Novi SDk zaradane

"Elektroprivreda BiH" predluzila nekuHko scenarijaprema kojima hi struja uprosjekuza sve kalegorije Uebala poskupjeti od 13 do cak 20 posto • Ekstremnizahlievi ne dolaze u ubzir • Kako sprijecili lancani rast cijena

Bramerc: Mladic mora ovarati
2.-4.

ne pred lice pravde

Kala na Bascariui
42. sIT.

Autopul: Spremali se nova prevara

BAUE SE TU2BAMA ,DOH LJUDI UMIRU~

AKCIJA SIPA-e

Oduzeli spid, aruZie i ekslazi

16 .. SIr.

s iSiom ~ postavom ~

NaRumuniju

REPREZENTACIJA

Ulada HScelinansirati Mladiceuu odbranu
Prernijer RS Aleksandar Dwmbic rekao [e jui'er da ce Vlada RS izdvojiti finansijska sredstva za odbranu Ratka Mladiea u Haskom tri bun alu. On je na javi a da ce na danasnjoj sjednici VIa de RS predloziti rakvu odl uk u, j a v ila je 0 nasa.

Premijer Aleksandar Dzombic potvrdio

2

Dnevmoval,tetvrtak,

2.lunV!IPanj 2011.

ak... eln 0 tu ..

.HAG Svijet ceka da ratni zloclnac stane pred lice pravde

Dzombic [e rekao novinarima u Banjo] Luci da ie vet pokrenuta proeedura za davanje pomoci fondaciji ko]a pruza pravnu pomoc osobarna osumnjieenim pred sudorn u Hagu, To je jueer potvrdio i resorni ministar Perar Dokic .

H U 10M S a
s osobama koj e su mu tokom zlocinackih pohoda bile podredene iIi je s njirna saradivao.

Ratko Mladie ce seizjasniti 0 tackarna optuznlce • Hoce Ii Mladie kao i Karadzlc odluciti da se sam brani • Tribunal pod opsadom novinarskih ekipa
ni ljudi sirom sviieta, Kako je za .Dnevoi avaz" j ucer izj avil a porrparol Haskog tribunals N erma J elae.ic, Haski sudija ce Mladica na prvom pojavljivanju pred sudom, u skladu s pravilima, najprije pitati o uvje-

sudom
drugo mjesto. Jos nije pcznato ko ce braniri krvoloka, a nije iskliuceno ni da Mladic, poput Karadzica, s narnjerom da opsrruira proces, zalrazi da se sam brani. To bi, definirivno, utjecalo na duzinu

Naser Oric

0

uvjetima u Sheveningenu

Rami zlocinac, bivsi general Vojske Republike Srpske Rarko Mladic pojavir ce se su tra u 10 sari pred sudijama Haskog tribunala. J avnost sirorn svij eta tada ce prvi put imari megucnost da na optuzenickoj kl upi v idi lice krvoloka koji je izbjegavao pravdu

Izbor advokata
On ce se uskoro susresti i sa svojim politickirn sefom Radovanom Karadzicem, tiji [e advokat Piter Robi-

rima u pritvorskoi jedinici te [e Ii upoznat s pravilima za

posrupka, [ucer mu je dar spisak advokata koji ce mu

PRVI PUT PRED Lie PRAVDE U E ~KU

U Hagu ce iiUJetibolle Od malHI SrebrenlCe
Zlocmac ce imati daleko bolji smjestaj ad anag u Lazarevu
Srebrenicki kornandanr Naser Orie, koieg ie nakon tri godine prirvora zalbenn vijece Haskog tribunala oslobodilo svih optuzbi za rami zlccin, za )JDnevni avaz" kaze da ce f"d rn i zloei nac Ratko Mladic u Hagu "imati daleko b eli i srn jcitaj od onog koji je imao u Lazarevu gdje su ga, n avodno, u haps ili", - Bic sam stanovnik Sheveningena tri godine i ne mogu izreci nijednu ruznu rije(; za uvjete u kojirn sam iivi.o. Svaka celija irna TV prijemnik, lapt.op, kUpHilo, apa.rat za kafu, hrana je pris to j na. Svako se rn o:!:ebavi" rispormm, a na raspalaganj u ie i b iblio teka - kaze Oric. On dodaje da ce zloGina" Mladic, naiaJosr,,,ll Sheven ingen U ;1ivi eti u daleko boliim uvietima nego sto danas "i vi vecin a srebren ickih ma[ki Cija su djeca stradala od voiske koiorn [e on kornandirso i 6ia je ubistva cdobrio". On dodaie da u pritvoru nikada niie imao problema s drugirn pr itvorenicima, pa cal<:ni s onim koji su odgovarali za zlocine u Srebrenici, ali priznaie da ie dobro ~[oje iz pri tvo ra izasao pri j e dolaska Karadziea. i Mladica. - Doduse, mozda ne bih imao priIik u da se sre mem s njima jer, tim dodere II pritvor, nadldne sluzbe vas pimiu postoji Ii neko skim ne bisle zelje1i da se susrecetekafe Orie. A. HADZIC

iRalko Mlad ena
r••

polaganJu Irna: • Internet .televlzQu • lereneza.port I ietnJu

Sudsko viJeee

punih 16 godiua, Nakon SIO je, pod nezapamcenim rnjerama sigurnos ti, prebacen u pri rvorsku jedinicu Tribuna.la Mladic ce vrijerne d.o dolaska u sudni" eu provesti iza rcieraka. Mladie se nalazi u iswm zatvoru

nson (Peter) kazao da je siguran da ce se to desi ti narednih dana. Haski tribunal je posljednjih dana pod pravorn opasadom riovinarskih ekipa IZ cije]og svijeta, a Mladicel'.o P.ojavljivanje peed sudom pratlt ce milio-

Srbijanski ministar unutrasnjih poslova

Ima iSDOMSlle terene
- U naredn.im danima cerna naci naib.olje riesenje za Djeg.ol' smje~[3j. On 1ma pristup internelU, televiziji, vanjskim terenima za SP.ort i sernju i zajedniCkim proslOrijama . kazaa je sekrelar Hd.k.og rribunala DZ.oDHoking Oohn Hocking).

postavljanje svog advckatskog rima. Od niega ce bin zarrazeno i da forrnalno porvrdi svoi identitet, - Nakon toga ce rnu biti procitane sve [lIeke .oPtuznlce i .od ojega ce bin z:lll:alen.o da se izj asni 0 nj ima - kazala !lam je lelacic.

Troclano vi'jece
Prem a n jenirn ri jeei rna, zgradll u koj.oj se nlllazi sudnica udaljena tri kilometra ad pri tv.ors](e jed in ice. Zlocinae ce svaki put kada bude odrzavaDo sudenje biti prebacivan s jednog na

Daeie: ABO se HS olCilePi, priBlluCil ee se SrbUi

pomagati u sudskim procedurama 1I Haskom tribunalu. Jela~ic kaze da, ako Mladie do surra De bude imenovan staln.og adv.oka!a, .onda ce [Q b i ti uradenn P.o sluzbenoj duZnosti. Taj advokat trebao bi Mladica posietiti pred izjasnjenje i razgovarali s njim 0 opruznici. Troelan.o vijece !toje ce suditi Mladicu ~ine Alf.ons Ori (Alphons Oriel iz Holandije, Krist.ofFlige (ChriSI.of Fluge) iz Nema~ke i Bakone M.oloto iz Juzn.oafricke Republike. G. MRKIC

Kosovo (reba podijeliri izmedu Srbije i Albanije, re!:a.o je srbijanski rninisrar unulrasnjih P.oSI.oV3 !viea Dacic, koii pretpostavlja da ce se Kosovo pri kliuci Ii Albaniji, "ka.o sio bi se RS prikljucila Srbiji". • Ak.o sutra RS na refere--

ndum u d.oDere odIuku 0 Olcj eo pljenju,sta Ce oni bili - nezavisna dr'"41vailiee donijeri odIu" ku 0 prikljueenju i zajedniCkom livoru sa Srbijom - kazao je Dati" u in tervi uu za beogradski sedmiCnik NIN i ocijeni.o da je to normalno zalO SlO je 10 isti narod, javila je Sma.

SDec
• Predsjednik srbijanskog Nacionaln.og savjeta za sara· doju s Haikim Il:ibunalom Rasim Ljajic izjavio je da Srbija ne:_mamaterijalnlh nbaveza prerna generalu Ratku Mladi.:u, jer' se nije d.obrovoljn.o preda.o,javila je Sma.

Predaji ratnog zlocinca Ralka Mladica nadldnirn organima Kraljev·ine H.olandije i Medunarodnog kriviCllOg suda za bi vil u J ugosJaviju prisustvovala je i Miraoda Sidran-KamiSalic, amba.sadodca BiH u .ovoj zem.lji. U izjavi za nas liSl bh. ambasadorica kate da je MIa.-

HaSaPin~e dObrOg
die izgledao psihofizicki sprem lIll za pos lUpak te da m u je zdra vs rven.o s ran je daJ eko od kriricnog. - Medu prisut!!im3 je bio i sluzbeni lje!tar Tribunala koji je, takoder, k.onstatirao cia je b ivsi generalll d.obrom zdravstven.om s lan ju. MJ adic je bio ve.oma pritljil', raspo-

Bh. ambasadorica Miranda Sidran~Kamisalic za "Aval"

lozen za razgovor, zanimali su ga detaIji 0 clanovima delegacije ](.oja je prisllsrvOvala proceduri predaje, zbog .:ega je postupak trajao I1cito dUle ina sam.om aerodromu - kale Sidran-Kamisalic. Ambasadorica negira da ie pos jetila MI adi ca, kao § t.o su to neki mediji prenijeli,

nego tla se cadi 0 u.obieajen.oj praltsi i proceduri predaje nadlel!nim vlastjma. Ona je na aerodromu R.orerdamHag prisustvovala skoro iednosarn.om procesu II skl.oPu k.ojeg su je Dadleini predsmviIi Mla.dicu. Pr.oceduri je prisustvova.o i srbijanski k.onzul Mark.o BrkiC. F. K.

aulla

aktuelno

o nBvni avaz, cetvrtak 2, junlllipanj 201 1.

3

Komentar dana
Pise: Faltir KARALIC (jkaralic@lvaz.ba)

Srbijanski. ministar otvoreno lansirao staru Ideju 0 podjeli Kosova, ali i pnpaianiu Republike Srpske Srbiji
Nakon sto je Beograd izrudio balkanskog krvoloka Ratka Mladiea u Hag, prema svernu sudeci, u Srbiii se stvorio politieki prostor za ofanzivu radikalue struje i budenje neosrvarenih zelja, Ratko Mladic i ubijaol

Iz Daciceve izja ve jasno
je da ie on jos 51ijepo vjeran

Bramerc juter u Hagu: GJavne tacke granatiran;e

Sara;eva, Srebrenica i uziman;e falaca

HAG Glavni mzllac pohvalio Srbiju za hapsenle kasaplna

Odg uara C I H II s s luaU Mlad- ca
Mladicevi zlocini simboHziraju brutalnost rata u BiH, naglasio Brarnerc

Prvi glasnik takvih, negativnih prccesa u politici zvanicncg Beograda je Iviell.Dacic,. srbijanski ministar UIl utrasniih poslova, inace debar prijarelj Sadika Ahmetovica, ministra sigurnosti BiB. Dacic je, naime ,.u Sfb ijanskorn listu "Nin" orvoreno lansirao ide; u 0 pod jel i Kosova, ali i pripajanju Republike Srpske Srbiji. Miloilevicevom nasljedriiku na celu Socijalisricke partije Srbije je takav rasplet "priroda!l, jer se radi o jednorn narodu", lake pre ds jednik Boris Tadic pckusava hapsenje Mladica iskoristiti cia bi profitirao i napredovao na put u ka Evrop skoj un ij i> neke struje u Srbiji, ocito, irnaiu drugacije zamisli. Sa d, kad S u se, roboze, zrtvovali i dali jednog od svcjih "najboljih Sillova", Dacic i ostali valjda smarraiu da opel mogu da trafe viSe: dijelove BiH i Kosova. Upravo one za sto je

ideji krilatici ."Svi Srbi u jednoj drzavi". ZloCinacko] ideolcgiji koja ie tokom devedesetih imala za rezultat genocid, stotine hiljada mrtvih i rnilione raselienih. Na iednorn od transparenata na protesurna organiziranim zbog hapsenja Ratka Mladica poruceno je: "Uzeli ste nam orla, ali nam je osralo gnijezdo." D a ci c se, ocito, ovak vi m
zapaljivirn izjavarna kandi-

dira za novog "orla", nasliednika politike zbcg koje ce krvnik odgovarari na sudu, Za ~rlve, ali i one koji se dobro sjecaju dcgadaja iz nedavne proslosri, Daeiceva izjava nije nisra novo ni nepoznato, Ali Dna je u prvorn redu srarnota za Tadica, koji se svirn silama pokusava predstaviri kao fak lor stabilnosti na Bal kanu i evropski lider. No, niegov koalicioni partner i ministar u Vladi, oei to, ne sli iedi takvu politiku. Naprotiv, mnogi bi u Srbiji, POPUi Dacica, jos vise voljeli dio Bosne ili Koso va n ego ci iel u E vropu,

G lavn i haski ruzilac Serl< Bramerc (Serge Brammertz) jucerasnj u konferenciju za novinare u Hagu zapoceo je rijecirna: .Danas, Ratko MIadic je u pritvoru Medunarodnog Krivicnog suda za bivsu J ugoslaviiu. Skoro 16 godina on je izbjegavao pravdu, sada mora da odgovori n_3?pt~zbe 0 ozbiljnirn zloc!nuna '

SPidanle OPIUZniCa
Na pitanje 0 evenrualnom spaianiu optuznica prodv Mladica i Radovana Karadzica, Bramerc je rekao daie to "Ieoretski moguce, naosnovu pravila Tribunala", da se Tuzilasrvo nadalo da Ce im suditi zajedno i da kriviti za to, Bramerc ie kaZ30 da "danas nije da.o kad 'teli ikoga da okrivi". - .Rekao sam mnogo pula, rrazili smo od Srbij.e da hapsi one u mrez~~ Zllpoddku bjeguncima. Zelimo da Srbiia p,orvrdi sta se desilo 2006_ Zdimo da pOlvrdi ko je u pos.ljednjih pet godina upravljao Mladicevim skriv3!1jem. Naravno, ~elimo da ~i odgovaraju. Veorns je teiiko da kazern ko je odgovoran, svi wa,rno da u Srbiii postoje razliCire tendencije i danas smo zadovoljni ~[QSu oni !::oji podriavaju medunarodnu pravdu i koji vjeruju da lreb~ da ispune obaveze !::onacno uspje!i u tome - istakao je ce ha psenje Mladita us lijediti odmah poslije hapsenja Karadsica, 2008., ali da odl ukao zah rjevu za spajanie optuznica nije donesena, Bramerc ie j ueer izjavio i da ';e ucini ti sve da izbjegne dugo sudenje, Bramerc i posebno "zahvalio EU 510 je dala Srbiji peziIivan podstrek da Saraduje"_ GlavDi mzilac Haskog Iribunals nije zelio komentirati zdravstve,OO st:wje balkanskog kasapina, rekavsi sarno da te Mladit u Hagu dobiri SIIU pOlrebou medicinsku Djegu. OsvrcuCi se na 12mij eo j enu optuznicu protiv Mladiea, koju je TuziLailrvo ju· cer podnijelo T ribunalu, Bramerc j e rehe da je ho "ll ajvise rangirana vojna figura Srba iz Bosne rokom ram u BiB" Mladit OplU~en "lOa ulogu koiu su on i njegove voj n e sDage ;g.rale u nas ilnoj, himinajooj kampanji koja se odvijala u BiH od 1992. do 1995. gedine".

obirnu

pocinjenih

zlocina,

Ratko Mladic je bio general, kcrnandant vojske bosanskih Srba, Bio je naimocniia vojna figura tokorn rata u Bosni. Odgovoran je 1O~ zlocine koji su sokirali medunarodnu zaiednicu. Ovi zlocini sirnboliziraju brura-

Nije prekasno
- Kao rezultal hapsenja, danas je sarno jedan od 161 optuzenih na slobodi. Naravno, sudenje Ratku Mladicu je moogo vise od statisrike - dodao je Bramerc. Bramerc je lesti tao pre· dsjedniku Srbije Borisu Tadieu, Nacionaloom savjetu za bezbjednosr, akcionom limu i sigumosnim sluzbama Srbije. Na pilanje je Ii Mladic mogao biti u hapsen ranije, Bramerc je rekao: "N aravno, trebao je bi Ii uhapsen Niie 16 godi!la i to bi bilo jedino dobro rjdenje. Hap· senje se deS~va veom~ kasno, ali oe prekasno." Upitan koga mozemo

IZUlestaJ US un.-a
Glavni haSkirufiiac istabo je cia Ce usmmo izvijestid Vije';e sigurnosti (VS) UN -a da j e Srb ija izrucenjem zloeinca Ratka MJadica ispunila svoj u glavnu medunarodnu obavezu. Dodao je da njegov ured !Ie namjerava prosiriti optuznicu protiv Ratka Mladit,a na zlecine u Hrv.at~ko.i'uklj.,:~ujuti i poko!) u Skabrnp. Illost rata u BiH - !laglasio je Bramerc. Pods j eta j lie; da j e Mia· d icO op tuzen za geo ocid, zlocine prodv covjecnos!i i ratoe zloCine, daje "uasilna kampanja emickog Cistenja unisrila Zlljednice bos:mskih muslimana i Hrvara u velikomdijelu BiH od 1992. do 1995", Bramerc je kao ITi gla· vn e each op tuzn ice n aveo gran:Hiranje Sarajeva, ubiStl'Ovik od 7.000 musliman~ u Srebrellici i uzimanje kao twaca DSobljeUN-a.

oradanlBIR strahUJU od baHterlJe eserlhlJe 11011 (EREC)
Pitanje: Strahujete li da hi opasna bakterija eierihija koli (EHEC) mogla uskoro hiti otkrivena i u BiH?

BiD MODoeratluan
Sekretar Suda Dzon Hoking (John Hocking) rekao je da je Mladic bio "iznimno kooperativan" u postupku karla su ga duznoS!lici Suda preuzimali po njegovom dolasku u Holandiju.

Mocna figura
- Zailto je vazno procesuLrari Mladica? Odgovor na ovo pitanje Ie:;;; u niego· voj pozicij i vIas Ii i u tjecaja rokorn ra la kao i u p riro di i

o aldue/nimpit.!njima

II BiH isvijelll moif!le g/l1$i1li $ViI1«Jg dana www.dl18vnilMll.ba. Na pcr/fI/v ..OIlflWlQg <Ml2ll'" jlJ{;er je "GQO{J/e Ana/ylias" Z<lWjeijo 217.915 posjeli/;jr;;J,

n;l

Cedomir Jovanovic

0

DUOd deonlaiu ZIOCinaCHihDOliliHa
,\1

hapsenju Mladica

4

Dnevni avaz, cel\l~ak. 2, junVllpanj 2011.

ak tueln .0

dica mora biti uvod u deftnitivnu dernontazu zlocinackih politika koje zahvatile nase prostore prije 20 godina, izjavio je za "Dnevni avaz" lider Liberalno-demokrqtske partije Srbiie (LOP) Cedornir Jovanovic.

Vecina Ijudi u Srbiji mora na shvati da Mladic nije njih.ovheroj, nego sramota Hapsenje Ratka Mia" sm a tra J ovan ovi c.

Velika steta
On smatra da kroz demontiranie sustine i rnehauizma poli t ike zloci na

Na hapsenje Mladi';a on gl eda kao n a krai iedn e preduge drame koja nece imati srnisla ako ne bude prekretnica i sansa za izlazak iz balkanskog blain devedesetih, s rrahova i zlocina koji su narnse ponavl] ali svakih 50 ili s to godina. Zbog toga, uz sve zamjerke, Jovanovic ciieni ono sto je uradio Boris Tadie, dovrsavaiuci posao zapocet 200 J. god ine, a nasta-

suocauaRle s poslledlcama
je hapsenie Mla.diCa. U poJovanovic srnatra da

vanje zloclna i suocavan je
s niihovim posljedicama .. Ta borba je, kaze, hila teska i vodena je pro tiv snaga koje su Mladica korisrile kao stir za svo ju rerrogradnn poliiiku.

ml ieni u borbi za kazn j a-

tpunosti ucinilo nesporn im politiku LD P-a kao i svih drugih reformskih snaga u zemlji, nevladinih organizacija i pojedinaca ko j i su godinama bili usa-

NA

Z DC-nac Drile rata ces D bDrauiD a P larCia
Parcelu kupHi brat i sestraiz Priboja prije dvije-tri godine
prije rata zivio s majkorn. Mladic je, kako narn je kazao jedan kornsija, povremeno dolazio.za vrijeme godisnjeg odmora i slicno, a [U bi provcdio po nekoliko sedmica, Sus j edi su narn po tvrdili cia je Mlaci.i';eva familija napu stil a ovo nasel je 1992. go" dine, za vrijeme Pofalicke bitke, a kuca je, kako nam je reeeno, [ada izgorjela, No, cua je ostala u vlasnisrvu Mladiceve farniliie sve do prije dvije-tri godine, potvrdili s u nam mj estani. - Tada S\J je kupili brat i seS tra iz Pri boja 0 ni povremeno dolaze, malo su railCisea vali, Naljeto ce valjda poceti nesto gradi ti • kazali su nam stanovnici obliznjih kuca, ali se nisu ze1j eli predstaviti, Parcela ua koioi se nalazila kuca prije nekoliko godina ie prodata, a ovog ljeta Ell bi se trebao poceti graditi novi objekat, Inace, Mlad.ie j e, kako su javili mediji, po dolasku \J Haski pritvor, u razgovoru s ambasadoricom BiR u Hola" ndi]i Miraoci.o!ll Sidran-Kamisalic, spomenuo da je imao kucu u Sarajevu, G. M.

