statua stojl ispred glavnog sjedisl3 ClA. Roden je 6. juna 1755, a wnro 22. se· p tem bra 1776. godine.

povecamm

'-"'"""'<.:._-"

rizikorn od raka, pre tiles ti, Ijeskobe, depresije, ovisnosti, kockanja i veccm sansom cia imate vrlo lose veze s drugim ljudirna, isticu psiholozi sa Un iverzi [eta "Eastern Connecticut State" u SAD_ GJavni rplog zbog kojeg lag:mje sleti zdravljll i dllgcrvieenosti je Sires koji ga prau .. Laganje zahtjeva veei fizick! i emoclanalni napar, a budllti da jedn a lal po rice drllgu ova navika vas mou uvesu u zaeanmi krug koji je vdo ~Ietan za nervn i sis rem. Dugorocno iziaganje stresu dovodi do ozbiljnih zdravsrvenib problema ko)i mo· gu ub rza ri sm n.

Beze kore: 6 bjelanaca, 250 gsecera, I ka!;itica jabukovog sirceta, 1 kasicica ekstrakta vanilije, 1 kas ie ica gu stina, 4 hili ci ce kakaa, Voen; iii: 500 g malina, 300 g jagoda, 2 k~ike dlema (moze od sljiva), 400 ml vrhnja za sLag_ jos je potrebno: 150 g badema, 100 g eokolade zakuhanje. Naein pripreme: 1. Bjelanca llmutiti u eVfSt snijeg palako dodajuc; !ieeer. Mihan dok ne bude skroz giarko bez gru d vica. Do da ti s ifee, eks lrak I van il ijete n.akon malo miksanja gustin i kakaa. Opet mlksau dok se sve dobro ne pomijda. 2. Smjesu mol.(:le pooijeli6 na [ri dijela i [aspo" redi Ii na rei papi ra peeen je n a ko jirna cere naulati krugave prema ka.lupll za wrlU. Beze kare peCi 01:0 sat na 140 stepeni. Nak.on toga potrebno ih je obavezno aSlavil! II rerni dok se ne oh.lade,

PaUIOUasmannama

Sezonske vocne poslastice

za

3. Maline i jag.ode (narezane na cervnine) po· mijdali sa di:emom. 4. Cokoladu sa ma.sla.cam raslopi!i na pari. 5. Na prvu kOfU slavin sjeckane prune bademe, preliii ih rastopljenom cokolaoom, pa dodati slag i voce. P.osrupak ponavljali dok ne pOlrosite IreeU koru. Slaganje torte zavrsite vocem. Posluzil'anje: Tort u do b ro rashla di Ii, n aib 01ie je ostav iti u frizideru do sljedeceg dana.

3.TACNO
NAKWIOA l.i\,NACI· STETU

~JENU

IJ.

TANASIJE ODMILJA

[fAl~A

KfIA.C~ KN,IIZEVNO DJElO

SCENSK.o

Cikamacu najveCi japanski dramaticar
Monzemon eikamacu (Monzaemon Chikamatsu), pravo ime Sugimori Nobum.ori je po ID!logi· rna najveCi japanski dramski pine. Porijeklorn il. samurajske porodice, zivio je medu aristokracijom sa dvara II Kjota pro ije nego SIOje preselio u Osaku da hi se posvetio svo m Iu lkars kom P020fi§ tu. Pri p isu je mu se viSe 0 d 100 pozoriSnih komada, ma.hom hislOrijskih romallsi i tr· agedija domace lemarike, od koj ib su mnoge zasnovane na srvarnim dogadajima, Vetinu drama napisao je u bumaku pozoriste, koje je upravo on uzdigao do llmjemickih visina, Njegovo najpozllatije djeJo ies!e hiSlOrijska melodrama mnovana na zivotu Dknga Cengwnga, Borbe kod Kosinge iz I 71 5. g.odine. Roden je 1653., a llm[Q 6. juna 1725. godine.

OPIS VWKOO IlAJA

OOOAFFl.ANCUSKI

PUN I.IJESEC

~~

NUlA

VIlATA

oro

RJESENJEIZ PR.oSLOG BROJA IRAC, AMARIN, ZATVORI, uta, LER, SINON 1M,ACO PE· JOVIC, Z, PEKARA, AL, AKIRA, AMINA, KINO, ATONIK -----2545
S~[f 1Nf,ERNAT. THEATER INS'lITUT~' PRAVACU UlNfIflOSTI UlAA

STAHl). RIMSKI POIDRAV

34

_~._101l

Dnevni avaz

oglasi
www.volk

wagen.ba

Mnogl sa vee generaciiama pokusavajukopirati. original ie samo iedon.Golf Se'stico!

o

a til kn ikonaodolije

a svakomauiomobila,

akom vremenu, Jer niri jednom eutomobilu njegove klase nije ni priblizno po~lo, 7.41 rukorn 0:;; ojiti taka- siroki

;pcklllr kupaea, Golf a bogntom opremem: 4 vrata. s jell a za rnaglu, klima UJ'edaj" limatronic", Mp3 0 Radio "R D 10", 6 zr:aenih jastuka, srodnj.i nasion 7.4 ruke, kozni vo Ian i putni m~unar. k mpletanelektrik paket i metalik Ink.

o...lon.,.. Vollon.. oo-_ft 'prod:at-uNiULI ,_I,l, SARAJEVO - ASA F'VA. I~l: 003fl11-250; SARAlEVO - AC OUATTRO.leI., 033fl21-<l71; TUZl.A - NIPfX, t<tl,0351lB4-384I MOSlAII- JEUC. UTO. ,.1 ,03614'19·6851 81HAC - BERLINA,l.I037f3B11-1121 BRtKO . BK.KO GAS, •• I., 0491'217·602.8AN.1A lUICA -ICM A TRADE, IIL:DSlI507-060; IIANlA.lUKA • SERVISVlDOVIt. t.l, (lSI IJOB-«JO; T~ANJ- Ad AurOCEN'I"AII' ~'KOU1C:, ilL, ,o32/6-63·S,S2, VI1U - AutO XutABUBA, I'll" OJOfl19-011l'i UlJ8JJ$ICI- 1tM.'., 03911l3,1·S5.5l 0..10; enl Vo ....o-e .... ".'hen' ~.... Iri; SI~OKl e~UEG - AUTO KUCA JE,UC, 031lflOS-215; 8101) KOI) FatE· MlRAK15, ,05081'230-100.

,.1.,

,.1.,

oglasi

Dnevni avaz _

'_I>"J>Il".

35

\leead 1S4t<M godiSn\B

Zasto do__-ovoljno z,dravs _Ve__ DDsigu_ -snje?
lake sma svakodnevno. obasutl savJetlma 0. zdravlJu i zdravom nacinuiivo.ta, 0. vlestitom Zdf'9VIJucasto ,poclniemo razmisljati tek ked primijetimo prve slmptorne bolesti'. Za dobru .i ,pouz.danu d agnoattlw, I·znlmnc je valen oda'bir specijaflste, keo isu .... remen8 Basna - Sunce OSlguran].e ne trzlSte jelansrralo elaem. Silver I Gold police dobrovoUn09 .zdra.V8tvenog O$igurarlja. Svaka ad polica omogucuJe Vern sistematskl preg!ed ko[lm sa obelvlja potpuni preg!ed wravstvenogstania te dodatnl specijahstiCki pregledl, i medicinskepretrege na mdikaciju lijel:nika PoiJldimke Sunee - Agr.am. Slstematskl pregled •.kao eeat.avni dlo pol co ukliucuJo: II klmiCki mternistickl pregled.
II II II

diiagnostickaoprema.

VainaatredGVitIh godijn:iih ei:stematskih pregleda jeneupi~a. Vlastito zdravtje nam je vazan praduVjst ze Z1votnibalans I sreeu, Sosns' - Sunceosiguranje putem vlestite PolikhmkeSunce - Agl"'sm provtldi program dobrovorjnog zdravstvenog osiguranja, Poliklrnika Sunca - Agram 18 zdravstvana ustanova regist.ril"lsnB, Z8 Int'ernu medlcinu. kardlologlju. gasl;roentef'ologlju. neurologiju. ginekologiju. urologiju. oftelmo!ogIJIJ. radlOloglju. citologlJU te laboratorijsku dlJagnostlku. Mi8ija PoUklinike Sunce •.Agram, iemakaimalno u8miercnapremaproventivnoj medlcinl :1
KorisRlclme

EKG.
RIG

eree I pluta. UZV trbuha.

" pregled dcjk,. (UZV de 40 godina. mamografski pregled izned 40 godlna). II glnekoloskl pregted + papa test + gmekoloSk, ultrazvukln uroloskl pregled + PSA(za muskarce tZnad40 godlne). " laborstCIriJske pretrage.

Bcmna • Sun~dclbravolJnDzdrawtvano

Kado za evoje .zdr:avQefellte najbofjepotrailte

cudguranJII!

nelnvazivnlmcfJlegnoGtlckhn metoda me kvalitcetnoobavljanie

nasih US!Ug8 oSlgurano Ie brzo nih pretl-aga. u rljepo urederllm prostorime, bez ceksnJe. e ~Iazi SoU dostupni u najkratem roku. OS1guranicime Bosna· Suncedobrovoljnog .zdravstvenog osiguranja,keo i crtisnim pee jentime nudimo kvslltetnu uslugu koJa S8 terneljl na vl"hunskim medicinskllm kadl"'(lvim leuvremeno.1 me6icinskoj 'opremi.

Sarajevo. Trg ml!(lunsrodnog prijateltstva20 Tel.ooS 755 494, 033 755 473
WWW.b0sn&-5IJ0C8

ba

------~
.05na- Sunce Dsiguranj'e b· . 0 V - n zd .... rlne . _858m z_raVIU.
Donoslocu ugovaranja
• ~n vnpmllkl

ovagkupana daruiemo .20%papuBta·
svih pohca dobrovoljnog
30 06 2011

pr.illkom
osiguranja .

zdravstvenog

o

"' ...

show biz

nue douollno SeMSi za TranSformere"
II

Kolega 0 Megan Foks

neUjerOualna Hlaudija
Hl't~nllediloriia1ll.

U maqazmu .Hapar's Balaar"

t-\-.noM:M

Ie- patQlb pl·

""iTiiIJOI1IR:1U"I'krIo'~ •• ee for bL&o OOl1lldnio II 1WII1lI1~1IICIm.n:III~1B. ~"", tI(II{, f'rIfOil.,it¢>k j !lu11~~(jl1DlllfillKi~ KlludiP O&1."'Jpb II OYO.. edt1nt\'~u...

ltq:~i~k~llti:lJtu; 00n!J~ inLtKlilllllh i duom.tihtiill7ra,twiilll~BIlIi 11B1~mllll(llll~i~k(>lll mllcrijIJ • ..J'W:tn albu:m~ • Ll,l;murlriran1ef'odttn>jli lI.,ie,.:rI"'I wbJln, tmbt1-w ~1I~;CIIli'.irnniii l~~talliWi~k.uiail'bI·

~"~~ru;:~:B~ 1=~r:!~::.=
Tuzla !ronan :&!.II IQwti,:~ ~OOkllJU.Uz(lnmlu,t.l/'
DIl,illllD;'k,I,;Il~, "N.~IIII:rohlkL1k;.. :puo!ill.kr~1i.Mi_jJilllu_[Io •"tIliI-l0{(J'11JllIID,btiilllli. OIo'lalimlwore:rrillDou~, viii in:leBkrijLi ... rrulllikom ~bQJ)ji!;t'(Id.ii:r.

1Ih.llluDbrVlfldoPu.ll.

;.::{~~ ~~ ~ ~=nu~
~=~r~~~::tt:~
nizll;~~~mh.\t;
iiotml~\'iItroLL:.~~j'~ nftll~UMlilQru. £/f.

..'L':~\J~;:iun,m.
jIt ..:IulPJj (l'l'o;c.

biD

bill. Dl'edSle.dhIH. ' laBo cebiti

ANO Osim zeU

'i; dObar rezullal

'1

urileme Ie "za

~~I

'j Da EuroDasHetu

~~

HU.anliBacile u Douembru I. -I&bruaru

Defa/j sa prve utakmice u firlJni (1; 1) u okiubro pros/e godlne; Ibl~evic I Vangjell
(f'.ID;J.HllIiili!/

38
KOSABKA Mirza Teletovlc zavrslo

Mirza Telerovic i njegov Kaha Laboral takmicenje II spanskom kosarkaskom prvenstvu, za vlasrite standarde, zavrsili su neocekivano rano, Tim iz Vitorije, koji je u prethodnih sest godina igrao pel f n ala, ad toga !ri uzastopno (2008-2010), re braruo titulu iz 2010., ove ie sezone zapeo vee u pclufinalu, Sa 3:0 u pobjedama savladala ih je Barcelona te im se revan ili ral a ZII identi can nokaut u proslogodisnjern finaIll. Dominacija Katalonaca

vierovatno je razlcg sro nas najbolji kosarkas elirninacij u iz plej -ofa prih vata prilicno mirno.

Korak naprijed
• Dati smo maksimum, Mozda nnm je II nekim momentima nedosraialo koncentraci je, mozda smo m ogli produziti seriiu na iDs koju utakmicu, ali je Barcelona bila bel ja i zasluzeno j e prosla u finaIe - kaZe Teletovic za nas Iist. Iako [e Kaha Laboral zavrsio sezonu bez osvojenih trofeia, Teletovic moze biti

Imam problema s koljenom, ali ce rnlesec odmora biti dovoljan da budem spreman za reprezentacru, kaze nas najboljikosarkas
Telero.vic: Najbolji slrijelac spanskog Kalla Laborala zadovoljan, [er je nastavio igracki uspon, Etablirao se ne samo kao kapiten Kaha Laborala nego i kao vcdeci srrijelac ekipe u spanskoj (prosiek 14,3 poena) i u Euroligi (15,4). • Kada se pogleda cijela moja kariiera, od SJobode preko Belgije pa do Spanije i A CB lige, svak u sam sezonu pokusavac iskoristiti da napravim korak naprijed kaie Teletovic,

Bilbau male sanse
Barcelona Cell finalu plej· ora igrati protiv ekipe Basket Bilbaa, koja je skoro senzaci· onalno eliminirala Real Madrid. Teletovic smatra da je tll i krai iznenadenj ima, . - Real je bio is trosen igrudar u p ovreda, No, T de roo vic naglasava da njegov ovogodisnii nasrup na zavrsnici Evropskcg prvenstva 1.1 Lirvaniji, za raztiku od dva prethodna reprezentarivna anjern na vise frontova, dok se Bilbao mogao posvetiti samo dornacoi ligi, V finalu, medutirn, sumnjam da mogu uraditi nesto vise proriv Barcelone - kaZe TeIerovic, ciklusa koia [e propustio, ne moze doci u pitanje. - To su vee neki moil standardni problem) s koljenom, ali mislim cia ce mi mjesec odmora biti dovo-

OSliIIB U Vilorln
Teletovic je vet pet godina u Kaha Laboralu.sto je za evropske prilike, osim toga s tran og igraca, pra va vjecnosl. No, Mirza ne ra-

zmislia

0

prornieni ekipe s

kojom ga veze ugovor i za narednu sezenu, - Meni [e ovdie odlicno, a ni kino me se ne :leti odreci taka da cu, vierovawo, ostati - hie Teletovic,

Dobri igraci
Iz Spanije su srizale vijesri da je M.irza ponovo bio na

ljan da budem spreman za reprezentaciju - kaze 2S-godisnii krilni igrac, koji bi trebao biti nat najjaci adut na Eurobas ketu, - Definitivno imamo razloga za cptimizarn. Uosta10m, uviiek smo imali kvaliIerne igraee, ali su nam nedostaiale neke druge stvari. Ako sada sve dobro poslozimo, a vjerujem da hocemo, mozemo napokon napravi ri dobar rezulrat, Kljucno je dobro se pripremiti j imari discipline u ekipi - tvrdi Teletovic. E. JESENKOVIC

mjesto u r tnim m-eSeCima, Muali i a nouembru ieu
ElBA zeli vratiti atraktivnost reprezentativnim takmitenjima
u ljetnim rnjesecima, sto svirna stvara ogromne prebleme, Savezi mcraju finansirati dugotraina i skupa okupljanja, vet iscijedeni igraci i1.1aZu se doda tni rn napor irna, a klu bovi su prisil j eni da se pripremaju bez svciih ponajboljih I([]~arka~a, a cesro i trenera. Dovoljno je pogledali sarno oa!iu selekci j u, koja j e vet godinama izlozena otkazi· rna igraea,ces to i na pri tisak kJ ubova, pa da se zaklj uei koliko b i povra tak zirns kog term ina zn atio reprezema livnoj ko~ar{:i. M irs ad Donlagic preuzeo je na sebe ogroman teret - da kao predsjednik Takmicarske kornisije Svjetske kosarkaske federaciie (FIBA) te clan Izvrsnog odbora Evropske FIBA-e pokusa porniriti i nterese klubova i nacionalnih federacija i veati atraktivnost u dobroj rujeri zapostavljeoim reprezelltalivnim takmic· enjima. J e dan 0 d glavnib za da taka Komisije, na cijem je celll dugogodisoji clan Vpravnog od bora n aseg Sa veza, j es Ie ukin u ti zais ta nekosar !::aski term in igrnn j a kvali fi kac ija • Koneem [una odlazirn U Latviju, gdie imam zakazan sas ta 11 ak sa sportskirn direkrororn Lubornir Kotleborn i generalnim sekrerarorn FIBA·e Parrikorn Baurnanom (Patrick Baumann) 0 ovoiterni. V konsultacijema sam i s broiniru vrhunskim trenerima i igracima, Ci j e cern 0 stavove s vakako razmo!ri Ii u pripremi konacnog prijedlogao Za sada, postaji illcijativa da se kvalilikacije muskih selekcija i,graju II novembru i februaru, a z.enskih u januaru . istice f}onlag;c. E. J.

r

fJQuliflf}ic: Sastauak u Latviji

oglasi
'li ,1,],11.. U, fl • ...,.,b 50
ollh-iI ..

Dnevni avaz _

'_I>"J>Il",

39

elo
ZB

ZllIrlll~,bprl\' 111l:'1P1.lot.dal.!lOt udru Z odbor IAdI"ll~.n p 'I.l~

l«o,,_ " U"lrtJV"!i(SI~"-i

.. lJ,. DiU I~ 1&1'Oll', ~IJO~6S ..\·l5oko~p,o. \: aka. (1"'111: I N.d:to, .. I,

JA

IPOZIV
pn ....
yo

pI1jem U mdnl ad.oo.!l na mdJIa mjeslS

OGLAS

I.l'rnlmd prndJljeje (1<'<1"" ... llU:ldJl u Hli. bj •• t IllIlBi u l,imli,g(lhlln :t.k.nJollolI bra] 116 "'~.Il ~",j .143.• .0. lJl'IllL. k

1.I<OMERCIJAl.ISTA PROGRAM COLGATE PAlMOLIVE

D.podru~l·
• nn.1,
• 1MOSllIr Va&. ~ ~Ju prgd.1lu rooa kZ <QCIf\trrIiI"I> C~P.lllmo/llle premmac;ju prodajl'llllt ssa_, mUlra abraocbJ 1rJt&&a, u~ .1I"T"ranlll ~",h WpDIOI

leren(B]eIJln!!,

Brt:l<o, Z.... om k •••1

1 Il.vr&n.c: 1 1Zvr!lIac

.pDStOJl'l;!h I

Vd.prolll: Imm'.iI' SSS el\ol'ocmlk.a ~OIIKIIQ~ SlTljOnI ~ .Pati.-,,-.o mdlKllshrtlYa "" pDI!IIoYImII 'prCldajG rDba !IitI;tka

~

·Kon&I"""

-Smluo La ~ _11IlI p!Uf.ajil. ·~dIMvoI •. 'Orionitkft prog_

Sa ~ 0pIiI:'

kDI'!/lUfIJD 0#.,~

U

0Sitm

uskIw 0;11%8. alia .....I!D III £1l~fIOW' i81tJ .... Cdd_ oII/">+'VllflliI-

;t,O bj d •• I: Jr pt U.'tI1I1I plI': - ne 'a o bo"I" 9 011, J.,. a if .. JIO~fIJU f f1\I "" (I rodllj ~ Ilt:krctll iI)( b. g:rlit 1<1'0,; '~:IJlI 1I,,:'!'d 11], Sf II ;ellwoood 19~,OOO.(lO,"\I,PI.hpjt ..... (I<'p"tld._,;"C' ~i.iMr' rii ~ IPjlo!O'"I .. iu:rnL", IMf JI) o.U",,- .Prodoja M~""nll!'" b. 'IoItkr :! 'O.-~ OJl;'IWI: t. df e."pJJlrmprikJIJ'ljwj., i II III to I. JIOnul1l. Pta. o,,~d u' b hru'Ju '. ,pr", Jla' fidl'Io:" Ora ,"0 .. uplllr kI~llulI' UI III od UW.od poi!r 111 dJe.t prtd",.I!1( nr'krrlOlllt !llI:!nf!1."d.l I", I1!flm ,p!'ildl!HI bnlj: f J~ DUO JJ.ns~10:.00 l'olK"rdil tonkt \fi.o~o·idok.",,, "",1"'I .. 'oj upl':li 11""1.,, t g :Io.O\".ri, .,Jlj.doo ... 1,011000111 • ObJt-ku ~\lJiJt "ITdUltlptod.l.fpoJI\II~m ponhlll~ lin lli.lIk\ Ii I.trNI:. POlluilill:J'dll ill '~d",lf: . -l1n h ,poprood ~J" cijfntbord~11 'II, '" I" !110m uno.... ~ :I'... ;.I""IC "l3.~\'Q.o"0"(!.o.VhGko".d~b~.p ...'0 d~ prib''lIII: ili,O(u>iJt" ·k.. po.",,;.Ia' pdje Pllll;,clJljl ugO',Drl:.bllilbpOD 1 oglJU -Ip'; lam~ IIf .. 10 10 ..... 11',.. 0;.1&,0'0",.'1 p....1!I1 j1oOJllioft 1m• .II III~t.. •. .. t~!lP,II~liUoItlll fl.!lO:!:t "o:!:j)OJl-"pkJI:. r,gnudJIl ~ijl 'punoill' hlld~ p..,II",.[", .. I:... ,o 'Upb~U'fk~IM'U.f III.In! kIi<l dlo 'ko,pop.odlj,n, ~l""."d.. <tp._Il'm poo"o:t•• ima!lull ij•• 'nIb [lnrUR, I.~dnllll: d.n~, 1 po otbb. rn .IUIJ pin "I nijl'lo\ 1)0" .. l'Ortl 0'" prolll~1 DLl<rtll,·na.:IJ'On.inf .. o(an Ilr!ri1l0, c'o~." ulmjiit... ,b"'lliJh'~ ."" •• kllpl~. Pan ml, d TI-II' i110" ~d'tf" :7.Z-V';'oko"p.o. \ _-ko.1l1.0krKI'" II 'lib "11 JOO' \ -ko,,, lUI>o.enoj 'ko',to:1; ulllll ... k....."P'o"ud .. ,.,. OllhlJ>nt-DI,.",j~lIror.llod8111l"."'" obj •."lji""-"jP <>&lou ...

ol.~""

Or. art,,"']r pODod coh. iC,r "'''pIWIOrlj"U
'PIWlorij~.Z:lilntJt'"

1.adn,'_"""ou

l5.lI 1011,~jI(I. g, 1<) ... 0 ..

TEL.OPTIC ,,"0.0. SAJtilJEVO ""a.'ilrJ!w ".~~., .bb T,Jltluc_ '03.-f7Q

'apo'ulIl.r', .... tij. JIO"udJIhDde prib;,,,,ml.l ~~g"_I_""I': mril1l'l0bpa I.... ".. tl ...

"b.,

'Il.... SaVllc"

,z~"Ij:"W;' lIlI.o',lIr.ll:djtn, or

_n: 1"'OCIIle!09rJc..biI

I'rcd"'fl prod.jf .mo'J,rn ,podoll.li ~"'!!Ik_j ea ... ~H illr. ""'''I"';j,PIIIOIIII'( (_klbllin~:rdtfou d
01 JS.~III.

01'\1 1"0 l'.I H'CO\ ",1\1. pf(kmcll!ldu.~ ",'Ii ~'I,P Nl: _ 40.0. - ,U Il'&.u DoooJ Jill • IMl:J'" u,"',Il.IL OroJ I-I07lb 10-01,II
[}.uIl<l1 30 O~ !OIl jIOdl!'le-

l'rod:" ub ..."",'iz_, od.njll uJ.n.IODIII

'Ir,b n IlJo<>t ...........

O!I\.\IHBO,l.n .. d.d.·" LRullnlbbb \I 'II.

teft" VAM. •

N.Mmn1l

1111 '11.12 I~ l.oI.un.J" OI.""tUJ""""'j!I>!iIupIo.u I I S:I """'''''' 8111..." 2' J2.U4 I 41' 0,) I 0AuL. Slup;:un. "",pdx200 I'I-J (I~ 2011 poJm.:.lII!bgru IIpm\IIII. • '~ .('OM1'ANr",d"" • ,~ IIObJU o.;.m, JuJi. n>pO!Ol)e

u....

r

m.

o
I. ~.,..._,: 'upoJalIi>

__
~;t.

"IOu... Bill!):
.~,I

,101

, ......

"

LA 0 PROD JI
JI!\

u~p"'",lwcdP,:

pt>o:IIp"' .... ,,.., _

Zo:rn:I"t.:. \I"IU'~

~/IIVQod"'l fild~ - fWN RpM:.!'" ",dol OoItq-T""'1( II L" .doiaI. M., J~~ 1-;0 ~p M n..Lle[, poortm:: 11.1 1"\1 t h--"lI2I, ... _ .D<mIU 1 ~Ii!"" ,LoIruII,,;, _'1S..cOW'AS\' do<> Il!>locoj Jill D 1I '~m:J.mn.u jC IIpIID> aID.InP :pro'" lllomt Rlu fr<:uo:a bon!. 111 &11 .~ .. 1'Nc1"'~gp1.I "'OlJIU KM

",til "JIdoQ:un"....

,In

~.\~or.:t.

r~~

oorn jlQOI"","ulSI ';"," F 'RillbmJ:'oI~I~, ~l:U-I. II :1110 .. ..w.c.~ 'V.,n" -110'1 190Ur If ~ u

OPRODJI-druga
"""'" m p'<lOlIlor, po1.o:m!Je .xA I'll AL Aul tt ~~H"''' \'..,.. .• t..11'" """,m~"J I V-.,l,

prodaja
"",...srn.:
IU

""'It"....,.,....,
........

~·f I!o- 3 I 0." .l-

Tcro;lIIO .",,10 \ OLIo:S\\AGE'-1fHrIlllp<Otlo.'I", WQj"'1¥~.mo
Pnld ... ~"~ T ... uoa '01,10 \'01 KSWAG (II Dl)Yd!".l

dud ,odIAlPfl'OnodllF

1\1'.1'1 ," 1.11I11,'I

,MIM.

~poWlruI~

ton l.",11Ql:.M
I'

ilWN "'.,-;" ....

1'l'12

II' """'"'"

wvu.

G.V~" Ipl .t.:,\PIT AL ""'- ,.., .1",,,,, ........ "'l1kd,! dJI v.-.:i. I'N>cInI p1!Il;>JnJI qpr>.

L l tt ll~~

<1....

too- .!..\~71 Vaod II
_) '1\:1

KI

~~.C1JaI.l

"'jC fqt>1ro'I1I1O

.3j1(1.0ttt;/l

,]. 'I.,ai:a:l1""" uuo
1. il'rodJt.o 4. ,,~~
T rldlk>

1. 4, S~ ~tI

SLup!:l''''''''''Jmi&. Pml..-''''''''''" ""rill te ... """",,rmj;n."'~J<m
~

'.. -..km "''''''' .. '''' ~Jt'~.

a pfIt<wI ~J

... t'''''_JOI ... ,nimaOdl''''''''

....... _.

It pR)d::I]O p."...,otnn. pno.opn 0Ibt',~ kino ~ laj, '• .l" po:!&mo ipr1!d:Jpm·"""",]O I""'p>i:.:. ..... ,,., ",riII« ..,,.....", ·1.. 1IIm.....,_~ .. nd,.",_ ~Jil1lJlU"l'1 u I.oru:I. """1I1n.1I .... pt!fUDOS.mLoz"""",

111.'''-

~J~

upo!.ad!1o:rro

II LQnII R.iLIkdrn bmI..:IJ 'B<H S.lj"u ~!WI.I"

I~ \'~

~ rn.", <Ldto
6.

~pon:lmIlImla lmII:ol~Ir<Xl>l,.> 1IlIJ., ...... """~ 1mIJII .... r~bl.:a.l.oj~ U}"-''-Jl.JA' 1"'1 n.aJn,.;4IIl ..... ~,~ JII1 '''I~' O""I01I~;o
In:mIj '!ill'

1'''''"'"

~

ft. "'ICpl"!!IICI.l"
U'fH!o(\\jdj.lkl

)'m"otck.> ... ...r/ .. :onpJ"l1OJ~'*",'M' folq>oalol

.P'-.~
"

=

~""

"',,101......

I

'''"'1''

pp",ulow

"~prm_' r"'fl.IIOCLI.Dj:a~P"J<
1I...

~.l:In"."""~
blf'u U

I""~I

~I"_ !OU .... i

1Do11 ...

n~"'''J.'n ~~«

~ Qdr,2U
1.0> cnJ ""

~IVJl;,:!tlll.l!Odi!lot

6.. Pm.l"" ,'''''' OiI • .....-cd

''J ...... I'<:Odm .......
IiyikIlO." ......
pa:ru.lo
g ""'.._,

' <A:., adrbll a'_lU'I'I.~"ebrij

I'omd<:rt. j)'lkuu ty...,17 po<I!IIIo u ... _."
I>t1.OPo I ..... Oi'-' N" Jl""""'" n~UI1J11I.w,;"

..w-" ~11 _p

ud nI~ OJ" a.br 1'(01

~J..o, ... L'up:-, I.Qjl ... '""" ~'J. (d:p:lm.l, ~pbu: ,_~ """<Li'~b,'_odH • ...s~~~lkr"'l_oUm,!~"', '<'J .xiii> 1'~Q}IP,..N'-d 0 ~u ~u D.~ J..jI. M,I J;..j IOOIll''lIUl.l7 'od '''' ba~k11111 z."..,u ,IL"'I" kbh, L1 .......Lm. ''''', """"J: 1lI uoIekt '''''p, -.Im.."UrIJ'' <». J:o no ~1dI'" R .. ...dr;;n.I"'- .. ~ rr.mu .. k.h~J" ~ ~bI: II" ~ Co' L",I
1'l)Imj~, ,,",,,,,dl'i:l~

'1o, .. IPll"""""""'JlI...".lUdjeluo ... bsakroJl.1!I """ "_""'1dt:Pu""'\ ~ _bn """"",."..-. <Id 11r'. oJ' pokDoo: ",~M"""" '"InI! ~ ............ "1<1.1 rlIboo -AMHBOUT" <id -:" 0I0...c,. \'...,._ m, I011'" ~11~~3 Lod I~ lid Smuo:>o. hbjob TcblJ .. lW"IW.am .... ~ LI~. 'I. IIIID ..w....l.U!J •• ~ .. odrlau, 'll""'" ulIe<I,"JC ..... p!_~ 1'IU"'c..~ 1"11, ,~, \IIJ ... ~Oiilno 11\ S, • .,...,-", I _I.DP;X.

I'anuo.kN ~ ...... toUornl",oo;OsI_

L"",",I 11<

"""'"

bill """1l" od '""" ... ~

p..J

>I.",,...

:""J"""'" ~

U~ \tJ"'fC'tl~II\C
II:, ~ ....

1I\~" ... LI!j)O)p~_~. ,to PI' ,,*,," ".10)"" "11'1£ 1:10<, "ol..,:;d,oiIl1~bo pm!,~ poJa~ 11. 1"""",. ~tyI'':p...~ pn:d.,.I" 1nGhI K p..,Jaj d;,o", <>.I t, ·1·~"""~:" t ~ !"~ C ""'Ii" ., d<obll:l QU fi6J .111 ,1)(,1 "N(. 1%

nllcl."'"

".u. ~

'er_,~

II. p~ '" ," "" rgkIu -'-I(Ia'~l.""'J... ",,.I>.::' '"""""""''',P''Ptn. pNlj<' •. " lrumma;LoJlFpmIrnoI ~~II1i-.t..os....J""Jd>mo<ldt do:dJbo: _!iJnn.Xij< ""'G"" dDbtl IQldofon 0611~~ ,1'!fIt WI

oo!I;o,.

pmI~_'"

;-'1",.-.-...., ~ pNrn<!
I" I;JIl ... "

m"

41

mTERVJU

Faruk Hadiibegi6,

arnoasador Nogometnog saveza BiH

luleD USima za oredS)ednilia
To Ie iskljueivo nlegov. 0<)1"1<3. akO n"de1elio OSI.ti, nii<ll ga neee moo; oijerati • USYaianjem Statui. problem; nisu lijesent
Ilrdh~".j1.ll

M~~OI'1~ Shl~ldlll. N.l!'Jc~

mlpi

~~~i:~~-:'~::' J:,~t:'~= t::~:~
od'ubl):SglLJt1l"'~()I"\1 pllb1~
jft"IIOILi l~lJ~tI].tk'u):[nllll}.Th lUJITliHib.

!!·:r:rIJ=~~JO~KG lIB iell
,"yijC'[., FUlI],:
JM'~.rlil'illllliJiwl~ II .~. nt 14;)];'

DIo

fl.JiImb~

Oill~irU f,iIIIaillllliN!ji

ProSloIe premalo vremeoaca bismo za~iucl ~Ia se d"silo" Rum"nip
Jamm M.uldb jrJg Ie t)o,I:~r:ljllculftl"I~11f'. ilCiy AJhiJlljc IIpll.l~ ,bOJI;

Sulra moramo POllazali drUDO nce
IliIo.Jnl~.hol~ali l1IrM.llIrdlltli~Uilo)j:bbhi doJt,Qr·kah:Mujd.b,

[lesnl bek re prezenlacije Jasmin M ujd!a

~~~~:~~lU~~~: =1~1~:iW~~~~
bkmin1deniiWi~ b!oomlllXlt«fallltllili.

-~~n~

Ihd.bllqj:it,ir:'..kQllltiSIIIn

~irna,ntitll\'icllklinllllll

r:~i~~·Ie:
iL..

b 1IIU'TIj,mYlcn:i~lIIkt fll-

dfo} N,H ;"'.P".PllrllJtD.:MMrr~ 'E'j.:i:11, ~'", .. 1 ,1».5o:1'.r1 ,llIi SbrJ!ltiPii. ·Knrtiltftlm.~ l:IIIIfimJ::Jkooruit-;tiI!'JO' b:l1OO:§"_I'IkuOlluIw,in'w Ie FlFA i U1!FA priln-a.

rrm'lI

.p

s nama.llbJada
Imli'ubiri (lUnllbilmb;J. 1lIIt',0000icltlll~1lI ~,v e. Cili IM:lI~~niICliIII r-,' i pumin::u;jc. N~ (IlMrdokmol'lLl:~ IIhl ,lIidmJll,sIIlI'e, Iii Iklbrn
~j

1Nj' H~

.m.tlXtkcit-lOOiil':il~1Ia

:P(l'Ll~l:Qodoo~~Ju

01•• ,[1] .,olEi

~~=~~rbiS::
tIIitl.
lim.. 7-'l111DWI telieli

Ijdif!PlUIiperi'CIlI!th. fil· dbalJ..:WlICt::tCoouWlr<~!J't;I~'Ollriiii<l'tllP'll-

~=~:~~i

plI... koClillll~.~rtt(&.In'lpSR\·9'~lIopillJliMI. N~ .,ikd .. llBilj'-1 d.

1ld:-o!ld.1Vcb*.IPCki.'I
n«"e.

.,...,._

FudWtr nfem..E1oq: I'm-

Ik:!;lIribe:ln.lq:lj~ ~li ,.. 11. BU~,IIm.lur mie' ",. lIrlII.J'tlO.,~pjeRazrr .. iI:.r ;JWlpijlj]ll~i_~:I'3o

pP'Id ..... !lUI'J4u,lm.1'1'Vbarmllilmii:ii3mJ,IJ~Uhda I!II~ n.l~lj] 1[r.Jd;nB.

·tIoJtjcm:l;lcI!qo.1Mu-ic'

ihurrpWt.bl~uj,r.Ll!Ir*jJr. ")lJ-d'lQv~~~lI.wfrw" liooJi~ir:w:ulll¥l'i~rlr!lnie. • I'mill) ~ f,I ..",.I ... ~n;. DIomId.oomonkljutilill:lr M'ildiicliWmIl1llIDp:!U:ur' 1,nt!UIlmII«'·lvrd~MI!I"'b lK~d.ler:.~Zruin,,,,,,"

rIllIll(lfilIlbirJ~ije. • t!jjl{i~ ~ R#!jIlAlII~ gdl!lnbmJollilil\-jIi~ ni.IiIDrmIO.fIr!ob"lIi dueo lu'Albir!iI~--.kQjI~_dlI..I \;r&!I1,.\~pubi~1i1.ii
~IUllln::i!JlrI!~~P""

~ptmi~lka,d.k1Ii1-

ie-

Igracima

ne treba ,"oi moliv od ei"i,,,ice ca cemo pobjedom biti dl1Ijli • Mijenjat CU. ali net" io. rec; 'oga

1t,t ..

kiIl!!lUlQll_rr~'i.Jrli IDje.lollmoiedlUrlOlllJia.

l,'r;;i'i~",""Ikbir";~~11(r Ynni:mirirllli"dliliro&rro,mbiirlvili~lpo.lo::III:iIli rl~.~.I'Cblr~lII:aI.rJ.UJbl,. let. JI.'t

Priirodlub"ItUIIIUD:l' ju'Cf1R2C1!"I~m;,~L lImq(rvi.n"~ll kJj~i 1101 Irl'I1ingu II Unu;niri, III ~

nootlH'lma SBDllll'lleld POIIIBIII
iann

.1l~nl;ll"YWllll.lll>lf'llllll· loom, bIJ!I. UtI implIoknico !oTib.llnlhlwjl!ollmUr'PrUm·

Huie iZUOdi Jallu VeZD I JednOg napadaca
NoS navalnl red Alballci nazi"ju motnim. ali se uzdaju u siabosti odbrane
AlbHnl!i Klr;:~oor J~ip lWhulIDa"llZmku ... 'reIi! 11 fudr,.~. U pi)" mlCIIl"lt~ .. utltaol·

Albanci u BiH dolaze danas

'wiln'll. FUtJl.rtkri lJ"H "Xl~llb MJuml1\~iwllilitli.·WII!~ib.jiliUlh[lr.urli.mI1' 1II;I4,II!r; p'lll"1}klli"~ fIC1.11'o

r~1:"'~

~l.nl'lDl¥.~I~ ill Im<d iilJ"ihnlr
s::.JlI=~

z:ibil:nu.~.\!nJa.,

~jIlnm;e~nIo~
r;!Ili~Y1Jo:f'\'~!mjqlllllll[ilD,~oo.bbILMui'd!:lliedobiouliarK II d~.1,1 JI'Ci!.l:Ci!J~lli~1Il .. (lII'f!:rIT.ilUiiII riiIlid., In. ItirroiillOl.haTllllJID.~ib-

mlr.'lmanrQJ.j,,\:(rk=~
fu~ll"ilal!_lII))ri,lfIhlJJ,. !lrn1ll~ruifc.timuz:r1:lo.i. 1oorn.!Yoliill~~~ ~ll:louillng,lti~ bllr b1m1JlIibcillo-h

lliu"illl'i'lllinil.,.nunr!lrdoiml,l bJji je lIIiI ramd (tIi1l\'it:. P J'br~ku-rd.b.,~.

R,dlll

bellopte

:nr.~r~lu~I:~~~
~ri~lu~rcaLi JI~ Wf.l.tifllr!irfMI~II'·
..molNlpoiJ,ali4lw.~m· mllJ pDrUrlll updraI; '''1",1l1liil10~DpUr ___

nu

~=ll::'JL~~~~
i(ro,i.JpLIRotrti-IT.ka'ric;

........

rir.nile~lmli]]oluill[ri·

llkiI-Fur.lbt'«twvtl':a811
I Is!c.r:JiliK,lloJpiIui;l:Linoilll MI i 00l1kli. N'ij,r:bilaGili·

~~Lul-k'~,-d("

bill ~ .illliU(_"tI"'l.iII!Ijl~~lII b~I:lti!mUlllrtijl;ll\.lual"
dob!tlJ'Dll"ilklld;.roIlLSiIli

PreulSe IIUdl
StH:ilkakdajr-f,l

1:Il.Z<LUU.ti)za'lri.iUIIIQ.
~i!QI~lfIII&, • NCIIII ubon. _\lIll'lllDD

IDIIIfll'I!lR-lIje1oruaijle.llirn.
nl!l~Id:~~~

F..iIIJr~~ K.itol"DU. ~J::a· ~iL~i~ I!idJrr.)~Jllwb;\~I\:rlIil. ....,~~iK1I11.IiI .... IhIl~inj). (lI<eqin), hhmH;J Kikc ~Kr""') i ~lll.llllII!II 'Ill~ (I:milia;nu-), A.1bD1sJull»f"liliijiL ....rlie rJ~l.'\;;"~OIt.c-JlklIMr"ll g po~~.IIIJII wzlli:m redn!5l. 1-Il'1I'lr,.. i 'rrll~nllk lP1:t!I~; N.1tJil-f«!IIIJ.. (I ra'flIII~Pldlb.l!:rj!JOnl8r.l'

(c==I~is~ij:

OMO eMiDe

I'ntll~~JII'I:'\In."'lr.JotNlll 'III ~ ubu IIi IIlmlltili, ~Il1lIQttnblm::ilIllKiy ",I ~11!I"'Jrli!~ da III ,iuOlj;lJ'llbiNt.(lmRrti dtUpl'IIIi~IO.~~bar... flf(ulit. 1.kvICIllIOI;,III1.ll;ffjjll:fKtl d:lpl,II.r..lr»E'K,..-lIIiJir

t!,,~.

:trlllJlm'ikll~wllli,lniIILl, • Nt:bibib.lIi:WlI1JoSt!';· iii Kill IfDJlIl bo 'II Bu!bJ. ~~I!l ~1I'IQJUu.hpvritik~~I!JObiJiimliolL l'.'A'u odmIh d;mu

:~: T:~~~~m&:'JI'. a I~flv., ~
Valjda su sviesni
So::I~ir:~ijf!r: ill~
JJlII'1I!A.:01kou

r:a:mar-

=..~~~;
-~--iIIMl,k(wII!-IIIIIK

!eli~isIitlrrUlieno, li)rM'~le.'I_lillikillli~ lIqiIiI~·ldjru.AIi.»dlmonmopobmi I'ft~
lite f dobZllij illl 111mm.·IWxtbdl:l~ ~~~GZJiftPflC"'Ri d.I.

. Sw Lb I!II"-.Zal~o br1 t n;tkoa IIbn[~ POIfM)4h~Jablhfi:r1r",~
lIan. ~k OOnt;tMj'Ir:Kt~jIdlID

hw d4111r~ fr=l:rlill~r.II~,)
·halmu1D_

__

.fel"l.~f'tI_l!'l'"'.IlUtCiiib"" 10111 pr,jc, .,.,tmict ..
BUDllftlllL rukllil, 1m:ieDr.'itl,kdllol. NinJeJ1ind:.c-n-nri ee p,,"

...... !J~.
kn1llil,

r~u,=r::=;.~~:
Ilv 19lOj!ullllOub:n .. iTli

dtr;I'-~

:?!:::~:iltdb~~~ IJ;ivrklrtislc!1lI0i~If(llilli.~rtirifftll"Jl.n.iZJo..ijll Jr:iprm-n!JCIrl.ftUl.pilll df'ulJIIII,JlliIinnmOglllll:1ll .. i1i ~Qdioo. n.!IIIUJIQr lip tUJl:, rxmllmo 'IIdl"1lknjc JLJdj.

b:'i.::.n~.~ ~u~~ ~
dllfJ;.ln"6II,plldlPllI'.!!didlntr\,011 M.(j'.!,ipi'iooilfr(;-

mSll'f"fiUl.lO'.~~ JlI:llih Qd nill. mOCII
ur..dili.lliniklllbrai.i.Ull IIIIPIll1!tlO dth'll. Svl WMlllltj r,IlQr.Boult BllIM"bglkotl~

NSs.ll:l.tIIlobllllcfnil:r·

f=tm=:'~ifr:
....oI)"i
loj'

• At"",,f~n ie au·

ijlliuon.iict:.i1,;JJlbt,l'I!lIi

1II!ti'llIl.JIim!«o~RoImlini. ma, U Bu1llmlliilM"lIktJ

....

::'~;::i~:=ll:r,i

~,,"tJ:(.rJ~~,Yq;i'I~Jo;K-.&reilallllD.r'!'bunl1lll, ""bJr:lilf'lrllljl1l\l,Nt-b~!llllr CrJJTtJillrri~il'_lIliJlirniL IIlilUl ic ill iIOIr. Imkrr pt. ~11i~mm,\fnl'f.UII~ h~~n,jY_':I [. K_,(r jHu~ hoh'Lb!>C1Ill.'lI,Jlcr..Kiju·

I nm:q:Q\,rn~.Dflk NS--

Cd 1.JiJioial_ilJOC~od

dotrU.: Ulj;;:k. :!z!:J~~t!~~J~~; IJIdJbIili:mMl'pc:n:ri"jc;~
000 'ID II) Il"Ijln~lli na Ilitp j IKzill~. I./()~

"""

. F'lPA
~1I

I UP-FA

I:Iil"5u

il...

:''::r:t:.~~~=iriJ
~iiI1upoo:r~.
·Abiodmbutk!"h:iio IIILl.IoAIbn,.lnIrI~ koIOWhbic"boIU:od~ ntlurir:.u.killlljnl!ll~

mo,

roafiil

CZfMi~ITT'I'f,*,,~,
pr:nJtH.'li(1uJtj[jJ~tll'.rl KJIIIII.1U1oZ"loIIIOI1IlWAll:l}lf

1qI(I:ttlltJti;c.w.wikl'1!r·
.. i[llJ1)

ru&1

m.id';limiH,llIrilkbiJ.
lobll:fnr.Jtklll.

~ljw.li.IlBar

I!iJirn o'''(rrili 11100lu~nr:rtl lb i:1;pu(ryj~1:I1l1r
JI1Q

n,~"'~J"trl;,,~tI
.mJfillllP.ndiltal b,hmo ruJvlk 1iH;i tl"l ~ -e M7.ilHl"imn ...

H'r,b.nill

LlliIlIrbla.orn. ....

CJi:'..lr.lbtr'kl,.&rin

"~I.n.:1 H4!

Al1~

r'L:Kouli 1;.11111'1101,.1'"

(I'"

0 ...wllilr!,f!rn:k,llu" ~Nii~pmblnn. in" I ml r.I Kumll~[U ImiltlU< m..J

r::rn.;rnl'lil.lm1!rlC.ll~rii [llldnjj~"1)llI:riJ!e.ifJrb. :mllifbllnn.ibrlW'II~b:s nl:;gDdlld1"UJii ~Mll1"11mois.JllIllil~I\-r (InrJJloi m.1lIIr1(l1 ,iEitci(II.tc1fL

- -'Ii

VI[I-

OQJIJJljt:,rlllr$dt.r,l'{Uii.

Ii. 11m bD'~

rmem r9lo"tl

\"C-~liNa.j,ililli,Gm(lGju

..

tl~.

j.~~ri:,r$"n:piiiNl(J'l"'1
pa10J1l11 ~:ir.L...~

ni!...:rrilrlJ p;rlts1iK" kU~ liN wnP [oJn.iflr.tnro _llIIo11·

!f.li'~Kbcc .w.oottrl..b...,..IJd.n.!lq:
lII..Iflkh.kDilllu:i\""l;lu nlr;:, ~nllII,:l7.:0.uJhftIlUllfal~ p:ti I!ciIII!I erIK iNnj;r.ll· Iiii;l. K!tu~&t'IUD ipD: lBlIlII. K.rii, Kurll v.rtgltli..

l~~\~t!~
~~r:nt;/~~

i~IF);"MI..i:DIdiI1(H!ltir.t'l'rt), Kbilim [Ioal'l! [1.j1K)" Gi. IlII.:e1 Li.bmr.nl),,~n'il!l

""rRIlII.i,

)j"'-lbli ill n!i il ~ ll;f.il~ rqll. :it"d<_rbr,;:~I .. 'r;:,lm.mllf'· 1\'D~idlllllldij:[lllIIDok.

u-mIJIIlD>
ooci-o

'<'1:.

mIIIsmlri(RIiri~l.:Er.llIIu!KI ~llni(1'M1e!bartl~ {ili.T.}

A.k.o uuvrdim,.p tb i~ IllIIr:Mot(rJ U 1I111'11IIl!l.., na..'.eroo PI"'Hlenti. Ilko.e OJ>jrtir;:lupk!D>·ruUllbo",~· IekQ~n;Kb]dl1&-~tU"",1l1J lIIIabnl~1 AbDtilmO'..mI·

:=~~~r.I~~
\''ri:lldaluliI1Ie:Il'riemlhbi
Upi!.mlmlillonThhfiUl

~[\j;u(lIbolj(lbLldI.lHtuR,
NLl,.-hlfiwt)d~NI ~uS:kl.@ltiii~rdol:

li .... lr..rlI(ii .. ClliIf(lNrri9:

. SiprlIl:Iilrul. M.rANO,fle

fI(I~"'J:'ll'Plilrliliil;Ubi. II br;] ofb IJUII1 dobili {lJp. attadlrr,l :sP.••• II~ flijIft· 'f"ili lIImIR ptTl kord: 15

Oai tdt (Ii ~Jj;Ir:1JI JII)bf~f=t.;ii:iIIi~ilXLlb blc6ln:biI..s ililml kk ~ TltO"tIMi"r.lO i IJ cjid!m ,,'I)rllIIID. dl ~ :ml );:11 ~

u;D;rwGiWeuln::bipl'litl iJ>kopfrril'lll~,[:rlldr(1J'I1}o liri zidiLi jir.11L"1; wrdi ~1']croY,alcodfWilllll· di odmllt. t.JJCe Io1nlio;lli kni~. ~1I1DIitIb"OOk.= !IIi ['II.~lmO'l'i Sk\lpr;Liac pr)IiJda~dm1'n;o;Irnh:ii6! pmrl'~tl i ubud«rlo:lti.III~~Qrr:.G"ldiJrll!le: r.. rlimD]\"e n i dill; DC bu.

·Nimlol(M.l)tlr.'tllO!r)mr:-.UKo.l1J.i~etll~.nuri·
nf.im.llrilibi!lre'llQ;bici~ r!llllilll'oIl11.J.lkn.!li:Ii.IC'" r;Wl ~hliWI~1

lkiW(li~OIl()"i)ric ~III rujntni;j~ je lIuruji·
liSn'C'1,jit!rlrlru:mniil'-

I~kJ"1

t.fJ1'~·

dl CAim n Jlreibil:dnikll .koliliu J.r-IIjl'tM .....:IIj"

oglasi
I~ I -S>Jl __ 2. ZaIxn><I~~ • IIf12 .mtl8!. _

IM_"....

~o~

......

.... _".....

