Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PONEDJELJAK, 6. 6. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.152

Papa Benedikt XVI u Hrvatskoj

sa podru~ja Kantona Sarajevo u {kolskoj 2010/2011. godini.
48-49. strana

U PRVI RAZRED SREDNJIH [KOLA

Konkurs za upis u~enika

DANAS

DANAS PRILOG

Na misnom slavlju

Reuters

300.000 ljudi
15. strana

Patrick Moon, ameri~ki ambasador u BiH

Danas o reformi pravosu|a

URE\IVA^KE POLITIKE SLU@E POLITI^KIM STRANKAMA
2. strana

3. strana

[ta }e ostati od dr`avnih institucija?

U @I@I
Danas o reformi pravosu|a

2

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ambasador Pakistana u BiH Jauhar Saleem

Zakasnjela pravda je zapravo nepravda
Sada se svi nadamo da ne}e biti u mogu}nosti prolongirati svoje su|enje na na~in na koji je to radio Karad`i} i da }e se relativno brzo donijeti presuda
Saleem: Visina izre~enih kazni treba da predstavlja primjer

Razgovori pod pokroviteljstvom Stefana Fulea

Foto: Damir ]UMUROVI]

[ta }e ostati od dr`avnih institucija?
U Banjoj Luci razgovaraju komesar za pro{irenje EU Stefan Fule, predsjednik RS-a Milorad Dodik, predsjednik NSRS-a Igor Radoji~i}…
Pod pokroviteljstvom komesara za pro{irenje Evropske unije Stefana Fulea, u Banjoj Luci danas }e po~eti dijalog o reformi pravosu|a u BiH. Otvaranje, kako je to nazvano, strukturalnog dijaloga koji bi trebao sagledati i reformisati pravosudni sistem od kantona od dr`avnog nivoa, rezultat je dogovora koji su 13. maja postigli predsjednik RS-a Milorad Dodik i visoka povjerenica EU za spoljnu politiku i sigurnost Catherine Ashton. To je i bio uvjet da Narodna skup{tina RS-a povu~e odluku o odr`avanju referenduma na kojem su se gra|ani ovog entiteta trebali izjasniti o radu dr`avnog Suda i Tu`ila{tva.

Komisija
Ashton je nakon razgovora s Dodikom najavila da }e EU formirati komisiju koja }e analizirati rad pravosudnih institucija BiH, te na kraju svog rada dati preporuke za rje{avanje nedostataka u pravosudnom sistemu BiH. Narodna skup{tina RS-a, podsjetimo, usvojila je 31. maja odluku o stavljanju van snage za sada odluke o raspisivanju referenduma u RS-u o nametnutim zakonima visokih predstavnika u BiH, a posebno o Sudu i Tu`ila{tvu BiH. U strukturalnom dijalogu trebali bi u~estvovati predstavnici vlasti BiH, njenih entiteta, te pravni stru~njaci Evropske unije. Prema dostupnim informacijama, u~e{}e u razgovorima bi}e otvoreno na politi~kom nivou i u njemu }e u~estvovati Fule, predsjednik Dodik, predsjednik NSRS-a Igor Rado ji~i}, mi nis tar prav de RS-a D`erard Selman i ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS-a @eljka Cvijanovi}. Iz kabineta predsjednika RS-a najavljeno je da bi se u Banjoj Luci trebali pojaviti i ministar pravde BiH Bari{a ^olak, ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi}em, predstavnici Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta BiH, direktor Direkcije za evropske integracije BiH Nevenka Savi}, te

Savjetnik ministra pravde RS-a Nikola Kova~evi} saop{tio je da }e u dokumentu koji }e biti predstavljen tokom strukturalnog dijaloga biti navedeno "da u pravosu|u utemeljenje u Ustavu BiH ima jedino Ustavni sud BiH, dok sve ostale pravosudne institucije treba da budu u nadle`nosti entiteta, jer su organizovane i regulisane entitetskim ustavima". Ponovio je da }e predstavnici RS-a sve svoje stavove temeljiti na stavu "da su Sud i Tu`ila{tvo BiH uspostavljeni nametnutim odlukama visokog predstavnika, ~ime je prekr{en Ustav BiH, te da u tom slu~aju ni je bi lo is klju~ive saglasnosti entiteta, {to podrazumijeva i ustavne promjene na svim nivoima". ambasador BiH pri EU Osman Top~agi}.

Kova~evi}: Nametnute odluke

Niko i ni{ta ne mo`e vratiti `rtve i nadoknaditi gubitak porodicama`rtavagenocida i drugih zlo~ina protiv ~ovje~nosti za koje je RatkoMladi}optu`en, ali ja se nadam da }e ovo saznanje da se pravdanapokonostvaruje ipak donijeti olak{anje porodicama, kazuje je za Oslobo|enje ambasador Pakistana Jauhar Saleem. "Moj prvi va`niji zadatak nakon dolaska u Sarajevo prije tri godine bila je implementacija projekta vrijednog 5 miliona ameri~kih dolara pomo}i za porodice `rtava genocida u Srebrenici", isti~e Saleem. "Tada sam bio u prilici sresti neke od porodica koje su izgubile sve svoje mu{ke ~lanove i to je bilojedno od najosjetljivijihiskustava u mom `ivotu. Bio sam u prilici da osjetim njihovu bol. Stoga ovo hap{enje nosi posebnu va`nost."

Vrijedno prijekora
Hap{enjeRatkaMladi}a i njegovoizru~enje je, premanjegovim rije~ima, pozitivna vijest koja se ve} dugo o~ekuje. "Zaista je slu~ajnost da sam, kao ambasador dr`ave koja gajipozitivnaosje}anjapremaljudima u BiH, bio u mogu}nosti da svjedo~im velikom olak{anju

koje je uslijedilohap{enjemRadovana Karad`i}a, kao i Ratka Mladi}a", veliambasadorPakistana. Saleemnagla{ava da je tu`no i vrijedno prijekora to {to je on bio u mogu}nosti da izbjegava privo|enje pred lice pravde toliko dugo. "Sada se svi nadamo da ne}e biti u mogu}nosti prolongirati svojesu|enje na na~in na koji je to radio Karad`i} i da }e se relativno brzo donijeti presuda", nagla{ava Saleem. Govore}i o protestima zbog hap{enja u Beogradu, Banjoj Luci i drugimmjestima, Saleem napominje da, dok sa jedne strane svi imajupravo na vlastitepoliti~kestavove, "tu`no je vidjeti kako se privo|enje pravdi optu`enih za ratnezlo~inemo`e posmatrati na takav na~in". "@elim da ka`em da u potpunosti vjerujem u geslo da je zakasnjela pravda zapravo nepravda. Stoga je najva`nijastvar u takvimsituacijamaosigurati da se zlo~inciuhvate{to je prijemogu}e,kao i ne dozvoliti da se njihovosu|enjenepotrebnoodugovla~i. Visina izre~enih kazni treba da predstavljaprimjeri da ima svrhu odvra}anja, a ne samo da posjeduje simboli~nu vrijednost", isti~e Saleem.

Zlo~inci se, prema njegovim rije~ima, poku{avaju kriti na svaki mogu}i na~in. "SadamHusein je prona|en u obi~noj rupi u zemlji, ali se na kraju ispostavilo da to nije bila dobra ideja, zato {to tu nije mogao ostati kao bjegunac toliko dugokoliko je uspijevalonekim drugim istaknutim zlo~incima, a koji su se krili na uobi~ajenim mjestima. Istorija je pokazala da su se neki od najozlogla{enijih zlo~inaca krili u gradovima, uklju~uju}i neke najpoznatije nacisti~ke ratne zlo~ince."

Olak{anje
U Pakistanu se, kako veli, mo`eosjetitivelikoolak{anjenakoneliminacijeliderateroristi~ke Al-Kaide: "U Pakistanu prakti~no nije postojala podr{ka za Osamu bin Ladena~ak ni me|uneobrazovanimslojevimastanovni{tva. Pakistanskeobavje{tajneslu`be bile su te koje su ukazale na put koji je CIA slijedila. Prvastvarkojuje predsjednikBarackObama uradio nakon zavr{ene vojne operacije jeste da je nazvao predsjednika Pakistana kako bi zahvalio za svu podr{ku koju je pru`ilana{aobavje{tajnaslu`ba, {to je ovu operacijuu~inilomogu}om." E. Kr.

Zlo~ini
Predstavnici RS-a }e insistirati, pojasnio je ministar pravde Selman, na br`em procesuiranju ratnih zlo~ina, a posebno zlo~ina nad srpskim stanovni{tvom koji nisu dospjeli do sudova, prestanku retroaktivne primjene Krivi~nog zakona BiH i razdvajanju apelacione nadle`nostiSuda BiH.Ekspertski tim iz RS-a u predstoje}em dijalogu sa EU o~ekuju da }e prvi rezultat strukturalnog dijaloga o reformi pravosu|a u BiH bitirje{avanjepitanjaSuda BiH i zaklju~ak da nema osnova za osnivanje vrhovnog suda BiH. PredsjednikNSRS-aIgorRadoji~i} rekao je da je predvi|eno da se na po~etku strukturalnog dijaloga razmatrajupitanjastrategijepravosu|a BiH, procesuiranja ratnih zlo~ina, kao i pitanje bud`etiranja pravosudnih institucija, funkcionisanja i koordinacije pravosudnog sistema.
G. KATANA

V I J E S T I

Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine Srbije

Troje optu`enih za zlo~ine u Bijeljini
Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine Srbije podiglo je optu`nicu protiv tri dr`avljanina Srbije koja ih tereti da su, kao pripadnici dobrovolja~ke jedinice u sastavu Vojske RS-a, 14. juna 1992. u Bijeljini, po~inili krivi~no djelo ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva, saop}ila je ju~er slu`ba Tu`ila{tva za odnose s javno{}u. Optu`nica je podignuta protiv Dragana Jovi}a, Zorana \ur|evi}a i Alena Risti}a, a kako je navedeno, okrivljeni su u{li u ku}u bo{nja~ke porodice, oduzeli im novac i stvari i potom vi{estruko, naizmjeni~no silovali dvije `ene, od kojih se jedna par dana ranije porodila. Optu`eni Dragan Jovi}

zatim je ubio civila pucaju}i mu u usta, a dvije `ene su iz ku}e, gole i bose, poveli kroz grad. Oni su potom oplja~kali ku}u `ene invalida, a njenim vozilom jugo 55 se udaljili sa lica mjesta. Po izlasku iz grada, na putu ka Br~kom, u mjestu Ljeljen~a, zaustavili su vozilo i ispred njega naizmjeni~no "silovali o{te}ene i nad njima vr{ili protivpriro-

dni blud", a onda ih, gole i bose, ostavili na putu i udaljili se sa lica mjesta, navedeno je u saop}enju. Tu`ilac predla`e da sud okrivljenima produ`i pritvor. Predmet Bijeljina je BiH ustupila Srbiji na osnovu Zakona o me|unarodnoj pravnoj pomo}i u krivi~nim stvarima. Pretkrivi~ni postupak je prethodno vo|en pred Osnovnim sudom u Bijeljini.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 6. juni 2011.

U @I@I

3

Patrick Moon, ameri~ki ambasador u BiH, poru~io sa Kruga 99

Lideri u BiH trebaju
smanjiti svoje zarade
Vlast uspostaviti na kompromisu - nijedna stranka ili grupa ne mo`e tra`iti sve {to `eli Sistem dvije {kole pod jednim krovom pripada pro{losti
Integracije u Evropsku uniju i NATO dva su osnovnaprioriteta jer osiguravajutrajan mir i sigurnost te op}i napredak BiH. Na tom putu na{a dr`ava ima potporu SAD-a kao istinskog prijatelja i stabilnog partnerakoji se svesrdnozala`e za multietni~ku i demokratsku BiH. Ovo je rekaoPatrickMoon, ambasador SAD-a, gostuju}i na ju~era{njoj sesiji Kruga 99 posve}enoj temi "BiH iz perspektive SAD-a". realizaciji interesa gra|ana, potcrtao je Moon. Ameri~ki ambasador naglasio je kako se tri uslova koja BiH treba ispuniti kako bi stekla status kandidata za EU moguveomabrzorije{iti, ako se tome bude "istinski pristupilo". To su izmjene Ustava BiH u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbourga, te dono{enje zakona o dr`avnoj pomo}i i popisu stanovni{tva. - Sticanje kandidatskog statusa i bespovratnog puta ka EU osiguralo bi politi~ku stabilnost i dalo jasnu sliku da BiH ima politi~ki zrele lidere. Osim toga, bili bi stvoreni preduvjeti za bolje poslovanje i ulaganje u BiH, {to je iznimno va`no za sve gra|ane zemlje. Prepirke lidera i stranaka su neprihvatljive jer ljudi te{ko `ive, bez posla i u FBiH i RS-u. Zato je jedina odr`iva pri~a ona koja vodi u

Osam koraka
- Ovo su ciljevi za koje je glasala i ve}ina gra|ana na proteklim op}imizborima u BiH. Na`alost,jo{ nijeuspostavljenakoalicijskavlast na dr`avnom nivou, kako bi se aktivnopo~eloraditi na tome. Vlast trebabitiuspostavljena na kompromisu i niti ijedna stranka ili grupa ne mo`e o~ekivati sve {to tra`i da bi bila u vladi. Nu`na je {iroka, inkluzivna koalicija koja }e raditi na

Va`nost za napredak BiH ima, ocjena je ameri~kog ambasadora, i razvoj nezavisnih i objektivnih medija koji su za svaku demokratsku dr`avu od vitalnog interesa jer se na taj na~in stvaraju preduslovi za toleranciju i dijalog. - Na`alost, realnost je da su mediji jo{ ~esto podijeljeni etni~ki i politi~ki. Ima i slu~ajeva da ure|iva~ke po li ti ke slu`e kao pro du`ena ru ka po li ti~kim strankama, smatra Moon. Osvrnuo se i na de{avanja na javnim emiterima te is ta kao ka ko, pre ma ocjeni OSCE-ovog odjela za slobodu medija, izmjene Sta tu ta na BHRT-u "mo gu ima ti utje caj na ure|iva~ku politiku, {to ne bi bilo dobro". cijalne naknade, odnosno da one ubudu}ebudusamousmjeravane ka ljudima koji ih zaista i trebaju. - Sredstvatrebausmjeriti na poticajekonomije, boljeobrazovanje, edukaciju, razvoj infrastrukture, stav je Moona. Premami{ljenjuameri~kogambasadora vi{e se mora posvetiti pa`nje i borbiprotivnasilja i korupcije u {kolama, te da se razvija sistem priznavanja diploma. U tom kontekstu, "neprihvatljiv je sistem dvije {kole pod jednim krovom". - To treba da pripada pro{losti, ocjena je Moona. On je naglasioi da su zajedni~ke vrijednosti i identitet Bo{njaka, Srba, Hrvata i ostalih u BiH jedini put uspjeha i integracija u EU, te da "ne treba tra~iti vrijeme za ograni~eneinterese- fokus na nacionalne politi~ke stavove je proma{en koncept".
Almir TERZI]

Ure|iva~ke politike slu`e strankama

Moon: EU i NATO su prioritet, a SAD }e pomo}i

Foto: S. GUBELI]

Kao segment koji mo`e osigurati napredak BiH, ameri~ki ambasador je naglasio borbu protiv korupcije i osiguravanje vladavine prava. Klju~nu ulogu u tome imaju neovisno sudstvo, tu`ila{tvo i policija koji treba da imaju dovoljno sredstava za obavljanje svoga posla. - SAD ~vrsto podr`avaju bh. pravosudne institucije na dr`avnom nivou - VSTV, Sud i Tu`ila{tvo BiH. Oni su klju~ni za pravdu, ali ne samo nju, jer kada toga ima, bolje su i strane investicije. Opasne su i neprihvatljive izjave pojedinih lidera koji osporavaju rad sudija i tu`ilaca dok BiH ide ka EU. Dr`avne pravosudne institucije dobro rade svoj posao s obzirom na finansijsku podr{ku. Nje treba biti vi{e u narednom periodu, ocijenio je Moon.

Ja~anje sudstva, tu`ila{tva i policije

euroatlantske integracije, ocijenio je Moon. Kada je u pitanju ~lanstvo u NATO-u, ambasador SAD-a naglasio je da je prvenstveni zadatak na tom putu rje{avanje pitanja statusa vojne imovine. Ambasador Moon govorio je i o osam klju~nih pitanja koja mogu osigurati garantirani napredak BiH, a ti~u se pitanja iz oblasti ekonomije, obrazovanja, medija i zajedni~kih vrijednosti. On je naglasio kako je neodr`ivo stanje po kojem se na{a dr`ava, po ocjenama me|unarodnih finansijskih institucija, svrstava me|u najmanje konkurentne i ona u kojoj je jako te{ko poslovati. - Sistem obeshrabruje zapo{ljavanje i time doprinosi trenutnom stanju. A, potencijali BiH su veliki - elektroenergetski, drvna industrija, prerada metala, poljoprivreda. No, kompanije su u BiH

u vlasti vlada vi{e nego {to je to omjer u Evropi. Dobro je {to nove vlasti nakon procesa stagnacije ohrabrujunastavakprocesaprivatizacije. Kompanije iz SAD-a su spremne pomo}i i ve} postoji izra`eninteres za odre|enaulaganja, naveo je Moon.

Bolji standard
Ocijenio je i kako treba do}i do revidiranjapotro{njevlasti,jer pove}anje od svega 1 posto bruto dru{tvenog proizvoda u pro{loj i planiranih 2 posto za ovu godinu nije dovoljno da bi se gra|anima BiH osigurao bolji i ve}i `ivotni standard. Ameri~ki ambasador u BiH stoga ima konkretan prijedlog- bh. lideri bi, veli, trebali da se "`rtvuju i da smanje svoja primanja i privilegijekako bi pokazalijavnosti da su spremni`ivjetiekonomi~nije". Ambasadorova ocjena je da je nu`no da se revidiraju so-

Dom naroda FBiH

Druga sjednica PD PSBiH

Danas

Kontrola hrane

O kardinalovoj rezidenciji
Dom naroda Parlamenta FBiH razmatrat }e danas odluku federalne Vlade o dopunama odluke o dodjeli zamjenskog stana porodici Smajovi} za stan u Sarajevu u kojem se nalazi rezidencija nadbiskupa vrhbosanskog kardinala Vinka Pulji}a, javila je Srna. Federalna Vlada je 14. aprila odlu~ila da zamjenski stan pokloni Smajovi}ima, kako bi oni mogli ostvariti i pravo upisa vlasni{tva, a na tu odluku saglasnost jo{ treba dati i federalniParlament. FahrudinIbri{imovi}, zastupnik porodice Fadila Smajovi}a, o~ekuje da federalni Parlament potvrdi odluku Vlade FBiH o poklonu zamjenskog stana.

Izbor ~lanova radnih tijela
Druga sjednica Predstavni~kog doma PSBiH bit }e odr`ana u ~etvrtak, 9. juna. Planiran je izbor ~lanova Ustavnopravne, te Komisija za vanjske poslove, vanjsku trgovinu i carine, finansije i bud`et, saobra}aj i komunikacije, te ostvarivanje ravnopravnosti spolova kao stalnih radnih tijela Doma. Izvr{it }e se izbor ~lanova zajedni~kih komisija iz PD - komisija za odbranu i sigurnost BiH, nadzor nad radom OSABiH, ekonomske reforme i razvoj, evropske integracije, administrativne poslove, te ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku.

Dan Grani~ne policije BiH
U Sarajevu }e danas biti obilje`en Dan Grani~ne policije BiH i 11 godina rada ove nezavisne profesionalne policijske agencije, javila je Srna. Na ceremoniji }e najuspje{nijoj organizacionoj jedinici, policijskim i dr`avnim slu`benicima, te zaposlenima biti uru~ene kolektivne, odnosno pojedina~ne nagrade za rezultate ostvarene u dosada{njem radu, saop}eno je iz Grani~ne policije BiH. Planirano je da se prisutnima obrate direktor Grani~ne policije BiH Vinko Duman~i} i ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetovi}. Sve~anost je zakazana u glavnoj kancelariji Grani~ne policije BiH.

Hitno akreditiranje laboratorija
Poljoprivredni institut RS-a u Banjoj Luci apelovao je na Vladu RS-a za pomo} kako bi se {to prije opremile i akreditovale laboratorije Instituta za kontrolu hrane za ljude i `ivotinje, javila je Srna. - U RS-u trenutno jedino Poljoprivredni institut mo`e da vr{i odre|ene kontrole hrane za ljude i `ivotinje. Imaju}i u vidu da se na tr`i{tu nalazi hrana sumnjivog kvaliteta, a {to potvr|uje sve {to se ovih dana doga|a u Evropi, apelujemo da nam se pomogne da se na{e laboratorije akredituju, navodi se u saop{tenju Poljoprivrednog instituta RS-a.

4

DOGA\AJI
Ipak ima nade

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Ovdje je previ{e negativnog naboja prema Katoli~koj crkvi da bi, bojim se, poziv papi i organizacija pohoda bili stra{no optere}eno gledani

U Mostaru postoji dovoljno ljudi koji ne `ele da su im djeca optere}ena razlikama

Vrti} ujedinio Mostar
Skupina entuzijasta smatrala da djecu ne treba optere}ivati dnevnom politikom, nego ih u~iti su`ivotu i bogatstvu razli~itosti
Mostarski dje~ji vrti} Sun~ani most je uspio ono {to politi~ke elite u gradu na Neretvi godinama ne uspijevaju - ujedinio je Bo{njake, Hrvate i Srbe, odnosno bo{nja~ku, hrvatsku i srpsku djecu. To je jedan od rijetkih vrti}a ne samo u Mostaru, u koji podjednako dolaze i bo{nja~ka i hrvatska djeca, ali i djeca s posebnim potrebama. Biljana ^elan, direktorica vrti}a Sun~ani most, za Oslobo|enje je kazala da je cijelu pri~u pokrenula skupina entuzijasta koja je smatrala da se djecu ne treba optere}ivati dnevnom politikom, nego ih u~iti su`ivotu i bogatstvu razli~itosti. Program rada ovog vrti}a roditelji shva}aju kao privilegiju te kako zbog toga nikada nisu imali problema. - U po~etku se mislilo kako mi prihva}amo samo djecu iz mije{anih brakova ili ateiste, {to apsolutno nije to~no. Mi imamo i djecu iz religioznih obitelji i iz sve tri vjere. Imamo zdravu atmosferu i djecu u ovoj pred{kolskoj dobi ne zamaramo pretjeranim tuma~enjima i poja{njenjima. Cilj nam je jednostavno da se djeca dru`e. Nikada nije rano po~eti u~iti djecu su`ivotu i toleranciji te po{tivanju drugog i druga~ijeg. Posebno smo ponosni na odjeke na{ega rada me|u gra|anima Mostara, zaklju~ila je ^elan. uklju~ena u skupine s ostalom djecom. - Mi smo u prvom redu integrativni vrti}, jer prihva}amo i manji broj djece s pote{ko}ama u razvoju. U svakoj grupi imamo po dvoje djece s pote{ko}ama u razvoju. Tijekom boravka u vrti}u za tu je djecu organizirana besplatna specijalisti~ka podr{ka i individualni rad s logopedom i radnim teraFoto: Senad GUBELI]

Zdrava atmosfera

Vinko Pulji},
vrhbosanski nadbiskup

DOBAR

LO[

ZAO

KRIVAJA 1884
Gotovo 1.500 radnika Krivaje 1884 iz Zavidovi}a bukvalno gladuje i nije u stanju djeci obezbijediti najosnovnije potrep{tine na kraju {kolske godine, a kamoli ih poslati, recimo, na ekskurziju, upozorio je u intervjuu za Oslobo|enje predsjednik Sindikata ove firme Vehbija Ali~i}. Sva obe}anja vlasti pokazala su se praznim.

Po{tivanje
- Jo{ 2002. godine se u Mostaru na{la grupa entuzijasta koja je, u suradnji s osniva~kom organizacijom Diakoniewerk iz Austrije vjerovala da je potrebno pokrenuti vrti} koji }e biti otvoren za djecu svih nacionalnosti. Pokazalo se da u Mostaru postoji dovoljno ljudi koji ne `ele da su im djeca optere}ena razlikama i predrasudama ve} u pred{kolskoj dobi. Po{tujemo sve nacionalnosti i religije. Djecu u~imo kako `ivjeti zajedno. U~imo ih da jedni drugima ~estitaju vjerske praznike i da razli~ita imena ni{ta ne zna~e, kazala je direktorica ^elan. Isti~e, tako|er, kako se iznimna briga vodi o djeci s posebnim potrebama koja su ovdje

peutom, izjavila je ^elan. Od 2008. godine u vrti}u Sun~ani most se realizira i dodatni program Life Tool, odnosno integracija kroz kompjuterski potpomognutu komunikaciju za djecu s pote{ko}ama u razvoju. - Vrti} posjeduje 20 razli~itih ra~unalnih didakti~kih programa koje su izradili psiholozi u Austriji. Upotrebom ovih programa, dje~ja pa`nja usmjerava se na zadatak, poti~e se koncentracija, okulomotorna koordinacija pokreta, spoznaja te razvoj govornih sposobnosti. Generalno, program ima za ciljpodizanje stupnja mentalnog i fizi~kog razvoja djeteta. Programi imaju mogu}nost evidencije i arhiviranja postignutih rezultata, pa se na ovaj na~in mo`e vrlo lako pratiti napredak djeteta, poja{njava ^elan.

OP]INA ILID@A
Oko 350 u~enika osnovnih {kola sarajevske op}ine Ilid`a obi{lo je Poto~are, gdje na licu mjesta u~e o nedavnoj pro{losti BiH {to ne mogu iz svojih ud`benika u razredima. Op}ina Ilid`a jedina u Kantonu Sarajevo organizuje odlazak djece u Srebrenicu.

Pozitivni rezultati
Ova metoda rada je vrlo privla~na djeci te stoga rado sura|uju, a pozitivni rezultati i napredak su vidljivi ve} nakon kratkog vremena. - Mi smo jedini vrti} koji posjeduje ovakvu opremu, trenutno se ve} nudi mogu}nost i drugoj djeci s pote{ko}ama u razvoju koja nisu upisana u na{ vrti}, nego su na listi ~ekanja, da u na{im prostorijama besplatno koriste ovaj program uz stru~ni nadzor terapeutice, istaknula je direktorica Sun~anog mosta. Jurica GUDELJ

VLADA TK-a
Vlada TK-a ambiciozno je skrojila plan da me|unarodni aerodrom Tuzla pretvori u najve}i cargo-centar u regiji. Aerodrom je obi~no bio kusur u politi~koj borbi, sve~ano otvaran pred izbore, a potom ostavljen da tavori. Sada je napravljen prvi ozbiljan potez koji nema veze sa izborima.

30. POZORI[NE IGRE
Traju 30. pozori{ne/kazali{ne igre u Jajcu. Ovaj zna~ajni jubilej - bez dileme - dosegnut je zahvaljuju}i odanoj pozori{noj publici raspolo`enoj da svaku predstavu do`ivi kao svojevrstan praznik teatra. Posebna atmosfera obuhvati cijeli grad: razlog vi{e za proslavu jubileja.

VIJEST U OBJEKTIVU Padobranci
Najmla|e Sarajlije u`ivale su u pliva~kom i aeromitingu tokom vikenda u okviru manifestacije Novogradski dani 2011. Neki od njih su se na Olimpijskom bazenu Otoka okitili i medaljama, i radost nisu krili zbog toga, dok su opet drugi na stadionu Otoka imali priliku vidjeti spretnosti padobra na ca, te odu {ev lje no pra ti ti nji ho ve sko ko ve. Znati`elja je djecu vodila da pogledaju i raznovrsne aviomodele, ali i zanimljivu policijsku opremu.

VIJEST U

BROJU

miliona eura Manchester City ponudio za Garetha Balea.

45

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 6. juni 2011.

INTERVJU

5

Sejad Ma~ki}, direktor Agencije za sigurnost hrane u BiH

Poja~ana kontrola do oktobra
Odmah je upu}en zahtjev inspekcijama entiteta i distrikta Br~ko da poja~aju mjere kontrole svje`eg povr}a pri uvozu i na unutra{njem tr`i{tu BiH I potro{a~i imaju veliku odgovornost, jer nepravilnom pripremom hrane mo`e do}i do kontaminacije
Razgovarala: Alema PENDEK

Bakterijska zaraza u Evropi je usmrtila najmanje 17 ljudi, a nakon prvih sumnji da ja izvor zaraze u krastavcima, paradajzu i zelenoj salati iz [panije, najnoviji podaci govore da je fatalna E. coli mutacija dva razli~ita tipa E. coli, koja do sada jo{ nije vi|ena. Kako je Agencija za sigurnost hrane BiH reagovala na pojavu bakterijske zaraze u Evropi, koliko su bh. laboratorije opremljene za razli~ita testiranja i pronalaske zara`enih namirnica, te kako sprije~iti zaraze i trovanja, posebno u ljetnim mjesecima kada ih ima najvi{e, upitali smo direktora Agencije za sigurnost hrane u BiH Sejada Ma~ki}a.

Pranje i prokuhavanje
Prema najnovijim podacima, izvor zaraze nije u krastavcima iz [panije, mogao bi biti bilo gdje u Njema~koj gdje je najvi{e oboljelih. Kakva je situacija u BiH? - Agencija za sigurnost hrane BiH je odmah po saznanju o izbijanju epidemije hemoragijskog enterokolitisa u Njema~koj u cilju za{tite zdravlja potro{a~a u BiH putem sredstava javnog saop}avanja dala preporuke gra|anima da poja~aju mjere kako li~ne higijene, tako i mjere higijene prilikom rukovanja i pripremanja hrane, {to uklju~uje temeljito pranje i prokuhavanje hrane. Imaju}i u vidu podlo`nost hrane biolo{kim kontaminacija-

ma, kao i na~in prenosa bolesti putem hrane, mjere opreza su neophodne kako bi se rizik po zdravlje potro{a~a smanjio na najmanji mogu}i nivo. [ta je u ovom slu~aju konkretno provjeravala i radila Agencija za sigurnost hrane BiH? - Agencija je 27. maja uputila zahtjev nadle`nim inspekcijskim organima entiteta i distrikta Br~ko da poja~aju mjere kontrole svje`eg povr}a pri uvozu i na unutra{njem tr`i{tu Bosne i Hercegovine. Agencija za sigurnost hrane, u saradnji sa nadle`nim doma}im i me|unarodnim institucijama, u kontinuitetu prati sva zbivanja iz svoje nadle`nosti, vr{i procjenu rizika i blagovremeno preduzima

- Laboratorije u Bosni i Hercegovini su opremljene u toj mjeri da mogu izvr{iti veliki broj trenutno propisanih analiza hrane, kako mikrobiolo{kih tako i fizi~ko-hemijskih analiza. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa doma}im institucijama i me|unarodnim projektima, kontinuirano radi na dodatnom unapre|enju laboratorija u kadrovskom i tehni~kom pogledu. Svjedoci smo pove}anog broja trovanja, poput nedavnog u Sa ra je vu, a ko je je posljedica konzumiranja neispravnih namirnica, da li bi se kontrole objekata trebale pove}ati u ljetnim mjesecima?

PA@NJA LJETI Tokom ljeta, kada je vrijeme toplije i ljudi uglavnom jedu vani jer su na putovanjima, izletima ili kampovanju, pove}ava se rizik od bolesti. Pove}ana temperatura i vla`nost zraka pogoduju br`em razmno`avanju onih bakterija koje uzrokuju bolesti kao {to su Salmonella i E. coli
odgovaraju}e mjere u cilju za{tite zdravlja potro{a~a. Nedavni slu~aj sa dioksinom otkrio je da BiH ne raspola`e sa dovoljno adekvatnih laboratorija, kakva je trenutna situacija sa laboratorijskim ispitivanjem, da li bi taj segment trebalo unaprijediti kako bi se osigurala bolja kontrola namirnica? - Tokom ljeta, kada je vrijeme toplije i ljudi uglavnom jedu vani jer su na putovanjima, izletima ili kampovanju, pove}ava se ri zik od bo les ti ~iji je uzrok/put prenosa hrana. Pove}ana temperatura i vla`nost zra ka po go du ju br`em raz mno`avanju onih bakterija koje uzrokuju bolesti kao {to su Salmonella i E. coli. Ljeto dono-

si pove}anje aktivnosti izvan ku}e, pa nam pranje i skladi{tenje hrane u hladnjaku nije u potpunosti dostupno. Sigurnost koju pru`a kuhinja, kontrolisano kuhanje na pravoj temperaturi, pravilno hla|enje hrane i pranje pribora, obi~no nisu dostupni.

Preporuke
[ta Agencija za sigurnost hrane mo`e uraditi i {ta biste preporu~ili gra|anima, kako da sprije~e sve eventualne zaraze? - Agencija za sigurnost hrane BiH je u cilju osiguranja visokog stepena za{tite zdravlja potro{a~a nadle`nim inspekcijskim organima entiteta i distrikta Br~ko uputila zahtjev za poja~anim mjerama kontrole u periodu april - oktobar 2011. godine.

Me|utim, pored nadle`nih institucija i subjekata u poslovanju sa hranom, sami potro{a~i imaju veliku odgovornost, jer nepravilnom pripremom hrane mo`e do}i do kontaminacije i tako se mo`e pove}ati rizik od bolesti prenosivih hranom. S obzirom na to da su trovanja hranom ~e{}a ljeti, potro{a~i trebaju po{tovati nekoliko jednostavnih koraka kako bi sebi osigurali sigurnu hranu u toplim ljetnim mjesecima. Veoma je va`no pridr`avati se osnovnih higijenskih principa, redovno prati ruke, posu|e i radne povr{ine, kuhati hranu na odgova ra ju}im tem pe ra tu ra ma, odvajati kuhanu hranu od sirove da bi se izbjegla unakrsna kontaminacija, ~uvati hranu pri sigurnim temperaturama i upotrebljavati sigurnu vodu i sirove namirnice.

TAKORE]I... OCJENE
Visoki funkcioner HDZ-a BiH Ivo Miro Jovi} izjavio je da je biv{i visoki predstavnik u BiH Wolfgang Petrich tokom svog mandata sru{io konstitutivnost hrvatskog naroda, Va{ingtonski sporazum, sveo Hrvate na nacionalnu manjinu i obukao "lu|a~ku ko{ulju" i FBiH i Hrvatima, javila je Srna. Naglasiv{i da je za ve}inu hrvatskog naroda apsolutno neprihvatljiva Petricheva ideja o promjeni Va{ingtonskog sporazuma, kojom bi bilo reorganizovano unutra{nje ure|enje FBiH, Jovi} je rekao da bi Petrich sada i{ao i da hrvatski narod totalno nestane kao politi~ki faktor.

6

DOGA\AJI

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Oslobo|enje u posjeti Novoj Kasabi

Na stadionu smrti i `ivota
Nije lako igrati na stadionu gdje je po~injen genocid, a povratnici su odmah pored izgradili spomen-plo~u koja podsje}a i opominje
Podrinjci ~asno brane boje svog kluba

Dan otvorenih vrata EFSA
Ekonomski fakultet u Sarajevu u saradnji sa presti`nom Adizes Academy of Management (SAD) organizuje Dan otvorenih vrata 13. juna, kako bi predstavili upis druge generacije jednogodi{njeg master-studija Adizes School of Management. Studij je namijenjen studentima koji su zavr{ili ~etvorogodi{nje univerzitetsko obrazovanje i ostvarili ekvivalent od 240 ECTS poena. Budu}i da je programom previ|eno u~e{}e predava~a iz inostranstva, te kori{tenje literature na engleskom, znanje engleskog jezika je po`eljno. Po~etak studija je planiran za oktobar 2011.

Za Fudbalski klub Jadar nastupa i Sla|an Ili}, jedini Srbin u ekipi. Za njega se, ispri~ali su doma}ini, vezuje i jedna zanimljiva pri~a. Jadar je za vrijeme ramazana igrao utakmicu, na kojoj je nastupao i Ili}. Nakon {to je Ili} propustio stopostotnu priliku i pogodio stativu, jedan ~ovjek, koji je tako|er Srbin, dobacio mu je: "Je l' to posti{, pa nema{ snage da daje{ golove." Ili} je odgovorio: "Kud od ovolikih Bo{njaka na|e mene da mi to ka`e{."

Ili}ev post

Bez uputnica pedijatru i ginekologu
Ministar zdravlja i socijalne za{tite RS-a Ranko [krbi} izjavio je da bi uskoro u cijelom RS-u u praksi trebalo da za`ivi pravilo prema kojem }e djeca do {est godina i}i kod pedijatra, a `ene kod ginekologa po sopstvenom izboru bez uputnice porodi~nog ljekara koja je neophodna za sve druge specijalisti~ke preglede, javila je Srna. On je naglasio da je ovo ideja o kojoj se odranije govori u okviru dostupnosti bolje zdravstvene za{tite i nastavka modernizacije i informatizacije u zdravstvu RS-a. - Zahvaljuju}i unutra{njoj organizaciji sistema rada konsultativnospecijalisti~kih slu`bi, fakti~ki, interno, kroz aplikativni softver, pedijatar i ginekolog }e direktno u bazu unijeti podatke za djecu ili `ene kod do kto ra po ro di~ne me di ci ne kod kojeg su ta djeca i `ene registrovani, objasnio je [krbi}.

Stadion u Novoj Kasabi 1995. godine. Hiljade zarobljenih Podrinjaca, koji su poku{ali da putem Mar{a smrti pre|u na slobodnu teritoriju. Ratko Mladi} obilazi zarobljenike i daje instrukcije. Istog dana, njegovi monstrumi na obali rijeke Jadar likvidiraju stotine civila. Genocid.

Spomen-plo~a
Stadion u Novoj Kasabi 2011. Pedesetak bo{nja~kih povratnika trenira fudbal. Fudbalski klub Jadar. Danas, skoro 16 godina nakon najve}e bosanske tragedije, podrinjski omladin-

ci ~asno brane boje svog kluba. Danas, na stadionu `ivota. Klub Jadar je, pri~a Senad Hasanovi}, predsjednik Upravnog odbora, obnovljen 2005. Osnovan je 1973. godine, a danas se takmi~e u 4. ligi manjeg bh. entiteta. "Imamo dosta djece koja ovdje idu u osnovnu {kolu. Zbog toga u okviru na{eg kluba imamo i mla|e ekipe. Tu su pioniri i kadeti i njih ima preko trideset, koji tako|er treniraju na ovom stadionu", pri~a nam Hasanovi}. Tvrdi, danas nije lahko igrati na stadionu gdje je po~injen

Nakon {to je nedavno posjetio naselje Cerska, koje se nalazi u blizini Nove Kasabe, Bakir Izetbegovi}, bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva BiH, obe}ao je pomo} Fudbalskom klubu Jadar. Doma}ini su spomenuli da u Novoj Kasabi postoji klub za koji nastupaju povratnici, nakon ~ega je Izetbegovi} obe}ao da }e donirati lopte i dresove.

Izetbegovi} obe}ao pomo}

genocid. Ali, pored stadiona su izgradili spomen-plo~u koja }e podsje}ati i opominjati. "Ovdje je 1995. bio pun stadion ljudi koji su kasnije odvedeni na strati{ta i pogubljeni. To nam ostaje u sje}anju i to nikad ne}emo zaboraviti. Poku{avat }emo to prenijeti na mla|e, da i oni ne zaborave. Nama je sad ~initi sve da se ova djeca takmi~e, da igraju fudbal, da se posvete sportu", optimisti~an je Hasanovi}. U Konjevi}-Polju, Cerskoj i NovojKasabi, pri~a nam on, danas `ivi oko 3.000 povratnika, uglavnom od poljoprivrede. "Imamo ne{to zaposlenih u Op{tini. Ali to nije ni blizu koliko nam pripada. Ima ne{to zaposlenih i u rudniku Boksita", ispri~ao nam je Hasanovi}.

^uvena Musa-pa{ina d`amija

Evlija ^elebija
Nakon ru~ka ostalo nam je jo{ vremena da posjetimo~uvenu Musa-pa{inu d`amiju, u

neposrednoj blizini. D`amija je izgra|ena 1463. godine i uvr{tena je na listu nacionalnih spomenika. O njoj je putopisac Evlija ^elebija napisao: "Ima divnu Musa-pa{inu d`amiju, koja zaslu`uje da se vidi. To je d`amija ~ija su vrata i zidovi, mihrab i minber i svodovi kapija savr{eno lijepo umjetni~ki izra|eni, a sva je sagra|ena od mramora zelenog kao smaragd. I kadasunce u nju udari, iz vrata i zidova zasjaju zelene zrake. U ovoj zemlji nema nigdje takve d`amije od zelenog mramora."
Samir KARI]

Povodom Dana za{tite `ivotne sredine

Uklanjanje divljih deponija
Ministarstvo za prostorno ure|enje, gra|evinarstvo i ekologiju RS-a do kraja godine provest }e vi{e aktivnosti na za{titi `ivotne sredine, {to je jedan od klju~nih elemenata odr`ivog razvoja RSa, a prije svega radit }e se na uklanjanju svih divljih deponija, izjavila je ju~er resorna ministrica Srebrenka Goli}. - U prvom planu je uklanjanje divljih deponija, zbog ~ega }emo anga`ovati sve op{tine da provedu tu aktivnost u RS-u i da se djeci u {kolama na vrijeme uka`e na potrebu za{tite `ivotne sredine, rekla je Goli}eva, javila je Srna.

Ekolo{ki pokret Otpor iz Zenice povodom 5. juna, Dana za{tite `ivotne sredine, ju~er je najavio kako }e Ministarstvu civilnih poslova BiH uputiti zvani~ni zahtjev (Komisiji za saradnju sa UNESCO-om) da pokrene postupak progla{enja pepelarskih tisa svjetskom prirodnom ba{tinom pod za{titom UNESCO-a. U selu Pepelari, koje je udaljeno od Zenice 45 km, rastu mu{ka i `enska tisa. Mu{ka tisa raste u zaseoku Berbi}i na na dmor skoj vi si ni 660 m. Obim te tise je mjeren pola metra iznad povr{ine zemlje i iznosi 390 cm, a njena visina je oko 17 m. Na udaljenosti od 200 m od mu{ke tise u sredi{tu sela u neposrednoj blizini d`amije nalazi se `enska tisa ~iji je obim 483 cm i visina

Pepelarske tise - svjetska ba{tina UNESCO-a U svijetu
Najve}a nalazi{ta tise u svi je tu na la ze se u Slova~koj, Ma|arskoj i En gles koj Na mno go mjesta u Evropi tise su prona|ene u naslagama tercijera (era kenozoika prije 150 miliona go di na - Sche eder 1994). Stablo tise polako raste i mo`e do`ivjeti do 3.000 godina.

Tisa na Pepelarima

oko 17 metara. "Starost pepelarskih tisa pri bli`no je 3.000 go di na, odnosno najstarije su u Evropi i svijetu", ka`e zeni~ki ekolog Akif Smajlovi} iz Ekolo{kog pokreta Otpor. On je pisao organizacijama za za{titu `ivotne sredine GreenPeace, istoimenom ~aso-

pisu Green u Njema~koj, Zelenim Evrope, {umarskim fakultetima u Zagrebu i Beogradu, te od ve}ine navedenih institucija i organizacija dobio povratni odgovor u kojem, uz zahvalnost, tvrde da na podru~ju njihovog djelovanja nisu poznate tise sli~nih veli~ina. Povodom Dana za{tite `ivo-

tne sredine, ju~er su aktivisti Ekolo{kog pokreta Otpor na ulazu u Park prirode Babina, na raskrsnici Pe{evi}i, postavili info-plo~u koja sadr`i kartu parka, va`nije brojeve telefona, objekte za razvoj planinskog turizma i informacije o flori i fauni parka.
M. DAJI]

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 6. juni 2011.

DOGA\AJI

7

NA[A TEMA Turisti dolaze, ali ne mogu tro{iti novac

VIJESTI

Euri protjerani,
a mjenja~nica nema
BiH u svojoj blizini ima tr`i{te od nekoliko stotina miliona gra|ana koji koriste euro, a mi smo ga izbacili iz upotrebe kao sredstvo pla}anja
Samo u martu ove godine u BiH je do{lo 47.495 turista, a oni u BiH uglavnom tro{e eure, me|utim, trgovci i ostale uslu`neradnje u na{ojzemljivi{e ne primaju eure. Sve se mora pla}ati u konvertibilnim markama. S obzirom na to da dolazi sezona godi{njih odmora, BiH }e biti preplavljena Bosancima i Hercegovcima koji iz inostranstva dolaze u BiH da provedu godi{nji odmor. Oni donose uglavnom eure, ali i druge strane valute, koji se u BiH vi{e ne primaju. Koliki je njihov doprinos ekonomiji BiH, pokazuju podaci Centralne banke BiH, prema kojima je u 2010. godini zabilje`eno 2,46 milijardi KM doznaka iz inozemstva. Nov~ane po{iljke su iznosile 1,15 milijardi KM, a penzije 1,31 milijardu KM. - U prvom kvartalu 2011. godine doznake iz inozemstva su iznosile oko 607 miliona KM, {to predstavlja blago pove}anje u odnosu na prvi kvartal 2010. godine, kada su iznosile oko 525 miliona KM, kazao je vi{istru~ni saradnik za odnose s javno{}u CBBiH Igor Soldo. KM u odnosu na euro i njihovu zakonom utvr|enu zamjenjivost, logi~nim se name}e pitanje za{to tjerati euro iz gotovinskog platnog prometa. Smatramo da je re`im valutnog odbora u BiH komparativna prednost BiH u odnosu na druge zemlje koju treba koristiti i staviti u funkciju izvoza roba i usluga. Prodati ne{to u BiH za euro zna~i automatski pove}ati devizne rezerve kod CBBiH. ljenom mjestu. Na kraju 2010. godine banke su poslovale s 378 podru`nica i 421 jedinicom ni`eg ranga. Tako|er, banke su u istom periodu imale 1.098 instaliranih bankomata, kazali su u CBBiH. kurs KM u odnosu na euro fiksan, tako da mjenja~nice ne mogu zaraditi na kursnoj razlici, jedini na~in da zarade je provizija i tu mjenja~nica proviziju mora dijeliti s bankom po ~ijojkursnojlisti se kupuju i prodaju devize.. Kada se sve uzme u obzir, zaklju~ak je da je investicija u mjenja~nicu izuzetno velika, jer treba zadovoljiti veliki broj propisa koje nala`e zakon, a s druge strane mjenja~nica je skoro neprofitabilna, poja{njava La~evi}. Turisti~ki radnici tvrde da, radi nedostatka mjenja~nica i nemogu}nosti pla}anja eurom, trpe velike gubitke, me|utim, uslu`ni djelatnici su se ipak sna{li i u ovoj situaciji pa ~esto, ako kupci nemaju zamijenjen novac, da ih ne bi vra}ali i pravili sebi gubitak, napla}uju putem kartica. I svi zadovoljni. Na pitanje da li banke o~ekuju probleme zbog velikog broja ljudi koji moraju zamijeniti novac, u UBBiH odgovaraju da nemaju informacije o tome te nagla{avaju da su bankeuslu`ni {alter i one moraju raditi onako kako im je nare|eno da rade. U CBBiH nagla{avaju da ova situacija ne}e pogodovati razvoju crnog deviznog tr`i{ta, jer ono je uglavnom odre|eno mogu}no{}u zarade na bazi kursnih razlika, {to u ovom trenutku, a i u bliskoj budu}nosti, ne predstavlja realnu opasnost. S obzirom na to da u BiH imamo fiksni te~aj koji po~iva na principima valutnog odbora, te{ko je vjerovati da bi se mogla dogoditi eskalacija crnog deviznog tr`i{ta, poja{njava Soldo.
J. SALKI]

Me|unarodna ljetna {kola u Mostaru
Slijede}i svoju misiju doprinosa oporavku postkonfliktnog dru{tva, Koled` ujedinjenog svijeta u Mostaru (United World College in Mostar UWCiM) od ponedjeljka, 6. juna, do nedjelje, 12. juna, organizira prvu Me|unarodnu ljetnu {kolu "Mirno razrje{avanju sukoba", javila je Fena. Tokom sedmodnevne {kole sudionici }e nau~iti vi{e o temama kao {to su: razrje{avanje i prevencija sukoba, izgradnja mira, mediji i konflikt, uloga mladih u izgradnji mira, humanitarno pravo te spol i konflikt. U radu {kole sudjelovat }e 70 u~enika iz cijele BiH te studenti sa Sveu~ili{ta i Univerziteta u Mostaru.

Bez zarade
Na podru~ju Federacije BiH za sada posluje samo 11 mjenja~nica, i to u Biha}u, Ora{ju, Zenici, Vitezu, Tomislav-Gradu

Srebrenica: Pomo} povratnicima
U protekla dva mjesecaForumskagrupaVirtualnid`ematpreko web portalasarajevo-x.com vodila je humanitarnuakciju na prikupljanju pomo}i za djecu i socijalnougro`enestanovnikesrebreni~kih sela, javila je Fena. Aktivisti Asim Husanovi}, Amra Imamovi}, Nud`ejma Lika, Lejla Hod`i} i u~enik Ismail [ehi} sakupljenu pomo} uru~ili su siroma{nim vi{e~lanimporodicama u selimaJagli} i Slatina kod Srebrenice. - Prije dva mjeseca na sli~an na~in organizovali smo akciju i pomo}uru~ilidjeci u selima Sjeda~e i Urisi}i. Sarajlije su se sada odazvale u ve}em broju i to je omogu}ilo da obradujemo mnogo djece i socijalno ugro`enih, povratnika u selimadvadesetakkilometaraudaljenim od Srebrenice, izjavio je Husanovi}

U cijeloj BiH samo 12 mjenja~nica

Potraga za mjenja~nicom
Rukovodilac za bankarske poslove Udru`enja banaka BiH Samir La~evi} ka`e kako u svojoj blizini imamo tr`i{te od nekoliko stotina miliona gra|ana koji koriste euro, a mi smo ga izbacili iz upotrebe kao sredstvo pla}anja te smo sve njih koji dolazeovamootjerali u mjenja~nice ili na bankomate (koje prvo trebaju prona}i) i time sebi i njima napravili bespotrebne tro{kove. - U uslovima kada imamo zakonom definiran fiksni kurs

USKORO I U SARAJEVU Na podru~ju Federacije BiH za sada posluje samo 11 mjenja~nica, i to u Biha}u, Ora{ju, Zenici, Vitezu, Tomislav-Gradu i Domaljevcu, a uskoro }e u funkciji biti i prva, i za sada jedina, mjenja~nica u Sarajevu
Mjenja~nice u BiH, na`alost, ne}e rije{iti nastali problem. Dovoljno govori njihov postoje}i broj i broj podnijetih zahtjeva za otvaranjem, ka`e La~evi}. Pri primjeni va`e}eg Zakona o deviznom poslovanju neophodno je osigurati adekvatan broj mjenja~nica. Ali, u BiH je veoma razvijen bankarski sektor, s predstavni{tvima ne samo u velikim urbanim sredinama ve} i u gotovo svakom nasei Domaljevcu, a uskoro}e u funkciji biti i prva, i za sada jedina, mjenja~nica u Sarajevu. Mnogobrojni turisti, koji su u Sarajevu uglavnom u tranzitu i kojima je Zakon o deviznom poslovanju onemogu}io pla}anje u eurima, jo{ su upu}eni na banke, koje ne rade nedjeljom i praznicima, a subotom ve}e filijale rade do 13 sati. - Ovako mali broj mjenja~nica posljedica je ~injenice da je

Dva sajma istovremeno
Osmi me|unarodni sajam metala ZEPS Intermetal bi}e i ove godine odr`an zajedno sa Generalnim bh. sajmom ZEPS 2011. Kao jedinstven promotivnoposlovni doga|aj u ovom dijelu Evrope, Sajam }e biti odr`an od 4. do 9. oktobra na prostoru Kamberovi}a polja u Zenici. Razlog zajedni~kog termina, kako obrazla`u organizatori, jeste negativni uticaj svjetske ekonomske krize na metalnu industriju. "Proizvodnja namijenjena izvozu u prethodnoj godini porasla je gotovo za cijelu tre}inu, {to ukazuje na ubrzan oporavaktr`i{tametalaprvenstveno u Evropskoj uniji. ", navode u Poslovnom sistemu RMK, organizatoru Sajma, prenosi portal Indikator.ba.

Zenica

Zbrinjavanje povratnika
^etiri povratni~ke porodice po tpi sa le su ugo vor o stambenom zbrinjavanju i odr`ivom povratku u okviru CRS projekata stambenog zbrinjavanja povratnika iz kolektivnih naselja i alternativnih smje{taja. Ovim je za ~etiri porodice obezbije|en dom, interevetana pomo} u hrani te pomo} u poljoprivrednom materijalu i alatu. Projekat je vrijedan 82.000 KM, a podr`ala ga je i zeni~ka op}ina. Zlatko Mandi} je samohrani otac dvoje djece. Nakon izbjegli~kog `ivota u Hrvatskoj odlu~io se vratiti u Zenicu, ku}i, a dobio je krov nad glavom u ovakvom vremenu. Luka [trbac }e u svoj novi dom sa suprugom, ka`e da se sre}a ne mo`e opisati kada znate da kona~no imate svoj krov nad glavom. Vi{e o svega, veli, zna~i to {to ne}e dobiti samo ku}u nego i mogu}nost ostanka, egzistencije, dakle pomo}i }e u poljoprivrednim ma{inama i sjetvenom materijalu. Mi. D.

8

OGLASI

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

9

10

KOMENTARI

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

FOKUS

Pape i Borjana V Z
Pi{e: Vildana SELIMBEGOVI]
vildana.selimbegovic@oslobodjenje.ba

Mo`e li Borjana Kri{to biti selektor Vije}a ministara BiH? I kakav bi bio njezin skor u kvalifikacijama za Europsku uniju? Za razliku od Papeta, koji je svoje utakmice `ivota odigrao na svjetskim terenima, Kri{to je kantonalni kalibar: jo{ vu~e repove afera iz Livanjskog kantona, bez ikakve sumnje po{tuje strana~ku hijerarhiju i njezina mandatarska uloga bila bi refleksija ^ovi}evih koordinata. No, ima neke doma}e pravde u prihvatanju njezine kandidature

e} skoro dvije decenije na ovim se na{im prostorima za kratko vrijeme i previ{e toga velikog dogodi. Evo, uzmimo samo pro{lu sedmicu: Mladi} otputovao u Haag, prvi put iza{ao pred sudije, u Bukure{tu reprezentacija do`ivjela debakl, u Sarajevu obavljene konsultacije za mandatara Vije}a ministara... Da ne ka`em da je i Milorad Dodik, gostuju}i na Televiziji Srbije, uspio prevazi}i samog sebe i demonstrirati do sadanezabilje`enstepenodijuma spram Bo{njaka, Federacije, Sarajeva, Bosne i Hercegovine. U sretnijim i ure|enijim dru{tvima svaki od ovih doga|aja zaokupljao bi pa`nju javnosti mjesecima. Kako nismo ni sretni ni ure|eni, kako je zapravo Haag samo zbog nas i dobio Me|unarodni sud za ratne zlo~ine po~injene na prostoru biv{e Jugoslavije, nema nam druge do analogije praviti tamo gdje ih ima: u fudbalu i politici. Gube i drugi, a i biraju mandatare. U Bukure{tu je reprezentacija BiH deklasirana. Kako smo igrali, najbolje ilustrira podatak da je i pored tri gola u mre`i, Kenan Hasagi} bio me|u najboljim, ako ne i ponajbolji bh. reprezentativac. Jo{ iste ve~eri, u najtipi~nijem doma}em maniru, selektor Safet Su{i} osuo je paljbu po igra~ima: razo~arali ga, nisu igrali, najavio promjene... {to sve stoji, no zaboravio je pomenuti vlastiti u~inak u reprezentativnom debaklu. Nisam, naravno, nikakav poznavatelj fudbalskih (ne)prilika;

H

posljednji put sam na utakmici bila kada su u Sarajevu igrali @eljo i Videoton, ali ne pristajem na princip da su uvijek krivi drugi. I ne pi{em ovo da bih nekad slavnom Papetu pristajala na selektorsku muku, ve} zbog modela tako primjenjivog kod nas. Selektor se ogradio od krivice i delegirao je na fudbalski teren na kojem je on dirigent. Vratimo se podacima: od pet kvalifikacijskih utakmica, Su{i} je dvije dobio, dvije izgubio i jednu remizirao. To zapravo zna~i da je posve osrednji selektor, da je njegov reprezentativni u~inak daleko od prolaznog i da - ukoliko odista planira odvesti reprezentaciju BiH na Evropsko prvenstvo - ima premalo vremena za velike rezove. Koji moraju biti nepogre{ivi, da bi na selektorskoj klupi dokazao nekad rasko{ni igra~ki talenat. ajmo na tribine, da pogledamo utakmicu za mandatara. Predsjedni{tvu BiH prvoga dana konsultacija ponu|en je spisak kandidata koji je ozbiljno prijetio da ugrozi Papetov spisak igra~a. Otkud nam toliki talenti za premijera dr`avne vlade? Pravi je debakl ipak ozvani~en dan poslije. Opet su se u odbrambenom prostoru BiH na{la tri pogotka: Borjana Kri{to, Slavo Kuki} i iz penala Mladen Ivankovi} Lijanovi}, samokandidat za mandatara. Da ni Predsjedni{tvo utakmicu ne dr`i kvalifikacijskom ve} prijateljskom, pokazali su, kako nam je Radmanovi} samozadovoljno objasnio,

prihvataju}i Lijanovi}evu faxponudu. I jedva je ostao ozbiljan. Radmanovi}, naravno. animljiviji~ak i od kandidata jesu razlozi Radmanovi}evog zadovoljstva. Nije ostavljena ni zera sumnje da - za razliku od Dodikove i ^ovi}eve koalicije - stranke okupljene oko platforme gube `ivce. I pucaju u me|usobnim relacijama: ne samo {to se nisu usaglasile oko mandatara nego se ispostavilo da nemaju ni izdefiniran stav oko HDZ-ovog prijedloga. Bespredmetno bi sada bilo lamentirati nad biografijama Slave Kuki}a i MladenaIvankovi}aLijanovi}a i otvaratipitanjekoji od njih ima bolje (ako uop}e ima) reference za lidera Vije}a ministara. Izme|u ostalog i zato {to je posve jasno da se i nije raspravljalo o referencama, ve} o tome koja }e partija kandidirati svog Hrvata na ~elo dr`avne vlade. SDA i ne krije da smatra kako HDZ-ovi trebaju dobiti mjesto mandatara, no Bakira Izetbegovi}a je predsjednik stranke Sulejman Tihi} istoga dana dopunio: HDZ-ov mandatar uz uvjet da Vije}e ministara bude koncipirano na OHR-ovoj formuli pet-pet. Tri srpska ministra dolaze iz RS-a, i tu nema dileme, ako HDZ-ovi dobijaju mjesto mandatara i jednogministra, jedan hrvatski ministar je iz stranaka okupljenih oko platforme, a o Bo{njacima }e se ionako SDA i SDP dogovarati. Ostao je jedan ostali, koji bi - po sada{njim informacijama - trebao biti iz SDP-a BiH. Je li Ivankovi}u Lijanovi}u zasmetala do-

M

minacija SDP-a BiH? U ovom ~asu to je i najmanje bitno, daleko je bitnije {to sastav Parlamenta BiH odaje tijesnu ve}inu i {to se upravo zbog toga u parlamentarnoj trgovini razvila `iva aktivnost ponude i potra`nje (rije~ je, naravno, o foteljama) koja bi trebala obezbijediti neophodne ruke, tj. glasove. A nije nimalo nebitan podatak da ni Slavo Kuki}, kao drugi ili pak odabrani protukandidat Borjani Kri{to, nema u svojoj biografiji nekih epohalnih uspjeha: najve}i mu je dugogodi{nje upravljanje FTV-om, o ~ijim rezultatima vi{e od rije~i govori slika sa ekrana. A mo`e i slu~aj Juri{i}. o`e li Borjana Kri{to biti selektor Vije}a ministara BiH? I kakav bi bio njezin skor u kvalifikacijama za Europsku uniju? Za razliku od Papeta, koji je svoje utakmice `ivota odigrao na svjetskim terenima, Kri{to je kantonalni kalibar: jo{ vu~e repove afera iz Livanjskog kantona (sre}om, nije uspjela u Ustavni sud FBiHprogurati svog omiljenog strana~kog suca). Bez ikakve sumnje, po{tuje strana~ku hijerarhiju i njezina mandatarska uloga bila bi refleksija ^ovi}evih koordinata. No, ima neke doma}e pravde u prihvatanju njezine kandidature, ima i razloga za vjerovati da bi u kona~nici gospo|a Kri{to mogla zaigrati na evropskom terenu: naravno, ni ona ne mo`e sama. Paradoksalno, ali njezina je prednost upravo u ~injenici da nije dirigent na terenu. I ne bira igra~e.