Lieu MJ,ESTA

Mladiceva porodica imala kucu u Sarajevu

JovaflQvi(;: Kraj preduge drame vecina Ijudi u Srbiji mora dobiti postenu priliku cia shvati cia Mladie niie nilhov heroj, nego nacio nalna sramota, - Za [Q rreba iskoristiti ovai trenutak, ali ie [Q posao politicara, a ne sudiia, policajaca ili tuzilaca. Desetogodisnje rnucenje i agoni ia su 0 ko n cani i svaka godina koju smo izgubili, dok je Mladi'; bio na slobodi, velika je steta i za Srbiju i za cijeli region, za na§e medusobne odnose " vljen hapsenjern Karad~ica 2008. godine

Malo je poznato da je rami zlocinac Ra tko Mladi c, tada visoki oficir J ugcslavenske narodne armije ONA), priie rata testa boravio u Sara jevu, u nasel j u Pofal i6, gdje je imao porodicnu kucu, Kako su narn ispricale Mladiceve nekadasnje komsije, na ovom rnjestu kucu je 70-ih godina izgradio njegov brat Milivoie, koii je tu

Antihaski. lobi
- Mi koji smo vodili ovu zeml j u pri ie deset godina smo !O mali i dobro razumjeli zasto antihaski lobi toliko zazire od hapsen ja Mladi Ca. U osralom, dernokrarska rransformacii a Srbije ie zaustav ljena 12. mana, ubistvom Zorana l')indiea u akciji tog antibailkog lobija - kaZe J ovanov;c. F. KARAU(; dana

pronadeni SMelelni oslaCi Iri osobe
Pretpostavlja se ca ostaci dvije osobe pripadaju brae: Sariji i Hamdi vatres
Istrafiteli i Institute za trazenje nestalih osoba BiH, MUP-a KS, IeMP-a i radnici G ra ciskih grob al ia j_z Visokog jucer su na mezarju Oplosce u rogatic.kom naseIi u BiliiJlO Polie Jocira\i skeletne ostarke In osobe. Prema izi avama svjedoka koji su u illnu 1992. godine u mezari u pod okrilj em noci ukopali tijda ubijenih, skele" mi ostaci dvije osobe pripada" ju braCi Sariji i Hamdl VaLreS. Obojica su ubijena iz prolivavionskog mi [raljeza instaliranog na transporteru koj,i j"" lociran u Centru naselja, n adzirao em icko ciscenj e ovog di j el a. grad 3. - Kada je na;sao Iraje kuce krenuo prerna cesti kojom ie pr"(lla.zLla kolona zarobljenika kako bi pokusao sazna Ii k ud a ih vode. Njega su pogodili u preponu i u slOmal<:, pa je na lieu mjesta podlegao. Sarija ie bio ~iv petnaesmk minuta. Dan i noc njihova tijela bil~ su van.i, a onda smo nocu ukopaJi - kaze svjedok hladnokrvnog ubistva .. Naknad!!om ~udsko-medicinskom obradom bit ce urvrdeno j e Ii zenska osoba, pronadena uz tiieja braCe VaneS, ubijena iliie umrla prirodnom smrCu_ Ekshl.lmaciia posmrtnih OS 1'.1 raka , OplooCa 7akaz:l" na je 711 dana, i bir Ceobavljena u prisustvll palOloga.A.I. B.

Ekshumacija u ropatlckorn naselju Biljino Polje

PORTAL - komentar

U Scheveningenu rami neprijalelji zajedno gledaju TV, dijele'casopise i kuhaju jedni drugima
- ~IO va, cudi sto se pomazu u Hagu, to su radili i ranije, u ra iU, i to sa sve !r; strlln e, a narod su zavadili jer im Ijudski ___' zivot nije niha znacio?! Vazno i da imaj II para za s Ij edee; b

'--

S ekshumacije na mezarju Op/osce (fal,".A. Bi""-) U nsporter, Sariia se pokusao toga pretrca.ti eestu, gdje ie i za klon iti i;,;a k u ce, a na,Kon poko sen. Ha mdo j e 0 d sv 0"

pogJedi

Dnevni avaz, ~etvltlk. 2. junVli panj 2011 .

5

IN1ERVJU General Zivko Budlrnlr, predslednik Federaclle BiH

Insistirat CUda se otMr-je -stina 0 lazu Hra ~e iC !
Mora se zakonom regulirati nezastarijevanje ratne, kriminalne privatizacije • Bosnjacke stranke i.SDP moraju uvjeriti hrvatski narod da je FBiH i njihova
1/lIOm selekcii om, jer zbog .u e. potizma imamo negativnu SI!lekciju kadrova A nijedan suSUI v ne moze kvaliretno reagirati ako se usus UlV ugrad uj u naikvalitetniii ljudi. Kada su U pitaniu kriminal i korupcija, to ie u vezi s iskoristavanjem kapitala koii BiH posjeduie, a koji odlazi u si vu f emu ekonomii u. Itrece, tako !aljemo poruku u svijet, Postaiemo uredena zeml]a, Ne posroje kriminal i korupcija samo u najvi~i!!l struk rurama, r u poli rickim strankarua koje su sada IJ' vlasti

Razgouarao: Far'uk VELE Predsiednik Federacije !}iH, penzionisani general Zivko Budimir pcdrzava iniciiativu da se zakonorn regulira nezastariievanje kriminalne privatizacije i ratnog profitersrva, ali i oduzimanie nelegalno stecene imovine.

UlastpriJe JeSeni
'D Ka.ko, onda, rijeHu pitanje uspostaoe d~zavne olasti? • Ukoliko se ne bude moglo naci drugo riesen j e, za ocek iva ti je da [0 bude n ekakva siroka koal ici j a. Ali, mislim da bi bilo pogresno da ova v las t nerna opozicije, ko ja ce bi ri korektiv vlasti. Onda ni sarni
skup s ciljern csude fermirania vlasti bez dva HDZ·a. Za poziciiu hrvatskog narcda u FBiH i cijeloj BiH riaiodgovorniii je onai koji je taj narod predstavljao u instituciiama BiH. Mislim da [0 hrvatski narcd pestepeno shvaca i zato podrska HDZ-ovima nije siroka, Za stanje Hrvata u FBiHodgovorn e su i d r u ge stranke koje su oboaSale vlast. Ne mogu se amnes[irui ni bosnjacke stra!lke, a posebke SDA, koja ie najduze u via.sti. Aka od 23 direkw,a poduze61 i instirucija imale sa· rno jednog Hrvara, ne 1I!0zem 0 govori ti 0 jedna.kop ra vnos ri h rvatskog nato da. Bosnjacke stra.nke i SDP moraj u uvj eri ti hrva Isk inarod da je FBiH, odn(>sno BiH, i njihova izbori nemaju srnisla, Ta bi siroka koalicij a imala opravdan]e samo ako se prije njene uspostave dogovore ustavne prorniene, potpisu i da se svi clanovi koaliciie obvezu te promjene J!urno provesti, Ne mislim da ce drzavaa vias r biti Iormirana brzo, al i ne vj eru [em n i cia cemo ie cekari do [eseni. jednako kao i boi!lnjacka pska,
j

Berluskoni: KiJda mil vee prognolirajll kraj, tm se vrati

(""drp)

Organizalor otpora
To ie, veli iedan od organizatora odbrane u Slavoniji i bcsanskoj Posavini, jedna od najefikasnijih mjera borbe proti v kriminala. • Osim sto je b rani tel jska populacija na nekoliko nacina opljackana, jedna ad najgorih i najbezobzirnijih pljacki boracke populacij e b ila je prj vatizacij a. certifikarima, Naiveei die branitelja je re cerdfikate prodavao za naivise pel posto niihove vriiednosti, f.lk i man je, a onda su Lim cerrifikarirna pri vatizinma pod.uze6l .. To je jedan od nekorektnijih poteza prema pripa" dnicimu HVO i Armije BiH od srare vlasti - kaZe BudimiL 0, Kaojedan od $'IJojihpro kriminala, korui nepotizma. ZaSto smatrate vaZriim? - Poswje rri razloga. Porreba za poziti-

sr-

odlazaB iii aPSlanaB
Italijanski premijer se u svom poznatom maniru nosi s loslrn lzbornirn rezultatima
Nakon
I1U

lil:nost dana Silvio Berluskoni

ostao je dio l] udi koii su biii in volvirani u cio raj proces . 'D Kako komentirate da je, donekle, pao entuzi[azam vodstava dua HDZ-a? Vi SEe odranije lVrdiIi da je i Hruatski na· rodni sabor (HNS) bio srranai:ki skup.
. Ponavljarn, co nije bic

Nerijeseni sluca.jevi
Sra mislite 0 zahtjeou. C()'/)ica za reieonstrukciju VladeFBiH? • To je, prije svega, dokaz kako su sh vatili da su pogrijciili SIOnisu prihvatiti POl!U" du OHR-a 0 nacinu formiranja vlasti. To ie posljedica i pri tisaka .un mar rih stranak., posebice unutar HDZ·a BiH, jcr su oni posmli svjesni Sto s.u i7.;gu bili. S.da se, dakIe, po" kusavaju vratiri. J a IJe bih podriao takvu inic.ijativ.u, ali ne bih imao ill· sm proriv nje niri bi je osudivao da je nova vlast pokazala da je nesposobna i da ne moZe raditi. Sve sw je do sada urad· enD pokazuje da bolje fitnkcioniramo nego rauije. Cemu mijenjati ncito ~to dobro ra.di. 'D' HSP je danas II viani. Hotete Ii se za/Qziti za otkrivanje i.stine 0 smrn generala Blaia K1'aljlNiicl? " Dakako da cerna se za" loiiLi! Ne sarno za Kraljeviea, vee za sve slil':ne sluf.ljeve keji s.u se des il i i tijekom rata. Moramo ovdje spgmenuti i sl ucaj Vlade San tica_ I taj se slucaj mom rijciiti. A imamo i porarne s.lueajeve, kao 8m je ubojsrvo doministra MUP-a FBiH Joze Lemaro. A takvih sl.ucaj· eva. ;ma. i kod Bosnjaka i Srba.

'0'

sedamnaest

godi-

uspona i padova niko niie mogao sa sigurn oscu reci da bi sudski prcces koii ie u toku protiv italijanskog prernijera
Silvija Berluskcnija (Berlus-

svehrvatski

sabor,

To

je

protiv

ioriteta naveli Sle borbu
to

peije

coni) zbog seks-skandala mogao oznaciti pocetak krai a j edins[vene politi~ke karijere. No, nakon op611skih izbora. na kojima je njegova SU1lnka dozi vjda krah i .u vi~ede. cenljskim mvrdama poput nj egovog rodnog grada Mila" na iii N apulja Berluskonij u mnogi vee udaraju prve rakte politic.kog posrnrmog marna. 011 na [0 cinifno odgovara da "" datum njegove suhr" aile morad biel odgoden na neko vrijeme, jer irna "neo" dloznih obaveza", fureCi lIa prijem bukurdranskom gradoIlace.I n ik u Op esk uu, po·

znatorn po torne sto je prije nekoliko rnjeseci izbornu pobjedu proslavljao u nacistickoi uniforrni. Iako mnogi podsiecaju na njegove pozne godine, treba podsjetiti da se Berluskoni vet nekol iko puta digao pop lI! feniksa iz pepela, bas kada su m u. svi prognozirali kra.j. Ne bi bila ~lJdno da taka b ude i ovoga p.utao Berluskoni je roden 1936. godjne. Vee eijel.u decenij.u ddi vIas t u I tali j i_ Godi ne 1994. prvi p.ut je pOSIlIOpremijer_ Drugi mandaI osvojio je 2001. godine, koji je rmiao do 2005. N a.kon re kon s tr.ukcije vlade ostaje na njcnom cd.u do 2006., kada na vIast dolazi njegov prorivnik Prodi. VIas! ponovo osvaja 2008 _ godille_ S. S.

RAK niie dObiODriDouor,
M.iuuIih dana u znak protes!a zbog hap~enja gene,· ala Rath Mludi<.'a i njegovog odvodenia u Hag u progrumima lIekih elektronskih medija u RS mogJe su se slusati mrnohuskacke pjesmu. Teksrovi koj i pozivaj u na boj' i podsjecaj.u na krvave devedese le lias lavak su dnevnih proresta nezadovoljnog stanovnisrva manjeg bh. emite[a zbog privodenja krVn ika i Z oko line Kalinovika. Ka.ko nam je kazala Aroda Odobasic, rukovodi· teljiOl Sektom za od!lose s javnoscu Regulatorue agellcije za kom u ni kadj e u nasoj zemlji (RAK), na. njihovu adresu povodom [Oga nije UpUCCIIni ied an prigovor. - Procedura je mkva da mommo komaklira.!i stanice koj e S.uemi tiral e raj sadriaj i

Ratnohuskacke pjesme u medijima RS

ali ce iSDitati situaciiU

Vijece ministara imenovalo celnike institucija

DiaMUla lOS tri m-asaca u. '.diraMora DID
Mektic, Nizam i Cavara ostaju na celu Sluzbe za poslove sa strancima BiH
vrsiocu duznos(i ove insr;mcije BiH Miri Dzakuli l3 jos. [ri in j eseca. D.lakula ce d.u:!:nost oba" vljati do konstituiranja novog Vijeca ministara, odnosno do dogovora poli[ickih pareija 0 kandida['u ~" no~ vog direklOra Uprave. Vijece mioistara JUGer je veCioom glasova produzilo mandaI akmelnom direkroNakon upozorenja da bi bilo vrIo Qpasno da Uprava za i.ndirektno oporezivanje (UIO) BiH osmne be? dire" hora, Vijece min.istara BiH juter je produzilo mandaI ru SIu2be za poslcrve sa -Stra!lcima Draganu MektiC.u, zamieniku direkwra IzelU Nizam.u i pomocnikll dire" ktora.~ unutrasnju konlrolu Mi;;i Cavari. S. R.

Odobasic,' Konlaldiral 6e slanice tra:i:i ti Sf! imke program a k ako bismo na haj.u imali konkretna sa.manja_ To cemo utiniri i .uovom slueaj u i ispim.d situaciju. Proreklih dana nismo pri.mili nijedan prigovor - kaZe Odobasic. A. K

Sta drugi pisu

6
NJEMACKA Oporavak bebe iz Sarajeva

Onevni avaz, ~el\rrtak" 2 junVUp;mj 2011.

mozai k
_ _ . .

A iSanu 0

Ova je nasa velika pobjeda u odnosu na ono sta su nam nudili nasihirurzi u Sarajevu, kazu rodltel]

erirane ru

UdalaSB9. put za 32 gOdiB mladBg
Nakcn osam propalih brakova i osam bivsib muzeva B ri tanka Pe r Higi ns (Pat Higgins.f 6) p cnovo se udala .. Razlika izrnedu prijasniib brakova i ovog posljednjeg je sto ce ovaj'ttrajati vjecno", kako rvrdi mladenka koja srudira sociolcgiju. Deveto "d3" Pet je rekla 31 godine mladern trgovcu Marku Sandersonu(14). To sto rnu je supruga sedam godina starija od rnajke nimalo mu ne smeta kao ni ci n j en ica da se n jegova draga vee rri puta vj encala i razvela prije nego ie on uopce roden. Vjencaniu ie prisustvovalo tek lO-tal<: gostiju, medu koiima nije bilo Markovih roditelia, Perin najduzi brak trajaojepetgodina,

Britanka se ne predaie

Alisan Omerbasic iz Sarajeva, petomiesecni djecak kojem je od sepse pccelo odumirati tkivo na rukama i nogarna, II rninhenskoj botnici podvrgnut je i drugoj operaciji ..Ovog puta prof. dr. Milomir Ninkovic diecaku je operirao ru ke, - Doktor Ninkovic se nadao da moze spasiti kost, ali je urvrdio da nerna prokrv Ijenos ti, N azalo st, Alisan j e izgubio zglobove na svih 10 prstiju, ali je dr. N inkovic uspio cia n3V\!Ce kozu preko k osti tako da de A lisan, ako Bog da, ipak irnati osjecaj na vrhov ima prs tii u. lake se prof. Ninknvic tesko odl ucu] e na ampu taciju, u ovorn 51 uca] u ie to rnorao urad; ti. Rekao je da vise nece bi ti potrebe da bilo illa.ampu, rira - napisali su Alisanovi roditel]i na internet-stranici putem koje saopcavaj u sve

AI/san u .minhenskQj.bolnicl: Veliki bOfac najnovije inforrnaciie 0 zdravs tvenorn s tanju svog sina, Naglasili su da im uriehu daje tehnika produzavan]a prstica kod male djece, ko] u takoder radi prof. Ninkovic, s tim da ce se morati sacekati da Alisan napuni godinu, . I pored svega, ovo ie nasa vel ika po bjeda II odn 0su na one sta su narn nudili nas i h irurzi u Sara, evu ko j i su htjeli da rezu i bez pok usaj a de n e; co spase, P rofesor Ninkovic uspio je spasiti desno stcpalo s prsticirna, Iijevo stopalo koje je naivise b i10 po go dena te ob j e cue.i ceo AliSan se osieca dobro, On je veliki borac i pored svega sta pro;:i v Iia va - n aglasili su Omerbasici. E.Ha.

lJSeIao s anaHOndOm u bOlniCU,Oduela g8DOliCua
lAfIOOf HEWS
[edan Rurnun usao je u bolnicu s anakondorn omotanorn oko vrara, Zmiia kojorn je mnoge preplasio navodno mu [e posluzila u odbrani od napadaca od kojih je skro v is te po trazi 0 u pravo u bclnici, nadajuci se ljekarskojpornoci, Uplaseni liekari poi:;eli su bjezati po bolnici, a samo nekoliko trenutaka posliie Covjek sa zmijom oko vrata zavriio ie u rukama policije. Osim ~mje priveden, platio je 300 eurn kazne j 6" nije imao do.;;volu Zll posjedovanjezmije. . Imam oYU zmiju, imam krokodi!a" imam komjace, ja

Rumun izazvao paniku

HazduO)ana SIOpaia
Nedavno su Alisanu operirane noge. Ovim zahva[om Ijekari su m u spojili stopala zbog bolie cirkulacue. - Pri] e nekoliko dana stopala SII razdvoiili re ih obloZili kozom transplantiranom s burine, Organizarn je dobro prihva rio misic koji mu je presaden prije IS dana - kazu roditelji.

Simio.n: Nije imao dozvolu sam ludi covjek koji voli gmazove· kale za sebe Ion Simion.

DieGallteiall6AOO ll'ilma
Emili i HOle Malda.usdo (Emily i Jose) jz Kalifornije postali su. sremi roditdji djecacica Merjua (Mauhew) ~elikog cak 6.400 grama. Prerna sraristikama, dvostruko je ~ezi od prosjecne arnericke bebe. Dr. Roberta Bru· ni iz bolnice "Navidad Medical Ce uter" rekl a je da na neonatalnom odjelu nikad nisI! imali rako veliku bebu. . Kada smo ga vagali, vidjeli smo nevjerovamll b roj. Isprva smo mi sl iIi cia smo Me[jua pogresllo izvagali • rekla je dok lOrica. Najteza beba do sada bio jed jecak ;z Kana de fa den 1878. god;ne. Tel:io je nevjerovamih 10,7 kilograma_

RodUa najtezu bebu u bolnici

Koruisija za humane Iijekove Evropske agencije za liiekove (EMA) preporucila ie da se ukine s uspenzi ja na prometovanie Iijekorn "octagam" (irnunoglobulin), pro· izvodaea "Onapllarm AG~. Preporuceno je ponovllo pustall je Iijeka!1 a trli~ra u E U. "Oc !agam" je imra veil.ski rastvor ko j i se kori.sti za jacanje irnunoloskog sistema organizma i smanjenje rizika od infekci je. Sl1spenzij a ie llvedena u seplembru .2010. godillezbog pove6t.uog br'oja prijava 0 mozdanim udarima, infurktima i pluc.uim ernbolijama kod pacijenam kojisu primali ovaj lijek.