~_~a.-..,~' ptJMIIuI. __
JAlltll OOtAS

.j.....", ...... __ • ~_".,o.'" bn:f '2000, ...........
lea

"~.~., '4IOJ,I. _
,~

a.w »91
~

In!! .. .,

1IAJ[1.0 Do_ •. 'r,6

~

............ GatU""'~

."1_1"""' .... I)IrW'' ' ....""....,1_.O<nl. """' ~ ............ ~ ........_I1~
1~ DI __ ... ~.pa;tq&

._~ooJg--v'''~~--~'''
ZIl

a tlllllil hkmll'o h.lnbm.l( "",me- r~IJ" Elltl". br .3'19 • 1100. ~ 'ill. ~~ ~ 41 ~. S, It:!, I' OJ. I'll] I lA 1)1~ tlo.... .w "lam!;> Un"", h>nk.. d.d ..,~",j..... , . 1:II11ulu:~~ ,.;I ,,,. (I tIb"'''''~J11u l", ur"ol .t. ut.... I rn.. :N""'Jc rwni.lj«tn , I!t1Jn llm.. CIdhJm m R\'\ iDju'~ ",' hlrlct .Ill <i:uIIJo;-o..> tiro, '0-' l-~61 It -l(I od 111 OI'I-."fll J .p.>d,nc.l1lqll'''J'' 'I<"

_'\I

n"

' ' '1x'm'

~

, OPIS IJi"RAJ.IIJEJ.'f: ~JCI:IE

l~' •

diI,ooIlIIfOib;ot

- ... <I~-~~_
...._.....,rlIfI, __
~ ......-u
_',..._.

,~

~~,,~_........
.... "'-..,_~ -.
""' ~
__

.......... z_.-zaWldo. u
1I!1','_I~

""""'-'

..-.-..SIru!nt_ ..........
.... "._,.. _._

r ",........... ~ . , r.....,.;J.oo.~ ~ -Ikn>T>OII ad>u< ..
o<!U'no ~., n!i'I -..

...

..... ~
""

.... , . ,.,...,..",._
UnIW .... _"'9
.......",..,

lil

~,__...,liI',_,...,
U ••

o..n-..w

Irbo.. ,

""""'''lUIj. rwnl'J'o"drul..,
til "'

J\"

111:0 lri "'UJl_~

, ..

(fl.1ml fLtm.

l1illl u Ulllo. b;m..:.d.d.

'ItlIp. ~

· II-"<I--~"""'.. .._~--_'~.nl\. _ ~""""""J~ ...._....."j_,.IXI'fIl.~
l'<W>ar-q ~'""'" "........
_

1>II!p~~--EI.- .... ~

• ~.........

. ~

..........apllln~~_ >fIj J II"IlgoI ~ 1IlIjII"" ._ ......... u~_IJlllOll

_._I~
~ ~~
1.1 ""'""" ........

~-

_I
.........

I '/11M Mn.., 1111
~~I
"' ..... "..,.

1W.('uI!)C ~ j.I"'U !~
~"jl;'l" '1m<IlI!j~

71 "',-r.J\.gllj<: ~<oj.N1I11.o!, 1 " (·!\'f,nl till.... 0IIhn I. ,,",i~'Ju u

II-*\IMI

~,.

ImOiiI

~, ~

~

~I'
knJ(

~

-..,...,_

..",,_..oi __

~l~~_~·~ ....'""""",Wl'-". ~ ~A.'""...:.m~

I_",,*,

_oIl

.... $lrl,.Ool)M 6/rJI.I» • __ ,..~

...

,. ~

I~

..,SM..:tMr _

.~o
.,"""".

1'klnhnlld. .... .:i:UJd_. 7~ ~Jo:(Inl

rmI~jrdnik I (WI",i Wb..u e ll'1'Jodtll ''II, ic<1~l<lJ"" -nu

iJIj ""

ll.iju

(),;l~

I< .. I~I ~ ."J d.ln..i. 1lI rnll'iju i.r.dnc TImId", II

All

l .. ~
t..""...,~.....:

z-.IIO!'I>' ............ I"I1 MoI"'~_""__

sr..._. ~.o:rp<III!o'_

<I
M'II"TI

u, .....
\.)0

I ~lmrnt' (:k1l'«II .... rc""Jijll mo'h ,,",,'Imcnrn LOlli

o lin' ~1t;C 'tf'U"J"'lI <l;':'»''co

<I

• t1I ,. dr1:1hljl'ln nr..n.:, I fltlreqo' ,,.,... • dJ nlj<' OIoUd"lIfI III :"" .. 010 olJcIo I I"'If1.'dnl ~UJ'. - dI rlIJII 'lDnuU 1\ ~1liJ... nI Woo: Il\ IirulI ~ ~1J1ill J.II' JdIlik II Qlljiho ZIOO,,,... II' ..w..m.. 1!"IIm:.<! .~ 1"'111....-jjl • btl. 9o<nc: IlIm"1'" tr.: C )!tom, "',," lit II, ""'J I~ U~.I" (l J I I! I'" ~

I

J IMNOAT

~~fn\oi-l")~

_,"_
~uv"",

.. OPel U!lJErI

~,.M_,..__·~I_'"'
A}lIIII"""OI1 .• pCdr .. , __ ,

... '~~:..-_~~_.,,}lI~

do II\W ~ ~

·

cw ~~.,_ ....... _.,.
....~0iI''''

1:jlJwJ' , d.>

'All. III! or ... od,d ,,~) ctU •.,. _ bo fUUIII>I ~-'" .. .--.odJ·II<JCII<MMWaa.. ..........

.. "'·~, ..... "
~

.... IlIIb """'

_04_~
........

-.hob ...u "'I<>
~'1lo<I!IlI ,.,

8'lt lOlll
0' a ~ fbn N~~

11",1 <'lmTllllIc\mnmlqa.
odb..'R.

II (lIlMtII ~ ~H'J!I-

l'fllillm (j1lilS1,.

1II1m:su Un.ll'CI·b.itId.w..·

L

"""e

I~ ~ iodmJI' 110rn('itdtn " L """" bone: ..

mdma:

l.tuq,~

u ..amI.

jc.o. "'HD o.aI.ruJc.t.l

~·PII<lIltII .......... J

I~

u Sosno I

_.IliI

.........,.,-ep.:...

__

<OrottI"..._".....,.".....,..,...

.. l~(..._.,.' ' __ ....:II

...... ~._I~("".......f{fiP<.

...

dIi..I __

«».j,"'_

POfiElJlJI 11'1£11 -.,.,....",_ .. OpWw._'_~DI

__

1NJMI
• " .... _"""lQ ............... ,

"" •. __
<IIO"'*'~ d.! ~ __

vu_,. __
... ~.,~ """"" ......... Ir""""_'"

""-''"'"'' """ po....
""~

............ ~,,,.,.,,.,..J

- ...,..-.~""'"~.1QiW.d

""""""-1

z.-;...._._~.
,

""'l

~"'_I~"
o:Io}ll.-"

- I'f'IJ&\C ~nJ~ ~ rmuJTIII. nil rml!i;('du I """I k"'L~lIN." Im....:ln"" do""'m ,''' 9 I 1 ~~.", IIl.Iw;jIJ jc Ll:uLm OO-U'lll ~cl.:':11 doA. umcn .....-iJ". -U\JC'R'I'j~ 0 """'Q"B<n II. o,~ rOio kl1'i} elll: .uri}l od b I!Jj..-U, .""",,10>1 ""JCf'"'I" r"le "P!J'I 11m.: bit" ("'""',m]"..,j to. rn~') -II\J<MlJcdlI 1'11)< <bI>J.luft .t.I I.n, oIrM> dJd., prlN'lj,1Kr o.l i>..II..ItdJII'I! \tLP,. p."'i"'J~ ((»~ r.... ('I;I1'; no: <lallj<:OtJ(, mp«ii. ''')COmic!b ntic """""." III rn' ..... m :pn.-;I"I' rnho,lj..,.., od ,wk:h,,'11~'n"k"ll""'" • I'K~IM oIdJ<!IJ<'fIJc (",,.,..,... f..IU~..,ljoI.lIt .WlJe u.J II ",,,,,,,,,'J . *IO~j~;b)C proI" nj~ 111:' <>di, ,i~",pt><llIl'IIl.. (OJ ,,01I!ktnog "l1li, "111: Iln cd J
"11)1'

) 1'U'IKlS"' I 0011: "'.1:..'11: I\,gndid:u ..:0 prijl\,llU_IC' ro.,...njD,.n)Cl1l ~nlc tL1 ..... ,... '" 011w.... '''"J",li''

om.

UI'fII'.

mj~"
.... , J(I"<fI~ .

<lfi'JIl dtpk_

<1/ .. ~"'" "
(I

,,w,1ot1lbLm ULdi..w.
nih>'!! k\t>l:lll U OUUCI.

"po::tl\m 11 QJIlI"m I4wQ'lL.IIO

1'0'""''' "P'" "" ........tll"'~ t.zq lIb I","In;!..bn • pl>al1llll"'~ III nijeu Dbu '/IIan.I,
l' PC l:RFlINA i!X);{UUENTA LI> ,~ """'""' ~..,
~-.~ "'....,.. .. ~Qo

r='i;"'1.1

I",.,..,.~, ...... I!'

WI... "",... ....

-"'<I~WW"

*",1

~""""".,a

op;w. , I"....,t..,b

~gl11n

Wlul..",. :-':.o.Lr.....,~ oth..a r j~."", ~on~"~

~ ......... .,..<If_'~_.,/..... ,.,.... .. -~ ~.putam"""" _ ......_,
POONOSOI.£ PPIilAIIt:
od ....... ~ Ili......... """

a

lrua ; ~i"lllli<m
Pn i
-fllJI.1I "ll.NJCIII:

j. "'om.. ,)" ,lo.JJ~t.. n..oa.tllJC' u ..... ud IJ .!.ma lid <Ln. ~lj 1""It1i"'" ~ ~.ljo:oo: """"rnnrjjJO;* n "<f'11"j~''''lu u.o.Io)\~ rnJJ,IJCl:llh Undod.:oa. '''''',m 'lIIcnjU ... Wdod:Ll'1IIlI ttl, WI uU, ILIJ...N<in:,Jih .
u~.'l.nj

,,'1"lI:IIJ

andid.:lu_
1101\ J i.D.nt.l1...... 1.I.lI."l.'c: ~ u: olll11

"uJ.

~0I1

CIon"" wuo_: ... #_ '" ... ,,,""'_; PriJIN~ no,
01 _

';11 .......,..,.,,,

,1I1IfIl:Jl'lIlIOSu.l,

"J.:.IL:I:IIJlII..TlJ i

pa.!i0!lW. ''''''

...... -..,'''''.".

~

'''~

, Cl'II. 0 rcTIl'

..... mJ....

OMnI.~kOll"""_

"",I:·,

~~ """"

.. ' od.lft -..... b<l ~ "*"l'I ptIG.............,. _1 umlwoo!"5 a-. ~,1IIIi>W1 ""'" •• ~_

~
~

..'_,_....,_

_" _""I"
-

PG£V"'" ...

......"""~.~u

5v. __ "',,......,... _, .. _., .. ' oIUl,*"" ...., r,pk;j<lM. 0CI1MtI<iI JoIOCo 1lI'K" OOrt.ldl.CnI<""" "" ,k__

__
,..,.,._
,__

, ~'ftIJ. Wl'Uo

~10111

z.oVOoO'lt

P'lI""" .. .."....... .......... "",._ ~ .-.. u·~

""'_~""

."
u

1'...... "'11 r..Iu:. onn..TiUi"ij'k~ ,j~ine Nil t<knllri\cnJI h...Jm.tc ... oejC1>t.,m<>d I de> 5.
...kJ,

..-

s.:. ..
uN',U

,BPI( .

OlIVl~&-U'·

""l'f'j3\ IpHon Un..I"IJlI"," I.<orl";"'".I-""'u ..,Io,e InkT\111.)..tln,U Imu n~jw.n~IJlh ~,JaIU ilkl>~'

""h:rI. ,Ii 'iii,........... udbono

,!..on un(Im. Kpm .. ,.... 0.. rnI~l)<'

(IO'IJ>1"U1}c'

... ~.uc.o

'~""'~~"""

,.IU>J~c.1J!'I{

,goral""

III , nlCIkI.Ic

lllk__" "t.;.nium, r"deroo:;~ fInsrM: , II""',,~'_ i ~!;o.Iu~",,' /Ii.., !l;Jnl~ II d.~'" do JC' o.!ktt ~ r....wJl.I <AI!;,,' .....m' 7:11li1dror ptll OO''fI,.I1 :onllllJ .... ;DIJI 'iml (f'C"\ ,rool;( flrrrn: «ohI\' 1 ft'\ 11Ijlol
~.llIJlh

a jlI'l'Lm~"'F N~m
~ IUd· .~I!J('

Ir......

J-t,fl trlJ~.J'"

r..... odj.
I\:t '"~

IDW11o: rc-, iLlJ~ uUjui!ujlOti ._'llLIu '''''iill ~ l~ot\III.o, i..J<t1 "" Ill"'J ........ ~ ..... ",,'m.mJ~ hr. di....rCII !<I mo'''"' a4 ~",j" lill.,,,rj<l"i p.... I.hOlDJa U.~ .. c , <l '1IlCI'Ie <Iu;ta"JoI VI.lctlaJ Sl..u~" "~ IIIIklN

III

,/*'"'".... ipMlol~

...m l>d~

I . ~ml

~'1llIJ'k1n.o: fC\wjc

gOO'

I

~_ poIfItot.ra~ ..-oeu'rwh>g ,..__

_.,."

I~_.

~"""_ . .ra

O<.II'II.bna ,.... oI;~ju

,..., irij

poputIII

t_ VOZAC-OOSTAVUAC
''' ........ • PI

.~. I~ __
.Fb«IO
YI>I'

[loIo",'j.

SAAAJSYOI

"'" 1... _

. ,""'""""'k_KM""""s-._ 1Io.>Io~"

ftC"ud' ..Ad~1'II!Ie

look "'''''""
..tll:'ill:'

"m

"'''1.1'' 1II,nn;n '4 dmI ~\lCi ,ud"",,,,m lit" ,,....'" 1J"Ij.t1 ...
\\1'"

tid "amJnno,l.otua

.... t1I"" aI><I:.f)n,,"p j"lNII

'Ie .fII!I....,q.lllk .S$S

....... ....... 111
....",...~

_"c~

""'".

IO~ 8ANKA

InJcltm I) D

ARAI[\'O. Vl I)UN\J'lII1u

MW1X:IIllmad._,ljo

'" pUII:m JI~ JI"""'- III tift>, , 1IlI1Mk<llTl J'njll a 1\11

,I\...u..un

tldh; ...../:I. n"ll'1.t'U".

""" ....... ,"'__

T.~ 1I o.s.n,o ,E·mal: "'11101~
Q;nd1d.!Im;o

...~"...,.,I

~... ."......
III II

Itv~........ ruJirU. :111>. r 12ja :1b<IbtI Bl.~ IUl-all. &».no

"'>ijIOIS ....

,U ...

~O

,,<\I.... • -thfJ ......roI<.. od I IOIINml'_I'od S. ~""II"'".. .,....... _ ,
N~I~prI' __

~....,Joo
_II tnU.

t.... _ , _

"""hI....

1'rIi~,'l>d"'k~ N~ ndl>.>n: Il ',""""Wl)\l. !lllLll lojl ......n It! "';c- ~..w., "l'I"tlll"" ..btl \ IJ"" II 0' "'" ,,;""h.".... ,1I'I<lJr u!*'w> ).. 1btl ·.. J.tmOm .~ l'I<!b.om u· rol" <>01: ..... on Ll.uu., nt:\oJI,jufi olIIIIIIWJIt.'II <!ani o;J""" rrij~ odMe
tJdlUQ

oW'__ 'l' <Idh<.-.

J'" ,..tIn J<'

~,~

sport

Onevni avaz, poneojelj ak,

6. junVlipanj 20' 1.

43

SAHOVSKI MOZAIK Revijalni rapid-rnec u spanskom Leonu

Anand u slalnom izdanlu proliu Siroua
wr

Korcno; i Karpo v II B agi;u: Ollel prot kan neprijateljslvom

U prve cetiri partije Indijac pokazao nadmoG
.. lp." .. ....-

Najveci rnecevl za prvaka svijeta (3)

Muhamed BORIC, med,marod"i majsror U Leonu CSpanija) u to" k II j e in teresanran rapi dmec izrnedu Visvanatana Ananda i Alekseja Sirova, Ova] okrlaj prava je poslastica za sve pok lonike sa h ovs ke igre, Prvak svijeta iz Indije nastu pa nako n d ule pa uze, ali [ebez sumnje u -vrhunskoj formi i odlicno pripremlien. Ako torne dodamo da je vee d vadesetak godina ponaiboli i rapid-igrac svije ra, onda tren urn i rezuhat od 3: I n ije iznenadenje, Mada je naturalizirani spanski velemajsror $irov rvrd orah i slovi za jedncg od najboljih igraca svijeta, Anand ie u prve ceriri pa-

Pripremai

_

ALS.'l. ~

HaMo .JB HaruoU branio Ugled SSSR-8
Me<; izrnedu prvaka sviieta Ana tolija Karpova i izazivaea Viktora Korcnc]a, odigran 1978. u Bagiio Sitiju na FiIipinima, [edan je od najuzbudljivijih, ali i najkontroverzniiih u historiii, Ovai duel protkan j e ogrornnirn nepri jateljstvom sudionika, Netrpeljivost je pocela 1974. go dine, nakon -n j ihovog moskovskog finalnog meea pretendenata, u koiern je pobijedio Karpov i tako stekao pravo da igra s Bobiiem FiSerom (Bobby Fischer) za titulu prvaka, Kako Fiser nije branio ti tul u, Karpov ie 1975.. proglasen prvakorn,

Posljednja, 32. partija blla je predmet razmatranja na sudu
partiiu, Korcnoi se revansirao u jedanaestoj, ali je on da izgubio trio Nakon samo 17 partiia, Karpov je vodio sa 4: 1 j Ciailo se cia je blizn pobiede, U nastavku je Korcnoj pokazao odakle mu nadirnak Viktor Strasni pa je u 31. partiji izborio iziednacenje na 5 :5.

Odbijena ialba
Sovj etska delagacija nasla se u ocaju, 0 ozbiljnosti siruaciieza Karpova govori i cinjenica da rnu se javio partijski

Sirov i Anand: Odigrat be sest parli;a rtije pokazao svoju superPartneri ceodigra ti sv ih sest partija bel obzira na reicrnost, dobivsi dviie uz dva remiia. zultat,

Tempo igre ie 45 rninuta po igracu uz bonus ad 30 sekuridi za svaki potez. d4 13.Se4 Lb5 14.Dd2 SbOO15.a3 Sg6 16M L-e7 17.Lh2 Tfd8 0-1 Anand - Sirov (Slavenska) 1. d4 as 2.c4 c6 3.SB Sf6 4.Sc3 e6 S.LgS h6 6.Lxf6 Dxf6 7.e3 Sd7 8.Ld3 dxc4 9.Lxc4 Ld6 10.0-0 De7 11.Se4 0-0 I2.S~.d6 Dxd6 13.De2 b6 14.Tfcll L-b7 IS.La6 Lxa6 16.Dxa6 Tfd8 17.a3 c5 18.h3 exd4 19.. xd4 T De7 20.Tacll e5 21.Dc4 Dxc4 22.Txc4 15 23.K11 remi
0-0 12.SB

sekretar i prvi covjek drzave Leonid Breznjev dajuci mu
podrsku,

Izabrane partije
Sirov . Anand (Carro-Kan) 1.e4 cti 2.d4 dS 3.1:5 Lf5 4.Sf3 e6 S.Le2 Se7 6.0-0 c5 7.dxc5 Sec6 8 ..LgS Le7 9.Lxe7 Dxe7 IO.c4 dxc4 11.S33 d 12.bxc3 Sd7 BoSb; 0-0 14.Sd6 Sxc5 lS.Lb5 Lg4 16.Lxc6 bxc6 17 _h3 Lh5 18.g4 Lg619.Dd4Sb7 20.Tadl e5 2l.Da4 Sxd6 22.Txd6 f5 HTd7 De8 24.TfdllXg4 25.Dxg4 T!7 26.Txf7 Dxf7 27.SgS DiS 28.f4 Tell 29.Dxf5 Lxf5 30.Td7 Tf8 31.Te7 h6 32.Sxe6 Lxe6 33.Txe6 Txf4 34.Ta6 TB 3S.Tlra7Txh3 36.e6 Te3 37.Te7 Kfll 38.Tf7+ Kg8 39.Te7 Kf8 remi Anand - Sir{)V (Slavenska) l.d4 as 2.c4 e6 3.S8 Sf6 4.Sc3 e6 S.L-g5 h6 6.Lh4 dxc4 7.e4g5 8.Lg3 b5 9.Le2 Lb7 10.Del Sbd7 II.Tdl ShS 12.dS Sxg3 13.lD:g3 Db6 14.dxe6 fxe6 15. Sxg5 L-c5 16.LhS+ Ke7 17.Sxe6 SeS 18.SxcS Dxc5 19.L-e2 Taf8 20.0-0 Thg8 21M Dxb4 22.Dd2 DeS l3.Dxh6 Leg 24.Dh4+ Ke6 25.Dh6+ Ke7 26.Dh5 Kf6 27.Dh4+ KeG 28.Sd5 exdS 29.TxdS Db6 30.DhS Db8 31.Tfd 1 T15 32.TxeS + Dxe5 33.Lg4+ Txg4 34,De8# 1-0 Sirov - Anand (Carro-Kan) 1.e4 c6 l.d4 dS 3.eS L5 4.g4 Ld7 S.c4 e6 6.Sc3 cS 7..cxdS exd.5 8.dxcS Lxc5 9.Lg2 Se7 IO.h3 Db6 Il.De2

Emigrirao na Zapad
Nezadovoljan ovakvim razvoj ern dogadaia, Korcno j ie denio nevjerovamo hrabru odluku -1976_ ie emigrirao iz SSSR"a izatrazio azil na Zapaduo S obzirom na 10 da se radilo 0 vr h unskom sportisti, to je izazvalo veliki gnijev u sportskom, ali i u drzavnorn vrhu SSSR-a. Korcnoj ie proglasen

V vrlo nervoznoj atmosferi igrana je 32. partija, koi a je prekin uta je II dobivenoj pozieiji za Karpova, Korcnoi se narednog dana niie pojavio IlB
doigravan j u pa j e Karpov za-

drzao tirulu, Nakon meca, Korcnoj se zalio Medunaradnom sportskorn arbitraznom sudu u Lozani, tvrdeci cia ga je izdao niegov sekundandt Majkl Stin (Michael Stean), koii ie

RendgenSBi pregled Siolica
Oba tabora opruzivala su tokom meca supro m u stranu za koristenje nedozvoljenih sredstava. Pored rendgen skog pregleda SIOlica na kojima su sjedili, nadFmvnim neprija[eljem. Nakon Sto ie dobio svioarsko drz.v!jausrvo, uspio se lIkljuei ti u naredni eikl us boo rbe za tirulu re je izborio pca· vo da izazove Karpova. Mee je igran na Sesl po b jeda. Nakon sedam startnih Iemija, Karpov je dobio osmu jpoznariia epizoda je optuzba Korcnoia da Karpov korisri pomoc parapsihologa Vladimira Zuhara, koji ga hipnotizira la vrije" mepanijc. odao Karpovu ko je ce 0 tvaranje igrati. Zalba nije urodi· la plodom_ Nakon ove pobie· de, Karpov je p osrao rei<im s· ki idol, dobio je odlikovan ia i priw3n j a od najvise:g partijskog vrha i pas rao je jedna od najuljecaj,nijih osoba u so· vjelskom Sportu.

V hOIe!u »Zenil" u Neumu po~elo je descro izdanje Premijer lige BiR. U muskoj konkurendji nastupa dese! ekipa koje ce odigra ti clevel kola po Berge-rovom si Stem u. T i tul u brani Bihac, a glavni konkureIlt je ekipa sarajevske Bosne. Ovo su dvije najjaee ekipe po rejtingu i vjerovarno je da ce

Fauorili uSPlesno SlaMOuali

Premijer liga BiH u Neumu

njihov medu.sobni susret u 5_ kOltl bili odIucuj uei za rim" lu. U prvom kolu favor;ri su bili uspjei§ni. Bihac ie bio boo Iji od Sirokog Brijega, 3. Bo· sua od Glasinca. U zenskoj konkurenciji nastupa svega pel ekipa, a fa· voriI je Slavija iz Istocnog Sarajeva.

Sahisti na die/Ii

II

Vil.kQvi6ima

V organizaciji Sahovskog kluba Virkovici 29. maja odrzan je 3. memorijalni [Urnir "Zaim Imamovi6". Nastupilo je 14 sahisra, a medu njima i dva FIDE majstora. Odigraoo je sedam kola po sviearskom si stem u uz kompimersko parovanje i tempo od 15 minula po igracu. N ajvise uspjeha imao je NDE majstDr Efim Murato-

ElimMuratouiCDOblednlB

vi6, kojem u je sa 6 osvojenih poena uvjerijivo pripalo prvo mjesro. Ses (Orici p rvop las ira nih pripale su novi'ane nagrade, a pob jedniku [Urn ira i peh ar u t.raino vlasnis IVO.S u dij ski posao uspjdno Sli obavili Bajra Obuca i Semir Pleh. KonaC.ru poredak: Ernn MlIrawvic 6, Sadikovie 5, Kajevie, Stavnjak po 4...

Prva ekipa Sahovskog kl ub a P repor;) d osvo j iIa je Kup Zenieko-clobo.-- ........ ...,---,.--.-. .... -------c,----------n~~ jskog kamona. V kon k uren ci ii deser cimova Zenicani su osvojili 16 mec-bodova. U pobjedn.ickom saSt3 vu igrali su Enver Muratovic, Halid Bajramovic, Bojan Radie i Mehmedaliia . • Redzepije. Eklpa Pr~PQrod~ (d~snQ): 16 mec-bQdQv~ Ocligrano je cleve! kola po Bergerovom sisternu uz I.emedunaro~ni sudija FIDE Fahrudin Cerim_

PrepOrOdbez premca

Ku p Ze n it ko - do bojskogkanton

a

------

Problem broj 517 R. Collin, 1898

Siudija broj 517 V. Nestorescu, 1990

MalO triDOleza

BUell uuce I doblua

Problem 516: 1.Se6 Se2 (1...Ta2 2.Ka2 Sf8 3. Of4#) 2. De 1 Ke4 (2...Jg3 8.0a5#) 3.0e2# 1-0

SflldffJ 516: 1.h7 0116 2JfJ5 8eJ (2...K18 ILLeS Sd6 4.1iJ6 TrJ6 5JaB Kf7 6.Te7#) IL TeJ Kl84.Te8 Kxe8 5J7 KI8 6.wJ Lel Z1JJ7 Kgl (l_.m 81g5) 8.f8D TT891l6# HI

44
Vijest u brojci Izjava dana
- Bilo je strasno, Imao sam osjecai da me moze ubiri jednim udareem laktom.
(Cenfl1r NBA /i"'l1 DaIIlSI1 T'ajson

D~B~njavaz,DanBdiBllak, 6,junil/lipanj2011,

sn...11 t or,..
~

73

Splitska polici]a privela je ukupno 73 huligana, najvjerovatniie naviiace Dinama i Haiduka, koji su pravili nerede uoci fudbalske utakmice Hrvatska - Gruzija na Poljudu, Protiv 32 izgrednika bit ce pcdnesene i prekrsajne prijave. Do nereda j e dono na Pi aci, a u policijsko] stanici je rokom no~i sa petka n a subotu zadrzano 18 huligana ..

noUinari napan FODlsa
Selektor ncgometne reprezentacije Azerbejdzana Berti Fogts (Vogts) prijavio je da su ga tri osobe napale za vrijeme konferenciie za novinare u Bakuu uoci sutr,asnjeg duela s Njemackom, Pod pritiskorn azerbeidzanskihmedija zbog slahih rezultara, njernacki rrener iziavio je niemackirn novinarirna da je napad prijavio policiji te da ce naredne korake dogovoriti s advoketirna.

Ofsajd

Cend/ero prooj utakm ici prOliv Sakila O'Nila, koji se nedauno
oprostio}

Meksikanac osvojio svjetsku titulu u srednjoj kategoriji u verziji WBC

Nije trebao ni igrati

Tre./Iulak adluke.· Vallkuver vadi sa 2-0 u pobjedama

(FD/o' APPJ

cauez mladl oceUim stooama
Odlukom sudija savladao branioca naslova, Nijemca Cbika
u Los Andelesu na poene savladao dosadasnjeg vlasnika Sampionskog poiasa, Nijemea Sebastijana Cbika (Sebastian Zbik). 01'0 je Cbiku bio prvi poraz u 31. borbi u profesionalnoi kariieri. Dvojica sudija dodiielila su pobjedu Meksikancu (115:113 i 116:112), dok je [edan od njih smatrao da je mec b io iziednaeen 114:]]4. Cavez mladi tako je nastavia stoparna svcg 0<;<1., legeMeksikanac Hulio Cezar Cavez mladi ulio Cesar Chavez J r.) osvoi io je tl tulu svj etskog prvaka u sredn io] kalegoriji u verziji Svietskog bekserskog vijeca (WEC) nakon ~to je u »Sraples Cenreru"

a

ndarnog Cezara Caveza, koii je sest puta osvaiao titulu svietskog sampiona, i to U tri raz!ici te kategoriie, zbog Cega je i posrao Clan Medunarodn e b 0 kserske Kuce slav nih u Kanastoti. (A. Dr.)

Zvijezdaengleske fudbalske reprezentacije i Manre;. ter iunaiteda Vein Runi (Wayne Rooney) uplasio se da ce ostati celav pa se podvrgnu 0 pres adi van ju kose na jedno] klinici u Lcrrdonu. Runi je to porvrdio na svom profilu na Twitteru. - Sarno da potvrdim svim svojirn fanovima, bio sam

RUnl S8 POdUrgnUD raSadluanJu IIOS8

Zvijezda Mancestera ne zeli biti celav

NBA prvaci angazirali Italijana

Hokei i Van k u vera sav ladali su Boston sa 3: 2 i poveli sa 2-0 u pobjedarna u finalnoi seriii NHL-a .. Aleksandr Barcus (Alexandre Burrows) ucestvovao je u akcijarna kOO sva tri pogotka Kanuksa - dva ie dao, ukliucuiuci i cdlucuiuci u II. sekundi produzetka, a za jedan, koji ie postigao Danijel Sedin (Daniel), bio je asisten t. Kontroverzrii napadac Vankuvera bio je blizu odluke da uopce ne igra drugu finalnu utakmicu S obzirom na to da je 1I0ds rvo Lige faspravlialo .0 njegovoj rno-

OSIObDden ODIUibe za ugriz, BarDUS DreSUdiDBOSIOnU as
gucoj suspenziji,

[er je u pr-

vom rnecu ugrizao protivnickog igraca Patrisa Berzercna (Patrice Bergeron) za prst, U prkos Zalbi Bosrona, Barons nije kaznjen, OVOIl! pobiedom naibolii lim regularnog dijela sezone primakao se za ios] edan korak prvom Srenli kupu tl 40-godisnjoj hisroriji, Inace, kanadska ekipa nije bila pro yak od Mo!meala 1993. Serija aa celiri pohiede nastavlia se u Bostonu, gdje ce u ponedjeljak i srijedu biti odigrane dvije naredue utakmice.

Brazilski fudbaler u neobicnol ulozi

na presadivanju kose.Jrnarn 25 godin a i p oceo sam tela viti pa zasto ne!? Odusevlien sam rezultatima - reka o j e Runi re je dcdao: - Jos mi je tieme malo nateceno, a Ii eim se s rvari s rede, pokazujem se svijerul Neka mi neko preporuci dobar gel za kosu,
(A. Dr.)

ElOre Mesina (Ermre Messina) nov; je c.la.nst:rucn.og "mba Los An deles I ejkersa, grenose americki mediji. Covjek sa eeti.ri timle prvaka Eur.olige bi! ce konsultan t II 0 v.o treller3.a.k ludn ih g NBA prvaka Majka Braufl3 (Mike Brown), s k.ojim ga veze dug.ogodisnje prijaleIjstvo. Mesilla se vee d ugo spominje kao prvi strucnjak iz Evrope, koji bi mogao preu-

meslna pOlaclo strucnl stab Leillersa

liIule u furaligi

ze ri ulogu gla IInog trenera u NBA. Pregollarao je s Tor.omo reptorsima, ali je na kraju .ostao u EllTOpi. ilalijallski treller (51 godina) u Lejkerse sri:1:e iz madr· idsk.og Rea!a, koji je vowo nesto vise od selOn u i po. ,,1ezeran i" su prije dese 13k dana angaZirali Brauna nakon SIO je slavni Fil D:1:ekson (Phil Jackson) po ispadanju iz OliOgodi snjeg plej-ofa objalli.oda zavrS3va karijeru. (E, J.)

Kaka i sup ruga Karolina: Album iz/azi u julu

BraziJski fudbaJer i Clan Real Madrida Kaka ueestllovat Ce kao autor i izvodac na debitanlskom muzil:kom albumu slloje suprugc Karoline Seliko (Car.oline Celieo),. Spanska "Marca" pise, pozivajuCi se na brazilske medije, da je igrac Real

KaMaPJeDau duelusa suprugom

Madrida ,aUlor pjesme "Presente de Deus" ("Boiiji dar"), koju ie, ujedllo, i olpjevao zajedno uz svoju dragu. Album religiozne m uzi ke, koj i ce bIoj a Ii ukupn 0 12 pjesama, trebao bi biti siuzbeno pusten u prodaju u julu. (A..Dr.)

show biz

nue douollno SeMSi za TranSformere"
II

Kolega 0 Megan Foks

neUjerOualna Hlaudija
Hl't~nllediloriia1ll.

U maqazmu .Hapar's Balaar"

t-\-.noM:M

Ie- patQlb pl·

""iTiiIJOI1IR:1U"I'krIo'~ •• ee for bL&o OOl1lldnio II 1WII1lI1~1IICIm.n:III~1B. ~"", tI(II{, f'rIfOil.,it¢>k j !lu11~~(jl1DlllfillKi~ KlludiP O&1."'Jpb II OYO.. edt1nt\'~u...

ltq:~i~k~llti:lJtu; 00n!J~ inLtKlilllllh i duom.tihtiill7ra,twiilll~BIlIi 11B1~mllll(llll~i~k(>lll mllcrijIJ • ..J'W:tn albu:m~ • Ll,l;murlriran1ef'odttn>jli lI.,ie,.:rI"'I wbJln, tmbt1-w ~1I~;CIIli'.irnniii l~~talliWi~k.uiail'bI·

~"~~ru;:~:B~ 1=~r:!~::.=
Tuzla !ronan :&!.II IQwti,:~ ~OOkllJU.Uz(lnmlu,t.l/'
DIl,illllD;'k,I,;Il~, "N.~IIII:rohlkL1k;.. :puo!ill.kr~1i.Mi_jJilllu_[Io •"tIliI-l0{(J'11JllIID,btiilllli. OIo'lalimlwore:rrillDou~, viii in:leBkrijLi ... rrulllikom ~bQJ)ji!;t'(Id.ii:r.

1Ih.llluDbrVlfldoPu.ll.

;.::{~~ ~~ ~ ~=nu~
~=~r~~~::tt:~
nizll;~~~mh.\t;
iiotml~\'iItroLL:.~~j'~ nftll~UMlilQru. £/f.

..'L':~\J~;:iun,m.
jIt ..:IulPJj (l'l'o;c.

biD

oglasi

1 HI, n~I~\' as ~I podlra(, pldnlll Sl.~ ~I. R.OIO tD MPJ J D." n!oko ( nt •• lnu v'~la

It Ilm~,u!l1~l

15.390

LAtETTI

5 VRATA

KM

14 9SK5

1,1"'1'"

ABS S[ Khml ",.d.
1.\11,1 I.ltlo

ukIJ"r."~n,,,

nol upr.~liifl.ll

en

0101 ~r'~VTI. I MOr'II'O • HO ," ( POd'lill!V" U.kll MP]

'Zf~(n,h

13.. 90 I(M 4
""'i
I

AVEO

s VRATA

1 2841(5

hml UI!I1'1 Zl~ II'I ..n"~ za von!" EI pDltlliilll,pcl~,I~ "T , It~~ CD MP J ('nlr~ng ukljuC.Vlnl.

u.

www chellroll!t.bOl
At aur" 1-0"" b Mutu. I I .Ul' l6 JSl,,,g A(8.,ull>" ,. hn·M~'·l V,., T ·)frl011'JllO AC C.ralHl Au 141"" I'lIVV•• 0."... 11 T"ll, T.I 'Ull~ :111111

Koristite m:telkarticu za fiskalne kase i istovremeno u~t,edite novae na telefoniranj:u!
Kako? Odabirom m:telkartlce za Iiskalne kase. Na poklon d'obijete duplu ustedu· 3 mjeseca bez pretplate i 2 frend brola sa duplim bonusima, koJI medusobl'110 mogu

razgovaral!po

tadli Frendekipa.

m:tel yam pokJanja: • dva Irend Ilro)a, koJi ml?d'usobl1orazgovaraJII za 0,08 KM!mln

. eo IOOOSMS porukil botllJlSa. uz USlov redoYl'1Og
do,punJavanJaIrend rafuna po 2 IKM pofellloq sl"nja na rafunu
dlvJ)11110llkln ,t.rt pa~et
.0..

.1'0 IODO
'I'o~

r._"",,",. ...~ ,...-.~ lUI""'"
po q,oN ... '0.0&

...

I!M'~_.,""'" ...,.oesws ....... '_·

",_.m!cu..

i:lEkol1OlUki
'.I~II"~"T• I IU.,n
'II

E.: fX@?efsaunsa.ba

www.efSa.lInSi.ba

I T: +387

33 253 786

,...48

·.;..;..._,

;......;..,O<j;...",,_1. D_. n_8v_n_i ....

a_va_z

oglasi

prvo tv . potom Internet . sada Sony

'JJJ1W

Enterog.ermlna

::..-;-_--

2 Il 1r1' IT'I! oralfJll ~

---

za crljevnu mikrofloru, zdravlje za organizam
Problo En terogermlns· 2 m IjardeJ5 I ornInllsuspenzije m sadri! polirezisteMne spore Bact us c/atJsJt za prIMOCIJI.I' JOCi! a pofemeeaja tavilolBre cr evne m IlOre.

• STA.M.BENAFliNANSIRA·NJA
KUPOVI·NA I AD·APTACUA

• OTKUP 'PROJEKATA

('KREDm U ORUG1MBANKAMA I MKO)

stope

6,39%
veC,od 0,5%

vec od

(EPM 6,66'%*)
NajpovolJnUa. naknada zaobradu :rahljeva

Do 20.000 KM !BEZZIRANATA
Preko 35.000 KM,uz hlpoteku vet od 1:1
www;bbi.b.1

AUTOI no d,o.o... Stll'8JI!YO, gIavnI ~upntk

D.l mlera AG M Boanu I H~SOYlnu,

tel. 033 9~ 30 84/8~

Autoku4a Jajf:ENIiO d.o.D., BallJ3 Luka,. tel 051 31 ,06 66,PSC BABIt!d.o.o ALFfOoWal d,D.D., Vel

.. BlCkn, let 04'9 21 6044

AUlO UJANOVl61 d.e.e., Moslllr,leI. 036 51 44 44, 'l.a!w, Komen: d.D.a., Noya &!a. tel. 030 70 74 BI KL<XIutll, tel. 037 77 27 10, MOlO Tun; cI.D.O.. Vbgosta. 001.03347 55 70, AC STARd.o.a., tMOfce-, lei. 035 48 1300

=:t.j~w.. ":r
~
..

I' ~l'OII
r d ....

E
~

Soot
~.

:I'Ollll:MlOO6,..~ ~~ .. p~
1 f'lU,JAN,J£ 'Q'~

.. ~~,..-

M&!oo ~~pod

ML Z.ud<PYCt

I IIoti pO<1I 1 1 IlDO ....... "",

s..r...., .hI.......,~. .r II<

I>ro,

2IXI·~ll.l""" lIoW'I.II
~on:1

.u~

1 ""_."uDII~Io!MIP ...... PII Sao"P""'P1mr~ _C¢O:I>Oj.a ""'~" ra~ ..... 0"""" PSP $0..,. ~ l "'~ LA.tf~"'"

OP1:5NAD_OA

U_.
..

"*""""'.

""'t.:

..... )_.

~

0<1_ _

~

'"

.. •
CtI

CP\I 1 700 000 pnIoar- DolO

,F'O\O .....

~GIUllH.E Ki~ 1IIO>OCW1rO 1J O!S :1'011 004<'0
I PIIIo\·O~. po "" pO<!

~

do 15 GI

11 QOOWIe

~

l

"'XWIutJr, OROANILIIClJI!

o;.n orv~"

NAQ.RADNl! IOU -... ltorc:_.,.

kONZUH

VAUEME

IS,PU·""ENO
tlQVI

Bllo do ne SI! opredjellb

ICVAUTFTOMI ~ OS-VOjanle dole

III p«I~lfaMI.IIVO

IUdo danos,u, volnu

poslovnu

odlu

If WnHII

d .. a ~a't'anl<o,
\Ilk
0

nowm

SOB 5<:1'YII,<:Im 11'!loncIJgm I hormgnljom vtonoC,. CO "I;I'5J«at S08'1ioznajll! 'kad nlllbUiI!t oviattenD; P",ug.1!(I1 k:orn:I!Stona no
".lfgt;O!

j)Otli'bn.o

PEUGEOT50B
GINn.LNI lUlU WOINIII ItUSfJUIU1'UIP(UG(OT 'PItOllVODA, 16'i1 IU· ''II~o.g

PEUCEOT u.

IlfI'

VUMONT no

O·Yl.AJ1'IHI p·.UGeOT PA,RT:N.llh SA,RAjIYO, 8~0~ on ll(AJ IIts

I>tu

055 1551120 "~KO:ilUTO

ses

llO -10400 I!lf.\: NOVOPIIOM 0 U 1110 a l I - 00101,

IlIZ·LA,: MOIC on

no·

U;1U.ftVO, Ol_l IA,NI'''l.UKA.I

.. all-.l.c..

1l'8. t.

on

ve.ItlNO' MOTORS 05 I 180'......

""on",'1-1CIIOjl,\lTO

76

10:'>, Ig.

on

71i'1' 1)96

NQ'I!OP JIO M OliS 20) .... " - II

",,,6

ItGOVI(

on

0)6]A.' '.5 '19 I".

oglasi
SK!:D .... JOIlU· ...

Dnevni avaz ""odjdI'''' _I>"J >I"'. 51

"J K.
...

.......aj.lIoYollt_ ... :-;1'0:-': / \ ... U~ ·R "DI 'J"'BO~'"

a..... n ........ ""',

TN
n,;.... ~I~i!!III~I~,

ER ';.\
l'IfIIIu-l~~... N

NIVERZI . itT TRA V IK
Nu '\I ..,..... d-

..·0''''''''' ••

"itiJ

a,

.........
Ui"

.... ,~_~~~ ~

,~

.......
...........
,~

..~
L1d.h

I:

...

"~u_"""""'t"PII·
....

~ .....

~

"",

............

-~.........
_
'...

[JIoM~""'"

.........

--,

• ..... '<.1\ . ""~
~\JlUll_

I»-j>I.4S911
l!'coJ.IIII..UII,

IQO' ::011 p>li!l. ..
tI,F

~n .... ..1M I '"

l"QIi __

~"

t'...

h~

I

KO·
DI up ~ludl1lllJ

KR

I

TJ
,kJdo:-oo ku 2,011J lOU pn:m ..
fU'.(\.'U'

II' I dJd~'!!ldlj'l!

~1101~"""""

S"I"nJskQOO

.... _cu ......
III,.J& .... O ,1oI1~''IIrC!II1

1\.1

- vU Al))~ll"l l' ...\UlIAA< \.II; ,villi ~M' IfmllAt.u

-

m .0;0\1 'Ii _ ~(1Jr
"\UI)IU,~ \J ....~~,I!..\UlVl~u,oJJ &d!'JUf'> 1\'0

Bos Ill! i Hercegovina Federaciia Bosne ; Hercegovin e
Hercegovaeko.neretvanski Grad Most.ar "anton

R..\h MIl OM-'" I III \lUI/II, MMI.I(I n!,(o 1 r.OO\-1V. \11 ,"11,11"" '"' I' 11. RII'n I'IIilJ\iLl rM;;l'\'O 1''''< LAMuo\\'A'Vl I'O'.UJ!<jJl, U,U"IJ.'oIIJA 1'1 In\... lrNo\llAll">'1' "

1 [l"''l<.o:~\T\lll H!'i...... 1l1 '~

U:<If"oII1'j;""1J

Konkurs za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta "Ureden j e ulic e B race Fe j iea"
. Obavjdtenje.

Zavrsna iavna siednica Konkursne kornisiie u posrupku iavne nabavke usluga -Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog proiekta DUredenie ulic e Brace Feiica", ce se odrzau JJ Qmlt. I Q
6,2011 ,gadi!!e, '" pocetkomu Bimnge hr. 13 u Mostaru. N" is wj adres i u suboru, nkursn ih ra d ova. IS.3Dsari.n proslorijama Cenlra7."kulturu na, adresiRade

PR .\1: lFA.'KI'I.TET -..J,"",~
• ',"-ll'IU,\(I

11. 6. 2011. godine

sa pocetkorn

u 19.00 sari, 0 drZaCe se izlozba ko-

Grad

Mostar

-

\11111111M I~ l"Io\R" H)

r-:HNU"KlIbO(:ISTI
\11 'lIb1.MI"'1J IOhl,llt I r'R1VRm'IA I rr J I" It."KAII I<;TIl", LOCiI~nKA S UBkA ""I,; j{1C,I'>l'lhA ~lSlt'I"\ r~ Injiwilll, ... .n.h1. "\1' u, ~i\l u ~i1'll

KU

~I'

-~'r"" ... "'""., ~ ,." "
u ,,,.

• t:H'irtdnn
,....,_

.k>J;'"
orpn..dIUI

UI'~~"'il." U 1M ~~.. \....,.

,..,

'no:
,lI1j"'" t2~1'

P,.. """n •.. 11<1, 11""11'> Il>h."" .;q-.IliJi [tl'>, <><In<nno. J'> ."Itlnu ]·,2 ,~ I

II

'lfroirA
U nSluzbenom glasniku BiH" www.bhp.ba, obiavlieno ie ,

•....

,IQIr·I •• ..._

u.om.o,oofu, ~ OBAVJESTENJE
brAZ (srr.26)

- I 'IJ'"' F~ IJ4I~""',"

0 NABAVCI
ad 30.05.201I.god.
j

na web

stranici

-


,nl,unk o«<inh .11 II .. ,,~ "'~ 'J'!'l< ,an! Idt!~. 1111\."11:0...... ko ""'>Ul11\a: Iforkwo ~ ,I< "'~F _rlauo 'all no.ll 1t1llln.11"illC~jl'~ ~mJ~1 I 0 drhI,lj.m". (,"",,;,,*.ld W ",..~,,)

T~''-~ _~..,~

...

Will'

"""'Ikmm' l'INI:~t"'"'"' ,k,'J' '"

r.,.......j~

I. OBAVJESTENJE 0 NABAVCI broj: 10.2.1·13.73.394/11 Predrn er naba v ke: N aba vka P o~tans keg in ventara za potre be Centra posta Sarajevo

-

Ct'1<'""" '.rlaoll~ ....~ ' /.h'.IC r ""'r.JCfi' 4 o..b 0 ""1.,, " ...... I "I'1II:'nlCl I

U.pmj<' 0 ",,1DhImn

.''''''

'" d.... lh p

roklilll<u

.... , :v.,Uu, k

U drui:en j e "Organiza ciia sehidskih porodica i porodica poginulih boraca" Opcine Vogos¢a

PR'VATIIA 'IIT.RII'ST'CICA ORD'"ACIJA
Dr. Avdija BaSic U ulici A. B. Simiea 23 Tel: 661J..63S,716-200

• lUatl]dotl loJ' . ~ ......ttl] .. Il.0l. ""rIiII ... odlif"Jm ''''p'J"b..., ].IoQI ..... _ .. (rrd" •• I ......... I) • M4" nMt pl.hnl' IL"I.rI ., M~ "D<I P raI! ,b"I ..." .

OGLAS

"\:~l@!-Pktalll Uyd "I<f1to • :nOoitu ....... IO.b 'o.1.dJ) •••

-<>Il"" •• '<! ,.pollj •• '.J~'""~.,..,->'l'''''. \

,.,

1'".,.,.. larffi..u .. l!n!< ... dllj ... u

It ,IlUi ";~I'"", \b~"" .. 1J I :POIl.onkl.!".Jl~ t

Izdajemo

traflku

pod zakup, ullca

J osanlcka

b.b,

I'\; t:Il'li"t"lO."I.:\il ll. 8 .. Q*, bb, 1U70

"j\:!\,f:RZln: . TRI-\\"NIK "" "Ik • Oil I

ispred K.S.C. Vogos¢a
U ponudi pored osnovnih poda taka treba da bude i iZl!os kojl SIC sprernni da date za zakupnlnu trafike, Udruzenje "Organizaeija sehidskih porodica i porcdica poginulih boraca'' opeina Vogos¢a, P.O.l. 34 Prikupljanje ponuda
Da

Nudivarn.!
-kom pletan intc["nisricki preglt::d -Iab or-a.tor-ij.ska di:jagnostika -ulrrazvucna -Jcucne posjete ·boltecEKG dl iagnosrlka

Ponude

slatl na adresu:

Ttl:

'lob:

00' .l:Ii? ,1(1540 ~ 001 SS 67 061911-4876
11 III ,\ 1111.lU~.1ravnlk.com

~turn • Inr" I;flItllr -;.. .-.jl;"'o': ODJ1$7:\1

oglas

8 dana

od dana

ebiavliivania,

52

_"'~I""_"'" Onevni

avaz

~-------------------------------------------------

-~ -U'~I~

..

-~-"""',
',._.1.......

49.°0

249.°0

oglasi

Auris. Zivot I<

v zasluzujes,

OYOTA

Sada vee od 23.999KM

Automobllkakav zasl~tuJE:te, po dJenl koJu 51 moi, te pl1u!\1l1. Bogata, oprema, soperioTl'l<l ponuda matera, i1traktiltim dlu]n. 3 godlne g;IroJndjei 5 godln3 besplatne pemoil na ceW -we to I\uris tinl pravfm ilborom.

