UGOVOR O KUPOPRODAJI AUTOMOBILA

Zaključen dana ________________u ________________između:

1. ________________________________ __________________________sa stanom u
________________________ JMBG _________________________, vlasnik lične karte br._______________, izdate od strane SUP __________________, u daljem tekstu PRODAVAC i 2. _____________________________ _______________________sa stanom u ________________________, JMBG ____________________, vlasnik lične karte br.___________________, izdate od strane SUP ________________ , u daljem tekstu KUPAC

Član 1 Predmet kupoprodaje je korišćeni putnički automobil marke ___________________, tip___________________, proizveden __________ godine, koji se identifikuje na osnovu broja motora___________________________, broja šasije ___________________, registarske oznake______________________, u daljem tekstu AUTOMOBIL. Automobil je prvi put registrovan________________ u _______________, prodavac je _______________vlasnik. Automobil je prešao _________________ kilometara. Član 2 Za automobil opisan u članu 1 ovog ugovora stranke ugovaraju kupoprodajnu cenu od _____________evra, koja se isplaćuje u dinarskoj protivrednosti . Član 3 Kupac stiče svojinu nad automobilom momentom isplate kupoprodajne cene u celosti i preuzimanja automobila u posed, kumulativno. Član 4 Kupac izjavljuje da je automobil pregledao i isprobao, da isti nema nikakvih nedostataka, osim onih o kojima ga je prodavac obavestio, pa se isključuje prodavčeva odgovornost za očigledne materijalne nedostatke. Član 5 Prodavac izjavljuje pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da automobil nije opterećen založnim pravom ili drugim teretima, te da je njegovo vlasništvo. Prodavac izjavljuje pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je kupca obavestio o svim manama automobila, kao i da su identifikacione oznake (broj motora, broj šasije, registarske tablice) neizmenjene, uključujući i pređenu kilometražu. Član 6 Prodavac će saobraćajnu dozvolu kao i sva ostala pripadajuća dokumenta predati kupcu prilikom predaje automobila u posed. Član 7 Kupac se obavezuje da u roku od _______ dana od primanja automobila u posed obavi prenos predmetnog automobila na svoje ime. Član 10 Porez na prenos apsolutnih prava snosi prodavac. Troškove prenosa snosi kupac. Član 11 Sve eventualne sporove proistekle iz ovog ugovora stranke će nastojati da reše mirnim, vansudskim putem ili u postupku medijacije, a u slučaju nemogućnosti takvog rešenja ugovoraju nadležnost ________________________suda u ____________________.

Prodavac

Kupac

_________________

________________