Pravio se Iud i niiezelio culi optuznicu .Psiholog:Zlocinac volipozornicu .Pokazivao nam jletri prsta, kaze Suba.

sic • NoYoroc.iste 4..jula .Mla.dic pokusao skrenuti paznju sudiia sa optuznice na 37 strana

ODLURA 0 MAnDATARU lAl0 DAnA

8.Slr.

8alll<lnski krvnik juter pred sudiji/ma Trihuni/la: Neartikuliranim grimi/sami/ lica rvo.pojaVlj.ivanie. srebr.epred sudiiarna u Hagu pokazalo je da nerna razlike izmedu onog Mladic3 koji 11.

{JOkUS80

negiri/ti sve do jednog liO(;ina

P

nickog kasapina

jula 1995 .. god..ine. u. K.oniev.ic-

Polin komanduje "Pravac Bratunac" i onog koji je iza resetaka, usporene kretnje i govora, Upitan zeli Ii da mu se pro-

UIO

C. opt.llzuic. a, Mladic je n.e rv.oita ..

odmahnuo rukom, hladno

govoreci da je ne zeli cuti "ni u jednom slovu, ni u jednoj recenici", 2. - 6. straml

STJEPAnDU CEUD PRIZnAnJE PDTAPA ZIJADA TURHDUICA

(Foro:J.HllIiilt)

Debakl u Bukurestu ~
TESKA NESRECA BANJALUKA
19. str.

·~~Danas
l_________j ~~

NOVINA U NOVINI

prilog 'Sedmica'

Majke Srebrenice u Potocarirna pratile rociste

rnellU bilelirn nisanirna
Velika ouorcenost i sumnja u pravdu i pravedno sudenje
, Dvadesetak maiki Srebrenice iucer ie u MemorijaInom kompleksa Poroeari zajednicki pratilo prvo pojay I j ivan j e zlocinca Ratka Mladica pred sudiiama Haskog rrfbunala, Pcjavliivanje Mladica na TV ek ran u ispod rnusale u Porocarirua, u kojima su nijemi s v jedoci 0. [egov j j h zlodjela j 4.524 bijela nisana,

e alo mu Ie s dlti

2

Onevni ai'll!. suboia, 4, lunVlJpanj 201 1.•

ak tuelno
.

izazvalo je jake eruocije, ali i. veliku cgorcenosr i sumnju u pravdu i pravedno sudenie . . Oslo b 0 di te ga kada ga nisre doveli medu ove bijeIe nisane, da mil majke sude - kazala je ogorceno Sub,. M.lic. [edna od maiki, Nura AJisp ahic, poru 61a je da je

HAG Kasapin zapoceo svoje suocavanle s pravdom

Palatar; juter:· Emolivne reakcije majki

(F",", M, Sm>fJI)

taldiMu suolih orathodnlMa
nja HSrebrenii':ke

MehmedDuiC: PraUZeD
Udrusernajke"

dobra .s to je Mladic uhapsen, iako sa zakasnjenjern,

Predsjednica

nI!Sa kako

Hatidi. Mehmedovic kazala je da ie zloeioac MIadie preuzeo taktiku svoiih prethednika. - Sudiiama ee biti resko da "ode proces, Sramno ie to kako se u sudnici ponasa] u oni kojisu do sada bili u sudskim kl upama, a odgovorn is u za genocid i agresi] II. Ali, nadam se cia sudije neee tolerirati Mladicll cia se poje zamislio - kaza-

- Trebalo je da ga izruce nama", rnajkama, da mu mi sudirno - dodala ie Alispahic. Mejra Dogaz iz Porocara, kojo] su ubijena Il"OjiC3sinova, kale da maj ke nikad nece biti zadovoline, ier nemaiu
nikakve nade u p ra vd u, - Ako i njernu budu sudiIi kao i ostaluna, nemarno sta ocekivati - kazala je ona i do-

Jucerasnje pojavljivanje pred sudijama pokazalo je da nema
.,.j a sam general Ratko Mladic .. , Rodio sam se na cisti poned j eljak !943. godine ... Dva i po kilornerra od Kalinovika ie moie selc Bozinovici ... Ia sam resko boles (an co viek .. ,

RugiliUCiSmiiah i grimaSe
Svi koji su oceki vali da ce Mladie jucer, barem iednim damarorn, pokazati osieCai bilo kakvog posrovanja prema Zrrvama za ciju se srnrt tereti iii da ce u njegovom prvom izlasku peed suprevarili, Pred sudiiama i jaZlocinac MIa d ic u sudnici se poiavio nekoliko minuta prije 10 sari re salutirao peed sudijarna prije nego sto je skinuo kacket, SIIdija Alfons Ori (Alphonso vnoseu sta] ao ie coviek ko] i ie, rugaiucim smijehom, proprario 6trulje optuzbi za genocid, koji je neartikuliranim grimasama lica, mahaniern glave, aplauzorn sudi-

Salutirao u sudnici
Tim rijecima, orprilike, jui':er je srebrenicki krvnik, rami koraandant Vojske Republike Srpske (VRS) i oprufeni rarni zlocinac Ratko Mladic, na skrivanja nakon 16 godiod suda i pra-

dala da bi b ilo do bro da se
sudi u Porocarirna.

- Sehida Abdurahmanovi c rekla [e da j e Mlad ieu cdobreno da posjeti grab svo]e kcerke, dok mnoge rna] ke joil tragaju za koocica·
rna svoie djece,

zlocincu

rnilosti i kajanja,

dije posroi atibarern malosagrdno su se

jama pokusao negirati sve do jednog zloci na Z" ei je se izvrsen]e po komandnoi odgovornosti tereri, Oriel, koji ie predsjedavao troclanim Sudskim vijecem, najpriie ga ie upoznao s niegovirn pravirna, medu koiirna i pravorn na sumju, Sudija je potorn predstavic zasrupnike opruzbe, medu kojirna se nalazio i glavni haski tuzilac Serz Bramerc (Serge Brammertz), advokata po s!ui;benoj duznosli Aleksandra Aleksica le osra1e osobe koj e su se nalazile u sudnici, a polOm upirao Mladica je Ii dobio kopiju opruznice na marer· njem jeziku. rako je prelhodno MIa· die, u m:koliko navrata, po· kuiiao skrenuti paznju sudija S I1doga zbog koiih se ua· lazi u sudnic.i, sudija Ori Ili-

la je Mebmedovic.

Me. SMAJJC

spec
Potinje suaenje zlotincu Ratku
Mladieu
" A 'to je ovaj ,,;tenerai« gl up. Zn30 sam da je glup, ali je ovo prev3zisl0 8V3 otekiv3nja. Pa pri~ znao je pred cijeHm svijetom da mu rreba vise od dva. mjel;cca da procica 37 Slrnnkll! Ion bio gla"ni komandam. (Sabllhudin Simsirpa.sic) • Beograd ski ad vo ka I Toma Fila iziavio je Srni da je prvO pojavljivanje Racka Ml.adica pred Haskim rribunalorn pokazaJo d8 on ni je neuracunljiv. . Iz ovoga "to je govor· io zakljucio sam da 00 racno zn a gde ie, da je s vjestan svo j e pozicije i da je sposoban Zll slIdenje - ocijenio je Fi Ia~ j avila j e Sma.

vde, uz direktan TV priienos, u sudnici broi I Haskcg rribunala zapoceo svoie konaeno suocavanje s pravdom.

tacke 1. i 2. ~za genocid tacka 3. - za zloCi.nprotiv covjecnosti tacke 4., 5..i 6 - za istrebljenje i ubislva tacke 7. i 8. - za deportacije i druga nehumana djela • tacke 9. i 10. - za teroriziranje i krsenje pravila ratovanja • tacka 11. - za uzimanje talaca kao kriienje zakona i obicaja ratovanja • • • •

JedanaesltacaMa oDtuinice

aktuelno

DnBvni' avaz, sebota, 4, iunillipani 2011_

3

Komentar dana
Pife,:Elvir HUREMOVIC (he/vi r@'lvuz.ba)

Priziuanle Zlih dUhUua
I sarna rnogucnost, iako, prerna svernu sudeci, veoma »tan ka", da fa tni zlocinac Fikret Abdic prije 0 dsl u ze nja zasl uzen e za tvorsk e kame iza de 11 a slobcdu i uskrsne u Velikoj Kladusi II. Kraiini temperaturu dize do usijania, Teoretski, to je meguce, jer 7. juna navrsava se deset godina otkad je iza reseraka, Tog dana odslufit ee d vije rreeine kame, sto mu ornogucava da traZi
prijevrerneno pustanje n"

Kakav cmi autoritet, kakav amortizer i kakve pozitivne poruke neka moze ocekivati od ratnog zlocinca Flkreta Abdica
cirna, opceniro. To bi ponovo orvorilo stare krajiske i bosniaeke rane, a posljedice bi mogle biti nesagledi ve, "Mudrovanje" Rifera Dolica, saradnika i postovaoca lika i diela ratnog zloci Ilea, 0 tome ka ko, 10boze, u Krajini svi iedva cekaju cia se "Babo" vrari, jer je "vrstaI! ekonomista koj i ce spasi ti zAgro komerc'" Ie da bi mcgao bid "amortizer odnosa u Krajin i i autori ter s pozi tivnirn porukama'i; same

slobcdu. Prakticno, sanse da ins ti tuci je II Hrva tskoj, gdje je Abdic osuden i gd ie izdria va kazn u, porniJuju i oproste trecinu kazoe ratnom zlocincu, minirnalne su. Teske da bilo ko rnoze predvidjeti sta bi se srvarno dogcdilo u ovorn dijelu BiH kada bi Abdi': za koi i dan zaisra napustio zatvorsku celiiu i vratio se II
Kraiinu,

bespotrebno doliievaiu ulje no vatru. Kakav crni autoritet, kakav arnortizer i kakve pozitivne poru ke neko mose ocekivari ad ratnog zloCinca?! U poslijeratnirn godinama iavnost u BiH naslusala se s vakakvih bu dalastina, a Ova S rupidna Doliceva izjava, sasvirn sigurno, zasluzu]e miesto II
"lOP

Z

v

za
opfuibi

Vee po prvirn reakci j arna [asno j e da se ne bi rno-

Kada mil je vee oprosten separatizam i ornogueeno da ravnopravno

10",

gao izbjefi sukob onih kojima je Abdie jos "baba" i onih kojima ie gori od .zlcg ocuha", za koje je izdaj n ik i rain i zloci nac, a takvi hie ogre rn na vecin a u Krajini i rnedu Bosnia-

ucestvuie u politickom zivom drzave koju je zelio rasruriti, Dclicu bi purio mudrije bile da se »pok· lopi usirna", urnjesto sto ponovo priziva zle duhove
u Krajini.

razlke izrnedu onog Mlad.ica ad 11_ [ula 1995. i onog koji sad sjedi iza haskih resetaka
I!. jula 1995. go dine u Konjevic-Polju kornanduje "Pravac Brarunac" i onog koj; iza haski h resetaka, uspo ren e kretn j e i govo ra, neodredene odgovore, nadrsko i bezobrazno pokusava [prije govoreci da nije, da SII da i pri j e iznosen j a do kaza !IIII u ambulan ru do ni j eli tri ospori tvrdnje Tuzilastva da je biJo sta kriv. fascikle "nek.kvih dckumeIlpitan zeli Ii da mu se nata", da on to ne moze procitau ni za dva mieseca, __ pro cita op tuznica, Mladic ic nervozno odmahnuo rukorn, Krvolok ie imao primjedbe i 0 a. dvoka ta Aleksica hladno gcvoreei do ie ue leLi koji mu je dodijelien, dodaeuu "ni u iednom slovu, ni u jednoj reeenici". juci da on zeli imati valjanu odbranu, a ne "da mi ru sjeCitanje di covjel: ko j eg ne pozn aPorpuno smiren, sudija jem". Ori oba vijesrio j e Mladiea da Mladieevo jucerallnje po· op IUznica saddi 37 s tmlla lejavljivanje pred sudijama poks ta Ie nasta v io 1'i la rj. 0 j en u ka,zalo je da nema razlike skra6e.nu veaija u kojoj ~u izmedu onog Mladica koii je odstupao ad pravilorn predvidene procedu re, Ins istirao j e na odgovoru j e Ii imao priliku vidjeti opruznicu, na sto je Mladic pcceo davati

Borlana Krlsto 'auorit ..za celo Uileea mlnlstaraBIH
Pitanje: Ko je Val/avont za pre.dsjedavajuceg Vije.ea ministara BiH?
Krism B) Slave Kukic C) Neko treci
A) Borjana

40,3B%

23,OB%

36,54%

(fOOl' N')

D. ce se Mhdi c u sudnici pon.sari premo urneku svog II 01; rickog sabra ta R. dovan. Katadiica, pokazao je j uter u prv!m trepueim" pojavljivanja pred haskim 5udijama. Pric<:> da on u raWll ije b rall io Ra tka Mlad iea, n ego svom ju zemlju i svoj narod, pokusao je sebi priskrbiti mjes[Q I!ovog "srpskog m uceni ka" _Kazao j e su di j i da ne zeli d a ga policajci vade ispod ruke "kao slijepca", isticuc.i da je on "general Ralko Mladic" i da (Q cijeli svije! zna. lpak, nij e propus ti a da napomene da je on boles lan c-ovjek i da "Sud [reba ima!i malo vi~e slrpljenja za njega".

HaradZiceu urneM

Sudija Ori, sllodno proceduri, pozvao je powm Mlad ica da se izj asn i osjeca Ii se krivim po optuzbama koje mu se sravljaju na [ere!. UP07-"1ap ga je da to m oze utini i u roku od 30 dan., na olIO je balkan ski kas"pin prokomentirao da te »gnusne rijeei" (aludir.juCi na op-

n.

Imbe koje mu se sUlVliaju na [ere!, op .l.) ni kad ni je C ~o ni Il je co mogao sh vati Ii re cia mu treba viile ad 30 dana da ih shva!i. Nakon razgovorn 0 njego· vOm ldravstvenom stanju koji je voden na ,1Itvorenoj sjed 0 iei te j05 nek oliko MI ad icev ih popu.lisli';k i h poru1<0, sudija Or; odredio je da novo roCi te b ude 0 drzano 4. jula. A. HADiIC

akluelnim pilanjima u 8iH i svijelu mo:tele glasalJ svakog dana na www.dnBvnlavaz.ba. Na porlalu "One vnogavaza" juaBr Ie "Google Analylics" zablljeiio 209.691 posielioca.

o

Zalimo mu dug ziUOI i IDS dUZU painlul
Prvo pojavljivanje ratnog zlocinca Ratka Mladica pred sudiiama Haskog trjbunala u sjedistu Udruzenia »lene Srebrenice" u Tuzli zajednicki je pred TV

Srebrenlcanke uz prijenos u Tuzli

4

Onevni avaz, suaota. 4. i~nilliDani 2011'.

aktuelno
.. .

Neka smo docokale da ga vidimo nemocnoc i bijesnog poput zivotinje u kafezu, kazala je Catic
jih in teresa. Ali, ipak, neka srno docekale da ga uhapse, neka ga vidimo ovakvog, nemocnog i biiesnag poput zivotinie u kafezu. Zelirno rnu dug zivot i jo~ duzu patnju i da ga nase kletve i suze stignu. Ovaj covjel<; se, naken ovog ~10 sam vidjela, samo fizicki promijenio u ovih 16 gcdina, karakterno je isti kao i 1995. go dine, Vidi te li da se na spornen Srebrenice zlocinac srniie. To je Ul-as" kazala narn je Hajra Carie, Njo] je, dok je gledala prijenos iz Haga, u iednorn trenutku pozlilo re je izasla iz prostorije U kojoj su se, osirn majki, nalazili i rnnogobroini novinari koii su pra tili Mladii:evo prvo poj avIjivanje u sudu, A. H.

ekranom pratila grupa srebrenickih majki ko]e su godinama, svakog I L u mjesecu, mimim protestirna u Tuzli trazile njegovo hapsenje i privodenje pravdi, U trenurku karl ie zlocinac izustio prve rijeci u sudnici, sve do iedne majke, skoro je uglas povikalo "cia ti Bog da nasu patnju", - Mnoge mai ke nisu docekale nj egovo hapsen je, a pi tan je je ko ja Ce od nas docekati njegovu presudu Znamo cia gJl Srbiia nije uhapsila lam cia bi on odgovarao pred zakonom, vee ga je uhapsila zbog svo-

Incident ispred Haskog tribuna/a: [rive se prepiru s Mladicevim simpalilerom

{fo{o:.I;I'J

U SUDNICI Dci u oci s krvolokom u Haskorn tribunalu

Prijetnje Udruzenju .Pruedor 92"
Uz prvo poja- lMiiSiifOiiiiDo.i8VilfWtiiii;vljivanje raruog zlocinca Ratka Mladi~a pred sudijorn Haskog Tribunala koie su s velikom gorcinorn prop fa tile b rojn e zrtve s podrucia i,L_"'L--=--""__~ Pri j ed a ra, grada u
kojem je tokom

Zrtuaa DOBaziua tri Drsta i s rao se
Ma kakav bolesni starac, isti je monstrum kao sto je bio i prije 16 godina, pokazivao nam je prstima da nas je malo pobio, prenosi Munira Subasic
Mladicem za nas lis! opisala srebrenicka m ajka i predsjednica U druzenla "Majke enklave Srebrenice i Zepe" Mnnira Subasic, Dna je s jos nekoliko Srebrenicanki i predsjednicorn U druzenja "lenazrrva ram" Bakirorn Hasecic pratila prvo pciavliivan]e Mladica u Tribunalu. - Ma kakav bolesni starac?! Isti je monstrum kao ,10 je bio i prije J6 godina. Pckazivao narn je prstirna da nas je malo pobio. r niko u sudnici nije reagirao, Svi su .nrjeli. Isto kao i 1995. - hila je porresena Subasic, Zrrve nisu bile posredene provokaci] a ni nakon !ito s u napustile T ribunal, U trenutku kada su davale izjave okuplienim novinarirna ispreel suda, jedan od Mladicevih sirn parizera pojavio se sa slikama zlocinca ispod kojih su bile tri krvave glave,

MUSiCu POrUM81."UbiCemO te !
U

....

~:::iillilllii;~;;:-]

Sjedili smo nasuprot njemu, Pokazi vao nam j e tri p rsta i smiiao se ..Pred Oc.im3 su rni ponovo bljesnule rijeke krvi iz doline smrti u Po tocarima, Krvolok, kasapin koji j e odgovoran za ub isrvo nasih naimiliiih podrugliivo je gledao u nas kao i 1995., kada n am ieo dvodi 0 djecu i muzeve, Suze su mi same krenule. Nisarn se rnogla suzdrzati ... Ovako je [ucer susret u hasko] sudnici S monstrurnom Ratkom

Krvave glave

Bolne provokacije
. Vikao je da su muslirnani izvrsili genocid nad Srbirna i cia je Mladic nevin. Pokusavao nas ie isprovocirati govoreci Dam da [e on ozenien rnuslimankom, ali cia go. vori isti!lu. Govorile smo mu da laZe. Galamile SOlO ua !ljega, ali se, neka· ko, ipak, sve &mirilo - ispricala n am je Hase.;i'; i navela da je oj to nijela" b oljelo koliko Mladi~eve prpvoka· dje u sudnici. S. ROZAJAC

proteklog ram ubijeno oko 3.500 bosnjackih i hrvatskih civila, S udb ina Mus iea, sekremra Udruzenja .. -. -~-logorasa "Prijedor Pfljeleca PQruka 92" jucer ujutro docekalaje prijeleea poruh: n Ubicemo Ie". POruku, napisanu larinicam i hemijskom olovkom, iznad koje na naljepnici u obliku srca stoji i da je "RS jednako SRB",ostaviJa je uz tri

uzdign u!a p rSla s kup ill a koja .. sebc naziva "Patriot boysi~. Mu.sic, prezivjeli logora!: Trnopolja, kojem su u ram ubijeni O!ac i 40 clanova porodice, uvjeren je da se prijeleea poruka moze doveSli u vezu s prvim pojavljivanjem zloc.inca Mladica u sudnici Tribumda. M. Z.

Jueer u poslijepodnevnim satirna Haseeic, Subaiiic i jo. nekoliko ~eua iz Srebrenice saslalo ,e, kako su nam prenije1e, s gJavnim baSkim [Uziocem Sedom Bramercom

Susret SBramercom

(Serge Brammertz), Srebrenieanke su od Bramerca traZile cia Mark Harmon buge ruZilac u ovom procesi.!, ali su informirane da je to nemogu~e,jer on odlazi u penziju.

Zrtve rata i roditelji ubijene djece u Sarajevu

MinimalnaSaliSlallCiia
Ne6e on docekati haj sudenja, osrnt ce sve nedoreceno kao i u slucaju Slobodan3 Milosevica., bili su prvi komenrari "'lanova Uni· je civilnih zrtava rata KS, koji su jucer u Sarajevo pr"tiJ.i prvo pojavljivanje Ratka Mladican sndnici. - Budu6 da puno bolie izgleda nego na prvim fotOgrafiiama nakon hapSenja, m nam ulijeva nadu cia Ce d otekali kraj presu de koj a ~e za n~ih 7.500 tlllllOva koj i su osmli bez dijela tijela i naibliZih clanova porodi ce b iti mi nimalna, aJj zasluz.ena sa-

BiD ie IIrali 21UOIla smrli U I B-'H.a danas ie bliednlll
Grupa demobilisanih bora ca. Armije RBiH jucer se spolllamo okupila u bihackom gradskom restoranu ~Cavkunovie" gdie je propra~eno prvo pojavljivanje srebrenickog krvnika Ra.tka Mladica na Sudu. Na Ilelikom LeD-u, s mnom pojacanim "do dash", pojavljuje se Slarac u odijelu - Ratko Mladic, covjek koj; je iza sebe sijao smrI. - Gledaite bije-dnika, a bio je halj zivota i smni u Bosni - kaie Almir Turie. Kraji~nici su se od srca [)asmijali kada je "gospodin" Mladic, na piranje sudije Drija zeli Ii cia mu se procita cijela opmznica iIi rezime, mrtav-hlaclan kazao da ne zeli cia mu .se Cita "nijedno slovo". - Sarno je jos falilo da kaze: "N e zelim ni da mi se sudi" " komentirali su demobil.isani borci. M. D.

Biscani a pocetku suaenja krvoloku

ell

risfakcija - kazaJa lIam je predsjedniUnije Senida Karovic. M. A.

aktuelno

Dnevni avaz, su beta, 4. junVlipanj 2011,

5

PROFit KRVNIKA Psiholog prof. dr, Jasmina Dizdarevic za "Avaz"

Zlocinac voli pozornicu i zeli ostaviti utisak onog ko [e glavni, ocjenjuje prof. dr. Jasmina Dizdarsvic
Analizirajuci prvo pojavljivanje krvoloka Ratka

Mladiea pred Haskim tribunalom, ugledna psihologinja prof. dr. Jasmina Dizdarev ie za .Dnevni avaz" j e izjavi I a kako On prvenstveno zeli ostaviti utisak piromog i dobrog eovieka.

SUJeslanIe suega ilO radi
Dok torica D izdarevic upozorava da bi se II nastavku procesa kod Mladica mogla poia vi ti rzv, paranoidna dvostruka Iienost,. stose, prema njoj, lie hi srnjelo desiti, • Ono ie, kao, bio Ratko Wadi': vojnik, a 0'10 je Rarko Mladic koj i je nevin, jadan i ceroeran i koji ie same ttl da dokaze svoj u neviuost. Ne znasta se dcgodilo. utisak onog ko je glavni, - On nastupa sa stavern: "Ja cu biti tai koji ce voditi scenarij sudenja i dokazivati kako sam ia vidio ra r, odnosao da [0 nije bila agresiia",
Takoder, );eJi pokusati

Nas merhamet

To se sve desavalo nekorn drugorn, a ne niemu. Mislim da ee on igrati na karru da dokaze dase srpski narod morao zasri riti i da je on bio odreden da gastiti, Svjestan ie svega sto radi. Napravio je fasadu, una pozornicu, i!eli cia odigra ulogu i cia se sve okrece oko njega. J er, i ovo je za n jega zivot - rvrdi Dizdarevi c. zeli ostaviti utisak jadnika, Dobro zna da ne treba da se brani. Nairne, ne misli da je ubijao narcd, da je nekog ostavio bez irnetka, zivota, b uducn osti ... Misli da j e sve radio po zadatku - kale dr. D izdarevic, Istice da ie kao psiholog vjdmCila mnogo ljudi koji su imali rnozdani udar i da se niko od njih ne ponasa ovako
kao Mladid,

Ori; Uc~slvova() u mnagim predmelima

licnosl dana

Zlocincu Mladicu nije dozvolio da nesuvislim primjedbama maltretira sud, pravdu j zrtve
Sudija Alfons Ori (Alphons Oriel jucer se pojavio
u ulozi predsjedavajuceg Pr-

Suuerano Uladao hasllo,m sudnlCOm

Alfons Ori

.•

docara ti cia 'ie same
obavljao svoju vojnu

duznost ow koju se godinama skolovao, ali da u sustini nije los covjek. On, ociro, dobro zna mentali ret nasih liudi i igra na einjenicu da smo mi cak merhametli i prema zlikovcima .. Ipak, ne

Zeli da ubija
- Ljudi koji dozive mozdani udar ne zele da prave P"edsta vu, nego "ape za pomoci, ali .Mladic nema narnjeru da se predstavi bolesnikorn ... Niko lie glurni ovako kao On. Kada bi rnu se i spoci tavalo zdra vs rveno stanie, on bi govorio da ie zdra v. Bolesnim ga zele napraviti njegova porodica i advokat, Mislirn da ee on ovu ulngu igrati do kraia i uvieren ie u to sro govori. To je njegova koncepcija razmisl, an ja Ali, da nije bolesran, vjerovamo lie bi mogao sve ovo da uradi. N e ko tak ne m oze da odigra ubicu., a kamoLi da tako sto s tvarno uradi. On je oeko ko feli da ubija - koostatira Dizdarevic. F. t'ELE

etresnog vijeca Haskog tribunala pred koje je prvi put izasao zlocinac Ratko Mladie. Sudij u Orija ovdasnje irtve posebno pam te iz pretpretresncg postupka Radovanu Karadaicu zbog popustljivosti prema rnarifetl ucima zlocin ca psih ij a tra, Medutirn, sudija Ori j ucer je ipak su verenc vladao sudnicom, Zlocinca Mladiea nije uskratio ni za iedno pravo, ali mu niie ni

dozvolio da, kako to s optuzenicke klupe rade Karadiie i SeSelj, nesuvlslim primjedbarna maltretira sud, pravdu i htve. Holandski sudija Ori u Haskom tribunalu sudi od 200 J. godine. Kao Clanil i predsjedavajuci Sudskog vijeca pojavljivao se u ronagiro predrnetima. Pretresno vijece kojim je on predsjedavao prije dva mjeseca izreklo je kaznu od 24 godine zatvora hrvarskom generalu Anti Gotovini, A.H.

Jadranka Kosar a zIacincu Mladicu

HruatsMa trail prOSlren)e optuznlce
Haskom tuzilastvu dostavit ce se po novo sva dokumentaGija
tuzitelju da se optuzniea proSifi i na Hrvatskll kako bi Mladif odgovarao za sve strailne zlocine koje je pocinio II Hrvacskoj - najavila je Kosor prilikom posjete KuCi sv. J osipa za nezbrinutll djecll II Hrvatskorn Lesko'lCll, javila je Fena. • Zupanijski sud u Sibeniku osudio je Mladiea II odsurnosti na 20 godina zbog napada ns Kijevo 1991. godine, a teretilo P reds je dn ica hrv a tske vladeJadranka Kosor izjavila je jucer da ce Hrvalsh insistirati na proilirenju optuznice za Mladica i za z[oci ne pocin je ne u H tvatskoj. Pripremarno zakljucak za sjednieu Vlade iduCi tjedan kojim cerno pomknmi driavno odvjeU1istvo da joil jednom posalje svu prilmpljenll dokumenraciju sa zablje" Yom glavnom haskom ga se i za napade na civilne ciljeve na priobalnim podrucjima tlkljucujuCi opCine Sibenik i Zadar te rakedranje Pozege s podrucja BiH, kao i za zapovijed za roilenje brane i hidwelekuane Perul':a. Glavni haski tuZilac SecZ Bramerc (Serge Bramrnertz) izjavio je u sri iedu da njegov ured ne oamjerava prosiriti optllzniell protiv MJadifa nn zlocine u Hrv.atskoj.

Predsiedavajuci Predsiednisrl'a BiH Nebojiia Radmaoovic oeijenio je da su Srbi u RS, a ivan nje emoliVIIO dozivjeLi hapsenje generala Racka Mladib jer ga dozivljavaju kao vojnika, bo koman dallla vojske u jednom ratu_ - Li~no, kao covjek, pripadam svim tim Ij'udima koji se na lakav naCin osjeeaj u i dolivljavaju ha.psenje generaJa Mladiea, ali je polidcka re,a.Lnostsasl'im drugacija, jer polilicar; oe trebaju da korisce ernoei je S obz-irom na to da one nisu saVeZD ik u poli tici - rekao je Radm~.novic za Radio-leleviziju RS, prenijeia je Sma. Radmanovic je is[akao da svi oni koji SU osu-

RadmanoUic emOliUno doiiUio hapsen)e Mladlca

Prcdsiccavaiuci

Prcdsicdnistva BiH

Radmanovic; PoliliCka

rea/nasI

ron ji('eni tre b aju odgovura ti pred sudom, dodaj uCi cia je to "onaj drug; dio razmisljanja - kao politicara "_ On je dodao da u Hagu ne moze biti dOllesella presud" koja je pro til' RS, jer jc rijet 0 indi vidualnoj odgovorn os ri,

spec
jell U Pl'liVOlll

Kosar: Priprema se zakljucak

Hap!lenje Ratka Mladiea je valan korak SIbije na6nsmeru, rekao je jueeT U Lj ublj aui predsj ednik Evropskog vijeea Herman van Rompuj (Rompuy) nakon sus[~·~asa slovenskim premijerom Bomlom Pahorom, javio ie Tanjug.

Predsjednik Srbije

ladle: DoMazan smo
da m~SlimDDZbillno

0

hapsenlu Mladica

6

Onevni avaz, subota, 4, iunV1i~ani 2011.

aktuelno
'

Tadie: SUtila ga ranijavlast

Predsjednik Srbije Boris Tadic iziavio [e da ie hapsenjem Ratka Mladica Srbija dokazala da ozbiljno rnisli da unaprijedi svoi medunarodni ugled, - Tokom 16 godina na vlasti ni je bila same [edna V lada, za 16 godina imali smo demokratsku revolucij u, prije 16 godina na V lasti je bio Slobodan MiloSevic - rekao je predsi ednik S rb ij e u inrerviuu za TV kanal »EuroNews", koji ce integralno biti ernitiran danas poslije »0" cine. Tadic je naveo da je do oktobra2002. godine MJadie slobodrio setae i da je "kr:isralno jasno" da su ga stilili ljudi iz tadasnjih vlasti.

Propao skup podrske zlocincu Mladicu

neurlleme DQeralD mlt-nDase U BlJeUlnl

Ori(; na mezarju nevinih irla va genoeida: Mladic sve laze

PREZIVJELI Mevludin Grit

Prczlvlo zloclnackl sarter u leda ispaljen na 2.000 Bosnjaka u selima kod Zvornika
Covjek koii je u [ulu godine prezivio zlocinacki saner II leda, Srebrenicanin Mevludin Oric, dan uoci prvog pojavljivanja zlocinca Ratka Mladica u Haskom tribunalu, posjetio je selo Grbavce i Orahovac kod Zvornika,

aM n sto I .m adiC otiiao poceu su nas striJerati
0

(Foto: AP)

julu 1995. godine

1995.

Bijeljina: Os/ali samo najvjerniji Oluj 00 nevrij erne, praceno nezapamcenom kisom, ucini10je da prekjucera.inji miring podrske ratnom zlocincu Ratku Mladicu na centralnorn gradskom trgu u Bijeljini ne protekne onako kako su o1'eki vali organizatori iz region alne i opci n ske Boraeke organizacii e RS_ Iako su medii i koii ovih dana MJadiea slave kao heroja jllviIi u hiljadama Ijudi na. milingu, istina je drugaCija. Naime,

zlot/ow
pred pocetak rniringa nije se okupilo vise ad 1.500 ljudi, od koi ih se vecina razb jeZaJa kada je poceo pljusak pracen grmliavinom. Ostali su oni najvjerniji zlocincu. Predsjednik Boracke organizacije RS PanteIija CurgllZ prenio je pozdrave Mladicevog sina i porucio visokorn predstavniku u BiH Valentinu Incku (Inzku) da Srbi nisu fasis ti n iti n ads ti.

gdje ie prije 16 godina, s jos oko d vii e hil jade svoiih sunarodnjaka, bio izveden na strijelianie. Oric je j edan od CelVOrice Srebrenieana koji su preZi vjeli rnasovnu egzekuciju u Orahovru u julu 1m. Uhapsen ie dan

ien se sreSlI sa ZloClncem UHagU
U vrijeme zarobljavanja Mevludin Ode imao je 26 gcdina, Prvo Mladicevo pojav I ivanje j ucer usudnij ci nii e Zelio gledati, ali je za10 prekjucer pOllOVO bio preil skolom u Grbavcima i na livadi gdje su slrijeljani. - Vodio sam i -svoju
k<:erlcu Merim u da vidi gdj e su joj to bahu ht] eli ubi ri, da upamti, Niie mi bile sveiedno, vracaiu se slike liudi II samrtuom hropcu, slike ui'.asa, straha ko] i se ni s eim ne moze porediti. Valj cia eu se s MI. dicem sresli u Ha· gu - pOfucio je Orie.

E.M.

Mladle DebOID)e od lumora nmlDlh ill)ezda
Ha~ki opruzenik Ratko Mladic ne boluje ad mmora limfnih Ziijezda, kako ie lVrdio njegov b~ogradski advo· ka.t Milos Saliie, rekaoje jucer Beti izvor u Hagu. lzvor bllzak Tribunalu pre· cizirao Ie cia je Mladic, odmah nakon §to je stigao L1 su ds ki p ri 1vor u Sh eveni· ngenu, podvrgnul liekarskim pregledima, djelimicno i II za lVorsko j bolnici. - Te prelrage su pokaza~

Demantirane tvrdnje

0

bolesti

nakon pacta Srebrenice u rejonu Konjevic.-Polja,]4, jula ieprevezen II osnovn u skolu u Grbavce, apotom iizveden na strijeljanje na [ednorn ad dva strarista U obliznjem selu Oraliovac, Priie izvodenja pred Skolom je vidio i Ratka Mladiea. - Cujem d. Mla.dic ovih dana govori keko ne 7.Oanista o strijeljanju Srebrenicana, Laze, zna. Bili smo nagurani U un utrasn j os [ skole, mislim da nas je bilo oko dvije hiljade. Dovezeni smo negdie oko podne. Bila je strasna vrueina, v ladal a j e neopisiva zed, sko[0 da urnres od l'.edi.. U neka doba predskolu je doSao MJadie sa svojom pratnjom. Kratko se zadr'ao, nciw je priCao

s voj nicima koji su nas eu vali i cnda otisao- nerado se prisjeca Mevilldin dogadaja iz j uIa 1995. godine. Kaie da je nakcn odlaska MJadiea pocelo izvodenje zaroblienika na striieljanje u gruparna, On je bio II §estOj grupi, Pred izvodenje svima ELL, prica, stavljali poveze na oti, trpali ih u "tamiee" i od vozili na Iivadu, otprilike, kilometar od skole u koio: su bili zarobljeni, ...Metak me nije pogodio, ali sam pao, Usutio sam se i uvecer, kad nikoga niie bilo, uspio pobjeci u sumu, a potom, nekolikc dana kasnije, izaCi na slobodni lerimrij prisjeea se Mevludin. ., A.HADZIC

TV BINGO
[21 Cill2 @J3 Cill4
21

22_ redovno

kolo • nezvanican

izvjeSlaj

mora limfnih zJijezda . naglasio je i.zvor, prenijela je 011asa, Advoka[ Saljic [vrdio je d., p.rema medicinskoj dokumenmciji koju posjeduje, MJadie boluie ad leSkog obliIra raka Ii mfuih zli jelda. Prema Saljicevoj [vrdnji, polovinom go dine Mladic ie operiran, a zarim podv'rgnut hemoterapiji u jednoi bo Iniei u Beograd u.

Ie da Mladic ne boluje od w-

2009.

SDec
• MiniSI& zdravlja Srbij e Zoran S tankovic naiavio je ju.Ger da ce u narednom periodu, vjerovarno, u Sheven j ngen poslati ekipu Ijekara koj a ce zajedno s Ijekarima pritvorske jedinice pl:egledati sve optuzene koji !O kle, medu njima i generaJa Rinka Mladiea.. .. . Srankovic je nov!n.arima re.kao dasu "nekl haskL optuZeoici~ traZili od Minlstannva zdravlja da upuo u Shevenmgen medicinsku ekipu i da se laj zalltjev razma.tra.

[ 3716 172110 8J1l 1481J2 @J13 1741J4 162115 176119 [I]zo 1401 [IJ22 134123 [}l]24 @IJ18 [IIJ·29 152130 [IU31 [22]32 190133 124137 ~38 147139 20140 149141 13142
[6715
1

~7 1-251 1821 156 134
16 25

[IT]s G!J9 136 L7 OIJIS 1501 166135 84136
26 @TI27
1

1

~----------------------..,

DOBlel U IGRI "SANSA VISE"

Jack pot:Nije i,vuee:n Bingo 36: Nije ',vuc.en

1.035064678279 2.0350085334 75 3.0-35377025661 4. 035104456971 5. 035 2785883 77

Bingo 37+: 2_dobilka· 15_341 KM Kanke kupljene u Kal",,;j; i TeSnju Deseterao: 30 dobitako- 613 KM P.te.oc: 7.959 dob;tka -4,64 KM

D.iek pot za Bingo u nal'ednoln kolu iznosi oko 410_000 Kl\1, Dzek pot za Bingo+ u naredno.m kolu iznosi oko 80_000 KM

mozaik

Dnevni avaz, sebota,

4. junilltpanj 2011.

7

Sta kazu poznati
Sakil Onil

PALE Opasna uznemiravanja mlestana u selu Podvitez

nema iaDSe da IIIdem

ba
Veeina ovaj dogadaj povezuje s odmazdom zbog hapsenia Ratka Mladiea
II selu Podvi tel" kod Pala jucer sa I iza ponoci ak ti v irana je, kako nam je potvrdeno, rucna bomba kasikara, Iako su mjestani 1.1 obliznjim kucama euli eksploziiu, policiia ie obavij estena tek j ucer, kada s u prve dzem alii ie koj e su dosle na dZurna-namaz prirnijetile OSlecenjanaobjekru. Ekipa istrazitelja CJB Istocno Sarai evo izasla je cdmah na mjesro dogadaia, gdje ienekolikosati trajao uvidai. Kako narn ie receno U policiii, izuzeti su svi tragovi koji ce biit poslati na vies!" acen] e i pokren uta ie opsezna istraga 0 ovom dogadaju koji j e vecin a uznernirenih m j estana jucer povezivala S odmazdorn zbog nedavncg hapsenja Ratka.Mladica,

kaoia

- Nerna sanse cia budem kohrkaski rrener, Kada bih mono raditi s igracima kaka v sam [a bio, nikada ne bih uspio. (Koifarkask-a legenda za ESPN)

lIIJicI'IIaSIIi lrener

Aleksandar Vucic

Ulast

nlmu"Balllan ellSlnS"
U haremu dzamiie
- Vlast u Srbiji pcnasa se kao u filmu "B atkan ekspres", j er su prv i 0 dgovori Vlade Srbije na zahrieve poljoprivrednika bili da nema para u agrarnorn budzetu. jesi muzicar, nisi muzicar, [e I' irna para, uernapara.imapara, (Sr&ijanski potiticar II "Blicu") psr«

seoonaSaMiID u

Jelica Sretenovi6

JedillO

- J edino sto u iivOlll zaista urniiem raditi jeste - da glum im. Kada se glurne riisarn odrekla cnda kada sam bila mlaSrelenvvic: da, tesko da sam ikada posli]e bila kadra OtvGriti kafanu za rakvo nesto. N ara vno, razrnislj ala sam 0 nekirn dodatnim poslovirna, da orvorim kafanu, ali za to mi je potrebna velika novcana zaledina, (Glumica .za "Veiernje novostj")

radili Jeste glUmili

ito znam

S- kazu u narodu ta
w

a: 033/281-393 t.:::::::::.l redakcija@avllz.ba
I'C"7l

Driaua mora zaStnni
Krater u zem/ji ispred diami;e: Ostecenja na nisBnu, o/ucima i slaklima pociniocu, Predsiednik dzemarskcg o db ora Dzevad Babic kazao narn ie da su poli cajci izvrsili pregl ed sireg terena te da se nada da ce pocinilac ubrzo biti otkriven. . 0:1recen ja su nas tala na - Drzava morastari iza gradana koji orplacuju ogrornne rate i kama te. Banke radesta hoce i koriste krizu, a gradani su nezasticeni ..Drzava bi trebala napraviri neku regulativu koja ce zastititi kliiente, a nece ugroziti poslovanje ba"aka. (Citalac S. Dizdareuic iz Sarajeva)

gradane 011banalla

(fol.: B. Nilii;)

Dsoba Zadriana UPOliCili
Babic: Do s~da lIije bi/I) ve(;ih problema Tokom dana istrazitelji su obavili razgovore s vecinom rnjestana kako bi dosli do saznan j a 0 even rualnom Nezvanicno saznajerno da su na osnovu izuzetih snimaka s videcnadzora poli ca] ci u rvrdili cia je bomba aktivirana u 12.58 sad te da ie bacena iz a utomobila u prolazu, Kako saznajemo, nekoliko osoba privedeno je i u policiiu na informativni razgovor, a j edna ie zadrzana 1.1 CJB pod sumnjorn da se moae dovesti u vezu S ovim dcgadajem,

nisanu pored kojeg ie bornba bacena, zatim na olucima, a razbiiena su i dva prozcrska stakla, Dosada nisrno imali vecih problema, osim kada je, [edne prilike, nepoznata osoba kamenom razbila prozor, te prosle gcdine, kada je razvaljeno postansko sanduce - kazao narn je Babic, naglas iviii d a ie sreca u tome sto je bomba pala u zemlju pored ni sana.,.a ne na tvrd u povrsinu, [er bi time i maleri [aln a stet. b ila m nogo veca. tu: MAHM UTOVIC

Vremenska prognoza

4.6.2011.

l

26

Savietovanle na Vlaslcu

MIes1imicoP
lliia
ZENICA 22

TUZLA24

Internacionalni univerzitet iz Travnika okupio strucnjakeiz regiona i SAD
N a Vias; cu je zavrseno Drugo savjetovanje s rnedunarodnim ure5cem pod nazivom "Ekologija i sa.obraea i" koje j e 0 rgani~irao I!l" tern acional n i llniverzi tel iz T ra vI!.ika.U voduo izlagan je o drZao je rek ror In rernacionalnog univerzitela Travnik prof. dr .Ibrahim J lIS U fran ic. Tokom dva. dana predstavlje!lO je 65 strl.lcnih ra" dova iz oblasti ekologije i saobrataja koje su predstaviii 31.1tori iz regiona re Sjedinjenih Drzava i lrana. UCcite u radl.l ovog s3vjelOva" nja uzeo je i llgledni naucnik prof. dr. Li Han (Lee) s Uni" verzi teta "Ten ness ee".
- Danas j e cov'jeko va okoiin3 ugrol;ena, a !lajvise ie ugroze na saob raeaj em. M i rnoramo da lrazimo takva rjdenja gdie saobracaj ne bi zagadivao okolinu jer ce, u supronlOm, bili ugrozeno ne sarno nase zdravlje Ijudi vee i !!ormalno funkcioniraniezivola llgradovima. Trebarno razvili ekoloski saobracaj koji neee bi!i na !:lem covjeka . kll,z;aO profJusuje frani". Dvodnevno savjetovanje "EkoJogija i saobracaj" zavrleno je zakljul'cima prema kojima nivo zagadenja. u BiH j os n.iie al armanran, a Ii da lreba uCinili sve kako ni-

Danas se prije podne ocekuje malo do umjereno oblacno i suncano vrijeme' Tokom dana povecanje obtacnosti, mjestimicno s kisom, pliuskovima i grrnljavinom. Vjerar slab do urnjeren istocnog i jugoistocnog srnjera.

SARAJEVO .24 GORAZD~ 24 MOSTAR. .28

~

.;:ji

~
s,
.~ ~

5 '" "" i PONEDJEI;,i~1(
~ 6. Ii. :2011. = JUTiWlJE TEMFliRATURE ~ [It.''EIJl!:t TEMP8ViTI,JRIE

~ 0>

SUBOTA
4.iIi"Nl1,

NEOJ.ELJA
5,15i_2itI1. .l!1iWL1E IDfiRiI,lURE

.»JAAthlE.1BAI'ERA11JlE

od 10'G du 20' C
LlNE\l'NE~1l/F!Ji Q~

od1D' C do 20' C
~ET~TURE

i ud 12' C do 20' C i .~~ G ~o 30' 20'
G

22' C do 30' C

od 22' Cdo 30' C

BIOMETEOROLOSKA PROGNOZA
lbog nestabilnog vremena biometoorolo~ke
prilike su i dalje relalivno nepovoljne. pri ~emu ce naj~i~e proble m<1osjeU[ivlm osobama uzrokovati sp,alina u poslijepodnevnim saUma. Mogut,e su meleoropatske reakcije u vidu glavobolje, razdmliivos~ i malaksalosti. Grad Sarajevo 4.6,201'1. "lank lalalak

vo zagadenja ne bi bio povecan jer je olklanjanje pos-

Ijedica zagadenia skuplje.

daleko KK

lliazak S 06
Zalazok 20 24

718
22_38

8
Mleslosela dlDIUmallie
Platformasi, pak, srnatraju da bi od pet mjesta, koliko traze, Bosnjacima trebala pripasti tri, kao i jedno hrvatsko minis tarSIVO, ali i one koje bi trebao dobi ti pri padnik ostalih naroda u BtH ..Odlueni su i da, ukoliko ne dodu do pozici je predsj edavaj uceg Vijeca minisrara, dobiju m iesro min istra van j skih poslova, Stranke platforme rake der s u izni j de svoju sraru tezu prema kojo] vias! u ctrZa vi trebaj u ciuj ti stranke Iwje su formirale vlast u FBiH iRS.

Unevniavaz, subota,
4. jvnVlJpanj2011.

tem
.

e

- Drago rni ie da su sva IT i. i']a n a Preds j edn i~Iva suglasna oko toga da predsjedavajuci Vijeca ministara treba biti Hrvat, Ono SIO mi je posebno drago je da ie gospcdin Izetbegovic rekao da predsjeda-

IZeibegOUiC pOdriaua Hrlsto, SDA· HuMICa!?
je

vaj uci Vi ieca m inistara treba biti iz HDZ-a. Medurim, naglasio kako je to njegov osobni, a ne stranacki stav, i da je gospoda Kristo krain]e kompetentna za tu poziciju SOlana Covic ..

PREUSJEUNISTVO Odluka a mandataru Vijeca ministara 14, juna
elK: Slijedi dodjela mandata

Cenrralna izborna komisija (CIK) BiH potvrdila je jucer rezul late posrednih izbora j od! ucila dodij eli ri mandate novoizabranirn dr'avnim delegatimaza Dom naroda Parlamenta BiH izredahrvatskog ibosnjaekog naroda Kao sto ie poznaro, klubovi Hrvata i Bosnjaka 00rna naroda Federalnog parIarnenta u ponedjeljak su izabrali drzavne delegate ito iz reda h rvatsko g narc da Dragana Covica, Borjanu Kristo, J osipa Me.rdZU, Stiepana Kresica i Krunoslava Vrdoliaka, a iz bosniackog naroda Sulejmana Tihica, Nerrninu Kapetanovie, Ha-

DOm narOda IIH moze se Honst-Iuiral-

elK potvrdio rezultate izbora delegata

sana Beciroviea, Halida Genjca i Mehmeda Bradarica. ClK je, takoder, jos 14. decembra prosle godine po rvrdi 0 izbor drza v n ih delegata iz reda srpskcg narcda, a EO su: Draguti n Ro die, Krstan Simic, Mladen Ivanic, Ognjen Tadic i Stasa Kosarac, U CIK-u ocekuju da ee vee u ponedjeljak porvrdeni rezultari izbcra svih 15 drzavnih delegara biti objavljeni u "SluzbenilI! novinarna BiH", nakon cega ce biti steceni uvieti da DOlI! narcda i zvani cno b u de koristituiran, M.K.

KriSIO, uM-c i LijanOUiC Ma i ali za Dremijera
Kandidatura dva imena ispred stranaka platforme izaziva sumnju u nj.ihovu slogu • Radmanovi6 pozvao predsjednike stranaka da se dogovore
posebnoj sjednici 14. [una 0 njima ocitovati tajnim glasanjern, Ime kandidata koii dobije naivise bodova pledsjedavajuceg Neboise Radmanovica i clanova Predsiednistva Zeljka Kornsida ; Bak ira Ize rbegovi ca bit ce upuceno Predsravnickom domu Parlamenra BiH na iziasnjavanie. Evidentno je da ee se sva tri kandidata, bilo da do laze iz platformaskog iii bloka slan ike u Parlarnentu BiH da is koris lei ducu sedmicu kakc bi dosli do dogovora, Odluku u Predsjednistvu u ovom slucaiu tesko da iemoguce donijeri konsenzusom, Glasanie ie tajno i tek cerno zbirom bodova znari koliko [e koji kandidat osvoiio - rekao ie Radmanovic jucer na pres- konferencii i. Lider HDZ-a BiR Dragan Covic izrazio ie radost zbog sam e ein j enice cia su

Dvodn evn e kens u 1taci je drzavnog vrha i eelnika 12 politickih stranaka u BiH iznjedrilesu tripoteucijalna kand ida ta za predsj edavajuceg Viieca ministara BiR

Brojne prepreke
Blok dva HDZ-a za ovu poziciju predlozio ie Borjanu Krista, zatirn SDP, SDA i HSP Slavu Kukica, dok je NSRz.B, OdllOSIlOnien predsjednik Mladen Ivankovic

.-~~~~----.-~~-

pripasti tri pozicije u Vijecu ministara, dok bi SNSD i SDS, prema Coviell, trebale dobiti tri srpske poziciie i jedn u iz reda os talih, Medutim, srranke platforme odmah su jucer kategoricno odbile ovakav zahtiev, uz ocienu da bi SDP, SDA, HSP i NSRzB trebale dobiti pet ministarskih pozicija u drfavnoj vladi, Cime ieporvrdeno pisanje "Dnevnog avaza" proteklih dana .

Vanredna slednlca Doma naroda FBiH

Dcrn narcda Parlamenta FBiH za ponedjeljak je zakazao van rednu sjednicu sa samodviie mcke dnevnogreda.

U ponedJelJaModluMai 0 SlanuMardinala PUDiCa

Hadiiavdic: Radlla tije/a

Kako je za nas list pcrvrdio sekretar Doma naroda Izmir Hadziavdic, prva tatka bit C~izb o·rradnih ri j ela ovog Doma, a druga je POIvrda odluke 0 konacrlOm rjdavanju stambenog problema kardinala VinkaPuIjiea. Predsravnicki dom FBiH vee ranije je dao saglasnost Federalnoj vladi da moze dodijeliti zarnjenski stan Emini Smajovic kako bi potom i rezidencija usarajevskoj ulic.i Kaplol zvan it no p ri pala Vr hbosan sk 0 j nadbiskupij i. Da bi semogla i provesti u djeJo, LU odluku mora powrdidiDomnaroda. M.K.

Lagumdiija ispr~d Predsjedni~lva Lijanovic,za buduceg prvog covjeka drzavne vlade predloz.io sam sebe, >iIO izaz;va sumnju u slogu unUlar stranaka okupljenih oko platforme. Ovatri k an dida la na rednih dana morat ce proci provjem Centralne izbOf!)e komisije (CIK) BiH 1 Drza vn e age!) cij e za is [rage i zastim (SIPA), nakon cega ce se Predsiednistvo BiH na

Covleev dOlazak u zgradu PredsjednWva dva HDZ-a, u Predsjednistvu iii Parlamentu BiR suoci!; s preprekama. Nairne, u driavnom vrhu sjede dva i';lana koja dolaze iz srranaka plalforme, dok u Parlalllenru B.iH odlucuje opca i emir.cIska veCina, gdje je kalldidat HDZ-a u prednosIi, jef iza njega stoje srranke izRS. - Pozi vam preds jedn ike mana ka ko ji irna ju svoj e pol

Tihie slile na k-onsultaCije

(Fmc: S. Salek,.,ll)

Clan Glavuog odbora PDP-a Igor Crnadak oeijenio je juter u Banjoi Luci da ce Narodna skup;tina RS (NSRS) povlacenjem sopstvene odl uke 0 referendum u pro izves ti ka tas tro falne posljedice po ovaj elllitet. - PoniStavanjem odluke ui;injena je najveca sramora i najvece poni~enje za NSRS otkako postoje institucije RS - rekao je Crnadak na pres·konferenciji. A. S.

Hatastrolalne Dosliedi'ce DOReDUbliliU SrDSIiU

PDP 0 povlacenju odluke

s va rrj clan a Preclsj edn is tva BiH saglasna da predsjedavajuCi Vijeca minista.fa tre· babiliHrval.

Jos jedan sastanak
-U narednih sedam dana pokusat cerna napravili jos jedan sasran.ak stranaka iz sva [ri naroda, na kojem bismo pokusali nacj neko kornprom is no rjdenje. J er, ako bismo iim nekim drugi.!!) pUlem, bojim se da predsjedavajuceg i Vijece minis tara BiH ne bismo dobili ope! za dva, tri iIi vise mjelleci - :lakljucio jeCovi':. On je potertao ida ce blok dva HDZ-a, osim pozicije preds jedava juceg, [raii ti i dva mini starska m iesta iz reda brvalskog na:roda. Oeijenio jei cia Bosnjacima trebaju

SOP odbllarelionslrUlicilu Ulade federaCi)e BiH
Zlarko LagumdZija juter je ponovio i da SDP neee pristati na rekonstnlkciju \Ilade FB iH, lito su Cmadak: Najveca sramota traZi.!a dva HDZ-a, sve dok ona "tadi posao kako ueba i uZiva povjere!lje i parlamencarne vecine i n.amda".

N ase navode da su najozbilj· niji kandidati platformasa za predsjedavaj!lceg Vijeta minis tara bili Stipe PrJic i Slavo Kukic jucer je potvrdio i predsjedn.ik SDP-a ZlaLko Lagullldzija. - SDP je od prvog trenUlka bio spreman da ponudi man cia tara, odnosno miesro koie nam pripada,s obzirom na to da zakonom nije u.redena ni rotacija ni bilo kakva emitka pripadnosl kandidatll. Smatrali smo da je najbolje da kandidaI 7..a p reds ieda vaj uceg Vijeca m in is lara B iH b ude oso ba koja se ne vezuje niti s jednom politickom strankom i zbog toga smo se odlucili da nas kandidat bude prof. dr. Slavo Kukic - zakljuCiq je Lagumdzija. S.ROZA]AC

Ukratko

teme

Onevni avaz, su bata, 4_ junVlipanj 2011

9

OTKRliVAMO NovI udar na jedInstvo Bosniaka

L;ubic: Braini sas/ancl

UUbiC U
HDZ·a 1990 i zamienik predsj edavajuceg Zasrupniekog dorna Parlamenta BiH BoZo Ljubic otpurovao je u visednevnu posjetu SAD. Ljubic ce, izrnedu ostalog, posjetiti VaSing101l, gdje ce irnati sastanke s visokim duhlosnicima u Stejt departmentu i Kongresu, saopceno je iz HDZ-a 1990, ia vila ie Fena,

Posjete

DOdiMze i SII. SMu lile nieu RS?
Postoji i spisak imama u RS koji su spremni da prihvate kontakt beogradske Islamske zaj.ednice, kate muftija Zukorlic
nam [e porvrdilo vise izvora, planira se po isto m mo del u kako je izvrsena agresija na zvanicnu Islamsku zajednicu u Srbi]i i glavnog muftiju Muamera ef. Zukorlica, Prema nesluzbenim informacijarna, pojedinirn sluzbenicima IZBiH vet su nudene
dnici koja bi imala sjedisre u

,to Predsjednik

Ameriei

Predsjedriik Republike Srpske Milorad Dodik i ni egov rezim vee dufe u tajnosti rade na forrniranju paralelne Islamske zaiednice, koja bi djelovala na teritoriju manjeg bh. en ti tela, saznai e "Dnevni avaz", Udar na IZBiH, kako

Banjo] Luci, Spekulira se i 0 vriiednirn protivuslugarna koie se nude za rakav prljavi posao. U izjavi za "Duevni avaz" muftija Z ukorlic istice da vj eruje d. RS radi na p rojektu razbijanja IZBiR i to jos od poeetka 2008. godine, kadaie dobio prve inforrnacije 0 tome, • Pouzdano znamo da su i Adem Zilkic i Muhamed [usufspahic danirna boravili u

... .,'zeljemicama RS" u ju&!: ujutrn u sedam sari zapoceo je generalni straik koji Ce rrajati do ispunjenja zahtieva koj i su upuceni Vfadi RS,. javila je Fena. Sindikalne organizacije
u ovom javnorn predu-

PoeeoitraJM

"Zeljeznice RS"

RS tokorn 2008. godine, Do· bili smoi nezavanicue informaeije da postoji spisak imarna u RS koji su sprernni da prihva te kon takt beogradske Islamske za] ednice.a koji b i isao preko Banje Luke! To je
apsolurno beogradski projekt.

"Ljudska prava i pravosuite u BiR" bila je lema ckruglog stela odrzanog u Parlarnentu BiH u organizaciji Mreze pravde II. BiH, mreze koia okuplja 52 nevladine organizacije koie djeluju u oblasti sektora pravde, Skup je orvorio arnericki arnbasador u BiH Pan-ik Mun (Patrick Moon), a prisustvovao mu [e veliki broj predstavnika pravosuda, nevladinih or" ganizacija i medunarodne zajednice, Pokrovirelj dogadaja bio je USAlD. Analiticarka Asociiaciie za dernokratske inicijati ve i koordina torica Mrei:e pravde Elma Demir prezenrirala ;e na skupu analizu o terni nezavisncsti pravosuda .. . Nezavisriost pravosu da je na neki nacin u opssnosti j kada je II pita" nlu finansiranie pravosudnih instituciia, ier se vrsl

neZauisnost bh. praUOSUda U opasnosti

U Sarajevu adrian okrugli sto

Mun: O/varia skup kroz 14 budzeta, urnjesro kroz eeriei, a zbog nedostatka politicke volje nije rno-

guce usaglasi ti te b udzete i efikasniie finansirati pravosude- kazalaje Demir. Dodala j e da ie evi dentan i politicki utieea] na djelovanje vodecih pravosudnih institucija, posebno kada su u pitanju pravosudne insti tucij e na drzavnorn aivou ..

Nakon povlacenia odluke NSRS

Ali, to se ne mole pokusati
bez saveznika u irnamskim

zecu in ici rale su -novu o bus ta vu rad a ier je doslo, kako smarra]u, do direktnog krsenja sporazuma s Uprsvom preduzeca kojem je 15. februara garant bila Vlada RS.

redovima i bez ozbilinog saveza rnedu (bosnjackim, a) polirickim faktorima k0l1S("1'· ra Z ukor lie..
Uvieren [e da beogra-

Hetrin Eston Dozdraui1a odustialUe Od relerendUma
Visoka predstavnica EU za v ani sku poli tik u Ketrin Eston (Catherine Ashton) pozvala je "polititkll klasu" u BiH da brzo formira vladu poslije odustajanja od referenduma 11.RS_ Eston je pozdravila povlacenje prijedloga 0 odrZavanju referenduma u RS 0 pravosudnom sistemu

dski, ustvari, antimuslimanski faktorivkao i niihovi parmeri, - Izazivanje neee odusta-

ti od destrukcije

IZBiH.
je

pcdjela

Godisnjice

... U ponedjeljak, 6. juna, u Saraj evu ee bi ri obiIjeien Dan Grnnicne poli· cije BiH i 11 godina rada ove nezavisne profesionsIne policijske agencije. Na ceremoniji ce naju· spj~nijoj organizacio· noj jedillici, policijskim i drZavnim sluzbenicima te zaposl enima b iii urucene kolektivne, odnosno pojedinacne nagrade ia rezullate os tvarene u dos a· dasnjem radu, saopteno je iz Gran.iene policiie BiB, javila je Srna.

Dan Graniene Doneue BiH

Projekti.

Die ca. iZ HS
.... Javni Fond za djeeiju zaSUtu danas poi:inje reali· zirau projekr "S ocijal· izadj a dje<:eRS • 20 11~, zah valjujuCi kojem Ce na ijetov.anje u Kumbor, u Cmoj Guri, ove godine o!pumvati 1.600 di ece iz najosjetljivijih kateg<lrija. Dieca te u 12 smjena, u periodu od 4. juna do 16. septembra, borav; ti u hotelu "Kumbor", najavio je Javni fond za djeeiju zasti· ru, prenij eta je Sma.

• Kampanja usmjerena na IZBiH i njenog vrho· vnog poglavara rei sa Cerica_octavno vee prelazi gr. aniee dozvoljenog, pa i do· brag uk usa. V jerske za j e" dnice moraju imati mjCl;to primjere,llo U102.i koj U obav Iiaju. Ra7.dvaj aIi Islamsku

zajerlllieu po emi le·!Skoi liniji biobi prvi ko· rak ka dugotrajnijoi i rawmijoj desnukdii Zajednice. Upoz-orio bih i sve eim· ben; ke IZB iH dase eu vaju Ie price, jer nB kraju cemo svi bi Ii gu bi III iei • upoz-or· io je Softie.

glavno sredsrvo slabljenja muslim.ua i 1Z· upozorava ZukorIie. Predsjednik Sabora IZBiH Safe! Soflie kak da niie dobio konkremc infor· macije 0 formiranju parale· Ine Islams.ke 7.ajednice u RS, ali "moze naci politicku 10· giku onih koii to fade". • Mislim da je IZBiH do· voljno jah i da im. mehani. zme koji su u Stanju razri· jeSiri svakog imama koji bi se upleo u 10. Zajedni("a je do· voljno jaka da se odupre ts" kvim nasr(ajima, koje sma· tram gllusnim. Nisu to prvi takvi pokusaji. Bdo i.h je i u proslom sislemu. No, po· sljedice mogu bili zbunjujuce za narod ko;i IZBiH smatra temeljem opstanka· rekae je Softie za "Avaz". F.VELE (OpSirn;je ua www.dnevIlUwaz.ba)

BiH i i.zra.zila nadu cia je to "korak napriied koji ce BiH vrariri na pUt prema EU". • Sadaje neopbodno b= Ii>nnir:lti vladu sposobnu da pr-

Eslon: Formirali vladu ovede hime rcl'orrne icia sve str· anke u (orne budu ang>lfuanedodala je Eton, ;avila ie Onasa.

Predsiednik RS Milorad Dodik izjavio je da RS nije potpuno odustala od refere· nduma, ali je uspjelada OS1VlI· ri cilj i be" njegovog oddll,vs· nja, ier je dobila po!vrdu da j e u pra vu kada je uhzala na probleme II funkcionirnnju S11.dai Tuzilastva BiH. - Referendum 0 bilo ko" jern pitanju, na osnovu odlu·

HSnue Odu~ala Odrelerenduma
ka parlamema

Milorad Dodik za casopis "Kord"

ueesMljemo u rjesavaniu pro aVll'ludnih pilanj. i mi smo se obavezali. io, zasigurno, jaca poziciju Banie Luke, jer sma pos tali parmer E U . rekao ie Dodik za .::asopis "Kord", ko· ji izJazi u Beogradu na eng! eskarn jeziku.

gue, ali sada nam nije potr",· ban. Evropa nas je pozvala da

RS, jos je mo·

U Humboru

Predsjednik FBiH Zivko Budimir primio je jucer u Sarajevu direcklora "Aluminija" Moslar Ivu Bradvicu, zamjenika direktora "Elekrroprivrede HZHB" Milu Bule i fede· ralnog min istrn energetike, ru darstva i in du· slrije Erdala Trhulia, javila je Fena. Razgo· varano je 0 problemu snabdijev"nja "Alu" minija" eleklricnom energiiom. Budimir i Trhuij izrazili s u pun u pod.riku inieiiativi za bimo rje§avanje problema snac bdijevanja "AJuminija" eiektricnom energi·
10m.

Hilno riJeSili prOblem "AluminiJa

Budimir primio delegaciju

u

POliticari UBiH mOrajU Slusati glas mladih
Vodefi mladi Ij-udiu -----prinese naporima ove BiH polirickom esta· zemlje da se pridruzi bli~menlU mogu ponu" EU, saopceno je iz ditiallemauvuneuspjeOHR·a. bu, izjavio je jueer visa. OCigledno, poli· ki pr,edsra vnik u BiR Ii ck om es tab I s m e· j Valentin Incko (Inzko), nm u BiH ocajnicki koji je govorio n" Jahotrebaju nove idei E, rini na inauguralnoj sje- _ . nova energiia, novi dnici "Generacije BiH Incka: fok us . rekao ie In· za Evropu", gradanske Allem~lIva eko i pozvao vlasti cia iniciiative eiji je cilj da. neusPlehu slusaju zab tjeve novoj generaciji bh. gradana i posebJ1a gra(lana pruZi pril iku da do· gl as mladi.b.

Valentin Incko na skupu na Jahorini

Klub poznatihlgor

albolll odmor Ie uz dobar '-1m

Joksirnovlc

10

Dnevniavaz, subOla, 4. junVlipanj 2011.

teme

EPIDE'MIJA Bakterija eserihlia koli postaje agresivnija

Ime i prezlme: Igor [oksimovic, Datum i rnjesto rodenja: 16.8, 1980. godine, Trebinje,

G dje Zivite - s rodlteljima, podstanar iii imate 1'1· astiti dom: Vlastiri dom. Bracno stanje: Ozenien, otac dvoje djece, Bitni datumi u Vasem iivotu: 25. man i 17. Julio Koji automobil vozile: Trenutno pjesak. Kako se odmarate: Uz neki dobar film. Omiljeni muzicar: :leljko Sarnardzic. Volite Ii kuhati: Pomalo, Najdraza knjiga: "Moe po dsviiesti" Omiljeni pisac: Diozef Marfi (joseph Murphy). Umjelnik kojeg cilenite: AI Pacino (Pacino), Za koj:i klub navijate: Partizan, Koga bisre poveli nil pusti otok: Suprugu Draganu, leste u Ijubomomi: Malo. Sta najprije primiecujete ked osoba suprotnog spola: 06 i tijelo, . B isle li ikada oprostili nevjeru: Nikada. Bavite Il se sportom: Da, fudbalorn. Omiljena hrana i pice: Sarma, piletina .i prirodni sokovi, Ko se brine 0 Vasem imidiu: Sam. Volite Ii i Ci u soplng: Obczavarn. jeste Ii sujevjerai: Da. Imate Ii kucnog liubimca: Nemam,

Koji je Vas iivotni moto: D ob to se dobrim vraca, Vas najbolji prijatelj [e: Sasa Radulovic i Fatmir Bsjremovic, Pra rite Ii poli ticku s ituaciiu: Pomalo. Da imate 15 minuta vlasti, sta bis te prvo uradili: Zaposl i0 bi h sve !!ezaposIene u BiB. . Biste Ii ucestvovali u SOUIl realnoste Da.

Trpe jake grteve • U Njematkoj nema oboljelih bh. gradana, a zaraze nema ni u BiH
Medu oboljelirna od bakteriie eserihiie koli (EHEC), koja je u Njemackoj izazvala vise smrtnih slucaieva, nerna drzavljana BiH, kazao je pomoe-nil: ministra vanjskin poslova BiBZoran Perkovic, pate i da ie b ak terii a sve agresivnija, Oboljeli irnaj u teske grceve, zbog ceg-aih se ponek a d mora vela ti za krevet. Njemaeki ljekari i rnedicinske sestre su na ivici snage itvrde da ih desavanja s bakteriiom podsjecaju na horor film. U bolnicama u N jemackoj ie vanredno stan j e, a zatvorene su i n eke skole zbog zarazen ih ucen ika, Iako izvor zaraze jos ni]e utvrden, pojedini niemacki I j ek ari su op lim islien iji jer im se Cini da zaraza jen java.

ae-Ien - moralD bi i ;ezaniza Itreu ·1
Proc)ena
riziMa
Na pitanje hoce Ii BiB zabrani ti u voz nekih vrsta povrca, Mackie hie da se prati prociena rizika, - Kalla dobijemo podatke koi i s U 10 proi zvodi, onda cemo, svakako, izaci s preporukarna -rekao je Mackie. zbog zabrane uvcza ponca izEU. Kazao je da Rusija nerna n ami eru tro va ti svoi narod ukidanjern ove zabrane, Naglasio ie da ce se licno poSlam Ii da vi di j e Ii zabrana opravdana, M.Sm. -E.Ha.

Bakterija nemani
Na slucaju EHEC"a, koja se prosi rila u 12 zernal j a, rade strucniaci iz Njernacke, Kalifornije i Kine koji rvrde da se 0 "bak teri j inernani". Iucer se oglasi 0 i ruski prem ij er Vladimi r Pu ria reagirajuci na kritike Brisela

Mjere kontrole
Nil j IIcerai'injem sa stan ku nadleznih instimciia u Mostaru rakoder je potvrdeno da nema zarazenih ni II BiH, ali su inspekcijski organ! poostrili rnjere kon [Tole,posebno povrca, istakao je direktor Agencije za sigurnost hrane u BiB Sejad Mackie. U meduvrernenu, njemacki Ijekari IV rde da i dal j e pristizu lie vi slucajevi, da zarszen i paciienti s ve viiie

ram

Dneuni auaz
061-142-015
RATNA PRJ. I VATIZACIjAAko se zakon 0 reviziji ratne pr" ivatizacii e us voji, a siguran sam da ho ee, i provede u dielo, onda dria va vi~e nece trebati dizati nilmkve kredite. Jer od zapJijeDieDe imovi!!e ram ib pro fi tern bit cemo puni kao brod. SamO ce creban ad rih para napra vi ri veliki z:ltvor. MOBITELIPosto ie Svjelsh :uuaVS lven.a organ izaci ia p 0Md ila da su mohireJ i ~!etni, da izaziva j u rak, da djeca m!ada od 16 godina ne bi SID j ela koris" titi rnobireJe i da se treba 0 dmaknuri od liudi ko" j i lelefon iraj u, oteklJjem od m" in istra Sul iagica da zasti ti d jecu i , moguce da se, j aka SIC osiguraza brani !.leeaicini naplacuju ~ak rna i zaposlen im u obrazovanju i osnovni nalazuporrebu mobii?Legalizir.ana pljacka na dietela u skolama! lui PRIVREDNI KRIMINALDIRIGl:Ri\NE Prijave po dneBUDALASTIseae proti v zva· NE - Co~icevog pijuna Dodika nicnika SDA u treba himo ZDR Galija~e· 1.ISU tka ti u n jev;ea i osrnlih po· govim namjeratvrdujll lezu 0 umijesanosti te ma,. lafima, oeginmiu genociJlo!iticke Siranke u pdvredoi da i drugim njekrimin al u naso i govim budadr2avi. Ja!itinama dirigiranim iz BeoCEKAJ)J gr.III1a ..Treba. ga OPTUZNICEposia ti u Beo· Kako to dll Regrad da. iz svoje publika Srpska nije srvorena na vile glecla Srbi. jll. Tuzlaci genocidu kad joj je kompletno RADNE NA VlKE . Pro· ramo dviloo i blem BiH je i mj vojno fukovod· SIVa ili vee opje !!lIrod iz" gubio radne oatuZeno ill ceka optu7.1)icu? vi ke. Rawe i potatne "humani,PLJACKA U arne pomoCi» su ZDK- HOGeli presrali pljatka nl!1.1 cile nil nerad ; "le1:i.,hljebu, Ilaroda u zdra vda Ie jedern». srvu ZDK? Ie Ii

Sefica sarajevske Mikrobiologiie Mirsada Hukic kazala je da u BiB postoie d va laboratoriia u

Dua laboratoriia

koiima se moze 0 tkri ti ova bakterija, Nalaz se dobiva u roku ad 72 sata,

STEINI

"to

$amija Bico (32), radnica "Ginexan koja ie prekj:ucer povrijedena ueksploliji u ovoj gorazdanskoj firmi, operirana jeu Klinickom centru Univerzitem u Sarajevu (KCUS), Prerna rijeCima porlparola KCUS"l! Biljane Jandti", i nakeD eperacije pacijenricli se !!aJa~j u teskom stanju. Bico je i dalje smje~!ena aa Kli n i.ei za. a,nesteziju i rea.!!imaciju. Osim povreda po g-Javi i djelu,. Samiii su II eksploziji leS'ko ozl.ijedene ruke, lako da S1.I joj ljekari moraE amputirnti lijevu saku i desni palae. Uz to, ona je zadobila i povrede abdomena, Eksplo~iia u "Ginexu" de" sila se na aparatu za mijesaoje i!!iciialne smjde, a okohwsti nesrece IItvrdil ce posebno formiranakomisija, E.Ra ..

samiJa lieo u IBShom SlanJu

Radnica "Ginexa" operirana u KCUS-u

teme

Dnevnl avaz. subota, 4. ju nVlipanj 2011.

11

Ukratko

PROGNOZE Prema najavama meteorologa

Zirojevic: Uvodna iz/agan/e

mala i srednJa preduzeca
.... Okrugli sto "Kako do harmoniziranog sistema podrske za razvoj malih i srednjih preduzeca u BiH" bit ce odrzan II ponedieliak, 6. juna, u Sarajevu, Skup ee poeeti uvodnim obracaniima rninistra vaniske rrgovine i ekonornskih odnosa BiR MJadena Zirojevica i zvanicnika Delegaciie EU u BiH [ohana Hesea 00hann Hesse), saopceno ie iz Delegaci]e EU u BiR.

Okrugli sto

Sesije

Najavljene su temperature do 30 stepeni u cijeloj zemlji
Svi oni koji su se aadali da ee konacno redan vikeod biti suncan i bez kise, ponovo ce osrati razoearani, Nairne, i ovog vikenda, kako najavliuju meteorolozi Federalnog hidrometeoroloskog zavoda, rnoze se ocekivati promjenljivo vrijeme s pljuskovima, jutarnie temperature u SubOL'II i nedjelju kretat Ce se od 13 do 18 stepeni na iugu, dok ce dnevne biti izmedu 22 i 29 srepeni, • Od nedielie se ocekuj e porast tempera tura, ali promjenljivo vrijeme cas ceka i iduce sedrnice, Uz suncane intervale u vecini krajeva BiH mogu se ocekivati i pljuskovi. Pocetkom sedmice naiavliene su remperarure do 30 stepeni u cijeloi zeml j i, § to ce za rezul [a t irnati veliku sparinu- kafu meteorolozi. Promjenljivo vrijeme hi10 je i jucer u vecini n.aSe zemlje, a u pojedinirn gradevima zabiljezeni su iznenadni pliuskovi. Kisa u Saraj ev u iznenadila je one koji nisu imali kisobrane, ali niie pokvarila apetit gosrima u ugosriteliskim objektima i bastama, sto [e zabiIjezila i karnera naseg fotoreporters.

Munna "KrUgU 9961
.... Redovna nedjeljna sesija Asocijacije nazavisnih intelektualaca z'Kcug 99" bit ee odrzana sutra 0 temi "Bosna i Hercegovina iz perspektive Sjedinjenin Americkih Drzava", saopceno je iz "Kruga 99", javila je Fena. Sesija pocinje u 11 sati, u sali Ekonomskog fakulteta 1I Sarajevu, a uvodnu rijec odrzat ce ambasador SAD u BiH Patrik MUD(Patrick Moon).

Delegacija Vlade FBiH u Zavidovlcma
Radnici zavidovicke "Krivaje" jucer su dobili tracak nade da bi visegodisnj! problem firme u kojoj su zaposleni, a trenurno bez posla i placa, mogao biti rijesen, Potvrdu toga dala ie jucerasnia posjeta "Krivaji" delegacije Federalne vlade, s ministrom energije, rudarsrva i industrije Eldarom Trhuliorn i premijerorn ZDK Fikretorn Plevljakom na celu. Na sasranku s predstavnicima sindikata ministar Trhulj je iznio stay kojirn Ugovor 0 zajednickom ulaganju s firmom "Ferimpex" srnatra ~[eunim kako za radnike tako i za preduzece i Vladu FBiH. Slozio se s radnicima da se irnovina "Kdvaje" mora zastititi Ie da se sto hitnije rnoraju vratiti na svoja radna mjesta. . U "Krivaji" su obezvrijedena

Imouina "Kriuale" mora bili zasticena

Tadle: neeemo nlHOgaoreUarll1
Vlasnik "Osijek·Koleksa" Drago Tadic kazao je da ce njegova kompanija izgradiri drugu dionicu sarajevske zaobilaznice onako kako je ugovorom propisano te da nikakve prevare domacih kompanija nece biti .. - Mi smo ozbilina tvrtka koia vee radi u BiH - kazao je Tadic za )}Avaz". Prema njegovim riiecima, ova kornpanija sve radi po proceduri Evropske banke za obnovu i razvoj, koia finansira proiekt. Odbacio je i tvrdnje da su posao dobili po dampinskoj cijeni. Potvrdio narn le da je ova kornpanija u BiH osnovala kcerku firmu "Osijek-Koteks" d.o.o. Sarajevo, ali je negirao da ce preko nje sklapati poslove s domaCim podizvodaCima. "Avaz" je, podsjetimo, obiavio su-

Direktor .Osfek-Koteksa" za "Avaz"

Fondacija .Hastor'

SliPendue za 948 mladih

Sa sastanka: R/e~en/a za "KIivaju" ima irnovina i ljudski rad, Vlada Federacij e j e u pro teklom peri 0 d II zais ta ulczila 14 rniliona i 700 hiljada KM. Ucinir cemo sve da pomcgnerno pokreranie "Krivaje" i povratak radn ika na posao. I rna rjesenja za "Krivaju" - kazao je Trhillj.
Ar.M.

mnje dornacih kompanija da "Koteks" nema novca za ova] proiekt, jer je ponudio nerealno nisku cijenu, re da ce zbog toga iskoristiti nalle kompanije da za niih obave kompletan posao, i 10 po smijesno niskim cijenama, a da je upitno boee Ii im ikada biti placeno. G. M.

Mun UruCU)e certilikate UCenieima medreSa

Danas u Gazi Husrev-begovoj medresi Revitalizacija zeljeznicke pruge

PUSlena Urad dioniea Dd Raske Gore dO Hrualske

PrUD obilleiauanJe godiSnJiee )ediniee

Prezivjeli borci 43. drinske brigade

.... Fondaciia "Has lor" svake godine svojim stipendistima omogucava nastavak skolovan ja, a u skolskoj godini koja je pri kraju dodijelila ie 948 stipendija za 100 studenata, 465 srednioskolaca i 383 osnovca, j avila je nasa .. Kako se navcdi u saopcen]u, pomafuci mladima da se upoznaju s izazovima modernog vremena, Fondacija "Has· tor" osnafuje temelje razvoja bh. drustva.

°

Bihac

Ambasador SAD LlBiH Patrik Mun (Patrick Moon) uruCiI ce danas u Sarajevu ccrrifikare za 89 ucenika medresa iz raznih dijelova BiH. Rijec je () ll~enicima medresa iz Sarajeva, Tuzle, Velikog Cajnog, Cazina, Mostara i Travnika kojima ce se odati priznanje za uspjdan zavrsetak programa urenja engjeskog jezika sponzoriranog od Ambasade SAD, saopceno je iz Odjela za odnose s javnoscu Ambasade SAD. Program "Access" omogllCio je dva puta sedmicno ucenicima od 16 do 18 godina pohadanje nastave koj Ll u driali obuceni domac; predavaCi i strucnjad za engleski jezik iz SAD_ Svecanost urucenja certifikata bit ce odriano u G:u;i Husrev-bcgovoj mcdeesi, prenijela je Fena.

Dionica zeljez_nicke pruge drzavna granica sa Hrvalskom - Capljina - Mosta.r - Raska Gora, dU.zine 53 kilomelra, nakon zavr~e[ka remOnla koji je paceD 23. novembra 2009. godine, jucer je svecano pU51ena urad. Generalni direktor "Zeljeznica FBiH" Nedzad Osmanagic ocijeoio je da je remontom pruge pos!ignuta veca stabilnost i siguTnost u saobracaju. On je najavio revitaliz.adjll i drugih dioniea, kazavsi kako je cilj da se brzina vozova od Ploea do Sarajeva poveca na 100 kilome!ara na sat. ajavljeno je da fe remOn! pruge Konjic - Raska Gora biti okoncan do 23. novembra. A.Du.

Prvim poslijera!nim okuplianjem, sutra ce go· disnjieu jedinice kojoj su pdp ada Ii po prvi put obiljditi preZivjeJi borci 43. drinske udarne brigade ARBiH iz Gorazda. OkLlpil ce se ispred komande u 10 sati, sat kasni· je poloZiri cvijece na spomen-obiljezje "GoraZde - grad heroj svojim braniocima", a pOlom na sehidskom me~a.rju Kolijevke prouCiti Jasin po· ginulim saborcima. Braneei stratcike poloZajena desnoj obali Drine, koja je a_gr-esorimaokom rata bila posebno bitan eilj, 43. r drinska udama brigada dala je ncmjcrJjiv doprioos odbrani jedinog slobodnog grada na Drini, a njeni pripadnici Syojusu brabrosl dokazali u svim odbrambenooslobodilackim akcijama na ovom podruqu. ALB.

Seminar 0 religuama
.... Fondacija "Konrad Adenauet" organizira da· nag u Bihacu seminar 0 religijama, koji Ce obuhvatiti predavaoja 0 temama osnova hri~Canslva - pravoslavlja i katolieanstva, judaizma i islama. Rijec je 0 posljednjem cikluSli sociialnih semiDaJ:aza nas[avnike, pro· fesore i novinare USK i sire regije, najavljeno je iz Fondacije.

D~evniavaz,subota, 4. junVlipanj 2011.

panorama
. .

POVRATNICI Mjestani rogatickog sela Dedoviei

Snain- dolmoui DOlaznilla meilieba
U Sarajevu objsli sehlosxo mezarje na kovachna i Tunel spasa
Grupa rnladih Liv ni aka dana posje lila je Srebrenicu i Potocare. Sedarndesetak polaznika 7. i 8. razreda mektepske nastave MedZlisa IZ Livno ie, u pratnjipredsiednika MIZ Hairudina Maksica te imam a i vjerou Ci tel] a Edina ef. [asarevica, Zekerijaha ef Ribo, Huseina ef Topalovica i NI j aza ef S eh ica, pos] erilo M ernori jaln i cen tar uPotocarimai Srebrenicu, U sklopu purovanja prenocili su uSaraievu u organi01' ih

Uvnjaci posjetili Srebrenicu

zaeiji Gazi Husrev-begove medrese, obisli sehidsko mezarje na Kovacim a i sarajevski Tunel spasa, Kako narn je kazao voda puta Hairudin Maks;c, p u tovan je je proteklo bez problema i osravilo je snazne doimove na sudi 0 nike, Planiraju i ubuduce barem jednom u dvije godine ob i(;;Srebrenic u i Potocare, kako bi sro vise diece i mladih dobilo priliku vidjeti naivece stratisre Bosnjaka u proleklornratu. A.&.

Spec
• Kroz livanisko naselje Brina konacno je pri kraju postavliane asvalta u duzini 1,3 kilometre, Radove i1!VO de "Li vnoputevi" i jos je preostalo da se izradi kanalizacija za oborinske vode, Za ovai p rojek l opcin a je izd voiila iz b udzeta 800.000 KM. A.Ka.

Iako rnalobrojni povrataici u rogaricko selo Dedovici, sa nadrnorske visine od 1.044 metra, nernaiu nijedIIU poljoprivrednu masinu, pros Ie godine u Sarajevo su "izvezli" 10 rona krornpira, U netaknutoj prirodi uspiievaju i zirarice.Ideatnl su uvjell za uzgcj stoke, pa kada bi drzava pomogla i oni hi pomogli njoj.kazu povratnici.

• Kada je direktor Gazi Husref-begove rnedrese Az· iz Lievakovic dosao na OlVOren je dzam ije, rekao jed a j e, proucavajuc! Kur'an, stekao dojam da dzennet izgledaotprilike ovako. Ovo [e zaista dfelln et. Ovo j e selo :1:i vjel 0 1I bratskoj slozi, Mogla je nasrupiti neka razmirica, ali mi smo 10 rjcla vali na svoi nacin i ovdi e nam nije rrebao

Sia mi se (ne)svitla u Bosanskoj Gradisci
- B osanska Gradiske iz dana u dan posta] e moderan i Iijep grad. Svidaju mi se parkovi, nova par kiraLis ra, fon [an e, m jes ta gdje se i dieca i roditelii mcgu odrnoriti, Za pohvalu su i arumi komunalci, 0!l0 sto rni se ue svi na jeste Cin jen ica da nam inspekciia lie dozvoljava da na zelen oi pijaci prodaiemo jdno voce, Pa zasto onda sluzepijace. Nesvidamisei SIO nema dovoljno radnih mjesta, pa je omladina primoran a da godi!lamaceka b ilo kaka v POSliO - kaie Baj-

BairD Husic, Irgovac ro flusic" prodava~ na zelenoj pijac. B. G.

U Rekreativno-sponskom cenllU u Zvorniku 4.i 5. juna ovegodine,po 14.putodriat Ce se Festival djeCijeg folklora RS na koj em Ce) sudeei po prijavarna, naslUpi ti vise od 2.000 ucesnika, u~enika i2 4il skoLa i gradova RS,OdnOSllO BiH,ka.o iSrbi je iHrvatske. PoslOji mogllenost naslUpa i folklomih drustava izd.ij aspore.

OCeMUjese2.000 UCeSniMa

Festival djecijeg folklora u Zvorniku

Spec

. Festival je Iakmicars kog karalt lera, p OSlO i reji vijaLni dio u kojem se predstavLjaju profesi.o!JaLna folklorna di-us[va,. a imamo najavu moguceg naslupa i KUD ~Mladosl" iz Beta i "Sve t.i Sava" iz S lUlgarla kaie predsjednik orga!lizacionog edbora Festivala Radosav Perie. M.M

U posi ell) Dedovicima prognanici au prvi pu t dosLi 2000. godine, a cetiri godine kasnije uredili su mezarje, proucili mevlud i na m=n.ma predah obetal; cia ce obnoviti dZamiju. Uz pornoc sarajevskih opCina [0 CSU i uradil i. • Dzamija pot jete iz 15. vijej.:a i uni~tili su ie bjvh Kr.al jevrn a i on dasni i soIunskj bOl"ei. U Dl1.\gom svjernkom ram silni je cemici nisu

Suode nas na Uj'erSlluzaiedniCU
dirali, ni dZamiju ni hodfinu kucu, ali u ovorn ra ttl dosli su silniii, kojirn a j e srnetala i ta drvena, seoska dZamija 1I koj.oj su se Ijudi ucili sarn.o da budu ljudi - kale Sabin Opraii.ic i dodaje: - J a bili joil sarno jecinll, politiCku, reCenlcu rek'o. Sojim se cia se oV(lj ~. ken· stirutivan narod svodi nll vjersku zajednicu. Mi se moramo vr.atiri i mommo biti !tonsrilU tivni na prosrorima RS porneuje Opra&ic.

Sahl" ISeherzada u obi/asku sela ni rnilicioner, ilwnar niti bilo brouscicirna, aovih dana dako - kaze Sabin Oprasic, pononocno cuvaiu donirani vratnik u Dedovice, materijal, Deser p orodi ca n a gran iPodrska povralku ci izmedu Rogatice i Visegrada imaju vise ad 2.000 duo - Momma rnaterijal ugrnumazemlje aditi da se ne bi pokr'o, ier ovdje nije nikorne vjerovati, Prva kuca Ne smijemo ouci odavde, .- Kada bi nas pomcgli, cuvamo ovosto uarn je donami bismo ovdje magli dobra tor dao- kaze Seido, zivjeri i ponovo pornoci nasNakon obnove kuce, kao i oj dd3Vi. Ako yam kazem da u ranijirn pro jektima, "Most nernamo nista od mehanizaprijateljstva" Ce obezbiiediti cije, a d a srno prosle godin e hranu i ogrjev za zimu, a poodvezli 10 rona krompira za torn i podrsku razvoju poljoSarajevo, rnozete misliti sta privrede iodrzivom povratku bisrno mogli uraditi kad bisZahvalju] uc! ovoi orgamoirnali trakror - kaze Sahnizaciji i Minismrslvu vanjin. skih poslova Niemacke, do POVIa tnici m a u £l edosada je u BiH obnevlje!lo vice i su sjedne Do b rou sCice 2.620kuca. lrakrorcelcupili humanitar- Fokus je jos uvijek isna organizacija" Most prijaIOcnaBosna. Moja ie zelia da telistva", Cija je predsjedlliostanem u B OSD i It 0 Iiko treca Seherzada Vakllzadeh prba. Nisam lip koji osrav'i poepozuaia. znataj povratka u sao na p.ola pUla. Radim i u dosada uenastanjeni kraj. drugim dijelovima svijera, Sejdo i Emin Curevac, ali B.osnu ne mogu ostaviti p e.n.~io!leri vo~.aci au to b u.sa, K.azeSeherla da Va k ilzadeh. obnevit ce prvu kueu u DoA. BAJRAMOVIC

UsoraulianJe naieg DarOda U dUhOUnOm. MullurnOm i CiuilizaCiisllOm hOdu
Programski sadrZaji ovogodisnjih SOL Dana Aj· vllmv'ice bil Ce predsravljeni javnosti na pres konferenciii u ponedjeljak, all plarou Hasan Kjafijine dzamije u P ruscu, u 11 sati. - Tokom proleklib SOO godina trazili smo i niegova· Ii tradiciiu u iskustvima n a~ih p redaka. 0 nos [0 Irebarno Ciniti u buducnosti jeste da se rni oslikamo u 10j Ajvatovici. Ona jeste bod n aseg co vj eh kroz vri j erne i prestor, ali Ajvatovica je svakak.o uspravljanje ua!ieg naroda u dabov!lom,kul· j dvilizadjskom hodll - israkao je Nllsrel ef . Abdibegovic, predsjednik Organizacionogodbom "Dana Aj va mvi ce» j rravniCkj muftij. nakon promodje Monegrafije Ajvalol'iceuprilii:'ene uDo!liem Vakufu u Ofganizac:iji BZK "Preporod".
II.lrDOID

U ponedjeljak predstavljanje programa 501. Ajvatovice

• Ekouomski fakullet Sveuc.ilista. u Moslaru, u Centru studiranj3 \l Ora~ju, po~eo je upis u akademskoj 2011./2012. go Willi n.ovegeneracije pola.znika. prvog dklusa st:rucnih preddiplomskih studija Poslovne ekonomije po nacelima BolOlljske d ekiarllcije, p ise Fena. P!:;!IIiran je UP!' 100 Sludenata nll usmierenja menadzmem, racunovodsrvo i finansije, marketing i infor· matiku. Upisni!lakosta 1.800 KM.

Cemralni dogadaj obilidllvanja Ajvalovice i ove godine bit ce pohod vjemika na A jvaz-dedin u s tij ell u, posljednje nedjelje u junu. D.o t.ada ce u nekoliko gradova SBK hili odriauo niz kul· turn ih vjersk ib i spor ts.kih dogadaja. D.M

D~evniavaz,subota, 4. junVlipanj 2011.

panorama
. .

POVRATNICI Mjestani rogatickog sela Dedoviei

Snain- dolmoui DOlaznilla meilieba
U Sarajevu objsli sehlosxo mezarje na kovachna i Tunel spasa
Grupa rnladih Liv ni aka dana posje lila je Srebrenicu i Potocare. Sedarndesetak polaznika 7. i 8. razreda mektepske nastave MedZlisa IZ Livno ie, u pratnjipredsiednika MIZ Hairudina Maksica te imam a i vjerou Ci tel] a Edina ef. [asarevica, Zekerijaha ef Ribo, Huseina ef Topalovica i NI j aza ef S eh ica, pos] erilo M ernori jaln i cen tar uPotocarimai Srebrenicu, U sklopu purovanja prenocili su uSaraievu u organi01' ih

Uvnjaci posjetili Srebrenicu

zaeiji Gazi Husrev-begove medrese, obisli sehidsko mezarje na Kovacim a i sarajevski Tunel spasa, Kako narn je kazao voda puta Hairudin Maks;c, p u tovan je je proteklo bez problema i osravilo je snazne doimove na sudi 0 nike, Planiraju i ubuduce barem jednom u dvije godine ob i(;;Srebrenic u i Potocare, kako bi sro vise diece i mladih dobilo priliku vidjeti naivece stratisre Bosnjaka u proleklornratu. A.&.

Spec
• Kroz livanisko naselje Brina konacno je pri kraju postavliane asvalta u duzini 1,3 kilometre, Radove i1!VO de "Li vnoputevi" i jos je preostalo da se izradi kanalizacija za oborinske vode, Za ovai p rojek l opcin a je izd voiila iz b udzeta 800.000 KM. A.Ka.

Iako rnalobrojni povrataici u rogaricko selo Dedovici, sa nadrnorske visine od 1.044 metra, nernaiu nijedIIU poljoprivrednu masinu, pros Ie godine u Sarajevo su "izvezli" 10 rona krornpira, U netaknutoj prirodi uspiievaju i zirarice.Ideatnl su uvjell za uzgcj stoke, pa kada bi drzava pomogla i oni hi pomogli njoj.kazu povratnici.