Kr'4ljena za vas, Au.ris4Vou oprema,

izme4u ostalog nodi:
-Kllm.l uredaJ - Alumil1ljske fe,lge - UpravljanJe CD MP3 audio sisiemom SO'Ii kofem prl!S\IU fe n 09 'upravljata - ASS, BA, EBD slsteme, m~ne lastu e toil \IOlala I, suvo.zaU i botne U"afneJaslu~e -ETektTibio pod5lva IgrlJana vanJ5ka ogleda'"

-

Cenbt<llno Llkljufav..,nJe sa daljlns m
U pr.Jvlja n

J em

Today
www.toyota.ba

Tomorrow

Toyota

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACU A BOSNE r HERCEGOVfNE KANTON SARAJEVO OPCfNSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P099810 09 P Sarajevo, 27. 05. 20 II. godine TuWeli' lntesa Sanpaolo Bank" D.O. BiH, 5"· rajevo Tuzeni: ·Deyk". D"d. Aljie Radi: Isplata duga V S p: 3.504,03 vnu raspravu ne dode, uredno obaviiesteni tu"i lei j, smatrat ce se da je tuzb. povucena, osirn ako ruzeni ne zabtieva da se roei'le odrzi (el. 84. Sr. 1 ZPP·a). Ako no priprernno roiOi!lc ili na roc;!lc;a glavnu raspravu ne dode uredno obavijesren] lu'teni, ro6"le ce se odr •• ti bez niegovog priSUStV"(n 84. St. 2, ZPP·a). Najkasnije na pripremnorn tOmtu stranke su duzne iznijer] SiVC Cinje_nlce na kojima zasnivanu svo]e zah tjeve i pr"dlo~j\; sve dokaze koje ;tele izvesri u toku postupka, re priprernno romre donijeri sve isprave i predrnere koje l'.ele uporriicbiti kao dckaz (Cl. 77. ZPP .• ). No priprernnom rocistu sud ce riesenjem cdredi ri dan i S"[ odrzavanja glavne rasprave, pi. ianja 0 kojima ce se raspravljari, dekaze koii ce se izvesti i koje usobe ce biri pOZV"De na glaYOUraspravn (1:1. 94., st. 1. ZPP·a), pri "eDlu se srranke upozoravaju da sud moze odrediti da se glavna rasprava moze odrzari odmah nakon priprem DOg roc;sta (1:1. 94, sr. 3. ZP P"a). BOSNA I HERCEGOVINA fEDEAACIj A 80Sm I H'ERCEGOVlNE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAjEVU Broj: 65 0 P 107092 10 P Sarajevo, 2?, 05. 2011. godinc Opci.oski sud u Serujevu i to sudija vesn a Me:r-dan:o"ic, u pravnoj stvari tu?itelja fN'fESA SANPAOLO BANKA d.d, Bosna i Hercegovina, ullca Obala Kulina bana br. 9a, Sarajevo prod v tuzenih t. Hasagie Sea d, Vogosc., ul ica Porod ice Hasagic b r, 4, Vogoita, 2. Bal ie Izera u lie. Uglj es iei II b roj 3., Vo· go~fa, 3. (ok.1 Ramo ulica Blegovac JV br. 4., Vogo>ta, 4. Kahriman Safet ul. Omladinska br; [4" Vogolta, radi dug., V.S"p. 3.000,00 KM, obiavlju]e slijedeci,

POZlV
Za Dev ke - Dada Al j ie Poz ivat e se kao s tranka no pripre m no rociste zakazano za don 22. 06. 20 II, godine u 13,30 sari, pred ova] sud u sobu broj 303/I1I sprat. Sudija Lejla Fazlag;c NAPOMENA: Ako na pripremno roOiste ili ne roci,!e za gla-

OGLAS
Pozi va se In tuzc na C AKAL RA MOt sa pos li edn iim pozn a tim p reb iva li~ til: m n a a drc si Rosul ie 46DOA, BLAGOVAC, VOGOSCA, da u roku od 30 dana dostave odgovor na tuzbu od 01.04.2010, god ine, kOjOID j e lu:ijtelj predlcf o da Sud donese presudu kojom se obavezui u tuzeni: 1_Hasagic Sead, Vogo!t., ulica Porod ice Hasagic, br, 4, Vogo,ta, 2. Izera ulica Ugljc,iCi II broj 3., Vogo'c., 3, eakal Ramo ulica Rosulje 46DOA" Blagovac Vogo'"'' 4. Kahriman Safet ul. Omladinska br, 14., Vo" go"", d. solidum 0 Isplare tuii tel ill I NTESA SAN PA 0 LO '!lA N KA d. d. B osn a i H ercegovi no, "I ica Obala Kulina bana br. 9a, Sarajevo, isplate iznos od 3.000,00 KM, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama pocev od 28. OS, 2009. godine (datum dospiieca mienice) do isplate, u roku od 15 dana pod priietnjom prinudnog izvrfenja, kao i rroskcve i7.Vr~Ilog pestupka U iznosu od l.OO~OO .M~ te t:ro~ko\'e paK rn icnog postu pka, U sluc.ju ako [uzeni ne posrupe u skladu cL 70. st. I. ZPP·. FBiH, i.sudu ne dostave pismeni odgovor an tuzbu U zakonskom ruku, ruziteli predlaze d. u smislu O\. 182, ZPP·a FBiH, donese presudu koiom se usvaja tuzbeni zalnjev (presuda zbog propusranja), U c:;nieuic,nim navodima wibe [ui!i{elj usvcjsrvu INTESA SANPAOLO BAN.KA d.d. Bosna i Hercegovina, ulica Obala Kul in a banu b r. 9a. Saraj eve je n im Hasagic Seadom dana 20. 12. 19!19., godiDe u Saraievu izdno vlastitu mjenicu sa klauzulom bez prctesta, sa svim bitnim elementlma mjenice propisanirn Zakonom (I mjenici. Navedenu mjenicu su [I, Hl, i IV tuzen! porpisali kac mjenicni duznici re SLl se obavezali cia te po dospielosri sclldarno sa l-ruzenirn isplatiti iznos mjenicr.tog duga oznacenog DOmienici. Porpise na rnjenici tuzeni su ovjeri1i kod Dad,leznog organa up rave, opciDe Vo" gosea. Po,pisivaDjem mjen;"" d"'lo ie do za,niv.nja mienicnopravnog odno", izmedu ove banke, kao mjenicnog povjerioc[l i tuieni.b k.ao w~ldafnih mje,nicnih dUlnik;;! a sve u skladu sa ZakOl1om 0 mjenj. c.i. Odgovor na mlbu mora bil~ ra.zmnljiv i sadr-lavat:i oimaku suda] ime i .prc.zime) naziv pravne osobc, pr.:biva.li'!e il; boravi;he odnosoo 'iediste ",auke,. niihovih z.konski.h .. &tupnik. i pUDomocnik. ako ih im:aju~ pr~dme~ spora" $adr.l.aj iljave i potpis pod.nosi~e:lja (el. 334. ZPP-a). Ako [Ulen i osporava (u:2:be.ni 23hl[jev, od.govor na: lU.l.bu mora cia sadrti m:z"loge osporavanja, l-injen.ice.n<1: kojiJl"la zasn"va S"'Q~ je mlNode,. dokaze kojima se utvrduju te cinje.nice Ie pravni os-nov. Ugovora 0 Kreditu lukne su se oba~ v€""L"-OiIe: ... ce: 501 j d3rno em ~i:i 23 pO'" rat k redi ta, d t U odgovoru na !U~bu mire"i ce i,,"e; moguce procesne ptigol'ore i izja,niri se u 'kladu sa tl. 71. .,av I. ZPp·o T'i.Jlcn ~mozc: 1I: odgo'lloni na ru zbu,:3 n aj kasn ij-e nil pri pre.mno m roti:Stll! podn ij t!;:li pro'ri 'I,I[U?bc u skl adu ,a olanom 74, s,av I, ZPP- •. Od,govor na tl:l zbu sa prj l ozi rna 5e pred.aj~ 5Udu U dO'lr'oljrwm bro ju pri m jel'aka za sud i 5u pro tn I;,l s n'a· nkll s pozivom 03 btoj gorliti.

13.,i"

BOSNA.I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAjEVU Broi: 65 0 P 0!l9810 09 P Sarajevo, 27. OS. 201 L gcdine Tuz;,elj: In, ... S..,paolo Bank. D.O. BiH, Saraievo Tuiren.i: Devka - Dado Aliie Radi, I,p lala duga V,p: 3,504,03

raspravu ne dude uredno cbavijesteni llIil; tel], smatrat ce se da ie tuzba povucena, osim ako tuzeni De zahueva d. se roci!te odrili (el 84. sr, 1. ZPP·a). Ako na pri premno roOiI te iii na roc,i'le za glavn u raspravlJ llC dode urcdno obavije~reni [U~eniJ roti~,e ce ,e odr~.[i b.,.~ njegovog prisuS!va (~1. &4. 'L 2. ZPP.a), Najka,niie n. pripremnom ro~H[U S!ranke,u dl1zne iz:ni;ed s.vc tinjenice i1a kojima zasllivanu svoie zahlieve i predl02i!i sve dohze koie iele izves{i u wku POSIll:pk3~ Ie l1a pripremno ro~i~Ie donijeli sve isprnv. i predme,. koie tele upOlrii.~ bili ka.o dok.z (.01 77. ZPP"a). N. prip,.. rnnom rociltu ,ud ce rieseD je:rnodredi Li d.an i sat odr.za.vall ja gl.a Vll e ra-s.prave, pitan.ia 0 ko~ Hma ce se raspravl.jati,. dokaze koji ce se izveSlL i koje ",obe ce bi.li pozvane na glavnu raspravu (Cl 94. ,t.. 1. ZPP·.), pri cemu ,e manke upozor.vaju d. ,u d m oze od red ;t.i da se gl." na "'pra va '" oz. odr.oti odm.h n.kon pripremnog roeiit' (el 94. sl. 3. Zpp.,.).

S. 10'"

POZIV
Z. Suad. Perez ie Pozival,e se kao sl:ranka.na priprenmo roc.isle za~ kazaoo za dOll 22. 06, 201 L godioe u 13,30 ,.,i, pred ovaj sud u sob u broi 303IIIl .pc.,. Sudija Leil.Fo.l.gie NAPOMENA: A ko na prip rem no l'oci-ste iii n a ro~i Site za gla.,n u

Dost.ava se smatra obilvljenom pfotekom roka od 15 dana od d::u~aobjavlji\o'anja, SUDIJA Ve's o.a. Merdanovic

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERAClJ A BOSNE I HERCEGOVlNE KANTON SARAJEVO OPCINSKl SUD U SARAjEVU Broj: 65 Mal, 12%75 10 Mal.' Sarajevo, 23. OS. 201 J_ godine

PRESUDU - zbog propustanja Tuzeni ie duZao [Uzireiiu ispla!.il;: A) pdpadaiuce zakonske kamare shodno Zakonu o v i-sin i SlOpe Zal.e2ne kama Ie i 10: - na ;,zno, od .151,45KM poC:<v 11. 04. 2009. do od 14, 05. 20JO.godine, . "na i.zno, od 8,05 KMpocev od II. 05. 2009. do 29, 12.2009 godine, - na iz nos od 3,05 kM pocev od I L 06. 2009. do 29, 12.2009 godine, B) iZDOS glavDog dug. od 8,05 KM, uz pripad.· jueu z.konsku kama,u ,hodno Zakonu 0 v.i'ini s<ope ",,,ezne kama,. poC:<v 11. 07,2009. goc!i· od ne do ispl.,e, uz n.kn.du lro,kova postupk. " iz:no,u od 0,60 KM, ,ve U .oku od IS daDa. Sud;j. S edina D urakovie FOUKA: Prol;v ove presude nij. dopu!,ena 201b., ali [uzeni rnofe podniieli prij.dlog za povra< u prije'oje ,,,mie. Ob.vjehav. so mteo.i d. se d""av. pis men. ,malIa obavljenom p.o[ekom roka od 15 d.na od dan.objavljivanj •.

°

BOSNA IHERCEGOVINA FEDERACIj A BOSNE T HERCEGOVINE ){ANTON SARAJEVO OP.CINSKI SUD U SARAJEVU B(oj· 65 0 P Q99810 09 P Sarajevo, 27. 05. 2011. godine Tun .. lj, In les3 Sanpaol0 Banka IlD. BiB, Sarajevo Tu~.n;. D.vb - Dad. Alj;" Rad;; Lspl.," dug. V s p' 3.504,03

vou rasprovu ne dode ule<lno obavijeilteni [u ,; lei j, sm llt'~t te se da je tu povuten3, os· im ako tuzen i ne zab!jev. da se roc,isle odrZi (CL 84. SI. 1 ZPP·a). A ko
\IOU

,b.

n. rasptavl,.l

p r; prem no roi:'ille iI; 0 a rOc; ,'e za gla11;f!

OPCINSKI SUD U SARAjEVU, sudij. Sedina DW"akovic, u praviloj 'lvari ,ufi«!j. jp Eleklro· prj vreda Bi H " "EI ek trod i, Iri b ue ija" S .raj eyo, pro[lV tuzenog 000 Pi.kok Ovl. Pred. N.dira Gr· eie i. Sa raj eva, .. di dug. V.'p. 175,60 KM, na O'1l0VUc.l.n. 348. SlaV 3. Z.koDa 0 p.rnicnom poS\upku (nSI. oovine FBiH" br. 53/03, 73/05 i 19/06),obj.vliuie

lu"e n i, foeis te se od,zati Sus IV" (n 84. St. 2. ZPP·a).

ce

dode utedno

oba\lije$~eni

bel njegovog p!;-

POZIV

OGLAS
OPCINSKI SUD U SARAjEVU, sudija Sedino Durakov;c, u pr.vnoi ,"vori [Uzi,.lj. Jp Elekrro" privreda BiH - !!.Elekl.rodis'ribu.dja~' Sarajevo.) proriv mzeoog Doo Pi.kok Ovl. Pred. N.d;ra Gr· eie iz S. r. je va, r.d i dug. v.sp, 175,60 KM, va n roc; ita dan. 18. 05. 20 II,godine d.oD je io

Zo Mev Ii da Rove:ln in l'ozival.e se kao stran ka n. pripremno roc,"le ~aka<ano~" d.n 22. 06. 201 L godine u 13,30 Sat;, pred ovaj su d u sobu b [oj 303/I11 spral. Sudij" Lei'!. Fazlagic NAPOMENA, Ako n. pri prem no roci',e il i na rom (e ~" gl •.

Najkasnije na pr;premnom tOmm Slra"ke SU dLlzoe izn.ij~ti sve Ci nje.i:l.j~eIla kojima ;;:a.snivanus vo j ezah Ij eve i p red lo~; [i s oe dohze koje ~de ;?yes"; u ~oku posmpka, ,e na priprem no rotg,e don ije,i sve isprave i predmete koje 7£le llportijeb;,; k.o dok.z (tl. 77. ZPP •• ).

Na pripremnom ro6~lu sud ce rje!~njem odr· ed; ti dan; sat oddavaoja giavne rasprave, pi· ".oja 0 kojima t.se raspravlj3!;, dok.7.~ koji se ;.vesti ; koje osob~ bit; p07.vaoe na gla"nu r.spr"vu (N. 94,. S!. I. ZPP·a),. prj ~emu se slraoh upo20r,VajU da sud mo1e ooredi ,i da se gJ av na rasp rava m oZe odr"I; odm"h no ko n prj p remnog ro~;~la (cl. 94, S I, 3. Zpp-").

ce

ce

l\OSNA' HEI!CEGOVINA rEDERACUABOSNE[HERCEGOVlNE Kil.NTON SARAJEVO OrC!NSK! SUD U SARAJEVU Pi\RNICNO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDN0S71

IL!DZ"
BRO]. 065·0·Mol·G!;·Ol1414 Sarajevo, 1[)" Os.. 2-011. god.ine

OpCill.5ki :5ud

'U S;'H"'ol.ic\lU Lo :slfucni j :s;a.n]d[l~k Sandra SLare, po ru:;:,bi ruziu!ija Fcdc:rnlni 2.flvoc1 zill\'[lO/PIO ~ Kan lOtio::! Ina :ad oj inot!:' ta [j'l,.l"na :s lo :.'I:bil SarBj ~\lQ) Lo.')jo11itk::. b r. 2. S-::.rajc:"....,~ prot iv \ tLzt:IlQj; J ugo Ned ima~ u IM Bi I] kbd:s km br. l7:j], 11..Smrnjc:'r.l:, mdi d~ u b.:nos It od 5·29)00 KM, n.a O!Of.lO".'Url, SL.3_ Zawna'Ll pamilf.lo·m pOStup kti FBi H obj~~' liu il;:

.34.s.

:S1J d'd PQtu;i,,:nc, mdi j~ph:uc: dugi1.l u izn.mu od 529,.00 K.Al) [C '~redlo2:i 0 dOl. ud d onese pl"CSudu kojo m s ott oba~:ii:ar.i lLl'-eI'lOg dlllllfi[C'.~ju isplllIi i7.nQS od :5.1900 ... K/I. 1 :5~ :Gakom:kom lnlczDom k.am~ lom p-oecvod d.an:J porlno~enj1l lufbe 'p;:! do is:plmi1!"kao j d~ ntt~[r._lfu n~cI('Ik n:a ~lfQ:Htove pun itn I).g~O$U!I d p}::a!. !!J s.v-e u :r'O~ u o(] 15 d~JIO'I pod prl lCU] jom iit:vrtl:!lJ.j~_ [tol tuzbu proti.v

Tuti dnlo

i' jt d ~n::i 23. 0.5_ 2006_ g-od i rlIe kod 0\'08;

OGLAS

O"l m p'Il tern rj,(J:5la!vlj8:s-c L"U ~b:a na ocl,l;(lvor tu.ir;.noJ!1. JU ~ GO NEDIMU d," ,mi,l"odr<dbi 11.69,,70. i 71. Zpp· a FBiH, pi! j.e luy...eni du'-an de. ila.jkasi'iIije 11 roku 'Qd.30 dana od dalh:{llpr:ijcTQ.a tu~bi:".!do:st:;nrili 5udu pi!'im~ni o-dg"Ovor na tu:1bu. U OdgO'10ru. nil. lUZobu tu.zcni mole i slaei mogu ceoproo~sn e p r'igovore! i.zias:n ili s:e da Il prj7.oaiot::ih O!IPWl3v:;IIlL1!iH=!1i i21hljl;:v t,(' TI(!Ive:5oIidruge pl;;ldaLk< koii" ,kl.d" '" od,,<lbom 334, ZPP·o FBiH morn sad.~avi3 [l svak.i podnes:ak. Aka u!lkti:!!! OS.PQt,l.lv3llu:~t;l;:rlIi .;j:!!IIi;~i("·, Qdgovor n.~ tl..ii:bu mo nil ~ild rl~,\';;;ui i rilzlog·e: iz koj lh :se l'ulbcl] i zab ljcv os:poraw, cinjemi-oo Da koi imt1 lUu.Di zEl.sD.iva svoje flilVO(] I!! dok~~ ({oj irna s~ Li rV'rduj L1l~ Gnjetl iet: Lto-pt"av[li oS-nov:tO! m~\'odc Lu!'i:"Ilog, J\ko L'IJh::lli~ kome je tll.Z.bil U[II;dl]o dos:mvljcl]iI ne dos{<1vi sudu pi:smel]i odg:ovor nn ~t1~bus;utl ~e- doni j eli od lu Ilu u :!:imi.sl ooredb i ~I. 1:81_ U i;iL 1. ZPP-::t FBiH (prl."Sud::' ~bo& prop u~t:j:l_rlj~). Obnvi~rn'rffi se mzeni d:a se dOSlavn pismcna :smilu':[]j000'lljenon1 prolekom roka od 15 dana od d.m:ni!ll bjalJ~jiva· o !l;j:j ogl:l.So::' u d nc:v!Il im no~' in:3.m;;' FB iH i !l;:!I oSl a:sno i ploti SUdil i:e S~ iSii oba ..."jc:Stilvil da priloge doot:j],vljcnc u z ru1.:bu moze pod.lei \J zgTild.~ sudi1.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIjA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 I 10904009 Sarajevo, 26,05.2011. I god;ne

izdale II Ilid,:; 29. 12. !999. godine, cadi na· plal',e novcanog ponazivanja u ukllpnom iznosu 0<12.619,14 KM sa .zakonskom zale· mom kamaLOm od 02. 07. 2009. godine pa <10isplale. Tro1ikov; izvrsnog posmpka iznosu od 100,00 KM. odredeo; su u

<I.

j

Op6nEki sud u Samjevu j IO sudija Mehudin Durakovi'; u p ra vnoj stvari era:! ioCll izv.sen i" l!!Iesa San paolo banka dd Sarajevo ul. Ob"l" Kulio" Bana br. 9"a, proriv izvrSenika H"nim Dzogaz ;2 Blazuja, ul. Roga"iCi 46, Dze"a<l Husei.novic jz Bla~uja, Rogal:iCi 46., (;ami! Bajrakt".revj': iz BlaJ:uja, Roga,;,:; 48. J Huso Music iz Blatuj", Rog.Cici 43., radi izvrienja, no osnovu clan" 348. slav 3. Zakona 0 par" nicllim posl"llpku

Izvrienje ce se provesti plienidbolll, p.ocjenom i prodajOIll pokrelll ih sNari izvrSeni ka.

SUDIJA
Menu<l;o ..Durakovic

1

STRUCN[ S"MDNIK
Sandra SLate NAPOMEN A: Odgo~'or ILii tlJiou SC mOle podl] Lict~ putcm IXI§H~ p.oz1vom 1].01. broj go.mii ilj (lll [em IlrijL":!mn~ k.:ilnceltll'ije Optii:u.kog s:ud9 U Sil~jevU II ulici Senoi,..:!!! bmj' 1_

OBJAVLJUJE RJESENJE 0 IZVRSENJU
Dozvoljeno daDa 02. 10. 2009. god iDe, !!a osnovu vjerodQstojne isprave - mjenice

slT30ke mO· gu izjavi I; pr;govol ovom sudu U .oku od 8 dao" od dana prijema, u <lovoljnom braiu primjeraka Z" sud i wanke. Obi"vJjivanjern rjesenja 0 izvdeniu u dnevnim novinamat SttHi.U"a s:e d:!l j"e dos~avljeno izvrSenicima Hanifi Dogaz i DZavadu Huseinovitu pro· lekom rob 0<115 d."na.

POUKA: Protiv Qvog rjdenja

- gla51- : o mall
-

, ,Iatl kuponCMIIno od,..u

Yot. moloo;loy
avOIO

mDtof&

O".V"09

To&anjdlo 240 71000 Sorolovo mofioglasl..~'Ovaz.bQ

IIi SM5·om

061 1420115
09101'
• Stanove iubjem: Did±>5.5m2, Mo· ~~',04l,~~~diki~~~ 65 m1, Sokolcban, aa d1Jli period. Td. 001 68, 68S. • Studcnticama iadeiem lijepc nnmje~1e:n :smn sa .."ei: m2l~iI10m, e Stari Grad, sian M.mj~[en dvoso-

Vozila i ~diidovi
Prodaja

bas. klima, GD player, prcsac 13<1.000

• Renaul [ Sceajk,

2001. god, reg:.., air

~:~FOOi!11~~~ k"nj[ga~eK[r~ sea.. Renauh Mq;"9fle, 2007 god., rek. reg. dvoievrara lS dci, 85 Its, servtsna

rna sow mufknrcu lZ Fcdcraclie, Tel. 033546-gU Tel. 06l 333 529, zvati 00 10-18 b.
• A~tOd_ rt!lSdie! pCllpUfl(l Jtiimjdu~·:riJ jcdnoscban stan (klima, PP "ram). • Acrodro-msko JJaseli~ bdeicrn pes. pro:swt 40 n12~ za .a,vnr:-ije, predsta-

sror 40 m2, povolino za prcdavnlcu nuglavnu scbrasainieu, za sve nalmicnc, to dijelova, boje ) JaKo·... , Q11,.'$ni.'I;u_ "I. III;pO!iJ,.183~ Tel 00' lZ8 Sl4,OJ3 a 486·558, Tel. Oll 621-064, 062 ,,6 8«1.
ruicncnc, u _priv. kul!il:slrogi ecntar. nI_ 061 904 46,. • Izd. garsonjcru i manj i [edncs. na-

kniiglL Tel. 002111 110. • ~!lO Kan.go pu tnic.ki 1.9 D~.2003_ god. Tel. 06' 141291. • Mr, 156 SW; 1.9fro, 10.2002., rc• Reno KiUlgCIJ 2005., zatvoreni, Tel. d'.wnu aervisi runn, 16"'.800 km, ilLie061 958001, uvoz, Tel. 001 220 245. na• Audi 80 C~ dizcl, 86.,.lCk .roCgi~:[r~ vi• i Rerro U_gun~ 1-9DCI~06..¢,god! f..agtlruli 1.5 DCI, n. model, 07. "",,",2.400 KM. T<1.00 )01 2l7. din"",'k. Tel. 061 ] 3)· 750.
• Aud.i So, 1987 . .god.) crvena bc~ tegisrrovan do scprcmbra.a vraca, eijcna

.... nlsrvn, kancclarf]e, sa paplrima, Tel. 061 351012, • A.p2lnman,L rta CG primcrj 11?p-L-ala
VeilN] pije:sak lamcdu Fcrid. Tel. 065 879
J

dual period. Tel. 063 506 JOn. • Izdajcm 100m2 pes. stemb. i 150 061 56l
m2 starnb. l'lIXlSU;Jrn Doglodj ma. "lel, u

"l7.daic:

SiC

namj~[f"fI: stan 35· r.111!rUI

cea 50 rn2, u ubci Tc!,njsh broi 4 Ii," nad Dome pisaca i Ao,IaUlvog_ rOI't'lja)_ To.. 061 III 000. 72.5!Heudek br. 8.
• Iadajem peslovni prosme Tel. 236~ •. {:ii:dejem ~'iiO[jilO na-iT!if$[~n.sean eeruru grads. ToL 061 504 114.

e Izdajcm poslcvni prcstcr povrline.

ra

061 147485.

Sal TV.

trnan Lfiu.-orn

Bara ·t U lclnla, 433. wwwapar-

uz,

u

• 'Irpuuj-Pellesec, uokrcveml apartmen blii'.:1.l mora! zescbna kuhinja, ~ W~ rerasa, pcseban utez, Tel. 061

povolioa, u vozccm ataniu. Tel. ()66 S16 671.
• Aum ogfeds]a za felrm'i_zoreza we vra te au"" S KM, Tel. 061 149 J 00,

• Rctrcvizorska ogledala za auta, 50K.I\1. 'Tel_ 061 5·12 799.

S:'Ii-C

vote

• AI"J:ln:mal1Sko ~ttI".iOCi~[e iznad Karedralc, parking, kablovska, 2(1KM pc toobi. 101.06' 33·9047. • Apar'rrl'lansko- pttntXihe u -cen rru grada, sa exua oprem. sobama, Tv, sat, C'. grijanjc, parking, 20 KM po osobi.

1.800 KM..101.06.1 170.169.

• SkOOB 'Fabill 1 A Ml--',iol, gnd., klima, alarm, daltlnske utkhucavanie,

moo.

cdmcr na moru, S.i;lj $~drh.Fi! vrljJ pcvoljne. Tol.003&131 6&l·391,OOJSl 69 2991.18, e Izdeiem npartmnne rnli otoku Pagu, 00. "10'.00>85 23 61N30, 0038; 9' 714 >807.

e rzdn~m

npartmnn

Ti vat, idealan

• Iafalem praznn ili narnlesten dvosoben sum v novogradnii, llLdZa_Tel. 06264894'. e Iadajem sobe sa uporrebom nie, Srcbreno kOO:Dubrovnika, OOl35 95 833 6!l79. kuhl-

534261.

n Sj"Jr:!1,ima

• U VogoUi

i~-cm dvosobau s·U3Jl! gtijanl~_ Tel. 00 l ~35 ] 90.

""'' ' li

Tel.

• Uhodan ugos d reljski oblekat pOO ~kUP1 Olimpiiskc nasche, na duze vrijeme, Tc:1-00] 184 775_ " Zenira - [:~rtUlor,. iji'.d:aj.e se ~_ p~r(jsrcr pogodan aa mlkrckecdl me 00rik"'=i urcde, predstavnisrva, upctekc, zuhne, salcne i st. "Tel. 061. 189 895-. wwwnekrctnlaeba

Tel. 061 270417, • Auiosmkla ItRulclllo1 original ~re!iaibi: j biXO:1 s~:)kla sa u,gradnj(:lm_
Garancl]a 5 godlna Snip, Bojn i{h

• Auto! i mar radi S~ vrsre au tclimarskih radova, brzo, r-erllflU hall tetno,
j

• VrfLm i~.tedu i ugradnju, itia!inSKu obradu ogletia.la za reucvleoee, PO\!Oo

' ... 061,lOWl. 750. 345

lin". Tel. 00 1 38H1S. • VW TQl,JJ"c.g,. TDI~200:s._~ strane bte. "101.06l. OJ5 3·]0,

• Apan.!THrns.ko prenoa~cen[9t! p:tg)lj.., 20 KJ\\ pc oscbl, Td,

00 I S19

Pfi~

'i<"t;''''', bli," pi,,,. Tel. 06! 537739.
• Izdajem dvci posol'llmr.J nat.nj~l~ stun, nevogrednle, plus parl::lllgl lIid.Z3Rimski M"". Tel. 061 101 115. • Jzdeicm dvosoban [Inmjchen 5-t~."IJ sa grijanjemJ]Xl'S. u[z.>'! Sarera 7....9jke.1rl!1.

• ladalcm

aperrmane

u T~] u pored

"-.lS K~i. Tel. 061 In 073.
j

lJa, Basearsila,

• Iadejem sobe za spawni~ sa kupadlcm

j

1::00 SebiTV; elle-

~:3_-

• BJ,L~~ Z.e.lje:!!:fl itte- s:~anict-t .wb~! Tv, liabl, pe osobl l1J](,\1. TeI.001 115 • CC'J1t:i!r- Pti_p:a!7P,b~ nudim n06:lljc oprernhenom spanmsnu,

3%.

~!~1~~k:~k~~:a?Th~~v~3~~~
.·l;«bjcm:stan 64 m~Sc:rnim F~t~ prostcr e jadalem 8mn-kBnce.lariiskt

~~ ~cl~M'jjs02~03.~·lune! reg. (iod.
Mo~e: zatnjc=na
:z;a

109,TeL 003 m 759,061 411 311, • Ci troen G, 1.4 HDI, di>:cl, 2005.

Kupovina
~r'Av.an

06' 133948,00 1 149 442.

4. "P"". 're .. 03l459·549.
'., H! SP"''bo",vak

Prodaja
• Ptudajem ili mijcnjam za B. LLJ kll piaL cd 4~200 m 2 1.] l ri jt ku Krlvaiu ked Olovu, sclo Solun. Dire: kran pri h~l sa asfalmcg pu La SOB r'i klj l1~kom \l'ode i suujol,,':_ OS·I I'

• Knpuiem havansana vosila: Pass L
3)

u fuksuzao

• Citro<n X""" 2004, gOO" HD11.4 '''k rq, i l'ok", 2,0 ben,in, 1003. gud.

1901.

m1ade go] rO'o't:.. Tel 061 ~bl;Cn.ib}

:)Q4

T.I. 06' 124 12" 061 14)g;3. • Ce.nlal', crosoba:n SCJJt u Sarnj~V\l~tompl. namicl{-e1l .iz.dlljl1:m nil.duZiper;00, ",,,i i", '6
1

84J314. • Dijek,.i ooP=", 1.6 dizd, SG.gud, ~.Sl.-o""13JJ do 12.. m~_ 'Tel. 06.1 ZOO

.iedtU) a'll !,Q_ 1~]. Q61

mb[am~ lnlada god.i~rn,iskljtlel'lro i.!pod rrZ:i.Sll.tb cijella,. ispliina OOrnIL.h. Tel. DIS l llS798.

nih i <kItroiaIibvonl" Tel, 062 S06 775. • Otkupljujem ispnn'JUI VQ~Jn.[UIi BH...

• Vr5[mo·ot.kup

h:aYilfi-5a~

• Ccntilf grada, rrdien dvosobatL

izdalem fino opfer
Slap
li

~.~~~'68'j8i~:rst~~;~!t • lzdajemc
'!J:l 001 182061.
• lzdaj-em gnmap
5.:j].

• Izdnjcm garsomeru u cemru Her-

(polo earn ;c!ten) 72 m2, kod KatcdraToL(166 7S4 US. ofuj<mo POP"". ToL (l6l J24
dvoc:1i1fut
poo.

apartmane i soee aa dun

!,:S"r5idL- Tel.

i.Dv-entarorn. rndnju
ml

710.

2Si) 636, 065 1,24496.

7620· 1 II

",n". Tel. 002917 009.
1

e Izda:i-cm ih pltidajcm

Si-

n. Rl.

062 692 771.

• Fi.H Punro 1..3,dizel" 2004. god., 1. vro~ biicl .. bei ..) ciicD~ 6..800 KM.. Tel061 144 162.

n:~~i~ThI.~i~~&9~.~hQdQVSvnUa za Ford E>i:ort 1.8 D, CL ko.mbi (koLO"'"~ T,'03l469-477,061 '6) 1)6.
• Kupuicm gcpek

.. te:n lyt~Podh!,;s:s.u)\'·t! nam j~,~tL stan, parno grijanje. Tel 06] 32.0 242.

• b.:daje.n~ joonCii piISObi111 stan M~ mjeSLcn po,,'oljno) Ij" crorru .Bo~jilkoV<l
po!O~ •.

Tel. 06' ISO 187.

• J cdDos. st:m. 40 m2, ru) Otod. Tel. 03346' ·618,06' 241 %1.
ban"'n. Tel. 207·177,615-600. ZM '74.
• Koievo.:., Ru~.ida l'rgu:de 13, dvow-

r=.:~~ti~~~fO;~,;~:i.'J!2 ¥f8'7~:
"'0""
l

• 1zdiljcm·prooiljc:m

• G,u5C1njcn:: OTOKA ~ 3·J m2/XVt C"en_ SfLjanj-e, od1i~_tIio S[:j:t~
su:nCiU]i! -

p.je,

:t!l 23

J;.i:O!~t~[T~~r ~~t*
• Fiill PUIIlO

mjcl,<[I. """",,, no d"l:i period T,L 061 147485.
:i!'.iI.L

• CLci.n han, ceniar, izda~m

stan

nil-

Tel. 535-539.

.Im:ajem ied.nosoban S"Uit.I Mi."nje:!ilefl sttldemlcam:l ili df'evoj1uunt!1 pos. • .[z.;,bjcm icdr\'OOO'bw:!.
:SUiT! n:unid;tcnl

waz..

njom - 37.000 KM. Tel. 061 510 964,06!l69aJ'. 76,S·1 tl

m21pl'ize:m,lje, k(l:ifipl~li'l.O i kvalheLIlo ildiilpdraOiiil s.. kubi~

S Vfu\ KINO· "I. III ib,~ Fi rdu-

56.nOO KA\,

ben?in~

multi jl:'1 1.3 dlzcl~ .2005. god.~ bijebi. boj(i~ t:iie!1a 6:·.900 K./I.l_

101.06' 144 162.
• Fill( Punto
11:

T<I.061 75g 117.

• Kupujem 1,-"U'.t'.i.la YT.iJednosIi b.a~ 1l1~ ... risan~1 n:J naSi.rn i stmn.im 1i1blama. a

0038168 S44-149.

• Crnil Cern, DenoviCi, a])al11ltani bli.mora;, piIrbllg~ vod~. non-stop. Tel.

Gem;' nrekll,,,,,,,,,,, Sam;""'o. Tol.061 203413.
e· .~jem jcdm:iSQban stm;. vh;.oko pri~m] i~ jj srambenQf 2:grtdi',) Pof:.1liti kod HimcpomOCi. Tel,0611' 6 616, 001

• Mak:o:rs'ka apanm.an z:il. dvije 000b<, " mOo. Tel. 061 923 094,001
e r-:am~[~

ioo' 5.000 KM. 11:1. 00' 107 SOO.
• f-o""iw 19S4_~ 1,1 dobmm LVOZnorn

odIitnom

:smnju, d·
:SUi.-

•. Dobre Vooe~Bat~ C. GtlLd~robe 10 m od mOlil, 7 EUR--a po I~iajll~ uz. UJKI~Il:b.. z:aicdni.tke kuhinre TI:]_003:8267 361).365,OIlf6.n~119, ~:"uI.i poslije 17 ~~ d.

00389S0n .
• N8"mjdiu;n e1in!l/lurisriln:a)

jednos.

!iran

izdajem. T~L

• STARl GRAD· BISTRlK rna· la KUat. - pOdrum. 25 m 2 + 2 elO1k
po 250 m2) nov kro·lJ;' b~ticB!

,b",

~·t:;3_n·s.1.u&;ntim~ (S:;lID-

S08120 ..

oj" "rod.j,m. '101. 062624 799, • Ford KA l.J B, 1999., klim" ABS, CD, 4.700 KM. 1<1. 061 067748. 065 W; Ill, • GoLr 1 bcm:inac l~, ~[I'O"'an, do.har, Tel. (161548 3901. • Golr 4~J ~8bcn.lil')~ :au~ollJ:tuj k,.l,J.~rr.a BRanju) gOO. 1m.) cij. 8;.800 Kh",. H,m« OrloviC:i 5, Tel. 062 j 89 122. S.'"m~ 331. ...S£I'SI::,Jtj,~~2~~ 4, 2(1]2. 900 KM_
• GaJ.erij
u: ZiL

'",1.4)1)-752.

• DobrinjiJ

2}pr.ml1l

d'o'tlsoban

:i'an.

.lzd8jc:m lijr:pO ~micStem,l.~r;-TU! plin:iiko g:rij:a.nje:) DOi1,i MOLOn.i.

061163814.

na rori1licim:). g,uS!:mjc:ru:
1

Ti.!I. U33

sproua 2(]0 m_2, paree.le p-oi:~bna mdiillullcija

,doptacija • 30,000 RAJ, CENTAR - K nJ moljl k~~:J [\a 2 KM. "rd. 061 559 23S.
1.2-00 KAi, ~ ] 50.00{)

",ou-

TeI,03l14SJ·399,
e luUljcm

J'''''".
tJ.e

• Namjc:SlCrm

TeL 061 617781.

P'O'$. ulill,

7638-1"
d~

Rombi ~ pO\l(Iolj!'lQ. Tel.

Izdavanje
• Aparrman_t:za t:lllajmljivlmj-c, 10 i 40 III od mom. Po,J I::dati n[J \·."w,,,_~h 0 DI~ Hi kO - u by r 0 ~,:)n i.~:l M-akarska ri V-Lje.ro, Pocl.aca, t!:P~ Pi" i Nik<>.Kon"k, tct,: 00385 98

• Dc.bri:nja 5! i?dajem po$, m2] za S,"'e dielamoscl. Tel.
I

o:n 638-006·.
gil-

(')l'O:SlOr6j.

~it'3'oll1~~~~&'il~ri1i7i." • Ncum ~

[llimjcltcn

dvosoball

St.aD,

• Ne.lHllri6.> b:d.aiem :ll.UIO~ra£ljjLl!l<()mplcmo opremlicnu. Tel. a61 244 166. smjdteP~ ~pcivo~no izdiljc:m apart:rnil~ llr:. mo:re.. Tel. 0033"1.7 Q9:8~

~r~lli6~J~t·o

• AI. pelje, EajliUlla.zclluDij;], :>l~rLje,

XV ~~t_
Tel.

• Duboka - kod NCLJID.a izdajcm rSCm je.ru_ l~t06:3.100 .3.93_
• DVOo!!tat_

pes.. flronOf 48 ml, Dob .... inja tIl, Trg S31'aj. oHrnpijade, za prlZ" ~~~~~;,~~ m.~~;!j~l~o_~~~rLje! pro-

~~ ~~::iC~~~ c.j(~'~~¥!~~~~~
• Urlajcm niilILjdlt~J] jednotposobillJ

Ol6/884-10;9,

• Alipo!inaul. k<Xl,w:1, ~ kuta 9-"3,P+S+P i 8.4,,5, ""'SO d.o.

321.

18S()401.

6591·]"

• GoIfI,83. god,benzin,reg. god"') u dob.-oJJi 'S-'$nju! cije:n~ '101. 06' 866 S61.

aprnIDillli ra 5 m~tcra~ p.tiJZa, kamin, kliJD:;[) TV, patllti ng! It!edO\l'in:a, 1e'll tj Ke! ,unoobrnnL Tel. 061 48S 036
l

• Ncum-sobe,
880582,

odmo-

• .Dt-"'"Os.. namj~[ef.l :iiran! C"e'.nli. grLj ..fi~s'trog] ctntill} bliZll Dn,'"c:nijemosta. "lOt 00; 1<14 15. 6 • D~b31' nOlTL. 1:s.n,cem:ar,smde" 8 nticama iii Zi1p(IsJcnom b.ra¢.nom p:a.ru.

~tka~~ ~r~fi}167t938:~ii:~o~
ool85 91 244 4l41.
:ii[:n

•. lj!.rlajem

flJlmjfileri

jednos.obrll'l

• Nf!llJn,:sobe sa kljpatil.Cim~ 13p[Jnm[J~ nit 50 m od JlJO~ p=:!rki ~ kuiJi.njR. T~.I. Ol6 8844 06' 1&5 '60, Mi

WI""" ~il~I~.ohjekJjpnkljuO!:ima_ L

n,

""<m.

e Nc:u.m: LznajmJjujc:m
7.U 1TICIfiI:,:5:a

• Golr III 1.9 dizol, karavan, '9%. god, eli"", 6.500 KJ\\, Tel 00I 561 131. .'GQlfll g.od.. 4
J

S%2-1Ndl!

on,

~:~~{tli ~~~~~~~. 10(. 001 123 065.

Ocl ~.th:~:.u •Dalmacinsk:oj ulid,

re. lB. OJ0I884-HO; 061 9)Q J04.

L~~.i.

i!lparrrn[!Il~' blipogJedom nii mo-

101.03344l-Jl!.

VtoI.3.

diitIOVL_m!;L IJ.:ajD~pri.;,.·,90_ Tel. 061 2-06 689.

~~~~-t~T: t:l{561i9~u

• Kia Rio RS limuzinil, m_eta.lik sl VOl] ilX.nl~ 1m'll k.h.ma~,2002. god..1 t.4 D, u
ktaj9 4_

m~
J

In(orro:;!,'iic: 'o'i..... 'W·~I~l.-~ltl__r_~\')m T," OOl81{0)JO 364-l86, OOJ81(0) 69 2'1680. 738'·ltl

• PoYCllj!l 0. :il ek8kh.l .. ~ivllO ljeHlv:!ll~ oj.e 11::1: Crnogorsk(l.m primorj1].

• Gr9t:!ae - kod Je.li~!$(Jbe-:)patun2lni~ ugodno, komforno, povollno. Thl.

e lzdiilj"c_m n.amI~1cn sam 44 ml braDlOtt\ p:!llRJ cl~,PTi\l,. ~ k\l~8.'VC

"!.,"""'•. lOt. 062911 535.
1

avgu:ii[a l::!:dajem dvoeudn_i s.un o-zbi.ljnim smdc--

061817960. e Ba§6utija Stall 00 50 ml u priv. kuCL,,0 m1 d'ori~" i 10 <02podrum~ '1<1.001 ,60 598.

• AtipaSino C~fu:za, pr'ildiljc::m U-O:SO~ b~n adtl_pti ran 5nm~ prizem.lje. Tel. ~'i.5_

• 8a!t9rliij9~Btldak1Witil 1/4 kll~ tj. stan 49 m21 gill'iilZa I; m2, :S""'(: od'l,1'o~~

00385 99 600 2320. 1IJ~,
be

~g:3:: ~~~.-f.i:~3r'6it',~
131.

• Otebica:p:a:r'!'!'tI:!ni i 8Qbt: sa Upolr'·~oom kuhinje i kupalila, pilrkillg. Tel

nO, 1/1,45.000 KM_ Te'- 061 30S690.
• Ui't'.Ku- prodajem [ruilN"~batl !l4 mI. Tel. (161S39 591.
m~leln.o ad:Jpti.rnllt sa ~ta '01.0. "IOL (161'06 424.

00] 846 93<1,.00385?HS92 024.

.S-Uln

• GI""..!d:.!i;ipovolj [[;Il i;.:n.ajmljyjcm. 5(;1i :.11:'l1!m m::i_i'l:e_ ThL O!nE:5- 91 SSO • Gmdiic
1

.]'..doi= ..... idle"
•. l.zdaje.m

,,,,,.11:1. 001.319
li"OS- -naJj
ijJ

• Orcbi.(o, :lptutmani. 2-3 kJ:t:o.oc:rne sobe sa kllp;aLLlon1~ uporrebofil Icuhinj:ej pilrking, cca 200 m od morn. Td. 00385

• Brekm, WlSO"bilJl 80 m~ I S'prm1 ko~
f.l.Q"liC· lp-rt

• M,r«:<ksC200,CDl, lOO7, g., 01.,. ,j;,;llt~ oprem~i mel. s-_i"i. Te]. 06] 8{14 214.
• Merc-ed~ C-Id~ 200 CDI-di;;:eI u e.~1Ji3 st<1llJ~ g:oo.. 2002:., cijena 20500 KM, Ham« Orlovic. S. Tel, 062 I. 89 121.

• rzdajem namjcl~~n jooIJosoba 0 i Ho:roban sIan u privamoj kuc:t sa e.g..) knblov5kQm i \ftastLfim p.IIrki~

t ~~3i5~~],g~~:fi1~trUml rr.;j~~~~?~"'.r~ll6J'rS~, 619.
trokrcvcmc :sobc
5a balk(l~

liIlliT!jdilen

po\!OljliO_

gr-

jronoscba.n

98 1863337,062334 139. • O.:es-llitUs, lzdf:ljem p;;1h..i~jdttli

s:[an u zgradl. T~t 06.2 280

• C.mar, prodajem garwnjeru 17 ml. Tel, (1613>9 728.
• Celltar! "SHt[l 60 m2lll1 SrnoiM, use:lji v_ Ti!:I.061 549
SP-i l6S_

"s'm. '1<1.001157 07l.6561-1Ncll

=,

• Mer=1es E u() CDI.; """,Ig1IErl, au· GD} rndlil tel' ko~~ re(~t=! IJO\'t g.u me!. S¢rYL:)Ua knjtga. Te], tI66 J6U'ilI. • Mowr T.lMc.rc~de:t' 100-200 direl, odiirn"''''''jo. T'I. 061 2'2005. • Moto.r 2XMa:;;o:du626 dj~l2_ilt godi~e-l996.,dj~na 2..50 EUR-.a. lH. 061 9892%. • Mottlr l:I Milldu 626:) dizcJ. 2_01gowmt., trip'ITOni.~
l 1

~tTI(ioojt:3L

jem. T,'. 061 Oll 330. • HrasDo A. SOCirbcgovic]izdtijem '",n60 m" Til. 06, 375 720. • H raSn~ i~d~ iem clvQ:Soban n2l1

bat"! Stan u .l&~di

• G rbnvico dVOWDilfi Ham jC~(Em prld,u6l, 1",m" 11:1.063639113. • Groo...-ica, hje:po opr'l:m ljl:n dvo~
1

.0,,,," HVl!I·Sueu.rni,'J?"I'l!l"oi _'TC.1. ~1~~~2~~~~~~ 'BiH.kT:O~j uz SBmu pla:ru_ 17.dai~m·. 3·,Os.obili!
~;ifWll

I.ldaji;m

rt:nttjcltttiil

j.e1lJ

u].

616-13~, IIneh
• r~daJem

llii

d U!~i period

i.2d2l-

~J~~~&,:r''''bart BrW uIaz,.
e l.mnj.c.m kl..l.ii, ~b_

ll:)fI1j~~[e:.nll gar.sonleru M

-ru.

00385 l! 773·30" OOlg) 61352 350, e Dmk KorruJ_a, i:zdsjem ilfli!nrnane, 100 mod phiZ<,Tel, OOJW5254.

].:;u61 :is tri stlma i 7(ll rn:2 okuenjce.

• D. Jol;an ie;a-Vilgolta, noom'ftella

001260 59S.

Tcl.

• Dev_ ,rike:rJdi~ mljgt;;), D. eDobrinio

033/211·\WJ8.

n:a.mj~tenu g;lrsonjcrlJ 1J iiJ r!l1~ Kokvsko b-rdo_ Thl_

:sb! res[(rran;ria vnoi l :pmmernoj

• Super prili.kal Drvcnik) Mii.ka.ri~ll;;:etno ilItr.alclilokaci ji w: mCir~

mj~te:n stan.. Tel .. 06.2 204 J:0.8.
1

d.j<m " >IIlk"p. Tel. 00385·98 453 4H 750(1.1"

1»"". '1<1.)11 ";1S, rw;15l98l$. • HrlIS"", uL A. $~l'il(kod

• Hras.n~ namJ~[~ml solnl, cemr. grLjiJllj~ kuhilljii kupatllo, XeJl!iki.m tlSOrog Robota)} izd_ajem plilZian d".'OSIJban
SCI'

003876' 1~; 170.
•. I~~m ~,

•. Izdajem CHi 3l. jut-o vikendictl :I'I.a morn ~ Ptldal;:j)J 5 EUR-a krcvet. Tel.
~.t'OS\QJ

di~[e [996-) cijena 2.50 EUR-a..

91192%. • Pa501.L" TDl, 0.8. 0'9. Ilm~ j P3S31 1.9
1-0 TOr DSG~07.god_~s.r_ ~b!~ m.o~ r>O' .... lica. Tol. 06' 133150.,
l J

-rei. ObI

"'.,. fi~.)oo KM..Td. (610)S 367. • H '!/X, - inI..a,er.n );:-u{u 4-6 oSQba~ .sO rn od mora, TV; klim-a, parking. T~I. 00387 63 191 ,or
• Onmr, Ai. D'i'or, dvosoban vr10 Iijcpo i moooC_mo opr-(:m.tjl:ll ~tiifl 600 K.~~ ,,'-061 '41704. 78'l'-l"

mje]I[c sa parkingom Sruoij polio. Tel. 061 svtm

• [ld:a~tm

H,.."no b, Tel. 063·639 417, .·Iz<!ajem posi. p""",r;q;rub
m:) m.ilLcije Tl:na UjevloCa
1

prikliu~cim!!l

pUS_

5'5 358. pro:s·~ol" m2 5-0
p:ar:klll&!

·110 m2 ~ $ve n~lJ!Z g[ilvnu reslU1

Imhinje, Tel. (161517 35J. • Pos. prostor Dobrinlil 46 m2. Tel. 001 lV9IZO. • Pos:. Pi"QS~o.ri1.dajeii'l 2-1}l"JIt Hras:n.o_ Tel, 652:&46.
J

• Po~ k1JCa IJ:.Z mor.r; vcliki d ...o-SQuni 2Ipal'rr'nf:lt'i i.ti ·s.obe-:ss ufJolreborn

:sa m2 ~VlaKo'O'o. 9_000 'f:/7 065. 'l'el.
r}C.j.

I, FBrn, smn uoiposOOilIl 87 ml, 1 b>llron,Tcl..062 141072, • Dobrinjil! d:'o'C1ipoS.SUUlIod 6:5- m2i.
sa

="
1

Sn065,

dw

b:)l"koilll~ Vts. fI ri.. !ie_ TeL 06S ~m

Tel. 033 442-6l4.

• Poo. proomr

na

C.

Vili

1

Fe.dJadiji.

• Dob.rinjia prodnjcm pol·ill: v.i.~ PhI"'Jl O~" bl;>u 0""· TiL 061 S23 739. • Oo·nja VogMCo, kuta SB oS". m llrn~ tmm objekdm;a tOkUCIJ.LOOm 00 2.100 m2_ CijeJljj po dOguVO.fU_ Tel:. 061 51 Q 669. e Dub:ro'rfni k, prodajem dvosollilll sLan u Gruft!,_ V sp.r"..Lt~tl5111kljc[l OOlkon pCIg]edQf.ii na G['\l!)(Ll [1..1 KLJ_ Tel.

s:Q

proslOJ'

.

]IOVflljno.T<l.6J'·I89.

•. Raj 1O'r~(""~ ildajem • Soukbu.rIiIr,

th'osob~1"l ita.th srudemlma

0611:1149,1.. 06' 304;113.

.lbdb)

i~ Om-j3t~lda-icm

&la!1.

'ICt

• PC.7.0 HJ6 god. j:!f. I 991' zcl~lla mem.liC:l do.Ijin. r.ik]juCJv? ~ibcr, sifra z;J. ~r lionjc, "'ll- 10. 10.10 H.1'" 061 528 (184.

• Il[d~-Lu.Z:ilnj, smn dVlosob:m nil duz.i rerioo;> 1::. grij;mj~ pO~Cllinc. T~I.
l

03J 953. • Izd:ij= posiovni pros,", (,kladi'.,) lOO m2!. kod Fabrike d I,J ha~rtiii ilTl~ .... e
likl parki.ng pros.w.r. Tel. lIB 6:)5~3'98. •. Izda;c:m poslClvni prosmr 90 ml, uz

doD<>13. T-el. 061

l-:~T~tS:;~ ~~~;~n,
zrul

izdajem

~·eoma o~

·ro!. 001 1.19914.

e Smn 42 m2, Zmajll 00 Bosn~ :pmiIl.[I~micStcn, grii,mje .

rc::novirnn,
J

00385l-041S·J9l. e Du:pl~K kuta VI ~use] jiv.j), 0240m2, pJ~~600·m2).kod _pija~ Vm.pi!L~i-MCIS[2It~iIi "ZIlmjena 'Trebinje.

sa

• PeMW71,7 HOI, 01. g, i ltlG, 307, 308 i 407 HDI,sIr. tilclc m.oZc povlil"io,. Tel. 061 1l3750.
1

• n i d~-Pe:j

[onl

izdmj~m pc!>:. I'm-

• Sian [WBjt:n1 u flnv.. k·ut.i &\'.c: ~bno, Tot, 062 644 !}55 .

m.

l['b[.

()6·1301

o:an;:od~i:!~j~:~ !}d~ortk~23:
• Prod. 2 RenoJa 5, ;oo:.n KM. RI 062972 512.
",&,

oha 900

36519J. • Prodai;:m Audi 80, I98J. godin .. u
~O:~dj:~~n~~1~r1fl.~t~~5t • Prod_l3je.m za Golfu runaser, ahc.Dil~ t:tJr, 2i ~ -4 j Z3 ostilla ..... -oo;LI:Ji moic ~ IJ:LQ. na~_IJJ_ l'el_ G.3.3:S.31 ~9'96~ 061 69:3. 470_ gOO.

• I~rtIdaja,. ugradnj::l, rfml)nl .;il~sern j O.'Stati eL. LJredaji nil Vo.zih.L TC:I. 061

Va to male 091050 mobde sl'alii .pulom web porta a www.dnevnioYCH.ba .• loko lito tete Idikom no %Qokroteno

polie no sliti iSl'lod dati do' fonnuloro koii lrobolopopuniti ,i posloli no moil; molioglast Oyo.z..bo'

,-I

, ,

, Ter~fDn/<ldre1.il,
• o;Upot"I ~.Ulp""'-"Il

• Pumieki kombi V\V/ T5, 2;.6 .2005. Tel. 061210 O'S.
1

: r~"I'"

... ·odl~lJ1-Dn

..............

·I'~ ""low!, _
:

>, 7'DDD ~raJt'Y9

• Dvosoben stan 54 ml + belkcn, kao nov, IJ VCl~iJ S. Kulenovice, \'Ccrna povclino. Tel, 0623(:6 345. • Ekstra pcuuda, peodaiem adaprlran Slim IJ stroscm ccnuu, m :SP7 109 mL, 9;_00) ElIR""- Tot (16) ,~4 l79_ • Femadi~ pos, zgrada, I j Il sp., ukuP"O 22Q rn1, TeL 00 1 558 932. • Fejcka, :Stim~'o, J.rn6J p+s+p sa gil' Iafum i4.200 1112~mlji~ta, ;crupo- Tel.

• Prod. kucu i I.S00 m2: z~mliiSm sa ,'oo.j,kom, ~~-.Kri,"g],vci llI56,
cjiena

voth, clleua dogocor. virun sa barkonnm,

15.000 IWR

-a,

1<1.06>3J6

81)4,

Td, 061 9,'36629. • Prodaiem stun 56 m~ J sprat, renoParomf • Prcdaiem

1,2 kill 00 B:rU\<rl;jc ;1;10 minu ta huda, Preli ~-e.P P'J~!ed nn grad. odvoicnlm ulaairna. Uz ku6J
:ir1'~=iSlir, [10 rtno'r ..rana. i Ima banu. 842142. vica-Grabovlnc, 3)_000 KM, Tel.
• Prudajem l,600 rn2,

• Prodaiese ml, udaliena

iktlCiJ na Blsrriku

pov

2.50

061 8l35~6. IkO" 689549.

nska 1.11. Tocl.

• Kupulem kucu, lokii1djil: Bi'e.ta ve, V"nj;k, />I,j"", Koscvsko brdo, Td 061 2889l9_
• Agenciji pcirebno no va Za lanalruliivanie • Pull"fl::Jno \'ik ~

"~5[,",C Iskra, """.Ii 00 15·19h. T.L OJ,3 64,{,Q8'_

• ..'Iapser" s.o.d, eavremenlm
.IILiII

Kuea se sastcji 00 3 zascbua steaa sa
Sf;

""''W<'!1,

stan

59 m2, D<bprirnn, 0., AI. !'oljo, C"""'_ TeI_06!
stan

033 2Q3-m, 001 "14 306_

rnnnjib surI prodaju, Tel. prodaj
u 1.1

• Prud, kYcu od pro~tOm;;!l 22 m~ deblllnc 5 mm. Tel. OS7 317·588, • Prodajem nilIIlI~[iilj (an tika1 PUDO drve, polovna - """"Iino. 1<1.03.3469586,062 438 !>4.

\9, tepi he (rese), idsooe, Ivrde podove (za;d,"~ T,I. 200-00), 061 514

tistimo: lliiUIlid.ta1.unutrasniesr au-

~.na-

%1_

on

~~~~j!~~~~~ ~~g~:
Tel, 00 1

nala-

061 260598.