REAGIRANJE

Na{ film ne vrije|a narod Bosne
Osvrt: NRK na krivom putu; Oslobo|enje, 2. juni/lipanj 2011. godine

K

orisna taktika za pisanje neprijateljskog prikaza knjige, novinskog ~lanka ili televizijskog programa primjenjuje se na ovaj na~in: pretvarati se da je uvredljiv rad ne{to {to on nije i onda napadati to ne{to drugo. Mo`ete si olak{ati posao opisuju}i ga na ovaj na~in: "Svaka rije~ je la`, uklju~uju}i sve i, ako i ali." U tom slu~aju se ne morate zamarati neugodnim detaljima ili dobro odmjerenim protivargumentima. Ako ostanete bez dobro odmjerenih protivargumenata, mo`ete pribje}i bacanju uvreda. Televizijski dokumentarac "Izdani grad" je podvrgnut ovakvoj obradi od Ivara Amundsena u ovojnovini2. juna2011. Ola Flyum i ja smo zajedni~ki napisali i re`irali ovaj program. Amundsen, su{tinski, optu`uje nas da smo "negatori genocida". On to ~ini uprkos ~injenici da na samom po~etku filma slijedi na{ komentar: "Srebrenica u isto~noj

Bosni je grad duhova. Vi{e od 7 hiljada Muslimana se nikad nije vratilo poslije gra|anskog rata. Ubijeni su 1995. od srpskih vojnika u seriji incidenata poznatih kao evropski najte`i genocid poslije II svjetskog rata." [to se nas ti~e, bez masovnog ubistva Bo{njaka u julu 1995. ne bi bilo razloga za stvaranje programa. O ~emu je onda, zaista, ovaj dokumentarac? Su{tinski o tome govori odgovor na ovo pitanje: "Za{to je Srebrenica ostala nebranjena protiv vojske bosanskih Srba?" Tokom tri godine 28. divizija Armije BiH je zadr`avala Srbe u najte`im uslovima. Onda je grad izgubljen. Ovo je nama, kao istra`iva~kim novinarima, izgledalo kao legitimno pitanje koje treba postaviti. Saznali smo da brojni Bo{njaci postavljaju upravo isto pitanje jo{ od 1995. Prije ~etiri godine stigli smo u Sarajevo da se sretnemo sa ovim Bo{njacima i poslu{amo ono {to su oni imali da ka`u o pa-

du Srebrenice. "Izdani grad" je velikim dijelom njihova pri~a. Amundsen odbacuje program kao "pun zlonamjerne srpske propagande". Brojni Bo{njaci koji su sudjelovali u dokumentarcu bi}e iznena|eni da to ~uju, posebno stoga {to su se oni sami borili protiv Srba tokom rata. Ustvari, mi smo intervjuisali samo tri Srbina: o~evica napada na selo Kravica u januaru 1993; snimatelja koji je snimio krvavi ishod; forenzi~kog patologa koji je imao te`ak zadatak izvo|enja autopsija na tijelima. Program predstavlja dokaze da je, kao dio sporazuma o razmjeni teritorija sa bosanskim Srbima, vlada BiH `eljela da Srebrenicapadne. Nagrada za to bila bi Vogo{}a. Me|u Bo{njacima koji izri~u takvu optu`bu su srodnici mrtvih Srebreni~ana, seljaci, vojnici, novinari, {ef policije, lokalni gradona~elnik, komandant Glavnog {taba Armije i istaknuti bh. politi~ar i diplomata. Da li Amundsen optu`uje i njih

za {irenje srpskih la`i? Ola Flyum i ja smo uvjereni da svi oni vjeruju da je ono {to se desiloposlijepada Srebrenice genocid koji su po~inili Srbi. Gdje je tu "negiranje genocida"? Amundsen je preokupiran sa portretisanjem nas kao ne~eg {to mi nismo, on nije uspio da odgovori na klju~na pitanja postavljena u dokumentarnom filmu. Za{to je, u martu 1995, Alija Izetbegovi} naredio Naseru Ori}u i dvadest i trojici njegovih najva`nijih komandira da iza|u iz grada? Za{to Drugi korpus Armije BiH nije poslao poja~anja iz Tuzle? Za{to preostali vojnici 28. Divizije nisu upotrijebili antitenkovsko oru`je protiv oklopnjaka VRS-a? Svi primarni dokazi pokazuju odlu~nost rukovodstva BiH da prepusti narod Srebrenice njihovoj sudbini. To je bila odluka koja je imala stra{ne posljedice. Niko ne ka`e da su Izetbegovi} i njegova vlada bili odgovorni za brutalna i neoprostiva masovna

Pi{e: David Hebditch, jedan od re`isera filma "Izdani grad"

ubistva koja su po~inili Srbi u julu 1995. Ali je legitimno postaviti ovo pitanje: Otkuda uop{te VRS u Srebrenici 11. jula? Na{ program ne vrije|a narod Bosne. Oni vi{e od bilo koga drugog zaslu`uju da znaju istinu o onome {to se desilo tokom gra|anskog rata. I oni su dovoljno pametni da budu sumnji~avi prema bilo kome ko dolazi tvrde}i da posjeduje nepromjenljivu istinu o tome {ta se desilo. Da li Ivan Amundsen `eli da njih zaustavi od postavljanja pitanja o njihovoj nedavnoj istoriji? Ako je tako, kada je sloboda izra`avanjaprestala da budetemeljno ljudsko pravo?

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KOMENTARI
IZ HOLANDSKE BILJE@NICE

11

Ma, koji vam je krastavac!
N
ikada nisam sku`io {to li lukmiru zovu tako kada je uglavnom ispunje na kras tav ci ma. Najbolja mi je kada malo odstoji u fri`ideru pa onda u nju uma~e{ vru} somun sa }urokotom. Topla hljebna masa u dodiru sa ohla|enim specijalitetom po~inje da "cvr~i", a ti je s merakom prinosi{ ustima. Topi se pod jezikom i osvaja ukusom koji donosi dah ljeta i nekog izleta uz brzi, bistri potok, pod gustom kro{njom, u sjeni {to prkosi suncu i plusevima. Ovdje gdje sam sada ubi nesnosna `ega. Holandija se pretvara u Saharu, bilje`i povijesno duga~ki su{ni period. Ki{a nije pala vi{e od dva i po mjeseca. Presu{uju kanali kojim je izbraz da na nis ka ze mlja i stru~njaci od vode ubi{e se kontaju}i kako hektolitre dragocjene teku}ine presipati iz jednog u drugi sustav za navodnjavanje. Sre}om pa su po~etkom proteklog stolje}a ogradili more. Od slane, decenijama, pravili slatku beskrajnu pu~inu i sada je pumpaju do nemilosti. Pola te vodene mase odlazi u nepregledne gradove mamutskih staklenika u kojima se, me|u redovima raznog vo}a i povr}a {to se gube u perspektivi, uglavnom iskazuju radnici iz bratske ~lanice Evropske unije, Poljske. [ljakaju za upola jeftinije od va`nih ljudi u klompama. Beru i sla`u na hiljade tona plodova kojima je ~ovjek zagospodario raznim tehni~kim ure|ajima pod vje{ta~kim svjetlom i toplotom. Paradajza, krastavaca, paprika, salata ima i u decembru, januaru, avgustu, septembru. Nema tu godi{njih doba, prirodnih zakonitosti. Samo na krastavcima ubere se godi{nje skoro milijarda eura. Nisam mogao bolju zemlju odabrati za voljenu lukmiru. Ima{ najsvje`ijih krastavaca kad god po`eli{. Znam, ~uo sam ne{to o nekoj bakteriji, ali kada sam pre`ivio one "ikare" iz ratnog Sarajeva nema te "baje" koja mi ne{to mo`e. Lijepo svakog vikenda odem na desetak kilometara udaljeni najve}i pokriveni bazar u Evropi i ba{ kao u stambolskoj Kapali~ar{iji cjenkam se sa brkatim ljudima oko zerzevata za lukmiru. ^ini mi se da jo{ ni ne pri|em tezgi a ve} ~ujem na na{em: - [ta treba, zemljak? Nau~ili turski trgova~ki mangupi sve jezike. Kada pitam kako znaju da sam "anamo na{", odgovaraju - imate velike glave ba{ kao i mi. Kao da su nam isti preci bili. Ne{to mislim, nije nemogu}e. Kada su u ovim zadnjim ratovima serijski napadali na{e sestre, `ene, majke, {to to nisu mogli raditi i vijekovima prije. Koliko li je tek na{e krvi izmije{ano, koliko li su tek na{i preci tajili, skrivali porodi~nu sramotu skrnavljenja ~asti `ena od mrskog nam brka tog ja nji~ara. - Dva kilograma krastavaca! Ra{irio o~i kao da je ugledao vanzemaljca. - Ho}ete li ponoviti? - uzvra}a zbunjeno. - Krastavce `elim. Koliko ko{taju? - Za tebe, zemlja~e, d`aba. Prvi si koji ih kupuje{ u zadnjih 30 dana. Jedva uspijevam prodati ne{to paradajza i paprika. Od krastavaca bje`e k’o ludi. - Pravo da ti ka`em, dragi Tur~ine, ni{ta i ne pratim oko te bakterije. Svakog ~uda za tri dana. Prepadali su nas onom atomskom centralom u ^ernobilju, pa pre`ivjesmo. Nedavno japanskom, neki dan pepelom vulkana sa Islanda. Kada bi sve to uzimao za ozbiljno, niti bi jeo, niti pio. Kod tog gigantskog trgova~kog centra u orijentalnom stilu nikada slobodnog parkinga. Zato, hajdemo busom }iku. Nosim svoj ceker~i} i pitam sredovje~nu gospo|u da li je sjedalo do nje slobodno. Prvo ljubazno klimnu glavom, znati`eljno odmjeri i sko~i kao oparena. [ta joj bi? Pogledavaju me zatim saputnici preko puta. I oni se `urno digo{e. Oko mene sve vi{e slobodnih mjesta. Bje`e kao nekada od crnaca u ameri~kim gradskim prevozima ili kao sada kod nas od pripadnika manjinskih naroda {to su zalutali u pogre{ne entitete. Neprimjetno poku{avam da otkrijem {ta je to na meni {to pla{i ljude. Znam da sam se tog jutra obrijao. Kosa je cakum pakum. Miri{em na najnoviji dezodorans. Mo`da je on? Jes te da se in ten zi vni je "~uje", ali ka`u taj je sada in. Da nije ne{to sa novim farmerkama? Da nisam zaboravio etiketu? Bus se zaustavlja i gospo|a koja me je prva napustila, izlaze}i du`e zagleda u ono {to nosim. Bacim i ja oko i nasmijem se na sav glas da se ~ak i voza~ okrenuo. Iz cekera mi proviruje nekoliko glava od krastavaca. Onako sjajne, zelene umjesto da osvajaju ljepotom, zra~e panikom. Mogu misliti koliko je dugo ta jadna dama poslije prala ruke proklinju}i neznanca {to je vitlao izvorima e{erihije koli. ^im sam uletio u ku}u, uklju~im TV, kompjuter, internet. Daj da vidimo {ta je to toliko opasno sa krastavcima. [to sam vi{e ~itao, kao da sam postajao bolesniji. Bio sam kao studenti po~etnici na medicini. [to su vi{e u~ili o simptomima raznih bolesti, osje}ali su se sve bolesniji. Da li baciti krastavce ili postati jedan od one dvije hiljade i ne{to zara`enih u nekoliko dr`ava Evrope? Po~eo me i stomak boljeti… Otvaram neku od stranica najtira`nijeg holandskog dnevnika De Telegraaf kad tamo anketa sa temom da li se usu|ujete jesti krastavce. Za u~esnike ankete nekoliko nagrada u vidu najnovijih mercedesa. Napet sam od ruskog ruleta sa krastavcima. Lukmira ili `ivot? Da li sam ve} fasovao bajnu bakteriju, koliko }e inkubacija trajati? Ka`u oko desetak dana. Dok su oko mene danima umirali od straha, ja sam veselo nekoliko puta smazao porcijice bo`anstvene lukmire. Uvijek je pripremam sa nekoliko komadi}a mladog luka i koliko ho}e{ na pljoske isjeckanih krastavaca, sve zalijevano punomasnim jogurtom. Znam, neki }e re}i nije to prava lukmira, to ti je krastavac salata. Nije va`no, za mene nema bolje. I dok privodim kraju ovaj svoj nekrolog o `ivotu kojem je glave do{ao krastavac, pobjedonosno javljaju da je i [vabo-babo kona~no priznao da e{erihija koli nije stigla preko meni najdra`eg povr}a iz [panije ili Holandije. Nakon toga kao razjareni bikovi sko~ili iz zemlje sve rje|ih korida i tra`e stotine miliona eura od{tete od brzopletog Berlina. Ka`u da i Rusija ponovo otvara granice do skora nepo`eljnoj evropskoj "zelenjavi". Jedan moj prijatelj, {to je iz dobre ku}e utekao, ima dobru psovku za one {to su zaboravili na staru dobru - ispeci pa reci. On bi na sve to, kao da je znao da }e jednog dana biti aktuelno, uzviknuo: - Ma, koji vam je krastavac!

Pi{e: Pavle PAVLOVI]

Lukmira ili `ivot? Da li sam ve} fasovao bajnu bakteriju, koliko }e inkubacija trajati? Ka`u desetak dana. Dok su oko mene danima umirali od straha, ja sam veselo nekoliko puta smazao porcijice bo`anstvene lukmire

12

CRNA HRONIKA
Pijanimu{karac u subotu nave~e napao je radnicu u prodavnici Ra{mer, koja se nalazi u Novopazarskoj ulici u Sarajevu. Napada~ je uzeo pivo, ali nijeimaonovca da plati te je udario u glavu trudnu radnicukoja je samoradila svoj posao. Radnica je aktiviralatihialarm i obavijestilaAgenciju DSC. Za{titari su obavijestili interventnu ekipu i policiju, koji su ubrzouhapsilipijanog siled`iju. D. P.

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Pijanac napao trudnu radnicu

Razbojnici ukrali novac i ultrakartice

Dvijenepoznateosobe u subotu nave~er, uz prijetnju pi{toljem, izvr{ile su razbojni{tvo u prodavnici Mars 97, u Ulici ^obanija do broja 1, op}ina Centar, u Sarajevu. Razbojnici su u radniceuperilipi{tolj i uzeli novac i dopune za ultrakartice BH Telekoma, a potom pobjegli u nepoznatom pravcu. Nakon {to im je prijavljenorazbojni{tvo, policajci su obaviliuvi|aj i po~eliradnje na identifikaciji i pronalaskuizvr{ilaca.

Nakon batina koje je dobio od sina
Klini~ki centar Banja Luka

Okru`ni sud u Banjoj Luci

Danas presuda za
ubistvo Besima Hod`i}a
U zavr{nim rije~ima tu`ilac Ljubo Macanovi} je zatra`io da se Amir Kadiri} i Adis Pelak osude za ubistvo i dodao da je tu`ila{tvo dokazalo njihovu krivicu
Amiru Kadiri}u (38) i Adisu Pe la ku (26) da nas }e u Okru`nom sudu u Banjoj Luci biti izre~ena presuda za ubistvo Besima Hod`i}a (26) u julu pro{le godine. U zavr{nim rije~ima tu`ilac Ljubo Macanovi} je zatra`io da se optu`eni osude za ubistvo i dodao da je tu`ila{tvo dokazalo njihovu krivicu. Tu`ilac je istakao da izjava Ali Kava Mura iz Izraela potvr|uje da su optu`eni imali namjeru da oplja~kaju ~ovjeka iz Izraela. Me|utim, Ali Kava Mur im je uspio pobje}i, pa su potom ubili Hod`i}a. S druge strane, advokati optu`enih negirali su da su nji ho vi bra nje ni ci ubi li Hod`i}a, prebacuju}i odgovornost jedni na druge. Tako je advokat Miodrag Dereti} rekao da njegov branjenik Kadiri} nije ubio Hod`i}a i dodao da je to uradio Pelak. Alaga Bajramovi}, advokat Adisa

U bolnici preminuo

70-godi{njak
Marko Cvijanovi} (70) iz sela Bare kod Dobojapreminuo je u subotu nave~e u banjalu~koj bolnici nakon {to ga je pretukao 38-godi{nji sin Ratko. Upravo je Ratko Cvijanovi} 2. juna prijavio policiji da je istukao oca koji je usljed udaraca izgubio svijest. Marka su policajci prona{li na stepenicama njegovog kom{ije. Starac je imao te{ke povrede glave, te je preba~en na Kliniku za anesteziju i intenzivnolije~enjeKlini~kog centra Banja Luka. Nakon obdukcije, koja je ju~er obavljena, zna}e se da li su batine koje je dobio od sina prouzrokovale smrt Marka Cvijanovi}a. D. P.

Mjesto gdje je na|eno tijelo ubijenog

Bokavi}i kod Lukavca

Mladi} ubo
45-godi{njaka u grudi
U tu~i koja se u subotu nave~er dogodila u Bokavi}ima, op}ina Lukavac, te{ke tjelesne povrede u predjelu grudnog ko{a zadobio je 45godi{nji T. ^., stanovnik ovog naselja. Njega je, saznajemo iz MUP-a Tuzlanskog kantona, no`em u predjelu grudi ubo 23-godi{nji N. D., tako|er iz Bokavi}a. Sukob se, potvrdili su nam u policiji, dogodio ispred porodi~ne ku}e povrije|enog 45-godi{njaka, a prethodila mu je kra|a sva|a u kojoj je u~estvovalo vi{e osoba. Naime, saznajemo da je tokom sva|e do{lo i do razmjene psovki izme|unapada~a i povrije|enog, {to je uzrokovalo da verbalni pre|e u fizi~ki sukob. Nakon nekoliko minuta tu~e, 23-godi{njak je izvadio no` i ubo svog protivnika u grudi. Pomo} povrije|enom pru`ili su ~lanovi njegove porodice i kom{ije koje su prisustvovale tu~i, a po dolasku policije uhap{en je 23-godi{njak. Prona|en je i no` koji je koristio prilikom nano{enja povreda. O motivima ju~er niko nije `elio govoriti, tek su stanovnici Bokavi}a kazala da su od ranije postojali problemi izme|u protivnika u tu~i.
A. [e.

Pelaka, ustvrdio je da je optu`ni ca ma njka va i pro ti vrje~na, te na gla sio da je Hod`i}a ubio Kadiri}, i to zbog ranijih dugova. U optu`nici se navodi da su se Pelak i Kadiri} 2. jula u ve~ernjim satima sa Besimom Hod`i}em i njegovim prijateljem Ali Kava Murom dogovarali da im obezbijede djevoj-

ke za pro vod. Vi djev {i da Hod`i} ima novac, dogovorili su se da ih razdvoje, te da od Hod`i}a uzmu pa re, a od Ira~anina automobil audi. Hod`i}a su odveli u naselje Bi{}ani kod Prijedora i ubili. Zatim su ga vezali za auto, vukli do rijeke Sane i tijelo bacili na obalu. Sre}om, Ali Kava Mur je uspio pobje}i. D. P.

POTKOZARJE Rasvijetljeno sedam te{kih kra|a

Provaljivao u ku}e i ~upao bakarne kablove
Slu`benici Policijske stanice Potkozarje priveli su i saslu{ali Slavka Brdara (1966) iz Potkozarja, zbog sumnje da je u tom mjestu obio sedam ku}a u vla sni{ tvu gra|ana hrvatske nacionalnosti, a koji su trenutno u inostranstvu. lacija sa kojih je naknadno skidao bakar i prodavao ga stanicama za otkup sekundarnih sirovina. Sedam rasvijetljenih provalnih kra|a Brdar je izvr{io tokom aprila i maja ove godine u mjestima Lipovac, Radinja~a, Valenti}i i Vu~i}i, kod Potkozarja. Policija je, kako saznajemo, pretresla i ku}u u kojoj on stanuje Lipovcu te prona{la alat pogodan za provale, ali i ve}u koli~inu plasti~ne izolacije skinute sa ukradenih elektrokablova. Na kon kri mi na lis ti~ke obrade Brdar je pu{ten na slobodu, a protiv njega }e nadle`nom tu`ila{tvu biti podnesen izvje{taj zbog sedam te{kih kra|a.

Imovinska korist
Ina~e, u pet mjeseci 2011. na podru~ju Potkozarja obijeno je 13 ku}a u vlasni{tvu gra|ana hrvatske nacionalnosti, koji trenutno ne borave u njima, a sedam ih je rasvijetljeno. Tokom pro{le godine na istom podru~ju eviden ti ra no je osam is tih slu~ajeva, od ~ega su dva osL. S. tala nerazja{njena.

Saslu{an i pu{ten
Za Brdara je, kako saznajemo, utvr|eno da je upotrebom fizi~ke snage i podesnog ala ta pro va lji va lo u ku}e te demontirao elektri~na bro ji la. Po tom je ~upao kablove elektroinsta-

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
U redovnojkontrolisaobra}aja policija je uru~ila 258 prekr{ajnih naloga i upozorila79 voza~a. Iz saobra}aja je isklju~en 21 voza~zbogupravljanjaautomobilom pod dejstvomalkohola te {est osoba bez polo`enogvoza~kogispita. Zbog vo`nje prije sticanja prava na upravljanjeautomobilom iz saobra}aja je isklju~enoosamosoba. Isklju~ena su dva vozilazbog isteka va`nosti saobra}ajne dozvole.

13

Iz saobra}aja isklju~en 21 pijani voza~

U eksploziji o{te}en automobil

Na kolovozu u Ulici Bjelavica do broja 21, op}ina Stari Grad, u subotu, dva sata i 30 minuta iza pono}i, ba~ena je i aktivirana eksplozivna naprava. Od eksplozije su o{te}ena gara`na vrata u sklopu ku}e vlasni{tvo E. S. koju koristi lice s inicijalima B. M, kao i njegov automobil mercedes (E94-0-814). Policija je obavilauvi|aj i nastavljaraditi na identifikaciji i pronalasku po~inioca ovog krivi~nog djela.

Okon~ana potraga za osumnji~enim za plja~ku po{tanskog kedija

Alen Ali} se sam
Alen Ali} (33) iz Zenice, koji se sumnji~i da je, zajedno sa bratom Adijem Ali}em (20) i kom{ijom Seadom Dizdarom (36), oplja~kao po{tansko vozilo u mjestu Kula kod Zenice i ukrao 40.000 KM, ju~er se u 8.30 sati uredno javio sa kori{tenja vanzavodskih pogodnosti u Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica.

vratio u KPZ Zenica
Smje{ten u samicu
Naime, Ali} je bio na dopustu nekoliko dana, a trebao se vratiti ju~er do devet sati u zeni~ki zatvor, gdje izdr`ava kaznu za uzrokovanje te{ke saobra}ajne nesre}e kod Zenice u martu 2002. kada su poginule ~etiri osobe, a te{ko povrije|ena jedna djevojka. Direktor KPZ-a Zenica Nihad Spahi} rekao nam je kako je Ali} odmah po dolasku smje{ten u samicu zbog sumnji da je po~inio krivi~no djelo, eventualnog uticaja na svjedoke, te o tome je odmah obavije{tena policija. Ukoliko se utvrdi da je po~inio krivi~no djelo, ide disciplinski postupak, a zaprije}ena kazna je do 20 dana samice. Policija pre-

Direktor KPZ-a Zenica Nihad Spahi} rekao nam je kako je Ali} odmah po dolasku smje{ten u samicu

Alen Ali}: Tokom su|enja

Iz po{tanskog kedija ukradeno 40.000 KM

du zi ma ra dnje iz svo je na dle`nosti i uputi}e izvje{taj o po~injenom djelu nadle`nom tu`ila{tvu. Kantonalno tu`ila{tvo Zenica uputilo je prijedlog sudiji za prethodni postupak Kantonalnog suda Zenica za odre|ivanje pritvora Adiju Ali}u i Seadu Dizdaru. Podsjetimo, plja~ka se dogodila u ~etvrtak ujutro, kada su tri maskirane osobe golfom ~etvorkom, registracija 635-T-124, presrele po{tansko vozilo kedi i uz

prijetnju upotrebe oru`ja (automatskih pu{aka) natjerale po{tare da im predaju torbu sa novcem. Ina~e, vozilo JP BH Po{ta je prevozilo novac za penzije za umirovljenike koji `ive na podru~ju Babina i okolnih mjesta Seoci, Arnauti, Briznik i Radinovi}i. Nakon plja~ke dali su se u bjekstvo, a policija je po dojavi odmah krenula za njima. Golf je prona|en nekoliko sati kasnije, napu{ten na zeni~kom izleti{tu Smetovi. Dan kasnije policija

je u mjestu Pe{evi}i prona{la kofer u kojem je no{en novac. Kasnije }e se ispostaviti kako se radi o automobilu koji je dan ranije ukraden u op}ini Travnik. Naravno, novac je bio izva|en i strpan u vre}u. U Svi}u su prona|ene dvije automatske pu{ke kori{tene u ovoj plja~ki koje su bile odba~ene u bijegu.

Uhap{ena pogre{na osoba
Prvobitno je uhap{en Elvis Ali} u zeni~kom prigradskom

naselju Gra~anica koji se dovodio u vezu sa izvr{enjem razboj ni{ tva i nad ko jim je u slu`benim prostorijama policije za ve de na kri mi na lis ti~ka obrada. Me|utim, pu{ten je iz pritvora jer je ustanovljeno da on nije u~estvovao u plja~ki, nego njegova dvojica bra}e Adi Ali} (1991) i Alen Ali} (1978), te njihov kom{ija Sead Dizdar, ro|en (1975). U kasnim poslijepodnevnim i no}nim satima uhap{eni su Adi Ali} i Dizdar.
M. DAJI]

Meho Zemani}, otac Elvedina Zemani}a tvrdi:

Hap{enje mog sina je bila farsa
“Elvedina Zemani}a policajci su mogli pozvati kad su htjeli, sam bi do{ao. Nisu trebali praviti farsu i hapsiti ga kao bjegunca jer to nije bio” tvrdi njegov otac Me, ho Zemani}. Podsjetimo, 30-godi{njeg Elvedina Zemani}a 24. maja nave~er u sarajevskom naselju Dobrinja III uhapsila je sudska policija na osnovu naredbe sarajevskog Op}inskog suda. Zemani} je, naime, osu|en na 10 mjeseci zatvora zbog toga {to je u decembru pro{le godine ranio Vernesa ^anku{i}a, zvanog Veki, ispred zgrade u kojoj stanuje u Prvomajskoj ulici u sarajevskom naselju [vrakino Selo. Nakon pravosna`ne sudske presude pu{ten je na slobodu, gdje je ~ekao poziv na odslu`enje kazne u KPZu Zenica. “Moj sin nije dobio pravosna`nu presudu na osnovu koje bi bio upu}en u zatvor. Govorio je da ~eka presudu i poziv da odle`i kaznu. Me|utim, neko je umjesto njega potpisao papire da je dobio pravosna`nu presudu. Ali, taj papir on nikad nije primio. Ka`u da mi je sin bio u bjekstvu, me|utim, on se slobodno kretao po gradu, ~ak je dolazio i u sud zbog drugih stvari, ali ga nisu uhapsili“ pri~a Meho Zemani}, dodaju}i da se , zbog sina nedavno sukobio sa sudskom policijom i da su mu tad povrijedili prst. Podsjetimo, on je 18. aprila na Bulevaru branilaca Dobrinje izbjegao ranjavanje kada je u pravcu njega i Lejle Vladovi} navodno pucao Arnel Kurtaj. Umjesto Zemani}a, pogo|ena je Vladovi}eva. Da li se iznenadnim hap{enjem Zemani}a `eljela smiriti situacija u naselju Dobrinja u kojem su sukobljene grupe mladi}a u kojima se na suprotnim stranama nalaze Zemani} i Kurtaj, nije poznato.
Meho Zemani}: Slomljen prst D. P.

14

REGION

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Slovenci na referendumu

O~ekuje se glasa~ko NE
U Sloveniji je otvoreno oko 3.400 birali{ta na kojima }e 1,7 miliona nosilaca bira~kog prava odu~ivati o usvajanju tri zakona
Nakon petnaest referenduma odr`anih tokom dvadeset godina slovena~ke dr`avnosti, u Sloveniji se odr`ava prvi trojni referendum, na kojem }e glasa~i odgovarati na tri sasvim razli~ita pitanja. Da li podr`avaju zakon o penzijskoj reformi, da li podr`avaju promjene zakona o dostupu javnosti do arhiva Slu`be dr`avne bezbjednosti i da li podr`avaju zakon o zabrani rada na crno. Predlo`enom zakonu o penzijskoj reformi, koji bi prije svega produ`io radni vijek zaposlenih u Sloveniji, o{tro se protive sindikati i opozicija, kojoj se pridru`ila i stranka slovena~kih penzionera, DESUS, koja je nedavno iza{la iz Vladine koalicije upravo zbog prijedloga tog zakona. Promjene zakona koji omogu}ava uvid u arhivu Slu`be dr`avne bezbjednosti (i nekada{nje Udbe) je slovena~ka vladaju}a koalicija usvojila po~etkom ove godine, nakon {to je direktor ove slu`be odbio par zahtjeva zainteresovanih lica da vide odre|ene dokumente iz arhiva. Di re ktor So ve, Slo ve na~ke obavje{tajne slu`be, tada se o{ tro us pro ti vio da va nju na uvid zahtijevanih dokumenata, u prkos postoje}em zakonu koji to nala`e, ocijeniv{i da bi to ugrozilo slovena~ke dr`avne interese. Tome je slijedila nagla odluka Vlade koja je parlamentu predlo`ila da promjeni postoje}i zakon i tako onemogu}i uvid javnosti u arhivu obavje{tajne slu`be iz pro{log sistema. Usvajanje ovih zakonskih promjena je zaustavila opozicija, zahtijevaju}i referendum o tom pitanju. Slovena~ki glasa~i bi danas trebalo da odgovore i na pitanje da li podr`avaju zakon o zabrani rada na crno, odnosno zakon o zabrani kom{ijske pomo}i, kako se ovaj zakon ~e{}e naziva u slovena~koj javnosti. Njime je slovena~ka Vlada najSude}i prema istra`ivanjima javnog mnijenja, o~ekuje se da dana{nji referendumi “padnu“, odnosno da glasa~i odbiju sve predlo`ene zakone. U prilog tome govori i sve ve}e nezadovoljstvo radom Vlade, koju prema posljednjim istra`ivanjima iz aprila, ne podr`ava 82 posto ispitanih. Isto istra`ivanje je pokazalo i da je protiv reforme penzijskog sistema 42,3 posto ispitanih. O postoje}em nezadovoljstvu i otporu prema zakonima koje Vlada daje na odlu~ivanje na referendumima govore i rezultati posljednjeg referenduma u Sloveniji. Na referendumu odr`anom u decembru pro{le godine je 72 posto iza{lih glasa~a bilo protiv predlo`enog zakona o radio-televiziji, dok je prije manje od dva mjeseca, na posljednjem odr`anom referendumu zakon o malom radu odbilo vi{e od 80 posto od 34 posto glasa~a koji su iza{li na birali{ta.

Ljubljana

pri je `elje la da po mo gne gra|evinskom sektoru koji je postoje}a kriza dovela na rub propasti, izazvav{i niz ste~ajeva slovena~kih gra|evinskih preduze}a. Zakon se kasnije pro {i rio i na dru ge `ivo tne oblasti, jer bi se njime ka`njavao i kao rad na crno smatrala svaka pomo} osobe koja drugoj poma`e u okviru svoje profesi-

je. Prijedlog ovog zakona je izazvao velike kritike u slovena~koj ja vnos ti, pri je sve ga zbog postoje}e krize, u kojoj me|uso bna po mo} lju di ma omogu}ava da lak{e prebrode postoje}e egzistencijalne te{ko}e. Uz to se postavlja i pitanje da li bi ovakav zakon zabranio i ka`njavao i rad dobrovoljaca i njihovih udru`enja.

TO-u je znak da je zemlja dostigla nivo vladavine i Bila je izuzetna privilegija obavljati du`nost komansigurnosti koji je u skladu sa euroatlantskim o~ekivadanta i visokog vojnog predstavnika [taba NATO-a njima, te time i znak da je zemlja spremna za invesSarajevo. Kako se bli`i kraj mog mandata u Bosni i ticije i ekonomski rast. Hercegovini, htio bih sa vama podijeliti neka moja raVjerujem da su pripreme za i samo ~lanstvo od izuzmi{ljanja. Tokom godine dana mog mandata najja~i zetne va`nosti za vas, gra|ane Bosne i Hercegovine, utisak na mene ostavili su izuzetan potencijal ove i zato vjerujem da je va`no da shvatite {ta zapravo prelijepe zemlje i njeni gostoljubivi ljudi. Naravno da sam svjestan izazova sa kojima se suo~avate, ali isNATO zna~i za va{u zemlju. U proteklih godinu moj to tako znam da ste vi{e nego sposobni rije{iti te izatim je u cijeloj Bosni i Hercegovini organizovao veliki zove i izgraditi sigurnu, prosperitetnu budu}nost. broj okruglih stolova na kojima smo ~uli razmi{ljanja Jasno je da je najbolji na~in da to ostvarite da {to prigra|ana o NATO-u. Bez obzira na to da li su njihova je integri{ete zemlju u {iri euroatlantski okvir. Drugim ristajali{ta pozitivna ili negativna, shvatili smo da ljudi je~ima, da postanete ~lanica NATO-a i Evropske uninemaju dovoljno informacija o Savezu. Sada radimo je. Upoznao sam mnoge ljude iz vladinih struktura, vojna tom polju, a ja `elim da se ovom prilikom osvrnem ske, civilnog dru{tva, studente, predstavnike medija i na jedno pitanje koje se stalno ponavljalo. obi~ne ljude i shvatio da svi znaju da se ovo mora uraMnogo ljudi vjeruju da }e pribli`avanje NATO-u ili ~lanstvo u NATO-u zna~iti da }e Bosna i Hercegoviditi. Posti`ete napredak ka ostvarenju tih ciljeva, ali na biti primorana u~estvovati u aktivnostima koje ne moglo bi i br`e - i trebalo bi br`e, radi svih vas. podr`ava. To jednostavno nije ta~no. Osnovni i temeBosna i Hercegovina je partner NATO-a ve} vi{e ljni princip Saveza je konsenzus: "jedna zemlja, jeod ~etiri godine i radi na ispunjavanju mnogih obadan glas", bez obzira na to govorimo li o Sjedinjenim veza vezanih za pristupanje NATO-u. Reforma odAmeri~kim Dr`avama sa 311 miliona stanovnika ili brane ~ini veliki dio tih nastojanja, a Ministarstvo odbrane i Oru`ane snage pokazali su izuzetnu predaSloveniji sa 2 miliona. Princip konsenzusa zna~i da Brigadni general David Enyeart nost na izvr{enju kompleksnih zadataka izgradnje komadant [taba NATO u BiH svaka zemlja ~lanica NATO-a jednako doprinosi njejedne vojne sile i razvoju sposobnosti potrebnih za govom radu i procesu odlu~ivanja, na svakom nivou, izvo|enje zajedni~kih operacija sa pripadnicima NATO-a. Va{e u~e{}e u od tehni~kih komiteta do najvi{eg nivoa odlu~ivanja. Odluka koja se doneNATO operaciji u Afganistanu ostavilo je veoma pozitivan utisak, te pokase konsenzusom je odluka koju prihvata svaka zemlja ~lanica, tako da }e zalo da va{a zemlja mo`e igrati me|unarodnu ulogu zajedno sa ~lanicama BiH kao ~lanica NATO-a zadr`ati punu kontrolu nad svojim aktivnostima. i partnerima NATO-a. Ima jo{ puno posla koji treba uraditi prije nego BiH bude pozvana u ~lanIstovremeno, i druge institucije Bosne i Hercegovine rade kako bi ispustvo u NATO-u, ali se taj posao mo`e uraditi. Imaju}i na umu prednosti nile {ire obaveze koje se ti~u ~lanstva u NATO-u koje mo`da nisu tako op~lanstva u NATO-u za va{u zemlju, vjerujem da se taj posao mora uraditi. {te poznate kao reforma odbrane. Va`no je napomenuti da NATO o~ekuVa`no je iskoristiti dosad postignut zamah i izdi}i se iznad trenutnih polije od budu}ih ~lanica da izvr{e obimne politi~ke, ekonomske, sigurnosne ti~kih i tehni~kih izazova. i pravne reforme, a ne samo reforme odbrambenog sektora. Te reforme Uvjeren sam da }e va{i politi~ki lideri, u ~ije ste ruke stavili va{u bupoma`u zemljama da postanu kredibilni kandidati za ~lanstvo u NATO-u du}nost, na}i na~ina da rije{e najneposredniji izazov - uknji`bu vlasni{tva kroz postizanje bolje uprave, sigurnosti i stabilnosti, obrazovanja, ekonomnad nepokretnom vojnom imovinom na dr`avu Bosnu i Hercegovinu - taske konkurentnosti, finansijskog upravljanja i jo{ mnogo toga. ko da mo`ete otpo~eti rad u okviru NATO Akcijskog plana za ~lanstvo. Kada postanu ~lanice Saveza, zemlje i dalje imaju koristi od tih reformi, Akcijski plan za ~lanstvo je zadnja faza pripreme za ~lanstvo u NATO-u, a ali i od ~injenice da su dio NATO politi~ke i vojne sturkture, tj. "sigurnosnog za Bosnu i Hercegovinu, kao i za sve druge potencijalne kandidate za ~lanki{obrana", {to uklju~uje i NATO-ov pristup saradnje i podjele tro{kova kostvo u Savezu, to }e biti dug, slo`en i te`ak proces. [to prije otpo~nete taj ji se odnose na odbrambena i sigurnosna pitanja. Isto tako, ~lanstvo u NAproces, prije }ete imati zemlju i `ivot kakav zaslu`ujete.

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

15

Hrvatska poruka papi

DOBRODO[AO
u srca i du{e vjernika
Papa Benedikt XVI je naglasio da je logi~no, nu`no i pravedno da Hrvatska postane dijelom Europe kojoj je oduvijek i pripadala
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Sve~ano misno slavlje ju~er na zagreba~kom Hipodromu bilo je vrhunacdvodnevnogposjetapape Benedikta XVI Hrvatskoj 4. i 5. juna pod geslom“Zajedno u Kristu“ . Pred oko 300.000 vjernika iz cijele Hrvatske i inozemstvapapa je predvodiosve~anoeuharistijskoslavlje u povoduprvogNacionalnogsusreta hrvatskih katoli~kih obitelji. “Drage obitelji, budite hrabre!“ , poru~io je u svojoj homiliji 83-godi{nji papa na hrvatskom jeziku. Obra}aju}i se vjernicima, Bendikt XVI je upozorio da se “posebno u Europi {iri sekularizacija koja Boga`ivotagura na rub, te donosirastu}urazjedinjenostobitelji“ Apso. lutizira se sloboda bez odgovornosti za istinu i njeguje se kao idealindividualno dobro preko potro{nje materijalnih dobara, te povr{nihiskustava. Ne vode}ira~una o kvalitetiodnosa s osobama i o najdubljim ljudskim vrijednostima, ljubav se svodi na sentimentalni osje}aj i zadovoljavanje nagonskih poriva, bez nastojanja da se stvoretrajnevezeme|usobnepripadnosti i bez otvorenosti `ivotu, poru~io je papa, pozivaju}i na odupiranje takvom mentalitetu.

rekao je papa. Uz poruku da je dana{njem dru{tvu vi{e no ikad `urno potrebna nazo~nost uzornih kr{}anskih obitelji, papa je roditelje pozvao da se trajno obve`u da }e u~iti svoju djecu molitvi i moliti s njima, ali i da se “u intimi doma ne boje ~itati Sveto pismo“ . Benedikt XVI pozvao je i na dono{enjezakonskihodredbikoje bi podupiraleobitelj u zada}ira|anja i odgoja djece. Upravo zbog ove proslavepapa je, kako je rekao, vrlo rado prihvatio poziv {to su mu ga uputili hrvatski biskupi da posjeti Hrvatsku prigodom prvoga Naci-

vjerovanje da }e papinaprisutnost i rije~bitiohrabrenjesvimobiteljima, osobito onima koji trpe, kao i svima mladima. Na krajumisegovor je odr`ao je i predsjednikVije}a za obiteljHrvatske biskupske konferencije, kr~ki biskupValter@upan, koji je pozvao da se, kako je naglasio, “kona~norevidira zakon o prekidu ljudskog `ivota i da se ne nazivanapretkom ono {to vodi u smrt“. Na sve~anoj misi na Hipodromu, koja je trajala od 10 do 13 sati, bili su najvi{i hrvatski politi~ari, predsjednik dr`ave Ivo Josipovi} i predsjednica

ma. Vjernike iz inozemstvapapa je pozdravio na njihovim jezicima, me|u ostalim, na slovenskom, srpskom, njema~kom, talijanskom, albanskom, makedonskom i dr. U finalu prve proslave Nacionalnog dana hrvatskih katoli~kih obitelji Benedikt XVI je blagoslovio i 22 kamena temeljca za nove crkve u Hrvatskoj, uklju~uju}i i kamen temeljac za katedralu vojnoga ordinarijata u Zagrebu. Uvod u centralnidoga|ajposjetapapeBenedikta XVI Hrvatskoj, kako se ocjenjuje sve~anamisa na zagreba~komHipodromu, bilo je bdjenje s mladima na centralnom zagreba~kom Trgu bana Jela~i}a u subotu nave~er.

Mladost otkriva smisao postojanja
Kao i na Hipodromu, tako se i u strogom centru Zagreba Benedikt XVI pojavio u papamobilu, {to je izazvaloeuforijume|uvjernicima. Na Trgu je papu u subotu nave~er pozdravilo oko 30.000 razdraganih djevojaka i mladi}a. Pjevao je zbor 200 mladih iz Zagreba~ke nadbiskupije,a svojnastupuvje`bavali su pet mjeseci. Kada su ugledalipapu, po~eli su radosno uzvikivati: “Eno ga! Eno ga!” “Papa, mi te volimo!“ , , “Benedikte, Benedikte!” Mladi su s Benediktom XVIpodijelilisvojeiskustvo vjere, a vjerski obred koji je predvodio papa pretvorio je te ve~eri najpoznatiji zagreba~ki Trg u istinsko sveti{te pod otvorenim nebom s puno emocija. “Dragiprijatelji, va{a je mladost vrijeme koje vam Gospodin daruje da biste mogli otkriti smisao postojanja“ poru~io je papa mla, dimakoji su ga na Trgu i obli`njem Zrinjevcu ~ekali satima usprkos ki{i i prolomu oblaka. “Dragi mladi Hrvati, grlim vas kao djecu. Nosim vas u srcu i ostavljam vam svojblagoslov, Radujte se u Gospodinuuvijek. Njegovaradost, radost istinske ljubavi neka bude va{a snaga. Amen. Hvaljen Isus i Mari-

Dobro obitelji je i dobro Crkve
“Ne popu{tajte tom sekulariziranom mentalitetu koji nudi su`ivot kao pripravu ili ~ak kao zamjenu za brak. Poka`ite svojim `ivotnim svjedo~anstvom da je mogu}e ljubiti poput Krista bezrezervno, da se nije potrebno bojati brige za drugu osobu. Drage obitelji, radujte se o~instvu i maj~instvu! Otvorenost `ivotu znak je otvorenosti prema budu}nosti, pouzdanja u budu}nost, kao {to po{tivanje naravnoga zakona osloba|a osobu, a ne ubija je. Dobro obitelji je dobro i Crkve“ ,

SAVJEST “Ovdje se `elim usredoto~iti na sredi{nju temu mojeg kratkog promi{ljanja. To je pitanje savjesti. Tema savjesti je transverzalna glede raznih podru~ja u kojima djelujete i temelj je slobodnog i pravednog dru{tva kako na nacionalnoj, tako i na nadnacionalnoj razini“
onalnoga susreta hrvatskih katoli~kih obitelji. “@elim izraziti kolikovisokocijenim tu osjetljivost i zauzetost za obitelj“ istaknuo je Be, nedikt XVI. Papu je pozdravio zagreba~kinadbiskupkardinalJosip Bozani}, rekav{i, izme|u ostalog, da kr{}anska obitelj uvijek pronalaziidentitet i obnavljasnagu u otajstvuKrista i Crkve, te da se “vrednote obitelji i dostojanstvo `ivota danasstavljaju na ku{nju“ iskazuju}i , Vlade Jadranka Kosor. Koncelebriranamisakoju je predvodiopapa sa 4 kardinala, 70 biskupa (uklju~uju}i i svih 6 biskupa iz Bosne i Hercegovine) i oko 1.250 sve}enikaslu`ila se na latinskomjeziku, a propovijed je odr`ana na hrvatskom i talijanskom. Pjevao je zbor s vi{e od 500 pjeva~a, Hipodrom je dekoriran s vi{e tisu}a ru`a, bijelih margareta i `utih lon~arica, cvije}a u papinimboja-

ja“ poru~io je mladimanakondvo, satnog bdjenja papa. Odmah nakondolaska na Trg, gradona~elnik Grada Zagreba papi je uru~io klju~eveGradaZagreba,a bdjenju su, iakonisubilinajavljeni po protokolu, prisustvovali i predsjednik Josipovi}, premijerkaKosor, predsjednik Hvatskog sabora Luka Bebi}, ministri hrvatske Vlade i dr. Usubotunave~erprijedolaska na Trg banaJela~i}aBenedikt XVIposjetio je Hrvatskonarodnokazali{te, gdje je pred oko 700 uzvanika iz hrvatskog politi~kog, kulturnog, vjerskog i civilnog`ivotaodr`ao, premao~ekivanjima, najva`nijigovor. Papa je u HNK-uizgovorioklju~nu poruku koja se dan kasnije najvi{e citirala, a ona glasi: “Ovdje se `elim usredoto~iti na sredi{njutemumojegkratkogpromi{ljanja. To je pitanjesavjesti. Temasavjesti je transverzalnaglederaznihpodru~ja u kojimadjelujete i temelj je slobodnog i pravednog dru{tva kako na nacionalnojtako i na nadnacionalnojrazini. Naravno, mislim na Europu, ~ija je Hrvatska oduvijek sastavnica na povijesno-kulturnomplanu,a to }e uskorobiti i na politi~koj i institucionalnoj razini. U HNK-u Bene“ dikt XVI govorio je ljudima za koje se vjeruje da moguutjecati na promjenu stanja u zemlji. Listu uzvanika iz hrvatskeelitesastavljao je vrh Katoli~ke crkve u Hrvatskoj, no ovaj popis uglednih, mo}nih, slavnih, uspje{nih i utjecajnih izazvao je niz polemika, a izostanak pozivnice za biv{eghrvatskogpredsjednika Stjepana Mesi}a, koji je svojevremeno i pozvaopapuBenedikta XVI da posjeti Hrvatsku, nekinazivaju ne samo“protokolarnim gafom“ nedopustivim u pristojnomsvijetunego i “politi~komporukom“ Apostolski pohod pape . Benedikta XVI Hrvatskoj zavr{en je u nedjelju poslije podne molitvom na grobu bla`enog Alojzija Stepinca u zagreba~koj Katedrali.
Jadranka DIZDAR

16

SVIJET

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Rat u Libiji

NATO i dalje
zvani~no priznala legitimitet vlade pobunjeni~kog savjeta, ~ije je sjedi{te u Bengaziju, ali je britanskipremijerDavidCameron izjavio pro{log mjeseca da je to tijelo “legitimni politi~ki sagovornik u Libiji i glavni britanski partner u toj zemlji“ . Legitimitet vlade Nacionalnog prelaznog savjeta do sada je priznao manji broj dr`ava, me|u kojima Francuska, Italija, Malta i Katar. U me|uvremenu, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izrazio je zabrinutost zbognovefaze u koju su u{linapadi NATO-a, ocijeniv{i da sve to, svjesno ili nesvjesno, vodi ka kopnenoj operaciji, prenosi AFP.

bombarduje Tripoli
Bruxelles {alje stru~njake u Njema~ku
Evropska komisija je u subotu izrazila spremnost da po{alje ekipu stru~njaka u Njema~ku kako bi se ubrzalo tra`enje izvora zaraze bakterijom E. coli, koja je uzrokovala smrt 19 osoba i velike gubitke za poljoprivrednike. Ovi stru~njaci bi do{li iz zdravstvenih slu`bi Komisije, iz Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti i iz Evropske uprave za sigurnost hrane, napisao je u saop}enju evropski povjerenik za zdravlje John Dalli. “Njihovcilj bi bio da pomognukompetentnim njema~kim vlastima u epidemiolo{kim istra`ivanjima koja su u toku“ . Bruxelles ve} nekoliko dana priti{}e Berlin da udvostru~i napore kako bi se otkrilo porijeklo ove zaraze i zaustavila epidemija.

Ovdje smo iz jednog glavnog razloga - da poka`emo na{u podr{ku libijskom narodu i Nacionalnom prelaznom savjetu, legitimnom predstavniku libijskog naroda, navedeno je u saop{tenju Foreign officea
AvioniNATO-a i daljeintenzivnoga|ajuciljeve u Tripoliju i isto~nimpredgra|ima, a gradom odjekuju sna`ne eksplozije. Sve ovo se de{avanakon{to se prethodnog dana {ef britanske diplomatijeWilliamHaguesreo s libijskim pobunjenicima. Hague je doputovao u subotu u Bengazi, sjedi{te libijskih pobunjenika, u namjeri da izrazi podr{ku nastojanju opozicije da svrgne re`im libijskog vo|e Muamera Gadafija, saop{tila je vlada u Londonu, prenijele su agencije. “Ovdje smo iz jednog glavnograzloga - da poka`emona{u podr{ku libijskom narodu i Nacionalnom prelaznom savjetu, legitimnom predstavniku

Posljedice razaranja Libije

libijskog naroda“ navedeno je , u saop{tenju Foreign officea. Hague je obe}ao da }e Britani-

ja dati “jo{ opreme i uniformi“ pobunjenicima. Velika Britanija do sada nije

Palestinci otkazali mar{
Palestinci u Sirijiotkazali su mar{ na Golanskojvisoravni, planiran za nedjelju na godi{njicu kada je Izrael okupirao tu teritoriju. I Palestinci u Libanu su otkazali mar{ na granici te zemlje s Izraelom. Na sli~nim protestima Palestinaca 15. maja, na godi{njicu osnivanja Izraela, izbili su sukobi u kojima je poginulo najmanje 15 ljudi. Tada su u Siriji, Libanu i pojasu Gaze preko dru{tvenih mre`a na internetu organizovani protesti na granicama Izraela. Organizator protesta Palestinaca u Siriji Kaled AbdulMad`id nije iznio razlog otkazivanja protesta, ali je obe}ao da }e oni biti kasnije organizovani.

Moskva poziva na dijalog

Najstra{niji
gra|anski rat
Stra{no je ono {to se tamo doga|a. To nije samo gra|anski rat, to je najstra{niji od gra|anskih ratova, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov
Rusija je u subotu izrazila zabrinutost zbog “stra{nog gra|anskog rata“ u Jemenu i pozvala vlasti u zemlji na dijalog i prihvatanje mirovnog plana koji je predlo`ilo Vije}e za saradnju u Zalivu (CCG), a koji je predvidio i odlazak predsjednika. “Stra{no je ono {to se tamo do ga|a. To ni je sa mo gra|anski rat, to je najstra{niji od gra|anskih ratova“ izja, vio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, na kojeg se poziva agencija Ria Novosti, a prenosi AFP. “Ako se misli na sudbinu je men skog na ro da i na dr`avu Jemen, onda bi, naravno, svi oni koji u~estvuju u tim doga|ajima trebalo Jemenski predsjednik Ali Ab dal lah Sa leh je kra jem maja odbio da potpi{e spora zum o tran zi ci ji ko ji je pre dlo`io CCG, a ko ji je predvidio da opozicija formi ra vla du po mi re nja i da pred sje dnik po dne se os tav ku. Protiv jemenskog predsjednika, koji je na vlasti vi{e od tri decenije, podignuta je pobuna bez presedana. U petak je ranjen u bombardiranju d`amije u krugu predsjedni~ke pala}e. Prema jednom diplomatskom izvoru na koji se poziva agencija Ria Novosti, Rusija razmi{lja o evakuaciji svih svojih dr`avljana prisutnih u Jemenu.

Saleh u Saudijskoj Arabiji
Jemenski predsjednik Ali Abdullah Saleh doputovao je u Saudijsku Arabiju, saop}ili su u nedjelju saudijski slu`beni izvori, kako bi zalije~io rane zadobijene prilikom raketnog napada u petak na predsjedni~ku pala~u. Agencija Reuters je ranije doznala da je Saleh sletio u vojnu bazu u Rijadu, glavnom saudijskom gradu, a drugi izvor za tu je agenciju naveo da je jemenski predsjednik izi{ao sam iz aviona, ali da su na njemu bile vidljive ozljede glave, vrata i lica. U njegovojpratnjidoletio je jo{ jedanavion u kojem je pristiglo 35 ljudi, a navodno se o~ekuje i tre}i avion. Reuters navodi da se prema broju ljudi u pratnji, me|u kojima su njegovi brojni ro|aci, mo`e zaklju~iti da se Saleh ne planira uskoro vratiti u zemlju kojom je vladao tri desetlje}a. da {to prije zaklju~e sporazum koji se temelji na inicijativi Vije}a za saradnju u Zalivu“, dodao je on na konferenciji za {tampu u Odessi, u Ukrajini.

Gej-parada u Slova~koj uz policiju
Bratislavom je za razliku od pro{le godine neometeno pro{la 2. gej-parada uz manji incident pa je policija rastjerala radikalne nacionaliste. Oni su na povorku bacali dimne granate i bombice sa suzavcem. Desetoro ekstremista policija je privela, javljaju slova~ki mediji. U paradi nazvanoj Duga Prajd, prema procjenama medija, okupilo se oko 1.500 ljudi sa zastavicama, balonima ili detaljima na odje}i u bojama duge kao simbolu bogatstva koju dru{tvu daju raznolikost i manjine, pa i seksualne. Na transparentima su nosili poruke “Ja sam ru`i~asta ovca porodice“ ili “Mr`nja nije porodi~na vrijednost“.

Ali Hamenei obja{njava

Podr`avamo samo protuameri~ke pokrete
Iranpodr`ava sve muslimanskepobune, osimonih{to ih poti~eWashington, rekao je u subotuvrhovniiranskivo|aajatolah Ali Hamenei, {to obja{njavaizostanak podr{ke Teherana u protuvladinim protestima u Siriji. Obra}aju}i se okupljenima koji u subotuobilje`avajugodi{njicu smrti ajatolaha Ruholaha Homeinija, Hamenei je izjavio kako je vo|a Islamske revolucije 1979. predvidio doga|aje na Bliskom istoku i pobune Arapa protiv tiranskih re`ima. “Na{e je stajali{te jasno: gdje god je rije~ o islamskom, narodnom i protuameri~kom pokretu, mi }emo ga podr`ati“ re, kao je Hamenei okupljenima ispred Homeinijevog mauzoleja u Teheranu, koji su izvikivali “Smrt Americi“ . Ne spomenuv{iSirijudirektno, tako|er je kazao: “Ako pobunu negdjepotaknuAmerikanci ili cionisti, ne}emo je podr`ati. Gdje god i kad god se na scenu umije{aju Amerika i cionisti da bi s vlasti svrgnuli re`im i okupirali zemlju, znajte, mi }emo biti na suprotnoj strani.”

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

17

18

BIZNIS I EKONOMIJA
Perspektive energetike u TK-u
posto godi{nje, i ra~una se na ostatak glavnice. Prva kamata }e biti ispla}ena nakon godinu dana, odnosno 9. juna 2012, a prihodi od kamata i kapitalne dobiti od obveznica ne}e biti oporezovani. Vlada RS-a je 26. maja donijela odluku da se emisija obveznica od 29.103.835 KM iskoristi za izmirenje unutra{njeg duga po osnovu pravosna`nihsudskihodluka i vansudskih poravnanja za ratnematerijalne i nematerijalne {tete.

