P. 1
Gramatika Njemačkog

Gramatika Njemačkog

5.0

|Views: 1,546|Likes:
Published by Srđan Šarenac

More info:

Published by: Srđan Šarenac on Jun 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2014

pdf

text

original

Prisvojne zamenice

Prisvojne zamenice se koriste za ozna avanje pripadnosti ili posedovanja.

Li na zamenica ich du er sie es wir ihr sie Sie

Prisvojna zamenica mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr

Primer Mein Hund ist klein. Dein Haus ist groß. Wie heißt sein Bruder? Lebt ihr Freund in Mexiko? Wo arbeitet sein Vater? Unser Zimmer is dunkel. Euer Onkel ist sehr jung. Wie sieht ihr Hund aus? Wie sieht Ihr Hund aus?

Prisvojna zamenica se mo e odnositi na imenicu i stajati umesto nje. U tom slu aju prisvojna zamenica od mora da se slo i sa imenicom na koju se odnosi u rodu, broju i pade u. Tada prisvojna zamenica dobija nastavke odre enog lana.

Pade Nominativ Genitiv Dativ Akuzativ

Mu ki rod meiner meines meinem meinen

enski rod meine meiner meiner meine

Srednji rod meins meines meinem meins

Mno ina meine meiner meinen meine

Npr: Ist das deine Flasche? Ja, das ist meine. * *Meine je jer se zamenica odnosi na imenicu fla a, koja je enskog roda. Ich habe mein Buch verloren. Könntest du mir deins leihen? (Izgubio sam svoju knjigu. Da li bi mogao da mi pozajmi tvoju?)

lice ihr euer euch euch 3. sie.lice er. ihm ihn. ihr.lice wir unser uns uns 2. jednina nominativ genitiv dativ akuzativ mu ki rod der dessen dem den enski rod die deren der die srednji rod das dessen dem das mno ina die deren denen die Li ne zamenice Jednina nominativ genitiv dativ akuzativ Mno ina nominativ genitiv dativ akuzativ 1. es seiner.lice ich meiner mir mich 1. seiner ihm. es 3. sie. ihrer. One se odnose na neku imenicu ili zamenicu.lice du deiner dir dich 2. od koje dobijaju rod i broj.lice sie ihrer ihnen sie .Odnosne (relativne) zamenice Odnosne zamenice se koriste u odnosnim (relativnim) re enicama. dok se pade odre uje na osnovu smisla re enice.

Mo e stajati samostalno. Slu i za iskazivanje radnje koja e se desiti u budu nosti. (Putova u u paniju) Du wirst bei mir zu Hause bleiben. Zaklju ak: Razlika u gra enju perfekta i pluskvamperfekta je samo u tome to je kod perfekta pomo ni glagol u prezentu. ging ich in die Stadt (Nakon to sam sve bio odradio. (Vi ete i i ku i) Sie werden Eltern werden. (Oni e postati roditelji) . (Vrlo sam brzo bio tr ao) Nachdem ich alles gemacht hatte. 3. (Posta e bolji) Wir werden ins Kino gehen. 5. To je zbog toga to je preterit starije vreme od prezenta. Gradi se: preterit pomo nog glagola haben ili sein + particip II Da li e biti haben ili sein zavisi od toga da li glagol u participu II gradi perfekat sa haben ili sa sein. 4. 2. davno pro lo vreme. oti ao sam u grad). (Sve sam sam bio odradio) Ich war so schnell gelaufen. (I i emo u bioskop) Ihr werdet nach Hause gehen. (Osta e kod mene ku i) Er wird besser werden. Gradi se: prezent glagola werden + infinitiv Primeri: 1. a kod pluskvamperfekta je u preteritu. Ich hatte alles selbst gemacht. naravno. 6. a mo e i prethoditi radnji u preteritu. a samim tim je i pluskvamperfekat starije vreme od perfekta! Futur I Futur I je.Glagolska Vremena Pluskvamperfekat Pluskvamperfekat je slo eno. budu e vreme. Ich werde nach Spanien fahren.