LiJeM··octagam" ponouo na triistu

Nakon provedene istrage a stetnosn

Vjek "aclagilm": Paosfrena konlrala prailvodnje

Istraga je otkrila da je gl avn i uzrok poremecai a prisutnost pro-koagulansa faktora Xla. Uvedene su mjere koje ukljueuju poboljsanje proizvodnog procesa koje je u.zrokovalo -poja"u pro·k oagu la usa, a naIoien 0 je i [e5riranje za otkrivanie f'lIktora Xla prije pusfanja Ii· jeka n a [rZ is [e. Lijekjeranije bio prisUlan i na bh. ,r"Listu. Kako ie saopceno iz Agencij e za Iijekove i medicinska sredstva BiH, od!uka 0 njegovom po.uovnom pustauju na l]<t5e rrl;iste usLijedit Ce nakon sto EMA donese prav!lo obave· zujucnod:lukuorome. E.Ha.

Prihvacenainicijativa

Saveza demobilisanih boraca ZDK

Spec
.Policajci u britanskom Berns]jju na juguJorksirazamol ien i su da obrate veeu pazn ju ua jezi.k svoj ih su.gr.adana dok §eraju ulicarna Ieda im, IIkoliko ihcuju da psuju, zabiIjeze i, u krajnjem slucaju, oapiate kazou. Gradske vlasti S!I upoz.orile i gradane cia poslu~aju kako liudi oko ojib razgovar.aju teprijave uvredljiv iIi prijeteci rjecnik.

Ambulanma 5anirerska vonla 0 d danas neee "ise p la6ttices tari n u na all (Opu· ru S araj evo - Zenica. Do sada su piacanja cestari!1e bila os· lobodena sarno vozila Hime pomoCi, ali su izmjenom pravilni ka u tu ka tegori ju

nece Dlacati cestarinu
ukljuce.ua i sanjIerskavozi.la. U Savezu demobilisanih boraca Ze!l)cko·dobojskog kanrona (ZDK) is[icu da su oni pokrellui; ;lIicijativll za izmjenu Pravilnika 0 sisl'emu nap late cestarine koju su do sada najedce pJacali pa-

sanltBlsHa uozila UIS8
ci jeu ti ;z svog d;l.epa. - Radi se 0 sUmi od 4,5 KM II jednom pravcu, odno· sn 0 deve! II 0 ba, a najceSce su prevozeni upravo pripadnici bo racl:e pop IIIaei je. Za [0 smo i odlu61i da i.oiciramo ukidanje 109 dodamog Ceslarinll nalcesr:e placali paGijeffli trosh . kazali s U !lam II Sa· veZIl. M.A.

mozaik

Unevni avaz,WI'.rtak, 2. junVlipanj 2011.

7

Sta kazu poznati

. Arnerika mora razumjeti Kinu, no ne treba je se bojari, Kina srrahuje od toga S!O [e Amerikanci i saveznici vojno ckruzu]u, dok SAD strepe zbog kineske ~elje da do" Druga slrana minira Aziiom ier ne zele da ih se izgura odatl e. Osirn toga, obie strep e 0 d nam j era druge strane, (Americkipolitila.rna "Yahoo Neeos")

AmarlHa sa De lreba bOlatlKlne

Henri Kisindzer

Zijah Sokolovlc

"I rn isrno, na kraju krajeva, jedan sou real nosti u rom nekorn srnislu i, kada bi nas neko posmatrao sasrranekoliko vremena i energije trosirno na negiranje necega sla vee postoji i SIO mora postoja- SfJkollivic:-ti u V remenu civil izacije, onda smo TroselJ!e srvarno neodgovorni. A, takoder, mi se energlle vise liutimo na sou realnosti nego .11 a ratnezlocince, (GluIJlacza "Blic")

Mi

smo SOU realnostl

Pregledane snimke lIadzornih kamera odmah nairon prija ve

Jasna Gospic
Ifoto: F. FlJtoj

PROBLEM:I Brza reakcija osiguranja na Sarajevskom aerodrornu
v

StoMholmu p onaden Mraden- sat selle HreJa
v
Tek nakon 8tO sam prosla pasosku kontrolu i blla spremna daudem u avion shvatila sam da sam ostala bez sata, kazala nam je Sejla
mogodisnja Seila, ks>ju smo jucer kontaktirali u Stokholrnu.gdieizivis porodicorn. Odmah po prijavi brzo i efrkasno je reagiralo iosiguranje Sarajevskogaerodroma, - Pregledali smo snirnke nadzornih kamera i utvrdili da ga ie uzeo m uskarac koii jesrajao u redu iza Sejle. Svo[u rorbu je stavio ispred korpe u koju se odlazu meralni predmeri putnika, Nazalost, kasno j e p ri j avi la n estanak i nismo mogli zaustaviri 31' ion, a I i SID 0 ucinili sve da p omognerno da se ukra den i predmer vrati.jNazvali smo 3.erodrom u Stokhalmu i opisaliosurnnjicenog" kaze Senad Malic iz asiguran ja

-0 ljudima ucim cijelog zivora i ne rnogo reci da sam mnogo naucila ..Ali znam da je veorna vazan prvi dojarn, jer kakvim Gospit: Nema yam se covjek ucini na prvi doiam, obicno odslupall;a i jeste takav, Nerna mncgo odstupanja. Liude treba postovati i ne prelaziti granicu kojusu postavili u medusobnom odnosu. (Pjeoaiicaea qAzru")

nlsam nauena mnOgO 0 Uudima

Sta kazu u naro d u I"C7l ~
y

iiii 033/281- 393 redakcija@avaz.ba

Avionski let iz Sara] eva za Swkhoim Sarajki SejJi Hrelja prosle su bote pre rvorio se u pravu morn, Nairne, oko 19.30 sari, prilikom redovne kontroleputnikasprernnihza ukrcavanie u avion "BH Airlinesa" za svedsku prijestonicu, nepoznari IIIuskarac je ukrae skupocjeni sa I koj i j e Sejla odlozilazaiednosdrugim metalnim predmetima,

Mlere zalllle
Malic kaie da odgovorni 03 Medunarodnom aerodrom u Saraj evo poduzimaju sve porrebne mj ere zasti te prtlj age pu [nita. " Svojevremeno !lam je j edna gospoda prija vjla nestanak fotoaparata Cinimo, zaista, sve da se ovakve si tuaciie ne desavaju na nasem aerodromu, iii barem da se umanje, ali putnici rnoraju znati, a na 10 ih uvijek upozoravamo na Aemdromu, da pasebno paze na vreduije Stvari· kafe Malic.

Sara] evskog aero d ro m a. Posao je nakon d va i po sara leta iz Saraieva zavrsilo gsiguranje na aerodromu u Stokhclmu.

popu t" Krivaje", Ti lju di nernaju ~ta [esti, godinama

- Sramota ie S[ase desava s radnicima nekada velikih firmi
irn jeneri-

LoPou-, mOra)Ubili iZUedeniPredSUd

jclen smIDS, nemaj u place ni zdra vsrvenog osiguranja, Neko je odgovoran za 0110illo im se desilo ivriieme j~da lopcvi, napokon.buduizvedeni predsud, (CiullacHasanK)

Krupniji muskarac
- Bili su informirani 0 tome kako covjek izgleda, tako da su bez problema pronasli i vratili mi sat. Irne kradljivca ne znam, rije/: jeo krupnijem muskarcu pedesetih godina, visokom oko 170 cen lim etara, Sudeci prema naglasku kojirn [e govorio, nevjerujern da je ri jee 0 Bosancu, ali je sigurno s podruei a bivse 1 ugoslavije· otkriva Hrelja, zado· voljnapozitivnim ishodom.

Vremenska prognoza

2.6.2011.

Pregled snimaka
- U prvi mah nisarn primijetila da aemam sat, Tek naken SIO sam prosla pasosku ken trolu i, prakticno, bila spremna da udem u avion shva[ila sam da sam ostala bez sala - govori !lam dva deselOs-

26

A. KESEROVIC

TUZLA25 ZENICA,

R uk ova ds tva Federalnog zavoda za penziono i invalidsko osiguranie jucer je porvrdil0 da je dooijeia odluku da isplata penzija za maj pocne u petak, 3, juna Kao i prethodnog mjeseca, koeficijem za redavlle penzije je 1,73 ~.a redovne !e 1,485 za pov las lene penzi je. Braj osaba kale Ce prim;Ii majsku penziju povecan je u odnosu na april za. 643, Penzi j e 7..a rna j prhni t ce ukupno 372.171 penzianer. S obzirarn na to da nov; saziv Upravllog odbora Zavoda PIa jos nije farmiran, nalog za isplatu penzija dar ce dire k!Or Za vod a Zij ad Krnjic. E.Ra.

U maiD poveean brol penzlonera
llajniZii .310.12 HM • 2..071.50HM Ilajvisa • 414.30 HM zaja.mcena .353.47HM pem:;ja penzii'a penzija

Sutra isplata majskih penzija

Da.n3s ce biti 26 neS[abilno vrijeme, sredillam dana i poslije podne acekuje se kisa, pljuskovi i grmljavina. V jetar slab do urn jerene jaCine sjevernog smjera. JU[arfija lemperatura zraka izmedu II 16, na jug\l od 15 do 20, a n3jvisa dnevna izmedu 21 i 26, na jugu do 28 stepeni .

SARAJEVO .23

~ ~

CETVRTA.
2. 5_2!ul. ..lIlAAJIJE 19&'EPJOl1AE

PETAK
~. IS.. '21l11. JUTiWfJE ~lURE :,.,&":2011. : JUTiWUETEUPmI\TURE

od 11' C dD 20' C
~ETl_~"'RIFIf

od 12' C dQ 20' C
lHVNE TE.MFlAArulU:

i ud i nd

11' C do 20' C 22' C do 2T C

: [lfIEIMETE!.4POtAnJltE

od 21' C '~o 28' C

od 23' C do 28' C

BIOMETEOROLOSKA PROGNOZA
Promjenljivo vrijeme n~gativllO ce uli!~ati na raspolozBnje vecine pop ulacije. ali '~ronicni bolesnici i m Bteoropati 08 ipak osjetiti 0 lakSanj B, pon.jviSe lbog osvjelenja u vidu padavina i nizi~ temperatura. Na jugu C'8, U2 vi~e SUflca. biti ugodnije. mada bi u poslijepo~nevnfm satima spann. mag la uzro kovati poteSko osjeUjivi m osobama.

ee

Grad Sar.ajevD

2. 6. 2011.

Izl8<ak 5.07
ZaJazak 2022

1',laza 5.20 k
Zalalak 21.08

Ukratko

8
"Avaz" saznaje
Sjednica Predstavnitkog doma FBiH 22. juna

OnlW~i avaz, cel\l~ak. 2. junVlipanj 011,. 2

teme
.

Radionice

mun iHraJina
samladima
... Arnbasador SAD u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) danas ce prisustvova Ii razgovoru s mlad irn zaposl enicirn a u Federalnom ministarstvu finansija, Na radionic] a svoiirn iskusrvima i 0 njihovom razumiievan]u Sicareskcg planiranja, rnotivacije i vjdtinama prezentiranja s rnladim kadrov ima razgovara t ce arnbasador Mun i federalni ministar finansiia

a dneunom redu i naert zaMona 0 Mr-uiC i djerma ratne or-uatizaCi)
Kolegij lucer predlozo 23 tacke • Omer Hecimovic iz SBB BiH ocekule da ce zakon 0 nezastariievaniu ratnog profiterstva biti i usvojen
ogranicenoj uporrebi duhao sk ih P reradevi 0 a, za rim 0 zdravstvenom osiguraniu, 0 Agen ciji za bankars tva FBiR,o bankama, 0 prodaji stanova na koiima pcstoji stanarsko pravo, 0 slobodi prisrupa informacijama, Tu su i Vladini nacrti zakcna 0 licnom imenu te 0 zastiti prirode, Kako saznajerno, u Prijedlog dnevncg reda za 22. j un i uvrs teno je i razma tran j e Nacrta zakona 0 n eza starij evan ju kri vi cnih diela ratnog prof tersrva i krivicnih diela iz prccesa ratne privatizaciie, eiji je predlagac Klub poalanika SBB BiH, Poslanici SBB BiH ovai akt predali su Parlamen ttl FBiH prosle sedmice, a prerna predvidenoi proceduri, 0 njemu ee se trebati izjasniri i Federalna vlada kao i nadlezna parlarnentarna tijela, odnosno Zakonodavnopravna kornisija i Odbor za opcu u prav u, Kolegij Predstavnickog d oma Parlamen ta F ederaciie BiH cdlucio ie jui5erda naredna redovna sjednica ovog zakonodavnog rijela bude odrzana 22. j una, saznaie "Dnevni avaz" U Federalnom parlamenru,

VladinI prijedlozi,
Kolegij je urvrdic Prijedlog dnevnog reda na kojem se nalaze 23 tacke, a na sjednici ce poslanici urvrditi njegovu konacnu verziju. Izrnedu ostalih predlozenih zako nski h akara, nalazi se vise priiedloga Vlade F ederaci je za izmjenu pOStDjecih zakona, popur cnog 0

Nema zastare
Pcslanik SBB BiH u Predstavnickorn domu FBiH Orner Hecimovic za "Dnevni avaz' je j ucer iziavio da je obradovan brzinorn dolaska ovcg nacrta . zakona na dnevni red .. - Nadamo se da ce ima-

Ante Kraiina,

PriZnanJe hriuice?

Slucaj ,,8ego"

... Razmatranje sporazurna 0 priznaniu krivice, sklopljenog izmedu Tuzilasrva BiH i optuzenog Osmana Sege, zakazano je za 2. juni pro ed Odje1orn I za ratne zlocine Suda B.iH, javila je Fena, Sud BiH porvrdio je 7. martg 2011. opwz.rucu ko j II. Segu tereti za ratni zlocin proriv seanovnistva na podruciu
Bugojna,

SmJenaZuteraDerUiSeUiCa uhilnom POSIDPRU
U predlozenom dnevnom redu predstoiece siedn ice Predstavnickog do rna Parlamenta FBiH nalazi se, kako saznaiemo, i VIadin hitui Prijedlog zakona 0 izmjeni i dopuni Zakona 0 Finansiisko] policiii FBiH. Ovaj akt predvida smjenu dosadasnjeg direktora Federalne Iinansijske pclicije Zufera Dervisevica koji se vee II godina nalilozi!la [OJ poziciji, a da nikad nije izabrao pmem legalne Vladine procedure ime.novauja iii konlmrs2. U predlozenirn izmjenam a zakona preclzirano j e da direktora Finansijske policije imenuje i razriesa va VIa dana prij ed Iog federalncg ministra finansija te da 00 kao glavn i inspektor ima status imenovanog lica s rnandatcm od ceriri gcdine, s rnogucnos.;u novog irnenovanja, Takoder, predlozen je i novi clan 25a koji kaze da ce nakon stupanja na ,snag\! ovog zakona Vlada razr· ij~iri dUZnosti dosadasnjeg glavnog inspekWra. Hecimovic: Obrado vaB brzinom ti takvu podrsku i u raspravi kada bude usvoien dne'In ired. Inace, u nezvanicnirn kontaktima s kolegama po sian ici m a iz ostal ih
srranaka uglavnorn dobi va-

Jauniprihodi B2I miliOn Hm
... Poreska uprava RS je za prvih pet mjeseci ove godine pdkupila 821,1 milion KM javnih pri· hoda, 8m je vise za 100 miliona KM neg'o u iswrn periodu prosle godilie, saopceno je iz Pore. ske uprave RS, javila je Onasa. Najvete povecanje od 73,6 posfo astvareno je kod poreza na piaeu, dok je po osnovu poreZ9 na dobit ostvarei:ta veea naplata za 14,5 posto.

Republika Srpska

rno podrsku za ova] zakcn, tako da gajirn optimizarn da ce on i bi ti usvojen. N aravno, 0 niemu bi se trebala ocirovati j Vlada, al i naibimije je da je zakon uSao u proceduru. Otekujemo i da nam se ukaie na primjedbe koje, eveo maino, i pozidja bude imala te da se orvori

rasprava 0 tom veoma vaznom akru - kazao je Hecimovic, Kao lito je vee poznato, SBB BiH ovirn zakonom zeli stvoriti pravne norrne za pcnistenje ratne privatizaci]e, U ovoi strand su stanovista da ne moze biti zastare krivicnih djela ratne privatizaciie u koioi su rami dezerre[i pri va(i zirali tadasnje drzavne kornpaniie bez ja· vnog tend era, bez uCeSca vise pon u dam i bez uplacene marke dd3Vi. M. KUKAN

"Avaz" saznaje Danaskonsultacije

U

Predsjednistvu BiH 0 Vijecu ministara

PlatlormaSi traie Det miesta, mandatar iz HDZBiH
Medu zahtjevima pozicija i sefa diplomatije
Stranke pOlpisni oe platfo· rrne u konsul tacijama za formirll!lje Vijeca rninislara BiH traiit ce pee miniSlarskih pozicija, od toga i mjes ta sefa diploID ati je, saze
naje :uA vazl!!;.

Obuke

SDreCaUanJe nasilla UDOrodiCi
... Diender centar V!ade RS organizator jed vodne. vue obuke za sudij e i ruZiQce"Primjena zakonoda vstva za spreeavanje i s\lZbijanje n asilja u poro" dici sa studiiama s!ucajeva", koja pecinje dallas u Banji Vrucici kod Tesliea. Cilj obukeje unapredenje pravosudue prakse u sluCljevim a nasilja u perowd, ja.vilaje Dnasa.

Tri bi rninistarstva, prerna zarnisli platforrnah, preu zeli Bo~.nj'aci, jedno Hrvati i jedno kandidat iz recla os tal i!:t. Srpsko-hrvalskorn bloku stranaka, prema jednoj opciji, pr..,pustilo bi se ostalih pet mloistarskih rnjesta. lako je juter plasirana ~pekulacij a da ce pIa tforrn alii imari svog kaodidata za predsjedavajueeg Vijeca ministara B iH, saznaj emo da ce ta pozicija ipak bili prepuiltena HDZ BiR. $!ranke okupljene oko platf()rrne SDP-a jucer su smislj enG obja vile da Sl! delegat Doom naroda BiH Stj epan K res ic i preds jedniK NSRzB Mladen Ivankovic Lijanovic gJavni kandidali za predsjedavajuceg

Vijeca ministlll'a BiH. Predsjednici iIi Clanovi uzeg rukov 0 ds tva osa.rn od uKupno 13 parlamenlarnih s[ranaka da !las ce s clanovirna Predsjednistva BiR ra· zgovara[i 0 imenima Kandidata za novog drZavnog prernijera. S Nebojsom Radmanovi· ee_m,Bakirorn lzelbegovicern i Zeljkom Komsicem danas b i se ere bali sas ra li predsj ednid SBB BiH, SNSD-a, DNS-a, PDP-a, NSRzB'a, HSP·a, DNZ·a i HDZ-a 1990. Stranka za BiH jos ranije je odbila uceStYovali U konsullacijama jer, kako Ivrde, zbog izbornih re.zultata ni$U ,elevantao fak cor da odlul'Ujll 0 bilo CernLl. SDP, SDA, HDZ BiH i SDS konsulClIcije s Glanovirna kolekLivnog seta drzave

salnlca MOnSullaCiia

09.15 - SBB 10.00 -PDP 10.45 - HSP 11.30 - DNZ 12.00 - pauza 13.00 ·DNS 13.45 - NSRzB 14.30 - SNSD 15.15 - HDZ 1990
imat Ce sutra. U SBB BiH jucer su nam po [vrd iIi da ce preds jednik stranke Fahrudin Radoncic dOGi na konsulracije. To 6e danas ucinili i predsjednici iIi predsta vnici ostalih sedam straoaka. s. R.-F. V.

teme

Dnevni avaz, ~etvrta~.
2. junVlipanj 20' 1 .