• miU'a[[~VO blizu rafdnga, glavni pot, 2-1 00 rn2 ; dcv.obiekat. Tel_061 m

ssz,

061 549 811_

iID13 gradska

zemlie, Rake-

veda,

balkonom. Tel, (16ll6Cl 59S,
• Grba..;~.-SopLIl~ 85· m 2/1., 100 KAt!
rajom.

• Grbavica,

dvoipcs.

stan

64

ml, S.9

• P.roda~m C:ettgit Vi:la~ sran 5-2 m2~ neselje K va dram, 114.(100KM, ToL06!

60 mz, A, !'olie B· r.",. Tel. 062 29, 974• Prndaiem stan Hrusnica 38 ni2! [ednoiposcban, 'II ..Ul, renoviran, 50,000 KM. T,I. 061 ses 634, 06JS85 91J2, • Prodaiem 5.Um mil MejUl~u 88 ml, sreden, namicsien, g;araZa 230,0{I0 KM. Td. 061 I S6 262.
• Predaicm
J

Kan. Sarajevo. T,I. 061 437732,

S[3fI0W ?.2J

Zamjena
• M,ijenJa_m kiJCu II Z\i'Qn".IiJ<I:i za Sl:l[J lli kuc" u Sarajcvu. T,I. 061 817 %0, • AJipilUno polje Cclaza, mllenlam I !S-sob1!n stan 47 !J(l~ Z:3 mn nii ux nilknadu.

00,

• Rashladnl ormarl, vhrine, S[aiil1.e i.<ljezllI:',.g<, kesa Olivcti, 1CJ.1)619S8

• H itl"l.OpQ~r-ebl1a djeVQi~ Z2I rad u cafe dubu 11.8 Dobrtllji avari iza 14b, plam 600, KJI\. T,I. 001218
J

el1l

e Arhitekta in'od-e-njem

• Trosjed, prudajem.

dvos-ieti L rrjr~liu povuljnn T,I. 2)8·28l,066 84l 204.
1.:1

v.rS.1 streeni nedzcr nad srad.~7.:iI:n:il[$kln radQ·IJ!1_ Tel, 061 566 48l.
e Parketnr ~ po'Stil-.1j~ brusl.bklra rk-r;loc,.,~ipod~ pOSuiij'lr:t laminat. p:a-l1=L

rencvire n, sa gaT,I. 033 617·742,061 %1797.
kuCu &,5o:!0L9 m,

rruiposobeustaa

P+S+E dvije ~~okl,]e:ni.t"d.613 mh useli lva, dje-.J1i1 dcgovcm. T~I. 410· !PO 319, S21-IS"I.
• Hi teo p.md~jC1IL kutlJ Halilbasice 111 usehiva, K~-SUl.ri: Grad. ""TI:1.061
;)2000,

• }fudllc~ ~ prodajcm

zo. ordlnacliu ill uecd, Srari Grad, Tct 0331136--430_ • Prodajem ,tel'Ve:rosoiJan stan na A.lipirii nu polju B-r8.Z<11 77 m2~ 5 bill odmah useljiv Tcl. 061 ]67 9)0, vikendcm OOJ.85n 144 4341. rskom ra,kriCu,
• Prodajem dutam

ml.ll ledaa scba pcseban

1430115. • P~tild~ie..m cetvercscban nan 115
utez, pogcdna

357804,

• Prodajem sten a Lusanjma 69 kv, cijena povol,n,_ "RL 0)3 621-02>, 066 • Pecdaiem
SIan

1<1.062 52"; )86,

~1~J~0£=:!J~m"",,im 062
• Pclenc "ZIl odrasle, nepropusni podm{;l1iti, uJOOtl Si.l~r '] _ TI;:I. 062 9"70 8!7, Oll 644-231. e Imaernc prodajem, prikcficu.

• Stctica

kupanje

IJ

kadi, pclcne zn

11621777%.

rn.2~novogradnia, cii- 1_500 KAt 'Iel. 1)61509 259~
• Prcdajem eoseban razom rnI: BJ1:ki 95- m2

u NedZnricimilJ

S9

• Mojmllo, dvolposobna, l sp ra .ll {'.C. nualno, za 51ibD eke n irtmnazijc uz dogoVOf, ZW[L iza 17 b. "ru_ 002761

• Elektrljar: el, tesralaclie.nucomarski osig, indikl,m:ui.~ baDiu el. bojler;> ,I.. !po""; drug<>- ThL 061 312435_
j

424.

ii"M:'~j"I~io~m~.,,_ri
z.iIlll!
• Hj mil,
i 1

H j mo predajcm

kucu :SiJ dujuG ra <I,go.(IOO

6853SO_ .l'rodit.itm d~·~nSUl:r'i 66 IT!bSpra[ 4, ulloea PstriOIsk-c J igcl cj. 2.000 KWm2. T,I. 063919544. • ProiIajcm d'iO::iOban
:S.fa(]
U CCrl(f\J

porod ccstc. T,L 065

zem I je

ua

M.os-a-

va, 95. posro uradcna u ravnlcl ulna sa us,faltu, 25.(1)() KM. 062 }g7 061 51D391.

sprat I, cliena 100_000EUR-,_li.:1. 061 )41)01;;. • Prodaiem vikendicu 1.1 Kiievu 1'l(F
1

stan sa

gil-

dogo""'_ '1<1.061 1&34l3. • KUCll na Stamm Gradu mllenjam za [ednciposcban sao. T<I.063 '14013,

• Breka 52 m.2 sranaa bascom, ml]cnj:;IJJi.-prod:3je.m za manii do.3.Q rn! 1,]":":'
1

T,1. 001 379 8l2. • Prodaiem kezan za ~eni-c .-:akiie
T~.l. 061 367 103.

fJCIVOljDO7 kosnlca, prelil
i

Oll261·S55.

• AhI,.nil geOOe[S.b siruacila, geodetsko sntmanje, dloba, obiljeeavanle meda, elll!~iTBnje. Tel. 001 207 143!, • Amcrieko dubinskc usisavanie, pranie 'cpib. ; b.co. ra, 061 522139. •. ,Mc-dici[;!sb SccStra - mijcnjam pelenc, kupam, fLoti k:.alne V'jet.be I medicinske usluge. ta, 033 645·042, 062 3S"1 688_ • ,$eln:1l ....\Irii 'L1S1'Ll.g~ l::Li6:\os 11jetenjil :i nll1!,ge sIilrib i ootesnih oSCIb:il. T<1.061 530658-

• Pclovae vunenl clllm (dobrc OOJ"lIII), dim, 3",2,5 em, Tcl, 0l3!666--

ra

n8,
1ft

• Hrasnica, mjjenjaru-prodajem 5t:Jn 530.m.l (smeren:1 zascbne kcrnurrali]c, pllnsko cent, grlian za mnnjuKuCu

1~&,(I6:.lI04n6_
•~ 23

ll7.

1Xl votjnCt prod.ajoE:Ill g1lIi3~ Sa;;".mIni popiri To).061 9l.1

1!IiilZC j

• .Prooajem s'I,I'jm

M;6>

komull ill iJiI.rna blLzlI P"'"~. -"'I. 03l 8IJHg6.
l

ZilpoeeIli

kul!:u sa

• H ra.snica, prod.aiem jed.noso-ban st:lll so bo]kOJlOOl, 32 rn2- Tel 51l- 34g,

Z.en iee 650 m2J 1'1.3 J I kiUu. Tel 061 690 848,

1111. 061202 013. T,I.

• Prud:aj.c-m Oi:-emtju 1..1 VlakClvJ..J 1.400

1/1_1<1.1)61g67 8~0. • M.tje:n ram :tl"OSOban ·Solan slrngi (enmr F~ Z<l :Sa:rai~'VO:. m~ prodaj-a, Tel. 06l 651 87~,

"KS, vl""i",,,

~I

so.

ta, 061 138 56!.

pbze i rnaslnu

za rezanie: me-

• Bok"", grnd., 10 g<K!. nokmi>icno, ((isna.. dul_ 4~ !Tl2~ ~j rine 37 J:tn! korn. 6, S irine 22 cm~ kom 12, rogO'lll IOxI2d., 6,50 m, kom '13,pogOO:oo '" s\obriju tli ~ .skel-=~ hit(lo i \.'1"10pO~l"tJIj"o, Tel. 001943493.
do.s.ti!va Mpl:il • Vel rn»i", 120-150 KM,!pa"" "". "j'-plin 120-150, ['-;1;<1,,,, gO-150 KM, rna, Tiel. .513~631.
I

t·:

l~f.k~r~~:t~~~=J~:ai~=~

un.ail.com e Ku:ts~c:5kog iczika l.3 djlX"u U;q-." :3SUl (6--1 So godil"I9h, i1't!.er.ak~ivt!o~ m.tJ.l [im«lijolno, 9IJ mift JO KM. T.L 061 334

.lli<llil, ku61 k<><l ""'" Op>t .. , lIS <111) mZ :suD_ ptoSrOnli i 676 m2 Qkotnict'_ 101. 065 &77 065.
m2! koo nove dfarnij~ 1/1. Tel 062 319 5&3.

i:f06PKlv:;~¥cl~Oli iii! e;~46~~~
• Prodejern eX'[f;1namje~"e.n smn Iln Dobr:i,lJj i, !~55 had r$la.~3_ :S:pl1l L. Tel. 0662%473.

• Prodajem

d':;:S~r:J d "'050b:an SIan 55

• Prodilicm/mijeDjiim m<L.nju kucu u OC!1tru Trebifl.ia :ail1J'tI_guw.-ajli6 5.1:3111..1 oeD [TU Sarnj"eva. Tel. 062: 467 1..37. • Prodiljem-izdaje:m 1.(100 ... 4_(100 ml rn2

• Ui<llil, 1'iruldi!,<,Boo.nsl<i Ijilian 17, "bjd"" p+1 +p 150 rn 1, b.\« 150
.1Il~LtmntIJ, Fiflci~ls.pr.J.[, 78

n,.. lj,

• Prodafem garIlblll ~ mo~ri ~'Or, Aerodrom. Tel. 062 ! l5 248,
j

012_ 1<1- 066 176 383_ Tel 033524·205.

.11;<!;la-Lo<;mi,p,,)(f;j<m s"'" " ",l, cenU"aI:l'lo, I n sprat, ctj~j);j]: po vide.nju.
:sm.rnbcn.CI ~lo\'ILi M!.c.kuf.nlce 412. m~ flO'Og",dnj,. Tol. 062814659 .. • 1li;.!.M",1«rn>, prOOnj.grnd. =Ij, 1 _g 1Q m2.1 sv~papin i ko.muJl:31 iie 1/1_ Td, 061 l48 )48, • [st.. Sarnjcvo Ilarcela Sil svirn. ko.m1J.~ ",hj.moc Tcl, 061437 ,,8. • Js!:c":;no Saroitvo-Lli~vi.(;iI!~ !}(J:)_ • Uij~ prod~jcm. ObjekaL dim, 1~8
p.ro:!ilO:r

• ProdiijJ:m hl mo kueu, zcrnlju IJ Crr noj &ri B(JgA~i6-Srbjj:3_ Tel_ 0038161 1l&645.

to ~~1!~:~~~~~:kii~S~~:~~i Tet, 061 (It:~~o;ilr~:gi5 ~ Uitl 6
v~im Z<l.rnjCIJ U l<i stiilmb.~p05L pro.s.tm U Sarajl;Vll. 249249. • Prodajoem-i~iem statrd:JenL)-posto-

okufu;«,

IIDSI. objekn
50 '-'_

Prodaja ...,," azno r
.. V ELI KA A KCIJ A! ~~ Pe:n.i·jo-ncrirna Ilil nua, U prod.aji SlI t:mJ;;o~"3t:ijcpana drvil~ fokovi, l od M_

KJ\~ rc.klamnl, oCu"1}H rna. Tel. 533--631_

• Frilidor ,mkleno v,ma, 10)>:60, 300
dost;J...-;a bcspl;a".

89;. •.. Po .... ""Oljno j k wJi LCt!1Q i,lr$d u;je!"1l~
oori..avamo vaS po",o.

Tol. 06l 334 S95,

[ ~l.1riramJ)

l,J,."'eb

su-anice·

7.l!

• Ele-"ktl'ietJ i ,"po:t'"e[ u is.p:[';)vnom S.l~nju i dobro OCtL~'B!I.1 ;Sa..rai~Vfi. T~t 057

SVr.l~;no,c;jon,
}JI!mlj.e, u

147 47] i OJ3 652 ·081 ~a ..i
J

50 (100KM,TeI, 061 i!'..9 16 ~ti_ • ProtIaj ~iU -pI:o.c au [U.M ob ['"9dl~'c
Ri3.kovici
l,

Prodaj~m

garsonje.m

29m2

~i~~,B~~=:~e~:fk~ai~i~ 535.
kl.op.«' Tel, 066 8] 5 9S7. • S, GJ.ld, maJ.:J kl,l~a 25 + 2 50+-250 ml, pCIuebna adap!.a.cij:a, Bi!;[tik, bli.%U
J

vni obi~kaL sa 450 rn.I poslovllog i 550 ml :;ru-mbcnog prostOnl1" ~ 6 S.l;mQv~ L

{Bano"ici} kockil~ omb 150 KM, B1.! ovi bri1!;eti 200 KAt Ispo.ru k:3 k is;li d.a.n. TeL 00 1 2..47 l.soC}-[)61 785

344010• Ex"" ",bli<llimjcp 1.700 kom,300 KM! A~imli~iti~Sa..raje'ro.. Tel- 061 2{19
120, I1jj KLi{ni kQl::ic:a-.r,!1~W_Td_ 062 9]0

vaZll ~ $takJ.en.i ~\olc:Jvi~ tlJ~ k.:tbine, ogIodal.), $ami","", "Rl_065 S94 01l, f,k_ 4'40·147,
• ti:Sllmo S"[;ambcne ~ po:slo'l,l'r:-e pro""'" ""oi;"c "RL00, >94(IU, [,k. 44Il-

• Perne s:t~kla (prQ".lQrtika,. vnnna,.

6453·1Ndz

.I'rodoi<m kufuu Iii""," (no..j i rna·
93.Q_

747.

03J4)7Ig2 • Pnx:la;em jtd:r'i.OSOban

~ilrnin SWi

pj. Td,

~%~~t~~ta~~~r
~~1til~~1_blind
• P['Qda~

IJaIkofl) [ek ildapdrLIll (proz-ori)r.adjra-

37 ml +

Tcrezijc 34).000 KJ\1~ mjcdi 1;_ 1<1.061 )59 13,_ • S_ KoIonij~ptUd.Dj~m ~i

pogle:daMBn

• .RASPRODAjA OGRiJEVA". .HPco.7.iQIJ (;!r] na na l 0 r.;:n:a.~, Bu· r kOV.9 drv1! 1,1 zj;'L'i m Cilb I joti rna. Uta Ii Ballovict (kocka, orilh). Drv·e.ni ug,lj Kn:k •. Tel. 061 670 (lOg.
6477-INdf

;~)nJ~~i:r~;:~l~jj~~::,I&rn~ 597, 4l667l.
• • Gi ~a.ru ~kI,!Sli.o:]"u prodajt=lJi_ Tel. Prodaje.m prO"zor~ d.rvo,

POP"" k< l KM. Tcl.nj....., M. Dvo,. "RL (0) SOB"_ • Pro(esioll:alno f:j§CenJe kuCa! DO'SI. 06J
objckuta,

• Slo:.l'8Clvanje

pilnralon

4 KAi).s ime

45) 930.

lCpih:o ~ munie5:taj:;]!, Tel, 0:62

j<f'i"o. Tel. 065 sn 065.
mL)

J8 m2 i SHill na

!ij)r!!lU

6.2m2,

\(P, 31 m2, V~njik, T<I. 066 115451 ""n,,,.1<1 385m_
l

jednosoban

Stan II centru~

u nizu Ic."CJmpt.emo r~novirnn] s,.~ novo. TeL 061107!m. • Sarajcvo-<:-"cllb:rkod 8m,. prodaic;rn
j

Sl~J'\ 130 ml! em~nCl grijllln ie, 'RI. 033

ll7 ·ISS, 066 898 703.

r~ti:~~:; r~f[~~i}.~~~t06(rW 441,033621-733.
• Pmd:;liem B.r'.u.Ti OVC" m rtiice ~ ib"rijanje i .~I. :op.ar.He. Thl. 061 3239(16, • Pct~lle ZiI. odrnst~ 50vih veliCina ne· jlropu.::;lJcJl'OIClmr.:taa:: 9OK60 em 1 kom
l j

e· Pl if.l:sh

pee

1]:[

dimnii3k

Em.i:mL6:~

120.140, 60.60, povolj"Q, Td. 1J33 4SH09_ <eljom. T,I. 066 84l204,l3g·2&l.
• Ugao fil:ilvi voom9 f1ovoljno, sa

nov i,

1"'T.c:.ra" n~ega S-1:!fLb i QboIjdih, 24 h uz ","" Tel. 061 557 021.
• A.s:enc-.Lja • OzbIljna

ro-

kutj! kod porod ioe.. Tel- 062 422 290_
ln~ ~i=rili:~b?liI~t~~~

Zelle bj rndila

na morn II

Td, 061 48 33 58,0018520 413-S25. pro<f'j,,,,. Td. 061 ,)893.1_ • J dings. us.e-lji~' ra:i:J, 0 m2. lH 061 $ 4 715543. pm po 7,000 KAI.Tot.062 3&7718,061 5l0392, "~p,,,,,,la400 iii 061 160 WI.
• KuoCa b:rL3d :Bosmala
j

• I .... n ica .kOODl~brovlJ rk~i plttc 34{1 a 8rad..;'Lt. dozvu.l:j! p-o;Cled nil mOft'_ • jed[]oo, 5ot;]1138: m2., I SP.I
ll.ll

• Prod*m

061143 nl_

j«tnosob,," ston, M,jtl!,

0

[O,cj

• Prod.ajecrD kuru i t.6OO ml halite., Smril Ce5m 19, Kob[lja gl.a~3. Tel 062 .. Prod,yjJ!:m kuru :sa ~lOm i ~rilzom em:mi) grijilnie, S:mn Gr.ad~ Moor=:. Tcl. 061 100 4l4.
m2 + te.rasa.24m2.,votnjak 1,25(] m2, v], 1/1. T,I. 013/l1 ,·199. • Proll,jcm kuru u 11;ja!"! Tel, 065 30931,9_ • Ptodajen~ ku~ u NeLlm L1. ~.062 T )41 99), 061 252910, • Pr·odi1jem klJcu r VcCa: ~ nov.ii~ gra.

• Surnjoi,. ...... O-MjSel'i~ prodajcm IJCiVfr" sa.g.T2Ide(l.i :ilJl:tak~ivni t.'Ibi-tka t ] lh l2 melAlrti] cijena 105.000 EUR ..... Thl.

• Bilkrcoc rlkzviCt: l l1lC.DI:· za OO:siii'" nskLi t:::!fu:, IQ ko.!Tl_ T~1. 046 342. 2Q4.

811.

~aton

033649.316, 033 690~59,
j

• Kijevo prodaj~m dvijc parcelc po (1.1,[0_ Z(:mlie ~ vikf;l1ciil;c, ~__":Slruia,.
l

• Sok.. Kuklll ija ."rclI:.kljem{lldajcm J}premlje't.lll kU1:U sa d.uplom garatom! b= Td, 03H4)-l83,{105 667 94~.

- ! KM. Td_ Ol3 644-131,061970 817.
.Turis."[i~ki vodic- .. 100 mti.sri&ih de-s£tDacljil BiW,. T~I.0:611'57 925, Zenir <a

066 8421JJ3, 1}g·283.

• AWina

ZilI

~Gcrefii.e I~S:, 130,T~I.

"izoo

Td, 062 3!6 9ll. e Frlu:r5kom :salollu potrebna
tl(a ~

n:~::~~~~l~~ ~~~~~~e:~~~
frize. is:kL1$TV.oO,_To:'l·1)6.3 076 22K :nJir;v~~~TI~eJj!:i~fom;~

• Prnd~icrn

kuC\l, SutillU~j\·-lOS.tM!:507

m2 + l

• Sur:~

g;JrnZe,

oa Skende:riji eks.kJQtiVfL~ 118 T.1. 061 S58 93l.

ml_ '1<1. ~ t\64--77) O

ui z:as.eb.D~

!l;d"", G","d ",n

• S[i1n prodaJcm
j

,or. T<l.00 I 159 571.
pr-

:povoljno

So.!,

ml,

• Srup ,Ji.b.rn2"1 :SlaIL()Vj 00 26 m2 d,g 00 m.2~ Slano\'; d~111J( a kl i mam! ~ks.u'· s ..

41915l, 061 1,9 Sll. • KI..lCa ~ odmol" ~ 1::Ja:7.:frtOlt! i !.400 m~OkU~n.LO~, Lju,binil (25 km od S~.~
,!ld~j"ij~\ "RJ:. 001
!1l0~~ ~

• f{u(:a u Kasll'\cltJlu 9;1:] 0 (P+S+ VP) s:apoJl'I:Qltnim Q"bj~k[im::J i 1.400 m2 ~ lnl)e. Uz C"eStu. hpLn u.re-dl' i. '1=1. 062

dnis, V~

16006R

I\vdeSrnail.ovi6_ Ttt 061

160 ;98~

:'.fLrnjr;:na ~ d~)govor_

• P:rodajem kuit.J, prizcmlje., sprnLI po-tk.rovlj~garaia1800 rn.2~~·lJ;ilk~~Sc~ miro'ir'ilC"_ '1'1=1. 6S5~398. un

OJtorom J:)d 80 m2 i .!;.'!::,mou.ITI tOi;mld :3~KIIlTaOnjcg i parking. Ula.z s;a glaVl'l.t: ceo5.li. Sve renmrj.fiiIL~ !rom un;lllje urcdne, v',,-ni.k !/!. Tel. 062 7l; 603.
l

povoli"o. T,I. 061 504 425. • SruP! Bojnit:k;]. l0'9 ku6i sa po.s.
1

• Prod. kre~ 200::0.:90! povol ino.. Vl'!o Td. 06212.0 034, • Trncilu 5_l.ajfaricu i ru¢Ilf:: m~inc iz "01,,, •• ",d"j,_ 1<1.061 14) 885_ • l)o[o ...:o.fI Sony PL-2 + ~ip + dZoj"ik + 10 igrica. Tel. 061 157 571, • Olre, ma!i" u B 1 Ro I,"d, T.I, OllJ238-51J4
i :o%~~um::C°]!~f~S~j~~,2~.~~

1t;fJi

Posao

062725107_
.' Pom~:;II:3 bth 'S.~riTTi osob.a:mi'l_ 'R-l.. 061320034. • K.af~u ... agorldf na Milfln Dvoru~ J poo[rebn3

Ponuda-polrainja
• Ce.. bdzi" ic; "VEN ERA" " Ncdziiric im:a. POlf-cboa .icdn~ (I.) rad.i.1:iea :r.a 'pMhJ~j 'l'llonje- \J sa li~ do 3.5-.god. SHI.I"OO u. J :ilviti s.e na tel. 033/23,-245_ 354ll-IN<Il

Tel, 001 l47 786. • R.e:slo·rallu pmreban m~098, 062 422 079,
Sar9D~
po!.r-eci'i

KOll{lOOriCil :s:~ i:s:k'l..l.:!itv-om,

kuha.r. Tel.
1 rad.nik.

474657. rgi, grnh' i ""lOlio. T.I. 061 206 345, • F~k:ll., k=n' !<rodieTd.061251 809_ mou, • TS, Td. 061 866 105·.
• Kofe.r
'2:1.

• r"" rod. ,;rORNADO" &\"",1;jai: 2 red.nict']

V," '''''0''"

• Lu~i~lltd~1

proditj:cm ekskllJzi~ 82 m1_ Td_ OJ3 ~24-900.

u Zovik. koo.l'=ric..
• Prod:ajcm

• Prodaje-.m ku6u

1

u; dun, okutnice stamb,-pCI5.l.

7J mI. Tol. 0)3109·708. <\oj'_Td_ 061 5<111 390.
J

• T!'OS. S;lal] Sai."9j~vo, ce.mtllr K9lllOi
1

• PiliJd tiJlijiJl1:ikLh iHll.iJi~kj. ,datnLb i! s:reb·reni.h ~C1k9 tLos·iljC;jj Ldomat1 n pi-

Td, 065455 143,

• Tros.. u cemru

l

austrou.gorn;ka

gTil-

s<»Ia,

• halijai1ski rcsrora:n pic·~rjja ~ po Lrr:ball ku.nll! i p LCrnajstor Vol"fo. LoI_061 13(1>45, 76Q4~In
j

k\llIlitctan

Tel. 00] IJH21. • i\lOST:!IIrJuL M .• Ti 954_

• M. D~ror, jednos, ·LLSdji ... stan 40 m2.
[:<I

268! [)rodai~ s[a.n. 67 mlt 1J]$n[~wo, ;ttd91"J\iftiln~:591. b:a.1kana i pod rumo·m_ Ti=1. 063 23:8

• N~d~tLti "Tibrn pa;;:-iJik"'j no,".ad.o.j3) SUl,[\J)'o'i 34 m2! lS mh 59 m2, 55 m2.! 67 m.l~ ,d.e luJo;,sa klimOITl! extra povoljno.. Td_ 06] .504 425_

~~~i~~~a~"~lrad~ ~ 130, 00]149249. • Prodajem lijcplJ kuclI 5:Il n~lijom kOO Vii~"ni.Q:(l.I b:lizin~ 1n.atk~~6;), Tl;t 033113'1-910 iii 06l1% 4l9_ • p..oo:aiem ma:niu ru~evnu k"ucu
VrbiJ.rl;~ I~ do reslOralHI !toKibtt!~ vt Ill! p-ositd1Jii! :sV'.e r.-:ik:li'i..u~k.c:.Ti!I_ OOl lllMl.

itt~~~

• V(lgo!ta. - dupl~h~ je"(.J n))SQban! g;arsonjf'1'<1, garatat OS:UlVi3 ternsa ·6x5;5 m] mlJguclJoot proSirelJiii 62,000 KAt Thl430-llZ
j

Tel. 061 &46 104. • Zidamk.i rndo,;, ,cmpmcijo, grnd"i:L RI. 06.1,)6104_ • For.o&'1tIfisaf!ie-:t'l-'adbi~ diena 150 KM. Tel. ()61 520 326j

• Ti'l:Ike ZIl mi:eren.fe~

11:

krvi,O;nov,

• VL)go~ - p.rI):lbjem $IS~f1 M :rti2~J s.'jl'nU uJ, F. Me.I"'ll1.ka, dje.na fihull 70.(100 KM. T<1.0)3 65]·735, 061 ~19
I

616_

• N;>i':;;- prodajern 21_000m2 ~"m" 300 meU.ulJj 00 fClJlonrunog pUtJ] :Sernj~ ", Okwo. Td. 061 166 612,
TmCl'LfO- Fcdr.:rnc:ij:.\ prodJ.icm 4,5 dillum, """ljc li'-'l<lll, kroz ;m:l' n,,-" teCc 100 m elSIa :rijc"k."a, izvori. djekc:S1J :ro m LLdidjcr.Ii od imiim~ :sa¢1....... u~ nit priroda:, S\'"C 2l3gl1ldCIl(l ::i:oo.m ze:l~ iczoi3 kapij~ 00 glaVIlC CC5tc koja ide ~ Tmm'o udalje:no.2 krn, do sel~ Grai::mi~ COl asfal [, 00 .sela .800 rn~l, milkaditm~ sve Ill. Cijcnil P'O dOgo\lDru. T-cl. 061
1

• Pr-oo:aj.em nllmjd{emJ al tlikl.l ek:J.'tra sre(lcna~ 200_000 T'I. 061 U4 8%_
j

kueu

• Vog.C1~C9!. .adilDti ra 1'1:jednosoba.n smn u ccm:ru! 36 rn~ S4.ooo KM.. Ttd.

DiiI

K...M.

Vrr
na~

062 99 II 53_

ugostitcijs.[VQ, m~,~~i'~'rt~&:i';::rnl"'''O' 38 519750_

8Ox60."",ifrom, jel,;oo. Td. 033 201032_ • K-ompl-el .$Qli:ng pusude! f.ICIvo, ciion, po dogOVOrlJ. Td. Oll 213·l59, • M""ju ;m"ju Gorrnjc 10 KM. Td, 001'gn 5il. • Frtli!i de-r .... Iti .. Fnl ktlllov"" ~ ~a eli
Ijcm-c bai{~. Tel. 061 • M.«Ii\'oI:!l r'!iefl~kt rnfll~ xa ~'em;

pu LOv.imj;i4 p.lasut.ni,

• F ..ST FOOD-u U CCIJUU grn~ \ dal POl reb 11(: pruflt$iO(ll,l]ne dj~."'oik-e ~a ~li.lti",a!'lie!, d'o'a ko[]obara i d Ylje kubarke. Kon{i3 kt

dvi~e

• 1llSlrukdje· i pre\fOd., pcldU¢il''ilDjc:: k'oo. ...·er'~~ijtl bo$aJ..1S~clsko-aJgk'ki_ T,1. 00 I 9 I 1 6;2_ • Pn:km:a'r.l.m diplomske i scm.in.a· n;ike rodove, "kao i druge- leks:LO\'e..Tel..

'elefon 061 220042. ZVa!i do 16 b" 7634·1"
• Pouebn i rildn ici :sa iskuSl vom " FAST FOOD-y; 1) R,d";", U kuhi:n.ji ,,19[.i:Ii 700 KM, 2) dU:!i[;I!:vljac nlil rnoroci.kl L.L :p1~ 600 KM1 m 3) dje1,'ojka n:a ptJ:sIu.·li.~(!,ojlJj pial3 ~~aO[~l~~ .. Ml;dilO:in.s"kog f:akuhcnL 7637-1u

e O¢tiDili

• Prodatem now k"uru u Sa:rai~ :scljc BinieZcvo. KuCii ima tri ~ snistvo 1/l svc uknjiieno

~~srn~\::m~=~~!~~:V);.
1

5VII~

1'<1- 62337 8130

u gruDt,

prodajern .m" u ill. Brn& 471 66 m2} i,lj :run~tw~ ~ mA3_oji1.1 11.lgolti"" valu doplaru. -ru 061100 ll'J_ • Zemlji.§re, Gomji KrornnH, prodajem. Td. 061 558932,
KrW

•~

;:'1~jC~iI~~s~ :::nkkocl

003436671•. VK ::ddaf u penziji ua!i pcIs,ao. Thl. 03)4)9-914_ • r.Jo[reban E'rtz:e::.... ka mu~ko-U:Il.skj) llsiovi PQ,-"Oljni ~d\>'iie Ute;J)LCf'_ Tel. 061 865310
1

~.nske, origLn.al, povolj no, "Iel. 061 OS! 033. . 52).

'. TD1.bE\ Zalbe mo:ibe, :prigo.vuri i ~~11&f1149iGlQ"iTi!:l. 033 463.-

• S'Lf(: "~le TC13IlC gl1l.dc,..larnp:c:riju"jo b~ods:ki -podJ :~C1bil9 1,'ta [a. "leL 06.5 689• Dvij~ 1e7.aljkc·

• Trni.i.m posoo. obt!zbljede:IJ.a:) SSS, irn!!m ct:rti Ii hi -od MUP-:l FBi.H_ Toel0617144ll.
• Ailiildic s.n ZiL~lJom :SS,S, pozrmV'.[mje filch!: [t~ mClInaru.} cngh:'Ski i ip:ans,ki i~~k! lrati posao_ "If1- 00 I 3.81 bih d.ijc{e LLS"UJD :s:nmu :n~ kod 2elj illog s[::ldiQna.. Tel. :2

t;k, i r,"'ko. Tel. 03321.9 559.

.' Pro(t$I)tica

dt1i

~,.-e

i:i".:

m9lema:..

Molc!i<;_ Td_ 061217 a97. 00387 33 633.ll5.
i':oPrlr:r:::~ii

• Prod9jem iliac: 2.ooJ m2 pod 'ir'06!m, mozc i gLildiIjil, nil pmu Silf,~ ltij~,

Potrainja
.. Z9(.IrJ:Sle.noj:to..en~koj oscbi p<lll"eban (Agenl::J

1<1_Q61 >15l47.
klas:a

(:stolicc)j povoljno,

~~1:f.
0"0.-..
'. Tndim S"lo+ pokioni

•.• '''ediei ns.k:iI

S-eS1.riJ

sa poloY.enj.m
iskUSlYO-

pO$iU\

i~

Ta

•. Vtiijtno:B:&.p!;BJ::ijesllliTIb_

6g,j 095,

d:';kh~!tnb~!~~~~i~~:Prodiilicm •
Oll &43-.283, I056611'16. {
~[!

• Orcbi-t; ~ d .... o5prntn03

kUCai b:a!~

m2, Il.fl dlJ~i ~!f[~Wa~r-IM~s:mn do SO061677 4GG. period cij.). T,t Tcl, 00.1677 l83.

OOl. j:n; ~k!~~f'K~~~kz:1~.~:~: • Cuvalil
j

Td.06Z32~ 716_

i poosl_ pr-

prep:ellCC' nosilje~

5 KJ\~ hUIDIJ5-

~

re, Td, (0)85 2Q71<WI2, .OlOk~:st3fl !..I! !1t;:bod~ 7" ~3·!iOdnevn i bornvBk 16 m2- .l

plBc Thvoik- ~Jib1J.mu :s.s.O m2! obj~~aL t 1:Ii: 1, n~d.ovrlen H U~

• Po!:Jt:bno ~'i:;.e mi!l!1.iih :sUnO ...... '. hmajmlj L vanje i "rOO:aiu (A,gendja).

Grb .. vid

'" knc l'fOdaiu k<=I,<ike, """'"' 30 po1,

oil.:bil ;nc :S;;JII1l.dnIo::-c i;.: Bi H i jilYlt-e::se.Ttl 061622 304,

we. Tel.

res'". Tol. 061 7<111 78S.

• PnI<, jc<lnoooIJoJl ,om 43 m2, m >pr· nOv, povol i no_ TeI_ 06S :5-·8:1 3fd.
p:ros:lo.r 11"1. ml, prodajem

• P.oo.jom pI", u 0<= 1.J5() m2, lIZ ce5lu.! dllZ~'uli~n.8 g:r:::Id!1 Td ..1)6] 749 i:A.. 4'4l, • Prod:ajan ]XIs.lovni p.rosm! IJ Ve .. !&;o;m, 81 m2,ci;o" 14O.IlOOM,poK gotI9!n Z9 ~ n:!llmjene-_Tel. 061 S4-O 015.

• A1;:r;ncijiporreb. •.ID m:;mji. :Sta.11 ij L~rsonjera 7Jl p.roolllju (pozn.ni ktije-J'u).

~ t\f.e~~~[~~~~~~~(JI~ )~ I, 061.237 448, • S...jeh.lie.ko;,oi ~a j:Jj:;l pn;p¢l r

&42-458_
~J;a

Td, 001677 488.

• Kupujc.m sum do 50 m~ nil r·e.liJci~ ji VOt!"!ilk{\ AIi.p'~j Q(l! Dobrifl it- 11=1_

nje.ne b r9.nom be.z konce:n [ri!I [01) :m Mm. ~ 9" KM, BC5pJiJln~ dostaviiI. Tel, 00.1,04 4l'.

hra-

:r.ildnlre '-S prQ{l:!llju :pi'" i pifudi i 1 kooobar. T,L061l41 166. • Fiasl-fl.l.dlJ piccriii ~ArCi..:.L~pOtrcb~n
Pol.r"tl:!ti-t=

m izrlaf<:rn, ogod:m z:i =oposlugulli p pOliklio cku_ T,l. 061 147 081J • ro",o.lft'lO prud:aj~in ,gatSOt.!j~ru Ll~ m:ru Llii~ Z2 ml, 'pri7.. mlje] IXlgOO:na e :tAl pos.lovni pJostor.jo z'fflli JXIslijc:l i b_ 1,,1. 062 (I06l19, Ol3 6l1" 119~
• Povolino
'HilJ

.l'oslovni

061 2373<14.
e· Agcnci ii 'l,l'ik !Slam;!"'/:'

Z;1 l.i;I)

lIid;~, 32 m2. Td. 061 100 009, 756, 062 178 832.

Prodtljern

JXIsfO"'{ni proswl;., OLes-

lIl·914,

ne.kre:tnine JXJo[rei:mCl .KlJpClvi11U. Tel, -03·3

• Pnx:laJ-cm povo.ljoo ~]ju. 1,,1 HliJdi,""Qdam~ i Bu6l1'Ql.Oku. le.l. 033/659• ProdaJ~m s[ambcDor:poslovm.l. ·kuCtJ

~_ T~'- 00 1 20 I 700 R-"1.ci!1 (~I-:~ 122.
1

l04 m2 ·prosmrn,. ~SO m2 okucrli~

prod..!!J;em kuru ni! dva

spt~

SIan u Sarajevu, u cijenu doi<m pi", doplo!& Tcl.1J63919 544. .• KlJpujem Z(:mUL~tc ~ vi.k-cmiicl.l. IJ okoli ni Sat.a:je~ mo~:e ~ sa de!,'_ ollje--

• KlIpujern

'"'0

• Zla\nt' ri bice 3- KMIko.mgd~ hr.an9 '" rib;", 2 KM ..Tol. 061 547280, 033 291-174. • Akwrij veli.ki W l-Ioo K..M, [n:Rti po 10 KM., T'I. 061 547 280, Ol3 191 174. • Pop;~ t:igri<c I) KM" P'" 1) KM, 03.3291·174, l%22L
k:a~ 10) hrlll:!J 2 KM.'R:I_061547280t
ZiI

",r>- 1<i_061 093 O!7.
782,

pic--ftlajs[Or, pomotna radrdca -[2. kooo-

235·141,1)6! 188451. • K valiwtne usluge iskus:nog, fizie!!.,,""
r1!.pCl.lta!

• Prnfcsori-ca i.D5,tll.lil"ill :mau,,:mi.1tiku i Dzil1:u, :we lkote. prijempi ispi ri_la 033

• Cuvala bi h d~je\e II SV1)·m LI.i ru ~ <t:m" ; porn,,",I, " ku,"_ Td. 061 l20

~pO""lin'" 615.675:

dol:azak

mt 3dI.r:5\l~ m:jlJ1ucJ.n~

T<l.06ll67166,G3J

• Amome.nalliCarslroj rndioni ,$[m' Il.a nLd:k~ polf.J:ban iltl tmlli:haDib!.~ sa iskt..lsrvom_ Tel. 1161 102689_ • Ens[eskj-njentnlki, instrukdie., p .... I:vod~J dipl. rndov[1 di:sse:rtlcije, pmfi:
r

• ..r.r.

RaZllO
j

~.~~~~~ i:,:~~~~f~~.!1ierQ

u B~

k[Om. ToL 06! 160 044.
• T.rcbam smjc5taj, d&'TSd,~ (ulo pl:3n.in~ Tel 0614'49 lill
j

• Po~"Oli["!o p:rod::.jem $raJ~u H.r2sni.ci ($4 m1~ T,I. 062119677.

• Prodajem stan 50Sml] od:;uplje-n u sklopu sluilic~ke .Pivare:, ul. Fllmic-

pokljno pren,;i d.l,.I.1[:pef"i.oo)_

• T...-:k5to'l,l'i r:nu:;;:ih. gotovi

nilfOolinu i znoo~u i po rJt,j.rurdibi_ Tel 065 sudop.er be:2..dn'~liI j

405,

"'""" s.,,;e..<>-SI<'"~"';o._ 1<l {I03947

• 1ednodjelni

Td_0612>1641.

• A,gencijil .,J\\e]dl ~ kuml! njegtl i pomoe swim i bolcslJ LIJ1.!. 5.'9.101 :> vnrniil. 24

• Kupujcrn 5.lil.fU dcvir.:nu ~tcdIii I.h o.b "'eli!] ice" l"lillle od~ t.f;le d iafllc.~_ Isplil1:<1 i dolaza.k na adreo:!:1..1 odm.b "FBiH iRS, Td, 061 175 137. 7295-1"

Dnevni avaz
• Ov1~$ler.Ja Ag~nil;'ija ea kupovlnu d~vi~ne ~redfL;e) rarne o,Uilete~ d ion lea firm i ~ ndova FE iH l [0 RSt najbuljc p.l2I6l,m~ ispJ:Jt:l i delazak odm ,I,. 101. 061 164 364.

_~",",I""~"''' 57

it: vrste, diskrti;l 06237&818.

in ".3$tlIn

tcvana,

TeL

~ Lc._Ci iCll:;il25 K.i\i u SA kantonu pl radna snaga. 'Tel.06] ),]8 (ll~
• Molersko

U!i

• MQlc.l'5ko· farbarski r.a.OOvi i posevl janje tapeta, Izvodim kvslhcrno [

6~, 033 653·311. .k" ~!i"nko. Tel. MI 268 &47.
• ALL(1)'!,fe'I.'QJlJlik maonm k.:a.M_io· nom vr1i peevoz kubasrog otpade, pje-

659HNd&

aUs)uge
• N:3 r~i,'r;J]n ije, naik val item ijc j ajumlnfjske *i!]u".ii1-f: 20 KMJ irakaste zaviese, vanlske ecletne, harmunika vrats, bbndo "'T~"$, vc p prozori. TeL 00 1 501 40 I .

~~r:~~~~~:re~;:i~~~~~i~
5-5 9'9~ Suralcvc. • Vr5:Lm ugradnju svih ...ata parker l.il S!!Ibn~n iem i Ieki ranjem, 19m_irulra, rigtpsa, silXlda i kemmlke. Till. 033

• EIIglcski

i kouvcraaciia

za osnovce

farbarski rndovh molJ:~j! ~let? ...anje ~doval .J:d~]pu;J::j Ij ief.llle.nle surupcra 1 na v lare_nle mreeee, vrlc povctltio i Si1 lskustvom. Td ,062

povolinu T.l. 061 l8223ll.

657.

• KI.I I'll je:.m sra ~1J d~vi::Gn u ~l~d~ nlu Prlvredn a - J ugc baa ka, dlon icc fi rm i i fo ndova mtn Y odttcr 1.1. laplata od m 9 h. Tel. ilol 836
I

i

672 741

• Prcfcsorica ccglcskog, sudski tuma6-:pre- v oduac, d r1i.i C.ii.SO,,".f: Z9 sve uzrasre, Tel. 033 46;.·958, 062 612 3~, Dobrinie.
~kole

• Pnvodirn c=qg[I$Ji;-[ ;) KhVsn'_ i_p~voljnc dajem instrukct]e. Te.I. 64l-99{l,

6,9·573.

MOD·IN d~

j!a~~a.pJeooi!~ ~r.VOJtnim
i kvelitem o. Tel. ()11 133829.
• Elek[riCilr

6-

.1)rorE$LIJI!la1il:CI snimBnje i m_on[a~ Yjentnnjil prezee racf]a, dzenaaa i csraIih vama bitnih dcgadaie. Tol. 001 701 989, Ml ]14565.
l

• Instrui rare marematiku ~ we
i fasuhere, usplesne i povoljeo.

• Mol=ko-f"tY.t",kc 00282390.1.

usluge.

Tel.

• Kunujem sraru deviznu ~retl"jL.t u Federacll i i RS., ratnu cdj reru, dinnice svib firmi i fondova, Isplata odm!!lh.l:n.(ormacije na tel. {I61

&l8'·INd'

• Servis: ~ m_ajin:a (Goren]e, Nis, KOI]Cilf, Obcdln, Kandt,

EI Zn-

• 8""", VKV . rndi ugradnju brave, P1lsa_rtclLL&di,Otrn~ k~t.I~!i! !"{I.JnOva, povotieo, Tel. 061 5Ll7 683, - lzvodl el. radove brzo

• I nstrulram francuskl pcvollec i uspiesno.

ra, 033223·347.

i larinski,

Tel. 001 549 142. • Profesor insuui ra rnateruatiku sve
I.1ZfSSIe povcf

ku'i. Tcl. 65].082, 006 329l1l.

rLOJ

uspjesno,

dotllZirn

.1:n8lrukcLje i::.! maremadke, n'2i~e-~ i elckrrorehnlke Z3 ueenlke osncvnih i sreeoiib '~ol,. Tel. 061812 )l8.

P,,"jo lOJ'ih. i kauca, T,). 001 Sllll9.
• Servis register ....
r

• A.m~ftcl<o, d_ubitl:sko lISi$1iVfi[Jj.t, programiean]e, prodnla i el. vaga ll:l. 00 I. 2)! 809.
[ell -

• Daiem instrukci je ,Li1:bem iie la LiOenik~'i studente. TN. 066 SSI] 3n. • Duulnskc usisasaaie, pmoie tepiba i nomjd",ill. Tel. 0013'19571. • Pop~ ...ljam sve V.rs.tC (j-i!:ide~ 111shladn ih ured<:l.ja,1.1l garandiu. Dclazek bcsplatan. Tel, MI 156 309. • Prof. d\)ic "''' si"'"- Tcl. 063 93<) 0lS. • Sto.lllr, j~r9da ] mO.!11.:!I:ta ku hi t'j:3! plakara.predsoblia, zarnjcna bcglama,

sa radnom snagom u drtayi i vani. ToC~. 001 !.!7189. Tel. 061 104 ()11.
• Kom.biiem prevozirn kebasru mbu.

• Vrfittt~til1be'l'ti.-1)jemjiti.

kombijem

832526.

MII·lnd;:

• Kupulem stare njenuh~k,e marke t aus trtlske sllinge. Tel. 061 3.11~6. fiju, SULn nakir, 'sa~(jJ'L"e zidne, d!¢pnlt~, ruIn" ordco]e, zneeke i 05['"0. Tel. 033 456·)0" O(il 21440,. • Kupujem mpilad e. T,I.

Mob.OOI 171666
u -

D~~z!~'"b~~~ l:~!l~~~a~~~i~j

nSl-[ n.

• Kapu fern umiemicke slikc, filute-

033.456·;CI'i,061 21Hll5.

auvenjre

Saraievske

oli-

• .. KIR.BY Dllbi:nSKQ ustsacanie, pma]e i lsplranle svih vrata toepiba, nsrniestaia, aute, peen je porrata, general na lise-en ja srancve i firmi.Ttiscni I m2f1 KM, Firma .,G !..ANZ". Tel. ()1! 3,0 688.
6444-1

• Kombi pr:e'L"O:t !1all;!j~urja! eel i· (I~ odvoa kabasmg orpaca, pC!VCl-1 [no, cbcz. radna ''"'P. Tel. 062 139453. • V rsim pnievoz ,putn i iIt<a .;u;l,Qbn.ilJ1, i JdimsL,jziJaf.i_Lm ko-mbije.m T·:) VW, more l svc drugc desrlnaclie, Tel. 061 !!OO 191. .' Servis rntun:a.re '1Mmjo'" t instalaci[a wlndowsa, internet kcnekclla, an d viTusn::r ...a:i-ti~:3 ~Yf.!~raj (:i~njr: virusa, hardwerskl i soflveeskl probleml,
r

• Ma1~mii.ti sa lskusrvcm.

iMlruR'Cije! p:rofesor" Tel. 061 135 748.
tTl

• K V vodclnstalater radl sve ....'SIe raI dova brzo, pcvefjno i l;:.:;d~lClf.!O. Tell..06] 3491,94 .
• F..'I{[[<1

• Pro[ dnie lnsrrukclie ix engleskog ~ik;;r djeei i 'sr«lttiooko-l~ rna, dolaz:i nil adeesu. Tel. 0(]1 2l7439. • Moler luie ,'~k
5't:;3JJ.O"'C_

lidbe,

Tel. 001 147361.

povolieol

Kombl precoz l sew

veoma brzo i efikasnc moT-el. 06192-6333.,

Tel. 061944 95Z. 0331657·038.

• Elektriear VKV:;aII kudneel, instalacije i uredate.Poaevi te. 1e161 8,·,90"7. • Vmm selldbe i sve crsteprevozasa kornbiicm, pcvcfinc. Tel. 001 16,009. • Kombijem pte"'OO!;i!1l ~t' ,"'R;I,e robe, sell dbe, otpad + j_spomoc. T~:l. 062 476471,033614-436• Mo,[erajt r;:irnifl_~tt _rigipS~ede.lpLICj l::iJ.mp]eU'1~Bdap[sei ~e SmilD\'<:1 i KUt.I. Tel. 0.1402 IZ2.

Nd~.

(odjca., n<kil, ""iig<, e(d.~ Dol,zimo
nil i:idte=5I1J naprijed u

• Sukupfjamc 6;iI pcmoe napusteIii m li,,"oIinjama (ml3~! pSi)1 ?a sl3jatn rablje_ne robe, s\'e' sLO VOlm fie ueba

619.

• _I~\'(IJ i no [ k'o'a1 ~le! nO QstiJii sr:iinow: i peslovne peostore. ·.tH, '002 40J rosl ...aJ i~J!jc

• Profeswica er.!giesko,g iet:iJell d ..ie \ casove i prevodl, Tel. 061 556 700, • VOOoill:suUiner Olki~vil :Sl'aru ~r!!lyJjll !"lOW i rtsmli!Cii L.l, l:is:d boj]~ u, gllmnciiu. T.I. 061 497 622. • Rainbow ~.stcm cis&::nja
IJ

no.

~

b IIIJIB.leL 061 60CI
1

• M]KADQ ~ AJu_mlnj~5ke :S':atu:f!;ine, Ita la!.-ste :1:1I'r,I'rl$e",VANISKE I'Ve i ALUrol''''" p~"nen, roo,[ct'f!e i n$.rtT!C1lJ i].::11 vroita. T~.l. 002 [70.Mi! (}33/SU·584, Vilww,mik·a·

i«l. Tcl. 061.243611.

dobh.com

61 59·1N d,

• Kirny t1ubin~A:I usita-VSIlje Lp~nje alLM:3! ensoi1B i 8iedet~hgam imr.a, fiB· jkl,.'lilihellliiim kirl:dj'e ...i.m SamP'Dllimil, Tol.. 062 1182U,.

~vih .... S~ hUll imua,. r parkf'lE!) poJo'l;';a kao j bLU~eDje bc.qmdin:s_kom m~inorn uz. garanc:iju. Tel. OO! ll! Z89 • Semi.n!!ltSiti! d i plomski! ~'k.enir.ilnie i obrnda slika" reklilme, knj igc" pcvo-

j

JJ'O"" S".'e

%5116.

• Kupujem fomJI eno zlino,. du k.·uc ~!lIt!1{!- S~ll)'o'e i O$I:a.t~ od ?Ia'la_ TeL 001

• Kupujem lornlienl) i zubill'Sko zla~ w! dl,JkiJk,. ~nr.;;t[Je i -o:snil(h !1aj\'i!~

pNnje (cpina, I rn2 l K.M i riamjdi't2lja:1 1,:!t;~C120 KJ\i- ,~:;J:rDjevo; r

• l.lrfICl1ENAiJ ~ Dubinsko

M""""'"

• K!o')mb'i-preV(;l,!: do dvi~ tone \d:i nf; WI. Tot 062424 Z2Il,l103 497 226. .' Vdimo ;;eTvLsirafl[e ] bi:i~dD.t"-tnje s.'lib'ffl:il!) t.I:-illromj:ern, lIZ garanciju. Ttl, cleklro-t:e.nn
[cal"

f~ku~~~~f'M~Wo ~~linfl ~8f.'
• RainbO"ov-.gem:_rnlk.;

'lfaSc:m

Ijno, h,li '""''' T<L002 877 ,,,. • Us~u.ge mol~iiir.ilJ LposrlwJja!1ja lamimna. Br.ro i kvalhemo. Tel. 062 5.74 044J
• 3ivimic.1. ko.nfe:kdjCl- s'Iloc VI'5t.c: prepravki l va[i-~~I,QO i pO\'(I]j nO_ T~J_ 06~ 69S 706, Ali p,!no C·f"",.
• S\"t....

~.. ~~~£b:I~~:~:.~~t7~5i~~5~
061 311 276, 033 666-27>.
• L.LitCim v:a_n i:5ke i UT.llJ 1r.I!illje n,('JTlnwide. Tel. 001.533 146.

tc;:pi.si, 1rno i ta-

• VKV m.oler rndi .cislO, Urcdn.(h lilelt1O, je.rtiflo_ Tel. 1161114 :5.19_

~".

pl,Com..T<l. 0]3 65:;·598,06155l640.

()11 141 944. Tu>la: 061'&7721. 73.12·1"

• Bn;glf:1;ici! r;lie.m~f:ki! p~'-odi! irtstrtlkeij~ dip~_ til:d[J'L"i~ dis.t'rlac~je! pripteme ta is,tl i Ie, 1M- 00-3 947 41)5_

• Kupuje:m sm[U dell'izml stedniu, oo'lr"e2lJl~rama oM.~diGD1~ isplilto. odm,b. Tel. 001 .,11891. • Ku;,,,Ltit'Il:'i. s,'Ia{U de'L'lP;1,J ledn i-u,) l~ n !POlTil1iY'Jllja, dilJoIl;1.ce5v1.11 : lirrni i fOo ndo~ n~jbot.ie p.1aCru:n~ i~"pl::n'a OOm::ih. T,1.1)61 7~~ 139.
trul

• ELEKTRlaR so VODOIN· STALATEROM lI!Ide 8v-e vrs:[e oprnvki snri n i ugrnd nj IJ novih bojtel1\ ~1;l' '5:3[1:] ta:rijtl:j. -cl. t vodg.i31SL.!,il'l;diJl<J.[ori~ os;igurg~i! ~es;me i ,I. Td. 061222l.18.~ 6452·INd'
• Ato 'ilIl'U :.tine 10 KM/m 2_ Tral{'iI'Zi1vjes~' 20 KMlm2, AIIJ i PVC m],eln e lJ:ndt~ 1'] IUn CIlC rolctn'C_ Cif.enese 1J,g:t'1)d_niorn, Tel 033 211 ~
j

061188903. • VKV erektri~r, 014.
,; k;a.

• Radim cerunJoc grij:i!ojr;: i prcpI:3.vl::e grijaoj:3_ T.:1. 002 316 826.
• Pr'J;-vol put.nikal arganizzy.'Lmib gr~ up:illuksuznim mercedesovim ko_mbi-

~~~i~!f:;l~~~~!~~i~~l_~.~d~!i ~~:!~Vs~!~a~i:~P:s~i~i~t:~b~~,~
• D.a:icm iDSlrukC'ije101.M 1 583 626.
~2: njcma~lw~

r.;;I:e $dap~S1tijll

kuta~ sra nOva,.

ic-

<",j i 0.,,10.

j

insrnlkd fe sredlljo~kolcim.a .stl;ld.'I."nlirnii hem Ljr.:.Tc:L 06J 177 4US.,

• Daiem

p::::dg:~:~~:,kt~~~~i f;~~:'a~
• Kernmitar ngips i moler.a.i. Tel. 061

T<l.OOI 542493.