sr. Preterit se u svakodnevnom govoru koristi e e od perfekta. ²en 2. -tet 3. machen ± machen ± mach + nastavci (machte. ²t 3. gab. -en npr. -test 3. ²st 3. Preterit slabih glagola Gradi se tako to se na infinitivnu osnovu dodaju nastavci: 1. gaben«) .Futur II U principu. machtest«) Preterit jakih glagola Gradi se kada se na oblik preterita iz tabele dodaju nastavci: 1. ²te 2. Primer: Du wirst alle Kuchen gegessen haben. geben ± gab + nastavci (gab. / 2. Bude pojeo sve kola e / Poje e sve kola e) Preterit Preterit u nema kom jeziku odgovara na em imperfektu. Futur II se veoma retko koristi. Upotrebljava se za iskazivanje pretpostavke ili radnje koja e biti izvr ena u budu nosti. jer je jednostavniji i prostiji oblik. -ten npr. ²te 1. -ten 2. (sp. gabst. / 1. Gradi se: prezent glagola werden + particip II + haben ili sein* *u zavisnosti da li glagol u Participu II gradi perfekat sa haben ili sein.

t 3 en Ako se infinitivna osnova zavr ava na: ±t. Trajni neprelazni glagoli (helfen. st 3. Pomo ni glagol je uvek na drugom mestu u re enici i on je u li nom glagolskom obliku. en 2. onda se za 2. schlafen«) 5. Ich habe eine Katze gehabt. kao i u na em jeziku. spielen ± spiel. Me utim. npr. prezentom se mogu izraziti i druga glagolska vremena. npr. Gradi se od prezenta pomo nog glagola haben ili sein i od participa II glavnog glagola. Bezli ni glagoli (imaju samo 3. Prelazni glagoli (zahtevaju objekat u akuzativu ± koga. Nastavci: 1. . ±ss. dok se glavni glagol nalazi na kraju re enice. on je ujedno i pomo ni npr. odnosno radnja koja se odvija u trenutku govora. e 2. dodaje samo ±t (a ne ±st). onda se ume e ±e. arbeitet Ako se infinitivna osnova zavr ava na: ±s. stehen. Perfekat (pro lo vreme) Perfekat se pro lo slo eno vreme. Kad je haben glavni glagol u re enici. ±m.lice jednine i koriste se sa zamenicom es) 4. du reist (reisst). ±z. ±tz. Prezent se gradi tako to se na infinitivnu osnovu glagola dodaju nastavci za odre eno lice. Infinitivna osnova se dobija kada se glagolu odbije ±en. ±d.Prezent Prezent je glagolski oblik kojim se iskazuje sada njost. npr. Povratni glagoli (imaju povratnu zamenicu) 3. ta?) 2. t 1. ±n.lice jdn. ±ß. I Perfekat sa pomo nim glagolom haben grade: 1.

. einsschlafen«) Glagoli bleiben i werden. promene mesta Trenutni neprelazni glagoli (aufstehen. 3. Svi glagoli kretanja. 4. Ich bin gute Sängerin gewesen.II Perfekat sa pomo nim glagolom sein grade: 1. on je ujedno i pomo ni npr. 2. Kad je sein glavni glagol u re enici.

sie. ihr habet 3. Konjunktiv pomo nih glagola haben 1. ich habe 2. er komme heute nicht. wir haben 2.es habe sein ich sei du seiest er.es sei werden ich werde du werdest er. er. Na infinitivnu osnovu se dodaju slede i nastavci: -e -est -e -en -et -en Er sagt.sie.Glagolski Na ini Konjunktiv I / Indirektni govor Konjunktiv I se koristi za indirektni govor.sie. du habest 3. sada nje i budu e vreme.es werde 1. sie haben wir seien ihr seiet sie seien wir werden ihr werdet sie werden . Njime se mogu iskazati: pro lo.