9
Julskl Sok za bh. gradane

FERK krajem ovog mjeseca objavljuje nove cilene

uesna Budimir noui glaUni 1uzilae BiH?
Se!ica Posebnog odjela za ratne zlocine i zamjenica glavnog ruzioca Tuzilasrva Vesna Budimir naiozbiliniji je kandidat za novog prvog drzavnog rufioca ... . Prema nes[ulthenim in· ostalog, kao tuziteljica u predrnetu protiv ratnog komandan ta Zul fi kara Alispage i ostalih osurnnjicenih za ratne zlocine u Trusini, u slucaiu protiv zamjenika zapovjednika [0-

Oa Ii Barasln odlaziiz Iuzilasfva

FERK nece prihvatiti ekstremne zahtjeve EPBiH, ali ce poskupljenja svakako biti
Federalria regula lorna agencija zaelektricnu energiju (FERK) objavit ce 27. juna ove godine nove, vierovamo, vece cijene elektricne energije koje ce na snagu stu pi ti od I. jula ove godine, sazna j e "D nevni avaz". Time je porvrdeno pisanie naseg lista da ce oko 700 hiliada porrosaea koji se strujom snabdijevaiu iz sarajevske elekrroprivrede od narednog mieseca dobiti vece racuue za strujul Nove cijene bit ce rezultar tarifnog postupka koji ie zapocet kraiem mana ove godine, i [0 n a zahrjev "Elektroprivrede BiH" (EPBiH). scenariia, prema Kojimabi struja u prosieku za sve kategorije trebala poskupieti od 13 do hl20 POSi:O. o, buduci da su N istovremeno trazili i poieftinienje elektricneenergi je malim

Tarifnipostupa k
EPBiH
FERK-u

ie, podsjetirno,
nekoliko

predlozila

BOllistatusrudara
ee
poskuplien]e struje najve6m dijelom odobriti zbog
ciji domaeih rudnika i pobo-

Kako sazoaiemo, FERK

obaveza EPBiH u konsolida-

Ijsanje poloZaja domacih rudara, Slieni h oceki van ja bi10 je i ranije, ali BU naSikomo-

ra ti imali malo koristi od skupl j e struje, Hoce li niihov status biti poprav Ij en nakon odlaska direktora Jerlagica i do laska perspektivnog Elvedina Grabovice, trebaio bi biti poznato vee do kraja ove godine,

komercijalnim kupcima na rnrezi od 0,4 kilovolt a, a kako, navodno, ne bi bio izazvan lancani rast cijena, srruia bi trebala drasticno poskupjeti u dornacinsrvima i velikim industrijskim potrosaeima na 110· kilovoltnoi mlcii. Na osnovu prijedloga EPBiH, kako smo ranije pisali, struia bi za domacinsrva treba Ia p oskupjeti od 23 do cak 38posto! U meduvrernenu je u FERK-u odrzano vise WI. formalnih rasprava na kojirn su isticani razlozi za i protiv odluke a poskupljenju srru-

je. Kako "Avaz" saznaje, zahtjevi EPBiH za drasticnirn poskupl j eniern ciiena stru j e nece biti u cijelosri prihvacenil Ali, poskupljenja ce sigurno biti, iako se jos precizno ne zna koliko,

formaciiama, ruZilac Barasin uskoro bi se mogao povuci s m j esta gla vnog drza vn og ruzioca, BIIdimir hi najprije rrebala bi ti vrSilac duznosri, a onda ipreuzeti duznost gla vnog tuzioca. Inace, ruzireljica Budimir poznata je, izmedu

gora "Gabela« Nikole Andruna i drugim, Radila je i kao ruzilac u Osnovnom iavnom tuzilaiirvll Sarajevo, bila pomocnik ornbudsmena ¥BiH i strucni saradnik 1I Federalnorn vde, rninistarstvu pra-

F. V.

Bivsa sutkinja zeli ponovo u pravosude

Bivsa Uprava
N aime, uzimai uci u 0 bzir veliku ekonomsku krizu u naso] zemiji, to jest pad prihoda gradana i brojne otkaze, FERK ce, saznaiemo, zah tjeve EPBiH nasroiau svesri na !ito razumniju mieru, Za poskupljenia je, nesumniivo, najodgovornija bivsa krim inalizirana Uprava Ep· BiH s Amerorn [erlagicem na celu, koja je prosle godine ostvarila gubitak od 14,4 miliona KM,ciji ce javasluk plati!"i gradani. F. VELE

JaSmlnHB PutlcB,HonHUrlralB zasudiJu HantonalnOg SUda
Nek adasn ja istrazna sutkinja Vrhovncg suda Federacije BiH [asminka Putica, poznata iz slucaia "Pogorelica", nakon skoro devet godi na nam jera va Be vrati ti 1I bb. pravcsude. Putica se zajedno S3 sutkinjorn Opcinskog suda Sarajevo Amelom Skrobo i kanronalnorn ruziteliicorn jz Sara] eva Elvirom Stanoj lovic prijavila se za dodatnog sudiju Kanronalnog suda Sar· ajev(). PUliea i njene kolegice treb ale bi dana s b iti iutervj uirane u sjedislu Visokog sudskog j 1ll1.iJaCkogvijeca (VSTV). P urica je pocetkom ap rila 2002. godine podigla hivicne prijave protiv bivseg ministra unutrdnjih poolova RBiH i direkmra ArD-a Bakira Alispahiea. Ie En vera Muiezinovica, Irfana Ljevakovi~a, Ejuha Ikica i Edhe· rna Vdadzica, "zbogspijunaze i 0 rga n; zira nj a teror;· srickog Kampa u Pogorelici" te za ~poricaj na ubistvo Fiheta Abdica".

USlrOHOmBrlJegU rllelill Ilmu za reulzlJulnualldnlnal
Otkrili da 50 Ijudi .ima uvjerenja koja nisu izdata u skl.adu sa sluzbenim evidencijama, pa bHi izlozeni sikaniranju
iz Zapadnohercegovackog kantona, prijavili su illi da su dohil; prijemje od pojooin.ih liudi koji, prerna svemu sudeCi, nemaj u pravo na iuvaIidninu. Kakva je [0 pravna driuva ako ne mokmo da u.kinemo naknade Ijudima koji na njih nemaju pravo. Clanovi lima za reviziiu korisnika naknada za boraClm populaciju u Sirokom Brijegu bili su izlozeni iii kan iran ju i pri jem jama i to prj javili MinI sears lVUza b 0rach pitanja FBiH, saznaje )')Dnevni avaz Oni su, kako je na~em !ism po tv rdio federalnl min istllr za boucka pilanja Zukan H elez, orkriii da 50 osoba ima uvjerenja 0 pripadnoSl; sn'lgama HVO-" i okoInosLima stradanja koja nisu izdata u skladu sa.sluzbenim evidencijama. - CIanovi revizorskog rima tri, koji Sll uglavnom svi
H •

v

Ministar za boracka pitanja Zukan Helez za "Avaz"

Putica: Nije izdriala priliske U jednom od najcuvenijih procesa II nasoj zemlj j nepravomoCno su oslohodeni u julu 2006. godine, a prllvosnaZno pocelito m 2008. godine, kada je stav Ijena tacka na ovaj s[ueaj. Punca je u avgustu 2002. godine podnijela ostavku jer, kako se tada tuma.cil.o, nije mogla iZdr"ati pritisak. F. V.

No, vjerujem da cemo to rijellili mirnim pute.m - kazao nam je Helcz. Dodaje da je razlog ovak vih probl em a pri je svega to ~to su U rev izorsk im tim ovima [judi iz is tog kamona iii miesta kao i oni koje t.rebaju "proce~lj3ti".

Helez: Prijavili prijelnje - To SUteStO kom~ije, PI"" ij~telji, pa cak i saborci. Bilo je slueajeva da c[anovi revizo· rskih rimov2 OdlUCllju0 vali· cinosti dokumentacije svojih saboraca iz iste jedinice. Zbog toga sam odluCi 0 da ~to pri je napravim() mje:loviw rimove. Vetsmo neke Ijude iz Sirokog Brijegaposlali u Tuzlu, iz Binata u Siroki i s 10m praksom cerna i n astaviri - zaklj ueu je Helez. M.AJlDIC

ISKlJoceno Dise Od 400 KOrlsRlHa
Do sada su bez prava iz obI asri b (}ra~ko-invali dske zasti te oSlala 234 korisnika, cime je llSleQenO milion mantka na godisniem nivou. Helu istice da su pri kraju "papirologija" za izvo den ie i.z prava jo s 200 Ijudi, sto je doka~ da reviziia napreduje.

Federalni premijer Nermin NikSic i brojni miniSlri iz Vlade jueer su posjetili Srebrenicu i s rukovodslVOm Opcine razgovarali 0 novim projektima za brzi oporavakovag grada. Na samom potetl.:u pooje. Ie delegacija je obi!ila Memodjalni kompleks POrQeari Ie odala p ()CaSt znvama srebr·-

niBBiC posieliO Srebrenicu

Premijer i ministri najavili preporod
enickog ge.!!ocida. Premijer Niksic istaka() je da se njego".aVhda odlucila za d.rogaGij prisrup Srebrenici re i da planira u naredne eeM glr dine u Srebreni cu i regi ju uloziti 4Q miliona KM, s tim da bi svake godine, kroz rame projekle, u ovai region treba.10 biti ulozeno po 10 miliona KM. . Me. Sm.

Klub poznatih

nalti sDacilalista
ucm profil pievaca
Ime i prezime: Almir Medija, Datum i mjesto rodenja: 3. 12. 1980., Sarajevo. Gdje Zivite - s roditeljima, podstanar iii imate vlastiti dom: Vlastiti dorn, Bracno stanje: Ozenien. Bitni datumi u Vasem fivoru: 8. L 2006. i 17.7. 1996. Koji automobil vozite: "Alfa romeo", Kako se odmarate: Uz muziku i gledanjem utakmica na TV. Omiljeni muzicar: Admir Causevic, Emir Vatric i AmirCefo. Volite li kuhati: Nisam neki specijalista u kuhin j i, Najdraza knjiga: "Paralelni svijet". Omilieni pisac: B. D. Benedikt. Umjetnik kojeg cij~nite: Goran Bregovic j Zeliko [oksimovic, Za koji klub navijate: ZeIjo i Bajern. Koga biste poveli na pusti otok: Nekoga. jeste Ii Ijubomorni: U grail icama norrnale. Sta najprije primjecuiete kod osoba suprotnog spola: Fizicki izgled, Biste Ii ikada oprostili nevjeru: Ne. Barite Ii se sportom: Ponekad tenisom i fudbalom. Omiljena hrana i pice: Morski plodovi i koka-kola. Ko se brine 0 Vasem imidZu: Sam svoj majstor, Volite li ic; u so ping: Da, naravno. J este u sujevierni: Nisarn, Imate Ii kucnog Ijubim,----..--.--......,,.,.-...-----~-,

U ItUhinli nisam

Almir Medija

10

Dnavni avaz, tetv~ak, 2. junVlipanj 2011.

te m e

BAKTERIJA Nijemci utvrdili da krastavci nisu uzrok epidemije

soaniJ Irazi Odsl lu. rasle brOJObOIJelih
Registrirano 365 novih zaraza • Prvi slucaj otkriven u Ceskoj • Spanskl farmeri tvrde da gube 200 miliona eura secrncnn

Medi;a: Zeljo i Bajern ea: Papagaja, Koji ie Vas i.ivotni moto: Vjeruj u ono stO radis i uspjeh je zagarantiran, Vas naj_bolji prijatelj je: Admir Causevic Zuna. Pratite li pohtieku situaciju: Ne. Da imate 15 minuta viasti, sta biste prvo uradili: Zaposlio bih nekako sve nezaposlene, Blste u ucestvovali u SOUU realnosti: N e.

Dnaunl auaz
081-142-015
KVALITET GORIVA-Toje sigurno racno kada kafu da benzinske purnpe kradu na kolicini i kvalitetu goriva Njib 40 pOSIOtreba zatvoriti bez ikakvib provjera Koliko god da piale kazni, om i
dalje imaju racu-

Borba proliv epidemije kfece s nule Zdravstveni zvanicnici Hamburga priznali su da su testiranja dva sumnjiva spanska krastavca pokazala da oni nisu nosioci soja re bakterije, mada su bili pozitivni na opasnu bakteriiu eserihija koli (EHEC). Time je borba protiv opasae epidemije koja se siri Evroporn ponovo
krenula s nule,

I

na raditi. BOSN}ACKA SNAGABosnjaci ce biti onoliko jaki irespektirani u svijeru koliko budu organizirani i k:oliko budu sloini. Tek kada se bosans ke snage organiziraju i stanu na celo odbrane suvereni una drll:ave, onda cerno biti jaki i [ek onda cerna imati jasDU perspekti vu. ZLATNA KOKA - Moje je

misljenie da naSa vlast "Energoperrol" treba orkupiti, a ne prodari i ostatak vlasnistva, jer je to "zlatna koka", SLAST JE VLAST - I nakon opcih izbora odrZanih u oklobru pokazala se narodna: vias! je slast Stvamo Za}0&110, na ow bh, sirotinju niko ne gleda. POPOVI -Za pogibiju srpskib vojIIIka trebali bi odgovarati niibovi oficiri i popovi koji su in napijali i huskaIi na pokol je kada su brabri bili nad e ivilima i s artiljerijom. FIRMAU KOLAPSUKako ie moguCe da posloje diomce npr. "Kraiina-

OFICIRI I

pureva" iz Bihaca, a firma u kolapsu s velikim minusom i u sreCliju!Nekako je nespojivo diolliCars!Vos ovakvim stanjeml PREKO MALIJI- Zasro kod nas sve ide preko leda rnalog tovjeka. On je na kraju karike. U zemlju Dam unose robu sumnjivog kvalitera i neko se na tome enormno bogari. SKUPAVODA - Nije ni cudo s to gfa dani ne placaju komunalne usluge u Travniku kada su cijene na niyou eVTnpskih metropola. Sarno vodu pIacaroo 20 maraka po osobi, bas kao da je uvozimo.

Dprez Zbog lurlSla
Epidernioloska sluzba Instiruta za zastittl zdravlis RS nema podataka da su se u ovom diielu BiH pojavili sirnptom i ked pacijenata kojib i even tualno ukazi vali na bakteriiu EHEC. - Zarazene osobe iz Niernacke rnogu doniieti bakreriju. U junu se oceku]e vee; priliv turista i domaceg stanovnistva koie zivi u inozemsrvu, zbog cega gradani, takoder trebaju biri oprezni • ka2:u u Instirutu, Njemacka ministrica za z3scitu potrosaC3 Ilze Ajgner (Ilse Aigner) jucer je sla la U od b [a.ou eks pera ta iz Hamburga. - I u spanskim krastavcirna je pronadena EHEC

lahl)eu Madrlda
Ne iskliucujemo mogucnosr pokretanja sudskog postupka protiv vlasti ko j e su dovel e u piranie kvaliter nasih proizvodg. Te bakterije nema u S paniji - iziavio je juter zamjenik spanskog prernijera Alfredo Perez Rubakalba (Peres Rubalcaba). Madrid je zarrazio od Evropskeuniie kompenzaciju za Spaniiu i druge proizvodacke zernlje koje su pogodene ovom krizorn, bakrcrija -kazalajeona. Dok traju medusobna opmzivanja, braj oboljehh sepovecava. U Njemacloj je orkriveno 365 novih slucajeva,a ocekuie se dace IHibroj i dalje rasti, Do sada je urnrlo 16ljudi_(l5 u Njemackoj, jedno u Svedskoj), 3 vise od 1.500 je zarazeno, veCinom na sjeveru Njemacke, Oko 400 Nijemaca je u [..skarn SI3nlU. Prvi slucai zaraze olkriyen je i u Ceskoj kod arnerieke turistkinje koja je bila

UnIsteno povrce
Iz Spanije su sve glasnije prijetnje tufbarna i zahtjevirna za odsteru zaro !ito su iz Harnburga plasirane nepotvrdene informacije p opasnim krastavcima iz Spaniie. Farmeri iz Spanije rvrde da gube oko 200 miliona eura sedrnicno jer su morali unistiti povrce, 12 Ham burga se nisu oglasili na najavu tuZbe jer, kako tvrde, i daJje su kon ceotrirani iskljuci va na pronalazak uzroka epidemije koja je digla na noge <:ijeluEvropu. No, i dalje vjeruju da je povrceul,rokovalo zaraZli.

na izletu na sjeveru Njemacke, Opasna bakterija EHEC poiavila se u Au~rriji, Danskoj, Holandiji, Svedskoi, Svicgrsko], Velikoj Britaniii, Spaniii i Norvesko]. Medutim, amo u dva slueaja nije djee 0 njemac kim drzavljanirna iIi osobama koje su nedavno bile u Niemackoj. U n3soj drzav i i dalje nerna porvrdenih slucajeva zaraze bakreriiom EHEC. Zdravsrvene ustanove prate situaciiu, a epidemioloski nadzor vrsi se nad svakom osobom koja ima slicnu infekciju. U cijeloj nasoj drzavi opada prodaja povrca ivoca, - Kupci sve cesce pitaju odakle je uvezeni pfoizvod i zele domace. Prodaja jos ide dobro - tvrdi jedan od prodaVilea n3 b 3D jalu cko j tdni ci. No, po cijenama koje smo jucer zatekli na trinici, reklo bi se ipak da se osjeti promjena tl porraznji. Kilogram kras[avaca jucer je kostao od 0,50 feninga do jedneKM,aparadajzoko 1,50 KM. lnspekcija konrrolira [i"Ziste- receno nam je juce~ 1I Republickoj san itarnoj inspekciji manjegenritela., E. Ba. - V. S.

Nize cijene

EPidemiJa Iz 1998. gOdine
rake ie ovo daleko najsira epidemija ove opasne bakterije, nije jedina zabiljeiena. U Velikoj Britaniji je 1996. godine urnrlo 11 osoba od nje., a 216 ih je bilo zaraZeno.

teme

Dnevni. aval, ~e!Vrlak. 2.lunVlipanj 2011,

11

ANALIZA Odustaju Ii plattorrnasi ad BiH

p rt-H S 0 H·· SO ·H·BPI-t·1_BeUI .. _OJIB
Delegacija Federalnog parlarnenta odnijela je u Brisel pollticku poruku kojom se potvrduie Dodikova teza 0 viecnim entitetimai privremenoj BiH R.ezervna varijanta
Valen tin Ineko (Inzko) nedavno ie pred Milorada Dodika iznio ideju 0 neposrednoj saradnii dvije entirerske vlade, I ova zamisao na rragu je pokusaja svodenia BiH na njene teri toriialne jedinice, oje vlasti bi, medusobnom saradnjom, postale zamiena 1.3 driavna rukovodstva, Ake Incko govori ono ~to mu B risel sap uce, on da su u evropskom vrhu vrlo zadovolini Zvizdicevorn pctvrdom da platformasi nemaii niSla protiv toga da dva dijelal

N avikn u ta da mine pod bh. drzavu obieno podrnecu iz fllISeg manjeg enriteta, iavnost je zabrinuta spoznaj om da ni u Federaciii, izgleda, ne manjka musreriia 1.3 tu opasnu rabotu. Svojorn proslosedmicnom posietom Briselu, delegacija Predstavnickog doma Parlarnenta FBiH dala je povoda za ovakve zakljucke, Tokorn boravka II centrali Evropske unije, Denis Zvizdic, predsiedavaiuci ovog Dorna, skupa s porpredsjednicima Stankom Primorcern i M.irom Grgie, pro enio je briselskirn domacinirna "sprernnos[ Federacije B iH da, k ao j edan od enti tera u BiH, supsidijarno ispuni sve obaveze koje proisticu iz Sporazu rna 0 S lab ilizacij i i pridruzi van j u sa EU~. Predstavnici vladajuee p13tformaske kcaliciie ovim su, htjeli- ne hueli, stavili na znanie evropskoj polirickoi eliti cia su sprernni i na • rezervn u varijanru! Ukoliko BiH kao drzava ne UZIll0gnC cia udovolji zahdevima i hiteri jima Brisela, na nieno miesto uskocio bi federalni en ti tet, Time se unaprijed utvrduje pazar koji neodoljivo podsjeea na naein ulaska podijeljenog Kipra u EU. Za dvije deeenije mukorrpne borbe za zivet BiR, nje· ni peborn iei n ikad oisu pali mko n isko kae ova bnselska delegacija i njeni pia tfomlaSki pokrovitelji. Oni su Zvizdica

Ciiala - iz dua dUalal

Ih. noucem izmirn ce
dugOUe u SIOueniii?
Kako javIjaju slovenski mediji, .Prlrnorle" oipusta 150 radnika
Slovenska kompanija "Pri· morie" koia gradi naiveci infrastrukturni objekat u BiH, runel Vijenac dug m kilometra, nalazi se u velikim finansijskim problernima, Kooperami eve kornpanije nedavno su odrzali pro teste u L j u bl j ani, trlIl'di da im bude isplacen njihov zaradeni novae: itisnuto stomilionskim govima, du-

Spremali se nova prevara kompanija

Moguc seenarll
Moogi strahuju da ova kompanija neee moci kvaliretno i na vrijeme izgraditi rune! Viienac, odnosno da ce skoncati kao i SCI; koji je bankrorirao i osrao duzan desetak miliona KM nasim firrnarna .. Osim toga, strahuje se da ce ova kornpanija novae koii bude dobivala 1.3 Vijenac koristiri za podrnirenje obaveza u Sloveniji.sto auromatski zn aCi da ee pra vi ti d ugove prerna nasim firrnama. Elvir Memisevic, vlasnik

Pogresan nacin
Iz .Primorja" su kazali da protest] nisu nacin da se ovakva pitanja rjeilavaju, prenijeli su slovenski mediji, Uprkos cestim izvjestajimae finansijskirn problemirna, iz "Primo!ja" tvrde da