• Kada je direktor Gazi Husref-begove rnedrese Az· iz Lievakovic dosao na OlVOren je dzam ije, rekao jed a j e, proucavajuc! Kur'an, stekao dojam da dzennet izgledaotprilike ovako. Ovo [e zaista dfelln et. Ovo j e selo :1:i vjel 0 1I bratskoj slozi, Mogla je nasrupiti neka razmirica, ali mi smo 10 rjcla vali na svoi nacin i ovdi e nam nije rrebao

Sia mi se (ne)svitla u Bosanskoj Gradisci
- B osanska Gradiske iz dana u dan posta] e moderan i Iijep grad. Svidaju mi se parkovi, nova par kiraLis ra, fon [an e, m jes ta gdje se i dieca i roditelii mcgu odrnoriti, Za pohvalu su i arumi komunalci, 0!l0 sto rni se ue svi na jeste Cin jen ica da nam inspekciia lie dozvoljava da na zelen oi pijaci prodaiemo jdno voce, Pa zasto onda sluzepijace. Nesvidamisei SIO nema dovoljno radnih mjesta, pa je omladina primoran a da godi!lamaceka b ilo kaka v POSliO - kaie Baj-

BairD Husic, Irgovac ro flusic" prodava~ na zelenoj pijac. B. G.

U Rekreativno-sponskom cenllU u Zvorniku 4.i 5. juna ovegodine,po 14.putodriat Ce se Festival djeCijeg folklora RS na koj em Ce) sudeei po prijavarna, naslUpi ti vise od 2.000 ucesnika, u~enika i2 4il skoLa i gradova RS,OdnOSllO BiH,ka.o iSrbi je iHrvatske. PoslOji mogllenost naslUpa i folklomih drustava izd.ij aspore.

OCeMUjese2.000 UCeSniMa

Festival djecijeg folklora u Zvorniku

Spec

. Festival je Iakmicars kog karalt lera, p OSlO i reji vijaLni dio u kojem se predstavLjaju profesi.o!JaLna folklorna di-us[va,. a imamo najavu moguceg naslupa i KUD ~Mladosl" iz Beta i "Sve t.i Sava" iz S lUlgarla kaie predsjednik orga!lizacionog edbora Festivala Radosav Perie. M.M

U posi ell) Dedovicima prognanici au prvi pu t dosLi 2000. godine, a cetiri godine kasnije uredili su mezarje, proucili mevlud i na m=n.ma predah obetal; cia ce obnoviti dZamiju. Uz pornoc sarajevskih opCina [0 CSU i uradil i. • Dzamija pot jete iz 15. vijej.:a i uni~tili su ie bjvh Kr.al jevrn a i on dasni i soIunskj bOl"ei. U Dl1.\gom svjernkom ram silni je cemici nisu

Suode nas na Uj'erSlluzaiedniCU
dirali, ni dZamiju ni hodfinu kucu, ali u ovorn ra ttl dosli su silniii, kojirn a j e srnetala i ta drvena, seoska dZamija 1I koj.oj su se Ijudi ucili sarn.o da budu ljudi - kale Sabin Opraii.ic i dodaje: - J a bili joil sarno jecinll, politiCku, reCenlcu rek'o. Sojim se cia se oV(lj ~. ken· stirutivan narod svodi nll vjersku zajednicu. Mi se moramo vr.atiri i mommo biti !tonsrilU tivni na prosrorima RS porneuje Opra&ic.

Sahl" ISeherzada u obi/asku sela ni rnilicioner, ilwnar niti bilo brouscicirna, aovih dana dako - kaze Sabin Oprasic, pononocno cuvaiu donirani vratnik u Dedovice, materijal, Deser p orodi ca n a gran iPodrska povralku ci izmedu Rogatice i Visegrada imaju vise ad 2.000 duo - Momma rnaterijal ugrnumazemlje aditi da se ne bi pokr'o, ier ovdje nije nikorne vjerovati, Prva kuca Ne smijemo ouci odavde, .- Kada bi nas pomcgli, cuvamo ovosto uarn je donami bismo ovdje magli dobra tor dao- kaze Seido, zivjeri i ponovo pornoci nasNakon obnove kuce, kao i oj dd3Vi. Ako yam kazem da u ranijirn pro jektima, "Most nernamo nista od mehanizaprijateljstva" Ce obezbiiediti cije, a d a srno prosle godin e hranu i ogrjev za zimu, a poodvezli 10 rona krompira za torn i podrsku razvoju poljoSarajevo, rnozete misliti sta privrede iodrzivom povratku bisrno mogli uraditi kad bisZahvalju] uc! ovoi orgamoirnali trakror - kaze Sahnizaciji i Minismrslvu vanjin. skih poslova Niemacke, do POVIa tnici m a u £l edosada je u BiH obnevlje!lo vice i su sjedne Do b rou sCice 2.620kuca. lrakrorcelcupili humanitar- Fokus je jos uvijek isna organizacija" Most prijaIOcnaBosna. Moja ie zelia da telistva", Cija je predsjedlliostanem u B OSD i It 0 Iiko treca Seherzada Vakllzadeh prba. Nisam lip koji osrav'i poepozuaia. znataj povratka u sao na p.ola pUla. Radim i u dosada uenastanjeni kraj. drugim dijelovima svijera, Sejdo i Emin Curevac, ali B.osnu ne mogu ostaviti p e.n.~io!leri vo~.aci au to b u.sa, K.azeSeherla da Va k ilzadeh. obnevit ce prvu kueu u DoA. BAJRAMOVIC

UsoraulianJe naieg DarOda U dUhOUnOm. MullurnOm i CiuilizaCiisllOm hOdu
Programski sadrZaji ovogodisnjih SOL Dana Aj· vllmv'ice bil Ce predsravljeni javnosti na pres konferenciii u ponedjeljak, all plarou Hasan Kjafijine dzamije u P ruscu, u 11 sati. - Tokom proleklib SOO godina trazili smo i niegova· Ii tradiciiu u iskustvima n a~ih p redaka. 0 nos [0 Irebarno Ciniti u buducnosti jeste da se rni oslikamo u 10j Ajvatovici. Ona jeste bod n aseg co vj eh kroz vri j erne i prestor, ali Ajvatovica je svakak.o uspravljanje ua!ieg naroda u dabov!lom,kul· j dvilizadjskom hodll - israkao je Nllsrel ef . Abdibegovic, predsjednik Organizacionogodbom "Dana Aj va mvi ce» j rravniCkj muftij. nakon promodje Monegrafije Ajvalol'iceuprilii:'ene uDo!liem Vakufu u Ofganizac:iji BZK "Preporod".
II.lrDOID

U ponedjeljak predstavljanje programa 501. Ajvatovice

• Ekouomski fakullet Sveuc.ilista. u Moslaru, u Centru studiranj3 \l Ora~ju, po~eo je upis u akademskoj 2011./2012. go Willi n.ovegeneracije pola.znika. prvog dklusa st:rucnih preddiplomskih studija Poslovne ekonomije po nacelima BolOlljske d ekiarllcije, p ise Fena. P!:;!IIiran je UP!' 100 Sludenata nll usmierenja menadzmem, racunovodsrvo i finansije, marketing i infor· matiku. Upisni!lakosta 1.800 KM.

Cemralni dogadaj obilidllvanja Ajvalovice i ove godine bit ce pohod vjemika na A jvaz-dedin u s tij ell u, posljednje nedjelje u junu. D.o t.ada ce u nekoliko gradova SBK hili odriauo niz kul· turn ih vjersk ib i spor ts.kih dogadaja. D.M

tuzlanski kanton

One.ni avaz, su bnta, 4_ junVlipanj 2011_

GRACANICA Otvoren ambulantni staclonar za pse

Si u nosl za gradane. briga o napuslenim iiUOlinJama
Vee instalirano desetak kaveza za pse lutalice
nalazirnc svake komprornis zajedn
0

Dan Mjesne zajednice Kalesiia centar

U Gracanici je u okviru ob iljel:avan ja Dana op ei ne orvoren prvi ambulanrai stacionar za pse u Veterinarsko j stan ici, U s racio naru je vee instali ran 0 desetak kaveza za pse I malice ko ii ce n akon sto se sklone sa ul ice biri zbrinuti, pregledani, a kasniie ce njihova sudbina rjesavau kako bude najbclje
moguce, U gradnju centra, kako je

dva vodimo

,r---------------------~--~--~~_=~

civilizacijska brigu
a gradan ima

nastojanja
ice,

DOdllelJena urlZnarna
Planirana izgradnja sportsxo • rekreacionog centra
tar me podsjeda

napustenim

psima,

garan tiramo

sigurnost i bezbjednost dj eci na PUIU do Skole. Vlasnicirna kucnih ljubimaca nudimo usluge cuvanja i njege - kazao je
Spahic,

kazao direktor ave jayne ustsnove dr, Zairn Spahic, ulozena su znarna vlasiira sredstva, a u porn 0 C ie prisKotila iopcina - Gradnjorn cerHra mi

- Ambulan tn i stacionar za pse u Gracanicisimbclicno su 0 rvorili japanski i francuski ambasadori u BiH Futao Motai i Roland 2il, naeelnik opcine Nusret Helici uposlenica Veterinars ke stan ice Alma CamdZic. H. C.

U Maticnom uredu Zivi· nice u main je brak sklopilo 16 parova, Sudbonosno DA rekli su Mirza Dardagaa i Mirnesa Huric, DamirDulovic i Sakiba Mamie, Sanel

TO 110mmala brall SII ODi 0 16 Daroua
Smaiic i Enida Dulovic, Mensur Hasic.: i Selma Harnzic, Muhamed Murninovic i Enesa Hodzic, Nuraga Sarici EldaHadZie,Admir Jabic i Aida Diafic, Armin Ahmetspahic iSedin a Mazic_ U zaj ednieki ZiVOl krenuli su iMensuT Klapic iAnela Pepic, Sabahudin Suljanovic i Edi ta Bal ukovic, Mensur :RedZit iMersiha Prepic, Arnel

Iz Maticnog ureda Zivlnice

Sveeanom siednicom obiljcien [e Dan mjesne zajednice Kalesija em tar. Sejfo Softie, predsjednik Vije&. MZ, podsierio ie srasumiestani uradili, ali i ilta planiraju u narednorn periodu. Medu vazniiim prioritetirna je izgradnja Sportsko-rekreacionog centra ublizini rijeke Sprece. Prilikom obracanja Softie je nekoliko puta, umjesto Kalesi j a cen ta r, ko risri o izraz "Kalesija grad" pa su ga neki od prisutnih i upozcravali na cinjenicu da se mjesna zajednica zove Kalesija centar. - Znam ja k ako se zove, ali

ako vet imamo gradski stadion, gradsku diamiju, Gradsku blblioteku, neka i miesna zajednica bude Kalesiia grad. A, brare, i ovo cenna Centralu

Spec

Na kraju sjednice urucena su priznanja zaslufnirna. Dobitnici su Safer Fazlie, SefSJul:beCivi.lnezailrite, dr. Sadedin Sadi i Muharem ef Mcianovic - Vahidin, predsjednik Medzlisa IZ Kalesija, F. S.

tic.

SDA i na Centralni komitet, Dosta uarn ie vise te centralizacije - odgovorio je pola U sali, pola u zbilii, Sejfo Sof-

MujiCic j Vahida Ksbanic, Mirza Selimovic i Irma Dervitiajlic,Nevres Cickusie i AdnaCamdZic,SenadJ ukici Enisa Hodiic te Ibm Imamovic i Naila Mehmedovic, Sa. M.

• Zavod zdravstvenog osiguranja TK produfio je rok za uplatu godisn]e premiie osiguranja do 30. [una ..Visina prernije ie 16 KM po osiguranom lieu. Premi]a osigurania plata se na racun Zavoda zdravsrvenog osiguranja TK Oil salterima svih pravnihlica ovlastenih ZII platni promet, te Ubankama iposrama,

IINFORMACIJE:te'lefon033

752916

biznis

4,

[}ne~ni avaz, su beta, juni/lipanj 2011,

15
MDTEX uspiesno prkose recesiji

SARADNJE Bellissimai

"aiUlie porasle
Na jucerasnjern rrgovanju na Saraievskoi berzi osrvaren je ukupan prornet od 910.429,39 KM. Najveci porast vrijedn osti za bi 1j ezile su dio nice ZIF-a Fortuna fonda (8,96 posto) i dostigle su cijenu od 4,25 KM, dok je najveci pad registrirao BH Telecom (6,47%) idosrigao cijenuod20,06KM. Na kotaciii kornpanija prornet je osrvaren ilion icama Bosnaliieka po kursu od 13,24 KM, a na kotaciji

Obirn trgovine 910.429 KM

Sac ua i radna m)Bsta, DOUBCaUa)UDrOiZUO)U
Kval,itet koji BelHssima pruza svojim kupeima jednak je onome kvalitetn.ih brendova u Evropi

dionice Fortune
WW,ljIilUtjljrn:w
fo n do va na ivee; promet ostvaren ie dionicarua ZIF-a Fortuna, po kursu od 4,25 KM. Na primarnom slobcdnom IrZistu najveci prornet osrvaren ie dionicama BH Telecorna, u iznosu ad 25253,50 KM, po kursu cd 20,06KM. .

BIFX 0,20%'" 1.785,67 SIISX-TO 1,34%'" 1.010,69 SASX·30 0_.1B_%'" 1.04t 14

I

Evidentno je da je tekstilna indusrriia u BiH u veoma teskcm Sian j u, a I posi toje i firrne koje veoma usp j esno prkose recesiii. Takva je i kornpanija MDTEX iz Mrkonjic-Grada koja se bavi lohn pcslovirna (zakljucuju se jzmedu strane i osobe registrirane u BiH) iii pcslovima sivenja teks t iIn ih p roi zvc da za poere be razl iei tih fi rmi. Osim evropskih modnih kuca, ova domaca fabrika vee dugi ni z go dina uspiesno obavlja 101m poslove za Bellissimu, vodecu bh. modnukornpaniju. Milorad Rudie, Direkror MDTEX·a, kaze da su ponosni na [0 parnerstvo, - Sa Bellissirnom smo porpisali novi ugovor 0 llivenju veceg diiela naredne
kolekcije za iesen/zirnu

Banjaluckoi berzi ostvaren pro m et od 1.536.701 KM, kroz81 [ransakciiu. Od akcija na sluzbenorn berzanskom triis tu, lis ta B, najveci promet ostvaren je akciiarna Telekorn Srpske, cd 36.455,41 KM, po prosiecnoi cijeni od 1,75 KM. Kod zatvorenih investicionih fondova najveci pro-

Krista gUbitniR dana
Na

Pramet ad 1.536.701 KM
ZIF-a Zepter fonda, od 6.151,91 KM .. Gubitnik dana medu fondovirna je ZIF Kristal invest fond( -2,76 posto), Na slobodnom berzanskom IrZisw pad cijena zabiljezile su akci j e pred uzeca Bentonit (-5,15 pDSIO). o d hart ija od vrije duos ti na slobodnom berzanskorn [di~tu najveci promer je ostvaren akcijarna Komunalac a.d, Bijeljina, a trgovalo se u iznosu od4.126,SO KM, po prosjecnoj cijeni od 0,70 KM.

iueer

met

osrvaren

[e akcijarna

2011/2012. Ovim srno potvrdili daliniu saradniu, sacuvali posrojeca radna mjesta i nastavili kontinuitetrastakaze Rudic, Naglasava da se izuzetna

paznja usluge. Osim Bellissime, MDTEX vrSi lohn poslove za ios dv ije evropske fi rme, Dizajn i kvalitet koji Bellissima pruza svojirn kupcima jednak je onorne

koji kupci mogu naci u bilo
kojern kval itetnom breridu

u Evropi. Nadamo se da cemo zaiednickom saradnjom s Bellissimom uspjeri povecati proizvodne kapacitete za 30-40 POSIO, naravno - zakljucuie direktor

MDTEX-a. Potpisi vaniem ugovora 0 zajednickoi saradnji dornace kompaniie su jos iednom porvdile da se upornim radom i stalnirn ulaganjern u kvaliter mngu pcstici znacajni rezulrati, -

Piuo DrOmouirano na IIralieuslli naein
nima Banialucke nioj Luci.
Pocetak prcizvodnie piva Kaltenberg u pogoproizvodniu

Obiljezen pocetak proizvodnje Kaltenberga u Banjoj Luci
piva Kalten-

Kursna lista Centralne banke HiH
BMU AlJstraili'
Konad.
HrvalSka

pivare

berg je priznanie dato iz sameg pivarskog srca, sto znaci da je Banjalucka pivara dos tigla svietski proizvodni standard - israkao [e 10m prilikom Nikolas Peni (Nicholas Penny), direktor Ba-

916 EUR 1136 AUD
12~

1,955B3ll
1,4-3fW28 1 100

1.905830 1.442023
1,383079

predstav lien je preksinoc u Banskorn dvoru u BaZvanicnom skupu prisustvovao je princ Luitpold fon Baiern (von Bayern) iz kraljevske dinastije Bavarske, 3. govorio je 0 historiji proizvodnie Kaltenbergpiva, ali ipivarskoj tradiciji u Bavarskoi, - Dobivanje licence za

191
2V3 2VS

Ce§;aH Danska

Maoa<aa

CAD HRK eZK OKK

1,3S021!J
26,1500&5

1 1
100

n jal u eke pi vare,
Prilikom demonstriran

Japan lilvaniia NOMl;k.

~B HUF :I1ll JPV
440 LTL

viteSki pies u z n iemaeke

~:::::::;;;:;;;;

ubace i pivo je sluzeno prerna kraljevskoj tradiciji, B..S.

..

prezen tad j e [e bavarski
CT-

Sved.ka Svicarsk'
Tursxa
V,Brilanija

57S NOK 75Z SEt< 756 CHF
!l49

100 1 1

0,OI9c52:l 0,261685 0,7;1-3574 1,613191 0,565032 0,;;51423 0,217122
1,60~6;8

my

~6

GBP

0,849047 2,20~570
1,349100

USA

fWD USD 543 RUB !l41 ASD

0,046297 2,009032

26,216506 0;079722 0.262341 0.735413 1,671:lB4 0.566448 0.282053 OJI'826B 1.607487 0,851175 2,21510S 1,352560 0,1l4B416 2.01.067

1,955830 '1.445638 1,3117138 26,:!82047 M7992 I
O,2!;2997

0,737252
1,~1577

0,567864 0,252683 00,218614
1.,611506

0,803303
2,220646

1,355961 0,1148539 2,019102

16

OnevnJ avaz, $UDotB, 4. junV!ip<mj 2011

ern. a. hronika

Kajmakovic: Sumnja u odbranu

Leille: Oduslaje od odtJrane

SlieoanOUiCeuo orlznanle ootaoa Zilaa urKoUICa
Advokat Aldin Lejlit zatrazo razrjesenje
da ne potpisuje

Obrat u Sudu BiH

Pred sudijom Suda BiH Brankom Pericem jucer je raspravljano 0 zahtjevu advokata Aldina Leilica da ga su d razri jelii d uznos ti dal jn j eg zas ru pan ia Sase S tj epanovica, iednog od elanova grupe Zijada Turkovica, osurnnjicene za organizirani krirninal, ubistva, razbojnistva, iznude i druga kriviena d iela,

moze vise zasrupati Stjepanovica, kojem je preporucio Lejlic kaze da ie doslo do razilasenia u konceptu odbrane i ne zeli svoj potpis S13vljati na spornenuti sporasporazum,

zurn,

Prcslrana lstraqa
Objasnjavajuci razloge ovakvog postupka, Leilic ie

zalaCan ZahQaUOm
kovicevu suprugu go-Turkovic.

Ako S tj epan ovic p rizn a krivicu, to nece ;ei u prilog prvoosurnniicenom Zijadu Turkovicu, a advokat Leilic ce se naci u sukobu interesa, jer pred Sudom BiH i Opcinskim sudom u Sarajevu vee odraniie zastupa Tur-

Dvojica moskaraca s automatskim puskarna prtmorali radnike"Poste" da lrn precaiu novae, a zatim pobjegli sa saucesnlkorn koJi ih je cekao u "golfu"
Pos/auskovozi/o zausta vljeflo ne najuiem dijelu pUla dijelu puta, kod kuce na broju 22, uperil i au lorna tsk e p uske u vozaca i su vo zaca vozila "BH Peste", Kako je porvrdeno.dvojica maskiranih pljackasa izasla su iz vozi la, dol: j e treci cebo u automobilu, Autornobil "golf',kojim su se dovezli pljackasi, ukraden je prethcdnog dana. na podrucju Travnika, U posranskom "caddyju" naIazio se novae Z3 podjelu penziju u slivu Babine riieke i,prema aezvanicnirn infermacijarna, ukradeno ie oko 40.000 KM. Vozac "caddyj a" Ivan J osipo vie in j egov p ratilac Haris M u si C ostali su n epovrijedeni,
If.!o: Milcnllcj

Osurnnjiceni Stjepanovic kazao j e j ucer da j e osrac zatecen, a] i da n e 2eli nikoga silom uerati da ga naveo da je na njegovog bran j en ika v rsen pri ti sak, zb 0 g cega se S riepanovic odlucio nakraju istrage da sve prizna ida, i prije podizanja optuznice, potpise sporazum 0 priznanju krivnje, Stjepanovic je, prerna njegovirn riiecima, osam mjeseci negirao da im a veze s trgov inom droge kao i dobavljanjem policijslrih uniformi la pljacku Kargo centra na Aerodromu Sarajevo, ali da je s ve at iill0 u drugom p ra veu na.kon saslusanja u Tui.i]as[vuBiH 16. majaove go dine, kada mu je pr~ docello pros iren je istrage za [rece krivicno djelo koje mu sestavljanateret. Lejli': tvrdi da on ne

brani, Takoderje ukazao da ne bi volio da mu se dodijeli drugi branilac koji nije upucen u predmet, Sejlu [u-

Nepoznati razbojnici juce, su oko 7.55 u zenickom naselju Kasapovici, ria lokalnom puru Zenica - KasapoviCi - Babino, zaustavili i opIjackali vozilo "caddy" zenicke poslovnice=Bfl Poste",

Ukral iautomobil
Kako saznaiemo, napadati s u imali fa ntomke inalazili su se u plavom "golfu IV" (635-T-124) zatamnjenih stakala te su po zeUSI,,vljanju vozila na najuzern

Munjevit bijeg
N akon pljacke "golf IV" se velikom brzinom upurio prema Zenici te se urnalo sud ari 0 s nadolazeci m auto b usom eiji su vozac i putnici ubrzo prisli napadnutim radnicima "BH Peste".

Uskoro rjesenje
Tuziteljica Diana Kajrnakovic kazala je da ie Stiepanovicu korektno objasn j eno prosi ren [e op tuzn ice te liudski ukazano na dokaze koji ga terete, nakoo cega je osumn jiceni ZlI traii 0 da bud e pozvan oa razgovo r. Ona ie kazala da Lej liC izgovorom 0 sukobu ime.reslI do· vod; u sumnj u dosadasnju odbran u Ie da se sa da, na kra ju isrrage, zeli iz;vuCi iz predmeta, ier osumniiCeni Oi'eliwiieti odbra.ou. i Rjdenje 0 Leilieevom zahtjevu bil ce doneseno u slOkratem roku. B_C.

Prema s am an jima n aseg lista.naimanie dvijeosobe iz "golfs" pobjegle su potorn u pravcu Smetova, gdje su ostavili vozilo i, vjerovarnc, presli u drugo, zakojirn policija ios traga, U Zenici su u poslijepodnevnim satirna uhapseni Elvis j Adi Alic. Portparol MUP-a ZDK AIdina. Ahmic kazala ie da za sada nema porvrdu jesu Ii uhapseni i osumnjiceni, ali da se provode detaljne provjere, A.Dz. Kuca Ispred kaJe ee pucalo
(Fo/O: AMandii¢)

Sukob dvije porodice u Bugojnu

ranlen DagOla

Hlcem IZ D·,·,..··

Poznan bh. slikar Adin Hebib ja vio se jueer nasoi redakciji da bi razjasoio deUllje pljacke njegovog 31eljea koja se desHa 6. septembra proSle go dioe u saraj evsko m !Iasel ju Ciglane. - Strucojaci iz m u;oeja "Mimara" prodj mili su vrij e-

muze.) "mimara" prOCi)eniO sliMe
MOSt ukrade!lih

Adin Hebib pojasnjava

slika ua vi~e od 50.000 eun.lnace, radiJo se o dj elima swim po 10 i 12 godina za koj a sam nagradivan, a koja su biJa izloZena. i u Oslu. Poslije plja~ke policija ie br20 rea.girala i pronaSl.a slike i kradljivce· pajamiojeHebib. Ad.A.

U bugojallskom !!aselju Polie III ispred kute vlasn.ika Muzafera Dagoje prekjucer je doslo do pucnjave u kojoj ie ranjen Elvedin Dagoja (27). U ojega je pULao Amir Dmnlo iz Prusca, Halno Ilastanjen u Bugojnu. Dogadaj je policiji prijavio Elvediuov ora.c Muzafer,a nedugo nako!l ucinjenog dida Amir Dionlo je sam o,isao u 19radu PU Bugoj!lo, gdje je predao pi~lOlj CZ kalibra 7 ,65 milimetara i okvir munieije. Za Amirom je, !<ako nam je saopceno u .PU Bugoj!lO, do~ao i njegov sin Ibrahim (21),kojise nalazio zaiednos

oeem na mjesllI dogadaja. Ranjeoi Elvedin ie, nakon StO su mu u bugojanskorn Domu. zdravlja zbrinute pov,ede, prebacen u Kantonaln\l bolnicu Travnik,gdje je i zadrz3n radi dalj!ljeg Ii· jecenja. Nezvanicno, u niega su ispal iena tri mel.ka. Operativnim radom na lerenu pripadnici PU Bugojno utvrdili su da je u do-

gallaju uceslvovao i Amirov sin Dknad(20) te je zbog 10· ga zajedno s ocem i bra tom zadrzan 1I PU Bugojno. Amir i !Iiegovi sinovi u loku jucerasnjeg dana podvrgnuti su kriminalistiekoj obradi. $aznali smo da je dogadaiu p.rethodila tuta izmedu Elvedioa Dagoje i Ibrahima Dzonlc. U policiji su oam potvrdi-

Ii da vee iz;vjesno vrijeme traju razroirice izmedu ove dvi je porodice koj e se bave pri Vlll!lim b izrusom - au lobuskirn prjjevozom pumika. U martu ove godine zbog nanoilen ja teski h tjelesn ih povr-eda M uzaferu Dagoji policija ie protiv Ibrohima Dwnle podnijela kIi v ien u prij a vu. is rraga oovom dogadaju bil ce nasmvljena. Az_M.

erna hronika

Dnevni avaz, subola, 4. junl/lipanj 2011.

17

MBOO~~~ wOO ~ ~rn®U
Meaugorje

GRACANICA Tezak udes u Lohinli Donjoj

Antonio Uasili
~ U Biiakovicirna, prigradskorn naselju MedugOl"ja, jucer oko6.30satj dosto je do saobracajne nesrece u kojoj je poginuo 22-godisnji Antenio Vasil], potvrdio nam ie Ilko MuS>!, omandir PS k
Medugorje,

POglnUO

Edin Ahmetasevic (35), mjestanin Lohinje Donje i radnik d.o.o. "Zlamo polje" u Gracanici, zadobic [e tjelesneczljede opasne po zivo[ II jucerasnjoj teskoi saobracajnoj nesreci koia se u 10_30 sari dogodila na mao gistralnom puru Tuzla - Dobo] u Lohinji Donjoi kod

Gracanice, U udesu ie ucestvovao "caddy", koji je vozio Ahmetasevic, i kamion vlasnistvo d.o.o, "Grarnat" koji se kre tao iz pra vca G racan ice. Od siline udara potpuno je polomljen beronski stub kciim se ovo naselie napaia
elektricnom energijorn. U

nemalu ODremU
Gracanieki vatrogasci i dalie odgovorne upozoravaju da je kraj n je vri jerne da se oni snab diju rehnickim pomagalima za pruzanje pomoo i izvlacmje unesrecenih u t~kim saobracainim
udesima,

• Nemamo hidraulicna klijesta pa,. kada se naderno

na lieu mjesta, patirnose, improviziramo, a Ijudi nam se smiju. Jucer su nalii ljudi zaiedno s miestanima unesrecenog iz s I upan og automobila vadili nil najprirnitivniji u3cill, pajserima - kale Dzevdet Camdzic, komandir TV] Gra-

potpuno smrskanorn "caddyju" osrao ie zaroblien Ahmetasevic.a rnjestani kojisu se za tekl i k od m jes ra uasrece, priie svih braca Mirsad i Miralem Dautovic, svojim rraktororn pokusali su automobilsku olupinu razvuci i izvuci nastradalog, USkOTQ su im se pridruaili i ostali rnjesrani, stigla je .i gracanicka pol icija, medicinari Dorua zdravlja, odnosno sluzbe Hitne pomoci i, P3 koncu, vatrcgasci TVJ Gracanica, Tridesecak ljudi borilo se da pornogne nesretnoru covjeku i u tome su uspieli pola sam
kasnije,

Kako ie rekao Musa, Vasil] je, vozeci "golf fV" nj emackih regisrarskih oznaka iz pravca Medugorja prerna Bijakovicirna, iz joS neu rvrdenih razI oga, izgubio kon trolu nad vozilorn te je sletio s ces re, Tom prilikom je silovito
udario u porodicn u kucu

Branka Miletita
ostao mrtav,

i na mjesru

N a vozilu j e nastala velika materi ialna steta" Musa je istakao da ie nastradali vozac bio otac rnalolietnog djeteta. Uvidaj su obavili pripadnici Policiiske stanice za sigumost saobracaja MOSt3r,a vozilo poginulog od vezeno j e na viesracenje, Istraga 0 ovorn dogadaju je II roku, A. Du.

UHradeno14 eleHtromotora
OiJQren iJelQnski slub ovog izviestaia nisrno bili u mogucnosu doznati vise detalja 0 niegovom

carlita.

-

Ahmetasevk ie u veorna res kom zd ra v s rvenom S tanju prevezen u Hitnu sluzbu 1I Gracanicu, a onda u UKC TuzJa. Do momenta slanja

nom staniu,

H. CAU(;

zdravstve-

Sud Bosne i Hercegovine
Sud BiR prihvatio je prijedlog Tuzilasrva Bifl idonio rjesenje kojim se Harisu Bjelopoljaku i Emiru Hodzicu,
osurnnjiceaima za organizi-

OSUmmiCanimaiZraCana nUsl'8zabrana

iSpred trgOUine
Ispred trgovacke radnje u Mionici kod Gradacca preksinoe ie Adrnir O. (30) nanio nozem ubodnu ranu Ednamu K. (20), obojica iz Mionice_ Tom prilikom ie Ednam K. zadobio povrede 0 cijem se S[epeDU Ije· kari UKC Tuzla nisu izj· asnili te je zadrz.an na daljnjern Iijecenju. Admir O. je priveden u prostoriie P S Gradacac radi kriminalisticke obrade, 0 dogadaju je obavijeilten kantonalni tUli!ae, a Uvid>!j su izvdiili sluZbenici kriminalisticke polieije, saopceno je iz M· UP-aTK.

lbo ganlOZem

Mionica kod Gradacca

~ Nepozna te osobe izvrsi Ie su tesku kradu na benzinskoi pumpi "Evropetrol", koja n ije u funkciji, u Kotorniei kod Zivinica, saopceno je iz M UP-a Tuzlanskog kaDIona. Iz obiektasu ukradeni 14 trofaznih elektrornotora, motorna pila, mlin kafe-aparata i elekrricni motor s pumpom za sipanie goriva, 0
kradi koja se dogodila prek-

jucer obaviiesten nal n i tuzilac.

ie kanto-

rani kri minal u vezi s prodaiorn droge.odreduiu mierezajen] eni su 1,5 kilogram a spicia, 950 table~a eksrazija, Ornije i novac.Mjere zab mne podrazumi jevaju zabranu !ISpusranja mjesra boravista, zabranu pUlOv>IDja, zabranu uz izdavanjanovih pumih isprava, kao i zabranll korislenja lic!le kane za prelazak ddE.vne granice, z-ab u sastajanj a ran S odredenirn ostlhama i obavezno javljanje u nadleZne policijske stUlice svakog ponedjeljka. ave obaveze ce lrajali dok zaiim poscoj ipotreba, a !I jihova.opravdanost Ce se koo troli· raEisvaka dva m jeseca.
brane ..Od njih dvojice zapli-

Zaplijenjeni I)flJije i dfQga

~ Sud Bosne i Hercegovine odredio je pritvor Milanu Preradovicu, osurnnjicenom za krivicno djelo krijum~arenje. Sud je, nakon razmatranja podnesenog dokaznog rna teri jala, u tvrdio da.pas wi i osnovana sllmnja da je OSllmnjiceni pocillio krivicno die] 0 koje muse Slavlja.na [ere!. Prilvor je odreden buduCi da je Sud lltvnl.io postojanje drugih okowosti koje ukazuju na OpasDOSI od bijega osumnjicenog.

Prituoren Zbog Itriiumearema

~ Ljekaridobojskebolnic-e priiavili su policajcima da je u njihovu ust.anovu dove.zena V. M.. s podr-ucja. opc;!le Bosamkog Samea, koja je oa nalkoljenici imala povrede nanesene ispaljenjem dijabole iz zracne p uske. Poli· cajci su utvrdili da je V. M. prilikomposjele rodbini pogoden3 kada je cerverogo· disnji djetak kod pomocnog ob jek!a pronasaQ zracn u pusku, nikon cega je dos]o do ispaljellja dijabole koja se nalazila ueijevi.

zraena Duslta

POgOdenalZ

Doboj

18 ,""'.' .... "'oj,.l1 Dnevni avaz

oglasi
SSL
!1'l5Il.CAM SODA WKAVACd,O.o. ~$IUC.IJi SOOALUAAVAC·u::o.

SSt
I DRUGII<IP~ODAIiA

DRU:f;TVOVo,AAOIZVOON:iULAl<E

T 11!~

(IJI"'IOI)

sooT

DAB SOD'!!

..:.~ 1'1\101.) LL KA\. I'll" d.u....llll.., . dn.t!I, ,., iI.J l'I"'u \ o..IllJ .. I~l ~h po'''' cd.! lllloui .. >CI.. !ll>i1~ll"jc.II~. Obj;a'lj'!l" J.\\ '\1 TnOF-R ,up rill.bplJu. PI>" P<h, I 'WH.r ... ,]p'" .1,IIlIJ'-'I,poo w!I ~to>

Crr~ JAVHl TENDER

11 prikl;oPlJI""'~
L,I~jlI n.:o!\lIk", J'>m:~.., mm-rij.l.l I rri~ I'mlil u 1M,'" Jdt"IrI~om I 001III.I11\001 "-<;l., podjda IInnt nKimc",...... lIn'il """rnk""l,imj< ; rmnjc: "")1\1'11 ...t.. ItI£Jjcno~o wnilmkt odr.bl.,....jo IOIIlf'J11L1 I I'f'Ii"I'l.ojueih ",."",orijJ. ~jj~ WMI<IIM _"n~~'h "hi j"",J.i11 utlma':!1 ~ 1l'>J11fll"" "-", c.d<m o.wlq;!O do, IIlJ ~ .., """', ... """ :.1.... u''J' .., ....t.w u lru!!11 (abo,,,,, no 6d I PrlI' "'i.:Ill ~,... \uji " L lII1.1u ad.,_ ",I rmnnl u 111.1.~ pi cokm lid intI,,]_ .......... aku.
UIIjdJi 100

Iitbor IlliJlO"'O·1Ii)fg ~

1'R[lmL1 T[XDEIU

I'rilIrl~ p:aaiI i ilb:r ou;
I:U. oJIjRml

"'I III rIM

To:ndtr ... <IIInns, IIa "" p:8I.n: 1!Ol. ill rIi!trP
r>lIPI < nobc: II.

Ih ~JaU.

'~'1IlQ.

po.Im. \,

:, ..,.;ur, ~
~

I

l·. ~ ilJ..w!II

t.I

ZIL'l1fun;J 811111.1 rmgd!lll J

Ii:! mDpLQol!,Cu

,,\1 ~,

1l;I".<x

""up.it'

ok' .......,,ai.:uplj"D<: ,

<>¥J:.

''"I'<lMml

~qo

""ill

n: PR\\l)

IllJ[W\ 'IJ-I.
~ """

s\~ pm ....1oc.II "'t:hl rm....
'.""'"

lJIr'io: III)dJillll\l'

" f':o:.lm<tI

»>!lllWloom...

""I1"<,nrnll>r.,,," "" P"'f'"'bJUO:,,,, """,tm..,,. "'"1""<
If I'REt ll)l 'Rf~~fORA', 'J T so S,\

R~

oj"''' ibjll U nl.,UIl oil S"I..... ~)<I<illl m

w.....

rmr&,,,",fo:J,-I-I m:. 1"<" rcu.: "lMlI1 m";

Pllrtll.\1 VlJ OOKt \![:IT;\(U

11'\11) I $1

T~u

·ik'lll%lr!llX'lp I!IlW

6JI006

IIlnHl

,1"' .....,

KE OOl\l\1 MOIII OPREMO\I

ud.
.Jut"" ",0;:1
h
UI I!\u) U

Tm.knLlI .... """"'!.lo.~ lII<.~ '" ,,,",".,, U~~"'1""'" .. ~,lIC HIj<de 01(16 d<. f'd.lJ 10,1)6 " ltun=l<nl:l I"'f"'dd Old (1"011 do 16. 'n.I~1.ld 20,00 Jol\l I'u 1'fnII~U okol..Ulll(Dwi lC\rS.jti«
"0\1111

"".~u
..un,.-

tid

SI AI,. A LL KAVA "". "I 1.1S1OO1 UYII< Ik>uu , I r... q.h "'"

\".....,

Ikwo:I,~..tv.IUlII

<II

"~JQ ~~~,

UIlIh~i

I.JTIml

,wo

CllIU'ltd:tJU~"

l

l'.:umSSllD

SSt
S~SECA" 500.1. ,"UKAVAC d~o,o,

Nil oanovu ~hni3 242. Zakona 0 pelcrednim druswlma (Sluzbene novlnc F BiH, bro] 23199, 45/00, 2102 j 29{O3} i cdrcdbema STATUT!I BNT HIDRAUUKA D.O. NOVITRAVNIK Nadzorniodbor Druswa na svoioi VI! slednici oo~lloj 02. 06. 2011_ g.. denio je Odluku (11 ~liv:fl.njl..l Skur~lj]J.t= Dn:.dr ...:Ii i nvim petem Qbia~ljl,lji:;

o , as tvanju

'VnI 'ironic.'

OBAVIJEST
Skapsdne

11;011;;;.'" liNT HIDRAUUKA

DD NOVI TRAVNlK

Obevicnuvciu se d;OD;b!,i BNT HIDRAULIKA

DD NOV! TRA VNIK 0.. '" ac 24.00.2011. rLodr7_.il1li Skup~lioa tliol1t~ra l3NT HJDRA ULlKA dd NOVJ TRAVNIK! ul. Mefrmt=dil Spahe Slmp:;:;!in~ ee Sf: oori'.ali u prosmrfiama Dmlltv.B u NQ"Vo'm Travnik u. [ Za S kupsdnu sc prcdlak :sLLjoocci: ONEVNlRED [. l;dJ.or radnih '~ij~l(i Sku.p~l.itil: u $hl;;ld~!;":$ Qdll..li:om.o :s:t2iva!liu Skup~li.J1.t 1_1. Radom SkUDlli:n e predsj eon ~n -"Du]abi.f A dnnn, predsjed n,Hc.Nadzornog cdborn 1.2. Odbor ZB gl;asilnje': Haseclc Ncrmlna, Ramie Fahrudla i Tcpmbegovlc Me.rsihil J .3. Ovicei vnti zapisn..ikn se blrniu na prij&dlog predsicduvaluceg Sku pjdne

g." poeeikom
l.

u

12sa-

...s.1::.1l \ M sm)1\ I L: K A" Al- .w.<1.1 ula.;Iot, drm.!, .In.o!,,1!. I""'.J;\..-.i> "" iw. "Jde, 0""1 ~u,.'

-I*&<,

I> I~

pr ... ,,,.JI'l ~ w.e I !.tiM ......., ,

u dl.\·lInju poollikup oblcklll \rJLA

OL

~IU

ullcl UI. rO\'1 b.b. Lulun

lit

o..jt ..., u r.do."I' <ll!Jd.JU. \',t.. .1>1.. ..... f'G1ll<r'I. I''''S .. p pII'Ir!.,"" CQ L~OO 'Ill ... j1I>m"",n.tl1 I'objd.li ma, ~. 1..00llmia i I "..:m,j. I ¥aa \'111 ",.,..." n1ntl i htll..,j,k" mjOlD a L,u~",,: j, "Imu. l ..... 10>1".1'< ,IIIl"'" u.. ,1t.Jc • I... P:!1I<odn~ r;, td,\ U" .I~,IU :1"l"1""l1U n~h'I)I'"

""'''''till,

"j. \

sa Pmvil lma IJIH3\·1an iii dd (S~. novinc 19/2.010.) i

2. U::.ivajan ie .i.~vicil:!lj:a 0 ]J"OSlQ'o'a['!jIJ Drl.!Jt v a 13 201 0_ ~OtUn II sa itwi cltarem Van i:ikog re~i1.or,aj itlljcll ajem Odbora Z3 rc:vi.lij IJ i izvjci1ii~ja 0 radu N cdzorncg odbcre, tc Plana poslcvania Druswn za 20 II , godinu. 3_h'.glasavs:nic povjcJtnj:::l el~[l~o:a N:;Id_wITJOg odbora prema Pravil l'!ikU! Q IJP(":;lvti3JijuDO (Sl "O~ior; FUiH 19f10} 4_ OOI'lo:~:t'ije ndluke 0- ~..-jdi~t'iiu $a(]_a~njeg Odbo~a:i:a eeviziju s. Donofenie cd luke 0 laboru Odborn za revizi]u. 6. Doncsenle odluke 0 uskladivanju S18[t]1Al Drunva sa ct 11 Pravllnlka 0 upravljnnju DD i uskladlven]e djelarnoeri

1.4. Zapdsnlcar. n~bic R;]jfa

1'_1",'1.1<

up;>

U Ni"l d~.fJrll i 04bot jt' u rv rdi I;) p-ri jed tog.e O(lI1Jka po r:atka mn d [Jeii,iT1og reda takQ $1ijedi ~ 1. Predlaze se Skllp'~[ifLida usee]! lz"j~Ia, 0 pcslovanju Drustva Zil 2010_ godinu sa izvj~[a~em vl!lnisko,c, reviacra, Odbora za reviz[ju i.zvje:;:taja 0 radu Nadzom og cdbora i Plan POSlov811ia D m~l va za 20 II" godlnu. 2, Izglasavau]e peviercnja elenovimu Nadaornog odbora Prcnia Pmvllnlku 0 upriivtjiIILjlJ DD (Sf. nov inc FBiH
1

<10 ~ ,.lI.Iuu; ~l<ll ..::,o1Il~ II \ kl<m111'11 .~ju; S,j nolo,; ioo''i-,>dtb\""ja IlI<lroIJIl l>,ti~,OId .. _i_m SIXb Luu'lio d.p LiJkJil ...-; ot;;c iC II<: nKll~lQRlol" 'u I'~ ~~U IfJWI Ii ,-",,~i~u dol'o~'Ij'rnC nll'". Bill. ~1Vri!I{l1l! rq,I:i~JII('IJu djtlJlnooi .kojll·6e ~ o!w.ljlld u oIlid:tu Villi po1Jt!ln!l j.-. I .......... '" I~ SjcQ dr>~i> lUIran:di ~"Ja u '.~lIl'm,., doll1<>1j"""",", ",,~I"_I'. I~ s.. o:>l.Ie{cnl~n~ Db], I" lI,m ndrb!I...rJC1l'! ,II Q~lIrom ,~l..upe1l .. ,ro.l'pc J C oN''CmII "1>1""''''''''11 II cjd''il im. I'Ilf1l'<T1l,l «k .....m \I' 1 1.,...l1ITI . tn>tku: ~I~JII j'O!n'bc OIl'isI MI'IO\l1Q@ om! \~ jfi ilJ\mUlr.l. im. to: ~ ...rXit1 I'iiIplSllit~i: U1 !4LmJO:\DSI: L, ~akon tn~b mI. 'lDIlJ'IlUI¢ lAI.JqIaI: je ohI'f,llE. f'Kdmet 'up:!tllnmtili Ij WlJII U ~m p jI: rrilfI,llJ, I'll:" IXllIUj .... jnmJrn<; .~ ~u 1'UIIl11ll1D"oDCl<'!lih r.IIIcr. .. 'i odobtl:rlill "" <m..,. l.,a,lID I ,pn"nj~ IWI,II.. mJM nim ~l>I1.ll~jcm; aJ.upu.: lnu. oh:!\C'Llljl«lUlmmj .. l upoolcrnlll SSl· I..oji .Il.on¢frl1Lrn U VIIi.
I'II'~'", ~I:

J9/10)

m''"''

'~,1.,

3_ Dr.:m.ooe;oje odJlikt 0- rur;di(."niu s::u:1;Ii!:;'nj~Odbor-a:i!::!!i re v i~iiLl 4. Dot.lllje:L1je odluke II} i"bc.i"lJ:OclboNio JI..a ~vi7..'i.j'll 5. DO:llole.nje odluke'.o uskladi\'aniu Stl!lmrn DrlliITS s.a N. 11 Pr:a\"ilnik:.1 S8 Prnvilimil uprilvljarljii dd (St. [Lovine 1912010),

0 upr~vlj-aniu

DD i usk];j],diwnie

dje.18lJ1;osIt

..-hoJ...

.e"",. pn>_"''''~ ,~""

In Pr.t\'Q u,6:~.;,.'.a i Q(UutiV8ojll. i!'1l,iiju diOrL!~"-u IJpi~!1i pa lisl'U dio,picara DfI,.I~l~'~ :kod RcS;i:Sl~ vrii«hlO'S:rJ,jn papi:r:-1IJ FBiH 30 daM ptiie d.ll.luma Odt:5::lvllinja SkU~~li_tle- i t,oji Se- ptijavio pismenim I')llre_M OdbQrti~.l! glasafLje- n:a.jJi:a-soitf: u: roN U od ui da.Lls prije dana odretl~:n Ilg ZB od.rfulvl!lnje Skupiirine. UteWc: 1.1 rndu i odl![]tiv;mj L.I na SkupSti.n i di{l nicilr.iI m02e os[vilri d pmem pu_nomocni kiI. PlJnomoc za uc.cs&: u raclu t odlutivallju :skup~tinc DrlJ~lvil dilje:se U obliku pisalJ'C izj;wl:, porpi:sanc od sll"3m: d.ion.iearn - vl~:stodil"ca i (JlJno~ ITIQc.Dik:il~ i d0:513vlj~ 5e Drulit"u I iC-D iJI} pmt31Js..kom pO!i Ij'k.om~ faksom ili (J1I(em. c- !D:;Ijla. Punom ot P.fe$l.-tlje- ako s.e diot!,i~..- - "l.1iMOd!iV~C: n:ti-s (tuje ~ uU~Ce i pris 1l"S'(vU ie: sk Ltp~lini 8i iltL~-il:om i:slui::l:!lnl)tn tl:!mjerQm da ri.fno CIa.s:3,joOt'lI[Lm iJl..'d:lv9.nje:m punomoci drugClin ILell ill opozillOm pun-mnrl'c.i II ob~ikll pi:tB:I'I.f: iziav~ flOrpis~l'le: od SU1ln~ djoni~aril - v].as.md~vcil,:s ut.inkom danorn dO:i1.a"ljanj.il Drui;;['ffil [C rlanom upisi3 i:;oo RegiS:lL"li!pr~" nosil dioniCi od :nranc d.Loniearil' vlastodavc:J. GJ;J5ol!.nje SklJr»li.Dj, ~"f5t SA:: p'lJtc:m gl~:S;,jckib lis:[ic[! koj i sadrle i.mc j firmu dio[ljcar.il i b rej sl:at;ov-.:i kojim raspoJ:ale_ IJ Gl::aSi!.!lj.e:!5t v:riii zao,knJ:h\'snj-ern:[!.:'! gJ~satkorn li:s\i.fu od.g-ovors I';IU" i.1i ;rrpl'"OtL"" p"-Ljedl,(lgs odl""ke iii im.eru± hndid!,"lLil fI ri io:!bofLII (I(gai"J_Y diol'1lilkog clrul[v::L R~ji'J.I_1 a(.e gla.s!!lnja 1.1 LVrdu j ~ OdbQf ji'Jl clasanje., L
J

[V DitmiCIJ.ri iii gru(YoLd.ioniear.L S 'I1~Jm'l.Dj1: 5% IJkUpDOg broja dionkil S prnvom gla:sil, imil provo p1s-mcna prc:dlozitt izrnjCDU Dncvnog rcd:a i prijodlOil:a mHuka Sku'p~lilJe) uz ob:a,"'C'.l1J Nildwrnog odoo,~, d!:'!,taknv prLjcdJ,Olj,obj:avi nit iSlL lJ:IIcitlo kto i otta:~jjcl;1enj~ I'lS \c;r-et DnL~tva!,osim 18 dio p'ri ir;d.to&~ ,[tojj prern ~~ujt loo rLjeti! :till kojr; tro!;.kllvt tlb j :,:wlj i...sn ia si"JOSi pt.e:d_laca~_ V U,1j d IJ mare_dji3] Zil S kUpS1inu Dil;miear/punomocnik koji jc poodnio uroolJo pri}i.ivu Zit u¢c:sre:u rndu i odlucivilnju Skup~l:inCj, iml3 provo 1I\'ida u m:;;lcrij~ lc: p:ri prem Ijenc ;i';:;3 SklJ(J~li tl'L!, t Uv!d 11 m.9H::rijBIc:: i pOcinokQje prij(ivl:::?s Sk:Lip~lioti moli &: st= j.2;vriil:i u pf(ls~orij:lm:i DruSitva SNT I'UDRAULIKA dd Novt -rra\'-nik!,ul, M'c:llmeda Sp.abe 1. PREDSJEDNI Ie NADZORNOG OOBORA Bulabic AdnaD d.lpt C«. S,J.
1

,,,, .. ok ,~ ,.auf! l~b:oI dd!l.U.\llJ " ..... " nd: IS (I'EInbI:!OIl..wu. Il'd d.w .. "bp.lj'uliI, .... u ... rg a<ln,><I: 1-.«0m SoJa 1l.1l.I1.111: ...." .... II t1... ~';J,J. ..,~"" J.I'" ~ ull.;a 1.1 JOO I uLa,ac- .... n""""""mJ(l:\UUi\ I~\ IA"..,r DlUfKTI\ \'II 1\-

nul,,,,,,

"".,IrI"J,,,

erna hronika

Ilnevni avaz, subola, 4. junlilipanj 2011.

19

Federalna uprava pollclie

S IIOmDJularaiz ZaniCa S.80 dJaCiJUDOrnOgraliJU
Sluzbenici Federalne uprave policiie podniieli su Kantonalnom ruzilastvu u Zeni ci izvreil ta j protiv R. K. iz Zen ice zbcg surnnje da je pocinio krivicno dielo iskoristavanje djeteta iii maloljernika radiporncgrafiie. Nakon sro je purern Interpola Sarajevo Federalnoi upravi policije prosli[eden dopis Interpola iz Luksemburga da se na serveru jedne firme iz Luksernburga nalaze sadrzaii koji se mogu smatrati djeeijom pornografijom istrazitelji su pristupili provjerama je Ii s podrueja Bosne i Hercegovi n e "s kinut" sadrzai sa sporne inrerner-stranice. Urvrdili su da je s podrucja Zenickc-dobojskog kantona iedan takav saddaj "skiuur' tokorn novernbraproslegodine. S tim u vezi, prerna naredbi Opcinskog suda Zenica, izvrsen je prerres prostoriia koje koristi osobaza
koju se utvrdilo da je koris-

nik identificirane IP adrese te j e izvrseno forenzi cko kop iran je hard di skova iz privremeno cduzetih kompjutera. Pronadeno je sedam [0rografija sadrzaja djecije

BANJA lUKA U dvorlsfu Osnovne skale "Oslrlla"

P CaD priJatelJe

pa rani - seb
nakon hitne ukazane ljekarske pOIDoCi, h osp italizi rana. Policijaje utvrdila da je Plavilic odgovoran za izazivanje opce opasnosti, Iste je noci uhapsen Slobodan Gakovic, a Plavsicu oduzet pistol] za koji niie ima dozvolu. Urvrdenc je da su svi hili u alkoholiziranom stanju ida. je pucniavi pretbodila rasprava, vrsavanirn

Devetogodisnj idjecak A. A, iz Dubokog Potoka kod Srebrenika resko je povrij eden u saobraeajnoj nezgodi koja se dogo dila na Iokalnom putu u Dubokom Potoku, saopceno je iz MUP-a Tu-

AutomobU oborio dlecaHa
zlanskog kan rona,

pornografije re 65 fotografija pornografskog sadrhja na kojima su prikazane rnaloljetnice, saopceno jeizFUP-a.

Do sao bracaine nezgo de ie doslo kada je A drnir B. (25) iz Srebrenika, upravljajuti au romobilom «renault megan", udario rnaloljetnika. D j ecak j e zadrzan na

Uni verzitetskom klinickom centru Tuzla radi lijecenja.O ovom dogadaju, koji se desio prekjucer oko 17 sati.obavijesten je kantonalni tusilac, dok ie policij a izvrsila u V idaj.

Mladen Plavslc (34) tokom pijanke s drustvorn pogodio u nogu Dragana Galesa (25)
Mladen Plavilic (34) iz Banie Luke preksinoc je iz pistolja CZ kalibra 7,62 milirnetra pucao u pravcu prija tel j a S 10 bodana Gakovica (31), koji se s njim nalazio u istorn drusrvu, zatim [e u misic desne potkolienice i peru pogodio Dragana Galesu (25),.a potorn isebe u isti
dio rijela,

mbenim objekrirna ispricali
su narn da rnladi piju, a za-

lim ih uznerniravaju glas .. nom rnuzikorn, bukorn iraspravama, i [Q nakon zatvarania lokala, na ulici iii II dvoristu skole. Policiji je po ranije izkrivicnirn djeli-

Oduzet p.istolj
Pucnjava se dogodila oko Zlsat u dvoristu Osncvne skole "Osirija" u naselju Kocicev Vijenac-Hisete. Plavsi':, iako ranjen, svojim vozilo m "op el om ega" od vezao ie ranjenog Galesu u Klin iek icen tar, gd ie su obo iica,

GraiJani se bune
Mjdtani
pricali

su narn juceI is1<kol-

da se u blizini

skog dvoris ra nalazi kafe-b i· Iiiar klub, koii ie posliedniih mjeseci sjedisre mladih do kasnounoc,
Gradani u obliznjim
S13"

rna, uglavnom rernecenja javnog reda i mira, izazivanja epee opasnosri, j edi no poznat Slobodan Gakovic, On je u septernbru 20)0. godine uhapsen zbog sumnje da je ispred lokalncg kafica "Flarnengo" u banialuckom naseliu Kocicev Vijenac nozem izbo Borisa Sedica (23) i Mladena Pajica (22). V.S.

Istrazitelji Policijske r---~""" uprave Grude otkrili su u mjestu Pogana Vlaka plantazu indiiske konoplie. Prerragorn terena, na 10kaliteru udaljenom oko 300 rnetara nd rnjesnog grobIja, pronaden je z:Isads23 stabliikevisineod 81ldo 120 centimetara. Nakon izvriienog uvjdaja navedene stabljike su, zajedno s plasticnim posudama u kojj.ma su se nalazile, prevezene u PU "':'----.,. __ .._ Grude ..

OIMriUen ZaSad indiisMe MOnODlie

Pollcilska uprava Grude

--:---:-

_

Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je prijediog Tu},ilastva BiB j odredio pri!Vor Admiru Arnamovieu i San· deu Me.li';u,. koji moZe tfajati do L jula ove godine, saop cenojeizSudaBiH. Amamovic i Melie osum· njicern su za kIiviCno di eio organizirani krimjnal u vezi s hivienim dj e[ima neov laSt·

ArnautouiCu i MeliCU odreden Drituor
en promer opojnirn drogama, pran je novca i izn uda. Sud je, nakon razmatranj" podnesenog dokamog rna lenj ala, U!' vrmo da poslOji SUIDll i a da su osumnj iceni pocinili hi· vierra djela. koja im se stay Ijaju narere(. Sud jeosumnjieenimaod· redio pri tvor zbog poslOjani a boj ami da b i, ukoliko bi se n·

Sud BiH

aSli na slobo di, mogli ometati

kri vi c.ni posfUpak mjecaj em

na svjedoke i saucesnike. Pro i!Vor ie u ·0dnosu na osumnjicenog Arnaurovica odreden izbog pOSIOjani a name; tih okolnosri koje opravdavaju bojazan da bi osumnjii.'eni pu~raniem na slobodu !Ilogao pon oviti kIi vicno die10 iii domiti vecpokusano.

oglasi

Dnevniavaz
---

-

-

vjeste
SPISAK POST ANS KIH JEDINICA
bt .......

"JP 8M POSTA" d.o.o. Sarajevo

BH 'OS;'

......

Cijenjeni citatelji, putem nove usluge
.Dnetmog avaza"

moiete u 68

postanskih jedinica iuom
------4---t iftI'.16

BiHpredati za objavu smrtovnice,
stecanja:
/

42 43
<6 48 #11 411 50 '51

DokIonI"~ T~lDl

bb
2S

""

T~1Dl

...
~
'~

161D! iuzia '5165 TIIII. 75101 1"1IIIa

~

IiIZI.

naTO ti'vInw
1~

1~.
1"&260 '13OD
75320 703.50
752,60

1<aIe.,~
lOad .. ,
BIInovII!I

AIqa ~v-'~ A~12 ""~10 Rvdanb31 Un~Nbbb Otlclbool>_ bb

tlL14~

posljednje pozdrave.
Uz minirnalnu doplatu Vase osmrtnice isjecanja objavit temo i na portalu .Dnevnog avaza" www.dnevniavaz.ba

r~""'T"-bII
P~1Ip1

53

~ ~

81'1n11eeI, Banova bb a...~bb
MV.tlblef~ KuI$~bb HK~23

I 51
66

S!i

7i'20

~""'~ ~
~

niDI z..... T21D2 z.n.at 7210!_ la-.
12220

17240 ~
14250 ,~egIaj '''260 T~
1-=-:;...,...7;;,,1,=-,'300=-=-' ~

Dnevni avaz '""""

'_I>"J>DU.

21

Otplacujte sama jedan Ra·iffeisen Integralkredit!
Dodafna pogodnoS1!
• Kamolno dopa" vee od 6.9'9% \EKS. 7.22%)' ,. Rolt OtpkrrD: ~ do 2S god ina (w krodjlo obeUHiodGf1(I hiporokom) • do 10 godina (10 krCldilo boz hlpotoke, • 8el. iemoc('l • 10 krodllo obol.b1lodono
hlpolokom Mogutno,1 dobijgnjo dodotnog b.noIa u golovinl u ¥ilini da ~;lI'HHa ZG ... rmonsimni_. a, maL do 10.000 KM.UI ko{i "lie pofnIban dokcl.l 0 nami_nil

• do 20.000

!(M"

%0

kr.dila

bel. l1il'Ololo:o

'EICS - .J.j,1""'" _'"

•• Za ......

'""

otop:l 0In:>:_ ;ra """"' P"""'JII....la..oo~,..........."

.....

F'f"'lo RoH.i_

, ~,...,.""""""

r

<llpIaI-

~

\Ii"" n~

~

."IiM.,.

,,,.lola

:rei

&r ....

Raiffeise,n Integral - Kredit za refj'nansiranie postojecih t.aduienia

Raiffeisen
BANK
NOlbolj~ HI_I III

PRAVNI FAKULTET U KISELJAKU UGOSTIO RUMUNSKOG STRUCNJAKA ZA KRIVICNO PRAVO
25_05_20 I J_ godine Pravni
fakultet u K iseljaku [e posjerio gospod in Virgil Constantin Ivan Cucu. Ovaj

_l~ __
'ft!"'O.II.o:.hC"

....

_...........a
GUD_W

~

rumunski strucnjak za hivicno pravo odriao ie na Faku hew predavan ie na

oKltt" aNT"'" S4AAI!VO
N. _ ~I!t

l'iI~e

tI.I ..... 20. Z.kOllf 0 O<GII'I<'r\I rshoI:ar.,"",~" f-U!·1loSroI! I ~'IIR-.

,....,~oG.,... ~

"

(1,'__
......

.J,.tW u f~KlJ' 1lt0l "11105). ~

Dost>t 1 No!tI'"

OGlAS _fill ~,~

n lH"uem I>ndnl

u Pt'l.!oom -IHIm IrntlIM ""IN ~ od ~ta!ll! IIlltluII ~ PI'IIYt .. ~ Iig,. G &,,,,,,, !~Je IXIflo <H: u!JI.Uj u IIOIttI:It .pn.b ~'C'I"'" USlIIIII' _Ie WlII'lO 9 ~ (' .... 1 1m ,,'II6:!Je oGooY''_I«' 'OOm«; ...,jj ptl)em. GOridll ~l'(Ident..w1Je P!'I!I"'~, ,"'-UI'iI ,,-, J'IlUwe ~JIoJ! if Sine ~oIcDl~ • ..-.cu1lOCJ'~"U ~ ...... r I ~u~ "J'how ~u &I~ ~~ Q Q~'~. Ifu_ ~ ~_ttnIIIO 0lI'vlJ.1.,... ,~. ! lM.!U-'<I u '-dlu .. oblasti ~JijiJo:oll

vwm:""...

pOcI_"'"

"Sl.ullll

",""'¥II'" rIdna~.

p:nl_.; _..",.
GnmI· " ternu "ILECUs dnju) i Pravda perspekriva)",

I .""",,,. Il"'llo\'II'lmojt

i unurrasnii

(Medunarodna

pcslovi (Regionalna

policiiska

[edinica

i europska

za sara-

~

~qItIIl

s...

"'1'0 ~Y<I'!.IIII\'M.
~lh... ~t"lII~

~ olS<e

pWo.,_
~_

djtlitroo!no , ......
SSS - IV lUjII!I'I

IiOIIioIwN_ _

.... ,~.~ djd.llrCW· ~lIrtIO

~ 0!X>nskag ~ 1<1 ole IItoo&

"I'O~""" ~,

Gospodin Virgil Constantin Ivan Cueu ie rukovcdilac jedinice za pravosude i unutarnje poslove Regionalnog viieca 7.3 S"radnju (RCC·a) i struenjak ~.3 krivicno pravo. Radio je 29 godin a u razl iei ti m rum U 0 sit im p raves udn imin sri ruci iama kao ruiilac, direktor za rnedunarodnu suradnju i generalni savietnik run tel], suradnik-sudac u Visokom kasacionorn sudu, direktor za odncse s javuosdu MiniSI"rSI va pra vosuda, sprecavanje kriminal a i ko rupci j e un mar Mi· nisrarsrva pravosuda, kao i insperstvu vaujskih poslova, Izrnedu ostalog, gospodin Cum je pridenio i uspostavi Medunarodnog krivicncg' suda i osnivanju Med unarodnog udru len ia ru iilaca.
kror vanjskih poslova u Minista-

,,*oonski. po;~. Pl:JHbnI u.-.;: po~

11"'''''1111. e
~~

WIb< IIII"I"'''U t.;p'1., 1X'l:""~!1)t qoj,a, "" 'i'OI"UU (FoIW ~ I> <lUll:< \Ygfl) 100f'lnOIl, 'po"_'" 1 !I:orlt*!j. ~v ~~ JIinltoIool) b<!nt vi; ;moR)t _ "'l!H*' Ut I 2. ) •.
. 'lJoft\l P

'ml'htQ tl:MotQ

0I'!SI<i. i4'II4~. • .".,.~.

a~",N.

IMIItI'tIIba,. "'P'T ...... II"""' .•
~

k!Je~

~.~

lo.oro:!*"Wb.lcIo <IGItt~~. f~ loIJedD~; ~1'61W1" "~J iJaI~. ""l nlII)f!O I)OIc.Itl'ClOl'l INlnom "PtIYIICi'II ,~ INjMllJe e rJ~ YMu. Wl~""" IIa Y '" _ <bit _UNit, S IlVinnlC g ~"IJ'1'6MI 6<" 111;0.lV"II<I rtrt I 6. l:IJi'" d;I, U PGiI)""'~ dYljellOd I.. od ".,... oto)iI-t!'VI",. J~ ogIIs;I '"/Ii II' at;.l'" drb_ tltdboll<lo n'lult>! ~II IQme ... OlIo U:em ......... 0'Ia$lI U'_«'11. odllO:'no 8o'~jl~,,~. 7 ~IVU' di' nde Db<i~vlterll. odre:lbom lW'oI IX I U!.U.' IID5tIe j Kt_~

oIwkw.

I¢II~

,

lnIlePf'll'o'~·u

'MI.1 o6nII!id§!iU.,lCe po

IIV!tfIIlje g,m-.6JveIIaJ
I.Rm_

~.

N a Pra VOO!ll

___ -'------=====~=-_'___

...:.....

zavrsetku predavania dekan Fakulteta, doc. dr, Mensur Kustura,
___J

fa kuhetu u Ki seljaku odrrao je predavanje srudentirna HI godiae i postdiplomcirna na krivicnopravno] katedri, Po rnu je zahvalnicu,

tluoo:_
~

I fOtC!MOO.,_

"''*' DoU

U

'1J'trIW1lQt
III

P'll1i"9 y doQ_ 0 ~"~'I"JU U5IoN OG~SiI. dosGIoIJlj<I !Ie'" :ovtI:MII OIItWleCenu, 1IlI.~ • OP(<N (t<Itat5.lq~, oS5 Irb-l, Ill' nn...." "II Ogl&s". " ~"OILIJ' _ l!i~.".. oil dI."'DbJn1Jlw~

urucio

nouar,azaraluCa MRSA Oillriuena umliJeliu
Ljudi koji rade sa stokorn mogli bi biti .izloi:eni riziku
Kembridz, p renosi AFP. U studiji se istice da novootkrivena MRSI'. ne predstavlja opasaosr za konzumen Ie pssteri ziranog rnli]eka i rnlijecnih proizvoda, ali da biljudi kojiradesastokom rncgli biti izlozen iriziku, N azvana "bakteriiom koja [ede meso", na mericilin rezistentni stafilckck aureus (MRSA) pojavio se kao velika priietnia u botnicama !Ii rom sviieta, prednovi soi nalijekovcmporneM.RSA superbaklerije urvrden ie u kravliem mlijeku i kod !judi u Britaniji i Danskoj, navodi se u bri tansko j stu diji ob j aV J ieno] u cetvrtak. Do sada nevidena varr[anta te bakterije "pctencij dna preds rav I ia problem za iavno zdravlje", istide Mark Holmes, visipredavac preven IiVile veterinarske medicine 113 Uni verzi tern
POIjlUIlO

Superbakterija siri zarazu u Britaniji i Danskoj

22

DnBvnl avaz, scbeta 4. [U"VlipiL"i 2011

Bri tanski lim se suoCio s novom MRSI'. bakterijorn istrazuiuci maslitis - ozbiljno oboljenje ko je pogsda i rnlijecne krave, Urvrdili SU MR· SA bakrerij u s istirn m utiranim genom u 13 ad 940 uzoraka iz 450 srada iugozapadne Engleske,
Testiranjern na ljudima Iijedenim od MRSI'. bakterije otkriven je isti novi soj u 12 sl ucajeva u Skot-

Mutirani gen

skoj, 15 u Engleskoj i 24 u Danskoj potencijalnu

stavljajuci

srnrtnu opasnost ako se nji me zaraze rane pacijenata. redi jesu li u ovorn slucaju kra ve za razil e Ijn de iii s u ljudi zarazili krave, isl;';e

Za sada se

ios

ne moze

Holmes, dodajuci da je sigurno pi ti pasterizirano rnlijekoili jesti govedinu, kao i. cia se u procesu pravlienia sua "u principu unistava vecina bakterija".

Suze Oiejsine majke (Iijevo) nakon presude: Trejsi u sudnici

SAD Okoncano sudenie monstruoznom br

UI

pomo(; seslre

Djevojcicu le par oteoiz ulice u kojoj je zivjela i u zatocenistvu je drzao 18 godina, tokom kojih je m uskarac silovao,.pa je rodila dvije kcerke
Seksualni priiestupnik i njegova supruga osudeni su na sudu u Plejservilu, u Kaliforniji, na dozivotne zarvorske kazne zbog ormice i silona i njencg drzania u zaroeeniiirv'tl gotovo 20 godina Filip Garido (philli p Garrido, 60) osuden [ena 431 go din u do dozivo tnog zatvora nakon 8to se pred sudorn iziasnio krivim za ormicu i seksualn a zl ostav J jan ie po 13 t:leaka opruznice, izvijestile
su arnericke'Tv mreze, vanja Dzejsi Dugard (Iaycee) kada joj j e bilo J I godi-

I iCari felsi dObi 413

V

Mafija je poslala svoje uvjei:bane borne u njegovu kut';u da zaplass djecu i starije osobe koje u njoj zive,. kazao [s Alvaro Vargas Ljosa
Sin dobitnika Nobelove nagrade za knjizevnosl Marija Vargasa Ljose (Liosa) osudio [e zastrasivanje svoje
porod ice kojedolazi iz tabopocetk u javn og sku pa povodo m za vrsetka H u malin e

karnpanje, tri dana prije drugog kruga,

rodici u Lim! zbog njegove podrskeHumali. predsjednika Alehandra Toledu (Alejan dro) u prvom krugu, pozvao je nakon toga da se glasa prot iv Kei ko Fudzirnori, koiu srnatra mar! 0 ne lorn s vog oca 1\ Iberta, koji je bio pred~jednik od 1990. do 2000. godine, i odjenio da bi ghou; za niu znacilo "Iegirimira!i korupciju. i krsenjc ljudskih prava", za Sla jeoD bioosuClen.
sao za bivseg centristickog Vargas L josa, ko

Skriveno dvoriste
sualnog grabezljivca koji ie ukrao dj etin isrvo i nev inost Tuzilac okruga EI Dorado Vern Pirson (Pierson) opisao ie Garida kao "sekN~nsi GaridQ: OQbila 36 godina lalvora l l-gcdisn ieg d]eteta". Garidovoj supruzi Nensi (NanFilip Garida: Oaiivolni zatvar cy, 55), koia je, takcder.priznala krivnju, izrecena je 3 6-godi~ n ia kazna zarvora, Prije nego su supruznicima Garido izrecenekazne majka irrve Teri Probin (Terry P robyn) proci tala ie izj a v u D:l:ej si D ugard, sa da 31-godisniakillje, u kojoj ie opisala 18-godiiinju kalva· riiu s Garidom.

iii e gla-

ra kaadidatkinje

desnice za

izbor predsjednika Peru. Keiko Fudzimori (Fujirno-

ri) zbcg podrsk e pisea suparllitkom hlldidatu Ijevice Olantu Humali (Ollanm).

- Danas je mafija poslala svoje uvjezbane borce u njego vu ku eu da zaplase cijecui stariieosobe kojeu njo] iive. Odgovor rnog OCa tim borcima je: Olarno predsjednikl •hzaojeon jucerpred PIii e desetak d an~ Ma.ri 0 Vargas L iosa rekao j e da j e njegovakcerka Morgana dobila telefonske prijemje poskupom. .

DdS1818:OddrZ8U8
Dugard ie 2010. dobila 20 miliona dolara o~[e!e u nagodbi s drZavom KaIifllmijom, p= kojoj SII
dufuosnici priznali greSke agenara nadM:nih za nadzor

- Zel im d a preD ese m poruku mog oca Marija Varga. sa Ljo~e - izj.vio je Dovin'" Alvaro Vargas Ljosa n.

uvjeme slobode Filipa Ga· !ida. Kalifomija je nakon toga pojaCahi praeenje poeinilaca spoJnib delikata.

lobus

o n~vni' avaz, suoota,
4, junilllpanj 2011.

23

Keri Dies oduzeo zlvot bivso] supruzi, njenom advokatu i jos troje Ijudi, a potorn lzvrslo samoubistvo • Policija jos ne zna tacnu vezu lzrnedu svih zrtava i ubice
Frusrriran razvodom, 73-godisnji Amerikanac Keri Dies (Carey H. Dyess) u svom ubilackom pohodu OdU7..eOe :<i ot svojoj bi viloj jv supruzi, njenorn advokatu i ios troje liudi, a potorn i sebi u gra dicu J lima s oko 200.000 stanovnika, II Arizoni, neposredno blizu arnericke graniee s Meksikom, Policija jos povezuje detalje ove konfuzne situacije u kojoj je ostalo sest rijela diljern grads i okolne lone,

aClliPo od osaurenog s ae

Masakr u arnerlckorn gradicu sokrao zajednicu

-

"!!!'!!!!IiI!I1IIII

lijelo u pusti.nji
Nakori sto je ubio petero liudi i ranio prijatelja bivse zene ubica ie oduzeo l.iVOE sebi, Policija vjeruje i da je Dies tokom povratka u Velron zaustavio automobil i upucac se. Njegovo tiielo je nadeac U kolima malo prije 11 sari, Dies se ozenio 2002. godille. Zivjeli $U U mobilnoj kuei , ali je 2007. go dine supruga, usljed brakorazvodne parnice, dobila pravo na tai . dom. Prema sudskim podacima, Dies je bio umijesan u dva gradanska sud" ska procesa, II [umi i Veltonu, Njegova bivsa supruga prijavila je nasilje u porcdici i tFazila re debita sudsku Z<lS ri ru 2006. go din e. On se vee cetiri puta prije rcgazenio, Dies. je policiia pronasla mrtvog u pustiniskom podruciu deset milia cd centra Jume j jednu milju ad najblizegnaselja. Krenuo je u svoj ubilacki pohod u per sad ujutro. Prva zrtva bila ie zena i oua ie, uakon ranjavanja, hirno prebacena avionorn u

Tijela irlava na farmi van grada teljici bivse supruge, Druga pucnjava desila se samo dvadeset rninuta pcslije, a hrv3 je, takoder,
bilafena ..

/Fol',: AP)

acnorn paru

dinazatu ra
nagOdba na. sudu
au,
Dugard,cij i ee rnemoari pod naslcvom ~Ukradeni ~i ot" bi ti ob jav Ijeni iduceg v rnieseca, kazala je u iziavi da ie sada dobro. Garida je nazvala laZljivcern i rekla cia le njegova - Odlucila sam ne biti ovdje danas ier odbijam gub iti drugi dio s vog ZIvota u [Vojoj prislIInosIi - napisala je Dugard, obracajuci se FiJipu Garidu. - S veSto SI ikada lIei IIio za mene bllo je krive i nadam se da ceS jedn og dana to uvidjer.i. M.rzila sam svaku sekundu, svakog dana, vee 18 godina. Ti sf ukra.o moj z'ivot i Evor moje obirelji . kazala je Dugard. Nakon njene olrnice u gradicu Samlejk Taho, u Knliforniji, godine ]99 J. Dugard je bila zatocena u skrivenom dvorisnom kompleksu supa i saw ra koj,i je kBSllije dij e.1ila s d vij e kterke Ci ji je otae bio Fill ip Gari do. U otmici Dlejsi 10. jUIla 1991_sud jelova.1oje aboje suzena cinila zlo, Nagodba 0 priznanju krivnje saCinjena je rake da se D~ejsi Dugard i njena djeca postede sviedocenia na su Oboie supruznika Garido odrekla su se prava na Zalbu. pruznika, Nensi Garido zgra bila j e dj eve j;;;ieu na ulici gdje je Iljena obiteljzivjela i prisilila je da ude U au mmobil koj ije vozio Filip Garido.

-g IS0l8

Puslio asislenticu
zrtve pomahni talog u bice, pronadeni au rn rtvi na jed-

M uskarac izena, takoder

noi maloi farmi izvan gradiea Veltona, stotinu merara od au tocesre, po tvrdio je policajac Dzon o ter-oOohn). Nakon pucnjave u tom okrugu, nesto prije dever sa ri, Dies seo dvezao u grad advokatu DzeIOlduSeliju (J errold Shelley), koji je na sud u u brak 0 razvod no j parnici 2006_ godine zastupao njegovusuprugu,

Feniks, a nalazise u kriticnom stanju, Nju je Dies upucao pet puta u lice. Mediii prenose tvrdnie policije da je rijee 0 dobroj prija-

Selijeva asistentica je vee bila tamo, u kancelariji, Rekao ioi ie da izade i,j i da Iegne na pod - kazao ie Gaier.

• - Dosao ie s pistoliem,

Palieila lies! rodbinu zrlava .'iel ij evu ka n celari iui pu cao II niega vise pura. Asistenuca ie pr-o" Ia neozl ij edena, U meduvrernenu, izviestaji 0 pucnjavama na drugim lokacijarna srlzali SU u serifQv ured, Uvedene su hitne sigurII ()sn e m jere, zarvo relle Sll
Ubica [e potom usao u

ODlaMuluseliia
- Dzeri ie bio stup zajednice. $okirani smo i 02alosceni njegovim gubit· kern.
su p0211 avali ad vokara Selija oplakuju njegovu srnrt,

Clanovi zaiednice koii

Porodila je supruga
Par je ddao Dugard za!Vorenu IIsvojoj ImCi u gradicll Anriohiji iducih 18 godina i cetiri mje.seca. U poce!ku je bila zakljucana u supi u dvori~!U, a za[im joj je kretaI!je bilo ogr'!licenG na niz saton koje ce kasnije d.ijeli!i s kcerkama koje je zscela s Garidom, a porodila ie Iljegova suprugao Slucaj ie privukao medunarodI!u p07.0rnosr, pren.osi Hin.a, Ilakon 8.10 su Dugarci i njene kcerke 01kriveni uavgustu 2009, go" dine.

Bio ie "rio prijatna osoba - kaze Bridizit Mar1;C2 (Bridget Marquez), vodirelj ureda odvjetnickog druhva ~Fil Smirh", 1;0 jise !l."lazio u is !OJ zgradi gdje i ured znve.

ilkole iposlate hitne pcliciiske patrole oko Gradske uprave, ier se jos nije znala prava narnjera ubice ko] je sijao smrri strah po gradu, Policiia jos nije identificiraJa sve zrrve, ali smarra da su one, svaku.o, bile u nekoj relaciji S Diesom, odnosno s nj~'JJvombiVllomsuprugom.

Paoa B8n8diMI HUI danas u HrUaISIiO.i
XVI, koji pocillje dallas, a
Pohod pape Bene d ik ta zavrsava SU1Ta II Zagrebu, pod geslom "ZajedI!O II Kris tu", prvi j e njegov d olazak u Hrvatsku otkad je S[Upio n3 papins,ku duznos!, a cetvni poh od pogla VaIa Ka!OliCke crkve Hrvalskoj njegov pre[hodI!ik blazenik Ivan Pavao II pohodio jeHrval);ku cri puta. Posjera SvelOg Dca poi:i.nje danas dolaskom Papinag avio!l.a u Zrac.!!u luku Zagreb, gdj e ce ga doeeka ti najvisi politicki i vjerski preds ta vu iei. Zatim ce se susresti s hrvarskim predsjednikom Iva rn J os;p 0 vicem te preds jednicom Vlade Jadrankom Kosor, a predveeer u Hrvals korn !!aro dnorn kazal is tu is predsravnicima civilllog dru~rva, $vije(:ll politike, nauke, kulrure, poduzelDiS tva, vj ersk 1m preds ra V n icima .. ISli dan, II vecernjim salima, bit ce s mladima Da bdienju Da Trgu bana JelaCjca. Kao sredisnji doga.daj

Cetvrti pohod poglavara Katolicke crkve

najavJjeno je sveca!!o euharis[ijsko slavhe koje ce Papa na lalinskom predvoditi na hipodromu u !ledjelju, povo-dom NaeionaLnog dana hrvalskih !<arolickih obitelji. Na kraju rnisepredvodit ce moli rv u Kralj ice neba i uputiti poruku vjemicima diljem svijeta(UrbietOrbi)_

Onevni avaz. subota, 4. jUIli/lipanj 2011.

Tandijev kamion na dnu liIice

SleliO S liliCe Od25

Kamiondzija se oporavio

malara i oraZiUiD
1J4il1.I·1IoaJ,

Britanac Kolin Tendi (Colin Tandy, 43), koji iivi na Novorn Zelandu, prezivio je nakon sto ie kamionom pao s Iilice visoke 25 metara, Slo· mio je osam re bam, oba kuka i zdjelicu, Imao ie unutrasnie povrede, a na lieu j e dobi 0 40 savova. Liekari su bili uvjereIIi da nece prohoda 0, a] i j e stao na 1I0ge samo nekoliko dana pool ije !1esrece, V ozio j e zavoi itom cestorn oko pola sedam Uju tro. Izasa vsi iz za 1'0ja,

spec

zabliesnulo ga je sunce, • Nikada nisam dozivio takvo nesto. Sve je bilo narandzasto, Kocio sam. Mislio sam da ell uspj eri sta ti, ali odiednom sam poceo propadati - rekao je ome celVero djece, Okrenuo se u kamionu od 16 rona naiman]e fetid puta prije nego sro se zausravio nedaleko odrnora. Helikopterorn su ga prevezli u bolnicu, gdje je imao nekoliko operacija. Sada ee uces [VOVa ti u rak m ieen j u za "Naikemiondziiu" .

jedali pacovi dok je niena majka bila u provodu rna. Mrtva dievoicica pronadena ieprekrivena cova nakcn §[O su je kOID~iie rokom noci cule dok je niena maika tineidferka bila u provodu prijateljima,

• Beba ie umrlanakon sto su ieu kolibi u] UZ!)oj Africi izu-

s prijateljiuiedima pakako place, sa skolskim

K.unkumuip • muilr.!il\:i (do n godiDa,) • .rm, (do 35 K"d111~1 • veteram(mtdbrd) • ~Itn:ni (kuo:) Prijn~ Ko li.!lIci jg se IIC pt.:., a pnllvi Ij H: III'I>.hlr nD uii mfiJI.I 1. pUI~ O:-l!Ulb ruftl1lf1& O~l"U.b~ ff'DI'!U!llCQi • lOIUtIw p"rp~"'n; ob"""" l.""1 I'lIIi1 puab .. ILl I'll' cdnu ~I!lljl) J i. J>OP"~nl-ll'"ilnJcm ,c Ii m: • 3. limo U A '"lIZ no-! I r .1i1lI U· Sill'll iC"nI 1Ij!ndc U kmbj, i mu.lloj koIIlI.UKhdjill::lSflldo: '" IIInJ«.:: • I M]oI:S10:1.000 KM u.uu mc.blj~ 'f!t>!\z"n.lu p1kct .2. mroto; SOlI KM ltIll.J11 melbl", + .ponAln.ki pUo:! • 3.. m~lo; 2001\..'1:\ ... ~1'1'" + mClblpo 'ranmrud pdlCI Spcd.jJln~ D.llJ1IIdc ZlI ~"'~ lr.oji on·oi~ prvib 10 mkna, polr.loDi DlllllmladclI !l.l,IIMliq uoo,lJIb, It a k.Iub 1;0 I bulle lDUO 'lUi~M lakm iar. 7 ·.clmnc:; ...

7110 Jltpt"Dikl!.. Od,.., lib &e rMo~.noc.rgll!llLUjllIIlD,l/qthll1 {Omlevi.m~svje'l killmClrupol~ hi, '10 ill. Sjlliork. unulgn, Bcrlin, DUlul~ Tda II "'. ,,,, •..,m Inmjuic:, !ILI~' ~ U'-nlen" U kik,,,br II 1r:d11~"·)el~ke awajaO)e ruwcr. Nomo, Wodd Our. OrJ.nir.lI!or Ie koropaoll" ,.Il; 1010JlTe$.,.,

[) IU1>o11l, I • lUlU lOII.lIooine, u ~1II:1"1I no bill ,,(k.bn~ rrw.trk.i Ul IrpmI:U~'~ u T ... j. AI II Tn"C"I'1I. A,'w T"cQ n"'Cr "Io.ok jc Inmel ... I nll'cb je (IIJ"II1b u R'JK'~II. N'136 ~Ilnu 'O'"Oj[icdi:IlI('mOjl obfd;m DiI1IIzi e ..id:rkOVK, III ko;=.~ bill rili trke. 100;;. i.m.II I

trHu SI Ol_ Iii A_azTWISlTow

Daile sazap

avaz

towerRU'NN/NG 20
P.!JAVA ZA ut,E!C.E

t:oW.j

"ri,..

.....,."VJ.

-.
~I~~~ 0..... _ _'

1 _.~

......

__

... uu_...._

....---------,.-W,,"
-............. 0.-

~~---------......... ,I~.._.........'""~Q;I~, _,.,,....... . 10 • .,.........
......... ,_ ...... _ 100.

·

1110

,...._

,.. __

I.Oj<_,

,_

·'_,

....... J __ ~

_

. 1

• I. mjQlo; ~IUU~

pt.kl:l.I

pm>lOl"llci

I'Jlel

• , mlOl": IUll1~ pLlJu:1lI il"!f!lolOnki pd:« • 3 m jel:l0: Itill u~. plakna, i"pI.'lUOnki Pitt:"! Svj u«m.id bcsphLDo o!r dobiu. umjml. bpu, aslllvu, diplrunu, ~.:tIieSve II1(olmw:ik molCft dOOlrillol (d. brui:ODl87 331 I 1" r-ma[l, n!lmlna .._.dnn'nl~"u,bg

-...,..__. :.11

..............

_OftML

.............".;.-ogIo~

.....

., ..... bl

kultura

Onevni avaz, s u nota 4. junVJipanj 2011.

25

JUBILEJI 30. pozorlsne igre u Jajcu

"GDS Dd

Selektor ovogodisnjih Igara prof. dr. Sulejman Bosto odabrao sedam predstava • Prijenos otvaranja uzivo na BHT 1
u 1 ce veceras izvedajcu bo IIIpredsta ve "Gospoda minisrarka" Narodnog pozorista Tuzla biti orvorene 30. pozorisne igre, Svecanoi ceremoniii prethodit ~e predstavljanje urnje tni ka S amira Plas te i Almira Kurra i njihove izlofbe pozorisnih plakata "Kurt&Plasto". Selektor ovogodisnnh Igara prof. dr, Sulejrnan BoSIO odabrao [e sedarn predstava, od kojih celiri dolaze iz Saraieva, dok ce se s jos.po jednom predstavorn Ouranovit: jajacko] Od/lena pub 1ici argan/zac/ja predsraviri i pozorista i" Zenice, Banje Luke iTuzle. D irektor Pozorisnih igara Mevzudin Duranovic naja-

min-si rBa" Dlua a Dr g am

Belma LiZ-de·-Kurl: lnspiraciju

crpim il svo/e lime

Gilumicapredslauila Odlecuza ucenle
U sara] evsko i galeri j i "BlackBOX» preksinoc [e uprilicena izlozba interakrivne odjece za djecu "U min ormar" glumice Beirne Lizde-Kurt, Riiec [e kreacijarna koje kao da su izasle iz djecije rnaste, na koiima vise lutkice koie se mogu skidarii ponovo sravljati.po zelji. Voce, cvjetici, autici, brodovi.razni brosevi ... takoderse mogu pomierati i take rnalisani mogu praviti vlastitu pricu, - U :lelii da zabavirn djecu, osmislilasam sasvim novu inreraktivnu odiecu koia ne sluzi sarno za odiievanje vee i

Galerija "BlackBOX"

U zelji da zaoavrn dJecu, osrnisllla sam sasvim novu interaktivnu odiecu
za UDenje izabavu. Zeljelassm skrenuti paznju na rradicionalne Z!!n31e i nosnie, kako nase tako j drugih naroda Sve sam to smiksalausvoiu kolekci] u "interak ti vne odjece" za djecu i djetinjaste.Inspiraciiu za svoje kreacije prcnalazirn u djeci, a najvise u mojoj kcerki Umi, koia me odusevliava svakodnevnim igrama - kazala je Lizde-Kurt, Dobrodoslicu na otvorenje pozeljela ie malena Uma. Odrasleje povela kroz galeriju i pckazala irn PUI do svogorniljenogcrmara u kojem se nalazi mnostvo qdjeee. M.Cu.

v 1 juje cia je sve sprem no za ova] veliki dogadaj. " Prostor ispred Trav-

Izlozba Plallata
U okviru propratnog programa Igara bi t ce npriIieene lzlozbe pozorisnih plakata "Kurt&Plasto" te fotografija "[ajce 1965-1985" Boska Frzopa .. Planirane su i projekcije dokumen tarnih filmova 0 [ajcu te promocije knjiga "Pozorisni Zi VOL, ii VOl pozorista" Luke Kecmaua i "Plodovi radanja" Vojislava Voje Vujanoviea. Za Ijubitelie muzike predvideno j e odrfa vanje koncerta grupe "4'33" iz Opatije,

nieke kapije u J ajcu, jedncg od nacionalnih spornenika B iH, po sl uzi I ce kao seen a za o tvaran j e. Scenari j 0 rvaranja pripremila je BHT I, koja ce uzivo prenositi program. N aiavlien [e i nastup muzicara Al'Dina, rodencg Jajcanina, te mlade piianisrice Lane Zuzic- govori Duranovlc. Cijeli popratni program kao temu irna grad] aice, Tokorn odrfavanja Igara bit Ce organizirani okrugli stolovi

koje ce voditi Vojislav Voia Vu j anovic i Aleksan dar S asa Grandic. Fesrivalce bIn okoncan u nedieliu, 12. iuna. Srrucni ziri \l sastavu: Serif Aljic, Andrea Lesic- Thomas, Mar ko Mi siraca, L jil j ana Pavlovic i Almir Imsirevic odabrat ee na j bol j u predstav u i glumce koji ce na ovirn pozorisnirn igrama odigrati naibolie uloge na+daskama kojdivotznaee". ,

Kupusoviceva premijera u Dubrovniku

naorauil,i MOmediiU!

samo BOSanaC zna

S.BEHARIC

U Gradskoi galeriji "Collegium artisticum" preksincc je otvorena izlozba "Dviietri dimenzije" au tora kipara Amira Omerovica i slikara Milana Mihajloviea .. Nazi v izlozbe je simbolican jer su obojic.a. umjelnika porijeklom iz BiH, a djeluj\l i rade \l Njemackoj. Takoder, n iihov i radov i su visefunkeiona1ni. Omerovieeve minijaturne skulpture !)ekada se "ponailaju" kao s1i-

"DUiietri dimenziie" DmerOU-C8. i MihililOUiCa

"Collegium artisticum"

De/ali s izlQibe: DQbra posjecenos/

__ J l ~~~~~a;~~~~_~
renaIzloz.bacebiri nakon do 15. j una, OlVOcega ~, 21. jwa,. biti izIoZena u Gradskoi gaIF"o:'.6rotgsJ lerijiuBihacu. M. Cu_

ke, dok [e Mihailovic slika na zidu, plarnu ... - Ixlozeni radovi predstavljaiu pres je k m oj ih posl jedn j ill pet do ses r godina n a pol iu mini ja lure. :lel io samsedisl2ncirati od velike skulpture, 109 nekog monumenrnlnog stava, je[ uvijek mi je bila najv3zuija ideja" kazao ie Omerovic. Milan Mihajlovic istice cia on uziva u radu ida ne moZe zamisli[i jecian dan bel Stvara!) ja. - Volimpromjenei uzivam eksperimentira ti [azli tirim lehnikama. UmjemicktI inspiraciju tesko je objasnid. To je nesto S to vas rjera da radi [e. Moze bili dio karaktera umjemika, ali i posmatranja Ijudi i sftuacija oko nas - kazao je Mihajlovic.

Bosn jacb zaj eeln ica knllllre ~Prep 0rod" predSl3vila je JUGer u Bos!)jaCkom insli IIIill u Sara jevu casap is ovog drus Iva "Goclisnjak 201 O.~ s [ekslOVima na koja su potpis slavi!a brojna istaknuta imena bb. naucnei drustvene scene, javlia Fena. Ovim je broj.em ~Godi~]]jak" obiljezio clesel i ro dell da nod izl azen i donoseci niz a, zanimljivih reksmva u rubrikama kao sto su ~Poli!jk3 j dru~tvO","Gocl.is!)jjce", "Iz historiie BiH", "Knjik~ni prilozi", "Prikazi i osvrli~ [e~Prijevod_j".

PrIIdstaulJen "GOdiSmaM 2010."

Na seen; Hrvarskog kazalista "Marin Drzic" u Dub rovn ik u preksi no': je prernijerno izvedena predstava, tacnije urnebesna kornedija o licemjerstvu poliucara pod nazivom "Minislar pokvarenjak" Reja Kunija (Ray Cooney), u feZiji bh. re-dilelja Sulejmana Kupu$ovica. - Pr-esretan sam, sarad!)ja je bila, kao i uvijek, zcsroka i odlii":n3,aopel se pokazalo da sarno B osanac zria nap ravi ti praV\l komediju. To kaJ..em jer u Hrva lsko j, in ace, kruii pri':a, da !1ijeD tIre,.Bdillgi ca i Kupusovi6:J, ne znaju ko bi

ih nasrni jao, a mene su jos prije rata proglasili necuvenim kraliem kornediie. Veorna pozitivne komenrare dobili smo nakon prernijere na kojo j je b ila cI ubrovaCka elila, a medu njima i d.irektor H rva ts kog nara dnog kaza!.iillaiz Splita Dusko Mucalo, koji ~eli da moja predstava gostuje i tame - kazao nam je Kllpusovic. Podsieeamo, ovo nije prV; put da !las reditelj radi s glumackim ansamblom ovog kazaliil ta, lapra vo, 0 vo ie njegov IreCi elllbrovacki angazmall u posljedni;ih !3'!Ijeseci. M.Cu.

