P. 1
s o c i o l o g i j a n a s e l j A

s o c i o l o g i j a n a s e l j A

|Views: 1,266|Likes:
Published by Denis Maja

More info:

Published by: Denis Maja on Jun 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

SOCIOLOGIJA

NASELJA

Seminarski rad po svojoj volji (predaje se na ispitu): 1. Urbanizacija i društvo. 2. Sociologija naselja u kontekstu urbanizma i planiranja.

3. Sociološki aspekt grada (može se, pored toga: tipologija gradova, statistička,
funkcionalna, sociološka klasifikacija grada). 4. Grad – otvoreni prostori, skulpture, spomenici, trgovi, parkovi, … 5. Urbanizam i planiranje, osnovne pretpostavke urbanog planiranja. 6. Gradovi predindustrijskog, industrijskog i postindustrijskog doba. 7. Razvoj gradskih centara – karakteristike gradskih centara, funkcije gradskog centra. 8. Osnovne karakteristike urbanog i seoskog (ruralnog) naselja. 9. Postratna degradacija gradskog centra – uzrok migraciona kretanja (ili sa aspekta migracionih kretanja)

10. Anomije u gradu (npr. tajna društva u BiH)
11. Tipologija gradova 12. Gradski centar 13. Otvoreni prostori u gradu (aleje, simbolika, parkovi,...) 14. Različitost urbanog i ruralnog sa sociološkog aspekta i koji su to faktori koji uslovljavaju ruralno i urbano?

15. Seosko naselje sa sociološkog aspekta
16. Pejsažna arhitektura 17. Uticaj ekoloških faktora na životnu sredinu 18. Faktori za formiranje sistema zelenila 19. Loša i dobra naselja po mom mišljenju, naša vizija 20. Šta je vegetacija u kompoziciji grada sa sociološkog aspekta?

1. PREDAVANJE

Sociologija

je nauka o društvu, o svim manifestacijama u kojima se društvo javlja – procesi – klase i klasna struktura, društvo sa aspekta ekonomske osnove ili baze ili nadgradnje; razvoj društveno-ekonomskih formacija od prvobitne zajednice (prva bezklasna), preko prve klasne - robovlasničke, feudalne, kapitalističke, sociološke i komunističke.  Pozitivni ili konjuktivni procesi: kooperacija (saradnja), akomodacija (prilagođavanje) i asimilacija (spajanje);  Negativni ili disjunktivni procesi: kompeticija (takmičenje), sukob (konflikt), rat (najoštriji oblik konflikta; alternativa ratu je mir). Sociologija proučava i društvene grupe:  nerazvijene - horda, rod, pleme; Sociologija naselja 1

 

razvijene - narod, nacija, porodica i čovječanstvo. U ekonomsko-političke društvene grupe spadaju: kaste, staleži, klase; dok u političko-pravne: država, političke stranke i političke institucije (njih sociologija proučava u kontekstu nadgradnje društva).

Sociologija proučava sve odnose, procese, manifestacije koje se javljaju u društvu i sa aspekta statike i dinamike; proučava uže naučne discipline koje se fokusiraju na samo jedan fenomen – uže naučne discipline: sociologija naselja, sociologija sporta, sociologija sela, sociologija rada,...

Sociologija naselja
SAD.

(urbana sociologija) – nastala je 20-ih godina 20.st. u Čikagu,

Poznata je Čikaška škola, koja je utemeljila naučne principe razvoja sociologije naselja ili urbane sociologije. Čikaška škola je imala veliki uticaj na razvoj urbane sociologije. Razlozi nastanka Čikaške škole: Uglavnom, porast razvoja gradova početkom 20.st., intenzivno doseljavanje stranaca (imigracije). Urbana sociologija ne razvija se samo u SAD, korijene ima i u Evropi, posebno u Njemačkoj najizraženiji predstavnik je sociolog Žorž Zimel, koji je smatrao da je metropolis u visokourbaniziranoj sredini ili okolini značajan za čovjeka.

Uporedo sa razvojem urbane sociologije ili sociologije naselja razvijaju se i ostale naučne discipline koje su po svom shvatanju, principima, u kontekstu sociologije naselja. Neke discipline su nastale i prije sociologije naselja, npr. socijalna geografija, demografija, sociologija sela, ekologija, humana ekologija (koja ima posebno mjesto kada govorimo o nekim fenomenima u sociologiji naselja, jer proučava čovjeka, okolinu u najširem smislu, u kojoj živi čovjek, proučava grupe i institucije, odnose između njih, promjene koje nastaju).

Ideja o humanoj ekologiji tema je različitih istraživanja, posebno sociologije grada, jer ekološko tumačenje grada primjenjuje se kao kauzalni model objašnjenja određenih pojava, npr.socijalne delikvencije pojedinih dijelova grada koji imaju lošu ekološku strukturu, a takva struktura utiče na devijatno ponašanje. Razvoj sociologije naselja obilježen je različitim analizama pojednih fenomena, pojedinih situacija u gradu. Sociolozi postavljaju pitanje - šta je to klasična urbana sociologija?

Klasična urbana

sociologija

podrazumijeva sociologiju grada u vrijeme njenog nastanka i razvoja početkom 20.st. Kad govorimo o klasičnoj urbanoj sociologiji, neminovno je reći da u kontekstu ove sociologije je i pitanje urbane kulture. Urbana kultura (sa sociološkog aspekta) je mit, ideologija zasnovana na ideji progresa. Ovaj zahtjev nudi ideju o univerzalnom čovjeku, o univerzalnim obrascima života, univerzalnoj urbanoj kulturi i, naravno, ekološkim fenomenima života.

Sociologija naselja u kontekst svog istraživanja stavlja oblike sistematizacije, npr.
grad-selo, postavlja pitanje između prostornog i društvenog fenomena, kao i pitanje između pojedinih dijelova prostornog i socijalnog (park, ulica, četvrt grada,...). Sociologija naselja je naučna disciplina ili dio sociologije koja ima za predmet izučavanja različite sociološke aspekte fenomena urbane civilizacije. Šta je to urbana civilizacija, koje su to koncepcije o gradu, historijski razvoj grada, odnosno, evolutivni razvoj naselja, društveni aspekt života u gradu ili u gradovima, ciljevi ubanističkog planiranja, gradski centri, problematika stanovanja (naselje, zgrada, stan), urbani socijalni, tj.društveni pokreti – npr. ekološki pokret. To su samo neka pitanja na koja sociologija naselja treba da da svoj odgovor. Primjena socioloških analiza u teorijskom smislu omogućava nam da kroz prizmu, razvoj (sa historijskog aspekta) sagledamo razvoj društveno-ekonomskih formacija i konkretnih oblika koji su stvarani u urbanom prostoru. To je posebno značajno za arhitekte, za koje u literaturi postoji naziv gradograditelji. Sociologija naselja 2

st. politički odnosi koji utiču na život lokalnih područja. itd. Odnos DRUŠTVA i PROSTORA definiše se kao socio-prostorna perspektiva. prema promjenama u radu ta evolucija ukazuje na lakše sagledavanje protivrječnosti urbanog prostora. Postavlja se pitanje . kapitalistička koja nastaju posredstvom industrijske revolucije. RAZLIKE – stratifikacija između klasnih grupa. Uporedo se razvijaju sljedeće discipline:  Socijalna geografija. koja se uglavnom zasniva na tumačenju procesa evolucije. U tom smislu problematika tretiranja karaktera prostora predstavlja područje u kome se razlikuju ideje stare (početne) i nove (savremenije) ideje urbane sociologije ili sociologije naselja. u SAD. A CILJ je da poveže odnos između ljudi i prostora sa socijalnim faktorima koji su osnova ponašanja individue. robovlasnička ili antička. Urbani prostor se shvata kao društveni element određen ili uslovljen proizvodnim odnosima. tačnije u Čikagu. To znači da historijska geneza naselja. je proizvod nastao iz društvene i tehnološke podjele rada..koje su to socioprostorne perspektive sa sociološkog aspekta? 2. Sociologija naselja 3 . kao proces nastaje pred kraj 20. Sociolozi kažu da svakodnevnica urbanog života daje nam sliku da stvarni urbani prostor nije idealan. Urbani prostor.  Ekologija čovjeka . dijelova grada koji imaju lošu ekološku strukturu grada. Urbani prostor predstavlja određeni ideološki nivo. Šta je    „Klasična urbana sociologija“ ? Odgovor je u težnji sociologije da predmet istraživanja usmjeri na odnos grad-selo. To su naselja prvobitne zajednice. i tako je nastao i timski rad. sa ciljem studiranja i planiranja urbanog fenomena.  Demografija. na kojem se zasniva gradograditeljstvo. Naselja vezana za GLOBALNI sistem – ekonomski. veza između prostornog i socijalnog. i kao takav je promjenjiv društveni proizvod. socijalne delikvencije (anomije društva). feudalna ili srednjovjekovna naselja koja nastaju u okviru agrarne revolucije.Svaku društveno-ekonomsku formaciju karakteriše razvoj proizvodnih snaga. npr.Ekološko tumačenje grada primjenjuje se kao kauzalni model objašnjenja određenih pojava. ali i određen reprodukcijom datih društvenih odnosa u društvenoj nadgradnji. Zato u tom smislu može se govoriti o tipologiji naselja kroz historijsko postojanje koje se uglavnom temelji na društveno-ekonomskim formacijama. Planiranje grada je kompleksna djelatnost koja okuplja stručnjake različitih profila.  Sociologija sela. različitih usmjerenja. U tom smislu može se reći da u prostornom gradograditeljstvu postoje i određeni zakoni graditeljstva. kao i određena društvena i tehnološka podjela rada. Socio-prostorna perspektiva sastoji se iz sljedećih pretpostavki:    URBANA i SUBURBANA naselja. zatim... možemo reći. stepen razvoja sredstava za proizvodnju. Urbani prostor čini stvarnost određena dijalektičkim suprotnostima datog društveno-ekonomskog sistema. tj. PREDAVANJE Sociologija naselja ili urbana sociologija ili sociologija prostora.