""I"go, <fulazim D' aOresu ..To!.001 609 947.
• ~t.lsulatet-1'.:ib<l.V'lja $'r"e "'rSO:·~ doins~_a],:j],[er:sld.htlSlUgt!1 opravke, ,adapt:aCLjl!j insudir.m ie, Tel. 0-61 6% 133. • Stnkl:~r - n;J,dim.o S'ie S18kl:;ll1ike _['$dove, dota2.im1l nil i3_dresu. Tel. 061 842

• Smklill' rodi sve VI'SIe s[a.k.l:.. rskih

jem n, "''' do>tin:>c!jc. ol.001 862323. T
1

voliDa. Tel. 061 817 424Tel. Ml 1,6340.
• $1 Ude_i:11

• Kcmbl]lWr'OWm mirn scJ.i.dbe p .... if.evo-z pmn[ka odvo~ :h,ua, Cijen;il; pc·
1

• A:g~llci'B :ii'.£i KUI'O\'hmstare dvhme stcdnje1, ramc od~u:u: i dioni~, najlJo... lj~ p1a6lrno! ispla ra i do!~~.k odmii.h_ Tel. 061 Z6<! l64. • Kupujem SGIruck:vh:nu !tedJ]ju, di(mi~ i 1iIIl[JE:(I(ijI,C'tlt i? Fl3iH i P...S.~~rodnjem neul.o?ene cerri IUc.ate,ThI.D61 140 S21, ll66 003 691. • Kupu,Jf.TIt ~ruru dJ:~lJl]\L ~u:d]]j u., n:JJ'" [n.d od£ilelU-ob~'e7'.nire-d[or.J i-ce. h:plam i ool"",k odm,b u FBiH iRS. Tel.

S(~

daj'e ins[rukc:ij'e boo.,. Tel. 0.1

• PrQ(esoric:a

~Q'L'(I1jllo i pre...-od~ S'VC VI"S[e te·
C=l'!gJ,a;li:,o:!;

001 709ll12.

• BIil'~-ar ~ izrndujem i moni.irnlll, sve: od klie;o..:J~ 'l.JtihJtl~ ~a\'ijania -cije-vi_ Ti!t • Drva rez.cm mO[omim Zag,om) va~ rim jjpaI1L~oml_rndim i cruge :Jl'O!511J\"C-.
l

• Iz.vooirnsve

'l,l'rsH~

elektrOrtld.Cl\iI.

343.

739 347.

4&4,033767.9'95,061 13144·7. 641,·INdi

• KANALlZAC!JIl· SUBIl~IC· ProiXpljcnje ~ i:spinmic kiUI c.l iz.a:~ C"_Lj~(vootilo, 150 lJui). - lS!"Jiriwnje LIlregl~d k.annlizucije k:al]a.l-ki!m~.r'om, B.r.«: ,LlltCrvt:T.ll;ljC: popro~,kej

500 037.

• CaJtmI. )lriionj<,piiI!. i""tokije, Zll· mjenB kOi.'.vek[ora iLt.!.... . radimo k"'J!!IIi [erno i JXfVQljll~ UZ garnnciju, T~t 061

Tel. 00 I 491 4Ql. 102713.

• Prof~rLC3 ddi imtrLJ.kcije il. m:;J,[emBli:ke j fi7.ike, Tel. O.B 522·(116. • Prevoz.sw.a:n., IIccl.rn komb.ijc~ n.a.mj~l;il.j:a i csmlog mdlL<I silagil po~oj

~<ol". T'I. 061 9l'J 114.
K,.:\o\~

rna [el".ll.i)li kll

iea:
?..<L

e_KQnomi

ie inslru ira :!ired nj u i us:no...-ntJ

()1HSI5n

odrt~ .. o'< ...•Tel. 03l/.1H·S&Il,MI 100 078. 7437·1"

j

• roSIa,"lja_rtje~ bro!ienje $'~ih \ll'Sr:a pai~ po.::!ow i lwninata sa hezpLJ.~:[nr :;.ko,m mnSino.rn k .... tetno i UJ.: g:a~n~i;!!li ciju T~I.062- 667 Sl~.

,platR" Tel. 06! 580 003.

• tistim kute ] 1JQ:5l,Qv!1C'pros-tore,. pranje tepiha, tiltma! 00\.'07. t d(}~'o~ be• PO ..... iJI.tjno 1i1J'Simo po5[_~,'Illi;:mje [aJmin!!ll::!.,bt1..Llie:n_je-itaklranjes'r,I'in 'I/tii;[;9 patkelil i ~tpoda uz gi3fillldju. Tel 061 967
• Kombi p-~'O:f. Jllnnika

li"o. T,1.[161 l68 442, So"'i· • V rii m j'l~'''O:i!: t(:ibe,. s:rvat:i i ljtldi, ro<iIlasn,go po pooobt. Tel. 002 385 761. • WtooSrnJ, i korigu;crn s.ve vtStcto--

vljamo

242, 6l~.-4'4. 00120289,.
• Laminnt

• K V mo1er &::reti sraJic.' ...e~ kLL6~ 70 :radi m gJeu:l'lr.tin[-e,. fu-rb.anj~ POSUI1.] KrM:t'!i s:r) mpot_ T~1. 062 388

• KtI puje-m s[arLi de-,,']7.!1U!\-ednju! oovemj~ ramo ~i.'em,dl{l:nl~ is.])lat:il i clQ.ta~k odm::.h lJ FBiH .i RS. Tel_

Ii nO. 1l=[_ 061 l3S, 1911
• TEP SER S. 0_ D_ ~ P rofesiOQslDim maMrHl.ma Nstimo: riamje~n~j,unulr._JJi.njo:Sl aut;]j l:I:pibe (rese}t ]liSQ.ne' i ka.me:ne p.od-cwe (""li<.) .. T,l. 061 524 461, 033

• Moler rndi sye VrslC mo1e:r.sko~fll:· roor!ikih .rado'L"'"J.:.,k";J1j le'tno i J1'OVO• Molerski

M~6S8~ ~07~~~di~sr~2~~LJSfVOTel.
Tel. 0612619(19.
• Elcktriear ~ s~e v~tc QP,ra\>ki ,1:1. iIlSlil;ll:u:1jll~!-::u,fuill a.P'iI~'l~! QS,i,gLLtat::i_
l

• Molers.ko [ilr~nI!i:i r:Jdovi! ,gleto'''':!!1l1i~ !TlO]O'll1lIljC!,lakin;ln i4:-S1I).l:ir:ij('_ Tel. 1.!mdu]cm. ,prntCsio.tl::.ln.o.

129 i 061 9,8 972

Tel. 001 262895.

1)61 ]"I, Il7

Td. 001349257.
[i:ke -dacim9

r.a-dovi)

urodno

i poSreno, i s.laTel.

BiH. T,I. 061 !!O3 336.

i robe ~imm

m"ine. Tel. 062 972 ,12.

'K1l pll I ern sm.re neispr.a'l,l'lle

v~

• D~jcm a.sovc il m:aLcm;n~ke

061 264364.
• ~ficija

• Ku:pujcm tomljeM ihn~ dt,lk.:rJ~~ :ID:N:3Tie i ~'e p.redm~te 00 zh~ ruJ.jbotIc plaCam ispl8t~ l dolazak odmnh, Tt:l.
I

200-003.

7416·1."

033 526-945.

i srude.nrim!!l~~pi,&n.o.

• Mor.cr-ml3jstor1:kr-iXil &lctujtJ. furbii s\o.t9rijll_ "Rt 062 232 243• M(l1et radi!ii\'t' rno fusade, rigips,

• Ele.ktrifar - uslug.c el illsHLl.:a'C.ija~ inteJiiHJi) :al.JJ.rTf.!.i,. grom.obl":;l_ID~ el. u.:s11,1go. Tel. 061 Bl991, 0>3 ~lg.0!16. • Rigips m.ajs[or ~[afolj.D:J:j p.r1:gI".idnJ: ,11 >Ol.
l'lje d<:>tin,cijc"

.' Kc:ram Lckj rndo..,j, od 8 K.i\ll,lilm.tnn od 3: KM~cr.ltl k"'ali{CIllO i povolino. Ttl. 062 412 ()40. • Moo, sestl'l3 pmb IJsIlJge infuziiil,
l

• R{lllexp I;1St 10 godi [Ill uz Vas. P(lv'lJljno :a1'Uminil:skc ~:a(II.l;dne~ va nj$ke- i"CIl.c:! n~ blltmO:n ika V:r'1UJl~

• M a,~tor Dinll ic:dn. stan SI}. pripre' m1):t'!1 ~idova, biielo ili L.tbcIji KM ISO.

TeL 061 529 6G8. M1914014.

'no, ])0"0'01 Tel.0016n 158,003891 g18• Izrnda plotaswg namj.citaia, kuruDj& plO!.k[l1"3., ~~OIOV:Lh P'Olic;l, puma k-lIllIlogu i :za~ujeVl..li. Tel. 061 41'.Xi093_ • Kernm i~Ke usluge, mole-raj) pi}:!!(avUilnje elc:ktm illsl.aJ:aJ::ij;3~ laminl3til i ri.g'ipsa. 'Ti=1. 001 %6 093_
rnru.nil~

i""

OSIaiOI

VrS.\e !tlClIC"rajll! [~!'~is:m, kvaHre-

r:adj p<ltkrOV[jii1 ;,:Ldo'lle. Tel 00-1 llarrtOre i dr-

• Vri;im prevo1: purnika

kon""l" SUK.., urin.,~..... Tel. (>4.1· 144. • Kombi ]JMi.""" =:njoS",jo, >did.,.,
o.;hw.; lG3bilStog otpad;a~ oIx2. rndrm

inje.kcii;a~ ispir.mie

uhl3, obrodu

rnILill

~ KUp!l\ftnu :!iU!l~'de'Vtzne ttoonI~ rnmc odsu~:te j dlonicn., lspla" "~o~",.,b. Tol. (024)1 79). • KU_P'uiem:s.w.ru· d~C:i2:rnJ~led.rJ,i1J~:rarnu oill.tcm i dtcmice FBiH i Rs., 'lsp!g-

D"ltk,,,e

ZlIV'' ' . Tel. 061 179 300.

• Daicm instrukdjc: mi}temLu.ikc:i fl· !i:ike:~ d_(ll~ini :ku~i_ Tel2Q¢-4S,3)

7489·1."

o.n

BiH. Tel.00 I 434 374.
Ilje-

• hku..sml pIorJ:SOri~ c[l!;lcslq;g. :~~f~~l~OOJ;t2o,~:~joi3~.~6:

g', povolin" Tcl..002 400 094.

.sn:;:]~

a ... u !Svm. k

• TV VIDEO SERVIS v~i pop'· TV n:pur.Ui] i vid'C{lreko~~~~G~:al~~i~ rt,i a~f:su~~i~~~e~~

.' Dajc:rn instrukdje u~n.ike i St u.den t.::'_ te·i

Td_

iz bc::miJoe Zil 066 89'1 378-,

'" od=h. Tel. 003 595 MO. • Kupu,jem '5l:U1J (1I:=~lnru~I,edf.li U, ra", ispl'"
m'll od~l.eru i diOOlt.L::c ~ih

oom,h. Td.

firmi i rllnoo..

(0)

37) 634.

033/4,1·778" Mob. 061 1480426616·INd'
• K V moleri i lvodc pO'llol fl] 0, kvalilelrtO i tis\r.i :Sve vn;le mol~rs].::o i fEi1'ba.rsk ih radova U7. g:;:J.1':ilni:.i ju k"'l:!.1i leta_ .Pen:riolJoeri.mil DO~

391.

• PC sen'iser rmdL ~~i~J~~~~~k;~~~~~~rB~8:anli'lliru.s, usluge opra'l,l'J::e Xli i dru,gri, dClla~

• Servis rn.¢uml.r~ .I'IAkiq~ .POpnlvkal na~dnj9~ Lns.Uliac:ij~ in ~em~l KO:ne-kdja:. ilmivtnlsl];[1 ZilStitil rlolazak nil

• R.3dlmQ mClI~rskCl-f:a.rba~kcrndo~ 'roe, rigi,~ ~ tkL.t~lAAt.n!!l~ i kompl~l adi'lpi.:ilCiie uz gilr.1m:Uu:, Tel. 061 2:l) 2>l. je·~~S;:t:to~~~~~k~~j~ii~~I~t

• 1:sIiLISa!'l [i1m dacima

pmfeso.r Lr;I$!J"UiIii: malem;;ruspjes.no, povolJDo,

~k besp1arall_

Tel. 062 328044.

• I00% n~iOOlic p.~m :st3fU dcvLmlJ ~tedJ'l.iu, 1!'iU1LU odlt~ru i (ttol' t.ce :svLh r.~ nIlj i fondo,,~ i,splilrn. L dolilZilk odrnllh.

,im VlIliojkul;. TeL 062 417 69,.

dola·

Tei. 06, 71J 57).
'l'izne' :hc:dnje

pj~no. T.I. OOl 135 611, on 235·141 .

• Profc:soriC'l: ins1nJ.if:il m:ttcro:~liku.~ fiiziJm j he1nijus.veSkole i rl!l~;[]ltel! us·

• U~nicLm~ Si't'dnjoUoo]cim!!l in~r~ ukcij:e ~z.m:;l.[emnike, fizik.e, me.hanikc~ ma~i_nski.b c:l.cmcllilnl. Tel- 033625196j[lid~. • Uspjdno i f1ovoljllo [okom ciiele gndinc. ~jlCrn inS-till ~;CLjr.:z mst1:m:a tii

~u"nu .d«su. 101.()11 >4,375. • V KV lli.QJe:r - tadi mo!ers:ko· rilrba"ke poslo',,, ])O"o<lljno. Tel.061 sm 683.

l

033611·023.
• D~jt'm

...-~.Im,pD,r.llljno. Tel, ,[)61174 111.
.' Rigips, eL ins:m.laetje'
j

i nst_rub::Lje il ei!1,sl.eskog jemolcrnJ :rn-

• Kombt pnjev'Oz robe i s.elidlH:: :sa l i>e> "'On ,b, ])O"o.<>Jj oc! 101.1)61~.! 661. • Pa.r].::eIBri poom ...liBju, bruse beKl~lll~~819riIm.m pLtrk.e't i ~Lpod.
di

dem p<>vo.lin"Tel. 066 205 286.
dokmljte,

• Ov'H!,.". Aq,,,ocij:< '"
l

iSIl];B.La odmoh,

027 !1M.

K""",,'"" 065. <loTel.

po". Mob. 061 081 180. 7MO-1n •""~. To!. 061 l39 l06. ""',""0.
r.ski 'rndovi,
• Vodoi:nnlllaLer

• Ins,[]l1k:dje

alg!eski~

njemaeki

~prr

~:::f=.!~j
• oS

taklar "I~i ugnu;lniu svib ...rs~jJ sUIdlJlhv.im ea ~res\J. Tel. stnklar·
prc='liO-

«.

Tcl.lW-IH

m, jei<i.o;ie.Tel. 061 .11)5 803.
Ste

• Vodoir;l$I'abler opru.vlja Cc$rt!~ '0'0sHone, ve:n die', peDzicmeri~

.oresu ..Tel. 061 337 593.

• Ku:pu.:fcm ~ttuu dCVlzlJU ~tcdIJJU-iI' m". [:nu 1)d!ir~.\u~ ~splafil. oo.mlllh! J:!o.tlL'tim ri!ll • Kupuicm: :sU!rinc., ordcn.r; m«l.nlje;,

""Oro, p«<im<l\ od '''0''. 767.
061 139 167..
• Ktlpuiem

713.

Td. 00 1 19\1442, 033/6) 1·
insmlkci~e: iz boo::mskog jer i p",'c»i». Tel. 001 8M
s;a iskus\,vom l1itudcntimi],

- 8vi .... dQif.l.sli)la~~ o kYIIlh~[no, br:ro, pret'i-

,.< roldoV<.Tel. om,36·188.
• h];aJsan
81)8.

• S [E!.kJar olla~ Ija kY<l.lhelno pr'of_{~imul1._ pre;;.)

• PO'VQtjflo, L.I~r9dnj!!l 1,t':rr.nO (&SlIda! moler.sko furb:ar.skl rndovi, 1amlnal]

rig;!", k<ramika. Td. 001 56> 834. ToL 002 121
• Molerske 'Ilslu;Gl.:, ,2>. vr]o j~ki1

• Moler ~ rndnim isku.slvom, izv(]sve mo,t. fa~b_ rado~'e~, br1.O:~ k-va[l [e'" <no, 0;.00. Tol. 061 206 345.

• EI.cl:;uibLr - ekktro ins.t:Llii1tcr~5.... vr"(: el. rado ... kvxrQ~ 'a~ a[e5;L T('L 00] 392483.
Ti..3j

kvalitC:"LJJ.o.

Ii"" Tol. O6l940 731, 01l 691·.lW. 066 610 )42.

• B.rn"'_'ar~svc. braVii!l:'.ike ~1u.~]J'IJ'IlQ-

~~~~lle:tk~~~~~~ii~~'tcl~hOO~~5; .' [nslTukc-iie . en.glesk~ i Brapski ioe·

Tel. [16I 139

• Ku:pujcm: srcbro, s'rcbrcnc 00\:t[~ QTden~ rrl edalj.t;. rl:d;:t;:H= i $Ij~o_ T.el. rlevimu sIem.iu, J ugo i i;)p,t~t:i odmah_ Tel!:;[ednju, is.plata

530.

zib

• D3jem

CIlro'"''''''

vikend.om, d,OO<.> KJ\\. Tel. 061 334 89S. IS !jn•. TH [162140 094. ",0<>"" Qo,;n,h
• Zidar.i [~ rndimo • ,f{J::mrnibr ~.d~ k'l.'1lli tctnO i ptIvQS\"C

• tasovi e-n.gl~

• :S'-1: sLo.lilr.J:.o..tlp.:ru:skeu:slub'C 111" dim brzo i pCIvotino. Tel. 061 606 65,1!

• Radim komplcum :adiipmcij u sm· brlO~ P'O¥"olif.1Q.. Tcl. 062 22,6 '5IQ4.

zi1<.Prof=ri"".

To!. 03) 611·023.

i~=~~t~l.iOOl ~~r fu~LO-"
r,zike. Mob. 062 343 100.
• Daicm
lnSlndtc'jjJ:

• K'liiititeli.!plrilt.lcijll!sVC=1"r$I:ebrilvari~, jcftino L povoljno. T.el.002

901.
1 i 3 :se •

522

• Profesoi m.:u.emmike dare imtru kcije dacLma

066 7137ll.

Pri"rt(I'qC'

b.Ql1.kc)

,oko," god;",. lei. 061 J8~ 301, Ol3 473·574. 756.
• V~im obuku za DI3d:ogradDju no-klijll! ,:tepila_C"i i pedikir_1U 06243)

v",,, f... ~,. Tel. 001 HB 919.
s'tr.:

• Rt<t[mo m~m:5ktJ

mul [eris.\n~ L5.vt

odm,h. Tel. MI ,26918. mi=

• Kupujem

devizilu

'U

• Posmvlj<1ITL, bruslm i Ja:Idnun St'"e" vr· p-.o..n::c:'ta ..~ iipoda; k1w i ,poo:Sta ...Jinnjc: lami n!IIU, Tel. 061 J ~4 2W_ • KHrn:a tizlnrni.m k-o.mbiji rna pn::v~ Ol t'i,i! more ~ smjdi\aje.m, :sponste eki~ scminari izl~ti j)O BiH re,giiJnu i EU. Tot.0611ffl883 i 033 )1 I 492.
1

17. Tel. 061 019 468. • Radim [em'lO Lasa~ Hl KAt sa sk~· 10m. 1<].. ()1l198 347.
• Radimo [ermo fas.ad~J molcLilj) ~paMki ",.id,ll: Sllrnnciju 'i du:,gpgod.i~je i isk:qSti,il). Tc=l. 061 118 188_ • Zid;]r sa grupom rndi krovove~ fa·· safle t O$mf~ ~clO""~_ TIt I)bl 196 Q97_

grndcvinskc

i2: !Tla~!!:m::un::t ~

U21'i3..ne:..

mkih prognm,. Tel. 0.1193 688,.So·
J

Ko!1'\ieT~!i~i js..ki c=:n,g!e$kj ~ ~V<= osnoyi mik.rol'8~unarn i namje-'

rnle~'(L

B7H~SCGilri~.kTer.:;I06~'~;3s. po
reulilZl'l;oi~vra.'!fl,ml"":ill'abalko-oe. Tel. 00 I '16 20,.

• B,...","""'" o~"pij<,gdtn<lo• Profesor daje- in.slrukrije
ZOi

• Supere_fikasno unB;L:a.vmmo tohare motjcc mrnvc..s(jeniOC;, u..!iiJ blJbjj]-!'I,i'iJ~ b<,. 01';"0... T'l. 00 I 928 535.
l

• PokJ:a.nF,[[m tT!:3ti~ Ilti_b~le:ljima !:ivod nj<4 o:.!biljnllj pofodid S{arosl };

T<i.013 <03-717,T,,"'niclm 5.

l

v•. Tol. ()11.739347.

• Pr.mC5{lrica cnglesoog jezi.k::t dajc in:nT~k(:'j,ie i vItV(Jd L s.ve 'IlrS'Li: teksto-

• Zohare!, :!Hjenic:t',-" f:ur~ mr:1l ....e i :mi~e un.i.~1.awmQ U? ga.,rBndju. Thl.

• Kup\Jje.m tk."i;mu ~tedllilJ, n;ltilU d[cmi~ finni 1 fondo~ dobro pbeam, isp.li:u.a i dolaznk odmilh, Tel.
~[elli)

• Dipl. tn~:f] fcrkil daje ins[]"llkcije iz rn;nc.mutikJ:. Te~. 227-990, • Profes(lTit;;!l hem iie d!!lje ilrSlr\l"~,(:!jo. TeL .. 7·S80. • Profe::sor franclJsk{]g i linimkog jet:i ka I;bje j 1lS-'Lnd.::cj re- T<=t_ 033 645-

h~~~~-;~:~hJ~~~ 'VOO Lm:trukcijc jz ruskog jezi~ i pre~:tochrso27~~~ • ru:sko-bos.am.ki i bosansko-ru.sld,
• Adilprncija smOOV3 i ktl~ po:smvlja· nitp',lOOCiL:.l:il.rnir.ul.L~j kn.'6i:r;ljc i dr:ugo:,

god; ne. Tel. 00 I Z44 1,:; 1.
• SiViliLf~ tIilinih

tikI!

mmovcc

ma[e-rn.a~ i :srcdnio~k{lkc mk{irn
i2

061 1847%.

Tel. %1 969%6. 5U986.

063 OJ6 688~

Tel. Ml 510 l7l.
:al_sL.ilU;j

~~~~;=~~Tht. lapa,SJ6~j~[fs6;~j
pil~

:aumpr-es'lflmbJ1-

m,:j Ss gu.;mcijmu.

j

• :2:oha.re, nne mrave, stjenice, I:mbe mis.e..'"C IJni~t~"amo IJ '~im !Stnnovi'~

Tcl. 234-805_

• KU['lllj('ti1 de.... i:r...nl.l ,~1ed.ri.ju~ r::i'I:nu od;§OOlllJ dlonice firmi fOl:Hlova sa

';;:';:3

b:W"'i~2:t."i. oolozok.wm".

s.a.....

307.
[]Ij

054.

• M{]luje.mD S[iiIIO\'C vrlo povoljnCl, liZ p rQ.f~siolln.tIl.Q_ TJ:t 00 l 965 • Radim
• SV'C"

• PresvlitCim kiluCe i svc oprn\f~ ItlJtim nalice mjesr.a, Tel. 544-932!

do-. 062

~"Illn,;ju. 101.001 372 829.

• .Mo,lr.:r S$ i:skuS'tv-o:m it Njem;;!ltk.:! ~lVOdi molcrske ri3dov~ kvalltfuLo uz
• Vodoi:nsrnl.iuer S9 isk.us.t,"'1lfi:\

• U n L~ta'lla:mo .loh .. rc:,. zme mU131j~ ~~je::t\iC"t't m i,~eve! l000/i. e:i'iklis:no, ,ptandla. Tel. 00.2 553 ]00.

()11 8l66>7.

• KU]lUjems.tIru devizrm :hed.nj~ ra,"0 wl«<u,diom""i",lo"odmattll:l.

""o~i. Tol. Ol36'9·133 ; ()1ll5·1 294.

• Profes.or eflglcskog jezika iO'l'laSler su(lski prc'llodilae {t;.ric ~~~vJ: i prUSfljetno i od.raslim

,du VIllm. pro""",. Tcl, 062451 791.
"r5le !;radtv,i nskib pos.lova _g;tLL!!Ificijom. Tel.. [)61 '740 12.7.
• Grndevinsko·",..:m,nske ush:l,~ 5:i!

mall,of'_risanje)

",jdimj,e, obr,·

• Povolj 110 prevOl: k-ombtjem i pll· mit"ki.m lIuwmooilo_m_ Tcl.. 001 148036.. • ~1.at:c"rn~ti~ lizik:a i 'J:h.ktrOl~b.llikil, irl:s'lnl.ke_ij~ Ilspjerno i !JXIvoljno &lje dip!. ill~. "U=1 . .20 l-19>! 061 2"J7 197_

prnvku, momilZu i prOC~plj'enji3 insrnl:J1cija. Te]'OO] 343 711_

mt i»'"
vod.

• U i'1:i~[!!Ivanj~ :1(1.hIlN, sIjenj~ bunll~ mrnva i mitev;a] 100% ,eJikasIlO, Th.I. 0.33 546·nO.
.' Scrv~ zdn- ...lj .. - uni5t1V<m1O moljo:, muh~ sl'i1:niee~ ,koro:wx.. miteve.. ltd,

f~~~!~S~~[gor~~~~e~~S~:~) 82. Tot. ()1.1237 448, 062 134 m.
box·
1;(;

• Kupujerno pc!ovne i neispr.ilvne mobi telc:. :Se.r'o'~ i prodaf iI mobi tr:la i

d:nI C Im:trukdje

.",b, m'. Tot. 06! 244 56Z.

• Profesorilj~_i}g,)ezt!t:a uccnid_m!'!,

• P<!te'!:io.tilim.e'[':((j,nboill m~iqO!1l u "..a~em SUllnU iii rucno u pr.:mnici Si] do-

1<1.()1, !)6 ,48.

pogod9n

• Pokt:J!"!j:;lJTl :;!Ik~rij'l.im :5:i!. nb.i.aJl_rp:;I1 Zi] re5LOrane-, Thl. 033 6044-500.
J

• Jtl.di m mlllers:kD~rtirb;aJ.·s:ke ~Ic~ brro; tisro i po~roljnO;. lildoo iskust ...'O p,,",o 11)god. Tel. [16117419;>'033 211}

nj" riglps, koramib, hd. Tel. 002 688 760.
• Pi"eS"nims'Vllilje:sa video Wel'9 DVD, Saroj",o. Tel. 002 824 523. na

zida·

db<, poV<Jljno.Tel. 001 223 343.

• Kombt preVM: pll mik.a l + 8 Lsell-

'""01lL

Tel. 001 1026)0,00367>-284.

• Ri~ maistm_., 5veoo rigip:U, k'L'Uh[e1tlo_ Tel. 002 941 2'74_ • Semlnarski, diploms_ki, s:keniranje i obrndiJ slik:a~ rck.liUTI.oC,knj.tgc,. P<)'Il0:IjrlO) kv~li tt-Irl.o.. T~J_ 002 877 ;5.3-.5_

ll66WS lSI. 94344S.

• MO!~r$ke 1Jsltlt;e_ Tel. 002 '922 32,3

1

mi§<vo, i<d. T.I. 06! 234 026, 002 328 447.
miScVC;.. un i~t_~,v;tmQ :s:fI, .(].ajJ:fik~5"Ql i im p,~.e.r~ra~(Jm. u:t sar.=Jt.lcij~_ Tel. 06~, 693 201.
St.v'h ... li (Ipravkg r

• Spec:ijalni uo.eu:nlln,L p:t'(lti'r,l'=!ohllra! m_ra'r,l'a) bu_ha! :lUoljoc9! ].::ofilaraca,

791.

• Pr;jevoz pumiCklm kUma :illuomobiJ.(;I!1J~, mm-: i oslale destim~cije. 'IH 063 • Ko_mbj p.revoz robe i 'Pumika po po.volju.iro (:iiC:II.i:I_II.I~~ Tel. 00 1 '890 001_ • Poprn ...lf9:m TV $vih modJ:!a~, p.rorC:SLO'nalIlo i I'm varoi ildre:si, m OIJ I 36S

20bare

l

5tj-Cllicc,

;lute: mray'C

i

061 210 9\H, 061 188 4~8.

• Kupujem s~e Vr.He dionlca obljlei!:DiCil. j I!.k-cij:;l :5:1!1 :s:trnj. i b~njal_ bCT:"le i p-rodBjern e;en[titlue rn O1.kuj) S[;lJla. let

• VK kerarnitar pcs-[avlja keramiku l1:Jjicftin.ijl: EI lirtldu. TeI_ 033 444-630, 061 511l49. • Nudlmo deIek[ivske us.lug~

J<:e~~~mDJ'D~~~j~~,n~t~~
427. .' AUlOprevoznik ~mbijcm vOl mlmjd:laia.) ratne robe,

boo ko-

mt preS'L'\rsr1

i

• Mofersko..furttatske posjm"'f: oo3vlii).o mo brzo, CJs[OI povoljno. Tel. 03.3 442~ 9'98 i001 !39 OS5.

• VodoinsIiillLlier sa 30 god. isk"u~nstal:i1~j:R.j, montafu i pO)<'<plj<o;e. m~5", 062 1;l9034. Tel.

PUS
BOSNAl HERCEGOVINA FEDERACl] A BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Ps 04338, 10 Ps Zeniea, 09. a'. 201 J. godine Opcinski sud u Zen ici, sudija KUb.alJ"mill~I'Ostup tuoi .• u .p,.,,,noj stv.ori. D10Nll:KO DRUSTVO BH TELECOM SARAJEVO DIREKCIJA Z£NICA ".1.M"""ikov. br, %. Zenica, prot;" [u'i.nog DZASKO PROM 000 ZENICA ul. G-Ol1i?dan$~:abrei 96. Zenica, mdi isplate duga v.a. 3.814,60 KM, dan. 09. 05. 20] I. god .. "an , rotL~ra donie [e na osaovu cl, 348. Sola ~ 3. 3 u ve:zi sa 01349. stav 3. ZPP-. DBJA VLJUJE slijedecu:

E NJ E

J

E STETNO

ZA

ZORAVLJE

PRESUDU
- zbug prupustanja-

Usvaia se rukbeni zahtjev ruzuelia pro l.i \1 rlllzc:::nog) pa se obavezuje ruzuni da tuaiteliu plan ukupan iznos dug. ad 3.814,60 KM (trihiliadeosamsr 01 ino &:trn "est K M i 60/1 00) sa za konskom zateznom kamarom kakosiiiedi:

- na Iznos od 196,80 KM pocev od 25. II. 2009. god. pa do isplare, . "no iznos od 211,45 KM pocev od 25.12.2009. god. pa do isplare, -na iznos od 2.910,15 KM poCev od 2,.01- 2010. god. pa do isplate, - na iznos od 379,20 KM pocev od 25. 02. 2010. god. pa doisplate, - II> iznos od ,g,50 KM pocev od 2). 03. 2010. god. pa do ispl .ate, - na iznos ad ,8,50· KM pccev od 2). 04. 2010. god. pa do isplate, re da tu1;:ite.ljunadoknadi tT~ko'le parnicncg pcstupka L1 ukupnum iznosu od 309~on KM (rristori 0 edevet K M)~sve u roku od 30 (rri deset) dan a pod prijetnjom prinudnug izvrtenia. Po proteku roka od 1S dana od d. ria 0 b [a vc o vog oglasa u Dnevnom Av azu , smatm se da ie rufenom pres uda ured no dos Hi vi jena. Prot iv ove presuoe n ije doxvoljena Zalb:i ..Tuzeni mol-£: ovcrn audu podn [jeri pr ijedlng za pcvrat Li predasnie sranje shcdno odredbi oj. 183. Slav 1.a u vez: sa <I. 329. Zakona 0 parnicnom posrupku. Sudiia: Kubat [asrninka s.r;

Bos n a i H ercegovin a Federacija Bosne i Hercegovine OPClNSKI SUD U TUZLl Broj-320 Mals 044{i04 04 Mals TUl-Ia,21. 03. 2011. godine Opcinski sud u Tuzli, po sudiii Amici Ferizbegovic, u pravnoi srvari tuziteija .Energoinvest-Energopetrol" DJL Sarajevo, a protiv tu~ene "HEF BAY~ d.o.o, Tuzla, radi duga u iznosu od 2.599,87 KM, denio je dana 21. 03. 2011. godine, van rocista, sliedecu:

TUZLANSKI KANTON

PRESUDU
(zbog propustanja) Obavezuie se tuzeni da tuzitelju na irne glavnog duga isplati iznos od 2.599,87 KM, zajedno sa zakonskom zateznom kamatorn po~ev od 19. 08. 2002. godine, pa do isplate, Tuzena je duzna tuzirelju naknaditi parnicne rroskove u iznosu od 310,00 KM, sve u roku od 30 dana, od dana objavljivanja ove odluke, pod prijetniorn prinudnog izvrsenia,

Obrazlozenje
Tuzitelj je Opcinskorn sudu Tuzla dana 17.05. 2004. godine podnio ruzbu, proriv ruzene, a radi duga u iznosu od 2.599,87 KM. U pcrnenuto] tuzbi tuzitelj [e predlozio da se donese presuda zbcg propustanja, ukoliko ruzeni ne dosravi odgovor na ruzbu, Dakle, kako jesud putern objavlj ivanja u sredstvima iavnog informisanja "Dnevnom avazu" ru Zeno] dosravio ruzbu dana 08. 01.. 20 II. go dine u koiern je naveo da [e duzna naikasniie u roku od 30 dana od dana obiavliivan]a dosraviti sudu pismeni odgovor na tuzbu, kao i upozorenje na posljedice ne posrupanja po nalogu suda, Medutim, ruzena je uredno zaprirnila ruzbu dana 08. 02. 2011. gcdine, pa kako nije pcstupila po uputaill. sud. i dab odgovor na tuzbu, sud [e, a nakon u vida u spis, nasao da su se stekli uslovi iz clana 182. stav I. i 2. Zakona 0 parnicnom pcstupku (SI. novine FBiH 53/03), pa je denio odluku kao u izreci eve presude, dakle u cijelcsti usvoj io tuzben i zahtiev tuzitelja. Odluku 0 troskovima Zakooa 0 parnicnom naknade za uplatu u 160,00 KM, takse na 310,00 KM. sud ie donio na temelju ciana 383, clana 386 i Slav 1 i clana 387 postupku, u skLadu sa taksenom tarifom. Troskovi se saslOje od "Dnevnom avaz\J~ za objavljivanje lUzbe i presude \J Lznos\J od t\Jzbu 100,00 KM i presudu 50,00 KM. Ukupno Iroskovi izuo~e

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACI]A BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOISKI KANTON OPCINSKI SUD U ZENICI Bmj: 43 0 Mal 031689 10 Mal Zenica, 17. OS. 2011 godine Opcinskisud u Zenici, strucni saradnik Emina Husakovic, u pravnoi srvari [uzi,elja Mokrokredima fondacija "EKI" Sarajevo Filijsla u Zenici, ul, Adolfa Goldbergera broj 9 zastupana po Colakovic Emiru i Nini Dragcl] it advokatima iz Zenice, prmiv luzenog Karali'; lsI a Vla, ul. Ra d inovi'; i. broj 34, Zenica, radi ispla'e duga, "s 2.276,60 KM, daDa 17. 05. 20II. god;ne,

2.276,60 KM, SO pripadaiucorn zakonskom zateznom kamatorn pocev od 26. 0 I. 2010. godine, do dana isplate, kao i naknadom rIO! kova pO'S!U pka, a s ve u roku od 15 dana.

go dine, u koj oi je postav 1[en tuzben i za h t iev da se tuzeni obaveze na isplatu iznosa od

Ovim putern ruzenorn se dostavl]a ruzba na odgovor u smislu cl. 62 st. 2 ZPP-a i tuzeni je duzan dosta vi Ii u pisrnenoj form; odgovor no tuzbu u smislu 1:1. 71 ZPP-a, u rcku od 30 dana od dana prijema tuzbe, Ukoliko tuzeua ne dostavi odgovor na ruzbu, sud ee donijell plesudu zbog propustanja. Obavjeslav3 se luiena da se dostava smalr3 izvdenom, prOlekom roka od IS dana od dana objavljivanja. Slrucni saradnik Emin a H usakovi c, s.r.

OBJAVLJUJE
Tuii;enom Karalit IsJorou, u1.Rodinovi6 broj 34, Zenic. dostavlja ,e n. odgo"or mzba podnesen. OvOm sud" da.DB26. 01. 2010.

POUKA: Protiv ove presude oije dopUs!ena zalba,. a ruzena moie podnijeri prijedlog za povral \J prijasnje stanje u sklad\J odredbama Zakona 0 parnicnom posrupku.

sa

Amira Ferizbegovic

SUDIJA

U PRODAJI JE NOVI BROJ MAGAZINA
NAN \lA KAP CA
reQul,~e tngltCel'lde Zit t.rI nedle1le, botesterot za 40, iii sscer 211 mJesec danal?

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACU A BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON OPCIN-SKI SUD U MOST ARU Broj: 580 P 062107 10 P Mosrar, 18.05.2011. godine

• KAKOLUECm

OGLAS
Pred cvim sudom u toku ie parnicni postupak Lu.zilelja Unicredit Bank d.e., protiv ruzene Milice Sl!Inisic nastanjena ua adresi Pecani C 2 79! 0 1 Prijedlor, cadi isplata duga, pa kako sud isto] na adresu ruzene niie u mogucnosri dostaviti lUzbu na odgovor to sud shodno odredbarna 1:1. 348. st. 3. Zpp·. ruzbu na obavezni cdgovcr dcstavlja putern doe-

I

PROSTATIJ IOORtAVATl NJENQ lORAVLJE? • N.A.JBOWE I SIGURNO IZ PRIRODE KOD .;tENSKIH
GW IVICNIH lNFEKCIJA!

• BIL.JNI PREPARATl KOD
DEPRESIJE

OBOWENJA • POCITEWSKI SIRUP ZA ZORAVU JETRU' ___ J

1KOZNIH

ZA NEKDUKO SATI"IZUSTA"

lIonell)_" nostikil u Saralnu

Tuzitelj ie predlozio sudu da ukoliko ruzeni u zakcnskom roku ne dostavi pismeni cdgovor na ruzbu da sud na osnovu clana 182, ZPP·a, danese presudu usljed propustania. Sud putern novina dosravlja navedenu tuzbu na obavezni odgovor tuzeno] Milici StaniSie sa tuzbenim zahtjevorn koii glasi: .,Dulini so tuzenici solidarno Isplariti urzitelju dug u iZDO'U od 10.930,05 KM sa zakonskorn zateznorn kamatorn pocev;;i cd 23. 02. 20 I O. godine kao dana podnosenja tuzbe pa do isplare duga, kao i naknaditi tuzirelju parnicne rroskove sa zakonskom zateznom kamatom od presudenia do isplare, sve u roku od 30 dana .. odgovor na tuzbu u dovolinorn broiu primjeraka za sud i protivnu stranu . tuzitelia (eL 454. st. L i 2., tL 70. st. I. u svezi s 52. SI. 2. Zakona 0 parnicncm postupku 53/003) .
. Duzni ste dostaviti pismeni odgovor na tuzbu u navedenorn roku, koji mora biti razumliiv i mora sadrzavati sve one ie porrebno da bi se njemu moglo posrupiii, a posebno u istorn rreba naves ti: 1. Oznaku suda i brcj predrneta, ime i prezime, prebivalisie iii boraviste stranaka i njiOvorn prilikom pozivarno Vas da u roku od 30 dana dcstavite sudu obvezni pismeni

vnih novina

Dnevni

Avaz ..

WI 'lRIJEMEI NOVACI
SOlARIA JO GA.:

'OIJAGNOme'RAI

HAS ZDAAVSMNl'BflTEN,

n

UPOliORl,

,10

¥ODOM,SE!DEROM. UWEMI ZJtAKOM?

iKAKO PUrdOel SEDI OSUNCAHOM

T'],uIIlj.pollllJ.u.d1.].IiJ;lrlt:tr

ZBOGDV'AK110G.RAMA¥liD.
DSTW BEl 10.000EURAI'

aovih pun 0 mocnika te predme I spora. 2. Procesrie prigovore koje De mozete isticati nakon dostavljanja odgovora (npr, Prigovor miesne nadleznosti ~1. 19. St. I. ZPP FBi H). 3. Deci dn 0 se izias Q iti d. Ii prizna j ere j Ii os p oro va te tuzberi i za b tjev,
dostavire dokaze kojimase utvrduju te cinjenice (el. 71. ZPP FBiH). S. Uz isprave sastavljene na strauorn jeziku duzni ste dosravit! ovieren
S(.

na ruzbu

zloge zbog koiihosporavare 2. ZPP FBiH).

4. Ukoliko

osporavate

ruzbeni

tuzbeni zahriev, cinjcnice na koiima zasnivate svoie navcde i
priievod (cl. 134.

zahtjev

duzni

ste

U

odgovoru

na tuzbu

tacno navesti

ra-

.: U'I("SIUC E IOCiUMru. u PJE~t:JNI i h lit UIDQl1llnUq RSHka Poop!: KIlO !• Edla llrfll:, "",.,: D2II11 so ME UMoIilQ ka dWIIIJ<NUiajIv Ihatu: IDYl IIIDDEN IJA.II EPROHDo.O! • Au Blago","t, II.Iha ~o1Il11'l'OtI!lIlStQ: MIH1A Mub 'ROWU SO · .. OJ OUJIWIT .II MEQALION ''VImJlI1JJ,'' d lIluln~ nnOUEl loSlIlC .. U DOHRI.. ill.l KUCUI • tslWo1t1st : JUMOR .... MOlGU DSTAJE SilMO RUiNG IN iMIIm1Dg III::jeIAlillI blaCllBtglta.I DEPRESIVf IIAKO. SAMO TIll TERA.PUE, ETREWU VI~ aHD~1 PHonv I$UW

6. Ukoliko predlazete provodenje dokaza saslusanjern sviedoka duzni ste za svakog svjedoka navesti tacno ime, prezirne, ime iednog roditelja, adresu sranovanja, na koje okolnosti 7. Pisrneni odgovor rnorate osobno potpisati (Cl. 334. st. 2. ZPP FBi H) . . Ukoliko u navedenom roku ne dosravite pismeni odgovor na tuzbu sud ee donijeti esudu i usvoiiu tuzbeni zalnjev- Presuda zbog propustanja (el. 182. st. I. ZPP·a).

predlazete

da se s vjedok sasl usa

«,I. 137. s

I. 3.

ZPP FBiH).

pro

-au..

pm.m -

NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dan" objavtjivanja

4FBiH).

(cl, 348.

S(.

Sudija Mediha Boskailo

100.000,00 KM

GARANTOVANIJACK POTZA 46.KOLO lOTO-a

GARANTOVANIJACK POTZA 46. KOLO JOKER-a

50.000,00 KM

\..0'-0
DOBITNA KOMBINAGIJA 45. KOLA LOTO-a:

PRIVREMENIIZVJESTAJ 45. KOLA LOTO-a OD 04.,06.2011.godine

PRIVREMENIIZVJESTAJ 45, KOLA JOKERA OD 04.06,.2011.godine

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAC.ENJA:
.... 81.474,40 KM . .. .40.737.20 KM 32.238,60 KM 5.1 1 o,eo KM ~.141 ,40 KM 1fi.294, go KM

U 45. KOLU UPLAGEN 0 JE UKU?NI NAG R.A.O FON0 J E 50% . NI FON0 OVID OBlrAM; FOND ZAOOBIT AK PRVE VRSTE 25% 110.184,30 + J.P. 22.054,30) FON 0 ZA DOBIT AX DR U GE VRSTE 15% ••..•••••.•••••..•••••.•••••.••••••••••••.••••• FON 0 ZA DOBIT AX TRECE VRSlE 20% FON0 ZA OOBITAX ern RTE VRsrE 40% . ..... BR()J DO BITAM IIZ,N OS I DOBIT AM SA.6 PO~OOAMO DBITI':KA: SA 5 POGODAKA DOBITAKA: SA 4 POGOTKA DOBITAKA: SA 3 POGOTKA. DOBITAKA.: NEMA JACK POI SE PRENO SlUNAR EONO KOLO 6 . ... . 307. 5.170... .. ,..