• Devetoclana ekspedicija bugojanskog"Tearra Fedra~ olputovala je u Cesku, gdje c-e u Prllgu veceras nastupiti s predstavom "Tamo gdje Sunce zalazi" amora i redi[elja VahidaDurakoviea .. Gosrovanje u Cdkoj realizirano je n3 poziv Kulmrnog udruzenja "Lastavica" i bi! ce 0"0 prvi nastup bugojanskih glurnaca S OVOIDpredstavolD u jednoj od zema!ia Evropskeuniie. A.M.

SDec

su

SVE

o

I
Udarna usilica Black & Decker,
~500W
Ii@ofl

..og u. '.u lolbhnjtlmllln.gom .ool:.J~ rI!OOJI!lI\!II pr~ wlJkl,~ 4Illkd jCo:lrlOHtll'M 11~"'~I«IrUt.1Ij!'

Sn.,g. 2.\ llliW 011

Kotao VI.ADRUS, Eti,ks VHU 26/5

._

1664,40KM
Kotao VIADRUS, Etiks VHU 26/6
d ~ •• "", 1'tIlfi' oblO9O"l.
tlIIQmI!M\l

, t'.

f~
L-

r

.~
f

• I

KRS·04CRE

0 2.8IXIDbr ~.
1j Iml.

u Iho 201m1 brlDI\ I e.l1II: InN 1,1\.Q

'-P Ja- t8
U

~om.I

ClJ~na

(mbm 0(D!frD!!\, nwY

69,95-KM

~
jh$'IOIllYt\D

pnIITIJ n~tUIY p!Ul\Jf'flIHT'

Oolnki.

alitfljt

I~

~

59,45

KM

1835,30

KM

PUSE'NJE

JE

STETNO

ZA

ZDRAVLJE

oglasi
,. 'lII7

Dnevni avaz t>II·,wu..
(COO ~

_'_I>"J>DL~

27

..,. •

!h·_,
.....

.;111 (Oil:!

no! .."

..u..Jg CD( IOSmIItI~

~ ••

V~~~

"~,,",_~","~"""f"~
~_
,l-1JQi4'" ~'II: IIIIi --... ....

~ •••

~P~.

-

..M.
_. ~ ~

K.J. K, p. PO

KO P d.o, a. SOl'8j eva Mula Musrafe Baseskije 33 SARAJEVO N. osnovu clana 8_ Zakena 0 iavnirn preduzecima u Federaciii Bosne i Hercegovine (»Slulbene novine Federacije BiH, br: sos, 81f{lS i 22J{l9") 0 u skladus cl,nom 53_ S'",UIl! K]KP .POKOP" d.o.o. i Odlukom Nadzornog odbora bro] 43SN1, Nadzorni odbor raspisuie

.,.,.."....

D-.....a,)

IE: .,

1". '~:ii
l'JIir-l!JliI:::IroI..",..tI.M.iIII'No~ ....
i'o;iI~~

,..__ ~

oU.IM4i.&W'a.~ WI:!iMIIN ...... ........,.,... v._'~"I!!'_" -. _.....a. .... ~ --a..p_attM_., ..

~iII.... ........
.... _.~Tr.,
...... ~ ~ ......

ra

W.j

".....

_......u.

_

...........
..

.)PnI _ ..... ~loIiffY

... ........,. ..... 1!'II

iIII_
... ,

~

..

\jI,_

,_

...

~

~.
~IitIo"t.iIi:i_1

~~

c..a~..Iiii
CA-IIL*

' ......
., ..~_

.ta.1i-

~

-

..

'IIII~~

........

III~""'"
::M 0iIIII .. .till III
_---. ~

......_

~

KONKURS izbo r Predsjedn ika i clan ove Od bora ZB rev izij u I<JKP .POKOP" d.o.o. Sarajevo 1. Objavl,juje se [avni konknrs W izber i imencvanje Odbcra Z3 revjziju KJKP ,)POKOP" d.o.o. Sarajevo U odboru za revixiiu K1KP JJPOKOp1'I d..o.o. irnenuje se 3 (tri) clana i to predsjednik i dva elena. Svi kandidati za imenovanje u Odbor 7-8: reviziju moraju ispunjavari epee i posebne uvjete: 2. Opis poztc iie: Odbor za reviziju ima obavczu i odgcvcrnost da: • imenuje vanjskug revizcra; · irnenuje direktora odjela interne revizije na O:S[!O'lr'U javncg konkursa; · dcnosi Poslovnik 0 radu Odbora za reviziju; • US.V::ij stm H;~ki plan i n terne revizi ie; a ~usvaja god.ls.nju strategiju riaika po priiedlogu Odjcla interne: revizije u koioi SU ptikazane pojedinosti u pogjedu rjzicnih podrueia: ~ us vaj a pl an revix ij e, po pri iedlcgu Od ie la in tcrne revixi je; · osigurava da Odiel interne revizije obavlja svoje obaveze u skladu sa raedunarodnirn reviaorskim standardirna; ~usvai a iz-vjes iaie Odjela in terne reviziie 0 izvrsen im rev izi ja rna; · razrnatra i~viestaie eksternog revizora i oeiruje se 0 datom mislienju i evenmalnim prepurukama, re ociw v anje upucuje Upravi Nadzornom odboru i Skupstini; • daje miMjenje na prijedleg Uprave 0 naeinu raspodiele dobiti cdnosno pokrica gubitka Nadzomorn odboru; • daje nalog Odjel u interne revizi ie 0 vrsen ju vanrednih revizi ja, na zah tje'V crga na upra vi jan j a; • daje misfienie i preporuke Nadzornom odboru 0 finaneiiskim izviestaii rna 11<J. polugcdisniem i go· dunjem nivuu; • daje mifljenje i prepcruke Nadzomorn odboru 0 izvjeltaiima Uprave <;I nubevkarna; • daje prepcruke Upravi 0 uoeenim nepravilnosrima; · podnosi Nadzornom odboru tnjeseene ixvjesmie 0 svoiim sastancima, izvrsenim revixijamn ed strane Odjela interne revizije 'sa opisom prcporuka datih Ilpravr; • podnosi S k up~ ti 11 i izv je~ raj 0 mdu - obevl ja i d ruge poslove u sk I• du sa zakono m. 3. .Mandat CI.uovi Odbora za revlzliu (Predsjednlk i dva clana) se Imenuju na period od cetirl godine, sa mogucnoieu 0 b nove mandata. Sa imenovanim clanovima Odbora za reviziju, na osnovu odluke Skupsiine prcduzeca zakljucu]e se ngovOT kQjim se reguli~u oyla~u~.nia! Qdgovornosri i vis ina: naknadc. r.,.bor~lallova vrl.i N::ldz.orni odbo.r,a. i01e:nQvaoie Skup:itina predl..tr.eCa. 4. Kal1didati moraju i_-splInjavati opce i pos,ebne u .... jcte: a) Opei uvjeti " do. ,u stori ji od 18 godin. a da ni' U s,",ri ji od 65 godi na Da daD ime novanj"; - d. su drz.vl joni B OSDei Hereegov ine; ~ da oisu orpu~[eni iz drzaV'oe s.lu~be kao rtZU_llal disciplinske mjere na bilo kom nivolU vlas{i u BiH] u periodu od -3(tri) godine prLie (]bjavlji\'anja uprnlniene PQz[cijc:::; • d,a nisu iZilbm.ni PianitQici~ nos,iod izvrinih fun.kr:ija iii savietnid i_7.abral1im tvaQ.iCnLc_~ma i nQ~iod· ma i:lvrinih fl.lIlkcU:l nOlibi.lo kojem .rmivou viasti u i.n:Sl~tucijam_a Bo:s.ne i Hen;:egovi-ne a u s'mislu odredb.i Zakon, 0 sLJ1<obuimeres.; "da se· na njib. ne· odue"i clan IX. I. Usc.va Bosne i H.r<egovine; - d. se proriv uj ib no vodi kri vicn; pos mpak, oduosno d. Disy osudi van.i "" kri vicno dj.lo ili pri "redn i pr.smp koji preds!llv1ja sm.cnju zo imen-ovo.njc no. uproznjenu pozic-ijuu roku ad 0; (pe,) godina od do0;) [2dr~Y3_ne! zasmrjc1e, iii oproslcne kazne) prije obj3iJljivanja upraznjenje po:z.icijcj • da fi_i_$u pol itic.koj s.ll1inci U $mis_1u (i] an:3 ). Za.kOI1::i 0 v lad.i ni m, m ~nis tarS k i_m i drugi m irne.oovan j i~ LJ maFBiH~ • da nisu ,n'l funkcijj clana Skupsli.ne~ Na.dzornog od.bora_ ~li Upravc preduzeca~ da u;su zapo5,lenici preduze<o i do n efiai u d.irekmi ili in di.rektui finan,ijski imeres u Preduze<u. b) Po:sebnj u vjeti · VSS· eko[]QQ1$kog pravnog iti drugog drustvf::nog ~mj~ra~ • najmanje &liri godine raduog isku:;5'tva:na po.slovim,a racunovod::;tva iIi pr<l'lrn im po::;Jovim<l~ • sposobnost za S3VjesOO i- struct10 obavlja.oje poslova n~ poziC'iji c1a.na Odbora za reviziju; 5_ KTitedj i i.bo ra Za ,ve kondidue koji u po,punos,; i,punjavaju opte i posebue uvj ... iz ove Od1uke prilikom izbor. bil te primijenjeni ,1jedeCi krilcriji: ~ da ,posjeduju srrutna. i ptofcsionatna znan~a iz obJas[i djehunoui Preduu6 3 i;w te se UlvrdiLi na o£.noVu pri lo7.cn ih f(:fe.rensi i pu re_mi,n [ervi Lla~ • da su uspjdn i u obavljanju prelhodnih poslova (prepomke poslodavaoC'.i.l-.-. pri!:llanjil),. • da ima_ju izraie.ne kom un ikaci jske i, organ i:taci one's p050b nosti_ 6_ Potreb,,; doku menli Uz prij.vu na konkurs ko.nd.idali ,u abavezni do,ravili ,Ijedec.e: • bi ografij u sa .dr.sonl prebi v"lis," i ko" .. kI ,e1.fon; • rodn,i lis[j • diplomu 0 s~rucI1oj sprcmi; • dokal 0 radnom iskustvu na poslovima racunovodstva.; • I:.lvjere.nje 0 dTl.avljo'nslvu (ne st.arije Qd ~ri mjesecil}j • uvj.renje 0 nek.znj.v.nju ne s!lIrije od tri mje,ec. i.d,," od uad.leZDog ,ud. i MUP·a; • 'POlJ)isa.ne izja,ve O\1"jere:ne od smme opti Dskog org.ana. ne -sT2.ri je od I:ri mjeseCEL • refereDce ili preporuke. TroZena dokumen,"cija mora hi,i u orgill.1u iIi o.jerene fOlokopije. Kondida,i koji udu u u!i i.bor bit te poz\lani na ittIe.rviu Li roku od desC!:l danA od dana isteka roka Z3 podnooenje prijava. Prijave kandi~ daI:l s.a kojim<l se nC':: lupi Ll kon[:3kt u fi)ku od de:sel dana od dana isreka roka: 7.3 pod.nosenir:: prijava. s oe-ee se uze ti U l'<llll:::i tnm je n dal j n iem lok I,J po:;.;tup ka ~.a Ilbo!"_ KO'lle.rt~ra [le pr ija ve S<l trazen im. d oku~ men tima :s I.. ti n3 ad.resu: KJKP "POKOP" d_o_o_Sarajevo UI_ Mula Muslafe B"eskijeb,_ 38 71 000 S"aj evo Sa Q;i3L!l<lkom PR!JAVA ZA jAVNI KONKURS (za Odbo, '" cevi7.iju) • NE OTVARATIJ NC.POlpune i pe:biagQvre:me.ne prij:3lv~ l"!c~e::;e u;.;im;!lli u ra:?_m_a~ranjc::.KQnkurs O'$itajc olvoren I So dar"!.!l g.d dlll1a poslj(.>-dojeg obi'lVljiva.nja. P'red,u?,ecc:; Ilije obave~no kanchdalim:l vracati dukuIDe.nt.:3ciju clost::i· vl,1enu U~,prij3V".L
"loa

~......,......
.~..

...

,,_.

.... 'I.1M'rio ...biil .......

illllllIo,..,.~.--... ...~

--:t"'~,,~,~

...

_,.. ~

""".-iiI ~'""'~ ..,. .....- IIIIf'ipII;.,. fIoiII0I'l. -.:~ ,..,_.~' .. .....,._.. ...... ..;-.r_,. .... ,.._,. .... _,........... ~ ...._~~,_..lj..JI!~"""' •..,~
""""-I ~................. ,I!!I.MI ~ - ..NII__ ~ "i'" )iIII"II!III ...
Iii

... wll!!!!.. __..... "'H!i,,~.. _ . ...t,_

,w_~, .... ~"

,,.... ....0 ......
~
... _,.,.". -. '~

:.1,

II

II

...

~III

-.oj

...

lIP ~

"

..

'io.,...,..fl4 ~

~ ~ ...

1(JIt .. ..,._". .. ~.,..._. ............

_

~ !lAD.
11 .._-.iH'-IIoiI~:III~, IjII _~'IIiI""_""""

L"I,'.U"~

IIIAl~

LLt_~

• AboII"""'-A.' iIIII!II!AD 1111 *""00 MDII~ ....

I"II.I..I'UMIJIA

~

~..,.,.._~~ _'-"oII.~'j".r.ili
-*1;_ ....

.. z..,W'~

~ J~

~"'i1IIIIfIIiiI ......
__ '~ ....

.t....~_~ ........ ~~
1ItAiI!!I1tR: :1;1.1 ~ ........ II1II •• ~,.,. '1..:.-L .. ~",..,..~,.. ~ ...

~191-

=::::='~I4~':'===:~~~~::7:."':r:.~=-Jiiill~
c-...•

-._
ii_III""_' ~~.p.t"
~-j(

~~"""-~. f'!!!II'I,.....
,., ",",,_,~t"""""
~ .. _.. I'IIIIIIIiif""*'_~ ••

~'=:"t:e::;::;:.:-:.::.!' _;wi.:...~~~:'~~"",::,~ ,,:_ .
.., _ .... ..._... .iii "iIof(

II"~~'"
~",.

!"'__""~

...

,....................

..~

.....,....,. ~
"'~i!iI ~

~

_

....... w~,

.. "' ;,.-.-...""'"~~III,.~!.~_~ \i'~,~IOjIiII,

a:,

1i1ll_1I"I~ ~

_ "I:.iiI"_'" .JO:lilllili ...~

............
va.iiIi

iiwIiIJ ....

un...t--IiI'1:IfII llli!!IItI ...

011..-

.....

,.,.. ..... t ~~""

~""'iiII.'" 4_ ~
,.,,,

.......... '*It""

..

IN"IIW

III

••

....

_

!!I~I_ilre'f.~

.. ~~..,...~'tI!"!'I!~~
~

~~
III¥!,...."... 'l't ..... ....,.". .....

1!;
i ....... .l1li.......
111~~

"'I'I!f~
'IIJ

v.,.,

""....-~ft
,,,..

l..... _ _

~t..__

..~

.....

"

tt_'~""_"'~ "'_""_""'~._r._:r.
~!III!

...

,:=~. .
O_,. ...

"t"

"'~K"""
._.._

_.
......
..,.".. 11:

=~~,;.::~ .. =:~:'!U;2~_~.~~~?:::;;~~~.:..~.~=;
&\JIIIIC:Iei.lCj. .,..._. .... ~_

L ..--fIII9I 1~~~lIIIa",....,,_.~~[

......

~~'

..

lI!i~'W'IHo~""iiII

-..
-It""
laO ~ iIIIIII ......

1I

i,IIM ~

a...,_....111

.......

... """"*, ... ~_ .... "

--~--.....
... _' ............. ~_ ~

1,.......

.."toiI'~~

ILM}_

.......

"'_I__...,...-..~,...._..,.~ •• ilIII
... ~

..... __

...... _
,ayAZ

..
~

._-"',......_

--~

-1~ii'

.. iIII Will..... ii~ ""MIl ~ '.....

..

1~..u-..IIf~

11IIIII'I'~L;w~

u.al"~~"''''''''~ _.,.......~_"u ....
.. io ..... ~ .._.~,

_.Ii'-"

!IIIIII_"""

-u-t,.,..III\L

•• ~

I".......,..,.",....,...

..,.~

.....

~_"'

__

14

..... )~

_......,._.

..

!III ..

r,ioo,.,..._
~

...... ~
....

...............

...,....,_.."......
!QO'IIII

.. 1~.,.i!I'IIjII_~~·....,.~
,._._~,_ ~,

~,.

~~_."....

' .... __

f"~
._ ...

~~
_~

... _
_ ... ...........,...

......

;j"

.....

r;

~~~

...

P'd log b TOj 3. U ,"ikladu~.acla.nom 4_ ~~:av ,~_ 2._ t:Jc'kc c_ Pr~vilni i Ilj3 iizvjt!~l~ja crnice:n~:n objavljuj~mQ:

ka 0 s::Jd:r7.aj'u I"okovirna
J

i naci'nu objavljiva-

lZVJE:§TAJ 0 OOGAUAJU K01J IUTNO UTI'::E NA FJNANSlJSKO »OSLOVANJ); £N!!.TeNTA
I - opel - puna PO'DACI i skracena 0 EM ITENTU fi;rlna MAGROS-METAL!' OIONI ARSKO ORU TVO ZA RGOVTNU, PROIZVOONJU I USLUGE, SARAJEVO, MAGROS-METAI.!' D.O. SARAJEVO U1_ H~!;:lovi.ci ~ broj :rclefona i 'l:elef-:[~ksa~ c&rnuil i ",'II'eb :Slnl.niGa; U - POOACI 0 OOGA'DAJU Tel. 454-124
l

b,f_ (.. S:)r.'".']'jCVQ [(IX 454-352 hu::p:!/w"-1/'Lv.lnagros·nl.elul.bu

- D:lvesti dogad:ilj iz ~IHnn 1 j. j 12~ Pru:vU n i ka () sadd.aju, rokovirna i n3l~i nu objavljivanj:a lZVjei;:t::'!j:.l -em i [entS v:rij-cd Qo:s;n i Q P~_Pl~ 30_ 0:5_ ~Qll_ SOdi[l~
N[Ld_~mi ...:x:U~QT.M(~'"-!.\1t!l".!ii.l:!< ;;;t.d_ J¢30. OS_ 2011_ b'1'.x:ti:r![.o-d,"l_!,~ ()r.tI_'LI_ kl,J. o$!,~;V",,;L!'ijLl ~~ ~[1C: Sk""J~ti.i ..~dfiJ~{\!1.!:. k:.;:!FI~ SC [:KI"'hl~i 2'3c 06201 1_g...'Jd [fie LIPi'(~IQr:l _Fli'n.3cli"LL.:tt'lffl ~ ~[1«ii'i:l I:J 16.00 ~lLi_ Sh('.dtiQ IW~ ~:i"ljcd 'Ba\loJ.e!"i()j ooJ ud~ Cb8Vfdtcnjc: Q &;:i:ZIVil]'IJ Ll X :i"ctI()Vi'ie oS kup,!!l;[i]l': obi;]'!,!1 j(:flO ~ I.L dn~vnom Il<>tl.1 Dne:vnJ il'l,l';llZ" 0 1'. 06_ 20 1] _b'"LXtin~ .... - pc-pis. (}vl:l:ls.tene a~obe adgovorn~ 7..a porpunost i l:a~noS.t i nforIII:iII.cijSj 1:Z izv-jc:~tSji:31

r.l>redsjl!d oik
m3_'~.

Nadzornog

odbc.lr3

M

U.!iLl!

f::!l DurakQvi,t.,

ing.

i~j~;:3ti~ os~~~n~~~~~nl: !p~~,~l.~~
sa.l!:in i101 j z.vje~rni

S~T~jevo~ 02_ 06. 2011_

S"Qdine

":"' show biz ..;.~ :
N

53

PievaGi~a prQslavila illazak CD·a j roueneen

oc ZA PAMC ENJE PrIIi ken celt Rad eta Serb edlije

Imam ramo 11010 1I0lili0 Ima gOdina I ace niliad nemam
u Mostaru
lit;I~ ... i't!i;f'(nolm;.m T __

BranMa Sourllc Mrlla

liiDullIIitllllla A::II~ kl.t.!i~ f1i"'o'l fi1,IlljojJ",bJJO~OQ.:a1l1pJuIlll.Nm:lrii.''Lor

~:;~~~~ ~~~;~~:~~
$er(1tJ1~d:1JI~~

u ~1;;j'I~; fi~1DfI1 'I,r(~~~

~~,kt";:,!tWI~",,,~
:1II'Dijc~sjctilil[j1W-

I:':~.~~ml, ~ oo~li!Lo.iI mrJu I'ublikDm.II.B1A'LI~kad...i~rxKoo
'p~"Jti -"i,i:;du·, ;Srilia\-j

kDIIo,~i~,illrobrJihJ mll1l!dond:ill,

rmml:ib

.p'il~r~
re

i

~~~v:::~u:
bi'K.JI m. L'II~.ii1. i firum..III;IL/ZII!JD~~iJoir

:r:==~~~~ ~~C!it:~WRII~'i~~
Ii(Inm~n;hl.!.lpKI!d:"'fu.~j lin.bJfii~i"I'II~DCilP.~ioll,;l !~llir~

r[£o~-

IIr~'I"Qo (1riniLn~ il'jj~ Lmli..., lni'h", lkibd 1ImII, p!;Iblib jt abhil;~m!lI1DIJ't.aLiZDIII. .JI;;mIlislffl.l"i~IIl.I.b:u~

LIa

t.'\o."

~o;u"

uo-

~~j!n:~~b
Ii.umnnlkl'. H~~.

\'iDEi~1

Plesma za 'BeMlmaFehmlua
Obilje~ena 13, god iSnlica TVS A

:fiiQ!'i!c::-.sJi(lM-IIt~~ k(J..sI1rut!lID!~IIL..~.~li I"UM.o,..iWft,.oojiRJUlIliami. u~JkliLc.n..'iienL ~ijsllil;!Aluk>'rui m:itinniclilltil!!;m';l_lIic';;:m~ -1).;. (lMlied!liq: dJ!u.·,.JIII&" ~njq.)l'I'irn.pfilal~lfi! uViilko:t'o"':"'.kI~lIIZIilicD~ i£\HbrD~iD!I: 1Ik1i,..."t:n. ~lIblmhilr~ri~. ~[pfi~bIIll.olTi. :N. bi.!.jo i;&1."Wno:nioo. r.L'FIIe lLil:IliiI'''~ ~N~ ~~ ie, !nell·.illlllknr.illb:m~ ..

1.lt:iJ:llJlJbt&oda.t~[KIIIIII"tI oiIlK!l.

~:~~~t.:~I.~

IDS Hualltetnm program
1h~1;W'i~0\I2t1Qo

SlaUl)enici Da]aUili
luxdI

~~~~~~s;:::
!r.u.iulI ..
~.;;n;:~ ~ilrlh:n~n.r!aIl1.~1lfO'" !."COo ~ III !.Ilii'iJiiDg.m t.!niol~'Z1lswl\Cll1l ~1I!Ik.;ii1~~rtdi!1 ""Aida,

rnn.a.u;,~jjJUlbEienru SII"Iie\""!i~

Oglasila se Brigila Nilsen

Iia sam soauala sa Suarcenegerom
~:liIl:l""'I'III'i~"'~~

'lin.

~~k~~~rl~i:~,~~
[lIIl.lm.~illrln.illlRli fiDlIII~n.SIln.;...·.,I,l"nllh! ~~i;lIt're1'iii.llMariiiJellS6i· \~t(~~tiY~f.hNl ~M t-lI!lI

OOtY;ii:brnidi~.~iiJ. DuBiJ, i EJIIII·,hr m.iIllMULdHiI.l.JiI~ I~'"
Il!! t:~rl~-~IV~l'IIIn

::~~;~~=
~nlllJ.lellll·I"TI"'Upl'ill;llJri!.o d.I.lLriii."4lI ;m~..in,i YlI..-.:r

Ljepolica dana Kendis Buser

JUZnOairlCHa ZaUOdnlCa
KmUD ,H:ukI- (Ciml.fm: BII,,":hl!l"~ 2'1"pillli;l Ir ju. ~fri&:' :ITI.n~l:8!g kilfll k:~ ~~j"p;I'I;lj!!I~ rijcl;i ~iA '10 ."''lIkim ntr.'im ~ NiLaii*1D i:zlli!l"l m1I.I]J,;i-.!!libi;:,l:I"VIi.Rir.!.qS(lb o:ftIli=L1.r.a" 'OO1a Ir MtIiIpm.pmr.bill~bi. r>;.;':IlIII~I~i1'i!1M,~k=!J!J altilnih lit.! brciLiR'll~lillimLWmi·i"'G1J=J~I·_

:iamkufillJlllpo:!lDocnirom Mild,>!d ·Zn.!iI~:IdJkl..,t!in.co:-t'lTilj-_ 1.bu..-d.iilll(milI)KU~ ~ibjblEJf~BI.!,"zOOr:i:liJoo plllillllCl!,Ull'='.dl~ 1jll1'i6'l1i.!!f'vt!ll>iIti'H,~ Jllmil:n;l t ilprobiW~"tlZ u

m

~===!
m1.'i.'I.\..wIll!"'~i!'i"In'''' lIlibib n;iicll'J"Umini~I.JI~ m.IMIIIi~JIO~biJ;d.I !.ll1IIIit4hu~n., ...t~,III_ .

bil'ill!(U[lfllllSil\·I!II.l_SI~. bn!'!!(S.~11"Q'I&~I(ii'It;'_ i".riz..n.l.lIjcjbk .... .~m; ~ • j'Lmohbm. ljuOOn.I. 1111 ~nll!lil~~IJIII(Sa.Ii,~nll.,_ Ifq~,~ih~Qlk:I!.bi(lj,j!DII ihn'lln K)a 'ZI jNnlll

IDklll~(&n~IIBI:!pl"'" Ull~'Kjl"rtllnki!~I.!I!IIf'{i~io:umj""',ioi~l"T.I¥t ltiil!l_~Ud.I jry Mmjam~ !m~(~I'CeA) J~. ' .. nlmtl-

~kltl~IJoIMI"'1.uJ.iI:[1"II11'!:t

""'-":.b:k.w:l'lllA.rnlltJl'i_
YII1Ui"1"U.IU 1~~Bik;i-~n ...

.n.iine.III,,"~ri~idullikli

(~l:&ri'('l7~iMrldrrdi';tllkILl (I!'l11~ 111~1I.I) rutlil~ Ar. ~1~~ul'IIIJ'lII;llD:!nd I<lIIfiugd;di ...... d.l1iII;,

-~~

.... EKSKlUZIVNO

~~~~

.... REPoRrAiA

L____--=----~=~~
'avaz

TARIK RAMADAN: SEKULARIZAM NE ZNACI SIRITI N'EZNANJE

ZAPIS IZ JERUSALEMA: , SVETA ZEMLJA ZA , DUSU SVAKOG PRAVOG VJERNIKA

FL,iiiliijlWiiifJoli

ge m pro esor rs 3mskih srudija s Oksforda,

za

0 Dam

a0

razovanje.

rodeni S"icanlc i unuk
cU\'enog Hasana el-Bene, osn ivaca Musli man skog braISlI'a U Egi DIU, za n as list, osim vi eronauke, ~nalizi [~ i !!arapsko proljece'' te govori 0 ocekivanjirna od predsjedni-

drustvo po tenci ialnih su koba
Kako komentirme "apsen· je ratnog zlaiinca Ratha Mlad;ca S obzirom "0 to do se radi Q uai"om dogadaj" za [jill, ali i sa iiru medunarodnu zajed"icu? - Svi sruo posliednjih vise nd deoeniju ,.. govarali pravdu, stoga ie to hapsen ie od klj !lCoog znaea j. za Bosanee i Hereegovce zbog sieca n ia ria 00.0810 so dogodilo, On je ra-

Drusrvo neznanja uvijek je

o

ka Baraka Obame, hapseniu R. tka Mladiea i dru girn
aktuelnirn pitanjima,

Proloji /i w i ujerski aspekl. Mflogi ooe dogadaje po.,,,,,>!ju.o poku'ajimo reformi kJJjcJ izmeiltl Qsta.lih, u Egipm ti"i Hti djed Hasan el-Bena, o."Wa;; Musli",,,nshog /)rOISI'IJO?

o

Vjerski aspekt ne treba potcijeniti
- Na samom pocetku ri
pokreti nisu bili u prvom planu, ali su se vrlo brzo uklj utili u demo nstracije, Aii, svi ani. su govorili 0 510bodi, demokratiji, ekonornski m reform am a, a ne 0

islamu. Za~!O?Zato ! po to svoioi sustini ono sro 81:1 oni [ra;;jli ni je proti v is lama. N3protiv. Uriecs] vjere u svim ovim dogadai ito. ne rreba porcijeniti, ali ai precijeniii
realn u ulogu vjere,

=====.
sudeno i da zavrsi u zatvoru. To je proces pravde, ali oni koi is" in ve, pro Iaze kroz d rugi proces :s !.1Oea',! an ia sa svojim gubilkom. Ako vjeruju u Bog., oni 'l.naju da n. avom svijew ne,ce dobid koAlganistanu i Iraku, U riesavanju problema u Palesti ni, Ne samoda govorc Evrapl jan ima: ,).1 iSmOubili teroristu ivi trerote uhapsiti ratnog zloeinca," Nije '[Q SU'SI1na. Staje, onda; suitina u odnosima muslimana i Zapod,,? - Sustina ie u prornieni p oli Ii ke, zaus tavl jail j u rarova,

I

au proces emo zaci Je u Egiptu iTunisu, To su nova lr;'i,\~ i to ie utrka izrnedu Kine, j uznoamerickih drzava, SAD i Evropske uniie, Moene zernljc soda gledaiu kako d. utiecu na ekonomiiu ovih drzava. To je kliucna SIV.f.

o [(aka

Upoznati sebe
kan/mrrrore raspra.

iJC 0' $laUl$u vjer(mllr:ke,.

porttava~j Il vjere u dricronim lkolnma, koje," izlL."Vate ~'elilm paJinju u Bosn i;H"""", gomn.]eIi w,prema Valem mi!ljl!njl~ advaja"je ujere ad drZave i ;mal; d"blji sm ;sao? - K.da LI dr'""vi imme IIC' koga ko u ime sekularizm. i odv. jonja vj ere od driave promO"ir~ nczoanjc,onda imale problem. U plur.l~om dru.Stvu morate zmrti i uti [i 0 vjeri. Tu pastoje dva nivna. P .... o, trebatc L,Cili 0 s"ojoj vjc· · ri, " o~d. i0 dmgirn vj.ram •. Sekularno dru "va mac;

tni zlocinac, nicrnu 8C morn suditi u Haskom tribunal u,

dnog Bulka na tc sc ni! til nc sm i[e za boravi ti, Postoj ioba-

kao i Radovanu Karadzicu, Na izvjestan nscin, take se pravda vraca U ova] region zapa-

V""" sjecanja

,.. cijelu Evropu,

o U"ijek poslOj; !O pim"je pro we, Sluje pravdo "Ii

mplclnU p,.."vdu. o Vidite Ii "eku "mu paralele iii slifnoSli jzmed" "bi· slv" O,ame hi" L"de~a i

o

riesavaniu pitanja Palcsrine,

zrive, za 011. koji su izgllbil; .voje lIajbliZe? - N. mozete traziti pravdu kroz osiecaje ifill,'a. N jihove

osiccaic i reskccc n c mcgu sc

po,(Ovanje vje",; poduCavanje "lZliCi trn;tim •. Vjeronauka u

prorniieni u ni ti im se gubitak moze nadomjestiu, ali i u islamskoj tradici ji se pravda )"'0'

vow

MOl

proces u koiem po-

J,ap!etlja ROika MlodicaJ ]e Ii.</,,;;ajno 10 '10, faklilki, "jed"om mjesecu dvojica "ai!raze",).-" bjegunacO, ZO,VTse $1JOj put,jedou ."".;;,~ a dn<gi Il H aell? - N. ""am je~ to'\·. slutaj no. Ali] jB imam Slav 0 ubi~l\'lJ Bin Ladena iako mi nije pOlpuno jasno 'la SO! !amo dogodilo. Za veein u rn Llslima·

0'001" svih problema na Bliskorn istoku je palestinski konllikt. Ono 110 Obarna govori a graniearna iz 1967. godine je uredu, ali st. st. uradili? N erna pravih promjena i poma-

vati Sltn'IWe adm;1I;"lracijo ko· ji ,,;sujed,""'; /wowi ra"ije? - To je dobro pitllnje, jce su me vee kri tiziraJi neki m usli· m."i iz Amerike zbog mojih olaVOVa0 Obami. K~u cia hismo se trebal i pr.ilogod i Ii ; rowmjcli, mcd,tlim, ne sl"zcm "" s tim. Sma!rnID da j. pravda pravda i da je poli Lika pol ilika. Ne zna¢i da, .ko m u je im idl': dobm,<lko je 10 ,imbolicki dobro, ako dobra ilgleda, da ne treba kriIizi.rati njegevu po~tiku. Nc bavim sc ja simbolim. i
imidZ.m nego stvamim svijetom, u kojem Ijudi ginn, ljude nm ~c i di skl~min i('j". Nov; ",\kon 0 terorimlu u SAD kaie da m(lZete ,"''fsici u zaIVOru ako st. sreli nekoga koje srco osobu koj~, O]}CI, dajc. no·

0 Sla se stuamo docada Il arapshom s'Vijetr~)je.sr~ li te promjene sruarne i suitinske iii se rod; o nekim zavjere-. "ifki m igrama? - U vieren sam da su Ijudi u Limzemljama htjeli vi", novca 7.3 ;avo~ckonomski rnzvoi, transparentnost, pravdu, To je sigurno i pokrenulo swari.ali vsrali bisrno so ksda bismo rePoznato ie da su m god inc priie revoluciie u Egiptu i Tunisu mnogi Ijudi preko interneta hili obul"v.ni da mobiliziraju Ijude, Pokret za demokratske
promjene ie postoiao.organiziran ie, ali je m asovnosr revoluciic U vij ek neprcdv id iva. To ie mjesa vina mnogo S tvari • kornrole i nekontrole, volje Ijudi i necegasto je otvaran]c novcg kLi da nema drugih dimenzija,

ka u m irovnom proccsu.

tijega] alisu mnogi i ra~ zocal~anil

o Mllogo,1!

ocekivalo

od

velikog tr1i>m, gdje transnacionslne kompanije nadmetau se,

mogu doci i

- Da, rako je. Niko nije

sedmica

.'IIi!IOiIV,j!!fJ.ii.ll

Se imovic_ se tresu 0 Ra oncicevog zako a
Hilma i Mujo preklinjali Tlhlcallzetbeqovca da ih spase od Hadoncicevog zakona kako znaju i umiju, slamku tratili .iod Safe, ali se boje da bi Lagumdiijin SOP mogao dati podrsku u Parlamentu FBiH
ihm;, se.JimOvic je II panicil Strah od odmazde prevarenih i gladnih radnika koji ga gcdinama progan]a dobio ie nove dirnenzije, [er bi se konacno rnogao suociti sa slcvom zakonal Nacrt zakona 0 nezastarijevanju kri vicnih djela ratnog profitersrva i krivicnih djela iz process rarne privauzacije, koji je Federaluom parlamentu predloaio SBB BiH Fahrudina Radoncica, najveci ie udarac Selimovicevo] kriminalnoj pirarnidi, pa sada i Hilmo i Mujo traze i rnisiju rupu za svoj spas. N ajprije su posegnuli prema svojim, kako SII ih sami nazvali, dugogodisnjim politickim zastirnicima Sulejmanorn Tihicern i Bakirom Izetbegovicern. rae i sin preklinjali su

H

Panika Selimovica je, izgleda, postala zarazna bolesr, Simptome eve viroze, zakornplicirane visokim prornilima alkohola u krvi, poceo je pokazivati Faruk Boric, zarnalo senilni urednik propalcg bi! rena peed gasen j em. I er, II s vo jim tek stovima brka tiraz gazdine uskovine s brojem dnevno popijenih piva!? To znaju oni koji ga po b irtusima svakcdnevno usluzuiu. SDA-ove spletkarose da ib spase od Radcncicevog zakona kako znaiu i urniiu. Koliko su pivari duboko zagl ib iii, pokazu j e ito ~to SII izlaznu strategij u trazili i od Safeta Orucevica, koji bi im u SBiH,. navodrio, trebao naci "masinu za pranje". Ipak, DOCile more Selimovies zbog zakoua SBB BiH 0 nezasrarijevanju krivicnih djela ratncg profirersrva i krivicnih djela iz prccesa tame privatizacije

Hilma i Mujo SelimQvic: Drama u parwJioi • a tai zakon vee ima Hrvarska - bivaju sve vece zbcg jedne nedournice - kako prcdrijeri do SDP-al? Hilrno se, nairne, boji da ce stranka Zlatka Lagumdzije u Parlarnentu FBiH podrzati Radoncicev akt, eime bi na njegovu 20-godisnju pljacku drzave i naroda konacno bila stavljena racka, "Iscjelirelji" od kojih obol [eli otac trazi savjete za "prezi vljavanje" IlZ podsrnijeh prepricavaju da se 00 raspituje i za horneopatske tablete za spavanje. Hilmina nesanica zvana Radoncicev zakcn izrcdila je i ideju za prodaiu "Sarajevske pivare", koju je Oleo dok je opkoljeno Sarajevo krvarilo pod granatama agresora.] as samo da mil politicki stratezi srnisle nacin kako da nekome "uvali" nelegalnu imovinu, Indira CATIC

o

PRESSIJA Uklanjanje bosnjackih direktora BiH

Nakon Causevica, ko je sljedeci?
ieste liiep i oSSI grad i, kada
Danasnia Bania Luka su u pitanju "obicni" liudi, sve orvorenij i za suzivo t,. ali se istovrerneno II danasnjoj Banjoj Luci provodi jedna v rs ta tiho g kadro vs kog "ciScenja" bosnjackih direktora u dr2a vnim instituciiama sa siedistem u ovom gradu, Nakon Kernala Caus-

evica, dugogodisnjeg direktora Uprave za indirektno oporezivanie (VIO) BiH, kojeg je Vijece ministara pri je nekoli ko mjeseci srnijenilo S ovog pclozaja, ista sudbina, prema infcrmaciiama "Av-

aza", ceka joil nekoliko bosnjackih kadrova koji su dugo bili na celnirn poziciiarna drzavnih institucija u Banjoj Luci,

pisao u vise navrata, sve je

Kako ie 0 tome "A vaz" poli-

tike Vijec3 rninistara i kadriranja po stranackoj osnovi u institucijama BiH, pri cernu je vee napravljen ozbiljan debalans u korist druga dva kcnstitutivna naroda,

rezultat skandalozne

A_S.

edmic
PETASTRANA Prorijedeniredovi politicke opozicije

••


Piie:

I
nula ie da til ulogu puni cdgovarajucirn sadrzaiem. Opoziciona praksa SBB BiH mnoge ie, ustvari, zacudilal Ni [raga tu nerna nekim bombasticnim izljevima politickog nepriiateljstva, rovarenja po zivom mesu protivnika, nema ni nasrrljivosti, pa j bezobrazluka ria kakve smo naviknuti ponasaniem dosadasnje glavne opozicione struje - SDP-a BiH, koia je koristila svaku priliku da 0 vladajucim strukturama kde we najgore, u pokusaju da ih, 23 neke buduce izbore, ogadi glasacirna. Iako tek izasao iz pelena, nakon svoiih prvih izbora, SBB BiH pokazuje zavidnuzrelost, strpljenje i sprernnost na ozbilino djeIovanje i pored toga SIOsu kreatori njegove politike svjesni cia 10 rezultare moze dati same It duzern roku. Za svoi opozicicni boi oni se nisu oboruzali perardarna, bombicarna i drugirn artiklirna iz arsenala sarenih laza kojim se stvarai u brze, ali prozirne dimne zaviese. Kad udaraju, oni udaraiu po sustin]. Prirnjer tome je inicija!iva SBE BiH u Federaloom padameuru za donosenje zakona koiim bi hila onemogucena zastara krimi.!)alne privariz3cije obavljene u l:lIffiOm periodu. Tesko da ie neki uzareniji krompir mogao bit; gurnm u ruke platformaske koaliciie, pogolOvo vodeCih suanaka unutar nje, SDP-a i SDA, koje imaju iii su ba.· rem ran ije imale n epri neipijelne ve.ze s ne.kim od ahera dugoprstaske privalizacije i na njDj .zasnovanag kasnijeg bogacenja_ UkoIiko bude ovako i dalje radio, bez paradiranja i ispra.zne gal'me koja SIva" ra dnevni utisak, nego osIanjaju6 se na zrele i postene zako no da vne Iniei jalive, SBB BiH osvjetlat ce obraz opoz iei je. ISIQV re m en 0, driat ce pod paskom vladajuee stranke u njibovirn pokusajima, koiim nijedna dosadaSnia vlast nije odoljela, da u ovdasnjem Icncu budu poklopac za sve, i 10 onako kako niima odgovara,

Bez Saveza za bolju buducnost BiH politicko bojno polje prakticno bi ostalo bez svog opozicionog krila • Nernusti sindikati i nevladin sektor, koji se slizao s vladaju6im strankama, dodatno sirornase potencijale politicke kriUke i kontrole vlasti
Vlastimir MIJO VIC
irok. e vladajuce koaliv cije, onakve kakve se kod nas stvara iU, uz u ~eSce pet i vise s [ran aka, smrt su za zdrav pcliticki zi vo t svake zernl ie. S Ira" nkama ie pocesro dovoljno i zrno vlasti, nekoliko niihovih Ijudi na vaznim pozicijama, pa da nekriticki pusu u isti rog s on ima koji dorniniraju.a koji se, u sustini, jedino plase rnocne opozicije, Da su se za takvu situ sprem n i 0 dredi opoz ici on e uloge, pokazuju i neke srranke k 0 je suse oko pob j ednickog SDP-H okupile u federalnu plarformasku vlast, S tjecajern ioil nekih okolnosti, poluge opoziciie su i dodatno oslabliene, cak toliko da se danas mofe reci da je kn jiga spala s amo na iedno stranacko slovo: na Savez za bolju buducnosr BiH.

S

J os nekoliko stranaka na javno j see ni pokusa va se dos toi no ba viii opozi ci 0nom politikom. Njihova je mana, medurim, u mal om zbiru proslooktobarskih glasova, zbog cega nisu prisutni na naivisim zakonodavnim nivoima, II drzavnorn i entitetskom parlamenru, Stela je to, narocito u slucaju Socijaldernokratske unije (SDU), stranke sa zavidno kapacitiranim trustom mozgova: Komsic, Lazovie, Durakovic, Kljujic, Pecanac ...
Niirna je preostalo da pa-

Providno pakliranje

Federa/ni par/ament; lakon koji te 'felira'; krimina/nu prNatizaciju sak da ta stranka u toj ulozi postaie sve usarnljenija, prakticno jed ina koja ima glasacku zaledinu, a koja ie spremna da lomi koplja s vladaiucom koalicijorn. Po izbornom rezulratu, Stranka za Bosnu i Hercegov ill u tako def je s tek la :macai ne opozicione poten cij al e. Praha je, medutim, u njihovom slucaju bao pokosila teori· iu: Si la jdzi eeva pa.rtij a u v u· kla se u mtsiju rupu. Dcito !isena samopou.zdanja, kadrovski osiromaiiena,. pc,," kticno osmvljena ad svog lidera i ideologa, SBiH niie s e gurala u vIas I, ali se, kako stoje stvari, nece busati ni u opoziciona prsa .. Njirna je, ocito, porrebno vriieme da pokusaiu pronaci lijek za svoje unutrasnje hoi j ke, ko Ie s u k ulrninirale proslogodisniim izbornim krahom. S obz.irom na to da s u bili d i0 svake posl ij eratn e vIadai u ee gam irure, u S ila jdzitevo I s tran ci s u sh va tili da hi niih ov ofanzi· vniji opozieioni angazman bio veoma moralno manjkav. Pecatom SBiH, nairne, ovieravane su, i kadmvski i idejno, sve dosadasnje propale polirike, pa je s pravom zakljuceno da sad ne bi bile javno uvier" Ijive n.i njihove opozicione id eie, prim jed be iii in ieija· ti ve, pOgOlOVOn e kri licki osvf(i na krupne neuspjehe vlas!.i iz prethodnih maIlda(nih -perioda. maskoj vlasti, koja ib je grubo izigrala, pa i namagarcila.-U HDZ-ovima su, medutim, odabrali drugi put: potpuno su se iskljucili iz parlamentar)log iivota, u koiem niihovi predstavnici boikodraju rad i Zastupnitkog doma i Doma naroda. Umjesto u opoziciju vladajucoi ga.rnituri, HDZovi su se posrrojili u kon reu federalnom ellti te nt, za pravo drZavi. Umies~o da do" prinose rjesenjima, oni poswju neka vrsta belaj"maismra, koji probleme urnnozavaju i uslozniavaju_ U svakom s]ucaju, konsrru" k!ivn"- opoziciia od niih, kako sada izgleda, neee irnari nikakve koristi,. bar· em na federal nom frontu. U z nos v Jasti, ;;relo m i argtlmemiranom krilikom njenog ponaSanja te iznosenjem novih ideja i alternativnih programa ostalo je da ide jedi.no SBB BiH. Takvu svoju rolu Rad 00 iSi "evastra n ka m uski je < prihvatila i, bez ob.zira SIO u parlamenta.rnim klupama nema peave pomagace, he-

Kljucna ostrica
Vee nakon proslooktobarskih izbora vidjelo se da ee SBB BiH biti opoziciona perjanica, neforrnalni lider s trana ka i p oli tika koie Ire" baju da pusu za nat novoj vladajutoj garnimri; da je tj eraj u na odgovorn ije, kre· ativnije i ozbiljnije ponasan j e, da j e, ako rre ba, rom za sudbinu svoie vladavine. Ova ocekivanja brzo su se obistinila; SBB BiH se <!3 javnoj seeni legirimizic" ao kao kl ju cn a 0 poziciona ostric3 .. Medutim, kako vrijeme odmiee, sriece se uti-

cjne

i nerv02nom~

zabrinu-

Poti<resana krila Dodikove opozicije
VjeSrirn manevrom kojim je SDS uvukao u partn ers ki odnos n a drl:avnom nivou, Milorad Dodik uspjeilno je po· tkresao krila svoje nacionalne op~zidje. Nisu bez snage ni Cav;e i Ivaoic, ali njihov izborni kapital ipa.k je nedovoljan za u v·jerljivije djelovanje na polirickoj sceni Republike S rpske, ko je b i snatilo op ozi ci ju i di scip liniral 0 vias!.. Dodamo Ii tome rez:imski kamkter na" jveeeg bro jam edi j a, jos je jasniie koliko su ograniceni dometi krilickog i opozicionog dielovanja u RS.

Zrele inicijative
Opoziciono krilo u Federaeiji BiH dodalllo ie oslabljeno "ni na nebu ni na zemlji" p02ieiiom dva HDZ-a. Nekoje ocekivao da upravo oni postanu najzesCi oponemi plalfor-

metnim primjedbama i kome nrarirna d iel uj u preko iavnosti, odnosno putem medija, Ti domed nisu preveliki, no dragocieni su za popunjavanje praznina u djelovanju institucionalne opoziciie u parlamenrarnim kluparna, Pose ban doprinos prorjed iva nj u kri tickih redova, nazalcst, dati su sindikati i t.ZV. nev ladin sekror, od kojih se rnnogo ocekivalo i kcji,po definiciji, trebaju bid jedan od korektiva vlasli. Nakon oktobra ovdje se to izvrgnulo u providno paktiranje nemu!irih sindikara i jalovih nevladinih organilaeija s vladajuCim vrhovi· ma. Time je n3 ciedilu os[a" vIien amasa gradana koi i su u tim organizaeiiama gleda" Ii svo j e zaS ri rn ike i a dvoka te sirih drusrveni h imeresa. Kako vrijeme bude PfOriealo, na ovom bi planit, ipak, moglo doCi i do promjena. Buducnost nam nije nimalo ru~i"'as!a, prije bi se moglo teCi da nam se pise jos crnie nego do sada. Utaliko bi i savjest onih koli su se privremeno slizali s v lascu, za 1len u koris t, u jednom casu ipak mogla da se probudi, te da front drustvene kritike i poliricke opozicije bude dopu" njen, krear.ivno i akcionD izostreniji i za vlast opasniji od ovoga sto rrenumo lmamo.

B,jjj1ijljijp'\.i!Flli!

sedmica

DOSSIER Zaslo Srbijom gospodari duh Dobrice Cosica, ideologa velike

I
ldeolosld mentor politickog i vojnog establisrnerta odgovornog za najgore zbclne od Drugog svjetskog rata • Muftija Zukorlic:. Cosic • Polititke garniture nisu napustitekurs velike Srbije, kate profesor Durakovc
Piie: Farul: VELE Soci j aldemo kra tske . unije (SOU) Srbije Zar ko Kora c, j edan od Iidera nekadasnje Dernokratske opoziciie Srbije i pcrpredsjednik u Vladi Zorana f) ill diea bio u pra vu kada je prosle godine konstatirao da ie danasnji ideolog Srbije ponovo Dobrica Cosic, zlokobni tvorac teze o ..humanom preselieniu", m ogle se pos vj ed06 ti i II
danima nakcn hapsenja ria-

stra unutrasnjih poslova,
Milosevieevog ucenika, Ivice Dacica, koji, eto, srnaL11I da, n akon to ga n isu

K

01iko je predsjednik

odbranili

rarom, "Koso"o
izrnedu

s

rreba podijeliti

Sr-

jveceg srpskcg krvoloka Ratka Mladiea, "fran kensw j na" kojeg je proizveo upravo "Olac nacije
H •

8aruti krv
Cos iceve II rno tvori ne, sklopliene na mirisu baruta i krvi, izgovara] u gorovo svi, Od baba i ba la vaca u Katinoviku.Banioi Luci i Nevesinju do zamjenika srbijanskog premijera i mini-

biie i Albaniie", te iznosi zlokobnu prerpostavku da ce se "Kosovo prikljuciti Albaniji, kao SIO bi se Republika Srpska prikljucila Srbiii". Is te, su LO poruk e koie nosi i Cosicev stari tekst ,,0 stvaranju Republike Srpske", Sve je [0, uz evociranie siecania na sve ideologe vel ike Srbije, Vlada Srbije prakticno uoblicila u dokument S Ira teg ij a ocuva n j a i jacanja odnosa maticne drzave, dijaspore i Srba u regionu, No, da ne bi bilo kakvih nejasnoca, sve napisano poryrduje i prijeteci intervju Cosica u ".Pol irici", s vojevrsn i pol iti Gki res ramen r, cije dijelove, ali i reakcije uglednika na njega, doncsimo u ovom broiu,
Osirn reisu-I-ulerne Isla-

Mas&vna grubnlca u Snagovu., Uias kajl je oslao ila mracnih Ideja

GOVORMRZNJE Sta. je rekaoCosic u politickom testamentu

U

.Polltlcl"

U interviuu u cak tri nasta v ka u beogradsko j "Politici" rokom prorekle sedmice Dobrica Cosi~ pokazao je da je J jut bu k valno na sve, a po obicaju najveci problem su mu Turci, Bosnjaci, Albanci i, dakako, Iideri Islamske zajedni-

"

rza
c;e u BiH i Srbiji, Taka Cosic ka7.e da u PI'VO j deceniji.21, stoljeca niie zaustavljeno deceniisko nazadovanje Srbije, Hllego 51.' ubrzalo kretanje ka pa tuljas toj Srbiji".
Memoranduma
N astavliajuci

SANU··a,

logiku

I Dodik je hrabarborac
Za [0 0 predsjedniku RS i SNSD-a Miloradu
Dodiku rnisli sve najbo-

za Srpska pra.va
dol':ivljaiu hrabar i dosro[ans rven borac za srpska pray" i odbranu Republike Srpske na dei tonskim osnovama. Odliean je [3. !somr - komplememirn Cosic, i.sto ona.ko kako je bvaJ..io Milooeviea pa ga kasn ije val jao u blaru.

Cosic frustrira srbijansku [avnost tvrdedi da [e "propagandorn nasih nepriiatel ja nagrde no Lice n aseg n aroda". Pogo to vo, j er drzave Zapada u osnovi aisu "nap us die poliriku prj ti saka i II ejenj ivani a pre~a Srbi!i zapo.ceIUJo; krajem proslog vijeka . • Historija nam se pille egoreeno ce Cosic, On rvrdi da j e Hin ternacio nalni viersk i fa t" u B osni ad 1992. do 1995. godine poli· tick; nastavljen pod prote· ktora(on! i rukovodsrvom "visokih predst:avnika" UN·a i Evrope. • N ijedan u eesnik i ciniJac bosanskog r.ala, nijedna rama suana niie se
u haske] sudnici • .

lie. Dadik je,prema nie>mu, nova pojava u Sr· stanje. • Barben, a.spreman na kompromis. On je u mom '------------------.--.....
pskoj poli tici novi je hi-

odrekla cstvarenja svojih ratnih ciljeva, Mus]imani pod imenorn Bosniaka nastavljaj u da se bore za ,jup,ita.rnu Bosnu" na nacel im a ,,Islarns ke deklaracije" Alije Izetbegoviea uz izd asn u podrsku svih dosadasnjih "visokih predstavnika" i sadasnjeg gospodiua Inch. Hrvati se bore za separaci ju sa da svoje Herceg-Bosne; Srbi se bore da odbrane Republiku Srpsku na deitonskim nacelim a. Pas! iie S\iega !ito se dogo d il 0 U tom svire.l?om ralU, teilko je shvarlj!va odsuslvo po· lirickog razuma b osn iackib po Iiticara i agresi vnog rei su·l·u Ierne koii se ne orlricu s vo j ih ra·

(

Cosic: Z/ok(Jbni (Jla~ nacije

tnih ciljeva - Huni tame Bosne" i ielje za ponisteniern Republike Srpskekazao je Cos!C za "Polio tiku",otkrivajuCi ko su to nepodobni Bosniaci koji najyi§e smetaju Srbiji i ne uklapaju se u niegovu sliku svijera, Ponasajuci se kao srpska frlva, nasra v 1ja Cosic, Bosniaei "vjerskim sovinizmom podgrijavaiu perrnanentnu j ag'onicQu krizu kQnrederalne dej.[O" nske tvor-evinet{. • Ja vjerujem u uspidnu odbranu nacio· nalnih i demokrarskih pro ava Srba. olicenu u RS. No· vi genericki fahor lakve bosan site krize je neoo·

edmica

Srbije i "kobnog oca nacije"

enoc
je u panici zbog. nacionalnog osvlestenla i djelovanja Bosnjaka
mske zajednice (IZ) u BiH J)1 ustafe ef Cerica, Cosieeva meta je gla vni muftija IZ u Srbiji Muarner ef Zuko rli c, ko] eg 0 p tuit! j e za tobozn j u "sandZakizaciju Srbije" po uzoru na neza visne K osovo. Muftija,koji ie vee godinama na mel; srbiianskcg rezirna i njegovih medija, navikao je na ovakve napa" de. U razgovoru za ,.D nevni avaz" 0 tkri va da m u poru k e Cos ica sl uze kao kornpliment, jer to razurnije kao ••ovieru ljudi koie nisu stavili pod svoiu konrrolu", - On svojim intervjuom ostavlja resrarnent raznirn drustven im srpskirn sub j eklima da znaju ko im ie opasn ost i kuda da se usredsrede, Kada su u pi I3n j u "sandiacko pitanje" i "sandji.akizac.ija" Srbije, koiu Coste spominje, rijec je 0 kontinuiretu trazenja
neprijatelja, Svi narodi koji

Dllrako vii;: Miloiievice va polilika je jaka vari, Crncgorci i Makednoci. Ostali su same Bosnjaci,
U Bosni St1 prepleteni

tetom Republika

Srpska, a

enti-

1 SPC je dio pl'()jekta Vlade Srbije u regionu
Za Z ukor lica je proiekt provodenja Strategiie Vlade Srbije u diiaspori i regi on u same dokaz notornog krsenja
Ustava, ukljueivanje Srpske pravoslavne crkve (SPC) u gije ne preza ni od krsen[a Ustava i Zakona te

ideologija Dobrice Cosica ie u kontinuiteru upravo 10 - up iranje pIS rom u drugoga i trazenje krivca 1I druSrbiji i srpskom narodu analizira mufti j a Z ukorlic. Ipak, on intervju ".Polilici" shvata i kso paniku ideologa savremene srpske politike i "oca nacije", ier nije u njegovom rnaniru da se tolik 0 rned ij sk i eksponira, - Ta panika je nasrala iz
dva razlcga, [edan proizlazi iz Ci n j enice da j e 0 dlazak Ratka Mladica u Hag zaprgome za sve

u Srbiii u Sandzaku, Sada, naprosto, u nekcga treba uprijeti PIS!. A genocidna

sto se desava

• Vladipo provoden]e bru ralne Co sleeve ideoloNadalje, obiasnjava i da je agresi jan a Islamsk u zaema agresije aa Islarnsku zajednicu BiR "pOlili~koudbaski projekt koji je dugo p rip rem an i zasnov all na politicko] ideologiii Cosica napadaiu se oni .lmji su bili prepreka rome. Sal j e se porub da ponovo treba naci nekog novog Adema ZiIkica i M uh ameda J usufspahica i preporuci ti ih, jer ce ani biti ,)spre'mni na sarsd n j u", A. to zuaCi provodi II srpske poli ticke i nacionalne inrerese, Srraregija oCuv.!!ja i j.eanja odnosa m.arlene dctave, dijaspore i Srba u regionu VladeSrbije (Memorandum 2) dokazuie da,. nazalost, i akruelna srbijaosb vlada s 03VO' dnom demokralskom sr[uKrumm kao i dva bo§njacka !!linistra provo de Cosicevu
i njegove druzine". - Peste to n e uspi jeva, jednicu u Sandzaku j pripr-

dri.ve. Us ta v kate da je Srbija sekularna drzava i da Crkva ne more bid dio Vladinog programa. To sarno jasno govori da j e SPC sasta vi die dria vnog proi ekra u regionu - istice on. politieku ideologiju - uvier-

I

en j e n a!',sagovorni k.

Tadicev nacionalizam
Poznati profesor FakuIreta poli ti ckih nauka prof. dr. Nijaz Durakovic kaze da je ugledna briranska histoticarka Kerol Hod>: (Carol

su uspieli da cdu ad Srbiie i srpskog naroda su i otisli. To SU ucinili Slovenci, Hr-

jas oj S biji"
I "MiloSevic "ije radio
, Evropska unij. za Cosiea je fal3morgana, 3 1:injenicu dase Crna Gora o dvojila od Srbije dOCekuje tvrdniom da je "emi~ko cmogorsko ideolo, ko kopile Kominle.rnine poLitike razbijanja J ugosla vij e", te da je ,,[0 dukJjansko crnogo!1;rvo posljednji ideo-

avo stezanje obruca oko Cosica i n j egove ) d eo logije. [er, kada se zavrSi prica s operarivcima genocida, dolazi se do inspirarora genocida. Dotieni

Hodge), autorica bestselera "Velika Britanija i Balkan",
ispravno primijetila da cdlaskom Milosevica nije

glavni bajraktar inspiracije
genocidal A drugi izvor panike jesu nov; procesi nacionalnog osvjestenja i djelo-

gospodin

[e

ousla n iegova po Iitika, Naproriv, ana ie pojacana, U [Om smislu jedan od naiboliih poznavatelja pril ika na Bal kan u p osljedniih decenija vidi ! peruke Do brice Cosica Boris Tadid svoie nacion.LiSlicke poz)cije prikriva prividnom demokraliollo,eu i evropskim pulem. Ali, !<.adamalo analizirate njegove stvarne pOleze, podrsku Dotliku i svim tim secesi 0 ni sli~ki m len den cijama Ie 6njenicu da je !Oleranlan pre,rna svi.m tim Celnickim i neocemickim pokrerima, jasllo je oeemu ,e radi - kaze Durakovic. Prema njegovim riiecima, ono Sto .zapanjuje ies!e podrlka MI adi eu nakon njegovog hap.enja. - To su s(otine i hiljade ljudi, rusu m pojcdinaeni ekscesi. Rii& ie 0 jednoj kolcktivnoj paranoj; i zaludenosri. Taj narod slav; lIajveCeg krvnw i zloCinca poslije Drugog svjelskog rata! Od njega
~

hrdavo"

1------------------.
sman ska TUISka koja u ime "his IOri j ski h pra va" ;zj ednaca V.3 Bosn u sa svojom Anadolijom i Sarajevo sa svoj·;m ISlanhulnm. Zbi· va.!i se to inverzija nekadasnje,g '.,l:s!ocno. g. pila,. nja"? Sm je politicki smi-

loski OSl3ta.k Slaljinove Komimeme na Balkanu"_ Za MHoseviC-.l tvrdi da je imao odlu~lIjucli ulogu u dvije decenije srpske politike. Kriliean je i prema Qnom kog. je poliuc.k.i stvorio, ali isticc da "niie sve rdavo ~to ie radio'[. • .1

Dogadaji su to, .ka:k, 'jkoii~ oesnm.njivQ, n.aja= vljuju novo razdobJje Turske lIa Balkanu". - Slijet311je mocne Turs ke na. Bal kan kao u "svo-

je hiswrjjske osmanske

van ja Bosn jaka, odnosno s.aradnja. izmedu Sarajeva i No vog Pazara. To j e lIeSm £10 ideoJog s!"pske nacije nije D red vi dio i stoje izvan kontrole srpskih obaviestajnih i politickih subjekalll i Ue!iIO 510 ga zabrinj"vam isl jen ja je Z ukor lie_

- Srbijanski

predsiednik

sao ~Is!an buls ke deklaracije" ; saOOta u Karadordevu na kojem nema Grka, Bugars, MakedonaI:a,. i nakojem je najzu3eajnija figura predsjedni k turske vlad e Erd 0 all ? - OOsljenja je on.

pros!ore" ,u!!!lIja!!! da dQnos; spokojllu buducuos-I Balkanu i srps.kom narodu., jer aklivira ; Zltkorl;cevo "salldzacko phanje~. K:m da zapacinje i "sandiakizacija" Srb;je, organs ki n as tav Ijaj l!6; "kosovizaciju" Srbije, podnii;uc; i druge vlastodrZacke ambicije mmivirane najavljenam regionalnom dezintegracijom Srb ij e - prljeti ideol og SANU -a. F. V.

.1

Srpsku djecu uee da Su ubijeni
- Srpska djeca Se vee viSe od 20 go d ilia pogreill!O edudraju. Mediji u Srbij; iRS su apsolutno cenzuriran.i i pod komrolorn rez;ma. Ljudi ne maju se dogodilo. r dandanas pos toje priCe da sm 0 mi ubijali Srbe i bacali ih u Drinu ; da je puna Drina srpski h leilev•. J er nikQme L--

BoSnjaci Srbi koji su bacani u Drinu
ad naSih iadni.ka ad lvornika, ViSegrada, Foce, BralUnes i drugih mjesta nije na gla vi pisalo koje je nadonalnos ri. Ako se rako 20 godina edur:irnju djeca, boji!!! se da se nil III neee promije.niL:l_ Maida, ako nekada udemo u tu bajnu Evropu - konslatira DLlrakovit. ~

,w

I

~.sedmica

Cosi6 je i danas glavni huskaci denuncijator

Cosic ·e p av· M ad· '''1 " .IC .
ornaca i svietska javnost, ka~.o u regiii
take 1 u cijelorn
SVI"

jeru, docekala je hapsenje petnaest godina uzaludno trazenog ratncg zlccinca kao nek u vrstu slaga na tor" ti u ratu koj i m ed u n arodn a iavnost vodi protiv pocinioca ra tnih zlocina n a IIu bivse [ugoslaviie, Svakako ie sluca] Ratka Mladica specifican, ako ni

D

n ekakva Stvarna sa tisfak ciia i poboljsaiu niihovi Slaws; i tesko ugrozena prava, Dobili su groblie, mada cni imaju sasvirn drug; odnos prerna smrti od onog kojeg simboliziraiu groblja, a osirn toga nista, Ostali su i dalje u bijedi, bez prava i pod okrumorn cizmorn onih istih koji su krili i nadalje kriju i zlocince i rnjesra rnasovnih

ideoloski i politicki istomislienici, koji i danas odIucuiuce dieluiu na srpsku politiku, pa i cnu koju vodi navodni dernckrata Tadic, osude zbog direktne i neporecive veze niihovih ideologija, politika i ponasanja sa zlocinima kojisu nad nama i nasom zemliom izvrseni, i koji zbog roga i sami pripadaju onom sloiu, onoj kategodj; koja je zamislila

Radoncic:
Predsjednik

Cosic jeideolog zla
o~teCeni na Balkanu", - U sustini, cadi se 0 visestolietno] doktrini koja ie izrcdila naisrrasnije cemicke zlocince i Iikove poput Slobodana Milosevica, Radovana Karadzida i Ratka M.!adica. Stoga nove Cosi ceve po I ticke i elaboraci]e iesu samo konzinuiret cuvenog MemOl"llldm!!a SANU-a od prije 20 godina, Vrizalo da intelektualci koji su ta da im ali hra bros ti da se lome suprotstavea bez lazn e skromn os ti medu njih spadam i iadanas sa sigurnoscu mogu redi da su bili (1 pravu. Ali, to nije riikakva
utjeha 200 hiljada ubijejeme je, n a~a los r, po ka-

Saveza za bolju buducnost (SBB) BiH isviedok bujanjasrbijanskog nacionalizma u bivSoj jugoslaviji Fahrudin RadonCic smatra cia je naIson Ilije Garasanina iVase Cubriloviea velikosrpski nacio.Qalni program u Dcr
brici

itel poznate politike ,,krvi i tla" i ,,sijanja sviiesti u buducirn srpskirn aarastajima

Cosieu

dobio konrinu-

kako so Srbi i Srbija !Taj no

nih i milion raselienih Bosniaka, broine znve lla Kosovu i Hrvatsko] kazao je Radoncic,

po cemu drugome, a ono pn 10 m e S 10 ie i ta zai ednica preko svojih najvisih predstavn iIta B u tIOS B utros Gali ia (Boutros Be u rros Ghali ) i [asusija Akasija (Yasushi Akashi), kao i generala Moriona (Morillon) i drugih njenih vojnih pre" dstav n ika u vri j eme kada su se zbivsli uzasni zlocini nad Bosniacima, hila duboko upletena u 000 SIO [e tai zlocinac cinio.

VeUke rijei:i.
Muftija Zukorlic: Po/ilicko-udbaski se pm vi heroj, U nj ega se kunu, vcli6!ju ga ... To je cinjenica koja boli i zahriniava ne sa· mo nas Bosniake i gradane Bill. T rebaju se:. prije sv~., zahrillm:i Ijudi u Srbiji. cemu u 2 L slOljetu ksellofobij a nevidi:nib I"lIZIlljera,rawJaren i oacionaJizam, ~oviniz.am, pa i Ilacif~iza.m - istice prafesor Durakovie. Poi~njava da sve ~o Il.isu samo Cosi&ve ideje. Cooie je bio ovovjekovna krona slruih ideologija, od "Nacertanija" projekl nije Gar.clanina do mznih Vasi&, Prmica,. Moljeviea i krvnika Drnze Mihailovi6L - Ta ideja.se kominuIDwo njeguje. Ono ~10boli jeste veli" ki braj mladih Iiudi u svemu tome. Ti mladi liudi su kolektiVllO indoktrillinuti, za vede!Ii i ne waju ~ra se Stvamo de" silo na na!iiID prasmrima. Ne znai u koliko je Mladic ubio Ilevinih Ijudi, Zena, djece istamea, koliko je k\lea popaljeno, koj e su 10 s!rnvicne uradenc ... U skoli to ne ute, a u porodici uCe epske gusl=ke lTI\dicijeo kosovskom miN. Politi.Cke garniture (u Srbiii) nisu napustite kun; "velike Srbije". Hoj im se cia ee se iMIa" dieevo izrutenie prelomi Ii u Bosci, jer ie to jedino mjesto gdj e mogu traZi ti kompenzaciiu za Kosovo, koie je definiti" vno izgubljeno. To oficijelna srbiianska v last itini. To se lako da rarotkri ti analizom poI:eV! koje se vuku iz Beogr-Jda i (mih koje pov lac; sam Milorad Dodik - naglaSaV3 Durakovic. Pri lome se u rakvo ponasanie sasvim uklapaju velike ri jeci i mala kolicina ozbilj!!osli i odlucnosri da se praksa ka k vu je M.ladic provodio Slvarno iskorjenjuje, a niene uZasne po· sljedice otklaojaiu. To se vidi u dva bitna aspekta ko" ji karakreriziraju odnos svjetske javnosti prema ovom slucaju. Pl"vi aspekl je potpuni zahorav htava zlo~ina, 0 Kojima se jedva i govori, a nikako se ne pomiiilja na to da im se, osim hapsenja i suc1enia zloeincu koje ce iei na dugu ruku, osigura

pckopa Zrrava .. Drugi aspekr, vidljiv je u cinjenici da medunarodna iavnost odaje priznanje vladi Srbije za ono s(Q je sarna rnorala uciniti ism je pe rn aes t go dina n a sve nacine nastoiala da ne ucini. Ucinila ie tek onda kada [e sraeunala da joj predaja dobro cuvanog zlocinca moze doniieri korist, a niegovo daljnje euvanje vet us tetu 0 d preda j e. Prj tome se ne vodi racuna 0 tome da sam taj mucni proces i pogotovo reakcije na kcnacnu predaju 2101:;Ilea ins ti til ci j 1 medu.narodne pravde potvrduju te2u da je istina kako taj ciieli 21ocin3cki po· duhvar nife Slvar sarno nekoliko ljudi. On izvire iz dubljib korijena, jedne tramcije, jedllog specificnog nacina m;~ljimia i ideologije i politike srpsrva sto je s ve joS zi va s tva r i prije teCi element nad ndim sudhinama.

zloCinacki pcduhvat i na njemu i nadalje insisrira, Cosic ne same da je formulator reze da Srbi samo
ratorn nesto dobivaju,

srvan

Ne vod.i se racun da se Do hrica CosiC i n jegovi

ProizvmJac ratova

rom gube, 0 Srbiji od N 0vog do Virovitice, ukljucuiuci BiH, ncgo je i danas glav ni b ushc i d enuncijator koji optuzuje ljude koji su desetinama godina pod srpskom Cizmorn, kao oni u Sandzaku, da f€l e san dzakiz ira ri S rb iju. Kao da [e Srbija u Z3dn j ihd vije sto tine go d in a hila 0313 mira, a ne glavni proizvodac rarova i pokolja na Balkanu. Ako drug; sebi mogu priu.sriti luksuz da vjeruju takvim Ijudjma, mi 10 0; po koj (1 ciiellu ne hismo smjeli uCiniri, jer sma iluziie u Srbii'u i srpstvo res!:o p!alili i jos nam pri· jele i njihova megalomanifa:i Olvorena neprijaJe· Ijstvo. U h apse.!! je zap ra vo b 0sa.nski Ajhmall (Eicbmann), a zadarak je da se idenlificiraju i na sud javnosti izvedu i Hitler, Gering, Gebel, i Himler.

a rni-

edmic

Ne moze se varati sve Ijude sve vrijeme, kazivao je Abraham Linkoln. Dodik je na prici 0 pravosudu otkrio da ne mari za ovu mudrost pa ce "u neznanju" drzavi BiH osigurati otormhenle vrhovnoga suda
a~ivao ie Abraham Linkoln (Lincoln), predsjednik Sjedinienih Americkih Drzava (SAD), u devernaestorn stoljecu ova: "Mo~e[e varau sve ljude neko vrijeme, i neke liude sve vriieme, ali ne mozete varati sve Ijude sve vrijeme".

a

POLITICKI POLIGON

K

Jacanje drfavnnstl
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske u dvadeset i prvom stoljecu, dosao je u "treeu fazu" Linkolnove mudrosti, To wac; da ne maze Dodik "varad sve ljude sve vriierne", Kazalo bi se: odao se, prokuuli su ga procitan je, Zasto? - Vee sljedeci pcnedeljak otpoeinje rasprava 0 pravosudu i jasno je da je to uspjeh nase inicijati ve, ios vise ier ce razgovore u ime Evropske unije pred vodi ti ko mesar za prosire n ie S tefan File (Stefan Fuele), Nernamo iluzije da ce sve biri zavrseno u ponedjeljak. Pods ie ti t eu vas da ie raspra va 0 pollciji trajala nekoliko godina. U ovoi raspravi (0 reformi pravosuda, op. a.) Ured visokog predstavnika ie rnarginaliziran, sto je svakako dobro, jer je poznato da njihova djelovanje steri prccesu - kazivao ie Dodik ovih dana depu tarirna narodne izborne volje II Skupstini RS_ I, svi su mu kazi vali, izuzev onih koji su iz njegovog Saveza nezavisnih sociialdemokrata (SNSD) - a istina ie da njih ima najvise u Skupstini Republike Srpske - da laZe. Kazali su mu jos da ne zna Sia radi. Ili, da radi nacpako ..Posebno su mu spocirali da radi na stern RS. Spominjali su mu (naglas) Poglavlie 23. Evr"Opske komisije koje je napisano svim zemliama koie kane "danas;sutra" biti clanice Evropske uniie- Sl.a SU mu joS (sucke) spomiojali, mo~e se pretpostavid, Mada niie tesko pogodid. Poglavlje 23. regulira standarde u pravosudu i Iemeljnim ljudskim pravirna. 0nako kako ovu oblast vidi demokratska zapadna Evropa, A ad re demokratske upadne Evrope nijedan politii'ar u BiH ne bjeii_ Naproli v_ Ked ie vee tako, a ieste, onda bi svi oni koji BiH vole i smatraju iedillom svojom domovinom, koii su isrinski okrenuti jacanju nj.ene drzavnosti,. i

HUSBin ORAHOVAC

BiH ce morati imati sudsku instancu koja ce svim njenim graclanima biti garant da ih se nece raz/ieito kaznjavati iii nagraclivati za posve istovjetna djela pobrojana u zakonskoj regulativi driave BiH, njenih entiteta i Breko Oistr;kta: ta se instanca zove vrhovni sud
koii sve cine da ova zemlja dohije obrise "ohicne" evropske zemlje, rrebaju bili 7-ahvalni Miloradu Dodiku. ISlOm onom Dodiku koj.i je Odlukom a raspisivani:u referenduma - naknad!!o povucenorn - oopsrojnosti ovako pravno simiranih Suda i Tuiilastva BiH, zapravo sirom otvorio vtlna ja6mi u evropskib pravosudnih principa i u nasoi domovini. Kako? Evoovako: u Evropi da!l3S !lema n ij.edne drb ve, ni un 1I1arni Ii izvan Evropske unije,. koia nema pravosu-

dni sistem bez ugradene jedne sudske instance koja bi "udarala" temelie pravne prakse i ujednacavala ga u korist gradana, cdnosno niihove pravne sigurnosti. J edina rakva drfava koja tek geografski - pripada Evropi, jeste BiH. J er, sarno ie u naso] domovini moguce za isto djelo (neovisno 0 lome je Ii kazneno iii je iz oblasti seta gradanskoga prava) u Republici Srpsko j na Stl do van jirna d obi ti jednu presudu, a u Federaciii BiH pcsve drugu. Upravo zbog toga, Dodik je svcjim, "danas ga ima, surra ga nema" referendumom, isposlovao to da se 0) u BiH orvori prica 0 njenom pravosudu i niegovoi uskladenosti s remeljnirn principirna evropske pravne znanosti. Mora[ ce drzava BiH, prije nego sto postane clatliCll Evropske unije, urediti stanje u svoioi sudskoi vlasti na nacin kako to Evropa jedino poznaje,

To znac; da fe i BiH moran irnati sudsku instancu koja ce svirn njenim gradanima biri garant da ih se nece razli c.i[0 kazn ja V" ti Hi nagra diva ri za posve istovjetna djela pobrojana u zakonskoj regularivi drzave BJH, njenih entiteta i Brcko-Disrrikta. Sta bi, onda, mogla BiH dobroga imati nakon Dodikovog "danas ga ima, surra ga nerna" referendum a? Prvo, !O sto dolazi Stefan F il e.

Tihicpomeo tuzlanske kadrove!
Izbacivanje Hazirna Rancica lz Doma naroda razbjesnilo SDA-ovce u TK
Na nedavno odrzanoj siednici Izvrsnog odbora Kantonalue SDA u Tuzli vodena je ostra rasprava 0 odnosu Centrale i preds]ednika SDA BiH Suleimana Ti hica spram kadrova stranke iz Tuzlanskog kamona. Gnjev ovog dijela SDA iz.azvala je posliednja Tihiceva prevara koja se odnosila na imenovanje delegata 1IDomu naroda Parlsmenla BiH. - Kao Ii 10 j.eprevario i Safela Softica i mnoge druge Kojima ie obecavao pozicije, prev3.rio ie i Ha· zima RanCica. A sarno deset dana raniie rekao je Rancicu da ceoo bili iZabran u Dom naroda. Od niegovih glasonosa iz Centrale dobil i smo peru ku da je Ranck izbacen iz igre ier, navodno, niie branio Tihica od kritika kcie su mu ranije upucene iz TK - kazao je za nas list iedan od ucesnika sastanka. Nas sagovomik istice da Tibiceva samcvolja i poslu~.nost svoj'oj sefid kabineta. Sehadi Kolenovic opasno ugroi3vaju str· anku. Da mu je ana glavni sa ra dn ik u k adro vs koj poIitiei, dokaz je da je nju poveo na proillosedmicni sastanak platformasa 0 podjeli pozicija. Saznaje· !no da bi Tihic narednih dana, zbog razbukataiog su.koba, trebao odrlati saslanak s Clanovima 10 SDATK. A.H.

Sipka i lJulJ;mj; KaleTlovic i Tihi(; dofaz.e Tla saslaTlak

KrajnjirezuUat
N jegovirn dolaskom, drzava BiH dolazi u poziciju da Evropa (na lieu rnjesra) sazna da nasa dornovina nema slldske instance koja radi ujedllacav.allie sudske prakse_ To ZIlaCi da bi se mogao Brisel ak\ivniie ukljuCiti U prien 0 oformlienj.u vrhovnoga sllda. BiH koii je prijeko potreban. Drugo, Dodik hi magao dob;!i 10 da akruelno Visoko slldsko i tuiilacko vije.:e BiB bude "degrad,irano". Predznij.e, bude mu nadleznosl s drZavnoga spuslena na entitetski nivo. Krainji rezu,ltat: Dodik zadovolian, ddava BiH bli2e Evropi, njeni grallani s islOvietnim pravima pred svim sudovima u driavi rna gdie rim slidovima bila sj.ediste. Ne zvuci 10k.

lijJ*$1·!tJ Vlada HS odlucila da neke kompanije
Vlada RS isknjizila je kao nenaplativo potrazivanje 11 iwosu od 474.175 KM:od Iinne "Elvako AD", viasnllirvo Kompaniie "Bobar", od!losno Gavrila Bobam, !larodnog poslanika i visokog funkcionera SNSD-a. Preduzeee "Elvako", predrama leljezara "Mesud MujkiC",pod sadasnj im naziyom posluje vise od 18godjna i pozna 10j. po proizvoe dnji savidiivih cijevi, elektroda, arma tum ih mre'i_a,sLua vodiea za llftove i procesne opreme. Zapo.S1j oko 220 radniava ka. Kompaniia •• Bobar" je po~rkom 2009. godine za oko 3,3 miliona KM:kupila veCinski patel a!:cija, u iznosu od 51 pOSto,od korpornr:iie ,Jmegral- inzini ering" iz Lakta~a. Predsjednik Vlade RS Aleksandar Dz.ombic izjavio je da je,Vlada bila u sporu s preduzeeem "Elvako", da ie spar izgu b ila, te ie s IOga i od1 uceno da spoma potraiivania budu isknjizeoa.

Bobaru otpisano dugovan"e od 474.000 KM
Kako je 0b razlo~eoo, iz knjigovodstvene, vanbilansne evidencii e iskniiZell3 su nenaplati va, uvjema potra.iivanja MinisrarstVa industrije, energetike i rudarsrva. U Minislarslvu indu· slTije, energetike i rudarstva porvrdello ie da su ad 1997. do 1999. godine 62 predu· zeca dobila kredi te iz bespovramih sredsta.va pomoCi iapa!lske vlade te da ie jeduo ad lih preduzeea i bijeljinski "E1vako"_ Prodv preduzeCa koia niSll izm.irila obav~ po ovom kred iru pod n esene su tuzbe radi nap late polraZivania_ Medu ruknima bilo ie i "Elvako". Medutim, prosle godine V1ada ie otpisala. potraZivani a pc OS!lOVU nenaplaceoih kredita za cak 31 preduzeee, u iznosu od 5,5 miliona maraka. rpisivanie duga je obrazlo1eno cinjenioom da Sll navedena preduzeea bi1au steeaiu. Tuzeno preduze.:e "Elvako" nije ni likvidirano ill ti ie b ilo pod steeaiemE.M.

os[obodi obaveza prema drzavi

Prosle godine otpisana potrazi.vanjapo osnovu nenaplacenih kredita za cak 31 preduzece

o

sedmic
I'IIIIIII SPECIJALNO ZA ."AVAZ" Brlt r..II - rl

.I ans ·k" se f d" I·· ti" IP omaJe
v.

Zlocince ee • ra da
Pife: Viliiem HEJG (WIlliam Hague) varao s rnajkama ko] e su izgubile djecu u sukobima, Ispricale su mi prieu 0 naistravicnijim desavanjima na tlu Evrope nakon Drugog svie-

0 h.apSe_IU. .. v nl

MI a ·dF .... ·.ca

Pozdravljamo napore srbijanskog predsjednika Tadica • Nadam se da ee ovaj dogadaj donijeti malo olaksanie porodicama ubijenih
svirn niegovim sranovnicima da se nadaju stabilnoj, sigurnoj i prosperitetno] buduenosri, Pozdravljamo predanost srbijanskog predsjednika Borisa Tadica da nastavi potragu za preostalirn odbjeglim osudenikom Gorancm Hadzicem koja treba da cstane priori tel za Vladu Srbije. Hapsenje Mladrca je, take der, znaca] an trenu tak za medunarodnu pravdu. Ono slnili kao upozorenie pripadnicima rezinia koji sirom svijeta cine iIi planiraj u zlocine pro" ti v Covjecnosti. Oni $U sada opornenuti da se nece mod sakriti od cuke pravde, Takvi uzasni zlocini nezastariievaiu i medunarodna pravda ce ill prcgoniti gdie god da suo (A Ulor teksra je minis tar van j skih poslova Velike Britanije)

dnom Balkanu i ornoguciti

ap~enje Rarka Mladi61 je od historiiskog . :macaja za zapadni Balkan i donos iizglede za d ugoocekivanu pravdu za znve i n j ihove porodice, Neke od ovih porodica sreo sam tokom posjete Srebrenici i razgo-

H

Hapseniern Mladi61 pctraga za
pravdorn je korak bliza Nadam se da ce niegovo hapsenje donijeti malo olaksa n je porodicama ubi ienih. Ism take, nadarn se da

zele cia vide

tskog rata. Ali, one SlI, takoder; ispricale i pricu 0 Ijudima ko]i
ostvarenje pravde,

ce ono pomoci pro-

ces u p emirenja na zapa-

Historija mora zapamtiti sarno istinu • Milosevic i Mladic doblli najmanje zuto, a rnozda i zeleno svjetlo da zauzmu Srebrenicui Zepu
Rami ministar vanjskih pcslova BiH i nekadasnji am basa dor n aile z!;m I j e pri UN"u Mulmned Sacirbegovi c sma tra da je n ako n 16 godina kasno da zrtve u BiH budu zadovoljne hapsenjem ratnog ziocinca, krvolcka Ratka Mladica, ali da njegovo privodenje p ra v di mora. pes luzi ti da se dode do pune isrine 0 dogadajima u Bill. Prem a S acirbegov ie u, iednorn od najzasluznijih za osnivanje Haskog tribunala, Radovan Karadzic nije nib Iizu vaZa n Beograd u kao Mladic, koji u svom "koferu nasi najvaznije tajne uloge svjetskih sila kao i B eograda u agres ij i i genoc.idu na BiH«. Nadalje, rvrdi da mi "jos nisrno vidjeli ko je ovaj Ratko Mladic", Vieruje da su i prilikom odlucivan]a 0 hapsenju u Srbiji vagali hoce Ii tog zlocinca sa da iko uzeti zaozbilino, odnosno kakve su posljedice os ta v iii n iegovi zdra vstveni problemi. - Kad smo radili na stvaraniu Haskog tribunaIa, glavni cilj ie bio da se dod e do pun e istine, Ako se sada iz njegove cptuznice izbac i 10 Sta j e on cinio u Bosansko] Krajini, u Suajevu, Hrvatsko] ..., na kraju ce neko u buducnosti zakljuciti da uloga Srbiie i Becgrada, pa i medunarodnih sila, u genocidu i agresiji na BiH nije bilacnakva kakva s[varno jes[e bila Ila terenu. Jer, nakon 10 iIi

Mlad"c u svom koferu nosi najvainije tajne!
Ambasador Muhamed Sacirbegovic za .Dnavnl avaz"
Dokazi
0

100 god; na, op tufn ica pro" tiv Mladica imat ce ism vaznosr kao i presuda, Historiiamora zapagititi sarno istinu- tvrdi Sacirbegovic za .,Avat'.

zlocinima

SVjetske sile

I

Ljudi Ce zapamti.ti

OnO&O

je bilo na sudu

- Ne bih zu.rio sa smanjenjem opminice. Ne smije se i.zbrisati 90 pOSIO onog 5to su M1adic i Beograd lIradili u BiR. J er, pO!lavljam, Ijudi ee zapa-

mtit.i ono sto je bilo na sudu, a ne SIO je bilo reaInOSI n3 lerenu. Vazno je da se istioa !le odvaja ad sudskog postupka misljenja je Sacirbegovie.

I

Ml.dic je, veli, irnao direktne veze s Beogradom, odgovarao ie Vrhovnorn srabu u Beogradu i generalu MomCilu Perisicu, Iznosenie tih cinienica, prerna Sacirbegovicu, bit ce kljucno za reviziju ruzbe BiH proriv Srbiie za agresiju i genocid, Zato roliko insistira da se na sudu iznesu svi dokazi 0 zloeinima. - Kada je u piranju uloga medunarodne zaiednice, jasno je da je Mladic usao u Srebrenicu i Zepu, a da se !lije briuuo da li 6e biti iz10len zracnim napadima .. Siguran sam da su Milosevi6 i Mladi6 dobili llajmanje ZUIO, a moZda ! zeleno svjedo da zau.zmu Srebrenicu i tePtl. J ex MiI osevi c i MI ad ic su lrazi!i [3 d va grada i Gorazde kao cijenu da dodu u Dejton " j stakao j e ~aCir b egovi c. F.VELE

edmi.ca
Jeli najstariji organizator otpora u BiH zaboravljen

.,lillldll;WUii.ITI

RaIn! snimei Dede (Iijevo): Jedan od najslarljih branilaca za mnoge je oslao simbol olpora Saraleva

$upruga Muzafera: Drago ml je da nije doiivio ave dane, da

DV'Q

vidi, umro bi ad luge

Dedo je bio jedan od .nsustraslvlh rnladica'' ko] su 17. aprila 1992. godine usB u .Pretis" i izvukli nekollko stotina granata, .osa" i "zo.lja" koje su spasile Sarajevo

anu Bosne i Hercegovine, ali mnogi ne znaiu da se medu rim herojima i organiza torima otpora na$ao i jedan dedo - N usret Sisit Dedo. Ovih dana navrsa va se IS godina od njegove smrti, Supruga Muzafera, koja Zivi sama u sarai evkom naseliu Dobrinia I, 09 same] entiretskoj granici, ne ocek uj e da ce se neko osim porodice prisjetiti te godisnjice,

N

ajbOlji rnladici

eve

ze.rnlie ukljucili
1992. godine

su se

u odbr-

Priznati i nepriznati "Zlatni Ijiljan"
Dedo ie bio iedan od prvih dobitnika "ZlaU!og liiljana" ..Prvirn ga je nagrad ilo Preds j edn is [YO RBiH 7. avgusta 1992. No, ni do danas niie prida po gill em j a ovako star nego neko mlad." Bio je medu naistariiim borcima i svi su ga zvali Dedo, a zbcg njega i mene Nana - govori nam Muzafera, koja je citav rat provela uz supruga, N j ihov sin, d viie keerke i dva zeta, od koj ih je iedan bio Srbin porijekJom iz Kalinovika, takoder s u ak tivno ucestvova!i u odbran i BiB od agresora, Dedo j e bio jedan od "neustrasivih rnladica" znat, jet niie "prasao" kroz "Slu.l:beni List". Onda je 29. maja 1996. Dedi dodijeljen novi "Zlatni ljiljan", koji mu je urucen u bolnici. koji Slll7. aprila 1992. usli u "Pretis" i Cetn; cirna ispred nosa izvukli nekol iko s retina granata, "08a" i "zolja" koje su poslije spasile Sarajevo.

Veliki saljivdzija
- Moj mui ie u [anuaru 1992" zajedno s Eminom Svrakicem j drugirn clanovima Udruzenja "Bosnae-Zelene beretke", organizirao 0 db ran u Sara[eva. Govorio ie: "Bolje je

Posljedice ranjavanja
" Problem je uastao kada su shvatili da nernaj u lanser za gran are. Moj muz ie, kao vrsran majsror i pirotehnicar, brzo nasao riesen]e. Trazic ie da rnu nadu vodovodne cijevi odredenog profila i od njih je napravio lanser, svoju cu.venu. )!roru~~'. anas se D ona nalazi u Historiiskorn muzeju BiB kao pcdsjetnik na snalazliivosr moga Dede, ali i riaseg naroda - ponosno govori Muzafera. Dedo je, kaze Muzafera, bio srrog, aJi pravedan, uvi" jek vedrog duhB i veliki saljivdzija.

Primauja i uspomene tz hemjskih dana - Kada su jednom prilikom cetnici s Grba v ice 0 avalili na IIIOSt ko d zgrade "E] ek trop ri v rede", rahm erli predsj edn ik Al ij a I zerbegovic zabrinuto ga je upitao hoce Ii uspjeti priieci. Dedo mu ie odgovorio da rnogu uci, ali da izaci nece pa makar se plerecim igl ama borili - prisj eca se Muzafera. Dedo je kao pripadnik Interve IIme j ediuice u fa ru raniavan dva puta, 1:1 glavu i u vrat, pa $U rnu u tijelu ostali brojni geleri, Te ozljede bile su teske i ostavile su velike posljedice tako da nije dugo uzivao u doputuiu. Kada 5U stigle, doveli srno ga kuci, doslovno da urnre medu nama. U urorak navecer rekao nam je: ,Ja cu surra bid car", i znali smo na sta misli. U sriiedu ujurro preselio ie na ahiret, Sad. mi ie drago da n ij e docekao da zivi U ovakvcj drzavi, jer bi cr k'o od mgt: - kroz suze zavrsava svoju priCa Muzafera. M. A VD1C

Izbaeen sa spiska
Iako je Dedo dobitnik brojnih odlikovanja pa cak i j edna sarajevs ka III ica nosi im e ovog is tinskcg heroja, sa spiska pokretaca otpora, koji pravi Komisija Vlade Feaeime je izbaceno, - Ako on nije pokretac otpora, onda ne znam ko ieste, Nevierovatne se stvari ~davaju - ka.i:e Mllzafera SlSi':. racije BiB, njegovo

miru.

i stalno ie rra~io da okupim

- Dugo je lezao u bolnici

d iecu, jer je zn ao da j e kraj blizu. Keerke su tada bi1e u Njemackoj i cekali smo da

m""ij,!I!"if,',

@dm:Ic[!

Mladiceve horde su klale civ·. e, ali su zaustav jene pred Goraidom
/ffIII·I,f.:.,I [ll'l)'i'f:l[r;oi~"";tr>db'1ILU ~kLllw~liQ'l;l.LhIml. drlllLlu.Imn"LljlLILlI.~l. otllllLlili!ilLw.~d.al11!. MI!wI~ Na qmm I"ILlRIIb.~lilli;ld,lek;~ ~l9iEkDt:l"CliI"Otle.. ;)nJ,;~~Lifrll.1L'm'11L );.uliIiK~lraLu I'mi'll D.Ak<i:nl', 1II~1!i ,,!b.11!;:1IO!'!'i ~(j. \:1k.l1lCrSiI'lll~IIIA:I1KIII'L ~~rl5LlLidie~lILb!}e!llDI'L"" Mlhajl~i,ililjemuieJlll" rn~kad.liLLOl~IIJ~1nL 13rtl(q:,l{.oloo;i,~lILiR,oo ~oob~~IJ!oIi!QLILII N~.P:tlI.·~ y(Kl.~;

"*"

U.blli boIesnog 83-god irojalw
~MLlilillli~ 'Ii:!I~t~k;U,i

~~f~B~:'~ba!
!.~buru kllii je 1clK! pml.dj1bulol.llLlllYl:liI! ~Iiitlg:iltl:o:ml;ialu,
11.1

r:.;;r:;~i'~~~

... ~

~~

~1):.gieHlmi5l.;1Bigb-j1.i uiumLt. - KI~ ft;;lIO.tM!h[E1~1 bnllititM.!:k['IJm.jilr~n.si~. ~"'.k:~t!'i'\lil~~'"

J'rq;aDli'IIiLimi:ri~kc

hlwJd~

~I,

~.~~
~

iJWlrnil...

fIlll;II

:=11Llm· IpiI~

R.IIL

~zlDl,ii.:l!id~ arne IiN.ig:o~jt-boo:ri:ml.bLl ~Up;L~oe.l'fllH'n~s.:rILliElLi~il.i-~t.nlm

Mmnib ....I.!!;L~.

mLlhlIL[W.:IlliL.i'ribojU.i"uIloThlilllL;n!I6J,ool1lli:nLli!ob, DIuIk-uLL.itGiUoD~~LI ill'O!!i!~II!.M~lifii-,>bkl)k:~In-;;k;-,m~iPJlru,mlrJn.ldmm;~ Smio n~kDlikDl"L1iRln. l1li!LU1Looniib~b~n~. 1:m~:zJ~i I1IoI.ggyi.. 0ubruB, LIL~tiiI.Ed~ KI.!'n-

"~~~~r~

s.lnli~n!po:!IILr'JIi.'kkonii~

~_~P"oIlLK"~hlllii'lml_1A

~Y:i"'"~I~j¥HI~I,~

~'l'iI~~I~~I/(ijJ,.~1

"I'I~"

m""ij,!I!"if,',

@dm:Ic[!