Zvizdic: Pogresna poruka domacinima u Briselu na neodoljivo slican nacin. i drusrvo iskoristili kao kurire za prenosenje jedne dalekoO~i!i pad pclitickog bosnoliublja u plarforrnaskom sezne poli ticke peruke, krilu ilustrira i p roces Niksiceva izjava (ne)formiranja neve drzavne vlasti. Upravo plarformasi 'Ia poruka je, nazalost, posu ti koji opasno produzavakazatel] spremnosti da se ozbiju vrijeme poslijeizborncg Ijno uzme u razmatranje Dodu kojem drzava ikev sistem po kojem su u bezvlasca pos taj e i k rn ja va i !aba va. BiH vjeenj jedino en ti teti .. Na njegavu forrnulu: ,,RS zauvijek, dn 0 je, rak 0 der, zazvuCalo i kada je, prilikom BiH dok mora", iz v ladaj w5eg ustolicenja nove Federaloe federalnog vrha odgovQreoo je

eu

vlade, premiier Nik1.ic kao je· dan od ciljeva promovirao ideiu da Federaciia bude "bolji bh. enti let". Pa, na to ih "tal· micenje" Dodik odavno poziva, sarno da bi Bosnu i Hercegovin u izbacio iz opticaia Prenerano bi bilo reci cia platforrn!i5i diiu ruke ad BiH. Ali cia je ne.kim svojim pote-zima veoma pojef[iniuju,eak i dodamo labave,. to je - ocigledno. Vla.>li",;r MfJOVIC

Prilisall jaUnOSII
0 ni SU to is 1O radili u Crnoi Gori, novae koji su dobivali slali su u Sloveniju .. Njima je pdoritet da izmire dugove prema njihoe

vim firmama, zbog pritiska javnosti. S druge strane, znaiu da iza. na!iih kompanija niko ne sloji - ka;re Memisevic za "Avaz". fllme "Memi-Ali" iz Zivillica, koju je "Primorje~ prevarilo u Cmoj Gori, 0 .:emu srno vet pisali, kate da je takavscenarij sasvim vjerovatan. Slovenski mediii javljaju da "Primorje irna problema s likv idnoscu, da razgovara s bankama 0 reprogramiranju dugova te da otpust.a 150 radnika. G. MRKIC

USlla urisiC Sebi uslira ila

Saopcenje Radio-televiziJe FederaciJe BiH

UODa slalDO zaoosleD-e
Nije potpisala ponudeni ugovor
0

kompanija normalne poslu· je. Zaoimljivo je da izvclni direkcor Roben Brajda, kako preoosi Ijubljansko "Delo", novi!!arima nije lelio kazati koliko kompanija duguje po· dizvodaCima, pravdajuCi se da je riiec 0 poslovnej tajni. No, slovenski lis! "Fi" nance" neda "no je ebj avio da je "Primorje", navodne, pro

radu

Radio'l:elevizija Federacije BiH obj aviJa je jucer saopCen je zajavnost, u kojem se navodi, . imaj;uCj u vidu medijske spekwacije i pristrnsne manipulacijc koje SII praLile komplemn sudski proces izmedu D~ke J 11riSic iRTV Federacije BiR, a kako bismo lakvo!ito preduprij edili, ovog pilla smo se u RTVFBiR odlumi cia javnosl blagovremeno izvijestimo 0 t!o"onaSlll' lim "spektima u ovom slue"ju. Nakon presude Kantona· lnog suda u Sarnjevu od 13. aprila 20 II. godine, RTVFBiH je, po!itujuci "Iadavillu prava, odmah poduzeJa akti vllosli ka· ko bi presudu provel". Hitoo su DuSki J urisie isplaeene rElZlike plata i sudski IT<lskovi Lejoj je odmab ponudeno i da po!Pi!e nov; validni ugovor .0 radu s RTVFBiH, jer je Ugovor po kojem je sve do tog dana primala pt.eu, pres tao w2:iti. Prilikom

Jurislc: Prosao zakDTIski rok ponude tog nOl'Og ug.ovora 0 [3du posebno sc vod ilo racuna 0 Cinfenici da je, u izvrSn.om posru· pku, Izvrlni odjcl Op6nskogsu· da" Sarnjevu jos 5. aprila 201 L donia Zaklj ueak i po tvrilio kako je nemoguee DuSku Juri'i': vratit:i na SUllO radno mj eslO, cj. 11arukovodeeu pozicij u uredni. ka Tnformalivnog programs

FTV-a, jer je i t:a pozicija, kroz novu reorganizacij U UnUmI RTVFBiH, donesenu jos 2010. godIDe, Ilrestala poo[ojati s inS ne. koJikornkovode6h i direktorskih p02icija u RTVFBiH .. Ujedno je RTVFBiH lIZOO u obm j preporuku U reda ombudsmena, kojorn je, medu ostalim, kao mogu,;nost za rasplet o"og pravnog problelrul Ured ombudsmena predlaZio rasporedivanjc Duske J urisi<.' na drugo raclnn mjeslO koje j e po s~om opisu i Slepen U s Iozen osli posh n a· jslicr.ije mdoom rnjesru, Ii, pozi· cij i na kojoj j e Duska J urlliit bila prijc cijclog sudskog poorupka. DrW'i se na~edenih preporuka i pravnih odluka i..mnog odjela OpCinskog sucla u Samj evu, RTVFBiH je 12. maja 2011. Du,ki J uri,ic ponudio "gover 0 radu oa radoo mjesto urednik-prOdUOXOl, koje se, po opisu i slo:!enosfi rndt!ih zidataka, ne-

znamo·,wlikuje od opisa poolo' va kaje je obavljala prije pokre· t:allja &udskog posrupka protiv RTVFBiH. PojaSnjenja .radi,porpisivanjcm ugovom na takvo, sloieno ; visokopozicionirano radoo mj es to, Dus 1m J uri.ie po&m1a jedini urednik"producebi muRTVFBiH, No, DliSka J lIliSic je sarnoj sebi uskr.ltila mogufuost da i dalje naslavi liZivati sva zakon,ka pro a.1'l1 taIruJg zaposlenika. u RTVP· s BiH, jer nij e polPisala ponuden i. ugovor 0 radu 11. poiiciju ure' dnik-produoent Stogll, budu6 da DtiSka J uriSi" ponudeni ugovor nife {Xllpisala ni nakon isteka mao ksirnalnog zakonskog rob ad IS dana,. RTVFB.iH vile nerna nika· h:vo zakonsko uponste da je na· 'IlIvi tretirnti kao svog stalnog zapo&Ienika sa svim prnvima iaba· ve-tama koja su zakonom propisana - navedeno je u saopcenj u RTVFBiH.

Kako je i najavio federalni ministar obrazovan)a Damir MaSi.c, koj i je ujedno ipreclsjednik Kornisije za stamsna pitanja tlanova Vlade FBiH i njihovih savjemika, ove sedm.ice pocela je primopredaja sl uzbenih stanova koj e bi,,!;i m inis[ri u Vladi Federacij e iz HDZ-a BiH joo nisu dobrovoIjno vratili. NaS list sazll3je da su u prOlekla dva daoa pmm;jenjene brave na dva Slana u zgradi "Lipa" u sarajevskorn naselju Grbavica, a koje su do sacla 1<0ristili bi "Sa predsjednica FEiH Borjana Krista i bi wi ministar nuizma Nevenko Herceg. Doznajemo da ce ovih dana ism biti uCinjeno i sa

promlJenlenebraue na stanouima Hristo iHereega

Nakon najave ministra Masica

SarajeVQ: S/uibeni ~Ianovi u

zgradi "Lipa" s!anorn koji je koristio bivsi federal!l i m in is mr fi oa 0 si ja V je.kosla v Bevan da. U ove stanove use!it ce se no"i fede-ralni minimi, M. K.

12
DZE.NAZE. Zalednlcki ukop Bosniaka iz Zvornika

Dnevnl avaz W'Irtlk. 2. junillipanj 2011.

teme
'..

..

S8ca Dsm-C DOS-8dnJi DO.iSD a ua Sia )8dinCa
poniltena odluMa o ralerendumu
Dodik odustao od zavrsnouizlaqania • Vlajki lrafio zamrzavanje odluke
Poslanici Narodne skupsrine RS jueer su usvoiili Odluku ostavljanju van snage Odluke 0 raspisivanju referenduma koju su nedavno usvojili, Predsjednik RS Milorad Dodik, koji [e prisusrvovac prvorn dijelu siedn ice, od us tao je 0 d zavrS ue riieci. Borenov ie iz PDp· a trafio j e da pos Ian icima b ude dos [3vijeno ilta je to Dodik konkretno dogovorio sa Ketrin Esrcn (Catherine Ashton) nasastanku B. rnaia. • Dijalog 0 pravosudu 1I BiH predstavlia diplomatski uspjeh RS, a na raj nacin sada je zvanicno i Sarajevo !!a tjeran 0 Ua rasp ra vu 0 pravosudu, RS se u narednomperiodu argurnentima mora bcriri za one sto prib godinama 0 pravosudu 1I

SjednIca Narodne skupstlne RS

Dzenazu-namaz za osmero ubijenih Bosnjaka _ volm rnuftila Ismail ef. Smailovic

nrcml("f1rn

Dokazali cvrstinu
Naocigledno iznenadenje rnnogih, poslanicirna se, iako to Poslovnikom nije

OPlu2b8 OPOZiCliB
Milorad Dodik ie dan ramie u obracan]u poslanicirna naglasio da je od EU dobio garanciie 0 rekonstruiranju pravosuda u BiH. Opozicija je jucer predvideno, obratio potpredsjednik RS Emil Vlaj· ki, pozivajudi parlament da do I. oktobra zamrzneodluku 0 raspisivaniu referenduma ier, kako je naglasio, na tai n acin RS po kazala cdredenu ~vrslinu 1I odnosu na rnedunarodnu zajednieu?! Sef Poslanickog kluba SDS·a Vukota Govedarica rekao je de SDS podrzava dijalog RS sa EU 0 reformi pravosud. a BiH, ali !!e i povlacenje odlllke 0 rasp isiva· nja referenda rna. B.ranislav tvrdila da je jedina is [;.0 a da je na ovakav naein RS uradila 011.0 !i to je visoki predsta vnik. u BiH zauazio • odus tala ie od referendurna. BiH - kazao je predsiednik NSRS Igor RadojiCic.

Na Sehidskom rnezariu U Gornioj Kalesiji iucer ie uz prisusrvo vise od d vije hil jade Ijudi klanjana zajednicka dzenaza i obavljen ukop osrnero tijela Bosnjaka ubiienih uZvomiku 1992.godine.

Najmlat'fa zrtva
Dzenazu-narnez predvodio je vojni muftija Ismail ef Smailovic, a poslieduiem ispracaju Bosnjaka pronadenih u masovnim grobnicarna Kazanbasca, Crni Vrh, Turalici, Seferovici, ~ahbe· govici i Tf[lOV3Cprisustvovati su i muftija ruzlanski Husein ef Kavazovic, Bakir Izetbegovic, Ciau Preds j ednisrva BiH, celnici TK, opci n a Kales iia iSapna. ,. Najmladi medu ubijeni-

• Sunce moje, irnao [e 21 godinu karla su ga izveli iz kolone i odveli u Biieli Potok, Nije majka stigla ni da ga ozeni - krozplac jegovoriIa Hajrija, Osim Mirsada Osmics, Ajne Sulji i Semsudina Hasanovica, jucer su ukopani jos i Ramiz Okanovic, Ibrahim Dautovic, Ibrahim Ri;;ic, Bajro Karabegovic i As· imBeCie ..

Utvrdili p.reporuke
On [e dodao da Klub SNSD·a smatra da je, osirn stavliania van snage odluke oreferendurnu a RS, porrebno urvrditi i zakljucke i preperuke za struk tu raln i di jalog 0 pravosudu, koji [reba da pocne 1I ponedieljak, 6. [una, kada ce u Banju Luku doputovatikornesar EU za prosirenje Slefan File (Sle' fan Fllele). •

801 za nalblitima nile se mogla sakrili rna koji su iucer ukopani bio [e Mirsad Osmic iz Dulica, I mao j e svega 19 godi na kada j e s j os 750 muskaraca iz Dulida iokolnih mjestaodveden u Bijeli Potok, Kraj Mir· sadovog rab u ta zatekli smo njegovu maj ku Seen (75). N i· [e prcgovarala niiedne riidi, samo ie plakala i starackom rukom milovala sinov tabut, Sarno njega ie irnala Danas samazivi uf)uliCima. Jed ina zenska osoba bib ie Ajna Sulji iz Potocana, Kada je ubijena, imala je 64 go dine. Na posljednji is· pracaj joj je dosla i kcerka R"mi~. Ome,ovic. Hajrija Hasanovic iz Klise je dosla ~a posliednji pl.llisprali sina Semsudina.

D818gaCiia iz BBOgrada
Medu delegacijarna koie su ua Sehidskom me· zllrjll u Gornjoj K,alesiji po' lozile vijence bile su i p'red. s!(Ivnice Udruienja "Zene u crnom" iz Beogr.ada. Clanovi pOIodi.ca nes· talih i lIbijenih Zvor· nieana j ucer su posjerill i Te.lmicki skolski centar u Karakaju, u kojern je bio koncelllrac'ioni logor u ko· jem su provodena ubija!lja zarobljimih bosnjackih ci· Vila, gdie su proaci!i Fa· liha i polozJli cvijece.

V.STEVANOVIC

Dedit na sudenju u slucaju "Eronet"

PriJenos Udlela HPI -a na drUge firme biD nezaMonii
Svjedocen jem b iv~e se· kretarice Upravnog odbora HPT -3 Snjeiane lelenika i bivseg sera racunovodslva ove kompanije. Ivana lo"· ke, re uekadasnjeg po' rnocnika direhora Fede· raIne agencije za privatizaci j \1 Zia tan a De ct-i ca, j IIcer je pred Kantonalnim su· dom u Mostaru optuzba, zasrupanapo tuziocu lden· k u Kova ea, zavr~ila s i2.. nosenjem dokaza u slutaju sumnji ve privati.zacij:e' ')[Eroneta" 1999. godine. Odgovaraj lIei na pitanja IlIZiOC3, svjedok llalan Dedic je rekoo kako je Federal· na agencija za privatizaciju taela utvrdila da je prijenos uelj·ela HPT·a na druge fir· me uradeu supromo lakoutI II privatizaciji predu· zecaFBiH. • Utvrdeno je kako hila kakva prodaia udiela HPT·a nije mogla bili (Iradena mi· mo Agencije· kazao je DediC

ad Ahmeta Grahica, predsjednika Udruzenja nestalib i ubijenih Zvornicana, sazn ajerne da je na Seh idskorn mezarju u Gornioi KaIesij i IIkopano do sada 653 tij ela, dok ie oko 180 identificiranih 'lrtava ukopano na porodicnirn mezarjima, • S podrucia zvornicke opcine rrazimo jos izrnedu 560 i 580 osoba, Ne mozemo biri zadovof ni !ito je eve godine identificirano sam 0 osam osoba,.' u Komemoralivnom cenrru u Tuni se nalazi na de· serine tijela. OCekivali smo da danas bude najmanje 30 dzenaza - kazao nam je Gra; hie. F.SINANOVIC

Nastavak potrage

Sudenje za zlocine nad bugojanskim Hrvatima

A.D".

U nas ravku sa ojen ja za zloCine u Bugojnu jncer je u Sudll BiH svjedocio Enes Handlie, bivili pomoc!!ik komandanta za sigllrnost 307, brigade Armije RBiH, kojeg je- ovaj Sud nedavno osu dio n a osa m god ina za I· vora nakon priznanja krivi· ceo Hand?:;" ie po[vrdio d. je

ZarOb ienille IUII.aOzalDienili IIOmandanla UOine DOliCiie!
izmedu 500 i 600 zatvorenika, mahom hrva[ske nacio· nalnosli, bilo zatvoreno n3 !!ekoliko lokacija u Bugoj!!u. Prije nego sto ce pripad· n iei V 0 in e poli ci je p rebad! i zarabljenike sa stadiona "Is· kre" na Ravno ROSIOVO, odvodili su ih u prostorije BH banke,gdjesu Inuc-eni. Upravo w sa ~bog po-

vreda premiuuli zatvorenici J adranko Gvozden, Niki· ca Milos i Perica Kovacevic.,. DV'ojicli eel njih, pre· rna rijecirna Handziea, pre· who je zamjenik komandanIa Vojne policije Enis Siiamija. Iako je zatrazio nj:egovu smjenu, Hand:::i': hie da se to ni k ada u ije dogodiIo. F.K.

sarajevski kanton

Dnevn i avaz. Mvrtak. 2, iUHV1ij)a~i2011.

13

nAvaz" saznaje Konacni spisak Ministarstva stambene politike

I sanacija dvije fasade • Pocetak radova krajem juna • lzdvojeno 840.000 maraka
Za obnovu fasada i, krovova Ministarstvc stambene politike KS na raspolaganju ove godine ima &40.000 KM. Za rekonstrukcii u i3 k rovova bit ce utrosenc 640.000,. a 200.000 maraka za sanaciju dvije fasade, Radovi bi, prema najavarna rninistra Cedomira Lukica, trebali poceti kraiern juna,

bnoua 13 II uoua
Za postignute rezultate na takmicenjima
Na opcinskirn takmicenjima ucestvovalo je 195 udenika osnovnih iikoIa, dok su Optinu Novo Sa" raievo na kantonalnom takrnicenju predstavliala 43 ucenika, Diplorne za naibolie rezultate iz informa[ike dobili su ucenici "VelesiCki heroji" Bedrija Imarnovic, Sabina Kulaglie i Darnir Buljic iz as "Grbavica 1" Mirza Mesihovic, Deian ACirnovic i Denis Badurina te iz as "Pofalic;" Dzana Bahtanovic, Metis Begovic i Resid

Obilazak lokacija
- Prije, ali i poslije usvajania programa obisli smo rnnoge lokaciie u gradu gdje bi se trebalo radi ti, Medurim, zbog mala novca u budzetu za sada smo u pro ilici od 22 krova, koliko

_'iPIOme za uCeniMe iZnOUOg Sar·aJeua
as
la Sabljica, iz Hodzic te iz

nacelnika Nedzada Koldze dobili Faris Sisi'; iz as "Grbavica II", Emina Tahirovic as ,~Cengic-Vila I", ucenici "Veldicki

heroji" Eldira S$SOOiAmi-

srno obisli, popraviti same 13, a od ceti;'; fasade dvijekazao je za .Avaz" Lukic, Prerna njegovim 6" iecima, radovi bi trebali biIi zavrseni do septernbra. - U srarogradskoj opcini bit ce obnovljeni krovovi na adresama Vrbanjusa 91 i Talirevica 14, Ll Centru Obala Maka Dizdara II i

Gdje ee raditi

D~id~ikovac 14, u Novom Sarajevu Ma1ta od broja 5 do 7. Dva krova bit ce obncvljena u Novom Gradu u ulici Franje Kluza 23 i 25,

na Ilidzi Dragana Ku· lidzana 35-39. U llija~\l radit ce se u ulici Mosevacka 36 i Srednje 8, II Hadzicirna Bratsrva i jedinstva 14 i u ulici 27. iuli bro] 5 i 7. Novi krov u Vogo~ti debit ce zgrada u ulici Vogoscanskog odreda 13 - isti Ce Luki c. Nove fasade krasit ce zgrade u ulici Zagrebacka 26-30 i Hadieli 12-16.

as

Ummikulsun Ramie i Aid Emir Corbo. Diplorne

os "PofaIiCi"
za

as "KovaCiCi"

takmieenia iz fizike dobilj su Sakib Ademovic iz "VeJeS:icki heroji", Kristina Bjelcs "Hrasno" i ucenici "Cengle-Vila I" Kemal Mustafic i Amila

as

as

as

AliC.

Curovac, a za prvo rnjesto
na opcinskom

A.NALO

Za naibolie rezultate iz rnatematike diplome su od

iz geografije
dii':.

takrnicenju Medina Ha-

E.M.

Vee duie u vogoscanskoj ulici Josanich do broja 44 u iiahtu [e pukla vodovodna ciiev i veda curi po ulici, Gradani kdLl da je dolazila ekipa ViK·a i locirala kvar, ali niko ne dolazi da popravi. Iako dio Vogosce od ponoci do pet sari ujutro ostaje bez vode, nadlezni ne spredavaju otjecanje vode, Es. M.

Odie'::a za sociialDO gurDlene
.... Saviet MZ "MarindvorCmi Vrh" u maiu je organizirao akciiu prikupljanja odjevnih predm era za sodjalno ugrozene stanovnike, Prikupljeno je 70 paketa koiice biti podiielieni narednih dana u prostorijama Crvenog kriza u ulici Valtera Periea 10. U CK se SV3kodnevno od 8 do 15 sari rowe doniieti odieca A. J.