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Nova zadu`enja

RS izdaje obveznice
RepublikaSrpskanastavljaizdavanjeobveznica, odnosnonovihkreditnihzadu`enja. Ve} narednesedmice emitovat }e se nova, peta emisija obveznica u vrijednosti od oko 29 miliona KM, a koje}e bitiiskori{tene za izmirenje obaveza po osnovu ratne materijalne i nematerijalne {tete nastale od 1992. do 1996. godine. Obveznice}e bitiemitovane9. juna, s rokom dospije}a od 14 godina i grejs periodom od ~etiri godine. Kamatna stopa je fiksna i to od 1,5

Stranci im ne trebaju
Akteri u najavljenoj izgradnji novih elektroenergetskih objekata trebaju biti doma}i stru~njaci i kompanije, a ne oni koji }e iznijeti novac iz dr`ave, re~eno na sastanku u KPK-u Tuzla
Privreda Tuzlanskog kantona mora se pripremiti i prilagoditi za realizaciju megaprojekata u elektroenergetici, re~eno je na sastanku o perspektivama energetike na podru~ju ovog kantona. U~estvuju}i u raspravi, kantonalni ministar industrije, energetike i rudarstva @eljko Kne`i~ek je kazao da je to za tamo{nje kompanije prilika za ulazak u velike sisteme i poslove. On smatra da doma}a privreda ne treba, kao do sada, biti podizvo|a~ i raditi za male pare, a da se novac iz kantona i dr`ave odlijeva u druge zemlje. Razgovor je organiziran u okviru Kantonalne privredne komore Tuzla, {to je Bahrija Umihani} ocijenila jako bitnim. - Ovaj i ovakvi skupovi dobra su prilika da se razmijene mi{ljenja i u kvalitetnim diskusijama do|e do ideja {ta treba uraditi sa stru~ne strane da bi se otvorile perspektive energetike. Zna~ajno je da pri tom imamo priliku utjecati na na~in kako se postoje}i resursi koriste, rekao je Mirza Ku{ljugi}. Predsjedavaju}i kantonalne Skup{tine Bajazit Ja{arevi} obradovan je ~injenicom da }e

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 106 - 3. 6. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.438428 1.380220 26.150965 0.079523 0.261685 0.733574 1.673191 0.565032 0.251423 0.217722 1.603468 0.849047 2.209570 1.349199 0.048297 2.009032

1.955830 1.442033 1.383679 26.216506 0.079722 0.262341 0.735413 1.677384 0.566448 0.252053 0.218268 1.607487 0.851175 2.215108 1.352580 0.048418 2.014067 USD BAM

1.955830 1.445638 1.387138 26.282047 0.079921 0.262997 0.737252 1.681577 0.567864 0.252683 0.218814 1.611506 0.853303 2.220646 1.355961 0.048539 2.019102 1.59978 2.171636

@eljko Kne`i~ek: Ima povjerenje u doma}e snage

SDR (Special Drawing Rights) na dan 01. 06. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 01. 06. 2011 =

Elektroprivreda BiH u~initi maksimalne napore i poku{ati samostalno finansirati izgradnju novih blokova. Najavio da }e, paralelno s procesima pripreme i izgradnje novih elektrana, te}i istra`ivanje nafte na ovim prostorima, {to je dogovoreno u Sarajevu, “na najvi{em nivou“. H. A.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 6. juni 2011.
Uprkos razvoju interneta i mobilnog bankarstva

BIZNIS I EKONOMIJA

19

[alter jo{ ima prednost
Usluge internet-bankarstva u BiH daleko od evropskih prosjeka • Pla}anje ra~una naj~e{}a transakcija
U evropskim zemljama je sve popularnije internet i mobilno bankarstvo. Tako je u martu ove godine oko 20 miliona korisnika mobilnih telefona na pet vode}ih evropskih tr`i{ta (Velika Britanija, Francuska, [panija, Njema~ka i Italija) pristupilo svojim bankovnim ra~unima putem mobilnog telefona, pokazuje najnovije istra`ivanje agencije comScore. Iako BiH ima trend porasta broja korisnika usluge internet-bankarstva, ipak je, prema rije~ima Emira Jildizlara iz Raiffeisen banke BiH, daleko od evropskih prosjeka, s obzirom na nedovoljan procent kori{tenja interneta u BiH uop}e te nepovjerenje gra|ana prema novim tehnologijama. mogu}nost kreiranja naloga za pla}anje 24 sata na dan sa bilo kojeg ra~unara koji ima pristup internetu, nudi i Hypo Alpe Adria Bank. Prednosti ove usluge su povoljne tarife, pregled stanju na ra~unu i po MC karticama u bilo koje doba dana, pregled posljednjih 20 transakcija po teku}em ra~unu, kao i arhiviranje i printanje svih naloga, ka`u u ovoj banci i dodaju da svake godine bilje`e konstantan porast korisnika usluga internet-bankarstva. Koordinator za odnose s javno{}u UniCredit banke Anina Cvitanovi} - Dra{ko kazala nam je da je mobilno bankarstvo za gra|ane (m-ba) jedna odelektronskih usluga u ponudi ove banke kojaomogu}avaklijentimapristup ra~unima i obavljanje transakcija po ra~unima, a namijenjen je svim bh. gra|anima s prebivali{tem u BiH koji imaju otvoren teku}i, odnosno, studentski ra~un u banci i posjeduju mobilni ure|aj i na raspolaganju su korisnicima svih mobilnih operatera u BiH. - Rije~ je o brzoj i sigurnoj usluzi, koja omogu}ava poslovanje s bankom putem mobilnog ure|aja u bilo koje vrijeme, s bilo kojeg mjesta pokrivenog signalom (u sli~no. Kad je rije~ o udjelu u ukupnim transakcijama, on je, iako jo{ mali, u laganom porastu.

Operacije iz ku}e
- Udio transakcija obavljenih putem internet-bankarstva u ukupnim transakcijama jo{ je mali, {to je razumljivo s obzirom na to da ovaj proizvod nije dugo prisutan na tr`i{tu te da kod gra|ana jo{ postoji primjetna preferencija tradicionalnog obavljanja transakcija na {alterima banke, rekao je Jildizlar. Anina Cvitanovi} - Dra{ko je kazala da u UniCredit banci ovakav vid transakcija ~ini 23 posto u ukupnim bezgotovinskim transakcijama klijenata. Bez obzira na sve, internet-bankarstvo ima budu}nost, prije svega jer {tedi dragocjeno vrijeme. Klijent ne mora dolaziti u banku i sve potrebne transakcije mo`e brzo, jednostavno i sigurno obaviti od ku}e. - Internet-bankarstvo {tedi i novac, jer je naknada za platnipromet znatno povoljnija ukoliko se transakcije obavljaju putem internet-bankarstva, u usporedbi s naknadom koji klijent placa na {alteru, izjavio je Jildizlar.
A Pe.

Pove}ava se broj korisnika internet-bankarstva u BiH

Porast korisnika
- Raiffeisen banka klijentima nudi moderne bankarske usluge, koje im omogu}avaju da bez dolaska u banku obave transakcije ili saznaju stanje na ra~unima sa bilo kojeg mjesta i u bilo koje doba dana i no}i. Kada je rije~ o mobilnom bankarstvu, takva usluga u Raiffeisen banci jo{ ne postoji, ali se na njenom uvo|enju intenzivno radi, istakao je Jildizlar. Pristup svojim ra~unima, uz

BiH i inozemstvu), bez dodatnih ure|aja, papirologije i bez ~ekanja u redovima, ka`e ona. Dodala je da su gra|ani koji koriste uslugu internet-bankarstva (e-ba) u prilici efikasno i brzo obavljati pla}anja te imati potpuni nadzor nad svojim finansijskim poslovanjem sa bilo kojeg mjesta. Putem internet-bankarstva gra|ani naj~e{}e obavljaju finansijske transakcije poput pla}anje telekomunikacijskih, komunalnihusluga i ostaletro{kovera~una, uplate na ra~une drugih fizi~kih i pravnih lica, prebacivanje novca izme|u vlastitih ra~una u banci i

E-ba u 28 banaka
Vi{i stru~ni saradnik za odnose s javno{}u Centralne banke BiH Igro Soldo ka`e da je od 29 poslovnih banaka njih 28 u 2010. godini poduze}ima i gra|anima pru`alo usluge elektronskog ili internet-bankarstva. - Ovom vrstom usluge obu hva}ena su uku pno 67.802 subjekta, i to 19.257 pravnih subjekata i 48.545 fizi~kih osoba, rekao je on.

20 SARAJEVSKA HRONIKA
Inicijativa gra|ana MZ Ko{evo - D`id`ikovac

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Regulacija korita rijeke Bosne

Milionska ulaganja za

sje}anje na poplave
D`ihani}: Realizacija po dionicama po~inje za 15-ak dana • Jusi}: Najprije rje{avanje imovinskih odnosa • Memi}: Za dvije dionice 1,5 miliona maraka
Tra`i se ve}a sigurnost pje{aka
Foto: D. TORCHE

Uklonite parkirana vozila sa ulica
Taksisti ne koriste novi {tand, ve} ostavljaju vozila u Ulici Ko{evo • Problemi i u Danijela Ozme, Kemal-begovoj
Na posljednjoj sjednici Skup{tine Kantona Sarajevo zastupnik SBiH Besim Mehmedi} u ime gra|ana mjesne zajednice Ko{evo - D`id`ikovac podnio je inicijativu da se rije{i problem nepropisno parkiranih vozila u ulicama Ko{evo, Danijela Ozme, Kemal-begovoj... - Gra|ani `ele da se postave barijere kako se vozila ne bi mogla parkirati na trotoare i pje{a~ke staze. To je, prije svega, zahtjev da se pove}a stepen sigurnosti pje{aka. Mje{tani ovih ulica ka`u da u hitnim slu~ajevima ne bi mogla pri}i vatrogasna i vozila hitne pomo}i, kazao je Mehmedi}. Ministar unutra{njih poslova Kantona Sarajevo Muhamed Budimli} kazao je kako problem nepropisno parkiranih vozila nije problem samo ovih ulica nego cijelog Kantona Sarajevo. - Zajedno sa ministrom saobra}aja Harisom Luli}em u proteklim sedmicama intenzivno smo radili na rje{avanju ovog problema. Konkretno na ovoj lokaciji radi se o taksi-{tandu koji je izmje{ten u Ulicu Danijela Ozme. Ali s obzirom na to da oznake na saobra}ajnici nisu izbrisane, oni i dalje parkiraju na tom mjestu, istakao je Budmili}. A dok se nadle`ni ne odlu~e na konkretnu akciju, mje{tani pomenutih ulica morat }e se i dalje provla~iti izme|u nepropisno parkiranih vozila.
S. Hu.

Zajedni~kim snagama Kanton Sarajevo, op}ine Ilid`a i Novi Grad, te Agencija za slivove rijeke Save ove godine }e pristupiti regulaciji korita Bosne, koja je najvi{e nevolja dosad donosila stanovnicima Osjeka, ali i Rajlovca i Bojnika. Kako nam je kazao pomo}nik na~elnika Novog Grada za Civilnu za{titu Sakib D`ihani}, jo{ u martu je kod pre mi je ra Fi kre ta Mu si}a odr`an sastanak kojem su prisustvovali predstavnici slu`bi dvije op}ine, ministri prostornog ure|enja i privrede, Kantonalne uprave CZ-a, te Agencije za slivove rijeke Save.

Ulica Hendeku{a: Bez straha od novih {teta po doma}instva

Neutro{ena sredstva
- Za trajno regulisanje korita rijeke Bosne projekat je ura|en jo{ prije rata. Pro{le godine Novi Grad nije bio obuhva}en radovima, jer je regulaci ja po~ela od izvo ri {ta, umjesto da se radilo od u{}a. Op}ina je uklju~ena tako {to }emo zajedno sa Slu`bom za investicije rije{iti imovinskopravne odnose, a Novi Grad je obuhva}en u tri faze, jer se projekat realizuje po dionicama, istakao je D`ihani}. D`ihani} je podsjetio kako je na op}inskim slu`bama da odrede dionice koje }e se prve raditi, te da bi sama regulacija korita mogla po~eti za deset do 15 dana. Ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Abid

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja danas }e, od osam do 16 sati, bez napajanja elektri~nom energijom ostati trafopodru~je Osjek 6, a od 8.30 do 15 sati Kamenja~a. Struju od devet do 10.30 sati ne}e imati Stola~ka i Srebrena, od devet do 15 trafopodru~ja Dej~i}i, Fizijatrija, Velika aleja i Govedovi}i, od 10.30 do 12 Stari Ilija{ i Mraku{a, od 11 do 15 sati Boljanovi}i, Delija{i, Durakovi}i i Govedovi}i, od 12 do 13.30 Banjalu~ka i Vodovod Soukbunar te od 13.30 do 15 sati trafopodru~ja Ali}a gaj i Trnovska.

Jusi} za Oslobo|enje je kazao kako je sa kolegom, ministrom privrede Rusmirom Sendi}em, razmatrao mogu}nost da se sredstva Kantona udru`e sa onima iz Agencije. - Mislim da je to najbolji na~in. Uz izdvajanja Ministarstva privrede i mi u~estvujemo finansijski putem Uprave Civilne za{tite, napomenuo je Jusi}. Jusi} je podsjetio kako su Kanton Sarajevo i Agencija za slivove rijeke Save u pro{loj godini izdvojili 1,6 miliona maraka za regulisanje toka Bosne. - Sredstva su ostala neutro{ena jer op}ine nisu rije{ile imovinskopravne odnose, dodao je ministar prostornog ure|enja. Ministarstvo privrede KS-a je ove godine u bud`etu za ure|enje vodotoka izdvojilo 1.246.600 maraka. Od toga }e, kako nam je kazao v.d. na~elnik Op}ine Ilid`a Senaid Me-

mi}, samo na teritoriji ove lokalne zajednice biti utro{eno, uz novac iz Agencije, oko 1,5 miliona KM.

Prva kategorija
- Za regulaciju korita Bosne na jednom dijelu su zavr{ene sve dozvole, a oko 1,3 miliona KM je osigurano od Agencije za slivove rijeke Save, jer je rije~ o vodotoku prve kategorije. Regulacija }e se raditi u dvije faze, prva dionica je du`ine 860, a druga 650 metara. Za izvo|a~a je na tenderu izabrana firma Harysco, a op}inske slu`be rje{avaju imovinskopravne postupke, kako bi radovi mogli po~eti, napomenuo je Memi}. Kada je u pitanju Ilid`a, radovi }e obuhvatiti dionice kroz osje~ku ulicu Hendeku{a, gdje su poplave uvijek pravile najve}e {tete doma}instvima.
J. MILANOVI]

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 21
DE@URNI TELEFON

Uskoro obnova Doma pionira “Bo{ko Buha“

276-982

NAKON 16
godina, radovi od septembra
Predvi|eni pozori{te, biblioteka i prostorije za dje~ije sekcije

VA@NIJI TELEFONI

Stvaranje centra za kulturu namijenjenog najmla|im stanovnicima op}ine • U toku javni poziv, a za vanjske radove planirano 400.000 KM, ka`e Kold`o
izvo|enje unutra{njih radova, a da je tenderska procedura u toku. Ina~e, na sa na ci ju ove zgrade ~ekalo se oko 16 godina, a u tom periodu postojali su brojni planovi {ta uraditi s prostorom kako bi najbo lje ko ris tio gra|ani ma op}ine. S obzirom na veliku kvadraturu, jedna od ideja bila je izgradnja velikog pozori{ta. Za ovaj objekat, tako|er, bile su zainteresovane neke me|unarodne huma ni tar ne or ga ni za ci je. Unato~ svemu, za sada je Op}ina Novo Sarajevo na sebe preuzela cjelokupni projekat sanacije. Adaptacijom nekada{njeg Doma pionira bit }e stvoren centar za kulturu namijenjen mla|oj skupini djece. Projektna dokumentacija obnove predvi|a u sklopu ovog doma izgradnju malog pozori{ta, biblioteke, te prostorija za razne sekcije gdje }e se djeca kulturno uzdizati i dru`iti.
A. ME[I]

Na~elnik Op}ine Novo Sarajevo Ned`ad Kold`o potvrdio je za Oslobo|enje kako }e sanacija nekada{njeg Doma pionira “Bo{ko Buha“, koji je u ratnim neprilikama potpuno devastiran, uskoro po~eti. Ura|ena je cjelokupna projektna dokumentacija, rije{eni su imovinskopravni odnosi, te prikupljene potrebne dozvole i odobrenja, kako bi se kona~no moglo pristupiti rekonstrukciji Doma. - Administrativni dio posla

je ura|en, a sada se ~eka priliv sredstava u skladu sa dinamikom raspolaganja u bud`etu. S obzirom na to da je ovo pro je kat mi li on ske vrijednosti, planirano je da bude realizovan u periodu od dvije godine, a prvi sanacijski radovi predvi|eni su za septembar ove godine, kazao nam je Kold`o. Na~elnik je dodao da su predvi|ena sredstva od 400 hiljada KM za vanjsku sanaciju i zatvaranje konstrukcije, kako bi se omogu}ilo

Povodom Svjetskog dana za{tite okoli{a

Uljep{an park u Vilsonovom
Po vo dom obi lje`ava nja Svjetskog dana za{tite okoli{a, ju~er su se u velikom broju na{i najmla|i sugra|ani i oni ne{to malo stariji pridru`ili akciji ~i{}enja parka u Vilsonovom {etali{tu te na taj na~in sugra|anima uputili poruku da zelenilo i okoli{ treba da budu ~isti. Akcija je organizovana pod po kro vi telj stvom Grad ske uprave te Razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP u BiH. Zamjenik gradona~elnika Miroslav @ivanovi} je kazao kako “izlaskom na zelenu povr{inu `eli se skrenuti pa`nja na problem za{tite okoli{a i poku{ati dati doprinos podizanju svijesti o potrebi da se druga~ije odnosimo prema na{oj okolini“. Marta Novovi}, zadu`ena za odnose s javno{}u UNDPa, naglasila je kako se akcija, kojom se `eli podi}i svijest o va`nosti ~iste okoline, odr`ava u vi{e od 50 op{tina {irom BiH. “U akciji su bili i radnici Parka, koji su do{li da nam pomognu, a nastojimo da i gra|ani sami shvate kolika je njihova odgovornost u za{titi okoli{a“, kazala je ona. Vanja Miholj~i} sa k}erkama Najom i Nolom ka`e kako ovo radi svaki dan u susjednom parki}u i ovakva akcija bi trebala biti svaki dan, a ne samo jednom godi{nje. “Ovdje smo da malo o~istimo i sredimo na{ park, neka nam je ~isto i lijepo“ kazala je Ami, ra Jusufovi}.
Sa ju~era{nje akcije
Foto: S. GUBELI]

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Uprava za inspekcijske poslove KS 033/770 100 (od 8 do 16 sati) 061/252 252 (od 14 do 22 sata) Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

Mr. B.

7 4

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i pra znika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i pra znika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i pra znika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i pra znikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI Polasci:
Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Be~ 7.35 i 14.55, Cirih 7.30, Minhen 12.55, Istanbul 14.25 i 19, Budimpe{ta 14.50, Frankfurt 15, Ljubljana 14.35, Ankona 17.55, Riga 9.45, Kopenhagen 11

Dolasci:
Ankona 7.40, Istanbul 8.50 i 13.25, Riga 9.05, Be~ 111.10, 14.10 i 21.35, Beograd 11 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih 12.45, Ljubljana 14.05, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Frankfurt 21, Kopenhagen 16.35

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Roterdam, Amsterdam, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Den Hag utor-

kom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~et vrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stut tgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~et vrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bo-

sanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u

22

KULTURA

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

30. pozori{ne/kazali{ne igre u Jajcu

@ivio Nu{i},
dolje “mi” i “oni”!
Ili: Kako je prvi okrugli sto kritike demonstrativno napustio jedan stariji glumac iz Federacije, opsovav{i Dodika mladom teatrologu iz Banje Luke
Ja vas molim da u na{em razgovoru, kakve god da su predstave, iz bje gne mo ne po tre bnu zam ku jef ti nog dne vno po li ti~kog govora i dnevnopoliti~kih ogavnih motivacija (mi, oni, na{i) jer nam je to sasvim nepotrebno. Niti mislim da je ijedna predstava motivirana dnevnopoliti~kim razlozima, da, recimo, Nu{i} bude kriti~ar “onih tamo“ a ne “ovih nas ovdje“ - ple, dirao je na kraju prvog razgovora za okruglim stolom kritike prof. dr. Sulejman Bosto, ina~e selektor ovogodi{njih Igara.
Jaja~ka publika je poslovi~no odana svojim Igrama
Foto: Tvrtko ZRILE

Jaja~ka publika

Jaja~ka publika je poslovi~no odana svojim Igrama. U prepunoj sali ~ak je i direktor Duranovi} svoje mjesto morao ustupiti - sre}om, predstavu je vidio u Mostaru. I u razgovorima o predstavama nerijetko u~estvuju “obi~ni“ gledaoci, ~lanovi `irija publike obavezno. Tako su ju~er u “odbranu“ predstave “ustali“: Irena Luki} (duhovito se pitaju}i sa svojim prijateljima koja je jaja~ka gospo|a ministarka zatvorila stra`nji ulaz Doma kulture pa kamioni sa scenografijom imaju probleme), Mustafa Hamur (prati Igre od po~etka, od 1971), Senad Alibegovi} (iz Donjeg Vakufa, koga je supruga ubijedila da je ba{ dobro {to je Pera pisar feminiziran), Josipa Kulenovi} (kojoj je Meliha maestralna, a svi ostali glumci divni!). ina~e ve} drugu godinu aktivno prisutni na Igrama, iznijeli su svoje mi{ljenje o predstavi tuzlanskog Narodnog pozori{ta “Gospo|a ministarka“ u adaptaciji i re`iji Sulejmana Kupusovi}a, koja bar {to se njih ti~e, nije pre{la rampu. Pri tome postavljaju}i generalno pitanje reditelju Kupusovi}u “kojom se odrednicom vodio prevode}i ono {to je Nu{i} bolje vidio kao su{tinu ex-prostora Jugoslavije i divno napisao“ u kontekst 21. vijeka, do nekih konkretnih primjera nedosljedne upotrebe ekavice u korist jezika “ju`ne pruge“, da neko nosi duksericu a ne zna {ta je “ol raijt“ ministar, ka sje di na ka na peu i dr`i be`i~ni telefon, do zgrade Vlade RS-a (dio scenografije)... Na to je reagirao najstariji glumac u predstavi Nermin Omi} rije~ima: “Jebo te Dodik, ako si samo vidio zgradu Vlade RSa?! I demonstrativno napustio razgovor, a za njim i glumica Meliha Faki}, koja tuma~i naslovnu ulogu.“

Zapela zgrada Vlade
[ta se, zapravo, dogodilo da smo i sami prisiljeni da umjesto ovaj tekst naslovimo sa “@ivio Nu{i}, `ivjelo pozori{te!” okrene, mo na “nas ovdje“ u Federaciji, i na “njih tamo“ u Republici Srpskoj. Nakon {to je voditelj ju~era{njeg okruglog stola Sa{a Grandi} istaknuo zna~aj jubileja Pozori{nih/kazali{nih igara u Jajcu za cijeli kulturni prostor ne samo BiH nego i {ire, a koje okupljaju i ukr{taju razne teatarske poetike iz Republike Srpske i iz Federacije i u tom kontekstu dao nekoliko umogu}ih smjernica za razgovor o prvoj predstavi u zvani~noj konkurenciji, desio se neo~ekivani ispad. Mla di stu den ti Aka de mi je umjetnosti iz Banje Luke, koji su

Od Nu{i}a “tumbe“
Sam nastavak razgovora, uz reakciju/zaklju~ak pored citiranog selektora dr. Boste i direktora Doma kulture Mevzudina Duranovi}a, te slaganje prisutnih da se radilo o krajnje neprimjerenom gestu za ovakvo mjesto, protekao je u veoma konstruktivnim zapa`anjima i spremnosti reditelja Kupusovi}a da pojasni, odnosno odgovori na postavljena pitanja. Osnovno je bilo u stilu hvala bogu nek postoji Nu{i}, ali mu

“treba pomo}i da profunkcionira sa dana{njom publikom“: - Sve te nakaradnosti treba da ljudi shvate, vide i prepoznaju svoje ministre i ministarke koje u ovom vremenu funkcioniraju, i tu Nu{i}u ne treba pomo}, ali i u nekim drugim stvarima. Kao {to su ~inili reditelji Risti}, Unkovski, Savin, Le{i} - svi koji smo se bavili Nu{i}em na razne na~ine to smo shvatili. Ko bi uostalom danas slu{ao autenti~an tekst. Zato postoji rediteljski postupak, rekao je Kupusovi}, podsje}aju}i na svoju davno ura|enu predstavu Nu{i}evu “Vlast“, koju je postavio kao mjuzikl sa songovima Du{ka Trifunovi}a i Gorana Bregovi}a, a {to je bio prvi “Nu{i} okrenut tumbe“: - Nu{i}u itekako treba pomo}i da bi profunkcionirao sa dana{njom publikom i sa ovim vremenom i ovim senzibilitetom. Morate ne{to uraditi, a da bi opet Nu{i} ostao Nu{i}. A to {to vama (studentima iz Banje Luke i jednoj profesorici iz Jajca i nekolicini gledalaca, op.N. S.) nije pre{la rampa, onih 800 ljudi u publici jeste. Posebno je zanimljivo to {to publika vi{e reagira na ono {to je asociranje na njene ministarke, kojih, na`alost, mi u BiH imamo 36, puta dva! U ovakve predstave se ili ulazi ili ne ulazi, a, bo`e moj, to je stari pro-

Kriti~ar Mladen Bi}ani}, stalni saradnik Oslobo|enja, koji se na Igrama nalazi kao ~lan zvani~nog `irija (umjesto najavljenog Almira Im{irevi}a, koji je bio sprije~en da do|e u Jajce), kazuju}i pozitvno o predstavi, citirao je Harukija Murakamija kao ilustraciju cijelog postupka - i glavnog lika i cijele predstave: “Moja najve}a mana je {to one mane s kojim sam se rodio iz godine u godinu se pove}avaju. Kao da sam u sebi uzgajao koko{i. Koko{i lije`u jaja, a iz jaja druge koko{i, koje lije`u jaja. Mo`e li se tako `ivjeti `ivot?” blem. Komedija je uvijek smatrana manje va`nom vrstom, ali ko god se bavi teatrom, zna da je sto puta te`e i mu~nije napraviti komediju nego dramu. Ljuba Tadi} bi to sjajno rekao: Ja natrljam oko, na|em reflektor, udri mi svjetlo u oko, suze liju... Ali, nasmijati publiku, dr`ati je u takvom stanju, pogotovo u ovom vremenu ovakvom kakvom jeste, mnogo je ve}i problem, kazao je Kupusovi}.
Nada SALOM

Mane i koko{ka

Sulejman Kupusovi}

Predstava za ~etiri festivala
^ika Vlajko, najve}i teatarski upravnik, nazvao “ovo nedopustivo mlado reditelj~e“ Na`alost, . mnogih od tih sjajnih pozori{nih ljudi nema vi{e, sad sam ja mo`da najstariji na ovom festivalu, no ipak je ovo je slu~ajnost {to sam ovdje. U me|uvremenu, prema njegovim rije~ima, te{ko }e biti objasniti selektorima i ljudima koji su vladali ovim festivalom da njegove predstave, kao “Legenda o Ali-pa{i“ “Tvr|ava“ “Prvi put s , , ocem na izbore“ “Hanka“ itd. ni, su dobile ulaznu vizu na ovaj festival, a pobje|ivale su, recimo u Br~kom i mnogo ozbiljnijim festivalima: “Prema tome, u dvostrukom sam osje}anju sad u Jajcu - s jedne strane oko mene su duhovi kao da }e se svaki ~as pojaviti Zoranovi}, Neda Pozderac, Adem ^ejvan i mnogi drugi sjajni ljudi, a s drugestrane mi je drago dabez obzira na tu katastrofu koja je zadesila ovu zemlju i dalje, ipak, postoji Jajce. I da se na Tridesetim igramapoka`e da je pozori{ni/kazali{ni `ivot u BiH unato~ svemu, iz inata, jo{ `iv.“
N. S.

Nekada “nedopustivo mlado reditelj~e“, danas me|u najstarijim, u Jajcu ima ~ak tri predstave i podijeljena osje}anja
Sigurno je da je Jajce za predratnu pozori{nu porodicu bilo najva`niji doga|aj. Kad se samo sjetim da su ovdje, i{~ekuju}i predstavu, sjedili Vlajko Ubavi}, Ivan Fogl, Uro{ Kravlja~a, Reihan Demird`i}, Zvonko Markovi}, Olja Kosti}, Jolanda \a~i}, Ante Vican i gomila, gomila, gomila drugih sjajnih glumaca i da su tada, jedino u Jajce, dolazila najve}a kriti~arska imena tada{nje Jugoslavije: Eli Finci, Muharem Pervi}, Feliks Pa{i}, Dalibor Foreti}, Petar Bre~i} i tako dalje, i tako dalje, ka`e nam uo~i po~etka Igara reditelj Sulejman Kupusovi}, isti~u}i kako je i sam vrlo brzo bio “inficiran“ Jajcem.

Iz inata
Ja sam, naime, s velikom rado{}u u~estvovao na obnavljanju Jaja~kih igara, pa su na prvim poslijeratnim bile moje dvije predstave - “Tvr|ava“ i “To” I za. nimljivo je da su odlu~ili - da kad su one bile dvije superiorne predstave, da nema nagrada, a onda sljede}ih je bilo! Bio je to do te mjere privatni festival dvojice, trojice, ljudi, da je to bilo stra{no - ja sam o tome pisao u Oslobo|enju, tako da je ovo moj prvi izlazak pred zvani~nu jaja~ku publiku od 1991. godine.

Kupusovi}: Kao da je ju~er bilo…

Nagrade
- Pogotovo kad vam se desi da za prvou~e{}e, a bile su to ^etvrte igre, 1974. godine, za svoje dvije predstave “Kraj igre“ i “Vlast“ po-

kupim nagrade za re`ije, publike, pa sljede}e godine “Bond“ pokupi sve nagrade, pa onda “Gospodarsvijeta“ pa...mislim da bi se od , mojih predstava igranih ovdje mogla napraviti ~etiri festivala! ^injenicu da ove godine ima ~ak tri predstave u konkurenciji, Kupusovi} je prokomentarisao rije~ima:

- Rekao sam selektoru da nema nikakvih problema ove godine za selekciju - ja imam sigruno tri najbolje i neka prona|e jo{ ~etiri predstave i eto festivala, {to je i u~inio, i {to samo dokazuje da sam bez obzira na preko 30, gotovo ~etrdeset godina bavljenja pozori{tem jo{ mlad, nadobudan. Kao da je ju~er bilo kada me

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA
HNK Mostar u Br~kom

23

Otvaranje Art kina Kriterion 9. i 10. juna

TALAS NOVOG
vremena i ideja
Prva faza rekonstrukcije ko{tala je 265.000 maraka, a sredstva je u cijelosti obezbijedio investitor iz Holandije
Prvo Art House kino u BiH, bit }e otvoreno 9. juna. Prema najavi iz Fondacije Kriterion Sarajevo, sve~anost }e obuhvatiti dva dana i razli~ite programe. Prvi dan }e biti oficijelna ceremonija otvaranja, a za 10. juni Kriterion priprema sjajan cjelove~ernji program, koji }e biti otvoren za posjetioce i prijatelje s kojima dijele rezultate dugogodi{njeg rada i ozna~avaju po~etak nove ere u kulturnom `ivotu Sarajeva i BiH. Fondaciju Kriterion su u Sarajevu 2006. osnovali Young Urban Achievers iz Amsterdama, s ciljem osnivanja prvog Art House kina u BiH, a po uzoru na Kriterion u Amsterdamu, koji tamo postoji ve} 65 godina. Fondacija Kriterion je od samog po~etka radila na pronalasku adekvatnog prostora koji bi zadovoljio programske potrebe Art kina, ali i omogu}io prezentaciju i dru gih vrsta kul tur nih sadr`aja, te pru`io priliku mladim ljudima, prvenstveno studentima za rad, stjecanje radnih iskustava, prezentaciju radova i kreiranje kulturnih sadr`aja. Paralelno sa potragom za prostorom, Kriterion je realizirao filmske programe na razli~itim lokacijama u gradu, osvje`avaju}i kulturni prostor nude}i alternativne sadr`aje, a pri tome prikazuju}i sjajne filmske naslove. Prvi film koji je Kriterion prikazao bio je “Fahrenheit 451“ Françoisa Truf fa uta, 2006. u kinu 1. maj, a to je bio samo po~etak realizacije filmskih projekcija {to su se odr`avale jednom ili dva puta mjese~no. Kriterion je 2008.
Iz predstave

Humble Boy
U Domu kulture u Br~kom danas }e gostovati Hrvatsko narodno kazali{te Mostar sa svojom najnovijom predstavom Charlotte Jones “Humble Boy” u re`iji Borne Ar, manini iz Zagreba i dramaturgiji Dragana Komadine. U predstavi igraju Robert Pehar, Sanda Krgo Soldo, Velimir P{eni~nik Njiri}, Jelena Kordi}, Nikolina Mari} i Dragan [uvak, a ulaz je besplatan. Predstava je izuzetno zahtjevna za glumce, tekst te`ak, kakav HNK Mostar nije imao priliku raditi od svoga postojanja, a ansambl predstave uvjeren je da je napravio dobru, zahtjevnu i zanimljivu predstavu koja }e privu}i pa`nju publike. Zanimljivo je da unato~ problemima u kojima se HNK Mostar ve}
Originalni plakati za novo kino

godinama nalazi, predstavom “Humble Boy” ova kazali{na ku}a korespondira sa svjetskim kazali{nimtokovima, jer je u Oxforduisti ovaj tekst premijerno izveden po~etkom aprila. Ansambl okupljen oko ove predstaveistaknuo je da im je rad na ovojpredstavipredstavljao kreativni izazov, ali su uspjehsvladati sve prepreke u procesunastankapredstave i timepokazali da su spremni uhvatiti se uko{tac i s najve}im literarnim i kazali{nim izazovima. Dramu je napisala Charlotte Jones i to kada je bila na rubunervnog sloma. Danas, 10 godina nakon praizvedbe, ovajtekstigrajuglumci Hrvatskog narodnog kazali{ta Mostar, koji se ve} odre|enovrijemenalaze na “rubunervnogsloma“ .

Predstavljanje knjige Ned`ada Ibrahimovi}a

Zavr{en nomadski rad Kriteriona
Prije godinu Kriterion je potpisao ugovor o preuzimanje biv{eg kina “Tesla“ od Foruma, ~ime je zavr{ena nomadska faza rada, te su se stvorili preduvjeti za finalizaciju projekta rekonstrukcijom prostora i pravljenjem dugoro~nih programskih planova. Rekonstrukcija prostora kina “Tesla“ je zapo~ela po~etkom ove godine, a izvo|a~ radova bila je firma Neimar. Prva faza rekonstrukcije ko{tala je 265.000 maraka, a sredstva je u cijelosti obezbijedio investitor iz Holandije. zapo~eo realizaciju kino klub filmske susrete, doga|aje festivalskog karaktera u ~ijem su fokusu bile promocije neafirmiranih mladih filmskih autora. Art House kino imat }e kapacitet 120 sjedi{ta, a zanimljivo je da }e u kinu raditi studenti, pola radnog vremena uz rotiraju}i sistem, odnosno po zavr{etku studija nove generacije dolaze na mjesto starih i donose sa sobom talas novog vremena i ideja. Pro{le sedmice je u Kriterionu zaposleno {est novih studenata.
Mr. S.

O poeziji, pticama i drugim varkama
“O poeziji, pticama i dru gim var ka ma“ naziv je knjige prof. dr. Ned`ada Ibrahimovi}a koju }e njen izdava~, Izdava~ka ku}a Rabic, ve~eras predstaviti u Gradskoj galeriji Collegium Artisticum s po~etkom u 18.30 sati. - Ono {to ovu knjigu, po meni, ~ini izuzetnom i, opet, po mom sudu, obaveznim {tivom u modernoj bh. prozi je - osim fragmentarne forme koja vjerno preslikava atomiziranost ameri~kog dru{tva - poeti~nost i preciznost kojom Ned`ad, analiziraju}i jezik i njegovu svakodnevnu upotrebu i funkciju, secira socijalno i emotivno tkivo na individualnom nivou. Tek tada je, i golim okom, vidljivo da je cijena za “totalnu personalnu slobodu“ masovna usamljenost; da je “slobodna tr`i{na utakmica“ eufemizam za brutalni ekonomski darvinizam; da je Vasa Lada~ki ameri~ki sindrom, a ne usamljeni banatski slu~aj, rije~i su Pe|e Kojovi}a ispisne na zadnjoj stranici knjige. Knjigu }e predstaviti Ivan Lovrenovi}, Enver Kazaz, @eljko Ivankovi} i autor.

24

OGLASI

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

Zavr{en

Roland

Garros

Novi trijumf
Rafaela Nadala
Fudbal Su{i} najavljuje promjene

Moto GP Stoneru tre}a pobjeda

26

FUDBAL

ponedjeljak 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Safet Su{i} najavio promjene u timu protiv Albanije

Pobjedom popraviti utisak iz Bukure{ta
Besmisleno je da isti tim koji je zakazao protiv Rumunije po~ne sutra{nji me~ u Zenici. Uz kvalitet za osvajanje tri boda va`ni su tr~anje, borbenost i motivacija, sve ono {to nam je nedostajalo u petak nave~e, istakao je selektor BiH
U fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine nema puno vremena za analizu uzroka visokog poraza od Rumunije (0:3) na gostovanju u grupi D kvalifikacija za Evropsko prvenstvo jer ve} sutra u 20.15 sati slijedi novi ispit protiv Albanije u Zenici. Selektor Safet Su{i} smatra da je lo{ije raspolo`enje u dr`avnom timu normalno nakon izgubljene utakmicu u Bukure{tu, ali ka`e da ima vremena da se atmosfera popravi uo~i va`nog duela na Bilinom polju, ~iji ishod mo`e odrediti dalji tok borbe za odlazak na smotru najboljih selekcija Starog kontinenta 2012. u Poljskoj i Ukrajini. „Trebali smo dobiti Albance. Primili smo izjedna~uju}i gol u posljednjim trenucima prvog poluvremena, a imali smo nesre}u da se povrijedi golman Kenan Hasagi}. Mada smo imali vi{e prilika, pogodili dvije pre~ke i stativu, protivnik je ostao nepora`en.“ Strateg na{e najbolje selekcije najavio je promjene u po~etnoj formaciji protiv Albanije u odnosu na jedanaestoricu koja je igrala od prve minute susret u Bukure{tu. On jo{ nije govorio o pozicijama gdje bi se trebale desiti izmjene. „Promjena }e sigurno biti jer bi bilo besmisleno da isti tim koji je zakazao protiv Rumunije po~ne sutra{nji me~ u Zenici. Haris Medunjanin je ju~e trenirao, za razliku od Senada Luli}a, koji je bio po{te|en zbog povrede. Doktor Reuf Karabeg mi je rekao da }e svi igra~i biti spremni za nastup protiv Albanije, {to zna~i da Luli}eva povreda niFavoriti smo jer imamo bolje igra~e od Albanije: Safet Su{i}

je te`a.“ Su{i} je svjestan da bi kiks protiv Albanije na doma}em tere nu zna~io naj vje ro va tni je opro{taj BiH od bitke za drugo mjesto. „Vi{e ne}emo gledati snimak me~a sa Rumunijom, u kojem smo do`ivjeli sramotan poraz. Bilo je kritika za katastrofalnu igru, no moramo se okrenuti utakmici sa Albanijom, u kojoj }emo poku{ati pobijediti.“ Selektor BiH kazao je da }e

kvalifikacionom ciklusu. Podsjetimo, prethodno su nadigrani Luksemburg sa 3:0 na gostovanju i Rumunija sa 2:1 kod ku}e, a uz remi sa Albanijom, pora`eni smo od Francuske rezultatom 0:2 i Rumunije. „Ne treba razmi{ljati o prvom mjestu u grupi po{to je ono rezervisano za Francusku. Iluzije i snovi o vode}oj poziciji izgubljeni su u Rumuniji. U ovom trenutku trebamo voditi ra~una i o rezultatima drugih selekcija u daljem toku kvalifikacija. Rumuni imaju {anse i dobru ekipu, a protiv nas su najavili da mogu zabilje`iti maksimalan u~inak u preostala ~etiri me~a.“

Bi}e te{ko
Najbolji fudbaler BiH svih vremena istakao je da na{a reprezentacija treba preuzeti ulogu favorita protiv Albanije. „Imamo bolje igra~e, ali uz kvalitet za pobjedu va`ni su tr~anje, borbenost, zalaganje i motivacija. Sve ovo nam je nedos ta ja lo pro tiv Ru mu ni je i znam da }e biti veoma te{ko u narednoj utakmici.“ Su{i} pri`eljkuje podr{ku navija~a bh. selekcije u duelu sa Albanijom. Prema njegovim rije~ima, bitno je da simpatizeri bodre na{ tim i ne izgube strpljenje. „Pristalice na{e reprezentacije trebaju shvatiti da je me~ u Bukure{tu bio takav da na{im fudbalerima ni{ta nije polazilo za nogom. Jednostavno, bilo je to lo{e ve~e i incident, a ne namjera da se igra slabo. Za razliku od nas, Albanija zna igrati za tvo re no jer ta kav na~in preferira i kod ku}e i na gostovanjima. Protivnik ima isti stil, igraju}i disciplinovano u svakoj utakmici {to nagovje{tava zahtjevnu utakmicu. Bi}e te{ko stvoriti {anse i posti}i gol. Zbog toga }e biti dobro da nas publika podr`i kao {to je to uvijek ~inila. Uvjeren sam da }e igra~i dati sve od sebe da se iskupe za Bukure{t i da pobjedom ostanemo sa realnim {ansama u trci za drugo mjesto“, izjavio je Su{i}. Evidentno je da je kvalitet na strani BiH u me~u sa Albanijom. Za fudbalere je dovoljna motivacija da pobijede jer bismo na taj na~in prema{ili idu}eg rivala na tabeli grupe D s obzirom na to da Su{i}evi izabranici trenutno ima ju bod ma nje od selekcije Albanije.
Z. RA[IDOVI]

Svi spremni
„Protiv Rumuna propustili smo priliku da osvajanjem punog plijena budemo na drugoj poziciji. Mislim da postoji moral da pobjedom nad Albanijom izgradimo povoljnu situaciju u na{u korist. Sada smo u poziciji u kojoj je bila Rumunija uo~i duela sa nama u kojem je pobijedila bez pote{ko}a. Moramo ostvariti trijumf i nadam se da }emo uspjeti“, rekao je Su{i}, ko ji je sa sa ra dni ci ma iz stru~nog {taba A selekcije posmatrao posljednji kvalifikacioni me~ na{eg narednog rivala protiv Bjelorusije (1:0). U dvoboju 8. oktobra pro{le godine, BiH je propustila priliku za pobjedom nad Albanijom, kada je nakon na{eg vodstva me~ u Tirani zavr{en nerije{enim rezultatom 1:1.

Igra~i moraju dati maksimum u sutra{njoj utakmici

Fotosi: D`. KRIJE[TORAC

VA@NA PODR[KA NAVIJA^A Bitna nam je podr{ka navija~a u me~u sa Albanijom. Pristalice na{e reprezentacije trebaju shvatiti da je me~ u Bukure{tu bio takav da na{im fudbalerima ni{ta nije polazilo za nogom. Jednostavno, bilo je to lo{e ve~e i incident, a ne namjera da se igra slabo, rekao je Su{i}
duel sa izabranicima Josipa Ku`e pokazati karakter na{e reprezentacije, odnosno da li je ona sposobna smo}i snage i poslije slabe partije u Bukure{tu prikazati izdanje koje }e nas dovesti do `eljene tre}e pobjede u ovom

Reprezentacija BiH ju~e trenirala u Hrasnici

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 6. juni 2011. godine

FUDBAL
GRUPA
1. Njema~ka 2. Belgija 3. Turska 4. Austrija 5. Azerbejd`an 6. Kazahstan

27
A
6 7 6 6 5 6 6 3 3 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 2 3 4 5 19:2 15:10 9:7 10:10 4:15 2:15 18 11 10 7 3 3

KVALIFIKACIJE ZA EP 2012. Crna Gora prati Englesku

Kranj~ar: Ovaj rezultat

NAM ODGOVARA
Iako je Gr~ka preuzela vode}u poziciju od Hrvatske, selektor Fernando Santos nije zadovoljan igrom svojih izabranika u pobjedi nad Maltom
U subotu je odigrano jo{ devet utakmica kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. godine. Igrani su susreti u grupama B, F, G i H, a ve}ih promjena na tebelama nije bilo. U grupi B i dalje se vodi utrka utroje za prvo mjesto izme|u Rusije, Slova~ke i Irske, a sve tri reprezentacije su osvojile po tri boda. U grupi F Izrael je slavio protiv Latvije, a Gr~ka protiv Malte, pa je Gr~ka ponovno preuzela prvo mjesto, dok se Izrael bodovno izjedna~io sa Hrvatskom. Gr~ki selektor Fernando Santos bio je poluzadovoljan predstavom svoje ekipe: “Nakon 2:0 lo{ period nas umalo skupo stajao. Prvih 30 minuta igrali smo jako dobro, ~itali smo igru Malte`ana. U tim smo trenucima kontrolirali utakmicu i postigli dva pogotka. Nakon toga na{a je izvedba pala u kvaliteti. Nismo bili organizirani. Postali smo neobja{njivo lo{i. Primili smo gol na na~in na koji ne smijemo“ , kazao je Santos. Dvostruki strijelac Ioannis Fetfatzidis prepun je optimizma sad kad je Gr~ka zasjela na ~elo grupe: “Mislim da smo favoriti kvalifikacija. Velika nam je `elja oti}i na Euro s prve pozicije i vjerujem da mo`emo u tome i uspjeti.”

Rezultati: Kazahstan - Azerbejd`an 2:1 (Gridin 58, 68 - Nadirov 63), Austrija - Njema~ka 1:2 (Friedrich 50ag - Gomez 44, 90), Belgija Turska 1:1 (Ogunjimi 4 - Yilmaz 22).

GRUPA
1. Irska 2. Rusija 3. Slova~ka 4. Armenija 5. Makedonija 6. Andora

B
6 6 6 6 5 5 4 4 4 2 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 3 5 11:6 9:4 6:4 10:7 5:6 1:12 13 13 13 8 4 0

Rezultati: Rusija - Armenija 3:1 (Pavlju~enko 26, 57, 73pen - Pizzelli 25), Slova~ka Andora 1:0 (Karhan 63), Makedonija - R. Irska 0:2 (Keane 8, 37).

GRUPA C
1. Italija 6 2. Slovenija 7 3. Srbija 6 4. Estonija 6 5. Sjeverna Irska5 6. Farska Ostrva 6 5 3 2 2 1 0 1 2 2 1 3 1 0 2 2 3 1 5 14:1 16 9:4 11 8:9 8 7:9 7 3:3 6 3:18 1

Rezultati: Farska Ostrva - Slovenija 0:2 (Matavz 29, Baldvinsson 47ag), Italija - Estonija 3:0 (Rossi 21, Cassano 39, Pazzini 68).

GRUPA E
1. Holandija 2. [vedska 3. Ma|arska 4. Finska 5. Moldavija 6. San Marino 6 5 6 5 6 6 6 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 6 21:5 15:6 15:13 11:6 7:9 0:30 18 12 9 6 6 0

[vicarska je iznenadila Englesku na Wembleyu

Reuters

Nikakvih promjena nije bilo u poretku grupe G, s obzirom na to da su obje utakmice zavr{ile podjelom bodova. [vicarska je iznenadila Englesku na Wembleyu, povev{i sa 2:0, ali Englezi su do kraja ipak uspjeli izjedna~iti, iako do potpunog preokreta nisu uspjeli do}i, dok je Crna Gora propustila priliku do}i na vrh tabele eventualnom

doma}om pobjedom protiv Bugarske (1:1). ‘’Bili smo dobri i kvalitetni, a ovaj rezultat nam odgovara. Jedna nesmotrenost u drugom poluvremenu ko{tala nas je izjedna~enja. Igra~i su `eljeli pobjedu, ali vidi se umor zbog kraja sezone i to nam je mo`da oduzelo snagu. Rezultat iz Londona ohrabruje Crnu Goru, te smo i

dalje u igri za prvo i drugo mjesto’’ rekao je selektor Crne Gore , Zlatko Kranj~ar. U grupi H Portugal je slavio protiv Norve{ke i u potpunosti se priklju~io borbi za prvo mjesto, preuzev{i ga za sada, zahvaljuju}i boljoj gol-razlici, od Norve{ke i Danske, koja je bila bolja od Islanda.
A. MEHANOVI]

Rezultati: Moldavija - [vedska 1:4 (Bugaiov 61 - Toivonen 11, Elmander 30, 58, Gerndt 88), San Marino - Finska 0:1 (Forssell 41).

GRUPA F
1. Gr~ka 2. Hrvatska 3. Izrael 4. Gruzija 5. Latvija 6. Malta 6 6 6 7 6 6 4 4 4 2 1 0 2 1 1 3 1 0 0 1 2 2 4 6 8:3 10:3 10:7 5:5 5:9 2:13 14 13 13 9 4 0

Albanija dolazi danas u Zenicu

Rezultati: Hrvatska - Gruzija 2:1 (Mand`uki} 76, Kalini} 78 - Kankava 17), Latvija - Izrael 1:2 (Cauna 62 - Benayoun 19, Haim 43pen), Gr~ka - Malta 3:1 (Fetafatzidis 8,64, Papadopoulos 26 - Mifsud 54).

Ku`e poveo 21 igra~a
Bilo je promjena u igra~kom kadru u odnosu na susret sa Bjelorusijom u martu, pozivi nisu upu}eni Elvinu Beqiriju, Jahmitu Kyki i Emilianu Vili
Selektor reprezentacije Albanije Josip Ku`e raspola`e sa 21 fudbalerom koji }e konkurisati za sastav protiv BiH u sutra{njem kvalifikacionom me~u za EP 2012. U svojoj posljednjoj kvalifikacionoj utakmici u grupi D, odigranoj 26. marta u Tirani, Albanija je pobijedila Bjelorusiju sa 1:0, a u odnosu na igra~ki kadar iz ovog susreta bilo je manjih promjena i Ku`e sada nije uputio pozive Elvinu Beqiriju, Jahmitu Kyki i Emilianu Vili. Hrvatski stru~njak koji predvodi Albance mo`e ra~unati na oporavljenog odbrambenog igra~a turskog Genclerbirligija Debatik Currija, napada~a Paderborna 07 Edmonda Kapllanija i Armenda Dalkua iz poljske Vorskle Poltave. Spisak, golmani: Arjan Beqaj (Ermis Aradippou), Samir Ujkani (NovaraCalcio), IsliHidi(Olympiakos Nicosia); odbrana: Andi Lila (Tirana), Debatik Curri (Genclerbirligi), KristiVangjeli(Aris), Admir Teli (Qarabag), Lorik Cana (Galatasaray), Endrit Vrapi (Skënderbeu), ArmendDallku(VorsklaPoltava); vezni red: Ansi Agolli (Qarabag), Ervin Bulku (Hajduk Split), Altin Lala (Hannover), Klodian Duro (LASK), Gilman Lika (Tirana), Ervin Skela (Arka Gdynia), Gjergj Muzaka (Skënderbeu), Elis Bakaj (Dinamo Bukure{t); napad: Erjon Bogdani (Cesena), Hamdi Salihi (Rapid Be~), Edmond Kapllani (Paderborn 07). Reprezentacija Albanije dolazi danas u Zenicu i bi}e smje{tena u hotelu Dubrovnik, koji se nalazi u blizini stadiona.

GRUPA G
1. Engleska 2. Crna Gora 3. [vicarska 4. Bugarska 5. Vels 5 5 5 5 4 3 3 1 1 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 4 11:3 4:1 7:7 2:6 1:8 11 11 5 5 0

Rezultati: Engleska - [vicarska 2:2 (Lampard 37pen, Young 51 - Barnet ta 32,35), Crna Gora - Bugarska 1:1 (\alovi} 53 - Popov 66).

GRUPA H
1. Danska 2. Nor ve{ka 3. Por tugal 4. Kipar 5. Island 5 4 4 4 4 3 3 2 0 0 1 1 1 2 1 1 0 1 2 3 7:4 6:3 10:7 5:8 2:6 10 10 7 2 1

Rezultati: Island - Danska 0:2 (Schone 60, Eri 75), Por tugal - Nor ve{ka 0:1 (Postiga 53).

GRUPA I
1. [panija 2. ^e{ka 3. [kotska 4. Litvanija 5. Lihten{tajn 5 5 4 5 5 5 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 3 4 15:5 6:3 4:5 3:8 3:10 15 9 4 4 3

Manje promjene u odnosu na me~ sa Bjelorusijom: Josip Ku`e

Rezultati: Lihten{tajn - Litvanija 2:0 (Erne 6, Polverino 36).

28

FUDBAL

ponedjeljak 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BiH zabilje`ila dva remija i poraz protiv Albanije

[ansa za prvu pobjedu
Dosad je na{a najbolja selekcija odigrala 0:0 u prijateljskom duelu protiv Albanije, 1996. u Zenici i 1:1 pro{le godine u kvalifikacijama za EP, a do`ivjela je poraz 0:2 u odmjeravanju snaga 1995. u Tirani
Fudbalska reprezentacija BiH odigrala je dosad tri utakmice sa Albanijom, u kojima je zabilje`ila dva remija i jedan poraz, uz gol-razliku 1:3. U prvom prijateljskom me~u koji je odigran 30. novembra 1995. godine u Tirani na stadionu Qemal Stafa u prisustvu 10.000 gledalaca Albanija je savladala BiH sa 2:0. Sudija je bio Hristo Danilovski (Makedonija). Strijelci su bili Qendro u 30. i u Dobi 50. minuti. @uti kartoni: Alliu (Al ba ni ja), Ko nji}, Du ro (BiH). Crveni karton: Ibrahim Duro (BiH). ALBANIJA: Nallbani(od 46. Kapllani), Tole, Malko, Qendro (od 82. Gallo), Shulku (od 57. Dede), Alliu (od 66. Cipi), Haxhi (od 55. Dobi), Jupi(od 68. Ruhi), Koca(od 65. Miloti), Prenga, Zajmi (od 77. Cocja). Selektor: Neptun Bajko. BiH: Pintol, Musi}, Duro, Konji}, Begi}, N. Fazlagi} (od 80. S. Fazlagi}), D`afi}, Demirovi}, Musemi} (od 46. Osmanovi}), Hrnji}, Turkovi}. Selektor: Fuad Muzurovi}. BiH i Albanija odigrale su nerije{eno 0:0 u prijateljskom me~u, odigranom 24. aprila 1996. u Zenici na stadionu Bilino polje pred 19.000 gledalaca. Sudija: Dragutin Karlo Poljak (Hrvatska). @uti kartoni: Kodro, Begi} (BiH), Dede, Kastrioti (Albanija). BiH: Omerovi}, Vare{anovi} (od 66. Musi}), Begi}, Konji}, Katana, Hibi} (od 1. [u{i}), Jozi}, Demirovi} (od 83. Dadi}), Kodro (od 75. Stupac), Hrnji} (od 46. [abi}), Balji} (od 78. Bradari}). Selektor: Fuad Muzurovi}. ALBANIJA: Nallbani (od 67. Kapllani), Behari (od 86. Bogdani), Mergjyshi, Dede, Malko, 2010. u Tirani na stadionu Kombetar Qemal Stafa pred 10.000 gledalaca. Sudija: Kristinn Jakobsson (Island). Strijelci: 0:1 Ibi{evi} (21), 1:1 - Duro (45). @uti kartoni: Bogdani, Dallku (Albani ja), Lu li}, Mra vac, Spa hi} (BiH). ALBANIJA: Beqaj, Andi Lila, Vangeli, Dallku, Cana, Agolli, Bul ku, Du ro, Sa li hi (od 85. Hyka), Muzaka (od 65. Lika), Bogdani (od 46. Skela). Selektor: D`emal Mustedanagi}. BiH: Hasagi} (od 46. Begovi}), Spahi}, Mravac (od 46. Pand`a), Rahimi}, Pjani}, Misimovi}, D`eko (od 89. Ibri~i}), Ibi {e vi}, Me du nja nin, Lu li}, Mujd`a. Selektor: Safet Su{i}. Sutra{nji me~ u Zenici prilika je da BiH zabilje`i prvu pobjedu protiv Albanije.
Z. R.

Duel Zvjezdana Misimovi}a i Klodiana Dure u me~u odigranom 8. oktobra 2010.