Mladiceve horde su klale civ·. e, ali su zaustav jene pred Goraidom
/ffIII·I,f.:.,I [ll'l)'i'f:l[r;oi~"";tr>db'1ILU ~kLllw~liQ'l;l.LhIml. drlllLlu.Imn"LljlLILlI.~l. otllllLlili!ilLw.~d.al11!. MI!wI~ Na qmm I"ILlRIIb.~lilli;ld,lek;~ ~l9iEkDt:l"CliI"Otle.. ;)nJ,;~~Lifrll.1L'm'11L );.uliIiK~lraLu I'mi'll D.Ak<i:nl', 1II~1!i ,,!b.11!;:1IO!'!'i ~(j. \:1k.l1lCrSiI'lll~IIIA:I1KIII'L ~~rl5LlLidie~lILb!}e!llDI'L"" Mlhajl~i,ililjemuieJlll" rn~kad.liLLOl~IIJ~1nL 13rtl(q:,l{.oloo;i,~lILiR,oo ~oob~~IJ!oIi!QLILII N~.P:tlI.·~ y(Kl.~;

"*"

U.blli boIesnog 83-god irojalw
~MLlilillli~ 'Ii:!I~t~k;U,i

~~f~B~:'~ba!
!.~buru kllii je 1clK! pml.dj1bulol.llLlllYl:liI! ~Iiitlg:iltl:o:ml;ialu,
11.1

r:.;;r:;~i'~~~

... ~

~~

~1):.gieHlmi5l.;1Bigb-j1.i uiumLt. - KI~ ft;;lIO.tM!h[E1~1 bnllititM.!:k['IJm.jilr~n.si~. ~"'.k:~t!'i'\lil~~'"

J'rq;aDli'IIiLimi:ri~kc

hlwJd~

~I,

~.~~
~

iJWlrnil...

fIlll;II

:=11Llm· IpiI~

R.IIL

~zlDl,ii.:l!id~ arne IiN.ig:o~jt-boo:ri:ml.bLl ~Up;L~oe.l'fllH'n~s.:rILliElLi~il.i-~t.nlm

Mmnib ....I.!!;L~.

mLlhlIL[W.:IlliL.i'ribojU.i"uIloThlilllL;n!I6J,ool1lli:nLli!ob, DIuIk-uLL.itGiUoD~~LI ill'O!!i!~II!.M~lifii-,>bkl)k:~In-;;k;-,m~iPJlru,mlrJn.ldmm;~ Smio n~kDlikDl"L1iRln. l1li!LU1Looniib~b~n~. 1:m~:zJ~i I1IoI.ggyi.. 0ubruB, LIL~tiiI.Ed~ KI.!'n-

"~~~~r~

s.lnli~n!po:!IILr'JIi.'kkonii~

~_~P"oIlLK"~hlllii'lml_1A

~Y:i"'"~I~j¥HI~I,~

~'l'iI~~I~~I/(ijJ,.~1

"I'I~"

sedmica
~ BIZNIS I Samir Omerhodzic, direktor Agencije za osiguranje u BiH

Zagovaramo uvodenje novog premijskog sistema, jer se nile rniieniao u posljednjih 15 godina
d.:200... godine. ~kada 8. su osiguravaiuca drus tva iz F ederac ije BiH pocel a p osl ova ti i na podrucju Republike Srpske, prerniie su lani ostvarile vrijednost od ukupno 9.507.512 eura, ilte je powean je za 88,87 pes 0 d 2009. godine. T akoder, osigurava j uca drustva iz Republike Srpske koja su ctvorila svoje hlijale u FBill, povecala su svoj u prerni j u za cak 8es I pcsto zaradivsiukupno 3.203.485 eura, kaze Sarnir Omerhodzic, direktor Agencije za osiguranje u BiH.

Osigu a ja jedi juu eko 0 s •
to
i kvaliteta usluga, Ovako su orkrivene sve nelogicnosri u zakonirna oba enriteta . kazao nam je Ornerhodzic, Industrija osiguranja u BiH, i pored velike svjetske krize, nije pretrpjela zn aea jne gu b iIke, p cpu I m n ogi h vodeci h svj ets ki h zemalia, jer je i 1.1 2009. i 1.1 2010. godinj zabiljezen rase prernije. Razlog Z3 to je, kaze Omerbodzic, cinienica d a kod osigura vaj uCjh kompanija u naso] zemlji dorninira !leZivolOo osiguranje. - Naivece ucesce ima
osiguranje od aurccdgovor-

O

UBiH postoji 27 osiguravajucih

druStava

• 27 osrguravaiueih drustava u BiH .17 dornacih .10 stranih

mu autocdgovornosti. Rizicn e gru p e vozaca, pep u r osoba koje su tek polozile vozack i isp it iI i OIlih koje vee imaiu nekoliko udesa iza sebe, ne bi smjele irnati bonuse na prernijama .

Za.hljevi struke
- 0 sigura vaj uca drusrva se na ova; nacin odricu znacajnog diiela premije, SIO bitno utjece na niihovo poslovanie, Sve je vise zahtieva iz srruke da se cadi na izradi ncvog prerniiskog sistema, ier se niie rniieniao u posljednjih 15 godina, Ali, za doncsenie takve odluke bitno ie zapoceti usaglasavanje zakcnskih akata u oba entiteta. Priprernarno memorandum '0 uspostavljanju zajednickog premijskog sistema, koji bi pctpisale sve tri agencije kako bisrno dosli de zajednickog prijedloga, Mislim da cemo vrlo brzo imati rjesenje '0 evenrualnom povecavanju premiie - pojasnjava en. Age ncij a za osigura n je, koja ie u BiH nastala priie pet god ina, ima koo rdinatorsku ulogu i nadlezna je za rnedunarodno predstavljanje nase zernlje, kao i za harm 0 n i zaci j u zakons ki h propisa unutar zernlie i sa propisirna Evropske uuije S. SABANAD.ZOJlIC

Deil napreda.k
- Priie tri godine, oni su poslovali same na podrucju svog entiteta. Sada u BiH pcstoji deve t registriranih drustava iz FBiH koja posluju u Republici Srpskoj, a pet iz RS ko ja su 0 tvorila filijale u FBiH. N a ovaj nacin stvara se jedinstven ek en om ski pros tor, a jaca konkurenmost izmedu njih zbogcega se povecava

nosti sa cak 50 pcsto, dok upravo u tom razviienom evropskom IrZislU dominira zivetno osiguranie. Zivotno osiguranje u BiR jes [e u razvoiu, 0 cemu govore podaci od 2006. de 2010. godine, gdje je stop a rasta zivotnog osiguranja znacajno rasla 1.1 odnosu na ostale vrsre osiguranja, Tako ie uceiice zivomog osiguranja U ukupnoj premiji u 2006. godi n i cinilo 11 p '0-

IFolo: M. ill'lli,vlli)

Procjenjuje se da u FBiH postoji 60.000 neosiguranih vozila
Svaka zemlia bori ses isrim problemom,a [Q je neesiguravanje vozila, lake taeni podaci ne posto je, prerna procjenama, u FBiR postoji 60.000 neosiguranih vozila

-----_

sro, a u 20] O. raj udio povecan je na 15 posto, Ipak, trtis!e osiguranja u BiR nije dovoljno razvijeno ; na tome tek trebamo raditi. Premija "per capita" ili "g'ustina" je najniza u odnos n a os ta Ie zemlie u okruzen j u i izn osi 87,50 americkih do lara objasnjava Ornerhodfic, NajveCi problem s ko-

Utoku je saradnja s Evropskom komisijom
Agencija za osiguranje uBiH i agencije za riadzor osigurania FBiH i RS u okviru saradnie s Evropskom uniiom realiziraju dvogodisnji "Twinjim se s usrece osigura vaju ci se.klor je nepos tovan je ning projekt", ukupne vrijednosti od 800.000 eura, koii finansira Evropska unija i realizira se uz pcmoe Bugarske regulatorue agencije. premijskog siatema i nelojalna konkurenciia u siste-

CPROBLEMI

Unlverziteti i obrazovne vlasti BiH jos se ne mogu sIoziti

Koje zvanje ce dobiti bolonjci?
Jake je belonjski prQces na svim univerzilerima u Besn; i Hercegevini vec odavno zazivio, problemi u vezi s njim nikako da budu rijdeni. Izgleda da je najvece pi lanje, ipak, zvanje koje srudenti m~baju dobi ti uz svoju diplomu. Proteklog mjeseca je u "Slu,ibenom glasniku BiR" objavljena Odluka 0 usvajan iu kva lifikaci js keg 0 kv!ra, oblikov3na prema okvim usvojenom u Evrops.koj uniji 2008. gedine. Pelazne osneve ulvroene ovim dok umemom su, u jedllo, i smiernice za uredivanje ped ru i':ja os·nev n og, sre dn jeg, ali i visekeg obrazov.anja, (e za pevezi vanje po rreba Irzist3 rada j ebrazovanja. Objavlien je i ne.zgra· pno postavljeni tabelarn i prikaz koji je izazvao neve polem ike. N aillle, na njemt! izgleda kao da se izjedllac.lva pevi ciklus studija po bolonjskom siSlemu sa zavrsenem visom skelem, sto bi znacilo da ti swdenti imaju rek visu !ikolskll spremu (VSS) prema ranijem SlStemu. Esma Hadzagic, porn oenie<t ZlI obrazovanje u Ministarstvu ci vilnih poslova B iH, naglasa va da ni ie u piranju l1ikakve poredenje iii izjednacavanje negu sam 0 pekazi van je kake se p rije vrednovao sislem prema S·lepen u strucn e sprem e, 1I kako bi se vrednevao sada poevrepskom kv alifika.ci· jskom ekviru. . Vrednovanje diploma IIIora b iti re.guJi ran '0 zakenskim akrima, a usvajanjem ove odluke kerak smo bIlk rjdenju. Nikada nismo uspjeJi doCi do jedi· nsrveneg prismpa zvanji· ma, fer se ne sJazu univerziteti ni nadleine ebrazevne vlasti, a jedino ko zai· sta radi na teme jeste Minis tars rve civ iInih poslova BiA. U BiH pesloji 12 erganizacijskih cjefin a, 0 d entitela,. kamona, do Brcko D isrri k [a, i svaka od n jib ima drugai;ije zvanje za 2avdeni pevi eiklus. Negdje je 10 bacelor, negdje bakaleur.~\, diplomirani. .. - kaze Aadiagi c te do da jed a s tuden ti najvise pate, jer ne megu os[variti svoia prava. Osnovni preblem je u nazi virna pevog c ikl us a beJonjskog studija, dok ie za drugi i rreCi cik Iu.s 10 vee odreden 0, m a.stef.i i de klOri nauka. Cilj bolonjskog pro· cesa niie ni da pravi razliku izmedu tregedisnjeg i celveregodisnjeg prvog ci· kl usa, jer iiij e vlas I edredila hece Ii neki smciij rrajali ITi iliee,;ri godine nege akad em ska laj edn iCa.

s.S.

edmic
NAUKA Otkrice iii rnoguenost velike zIoupotrebe nad Ijudima

Za .000 saz a·e koli t.? ce eZIVJe ..
'. v ••
cvni test koji moZe pokazati koliko brzo neko stari i kada bi rnogao urnriieti pocet ce se prodavati u VeLikoj B ri rani ji vec krajem ove godinel Za mncge ericki kontroverzan DNK test rnieri duzinu telornera koji se nalaze na vrhovima hrornozoma, za koje naucnici vjeruju da su najtacniji pokazarelji brzine koiom neki coviek stari, pro en ijel i su svjetski med ij i,

0

Krvni test koji moze pokazati koliko brzo neko stari i kada bi mogao umrijeti pocet ce se prodavati u Velikoj Britaniji vee krajem ave godine

K


ovo testiranje postati

Brzina starerqa
Ak 0 su telo m er i kradi, co vj ek ce J<i vjet; krace, T elomeri su strukrure koje se nalaze na vrhu svih bromozorna i skracuju se s gcdinama rokom diieljenja stan ica. Kraci telo rneri su povezani i s preraairn SHire" njern Ie mnogim bolestima, Naucnici tvrde da ce na osncvu rezul ta ra testiran j a, koje ce kostari 435 funti (970 KM), moci reci ie Ii osoba b ioloski starij a iii rnl ada 0 d svo je hronoloske dobi re koioru brzinorn stari. Takoce se, zapravo, s velikom sigllr· noscu moti procijeniti kada ce osoba umrijeti. lsuazivaci vjeruju da ce

ZapoSljavanje i uzimanjekredita
N ajnoviji krvni test vj erovatnc ce zainteresirati i osiguravajuce kuce koie bi na osnovu rezul ta ta testiran ja mogle 0 dredi vati cijene polica ~ivomog osiguranja. Nadalje, mnoge kompanije bi relomertest mogle uzeti u obzir p ril ikom zaposl] a vani a uz pravilo: ,,Ako su ti telomeri prekratki, necell do· bin posao". I banke bi rnogle tra2i ti rezulra te tes ta kao uvjet za dobivanje kredita uz pravilo: .,Neees moci dobiti kredit na 20 godina ako je rest procijen io dace~ ili vjeti jo~ p e· maestak godina", Svjetski eticari upozoravaiu da se rezultati telomere skog testiranja mcgu zlou.potrebIjav.ati i bill dostupni mnogima.

shoko raspro stran jeno vee u iducih pet do 10 godina, ali neki naucnici dovode u pitanieeticnost cijelog postupka i protive se pusumju testa u ~ir{lku prodaju, Eticari su zabrinuti kako ce [judi reagirati kada saznaju kolikorn brzinorn stare i kada re umrijeti, Osirn toga, prijeti opasnosr i od raznih organizacij a i poi edinaca koii ce iskoristiti liudski strah i nuditi razne neprovjerene Iij ekove proti v staren j a i lazne el iksire zi vota .. Svjetski naucnici pojasnjavaju da razniepigenetski faktori mogu znatno promijeniti ocekivani genets ki [Qk nas i h zivo ca.

Potencijal.za diobu oolija
Koni'hod:HC:: naglasava
da ovo testiran

nije komplicirano. • Telomeri irnaju svo] broj baznih parova. Na znato je lid u zi telo rneri znace i da ce covjek l:ivje[i duze, To jos nismo dokazaIi· reklaie Maria Blasco, naucnica Nacionalnog ceo ntra za istral; van je rak a u Madridu, koja je izurnila kornercijalni relorner-rest, iavile su agenciie, Predstavlia Ii ovaj test zai SIll 0 ric ri ce iii, pa k, neSlo drugo, pitali smo naseg mladog geneticara iz Saraieva Rijada Konihodziea, usp Iesnog iflli!l j era mol ekularne biologije i hemije, koji rodi kao sefDNK la· boratorija Klinickogce· DIm Univerziteta Sarajevo. " Telomeri su krajnje re"

ie uopce

osnovu toga se moze

izracunari koliko ima pctencijala u jednoj celiji za diobu. Niie to neka velika na uka • istakao ie on. gije DNK. Takozvanorn te10m erizaci jam dosta se naucnici bave kod istrazi vania rakova, Srnatram da je malo prerenciozno rvrditi da se mo;;;e nekome reci koliko ce ~ivjeti, S ve [Q, lIS rvari, ovisi 0 puno drugih faktora i kao i svaki drugi genetski test, koji govori 0 prirodenirn manama, i ovaj po illii eZe raznim variiablama. To u na[boljem slucaju moZe biti test na genetske predispozicije za rakove vise kao neb
srnj ernica nego kao pra vilo, U sustini, nema Sause da se

Prirodene mane
• Znamo da ljudi koji su rodeni s kraCim telomeri· rna od Ilormalnib imaju kraCi i:ivotni vijek. Medmim, jos nam nije po·

moze tacno urvrdili koliko Ce nekoZivjeti· istice Ko· njhodZic. E. HIl.

~SUDBINE

Hamed Hasanovic, povratnik u Srebrenicu

Ovdje covjek moze · umrijef ako nema para
l.ako je srcani bolesnik, u Srebrenici mu nisu htjeli besplatno izmjeriti pritisak • Nasa vlast je tu zbog sebe, a ne zbog naroda, kaze Hasanovie
Hamed Hasanovic iz sr· ebrenickog se1a Buce iz Mjesne ;:ajednice Podrava· n je jed an je od povratn.ika koji se, iakoje sreani bolesn ik, lij eei u Fede caei Ii BiH_ Razlog je taj sto zbog zakona u Srebrenici ne moze biti pregledan. . a sjecao sam se 11 eda· vno lose i 0 ti sao sa.m u Dom zd.ravlja u Srebrenicu da mi provjere hvn i pritl" sak. Sestra mi je rekla da nisam korisn.ik zdravstve· nog fonda Republike Sr· pske i da moram plat;l; J 8 mara ka. Rekao sam ses,ri da mi nije dobro i da mi samo trebaju izmjeriti prili· sak, ali mi je ona rekJa d a je takav zakon. Izasao sam napolje i po· pio dvije rablete za srce. Oti.~a a sam u n a§u islamsku zajednicu,gdje su mi izmjerili pri risak 210 sa 90 • prica nam Hasanovic i dodaje da covjek mOle i urnrijeti ukolika nema para, a da mu ni· ko ne bi priskoCio u pomoc . Hamed, ina.ce ra wi yo· ini ill valid, kate da. se u Sre· brenicu vrat.io2002. godine ida ne vidi bolju buducnos! za Ijude koji su se vratiJi. • N e vidim buducnost ni u ce.mu. Ovdje, u Srebre11iei, llemam svoie ddave, nema cjelovile BiH, za S[O je moje dijete dalo zivot, za koju sam dao svoju krvi, Hamed injegova komsinica Salla Bekric jedini SUSlan ov nici B uea, u kojem je prije rata l:iv" jelo desel p-orodica. Fa· dom Srebrellice u julu 1995. godine Hamedu je ubijen sin Muhamed (18), Cije su kosti pro" na<'lene II maso vnQ j gro· bnici u Glogovoj 2007. godin e, a ko je ce ove go· dine biti llkopane u Me· kao i mnogl od nas. Imamo ru vlast [akvu kakvu ima· mo. Svako je doSao za svoj Iieni jnJer~, niko ne radi

Izgubio sina Muhameda
morijalnom kompleksu Fotofui. • Ove godinekopam svog M.uhameda bez pola glave. Zena mi je umrla prosle godi ne i n ije docekal a da ga spus ti u kabur. TeZak je ovaj fiv. o t, ali ~ta se m oze, zi vi se, o na ko nazor • ka~e Hamed,. koji ima jos. jednog sina koji s porodicom zivi u Federaciji BiH • za nuod i zbog toga godi· nama zivifll u neizvjesnosli • kaze Hamed, M.SMA]IC

m."iiiiiOiiMiHf.loli

sedmic

Kako je Guveni Jerusalem nastao na kovitlacu

ruza
V

vje

aza US
Skora polovina g.rada je "muslimanska cetvrt" • Smatra se da ce mala dollna izmedu Maslinske gore i platoa dzamije EI~Aksa biti apokalipse • Mesdzidul el~Aksa u opasnosti, jer ga ci.onisti zele unistiti kako bi ga zamijenili jevrejskim Hramom
Piie: NediadLATIC
glavni doiam turisti iz Sarajeva pri prvom S usretu S J erusalemom, Osim s to SU bi I i upra vu moji rijetki sagovornici koji su prije mene putovali u Izrael, da sub iii rnaltreti ran in" P"SOS ki m i carin ski m kon ~rolama i pri u lask u i pri izlasku sa monumentalnog aerodro ma Ben Gurion u Tel Avi vu, ave os talo je izgledalo drugacije od predo dllb e do b ivene p utem medija,

N

istan. iie onako kako se Cini. 0 va stara
izreka sublirnira

ti ti sve pri j elaze iz J erusalerna u Betlehem i u Hebron, ier osim policijskih punkrova, slicnim svakom grani enom p riielazu, IIa raskrnicama su vojne parrole
koie legitirniraju prolazni-

ke i muslimanima
zvoljavaju
10.

ne dojevre-

jskorn teritorijom i obrnuOvdje ie identitet, posebno religijski, vrlo transpa-

kretanje

ren tan i stoga ie drustvo, koie cine naselienici Svere zem I j e, vrlo podi jel j eno, Pose b no ie izrazen a podijeljenost izrnedu muslimana i [evreja, Dok se medu Palesrincirna religijska razli-

sviie I gJeda u z razgled nice Svete zemlie, Po klimatskirn uvjetima, Jerusalem je ripican grad Istok a. D ne vne vrucine i :<ega isprljuju i isusu] u ti[elo re je stoga nuzno piti mnogo vcde, Ali, zelenilo, cvijece i drvece izdvajaju Jerusalem iz pe jlaza istocnih merropolaI sa prvim aksamom zapuse sviez pov ierarac, na Istoku ga zovu ham sin ta ko da se osiecate kao da ste u Sarajevu, Tako da, osim kulrurno- histori j skih, 0 dnosno
civilizacijskih pcdudarno-

pskorn jeziku, naravno, nekc SUre Kur'ana kako bi se uvierili da sam muslirnan. Kak 0 nema tog I uris re k 0 ii sa sigu moscu III oze reci da je shvatio kompleksnu pricu i historiiu J erusalema, osobn 0 b ih se izlozio rizi ku 1Ik ali ko b ih po kusao razrnrs iti sve cvorove koji se ispreplicu,
posebno kroz religijsku, dakle duhovnu, a zatim ; opcecivilizacijsku vertikalu

nastanka grada, Ono sto u arhitektonskorn srnislu ;;;ni [ezgru
grada, obuhvaeeno

je zidi-

Religijske razlike
To je, zeista, Sveta zemljal

ka na krscane, kojih irna oko pet POSIO,uopde ne primjecuje.

I takvorn ie osieea vecina ljudskog rod" koja ie posjecuje. Ali, njena realnosr ie u izraclskoj okupaciji Palestine i podjeli na drza vu Izrael i Palesti nsk u same upra vu. A grad J erusalem je podiielien n. teeiri ce[vni - jevrejsku, muslimansku, krs':a.nsku i ermensku. Pros!OrflO, sk OrOp 010vi oa grada je "m usliman s· ka cetvrt". Veo rna j e teS ko razum je ti koJ iko im a "gejrova'\ kapija nil ~idi.nama~ kojima je opasana jezgra grad" Jerusakma, kuda se ulazi u neku od cetvrti grada. Kao sto je jos uoze sh Va·

tak se i svjesn 0 zatomljuje, Ipak, same iednog jurra dck smo se aurobusom vozili prema Maslinskoj gori, u jed nom primanku, na zapusteno] zernlji irujini, dvije grupe ueen;ka u s kolski ru un iformam", bacajuCi kamanie jedni ua druge, si m u lirale su su.kob kakav smo gledali na reieviziji u vrijcmc Imifade. Lako je bilo razaznari koj; su djetaci J evreji, po mahm solufima, kapicama iii crnim se!\iriCima koje nOSe uZ teget skolsk. odijeJa. Po svemu ostaJom, Jerusalem seci ni kao p rilien 0 s iguran gr"d. N i lraga s!i· kama koie veC p ola s wI jeca

sti koje povezuju Sarajevo i [urusalem, POPU( turskih zidina i bogomol]a, nocu, zbog ruze vjerrova koje opahnjuju Jerusalem i zelen ila, cin i se da Sraj eve i Jerusalem saniaiu isti san. Za!O sam svake veceri, vracaiuci se pred ponce s iacija-namaza iii zor-zorile, oko c sata uiurro, iduci na sabah-namaz u dzamiju E!Aksu, a prolazeci ulicom Mamila, odnosno preko Trga kralja Davida, 8m je jezgra jevrejske ~er:vni, pa preko duge uJice Silsile, koja vodi raVnO pred dZamiiu El-Aksu, uzivao u spokoju grada. Na PU\U bih susretao poJicijske i vojne pa Irole, IIao ruiane golo bra· de m ladice, ali i djevo jke. Tek bib na u.lazu u dzamiju hio legir.imiran., gdje bih m orao pro uc.iri, na am-

n arna od 12 kilo metara, koje ie 1535. godine obnovio IUrski su Iran S ulei m an Velican srveni, Yeo ma ie tesko razlikovati legende i mirave od historiiskih cinienica. ] er, kako se s matra da j e mala dolina izrnedu Maslinske gore i plaroa dhmije El-Akse, bez obzira nato kako je pripadnici razlicitih religija imenuju,

odnosno brda Cicna i Salivana, bila mjesto prvog grijeha Adama i Eve, ism tako se Smarra da .:e biti pop ris te p o~1jedn jeg s ukoba, apokal ipse, "rmagedon a iii prozivljavanja dus" 0" bud ucem. svi ie tu. Svaka religija ilD". svoju hisloriiskll verziju, odnosno fururistieku viziju, kao i upori8re u nekom parteru kamena iIi pedlja zemlje na brdaSceru na kojem je ne·

kada neko, najcesce od poslan ika iIi vladara, sac; n io neku VrSlU hr.ma. Legende 0 gradn j i jerusalemskih zidina imaj\! svoju malerijaiiz;aciju U samim zidinama. Navodnoie sultan Sulejman cesto sa· nj"o da ga !I"padaju 1."vovi. Snove su mu prolumaci1i kao da s tanovn iei J erusal!>" rna .1llDOC<! u strahu, jer im j e gr.ad n.clllslicen. A lav je simboI1eruaalema. To po· <ieee iz vremena Suleimana, a. s., ipred Cijeg ie dvorca, sagradenog na sedamde· se[ slubova, dezuralo sedamdeset lavov3. Jedna kapij a D a zidi n ima nosi IlliZi V LavJja kapija. Srnatr" se da je na tom rnjeSlu bio vdeljepni dvorac sa prijesto· ljem Sulej.mana,gdje ga je posieti!a !egelldama kra]jiea 0 d Sa be Be1kisa.

n a je mala crk va, u kojoj se des ilacu ve na tajna vece ra, gdje se, pr"rna predaj!, Isus rastao ad svoji h uceni ka.. U kameno j pros tori ji ispod pau eastih svo clova malih kupola naJaze semihrah i mimber. A i"nad mihraba, na krovu, odnosuo na sa· mim zidinama, nalazi se munara. Da bi kako·lako komrolirao povi ies r, 0 dnosno sve medureligijske promrjeenosti u pravu na neko parce kamena ili pedalj zemlje, a po osnOVll inrerpretaeije koj; je, k"d i Ciji od

Tajna vecera
A 3r hi tek re jerusa.lemskih zidina sultan Sulejman dao je pogubiri nakon .510 im j e ispu niQ sve' ovo~vje($ke i<ilje. Oni ~u zidom zao b i~li Cio nsku gom. Mezarevi dvo iice arhi teka13 n alaze se nep osred.no po· red Jara kapije, odnQsno na samom u!azu na Trg kralja David". Njihova grdh dobila je svoj hislor;jski epilog look1967. god ine, kad. su, upravo sa Cionske gore, izraelskc vo j.oe snage usle i ok up irale Jerusalem. Po red 10m ieva, na zi dinama jerusalemskim nalaze se i zvo·nici crkava i munare. Odmah iz;a 6radele halja Davida UnUtar zid;-

Na~ saradnik Ispred Kupole na slifen!: Abdul Mellk ibn .Mervan je 6911692. zapo{;e·okonslrukclju

trova historije

er


crkva i zemlj iste je u via" snistvu Rusije,

mjesto prozivljavanja dusa na bucucern svijetu iii mjesto

Bez obzira na his roriisku [asci nac ij u, kakvu De pruza nijedan grad na sviieru, vecina rurista koji posjecuju Sveru zeml]u, cini to iz religijskih pobuda. Za
svakog pripadnika cetiri

monoreisticke

abrahamo-

vske vjere posjeta Svetoj zemlji irna srnisao hodQeasca.

sve rih Iiu di kroeio i b oravio na tom tlu, sultan Sulejman Velicanstveni prcglasic j e sta IUS quo. Tako je

urn irio kov iliac ruze vjerrova hisrorije, na kojem je nastao Jerusalem. Merdevine na Crkvi Isusovcg uznesenja, koje 5U stajale na rna10m balkonu, preko kojih
se monahu dostavljala hra-

o a,.od tada nikada niko po· mjeriti nije smio. One su simholle sulta.nove odluke, koja vazi i do dana d ana.snjeg. Prema loj adlu.ci, naprimju, u.Hebronu, koji rnuslimani zovu EI·Halil,

gdje se nalazi turbe Ibrahirna, a. S., re njegove supruge Sare, odnosno njihovog sina Ishaka, a. s., muslimanima nije dozvoljeno posjetiti mezar jusufa, a. s., kojem se moze prici Sasuprotnog ul aza, koj i ko n rroli raju jevreji, Treba napomenuri da se drvo, stare vise od d vi je hiljade godina, pod kojirn su Ibrahim, a. s., i lliegova prva supruga Sara dobiE vije· st da ce, iako su bili oronuli slarei, dobili sina Ishaka, n alazi n a reri IOriji koj u je ork upila ruska Prvosla vn a Mus//man/ vjeru/u da Ie tad Zapadnog zida Muhammed, s. a. v. s., svezao jahalicu Bursks prilitam nQ{;nog putovanja Israa

Za krs ClUJ su crkve Is usae ';:Oguznesenja i Isusovog uskrsn uca u J erusa lem u te Crk va Isu sovog rcden j a U Betlehemu naisverija mjesta na svi j etu. Za J evrei e j e Zid placa miesru gdje oni vjeruju da se nalazio Solomono v hram, opel naisveuie rniesto na svijetu. Za muslimane je dzamija El-Aksa stcga sto je s tog mjesta, pored osialog, Muhammed, a. s., 621. godine dcsivio nocno putovanje El-Isra, cdnosno M.i'rad~ . uzdignuce ua nebesa, Mesdiidul el-Aksasrnatra se drug; m rnesdfi dorn na Zern Iii,a napra v hen j e 40 go dina nakon Kabe u Mekki. Posto]e mislienia da ie Mesdiid ul el- Aksa prvi put sagradio sam Adem, a. S., a da su ga obnovili Ibrahim, a. s., i Ismail, a. s., nakon obnove Kabe u Mekki. Davud, a. s., zapcceo je taj koji je konacno dovrSio gradnju ave dfumije. Ova" k va EI" Aha je pOrllsen a 587 _godiIle p. n. e. od Ne· b u kodonosora,. kra Ija B a b i10na_ J evrej i ovaj is Li Me· sdiidul el-Ak5l, koii jc sagradio Sulejrnana, a. S., smarraj.u svojim Hramom Ie da su ga oni obnoviH 167. godine p. n. e...Taj Hram je s[u~en 70. godine n. e., a J evreji s u pro rjer30 i iz J erusal ema.
obnavljanje Mesdzidul elAkse, a Sulejman, s.. s., je

IIS~o~e~~~~~ivn:!~~!!~!:!~k~ ce neki posjerilac s elementarnirn afiniretom za

spoznaju nastanka i razvojil ljudske povijesti napustiti Jerusalem razocaran. Vecina posjetilaca osjetit ce neku onostranu car i moe kojom grad zraei, Ali, Sarajliie mogu dozivjeui
uzivari u posebnom duhu

grada, lake Bosniaci posebno saosiecaju sa Palestincima re osjecaju nosralgiju za Palestinom, Ijudi kojesusrecu u [evrejskirn

Ziatna kupola
Prostor MesdZidul dAkse OSlao je rusevina i bio jc smcllji,re ~iLavih 600 godina, dok nije haMa Orner ibn Harrab oslobodio Jerusalem 637/638. godine. Tvrdi se da je halifa Orner imao nekoliko J evreja medll sluzbenicirna,. koji su posk id • .Ii obuc u kad a su hodali po bunjisru. Na nje.· govo pitanje zasto to Cine, odgovori 1i su da vjeru ju da se n" mrn mj estu nalazio sveti Hrarn_ Stoga je Orner ibn Hamb osnovao je vakuf Mesdzidul el-Ak.sa i sagradio drvenu dZamiju. Te k je om ejev;cki hal ifa Abdul Melik ibn Mervan 691/692. zapa oeo kons lIU·

cervnima~ djeluju im veerna poznato. Kao da smo ih aekada sretali II svorn kornsiluku, Bio sam veerna ponosan na cinienicu da profesor Ejub, kojeg sam upoznao u dzarniji El-Aksa, nakon podne-namaza zna da. ~e na spisku sehida za Kulis, koji su poginuJi 1967., nalazi deserak imena iz Bosne i Her(;egovine, Moida su, musbrci vi~e nego zene, malo cud· nj U svojim odije!ima, dok im ispod pojasa vise kone!,i, sa svojim frizUIa' rna s dugim solulima, poPUI maLib pletenica iza uha, i malim, ka.o dIan, kapicama na. glavi. Sarno ri i erke ~ene nose dis k reo [flO mammu koja prekrva kosu ad polovioe tjemena do potiljka ..Tako bi se teklo da je jevr~jsko drusrvo vrlo p3rrijarhalno te da SU zene liberaln;ji i svjeto" vniji dio dlllSrva. Ali, is· pod ta1<okonzervarivne vanjstine, jsh~ane kroz kciju Kupole na stjjeni danas je to dZarn ija sa zlamom Impolom. Za mus1i· mane je 1.0 sveta zeml ja iIi podrue je Harem i ~eri fa, koj~ je [reca po svemsd. Unul.a.r podrucja Harema el- Aksa nalazi se dZami ja EI-Aksa, dzamija sa Crnom kupolam, i Kupola na slijeni, dzamija sa Zlamom kupalomo Muslirnani vjeruju

ije se sasvirn drugo lice Izraeiatca), Mnogi smarraju da je Izrael u ideotoskom smislu teokratska drzava, u kojoj vladaiu, barem medu [evreiima, strikmi zakoni judaizrna. No, prisusrvo mnostva mladih zena iz zemalja bivseg SSSR·a, kao nekada u Istanbulu, demantira svetacko-rnonasku sliku Izraelaca. U kafeterijama i piceriiama rncgu se curi vrlo "masni" vicevi na racun skrtih [evreja i rnladill Ukrajinki. Tek kada Sarajliia ugleda golobrade rnladice i mlade dievoike u pancirnim prslucima i puskarna 0 ramenu re veliki zid U predgradu J erusalema, odnosno usr~d Betleherna, moze ga spopasri jeza pri pomisli kakvu je sudb in u rnogao doii vjeti !!jegov grad. Navodno je slu.zenje vojnog roka u lzraelu obavezno i za djevojkc, kao iZlI mJadi6e. Ali,sve je vise glasova koji su protiv ovakve milimri· zacije iuaelskog drUS[V3. iako nakon ubislVa Jicaka Rabina izraelskom poli[ieko!!! scenDm dominira ra robotns desnica resu Ii· beralni politicki procesi zsustavl)e._ni, mogu se sre· sti i obicni grad.!!;, koji na sviiet gledaju sasvirn drugacije. Navodno je gr· ad!lja jednog rnol)ume.nta· lnog zdanja, koje je PIOj~· klovao isd arhirekt koji je projeklovao i njujorske da je ko d B urakovog zi da iii Zapadnog zida Muha· m.med,. S. a. V. S., svezao ja· ha.licu Bu.raka prilikom nocnog pu [Ovanja Israa, koji J evreji zovu Zid plata. Izrael ie 1967. okupirao Mesdzidul e)·Aksu. Jevrejski fanatici su, navodno, u vise n3 Vr.lla po· kusavali uni.titi EI·Aksu. Taka je 1967. u dZamiju

d~~~~!~el
mbra, u Cijem ie postmoarhitekrodernistickom

nskom stilu, ueemu ie Je· rusalem, tini rni se, arhitekronska prijestonica, zastupljena simbolika kupoI. diamija i sinagcga te crkvenih tornjeva, bio pokusaj obnavljanja suzivota u J erusalemu, Moia saputnica izaviona Mija Levnthal, sredoviecna Izraelka.oformila ie neprofitabilnu Fondaciiu "Aakhda", koja promovira suzivor sa palestinskim ~enama. Kako saznajemo od turistickih vodica, mnogi sarajevski jevreji odselili SU se tokorn rata u Izrael i osjecaju nostalgiju za Sarajevorn. Kako mi irnarno pogreilnu predod~bn i $[r" ab 011 posjete J erusa!emu, tako i veCina Izrael.aca mi" sli 0 Sar.ajevu. Iako J erusalern i Sa.rnjevosanjaju isti san, jos je to kosmar OplCrec.en reskirn momma nasliieda hismcije. Tako da sarno nalvni romantic3ri, kakav sam i sam,vjeruju u novu zoru, najavljenu da ce sva" nuti Vee S jeseoi, bda 05e se pslestinska zaslava l..ll" vi hori ri pred zgradom Ujedinjenih naroda. Moje pu!ovanje U Kuds !lije bio puki mrizam. MoHo sam .oa svet.im mjestima za no,· ve ZOIe Kudsa, Jerusalema i Sarajev.a. To i ie~le bio iskonski niier mog najljep~eg pU[Qvanja u zivoru! podmetnut pOZaf U kojem je izgorio 900 godina star m inber ko ii je pos lavio Salahudin Ejubija, kada jc u oktobru lIS7 go dinc, u noCi Lejle[ul·Miradh, oslobodio Jerusalem. Mnogi smhuju da je Mesdiidul el-Aksa u opasnos[i, jer ga cionisti "ele unis[iti kako bi ga zamijenili jev'rejskim Hramom.

I

I

m."iiiiiOiiMi8f.loli

, djecom i maloljetn i ci rna u hiv icnom p 0stupku, koii ie Parlarnent Federacije BiH poslao U javnu raspravu, izazvao je mnoge polemike zbog sla-

N

'

a~:t zakona ~ zastiS

U I pOSIUpailJU

bih preporuka 0 kamenim mjerarna, Mirza Ustarnujic, clan Parlamenta FBiH koji je, u ime nadJelo·e kornisiie, zaiedno s Biroom za ljudska prava Tuzla, predstavnicima disciplinsko-

odgojnih centara Tuzlanskog i Kantcna Sarajevo analizirao predlo liene odre dbe, izn i0 j e 0 iz sugesriia na cvaj nacrr, koji ie pun nedostataka, od bla-

gih kazni predvidenih za maloljetnike koii pocine naiteza krivicna diela do odgoinih preporuka.

Naknada stete
- U praksi bi znacilo da rnaloljetnik koji pocini najreze hi vicno djelo, kao sto je ubisrvo ili ubisrvo u pokusaju, seksualni delikt, razbojnistvo ird, tacni]e djela za koja su predvidene kazne do pet godina zarvora, nece biti krivicno gonien I - kaze Ustarnujic, iecima, prijedlog novog zakonskog riesen]a kale da ce sudija biti obavezan da ne vodi krivicni pOSIU" pak nego da slucaj rijesi odredivanjem nekih odgojnih preporuka. - A to su: Iicno izvinjenie ostecenorn, naknada stele,. redovno pohadanie skole il i odlazak IIa pos ao, ukliucivanje u rad bez naknade, lijecenje iii savierovaliste, Dovoljno ie navesti IU ispriku, Bi li rna-

Bez konsultacija sa strucnjacima
Biro za Ij u ds ka p ra va Tuzla vee se sest go din a susrece sa,problemom malolietnicke delinkvenciie, a sada Ell se ukljucili i u raspravu 0 N acrru zakona 0 zliSli li i posrupaniu s diecom i maloljetnicima u kriu obzir postojeceg stanja disciplinskih institucija u FBiH. Iako bi svi procesi trebali iei dieci u korist, aekada to nije mo-

gu ee, posebno

ako

se ra-

vicnom postupku,

- MaCH ie napravljen bez konsultacija sa profesionalcima i bez javnih rasprava, Biro ie, slogs, organizirao dva okrugla stola 0 toi temi te smo sa strueniacirna napravili dokument s nasirn sugestijama i primjedbama, On je pisan bez uzimanja

di 0 nekom ozbilinom krivicnorn dielu- kazala ie Leila Mehanovic, pres-kcordinaror Biroa, SlicIlOgmisljegia je i Mirza Dzevderbegovic, direktor Disciplinskog cen tea za maloljemike u Tuzli, - Nekada je bas u interes u djetera da sto prije b ude u veden u sis tern kakc bi mu se moglo pomoe! .. Inaee je bila praksa da maloljernik nakon pr-

Prema njegovim ri-

Mebamivi6: Djeci u kUfisl vog prekrsaia boravi u Disciplinskcm centru. Ovako ce se on upucivari i kada postane visestruki prekrsilac, kada bude sve [eze cadi ti i dop ri jeti do njega, kada preodgoj lie hi imao efekt - kaze Dzevdetbegovic.

"iiiliHlibl!Ui!.IIiI

ITDTI

[~)(ID@U~1kQD

Novi zakon donosi slabe rniere protiv poeinilaca krivicnih dJela kOji"nisu punoljetni • Zrtve naltezln krivicnih djela neee se ni pitati za primjenu ovih mjera nego Je najvise sto ce dobiti izvinienie

UMRAlNE

AFRICA

vora. •
jci Denisa Mrniavca bila dovolina isprika za ubisrvo nienog sina? - pita se UstaKao uvier za primienu odgojnih preporuka navodi se i pismeni pristanak osrecenog, ali same ako se u zakcnu to trazi. A kako se to ovdie nigdie ne spom inje, co znaci kak 0 se zrtve nairezih krivicnih djela nece ni pitati za primienu ovih rnjera nego ce najvise ~to ce dobiti biti jedna obicna isprika, ..Postavlja se pi mnje kako primjena ovog zakoDa rooze utjecali Illl maloljemika da dalje ue ciui krivicna djela_ Tu je i apsurd kako ce laj maloljeInik mora Ii poha.dati skolll po obavezi, a to ie, po zakonu, ionako obLigatorno_ Mnogo ie propusta, Kod nas bi se, umjesto sudenja za laka i leska krivicna djela, problemi rje1lavali preporukama. Ovo bi izazvalo ogromne posljedice i MOUpOlrebe malol j etnika kaZe Ustamujic.

Djeca koja su u vrueme pocinienia knvLcuog srariia od 14 godina, kkri vicnopravno su odgovorna i prema njima ce se prirnijeniti Zakcn 0 sudovirna za mladez, pi~e u Krivicnom zakonu Hrvatske. Zakon 0 sudovima za rnladez propisuje da se proriv mladlh rnalolietnika, starih od 14 do 16 godina, megu izreci sarno odgojne rnjere, a starijirn maloljetnicima,od 16 do 18 godina, prijeti od 6 mjeseci do 5 godina zarvora, najvise deset, Osim toga, maloljetnim pcciniocima mogu se izreci i sigurnosne miere.poput obveznog psihiiatrijskog lijecenja, liiecenja od ovisnosti, ..zabrane upravljanja vozilorn i slicno. Posebna cdluka koiorn je maloljetnik obavezan ispricati se osrecenikn, rnoze se i:/:vr~iti u sudnici po pravcsnaznosri sudske odluke uz pristanak ostecenika iii u centru za sociialnu porno': iIi pisanim purem, Maloljetnicki zatvor ne moze biti kraci od seSI m]eseci niti duzi od osam godina. Za neb krivicna djela moZe se izreci malolietnicki zarvor u traianiu do deset godina,

. Si~acija~ HM!~koj ..._

. diela

rada II hurnanitarnim organizacijama, Ali, njime su, takoder, propisane i rnjere zatvora, Kaznu rnaloljetnickog zarvora stariii maloljetnici izdrzavaju u posebnim kaznencpopravnim domovima, u kojima. mogu osrati do navrsene 23, godine, Prema KZ Njemacke, krivicno odgovornim malolietnicima izrice se kazna oduzimanja slobode u traianju od tri mjeseca do 15 godina.Iako se to ne prakticira, za maloljetnike [e cak ostavljena mogucnost zatvora i u dozivotnom traianiu. Maloljemici u Rumuniji mogu biri kaJ!njeni ZSt"VO!:om od tri do 15 godina. Ukoliko je maloljemik mladi od 15 godina, maksirnalna kama iznosi jednu deceniju .. Za krivicna djela koja su maloljetnici poeinili u Austriii, osobe do 16 godina mogu dobiu maksimalnu kaznu od deset, a iznad 16 u trajanju do IS godina, Osobe koje imaju manje od 18 godina, kao i one od 18 do 21 godine, mogu zavrsiri u zarvoru Z<L mlade u traianiu od tri do pel godina. Evropske uniie, Italiji i Francuskoj poU Banjo] Lwei su sto j i sl iean zakon, za se vee pojavile rnakoji su i sami priIoljetnicke bande znali da je necdrziv. od d vades etak A onda, II nekim zecl.anova koje ova] mliama postoie kazakon stiti uprkos zne j do 2S godina problernima ko]e za maloliemike. Ne Uslamuii~: izazivaju - pokazem d a s ada rreDDsla jaSnjava Ustamubamo imati dranedDSlalaka jic . sliene zakone, ali !OOvim odgadanjem doLike kazne izazivaju neku biLi su 60 dana za javnu psiholoilku reakciju i stcraspra vu j, is lice U starn uah kod maloljemika. Ne jie,sansu da dobiju jedan treba zabora."ili da ovaj zai s ta kvali letan zakon. zakon nema ni klauzulu 0 OdgovornDst rodilelja odgovornosti roditelja. Saroo u Srednjobosanskom kaKoHko je bimo da 5e monu zabiljcieni suslueaje. ta zais13 i desi, pokazuje vi gdje su rnaioJjemici Cinjenica da je proreklih poCinili skoro 300 silleajeva godina u Kanlonll Sarajehade sume, jer su tako njivo zabiljeZen porasl malohovi rodilelji izjavili, SIOje Ijetnicke delinkvencije od oCt [sl ueaj z1oupon:ebe - zakljucuje U Stlllllujie. 81,4 POS[o. s. SABANADZOJllC - U .zakonodavslvima postao dio preble-

Njemacka: MoguCe i doiivotne

Rumunija: zatvor do 15 godina

Cma Gora: Zatvorii do deset godina

Austnja: Do deset godina

muiic,

Zakon je rrebao iei u formi priiedlogaali ie, nakon SIOje na sjednici iznesen niz nedostataka, vra cen u vid u na crra na javnu raspravu, Inace, bio je priprernan za usvajanje na drzavnom nivou, ali je pre bacen na enti te te.

Krivicni zakon Srbiie mnogo je slican N acrtu koii je predlozen i u BiH i sadr2i preporuke od isprike do
- U Republici Srpskoi je vee usvojen i od I. ianuara je na snazi. Pomocnik minisrra za zdravsrvo i sociialnu zastitu RS Liubo Lepir sugerirao nam ie da ga ne usvajamo, jer ie, prema njihovom iskustvu,

Srbija ima sliesn zakon

Svedska: Od In do pet

rna, a lie riesenie.

Novi odgojni centri koStaU bi i do milion KM
lieroike, sma[ra kako bi se uSl'ajanjem ovog Na· efta potegJo i pi13nje finansiranja novih odgoinib cen rara. - Trebarno razmisljari racionalno i koristiri po,srojece kapacitete. Ljudi koji. se bave ovim poslom, jedini 811 adekvami da kaf:u sIa je ns jb olje za lakvO problemati~no dijete ..Sada posloje sarno dvij'e odgojne ustanove, u Tu.zli i Sarajevu. Ne znam je Ii potrebno otva-

ktor saraievskog Discip !ins.kog centra za ma 10-

Samir Suljagic, dire-

ran je nov ih cen tara, ali ce svaki kan [On procijeni d za sebe. Ali,.sredsrva za orvaranje oovih odgojnih centara bit ce na njibovim ledima, a to nete kostati manje od milion KM. Trenurni kapacilet naseg Centra je 18 mjesla, [)sam za SIDje.s13j,a.desel za poludnev nib oravak. Prem a novom zakOllll, moral! bismo \lposliti nove Ij\lde, ler bi boravak, llmjesto dos ad asn j ih 20 dana, rrajao do tri mjeseca, !ito iziskllje veCi Irosak - zakJjuhlje Suljagic.
to

m,

ifi.lin.iP,jl,4FJ.ii

rsedmica

Kako su federalna ministarstva radila !ani

Za isf posao p aca i honorar
Ministarstvo pravde FBiH platilo .23.440 KM skolovanje dvoje svojih uposlenika • Vozila korlstona u privatne svrhe
Federalne instituciie j profile godine rasipale su novae poreznh obveznika i sakQm i kaporn. To potvrduie nainoviii revizorski izvjesra] za tri federalna min is tars tva,

Sluzbenavoziia
M inistars tvo pra vde sp iskalo j e vi§e od 40,000 KM honorara za izradu casopisa"Pravna misao", ali je zara cia 0 d
prcdaje bila svega

Specijalni masteri
Federal nom i nis tars tVO pra v de, naprimjer, ko j irn j e mski studii za svoie dvoie up os lenika. U ill jesto da, kada se vee skoluju 0. rudem trosku, odaberu standardni stu dij koj i kosta 1. 000 KM godisnje, ovo dvoje "ambi· cioznih" usposlenika pohadalo je specijalne mastereo Tako ie za godinu niihovog skelevanja na Bkonomskom, odnosno Pravnom troseno cak 23A40 KM. Ovirn novcern mcglo je biti fi nansi rano vanredno stuKao i Mi nistars rvo pravde, rev izorsko misljenje s rezervorn dobilo ie i Min istarstvo zdra VStV3"na cijern Ce.lu je bin Safe! Ornediranje fakultetu u Sarajevu, pctada ru kovodio Feli ks Vi· dovic, platilo je postdipc-

16.540 KM. Revizori su za lIaiiEi da se hone rari uskl ade sa zaradom,
stvo rada i SQd ialne po \j like FBiH koje je vodio Perica J elecevie i koie ie dobilo negati vno mi sl j en j e revizo ra, Revizori su zapazili da su mnogi u jelecevicevoj instituciji cak dobivali i placu i honorar za isti posao.

lnternet-stranlca
Tako ie sekretar u [elecevicevom kabinetu dobivao rnjesecni aonorar od 300 KM za uredivanje interner-srranice, iako ie to sla, avo ministarsrvo [e sklapalo i ugovore rnirno Zakona o javnirn nabavkama, a utvrdeno ie i da nisu popunjavani nalozi za koristenje sl u >:ben ih vozil a, ~to ukazuje na to da su ona kQri~tena u privauie svrhe, G.MRKlC
bilo u opisu njegovog po-

Virtualni muze] "Opsada saraleva 1992-1996.·~

23 rnladih

liudi.

aslijede za buducnost
Posjetioci ce, uz najsavremeniju 3D tehnologiju, na neki nacin proci kroz blokadu Sarajeva
. rualni rnuzej "Opsaa Sarajeva 1992996." trebao b i bi ti o rvoren na dvadesetu godisnj icu pocetka opsade bh,
prijestonice, .

_J.:

Rijec je 0 proiekru ko] i SI.! po kren uJ a cetiri C1ane Konzorcija - FAMA, MESS, Inicija ti va mladih za ljudska prava u BiR te Udruzenie "Obrazovanje gradi EiR"

Vrhlmska eklpa - Zivimo u vremenu rehisrorije i zaro je ovo znacaian proj ekt On Ce
tusiranja
7~

Retusiranje historije
Direkror proj ekra i clan Konzorci ia Dino Mustafic pojasnio n am j e da se ovim rnuzeiom namjerava prezen tira ti sccioloski, an tropolooki, fen crnenoloski i kul ttl"
roloski fenomenopsade,

b uduce narastaie
0

OS tati VT"

1.0vazno naslij ede i sviedoeanstvc duh u grada

Nakon razrlesenia qraconacelnlka

je imao tezak period i iz njega se cudesno izdigao - naglasio je Musr.afic.

koi i

Mapa opsade Sarajeva prlkazana fla .IJaj/eru Proiekr irna dvije faze. m uzeja na internetu koji hi trebao b iti gotov do krai a godine. Druga je Iociranje muzeja i postavka FAMA kolekcije, - Sada se trudimo prikupiti finansijska sredstva om ob]e faze. S obzirom na to. da b i projekt rrebao bi t! sarnoodriiv, a ne nova ja vna ustaoova,. i neee biti finamirall il bud.Zem, potrebno nam je oko m i.!ion ewa - navod i Mustafic.
Prva je 0 rvarani e virtuelnog

Mogucivanredni izbori u Brckom

Kreacija prezivljavanja
Autorica proiekta i FAMA kolekcije, najvece nezavisne multimediialne va Suada Klipic DB.giasli va d a je srnisao !ll uzeia ukazati na neunihivi dull, kreativ[los[, dosti· gnuce i imeJigenciju Ijudi tokQ.!ll opsade, kao i u6 u deba edukacije u Iegi.onu kao modela u kojelll ce se razl iCi[e grupe Iiudi su.o.::iti s pI.oSioscu, - M,apirllnjem dokumen ala muzej ce iednim dijeJom biti edukacijski model modernog naeina treli ran jll b is tori jsk ih dQgadaja kae i spomenik Ijudskom umu i kreaciji pre~jvljavanja, k.oji su bili
kolekcije 0. opsadi Saraje-

,-----,_..,...,..-...... ..-----

B rcanska sapuniea mana smjena gradonacelnika Distrikra Dragana Pajica, koia je izazvala krizu u funkci.oniranj u v!asti u ovoj lokalnoj zajednici, prema svemU su· deCi, j 00 neee biti 1lIvmna. Pred~jed.nik Sk.upS tine Bockog Esad Alic u izjavi za "Dnevni avaz«,na pitaoje heCe Ii do l.okalnih izbora 2012. godin e b iri iza bran novi gT"adenal:elnik, kue da se ,,gradanin PajiC joo pojavljuje nll p(>slu, da kons!i sl uzbeni teldon i autom 0 bil ", sto SU, prema njegovom misljeoju, "pogrelini koraci". - To su radnje koje bi na-

dlezne insti tu ciie tre bale sankcicnirari, Vee nekoliko dan" smo u procesu izbora noveg gradonaCeln ika i Otvori t cerna razgovore sa svim polirickim subjekrima 0 tom pi· [anju - kaie Atit. OdgovarajuCill3 pitanje pastoj i Ii mogucn.osl da Se Pajicu zabrani uJazak u kabi· net jer, prema sku piltin sk.oj odluci, on je bivii, Atie jekazae da je"dogradonal:elnik zad uzen za zakoDi to funkcioniranje V1ade". On je kazao da je otvorenll i opd jll odriavanja vanfednih i."bora, ali da sve zavisi nd polit!ckih dogovora. E. R.

Materijal iz 1992.
Kapic; Nl.lunl§livi duh dostojni protivDici cerverogo di§n joj des rrukciji grada pod kojom su grada ni Sara jeva :i.i vjeJi feuri godine - do dal a je Kapic. Interaktivni !lluzej 7.'1' miSljen je kao konstrukcija .od 130 lemall;kih kontejuera u Kojima se prOOstavljaju ca.zlititi aspe.ktiops"de Sarajeva. Posjetieci Ce,pored ostalog, m.o6 pogleda ti eDcikl.r pediju, mapu ihronolQgiju .opsade grada, mapu raspada i hronologiju padaJugoslavije

te 1.400 sviedocenia 0 rom periodu, Bit Ce tu i izj ave inrelektualaca i umietnika grada, 3.000 vizuelnih dokurnenata re 5.000 ankeia. Clan Konzorciia je i [ovan D j vjak, direkror Udruzen]a .Obrazovanie gradiBiR", - Izlofi I cemo sav rna terija! prikupljen od 1992, godine.Zgrada ce biti napravljena na principu velikih bro-dskih k.on rejnera za prij evez robe, koj i Cebi ti umjetnicki dizajnirani, pos!a vIjeni i pregradeni u 130 sekcija, Posjetiod Ce', uZ .0 ajsa vremenii u 3D [ehnologiju i holograme, na neki naCin pro6 kro~ bl.r kadu Saraj eva. Vr hunska ~kipa radi n" pro jektu, Qd Sejle Kameric, Ognjenke Fioci, do arhitekte Amira Yuh Zeca - izjavila je Alma Mallie, direklOrica Iniei jative mladih za Ijudska prova u BiR . S. SABANADiOJl1C

me glumice [asne Diklic zasigurno ce ostati upisano u analima pozorisne umjetnosti, Tokom cetrdesetogodisn ie kari iere s vo jim glurnackim kreacijama nebrojeno pura dokazala je raskosni ralen r, mas tovi tost i veliku moe rransformacije, Pod iednako dobro igrala ie u tragedijama i komedijarna, filmc vima i pozo ris EU, a vezu s publikom nije prekinula ni odlaskom u penziju prj je d vije godine, Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu u opkoIjenorn S araievu bila je jedan od osni vaea Sara jevskog rarnog teatra SARTR, a dan as j e angafirana kao redi teljka i teararska pedagcginia u Poerskom tea tru mladih "J uventa" u Saraievu. p~ dstave koje je reziral a u ,Juvend" dobile su ukupno 24 nagrade, a Jasna Diklit dvije nagrade za pedagoski rad. Strueni ziei Festivala bh. drarne u Zenici nedavno joj je dodije1io priznanje 7..a i;iv(ltno djelo i doprinos tearru "Adem (;eivan". o Dobimica see brojIJih pri. znanja iz srruke. Ko,/iko

I

jedan profes ionaln i pill i ne ostavlja puno nade dace se dalje radi ti i stim inrenzi tetom. Osjecam cal< i neku Iaten m u tugu ier sam svi esna da ie velikim dijelorn sve proslo, a ro i nije bas ugodno,

Jubilej "Juvente"
- Mirsad Becirbasic ; Senad Bostandzic, bivsi i sadasnii direktori Cenrra za kulruru, priie deset godina predlolili Ell mi da sa srednios.koleirna pripremim predstavu koja ie hila jedna vrsta poe tskog teatra, Radeci s njima, shvatila sam da [a dieca imaju srrasnu porrebu za tom vrstom i2ra2avanja. Polake smo nastavili raditi na drugoj, trecoj ..., pa sve do Kesle predstave. Danes slavimo deset godina postoiania. Obradivala sam teme koje su se njih ticale - 01'1 droge do seksualn osti, To su divni mladi ljudi i dcsrojni nasljednici moiih kolega i mene. 1995. godine, Ocigledno su dobili pogresne informacije,

de na sumiranje i analiziranje. Jeste Ii zaduvo!jm'

o Ovakva

priznanja nnoo-

ostzarenim?

Valli zlIace n.agrade?

- Dok sam bila mlada, znaCile su m i viSe jer, ina~e, nagrade su pmrebnije mbdim glumcima. One su pobetae.za daljnii rad. A nagr· .de koje se dobiiu u nekim poznijim god.inama imaju dvos[rliki znaeaj - potvrduju profesionalni ra d, a, s druge strane, zaokruZlliu radni viiek. Ova nagrada daie mi svijest 0 lOme da je zavrsen

" Generalno sam zadovoIjna, ali uvijek posroje neke neostvarene zelje u repertoarskorn smislu iii u nekiru periodima profesionalncg rada ..Porodi OJ i odgajanje djece uzeli su mi rnnogo vreme na, ali to je, sada vi dim, bilo ispravno, Moja djeca, sin Ismar i kcerka Ljiliana, danas su veorna IlSP iesni mladi liudi. Na ovim nasim prOS[Qrima pitanje je koliko rreba [rosi[i energije na profesiju. Mi imamo malu po· tvrdu u sirem srnisl u koliko smo uradili i koliko ie to znaeaino. Ovi naili pros tori vrlo Sll sliZeni, ograDiceni i Ii· mitirani. Bh. glumd malo su ueestvovali u jugoslavenskim proj ektima. Poli tika u kal turi bila ie vrlo SIlZena, a mi smo bili, na neki nacin, izolovani iz bivse 1 ugoslavije.

gai5ija. Glulllci u regionu igraju u zajed.llilkim projekuma. J Vi ste nedazmo dobill ponudu "a srbijmlSki fiodbili ste. Zaito? - Ta~ no, bila sam izabrana, ali sam od b il a. Razlog je jedno, [avan - neke slvari u tom seen ari ju niSll meno n ap;sane. Dozvoljavam da postoje umjemitke slobode, meduom, postoje elemencame srvari koj e nisu ra<'!ne,a na co nisam m ogla prisrati. Ne bih rekla da su namjere redirelja Bobana $kerliea bile necasne. To su ljudi koji nisu imali pravi uvin u na§u s [varnos t u perionu 1992·

o Donas

je situacija dru-

lm "Top je bio vreo'~

Cijeli rat proueli ste .1 opkoljenom Sarajeuu i bili [edan od osnivnen. ramog teatra. Koko danas gledate "a taj period ii1lOUl.? - Ramo p020risle SRTR je fenomen koiiro Ce se baviti teatrolozi. To pobija onu poznatu frazl!: "Kad topovi grme, muze zaSute". Desilo se obra m o. Igraj ue; p redsrave u opkoljenom Saiajevu, sbvatila sam da lea tar moZe pomoCi !judima. Ni prije ni poslije toga nisam imala raj osieeai da je teatar neSto sto mo~epomoci i utie~iri. Till dva sara igranja bili su iluzija da postoji normalan zivQ[. U vrijeme rata bili smo potpuno ogoIje.ni u 10m nekom mimodopskom smislu .. Ostaiali smo sami sa sobom, svojim partnerima i sarno jednom potrebom da izademo zivi i zdravi iz tog pa.kla. Nista drugo nas nije zani· malo. To je period velike ljubavi i bLiskoSl, koju ni pr-

o

110

)

' Uti romski jezik
- Uskoro poCinjem snimapje. slovenskog Iilma "Sangaj", u kojem ,gram baku II sarajevskoj romsko] porodici ..Ovih dana in tenzi vno ueim romski iezik. Dohila sam CD na kojemie snimliena Romkinja koia govori tai re.kst i po dje!i dan u moioj kuti ~uie se sam~ romski.

Kako je doiivljavate? - Kada ie kritika analitick. i kri tika up uCivanja, onda se svaki no r malan gl umac sIa~e s tom kritikom, Ali, ako je kritika koja degradira, rusi, vri j eda, ko ja zbog svojih licnih interesa irna po trebu da b ude egzekutor glumcu i niegovom radu, onda ie to ziocin. Rani je je postoi alo nekoliko pozo risnih kri ticara, DO danas kriricari su, uglavnom, od danas do su tra, N eki od niih "osvajaju" negiraiuci, rnisleci da ee rime postici da ih se posruje kao kriticara, A glurnac je srrasno ovisan 0 pisano] rije';i u medijirna. To j e iedino ilto ostai e iza !liega. S trasno je kada je to nem ll!i1Oi neZll31ack i. Zaw va~no da Ijud.i koji potinju da se bave kri tikom istra· ju u tome ida. se educiraju. Bi ti pozorisni kri ticar znaci biti dio predstave,!ito podrozumijeva da ta osoba zn.a sve segmellle i cia sve ro sto pise smvi pod krinku pravicne, e:; [e tizi.rane pozoriS-ne bi like. o U pos!jeib,je vrijeme 1Jaziru se promjefle u kulwri.

o Pozoriina

kritika danas?

rna, Mismo ljudi koji na neki cudan nacin sve to trpe i podnose, Krajcje je vrijeme da se [Q stavi na jedan nivo i da se sh va ri da kul rura nije ukras, Hocu da vjerujem da ce Dino Mustafie, koji [e inicijator mnogih reformi, uspjeti u tome i da ce taj njegal' iavni vapaj dati rezultateo o Umjetnici su kroz historij II bili !judi ko] i su unosili promjene u druslW i promooirali napredne ideje. No, i5i"i se da su donas rih i i rek S uremena na vrijeme reagi-

raju, Mislire li da su ttebali izreti jaono Slav i 0 hapS'errju zloiinca Ralka Mladica?
- Mislim da je umjetnik dosta komotan covjek, oovjek koj i osvaj a prostore na drugi nacin. Ipak, kako je vri jem e strasno ispoli tizirano, kako se pol i[ika imenzivno namaee kao model zivljenja, mislim da i umjemici rrcbaju na svoj na6n da iSlUpe i dll pokaltu sm v. (;in i mi se da polako i moje kolege u1aze u m neku pri eu ko ja bi mogla da pomogne ne smo njima nego i glumcima. Licno nemam porrebu da se bavim politikom. Smatram da je iscrpljujuea [e da podrazumi jeva nekc druge vi eStine, koje nemarn. Drfun se svog posla i u drustvu dj el ujem na taj naCin. Mladima pomakm da ispravno percipiraju sIVari i postanu slobodni [judi. Politika bas ne podrazumijeva slobodnog covjeka.

Ie

I

Vase kolege pokreeu akcije zo reformu i predlaiu SIrategije lIa driavllOm "ivou. Kakva Sf! oi5ekivlII!ja? - Uvi jek pos EOjepro b lemi II pozorisnom ,vijeru i uvijek su On; finansijske priro de. N aZaIos!, urn jern iei su od pamtivijeka na margina-

A.REDiEPAGIC

m.,iiiiiij!ihi!UII

sedmic
Emocije i privat.no prijateljstvo u javnom diskursu

C KULTURA DIJALOGA

Zastrasivan·e gradana (III io)
Pa ko bi ozbiljan javnu obranu pravio rijecima ."ja znam covieka, to je moj prijatelj"?!
onaukom, osim same vruce teme koi a j e povod nesporazurnima, s usrecemo tekstove u koiima se izrazava izrazita bliskost iii potpuna ndbojnost prema akterima slucaia, Utrkivan]e u iavnorn iskazivanju emocija ne PI","
sraje,

I

dok ios ne stisava bura se
u vezi s vjer-

u medijirna

Emocije i izrazito osobni, intimni stavovi u medi-

jima su, inace, pitanje dementarne uljudnosti. Svako prekoracenie crte priva tnojavno u pclirickirn debatarna

No, urednik i novinar Boric ide korak dalje opisujuci svoia emotivna stanja kroz liudsku tragediju covjeka 0 kojem pise, U odi koju daj e se b i peed svoj im Ciraocima podsi eca nas Cak i na svoi teks t iz 2005. godine, valjda da bi bio SIOuvjerljiviii. Nimalo ne pretendiraj uci da analizirarn irnerv] u ko j i je uslijedio, a koj i je 1I b iti bl 0 cas mucno, cas ugodno caskanje dva prijatelja
0

vni prigovor ricni povik.

postaie

histe-

Prigovor cia ie prijatelj rekao nes to SIOse ne uklapa u vierske norme odmah ce biti preveden

koj Ii m u zli Ijudi - neprij a teIii prisivaju. Bezboznistvo ce pas tati ternel jna vri iednos E koju ne smije niko cia dira, Stay da prijatelj nije dobro
uradio nek 1I stvar od javnog

u islamofobiju

je neumiesno i ukazuje na nepostivanj e gradanskih vrij ednosti, T reba, s tirn u vezi, istaci jos jedan karakteristiean fen omen: ako smo s nekim bliski, onda je on u pravu rna S ra rvrdio, a ako, pak, nismo, onda niegovu argumentaciju ne mozemo podrzari ni u kojem slucaju, S toga, na7~IOSI, 0 d principii elnos ti u nasem iavnom prostoru ne oSlaj e !li~ra, a poruka gradan ima je da ne pas toie is linske gradanske vrijeOOosti oslo· bodene svih ouiD predras ll" da za koj e se ja vne zalaZemo. Tako ie prije nekoliko dana osvan uo sasvi m osoban, sa" ,vim emo ti van, sasvim privatan i kOllaeno sasvim neu· mjesmn uvoOOik u imervjuu urednika "Dana" s ministrom Suljazi6:m. Formalno ie tema nespor3zum u vezi s vjeronallkom i napaclinlu na ministra.

zivotnim pitanjima, osvrnut cu se samo na u vodni dio da biste vidieli kako se brkanje pri vatnog i javnog a drazava na argum en tacij u. Dakle, veli nov inar: "N e bih zelio porediti ramo novinarstvo s osi ecaiem koii me ie obuzimao ovih dana dok ie tra] ala hajka na covieka koi eg, prije svega, doiivljavam kao prijatelja, ~ta radi ti kada ti j e pri jarel j izlozen naigorirn uvredarna, histerienim povicirna da [e islamofo b, mrzi [t~1, nepri j aj telj vjere, nacije, bezb o2:nik, sve ono SIOistinski, powa· vaj uCi Covj eka, zn ani da nije?~' Cini da 0 dade sl ijedi da, ako pisemo leks love 0 Ijudirna koji nam nisu prija' reIji, on da iSle ave ri jeci koj e su navedene kao op ruzilka pm ti v Sulj agi Ca i nad kojima je novinar 7.grozen posraj u sasvim opra vdani prigovori. Pa6: histericni POV! c! b iii opravdani i u [erne.! jeni prigovori, mrzitelji ce dobiti

Piie: Sanja VLAISA J1LJEVIC

,e

Prije nekoliko dana osvanuo je sasvim osoban, sasvim emotivan, sasvim prlvatan i konacno sasvim neumjestan uvodnik u intervju urednika "Dana" s minis tram Suljagicem. Forma/no je tema nesporazum u vezl s vjeronaukom i napadi na ministra.
pO!krepu svoje mrmje, unede 6e poo tmi dobri razlozi, neprijatelji vjere ce prerasti u rnsist'e i to s pravom, mnitelji nadj e Ce b iii rusirel ji jedne nam i jecline BiH,. be· zboznici ce bi [i otielov 1jeni an limoralisti, islamofobi ce biti du~ma!li s &uge sl11lne ograde. No, kada neko llPUti prigovor Ha:lim prijatel.jima, anda 6:mo pisati tekstove protkane emocijama i 19raiavati se nad ri jeeimg koje su drugi izrekli 0 na:lim dragim Ijudima_ Eh, lada ja-

in teresa ill in teresa za samo iedan narod prevest cemo u nacionalistick iprigovor. I sve tako redorn moZemo nabrajati mjesta prigovora i onda reci "aLi sve to on istinski nije, jer ja warn covje· ka", Pa ko bi ozbiljan javnu obranu pravio riiecima "ja znam Go vieka, [Q je moj prijatelj"?! Osnovno debatno pravilo prosudi vanja snage argumeilia se ne sasto ji u tome sta je debataat h tio cia kale iii uradi, kakav je debaranr covjek, kakav ie prijatelj, nego sta ie debatam doism rekao. Ne moremo kao jaVIDsuci,a u ovom siueaju se urednik Boric postavl ja u takvu ulogu, na vodi ti !laSe emocije i pri vamo prij atelisrvo s osobom koju branimo, a pogOIOVOne mozemo lid rimti s tragediiom prijarelja za kojeg se zalaZemo, prigovaraj uCi drugima da je to nemoraino, a iSIOvremeno veljcati nas oOOos prema [oj istoj rragediji .. Inace, javni1l1licitiranjem tragedijom koju je neki javni dielarni.k dozivio

krse se ternel ina nacela [avnog demokratskog vijedanja 0 vamim politickim pitanjirna To ni na koji nacin ne rnoze osnazi ti argumente koii potvrduju ispraVMS t minis trove odl uke i niegovog polirickog stava To ne rnoze biti najvainiji segment prnfesi onalno uradenog intervjua s ministrom, pa makar on bio i novinarev najveci prijatelj. Poceti tekst S ,.prijateljern Ernirorn u niegovoi boli i tuzi", s neumiesnim pretresanjern najintirnnijih rrenuzajedni-

taka iz njegovog fivora i zavrsiti s Islarnskorn

com, dvije skole pod jednim krovom i reisom Cericem, samo j e j edan dokaz viSe da principijelnost u nasim, [0. boze, neovisnim medijima ne postoji. Cinjenjca da se potp isnik intervj ua s ministrom Suljagicern ne slaze s reisom Cericern pretvoril a j e reisa II nistericara s povicirna, mIzi telia i j os ko icitaA prijarelja 117.;tWU ito visestruku: cal< i irrvu svojih naiboljih namjera. I na kraj u, tTeba jos jcdnom na" glas Upil31i: ko [() ovdje uisunu zas trasu je narod? 0 ID s kojima nije napravljen nijedan jedim in lervju povodomgovora u Blagaju i koji" rna nije dara mogucnosl obcazloZenia svojib sra.vova ili oni koii pi~u m.orbiOOe Ie· kstove javnose igrajllCi s necijom tragii';nom sudbinom?

CSTAMPA "Bosnjacka rijec" cuva tradiciju i obicaje C IZDANJA

Kolumne Enesa Osmancevica

Svj~dokdesavanja u "Fatalna privlacnost bezvlasca"

naclonalnom korpusu
--- _ ~ - S listam saraduju znacajni intelektualci, kaze Skrijelj
RedZep Skrijelj, takoder urednik "Bosnjacke riieCi", u buducnost g1eda vooma optimi.sticno, jer Bomiaci imaju mnogo razloga cia budn pO!losni. - ZabvaliuiuCi vetikom brojll entuzijasta, odnasno Ijunj od pern, u.spi 0 sa m koncipirati glasilo koie je popriliCuo izazvalo in teres iranj e n e sarno .kad B05njaka ne-go i sirih krugova, ier Ijudi zele novine koje setii:u na~e eleme!!larne tradicionalne b os njacke ku.ltureo Obradujemo razliCile terne iz oblasti filowfije, knjiZevllosti, bistorije __ ., a s nama saraduju znaeaj je Skrijeij. wale i . k=to ni intelek

Te~st~vi ~isani u.~~evnim i.zdanjima, a.najveci broj njih objavljen je u polltlc.kom pnlogu "Sedmlca" "Dnevnog avaza"
Ovih dam iz smmpe je iz:iSla knjiga "Fataina pri"benost bezvlasCa~ doc. dr. Enesa OsmanceviCa_ Ojelo je sastavljeno od kolumni koje je profesor Osm ancevi': o b jav Ijivan u dnev nim novi!lama u BiH, a najve6 broj njih objavljen je u poli· tickom prilogu ~Sedmica" "Dllevnog avaza". - Kolumne pisane u dnevnim izdanjima sabraosam u knjigu kako bi ostale 3ureorieno sieeanic 0 razmi~ljanju pojedinca. Trudio sam se biti sto .konkretniii i jasni" ji 1I pisanjll. ZahvaJio bih redakcii i "D nevnoga vaza" .koja mi je omcgu61a da pOIpu" no slobodno biram [I!me. To ie vel ika privil egi ja za mene " kal'.e Osm ancevic. Au lOr je novinar, uni ver·· zi !ets.ki profesor i .korn uni·

Casopis ~B~niaGka rijce", koj i promovirn kulmme i tradicionalne vrij ednosti sandiackih Bomjaka, doZivio je svoje 20. izdanje. Izlazi <'Setiri PU!ll godisnje,a moze se naC:!i na in teme.tu u PDFforrnam. Prvi urednik Muhe" din Fii ulj:min istiGe cia ie ovaj' Casopis, zaprnvo, svjedok svim dciavanj i" rna u bosnjackom nacio· nalnom korpusu. -Milelimoda~riri" rno i alrgnemo od zaborava n:iSlI tradicij u i obieaje. H tieli SIDO po" miciti dvije suprotnosti. Napravi tieasopis ko ji 6: bi ti nauCoog karaklera, i jedno informa Iivno glaJedfla ad llaslGvflica /isla silo - kazao je Fijuljanin.
____________

S promacije Imjige kolog. U svojoi cetvnoi po reclu knjizi Osman&vic jasnim jezikom trelira pitania popu t od nosa vi asti prem a nezaposlenima i borcima, komp d ji, kriminal u, pro" blemima u obrazovanill u naSaj zemlji Ie kritizira odnos med4narodne l.aje" dnic:e prema BiR. A. Mu.

___J

M. Cu.

edmic
GODISNJICE
Ivan Cavlovic, dekan Muzickeakademije u Sarajevu

PROFIL Sasa Gavric

Ove godine smo suosnlvac Evropskog rezidencijalnog programa za pisce
N edos ta tak finan si j s ki h sredstava nerijetko dovodi u pitanje opstanak institucija kulture u nasoi zernlii. Sarno rijetki sh varaiu vaznosr kultumog identitela jedne zemlje i nastoje ga sacuvati. U takve spada i Nevladina organ izaci ja "Sa ra jevs ki otvoreni centar" (SOC), osnovana 2007. go dine, koja se bavi problemima u kulruri, obrazovan]u, nauci i
ljudskirn pravima,

Kulturaza male sredine
Ipak, shvatili srno da je jedini naein da nesto pokrenerno da intenzivno, kvaliretno i danonocno radimo. To su prepcznali pojedini domaci i Inozem ni pa rtneri i ukljucili se u nase projekte - kaZe Gavric,

Ljudskaprava
On i stice da se SOC razvio u iednu od "ua· [vidljivijih" nevladinih Ofganizacija L1 Bosni i Hercegovini te da su do sada upriliCiH nekoliko srctina filmskih projekcija u vise od 14 gradova u BiH. Zadovolistvo im predstavlia, kaze, organizirsti projekcije filmova u malim sredinama,

- U Sarajevu svaka koncertna dvorana ima svoju pu bliku, pa 6Jk i nasa J a sam ru op rimist, Sara] evska publika ie stroga, pomalo razmazena ..Nasa pu-

blika stalno hoce nesto novo.sro jevrio resko, No, bivsa sarajevska publika bila je obrazovaniia, mada se i ova pplako obrazu j e kazao je Cavlovic.

Inozemni partne.ri
Za SOC su vezani ljudi razlicitih profesija i profila: pravnici, sociolozi, knji~evnici, prevodicci,

Festival "Majske rnuzicke svecanostr otvoren na 56_ gadisnjicu osnivao]a ave v.isokoskolske ustanove • Mi. se stalno razvijamo, kaze nas sagovornik
UZiCka kademiia u a Saraievu po cetvrti .. pll t zaredo m priredila je Festival "Majske muzicke svecanosti", ko j i j e orvoren 20. maia, na 56. godisni icu od n ienog osnivan j a, vecerasnjim s vecanim koncertorn u Narodnom POo" zorisru man ifestaci ja ee zaokruziti ovogodisnje dielovanie, Cilj Festivals je da u 08am koncerara predstavi urnjernicka dosrignuca studen am inas ta vnika te brojnih gos lij u, a vise 0 ovorn Festivalu i drugim manifestacii ama te 0 poeecima Akademiie i nienorn razvoju ~.anat!iSt govori njen dekau Ivan Cavlovit.

Trudimose bi i najbori BiH
a
venovu (Beethoven) ,,nevet.u sirnfoniju" - kaze Cavlovic te dodaie da su koncerti ovcgodisnjih gostiiu iz [uzne Koreje i Rusije, Lakoder, veorna arraktiv ni. Inace, Muzicka akademij a, kao nai visa muzicka visOo koskol ska obrazovna, umjetnicka i naucna insritucija, odgovorila je proteklih godina svirn zadacirna visokog obrazovania u domenu m uzicke prod ukci j e, reprodukcije, pedagogije i muzicke nauke u Bosni iHercegovini. - Akademija ima nekoliko podrucia dielovania, ana j e prvensrveno ed uka ti vna pa, kao laha, Oodgaja m.lade m uzicare iz svih m uzickih branli i, od kom pozicije preko dirigOovanj a solo pj ~vanja i drugih odsjeka, dakk gudac.ki, p u.backi, udaral j ke, gi tara ... Svake god in e otvorimo po jedan srudij. Imamo perlagoge, etnom uzikologe i muzikologe. Dakk, Mu~icka akadem.ija je obuhvaLila sva za!lirna!lja" poja~njava Cav lovie, Is rite da su neka ad zanima!lja, odnosno odsjed.za imtrumel!te ma!lje zastuplje!!i, a neke Oove godin e nam jeravaju u vesti, taeni je fago [, dok su Ian i

M

Prvi bh.saksofonist
- Timur Sijaric je nas prvi saksofonist, mada mi imamo jos dva stude-

nta saksofona,

On je lani orisao da srudira u Bee, gdje ce,

vjerovatno, nastaviti i magisterii. U posljednje vrijeme bavi se rnodernom muzikom, dakle pokazu j e napredak " ka}.e Cavlovic'zirati veoma znacaian Festival kamerne rnuzike, koii ee od 8. do 16. jula biti odrzan u Sarajevu, - Festival ce biti organiziran II d va sadrZaj 113 prograrna, Prvi je odrzavanje rnajs torski h kamernih g:udackih radioni ca, koie ce voditi clanovi MSQ-a, a drugi program je koncertna ak tivnost ovog hartem, ucesni· ka radiOonica i nekol icine urujetnika iz Sarajeva. Ali, on 0 sto je kll_riozi Ie t je da ce

uveli hor i violu. - Mi se trudirno da, kao, prema mom misljenju, najveca i najbolja institucija u BiH, damo drustvu sva muzieka zanirnanja, N a~ rad do dan as se pokazao kao poziLivan, imarno razvoj, ne s ragniram 0, mi se, zais ta, rami j=o, a to se vi di i kroz Ol'Varan je novih 0 dsj eta. Krajem rata imali smo sedam ods jeka, a danas ih je

Gavric: Sesl yodina u oblasti kulture urnjetnici, polirolozi, filozofi ... koji svojirn znanjern, iskusrvorn i entuzijazmcrn doprinose osrvarivanju ciljeva Kojima SOC tezi, Veliki doprinos ra.du SOC-a daje izvci!li direktor Saila Gavric. - ad 2008. godine oa celu sam SOC-a, koji svojim radom moze biti primjer kako se mogu pokrenUi; razliCiti projekt; bel smini h izvora fi n ansira 0 ja. Nemamo prostor u kojem radimo niti imamo pokrivene tekuce troskove, place, a kamo!; za projekte. gdje su takvi dogadaji prava riietkost, " Vee smo dvije godine ponosni suorganizatori nastupa bh, pisaca i knjizevnica naiednorn od najveCih sajmova knjige u EVropi - "LajpciilKorn sajmu knjige". Ove godine smo suosnivaci EvrOoPskog rezidencijalnog programa za pisce i kujizevoe prevo· dioce. To je, po SVOornprofi· lu i formam, jedao od znacajnijih programa za klllrurnu politiku BiB - z"ak1jl.lcuje Ga"ri{ M.CUSTOVIC

Ansambl "Am as"

Sva zanimanja
"Ovogodilinji Festival zah [jevan je za organizaci ju, prvenstveno za to sto na seeni NaTOodnOog ozOorisla Sarap jevOoizvodimo MOocartov (Mozan)"Rekvijern~, koji je dOoscakompliciran. Na kraju FesLivala bit ce kom:ert Sarajevske filharmOonije i hora Opere, na kojem ce nalli stu· demi dirigovati. Na kon~er" !Ll ce biti i nalli solisti na gilaO i harmonici. Sljedete gOodine planiramo izvesLi Beto-

S LO seti re akri vnosti e>.kademije, dekan Ca v lovic istice interne koneerte koji se svakesedmi· ce Oodliavaj u iz raznih se· gmenata k lanneta, flame,

Redovni koncerti
violine ... pe[om mjesel:ne, mcnije diplomske i master kOon eerte, Ie II mku semestra barem nekoliko koneerata na koj irna se studenti javno proosravljaju. MSQ svake vereri izvoditi po ITi ili cetiri kOoneena za gudacke kvartete Dmitrija 50S rakovica, ~to se veom a rijetko iZVOodi ilOogdje, jer ie b vrlo Ulhtjevoo. TakOoder, poslOji mogllcnosr da roi 2013. godine budemOoJlQst Oovom k vaJ'retll " kale ea vlovic. . MuzicKa akademija of or· mila je prosle godine i ansambl "Amas~, II kojem svira" ju cak 22 mlada asistenta i doren la ove ustanOove. M.CUSTOVIC

Objavljivan i u Njemackoj
Sasa Ga vric rollen je 1984. godine u TuzIi" Srudirao je politicke i up.ta· vne nauke \I KonstancU u Njemac!:oj, a rrenumo zavrSava postdi plomski srudii na Fakul tetu p olitickih nallka u Saraj evu. V eC ~est godina kroz an" gazman na razlitidm projekdma radi u oblasti kuIlUre. A utor je des.e rina naucnih i novinarslcih clanaka ko ji su objavlj~nj u Njemackoj, Svicarskoj, Hrvatskoj, MakedOoniji. Priredio je nekoliko knjiga, medu Kojima i ~Izgnbljena mjesra", proZnO-fOlOografsku puhlihcija 0 promjenama gradova,.ijudi i krajolika u BiH u proteklih 20 godina, kao i zbornik "Uvod u polilicki sislem Bosne i H ercegovine". Radio ie i u "Go~the insti tu m"ll Sara· jevu.

Otkrivamo taleme
• Festivali koje o.ga" nizir,amOo, izmedu oSlalog, Ootkrivaju i talente, koje smOo,srdom, uvijek imali. Tu Sll, izmedu ostalih, Aida Mllhnovi6, Hanan Hadiajlic ... No, sta je problem s tim smdentima? ani zavcle stu" dije i ooda stanu, jer nemaju mOogucnOosri, dria vnih s tipen dlia da idu van, nemaj,u menadzera da im zakazuju koncene i sli~no - !:a;:e nas sagovorni k.

osam sa 22 linije studija. asim mga, imamo Institut muzikolOogiie i emOomuzikolOogi· je, a to je siroko POoIi djelo· e vanj a, ko je je vezano za m u· zicku edukaciju_ Naravno, nas oSllovni cil j je 50 posto edukacije, 25 POSIOurnjemosci i i%to wli.ko nauke - potcr· tava Ca vlovic. Na~ sagovom.ik najavlju" je da ee Oovego dine M uzicka akademija i ,,Manhattan String Quanet" (MSQ) organi-

m.,iiiiiij!iP'!i!UII

sedmicCIJ

FELJTON (IV)

Visoki kineski funkcioner u feljtonu koji objavljuje .Dnevni avaz" otkriva osnove petouornsnie strategije miroljubivog razvoja, napretka i reformi najmnogoljudnlje zemlje na svijetu
srra;avad na putu mirolj u bivograzvoja zn aci pokazau sviietu kako Kina realizira razvoi i kako se rev italizira, To u osnovi predsta v1j a izbor razvoincg puta j straregije koju ie nasa partija sacinila ..Promccij a izgrad nje harrnonicnog svij eta govori kakav svii et i illedu narodni pore. dak Kina Zeli gradi ri, To u osnovi predstavlja rnedunarcdni poredak i pravila ponasania koje nasa partija zagovara. 9. Kakav [e adnos izmed;.. puta miroijubioog razooja i izgradnje hormonicnog svijeta? Opredielienie za put rnir01j ubi vog razvoi a je osn ova i preduvjet izgradnje harmon ienog sv ij eta. Ki na podrzava j edinsrvo i zagovara patriotizam i internacionalizam, a dabiruei put mirol j ubivog razvoj a, kineski narod, koj i cini jedn u petin u sv] etske populacije, moZe imati bolji zivot.stc ce bid ogroman doprin os Covjci':anstvu i uciniri svijet harmcnicniiirn miestom, Kina je [asno rekla svijeru i v ik puta naglasila svoj e opredieli enie za put rniroljubivog razvoia, jer mi Zelimo da pokazerno nasu iskrenost u provodenju toga, Ukoliko vise zemalia uradi isto, harrncnican svijet, rrajan rnir i zajednicki prosperi tel nece
biti tako daleko,

nera

Piie: Binguo De

U

Kineski put miro/jubivog

razvoja bit ce slablJan nku, na osnovu sveo buh vatnog razumlievania razvoja i prornjena u domacern i medunarodnom okruzeniu, cen traln 0 vodstvo j e n aglasi10 cia S u odnos i Kine s ostatkom svijeta prosli kroz historiiske

plan) jos [ednom ie dokazao da ce put miroliubivog razvoja vodiri ka svijetloj buducnosti. U proteklih pel snaga Kine caste; Kina ie uzela uceiCa u rnedunarodnoj saradnji u raznirn podrucjima; m edunarodna pozicija i utjeca] Kille znacaino su povecani; odnosi Kine s osraiim zemljama EU produblieni i njen diplornatski rad je osrvario veliki uspjeh, U ovih pet godina, pod rnudrim vodstvom Cenrralog komitern pan:ije i Drhlvnog vi jeea, mi smo radjJi da siurlmo ukupnim inreresima razvo ja, vodeti rafuna 0 naSem osoov.llom zadatku, iskorisIili mog:uc!!osti i nosili se s rnznirnizazovirna. Organizirali smo maoge manifestacije, prebrodili krizu, promovirali razvoj i izgradi Ii dobar im i dZ. Prom ovirali smo kineske imerese i uci n ili I) ave korake u naSem diplomarskom radLl. Om traIni komil.et partije je usp jdn 0 sazvao sastanak 0 vanjskoj politici. Na saStagodina uku pna
IIaci

0 nal na

Ukoliko svijet u kojern zivimo postane harmonicniji, kineski put miroljubivog razvoja ce bid stabilan. U ovorn srnislu, opredielien je za put miroljubivog razvoja i izgradnja harmonienog svij eta sluZe jedno drugorn i zaiednicki jacaju te se ne mogu razdvoi iti neprirodno.
oog raZ'l!oja K ;tle I!oditi k~

Izneseno ie rnnostvo SIIateskih misljenja 0 vanjskoi

promjene,

poli tici kao

10. Hace Ii pm miro/j"bi-

ieljenom rezultatu?

Da. Svijer je mogao primijer!ti da smo 'I posljednjih 30 godin a prekimlli prim jere zemalj a 'I razvoju koj i su ucesrvovau 'I pljaeki, agresiji i nadmeranju 7.a hegemonijom, otvarajuci jedan novi pu t Llvri jerne global.i7.acii e, put miroljubivog razvoja kroz napornn rad, m udras t i uSp je,n u saradn ju. Napredak Kine u periodu od 2006. do 2010. godine (jedanaesri Petogodisnji

njesveukupne siruacije u drzavi i sviieru, opredijeljenost za put m iro! jub ivog razvoja, orvorena strategija za obosu-anu korist i uspjeSan n apredak, izgradn ja harmonicnog svijem, [rajnog mira i zajedo.ickog prosp eei teta .. avo ce vodilinaS diploma tski rad na pu ru nauenog raz:voja. Tokom pmeklih pet godina uzeli smo u obzirsiruaciju u dr'"zavi i u svijeru, obavili diplomatski rad na svim poljima i n3stojali cia kreiramo miroJjubivo rnedi.lnarodno okruZenje i povoljne vanjske uvi e(e 7Jl. modernizacii u Kine_ Cvrsoosmo promov ira1i odnose Kine s velikim zemljam.a, susjednim 7.emljama

sto je razrna

tra-

i zernljarna u razvojute i dalje prudubliivali nase prijateIistvo i saradni u s drugirn zernljama na svestran nacin, Aktivno smo obavili multilareralnu diplomatiju, vode partije i drzave vise pura su istakle nase glavne poli[ike i pozicije, uzeli srno ak ti vno ucesce na rjesa van j u rnedunarodne finansiiske krize te ulozili napore kako bismo nasravili s reformom
rnedunarodnog ekono-

rnskog sis lema. Odigrali smo konstruktivnu ulogu na rjei3vanjtl pirnnja klim31skih promjena i ostalih globalnih pitanja. Imegrirali smo srrategij u "i.lvesti u kucu i izaCi iz kuce" (kineska strana daje podsricaj cia srrane fJnne i in vesticij e udu na ki nesko tci~te, a kineske firme i inves!icij e na svj ets ko), Ie energicno proveli ekono· msku i rrgova.cku saradnju s OSlalirn zemljama. Takoaer,. pmzili smo pomoe doma6m naporima Ll borbi protiv krize, odciali stabilnost, promovirali ra-

zvoi i transformirali model ekonomskog razvoja, Na dobar nacin smo iskoristili Olirnpijske igre u Pekingu, 60. godisniicu osnivanja nove Kine,,,EXPO 2010" u Sangaju, Aziiske igre u Guangzbouu i osrale velike rnanifestacije kako bismo ojacali javnu diplomatiju, kuturnu razmienu te izgradi.Ji kineski irn idl kao kul turno napredne, dernokratske, otvorene, prcgresivne i o dgovorne zem Ije, stvorili vise prijatelja medu zernlja· ma u svije-tu i produbili nase prij31eljslvo s njima. (VISta smo iititili nas suvereni eet j sjgurnost, odlucno se supratsravili separaIistickirn aktivnostima te se aktivno ukljuCili u medUllarodnu saradnju kako bi se odgovorilo neu-adicionalnim prijemjama. Ljnde smo slavi1i na prvo mjeslo, diplomatiju da sluii Ijudima, stilili legitimna prava i in lerese kineskih kompanija i .gradana koji zive vani te provcli brojne medunarodne mirovne i spa· silacke akti VIlOSti.