Ispred Katedrale [ucer SLl predsta vnici Mlijecne industrije "Dukat" prolaznicima diielili mlijekc i na rai nacin obiljefili Svjetski dan rnlijeka, - Mlijeko srno dijelili u ios nekoliko gradova BiH. Nekoliko paketa dali smo u Dnm za nezbrinutu djecu »Rade Vranjesevic" u Banjoj Luci, Ukupno je podijeljeno 10.000 komada od 0,2 litra, Najvise su nam prilazili stariji i 01) i koii su selaH S bebarna . rekla je PR Jasen ka Porurovic, A. Nu.

IIDUHal" dlIBliO prolaznlclma mUlBHO

saee
ne i dopune RP "Alipasin Most 7". Tako ce, osirn poslovne i radne, II ovcm dijelu bi ti i stambena zona. A.].

• Na siednici Gradskog vijeda usvciene su izmie-

14

Onevni avaz.• oe!\rrt.ak, 2 luni/llpanj 2011.

p a no r.ama

ZIV1NICE Nakon svade roditelja ni djed nije htio dijete

eba zbrinula u DOmuu luz i
Amra Salkanovic ostavila diiete suprugu Edinu, a on se zalio da ga ne rnoze cuvan zbog obaveza pa ga je ostavio ispred punceve kuee

Bili su prisulni i srednjovje/mvni vilezovi

Srednjovjekovna pijaca

U PODUditradiCionalni
Cilj je stvaranle prepoznatljivog brenda
U organizaciji Zenskog centra iz Trebinja na rrgu u Starom gradu u Trebinju organizovana je Srednjovjekovua pijaca, na kojoj su se predstavila udruzenja ko]a se ba ve sta ri rn zanatim a. • Prema rijecima Radmile Gickovic, direkrorice Zenskog centra, Srednjovjekovna pijaca je organizovana kao razvcjni pravac Trebinia, a predstavili su se proizvodaci tradicionalnog sira, kajrnaka, vina, prsuta, meda, kao i stari zanati - vezenje, tkanje, sivenje i obrada drvera i kamena. Bili su prisutni i fijaker s konjirna, kao i sredn j oviekovni vilezovi. Pijaca niie bila same izlczbenog, nego i prodajn og karak tera. • Gilj pijace ie stvaranj e brenda koji 6e bi ti prepoznatljiv i nac; ce se u ponudi u okviru iednodnevnih i visedI!evnih posi eta - rekla j e CiCkovic idodala da ce ovakve pijace bi ti organizovane tokorn [una dva puta isvake suo boteuiuluiavgustu, P.M.

u

Trebinju

oroizuodi i zaDati

Policijska stanica Zil'inice u ponedieljak oko 22 sara zaprirnila je prijavu A. M., koji je prijavio svog zeta Edina Salkanovica iz Gracan ice, kod Zivinica, da je ispred n j egove k uce ostavio 18 - rni esecnu bebu A. S. Pripadnici P S oba vi jes rili su dezurnog u Centru za socijalni rad Zivinice i izasl] ria lice mjesta, Ka.ko ubjedivania A. M., bebincg djeda da prihvati dijete nisu urodila plodom, diiete SI! predali U Dom za nezbrinuru djecu u Tuzli, - Nakon SIO smo dobili obaviiesti cd policiie, otisli smo pred kucu i molili djeda da preuzme i zbrine diiete, sto je on odbio, Nakon toga smo preuzeli diiete, odvezli u Hitnu sluzbu Doma zdravlja, gdje ie pregledano i konstatovano da nema nikakvih zdravstvenih problema. ISle noci bebu smo zbrinuli u Dorn za nezbriouru diecu u Tuzli. Majka djeteta dolazila j e u utorak u Centar za soci[alni rad, kaie da je bila u Sarajevu i lra~ila je od nas dijeo

Hriuicna pruaua
U Centru za socii alai rad saznali smo da su rodi telj i j ucer preuzelidijete, ali ce protiv nj ih biti podnesena hi vic!!a pri java,

reo Majka je obavijestena da smo po zakon u preuzeli i zbrin u li di ie Ie . kazala je dezurna socijalna radnica Sabaheta Poljic, Kako smo saznali, do svade izmedu supruznika Edina i Arnre Salkanovic doslo je zbog nerijesenih ranijih problema. Amra ie ostavila dijere suprugu Edinu,

a on se '<ali 0 da ga ne moze tilva ti zbog 0 ba veza nap oslu pa ga je ostavio ispred pun ceve ku ce, U veri sa ovirn slucaiern, protiv roditelja preduzere su sve potrebne miere iradnje na dokumentovanju pocinjenog krivicnog djela napustanja dieters. Sa. MUMIe

Ulie Ilrml

Unistaua se sue

Sta mi se (ne)svida u Livnu

POSMUDleliuoda i oduoz smeca
Odobrenie za povecanle cijena dali odbornici Skupstine opstine
Od I. iuna Doboiliie ce vodu urnjesto 0,54' KM po kubnom merru placati 0,73 KM, a od I. jula za odvoz smeca ce, umjesro 2,19 KM po clan u domacins tva, Z" ovu usl ugu ubuduce izdvajati 2,60 KM. Odobrenieza paskupljenie vode za tride~ setak .procenata, i odvoz smeca za dvadeserak proce. !lata dali su odbof!lici Skup~tine opstine Dobaj, a n3 za h Ii ev pred uzeca ",Pro· gres'''' i"Vodovod". Miso Hit, pomocni.k direkt!?ra"Vodovoda", i Zlal" k 0 Zakllla, elirek tor "Progresa", navel! s~ da ie pogovorim 0 Zakonu 0 pruzanju postanskih usluga, koje ovo preduzece kosta 12,000 l_(M rn jesecno - n aveo je Zakula, - Mi niposto ne zelimo da koristimo rncnopolsku poziciiu, ali moramo biti odgovomi prema paslovanju drIIslva, da bismo obezbijedili svim korisnicima lI.redno snadbijevlIIlje vodom, kaka sada, rako i II buducnosti kll.ZeIlit. Od 28 odbornika koii su prisustvovali sjednid, sarno Sini~" Maric, nezavisni odborni),; niie poddao posJsupljenia. S. Ca.

Novi udar na budret gradana Doboja

- Naigore je slosegodillama u ovom gradu sve vise firmi unistava i Ijudi ostaju bez posla, Stanie ie lose za obicne Ijude, posebno za mlade, zbog cega sve vi~e iselja vaj u. I z iSli h razloga pada i na lali tel, a povecava se mOrlali te t. Li VIla je grad koji lagano umire i u kojem se malo toga mok navesti kao pozitivno, izu~ m&g poznatog plavetniJa neba i zclenila, prcliiepib planina i rijeb koie su,. ruIlalost, sve viSezagadene, M iodsamih izvera Veseli me da se ipak ioil

Safel Hafitic, rafinik n ade liu dj vedra dll ha, spremnih na elijaJog, rjdavanie problema i druzenia • kale S afel HodZi c, moo ik Komunalnog A.K.

vecanje troll kova pos lovan j a ovih preduzeca razlog za po· skuplienje vode, odnosno usluge odvoza smeca.

- Sarno Zakon 0 porezirna na doprinose pred u.zece su na mjesecnom nivou op· terer.ili za 10.000 KM, da De

zenieko ... dobojski kanton
ZEN1CA Drama na deponiji troske nadomakgrada

Dnevni aV1lZ, cetvrtak, 2. junVlipanj 201 1.

S .8c-laICI
mandira Jedinice za podrsku MUP-a ZDK Semira Suta, odluceno je da predstavnici mjestana dodu na razgovor sa nacelnikom Zenice Husejinorn Srnajlo• Dogovorili smo da uklonimo nepokretne i ue isp ra vn e rnasin e, a da sa upotrebljivim nasravimo raditi do utorka, kadaocekuieme da dode gazda firme MLM iz Zagreba, Navcdno je obecao zapcsliti 40 ljudi iz Gradisca, pa vidiet cemo. Sve narn mirise na 10 da zele izvuci korist i otici, Radim 12 godina ovdie i znarn da to

Sacek.at cerno utorak i cuti sta zete gazde MLM-a iz Zagreba, kaze predstavnik rniestana Amir Basic
- Budzet Opcine debit ce godisnje 450.000 KM, a bi I Ce uposl eno 20-30 miesrana, Ako to niie dovol j no, ne znarn ~ta j es re,

RaCPredaja kljuCeva Franji Mari{;u Ako se iza proresta kriju oni koii godinarna nelegal110 p rofi tim; u milione, 0 nda je to druga priea - kazao je nacelnik Sm ajlovic, komColieern nacelnik Smajlovic 19. aprila porpisao ugovor 0 uvoden]u stratdkog par tnera za uk Ian janje 0 rpada isanaciju dep onije. Pregovaracka delegacija Gradisca uspjela je oko podneva ubijediti okupljene da serazidu,

Problem sa nelegalnorn eksploatacijom sa industrijskog 0 tpada trcske Rata kod Zenice do narednog utorka je "gurnut pod repih", potvrd iii su n am ak teri ko nfl ikta koji ie jucer ujutro, srecom.prosao bez lelih pcsljedica. Mje!italli Gradisfll i j !leer s u nam jeravali izaci na Racu, ali su ih tame docekaIe desetine specijalaca M UP·aZDK,kojisu od njih trIlzi).i da s e uk lone sa sao" bracajnica i ne prilaze radiIihu. U [fen ucirn a kad j e p roblem mogao eskalirati, zahval j u j u ci posredovan j u kc-

posao ;proliterima

vicem,

~to ~ele znaci nesrecu za naselje, Sacekari cemo utorak, a onda cemo vidjeti Sill dalje - kazao nam je predstav nik mjesrana Arnir Basic. Policiiske snage angazovane su radi uvodenja u posjed mehanizacije zagrebackog preduzeca MLM sa ~ijirn ie direktorom Sadi-

Poziv raseljenima da se priiave za povratak
Zahvaljujuci 100.000 KM iz Fonda za povratak u BiH,.u Usori su obnovljene celiri ku ee za pov ra tni ke u ovu opcinu. Novu kucu, poslije skoro 20 godina eekanja, dobila je i eetveroclana porodica Nade Kraiina iz Makljenovca. Zavrsetak gradnje obradovao je i ostale vlasnikckuca - Sami znate kako ie kad imate novu kueu, N edcstaje jos mnogo toga, ali polako. Sad je vazno da irnamo gdje bora viti - kaze Nada .. - Sa roditeljimasam zivio do sada, U ratu je unistena kuea koja je bila narniienjena meni. Zahvaljujern svima koji su pomogli da osrvarim svoi san - istice Franjo Marie, po vra rn ik u Be j iee, Za razlik u 0 d rani j eg perio da kada su, zbog nedosLatka kvaliterncg nadzora, gradevinski radovi izvodeni uglavnorn nekvalitetno, u Usori se i 0 tome vodilo [acuna, Iz Usore pczivaju raselien e da se priia ve za povratak kako bi i preostali obiekti mogli bitiobnovlieni -;

Obnoullene celirl Huce DouralnlHa u Usoru

Iz Fonda za povratak BiH

A.DZONUG

M.e.

Akcija ZIM-a na Svjetski dan mlijeka

mUielio za stare osobe u zenici i TrauniliU

uee DriHUDlli 2.000
Zenlck' dernobilisani borci ne odustaju

UBidanle naBnada
S i~ic is riee i da su, II razgovorima sa prerniierom FBiH Nerminom Niksicem i direktorom JP "Aurocesre FBiH" Ensadom Karicem, do, govorili da se za E]anove boracke pop uI ad je koj i se prevoze \:olima ambuLintnih i hitnih sluibi ne naplacllje put:arina. fO 09. go dine. Si!'.ic nam OEkriva j da je prolekle sedmice bivsa sekretarica Amela Dudic, nakO.1Isto je postala konacna presuda Opti.nskog suda u Zenici, na racun Saveza llplalila 2.200 KM, a koliko je, po sopslvenom priznanjll, iorudila izkase Saveza. V.B.
bar

aDIiHaCi)a za Iuibu
- Dosada smo prikupili oko 2_000 aplikadja za tuzbu, a u cijelom kanronu ima vise od I 0.000 lIezaposIeni h dem ob i.lisan ih boraca koji pO[fazujl1 svoj novac. N azalOSI, morali srno lu:;:i!i nasu drzavu koja ce, zbog tros.kova pruces" i naknade advokam, sada morad platiIi i pUl)oviseod rib 150 KM, koliko su mjesecno dobijaJi nezapos!eni borci - kale Si~i6> koji istice da ce ih zas-

Rucak upolpunjen mlijecnim proizvodima Zenith ind ustri ia rnlijeka (21M), u povodu obiljezavania Svjetskog dana mlijeka, obogarila je j ueer svojim proizvodima rucak korisnicirna usluga Dornazastare u Zenici i Dorna. za socii aIno-zdravstvenn ViStitll odraslih "Nasdorn"u Travnilru. - Odlncili smo, u okviru akciie Udruzenja proizvodaea iprerac1iv3ca ml.ijeka

{f.r.:

J_ Hadijl:}

Amela Dudlc uplatHa 2.200 KM, koliko je otudila iz kase Saveza
tIlpali zenii;ki advokar DJ:e'vad K adri basic. On dodaje da je spornan i iZllos od 150 KM jer je, po rjdenjima, borcirna priplldal a n akna da u visi ni 2 S pos· to iwosa prosjecne place u FBiH, koji ie u med:uvremen u rastao, a bor,d s u dob ivaI i uvijek iSli iznos. Najavljuje i da ce, p 0 Telilizaci ji ispla Ie !l" osnovu ovih tIlzbi,pokrenuti i poslupak z-anaplatu naknada za novembar i decem·

Ne7:aposleni demobilisani b ord, k a.ko n am je preni 0 p reds jedni k Sa veza demobilisan ih b oraca pro teklog rata ZDK Mehmed Sis;c, isrrajal ce u svojoj najavi da ce podnijeti lu~bu Op6nskom sudu u Zenici za naplatu noveanih naknada za maj i juni 2008. godine, a na koje polazu pravo po rjdenjima Fedemlnog mini Slars tv a ~a b 0 racka pi tanja.

BiH, nase proizvode ova j PUI donirati upravo ovim dvi ema ustanovam a sod jalne skrbi, Svih 100 korisnika u Zenici i 280 u Travniku, kao i n ji hovi gosti, za rucak su dobili naS namaz, mlijeko i jogurt - kaz..ao je direktor ZIM-a dr. Hajrudin Skender,. koji se jUcer druzio sa korisnicima usluga zenickogDorna. V.B.

U organizaciji Skole sportaiz Zavidovica

Izlel za clanoue "Lidera"

SDeC

• Danas ce u Kaknju bili potpisan Sporazum 0 parmersrvu izmedu HO "World Vision International", Opcine, JU Sluzba za zaposljavanjeZDK iJP "Vodokom" Kakanj kojimce urvrditi principi realizacije projekla »Kreiranje r.druh mjesla", javlja opCinski portal. Realizacijom ovog pi 10[-pro j ek ta bi t 6e omoguceno zap oS!javan ie dva pdpadnikll romske populacije na period od dvije godine. PLanirano je pokreran j e p!a5lenJ ~ke p ro iT-vO dnje.

• Javna ustanova za kulluru i obrazovanje Kakanj organ!zator je manifestaci je "Koncen polaznika M uzickog centm" koj i cese odria ti veeeras u foajeu Doma kulture u 19 saIi, javIja opcinsk i porral. Ulaz je slobodan za we pos jetioce. Pu bEd ce se predstavi Ii mla di polaznici i njihovi predavaei Olivera Filipo"ic i Darko Lekic, sa kompozicijarna koje su naueili wkom skolskegodine, time ae pokazaIi talenli ~nanie.

SDec

U povodu 11. maja, Svjelskog dana Ije1esne akti vnosti,. Univerzalna ~kol3 sp orla "Li der" iz Za v idovi ea 0 rgan izi rala je izl el u Kamellicuza svojeclanove . - Por~d sto!injak nasih Clanova koj i su se odazvali pozivu na dni~enje, pridruzio nam se i vel.iki broj gosliju i roditelja. U:;; rosti" Ijadu i osvjezenje, organizi.rali smo Iliz spo nsk ih i zabavnih sadriaja. Cjelodnev-

no dmzenje pnlleklo ie u znaku fizickeaktivnosli djeeei rnladih" kazao nam je AjdinBukvic iz"Lidem". Veliku podrsku i pornoc U organizaciji i realizaciji illela pn61i su i Clanovi Udruienja "Sadnice mim" il Zavidovita. Obilje:lavanje II. maja nastavljeno je u krugu Prve OS,gdje su djeca predskolskog uzrasra iz sekdje Vesddkole spona imaIidru~enje. . Ar.M.

Zasadio 50 S1abUiHa indUSHa HonoPlla
Pripadnici Pclicijske staniceDoboj I pretresli su k u eu i p ornocne 0b j ekte koje kao Clan domacinsrva koristi D. G. s podrucja opcine Doboj, . Prilikom pretresa pronadena je i izuzeta metalna posuda s 25 zasadenih staindijske konoplje, sadenih stabljika iridijske bljika

CJB Daboj

16

Dnevniav~."elvrt3k. 2 junVi ipMj 2011

ern. a hronika

plasticna posuda s II za-

konoplje i 14 stabljika indijske konoplje zasadenih u krugu porcdicne kuce, saopceno je iz Ceo Ira jayne bezbjednosti Doboj. Prctiv D. G. bit ce podnesena krividna prijava zbog nedozvoliene proizvodnje i prorneta opojnih droga,

---

_ _...._~

__ ~---"--~----

.............-~/l~/Oien pli/en zaplijenjen u prelresima
/I',/"SIPA)

Nepoznati pocinilac je preksinoc oko 21 sa I u ulici HerrnanaGmajnera uSarajevu izvrsio razboj nis tvo nad R. J. iz S arajeva. Razbojnik j e

DiaD zao- lorbu
GJB Daboj

Na ulici u Sarajevu

Uhapseni Haris Bjelopoljak jz Kaknja i Emir Hodzic iz Zenicekoji
Sluzbenici Drzavne agencije za istrage i zastitu (SJPAl prekjucer su ria podruiSj u Zenicko- doboi skog kanrona i Kamona Sarajevo uhapsili dvii e osobe kod koiih su pronasli i od uzeli 1,5 kilograma spida i 950 rableta ekstazi ja, saopceno j e iz SIP A -e, Kako saznajemo, uhapseni su Haris Bielopoliak (48) iz Kaknja i Emir Hodzi/! (24) iz Zenice. Pretresorn k uca, sum ova, vozila i drugih ob ieka ta k oi e S II koristile osurnniicene osobe pronadene su i dviie automatske puske 7,62 milimetara s pet napunjenih sprernnika,
I SOmeraka kalibra 7,62 te63

ce

biti predati Tuzilastvu BiH
SIPA-e te uz izvjestaj 0 poeinienorn krivicnom djelu organizirani kri minal, a u vezis krivicnim djelom neovlasreoj prornet opcjnim drogama birce predati Tuli las[vll B iH na d a Ijn je postupanje, Prekjucerasnja akcija

mbu i dva pistolja, od koiih je j edan plinsk i mar ke "b r-owing", a drugi CZ M70 kalibra 7,65 mi limetara, sedam
mobilnih telefona s pripada-

zenioteo torbusnovcem i dokurnentima, a zatim ie pobjegao. a svernu je obavijesten kanton alni ruzilac, a polici j a rragaza napadacern.

jucim SIM karticama,

dviie

digi talne vage te deset nOVC3-

Gracao.iCka polici ja je, prema naredbi Opcinskog suda u Gracanici, izvclila pretres kuce, pornocnih objekata i auromobila vlasnika D, M. (22) i tom prilikorn su proaadeni tragovi zivorinjskog porijekla, dok je u blizini k uce otkri veno osarn jan j ecih koZa za koje se surnnja da POl' jecu iz krad e u Osiecanskirn C;vcijama kod Doboja Na osnovu prikupljenih dokaza, policija je uhapsila D.M.i S. Dz. ipredalaihpo· licij; CJB Doboj, dok se ~a trecom osuronjicenom oso,

Uhuacen MradUiuac stoMe

kornada refuzne rnunici]e kalibra 7,62 milimetara, Takoder, zaplijenjena su dva tii ela rucne bomb e bez inicijalnih detonatora, inicijalni detona tor za men u bo-

nica u apoenirna od 100 KM koje pori ff.U iz kri vicn og die' la nedozvolj ene rrgovine i prometa opojnirn drcgama. Osumnjiceni su privedeni i saslusani u prostorijarna

vedenajeu saradnji s policijskim sluzbenicima Zenicko-dobojskcg kantona,

iz-

Dt.Ma.