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA:
-

942732
430772
..• , •.• , 9.5S3,110 'KM .4.775,50KM . 41.12S,50KM 3.621,20 KM

.

DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA
U 45 ..'KOLU UPLAi:ENO JE , ................•....•..•.......... NAGRADNI FOND JE50% .....................................•.......•.•...... FOND ZADOBITAK PRVE VRST[ 1955,30 + J.P. 40.171,20) ""'."' FOND.ZA OSTALE DOBITKE ......•. .... . •.......•.......•..............•.•........ 6 BAOJEVA 5 BROJEVA 4 BAOJA 3 BAOJA 2 BROJA ,. BAOJ OOBI1AKA: DOBITAKA: DOBITAKA:
OOBITAKA:

.

. .....

1.018,40 KM .26,50 KM .3,10 KM

una IJA BIH,
SARAJEVO
05.06.201 1 .god.

KONACAN IZVJ ESTAJ 43. KOLA LorD·, 00 25.0S.!1I' 1-11"]'. NA OSNOVU PflIVREMENOG IZVJESTA.JA I Zl<PlSNIM 0 OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMII L U T R I J AS i H OIlJA'lLJUJE MWltANllVJESTAJ ZI< j3. KOLO LOW .. OSNOVAN[H I NEOSNOVANIH PRIGOVOfIAmIE BILO
_._ ...
'iFlS1I~ •• ,

NEMA NEMA

BROJOOBITAKA I.IZNOSI OOBITAKA JACK POT SE PRENOSI U NAAEDNO KOLO

,

"41.~UliK.ACEOOJE.".,.
lSI«i',t.IIN~iUJr.llf[JND,n';~ J{ltIJ(M[)OOITn:A:: flJ~U.OOiIITAlPRVE

J"A L4,OO ~ 2~.~[fJ',IJQKM ___ .'9~I)1,roKM

FOND lA OOE!ITM DFllJUE VAST( I", , fOtID2AOOaITMrut~ 'IiI.Sf.E:zm.. FOND 'U. DDDITM (f'Mj,lfWSD: ~~

.....
, , , ..•••

• .:!i.50l.DG IiJ!! .1."4~,4DKhI lUII!,BO I<M

DOBITAKA; OOBITAKA:

2 .......•......•..........•..•......•...•........ 10 , ...•......•.•.•....•.•....•.......... 175 .............................................•... 146 .. .

.

.

.

0,00 384,40 1'15,30 6,60 1,00

KM
KM KM KM KM

:KO NAtA.N I'I~J ESTJ\J ~J.·KOlAJOKEAJ\ 00 l8.05.1011.godl", NA GSNOI'IJ PflIVHEMENOGllVJESr AJA I ZAPISNIKA Q GSNOVANIM I NWSNOVANIM PRIGOVORI MA L U T R I J A S I H OBJAV.UUUE KONACAN IZVJE$T AJ ZA 43. KOlO JOKERA ~5.0".20' '_g~dl
SAllAJEVQ OSNOVANIHI NEOSNOVANIH PfllGOVOHA NIJE BILO
U4~I((II,U~E.OO~_ W,GRADhII ~501. ",.

lUTRIJA SIH.

SP.<!iP'OGOOO!.DIIBilMA:: __ .•.•. .$8,10111;1 SA::! PO:iOtu 0IIBIiMA:

5ll1._. s.9Si?

__ ._,_ .. _,._,_.

__ ._. __ ,_,,_._.I.oUO~ __ .. _.:2.,50KM

.•• Il!SS.OIlt:1II . .U17.;IJt:M

A:Ir:IOlAlIO(!Ii,lJi PFl14'£'m FOOo:u.OST.A:lEooem:e

!aaJ.51Jo+JPJU..17D.OO)., '"

._~.'lI-S3\5QKJ.I , •• .:3.5J.4.IJQKM

lAD1lJl1IAN ~APlATE OIlBITA-',,\ IA 4.3. KOlO ,010·, SM S PORU KE lA LOm IGRU IGMe·GO

JE il>.OI.1011.GOO.

BAOJ D081TAM IIZNOSI DOBIlAM lElEFON!!;
6~A DOerr"",: fIE'" JACKPOTSEPREIO)SIu"AAEiD,OKOI.O :5 !!iROJE\I.t OOOITAKA: New.. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _ . ..o.QO~M
A BROJA DOBrTAKA: NEMjIj. _. . _. _. _. _. _. _. _. _ . ..o.OO~M

Sf SLATI OD SRIJED E DO UTORKA NA SLiJEDECE BROJEVE

.IROJ<I

~BRO.IA • BROJ

OODIlAKA: DQ:SlTJ\KIL:

DOW",,",,:

1]1.

'I.

. _. __ . _. _. _. _. _. _. _ .MOKMI

.....<I:lO ,1(1.1
_. _. _ .1.{J(IfM

l_rn!)...

SH TElEGOM,09'1412-601,

063/85-872· "'I'"' po",l. 0.00 KM + POV IGRE NA SREGU LUTRIJE elH I PROYJEM OOBITAKA NA www lulrll,blh.b, lIT ERONfJ'

ROK ZA P~IGOVOA£ 4. ~ANA OD PRVOO IDUCEG DAliA PO OBJA~UIVANJU PRIVREMENOG IlVJESTAJA

LUTRIJA

BiH SARAJEVO

05.06.2011.godine

Dnevni avaz _"~""''',,,
POSLJEDNjl SELAM
I'OSLJEONJl dragom SSLAM INMEMORlAM

61

dragorn zetu i tetk u

bra tu, d jeveru i ami dii

SULJOPEZO
Neb ti d ragi Allah po dari li jepi Dzenn et i vjecni rahrnet,

SULlO (SALKO) PEZO
Neb

MEDAGA DERVISEVIC
6.6. 1980 - 6. 6. ZOll.

ti dragi Allah dl;,s. podari lijepi Dzennet, Nedzad, Emir, Sena i

Porodice Colic i Suceska
?627·]u

Asim, Fatima, Dzevad, Elvedina,
Mirela

S Ij ubavlju

i postovaniem,
161 (1..1 u

Porodica

SJE,CANJE na

POSLJEONjI

SELAM

ZAHVALNICA

nasem tetku

ADIL (BEHADIL) MENZILOVIC
Dana 6. 6. 2011. navrsava se 16 godina na ahiret, otkako je preselio

Rabiia

Vi ecno ceil da zi vis sa nama, u nasim srcima i mislima. Tvoii najmiliii: sin Mirsad, cerka Mirsada i supruga
?60S·]u

SULJO (SALKO) PEZO
ENVER TOPUZ
Izrazavamo zahvalnost svima ko j isu uam u ovirn teskim danima pruzili pornoc i u tjeh u.

Dana 6. 6. 2011. navrsavaiu se 52 dana ad kako j e p reseli 0 na ah iret na' dragi mac, dedo i pradedo

ad: Kenana,
Rabije,

Aide, Dine,
i Halime

SADIK (RAGIB) OMERBASIC
Bol nije u rijeeirna i summa) vee u srcima gdje ostajes voljen i nikad zabora v ij en. Neb ti Allah dz.s, podari lijepi Dzennet,

Armine

doktor A sim P IU tin a" do ~to ramer Karahasanov ie, glavn i tehn icar Dzorn ba Sead, tehnicar Smajic Admir, Posebnu zahvalnost zelirno izraziti: Balagic Aidi . rnedicinska sestra, Kapo Nuriji - komsija.

Zahvalnost

zelimo izraziti: doktorica Kernura Socivica Selma, doktor Rozajac Suad,

Ozaloscena pore dica
nr03Sof.16 7~23-ltt

Tvoii: keuka Mirsada, unuk Dado, snaha Merima i praunuka Daania
?S8:5·]u

Dana S. iuna 2011. navrsilo se 19
godina ad smrti naseg dragog

Dana 6. 6. 2011. navrsavaiu se cetiri godine tuge i bola ad preranog presel j en ja ua ah ire t nase drage

SjECANjE

RAMIZ (SACIR) OMERAGIC
Otkako si otisao od nas, tesko je zaboraviti i plernenitost koju si pruzio svima nama. tvoju dobrotu

AISE (ISLAM) DULBIC, rod. DELIC
Sestro Aisa, ne postoji utieha ni zaborav, sarno tuga, bel i praznina u nasirn srcima Nista niie kao prije, niti ce ikada biti, S tobom je ctisao i die nas, N eka ti Allah pa dari lijepi Dze nn et i vj ei'i ti rahme I.

AGANOVIC MALIC
6.6.2003 - 6. 6. 2011.

Tvoji naimiliji koii re se sieeaiu: sup ruga Sejda, kcerka Safeta, S inevi ~ ef kiN ermi n sa pore dicama
6004-ln-dt.

N eutj esne sestre Seri fa i Fad ila

Sa

porod icarna
7tt3:5-1[i

Tvoje

S ljubavlju i postovaniern, Dzana i Ernela
7394-][[

SJECANJE na sedam god in a

SJECANJE

Dana 6. 6. 2011. navrsava se godina

od smrti nase voljene

EKREM (MEHE) HALVADZUA
Zraeio si dobrotorn, imao lijepu rijec za sve oko sebe. Sa postovaniem te se siecamo i sporniniemo. N eka ri je vjecni rahmet, a od Allaha df.S.,.lijepi Dzennet,
Supruga Mejra, kcerke Mahira i Melisa sa porodicorn.
0010-1 no::!:

DAMIRSABIC
bile ie dio [yoga bica,

AI~iE CAUSEVIC, rod. DURGUT
S liubavliu i postovaniem.
Djeca sa pore d icama

Sve sto ie bile liiepo i plerneniro,

6. 6. 1992 - 6. 6. 2011.

Amra
7628·1u

Dana 6.6.2011.

navrsavaiu se dviie godine od smrti naseg

SALKE DURAKOVH~A
Svakog dana placerno we rnanje i rise, ali nam ti nedostaies

sve vile i viSe.

Zauvijek

tvoji: Irma, Haris

i Sarnir
7"l9-lmo

POSLJEDNJI

POZDRAV

Dana 6. 6, 2011. godine navrsava se 19 godina od srnrti naseg dragog

naso j dragoi

SENAD (HIMZO) REKIC
6. 6. 1992 - 6. 6. 2011.

ERNEDINI - ERNI STRMONJA
S liubavlju i postovanjern, Edo, Mira, Sabaha, Mina, Aida, Muhedin, Meliha, Zuba, Belrna, Ines
1631-1u

Ri jeCi III a j e tesk 0 op is" ri koliko nam 0 edos tajes, Tugu i bel ne mjerimo vrernencm, nego prazninorn koja ostaje poslije tebe, H vala ti za tvoju dobrotu i ljubav koju si riam pruzio, Sarno mi znamo kako je zivieri bez rebe, mi koji te volirno i koii eemo te uviiek volieti.
Porodica

POSLJEDNJ1

POZDRAV

SJECANJE na naseg dragog oca, svekra i dedu

TUlNO

SJECANJE SJECANJE Daria 6. 6. 2011. navrsava

dragorn prijatelju

na n asu dragu

se 16 tuznih godina od pogibije mog dragog oca

NEOZIB (SALIHA) AHATOVIC
6.6.2005 ·6.6.

zen,

HASIJU HOOZIC, rod. FERHATOVIC
6.6.2010·6.6.2011. Uspornena i sjecan je na Tebe za 1Ivi iekce Zi vj eli u nasim mislima i srcima Brat Arnir, snaha Zimns, Dado i Mersiha
661.3-1 nd~

ADILA MENZILOVIC
U nasi III srci rna uvi jek biti volien i nikad zaboravlien.

ces

ERNEDINI STRMONJA
Porodica

U vjjek ceS 2i vjeti u n:i~im srcima i bi ri die nasih uspomena. Neka ti dragi Allah pcdari rahmet tvojoj plemenitoi dusi_ Tvcji najmiliii: sin Dzevad, sua ha A'!"3 ; un uca d N edzad ; Nermlna ,63q:·j u

Tvoj a kcerka s p orodicom

ZlIbcevi¢; Enisa, Dunja, Nerrnin, Deni, Damir
7631.1u

SjECANJE

Dana 6. 6. 20lL navrsava se 11 ruznih godina od kada nas je napustio nas voljeni

Sesrog [una 2011. godine navrsava se trideser godina od prerane srnrti dragog i neza borav 1j enog

RESADA (HASANA) MUFTIC
6.6.1981- 6. 6.2011. iz Rogatice
S Ijubavlju Porodica

PASAN (SALIH) ZBANIC
S liubavlju i postovaniern: [asmila, Kemal, Damir, Dzenita, Zoe i Orhan
74ID-t[l

i postovanjem,

Danas se navrsava sest rnieseci od kako nas je zauviiek napusuo

suprug, mac i deda

SJECANJE

na prijatelia

DRAGUTIN PETKOVIC
Vrijeme prolazi, a bol i ruga se ne srnanjuju, nedostaies. Tvoii naimiliii Mnogo narn
Nedostajes nam

IZETARNAUT
6. 6. 2001 - 6. 6.2011.

Amer, Azra, Amna i Irfan
6:52S·1odi

Dana 6. 6. 20 II. na vrsa va se 5 tuzni h godina nase drage

od sm rti

SJECAN"JE na nase drag. rodlrelie

SENAO (FEjZO) PASIC
6. 6. 1995 - 6. 6.2011.
Godine

pro laze, a u nasirn srcirna ruga i ljubav vjecna, a pones nei-

SABlRE ADULOVIC

zmjeran, Najliepse uspornene, duboko u srcu skrivene cuvat cemo dok budemo zivi,

S ljubavlju i postovaniem, Suprug Osman, kcerka Indira, unuk Igor i nevjesta Sania
5.311-lma

Neka ti Allah dz.s, pcdari lijepi Dzennet i viecni rahmet,
Tvoji: sup ruga Mi.lada j sin Jasmin

ISMET SMAjLOVIC
20.9. 1923 - 21.9. 1994.

HATIDZA SMAjLOVIC
29. 9.- 1923 - 4.6.2010.

N eka vam A llah d:bi. podari J ijep i Dzen net i vi ecni rahmer, Tvcji: sip Smajl i Nemik, snaha Amra i unucad Ismar, Imad i Nordin 1ttlO

Dnevni avaz _"
D" nas, 6. 6. 201 L godin e
navrsava se na od smrri

..... P«I"'". 63

40

Dana 6. 6. 201 L navrsava
se godina dana orkako ie
t

tuznih

da-

preselio n a ahire
dragi

nas

Dana 6. 6. 20 II. navrsa va se pe ( go dina od smrti
naseg dragog

SJECAN]E

Dan" 6. 6.20 II. oaVIS"Va se 6 tuznih rnieseci od preselienja oca i dede

na ahiret dragog supruga,

RAGIBA ZAIMOVICA
1945 - 2011.
Carsiia

HADZE- HIOO HANDZAR
podari li jep i Dzennet. Tvoii: supruga Haira, unucad
Nek ti dragi Allah dz.!. kcer Al rna, si novi Alen i Azer, zet, nevjeste i
116-lrno

MUAMIRA MUSTICA

i sad prica tvoje

HAMZA (AZEMA) DOSLl AK
Neb m u dragi Allah podari

sale" .. Tvoji naimiliii: Subhija, Azra, Esef, Amina, Enver, Sabina i Torno
6-73-1Lo!:

Tetka Enisa sa diecom
'i'35-1mo

vi eeni

rahm et i Ii j ep i Dzen net.

Porodica

SJECANJE

SJECANJE

godine

Dana 6. 6, 2011. navrsavaju se dvije ad srnrti naseg

SALKO DURAKOVIC
S pos 10van j em,

SALKO DURAKOVIC
S liubavliu i postovanjem Radnici preduzeca "DURAKOVIC' d.o.o, Mostar

SALKE DURAKOVICA
S postovaniern, Po rodice: ljubavlju i tugorn Lizde i Z u bac
U

Radinci Caffe DVILLA NERETVA«

srcirna.

S i,;ic,

U povodu 6. 6. 201]. godine, dana Granicne

policiie Bosne i Hercegovine

SJECANJENA pogin ule i ern rle kolege

IGOR FILIPOVIC
1971- 2005.

BOlAN PRODANOVIC
1971- 2005_
S postovanjern, [edinica granicne policije ~Hum« Foea

~

FERID SIROVINA
1959 - 2007.
370-tgo

POSLJEDNJI

SELAM

POSlJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

hadfi AMIR AHMETOVIC
Supruga Samija

hadfl AMIR AHMETOVIC
sin Almir, snaha Selma, unuk lmran
7616·111

hadii AMIR AHMETOVIC
sin Ferid, snaha Elzina, un uci Ali i Em ina
"}6!6--1u

Dana 6. [una 20I I. godine navrsava se
19 godina dragi od kako nije S" nama nas

kada je prestalo majke

Dana 6, 6. 20 11. god in e na vrsa vain se ceti ri godin e od da kuca srce nase voljene supruge i

DAMIR (MUHAMEDA) SABIC
Zauvijek

VAHIOA SUKALIC
S liubavliu i postovanjem cemo te se sjeca ti,
Neb
6S96-1ndl!

DEVLlJA DZINDO
6.6.1976 - 6. 6.2011. Evo i 3S godina prode bez tebe. Danas cerno staviti poliubac na rvoi glob, neka se zemlja
natopi
ism·11t

uviiek

si u nasim srcima

ti je vjecni rahrnet,

Tvoii: terka Zurnrera, Dzenana i Nedim

snjim,

Tvoji naimiliii: sup rug Muharem, sin Damir i kcerka Amra
S)ECAN)E

Sinovi Ahmed

i Meho

1M2-ILl

Dana 6. 6. 2011. navrsa va se 9 godina od srnrti n aSe drsge maj ke, ba ke, p u· nice i svekrve

ZARFA (RAMIZ) OPRASIC
Mila moia, 1 posliie ovoliko godina, ne postoii urieha ni za bo rae, same beskraj na ruga, bol i prazn ina zbog tvog preranog odlaska. Uvijek ,i hila i 0',"( c~ dio men. j nasih najljepfih uspcmena. Volim re, nedosta ies mi .. N ika da re neee zaboravi ti, Tvoji Mehevici: Rasema, Bmro, Emina i Hatidza
Ul.{l:-In-rlt.

Dan" 6. 6, 2011. godine O"VTsaVase dva naes t godi na od kada je p reselio na ah iret nas dragi sup rug i alae

JELENA MRSIC
Bila si i ostala uzor dobrote, Iiubavi i beskra j nog p ostovan j a. Po do broti cerno te pamtiti, a ljubavlju i postovanjern spominjati. Tvoji najrniliji: sinovi Miroslav (Icko) i Zdenko (Zele), kcerka Sniezana, unucad Mirjana, Silvano i Boris, zer Nikala i snaia Mira
661~·li)dl

6.6. 1999 - 6. 6. 2011.

ENVER (ALlJE) PASUKAN
Dragi m uzu i ace. Vee take dugo nisi s nama, a mj te istim intezi tetom vo limo i di vi rno se tvojoj p lernen i toseu koj u sin esebi eno pIUZaO nama i svim a ko je si beskraj no volio,
Neka ti Allah

Tvoii nairniliii: supruga Leila i sin Mirsad

dz.s, podari

Iiiepi Dzennet,

Dana 6. 6. 20 1L navrs ava] u se 2 go dine otkako

n; j e v ise sa nama, nas p ri ja telj SJECANJE

ZLATAN KRUPIC
6. 6_2009· 6. 6. 2011 .
. Ako umrem mlad na gro b u mi posadi te samo ruzrnarin. Nek rni ne dde govore D ek drugom ple IU lovore ako umrem mlad zaustavljen u koraku i S!)U U ponedjeljak 6. 6.20]

ZLATAN KRUPH:
S ljubavlju

i postovanjern

cuvarno

dragu

uspornenu

na tebe i tvoju dobrotu,

Ilrna, Sejla i Lejla, Lejla i Nejirs, Haris B., Adrijana, ostali clanovi i orkestar,

Tvoji: KUD »Lola", cika Miso, Seio brko, Indira i Sasa, Anvar, Adem, Berin, Sernir, Nad~ija i Nurija, Enisa, Amina K., Mimes, Zerina, Veda i lapa., Senchy, Ajla F, Ammar, Irma H., Adis, Stoia, Arnar, Chelle, ~erak, Hajro, Amel, Cale, Pacoli, Alma,

•••

L god., oko 14 h, okupit

cemo se na gradskorn

grobliu

Vlakovo.

Ta ra, mama i sestra
76.21-][[

POSLJEDNJI

SELAM

nasem dragorn tetku

Na danasnji dan 6. juno 1992..godine u sasravu Oruzanih snags Republike Bosne i Hercegovinc form iran [e Odred »Abl1evat" M UP ..a Zen ica. Povodom 19, godisnjice osnivanja sponosom se sjecamo sehida ipoginulih boraca pripadnika ove j edinice koj i su svo]e zivoce dali za slo bodu j bolie surra na~im narodl rna ; domov ini Bosn i ;Hercegcvi n i:

MASIC VAHID
1%9·1993.

BRKIC JASMIN
1m·1m.

SMRIKO NIHAD
19n·1994

SKENDER EZEDIN
1973·1993.

IZIC NERM.IN
1956·1993.

MUUC NIjAZ
1911" 1994.

KOMADINA BORIVOJ

SULJO (SALKO) PEZO
Neka ti dragi Allah Od Iamilije Hrbat:

1963·11193.

GAD2:UN MUSTAFA
1913· 1994.

M.ULIC HAKIJA
1973 ·1994.

KARIC NURUDIN
1910·1993.

dz.s. podari

lijepi Dzennet

i vjecni rahmet,
&3

GALIJASEVIC HASAN
1974.1993. NoOl6441

MUJEZINOVIC HAM.DO
1%2 ·1994.
dUZIlO

DrDICSENAD
1965 ·1994.

AVDICEDIN
1910" 1995.

Mehmed, Mesud, Mirsad i Munir

porodicama

Neka ie rabmet i pokci niibovim dusama,

postovanje i sjecaniel
l39-lu

Odbor za obiliezavanle znacajnih datum. odbrambeno-oslobodilackog rata 1992· 1995. godine U opcini Zcnica

Dana 6. 6. 20]1. navrsava se 1 S godina orkako je preselila na ahiret

se" ruiDih godina od kada
nas j e napust io na~ dragi

SjECANjE Dana -6. 6. 20 u. navrsava se

POSLJEDN]I

SELAM

mom dedi

Dana 6. juna 201 L navrsavaiu

se cetir, godine

od kada je preselio

na ahiret Da,!

BEHIjA (flULA) MURATOVIC
1940 -1996. D raga mama, Uvi jek s i sa nama i u nasim srcima: Vole te rvoii sinovi Namik i Mi,,,,, sa porodicarna
7596·1u

MEHO ALIMANOVIC
iz Za.vidovica
D ragi n.s Didane, svakim danom nam sve vHe nedostajes. Supruga Sefiia, sin Kerim i kcerka Kika sa porodicam a,
129-Hr

SULlO (SALKO) PEZO
Ljepota tvoie duse ostat ce uviiek u mom srcu. Neka tj drag; Allah dU. podari lijepi Dzennet i rahmet tvojoj plemenitoj dusi, Tvoja Aida
,.6M·ln

IZETARNAUT
Molimo Allaha dB. da mu podari lijepi Dzennet

i viecni rahmet niegovoi plemenitoi dusi,
babo Kasirn, majka Fatima, brat i sura Asmir
,SS4Lltt

Njegovi:

sup ruga Minka,

sinovi Armin

i Admir,

Isrnet sa porodicorn, svastika Zernira Hadzihaskic sa porodicorn Hatipovic sa porcdicorn

POSLJEDNJI

POZDRA.V POSLJEDNJI TUZNO SJECANjE SELAM

HASANU DERVISEVICU
OCU

AISA CAUSEVIC, rod. DURGUT VERICA POPOVIC
2004 - 2011.
Boris i Zoran
N

hadzi FA TIMI

6.6.2010·6.6.2011. Prosla je gcdiua dana, bol i tug. za toborn nece
proci,

COSOVIC
podari Iiiepi Dzennet. Tvoje komsinice: Raza S., Sada, Ssmida, Igbala, Raza, S ena, Z iba, Raze A., Senada, Miza, Maja
1629-111

nase radne kolegice

Nek ti dragi Allah di.s.

Izjavljujemo

najdublje

i najiskrenije

:taljenje

DaSOj Samri i cijeloj porodici,

Kolekti v Agenci je za li j ekove i medici us ka sredst va Bi H

Tvo ja sestra Mula, S eh vela i Sadeta
6Utt.lndf

Dnevni avaz _
POSLJEDNjl dragorn SELAM i dedi

•.~""'''''.

65

babi, svekru

SULJO (SALKO) PEZO
Uvijek ce, biti sa nama, U nasim mislima i srcirna i zauviiek Ce' ostari, Neb ti dragi Allah dz_s. pcdari liiepi Dzennet i vieeni rahmer,

Sinovi Mirsad i Sead, snahe Rasema i Aida, unucad Leila, Adela, Adna i Adis

NoOS644:S

Dana 6_ iuna 20 II. go dine navrsava se sesr ruznih mieseci otkako ie preselila na ahiret nasa draga

Dana sesrog iuna 201L go dine navrsavase na ahiret naseg dragcg oca

sese mieseci od preseljenia

REDZUA-NADAFUKA
Vrijeme prolazi, sjecanja naviru, bol i tuga ne prestaju, Bez tebe vise nije nista iSIO, Teske je prihvariti istinu da te vise nemamo, Neb Ti dragi Allah dz,s. podari lijepi Dzennet i viecni rahmet, Tvoii: suprug Mustafa, sin Enes, kcerka Azra, snaha Amra, unucad Faris, Binasa i Tarik,
1m

BEGE (JUSUFA) MEMISEVICA
Neb ti Allah doH. podari Iijepi Dzennet i vjeeni rahmet, Dieca sa majkorn Nazom
66tl·l.od'

Dana 6.6,2011.

navrsava

se sedam dugih dana od kada nas je napusrio

nail dragi

POSLJEDNJI

POZDRAV

POSLjEDN]I

POZDRAV

volienoi

voli enoi maj ci

OMER (ZEJNIL) DURMO

AVDO (VELIJE) SKALJIC
Hvala ti na svemu. Sve ono naibolie &10 postoji u meni, duguiem rebi,
Tevhid ce se prouciri u ponedjeljak, 6, 6. 20 II, u 17.00 sati u Carevoj dzarniji.

6.6. 1986 - 6. 6. 21lll.
Dan as se 0 a vrsava 25 godi na 0 d kako nisi sa narna, ali uvijek zivjeti u

nasim srcima i mislirna. Neka ti All ah di. s_ p odar i
Iijepi Dzennet, Tvoji: sup ruga Sevda, sin M irsad, snah a J asm inka i unuka Adna.
76-39'-][[ M25-1nd1.

ces

NATALIJI SOKNIC, rod. SIMICEVIC
N eka te andeli :1:ivo[e moje, tuvaju,

NATALIJI SOKNIC, rod. SIMICEVIC
U eila si nas kako da se berimo kroz zivot, ali nas

Tvoj si n Edi n, sna ha Sane! a, un u k Arslan

Prerano si otisla cd mene, al vjecno ces iivjeti u morn SrCU. Suprug Spasoie

nisi nauci la kako da zivimo bez tebe. Sinovi Goran i Zoran i kcerka Mirj an a

i64l-111

N avrsa va se sedam ruznih dan a od prerane sm rri

TUZNO

SJECANJE

POSLjEDNJI

SELAM

n a naseg vel j enog

nasem dragom teticu

AVDE SKALJICA
oca i brata nasih velikih prijatelia

MIRKOROMIC
6. 6. 2009 - 6. 6.2011.
Ilvijek u nasirn rnislirna i srcima, tokom ovih dvije ruzne godine, Ponosni S[O smo te imali.

MIDHATU
Bol niie u suzarna i riiecima, bel je u nasim srcima, gdie ostaies volien i nikada zaboravljen, nas tetic Midhat.

Posli edn j i P ozdra v i od Edisona i Aim e
704

r-i Lt

Porodica Rornic

Fehma, Badema, Anesa, Enis, Azra i Taira
1643-1u

Danas,

6, 6. 20 II, na vrsa va se sest tuzn ih godina orac, svekar i dj ed

0 tkako

ni j e sa n. rna n as dragi s uprug,
Dana 6. 6. 20 II. navrs ava se 40 da na od sm rti naseg

TOMO (MARKO) BABIC
U nama vjecno

Svojom neizrnjernom dobrotcrn, pamjom i Ijubavlju nam dozivoruo posrovanie prema tebi,

ne prekida,

osraje tvoj plemeniti

Iik i dobrota

koju srnrt osravio si

SENADA (HUSO) SELIMBASICA
Zivot nestaie u trenutku, ali siecanie ostaie zauviiek, Molimo Allaha di.'. da te nagradi Dzennetom. Toni,
.70-["

Nedostaie nam tvoia topla riiec, rvoi zagrljaj, blagi osmiieh, tvoia podrska. Tvoji najrniliji: supruga Lucija, siuovi Zeliko i Goran, snahe Aleta i Azra, unucad Maja i Danijel

Tvoie radne kolege: Spasoje, Vekaz, Mehmed, Ferid, Tasim, Mustafa, Ferhar, Saha, Mario, Bozo, Azur, Ibm
668-1[:.:;

Dana 6.6.2011. godine navrsavaju se S2 dana ad smrti mog voljenog babe

SADIK (RAGIB) OMERBASIC
Uviiek cu te volieti, Tvoj sin Esad sa porodicom
7648-ln

SJECANJE

SJECANJE

Dana 6. 6. 2011. godine navrsavaju se 52 dana od kako [e pres tal d. k uca p lerneni to srce naseg dede

°

SADIK (RAGIB) OMERBASIC
Baba moi dragi, tek sam sada svjestan koliko sam te neizrnjerno voljeo. Mnogo mi nedostajes, Molim Allaha dz.s. da ti pcdari lijepi Dzenner. Tvoj sin Mirsad

SADIK (RAGIBA) OMERBASIC
Lij epi nas dedo, vrii eme prolazi ali b 01 za to born nikada. Svak im danom si u nasirn misli ma, Dedo, HVALA ti sto si bio najbolji dedo na SVIJETU. Mnogo SmO ponosni na tebe lijepi GOSPODINE nas, VOLIMO TE DE-DO. Molimo Allaha da ti podari Dzennet,

SADIK (RAGIB) OMERBASIC
Dovoljno je da pomislimo na tebe, a stalno rnislimo, i nasa dusa se ispuni ponosorn jer SmO re imali. Znarno da

si orisao na puna bolii sviier, .. Nismo te mogli sacuvati od smrti, ali za-

dz_s

to sacuvat cemo te od zaborava, Po dobroti i plernenitosti cemo te pamtiti is ljubavlju spominjati, Neka ti dragi Allah do;:;,s. podari lijepi Dzennet i vjecni

"
~'
Zetohan
1649--1u

Snaha

J elica,

unuke

Arnila i Mirnela

te zet Alis
7641-ln

rahmet, Tvoia unuka Amela - Ma,sja i zet Adiamer·

Dana 6. 6.201 J. navrsavaju

se 52 dana od srnrti naseg voljenog

supruga,

babe,

svekra, punca i dede

ZAHVALNICA
Ovim putern izrazavamo zahvalnost svim onima koii su nam pornogli i bili uz
n as u ovi m teski m tren ucima, Posebnu zahvalnost upucujerno dr. Arijani Cengic . Karalic kao i osoblju Arnbulante Alipasin Most II re kornsijama Nihadu Obhodasu, Aganu Hamzicu, Muniri Music te mnogobroinoi rodbini, prijateljima i komsijama koii su nesebicno ponudili svoju Ijubav i podrsku. Iskreno HVALA Porodica

SADIK (RAGIBA) OMERBASI<:
Praznina koiu si ostavio za sobom ie cgromna. Dragi nail dok smo zivi mi zivjet ce i sve ouo sto si ti predstavljao, Volimo teo Najdrazi nasi

Istog dana posliie ikindije narnazace se prouciti dova u Heco dzamiji ul. Sal iha Beh mena

SJECANJE SJECANJE
Danas je 52 dana ad srnrti mag dede Dana srnrti 6, 6. navrsavaju se 52 dana ad mog dragog babe

SjECANjE

SADIK (RAGIB) OMERBASIC
S tari rnoj, od kada re n ema nasa kuca m i je p razna, Fale mi nase j u tarn j e kah ve i razgovori rna iskreno da ti kazem falis mi Ti, u svakom smislu te

SADlK (RAGIBA) OMERBASIC
Dragi Dragi dedo hvala ti za svu I j u ba v i pa~n j u sm si mi

SADIK (RAGIBA) OM.ERBASIC
babo vrijerne teee a bol je sve veta. Mnogo, rnncgo ... mi nedostajes, Pcnosna sam na rvo] zivo! i di do a nesrecna to sam re izgu b ila.

pruzio.
Tvoja

s

ri ieci, Proveli smo 65 godin ask u pa a ja bez te be veom a se tesko snalazi m. Stalno si u mojim mislima i SICU, Molim Allaha da ti podari Dzennet ljepote

dz.s.

i sve dzennerske

unuka

Anela sa porodicorn
76A:7.]l[

Tvoja cerka Sadija sa porcdicorn
1647~11l

Tvoja supruga

Isrneta

Dnevni avaz _
Dana 6. 6. 2011. navrsa va se 6 rnieseci od kada je na ah iret presel io !!as
SJECANJE ua nasu dragu

•.~""'''''.
se 6 rnjeseci od

67

0'.[1' 6. 6. 2011. navrsava se 6 m jesec i od kada je ua
ahiret preselio

Dana 6. 6. 2011. na vrS" V" se ses t rn j eseci od p reseljenja na ahiret rnoga babe i svekra

Dalla 6. 6, 2011. godine
navrsava srnrti

HASU BECIROVIC, rod. KAHRIMAN
N eka ti drag; Alia h podari Ii j epi Dzen net i vjecn i
rahrnet,

Tvoj: sin Nesib, snaha Sabaheta i unuci Ervin i Elvis
66l~lDd:::

ASIM (ARIF) BIjELONjA
Neka Uzviseni Allah dz.s. po da ri vj ecni rahm et i lijepi Dzeunet niegovoi dob ro j ; p lerneni toi d usi.
POSLJEDNJI SELAM

ASIM (ARIF) BUELONJA
te mogli sacuvati od srnrti, ali saeu va t cemo te od zaborava. Postoii liubav koi u smrt n e p rekida i
Nismo tug. koju vrijeme jeci, ne Ii-

ASIM (ARIF) BIjELONjA
Praznina i bol nisu u riiecima, nego u nasim srcirna gdje ces i osrati zauvij ek vol j e!! i n ikada zabo ravlien, Neka ri Allah di.s. po dari Tvoi sin Admir ; snaha
Zehra
66.3-1nd~

ASIM (ARIFA) BIJELONjA
Viecno cemo cuvati uspomene na rvoi lik i tvoja dobra diela. Neb ti dragi Allah dt.s. podari Ii j ep i Dzen net i vj ecn i rah mel. Tvoi: sin Ifet, snaha Alma, unuk Nerrnin i
unuka Nejra
663.J-t!1dt.

MIRSADA HODOVIC
Sa nailjepsirn uspornenama da zi vis u n as im srcima
ostajes

N edostai eS !!am svaki dan. SiD 1 asrn in, snaha Medina, unuke Elma i Nerma,
unuk
I i viecni

Dzennet.

Edin
6631.1ntH

S liubavlju i pos tovan iem, Sup rug" Muska
s djecorn

Neka ti dragi Allah dB. podari lijepi Dunne rahmet, Tvoji: Zurnra, Zairn, Ilda i Amar Merdan

POSLJEDNJI

SELAM.

nasem dragom kornandiru

663 I·] ,iJill:

ESADU (SMAIL) jAHICU
Proslo je 7 tuzn ih dana otkako j e p reselio na ah iret nas dragi b Fa I Uvijek ceil biti !laS sef u nasirn srcirna ... N eka ti Allah
0 tvori VIa ta

Dunne tao

Tvoii policaici: Korda Almedin, Hodzic Said, Dragan Stante i Edin Herenda

POSLJEDNJI

SELAM

nasem dragom

AVDO (VELIJA) SKALJIC
Neka Ii ie vj ecn i rah me t [las dragi bra te, a nama, tvoioi brae; i 0 asi m porod icama ostaje vjecno tuga i boI. TVQja braca Halil i Hamid
Sa

porodicarna
7646-][[

ESADU (SMAIL) JAHICU
POSLJEDNJI POZDRAV prijateljici

Neka ti dragi Allah did. otvori vrata Dzenneta i pokloni predivnoi i plernenito] dusi,

vjeciti rahrnet tvoioj

mojoj drago] i plernenito]

Tvoji: otac Smail, supruga Izera, braca Murid i Srnaio, sestra Nusreta, snaha Sabiha

m·l..,

ERNEDINI STRMONjA
SADETA
POSLJEDNJI SELAM

Danas se navrsava 19 godina od kada nije sa nama nas dragi suprug, otac,
dedo j punac

braru i amidzi

HAMEN (MUjO) HANDRKA
6. 6. 1992 ·6.6. 2011Zau vi jek u srcu ; mislirna najrnilijih svoji h

Porodice: Handrka, Bakiia, Cutahiia i Kekic
16:51-1u

RASIM (ADEM) ALIC

mcj e

U nedieliu, 5. 6. 2011, navrsilo se 7 dana od preseljenja na ahlrer ill aj ke, neue i pu nice

AVDO (VELIJA) SKALJIC
Bra I Esa d, bra tici N edzad Uvi jek ce~ Zi vj eri u nasim srci rna, Vole te tvoii: Aida, Dado, Reno i Ena
76S0·Iu

HABIBE jDlOC, rod. NALIC
Draga majka, imala si veliko srce, plemeniru dusu, istinsku i beskrainu ljubav prema svima nama) C ime si nas zaduzi 13 da re viecno pa mti mo i :5' d uzn j m postovan [ern spominjemo. Neka Ii dragi Allah podari dzennetske Ije. pete i n eka je vj een i rahmet tvoioj dusi. S liubavliu, rugom i postovanjern, Tvoji: keerka Fatima - Zlata, zet 1,." unuei Mirza i Sead, Tevhid ce se prouciti u ponedieljak, 6. 6. 201 J_ godine u 12.00 sari u diamiji Beksuja u Zvornlku, 1.. 5-1"

izZvomika

i Jasmin,

braticna

Mersiha

sa po rodicarna,

U dubokoj

boli javljarno

rodbini

i prijateljirua

tuZ!!U vijest da je nasa draga sestra, tetka i zaova

BOJANA RAGUZ
blago u Gospodinu preminula
Ispracaj

u SUbOIU,4. 6. 2011. godine u 87. godini.
groblju Prahulje u Travniku, a pogreb istcg dana

u 17.00 sari na mjesnorn groblju

drage pokoinice

bit ce u utorak

u Basko] Vodi,

7. 6. 20 II. gcdine

u 10.00 sari na gradskorn

PO(':IVALA U MIRU BOZIJEM OZALOSCENI: sestra Cviia, braca Duro i Martin, snahe Elvira i Ljiljana, sestrici Filipom i Patricijorn, Nikola i Ivana, te ostala tugujuca rodbina i priiatelji,
Nikica

sa Ves!!om, Nives i Ivanom,

Miros!av sa Maricom

i Ivom, bratici Maja sa Marinom,
N

Sa dubokirn bolom i hloscu obavjestavamo prijatelje i poznanike da ie nasa draga

rodbinu,

Obavjestavamo dragi

rodbinu,

prijatelie

i komsije da je nas

Tuznim
nasa draga

srccm javliamo

rodbini,

priiareliima

i komsiiama

da je

SERIFA (HAMED) PIRIjA
dana 5. juna 20 II. godin e p reselila na ahiret u 60. gcdini, Dzenaza ce se klaniati u ponedieliak, 6. 6. 201 L godine u 17.00 sari, nakon
namaza, ispred Sinanbegove u Gorazdu, Tevbid Ce se prouci ti istog dana u 17.00 sati u rnek tebu ikindija dzarnije

ENVER (HUREM) TOPUZ
preselio na ahiret u SUbOlU, 4. juna 20ll. godine U 61. godini,

LjERKA POSAVEC . TUSEK, rod. SALOPEK
prcminula 5. 6.

maika Aliia, brat Ferid, sesrre Hairiia i Hasnija, bratici, sesrriei, sestricna, tetkici i tetkicne, perodice: Pirija, Kulovic, Hrelja, Heto, Velie, AMem, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komsi]e, 171·1,0
Obavjestavamo rodbinu, prijatelje

Bacci. OZALO.5CENI:

Dzenaza ce se obaviti 1I ponedjeliak, 6. iuna 201 J_ godine u 15.00 sati na Bakijskom rnezarju FALETICI 2. OiALOSCENI: supruga Sida, sestre Suada i Rejhana sa rnajkorn Zuhrom, brat M irsada sa p orodi cam a, s Irina Se] da, sure b adio N edZib, svas tika Mirsada, amidziCi ve porodice, te porodice: Topuz, Mostarsc,
Karle, Imarnovic, Dcgo, Sijercic, Hubanic,

Adem i sestra Kemal i SlIdo, i te tic.i i n jihoLojo, Musli¢,
[usie, Ali-

VLAKOVQ, OZALOSCENI: suprug Fahrudin Volo· der, prijateliica Zejna sa porcdicom, kcerka Alek sa ndra, brat Zvonko Salopek sa porodicom, sesrricne Diana i Ariiana so porodicama, re osiala rodbina, priiatelii i kOII1.5ije. Kuca '.IO'I.i: ul. Trg heroja br. 8/12. -

Sahrana ce se obaviti 7_ 6. 2011. godine u 13.30 so ri n. gradskom gro bl ju

2011. u67.

godini,

ttt

i susjede da je nasa

hod"ic, Nikolic, Hadzic, Memija, Hadzismajlovic i ostala rcdbina, prijatelji i komsiie, Tevhid ce se prouciti is toga dana u 15.00 sari u kuci zalos ti u ulici Budakov ici b r, 32. II t

Obavjestavamo

rodbinu,

priiatelie

i komsiie da je nasa draga

DERVISA SLATINA, rod. IBRAGIC
preselila n:i ahiret u nedieliu, S. juna 20] 1. godine U 10 L godini, Dzenaza ee so obaviri u utorak, 7. [una 2011. gcdine u 14.00 sari na gradskom gro-

MILICA DROPULjIC, rod. DOMINIKOVIC
preminula 3. 6. 2011. u 95. godini. Sahrana pokojnice obavit ce se u po!!edjelj.k,6. 6. 2011. u 13.30 sati na grgdskorn groblju Vlakovo.

Z. ova] trenurak - priprernire se... (hadis) Duboko ozalosceni obaviestavamo rodbinu, prijatelje i komsije cia ie naila draga mej ka, $esU11~ nana i svekrva

hadfi FATIMA (JUSUF)

bJiJ!VLA,KOVO. OZALOSCENI: sinovi Mujo i Smajil, kcerkc Mulk., Imka i Dzemila, snahe Ncr- "----.-.--~mana

OZALOSCENI: sin Liubo, kcer Matija, snahe, unuci, praunuci, te ostala Milovanovic, Prohic, Ivanisevic,
Obitelji: Dropuljic, Duspara, Dominikovic,

COSOVIC, rod. MUHAREMOVIC
N esretn im ,I uca iem preselila na ahi ret u pe ra k, 3. juna 2011. godlne u 66. godinl, Djenaza ce se obavi ti u ponedjefja k, 6. iun a
i'6Q:9·lu

PO(':IVALA U MIRV BOZJEM.

da saporodicom, bra I Sm ail saporodicom, daidza Dedo sa porodicom, sn a he Sabiha i Iasna, unucad Ensar, Nejla, Faris i Esrna, dieverovi h.d!:i Mebmed sa porodicom, Hasan sa porodicom, zaave Adila i Nedziba sa parodic.ma, am id!:iei i am id:!itne sa poro-

~~ktI~Aeci~~A"I~IROKA~A.Hed;j a, sestra Mevl iOtA LOSCEN I: sinov i J usuf i Rifet, kcerka
::maha H,asen a
::iii

i Sadika, zetovi Nizam i Hajrudin, poxiuak Serif pokcerka Zehra, brat Eiub, sestra Hasiba, un ucsd Irmina, Dzenana, Maida, Sabina, Nuraj, Nurdzan, EMI, Nihal, Sanela, Irhad Ziiad i Irma, praunucad, te porodice. Slarina, Ibrag-ic~ Hersekli, Qngit:, Bairamovie, Hodzic, Abaspahic, Srnajovic, Avdovic, Tabmiscija, Hadzlomeragic, Mehmedagic, Java" Cam i oSIa la mnogobrcjna rodbina, prij.uelji i kcmsiie.
Tevhid

ulici Kromolj br. 11 O.

ce se prouciti

istog

dana

u 14_00 sati u kUel rahmetlije

III

u

Za ova] treautak - pripremite se... (hadis)
Duboko ozalosceni obaviesravamc
da joenah drag;i

rodbinu, prijatelie i komsije

hadii AMIR (REDiO) AHMETOVIC
pre,elio na ahiret u pe cak, 3. juno 20 II. go· dine u 63. godin i. D:1<:n.za60 se obavili u ponoJjelj.k, 6. ju, HAMBIN ....CARINA. OZALOSCENL suprug. S.mij., sino"i . . AIm il" i Fe{i d" brat:i Omer~ S ul.:::jman i Kadri,j<i!, $€Stre Ema i Sabi,ha, unuead Al~ Imran i Emina, brauCii braulne, sestrii:ii sestrilne, onah.e Selma i Elzin., I" porodice: Abmetovie, Sipovic,Mujezin, Skrobanoyic! Bronhwi6, $aiant, Stilj ic i ostala rodbina] prijare.li i i korn~ije, Tevhid ce.e prout.iti i'tog daDa u 1,.00 sali u kuCi rabmetlije u ulici Ho.!in brij eg br. 63. III ... za ovaj trenutak - priprem.jle se· (hadis) Duboko o2.loS6eni obal,jeStavamo rodbinu, prij.telje i komsije d. je nos dragi
n,.3

dil;iuua,

porod icolJl~ ;se:str i~i i 8l1!Mri,coe :sa poro-

20J)_

godin~

u l5_00 sati na me;:=arju

dic.una:) teliCi ,i teticoe sa porodicama~ le porodice: Cooovic) ,Mu· hare.movic, Osmaocevic} MesaDo"'ic~ Ibrahimovic, Lukac~ ,Meh medbas"i c, Hoc<ll1 j n, Hod.iic, Hajdarev it~ SelJa, Avdic~ Cucevi c, Bnco~ Cato.,ic, Valjey.Cic~ Fetahovic;, r;dic~ Softie, Mahmuto.,.ic, (:.o"'1k, Olaj.agic~ Osmag,3gic~ rita~ Peljto, Pecjko~a~Ba.jrov(c, Ca.mdhja, Ibri,,simoyjc, Cabric~ O<lrdagan" D~indo, Ibr.ulov'iC, Vi· drtlk~ re ml1ogobrojna. rodbina iprij,Uelji_ KuCilzalo'!'i u ulici Mahmu.tova<br. 68.

hadH ZAHIDA COSOVIC,

rod. PECIKOZA

~'

/

PO ZELJI RAHMETLIJE TEVHID SE NECE UCIn

III

N",rem im s Iueaj em preselila na ah irel u .~ - • p.,ok, 3. juno 2011. godine u 76. god.ini. . DieDa.'" ee .,e. O.b.Viliu ponedjeIJ'.ak,6. ju. I .. '. na 2011. godine u 15.30 .ali na mezarju ..-" He..MBrNp'>' CARINA - SIROKACA.... OZALOSCENI: ,up rug hadZi Mehmed, sin Hu,o, kcerke Ai!., Urfe.. i Advij., snaha Muniba, zetovi Mu" unucad Melisa; Ena, djever Hasan, jetrva Fatjma., zaove Adi.la i N"d2iba, djeverici i djevericn!', [e porodice: Cos9vit, Pedkoza,
CatQ ....c, ValjevCic, i SarrQvic,

Duboko ozatos6~ni da je nas d.r.a.gi

obavj~ravalilo

rodbinu,

priiarclie

i kornsije

never i Fahrudin, unucad Nasi,h3, Adnan, Adla] Amina, Emina i Dalila, amidiici DZf;mi.1 j H<!lil~ a.midlicne $umbu.la i Mu.~a, pra· Pa:si6:!

SULjO (SALKO) PEZO
pre5e.1io na ahiret u pet;ak~ 3. juna 2011. go'· dine u 77. godin i. D~,en3za 're Sf!:obaviti U ponedjdjak! 6. juna 2011 godi!!eu 17.00 sou D. mezarju HUMKA.

Fel.bovic, Svraka.,Diabija, Otaj._gjc,Polima.c,Radzo, Has.gie, te os.. l. mnogobrojna rodbina, prijaIe1ji i komsije, Kuca ;l.losti u tilici lz. b.,w br. 17. III

Bl1cQ, BajrQvmc! Osmanee'Vic!

RASIM (ADEM) ALIC
preselio n. ahir.l U SUbOlU, 6. 2011. u 70. 4. godJni. D7.en'20"" '" ob."ili u PONEDJELJ AK, 6. 6. 2011. godine u 14.00 .sati na meza,ju RAVNE,MKlJE. o ZALOSCENI: 'uprllga Adil", kterkc Sen.da, Senida ; Samira, zeoo.; HajJi" Adem; Ibra' him, uDutad Di!e!!ela,Han ... Di!enan,Haris,
J

OZALO$CENI. ,inovi Mi=d i Sejad, So,.· he .R"ema i Aid., unuead Lejla, Adela, Adi, i Adn_, brn,a Asim i Safel s. porodicama, seslre Mina i FadjdaCi idajd~itne, prijalelj Ahmed i prije Sid. i Hib., Ie porodice:

Tuz!!im srcem javlj"!!!o rodbi!!i, prija. rdjima i komsijama da je na, dr.gi

ma ~ Ti.mka sa po.rod.icama) snah-a Hajra sa djccom, ~ur3 hadZi Rasim ~ porodicom~ b.adzenog GaJib sa p{Jr-odjcom, brouiCi i bra· (icne}sestriCi i sestricoe, arn.idzici i amid~jcne) tetiCi i tet.ic.ne, da-

MIRKO (ILIJE) STOjAKOVIC
preminllO 2. 6.2011. u 77. godi!!i. Sahrana ce Se obavili 6. 6. 2011. godi· ne u 15.00 sati na gradskom groblju "SVETI ARHANGELI~. OZALOSCENL supruga Lejla, kcerka Nada, .let Kurt, porodice: Stojakovi¢, Muster, Misovie, Risojevie, Rebac, Tism.", Music, Ie O'lala rodbina, prijalelji i komsije. III

Ensar Muhamed, Haj r~_din i Amila) brata i scsrrc porodicam3) tC porodice: Alic! V mba!::'., Raj I'[)vic, Mula:b.metoVic"} He:rnk~ Ku novic, Muli.c,Fakic, Abaz, l.ek;c, Docie, Skrijelj, Dzindo, Ad.movie, Ira,.novic,Falic, [e ostala brujna rodbina, prija[e1jii kom'iie. Tevhid ,oc.se PrQuciri is~og dana u liuci rah,medije u l4.oo sa~iJ ul.

sa

Pe-~o~ Ca tl~e:vic~,M alk (t~ Cam diif~ eol.i f., H:rbal~ K U$t ura, Zo:rla.k! Vaj-zQvic, Dedovic) Me,banovjc, Congo) Emjoovic, Suc$ska"

Bitevic, Had:!ic, Vrana, Colo, Suvalija, Alibodzic, Pe!Iek, CnreVOle,

prijatelji; komiije.