Prosirili smo nase za] edeicke in rerese s ostalim zemljama kroz opseznu saradnju i prornovirali zajednicki razvoj na obostranu korist i napredak, Takoder smo energicno radili n a sman jivan ju nesloge, razl ika, sumnii i nesporazurna kroz razlieite fonne suateskog dijalcga i politike konsultaciia .. Praksa je pokazala kako slij edimo reform u i 0 rvaranje da bisrno pratili trend ekonomske globalizacije, gradili prijateljsko partnersrvo s ostalim zemljama kroz miroljubiv razvoj i rnedunarodn u saradn ju, korektno rje!i3vali razliCite probleme i nesloge, igrali konslruktiVIlU ulogu u medunarodnim poslovima, razvijali medunarodni poredak u pr· avednom i raeionalnom smjeru, bit Cemo u mog:ucnosri da otvorirno put miroljubivog razvoja 'I skladll s trendom vremena i ovaj; ptlt ce voditi ka svijetloj buducnosti. (Kraj)

":"' show biz ..;.~ :
N

53

PievaGi~a prQslavila illazak CD·a j roueneen

oc ZA PAMC ENJE PrIIi ken celt Rad eta Serb edlije

Imam ramo 11010 1I0lili0 Ima gOdina I ace niliad nemam
u Mostaru
~1;;j'I~;

BranMa Sourllc Mrlla

liiDullIIitllllla A::II~ kl.t.!i~ f1i"'o'l fi1,IlljojJ",bJJO~OQ.:a1l1pJuIlll.Nm:lrii.''Lor

~:;~~~~ ~~~;~~:~~
u
fi~1DfI1

v(~~~
$er-

lit;I~

...

i't!i;f'(nolm;.m

T __

(1tJ1~d:1JI~~

~~,kt";:,!tWI~",,,~
:1II'Dijc~sjctilil[j1W-

I:':~.~~ml, ~ oo~li!Lo.iI mrJu I'ublikDm.II.B1A'LI~kad...i~rxKoo
'p~"Jti -"i,i:;du·, ;Srilia\-j

kDIIo,~i~,illrobrJihJ mll1l!dond:ill,

rmml:ib

.p'il~r~
re

i

~~~v:::~u:
bi'K.JI m. L'II~.ii1. i firum..III;IL/ZII!JD~~iJoir

:r:==~~~~ ~~C!it:~WRII~'i~~
Ii(Inm~n;hl.!.lpKI!d:"'fu.~j lin.bJfii~i"I'II~DCilP.~ioll,;l !~llir~

r[£o~-

IIr~'I"Qo (1riniLn~ il'jj~ Lmli..., lni'h", lkibd 1ImII, p!;Iblib jt abhil;~m!lI1DIJ't.aLiZDIII. .JI;;mIlislffl.l"i~IIl.I.b:u~

LIa

t.'\o."

~o;u"

uo-

~~j!n:~~b
Ii.umnnlkl'. H~~.

\'iDEi~1

Plesma za 'BeMlmaFehmlua
Obilje~ena 13, god iSnlica TVS A

:fiiQ!'i!c::-.sJi(lM-IIt~~ k(J..sI1rut!lID!~IIL..~.~li I"UM.o,..iWft,.oojiRJUlIliami. u~JkliLc.n..'iienL ~ijsllil;!Aluk>'rui m:itinniclilltil!!;m';l_lIic';;:m~ -1).;. (lMlied!liq: dJ!u.·,.JIII&" ~njq.)l'I'irn.pfilal~lfi! uViilko:t'o"':"'.kI~lIIZIilicD~ i£\HbrD~iD!I: 1Ik1i,..."t:n. ~lIblmhilr~ri~. ~[pfi~bIIll.olTi. :N. bi.!.jo i;&1."Wno:nioo. r.L'FIIe lLil:IliiI'''~ ~N~ ~~ ie, !nell·.illlllknr.illb:m~ ..

1.lt:iJ:llJlJbt&oda.t~[KIIIIII"tI oiIlK!l.

~:~~~t.:~I.~

IDS Hualltetnm program
1h~1;W'i~0\I2t1Qo

SlaUl)enici Da]aUili
luxdI

~~~~~~s;:::
!r.u.iulI ..
~.;;n;:~ ~ilrlh:n~n.r!aIl1.~1lfO'" !."COo ~ III !.Ilii'iJiiDg.m t.!niol~'Z1lswl\Cll1l ~1I!Ik.;ii1~~rtdi!1 ""Aida,

rnn.a.u;,~jjJUlbEienru SII"Iie\""!i~

Oglasila se Brigila Nilsen

Iia sam soauala sa Suarcenegerom
~:liIl:l""'I'III'i~"'~~

'lin.

~~k~~~rl~i:~,~~
[lIIl.lm.~illrln.illlRli fiDlIII~n.SIln.;...·.,I,l"nllh! ~~i;lIt're1'iii.llMariiiJellS6i· \~t(~~tiY~f.hNl ~M t-lI!lI

OOtY;ii:brnidi~.~iiJ. DuBiJ, i EJIIII·,hr m.iIllMULdHiI.l.JiI~ I~'"
Il!! t:~rl~-~IV~l'IIIn

::~~;~~=
~nlllJ.lellll·I"TI"'Upl'ill;llJri!.o d.I.lLriii."4lI ;m~..in,i YlI..-.:r

Ljepolica dana Kendis Buser

JUZnOairlCHa ZaUOdnlCa
KmUD ,H:ukI- (Ciml.fm: BII,,":hl!l"~ 2'1"pillli;l Ir ju. ~fri&:' :ITI.n~l:8!g kilfll k:~ ~~j"p;I'I;lj!!I~ rijcl;i ~iA '10 ."''lIkim ntr.'im ~ NiLaii*1D i:zlli!l"l m1I.I]J,;i-.!!libi;:,l:I"VIi.Rir.!.qS(lb o:ftIli=L1.r.a" 'OO1a Ir MtIiIpm.pmr.bill~bi. r>;.;':IlIII~I~i1'i!1M,~k=!J!J altilnih lit.! brciLiR'll~lillimLWmi·i"'G1J=J~I·_

:iamkufillJlllpo:!lDocnirom Mild,>!d ·Zn.!iI~:IdJkl..,t!in.co:-t'lTilj-_ 1.bu..-d.iilll(milI)KU~ ~ibjblEJf~BI.!,"zOOr:i:liJoo plllillllCl!,Ull'='.dl~ 1jll1'i6'l1i.!!f'vt!ll>iIti'H,~ Jllmil:n;l t ilprobiW~"tlZ u

m

~===!
m1.'i.'I.\..wIll!"'~i!'i"In'''' lIlibib n;iicll'J"Umini~I.JI~ m.IMIIIi~JIO~biJ;d.I !.ll1IIIit4hu~n., ...t~,III_ .

bil'ill!(U[lfllllSil\·I!II.l_SI~. bn!'!!(S.~11"Q'I&~I(ii'It;'_ i".riz..n.l.lIjcjbk .... .~m; ~ • j'Lmohbm. ljuOOn.I. 1111 ~nll!lil~~IJIII(Sa.Ii,~nll.,_ Ifq~,~ih~Qlk:I!.bi(lj,j!DII ihn'lln K)a 'ZI jNnlll

IDklll~(&n~IIBI:!pl"'" Ull~'Kjl"rtllnki!~I.!I!IIf'{i~io:umj""',ioi~l"T.I¥t ltiil!l_~Ud.I jry Mmjam~ !m~(~I'CeA) J~. ' .. nlmtl-

~kltl~IJoIMI"'1.uJ.iI:[1"II11'!:t

""'-":.b:k.w:l'lllA.rnlltJl'i_
YII1Ui"1"U.IU 1~~Bik;i-~n ...

.n.iine.III,,"~ri~idullikli

(~l:&ri'('l7~iMrldrrdi';tllkILl (I!'l11~ 111~1I.I) rutlil~ Ar. ~1~~ul'IIIJ'lII;llD:!nd I<lIIfiugd;di ...... d.l1iII;,

oglasi
u..-..
~:

"",0>I>0m" "'.....-"0

""*""'......".,.~

'1:Yf'I"'1W1J .... "'.. '" ~_

·"",_ .. OcIt..'<.o,_ .... SIu.pI_ _~.d,d ~_03QD.-2lnl

5_~,ul

~1"._... --cl:\....... __
-'-..,...."'d _
SIWPSTI
00 AVJ'£ $ TI! It.a: OiOMeot.AA flOSNAUJDOo·1I..d.
P ".., <101 ...",. ....

..... ~

41. _('I

_""II

e SAZlV.uuoJ
I ~,~~.

11.00""" ·~"""'_UII~,,,""ILt~ I........._~ I. Zo $INpW ......
I

... OOl"~

_

25.D!l2011

~~

JIIlGM .. PGtIo!l.oln" ... __

~·_I()i:Itw;n·a 3~ QcalA

2 ul,....-yo~'~a'~DrulM,,.,.
~

[ZIlOO"~~,~~".._

""'''''''n.,I~

_1,"",:
~. I _...--

e.ata~~

20'10 ~

... ~,....,..,..
po ~ .... jOtl~ ..

~t)'ri :a:lOl~ ~ .. ~Clo:Iub' .. __ djooI.o __ U__ I'osI_ ... 0AMr .... 2Illl , ~OcIuba~·~O!IbOfIa
~ Ili:uir;a .....",.,.., ........ <I<>n<:;O.

.,.,....

0I2QC!CI

~u'_ ......

.........OrvW"" o·~ __

__

Ut

,.....,Jt.cI ....
.......
I
~

00_"""'''''''''' g,,,,,,,, ..
' SIo.. I>III ....
_,
.. "".-.,

S!<\IJ'i!I .... O<!boO!' dil'

~.".
~_
~.-

..... tlJQ...ur SI<vg _

......

iFl~
.......... _

p:-"'~
...

1'ftIo*Ii~

~ tlClCilOOrii ~(!fO CQIOIIIoJ.no1IPO CI.d. CI.cI _,

I ~._

!>t(IfIOn

".,."".

pno ...... gIu.a. ~tota pnd......0dtI0t 1.1 ~" 0tuIfv.

b3 Oc>.20 1I

·~ocr
»''4'l1
2:;.0..l'CI 1I

:I' 1

~&!wplIIN ~1",

1J1...s, .....

_

1 ,__
..... ..,._,

godbt cIonlo ~. 0cII0.' U 0 IGl.IvOnju

e ~:~O<-=~=~r.'::'~~, "
:r",
g.ect., ..
~ .'" d.<:l

J.. ~".'i3 SllJp!l1lnu Ie ... "-. " ~I an-.T>l •..,: I -jodnllO, ~"""""'" I dva o"i"''''at.a :at:>I&nI~ qJIlhrMr~ 2;Uwojanje GoCI<IIIjog ~ 0 ~n "'tva .lC 2010 ~ Ie ~'1;IJmCI .evt.cra.

~~k.O u ~Iu

oto

COO ..

5<00*"".

I. ~II

z....... ~.-oCIQ._
_ ~"",,~,

........

tlOCIbC __

_u

.. _
"'--""

~ I <I,a

s.-

All""

IV l!o$J:IjpJll

1~ Z

~......,~.

~.ptI~_"'"
__ "C)dIo.oI:co

011.9' . po GoOMtjem CMti' 0 potlO\I'CI~ CrUlt....;o lO l'CI 10 god1roJ G:lluk. 0 rrx,:>Qf'" II CIl}!<Ia _, ."Ivao_ 1,1 '1l'Ol ~ u ''''''''' .......... , Onillh'G j5J.b;va(anjIt PaIIoYnog IlI<In<:I Cru!.lva :lO J 1 <&.Donol.eni Cdl" 0 o vlollentu odzo.. ~bo<o Dfujlvo la do .. ,;ownle 0011,1"'. ,;0 .PQ.. """"",n'" ,olQ On.U"", -In nDvlh <W;>ttl<;a

~ .. ~_ 'Ondin ... lII'1e<1CQ<1 ~ ,_

,---.o ..dMOMo- ..

a..~_"""""~ 2tno
" .... ,..,. 20De ,~

tIa<UOmOg

I~

~""

c....,........ ·~.80 ~

godn.o taIpOf_ upXH>II __

..__ ._po~~" o.s..om
u ...-.
po ~

.. '_""'~'Elo.i&Mo l ••_... je ._ ...

no :1010 ~
_

... ....,0

...

d~ """"" _
__ "

~a

Na4mmcg

~.Dof'oOC.....

,.0.

_ tv. ,.,. 2010 gadnt I;q;.I ~ 1IfI>lImi' ""_ ......,.... __ ~I""' __ ,~d"a 3 "'~'''' (Ilo ~ __ ........ 0 _..,...~

0"'"

oeo",

_u
_ .........

'...............
_

N~ o,~
..........

0cilUI>I a ,,:!DOII pIn~' .. __.-.

.:

IV

t)'ri

... ~ II _

~ .", .....

o.uur........ '" _",.,..
.-...

__

_

.......

........._..., PnoMt ...

~ oCI"'o~ .. d.oSl.~_ ~
__

"'WiPC_
"""

.. ~0dkI.. a. $ooA.J>'*"" ... .op

c_ "~_~·d<l ~. U 201 • "" -..,.....Odu' o~ SI<..piI.
.. dco

~_ .. ,..._.
., .......

'_ca

DIlDO!

...... """"...td1l<'fll.~ __ I)M;Mu~ 0nJ_""'_" notIhG<lnlcll. 1«IjU .. __ OcIWi.. a ..... ....,... ~ . .....-.~.,<I<I

V Poot""'~,,, 1 Pr ....
DnAtyl

-..

R~
~

..

"O"I·_._SO ~
III
-"

l

_

...

-_.

'cef
....

"'.I_'~' ~ ""',.
~U
l

.. -.... ....~ ,-,._._
I'MNo ..".,
~.y

_."..~ <liOn

po>IiJ"Iqll9~'......

cd..ot!"",*,~

...... ~.U$*-

o_. ..

tIba ~I o-mo.i.o. "'__21otl20n

- ----- ..-~.... ~-- _""
,_-~OI'..__,31... ,' s.c.n., __ ... __
I.~ ...... -.. .., "" ,_.. .

" ,odlu-tl ...... ,.. Sku!>il-

_u __
__ ~
gocII>O

ol"'<*W.

.. nondno,

_...,. .. QnaIW ~.,....,..,.
II doni. ~

u .01lI0 ....

...

p_ ~,

""""' ... ,~ ~
001 _ _~, ~_"

G>a~' ~

~

--.

UIIn1arw ...

~

o.u..- ..

...........,
,.".
PO

~~.Oj! t .. __...... pod_' .........p. '

_,
~

---..0

,.

• o.ont.,__
........ !;

............... ~ ......., 0Gbc:n..,. _....,..--..·0ndM
,POIIMI ... .." ....

oo:t1'""_ ~

..as"""" ... u ..... ,~..-jY uOttc- .. ,.."., ~
tjIoCIoiUI ~.

~. ..... , ....'"'IS<I u

SI<I!*ou

_,.~

21115l'O11~ """",_. U
ooobo,

... II' ......

oa-u

~

:Ill _",

""'-"" ~ -.ua,.. _...... lO mn.u, .,...,... ..,.,.. .

~.

--.e.g

",..scbIo

:Ill .1If)tOQk

(J.to ... ",.

~00I1u. VI Prljo.4l .... _~ 1~
p.smMf>

"'~"'_I'011_~_~~o1go
_,~
~

__ .u .'.I'<OIl'"
~oo_

.. ...,....".

w_... '*-neg .-,

~1IItII"<""""""' ... ~ D<IIUUo ~

..., "... ptbII
....
(WI

-""

......

<II:!

_...

_

oe..",~

VII U'>'Id 'II "110.1 u Slwpl_ ~~ Q1I .. ,pOOIniO .. _ ~ ""'~u _, ~_S>-""'__ PIWVO.......,.u ........ .. ~ 2 U>o-r<I"........,_.......too .......... ~._ ...... -..... .. ..,........,. 001'00 00 "IX! ...... OJ..... llu~ .. 11 ,.,.,_..~ ~ 1Io. ~_ t """ .. ~ -.... ... lA'_ ~ ....-_ 0...... ML DoIo.tl , _~.,..VtftII.I,....-.,."._..... PI-.:I

Pmt

~-.
II" ~ 1r1'tV1

-~._---~-~ .... ...,--"'_p _ __ '~._d..,_._ _ ................. --~ ~~-- "'_-~'--""--_-.. .._ . -~-.... ----_,-.II' .. ,_.... _,_------

Ft: __ ~ ~

..,...,fIjt;.....c.I~

_ •• <*1 • .....,

'~~_\'9 ..

_.au ~ FTOoI'u1>OOlr:w

....... ~
__
U'

..-

__

!ICCJII.!iIi'"~,..._,,1It:PW:1'OIJ'"' .. I<
..... 11 -"l' .... yJdt,.

-..

aocll:l

_.

OWs.r.- ~
N.o _" ~I.,.. Il. J I'" rt, 1IQ 01 ,~n ,,1'j uulN !l1"P-l] " I ~.IoI!Il'

14'

,~.,t.l-tlCUn..-.
~14;IIi1ll'lll"'~

MIt~
..

............

F~

~_l1IHiIl~

..

v __

~"..H~_""

...,.........4!I~ ..
_

"""" d<J'.... ooj ......'" If4,I(N (,7.0' Ii \1.0S0 I.""
dlJ~

Pt...

_II-

t III".a
k<>v

D,1l I
II , .1..lMIIII'

,lim
,It

..,.."

'

"...,

'" IU) •

'·e-

'::1 0' l'O~ I ......

". :pl;.gLir'1-.11"

"''''-'c..

IJ.<>.II<- I .II............ "" 1II"''I'lffIJ !Ll'lnl.u:r.. .

n~

I-~I:.o.l_

1"'-. j tl,.._I...,.

~"')"J"

"!rm.filjR,

q", .... e.r..,

""'<n" ,...... o-d<lI><oju.- .. C
U(!·U·MI'J<o.I'

,p.r't'1.U't In.n

.mrll"~ r_""lo' iLl .l.lon. 0' I II ""

.. dr-:t..~",u lIl'I,!IJiJu f~I"";:",

"',~:-

..
~

~_v_'__~-, ...
'

*"II;~

. ..... ,.._~
.,..._
~Ufl

~

......

1'<l1li""" • .., "D Ja'..... ,,,,mBa LO ~ nd .. b mJ'-. ruI,,,,,o>d,,,,olo do-u-.ullo 1I",lb..niI. .... ...~ 111",1,1 ",..,... u r<Ol'" I,"""J"" .I<m> k,,..).~ l .... '~"'I_ <>bj., Ij.,.." <;Iy,lbo''''," .. "'" Ir'".lU 1--N~,JU,;Jt~ nln br..... :n,.1 J ud l'llilld ,lOll, ,. I 1.1 ~~P.lllim 'fIi.l'\-ln'U"IU n11.C"'oou" .'u i _iOftc~~ 11" od I]· .... lUll iI<"l>"'" I" ..... 1'<"'101..

,uUl.U.TOR

sveznadar

D nevni avaz, SU beta, 4. junViiplmj 2011.

55

Taeno Nelaeno
zlmzeteno 1Maslinajedatumaq drvo,po uzgoju novijeg:

ISTRAZIVANJE Tvrdnje italijanskih naucnlka

Pilula fenu cini se sePilniJom
Prof. Vincenco de Leo, ginekolog. na Univerzitetu u Siieni, objasnio je da pilule koje sadrze drospirenon, imaju pozitlvan uclnak na zensko tijelo

2 sNajvecanaumjetnickaItalgalerija vijetu Iazi s e u i ji?
Ikcerka?
1. NETACNO

u

Elektra je u grckoj milologiji 3Agamemnonova i Klilemnestrina

pusan IIriu za lIonlnllte i suads
Isrrazivanie "School of Sciencea" s Univerzirera "Purdue" otkrilo [e kako samo tri posto ispi tan i ka za nemogucn os I balansa izrnedu porodicnih i pcslovnih 0b a veza hi vii porodicu i pcsao, a 22 posto samo teske porodicneza datke. Pel posro ispitanika krivi neke druge faktore, a sest posto ih krivirna drii same sebe i opIUZU j U se za v las ri ri n euspj eh, Smdija je provedena na 269 ispitanika koji fade, u prcsjeku, 45 sari sedmicno ivecinom SIIvisokoobrazovani, Prosiek godina ispiranika je4 3, a dvije rrecine ih ima supruznike koii rade naimanjepclaradnog vrernena.

• Americko' isrrazivanje pokazalo je kako lo,;a oralna higi. !e!!am,?~. izazva U mz hronicnih bolesti, izrnedu ostalog dijabetes i bolesri srca Osim toga, oralna bigijena roliko je losa da broj bacila uustima moze biti veci od broja Ijudi na zernlji, - Ono sto savjetujemo paciientima ie da cetkaju rube, koriste zubni konac i dva pula dnevno USia. ispiraju tekutiJlom za usta - kaieswmalolog Dzon E. Dodes (John). Bacile kojise nakupe u lankam slaju. koji se love biofilm, tesko je odstraniti.Cel· kaniem i koncem. U rakvim sllltajevima, uzrokuju los 7..:1dab i dosta Idih problema.

Spec

~. - ....

Isrrazivanje provedeno medu r---------: 600 zena mladih od 30 godina u Italiji, pokazalo [e da [e I:a.k 90 pesto onih koje uzimaju pilule, zadovolino svojim izgledorn, 75 POSIO ih osjeca cia ima vise sarnopouzdanja, a 68 POS(() srnatra se fizicki ljepsimnegoprije. Prof. Vincenco de Leo (Vincenzo), ginekolog na Univerzitetu u Sijeni.objasnio je kakopilule koie sadrfavaju drospirenon, a najrasirenije su u svijetu te ih uzirna vise od 10 rniliona lena, irnaju pczitivan ucinak oai.eo.sko tijelo. Utjecll ina gubitak kilograms. Iako postoie milage predrasude i pil ula je io~.za mnoge ilene tabu tema, ona je, zapravo.vrlo korisua za zdravlie, zakliucuju italiianski ginekolczi, No, nikako ae zanemarite da kontracepciju ne srnijere uzirnati sarni nitije birati prema boji ku tijice iii savieru priiateliice, a sve to bez savjeta ginekologa i pretraga koje pri tomemorareobaviti. N eke bolesti, POPU! visokog pritiska, mogu biti kontraindikacija UI uzimanie oralnih kontraceptiva, Tose upozorenje ne odncsi samo na kontracepciiu nego i na nadomjesnu horrnonsku terapij u, koja podize kvalitet zivota i zdra---= --=_"vlja ~ena u rnenopauzi. Pilliia u/jeee i /la gubilak kilograma
L_ __

Maslina na Kritu prije 3.500 godina
eleno drvo poznata od najstarijih vremena, Uzgajana je jo, na otoku Kriru oko : 3500. godine prije 0· . eve ere, a zabiljezeno ' ie da su je neki semirski narcdi uzga[ali vee oko 3000. go- .... hI~g dine pri je nove ere. Nieno uzgajanje bilo [e od zivotlle vazno- : sci za stare Grke i Rimljane i rasirilo se po svim mediteranskim zemliarna. Danas se rnaslina uzgaja uglavnom zbog maslinovog ulia, koie je cijenjeno zbog svcg neobicncg ukusa i mirisa, a i blagcrvornog djelovanja na Ijudski organizarn, Prj konzurniraniu, sviefa maslina mora biti obradena cia bi se neutralizirao njen veoma gorki ukus, 2. NETACNO

Maslina ie zirnz-

_=_..... ~. _....

Ermitaz naiveca galerija u svijetu
___J

al- samo HUnana
Zene II postmenopauzi koje redovn 0 jed u kuban u i I j p ecen u ribu, imaju za 30 pos!O manji rio zik od srcanog zastoja II odnosll n3 zene koie na isri !laci!l pripre" mljenu ribu jedn vrlo rijetko iii nihda, othiva istrazivanje ob· javljenl) II casopiSII "CirclIlation - fIean Failure». Prj. tome plava riba polucuie znatno snaznije djelovanje na ocuvanje zdravlja II odnosu na bijelu ribu ..ISlo i,lra:iivanje n3vodi ida. priena riba p aveca va rizi k od bole, Ii ,rca. Nairne, prema rezultatima spomenutog iStraliva[lja, koie je abuhvarilo 84.493 )!ene u posIlllenapauzi, zene koje su kon·· zumirale vise kuhalle/pecelle pl. ave ribe, bile su zdravije u odno" ,u na one koje Sll konzumirale prienllribu_

Riba ie ZdraU8.

Przeno stef

J

{!A

A OG

,LEMITt, ZAVARIVATI. lETOVATI

INDIJ

HEMUSKA I'OSUDA

RAONtK U BlllLlOTEel UZVIKU KOIlIOI R.ttJSEA . KUROSAVA

Ne rnoze se redi dase najveCa umjetnieka galerija II svi[etu nalazi u Italij i. Nalazi se u Rusiji. To je Z· irnska palaea sa "'!I'I,..MJ't, 322 umjetnicke galen je te ostali dijelovi rnuzeja Ermitaz u Sankt Petersburgu, sa ukupno tri miliona umjetnickih dj ela [ezgru galerije cini kolekcija Katarine II, koja ju je i osnovala i za koju ie 1765. godine dala pored Zimskog dVOTca sagraditi paviljon nazvan Ermitaz. To se ime poslije proteglo na navosagradene zgrade i napokon i na samu zbitku .. U njemll se danas, izmedu ostalog, nalaz-i naiveca zbirka slikarstva 18. SlOIjeea, velika kolekcija iralijanskog i hoIan dskog sli.kars [va, ad mga 40 dj eJ a sarno Rembrama, te sass.nidske Urn· jelnosti, grckog zlararsrva, skilsko-sarma!ske umjemosli, umie!nos!i cemra!· ne Azije i zbi.rka sa 26.000 gema. Zbirka crteia obuhvata skoro 40.000, a zbir ka grafike eak 500.000 lis to va.

r-~~-~---~
.IiIt!IiL=

3. TACNO

PADINE BRIlA

Klitemnestra ubija muza Agamernnona
GlIOt'OVI.IA

SNJUNI

AAABI.IE.
EKSPLOZiV· NOTIJELO TKANINE

mru

NANOS IfflSTA

EN.GLESKA

AMPER

NIIOIMAA PJESNIKi. SARllJLiCA

RJEsENJE I'Z PROS LOG .sROJA VIOLINA, STO, QDRA, AVATAR, LE, MARAMI· CA, TATAR, ARIS, ALE, STID, rt, ZAK HOUDEK, I, ANA IVANOVIC -----2543

tZAAStINE i'RSTIJU NlIA

NA IfflHOII[MA
_

D.N.

KOSJ\!1KAS

W\SLICI
VOJNI SAVElIZ II SV. RATA

Elektm je II grckoj mitologiji Agamemnonova i KJi[emnestrina keerka. Kada su Agam· emnona ubili Klitemnestra i njen Ijubavnik Egis!, EIektra je svog mladeg brata Oresta ......_-spasila od iste sudbine [ako sto ga je sklonila_ Oresr se pa,lije vratio da osved ocevu smn, u cemu mu je Elektra pomagala, pa je ubio njihovu majku i Egista. Elekua se poslije udala za braLOvog prija[elja Pilada. Ova pri6J rest je mmiv u Eshilov'im, Sofoklovim i Euripidovim tragedijama.

~

Vozila i
dijclovi
Prodaja

cij~k:d! ~~~lotK11~tj~f.~~;~~
202, leli~), p"lao llO ..
923 • Polo I, 4! benzl n, lO(]4,! re k rcgisrrov a n, prvi vlaanik .(a\Jlo k'U~-a

vmtn, placeulcnrina i PDV, U""OZ Nj-c-

• Poll) 1.0 .B~ 200 I, gcd., crveul, 3

e Ixdajem po~ptJ.QQ· Jia.mjdi\t;~:r'i: d vosoban stan 60 m2 sa centralnim pl il"J:S~ iJ1"i grijanjem, Ko~~sko Brodti' - opsii [1!JCenter, ul, Muhameda Had.zij:ilh tC03hr. 44. 3. sprat. Prl:dQO$I: im aju atuden lice i
1

003S5 lI697·481. • A_Polie OJ namjestcna icdnokrcTeI.033S~6-8l4,
verna soba Mul.K9:i"CU I::'. Federacije. • A.t:.-od. nnselje, POll'll] nO n IIm[ejren [cdncsobaa stan (kl lma, pp vrata). T<I.M2333S29,"'''iod 10-1

d"~i peri od. Tel. 063 506303, 061801444, Samievo,
• Izda]e sc posle vni praetor 70· m2~ pre,ko pu [a li.!:n iet: (N i:t.:e. b!l.:n.j~·). el. T

236·ns, Hcndek br, 8. 062648941.

e· Izdajem

PQsIovi"."t pros-[or. Tel. dve-

.. I~::rjelh prazan iii namj~t~ scban stanu nOl'ogrodnji1ll.idlil.

Tel.

10LllO, Tel. 053 890

mladi brntoi par, Tel. 061227 310. 7360·lu

n.

s

;,

• Air, 156 SW, 1.9 lTD, in 1002., redovnc servlsirann, 167.800 km, nije T 01.001no 145.

"V,,,.

• Polo di~1 lA't 94. god_, tel: resisuovan, mcrZezaralena. Tel. 06J 143-

oprctna,

r~~ KM:T~"~~
• Au to dizal
iC:J. trofallUll

• Astra "H" 2008. g'l sedan, max reg. do 3. 2012. go, uije UVOl} l~iM~raziran.Y!

T,I,061811683. T,I,061159l49.

• A ud i A4, I '!XI;). g'tu:i_~ (:k~!.r~ :5ot:anioc. 3J:
tj :r.!.OW1_
2lI:

• Prod, 2. Ranula 5, ledan reg,. oba 900 KM. Tel. 062972512. • Prodaja, ugrndn ja, remum ajnasern, alrernmora, i ostalih cl, urcda]a. ToI.M) 36., 193. • Prodajem Fial Pumo 1005.,) multi-jc·t L3 dizcl, tek rcgisuuvan, 6.600 KM. Tel.OOI5<;H54. • Prodajcm 10l Golfii nlnascr, alteuatcr, Lt 3! 4 i ~~ osu!.la v9zil~~.mo~t; j rnomo1a, Tel. 033 531·991\,06l 693 • Pu milk
i kom

• Povalj [10 a ekskluzlvuo tlerovanje ne Cr!"l1)gCln;kom pri IJ.tQrJtl. [.t'i-

• Aerodromsko nasel j"c, izdaiem J)O."S- 'P'r\lSIQt" 40 ml! ::r:;a agenC:i je, predsravnlstva, kaucelarl]e, sa papirima. Td.061811012,
• A partman Tel. FeTid.

00381917243807. • Izdaiem apartmaue u lgalu pored li""il i"., olizu pink 1'<1.001537739,
• lzdajem d\ra.i-poscb:an n~mjclil'~_11 stun, ncvogradn]n, plus parking, !lidi:>·Rim'~i M"". Tci. 06 I701 71 I. • jzdajcm dvosoban nata jcl:l.e.n seae blizu Karnpu53 i Fabrlke dIUhaea Poralit:i! predncsr arudemi-ce. Mob, 062

~~~~ij~0~~!rr:mJ8jnif~(;Il~~2~O~

0038<; , 8336879. 9

• Izdalcm scbe sa upouebom kuhlnie, Srcbreuo ked Dubrovnika, Tel.

Jormaclie: www.royal ... azur.com Tel. 00382(0))0 )04·386,00381(0) 69 21J 680. 7385-ht

Velikl pi r esak, izmedu Bam i Ulcinia,
06S S79 4H_ www.epsr-

i na CG pelmor]u,

:p18~..a

clion.1 1 KM. T.I.MI192~73. • h:daj em "SUm M m2, SeITI ira
FralLe 4.spT3l.TeJ.0334S9·.549.
J

• Izdaicm sobe za spavau ie: ked Scbilja, B~larlij.flj:S1! kupaulcm i TV
J

• lzdalem

• hnaj mljll ju se apart mani u D rvcni ku, 5Q rn od more, 'Jic StU. J parkin,g, Informeeiie na mlefon:
j

rrnaeiflr.com • Ava-nm:!T.Jsko p"eno~i~ •.e ianed Ka redrale, parking, kab lovska, 20 KM pooscbi. Tel, (1613396;17.
Pnpagajka,
• ApanmBn.:Sko

4"}9329,061437719,

rot (]lOllll't~jLtj~(ell}

drale, Ifl sprat.

stan-kanccladiski .pro:stnl ked K.'I.I-e-

Td. 066 754118,

n

J

• lzdajem dvoscban n~m.jcllel"l SWill sa grijanjem, J'oS:, ulaz, Safe!.a Zalkc.

Tel.06113394g,OGI149442.
• Izdaiem dvosoban
S(lIfL

• K.Qd B3J eel] tra, sobu dj evt)jh ma ne:pLtS:al!':ima. Tel. 061 383 .809,~ 03j

217-158.

• Au roogledala za rctrovlzore vr.ne:ii.Ula,;5.KM.Tc.l.Q6l14919(1_ ~o[iI;rbjbc

svc

...38>91 336 ~88.

6481-) Ndl
110

119750.

lO KM po ceobl. 1'01,061
dvos, s.t.a.n u Tel. 070 214

.,rer.u)ci!lile~

rent:!~!

AU(I)srakla "Rule",
i

gQd.t bijela boja, P(I-,"'C SJ.:Hl"!¢:., n;:l:;· god. dun a. Tel.063 50630J.

nio m. Garaecljs :5 godina. S [UP, Bo]nieka 109. Tel. 06) 8·517S9,001 413 317. • Clrrocn ca, 1.4 HDI, dlzcl, 2.005. • CiLr{IIC1lX:s~rn2904, god.j,HDI 1_4

bcene

atakla

criglnnl
S!J

ugrad-

470,

8od,TeI.OGI2]0018.

hi VW

-rs! 2.,6! :200:),

m2. 3- -e{~?.:;; K~v:Jf:i ~it ul, Zagrebacka BB - Trzni center, namj

• Jadaje se postcvni

PWS:LOf,

• Bisrrik, numiesten zgradi, 11~ du'-:i period.

192,00168568'. J3S34·S • Bub

ccg NoVQ& ulicmom periods urristima. Tel. 003-81 68 444--j.5·2) Ris.:ansl::a

cam.a (bliau Kam pusn), 300 KM + ,,1';i.· Tel. 06251 80 >3,(161; 00 38M. • lzdelem guraunjeru u centra Her-

sruden ti-

,,,,,,,I,,," stan, Tel. Ol3 442-998 i 062 139~a5. baa namiestee .s[:a.!1 3_ sprat. Tel, 033 442·998,00109085.
J

• Kodckreraljke

jezero.dvoscban

i

• Kl)t brdo, ul. Br.a~ BcgLC] dvoso-

843>24.
'J

L~K tcg. j FOku!.2_Obeil"li_r1, 2003. goo. L\1.oZe zamlena za [ednc au so. T d. 061

romob lla, vaeenje, farbanie, poliranie . nii.~. T.L061551S47. • Renault Scenlk, 201)1. god., reg., air b-'..L& kl irna, CD player, presac
isnccc am, ~'1u'il:£.jranJ servlsna ga)eJi:uastmJ~. TeLMJ 138071. knji• Reoo CI LO 1.2. 8 2002. god,~ :siviJ "
~~~l

• R9d im arui korezi vnu ;;;a.!i\itu au-

jc:!ite:n., za uSOS L;!eljsuro

namlcne, T<I.OG6&09945,062_ 411. 7448·ln
• lzdajcm namjcsree dVQiP'OOo-

i druse

• Blizu Z·cl i-cznicke stanlcc, sobc, TV! kabl., po cscbi 20 KM_ Tel. 061
Pomk1o

3.

T:I.~ifi9:g20~rila~
.lw~iem

Sf!

inventamm. T3doju
IU

• M;;u':;1mika, apanmuaza dvilc 050' be, 1..1 ccntru grads. Tel. 06] 9£~ 094

ban ulaa, rermofssada, KM. TcI.8Q1·59(l,

rroseben start poseI

OGI214 174.
• M.$nji

J

00'11,

asval

L]

170

ranu. Tel. 06,917 009,
e-Izdeicm

ili prodajem iednoiposcban

Si-

narniesten SUn] u priv. kr,.r:~ill< t.ensk im osobama Tel. 001374473. • More: uj:lolrebllm
Rparlm:arU!'

• Di i-elovi od I~a H:I 1_6 di:-:ei, 86. god registrovan do 12. mjeseca. Tel,
I

061WM89. • Filn M:uea JTD 2002. god., [e.K re~
gLs'[;(:'I,)~aD~ irna;!- eL PQ.di~cit kl pritolictl. Te]. 061.552.354.
1 l

PD~:

~t835l5~~~Qado

~r~:a6~~ g~~'O&O(;~:~
3~ .. 7_200 KM.

ban s.,a;[l 6<1 m2,. Owka (I-::od M-e..ku ....pjja~h

4g8 818.

.srudemima,

6;4J-INd!

Tel, 066

• Cenrar - Papagajka, nudim notenje u 11.1sm:i'l:o opl"e.ml jen om k aportrn,n", T ,I. OG 724125. I
m~j~rl~~~::1osi~il;~r::dt.Ot~~

!!i:!~~;~:~]Ol 130 Ijs ~o TI~'~U
lX".uJ.z. T<I.53S·539. vo. Tel.06J 203473.
j ~1~[\

stan nam ~
k_Q\I~

Iz,,:liJje.m jcdllQ.Sobiltl s.tan nam.smdetuiC::l.m.1II ili dje\loj:kamllJo

061 H771'9,
• Nt:dia komplemo

Komarna- Klek, izdeicm :(:.II: 3+ 1 i 6+ 1 esoba, S:il 1mb.inje. T,el., 0614 3.9329 i

Tel

kuh

O!:a

ToI.06114416l.

• rim PUJ1tlJl l, 3 dizel 2.004. gOO'1 2",-.[,::'l:lj bijel:a boja~ Lij~l1~ 6_800 KM.

7.700. TeI.06lS48408.

\Ii, 3 "r.U.iI., ru.ll CI~rem:l!! rl.jj;~~:ni ca6na ~ rDV 16fl.OOO prd:ao ci j. do N:g,
1 1 J

• Reno Clio 1.5DCl, 2002. ~"d", pl.·

• Izdiijcm nami"e~ren Jed.nos.oban i!.J'O"Soban S!oln u pri rJalt'iOj :k u ~i$iI. k8blov.skom -i ... :tilstLti.m parki"ll"m. Tel. 001 1<;7071.
Ii:".g.,

06114,8". • Cel) [a.! lwsobal1 8t911 (j S~rnjevu,
Podhrn:S(o'Vi~ namj~tol;:;ll !>:l:ifllraTno-grijflfl~t_ Tet 1)6 I 320142_ • em !I Gora, D~llo\l ~Iizu mo.~~p;aJk.in& • Ccfitar·

kompl. n:a;mjclten~ izd;ajcm nil dlJ.Z1 J)f:t"iod!::-('JsLii.2.916b. TeJ..06269ZTl7_

• bdajem jW!1osob:ri n 'sU:r[J :n..srnje!I.e.!1i!Goroill Breka~ centar) S:a.rnje· • [ldlllj~:m jed.n.os.o'b.an~S[:an!v1:SQkQ :pri.z~mljC:. u st;arnbenoj zglluti p-orAl~
J

166 • Neu.m - :POY"OljDo izd.a~emapar~ lrmrl].r:;! 5mjdtcnc u:z. m.orc·. Tel. 063, l17 098,0J.6/8E4·16'J"
tma.nit 50 m 00 mOn;i:~ p-a.. ki ogj kuhioia. T,I, Ol6 884-471,0611S<; 160,Mi· rill.em. • Ner..trn: l:mll.jf['l']jl.l.jem :QparHnanc: btizu mOnl s;a U:rns.nna I pogledOTn !l~ II;!Of~. TeI-036f8lH·-71 0 i062
1

ri'i! i1.dsj~m au E:0Pr:iiOnu opre.mtjenu., Tel. 1)6] 244

.

656HNd,

• F.i(,l\ Pit 11(0 [lJU IIi jet l J d.i;l~ l~ 1005, god.! bijela boia, d j C:1l.a 6.900

• Re.oo KBng-o 2.003. g-oci' 1.9 D1 P Ul·' nitki.!rq;::L5tr,ovall, Tcl,061l41292.

KM. Tcl.()61 J4416l.

• Reno Ka.ng-o, 2(]OS., TeI.061958oo1,
• R~:r'IO Klio ztii mi) 51 ,7r:dla, 1.5 DCI!

ZIU v-orenL

i,na5,OOOKM"TeI,IM,1W1500.
• Ficu 1984_! u dobn'_)m

• Fiat [Junto u od tiino

tTl S\9iliu~

c:i ~

mni" prod'i""" Tel.0626.147f19, • Fo,rd F'ics'ta 1.3 BI2003-gOO-1~i.~
.3
'Y:r':9l9!
1

i Vl;;!lrtOI'J'l

k~~!PeE~is~8~~~reg. do

fuB opt~mill 146.000

2002_ ,go<l_~ 7_700
V3>

"]>O,,,lioo,

• hdajei1"i dlOQ!lOb!l:ll s;ran privaulli. kuc:lI pQ!Sl:ban ulaz~ S"ll!.kioQ·j 0.0:;1'0], (l(il 1&9 751.
j

o;8Q-INd,

Tel. 0038268544-1 49. • Doore Vooc·B<lr,C. Gor.,

a.puun!!.ni vod~ Il.Q.n~5"wP:,
1

i6

li<'ikod l-!i,", I'''m"ci. Tel. 061 ll6 616,IMI S081.10. 0612,l4896,

• Neum, robe sa kupa(ilom

J

iilD.ilr·

67 >00-365,033/611·119, ,,,,,,i lX"liie
• 1zdBjem poluna.m jd[e.n d'Vosoban St::'l\! 1 sp.ra p{lSebll r_. u:1~ p.ri.kli u63:k na kablo"siku] DoliiC-.k.a 8S~ S::rrajt-"IIO_ Tel. 464-~98_
~'J

~~~u~r:~.~i~~Rk~~f:.~+~~~rs2 Di:r~:l~i~~~~j:m~i;:be:~n}Ct:~
17s::ui.

""b, 70

e· r7.dafcm k(!d Vijcenicc p~!I.!,"Il'armjdINU.l KUC-U l'o:r"OOici! 350 KM. Tel.

970)64.

Sllli]

Tel.0J3!411-39"9.
• Izdajem

PDV 60.000 pr-da~ OCUVilrll djc_oa ~o.-eg. 7.800 KAt. Tel.0618l,565. • For<! Fiest> 1,4 TDCI, ,003" goo, ~i... 5 ""rota).fu II oproCnJ:f!:j p.l1ltcni rnri. '0'!" i,n" do regi. g,9oo KM. Tel. OOJ831 ,6~, • Ford KA 1.1 B, 1999.,klim"ABS, CD,4.700 KJ\\. Tel. 061007748, 065340222.
• Gill~iju za kombj, povoljno. Tej. na i PDV! 131 ,000 prda'O~oClI'I,I'j!Jn, d~

full opre:ma,Jo pl:a.feI"Ji c::nti na

j

• R'l:tr-ovi;.:urs.k;a ogl~l:a "tal s-ve Slel!Llta,S K.M_ Tel. 06 l S I 2799.

• S~t Ib iea 1.2190. gocl.,~ dl ~elovi:aJr [J:;;!$r;r),3. .rt... ro~iw~ 2 (::iT;;!!! "2 ~'~IJP lYo'jeuaJs.veJOO KM,Tel..061l1 5493.

6S8HNd,

~lPI, 2000.god., olkljuC:a.V'SInie.7.800KJ;1. 1'01.061170169,
klim.:a, a.t8rm~ datji.lsko
]A

• SkOO, Fabi.

• Dobrinja 21 Pr.lZUO dV05"QD:ilTI :stan, T.I.450-7,l. • Dobrinjll 5, izdiije.m pos,. prosIOr 6;5. ro2~ l$ $VoC dj-cl~tmJsti_ Tel. 033 63S·OO6. • D uboka . k-od Ncumil iz.dajem
gal'-St1 n.je-rll. T~1. 06.3. 200 39.3.. • DvQ.S. :stan sl·lIde.n It". Td.033'3l-~17. • GtadoClpolj~-Ilid!a] disni proSlor (3 m" <;94OIl, r. k.440-747.
1

1""ol'OZila.Tel. 001749%,. • Viti m i:;.:~dt.l i Ysrndn jU-t llJa~ LnS:KU ohliilclu

• Sof-eri;fljb-c M"-t= i [)QIO'if:n-e~

$VC li-

'~'"p.Tel. 00385 98 4,3

• A~:rakt i vnQ! Pri Ii k~! Ma.k:u·~ka rivij1!r.J:, P"rt":kr:a5an p.amion n:a oha.li morl!J 45- Id~9ja, d9lem L.I.

Lima nil V rntni

r

,,"den,ie:uml. Tel. 06297 I 535, ~j~~~I~~~~~~~~O~~~~rI~jJO i d7.a ~7::d.Jlj~m pohJ:r.Jtii'J'l• Oles-II jdte:n jednosoban mm u zgrndl. T cl, 3l7, 062180679. • lzd;;.je:m Il:(l;m ~dten iedr.!.Q~'pQ:'j()•. QLOk HY'mr~Sl.l.euraj, ap;amnl!ni ban Sl9il ]:I'OSeban ultl~ C".grii91Lle, }::.a.~ l~S.-Q!Sobnil .l :Silrnu pl:3ilU' i.ld:aj-cm, U blo.,h, D. Vclclici. 300 KM. Tel. 06I,(J{)317. Tel. 003~<;21 773-JO" 00387 63 35I 15~, • J.zd.aj ~m nam resteo jednoS{looll
1 J

namjellen

dvc.s:crbal'l

Od. ;:r.~'l;\l'St:;!l iWiJjcrn dvocl~zni U DaI.msLin:s!-::ej 1.I.1.ici,-O:Gbiljnim

:5U1n

I"'vol ino, Tol. iJ<5! 382478. .. ble. T.I.0617113ll.
• VW TOI.Heg TDlJ

ogledala

za re

LroV-L20re.)

43·)" 7S6~·I!!

izdajem s.kliil· 15 mj. Tel. 005

2 k:u, T,l. 061 16) 930, vii<endom 00385922444341.
• 12dal~m. il;il.i"fJre!hen j-edJ'Los.oban st:m s:o.m id i.Ii.s.a.mclJ U u.l, E, ~choviCa,

_I1:B.

Grbavici-t

y ~lSm

bl:ll.Oj tg~di~

• Golr ~ t _8 b~l\;f.i!l! :!iuIA)marik~ u CJJ:[rastall[u,god. 1999. dj'. 8.·800KM. Hi!lrn~cOrb)vi.C:J;5._Td.1)62 J8~n2_
J

.200:}_ gocl.~~Lr,

• Golf~ SD1 1998"g,! reg;ts:rw'I{3ll do~. mic>cc', <ii·8.700 KM. Tel. 061
J

Kupovina
• K upu j em lli)Vilrismna vozi la.~Go 1fO'lci.P~inl!. Tc:I.0:6150419rO. • Vtiimol!uk(JLl ra.blje:nLb)ha'r,l'Qj'"isa~ nib i dO[l':illllti.h \1ozilii. Tel. 002 SM

• Super p.rHi.ka! Drvcllik Mi;lkar~ skil] restornn Oil izuzemo atrabivn-oj i pr-o.mellJOi lokaotiii tJ.~ mOte <illi,m" zakllp. T<i. 00385 98 453
j

00J85996S0.BlO, 21l4.

• Grndnc ~kod J c:liC'tJ.:sobc-1lpiITlma~ n.iJ u.godt,i.~, k.om (0 rr.J1..\.PO·V(lljliQ. T~].

~~O!O~p1~~'~.~r~~~o ~~b~~~~.,~iGc:i~~7~e~ d vokre~'e[ nu
n~ • PClcel~.k Snrrol: BrekC;i.lj- izn:ad StlJ• l)od~C"9..:.kLlCa lI~ moOre, vel iki d'lfOsobni i3.]}<I:rrrnii.n ili sob-csiilllpOlre:bom <"hi nie. Tel. OG),17 353.

1"~06111l065. lI913).
• Izd~je.m

nilmi~t-en

S{il1l.. Tel, 061

105332.
• Gol.fu

43J.

7<;60-1"

• Gr.3.d2l~! pov(:Jl.jno i~:n.$jmlfui'C'JI1 sobe i apanm9ne. Tel. 00385 '91 SS:O • GJ'iHI94lreJ:krel,'~":I'I e SQD~ $~ b;tI.l.konom, kup;adlom i friMdcrom povolj:· nO. TeL 0038521697-1 n
l

•. Izd.ajell'l. 7..GI'3cH bllzu , • lzd.ajcm kl.Jt.ijpoSeb_

rI:omj~ten lWS., S(I!f1 u OHR-a, i.ntc.rm:t, C"eDLr., grijaqie! hblo"Vsk:!_ TeL 0:61007859_ Da.mj~{Cnu garwojcru u yla~ K~c·v:5J::cbLdQ.. Tr;l.

linkl.d>k:l, Hmno. Td, 0311610·138,
• Trpanj -Peljdac, lli;l}::n=veti'lap~J'i rrni1n -., lizlI morn, Zilscbnil kuhl nja, TV! We.., 11;:ra~ p<rse1;r~Q IJliI"'~Tel.

• P-razn u garsonje:ru!

pes,

uls?",) Mj·

,g.t1ll,4 1I:r-:;II;II_ TeL0:612066S.9_
J j

d.iielovirnill.3

aj[1:l.pric 90,
1

• K. Mercedes: 91 , g·m:l. dizel! u do· brtlm 5tl!.nju reg,.. aCi S. '12_ 20'11_ S-I

• Izdajc:m stan 100 m2 N ahorevs;kl! 39~ kod Pio:niT.s.ke d(;llin.~_ Tel.
1

:t7 T,1.061156109, \~i~ oomah, T ,1. 00 1115798. ~~~~~~ 201l.
klj

l.500KM.1"01.061174191,6<;1·444. • Kl.aRloR:S Ilmllz.ir.I8'lmetalik:si~
i~~~n~, s~~~j;!j r!~~~~

775. • Olkup.lj uiern is:pravna 'l,l'ozi lB na BH. Labl:&m iI) mladil god.i.~t~ i:su~i\ro ispoclli'Zitn
Lh

033 l06·216, 061869 110, 6581·1N([!
• lzcl.l1i~m pooslovnl pros.ror 65- m2 leoti J 9(!;om Lf Bel n.iC"e~ sa uJ'oln:bnom dOZloJol,{im N:o.h.o.rcvs..ka do
b r.
1

• G rba SHilhPTiv, lll.

~'iCil1

ku~) [SPnl~_Ttl_ 003 639

dvos.oba:n

namjc~re.n

033/l12·908.

061 5J4l61.

c:ije:L'I!:!!!>:pl:iHa i

• G~bavic;a~ lijcpooprcmljen dlO'oso· ban S\:;Ul I.i tSr.ad i _I1."Q d\J ~ipet"Lorl i:lda-

0038761165170.

• Ilda~l!m od 31. ju.! .. vikcmd.Lcu na mOtu - Pc.d:ill"il~ 5 fUR-III kre\rel. Tel • l~daj-em p_ pr-OSHlt" 11 (:I m.2" ~ S\'e

.' UVgso:;Ci i:t(i::Iitm d",'uwbiiT.l.:5li:m", I I sprat! i.m:a,g;r:i!!lnie-. Tel. 06l2.~:} 19{), • Zaos tl'og.. tzdaj~m ilpan.m illl, 3 Sl)r b-c~ l kll.pil'ib! kur.inj;;l., pOrtli: pla~.

ni".T,I.(I6I17~ 19),651-444. • M,,,,,," .. /.538ki per 6.4. 1',1. 061 775 3Jl. "d.5 mou,,'lLT,l.OGI14Il92. • Mt::~C~desCkl~$9!j 200 CD I-~ l~~] ~ 20.500 KM. Ham;:c O,lovio.,. Tel. 062189722 .. • Merced" 000, CDI, 2007. g" ele·
U

CrD'r.I.O

• Kombj M-enx=d~ 91. god_ rt'gisdo.s. 12, 2:011. u dobwm star
j

• .KIJP ujc.m h;;.wui.5a.H:jI i r;3!Sbooo~na ''I'Q:r.ila, el. 063 4S9 893. T

jom. T ,1.,061031 HO.

• Ku pujem g"Cpck vnlt~ z.a Ford .E:skOI"[ 1_8 D, CL kQmbi {kaJll.V9f1}, Tel'. 013~69·477,061 105156.

113. Tel. 033 106-216, 06, 869 110, 6,82-INd,

• H~jJ~mol izdilic.rn dvo~oba:n i~Ien $llln .."el, 062 20:4.2Q8.
j

nam ~

~ls~:r;,f:"~~l1:~S4S~~8.nu 06103395>.
• b:dajem

~~s·

TeI.061537739,

• Hra:sno, oamjcltcmti sobti,. centr, I;rijanj-C k!J~;nj!o!kuh~nja~ '..:coskim

• [~.ajem ~l. p~tor -z.grad:;l .00 Dom.a milidJc. Tina Ujevica I:s. Tel,

o..,b.m •. Tel. Sll·61 S,IMl <;l:9 S38.

• Me.rcedes 81 ) ~:arlQ.)2.0(12_gCHI.!!te-

(>XUOl

s[anju,

god.

20:02.)

cijcoa
Izdavanje
liZ. Siirnu ~el1.la"t p.-e.krasa.n. IJ(I1;led -ck5tra PQvol ~m:I: cijeDa lJ. 6_ mje:!:i~rn., mv\'V. HloOOfli .ne[jplaza

•. b.dlljem poslOVfLi -pros;!'or 3S ml! ccnt:n- Dobri nJe ].0:00 Konzu.m~} sl:mj a v-od~ we) c, ,g:rijmnje pogod$f.I ;(.3 [.(i?ne dje~.H.llt·U$li_ Tel. 061
J J

j:[e~~;~~j'e~I~;S:;:al~~flte~~~1 86l7l0.
.' liv ... - L;(!d.n-je.m kl..!.~I;14-6us.ob.~j 80 m od mora, TV, klima parki ng. Tel 0038763 1912Jl1.
l

131 641.

6S8&·INd!

~ro8wr (s:.kla· dille) 100 m 2, kod F,brike d "ban •• imil 'veliki ~fkii"l:g proSIO[". Tel. 03-3 65,·398. .. h:.dilljcm pOsl.ovni f' r-o~:tor 0 m2~ 7 ZB magadn, 1.I. Rakovicl,300 KM. Tel. 061l'4S76.
podo'l'ni

• Zc:nlcil - c~ntilrt iz.d~jc 50!;~. 'pITi5i[Of pa.go.dlll1 ~91'1~ikl"Okredi[i"l.e banlc-e~ urede p~dsm\l"nltrvait LiI:pore.kc zubr !le! s::3l.oJle i ·s1. TeJ. 0.61 189 89S. Wl,1,1'IJ;'.llckremine.bil
1 1

Prodaja
• MOSlaT Lul.ki mOSl l"Jo~·ognl.dnjil ~ 2" -:sobni 6.S m2 i 76 ml. Gr.:nis cmr.a:.:no m feS.[O i ugrad:etle :Ie uh.ij j

{.r:l:rt~e(J..pt('mHJmtt_ $ivi. TeL 061 804 l14,
J J

• Mcrcedc~ E ~20 CDI~ u,'a[l[gmr'41].aUloml.) rriprr-ontK CD r:il:~ diol u:11 ko.l;a} xCi:IJoni~ itt. f~tge1 nq.. \Ie ~umeJ sel"",is;n~ kl~jigll_ TeI_ 066

• Tuccpi} iip<l.ftmii]]j
1

• l~d:3joi;m pcvQ:ljr)g l!5,-slbIiJan Sl::ilo) opre.mljcn sa sVlm pogodllo~ slim2l! \J privaInoj kuci ?,au:l:Ja.[J u.ttiZ i .rciijc us Br"(:·ci u b.lizi nj
1 j 1

l~~~~l~~,i~~'~
f~~~~;~~dc2J
l

Ilid'!!J-eeml!r,

dvoooba.nJ

n.am~ li~c

06,614987.

moie

12:d.aje·rn poslo'{ni la .k.aIlo:::lar:i je1

I"rars[or 81) m.lJ 'RajlOViilC, T ~l,

ni'. Od 2.400 KM sa PDV-Qm. T.I. 061 4992,9, 634-IMo

pli)"_l1~ Ltll.i~'"il~

Bolnire 1<00,.0. Tel. 061 l53 431 ih 263·46J.11 I
Jetajcve u Gradcu Il/m1 lv:ui od 12-13 h_ Tel.

• Uid~a·LL..ifani, S\im dvosoball 0;1 d ...~_i.p~riliJd1o gri i:lrfij~!-puvolj n~L i;"_ Te-l. 061 104 1 ll. 1z~.t g_arwnjer:u ~::iinje:hej'a.) U pri,... • hdajese •

364 84B,

• Mot-tiT ""M.,r.'To::ciC'5 190-200' oolil':no:mmje ..T-eI.061251.80S,
n

~Hle-l~

670·IMo

• bd.ajem blilU pl.a~~

mr. Td.Ool90440.5.

kuCi.

i mall

j I:d nO$, s:Lrogi cen~

ji

n:;)mre~r-en SiULil.l5- m1! ell:

061989296, • Pdo I06~god_ pr _ t 997., :u:lerUl me [a.tic, dill jin. zaklj ut;av., ~tbe:r! 'ifra ,. pnlicnie. It'll- 10. 10.2011, Tol. 061 528084. • Pdo l061.4 HDl, l002. goo, pl.·

djl;u~

• Motor .. M""d" 616 di.oI 2.0, go1996_
1

c:.ijena .l~O

EUH,-9.

Tel

;~-~~~~---~---~~~--------~---~
t

"rii.nccciiI 50 m2 IJ u.lici Tclaoj:sk::il 'br, 4 (ilmr;:du Doma pi:sa~ i AV:JlOVQg [oroja), Moo.[)6] 1B()Q(I.

S24,03348&.S58. • l7.dajem pQSlQ,mi I;'l"ro"S [oJ'

• I:zd.ajem posJovni prOSIOf 00 m2, uz &10i1fll]r.I so'bmtlllinit'1J I za 5"VCn:a rnjeI'l~.!. \]1. AJipm~inil 18J.g, Tel 061 US
1

pi)-

• Neum ~prod8jl:IlJ .kuCu: 100 .m2} '1lasnililY'O 1.11. l"C.no'Yiralla! blizu Po~!ej 2 t.erS!Sr:j 2 ku h in iej 3 k'!.l_pfltHii klim:O: pogled nil more, Tel. 001994 995.
1 l

648J·iNd~

efi:i:itia~ <iioo, do rog. 7.700 KM. To). (l(ii 158 101.. • Pd.!) lOI\,dizd, 2001. god., reg. do 11_ 20 ll_~ ful Ollt~ ...I.9!! i~rs.no .s [a.nje~ t hi,"o. Tcl.06l121461 • Pdo 307J ZoO HOI, motld 2002_~
OCUV'.JU11

i'~bv7:~~f.~~~~~ plac.;::ni
1

Vole molo 091'0,$0moi,eleslali i, pUIOJl1 web parlalo, www.dnovniovQz.ba. taka ~to cele klikom no zaokruieno polie no slici i5pod do¢! do fOrrrluloro koii. trebole popuniti i postoli no mail; mal'iogiosl ovoz.bo

I

, , ,

'Tekst
I

:-----------------------------------,
·~nI

,_.--------------------------------------:Telcfonf~dres~ ------_

plavi 4 .... .l"!na f ... oprcmBll U e.:ano!'! i PDVt 1550_{HJ{I prclao c::nra KilO nov! djena da reg. 9,900 KM. Tel.MI J5820l.
1 1.

'lWpotl ~Ulpo; ...UIUl -"C5U :ld""Jik.l14~ 71000SU*W

.vu·

tu Mile- o~1

Dnevni avaz ,,_
• Prcdalcm trcsoben stan nf'llCi~ gtanama, c~J'1U1orJravni die Clglaua, 31 1J12 + rCld~ na IT sprsru, vi. 1/1, odmah uselilv. Tel. (166119

,_,...""

"'".
dim.

57

J?rtIdaitm kll~""ll :1;31dulumom zemlle, op~lifL~ Srari Grad, 80_000KM.ToI_061214071_
• Hi tJiO • Hi [!J.O prcdajern rms, stan na Dobrlui l, H. Kapi d![c:l, V sprat, 78 m.2, rencviran. Te-l. 033 4S5-471~ 061 3-6fi

17h_ToI_0020~J.!9,0336ll-119_
• Po votj 0.0 prodaiem kuctl: S43 ok1J_it.J i'"(Im! viscko prjzcmlje+ sprat,

:s:rcd~Jh n:llmjd(i!n!

R.dni1ka 11.1.To1.061l01700, ,i(,4 OIl). T<1.061219671.
• Povolinc prodaiem
51;.-).n

150_

7499" I [[

u HfOI.Sui·

cLjena.povol jll"'. ~r.el.033 621-U23, 066 357W4.

KM, Tol.oollS6161. • Prodeicm stan u Luzanimu 69 kv.,

g:trah!

230.000

je'\l)_Tel. ~2671488_ • Kupujern sum de 50 mz,n arelaci] i Vcio.ick_o, Alip[l~inc, Dobrinia. Tf;I. I!IiU37l44.
• Agenc:iii za nekretn ine pcucbno vi:5-eS.~:at"!gV9 za kupovinu. Ttl 033

200J4;_ 7,80x,3,50
• :2 rende
<D. Td_0651146;S,

za l iem u basm,

852.

'PC"_

sa dozvol., ~r.B.tefi ob jekti

TMP, lfl m2, I. Tel.03J 544-122,01167:/7979. • Ali:pal ina ul. kOO srad. Kofevo, ku63. 9:-.8, P + S + P ~garaza Sx4':)1 svc
• A. Pol]e A·fu""

TeI.061217701.

• Hraano, jednosoban

Di<1mij:S$_.8 ul., produiem sum 38 mz, 74.1){1{1 Kl\1..

• Prod. 8 duluma zcmjlc 1'-10real i lfi i1ul U!11~ Pol ne. Tel. 065 W) 794. • Prcda]e se keea nil Bisrrlku DIl'V. 250m2,ud~ljr;:n .. l; kmod B~~:J,r5"~je i~i lO minu [8 hoda. Prel ijep pcgl~ 1'I:i! grad. K uce ee s.<J.SIOjiod 3 z a ecbn a eraf1!1 sa odvcje ni m u I :17.1 me. Uz. !.::out se u nalaze 2: pra?"_e S8 3 gor.afina mlesra. vi papiri urcdnl 11 KuCa if; u pravo J. g~i~~2Z:i,L1~1,ri.raM-lma b~\u. T~l.

,i

• l'tQ{I:aje:m s [a n u N ~d:Z9r[r::; m_:tI!~ :509 mz, ncvogrednja, ci]. 1500 K..\1.. Tel.

• Piskalne lSI ,809.

kase

J' a kredi

L.

Tel, 061
\J

061509:1>9.

lll·914. 544.

• Trake ~a mjerenje 'e«:ra Ocntcur- TS. ToI.061 866705, 8;~~o~f~~ff~~,~j!~r~~~l~~.~:noo;;

k-nri)

m'.,Td,0013SIOO9.

j

pti klj u6::::i~

Td,fl61817960.
• Ati patino

.1\li,PIl~irtlJ c-r~~,pnxt;ljern tTQ$.;;Iban adaprtran stan, vis. prlzeml je. P,olje iB-fa2a) zerccrcsc-

ban stun 77 m2~50 balkou, c.g, odkat, mah lIselfi ...-, Tr:L 061 l1579'30! vikendom 00385 91144 4>41.
• Ali p a sino, garsonicra ~r~;i.g6~PSOj!900~OVitana~ 27 m2, kod 50.000

J·19>61 • Illdsa, prod. stun u Luzanim a}nlzavi, 95:tfi 2. + .G:ii r::tr.a. T el. 62.5-65 2_ • 1.liclzrt·Luz;:mi prodalcm stan 5.5 Irt2~ eentralno, U I S"prat~ t;iitha po vldenju, Tel.011614·20"
l

• Iii d:at~ PI an d iht'~ Boaanski J 'i.ljan 17, oblekm p+] +p 150 ml:, b,'to150 m2:t k,Q,u neve db_mije'jo 1/l. Tel- IJ62

"ouS,,,ki, 1~J.OOOKM_ Tel. 061439 542, .: Prudaiem rros. stan 78 r112!1,6~p_,
Ali p~i no, exira sranle 92.00{I KM, hj tno, h ltno radi sclldbc sa srvarimu,

• Prodsjem Sl.an u N cvom Ssrelevu 86 m:2', IS m2 vcmndc, sredcn, 3US~

• KIJP!.Ljcrn_~t:JII; u Seraievu.u ciicnu dsjem BUm ptus doplars. Tel. 063 919 • K up ujem 4-6 d un uma ?J;rn~jd[a es pcslcvae n arn [ene na relacf i V(Ja

201-032,
je~ii1~~d::~~~~i.;~~Fo~3dii

:s

~',-BI.l;"i·Td.06J 1,60044_ • Trebam smlelLat, p.cY..:eljno predgrade, selo, planina

1.02S~. ci70 KM.

Tol.061 SIS 195.
• Prodaicm

T,1.~'449120_

n a dut.~ period,

T'.I.OOI971511,

• j\'I:3.rtj u Skrinjl.l

Gllrcnie

govcru.

mz, :;i!~:~.r~~:~~~~ :n:~~~!: Tel.061 ?26007.
:1:~

Ilidza-Pehou,

prodajem

ku<:u

n aselie Kvndr aat, 1]4.000 KM. T~]. 001143036.

• Prudajt:at

(:t;[!Sic V il:ri~stan 5'2 m2_~

{~~8t~r;~~ {!~~~ls~:;hh~iif;lla
• Pmdejcm zapoceru kuclJ
SOi.

rrosobaa

stan sa

gil.

• Traflmcimcea vici, ci ien OJ povol

~1l3_

nepujaza na GrbaTI;!J. ~ 336 200_

.' Fm:Ldcrvoe,liki "Ftuktalov", zn uC05~ l~tel.i:!O!\~ lietne b~c_e..TeUJ61 :50 9,50._ 1

~ AJi,pMirto! ~rSOpjera.~ Gereo v e l , 27 mz; 1 sprat, renevlrana, 50.000

KM. TcI.061507960,

k!JJfu 11.Jx 11151 prizcmlj,,£ + 2 spra ta, SOi gi:"2:l':um iPO'S. ptOs;[Ort,iin, cijenapo do-

• n idt.a·Pejtcn, prodajem

Oll(.ll64l6.

• Prcdniem ~~L verosoban S!.il.n 11 S [edna sob a posebaa ulnz, pogednn ordinaciju il'j urcd, St .. ri GIiI.-d_ Tel.

e[aZc i ,so;;l kernunal ijam:a... bl i:i'.u m Bozicapumpe, T.I.033801·186.

rrt

Zamjena
• Mij"-ClJjilmkuCtJ,u Zvornjkuzastan i_li kutUiuSa.rajt'w. T(!-I.1l61 81796{1_ I ~-5Qbim

d,;jofo\cl je. Tel. 06ZS14 279_ 0,1033.

.' T rosled, d vosled, kcmodu,

sec-iju)

.' Mcdlven nlemaeke ~1'l3?C:1.<1 vene, zeoskc, original, pcvclino. Tel. CJ61
• S\'CVI"S[C

govoru.1"01.0612l6007,

533·122,063 13l616, • B!:ISCiuti i!il- Blidakovjci~ i'"o, 690
[j,. s[an 49m2.i

• BilI~riiij9 -pmdajem kucusaposlo .....I,)l'OOl:orom -:'.2:\ SO m2sIilmb. i:SO m2 poslo\"T;! i - usel i ivo_ Tel,. OJ31/4 ku.~ g!!Jta~:!'I1 5 m2 s\!eodvCl1/1,4;.(100 KM. Tel. 061 J65
1

• Ilij:3~, prodaiem s;u'i,rnl)cn-o~Jo'i,'ni OtJje.k:ilLdim. l2K.8 m] okllc1lIce.422 m 2, m,vcg~cln iii. Tel. 062.s t 4 659. • Jlijaj-Mrako'l,l'o, prudaj-a grad_ Oi'..e-mlj. 1.810 m2, S'{~ p:api.ri i komun:o.lii~

• Prodaicm ccwerosoban stan n~ A [ipatti"LU :wlju 8- faza, 77 nl2~ ,') kat, odmah uselllv. Tel. 061 167 9lO, vikendom 0038, n:l44 4341.

KMlm1_ 1'o1.0639!9544_

• P'rooOlje_mdvosoban :iilan 66 ml~ 5:prat 4, ulica P~LTi{!l!5hIjg~cj. 2.000 .' Prodajem~kstrn drosoban:s [;J_n S 5 m 2:t. ~pr_ J! rtCi'L"(Iog~dnj:a} n:;r Be ~8,ni ji~

tJ)Q{I m2 -Ie 4_000 m.l okucnice, $3 asvanlranlm parklngom, uz m agistralni pu L S~~if;VO-MO$(.!Irt 11;;1 17. kii'ome LtU! ill 'lrSim "Z9mjeml ZDI stilmb.~posl. prcstor u SOlriljC"'U. Tel.

• Prcdaicm zcm Ii u u Vlakovu l.400 mI. 1',1. [1611010lJ. • Prcda] ern -izd a[em posl. objekat

• AI_i~ino pootjeCfa2a, milenlam
stun

n,du.T,L06HI5186_
• Mcimtlo,
l;~rtU":3[llo.l ~

47 m.2~ iat munli u z nak-

brodski poCNi!slJbn" \"~\8_ Ttl. 06S 689 Sll 1'01.061 'i2~347. • Dom :J;Ca, svjelll} Ijc_kovit;a prcpe· licija jajil!30 kOJIL_- I} KM '"'Au i 10 KAi SIo! klt!Sil, prepeliee no:silje • 50 KM., humus prcpdicijcg dubri~tIi vre~ cd 50 kg. - .5 KA'L Be-!>:pl:a[na d~s.~:al,'a.. Tel.001134551,061217448.
!II

reaanegradc,

lamperiju,

.' Dvije k1a1i ke (siolicc),

povcl

;110,.

061149249.

uz dog,ovor" 761424

dvoiposoban, I sprat, s.li6ii.11 okl) II gimrt;;iuje Zv.;:ui izo h. Tel. ()62

17

1/I.T,Looll48348_

979.

• Bl.agovac 1 ti! kucs S9 oJ.::UCll irom i 8.."",,m. Tel. 033 5#-72l:, 00; 727 • Br~k'l· prodiJje.m[l'oiposooon stiln 94 m2. Tel. [16!839 >n_ • Bre~aJ !pwd.ajern lrO tfjoooban "'n,94 mI. TeI.061 i395n.

Ql3541,·76;.

• 1manj-e KobiljaeaJru~e\'o.iI ku.fast! 1.100 m2 zemliCt. pijpiri urc:dni. Tel-

oi,1.300 KM/ml. Tel. 061 ,4001 S, 066206473.

• Prod ..jcm ex Lm namIcs:ten stan nOl D(lbtinii I~ 55 k"'a!dra~a13. prtlt_ Ti;l. s • Prodl;iijem h.iln,O ];:uel,J_~ ~eml ju

• 1manje. nil KobiliilCi, rU5evna ikucil len:;!{::lii! SLruj~! 1-100 ml! p!'ipi r:i I.!:r-td"i. Tel. 011 541·765. :lvi rn iko. mUfl9Hjema.. T~J.OC1437 5.58.
53

kodZ,kiopare.1"d,[I6681S957.

• 'Prod_:aj~m·ijl".d:ljem:s [s.rnbe.no~ptJs· lovni obickat ~ 4:5.0 m2 poS!OVllC& i j,S-O ml ;Sla mbenog proslOr.a, sa 6 :ii[:il~ ~ova i 4- g;arsonjc:rc i zamjcna za m:lhi i! N.edh.rL~i~ A.. It Srebrcn"e [41
1

mole

• Breks;}l m.l\.s[an s.:a b9~!:Q-m! m.ije:njam·prcdaJcm za m ..1J ii do 30 ml utd(~go~'or.Tcl.OOll8343~_ • KuCtJ na SIilI'Om Gradu mij~njum 23 i,duo;f"J"'b,n''''"- Td_1lIi351402J_

od

• 1st. :Sa.~ ievo ]l+I;ro;l~

Cmoj lJ~ri) BogatiCi·Srbtja. 00)8761 Z26-M5,
m n(]wb~n
St21l'L

op.rern•• TeI.06i 100424, ki"g3,""" "«mli

• Bre.ki::ll! t:r{I!iob:;l,n K6m plemo ada!, Li ran

ao

J

m2 sPr'.,n! sa d08lil nove
j

r

To!. (0) 433,,g,003a5104IJ·-82,_

.lv9nicakod DubroYnika~f.lliu::340 m.21':I!lrildcv. rloZ-,lol'4 pogled. na more.

lrll! 4Sl.

• ,Pl'(Jd,aj~jedVisnjik. Tcl.i)6.612.5 V.P., 31 m2J

"~J.
!,l

u: cen·

.' PJ"O.d(!lj~mJm.ljtnjam rn8ni'!J kr.r~u u ,cemnl T r.ebi n i il ~a oo.govaraj uti stan u ~mru S:lGI.rc"iI. Tel. 062 467 l31.

Polio A·ro.. , zaB,ogrnd. TeI.006.f4S <03_

.510lD

• Mijenjal:n

stan 70 m29 L !:flt1U, A_

OOI5044Z5_

• Svjei:a lje-.kovil:l j::3j:a prt'J;l"tI.LC:3 h raIlj~n~ brnilom bez koncc.nLllltil 3.0 korn, - 9 KM_ Bc5p,hwl:J do:st:ilv:jl. Tcl.
J

• RakovLca ~j)mi.n gaj) dun. ipo ze· rnli" T.I. 062294 556,033 5 14·%5,
.' RakrJvi~! viJi;.e!"!di,cQ~ d ~':aQbi¢.k~! ek;s [I1) srede_nol ciiena 13{).000 KM.

nali Ie! pli n!ito cen [. g:rij:al'l~e! ~amanj u Imcu u KS! ,lla:sni!,:vD 1/]. Tel. Dld

5,3 m2 (:51HOCrc:D)j ~~bl];c kornu-

Hrns..niCil

1

mije.nJam·prodmjem

• Zl:o.[1]c nbilX! 3- KMIkom::id, hrnniil "" noi« 2 I<At_ Tol_ OO! 547 28(]' 03l l'Jl·114. • Ai':var;ij \''Cliki601.-IOOKJ\i1ma.lif.!'O lO KM_Tel.ool j47180,Ol3191174_ • P9pig.e lig-riee I ~KM,pBr 250 KM) kavez 10, h"um 2 KM. Tel. 061 547

• B':I61 P(lIQk~ pwdii.j~m kucu! 2 $I"~n~ 1 Z6 m.2) gnra:Za, ~upa, basr~ par·

T,I. 5.12-71.5.

• Kakanj, vikcn dica·kuca, :smlja] voda, vt~$n ik 111! 20_0:00 Kl!o!1 mOle: zBmjenaza9tlLo. Tel.06l315616.

• Pr-od:a~em j-edTi,OW ban SUi;n') 37 m2. + balkon;t Iek adap[iran (pI'O'".lOri) rndi iatori i pakn:1L, plo¢i-ce i ku p:nj10\ blind VLaLa~t. Vila T_ TeJ.OOt 348

~67~go, ~12000.

T<I.033538-798.

• J\'\i jertja_M ktl.fll ~8 g:a:r:son retLl: u:t n:ildopJiI(u) Halilll ..si6J. 11. Tcl. 06~

180,0332.91-174.

• Bu:so".·a~)

176730tZe-fL!ca.

i,tcm, 35.000 EUR ... Tel. 061
smn

kUla ZOOm2] use.ljtva,

6i:i7!tlro~~\J~~1
• KU~f1:;1

• K UCIi ~;mlld Bosmilla, ~l_

Hi z::i5~bni3

Tf=1-033

717., • Pn'Jdajem ied.t"!os.ob!!ln $l~lJ.~ M,ei19~.I!CCnl.ar. Tcl.061 243923. • PrlJlda i,r;m, ku..cu i 1_600 m2 b::.stt'iI SLars otes[a 19, Kobitj:ag,lYV9. Tel. 062

pri",mlio,1'oI.OJJ655·11J6. novo,Tel.ooI 207fl99_
• Samjevo-C"er:J[ai'"!

• $_ H_::.d!ita,~ joonos_ s;r.an 32 ii'I.~"'.I \fiiii_

.' S_ Kol,Q ni ia! prod_;;iIielT! I ri;lt:l1a1.:oi Slall U llhm komplemo renovl rant sve. kod 88J
1

• M_iienjam 3~s:ob..ns[a.n Hrasfll1,6. k:J L~ lok(ll;'.ti:a kocl Rcbg La, ~i'I m:Jr.J ji U:ii;do,govor ~ in l)"2e i 1.,S -soba.n! ne visok .pmL T,I, 033 65]·21'7,001 S28

doom

• T~ks(Ovi Z!] nilrodnu i zabavnu rn uz.iku-.! g.otov; i po n:arudlbi. T (0.1.1)65 346112. • J-cd.o.odjelni s.ud,o(JlXT 'D.cz. QIl'C"ta i ~$iSi \':a.f ]skrut z~-al'i ... 1 :5.-19 b_ T~]. ld

40 ml, i:_.lI.!Jd,IoZvizdov;"". TeI_061 7I5·54l. • Ccllt1l..r, stan 60 m2/ln sp.~ ul.
$e:nQiM! tl:se-.lii ~r_T~!. 061 :549268_

• C~mar], M. Dvor, jednos.oban

[]id~i s.anl,!mjd~je-m!.5,vc j~,nov~ vr[o Dovotjno. h tUlO. ·lel. n62

841196,

385732.

ItL S-[8.qa ! t:.;!ru:rshitl griian ie, 2 varii,me. Tel. 033 681·n5.
• K:u.c9 •
s.ti!

95 rnl!! [ + Z biilkon" ZgIl'uj:g, imal ift i ii:CO:!_ srij.m ic! Snt:6 1'0[r,ebno kornp1-C:lno ad!!Jj}[fnlll, j)i}''I'ol i~ no, 1.550 KM/m2,T,1.00Il69!m. • Otv. ~Ll~!!:sa t 500 fill okucnic~ Ll O,i i,ku, povoli no. Tel. 031 468·71 5. • DII;"'_kU:~i3'1-od~icm!. [ok8.t"ij;!;, Rip";:I,~ kod Bihaea.TeI.US12163JJ. • Dobrinja l} FB LH WlD troipzysob.9n

• t. Vi]',

(P + s: + VP) sa p.omot_n3 m oil i ek d rna i dni.1'o1,1J624!9252,0611>9'iIJ. • K uca u N eum Ll1 blizu pos[e']l 100 m2 >IOmb_ p",sto,"_ TeI_0629'14 99,_ • K u6~ u Vitczu~Rijeka 9x9 naS-]1ta [] ,gm. 6,4, 500 rnl "rnli" Tel. 030 524 347,061'2894l.
• Kut:a·,.'ikendica, 2 dun. z.cmljc Si1 ~ni<"J.komj dQ&VQI'1;II ~:5V~ dlJl,k"lmcnlaCijB, 1/1, Vog,(1~. Tel. 061 214 751! 1.400 rn2 zemlj-c. Uzcestu, h.~iri:u.re-

KI,I.~a

'!J

KAsindolu

9",,10

$;,1 bahom 1 gagrii;:mj~ Sm!i Grod·M.odre50,To!.0011004H

• PnJdaj¢;t"p ];:UEll nllOm, e,[aZnCl

• Prod9je:m kuru sa h.a~IOmJ HUI-n.k, 36. T<I, ~l338 36.1.

~:1~dcW~~!~~~.~o~Olju~~~~or!C
033649·31M33690-0;9, .. Soc~jal:nI) 72 m 2~kom:pI~Ino reno,iron. Tol.0619.25409,

fcm:s.nm 130 m2~ctal:n,Ogrii"'llil:. 033217·1 '8,006898703_ • SiU':ljcvo",Mii~i_ci, prodajem

prOOiI·

109,

0)164>-608.

Tct.
[J,I;J~

• ~. razno
j

Prodaja

'169·586.002438154.

• PrQ(i(:rjem :rtf!ll;r1.idl~i (:;Illtik!i)~ puno drvo, po]o'lf'no· povoliflo. Tel. 033 • KOEflpleI :alb urn Zi'l,ioli.nj:s1:Q
(;I!I!"-

.' P'rCidaie:rnJ:.; u~~I,( 11ij~1J! Td_ 065 3(19329.
• Prod::.iem kucu! Vee:;, - oO'o'ij:;!l grnd.nja, Vril:~! Avde s:m.iljJ{Jo [Ca. Tel. ....

m.p. T.I.002814279,
,I>OS-

• Stan

)4 m2 .. ~n'LIQ!

uL K~(",'o!

061160008,

141072.

87 m2, I

1

Sf! ~:~Il, b9] K(iot'LT~L 062

840(191.

• DC'b:rinj:;l TVJ~ d_voip0:5C1ban :st~ n 67 ml/l I! cijena 'PO dogovom. TeL 062 • Dob ..injy! :;·sobatl ~ld.n)reflQvi~ l.ift, okrcmica r.roleib., 4. TI:l-

03320;-032,

n~s~~t,()6~~~:~~
ran} V spr.,
• Dilbrinj~,. l,'ogo".a)bIL:ii;il 033 prodlljem p,liiI,Cvik Plil~ pL!!:iL T,el.ij62823 7~9_

ziv.m I'eS.roran 8 i m2. T ct. 033 624-'100_
• Moslar) ul. At Titl!l.l6S) -prod_ajem n::m 67 m2} vt:lsn L~t""'Oj ulap1i.r;:m,.s:a 2 b2l1kor.ul i PQdrurno.m_ Tet 003 288

• LL!:ta.ni -[] iod.la! porou-yjetQ ~kskhl-

til, iIKji~'ol,no ~ Uii ..~. Tel. 001552547, • P1'lldajcm s,::ucu] prizemlj.c, spra[, p01krc'L"ljCj, praia, 800 rn2 voen filka,. Sem i ~O"':lt:_Tel- 0336,5.>-398_
• Prodajern kV:lJ itc.IaD s[9.mb".posl. objeks ~ I,I:~ m:;lgl.~nr.al u kod H!!Id~i&d~ po di~ni od 60[) KM po ml. T c]. 061

• .Prodajem d.nja, Dillliri

!tutu:!.3

sprataj, novQgra-

• S [aD 72 m2 [la ] Sp.j Dcbrinja Lll_Ca n.o ile\'a. Tel, 06:50293 510_
J

IV;

• SIan 90 m2:, u c:en1ru, pogooiln 7.;3 prm'or vis_ prilemli.c:ur !:::anc_, ordlnadle, precs(Julllti;:n';j];. T~l,.066

• VEUKA AKGII A!! ! P<,n.ionorima na lO ta.[a. U f:Irod~j i su bUKO'o':;t c-i icpaoa iLlrvilb ookovi meerica, od lS do 65 'K.M. Ugs_lj (Kreh}drvt:ni So.KM_ (B~lio~"ici) kook" ",ah 150 Kl>l. Bu kovi I>ri· k.eli 200 KM. IspoTi.l ka i:SIi da!l. Tel. 001 247 186,061 785535,
M}3~]Nd2

mo. Tel. 033 1l4--Mi9,06Z48nH, ~ Pn::II~a~em vjr;pfQn_ T~L 033 2l4·609,[I6l4S1111 .
• Prodlljcm criicp M.cdil.enin Kaojiia~ po!m'Bn! pm100li no. l·el. 061 ~74-441. • S tolica
z:I

Tei~g6iJ7d8~j~l3f~:tlrt~meUicl
IXld me.I_:a6 t u [Co~oL_i! Super"].
• Pt:le!"!t ~ tu:lr::!~I~ nr;p,wpl,J!i

kup~nic

u. kadi, pelenc:

&1+231,062970117. 0614366n
proia

-

l;I.i '-"el. 033 T~l.

439407, 0619'Ol644, (162608005_
.. S ran CrbBviC9, j,lnti s:pr:a~""

• A.I.:USli~t.lLJ ,g.:i[9m prodYie:.m_

oon SO m2, i:ern:sa~ podrum. Tel. (I6S 537301.
smpska pijacLi] s[:[J.mb~· DC-PO:>'. objek:aL~ :S,ve ll:amicf.lC:. ,Pilpiri uredfl i.'''el_ 06l 82.9 382.
• Sl:ilri3

J\IQSO-

S31130,0612492t9.
• Prod:ajem kOod Vljcenicc

954.

Tel.03HS5·471,061 >116852. • DCIl r iI VogOSCOl} kuc:J .sa .5:vim pra~
[.tC_im obj~klima .2.:1.00 m2. Cijenli

• D01::1;c Ma.I(iI~ kod PCkilfe, .Nllovi· r'(trl 3-sob:m :s(.lm~ b Iit"!d vwUII! I sp:r:u_

061510669.

i olu.lt_tl i c:om od P'O dogo'lforu. Tel.

dog..ovoru. Tel. 036 3)4-455, mob_oo37J156). • N edwLc1 "'Tibra pacilik IJO~O~ gT...dnjlill :Sta.novi .3:4 m 2, 38 m2~ 5-9m2, 65 m 2)67 ml, de: [lBC! sa k.limo rn! e~TL"B povolino. T<I.1J61504425.
JtO , j

sl~~y:$:;~'d~fe; m.2~ cij"Cllit po

~~~~bg~: !~d~oOJ

Tel_Ol3nJ9-910 ili06, 146439.

Iiiepu ltuc'U S"B a ....i i11m l {u -bli.li.r.j In:at kuCe).

ILPen~ii)nerim:a na 1Q ~9l9" BllkoV"!3 drva u svi_m Qblicima. Ugalj Banovi6 (kock:!~ oiil11). Drven L ugalj Kr<1<o.'T <I _ 00.1670 068.

• "RASPRODAJA OGRijEVA",

• r ~),lE(!10 ~vol

• Pwdaje:m rnanju r[l~vnu kucu Vrb~.Dj uSa '166, d,o ,rC5"ooran::r ~ K i bc" vi. Ill, t:'osjeduje sve :prj kl ,u~ke_ 1-el.
l

• S md Grnd, devtils[irilnil kuta~ 130 rn2 z:emijili'L:3 ul_ OTU$ulie 77! EUR·j)] papLri urednj. Tel. Ml 543
j

6477·1Ndz

j'cm.Tel. 00 1379822, • Prr)d:aicm lijek fi:3 biljnoj "c<i~er.Tel.03J616·2]1.

inQ~ 12 s:::JJ re2~rvn im dljelovim:a
l

IkQtnka
p'rod;a·

g.[I ..j ... .a ii; 'S:a
Se-

u_ooo
i su b\J_kcv,o drv:3. u 8vim obtid m~ kaCl j ugalj (Krck~) drveni. i I.!ctli BaIlQ ...ic:i orah i kocka. Pw.;'oz obe.2bijed~ll.
prod:aj

853,

.' A

kdj:a.: u.

• P,C'vo.lj [to m:i.~i n IJ l:;i p_s.k.Oovar,J prozimom rOI_ijom. Tel. 118-2.83] ilrc:ni.k.

061212241,
l

• Prodajcm Mrnjdi~e.[l,LI ku6J n:i! Vramiku ~ksn';l srcdenLi] 200.000

• Srup T"LbL"9 2"! Sl9rJ(;vi ,od 26 mol do 90 m2~ smnov; del UK s .. kli.mom, otk:m~ po!.W(l1jno. Ttl. (106150044250_
i
lJ

1",1.238283,00;842204. 00;842204.
• Fri~idt::r

Katic~

dobro-

QClIV9fi p(J.v(ll jno.
J

KM.TcJ.001224S96_
• Prod:i! j em
:ri

061 80l7l ,.

• Donli Hmoni, grad. parcc.li:1 1.460 m2j 'o![ilS.l/lj-ciJcna P'Odllgo~'l(Jfu. Tel.

"o";ran., vll/1. ToI, 00 994995. • N i~i~ip mdaj1.':m 2] .000 m2 ~umc, -

• Neul'l\! pr(u1::.jem kiJ ell 100 m2! rt-

rJ 1Is.e.ljc
t:!l!

• Dubrovnik, Ilrod9jem d .... SOb.9f1 O StillJ U Gru:fu} V spr.;:ll, Ii1sl.nkJj~n bill~ kon s~pe,gtedom !laG r~'k u l uku_ T tL

~~~a~:8i~~1~ SemiT~tM;lrG6g6~2~'a
• Novocrndni:J N cdl:uict NcdZ:nr:icjl NedZari

~~~~~c:
klJ ,iZtllo
l

Binie:z~vo. KuCa ima tri S"prn· S'I;":,:!Ikj ~p.r~\ im!!l ~jj:;A;b:!ln 1l1a2. zj1o:.~JI!mi~l(:OIJ
Y

OOYU:

k utu u Sarajev'Li ~

• S mil', Boj nilka 1 (0) ill: uCa sa fi6S. proslo.mm 80 m2 i :st:;mom i7.mLd} :aumpt.!l:on[ca i pBt'king_ U'la.z sa g:[av~ ne'ceSle.. Svc renovirnDCt kQmu_mliij~ u_r«I(le~vbsfI ik III,. Tel. 002 735 008-

od

T<l_ 002 912?)l.

7,53-1 "

• UI:;8_(JT1,U !!!Il"n.ill!TL! E]:I;WU:58 fot~!jom, 'VOOm_a p-ovo1 ~IlO.T eJ. 23 S~183t

J

• 'Btl kova drva i.scijepan a 1 m370 Kt.'\_ T~tr'!~ mjc::r-:;g- oe l:crade!11.
J

vall, povolj no. v~l iki. Te.I. 283-·283" GB, HDD, DVD, 200 KM, d.",v. ~irom BiH. T,LooZ061874.
• Pe!"!t'ium 4 :t2 G:tI;o:!]6 H! r.am~

CUTe:t1je QCu ....a.tL is;prJlJ

I.l

II gcu:JlI. Tel. 002 337813_

r;?;

• ~~. L"9kLfI l):So!: .0, pn;:u:l-9jc'm :k ueu $9 .31 St .. 1l a lID 74 m2, poseb ni ulil:zl, jooan uscliiv odm:ilh, Urcdll~ ptlpiri. Tet

Tel. ~2 424 220.

7567·1"

s.o

0018510418·19l, 03381]·173,
Slar,

n:J~8.006KXt~~I~~~811°l9lldjtT<I.(I6l89H)B. To!.~lln"3_
• 67 m2_ 59 m.2,

• DU[I_ ipozcmjl'cs>3 mO.ilL:a!norn vlk.endieom~ LultaV'iea-rv9j~ic-_[. Tel. • Duplex kl!6:i l/l! u$dfiva~24Q.rn2j pbc 600 m ZJ kod pijace VraptiCi·Mo~ iii ,l!)rnicJ]:J TrcbLllic_ Tcl. 06J

• Proda~em p[ac 2.000 m 2. pod vooc:m mQ~ i .Grild.nj:a~ n~ :putu S:ar_-lli id, M:ill~iti. Tet 0612:

17897.

• Noorogrild.r.ja Novogradnja

'¥~t~oO~~~/E~3~:1~tod NgvCl~). H.
U"OS,".

• Prodiili~m p lac na CmogmsKom

0,71316-391 i066344414, • Tros. smn 88 m.2 ViS:llji.k, Bo!· ni~ka~ Xl sporn t, pn)SI'Q,ra:i;]:! ijep po! glod, flO"olino, T,l. 001375 995.
1

lOI71l.
J

Tcl.oo! 925409_

ci:JO65 m.2. pO\l1llj-

KM/m2,T.1. ~l619166.

• D-.roo. sUm :5-2 m2 izoad Opo&: ool· oioc ~,\9!.g'J ~~'~a~ kablo~ka~ 2.000

6:. ~1.O~~1~4~~d~r[G,
J

• Prodaicm plac Trevnik~Kahb1J.TI_ar 8SQ m~~ obi ekar 11':0.; ~ O!L1('ti.o"Lfrien

OGI509259,

• U N r;:diilri~.Lmi'l stall 59 m 2~ m:p, 0gtadnja, c1 ~e:llB 1.500 Kt'II\Im.2. Tel.

• Prod.::J.~em st.akleni SI:olic crve--llll ekQ koZa g9!"nimrLI ~ .sj.ede-nje (1rO'Sjc:d d~micd~ fotcha) m:a.lib di me:nz_ija i komoou) sv.c' moder-Illklg dits i!1~ vrlo malo kori ~tc;oO_ Tol. 033 556 58',00 8·16 tI "dnim clanima.. 6574-] Nd7.
1 l

_ .' Prodajem U!.bl,or;le l:a, s ..rkci dolt), Tol. Oll 1 l4-<;09,062 4E17l1 .. $:LStemQm
• K:(IVCl

599869.

~

Z~

I20 koka .51l:I"Igrndcnim 'o'u(]u! Vis.oko. Tel_ 062

• Drvenll: IJl:a:.~lla Vf:Jt:a dvokril na,1 d.ilfi _.l! 1O~ 1!30, V isoku, eijetl:t1 fiovl;jlj-

n,. T <1.001599869.

-

TcI.0611487S5,

• DVQ5'i:Jban Sot:;! [I 54 m 2 + b:;llkon, kao l1(liV) u Vo~ci, S. Kule'noviCa~ ....c.. . om, PO"" lino, Td .(162386 345.

rn2,95,OOOEUR<I.Tcl.0015lH79. • Ex[1':i) -c:ijf:iH 38 m2., novogrndnja, Ned"'';''i, Tel, 0618~ 279.

• Eh!.ra p(lrtud:J! prvd::!jem :H.bptiriln s'[an U slrogom oOOn£ru, HI sp., 109

• Op~lLI1.!iTlllo~'o-,F,e~eracij~ _prodajem 4~ Juluffiil ... .;emljelivarl:l] kroz i.rml.o.jc teO.; 100 m cina rijcb! ixvori l'ijeJc.e S'U SO m ud::.1 ie:n i C1d im.9nja sa.eml::in.. pril'odu, sv~ zi1Igrndcno lioom~:klj.eln,:;i l!:.u,pi 00 gla vue cestt koja ide ... TrnovCl ud.a.tjeno l km, d_o .::a :ScI::. Grn~ .. nica ..sf:a.ll! cd scm a-oo meL. m:ll;kad::'i'M!$'n: 111. Cij.en:apo dogo .... o

• Prod:;iljotrn p1a~ U 0 ~~'$I,( 1J.SO m2~ uz ceS.[U, doO(vo_lje.na grad_nja. T~I. 061

• V CI~~t:a - cluplt ks: jedQtI$Ob2lIi.! gars.on,era], gar.a.~]OS.[iil 'l'a) [e'iils:a 6xSj5 m~ mCl1;lJC[u):5l pr'o5:irt":nj a}

62.1lOO KM.1".1. 4l6-1Zl.
• VOgOOca, .r~d_nowbiln

rs'~ ~~~~~~ u ~[;R~~ite~~~J~~,~-~i~
442,03362 J.73 3.
• ]'rod9jem Brou.nove mre!iu Zill brijanj ~ i~I.ap .. r.u-c. Tel. Mol 323 9:06. • P.c!efloc ~ 1XIr:ulesv:i!'r ....t) ici;Jr.l:~!11:'I'_ropusne pooiime[JIce 9Ox60 em, I kom

• Pti.nsk;a, peC nil dlmnI ..k Eminil6,]

• M(JoI,Qr 1..8 Ii::O!11Q.nJ:JO i :.,10 ~.C'_tjradn ki....cm ..jl, Pilllj bnasmv, klima:sa dalj·

in.~im. TcI.002l76354_ 001143891.