Xhumba, Vata (od 43. Mema), Bozgo (od 78. Baholli), Bushi (od 40. Halili), Prenga (od 65. Peco), Kastrioti (od 46. Koca). Sele-

ktor: Neptun Bajko. Albanija i BiH remizirale su 1:1 u kvalifikacionom susretu za plasman na EP 2012, 8. oktobra

Odigrane prve utakmice polufinala za prvaka BiH u konkurenciji kadeta

Borac i Sarajevo remizirali, @eljo bolji od Slobode
Na Gradskom stadionu u Banjoj Luci fudbaleri Borca i Sarajeva odigrali su 1:1, a oba gola postignuta su sa bijele ta~ke • @eljezni~ar na Grbavici dobio tuzlansku Slobodu sa 2:1
BANJA LUKA: Borac - Sarajevo 1:1 (0:0) Gradski stadion u Banjoj Luci. Gledalaca 300. Sudija: Anto @ivkovi} (Ora{je), pomo}nici: Dino Sikiri} (Prijedor) i Mario Vinceti} (Ora{je). Delegat: Stanko Vujkovi} (Prijedor). Strijelci: 0:1 - Varatanovi} (44 pen), 1:1 Predragovi} (74 pen). @uti kartoni: O. Savi}, Komljenovi}, Kondi} (Borac), Danilovi}, Varatanovi} (Sarajevo). Crveni karton: H. Muharemovi} (Sarajevo) - dva `uta kartona (73). BORAC: Kajkut, Kondi}, Komlje no vi} (od 65. Ba ra {in), \ur|i}, Jotanovi}, Ivi} (od 58. Cvijanovi}), Savanovi} (od 79. S. Savi}), Ze~evi}, Kuzmanovi}, Predragovi}, O. Savi} (od 66. Stjepanovi}). Trener: Stojan Malba{i}. SARAJEVO: E. Plakalo, Sadikovi}, A. Muharemovi}, Tuki}, Ra~i}, Varatanovi}, ]ulov (od 79. [ahinovi}), Be{i} (od 50. H. Muharemovi}), Danilovi} (od 50. ^iva), ^omaga (od 62. Mujki}), A. Plakalo (od 67. Kli~i}). Trener: Emir Karahmet. Borac i Sarajevo su remizirali u prvoj utakmici doigravanja za prvaka BiH odigranoj u Banjoj Luci. Utakmica je bila veoma ~vrsta sa nekoliko povoljnih prilika i dva ispravno dosu|ena kaznena udarca koja su i realizovana. Utakmica ve-

Kadeti Sarajeva: [est minuta ih dijelilo do punog plijena

Armin Hod`i}: Postigao 47. prvenstveni pogodak

oma korektna uz, tako|er, veoma korektno su|enje i ukupan ambijent na Gradskom stadionu. Sigurno je da su gosti zadovoljniji rezultatom, ali ovo je tek prvo poluvrijeme, revan{ susret igra se na stadionu “Asim Ferhatovi} Hase“ u srijedu, u 18 sati. SARAJEVO: @eljezni~ar - Sloboda 2:1 (2:1) Stadion Grbavica. Gledalaca 500. Sudija: Semir Kaplan, pomo}nici: Darko Obradovi} (oba

Stolac) i Almir ^i{i} (Mostar). Delegat: Hi{am Islambegovi} (Zenica). Strijelci: 0:1 - Rahmanovi} (10), 1:1 - Hod`i} (24), 2:1 - Vila (27). @uti kartoni: Karame hme do vi}, Nu hi}, Vi la (@eljezni~ar), Pr{e{ (Sloboda). @ELJE ZNI^AR: Kjo sev ski, Cviko (od 77. Mahmutovi}), Hajradinovi}, Gljiva, Ga~an, Karamehmedovi} (od 64. Nuhi}), Hota (od 53. @galj), Baji} (od 68. Murga), Hod`i}, Vila, Gali} (od 77. Lepir). Slu`beni

predstavnik: Mensur Dogan. SLOBODA: Piri}, Hod`i}, [indri}, Cipurkovi}, [estan, Jusufovi} (od 66. Alihod`i}), Rahmanovi}, [ari} (od 56. Babi}), Musi} (od 70. Velagi}), Pr{e{ (od 77. Mehmedovi}), Ribi}. Trener: Denis Kari}. Veoma dobru utakmicu odigrali su kadeti @eljezni~ara i tuzlanske Slobode u reprizi pro{logodi{njeg polufinala. Tada su kadeti Slobode slavili sa visokih 3:0, a ovaj susret je zavr{en mi-

nimalnom pobjedom plavih, koji su propustili veliku priliku u 55. minuti, kada najbolji strijelac lige Armin Hod`i}, koji je i na ovom susretu postigao svoj 47. prvenstveni pogodak, nije iskoristio kazneni udarac. Naime, njegov traljav {ut golman Slobode Kenan Piri} je odbranio. Bilo je dosta prilika, a izdvoji}emo onu iz 65. minute, kada je Jusufovi} pogodio stativu. Revan{ susret igra se u srijedu, S. SPAHI] u 18 sati, u Tuzli.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 6. juni 2011. godine

FUDBAL

29

Mirnel Sadovi} nakon uspje{ne sezone napu{ta Wiener Neustadt

Zasitio sam se
Austrije, vrijeme

je za odlazak
Uz Samira Muratovi}a, koji je sa Sturmom osvojio naslov prvaka, Bosnu i Hercegovinu u Austriji je predstavljao i Mirnel Sadovi}, koji je odigrao sjajnu sezonu u dresu Wiener Neustadta. Iako je dugo pauzirao zbog operacije kri`nih ligamenata, Sadovi} se vratio na teren bolji nego ikada, te je pomogao svom timu da ostane u ligi, a on sam se u potpunosti afirmisao i kako nam je priznao, sazrio za promjenu sredine. sam i ja odlu~io di}i sidro i oti}i iz kluba“ ka`e nam Sadovi}, ko, ji ne samo da napu{ta Wiener Neustadt ve} i Austriju, u kojoj je proveo ve}i dio svoje nogometne karijere. “Ve} sam 13 godina u Austriji i do{lo je do zasi}enja. Imam nekoliko ponuda za odlazak i promjenu sredine, a najvi{e me privla~i njema~ka Bundesliga, a postoje i nekoliko zainteresovanih klubova iz Holandije, Turske, [vicarske. Me|utim, sad sam na odmoru i o tome }u razmi{ljati kad do|e vrijeme.“ Sadovi}eva ekipa pred kraj sezone bila je u centru skanda-

Sadovi} je u protekloj sezoni bio jedan od najboljih igra~a svog tima, pa }e tokom ljetnog prelaznog roka vjerovatno poja~ati neki klub iz njema~ke Bundeslige
biv{em klubu (svojevremeno nosio dres Sturma), a naslov u medijima bio je “Bosanac namjestio utakmicu“. “Ve} sam rekao austrijskim medijima da su pretjerali. Salki} je samo ro|en u Bosni i cijeli `ivot je u Austriji. Igrao je za sve njihove selekcije i da je potpisao za Manchester naslov bi bio “Austrijanac u Manchesteru“, ali po{to je napravio penal, onda je naslov “Bosanac namjestio utakmicu“ De~ko zaista nije na. mjerno igrao rukom. Jednostavno se tako desilo. On je sko~io, igra~ Sturma se izmakao i njega je lopta pogodila u ruku. Istina,

Najbolji je napada~
U netom zavr{enoj sezoni Sadovi} je odigrao 23 utakmice i postigao sedam pogodaka, iako igra na poziciji veznog igra~a. Ipak, ono {to je jo{ zanimljivije, gotovo svaki njegov pogodak bio je ujedno dlu~uju}i, {to je zaista raritet. “Ina~e sam napada~, iako sam dok sam bio u FK Sarajevo, igrao kao desni bo~ni. Me|utim, najbolje se snalazim u {picu napada“, priznaje nam Sadovi}, koji ima sjajne trka~ke predispozicije, {to se izuzetno cijeni u nogometu. “Sa Neustadtom sam zavr{io kao {esti u austrijskom prvenstvu. Sada mi je istekao ugovor i odlu~io sam i}i dalje. Iz kluba su mi nudili produ`enje, ali kako je oti{ao predsjednik, tako

Mirnel Sadovi}: Postigao sedam pogodaka u protekloj sezoni

MEDIJSKA PA@NJA Klubovi su finansijski stabilni i igra~ima se daju dobri uslovi. Tako|er, liga je odli~no medijski popra}ena, ali samo u Austriji, {to nije slu~aj sa drugim zemljama. I to je zapravo jedan od razloga {to `elim dalje. U Njema~koj ili nekoj drugoj ligi bi selektor Su{i} vjerovatno i obratio pa`nju na mene
la i to zbog Edina Salki}a, stopera ovog tima, koji je u pretposljednjem kolu protiv Sturma napravio penal iz kojeg je Samir Muratovi} donio tri boda ekipi iz Graca i koja u posljednjem kolu samo potvrdila titulu. Austrijski mediji Salki}a su optu`ili da je napravio namjeran jedanaesterac kako bi pomogao svom ru`no je izgledalo, ali ~injenica je da nije bilo namje{tanja. Uostalom, istraga je pokazala kako je sve bilo regularno, pogotovo {to smo mi u toj utakmici `eljeli pobjedu. Nekoliko igra~a ve} je dogovorilo prelazak u be~ku Austriju i `eljeli su pomo}i svom budu}em klubu, a i ja li~no vi{e preferiram Austriju“, priznaje

nam Sadovi}, koji je svoje prve seniorske korake napravio upravo u tom klubu. “Salki} danima nije izlazio iz ku}e. Bio je pod stra{nim pritiskom, ali sada je sve u redu.“

Kvalitetno prvenstvo
Sadovi} tvrdi kako austrijska liga nije lo{ija od {vicarske ili belgijske, ali da je slabije pra}ena. “Klubovi su finansijski stabilni i igra~ima se daju dobri uslovi. Tako|er, liga je odli~no medijski popra}ena, ali samo u Austriji, {to nije slu~aj sa drugim zemljama. I to je zapravo jedan od razloga {to `elim dalje. U Njema~koj ili nekoj drugoj ligi bi selektor Su{i} vjerovatno i obratio pa`nju na mene. Uostalom, `elim probati ne{to drugo i ako

sad ne odem, kada sam u sjajnoj formi, onda ne}u nikad. @elim igrati u ja~oj ligi i vidjeti koliko mogu sa kvalitetnijim protivnicima“, obja{njava nam Sadovi} i dodaje kako je najbitnije da je zdrav. “Zdravlje je najbitnije. Imao sam te{ku povredu kri`nih ligamenata zbog koje sam pauzirao godinu. Sre}a u nesre}i jeste {to je ta povreda skija{ka, pa u Austriji doktori zavezanih o~iju vr{e takve operacije“, uz smije{ak ka`e Sadovi} i nastavlja: “Imao sam dug oporavak i zaista sam prezadovoljan povratkom“, priznao nam je Sadovi}, kojeg bismo uskoro mogli gledati u nekoj od bundesliga{kih ekipa.
J. LIGATA

Odlazak velikana sa Old Trafforda

Legendarni Scholes zavr{io karijeru
Ovo nije odluka koju sam donio lako, me|utim, osje}am kako sam do{ao do kraja. Vrijeme je za odlazak u igra~ku mirovinu, kazao je Scholes, koji je tokom iznimno uspje{ne i bogate karijere igrao samo za crvene |avole
Legendarni veznjak engleskog fudbalskog prvaka Manchester Uniteda Paul Scholes (36) objavio je prekid igra~ke karijere. ‘’Ovo nije odluka koju sam donio lako, me|utim, osje}am kako sam do{ao do kraja. Vrijeme je za odlazak u igra~ku mirovinu’’, kazao je Scholes, koji je tokom iznimno uspje{ne i bogate karijere igrao samo za crvene |avole. U seniorskom sastavu Uniteda igrao je 17 godina sakupiv{i 675 nastupa i 150 golova, a ukoliko pribrojimo i dane u mla|im kategorijama, dolazimo od brojke od ~ak 20 godina provedenih na Old Traffordu. U Unitedovom dresu je osvojio 24 trofeja, od ~ega je deset engleskih naslova prvaka, te dvije Lige prvaka. ‘’Mogu biti ponosan {to sam godinama bio ~lan jednog tako velikog kluba. Moje nogometno putovanje u Unitedovom dresu je bila velika privilegija’’, rekao je Scholes. Unitedov menad`er Alex Ferguson biranim je rije~ima zahvalio Scholesu na vjernosti klubu i njegovim igra~kim kvalitetama. ‘’Scholes je nevjerojatan igra~. Potpuno predan klubu i poslu koji je radio. Paul je godinama bio velik inspiracija za mla|e igra~e i sretan sam {to sam imao takvog igra~a u svla~ionici’’, zaklju~io je sir Alex. Njihova saradnja ne}e prestati, jer }e se Scholes od idu}e sezone pridru`iti Fergusonovom stru~nom sto`eru {tabu kao jedan od trenera. ‘’Nemogu}e mi je zamisliti da vi{e na dolazim na Old Trafford“ dodao je Scholes, koji je za , englesku reprezentaciju sakupio 66 nastupa i zabio 14 golova. Nas tu pio je na dva svjet ska prvenstva (1998, 2002) i dva evropska prvenstva (2000, 2004). Posljednji gol u dresu gordog Albiona zabio je protiv Hrvatske na EP-u u Portugalu.

Paul Scholes: Nastavi}e kao jedan od trenera u Manchester Unitedu

30

FUDBAL

ponedjeljak 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Mirza Vare{anovi}, {ef stru~nog {taba Sarajeva

Zadr`ati aktuelni kadar

i dovesti tri poja~anja
Optimalan broj za narednu sezonu je 25 fudbalera, me|u kojima }e biti i tri golmana, rekao je strateg bordo tima
Iza fudbalera Sarajeva je sezona u kojoj su osvajanjem drugog mjesta u Premijer ligi BiH izborili plasman u kvalifikacije za Evropsku ligu i formirali tim za narednu u kojoj }e uslijediti izazovi na tri fronta. Bordo sastav je osvajanjem 57 bodova okon~ao prvenstvo iza {ampiona Borca, zabilje`iv{i u~inak od 17 pobjeda, 6 remija i 7 poraza, uz gol-razliku 51:26, dok je u Kupu BiH zavr{io takmi~enje u ~etvrtfinalu eliminacijom od [irokog Brijega, ostvariv{i ukupno 3 pobjede, 1 remi i 1 poraz sa gol-razlikom 11:6. Uzimaju}i u obzir brojne probleme, ekipu je uspje{no predvodio Mirza Vare{anovi}, koji je preuzeo poziciju {efa stru~nog {ta ba po~et kom aprila 2010. godine. Pro{le sezone Vare{anovi} je bio na klupi ko{evskog premijerliga{a u devet utakmica u kojima je ostvaren pozitivan bilans od 4 pobjede, 4 nerije{ena rezultata i 1 poraza (17:5). Bordeaux, Olympiacos, Bursaspor i be~ku Austriju. „Pripreme po~inju 15. juna, dok je dva dana kasnije zakazana skup{tina kluba. Svi smo u tehni~kom mandatu, a radim kao da }u ostati na trenutnoj pozi ci ji. Na dam se da }emo zadr`ati postoje}i igra~ki kadar koji je iznio teret pro{le sezo ne. Po tre bno je izmi ri ti odre|ena dugovanja prema fudbalerima. Optimalan broj za narednu sezonu je 25 igra~a, me|u kojima }e biti i tri golmana“, rekao je Vare{anovi}. On smatra da bi sada bilo nekorektno prema postoje}em kadru naga|ati o imenima mogu}ih poja~anja. „Uz podmirenje nov~anih potra`ivanja, `elio bih da anga`ujemo dva-tri iskusna fudbalera. Ponosan sam na u~inak ekipe koja bi trebala ostati na okupu za nastup na me|unarodnoj sceni.“

@elja lak{i `rijeb
@elja stratega ko{evskog premijerliga{a je da dobije lak{eg rivala prilikom `rijeba evropskih kupova koji }e se odr`ati 20. juna. Prvi me~ drugog pretkola Evropske lige u kojem }e igrati Sarajevo je na rasporedu 14, dok je revan{ 21. jula. „Dobro bi bilo da izbjegnemo ekipe iz na{eg regiona jer su kvalitetne i preferiraju sli~an stil igre kao Sarajevo. Volio bih da pro|emo u tre}e pretkolo gdje bi nas sigurno ~ekao jak protivnik“ , naglasio je Vare{anovi}.
Z. RA[IDOVI]

Zapa`en u~inak
Statistika je neumoljiva i pokazuje da je mladi strateg aktuelnog viceprvaka na{e dr`ave ostvario zapa`ene rezultate u svom trenerskom debiju, posebno u nedavno zavr{enom {ampionatu kada je istovremeno afirmisan veliki broj mladih igra~a. @eljan rada i dokazivanja Vare{anovi} je ozbiljno pristupio trenerskom poslu i potvrdio da bi na ovom planu mogao biti jednako uspje{an kao u igra~koj karijeri u kojoj je osim Sarajeva, nastupao za

Pripreme po~inju 15. juna: Mirza Vare{anovi}

Cvetkovi} novi trener Borca
Biv{i fudbaler zagreba~kog Dinama Zvjezdan Cvetkovi} novi je trener prvaka Bosne i Hercegovine banjalu~kog Borca. Cvetkovi} }e na klupi Borca naslijediti Vladu Jagodi}a, koji je preouzeo U-21 reprezenatciju BiH. Sigurno je da je ime biv{eg reprezentativca Jugoslavije i igra~a zagreba~kog Dinama veliko iznena|enje s obzirom na to da Cvetkovi} nije pominjan ni u kakvim kombinacijama oko preuzimanja ove ekipe. Cvetkovi} je jedno vreme vodio i ekipu Sopota. ‘’Do ove saradnjedo{lo je na obostranozadovoljstvo, a Cvetkovi}}e u srijedu i zvani~nobiti predstavljen kao novi trener Borca. Ekipa sa pripremama po~inje 16. juna, trenirat }emo nekoliko dana u Banjoj Luci, a ondaslijede i visinskepripreme’’, rekao je direktor banjalu~kog kluba Radmilo [ipovac.

Mario ]utuk se vratio na mjesto {efa struke [irokog Brijega

@elimo se boriti za titulu
Vrijeme je da [iroki Brijeg kao ambiciozan i dobro organizovan klub poku{a osvojiti prvo mjesto u narednoj sezoni, kazao je Mario ]utuk
Mario ]utuk je novi-stari {ef stru~nog {taba [irokog Brijega, na ~ijem je kormilu bio u sezoni 2007/2008. kada se ekipa sa Pecare do samog zavr{etka prven stva bo ri la za na slov prvaka. ]utuk ima zna~ajno iskustvo po{to je ranije jednom vodio Hajduk, radio nekoliko puta u stru~nom {tabu splitskih bilih, a bio je trener Posu{ja i @ep~a. „Radostan sam nakon poziva iz rukovodstva [irokog Brijega. Imamo jasan cilj u narednoj sezoni, a to je borba za {ampionsku titulu. Vrijeme je da [iroki Brijeg kao ambiciozan i dobro organizovan klub poku{a osvojiti prvo mjesto“ kazao je ]utuk. , Borba za naslov bi}e jasan cilj od po~etka novog prvenstva. „Okosnica ekipe ostaje ista. Ne}emo gomilati igra~e po{to u tim situacijama uvijek bude nezadovoljnih“ naglasio je ]utuk. , Uzimaju}i u obzir statistiku minule sezone, jasno je da je odbrana bila slabiji dio, a problem je bilo i desno krilo na kojem se najvi{e improvizovalo i gdje su igrali Hrvoje Mi{i}, Mario Ljubi}, Goran Zakari}, Dino ]ori} i Jure Glavina. Nijedan od njih se nije ustalio na ovoj poziciji. Sigurno je da bi i jedan kvalitetan napada~ puno zna~io ambicioznom klubu sa Pecare.
E. M.

Ne}emo gomilati igra~e: Mario ]utuk

On je bio posljednji stru~njak pod ~ijim vodstvom su [irokobrije`ani ostali u trci za titulu do zadnjeg kola.

„Na kraju smo zaostali samo bod za Modri~om. Tada smo imali najbolji u~inak na gostovanjima.“

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 6. juni 2011. godine

ME\UNARODNI SPORT

31

POSU\ENI STUPCI Deutsche Welle o Bundesligi

VIJESTI

Trijumf koncepta
forsiranja mladih igra~a
Borusija iz Dortmunda je sedmi put osvojila titulu {ampiona Odu{evljenje igra~a Majnca i Hanovera koji su osvojili mjesta koja vode u Euroligu Suze igra~a i navija~a St. Paulija Bijes u Frankfurtu, gdje su navija~i bili uvjereni da }e se njihov klub spasiti ispadanja
Ovogodi{nja sezona Bundeslige mogla bi se sa`eti ovako: U 306 utakmica pala su 894 gola, a na kraju je Borusija iz Dortmunda zaslu`eno osvojila titulu. Ipak, suhoparni brojevi nisu dovoljni da bi opisali sezonu. Igra~i i navija~i zagrljeni na stadionu Borusije iz Dortmunda. Ovaj klub je sedmi put osvojio titulu {ampiona Bundeslige. Zadnji zvi`duk sudijine pi{taljke u 34. kolu donio je odu{evljenje i igra~ima Majnca i Hanovera koji su osvojili mjesta koja vode u Euroligu. Donio je suze igra~ima i navija~ima St. Paulija koji su ispali u drugu ligu, ali i bijes u Frankfurtu, gdje su navija~i bili uvjereni da }e njihov klub da se spasi ispadanja. Crno na bijelo - Borusija iz Dortmunda imala je 75 bodova, posljednji St. Pauli 29. kada su tokom ove sezone otpu{tani i unajmljivani novi treneri. Rekordan je sigurno bio transfer Felixa Magatha koji je 48 sati nakon otkaza u [alkeu dobio mjesto na klupi Volfsburga, koga je na kraju spasio ispadanja. Rad Thomasa Tuchela u Majncu je tako|e zaslu`io svaku pohvalu i dokaz je uspjeha koncepta u kojem se povezuje `elja mladih igra~a da se doka`u sa njihovim obrazovanjem kako bi bili u stanju da provedu modernu taktiku u igri. Tokom ove sezone su se investicije u par trenera starije generacije pokazale kao pogre{ne. Steve McClaren je morao napusti ti Vol fsburg ko ji je, na kon odlaska Edina D`eke u pola sezone, neumoljivo tonuo prema dnu tabele. Luis van Gaal je dobio otkaz u Bajernu iz Minhena, a ~ak i Felix Magath sa svojim metodama treninga koje mnogi upo re|uju sa me to da ma mu~enja, nije imao neki uspjeh. I na kraju, {ta bi bio fudbal bez navija~a. Ove sezone je za utakmice Bundeslige prodano ~ak 13.057.899 ulaznica, vi{e nego ikada ranije. A to je broj koji dovoljno govori o popularnosti fudbala u Njema~koj.
Autori: Joscha Weber/ Azer Slanjanki}

Real stavlja petoricu na transfer-listu?
Pre ma pi sa nju ma drid ske Marce, petorica su nogometa{a Reala ozna~eni kao zamjenjivi u ljetnom prelaznom roku. Poredani od ve}epremamanjoj procijenjenoj tr`i{noj vrijednosti oni su Kaka(40 milionaeura), LassanaDiarra(20), Gago(12), Ezequiel Garay (10) i Pedro Leon (8). Zbroje li se njihove vrijednosti, ispada da bi Realprodajomspomenutihigra~amogaoinkasirati do 90 miliona eura koja bi onda bila ulo`ena u kupnjunovihpoja~anja. Makar, te{ko je za vjerovati da bi uistinu zainteresirani klubovi bili voljni i sposobni navedene cijene za igra~e i platiti, eventualnoizuzev bogatog Manchester Citya.

Trener Jürgen Klopp doveo je Borusiju do sedme titule

Kloppov koncept
Ipak, brojke ne govore sve. Onih 75 bodova ipak nije dovoljno da opi{e lepr{avu igru {ampionske ekipe Borusije koju je ovaj tim pru`ao cijele sezone. Kao rijetko kada u istoriji Bundeslige, tim kojeg ~ine isklju~ivo mladi igra~i, s prosjekom od 22 godine starosti, juri{ao je na protivni~ke odbrane, a vjetar u le|a ima je davao “veliki me-

{tar“ sa klupe Jürgen Klopp, koji je nakon posljednje utakmice izjavio: “Osje}am se druga~ije nego {to sam o~ekivao. Vi{e osje}am neko olak{anje nego euforiju, ali nema veze. Jednos ta vno sam po no san na momke iz tima.” Bo ru si ja je na ~elo ta be le zasjela u 10. kolu i tu poziciju nije ispu{tala do kraja sezone. Klopp je ovaj klub pre uzeo 2008. godine i tri godine mu je trebalo da oformi {ampionski tim. Jedan od igra~a koji je zapa`enim igrama osvojio i mjesto u njema~koj reprezentaciji, Sven Bender ka`e: “ ^esto smo imali situaciju da jedan mora da usko~i na mjesto drugog,

{to nam je uvijek polazilo za rukom.” Mladi lavovi iz Borusije ipak su pravili i gre{ke. Rijetko koji tim je propustio toliko stoprocentnih prilika, rijetko koji tim nije iskoristio nijedan jedini jedanaesterac koji je dosu|en u nje go vu ko rist. Ipak, Jürgen Klopp je vjerovao u svoje momke, uzimao ih u za{titu kada su grije{ili i nastavljao da od njih tra`i da razvijaju igru visokog tempa.

Inter daje 50 miliona funti za Fabregasa
Cesc Fabregas, 24-godi{nji kapi ten lon don skog Ar se na la, igra~ je oko kojeg se najvi{e lome koplja u Evropi i ovaj {panski reprezentativac }e sigurno biti zvijezda prelaznog roka. Ve} du`evrijemepri~a sekako je Cesc na sigurnomputupremaBarceloni, no pitanje je kako}e zavr{itiplesmilionakojitrenutnotraje oko njega. Naime, u igru su se uklju~ili mnogi, Milan, Chelsea, RealMadrid i Inter. Potonjaekipa je oti{lakorak ispred svih i po navodima italijanskih medija nudi najvi{e - 50 miliona engleskih funti. Dosad su se cifre kretale do 50 miliona, ali eura, a Inter do novaca misli do}i tako {to }e prodati Wesleya Sneijdera u Premiership (vjerovatno u Chelsea) za 30 miliona engleskih funti. Bi}e jo{ mnogo pri~e u vezi transfera Fabregasa, ovo je samo jedna u nizu.

Treneri na traci
Bodovi na kraju sezone kriju jo{ jednu ~injenicu - nikada kao dosada stvari nisu toliko zavisile od trenera ekipa. Kao rijetko

Crouch vi{e ne igra za Englesku pod Capellom
Prema pisanju engleskog lista Daily Maila, napada~ Tottenhama Peter Crouch ne}e se vi{e odazivati pozivima u englesku nogometnu reprezentaciju sve dok je selektor Fabio Capello. Razlog? Izostavljanje Croucha iz kvalifikacijske utakmice za Euro protiv [vicarske, uprkos ~injenici da je osim njega jedini zdravi napada~ kojeg je Capello imao na raspolaganju bio Darren Bent. Na klupi je tako sjedio Fulhamov Bobby Zamora, dok je Crouch zavr{io na tribinama. ‘’To je bio posljednji put da je Crouch igrao za Capella. Bilo je to sko ro pa na mjer no po ni`enje’’, rekao je izvor blizak Crouchu za Daily Mail. Crouch je dosad tokom karijere skupio 42 nastupa za englesku reprezentaciju i pritom zabio 22 gola, ali pod Capellom se osje}ao po sve za ne mareno. ‘’Peter je uvijek bio odan Engleskoj, bez obzira na va`nost utakmice. Ima zaru~nicu i malo dijete i mogao je ve} biti s njima na odmoru, ali je odabrao da bude dio svega. I jo{ jednom su ga lo{e tretirali’’, dodao je prijatelj Tottenhamovog napada~a.

Nasri razmi{lja o odlasku
Ponajbolji nogometa{ Arsenala Samir Nasri (23) zagonetan je vezano uz produ`enje ugovora s aktuelnim klubom koji ga ve`e za topnike jo{ godinu. ‘’Jo{ ne znam ho}u li potpisati novi ugovor. U svakom slu~aju, pregovori su u toku. U ovom trenutku ne razmi{ljam o tome. Razgovarat }emo o tome nakon utakmice s Poljskom’’, rekao je za TF1 Nasri, koji je ove sezone zabio deset premierliga{kih golova. U redoveArsenalaNasri je stigao 2008. godine iz Marseillea, a navodno je interes za njegovim dovo|enjem pokazao i veliki Manchester United u koji ga je osobno pozvaoPatriceEvra, njegovsaigra~ iz francuske reprezentacije.

32

SPORT NON-STOP

ponedjeljak 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT NON-STOP

33

ROLAND GARROS Federer ni{ta nije mogao protiv kralja zemlje

Peti me|unarodni ko{arka{ki turnir “Travniku sa ljubavlju“

Nadal osvojio
Rafael Nadal pobijedio je Rogera Federera u finalu Roland Garrosa u jo{ jednom njihovom mitskom dvoboju koji je trajao skoro ~etiri sata. Na kraju je bilo 7:5, 7:6, 5:7, 6:1. To je {panskomteniseru{estinaslov u Parizu~ime je izjedna~io rekord Bjorna Borga, a ovom je pobjedom Nadal ostao na prvoj poziciji na ATP rang-listi ispred Novaka \okovi}a. Me~ prepun dramati~nih preokreta i jednogki{nogprekidamogao je zadovoljiti sva~ije apetite. Federer je odigraovrlodobro, mo`da~ak i odli~no, imao je i podr{ku publike na stadionuPhilippeChatrier, ali to mu je na kraju bilo dovoljno samo za jedan osvojeni set. Ako ni{ta, barem se nijeponovila ona katastrofa od prije tri godine kada je u cijelomfinaluosvojiosamo~etirigema.

Slavlje juniora
Heliosa iz Dom`ala
U~estvovalo {est ekipa iz Slovenije, Srbije, Hrvatske i BiH • Juniori iz Dom`ala su u finalu savladali banjalu~ki [ampion sa 83:69
Proteklog vikenda u sali O[ Travnik odigran je 5. me|unarodni ko{arka{ki turnir “Travniku sa ljubavlju“ na kome je u~estvovalo {est ekipa iz re, gije. Najuspje{niji su bili juniori Heliosa iz Dom`ala, koji su u finalu savladali banjalu~ki [ampion sa 83:69. Najbolji strijelac turnira je Hrvoje Livrenja (Alkar) sa 74 poena, a igra~ Rebec Mati~ (Helios). “Turnir je osim sportskih ponudio i niz kulturnih, muzi~kih i ekolo{kih sadr`aja. Sve ekipe su u~estvovale u kreiranjuParkaprijateljstva u kojem je zasa|eno drve}e u znak sje}anja na turnir. Potom je potpisanaPovelja o prijateljstvuizme|u KK Travnik i KK Kolubara iz Lazarevca, a organizovan je i koncertTravnikpozdravljaLajpcig,na koNadalu je ovo jubilarni deseti Grand Slam naslov
Reuters

{esti naslov u Parizu
Me~ prepun dramati~nih preokreta i jednog ki{nog prekida mogao je zadovoljiti sva~ije apetite. [panski teniser savladao je [vicarca sa 3:1 i tako izjedna~io rekord Bjorna Borga
[vicarac je imao 5:2 u prvom setu i kristalno~ist put premaprvojdionici. No, Nadal je osvojio~ak sedam gemova zaredom. Dobio je prvi set 7:5 i poveo 2:0 u drugom. Federer se uspiovratiti u tom drugomsetu i pritom mu je pomogla ki{a koja je nakratkoprekinula me~(kod 5:4 za Nadala i 40:40). Pri povratku je Federer vratio break zaostatka, ali nije imao nikakve {anse u tie-breaku kojeg je Nadal otvorio s 4:0. ^inilo se da }e finale trajati samo tri seta jer je i u tre}em setu Nadal imaobreakprednosti. No, Federer je igrao sve bolje u tre}emsetu, te je dobio tu dionicu sa 7:5 i u ~etvrti set ugazio s tri vezane break-lopte (0:40). [panski teniser se nekako iskoprcao iz tih prili~nih problema, zadnju break-loptu je spasio asom i nakontogapotpunozavladaotere-

jem su nastupile travni~ke rock grupe“ istakla je , Sanja Grada{~evi}, predsjednica KK Travnik. Tako|er, svi u~esnici turnira imali su priliku upoznati kulturne znamenitosti Travnika – rodnu ku}u Ive Andri}a i Stari grad, a boravkom u hotelu Sunce vidjeli su i prirodne ljepote Vla{i}a. Tokom turnira odigran je i revijalni susret pionirskih ekipa regija Vrbas i La{va (28:32). Ovakav ambiciozan projekat zahtijevao je anga`man cijele uprave kluba koju treba spomenuti: Alisa Destanovi}, Nenad Brati}, Na{id Rid`i}, Azem Ejubovi}, Sini{a Duki}, Ibrahim Salkica, Amra \elilba{i}, Edin Nesimi, Amra Kova~evi}, [erif Elmezovski, Almadin Isakovi} i Edhem Ekme{~i}.

Najbolji igra~: Rebec Mati~

Rezultati

FINALE: Helios (Dom`ale) - [ampion (Banja
nom. Federer je do kraja me~a osvojio jo{ samo jedan gem i tako ostao na 16 GrandSlamnaslova, dok je ovo Nadalu bio jubilarnidesetitrijumf na Grand Slam turnirima. Nadalova prednost u me|usobnim dvobojima s Federerom sada iznosi velikih devet pobjeda, a zanimljivo je da je slavio u devet od posljednjih 11 me~eva. Na zemlji njegova prednost iznosi 12-2, a u Grand Slam finalima 6-2. Isto tako, [pancu je ovo ukupno 46. pojedina~ni naslov u karijeri, a ~ak 32. na zemlji.
A. MEHANOVI]

Luka) 83:69. Utakmica za tre}e mjesto: Kolubara (Lazarevac) - Alkar (Sinj) 56:49. Utakmica za peto mjesto: Travnik - Rama 58:68.

GRUPA A: Travnik - [ampion 49:94, Travnik - Alkar 65:80, Alkar - [ampion 71:90. Poredak 1. [ampion 4 boda, 2. Alkar 3 i 3. Travnik 2 boda. GRUPA B: Rama - Kolubara 57:70, Helios Rama 73:65, Helios - Kolubara 55:52. Poredak: 1. Helios 4, 2. Kolubara 3 i 3. Rama 2 boda
Tako|er, bilo je potrebno obezbijediti i velika finansijska sredstva, a turnir su podr`ali: Hotel Sunce Babanovac - generalni sponzor, Op}ina Travnik, BH Telecom, Hypo group, Vlada FBiH, Vlada SBK, Sarajevo osiguranje i Dru{tvo LajpcigTravnik, te niz malih firmi iz travni~ke okoline. Iz KK Travnik su posebno zahvalni Nailu Hasi}u, direktoru O[ Travnik, u ~ijoj sali je turnir odr`an, te medijima koji kontinuirano prate rad kluba.
Pobjednici turnira: Juniori Heliosa ENI news

Finalisti sa trofejima

Reuters

MOTOCIKLIZAM, trka za VN Katalonije

Stoneru tre}a pobjeda u sezoni
Odli~an vikend na stazi blizu Barcelone Stoner je okrunio slavljem s ne{to vi{e od dvije sekunde prednosti pred drugoplasiranim Lorenzom
Nakon slavlja u Le Mansu prije tri sedmice Casey Stoner je svoje navija~e razveselio novom pobjedom. Odli~an vikend na stazi blizu Barcelone okrunio je slavljem s ne{to vi{e od dvije sekunde prednosti pred drugoplasiranim Lorenzom koji mu je stvorio najvi{e problema na startu trke. Naime, [panac se odmah s tre}e pozicije probio na ~elo, ali do kraja prvog kruga Australac ga je sustigao i potom u zavoju broj jedan i pretekao. U ~uvanju liderske pozicije nije imao velikih problema, tek mu je situaciju moglo pokvariti ki{a koja je ozbiljno prijetila. Sre}om po voza~a Repsol Honde na prijetnji je i ostalo. Tako|er, starttrkeiskoristio je dobro jo{ jedan voza~a Yamahe, Ben Spies, koji se odmah probio na tre}u poziciju i tamo ostao do kraja. Prijetili su mu Dovizioso i Rossi, a taj dvojac se i me|usobno obra~unavao u borbi za ~etvrtu poziciju. Najve}i gubitnik bio je Marco Simoncelli jer je u prvom krugu pao na sedmu poziciju, a do kraja je uspio nadoknaditi samo jednu i osvojiti ne toliko dobro {esto mjesto. Iza njega je svoj najbolji rezultat ostvario Cal Crutchlow uprkos tome {to je na po~etku pao na desetupoziciju. NickHayden se, pak, borio za peto mjesto, ali je izgubio dobar ritam te se morao zadovoljiti osvajanjem osmog mjesta. Ipak, najzanimljiviji okr{aji odvijali su se u donjem dijelu poretka i to izme|u Capirossija i Abrahama. Na kraju je kao pobjednik na deveto mjesto izbio Italijan, a jedina dva voza~a koja nisu zavr{ila utrku su De Puniet i Aoyama. Razlog je izlijetanje u zavoju broj jedan za koje je odgovornost preuzeo Japanac. Sljede}a trka na rasporedu je ve} za sedam dana, a vozit }e se na dobro poznatom Silverstoneu.

Svjetski kup u d`udu

Meki} osvojio

Tinji} eliminisana
Jasmina Tinji} zaustavljena je na startu kvalifikacija za teniski WTA turnir u Kopenhagenu, vrijedan 220.000 dolara. Najbolje rangirana bh. teniserka je u prvom kolu kvalifikacija pora`ena od Kristine Mladenovi} iz Francuske sa 4:6, 4:6.

tre}e mjesto
Bh.reprezentativac u d`uduAmel Meki} osvojio je tre}e mjesto na turniru Svjetskog kupa u Bukure{tu. ^lan sarajevskog Judo kluba City Centar (30), u svom prvom nastupu nakon osvajanja titule evropskog prvaka u Istanbulu, u kategoriji do 100 kg u pet borbi zabilje`io je ~etiri pobjede i jedan poraz. U prvom kolu bio je bolji od Britanca Jamesa Austina, a zatim je savladao Francuza Christopha Humberta. Nakon poraza u 3.

REZULTATI, VN KATALONIJE, TRKA: 1. C. Stoner

(Aus/Honda)
2. J. Lorenzo 3. B. Spies

([pa/Yamaha) (SAD/Yamaha)
4. A. Dovizioso

kolu od ^eha Lukasa Krpaleka, koji je na kraju osvojio prvo mjesto, Meki} je u repasa`u najprije savladao Novozelan|anina Jasona Kostera, a borbi za tre}e mjesto Rumuna Daniela Brata. Na{ drugi predstavnik na turniru u Bukure{tu - Jadranko Jahi}, koji se borio u istoj kategoriji (do 100 kg), nakon {to je u 1. kolu savladao [panca Jorgea Rigueira, zaustavljen je od Amerikanca Kyla Vashkulata. ni bh. teniser je u finalu 10.000 dolara vrijednog turnira pora`en od Slovaka Jozefa Kovalika sa 6:3, 6:4. Na petom ovogodi{njem bh. Futuresu [etki} je bio drugi nosilac, a pored njega u glavnom `rijebu su bili Damir D`umhur, Tomislav Brki} i Ismar Gor~i}. Najbolji rezultat ostvario je D`umhur koji se plasirao u polufinale, u kojem je pora`en upravo od pobjednika turnira Kovalika.

Deli} izgubio od Hernycha

(Ita/Honda),
5. V. Rossi

(Ita/Ducati)

6. M. Simoncelli

[etki}
pora`en
Stoner sa~uvao lidersku poziciju u trci bez velikih problema

(Ita/Honda)

7. C. Crutchlow

(VBR/Yamaha) (Ita/Ducati)

8. N. Hayden (SAD/Ducati) 9. L. Capirossi 10. K. Abraham

(^e{/Ducati)

Aldin [etki} nije uspio osvojiti teniski ITF turnir Futures serije u Kiseljaku. Najbolje rangira-

u finalu

Bosanskohercegova~ki teniser Amer Deli} nije se uspio plasirati u glavni `rijeb ATP turnira “Gerry Weber Open“ u Halleu, koji se igra za nagradni fond od 750.000 eura. Deli}a je u finalu kvalifikacija pobijedio ^eh Jan Hernych, 221. igra~ na ATP listi, sa 6:1, 3:6, 2:6.

34

RUKOMET

ponedjeljak 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Bh. rukometa{i okupili se na Ilid`i i po~eli pripreme za Ma|are

Prkosom i srcem protiv favorita
Danijel [ari} nije do{ao na ju~era{nje okupljanje bh. tima Probati iznenaditi Ma|arsku Minimalne {anse bh. tima za drugo mjesto
Ru ko me tna re pre zen ta ci ja BiH po~ela je pripreme za preostale dvije kvalifikacione utakmice za odlazak na Evropsko prvenstvo 2012. godine u Srbiji. Bh. tim }e u srijedu u Visokom igrati protiv Ma|arske kvalifikacioni me~ 5. kola, a ve} u nedjelju gostuje na vru}em terenu u Skoplju, gdje }e odmjeriti snage protiv Makedonije u posljednjoj utakmici kvalifikacija. S obzirom na to da je do sada osvojen tek jedan bod u grupi u konkurenciji Ma|arske, Estonije i Makedonije, te da su ostala dva kola do kraja kvalifikacija, ma lo je onih ko ji su jo{ zadr`ali bilo kakav optimizam kada je rije~ o osvajanju drugog mjesta u grupi 1 koje vodi na EP. utakmicu, kao i onu u Skoplju. Motiva ne nedostaje. Za sve mla|e igra~e u dresu reprezentacije ovo }e biti dobar test da vidimo gdje smo u odnosu na one najja~e, kao {to je selekcije Ma|ar ske. Stra ha ne ma mo, osim mo`da one pozitivne treme. S obzirom na to da je igranje za reprezentaciju za svakog

Dok se igra...
Uprkos svemu tome, mladi bh. reprezentativci i igra~i sarajevske Bosne Faruk Vra`ali} i Amir ^aki}, koji su bili prvi koje smo zatekli na ju~era{njem prijepodnevnom okupljanju reprezentacije u hotelu Hollywood na Ilid`i, tvrde da “dok se igra uvijek ima nade“. “Du`nost je svakog reprezentativca da uvijek daje sve od sebe. Bez obzira na to kakvo je trenutno stanje u i oko reprezentacije,

Faruk Vra`ali}: Pru`io dobre partije u minuloj sezoni u dresu Bosne BH gas

u Savezu, kao i na to kakva nam je pozicija na tabeli i protiv koga igramo. U svakom slu~aju, uvijek se mora dati maksimum. Na nama je da profesionalno i, naro~ito, svim srcem odigramo najbolje {to mo`emo protiv uvijek neugodne Ma|arske“ kazao je , Faruk Vra`ali}, koji je minule sezone u dresu Bosne BH gas, igraju}i na poziciji desnog krila u doma}em prvenstvu i u Ligi prvaka, pru`ao itekako dobre partije.

Spisak bh. reprezentativaca
Spisak bh. reprezentativaca: Senjamin Buri} (Izvi|a~, Ljubu{ki), Kele~evi} Marinko (Ferencvaros, Ma|arska), Deni Veli} (Nexse Na{ice, Hrvatska), Adnan Harmandi} (Wetzlar, Njema~ka), Marko Pani} (Borac), Vuka{in Stojanovi} (Aaragon Zaragoza), Adnan [abanovi} (Sloga), Du{ko ^elica (Army, Katar), Nikola Prce (Alser Puerto Segunto, [panija), [a{a \uki} (Alser Puerto Segunto, [panija), Vladimir Vranje{ (Borac), Tarik Me|i} (Bosna BH gas), Velibor Manji} (Sloga), Benjamin Buri} (Izvi|a~), Amir ^aki} (Bosna BH gas), Ivan Kara~i} (Borac), Kosta Savi} (Bosna BH gas), Faruk Vra`ali} (Bosna BH gas) i Dejan Malinovi} (Izvi|a~, Ljubu{ki).

“Imamo kvalitet i potencijal. No, sve to moramo dokazati na terenu. Igraju}i u Ligi prvaka, barem mi, mladi reprezentativci koji dolazimo iz Bosne BH gas, stekli smo znatno iskustvo i pozitivan duh i ne}e nam predstavljati problem da ga prenesemo i u reprezentaciju u predstoje}im me~evima. Takav pristup nas upu}uje na to da uvijek razmi{ljamo pozitivno i da tra`imo na~in kako da isplivamo iz te{kih situacija. Svako od nas je na ovo okupljanje do{ao s velikom motivacijom jer igrati za reprezentaciju je velika ~ast. @elimo pokazati {ta mo`emo i znamo i stoga bih uputio poruku ljudima da u srijedu do|u u dvoranu u Visokom i da nam pomognu da izborimo pobjedu.“ Ni Amir ^aki}, koji je u dobroj formi igrao tokom cijele sezone u dresu novog-starog {ampiona BiH, Bosne BH gas, nije druga~ijeg mi{ljenja u odnosu na svog klupskog saigra~a. “ProtivMa|aramoramoodigra-

ti na najbolji mogu}i na~in i u~initi sve {to je u na{oj mo}i da ih dobijemo. Ma|arskajesterukometna sila, ali mi imamo mlad sastav koji `eli da se dokazuje, a osim toga igramo na doma}em terenu pred svojom publikom. [to se ti~e drugog me~a u kojem }emo igrati sa Makedonijom, o tom-potom. Prvo se moramo usredsrijediti na Ma|are, pa tek onda razmi{ljati o Makedoncima“ rekao je ^aki}. ,

DU@NOST REPREZENTATIVCA Du`nost je svakog reprezentativca da uvijek daje sve od sebe, bez obzira na to kakvo je trenutno stanje u i oko reprezentacije, u Savezu, kao i na to kakva nam je pozicija na tabeli i protiv koga igramo, rekao je Faruk Vra`ali}
igra~a vrh karijere, kao i da mi u ovim utakmicama predstavaljamo ne sebe ve} dr`avu za koju igramo, siguran sam da }emo svi ostaviti zadnji atom snage i u~initi sve da zabilje`imo pobjedu. Svi mi `ivimo za ovakve utakmice“, zaklju~io je ^aki}. Na ju~era{njem prijepodnevnomokupljanjume|uprvimpojavili su ^aki}, Vra`ali}, Me|i}, Savi}, Veli}, \uki}, Senjamin i Benjamin Buri}, Malinovi}, a kasnije su se pridru`iliPrce, Harmandi}, Kele~evi}, [abanovi}, Manji}, Vranje{, IvanKara~i} i ^elica. Golman Barcelone Danijel [ari} nije se pojavio na okupljanju, a povratnik u redovereprezentacijeEnidTahirovi}, kao ni Adnan Ja{ki} nisu ni biliuvr{tenina spisakselektora BiH Vojislava Ra|e.
G. V.

Veliki test
Na pitanje koliko }e olak{avaju}u okolnost predstavljati podatak da Ma|arska dolazi u Visoko u slabijem sastavu u odnosu na onaj koji je igrao u dosada{njem dijelu kvalifikacija, ^aki} je odgovorio: “Nama je najva`nije da mi odigramo {to kvalitetnije i da najvi{e razmi{ljamo o svojoj igri. Ja se ne bih previ{e bavio u kojem }e sastavu Ma|ari istr~ati na parket. To je sve njihova stvar. Na{a je da mi izgradimo i imamo pravilan pristup za ovu

Senjanin Maglajlija, sportski direktor rukometne reprezentacije BiH
Sportski je nadati se: Senjanin Maglajlija

Imamo dodatnu motivaciju
U lo{oj smo situaciji, ali mi moramo nastaviti da se borimo i poku{amo izvu}i maksimum iz ovog tima koji sada imamo, kazao je Maglajlija
Senjanin Maglajlija, sportski direktor rukometne reprezentacije BiH, kazao je da }e selekcija Ma|arske u srijedu u Visokom igrati u puno druga~ijem sastavu u odnosu na onaj koji je dosad igrao u kvalifikacijama i koji je ve} izborio plasman na EP. “U lo{oj smo situaciji, ali mi moramo nastaviti da se borimo i poku{amo izvu}i maksimum iz ovog tima koji sada imamo. U ovom trenutku, mi smo po rej tin gu ispod Ma|ar ske i Makedonije. Stoga, ne preostaje nam ni{ta drugo nego da poku{amo da uradimo sve kako bismo ih iznenadili. Sportski je nadati se. Kada je rije~ o prakti~no drugom sastavu Ma|arske koji nam dolazi u Visoko, to ne mora da zna~i da je taj tim puno slabiji. Ma|arska je i dalje favorit, ali mi se ne trebamo optere}ivati time, mi moramo da igramo svoju igru i da odradimo ono {to je na{ zadatak. Nakon posljednjih poraza u kvalifikacijama, mi smo jo{ u nekoj vrsti nokauta i koliko god je to lo{e, isto tako to nam mo`e biti i dodatna motivacija da to kona~no prekinemo. [teta je veliko {to smo u ovakvoj situaciji, jer imali smo maltene idealnu {ansu da se plasiramo na veliko takmi~enje imaju}i u vidu grupu i naro~ito sistem takmi~enja koji omogu}uju da dvije najbolje reprezentacije idu na EP“, kazao je Maglajlija.
G. V.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 6. juni 2011. godine

MIX

35

Bilal [uman, biv{i rukometni reprezentativac

Nema spremnosti za promjene
Ako uva`imo to da je Ma|arska bila i ostala veliki favorit, smatram da smo u konkurenciji Estonije i Makedonije mogli i morali izboriti to drugo mjesto u kvalifikacionoj grupi, rekao je biv{i rukometni reprezentativac
Bilal [uman, biv{i rukometni reprezentativac BiH, a sada trener `enskog tima danskog Koldinga, ovih dana je na kratkom odmoru u Sarajevu. Nekada{nji rukometni as je itekako deprimiran ukupnim stanjem u i oko reprezentacije i pogotovo pora`avaju}im rezultatima u dosada{njim utakmicama kvalifikacija za EP 2012. Prema njegovim rije~ima, sve to pada mu te`e ako se ima u vidu da je uo~i kvali fi ka ci ja gru pa 1 sa Ma|ar skom, Makedonijom i Estonijom izgledala kao idealna za na{u selekciju.

Rezultati sve govore
“Ukazivala se prvi put sjajna prilika da se kvalifikujemo na EP. Naruku nam je i{ao i sistem takmi~enja po{to prve dvije od ~etiri reprezentacije sti~u pravo nastupa na EP. Ako uva`imo to da je Ma|arska bila i ostala veliki favorit, smatram da smo u konkurenciji Estonije i Makedonije mogli i morali izboriti to drugo mjesto. No, rezultati sve govore. Imamo tek jedan bod. Uprkos svemu i dalje imamo neke teoretske {anse za EP. Potrebne su nam ukupno dvije pobjede, nad Ma|arskom i Makedonijom, a da pri tome Makedonija kao gost pobijedi Estoniju i u tom slu~aju bismo i{li na EP” kazao je [uman i dodao: “Kada je rije~ zbivanjima u reprezentaciji, a i njenim rezultatima, o tome je u medijima ve} bilo dosta napisa. [to se mene ti~e, rezultati su uglavnom u prvom planu, a zapisnici sa kvalifikacionih utakmica sve pokazuju. Osim toga, ~injenica je i da smo imali nezadovoljstvo kod igra~a. Do{lo je do konflikta u jednom trenutku stru~nog {taba i trojice reprezentativaca nakon kojeg je najbolja selekcija li{ena usluga Toromanovi}a, Doborca i Terzi}a, koji su svjesni da su pogrije{ili, ali na-

PREDUGO TAVORIMO Mora se u najskorije vrijeme povu}i neki potez koji }e nas izbaviti iz ovog stanja. Potrebni su rezovi na svim nivoima kako kod stru~nog {taba, tako i kod reprezentativca. Predugo tavorimo i stojimo u mjestu
Imali smo idealnu priliku: Bilal [uman

{a rukometna reprezentacija je isuvi{e mala da bismo se olako mogli odricati takvih igra~a, koji igraju u dobrim klubovima u inostranstvu. Deceniju su oni igrali za reprezentaciju, ali je na kraju sve puklo. S druge strane, znam da u reprezentaciji treba da vlada pravilo red, rad i disciplina, ali isto tako smatram da je s pomenutim igra~ima trebalo vi{e pri~ati. Postoji staro pravilo koje glasi da se sav prljav ve{ pere samo kod ku}e. Zato nije trebalo previ{e o tome govoriti u medijima. Ovako, ostvarilo se ono najgore, nastao je sukob, pa je na kraju izgubio kompletan na{ rukomet, reprezentacija, igra~i, a i selektor, svi samo gube, nema tu dobitnika“ kazao , je [uman.

O~ekivanja
Na pitanje {ta o~ekuje od na{e reprezentacije u me~u protiv Ma|arske u srijedu, 8. juna, u Visokom, on je kazao: “Kako ~ujem, zbog povrede }e otpasti golman Enid Tahirovi}. Dolazak Danijela [ari}a sada je veliki upitnik, pa }e na gol naj-

vjerovatnije [abanovi}. Veliko je pitanje {ta }e se desiti. Poslije ove zadnje utakmice sa Estonijom, koju smo morali dobiti na na{em terenu, mada bih htio, ne mogu biti preveliki optimista. Izgubili smo od Estonaca kod ku}e, to je nedopustivo. Nije to re pre zen ta ci ja ka li bra je dne Danske, [vedske ili Francuske pa da mo`emo re}i okej, eto, poraz je bio neizbje`an. U svakom slu~aju, `elim se nadati po bje di. Ako re pre zen ta ci ja Ma|arske ne bude igrala u najja~em sastavu s obzirom na to da je ve} obezbijedila plasman na EP, puno toga se mijenja. To opet ne zna~i da }e Ma|ari odigrati slabo i bez velike motivacije. Vjerovatno }e {ansu dobiti mla|i ma|arski igra~i koji }e svoju priliku poku{ati da iskoriste na najbolji na~in“, smatra [uman, koji isti~e kako bi bilo kakva pobjeda u ovom trenutku imala izuztan zna~aj. “Jo{ se ne znam u kakvom }e sastavu igrati Ma|arska. No, ko god bude igrao za Ma|are, sigurno je da }e pru`iti maksimum. Sve su to veliki sportisti koji su

svjesni da brane boje svoje zemlje i u ovoj utakmici ne}e igrati ispod svog nivoa. Ako bi se ma|arski selektor odlu~io na neke eksperimente u igri, mo`da bi to bila na{a {ansa. Me|utim, problem je u tome {to i mi ne{to stalno eksperimenti{emo. Vidje}emo {ta }e se desiti“ Govore}i o mogu}im putevima izlaska iz krize u kojoj se nalazi na{a reprezentacija u posljednje vrijeme, [uman je istakao: “Mora se u najskorije vrijeme povu}i neki potez koji }e nas izbaviti iz ovog stanja. Potrebni su rezovi na svim nivoima kako kod stru~nog {taba tako i na reprezentativce. Predugo tavorimo i stojimo u mjestu. Dvadeset godina traje to stanje, nikako da se plasiramo na neko veliko takmi~enje. Na klupskom planu jedino je Bosna BH gas napravila pomake i vidljive rezultate, ali {ta je sa ostalim? Zna~i, treba nam novi koncept rada i vi{e otvorenosti i spremnosti za promjene koje bi mogle i trebale donijeti dobrobit na{em rukometu. S tim u vezi odli~na je stvar to {to smo pos-

tali doma}ini svjetskog rukometnog prvenstva 2013. za juniore, kao i to da je inicijativa RSBiH o osnivanju Regionalne lige urodila plodom“, kazao je [uman i dodao:

Razmi{ljati dugoro~no
“Mora se razmi{ljati dugoro~no - {ta }e biti za tri, pet, {est godina, i zato smatram da bismo morali pobolj{ati rad s mladim igra~ima osnivanjem reprezentativne lige u kojoj bi se okupljali talentovane omladinske selekcije i mladi potencijalni reprezentativaca. Oni bi se mogli sastajati dva dana u toku jednog mjeseca kada bi obavili najmanje ~etiri treninga. Imali bi smo tom pri li kom mo gu}nost da izvr{imo psihofizi~ke testove, stvarali bismo bibli ote ke po da ta ka o tim igra~ima i tako stvarali studiozan osnov za ozbiljan rad s njima i produkciju kvalitetnih igra~a. Sigurno je da bi nam se to isplatilo na du`i rok i donijelo dobre rezultate“, zaklju~io je [uman.
G. V.

Pripreme kadetske odbojka{ke reprezentacije BiH

Risti} objavio spisak
Selektor mu{ke kadetske odbojka{ke reprezentacije Bosne i Hercegovine Ljubi{a Risti} objavio je spisak od 18 igra~a koje je pozvao na pripreme za turnir Balkanske odbojka{ke asocijacije (BVA), koji }e biti odr`an od 29. juna do 3. jula u Istanbulu. Na spisku su: D`emil Jele{kovi} (Bosna Sarajevo), Belmin Begi} (Kakanj), Adnan Bjelopoljak (Kakanj), Tihomir Gaji} (Br~ko Jedinstvo), Kenan Merdanovi} (Bosna Sarajevo), Milorad Mirkovi} (Pelagi}evo), Radoslav ]uk (Ljubinje), Adnan Ali} (Kakanj), Asmir Huki~evi} (Br~ko Jedinstvo), Radoslav Janji} (Ljubinje), Mihajlo Davidovi} (Pelagi}evo), Milenko Simiki} (Br~ko Jedinstvo), Esad \akovac (Kakanj), Goran Ugle{i} (Modri~a), Irhad Merdanovi} (Bosna Sarajevo), Muris Krivokapa (Kakanj), Seijdin Mustafi} (Kakanj) i Adis Sulji} (Kakanj). Pripreme reprezentacije bit }e odr`ane u Kaknju od 13. do 28. juna, nakon kojih }e selektor Risti} odrediti 12 odbojka{a koji }e putovati u Istanbul. Na turniru }e nastupiti devet selekcija, razvrstanih u tri grupe. Reprezentacija BiH je u C grupi sa selekcijama Srbije i Gr~ka. U A grupi su Turska, Rumunija i Albanija, a u B grupi Bugarska, Crna Gora i Moldavija.

Ame ri~ki sprin ter Tyson Gay otr~ao je na mitingu u Orlandu najbr`ih 100 metara ove sezone. Gay je na Floridi, uz malu pomo} vjetra (+1,1 m/s), pobijedio s rezultatom od 9.79 sekundi. Samo nekoliko sati ranije u Euge neu je Ja maj~anin Steve Mullings tr~ao 9.80, a Gay ga je uspio nadma{iti za jednu stotinku u borbi za najbolji rezultat sezone. U Orlandu su jo{ dvojica sprintera i{la ispod 10 sekundi - Jamaj~anin Nickel Ashmeade (9,96) i Keston Bledman (9,99) iz Trinidada. Svi ovi rezultati izazov su za najbr`ega ~ovjeka svijeta (9,58) Usaina Bolta, koji je ove sezone dvaput tr~ao 9.91 u Rimu i Ostravi.

Gay istr~ao 100 metara za 9,79 sekundi

36
ako je nesretno pora`en u Bukure{tu na turniru ~etvorice protiv Sergeia La{enka, koji je na kraju i osvojio naslov u Rumuniji, D`evad Poturak ipak putuje u Las Vegas. Naime, organizatori K-1 turnira u Americi u Poturku su prepoznali veliki potencijal i dali su mu priliku da se bori na njihovom tlu, {to je veliko priznanje za na{eg borca, koji nam je ushi}eno rekao da }e mu se u Las Vegasuostvariti dje~a~ki san. “Ima}u presti` borbu sa Novozelan|aninom Rayom Sefom, koji je moj idol u ovom sportu. Najvi{e sam nau~io gledaju}i njegove borbe i nerijetko ga kopiram. Volim njegov stil i zaista sam sretan {to }u imati priliku iza}i u ring sa legendom K-1 sporta“, u dahu nam je izgovorio Poturak i dodao: “Imao sam borbu u Tokiju, Seulu, Amsterdamu i sad u Las Vegasu. Ovom borbom }u zaokru`iti jednu cjelinu i bi}e to ujedno kruna moje karijere. Stati u ring naspram idola, bi}e ne{to posebno.“ Ina~e, “Sugar“ Ray Sefo je peterostruki Muay Thai prvak, a ~ak osam puta je u~estvovao na zavr{nim K-1 Grand Prix turnirima. Ina~e, Sefo je trenutno nastanjem

MIX

ponedjeljak 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

I

D`evad Poturak ipak putuje u Ameriku na K-1 turnir

U ringu sa idolom
Bh. borac }e u Las Vegasu u ring u}i sa legendarnim Rayom Sefom, koji je, kako tvrdi Poturak, njegov uzor u K-1 sportu • Borba protiv Sefe je kruna moje karijere, tvrdi Poturak
u Las Vegasu, {to zna~i da }e imati i naklonostpublike, a u svojojkarijeri pobje|ivao je i veli~ine poput Jerome Le Bannera, Petera Aertsa, Marka Hunta, Mikea Bernarda, Boba Sappa, Stefana Leke, a jedan je od ~etvorice boraca koji su nokautiralivelikogSemmya Schilta. “Nisam mislio da }u do`ivjeti Vegas, ali Amerikanci prate evropsku scenu pa zato, mo`da, nije ni iznena|uju}e to {to su me pozvali. Sve ove godine predstavljao sam Bosnu i Hercegovinu u najboljem svjetlu, a potrudit }u se da to u~inim i sada“ najavio je Poturak, , koji tvrdi da ne}e biti impresioniran kada u|e u ring, iako }e naspram njega stajati veliki Sefo. Zapravo, to }e mu bitidodatnimotiv - pobijediti idola.
D`evad Poturak: Nakon Tokija, Seula i Amsterdama, sada i u Las Vegasu J. LIGATA

Jubilej biv{ih u~enika Srednje fiskulturne {kole

Prvi karate kup Vare{ 2011.