Kanlic,

Lepanica!

Kukavica

i Qsrala mnogobroj'na 17.00
Silli

rndbina!
11

SEDRENIK do br. 145. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

Tcvh id re s.e prouCi ti isroga dana

III

G<Jmj, Sreka br. 17.

Ll

u kuCi zalosti

ulici

III

Duboko OZalosce!!i obavjdlavamO

rodbi!!u i prijalelje d" je na," drag"

ERNEDINA (SABAN) STRMONJA
preminllia 5. 6. 2011. u 55. godini. Sahrana ce so obavili u srijedu, 8. 6. 2011. godi!!e. Ispracaj iz komemoralivnog ko memoracije u 14, I 5 sati. ~mra gradskog groblja Bare nakon i pri·

... za ovaj lrenllwk - pripremajle se . (bad is) Obavje:ltavamo rodbi!lu, prijatelje i komsije da je nas dragi

ESAD (SMAIL) JAHIC
preselio na ahiret 4. 6. 201l. godi!!e n 47. godi!!i. Dienaza Ce se klanjali u ponedjeljak, 6. 6.2011. godine u 14.00 sati ispred dzamije u Ustikolini, a u.kopat. ee se na mezarju HPrizren". OiALOSCENI: OI"CSmail, suprug" beta, braea Murid i Smajo, seSlra Nusreta, zet Velij •., bralic Adnan, bralicna Aida, sestric Haris i sestricna Alma, tetka Selim., s!!.ha Sabiha, porodice: Jahi'::, N uhanovic, Ma,lar, Forto, Omeralievic, Hodiic, Dizdarevic, Camo, Dzemidzic, Bajrovie, Hrelja, Korienic, ZlIkobasic, BasiC, Budimlija, Tataragic, Borovic, Knnovac, MU.slic, Ie mnogobrojna rodbina, prijatelji i komsije. Tev hid Ce se prou ciIi iSIOg d "na u diam ijill Vsti koli!! i u 14.00 sati. RAHME'TULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH m·l,o

OZALOSCENI: sestra Nermi!!ka, zel Hilmi Hromic, seslric!!a Alrija!l', komsinica jateijica Jasmi!!ka BeCirovic, porodice:. . SIrmonj a, Hro mic, 0 vcina, Alispahie, Kulenovie, fulmie, Su.kurovic, El.kaz i osta)a rodbina, komsije i prijatelji.
¥

KuCa hlosli:

Franjevacka

17 b!9.

7644-1u

Dubcko

o:ta,lo~teni iavljamo rodbini,

priiareliirna

i kornsiiarna

da ie

nasa draga i voliena

Obavjestavarno

rodbinu,

komsije

i priiatelie

da [e nasa draga

LJUBICA (SAVE) TERZIC
preminula 3. 6.2011
Sahrana ce se obaviti na grobliu

MIRSADA (MUSTAFA) HODOVIC, rod. KAZAFEROVIC
3.12.1954 - 4. 6, 20U.
Breza presel ila na ah iret da na 4. 6. 2011. u 57. godin i,
6. 6. 2011. OZALOSCENL suprug Ibrahim, sinovi Amer i Arnel, brat Muhamed, nevieste Alisa,

godine.

u Blazuiu . Vrelo Bosne II ponedieljak, godine 1115.00 sari.

Azra i Dzernila, unuei Danis i Edvin, svekar hadzi Hairo ef diever Kernal, ierrva Azra, zaov. e Isrn.,e.UI.i Z umreta, .. e porodice: .. t HOdov. ic,.K.azaferov;c., HOd.ZiC, H.asanspahic, Merdan, Huksra, Zubaca, Curnra, kao i osrala rodbina, komsije i priiarelji.
Dzenaza

OZALOSCENl: sestra Danica Mandrapa, bratic Milos, braticna Sania, sestricna Aleksandra i Tanana sa Romanom, Emom j Gabriielcrn, Ma,rko, Aleksandra i Miha, zetovi Dragan, Ahmed i snaha Lidija. 7601·1"

u mezari u Li idlee - Mah ala.

ie obavljena

u nedjeliu,

5. 6. 2011. godine

u 16.50 sari (posliie

ikindije

namaza),

Tuzna srca iav Iiamp rodb ini i P rija telj ima da ie nasa draga majka, svekrva, baka i sesrra

Obaviestavamo

rodbinu, priiatelje i poznanike

da ie naia draga

ZAlMA (MUHAMED) BAJROVIC
1922 - 2011. dana 4.6.2011. godine, nakoa krace bolesri u 89. godini presclila no ahirer, Dzenazace so' klan] ad u ponedieljak, 6. 6, 2011 , .~ne u 17.30 no gradskom &""blill SUTIN A, gdje ce so rahrnetliia i pckopari.

Sa. veliki m bolo m i tugom u s rcu oba vjesta vamo rodbinu, kurnove, kornsiie i priiatelie da je nasa draga

DUSANKA BRCKALO, rod. DAMJANIC
preminula 68. gcdini, dana 4. 6. 201l. go dine II

NATALIJA SOKNIC, rod. SIMICEVIC
N akon k race i teske bolesti premi n ula dana 5. 6. 20 II. gcdine II 60. godini, ce se dana 6. 6. 2011. godine II 14.00 casova na porodicnom groblju Vra-

Sahrana drage nam pokoinice obavii nies,

san

Sahrana drage nam p okojni ce oba vice se dana 6. 6. 20 11. godine u 14.00 casova na porodicnorn grobliu JASEN PALE. OZALOSCENI: sin Aleksandar, kcerka Ratka, bra! Mico, sestre Mara, Stanka i Rosa, snaha Zeljb, un ucad Deian, J elena i Ana i os tala mnogobroina rodbina i pri1613·,,,

iatelii.

Pre""z obezbijeden u 16.30 sari sa Musale sa staialisrlma: Glmnazija Semovac, Ggrada, Tekiia, Lucki most, Pozoriste, Razvjrnk, A'!tobu,~o,Sla~;co, Zalik. OZALOSCEN1: sin Mustafa, unuci Angijad- Gijo i Benjamin, DCV jCStC Mar·j na i Q Iia, ,pruu.tJ u cad Dan iis i Nco) sesrrc Ram iza i Bahra, sestrici Hr' vic, Mili i Dragi ~<l pcrcdicom, prijateljica Seva " Krpo Devleta, re porodice: Bairovic, Hrvic, Andelie, Hadzimusic, J unuzovie, Mijovic i osrala mn ogobro in" ro dbina i pri] arclji,
l

734-11J)[1

Povor ka krece ispred porodi ~ne kuce III. Vllka Karadzica 39 u 13.30 casova, OZALOSCENI: suprug Spasoje, sinovi Goran i Zoran, kcerka Mirjana, braca Mihailo i Milan, snaha [elena, zet Dragan, unuke Nikolina i Tamara, re porodice: Soknic, Sirnicevic, Prrulj, Prodanovic, Peju~ic, Paleksic, Trapara, Macar i ostala mnogobrcjna rodbina, kurnovi, komsiie i prijatelji, 10<1·1"

99~IEn

POKOPNO DRUSTVO

Pokopno

drustvo "BAKIJE" vrsi

prevoz urnrlih iz Zapadrie Europe

OSNOVANO

.n3

SARAJEYO

specijalnim pokopnlm vozilima i organtzu]e
dzenaze na teritorijl BiH.

BOSNA! HERCEGOVlNA FEDERAC!JA BOSNE! HERCEGOVINE TUZLANSKlKANTON OPCINSKI SUD U ZIVIN!CAMA Broi: B 0 Mal 007963 08 Mal Zi 'lin ice, 16,. 05. 20I !. godin 0

'IIIL00387 (OP3 S33-7G::i mchhal 00:387 (0)131 131-788 QQ387 (Up:3 2:3$-002 r;;nc: OO:li37 (0)33"'47-122

OGLAS
Pred ovim sudom u roku je parnicni posrupak ,uzitelja [avna zdravsrvena us tanova Univerzitetski klinicki center Tuzla, Trnovac bb, protiv tuzenog Krajisnik Halida, Spreeka 53 Zivinice, radi dugs v.s p. l. 666,60 KM,pa ka ko sud tuzeno i' na adresu ni ie U mogucnosri dostaviti luib u na 0 dgovor 10 sud shodno odredbama CI. 348. 51. 3. ZPP·a ruzbu na obavezni odgovor dostavlia purern dnevnih novina Dnev ai avaz, Tuzben i zahrjev glas i: !,ObavC?Lije se ruzeni Kraiifnik Halid iz Zivinica da ruziocu isplari PQtraiivanje U ncvcu U iznosu od 1.666,60 KM sa pripadaiucim zakonsklm zareznim kamarama pocev od 07. 12, 2005·. godlne, kao dana do:s.,pijeCiilobaveze, kao i da mgiocu naknadi troskove parnicnog postupka,!;i3 sve u roku od 15 dana od dana pravosnaznosti p resude, po d prijetn io m p rio udnog izvrsenja", Predlozeni dokazl [lJ~iOC3 ko]e ruzeni mok preuzeti u zgradi Sud" suo Racun bro] 24023 u iznosu 1.666,60 KM specifikacija izvrsenih bolniekih usluga, upumica u bolnicu, 01~p1lS!l a I i_S13 i ope m ella prod tuzb LJ. Tuzlrel] ie predlczlosudu da ukoliko tuzenl u zakonskom roku ne dosravi pi,meni odgovor da sud n. o"no.u clan. 182. ZPP·., done,e pre,udu uslied propuh.nja. Sud pm,em !,Dncvnog .3.Y3Z:r dO:S:lavJja navedenu mzbu n.tzcnom! 113 obavez.ni ,oclgovor koii pOLlC.3\1'3 ka.ko ,lijedi: Ovorn prihkom po?,iv.amo Vas da u r-o~u od 30 dana dO:5ta ..... ~udu obve~_nj pismcni odgovor noi iU~: mlibu u dovolinom brain ptimieraka z. ,ud i protivnu slt.nu . mliilolia (01. 454. Sf. I. i 2" n 70. SL 1. U svezi s 01. 52. st. 2. Zakona 0 parn; "nom pOSlUp ku 5 3!O03) . • Duzni s.~e do:!;'ta'V.i[i pisme:o i odgOYQr 113 ~uzbu u n,il'Vcdenom roku, koji mord b.i:ri Tazumljiv i mom sadrMvad sve ona ~{O je :porrebno da bi se n icm u m og10 posrupid~ a poseb no u iswm [reba navesd: 1. Ozna,ku suda j brojl predmeta, iDle j prezime~ rrebivaliste iii, boraviste st_r.ma_ka i' ojjbov-ib pu.no· maen ik. Ie p,edm", spor •. 2. Procesne prigovore koje ne motele isLicali na.kon dosLavliani. odgovora na mzbu (npr. Prigovor mje,ne ~.dl •• .n""ti 01. 19. ,t. 1. ZPP F BiH). 3. Dccidno :SiCi.zjasiliri da.ti prizl1ajctc ili osporavulc mibeni zahljev. 4, Uko1iko ""pora""le lU~bcnj zah'iev du~ni ste U odgovoru n. [Il~bu 13eno navesti ,",loge ,bog ko· ji.h osporavale rufbeni za.h(iev~ c~llienke na kojim_3 zaSniValf: s .... 1l3vode i dos(3vi{e dokaz'e koilma oje so mv-rduju Ie 6nienice (~1. 71. ZPP FBiH), S, Uz isprove ",s,"vliene n. ",anorn jeziku duzni sle dostavid ovieren priievod (~1. 134. sr. 2. ZPP
~~. .

OB]AVL]U]EMO SMRTOJINICE NA INTERNETU

d.o.o.
MEOZUS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO 71000 Sarajevo, Bis1'ik do broja e Pokopno dru~Wo .Jedlleri" " Sarojevo, pruta pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama,omogucava brzu, Ikvalitetm i j€dnostavnu organilaciju memlZB na podrur:ju Kantona Samjevo i Bosna i HercegDvine,t~ najpovoIjnijBUSIOVB prijHvOZum~illiz inolemstv •. za Cjelo!rupn. Dlllaml.cija dienaze (posljednjeg isprac.ja umrlog) obavlja SBna jednom mjestu, alr.3kwllOj i u Gradu 'Prepollla~jivallcikllciji - Turbesedambra~e,u nep()srndnojblizini troleibvolreokremice na AvSlrtjskom trgv, vi. Bi· strik do br, B. Svakim danomod 0"24sala, Varnados1opan lelefon: 033 71'2·800, fax: 033 712801.

Dnevniavaz
UZNAJVECITIRAZ
Osmrtnlce. ~ 033/281 sJecanJa,

NAJPRlSTUPACNI.JE CIJENE
poslJednjl pozdravI ... smr·!ovnlce@avaz.ba

- 451 ; Fax: 2B 1- 461 ; E-mail:

• SARAJEVO: Te~anlska 24A., 'iiir 033/ 2.81 - 717 • GOR.A:i;D.E: ·M.OSTAR:

Bijedica br. 185, 'iiir 0331 281' - 451
·ZENICA;

Dfemala

Sukrlje Kukavlce 12 'a1 038/222 -251' : ·YUXa.A; TlI ralbe gova 22 (po slovno <Ianatskl eentar Kor.zo-p asa 1:) "iii' Ilax: 035/257 - 277; 257-477

Husnije Repcabb 'iiir If ax: 036! 558- 890;

6, Ukoliko predJaZ«e provodenie dob .. ,aslll!aniem sviedoka duzni ste z. sv.akog sviedoka Davesri IO.cno ime, prezime, ime jedn og rodi «Ii., .dresu sllmOVaDia, na koie' okolna, lipredlazO[e da se sviedok ,a,h.ls. (c1. 137. sr, 3. ZPP FB iH). 7, Pismeni odgovor' mo.,"« o,obno porpi.sali (Cl. 334. Sl. 2. ZPP FBiH). . Ukoliko u uave<lenom roku ne dosLa.v.ile pi.,meni odgovor n. ruzbu sud ce doniieti Pr .. udu i usvo· iili mzbeui ZlI.hrjev - Presud. "bog propus!'''ia (tl. 182. sl. L ZPP"a). NAPOMENA: D osl'v, ,e ,,,,'1,.. ob. vlien 0'" prOle kom rob od 15 d.ll. od dan. obi"V Iii "ani' BiH). ("I. 348.,[. 4F

M'arjanovi ta put bb (zgra da J abuka) iir flax:
032/ 424 - 441;

·YRAVNIK: Zilarnica F 'Iii: flax: 030/512-718;

Stru.c._nl saradllik Ta,ik Dug

424 - 440:

Qsnovn ipodaci

Putem internet portala www.dnevniavaz.ba.moiete naruciti i sm ovnicu za koju ielite da yam iza e u Dnevnom avazu i Ino avazu

oglasi
BOSN A I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEOOVINE UNSKOSANSKIKANTON OPCINSKI SUD U BIMAeU Brcj: 17 0 p, 022645 lOP, Bihac, IB, OS. 201 l. gcdine OPCINSKI SUD U BIHACU, sudija VI.,k. Ivan is, u pravno] srvari tuzioca Grupa Espresso DOO Liubuski, koga zasrupa punomocnik Zaicdnieki odvietnicki ured Palamera Zoran, Pal "mom Dragan i 001;0 Hrvo]e, proriv tuzenog "G as iro Tim" D.O,O. Bihae, radi isplate, v .s p. 48.4l0,07 KM, don. 18. 05. 20 II. godine don lc ie;

Onevnj avaz _",,0,1""_,"11,71

PRESUDU
• zbog

propustani

3"

Tuie,ni [e duzan ruziteliu na ime dug-a isplatiti 48,4l0~07 KM~,sa zakcnskim zateznim kamatama poeev o d 31_ 12 _2008. go d i ne do is plate i nadok nadi ti n'o~kQ ve P3H! ic neg poe ru p ke LJ i.1.Q{]sU od 3.109 ,J2 KM) sve 1Ii roku 00 30 dana racunaiuei od dosravlianja presude. Ivan Pouka 0 pra '.... nom Hi eku: Proriv five prcsude nije dopustena (clan 183. Sl.V I. Zpp •• ),

i,

Sudiia VI"k.

Zs.lbil ali tuzeni more podnijeri prijcdlog za povrat u prijasnic sran]c
J

BOSN A I HERCEGOVINA FEDERACljA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO·DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUD U ZENICl Bro]: 43 a p, 020885 09 p, Zenica, 15. 03, 20 II. godine OpCinski sud u Zenici sudija Arnela Bairamovic u pravnoi srvari po ,uibi ruzitelja [avno preduzece za upravljanie i odrzavanje sporrskih obiekara d.o.o. Zenica, ul. Alej. sehida bb., protiv tuzenog D,O.O. za proizvodnju, rrgovinu usluge i zastupanje .CB" CONSULTING COMPANY Zenica, ul. MarS.l. Tim br. 22., radi napl at e dug. v.s, 22.750,06 KM, van rocism d"D'.IS. 03.201.1. godine denio je:

RJESENJE
o ispravci Ispravlia se presuda zbog propustanja ovog suda broi: 43 0 Ps 020335 09 Ps odOl. 02. 2010. godine, na n3cin d. se dispozitiv presude ispravlja u allneiama 5.,6.,7. i 8, tako d. umjesto lznosa »1 ,2337,00 KM" <reba da s mi. iznosi ,,1 ,287,00" KM. U osralom di] elu pre, uda ostaje neizmienjena, Obavj .. tava se ruie,ni da se dosrava smarra izvrsenom, protekom roka od IS dana od dan a objavijivan] a. SUDUA A rnela B. jramovic, s.r,

BOSNA I HERCEGOVIN A FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKlKANTON OPCINSKI SUD U GRADACCU Broj: 280 Mal 00328104 Mal Gradacac, 24. OS. 2011. gcdine
Na osnovu "lana 348 8Ia" 3. 4. i S. Zakona 0 parnicnom posrupku ("Sluzbene novine F BiB" bro] 53/03,73/05 i 19/06 - u daljem tekstu ZPP), Opcinski sud u Gradaccu, strucni saradnik Tina [usufbasic u pravno] stvari tu~iteljaJP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo . Podruznica "Elekuodistribucija" Tuzla, protiv tuzencg Dahle Rizaha iz Gradacca, Karnberi centar bb. rod i isplate duga, vsp, 81,60 KM vroli dosravu ruzbe od 27. 03. 2007. godiue

ruzencm, pa obiavliu]e slijedeci:

OGLAS
sreznom kamarorn
Tuzitelj je dana 27.03.2007. godine podnio ovom sudu uredenu ruzbu protiv tuze~og Dahie Rizaha iz Gradacca, Kamberi centar bb. Tuziteli u tuzbi navodi da ruzeni za izvrsenu uslugu i po ispostavlienim racunirna mHtelju. duguie iznos od 81,60 KM, sa zakonskom 2<1naknadi rroskove parnicnog posrupka, a sve u roku od 15 dana od dana pravosnaznosti presude pod prijetnjiorn pri nudnog izvrsenja, Tuzitel] je predlozio da sud, ukoliko tuzeni ne dostavi odgovor na ruzbu u osravljenorn roku, donese presudu zbog propusranja, (clan 182. ZPP-a). pismeni odgovor na tu:tbu u dva primjerks

pocev ad dana podnoscnja

rufbe, pa do dana isplate, kao i da ruziteliu

Tuzeni ie duzan da naikasnije

u roku od 30 dana ad dana priierna tuzbe dostavi ovom sudu za sud i protivnu stranu (Cl. 70. ZPP·a).
ili su-

Ovirn pu tern se ruzeni poucava da moze israci procesne prigovore, da moze priznari osporiri ruzbeni zahriev, Odgovor na ruzbu mora biti razumljiv i mora sadrzari oznaku stranaka,

da, irne i prezime, odnosao naziv pravne osobe, prebivaliste iii boraviste, odnosno siediste niibovih zakonskih zastupnika i punornocnika, ako i.h imaju, predmerspora, sadrza] iziava i potpis podnositelja (el. 71. SI'V I. u vezi sa clanom 334. stav I: ZPP·a).
Ilkoliko ruzeni osporava ruibeni zahtjev odgovor na tufbu mora sadrzavari i razloge iz ko[ih se rufbeni zahriev osporava, Cinjen ice na Kojima ruzeni zasniva svoje navode, dokaze Kojima se urvrduiu re cinjenice, re pravni osnov za navode tuzenog (el. 71. stav 2. ZPP-a).

Ovim putem se tuzeni upozorava na posljedice propustanja davania pismenog odgovora na tuzbu u ostavlienom roku, ier ukoliko tuzeni ne dostavi pisrneni odgovor na ruzbu, sud ce don ijeti presudu zbcg propustan]a, na ko]u tuzeni uerna pravo l\.ibe. (el. 182. i 183. ZPP-a). Obaviesrava ae tuzeni da se dostava tuzbe na odgovor smatra obavljenorn po proteku roka od 15 dana od. dana objave ovog oglasa u dnevnim novinama, dostavl. pismena ce se oba.viri i iSlovrem en im 0 b j 3V ljiV3.0 jem na oglas no j plocisu da.

Sadri:~j serija ... ljubav ikon."

••

Ettlon" •• Elet"'

Strucni suradnik, Tina J u suibasic

Rudar Prijedor

Simlt noul predsIednl1l

72

Onevni ava" ponedjelj~1I. 6 junVJipanj 2011_

s:

Nakon nekoliko odgadan J a, odrzana J e sied nica Skupstine Rudara Prijedora, na koioj su usvoieni izvi~mi za minule eetiri godine i plan za naredni mandat, I zabran i sui rukovodeci Iiudi pa je tako Boii Grbicu obnovljen mandat predsjednika Skupstine, dok je na celo Upravnng odbora imenovan Drasko Simic, inace bivsi golman, koii ie kao junior bio clan Rudara, U Upravni odbor izabrano ie j~ osarn clMOVll, ei.ii ce najveci zsdatak biti gradni a istocne tribine na Gradskorn stadionu u Prijedoru sa 1.750 sjedecih miesta, Pocetak radova PIedviden je za polovinu ovog mjeseca, a sredstva su vee

UDraue

ucinall
16
pobjeda

2

remija

12,
poraza gol-razlika ... Rezulrati Borne Siroki R 2:3,Siroki B. - Rudar 1 :2, Olimpic Siroki B. 1 :0, Siroki B. - Zviiezda 3:0, Travnik - Siroki B. 4:0, Siroki B. - Zeljeznicar 4: 1, Leo car - Siroki B. 1:0, Sloboda - Siroki B.. 0: I, Siroki B. - Orilla 5: I, Ve.!ei - S iroki B. 2: 5, Sireki B. - Celik 2:2, Slaviia - Siroki B. 1:0, Siroki B. - Sarajevo 2: l, Zrinjski - Sireki B.. 4:3, Siroki B. - Buducnost 2:1,. Siroki B. - Borac 1:2, Rudar - Siroki B. 2;1, Siroki B. - Glirnpic 1:3, Zvijezda - Sirokl B. 6:1,. Siroki B. - Teavnik 2.:1, Zelje~nicar Siroki B. 0: I, Sircki B. - Leotar 3: 1, Siroki B. Sloboda 4:0" Drina Siroki B. 0:2_,Siroki B. - Velez 4: 1, Celik Siroki B. O:O,Siroki B. - Slavija 4: 1, Sarajevo Siroki B. 3:0,Siroki B. - Zrinjski 4: 1, Buduenosl - Siroki B. 1:0.

59:45

oSi§iQbod a 11. U DanUel CUiUm

na nstizeUa

k%m

SDaSi Cila a i zero
Analiza ucinka premijerligasa u sezoni 201 0/2011.
V'

Po deveti put uzastopno izborili plasman u Evropu, osvoiivsi cetvrto mjesto

Culum: Igrao 1.a D.rillu Trener Slobode Ibrahim Cmkic vee je poceo slagati kockice Z3. iduCu sezonu pa je zabacio udicu s namierom da u Drini upeca veznog igraca zvorriickcg kluba Danijela Culuma (22). Klub izZvornika n apus rio iedru~ rvo najboljih, a Culum je bio jedan od naiboliih pojedi-

Nogometasi Sirokog Brijega izborili su U minuloi Premiier ligi Bill deveti uzasropni nasrup u Evropi. U saoni p uno] uspona i pa dova i CeMtO rnjesto bilo je dovoljno za izlazak u E vropsk u 1[guo Najvece zasluge za to pripadaju Blazu Sliskovicu,
koji je u sarno tri mjeseca vr-

naca.

.. Pratili smo ga vecim dijelomsezone i bio bih zadovoljan ukoliko bismo pronasli zajednicki iezik rekao ie Crnkic. Culum se na pregovorima. u Tuzli ocekuje ove sedrnice, E. M.

atio momcad iz "provalije" na pob jednicki kolosii ek i serijom pobjeda u zavrsnici spas io sezo n u. No, Sirokobl"ijeZalli teebaju zahvaliti i Zeljeznicaru, koji je, kao pobjednik Kupa, omogucio da cervr,oplasirani iz Lige izade na medunarodnu scenu.

12 - Roskam 10 - Vagner 8 - Silic 5 - Zakaric, I vankovic 4 - Varea 2 - Misi!'!, Pinjuh,Coric 1 - Barisic, Cutuk, Dzidie, Glavina, Kozul, Ljubic, Serdarusic, Peraica, Topic

StrUelci

Velike ambicije
Kao i u svaku, tako ie Siroki i ovu sezcnu usao s velikim arnbicijama. StarIDa gostujuca pobjeda nad Borcern u Banio] Luci doveSli§kovic: Velika .sedja pobjeda Mada su mnogi vee <ada upirali prstorn prerna I vi H tuk u, upra va kl u ba ('vrs to je srajala iza trenera, 810 je pravdala plasmanorn II polufinale Kupa, Da su celoi ljudi kluba pogriiesili, porvrdio je stan drugog dijela sezcne. Snove 0 naslovu prvaka rasprilio je B orac. Oom aCi poraJ; od Olim pica rezul tirao ie odlaskom lve I!imka. Njegov pomacnik Mario Bazi n a os rvario je u s vom ~ebiju dobar rezultat protiv
Zeljeznicara
U

Prua noa HS
Rezultari posljednjeg, 26_ kola: Sloboda. (BN) Sloboda (MG) 0:0, Drina HE - Radnik 0:1, FamosBSK 5:1, Miadosl - Kozara 2:3,. Lakrasi - Modrica 2: I, Proleter - Sloga 1:2, PodImje - SUrjesh 2:3. Sampion je Kozara, koja ide u Premijer Ligu BiH. Ispadaju FalMS i BSK, a ulaze Drina, Crvena zemlja i R~dar (U) ili NapriOdak (OS).
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 18 4 13 , 12 I 13 1 11 6 lD B 11 4 99 lQ5 9B B '6 ~ 46:12 9 I 31:11 12 35:36 9:19:21

pouralall
GOIUMa
Celn, Ijud i kl uba nisu dugo cekali da izaberu Sliskovicevog nasljednika. Novi-stari Irener ie Mario Cutuk, Splicanin koj ii e Siroki vodio.u sezoni 2007/2008. 13 je .euforiju na Pecari do usijanja. No, hladan [Us uslijedio ie vee u sl iede6e!IJ kol u, kada ie bodove iz Sirokog Srijega odnia Rudar. SLijedili su uglavoom gosmjuCi parazi i domace pobjede, a 25 bodova na polovini natjeconia bilo je premalo.

ci polufinala Kupa (0:0), ali ie u sljedecoi prvensrvenqi u rakrnici dozivio debakl, Siroki

prvo] utakrni-

eporodena, Siroki ie, istina, ispao iz Kupa, ali su u prvens IVU p red S ire kob ri ielan iQla redom padali Travnik, Zeljezniear, Leotar, Sloboda, Drina i Velez.

je u Gradaccu dozivio najlezi poraz u povijesti Prernijer lige {I :6). Porom je konni10 preuzeo Blal: Sliskovic. Rukopis proslavijenog SlfUCI1 j aka vrfo bao se ugledao. Momcad je doslovno pr-

Odlazak Sliskovica
Zah valjujuCi ovoi seriji, ekipa je izb orila eetvno mjeSlO i izlazak u Evropu, seo se u iednom [renutku Cinilo nemogu60m misijom. - Drago mi je da sam dao svoj obol na kraju jos iedne ipair: uspjeSne sezone za Siroki Brijeg, Ovo je defmidvno jedan od naibo!je organiziranih klubova u BiH, koji ima 0 dlien u infrastrult:luru i igracki potencijal. Zao mi je SIOih necu vodili u Evropi kazao je sada vee bi vsi trener Blaz Sliskovic, koi i je, po okoncanj U sezone, dogovorio odl3la.k u Saudijsku A,abiju. D. KNEZOVIC

... Roskam 29, Ivankcvic 28, Renate 27, Diego 26, Silie, Zakaric 24, Bandovic, Vagner 22, Kozu.1 20, Brakalo, Varea 15, Misie, Baris,,: 14, DiidiO::, Vajcer 13, Corie, C:uruk 12, Marsijan 0, S erdarusi ell, Ljubic ie, Glavina, Hrhe 8, Maric 7, Topic 6, Kvesic, Peraica, Pinjuh 4, Markie 3, Bacak I.

nastuPi

I. Kolin! 2.1Iad1lll< 3_SlJ~'sI:a: 4. Mlailosi 5. PoIii1~ 6.5kJg' T ~I':" 8S1Xn1a~ 9. MlJdMoa 10_LaIi!iI!l ItSlolJodl
1I. Dn"'~!

="
58 43 40 89 38 31 36 35 35 30 19 28 17

Alirmacila mladih
U rangu s uspjs:hom izlaska. u Evropu za Siroki je, isrteu u klubu, i cinjenica da je nekoliko m!a· dih igraca pokucalo na Vl"am prve momcadi. Velike zasluge 23. to ,du i Blazu S!i~ko"icu, koji je u prvi plan, u2=nosioce igre:Va. gnera, S iIiea i I vankov ica, gllrDUO Corica, Pinjuha, Glavinu_ Pol:pllDU afirmadju pod njegovim vods tvom doZi vio je Goren Zakaric, eije sjajne igre nisu pr~le nezapaieno. Mladi b h. reprezentati vac pOl:pisao ie sedmogodi~nji ugo-vor sa zagrebackim DiIlamom.

Karloni'

13. Fam" 14. ElSK

26 26

26

10 30:28 a 31:33 11 82:33 9 21:23 12 :30".33 6 5 13 16;36 B 4 14 29:42 4 5 17 15:$4

a

:l6"AI

... ZuIi: Zakaric, Ivaokovic 7, KozuJ, Barihc 6, Sili';, Roskam 5, Vagner, Renata 4, Ser·· duus i.e 3, Ban d ovic, Benosa, Brekalo, CUluk, Diogo, Hrl<ae, Marsijano, Mis;", TopiC 2, Glavina, Peraica, Pin juh, Vajcer pol. Crven i: Z aka.ric.

sport

O~el'lli avaz, po~edjel]ak. 6. jl!nilli panj 2011.

73
"118m Clan, nUednUg IUbua
S050 ,. Bordo, Okser, N ansi, Vale" nsijen, moZda Lion, nove kormilare, . Skora sva ki Irener iza sebe ima lobi, koji [e nerijetko spreman na sve kako bi njegov kandida I dob io posao. Za jedan dan ce te OeIniti, svasta izgovoriti na tvoi rae un. Nikad me rakve igre n is 0 zanimale, Iza
kl u bovi su koji traze

PLBiH za kadete

...

Borac-

S ulakmi~e u BaRjoj Luci: Oba gala iz penala

SarajeVO 1:1
Gradskl stadion u Banioj Luci, Gledalaca 300. Sudija: Amo Zivkovic (Orasje), Stri[elci: 0: 1 - Varatanovic (4 3-penal ),. I: I - P redragovie (74"penal) ..Zuti kartoni: Kondid, Komlienovic, O. Savic (Borae), Varatanovic, Danilovic, H. Muharemovic (Sarajevo). Crveni karton: R. Muharemovic (73" drugi lUti). Igra'; utakrnice: Emir Plakalo (Sa raievo). BORAC: Kajkut, Kuzmanovie, Kondic, Komllenovle, £lurdic, Jotanovic, Ivic, Zecevic, Predragovic, O. Savic, Savanovic, J o~ su igrali: Barasin, Cvijanovic, S tj epanov ie, S. Sa v·it. Trener: Stoian Malbasic. SARAJEVO, E. PIaka· 10, Sadikovic, A. Maharemovic, Zukic, RaCic, Vararanovic, Culov, Bellie, Danilovic, Comaga, A. Plakalo, Jos su igrali: Civa, H. Muharemovie, Mujki~, Klici~, ,Sahi novic, Trener: Em ir
Karahrnet,

rnenestoii sarno rnoi fad i sretan sam

z bog

je Vaha.

toga - naglasio

Hailihodiic: Aka nijedna ponuda ne bude po mom ukusu, adlucit Cu se za odmor

FRA.NCUSKA Vahid Halilhodzi6 danas pregovara sa predsjednikom Valensijena

Ponuda )e orimamillua, all)08 nlSla nlSam OdluCIO
Sumnjam dacerno odmah na prvom sastanku postlci dogovor
ali jos ni~la nisam odl ucio, Iskreno, sumnjam da cemo odmah na prvom sastanku postiei dogovor, mada se nikad ne zna - rekao ie Vaha u tclcfo. nskom razg-ovoru za

Franeuski fudbalski prvoJil¢ Valensijm Zeli dovesti legendu bh, fudbala Vabida Halilhodzica na trenersku k1upu, a danas Ce biti odrZani i dlrektni pregovori, S jedne strane Vaha, s druge predsiednik kluba Fransis Dekurijer (Francis Decourriere),

Porasleambicije
- Sastat cemo se u 12.30 sari i razgovarati 0 evenrua-

Inom angazmanu, Valensijen je blizu mog doma u Lila pa take ne bih morao ponovo biti ptica selica, ~[Q je i zelja porodice. Klub ie dobra organiziran, izgradili su moderan stadion i porasle su im ambiciie, U proteklo] sezoni zavrsili su na 12. poziciji, a sada :fete Il gornji dio francaskng fudbalskog eli tnog razreda. Panuda je primamljiva,

HDnevni avaz", Cini se da

bovi, ali i reprezentacije, zele da udem 0 u pregovore. No, 7.3 sada je sigurno [edino da cu razgovarati s eelnicima Valensijena, a poslije cemo vidjeti sia dalie. Dosta ie varijanti, a ako nijedna ne bude po mom ukusu, odlucit eu se za malo duzi odmor - istakao je Vaha. Aliir je iucer ostao bez

Halilhodzit ima jos ponuda, mofda i atrektivniiih ad ove Valensijenove, - Zaista sam po povratku iz Zagreba imao mnogo kontakata, Neki francuski klu-

Veoma oprezan

selektora, - Vjerovali ili ne, vee su me kontaktirali liudi iz ove africke zemlie raspitujuci se kakvi su mi planovi, iesem li pronasao angazman .... Ne znarn, posliednja dva iskuSIVa u Obali Slonovace i Dinamu nisu mi ostala u posebno lijepom sjecanju zbog Cega moram biti veoma oprezan - rije(ii su Halilhodzica, A. DRINJAKOJllC

Prva poluf naln a utakm ica kadetskog sampionata BONne i Hercegovine izmedu banjaluekog Borca i S arajeva zavrsena j e bez po bi edni ka, Revans [e u srijedu, 8..juna, u Sarajevu. S. 1<.

zelieznicar Sloboda 2:1

Polufinale prvenstva BiH za juniore

POb.jede DUrnpil.a i ZuljeZde
U prvoj utakmici pol ufinala prvensrva BiH za iuniore, Olirnpik je u Vogooci savladao Siobod u sa 3: 1. Smjelci su bili Semir Aganspahit u 32., Nefud Bajraktarevic u 49. j Irfan HadZic u 51., dok je pogodaJ< ~ Slobodu pastigao Maid Iaganjac u 12. minuti. U drugo; utakmici, Zvije. zda je u Gradaccu savlada1'1Zr;injski sa 2: 1 (Aleks3ndar Cosovic 53, Armin Mujiei!.' 65 - Ivan Barisic 41~ SS

AMOnisam prUi iii drUgiiZbOr. nemolle ni razmiSllali 0 meni
Ne zellm biti na listi cekanla • Odlazak u Katar sve izvjesniji
nerna niSta. Nairne, ponovili su mi da sam jedan od niza kIIndidam i da razmi~ljaju 0 meni. Moj odgovor je bio jasan: Aka nisam iii drug; izbor, onda nemo-jle ni razmisljati 0 Baidarevicu. J ednos tavno, ne Zelim biti na listi eei<.anja- kaZe naS iSlaknu ti strucnjak MeSa je lako sve vise okrenut Aziji i odlasku u Kalar. - Imam konkretnu ponudu iz ove azij ske zemli e i Cini Uhvarili smo ga ria povrarku u Grenobl s Azurne obaIe, gdj e je u Monaku posjelio jedoog svag bivseg fudbalera. Ocekivali smo da flam se Me" hmed BaZdarevic javi, recimo, iz SaSoa i da nam We da. preuzima ekip u francllskog fudbalskog prvoUgasa, u kojem j e nekada uspjeilno igrno. - U nedjelju ujurro razgovarno sam s Ijudima iz Sosoa i Cini mi se da od mog povrn tka

Mehmed Bazdarevic porucio celnicrna sosoa

-....--..--."....

----.

pm

mi se da ce lO biti moja nova destinacija ukoliko se: neSlO ne promjjeni u posljednji trenumk_ Zeliosam mdid u Evro· pi, prije svega u Francuskoj, ier sam sigumn, bezl aine skromnosti, da imam dovo· I j no n:enerskog znan ia da ra· dim i u veeim klubovima ne· go §to je SaSo. Strpljiv sam i Z!1am da ell jednom dobiti pro avu pri]iku - poruCio je na k.r" aju Bazdarevle. A. Dr.

Stadion Grbavica u Sarajevu. Gledalaca 500. Sudija: Semir Kaplan (Stelae). :lmi kartoni: Karamehmedovic, Nu· hie, Vila (Zeljeznicar), Prses (Sloboda), Strijelei: 0:1 - Rahmanovic (10), 1: I - Hodzic (24), 2:1 - Vila (27). Igrac utakrnice: Armin Rodiie (Zeljeznifurl ZELJEZNICAR: Kjosevski, Cviko (77. Mahmutovic), Hajradinovic, Gliiva, Gacan, Kararnehmedovic (64. Nu" hie), Hots (5.3. 2galj), Bajie (68. Murga), Hodii'; Vila,. Gali e (77 . Lep ie). Sl u zbeni predstavnik: Mensut Do· gan. HodZic, Sindric, Cipurkovit,~ !!Stan, J usufovic (66. AlihodZic), Rahmanovic, Saril: (56. Babic), Music (70. Velagic), PcleS (17. Mehmedovic),. Ribic_ Trener: Denis Karie. S. A.

SLOBODA:

pm.c,

Baid"revit: Slrpljiv sam i znam da GUjecJnom dablli pravu priliku

Prva liga FBiH

74
Rezultati: Belgija ~Turska 1:1 (Ogunjimi 4 - [ilmaz 22), Austriia - Niemacka 1:2 (Fridrih 50 autogol Gomez 44, 90), Kazahstan - Azerbejdzan 2: I (G ri din 57,68 - Nadirov 63).
1.Nj_1t.a 2.Beli~ Hurst! 4. AuslJija !iArertlei<lian 6. Ka11lhslan 6·, 73 63 62 51 61 00' 22 12 13 04 05 1,9;2 18 15:10 11 9:7 10 10:10 7 4:15 2;15

Onevniava" ponedielj~1I. 6 junVlipanj2011_

s:

Rezultati: Rusiia . Ermenija 3: I (Pavljucenko 26, 59, 73 penal - Piceli 25), S lovacka - Andcra 1: 0 (Karhan 63), Makedonija - R Irska 0:2 (Kin 8, 37)_ tlrska
2. RU!i!' 3.51,,",101 4. Ermenii' 5M,Kedonii' 5. And,ra 6 6 5 6 D 5 4 11:6 1il 41 9,4 13 41 5:4 13 10;7 21 6 l' 1 4 5:8 o G 6 1':13

,

Rezultati: Italija - Estonija 3:0 (Rosi 21, Kasano 39, Pacini 68), Farski a toci - Sloveniia 0:2 (Maran 29, Baldvinson 47 autogol),
Ulaliia 2.Slo~nr,a 3_SrDi~ 4.~'onlla 5_Sjev_lrnk' 6.F.Dloci 55 I3 52 02 5! 50

,

Rezultati: San Marino Finska 0: I (Forset 41), Moldavija - Svedska 1:4 (Bugaev 61 - Toivonen 11,. Elmander 30, 58, Gernt 88)_
1.Ho~ndii3 2.5>ed&!:a 3.IIt.!I.lrnl<il 4.rlllSlt.a 5_MoldiIVij;l ,6.S:rulM,rino 5 4 J 2 2 0 0 21:5 IS 0 1 15i 12 0 il15;13 9 e J 11:< 6 u 4 /:ll 0 0 0;,0

2 2 1 3

Goraide - Rudar 7:0
Gradski stadia n u Goraid'u. Gtedalaca: 1.000. Sudija; Read' Mehanovil': (Tuzla) 6...Sllijelci: 1;0 - Softie (9), 2;0 - Korda (15), 3:0 - Beslija (32), 4:0 - Erceg (74), 5;0 - Beslija (78), 6:.0 Beslija (85), 7:0 - Kanlie (90). iuti karloni: Omanovic, Dzebo,. Ko fda (Go razde), Spahic, G afurovic (Rudar). Cr\len i~ ka rIO n: Hrustano\lic (69). 19ra1:utakmice: Haris Be~lija (Gorafde) 8. GORAiOE: Babovi(: 7, Kamenica 7 (63. Prolaz -j, Dzebo 7,5, Zejnilhod2i(: 7,5, Omanovit 7,5 (46. Ferhalovic 7), .Isakovic 7,5, Korda 7,5, Erceg 7,5, SofUt 7 (69_ Drljevic -). Haznadar 7,.5, Besllja 8. Trener: Di:evad Odzak. RUOAR: Sabie 6, Amer Hrustanovlc 5, Amel Hruslanovic 5, Imamo\lit 5, Spahic 5, PllIic 5, Gafurovle 5 (69. Topalovic -), Kusljic 5, Koljenovic 5 (61. TIivkoviC -j, Kova~ 5 (16. Neimarlija 5j, Muric 5. Trener: Ramfz Husi6. E. A..

oproslio KeMlo\li C 6, Mu ratovic 6 (58. Seh ric 5 ,5)~ Husein ba~ic6 (83. Jahie 5,5), Skall ie 6 . Ire ner: Samir Adanalic. Sa. M.

,

14;1 15 9:4 11 8:9 S 7:9 7 3:3 6 3:IS 1

o

Igman - Orasje 1:4
Grad sid stadion n Ko njic u. Gledalaca 15. Sudija: Josip Kozul (Si ro!!i Brijeg) 7_ Sirijelc i: 0: 1 Vidwic (2), 1 :1- Dlajic. (17), 1:2 - Letit (31), 1:3 - Lelii': (73), 1,:4 - Vidovic (81). Zuti kartoni: Hebibovic, Ba po (Igman), Svitlica, Letic (Oras je). ervani karla n: Miskovic (23). Igrac utakmice: Bojan Lelii! (Ora~je) 8. IGMAN: D..Kovace\lic 5, S. Kovacevic 5 (83. Hosafcic - l, BaDo 5, Murtie 5, Simunovic 5,5, Hebibovic 5, Kudra 5, Bajrie 5.,5, D.zajic 6, DZafic 5, DZumhur5 (75. Dizdarevic -). Irener: Haris Bu bal o. ORASJE:lliskovie 7,5, Miskovit 5, Zonic 7,5, Maskaljevic 7,5, Smaj Iovic 7,5, Gajcevi c· 6 (40. Svitli~a 7) ,.Ristanic 7,5, Miki t 7 (57. Zivkovic 7.,5), Vidovic 8, Vukadin 7 (76.lbric -), Letic 8. Trener: Fuad Grbesic_ E.. N.

Rezultati: Hrvatska - Gruzija 2: 1 (MandZukic 76,.Kalinie 78 - Kankava 17), Latvija - I=eI 1:2 (Sauna 61 penal- Benajun 19,Ben Hairn 43 penal), Grcka - Mal1)l3: I (Fetfacidis 8, 64, Papadopulos 26 - Mifsud 54).
1. Grtlo 2_HIvaisIol 3.1lI .. 1 4.Gru!ija
5_LaM~

Rezultati: Engleska - Sviearska 2:2 (Lam pard 37 penal, J ang 51 - Barneta 32, 35), Cma GOIa - Bugarska I: I (f)a]ovit S3 - Popov 66).
1. Englos~, 2.CnIlIGora 3.~,ioorsl:'
4.:BIJ\l<fS1ol

Rezultati: Island Danska 0:2 (Sene 60, Eriksen 75), Portugal - Norveska 1:0 (Postiga 53).
1. Mgal 2. DiillS!' 3. NOMSicl 4.KlpiJ 5.ISliillII 31 3I 311 4o2 01 4 t1:l 7:4 6:4 5:8 2;8

-

Rezultat: Lihtenstain Litvanija 2:0 (Erne 6, Polverino 36).
1..Spanija 2.t.!103 5 5 0 0 15;5 530
4

-

to
10 10 2

15

~

6;3 4:5 3:6
4

o_MiIIta

0 6 7 1 5 5

4 2 0 S:3 14 41 10:3 13 41 10:7 1, 23 5:5 9 ! 1 4 5:9 o G 6 2:13

5 3Z
5

11:3 II 4:1 7:1 26 L8 II

:dkmslol
4.l.iIY.lIJfja

I12 I13

32 I2 00

4

5t2

5. Lilten!1ajn

1 0 4 3:10

5.V,IS

KVALIFIKACIJE ZA EP Svlcarclma bod na Vembliju

Englez· a sta

Crna Gora propustila sansu da savlada Bugarsku

SASK Napredak " Iskra 2:0
staoion Doglodi: u Sarajevu. Gledalaca:lOQ. Sudija: Toni Bandie (Grude) 7 _ SlIijelei: 1:0 - Kurio (60)., 2:0 - Vladavic (70). Zuli kartoni: VIadavi1: , Lemezsn (SASK Na,predak), Smajie (Iskera). Ig rae utakm ice M uamer Kurto (SAS'K Napredak) 8. sMiK NAPREDAK: Jokanovic .Kozlca 7,5, 8urina 7, Lsmezan 7, Nedie 7,5, Vladavi C 7, M irvi t 7 (55. Peljto 7), Elakol'ac 7, TullIovili 7 (50. Pehilj 7). Kurto 8, Bajraktarevie 7 (60. Pandza 7). Trener; Am i r Be ea ISKRA: Pelllov:ic 6,5, Cehaja 6, Jurie 6, Malkic 6,5, Sueic 6, Kmeta~ 6,5, Gasal 6,5, SaJiMvic 6, Sarie 5,5 (87. Vr1jic -J, Seferovie 5,5 (48. 8egi(:6), Smajie 5,5 (46_ Zukan 5,5)_ Irener: Zdravko Gajit.. F. J.

Radnik - Krajina 2:.3
Gradski stanlon u Hadijcima. Gledalaca 30. Sudija: Vedad Olafem\lic (TLlZIaj 7. Slrij etci: 0; 1 - Raeie (5 penal), 1 :.1 - Jal1it (18),2:1 - Mehremic (38), .2:2 - Mirvie (51), 2:3 - Mirvic (68). IgraC utakmice: Admir Mirvic (Krajina) 8. RAD NIK: M udzelel 8, Re dzepovac 5, Mehremic 7, Fejzic 5, Dupovac 6, NikSil: 6, Jahic 5, Paras 6, V. Fejzic 5, Sadikovic 5, A. Fejzie 5_ Trener: Nijaz Dupovac_ KRAJINA: Keranovic 6, Becic 6, Huge 6, Palic 7, SmajiC 5, Gahtarevic 5 (48. Kaukovic", 78. Nuha-

~6tB;~i~~~s~~g~~tra 7kM~:
Tabela
Re!_ul1ali p~sljednjeg, 30. kola: SASK.Napredak· Iskra 2:0, Staven

Siaven- Gradina 2:1
Gradski stadion u Zi\li nicama. Gledalaca 150. Sudlja: lIila Zivkovic (OraSje) 7. SlJijelci: 1:0 - Masic (2), 2:0 - .zukic (57 - au1oIPj, .2:1 - SmajklviC (69) ..M karlani: Alleie, N. Hodl:ic, E. Hodii~ (Slaven), Ska11ie,Salil1bailic, Sma.jlovic (Gradina). Igmt ulakmice: SemirMasie (Slaven) 7. SLAVEN: BasMlic 6, Sehic 6,.5 (46. N. Hod2ic 6), Memi§evic 7 (86. E. Hod!ie 6), Alicic 6,5, A. Majdancic 7, Mulavdil': 6,5, MaS i t 7, Hasan QVe 6, Ljeljall 6,.5, M. Majclancic 6,5, Bijelic 6,5 (64, BeSirpvic 6)_ Trener: Samir Hadzimaho\lic. GRAD.INA: D. Zukic, 6, M ..Smajlovic 6, SaJihbalit 6,5, Zeric 6 (53. Po para 5, 5), S. Smajlovi t 6,5, Mumfnovic6, A. Zukic 5,5,

- Gradina 2: 1, Jedi nsfvo - 0 mtadinac 2:0,lgman - Orasle 1 :4. Ra· dnik - !<rajina 2: 3, Goratde - Rudar 7:0, Kra[iSnik - Bos~a 4:0, Caplj'na ~ GOSK 0:0. Prvak. GOSK p lasi rao se u Pre miler I igu BiH, a ispali su Radn.ik, Ig man, Slaven i Bosn a"
1_00!K

Mano/ev (8ugarska) i1mllffu Pekavioa i Orlntiica (Cma Gara) Fabio Kapelo (Capello) pod paljbom je engleskih medija nakon !lto je ~Gordi al bion" od igra 0 tek 2: 2 proriv Svicarske u kvalifikacijama za Evropsko fudbalsko prvenstvo 2012. ~,PropasI~~) ~,beznade~.) "neznanie" ..-rijeii su koje preovladavaju u ~rampi nll Oro" ku, a odnose se na uCinak iLaJijanskog so:ui'njaka n" klupi engleske reprezemacij e i uj egave 1ll0tivaciisKe sprJsobnosti" Englez; $U cak i dobr-{) prosLi, jer su Svicarci na Vembliju vodili sa 2:0. U sarno lTi minule Trankiljo Barne[3 (Tranquillo Barnetta) posrigao je dva gola iz dva slobod nll udarca. Bod su spasili Frenk Lampard (Lampud) i rezervi(i: 1), nasi susjedi propustili su sansu da prestignu Kapelove izabranike, Radomir Dale vic doveo je Cm u Goru u vcdsrvo u 53. rninuti, a iz.j edn aCi 0 je Ivelin Popov u 66. - U dabroj smo poziciji, ie! smo jos ispred Bugarske i Svicarske, a nastav'ili smo mrku s Englezima za prvo miesto . rekao ie selektor erne Gore Ztatko Kranicar. Roman Pavljucenko bio je trosuuki strijelac za Rusiju pro!iv Ermenije (3: I) iako j e zaigrao tek kao zam iena za povriiedenog Aleksandra Kerl:akova. Pavtjucellko je prethodno kritizirao selektora Dika Advokala (Dick Advocaat) i njegov izbor igraca. (E. J.)