749442.

ldiciJDii 87 m2] dj~ni} 140.llOO KM,
ptIi!;odaQ z::asve

• Pmdajem

,pils-TOlfni prOS·lor

r~!

015.

n;;rmjcne_el_ 06'l 540 T
pm;.lo-.rn.i pro

LJ

Ve·

[:.tu!.3.6m2! >4_000 KM. Tel. 0629'9 32 53. • v{llsmea~prod~jem p()s_pm~tor 38 m2,vl.lll. To1.061149133,
• Vogci;Ca, prod:rjcm stilD u ur. Bnl~~ Kril) 47, 66 rn2t i I r ~9_mjcn:a ~ miinji u Vogoiti m:vaSu doplallJ. Tel. • Volilt~k.o 'polje.~ dVL1oS(ll)an 58 m2,

stan u

c(m:~

• Pwdai eiT.ll OJ) pi}!il{Jo e ri kas;no s ~tdstvo Z<i [raj no u.nlUcnjc Zohafa. T ~l. • Dva mon.iwllI 17

mi'.To.1.001 494298_

inca], Ti3SHHUru,

0"," niota, 31 ml. Td_ 061 100009.

Prod:rjcm

LOfJ

-I KM,Td_0336+1·231,06l9m8IJ.
Z,c:::pic:a_

ru. T,LooI686(195. \'0-00,
• QT.ebic

16, prod,i,m 'ucu. Tel. 033467·535, 061>14376_ • Gl_<J.wlirevo, R:a.rri.nga, {:H1rrolj· kod [161829382. 061217321.
• no de .... objck:;1l~2.IOO rn.Z;«:mlic, Tel. • Goralde, Tit ille. p_..~_la 2..1: viken· diclJ 1l:(l.:58Jll!Jj ~bali D.-ini;!,hitno.. Tel-

• GI:::idflQ polje i~nad "~~are-" PFug9

~~-;lWg;:-S'2~ ;~~~r;t::'VI1 iCI~
• Plac od 4,00 m2 tl 111.ToI..061811641l_ • f'of:o.1iciJ tJtizu Filbrik-c dutuma

- d \"O$pr;UI':1l31 k~61~ba~\a~ v1.parkjng,tillrnja,sv~ pod i~d~

033/659·756,0621 )8831, • .P:rod:iljf;m st:a._m'bocnQ-jJ'O:SlQvnu 1 m.Oeku~u f,!O\fJ'U"(I ~"tki'l u sa grijan i I!m 1I Buc. 1'0IOku.,T,1. 033 80 1·186, Doglodimil, '1,1'1.
i

• Prodaj~m Jl'Ovoljllo zcmlju u HJ:a· d[v,l;)di:!m~ i BuCa Pi;I\Ok'u. TeJ.

des(i.m~clj:aBiHn. Te.I. 06J 757 925~ no. Td.06H10034.
• PianLflO • Prod. kreve[ lOO~90] vrl
0

• 1·l1l'i.sli~ki vodi.f ~ tOO llIl"i£liN:ih

• Fril~~tl ~rodajem poOgodna :laugu· s.tiudJske: objl:ktc j d.o.maci.o,s,tv'O. Tel.

0:>l<3;;-44I,061 l4;181.

061700279,

DO'Voli~
L.I

• Sob ni S.[O Sil smkl{l m i d.rve.lOm, d,{Ibrn s~~lLwm (I.;.:JCI riClVO). TcL 06,2

oktlln

DEN) kuCa p+~,. d~ trosobn"ai ~~:m:J,
iea 441 m 2) dvi ~ega~a"..e, s.~'e !ko-

T<I. 00 I S2lS46,

e P rod:i!jem 'S'uH'I56 ~l! r :sp-ra~! TenOvi ran -sa balkollom Par-oml ins}::_:a uL
J

bli.nd vmOl,u,lov,n. T.I. OO!049082. .' Ze ml ia B_ p(lU~~ ij'~:rtf!ld Zrak::. 3S dun, 10.000 KM dun. Tel. (161509 70,.
lerCD,

Grbavica-5cpilllh lro,LP(lwb;]IL :SUUl gs. m2J2.100 KM! :renovir:illn, s-a g_ur,;"rn. Tci. 033 617·74l:, ~J 964

mun,liie. Tel. 002 439 329 i 061 437 119_
• Poslovni oblekaL U LukaV'td, Ls.-~ loello S3rai cvo_, ""el. 84 rn2, dvocta1:JJ i. • Poslovll i pWiiIOr 1'2 m2., prod:a,~ j~ntiii iW!ijern, pogod,rrn za n.l1loPI;):!3lugu ill pol ikli ni ku, T ,1,00,1 147080.

B·r""". T.l.001

• P:rod~jem

S\9t1: 60

m2! A. PQtje

'i187ll.

• Ze.m ljis Le na l\'\.i!evic lm.1, rawn asfOilt utlcnn ra:wjc:t:r. Tcl. 062
l

29W74.
mL!

797.

I kat, A. Po1j',A·f""" '1',1,006445·103,
• Pr-.odajem s torn 94 m21. N. Brckil, 1. Muj C!:O!i.novi.f.[lJ b8t1:j~~ 2' we) 3 balko1 n" II1<0" T ,I, Dl3/612·007. • p!"(Jd~jem S uHll-'I.r;lSQ iL:3 38 n'L2.~jednoiposobllll,. '1,1'1. 1/1~ r~noviral'l~ 50,000 KM, Tel. 061 303 63~, 003 ;85 902. • Pwdaicm strn na M-ej La~u 8:8 m2~

• P((t;dajcJII SUIf.!70

Polrainja
• Zapo.Slcllo' icDSkoj osob ~ ]JQt r'elun Sl::'I'I do 50 m_2~ lly dllzi iletiod (Ag<DCij',),T,I. OOZ 6 488.

odl ionom "'niu, 1,850 Kill. To!, 001 13)7~O. • T ratnu :U:njfarLcll j rutn.c mi!~ine IZ >Lol''''ko"dnie.TeI.OOI1458S5. • l'olovan Sony PL- 2, + ~ip + d:1.Clj~ "ik + lOigrieo.iel. 00111757 I. 033/238·504. • Novu mo1crtlu, pil'U S Lib 1200.KM i norve!ku p,t J om I lUOKAI. T ,I. ~l 474657. • Zi'o'~ gase ~gUSt!:" ~ len. ~m!,ld:t i
p:J8lfmke. Tel.
(]06

Cahsi!!J

1'es;!au!"i:(l):n~

411119. .' Prooiljcm cvije6:: fLkus--m::itiea[,
fe°rfaolda:il.ot"!

rM~ ,:t~l~~:4~"]05~.~k ~ dj

• Pmci:;:rje-rn ,vi jeee be!"! i :;Im.i D: v.c~i ~ pogod:an :1i! ugoscLlel] SIVO i dO:rn9C·i n-

"'"0. ToI.061111651,
• V~ pCilpuno

Ors;.cl

mfi~iflL.l

B2 Rolaru:L

Tel_

SQdine. T,1. 001 >10300.
9il-180

ma~;ntl ilrodaj.em Gol"enje) jspnvlJ"-u licl:lU g:lf:DndjlJ 2 1ID·JBD KM) ~pc:lti1:li

~i3~911';2i.~t7~a poclogo~"Qru_
001 mooo_

• Hild.zit_t· prodajem tutu 8,S'X9 rn] P+S+P1 dviJc garm, okutlJica 618 Tel.

T,1.{161 >I 4663.

stJuja pli [1140-160 01·1533.631.
• S!lld

• Vel; ma~ine

n

KM) doS!:a~i":i!.b~Sf,!I:alna. T e]. i:j,s.ku
::'l].l{;n u: "Sa dV;:I n;s

KM, IrU:i deri

• Hi H1Q p.wd:a;jem k LL~!I,l liali lba!it!i 11J u.sc_ljiva, KQVaC1~Slari Grad. Tel.

G~iU:ru Ilij"3~a. 28 dn .. Zil poo)o"lli

• Po ... J jll,o p,rodajcm gtIor,jOIl r cm u o ml! f'ri~mlje-~:POg(Ipros[of zvad posJijc
l

Td_ 062617 ~83.

• l'ol:rebll(l iZIliljmljivanje

·i..

i~ m2lrtj ih 'S-!:aqo ..... ::;.;,l a i :prodajll (Age-ndja).

120:6345..

T,I.061 ;15341. 958001.

i.... 01;11:1.

• A:ge.neiji pClol:re.ba:n m:an i i s:!.an [I t gar5(injer~ ZLi prooiiju (pooznad kl~·

• Pibd 't:a.tiii;lll.skih j(,lTebil!:s:d.;:l ;.:Iiltn~h i S"l"ebl"e_n koka I'LOS:_Ll t doib ica maci_n pkg[J gr~h:a i -o:s.tali.b. Tel. 061

• fu)_shladn i {irmlld, vi tn_nCt. s [:;11 ilic :2:e1iejl'~t'i:e! 'at~ ka:t9 OLive·\i. Tel. 0:61 ~

58 s- '.1-'".,."" Onevniav~

~r.o6f;l~ ~:i~
ubjexara, 45S930.
l

T~afLi$k:i!~M.

D~·OT. ,jJO:Sl.

(:..:';1 ;

Posao

• Pwfe!3iomllno tiUe-nje kuca,

• Ku pujem: 8 rartne, oroene, medul]e, srcbro, p redmetl od srebm. Ted, 061 139767. • KUDuJcm: srebro, novtjCc~ crdcnc, rncdelic, ,I leno. T,J. 00 1 139167 .:
p lakcte

terskj radovl ~'k"<lliu::tOO .b.rw
I

• vodomsralater

-evi vcdolnsralal

repiha i nata j~:;;tajil. T al. 062-

srebrene

O~~t~j33~_i~mTel.

()61 199 442;,

• Ri,giI"JS m:ajsrcr, pOlkro,"l ja, ptegrade, spustenl ptafbn. Tel. 0:61 818: 731 • Instrulram mmemmlku Zil: sve skclc i. Iaknltcte, U.S.pjcSDQ i povoliao, Te1.061549241. • Servis raeunara" Maio", lnstalacija Wt:ndowse, in ternet konekci ja, a luivtrusna zaftita mcunam, C-L~1l je "iruse, herdwerski i ,son \"CrSki. preblemjlhd,T~l.0t5,I 2416] 1. • Kirby th.!,bi nsko usisn v a njc i prenje ~i!i etiscna j, Sii~~~ih pt!Lim ~ ma, m, naikvnli retni ji m kirbi lcvlm samJ>""'''''.T<l.OO' 1181.02. • Namlesmm suunu, jeei m stru~TI o.~_ bezboln Tel. 061 50. 986. zcludac,
I)j

• l",lrijevClz pu mi ~a.dm kli rna a uiomob llnm, more i O5lnlc;: desuneclic. Td.06J94l445. • Kombi peevoa robe i putnikn po ])O~Ql jn im eiiene rna. Tel, 06], 39{1067, • vodolas rafaier OOrZ:aW ataru i posta v lja nova Instalaciiu, rtistt boilcre, sve U~pta.i."iC"iju. T~L 061497 612_ • Profesor dale lnsrrukcl le b:. francu.s.kQJ}.. t:ni nskQ!;~ rus kQg ~ bcsa».kog. Tei. ~JJ 516·521. • PQ....-Ql i k 'If.(I1 inc itcmocisti IT!stcnoi pcslov ee pmstore. Tel. 062 40 I 619.
'1,'("

i

Ponuda·potrainja
• Call CeIHar 11Sarajevu tr,aIj radnike sa pozna vaniem n] C!11HICkog,jezika i radlll na f'".il.tUi'1:!!tu. Posac tclefbn isrc, koji putern tclerona proda]e odredene protavcde, T<I. 061918053. 6488·INd!

• A;genc.ij:a. u're:ra'"' n ~e~ starih i 000ljedin 24h UZ.Vi3S. Td.OOIS57022.

keel, ked

• O:-.:biljTi.9 kna

b i radila na m I)jiJ U porodicc. Tel. 002 412 19O.
I, nud i -..sllJW: mai rcbabiliraci]e. Tel,

• Ku pulem deviznu StOOl] lu, J ugo j Pri vredne banke, is:pla!a odmah. Tel. 066713731. • .K upu jern devixnu ~l-cd oj u~ ~s.pl:;lt:.'l cdmah. T,I. 0615·1691 S. • Pokiaujam matic-e ljebitcljima

• Daicm ins t:ru}lJ;ije i"l bcsauekog jezika (grama d ka i pesvopls), T d. 061 SMIl6. .. lskusnu prof. 1:!:t1g.les:kog~jen maekng j Irancuskog daic Cii50VC i prevudi, 1'<1. 06 I 70n73,03lZ00·616. • Profescrlca e:n~le:skog lealka dale iasnukciic i prevodi s...e vrste tcksro' va. 1'01. 06173914 7. • Daiem essovc iz matemaukc i :>1.11[ike dacirna i sruden ti ma, lI:Silj~fiO, T<1.033526·945. • Profesor !1i 1;:!T.!--e~kuS iczi ka uspjefnu dale i nsrrukclle ueen lclme j odrastlmceobam a. ToI.001244162. • U~t:'jcl;f.lo [ pevcliee w~_om ci ~ele gcdine daicm Instrukclic Iz maicmetike, Td_.220-173_ • Dalem lnsrrukci]e iz matemaelke .. svc \~ol< i fuk"lt«c. Td. 061 534 231. • InSlnJ.kc.iie iz mat.cmaa:ike ~ Cf.]Sl"'.i<"g, ... 0.00""'. T<I. 061 817 704. • Nudimo dctc:kti ~ke IJslugc bilo RO~I: ,"'rs,tc... d.i~kr«ij:a ='4":3 ra.n~Ov.:tj]:Ai. T.I.06H7g81S. • E:n.gtc:~I.;;lkouvcrzadjazOiosnovct: i i sred:n.jo:t!c:olet:) C!stluYi kQm.flj ul-er.a~ Jl'rogrnma,odrZa"..a[]j~, st:rvis. Tel. 062 89 S.S 99,S(i~jt'vl)_

• Fiaiotcrepeu nuclne m:ilsaZe 062072811.

• Grupa srclaea pea v l ~gdrvi:l.n~ ..ljetnikovce, pcci i CI] i00 1.500~2, 500 KM. 1'·,1.062316911.
~..-kp Sf! isk ustvcrn.

:r:Sl~~~t~~~!3~~7~t~:;!:k;
5. • Kup ujcm devlanu ~t-cdnj U, ra mu udli'LCU.!;II dion ice fi rID; i rem dove, dobro pl scam, lsptaia i dolaeak odmah. T<l.0630l668~. • Kupujem dcvignu ~u~d ~ ra[I'U..i nj·u odjte UJ) dlcnlee fl.nni fbndcva S:3 Sar1ij' -v ske hurze, i:;"pl:3_t~ i delazak cdmalt. Tol. tl6J 960 786. • Ku pujem statu devixnu stcdniu, rarn LI: od~\en.l~ dionice, i.sp.!1!1 odmah. [a Tcl.061.83665).
• K.,.plIjcm (l;b~~nic~dl;:vi!1e'\!=dnje) P .....red.nOi banka j J ugo b:an kil, LS:~ pl",.o<lm.JL Td.00127193S.

• Pnaerskom

salonu porrebna friTel. '1)6.~ 076 2.28_

li-

Q$pjdtiQ.

• 'Kafe IlIBRAZJL:rt' N. Sarajevo, petrcbne dvije radn ice. Ttl 00 1 515 315. 7483·1n

• Kafeu "lagoda" na Marin Dvcru, pctrcbna koacbaric u $:;3 iskusi .... OID. T,1.061247786. • Pctrebna radn lea Zl1 PQSILLZlv1l.njc :B trreu u MOSi!aru ~stan i hra na cbczbijcdeni. Tol. 036 S76·925, 063 460 775
u:

• P-OSIva 1janje sv i h \i'1'$~1lI £1 i nata, 1m parkem, pedova sac i brusen]e beenskmn rndinc.JI! uz: ~rnptiju. Tol. 061 Jll 189
pr,3ji

• Pctrebna swdcn ~i sa pOlJl:!!:ca vanjem engleskcg [czika za lapomot 1'\21 r"t(:c::pc:iji h!!:l\~l.iL. el. 001 T 219018. 6S27·INd;

fudu ··TORNADO" B;asciil_~ij:a.~SamCi~ potn:-'l:m i: ,2 rndnicc i 1 r.adoik_ Te[_MI6467Q4_ to-lu, izrod[i kuhinjski.h c]('ime 11:3 a,:Jm-t..-itkih pl::lhr::3_ Tel. 002 663~, S36.
r

• r",
• :s

• Autopr-(:vQ.zll ik kombijem vrsi prevcz num jei;Eaj:!! .-un~ robe, stvari i ~UIe~Ci lena 2S I<.i\i u Sa kamonu plus: Tei-OOI 5\8014 • Mot~r.sko faroarski rado .... molei: mi, glctcvau] e ....dova, cdctpuc, 1ijei pljenje S;tLropo're i nsvlaeenie mrerice, vrln P'O ...ol lno i sa i skusrvOm. T(!LOO2 672 74.

"'O"'"'".~,.

• C,LS"tim ];:uce i p05lClVOC prostcrc, pranie repiha, ti lima, odvez i do'V(».: besplatan Tel. 061 580063. • Puvo,linlki vlii:rno PI):i-'UI,ljati,je!a... m i O;jH.<I:, brusenie i laki ra nie s:v ill vr:sUI park-eta j ~,LPQda uz garanciju. Tel. 061 %7 229 ; 1Ib2 918 91l

Nedzaricirnii poot:rl';ibnll icdna {l} i'iIIdnic9 jt'.,a !JC!s.tu~i'Vi):n.je' u :tIt1i~ dll 35, god. 51aro:sti. J iI"1 t.i 5'C ntl Lel. 03){235·245. 3548·1 Nd;

• Ceviltu:tli oici '"'VEN ERA" ..

Owil ill~ U':I]"B _P:J~I;]

bi :5tar1ll.! i%d~w-

~:,f~i.(!r~i~~t.iv~nn,1)

• K u!''iJ Ferno _polo\rne i nei£j:lr.avne mob i t~lc, Servis i prodaj~, mob it~l1l. i tJl;rem!!l! akLli·s.ki IXI'pUSI od 10-50%. Pljaca K vadrnn [flo ( OrvON:llOli 0 mka) oo,·B2..Tol.001237448,001134~11.
1.1;

• POSta vljanje") tI ru~~nie S"vih ''I'rs[)a pa;r.k.clil podcva L ljJmina~a ~ be?pta~i.nd::om ma~i 11(1 rn ~,,'al ite-l.n.O i u~ g,,,mciju Tol. 062 667 515.
l

kM~!~~l.;;:l~,~¥~;~~UI1 Poli~! ~s6
• h]'5trlJl~m d2lke j :sturJcntc iz. ml'!;[ema.[ ike i ri zi ke: nAl; n idZi! ~a_s 6 KM. Td. 03362 1·976. Coso,'!;: i prC\lodt 033/651·038:.

• [I] struiram dekc i erudcnrc iot me-

001714431.

bre+kr-e-d.iti~,njc+r:)b:i!.t. i=~~~~~J:L~Od~U~~~~~~:':¥~~~ 6ll304. • Mol<r .142·(1:17. trnZi

• PoU',eb oj :sa radoi.ei i:t.. c:i jde bi·H ~ kat. prodaj L1 kozmCi.ike:, larnda doTtl_ 061 p<l"o. T,l. 033

• J>olda.nj:a.m v~ ma!li.nu fr:ifide:r) e1. ~ret" :svc i.:sprnvlJo" TI;;:I, 001 890 067.
J

• Svr.;: ...P.i-[(:' 2idap\2it'ija !i:l,JC3!S1,~f10: poslovll ill proSWfl3) ugradnj;a bli nd Vr.:L!:a s.t,{lI_arij~ rqj PSt 1:;1mi 1l:3;lt moleraj i oom]o, Tel. 061 542 493.
VEi~
j

• P'tofe;;;ottc-a e:ngle:skog

je7.ik<l! daie Tt:l, 06l 55.6 700:11

• M !:)dit sa. ;;:':!I'I,Iriifn.om S SS! "n~n_9V<l.ojc iilda ni3 rntunill'!J eng!eski i ~pe I1ski je:..!ik..lTII!i P01i~g_ Tl:l. 00 I 381 80l
1

">"0.

• Mtjenj:am sliNce 2.h10li.njsko CUI. Td. 033234·609,002 4gn l2.
l

• Engle:ski] nJc.ma~kiJ tns LrL.lkcije, p'rcvi::II:.l,i~ dip!or,J].s,kil r-cf-r;rnli s-cm in3r8~_1, iserLi:iCbje d (pror~soric9). Tcl. 063947 40:5 Sllraj~vo,
j 1

014.
vak

vriii I)dTbv~T\j~ :po.StC)i,i::ih i US!"Rrhi.!Li [Lovib efek[. insIOl.liIc:ijEil. Tel. 062 502.2

• VKV cl~ktritar~ el'~kLI-Q~tch.njCilr

• Raln bow-gellera_lke) (e-pLsi, k;ao j t:a,p'Llcir.rni. rm,mjcitaj', dl.lgosod.i~nje Lsk:u8l'VO - o:?;biljilil lena. Tel. 06.2:795 285,0013 I I 276, 03l 666·215. • Ada:pul:Lijil S[:i!t1(1'ir'a ~tlta! PO$I.ai ~lianje plotiCi1l~ lamill_:ilta kreee.nje I dru_go. T,1. 00 I 510373.
l

• GUI,'a.la Ili t. dijcI.C U sVllm smmJ na Grbsvi-ci kQd :lA:liin~g :st:;1d~~n,ii_Tel. 64l458. • PCllrcl;mc.2 I1I.M icc OUIIJ rod:a i u pi t.c ipiladi i I konob:U',Tet061247 166. • FiI_5l·r1Jdu piceriji "ArCi~1 ptJ[N!r p i(-!Tl.ajs-!o,r po rnO~r.l_;i:n!l,hl;i(:;;i i 2. konob:u;a, T~],0fJ1 093087.
b;ifl
j

• Friz. s.alonu p01Nbnil friz~rki) be"2: LshslV&za.iSpO,O;ux. T'C!_OOI g37114~ S!II:hl;jevo_ • 'PrekllCiilvarn diploms.kc marur :skc idru..s;c I1;!,dov.f:_ Tel. 003 436 6
1

• Kupu~l1:mdloniL~s'~'ih Vrsltl!S[::1nl d-cv, ~lcdniu" r.atnu odi;tctlJ. plaeum 00 ",oh, dobro. Tel. 06181;<1047. • K upujern s:ye Le dionica, 1lkcije i obvt:zniciJ i pr~;;!jem ccrlLfikal.r; ~ c!lku!", Slalla, '-cl. 061 1 8'S488',06121!)

• Pr(;l{CS(iT m~\em:!\ike d(ije irt~[ ru kcijc: z:a osnovre i sfcd.nioSkoke. Tel. 061.244251. • Eng.l~ski i!'lSu:lIkctje osflO"\I'6:rti.:J i ,,,,do jo,kQJcim ,. Tel. ~62l81987. • Lij«i I!! v$,ojskc i 'i.J!1 .l~"-!Jje beu muroide, 1- eJ, 061 :B3, 146. • Ra-dim mlj)l,er,jkCi~f.!}rb.lln:kepo5,lolIeb~~is:!:o i ptl'Yoljl"Io,.radnO isk.u$'· tvopreko20goo. TcI.061174 192,033 lI0·791. • V K :J.::eramj~r postavJja ].::.eramikll n~jjl:fI:iniJc IJ Cl1ldu, Tel. 03,3 444-63-0~ 061511249.

208431,tl6190,7l4.

• V~i.m sve s-!.olilrske us]ug~, :po:pr.a~ Slaro!!!:1 izrudn novog. Td,

""N

n_

r

• Sl.-IItlar M!di 8:'Ire Vl'Sl-e SLakl:arskib 'Uslugil doliJzlm nil lIelr-csu. Tc:L 061 609947. • Ri.gip.s m:aj-SIor,radi.m s'lfe od rLgip· ".T<I.061504338. • Semi na.rs ki] diploms:ki) skeoLrn· njc i Qbrnda SH.kil, ,r,cklilml:, .k.nj iccj:po.... l i nQ) k wlilelno. u 1'el. 062 877 ),3:5,. • UsllJge molc:raiil i postn .... lj,mi;a, lami n:a.ra.BolO i k valilcl;no_ T,el. OfIl S74 040 • Kerarni.t:u pml:t"Ii:l]i SVol; T5tc ikeV Mlj'[li_k-e. Te[.1l6118lO91. • Kcram.ic;u rnd.i kv;ili tetno i povo1;M.T,I.00214()!l'J4. • Kcrnm iCil1'S ki rmdm11 00 8 K.i\i, la· rnjnal~ 3 K..M,j b,rzo kv~li~~tno i pO"oljo"" Tel. 06HIl 040.
j

• K om bi rem prevo!;im b". Tel. 06 I 104061.

k~ba$tll

ro-

• Pom~bna (hril mdn ika za rad oa p""i.Tel ..063999 199. • [s.,K-oris.rile besfll.lIlh!l.n:jet"lIjezil kat. prodaju kozmcrike;. Z:ariida .30 pos['o i vi_~ ]t::ti~Ui,iite o.dm_~h" T..;I. 06J 622 304 . • Fril_ kusnrom 076228.
5$_lQm.l

994.

• Ku-pujem dionie;e! obve-zni we! SUl:ru d,v. 'lcd"i" i, FBiH iRS. Tol. 061 279911.

• Ri:si p:s ITlai:5lQr nl.di p'!:l Lk_so"lj~ p.larone, pregr.ad:n e "lidove, Tel. 061 51150l. • R.ain"bq\\! dllbinslco u.~i$:ll'lf.ilni~ lepihil, sjcde-ei h gilfn Lmfil jogl m:adrn· ",.T.I.001916,n
1

• l;u,·a.1 ~ hi h dijele u.'!j.... m iIi ,'akm o i L'!lma,gnl:il L.I Icuti. Tel. 061 llO 782.
SHU1U

pQ~r,r;b:rm (ri~C[ ~a isi rna_ni kir djevojkil. Tel. 063~L1I1{ .. ·_

• E.r-CI~ki-!1jem.(iUti! prevodi elLp.l. rsJovLJ Tol. 063 ~47 40~.

~_rofcsorica~ _

j

ins~rukeijc~ d isser~:acijel S.mt;t:-... ktndcri i;t. . o-$

1;3.~~~~62f14U2f8W.bflll

Tel.

AUsluge
• Naj ~o~!ji"iii je! :Mj ItViLli tet:n tje:ahnni n.ihkc hluzi nc 20 KM~ frn~ k:i1-S,Le- ...j ere, va.oIske roJ eme, har .. za .rnonika vra.t:ii_"jobhfll:lO "(1i.Ui PVC pro,ori. Tel. 061 SOl 401. 6485"INd!
j

• SEa.kl:ar - rndj mo SVf: smk.liilrske rn· dovc dQbz:.LmlJl na lIdrc'StI, Tc:l 061 B41l43.
j

• Vni_m ugrndniu:svih vrst:aparkcnl :$3 b.ni~tnjem i lilki:nul iem~ lami pa !:a~ ngips:a, stpoda i keramik,e. Tel. 033 659·573.
• S[9klilr v~i LLgradn 11.1 s'li_n~ rs [$1 stilk:aJ:ii i ogl,edoliil, dO.tiiZLm. nil adrc:su, Td.06'14)090. • VKV biilvar radi 1Jgr~dlljlJ brnva, PTf' ssndu6'idi", Ormarn! ka_n i ~ it rarnClvil~povoljno. Tel.fJ6l50-7683. • Mol~r~ 1.a, V3~ dom~ kilDCc:J.ariiu:II poslovni pms~.ot~ uredno) .,~oresll)",lJlQ. T.I.061 507683. • Ko mb i prt,...... nam icl!i:l i'a, :sel ie:!(IJi'. be, od'i{oz ik<Lb:JSlOg olpilda, ]}Oyolill-D, ob<:z. ",dn Tel. 001139453. • Vrlitn -p .. lje ..... ozpll Ll'Li udob ni m i k9

• pt-orc:sorlca dr1i truiLrukcijc iz ma~ Lem:i!tike i Fi):i k-t_ Tf"L S 2-1-0 l6. • Pre,'o~ s-[vari) namj~mja ios[alog vo:im kllmbijem dn;:l :i-n~g$-t povoljno, Tel. D6126&442! $ar.aj"
j ~ ...

• Agcllciju "'Mcka" . kUCD:a nj-cga j pOmoi $L:)fim i boJ es,t1 24 .sara S va· im~ ", ..T,L061237641. • H iUi:O pOtrebna d rtV'ojka ;t'.a tad I!.l cafe e1ubu Oil Dobrinli) nl3u iza 14h, ~1",600 KM.Td.001218071

~rI{azno
• K upu iem stare. njemack~ rnarke .",<:rii'l<e;il;"~e.TcI.00Il23900.
j

• Kcrami.earski rado"i, k8.II!CD} mo-?ilikl _pQ'VOljilO ga.ri!lilci ~u. Tel. 061 UjI; j65%1.

• Vrlimo ~rvis i mODt:azu ~:sh!:jId:_ tile i klima [ehn.ikc-Y Tel. M2 37S 977~ 061438689 .

maMnama tisli.mo:
:~~~iQ$~o~~~~ 200·(103,001524461.

''Tep;serl!!

!?z~~i ~J~,i$~On3ei [~~4
l

8.,0_d.! s9vreme:oi m nilmj~tajj UOUr

• K Ull Llje-m li11'lljelni eke s:li te] fil.ale~ tiju~Slari n~_'k_itl 5:ai.ove zidnc} dZepnc} m~~?6~s~5~~1

¥;:~~s~

ostalQ_ T~l.

• A ..ni !eki!l vttl s[ ml.n LnBd20r n~d izvodc:njem graet~zan:atskib IlIdova. T,I.0611604H2. P::U-kClC tipod!,~ 0621 77796.
j

• KuplJitm SI.I_'·I:11.ire Sl:!.fSj-evskJ: olimpiiad,. Tel. 033416·501. 001214

• Servis: "cl masbna (GoNllje E[ N d~ Kon[;aT,~ Obo~_il'l ~ K:a.ndit Zanusi) rbel'lla}, slJ(lr~til~ ooj tern. DOr l_.azal:: besplm:an! Gar9f.Leij9_! Mob. 061 171 66~. 7352·1"
j

n~: :I~06rj ~ 21~2~~
11 red

.. S\olar k vfll il(::(r;lO"iii's toJ.-iiI..-sko-I:aki r~r:skc ~os..lovc, dolazi rn [IS adre:su, Td.062332702.
• J\t:i![em:a.Li!k:a.i:as;m.! Ki:i ~e!Pwfesol" "i,ku,""'rn. Td.061135748.
m

no ik wlilel-

"""ll"

• MQle..- r:ldi $\fC vtS;!;t" mo.[~n:i:ia.l~:rmo fu:s;ade'1 ngips, ostlICi'] ,I!:isto, kval i ,«no, ~ovol;"o. Tel. 06.1672 258,063 897818. • Mo'l ~n;ke uslug-c kviilli tet.llo OO.Tel. 061 073760.

• Vet:!! t:rup:a; mllljS!Qr3 ratl.i Sli ropti:r rasadest! svoJom ske-I·om_, Tel. ()61 ,HQ 729. • ~i":!l'Lje [raj nih :a.LLt·!.1il'res'Yl_ak~ z.a :sjcdj~iLi~ t:ap_ild ~ nI_t1&fIpeb.!ILTel. 0611.15 658)8. "Regie 90.

40;.

• Parkcmr . po:stavl i m brusi] laklr:a

Lavl;~ I:;uu ina_t_ Tc 1.

• Kupuje,m lomljeQO i"JilW~ du'J;:.ale~ zla me Sil.oove i oS"lAlla od zlnil. Tel. 061 9651 Ui. • Kupujem lom_ljeno i zllbilrskoz]at,Oj, duk~tC:1 SOfvaDC i IJstalo n~jvLik: pl,Ca",. T,1. OJ3 65 5·198.061 ~5 3 640.
j

l]

• El-ck L~riCar: d . .irni'Lll1a~j ~1:1 :auloma~:d:.i Q!jig_! i:ndika~(lJi 1.3 batLju~ e-L bojle.r c1. ~P'OrcL i drugo, Tel, 00131243).
l

• N;adok nada SIe[e iJ:m!vnim 100%("< .. ,",). Td.061278029.
J l

pUlcm

dcvizou 't~d.[lju, (I b'L''C2!li[;C'~ rlll\Tl_:JOd~l.etfl! diCirtice~ i:s:plata oorn,h. T.1. 061517 897.
!Stlln..1

• Kupuj~m

• ..KtR3 V" - Du_b~:n s.ko USiSBVII~ ic~ pr.rnje i i$pinmic ::ivi h ...r,:i't:;3 ' te-p ih.mJ namjc'lajil~ autil! pra.nje p(lTI':Qla) ,ge!le.raln~ ~iUe[llj~ Sta.rlOVii i firm i. hi:5oni l mZl1 KM, Finn, "G 1.I\NZ"·. Tol. OO! 350 688. 6"'* I Nd,

rnOn; i ~"'~dnJ,ge 800191.

klimatiz:irao.Lm 'komDijem T·S VW,
d1=s:~lllac:iie_ lel_ 061

1 u.rcd-

:s'll3vo~il!il~popravak

.... 101. farb. "Slugo. Tcl.062823902. • Molen;:k.o f:a:rba_f$ke- Io,Ish.!fl;C_T~J. 061916333. n:! ~~~~~~_~~~~i 21H19.

• KQmb ipn:voz: :n.::Ul].jcl;laj::l.j<'~e!idbe Lodvoz k:!OOSlOgOL'pilc:ia) be;l, radn:a. o '"aglI,p<l'·olino.Tcl.001552366,062 406!l'J4. • Kombi-prevoz tclill.C M.-c~d,"~ lI0,063491126.
j

~~~~~~_v8~i

• VK V k,ret--cn je :5UU'OV~ plJu"MflQ i srrut_llo! mlller:ski majsmr Se:rbo, Td.062921864.

20'_

do

dvije looe TeL ,1)62 424

• At-urna geoder.sJ..asi ru aci j:!! geode:tsko sll.imilnic dioDil obi.! jda""iil.nje IT!("d~! t!:Uib~riie. T-c:1. 001 207 148~ 03n6J·555. • P,I;:[cmQ :>VCvrSl.C eLI im,!h .Lli:son:;;b [epHII:!~ mO~fo prol1je Z-3 KJ\Vml, DolazimolIDcilime. T.cI.OB6S9·2S0, 0022ll732. • Inslrukc-ije- i z8n,gleskog nO"cima i :sr.edIl;io~kolcirnii. 381981. • Ame.rtcko p'ranje ~cpih:j 239. ie~jke osTel. 062
l

• Ku.pu icm Sl3ll"lJ d~vi~l"!l.I $ltd.Di:U,j r-!ml9Ilotr.a:iivanj:a~ dionie,e S'l{j b rltTl'lii ~fondi;!v;Jj n:ajboljc p,I~6am~ ispJam m'".Tei.061788739.

oo~

z;in~ U,l..kastc ZilVjese:, VANJ SKE PVC. AL U ro!~ln~! plnnene roo
lerne i narrnoni.k:it VrOia.. Tel, 062 [ 170148,033/613·584. ww'V.mika· dob~ 6 I 59-I Nd,

• MIKADO

- Alumip

ijske fal'll-

• Daiem iDstrukC"Lje .iz nicm:;l.c.Rog je:.::ik.-iI_ e~.061 588626, T
m:ri rC-!JI:fit ike :t:3_o.s moU;:olcc) a radi upi.sa 1I sredn iu ~kolu. Tel. 062: 467 237
il

• It~Q(limCi :!jve vn;l..c 8I~d:evitl:s:J.::o-zaoa [sklll r.adova Sil g;:anmciiom, T,I.061740 127. • Gredevinska-zlIlliluh Lls:lllge~...-.i~ . dilnjl'.:~ rigjps,. kernm_~ka. itd, Tel 062688760. • B rilVlil od klie;.o..a; 00171)9.lU. izrnduje.m j mOl] drnm :ive 1!.J's] IJce ~(3 ....j j~nj3 ci ~cvi_ Te.l.
-

• Kombi pteV(QOm \i'rlii.m seli dbe~ priicvoz. p!Jtnika odvoz. !§U1;'4 dje.na ]>Q~,tlljn!!l_Td_OOI 8l:74H-_
l

• Brovar! povLllj DO rndJ sve b raVilr· ,ke ,,>Iu~<. Td. 061 940 73 l, 03) 691·160. • Stolnr-L!l]J'CI<lr~ lJovolino redJ po' [J'ra.vk,cSlola.rske i lflpe"[atSk~_ Ttl. 061 60665 I, 0666l0·14·l. • VKV molc:r - :r:IId~ m.o,tcrsiko-f:J:rblirSkcpo:5.t(w.e!p(I'Ir'oljI1Q'. Tel-0:-6l:5007 681. • I~n:!l i mlj'u iC,[T\play suuiolJ. "2 i 3 sa igt'iciUM. Tel.06120134l, • Pn:: ...oz pu mikii nn S'il'e de:sti.n:acijc: u: T5 komuiju, sjedi~ta l +8_ Tel. 062 606611.

.' lskuS:ilo profesor daje i Ils{rukclje

• A~-elldja Z:il kupovi.ntl smre d",i;me ~ted me,. J1I t DcQd~te'te i rJi.o.n i1;3~ n:;3]bllljc-pl.(ita mo! LSp'I~ i dOI~:z:lk odm iBh. [a T,1. 061164 364.

."'m

dtl bins_&':;o USis.;aYiloj"e i k!'llJc~_ TeJ. 061 ,5.22

• K Up'l,liem :5iU!fUJ dt:.",i"nu ~l-cd Diu dionicc i rame od~!ete iz FBiH iRS, p,rod"3lic;:rn nc:'U.lolemc c-crLiftk"ate, Tc;:l. 06114()121.1166003691.
j

• M-cdicln:ska ses.~r:o~ m.ijelljam pelet.l e! kupam) h7: i kalne \iie?lJ~ i medi<ins'< ",I"go. T,), 033641·042, 062 387688. • Njeml!lcki advokm iz B u 5vim pr!iVf.I im :st'll8nmll ""~ko;" TeL0615l7739.

s[oCd.r!.ju r:3l:nu IJId~l'Ctll-ClbveznillX--diQP i ~c, J splaLa i dolazi3k odmah u -FBiH i RS, Td.0633.5 I S72.
l

• K upu ~cm smru d~viznu

HIe IJ ENA'; - Dt.lb~TI sko f.lTa~ njc tc.pi.t.;]~ ,I m2: - 1 KM i I] amje1li1j:a tlgao • 20 K M, Sa.rajevo: 061 141 944. To"l" 061 S87 721. 1321.·111
• III 1

• Povoljno vanjske lijl-eme~ 8_l~_lTninUs ke bluzioe, U":ilkas[of: zi!vjese i hilr· mon;" v",ta. T,!. 00 1214303.
j

• Zidil.f.Sko lCSarski radovl} adaprn~ija igrtlCLojn. TtL 002 434929_ • Servis svib [lpo~9 vcl dru,gib.kuc~n5.kib_pilrala, a Oespl'"
.rn1!l~i[J:3

.' Dajel'l1 in.slrukdje s:redlljoikotdi ~tl.ldC:iI1Li.rna, hcmlic, Tci. 061177 40~.
[0;3

o. Tel. 061 5,1 035.

i d,'!:d"3lzak

m

zilSLU~ 'U

Nj'e~

'~:I~O~ ld~j5)t7

• Kupurem Sl9n.J: d~vi:zn1J ~1-edt'llj1J~ obvc2:11 icCJ, filtl]a Od§t~(iI, d.ioll iCC; iSr

odm2lh u' FBi H i RS.

• lz.ILiij m.lji vanjc tiilija:nsklh ""ien6!.n,it:3, !1l0d~,li 20101.2011_! vt.."Om<l ptl'lfoljno.TeJ,,06] 243%9. • ~Sl:la,"y" vr~~ uslU,gC kUCnog li~ jttel'Lja i njege:!iimrLtJ t bolesnih-oscoo. Tol.0615.J06;8. • Rek!am.[i"1ij(e \1a~ pO$f!O 1'l:Q in ~e_rneTol. 001 334895. "cUeldamalroo· kt:fIT.I.3iiI-com
(u.

• Kllpujem 'Stare [Ld~pr;;!lvnc "C'S malii neo. el. (]62 972 .512. T • K upuic:m Jom Ijeno zl::no, dukai.~ ~otva_['!;ii:: i s,~'epredtnete od :;:;Ia!~ naj'OOljeplaeiim Is-pol;][13 irlolazak oomah, Td.061264364.
j

VODOIN· S.TALA'TEROM rnde s,'e Vr:sleop;r:Jvki s.u~ ri b i u_gr:3_dv,u IIOvi h oojlcra pet:i silni tOl..d,a eJ, i V(lr do..-ins~_~ i.ndik.:B.LO.-i~ os~gul1t~il ,,,m, i .1. Tel. 001 222228. 64,Z·INdi
l 1 l

• ELEKTRlCil.R"

QVlilsleD.i sudski rum:g.c - :pr(:~I-odi t,ehlo .... iduk 1..!,!Tl:C!1 ~ til: Si) rrnn cuskog t obr-a [[[0, sa ovjerom, Td.061480009. • Pro res::iong] no 8ft imailje i mO'n L:V.JI. s'lfadbil, ....jencllil jill rodendanOl) Ziilba V03:j,

• Prof. frnnCllskog,

• Leklo:risem i korig:ujcm t,ek~nov$_ Dug9sodi~nje T,I.0l3/658·707,00216S429. • KeJlI_mi,6tr, 0611027l3.

vrsre i$kuS1VO_
S"C"

rigipS i molc.t1Ii,

Tel.
1

BjH~stt~nR~:~el~~tf2~~~35. po
• B ril1,1ii1f r.adL og:rnde;. kapjjl:, i!;elc:f.1 ~ d-ere 1l19?:M i g:a~2fne VtiH:!~ ~9lval":i!. balko"c. Tol.061 S26205. • Mo.terske 066105151. us] ugt_ Toel. 002 922 323~

~~~i~~T!1.~$19 DV-~ ~~;is! mini
r

• Vdim.o :s.erv1!iinmje i biJ~.d.arcnjc 8vi n V't:SUI. Lla:~o]'t'Lie-tll] IJJI'. garanC:_iiu. Td.0611 88901. • ZOh9te, SLjen Lee! t.L1~e mrave i miScve l.mHtavumo:!is 100% g:arand ;otn.Td.0332l4·805. • Brawrs!-d r.ado\li.,rlola.zirn ,u ..Td. 061233 078. nil adre~

• Zubnc p,rou;:~ izrndO'll' IJ'OPr.l.vk<i doda tall :(:_lI bfl! f."O.I iranjlt' i podl~::i tljc zul:! nih prmc.za., radi mOo vi.kell dorn, Td.061 HI5'4,Ol367H45. • Po-pta,v] jam S\'"evrs [e- rriti de:L9! r.a~ !Shliildll.th ure:dajLi til gmunciju, Dola.. kbe.lpl",". T,,1.061 15630'1.
I

• Po,p'ra ...liou:n TV 5vib mQd~hh pr-oresicJ'n.aln.o i fl.a valoI 9d.rc.si. Tel. 061 l656W,033653·311. • A:U!Op~'IJ(Jz:nik M:B.njim hmionom. vrS.l prc'l'OZ killJ.as:mg mpmdiil], p;"k'Sh"" ka. Tel. 061lJ58 841. • r~'revodi_m engles~i S K~lf, i po. vol[llo dajem trl5 [Iukdje, 1'c-l, 643·990. • Tilpct:ar :5S isku_stvom p:res\'laCI KEJca!1ski i k:Jn,Qel.arijd~j n:a!1ljdi~aj. Tel.061.10057.

.' Ag:C'_ndjiil Zit ktl pavinu sUIre devj7.· nc- ~(cd_njCt ~ tILe: od~tc Le,~a_ion iet. 15pl".o<lrn 'h. Tel" 0014, I 791. • Kupujcm dionicc SLam d~vizntl ~"I::d ["!ju rtltOtl od~tt't I..!,j vrlo p{lVOljrtO Lsplal:ilodmilb. T e-I,{ll6,1863 2-24.
l j I

• ill. 7.ah,,;.0< 20 KMlm2. T.. · ].::.:asle ZiI"i~ 20 KM./ml. A [1.1 i PVC ,mlelnc,. tendc pJ.:Jfllen.:: roletDe, C'ijene' 8m ugradnjo.m., Tel, 03J II 1-484. 033767·995, 00 1 III 447.. 6475·1Nd;
1

• PovoliQo~jen:'il inStnlkcije i.z rn:llt,cIT!~tikt' i infQrm;llti ke.- Tel. 061 3S.S:

339.

DVD, ',raj",o.

• Pres:n.i,m:all:a.nje s:9 video ka..sea n:a. Tel. 062 824 5 2l.

bilQm more i ostalc destinadf'l:. Tel,
l

• PrtVo:t:.puLo.i.tkim

klimtl :a.1J10mo-

063943445.

mtJ himedi 06133489S.

u~':t~(6~,n!':~1~~r·i~~:k(1~~C:,
i 91.rio! 9U m L!'l 1(I KM. Tel.. __

• Prd~:litavaqj-c: ~e_k:5tovii! ma~rurski~ sef.lli.nars:ki) esej i, refer;ui, :ppt. pre~ """ ,"dje. T d. 00 1314 895. • PcH'ol jno i k'~':ati!elncJ i.Ztadli r~ii1o, odri:a ... mo i a1:uriramo web SHim icc a ""'»P""Q. ToI.0613l4S9S. • Pc:rac s:mkla (pwzor.sk:il vraln.a ... _znc, 'S-t!'lklen i slolo"i, ~ U,l~ k~b,~nc~ og]edala), Suajew. Tel. 06j, .594 022) nk.44Q.747.
l l

• K Up1J r I:m :slllfU devi~_[I'U :5;u;iJni"U. nnn u o~H:nl i diol'Lict: FBiH i RS~ is~ ph" o<lm,b. Tel. 003 ;95 640.

j

• K upl.l iI:!:m SUi..-u: de,'i~t11J ~Ictl n.juc!o rmm IJ ol(:U.[em i dionioOO svih fi.rmi 1 fondovll, i5p.lat~ odm::Lh_ Tel_ 061 375 634.
["!U ~!,edTi.iu~ rnfl u Od~E.elll i d.iotl ice svib: fl rmi i fondov;a,. isplarn i dolazilk odm.h. Td.OOlnl ,75.

• ROllt::(pJ:a.·::HIO l:;o~h!1(iu~ Vas. Povolj 00 alum Lnij:ske ziI.luz.i ne, v91'Ljs:ke i'o_le-ln~! harmoni ka ~1['n9! ,,,,hSl< .. Td. 061 279 36Q. 74&9·1"

• ] nS:trQ k(:i i-c t;r"jlC$k~ Ilje:m:.'lt.lo::l i ~r,,,od. 1',1.00 1339306. fi ~iK~,1~7!;~~~~~~f.~~1~0~1~~::S3! 061914014.
[c·[

m. ,mloriju.

• Mo1cr·:rnajsmf, kreCi, gle[Uj~J far· Tel. 062282 24·J.

vi",.

• Radim c.ell'llr-alno g:rij,:mje' L vodu, -p!}'I''Cilj:no,Tel.OO174-121j.. • Prekucavam fL9 t"a_lur.i!ll.n.J sve Le-kSl I}ve.. Te-l. 06-1 j.211971_ • SIOI'2I:r... it:rfldll: i fPO:rtI.9l!l kuhi.nj:a~ pla~k:Jr.a.j p:red:s.oblf~! :r.amjll;!1:ii. batJ:!.. ,. Tol. 062 '1M 9)<. • Kombi pn::vo:..: putnik.a Iidbe,p<lvvl jno. Tel. 06122) ~i~0:~:rn~.~~~~~9d3d3]~~:!

• 100% niljbQ.~je ptLl6Jm slaru d~1,?jz-

.11l5trukcii'c U: hcmiic) S"tudcntim:a. t ub!n ic-,tmil, d_ol iI~i n:a adresu. T eJ, m 615·001. • PJQr~Otica liem ije tl:aje ii1:!iilru k!:-ii-e: jz bc.mJje smdemimi! i U~llidffi:j],,, Td.06Z331174. • Prorew.'riea i<·Tcl.667·8W. ~e.mi j~dgj~ instrukc·i ~

.391.

~~i~:~:cl~~:k:/~t~L~~r81g

• Servi:s llI,cunara <;I'Aild"~ IJ(ipravM) L"!adu~LlulL'lja) MIJlIa.cija,) inl-em~l koi nekclja ilmiviru.snil z:aSli tal dOlaZLik lia kllfuo si::hesl.1_ TeL 1)61 54;5.3,5_
l

• Molenki radovi liZ P'O(PUJIU zahj ~ tLL! ijcplj h,i m [f'iikama i p<!dll im nilj1onim:a,Tel.06l606441. • Prijevoz pLLmik.:il IliEilmore j drugc dc:)tin,::Ii;iicl!,J J3iH. T'r,:]. 001434374_

LrL.lkcije i:z rnm.cm i)li.k~, uzike clt:ktmlthnjke ~ u,Ccllikt'05,[LOvnih srecin,in:U::019. T'eUl61812:S.,28.
• [rl.s

l

i
j

J +8 i sc343 . i nJbe

ifcl.~6~~riw~agtJmLtdrf.avti ".ani.
• K V vQdoi nSI$I:atcr ra,di :SVI:: ~T5te radovOi) bi20 p,ml'olifl!l j kV91Lle~fio, Tcl.06134·929>1.
J

• Vriim

s~]_jdbc m.odem.im

kombi·

• Ci£ni lTIo':Sla.mbe-ne i~lOVrt~ prossrubiSti3. 06.5 59402&1 fik, 44()·747.
mreJ

Tel.

• OV[I!I~loI~l~a Age.nC"tja ;;:e Ikupovimj deviznc 5tOOl]jC: Isphu:a. odmtih. Tel. 06~027864
l

• SkraCiv:a.njc

p;!JUillon

4 KM)sLLne

zim na adresu., T ~I. 06133 7 593,

• K upu r cm slam d~\'iz.nu ~led.[Liu, r.rL_l1u od~leluJ ispJ'iiUI odmah! do!a-

• Dilje-:m inS1."l.J:kc:ije i~_ ne.:mije- :-.:a u~enikeis:[Udcme. Tc.l.0668,91378-,

• Mole.r radi mo[ersko fi3_rbarsk,e: r.a. dovc.ci.s\o; k1,1~litC:'tno i pOVQlinlJl. Tc:l. 061419101.
• Rigip:s majs[Or rnrli.m povo.ljno i bI7A$v.cod r:igipS:J_ Tc.L 06294 1 174_
J

.' P-en:mo cihmc rni_nho\'l mfliinCim u va~m SLiilOU, ili nl L":no1.1 pr:aonici sa d05l:a, ...omm~ad[cs-Ul: Tcl,06120263o.1 ' OHI67l·lS4 .

• V dl;im fit,ev():,.; fOb~! I tud i i SE lJa_ri~ Tildn;a snilgil pC! pocrcbL T eJ.. 062 38S 762.

oglasi
llOSNI\. 'HE!tCE~OVlNA I'EDE.!tACI]I\. BlH

Dnevni avaz '""""
· ua ixncs ad 1.l1O,40 KM poeev od 15. 03, 2009. godi nc
kao dnna dospjeload "k<il:1l dano dll~:pjcJ~d kae do:spie]ootj pa do lsplure;
1)4_
IOWIIIIII~P~A,

'_I>"J>D".

59

Kl\.NTON SARAJEVO
OPC!NSJO SUD U M!lAJEVU llROj: 65 G p, W9613 09 Ps Sarajevo, M. OS. 2.1)11.godine

I.OIJIl.I\CI.M

- na i... 0<11.3] -j)~4(]KM poCc\l' o--d 15. ~nos pn d,o isplare, pa do isplme; pa do isplate,

10:1)9_ god i r.JC

~r-d-IJlY'RLt~

aoa,.

f. I .t&IlCil.OD\i'Wit
~~"f~

D(1UII1'1O!-4,

• ua lanes cd 1.310,40 KM I>O«:V cd 15.05. 2009. godl no
dIU'l'D

==========~
~!III .. ~\.I (:1'..,.. I"""" II'IrCi' ~ If'dltl'"klJC

Qyo<-.~
Of
~~lokrIQl'.l!'OO'VI'"

dii' Rod tvc [e Lrf,i\e-lja u: p:e~vnoi srvari tuzitelja ~TELEKOj\'! SRPSKE" AD Bania Luke, u I. M laden a Sro j ,UtO ~ ita br, 8 prcuv uizenog "WEI & AIQINiIJ., ul. S:llreu~~:a,te hr, 1(l7~ Sarajevo, radi caplate
10 '"
I
1

OPC[N SK[ SUD U SARA) EVU j S tan i'itJ fj-e~":lIj 1.16 ... pm vno i' atvari

- na i;r;nos. od • na lanes l;e£i:odana

1_)] 1}~40KM f")'f.cv od 15_ ! 1_200-8_ godine

kac dunn dcspklosd

....).()itw J~kIIJC'

t .. Idl'lfUll rlil t tltl U. II III'"

,1 d r-r.... Ik.. dlJ'f1l u I Nft.1JI th.~ •• f.t,",-~"I""''' I". 2::J 'I1H~ '~l "---I I"." tI, .. ! 1""111'".) 'jlc ....J.. u~ .. -Ill! .a.LI ...'-.1 ~ .... , "'*-'ulJ ....a:

:1)

,.

"'1u..'hL'"Tl1r

dI-'.Ij._1

od 1.310,4-0 KM Jl'O'OOy00 IS. 12" cll)S:pj~]OS\'j p:::l do isplare; pa do lsplme;
CI(.i

loo,s. godlne

dug:j'l)vsp. 33.246~:SOKM~ [ul osnovu clall!l 348.
Zekona 0 pamlcnom posrupku Federacl]e BiHl

slav

3.

.J

O·K

RS

· ua ;'"0> od 3.107,6l) KM pocev od 15. OS.2008. god inc
kac dana dospjcload - na jznos
Q(]!

OBJAVLJUJE

J _ 3i 1-!}~40KM pOC<="

15_ 0:9_ 2008_ godi nc

k:to dana dospjclosu kao danu dospielosli

pH dQ iap 1.,,\1:; pa do isp Iare;

Q!'L

It I.. 1I#1i UtI .111i.11t. ~b SI"i-f',,1 'Ii~"i.IL Opil ,p4"ih~".1 iClfil..

g

:1h.1 " __ !liiI,:I.I •• dll" hlA n.~ICiJ. 0 I

PRESUDU
Oba,'ezu le socru""c:ni da lsptar i [Utai rel ju na im e dugu i.;z~os ad 33.246 ... 0 ItM sa :t:lkof.!_~kj_m ,.;a.Eeo;:nim karn eta8 mil kako s..liiedi: - na tznos ad 1.310,40 KM poee-~I ad 15-.06_ 2009. go<l:ililf:kao dana dospiclosu kao dana dospjelceii - ae ienosod 'lJ.lO 40
j

.. 1 Cd;,'.1,WIfII !ttbKii -1. 1IJ~1!I1 rl;ib-('

• no lxncs od 1.310,40 KM!>O«v od 15. 10.2008. gcdlne · ne

i~"

i,"", ad 15.124,80 KM p<>6:vod 30. 07. ,009. godil pa do i spla Lei troskove parllicnog
iii:

1+j ...... .,.,..1UII lIII,da U:rJIJ"I"...

~1l~IA£"

"'",.,~u
,t

I~ .... ~~lttIU

1r.i1lft

JC'

Ii

I L10rw l.1li"

I

~ I'

l~U

ne kac dana dospicloet u teeceu

kao i de nnk cadi ruzhellu od 12.37 t4-O KM) pri icm icm pri I] YO a~!;

pOSU.l pkn

t
~

iitIl,ti. C

rUIN
1-'11

hI! '...... .." u
n.i~;I!~~

r'1!td ...~ _(.'11111U
1~~j.II

Iln ~1111 ••

l~

svc u re ku od 30 da Ita pod

ievrscnin

' ... ,,0.,"""111
\ "'Ii.."i

I 1'I!tCC'JPItlli,r11r:

t .....

r'I~~

I.""-II~

,r-~

U

dJJ..a""
~iI

11 ... ~.
b~
rf

Ii~

If ~Ct

It

I ILl

\.& M-I"f't""

n"II

r",,"

rr-ilf'l'M

I.~ultn..
"_:r.:II ~ w:tl'l'Ut'i not 0I!I-1JI'"4~OJ.' ~'"

pa do 15phue;

• na iznos od l.3lOAO

KM. poeev od 20.07.2009.

godlne

pa do isOI.:u-ej KJ\1. PQ~C:'" cd 15_ U1- 2009_ gO<Ii!J~ pn do Isplarc; KM pocev ad 1)..02.2009. pa do isplarc; gooine-

PO VKA; Protiv C1\11; presu de !"l Lie: d_opuhc!1:a b tba. Obuvicstava 5.C luz-cni da se des ta va ovog pismcnn smetra obav Ilene m u roku od l5 diU1!!J cd dana -objayljiva nja u dnevnim noviname F B~H i 118 ogl:;!l:$:nlJj{2Ib.ti iia-lda.

"IlOI'PmPlijlf: ~'I-\J~f\

kao dana dospielosri • na lznos od l.310AO kao dana dospjelesti

S!.idija

M~,aPcjic

d-c-ku ... .i+I"~ Il!'lrnl':k~ 'Ul'1 - ~J flI..IlII1!!' I ~J", ~ di1'Ull .. .IiIdt~ iIII..a.b. ., •• IJ.,"""I pVlL.I;'_ .... '. ~ riW- JI '1I.!-II ....-,.f .. U' \\..~ ''If'InI.UL 1Ij.'ln;:~lI1 ,I 'IiI. .. .., ... ~1 'In .. "f\~t It "W ,~,. rll'lI~ Inn.!Jum P",~~l'IlII
l-nrlW'll'lI!IJ1l Sq_WiI .a Ih d.,.ILl,l ..... 'H ... fa ulh."'i

- \ ~~

z..

ililw:.icIJ,1IiiI

rr,....~~1
0']:,:,

~d-...t~if'I..-dI1K:

~~

.l!4'tt
"I ~,. r"1~ .".r"-<lllt:tfJ.I.ljll..:II.411 ... ld.....J\i-t.~ C"I'A u< P.U''tI.-I;lI ..-m 1•• -'1:I!ll1 .rl1i ...... .i;j.
.Jlnj~ I fl.lIIlL If'! toll ......... \ "" '" • .:...

\1 ...

t-.rnA'

hi

I :.... \.('Iu

;:1 •• , ~

t'l"ll_tfll
if

~If'I"'IUt'"

,..1",
,.CI1.

1"'i1T1." ......

kOlK-rpLl1l

,.-..iil_'II III",-Imj .., iI ,I!..ual..r-:II:
_1 ... \
.111

11 l.i",1 Iit1ra 1"-1••
... ~._ IoIf

BOSNAl HERCEGOV1NA REPUBLIKA SRl'SKA OSNOVN1 SUO U BIJELJINI
B,oj: SO 0 M..I 0) 226509 M.I Bijdjin.,19 04.201 I god.;.ne

Na osnovu cla.r;m 386 Zakoll_a 0 parnii::nom PO$tu· pku Re:pUblike Srpske, Osnoyni sud u BiieljiQi, po sud iii Seku lie Cv ije ta" n pred.rne'[u $ po ra tuzio· c. Tolekom Srpske AD Banj, Luh <a.tup,n po 7..akODskom ;;;..aSt.L.l ik u~ protiv rU.~_I1og M C)ravnic pn 1van a iz Ba 11 j::J L u kc) Z. Pre:rJ dovi ca .24, radj du· ga, ".•. p. [.179,97 KM, obj."ljuj. d. j" dana 19. 04. lO II. god ine don io .,]edetu

PRESUDU
zbog propu',.nia US'I,'aja se [u,zbenl :z.a.bljev, le se obavezuje (uzeni d. [Lli!iocui.pl.ti dug u izu<lSuod 1.179,97 KM ,a zakonskom zatez!.! om ks.mato m. j w: · na ;znos od 46,80 KM j}ocevod dan. IS. 01. 2009. godine pa do komlcne ;'1'1'<0, • 0.' iwo. od 46,80 KM. pocev od dan. IS. 03. 2009. godine' pa do kon.ene i,plate, · n. izno, od S6I,60 KM poce"od dan. 02. 03. 2009. god.ine po do kan,ene i,pl.te, · n. iz"o. od 46,8Q KM pol'ev ad d.n, 15. 03. 2.009. godine p<I dQ KQnatne isplale~ · n' iwo. od 46,80 KM pol'ev ad dan' 15. 12. 2008. god.;ne po do kana';ne i,p 10<., · no ;wo. od 46,80 KM PQcevod doo' 15. 06. 2008. god.;ne p. do kon ,cne i,p I. te,

- na iznos ad 46',80 KM pocev od 1S. 07. 2007. god ine pa, do ko nacne i.pl.le, - n. od 5,24 KM pace" <Xl dan. 15.04.2.008. godi:n e pa do kooac,!l e i5pl ..te~ - 0' ;Z"O' ad 145,13 KM pace" ad d.na J S. 05. 2008. god; ne p. do ko n.cne ;.pl.le, - na ;,·no. od 46,80 KM pace'· od dan. IS. 08. 2008. godille P'.i3 k_omtcf!e isplo.tct do - n. j,.no. od 46,80 KM poce, od d.ano IS. 09. 2008. godi l1e p~ do kon::!clle i~pl a~e~ - "" j"no. od 46,80 KM poce, od dap, 15. 10. 2008. godi ne pa do- ko nrlene ispl.a~e~ izoo. od 46,80 KM pace" od da,," I S. I ]. Z008. god ine pa do ko n3cnc is;pi,a~e) kao i da l U Ziocu n:3kna d i LTOskov-e p:irri: icnog po· s.tupka 11 iZnoS-U {] d Zl S~OOKM~ a Sve u: rok Ll od 30 dana od dana pravo:s.naznosri prc:s-ude pod prije. tn jom p ri.nu dn og ilvrg~n ja,

d.".

.)""""W'\Ij.l"U"'"
... ~flcU ~U.l

,.~U~uJ'tn, ....
'1141-

Ir"IIld'

,rtl"JIi

'"DO'

'fMJd ..... , bl

J,.);J

nlllal....
I
I
.~l

IJ.~

,t,

...

IrriU1ll! Kqhiim u LIJ "ftl'" .. uJl"'CZ'n ..... I ,nJ.n;n':lrJit nln ,-"I ,~.. I nk---.. ::::J .... f-W I (p.~«11 I!fh~n UJiliC'nfd~JlMhli' ...fJ'~'" .... '1n.~fSO P'fIU""i rnl.a""i.~ ub'r. Ii 'II. dJ. Lm..,J .... IJ-ILPI"l. OtUdJ .... JII '\!!II1'il:dJt ifljl h,. •• rl)rfl, .... .f'"II__}rI.,n I, :I~ 1,,1..0 uI ,. IhtJ.IIllur ""',i'~:",:;,.I)""Uo'" k .. 1.9' • in lUI ~dl ..nw. 1:1 'w,.:-o..IJr.11 c

"" .u~i11
IIIIoi...u:
$.II

It ....... fjl"~1fn:4

til,. ........
d"'~

jd.aJi

.h,•• 1 ....daJ..... ~I..j d -rd.:x-u Lk-...udftlllKllu I, d"'f"'~nY Cnl~U tk"tt.l1111 II I.t t!im"Jo " ~ I 0"'" LlJild w .,.,.LIPj Ld "-rln. oI'IlIii4Jd.... t ;..f~ '. N.J' r"... ~ U,
tl

:nIl

II'\~'"'"."D~Ncrrom
:I"I\J~" • ~ mill

rlkJrk.., ~ u u ~U\u 1n.A).:'.,.' •••
1fi'R"\~L"III'I1I-tt-n..
1.

no u-.I locq

'.'Ii

""'~'I:"I'1I"n't"lllf"'ltell
1!

i~.

L.I

III'

f Ii i I~ J!: """~

Wlh~1Il • \'",,,,

{n

:1'KS11iC1j1ll H,lt, ',1 ... -('II1~t;,IIIIJJ
Clu 'I""
:-oj.....

J. iif'I'l'ld'll pu.t
....I.~~ .. I.HI .... '

"h~,,~

.nl ..... t.dtkJtrl

L'II~ .... ,

1'1 1»1"'0 U \\ 11Xl:\..... IIC1 !'\tl .... IJIA,L •• ,{):fJh:

'Iid\ :IU ,1ftIC.q'tLI' fl!!M m

II \""

- n.

I""Llh""'tJI.'h'"pulC:ijl!l'~ h , Iodfthli'll pr"tI'il "I pr~jLl'\'I'I~ !i ... jIU~ \~J'" I'"~,).:' IIIC' pr.u..nl I~I "" I f""J,f'IJ ... J. \1,~.,.IIl'.111 h..a~.i'li ~:u·JI!j",-a l'Iot::nn,lo.:a ... rodnnJ""~~. II U ... dI j. h.r-"',"1' ..,,"" If'-. '.... n:iII1IlIiI!I-'; -..I:r"-"'1I;1 A. v J

''-11 Tc:rlll,.ft~.a'nl!

un ..
,..'1 ...

t.n

J.....

1
D drt.l\lBc M

]Ii,

~

ott
IoI!I

d

'" It: J,i

4.u

lID ~liIlt

a I,

1

1ifQ. ...nOftl 11fitDIJ. rh fi'I&"I!~-..:i1

II'HILlI!!'II'I h-r-ULI

rill

""h,IJt-c:nJLC!I

mllllll.li(l'llu

,.,'a.t!LtIJ) .. ,.U.ll l--I~ ~"""lI,.-D'&PlI~
~.j~ l.'-"I

Ua"qtI'''nf~

""F"-f'" • u.J_'.,.iIq
I'ifi duJm ".""'1'11111-110

u.u11tl-i-U"

'_PU'liD""lI:li'= t L.i.1IP_1P'U :"R~'I~'

d..I!1

Cv; jel' Sek IIIic PRAVNAPOUKA,
P'OIiv ove presude nije dopu!,ena zalb •. Tuzeni mo~e podnije<i prijedlog za pavr.c.j u preda,nje S!anje u mku od 8 daDa ratun.jut; ad d.na k3d3 je pre, lao razing koji je prouzrokovao p ropu !,an je, 3 ako je ,Lran k. ,ek docn ii e ,a.nala :<apropu'13ni e, od dana kad je za [Q saznala. Posl e pro,eka 60 dana od dan" propusranj a De moze se e.-.ii Ii povrafuj u preda, n-i .. an je. e Nap omena: sud mitenog ,rna". u.,edD 0 0 b." vjes,enirn pro,ekom roka od 15 dana od dan. obj. ve o"og ogl.sa ..

Sudii"

'\ .,..:1 Ci

'J"IIity,,"\.flJ'1

""~II,."'"

u"",,,,,,.
11('1

4 ""' .s.-.....r ..... 4t"j, ... ~J~ ITJlJI ~I 1111 tl. iii i1L,LlI.p

A_",.,.,.J.J_ IW' • .1 ~I*-'-"hH~LII ._t_oR1II 1;bJ ... 1IIPV

~~Jfl ~~~~I"! :II

Lt....
La

1Iii"
~1

n

u ~~ '"

p:W, pi;NI"'" +,,~ p~I'ttwnr .lI-L"'l" L'I I"i"f'ItiIPWTJiI, ,,1I:"''1IJ 'II1j
1--10

,0 11~II;:unl.all" I bll •• J.".jll: '11"-' od.lbllill 't,... .. L:'~" -Llrr:
I'I1II ',"I",,:l

II'

H.' -J,nlu ,..I.'I.uij. "J:lilt •• 1 ..... , ~1QI.i",' iro.liI"'uI .... : "pIJ. L..1Id tI'lIIIlLL.I!-Jl tuJ .. IiIUntll~ lIii h n.h.a J ... Ind p:nAnn "'11'11tt.tr.llnlrti' AIEn:IriJ:r IlUdrJ ..... 1I. 1J... 1.... tlI..I.I1011.1I1o11..&aloli ..

'"iel'tll'l

\1

t"·I"III .....

~jjn.t. Jr'i'IIl.JI'""tT~ " l"tI'hLl .. IU,JiI~,:.d.at""'t ...
'II~

1iII""m..I.;~~Io-I"orq_ IIl111hm.c ~UotIII.C' I Ifdll. l'IIgirn:ll

I~I ...,-r "

J."-ftoI

"'I.,u.-

.. u

"i:IILL.Jh-Ttlm "",,,IUmlI flit. ".".,.,IJIii".iII

1.i,,"-l..u .... ,utul.l.1t.., I' dllll.U ,iii ~s.,.t'nl.:II.~.,J,rna.l

,~q._.. .
n,

,{),d,t(ill~C'iiiiJfi

,...,IJ.I.:1/14

_1.1[
,...J.'IItU "'0." ..."
,It.:

d,-J.1Iio 1i1i1~lln'l-' II "d'i'"t".rl_j" tl.il. kJiill(l-lI' ~1Iii _fi"..fi' I I 1-l'}Wlj';-1" .,.. ,p.-d • ..... 1,. ,.Ih 1I.. 1~ . "'.00- ........j" ..o

I<>"~"'j"••
:"I!iAr;.:r ........

.Iw,' Ii. ··,ltO'fl. ..

iUII'H.&LU.'I..tJ.ilUj

I;Q,IJIIJ:IIU d.JI.~h . ... , .

I....drl:n,.1 '.

i

ii.I.Jibro.il...

'Ii,

k.u-I ltaiJllI'n.I[Io 1UI.:lgiii

BOSNf\ I HERCEGOVINA FEDE!tACijA BOSNE 1 HRCEGOVfNE
TUZLANSK[KI\.NTON

OPCINSKI SUD U GRAD.~CCU Emi: 18 Q [015531081 Grnd,e,e, 20. OS.20 II. godino OPCINSKI SUD U GRA..DACCU ~'I,ldijs lVlio:jlda &i~,~e, i;,wlir.!Q,m p<tStQpkl,l u:~;[i.-ot~ i:;(~rs..el1i(i Q Mko Eki Th:;t;b pr-oliv iz,l,I'ric:nikl3 M L.Ijc:silil Kivl1:ric i d.r.1 Tlld.i lz.v~c.o.je rndi f.1 ilpliuf! dugi31 V.5p. l.S l O~40 K}.il dill] iI 20. OS. 20 II. donooi sli iedc:ce
j

M.d

DIIU ,,",·UlR '\'l.ullb. dlpl.

IU.F.

7

UNIVERZITET

U TUZLI

RJESENJE 0 IZVRSENJU
S~ izvr~nie: prod" izvmntk.:il Klveric Muje:s.ire;, Hod_~ic Senije i Hodtic Nure le sc ~z:wrie-nid ooovezuj'u da l:'ta.~ioru t1..¥rii~t\j:a i£p t~.\t" sol idatno II to ku od 3 dana due L1 i.. ..t.II)~u olI. 351 Qt40 KM sa ~a koiUi!-!:O m z:neJl'nom Kaltl.!ilom 1'0&-:" od dim~ podnrbl~cnj:n pri~c-dloga p:a do i:sp{atc lc da nakn:ade: 1riJIskol,lc i~ rl.IlO'g pos.tr..lpk~<! i. to Ilil trall-liakcij5ki .... ra"::un l:rilzioCil izvnenja hr. 13l11)t)tH089981,4fi, NLB. Tumnska bn.Dka Tuzta. Uk('J]iko i-ZV~n i6 ne lIpla [~ dll,g u-dil:lC" iz\' r~nja! r.t'fdlat.c til) se' iJt'..Vr!e_L1jeI"J r~w~de: 2~. Z~branllm 112 pcm:ij.r; ll"n:enik!il KiverL~ Muj.::-sirc .. koj'U OSlV1H\l~r; kod Sly1be u boIsCkQ-inv~lidskl.t ~S;tLtu (1HZ) Srcbreni.k. 2.. P!llli_sam) pi"(IIi:jencl'm i Ilrodgjom pokr~tnin slvari izvr~e'nikB Hod~ic- Senije kOf~' se' nadu u nje'no[ kuc-i II Lip,ll -op6n-a Sn:breJ! i k_ 1 Popj;som~ proc:jc:norn i prodiljom :pok:r~mib :stva.d iz'{r~l]i_ka Hod-zic Senljc kojc sc nc.du u, nj-cnom starm u Lipju Ill=lc-ina Srebren i k. UkoJiko:se i.:lvri;~r!jc nc p:ro'L'cdt n(!l J'itprij-td D.:J .... edtl"li :nji~i!1u:djlaot · it\'rlc-:nja ,predb~~ d.:i:iC ilvrtenje p'n~:n'edc ilOpiwm! pr-oejcnom i pwdajCJm :po'krci.n.lh:Sl'lfilri izvd:enHYi Ki~ric Mujesirc akoj~ 5IC mldu u nje-.Doj kuci L.I Tinji OPCiD:il Srebre:nik. POtTSZ:Ll,;:lIfljt1:r::t!iOt'iJ i:lvrt~il'Lja i:spl:llli~i ria ~i.ro racul1 b~_132] 000308-9'987-46 N.LB T1J:!!:lansk:!i ban'kll Th:r.l~_

"Osiobodenje" od 29.09.2010. godine, U dijelu koji se odnosi na Ekonomski fakultet 1. NaSlavnik, u sva naueno-nastavna zvanja za uzu naucnu oblast:

OBJAVLJUJE
PONISTAVA se dio Konkursa za
izbor i zasnivanje radnog odnosa nastavnika, objavijen u listu

Odr~d'uje

. "Medunarodna ekonomija"
.......................................... 1izvrsilac

:2.4,

ll. 2008. g,odine

z:a, 5i_'1;!'iUW prijedloga2.4Q,OO KM
Sudsk.a ta.ksa 1'0 ,odlu c:t sudil 5trueni 501ln:1dl] ik

Mibtid~ Basic GrtJft~1<; 1.I'r~~

b""Hll'lulolJ II SaI1!ItMl. H.lmdql CeIlI.heli Ilf. :; 1. ~3B1 !331 611 00511~MI.IH1u~ +_ 387 (121557 41U, 551411.557

412

60 s.-,.'",,.,]"". Dnevni avaz
PRfVREDNI SUD !STOCNO SARAJEVO
OKRu2:Nl Bro]: 610 Mars ~OI46.210 M,b, 15!0"(: o Sarajevo, 1.7. 01. 2011. god. n

oglasi
L~enom UDRUZENJE GRADANA 50S TELEFON
]209 So-k.,!$h br_ l4, K:.i$indOt
I]

nO~1>o'''IIITIl{",<.0"",",\ Il·DUIA( UA lim kA"" '.I \IVU \0 01'("1 ...~I" Slot I ~"IlAJf\ 1
u..",

]slQCti:<r

llidla

J

n,!blli

.....1.". ~

"'II,rl~

'1)0\11' twO "-'11 i"'n~

Op"'" ..... tW ~~ ...., ,., 1.1.: ....". u.ou..."c. "IQ'" . " .. ,wild) Turk>h,..,_ n.__ ~,.1"",,,,],"," "'I~~ r)1...... 1~.(",h,," 2, 1".... ,,,"'" h, ml~ l'" l ...... ,61 '~~Ulfol' j I.!~!(I '~'I OPJ '\'1 •.11. J;I:

OGLAS
u.rt
'"

TELEKOM SRPSKE AD Bauja Luka, Mia. ena Stcja!'lQvi~a bl". ij,,'pro~i\' \u~no.s. UDRUZENJE SOS TELEFON 1209, radi naplare duga GRADANA ws, 644,55 KM.

Kod ovog suda u toku [e pcstupak

11

prevnol

swarl

POZIV
"ill.ltl 1111. ,lSI' ZOAJ\,'I/ "'.I....... 1.". I....E ... I·RJ'P,Rr:_~'[ .. O 11(0(·.:;;1'1' ...... ~~Ii'.n!O ~ fJ\1., i!Io-l.J.m, liII tI•• tn ,RTF _I\: (lJ,.U~"J'OH. !I'nd ", l1li HI"" 11.;1' ,1'",,;, ....

u...~r. ;~,

....'" '''''1 J;I

I'U.