 Proces urbanizacije gradova. „Ruralizacija gradova“ – sociološki aspekt:  Smanjenje autohtonog stanovništva. ekološki – urbani socijalni pokreti. specifični teritorijalni odnosi. Sociolozi smatraju da tokom istraživanja. Jedna od pretpostavki je i da su naselja organizirana prema kulturološkim simbolima i materijalnim objektima unutar izgrađene sredine. a ona ima za cilj da poveže odnos između ljudi i prostora. nacionalnom i međunarodnom nivou utiču na život lokalnih područja. kulturni centri. industrijska i postindustrijska). URBANIZACIJA I DRUŠTVO Postoji više definicija fenomena urbanizacije. su između složenih društvenih faktora. transformacija od proizvođačkog do potrošačkog načina života.  Priliv doseljeničkog stanovništva. Odnos između društva i prostora definiše se kao socioprostorna perspektiva. Koji su to aspekti? Mogu se svrstati u: osnovne koncepcije o gradu. npr. rasa.  Problematika stambene gradnje (npr.  Doseljeničko stanovništvo donosi svoje „stilove ponašanja“.…) PROSTOR je istovremeno i proizvod i proizvođač ponašanja u društvu. Iz ovoga možemo zaključiti da između prostora i društva postoji jedan dualni (međusobni) odnos. kao posljedica interakcije. tereni za sport. i. itd. Socio-prostorni pristup života u gradu ukazuje na različitost stilova života i subkultura. Sociologija naselja 4 . Objekti u prostoru imaju svoj smisao. urbanizacija. Posljedice i faktori urbanizacije su različiti:  Nejednakost urbaniziranosti teritorija. transport. gradski centri (postanak i razvoj). “divlja gradnja”.). što znači da ekonomske. Svi objekti u prostoru imaju svoj smisao. kao što su klasa ili sloj. političke odluke na gradskom. ( umjetnički paviljoni. šoping centri. socioprostorni pristup života u gradu utiče na različitost stilova života i subkultura koje su prisutne na širem gradskom području. itd. naselja u kontekstu sociološkog postojanja. prostori za zabavu. Sociologija naselja je naučna disciplina koja ima za predmet izučavanja različite sociološke aspekte fenomena “URBANE CIVILIZACIJE”. Razlike u životnim stilovima izražene su kroz specifične ambijente. da organizacija naselja utiče na ponašanje ljudi. Jedna od definicija sadržana je u stavu: URBANIZACIJA je proces rasta stanovništva (gradskog). U čemu se sastoji socioprostorna perspektiva? To su uglavnom urbana i suburbana naselja koja već imaju izgrađenu sredinu. itd.  Različiti ekološki problemi. Različiti stilovi života. Naime. (postanak) i razvoj naselja (predindustrijska. društveni aspekt života u gradu. Urbanizacija nastaje procesom industrijalizacije. što je posljedica smanjenja seoskog stanovništva. aspekt urbanog planiranja. kultura. Sociolozi za urbanizaciju predpostavljaju proces širenja „gradskog načina života“ sa različitim procesima u kvantitativnom i kvalitativnom smislu. prostorna lokacija utiče na različite načine ponašanja ljudi. npr. ORGANIZACIJA naselja. razvoj massmedija. zatim naselja su vezana za globalni sistem. problematika stanovanja. svakako. itd. univerzitetski kompleksi. itd.

sezonske (iz ekonomsko nerazvijenih zemalja stanovništvo dolazi u industrijska ili turistička područja zbog zarade). Institut za urbanizam. a osnovni okvir bio je grad.) 3. odnosno Prisutni termini za urbanizam su:  Urbanistički biro. Urbano planiranje analizira se kao kompleksan proces prenošenja određenih vrijednosti u konkretnim uslovima određenog života. Sociolozi pod terminom urbanizam podrazumijevaju kompleks procesa koji se javljaju u gradu. Faktori koji uslovljavaju migracije su:  Ekonomski faktor (u vrlo uskoj vezi sa dnevnim. PREDAVANJE URBANIZAM I PLANIRANJE Sociologija naselja proučava procese planiranja. na institucije. na grupe. itd. kao i ciljeve. ruralnourbano. Sociologija naselja 5 . Industrijski gradovi karakterišu se po svojoj teritorijalnoj veličini i broju stanovnika. Predindustrijski gradovi (naselja) razlikuju se ne samo po svom vremenu nastanka. itd. značajan je po tome što se oslanjao na opisivanje gradskog načina života. početni razvoj urbane sociologije. poseban značaj imaju nova organizacija prostora. uticaj tih procesa na pojedinca. tj.  Politički faktor. Među tim promjenama. Tokom vremena.  Klimatsko-geografski. a pojavu (nastanak) gradova “urbana revolucija”.   Zavod za urbanizam. Pojava gradova uvela je u ljudsko društvo red u svim oblastima života. sedmičnim i sezonskim migracijama). nastanak suprotnosti selo-grad. novi pogledi na društvo. Naime. Sve to dovodi do erozije „autentične gradske kulture“. gradovi su se mijenjali i u kvalitativnom i u kvantitativnom smislu. itd. URBANIZAM. urbano shvaćeno kao zajednica koja ima svoje zakonitosti razvoja i uslove života. itd. (U svakom društvu postoje migraciona kretanja ili pokretljivost stanovništva. sedmične (zbog posla). Ona je uslovila podjelu naselja na predindustrijska naselja (gradove) i industrijske gradove. nastao u periodu Čikaške škole. prvi razvoj. Nastanak prvih naselja sociologija naziva „neolitskom revolucijom“. Tu razlikujemo prve gradove antičke i feudalne. zatim. a temeljni događaj u razvoju gradova u sociologiji se smatra “industrijska revolucija”. Dnevne migracije (zbog posla). Savremena sociologija naselja za prioritet svog istraživanja stavlja URBANO PLANIRANJE (a cilj je da analitičkim pristupom utvrdi smisao i funkcije planiranja). razlika je u kulturi i društvenim odnosima. svijet. manifestacijama tog života. po organizaciji prostora. Urbanizam može da znači i “tehniku oblikovanja prostora” ili “nauka o lijepim formama”. Savremena urbana sociologija u svojim analizama stavlja ovaj fenomen u prioritet istraživanja. Migracije   Usko vezane za ruralizaciju gradova. itd.

broj i struktura. koja ima svoje stavove.  Posebni-konkretni. srednjoročni i kratkoročni. Urbanistički. itd. rad. VRIJEDNOSNI SISTEM . Interdisciplinarni rad. Sociološki. U gradu nastaje nova ličnost – sociolozi je nazivaju urbanit. Ekološki.značajna je uloga planera.     Arhitektonski.utvrditi stepen planibilnosti određenih fenomena kao što su stanovništvo. NASELJA PREDINDUSTRIJSKOG PERIODA Sociologija naselja 6 . U okviru urbanog planiranja ciljevi su:  Ekonomski. zatim stepen motorizacije. Ciljevi urbanog planiranja mogu biti:  Kvantitativni i  Kvalitativni. CILJEVI . vodovod. MJERLJIVOST . komunikacija. infrastruktura. itd.ciljevi planiranja mogu biti:  Opšti-generalni. SISTEMATIČNOST GRADA – različiti sistemi. saobraćajni sistemi.Sociološka tipologija gradova polazi od broja stanovnika koji žive u gradu jer sa porastom stanovnika mijenja se i sam profil (tip) grada. itd. kanalizacija. Ljudske potrebe. Mjerljivost. Vrijednosni sistemi. Pretpostavke urbanog planiranja Sociološki posmatrano.  Specijalni. PLANIBILNOST . Ciljevi. svoje mišljenje. itd. Grad kao sistem. itd. Sa aspekta urbanističke dimenzije ciljevi su:  Dugoročni. LJUDSKE POTREBE – ogledaju se kroz osnovne funkcije – stanovanje.u urbanom planiranju promjenjiva je gradska infrastruktura. INTERDISCIPLINARNI RAD – sveobuhvatno upoznavanje urbane stvarnosti. fenomen URBANOG PLANIRANJA može se posmatrati u sljedećim aspektima:        Planibilnost.