Poziv na proslavu pola vijeka mature
Srednja fiskulturna {kola u Sarajevu odavno ne postoji. Ukinuta je reformama obrazovnog sistema, ali su prve generacije u~enika ove {kole ostavile neizbrisiv trag u razvoju tjelesnog odgoja i sporta uop{te na teritoriji cijele BiH. Kako nas je obavijestila prof. dr. Fadila Ibrahimbegovi} Gafi}, nekada i sama u~enica Srednje fiskulturne {kole, a kasnije istaknuti pedagog na Sarajevskom univerzitetu, {esta generacije ove {kole proslavi}e 50 godina mature. Bila je to generacija koju je, izme|u ostalih, poha|ao proslavljeni fudbaler @eljezni~ara Mi{o Smajlovi}. Okupljanje nekada{njih maturanata je zakazano za ponedjeljak, 20. juna 2011. godine, u 11 sati ispred zgrade kod mosta Drvenija, u kojoj se nekada {kola nalazila, a sada je

BROJNE MEDALJE
takmi~arima Kumitea
Mladi karatisti zeni~kog kluba predstavili su se u veoma dobrom izdanju, osvojili su ukupno 18 medalja, a u kona~nom poretku klubova zauzeli su tre}e mjesto
Karatisti zeni~kog Kumitea imali su zapa`en nastup na Prvom karate kupu Vare{ 2011, koji je odr`an pro{log vikenda, a na kojem su nastupili takmi~ari iz 12 bh. klubova. Kumite je predstavljalo 17 takmi~ara koji su se nadmetali u tri discipline: Kate, Kihon Ippon Kumite i Yiu Ippon Kumite. Osvojili su 18 medalja, ~etiri zlatne, te po sedam srebrenih i bronzanih. Zlatne medalje osvojili su: Emra Veli} u disciplini kate, Hamza Pa{anbegovi} i Azra Pa{anbegovi} u disciplini Kihon Ippon Kumite i Halid \uli} u disciplini Kihon Ippon Kumite; srebrene: Naida Huseinspahi}, Amar Humi} i Nedim Alispahi} u disciplini Kihon Ippon Kumite, Nud`ejma Ismi}, Amila Ismi}, Hamza Pa{anbegovi} i Azra Pa{anbegovi} u disciplini kate, te bronzane Naida Huseinspahi}, Hamza Husakovi}u i D`enis Hasanica u disciplini kate, Nud`ejma Ismi}, Ervin Sendi} i Hamza Husakovi} u disciplini Kihon Ippon Kumite, te Anes Durmi} u disciplini Jiu Ippon Kumite. Ovim rezultatima Karate klub Kumite je zauzeo tre}e mjesto u poretku klubova, ~ime je iza sebe ostavio mnogo iskusnije i ekipe sa znatno du`im sta`om postojanja. Na ovom takmi~enju klub je imao i sudije. Bili su to Elvir Huseinspahi}, internacionalni, i Fahrudin Muratovi}, dr`avni sudija, a licencu dr`avnog sudije neposredno prije takmi~enja polo`ile su i Irma Feti} i Amila ]ori}, koje su tako|e sudile na ovom prvenstvu. Za takmi~are Kumitea slijedi ljetna pauza {to se ti~e takmi~enja, trena`ni program se nastavlja, a za petnaest dana }e u klubu biti odr`ano polagaMi. D. nje ispita za u~eni~ka zvanja.

Zgrada kod mosta Drvenija gdje se nalazila Srednja fiskulturna {kola

poha|aju u~enici Mje{ovite srednje poljoprivredno - veterinarske i prehrambene {kole. Profesorica Ibrahimbegovi} Gafi} ispred organizatora proslave jubileja pozvala sve biv{e u~enike {este generacije da do|u na proslavu u svojim prisustvom uveli~aju.

VATERPOLO Pro Recco nije odbranio naslov

Partizan na osvojikrovu Evrope na li su naslov prvaka Evrope savla Vaterpolisti Partiza
dav{i u finalu zavr{nog turnira u Rimu branitelja naslova, italijanski Pro Recco sa 11:7 (2:1, 5:4, 2:1, 2:1). Iako su na Final Four stigli tek s nadom da bi eventualno mogli iznenaditi Mladost u polufinalu, Beogra|ani su nakon Zagrep~ana odigrali jo{ jednu veliku utakmicu i savladali favorizirane Italijane. Klju~ pobjede Partizana svakako je bila igra s igra~em vi{e. Svih sedam prilika Beogra|ani su iskoristili, dok su Italijani zabili tek pet golova u 12 situacija s isklju~enim protivnikom. Partizanu je ovo sedmi naslov prvaka Evrope, prvi nakon 1976. godine, te se po broju naslova izjedna~io sa zagreba~kom Mladosti. U utakmici za tre}e mjesto vaterpolisti zagreba~ke Mladosti pobijedili su Budvu sa 14:12 (2:1, 1:4, 1:2, 4:1; 2:2; 4:2) nakon boljeg izvo|enja peteraca.
Uspje{an nastup karatista zeni~kog Kumitea u Vare{u

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 6. juni 2011. godine

MIX Novi hipodrom u Grada~cu

37

Kvalifikacije za EP B-divizije ko{arka{ica

BiH pora`ena od Estonije
Na{a selekcija propustila {ansu za pobjedu nakon {to je Deura bila neprecizna u posljednjem napadu i me~ je zavr{en rezultatom 54:55
@enska ko{arka{ka reprezentacija BiH pora`ena je od Estonije rezultatom 54:55 u svom {estom susretu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo B-divizije, odigranom sino} u dvorani na Ilid`i. Na{a selekcija izgubila je tako i drugi put od Estonki, koje su pokazale ve}u koncentraciju u dramati~nom fini{u utakmice sa malo ko{eva (17:17, 14:11, 11:14, 12:13). Tre}im porazom u kvalifikacijama BiH je ostala sa minimalnim {ansama za povratak u A-diviziju, dok je Estonija do{la na korak do prvog mjesta u grupi. Go{}e su bolje otvorile me~ u kojem su povele sa 7:0. Nakon {to su izabranice Vesne Bajku{e sa postignutih sedam uzastopnih poena izjedna~ile na 7:7, uslijedio je jo{ jedan niz Estonki {to je rezultiralo njihovom predno{}u od 15:7. Fini{ prve ~etvrtine pripao je bh. selekciji koja je do njenog kraja poravnala na 17:17. Drugi period doma}a selekcija rije{ila je u svoju korist i na odmor oti{la kod vodstva 31:28. DIVIZIJA
1. Estonija 2. [vajcarska 3. BiH 4. Luksemburg 5. Albanija

Otvaranju hipodroma prisustvovalo 10 hiljada posjetilaca

Na otvaranju deset hiljada zaljubljenika
Kona~no se neko sjetio da i na na{im bh. prostorima izvan ve}ih gradova napravi sportsko-rekreativne sadr`aje koji mogu zadovoljiti evropske standarde. Naime, Sujelman Vukovi} iz Grada~ca, ~ovjek od biznisa, dosjetio se da u rodnom gradu napravi hipodrom koji je po onome {to je do sada ura|eno, prema izjavi stru~njaka, prema{io kvalitete svih hipodroma na Balkanu. Da je ovo ta~no, uvjerilo se deset hiljada posjetilaca, koji su u subotu do{li u Grada~ac i prisustvovali sve~anom otvorenju prvih zavr{enih staza za trke i ujedno otvorenju ovog impresivnog zdanja veli~ine 350 dunuma. Kompleks, osim staza za konjske utrke i treninge, ima}e etno-sadr`aje, restorane, jezero, trim i biciklisti~ke staze, brojne sportske terene, hotel i jo{ mnogo toga na jednom mjestu. Prema projektnoj dokumentaciji, ova pozama{na investicija ko{ta}e vi{e od pet miliona eura. M. BEGI]

Pe{i} odbioLele Molin bio Real Trener Reala
BiH izgubila od Estonki u dramati~nom fini{u
Foto: A. KAJMOVI]

B
7 6 6 7 6 6 5 3 2 0 1 1 3 5 6 566:363 402:375 413:353 476:511 297:552 13 11 9 9 6

Estonija je preokrenula rezultat u 27. minuti kada je povela sa 38:36. Trojkom Lejle Bejti} u fini{utre}e~etvrtine BiH jesteklaprednost 42:40, no gostuju}a ekipa je ubrzo vratila stvari na po~etak, pa se u posljednjih deset minuta utakmice u{lo u egalu (42:42). Velika borba vodila se u ~etvrtoj ~etvrtini u kojoj su na{e ko{arka{ice vodile

sa 51:46 u 34. minuti, da bi nakon toga Estonija u{la u posljednjih 60 sekundi sa plus jedan (54:55). BiH je imalapriliku za pobjedu, no Milica Deura bila je neprecizna u presudnim trenucima. U narednom kolu BiH gostuje kod Albanije 8. juna, dok tri dana kasnije do~ekuje Luksemburg.
S. R.

Vaterpolo liga Kantona Sarajevo

Akademija B o~itala lekciju
Na Olimpijskom bazenu Otoka i ove subote odigrana su tri veoma zanimljiva me~a u konkurenciji mla|ih kadeta i mla|ih juniora
Peto kolo Vaterpolo lige Kantona Sarajevo za kategorije mla|ih kadeta i mla|ih juniora odigrano je u subotu na Olimpijskom bazenu Otoka. U kategoriji mla|ih kadeta sastali su se Akademija B i GKVS Sarajevo. Igra~i Akademije B o~itali su vaterpolo lekciju vr{njacima Gradskog kluba vodenih sportova Sarajevo. Tokom cijele utakmice imali su apsolutnu dominaciju, dok igra~i Sarajeva nisu uspijevali da organizuju nijedan ozbiljniji napad. Rezultat na kraju utakmice glasio je 24:1 (3:0, 5:0, 8:0, 8:1) u korist Akademije B, a po~asni pogodak za Sarajevo je postigao rezervni golman Akademije B, koji je pripisan D`anu Leme{ (Sarajevo). Mehmedalija D`ipa sa osam i Dario Stjepanovi} sa pet pogodaka, bili su najbolji pojedinci na susretu. Plasman u konkurenciji mla|ih kadeta: 1. Akademija B 12 bodova, 2. Torpedo 3 i 3. GKVS Sarajevo bez bodova. Na listi strijelaca vodi Mehmedalija D`ipa (PV Akademija B) sa 20 pogodaka. GKVSSarajevo i Mladost su odmjerilisnage u prvoj utakmici za mla|ejuniore. Igra~iMladostiotpor su uspjelipru`itisamo u prvoj~etvrtini, da bi u nastavkuutakmice, igra~iSarajevapreuzeliigru i slavilirezultatom 18:2 (2:0, 8:0, 4:0, 4:2). Najbolji pojedinci u pobjedni~kom sastavu bili su Amel [anta sa sedam i Tarik Zorni} sa pet pogodaka, dok je u ekipi Mladosti najbolji bio Faris \ugum sa dva postignuta pogotka.

je izlo`en sumnjama nakon {to je sjeo na klupu ko{arka{kog kluba iz Madrida i niko nije vjerovao da }e se na tom mjestu zadr`ati du`e vrijeme. S obzirom na to da Real nije do{ao do zavr{nih borbi za titulu prvaka [panije jer ga je u polufinalu izbacio Bilbao krenula su nova naga|anja ko }e dobiti povjerenje slavnog kluba iza kojeg je neuspje{na sezona bez osvojenog trofeja. Prvi pick Re alo vog me nad`men ta, pre ma pi sa nju portala tubasket.com, je dosada{nji strateg Gran Canarije Pedro Martinez, koji je istovremeno kandidat i za klupu Valencije. Trener koji je kao 28-

godi{njak s Joventutom osvojio Kup “Radivoja Kora}a” ima dobre reference, istekao mu je ugovor s dosada{njim klubom i nije preskup. Visoko na listi `elja Reala na{ao se i Svetislav Pe{i}, no prema pisanju ovog portala poznati stru~njak je odbio mogu}nost da preuzme klupu kraljevskog kluba.

Ettore Messina u LA Lakersima
Nastavljena zanimljiva takmi~enja u Vaterpolo ligi KS

Drugu utakmicu u kategoriji mla|ih juniora, odigrali su Torpedo i Akademija B. Bolju i kvalitetnijuigru pokazali su igra~i Akademije B, koji su slavili rezultatom 11:1 (2:0, 3:1, 0:0, 6:0). Bila je ovo prva utakmica Vaterpololige KS, u kojoj je jedna~etvrtinazavr{ilarezultatom0:0. Najboljipojedinci u redovimapobjednika, bili su Haris@ili} i Adi Zorni} sa po tri pogotka, dok se jo{ pet igra~a upisalo u listu strijelaca. Po~asni pogodak za Torpedo, postigao je Mesud Pe{tek. Plasman u konkurenciji mla|ih kadeta: 1. GKVS Sarajevo 15 bodova, 2. Akademija B 9, 3. Torpedo3 i 4. Mladost bez bodova. Pobjedama u ovom kolu, prva mjesta osigurali su: Akademija B u kategoriji mla|ih kadeta, a GKVS Sarajevo u kategoriji mla|ih juniora.

Ono o ~emu se prije mjesec po~elo razgovarati, ovih da na tre ba lo bi do bi ti slu`benu potvrdu. Ettore Messina pristao je na ponudu iz Los Angelesa i uskoro bi trebao poletjeti u Kaliforniju rije{iti preostale formalnosti. Mike Brown je prije nekoliko dana dao naslutiti sli~an epilog, kazav{i kako je dolazak ~etverostrukog evropskog klupskog prvaka vrlo izgledan. Samo nekoliko dana poslije postalo je jasno kako donedavni trener Reala iz Madrida svoj NBA put po~inje u ulozi njegova pomo}nika. Ts~nije, Italijan kojeg se u posljednje vrijeme spominjalo i u kontekstu glavnog trenera Sacramento Kingsa, slu`beno bi trebao imati titulu prvog konsultanta glavnog trenera.

38

MIX

ponedjeljak 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Finale 42. malih olimpijskih igara Bosne i Hercegovine

U~enici Zeni~ko-dobojskog kantona ukupni pobjednici
Takmi~enje je odr`ano u odbojci, ko{arci i stonom tenisu, a nastupilo je gotovo 1.000 u~enika i 100 pedagoga profesora sporta i tjelesnog odgoja osnovnih i srednjih {kola BiH
Va`no je u~estvovati - po~etno je geslo Olimpijskih igara koje po dra zu mi je va da je sa mo u~e{}e na olimpijskom nadmetanju zna~ajan uspjeh, jer je prije nastupa na zavr{nom dijelu trebalo pro}i kvalifikacije, a s obzirom na to da u finalu nastupaju samo najbolji, Male olimpijske igre odi{u duhom istinskog sportskog nadmetanja i po pristupu takmi~ara, trenera, sportskih radnika i organizatora. U tom smislu se gotovo ne razlikuju od “velikih“ olimpijskih igara. Atmosfera koja je 28. i 29. maja vladala u dvoranama Centra Skenderija, KSRC Ilid`a, te sali Osme osnovne {kole Butmir - Ilid`a, odavala je utisak velikog sportskog doga|aja, {to je on u istinu i bio za sve aktere ove, zaista, uspje{ne manifestacije sportske mladosti. lo i ovaj put. O nastupu svojih takmi~ara brinulo se vi{e od sto pedagoga i profesora sporta i tjelesnog odgoja. Na samom takmi~enju u svakom momentu se osje}ao iskreni duh mladosti i `elja za dokazivanjem, {to je jedna od pretpostavki i naznaka da }e sada{nji sportski talenti uz pravilno usmjeravanje, stru~an rad i podr{ku zajednice izrasti u vrhunske sportiste i sportistkinje, a to i jeste osnovni cilj Malih olimpijskih igara. Svojim nastupom, pokazanim znanjem u sportu i korektnim odnosom svi su takmi~ari zaslu`ili da se objave imena, ali zbog ograni~enog prostora u prilici smo objaviti samo redoslijed prema ostvarenom plasmanu te imena onih koji su ovaj put bili najbolji, uz realno o~ekivanje da }e se o njima, a i drugima koji su se istakli uskoro mnogo vi{e pisati i ~uti kao o dokazanim sportskim asovima. Svojim iskustvom, znanjem i neposrednim anga`ovanje u organizaciji MOI-ja, veliki doprinos dali su ve} afirmisani sportski radnici Fikret Radon~i} - direktor takmi~enja, Bo{ko Vukadinovi} iz Br~kog, Ermin Zuki} iz Zenice i Nedmin Kasumovi} iz Tuzle. I ovaj put su se MOI pokazale kao nezamjenljiv oblik rada u sportu sa omladinom, a iskazani interes ve} namjesto plasiran je distrikt Br~ko, peti je Unsko-sanskog kanton. Kanton Sarajevo je, i pored dvije srebrene medalje, osvojio tek {esto mjesto, dok su ovog puta bez medalja ostali Gora`de i Ora{je. Za najbolju igra~icu Igara progla{ena je Amina Mujanovi} iz Gimnazije “Edhem Mulabdi}“ Maglaj, a igra~a D`enis \ulbi} iz Mje{ovitog {kolskog centra iz Bosanskog Petrovca. U stonom tenisu u konkurenciji osnovnih {kola najbolja je Osma osnovna {kola Brka, ~iji su predstavnici osvojili po jednu zlatnu, srebrenu i bronzanu medalju, drugo mjesto osvojila je Osnovna {kola “Ivan Gunduli}“ iz Mostara. U konkurenciji srednjih {kola prvo mjesto osvojila je Tehni~ka {kola Zenica sa dvije zlatne medalje, drugo mjesto dijele tri {kole: Tre}a gimnazija Sarajevo, Tehni~ka {kola Br~ko i Elektrotehni~ka {kola “Ru|er Bo{kovi}“ Mostar, dok je tre}e mjesto osvojila Gra|evinska {kola “Juraj Dalmatinac“ Mostar. Male olimpijske igre protekle su u izvanrednoj atmosferi bez ijedne ozbiljnije povrede u~esnika, a zainteresiranost za novi susret i organizaciju Malih olimpijskih igara 2012. godine istakli su Zeni~ko-dobojski kanton i distrikt Br~ko.
Ibrahim U[TOVI]

U~enice i u~enici O[ “Huso Hod`i}“ iz Te{nja pokazali su zavidno ko{arka{ko znanje

Sportsko nadmetanje
Ovo 42. finalno takmi~enje u organizaciji Sportskog saveza BiH odvijalo se u tri discipline: odbojka, ko{arka i stoni tenis, sa u~e{}em 74 osnovne i srednje {kole, od toga 28 u odbojci, 25 u ko{arci i 21 u stonom tenisu, a obuhva}eno je oko 1.000 takmi~ara u svim disciplinama i kategorijama. @elja za uspjehom, zalaganje i iznad svega, fer i sportsko nadmetanje bili su osnovna karakteristika i svih dosada{njih Igara, a tako je bi-

govje{tava da }emo na slijede}im igra ma ima ti zna tno pro{iren program sportovima za koje vlada veliki interes - fudbal, rukomet, karate te sportovi na vodi. Ovaj interes pred or ga ni za to ra pos tav lja no ve izazove i, kao {to je u zavr{noj rije~i naglasio Omer Stamboli}, predsjednik SSBiH, pripreme za slijede}e MOI po~inju danas. Veliki doprinos ukupnom uspjehu MOI dali su iskustvom i ve li kim za la ga njem Se nad Mujezinovi}, stru~ni saradnik SSBiH, i Aida Sokolovi}, sekretar SSBiH, s obzirom na to

da su i u toku vi{emjese~nih priprema i na samoj zavr{nici doga|aja, zaista bili nezamjenljivi ~inioci ukupnog pozitivnog efekta i utiska koji su ponijeli svi u~esnici Igara.

Prvo mjesto za ZDK
Prvo mjesto u ekipnim sportovima, nakon du`eg vremena, osvojio je Zeni~ko-dobojski kanton, dok se do sada neprikosnoveni Tuzlanski kanton morao zadovoljiti drugim mjestom. Iznena|enje su napravili predstavnici Grada Mostara koji su osvojili tre}e mjesto, na ~etvrto

Plasmani ekipa u finalu
OSNOVNE [KOLE
ODBOJKA - djevoj~ice: 1. Prva osnovna {kola Br~ko, 2. Druga osnovna {kola Ilid`a, 3. Osnovna {kola Kalesija, 3. Osnovna {kola “MarinDr`i}“ Buna, 4. Prvaosnovna {kola Maglaj, 5. Osnovna {kola “Husein ef. \ozo“ Gora`de, 6. Osnovna {kola “Harmani I” Biha}. ODBOJKA - dje~aci: 1. Osnovna {kola “Hamdija Kre{evljakovi}“ Kakanj, 2. Osnovna {kola “Sladna“ Srebrenik, 3. Osnovna {kola “Ahmet Hromad`i}“ Bosanski Petrovac, 4. Osnovna {kola “Marin Dr`i}“ Buna, 5. Osnovna {kola “Alija Nametak“ Sarajevo, 6. Druga osnovna {kola Br~ko i Osnovna {kola Ustikolina. KO[ARKA - djevoj~ice: 1. Osnovna{kola“HusoHod`i}“ Te{anj, 2. Tre}a osnovna {kola Mostar, 3. Osnovna {kola Banovi}i, 4. Osnovna {kola Cazin, 5. Osma osnovna {kola Ilid`a, 6. Deveta osnovna {kola Mao~a. KO[ARKA - dje~aci: 1. ^etvrta osnovna {kola Mostar, 2. Osnovna {kola “Huso Hod`i}“ Te{anj, 3. Osnovna {kola Jala, 4. Osnovna {kola “Husein ef. \ozo“ Gora`de, 5. Osnovna{kola“Harmani II” Biha} 6. ^etvrta osnovna {kola Br~ko. gi}“ Br~ko, 4. Druga gimnazija Sarajevo, 5. Srednja {kola “Fra Martin Nedi}“ Ora{je, 6. Gimnazija Mostar i Mje{ovita srednja {kola Srebrenik. KO[ARKA- djevojke: 1. Srednja medicinska{kolaTuzla, 2. Prvagimnazija Zenica, 3. Katoli~ki {kolski centar Sarajevo, 4. Gimnazija Biha}, 5. Ekonomska {kola Br~ko, 6. Gimnazija Mostar. KO[ARKA - mu{ki: 1. Gimnazija “Me{a Selimovi}“ Tuzla, 2. Tre}a gimnazija Sarajevo, 3. Srednja tehni~ka {kola Te{anj, 4. Srednja ma{insko-saobra}ajna {kola Mostar, 5. Gimnazija Biha}, 6. Srednja {kola “Pero Ze~evi}“ Od`ak i Tehni~ka {kola Br~ko. 3. Alemka Hase~i} (O[ “Grbavica II” Sarajevo; 1. Marko Vu~ijak (O[ “Ivan Gunduli}“ Mostar, 2. Sanin Had`i} (O[ “Fahrudin Fahro Ba{~elija“ Gora`de, 3. Filip Ljolji} (O[ “Grbavica II” Sarajevo). Djevoj~ice i dje~aci (7-8 razred): 1. Ned`ma Mulali} (O[ “Nafija Sarajli}“ Sarajevo, 2. Ines Hajrulahovi} (O[ “Safvet-beg Ba{agi}“ Sarajevo, 3. Ana Brbor (O[ “Ivan Gunduli}“ Mostar); 1. Edin Ibrahimovi} (Osma osnovna {kola Brka), 2. Jasmin Ni{i} (Osma osnovna {kola Brka), 3. Jasmin Hasi} (Osma osnovna {kola Brka). SREDNJE [KOLE - djevojke i mu{ki (1-2 razred): 1. Matea Soldo (Elektrotehni~ka {kola “Ru|er Bo{kovi}“ Mostar), 2. Anamarija Golemac (Elektrotehni~ka {kola “Ru|era Bo{kovi}“ Mostar), 3. Amela [abovi} (Medicinska {kolaZenica); 1. KenanZahirovi}(Tehni~ka {kola Zenica), 2. Ivan Juki} (Katoli~ki {kolski centar Zenica), 3. Mateo Hrka~ (Gra|evinska {kola “Juraj Dalmatinac“ Mostar). Djevojke i mu{ki (3-4 razred): 1. Katica Jele~ (Tehni~ka {kola Br~ko), 2. Marina Deanovi} (Tehni~ka {kola Br~ko), 3. Adisa Kova~evi} (\a~ki dom Zenica); 1. Armin Ali~i} (Tehni~ka {kola Zenica), 2. Kemal Korjeni} (Tre}a gimnazija Sarajevo), 3. Ivan [akota (Gra|evinska {kola “Juraj Dalmatinac“ Mostar). PLASMAN U STONOM TENISU: 1. Kanton Sarajevo (222), 2. Br~ko Distrikt (221), 3. Grad Mostar (213), 4. Zeni~ko-dobojski kanton (212), 5. Bosanskopodrinjski kanton (20). UKUPNI PLASMAN: 1. Zeni~ko-dobojski kanton, 2. Tuzlanski kanton, 3. Grad Mostar, 4. Br~ko Distrikt, 5. Unsko-sanski kanton, 6. Kanton Sarajevo, 7. Bosanskopodrinjski kanton, 8. Posavska `upanija.

SREDNJE [KOLE
ODBOJKA - djevojke: 1. Gimnazija “Edhem Mulabdi}“ Maglaj, 2. Gimnazija “Me{a Selimovi}“ Tuzla, 3. Gimnazija “Vaso Pelagi}“ Br~ko, 4. Mje{ovita srednja {kola “Enver Pozderovi}“ Gora`de, 5. Srednjazubotehni~ka {kolaSarajevo, 6. GimnazijaBiha} i Medicinska {kola sestara milosrdnica Mostar. ODBOJKA - mu{ki: 1. Mje{ovita srednja {kola Bosanski Petrovac, 2. Gimnazija “Muhsin Rizvi}“ Kakanj, 3. Gimnazija “Vaso Pela-

STONI TENIS
OSNOVNE [KOLE - djevoj~ice i dje~aci (5-6 razred): 1. Elda [ehi} (O[ “Grbavica I” Sarajevo), 2. Lejla Had`iahmetovi} (O[ “Fahrudin Fahro Ba{~elija“ Gora`de,

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 6. juni 2011. godine

[AH
UKRATKO

39

Premijer liga BiH u {ahu za `ene i mu{karce

Favoriti krenuli
prema o~ekivanjima
Ekonomska kriza, problem finansiranja {aha, uzela je danak • Kod mu{karaca, glavni pretendenti za tron bi}e {ahisti Biha}a i Bosne, dok je u konkurenciji dama Slavija LOK apsolutni favorit
Jubilarna, deseta Premijer liga Bosne i Hercegovine u {ahu za `ene i mu{karce zapo~ela je u subotu u hotelu Zenit u Neumu i traja}e do 12. juna. U mu{koj konkurenciji sudjeluje 10 ekipa, dok je kod `ena taj broj upola manji!! Ekonomska kriza, problem finansiranja {aha, uzela je danak i kod nas, tako da je bilo i pravovremenih otkaza ([K Dr. Dido i [K Kiseljak), kao i nedolazak {ahistica Biha}a, pro{logodi{njih prvakinja BiH. Odluka UO [UBiH da se smanji broj inozemnih igra~a, poja~anja, dodatno je oslabila kvalitet turnira. Od 24 velemajstora, najzvu~nija imena su Berke{, Ragger, Stevi}, Erdos, te Predojevi}, Nikoli}, Kurajica i Dizdarevi} od doma}ih igra~a. Jedini klub koji, osim Obudovca, ima timove u obje konkurencije je Slavija LOK iz Isto~nog Sarajeva. Oni su, jednostavno, zablistali u 1. kolu i hametice pomeli svoje protivnike, O[K @ivinice i dame iz Obudovca. [ahistice Slavije LOK su i apsolutni favoriti za osvajanje titule prvaka BiH u skromnoj konkurenciji jo{ ~etiri kluba. Kod mu{karaca, glavni pretendenti za tron bi}e {ahisti Biha}a i Bosne, tako da }e vjerova-

Rezultati 1. kola
MU[KARCI: [iroki Brijeg-Biha} 2:4 (Palac-Stevi} remi, Brki}-Erdos remi, Bogut-Ibro [ari} remi, Aleksandra Dimitrijevi}-Kurajica 0:1, Jel~i}-Dizdarevi} re mi i Ma ti je vi}-Nur ki} 0:1), ^elik Zenica-Obudovac 4:2 (Tadi}-Abramovi} remi, Miroslav Miljkovi}Te{i} 1:0, Trkulja-Vuki} remi...), Napredak SarajevoPanteri Bijeljina 4:2 (Ante [ari}-Perunovi} remi, Kosi}-Brenjo remi, Bejtovi}Elez 1:0, Gori}-Tonkovi} remi, Ilijas Terzi}-Marjanovi} 1:0 i @. Gali}-Panti} re mi), Gla si nac-Bo sna 2.5:3.5 ([olak-Berke{ remi, Aco Kova~evi}-Ragger remi, Runi}-Predojevi} 0:1, Bili}-Nikoli} remi, Batini}Stojanovi} remi i Plakalovi}-Kadri} remi) i @iviniceSlavija LOK 1:5 (\urovi}Pikula 01; Muji}-M. R. Savi} 0:1, Mrkonji}-Jakovljevi} remi, Spre~i}-Dumpor 0:1, Trumi}-Arapovi} remi i Midhat Mahmutbegovi}-Burovi} 0:1) @ENE: Osnovac Bile}aDvorovi 1.5:2.5 (Mirjana Popadi}-Milanovi} 1:0, Mili~evi}-Bendera} 0:1, Milica Popadi}-Ivanovi} remi i Gu{i}-Nadina Mahmutbegovi} 0:1), Obudovac-Slavija 0.5:3.5 (Laki}-Petrovi} 0:1, Aziraj-Sanja Dedijer 0:1, Ne{i}-Mira Dedijer remi i Milo{evi}-Sara Ja}imovi} 0:1). Slobodne su bile {ahistice Preporoda Zenica.

Viswanathan Anand

Efektna pobjeda na startu: Borki Predojevi}

Me~ Anand [irov u Leonu
U {pan skom gra du Le onu svjet ski prvak Viswanat han Anand i Aleksej [irov igraju revijalni susret od {est partija po pravilima FIDE za aktivni {ah. Svaki igra~ ima 45 minuta na raspolaganju za partiju, plus 30 sekundi dodatka nakon svakog poteza. Svaki dan se igraju dvije partije, a svih {est predvi|enih me~eva }e se odigrati i ~ak i ako je pobjednik je ve} odlu~en. nakon ~etiri odigrana susreta Anand vodi sa 3:1.

tno i njihov me|usobni susret u 5. kolu odlu~iti o novom nosiocu laskave titule prvaka BiH. O~ekivanja i jednih i drugih su velika. Bi{}ani, kao pro{logodi{nji zlatni, `ele sa~uvati veliki pobjedni~ki pehar u svojim vitrinama, dok {ahisti iz Pru{~akove, sedmerostruki dr`avni prvaci, `ele se po osmi put popeti na najvi{u stepenicu na postolju. Ve}ina preostalih mom~adi bori}e se za opstanak u dru{tvu najboljih (tri najslabije plasirane sele u ni`i rang), tako da se i tu o~ekuju uzbudljive borbe. Ina~e, o~ekivanja mnogih sudionika na turniru da }e na ceremoniji otvaranja (govorio popredsjednik, @eljko Bogut) vidjeti predsjednika [UBiH, Se-

ada Demirovi}a, nisu se ispunila, kao i pro{le godine u Biha}u. To je jo{ jedna potvrda njegovog interesa za najzna~ajnije ovogodi{nje dr`avno natjecanje. Stoga su i vo|eni neformalni razgovori oko izbora novog, sposobnog predsjednika i izbor je pao na prof. Panteliju Daki}a, koji je saglasan da se proces pokrene. Isto tako, iskazana je `elja i potreba da se na ~elo bh. `enske olimpijske selekcije postavi iskusna Zeni~anka, Bernardina Had`iselimovi}. Stav mnogih zvani~nih {ahovskih ~imbenika u Neumu je da se moraju inicirati promjene koje }e popraviti naru{eni ugled BiH {aha, te za{tititi njegov dignitet i integritet.
@elimir MARKOVI]

Sofija i Beograd na 100 tabli
U organizaciji [ahovskog saveza Srbije, a uz podr{ku kancelarije Evropske {ahovske unije u Beogradu i Grada Beograda, u pro{lu subotu u Sofiji je odr`an {ahovski me~ Sofija - Beograd na 100 tabli. Igrali su profesionalni {ahisti, veterani, juniori, studenati, politi~ari, biznismeni... Iako je me~ imao revijalni karakter, susret je protekao u zanimljivim i uzbudljivim partijama. U kona~nom skoru pobijedili su doma}ini 51,5:48,5, ali su srpski profesionalci bili bolji od Bugara. Najve}i pojedina~ni uspjeh postigla je Nata{a Bojkovi}, pobjedom nad Antoanetom Stefa no vom, biv {om svjet skom prvakinjom i aktuelnom vice{ampionkom Evrope.

Aktivna {ahovska sekcija O[ “Mehmedalija Mak Dizdar“

U~enici u posjeti velemajstorima
Jedna od najaktivnijih {ahovskih skecija u osnovnim {kolama na podru~ju Kantona Sarajevo je u O[ “Mehmedalija Mak Dizdar“ koju vodi nas, tavnik matematike Slobodan Karajovanovi}, koji je i sam zaljubljenik u {ahovsku igru, {ahovski sudija, ali i internacionalni sudija u dizanju tegova. Karajovanovi} koristi svaku priliku da svoje u~enike upozna sa vrhunskim {ahistima, pa je tako organizovao posjete turnirima koje je organizovao [ahovski klub Bosna. Bili su i na brzopoteznom turniru, ali i na 41. me|unarodnom {ahovskom turniru Bosna 2011. Toplu dobrodo{licu najmla|im gostima na turniru po`elio je Predrag Nikoli}, direktor nadmetanja, i Nedim Lali}, FIDE majstor. Tom prilikom Nikoli} je djeci uru~io {ahovsku literaturu iz izdanja [K Bosna, koja }e im zasigurno olak{ati savladavanje {ahovskih problema. Najhrabriji mali{ani su pokazivali svoje {ahovsko umije}e u partijama protiv na{eg FIDE majstora Nedima Lali}a.

^lanovi {ahovske sekcije na 41. turniru “Bosna 2011“

IZABRANE PARTIJE IZ NEUMA
Runi} - Predojevi}
1. e4 c5, 2. Sf3 Sc6, 3. d4 cxd4, 4. Sxd4 e6, 5. Sc3 a6, 6. Le3 Sf6, 7. a3 Dc7, 8. f4 d6, 9. Df3 Ld7, 10. Ld3 Tc8, 11. 0-0 Le7, 12. Tae1 b5, 13. Kh1 h5, 14. Lg1 h4, 15. Sce2 g6, 16. h3 e5, 17. Sxc6 Lxc6, 18. Lh2 0-0, 19. Sc3 exf4, 20. Dxf4 Sh5, 21. Dg4 Ld7, 22. De2 Le6, 23. Sd5 Lxd5, 24. exd5 Lf6, 25. Dg4 Lxb2, 26. Dxh4 Tce8, 27. g4 Sg7, 28. Df2 Txe1, 29. Txe1 Te8, 30. Tf1 Le5, 31. h4 Lxh2, 32. Kxh2 Te5, 33. Df6 Se8, 34. Df4 De7, 35. h5 gxh5, 36. Tf3 Txd5, 37. Dh6 De5+, 38. Tg3 Sg7, 39. Kg2 Txd3, 40. cxd3 De2+, 41. Kh3 hxg4+, 42. Txg4 Df3+, 43. Kh4 Dh1+, 44. Kg5 Dc1 - 0:1. Tfd8, 23. Sg4 Sb5, 24. e5 Le7, 25. Sf3 c5, 26. dxc5 Tbc8, 27. Lg5 Lxg5, 28. Sxg5 De7, 29. Sxe6 fxe6, 30. La4 Txc5, 31. Lxb5 Txb5, 32. Tc6 d4, 33. Dd2 d3, 34. Txa6 Tc5, 35. Td1 Tc2, 36. De3 d2, 37. Ta7 Df8, 38. Sh6+ Kh8, 39. Sf7 - 1:0. 16. g4 g5, 17. Df2 Dc7, 18. h4 Sh7, 19. Sf3 Sdf6, 20. hxg5 Sxg4, 21. Dh4 Le7, 22. Dxg4 hxg5, 23. Sxg5 Sf6, 24. Dg2 Kf8, 25. Sh7+ Sxh7, 26. Lh6 - 1:0.

Drina i Banja Luka prvoliga{i
Zavr{eno je takmi~enje u Drugoj ligi RS, koje je odr`ano u Dvorovima. Nakon velike borbe plasman u Prvu ligu RS ostvarili su {ahisti Drine i Banje Luke. Kona~na tabela: 1. Drina 20 me~-bodova (45 me~-poena), 2. Banjaluka 19 (47,5), 3. Dvorovi 17 (49), 4. Mladost Lakta{i 13 (34,5), 5. Lijev~e 12 (32), 6. Penzioner 11 (31), 7. Ribnik 10 (31), 8. Proleks 9 (29,5), 9. Ozren 8 (25,5), 10. Mladost Gacko 6 (23), 11. Hercegovac 4 (26,5), 12. Kozara 3 (21,5).

Savi} - Muji}
1. e4 e5, 2. Sf3 Sc6, 3. Lb5 a6, 4. La4 Sf6, 5. 0-0 Le7, 6. d3 b5, 7. Lb3 d6, 8. a4 Lg4, 9. c3 0-0, 10. h3 Ld7, 11. Le3 b4, 12. a5 Db8, 13. Sbd2 Db7, 14. Dc2 Tab8, 15. Tfb1 Sa7, 16. d4 exd4, 17. cxd4 d5, 18. Se5 Le6, 19. Tc1 Ld6, 20. Lg5 Sh5, 21. Dd1 g6, 22. Lh6

Bendera} - Mili~evi}
1. d4 d5, 2. Sf3 Sf6, 3. Lf4 Lf5, 4. Sbd2 c6, 5. e3 e6, 6. Le2 Ld6, 7. Se5 0-0, 8. g4 Lg6, 9. h4 h6, 10. g5 hxg5, 11. hxg5 Lxe5, 12. dxe5 Se4, 13. Sxe4 dxe4, 14. Dd6 Da5+, 15. b4 Da3, 16. Th8+ Kxh8, 17. Dxf8+ Kh7, 18. Kd2 1:0.

Ja}imovi} - Milo{evi}
1. e4 e5, 2. Sf3 d6, 3. d4 Sd7, 4. c3 Sgf6, 5. Ld3 Le7, 6. h3 b6, 7. De2 0-0, 8. 0-0 h6, 9. Sh2 Lb7, 10. f4 Te8, 11. Df3 Lf8, 12. d5 c5, 13. f5 a5, 14. a4 La6, 15. c4 Tb8,

40

DRUGA STRANA SPORTA

ponedjeljak 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U OBJEKTIVU

Theresa Klein, njema~ka vaterpolistkinja

Baka je bila odu{evljena

slikama u Playboyu
Za mene je to bilo novo li~no iskustvo, a mo`da su ove fotografije doprinijele da se pro{iri interes medija za `enski vaterpolo, ka`e Theresa

Biv{a vaterpolo reprezentativka Njema~ke Theresa Klein jedna je od brojnih njema~kih sportistkinja koje su se slikale za njema~ko izdanje najtira`nijeg magazina namijenjenog prete`no mu{karcima Playboya. Mora se priznati da je Theresa prili~no razbila predrasude o robusnim vaterpolistkinjama, a njena besprijekorna figura ne zaostaje ni{ta ni za profesionalnim modelima. U jednom od intervjua koji su uslijedili nakon objavljivanja obna`enih fotografija, uspje{na mlada vaterpolistkinja i tada studentica poslovne matematike na Univerzitetu Duisburg-Essen obja{njavala je {to je ponukalo da pozira. Koliko dugo ste razmi{ljali dok niste prihvatili ponudu? “Bila sam na prethodnom raz-

govoru u Münchenu i, kada sam ~ula ponudu, rekla sam da }u odgovoriti sutra. Nakon {to sam prespavala no}i i uz konsultaciju sa porodicom, sutradan sam prihvatila ponudu.“ Kako je to prihvatila va{a porodica? “Moji roditelji su mi prepustili da sama odlu~im, ali su i rekli da }e me u svemu podr`ati u potpu nos ti. Mo ja ba ka je, me|utim, bila odu{evljena. Pozitivno su reagovali i moji prijatelji i poznanici.“ Za{to ste prihvatili ponudu? Zbog finansijskih razloga? “Ma, ne. Za mene je to bilo novo li~no iskustvo, a mo`da je ovo i doprinijelo da se pro{iri interes medija za `enski vaterpolo.“ Da li vam je bilo neugodno na snimanju?

“U po~etku malo da. Playboy je iznajmio ku}u u [paniji, na Ibizi. Cijeli mali tim sastojao se uglavnom od mu{karaca i samo je voditeljica snimanja bila `ena. Me|utim, tim je bio veoma profesionalan, tako da se moj strah brzo raspr{io. Tako|e, u vaterpolu nosimo kupa}e kostime, a tu se definitivno ne{to vi{e mo`e vidjeti.“ Mo`da vas ovo iskustvo odvu~e u neke nove profesionalne vode? Mo`da kao modela? “Zanimljiva je ta ideja, ali sumnjam da bih se u tako ne{to profesionalno upu{tala. Moja su ambicije da nakon zavr{etka sudija poslovne matematike krenem tim pravcem“ rekla je Theresa , Klein, koja je sa svojim klubom SV Bayer 08 Uerdingenom osvojila Kup i prvenstvo Njema~ke.

Zanimljivosti

NAJBOLJE SPORTSKE FOTOGRAFIJE

Rashla|ivanje na vodenoj prepreci

Skija{i na Havajima
Pitate se {ta rade skija{i u ljetnoj pauzi, kako se odmaraju i akumuliraju snagu za nove pripreme i te{ku i dugu takmi~arsku sezonu. Najpoznatiji skija{ki par, Amerikanka Julia Mancuso i Norve`anin Aksel Lund Svindal, nosici brojnih medalja sa najve}ih svjetskih takmi~enja i Olimpijskih igara, u`ivaju na pijesku Waikikija, najpoznatijoj pla`i na Havajima. Malo se sun~aju, malo surfaju na dasci i u`ivaju u uvijek kratkom odmoru. Mada ne vole previ{e popularnost, ipak nisu mogli uma}i od kamere dosadnih paparazza. Zamisao ~elnika Me|unarodnog olimpijskog komiteta, kada su se odlu~ili da organizuju Igre mladih sportista, bila je da se takmi~arima izme|u juniorskog i seniorskog sta`a, gdje vla da `es to ka kon ku ren ci ja, pru`i prilika da steknu neophodno is kus tvo. Pro {le go di ne Igra mladih odr`ane su u Singapuru. Fotoreporter Reutersa Vivek Prakash zabilje`io je trenutak kada se atleti~ar Brazila Ioran Etchechury okliznuo ba{ na vodenoj prepreci u trci na 3.000 metara stipl. Mo`da mu je u tom trenutku osvje`enje dobro do{lo u sparnom Singapuru, ali }e ubudu}e dobro paziti kada nailazi na prepreku iza koje se nalazi voda.

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

41

42

OGLASI

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

43

44

POMO] U KU]I

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Fotografije na slikarskom platnu

Riznica dragocjenosti
Nutricionisti i makrobioti~ari isti~u da je soja prava riznica dragocjenosti va`nih za o~uvanje zdravlja ljudi. Ona je jedina biljna namirnica koja sadr`i svih osam esencijalnih aminokiselina bez kojih ljudski organizam ne mo`e. Proteini ~ine oko 35 posto sastava njenog zrna, koje se smatra draguljem me|u mahunarkama. Po kvalitetu, ovi proteini odgovaraju proteinima `ivotinjskog porijekla. Soja sadr`i i 18 posto visokokvalitetnih ulja. Od vitamina sadr`i provitamin A i vitamine B kompleksa, a u manjim koli~inama sadr`i i druge vitamine i mineralne materije.

Kanvas idealno
RJE[ENJE
Moderan i prakti~an za dekorisanje zidova, a dekorateri preporu~uju ovaj vid ukra{avanja zidova u svim prostorijama
Zid bez slika djeluje bezli~no i monotono, bez obzira na to da li je rije~ o stambenom ili poslovnom prostoru. Nije lako odabrati pravi motiv i uklopiti ga u stil, koji preovladava u domu, a jo{ je te`e odabrati odgovaraju}i ram za sliku. Ba{ zbog toga, kanvas je postao planetarno popularan u dekorisanju zidova jer na je dnos ta van i efe ktan na~in zadovoljava sve ukuse. U pitanju su fotografije od{tampane na slikarskom platnu, koje je razvu~eno preko rama, tako da se on ne vidi. Ovakve “slike“ idealno su rje{enje za svaki prostor, a motivi na platnu prelaze na bo~ni dio i stvaraju zanimljiv trodimenzionalni efekat. Kanvas u ambijentu djeluje osvje`avaju}e i moderno, budu}i da nema te`ak ram, koji bi ga sputavao. Osim toga, vrlo je pristupa~an i u ekonomskom smislu, a reprodukcije se mogu na}i svuda, obavezan su dio asortimana za ure|enje doma u velikim marketima, a ima ih i u galerijama, prodavnicama ramova... Dekorateri preporu~uju ovaj vid dekoracije zidova u svim prostorijama, a posebno u hodniku, trpezariji, kuhinji i kupatilu, kao i u dje~ijoj sobi. Ovakve slike su plitke i lagane (vizuelno i bukvalno), pa svuda mogu da se postave. U trendu je kanvas sastavljen iz dijelova, naj~e{}e se sastoji od tri do osam nezavisnih slika, koje ~ine cjelinu. U zavisnosti od motiva, mogu da se postave vertikalno, horizontalno, dijagonalno... Na na{em tr`i{tu {tampane fotografije zastupljene su u razli~itim dimenzijama, od reprodukcija ~uvenih umjetnika, `ivopisnih pejza`a i mrtve prirode, do apstraktnih i popart motiva.

Pretjerano znojenje
Svi se ja~e znojimo kada smo pod stresom, ali neke osobe pate od hiperhidroze, pretjeranog znojenja, pogoto vo na sto pa li ma i dla no vi ma. Nau~nici su u jednom istra`ivanju otkrili da se pretjeranim znojenjem {alju signali ljudima oko osobe kako bi ih oni mogli primijetiti i kako bi ih to potaklo da i oni budu stresom.

Sto u mozaik-stilu
Kerami~ke plo~ice, koje su vam preostale kada ste renovirali kuhinju ili kupatilo, bilo da su cijele ili polomljene, mo`ete iskoristiti za potpuno nov izgled kuhinjskog stola, sto~i}a u dnevnoj sobi ili {anka. Razbijene dijelove redom lijepite na `eljenu povr{inu, sla`u}i ih u vidu mozaika. Kada zavr{ite, du` spojeva nanesite masu za fugovanje i u`ivajte u novom, dekorativnom elementu va{eg doma.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Ljetni modni hit
Ko`a je napravila uspje{an prelaz iz zime u prolje}e i potpuno zavladala stajlingom. Sve je od ko`e, od tankih mini haljina u boji konjaka do suknji i kratkih jakni. Te{ko se neko prelazno razdoblje mo`emo zamisliti bez omiljene ko`ne jakne. Taj trend je dobio poja~anje u pokretu nazvanom rock & romance, koji je kao najve}i hit istaknuo kom bi na ci ju ko`ne ja kne i ~ip kas te haljine. Ko`ne kreacije dizajneri su prilagodili i za toplije dane. Prirodni, mekani materijal mo`e se nositi svuda, a posebno su zanimljive i verzije od bru{ene ko`e. Hit su kratke ko`ne hla~e, koje se obavezno nose na visoku petu, ali nama je najdra`i komad obi~na ko`na haljina. Uz dobru sandalu, ko`nu, naravno. Kratke ko`ne hla~e dostupne su i u bojama.

Musaka od tikvica
Potrebno:
1 kg krupnijih tikvica 500 gr mljevenog mesa 1 glavica luka 2 ka{ike pavlake ka{ika per{unovog li{}a 7 jaja 200 gr bra{na 1 dl ulja 1 dl mlijeka so i biber

Priprema:
Tikvice ogulite i isijecite uzdu` na tanke re`njeve, posolite i neka malo odstoje. Dobro umutite 5 jaja, malo posolite. U drugi tanjir stavite bra{no. Svako par~e tikvice umo~ite u bra{no pa u jaje i pr`ite na vrelom ulju sa obje strane dok ne dobije svijetlo`utu boju. Izdinstajte na malo ulja sitno sjeckani luk, dodajte meso, so i biber po ukusu pa sve dobro propr`ite. Pjenasto umutite dva jaja, mlijeko i pavlaku. Dodajte malo soli, bibera i per{un. Sla`ite u vatrostalnu ~iniju tikvice, meso, pa prelijte jajima i mlijekom, zatim tikvice, meso, preliv i zavr{ite slaganje redom tikvica, koji }ete preliti preostalim jajima i mlijekom. Pecite 50-55 minuta u rerni zagrijanoj na 200 stepeni. Slu`ite toplo.

Upadljivi ru` za ve~er
Nakon cjelodnevnog no{enja “no make up looka“, za ve~er je idealno nanijeti veoma pigmentirani, kri~avi i upadljivi crveni, roza ili ~ak narand`asti ru`. Svjetska imena vode trend upe~atljivih ru`eva kao jedan od najprimamljivijih. Naravno, i kada u jednom potezu ostvarujemo izuzetno zavodljivi look. Dizajneri savjetuju da u kombinaciji sa upadljivim ru`em ne kombinirate i divlje boje na o~ima. Tanka linija tu{em uz pigmentirani ru` }e biti dovoljna jer svu pa`nju svijeta `elite preusmjeriti na svoje usnice. Ukoliko `elite posti}i jo{ sna`niji dojam, skupite kosu kako bi pogledi sa svih strana bili zajam~eni.

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED
Iz OCZ-a su najavili ve}e i manje izdanje svog hvaljenog SSD-a Vertex 3, ali nije rije~ o kapacitetu. Predstavljene }e biti 1,8- i 3,5-in~ne verzije ovog SSD-a. Za sada je Vertex 3, kao i ve}ina SSD-ova, dostupan u 2,5-in~nom ku}i{tu. Nova izdanja }e imati MLC NAND flash memorijske ~ipove, kontroler SandForce SF2281, a koristi}e 6-gigabitno SATA su~elje. Na 1,8-in~nom modelu brzine ~itanja i zapisivanja podataka iznosi}e 550 MB/s, odnosno 500 MB/s. Ve}i, 3,5-in~ni model podatke }e tako|er ~itati pri brzini od 550 MB/s, dok }e se zapisivanje odvijati pri ne{to vi{ih 525 MB/s. Najve}i dostupni kapacitet na 1,8-in~nom izdanju bit }e 320 GB, a na 3,5-in~nom 480 GB.

45

Microsoft predstavlja be`i~nu kombinacijutipkovnice i mi{aWirelessDesktop 2000, koja pored klasi~nog dizajna nudi i neke nesvakida{nje mogu}nosti. Sama tipkovnica ima nekoliko dodatnih multimedijalnihtipki i posebnetipke za pre~ace u Windows7 taskbaru te odmori{te za dlanovedruga~ijeteksture od ostatkaure|aja. Simetri~ni mi{, koji prati ovu tipkovnicu, ima samo osnovne tipke i Microsoftovu BlueTrack tehnologiju, koja omogu}ava normalan rad na razli~itim podlogama. Ono po ~emu se ova tipkovnica izdvaja od ostalih je be`i~na veza s ra~unalom kriptirana 128-bitnom AES enkripcijom, {to }e se svidjeti onima, koji paze na svoju privatnost.

Sigurnije tipkanje

Manji i ve}i Vertex 3

Lo{e aplikacije za Android

Razlog ve}ine vra}enih Motorolinih mobitela s Androidom su lo{e aplikacije, poru~ili su iz kompanije. ^ak se 70 posto smartphonea vra}a uglavnom zbog prevelike potro{nje baterije, te usporavanja rada, a svemu su uzrok nekvalitetno napisane aplikacije. Googleov liberalni pristup kontroli aplikacija na Android Marketu ve}i dio posla ostavlja Motoroli. Kompanijina su~elja Blur i Motoblur prate kori{tenje aplikacija, te proizvo|a~ na taj na~in dobiva informacije o tome koje aplikacije previ{e tro{e bateriju mobitela. Budu}a izdanja su~elja }e ozna~avati takve aplikacije, kako bi korisnik mogao vidjeti koja mu aplikacija tro{i bateriju.

Kompanija Texas Instruments (TI) predstavila je novi procesor iz serije OMAP4, namijenjen tabletima, pametnim telefonima i sli~nim ure|ajima. Procesor OMAP4470 jo{ je ra|en u 45nanometarskom proizvodnom procesu, a ima ~etiri jezgre malo druga~ijeg dizajna nego kod sli~nih rje{enja. ^ip, ima dvije jezgre ARM Cortex-A9 takta 1,8 GHz i dvije izuzetno {tedljive jezgre Cortex-M3 koje rade na 266 MHz. Ovakav dizajn omogu}uje optimalnije upravljanje potro{njom energije. U ~ip je ugra|ena i grafi~ka jezgra PowerVR SGX544, a TI navodi 80 posto ve}e performanse u surfanju internetom i oko 2,5 puta bolje performanse u grafi~kim aplikacijama.

Predstavljen TI OMAP4470

Najava br`ih laptopa iz svjetskih kompanija

Ultrabook sti`e

2012. GODINE
Izvr{ni potpredsjednik kompanije Intel [on Meloni je rekao da }e do kraja 2012. godine, 40 posto tr`i{ta laptop ra~unara obuhvatati novu vrstu kompjutera, nazvanu ultrabook, koja }e predstavljati kombinaciju najboljih performansi, vremena odaziva i sigurnosti, i tankog i elegantnog izgleda. On je rekao da Intel nastoji da ubrza pojavu nove vrste mobilnih kompjutera, uz pomo} najnovije druge generacije procesora Intel kor TM. Ta serija procesora omogu}i}e pojavu tankog, lakog i elegantnog dizajna, koji je tanji od 20 milimetara i sa cijenom ispod 1.000 dolara. Sistemi zasnovani na tim ~ipovima bi}e dostupni u toku zimske prazni~ne sezone i obuhvata}e UX21, ASUS i Ultrabook. Meloni je najavio i da }e naredne generacija Intel procesora, kodnog naziva “ajvi brid`“, biti dostupna u prvoj polovini 2012. godine.

Za ra~unare visokih performansi

Nvidia razvila novi grafi~ki procesor
Kompanija Nvidia je razvila grafi~ki procesor Tesla M2090 koji je okarakterisala kao “najbr`i paralelni procesor na svijetu“ za ra~unare velikih performansi. M2090 je gra fi~ka procesorska jedinica sa 512 jez ga ra, koja mo`e da izvr{ava matemati~ka i nau~na izra~una va nja 30 odsto br`e od svog prethodnika, modela M2070 sa 448 jezgara. U Nvidia su istakli da se ma ksi malne performanse koje M2090 mo`e da pos ti gne kre}u oko 1.330 gigaflopsa. Novi grafi~ki procesor namijenjen je ra~unarima visokih performansi. Svako jezgro mu radi na 1,3 GHz, umjesto na 1,15 GHz, kao kod M2070. M2090 je namijenjen potrebama dr`avnih organa i prirodnih nauka, kao i in`enjerskim organizacijama, koje koriste visoko paralelizovane aplikacije. Cijena i raspolo`ivost tog procesora za vi si}e od proi zvo|a~a, ko ji ih ugra|uju u svoje servere. Naravno, aplikacije se moraju napisati tako da omogu}avaju paralelno izvr{avanje. Nvidia za to nudi svoj sistem razvojnih alatki CUDA, a njeni grafi~ki procesori podr`avaju i otvoreni standard OpenGL, kao i programsko okru`enje za paraleno programiranje koje podr`avaju i AMD, Intel i Apple.

Izra|en najtanji laptop na svijetu

iPod }e

PREDSTAVLJATI

PROIZVOD
Apple uvodi nov sistem predstavljanja proizvoda kako bi obilje`io 10 godina od otvaranja svoje prve prodavnice. Radi se o tome da }e od sada Appleov tablet (mini prenosiv) ure|aj iPad

zamjenjivati klasi~no prikazivanje specifikacija proizvoda te kompanije, tako {to }e preko njega objavljivati cijene i tehni~ke karakteristike proizvoda. iPad }e na taj na~in postati interaktivan ure|aj za informisanje potencijalnih kupaca. On }e u verziji iPad 2 od sada pratiti svaki Appleov proizvod prisutan u njegovoj prodavnici.

Ime mu konferenciji u Japanu Miwstov izje Windo crosof 8 Na programerskoj
vr{ni direktor Stiv Balmer objavio je dvije stvari o idu}oj verziji operativnog sistema Windows. “Zove se Windows 8, barem za sad, i na tr`i{te izlazi 2012. godine“ najavio je Balmer. , Balmer je tako|er ponovio da }e ovaj sistem biti vidljiv i na tabletima, a ne samo na tradicionalnim PC-jevima. “Ipak, kada pogledamo prema naprijed, prema sljede}oj generaciji Windowsa, koja }e iza}i sljede}e godine, postoji jo{ puno toga {to dolazi. Kako budemo napredovali tokom godine, mo`ete o~ekivati da }ete ~uti puno toga o Windows 8.” Ni{ta od ovoga previ{e ne iznena|uju}e.

Kompanija Lenovo predstavila je novi najtanji laptop ra~unar ThinkPad X1, namijenjen profesionalcima u pokretu. Model odlikuje ultra-tanki dizajn, tanji je od 17 milimetara, a posjeduje drugu generaciju Intel Core i3, “i5” i “i7” procesora, koji su uobi~ajeni za ve}e modele, sa dijagonalom ekrana od 14 i 15 in~a. Na taj na~in su udvostru~ene performanse procesora i u~etvorostru~ene grafi~ke, u odnosu na, prethodni 13-in~nog model. Laptop je izuzetno lagan, te`ak je samo 1,72 kilograma. Tehnologija kombinuje }elije za brzo punjenje sa baterijom od 1.000 obrtaja, dizajniranom da traje tri godine. Korisnici tako|er mogu dokupiti eksternu bateriju sa brzim punjnem, kako bi udvostru~ili trajanje baterije na 10 sati. Uz pomo} svog opcionalnog mobilnog interneta {irokog opsega, kamere od 720 piksela, mikrofona visoke rezolucije i naprednih modova, laptop pru`a jasne video pozive i nudi nekoliko sigurnosnih nivoa, pomo}u {ifrom za{ti}enog hard diska, sa podr{kom za daljinsko upravljanje i ~ita~a otiska prsta, koji je dovoljno samo dota}i za pokretanje ra~unara i provjeru identiteta korisnika.

46

FELJTON

ponedjeljak, 10. 6. juni 2011. godine ponedjeljak, januar

OSLOBO\ENJE

Duplo golo (15)

Obi~ni lopovi i ubice
Otuda onaj beskompromisni, fa{isti~ko-zlo~ina~ki radikalizam u stvaranju srpskih, etni~ki i vjerski ~istih teritorija: sve {to nije srpsko, tj. pravoslavno, moralo je nestati sa kleronacionalno zacrtanih prostora
Pi{e: Esad BAJTAL

Ali, otkud Radovan Karad`i} i Mom~ilo Kraji{nik, kao robija{i, kriminalci i ubice, zajedno s Crkvom na istom (politi~kom) poslu? Kao obja{njenje za bolje razumijevanje te (prividno paradoksalne) veze Srpske pravoslavne crkve, s jedne, te kriminala i zlo~ina, s druge strane, mo`e nam poslu`iti jedan lucidni uvid sociologa Leo Coopera, koji ka`e: Izvr{iocima genocida potrebna je neka ideologija kako bi dali legitimitet svom pona{anju, jer bi se bez nje morali i sami i me|usobno vidjeti onakvima kakvi u stvari jesu - obi~ni lopovi i ubice. Eto za{to je Karad`i}u, Kraji{niku i SDS-u trebala SPC.