re enica e glasiti:) ± Ich sagte. pa tek onda napraviti konjunktiv I! Npr. Da bi se razlikovalo. Er sagte. er werde einen Roman lesen.Kod konjunktiv za pro lo vreme obavezno proveriti da li glagol ide sa haben ili sein. umesto konjunktiva I se koristi konjunktiv II ili würde + infinitiv! Npr. Ich sagte: ³Ich lese einen Roman´ ± Ich sagte. . Futur Budu e Kod prvog lica jednine i mno ine konjunktiv I ima isti oblik kao prezent. (da se to izbegne. ich lese einen Roman. er lese einen Roman. ich läse einen Roman. Meine Freundinen kamen auf diese Idee (kommen gradi perfekat sa sein) ± Meine Freundinen seien auf diese Idee gekommen. er habe einen Roman gelesen. -II- Preterit Pro lo Perfekat ´Ich habe einen Roman gelesenµ ´Ich hatte einen Roman gelesenµ Er sagte: µIch werde einen Roman lesenµ Pro lo Pluskvamperfekat Pro lo -IIEr sagte.Konjunktiv modalnih glagola können ich könne du könnest er könne wir können ihr könnet sie können müssen müsse müssest müsse müssen müsset müssen dürfen dürfe dürfest dürfe dürfen dürfet düurfen sollen solle sollest solle sollen sollet sollen mögen möge mögest möge mögen möget mögen wollen wolle wollest wolle wollen wollet wollen Indirektni govor Indikativ Prezent Direktan govor Er sagte: ´Ich lese einen Romanµ. Er sagte: ´Ich las einen Romanµ Vreme Sada nje Indirektni govor Er sagte.

Pro lost (Vergangenheit) sein . 2. 3. -en Primer: preterit glagola kommen glasi kam.hätte + particip II (perfekta) = konjunktiv pluskvamperfekta . Konjunktiv II nepravilnih (jakih) glagola se gradi tako to se na preteritski oblik glagola dodaju slede i nastavci: Jednina 1. 4. 5. 3.wäre ili haben . 2. s tim to se u oblicima ovog glagola pojavljuje umlaut. sein ± wäre haben ± hätte werden ± würde Konjunktiv II modalnih glagola glasi: 1. ±et 3. ±est 3. Na tu osnovu dodajemo nastavke. Njime se mogu izraziti i sada njost (Gegenwart) i pro lost (Vergangenheit) Konjunktiv II pomo nih glagola glasi: 1. ±e Mno ina 1. können ± könnte müssen ± müsste dürfen ± dürfte sollen ± sollte wollen ± wollte mögen ± möchte Konjunktiv II pravilnih glagola se gradi od: würde + infinitiv npr.Konjunktiv II Konjunktiv II se koristi za izra avanje elje. Ich würde ein Auto kaufen. 6. ±e 2. kommen ± kam ± käme. ±en 2. slutnje ili sumnje.

wenn sie gesund wäre. Komm her! Imperativ za prvo lice mno ine se gradi inverzijom prezentskog oblika. Za drugo lice jednine 2. . Kad bismo imali dete. npr. . Za prvo i drugo lice mno ine 3. wir machen > machen wir! Imperativ za drugo lice mno ine je isti kao i prezentni oblik.Primeri: Kad bi bila zdrava. do la bi kod mene. npr.Wenn wir ein Kind hätten! Imperativ Imperativ je zapovedni na in. kommst > komm. fragt = fragt U tiv oblik imperativa je isti kao i prezenti oblik. npr. Sie hören > hören Sie! . npr. s tim to dolazi do inverzije (zamene mesta glagola i zamenice). U nema kom jeziku imperativ ima tri oblika: 1.Sie käme zu mir. U tiv oblik Imperativ za drugo lice jednine se gradi tako to se od prezenta glagola u drugom licu oduzme nastavak ±st. a zamenica ihr se izostavlja.