Središte srednjevjekovnog grada sačinjavaju značajni objekti:  Gradska vijećnica. i u tom smislu treba da bude opšta sociološka teorija o razvoju grada. Sajmišta – u kasnijem periodu utiču na razvoj grada. 4. otuđen u gradu. odnosno. Naselja srednjeg vijeka – srednjevjekovni gradovi. Stanovništvo se koncentriše u blizini industrijskih objekata. Sociologija naselja 7 . U strukturi gradova nastaju nove promjene:  Industrijski rad potiskuje manufakturni rad. Mnogi gradovi su veliki univerzitetski centri. Neki teoretičari ove problematike smatraju da je sociologija grada nauka o savremenom urbaniziranom društvu. Rimska imperija. London. Naselja prvobitnih zajednica su pećine i primitivni zakloni. što znači da imaju i edukativni karakter u svom postojanju. Tvornice se lociraju između željezničke pruge i rijeke.  Cehovska vijećnica. Sociološke teorije:  Grad je “društvo u malom”. koja proizilaze uglavnom iz mišljenja sociologa da je formirana deskriptivna sociologija grada iz koje nastaju druge ideje.  Kako humanizirati život u industrijskom gradu (da ne budu prisutne anomije grada – negativne pojave koje su prisutne: droga. Gradovi su i personifikacija naroda i država (Dubrovačka republika. Mletačka republika.  Samostan. društvenog i kulturnog razvoja. Prve zajedničke kuće sličile su pećinama – ovalnog ili kružnog oblika.. gradove koji će se razviti iz deskriptivne orjentacije. U kasnijem periodu javljaju se sojenice. Postavlja se pitanje u sociološkom smislu da li formirati užu naučnu disciplinu u okviru urbane sociologije? Sociolozi smatraju da ova disciplina još nije formirana.).  Katedrala. Katedrala ima veliki uticaj na formiranje prostora u centru grada. Naselja (uglavnom radnika) grade se u nizovima. Tipični primjer gradova iz tog perioda (19. U sociologiji naselja karakteristična su dva stava kad se govori o sociologiji grada. te da je potrebno na jednoj strani razlikovati deskripciju gradova ili deskriptivni način posmatranja grada. PREDAVANJE SOCIOLOŠKE TEORIJE Gradovi su u toku historijskog razvoja glavni centri ekonomskog.Naselja predindustrijskog doba nastaju u periodu od rodovskih zajednica do kapitalističkodruštvene ekonomske formacije. U formiranju srednjevjekovnog grada značajnu ulogu imaju sakralni objekti. Sociolozi smatraju da su gradovi sinteza najboljih. itd. itd.  Željeznica potiskuje drumski (cestovni) saobraćaj. najupečatljivijih vrijednosti stanovnika tog grada. skitnice. GRADOVI INDUSTRIJSKOG PERIODA Faktor razvoja industrijskog grada su migracije. Svi putevi vode ka trgu i sve počinje od trga. U toku svog historijskog razvoja grad je glavni centar ekonomskog. U centru grada je prostor za trg.  Velike robne kuće zamjenjuju male prodavnice. a s druge strane treba posmatrati grad. konstituisana.) su Pariz.  Da li je čovjek „izgubljen“. samoubice).st. društvenog i kulturnog razvoja... Bronzano doba donosi pravilna naselja “Tera Mare” (ulice se sijeku pod pravim uglom).

Međutim. i ima svoje ciljeve. urbana sociologija tek sa nastankom Čikaške škole i u okviru nje posvećuju pažnju pitanjima. Istraživanje poznatog sociologa Maxa Webera o ekonomskim funkcijama grada. Međutim. u sociologiji ideja o funkcionalnom gradu suprotstavlja se ideji o gradu kao ljudskoj zajednici. ideji o gradu kao kolektivnom grupnom iskustvu. na zone. Promjene u gradu se ogledaju:  U novoj organizaciji prostora. Te promjene su posebno izražene i pojavom i razvojem ind. Jedna od teorija je ekološka teorija o gradu i primjenjuje se kao kauzalni model u objašnjavanju fenomena u gradu ili određenih pojava u gradu. organicistička teorija (ideja) o gradu. Druga zona – zona tranzicije ili prelaza.     Sociolozi smatraju da je ekološka teorija o gradu teorija u kojoj se manifestuju simboličke vrijednosti. Funkcionalistička teorija – grad je podijeljen na svoje funkcije. Međutim. Primjena ideje o mogućnosti kauzalne (uzročne) analize o strukturama grada dovela je do nastanka i drugih teorija. Emil Dirkem je uveo pojam anomija. Sociologija naselja 8 . a činjenica je da im je osnova ove funkcionalističke teorije da polazi od pretpostavke o podijeljenosti funkcija u samom gradu. odnosno. U gradu se formiraju nove koncepcije. svoju metodologiju istraživačkog postupka. Peta zona – zona prometa (obuhvata dugi prostor). pokretljivost stanovništva. fenomenima grada. Po ovoj teoriji grad se sastoji od 5 zona ili područja:  Prva zona – poslovno središte grada. po kojoj je strukturu grada najlakše shvatiti i objasniti proučavanjem simboličkih vrijednosti i njihove rasprostranjenosti u gradu. devijatnog ponašanja. da su tu istraživanja vrlo mala. Sve je to došlo do izražaja u okviru Čikaške škole. Razvoj humane ekologije doveo je do nastanka i razvoja posebnih ekoloških teorija o strukturi teorija. različiti uticaji. Postavlja se pitanje koje su to teorije o gradu u okviru urbane sociologije. čije začetke možemo naći kod antičkih filozofa Platona i Aristotela. revolucija (koje su uslovile i nastanak ind.   U suprotnostima između urbanog i ruralnog (selo-grad.Prvi stav – sociologija grada je deskripcija različitih urbanih fenomena koji su uglavnom karakteristični za urbanu civilizaciju. Međutim. u svakom gradu. tj. interesantno je reći da kada je riječ o položaju radničke klase u industrijskim gradovima. naravno. ideji o gradu kao podruštvljenom prostoru. Četvrta zona – zona rezidencijalnog stanovanja. i u tom smislu razvija teorijski koncept da se osmisle savremeni procesi u urbanom društvu. Međutim. Po ovoj teoriji grad je kao organizam koji ima svoje funkcije i u tom smislu mnogi sociolozi ovu teoriju nazivaju i funkcionalističkom teorijom. zatim o političkim dimenzijama grada. Među njima je najpoznatija koncentrično-zonalna teorija koju je razvio Burgess u svom djelu “Grad”. Individue u novim društvenim odnosima – URBANIT. U kasnijim teorijama ta istraživanja nisu našla svoje sljedbenike. o formama društvenog života i društvenih odnosa. Treća zona – zona “lošijeg stanovanja” (niži socijalni status). kao disciplina koja ima svoje područje proučavanja. jedna od najstarijih teorija i koncepcija o gradu je tzv. grad kao jedna cjelina.…sve je to zajedničko svakom društvu. Drugi stav – sociologija grada je posebna disciplina koja ima posebno područje istraživanja i. i obrnuto). postoji društvo u kojem se ne dešavaju promjene. različiti procesi. prije svega. Potrebno je naglasiti da se sociologija grada razvijala. Formiranje prvih gradova – URBANA REVOLUCIJA. tj. gradova). U ovoj teoriji loša ekološka struktura može da bude uzrok anomija u gradu. nova shvatanja o društvenom životu. ima i poseban metodološki instrumentarij u ovim istraživanjima. Formiranje prvih naselja – NEOLITSKA REVOLUCIJA. i svi ti procesi imaju određen uticaj na grad.

… Karakteristično za dominancu su procesi koji se dešavaju u samoj dominanci. DOMINANCA – znači brojčanu ili teritorijalnu nadmoćnost jedne lokalne zajednice nad drugom. što znači da je grad sistem kompleksnih međusobno povezanih koncepcija. a i među njima ne postoji (stalna) komunikacija. a ujedno su i razlog RAZARANJA ranijih okvira grada.  Socijalne agregate čine skup ličnosti koje su povezane fizičkom blizinom. Socijalne kategorije su brojne u gradu. npr. prisutna je ideja o gradu kao sistemu. omladinska. Na ekspanziju grada uticali su: fabrike. Savremeni grad sociolozi smatraju da predstavlja sve više društvo socijalnih agregata. medicinski centri. željeznica. broju stanovnika. grupa arhitekata. po prisutnosti procesa koji se u gradu dešavaju (negativni ili disjunktivni i pozitivni – svaki grad ih ima). Grupe u gradu mogu biti različite: studentska. To su: omladina.  Grad je karakterističan sa aspekta urbane sociologije. Za agregat je karakteristično da nije organiziran. U dominanci prisutni su prostor i centri dominance. transport.. kulturni. publika u jednoj koncertnoj dvorani ili na sportskom stadionu. funkcije koje vrši dominanca.… Sociologija naselja 9 . Ovakva dominanca koja ima veliki broj stanovnika. Među sociolozima vrlo često preovladava ideja o idealnom gradu (kao Sen Simon) i o idealnom društvu. U industrijskim gradovima javljaju se problem stanovanja. itd. edukacioni. GIGANTIZAM je težnja grada da bude što veći po prostoru (veličini). više funkcija. politički. vodosnabdjevanja. agregati i grupe.. Travnik. rekreaciju. naravno da imaju svoj značaj. ili jednog dijela te zajednice nad ostalim (ekonomski. npr. npr.  Socijalne kategorije predstavljaju uglavnom veliki broj ličnosti koje se razlikuju po jednom ili više obilježja.. koje čine jednu cjelinu. Procesi u gradu Sociolozi postavljaju pitanje šta čini socijalnu strukturu grada? Odgovor je u sljedećem: Sociološku strukturu grada čine socijalne kategorije.. rezidencijalni. rasprostire dominanca. naučni.. Ekspanzivne aktivnosti u gradu su industrija i trgovina. automobil. radno mjesto i mjesto za odmor. biblioteke. Procesi dominance su:      Koncentracija – proces skupljanja ljudi i institucija na određenom prostoru. Posebno izražen u manjim gardovima. stariji ljudi. Procesi u gradu koji daju „pečat“ gradu:  Dominanca  Gigantizam  Razaranje  Radnički pokret  Masifikacija Kroz ove procese možemo pratiti život savremenog grada. Snaga dominance centra zavisi od više faktora.…). uglavnom se širi u vidu zona a velilčina tih zona je različita. a to su: broj stanovnika. otpaci i odvoz istih.. Centri dominance su mjesta iz kojih se širi. broju institucija (univerziteti. Procesi u gradu su GIGANTIZAM I RAZARANJE.. Centralizacija – stanovništvo i elementi urbanizacije. Rutinizacija – prelazak rastojanja između tri sredine: stan. U gradu može biti više centara dominance: poslovni. zone za saobraćaj. Segregacija – izdvajanje pojedinih društvenih grupa i institucija. boemi.…).… Decentralizacija – tendencije širenja grada prema periferiji. radna.Isto tako. što je utopija. djeca. bolnički centri. finansijski centri.