30 ,B
3(115 30 1S

a

6

38:21

5;6

2.C..,!i'"

J."""
'D<>!lo

J" B

4. Kr.ljl'"

:m

'4

".J""'~"" " "
I•• ,mll.r. 30 14 J 1J 30 ,! 30 3_.Bn-:IlIB
'9.Kr.ilji$~

30 14 511 30

.
;

~

~l:" "3 4,;3, 4' 41,!1 4D:31 ge:39 50;31 44;39 ~l:.\O 46;" 4B:49 37:39 3!:44 2];02 26,S! 41 47

,11

'" ~
4A
4!l

,11

30 13 "1
1110

lo.~l011~

11. SilSK. It 30

I.

~

413

... ...
41

12.0mlaJI... :lO ,! ! 1~

..
Na udiJru mediiiJ
s! Esli lang

1:1.(10<0,
l.11loSlrn!ii 1,_~""" 16.. Aa.cln[k

30 12 6 1~
30 10
16

" ~
20

:m
30

9

; 11 8 I!

:l456 3,

(Ashley Young). Englezi su ipak sacuvaIi lidersku poziciju u grupi G

zbog botje gol-raztike u odnosu na Crnu Goru. Rernizinwsi s Bugarskom

Onevni avaz ponedjeljak, 6_ i uni/lipanj2011'_

75

Mu§illhegavic: Najholja u ka/egarili vise ad 59 kg

"as/up

OdliCni rezultati Takvcndo-kluba Sosna

BlislauaniSlia USp)eha ViSOeana
Sa juCera§njeg Iren/nga reprezenlacije:Dvojica

Bez gOlmana sariCa orotiu adarSlle i ma ..edoniJe
Jedino 8tO znamo [este da se nece pojaviti na pripremama, kaze direktor drZavnog tima Muzurovic
anarna na nedavno odrzanom zavrsnom rurniru Lige prvaka denio trofei Spancirna.
- Sarie ne dolazi na pripr-

otkazala

If.to: S_ J.'damO'ioj

Drzavnorn prvenstvu u Kakniu. Osim dva nova prvaka, visocki klub dao je i eetiri viceprvaka drzave te troie bronzanih, Titule u borbarna ponijeli su Almina Musinhegovic u kategoriji vise od 59 kilograma i Mirza Osrnanbegovic (do 45), dok su srebra pripala Dzejlani Kovacavic,

Tekvondo-klub Bosna iz Visokog osrvario ie zapazen e rezultate na posljednjern

Irhadu

lminu

Osrnanbegovicu
Kajevicu,

Kaperanovicu,

Bei

Alrninu

Bos ni n sas tav Amel Kaievic, Nedim Klepo i Musca£a Omanovic u manu je u Posusiu osvojio naslov klupskog prvaka wave u tehnici, a odlicnu sezonu zacinili su uspiesi na medunarodnirn turnirima u Mostaro, Bihacu, Hadzicima, Tomislavgradu i Bijeljini,

ja Bosae i Hercegovine ce u
preostala dva susreta kvalifikacija za odlazak na Evropsko prvens tvo 2012. godine pr-oti v Mad arske u Vis 0 kom

Rukornetna reprezentaci-

i u gostirna kod Makedonaca (subota) nastupiri bez najboljeg igraca, golmana Barcelone Danijela Sarita, koji je sjajnirn odbr(srijeda)

erne. To je sve sto znarno - reo kao narn je jucer direkror vic. Pored Sari':a, jos jedan rukorn etas j e otkazao,

- Marko Panic obavijestio nas je da zbcg povrede ne rnoze doci na okuplianie, Svi os tali igra~i b i r ce n a rasp 0Iaganju selektoru Voiislavu Radi - dodao [e Muzurovid, pljanju pojavili sliedeci rukornetasj: Senjarnin Burid, Amir Cakic, Faruk Vrazalic, Marinko Kelecevic, Nikola

bh. selekcije Mirza Muzuro-

Inaee, jucer su se na oku-

rik Medic i Adnan Harrnandic. Sino'; su se reprezentaciii trebali prikljuciri Vladimir Vranies, Ivan Karacic, Velibor Manjic i Adrian Sabanovie, dok se ganas ocekuje dolazak Koste Celice, A. Dr.

Prce, Sa1iaDukic, Deni Velie, Dejan Malinovic, Kosta Savic, Vukasin Stoianovic, Ta-

Tehuondoisti "oUUg grada naiboUi

.. Tekvondo akademija Sarajevo organizirala je turnir "Susreri prijateljstva", na kojem $U ucesrvovali klubovi iz Kantona, Ekipni pobjednik takmicenja bio j e No vi grad, isp red domaceg Sara j eva i Cen ITa iz Hadzica,

UOgOSCanise priPremaiu za premiier IigU
zavrsio ie sezcnu na drugom rnjestu ugrupi Jug Prve ru kornetne lige FederaciRukornetni klub Vogosca

Razigravanje za plasman u najvisi rang

.. U Sarajevusu od 3. do S. juna odrzane Sportske igre paraplegicara i oboljelih od djdije paralize BiH. Ucestvovali su takmicari iz cijele BiH, a kao gosti su nasrupali predstavnici Sloveniie, Srbije i erne Gore. Odrzana su takrnicenia 11 atletici i sahu. N aiuspjeSnija ekipa u ukupnorn plasmanu je Sarajevski kaman, a najbolii poiedincisu Zemira Aljie iz Tuzlanskcg kanroua i [anez Hudej IZ Slovenije, Prvo mjesro u sahu osvojila je ekipa iz Banje Luke.

Sourtshe, igre paraOlegicara i obUl)ellh od dlecue Daralize

je BiB, orne je odskrinuo VIata plasma 0 a u na j vis; rang. Nairne, Vago;eani ce se u predstoiecem doigravanju sa jos cetiri lima bod Ii za tri mjesta u Premijer ligi BiH. U skladu s odl ukom Izvrsncg odbora Rukornetnog saveza BiH, za ITi rniesta u PLBiH igrat ce Kri vaja i Graranica iz najviseg ranga, zatirn Vogo.lea i Maglaj kao drugopl asi rane ekipe u grupama Jug i Sjever Prve lige FE iH te Bijeljioa, druga u Prvoj ligi Repu blike Srps ke. - Imamo dobar igracki kaclar ce organ.iz.acijske i druge uvjete potrebne za lakmicenje u Premijer ligi

Ekipa Vogosce: .Borba sa celiri lima .za .Ir; mjesla BiR. Zapoceli sma inrenzi· droiltva n.ajbolj.ih . kaze prvne pripreme te vjerujemo edsjednik Vogosce Felah da cerno izbori!i mjesto II Kadric.

Zrijeb razigravanja bir ce odrzan II ponedjeljak u prostorijama RSBiH. E. M.

[edan od najtrafen ij ih kosarkasa na evropskom tdistu Cak Eidson (Chuck) trebao bi s Barcelonom porpisari dvogodisnii UgOVOf, tezak c-ak~eriri m ilio na dolara, Americki bek iza sebe im3 sjainu sezo!!u U izra· lskom Makabiju izTel Aviva, s koiim je stigao do finala E Uf Jige (po ra2 od grck og

EidSOnuBarcaloni za caliri miliona dOlara

Amerikanac napusta Makabi

Paaatinaikosa), Z3 30-god isn jeg igraea (202 centirnerra) bio ie zainteresiran jo~ jedan veliki spanski klub - Kaha Laboral, ali ce Eidson, prerna svemu sude6, zavrsiti u Barei. Eidson hi (rebao zamijeniti zemljaka Pita Majkla (Pete Mickael), koii je najavio otlla~ak. (E. J.)

Amina Hanaz iSDUnUanurmu zall
IIClanka PK Velez Amina Kajtn

proleklog vikenda ue miliDgu u Banjoj Luci ispunila je normu za nas!up na Evropskom jUlliorskom prVellStVU U Beogradu od 6. do 10. jllla. Amina je osvojila dvije medalje, srebre.nu n3 50 metara ledno i brOO:>;allu na 50 metara delfin. U ovoj drugoi dianici je s .,ezultatom od 29,96 osigurala nastup na EP-u. R I,

Dea HerdZelas osuO)ila dubl u lIaliji
... Na mmim ~ prve kategOrije E vropske teniske federacije Zl!. igraci<;edo 16 gocl.ina u italijansk.om gradu Moutekatini dvije nare predBtam.ice imale su zapaien wpjeh. Damira Muminovic dogurala je u singlu do treCeg kola, a Dea HerdZ.elaS do drugog. Dea je, pak, s EsIOQkorn Vooobjovom osvojila turnir p"fO" va .nakonSIO su u finalu,poslij.e velike hoWe, savlaWile dolnaQ dubl Lomhardl:ifPajoone.sa 7:6 (4), 4:6, 10:7.

.. Vaterpolisli Partizana osvojili su litulu sampiona Evrope nakoll sto su u finalnom susrem zavrsnog rurnira u Rimu savladali italijan.ski Pro reko sa 11:7. Ovo je Beogradanima, koje trenira legendarni Igor Milanovic,sedmi oaslov najbolje ekipe Starog kontinenta, cime su se izjednaCiI i sa zagrebacko m M ladosti. Tre05e mje-Slo pripalo je upravo hrvalskom predstavujku, koji je parazio Budvu sa 14:12 nakon boljeg izvodenja cetveraca.

uaterooliSUPirliZilna samDioniBI'Ooe

Zagreb j e U trecoj utakrnici porazio Cedevi tu, i to nakon produzetka (89: 85), te jesa ukupnih 3: 0 u seriji u svom debitantskorn finalu prvi put postao kosarkask i prvak Hrva tske, Ovim trijumfom bh. igraci Ante Masic (l0 poena, 4 skcka) i Miralern Halilovic (3 minute, bez poena) izborili su nastup u Euroligi naredrie sezone, Porazena Cedevira i vedran Prine (2 poena, 2 skoka) ostali su ibel Eurokupa pa Ce cekati evenrualau pozivnicu za drugo po snazi evropsko
kl upskotakmicenje,

Pru- naslou za m:asica i Hali oUica
Goran Ikouic (2 minute, I skok) vratio se u postavu Krke, koja je u dramaticnom finisu drugog mecu fin al a slovenskog pie j -ofa po razena u gosti rna ko d Union Olimpije (59:61). Sada je rezultat u seriji 1:1. Porazen je i Henri Domerkant (Henry Dornercant, 6 poena, 4 skoka) sa svoiim Spartakcm (70:81) te je sa 0:2 za plasrnan cd petog do osmog mjesta u ruskarn prvenstvu ispao od Njiznog, Samara Dzej AI Bremera G. R., 11 poena, 14 asistencija, 6 skokova) sa· vladala je J enisej (84:67) i poravnala na 1: I. W: B..)

Bh.kosarkas u Evropi

76

DnBl'lli avaz, :ponBdjBijak, 6. junVlip3nj 2011,

Nakon propustene prve utakrn ice zbog povrede,

Sl<Irl.: Snimanje je Qbavila ekipa TV Aile

SPEKTAKLI Pripreme za !lAvaz Tower Running 2011"

Mladi alletiCar- BIOa uCBSluoua·
SOimaO-U OmOliUOOgsPOla
Utrka uz stepenice "Avaz Twist Towera" bltce odrzana 18. juna

Halilovi(;: Zagreb

[I

f[lro/igi

Novi ugovor s Anvilom
Nakon SIO je bh .. trener Emir MUlape;'; dogovorio dvogod il\nj u saradn jus Anvilom, ugovor sa poljskim kluborn, takoder na dviie sezone, produfio j e i bi v~i krilni igrac B osne Sei d H ajrie (203 cell rimetra). Hajric je u dva navrata vee igrao u Poljskoj, a nedavno j e do b io i poli ski pasos

HaJriC OSl8j8 UZ MUI'8DCiC8

pa ee u Anvilu nastupati kao dom aci igrac. . Anvil je ozbilian kJub, rrener me feE i mislirn da sam dobro odabrao. Bilo ie drugi h pon uda, ali mislim da je ovo najbolja opcija za mene. Poznaiern sve u klubu, a iarnbicije su za narednu sezonu mnogo vise - kaze 28· godisn] i H airic, V. B.

Prornociii "Avaz Tower Runninga 2011 ", prvcg vertikalnog maratona u B iH, koji ce biti odrzan 18. juna u Sarajevu, pridrufili su se i rnladi atl eticari B 0 sn e. Emina Muratovic, Nermina Subasic, Zerina Ramovic, Berina Sadovic, Dleni· ta Ademovic, Muhamed Tulie, Muhamed Puska i Faruk Bogilovic juter suza potrebe snirnania prornotivnog spota trcali stepenistern "Avaz Twist Towera", gdje ce za dvije sed mice bi ti odrzana spektakularna utrka, Ekipa TV Alfa obavila [e snirnanje u holu, srubisru i na vidikovcu najvise zgrade u regionu, koja ce biti po· priste atraktivnog aadmetanja,

Kadro vi pred ciljem Svi zai nteresirani za nasrup u "Avaz Tower Runningu 2011" mogu se prijaviti popunjavajuci obrazac, kcji i danas objavljujemo u naso] novini, ili na internetstran ici www.dnevniavaz.ba. Za najbolie takrnicare organiza tor priprema vrijedne nagrade, dok ce svi ucesnici dobiti poklone,

Dolazi iPredsJednili suJelslle AsociJaciJe
Mi.bael Rajhceder (Mj~ chael Reichetzeder), predsjednik Asociiaciie •• Towerrunning", koja organizira Svjetski kup u najpoznatijim gradevi llama 118plan eti, naiavio je dolazak na saraj evsku u trku, - Odusevljen sam idejom i pozivom i, ako sve bude prema planu, dolazim 18. juna u Sarajevo - napisao je Raihceder u e-mailu. "Ava? Tower Running 2011" veC j e uvrsten u zvanicni kalendar medu 160 1111'ka, ko like ih se organizira u svij ern svake godine, a plan je da uskoro pes lane i clio prestiznog Svietskog kupa, koji obuh vata 16 takmicenja,

Diseldo rf j e, sa samo sedam pobjeda u 34 utakmice, zauzeo posljednje miesto u njemackorn prvens!Vu i is· pao u nizi rang, ali su u kl Ll· b u bili zadovolj ni u cinko m

ESmlr RiZUieIDS dUile sezoneuDiSeldorlu
naseg cell era Esmira Rizv ica (29 godina, 213 centimetara) i s njim su pOlpisali novi ugovor. RizviC je u 12 makmica biIjezio prosjecno 30 minu· ta, 9,9 poena i 6,7 skokova, • Potpisali smo agovor na iednu plus jednu sezonu, Za dovol jan sam sto eu osra· E.i u klubu u kojem sam zavrSio prosiu se.zonu, koja

Nas centar ostale u Njemackoj

je, nakon povrede proslog Ijeta ua priprernama reprezentaciie, za mene hila vrlo leska. Sada sam potpuno zdrav, a to je najvai:nije kaze Rizvic. V. B.

sport

Dnevnl avaz, poned]eljak, 6. juni/lipanj 2011.

77

Rafael Nadal je po sesti put u kariieri podigao trofei Rolan Garosa nakon sm je u [ucerasnjern finalu savia d ao Rozera Feder era sa 3: 1 u setovirna, Federer je poceo silovito, ali [e Nadal, kao i u ~e,iri prethcdna finala sa Svicarcem u Parizu, na kraju bio uspiesniji, Rivals je ostavio na jednorn osvoje-

je vrlo snazno i odmah napravio brejk te poveo sa 3:0, a kod 5:2 imao je i setlopru, No, prvi nosilac tumira vratio se i sa cak per osvojenih gernova zaredom

osvoiio prvi set,
Svicarac je u sedam uzastopnih gemova bio neprepoznatljiv, prornasivao [e sve pa se dcminaciia Spanca nastavila i u drugorn setu, u koiem ie poveo sa 2:0. Federer je pri kraju seta uspio dva pUla vratiri izgub Ijen i serv is i q,oCi do taj -brejka, ali ga je Spanac osvoiio sa 7:3. U rrecem seru, Nadal [e ponovo prvi dosao do bre-

nom Rolan Garosu u karijeri, a sebi je osigurao 10. gren slem naslov, sest rnanje do Federera, Fed erer, na krili map 0lufinalne pobjede nad N 0vakorn Dokovicem, svoi 23. gren slern finale poceo

2011.· Rafael Nadal" Rozet Federer 7:5,7:6,5:7,6:1 2UllI.. Rafael Nadal- Robin Soderling 6:4,6:2,6:4 2009. - Rozer Federer - Robin Soderling 6: 1,7:6,6:4 2008. " Rafael N ada! - Rofer Federer 6 J, 6: 3, 6: 0 2007.·· Rafael Nadal- Rozer Federer 6:3,4:.6,6:3,6:4 2006.· Rafael Nadal- Rozer Federer 1:6, 6: I, 6:4, 7:6 2005.· Rafael Nadal- Marijano Puerta 6:7,6:3,6: I, 7:5 2004. - Gaston Gaudio - Giliermo Korija 0:6, 3:6, 6:4, 6: 1, 8:6 2003. - Huan Karlos Ferero - Martin Ferkerk 6:1,6:3,6:3 2002. - Alben Kosta - Huan Karlos Ferero e.I, 6:0,4:6,6:3 [ka i poveo sa 4:2, ali ie Fedeter odmah uzvratio i izi ednacio na 4:4 da bi malo
IU tinski

PosUednJih deset 'inala

dva b rejka odvoi io na 5 :1 te

zavrsio duel. N ada!

posliie oduzeo protivnikov

servis i dobio set sa 7:5. Ipak, Spanac se brzo opera vio i 1I ce tv rtom setu se sa

se sases t parisk ih kru n a izjednacio s legendorn Bjemom Borgom (Borg), ali [e i zadrzao prvo mjesto na ATP listi, (M. 1:)

Nadal: Iljedflacia Borgov rel<ard

Vozae Repsol Houde Keisi Stoner (Casey) trijumfovao ie na Velikoi nagradi Katalonije, petoj ovosezonskoj utrci U kraljevskoj klasi Moto GP sampimJata .. Australcu je to bio treci [Iijumf 1.1 ovogodisnjern Sampionatu.

TreC8Dobied8Stonera

SP u motoci.klizmu

Drugo mjesto, sa zaostarkom od skoro dvije i po sekun dS', zauzeo j e branila c tirule, Spaaac Horhe Lorence Gorge Lorenzo) na Jamahi, dok je treci kroz cil i prosao njegov tirnski kolega Ben Spiz (Spies) iz Sjedinjenih Arnerickih Drzava .. Gel: Odli{;na forma

Daile zaustaUl)an u Iloalu Huaill-Haena
Amerikanac postavio najbolje vrijeme u sezoni

ATP turnir u Haleu

Gel Istrcao 100 metara .za 9.79 selluodi
Na mitingu u Klermo-

Arner Delle propustio je veliku priliku da se plasira u glavni zdjeb 150.000 eura vriiednog ATP turnira u Haleu. Bh. teniser je u finalu kvalifikaci]a poveo pro til' jana Herniha (Hernych) sa 6:1, ali [e Ceh dosso do preokreta sa 6.: 3, 6:2 .

ra, mnogo ce mu znaciti

Nas najbolji teniser osvoiio ie sest ATP bodeva, a rri odigrana meca na travnaroi pcdlozi U same dva dana, svaki u tri se-

uoci kvali fikaci ja za gren slem turnir u Vimbldonu, gdje CO! ucestvovari sr-

edinorn iuna.

z.s.

ntu nil Flori di am e.ricki atle-

Sloner na slazl: Uvler/liva pobjeda

(F.'.:AP)

ricar Tajscn Gej· (Tyson Gay) is trcao je 100 metara za 9,79 sekundi, s!O je najbolji rezul ta t 1.1 S ezon i, Pre thodni naibolji rezultat sezone drzao je J arnajcanin Sci v

Mulings (SIeve Mullings, 9,89), iiro ie osrvaric proslog rnjeseca u Orlaridu. Podsietirno, Jamaicanin U sein Bolt (Usain) svi etski j e rekorder s vremenom od 9,58, dok ie Gej drugi n aibrzioovjek u historiji (9,69). (A. Dr.)

Poraz SetMica u HiSeUaMU
Aldin Setkic izgubio je finalni mee ITF Futures ad naseg tenisera i drugog nosioca bio je mladi S10· \13k Josef Kovalik (I8 goturnira u Kiseljaku, Bolji

dina) sa 3:6,4:6. Na~tenjser osigurao ie novih 10 bcdova, koii CO! mu donijeti pornak na ATP Iisti, gdie je trenutno na 369. poziciii,

PONEDJEUAK 6. 6. 2011

20.00
SERUA,OBN

BHn
07.00 Dobro julro Program za djecu iml.de 09.10 BeHaTabeba 09.15 Umor.nlpas,animiranlmm 09.20 TV e n eiklo pedija, r. 09.35 Bruldinski m OSI, .igranase~ia, 32/35,1. 1 0.00 BHhijeslJ 10.1'5 PlesiivDla,igrana.eolja. 49/125 ".05 M~j3mal3kuhinja.f, 1 , .15 GodInepro laze, igrana senja. 11!611 12.00 B Hlvljesll 12.15 TVLlberl;',r. 12.~5 Re\r~vizol, mUlitki program 13.15 Glo~al, !tl1isija 0 lbivanjlma u svljetu.1. 13.45 Smaniigas!,emisijaosaoIlrataju.,14.1,5 B HTvijesH 14.30 Gork.~-sl.IJco. igran.serija~ " 15/229. r. 15.00 Odnean. 5 +. edukativna .erija Program za djecu i mlade 15.05 Util i ca, kYiz 15.30 t ud.,ni svii "I, obraro,na ssolja,31/52 15.4-5N~ rna pru'bloma 16.0.5 Sa malo- nOVGa ..•, slrana dou ~ume"t,ma senia, IY13 10.~ 0 Go rl.o ·slal~o.igrana :mija. '161229 17.00 BH gaslro kulak, KlJlinarski show 17.30 sve u svem u, d nevnl magallne 15.4 5Pi m IPo m, afi]mirana S<lrlja. 25/26 19.0 n Dn"vn i i Vriieme 20.00 flel. igmna se riia, 1021' 36 2M o Nico Ias te Floch, ig rana sarlja, 818 22.00 BHTvijesli 22.20 Temad,na 23.1 0 B usl ness News, r. 23.15 .NlcolasLe.Floch,lgranaserija, 00.10 S,,€usvemu, dnavni ma(lalin, r. 01.25 Preil led p rog rama za ulnra k 07.00 Dobru j ulra. julamji program 09.00 VIJesii 09.05 Rezovl, humorislitka ;elija, 22,epizooa 09.35 Oba Ie p ritaju rii Bk., slusa 'RI· j aka,C reia 0 ka, dakum 8mami program. 2. dia 10.05 I'iplinli 10.ao Ha "'"VlOO ns 10,~0 UZepnilrnajici n.iu V iIIaM~ ria, igrana seri", ,134, epizcda, r. 12.00 Dnevn i kl 12.15 Podsretnomzvll~Idom,iQra· naserija,60, 8jlizcda., r. 13.1 DB olnica Three Rive rs, igrana serlja, 11. Bpil0da 13.55 Zolena pa nora m a"program, za agrar 14.25 Pa rarera, vanjskopolititki rnaga>in.f. 15.00 Vijesli 15.1 0 H~",eytoon5. ertanasenaza djecu 15.35 Spretno· srelno, tv i~ra 15.55 V.illa Ma.ria, igrana serlja, 135. epizoda 16.5 0 F"d~ raeiia dan a, 17.05 Elel, .igranas~olja,, 0' .epiznDnevnik2.najav3 18.15 ,p~dsretnomlVijeltlom.igra· naserua, 61. epizod<l 18.50 Onevn Ik 2, najava 19.0 B UpItni k, !wiz flnan~ilske ncvosn 19.3 oOnevnj k 2 20.10 60 mi nula, polilitki magazin 21.20 .Ljuba0 i kazna, igmna serija. 51..epi,oda 22.29 Dn~.nik,najava 22.30 Onevnik3 Flnansijs kenovoslj 23.05 P,rojekalvjeslica,i! Blaire". americkl igrilni lilm /15/ 00.35 Haydu park, pro~ram za mlade 01.05 60 mi n uta, polilitki ma.gazln,r. 02.15 Fede raelja danas, r. 02.30 Cne~nrk3,r. 03.0 OP regls.d program a
11.50 za utorak

TV AlFA
08.25 Ogg.y i!oh. rill I, c~nmlm 08.45 TopShop 09.15 Olvoren:mata, h umorislitna serija 10.00 5tol za 4, kullnarskl show, IVSfl100a 10,30 Z"mljasnova (12). nrrskaserija 11.45 Lan.inavremenska :p,roono,a 11.55 OBNlolo, inlomnalivni prl>Qram 12.05 Vox PDP ul i 12.15 TopshQP 12.30 S krl.ve D a kamera, humaristitni program 12.50 Bord~r116), krimlserija 13.45 Dol.i n a vukova (1 G), nrrska krimlnalistitk, senja 15.15 Ljubavlosvela(12), tursk:alel8fi1l'lela 17.00 5tol za 4, kulinarski show, IVs.,ona 11.30 Zemljasnova(12), turskaserila 1a .45 La".i" a vre menska prognOla la.50 OBN Inlo, inlormativniprogram 19.10 Nemolte~la zlimlerilimllFadllundOario, humaris~~nl program 20.00 Ljubavlosvela(12j,
turska

PINKBH
07 ;00 liub~vu,ale~u, hrvalska igran. 08 .00 Mje~ovlU br.ak, ,arija 09,00 IIdri mu!ki, lalkshow.;uiivo 10.00 Velikibral, reality show 10.40 K" pi.ha, emjsiia 11.00 2a bra "jen a Iju bav. lelenovela,r 12.00 Inlo lop. inl0"program 12.,20 VeTiUbl'llt, re.alityshow l3.00 8118 pare, kvtz 14,00 Inlo lo,p, inlo.program 14,20 Vel ikt brat, re.alityshow 15,00 tora, lelenovela 1s .45 Kupi.b'. emisija 15,50' Inlo lOP,inl.~progr.am j 6, on Mor" Ii" bael, teleno,ela 17,on N as liiede je dno dam e,lursk1r senja.,r 17,40 Kup i.ba,. em.isiia 1aoo Palj e I~Ia, I~rska serija 1a ,50 I nlc lo,p, centralne vile.sU 19,11 Zabr~~Jena,II'ubav, lelenavela 20,00 Vel i IIbrat, rea.lityshow 21 ,00 Na'.lii~dejednodame, seolja 22.0U Gr3"~"arOd pita. muzitka emiSij" uzivo 23·30 Ve'liklbrat. reality.show 00,00 Cltv, zaba,na eml.sija 00,10 Veliklbr2t, reallwshow 01.00 Smoking,
film .

daJI2J

Sport

telenovela ,USOoli n a vukava (16). knmin3lis~e ka se~ja 22.45 Voxpopu I i 22.55 Telerl~g, Talk show 23.50 Slalklllvot(12j,lilm 01.45001i D a vukova (161, lurskakrl· minalis~~ka . se~ja

turska

818,:r.

07,08 Prioaln. pollelja, crtanl film 07,29 Zorro, c~ani film 08.00 NDvDj"lrD, julamii program 10,00 Jukebo~. muzi~~i program 10.30 Vii esll 10,35 Jukebo~, muzitki program 11.30 Vij.,li 11.35 Juk.box, mUlitki program 13,30 Vijesti 13,35 Tv Uberl;'. inlo rmauvni program 14.30 Viiesti 15.10 SagaoMcOregorijevima, seriia,(r) 15,30 Viie,ti 16.06 E lila. serila, (r) 16,55 Rijetle ptlce, igfaJlifilm 18.40 Onevnik 19.10 Inl~rvju dana 19 45 "Sloda ne" . showb,zz' magazin 20.05 Elila, seri;a 21.10 2."ona iViGi seni, 21,45 SagaoMcOregDrijevima, serija 22,38 Vijesti 22.40 ll~amlJenl Olim, igro~1 fUm 00.30 ASLroiog ija
l,

s~m.

SATELITSKI PROGRAM
_RTS
13.00 ,Be. vlze
13.20 Tri dana ptsca 14.35 V;jesU 14·.45 eaz vas 16.00 avo je S'biJa 16.3S Siagalica 17.00 Dnevnlk 17'.20 $la radne, bra? 17.45 ,Soogradska hronika 1e.2S Oxo

Euros ort
08.30 08.45 09.30

_

Euros ort 2
07.00 07.30 09.00

_S ortklub
09.00 Harly Fudbal U21. England ~Norway 10.1 '5, Fulmlt 1'1.00, Face The pro '2.00 Utivo: AlP Harle 20.00 Rear N 8A 20.30 N BA 1'1NAlcE Game 3. Dallas - 'Miami 23.00 fulmi! Poker 23.45 N SA Live 00.00 Kvalifikaolje <a ~P. England' . Swfi1.erland 02.00 Ufivo: N KL Sianley Cup FtAN LE Game 3. EkJSlon • VancolJ'lle( 04.45 NBA live

MOlorspo~ovl Teois. G'and
Fia wIcc

\lijestl
Odt>njka ReFi, I'nl,erco nlinental

19.00 S'bija na ve2i

Slam 'rumlr 11.00 Fudbal.Uar. ~u rc 2IJ 12 • Austrij" - Nemat~" 12.00 Fudbal 13.00 Terns 13.30 Ten's, ATP Tumfr Ouaen's 15.30 Bicikllzam 17.30 Terns, AT? Tumlr Otreen's
j 9.30

19.30 'Dnevnlk ~0.05 Go,ki, plodovi 20.55 Pjesma i ~ingo 22.00Upilnlk V;jesH 23.05 Za 5Va vrell1ena ~3.30 'MWopons 00.00 'Dnevnik 00.15~vronel

aoo

20.00 20.30 20.45 20.55 21.00 21. .25 21.30 22..:>0 23.30

Tr1<aeutomobua Tenls Svi sponov'
Svi sportovl $vi sponovl Wwe S'I,Ii spOr1ovi Ww. Fudbal l'Iicikli<am

10.00 Pudbal, Om!a,dinski FesHval T~lon . lIaly - Colombia 11.00 Fudbal 12.30 Odt>nlka 13.30 Fudbal 15,00 M:ali fudbal. Nacionalni ~mpional ~p!lnl,ia 16,00 Tenis.ATP Turnlr Quee<>'s 17.30 Svi soortovl 18.00 Fucbat, Omla,dinski F,•• ';val Tulon 19.·45 Vijesti 20.00 Odbojka, Nacionalni $ampionailialija 21.00 Odbolka, Naclonal"' $ampioMlllallja 23.00 Auotr.lijski fudbaJ

Challenge tJkr'jina

Poker

National G.
13.00 Iza soene 14,00 V8lik. ve-ei, na.jvet:i

MTV Adria
When I 16.00 Real Wo~d. Las Vegas 17.20' True life 17.30 I'm The 15,40

FOXlile
15.30 moi 16.55 Da, Draga 16,45 Houp i Fep 17.35 Kako sam upoznao V8SU majku 18.00 Uvoo u anatomilu 1B.50 Porodilna praksa 19.3~ Oa. Oraga 20.2.5 Pepper Dennis 21.10 Or, Hau. '22.00 Lje1<ar po porudibini 22.55 Koko sam upoznao va~~ majku 2:1.1' Da. Oraga 5 00.05 U'IIIod u analorniju 00.50 Pepper Dennis 'D'2.30 Momci:sa Me·disona

FOXCRIME
15'.30 U bisrvo, nar>l.ala j.
16. t S 17.00 17,45 18.30 19.15 20.00 20.45 21.30 22.20 23.l0 00110"" republlka Od.If.1

w"Sn

1 S,OO Dpasni susreli
16,00 1,1.00 18,00 19,00 20.00 21.00 22'.00 23,00 00.00

F,I~o,,1

K.d fJlele utlhnu Najokruln'ji amencki :zatvori SaplaC psima V.like seobe Te!aUivol Alja~ki Islaci Najokrulniji ameritki :zatvori TO"•.k ,ivol AljMkllelaci

17.50· 3 From 1 18.30 19.00 20.OQ 20.1 a 2l!.1 0

New Ki~ In 'Town

Brojevi $ark Red i >aMn,

18.00' Brand N....
Jlikebox V;deography Music Video Premiere Movio Ammo 2IJ11 The Challenge

namjBra

Zlo~inacKe

23.55

n.50 J.","y

23.30 Reno S'11 OO.OCDoma6a Z•.d.6a (), .00 3 From 1

Show 3

namjere 00.40 Sark 01.25 Broie>l;

Oojlo,," ,epubllka ~t1lnica svjedoki3 Alijas ZI~ina~i umovi Red i •• kon. ZloC;naok.

02.05, Tije'lo kao dokaz 02.55 Zloeinacki "movi

PONEDJEUAK 6. 6. 2011

SAPAT ZVIJEZDA
!III;l1LI1IIII Ljubav:
Priprerna: Hedija MEHMEDIC

bliII:~
RTRS
09.,10 ?od:sretnomzvllezdom, Ivnovela, Mala tv 10,00 Kenguri ko§arka§I,

HRT1
15.10 O~armai Grega,huflloristitna serija(2Zl24) • 15.30 Glas dumD,ine 16.00 UBA· 90 seku ndi, emi5iia pod pok'""iteljstv~m 16,.05 iVDja sa m sud h ina, telBnovela (am .06)' 16,45 Paslel" e mi.ij~ pon pokrovilelj· stvom 16.50 Viie.li 17. 05 H rvalska, u!ivD 18.09 HAil.· Prometinl0 18.1 0 Pa~lel, em;:;ij~ IIO~pokrovitelj18.15 8, kat Moj e dVDrl!!le. -turlsli!kaalrakclia,laI~show 19,02 One"nikplavul-e..Kad Ita,,1 pro Iupaj U, emisii, pod pokrovi· leliSPlom 19,.13 KodAne,emi5liapodpDkrovi· teli.tvom 1930 One.ni~ 19,56 Spurt 20.01 Vlij erne 20.04 UBA· 90 se ~u n dl, emisija pod pokrovlleljslvom 20.10 TV,BingD 20.35 Puls Hnralsk" 2L55 Svljel pmlit" 22.35 Onevni~3 23.00 Sport 23.oa, Vrijeme 23.10 VilesU Iz k~1I Ure 23..15 0 i.pason lesllval. Kvl nleU Francka IPro koljeva 00,05 Aetmvizor, DDdirl.ivolal smrti 2, serija(12) (2/13)' 0.0,50 Aetmvi,ur, DragiJol1n.4, numonsncna se rij~ (21122) (R)' Ql.15 Aetruvi,or, Ksena. prtnceza ratmea 0, se~ja (' 3/22)' 02 00 Zavrtni ueara c 4, serlja (2115)
(H)' steorn

HRT2
12.40 M ala TV (n)' Btlog. Glavata ;elva (A)' Carobna plata - engleski (R)' 13.1 0 ~.o Iski prug,ram (.R)· Ton don, Nekoliko glazbalo irazne skulplure (A)" Naglasu (R)' 14.00 Biiegnaplaninu gri,Uia, arne~tki film (R)' .. 15.So Zup,niiskapanorama Inije ~od.nasal.) 1'5.45 Hotel~vore c 0 'I~ 4, sertja (14/20)(A) • 16.33 Saptacpsima4(27/3W 17.21 Jo nnnvB rallO, crtana seriia (13/52)' 17.40 Tra.oleleM3,hvmmis~cna senja(4/8)' 1 B.l 0 Rodileljii djeca,serljo [7f13) (A)' 18.55 Krslarenjasvjet,kimljepota· maoPia vein it 0 turske r ivl] ereIragomspuz.a,a, dOKumBntama seriia (68!75) (R)' 19.50 Hit dana' 19.51 Vetere.' 20.00 Braca isesl'ea,se~ja (11/24)' 20.45 Glee, senaza miade (16/22)* 21.35Zavr~nl uda rae 4, seriia (2/15)' 22.Z5 Zakon.ired.OdjellozrIVe 10, serlia [12) (10122)' 23.1 U One"nik plo.vSe. Kadsl." i pro Iupaj u, emisij3 pod 1101<10vileljstvom (A)' 23.20 Bljeg naplaninugrillija, arnentkilllm.(R)' 00.50 No~ni gl'azben I progmm, Hit

NovaTV

_

Dobro znate da le partner uz vas. Voli vas i leli dovoljno jako da bi sa varna provso cijeli fivot. Pnsaa: Prilikom odredenih dogovora, posebno ste snalailjivi. Postizete lzvrsne rezoltate, zadovoljnl ste, Zdravi j e: Tegobe vas zac bilaz e.

cnana

seriia 10 25 Mar, crtana serli,a 10.50 Rimske misterije', serija 11,25 Ija im am I a len.l 12,00 Onevnlk1 12,20 Ulok"su 13.00 f,ogl.d za oso besa o,leoenimsluhom 13,25 Relr.vizor 1405 Krtice, seJlia 1~.00 VijestisaJumaoem geslov· nogjelika 15,10 TNT,serija 16,05 Re'publlka·Hercegovina 16,24 l.lJIje!tajsa banialucke belle 16 .JO Srps~a dan as 11,05 ,podsretnom zvlleldom, seriia la,OO Arlma~ina, emisija ilkultuffl 1a45 Nudi, crtana s~riia 19, 08 Upitni~, kYiz 19,30 Onevnlk2 20,15 PresTng, politi 1ki,tok §ou 21 ,35 huviie' mlad Ikom!inica), se~ja 22.05 ] jaim'am,lalen.l, labavoi program 22.35 Onevni~3 2310 Tribu nal 23,40 Dead n,~, film 01,15 Krlice, seriia

dana"-

0.2.40 la~onlred'.OdjeTla1~ve1o, serija (12) (10/2 2) (A)' DUO Dharma j, G reg3, humoristlcn a se'ija(22/241(R.)' 03.40 Travazelena3,humol1s~cna serija (4lB IIR)' 04.1 0 Gla sdomovlne (AI 04.40 Zna .Slvena petiea (R) 05.1 oB.kat. :Moi" dvo ri!le • turi.· licka otr. oija, talk show (R 1

00.52 Nocoiglazbeoi:program. Gi02hen i .,poto"i,' J.~0 No en i gTalbe ni;pr~gram. H it ~ana(R)' 0.3.52 Nooniglazbeniprogram, Ga· raja· V,lung aru' 04.23 Nocniglazbenipr-Dgram. Tedi Spal ala, s~imka koncerta, Pe· ~stiI2a02. (l.dio)' 05.27 NotniglalbenjprogrBm.Oo I111j ezdalaled no - 0 oris Ora· govic!l.diD)·

o

06,.40. Na~lnajboTjldanl, seliia 1861280 07,25 Neusl.rasi'" SCUQh~~uui 0/14 07.,50. Ba~uQan, crtana SBlija46152 08,15 Bumba, crtana se rija71· 721150 0830 R~a"l. crtana s.~rija4!i/52 08,45 To mica. I p rllalelj I, ertana serija&6/80 OQ.20 N"Ie BetkllS show211l74 10,20 P"bjed~ Ijubavi. serljo.A 11.20 Cuva r p ravde. serija3/23 12.15 IN ma~alln R 13 .. 5 Pobjeda.liubavi, 0 sBrlja38/ISO 14.05 Naib~lie godine, serij,R 15,30 M aste rchef, realily show A 17,DO Vlje,tiNoveTV 1:7,.25 IN maqazin 18,10 Pod stetnom zvijeld[)m serlj,61/85 '9.15 OnevnikNuveTV 20.,O~ ASi, serja 101/11 0 21 ,.00 M aste 'cheT, re.111yshow 22,00 0 ~klln~e d 0 ~om ada, igranl film 23,50 Vecernie"ijesli 00.10 BmkHislraj', igrani film (12)' 0100 Medij (1 2)'5(19 Q2,40 EIOTV, (a,oIshow('8)' 03.40 Bra~ne vod e, serlja221·2323 OUO Kralj Kalifornije, igrani lilm (121' 06,On I N rna ~alln R 06,25 KraJ programa
1

fII!~1IiII

IIlit.iDl
--ngtBII
..

Ljubav: Sarmantni ste, druzeljubivi, olveran! za Ijubav. Budi se u vama dugo ,polisldvana i uspavana strast. Pnsae: Priliv energije je devoljan. Spremni ste da preuzmete sve kance u svoje ruke. Veoma ste aulorilativni. Zdravlje: Pmmijenite jelovnik!

iiDiil:kII
.. ~~.

Ljubav.: OdjueuJucu ulogu u vasem bueucem Ijubavnom zivotu lma jedan pravl prijalelj, Prihvatite sa-vjet! Posao: Ne obazirite se na traceve, Ijubomoru iii zloraca ogovaranja. To race nesposo'bni i/li neuspJeSni Ijudi. Zdravl j e: Neopra vdana brig a. Ljubav: Delaze pozitivne eme~vne vibracije. Poste na lijepe misl i I 9 elsie p rema voljen 0 i'

lo.;J:ifi.;l. taknuti

!II osebi. Posao: Na poslovne sastanke ne odlazite bez dobra eijs. Naime, viano je smanjena zbog umora Zdravl Ie: Nemate razlc ga za na petost.

koncertra-

IIIIIIPIIII Ljubav:

Razmisljate 0 tome da Ii vas Ijubavni zivot zahtijeva pro mje n e : (i se rao I samo 0 malo j intimnoi_krili, Pusao: Zivcira vas bahato i nadrnocno pona~anie jedne osobe. Radite skupa j suradujle samo koliko morale. Z dravlj e: Uzrnite pred'ah.

m:i2im::!
II!!lID

Ljuba.v: Ako ste bili u Ijubavnom zapletu iii nezaJnteresirani, napokon 58 ot'larale prsma par-

~mrmtneru,
U

Pnsau: Strah i nepovjerenje uvjetuju vasuinert!lo~ st. Uz vi~e poduzelnosti me!ete ostvarili sjajne rezu(ta!e. ZdravJje: Dosia stab iIno. da ne boljem

"!lIitll~. Ljullav: Os(uskujle sla varn partner govori, izgubile smisao za cjeli.nu. To doprinosl. el!l!Illl razumijevanju. JllIW~ II:I!iIEmIi

Posa 0: J edn a vam 080b a rnoze po nud iii partnerst'lo i u Iazak u zajed n iCki bizn i 5. Od luku ne do no s ile nag 10. ldravlie: Sve bolje raspolozenje. Ljubav: Va~c naizgled nezainleresirano pona~anje moze nagnali va'ijenu osobu da se udalji ad vas, Posao: Uhvame se ukostac sa problemima, svim onim sto neodloznotreba uraditi. Ne trazite izgo-

.: ilillbtM itl'8
12.0.Slgmni r.lm 14.00 Ja sam Ploja sudbir1a, Igrana ssnla 16.00 Elisa,Jgrana seriia 17.15 Nijemisvj~do~,!Ilra· 18.15 ,Kviz 19.0.0 Onevnlk HTV Osear C 19.3 0 R~emitiranje dnevni. ~aHAT-a 2.0.05 .Elisa,igrana serija 21..00 TurilampllJs 22.45Film

KISS
16.30. Hilma i vino, emisiia 17' a Ja samlvoiilsud bina, .8l1ja 17 .50 nedni~ 1 9.00 Dnevni~ KISS 1 9,20 Spansk! p1lglelll vrl· iame 1 9.30 O"ev~ik HRT1 20.00 Pressica, talk Show 21.00. Ja samlvolasud bina, sertj! 21.35 LiI!lSII'I~ TV 22,15 Dn€vnlk KISS 22,40 Ig,ani film 00,00 No, ~iprogram

rraserlja

1A~lrtJ!

16.45 Discove"l. dokumentamipmgram 11.25 Prog ram II diec u 11.55 TVlzlog 18.0.1 ZE.port magiiZln 18.30 Mali oglasi 19.aD Zllnlca.danas 19.30 M",icki SPOlovi 19.50 Obavje§ten]a 20.00 JasamNojasudbina, Igrana serlja 2U.~ 0 TV izlog Zesportplu, 20.30 TV izlog 20.4 0 Honavenl~ra 21.3 0 Tu~ilam plus 22.~ 0 Oblvjestenja ilul:!Ia sje&anja 2.3.0.0 Zeni r:a danas

~

noD
18.00 19 00 1 9.30 20.UO 20.30.

PBtodlmen'ija, turSkas~rija Svakodne'lfica Denis napasl Dnevnik FT\I V.II~sft'IC Svi vole Hejmonda,

I:H
16.25 1 a .00 1a, 30 19,00 19.30 20 10

16,00 Allligilauslu!bi!fvO· ta, religijski program, '17.00 Fin~1SOOle"sponski program 18,00 Vijestl,infonnativni program 1g.OO SVije110 iIl~ne, religijski program 20..00 Ism kLi11lJ emisija re, o umjetnosti Ikultur· nimzbivanjima 21.00 NaSirazgovorl, inter· vlu 22.00 Hema magazin, G~n· Il1"IIMInforma~l'l1a emisija 23,00 Program 18dijasporu

21.30 Ailamfivola 22.00 Jasam tvojasudllina, indljska TVsMia 22.30 MUlii:!ki progra_m

~
13.20 13.56 15.07 15.30 15.05 17.15 1 B.30 19.1 0 19.30 19.40 2 0.05 2.1.05 22.00 2.2.45 Teleshop T reta.trime ilZiia ZoOhl)by MIShop Erila, igrana serija Nijemi svjedok:, i~ ra· nas~rija Oan,centra[na.lnlor· malivfl, emlsija 5M30!llaSi Portal Gamezone Er~a, igrana .erij'a Otvareni;indeks 11 &imoja sucbina, igrana s~rija Nepod nn!ljlva lakota pDstoianja, Igmni film

s~rija

21.10 Blogralije 22,00 Rarotkriileni

l:i~M!

IH1uHlI1

Kasa~dr.a, serija Oanos u Srpskol Monitorin 9 BNsport Onevnik2 Greh njene majM, s~· rtj~ 21 0.0 eN koldel 22,30 DnevnDc3 23,.00 Igranifilm

serila 22.40 Sportske I~gende TVUS,K 15 35 Rijeke E.rope, do. program 16.00 R eIIOrtale sa zemlje mira 16.l0 MajslllrkuhinjB 17.00 Pr!poru~uj!mo 17 .10 PIB§i, ple!i, se'iia 18.00 Duhovni$vijel 1825 OnamiI 19'.00 Onevnik' 1 9 .30 Mu,im program 20.00 Sport 20.20 Citai B IH, domaca 1!Ic~ra 20.50 Kull ku~, kultura 2130 Onevnik2 21.50 Plesi, ,ple5i,igr,f\i! serija 22AO S.~ci i gres~ici, dokIJm&nlaml serijal

Jl!l~1I1 Li u ba II: B ez povoda IIlIfildiJI rna, Posao:
pamerove emocije

i razlo ga, p reispitujete SilO j e i Nepolrebno, "Iud" je za va-

~

~
1B.30 19.00 19.25 1935 .20.00 21.00 21.30 22.00 22.35 VrWlepl'ov Objektivl' TriUmPh Frame Tlana,sar1ja C'udolivota Vrll1egumB Oblektivll Jil samtvoja sudbina, serila

13 ,00 Igranililm 1500 Vii~sti,infonnativ"i program

19,00 Onevnik 19,30 BingoSltuwMK 21 ,00 Sportskj ,pr~gled

noo 5'panskl program 18.50 EKologiia 11dravl'ivOI r, 19.50 Dnevn ik FTV 20.05 Sjecanja 20.30 AktuHlnos~ 20.50 Orugo poluvriieme, sllOrt~ki program 21.40 Hitrla Slulb3, igran,

Poslovni zivot mozeispastati zbog neeega drugog, To je losija varijanla. Skoncentrirajte se na rad, Z d ravlie: P fa Iazne lego be. prikrHi zade·

III:m~ Ljubav: Depustate voljenoj osobi pribli1i., zarobi va~e srcc. Ne motate lIr.iJ~1:Ii lIoljstvo,

da vam

S8

Posao: Dobm Je aspeklirano pokrelanje biznisa, poslovi vezani za trgovinu iii poslovanje s inoslranst'lom. Zdravlje: Mozeta biti zadovoljni,

Dnevniavaz
Pf'li ,mj .M",,· ooSI,mll'Ul i' 10.9, 1993. B"""nsl:llher"u"""t~ poli1!e~do",nik; Izd,.,t; "0.,,·,,1. pre,M" GI."i I oolo,um; "rodnll(; 'ndira talie U,,~uj. r.d8kcii,ki ,,"r'iii; pomoC"i~ ~Io""og "r.d'ni<, Fadil Manda', DESK Mu ri, ~.ng it, GIObu. S, l.tl ao. ,S.'om, Clna hronl!<aR.lod tl".,;e, Si>O~Ol,g lo,rIlle, KuJluraAnil' Gaie.i" Sar'.ievSki !<anton,Mlade, 03~i',

D,pi,"lob m ron Filma Tihit, Svezn,d..-lrin<a :tile, RT\!ExU"a1 anoramaOl,.'n' S,reK P
nocn; ure4nlk S" d Hasevi •• Oglasi~,tO .. piC OTP: Ami TiT' GrnIit~ uroonld: 8ul'Im,n M.ml~,

J",mln 0, ,lbeg01lio M~na,;G:menl ~a\l·a..Not"l press·· Sanjal"n,vit, dir"'''''r Dlu'tva DW. Studio ·,vaz ·mlD p",s' St,mp.: GIK·OKO· d.di Saraievo. !emal, 6ilooi"" 185, D 101: 033/4,5·33.'1. TELEfD NI:G.. ,ralni direklor. 281" 391 , i"",1 i 0<Jg0l'0fli urednii<; 81· 370, ROOI!!i!;~; 81;·300, 281· 393 2 2

12a1·41;t, P""",,-me Ioopisnitka mrela; 261· 409, Sar;je;sl<a hronika: 2~1-o00, 261'· 4 t9 I 281-442,. Cma IrcniI<ao 2a1· 413, RTVe.>lrJ:281·42t,Kullura: 281-3513,SiX:ttS1<a :261· 417i 281-418, fa><: 28t· 400, e-mail: sporISloa@ava!.OO,DW: 28t ·424, e-mail: redakclla@"az.OO, nwdem: 281· 412, lax,,1: 281· 4141281· 4t';, M'ttell,>!): 2BT· 356. Fax: 2B1-441, .""'II:markeUng@'I'lI2.ba,()g1asna:281-117, 2S1-7'8, fax: 281-412, .. m,lt um~i" @",,;tIa, Plasmani I'oo'j" 28'·364. Fm,nsije:2B1· as7. DOPISNls:rvA: mil t:A: Marjaoo~t, ~ Illl l1!J"'d,J.bukal, OJ2/4ZH4U,leVlax: 42.4-441; TUlLA: TuralibegiNa22 (pIlslovoo· ZlIIIlItski oentlr Ko"o-~I,I!!l: 0351257·217 i 2,7-477: a RCKO: 1ll1: !}49!215-fj4S. aIHAC: llil: 031r.ntHl63; MOSTA~:HusnljeR'r>"

r.a bb, 101: 03&/55&-891; leillax: 036.1558·89U; GAAtANICA Ahmedpale Budirnlljebr. ~ (lgoadaInrenl<a),tel: 035/106·M3; TAAVNIK: awnic:a F TravniK.td a3~12· 716, IlANJA LUI(A: 9<. ,",W tdnl cent", ullcaKralJaPetmP"'09 ,Kara~(ii"~e,"a1>.t..I~: 051/215·oo5,215·M7; GORrJDEc 8,krlle KtJI""ice 12. tel: 0381222·251, Ac",,", Telanjska 24 , Ust ie upi"n u 'I'id,n'iiu j'lInill glasil. u MiniSlarstw obra,".anja, na"ke.lalllu,", span. I .,I'lmi""j" RBIHpod bmi'm. 52"900 28. 9. 1995, god, U s~adu so.lsl:lln.m '" j.avnOltlinfolmiranju, PDV 10BR, 20003453UOOZ,
eIlENA: 1 KM