drinnen. nach links. nirgends. bestimmt. morgen. nach rechts. nämlich. innen. warscheinlich. manchmal. woanders« y Prilozi za pravac -odgovaraju na pitanje u kom pravcu? -herauf. dort. kaum. draußen. herunter. selten. früher. vorwärts. irgendwo. vorgestern. rückwärts. Prilozima se bli e opisuje neka radnja. übermorgen. nirgendwo. gestern. meistens. dazu. jetzt. nach oben. Oni nemaju poredbene oblike. Izuzeci su slede i prilozi: Pozitiv bald gern oft sehr Vrste priloga: Komparativ eher lieber häufiger mehr Superlativ am ehesten am liebsten am häufigsten am meisten y Mesni prilozi -odgovaraju na pitanje gde? -da. nie. dorthin« y Vremenski prilozi -odgovaraju na pitanje kada? -heute. trotzdem. hier. erst« y Prilozi za na in -leider. natürlich. eventuell« y Konjunkcionalni prilozi -zamenjuju prave veznike -also. bald.Prilozi Prilozi su nepromenljive re i. deshalb. oft. jedoch. schließlich« .

Zameni ki prilozi Zameni ki prilozi se uglavnom koriste u postavljanju pitanja. Za ljude für wen mit wem zu wem bei wem auf wen über wen an wen Za stvari i doga aje wofür womit wozu wobei worauf worüber woran Primeri: 1. jedan se odnosi na ljude i ivotinje. a drugi na stvari i doga aje. Woran denkst du? (O emu razmi lja ?) 2. Postoje 2 oblika. An wen denkst du? (O kome razmi lja ?) .

Predlozi Predlozi su nepromenljive re i koje stoje ispred imenice. durch. Predlozi sa akuzativom: bis. um. seit. 1. neben. hinter. zwischen Kod predloga koji ³idu´ i sa dativom i sa akuzativom pade emo odrediti na osnovu glagola. zamenice ili imeni ke sintagme. Stapanje lana i predloga: an + das = ans an + dem = am in + dem = im in + das = ins auf + das = aufs bei + dem = beim von + dem = vom zu + der = zur zu + dem = zum . akuzativ. gegenüber 2. zu. ab. Ponekad se predlozi stapaju sa lanom stvaraju i kra i oblik. koristi emo dativ. nach. über. außer. Predlozi sa dativom i akuzativom: in. auf. bei. an. Predlozi sa dativom: aus. vor. Na osnovu predloga odre ujemo u kom pade u e biti re koja sledi. ohne. unter. mit. a ako je glagol kretanja. Ako je glagol mirovanja. entlang 3. von. für. gegen.

slede i glagoli. sich freuen warten antworten sich beziehen sich vorbereiten kommen verzichten sagen schreiben erzählen berichten informieren sprechen lesen hören träumen erfahren hören AUF + Akuzativ denken sich entscheiden sich interessieren sorgen kämpfen gelten FÜR + Akuzativ VON + Dativ ili ÜBER + Akuzativ sich wenden denken sich erinnern suchen schicken fragen teilnehmen ändern AN + Akuzativ NACH + Dativ gehören gratulieren einladen erklären sagen kommen bitten gehen sich handeln kommen beginnen vergleichen spielen schreiben sprechen weinen lachen sich ärgern ZU + Dativ UM + Akuzativ MIT + Dativ ÜBER+Akuzativ AN + Dativ sich fürchten sich schützen VOR+Akuzativ . Takvi su npr. odnosno uz koje se sla u. dok svaki predlog zahteva odre en pade .Glagoli sa predlozima Neki glagoli u nema kom jeziku imaju odre ene predloge uz koje ³idu´.

lan lan (Artikel) stoji ispred imenice i s njom se sla e u rodu. Postoje odre eni i neodre eni lan. broju i pade u. Deklinacija odre enog lana mu ki nominativ genitiv dativ akuzativ der des dem den enski die der der die srednji das des dem das mno ina die der den die Deklinacija neodre enog lana mu ki nominativ genitiv dativ akuzativ ein eines einem einen enski eine einer einer eine srednji ein eines einem ein mno ina / / / / .