sistema.  Posebne organizacije. mjesto gdje se odvijaju procesi materijalne i duhovne prirode. i početkom 20.  Otvorenost – otvoren sistem. Centar je polazište i ishodište brojnih kretanja u određenom prostoru. To je posebno izraženo u urbanoj sredini. skitnice. itd.  Dinamičnost – različitosti u razvoju sistema. Centar objedinjuje različite sadržaje. automobil i avion – doveli do povezanosti tržišta.) uslovilo masovnu proizvodnju:  telefon  automobil  avion   film radioaparat  vještačka svila (telefon. Masifikacija uslovljava masovnu proizvodnju i masovnu potrošnju.  Tajna društva – slobodni zidari (masoni). kvantitet – kvalitet. jer urbana sredina vaspitno-obrazovnim i kulturnim institucijama utiče na čovjeka svojom fizičkom strukturom. Centar je dio cjeline. Čovjek. GRADSKI CENTAR je prostor u gradu. putnika) Anomije grada Proces urbanizacije i industrijalzacije grada uslovio je mentalna oboljenja. a transformacija čovjeka odvija se u 3 aspekta:  Evolucijom. Sociolog Emil Dirkem (te pojave nazvao anomije grada) – “ANOMIJA je odsustvo svake norme u društvu.  Rasni sukobi. (svi ovi procesi znače dinamičnost centra) Osnovne komponente odnosa (centralizacija – decentralizacija. mijenjajući svijet oko sebe. itd. pa i samog sebe.st. neuroze. mijenja samog sebe. Sistem sadrži: otvorenost i dinamičnost. Američki sociolog Ogbern smatra da je 6 pronalazaka (krajem 19. Sociologija naselja 10 .  Prostor i  Aktivnost.  Radom (djelatnošću) i  Uticajem sredine. PREDAVANJE CENTAR GRADA “Centar” je simbol jednog mjesta. transport robe. 5. itd.MASIFIKACIJA je proces koji teži masovnosti u svim aspektima razvoja grada.” Tipični oblici anomija su:  Profesionalni prestupnici. bande (grad – tiranopolis). Svojim radom čovjek transformiše već ono što je stvorio. ali i cjelina raznih drugih elemenata. nekontrolisanih želja. nagona. jer sredina koju čovjek stvara i mijenja utiče i na samog čovjeka. prostora. gangovi.) su:  Čovjek. sadrži visok stepen društvene komunikacije.

Funkcije centra grada (pojam i funkcije centra. naravno. Centar još nastaje od postanka grada i doživljava niz transformacija u ekonomskom. ona zavisi i od 2. Za analizu nastanka i razvoja gradova sa sociološkog aspekta koriste se formativni i generativni faktori. Tehnologija (tehnološki procesi) i vrijeme. i 3. odnosno. u odnosu na grad kao na cjelinu. Socijalne strukture. Sastoji se od niza elemenata koji su međusobno povezani. ekološkom i prostornom aspektu. 5. Stanovništvo. socijalnom.Centar je dio urbanog sistema. Rijetki su centri koji imaju jednu funkciju. Ekstenzivnost je povećanje u širinu različitih funkcija. Aktivnosti stanovnika predstavljaju treću karakteristiku dimenzijama centra. suprotna je koncentraciji. U centru dešavaju se sljedeće aktivnosti ili pojave:        Koncentracija znači gustinu naseljenosti ili povećanje ukupnih sadržaja u samom centru u odnosu na druge dijelove grada. što podrazumijeva i izgradnju određenih objekata. kulturnom i drugom smislu. veće su i mogućnosti anomija u gradu. Temeljne karakteristike centra su: 1. Centar predstavlja skup elemenata koji se nalaze u jednoj interakciji. Kvantitet označava rast. komunikacije. Organizacija centra ne zavisi samo od broja stanovnika. Uređenje prostora je bitna karakteristika. centra. političkom. Centralizacija u centru je proces koncentracije različitih sadržaja. Sociologija naselja 11  . Organizacija centara zavisi od aktivnosti stanovništva i socijalne strukture. a i uslov tome može biti različitost. Ugostiteljsko-turistička. Gradski centar je (dio) sistema grada. kada govorimo o Struktura i veličina sadržaja centra u vrlo uskoj je vezi sa socio-ekonomskom strukturom stanovnika i. dok Kvalitativne promjene znače realizaciju boljih uslova života. Postupak utvrđivanja karakteristika grada utvrđuje se na osnovu funkcionalne klasifikacije gradova. Funkcionalna klasifikacija ima zadatak da utvrdi dominantnu tipologiju najznačajnijih funkcija grada. povećanje. 4. To znači. Finansijsko-poslovna. Ta različitost se ogleda u ekonomskom. Rast centra označava koncentraciju određenih aktivnosti i djelatnosti. a generativni ukazuju na razvoj i osnovnu funkciju grada. što znači da u svakom gradu kad govorimo o centru mislimo na sam grad. Decentralizacija u centru je proces razvijanja funkcija u više drugih područja. ako je grad veći i struktura je kompleksnija. Što je grad veći. Disperzija je rasutost u prostoru. i u čemu se ogledaju):    Snabdjevačko-uslužna. odnosno. veličinom grada. Formativni govore o nastanku grada. Uređenje prostora. Komunikaciono-informacijska. i Prostor. rada.

Ograničenje može biti i razvijen sistem centra. Objekte naučno-obrazovne djelatnosti uglavnom čine škole. jer postoji sigurno korelativna zavisnost između dinamike razvoja grada i centra grada. nego i zbog poslovnosti interakcije u sistemu poslovanja. Centar ovog grada širi se postepeno. Kvalitetna diferencijacija između gradskih centara nastaje Sociologija naselja 12 . Statički oblik grada imali su svi gradovi prije razvoja grada i uticaja moderne tehnologije i nauke. čine centar dostupnim i otvorenim najširem krugu korisnika i posjetilaca. Društveno-političke profesionalnim. Razvoj centra može da bude i ograničen. Socijalno-zdravstvene funkcije centra uglavnom vrše socijalno-zdravstvene ustanove. Sve što je dovelo do razvoja nauke. njegove fizičke strukture. razlikuju se tri nivoa centra: niži nivo. koncertne dvorane.… funkcije se ogledaju u društveno-političkim organizacijama. pozorišta. a to ograničenje može da se ogleda u nepovezanosti centra sa gradskim područjem. mjesto. Saobraćajna povezanost i pristupačnost centra gradu. srednji nivo centra i viši nivo centra. oblikovanja. i u tom smislu postavlja se i pitanje kako se dinamika razvoja grada odražava na dinamiku razvoja centra. povezuje grad u jednu jedinstvenu cjelinu i integriše ga sa širim gravitacionim područjem. Grad je bio i diferenciran u odnosu na svoju okolinu i vrlo često izolovana fizička jedinica. grad je oduvijek bio centar urbanih aktivnosti. Komunikaciono-informacijska – značajna za razvoj centra zato što podstiče razvoj procesa u centru. i odnosa u prostoru. informaciona i saobraćajna.… Sportsko-rekreativna funkcija centra sve je više atraktivna i time doprinosi ukupnoj privlačnosti samog centra. pozornica svih značajnih događaja. domovi kulture. institucije naučno-istraživačkog rada. ubrzalo prostor pronalazaka na šira kulturna područja. Centar grada doživljava promjene ne samo u funkcionalnom smislu nego i u fizičkoj strukturi. Sportsko-rekreativna. Društveno-politička. dovelo je i do brzog napretka sredstava komuniciranja. Statičan grad ima zatvoren centar. o gradu u samom centru. Ograničenja u saobraćajnoj povezanosti i pristupačnosti određuju razvoj centra ne samo zbog prevoza i ljudi i robe. Pristupačnost centra i njegova povezanost sa gravitacionim područjem osnovni su preduslov razvoja centra. Informaciona funkcija centra grada značajna je zato što su u gradu skoncentrisane sve vrste informacija o životu stanovništva. Perceptivna uloga ove komunikaciono-informacijske funkcije ima svoj značaj u individualnom opažanju prostora centra. Kulturno-zabavna. Društveno-ekonomske promjene utiču na funkciju centra. kao i širem gravitacionom području. a ujedno obezbjeđuje i razvoj osnovnih funkcija centra. prevladavanja naučnog duha. To su biblioteke. Socijalno-zdravstvena. vrlo sporo i ravnomjerno na sve strane. Promjene u strukturi komuniciranja u tehnologiji komuniciranja utiču sigurno na strukturu centra.     Obrazovno-naučna. Kada govorimo o razvojnom procesu centra. što je uslovljeno sa nepristupačnosti. uspostavilo nove vrijednosne kriterije i označilo početak nove moderne tehnologije i civilizacije. Osnovne komponente komunikaciono-informacijske funkcije u centru i u gradu su perceptivna. U razvoju civilizacije grad je bio generator razvojnih impulsa koji su i preobražavali sam grad. Možemo reći da je grad. galerije. Kulturno-zabavne funkcije centra čine objekti kulturne djelatnosti. a veličina grada utiče na strukturu centra. kada govorimo o razvoju gradskog centra.