Praksa Dara - poklona
Ali, to nije klju~na stvar. Eti~ki i hermeneuti~ki, klju~no je ne{to sasvim drugo, i iscrpljuje se u pragmatskom pitanju - za{to su njih dvojica (i ne samo oni), kao mo-

ralno i pravno profanirani tipovi, trebali SPC-u? Evo, za{to! Ako se tragom povijesnog sje}anja vratimo u davno peto stolje}e, u godinu 451; tj. godinu odr`avanja IV vaseljenskog sabora u Halkidonu, onda nailazimo na jednu ideolo{ki bitnu odluku Sabora: odluku po kojoj „granice Crkve teku granicama dr`ave” . Dakle, logikom te halkidonske odluke, s novim zami{ljenim granicama (granicama idejno zagovarane „velike Srbije“ u ~iji sastav , bi u{le „sve srpske zemlje”), SPC bi bila na velikom teritorijalnom dobitku. A da taj (pri)zemno-politikantski geometrizam SPC-a crkve ne ostane samo puki teorijski san pobrinulo se kolektivno sje}anje doti~ne crkve. Ono, povijesno gledano, iza sebe, u svom pragmatskoegiosti~kom fileu, ve} poznaje (i ~uva) stvarnost politi~ke zbilje u okvirukojedr`avasrednjovjekovne Srbije (Srbija Nemanji}a), inaugurira u dru{tveni `ivot praksu Dara - poklona, kao vid

O autoru knjige “Duplo golo“ u Zeni~kim sveskama pi{e: BAJTAL, ESAD, Breza, studirao pedagogiju i psihologiju; filozofiju i sociologiju. Redovne i postdiplomske studije zavr{io u Sarajevu. Nesposoban da bude podoban, `ivi od pisanja. O Bajtalovoj najnovijoj knjizi, koju je 2010. godine objavila sarajevska izdava~ka ku}a Rabic, recenzent D`emal Sokolovi}, izme|u ostalog, ka`e: “Ne mo`e se knjiga eseja Esada Bajtala ~itati a da se nema makar predstava o njenom autoru. Mogao sam re}i: a da se ne pro~ita njen pisac, ali ne mogu, jer se pisac ina~e, a u ovom slu~aju ponaosob, ne da pro~itati. Zato ve} na po~etku ho}u da prepadnem ~itaoca: ne usu|ujte se ~itati ako niste spremni makar naslutiti ko je ovo {tivo napisao...” Autor je knjigu posvetio “mojoj Majci, u znak neizmjerne za hval nos ti {to je, umjes to pri ze mne re li gij ske ne trpeljivosti, u Vjeri tra`ila, na{la i vlastitim primjerom nam ukazala na neupitan smisao ljudskog zajedni{tva kao najvi{e `ivotne i eti~ke vrijednosti ^ovjeka.” I dodaje “Ponudio sam je dnom svom dugogodi{njem prija telju da bude urednik ove knjige i on je pristao. A zatim je, predomisliv{i se, odus tao, ne oba vi jes tiv {i me ni je dnom je di nom ri je~ju o tome. Uprkos toj gromovito simptomati~noj {utnji, ne{to je ipak re kao. Manje o knjizi, a sasvim nehotice, pa ipak mnogo vi{e, o vremenu u kome `ivimo. Upravo na tome sam mu bes kraj no zahvalan.”

poltronski simptomati~ne dare`ljivosti te vlasti spram Crkve. Konkretno, dr`ava Nemanji}a je ta koja, u svoje vrijeme, SPC-u, kao svom odanom savezniku, jednom slu`benomhrisovuljomelegantno i velikodu{no, uz zemlji{ne posjede, daruje i ~itav srpski puk na poklonjenim posjedima. Ali, {ta je hrisovulja? Hrisovulja je darovni dokument toga vremena, tj. naziv darovne povelje kojom vladar feudalne Srbije velikodu{no daruje SPC-u ne samo bogatim zemlji{nim posjedima, nego i svim selima, zajedno sa svim stanovnicima (tj. kmetski poslu{nom i besplatnom radnom snagom), koji na darovanim zemlji{nim posjedima `ive. Sad kona~norazumijemologiku SDS-ovih ratnih osvajanja u BiH. Kontinuiranaratnapodr{ka SPC-a ekspanzionisti~ko genocidnoj politici SDS-a vrsta je apriornoguzdarja na Dar koji je SPC hrisovuljskirealno o~ekivala i kona~no - u vidu daytonske i krvavim pe~atom zlo~ina (u ime pravoslavlja)

Putnici kroz (ne)vrijeme: 50 godina Sarajevskih dana poezije (16)

Knjiga opro{taja
Mir vama. Mir vama, mu`evi i `ene Sarajeva! Mir vama, stanovnici BiH! Mir vama, bra}o i sestre, ove drage zemlje! (…) Danas sam do{ao re}i vam: Hrabro naprijed! Ne umarajte se u zalaganju oko promaknu}a toliko dugo `eljenog mira!
Pi{e: Fadila Nura HAVER

Te 1997. godine izlazi drugo izdanje „Knjige opro{taja“ Izeta Kike Sarajli}a, barda bh. poezije, kako ga nazivaju doma}i i strani mediji, i najprevo|enijeg na{eg pjesnika. Sarajli}eva pjesni~ka ve~er, ~itamo u Oslobo|enju 10. avgusta 1997, morala se, nepredvi|eno, odr`ati u dvorani Kamernog teatra, a ne u galeriji Gabrijel, „zbog velikog broja ljudi, po{tovalaca Kikinog djela, koji su do{li i ovaj put ~uti jo{ jednom iz usta velikog pjesnika njima dobro znane stihove“ O Sarajli}evoj poeziji go. vorili su Husein Tahmi{~i} i Juraj Martinovi}. Martinovi} je rekao: Sarajli}eva poezija }e ostati svjedo~iti i tako spasiti od zaborava sve ono {to }e historija mo`da poku{ati interpretirati na druga~ije na~ine. U 1996. godini objavljeno je {est prevoda Sarajli}eve poezije: dvije knjige u Makedoniji te

Kletnikov i Srbo Ivanovski, a stigao nam je i znameniti pjesnik iz Norve{ke, koji boravi na Novom Zelandu, Knut Ødegard. Slovo je objavilo njihove pjesme. A povodom Dana poljske kulture u BiH, u Slovu je objavljena ~uvena pjesma „Izvje{taj iz opsjednutog grada“ Zbignjeva Herberta, kao i dvije pjesme iz stvarala{tva pape Ivana Pavla II.

Papa u Sarajevu
Sarajevo je bilo u o~ekivanju Papinog dolaska jo{ od 1995, ali }e se ovaj, po mnogo ~emu va`an posjet, desiti 12. i 13. aprila 1997. godine. Naravno, Karol Wojtyla nije u Sarajevo do{ao kao pjesnik. Ipak je, barem nama pjesnicima, milo znati da je Sveti Otac, koji se beskrajno zauzimao za mir u Bosni, na{ brat po peru. Dan Papinog dolaska bija{e vjetrovit i hladan, s naletima susnje`ice - tipi~an aprilski. Valjda je ba{ tako moralo biti, kao kontrast nezaboravnoj pojavi i rije~ima, dirljivo toplim:

Papa Ivan Pavao II

po jedna u Italiji, Francuskoj, Rusiji i Holandiji. U martu 1997. Slovo donosi vijest da su kao gosti PEN Centra

BiH i Dru{tva pisaca BiH, u okviru Sarajevske zime, nastupili ma ke don ski pje sni ci To dor ^alovski, Resul [abani, Eftim

Rije~ kojom vas srda~no pozdravljam jest rije~ samoga Krista, koju je, poslije uskrsnu}a, uputio svojim u~enicima: Mir vama. Mir vama, mu`evi i `ene Sarajeva! Mir vama, stanovnici BiH! Mir vama, bra}o i sestre, ove drage zemlje! (…) Danas sam do{ao re}i vam: Hrabro naprijed! Ne umarajte se u zalaganju oko promaknu}a toliko dugo `eljenog mira! Slovo je te godine objavilo pjesmu Anete Benac-Krsti} posve}enu Adrianu Sofriju, humanitarcu, novinaru, sjajnom intelektualcu, koji je mnogo radosti, lijekova i hrane donio djeci zatvorenoj u ratnom sarajevskom logoru. Talijanske vlasti uhapsile su ga te godine i strpale u zatvor zbog politi~kih aktivnosti po Italiji 1970-ih godina. Preko Anetinih stihova {aljemo pozdrav i naklonost Adrianu Sofriju: To se tvoja silueta saginje i hrani psa To tvoja silueta jagodicama doti~e

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 6. juni 2011.

FELJTON
I ne samo njih. Tragom gornje klero-fa{isti~ke logike, u Bijeljini, 1992. godine svi mu{karci zate~eni na ulici, prisilnim skidanjem hla~a i ga}a, kao vidom nepogre{ivog legitimiranja, prolazili su povijesno najprizemniju i planetarno najmizerniju provjeru klero-nacionalne „ispravnosti” koju je, revnosno slijede}i , hri{}anski zov pravoslavlja, provodila crkvenosrpska milo{evi}evsko-arkanovska soldateska. Svi oni koji su bili obrezani budu}i klero-nacionalno nepodobni gra|ani budu}e RS-a zavr{avali su na strati{tu kao fakti~ke `rtve „filozofije” teritorijalnog i klero-nacionalnog ~istunstva. Nisu li time patrijarh Pavle, vladika Velimirovi}, vladika Artemije i Karad`i} i Mladi}, jo{ jednom (indirektnosimboli~ki), raspeli Isusa Krista, po~iniv{i tako i njegovo drugo, sada metafizi~ko, ubistvo s predumi{ljajem? Zapravo, suo~avaju}i se s tom vrstom ne~uvenog (z)vjerskog cinizma i primitivizma, nemogu}e je glasno i javno ne upitati: Kako bi i sin Bo`iji, Isus Krist, koji je i sam tako|er bio obrezan, pro{ao pravoslavni test originalne arkanovske (resp. SPC) provjere vjerske podobnosti da je, kojim slu~ajem, vaskrsnuo i zalutao u Bijeljinu te krvave 1992. godine? Na to nije te{ko odgovoriti!
(Sutra: Kratko i jasno: nema ga!)

47

1599.

NA DANA[NJI DAN

Ro|en {panski slikar Dijego Rodriges de Silva Velaskes, jedan od najve}ih u istoriji slikarstva, dvorski slikar {panskog kralja Felipea IV. Ro|en cuski dram sac Pjer Kornej. Je 1606.danvnosodfrannjegovanidraski pistavnismaklasisezmaje najzna~aj jih pred ka ci u evropskoj knji`e ti, a ma “Sid” tra prvom velikom dramom francuskog klasicizma.

Ab ra {ved kralji Kristi op1654.KarldiXcimalazatav. siskaljica jeica zuzdana, podprovela tu`ba ra pni{tvo ra nost, a na prijesto je do{ao Gus Kra ostatak `ivota po kulturnim centrima Evrope.

Aleksandar S. Pu{kin

1683. 1861.

U Bijeljini su po~injeni te{ki zlo~ini

ope~a}ene Republike Srpske dobila. Upravozatopoznatisrpski analiti~ar i eruditaMirko\or|evi} (najbolji poznavalac SPC-a na prostorima biv{e Jugoslavije) o RS-u razmi{lja kao o do sada jedino poznatom primeru pretakanja klerikalnog diskursa i klerikalne ideologije u prakti~an politi~ki ~in uspostavljanja „teodulije“ tj. vlasti kao , slu`enja Bogu. U nastavku, a na tragu saborske halkidonske logike Dara (na koju se i sam kriti~ko-obja{njavala~ki poziva), \or|evi} govori o neverovatnoj stvarnosti uspostavljanja jedine danas postoje}e crkveno/dr`avne „simfonije“ u Evropi, Republike Srpske (...) koja je (ustavom) ozvani~ena pravoslavna dr`ava, sa obavezuju}om dr`avnom religijom, obaveznom veronaukom i sa najverovatnije najve}im bro-

jem crvenih datuma u kalendaru: samo u januaru, zbog raznih crkveno-dr`avnih (ili obrnuto) svetkovina, 17 dana je neradno! No, nije li time samo ovaplo}ena srednjovekovna ideja „Oca Nacije“ izre~ena gotovo uz, gredno 1992. godine, sa funkcija predsednika Jugoslavije: „Ujedinimo Crkvu i dr`avu u brizi za srpski narod.

1871. 1875. 1903. 1933. 1944. 1954. 1967. 1972. 1981. 1982.
nizacije.

Ponovno raspe}e
Otuda onaj beskompromisni, fa{isti~ko-zlo~ina~ki radikalizam u stvaranju srpskih, etni~ki i vjerski ~istih teritorija: sve {to nije srpsko, tj. pravoslavno, moralo je nestati sa kleronacionalno zacrtanih (RS u BiH; tj. Republika Srpska Krajina u Hrvatskoj; Kosovo i Metohija) prostora. Prisjetimo se, za ovu priliku, zlokobnih sudbina stanovnika Srebrenice i/li Vukovara.

1799. Ro|en ruski pisac Aleksandar SergejeU Oksfordu, u Engleskoj, otvoren prvi javni muvi~ Pu{kin (“Evzej u svijetu E{molien. genije Onjegin“, Umro italijanski dr`avnik grof Kamilo Benso Ka“Ku}ica u Kolovur, prvi premijer ujedinjene Italije (1861). Jedan mni“, “Pikova je od osniva~a lista Il risorgimento (1847), u kojem se zalagao dama“). Pjesnik za ustavne reforme i osloba|anje Italije od austrijske dominacibuntovnog duje. ha, ~esto je bio Njema~ka anektirala Alzas, nakon poraza Franna udaru cenzucuske u francusko-pruskom ratu. re, a zbog stihova posve}enih Ro|en njema~ki pisac Tomas Man, jedan od najzna~ajnijih njema~kih i svjetskih knji`evnika u slobodi prognan je iz Moskve na 20. vijeku. Dobitnik je Nobelove nagrade za knji`evnost 1929. jug Rusije. Umro (“Budenbrokovi“, “^arobni brijeg“, “Doktor Faustus“, “Smrt u u 38. godini od Veneciji“ “Mario i ma|ioni~ar“). rana zadobijeRo|en jermenski kompozitor Aram Ilji~ Ha~atunih u dvoboju s rijan, koji je u svom djelu spojio elemente folkjednim francuslorne muzike Jermenije sa savremenom evropskom muzikom kim avanturis(“Igre sablji“, “Gajane“). tom.
U Nju D`ersiju otvoren prvi autobioskop, koji je mogao da primi 400 automobila.

Savezni~ke snage u Drugom svjetskom ratu iskrcale su se u Normandiji, u najve}em desantu u istoriji, nazvanom Dan D. Prenosom manifestacije Festival cvije}a iz [vajcarske po~ela je da radi Evrovizija, televizijska mre`a evropskih zemalja. Ahmed Sukarno

Povodom 50. sarajevskih dana poezije, Ferida Durakovi} i Fadila Nura Haver pro~e{ljale su stotine dokumenata i slika, i{~itale brojne materijale koje bi malo ko od nas ikada pogledao, podsjetile nas na pjesme poetskih saputnika/sapatnika i prethodnika i sve to sklopile u ovu dragocjenu knjigu. Ali, najve}a vrijednost tog, uglavnom semplovanog materijala, povezanog vrlo inteligentnim opaskama koje imaju esejisti~ku vrijednost, nalazi se drugdje: u komparativnom diskursu koji su~eljava poeziju i historiju, u kojem su njih dvije, kao u muzici, melodijski i harmonijski isprepletene, pa ~ine jedinstvenu i sasvim autonomnu sliku jednog vremena i ljudi u njemu. Oslobo|enje }e feljtonizirati „ratni dio“ (pripremila Ferida Durakovi}) i „poratni dio“ (pripremila Fadila Nura Haver) Sarajevskih dana poezije, iz knjige koja je upravo objavilo Dru{tvo pisaca BiH, a {tampao sarajevski Bemust. Cvijet strelicije Tvoja silueta ra{irenih ruku Zaustavlja vjetar na vrhovima Bjela{nice Zaklanjaju}i djevoj~ice u crvenim haljinicama [to se igraju na Marijindvoru. Tri de set {es ti Sa ra jev ski dani poezije odr`ani su od 3. do 6. oktobra 1997. godine. Oslobo|enje navodi da su u Sarajevo stigli Petter Lindgren i Anna Mattsson ([vedska), Yusuf Alper i Akgun Akova (Turska), Andrej Brvar i Josip Osti (Slovenija), Camila Deleuran i Anette Tranaes (Danska), Ni co le de Pon tcha ra (Francuska), Ursula Krechel (Njema~ka), Arnold Luthy ([vi car ska)… Okto bar sko Slo vo objav lju je pro gram, kratke biografije i izbor iz poezije nekolicine inostranih pjesnika, pored gore navedenih, na{i gosti su bili i Marian Grzeszczak i Krzysztof Karasek iz Poljske, Ale{ [teger i Uro{ Zupan iz Slovenije, M. Mahzun Dogan iz Turske, Colum Murphy iz Irske, Iren Baumann iz [vicarske i Ahmad Kamal Abdullah iz Malezije.

Seminar posve}en Maku
Praznik poezije ovog puta je po~eo podnevnim sve~a-

nim otvaranjem u Mori}a hanu, a nastavljen u ve~ernjim satima u Domu pisca, programom nezgrapno nazva nim Se mi nar po sve}en djelu Maka Dizdara, povodom osamdesetogodi{njice ro|enja. Nigdje se ne navodi podatak ko je odr`ao seminar, ali Oslobo|enje 9. oktobra pi{e: Obilje`avanje 80. godi{njice ro|enja velikana bh knji`evnos ti Me hme da li je Ma ka Dizdara po~inje za deset dana, kada }e nizom manifestacija biti uveli~an ovaj jubilej od velike va`nosti za kulturu na{e zemlje. Saznajemo tako|er da iza realizacije ovog projekta stoji pokroviteljstvo predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH Alije Izetbegovi}, te da je predsjednik Organizacionog odbora Haris Silajd`i}… Eto, tako smo jubilej Makovog ro|enja lijepo i politi~ki obilje`ili, a iz Slova 41/42/43 sa zna je mo da je pred sje dnik Dru{ tva pi sa ca BiH Ned`ad Ibri{imovi} u pozdra vnom go vo ru na sve~anom otvaranju 36. Sarajevskih dana poezije kazao uku pno 14 aje ta iz ~eti ri kur’anske sure. (sic!)
(Sutra: “Njihov” pjesnik u na{em nov~aniku)

1901. Ro|en indone`anski Egipat zatvorio Suecki kanal, dan poslije izbijadr`avnik Ahmed nja izraelsko-arapskog rata. Sukarno, prvi U eksploziji u rudniku uglja u Rodeziji poginuo predsjednik Inje 431 rudar. donezije (1949U najte`oj nesre}i u istoriji `eljeznice poginulo je 65), pod ~ijim je rukovodstvom najmanje 800 ljudi kad je sedam vagona pretrzemlja stekla nepanog putni~kog voza iskliznulo iz {ina i palo u rijeku Kosi, u zavisnost, jedan dr`avi Bihar u Indiji. od lidera PokreIzrael po~eo invaziju Libana u nastojanju da istta nesvrstanosti.
jera pripadnike Palestinske oslobodila~ke orgaU sukobu vojske i ekstremisti~kih Sika koji su se zabarikadirali u kompleks Zlatnog hrama u Amricaru, prema indijskim vojnim izvorima, poginulo je najmanje 250 Sika i 47 vojnika. Pojedini mediji su objavili da je poginulo oko hiljadu ljudi. Izrael poslije trogodi{nje okupacije povukao ve}i dio snaga iz Libana, ali je zadr`ao grani~ni pojas unutar te zemlje sve do 1996, odnosno 2004. Sru{io se kineski avion koji je letio na unutra{njoj liniji iz turisti~kog centra Sijan. Poginulo je svih 160 putnika i ~lanova posade. U Ju`noj Africi ukinuta smrtna kazna. D`ord` Orvel

1984. 1985. 1994. 1995. 2000. 2002.

1949. Objavljena knjiga D`ord`a Orvela “1984“, vizija svijeta kojim vlada Veliki Brat.

Ferenc Madl postao novi predsjednik Ma|arske.

Indijske snage bezbjednosti ubile Mohameda Rafika Lonea, vo|u islamske pobunjeni~ke grupe Harkat-ul-D`ehadi, koja se bori za pripajanje indijske provincije Ka{mir Pakistanu.

Karl Gustav Jung

bomba{ us la be i 2003.@enasenje 17 ljusamoubicajom.mrtibusjeuseruskojjo{ najma di, ulaze}i u auto republici Osetija, koja grani~i sa ^e~eni i Kambod`a potpi li vor o miranju spe jal da me }e suditi 2003.UNjicisunog sugodiunakoizsavr{iugosenocidforvo|ama Crvenih Kmera ko 70-ih li ge nad kmerskim narodom. izra ra Arije [a 2004.Vlaladaplan elskog premijeizraelskihlasnaronaizodoja-sa bri o povla~enju ga po Gaze. kancelar hard [reder tvo 2004.Njema~kiNormandiGerTo 60-godi{njiprisuskrcavaosve~anom obilje`avanju ce is va nja savezni~kih snaga u ji. je prvi put da i Njema~ka u~estvuje na takvoj proslavi.

1961. Umro {vajcarski psihijatar Karl Gustav Jung, za~etnik kompleksne psihologije u kojoj se razlikuju dva sloja podsvjesnog, individualno i kolektivno ( “Psiholo{ki tipovi“ “Psiho, logija i religija“ , “Simbolika duha“ , “Studija o arhetipovima“).

48

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KANTON SARAJEVO Ministarstvo obrazovanja i nauke

CANTON SARAJEVO Ministry of education and science

Na osnovu ~l. 57, 62, 77. i 78. Zakona o srednjem obrazovanju (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/10), Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo objavljuje

K O N K U R S
za upis u~enika u prvi razred srednjih {kola sa podru~ja Kantona Sarajevo u {kolskoj 2011/2012. godini.
Konkurs za upis u PRVI razred srednjih {kola u {kolskoj 2011/2012. godini traje: • Za gimnazije, tehni~ke i srodne {kole i umjetni~ke {kole od 6. do 17. juna 2011. godine, • Za srednje stru~ne {kole od 6. do 21. juna 2011. godine. Kandidati koji konkuri{u u gimnazije, tehni~ke i srodne {kole i umjetni~ke {kole pola`u prijemni ispit. Kandidati koji konkuri{u u srednje stru~ne {kole ne pola`u prijemni ispit. Prijemni ispit u gimnazijama, tehni~kim i srodnim {kolama i umjetni~kim {kolama }e se obaviti 20. i 21. juna 2011. godine. Detaljne informacije iz Pravila i kriterija za prijem u~enika u prvi razred srednjih {kola Kantona Sarajevo, mjestu i satnici polaganja prijemnog ispita bi}e objavljene na oglasnoj tabli i WEB stranici svake {kole. Izbor kandidata vr{it }e se na osnovu Pravila i kriterija za prijem u~enika u prvi razred srednjih {kola Kantona Sarajevo, koji je sastavni dio ovog konkursa. PRAVILA SA KRITERIJIMA ZA PRIJEM U^ENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH [KOLA KANTONA SARAJEVO ^lan 1. Pravo upisa u prvi razred srednjih {kola imaju u~enici sa zavr{enom osnovnom {kolom, koji nisu stariji od 18 godina, odnosno koji do kraja teku}e kalendarske godine ne navr{avaju vi{e od 18 godina `ivota. U prvi razred specijalne srednje {kole, odnosno specijalna odjeljenja srednje {kole, pravo upisa imaju u~enici koji nisu stariji od 20 godina, odnosno u~enici koji do kraja teku}e kalendarske godine ne navr{avaju vi{e od 20 godina `ivota. ^lan 2. Srednje {kole vr{e upis u~enika u prvi razred u skladu sa Planom upisa u~enika u srednje {kole Kantona Sarajevo, koji na prijedlog Ministarstva obrazovanja i nauke, donosi Vlada Kantona Sarajevo. Prijem u~enika provodi komisija koju imenuje {kolski odbor. Direktor srednje {kole, na prijedlog komisije iz stava (2) ovog ~lana, utvr|uje preliminarnu rang-listu u~enika za prijem u prvi razred. Preliminarnu rang-listu direktor srednje {kole objavljuje na oglasnoj tabli i WEB stranici, sa jasno istaknutom napomenom da je na istu dopu{tena `alba, i to u roku od dva dana od dana njenog objavljivanja. Odluku o `albi donosi {kolski odbor. Kona~nu rang-listu svih kandidata i u~enika primljenih u prvi razred, utvr|uje {kolski odbor i objavljuje je na oglasnoj tabli i WEB stranici {kole. ^lan 3. Prijem-upis u~enika u prvi razred srednjih {kola vr{i se pod istim uslovima za sve u~enike dr`avljane Bosne i Hercegovine, povratnike iz inostranstva, kao i za strane dr`avljane i lica bez dr`avljanstva u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju. ^lan 4. Izbor kandidata za upis u srednju {kolu vr{i se na osnovu ovih kriterija, koji su obavezni sastavni dio Konkursa za upis u~enika u prvi razred srednjih {kola. Konkurs za upis u~enika u prvi razred srednjih {kola u Kantonu Sarajevo objavljuje se putem medija, najmanje dva mjeseca prije po~etka {kolske godine. U slu~aju da u konkursnom roku iz prethodnog stava neke {kole ne popune planirana mjesta, raspisuje se naknadni konkurs, i to najkasnije 15 dana prije po~etka {kolske godine. Za {kolsku 2011/2012. godinu naknadni konkurs }e se objaviti 27. juna 2011. godine i trajat }e od 27. do 30. juna 2011. godine. ^lan 5. Kandidati koji konkuri{u u gimnazije, tehni~ke i srodne {kole i umjetni~ke {kole u prvom konkursnom roku pola`u prijemni ispit, koji nije eliminatoran (osim stru~nog dijela ispita - prakti~nog rada u umjetni~kim {kolama i testa fizi~ke sposobnosti u gimnaziji za sportsko izborno podru~je), ali ~iji rezultati ulaze u ukupan broj bodova svakog kandidata. Kandidati koji konkuri{u u srednje stru~ne {kole ne pola`u prijemni ispit. ^lan 6. Detaljne informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijem i upis u srednje {kole, te o mjestu i satnici polaganja prijemnog ispita objavljuju se na oglasnoj tabli i WEB stranici svake {kole. ^lan 7. Pravo konkurisanja u naknadnom upisnom roku u {kole koje u prvom konkursnom roku nisu popunile planirana mjesta imaju svi u~enici koji nisu primljeni u {kolu u koju su prethodno konkurisali. ^lan 8. Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred srednje {kole kandidat je du`an predati slijede}a dokumenta: • zahtjev za upis, • svjedod`bu o zavr{enom VIII razredu osnovne {kole (original), • uvjerenje o uspjehu u V, VI i VII razredu osnovne {kole, • izvod iz mati~ne knjige ro|enih i • druga dokumenta relevantna za utvr|ivanje broja bodova po kriterijima. ^lan 9. Prijem u~enika u gimnazije, tehni~ke i srodne {kole i umjetni~ke {kole vr{i se na osnovu: a) PRVI KONKURSNI ROK • op}eg uspjeha kandidata postignutog u V, VI, VII i VIII razredu osnovne {kole, • uspjeha iz predmeta zna~ajnih za odgovaraju}u {kolu, koji su utvr|eni u ~lanu 11. ovih Pravila, • rezultata postignutog na prijemnom ispitu za odgovaraju}u {kolu i • rezultata postignutih na kantonalnim, te takmi~enjima na nivou entiteta u BiH, BiH, kao i na me|unarodnim takmi~enjima. b) DRUGI KONKURSNI ROK • op}eg uspjeha kandidata postignutog u V, VI, VII i VIII razredu osnovne {kole, • uspjeha iz predmeta zna~ajnih za odgovaraju}u {kolu, koji su utvr|eni u ~lanu 11. ovih Pravila i • rezultata postignutih na kantonalnim, te takmi~enjima na nivou entiteta u BiH, BiH, kao i na me|unarodnim takmi~enjima. ^lan 10. Za kandidate koji konkuri{u u gimnazije, tehni~ke i srodne {kole, broj bodova po osnovu rezultata na prijemnom ispitu i uspjeha u osnovnoj {koli se utvr|uje se na slijede}i na~in: a) PRVI KONKURSNI ROK Rezultat prijemnog ispita boduje se sa maksimalno 30 bodova (zbir bodova postignutih na polaganju prijemnog ispita iz tri predmeta posebno zna~ajna za odgovaraju}u vrstu srednje {kole), op}i uspjeh u V, VI, VII i VIII razredu osnovne {kole sa maksimalno 20 bodova (zbir prosje~nih ocjena svedenih na dvije decimale u V, VI, VII i VIII razredu osnovne {kole), a uspjeh iz predmeta posebno zna~ajnih za odgovaraju}u {kolu sa maksimalno 50 bodova (zbir ocjena u VII i VIII razredu osnovne {kole iz tri predmeta posebno zna~ajna za odgovaraju}u vrstu srednje {kole - ~lan 11. ovih pravila, se pomno`i sa brojem 1,66). b) DRUGI KONKURSNI ROK Rezultati op}eg uspjeha u V, VI, VII i VIII razredu osnovne {kole sa maksimalno 20 bodova (zbir prosje~nih ocjena svedenih na dvije decimale u V, VI, VII i VIII razredu osnovne {kole), a uspjeh iz predmeta posebno zna~ajnih za odgovaraju}u {kolu sa maksimalno 80 bodova (zbir ocjena u VII i VIII razredu osnovne {kole iz tri predmeta posebno zna~ajna za odgovaraju}u vrstu srednje {kole - ~lan 11. ovih pravila, se pomno`i sa brojem 2,66). ^lan 11. Predmeti koji se pola`u na prijemnom ispitu (prvi konkursni rok), odnosno predmeti posebno zna~ajni za odgovaraju}u vrstu srednje {kole (prvi i drugi konkursni rok) VRSTA [KOLE Provjera znanja iz maksipredmeta/predmeti malan posebno zna~ajni broj za vrstu srednje {kole bodova GIMNAZIJA*, Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10 EKONOMSKA [KOLA Matematika 10 TRGOVA^KA [KOLA Strani jezik 10 UKUPNO 30 MEDICINSKA, ZUBOTEHNI^KA, Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10 VETERINARSKA, [UMARSKA, Hemija 10 POLJOPRIVREDNA, KO@ARSKA, Biologija 10 USLU@NE DJELATNOSTI UKUPNO 30 TEKSTILNA TEHNI^KA Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10 Hemija 10 Matematika 10 UKUPNO 30 UGOSTITELJSKO-TURISTI^KA Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10 (Ugostiteljsko-turisti~ki tehni~ar) Geografija 10 Strani jezik 10 UKUPNO 30 OSTALE TEHNI^KE [KOLE Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik 10 Matematika 10 Fizika 10 UKUPNO 30 u osnovnoj {koli se utvr|uje tako {to se rezultati op}eg uspjeh u V, VI, VII i VIII razredu osnovne {kole boduju sa maksimalno 20 bodova (zbir prosje~nih ocjena svedenih na dvije decimale u V, VI, VII i VIII razredu osnovne {kole), a uspjeh iz predmeta posebno zna~ajnih za odgovaraju}u {kolu sa maksimalno 80 bodova (zbir ocjena u VII i VIII razredu osnovne {kole iz tri predmeta posebno zna~ajna za odgovaraju}u srednju stru~nu {kolu - ~lan 15. ovih pravila, se pomno`i sa brojem 2,66). ^lan 15. Predmeti posebno zna~ajni za zanimanja u okviru odre|ene srednje stru~ne {kole — struke, koji se boduju pri upisu u stru~ne {kole utvr|eni su kako slijedi: SREDNJA STRU^NA [KOLA - STRUKA Ma{inska, Elektrotehni~ka, Drvoprera|iva~ka, Gra|evinska, Saobra}ajna, @eljezni~ka [umarska, Poljoprivredna, Prehrambena, Veterinarska, Uslu`ne djelatnosti Trgovinska, Ugostiteljska, Turisti~ka NAZIV PREDMETA Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik Matematika Fizika Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik Biologija Hemija Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik Strani jezik Matematika Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik Hemija Fizika

Ko`arska, Tekstilna, Hemijska, Tehnolo{ka, Metalur{ka, Rudarska, Geolo{ka

^lan 16. Za jedno od osvojenih mjesta na kantonalnom takmi~enju u~enika osnovnih {kola dobije se slijede}i broj bodova: • za osvojeno prvo mjesto 3 boda, • za osvojeno drugo mjesto 2 boda i • za osvojeno tre}e mjesto 1 bod. Za jedno od osvojenih mjesta na takmi~enju u~enika osnovnih {kola na nivou entiteta u BiH i BiH dobije se slijede}i broj bodova: • za osvojeno prvo mjesto 4 boda, • za osvojeno drugo mjesto 3 boda i • za osvojeno tre}e mjesto 2 boda. Za jedno od osvojenih mjesta na me|unarodnom takmi~enju u~enika osnovnih {kola dobije se slijede}i broj bodova: • za osvojeno prvo mjesto 5 bodova, • za osvojeno drugo mjesto 4 boda i • za osvojeno tre}e mjesto 3 boda. Ukupan broj bodova koje u~enik dobije po osnovu takmi~enja iz ovog ~lana ne mo`e pre}i 10 bodova, s tim da se boduju samo takmi~enja koja su zvani~no organizovana na nivou Kantona, Federacije BiH, BiH i to iz predmeta matematika, fizika, informatika, strani jezik, geografija, a za umjetni~ke {kole i takmi~enja iz okvira te struke. U tehni~kim {kolama, pored navedenog, boduju se i rezultati u okviru takmi~enja pod nazivom “Smotra tehni~kog stvarala{tva” koje je organizovalo Ministarstvo. ^lan 17. Kandidat koji je u osnovnoj {koli Kantona Sarajevo iz koje dolazi progla{en u~enikom generacije pola`e prijemni ispit, a na ukupan broj bodova koji ostvari po osnovu ovih Kriterija dobija dodatnih 5 bodova i na njega se primjenjuju uslovi iz ~lana 18. ovih Kriterija. Na kandidate iz drugih kantona koji su progla{eni u~enikom generacije po kriterijima koji korespondiraju Kriterijima za izbor u~enika generacije Kantona Sarajevo, tj. po kriterijima na osnovu kojih se bira samo jedan u~enik generacije {kole, a koje je donijelo nadle`no ministarstvo, primjenjuje se stav 1. ovog ~lana. ^lan 18. Za svakog kandidata koji konkuri{e za prijem u prvi razred srednje {kole utvr|uje se ukupan broj bodova po osnovu rezultata navedenih u ~lanovima 10, 11, 13, 14, 15, 16 i 17. ovih kriterija. Za upis u gimnaziju u~enik po svim osnovama mora imati ukupno minimalno 70 bodova. Za upis u ekonomsku {kolu, {kole zdravstvene i ugostiteljsko-turisti~ke struke u~enik po svim osnovama mora imati ukupno minimalno 65 bodova. Za upis u ostale {kole u kojima se pola`e prijemni ispit u~enik po svim osnovama mora imati ukupno minimalno 60 bodova. ^lan 19. Ako je u~enik zavr{io osnovnu {kolu u inostranstvu i ako nema predmeta u VII i VIII razredu koji sa boduju kao predmeti zna~ajni za struku pri upisu u prvi razred, onda se umjesto ocjena iz tog predmeta uzima prosje~na ocjena iz svih predmeta tog razreda (aritmeti~ka sredina). ^lan 20. Pod jednakim uslovima iz ovih kriterija, prednost imaju: - djeca boraca-branitelja BiH; - djeca ratnih vojnih invalida; - djeca {ehida i poginulih i nestalih boraca-branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida; - djeca organizatora otpora; - djeca veterana-prvoboraca - djeca nosilaca najvi{ih ratnih priznanja. (^l. 1, 2, 5. i 23. Zakona o dopunskim pravima-branitelja BiH (“Sl. novine Kantona Sarajevo” broj 2/02)) Plan upisa u~enika u PRVI razred srednjih {kola sa podru~ja Kantona Sarajevo po stru~nim zvanjima i zanimanjima u {kolskoj 2011/2012. godini

* Pored prijemnog ispita kandidati za sportsko izborno podru~je, koji se opredjeljuju ve} u I razredu, pola`u test fizi~ke sposobnosti koji je eliminatoran. ^lan 12. Kandidat koji konkuri{e za upis u umjetni~ke {kole pola`e prijemni ispit. Prakti~an rad na prijemnom ispitu je eliminatoran. Program polaganja prijemnog ispita u umjetni~koj {koli, na~in bodovanja i drugi relevantni podaci i obavje{tenja objavljuju se na oglasnoj tabli {kole, s tim da je pored sadr`aja stru~nog dijela ispita kojeg utvr|uje {kola svojim aktom, obavezno polaganje prijemnog ispita iz bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika koji se boduje kao i kod drugih srednjih {kola sa najvi{e 10 bodova. ^lan 13. Prijem u~enika u stru~ne {kole vr{i se na osnovu: • op}eg uspjeha kandidata postignutog u V, VI, VII i VIII razredu osnovne {kole, • uspjeha iz predmeta posebno relevantnih za upis u odre|enu {kolu (struku) u VII i VIII razredu osnovne {kole i • rezultata postignutih na kantonalnim, te takmi~enjima na nivou entiteta u BiH, BiH, kao i na me|unarodnim takmi~enjima. ^lan 14. Za kandidate koji konkuri{u u stru~ne {kole broj bodova po osnovu uspjeha

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE
R. br 1 2 [KOLA Prva gimnazija Druga gimnazija

OGLASI
ZANIMANJE PLAN UPISA Odj. U~en 6 168 6 168 3 9 7 6 4 2 6 6 3 2 5 3 6 2 2 2 72 240 196 168 112 56 168 168 84 48 132 84 168 22 27 4 53 8 6 10 10 10 6 50 56 84 84 28 252 84 84 28 56 252 112 28 140 28 28 56 168 112 26 26 26 190 196 27 25 Srednja {kola za okoli{ i drvni dizajn Tehni~ar za obradu drveta (GTZ) [umarski tehni~ar (EU VET) Ekolo{ki tehni~ar (EU VET) Tehni~ar hortikulture (EU VET)

49

STRU^NO ZVANJE Gimnazija Gimnazija Gimnazija IB Middle Year Program U K U P N O: Gimnazija Gimnazija Gimnazija Gimnazija — sportsko usmjerenje U K U P N O: Gimnazija Gimnazija Gimnazija po NPiP Cambridge me|. cent U K U P N O: Gimnazija Gimnazija Muzi~ar op}eg smjera Muzi~ar solista Baletski igra~/igra~ica U K U P N O: Likovni tehni~ar za primijenj. slikarst Likovni tehni~ar za primijenj. vajarst Likovni tehni~ar za tekstilni dizajn Likovni tehni~. za reklamnu grafiku Likovni tehni~ar za opremu knjige Likovni tehni~. za oblikov. u metalu U K U P N O: Aku{ersko-ginekolo{ka sestra tehn. Fizioterapeutski tehni~ar Pedijatrijska sestra tehni~ar Psiho-gerijatrijska sestra-tehni~ar U K U P N O: Medicinska sestra-tehni~ar Farmaceutsko-kozmeti~arski tehn. Sanitetsko-ekolo{ki tehni~ar Laboratorijski tehni~ar U K U P N O: Zubni tehni~ar Stomatolo{ka sestra U K U P N O: Medicinska sestra tehni~ar Fizioterapeutski tehni~ar U K U P N O: Ekonomski tehni~ar Elektrotehni~ar

3 4 5 6 7

Tre}a gimnazija ^etvrta gimnazija Peta gimnazija Gimnazija Dobrinja Prva bo{nja~ka gimnazija Katoli~ki {kolski centar Op}a realna gimnazija Gimnazija Obala Srednja muzi~ka {kola

26

8 9 10

11

Srednja {kola primijenjenih umjetnosti

28

12

Srednja medicinska {kola Jezero

13

Srednja medicinska {kola

14 15 16 17

Srednja zubotehni~ka {kola Katoli~ki {kol. centar - Medicinska {kola Srednja ekonomska {kola Elektrotehni~ka {kola

(Jedinstveno stru~no zvanje Elektrotehni~ar Elektroinstalater sa izbornim podru~jima u III i IV razredu) Elektromehani~ar

Elektroenergeti~ar 18 Srednja elektrotehni~ka {kola U K U P N O: Elektrotehni~ar
(Jedinstveno stru~no zvanje Elektrotehni~ar sa izbornim podru~jima u III i IV razredu: ra~unarstvo i informatika, telekomunikacije, elektronika i automat., RTV tehnika, telekomunikacije i marketing)

2 2 3 3 1 9 3 3 1 2 9 4 1 5 1 1 2 7 4 1 1 1 7 7

29

30

31

19

Srednja ma{inska tehni~ka {kola

20

Srednja {kola za saobra}aj i komunikacije

Ma{in. tehn. konstrukt. na ra~unaru Ma{inski tehni~ar Ma{inski tehni~ar energetike Ma{inski tehni~ar za kompjutersko upravljanje ma{inama U K U P N O: Tehni~ar PTT saobra}aja
(Jedinstveno stru~no zvanje sa izbornim podru~jima u III i IV razr: po{tanske tehnologije, komunikacijske tehnologije)

4 1/2 1/2 1 6 1 1/2

112 14 14 32 28 168 42

Tehni~ar drumskog saobra}aja
(Jedinstveno stru~no zvanje sa izbornim podru~jima u III i IV razredu: op{ti, unutra{nji transport, {pedicija, autodijagnostika, gra|evinska mehanizacija)

Voza~ motornih vozila Automehani~ar Autoelektri~ar Autolimar Autolakirer Rukovalac gra|ev. i pretov. ma{in

1 1/2 1 2 1 1/2 1/2 1 9 1 4 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 10 1 1/2 1/2 1
2

42 26 52 26 13 13 26 240 28 112 13 26 13 13 13 26 13 13 270 28 14 14 28
56

21

Srednja {kola metalskih zanimanja

U K U P N O: Tehni~ar mehatronike Ma{inski tehni~ar
(Jedinstveno stru~no zvanje sa izbornim podru~jima u III i IV razredu: Zrakoplov i motor; opslu`ivanje zrakoplova i tereta, motori i motorna vozila, industrijska i nao~alna optika; finomehanika; primijenjena informatika i ra~unarstvo)

33 34

1 28 1 28 1 28 1 28 Stolar (EU VET) 1 26 Tapetar — dekorater (GTZ) 1 26 Lugar (EU VET) 1 26 Rasadni~ar(EU VET) 1 26 U K U P N O: 8 216 Srednja {kola poljoprivrede, Poljoprivredni tehni~ar 1 28 prehrane, veterine i Prehrambeni tehni~ar 2 56 uslu`nih djelatnosti Veterinarski tehni~ar 2 56 Kozmeti~arski tehni~ar 1 28 Pekar 1 26 Mesar 1/2 13 Prera|iva~ mlijeka 1/2 13 Vo}ar — vinogradar-vinar 1/2 13 Cvje}ar - vrtlar 1/2 13 Frizer 2 52 U K U P N O: 11 298 Srednja {kola za Tekstilni tehn. modelar-konstruktor 2 86 tekstil, ko`u i dizajn Tekstilni tehni~ar konfekcionar 1 28 Tekstilni tehni~ar mehani~kog smjera 1/2 14 Tekst. tehn. hemijsko-oplemenjiv.smj. 1/2 14 Kroja~ 1 26 Hemijski ~ista~ 1 26 Obu}ar (EU VET) 1 26 U K U P N O: 7 190 Srednja ugostiteljskoTuristi~ki tehni~ar 2 56 turisti~ka {kola Ugostiteljski tehni~ar 1 28 Konobar 2 52 Kuhar 1 1/2 39 Poslasti~ar 1/2 13 U K U P N O: 7 188 Srednja trgova~ka {kola Poslovno-pravni tehni~ar 2 56 Trgova~ki tehni~ar 1 28 Aran`er 1 28 Trgovac 2 52 U K U P N O: 6 164 Srednjo{kolski centar Vogo{}a Ekonomski tehni~ar 2 56 Ma{inski tehni~ar konstruktor na ra~unaru 2 56 Zavariva~ 1/3 9 Automehani~ar 2/3 18 Autolimar 1/3 9 Bravar 1/3 8 Instalater centralnog grijanja 1/3 8 Prodava~ 2 52 U K U P N O: 8 216 Srednjo{kolski centar Had`i}i Gimnazija 2 56 Gra|evinski tehni~ar 1 28 Arhitektonski tehni~ar 1 28 Ma{inski tehn. konstruktor na ra~un 1 28 Ma{inski tehni~ar za kompjutersko upravljanje ma{inama 1 28 Automehani~ar 1/2 13 Plinski i vodoinstalater 1/2 13 Bravar 1/2 13 Stolar 1/2 13 Prodava~ 1 26 Kroja~ 1/2 13 Frizer-vlasuljar 1/2 13 U K U P N O: 10 272 Srednjo{kolski centar Ilija{ Gimnazija 2 56 Ma{inski tehni~ar 1 28 Ma{inski tehn. 1 28 konstruktor na ra~unaru Automehani~ar 1/3 9 Autolimar 1/3 9 Zavariva~ 1/3 8 Bravar 1/3 8 Instalater vodovoda i kanalizacija 1/3 9 Instalater za plinske instalac. i ure| 1/3 9 Frizer-vlasuljar 1 26 Prodava~ 1 26 U K U P N O: 8 216 Persijsko-bosanski koled` Gimnazija 2 48 Pomo}ni: autolakirer, autolimar, 4 Prema [kola za srednje stru~no obrazovanje i radno moler-farbar, tapetar, kuhar, broju osposobljavanje konfekcionar takstila - kroja~, prijavljenih
operater za unos podataka, knjigovezac, cvje}ar, obu}ar, kerami~ar, bravar Fizioterapeutski tehni~ar Fizioterapeutski tehni~ar Telefonski operater Poslovni tajnik, Poslovni tajnik telefonski operater Proizvo|a~ gume i plastike Telefonista Paker proizvoda Tekstilni tehni~ar modelar-konstruk. Kroja~, autolimar, limar, bravar, metalostrugar, plinski i vodoinstalater, tapetar, fotograf, knjigovezac, frizer u~enika (48)

Bravar Instalater centralnog grijanja Plinski i vodoinstalater Zlatar-draguljar Zavariva~ Automehani~ar Opti~ar Operator na CNC alatnim ma{inama za obradu skidanjem strugotina

35

Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu

2

Prema broju prijavljenih u~enika (24) Prema broju prijavljenih u~enika (24)

36

22

@eljezni~ki {kolski centar

U K U P N O: Tehni~ar mehatronike Tehni~ar vu~e-ma{inovo|a Tehni~at tehni~ko-kolske djelatnosti Tehni~ar `eljezni~kog saobra}aja Elektrotehni~ar (Jedinstveno stru~no
zvanje Elektrotehni~ar sa izbornim podru~jima u III i IV razredu: Signalnosiguronosna tehnika, telekomunikacije, {inska vozila, energetika, elektronika)

Centar za slu{nu i govornu rehabilitaciju

2

UKUPNO SREDNJE [KOLE STRU^NO ZVANJE

ZANIMANJE

225

6009

Elektroni~ar telekomunikacija Elektroenergeti~ar Automehani~ar Zavariva~ Limar

23

Srednja gra|evinskogeodetska {kola

U K U P N O: Arhitektonski tehni~ar Gra|evinski tehni~ar Geodetski tehni~ar-geometar Zidar-fasader-izolater Kerami~ar-teracerpodopolag. Moler-farbar-soboslikar Tesar-krovopokriva~ Armira~-betonirac Kamenorezac Monter suhe gradnje

1 1 1/3 1/3 1/3 8 2 2 2 1/3 1/3 1/3 1/4 1/4 1/4 1/4 8 5

26 26 9 9 8 218 56 56 56 9 9 8 7 7 6 6 220 140

Radi li~nog informisanja u~enika i njihovih roditelja u prilogu je Pregled broja nezaposlenih lica najbrojnijih zanimanja prema zavr{enoj {koli-struci na dan 31.3.2011. god. ZANIMANJA /STRU^NA ZVANJA
Broj nezaposlenih lica

ZANIMANJA /STRU^NA ZVANJA

Broj nezaposlenih lica

Maturant gimnazije Prodava~ Zdavstvena struka Ekonomska struka Ugostiteljsko-turisti~ka struka

3809 3750 2856 2339 1603

Frizer i frizer vlasuljar Administrativna struka Voza~ motornih vozila Automehani~ar

1392 1013 1007 991

MINISTAR Dr. Emir Suljagi}

24

Srednja tehni~ka {kola grafi~kih tehnologija, dizajna i multimedije

U K U P N O: Grafi~ki tehni~ar (Jedinstveno stru~no
zvanje sa izbornim podru~jima: WEB dizajner, grafi~ka dorada, grafi~ka priprema, {tampa-tisak, fotograf za medije, multimedijalni sadr`aji, grafi~kokomercijalno podru~je)

e-mail: mon@mon.ks.gov.ba, www.monks.ba Tel: + 387 (0) 33 562-128, Fax: + 387 (0) 33 562-218 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

50

OGLASI

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. 07-19 08-16,30 07-19 07-19 07-19 07-16 07-19 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-16 08-15 08-16 08-16 07-17 08-16 08-16 07-17 07-17 07-17 07-17 08-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 subota 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07-14 07,30-15,30 07-14 07-20 08-15 08-15 08-18 08-18 08-18 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 nedjelja 09-19 09-20 -

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Zelene beretke 15 Sarajevo Trg solidarnosti 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo Bul. branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš 29. februara 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Javi} bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Musala 2 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Bosne Srebrne bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kladanj Patriotske lige 1 Banovi}i Banovi}i Lukavac Borisa Kidri}a bb Gra~anica M. Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H. kapet. Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Zgo{}anska 44 Maglaj S. Omerovi}a 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H. kapet. Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
IZDAJEM dvosoban stan lijepo namje{ten sa centralnim grijanjem, Ul. Dobrinjske bolnice 4. Tel. 061/872200, 062/840-100. IZDAJEM namje{ten stan 80m2 ekstra, M. Dvor kod Holidey inna. Tel. 061/897-959. IZDAJEM lijepo namje{ten stan u privatnoj ku}i uz naselje Breka sa posebnim ulazom. Tel. 538-364. IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan, u zgradi, ul. Bolni~ka, Breka, 500 KM. Mob. 061/142-704. IZDAJEM namje{tene stanove: Grbavica I-48m2, ^engi} Vila-64m2, ciglane-52m2, studentima. Mob. 066/488818. IZDAJEM stan u Brije{~u, Ul. Brezanska ~ikma 7. Tel. 033/672-946, 062/670485. IZDAJEM sobu blizu medicinskog i gra|evinskog fakulteta na Breki. tel. 033/205-396. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru kod op{tine Centar. Tel. 061/413-780. IZDAJEM dvosoban prazan stan, 4 sprat, cen. grij. Ilid`a-Pejton, cijena po dogovoru. Mob. 061/277-524. IZDAJEM praznu garsonjeru 200KM kod velikog parka. Mob. 062/908-901. IZDAJEM opremljen jednosoban stan 40m2 Dobrinja C5. tel. 066/304-688. IZDAJEM namje{ten stan 50m2 od 15. juna 2011, Ferhadija. tel. 033/204-086. IZDAJEM sobu mu{karcu kod Socijalnog. Tel. 033/659-895, 062/943-021. IZDAJEM trosoban polunamje{ten stan, strogi centar, phreko puta Unitika. tel. 061/205-235. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan na Grbavici u stambenoj zgradi, II kat. tel. 061/167-930. IZDAJEM pos. prostor 17,5m2, Stari Grad, Austrijski trg, pogodan za sve namjene. Mob. 061/906-914. IZDAJEM ku}u cca 300m2, ul. Trebevi}ka, stambeno poslovna i sl, dvori{te, gara`a (daljinsko upravljanje), mogu}a je svaka vrsta dogovora. Tel. 061/161-790, 033/263-190, dinatt80@hotmail.com IZDAJEM poslovni prostor 47m2 plus galerija, pogodan za vi{e namjena, u Hrasnom, ul. Azize [a}irbegovi} bb (blizu Robota). Tel. 033/202-590 i Mob. 061/157-677. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Otoci. Tel. 542-623. IZDAJEM 2,4,6 krvetne apartmane u Podgori. Tel. 00385 21 625-065. IZDAJEM u strogom centru namje{ten stan 90m2, plus terasa 30m2, eta`no grijanje na gas, V sprat bez lifta. tel. 061/908-587. IZDAJEM u strogom centru povoljno poslovni prostor (kancelarije) na I i II spratu. Tel. 033/225-281. IZDAJEM poslovni prostor 31m2 sa pomo}nom {upom od 12m2 kod hotela Europe pogodan za sve namjene. Tel. 066/474-493, 061/506-879. IZDAJEM poslovni prostor kod op}ine Stari grad, 25m2. Mob. 061/563-292. IZDAJEM poslovni prostor, plato Skenderija, 8,50m2. Mob. 061/480-207. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu. Cijena sa uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. 061/373-949 i 061/223-941. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan 60m2, centralno grijanje, II sprat, Alipa{ino Polje. Tel. 062/633-248. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Mob. 033/200-455. IZDAJEM jednoiposoban polunamje{ten stan, privatna ku}a, zaseban ulaz, na Bistriku. Mob. 061/928-632. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina hotela Bristol, cen. grij. kablovska TV. Tel. 652-293. IZDAJEM jednoiposoban komforan stan, na du`e vrijeme, kod hotela Grand. Mob. 061/211-945. IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kan ce la ri je ili za or di na ci je. Tel. 033/466-341, 062/823-739. IZDAJEM kancelarijski prostor 90m2 u centru grada pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sli~no. Tel. 061/546246. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145-122. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192-059. TROSOBAN namje{ten stan, cen. iternet, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202437, 061/226-493. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30m2, ventilacija, cen. grij, cijena 600 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789206. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hote la Evro pa, po se ban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za bro di ce, ja hte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. CENTAR, dvosoban namje{ten stan sa eta`nim grijanjem. Tel. 810-716. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM gara`u, Marindvor-Centar. Mob. 062/253-712. KOD Vije}nice, Babi}a ba{ta, iozdajem garsonjeru namje{tenu. Mob. 061/809763. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. IZDAJEM poslovni prostor 30m2, Ul. Valtera Peri}a 11. Mob. 061/205-235. IZDAJEM kancelarijski prostor 30m2, ^ema lu {a 4, cen tar stro gi. Mob. 061/205-235. CENTAR, sre|en apartman, Alipa{ina, kod Rajfajzen banke, lift, za jednu osobu, 500 KM. Mob. 061/205-235. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. IZDAJEM poslovni prostor, strogi centar, pogodan za vi{e namjena. Tel. 061/385-009. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522-815. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod ho te la “Bris tol“. Tel. 061/200-864. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. STAMBENO-poslovni prostor 100m2, namjena kancelarija-biro 40m2, ^. vila, Kva drant, et. gri ja nje. Mob. 061/074-131. IZDAJEM od 1.8. dvoeta`ni stan, ozbiljnim studenticama, Ul. Dalmatinska. Mob. 062/971-535. IZDAJEM pos. prostor plato skenderija C-36, 18m2, struja, klima, voda. Mob. 061/213-788. ILID@A, centar, dvosoban namje{ten stan, studenticama ili zaposlenim, 200 KM po osobi. Mob. 061/999-981. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544. IZDAJEM stan Paromlinska, 54m2, III sprat, polunamje{ten, 300KM. Tel. 062/907-831. IZDAJEM u centru Ul. Ko{evo stan 123m2, I sprat, sre|en, prazan sa gara`om u dvo ri {tu, 1500KM. Tel. 061/702-881. IZDAJEM pos. prostor, prizemlje Ul. Branislava \ur|e, 33m2, 700KM. tel. 062/907-831. IZDAJEM pos. prostor 10m2 plato Skenderije, 100KM/mjesec. Tel. 061/170254. PRODAJEM-izdajem gara`u, centarMarijin Dvor, Kranj~evi}eva, povoljno po dogovoru. Mob. 061/869-396. PRODAJEM stan u ul. Kralja Tvrtka br. 14/3, 77m2, cijena 200.000 KM. Tel. 058/483-561. GARA@A-Kranj~evi}eva ispod Konzima, vl. 1/1, povoljno, mo`e i iznajmljivanje. Mob. 061/869-396. VIKEND ku}a, Jablani~ko jezero, 330m2, opremljeno, povoljno, ku}a ]elebi}i — Konjic, 476m2, povoljno. Mob. 061/573-640. PRODAJEM ili mjenjam adaptiran stan, 46m2 u Neumu za Sarajevo, prodajem adaptiran stan 60m2 u Neumu, sve namje{teno, parking, dio ba{te, sve opremljeno, cijena povoljna. Mob. 061/573-640. PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te sa dozvolom ispod tranzita, op}ina centar, 1.300m2 — njiva vo~njak, prodajem stan 42m2, Skenderija, novogradnja, stan u ul. En ve ra [e ho vi}a, 56m2. Mob. 061/573-640. PRODAJEM razne parcele u federaciji i Republici Srpskoj, ku}a i lokal u centru Gora`da, 1/1. Mob. 061/573-640. PRODAJEM ku}e: Soukbunar, Vasin Han, Gazin Han, Vratnik (kod Hendek d`amije), Ilid`a, Ilija{, Donja vogo{}a. Mob. 061/375-787. STANOVI: Dobrinja 54, 64m2 i 88m2, Ilija{ 73m2, Alipa{ino polje 53, 68, 71m2, Marin dvor 121 i 39m2, Pofali}i 40m2, Grbavica 131m2, ^engi} Vila 64m2, Hrasno 29m2. Mob. 061/375-787. PRODAJEM poslovni prostor, 86m2, novogradnja, centar, visoko prizemlje, opremljeno za predstavni{tvo, agencije, ostale namjene. Mob. 061/573-640. PRODAJEM povoljno ku}u u Novopazarskoj i ku}u u centru sa oku}nicom. Mob. 066/201-411. PRODAJEM stan, strogi centar, 64m2, IV sprat, plin sko gri ja nje. Mob. 066/201-411. ALIPA[INO, dvoiposoban 65m2 + balkon, individualni odomjer, useljiv, povoljno. Mob. 061/350-448. PRODAJEM ili mijenjam, 2 ku}e, dvije {tale, su{nica, 6,5 dunuma zemlje uz cestu Pazari}-Resnik. Tel. 062/722007. PRODAJEM jednosoban stan 42m2, ul. Ive Andri}a br. 7/14. tel. 524-809. TITOVA, dvoiposoban stan 80m2, 3 kat, eta`. grijanje, useljiv, cijena po vi|enju. Mob. 061/350-448. PRODAJEM plac od tri dunuma u Kasindolu svi priklju~ci. tel. 061/333-015. POLJINE 2.840m2 i devastirana, ku}a sa kompletnom infrastrukturom i odobrenjima gradnje. Mob. 061/608-962. PRODAJEM stan na Ilid`i — Pejton, ul. Bosanskih gazija br. 59, 49m2. Stan je u izuzetnom stanju i momentalno useljiv, cijena 78.400KM. Mob. 063/381947. PRODAJEM stan, ul. Zagreba~ka 2d/II, 64m2, centralno grijanje, 2 balkona, podrum, lift. Mob. 065/495-660. PRODAJEM zemlji{te 4.000m2, Gornji Vele{i}i, 3km od `eljezni~ke stanice. Mob. 062/146-565.