Udes kad Odzaka

born traga, Sa slucajern je u pozna t kan to 0 aln i ruzil ac iz Tuzle, Kradu desetero janjadi i jedne ovce po tv rd ila narn ie i Lierka Stanimirovic, portparol CJB Doboj. ana je izjavila da se teska krada stoke dogcdila u Osjecanskirn CivCijama ked Doboja tako

SIO

ulazna vrata torn u kome je bi 10 28 OVHca. Akciju na olkrivanju kr· ad.ljivac.astokezajednicki su vodile poLicija PS Grai".anica iCJBDoboj. H.C.

su

lopovi

provalili

na

Policija iz TuzJe uhapsila je preksinoc u ruzlanskom nasel j u Li ubace ceriri osobe iz Zi vinica koia depesom potrafuje Stanica [avne bezbjedno-

CeluerO UhapSenO U POUeri
zac S. S. krenuo je nil. policajca koji je uspio izbje6 udarae, nakon rega ie keen u Ia porraga aa ovim vozilom. Polici]a ih ie pronasla u L j ubacama i pri vela u pros. toriie radi kriminalisticke obrade, dok je vozilo oduzeto radi vjestacenja. Policija poduzima pOlrebne radnje na dokumemiranju ovog dogadaia, s eim je upozilat ka!llOnalni ruzilac.

ljubace u Tuzli

Teska povnjel1en 15-godisnjak

.... Poll ci js ka pa !Tol a u lstocnom Saraj eVll proo a§la je II Ozre.ns.ko i ulici na pusteni "golf2", ZlI. koji je u tvrdeno da je 17..maja ukraden na podrucju opCine Novi Grad, Kanton Sarajevo. Vozilo ie prevezeno na parking prostor policijske.stan.icei bit cevracello vlasniku.

naden UHradeni "gOII"
Poljice ,kad Daboja

U mjeslU Poljioe ked Dobo ja izvrSena je provala u objekal STR "Dada", odakle su ukraden e razliti [e vrste cigareta i alkoh oln eg p ie3 ..Prem.a izjavi vlasnice D. F., ukupna steta iznosi oko 2.000 KM.

PoMradena trgouina "Dada"

Uvidajem je It!vrdeno da je provaJa izvrSena odvaljiva· oj ern kamnca s ulaznih rcletki kojima je ograden proswr ispred trgovin e, a poto.m su o asilno otvoren a ulaz!la I'm· la rrgovine.,

Pemaestogoru~nji B, B. iz Novog Sela kod Odzaka tciko je pevri jeden u saobraeajnoj nesreei koja se dogorula u u 10rak naveee.r,. saopeello je iz Saobraeajoe policije u Odzaku. Na djeeaka koji je vozio bicikl naJe!i 0 je au(omobil "fia[ marea",. za Cijim je volanom bio 25-godi~nji Elvir 0, izOd2aka. . Djecak je od udara pao s bicikla na cesru i rdko se povrijedio. Prevezen je prvo u

Automobil DbOriO dieCaMa Da biCiMIU

sti Zvornik, saopceno je iz M.inistarstva unurrasnjih p0810· va Tuzlanskog kiln [ooa. Uhapseni 8U S. S. (25), S. B. (29), R. S. (32) i R. V, (25). Pokusava ju6 cia za us ta ve aUlOmobil "goIP' u koiem su se nalazile retiri osobe, vo-

Dom zdravlja, a patom u Kantonalnu bolnicu u Ora~iu. Ljekari su utvrdili cia su njegove povrede slozene i opasne, rake da ie kolima HilI) e porn oei rra 0 sp orti ran na daIjnje lijecenie u slavonsko-brodsku Opcu boinicltkaze pol iei jski izvor. Saobraeajna JXllicija obavila je llvidaj, a, prema posljednjim infurmacij"ma, zd.ravs [veno smnj e povri jedeoog djeCaka idaJje je lclko. Ta.. . 8

Polici iska stunica Do bo j 2 potlniiela je Okruznom lUzilastvu iZVjeStllj protiv D. M. zbog sumnje da je pooinie dva krivicna djela osteeenje i.li unisten ie javnih uredaja i hi vic no djelo hade, Prijavljeni je 1. april a, 13. maja i 25. maja ove godi" ne s pruznog prijelaza u roje·

otHopaO i uHrao teleHomuniHaCione Habloue

Donja Paklenica kod Doboja

stu Don ia Paklenica, op Ci n a Deboj,pomo';u sjeki.reiz be· lOnskih kanalica pored pruge 0 tkopao, p resjekao i ukrao signa]oo-lclekamunika· done kablove, koje je odnia svojoj kuCi, a pororn prod.ao predllzecu za o[kup sekundarnib sirovina na POdrUCill opCineDoboj.

erna hronika

Onevni avaz,~ellfrtak, 2. junVJipanj 2011.

17

SARAJEVO Dvije godine za dHanje heroina

ru OUOdlO

Z zaluora

a Igmanu da)om· ro
MolocihliSlaBorisau GOIUbO'UiCU Momi

-

(FOil):P. Mooo';"/

Saobracaina nesreca u Treblniu

Droga zap/ijea/eRa II/anllaru pfD~le gndine
vu ju/:er [e prihvatio

D va dese tdvcgodi sn j i vozac m 0 loci kla Borisla v Golubovic iz Trebin]a tesko j e povri jeden 1I saob racaj no j nesreci u naseliu Gorka u ovorn gradu, potvrdeno je u trebinjskoj Opco] bolnici, Portparol Opde bolnice Biliana Bcgdanovic rekla je da ie niladic u komi na respira toru te da irna p ovrede p a ciielorn tiielu i da [e zivotno ugrozen. U Centru javne bezbjednosti Trebinie potvrdeno je da su u saobracajno]

nesreci koia se dogndila jucer oko dva sara u ulici Niksicki put ucestvovali autornobil "renault 5" i motocikl ~ka wasaki", Vozac" reuaulta"Ibro Dza.fic )akse ie povrijeden, Prema nezvanicnim saznanjima, saobracajna nesreca dogodila se ka da je vozac "ren aul ta" s kre tao s gla vnog puta iz pravca Trebin ja, do kse m 0toci k I k retao izpravca Niksica. P.M.

Kantonalni

sud u Saraiespora-

zum 0 priznanju krivnje koji ie s Tuzjl,wtvom sklopio Adm ir Kal en der, op ruzen za nezakonitu proizvodniu i promet drcge, Kalender je, prema sporazum u, pris tao na kazn u za tvora u trajan j u od dv Ijegudi.ne, po rvrdio narn [e njegov branilac, advc ka 1Izet Baidarevi C,

naiavio da ce iskoristiti zakonsko pravo da ne dode na izricanie kaznene sankcije.
Optufen i se tren u tn 0 n alazi

u KPZ-u Zenica, gdje izdrzava kaznu raaije izrecenu za druga kri V icna d j el a. U ovorn predmetu ranije

i dva m jeseca zatvora zbog nedopustene proizvodnie i prornera droge, Sudje ranije izdvojio postupak ko j i se vodi protiv Admirn Dernirovica iz Moslara, op ruzenog za is 10 krivi eno d jelo.

da neov las [en 0 radi dal j n je prodaje kupuiu heroin i koka in. K 0 ntak te su os rvari li putern vise korisrenih mobilnih aparata,

Spec
• Policajcirna u F06 prijavljena je provala U Sian vlasniiilvo M. R. Uvidajem je konstatirano da su nepoznare osobeprovalili na ulazna vrata i, prema izjavi 051eCenog, iz unutrasniosti ukrale 70 eW"3 ivecu koliCinu zlatnog nakira, Ian cite,. prstenove, na usn ice, ogr lice; drugo,

Braca Demirovic
tar. preuzimala

iz Mos-

su droguod

Ranije osudeni
Kalenderu ce danas bid izrecena pres uda, a on je

sus T uiil,w tvom ski opili sporazurne 0 priznanju krivnje osudeni Midhad Bakal, koii j e dobio ceriri godi ne i d eset mi eseci zarvora, re Adnan Smajic iz Sarajevs i Aldin Demirovic iz Mostara, koji su osudeni na po dvije godine

Kori.sl.eni mobil.eli
Admir Kalender se tereu da ie od 2009. do polovine jan uara pros) e godi n e, u vri jeme dok se nalazio u KPZ-u Igrnan na izdrzavaniu kazne, dogovorio s Bakalom, Srnaiicem i Demirovicima

Bakala i Smajica te se s njom vracal a u Mos tar radi preprodaje, Policija je u [anuaru prosle godine u Bakalovim objektima pronaslasest kilograma i600 grarna hercina re vi SC0 d 30 k ilogram a mase za mijesanje s drogorn.

II> Policijskoj stanici u Dam zdravlja Pale primliena osoba s vidnim povredama glave .. Policajci SIl nakon dolaska u prostoriie Hit" ne pomoci zatekli M.. koji ie iziavio da su ga u kafani "Lola" fizicld napali M. G. i S. Pale prijavlieno je da je

LBluom prelUeen ullalani

Rjeseniem Kantonalnog suda u Saraievu Srnaji Hadzimusicu (22) i Adnanu Cmev" cu (2.2), koji su u ponedjeljak

Odreden priluor HadzimUSiCUi Cureucu

Kantonalni sud Sarajevo

u sarajevskorn naselj u Dobrin j a pocinili raz bo jnisrvo nad

e.,

K., udar.ajue,i ga drve"
nom letvom po tijelu. Povdjedcnl je nakon

ukazivania

pomoCi prevczen u KC jecenje,

liekarske

Kasi.nd6 na daljnje Ii"

ocern i sinorn Rarnorn iMuamerom Cumri6em, odreden j e iednorn iesecni pri tvor. Iedan od nj ih j e tom prili· kom hieem iz pis tolja Ide rnnioMllamern, koji jeoperiPil! izbrin ut u bolniei Koilevo. Pritvor im ie odreden zbog opasnosri da bi boravkom na slobodi mogli ugroziti s.igumost grada!la, potvrdeno je u Kamonalnom sudu Sar-aievo. B. C.

r-- ----- 5TFl1' _0%0"'
"RATA OTOIb. 'N..U ,,~,

-----------

g

o:do>l'IIII<:9._,.. '1~1Inu' 032 "",:s-o. rll!. 03:2 '. Ml ~081'11!8151!1i ~b&

18

C"""'-'.i"_,"ll,

Dnevnj avaz

oglasi
E L:I L
IUNJ\
\ ITrZ"

B osna i Hercegov in a
Federacija Skupstina "Sluzb. SkupstineBosne i Hereegovine

-nzrr 'T

TUZLANSKIKANTON

f RAVNIK
~Il

B roj: 02 -34. 279-6/11 Tuzla, 31. S. 2011. g. Na osnovu clana 23. i Clana 30. stay 6. Zakona 0 namjesrenicima U organima drzavne sluzbe u Federaeiji Bosne i Hercegovine (••Sluzbene novine Federaciie BiH", broj 49/05) i clana 10. au vezi saclanorn 7_ Slav 2_ i tLanom 20. Slav 2. Pravilnika 0 radnirn cdnosirne u Sluzbi
Skupstine Tuzlanskog kantona, sekretar Skupstine Tuzlanskcg kantona, objavljuje

!all~IJu

'CIIU]"

"~lh'l..1

n II ~-r/UCIOl

I

UI

~U8111.'l'1"'s1

\tIn iYlUI.II ,I

,olirtl.l""lIl}!I.

nauke,

l.ullul'I;.

r

~,"jJ

\ ~ltrc.J1I111 "uJ.. ... W_ ur" . "" n,t)(,,"'m.t..hn r~uilclum R,j.:1i1 MIld 11 II n .. J.-nl.kflj ~ 211I I ~O I 2 lL.r~ _(>1-ull: ,~ r"iJ..~n,h

hmJ: 0)· !l--Ill'l II III upl~ II~ dN~"~ ... Il':aftllH' u.b:PJ~ fl.l d;oljitlll I
';;UK K Sll
11:1

1""i~-.Jru~~1 ,tlluij

I

,>dint> ,j,.,jiripn1'1.,

'

JAVNIOGLAS
o pri jem u l , Portir,
0

K
I izvrsilac

a m j oS ten ika u radni a dnos na a drede godisnjih cdrnora,

00

vri j erne, na poslov irna: do sest rnjeseci

radi sezcne korisienja

a najduze

"I.JIJ IIph .. h!l,kn~la~J ~J.(lI.kD ~Oll .ll I'l, :~u(linu u 1,·....1riklQ' ,Iudl,j. . o 1I(.101nj1l'1('''1 p",~ .... u
)W.~I'IWIC "'" :kWJklli'> 1.1 WPI' 1.1 1,.,J,:ll.,iJJ I,

Op is poslova:
- obavlia poslove unutrasnjeg i vaniskog osigurania liudi i imovinc; - obavlia sve poslove u vezi sa ulaskorn osoba U zgradu Skupstine; - vrS i pr ijem stranaka i izdaje odgovarajuce propusn ice; - vodi evidenciju prijema srranaka i popunjava propisane obrasce; - vodi evidenciju 0 ulasku i izlasku zaposlenika Slufbe; - duzan je da orkloni opasnost od objekia, zaposlenika i funkcionera na radu; • dufan je da sprijeci pristup i ulazak neovlastenim osobama u objekati prostori]e zbjeduje i da takve osobe, ukoliko prufaju otpor, prinudno udalji; - duzan j e da spr ij eei neov las ten 0 iznosenje siva ri,

'ilJc.)t'\:~
I..

1;\~IIIh;I.,

"i""I~llh

I nthT/JM

a~.,lkin"~l! ,~"II~u • iii I I .VI1I/- InIo\JIlt..

ZIII~'

lI'.,J ill"

k:u:llr ( ]J(',J 01 III' ~ko 11<1 ije 11"11 m Villi.

koje obe-

Uslovi: Pored opcih uslova predvidenih u clanu 24. Zakcna 0 namjestenicirna U organima drzave sluzbe u Federaciji BiH (drzavaljansrvo BiR, punoljetstvo, opts zdravstvena sposoboost za obavljanje poslova radnog mjesta, zavrsena srednja srruena sprema, da u posljednje dvije godine od dan" objavljivanja [avnog oglasa nije otpusten iz organa drzavne sluzbe kao rezulrat disciplinske kazne na bilo kojem D ivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini i d. niie obuhvacen cdredborn clan. IX I. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati trebaju da ispunjavaiu i slijedece posebne uslove, i 10: - "est rnjeseci radncg iskustva, - rad u smjenama, Kandidat je duzan uz prijavu 0.3 javni oglas prilositi slijedeca dokurnenta: I. diplomu 0 zavrsenoj srednjo] srrucnoj sprerni, 2. uvjerenie cia se protiv kandidaia ne vodi krivieni posrupak (ne stariie od 3 mjeseca), 3. uvjerenje 0 drzavlianstvu (ne starije od 6 mjeseci) iii ovierenu kopiiu erPS·ove Iicue kar-

'mJI'r: l'odlll,tlDlf~1 mrll dJmrnl ·r<l,fr; \!'w ••l1mrtll In....I\Ij'''' bll n 1.01", II" IU> j,luna'II,j. I "im fro \1 L'U d)rnrnl jill DOlt Ukll,lnl01l1"D1 r 'rn ...r. \1 ",.k ...ln£ nlcII.dJm l e 111 II,I'J!.'" le •• O::mjl"r: \1'~!IIldlm nl 'nl~unu"Q4"'1'·' in: •.i71!.r 'mjen '\lc'DIllltm ulluruffillI '1I!l:{},Uldj,t, II SmJrr: Acromlll.dlmrrn 1. ..1."h~1P !"I.. "lb :""",10,,,, T ... ,,, lol !»Illjr,r: 'ill't~l,ra." ~I1JJc,r: l'oJ]o·\,no Il \'IJ J. f"Q,klllltt ponlo\
lit

iI,rllrm:lltlkl'

Tn" 01];,
... ~

'tolj1!r:

P",IQ\,n .. l!lrllr"ulI"
Inr.-.mllu,ij''''11

!»mJr.r: '\1I.I.II'lIlt:Im.ldo

",niH;
.;I.

tm::,111..n 1C'lm.. 'lol1/ljr

te,
4. porvrdu 0 radnom iskustvu, 5. iziavu kandidata da u posliednie dvije godine od dana obiavliivanja iavnog cglasa nije orpusten iz organa drzavne sluzbe kao rezulrat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciii, odnosuo u Bosni i Hercegovini (ovierena u opcini), 6. iziavu kandidara da niie obuhvacen cdredbom clana IX 1. Usrava Bosne i Hercegovine (da ne izdrzava kaznu izrecenu od strane Medunarodnog suda za bivsu [ugoslaviju, cia niie pod opru~bom Il..ilise oglusio 0 po.ziv da se poja.vi pred sudom), ovierenu u opCini. lzabrani kandidar prije preuzimanja ce bili duzao doslavili duzoosli. n.mjdleoik3_ Ijekarsko uvjercnje
0

..kullrllll.-.., I\"r.hl'oj!'!;r Tn.,,, pil. ·mjer. M'-'llrim" 0 Smil' • FlIj"lrI"llIlIJ~ I radII. ICnlpijn "mjrr. \'I~n Ilirnl'nl u'/d .. "h'u 'mjrr. ~.. nLllIml Ln1.llJjrrinll :!.ml~r: (,ln~kDlDILIJI. I l.u ~.l"'\I" n
)oil

"\:,' '1~r1W ~,l<Iin.: '-111,JIJ~ uri,." ..~ ,~ 'luck flU U ;J,.14d"

1''' Iv.:n 1111l'l'II;!Il~
'ludll~

;,

J'i'",:lIl1xino: ","'),n.: I i'J'Ul1j-ol\;iIl)U u,';":11IF.t Upl~ U 1:1 I In ~1l1ll
Studtflll, I.oj I ,C'

zdravslvenoi

sposobno-s!i

Ilpl'-!lj.u

1I~II:.Ddinu

,prlb2u:
I

Prijave sa dokazima 0 ispuojavanju uslova, orginalc iii ovj.erene kopije, dOSLaviti na adresu: Sluzba. Skuphinc Tuzla.nskog kanlona, ul. Rose Ha.dzivukovic br. 1,75000 Tuzla. Rok za podno:lenje prjiave je IS d.na od dana objavljivaoja neuredne javnog oglasa.

• " l"do.X.:tn" .. '" " l_n,-,;c-o • Ll'f' h"ml 'l.:-oJn ,0: ~~",Ic '. ,,,0.1,,, I..,

m r.vr ...JIm ~ II "all. 10) <~nh -

• ~If''''''''' f"'I> ..1i prvh", ~h(!" 'lull oli JI.rljib ~00i1lD ,pliLUo: • u'I,~I\'flJcII f"'Ii>J~mm1~f"1I1Jl[J '. "J,-d~,:m'l'" 0'03' r>.:nimfUfC..Ilfll • .h"loom ,rednJ" ~~" I~ ·n...lm II". " ~rp"""u ["il" rd'll'fd)l.'ilh"
'I1Ip9min.jrmo po~d
t1I

Neblagovremene,

i nepotpunc

prijave nece se uzeli u razmatranje. Sekrelar Sk u psti n e Abme! Smajovi¢

II .,,'lln,('1

"II

da n

~~r~lili!l'lI!t'nh

uDlrlll

~\

iu:.l~ TrIII,,"uil< 1II0lrll'UpiuU u ~.,oj.

Rdl •• nUj/.

I , .. n ~~dDnJ:

1'lId);o

I .ludIJ.

p....I,,' IJC ~ UoIIod"'_."~~
~.-...g ....... 1,. VOZAC-OOSTAVUAe
]JabcIJ
IL

""I nt.:. :1.. tI ! J'JI' til II It!.., .'111oJl-' 0:1 F."n n ')(11"..1 III
,.'1l1'Ill lTd

r~I.u 1I1'1nfU

,11;0d.IJ 1.11 dli!1lon RIJ_~" I r,II.U 11.:1

~I~~'

..__ """""-IO.
~p~

!'IIl:WI' fl'~ -;"CU~I h~11I Uri" .:rllidu ~u plltnllll' uhnn InIJlI rrolC"><, .. kl!ll ," jlillulll L".hkUwm I II'PJC'"in"rn '1llJllu Imnu pn,l..--u ~lI" I dt."ulJII1Jcmrmm ~lJ':" ,,:,uhMlll L nil crFil"ILl, In ultC'limn I .:mJl;'ro"lm~ m(Otcle: n~~" 6;J ",eb qr.,IIlC I

030 ~ IQ-7S0. OJ\l S1<}-1S~. 1130 S I ·1S-l I 0,0 S 1Q- "SS
ell·n 'luLl, ... nl~ rn I 1~lIhd J'<'<k" n~ <k<'lll1fmJ • I "L .. lld IX"!'" nee 1lI10000111~C 1 I llkuhct [mil mh I kl II Y iznu i ~ • \' JI<l Ji."\lMl In ..::motru I I III Jl.u lh."1

." 1\ I'

e'dl

IIi! "';I Idd'''1

SIIAAJCYOt

~1I1od_b -~~_ ~~~SaN)IIoo.; Pr~I......,.".~a"""""I~_

K. kK I9I .. k... tvo: ·SSS R..lna MI,...em,
..... ... pti8oCOnI ~

.,..,r>"I.I.I_.C; .... ~
TI!o)KI<: IUI ....