. Funkcije centra treba da zadovolje sve potrebe stanovništva koje se ogledaju u aktivnostima ljudi. Klimatske karakteristike. kulturni. a sa razvojem grada nastaju i nove funkcije grada. tj. politički. administrativni. modernizam. historijsko nasljeđe. PREDAVANJE CENTAR GRADA CENTAR naselja čini određena zona naselja koja omogućava zadovoljavanje potreba stanovništva. 6. odnosno. zdravstvo.    Niži nivo gradskih centara je uglavnom u funkciji zadovoljavanja svakodnevnih potreba lokalnog stanovništva. KLASIFIKACIJA gradskih centara   Sa aspekta funkcija koje učestvuju u njemu. tj.edukacija.  Veliki uticaj pojedinih historijskih epoha (npr. Negativne karakteristike novih gradskih centara su gradnja velikih nebodera. administracija. dok više etaže služe za druge svrhe. Određivanje NIVOA centra je prema:  Dometu centra u prostoru više faktora: historijski. Centri srednjeg nivoa nastaju u toku razvoja grada i nazivaju se sekundarni gradski centri... centra..  Sa aspekta njihove urbane forme i oblika..). Sociologija naselja 13 . Druga karakteristika novih gradskih centara je pristupačnost motorizovanom čovjeku (garaže. kultura. stanovništva.). Istočni koncept razdvaja funkcije stanovanja (kultura Istoka. veličine prostorne cjeline kojoj centar pripada.  Neprivredne aktivnosti . ako je u njihovom gravitacionom području preko 200 000 stanovnika. odnosno. saobraćaj. gotika. Male Azije).tek kad centri pređu određenu veličinu. Domet gravitacione funkcije u prostoru je u zavisnosti od veličine broja stanovnika koji gravitira u datom centru. velike zgrade. sa razvojem nove funkcije se pripajaju starim. NOVI gradski centri U novim gradskim centrima funkcije se uglavnom smještaju uz važne saobraćajne tokove. i takvi centri se najčešće nazivaju i lokalni centri..mala privreda. itd. regionalne karakteristike imaju uticaja u izgradnji urbanog sistema i arhitektonskog oblikovanja centra. renesansa. trgovina. Razvojem grada definišu se centri – manji i veći. Koncepti starih gradskih centara su:  Zapadni koncept  Istočni koncept Zapadni koncept gradskih centara uključuje i funkciju stanovanja u samoj zoni centra. Centri najvišeg nivoa predstavljaju gradsko jezgro ili centralnu zonu. više funkcija. uglavnom na višim etažama. Funkcije centra mogu biti:  Privredne aktivnosti . Gravitirajuće granice su u direktnoj vezi sa razvojem saobraćaja. itd. zanatstvo. može se izvršiti: Sa aspekta gravitacionog dometa funkcije u prostoru. tj.barok. STARI – NASLIJEĐENI gradski centri Karakteristike starih naslijeđenih centara su:  Multifunkcionalnost. Veliki centri ne mijenjaju lokaciju.

TIPOLOGIJA GRADOVA U urbanoj sociologiji dominantna je tipologija: statistička. pragovima razvoja grada.. i u tom smislu razlikuje se: urbano. Rezidencijalni objekti su brojni u gradovima – REZIDENCIJALNI AGREGATI (stambeni blokovi. problema u gradu.. Koje su komponente ove funkcije? Sociolozi smatraju da su to perceptivna. karakteristični za manje i srednje gradove. Razlikuju se tri bitne skupine centara:  Monofunkcionalni centri.  Multifunkcionalni centri – mješovita skupina funkcija. prerastanjem malih gradova u srednje. Grad je izveden od latinske riječi civitas – zajednica. Ulica u gradu je okvir života i u ekološkom i u društvenom pogledu. zatim.). što znači da urbana revolucija stvara i ostavlja velike promjene u gradu. slijede pravac razvoja grada..). tj. Gradovi imaju svoje zajedničke socijalne i sociološke probleme. geta. ulice. Smješteni su uz dobre i komunikativne saobraćajnice.  Centri najvišeg nivoa imaju makrogravitacijski uticaj i predstavljaju gradsko jezgro ili centralnu zonu. Koncentracija društvene moći u gradu ima uticaja ne samo na pojedinca nego i na grupe. a glavne društvene promjene dešavaju se u prostoru i vremenu. koja se prostorno i vremenski manifestuje u različitim oblicima i funkcijama. gdje dolazi i do određenih anomija. Predgrađa su uglavnom društvena realnost...  Centri srednjeg nivoa nastaju uglavnom u toku razvoja grada i nazivaju se sekundarni gradski centri. republički i državni. ali je postojalo nešto zajedničko što ih je vezalo – INDUSTRIJALIZACIJA. zatim srednjih u velike. Sa aspekta FORME I SADRŽAJA gradski centri mogu biti:  Koncentrično koncipirani centri. Upoznavanjem ili sagledavanjem određenih pragova razvoja.  Longitudinalno koncipirani centri. Imali su različite oblike života.Lokaciji centra: zavisi od nivoa unutar mreže i sistema centra. predgrađa. ruralno i agrarno društvo.. pa samim tim i centra. tzv. imaju glavnu funkciju upravno-administrativni centar. informaciona i saobraćajna. Karakteristika ovih centara je velika granica dometa. trgovina. Karakteristika ovih centara je veliko prisustvo različitih funkcija. sociolozi smatraju da je moguće u znatno kraćem vremenskom periodu utvrditi kvantitativne i kvalitativne promjene grada.  MONOFUNKCIONALNI centri su gradski. Sociologija naselja u početku je tražila smisao u urbanoj strukturi i analizi strukture grada sa aspekta prostora. prostor opsluživanja. gradovi dolaze u karakteristične situacije. Proces urbanizacije predstavlja osnovni uzrok promjena u gradu. Osnovni preduslov razvoja centra grada jeste komunikaciona funkcija. migraciona kretanja uslovljavaju probleme stanovanja. spomenici po kojima su prepoznatljivi. Neke karakteristike posebne su za gradove identifikacija (veliki univerzitetski centri.). regionalni.. nivou opsluživanja. Takvi se zovu lokalni centri. U njoj se miješaju različiti slojevi stanovnika. Gradovi imaju i svoja obilježja. obično su u samom centru grada. mnogi sociolozi ih nazivaju faktori. Zahvaljujući karakterističnim periodima. što znači da su gradovi nastali u različitim podnebljima i vremenskim razdobljima. POLIFUNKCIONALNI centri su najčešće prisutni na nivou malih naselja kao centar naselja. direktna veza sa potrošačem. Razvoj grada je cikličan proces.. funkcionalna i sociološka. Sociologija naselja 14 . vrlo često stanovnici jednog predgrađa pripadaju istoj socijalnoj strukturi. Gradske centre možemo podijeliti na tri osnovne kategorije:  Niži nivo gradskih centara je takva forma centra koji ima zadatak da zadovolji svakodnevne potrebe stanovništva. U jednoj ulici mogu da budu i različitosti funkcija (zanatstvo. Neki sociolozi smatraju da je potrebno formirati jednu posebnu disciplinu koja će izučavati grad kao cjelinu..  Polifunkcionalni centri.