Veznik damit se koristi kada su subjekti u glavnoj i zavisnoj re enici razli iti.Finalne re enice (damit. vorzubereiten. . zu se pi e izme u prefiksa i ostatka glagola.. um«zu) Finalne re enice iskazuju svrhu. damit ihre Tochter erfolgreich wird. Ich trinke grünen Tee. prevode se da bi. Veznici damit i um«zu imaju isto zna enje. Sie tut alles. Kada se upotrebi um. 2. 1.. auszuwählen.zu sa glagolom koji ima odvojiv prefiks... a um.. npr: auszusehen. cilj neke druge radnje.zu kada su subjekti u obe re enice isti. um gesund zu sein..

±ist.Isto va i i za imenice koje predstavljaju pripadnika nacije (der Franzose) i ivotinje (der Löwe). der Wille. der Bär 4. 2. primer: Jednina Nominativ Genitiv Dativ Akuzativ der Junge des Jungen dem Jungen den Jungen Mno ina die Jungen der Jungen den Jungen die Jungen 1.Imenice koje se dekliniraju po N-deklinaciji. der Herr). kao i neke druge imenice mu kog roda koje opisuju iva bi a (der Mensch.Imenice mu kog roda koje se dekliniraju po N-deklinaciji a ne zavr avaju se na ±e: der Nachbar. ±and.Po N-deklinaciji se deklinuju re i iz latinskog i gr kog jezika koje se zavr avaju na: ±ent. der Bauer. . 3. ±at (kao i der Architekt. ±ant. der Name. der Gedanke.N-deklinacija Sve imenice mu kog roda koje se zavr avaju na ±e se dekliniraju po N-deklinaciji. ±oge. der Glaube. a imaju dodatno ±s u genitivu su: der Buchstabe. der Mensch. der Fotograf«) Zaklju ak: Po N-deklinaciji se dekliniraju samo imenice mu kog roda + das Herz (srednji rod). der Friede. der Herr.

zbot toga postoje neka pravila.Rod / Genus U nema kom jeziku. der Westen der Sturm. postoje tri roda: mu ki. enski. kao i u srpskom. der Mercedes . der Schnaps. der Januar.die Leiter maskulin -ling -chen -lein -t -e -ung -heit / -keit -schaft -ei der Schmetterling das Häuschen das Bächlein die Fahrt die Reise die Zeitung die Freiheit die Freundschaft die Bäckerei feminin neutral der Sontag. der Sekt der BMW. doba dana (osim die Nacht). Nekad je te ko prepoznati kog je roda neka imenica. -er der Fehler« ali das Fenster. der Regen« der Wein. meseci strane sveta vreme (osim die Wolke) alkoholna pi a (osim das Bier) marke automobila maskulin der Norden. der Winter dani u nedelji. godi nja doba. der Mittag. srednji.

ali imaju razli itu funkciju u re enici. . bekomme ich gute Noten. da prva bude zavisna (onda re enica po inje veznikom. pa zavisna (veznik. veznik (immer) wenn se koristi za radnju koja se ponavlja. . a als se koristi za radnju koja se jednom dogodila u pro losti. glagol je na poslednjem mestu. oba se prevode "kad".Ich bekomme gute Noten. kupio sam Mocart kugle. . 2. Kad sam bio u Be u. . Vremenska re enica je zavisna re enica. Zavisni veznici su wenn i als.das Gelb. a onda ide glavna re enica. (radnja se ponavlja). das Rosa die Yamaha. als ich in Wien war. (Uvek) kad vredno u im. wenn ich fleißig lerne. das Blau.Ich kaufte Mozartkugeln.(Immer) wenn ich fleißig lerne. glagol je na posledenjem mestu). Primeri: 1. (radnja se desila jednom u pro losti). Obi no prvo ide glavna re enica. kaufte ich Mozartkugeln. . Mo e i obrnuto. die HarleyDavidson boje neutral marke motora feminin Vremenske re enice sa wenn i als Vremenske re enice su vrsta zavisnih re enica. zbog toga se mora paziti na red re i u re enici.Als ich in Wien war. dobijam dobre ocene. s tim to je na prvom mestu glagol pogledaj primere ispod).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->