Sl tlUI\

TI3LEKOM SRPSKE AD B;;I_llj!lLuka p~d!'l-osi lu.~bu prouv tuzcnog UDR Ui.ENJ E G Ri\f)AN A 50S TE LE· FON ll09 Sokolska !Jr. 14, Kasindo, lsmC'ni1 llldza, pre(Ud~ ~ i d,1Io\l:ll.j su d po okonl::!J n i II pOSHJ P ka i l i po I'J repustamu doncsc s.liedecu:
J

~~~,~n'll'~&...h:IIllAlIIIIIIIlII"""'~"""'" ~ 1C"lf~! o.~t~ 1.l'"1~ .. 1 ....... ~ __ -.u'P • JrJ~IIJpiI~. ~I"'" .. ".,...... ·""'IiiIIi"oOO M, w..l.lllttr 'Ii'IJJ".:pIi T~III""'.'L....irir.ii.I)l.:.IIU'~"_~"'~$~tuAII.(l

""~)ii""

~_,~

.......

1.1"11.-.:1

_1JI'f~1M"::-"

t1illl'U"'''
.. IW _~

~
d..llj.1 In'

.. rw.hm~
~.

Rofll.""j ~

.......

trjC

PRESUDU
Koioirt se obavczu]e t1.rl:eoi UDRUz.'ENJe GRA£)AN A

1._.

lI.!!I"hil:~-r1 • ••• n;.".

III!!III!IIC1Ii
J

~...

"'" _'~IIIIIID,~_"'Jlitj""'.'IWJ('lMfI(ilw ~""'~""..II~,t£'~o.iI/l.:t '10.1I • .....a'~ • ,_ ....... 1jIi.rn ,., :11~ .l
&.,j,

m.dd~""~"rIIC")I~,.,..~
'III! ~ "....,.., ~ "':M)iI'II,IOi'

,,[I"" ,ap_... ••• ~t

SOS TELEFON J W9 Sololsb bn 14, KasindfJ} [5lQ~nO
da tuZLlelj"u na tme duga i_sptiiti izncs od 644,)55 KM. sa zakonskmu Zilte"LftO.ill ksmatom ito: ... """'00 B6,J) KMp:><eyoo 1~ 112.2009.gOO.pa ooisphlc. • ea izoosoo 'fflI!J KM p>leYoo I~ 113.2009.g,xL ""doispla'c. ... """,,002O,5lll KM ~oo 15.05.lOO9.g,xL pa 00 ispbt~ • "" izoosoo w,8l KM p>leYoo 15.l14.lOO9.g,xL pa ooisphte, !'l_1I hro rtlL~.un bn), S62~0:99-0000l6S,S-9S NLB Rat .... jne g B:!nk 1'W:.eni je du1i:J.npliilut± tuficeu l:r'MkO'Y'e posmpka u visini !lLids.k,,=r.akse na tuibu i presudu" a :!> v e u roku 00 150 d:aflll pod, priictniom pdnudnog w,..~cpja.
C'VO,

Sii.rilj

apta [C duga .... . 644,550 I<M.I s Os no"'!1 im sudcm u Sokocu Odiefieajem Ui Istoeccm Saraicvu d;u'Ul;1:5-.02. 2-0'10. god. Na oanovu zlana 433, V.-'Sl I. ZPP·a ruzanl [c duzan ualkcsn iie 'LL ruk u od 1S, dana dcsravi [L 511du pi$m en i od,c:oo;;or nil! tuWu:. Odgovor nu tuzbu mom de bude razuml]!v i do sadrfi: oznaku au da, ime i prezime, odncsno naziv pra vnog 1ica, p"rebiv8J'i~tc iii bora v iltor,; cdnosnc sied i~t,e $lramd~:3~ ujibovlh aakonsal h zaseupnika i punomccnl kill ako lb imaju, predmer spore, sadr!:Elj lzjave i pO[pi;s. pedaoslcca (Ibn 334, zpp.,). U cdgovoru [1;1 ruabu, lUZeIJ i ec da israkne mogu& procesne prfgcvore i 'i zlasn i sc dn li prlzncie iii osporava posJ:!lvljen.i Hilbeni ~brji!v (cj.a!'l 71. SUi'L'1. ZPP-a). Ako t ulcn i ospo cava t uzbcn i zah tjcv, u cdgovoru nn rujbu [e duean nnvesti raaloge Iz kojlh ae m1hen l zah rjev ClSpOra~aj ~ifLj~Il.iot>f:na :koj ime tukn i aasn iva :!:i v cjre n :1\1'0de, dckaee koiima se utvrduju tc ~injt[licCj.lC pravni 0:5nov aa navode lUUDOg (clan 71. smv 2. ZP'P..-a). 'lb~nL mCl?..e II cdgovcru ea llI:'-:bll,:!Ii najki:lii:i"J_ije priprna em 110m m,"L~tU:j tis, podncse pmrivuubu (thi.1:l 14_ srev 1_ :na Ste jan oviea hr. :El, radi Ii; oj:iil f e za prim I je-l'!:Bipred
j

Luzi"""TELEKOM SRPSKE AD B.Di. Lob, Mlod.·

!IIl.iI
&h'\Iiitlllll

ZPP·a).
UkolikCllUZtni kome [e urcdee dostavljena m?:ba u kciei ie tlJzi~a_1;:pn;~lol~a donoscnie presudc ::dJog. proonatan i a, nc dcstavl pismcnl QdgOVOI I] a tuzbu u ZOk07 nskc m rnk U sud te de dcnese presud u ko] on, se usvaia ru~be_il~ zSlhljt-\' (prC:Sl3da lbog prgfrU~!:Iliii~),,-os~miJi:o [e Luwc [I L ~!11 h rlc...oeigleduc ncos novae (clan I&2.S rev I.
J J

nillilaio

t.t • ..,. ..... ~,

~iiI".

ifl;,

ZPP·a).

Odgovor na tuzbu sa pri loai rna sc prede ie ovctn sudu u dovollnom broju pelmjeraka za Sud i prodvnu srranku, Na csnevu ~[!!Jn!! 69. \J v e:?i sa l.la_norn 43.3i_v.st. I ZIl50::01"i::1 :rxuiVQm. ee bro, predmera. o pctlomit!'lom pcsrupku (!liS]. ~I:asn ik RS!<;br, ;5.8103, 8SIQ3t SUDIJA 74/0,1.63/07 i 49109)," daljem teksru: ZPP, dos"vii'" Samra Akova.

Ope. kI M .. Santlnll' 'IO,m.j"llla w..l1lubltlJI fllf~..11z,-.- 0. u...:"i.a d'" So .. lftu... 'f'"lIltr .... ,~ "I ,oj, II,.,....,' ... ('.1.."'.' lz Zane,Co uha "DIJtl""I<£'a 9.. dnl~ Ib....- Eon ...... u..i<."ul,CIo\'q.Lo.ndli~ 1 ,,,',e,ukorq ~"'Ul"''' l.-k<oc " ;.,a_ "I"" 'II.~ljC lib ,e."'t.:e.J-.""II OuliL \\,,\.1 I. '''''I" ;udi l,o 11• .-.:1' "Jl!.1'< ""11" II ~ I.: M ' .. r.:u1A dono:tlll ~(lil a<>tIi.... ."".." 1.. 01I~ PRE IIH

~;',dI"I"'_ r'.'''' ,.._,II, '0' p.",n>_1l ""'~ .' I,.,

una. \

'~r

'U.'"

OGLAS
OpCinski sud u Sorajovu, u iz.dnoj SlY",; br. 65 0 1 086460 061, I",fioc-a ;,.""enja OMERHODZIC SADIJA iz So,.jo"., prO';" izvrilonika VELJAN EKREM;z Soraievo. DO rotiiru odtlanotn 07. 04 . 2011. godino, odredio ie PRVO ROCISTE ,.prod.iu nekrclnin. upisan" u Z.k ...,.,da • Odsi"k KPU OpCinskog suda Sarajevo u podulo~ku br. 4318, Oplin. CODl..- Sorajevo, pov'~in. 82,58 m2. ul. D.ianli Ibtahi" robe!:. bt. !O/VlI, kai_ ie pobH2e apison. i prociieniona od sl_looS sudskQg. "ies,"k. g",devi. nske Slruke Zulum K.,ima u ""mollom nolazu od 17.09.2010. god;nc n. iznos od 156.902.00 KM ('10· ped=lle"bilj.dadevetSlOdv-ije KM). Prodaj_ 6e so izvnliri usmerum i i_vfiim nadme,anjem na ro~is!U dana

• 'boJ 1''"'''''

IIo .. i.

Jd<n. ,oder.a Kr"""""J'H. 0. \"",,,,,.u """) .. (!OJ ,I> ~'U""6ISoIMjllll.len,".Il.~II'<'<k • ...s..~<1m I ~II(~II ;1e"1 ... UlDn,m &JJUlII.,..!"-'!n'" "" ... podni>lenj •• 111'1>0 19 1008 ~"",,I ~ I'" " eM don. 'hllU/nie l.pbI<, .... ""d<iI\,~ 1I ur.. j\mII'mo, ...."" ... 'II,....".. od In.:!l Ii. \1 u rol.... ul d.ao cd f~ Kourin Sb"Ia.III.>J< k~J.d.'"", "pl"""I\I~"<])U" .51 DlJ \ U\s1 \IIIM

[.11'''''. \UI'l,",l(

Str"""

PO NED JELJ AK, 06 ..06. 20 II. god;no u 11,00 sali
u zgradi OpCinskog suda S.",jevo, lli. Senoin. hr. I, ,oba br. 44211V,sudiia Sakalov;" Sabi",. Na prvom ro.cihu za javno n admelanje nekrem i.na se ne rnOR pfodat Lispod poloviDe U: ['I} rdene Vr1 jednoorj. Kupoc je duzan plal;li pore>: n. prom., n.pokremas(i
j

BOS', ....111'''11 r,r.OVI1'o \
1 lfdl'l'1!!riJ_, U.J.It, :It('"r'<<;IO''JJJ!iC' T-IUtt..., ...: :....... '1." i ,II 1.1:..\, S.g,],'I...: ,.' .rud!F~ . ~ _:l.m.,bJ"'It.pr.,, Ift;f" liltn..l~,r
1

tabe u vai sa p.odajom. od d""a p.od.je.

orc'" \

Kupoc je duzan !>Olozi,ieijenu u.oku od 8 (as.am) dana,racunajuc;

U ;r't)"I~l ,~ f~--:.d ~Tg:

..rt,.....
"'~I

I)Ili\ ,. .. \'NJtl
.(1'.. " ..

.u:.sn;;;.J .
rnLo:I!I'

U j.vnom nadm.!aJlju k.o kupci mogu uce,(vova[i ,amo ",obe koje su pre,bodn" dale o,igl.lnmje. Osi" gU-,"Ilje iw",i 1/10 utvrdene "rijedno.(i nel:.retnme" tim. 810 ne moie ilD(}S;.ci vile od 10.000,00 KM,
_,'I.
~iI!,

J,\'\ ,.0& , .. . ON,,(I

CDod!f\l

''"'''J

1J'&!"iIfI.iln _'U

..:ou;"

V~t ."

r.\ .lllf.i>;O-ro"U)\,;;(X;
.. ,('hIl,:lQlrl.J

,..1')."'J,ItIiiU1!l'Ill,;II'IiiiIt'".-nl,,'tI'ow-bv.lllaiill
,. Pllifl4,nUl

ll':r

'I"

0&11'" A _ (I. 1. .J, ~Il I'l L.I!..'I .....' I "'IU'''' d.l!lliUII :=I,O.-'_J;;Io ,2.o'I:I.lI'l-ldln ..

O.obe koje ,udjeluju u javDom nadme,"nju duine ,u prije pocetk. roci"a ,udu predali dok.z 0 uplaceoom osiguranju. O:s.iguranje se pol:ilze :rli3 depol.itni ~acu.n OpeiTI5kog suda Sara.jevo br_ 3389002208264956 koji se vodi kod Uoi Cred;! b.nke Sa.raj.vo,,, naznakom broja pred",e,a,
Ponud_<!.cima ctja pOlluda. Jle bude prihvacena~ odma.h nakon 7-akljuceQja javl10g nadmetimja._ osim?a l'ri uajbotja po:nud::u;:a~ o::;i,guLanje

ee se

'1lratiti j50B:~II~

pwti ........ Lt~1.In.1IDf ~L~

J'O'>~""'''

(ltilt.ilr t:~lnk~-w ~'i:t"~lIlit" ......... .,. .. ' J.II'II ". ;k"... Iw.I:w.I.iii., dodjdiJ _.Ir'~~I"1f ~'5ln.lI!il"·'" :I'(ftlh1tlllll 'Ii ''lIJ.LIII!p:Ju 1li..r..!IilItL1h.'i')I'If ,.. l.&l-m'~p..I~", 1'1),... ' ..... jci.tll!! . :f'" I 11. r~l u "'_ocIJ~ ~..,."" Ii I ~ IJ'O'-"'II u ~ ... ...... I.""'I"'. l:kl~"",~ I .... -- .... U ~ 10,Il10 :OIl .drlliP h",-. ,O:!.. '1 1, It',__~II •• ,1'1' ,..,fVJl.r p1lll,'~~._ iIIIjpril. ,141~\'II'1lJ t I,......, .l,.,tltll

i,e

J •• nJ ~oolu.. ~.. _Jd~
1m. ..... q"e'Lu . I~.

oIIj'" l,en " ~",",,,.,,......
L, • .......tnopn'l"Iu" J:""'~ iL"'~I~. II.!! "r..'liL... W
r;''''~flll.l.,dJ1iI;,1

t I

" .. ...,

I r. C"l ...t :lI .. ~IJj( SitI~pl!lCl'u TUjl'l~. \,..,. <!ani Ito "'" ~1I11 <!di .... po<Ioo.tillUl ~JdII~ III
tc. ...f ..

... ''14 ~

...

'">1."" "coni"". U """'''''J''
utfitll
flU

_"do, '" ....,."""-"'"I ''''',0' '" __
f'iCl dlitl.il ,,-.,I
ifl'l.'''~;I'

d4rftlli ,~j..,,,,rJ'''''&II''
LI.~

!,J\'l

EO,NA I HERCEGOVINA fEDERACIJA BOSNB I HERCEGOVIME KANTON SARAJEVO OPC!NSK! SUD IJ Sil.RAfEVIJ EfOj, 6S 0 1091826091
Sarajevo, l5. IW. 2010. g,od L:I1 e

'LIpl~

~Itj

N

u.c:.vllld"1;Il

AI ......". LGI"I\uQ.... II r... .u",'IIlI ~ , w

d.'Ii\II

""ldI~. ~J""

JIII'III'll-tI"I" ~UfIl.'IoIf~'IodC:

lr.'~

IIUI

j IJ izvrlcni k Q5.L-'o'aru ic kod poslooiilvctJ: SIIl1.bc za r.ild~ 50cija~~<l p.i_[a~.ja, zdra'V~["ol i:zbj.~_g,tice i_ rasel!ena l.i_ca OPL1:il e ] I Ed ..:a, u.J _ S:Li m 1ta 'l,;alO,r I La Kol:i.re bro.. 1, P ["He[LC5Qrn i up l~1C1m ti h Ilo~,call.h smht:a \'a nil tIiilll~kC'Ljsk i "tun ""ioc, izvr>C"j. VOLKSBANK A.D. BANJA LU KA_ b to i 567161110000 I Sti4, s:"e dQ n:i! n1 h·enja
j

III'"

"j.Il.~"-.ob.it'l~dikn .. OpeiL'Hiiki sud u Saraicvu s1]dija Aida Spabie, U PTa,lflOj S-r.... lri tlil.~iOCiilP~rU-!i::f A.wls-m.t d_U'_CL Banj:l Luk(!J, koju : ZiiI:5'llJp::l: Adic Ribic a.d'l,l'ek:at iz Tr.avni.kil1 ul. Bos;Jn5.kil hr~ oj42/a, prmi" izv1ienika Silr.adeD Elmira jz SllrajeV<l., ul. F~d.~Ja Hadti.t:j bn)j lOJ r:adi i~V'riie-.nj:a ... ~1_S.p_ 3_049t40 KM,j na o.sno'llu ft I Q. L 2J . ZakoD ~ 0 p:rlrni ~llom postu~ pku CSlll:lb~ne novill.e FBiH, br. 32/03 i 33/06), a II 'I,Ic:zi sa ll:lIno m 348:_ :!i L. 3_ Z9,k I)j"j g '0 pa rL"ll L~om POSI L! pk 11 (SlullH:llt noyi nc FBiH! 0.1". 53/O3)~ ,0:;'1, P ti [I:dto!; tr":Jii.oca i:iM'~njil
1

Lfailbill:C_

BOSNA 1 HERCEGOVINA fEDEMClJI\B!li Ki\NTON SARl\JEVO OPCINSKl SUD IJ SAMjEVU B"'i pr<dm",", 6, 0 "p ] ,3370 JO P S• .-.j• .", <)'o5·2Q J I godi"'
Opt! osk i 'Sud S'iif".Ijevo~ $udi ja Dam i.r )3atoti~, u ptavii,oj stv1l.ri tlltllc:ljii Turki.sh Zir-aiilL BalJk Bmi[lio dd SiU'3jCVO ulic!! D.unc:uc;1 Ciknli3 2.J Sar-ajc:voprmi~ Ul2~njb FIIli.n Muhidin i"i!Sataie~, ul.ita Tr~ Srrmje'l,l'ske o~jml~ijllde'! S; Iktjraktarcvic EI mc iz: :Sa.riiljC\I~1' ulica ('\nlUf.)::t H.mgij:a, 2.0; SaW.D Nusn:[iI iz :S:ariljeva uLica Kod:tina47) rndi napla[e l'ott'IDtiwnja VS11_ :5_529,17 I{J!,1,objavljuje sljedeei:
l J

OdCIOV(lr n_a n,,'_b'U ml)ta biri ~al:l,lmJii'L' i S::HJdi'..a'Ll'~[L O~n:aku SUdil1 imc j ,jJ!r-cz.ime n3z..~v pt1l ....lcosobc l prcbi.vali:h~ ili boravi:he odosno sjediS{c s[rankC], nji.bovib z:ar Itonskin zasruflnika i f.iUfia.n,o~:nika ako ih inlaju, ~red:~ mr;'L S~lJr4~s~dm i: ~tj:~Wti pOtp ~s pOdn ~ Lleli-(I (cl~!l 334ZPP-a). Ako [uUlJi Qs:por;ava (Uzbe:ni zabljcv, oago'llor l'1:!! u!i.bu mora .s,gdr2I1V!HLrazlog~ os.p.ora'l'anja, ,fl.njenire ( Ila ktljilt!(!I t:j$pi\':! svoje Jl:3_vode, dok!i:tA; kojLma se ul ....dlliu lcci_njenLcc toC prn'O'ni 05'00". r
j j

u s l~~:;j ju n.t:mQguc)J LfilZi ...-an iIJ izvr~_enjc ce

~$'i
5.C

fI aF'1:ne pro'lles:d:

Il;:i

J10vta nOm

pQ-

U odgovon! t'iJa (u~bll IUi'e!'l i ~ is [ali mog,uOe p,rO!:'CS-rre prigovo:rc ~ il.j:a.s [Ii ti :sc U '5kl:adu 51l: cbnom 71 5lav 1 Z pp~

•.

OBJAVLJUJE RJESENJE 0 IZVRSENJU
odrcdeno dana 1~_ 06_ 2009_ godil'!e, po P,ijetllogu tralioC!3 iZ\l"l1i:lJiiil d .08.05.2009. ;Godinc nn 05110VU vico rodoswjne ispra'V~· mj'.ellice brof AF23l3i7S.S, koja je :pr· {IIH~~~~Jana Opcin:siko,g 'suda u Slll'aje\lLl: pod broi "od 1014/09 i;:dalo d,"o 28. 09. 1006. sod i "0, , d",piol. n, pl_acanje dilnil .08. M. :ZOO51'. godine pro[iv i1:vr~nika S<l~ t;jj den El,m ira i:l s.ar.il~~\19, l. F'9d ila H I!Id2iC-.<L u b ['oj 10, red i n!Jpl:uc novt:>in{l,s p01nl.'livilnj .. 1.1 iZIl05U od 3.049~4{1 KMJ SIIpripad<ljucorn kamo[om i [J'(]~kove iZ'VrScnja II iznosu od 369,% KIIt", i~.,~nj~ je ooreden.o i [O~ L. N:;Il;1o'llt:;3Tlim, .sTc:d:.HvjIDa-pIO!.~ij~ljenjdblJlm 1/2 pIR~C odi mesa 1.000 00 Kj\l) odGm;no 213 place preko iz:noo;a (lid ] .OOO~O{J K.M, (u slc lad u tl ami ] 38. Zak.ona 0 i:tvr!tU;nti, p'OMupklJ) do iuni rcnj:a cj elokupolJS dl,lta~ko-1 1 1

2. Zapl Licnom, prot"j Cntlm i p,rodaiom pokrr!lnib :;tviari 1.1 vJasnB:tvu izYr~enikEi Silfilden ElmirnJ kojc se nalaze 1] mj~$t\J fljt'Il-OS bQnII""i.~E:iI, ka_Q i nlll dtugirn Jl'1)~rt:llijr.n st'l,l'arim:il iZ.~'I.gC[l~kiJ kojt sc D:ilknadno n:a,du m~ rJrugim mjesli rna i rn koje se Ilslano,1i da I~ on .. r.! j ihov ,,1::Lsn ~kl :!i':h d n I} OdTlN:lbll m:a ~cl oft l t 4: do ~I. 13S. Z.akQn.a 0 o Llvn;nllm ~1U pku te cupbtom. nO'l~in ib sredstav::. koj:a: SoC OSIVLl11Jj.c prodajom pokr~tr.I.ih sI'I,I'ari) Ie upluom istib I"I:a trons~kcijslc_i r:al!uL'1llrn.zioca Lzvlienja nrrESA. S:AN~
j

PAOLO BANKA DO lllH, S''''i<vQ, yl'. Obo], 1("I;n,.
oor.! iI broj 9a, b roj l 5400 100)1)001910. [rn~bij"[.c:.
1

sve do nam ircmja

OGLAS
I-Lu~¢nt FlJlio Muhidin it Sl!!n!:je~! IJliof;:;;!I 1'11; Sar:ojc:vs:kc oLirnpij;ade 15 da u roku od 30 alm;a, dost;a .... i acl,gC)lVOf nil [uzb'U od Og~07~1010 godine. kojom je lll.li It: lj pr~dlo!._LI;i d:J :su t u.'.(:;Jl i oba vet!'l i $1;,11 idll[!'lo i..5~ p] ilU ti L II l.el ju lZJ1C1s od :5.5.29)J 7 KM Sol zak{l m:k~m Zia~ 1J le:mi.m :K.amatamll pocevod 08..07·2010 godine pa sve do kcm~~n~ isp!~\~, !'l:iiknall i1i '[r{:I~ko,'(: p~r[J i ~nog p'OS\Upka u rokuod 30 dillJiiI od diilG3 prijl:ma prc~udcl iii .::;... c pod f1 djem jo m pri nucl ne nilp-Iat.e:, S tim :;;m jc luzi tel j p red· IQ~i (II da tJ kol j 1.::0I U~..cfl i nil:' PQ$\lJ pe LI dJa du 'S-a i!l.ill10 i:11 18.2 S1;ilV I ZPP-~ da, :ilJd donc5'C pr~udu lcal; pmpu5:t:iI.Dja.
P.oliv:J::ie
1

TulC[lL rnQ,lC u cd.s:o'l,l'oru O:J lu~blJ~ iii n:a.jk;as[lLj-c [180 pripl"f:mnom ro~B:[U podn iIe d p rot iV'[U~bu IJ s:ktadu sa ~lilnom 74 SillllV 1 ZPP..a. Odgovo r nil nlZO U S,I pril ozi rna :se p mdaju 'Yo1jnom broju primjera.kB:za sud i SUpi"OLnU ~i;'TOTJJ [}a bro, g~rr!j i_ Dos(Elva se s:m!llriil obil"llljenom dllli-# od d~Ii:!l obi !lvli i\i:3~i:a :sud u u aO -suanku:sa
r

Sudij!i Aida Spahi c S.f.
J

POUKA.~ Prmhl rje;~nja
go"otovoms.lldu
In!!

pr01ekrLlm f.oka oel 15

0 iZ~LScniu moZe se izja"iti pri u roh.! 0<1:8 (QS~m) d~t1ii1 Q.d da.(ia ptijci5tOg:. PdS{I,'o'or 5.e ]J'Od nO:ii u dO .... rI om c.roj U priQlj rnje.r;aka z=:J. Sud j 5u·il[lke.

r

S.UOIJA
D;jtm ir .B;:noli,c

DosliIvljanjc rje~nj:il 0 izv..seeju iz~rknikuJ smlll:rn:se i z"fieni.m pror:ekom r-ok:il od 1S. dan ~ Q{I d~ na obja \1 [ji va~
Ilja.

Dnevni avaz """"._"'"
POSLJEDNJI SELAM

61

NASIM DRAGIM SABORCIMA ZELENIH BERETKI- BOSNAE 89

KADH: (REDZO) FIKRET I SAFET
Pozivaju se saborci da 4. 6.2011. godine na 19·9odisnjicu pcgibije dva brats Kadic, odaiu pocast ucenjem

Neka yam dragi Allah

dz.s.

Fatihe

i polaganjem

cvijeca na mezariu

Kovaci u 10h.

podari Iiiepi Dzennet i vjecni rahmet!

Opcina Novi Grad i U.B "Zelene bererke"

Danas se navrgava 19 go dina ad pogibije nasih sinova, brace

hadzi FIKRET KADIC
Prvi komandant II V'tdk" brigade pripadnik TO" "Zolone Beretke" . -NoviGrad Organizaror otpora Svoiim legendama grad", istaknutim borcima i vrhunskirn sporristima, CuVII( cemo uspomenu na drage iplemenite likove. Mollmo dragog Allah. d2.s. da vam podari Jiiepi Dzennet.I lahku zemliu Bosansku, i vjecni rahmer, Danas Ce porodica i prjjatelji proucir jasin i EI-F<itibu 03 mezarju KQvaci~ U 10 sati. Va!i naitniliji: majka hadzi Zaha, sestra Sabaheta, sestric Amir, brat Rifat" Risa sa suprugom Dulorn i kcerkama Fikretorn i Safetom

hadzi SAFET KADIC
pripadnik TO - Nov; Grad J,ZeJenc B eretke" rganiza tor utpora

o

?:S?2··lH

POSLJEDNJI

POZDRAV

Da na 5. 6. 20 I L go dine navrsava se sedam dana od kada je preselila na ah iret nasa draga mama i rna j k a

nasern kolegi

SUBHIJA (SERIF) JAZIC, rod. KESEROVIC
Zivo t nesta de u tren u. Ponosn i s mo sto smo te imali, a beskrai no tuzni SIO smo Ie izgubili, N eka ti d rag; Allah do;:.s. podari Ii j epi D zen net i vjecn i rahmer, ~vhid ce se proueiti
U

DORDU BOSKOVICU
Sarajevska regionalna razvoina agencija - SERDA
N

nedjeliu,

5. 6. 20 II. go dine u 11 sati u kuci rahmetliie,

Prijeka

Cesma 32 a. Tvoji: Enisa, Amira, Berina, Mirza, Nerrnin, Ajla i Kenan
1S7i-W

SJECANJE
na nase istaknute clanove POSIJEDNJI POZDRAV

seh ide i sportis re bracu dragoi tetki

Dan as se navrsava j u cetiri god; ne od smrti nase naidraze supruge, maike, svek rye i n ene

PEMBA (BEGANOVIC) EMRIC
MoMa nisi sa nama ali si zauvijek u nasim srcima, N eka ti dragi Allah di. s. podari li j epi Dzen net: Tvoji: suprug Muslafa., sin Amir, snaha Nelisa ; unuka
Ermina

KADIC
Hvala vam na svernu sro sre uradili za na! sport a posebno
Nikada Bokserski vas necemo zaboraviti, Poro dice B ogdanovic Berjan
N U odbrani

6S8?-lDd~

nase domovine.

LJILJANA HOLIGA, rod.CUK
i

IN MEMORIAM

SALCIC SAFA
1. V11981- 1. VI 2011.

FAZLAGIC SAFET
4. VI 1991 - 4. VI 20U.
Fazlagic Ibrahim sa porcdicorn

Sa vez Federaci j e Bosn e i H ercegovi ne

Dana 4. 6. 2011. godine navrsava se 40 tuznih dana ad kada ie na ahiret presel io !las dragi

TUZAN JE TAJ 4. JUNI

Dana 4. 6. 2011. godine navrsava se

18 punih godina od smrti i pogi bii e naseg dragog muza, oca i djeda

KENAN BRAJLOVIC SEAD (RASIMA) DEDOVIC
cdlaskom, Neb ri dragi Allah d:H. podari Iiiepi Dzennet i vjecni rahmer, Zauviiek ozaloscene porodice: Dedovic, Memic i Palo
Tevhld Ne postoje rijeci utjehe, sarno bol , ruga ostala je tvojim

4. 6. 1979 - 4. 6. 2000. na tvoi plemeniti lik koii ce ostati sa nama zauvijek. Drag; moj sine, najtezi mi je dan u mom zivotu 4. iuni.
Neb ti dragi Allah neka j e V jecni rahrnet
j

HASANA GUSICA
4.6. 1993 - 4. 6. 2011.

Vriierne

ne mole

izbrisari

sjecanje

v j ecao ces os tat i u nasi m
sjecsti.

srcim a i uv ij ek cemo te se

dz.s.

u kuci rahrnetlije ul, Nadlipe Sb,

ce se prouciti

4. 6. 2011. godine

(subota)

u 15 sati

daiu zaboravu rnaika Sadeta

podari sve dzennetske ljepote ; tvojo] dusi, Zele ti tvoj i koj i te ne

brat Kemal sa porodicom

S Ijubavliu, ponosom i postovanjern, Tvoii nairniliii: supruga Hata, sin Nedzad, kceri Nada, Aroda i Sanda, snaha Gordana, zetovi Mirsad i Nedzad, unuke Belrna i Ajla i unuci Omar i Hamza
667-1Lo!:

62 __

.",,,,,,,,, Dnevni avaz
navrsava se sedam tuznih dana otkako smo ostali

Dallas, 4. 6. 2011. godine,

bez naseg voljenog supruga i tate

ZAHVALNICA

MIDHAT PRLJACA
hlosri, Radiceva br, 5.
Tevhid ce se prouciti u ponedjeljak, 6. juna 20 II. gcdine u 17.00 sati u kuci

Ovim putern izrazavamo iskrenu zahvalnost clanovirna nase porodice, prijateliima, kolegarna i kornsiiarna koii su na bilo koii nacin izrazili svoje saosi ecan j e sa nama i b iii u z nas u ovi III mini m rren ucima, Amira Almir i Aida

ZAHVALNIGA· SjECANjE
Ucenici Srednje Tehnicke te ih se rado sjecaju: skole • masinski odsjek, generacija 1957 • 1961 godine obiljezavajuci 50·godisnjicu od ispita zrelosti, zahvalni su svojirn profesorima koji su ih uputili u iivot,

BISER TASO NADA, LUKIC GOjKO, DELIC HUSEIN I SANDOR MARIO
Tuzni smo sto rnedu nama nisu bili nasi dragi rano urnrli drugovi:

CURT FEHIM, DUZNOVIC ZVONKO, JOVANOVIC MILlC, MEHMEDIC SAFET, PAVICICIVICA, RIBIC MUSTAFA, TURKOVIC SALIH I VASIC MOMIR, te HRELjA MUHAMED - direktor skole, kao i profesori: BAC STANISLAV eOROVIC BATRIC DOROVIC MILENA ECIMOVIC BRANKO GROSS jOSIP Ucenici S T IMAMOVIC FADILA IVANOVIC BOZO jAGANjAC ZAjKO KOLAR RUDOLF KOMLjENOVIC MIRjANA MADZAREVIC DZEVAD POZEGIjA HAMDIjA RADELjKOVIC KORNELljA RADMAN STjEPAN RADOVIC VOjISLAV SMAILBEGOVIC SABIT STARCEVIC LjUBICA TIGERMAN DORDE VINEK FRANjO VOLKOV VASILljE

S

IVI m (1957 • 1961)
SJECANJE
Dana 4, 6.2011, navrs a va se 7 dona od sm rt i naleg d ragog :s.npru.ga~ 0';:3, d ede, p u nca

SjECANjE

na naseg brata, daidzu i SUIU

IBRAHIM (AKIF) MLACO
4.6. 2007 - 4. 6.2011.

MUSTAFA (AKIF) MLACO
25. 6.2005 - 4. 6. 2011.

MIRSAD (ADEM) VEGARA
8. 12.2010
- 4. 6. 2011.

S Ijubavlju i postovanjern, Porcdica
nSS·-lL~

BAjRO (OMERA) DEDOVIC
N eka ti All ah dU, podari Iii epi Dzenl1er i ,,"'je:citi rah met. a zalo.ce na sup ruga F eh rna, kceri Zahida, Almasa, [asmina, zetovi, U n U c.ad i snaha Tevhid ce se prouciti u SUb01U 4, 6. 2011. godine u II sari u porodienci kudi u Turevima Trnovo.

Zauviiek si u nasim srcima i misiima. Tvoii: brat M!ralem, sestre MUD!'" i Sena sa porodicorn
753~-lu

Dana 4. 6. 201 J_ godine navrsava s. Ie" god; na od srnrri

Dana 5_ 6. 2011_ navrs av a se 7 god; n a 0' kako je presell 0 na ah iret nas dragi

SjECANjE (na mog tetka)

Dana 4_ 6_ 201 L godine navrsavaiu
dvije godine

se

supruga, cca, punca i dede

ad smrti naseg voljenog

MAHIRA GEGIC, rod. IMAMOVIC
1965 - 2005.
Draga nasa, Vrijeme prolazi, a bol i ruga Z3 reborn $U vjedni, kao sto je vjecna i nasa ij ubav pretna tebi. Majka Hanka, sestra Mirha sa porodicom i brat Mahin. porodicom,

SjECANJE Dana 5. 6_ 2011. godine navrsava se godina orkako ie pro eselila na ahiret nasa drag. suo pruga, m:ilj ka i nana

FADIL (HUSO) BAjRAMOVIC v jdna
Supruga 1ju bay j s jecan je na tebe, Sabira, kcerke Arnela i Sanela sa porodicarna.
65~!-ll'ld~

SALKO (OMERA) PODGORICA
S Dune Ijubavi, postovania i li[epih uspornena, vjecno ces iivjerl u nasim srcima. Neka ri dragi Allah dU_ podari lijepi Dzennet, Tvoja d j eca: Reuf k, N "TIn a· D a) Zi js da zetovi, sna ha i un uesd 75-B- L"

SLOBODAN POLjAK - BOBO
Sjecanja na Tebe ne blijede, ona su sam 0 j aca,

SJECANJE Tvoji: svastike Aib, Azra i Merdi

MUNlRA SEHOVIC, rod. MUHAREM
Neka ,; dragi AI.I.h da, podari lijepi Dzennet ; I'j.c,,-; rahmet. Tvuji: sup rug Latif, kcerka Ferida sa porcdicorn i sin RaII! iz sa porodicom Hatma dova ce se prouciri u nedjelju 5. 6. 2011.godine u 13.30 sati dzamjja Dogledi oS-SHn"!

Dana 4. 6. 2011. godine navrsava se trideset (30) gcdina od srnrti n"seg

dragog

Dana 4_ 6_ 2011. godine nav rsa va se mzn. godina dan. orkako nas j e napustio n.1 babo, punac i de:do

Dana 4. 6_ 201l. godine navrsave se tuzna godina dana od smrti naseg babe, svekra i deda

Dana vrsava otkako agisup

4. 6" 201 L godine nase ruzna go din a dan a je nas napustio na! drrug, babo l svekar

ASIMA HALILBASICA
Po rodica H alil basic

TUZNO

SjECANjE

Teske j e zi vieri be> tebe znaiucl cia vise nisi medu nama all sjeeanie DO tebe ostace zauvijek. N eka ti dregi Allah dt.l, po dari Iijepi Dzenner i viecni raTvoji: kcerka Mirna, ,el Zaim ; unnei Meho i Muhamed
6-588-1Ildl

VELlj A (NUHAN) MADESKO

VELIJ A (NUHAN) MADESKO
B io si ponos i uzo r u svem u 1m ie dobro i posteno, samo mi koii SmO re voljeli, znamc kako je >:ivjeti bez tebe. Nedosrajes nam. Neka Ii dragi Ana.h d?_i. poda.
r·j~\re dlen n et-s:ke Ii epo te k oj e

VELIJA (NUHAN) MADESKO
Dok smo fi vi mit Zi vjet Cd i ri.... Ni smo te rnogl i sacuvat ~ od smrti ali cemo te sacuvati od zaborava,

na nasu dragu sestru i tetku

SUBHIjU (SERIFA) jAZIC
Draga sestro, te tka, sed. m je dana kako nisi sa nama, Sa velikim pcnosorn, posrovanjem, Ijubavlju i lijepirn uspomenama uvijek cemo re siecari. Molimo dragog Allaha dU_ da ti podari lijepi Dzenner, a ostatku porodice zdravlje, snagu i sabur, Porodice Toromanovic, Topic i HaJiiovic
M83-llld;:

bmel-

,asluzujeil i vj .cDi ,...hrne,_ Tvoii: sin Sa.biL~snaha Fa(jma i unu k Alem ,jjss;&-n,d! t

Ne~. ti drag; Allah di.i, pndari lijepi Dzennel i vjeeni rnhmel. VoJl.mole", Tvoji; ,upruga Z"fa, k6:tka Admit&, sin Admit isnabo N ives
6S88:·Iti.c!;:!:

Dnevni avaz _._"'"
Dana 4. 6. 201 L godine navrsava se 6 mjeseci otkako nas je prerano

63

SJECANJE na naseg dragog ded u

TOZNO I 80LNO SJECANJE

napusti la nasa naj draza

HARIS SELIMOVIC
(6. 12.1979.4.6.2000)
Drsgi sine) brine Harise Sellmovlcu, prode j edan aesr godi ria od kada re prok lete ubnjice na Ilidzanskom bazenu, 4. 6. 2000. godine svirepc, nevina ubise;u narna, maiki, OCU) sestri i svim drugim ljudima koji te vole, sve veca i veca je ruga i bol za to born. Ka:fu do je srnrt od svega nai reza, ali za nos tvoi u mai ku, OC3 i sestru to n iie raeno, ier ima ius nesto [de ad sm rri, a [0 j e :2i y~ or" koji livimo bez rebe, vieeno vcljeni Harjse. Suzarna koie izviru popu ( n epresusnog izvo ra cesto zalievarno tvoj rnezar, i tada osjelimo mitis najljepseg pupoljka, koji odise nevinoscu, llepotom, dobrotom i plemenitcscu, jer tvcju dufu, dar od Boga prcklete u boi ice nisu mogli u biti. Ti si bio povod "as.i m n ai ve tim radostima, a dOD"' si za nas nailieps! cvijet u dZeooe"korn cviietnjaku. Vo li me re dragi H arise! {.1]6-1 n

Dana 4. 6. 2011. godine navrsava se sedarn go di na 0 tkako j e na ah irer

preselila nab draga

SAIMA LAKOTA,
rod. BULJUBASIC
4.6.2004 - 4. 6. 2011. S tugom i pcnosom zauvijek cemo cuvati narliepse
uspomeue -i sjecanje IIa tebe. Neka ti Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet,

U vii ek Ceilb iti die nas, Tvoii najmiliji: Izet, Emir, Lejla, Dijana i Benjamin
7S4'·lu

MIRA- BEBA NIKSIC
Svaki dan isp un j en je
ljubavlju prerna rebi, Istog dana polozit cerno cvi jece na grads kom groblju Vlakovo u

EJVBA ALI SPAHICA
4. 6. Z007 - 4. 6.2011.
Ostat ce5 vol j en, postovan

i nikad zaboravlien.
Unuk Admiri

13.30 sati.
Porodica
649S-1ndl

unuka Arnela
6412--~Dd:::

Dana 5. 6. 20 II. godine navrsava se sest mjeseci ad srnrti nase drage rnajke, punice, naue i pranane

Dana 4. 6. 2011. godine navrsava se godina dana od smrti naseg dragog oca, muza, svekra i djeda

REMZIJA (BEGO) DRAKOVAC
4.6.2010
Uvijek cd zivjeti

Dana 4. 6.2011. navrsava se 1 godina od kada ie presel iQ na ahiret nas dragi zet i kolega

Dana 4. VI navrsava se godina dana od smrti mega oca

SACIRE (HASANA) ZEKIC
Cerna re s Ijubavlju fuvali u nasim srcirna, Bila si nam i as tal eeS nasa sreca, Ijubav i srnisao zivorn. Ponosni smo .sto smo imali takvu maiku,
Zauviiek Tvoja Porodica

- 4. 6. 2011.
u nasim srcirna i biti dio nasih lijepih a siecania i ljubav supruga Tifa, snaha Mirsada,
7.351)-1[1

sjecania, Zivol nestane u rrenutku, osraiu dok ~ive ani koii te vole.
Tvoji najrniliji: sin Dzafer,

uuuke Anesa, Esrna i Neira

REMZIJA DRAKOVAC
Neka ti dragi Allah di.s. pcdari Iiiepi Dzennet i viecni ra hmet,
Tvo] kolega Fejzit Asirn
7057-1[[

REMZIJA (BEGO) DRAKOVAC
Vrijeme koje prolazi ne rnoze izbrisati tugu i bo I za reborn. Neka ti Allah dz.s. podari lijepi

SJECANJE NANASE TUZNO SJECANJE na bra ta, suru i dajdzu RODlTELlE
DRAGE

ORMAN

Dzenner. Tvoii: kcerka Sefika, zet
Orner, unucadi Vedad, Vildana i zet Arnir
6S.2.2,-tfldz

rot. JUSUFA HADZICA 4. 6. 1997 . 4.6. ZOllo
D ragi J n sufe,
sve eve godine pes 10Van j em: bez tebe su prazne

MEHO
4.3.1978. 4.6.2011. i tuzne. S ljubavlju i S liubavliu i postovanjem

FATIMA,
rod. SKRBO
4.6. 1992 - 4. 6. 2011.

SJECAN]E

Dana 4. 6. 2011. godine na"r!av. se 40 dana orkako j e na ah i. ret presel iIa nasa vol jena majka

Vasa d jeca: kCi D izdarevic Am ra, si nov i Ham id, Hasan, Eries i Ib rah im sa svoj im porodicarna

Ses Ira N afa, ze I R uzd ij a, sestr it Ib ragic i sestricn a Safeta Motev

S afet, if

snaha

Zek ij a
7549-ln

7:;'1"9-ln

SJECANJE
Dana 4. 6. 20 II. godine navrsava se pet godina od prerane smrti naseg prijatelia na nase drage i voljene roditelje

SLOBODAN POLJAK
4.6.2010 - 4.6.2011. S Iiubavli u i postovan jem cuvamo ga U -o.sim srcima,
Poro dica eim po
7:S4S-1l[

MUNIRA (ATIF) AHMETOVIC
iz Banovica P rosl 0 ie cerrdeser d. na luge i bola zbog gubitka najdraze osobe, Mohmo Allaha dz.s. do ioi podari v·jdni rahmer i lijepi Dleonet. Kcerke: Sena i Sen ada sa svo· jim parodicarna
1544-ttt

OM.ERA.(FADIL) ZEBIC
iz J ablan ice

S uza kan u, srce zadr h ta, Iisina se rnolitvom ispunjava, Gospodaru iedini, blizinom ga svciom pocasti, Vri j erne koi e prclazi nikad neee donii eti zabora v anima koji te vole. N eka t i dragi All. h dt.S. po d. ri Ii jep i Die nn et,
Tvaji prijatelji: Nino, Arb, Amir i Arfan

hadzi HASIjA NEIMARLIJA, rod. TIRSO
5.6. 1992 - 5. 6. ZOllo

hadzi ASIM NEIMARLIJA
12.11.1999 5.6.2011.

PTT

Sa. ponosorn ~UV3mo uspomen u: na vas. S I j ubavi j u i p~tova.n jem~ vasa dje:ca Sa PQrod.icama
7515-ln

SJECANJE
na naseg dragog i plemeoioog

Danas,4. 6.2011. godine navdava se godinu dana ad kada niie sa nama nail drag'i suprug, otac, dedo, sve:k.r, punac, bral

EJUBA ALISPAHICA
4.6.2007 - 4. 6.2011.
S ponosom,
ljubavlju

DZEVAD (AHMED) MECAN
Uvijek

i poiitovanjem

tuvaIllO te u S.rcjma.
kcerke Almasa i Almedin., snaha Bula, zet

cd

bili

50

nama,

U

nasim mislima

i nasim sreima

VOLIMO TE.

Tvoji najmiliji: supruga Gordan i unuiOad

Sadija, sin Adn.n,

Tvoii: Aiila, Adnan, Zinela, Zeineba, Adnan, Vedrana, Nihad, Eva, Halid, Fadil, Lucija, Arner, Petra i brat Muhamed. sa porodicom
7~46·iu

64 """""."""'_;"''''.

Onevni avaz
SjEtANJE

1992 . 2011. 19. godina od smrti Brace KADIC
Devetnaesr godina je proslo kako braca Fikrer i Safer Kadic, bckseri BK "Zeljezniear", fizicki nisu vise medu nama. No, ani su dio nasih zivih siecania, naseg ponosa i nase nade da su njihovi uspiesi viecni, Ljudskost koju su ispoljili da bi odbranili svoi grad od naleta zlocinsckih falangi, ostat ce mladim pokoljeniima kao sviietao prirnjer sportske j liudske velicine. MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO
N

Dana 5. 6. 2011 godine

navrsava se 7 ruznih dana ad preselienja naseg dragog

na ahiret

ZAHVALNICA
Izrazavamo duboku zahvalnost na nesebicncj i profesionalnoi medicinskorn osoblju arnbulante pomoci i razumiievaniu. Grbavica I,

ESADA (ISMET) SALIHBEGOVICA
S Iiubavlju i postovaniem Porodica
Tevhid Ce se proueiti Cobanija.
U

Posebnose zahvaliuierno Dr. Sandi Horman, Dr. Vaidi Zagora, Dr. Branki Braj kovic, ses trama Amri j Gorda ni j labo rantici Ra bij i B rzika. nedjelju, S. 6. 20Il. godine u 14.00 sari u dzarni]i Takoder se zahvaljujerno Por-od ica S ali h begovic Dr. Teufiku Hadziosmanovicu

i Dr. Dzenani

Begic,
65-ii-IR{:l~

SjECANjE na naseg dragog oca i s vekra

TUZNO SJE-CANJE. Dana 4. iula 2011. navrsava se osa m go dina
od p rerane smrti naseg

POSJ.j£DNjl

POZORA V

ZlJAH (BECIRA) BRKAN
14. 4. 1929.9. 12.2010.
Dragi DEDO, proslo ie pola godine kako si nas zauvijek napustio. Rado se siecamo svih Iijepih trenutaka provedenih sa toborn, sa neizmjernom ljubavlju i postovanjern cuvat cerno uspornenu na rebe, Tvo] i: Senada

naso] dragoj rodici

03,

i Fadil
6S12-1ndl!

ZVONKE MILCEVICA
Mnogo nam nedostaies i stalnosi u nasirn mislima. Tvoji: sup ruga Daca,

LJILJI HOLIGA, rod. CUK
Nenad,

Dana 4. 6. 2011. godine navrsava sest rnjeseci ad smrti drsge uarn

se

kcer ka Renata, zet D in a i unuka Ena

S Iiubavlju i postovaniern Emina i Aleksandra

Cui<.

MIRE· BEBE NIKSIC
S liubavlju Po red ice i posrovaniern

7505!6-I.L

Su sic j Krasn

i

U subotu, 4. 6. 2011. godine navrsava je preselio na ahiret moj brat

se 6 mjeseci

otkako

Dana 5. 6. 201 J. napuni se 1 godina otkako niie s nama nas Almir Molimo Uzvisencg Boga da ti podari lijepi Dzenner

POS1.jEONll
dobrorn,

POZORAV

HAMID· HAMDA SARIC
Teske je prihvatiri nemam, istinu da te vise

plemenitorn

ALMIR (HUSEIN) SAHAT
Da je tvoiu dobrotu srnrt zarnijeniIa u nikad ne bi umro. Postoii nesro sto umrijeti neee, a to ie ljubay i sjecanje na tebe, Bel nije u suzama, nije u rijecima, bol je u nasirn srcirna gdje Ces zauvijek ostati vcljen. VOLETE FIKRA, ADMIR,

OSTOJI MILICEVICU
Molim Akif i sesrra
6S16-1ndl!

Allaha

dzelesanuhu

da ti podari

lijepi Dzennet,

Tvo] brat Abid
65-79-lmlz

EMIRA,

ALI, ESMA

1:541-1u

Obavjestavarno porodicu, farniliju i sve prijatelje da se 9. 6.2011. 6 mieseci otkako ie na ahiret preselio nas dragi dedo

go dine navrsava

POSLJEDNJI POZDRAV
nasern vcljenom suprugu, ocu, svekru i diedu

ZIJAH (BECIRA) BRKAN
14.4.1929·9.12.2010.
U nedieliu 5. 6. 2011. godine u 16~a[i proucit talasti u ulici Trg Medunarodnog prijatelisrva Dragi nas DEDO, tesko je naci rijeci i opisati jednostavno, MI te VOLIMO. Tvoii Brkani ce se tevhid u kuci br, 8/3. kako je bez tebe, zato

ZDRA VKU (VLADIMIR) SPARAVALO
Od su pruge Vedrana. Ra b iie, sinova Predrag . Dragana i Gorana, sn ahe Larise i un ucadi An d ree i
75:5:5·1u

Dnevni avaz """"._"'"
Danas, 4. 6.2011. godine navrsava se godina dana ad preseljenja na ahiret naseg dragog Dana 4. 6. 2011. navrsavaju se dvije tuzne i bolne go dine od prerane srnrti naseg

65

voliencg supruga i oca

FADILA (AVDE) BUHARALIJA
S ljubavlju i ponosom cuvamo narn nesebicno pruzao, uspornenu na tvoi dragi, plerneniti Iik i dobrotu koju si

Prof. MIRZA MUHAREMAGIC
4. 6_ 2009 - 4. 6. 2011_
Svaki novi dan je sarno tuzna spoznaja koliko n.am nedostajes,

Tevhid

ce se prouciti

namaza u Muharem
Parodic.

i hatma dova pokloniti ef. dzamiji.

4. 6.2011.

godine

(subora)

iza aksam

Divne uspornene, toplina i sreca onih godina koje srno Zivjeli s tobom uvijek Sa neizrniemorn
PTr

re Zivjeti s nama.

rugom i liubavliu u nasim srcima zauviiek. supruga Fikreta, kcerka Sabina i sin Zlatko

Tvoji najmiliji:

SjECANjE

POSLJEDNJI

POZDRAV

SJECANJE na moje roditelje

drago j ro dici

i brata

VASVA HADZIBEGOVICBESIREVrC
8. 6.2010 - 8. 6. 2011.

HASANAMIDZIC
LJILJANA HOLIGA, rod. CUK
u
757.3-][[

S liubavliu, Porodica
Tevhid ce se prouciti 11.00 sati, ul. Hasan. u nedjelju, 5. juna 20 II. godine Susica br. 5/111.

Pore dica B osnic
7576-111

CAMIL
4.7.1927 14. 10.2001.

ZAIM
7.12.1955 4.6.2007. -

SABIRA
19. II. 19337.7.2007.

P rosla je godina

dana otkako

nisi sa n "rna n as dragi

POSLJEDNJI

POZDRAV TETKU

NASEM DRAGOM

MUSTAFA UUSUF) GRADISIC
Halma godine ce se prouciti 4. 6. 2011. u Begovoi dzarniji posliie

sjecanja na vas. Neka vam dragi Allah d.g. podari Iiiepi Dzennet i viecni rahmet. Vas. kcer ka i sestra Zlata sa po rod icom

Ako je srnrt j"ca ad "ivota,

nije jae. ad ljubavi

i

671-1[7.

podne narnaza.
Ozaloscena

ZDRAVKU (BRAa) SPARAVALO
POSLJEDNJI SELAM ocu, pu ncu j ded i

Dana 4. 6. 2011. godine navrsava se sedam ruznih dana ods mr ti cca i dede

porodica
6591-1'l!ld.~

OD SEADA, AMRE, ALME i EMIRA

nama nasa draga m arna i nan

Dana

3. 6.

2011. navrsilo

se 15 godina
3

otkako

nije sa

NADZIDA - DZITKA PJEVOVIC, rod. PAVLOVIC
Draga mama i nano, istim intenziterom volimo i divimo se rvoioi plemenitosti, mudrosti i pozrtvovanos ti. Nasu djecu ucirno da vole ideju 0 tebi kao !ito srno mi voljeli tebe,

POSLJEONJI

SELAM

AVDULAH DEMIROVIC
Od zeta Feh ima, kcer ke Fazile i unucadi Fikret, Almedin, Alma i Mirela, praunuk Nermin Dzenaza ce se klanjati u selu Kosutica opstina Sokolac 4. 6.2011. godine u 14 sau posliie pcdne na[>7].210

dragoj sestri, zaov i i tetki

IBRO CHASIB) GADZO
Pisati rijedi je suvisno, jer ona] ko Te iskreno hli,

vee take dugo nisi sa nama,

3

rni te

SUBHIJI JAZIC, rod. KESEROVIC
27.5.2011-3.~2011.

6nit ce 10 i u tisini. Pos to j '" i trai eli kroz na-

Zah valn i smo imali p rilik u da h vi mo pored rebe, cinimo sve da i dan as, ramo gore, budes ponosna na nas. Tvoii: Badema, Nefreta, Faruk, Rusmira, Meho, Fredi, Natali, Leila, Arnela, Dijana, Darnir, Kim i Leo, Bojan, Nur i Dzaan, Saio i Lan
75S<Ii-ll[

,10

Neka ioi dragi Allah podari lijepi Dzennet
rahmet. Tvoji: Ismet, Keka, Indira i Jasmina.

i viecni

jljepSe usporuene, neka Ie u risini vjecnog svijeta prali nasa ljubav,

porodicarna
65.9:J.-ln-rlt.

Tvoie: kcerka Sabahera, unuke Selma i Irma Boracic
6591-t!1dt.

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

Cervrtog juna 2011. godine navrsava se eetrdeset dana od kada ie prestalo da kuca srce mtseg najdrazeg

mom dragom dedi

ASIM (BECIR) IBRAHIMAGIC
N eka ti d rag; Allah podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet, Bilo mi je zadovoljstvo Sam te poznavao,

ASIM (BECIR) IBRAHIMAGIC
sto

MILANA (DRAGOMIRA) MLADENOVICA
U SUbOlU, 4. 6. 20 II. godine u 12 ,,"sova posjetit cerno njegovo vjecno poeivaliste i poloziti cvijece,

dz.,.

Zauviiek Ces osrati u nasern sjecanju.
Uposlenici

Nedostajat

celi mi puno, 0.0.0
"};5SI·],u

Tvoi Vreto Fikret

"IBES" Sarajevo
7S<SL-ln

S Iiubavlju i neizmjernom Ozaloscen a po rod ica

tugom,
758l-1u

66 _

•.

_""",11. Dnevni
rodbinu,

avaz
prijatelje

Obavjestavarno

i poznanike

da je nas najmiliii

suprug

i otac

Oba vjeS ta yam a rod bin u, pri ja tel j e i poznan ike da je nas dragi

SULEJMAN (SMAJE) SLIJEPCEVIC
preselio na a hirer dana I. 6. 20 l l. go dine u 78. godin i. Ispracaj ce se obavit] ispred Komemorativnog centra u Tuzli, u subotu,4, 6.2011. godine u_12.30 sati,

MUJO (HASIMA) OVCINA
1931dana 2. 6. 20 l l. godine p resel i 0 na ali i ret. 2011. krace bolesti,
U

Dzenaaa ce se klanjati ispred Dzindic dzamije, a ukop na mezariu
Bukovcici, Tevhid ce se prouciti po povratku sa mezarja u Dzindiiskoj dzamiii. Najdraz! n.s tata, ponosni smo sto si bio nas ; uvijek cemo se sjecati tvoje plemenitosti. Hvala ti za sve sto si za nas ucinio, Bez rebe vise nista neee biti isto, S ljubavlju,

u 8.00 sati, nakon

8 L godini

TVOJI NAJMILlJI: supruga

Zekija, sin Muharern,

kcerke

Suada i Nermina

066·]"

OZALOSC~NI: supruga Habiba, sin E111Jedin, kcerke Mediha i Mirzera, brat Halil, sestre Zineta, Semsa i Fatima, zetovi Izet i Sefik, unucad Muham.ed, Ezana i Ajta,_ re poredice: Oveina, Catovic, Gerin, Lekovic, Eiubovic, Denie, Pirie, Sa lara, Kohnic, Tuka, Isakovic, Haracic, Vilic, Kusturica, [aganjac, Medal, Mujaeie, Avdic, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji

"",0<

Sa dubokim bolorn obaviesravamo rcdbinu, cia je nas vcljeni

prijarel]e i komsije SJECANJE na nasu dragu i nikad zaboravljenu

Duboko

o7salosceni

obavjestavarno

rodbinu,

prijatelje

i kornsije da je naS drag;

ZDRA VKO (VLADIMIRA) SPARAVALO
preminuo 11 cervrrak 2. 6, 2011, godine u 76, ~odini, . Sahrana Co se obaviti u sebotu 4, 6. 2-0II. gcdine u I2.OQs;ui no gradskom groblju ••BARE". OZAL05CENL supruga Robija, sinovi Ptedrag . Dragan i Goran, snaha Larisa, unuead Andrea i Vedran, sestra Ranka, punica Hajriia, svasrika Amira sa porodicom, sura Sead sa porod icom, porodice Spars valo, Hai ru di novic, Vidov ie, Serdarevic, te ostala mnogobrcjna rodbina, prijatelji i komsije Kuca ,.I"'ti: ul, Paromlinska br. 61lL "'

AVDULAH (AVDIJA) DEMIROVIC
preselio

na ahirer u petak, 3, 6. 20 II. gcdine u 82, godini.
u Kosutici kod Sokoca u 14.00 sari,

Dzenaza

ce se obaviti,

surra 4. 6, 2011. godine

SJECANJE na dragog

BAHRIJA OPRASIC, rod. SLINIC
5.6. 1989 - 5.6. 2()1l. Vri j erne pro lazi, ali ne donosi zaborav onima koi i
su te vol jeli, Zauvijek biti u nasirn

Prevoz

sa staianiem kod Viiecnice,

obezbijeden

iz Visokog,

ked dzamije

u Donjim Moslrama, a polazak

je u 9.00 sari

LIHOVAC MUHAREMA
Uviiek cerno te voljeti i zauvijek CeS

ostati u nasim mislima,

srcirna.
Porodica

res

OZ.ALOSCENI: supruga Alrnasa, kcerke Fazila, Kadira, Nezira i Sairna, zetovi Fehirn, Mehrnedalija, Mujo, Asim, Salko, Adis, Samin, snaha Satjifa, unucad Fikret, Alma, Almedin, Mirela, Amir, Azra, Amra, Muamer, Maja, Damir, praunuead Nermin, Eldena, Ema i Eden, svastike Tima i Halima, te porod ice Demirovic, Delic, Saracevic, Zagorica, Halilbasic, Kavazovic, Kalic, Cosi¢, Gasi, Delihasanovic, Buric te ostala rodbina j prijatelji, Tevhid ce se prouciti iSIOg dan. u dzarniji u Kosutici - Sokolac, iza podne nama, ta,
6601-lnd;!

Sin E rnir sa pore dicorn

7S78·ju

SJE-CANJE

Dana 3. 6. 20II. godine navrsilo se 6 mjeseci od kada je preselila na
ahire t nasa draga

HANIJA (ZULFO) BAHTANOVIC, rod. AHMETSPAHIC
Po dobroti i plemenitosti cemo te parntiti, au srcima od zaborava cuvati, N eka ti dragi Allah d~.s.po dari li jep i Dzenn et i vj ecni rah met, Tevhid ce se prouciti 5. 6. 20 II. godine u 13.00 sa ti, Trg Solidarnosti Tvoii: Rarniza Dzenana Vedad i Vanesa

SJECANJE

1923 - 2010.

33/5.
6S-95-lm:l::!:

SJECANJE

KENAN (HAMEDA) BRAJLOVIC

KENAN (HAMEDA) BRAJLOVIC
Uviiek Darnir, si u nasim mislima Sabina

i srcima.

S Ii uba vliu i postovan j rem, Seio Brajlovic sa porodicotn
6:599-1nd;!

i Anur - Ali Brajlovic

UDRUZENlE NA POGINULE

BORACA PATRIOTSKA

LIGA ZEPA

SjECANlE
HEROJE ODBRANE ZEPE 1 BiB 4. I 5. lUNA 1992.

ZEJNIL (IBRO) CAVCIC
1971- 4. 6.1992.

CAMIL (HILMO) ZOLOTA
1957 - 5. 6.1992.

MEHO (HASIB) AVDIC
1953 - 5. 6. 1992.

EDIN (SULJO) KARCIC
1968 - 4. 6. 1992.

JUSUF (FEHIM) DUMANjIC
1938 - 5. 6. 1992. Z2:NEDZAD 1974 - 5. 6.1992.

(ISMET)

SEJFJC

NIJAZ (SABAN) ZIGIC
1960 - 5. 6. 1992.

FADIL (HAMDIJA) ZIMIC
1959 - 4. 6. 1992.

HAMlA (ADEM) SEjFIC
1959 • 5.6. 1992.

HAMDIJA (HASAN) OMERSPAHIC
1967 - 5. 6. 1992.

MEHO (MEHMED) CAVCIC
1952 - 5. 6. 1991.

BAJRO (HUSNIjA) CERIMOVIC
1938 . 5.6. 1992.

NURIJA (FERID) OMERSPAHIC
1962 - 5. 6. 1992.

HAMID (AHMET) DIVOVIC
1932 - 5. 6. 1992.

RAMIZ (HASIB) KLEMPIC
1961 • 5.6. 1992. Iskazuierno duboku zahvalnost i siecanie svirn sehidima odbrane BiH. Neka yam dragi Allah podari Iiiepi Dzennet i vjeeiti rahmer,

HAjRUDIN (SAHIN) DZEBO
1968 - 5. 6.1992.

dz.s.

Dnevru avaz ........ ,._,""
Duboko oialo!coni obavjestavamo rodbiuu, priiatclic i komsijc d. ic nas dragi

67

Duboko o><aJosceni obaviestavamo

rodbinu, priiatelie i komsiie da ie na.i5dragi

ASIM (BECIR) IBRAHIMAGIC
preselic ua ahiret u petak, 3. [una 2011. godine u g,7. gcdini. Dzenaza ce se obaviti u subotu, 4_ jun. 201 L godine u 14.30 sari na gradskom gro blju B A RE_ Prijevoz obezbileden Ispred Careve dz.mije sa. pol as kom u 13.45 sari, do groblia i nazad, OZALOSCENI: supruga hadzi Azra-hanuma, kcerka Aida, sin Beklr, zer SemS1J~iI_1,. sn a.b~ Ami1~J un ut!~d Nedim Adn~n, Amel,~ i Ed~-9,~P ra Ll~nJt.a,~ H.ari~ P.LnO i A~a) ,bta.li~'i~ sesrru~.1l se~l'n_~ne! tc porod_u::c: ]b~~hlm3SH::)Haverie, AI~lbe,~ovte, B~Jed,~! Zi~lt, Kap.idbc) Darlap) Husic, t-1UC3, Beserevic, Berberkic, Dobruce, Selmanagie, Bektasevic, Fidahic, Hadfihafizbegovic, Suljak, Sahinpefic, Mn:ratbegovic i ostal a mncgobrojna rcdbiua, prijatelji i kcmfije. Tevbid ce se PfQut;i~j istog dana L1 14,30 sari 11 kuci rahmetliie u ulici Ocaktanurn br. J 1 a. 111
J•

O.baV.jC5tavama . ... .. ..ras:."... .' MUNEVERA r.Odbin. U.' pri.jat.e]je. i k.o..m 5.ij~ da.. je "as ". d (SULJE) KLEMPIC, rod. KAZAZOVIC

[!i]. . .
,. .

ASIM (BECIR) IBRAHIMAGIC
preselio na ahiret u petak, 3. iuna lOll. godine u 87. godini,

iz.V]asenice
preselila na ah] ret u petak, 3. 6. 20 II. god ine u 74. godin i, Dzenaza co se obaviri u suborn, 4. 6. 20 II. godine u 15.00 sa ti na me-

1937·2011.

Dzenaza ce se obaviti u suborn, 4" iuna 2011 godine u 14.30 sati na gradskom grobliu BARE. Prj_jevoz ob.ezbijeden ispred Careve dzamije sa polaskom u 13.45 sari, do groblia i aazad,
OZALOSCENI: sup ruga badlli Azra-hanurna, kcerka Aida, sin Bekir, zet Semsudio, snaha Amila, unuead Nedim, Adnan, Amela i Edin, praunucad Haris, Dino i Ada, br~liei, sesrrici i sesrricne, te porcdice: Ibrahimagic, Haveric, Ahjbegovic, Sijedic, Zigic, Kapidzic, Darlan, Husic, Liuca, Besarevic, Berberkie, Dobraea, Selmanagie, Bekrasevic, Fidahie, Hadziha(izbegovic, Suljak, Sahinpclic, M uratbegovie i cstala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komsije, . Tevhid ce se proueitiistog dana u 14.30 sad
II

zariu MocHa u Vlasen ici. Teyhid c~ se prouciri poslije dzenaza namaza u dzamiji u Vlasenici. OZALOSCENI: kcerke Jasmina, Merima i Amela, sesrra Hafizada, brar Fikrer, unuk A d nan, zet As if, porodi ce: K lem pie, Kazazov it, An deli C, 07.0 da Ij ev ie, Durrn ie, Smajic, Kadribegovic, Telalovic, Solakovic, Toptit, Haidarbegovic, Behlulovic, MalCinovit, Delie, Terzic, Selmanovie, Hasanbegovic, Zuko, Tihic, Softie, te os tal. mnogobrojna rodbina, priiatelii i komsi]e, 6"-'"

kuci rahrnetlije

u ulici Ocaktanum

br, II a.
or036443-

Duboko o:!alolceni obavjesravamo ko rnsi je da ie nasa draga

rcdbinu,

prijatelje

i

LJILJANA (OBRADA) HOLIGA, rod. CUK poslije krace bolesri preminula 3. 6.
2011. godine u 7l. godini. Komemoracija de se obavin u SUOOtu 4. 6. 20 II. godine u 12.45 sati u Komerno-

09mk~"
OSNOVANO
moI:IiLd 003S"J (0)61 ~x 00387 rnoouel
ZlII

POKOPNO ORUSTVO

MMJEVO

1923 Javile se na nase lelefon e:·033/ 281 .:l54 I 033/281;.:161 ill fax: 033/281-435

,,'_ OOJil' 1")33 SlJ..763
L31-788

rativnom centra na gradskom gro bliu
"B.are", a sa,hrana nase drage Liiljane nakon komernoraciie, OZALOSCENL brat Aco, sestra Nada, zet Stanko, sestric Zeljko so Zanom i djecorn, sestricna Andrea .~ Dinom ; diccorn, porodice Cuk, Kmiec"i':, Dursun, Cap in, Cukvas, Petkovic, Vid"cit, Lecic, Berjan, Bcgdanovie.te ostala mnogobrcjna rodbina, kurnovi, priiarel]i i komsije

00»<7 {Um 23:,"",,2
((1)33 -d'7-12.2 Jncecansoo

0049(0) 16<l93<21aoa
'I,!,,,,,,,,,,,.ooir;ilc·C[)1J]

AKO STEIAINTERESOYANI ZA OVU JEDI.NSMNU PONUDU,
mollmovas da cltko popunjenu narudzbenicu dostavlle na nasu adresu:

Kuca talost;: ul. Kupres ka br, 28.

ru

Obavjestavamo draga

rcdbinu,

prijateljei

ko!!!sije da [e naSa

ZINETA REDZEPOVIC,
rod. DOROCIC
preselila na ahiret u cetvrtak, 2. juna 2011. godine, u 71 godini. Dzenaza ce se obaviti lJ subotu, 4. ju!l<l2011. godine u 14.00 sari na BakiOZALOSCENI: suprug Bahrija, Herb Semina, sin Elvin, zet Davorin, snaha Amra, unucad M.ira"n, Hana i Nino, sestric Muhamed, bratic Edin, braticna Edita, djeveri Zikriia i Ziiad sa perodicama, Fadila, Disa, Mirna i S.hid. sa po rodicam a, p ri [a N ela, te po rodice Redzep 0" vic, Dorocic, Pezer, Opija", Haidari, Sipovic, Koric, Terzic, La kata, Pozde.r, Sado vic, D izd.a revic, A lie, k ao i o.lala mnogobrojna rodbi!!a, prii.telji i kom;;;e T",'bid ce se proucili istog dana u 14_00sari u Himzari.noj diomiji " ViSniik.

Pokopno drusrvo "SAKIJE" vrsi prevoz umrlih iz Zapadne Europe
specijalnirn

avaz-roto press, Tesanjska 71000 SARAJEVO

24A,

SA NA%NAKOM. ""%A KUCNUDOSTAVU"
U Oglasnu sluzbu "Twist Tower" Tesanjska 2M,

iii
""

,"'__ ~·~~~t~p!e:s'~~,,:B~s~i,:s..:e~l~
I
IZDANJE: • DNEVNI • SPORT

:..D~e~aJ: ~~_ ~j~i~
~
_ _

nARUD1BEnICA
AVAl kom.~~
kern .. korn

~
(

I

I:
I

jsko m mewri u Faletici,

pokopnim vozilima i
organizuje

.AlRA
• EXPRESS

J
I I
)

'. ZOAAVLJE

U KUC:J

k~~. kom ..

__ ~

f l E

t
I__

'. ,BE BE I MA:M E

dzenaze na teritoriji SiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTO VNICE NA !NTERNETU

X
:1
L

:1

Ime i prezlma

Optlna

ulic:a,

_
_

I I. t
(

8r'oj telefona!mobHela Vrijemedostavado 8roj lieilekarte: Svojerueni potpis ~sal;

KUell talo"!;:

Vis 0 ii k b r. 40/prize

m 1je.

HJ

~ _
~

uz
Osmrtnice,

Dnevniavaz
NA.JV.ECIT.I.RA.Z
CIJENE
pozdravi ... sjecanja, posljednj,

NAJPRISTUPACNIJ.E

'ir 033/281'- 451; Fax: 281- 461: E-mail: smrtov:njce@avaz.ba
• SARAJEVO: Tehnjska 24A, W 0331 281 - 717 Ul:emala Bijedic a br. 185, il· 0331281 - 451 • 2;ENlCA= MarJanovica put bb {zgt1tda! Jabuka) 'ii' flax: 032/424·441;

MEDZUS ISLAMSKE ZA]EDNJCE SARAJEVO
• GO~RA%DE: Sukrjje KUk.avice 12 'ii' 038/222 - 251; • M05TAR: Husnije Repca bb Iii/fax: 0361 558- 89 0: 71000 Sarajevo. Bistrik do broja 8

Pokop!!o dw§rvo"J edile.ri" " Sarajevo, pmu pogrebne usluge po najpovoljnijim c.ljenama, omogucava brzu, kv"liIelnu i jednostav!!u organizaciju dze!!aze na podrutju Kamona Sarajevo i Bo.ne i Hercegovine, te najpovoijnije uslove za prijevoz umtlib iz inozemsrva . Cjelokupna. orga!!izacija dzenaze (po.iiednjeg ispl1lcaia umrlog) obavija se na jednom mjeSlu, ao-aktivp.oj i u Gradu prepozoacljivoj iokaciji - 'I\rrbe sedam brade, u neposr· ednoj bIizini trolejbuske okretnice na Austrijskom ugu, ul. Bistrik do hr. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Varna dostupante!efon: 033 7l2-800, fax.: 033712801.

• TU%LA: Turalbegova22 (poslovno zanalski eenlar Korzo-pasaz) ~ flax: 035/257" 2.77; 257477

·TRAYNIK:
Zilarnica F 'lii'ffax: 030/512 -718;

424 - 440;

I

68 s.-,.'",,.,]"". Dnevni avaz
BOSN A I HERCEGOVIN A FEDERAClj A BOSNE I HERCEGOVINE SREDNjOBOSANSKI KANTONI KANTON SREDISNJA BOSNA OPCINSKI SUO U 'IRA VNIKU BIOj: SIO Mal 019228 09 Mal odgovor na ruzbu u dva prirnjerka, u kom ste dui.ni istaci moguce procesne prigovore, iziasniti se da Ii priznajete iii osporavate 1'0sravlieni tuzbeni zahtiev, te cinjenice i dekaze koii potvrduju navode is 109 (cL 70. i 7J. ZPI'-3). Navedenorn tuzborn rufirel], HYPO· ALPE·ADRIA·BANK D.D Filiiala Vicez Poslovni centar 96 lra~i da sud donese presudu koiorn se ruzeni obavezuje da tuzitelju plati dug u iznosu od 1.299,68 KM uvecano za zakonsku zateznu kamaru, pocevsi od dana 27. 02. 2009. godine pa do konacue isplare k.3.0 i da [UZilelju nadoknadi parnicne rroskove u roku od 15 dana pod priieinjom izvrsenja, Istovrerneno se predlaae doncsenje presude zbog propustan]a, Po proreku I S dana od dana objavljivanja ovog ogla sa u nDn ev nom avazu" s m atrat ce BOSNA 1 HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVlNE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON OPCINSKI SUD U MOSTARU Brei: 07 S8 M.1904289 04 Mal Most." 11. OS. 20 II. godinc

oglasi

Thiile!i: HYPO-ALPE-ADRIA-BANK D.D Fihjala Vitez Postovnl centar 96 Tuz_eni: SANELA ul. S ehida 17
Radi, HOnZIC

OGLAS
PRAVNA STVAR: Tu2nELJ: DD BA TELECOM Saruievc Direkciia MOSlOr, ul. R Feiica bb. Mostar TUZENL Mariian' (Bartel) Luburic ul. Zrinski Frnakopane br. 15. Most.,

iz Travnika,

duga 1.299,68 KM

TUZBENI ZAHTJEV
Duzna je rufena isplariri ruz_in~liu dug. 11.03me pruzenih tclefonskih usluga u visini od 180)70 KMl sa i zakonskom zarezncm kamatorn i (0; • "a iznos od 56,60 KM pocev od 16. 11. 2003. god. pa do isp tate, • na izcos od 60,80 KM pocev od 16. 11. 2003. gild. pa do isplare, - n a iznos od 45,30 KM pocev od 16. 0 l. 1004. god . pa do i'pia te, • no iznos od 18,00 KM pocev od 16.02.1004. god. pa do isplate, re mu nak nadi Ii troskove pam itnog pOSIUp ka pc odredenj u suda, a SI'e U ro ku od 30 dana. lsrovremeno predlazemo da, ukoliko ruzenik u zakonskom roku De dostavi odgovor 0. ruzbu, do sud remelicm odredbe C1aoa 182. ZPP·. donese presudu zbog propusranla. Sud putem Dnevncg avaza dosravlja navedenu ruzbu ruzenom, na obaveznl odgovor ko]i poucava kako slijedi: Ovom prilikom poziv amo V., da u roku od 30 dan ados ta vlre sudu 0 SA VEZNI PI SM ENI a DGO VOR NA TUZBU u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu srranu-ruzirelja (cl. 454. st. I.; 2., .01. 70. st. t. u vezl s cl. 52. ,1.. 2. Zakona 0 53/003). - Duzni ste dostavhi pisrneni odgovor 03 [l1i2:bu11 navedenorn roku, koll mora bid razumljiv i mora S3ddavali sve one ~IO [e potrebno da bi se po njemu moglo posrupiti, 3 posebno u istom treba navesu: I. Oznaku suda i bro] predmeta, ime i prezime, preblvalisre ili boravisre srranaka i njihovih punnmoen ika Ie predm et spcra. . . 2. Procesnc prigovcrc koje ne mokere iSIiC:3.[i nakon dosravljanja cdgovora on fuibu (upr. Prigcvor mjesne nadleznosti et. 19. St. I. ZPP F EiHJ. 3. Decidno sc izjasnit] ds ti priznajetc ill osporsvarc mzbcni zahtiev, 4. Ukoliko csporavate tuzbeni zahijev duzni sre u odgovoru no luiObu me no nevesri RAZLOGE zbcg koiih osporavare ruzbeni ..ahtiev, CINJENICE "a kojima zasnivare svoje navode i dosravire DOKAZE koiima sc urvrduju te tinjenic<: (el. 71. ZPP FBiH). S. Uz isprave sasravliene na stranom jcziku duzni "0 dostaviri ovieren pr ev od (cl. 134. ,L, 2 ZPP FBiHJ. 6. Ukoliko predlazere provodenje doka"" s",lu!aDjem ,viedoka duzni 'Ie za ,vakog '.iedoh navesli (8~nO ime pre2,~meJ ime jednog rodl[elj8, adresu s[3novanj~ 08 koie okol.oosd pred.lai'cLe da se sviedok ,.,lltSa (el. I 37. sr. 3. Z PP F BiH). 7. Pi,men; odgovot morn lO IRno pOlpi,ari (H 334 ..Sl. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u ".vedenotn roku n. dosravil. pi.meni odgovor na lUibu sud ce donijeti Presudu i us.oj;li lU~beni "",h,jev - Presuda zbog prop"'lOaja (n 182. 'I. I. ZPp-").
J

OGLAS
Dostav. tuzbe tuZcniku: SANELA HODZIC iz Travnika, uL Sehida 17 Ovim oglasorn dcstavlia se tuzba na odgo-

se da ie dostavlieua
ruzenom.

ruzba na odgovor
Miralem SUDAC Zivkovic

vor tuzeniku, koji je duzan naikasniie da u roku Old 30 dana dostavi sudu pismeni

OPCINSKI

suo U TRA VNIKU
rna zasnivate

UPOZORENJE
U skladu .. 1.1000"' 77. ZPP-o dul"i sre n.jk"nijo na pripremnom roeistu iznijcu S,V(: ~injeniee nit kciisvnje zabtjeve i predlofiu eve dokaze

Brni: 510 P 001463 05 P
'l\ilite!j: jakuh DeUbdic, Kakan], VI. MelonI. Boonj.kabb u..i1>ni: I. 000 "HERMAN.COMM.ERC" Kak.· Travnik, Hasanpi!lsi6l10 Line, AIJ;s[rija po pun. SU;j]~

nj sa sjedistern 2. \yARRO

di Ha lilagjc'J od v, Sarajevo Rodi: naknade II ei e, vs. 120.000,00 KM

HERMAN,

koie zelhe lzvest! u roku posrupka, leo dcnilerl eve isprave i predmete kcjc ~lile upcn-ijebiri kao dokaz. Upozorava I. se na odredbe cl. 84 J 97 ZPP-. F BiH te pool j.c:d.icc izosta» k:a Sa prj prem uog rotllit:a i roei ~la Zi1 gl avnu ruspravu HJ:zi Lelia i {U7.enog. S tran ke mQgu to kom gla 'II! eoras p !'3V.f lmos t d uove tinjenicc j predlagau nove dokate same shodno i!'1.
] 02. Zakona
0

para icnom posrupku.

OGLAS
Dostavil
pOl.i'l,l,t Z3

roci,~te: DOO "HERMAN~
S-iJ

COMM_ERG~ npi!l!i6l10 Pozivatc se

Kakanj

sjcdis.rem

Tra .... ilr.:) Hasa· n

ROCI5TE· gl.vou "'P'"VU" da,o PONEDJEL· JAK,IJ4. 01.2011. godine" 10.00 ,ali, prod ovoi ,ud
U UI'Cdu

kao

.s[r:mkii

na

PRlPREMNO

broj 25.

Umjeslo

slranlce na, ,rl)t.i~le moo:e pr:Lstl.tpiti o\i'js1iten.i

punom ocnik.

Suanke su du~ne' lznlled we ~injenic:-e not koilma zai.Hlivaju svcie zahtieve i. i:!::"odili dokeze kojim se urvrduju te cini en ice (el. 7. Zakona (J pamicnorn pcS1upku). PrvosLcpeni po-stupak sasLOji se U ptavillJ~ od dvs roei't. (ll. II. ZPP·.). U sltJIc.-i1iu romlene vaSe ;1drese dL11~nis.le 0 [orne p od rush Qb;;!!\!j eS.L-i oV'aj sud, IJ pro L__iv:norn, snosi t ce Ie i d zokonsk< po,lic<lico (el. 352 ZPP·. FBiH). Po proteku 15 dana od danil objavljivanii! ovog o,gl<l. sa u ~DnevfLom :a;\I'ar.u :sm ;;Ill":a l ee se da je dO:S.~av lie-n3 tulba n:liodgovor tllicnom. SUDAC: Ned.ljk, M,dor-Roollj.k
j lLi

NAP OMENA: Oostava. se .matra 348. st. 4 ZPP-a F BiHJ.

obavljcDom

pr<>tokom rob od 15 da,n. od dana objavljivania

(et.

5 [[ucni ,ar.du; k Milan Rise; e

BOSNA I HERCEGOVlNA FEDERACIjA BOSNE I HERCEGOVlNE HERCEGOVACKO·NERETVANS ZUPANlJA OPCINSKl SUD CAPLJINA Broj:. 53 0 I' 011343 10 I Datum, 29. 04. 2011.

KA

1. Nahze se ovrsen iku Ivica Klaric iz Capljine ul Kralja Tomislava bb JMBG 16(397115133) d" u roku Old8 (os".m) dana od dana prijema Zakljucka na obrascima PI P2, P3 navede i Sudu dostavi potpllne podalke 0 s.vojoi imovini (eL 37. Zakona. 0 ovdnom poslupku). N a veden e 0 b rasce ovrien ik mQ>'e preuzeti
OpCinskom sudu CapJjina u

BOSNA I HERCEGOVINA FEOERACl,jA SOSNE 1 HERCEGOVINE TUlLANSKJ KANTON OPCIN5K1 SUO TUlLA Broi 320 P 000 7;!4 07 P Tu ,I •• 1K 05. 20 I L godiue

Telecom D.O. Sar-aie.vo, Direkcij.:l

OPClNSKl

sud Capljina sudac Siavica Papac posrupku il:alilelja ovrhe ProCred; l Bank d.d. Sarajevo FiliiaJa Moscar sa sjedislem u Most.ru ul. BiskUl?a Cule bb protiv ov.senika Iviea Klar;t i~ Caplji!le ul. Kralja Tomi,lava bb J MBG 16039711 SI331 radi ovrhe v~p 3.347,21 KM dana 29. 04. 2011. godine objavljuje sljedeei:
U ovdnom

OpCinski

SUD U TUlLI, sudii. Alit' F.hi.ra, riel"v'iuti u predmetu spo," po tuIbi ruzite!i. BH Tuzla~ ul_ A.leia Ali.je b:erbego'llC:l br. 29~ pr-Ol,.i'l luzenog Begovir: AJrnirti iz Tuzle~ lIl. AI ij~Aliia.gLC:l br. 35., radi duga, v.s.p. S.641~IO KM~ van ro~iMa~ dooio je d:lD~ 18. 05. 2011. godi ne ,I iiedct:u:

ne poslupi po nalagu Suda Sud ce mu izreci !Iovl'an u kaznu u iznosu od 100,00 KM do 5.000,00 KM. koja Se moze ponovoo j"rec; ako ovrsenik ne pastupi po ponovljenom nalogu Suda (1:1. 17. Zakona 0 ovr5nom PQsrupku). SUDAC: Slavica Papac Pra vna po uka: Proti v zalba nije dozvoljena
0 vog

2. Ukoli ko ovdenik

PRESUDU
Tuzeni je duian tu.ziteliu ;splatiti i:mo. uct 5.641,10 KM Sa zakoD,kom lOtezoom kam.tom poeev cd dospijeca obaveza, do dana i,plale, ilOna izno. od 3.687,20 KM po~e\' od 28. 02. 2000. godine i na iZIlO' od 1.9>3,90 KM poeev od 28. 03. 2000. godine kao ; d. n.knadi lro,kove parnic.nog poslupk. u izno.u od 310,00 KM, ,ve u roku od 30 dana rncunajuc; od dana pr;jem. prep;,,, ove pres "de.

OGLAS
Zakljucak
KANTON

zakl ju eka

Obrazlozenje
Tl1zirelj je, podoio OY'Om sudu 03. 08. 2007. godine tutbu prQriv ll:lzenog, :radi duga u i~llosu od :5.641 , to KM .. Pr~d1o?iQ je d:l su d) ukol.i ko tuzt:n i ne dO$ ra ,,...i dgovor n a luz"b u dontse p rcsLLdLl zb og pr~ o opulmnj. u <mi.lu od,cdbe el. 132 ZPP·. FBiH, r<: d. obave:;;. luIenng. d. lu,itcliu isplati i,."cs od 5.641)lO KM sa 23Konskom ZateZl10rn ka:miHom poCev od d.ana dospiie6a obav,eza i ro n:3 i2DOS od 3.687,20 KM poccv od 28. OZ. 2000. godinc i 1.953,90 KM p"e;,,,, od 28 .. 03. 2000. godine, na imc duga za izvrienc 1Jsluge kao i d,a naknadi lro~kovc patnicnog poslLlpka koj'i sc .acinose ita nl.ksu na [uzbu J pt~ csudu:. 5ud ie dopisom od 15. 10.10 10. godino oO'IO.io m;:enom nUbu no odgovot pUlcm obiavlji.ani. lUibe u dn evn im nov i_n3ma "Dne'\l-n i ISY32,iU i POZVilO ga da Ll ro ku od 30 di3oa dos m 1J i S Lldu pis.rn eni odgovo t n_a l1l:t:bu.. N a 'l/cden i.1tI clop isom I uzcn i lC up0:2oren [] a zaka ns ke poslj cd ice ukoliko tl n.a.ve,cicno m rok Ll ne dos[3vl pismeni odgoyor .n a lUzb u. Na OSilOYU racuna ,jDne''Voog.avaza« i i.sjetka lz is[ih Ilovina urvrdeno jc da jc dos.l8ya lUzbc ~ oglas objavljen 06. 12.20\0. godin., a d. ,e rok za dO'13vU m~bc paCinje racunali po proleku roka od 15 dana od d.na obiavliivania u d",evnim n"vinatna. Uvidom u analilicku karlicu 033039950 i fakrure brai 0200 i 0300, ,ud je mvrdio da lUibcoi zabljev nije o~igledno neDS no'Va[J,~da n ije protivan CiD ien icams na veden i.m u mzbi, [e da tinj'enke r.L isu u supromo,li sa prilounim dokazima. Kako tu~eoi u roku od 30 dana n;je dO'I.vio ,udu pi,meni odgovor na nUbu, a m~ilac ie predlozio d. ,ud donese presudu ,bog propllll.nj. 10 ie sud primjenom odred.ba tlana 132. SlaV 1. ZPP FBiH don io ad! llku kao u i.zred pre.ude. o []"(),kovim aposmpka sud ie don;o odJ Llku .hodno odredbi 01. 386. i 387. Zakono o]>am.;cnom poS(u· pku FBiH (51. novine FBiH broj 53/03). SUDIJA Alie Fob;ra NAPOMENA: Prat;" ove presude niie dozvolien. ,alb. (cl •.o 133. ,rav I. ZPP FB;H). TLlireni moire pod" ii eli prii .dJog z:a povrs, " predasn je Slall i. u sklad u ,. od "dba m, clana 328, i CI.D a 329. ZPP FBiH-

HOSNA t HERCEGOVINA F~.DERAClJ I\. lJOSN E I HE RCEGOVINU
ZEN!tKO.DOlJOjSKI

OPCINSK1 SUD U ZENIC! O,oio 43 0 M,l 016040 07 Mal Z<:o,ica, 6. 05. lO 11.god in, 0
Opci rrS ki sud Zen iCilI, Sl nl ~n i sa rad t1 ik A m.eIJl Ba_1itC'o LI grad;lnsko pmvnoj stv;ar~ iuzitclin D.D . .,DH TELE,~ COM" Sar.aj~voJ Dirckd;iI Zen.ic:a ulieB MssarykoV2 bl"oj 46, Z,e n. i!::a :PflOlj v [l,Izenog KaS:!ip Had i s, u IiL:!i K il'ilIIl Fcc:viciJbrlJli I~Zc:niC8 l1I.didl,.lg:il V.!5p_ 277 t90 K.M~sb'l:b dDO ofl iI nu 348. Slav 1 ZiI.koml 0 pare itll om pOS:lupku) obja \1 [ju je :slije,de:ti ~
l j 1

dl) dana \J phHe - nn un"" od 15,40 K1>1 ~O¢cv od 06. d-ilJl:auplme k!llCi i n:al<_n:adom lf1)lkO~la pa:r'nil:nog
1

10. 2000. sodi no do
p'IlS;Ulplc9J:a S-\Ii!
1..1

.roku od 1S d~na..

01,1 ~m pou rem Ul ~e.nom ;s.e dos LO"] ja mzba n .. oclgovCl L U Sm ish'! od.redbe cla.na 62_ SI;2Iv2_Za l~.(uil:a p:amill1om ,pl)0 stu pku i. tuz-cni Ie ooovc:2:iln aoo [,wi li u pismcnoj forrnl odgavoL na [U~btl, is [.<J;cimogue~ 5)fOCf:s:ne Il rigovore i.~j:a~ni~is.t da ti pri~n:aje itj O$pora'll1ll ~L).H:il.dj~ni '~II,l~be.:oj znbl,icV1:a: Ui .5.kl:adu sa c];Jnom cl;anom 71. m.l,,;,roenog Z.j];~ kona, u roku od 30 dt!.ni! od dailB pr~jema UlZ[)~.
l

OGLAS
Tuzcnom KASAJl' HADISU
lz Zcnicc ulica KmnjCcYlcl3 brej I, dOSHIYlj .. s:e Ul~b:a D_"odgovorl fiodnesen .. ovom .!j.u~u d:JJl,:J Q2_ 03_ 2001. ;!;od.in!:, urcdrtn:;l 11.03_.2009_ gOdine, kojom luzitclj pot.riizule iznm. od ,277190 KM1 Sil zakonsl<om r.aleZJ10n~ kam:alom i (0:
1

Ukol LkQ Luii:eni ne clO:J.l3Vi od:govor :n jJ luzb'Ll, Sill d cc (10ni f~rl:prc-sud:u zbog propu~li1ni;ol u sklad LI:s.i'l ClaIl om t 82. Z2I};::ona.0 pal"nd.cnQM j:lOS;tLlr,I ktl. Dost.aVii HJ.zbc n3 odg'Ovor sm ilUiI i.zvr{cilom proi"i1:kom ro]ca ad l.) dt!_na 0,0 dans objavljtvanjOl, u slUildu sn ~hmcnn 348;. :s.~:a''J . Z::.kQIj,!!I '0 p:arniln{lm pl;;I:J.!upkl,!:_ 4 Tu".e_oi se obavje~taY'a dB mcff..e il'Vr~iri livid U pr~d.melnu tu:!bu nJ~ilrli::!l, k:ito L u li::ompl.eUlt.l $oriS broj: <13 0 M.(il

- "' i,no, od 56,00 KM ~"
daDa upl<1[e - TI!!I ir.nos od "it, 71) dana upl;atc

od 06. 0', lOOO.godi,nc d.o

01,664007,

L.I

]JisiJrn.~Opeinskoj; sudiJ

Ll

Zc:niei.

KM ~.ev od OS" 08-. 2I}Q{L go.di.ne do-

. n, izno, od 154,80 KM poc," od 05.09.1000. godine

Su·uell i 5iLradn.ik
A.m.cl:a Ral_ie s.r.
l

Dnevni avaz '""""

'_I>"J>D".

69

Qsnovn ipodaei

~================~ --,~================~
,'__

....

~--G~l~=='======~
'

--~======~--------~
~
.........

-

Putem internet portala www.dneyniavaz.ba.moiete nBruciti i sm oynicu za koju ielite da yam iza e u Dnevnom avazu i Ino avazu
--~------------------------------~~-

,f~
~~.~,VDJ"'~
I~

I

70

''-'._1>'')''''"

Dn8vni avaz

oglasi
PRESUDU
zbog propustanja Duzna je tuzena ruzueliu isplatiti iznos od 1.145,58 KM S" zakcnskom zateznorn karnatorn pocev od dana 14. II. 2007. godine kao dana podnosenia tuzbe pa do konacne isplate, te mu naknaditi troskove pcstupka u iznosu 170,00 KM u roku od I 5 dana. S true 0 i saradn ik Senka Hasic- Ibrahirnovic POUKA 0 PM VNOM LlJEKU: Protiv ove p resude ni j e dozvoljena zal ba, ali proti v iste moze se podnijeti prijedlog za povrat u predasnie s ranie u roku od osam dana, racunaiuci od dana kada je prestao razlog koii je prouzro k ovao pro pus Ian je iJ i od dana ka d a [e za to saznao, Nakon proteka roka od 60 dana od dana propustanja ne moze se traziti povrat, NAPOMENA: Dosrava se smatra izvrsenorn protekorn roka od 15dana ad dana obiav Ijivanja, NAPOMENA: Ako n a P riprern no roCiSle ili na rQc,~Sle za gtevn U raspra v U n ~ dod e u redn 0 0 bav iielrerl i ru zi tel], BOSNA I HERCEGOVlNA FEDERACI]A BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON OPCINSKI SUD U MOSTARU Brei: 0758 Mal 01392105 Mal Mostal, 16. 05. 20 II. gedine OPCINSKI BH Telecom Culjak, radi ("SI. nov: ne
stanuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACI]A BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKlKANTON OPCTNSKI SUD U ZIVlNICAMA Brei: 330 Mal 00134907 Mal Zivinice, 12. 03. 2009. godine

OGLAS
Na csnovu clana 348. stav 3. ZPP-a. FBiH, tuzenornse d osta v I ia presu da OPCINSKI SUD U ZrVINICAMA strucni saradnik Senka Hasic - Ibrahirnovic, u pravnoi stvari ruzitelja Unicredit Bank Dd Mos[ar, proriv ruzene Tanie f>uheric iz Banovica ul, Branilaca Banovica br. 67, radi
isplata duga po osnovu prekoracenja isplate sa tekuceg racuna, VSP 1.245,58 KM vanra-

SUD U MOSTARU, srrucni suradnik Lana Kukolj, u pravnoi srvari ruzitelia d.d. Sarajevo, direkciia Mostar, Brace Feiica bb, Mcstar, proriv ruzene Sanie isplare dug", remelicmclanka 348. stavak 3. Zakona 0 parnicnom postupku FBiR" br, 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), buduci da tuzena ne
poznatog boravisra, ohjavljuje sljedeci:

na adresi posljednjeg

OGLAS
Dana 16. II. 2005. godine tuzitel] BH Telecom d.d, Sarajevo, direkcija Moslar, Brace Fejica bb, Mo,rar, je podnio tuzbu proriv tuzene Sanie Culiak, radi isplate. Tuzbom rra'li da Sud donese presudu koiom ce ruzenu obavezati na isplatu iznosa od 264,50 KM sa zakonskom kama tom i to na iznos ad 104,80 KM pocev od 08.06.2005. godine pa do isplate, na iznos od 92,40 KM pocev od 08. 07. 2005" gcdine pa do isplate, na iznos od 44,50 KM pocev od 08. 08. 2005. god ine, pa do isplate, na iznos od 23,00 KM pocev od 08. 10. 2005. gcdine pa do isplate, re mu nadoknaditi trcskove postupka po odredeniu suda, Obaviestava se tuzenil<. da se dostava pisrnena SmaITB obavlienorn protekom roku cd 15 dana od dana. objavliivania ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni AVAZ i na oglasnoi ploci Suda te da privitke dostavliene uz ruzbu moze podici U zgradi Suda. Obavjestava se ruzenik d. je rerneljern cJ.anh10. stav l. ZPP-a duzan najkasuije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pisrneni odgovor na ruzbu, Odgovcr na tuzbu mora biti razumljiv i sadrzavati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivaliste iIi boravisie, odaosno sjedisre stranaka, niihovih zakonskih zastupnika i punornocnika, sko ih imaiu, predmet spora, sadrzaj iziave i porpis pcdnositelja (clanak 334. ZPP-a). U odgovoru na ruzbu tuzenik ce istaknuti rnoguce procesne prigovore i iziasniri se da Ii priznaje iii osporava postavljeni ruzbeni zahtjev (tlanak 71.stavak I" ZPP.a). Ako luzen ik os pora va ruzb e 0 i zah tjev, odgovor ua tu zb u mora sadrkati i razloge iz ko jih se tuzbeni zahtjev osporava, cinjenice na kojima tuzenik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te ~injenice re pravnu OSnOVuza navode lUlenika (Clanak 71. stllvak 2. ZPP-aj. Tu.zenik moze u odgovoru oa [uzbu, a najkasnije na pripremnom ro~istu, pod.nijeli protu· !uzbu (cla.nak 74. srav.k I. ZPP-a} U~oliko tuienik, kome je uredoo dOSflLvljena tuzba u kojoj je tuiiteJj predlo7.io donosenje presude ~bog propuStlmja, ne doslavi pismeni odgovor oa tuzbu u zakonskome roku, Sud Ce donije(1 presudu kojom se usvaja lUzbeni zahrjev (presuda zbog propuStnaja), osim ako ie [ul:beni zahljev oCiglcdno neuremeljell (olanak 182 . .sravak I. ZPP·aj. Odgovor na luzbu s privilcima predaje se Sudu, u. dovolinom broju primjeraka za Sud i pro oli Vnu stra n ku,. pozivom n" bro j predme tao

spravno dana 12. 03. 2009. godine, denio je sliiedecu:

SOSNA 1HERCEGOViNA HERCEGOVACKONERETVANSK1KANTON OPCINSKl SUD U MOSTARU
Brei: 0758 P 021787071' I'EDERAC!)A BOSNE 1 HERCEGOVINE

Mosta" 30.0'.2011" godiM
Tuzitel]: Unicredir Zagrebacka Tuzeni: Aksel Taslaman Radi: Rocun, k; spor Vsp: 19.055,85

zrr-o.
Banka Dd Most.,

smarrat ce se da [e tuzba pcvucena, osim nko tuseni ne zahtieva da se rociste odrzi (c_l. 84_ st. 1,

Ako no priprem no roCi!te iii na roeH« za gla vnu rocisle ceose 0 drzati be", njegovog prisust va (cJ. 84. 51. 2. ZPP·.).
Naikasniie na pripremnom roci-sl.u stranke su duzne izniieri 5Ve cinje,llice na koiima zasnicanu svoje zah Ljevei predlozi,i sve doh.e koje i.le iz"esti U loku postupka~ te n:8 pripre!Jl 00 rociste dOllljeti svc' ,ispl'ave i predmele koje le]e LJpotriie" b;ti he dohz (.0.1.77. ZPP'a). N a pripre,m 110m roCistu .sud Ce rj eSen jem odredi ti dan i sa:t odrl:iival1ia gl~v'ne ras-pmveJ pit-allia 0 ko· jima ceo $e: r.ilspra.vljati, dQka~~ koji ~e: s.e iz\'e~Ht i kaje osobe ,De bi ti pozvane n:J gl a v n ru raspravLi: (cl, 94. St_ 1. ZPP-a)) pri cerna.se -Str-i1oke upozorilvaja d a su d moz.e odred j ti dOl£.e gl_il\1m] rasp ra va m oz~ od_rzati ndmah nakon pripr~mTlog rOt::iiiira {cl, 94, ... 3. ZPP •• ). raspravu De dade uredno obavijesteni tuzeni,

POZIV
z. AKSEL
TASLAMAN, Kne?. Domagoj. br. 5, (bivla Safet. Mujiea 5), Most.r
Pozivs.te se kao stranka na priprem.no rociste :ZQ~ k.zano ... d.o 01. 07. 201 L godine u 09,00 sali, pred ovoj sud u sob u broj 213!fJ_

Sud;j. D.niela Suh

S In' ~ni saradnik
Lana Kukolj

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE IHERCEGOVINE KA~TON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 113627410 I Sarajevo, IS. 04. 2011. godine Opcinski sud u Sarajevu i '0 sudija Durakovic Mehudin u pravnoj stva.ri ~raiioca izv,seuja Pc. ASOLSME doo Banj'a Luka, Jevrejska bb, koju zastupa Adis Ribi", advokar iz Travni.ka, prOl!V izvrscoika Samir Ajanovic iz Sarajeva, Zagrebacka 73., fadi jzv!ienja, naOSnOVUclan.a 348. Slav 3. Zakon" 0 parnicnom posrupku

tralii vanja u ukupnom iznosu od 4.063,60 KM, sa zakonskom zateznom kamarom od 06.01. 2010. godine pa do isplate. Troskovi i.zvrsnog POStUpka odredeni su u iznos;u od 462,80 KM. Izvdenje ce se prol'esti urvrdiv3njem vrije· dnes ti i prodajom nckremina upisan.ih u ZK ulosku broj 1744 k.o. Crnotin.a., lC pljeoidhom, procjellom i prod"jom pokretnih s tvari izvr'!en ika. SUDUA Mehudin Durakovic POUKA: Proriv Qvog rjel'enja stranke mo· gu i~javi!i prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od clana prijerna, U dovoljnom broju prim ieraka za sud i s[ranke. Dostavljanje rjeSenja 0 i~rsenju izv!ienicirna smatra se izvdenim prolekom roka od 15 dana ad dana objavljivanja. ruZiocu tlaknadi lro~.kove parnicnog POS(Upka u iznosu od 75,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana pravosnaznosti pre~ude pod prijewjom prinudnog i~rseuia. Sudija Cv ijeta Sekulic PRAVNA POUKA: Proriv ove p,esude oije dopustena 7..alba. Tuzeni mo"e podnijeti prijedlog: za povracaj u preda~nje sranje u roku od 8 clana racunajuci od dOll" kada je pres tao r.zlog koji je prouz[I)kovao propustaoje," .ko je slranka rek docn ije·samala ~ propus ta 0 ie, od da u a kad je za 10 s3zn.ala. Fosle prolek" 60 dana od dana propustonja moze se rraziri pavracaj u pr-edisnje staoje.
De

OGLAS
BOSNA !HERCEGOViNA

PEDERACIJA BOSNE! HERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON OrefNSKl SUO U MOSTARU BIOj: 580 Ps 060441 10 Ps Most"" .18. 05. 20 II. gudine nskoIll ,,"slUpniku Andai!ic Mo.,;c;, KnC"13 Viiesl"va br. 14, iz Mos,"!'a, prOliv mzenog "lK SISTEM« d ,0,.0. M osm rl, Bacc:'V tc-i b. b. 23S1 u panog po znkon.sko m za.rnup n ik u Mani nO \1 it D r-.3 ;::mu i N og;)lo Pc ti g il MO$'rara! l'3d,i ispla~e PQtra.l;iv3l1ja, V$P_ 74_973~SO KM. Tuzbo m podn eseno III ovom ,ud u 05. 02. 2010. god ine tu.lti eli' ".fi d. ,11 d do~ ese p,""ud u koj om ce t ob. veza Li(uienog d. IUZ iLelju.splati iznos od 74.973,80 KM ,a zakonskom za,e-znomkamalom i.10: i - n. iznos od 7.521,00 KM poe..v od 17. 10. 2008. godine • nO iwo$ od 12.956,2S KM pooev od 21. 08. 2009. godiue • oa ;.oos od 18.214,33 KM poceved 14.1 L 2009. godine ·n. i.•no, od 16.-620,65 KM pocev 0 d 25. 12. 2009. godine "n. i.ZDOS 17.431,79 KM pocevod.25. 01.2010. godine od -0' iznos od 17.4 3 1,79 KM pocov od 27. 01. 2010. godine, pa ,ve do isplale"a rr",kovim" posmpka, predl.~uci da ukoliko m2.ni u os,.vljeIlOIll roku ne dOSLavi svoj pjsmeni odsovor na tulbu, dil sud doncse prcsudu zbQ8 proptl~mnja..
Kako se luiba tu?;ef!om !,lK SISTEM'I d,(J,o. MOlOlar, BaceviCi b,b., nij~ mogJa dO~laviti na ad.r-es.i sje .. dis!3 - Bace .....ci bob. ,Mo5-tar~ il n!;zlog3 iSto je [!.a'l,1edeDi tu~eni od:selio:sa date adre5-e~ dos.tava "ulbe: i ruienom obavi( ce se ismvremenim obj.a,vljivanjem [uzbe na OglasDOj [abli suda i jed.nim dne\!n'tm novi.narn. koje ,. diSlribuiraj u u Feder.elj i, u 'klad u sa cIanom 348. "av 3. Zakon" 0 porn icDom po, m"

Kod ovog sud.

tl

toku je parnicni postupak

po

m2bi miiIelj. "Tekija" d.o.. . Mosca" zasmpana po zakoo

OBJAVLJUJE RJESENJE 0 IZVRSENJU
Dozvoljeno dana 26. 04. 2010. godioe na osnovu vjerodosmjne isprave - mjenice broj AFI842813, izdme u Sar.ajevu da.na 22. 06. 2007. godine, radi napia!c novcanog po-

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBUKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 800 Mal 023832 10 Ma.l Bijeljina, 25. 05.20 II. godine Osnovni sud u Bije1jini, sudij" Sckuli6 Cviie ts, u p redm etu spora tuzi 0 c" Vod 0 vod i kaoalizacija AD Bijeljina, proti v tuzenag Nema t Radojke iz Bijelji De, Porporucnika Smaji':.a 42/2, radi duga, v..s.p. 119,62 KM, donio je dana 25" OS. 2011. goclinc sledecu

pku.

PRESUDU
zbog prop ustanja Usvaja se ruzbeni zahtjev, te se obavezuje tuzena da ruziocu ispl"ti na ime dug", Ia isporucenu a neplacenu vodu u periodu od 01. 08. 2009. godine zakljucoo sa 31 05. 2010. godine, isplati imos 119,62 KM sa zakonskom zateznom kamatom pocev od 28. 07. 20 I 0" godine pa do konacne isplate, te da

Obavjdt;j}ij,r:J:se tuzeni cia s.e dOStav3 pismena Sm::1tr<1 obavljenQm protekom roka od 150dana, od dana obja'l,1ljiv<1nia o\rQg pi:smena u dllcv:nim JlQvinama FBiH~ i na 'ogla:snoj tabli sud<l~ le::se i_:n:iobavjclt:ava da pr;loge dO'l<!vljeneUl tu;;bu mok podi,;;" "gr-adi suda. Ob.vjeiltav. se [uzeni da j. na o,novo .0.1. 0 st,,, I. ZPP-. FBiH dutan n.jkasD.ije u roku od.:lOd.na do7 S ffiV id sudu pis men i odgovor na l1l.!b u. OdgO'vor 113 mzbu mora bid r.3.:rumljiv i sadr~vaLi: OZna.kll Siuda) ime i pr'ezimejo OdllOSIlO n32.iv pravne osobc) prebi'l,l''a.li~le iIi boravislc, odnosno sjedi~[c stfanaka) njibovih znkonskib zaslL:lpnika i pUriOmocnika ako ih imaju) predmer spttr:a 'sadrl.<lj izja""~ LPQrpis podoosite.ij<i {cl. 334. ZPP-<J FBi_H). U odgovoru 11:3ru?.b LJ!Lll~,c:;nce i:;;raCi moguce protes Dc:: prigovore i izjas n iti $t:: da Ii prizoaje: i1i OSPQI'il· i v. post."lje!li (Ll"ben;,..htje". (cL 7]_ .t,v ]_lPP·, fB;H). Ako t1"lzeni ospor.ava ud:beni :;.:ahtje\'} odgQvor De. HJzbu mQra sadrul:i i fazloge;:z kojih se tl.l.zbeDi za~ hljev osporava~ c-injenice ns kojima, lUzen'i zasniva s'LI'oje navode} dokaze koiirna se ulvrduju te cinjenice, te pravni osnov za navode ruienog. (~l.7'1. s,av 2. ZPP-a FBiH). Tu~eni moze tl odgovoru na tUi'.bu,a najka,oijc 03 pripremnom romru podnije,i prori,,!U~bu (Cl. 74.
J J

Slav 1"

Racl tL1~pi~ kome j.e ured.no dO$ta\rtjena luzb:a u. koioj j~ ruiilac pr¢dlo~io dono~eI1je pu~tallja ....ne doota.,i pLs-meui odgovQr na tLllbu u zakonskom ro,ku~ sud ce' donijeti (Cl. 182. Slav I . ZPP,. FBiH).

Zpp·" FBi H).

usv.j. Lutbeoi zab(jev (pre,uda zbog propug,anj.), o,im ako je ,ui!beni ,.lujev oCigledno neosnovan.

presudl1: ,,_bog pr-opresudu kojom;s.e

ttl""

Odg·ovor na mfbu ,a prilozima se predaje sudu u dovoljnom bmju p,imje .. ka za sud i prodv·nu SL,"po"ivom na broj predme ,".. . .
Sudijn

Napomena.: sud mzenog smalra uredno obavje-Ste!Lim protekom rok~ od 15 dana od dana Q b jave oglasa.

R ..bij<1 T.anQvic

oglasi
BOSNAIHERCEnOVTNA FEDERACIjA BOSNE I HERCEGOVINE KANT ON SARAJEVO OPClNSIG SUD SARAJEVO Bro]: 650 P 167293 10 P
Sarajevo, 16.05.2011. god. clana 65. ZPP"a, dana 165.2011.godine, nio je sljedecu: do_HAl t!Ul:fGQY!N" 'IOUAOt ... ouaetCQY!~l n><>eK(>ol>QlQl1 ......... 0 .. O,o,. .. ~OVO

Dnevni avaz '""""

'_I>"J>D".

71

.o~.
...-"'"

PRESUDU
(zbog pro pustanj a) Tuzeni je duzan isplatiti tuzitelju izncs od 1.270,00 KM sa zakonskorn zateznorn karnatom poeev od 14.3.201 O..godine, pa do is-

'...... ,.,-..'_. _ ......... _W..,""""",_
~~.~ ........ r--""",,'kMli"kllo!lf""".o'~

1<a<lf1w>J,. ,_

OBJAVA
Na OSIlQVU odredbe clana 348. stav 3. Zakona 0 parnicnorn posrupku Federacije
BiH (~Sl. novine Iuka: OPCINSKI SUD SARAJEVO, sudija u pravnoj stvari

iem tekstu ZPP), ruzenorn se dosiavlia cd-

F BiB",

brei: 53/03, u dal-

plate, a sve u roku od I S dana, nakon d os lave prepisa presu de.

M"II

.~

~iMu

......

ljIIh:tiI4:nQoU

if. ~~ ii a Sanda Rondic
Sud
~ ............
I'

J'AVN:I •• 4+H09 Ot·.CII!~·."
.. ~ ,.~'.,....DlQGI.ftOG'
"1I'J1'hP"t ~ o-:n:Jte.."g "V)N'~.~","",~

K.ONiKURS
... !Sn~ .. ,:nii""1fO
DI'~iIfFO'M¥~
·Iot ..... ~ ~~"

Sanela Roudic, riebvaiuti tuzitelja Opcina Ilidza zastupana po Provobranilasrvu Opcine Ilidza, protiv ruzenog Drkic Muhomeda iz Ilidze, ulica Bosanskih
Gazija broj 20, radi isplate duga, vrijednost predmeta spora 1,270,00 KM, u posrupku

,~_
iJI~

,po;di ia

priprernanja

glavne rasp rave primienorn

NAP OMENA: Dcstava se srnatra obavlienom protekom roka ad I S dana od dana objavliivania.

Co..:_

'~br""

0b&II"""
~

~ 11:'"
.... _ T

......... ~ • ~-

I
nq

_f'II....IIJIj

;1nIml

Q~ _

..a,,--.lIY"C.

'~go:I~"/I~Il'~~

.P'" '_I
~,
pou1

~ """"
~.-z
~

pof<...""
~

• e ... I'UI'
II~

.... ~_
LQ7'~

'K'

II"a4 cJ.Y

SOSNA I HERCEGOViNA

FEPRERACIjA BOSNE [HERCEGOVlNE
KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SA RAj EVU Broj: 65 0 P 130261 10 P Sarajevo, 17.05.20J 1. gcdine OpCi nski sud u Sarajevo i lO sudija Vesna Merdanovic, III pruvncj srvar i nnirelja Turkish Ziraat Bank BO$11[,3 d.d .. Sarajevo, sa ajedistern u ulici Drenetjca Cikma 2:) proriv nnenih $afradin Slavjce~li] ica.Rava.nj,ski j?Ut ~l! Bu.s~v,a~ilJ ,Bosnjak icljke, utica Nikolc Subica Z"DI,kl hb, Busovat, i Vale", Spomcnke, ulica [azvinc bb, Busovaca, radi dug", v.sp. 3,456,19 KM, van roti!I' dana 17.05,2011, godine, denio ie sliedecu

Tuten] Satradtn Slavica, Bosniak ielika i Vuleta Spcmenka durne su ruutelju Turkish Zir aa , Bank Bosnia d.d. Sarajevo solidarno isplariri iza os od 3.194,39 KM sa zako nsko m zatez nom ka m atom u sk Isdu sa odred born 0 Zakona 0 v isi n i stope za tezne ka mat e pocev od da na pod nosen i. rurbe 08.03.2010. godine pa do isplate, uz nadoknod u rrosko va suds kog pos tu p ka u iznosu od 442,40 KM, " roku od 30 dana, pod p,ijelnjom pri n udnog izvrl:enj a.

~"'1..~~~"II::I

~"",,_/!,~~u~~IJhn2.~U"II:~'" I!..t ~ ,,w.5r.' ~ C., 't1llJltliij ~~ ,[_.tJt .. ~'1 •• 0~""" ... g.po",,,,~IIiO~VO'l't1N
~~ tv

_
~'101

....~QI9<oO'"

....... """~'
IP'

~II

~ .tbe ..

yr~l~lOo-J.Iw..t.~IT~t ~l.~

__
~~
.Clr'lliU"lll.,j ."....

''''Ii>' :~"'_'__-r....,.._"",.Ob>.....
t.gu ~ ~ Mh:-O Ia
"'*"t~j

JIiit'I~

......~'r~

~
-

~""
,,,.

..... -.....

..
'"

t

IiiJIIIOii.'In]1/1 1.t'II~

,~oo.J ...... ~

"Zf2ml ~ .Ilo~.,.._,
o(i

eo

w

~

t;.L~j~wq

Sudiia Ve,n a Merdanovic
[''D'''''' __

11'~1IJI u ha

I
(rI,AtCtvW'

O~'tdl'. gU ... .,..,."

.......-~

f1......,~rn~-n",."

POUKA: Protiv eve presude dozvoljeno je provo
I alb

OGLAS
PRESUDU
SOSNA I HERCEGOVINA fEOEllACUA ~OSNl; [!"IERCEGOVINE Kl\NTON SA IlAJEVO OPCINS KI SUO U SAIlAJEVU Bn>j, 6.\ 0112758210 [ S,,,,j,,'o, 30,0.3, lOil. godlne Orn~i n:ski Stl d tl Sataie ~u! s:udi j:a A.j la Par.n) ...it Ah.tj.an! u p~vll,Oi' sl'Lrarl trd:iooc;;l iZ"'rl.e[lj~ I~A:SO LSM E'" d .0_0. B:;I~ Il r iI Luka, levrcj:ska bb zaSl:up:an i po pu.nomocniku Adi~ su Rib'i~) ,mdvo]uH1J i:7. Tl"avnika~ P~OLlV t:;,;,..~e:nika GORAN JOKSIM.QVrC ,t~Sal1ijl:v(i! Tekii!l ~ikm, .. br. '7.t rndi iZ:'o'deDj ii) v.:s. 4.149,.50 KM~ n<'l osno1,1U (1. 10. i 21. ZBkol'lj) 0 j ::!:'!r~nQm p08n.Jp ku (51 uzbe:ne n ovj ne FB iH) br. >.2/03- i 33}Ot.h, ~ Li v~i ~ t"la!1Ort! 348:. $(_ 3_ Z,2I'k,(HI:II. (Ipam icnom ~Hl pku (:Sluzbl:nc flovine FBiHl Dr. :5-31031113 :pr:i i~dlog Lra~joca izvrSenj:il.
l

e Kan ronaluom

sudu u Saraievu

pu rem

0 vog

suda u rok u od .0 dana od dan a dOSIOVlian i.· '01" b a s e pod nosi u devol j nom bro j u pri m iera ka z a • ud i strank e.
VCI·., ao~ ,.;J ran.~ltvalwOA~ po~e... cd duns dos;p~jec:a '
i1;vrS!]og. pOSlUp k1ii_r.~vd;~nj~

.... -'""'''''

ng

~~

01"0"'"e+"> e<o ... IjiJII!:I'IIP"QiII

.. ~

pa do i.s'P13Iif'J rc lros.kova je odredenu:

~ .<><1<1,

~"F.II

~ ....

~""--=
~

toJ.1t.I' .. ~..-..wo[~

0 to ~I'I"UIIDiI~~m.'Q~I~

gn.~"""':9 ~.. ~l'Veo;,
~....:::n'd~~
I"rG Dr.d"llf'IG

~

... no ~ t...,on"4C~c,.drJ~ JNl
~

.."'1"'I'"I\Id'~
QlQI{JoIo' .ur:)t"lt..ll!

"..-..:. ....,__ ,
I Ilbet.a!

:zoato-IO~'I(J
~ a.lputlnih

11

""'

a) Na uovcanlm srcdsrvima . placi koju i~rlenik OSLV'H~ uje !<od posladavca KIKP .VOOOVOP 1 KANI\I.." LZAC1] AU, S:a.l1l.iC~''{I-JLLI, J arcslava C:.crn ij-a br, 8., te upla[Om Il OVC.a1li h srcds Lava nn raeu n tmzlcea iz'VrSe.nja ctvoren ked VOI ..KSBAN.K 13HAD Danja Luka broj~ 567.1 622loo00 1564, do ",mi ",oj. '''''bioo.

1Pt0-r6: U£~ iI'IIII:II ~ Pf'"-l"'I'''"''' ~ pi) ~w N1Io.'-!'J"ICIr;JClifIj...,.".,...,.m~p::r~ .1"1'..-1 '1'0 'I-~
!p-.:III\IuI)IIIfJr.lII
;a.Ii

I.:a
~,p.I.I

~
~.tI

........ 'dSI:..~
~~

~

0 iU ....... llt:lL~
_

~

ell

IoU

'ad

DIg ~..-.nt.QQ
...

~

1I'11(:t'1'olllUOO'll~Au~tIIf'I""4""'~~

.:0 don] Cil"tV"'XI.
~

... ~

UI!...

Jo..;r~

IIII'TW1
Q"O'l"OO~iDotI'l.oUI'I'III1I

II!I

t;iI"Itul"iIIdI

all"
..

THot

~,~
....... UI;llQ~~IoI

~~.}~""'P'I
... ~~

.....-:IoL~~.~1 tlp'.,'If'!;;IIvt,.....,..g ~~ltt-~I,jI~II.~

(; .....
~I......-JQ.~

If;JEI't

~..v-4.!WI
~.II;;iI ~

'"0

ne.~1"If'l
VI(!!)" i:..I"~IlLiI~I.i~

....UL

U :sltl~::Jj'll n.emQ,glllnc.Sli tl:!llplB\e ni!l I"IQvtal"lom flOLI3l1 van i ~h i;"T!iClJjC tc S!C p rovet>t~: c) poplsom~ procjcDom i prodajom pokrernih s-tvmi u 'Y1:!snib'Vl!l tzvrienika kojes.e zate'knll u n:a adresi ilv.il:nik" Ld. T.::kii::. tiklll:fL bI_ 7 S~r~jcvo. Trosko ...i iZ\friDOg pO!Slupka od.rcdclli su u iznos od 429,96. SUDljA
Aihi ~povit Mu j:in POUKA: Prmi ... r:reScnJ~ (} izvrSenju m1Ee s~ izjll'Vid !prjg(n'o.r'ovom suduu rohi o(]! 8 (O$a1'O) d2ln(!l od tlana r:rijemOl i~Iog, Pril;o ...or .:i.e pod nos.i 1;1 do ...ol i nem broj IJ primjeF.!.k.a ZilI sud i slrankc.
DilSrilV J jan jerje:knja 0 izv~en ju izy ~eD iku, :sm.u.rn sc i zvrlic=ni m proEd:om to~a ad IS. dB:n B od di!l na objavlji w~ n,jri_

1"l.u6dIt

W

~IUV" • ..... t.~tlll"IO'ft'K.II
~ ~

Gil do &III!.QutwiOCllO~

~~ ~

c."
I'-I"~.
",Ii.~

~
\U:ll'U
W;JiIU

,'IQ()I,t.1
oU~!ot

:,"~!I;~"''''~~lQ(llta..dilll~".~c.=.r'''C:III~fXJl''liI#:J.ai.;: iI!fIIUI'!I

w

~i.JI

IO"~ ~~
gf~jI

1'"JIfIi.~ .......
~IW

=-o,t,
I

~
.M.I

.0...
~

dnI'IQ nJ'IIIIIolIri'hr

ort"""_n.o
~tItj

~....

1:'t:!O ••

CJt'.oO","tIlO'DO~I:il~etal~i"a('IIIIIQ,IoI"l9~c;);"'QlOo'lI ~ £10 QvIP."", no~~.Ie
~~~d~~.rw;Jllt:.f
II"toQ,

nl,.
or:I

iJIII"-CM'I"I'l"flClll'fJfiII

iP'fII=II

o~
1!!Ii..4:P-n j"""_ p.n

....,i~~~~ n:N1!I ~ P""'__

~'1Q~""'U"'fI"!ao,,;lItQt

OBJAVLJUJE RJESENJE 0 IZVRSENJU
Qdrt":d'cno dan:J 16. 02. 2010, godLru:·. po pdj-r:dlogu I.l"i1lioCll iz"l1~nja od 2.0. 0 I, 2010. godine oa osom1u vje.· rodO!i[oj:n.e- iSr,Jr9 ...e - mjt-nice ~J'ij:!i;ki hroi AP 1842838, prOtL'V iz.vrScnik:;!l GOM.N ]OKS]MOVIC LZ: S:jlmjcva~ Tckijiil_ ~ikm.i1 hr. 7", fiidi ul3pl;:l.I11! novbmog J1'O[[';lzl vall j~) v,s:, 4.749 51J KM.~ Si!I ~.akon8kom 1.al~7.nOn' kam'9Hlm
j j b

I~_'
~

_,.