Ovaj oblik grada imaju više vrsta. i u ove centre spadaju uglavnom univerzitetski gradovi. Ovakvi gradovi se šire. prema statističkoj klasifikaciji. 6. Politički gradovi su gradovi u kojima dominiraju političke institucije i koji imaju veliki politički uticaj.STATISTIČKA tipologija određuje se prema veličini broja stanovnika.. naselja. gradovi se dijele na 3 kategorije: 1. Po ovoj tipologiji gradovi mogu biti: 1. trgovačka. 5.sociolozi smatraju da svaki grad ima nekoliko funkcija: odbrambena..od 20 000 do 100 000 stanovnika.  Metropoli . Kulturni centri – poznati su po kulturnim institucijama.  Veliki gradovi . ovi gradovi imaju vrlo uticajnu sferu i predstavljaju snažne. a po toj tipologiji veličina broja stanovnika je kriterij za klasifikaciju grada. Prisutne su primarne grupe. metropolis.preko 1 000 000 stanovnika. Gradovi od 25 000 do 49 999 stanovnika. npr. Oxford. npr. 2.od 100 000 do 1 000 000 stanovnika. objektima.. 3.  Srednji gradovi .od 5 000 do 20 000 stanovnika. Rim je središte za katolike. kada se postavlja pitanje tipologije gradova. kolonijalne. kao npr. kulturna. Produktivni – čija je dominantna karakteristika proizvodnja ekonomskih dobara i u takvim gradovma ili u blizini takvih gradova smještena je prerađivačka industrija ili su središte neke specijalizovane industrije. i megalopolis. formi udruživanja i ponašanja. Hajdelberg. prirodne prijestolnice. Rekreacioni centri – gradovi koji imaju dobar klimatsko – geografski položaj. koji ima svoje posebno ponašanje.. regionalne. Predstavljaju religiozne centre ne samo za vjernike nego mogu biti i turistički centar. Prema ovoj tipologiji. itd. ali i pored ograničenog broja stanovnika. 7. 3. Kembridž. Mekka je središte islama. samo u slučaju kada je njihova dominatna funkcija sadržana u prometu ekonomskih dobara. 2. dobijaju oblik metropolisa i po svom sadržaju obuhvataju obližnje varoši. 8. polis. FUNKCIONALNA tipologija . jake lokalne centre. SOCIOLOŠKA tipologija gradova oslanja se na izučavanje odnosa. Religiozni centri – uglavnom središta religioznog života.. Neki sociolozi predstavljaju tipologiju u okviru ove statističke klasifikacije:  Mali gradovi . Gradovi od 50 000 do 99 999 stanovnika. izraženu ekološku sadržinu i uglavnom to su kosmopolitski centri. jer porastom grada mijenja se ne samo tip grada nego i profil stanovnika i ličnosti grada. Gradovi od 100 000 na više stanovnika. edukaciona. 4. Na ovim osnovana sociološka tipologija grada svrstava gradove u nekoliko formi: eopolis. rekreativna. tj.  EOPOLIS – naselje koje se tek formira ili selo koje se urbanizuje sa snažnom društvenom atmosferom. ovakvo naselje pokazuje određene karakteristike grada i po njima se Sociologija naselja 15 . Sociolozi ovaj tip zovu URBANIT. Primitivni – to su ograđena naselja koja tek dobijaju neke konture urbanog (tu spadaju prvi gradovi u vrijeme moderne kolonizacije i karakteristično je da je primarna odbrambena funkcija).. mediopolis. religiozna. i ako su pod uticajem metropolisa. Trgovački gradovi mogu biti veliki i mali. Regionalni gradovi neovisni su od metropolisa. Danas savremena sovciologija posmatra još jednu formu garda – tiranopolis.

institucije. nastaje novi oblik po sociološkoj teoriji – metropolis. Baščaršija. Rimska imperija. Bavi se proučavanjem svih fenomena u društvu.st. društvene grupe se modifikuju i mijenjaju. U megalopolisu u početku naselja su bila nepovezana međusobno i između njih su bili nenaseljeni prostori. ne samo u pogledu obima i fizionomije i organizacije prostora.razlikuje od sela. Sociološka teorija grad posmatra sa više aspekata.. Nastaje novi oblik – polis. male ulice ili sokaci gdje su poredani. PREDAVANJE Gradovi su u toku historijskog razvoja glavni centri ekonomskog. koncentraciji društvene moći i uticajem masmedija. Nestaju ruralne sredine. višekatnice). u koncentraciji društvene moći i jačanju uloge masmedija. gradnjom puteva. društvenog i kulturnog razvoja. a mnogi teoretičari urbane sociologije ga zovu megalopolis. Koncentracija društvene moći u metropolis je velika i to je jedna od karakteristika metropolisa.). mijenja se i fizionomija grada. jedan do drugog. nego i u pogledu diferencijacije društvenih grupa. nego i u pogledu diferencijacije. sociolozi smatraju da dolazi do prostorne eksplozije gradova. Ovakvu cjelinu neki sociolozi nazivaju regionalnim gradom. To je uočljivo na ostacima prvobitnih gradova. polisa. Mletačka republika. Po sociološkoj teoriji tipologija gradova je sljedeća:  Eopolis  Polis  Mediopolis  Metropolis  Megalopolis Sa porastom grada i njegovih funkcija mijenja se i obim grada. U ovom tipu.početkom 20. povezuju se naselja u jednu urbanu cjelinu. razvojem polisa. došlo je do prostorne integracije ovih naselja. Ova diferencijacija ili slojevitost je posebno prisutna u industrijskim gradovima. Širenjem grada. a sa tim mijenjaju se i društvene norme. tj. kojim dolazi do značajnih promjena. tj. itd. posebno u organizaciji prostora. Fizionomija ovog tipa grada u BiH izgledala je ovako: zanatske radnje poredane su u jednom redu.  POLIS . a samim tim mijenja se i društvena struktura. Mediopolis – ovaj tip grada sociolozi posebno proučavaju jer ima posebnu fizionomiju. Prisutne su inovacije u organizovanju prostora metropolisa.sa porastom grada raste i broj funkcija grada i u tom slučaju mijenja se obim grada. Metropolis je centar finansija i drugih oblika ekonomskog profila. nestaje ruralne okoline. To je uslovila uglavnom koncentracija industrije koja je dovela do stvaranja manjih radničkih naselja. Vremenom. naziva se čaršija i ona se sastoji iz više ili manje sokaka ili ulica. pored horizontalnog širenja prisutno je i vertikalno povećanje obima grada (velike zgrade. ne samo horizontalno nego i vertikalno.  MEGALOPOLIS . sve više okolnih naselja dolazi u gravitacionu zonu ove forme grada. Gradovi su personifikacija naroda i država (Dubrovačka republika. posebno u organizaciji prostora. Gradovi su sinteza najboljih vrijednosti naroda. raste. Što više grad se razvija. Za megalopolis karakteristično je da ima svoju gravitacionu zonu u Sociologija naselja 16 . kao i na malim varošicama koje prerastaju gradsko naselje u svom prostoru i vremenu. podižu se veliki trgovački centri i karakteristična su predgrađa grada. Sa porastom. jer formiranje modernog metropolisa uslovljava snažne promjene. sociolozi smatraju da se sve više ugrožava i prostor ličnosti i dovodi do različitih oblika frustracije. Ovaj oblik grada širi se i horizontalno i vertikalno. METROPOLIS – ima posebne karakteristike sa sociološkog aspekta.    MEGALOPOLIS 7. npr. gradnjom velikih metroa. njihovog širenja u svim pravcima... MEDIOPOLIS – zanimljiv je za sociologe zato što ima posebnu fizionomiju ne samo u pogledu obima i organizacije prostora. tj. što dovodi do različitosti funkcija.

kao i razne anomije u gradu (devijatna ponašanja. različiti oblici anomija u društvu prisutni su. ulice i sl. savremenog i tradicionalnog.…). Sociolozi razlikuju rezidencijalne agregate koji su brojni u gradovima – osnovna jedinica ovih agregata su stanovi. pored problema zagađenosti.migracije iz ruralnih predjela u gradove. i mnogi sociolozi smatraju da megalopolis prelazi u drugi oblik – tiranopolis. Brze socioekonomske i tehnološko-tehničke promjene mijenjaju shvatanje o fizičkoj strukturi u funkciji centra.formiranje grada počinje nastajanjem centra. faktore. Pored rezidencijalnih agregata. Zaključna gledišta o gradu. Podjela rada određuje proizvodnju i organizaciju prostora u centru. Sociolozi smatraju da je urbanizacija jedan autonoman proces jer nastanak gradova ili urbana revolucija donosi i velike posljedice – grad postaje poprište velikih društvenih promjena koje se razlikuju ili manifestuju u određenom vremenu i prostoru. I u manjim gradovima dešavaju se društveni problemi – različiti oblici devijatnog ponašanja. To je grad u kojem dijelovi grada imaju prisutnost velikih devijatnih ponašanja. gdje devijatna ponašanja potiskuju društvene norme (dijelovi grada koji tiranišu druge dijelove grada.prostoru. zato što je grad jedna konceptualna sredina koja predstavlja organiziranu zajednicu. KVANTITET URBANIZACIJE definiše strukturalnu transformaciju. jačanja drugih veza kad govorimo o strukturi društva. Proces urbanizacije određuje strukturalno–funkcionalnu transformaciju centara. Proces urbanizacije donosi niz promjena. Taj problem je uslovljen velikim prilivom stanovništva (posebno iz manjih gradova). Procesi u savremenom gradu imaju posebno značenje i veoma su brojni. nego i na primarne grupe. Sociolozi smatraju da sve ekonomske i tehnološke promjene najjasnije se manifestuju u centru grada. Za neke gradove to su spomenici. pitanje otpadnih materijala i voda. Industrijske revolucije izvršile su snažan uticaj na transformaciju centra grada. kretanje i razmještaj stanovništva. Ove agregate čine stambeni blokovi. U tom smislu. a nestajanje grada uslovljeno je prestankom funkcija centra. Od drugih društava (urbana društva) razlikuje se po kategoriji ljudi. i tu se ona naravno gubi. jer funkcije centra nastaju i djeluju kao rezultat prostornofunkcionalne i socio-ekonomske strukture grada. Zaključci: 1. 2.…). masoni. Megalopolis tokom svog razvoja ima određene probleme. gangovi. 3. Vidi se da grad ima svoje socijalne i sociološke probleme koji su zajednički za sve gradove svijeta – pojave npr. Ti faktori daju obilježja gradu. Njegov prostorni izraz je grad. 5. Predindustrjski grad karakteriše koherentnost i sasvim jasna podjela rada i prostora. kod mnogih sociologa preovlađuje stav da sociologija grada treba da se formira u samom okviru urbane sociologije. 4. Gradovi imaju svoja obilježja. A KVALITET URBANIZACIJE usklađuje odnose novog i starog. strukturu i razmještaj centralnih djelatnosti i prostornu transformaciju centra. što uslovljava i povećanje gradova. Procesi mogu biti negativni – razaranje. Urbani dinamizam mijenja strukturu i odnose u gradu. Prostor centra grada je promjenjivi društveni proizvod proizašao iz društvene i tehnološke podjele rada. Jedan od zaključaka . u kontekstu sociologije prostora . naravno. došlo je do jačanja društvenih veza i. narkomani. prirodnog i stvorenog. a na ivicama ona se susreće sa gravitacionim zonama drugih megalopolisa. Urbano društvo ograničeno je na gradove. snabdjevanja vodom. U zaključnom razmatranju o gradu – osnovni problem – stanovanje. a neki imaju obilježja po kojima se identifikuju.Urbana sociologija u početku je tražila smisao u urbanoj strukturi i analizi društvene strukture grada na prostornom nivou. predgrađa. po načinu stanovanja i po samoj strukturi. i samim tim obogaćuje centar novim funkcijama i novim sadržajima. masifikacija. sociolozi razlikuju i funkcionalne agregate koji nastaju Sociologija naselja 17 . Koncentracija društvene moći u gradovima – faktor koji utiče ne samo na pojedinca. što znači da se stvaraju novi oblici društvenog života koji potiskuju stare oblike – nestaju stari oblici društvenog života. skitnice.