51

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM - prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM u centru stan 70m2, II kat za dva odgovaraju}a. tel. 070210971. MIJENJAM stan 40m2 sve novo za straiju ku}u od Stona do Dubrovnika. Tel. 070210-971. MIJENJAM dvosoban 47m2 stan, ustakljen balkon za jednosoban. Tel. 062/256-203. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323.

PRODAJEM dvosoban konforan stan u Ul. Grbavi~ka 56/4, 54m2, cijena 2000KM/m2. Tel. 061/528-169, 646281. PRODAJEM ~etverosoban stan 77m2, V kat na Alipa{inom polju B faza. Tel. 061/167-930. PRODAJEM na Ilid`i troeta`ni stan, tek adaptiran, 150m2, 135.000 KM. Mob. 061/288-939. CENTAR, ul. Kaptol, 79m2, trosoban, plin, podesan i za kancelarije. Tel. 033/617-382 i 062/611-596. MOJMILO ul. Olimpijska, 54m2, dvosoban, V kat, lift, balkon, centralno grijanje, jugozapad, 93.000KM. Mob. 061/247-777. DOBRINJA III, ul. trg djece Dobrinje, 54m2, IV kat, centralno grijanje, 2 balko na, dvos tran, 85.000KM. Mob. 061/247-777. HRASNO, ul. D`amijska, 54m2, dvosoban, VII kat, lift, 2 balkona, centralno grijanje, sjever — jug, 105.000 KM. Mob. 062/295-919. GRBAVICA I, ul. Grbavi~ka, 54m2, dvosoban, V kat, lift, balkon, dvostran, 2.000KM/m2. Mob. 061/899-209. CENTAR, ul. Avde Jabu~ice, 57m2, dvo so ba, pri ze mlje, AU-gra dnja, 1.700KM/m2. Mob. 066/340-748. DOLAC Malta, ul. Igmanska, 63m2, dvoiposoban, I kat, centralno grijanje, lo|a, ostava, 124.000 KM. Tel. 033/711666. ALIPA[INO polje, trg Me|unarodnog prijateljstva, 70m2, trosoban, VIII kat, lift, balkon, jug-sjever, 95.000 KM. Mob. 066/340-748. CENTAR, ul. ko{evo, 67m2, II kat, plinsko eta`no, 150.000 KM. Mob. 061/899209. CENTAR, ul. Josipa Vanca{a, 73m2, trosoban, V.P. plin, 2 mokra ~vora, istok — za pad, 2.100KM/m2. Mob. 061/899-209. MARIJIN dvor, ul. Kralja Tvrtka, 80m2, troiposoban, plinsko eta`no, 2 balkona, I kat, dvostran. Mob. 061/150519. DOLAC Malta, zgrada [ipada, 82m2, trosoban, III kat, lift, balkon, dvostran. Mob. 062/295-919. CENTAR, ul. Pru{~akova, 85m2, trosoban, I kat, plinsko eta`no, balkon, istok — za pad, 208.000 KM. Mob. 061/899-209. GRBAVICA II, ul. behd`eta Muteveli}a, 53m2, dvosoban, I kat, balkon, plinsko eta`no, sjever — jug, 112.000 KM. Mob. 061/526-243. PRODAJEM stan u Ne|ari}ima novogradnja 59m2, cijena 1500KM/m2. Tel. 061/509-259. PRODAJEM ku}u u Sutini-Mostar 57m2 + terasa 24m2 + vo}njak 1250m2 zasebno gra|ena ostava. Tel. 033/215199. PRODAJEM na Ilid`i-Plandi{te, Ul. Bosanski ljiljana 17 kod nove d`amije, 1/1. Tel. 062/319-563.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBNO vi{e stanova, ku}a za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/573640. HITNO unajmljujemo veliki, luksuzan stan, cca 150 - 200m2, (u`i dio grada, centar, Grbavica ili M. Dvor). Objekat mora biti bovije gradnje. Tel. 061/161790, 033/263-190, dinatt80@hotmail.com. HITNO potreban namje{ten stan za stranca, Skenderija ili Grbavica. Mob. 061/142-704. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516713.

PONUDA
IZDAJEM trosoban stan na Breci, namje{ten, kablovska, internet, povoljno. Tel. 066/529-643.

PRODAJA
PRODAJEM trosoban stan, S. B. Ba{agi}a, sa gara`om i oku}nicom, cijena 175.000 KM. Mob. 061/533-022.

KOMFORNA garsonjera, za jednu ili dvije osobe, namje{tena, plin, telef. dvo ri {te, par king pros tor. Mob. 061/869-396. IZDAJEM stan 105m2, strancima zaposlenim, namje{ten, strogi centar, stan 60m2 — Skenderija, razne ku}e, extra opremljene za strance i poslovne mena|ere. Mob. 061/573-460. IZDAJEM poslovni prostor, centar, 76m2, I sprat, poslovni prostor, 125m2, visoko prizemlje, centar, cijena povoljna, poslovni prostor, Grbavica, 80m2. Mob. 061/573-640. IZDAJEM potpuno namje{ten dvosoban stan, 60m2 sa centralnim plinskim grijanjem, Ko{evsko brdo, op{tina Centar, ul. Muhameda Had`ijahi}a br. 44, III sprat. Tel. 061/227-370. prednosti imaju studentice i mal|i bra~ni par. IZDAJEM poslovni prostor, ul. Azize [a~irbegovi} PO2. Mob. 061/132-781 i 061/201-172. IZDAJEM poslovni prostor na platou Skenderije. Tel. 061/480-207, 061/106516. IZ DA JEM u ku}i na mje {ten stan 120m2 Vojni~ko Polje. tel. 033/898-081, 062/271-460. POVOLJNO izdajem dvije sobe, namje{tene ili nenamje{tene u trosobnom stanu. tel. 065/962-900.

PRODAJEM jednosoban adaptiran stan 44m2 u Sarajevu, Ul. Adema Bu}e 7/3, cijena 35.000 eura ili mijenjam za odgovaraju}i u Trebinju, Ema il: nvu lic62@gma il.com Tel. 065/369-847.

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
PRODAJEM stan 80m2 + ba{ta, gara`a, terasa, sun~ano, Ul. Ke~ina, adaptirano mo`e i zamjena za manji stan. tel. 061/079-751. PRODAJEM vikendice: Ilovica Ni{i~ka vi so ra van-^e vlaj no vi}i. Tel. 061/460-150. PRODAJEM ku}u iznad Bosmala tri zasebna stana, parcela 400m2. tel. 033/664-775, 061/160-601. PRODAJEM ku}u na Vratniku sa tri zasebna stana i dvije gara`e 1/1. Tel. 061/131-268. PRODAJEM stanove 154m2, 117m2, 111m2, 106m2, 100m2, 94m2, 90m2, 87m2, 82m2, 75m2, 70m2. Tel. 061/460150. PRODAJEM ku}e: Vratnik, Alifakovac, Pofali}i, Kasindolska, ku}a u Tuzli + dva restorana. Tel. 061/460-150. PRODAJEM stan 117m2 kod Vje~ne vatre, II sprat. Mob. 061/252-663. PRODAJEM trosoban stan 79m2 na Ilid`i kod Pejtona, II sprat. Tel. 061/101950. PRODAJEM na ^. Vili II, Grada~a~ka dvosoban stan 54m2 sa centralnim grijanjem, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. PRODAJEM dvosoban komforan stan u centru Vogo{}e, cijena povoljna, bez posrednika. Mob. 061/101-969. PRODAJEM dvije devastirane ku}e sa oku}nicom u Fo~i u Donjem polju kod KPD-a Fo~a. Tel. 061/703-280, 033/636244. PRODAJEM povoljno stan, 54m2, I sprat, na Grbavici, ul. Grbavi~ka. Mob. 061/157-348. PRODAJEM plodnu zemlju sa vo~njakom, Krivoglavci — Vogo{}a. Mob. 063/639-691. STAN 60m2, III sprat, ul. Avdage [ahi na gi}a, nov, 130.000 KM. Mob. 062/202-305. PRODAJEM u centru Kaptol 2 79m2 trosoban plin, podesan i za kancelarije. Tel. 033/617-382, 062/611-596. PRODAJEM stan 56m2 I sprat, renoviran sa balkonom, Ul. Paromlinska. Tel. 061/823-546. PRODAJEM na Grbavici-[oping troiposoban stan 85m2, 2100KM/m2, renoviran sa gara`om. Tel. 033/617-742, 061/964-797. PRODAJEM dvosoban namje{ten stan u centru studenticaama ili zaposlenom bra~nom paru. Tel. 033/442-331. PRODAJEM ku}u i 5 dunuma zemlje u Miljevini kod Fo~e. Tel. 033/691-161, 061/364-597. SKENDERIJA, nova zgrada, namje{ten jednosoban stan 42m2, et. grij. ogra|en balkon. Mob. 061/352-112. STAN, Breka 48m2, terasa 10m2 sa ba{tom 70m2, cijena 148.000 KM. Mob. 061/218-328. STAN, ^. Vila, naselje Kvadrant, 52m2, 104.000 KM. Mob. 061/143-036. PRODAJEM gara`u na Dobrinji, povoljno, ul. Rudi Alva|a br. 10. Mob. 061/897-959. PRODAJEM zemlju u Rakovici — zaseok, 2 dunuma, Bo`i}i. Mob. 061/145361. PRODAJEM trosoban stan 90m2, strogi centar, ul. Hamze Hume. Mob. 062/183-171. POVOLJNO prodajem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, ul. Radni~ka br. 122. Mob. 061/201-700. PRODAJEM stan 60m2, ul. Ferhadija br. 31. Cijena po dogovoru. Mob. 061/509-120. STAN 55m2, Dolac malta, M. Maruli}a, dvosoban, VP, pa. grij. balkon, 103.000 KM. Mob. 066/230-748. DVOSPRATNA ku}a, ba{ta, vo}e, vlastiti parking, sve pod jednim klju~em, blizu mora. Orebi}, tel. 020/714-072. PRODAJEM gara`u povoljno na Dobrinji, Ul. Rudija Alva|a 10. Tel. 061/897-459. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. BRIJE[]E, povoljno prodajem ku}u sa 3 stana ili mijenjam sporazumno za stan. Mob. 061/350-448. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. PRODAJEM stan povoljno u Hrasnici 54m2. Tel. 062/229-677. POVOLJNO, bez posrednika, prodajem u strogom centru stan 90m2+terasa 30m2, 5 sprat, bez lif ta. Mob. 061/908-575. STAMBENO - poslovni objekat, 900m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321-760. PRODAJEM dvosoban stan u strogom centru, 54m2, tek adaptiran, odmah useljiv. Mob. 062/814-279. KU]A na sprat, [ekerova 7, Bjelave. Mob. 061/150-373. ALIPA[INO polje, prodajem namje{ten ~etverosoban stan, 5 kat, 2 lifta, balkon. Mob. 061/167-930. [OPING, `uti neboder, 80m2+gara`a, 80.000 eura. Mob. 061/205-235. ILID@A, Osjek, vi ken di ca 50m2+600m2 oku}nice, gara`a, sve novo. Mob. 061/205-235. IS TO^NO Sa ra je vo, vi ken di ca 70m2+1500m2 oku}nice, struja, voda, asvalt, Tilava, Tomino brdo 24. Mob. 061/205-235. CIGLANE, zgrada Robota, 83m2, troiposoban, 2 sprat+gara`a, 230.000 KM. Mob. 061/205-235. KISELJAK, put prema Lepenici, vikendica 70m2+1400m2 oku}nice+bazen i ljetnikovac, eta`no grijanje, 30.000 eura. Mob. 061/205-235. GRBAVI^KA 90m2, eta`no grijanje, lift, sve novo. Mob. 061/205-235. CENTAR strogi, Tina Ujevi}a, 40m2, 1 sprat, jednoiposoban, sve novo. Mob. 061/205-235. MARIJIN Dvor, V. Peri}a 3, 100m2, 4 kat, potkrovlje, odli~no stanje, povoljno. Mob. 061/205-235. CENTAR, Petrakijina, kod Lovca, 106m2, 2 sprat, odli~an. Mob. 061/205235. MA RI JIN Dvor, Ko tro ma ni}eva 116m2, 2 sprat+2 parking mjesta. Mob. 061/205-235. ANEKS 64m2, 1 sprat, trosoban, extra stanje. Mob. 061/205-235. CRNA Gora, \enovi}i, jednoiposoban apartman, namje{ten i klimatiziran, 30 m od mora. Mob. 061/205-235. CENTAR, strogi, Kemal begova, 95m2, sre|en. Mob. 061/205-235. HRA SNO, A. li pa, 53m2, su per sre|en+nove stvari, 110.000 KM. Mob. 061/205-235. PRODAJEM ku}u u Neumu. Mob. 062/341-993 i 061/252-910. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM ku}u u Janji - Bijeljinja, 500m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. Tel. 033/447-095. PRODAJEM stan u centru, Vi{njik 33m2, vp. Tel. 061/299-91. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net RAKOVICA prodajem 2470m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534179. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100m2, 220m2 dvori{ta. Tel. 447-940. KU]A Abdusthana 23, Kova~i, pogledati od 10-17 sati. PRODAJEM dvosoban stan u [opingu-Grbavica. Mob. 061/905-156, 522849. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. HRASNO, jednosoban stan 41m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM stan 52m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999. CENTAR, ul. Ko{evo, 62m2, dvostrano orjentisan, II kat, 2 balkona, plin. Tel. 202-810. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381113919322, 00381 64 2257932. DVIJE ku}e kod TV OBN-a, sa dvije gara`e i 750m2 vrta. Mob. 061/546-246. PRODAJEM stan 65m2, ul. Kulovi}eva br. 8 (kod hotela Bosna). Mob. 063/589-315. STAN 51m2 Otoka, 55m2 i 62m2 Grba vi ca, 57m2 M. dvor, 74m2 M.].]ati}a. Mob. 061/019-236. HITNO prodajem stan 56m2, 3 sprat, Ilid`a, komplet adaptiran, ugra|ena kuhinja. Mob. 061/019-236. KU]A sa 320m2 zemlji{ta u Porodice Foht. Mob. 061/019-236. STAN 70m2/4 spr. Jadranska, 57m2/3 spr. M. dvor, 55m2/1 spr. i 62m2/4 spr. Grbavica. Mob. 061/019-236. PRODAJEM ili mijenjam za Sarajevo stan u centru Dervente, III sprat sa 3 balkona, 93m2. Tel. 062/633-248, 00387 011 2546 339. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. PRODAJEM jednosoban stan 38m2, Staro Hrasno. Mob. 063/798-768 i 062/056-479. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375-733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. STAN 125m2, 1 sprat, Stari Grad, pored Miljacke, potrebna adaptacija. Mob. 061/312-075. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}iUgorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505624. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Kadino selo), povoljno. Mob. 062/337925. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. ALIPA[INA ulica, 66m2, 2 sprat, potrebna adaptacija, 160.000 KM fiksno, za ke{. Mob. 062/156-882. STAN, ^engi} Vila, ul. D`emala Bijedi}a, 54m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN, Novo Sarajevo, 82m2, II kat, zgrada [ipada. Mob. 061/299-911. ZEMLJI[TA u okolini Sarajeva, Radava — Bukovik. Mob. 061/299-911. STAN centar, ul. Patriotske lige, 66m2, IV kat. Mob. 061/299-911. STAN, centar, ul. ferhadija, 105m2, III kat. Mob. 061/299-911. STAN, centar, ul. Had`i Idrizova, 57m2, I kat i 105m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN, centar, ul. Radi}eva, 64m2, II kat. Mob. 061/299-911. STANOVI, centar, ul. Mar{ala Tita, 147m2 i 121m2. Mob. 061/299-911. POSLOVNI prostor, centar, 150m2 i 180m2. Mob. 061/299-911. KU]A, Kova~i, 150m2, gara`a na 300m2 placa. Mob. 061/299-911. STAN, centar, breka, 96m2, II kat, ul. Ismeta Mujezinovi}a. Mob. 061/299911. VI[E gra|evinskih placeva na podru~ju grada od 300m2 do 5.000m2. Mob. 061/299-911. STAN, Vi{ njik, 32m12 V.P. Mob. 061/299-911. STAN Ul. Ke~ina, 80m2+ba{ta+gara`a iznad koje je prekrasna terasa od 20m2. Mob. 061/079-751. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|eRajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. RA KO VI CA, plac kod d`ami je, 1.400m2, 22.000 KM. Mob. 062/680100. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065953. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. STAN 33m2, Grbavica I - Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134954. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262-599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243554. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525257. MANJA ku}a, oku}nice 150m2, bli`e centru. Mob. 061/358-772. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. TROSOBAN stan 76m2 + 30m2 upotrebljivog tavanskog prostora, u`i centar, 155.000 KM. Tel. 220-696 i Mob. 062/482-526. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRO DA JEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781.

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lu ka vi ca, 1.000m2, po vo ljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, ci je na 325.000 eura. Tel. 061/211-782. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469697. VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e, namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 233-654, 061/224-896. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916-662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM zemlju na Baricama. Mob. 066/892-112. STAN, S.B.Ba{agi}a, novija gradnja, vl. plin, lo|a, 3 sprat. Tel. 447-825, 061/335327. DOBRINJA II, prodajem-mijenjam za manji, uz doplatu, troiposoban 91m2, 4 kat, 140.000 KM. Tel. 450-976, 062/606-831. DVOSOBAN namje{ten stan, 42m2, uz mogu}nost nadogradnje iste veli~ine, cijena 75.000 KM. Mob. 062/671-737. PRODAJEM stan 100m2 kod op}ine Stari Grad, idealan za poslovni prostor, povoljno. Tel. 061/215-033. PRODAJEM 12 dunuma zemlje u Ilija{u, uz auto-put, 105.000 KM. Mob. 066/969-387. S. KOLONIJA, stan u nizu, 3 eta`e+ba{ta, adaptiran, 120.000 KM, 1/1. Mob. 061/177-556. LO GAVI NA 50m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2. Mob. 061/177-556. ILID@A-Lu`ani, 57m2, 3 sprat, 95.000 KM. Mob. 061/177-556. AVDE Jabu~ice, 82m2, 1 sprat, 1.800 KM/m2. Mob. 061/177-556. GRA\EVINSKO zemlji{te kod d`amije, Plandi{te-Ilid`a, 1.360 m2, 80.000 KM. Mob. 061/170-254. STAN S. Kolonija, u tri nivoa+gara`a+ba{ta, adaptiran. Mob. 061/170254. DOBRINJA, C-5, trosoban, 70m2, 1 sprat, 2 balkona, 110.000 KM. Mob. 066/801-711. M. DVOR, K. tvrtka, 41m2, 5 sprat, 78.000 KM. Mob. 061/702-881. K. BRDO, M. Had`ijahi}a, 44m2, jednoiposoban, balkon, plin, 80.000 KM. Mob. 066/801-711. HRASNO, P. Ribar, 53m2, 6 sprat, renoviran, 115.000 KM. Mob. 061/702881. HRASNO, M. Preloga, trosoban, 74m2, 2 sprat, 2 balkona, 1.970 KM/m2. Mob. 061/702-881. CENTAR, La Benovalencije, 86m2, 2 spr. 2 balkona, odmah useljiv, 245.000 KM. Mob. 066/801-711. M. DVOR, A. Brauna, 46m2, 3 sprat, 2.300 KM/m2. Mob. 061/702-881. STAN na Dobrinji C5, E. Cocali}a, 1 sprat, adaptiran, sa stvarima, 36m2, 58.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM 12 dunuma zemlje u Ilija{u, uz auto-put, 105.000 KM. Mob. 066/969-387. DVA poslovna prostora/objekta na Stupu od 140 i 64m2, 1.500 KM/m2. Mob. 062/334-371.

PRODAJA
PRODAJEM jednosoban stan namje{ten. Tel. 061/157-879. PRODAJEM u strogom centru stan 100m2, II sprat, balkon sve novo. tel. 070 210-971. PRODAJEM stan 40m2, II kat sve novo strogi centar. Tel. 070 210-971. PRODAJEM noviju ku}u, 300m2, 500m2 ba{ta, gara`a + parking, eta`no grijanje, kamin, alarm, Ul. Budakovi}i, centar. Tel. 061/072-845, 062/649-370. PRODAJEM stan na Marijin Dvoru 85m2 + lo|a + terasa, 270.000KM. Tel. 061/377-196. HRASNI II, stan 57m2, ul. Milana Preloga, dvosoban, parno grijanje, VIII kat, lift, bal kon + lo|a, 2.000KM/m2. Mob. 066/340-748. GRBAVICA II, stan 47m2, ul. Hasana brki}a, dvosoban, visoko prizemlje, bal kon, plin, 1.900KM/m2. Mob. 061/247-777. BRIJE[]E, blizu stupske petlje, 40m od glavnog puta, 4 dunuma zemlji{ta za razne namjene, 55.000KM/dunum. Tel. 033/711-666. VLAKOVO, 2. parcele, ukupne povr{ine 2.000m2, devastirana vikendica, struja, voda, 45.000 KM. Tel. 033/711665. HRASNO, P.C. mali robot, poslovni prostor od 30m2 na I spratu, centralno grijanje, blindo vrata, 2.400KM/m2. Mob. 066/340-748. DOLAC Malta, ul. marka Maruli}a, poslovni prostor 38m2, mokri ~vor, centralno grijanje, 110.000 KM. Mob. 061/526-243. NOVA VOGO[]A, Rosulje — novogradnja, 48m2, jednoiposoban III kat, plinsko eta`no, lift, 1,600KM/m2. Mob. 061/247-777. ILID@A — Pejton, ul. Bosanskih gazija, 49m2, dvosoban, plin, balkon, dvostrano orjentisan, 1.600KM/m2. Mob. 0617150-519. HRA SNO, ul. Azi ze {e}er be go vi}, 52m2, dvosoban, VI kat, lo|a, centralno grijanje, orjentacija istok, 105.000 KM. Mob. 062/295-919. ^ENGI] Vila, ul. d`emala Bijedi}a, 53m2, dvosoban, IV kat, balkon, centralno grijanje, dvostrano orjentisan, 99.000 KM. Mob. 066/340-748. PRODAJEM jednosoban stan 38m2, vp, ustakljeni balkon, Ul. Poroddice Ribara, 35.000 eura. Tel. 062/223-524, 033/652-257. PRODAJEM u \enovi}ima 100 metara od mora stanovi od 20-60m2, cijena od 900 eura/m2. Tel. 061/205-235. STANOVI: Pofali}i, 40m2, Dobrinja, 55m2, 68m2, 88m2, Matijin dvor, 39m2 i 87m2, Alipa{ino polje, 54m2, 64m2, 77m2, ~engi} Vila 64m2, Ilija{, 73m2. Mob. 066/488-818. KU]E, Vratnik — kod Hendek d`amije, Soukbunar, Vasin han, Gazin han, Mostarsko raskr{}e, Vlakovo — Roga~i}i, Lukavica — Isto~no Sarajevo. Mob. 061/375-787. STAN u ulici Muse ]azima ]ati}a br. 16, 105m2, rtoiposoban. tel. 033/533-828 i Mob. 061/984-073. PRODAJEM ku}u sa 6 dunuma zemlje i vo~njakom uz asfaltni put i svim priklju~cima sa gara`om i podrumskim prostorijama u Zoviku op}ina Had`i}i, 20km od cen tra Sa ra je va. Mob. 061/527-621 i 062/529-466. ^ENGI] Vila, 54m2, I kat, balkon, grijanje, nova stolarija i 54m2, IX kat, dobro stanje. Mob. 061/148-810. PO^ETAK ul. Avde Jabu~ice, 87m2 stan, renoviran, dvostrano orjentisan, eta`no gerijanje, II sprat, parking, 2.300KM/m2 za do go vor. Mob. 061/148-810. PRODAJEM ku}u u Resniku kod Pazari}a na autoputu za Mostar, 750m2 placa. Tel. 065/021-556. PRO DA JEM stan 121m2, 2500KM/m2, centar-Dalmatinska, vp. Tel. 033/221-533.

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE
PRODAJA

MALI OGLASI
KU]A 79m2+980m2 oku}nice, Bagovac 1, 2 eta`e, 100.000 KM. Mob. 062/907-831. KU]A, Barica, 80m2+750m2 oku}nice, 85.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN 80m2, A. polje, Trg ZAVNOBIH-a, useljiv, 1.600 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN 56m2, Vogo{}a, S. Kulenovi}a, 3 sprat, 2 balkona, adaptiran, cen. grij. 1.450 KM/m2. Mob. 062/907-831. KOVA^I]I, novogradnja, K. G. Kova~i}a, 1 sprat, 43m2/3.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN 80m2, Centar, Alipa{ina, useljiv, 2.800 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN 31m2, Centar, M. Todorovi}aprizemlje, namje{ten, adaptiran, sve novo, 2.700 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN 52m2, Hrasno, A. lipa, 8 sprat, 2.200 KM/m2. Mob. 061/320-439. STAN 68m2, Dobrinja C5, 2 sprat, 103.000 KM. Mob. 061/320-439. STAN 138m2, M. dvor, V. Peri}a, 1 sprat, 380.000 KM. Mob. 061/320-439. STAN 70m2, A. polje, 6 sprat, 1.600 KM/m2. Mob. 061/320-439. STAN 136m2, Centar, D. Ozme, 4 sprat, sve novo, 2.800 KM/m2. Mob. 066/801-737. STAN 81m2, Centar, kod Parlamenta, 2 sprat, 2.600 KM/m2. Mob. 066/801737. STAN, ^. Vila, 54m2, 11 sprat, 100.000 KM. Mob. 066/801-737. STAN 84m2, Centar, Vrazova, VP, 2.900 KM/m2. Mob. 066/801-737. STAN 77m2, A. polje, 6 sprat, 125.000 KM. Mob. 061/320-439. STAN 57m2, ^. Vila, 13 sprat, 115.000 KM. Mob. 061/320-439. STAN 43m2, Grbavica, K. Kapetanovi}a, VP, 100.000 KM. Mob. 061/320439. STAN 21m2, Ko{evo, M. [najdera, 3 sprat, 62.000 KM. Mob. 061/320-439. STAN 80m2, Dobrinja, N. Pozderca, 1 sprat, 120.000 KM. Mob. 061/320-439. STAN 55m2, Kova~i}i, Ljubljanska, VP, 100.000 KM. Mob. 061/320-439. STAN 82m2, ^. Vila, 2 sprat, 1.900 KM/m2. Mob. 061/320-439. STAN 77m2, Hrasnica, E. Sarajki}a, 3 sprat, 1.200 KM/m2. Mob. 061/320-439. STAN, V. Polje, H. Su}eske, 6 sprat, 54m2, 100.000 KM. Mob. 066/801737. STAN 56m2, Vrazova, 2 sprat, 2.800 KM/m2. Mob. 066/801-737. STAN 32m2, Centar, potkrovlje, 95.000 KM. Mob. 066/801-737. STAN 115m2, Centar, Petrakijina, 1 sprat, 270.000 KM. Mob. 066/801-737. ALIPA[INO polje, 77m2/1.600 KM. Mob. 066/801-737. ILID@A, novogranjda, 51m2, dvosoban, prizemlje, sve novo, 1.600 KM/m2. Mob. 061/702-881. NED@ARI]I, novogradnja, dvosoban, 59m2, 7 sprat, balkon, klima, 1.500 KM/m2. Mob. 066/801-737. NED@ARI]I, novogradnja, garsonjera 34m2, 12 sprat, odli~an pogled. Mob. 066/801-737. STAN 67m2, Centar kod hotela Evrope, 3 sprat, adap ti ran, dvo eta`ni, 210.000 KM. Mob. 065/819-136. MALTA, A. Benta, 5 sprat, 56m2/1.800 KM. Mob. 065/819-136. DOBRINJA V, S. Filipovi}a, 7 sprat, 77m2/1.500 KM. Mob. 065/819-136. OTES, trg Ote {kog ba ta ljo na, 77m2+gara`a 17m2, 6 sprat, 110.000 KM. Mob. 065/819-136. KOVA^I]I, Ljubljanska, 2 sprat, 39m2+2 balkona, 78.000 KM. Mob. 065/819-136. DOBRINJA C5, A. [eremeta, VP, adaptiran, 50m2, 82.000 KM. Mob. 065/819-136. VOJNI^KO polje, H. Su}eske, 6 sprat, 61m2, 110.000 KM. Mob. 065/819-136. MARIN DVOR, V. Peri}a, 2 sprat, 123m2/1.800 KM, potrebna adaptacija. Mob. 065/819-136. PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba, nokia, samsung, soni, ericsson, lg.htc. apple inphone. Mob. 062/695-695. PRODAJEM zamrziva~ ladi~ar, 200l, Gorenje. Mob. 061/812-233. PRODAJEM Singer {iva}u ma{inu ispravna stara preko 100 god, raritet. tel. 061/909-320. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM foto aparat Nikon - FG uz dodatke. Tel. 033/646-281. LUKSUZAN stan, 81m2, Ciglane, sa svim novim stvarima, H. Red`i}a, 300.000 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Hrasnom, A.B.[imi}a, adaptirana, 28m2/2.200 KM. Mob. 065/819-136. ALIPA[INO polje, Trg nezavisnosti, 2 sprat, 59m2/1.700 KM, adaptiran. Mob. 065/819-136. MEJTA[, VP, ul. Mejta{, adaptiran, 59m2/2.800 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA 21m2, Bjelave, Z. [arca, useljiva, 2 sprat, 55.000 KM. Mob. 065/819-136. GRBAVICA, B. Muteveli}a, 3 sprat, 41m2, 82.000 KM. Mob. 065/819-136. JEDNOSOBAN stan, A. polje, Trg nezavis. 2 sprat, 39m2, 68.000 KM. Mob. 065/819-136. BU]A potok, novogradnja 2006. god. potkrovni stan, sve novo, 6 sprat, 87m2/1.300 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158164. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385 99 8304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. PRODAJEM Bosch pumpu i turbinu za audi 2,5 TDi. Mob. 062/127-183. VW JETTA VRG 2001. god. benzin, automatik, full oprema, pre{la 142.000 km, cijena 7.800 do reg. Mob. 062/60011. PRODAJEM motocikl 125 ccm CHOPPER 15 KS nov, marke Hyosung, uvezen iz Austrije, ocarinjen pla}en 3000 Eura prodaje se povoljno za samo 3.500 KM. Mob. 061/956 845. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600 -111. MICIBU[I colt 1-3, 92. god. strane table. Mob. 061/809-763. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223-700. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677- 080. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290. PRODAJEM bijelu ko`nu garnituru Dalas, 1.200 KM. Tel. 0038763191201. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556. PRODAJEM {iva}e ma{ine Singer, Bagat-Danica, Star, u koferu, kao nove, garancija, na 2 rate. Mob. 061/145504. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM grobno mjesto, Bare — Katoli~ka parcela. Mob. 062/760-373. PRODAJEM pi{tolj Valter, 6,35mm, imaoci dozvole. mel. 061/812-233. PRODAJEM povoljno cepterov ro{tilj i kamin na steruju, pogodno za restorane. Tel. 033/458-136 i Mob. 061/381670. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570-826. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM wilerov goblen motiv ljeto. Mob. 061/688-975. PRODAJEM kolica i hodalizu za bebu. Mob. 061/688-975. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696-132. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876419. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zi ma i pro lje}e. Tel. 660-939, 063/876-419. OKO 1.500 CD-ova kvalitetnih evergrin muzike i ostale, vrlo povoljno. Tel. 447-825, 061/335-327. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104951. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. PRODAJEM drva bukova cijepana 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904.

53

KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM umjetni~ke slike (ulja, akvarel, pastel) starih slikara. Mob. 062/969-693. NAJBOLJE 100% pla}am staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu i dionice svih firmi, fondova. Isplata i dolazak odmah. Mob. 062/723-575. HITNO kupujemo veliki, luksuzan stan, cca 150-200m2, (u`i dio grada, centar, Grbavica ili M. Dvor). Objekat mora biti novije gradnje. tel. 061/161790, 033/263-190, dinatt80@hotmail.com KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM akcije - obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vez. Tel. 061/159-507. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914.

KU]A, dio duplexa, Vratnik, 65.000 KM, Rami}a sokak, ukupno 69m2. Mob. 062/334-371. KU]A na Butmiru, 622m2 i 650m2 dvori{ta, na 4 eta`e (P+3 spr.), moderna, namje{tena, B. Hasanovi}a, 330.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A i 2 dunuma zemlje u Osjeku, 85.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A na Bjelavama, ul. Behar, dvori{te 250m2, 155.000 KM. Mob. 062/334371. STAN 103m2, Had`i Idrizova, austrougar ska gra dnja, 1 sprat, 2.400 KM/m2. Mob. 062/334-371. ZEMLJA u Blagovcu, 3 parcele od 2 i 4 dunuma, ravan dio, livada, vo}njak, svi priklju~ci, 1/1. Mob. 062/334-371. STAN 54m2, Grada~a~ka, VP, cen. grij. dvostran, 1.700 KM/m2. Mob. 062/334-371. HITNO prodajem vikend ku}u, Gladno Polje-Grabovina, oko 200m2 i 1.380m2 zemlje, 100.000 KM. Mob. 062/334-371. HITNO prodajem stambeno-poslovni prostor, suteren, Dobrinja-Trg saraj. olimp. pogodan za sve, 64m2, samo 45.000 KM. Mob. 062/334-371. STAN 72m2, Dobrinja, Trg Sabora bosans. 3 sprat, trosoban, balkona, 1.290 KM/m2. Mob. 062/334-371. STAN 74m2, Dobrinja III, K. Prohi}a, VP, trosoban, mo`e zamjena za manji stan (40m2). Mob. 062/334-371. POTPUNO renoviran pos. prostor 61m2, Trg heroja, Hrasno, 275.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A na Stu pu kod Penny, oko 200m2+gara`e 55m2+ba{ta, 1.000m2, 450.000 KM. Mob. 062/334-371. STAN na Mojmilu, Olimpijska, 1 sprat, 55m2, 99.000 KM. Mob. 062/334-371. POSLOVNI prostor, Dobrinja, N. Pozderca, potpuno adaptiran, 20m2, cijena 50.000 KM. Mob. 062/334-371. STAN u Centru, K. Tvrtka, 5 sprat, bez lifta, 101m2, uknji`en, stvarnih 125m2 sa bal ko nom, 252.500 KM. Mob. 062/334-371. STAN na ^engi} Vili, D`. Bijedi}a, 15 sprat, 53m2/1.700 KM. Mob. 061/415787. KU]A u Ko va~i}ima, Tra vni~ka, priz.+sprat+ga ra`a, 180.000 KM. 061/415-787. STAN u Hrasnom, P. Ribar, 2 sprat, 38m2, 78.000 KM. 061/415-787. STAN u Hra snom, P. Ri bar, VP, 58m2+2 bal ko na, 2.100 KM/m2. 061/415-787. KU]A u Po fa li}ima, Or lo va~ka, priz.+spr.+200m2 oku}nice, 110.000 KM. 061/415-787. KU]A na Vra tni ku, 130m2 stamb.prost.+160m2 ba{te, 150.000 KM. 061/415-787. KU]A u Vrba nju {i, priz.+sprat.+200m2 oku}nice, 220.000 KM. 061/415-787. VOGO[]A, ul. Jo{ani~ka, 4 sprat, 112m2, adaptiran, 2 balkona, 1.160 KM/m2. Mob. 062/907-831. VRACA, A. Smailovi}a, 1 sprat, 92m2, plin, po tre bna adap ta ci ja, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831. VOGO[]A, Bra}e Kr{o, 1 sprat, 77m2, cen. grij. 2 balkona, useljiv, 110.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN 63m2, Skenderija, ul. Podgaj, VP, useljiv, 135.000 KM. Mob. 062/907831. KU]A, Vra ca, Sa mo bor ska, 3 eta`e+gara`e+ba{ta, eta`no grijanje, useljivo, 250.000 KM. Mob. 062/907831. IMANJE u Donjoj vogo{}i, 4 ku}e+2 pos. pros to ra+12 du nu ma ze mlje, 600.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN 64m2, Jezero, P. lige, 2 sprat, useljivo, balkon, 2.300 KM/m2. Mob. 062/907-831. CENTAR, Skender pa{ina, 1 sprat, novogradnja, 118m2, 2 gara`e, ba{ta, luxuzno, 3.600 KM/m2. Mob. 062/907831. STAN 65m2, Odoba{ina, 1 sprat, plin, useljiv, 2.000 KM/m2. Mob. 062/907831.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje - stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624560.

ZAPOSLENJE
POTREBNA `ena za ~uvanje starije pokretne `enske osobe, 24 sata, stan, hrana i plata 300 KM. Tel. 658-867. POTREBNO vi{e saradnika za rad u in ter na ci onal noj kom pa ni ji. Mob. 061/170-143. FRIZERSKOM salonu potreban frizer sa iskustvom i manikir djevojka. Tel. 063/076-228. POTREBNA za rad pic-majstor kuharica. Mob. 063/024-372. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

TEHNIKA

OSTALO
VRATA iz novogradnje (3 kom.), prozori (5 kom.) sa {tokovima, povoljno. Mob. 061/869-396. AKCIJA !!! Besplatna dostava nasipnog tampona na Kantonu Sarajevo, 17m3 — 150KM. Mob. 061/925-506. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od bo ljeg kva li te ta Saf ta {i. Mob. 061/159-507. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, duga dlaka, br. 40-42. Mob. 061/159507. PRODAJEM stajsko |ubrivo. Mob. 061/515-235. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM grobno mjesto na Barama, muslimanska parcela M 23. Mob. 061/503-273. PRODAJEM print ma{inu Rodin Solvent 6184 a {irina {tampe 180. Tel. 033/553-865, 061/895-017. PRODAJEM ma{inu za pletenje `i~ane ograde. Tel. 061/145-843. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. Tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138-855. PRO DA JEM crne ko`ne hla~e za vo`nju motora, br. 44. Mob. 061/906914. PRODAJEM crnu ko`nu jaknu br. 42, exstra model za mlade, role profesionalne, veli~ina 44-46. Mob. 061/906914. PRODAJEM {iva~u ma{inu Pfaff. Tel. 446-046. PRODAJEM novo talijansko biciklo. Tel. 446-046.

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

VOZILA
PRODAJEM Opel 1990, godina, registrovan do VIII.2011. cijena po dogovoru. Mob. 061/892-969. PRODAJEM zadnju karambolku od Hundaya, novu. Mob. 061/915-123 i 061/159-507. LAN DRO VER, du gi ben zi nac u odli~nom stanju, 1973. godina, gara`iran, cijena 15.000 KM, sa rezervnim dijelovima. Tel. 058/483-561. PRODAJEM Alfu 156 SW, 1,9 JTD, prva registracija 10. 2002, 167.800 km, nije uvoz, klima, abs, el. stakla, redovno servisirana. Tel. 061/220-245. PRODAJEM kamion korpa 12m Iveco 35-10, 1999. god. Tel. 033/553-865, 061/895-017. PASSAT, 2004, 1.9 TDI 130 KS, pre{ao 90.000 km, metalik siva, registrovando 9/2011, ci je na 18.500 KM. Mob: 063/355-350. PRODAJEM dvije ljetne gume Good Year, 205x55/16R, cijena 100 KM. Tel. 061/504-490. PRODAJEM Jettu 91. god 1,8-66kw, registrovana do 8/2011 u odli~nom stanju, benzin. tel. 061/338-199. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317-923. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM Polo 1.4, 2002. god, tek registrovan, full oprema, metalik sivi, benzinac. Tel. 061/359-191. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2.800KM. tel. 033/537-949.

KUPOVINA
KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456505, 061/214-405. KUPUJEM stare razglednice, nov~anice, Olimpijada Sarajeva i drugo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. AGENCIJA Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% provizje. Tel. 033/654-793. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu i dionice svih firmi i fondova. Isplata odmah. Mob,. 061/375-634. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu i dionice svih firmi i fondova iz FBiH i RS, idplata odmah. Mob. 063/595-640. STARU deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice. isplata i odlazak na adresu odmah u FBiH i RS. Mob. 061/175-237. KUPUJEM obveznice, ratne {tete i devizne {tednje, isplata odmah. Mob. 061/526-918. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata i do la zak na adre su odmah. Tel. 061/517-897. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM stara pisma sa markom, stare razglednice i stare knjige do 1945. god. Mob. 061/437-486.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447.

TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650867, 061/188-410. „ VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1m2/1KM, firma GLANZ. Mob. 061/350-688. POVOLJNO, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i PVC stolarija-REIHAU-D. Mob. 061/214303. TAPETAR dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. Tel. 033/718-405, 061/156728. VR[IMO ru~no pranje svih vrsta ~ilima i itisona. Dolazak na adresu besplatan. Tel. 033/221-945. RADIM malterisanje, zidanje, obradu vrata i prozora. Mob. 062/451-791.

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
USLUGE
PREVOZ putnika Sarajevo — more, lux kombi vozilima, Neum — Pelje{ac — Dubrovnik i Makarska rivjera — Split. Mob. 062/213-645 i +385 915 323465. DAJEM instrukcije iz matematike. Tel. 033/218-415. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Tel. 062/134-827, 033/241-465. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru brzo i ta~no. Mob. 062/519685. KOMBI prevoz putnika 1+8 i selidbe. Tel. 061/223-343. INSTRUKCIJE iz turskog jezika, za po~etnike, uspje{no i povoljno. Mob. 061/838-794. NJEGOVALA bih stariju osobu (`ensku) polupokretnu, 8 sati dnevno. Mob. 061/374-458. MOLERSKO farbarski radovi, cijena povoljna. Tel. 066/205-151. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vo zi li ma, ser vis Ka ra me ho. Mob. 061/365-193. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121524. NJEGOVALA bih `ensku osobu 3-4 sata dnevno i ispomo} u ku}i poslije 13 sati. Mob. 066/656-109 od 18 do 20 sati. PREVOZIM stvari i ostalo ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227189. TELEFON servis pop{ravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141-676, 204-805. MOLERSKO farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061/262-973. ODR@AVALA bi stan 4 sata i njega starije `ene. tel. 061/255-594. ELEKTRI^AR popravlja TA pe}i, el. bojlere, postavlje automatske osigura~e, indikatore, postavlja plafonjere, lustere i ostale popravke. Mob. 061/048-497. TEPSER s.o.d, savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone, tvrde podove (za{tita). Tel. 200-003, 061/524-461. SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Mob. 062/136-248. VO DO IN STA LATER-elek tri~ar, opravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, aut. osigura~a. Mob. 061/180-120. VR[IM usluge postavljanja, bru{enja parketa i laminata brzo i kvalitetno. Tel. 061/134-260. MAJSTOR VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205803, tel. 066/973-793. ELEKTRI^AR-vodoinstalater, radimo nove i popravljamo stare instalacije, eko plastika, sanitarija, sevis bojlera, itd. Mob. 061/132-149. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone, izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141-676, 033/204-805. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108779. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061/534-231. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688. NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge i samostalne poduzetnike). Tel. 061/160020. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovanje ograde. Mob. 062/907-356. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/-916. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. 611-439. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121524. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6KM/~as. Tel. 061/157-991. SZR izvodi gra|evinske radove, ugradnja keramike, rigipsa i svih vrsta podova. Mob. 061/256-132. DIPLOMIRANA in`enjerka daje instrukcije iz matematike za prijemne i popravne ispite. Tel. 227-990. U^ENICIMA, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 625-196, Ilid`a. PUTUJTE brzo i sigurno, klimatiziranim kombijem, Sarajevo, more i ostale destinacije. Mob. 061/222-310 i +385995730940. OZBILJNA `ena pazila bi stariju `enu 4 sata dnevno, Alipa{ino polje — Mojmilo. Mob. 061/949-447. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvokrilna, u boji drveta. Mob. 061/516910. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607-453. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h. Tel. 061/949-447. ^UVALA bih i opslu`ivala nepokretna lica. Mob. 062/569-444. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, Ilid`a, ~as 6 KM. Tel. 621-976. PROFESIONALNO {minkanje za maturske ve~eri, svadbe i dr. sve~anosti. Mob. 061/803-400. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534-231. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6KM/~as. tel. 061/157-991. POPRAVLJAM TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Mob. 062/199-199 i 061/365-690. ADAPTIRAMO ku}e, stanove, radimo: struju, vodu, estrih, parket, keramiku, rigips, moleraj...Mob. 063/155-868. MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. KOMPLETNA adaptacija stana: moleraj, keramika, laminat, rigips, prezide, ugradnja stolarije, povoljno. Mob. 062/226-904. ZAPO^NICE biznis idejama knjige Vodi} malih biznisa, sa 2.500 ideja, isporuka na CD-u. Tel. 032/244-417. VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205803, tel. 066/973-793. ODR@AVALA bih stan kod porodice, (~i{}enje stana, peglanje), ~istila bih va{ poslovni prostor. Tel. 061/374-458. MOLER Dino, jednosoban stan sa pripremom zidova bijelo ili u bojama 200 KM, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Pa pa gaj ka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902. PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik - tehni~ku dokumentaciju, uputstva, itd. Mob. 061/357-232. SPECIJALISTI^KI pregledi, rad medicinskih sestara. Tel. 061/319-604. IZRADA plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Mob. 062/466-093. KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Mob. 062/466-093. ^UVALA bih dijete u svom stanu, imam iskustvo, Saraj Polje. Tel. 466920. OVLA[TENA agencija za kupovinu devizne {tednje ratne od{tete dionica firmi i fondova najbolje plaa}am isplata i dolazak odmah. tel. 061/264-364. NAJBOLJE 100% pla}am deviznu {tednju, ratnu od{tetu dionice firmi i fondova FBiH i RS isplata i dolazak odmah. Tel. 062/723-575. PREVOZ putnika klimatiziranim vozilom Sarajevo-more {irom BiH dolazi na adresu. tel. 062/671-603. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu lijepljivom trakom i podnim najlonima. Tel. 061/606-441. TEKSTOVI za narodnu i zabavnu mu zi ku, go to vi i po na ru|bi. tel. 065/346-222. ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Greninga, medicinski dokazivo. tel. 062/256-376. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061/282-134. POSTAVLJAM povoljno rigips. Tel. 061/545-888. ELEKTRI^AR vr{i opravke {porets, bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, instalacija osigura~a. Mob. 063/155-868. ELEKTROSERVIS, vr{i opravku bu{ilica, usisiva~a i ma{ina. Tel. 061/803255, 066/889-246, 033/213-040. MOLERSKO-farbarski radovi, cijena po dogovoru, povoljno. Tel. 066/205151. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. Tel. 061/516-375. PRU@AMO usluge bh. dijaspori. wwwrodoslov.ba Tel. 061/109-970. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. Tel. 061/033-475. NEUM iznajmljujem luksuzno opremljene apartmane uz more. Tel. 063/405355, 036/884-135. IZDAJEM luksuzno opremljene apartmane u Neumu. Tel. 063/350-149 i 036/880-320. NEUM izdajem apartmane blizu mora sa terasom i pogledom na more. Tel. 036/884-710, 062/970-364. NEUM apartmani — sobe, pet metara od mora, parking. Tel. 061/488-043, 036/880-582. GRADAC trokrevetne sobe, kupatilo, balkon, kuhinja u junu povoljnije. Tel. 0038521697123. DUBROVNIK — Lapad izdajem apartmane za 2,4,6 osoba, vlastiti parking, povoljno. Tel. 00385 598244031. IZDAJEM apartmane na otoku Pagu povoljno. Tel. 00385 23 612-230, 00385 91 7243807. NEUM, centar, prodajem ku}u sa poslovnim prostorom i 20 le`aja, jeftino. Tel. 036/880-631. NEUM vila Glorija apartmani uz more povoljno, parking osiguran. Tel. 036/884-215. OTOK Hvar — Su}uraj, apartmani 3 — 5 osobni, uz samu pla`u, izdajem. Tel. 0038521773-305 i 0038163352-350. NEUM apartmani konforni klimatizirani blizu mora parking. Tel. 036/884493, 061/141-752, 061/183-981. APARTMANI i sobe na Crnogorskom primorju pla`a veliki pijesak, Bar, www. apartmanifit.com Tel. 065/879-433. HVAR, izdajem ku}u 4-6 osoba, 80m od mo ra, TV, kli ma, par king. Tel. 0038763191201. NEUM povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063/327-098, 036/884-169. SOBE sa kupatilom, kuhinjom u Srebrenom. Tel. 0038520486160 www.srebreno.com OREBI] apartmani 2-3 krevetne sobe sa kupatilom, kuhinja, parking, more oko 200 metara. Tel. 00385 98 1863337, 062/304-139. NEUM, potpuno opremljen dvosoban stan, na samoj obali, od 20.6., vlastiti parking. Mob. 061/547-130, 036/880507. IZDAJEM povoljno apartmane u Ba{koj vo di, sa kli mom. Tel. 0038521620092. DOBRE VODE - BAR C. Gora, 7 eura le`aj, sobe, jednokrevetna, dvokrevetna, posebno kupatilo. Tel. 033/621-119. IGRANE, Makarska rivijera, izdajem povoljno sobe, apartmane, manju ku}u. Tel. 0038521627738, mob. 00385915583218. VODICE — [ibenik, dva dvosobna apartmana, klima ure|aj, uz more. Povoljno. Lapenda 00385915965771.

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJE na roditelje

SAFIJA (MUJE) KRESO, ro|. TANOVI]
6. 6. 1995 - 6. 6. 2011.

SULEJMAN (]AMILA) KRESO
11. 8. 1979 - 6. 6. 2011.

Ned`ad, Sead i Amila sa porodicama
3541

Danas, 6. juna, navr{ava se {est tu`nim mjeseci od kada nas je napustio na{ dragi dedo

D@EMALUDIN BERBEROVI]

Svaki dan je ispunjen sje}anjima na tebe, jer si stalno u na{im srcima i mislima. Tvoji najdra`i: Tian, Brana, Sanja i Dado
3543

SJE]ANJE na dragog prijatelja i druga

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani — tri zvjezdice. www.neumbih.com;www.villa-bianca-neum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com; info@villabianca-neum.com Telefon:387(0)36 884-125, Fax:387(0)36 884-128.

BORISLAVA IVA IVANI[EVI]A
5. 6. 2002 - 5. 6. 2011.

Porodica ATANASOV
3542

ATRAKTIVNO! Prilika! Makarska rivijera. Prekrasan pansion na obali mora, 45 le`aja, dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433.

SJE]ANJE na dragog prijatelja i druga

SUPER prilika! Drvenik, Makarska, restoran na izuzetno atraktivnoj i prometnoj lokaciji uz more dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433.

U PRE LJE POM Ore bi}u iz da jem apartmane i sobe. Iskoristite sve pogodnosti predsezone, ljepote Orebi}a i na{e ku}e. Terl. 033/225-074 i Mob. 061/252-782. NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz more, povoljno. Mob. 063/322-271 i 036/884-711. U BRISTU izdajem dva dvokrevetna apartmana sa parkingom, blizu mora. Tel. 00385 21 699-445. NEUM povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063/327-098, 036/884-169.

DU[ANA DULETA SU@NJEVI]A
5. 6. 2003 - 5. 6. 2011.

RAZNO
SVIH 503 topografske karte BiH na jednom disku za razne namjene. Tel. 032/244-417.

Porodica ATANASOV
3542

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

U dubokoj boli javljamo rodbini i prijateljima tu`nu vijest da je na{a draga sestra, tetka i zaova

BOJANA RAGU@

DERVI[A SLATINA, ro|. IBRAGI]

blago u Gospodinu preminula u subotu, 4. juna 2011, u 87. godini. Ispra}aj drage pokojnice bit }e u utorak, 7. juna 2011. godine, u 10 sati na gradskom groblju Prahulje u Travniku, a pogreb istog dana u 17 sati na mjesnom groblju u Ba{koj Vodi. PO^IVALA U MIRU BO@IJEM O`alo{}eni: sestra Cvija, bra}a \uro i Martin, snahe Elvira i Ljiljana, sestri}i Nikica sa Vesnom, Nives i Ivanom, Miroslav sa Maricom i Ivom, brati}i Maja sa Marinom, Filipom i Patricijom, Nikola i Ivana, te ostala tuguju}a rodbina i prijatelji
001

preselila na ahiret u nedjelju, 5. juna 2011, u 101. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 7. juna 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Mujo i Smajil, k}erke Mulka, Imka i D`emila, snahe Nermana i Sadika, zetovi Nizam i Hajrudin, posinak [erif, pok}erka Zehra, brat Ejub, sestra Hasiba, unu~ad Irmina, D`enana, Maida, Sabina, Nuraj, Nurd`an, Esat, Nihal, Sanela, Irhad, Zijad i Irma, praunu~ad, te porodice Slatina, Ibragi}, Hersekli, ^engi}, Bajramovi}, Hod`i}, Abaspahi}, Smajovi}, Avdovi}, Tahmi{~ija, Had`iomeragi}, Mehmedagi}, Java{, ]ato i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Kromolj br. 110.
000

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MIRKO (ILIJE) STOJAKOVI]
preminuo 2. juna 2011. u 77. godini. Sahrana }e se obaviti 6. juna 2011. godine u 15 sati na gradskom groblju Sveti arhangeli. O`alo{}eni: supruga Lejla, k}erka Nada, zet Kurt, porodice Stojakovi}, Muster, Misovi}, Risojevi}, Rebac, Ti{ma, Musi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

ENVER (HUREMA) TOPUZ
preselio na ahiret u subotu, 4. juna 2011, u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 6. juna 2011. godine, u 15 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: supruga [ida, sestre Suada i Rejhana sa majkom Zuhrom, brat Adem i sestra Mirsada sa porodicama, strina Sejda, [ure Kemal i Sudo, bad`o Ned`ib, svastika Mirsada, amid`i}i i teti}i i njihove porodice, te porodice Topuz, Mostarac, Lojo, Musli}, Kari}, Imamovi}, \ogo, Sijer~i}, Hubani}, Jusi}, Alihod`i}, Nikoli}, Had`i}, Memija, Had`ismajlovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 15 sati u ku}i `alosti u Ulici Budakovi}i br. 32.
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RASIM (ADEMA) ALI]

Pro{lo je ~etrdeset tu`nih dana otkako nas je napustila na{a draga mama i baka

SJE]ANJE

preselio na ahiret u subotu, 4. juna 2011, u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 6. juna 2011. godine, u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: supruga Adila, k}erke Senada, Senida i Samira, zetovi Hajris, Adem i Ibrahim, unu~ad D`eneta, Harisa, D`enan, Haris, Ensar, Muhamed, Hajrudin i Amila, bra}a i sestre sa porodicama, te porodice Ali}, Vrabac, Hajrovi}, Mulahmetovi}, Herak, Kurtovi}, Muli}, Faki}, Abaz, Leki}, Daci}, [krijelj, D`indo, Ademovi}, Hasanovi}, Fati}, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Ul. Sedrenik do br. 145. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

VIKTORIJA SAVI]

VLADIMIR DUKA
5. 6. 1951 - 6. 6. 1992.

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

S ljubavlju i po{tovanjem, majka Ru`a, k}erke Maja i Marina i supruga Plavica
3499

LJERKA POSAVEC - TU[EK, ro|. SALOPEK

Voljene k}erke i unuci
AX

preminula 5. juna 2011. u 67. godini.

BEHIJA MURATOVI]
1996 - 2011.

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

Sahrana }e se obaviti 7. juna 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Fahrudin Voloder, prijateljica Zejna sa porodicom, k}erka Aleksandra, brat Zvonko Salopek sa porodicom, sestri~ne Diana i Arijana sa porodicama, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Trg heroja br. 8/12.
000

Godine prolaze, ali sje}anje na tebe ostaje. Sa ljubavlju i po{tovanjem, Samka, Kemo, Sabina, Alisa
3540

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI SELAM dragom babi, svekru i dedi

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI SELAM na{em dragom tetku

SULJO (SALKE) PEZO

SULJO (SALKE) PEZO

Uvijek }e{ biti sa nama u na{im mislima i srcima i zauvijek }e{ ostati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Sinovi Mirsad i Sead, snahe Rasema i Aida, unu~ad Lejla, Adela, Adna i Adis
002

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Od familije Hrbat: Mehmed, Mesud, Mirsad i Munir sa porodicama
002

TU@NO SJE]ANJE na na{e drage roditelje

SJE]ANJE

ZLATAN KRUPI]
6. 6. 2009 - 6. 6. 2011.

REFIK NUHI]
4. 5. 1965 - 4. 6. 2011.

PA[A NUHI], ro|. LJUTI]
4. 6. 2001 - 4. 6. 2011.

Sa ljubavlju i po{tovanjem, k}erke Jasminka, Sena i Alma sa porodicama
3515

...Ako umrem mlad na grobu mi posadite samo ruzmarin. Nek mi ne dr`e govore nek drugom pletu lovore ako umrem mlad zaustavljen u koraku i snu... Tata, mama i sestra
3539

SJE]ANJE

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga i voljena

MALI] AGANOVI]
6. 6. 2003 - 6. 6. 2011.
preminula 3. juna 2011. godine.

LJUBICA (SAVE) TERZI]

S ljubavlju i po{tovanjem, tvoje D`ana i Emela
3468

Sahrana }e se obaviti na groblju u Bla`uju - Vrelo Bosne u ponedjeljak, 6. juna 2011. godine, u 15 ~asova. O`alo{}eni: sestra Danica Mandrapa, brati} Milo{, brati~na Sanja, sestri~ne Aleksandra i Tatjana sa Romanom, Emom i Gabrijelom, Marko, Aleksandra i Miha, zetovi Dragan i Ahmed i snaha Lidija
25583

POSLJEDNJI POZDRAV sestri na{eg velikog druga Ace ]uka

[estog juna 2011. navr{avaju se tri tu`ne godine otkako nije sa nama na{a majka i baka

Danas, {estog juna 2011, navr{ava se godina otkako smo ostali bez na{eg dragog

LJILJANA HOLIGA, ro|. ]UK

JELENA BOJOVI]

IBRAHIMA SMAILAGI]A

Dervi{kadi} Ragib i Sadika sa djecom
AX

Hvala Ti za svu Tvoju ljubav i dobrotu koju si nam pru`ila. Porodica
AX

S ljubavlju koju smrt ne mo`e prekinuti ~uvat }emo uspomenu na tebe. Tvoji najmiliji: supruga, k}erka, unuci, sestre, bra}a, te mnogobrojna rodbina
3532

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine
SJE]ANJE

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
[estog juna 2011. navr{ava se 11 tu`nih godina od kada nas je napustio na{ voljeni

na na{e drage roditelje

PA[AN (SALIHA) @BANI]
PA[A TINJI], ro|. MUKI]
2010 - 2011.