...

n..r. '~

iIIII

PQI'U..•.s...N ,

~

7"IIf1-de

;m

~

....

.-bl.r+1

.,

I'CIII

"<11

~
~~

~01
~1I~"-I:'

"" _

• """"'
"did

... .....-..
~oa(J.r.lfhGi.outM:)

._

UQ!t>.,. ""
.. ' "'

0...:
.......... ~
lor."".,..Ji

fIoO~~M

" ....!jToIi3nol.~~~.....,...~~tf'IfIII~~I U'~""""I""iAiIOO'1;v.n ~.",...L". .... .,."no. ... "_

~:llnnoopr tao)

iii....

...QIf'II!:Q:I'1 ...
'~1IiIlI

_r,.o~rw'I"

~

B05NAI

HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SI\RAJEVO OrCINS!<J SUD IJ SARA] ~VIJ Broj: 6, 0 1121514 101
Sarejevo, 24, DS, 2011. godil'l~ Opcimiki 5lJid U SiiJ'3jeVtl L to sudiia NCrmal13 MUlC'l,fcli~ u p rilviloj S L vilri lr.o.::!:ioca imrie.Dja ...,PIITmer Mikrokredilfli!l rQ~daeij:a.<J. TI.J1.:I:3.~ I s._ maja bb~ prC)[jv l:?;...rie.fli_ktl ZUllit Mt\llitia ii!.: SlIIrajc'lf::.l uJ. Vrbov5k!'l broj 52. r.tdi izvrSenj:o., I] iI osnovu clam] 348. SHl \' 3, Z::J.kona 0 par~ nt;;::no:m WSUl'pkl.J~
1

Z'LIlli~ Mev,~idi il. S:Jr:;!jc:v~ dOSrn\f~jSl rje5elljc 0 i.zvl'!.::n ju u smis:lu odredbe ~[a.n:o 348 s(a ... :3 Zt!lko:n.J Q ~a~ ' nri':rtorn ~tu ph a u veli 5 odn:dbom ~~n tI 21_ Za.koJla 0' i~T~ ~om :po:stupku, s ....~~...rteni.ku
1

Ov~rn pULc:m UllCiI Vrbov:ska

'52 Silf:iljevO

j

r

'<L
"a.II

.... ,.
~ ....~ ............ aL"Jd ~,.oo ~

no'P'WII

'"'0. .....

'1~lLIt

OBJAVLJUJE RJESENJE 0 IZVRSENJU
D02voljel"lll daDa 15. 01. :2010. god.i n~) Ui! OSIl ovu vierodoslojne isprs .... - mj('-:~iwe btoj~ AB 071 %{I XZ! !~(]::ue LI c ni,;a~u dimil ]4,03. 2008, godinc~ radi f.litpliltc Doveunoa; pOlrnzivanja LLi:mos:u od 9.8.8]7,6 KJ\i sa zakoll.skom Z;"l[Co~nom kamalOM pQiev od 04_ J2_ 20Q9. sotline do i.s:ptale_ Tmskovi iz.vrsllog 49,43 KM. pllS:lupka odredeni su u iznosu od

1.000,'d.:;,nj~0: :5t p'rov~ll n:3 p[ali u :5oldaJ u: s' od,rtdbllJ m c.l_ l38. Zilkonil I;) izwsnom pootupku koj IJi izvrSi::ni.k 1: unic Mevl ida os:[ ...aru Ie L.I SUR .,SH] ka" Had Htl] a u slu ~a,u ne,ITIIIJgu 'nOM i iO';"~l"!j(i Ii.!! P 1.21i itvii!:.rl.i.h t i Ji'.vrkn je ct= 5C p rov~ li pJ jcn.~dbo m~ pnxjc:nom i prod:o:io rn i. po krc~ Lnib. -s.r'Vilrl i.lvr~.eni.kil i flamirenje ua:t:ioC'a i7.vr~.enja iz i~.nOS:a dObiy(:!'IO'g PJ'l)da,jom) prf'TlOSOiTI T\Ovt~liO.s t~noss lUI lr;:Lf.lSilk'l;:il~ki rn~Uin U:i:],liQI;:~ izvr~nja bruj 33S67011oo9IWS3 "",,,,,,oog kod Uoicrotlil banko, Sudijn Mu [evelit

a.O~O!~IIr!f!huf'lr) O~... .• n 'h''It'''IIII::IIIkCllll'''i.l''''''''''J''I'I~t~~~l..M
CIO!'ftl1t.-:!"TIQ ~~

N crma.na

'u~
~~~ lOl"~1

1

~~~t '-'I'''';',U:;i

~ ..

......,n.Of"!!J Dgr~ QI'n,.. .wt~ ~:r""t II\(.., • ~ ...... ~ '. J~" ......,
1-:.7.

.......~De,bll~abJ;:I~

0

'J"r.I,1IVIJ!:

I
GIO

o~ut~.,.,...,

~$.G'J

..

'W\ ...

,._..".,.,...

.~.,......

...

POUKA: Prod'l,l ovog rje&ellj .. izvrSc:n~k Zunic A'-lcvHd:a mo~ izjavid prigovor o\'om sl!ldu, u roku 00:8 dan~ od ti2l['!:1 .prjj~mlll i~!L')S- ri,!jQ.... ~ dr.s.!3.... u dQvoljnQm P or 1ja broju primjcmka Zi] .sud i :stmnke_ DL)~! Ill\!li:il!1 i~ ~jdeni. Q i~vlien iu i:;.::'L' riiel'! ik"h i;;$ III lr& ~c iz.v"[Sef.lim! prot'ckom rokil do 1.5 dil]]i] 00 duna ObjRVlii,,",mia,

'1J.Itn'-~...
Do ~OIJ~w
1.0

n;d.

Qn.~~

~

Irn"I

f'P .......... ~m·~u.dI).a-t.A ~~ ut~ """""'"......

t""'"~
.Of'i~ ~

~~

t.."Il. .",.~ .... -.I.k~ 'tII'J, ~

"!leI __

gL.Qfl"t'"oog~~tw"IDfni~
1Ij:Ri'WPl"'Q,~JIIIIIO!...:Ji~

lIIII.jI~t~·.P.,iII....,...,

~gII"nt.""'''''OI!I:J~lq

lG"IJC..........adIIIOII'f'OD
..~

.. I:/!#I~'£:fI'llOlt"CIf'II~~~~~~..,....;r,,~f'llDjt.;I'Vf'II'
a,J

1~lIOl
.IU~

Dd ~~
UiC~

po..o.

lI'''''l''IIIQg

'£V1n"

~ r'IIICII

.. ~

~

Ji=J'"'

1iA..G ........

t:t~.
tIobf:ol'lll
.pvw'O

r.o ~ ~

~

...~IJ,I=I'

...

~.
'It:Iina

-,i""O(I I jI:;I'W~Ila.-w:t.nI.J.I.;.

I ".,. _gI ~O! Or • ..(IIIl~II!!.~:LIIItiIIII~...

a

...,
'I.I~

J.i'~'~

100 ~.o.....o

rmtr~ ~ 1"IDIIPOi'0f4"4I
~ "g

72

D"ev"i avaz, su bola. 4. Juni/lipanJ 201 1.

s ort

KVALIFIKACIJE ZA EP Selekcija BiH tesko porazena

Sa ola u
izvjeSl.aCa "Dnevnog acaza" iz Bukureita)
A tm osfera, m ir u lab om, ukidanie suspenzije ..., N. P"piru smo imali sve predispozicije da nokautiramo Rurnune i osta vimo ih u prasin i kvalifikacioncg ciklusa za Evropsko prvensrvo 2012.., ali u svemu tome mi smo si(Od specijalnog Misimu ~iti Pap: Nasi pudbacili u Bukuresl.u

Nas protivnik prije gala pagadio stati:vui.precku
ijel M uresan, ali njegov ostar

Rum 01 Igrall. ml statlrall
II - Prvi je probao Gabr-

Iz minuta u minut

tao je na klupi, ofanzivni vezn ired ci nili s u Z vi ezda 0 Misimovic, Miralem Pianic i Senijad Ibricic, Iako smo na sredini terena bili brojcano jaci, nasi veznjaci nisu se mogli POOleno dodati, dok je protivnik prif eno brzo dolazic do naseg s.:sn"eslerca, gdje je bila ocajnicka linij" odbrane gola Kenana Hasagica,

InCldantl ZbDDtransparanta

slobcdan udarac sa 30 metara Hasagic je Z"US ravio, 13 - Tamas ie nakon kornera s desne strane udareem glavom pogodio stativu 20 - Pas ugli smo gel, ali je ponisten zbog ofsai da. Pjanie je sjajnorn loprom izbacio Dzeku, all ie nesebicno uposlio Misimovica, a Zviezdan se p rakti cno sa s trane usetao u gol. Pomocni sudiia ie ciielo vriieme drzao spusrenu zasravicu, ali ju je nakon kcnsultacija sa glavnim podigao, prekinuvsi uzaludno slavlje igf3c" BiR. Ofsajd je bio oeit, ali zasro toliko cekanj"? 30 - N akon brze akcije u koioi ie izigrana ciiela nasa odbrana, Sanrnarten ie sa deserak metara pre bacio Hasagica, ali srecorn pogodio ie
precku,

... -...
.....

37 - Primili smo gol. Rat ubacio s Iijeve S trane, a M ulU II padu sutirao u donj i desni ugao I!3seg gola za 1:0. Hasagic ie uspi 0 sarno ok;z.nuti lopru .. 41 - Muidia ispao, a Rat, ponovo s lij eve stralle ubacio u peterac, gdje je Ma,rika b io spreman prosli icdi ti je u gol- 2:0. 42 - Ibri~ic losesmirao glavom. 47 - Rumunska adbrana preki nwa izgledn u Lwi eeVil ake;ju po lijevoj strani, a odm"h nakon toga Dteko udafee m gla vom 5 u tirao pored gola. 53 - Torje dva pum sam pred Hasagicem, ali nali go" 1man brani oba pUla. 55 - Karastrofa., Marika u

-....._ ... ',..w

,~ :;:::
:::a,.,.
.........

- -.... ,
..,01 ~

-_ ~ ~
U JI 11 III'
t:1A.Wl.I

.. ..-. ~..._
... ,,-.
~
h-.....

-, ~"'-"" .._
f> ........

izvan granica naseDa je sport i zemlje konstantne 1)0priste najgorih provokacija, pokazao je i p rimjer iz Bukuresta, Osim sro su skandirali "Srbija, Srbija" i parolama vrijedali Bosnjake, najradikalniji ll"vijsci Rumunije na pocetku utakmice istakli su transparent s imenom zlocince Ratka Mladiea, zbog kojeg ie poeetak kasnio, jer nas rim nije zelio igrati dol: ne bude uklonien, Nakon iatervencije generalnog sekretara NSBiH Jasmina Bake vi ea odvratn a parola ipak je skin u ta, pa je susret poceo, ali se opel pojavsla na pocetku drugog, kada su bijesni i isp rovocirani na v ij a c; B iH iz pro testa poceli unistavati stolice na SVOm dijelu tribine. Zbog toga Ie utakrnica nakratko prekinuta,

!~~!III~~~'~~~I~

1F ... ~ J

' __

It......,. .., ~ ,.
.. II

It,

u
I

,. "'1.IMno\I
~

!121.11 'I l. 1"
]

r

..... : II

'UIIi~I.'

I

.f'
I,"

nee sarni sebi podmetnuli ncgu i pali na glavu. U ovcm ciklusu grogirani Rumuni, ponizili su nas u Bukuresru, i rezultatom i nastupom, koji je, aka cerno govoriri 0 nama, bio ponizavajuci za jednu ozbiljnu fudbalsku reprezentaci]u.

Susieeva zelia za rernijern otvorila je Rum u nirna vrata pobjede,

Razbijena eeta
Nakcn opravdano, ali prekasno ponisrenog Midsimovicevog gola i nekoliko dobrih prilika za Rumune, ukljucu] uei stati vu i prock u, sreca je zakljucila da odbrana na,eg gola vise nije niri u njenoj moCi, Adrijan Mum (Adrian) i Siprijan Marika (Ci pr;an Mari ca) od R"pidovog stadiOlla napra·

J

skoku nadmudrio Spahica i i Z3S30 sam pred Ha.agi ca. Usli iedi 0 je majstorski lob za 3:0. 70 - fb isevi c kren uo ka gol u Rum una., ali ga je zaustavio Ru. 73 - Od.igrali smo prvu Ces[ilU akciju na umkmicu, ali lIdarac Misimovica Tamrusanu je zallsl3vio. 82 - Mujdh je bio u dobroj akciji, ali Rumu.ni su blakirali pokusaj da upasE Tbisevica. 89 - Ibisev;c proma~io gol sa IS metara, 90 - Hasagic odbranio penal koj i je izveo Sap unaru.

Vezabez veze
Selek lor Safet Susie odluCio ie paceti utakmicu s jednim napaclacem, Edinam DZekom. Vedad lbisevic os-

Siadiop Julesti· V3le"tin Stloeskuu: Bukure$tu. m.dalaca 10.000. ~.udii a: Jonas Erikson (Svedska)6,5. Po me C~Tcl; Stel'lllIfrtberg, Danijel Yamark.(Sved.ska), Dele~al: Krtsljjan ~melcer IAustrija). Sirijelci: 1:0 - MlfIIJ (37), 2:0" MaJika (41),3:0" Mar" i.ka (55), Zuli k~rlonl: Torje, sanmaru, Surdu IHumunija), Siflic (BiH). Igrac "lakmice: Siprijan Marika (Rumunija) a

AIlMUNIJA. tatarasanu-

mit

Rall,5 Iamas 5,5 MUre$an 7 Marko. 6 (S7. Ale~5A3-)

Hasagic 6

Mujd!a5

Lulie 5,5 Spallic 5.5

Mulu7 183. Surdu -J Tarje 6,5

Aahimic5.5 Mra,a.5

Pap 6.5 Burseanu 6,5
(64.

S,omarten 7
Ta.na.S€ .) Sap"narU 7 SeleklQ" Bazvan lue~sku

Medu"jl"i" 5 146. lbr!evic 5) PJanl!: 5,5 ItJriclt 5 (64. Stilie-) MlsimDIOc 5,5 (64. Muslimovit Seleldm: S~fel

Dieko 5,5

.J

Suruc.

vili su vul.kan rumunske radosli i oaseg ocaja.

Susie je formaciju prom ijenio tek u svlaCionici,. kada

IbraIlOU"C 0
U narednih sedam dana vidjet cema angazman navih
jos jednu sewnl1, a·o njego· vom dalinjem angaima!!u, razm a era t ce se u nared.ni m danima - kazao je predsiednik 1brakovic. Na pimnje mac; Ii to da ce Abdulah lbrakovic OSlali trener, direkmr Nermin Sabie odgovara da ce, sigurno, biti lako do n3rednog ce!vrrka. Do lada bi, nairne, lrebali dogovoriri uvjele za nasta va.k sa,rad!! je. - Sada imamo sedam d"ua da vidirno ilta mozemo _ Celni ljudi zenitkog Cdika, kako nam je kazao p redsi ed_nik M i[Sad Ibra1<ovic, prihv"tili su izviestaj [renera Abdulaha Ibrakovica za prOle,k Iu pol usezo n u., uz ocjenu da je sHcinjen vrto kvali[emo, srudiozno i srmcno, - P redsjedn i!rvo se saglasilo i s vizi jom za naredn u sezonu, u kojoj ce, nadamo se, sl"bosti i~ove sezone biti otklonjene. Sto se lice trenera, on je pod ugovorom

Predsjednistvo Ce

HOr8jabOlia OdSrbij8
Fudbalska reprezen tacija Srbiie ju03er je u prijoleIjskoj u (akmici u S eulu izgub ila od Juzne Ko reje sa I: 2. Srrijetci za domaCina bili su Park u 10. j Kim u 54. minuri, dok je u finisu cezu.1rat smanjio PeITOvic. Srbijace 7. juna igrati s Ausrmliiom u Melburnu.

Prijateljska utakmica u Seulu

sport

Due\flli ,VOl, subota, 4. junV[lpanj 2011.

73
Kako su reprezentativci docekall utakmicu
8arllarez, Hasag/c, SpahN; i PI/a.,; OrutenJe s amllasadorlma

ad Rumunije

rail

Mir neUObiCajen Ca I PO ape oui staar _lma
Da reprezentacija boravl u bukureskorn hotelu "Crown Plaza", moglo se zakljuciti samo po brolu parkiranih automobua s naslrn registarskim tablicama
kakva ie v ladala u do b. eire Blazevica, kod selektora Safera Susie. nesro [e potpuno Hercegovine boravi u hote!u "Crown Plaza", moglo se zak!jllCi ti samo po bro] u par ki-

podriHa

OHO 1.000

naunaca

Uprkos tenzijarna koje su rasle, u reprezenrarivnorn III boru j e na da n u rakmice

kurestu bodriIo je nesto rnanje ad hiljadu navijaea. SimpauzeriWlSeg tirna u mmunskom glavnomgradu bilisu pod bu-

, F:ep!:='l.rac.iju BiH u B':l'

b ilo naivise, nasvaki nj ihov potez pratili su pripadnici specii alae policii e.

dnirn okom snag. recta. U centru grada, gdje ih je

Dosao I "ManOIO" IZ SUedSMe
Medu naviiaclma koji
su pohodili reprezentaciju, bic je i b osanskohercegovacki "Manolo" Nihad Turcinovic, ko] i j e i za ovu

je umiesro Harisa Medunianina usao Ib isev ie, al ina terenu je sve ostalo ;S(O. Razbiienu cetu Safeta Susie. dokrajcio [e Marika maiscorskim Ostatak mucenja do posljednieg sudijskog zvizduka vise nije bio niti bitan, [ad i cemer niie olaksao niti odbranjeni penal Hasagica u poloborn.

sljedniim trenucima meca ko]i je !lutirao Kristijan SO" punaru (Cristian). [edino dobro u svernu je SIO niie sve izgubljeno. Nakacionoj grupi i dalje postcje, ali sami sebe rrebamo zapita ti da li n am je S ovakvorn igrom tu uopce i miesco. M.TANOVIC
de u drugo mjesto u kvalifi-

priliku dosao iz Svedske sa svim svoj im p repoznatliivim rekvizitima - seliir· ima, zastava rna ... - Nakon Bukuresra, idem u Zenicu cia bodrim reprezemaci j u protiv Albanije . rekao ie Turcinovic, nezam islivo, ali je j ucerasn j i rn ir bi 0 neuobica jen Cak i po Pa petov irn Stan dard irna. Da reprezenracija Bosne i rani h autornobila s nasim registarskirn tablicama, ko] ih j e, kako je dan odrnicao, bilo sve ville. Navijaci su se cijelog

morerno lspuniti od zahtjeva trenera za a, kaze Sabic
isp uni ti 0 d zahtjeva tren era za angafman novih igraca,
n akon cega cemo vidjeti

sta-e trener
hocemo Ii ostati mi iii on, jer lie zeE roo u lazi Li u fin ansiiske du b ioze. T roskove moramo svesti na minimum, a da svi budu zadovolini i cia d amo od sebe v is~ nego ove igraca kojirna ugovori {Eldin Adilovic, A din D:iafic, Luka Bilobrk, Mehmedalija Covie, Elvis Sadikovic i Semjon
SU

us va j i,loizvj estai

vladao neuobicajen mir. Fudbaleri su docekivali susret ball kao ie prop isano ~}udzbenicimai(.

,10

V r eva

dan. iskrca vali uo blizn je hoIde iscekujuCi utakrnicu, Igraei su se mog! i vi dieti vrlo rijetko, kada bi se Ifoiica-cetvorica odvazila prosetati hotelskim kornpleborn, "riskirajuci" nebrojeno mnogo slikanjas navijacima. r to je sve, Vrijerne do utakrnice provodili su po hotelskom holu i bastarna unutar hotela, gdje su irnali mir. Druzili su se s am basadori 1)1a Serge' iom Barbarezorn i Farukorn Hadzibegicem.kao i s nekadasnjim kapitenorn reprezenracije Muhamedom Konjieem. Rumunskih novinara nije bile, same bi s vremena na vrijerne II objekt usia grups navijaca u dresovirna BiH ""lee; se slikati s igracima i pozeljeti irn sreeu uoei Ok~jll S Rumunirna. M.. T.

sezone

o sesrorici
istekli

- rekao ie Sabit ..

duzi ti saradnju s niima. - T ren U tno pod ugovorirna imamo 20 igraca, a plan iramo sa posudbe vratiti i Jasmina Smriku (NK Vitez) i Sanda Alica (Gradina, Srebrenik), Moramo pokriri pozicije golmana, dva vezna i, evenrualno, [ednog stopera . n aglasio je Sab ic re je dodao d. je dcgovoren raskid ugcvora s Vedinorn Musicem. V.8..

sa d a, !lisu razrn islj ali pro-

Miloiievic}, Sabi ~ isrice da, zo

Slika za alblim: Ozeko

5

IIh_ naviiatima

Medunarodni nogomet

74 sport --------------------------------------------------------------------------Onevni avaz, subota, 4.luni/lipani 2011.

TRANSFERI Nakon cetiri g'odine u Bajernu

lOS prel zi u aiD
U dresu Bavaraca odigrao 98 utakmica i postigao samo 24 gala

Fernandez naDuslio OJlser Trener fJ2ncuskog
Oksera Zan Fernandez napustio je taj k!ub, a pariski rnediii naiavliuju da bi mogao zamijeniri Didijea Desampa na klupi Olirnpika iz Mar" seja, Fernandez je vodio klub iz Burgundiie od 2006. go dine, kada je stigao upravo iz Olirnpika .. Prethcdno je trenirao fudbalere vi se franc uskih i arapskih klubova.

Leman se uraca! u salMe Njemacki gclrnan Jeus
Leman, iako je zavrsio kariieru, plauira ponovo stab na go! svog nekadasnieg' k.I u ba S alkea, Leman (41) ce, najvjerovatnije, porpisati jednogodisnii ugovor i bit ce rezerva prvorn golrnanu lima Larsu Fermanu (22), p ren osi "S!U rrgarter Zei tung".

Fridel u TOtenhemu Bred Americki golrnan

Fridel novo je poiacanje Torenhema iako ie najavliivano da ce prijeci u Liverpul, - Fridel je vrhunski goIrnan. Dobro je irnari jos iednog iskusnogcuvara mreze uz Gomeza i Kudiet n ij a - rekao je tren er Totenhema Heri Rednap, Amerikanac je u prethodne tri sezone 114 puta nastupao u dresu Aston vile, ali m u je ovog Ijeta istekao UgOVOI.

N j ema cki rep rezent a tivac i clan Bajema MirosJav Klose uskoro ce potpisati d vogodisnii ugovor s rirnskim Laciom, a njegace u dres u Bavaraca zami j eni ti najbolji strijelac "c:vajle« Ni! Pe tersen, koj i je za Kotbus s p ostigao 24 gola u pro tek 10 j sezoni. Klose je za Bajern od 2007. go din e odigrao 98 u rakmica i postigao 24 gola, sro se doima veoma zacuduiuee S obzirom na to da je ova] niemacki fudbaler poljskog porijekla, jedini igrac u historiii kome je poslo za rukom da na dva uzastopna Mundiiala, 2002_ u [apanu i J uZ!loj Koreji te 2006. u N [emackoj, postigne pel i vise golova. Ukljucujuci i ITi gala lani u [uzno] Afric.i, s ukupno 14, izjednacio s Gerdom Milerom na drugom mjestu liste naiboliih strijelaca svjetskih prven stv a. Klose ie u karijeri igrao i za Hamburg, Kajzerslautern i Verder iz Bremena, Z<I koji ie tokom trogodisnieg angazrnana, od 2004. do 2007., postigao 53 gola, U vezi s Laciom u kontekstu novog napadaca spo-

Hluz nece uodlll Fulem Menadzer Fulema Mark

Hjuz nece vise voditi Fulem, koji je pod njegoyim vodsrvom zavrsio miriulu sezonu na visokom osmom mjesru engleske P remijer Iige, - Nisam dobio ponudu nijedncg drugog kluba, ali sam ambiciozan i ~elim da idem dal]e, Nadam se da ce navijaci to shvatiri;« Fulernu zelim sve najbolje - iziavio je Hjuz.

Pioli U Palermu Dosadasnji trener Kjeva
S refano P iol i j u cer tpisao dvogcdisnii vor za Palermo, na ce k!upi naslijediti Klose: Drugi slrijelac u hisloriji svje/skih prvenSlli/va m injao se i nas Vedad narednoi sezoni igrati EvroIbis evi c, a u igri da pri j "de u psku ligu, je i drugi na~ reprovai rimski klub, kaj i ee u ezenrativac Senad Lulie, za
(fO/O: AfP)

koj eg "N e beskop lav i", riavodno, nude dva rniliona eura jang bojsu, A. t.

trener Sicilijanaca spasio je Kievo od ispadanja, (A. C.)

snog Delila Rosiia. Novi

je pougocljoj isku-

s ort
pobieda

Dnevni avaz, suoota, 4_ jun~l1lpanj 2011_

75

UCin811
17
6 7 poraza
remiia

SARAJEVO Analiza ucinka prernherllqasa u sezoni

51 :26 go l-razlik a

Rezultali
Sarajevo" (:elik 1:0,. Slavija - Saraievo 2: I, Sarai eva Sloboda 3:0, Sarajevo - Zrinjski 1:0, Buducnost - Samj eve 1: 2, Sarajevo - Borne 0: I, Rudar - Sarajevo 1:1, Sarajevo - Olirnpie 3:1, Zvijezda- Sarajevo I: I, Saraievo - Travnik 1:0, teljezniear - Sarajevo O:(l, Samj eVO " Leotar 3 :0,. Siroki Briieg - Sarajevo 2: I, Saraj eve - Drinal: 1, VdeZ Sarai evo I: 2, Celik - Sarajevo 2: I, Sarajevo - Slavija 4:2, Sloboda - Sarajevo 0: 0, Zriniski - Sarajevo 4: 2, Sara] evo - Buducnos t 2:0, Borne" Sarajevo 2:0, Sarajevo - Rudar 5:1, Olirnpic - Sarajevo 2:1, Sarajevo : Zvijezda 2: I, Travnik ~arajevo I:2, Sarajevo" Zelieznicar 0:.0, Leotar Saraievo 0: 2, Sarajevo Siroki Brij eg 3 :0, Drina Sarai eva 0: 5, Sarajevo - VeleZ 1:0.

-DI na la r-, U s uara IU DO resa
llprkos brojnim problemima, stvorenim iskljucivo u bordo avliji, eklpa le, zahvaljujuci sjajnom finlsucborlla plasman u Evropu

Crnlrit: Spu§lefla

za vjesa

PBIOrlCa D CrnllicBUOm
Sa dviie kontrolne utakmi ce, u koj ima su zaigrali fudbaleri sa. podrucia Tuzlanskog kantona, na Tusnju je konacno spustena zaviesa na minulu sezonu, Dok su prvotimci Slobode vee na odmom, trener Ib rahi rn Cm kic je sa saradni cima skau rirao potenciialna poiacan ia.. Ekipa sas ta vI j ena od mladih igraca koji su, uglavnorn, bili iuniori Slobode, a sada igraju za brcjne nizerazredne klubove iz Kantona.dobila je u prvoj utakmici Tuzlu sa 3: I, a potom ie remizirala s timorn Mladosti iz Gornje Tuzle (I: 1). Cmkic ie, kako kaze, zapazio petori cu fu dbalera koje cepozvati naprozivku 27. juna na Tusnju, To su Semir Salarnovic (Radnik Lipnica), Dzemal Music (Priluk), Adrian Zukie (Gradina), Edin Dedic (Rudar Bukinje) i Almir Cukle (Niemacka). Oni ce dobiri priliku da se namernu i izbore Z3 ugovor, E. M.

Sloboda

notasD

strllelCi
5 - Avdic, Arneoijevic, Jahovic 4 - H. Handzic, Keiasevic~ Mub arernov it, S6epanovic 3 - Pehllc 2 - Diakmic I" A. Handzid, K. Hand!ie, Hamzagic, Gucit, Suljic, Torlak, Trebi-

S - Obuca

Igraci Sarajeva

II

mecu sa Sirokim Brijegom: U posljedlljih

8edam Irola osvojili 19 bodova (Folo: S. Salelovic) sestorn kolu, kada je Borac na Kosevu osvo j i0 S v a ITi boda (0: 1). Ipak, ekipa trenera Mine Varesanovica je po10m nanizala sest utakmica bez poraza, i 10 u vrijeme kada ie klub ostajao bez rukovodstva, Teska s ituac ij a odrazi III se i na ekipu pa ie u 14. kolu skromna Drina sokirala Kosevo (1:1), U zimskoj pauzi formiran je novi Up rav n iod b or, dovedena su pionskorn peharu "zarnrznuti", Usliiedilo je treniranie srrogoce na cak csmorici fudbalera (Hilmo Gutic, Sedin Torlak, Veldin Muhare· movie, Branislav Arsenijevic, Vucina Sdepanovic.Damil' Koiasevic, Denaldin Harnzagic i Adis J ahovic), koji su se, zbog neizvrsavanja profesicnalnih obaveza, ali izbog nepotpisivania reprogramirania dugova, preselili II drugi rim. U martu je bila suspenzija, a pocetkam maja ostllvke. Ods["upio je kompleran Upravui odbor, obojica dir-ektora i trener. Razlog " kratak spo; izmedu uprave i odred:enog dijela navijaca. Ipak, klub je naslavio fu!)kci oni ea [i, a ':dni ci su oSlali u tehni1:kom mandatu. U meduvremenu, SUSpenzij a j e os tala sam 0 za dvojicu. igrab (H~.mzagic i J ahovic), a povrarak orpisaII ih pod igao je i kva.li leI j gre ekipe, koja je u sjajnom fiIliilu, u sed~m posljednjib kola,osvojilacak 19bodova.

HastuPI
Avdi.c 27 (25 pu ta pOCeo moc, 2 puta uSao sa k1upe), Arsenijevic 26 (25+1), KoiiiSevic 26 (25+ I), Torlak 25, SCepanovic 23 (22+ 1), Muharernovic 21, K. Hondi;ic 21 (15 +6), Suljie 19 (3+ 16), Jahl)vi~ 17 (8+9), Harnzagic 17 (16+ I), Hamzic 16, Gmi" 16, Nubi.; 16 (11 +5), BeJore,.i~ [4 (13+1), Ibtijarev:ic 13 (7 +6), OZokmic 12, lovic 12, Obu61 12 (11 +1), Comor 11 (7+4), H. Handi;i" 10 (5 + 5), T rebinjae 10 (7 +.3), Dupovac 9, Pehli.c 7,. Ouiipori 6 (0+6), A Handi;ic 5 (2+3), To· dorovic 4, Hac!Zic 3, Pliska 3 (0+ 3), Alaim. I (l+0), HodZic (J +0).

Ostavke dva predsiednika, ali i ~Ianova U pravnog o db ora, "1etece izm j ene" direk to ra, mandat sefa strucn og staba na raspolaganj u, (nejpotrebno rreniranie strogcce i osam suspendirani h ;grace, h roni cno teska finansijska situaciia zbog cega su fudbaleri b iI.; na ivici egzisiencije ... cinili su bo rdo amb ij en! u p roslo j prem ij er Jigas koj sezoni, II kojoi ie Sarajevo, uprkos

svemu, uspjelo biti cak drugo i tako izboriti nastup u kvalifikaciiama za Evropsku ligu.

Leotar

Veliki planovi
A, kao uviiek, s Koseva su uoci pocetka prvenstva najavljivali napad na tirulu, koja seceka jos od Z007. Prvo orreznjenje, ali i CTna sl u tn ja d a ce nas lov prvaka i ovog puta zaobic] nas najveci stadion, desilo se u

JoUle mUenJa
Slavko J ovic vrati I ce se i pocervrti put za korrnilo Leo" lara nakon 810 je dao nacelan pristanak da preuzme mjesro trenera. Iskusni strucnjak, koji je do sada tri pura vodio trebin jski sasta v, d oei de s U Ira ria za vrsne p regovore, Ako b ude ang,aZiran, na klupi ee nasi ij ed iIi Dragana Spa ica. JOYic ce irnati leiak mdacak da poslozi igracki hdar 13 iducu sezon u S obzirom n a to da. svim fudbalerima, izuzev rezervnom golmanu Mladenu Kllkriki, IIgovol'i istjeeu prvog dana poCetka prijelaz" nogrokaC6.juna). M.P.

spalca

Harioni
ZUI]: Tarlak 10, Kojalievic iSeeparlovic po 7, Mubaremcivi~ 6, Avdie i HIlJ!]" zaglC po 5, ObuCa, Sulj ie, K. HandZic, GUDe i COmor 4, Di.akmic i Ihtijarevic po 3, Harnzic, J ov;c, Belooevic, Nubi': po 2, Arsenijevic, G.mpar:;, Du povac, Hadiic, A. Hiu]{lzic, H. HandZic, J abo-vic, Pehlic, Sehovic i Todo.rovic.po L Crveni:· Avdic, Gutic, Kojalievic, M uharemovic, Nubi': i Todorovic. Vare§anovic: Druga pOlicija je podvig

Aliirmacija mladih

Dan D17.. luna
rnvnog odborn do direktorn, ali i Set: Slnl.Cnog sraoo, u
tehniCkom su manda!,'ll na-

·Proziv k3 Z;l noVll se.zonu zakazana je za 1 S. JUDi, a dv~ dan~ PQsliie OdrZaf te se sjednica Skupsrine kluba, koj a 1ma ogr-oman znaCllj .za buducnm;t kokvskog premijerliga~a. Poc:h;jerimo, kompJemo rukoVlldsrvo Samjeva, ad Up·

lion pod:nesenih oslllvki Sa~nje mkovodslVO insistirn na usvajanju_ novog SllIm[l[ kluba, koji bi bio investicionqg korakrern i spasonosan VI tclkufinansijsku simaciju.

celm ciljana pOjacanja (Emir Obuca, Edin Pehlic, Zoran Belosevic, Bojan J 0vic), a ekipll ie, od slllndardnih igraea, napuslio sarno kapi!en Muhamed DZakmic Ouzna Koreja), cije je obdtecenje od 140.000 eura b ilo kao infuzi ia. U prva ceiiri p ral j elna kola Sarajevo je osvojilo iSlo wliko bodova ivee [ada je bi10 jasno da su planovi 0 !iam-

- Konacno je kIaj turbulenrne sez.one,. u kojoj smo ipak ispuDili zadarak i izborili plasrnan u EVTopu. Odlicni nastllpi na kra;u prvensrva donijeli su nam dru" gu pozici j u, s to je, uz sve okoiJlOsci, pravi podvig. Pored IOga, uspjeli smo afirmirali d eselak igrai':a ko j i su donedavno nasmpali u jnniorskoj konkurenciji i oni su sada buducnOSl kluba rekao je Vareila.[)ovie.

II'> Panwi posljednjeg, 30. kol~: Dall!lS, 17.30 sari: SAS K Napredak - Iskra, Slaven - Grnelina, J eelinsrvo " Omiadinac, 19man OraBje, Radnik - Krajina,. GoraMe" Rudar, Kra.jisnik - Bosna.; Su era. 17.30: Capljina" GOSK.

PrUa UgaFBiH

A. DRlNJAKOV1C

... Pal'-ovi posljednjeg, 26. kola (danas, 17 sali), Sloboda (RN) - Sloboda (MG), Drina HE· Radmk, Famos- BSK, Miadost - Kozara, Lakra!liModrica, Proleter- Sloga, Podrinje - SlIljeska.

PrOa liga RS

76

IJnel'l1i aVa!, subota, 4. ju nvlipanj 2011.

s.n.J;! 0 _.

rt

RUKOMET Klub organizaciono sve slabije prati usplehe na terenu

"S ud Ii" D

Tim ranije napustili Celicai Dlvkovic, a nakon posljednjeg rneca olisli Marjanac i Pucelj

o Ilu -SDO

Pobjednicki kos Novickog

Veliki preokret Dalasa u Majamiju
Dirk Novicki pokazaoje jos jednom zasto je na] bol ji evropski kOSarkaS koji ie ikadazakoraeiou NBA. Sjajni N iiemac postigao je devet poslj ednjih poena, ukljucuiuci pobiedonosnl tri sekunde prije kraja, za Dalas rna verikse, koi i su senzacionalnim preokretorn izjednac-

"OUleHI SOHIraO HII

iii na I: 1 protiv Maiami hila u velikorn finalu americke profesionalne Iige (95: 93). Vodio je Hit sa 88:73, ali je u posljednjih sedam minuta pogodio sarno jednorn iz igre .. Dalas j e prv] klu b od 1992. i preokrera Cikllga protil' Portlanda koii je u posljednj oj l'elVrrini finala n adokna-

dio IS poena min usa. Kohan po "Vrueinu" s Floride bio ie N ovicki, koj ile, iako desnjak, dva cdlucujuca kooa postigao povrii edenom lijevom rukom! Novicki jezavrsio mse sa 24 poena i II skokava, Son Merion (Sh awn Marion) dodao je 20 iDzejson Teri (jason Terry) 16 koseva za'Telad". Dvejd Vejd predvodio je Hi t sa 36 poena, Lebron Dzejrns (LeBron James) irnao je 20. Majamiju je 01'0 bio prvi poraz u deset ovosezonskih plej-of urakmica,a Hit ce morati slaviti barem j ednom u naredna rri duela u Dalasu kako bi vratio seriju na Floridu (E.].)

Proslavili liIulu,. ali ne maju s kakvim ee /imQffl u naredllu seJQIlU Kada je prije neSEO vi~e od dvi]e godine pocela ozbiJjnije da se u djelo provodi ideja dovodenja Irfan a Smajlagica u Bosnu, prvi pre" duviet bio je da se"irna para", Ne u smislu da Srnajlagic zaraduje basnoslovne cifre nego, jednosravno, da ima
norrnalne, minirnalne uvje-

Med unarodna biciklisticka utr ka "Das Is t Valter" odrzar ce se po tree; pur u Sarajevu, Nakon dvije "down[Own" utrke, rreca ee biti ostrfun3 u sumi, na lokalitetu Cavlj ak - Barke, saraievskom izletisru udaljenorn desetak kilomeraraod centra grada Utrka je planirana u dvije discipline, "downhill" i "cross coun rry", a ocekuje se da Ce lIcestvovati v.ise od 150 takmiear. izsedam drZava. "Downhill" utrka odrial ce se SlJ tra na novoi7.gradenoj nazi sa startom na Qivljaku., a ciJjem ua Baric-ama. Sr;a7..aje duglll,6 kilometara, a 1I okviTIl staze nalazi se kamena ize" mljanapodloga. "CrOi>S OJun rry" u ITka 1'qzi se na kruMlOj slazi BariceCavlj ... - Kamenita glava " k Barice. Vozi I ce se jedan, dva iii eetiri kruga, zavisno od talegorije, a duZina iednog krugaie5 kilometara.

Hroz sumu do Cilia

Biciklistitka utrka"Das 1stValter"

Ie za tad ekipe, I rake je covjek dosso, obecali su rnu kakav-takav budzet pa je Z3SU-

k ao ruka ve i poceo da kopa.

Novi problemi
U prvoj sezoru ..imao je na raspolagan j II barem pola ekipe koj u ie zatekao, dakle veCih pojaeanja nije ni bilo. Smajla-

g.ic se cdee rjesavao nekih imena nego sto ih je dovodio. Sezonu je spasio Darnir Do" horae, ci [i je ostanak na pocetku biocak upitan, Pccetkom druge sezone, Srnajlagic se susreo s novim problemom. Godina je oris13 u nepovrat, deset igrada je napusrilo ekipu, Sreca u nesreci bila ie to sto ie mogao dovesri zamjene po svom ukusu pa su uglavnom mladi igraci napredovali iz dana u dan osrv ari vs i, na koncu, i n aj veci kJ upsk i usp j eh bh. spo ria, plasira viii se u osminu finala Ligeprvaka_ I sad., kada [reba na5!a" viti u ;stom ritmu, kada. jos vise rreba napla(iti Illllkotr"

pan rad trenera i igraca, pcnavlia se isto, Trenerovom i krivicorn igrata, prvo je orjeran Risto Arnaudovski, zatirn je usred sezcneDusko Celica odlucio da mu je belie u Kataru nego u tirnu koii igra Ligu prvaka, a nezadovolian iebio i Ivan Divkovic,

Bolji rezultati
Nakon posljednje utakmice, s trenerom i clallovirna uprave oprostili su se fenornenalni Dragan Marianac te Slovenac Petar Pucelj, kojeg je Bosnanapravila igra.telli. Ugovor je iSlekao i Hrvoju Tojcicu, kojeg bi Smajlagic rado ostavio, ali ce se s

njirn tek pregovarati, a uprava se nije uspjela sporazumjeti ni s jedinim igracern iz Premijer Iige za kojeg Smajlagi c srna Ira da moze igra ti 1I Bosni- Ivanom Karacicem iz Borca, Tako je bekovska linija za sada skoro nep OSlO eca. j Sve to, uz jos neke sitne detalie koii se ne iznose u iavnosr, poput, recirno, bizarnog problema s interne t·stran icom, sugerira da celnici Bosne sve tde pra te fad srrucnog :ltaba i igraea, koji, ruku na srce:, nisu ni prva ni druga klas a evropskog rukometa. A,. s drllge Slm 0 e, lra~e se isIi, pa Ca.k i bolji rezultali lim3. A.C.

UJrka ad Cavljaka do Sarica Vozac.i IX bi ti podij eli eni po kalegorijama, a organizator je osigurao noveane nagradezaplV.3rri mjesr:a \l svim u[l"kama. Nagradni fond iz!losi viseod 3 hiljade eura.

PoluraM ULIS uegasuproliU Sela
Dzevad Po turak isp Unl t ';e svoj borilacki san- 30. jula u Las Vegasu bOIi I ce se, kako hie., pro til' svog urora u K -I spo rtu, vel ikog Rej a Sefa (Ray SeIa). Borba ce biti oddana u skJopu borilackog spektakla koji ce okupiti vecinu najboljib svjetskib bonea, a odrzat ce se u hotel-kasinu "Hard Rock~_ - Jos. sam u. soku nakoD te sjaine vijesti. Borit eu se sa, prema mome rnisljenju, nsjboljim K-l borcem u historiji. Sefo ie megazvijezda, Iegenda 01'0 g spo rta, cO vjek koji vee IS godina ul'eslVuje na svim najveCirn K-l takmiceniima i zavrsnirn mrnirima .. Nakon IOliko vremena, na zalask u ie kari jere, aIi to ne znaCi da je slabiji borae. Jed nOSlav no, u lazi u go dine kojecesve nas S1iCi. Na kraju krajeva, on je moj idol i borae Ciii Hil preferiram i koji naslOjim kopirati - govori Poturak, koji nam se javio dok je los u .rukama drzao porpisani ugovor 0 ovoj bor" bi, koja ce, kaie, .zaokruzili jednu veliku cjelinu. - Borio sam se u AmSlerdamu, Tokiju, Seulu isada u Las Vegasu,Cime sam obiilao oajwacajnije gradove borilackib sportova. Nisam mislio da ell dozivjeti Vegas, ali Amerikanci pra!e evropsku scenu pa zaw, mozda, nije oi iznenadujuce to stosu mepozvaIi. Sve ove godine predS!a" vljao sam Bosnu i Hercego-

Nova borba naseg najbolljeg K-1 borca

Z.S.

Protiu Estonii8 Da C8tUrtU DObi8du
Zenska kosarkas.ka rep r-ez.entad ja Bos!le i H eree" go vine posdgla je creeu uzastopnu pobjedu u kvalifi" kaeijama-za Evropsko prvenstvo savladaviii u gostima Svicarsku sa 74:62. Nasu selekcij u sa 21 p oenom i i3 skokova pred vo dila j e centar Emina Demi.rovic. BiH sada ima omjer 3-2 u grupi B, a izabraoice Vesne Bajku~e suera (i 9.30 sati) u KUltumo-sponskom ceorIll I1idfu dol:ekujll Esmniju. E.].

Kvalifikacije kosarkasica za EP

Po/urak: U soku uilkQn VijBS/i da vinu u najboljem svjedu, a porrudil eu se da to ucinim i sada, pred Ijudima popm Majka Tajsona, MikiiaRur-

se bor! sa 8vajim uzorom ka i ostaJib oajavljenib zvij" ezda. Nasmjat eu i da me Amerika zapamti - izjavio i.e Dzevad Pomrak. A. C.

Dnevni avaz. subota, 4_ juni/1tpanj 2011.

77
Vijest u b,rojci
Bivsa svietska prvakinja u umjetnickom , kli_zanju, la_"p, anoka M,1,'dod Ito 0 dlu c,ila j e da Be u 42. gcdini vrari na led. Glirnpijska vicesampionka i.z 1992. rakrnicit ce se od 8. do 11. juna u Obersdorfu, prvi put nakon visegodis n j e paine. I to je 1989, pos tala pI"V3 zen a koia je izvela trcstru ki okret, a povukla se 1996.

Izjava dana
- FIFA. lIije koru- ' mpirana. Ne mogu polen s rijeeju ,;korumpi:rrU/."_ Neh» je horumpiran kada je osuden.
Predsjednik Sep Blater 0 rastucern skandalu unutar

Ofsajd

42

_

FolD dana
Oefa/j sa {inaja ,/umira za invalide U ,RoJan Garosu
(F.IO,' Af1'J

FIFA-e

[uznokorejsko mzilasrvo opruzilo je jucer dvojicu kladionicara II sklopu veIike istrage 0 namiestanju utakmica Klige, Ranije su uhapsena petorica profesionalnih fudbalera, a [edan osurnniiceni je pocinio samoublsrvo. Medu uhapsenima su golman i vezni igrac, koji SU, navodno, dobili 100, cdnosno 120 miliona vona (64 hiliade i 77 hiljada eura), a zauzvrat su namiestili poraze svojih timova,

namJeSlanJe UHOren

ROLAN GAROS Spanac izborio finale u Parizu

nadala IDS PObleda di)eli o reMorda lorna orga
Branilac naslova eliminirao Britanca Mareja i ig.rat ce za sesm ttuu

MOZe Ii Li Uhistori)U?
Nijedna Azijka nije osvojila gren slem
Hoce Ii Franceska Skiavone (Francesca Schiavone) odbraniti rrofej pobjednice Rolan Garosa iii ce Na Li biti prva teniserka iz Aziie s osvoienirn gren slew turnirom u historiji, znat Ce Be nakon danasnjeg fin ala u Parizu, Italijanka ima 13 pobjeda zaredom na Rolan Garosu, neumorna Skjavcne pokazala je kako prosla godina nije bila samo bliesak. - Morace biti dobri fizicki, psihicki imati pravu raktiku. Ne moze se igrati same na snagu, jer uvijek treba paziti na odbranu i kontranapad, U sarno jednom poenu Ita zemlji moze se dogoditi da se branis, pa napadas, pa ides na rnrezu, a on da -se ope! bran i!; - izj avi1a je Skjavone. Tridesetogodi~njakinja iz Milana moze postati sesta teniserka ko]a ce odbraniri rrofej u Parizu nakon Margarer Smit Kort (Smith Court), Kris Evert (Chris), Stefi Graf (Steffi Grat), M onike S ele!, i Zastin Enen (Justine Henin), Na Li je u drugorn finaIu gren slemova ove godine u Australiii izgubila od Kim Klajsters (Cliisters), ada" nas ce, uz milijarde navi[aca iz Kine, pckusati upisati svcje ime u historiju. - Ne oprerecujem se preville, na finale gleda m same
kao na jedan meG - izjavila je

Skjavone brani trofej u Parizu

Rafael Nadal eliminirao je Endija Mareja sa 6:4, 75, 6:4 u polufinalu Rolan Garosa i u sutrasnjem finalu boo rit Ce se za svoju sestu titulu na grern slern turniru u Parizu. Uko li ko je osvoi i, Spanac ce izjednaci ti rekord Bjorn a Borga, Legen darn i Svedanin svoj ih ses t pehara u Rolan Garosu domogao se izrnedu 1974. i 1981. godine, dok je Nadal rrijurnfovao 2005 .. ,

2006~2007.,200&i2010.

Na c!a.n na koji je pr{lsia-

u jucera~[)jem duelu protiv cervrtog nosioca nije dozvolio iznenadenie ..Njegov omj er pob j ed a i poraza u Ro Ian Garosu sada iznosi fanrasticnih 44-1, dok je 24-godisnjem Britancu OV{l bio prvi polufinale u Parizu u kariierl. M02da bi mee trajao duze o d tri seta da ie Marej bio elikasniii u sansatna da osvoii brejk. No, i,koristio je sarno tri od 18 brejk·!opu na Nadalov servis.

vio svoi 25 _ ro den dan, N ada!

pehar za CeSlli dUbl
Odigran ie Iinale Zell' skog duhla, u kcjern su trijumfovale Andrea Hlavackova i Lucija Hradecka, Ccike teniserke, koje nisu bile - En di j e sja] an igrac, koj i zasl uzu j e da us koro osv 0ji gren slem titulu, Spasio sam muogo brejk-I{lpli u bimirn momemima - izjavio je Nadal. medu nosiocima, u borbi za pehar savladale s u sedrnorangirane Saniju Mirzu (Indija) i Elenu Vesninu (Rusiia) sa 6:4, 6:3. Ni egov proti vni k u finalu bi [ ce po b jednik drugog juceriisnjeg pqlufinala, II koiem su igrali Svicarac ROler Federer (Roger) i Novak f>o·kovit iz Srbije., (E. }.)

Li (29 godina), koiaje zamjerila novinarima sro je stalno tretiraju kao vereranku .. - Nisam stara, Zasto misl ite da sam stars? J a sam ioS mlada - rekla je kroz smijeh. (Z. S.)

U trka u sklopu Svielskog prvenstva u Form uli 1 za Veliku nagradu Bahreina, odgodena u mart'-! zbog poliockih nemira, bi! ce odd:ana

BahrBinUraCBn, IndiJa prOIOngirana
30. oklobra, saopcila je jucer FlA. Istovremeno ce u trka za VN Indije, koja je, puma prvobitnom kalendaru, trebala bio odr"ana pretposljednjeg dana ok [Obm, bi 0 prolongirana Vi krai sezone. Datum niie saopeen, ali se sporoinju 4. ilL decembar_ Obje odIuke izazvaIe su bum reakcija,akoviso la

Promjene u kalendaru Formule 1

Trener dobiO Oillaz. ler Ie IgraCaDolJubiO u uSla

Ijudska prava proove se utrci u Bahrein LJ, dok se timovj ne slaZ"lIS od! ukom da 1m sezona bude prodllz.ena. za sedam iii 14 dana.

.. Vi k to r K tV arel i (V iclor Ci varelli), iedan od trenera m.ladih kalegorija u. slavnom .argemi.llskom klubu Boka juniors, do bio i 0 tkaz, j er je l!eimen ovanog J6--goe diilnjeg fudbalera poljubio u usra. . • Sve je to bila sal.a,smijesna stvar. Povriied'en sam o tkazo m - rekao je Ki v~reli.

SUBOTA 4. 6. 2011

BHn
nau 0
OB.l0 o B.15 08.30 10.00 10.05 11'.00 BHTvijesli Prog ram za~lecu Imla~ e BeHaTebetle Pam ela, ~ofrumentllmlll1m Kiia,igranifilm BHhijesli GOVOI Li!i D", emisija 13 osobe o!tetenog sleha i govora P~c.L, oornaca ig rana serij', 07.1

11'.30 Jo.ip Peja kovic. U im e na ra-

30136.'1 ea,r.

12.00 BHTvijesli 12.15 Trlb una] 12.45 S ~Iva nl dokazl, igraJlasertja, 4/66 13.35 liga. lam pion~ u noga metu, magali~,,14.00 M, jsturi b rtin •. Sialina 201 I, reporillta 14.40 BHTvij~sl.i 14.~5 Te"'sl.ij. G,~nd Slam AQla"d G~ IIOi 201 1. Fri ncese a S ~hlavon~ ·Na liMle, prijenos 1 B.OO Zemlja, Sna~a plan ete ·lwZ.I.D azemlja., stl1madokumentarna serij".515 19.00 One~n" Spur! Vrii~me 19.~ 0 Jilj ceo Ol.a ranj e 30, Powliinih/l(alalisnlh igar.aBIH, 'prijBMS 20.30 Ezel, igrnna serija, I01/136 21,.35 Narubuljuba.i, Ilritanski Igranililm zaan ,BHT'ijesli 23.45 Mie~tozluejna .NewY~r'k, igrana S~rij3. 16/23 OO.~OPoljubimladu. arnffricl<i,grani film 02.10 Narubuljubavl, Ilritanskl igrani 111m. r. 03.55 Pr.ol, d p rug rama Ifl"edj~li"

u

Sko~ s 0110 m, japanski doic.u· rnentam ifilm 08.00 ~Jjesll 08.05 Barlmb. 08.35 ZIZ ~ragolasli DaD;s,10.epizoda Gra ilil"l.j a ob f\ingu S onl i nje govo sta ~o Latine~ Intera lcIivaigrica Spre\no • .relno Tomicaiprijalelji 10.55 S ar~je.ika h ron i ka 11.25 Mozaikrellglja, ~iersklipr, 12.00Dne~~ik 1 12.15B Dmball, jugoslavenski. igrnnl film/l2/ . 13.50 Allanlis,lraficuski dokumentamir.lm 15.15 ~ij~sll 15.25 'ljubavikazn~.igr~n~serija. 46,~pi,otla,r. 16.20 Ljub.v i kazn~'.igrana serij a, 47 8pizDda,r, 17.leDne\ln ik, najava 17.20 :Ez.I, igrana s8rija, toD. epiza· da/l2/ 18.20 lud, J:bunjB", normalan, igrana serija.20.epiwda, r./12/ 19.05 Tom i C a Iprij ale lji, ~rIlIni film 19.1 0 lola. prijenos izvtaC,nja 19.20 Soniinjegovosl.~o,crlllni film 19.3 n Dne~n1~2 20.1 0 Glava u balun u, doic.umenlam; lilm 21.40 Gtehnjenemajke,igranaseri· ja. 17 aplzcda 22.44 Dne~ni:k, najava 22.45 Nasa rna la 'klini ka, ig rana serija. 75. ,pi,otl~ 23.34 lotD, doliilro kombi[J;JC~ brojeva 23.35 Pnevn i k 3 23.5Uill'ub t ital. c a,not n i snowprog,ram.l.dio 00.15 Sestr~,J ackJe.,luranaseriia. 10, 8plzo-da(18/ 00.45 Klub~italac'a,no&nl ShDWPro· gram.2.dio 04.15 Rilfumon, jap;lns~ igranililmt121 05.40 Pregledprogrflm.za n~dj.lju

°

TV ALFA
08.1U K~t~ri 1161, labavni 'program 09.00 Trlm.la ~ra~clca, dje~ijlr.lm 10.50 Zemlja snQ1ia(12), nrrskaserija 12.10 toneil !~okJopel, kulinar'~i 5~(IW 13.00 lemlja snova'112), turska.serlja 14.20 Zaml]a sno~a(12), turskaserija 15.40 Zemljasno.a (1.2), turskaserija 17.00 Zemlja snQva(12), nnskasenja l1_3 0 Oej~ aa TalkShow, 07,08 Priv.lna poIleija, crillnililm 07,29 ZOll'O , cnanl,nlm OB.OO Grtka mittllogija, c~anifolm 08,30 lovci na lmaie~e, c~ani1ilm 09,00 I.jno skrovisle, film 10.30 Vij alII 10,35 Aulovizll a, emjsilao auillmobillzmu 11.15 Jukebox, mUlitki program 12.30 Vijesti 12.35 Jukebox, muzie~i program 14,30 Vlj esti 15.05 OvasmD svijeta rilzlicila. serij' 16.05 OadUja Ana, serija 18,00 C~ris Angel, zaba""' pro~ram 18.40 Onevnl k 19.00 Bogal.!i, zaoa""j pr~gram 20.10 Ovasmo s.ij~t" razlicita. serija 21:00 Jukebox, muzitlU progJ3m 22..05 An~eosko igran] firm 00,30 Asl rolog ij.

PINKBH
06,00 Parodica, Ad.rns, mm oa .00 Prl ~-a0 ajklliama, firm 10.00 Grand hltovi. muzicki program 11.00 Arenae·13, tll~show 12.00 Info 10 P. in1.pmgrllm 12.,20 Gold Music, muzi~kJ pmgrnm 14.00 lnlo IQp, InI.prtl~ram 14.05 Z~vOdnik, film 15.50 Inlclop. in1.progrllm 1600 Mor~ Iju bavi, seIija 17 .00 ShDwtima, Zaba""3 emisija 18,45 N.m oguea misija, emlsja 19,,30 Gran~ pogaca, muzitki pmgram 20.DO VelikJ brat, pregled dana 21.00 Zvijelde gramj'a. muzicki program 2~00 ven ki brat reJllty ShDW 00,00 City, zaba,na emisiia 00,.10 Vremensii tjesnac, film

lema,.

"Ttgovlna Iljudima n. dQga~a se drugimal" 18.46 La"ina .remenska ,progn~za lB.50 OBNlnlo, informativni prl}{lJam 19.10 lemlja sno\la(12), nrrska serija 20.00 Dosmrli(16), igra"i film 21.50 Umri muski(16), Ig[a~i film. 23.40 Rambo 4116). igranl film 01.3 000 srnrtl (16). igrani film

srce,

SATELITSKI PROGRAM
_HTS
13.30 Subolom sa dljasporom 15.00 Vije.li 15.1,0 Sve bole oiv<lta
14,,1: nokumenlami' 0 program 15.40 TV minijalure 16.00 la sva vremena 16'.30 M8dijska mresa srpake 17'.00 :PBIIt:;azanjB lS.00Lell.leU pjesmo rnoja 18.30 Kvadretu ra kruga

Euros orl
01.00 Tenis
08.35 Tenia

_

i3illThMIt f .
07.30 Ten]s
09.00 vaterpoto, Zag'eb 10.00 vateepolo, Bl.:ldvi;I BelgradB' •

_S orlklub
He
11 ,30 PmmierLeague
Blackburn
r

dijaspore

09,00 09,45 10.45 11.30 13.00

Fudb.l
Fudbal

Fudb.J
Tenls 1<1<a sutomobfa, Hungaroring Tenls, Grand Slam Turnir

Pro Becco -

12.00 P'emier League Mag",,;n
12.3U

Leeds

Classic.

mila

14.00 Fudbal
14.45

19.00 Siaga/i"" ts.sn 'Dnevnik ~O.05 Go,ki' plodovi 21.00 TV Ilea 22.00 Jelen top oeser :<3•. 0 Svijel spona 0 00.00 Imam jednu !ellu 00.50 .Kn]iga uttsak a

17"00 Tenls 17.30 Fudbal 18.15 Fudbal 1B.~5 Fudbal. Omladlnski F-esrfval 20.15 FuebaJ 21.00 Fudbat 21.45 Koni;ckl s.kokolll, G1o".r Champions Tour Hamburg 23.00 Fueb a1
Tulon- Prancuska . Kina

11.00 Ausr''''iski ludb". Conlnqwooo Fe • $1. ~Ki'diSl Fe 14.00 Fudbal 14.30 F udbal 15.15 Fudbal 16"'5 FudbaJ. Omlad;ns~; Fe.11val 1"'on • Meksi ko . MMarska 18"00 FudbaJ, Om! a d;nsk; Fe.tlval Tulo.n
18 .. -5 Fia wtcc, H ungarorinH 4 19.30 Tenls

13.00 Mobil l' The G,id 13.30 Rea' N BA 14.00 N BA nnaie Game 2., Miami· 16.30 N SA AcUQn 17.00 Uzivo:fud bat 17.45 Uzivo: K""'~;l<aciie za EP. Englan~ . Swi12",land
Finale. Cedevlta • Zagreb 22.00 N BA AcUon 22.30 Rea, N SA 23.00 Kvalifi~aclje za EP, Eng,Io"d Switzerland 01'.00 Proli bcxs. Borov¢ar-lin Dallas

Premier League C.lassk:_ M ancnester City ~ ArsenaJ

20.1 S UZivo: Kooart<a play o~

19.15

P'emier

League

23.30 Jelen super liga

20.00 Vljesti 20.30 Odt>ojka, Nacionalnl &ampionar ltallja

.

22.30 Tenjs, Grand Slam Turnir

18,(5

,,;,~
.':•

r
L

~-':!
Fnllh':a

National G.
13,00 Ugrlzi me
14·,00 Ugr:izi me 15.,00 Ra,!avll.nje

MTV Adria
12.10' MTV Expr.... 12.30 MTV The Movies 16.30' Brand Ne'" 17. raJu.! See MTV 17.50 3 From 1 10.00 Top20 19.40 JetStSe. MlV 20.00 MTV Take O"e, 20.30 So, 90's
2'\.30 22.50 Official W€:ekend

FOXlile
15.40 RU>n. Betl 16.30 $.p•. t
17.15 l' 8"00 du'nova VII i Greis

FOXCHIME
16.55 Ae,odrom 17.40 Z<ffititniea ""iedoka
18.25, Red i z·akon. Z!C>¢ina.Ci<e namjers l' 9,'1 0 aCtun.

na.jvee:ih 16,00 N.jrw; popravci 17,00 Intenjerske 16.00 In'enjers~e 19,00 MegaiVom[ce :w,ao Droge 21.00 ZaroC.n; u in,o::zemSlvu 22,00 U vrtlogu 11, rulna
23,00 Ta'tJ'lJ

veze veze

19.35 Oeajns kticanic-~ ,20.25 Oa. Oraga 21.1:0 Srlklama do wh.

Oa. Oraga 1B.50 Houp I Feir

20.00 U bllac~i nagon
20.. 5 Alijas 4 21.30 N"cujno 22.1. 5 Policajcl iz Detroita

00,00

Megatvomice

23.10 MTVWmid Srage 00.00 Party Zone

Top 20 MTV ".press

22.00 '22.25 22.50 23. l' 5

Ludo lea u Knvlendu Kuger Taun Ses". Ja<:kie Sole ispocetl<a

CO.05 UvorJ u.anatamiju 00.55 Vii i Greis 02.45 Sudije za Stil

23.00 M'>n~ 2.'1.50 Medljum 00.35 M.d;ium 01.20 BralSlIio

02.00 Red i zt!kon. Zlo~inaekB

namje,e 02.50 Odjsrjenje

-~~
• :o-~ 1115 "'" NOUMlr

.."~J,e
(~.

SUBOTA 4. 6. 2011
-;'''

,, \r../

I' -...
~
~

:

r.

I~10 3D

PAPA U HflVATSKOJ

IiI;

19 15

_RTRS
09',UO Gum.n'n, Og.06 Boupo"elu, crtlna;e~ia 09,30 MiJi olimp ij ske:ign~t repM~. 1U, 00 M a n ~novni~ 10, 2S 8ie~lv~ sa U,INa sko'piona, riialiU~oo 11.05 Violola, zakupli~n renmin 1UD Pravo,lavlj", religijskiprog,am 11 ,3D ~]i,cvi"r8, religij:iki:program 12.00 0 "vnik 1 Ilbo' na jkuLka RS. kooku" 1220 Samo pjesma zna 1~. 25 J .Imam lalenal, §o"prllgram 14,30 Gaslr,cncmad. cioppin~ riblj. oor1l. 14,50 Sr.c'a zasvernlr, r.lm 16,30 D""oMe~i6,k~lekcijalil/ola 17. 00 Vilesti 17.'5 Nolimit,mu,ickaemisija 17.40 Za. Druga, emisija za made ia.es lemljavi«en.oCim.'neba, dOk"mentarni sefii~1 1900 Ah. ta planel.J 19,3D Dnevnik2 20.' 5 U orlovn m Qnlie,d". Hnalna ernlsija 21 ., 0 da Imam lalenal, "o",program 22,25 D nevnik3 22,,55 Prls lu ,kivanie, selli, 20,55 Ble~ Dl. k, film 01,3D Zemlja,.iden. oflmaneba, dokIJmentami serijal 0,.20 Ah.laplanela,
za'ttaVll'

HRTl
ID.3~ Papau

HRI2
UH,55 I,punjene ,elie, blilansko..Jmeritki lilm za dieou (R)' 1U4 FilmskamaUneja, uareace, kan,dsko·ams· ritkQ,,"ovmelandSki Him' 12 A9KS auto magi!i n' 13,24 0 tI~nik pann ar, emistjapod ~okfOllitelis\l'om· 13,56 4 tid a' 14,30 ,M3~a~.n ""B~melne Uy.,~rvaka· 15.00 lenlsRolandUmos (l), pfiieoos linala' 17.14 I;ld S,K,slela". S".lre. TVlilm(R)' ts. 01Konce~ za EB U, snimxa kone.rtl" 1916 Wl01/39' 19,.25 'BonJ.,isp"&ijal + pOleh~n do d ~tak. H"~hLaurie IOrHouse)' 2U,00 Howards End, bfilansko·japanski film (R)' 22,26 Z.slitnioasvjedokal.serija (12) (1 OJ' 2)' 23.10 Vr;j e m eie za iaz<. BI" k C~I· fn IDanieledi Bonavenlura (RI' 00,25 KSautcmag.iln(~)· 0055 4.ida(R)' 01,30 No en ii I"Il. ni ,p109 ram, Hil d,n~(R)' 01 ,32 '~o e"i ~j alll oni ~Wiram. GI'Utlenl.polovl' 04,20 Noonj'ilazllilfii,prDgram. Hit dino(R)' 04,.22 No,n; gl3l,Il,niprogram. Ne" 'na~ Nlncevlc· No c lvlJ~ro i, nochilova (1. ~io) (R)' 05.14 Notnl glazllenl,program. Ne· n.d Ninf,.i,," N 0 C ,vijo"T '" ~ochitovo (2, dlo) fR)' 05,53 Nooni gl",,'Bniprogram. Zada rlest 199 5.· Za dlani Za· dru(R)' VaLer.p010, Euroliga" Fina.1Four 119.25 ill 20.5S,[adlmo uta~mTcuu kojojiigra :MladDsll

NovaJV

~-.!i
D!lEVNlK NOVE IV

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIC

bll!i361
P"'!~-

Fa m opel s e bud i. To vas mote odvesti dalle od zeljenog. Budile veoma opreznil Pnsao: S injei jativo m i entUlijazm om p rihvati Ii ste se posla, Na~alosl, postole prepreke objeklivne prlrcoa. Zdravllje: I zabava iscrpljuje.

III,;jp:IJIIII Lju b.v: Zelja za avantu

crtanase~ia

pronram

"rv31$,oi 2 011. , 4.02 TV lalendar (RI , 4.16 Minu)a,,~ '3,lja, i1Dielp h a rma, emj,ii"PQd pokrovilelislvom ',4,17 e "nilelii duma,lnB" inlonmatiVllo"eduk,livni spot 14.20 Be.nediklXVI, ·Po,"le za Ir"cimilenij" d~kume nillminlm (R) IS.0n Op.rabox' 15.34 delavn ici ;<gublj,noQmmeDii. Pomors~ekomune' Iiela i, m ora 1, 5.55 Euroma~a1ln IS.an Vjjeslj , 6.35Vrljemesu Ira l6.36 HAK" Pram ,I Inlo " 6.40 Skrinj., !l,i ,L na!alu 17.3~ Papau "rvals,oi 2 011. 'ROO Dne""'1 19.12 spo~ " 9.14 Vrijeme 19.15 Papau Hrvalsloi 2 011. 21.35 Vij es l; 21.53 Vlje,ll Ptlullu'e 22.05 Of."a ,p ravda, ,meriCko·niem.t~i 1fJm(12)' 2U2 Pap, uHrvalskoj 2011.· salelakdana 00.26 Fllm~kl m ".Ion. Velika ~tl~a u ,kineskDjI?B,hrrti, amsriekl film IR) * 02.02 Film.1i m aralon. CTmanon1 amorickililm (R)" 04.24 delovnlcllzgubljenog "emena. Pom.,,~e kom u ne [lela iz mora' (R) 04.44 !i Irinj •. Krisl os !slu (R)

05.45 ~u,a.rpravd'. ~r:iiaR 06.45 Filii""jelno dru!lVc, t;rlanas8Jija4/13 01.00 TimmjTIme, crlanaserlja' 5152 07.1'5 Peppa, crtlna sarlja3·4/26 07.30 Baiug.n II ·N~wVes!roi'a. erlan, serija 11152 07.5, Ch"gQingl.n, cnana serija25152 08,10 8"blad. mataltuslen ,ria", seriia23151 0835 Win., t:rtlnaserija15/52 09.00 Brafne'ode. Speclj; L ,papauH".al,~oj 1330 Najbclje godine;senjaR 15.M Sp.,lja'l. ,pa~a,uH".t,~oj 15.10 Najbol]e'iodine,seri!aR -naslaval< 15.40 P~sliednia]sl,aga. igranililm 11.00 Viiesli Nov. TV 17,1.0 Po,ljednja i!Jtraga, igranililm -nastavak 1800 Speclj al. Papa u H ".atsk,] 19.1 '5 Dnev' Ik:N~"e TV 20.05 Smrtnnnsnaznaaz, I~ranililm 21.0 0 C.'iek iz 'jone, igronililm('2l' 2~ ,35 Nevidlji.i f~'lek2. tgrani lilm (12)' 01.15 E!Q'IV. lamlsh.w 118)' 02,2 D TwlnPeaks, il!ranililm('W 04. '1.0 Sm~," osna ,00&2, igranililmR 05,50 Kralprcgrama 1000

br.ia

Potrebh Q st. Zdravlje: Odijevajte se adekvatno vremenu. .-n:gtBl!' Ljubav:lnleresira vas nekoliko osoba, Ipak, ne ,p. motets S8 odlucrti ko m 8 p .okloniii svole S Ie ei naklenost. 'EElrizi. Posao: lzuzemo su dobro apsektirani poslovi za koje se tra:li dobra komunlkaclla.brzina i snalazljivost Zdravlje: PobriMe se za zdravu prehrano,

Ljubav: Aka ste slob.odni, izadite sa prijateljima. Mozele, i na taj nacin, doei na korak do nove Ijubavi. Posao: lskoristrte dan na najbolji moguci nacin. ie samo da savladale Ielargij u iii n ezainteresirano·

s"riia2~.2W3

,1I!!iP'J". Lju ba v:

.Irii:lllc nesporazume,

Trebalo bica sese v.1 a tru dile, ca S pokalete partlleru sta lelHe. Tako c ete [<oje t i

.. Posao: Zudite za ~to boljim rewllatima, zelRe se dokazati, Najvi~e vam odgovaraju samostalni poslnvi. Zdravl j e: Sio zdravije jed ite, da polpuno vezele za sebe osobu koju v.oIRe, To je nova iii. novoprobudena

P1~DI Lj uba.v.: OdJ u c ni ste

~.!EIsnast, Pnsao:
111m..

101 Prepustate se poslu, Na taj nacin najbolje zabo ravliale svakodnevne b riga, probl em e I obavezs. Zdr3vlje; Prolazne tegobe"

Ljubav: Sremi sta u slabilnoj, cvrsloj, sigumoj vezi. Sve ie vise slmsti i posvecenosti i'~medu vas .i blll!Zll~parne ra. Posao: Budrte uprezniji. Ne pokazu~e ambicije, ne otkrivajle planove Poslu~ajle savjel osobe od povjerenja. ZdravlJe: Recept za danas: lagana hral1a!

JIIW!IlI Ljubav:

• :hIII~tf!lil"
lUOFllm lUS Dadilja Am, ~ia
11.1, 1 B.30
~ra",

KISS

~iCt~.vij'!o.

~:=.
HRT..

Sl!liia

19.3(),l',~~~p 1 9.30 Beemruranje (:lne ...nir.:a 20.U5 D.. S1Iij"tara>litIta, 21.1'0 ~~~seri.ia dO!umentama wija
Z~.US Film

,~"" I.I! "Iil' 17,40 V!OOlro:.. ,mI!;ij' 18,20 lag~lalll,polll
19,05 FISSIlo~ 19,10 Dne,"ik HRr , 10.00 CO'I'kl

t3.00 t 4.40 15.10 1Mo

FIlm ~.hlnja, .mI~ja
R'pe",;" OO~, IO!, '''),

2' .DO L,g~I\d' .'bh ,,$pM. 21.4, Pellt dim'"~i'.

20.20 SVlvnle Ro]mooda • Igran,s"MIa

i;lllilzllili

noo

• ,nia,

rues, •

Sami najbolje znale gdje skripi i gdje, evenlualno, lreba neslo mijenjati. I lak.o se cuva veza i partnet Posao: Rad dunosi zanimljive rewllale. Ako ocekujele i priznanje ukoline,. ne malo 6ete se iznenadJtL. Zdravlje: Prolama slabost.

17;10 J. "m ,,"ja ,lMIbil"

1:1#111:

Vii"li TV SoIla,

~=:~. 1H~
l~:ci~
19.00 19,,0 , 9,40 20.10 ~~.'j',:Ji:rmali,"'

,UO

1o'~'I<W'M.ra,ig ....

'16,30 AutllShop m'lazln, Inl. 17.00
17,.45 1\1 "00

""I'
msl_e

,m.

omj,!~

r~a':fIIImI

roraY'Mm,
kul1!JIlI

2UO J, "m "'oia sudbl .. , ~1l5

fUille!
11.30
ei'nISlja

~~i pl~, Pf1c••
,rQsij' !M)~

ook"mon"ma 22,05 Lileslyl. TV 22,50 EurClfMK,'misija
0

1%311:11
SIiIp

Po~!1 Q,m. wno 0 .. sm~sl'lj8ta razll~iIlL "~ja 2", 0 ~~la10lrum,"I'ml 12.05Ig .... mm

VremenSk;!

prl>gno<a

boles! If''''

, S,DO OuhlWT11 soijel, 'jeI>1<i

18,30 ~~~~

, 9.00 Il!IlMIik, , 9,30 Mutitkl PI.~ .. m 2005 H",ik;! l<r.ll'$~h

USK

emisiJ'

0

RIV

'faQIJY~. in • prQQ!i.IIJ

16.60 Snie40m, rap'" 17.00 Do!;mn.rwnl

&';7'" Vij''"

~ [.;unure 11_5;5 TV illo!J1 '!8.UO M,dun.m' 1'9.UO

, UO T,Mbunol.iniormali.ni 1500 r,1CR'lmond" 15.30 17.00 17.05 18,00 , 8,30 19.00

IIIIlli
TV BP[(
18.00 D.... 'iI; 1 18.25 Vu. .. !"nOViWrn 11.lD ~"'I so ,Uiom 1B.OO Kao iod ""'je ,ue,
l'I'iinom

204S 21.30 VlI"'li 210.35 klIMllilm 22,05 K(lnce~ Dine Me,I... , snirn3k , 6,25 T~ moM' , 9,00 ~ daoa u dan 20.00 AtIf,.hop m'iazln

d~~~n::.r.n~";ij,

pll~~.

18.30 M,li ogla.1 20.00 0 tome se g"orI
ZOA50tlavje!lenjo

"Iil'
~m

Ljubav: Realna Ie opasnost da ulante u vezu sa pogresnom os obo m. Poslali i izl81, prepoznajle IEfIIll:II 9 a! Posao: Po ka1.itevis e inicijative. R81radite planove, p os avj stu jte se sa kol egam a, slije drte vlastiti plan. Zdravlje: Izbjegavajte hranu koja yam skodi.

S.'~'no •• fl"" l'ilesJj IIlranaSl!lija AIlS k\Ii!
V"~IlI i llvol,

nlm

.21' ,OD EI~j[!na~, V;a~

ZLUU =ob~ia nvo MuzIC~ Z1.30 f~.ra,J.c,"ia

~C"'""I,mi

'i.'''~

GORAlDE

22,00 B""""ntura 22,30 foil:. ,how 23,30 Trond selle!
'1l0.QD Tn minutii,

19,30 On",nik FIll 10.'00 Vije$~ Ie

'00.05 ~F.:II

Ljubav: Ne zapOSlavljajle partnera. I pored svih obaveza kojeimate, naaile vremena sarno za IjuM",. '. Posao: Osob ito sle uspjeSni ako je vas posao vezan Zil pomaganje Ijudima, pisanje, sport iii umjelnost Zdravlje: Osjetljiv mjehur,

'-:i:l1Dr3

Dnevni avaz.

NIUJORK - Ugledni americki list "The New York Times" po prvi put u svoio] 160-godisnjoj povijes[j dobitce glavnu urednicu, Dosadasnji glavui urednik Bil Keler (Bill Keller) odlazi s tog polozaja,a na niegovo miesto dolazi Dzil Abramson (jill), koja ee urednicku duznostpreuzeti 6. septembra. Abramsonseu "New York Timesu" zaposlila 1997. godine, a od 2003. bila je Kelerova zamjenica Prethodno le radila u "TheAmerican Lawyeru" i"Wall Streer] ournal u",

unv Timesa"

Pl'ua UredniCa

Bindhen: Tokom desef godina u manekenslvu zaradila 250 miliona ameritkih

do/ara

Finansijski strucnlael procjenjuju imovinu i prilike Zizel Bindhen

Zize.1ne samo daima Ijepotu vee i mozak za posao, slazu se eksperti
RIO DE ZANEIRO ~ Zizel Bin"
dhen (Gisele Bundchen) uskoro ce posrari prva milijarderka supermodel. Qvo prccjenjuju finansijski

L
iuci kampanji za "Versace" H&M. Prncjenjuje se da je i
10-

mogak za posao.
Zizel je pocetkom maja pokrenula vlastitu liniju donieg TUblja. Njen besprijekoran izgled u svii etu supermodela. No, cioi se da je Zize!

dhen mnogo viseed liiepog lica. cenci, Bidhen ce se uskoro timZahvaljujuci ulaganj ima u nekretnine i unosnorn broju Ii-

strucnjaci

za ambicioznu

tride-

setogodisnjakinju 0 kojo] kaZI.l da ne same da ima ljepotu vee i

donie ioi ie svjetsku tcp-zaradu

Bin-

lirati prvom manekenkorn rnilijarderkom. Ona je prosle godine zaradila 45 miliona dobra zahvalju-

kom deset godina u ovom poslu zaradila 250 milioria americkih dolara, ali je lansiranje vlastite kolekciie preparata za lice i donie rublje njen u zaradu dignulo
Il

Karlos; Operacija ko/jena

stratosferu.

Baba' rodana u aUIOn
MADRID - jedna zena porodila se jucer u avionu spanskekornp3" nije "Iberia" koji je Ietio na liniji Malabo- Madrid. Srecorn, u avionu tipa "Airbus A319" nalazili SII se pedijatar, babica i jedan ljekar, paje pcroda] prorekao bez komplikacija i vrlo brzo rodena ie dievojcica (db tri kilograma, Zbogsretnog ishodaletniie bi10potrebno preusmjeravati, Majka i diiete su po dolasku upucene u bolnicu u Madridll. Zena se vracala iz Malaboa, gdje je
b ila na s ah rani.

Neke aviokornpaniie ne dozvoliavaiu da trudnice od sedmog mjeseca putuju avionom, osim za po] edin e slilca [eve, k ada je potrebno irnati ljekarsku dozvolu, Ovo ;e peti sluca] da je na letu aviokornpaniie "Iberiia" rcdena beba, Upitan da Ii ce beba rodena u avionu irnati kakvih beneficija portparol je rekao da kornpaniia nikada niie davala besplatne kane u tim slucajevima, alice kornpanija uruciti poklon majci ibebi,

MADRID - Spanski krali Huan Karlos uan CarloS, 73) hospiraliziran ie jueer u privatnoj klinici u MadOdugdjecemu bin OPefitanO desno koljeno zbog bolova u 2g10· bovima, saopceno ie iz kralievske

SDanSBi . Brali u bOlnici
a

kuce, Kraljevska

kuca je objavila

LONDON .. Britanski spijuni hakirali su stranicu El-Kaide i upute za izradu rucnih bombi zarnij en iIi recep Ii rna ZlI "cu peakes", posl as lice ko j e izgledaj u popu Imini torti, Bri ransk i oba vi e§laj ci, srn j esteni u vladinorn komunikaciiskorn stOzem (GCHQ), ddllvnomcentru Z1l prisluski vanje, napali su internetski casopis na ellgleskom "Inspire", koji je nami-

RecePl1 Da strani EI-Halde

8ri/anski spijlJni "alkrili"

/ajne dabrih Irolaca

da te kral j IIbid uradena artroplastika zbog "starih ozf eda uzrokovanih sportskim ak uvnostima", Kralj je strasrveni liu bitelj jedrenja.a vecje irnao inekolikopovredaprilikomskiianja -

jenjen muslimanirna na Zapadu, a koji su pokrenule pristase El-Kaide na Arapskom poluoroku (AQAP) od 67 srranica, koji je bilo nemogucecitati. Umjesro naslova "Kako napravi ti bombu u kuhini i vlastite rname", postavili su recepre iz knjige "The Best Cupcakes in America", koju [e izdala pozna ta Ben Dedzeneris (Ellen DeGeneres), objasniavaj u juter bri tanski medii i.

Iskosa
BERLIN.- Tti pernata detektiva, s trvi nari Set 10k (Scher lock), Gospodica Marple i Kolumbo (Columbo) prolaze 0 buku u pticii ern park u
Valsrod u sjevernoj Njernackoj.

Pernall deteldlui

SUTRA U PRILOGU "PANORAMA"
• • • • NazifGljiva: J a sam doklOf esrrad.nih nauka ZeijkoJoksimovic: IstinaoJovaniimeni HadisZubanovic: Svi mi cestitaju "zuban dan " RadeSerbedzija: Malo manjepijem nego in.a.ce,aii jos pijem

Vjeruje se, nairne, cia. su strvinari bo hi 0 d pasa U prona laze!! iu rijela na vecern i [eie prohodnorn podlu;;;u. Pokus, medutirn, namece neka eticka pi!ania ieI poswii rizik da bi si:fvinari mogli poceti kljucati pr~ nade!lo ti jelo, pren osi "B erliner Morgenposr".

Srelna beba: U avionu slucajno fJili pedijalar, babica i jedan ijekar