to je javni i društveni aspekt življenja. brojni. reklamni natpisi). Karakter jednom gradu daju uglavnom prostori u kojima se odvija život . trgova. PREDAVANJE OTVORENI PROSTORI U GRADU Bitne su slobodne površine – znače vrlo često formu. To je javno lice života grada. povučenost od svega što je javno. Kad se govori o otvorenim prostorima u gradu. Život koji se odvija posredstvom velikog broja ljudi koji međusobno stvaraju međusobnu povezanost života grada . naravno. Osnovni bitan ili tradicionalni oblik ovih otvorenih prostora izražen je u ulici koja je temelj. Svaka ulica ili trg imaju svoje simbole. klupama za odmor. Grad u svom življenju ima dvije strane. kao što su kapije.spajanjem određenih funkcija na određenom prostoru. Otvoreni prostori u gradu su i obale koje nekada imaju u nekim gradovima posebno značenje (simboliku). različitih manifestacija. privatni prostori (vrtovi. poznati su u nekim gradovima veliki trgovi koji predstavljaju društveni simbol javnog života. osnov svakog grada. Trgovi imaju različite funkcije. Kvalitet života nekog grada. a samim tim i ocjena kvaliteta. javnih prostora. doprinoseći da ti otvoreni prostori imaju svoju estetiku i svoj prijatan izgled. U tom smislu razlikuju se trgovi i razne funkcionalne zone u gradu. Trgovi također su u mnogim gradovima otvoreni prostori koji su ispunjeni fontanama. naselja u kojima je prisutnost velikog broja stanovnika ili gustoća stanovnika. naravno i okvire tog naselja koje pretenduje da se širi. centar. Sociološke karakteristike naselja: Sociološka istraživanja ukazuju na važnost zadovoljavanja različitih potreba stanovništva jednog naselja. možemo reći da su oni različiti i. život trgovačkih centara. Sociološka istraživanja pokazuju da se skoro svako naselje u kome je obavljano istraživanje ima niz nedostataka koji se ogledaju u lošoj snabdjevenosti. bašte). koja su oganizovana kao samopostojeća. kafićima. ne samo po arhitektonskom izgledu nego su i stjecište različitih društvenih događanja. pravougaonik. što znači to je život ulica. u kulturno – zabavnom aspektu života. nedostatak prostora za dječiju igru. razmjenom ili prometom robe. Posebno parkovi u stambenim zonama. tgrovi. skulpturama. vodoskocima. neuređenost naselja. imaju svoje oznake (razni natpisi informativnog karaktera. parkovi. muzejima. zavisi od njegovih stanovnika jer oni daju život otvorenim prostorima. ulice. žarište gradskog života. velikih parkova. Tokom vremena ove se funkcije mijenjaju. Skulpture imaju svoje posebno mjesto kada se govori o otvorenim prostorima. a pod stvaralačkom sredinom sociolozi smatraju grad sa različitim sadržajima. kafićima. Pored malih trgova u gradovima.taj život odvija se u brojnim klubovima. koji govore ne samo o estetici ili historiji grada. Drugi vid života u gradu u sociološkom aspektu je privatni lični život pojedinca koji traži mir. kvadrat. pozorištima. Otvoreni prostori često su ispunjeni fontanama. naselja u kojima prevladavaju visoke zgrade (neboderi). u kojima su veliki međuprostori. Kao takvi imaju brojne funkcije.… Sociolozi postavljaju pitanje koje su karakteristike loših a koje dobrih naselja? Loša naselja su ona koja nemaju zadovoljenu primarnu društvenu strukturu. lik grada. što ima simbolike u optimizmu i u ljepoti (sa estetskog aspekta gledano). kafanama. itd. tj. raznolikostima. u nedostatku otvorenih prostora. šoping centara. ulazna vrata. Obično imaju oblik neke geometrijske slike – trougao. 8. Sociolozi smatraju da kvalitet grada može biti izražen u posebnim simbolima. koja nemaju centar. nego i o životu stanovnika. Ulice su temelj svakog grada. U tom smislu potrebno je utvditi socijalnu strukturu stanovništva. Cilj svakog grada jeste da se stanovnicima pruži stvaralačka sredina u kojoj će oni živjeti. Socijalni agregati u gradu predstavljaju različite firme ekonomskog profila koje se uglavnom bave produkcijom.javni otvoreni prostori. sa ciljem da se postigne određeni tip društvene heterogenosti. koji obiluju zelenilom. Otvoreni prostori u gradu su i parkovi. Pretpostavka za izgradnju dobrih naselja jeste u izbjegavanju visoke Sociologija naselja 18 .

prevelika. Sociološki aspekti dobrih i loših naselja Naselje ima nedostatke:  Loša snabdjevenost. ima tamnu sivu fasadu. Kada je riječ o dobrim i lošim zgradama.  Izgradnju naselja sa centrom. Sa dominantnim visokim objektima. Definicije ovih pojmova su:  Ekološke i  Socio-kulturne. Suprotno od ove zgrade je ona koja je previsoka. Sociologija naselja 19 . nekad je samo u dnevnoj sobi.  Neuređenost naselja. zdravlje stanovnika ugroženo (posebno djece). izgled kutije. Istraživanje je pokazalo da je većina stanovnika više sklona da stanuje u manjim zgradama sa manje spratova.god.… Sociolog Žorž Zimel konstatuje da život stanovanja ima veliki uticaj na metropolis. 1967. nedostatak zajedničkih prostora u zgradi. stanovnici zgrade su ovisni o tehnologiji (lift). loš kvalitet gradnje. Dobra naselja su ona koja izbjegavaju:  Izgradnju visokih zgrada. Loša     naselja su ona koja: Nemaju zadovoljenu primarnu društvenu strukturu. koja ima lijepu ugodnu boju fasade i koja je u blizini svih ostalih sadržaja koji su potrebni čovjeku. Nemaju svoj centar. Sociološka istraživanja fenomena stanovanja na nivou zgrade.  Izgradnju prometnih ulica kroz naselja. koja imaju otvorene prostore. dosta negativne karakteristike – zbog prometa koji stvara buku. izolacija i toplotna i zvučna manja nego u manjim zgradama. PREDAVANJE SEOSKA NASELJA sa sociološkog aspekta Historijski nastajala su naselja. 9. i u tom smislu karakterišu i na sljedeće primjedbe: previsoka zgrada. Su zapuštena.  Neprikladna komunikacija. velika gustina stanovnika.  Nedostatak prostora za zabavni život. strukturu i opremljenost zgrade. upućuju na projekat sa zahtjevom na veličinu. Lijepa – ona koja nije previsoka. razvijala se. malih ekoloških uslova. sociolozi prave razliku između lijepe zgrade i one koja nije lijepa. izbjegavanje prometa kroz naselje.  Previsoke zgrade. nema u blizini sadržaje. vrlo često nemaju zajedničke prostorije. …) Prema sociološkim istraživanjima: kvalitet života u nekim naseljima ima smanjenost.. Negativne karakteristike visoke zgrade – sociolozi smatraju da je to skupa gradnja.  Loš kvalitet gradnje. koja ima dobar položaj. naselja koja trebaju imati svoj centar.… Sociolozi objašnjavaju da se pojmovi “URBANO” i “RURALNO” koriste da bi se opisali funkcionalni kvaliteti tipova ljudskih naselja.gradnje. U Sarajevu. sprovedena je anketa iz koje su proizašle sljedeće primjedbe:  Loše održavanje stambenih objekata.  Loša koncepcija prolaznih prostora.  Nedostatak prostora za dječiju igru. objekta. koja je dobro projektovana. loša koncepcija prostora. tj. zajedničke prostore. Sociološko istraživanje – stan – koje su dobre a koje loše karakteristike stana? (Otvori u trpezariji.