ABDULAH (AHMETA) TINJI]
2001 - 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na njihov dragi i plemeniti lik. Djeca: Ned`ad, Nad`a i Zlata s porodicama
030

S ljubavlju i po{tovanjem, Jasmila, Kemal, Damir, D`enita, Zoe i Orhan
3530

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka, sestra, nana i svekrva

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Danas se navr{ava 31 godina od prerane smrti na{e drage mame, supruge i bake

had`i FATIMA (JUSUFA) ]OSOVI], ro|. MUHAREMOVI]
nesretnim slu~ajem preselila na ahiret u petak, 3. juna 2011, u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 6. juna 2011. godine, u 15.30 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O`alo{}eni: sinovi Jusuf i Rifet, k}erka Hedija, sestra Mevlida sa porodicom, brat Smail sa porodicom, daid`a Dedo sa porodicom, snahe Sabiha i Jasna, unu~ad Ensar, Nejla, Faris i Esma, djeverovi had`i Mehmed sa porodicom, Hasan sa porodicom, zaove Adila i Ned`iba sa porodicama, amid`i}i i amid`i~ne sa porodicama, snaha Hasena sa porodicom, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, teti}i i teti~ne sa porodicama, te porodice ]osovi}, Muharemovi}, Osman~evi}, Me{anovi}, Ibrahimovi}, Luka~, Mehmedba{i}, Ho}anin, Hod`i}, Hajdarevi}, Beha, Avdi}, ]u}evi}, Bu~o, ]atovi}, Valjev~i}, Felahovi}, Pa{i}, Softi}, Mahmutovi}, ^ovrk, Otajagi}, Osmanagi}, Pita, Peljto, Pecikoza, Bajrovi}, ^amd`ija, Ibri{imovi}, ^abri}, Dardagan, D`indo, Ibranovi}, Vidrak, te mnogobrojna rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti u Ulici Mahmutovac br. 68. Po `elji rahmetlije, tevhid se ne}e u~iti. 000

SULJO (SALKE) PEZO

STOJE LUBURA, ro|. MO^EVI]
14. 1. 1932 - 6. 6. 1980.

preselio na ahiret u petak, 3. juna 2011, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 6. juna 2011. godine, u 17 sati na mezarju Humka. O`alo{}eni: sinovi Mirsad i Sejad, snahe Rasema i Aida, unu~ad Lejla, Adela, Adis i Adna, bra}a Asim i Safet sa porodicama, sestre Mina i Fatima Timka sa porodicama, snaha Hajra sa djecom, {ura had`i Rasim sa porodicom, bad`enog Galib sa porodicom, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, teti}i i teti~ne, dajd`i}i i dajd`i~ne, prijatelj Ahmed i prije [ida i Hiba, te porodice Pezo, ^au{evi}, Malki}, ^amd`i}, ^oli}, Hrbat, Kustura, Zorlak, Vajzovi}, Dedovi}, Mehanovi}, ^ongo, Eminovi}, Su}eska, Bi~evi}, Had`i}, Vrana, ^olo, [uvalija, Alihod`i}, Pe{tek, ^urevac, Kanli}, Lepanica, Kukavica i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 17 sati u ku}i `alosti u Ulici Gornja Breka br. 17.
000

Dobri ljudi kratko `ive, a dugo se pamte, a ti }e{ zauvijek `ivjeti u na{im srcima. Vole te tvoja djeca: Branka i Branimir, suprug Milan, unuka Sonja i unuk Igor. Hvala svima koji je se sje}aju.
25579

TU@NO SJE]ANJE

Danas bi proslavila svoj ro|endan moja draga rodica, moja drugarica, moj najbolji i najiskreniji prijatelj u `ivotu, moja draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

had`i ZAHIDA ]OSOVI], ro|. PECIKOZA
nesretnim slu~ajem preselila na ahiret u petak, 3. juna 2011, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 6. juna 2011. godine, u 15.30 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O`alo{}eni: suprug had`i Mehmed, sin Huso, k}erke Ai{a, Urfeta i Advija, snaha Muniba, zetovi Munever i Fahrudin, unu~ad Nasiha, Adnan, Adla, Amina, Emina i Dalila, amid`i}i D`emil i Halil, amid`i~ne Sumbula i Mu{a, praunu~ad Melisa i Ena, djever Hasan, jetrva Fatima, zaove Adila i Ned`iba, djeveri}i i djeveri~ne, te porodice ]osovi}, Pecikoza, Bu~o, Bajrovi}, Osman~evi}, ]atovi}, Valjev~i}, [atrovi}, Pa{i}, Felahovi}, Svraka, D`abija, Otajagi}, Polimac, Rad`o, Hasagi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti u Ulici Iza ba{te br. 17.
000

had`i AMIR (RED@E) AHMETOVI]
preselio na ahiret u petak, 3. juna 2011, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 6. juna 2011. godine, u 15 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: supruga Samija, sinovi Almir i Ferid,, bra}a Omer, Sulejman i Kadrija, sestre Ema i Sabiha, unu~ad Ali, Imran i Emina, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, snahe Selma i Elzina, te porodice Ahmetovi}, Sipovi}, Mujezin, Skrobanovi}, Brankovi}, [atara, Sulji} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 15 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Ho{in brijeg br. 63.
000

LILA LJILJANA MILI]EVI], ro|. TRAPARA
6. 6. 1954 - 2. 4. 2003.

Dru`imo se u mislima, dok `ivim ja, `ivjet }e{ i ti. Voli te tvoja Branka Lubura.
25579

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO
Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 00 387 33 468-380 Mob. 00 387 61 191-010
25580

58

PREDAH

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Stalo vam je da ostavite scenski utisak na okolinu i zato preuveli~avate svoje sposobnosti. Ipak, neko sa simpatijama ocjenjuje va{ stil izra`avanja ili poslovni nastup. Oslonite se na svoju prakti~nu pamet. Bez obzira na emotivni status i godine, prihvatite igru zavo|enja ili ne~iju poruku. Prija}e vam novi emotivni kontakti. Nalazite se u fazi kreativnog uzleta i u dobroj formi. Djelujete {armantno i duhovito pred okolinom, smi{ljenom taktikom umete da privu~ete ne~ije interesovanje. Stalo vam je da se pona{ate kao perfekcionista, koji sve stvari dr`i pod strogom kontrolom ili pod budnim okom. Potreban vam je trenutak inspiracije, da pokrenete lavinu ne~ijih osje}anja i da osjetite intimnu sre}u. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi. Bez obzira na ne~iju velikodu{nost, primje}ujete da stvari idu u pogre{nom pravcu. Ne mo`ete da uti~ete na niz razli~itih okolnosti na poslovnoj sceni i zato djelujete napeto u susretu sa saradnicima. Na`alost, ni ljubavna de{avanja nisu po va{oj mjeri. Partner vam jasno daje do znanja da ima svoje planove i odbija da saslu{a va{e ideje. Izbjegavajte konfliktne situacije i optere}enja. Ukoliko se nalazite u neprijatnoj situaciji, nema potrebe da ponavljate poznatu pri~u ili da dajete ishitrena obe}anja. Te{ko vam je da priznate svoj poraz, naro~ito pred osobom koja ima prikrivene namjere. Izbjegavajte situacije u kojima se osje}ate lo{e ili nepotrebna uzbu|enja. Nema razloga da se povla~ite u svijet ti{ine ili se odri~ete li~nog u`itka. Usmjerite misli u pozitivnom pravcu. Zabrinuti ste zbog ne~ijih rije~i i to sa dobrim povodom. Da biste sa~uvali poslovno-finansijske interese, neophodno je da se poslu`ite malim lukavstvom. Budite promi{ljeni prije nego {to zvani~no otkrijete svoje namjere. U ljubavnom odnosu vi{e vam smeta partnerova euforija, nego osje}aj emotivne rezignacije i nesigurnosti koji vas prati. Va`no je da pravilno kanali{ete svoju energiju. Ne dozvolite da neko u vama raspiruje takmi~arske strasti ili `elju za nadmetanjem, razmislite da li je prednost na va{oj strani. Prvi utisak lako zavara, nema razloga za paniku. Pred voljenom osobom poku{avate da djelujete tajanstveno, ali ne uspijevate da prikrijete pravo raspolo`enje. Potrebno vam je ne~ije razumijevanje. Olak{ajte savjest, prija}e vam kreativan odmor. Provjeravate da li se neko poigrava va{im povjerenjem ili je posrijedi zajedni~ki poslovni nesporazum. Nema potrebe da `alite za propu{tenom prilikom, bliski saradnici ne}e dozvoliti da trpite zbog sitnih interesa. Stvari koje vama izgledaju interesantno i dopadljivo, partner posmatra sa dozom nepovjerenja. Opustite se, nema razloga da se optere}ujete novim sumnjama. Ispunjeni ste optimisti~kim duhom i kreativnom energijom, stoga na razli~ita pitanja odgovarate samouvjereno. Polaskani ste ne~ijim komplimentima i zadovoljni saznanjem da se va{e ime nalazi na listi odabranih. Partner sa nestrpljenjem o~ekuje da mu posvetite svoju emotivnu pa`nju. Priu{tite sebi neku omiljenu zabavu kao podsticaj za dobro raspolo`enje. Pretjerujete sa razli~itim zahtjevima koje postavljate pred saradnike. O~ekuju vas negativni komentari ili ne~ije negodovanje. Nema potrebe da ulazite u konfliktne odnose sa jednom uticajnom osobom. Nesporazumi koji vas prate u ljubavnom `ivotu nisu bezna~ajni, ali ne predstavljaju ni temu koju treba uporno ponavljati. Prija}e vam psiholo{ko opu{tanje. Ukoliko vam je lak{e da privremeno zaboravite na li~ne probleme, prihvatite ne~iju ideju o saradnji. Dodatno anga`ovanje mo`e da vas udalji od nekih osjetljivih tema. Ali, sve ima svoju cijenu, tako i radna terapija ima pozitivne efekte samo pod odre|enim uslovima. Nema potrebe da potiskujete emotivne `elje u dru{tvu bliske osobe. Olak{ajte svoju savjest, prija}e vam relaksacija. Djelujete netakti~no pred okolinom i pri~ate vi{e nego {to je potrebno o poslovnim ciljevima. Budite oprezniji u nepoznatom dru{tvu. Ne dozvolite da vam neko okrene le|a ili da vas optu`uje za zajedni~ki neuspjeh. Donosite zaklju~ak na osnovu subjektivnog utiska, uzalud razmi{ljate o susretu sa osobom koja nije u va{em emotivnom dometu. Kontroli{ite svoju impulsivnost. Osje}ate potrebu da zavedete red u okolini, ali to ~inite na pretenciozan na~in. Promijenite pona{anje prije nego {to izgubite naklonost ili podr{ku kod bliskih saradnika. Smeta vam osje}aj monotonije koja se nazire u odnosu sa voljenom osobom i utisak kao da ste zapostavljeni u ne~ijim planovima. Prija}e vam zabavni sadr`aji kao podsticaj za dobro raspolo`enje.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: stru~ak, ekonomi, lat, kon, mno`ine, ai, a}im, anel, jatagan, lakirati, ura, i, atakovanja, sorit, gana}a, prt, narta, im, adelisa, roda, he, okefati, n, inat, sipiti, }, cokoja, alt, mistra~a, oe, buditi, irska.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas prije podne prete`no sun~ano, na zapadu i jugu umjereno obla~no. Poslije podne u svim predjelima umjereno obla~no i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno i grmljavinskim nepogodama. Puha}e slab do umjeren ju`ni vetar. Minimalna temperatura od 13 do 19, maksimalna dnevna od 25 do 31 stepen C. U utorak i srijedu toplo. Prije podne prete`no sun~ano, poslije podne i uve~e nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U ~etvrtak umjereno obla~no, povremeno sa ki{om i pljuskovima sa grmljavinom, a temperatura u manjem padu. U Sarajevu prije podne umjereno obla~no, popodne promjenljivo obla~no, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Puha}e slab, ju`ni vjetar. Minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna 27 stepeni C.

Danas se u ve}em dijelu Evrope o~ekuju ki{a i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a najve}a koli~ina padavina bi}e u Norve{koj. Prete`no sun~ano zadr`a}e se na istoku kontinenta. Najhladnije }e biti u Skandinaviji od 17 do 23, a najtoplije u Poljskoj od 28 do 32 stepena C. Danas na Balkanu prije podne prete`no sun~ano, na sjeverozapadu umjereno obla~no, ponegdje sa pljuskovima. Poslije podne u svim predjelima umjereno obla~no i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno i grmljavinskim nepogodama. Samo }e se na istoku Bugarske i jugu Gr~ke zadr`ati sun~ano tokom cijelog dana. Maksimalna temperatura od 25 do 32 stepena C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
“The Rock“ Johnson... po~etak u 15.40, 18.10 i 20.40 sati.

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

MUZEJI
ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

BIHA]

MAMURLUK 2

PIRATI S KARIBA: NEPOZNATE PLIME

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi. komedija, re`ija: Todd Phillips, uloge: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bar tha... po~etak u 16, 18, 20 i 22 sata.

HISTORIJSKI

KINA
MEETING POINT
TURNEJA
komedija, drama, re`ija: Mathieu Amalric, uloge: Miranda Colclasure, Suzanne Ramsey, Dirty Mar tini... po~etak u 20 sati.

akcija, avantura, re`ija: Rob Marshall, uloge: Johnny Depp, Geof frey Rush, Penelope Cruz, Ian McShane, Judi Dench, Gemma Ward, Keith Richards... po~etak u 17.30 i 20.20 sati.

Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

KINA
UNA
BEZGRANI^NO
triler, re`ija: Neil Burger, uloge: Bradley Cooper, Robert DeNiro, Abbie Cornfish... po~etak u 19 i 21 sat.

ZEMALJSKI

MUZEJI
GRADA ZENICE
Retrospektivna izlo`be slika Tomislava Perazi}a za posjete je otvorena do 18. juna. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. Historijska izlo`ba “Me{a Selimovi} - @ivot i djelo“ za posjete je otvorena do 5. juna ove godine.

POZORI[TA
NARODNO
GOSPO\ICA JULIJA
naturalisti~ka tragedija autor: August Strindberg, re`ija: Gradimir Gojer, dramaturg: Zehra Kreho, scenograf: Josip Lovrenovi}, kostimograf: Vanja Popovi}, muzika: \elo Jusi}, igraju: Mediha Musliovi}, Izudin Bajrovi}, Nela \enisijevi}, Muhamed Jamakovi}, Asad Bahtijarevi}, Maja Bevanda, po~etak u 20 sati.

RANGO

KINOTEKA
LJEPOTICA IZ MONTANE
re`ija: Allan Dwan, uloge: Jane Russell, George Brent, Scott Brady... po~etak u 19 sati.

CINEMA CITY
KUNG FU PANDA 2

KAMERNI
JA, MAHALU[A
autor: Indira Ku~uk-Sorgu~, re`ija: Mirela Trepani}, igraju: Nela \enisijevi}, Nenad Te{i} i Ansambl Cabaret, gostovanje na sceni Kamernog teatra produkcija Filter, po~etak u 20 sati.

Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.

akcija, avantura, re`ija: Gore Verbinski, uloge: Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin... po~etak u 18 i 20 sati.

BANJA LUKA

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

ZENICA

akcija, avantura, re`ija: Jennifer Yuh, glasovi: Angelina Jolie, Gary Oldman, Seth Rogen, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hof fman, Lucy Liu, Michelle Yeoh... po~etak u 15.30 sati.

SARTR
OSIPATE SE POLAKO, VA[A VISOSTI
autor: Mirko Kova~, re`ija: Goran Damjanac, igraju: Alban Ukaj, Sonja Goronja, Mirela Lambi}, Jasenko Pa{i},Sead Pandur, po~etak u 20 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS

DOLINA VUKOVA: PALESTINA
akcioni spektakl, re`ija: Zübeyr Sasmaz, uloge: Necati Sasmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban... po~etak u 14.40 i 16.50 sati.

BO[NJA^KI
Izlo`ba Franje Likara “An|eli i sve {to lebdi“. Na izlo`bi je predstavljeno ~etrdeset djela, crte`i, instalacije i veliki formati u akriliku. Stalna postavka i obilazak Instututa svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa mogu}a je putem telefona 033/279-800.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
KUNG FU PANDA 2
akcija, avantura, re`ija: Jennifer Yuh, glasovi: Angelina Jolie, Gary Oldman, Seth Rogen, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hof fman, Lucy Liu, Michelle Yeoh... po~etak u 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

KUNG FU PANDA 2
animirani, akcija, re`ija: Jennifer Yuh, glasovi: Angelina Jolie, Gary Oldman, Seth Rogen, Jack Black, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hof fman, David Cross, Victor Garber, Lucy Liu, Michelle Yeoh, Dennis Haysbert, James Hong, po~etak u 11.15, 13.15, 15.15 i 19.30 sati.

MAMURLUK 2
komedija, re`ija: Todd Phillips, uloge: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bar tha... po~etak u 14, 16.10, 18.20 i 20.30 sati.

GALERIJE
COLLEGIUM ARTISTICUM
Zajedni~ka izlo`ba na kojoj radove predstavljaju dva kipara, animator i slikar Florijan, Ivan, Vladimir i Josip Mi}kovi}, za posjete je otvorena do 11. juna 2011.

SVETI RATNIK

TUZLA

FAST FIVE
akcija, triler, re`ija: Justin Lin, uloge: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster... po~etak u 15, 17.30, 20 i 22.30 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba mlade umjetnice Maje Skenderovi}, koja je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Nastavni~ki odsjek - Slikarstvo. Galerija je otvorena za sve posjetioce radnim danima u zgradi Centrale Banke, u Ulici Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

TOR

PIRATI SA KARIBA: NEPOZNATE PLIME 3D
akcija, avantura, re`ija: Rob Marshall, uloge: Johnny Depp, Penelope Cruz, Geof frey Rush, Ian McShane... po~etak u 17 i 21.15 sati.

ATELJE ZEC
akcija, spektakl, re`ija: Scott Charles Stewart, uloge: Paul Bet tany, Karl Urban, Cam Gigandet, Maggie Q... po~etak u 19 sati. Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. akcija, fantastika, re`ija: Kenneth Branagh, uloge: Natalie Por tman, Chris Hemswor th, Anthony Hopkins, Stellan Skarsgard, Kat Dennings... po~etak u 15, 17.15, 19.30 i 21.45 sati.

MAMURLUK 2
komedija, re`ija: Todd Phillips, uloge: Bradley Cooper, Liam Neeson, Zach Galifianakis, Jamie Chung, Ed Helms, Justin Bar tha, Ken Jeong, Todd Phillips, Mike Tyson, Tanner Maguire, Jordan Bobbitt, Aedin Mincks, Sondra Currie, William A. Johnson, Dylan Boyack... po~etak u 16.30, 18.30, 20.30 i 22.30 sati.

PAKLENE ULICE 5

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). Izlo`ba karikaturalnog por treta SARAJLIJE, Alije Hafizovi}a, kojom autor obilje`ava 45 godina slikarskog rada.

PIRATI S KARIBA: NEPOZNATE PLIME
akcija, avantura, re`ija: Rob Marshall, uloge: Johnny Depp, Geof frey Rush, Penelope Cruz, Ian McShane, Judi Dench, Gemma Ward, Keith Richards... po~etak u 20.15 sati.

akcioni spektakl, re`ija: Justin Lin, uloge: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 6. juni 2011.

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Projekat: Vje{tice iz Blaira
HOROR/TRILER
Re`ija: Daniel Myrick, Eduardo Sanchez Uloge: Heather Donahue, Michael Williams, Joshua Leonard, Michael C. Williams

HIT
22.00
NOVA
KOMEDIJA
Re`ija: Gary Winick Uloge: Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer, Kathy Baker, Andy Serkis

DANA

23.05
FTV

Godine 1994. troje mladih filma{a - Heather Donahue, Joshua Leonard i Michael Williams - uputili su se u {umu Black Hills kako bi snimili dokumentarni film o lokalnoj legendi vje{tici iz Blaira i vi{e se nisu vratili. Godinu dana poslije, prona|en je njihov snimljeni materijal. "Projekt: Vje{tica iz Blaira" je njihova ostav{tina. On svjedo~i o zastra{uju}em putovanju troje filma{a kroz {umu Black Hillsa, otkrivaju}i u`asne doga|aje koji su se zbivali pred njihovim kamerama...

Smoking
AKCIJA/KOMEDIJA
Re`ija: Kevin Donovan Uloge: Jackie Chan, Jennifer Love Hewitt

01.00
PINK

Jenna Rink ima trinaest godina, njezini je roditelji gu{e, a popularni klinci u {koli ignoriraju. Kad se njezin ro|endanski tulum pretvori u katastrofu, Jenna za`eli da se pretvori u odraslu osobu kako bi mogla imati `ivot kakav je oduvijek `eljela. Sljede}eg dana Jenna shvati da je ona uspje{na 30-godi{njakinja, koja ima dobar posao i lijep stan. Jenna se postupno u`ivi u novi `ivot, no ubrzo shvati da ne{to nedostaje, a to je njezin najbolji prijatelj Matt. Kad ga odlu~i potra`iti, saznaje da oni vi{e nisu u kontaktu te da se on uskoro `eni. Jenna shvati da sve to {to ima ipak nije dovoljno te `eli vratiti svog najboljeg prijatelja.

D`imi Tong voza~ je bogata{a i zavodnika Klarka Devlina. Devlin ima samo jedno pravilo: niko ne smije dirati njegov smoking. Ali kada Devlin do`ivi "malu" nesre}u, Tong ne mo`e da odoli da ne proba smoking. Uskoro postaje svjestan da je to zapravo super{pijunsko odijelo vrijedno dvije milijarde dolara i tako ne znaju}i postaje harizmati~ni tajni agent...

SERIJE

Usamljeni D`im
KOMEDIJA
Re`ija: Steve Buscemi Uloge: Casey Affleck, Liv Tyler, Mary Kay Place, Seymour Cassel, Kevin Corrigan, Jack Rovello

Ezel
Ej{an iznenadi Ezela govore}i da sada napokon mogu biti zajedno. On je odbija i ka`e joj da se zaljubio u drugu `enu. Jusuf doznaje da je Ezel ustvari Omer, pa isplanira ubistvo njegove porodice, ~emu se D`engiz usprotivi. Ezel provaljuje u Badeinu radnju. Jusuf upada u novu zamku. Ali i Azad rije{e nesuglasice.

Ljubav i kazna
20.00 BHT
Nestrpljiva da se pomiri sa Sava{om, Jasemin ~uje za zlo~in koji je po~inio Mustafa i ne `eli ostaviti Sava{a samog u te{koj situaciji. Javuz ostaje miran i hladnokrvan pred svim tim doga|ajima i nastoji da umiri ^i~ek koja je izbezumljena zbog o~eve smrti. [ahnur je u strahu {ta }e uraditi Moranovi njenom sinu Mustafi...

Ljubav i osveta
Menek{e dolazi na rub `ivaca zbog svega {to je pre`ivjela. Dvoje zaljubljenih koje su se nekolicinu puta bili spremni i rastati kako bi naposlijetku bili skupa, ovog puta su na istinskoj prekretnici. Dok policija posvuda tra`i Mustafu i Emine, oni za sebe pronalaze novo skrovi{te.Halil, trude}i se pomo}i Menek{e da ozdravi, nastoji zato~iti u sebi svoj bijes i `elju za osvetom...

21.20 FTV

20.00 OBN

22.40
MRE@A

Glavni lik D`im vra}a se u svoj rodni grad i silom prilika prisiljen je da ponovo `ivi u ku}i svojih roditelja, {to naravno izaziva brojne stresne situacije za obje strane. Liv igra `enu koju upozna u lokalnom baru, a ~iji ga sin tretira kao oca.

Bijeg na Planinu grizlija
DJE^IJI
Re`ija: Anthony Dalesandro Uloge: Dan Haggerty, Miko Hughes, Ellina McCormick, Cynthia Palmer, Charlotte Dods

FILMOVI

14.00
HRT 2

Jimmy je dvanaestogodi{njak koji `ivi sa svojom starijom sestrom. Dolazak cirkusa u njegov gradi} prilika je da bar nakratko iza|e iz svoje pomalo jednoli~ne svakodnevice. Nema novca za ulaznicu, ali motaju}i se oko velikoga {atora, upozna timaritelja cirkuskih `ivotinja Charlieja i njegova {ti}enika, medvjedi}a koji je ostao bez majke. Charlie je podrijetlom Indijanac i zna tajnu svete pe}ine u Grizzlyevim planinama kroz koju se ~ovjek ~ista srca mo`e vratiti u doba kada su ljudi i priroda `ivjeli u skladu...

Slatki `ivot
DRAMA
Re`ija: Federico Fellini

Rimski novinar Marcello Rubini u neprestanoj je potrazi za dru{tvenim senzacijama kojima }e ispuniti svoje ~lanke. Dio njegovog posla je da bude prisutan svakome doga|aju o kojemu govori krema talijanskoga glavnoga grada: otvorenju velike izlo`be, konferenciji za novinare glasovite filmske zvijezde Sylvije, razuzdanoj zabavi visokoga dru{tva. Usput se u no}nome lokalu susre}e s ocem, odvodi u bolnicu djevojku koja je zbog njegove nevjere poku{ala samoubojstvo, ispra}a prijatelja kojemu je samoubojstvo uspjelo...

23.50 OBN

Brak ili {trajk
KOMEDIJA
Re`ija: Jim Fall

Shel, gay planer vjen~anja, pristaje organizirati vjen~anje svoga brata Bena i Maggie, k}eri guvernera Maina. No kada otkrije da je Ben, voditelj guvernerova izbornog sto`era, autor guvernerova govora protiv gay brakova, Shel kre}e u osvetu. Umjesto da planira vjen~anje, Shel odlu~uje organizirati prosvjed tra`e}i jednaka prava za gay parove. Kada Shelov prosvjed privu~e pozornost medija i po~ne se {iriti diljem zemlje, Ben je prisiljen unajmiti novog i neiskusnog planera...

00.10 NOVA

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Rezovi, humoristi~ka serija, 22. epizoda 09.35 Obale pri~aju rijeka slu{a: Rijeka Dre`anka, dok. program, 2. dio 10.05 Piplinzi 10.30 Harveytoons 10.50 D`epni zmaji}i 11.10 Villa Maria, igrana serija, 134. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 60. epizoda (r) 13.10 Bolnica Three Rivers, igrana serija, 11. epizoda 13.55 Zelena panorama, program za agrar 14.25 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin (r) 15.00 Vijesti 15.10 Harveytoons 15.35 Spretno - sretno, tv igra

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.01 07.00 09.00 09.05 09.10 10.00 10.25 10.50 11.25 12.00 12.20 13.00 13.25 14.05 15.00 15.10 16.05 16.24 16.30 17.05 18.00 Muzi~ki program Jutarnji program Vijesti Vremenska prognoza Pod sretnom zvijezdom, tv novela Mala TV Kenguri ko{arka{i, crtana serija Mar, crtana serija Rimske misterije, serija I ja imam talenat Dnevnik 1 U fokusu Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom Retrovizor Krtice, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika Tnt, serija Re'publika, Hercegovina Izvje{taj sa Banjalu~ke berze Srpska danas Pod sretnom zvijezdom, serija Art ma{ina, emisija iz kulture

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Crtani film 09.50 Jagodica Bobica Jagositne pustolovine, crtani film, 13. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, 76. ep. 13.00 Sasuke - Ninja ratnici 14.00 Glam Blam 14.45 Muzi~ki program 15.03 Bestseller 15.05 Bioclinica 15.15 Top Shop 15.40 Vitafon 15.50 Kad li{}e pada, 73. ep. 16.47 Suze Bosfora, 45. ep. 17.51 Sport centar

TV1
07.00 Vijesti 07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Odlazak u svemir, dokumentarni program 08.30 Kapri, serija, 74. epizoda (r) 09.00 Vijesti 09.52 Flashbacks 10.00 Vijesti 10.05 Sile mora, dokumentarni serijal 10.30 Reporta`a: Dani Sarajeva u Beogradu 10.45 Flashbacks 10.47 Music box 11.00 Biznis vijesti 11.10 Euro`urnal, emisija Deutche Welle 12.00 Vijesti plus 12.20 Historija odje}e, dokumentarni program 13.00 Biznis vijesti 13.10 Tre}e poluvrijeme sa Sabahudinom Topalbe}irevi}em (r) 14.00 Vijesti

PINK
06.00 Lola, serija (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Mje{oviti brak, serija 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 12.00 Info top 12.20 Veliki brat, reality show 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola, telenovela 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Umorni pas, animirani film 09.20 TV enciklopedija (r) 09.35 Bruklinski most, igrana serija, 32/35 (r) 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 49/125 11.05 Moja mala kuhinja (r) 11.15 Godine prolaze, igrana serija, 11/68 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty (r) 12.45 Retrovizor, muzi~ki program 13.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 13.45 Smanji gas!, emisija o saobra}aju (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 115/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 ^udesni svijet, obrazovna serija, 31/52 15.45 Nema problema 16.05 Sa malo novca u... , strana dokumentarna serija, 6/13 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 116/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Sve u svemu, dnevni magazine 18.45 Pim i Pom, animirana serija, 25/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, igrana serija, 102/136 21.00 Nicolas Le Floch, igrana serija, 8/8 22.00 BHT vijesti 22.20 Tema dana 23.10 Business News (r) 23.15 Nicolas Le Floch, igrana serija, 8/8 (r) 00.10 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 01.25 Pregled programa za utorak

Ezel

SERIJA 17.15

Presing

TALK SHOW 20.15

Slu~ajevi X

KRIM. MAGAZIN 21.00

@ene na ivici
SERIJA 21.10

Udri mu{ki

TALK SHOW 09.00

15.55 Villa Maria, igrana serija, 135. epizoda 16.50 Federacija danas 17.05 Ezel, igrana serija, 101. epizoda 18.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 61. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 21.20 Ljubav i kazna, igrana serija, 51. epizoda 22.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.05 Projekat vje{tica iz Blairea, ameri~ki igrani film 00.35 Hayd u park, program za mlade 01.05 60 minuta, politi~ki magazin (r) 02.15 Federacija danas (r) 02.30 Dnevnik 3 (r)

18.45 Nodi, crtana serija Finansijske novosti 19.08 Upitnik, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Presing, talk show 21.35 Zauvijek mlad, serija 22.05 I ja imam talenat, zabavni program 22.35 Dnevnik 3 22.57 Sport 23.02 Finansijske novosti 23.10 Tribunal 23.40 Dead fish, film 01.15 Krtice, serija 02.00 Zauvijek mlad, serija 03.05 Art ma{ina, emisija iz kulture 03.50 Dnevnik 2 04.20 Re'publika, Hercegovina 04.35 Presing, talk show

17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, 74.ep. 21.00 Slu~ajevi X, krim. magazin 22.15 Suze Bosfora, 46. ep. 23.15 Sport centar 22.15 Najbolji od najboljih, film 23.15 Sport centar 23.20 Seks i grad, 1. i 2. ep. 01.20 Najbolje godine, 74. ep. Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7 03.00 Slu~ajevi X 04.00 Nijemi svjedok, serija, 76. ep. 05.00 Muzi~ki program

14.25 Odlazak u svemir, dokumentarni program (r) 15.00 Vijesti 15.25 Portreti nacija, dokumentarni serijal 15.50 Music box 15.55 Biznis vijesti 16.00 Eliza, serija, 53. epizoda (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija, 91. epizoda 18.00 Biznis vijesti 18.20 Ikone, dokumentarni program o slavnim (r) 18.50 Sportski magazin 19.00 News 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija, 54. epizoda 21.00 Biznis vijesti 21.10 @ene na ivici, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Usamljeni D`im, film 01.00 Vijesti plus 01.20 Reprizni program

16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 17.40 Kupi.ba, emisija 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.11 Zabranjena ljubav, telenovela 20.0 Veliki brat, reality show 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Grand: Narod pita, muzi~ka emisija, u`ivo 23.30 Veliki brat, reality show 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Veliki brat, reality show 01.00 Smoking, film

RTS
10.00 10.05 10.35 11.05 11.30 12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 13.20 14.35 14.45 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 20.55 22.00 23.00 23.05 23.30 00.00 00.15 Vijesti Lov i ribolov, reporta`a Eko karavan Za sva vremena Srbija na vezi (r) Dnevnik Sport plus Vrijeme Igraj fudbal, budi sretan Bez vize (r) Tri dana pisca: Milo{ Crnjanski: Roman o Londonu, film Vijesti Bez vize (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Gorki plodovi, serija Pjesma+Bingo Upitnik, dok. program Vijesti Za sva vremena Metropolis Dnevnik Evronet (r)

RTCG
12.00 Vijesti 12.05 Fudbal bara` za 1. ligu, reporta`e (r) 13.05 Etno 13.35 Sat TV (r) 14.00 Vijesti 14.05 Obrazovna emisija (r) 14.55 Aktuelno 15.10 Fle{ sport (r) 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Okvir (r) 17.15 Crna Gora - u`ivo 18.00 Lajmet 18.15 Crnogorski 20. vijek (r) 18.50 Aktuelno 19.00 Program za djecu, 9/12 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat TV 20.30 Muzika 21.00 Otvoreno 22.50 Kalendar 23.00 Dnevnik 3 23.30 Agrosaznanje 00.30 Cg sport 01.00 Crna Gora - u`ivo (r)

FOX LIFE
09.30 Da, draga, serija 09.55 Da, draga, serija 10.15 Momci s Medisona, serija 11.05 Razvedeni Gari, serija 11.30 D`oi, serija 11.55 Vill i Grejs, serija 12.40 Privatna praksa, serija 13.30 @ivot po D`imu, serija 14.15 Pepper Dennis, serija 15.05 Razvedeni Gari, serija 15.30 D`oi, serija 15.55 Da, draga, serija 16.20 Da, draga, serija 16.45 Houp i Fejt, serija 17.10 Houp i Fejt, serija 17.35 Kako sam upoznao Va{u majku, serija 18.00 Uvod u anatomiju, serija 18.50 Privatna praksa, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 Pepper Dennis, serija 21.10 Dr Haus, serija 22.00 Ljekar po porud`bini, serija 22.55 Kako sam upoznao Va{u majku, serija 23.15 Da, draga, serija 00.05 Uvod u anatomiju, serija 00.50 Pepper Dennis, serija 02.30 Momci s Medisona

UNIVERSAL
09.10 Erika, serija 10.10 Sve po zakonu, serija 11.10 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`is, serija 13.10 Mama inspektror 2, film 15.00 Ubistva u Midsommeru, serija 17.00 Zakon i red, serija 18.00 Ne{ Brid`is, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Medijum, serija 21.00 Dobra `ena, serija 22.00 Sve po zakonu, serija 23.00 Erika, serija 00.00 Misterija Hejvena, serija 01.00 Medijum, serija 02.00 Preporu~ena po{iljka, film 03.50 Ubistva u Midsommeru, serija

TV1000
06.00 Novine, film 08.00 Skejteri, film 10.00 Osmoza D`ons, film 12.00 ^ovjek koji je plakao, film 14.00 Rijeka, film 16.00 Pet asova, film 18.00 Prevaranti, film 20.00 Hvata~ pacova, film 22.00 Sre|en, film 00.00 Jedna divlja i luda no}, film 02.00 Heteroseksualac 3 gre{ne no}i, film 04.00 U odbranu `ivota svog, film

EUROSPORT
08.30 Motorsports Weekend magazin 08.45 Biciklizam, Francuska 09.30 Tenis, Roland Garros, finale (M) 11.00 Fudbal, Euro 2012: kvalifikacije 12.00 Fudbal, Euro 2012 kvalifikacije, All Access 13.00 Tenis, Mats Point 13.30 Tenis, ATP Queen,s London, UK Live 16.00 Biciklizam, Francuska Live 17.30 Tenis, ATP Queen's London, UK Live 19.30 Auto-trke, Le Mans 24 Minutes 20.00 Tenis, Mats Point 20.30 Watts 20.55 All sports 21.00 Ke~eri 21.25 All sports 21.30 Ke~eri 22.30 Fudbal, Euro 2012 kvalifikacije, All Access 23.30 Biciklizam, Francuska 00.30 Motorsports Weekend magazin 00.45 Auto-trke, Le Mans 24 Minutes

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1
08.35 08.40 09.07 09.52 10.00 10.09 10.10

TV PROGRAM
HRT2 NOVA
06.40 07.25 07.50 08.15 08.30 08.45 09.20 10.20 11.20 12.15 13.05 14.05 15.30 17.00 17.25 18.10 19.15 20.05 21.00 22.00 23.50 00.10 01.50 02.40 03.40 04.30 Na{i najbolji dani, serija Neustra{ivi Scooby doo Bakugan, crtana serija Bumba, crtana serija Roary, crtana serija Tomica i prijatelji, 66/80 Nate Berkus show Pobjeda ljubavi, serija (r) ^uvar pravde, serija IN magazin (r) Pobjeda ljubavi, serija Najbolje godine, serija (r) Masterchef (r) Vijesti Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Asi, serija Masterchef, reality show Od klinke do komada, film Ve~ernje vijesti Brak ili {trajk, film Medij 5/19 Ezo TV, tarot show Bra~ne vode, serija Kralj Kalifornije, film

63
Sponzoru{e, serija (r) Hit dana Skrivena kamera Iz dana u dan Vijesti Ja sam tvoja sudbina Iz dana u dan Hit dana Poaro, serija Hit dana Vijesti u 16 Sport 7, magazin Ja sam tvoja sudbina Sponzoru{e, serija Skrivena kamera Dnevnik RTV TK Bestseller TV Poaro, serija Vremenska prognoza Vijesti Film Dnevnik (r)

OBN
07.25 Kornja~a Hero, crtani film 07.45 An|eli i prijatelji, crtani film 08.05 Roni, Olly, Roni, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.45 Top Shop 09.15 Otvorena vrata, humoristi~na serija 10.00 Stol za 4, kulinarski show, IV sezona 10.30 Zemlja snova, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program 12.05 Vox populi 12.15 Top shop 12.30 Skrivena kamera 12.50 Border, krimi serija 13.45 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 15.15 Ljubav i osveta, telenovela 17.00 Stol za 4, kulinarski show, IV sezona 17.30 Zemlja snova, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info 19.10 Nemojte {ta zamjeriti mit Fadil und Dario, humoristi~ki program 20.00 Ljubav i osveta, serija 21.35 Dolina vukova, serija 22.45 Vox populi 22.55 Telering, talk show 23.50 Slatki `ivot, film 01.45 Dolina vukova, serija

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, 23/46 10.30 Mu}ke, humoristi~ki program (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Vitaminix (r) 11.07 Noody (r) 11.20 ^arli i Mimo (r) 11.25 Grimove bajke (r) 11.45 Barimba (r) 12.00 BBC dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sarajevo art (r) 13.45 Dinotopija, 5/6 (r) 15.20 Liberty TV 15.50 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, 23/46 (r) 16.25 Bajke iz cijelog svijeta 16.40 Ulica Zoolo{kog vrta 16.50 BBC dok. program 17.45 Mu}ke, humoristi~ki program 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 21.30 Tarih, dok. serijal 21.35 Ve~ernje vijesti 22.05 Sport magazin 22.35 Serijski program 23.05 Igrani film 00.45 Sport magazin 01.15 Dnevnik TVSA (r) 01.45 Odjava programa

TV TK
09.00 11.10 11.15 11.55 12.00 12.15 13.55 14.00 14.10 15.45 16.00 16.35 17.30 18.00 18.45 19.00 19.35 20.05 20.50 22.15 22.30 00.00

11.02 11.14 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.32 13.20 14.05 14.14 14.20 14.50 14.55 15.10 15.30 16.00 16.05 16.45 16.50 17.05 18.09 18.10 18.15 19.02 19.13 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 20.35 21.55 22.35 23.00 23.03 23.10 23.15 00.15 01.00 01.25 02.05 02.45 03.25 03.45

Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 4, Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Krstarenja svjetskim ljepotama: Plavetnilo turske rivijere - tragom spu`vara, doku. serija Kod Ane (r) Tre}a dob, emisija za umirovljenike Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma TV kalendar (r) Gospodarica tvoga srca Roditelji i djeca, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Znanstvena petica Znanstvene vijesti Fotografija u Hrvatskoj (r) Dharma i Greg 3, humoristi~na serija Glas domovine ZABA - 90 sekundi (r) Tvoja sam sudbina Pastel Vijesti Hrvatska u`ivo HAK - Promet info Pastel 8. kat. Moje dvori{te turisti~ka atrakcija, talk show Dnevnik plavu{e: Kad starci prolupaju Kod Ane Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi TV Bingo Puls Hrvatske Svijet profita Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Diapason festival: Kvinteti Francka i Prokofjeva Retrovizor: Dodir `ivota i smrti 2, serija Retrovizor: Dragi Johne 4, humoristi~na serija (r) Retrovizor: Ksena princeza ratnica 6 Zavr{ni udarac 4 Zakon i red: Odjel za `rtve 10, serija (r) Dharma i Greg 3, humoristi~na serija (r) Trava zelena 3

07.58 Mala TV TV vrti} Brlog: Glavata `elva (r) ^arobna plo~a - 7 kontinenata (r) 08.28 Dvorac igra~aka 1, serija za djecu (r) 08.50 [kolski program Ton i ton: Nekoliko glazbala i razne skulpture Na glasu (r) 09.35 Mega Mindy, serija za djecu (r) 10.00 Tvoja sam sudbina, serija (r) 10.45 Lijepom na{om: Ljubu{ki (r) 11.45 Ritam tjedna, glazbeni magazin (r) 12.20 Fotografija u Hrvatskoj (r) 12.40 Mala TV (r) TV vrti} (r) Brlog: Glavata `elva (r) ^arobna plo~a - engleski (r) 13.10 [kolski program (r) Ton i ton: Nekoliko glazbala i razne skulpture

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 16.00 Eliza, serija, 53. epizoda (r) 17.15 Nijemi svjedok, serija, 91. epizoda 20.05 Eliza, serija, 54. epizoda 21.10 @ene na ivici, serija, 1. epizoda 22.40 Usamljeni D`im, film

Glee
SERIJA

20.45

Pobjeda ljubavi
SERIJA 13.05

14.00 Bijeg na Planinu grizlija, ameri~ki film (r) 15.30 @upanijska panorama 15.45 Hotel dvorac Orth 4, serija (r) 16.33 [apta~ psima 4 17.21 Johnny Bravo, crtana serija (r) 17.45 Trava zelena 3, humoristi~na serija 18.15 Roditelji i djeca, serija (r) 18.58 Krstarenja svjetskim ljepotama: Plavetnilo turske rivijere (r) 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Bra}a i sestre, serija 20.45 Glee, serija 21.35 Zavr{ni udarac 4, serija 22.22 Zakon i red: Odjel za `rtve 10, serija 23.07 Dnevnik plavu{e: Kad starci prolupaju (r) 23.17 Bijeg na Planinu grizlija, film (r)

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro program tv1 do 16.00, crtani film 16.00 Eliza, 53. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, 91. ep. 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, 54. ep. 21.10 @ene na ivici, 1. ep. 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Usamljeni D`im, film

TV KAKANJ
11.00 Lea Parker 12.00 Flash vijesti 12.05 Rezervacija, film 13.30 Glas naroda 14.00 Imam Alija, serija 14.30 Zanimljive pri~e 15.00 Frej`er, serija 16.00 Biografije 17.00 Flash vijesti 17.05 Lea Parker, serija 18.00 TV liberty 18.30 Do`ivotna kazna, serija 19.00 Denis napast 19.15 Marketing 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Frej`er, serija 20.45 Marketing 21.00 IC sport 21.30 Budimo humani 22.00 Do`ivotna kazna, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 Lea Parker, serija

RTV USK
10.10 Vrata tajne 10.30 Bloopersi, 4/26 11.30 Skipijeve avanture 12.00 Vijesti 12.05 Djeca pjevaju hitove (r) 13.50 Preporu~ujemo... 13.55 Zdava TV 14.30 Vijesti 14.35 U svemiru, 4/26 15.05 Autoshop magazin 15.35 Rijeke Evrope 16.00 Reporta`e sa zemlje mira 16.30 Najd`el, 6/20 17.00 Preporu~ujemo... 17.10 Ple{i, ple{i, 17.55 Duhovni svijet (r) 18.25 O nama (r) 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sport 20.20 ^itaj BiH: Doma}a lektira, Fadila Nura Havel: Kad umrem da se smijem 20.50 Kult, kult, kultura, 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i, serija 22.40 Sveci i gre{nici 00.10 Najd`el

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo 16.15 Heroji ulice, dok. program (r) 16.50 Sevdalinka u srcu, muzi~ki program 17.20 TV Liberty 18.00 Crno i bijelo, info- program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo, panoramske kamere, uklju~enje u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.05 Op~injeni, 18/208 22.00 SMS centrala 23.00 Slon extra Info

TV ZENICA
12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 O tome se govori (r) 14.00 Iz dana u dan 14.05 Samo za smijeh 14.30 Sfera (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Selu u pohode (r) 16.45 Discovery 17.25 Program za djecu 18.00 Najava Zenice danas 18.01 ZE sport magazin 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Bonaventura 21.30 Nije te{ko biti ja 22.15 Za svaku bolest trava raste (r) 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Ze sport magazin 00.30 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku

RTV VOGO[]A
12.00 Hazreti Merjem, serija 12.30 Biografije, revijalni program (r) 13.30 Autoshop magazin (r) 14.00 Na tragu, dok. program 14.30 Odli~an 5+, program za mlade 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Te{anjska hronika TV Smart Te{anj 20.00 TV Fiva 21.00 Ludo srce, telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Liberty TV 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija (r) 10.00 Novosti 10.20 Sve za ljubav, serija 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Film 14.00 Novosti 14.05 Greh njene majke, serija 15.00 Sve za ljubav, serija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 BN sport 19.30 Dnevnik 2 20.10 Greh njene majke, serija 21.00 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Tri mafija{a, film 00.30 D`ejn Do: Sad ga vidi{ sad ga ne vidi{, film

ATV
10.50 Plavi zmaj 11.15 Ben 10, Alien Force 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 13.10 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.00 Blef, zabavni program 15.49 Sport centar 16.00 Nijemi svjedok, serija 17.00 Suze Bosfora, serija 18.20 Sasuke 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Suze Bosfora, serija 21.00 Dosije 21.30 Potraga, dok. program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Najbolji od najboljih, film 23.15 Sport centar 23.20 Nijemi svjedok, serija 01.25 Najbolje godine, serija

EUROSPORT 2
03.30 Tenis, Roland Garros, finale (@) 05.30 Tenis, Roland Garros, finale (M) 07.30 Odbojka, Italijanska liga 09.00 Fudbal, Euro 2012, kvalifikacije: All Access 10.00 Fudbal, U-23 Toulon Francuska: Italija Kolumbija 11.00 Fudbal, CONCACAF: Kostarika - Kuba 12.30 Odbojka, Italijanska liga 13.30 Fudbal, CONCACAF: Meksiko - El Salvador 15.00 Fudbal na pijesku, EL [vajcarska 16.00 Tenis, ATP Queen's London, UK 17.30 All sports 18.00 Fudbal, U-23 Toulon Francuska 20.00 Odbojka, Italijanska liga 21.00 Odbojka, Italijanska liga 23.00 Australijski fudbal 00.30 Auto-trke 01.00 Tenis, ATP Queen's London, UK

SPORT KLUB
07.30 TWS 09.00 Fudbal U21: England - Norway 10.15 FullTilt Poker 11.00 Face The Pro 12.00 ATP Halle, direktno 20.00 Real NBA 20.30 NBA finale Game 3: Dallas Miami 23.00 FullTilt Poker 23.45 NBA Live 00.00 Kvalifikacije za EP: England Switzerland 02.00 NHL Stanley Cup FIANLE Game 3: Boston Vancouver, direktno 04.45 NBA Live

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Kako se to pravi - 2 epizode Pre`ivljavanje Pograni~na policija - 2 epizode Kako se pravi? Kako to rade? Gra|evinske intervencije Lov na sabljarke Prljavi poslovi sa Piterom [majhelom Ameri~ke drvosje~e Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
08.00 Iza scene: Najve}i azijski zatvor 09.00 Strogi zatvor Oz 10.00 Zlatni tuljani Obale kostura 11.00 Velik, ve}i, najve}i: Most 12.00 Velike seobe: Gozba ili glad 13.00 Najve}i azijski zatvor 14.00 Velik, ve}i, najve}i: Naftna platforma 15.00 Do posljednjeg krokodila 16.00 Kad p~ele utihnu 17.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori: Rat bandi u San Antoniju 18.00 [apta~ psima: Calvin, Rudy i Milo 19.00 Velike seobe: Znanost seoba 20.00 Te`ak `ivot: Zatvorske bande 21.00 Alja{ki leta~i: Kobni pad 22.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori: Policajci pod opsadom 23.00 Te`ak `ivot: Zatvorske bande 00.00 Alja{ki leta~i: Kobni pad 01.00 Velike seobe: Znanost seoba

VIASAT HISTORY
08.00 U potrazi za [erlokom Holmsom 09.00 Zaboravljene poplave 10.00 Istina o Juriju Gagarinu 11.00 Su|enje nacistima u Nirnbergu 12.00 Deset dana do rata 14.00 Posljednji bastion samuraja 15.00 Dobrodo{li u osamdesete 16.00 Najgori poslovi u istoriji 17.00 Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac 18.00 Jelena Trojanska 19.00 Mi Evropljani 20.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 21.00 Drugi svjetski rat u boji 22.00 Posljednji let poru~nika Estila 23.00 Nebeski put ~aja 00.00 Najgori poslovi u istoriji 01.00 Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac 02.00 Jelena Trojanska 03.00 Mi Evropljani 04.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 05.00 Drugi svjetski rat u boji

ANIMAL PLANET
07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 09.05 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Putuju}i veterinar 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 @ivotinjski park 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Svijet prirode 14.30 @ivotinjska boji{ta 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 D`ef Korvin - bez ograni~enja 16.00 Ro|eni lovci 16.25 Pas ili ma~ka 17.20 Karina: Uzbudljivi safari 18.15 Porodi~no blago {impanzi 19.10 Sve o psima 20.05 U ~oporu 21.00 Planeta mutanata 21.55 Zastra{uju}i susreti sa `ivotinjama 22.50 Porodi~no blago {impanzi 23.45 Sve o psima 00.40 Divlje i bez cenzure

Mirnel Sadovi} nakon uspje{ne sezone napu{ta Wiener Neustadt

Zasitio sam se Austrije, vrijeme je za odlazak

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
29. strana

ponedjeljak, 6. juni 2011. godine

Obnovljeno penjali{te Kamenolom

Otrgnuto od zaborava
enjali{te Kamenolom u Zenici jedno je od najstarijih vje`bali{ta u Bosni i Hercegovini. Dugo je svojim polo`ajem, mogu}nostima i drugim pozitivnim faktorima pri vla~ilo pe nja~e iz na {e dr`ave, ali i su sje dnih. Na`alost, u poslijeratnom razdoblju je palo u zaborav sve do unazad nekoliko mjeseci, kada su po~eli radovi ure|ivanja i obnove penjali{ta.

P

Poligon sektora Pe}ina je ura|en po najsavremenijim UIAA (International Mountaineering and Climbing Federation) standardima i pru`a niz mogu}nosti: od obuke po~etnika do vrhunske obuke alpinista, visinskih radnika i profesionalnog kadra
li{te. Za desetak dana }e biti sve zavr{eno“ obja{njava Vili}. , Poligon sektora Pe}ina je ura|en po najsavremenijim UIAA (International Mountaineering and Climbing Federation) standardima i pru`a niz mogu}nosti. Od obuke po~etnika do vrhunske obuke alpinista, visinskih radnika i profesionalnog kadra (Gorska slu`ba spa{avanja, Civilna za{tita - spa{avanje sa visina, Vatrogasci). Poligon obiluje razli~itim mogu}nostima: lagani po~etni~ki usponi, veoma te{ki takmi~arski usponi, obuka i demonstracija vje{tina bitnih za radnike na visini i profesionalni kadar.

Vulkanska erupcija u ^ileu
Vulkanski lanac eruptirao je u ju`nom ^ileu, natjerav{i hiljade ljudi na evakuaciju. Visoki stubovi dima di`u se iznad vulkanskg lanca Puyehue-Cordon-Caulle, oko 800 kilometara ju`no od prijestolnice Santiago, javio je BBC. Vi{e manjih potresa registrirano je prije po~etka erupcije. Zvani~nici su proglasili najvi{i stepen uzbune za ovo podru~je i nare|ena je evakuacija 3.500 lokalnih stanovnika. Evakuirani }e biti smje{teni u privremena skloni{ta na sigurnim podru~jima. Trenutno nema izvje{taja o povrije|enima. Oblaci pepela stigli su i u susjednu Argentinu, gdje je sta no vni ci ma pre po ru~eno da ostanu u ku}ama. Regionalni aerodrom u argentinskom gradu Bariloche zatvoren je zbog vulkanskog pepela.

^uveni smjer
“Do sada je ulo`eno mnogo truda, volje, odricanja, rada i novca. Cijeli projekat do sada smo samofinansirali bez ijednog sponzora. Svi stari klinovi, osiguranja, ankeri su pova|eni i zamijenjeni novim najsavremenijim atestiranim spitovima, ankerima, boltovima namijenjenim za sigurno kori{tenje. Ve} jako uprljan, zarastao poligon je o~i{}en i u toku su pripreme za mnogobrojne posjetioce i sportske manifestaciji“, ka`e zeni~ki alpinista Fe|a Vili}. On ka`e da je mnogo vremena provodio gore, te shvatio da bi bilo dobro da se penjali{te obnovi. “Postojao je ~uveni smjer ET, koji je progla{en najte`im sportsko-penja~kim smjerom u BiH. To je bilo popularno penjali{te, me|utim kasnije je zaboravljeno. Prije nekoliko mjeseci sam sa dvojicom prijatelja Denisom Serdarevi}em i Emirom Hod`i}em po~eo da radim i da ure|ujemo to penja-

Kurs
Samoinicijativno Vili}, Serdarevi} i Hod`i} pokrenuli su i kurs penjanja koji bi za nekoliko sedmica trebao po~eti, a ve} se javio prili~an broj zaintresovanih. Cilj kursa je da mlade osobe uvedu u ne{to novo, pru`e djeci “bezbjednu dozu adrenalina“ te ih zainteresiraju , za zdrav `ivot boravka u prirodi. Uskoro, kako najavljuju, bi}e i zvani~no otvorenje penjali{ta i revijalno takmi~enje u penjanju humanitarnog karaktera.
M. DAJI]

Koncert u Bosanskom kulturnom centru
Umjetni~ki ansambl hendikepiranih osoba iz Kine izveo je sino} u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu muzi~ko-plesni performans “My Dream“. Koncert su organizovali JU Sarajevo art i JU Bosanski kulturni centar, te Ambasada Republike Kine u BiH, Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo kulture i sporta KS, saop}eno je iz JU Sarajevo art. Ovaj profesionalni dr`avni umjetni~ki ansambl, koji postoji od 1987. godine, broji 46 ~lanova. Gostovanje u Sarajevu organiziran je u okviru evropske turneje, a na prijedlog ambasadora NR Kine u BiH WangFuguoa, premijera KS-a Fikreta Musi}a, te ministra kulture i sporta KS Ivice [ari}a.

POSLJEDNJE VIJESTI
U BR^KOM ZAPLIJENJEN EKSPLOZIV - Policija Br~ko Distrikta u nedjelju je prona{la laboratorij za proizvodnju narkoti~kih sredstava, objavljeno je iz br~anske policije. Tako|er, prona|ena je i ve}a koli~ina eksploziva te sprave za daljinsko aktiviranje. Glasnogovornik Policije Br~ko Distrikta Halid Emki} kazao je kako je akcija jo{ u toku i da se utvr|uju svi detalji, te da }e vi{e informacija biti objavljeno u ponedjeljak, prenosi Sarajevo-x.com. POVRIJE\ENO 60 LJUDI - Stotine pripadnika indijske policije upotrijebilo je suzavac da prekinu {trajk gla|u karizmati~nog u~itelja joge Svami Ramdeva, koji je ovim putem `elio da natjera vladu da donese zakon protiv korupcije. Policija je uspjela da rastjera i hiljade njegovih pristalica, koji su bacali kamenice na policiju. U stampedu koji je nastao povrije|eno je vi{e od 60 ljudi, uklju~uju}i 23 policajca. EKSPLOZIJA U CENTRU NAJROBIJA - U centru prijestolnice Kenije ju~er je u eksploziji povrije|eno nekoliko desetina ljudi, a premijer te zemlje Raila Odinga, koji je oti{ao na mjesto nesre}e, rekao je da je povrije|eno najmanje 28 osoba. Zvani~nici nisu `eljeli da ka`u da li je eksplozija bila slu~ajna ili je u pitanju bomba.

Klima i zdravlje

Stres od bioprognoze
Za ~ovjekovo zdravlje klimatske pojave su veoma opasne, a biometeorolo{ka upozorenja stresna, ponekad do same smrti
Udru`enje Fondeko iz Sarajeva u utorak }e u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine promovisati 33. broj Fondeko svijeta, nau~no-popularne revije o prirodi, ~ovjeku i ekologiji. Promocija se odr`ava u okviru obilje`avanja 5. juna, Svjetskog dana `ivotne sredine, a najnoviji broj revije tematski je posve}en me|unarodnoj godini {uma 2011. Promotor je dramska umjetnica Nada \urevska. U okviru ve} tradicionalnih Fondeko ekolo{kih susreta, akademik Slobodan Loga odr`at }e predavanje o klimi i zdravlju. S obzirom na to da su klimatske promjene druga najve}a opasnost po ~ovje~anstvo (prva je nuklearna prijetnja), te ~injenicu da ula-

Dekontaminacija vode
Radnici su u nedjelju po~eli testirati ure|aje koji }e biti dio sistema za dekontaminaciju radioaktivne vode iz nuklearne elektrane Fukushima Daiichi. Sistem bi trebao biti aktiviran sredinom juna, saop}io je operator elektrane, prenosi japanska agencija Kyodo News. TEPCO, koji upravlja elektranom te{ko o{te}enom u zemljotresu i cunamiju 11. marta, gradi sistem koji }e obra|ivati velike koli~ine visoko kontaminirane vode u prefekturi Fukushima.

Slobodan Loga

zimo u ljetni period, a nedavnim pomjeranjem sata mijenjamo i ritam `ivota, najavljeno je da }e se akademik fokusirati upravo na ta podru~ja. Svojevremeno je izjavio (a Oslobo|enje prenijelo) da su biometeorolo{ka upozorenja, odnosno bioprognoze uznemiravaju}e. U utorak }e elaborirati da takva nepersonalizirana upozorenja mogu dovesti do pogor{anja stanja hroni~nih bolesnika, pa i gore H. A. od toga.