kao posljedica djelovanja procesa u društvu. Tipologija po veličini seoskog naselja:  Mala seoska naselja (0 – 500 stanovnika).  Velika seoska naselja (preko 2000 stanovnika). zanati. Ako historijski posmatramo. Tipologija po genezi seoskog naselja:  Planska naselja./km². urbanističko – morfološkoj strukturi. kuće.Ekološke: uključuju veličinu mjesta. funkcijama. Sociološki kriteriji za definisanje sela su:  Statistički – broj stanovnika. razbijeno. lječilišta. ruralno područje u Skandinavskim zemljama je ono koje ima 200-300 st. itd. ekonomskim i socijalnim transformacijama. nastaju uz saobraćajnice ili pored rijeka (na raskrsnicama. Stare vrijednosti karakteristične za seosko naselje se gube i u tom smislu nestaje kontinuiteta između tradicije i kulture življenja. turističke. i to ekonomskim. Sastavni dio jednog šireg globalnog društva jeste seosko naselje ili selo koje je izloženo određenim transformacijama.  Srednja seoska naselja (500 – 2000 stanovnika). demografskim. socijalnim. u dolinama. Npr. trgovi. Ruralno područje karakteriše društvena. Španiji. Portugalu za ruralno područje smatra se ono koje ima manje od 10 000 st.). što znači da se gubi harmonija između ljudi i nestaje homogenosti koja je karakteristična za seosko naselje. Kroz historiju postojala su i razvijala se različita društva koja su imala sebi svojstvenu kulturu i društvene karakteristike. Tipologija seoskih naselja:     Tipologija Tipologija Tipologija Tipologija po po po po genezi. promjenama i različitim uticajima. poluzbijeno. rekreaciona funkcija) Urbanizacija i industrijalizacija uticale su na seoska naselja tako da ista gube svoju autohtonost. Sociokulturne: uključuju karakteristike životnog stila. Definicija pojma “ruralno” različito se tretira u odnosu na gustoću stanovnika. U Italiji. banjske. kulturna i radno . neolitska revolucija uslovila je Sociologija naselja 20 . nastaju u blizini fabrika (u područjima gdje dolazi do industrijalizacije). karakteristične nošnje. veličini. Sociolozi smatraju da staro tradicionalno selo nestaje. poprima karakteristike urbanog života. itd. (autohtone funkcije.…međutim. procesa industrijalizacije. zanimanja.  Spontana naselja. način života postavio je nove vrijednosti i uzrokovao jedan negativan stav prema ruralnom naslijeđu.…) Tipologija po urbanističko – morfološkoj strukturi seoskog naselja:  Potpuno zbijena ili  Razrijeđena sela. geografsku rasprostranjenost i privredu.profesionalna različitost u kvantitativnom i kvalitativnom smislu u odnosu na urbane životne stilove.  Po posebnim funkcijama. zbijeno u zavisnosti od geografskih uslova terena. gustoću naseljenosti.  Arhitektonski – spoljašnji izgled naselja (naselja građena planski. Seosko naselje ili selo kao jedno od vrsta naselja pod uticajem je različitih procesa koji se dešavaju u društvu (to su u prvom redu procesi urbanizacije i industrijalizacije). od globalizacije društvenih odnosa. Selo je izloženo novim demografskim.  Historijski – tradicija (mjesta poznata po nekom historijskom događaju ili gdje se još uvijek njeguje tradicija)./km². itd. Selo je izloženo transformacijama. vrijednosti ponašanja i etiku. Tipologija po funkcijama seoskog naselja:  Po osnovnim funkcijama. Švicarskoj.

formiranje prvih seoskih naselja. U Njemačkom leksikonu pojam “garten kunst” definisan je kao vrtna umjetnost. Cilj pejsažne arhitekture je stvaranje optimalne sredine za život upotpunjujući funkcionalne. vrtova. džamija.  Antropogeni predjeli – su predjeli koje je stvorio čovjek u okviru svoje djelatnosti. Karakteristično za selo. i cjelokupan taj sistem čini životnu sredinu. sinagoga). Faktori – uslovi za formiranje sistema zelenila su:  Prirodni faktori. tehničke. zastupljenost seoskih institucija je različita. Život u seoskoj zajednici organizovan je u porodici i lokalnoj zajednici. odnosno. Folklor je kulturno naslijeđe koje se tradicionalno prenosi i čuva u različitim igrama. stambenih kompleksa i drugih zelenih površina. Škola kao institucija u seoskoj sredini unosi progres – edukacijom omladina stiče razne kulturne navike i obrazuje se. Uloga pejsažne arhitekture u prostornom planiranju i projektovanju treba da bude dominantna u saradnji sa drugim stručnim profilima – urbanistima. činioci životne sredine su:  Čovjek. a to je umjetnost da se sve vrste vrtova stvaraju u skladu sa pravilima estetike. utemeljena na bio-ekološkim. Zadatak pejsažne arhitekture je organizacija i rekonstrukcija parkova. hidrologije. tehničkim i umjetničkim disciplinama. sunce. i sl. i u tom smislu može se govoriti o seoskim institucijama – škola.  Antropogeni i  Socijalno-ekonomski faktori. Oni mogu biti po funkcionalnoj namjeni rekreacioni centri. Zavisno od seoske sredine.veliki značaj imaju sociološke institucije koje predstavljaju društvenu strukturu i imaju za cilj da zadovolje društvene potrebe u seoskim cjelinama. Feudalno društvo uticalo je na nastanak gradova. arhitektama. voda. vazduh. a to su: Sociologija naselja 21 . estetske i funkcionalne kvalitete slobodnog prostora. 11. sociolozi smatraju da je zemlja kao vlasništvo poljoprivredna djelatnost. agronomima. vrtna arhitektura i sl.formiranje naselja. hram (crkva. procesi. zadruga i opština. zdravstvene. Hram je mjesto gdje se okuplja stanovništvo. geodezije. plesovima. raniji nazivi su bili hortikultura. itd. 10. za seosko naselje. vezani u jedinstven proces sa određenom dinamikom. Zadruga je institucija za udruživanje ljudi. Sociološka posmatranja seoskih naselja . hortikulture. i ekonomske potrebe. geologije. U savremenoj pejsažnoj arhitekturi izdvajaju se pojmovi:  Prirodni predjeli – otvoreni prostor koji je sačuvao svoj prirodni karakter. Možemo reći da je savremeni grad složen sistem – sistem arhitektonskih i infrastrukturnih objekata. te za postizanje dogovora. Sistem zelenila obezbjeđuje – ekološke. a po urbanističkim parametrima stambene zgrade. PREDAVANJE PEJSAŽNA ARHITEKTURA Pejsažna arhitektura je multidisciplinirana aktivnost. Glavni faktori.  Elementi eko-sistema: zemljište. PREDAVANJE UTICAJ EKOLOŠKIH FAKTORA NA ŽIVOTNU SREDINU Životna sredina je sistem u kome su svi odnosi. Prirodni faktori su ekološki osnov sistema zelenila. Naziv pejsažna arhitektura novijeg je datuma. Koristi saznanja iz geografije. pojave. vegetacija itd.

   Nedostatak prostora za zabavni život. III grupa – gradski park. antropogene formacije. II grupa – parkovi fakulteta. razvoj saobraćaja. Postoje dvije forme ljudskih potreba:  Primarne ili egzistencijalne – potreba za egzistencijom u biološkom i društvenom aspektu. rijeke. magla. Urbanističko i prostorno planiranje. Neprikladna komunikacija. rudna nalazišta.  Veći promet stvara buku. Naselje ima nedostatke:  Loša snabdjevenost. etnografsko-memorijalni parkovi itd.  Nedostatak prostora za dječiju igru. vlažnost vazduha. Industrijalizacija. Urbanizovani eko-sistem. Zelene površine ograničenog korištenja. zelenila ulica. Neuređenost naselja. razvoj grada u prostornom i demografskom obimu. reducira buku i daje estetski utisak.     Geografski – položaj jezera. banjskih lječilišta.  Sekundarne potrebe – strogo individualne potrebe. bolnica. sportski kompleksi. Sociolog Žorž Zimel konstatuje veliki uticaj metropolisa na život stanovanja. uslovili su rušenje ekoloških vrijednosti. aleja itd. Vegetacija – prirodne zajednice. oblasti.  Sociološki pristup – ljudske potrebe. nastanku itd. Sociološki aspekti dobrih i loših naselja. planine. I grupa – parkovi. Utiče na čistoću grada. promjene u flori i fauni. Hidrografski – stanje nadzemnih i podzemnih voda. Zelene površine grupišu se na:    Zelene površine javnog korištenja. SOCIOLOŠKI ASPEKTI KVALITETA ŽIVOTA U NASELJIMA Sociološka istraživanja:  Kvalitet života smanjen u velikim naseljima. Loša naselja su ona koja: Sociologija naselja 22 . Hreiologija je naučna disciplina koja izučava ljudske potrebe. Geološki – karakteristike terena.  Ekološki uslovi su manji. nadmorska visina itd. industrijskostambeni kompleksi. uređenje prostora. šetalište. parkovi ispred stambenih i administrativnih objekata. sociolozi posmatraju kroz dva aspekta:  Ekološki pristup – posljedica poremećaja prirodnih procesa. Abraham Maslow je razradio sistem ljudskih potreba. Klimatski – temperature. uradio je klasifikaciju istih prema vrsti. reljef. sadrže različite promjene – promjene zemljišta. Vegetacija kao komponenta životne sredine ima značaj u prostornoj kompoziciji grada. vjetrovi itd. Zelene površine specijalne namjene. botanički parkovi. potencijalne vegetacije i sl.

 Izgradnju naselja sa centrom. Nemaju svoj centar.   Previsoke zgrade.  Izgradnju prometnih ulica kroz naselja. 1967. Loša koncepcija prolaznih prostora. Su zapuštena. Sa dominantnim visokim objektima. Sociologija naselja 23 . U Sarajevu.  Loš kvalitet gradnje.    Nemaju zadovoljenu primarnu društvenu strukturu. godine sprovedena je anketa iz koje su proizašle sljedeće primjedbe:  Loše održavanje stambenih objekata. Dobra naselja su ona koja izbjegavaju:  Izgradnju visokih zgrada.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->