>IIlnrn .......

~
~..,pIrmt

,dna. ,1\."1'ICnJ~ge
II \1~1.:

r

11" ......

1 I,S!!! K~l J"'l J.'IInom

...:m:c-.1r1l

r.ol~n3

o;c

mOL': pllllill

nil.1

~"""""l

... ..n....
....

........ , Inl

' ......

_1:1.......~ oc.o.
0<1' I (_ ..... _

101

I.,.,.

0

iIiII. "2.'0 1U-oI.I:itl' Ill'" IA. Ull '511-170,illIl'.... d odob] ,""J~ konk>in.o """ oblvll: t'e" """'""'" ra=otno",

I''''J •• f ,...rlpi. pl...h", .. · ~ ~l UIJI"n"l.oJ .h,Jhl: , , ~\'fufm'l l ni> r..," 11"1~\llr/~ I'll.' [) k ';'kol~Y.lJ. 7U70 r .oi

P'II_ .. dooIl.n!l_ " ""'" S. Utodldl~ kofi 1.~11
~""'l ...

~p.-II""'''''''

erna hronika

[)nevni avaz, telvrtak, 2. junlilipanj 2011.

19

DRVAR Tri mjeseca trajala borba za zivot

POdlegaO Douredama od oeeue ruNe

Pritvoreni Mile Vidavic (64) nagom ad stoia pretukao Zeljka Vidovica (41) u njihovoj kuci

(;ulibrk ilre~elan naseQskQm pulu

GJB Banja tuka

Pripadnici kriminalistieke policije CJB Bania Luka jucer su zajedno s pripadn icirna jedinice za podrsku MUP-a RS pretrazili korople[an reren Gomjib Busevica, opcina Krupa na U ni, i sela Rodea kod Bosanskog Novog, gdje [e prije tri dana IlU lokalnom pu tu prcnadeno izresetano tijelo Stanka C:u.librka (58)izGorojih Busevica,

POI'iCi)ana tragU ubiCi

Iz izvora bliskih policiii saznaj emo da spec! j aid rragajunesarnoza oruziem iz koieg je s ~eliri prostrijelae rane ubijen Culibrk vee iza niegovim ubicom kojern jepolicija, nezvanieno saznajerno, na rragu i koii bi, navcdno, ubrzo trebao bi ti uhapsen. J\;\.otiv zbcg kojeg ie ubijen Culibrk jos je pod velom tajne, M.Z.

Zeliko Vidovic (41) premin uo je preksinoc IJ poredicno] kuci u mjestu Zupica, kod Devan, od posljedica teskih povreda koj emu [e u manu nanio otac Mile Videvic (64), potvrdeno ie iz MUP-a Livanjskog kantona,

lldarci pn glavi
Portparol U prave policij e Kantonalnog MUP'lI Ivica Vrdol j ak rekao je cia su u vida] izvrsili pripadnici Policijske upra ve D rvar, nakon cega j e

tii elo premin ulcg prevezen 0 u mrrvacnicu Kanronalne bolnice "Fra Mihovil Suei\':" u Li vn u, gdje ee b iti izvrsen a obdukciia, Mile Vidovic je 6. marta, nakon svade sa sinom Zelj. kern u porodicnoj kuci oko 22 sara, pod uriecaiern alkchola, razbio kuhiniski SIO i sina udario sakorn u glavu, a nakcn toga drvenom nogom od stela udarao ga po glav i i nanio m u povred e opasn e po iivo r.

N akon ovog incidenta Mile Vidovic je sam pozvao poli cii u j kazao kako ie povrijedio sina.Istrazirelji su u kuci 1.1 uliciZupica na broiu 134 u iednoj od prostorija na pcdu 1.1 lokvi krvi i s vidljivim povredarna na glavi i Iicu zarekli Zelika Vidovica,

Produzenprifvor
On jeodrnah prevezen U bolnicu, gdje je, usljed teskih povreda, pao u kornu, zbcg eega je vise od dva rnje-

seca proveo U KIi.!Iiekoj b 01· nici u Mostaru, 3. njegovorn om je 8. mana, n a pri jedlog Kantonalnog tuzilasrva, sud u Livnu cdredio iednomiesecni pr irvor, Miletu Vidovicu je7. aprila prcduzen pritvor u Kaznenopopravncrn zavodu u MOSI3l"U za jos dva mieseca, do 7. juna, jer je Krivicnirn zakonom Federacije BiB za pokusaj ubistva propisana kazna zatvo ra 0 d naj mani e petgodina,

Radnici Trgovackog cenCaeh&Caary" u Orasi u zat ekli s u u kradi 47"godisnju Nadu D. iz sela Ugljara. Ona se sumnjici da je ukrala bocu viskija Cija [e vrijednost oko SOKM. - Bocu viskija sakrila j e u torbu i namieravala je pored
Ira "Maxi

nada uMrala IlaSU uisMiJa
kase izaci iz obiekta, 0 tkrili su
je radnici, koji su pozvali poli-

Trpovackl centar u Orasju

ciju, Nada D. i ramie je ucestvovala u kradi artikala u Trgovackom centru "Interex" u Orasiu. Medutim, i tada su je otkrili rsdnici spomenute firme.zbcg eega je, takoder, sudskiprccesuirana, To.B.

... Pretresorn p orodicne knee eij i s u v las n iei r. P. (33) i S. P ..(29) u Rastosnici, opcina Sapna, pronadena je rucna bomba, puska [uene izra.de i vojni hajonet. PIetreS ie iz· v~en prekju~er prerna n"logtl Opcin$kog suda iz Kalesij e. Poli ci ja r.adi na doknmemiranj u ovog dogada ja.

Oduzete bomba i pUSlia

• U'ulici Safeta Zajke u Sarajevu prekjucer je doslo do sudara izmedu "audija A4" (022.-0-047), za cijim je upravliacem bio D. S. iz Saraieva, i "forda" (998· T -447), kojim je upravljao M ..S. iz $arajeva. U udesu je 10mIJve kostiiu glave zadobio M. S., a pomoe mu je ukazana u Klinickom cenrfU bolnice Ko!\evo. 0 svemu jeobavijdcen kamonalni ttlzil lie, a uvi daj s u obav ili sarai evski pol ieaj ci.

SDee

U sarajevskoj ulici Hasana Bibera p reksinoc je izb io pow na "audiiu A3", vlasnistvo Z. B. iz Sarajeva Pozar su uga:;i1i pripadnici Profesionalne varrog!lsne brigade Kantona Sarajevo. U pOZafU ni ie b ilo poni jeden ih, dok ie

nalllierDO zapalleD uaudJA3"
o svernu
vozilo u potpunosti izgorjelo.
je obavijesten kan-

Pozar u Sarajevu

tonalni tuzilac, a uvidaj su oba vili sarajevski polica jei i su dski vieslak Proti vpofurne za!;ti te, k oj i ie k ons 13 (irao da je do pozara doslo namiernom paIjevinom_

2.0

C"""'-'.i"_,"ll,

Dnevni avaz

oglasi
Ambiciozni planovi za buducnost

UZ DAN OPCINE GRACANICA

aur daM se UI _a s aMO
gOSI; iz Tuzlanskog kanrcna i F~· deraciie BiH, vijecnici i nacelniei susiedn iIIope; 0". U okviru obiljezavanja Dana

-

GracaniCi se da.nas Obil.j' ezava Dan opcine. Svecano je U ovoi opcini na svakom koraku, Orgariizirano je nekoliko manifesraciia, od kojih izdvajamo susret s predsiavnicima borackih

U.

Usvojena strategija razvola do 2020 ..• Mi srno bilii ostali primjer poduzetnistva, navodi Helie

opcine

danas

udruzenja ; ratnim komandantirna, Cas historije povodorn obiIjezavanja 25. maja· Dana odbrane, prornociju 23. broja "Gracaui· ckog glasnika", Pet; internacionalni festival folklore, drzavno prvenstvo u cdboici za juc iorke, provi n e" Die e Col ica,
rnociju knjige HMoje dvije dome-

onar za pse pri Veterinarskoj stanici Gracanica kao i novcizgradeni obiekat Doma zdravlja,
Program se nastavlja brdskom biciklisrickom trkorn i nogcmetnorn utakmicom opcinskog kupa izrnedu Donie Orahovice ; Skahovice.

ce biti

orvoren

staci-

Konacno,

9. iuna

1I

BKC-u

Gra-

Vise manifestacija
Danas ce biti odrzana svecaaa akadem ija, na koj oi cc 0 razvo ju opcine govori ti n"ce.1ni k N usret Helie, Akaderniii ce prisustvovati gOB!; iz brarskog francuskog grada Flori
Lezobre, fraucuski j iapanski am basadori u Bosni ; Hercegovin i,

canica bit predstava Tuzlanskog Drugi juni ii i pisa ni

ce prikazana pozorisna "Iza kulisa" u izvedbi narodnog pozorista, 1429. godine je naistartrag 0 histcriiskom razvoiu gracan ickog kraja, posebno srednjovjekovnog grad. Sekula, po kojern je Gracanica i dobila irne. Dan opcine 2. [uni ustaricvljen je kao [ed a n ad terneljnih daruma iz opciuskog poviiesno-ku-

Helie: Ambieiozlli plano vi
doe kulturno-civilizacijske vertikale ovog kraj a j o. u do ba sredn j 0-

Grb opcine Gracanica
plifikacijs kao projekt stoljeca koji je znacajan ; kao ekoncrnski oprainfrasrrukturu i ambiient. Vise od hiliadu pri vrednih subjekata ; 8.650 usposlenih, aktivno udruzenje poslodavaca, Gracanica kao sajarnski grad je ono SIO mi irnamo. Dvije srednje skole, jedanaest

lrurnng rodoslovlia

i kao dokaz ie-

vjekovne bosanske drzave. Odlukorn OV Gracanica i ove godi-

sto raduje, a zabiliezeno je U ovoj opcini, jeste briga 0 mladima, cdnosno konkretni primjeri kojima ie mladima pruzena sansa za niibov rad, skolovanje i njihove proiekte, Omladinskorn centre ustuplien je pros tor u BKC·u povrsine od 240 kvadrarnih metara i rezulrati se uveliko vide. Storinu stipendiia ucenicima i studentima, besplatne kane sociialno ugrozenim ueenicima, 150 volontera kojima je pruzena sansa . za cdradivanje pripravniekcg staz. impresivni SlI podaci koii svakoga mogu radova ti i ohrabri ti, N" koncu, ne kaie se dZa bs: U Gracan icu (repa doti, vidjeti kako se ovdje iivi i ostati.
0.00

Briga 0 mladlma

ne na svecanoj akademi ji dodij eljena su opcinska priznanja, "Zlama plaketa" se dcdieliuie gracanickim fir-

vdana invesuciia, ali j s ekoloskcg aspek Ill, ier ce se G raca nica, rn alopornalo, riesavati aerozagadenia.
Toplovod je nakon industrijske zone stigao i do samog centra grada i krece prem a gra "a!li Cki m rna-

mama d.o.o. ~Edo·slad" j d.o.o. "Mirna",.,.Zlame znacke' se dodieljuju Ibrahimu Nurkicu, Sehzadi Salihbasic i Sadiji Skrebo, dokce priznanje poeasni gradanin opcine Gracanica zasl u~no 0[i6 u ruke j apanskorn ambasadoru 1I Bili Furno MoraL I pored svi h tesko ell ko j e p rate pcra In i razvo j, Gracani ca u svoi u bu-

halarna. I aiie samo ro cime se Graeanica moze pohvaliti.

osnovnih, bolnica i Dom zdravlia, JU BKe su iavne ustanove koie egzistira j u bez vecih pro b lema. U 0 aredn 0 m per io d u napas I cemo
nekoliko problema; nadam se usp[esno ih ri jesi ti. Ri j ei' j e 0 gradsko]

Rijec nacelnlka
Prvi covjek, nacelnik Nusret Helie, n aglasava: ·.Mi smo bill. i ostaf primier pcduzetnistva, Opcina [e tu da poduzernicima osjg,ura ono W je do nie,

depcniii koja, prakticnc,

ne rrpi

ducnost grabi krupnim koracima. Vidi se to na svakom mjestu, To-

odlaganie, vodcsnabdiievaniu grada, at; ; drugih naselja, gradnja kanalizacione mreze- kale Helie,

M.D.A.

F-AU11;tCEHTAR 4AA..__ D1emoWt __ -"...:>0(
___ ......

EIiJe<I~.ot7'!r.0.7t00!! fl1t.11 5ARAEYO"J _,
'Ii

DU"17O)IOD!'.t.. D

710 70'-

...-.....""-~IiAM1JIIUM

Feel. the dlffarenCB ,....u..1

biznis

Onevni avaz, tetvr1ak, 2_iuni/lipani 2011.

PROJEKTI Poboisanie uvjeta zivota diece u BiH

M:18 doni ao 6 .000 KM za all ~iJU unICEFKampanju"Sa zlda zelja na djela" m.ogu podri:ati i gradani pozivom na humanitami broj
Kornpanija M: tel donirala Frend star-

je 60.000 KM za akciju UNICEF -3 "Sa zida zelja 11a djela", koj u mogu podrzati igradani s jednom konvertibilnom markom pozivorn nahumanitarni broj 1412 iii kupovinorn posebno oznacenog

Na Sarajevskoj berzi iucer je osrvaren uk upan prornet od 201.626,06 KM. - N ajveci porast vriiednosti zab iljdil e 5 u dionice Papirservisafl Ll l pcsto)] dostiglesu cijenu odS KM, dokje najveci pad registrirao Sipad Kornerc (6,35 posto) i dostigao ciienu od 2,80KM. Na kotaciji kompaniia prornet je cstvaren dionicama Bosnalijeka po kursu od 13,49 KM, a 113 kotaciji fondova najveci promet os-

nalueci pad imao liPad Homere
Vrijednosl indeksa
81FX 0,06% ... 1.792,84 SASX·IO 1,05% y 1.019,07 SASX·30 Q,42%'" 1.04j,58

Promet od 201.626 KM

rvaren je dionicarna ZIF-a
Bonus, po kursu od 3,50 KM. Na primarnom slobodnom lrZistu najveci promet ostvaren je dionicarna BH Telecoms, po kursu od 21,02 KM, alia sekundarnom slobodnorn !rzi~tu di oaicama Pap ir serv isa, pokursuod8KM.

Polara gUbi,nili dana
j ucer j e ostvaren promet od

Obim trgovine 132.255 KM
berzi

tnogpaketa.pise Srna, Izvrsni direktor za marketing i prodaiu u M: telu Milenko Cvijanovic rekao je da je kompanija ovom donacijorn za ispurijenje djecijih

Na

Banialuckoi

Vri"ednosl indeksa

zelia nastavila srraresku oprediielienosr da pobolisa uvietezivora djeceu BiR. - M: lei ie saradnju sUNICEF-om poceo 2009. godine po m azu Ci 0 tV aran ie cen tara

Djeca i zaJednica
Prema rijeeima Florens Bauer, zahvalj uiuci sredstvirna dobivenim ad M:tela, UNICEF ce nasroiari cia cmoguci dieci cia kreiraiu male prejekte od kojih Ce korist imari eijela zajednica

S jllcerasnje konlerene/je 13 novinare za rail i [as t i razvo j i stampa u B iH Floren s (Floren ce) nje knjige za roditelje=DneBauer istakla je da saradnja s vnik nase bebe" koji se jos M:telom predstavlja dio sire distribuira u porodilistirna UNICEF-ove inicijative za BiB - rekao je Cvijanovic na unapredenje drusrvene zastkonferenci]i za novinare u ire i inkluziie za diecu koja se
Sarajevu na kojoj je predsta-

(FO!"S.s:.I,"vI<)

vliena novaakci]a, Predstavnica UNlCEF·a

ra kao sro su EU,DFID iVlada Norveske.

realizira

uz podrsku

donate-

- Ranije smo podrzali djecu u njihovom iskazivanju Zelia preko "Zida djeCijih Zelia", a u okviru novog proiekta nastoiat cerno cia omogucimo ove niihove Zelje - rekla je Baller. Fread pripejd paket k08ta pel KM i sadrzi bonus od pet KM i 1.000 SMS-ova.

132.255,85 KM. Na sluzbenom berzanskorn mistu, lisra B, n ajveci prome[ osrvaren je akciiama Zeljeznica RS, a rrgovalo sepo prosjecno] cijeniodO,036 KMpo akciii. Kod zatvorenih ill vesticionih fondova najveci promet cstvaren le ukcliama ZIF-a Invest nova fonda, a trgovalo se po prosiecno] cijell; ad 0,066 KM" !ito predstavljarastza I,S4posw.

BIRS FIRS

0,12% Y 1.098,94 0,62% ... 2: 151,08

Najveci po rast imale su akcije ZIF-s Krista] invest fonda.d, Banjaluka (2,70 posto) koi irna se trgoval 0 po prosjecno] cijeni od 7,61 KM. Gubitnik dana rnedu fondovima je ZIF Polara invest fond Banjaluka (-1,75 posro) i j u eel" se ovi m akci [arna trgovalo po prosjecnoj cijeni od 5,.60 KM.

Kredit broj 1
Zo mola preduzeee i somostolne poduzetnike

Raiffeisen,
No/bolli ,...so nomoI

BANK

oglasi

inml b115ODgt.

"

.

",-~
-

oglasi

Dnevnl avaz """,,,~

_

"'". 23.

K8piYIZl.

lita 1.1 rn.an~311 S

24
PAKISTAN Brutalna likvidacija izazvala osudu u zemlji, alii SAD

Dne~ni avaz, ~e!vrtak. 2. j~nVJipanj 2011 ,

globus

Zvanicnik prl organizaciji "Human Rights Watch" rekao je ranile da ima pauzdane lnrorrnaclie da je Sahzad bio u pritvoru pakistanske obaviestajne sluzbe
Tijelo 4D-godiAnjeg pakistanskag n ovin ara S alirn a Salnada pronadeno je jllcer u kanalu u mjestu Mandi Baha Udin, u oblasti Gudzarar, na sjeveru Pakislana, dva dana nakon sto je nesrao, Americka drzavna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) osudila je [ucer ubisrvo novinara koji je nedavno napisao cJanak 0 infiltraciji El-Kaide u pakistanskumornaricu.

o a u ile z g 1- a- I
otactrole dlece
Sahzad, kaii je bio aienjen i imao troie diece, radio je za italijansku novinsku agenciju Adnkronos (AK1) i bio je!lef odielienia za Azijll za "Times Online", Grupe za ljudska prava
vi dl] ivi su tragovi mucen]a, a nerna prostrijelnih rana. Obudukcijorn je urvrdeno da je smrt nasrupila usljed snazncg udarca u pred j el u gru di, Zvanicnik pri organizaciji "Human Rights Walch" rekao je ran ij e da im a p [>uzdan e in formaci j e da ie Sahzad b io u p ri rvoru pakistanske 0 b a vj d raj ne sl uzbe, Vlasti u Pakistanu naredilqsu istragu otmice i lib istva Sah zada, N iegov clanak 0 infiltraciii El-Kaide u pakistansku
1'1 a vojsku nedavno jeobjavljen,

-

Tragovi mueenla
" Sjedinjene Arnericke Drzave strogo osuduju ormicu i ubistvo novinara Saie da Sal im a Sahzada - na vela je Klimon u saopcenju, Klinton je, takoder, pczdra vila is tragu u b is tva. " Nj egovo izvjd ta va n je i pisanje 0 terorizrnu i obavjcilajnim pitanjirna u Pakisranu iznijelo je navidjelo probleme ko]e predsravl]a ekstremizarn u toj zernlji " rekla je ona.Na tijelu SahZll·

Pakistan na j opas n i[e rnjesto za nevin are jer su pad direktnorn priiemiorn i od islamskih miliranata, all i od voiske i obavjestainih slu'2bi. da je El-Kaida organizirala napad na bazu Mehran u Karaciju, 5[ab zrakoplovnog odjeljenja pakistanske mornarice 22. rnaja jet su propali pregovori 0 oslobadanju nekih pripadnika mornarice osumnjicenih da su povezani s El-Kaidom. U ovorn napadu najmanie 14 liudi ie poginulova dva borbena aviona su unistena, Istrafi vai': pri crganizaciji "Human Rights Walch" Ali Dajan Hasan rekao je ranije da se Sahzad zalio da mu priieti vojno krilo obavjestajne sluzbe pakistanske vojske U nu trasnji servis obavjestajnog direkIOrata(ISI). Visi zvanicnik pakistanske obavjesrajne sluzbe rekao je agenciji AP da je "apsurdnc" reci da je lSI povezan sa srnrcu Sahzada,

nedavno su saopcile da je

HomisUa za smrtBin Ladana
Pakis tansk a v 13da imenovala je clanove komisije eiii ce zada tak bi ti da isrrali 0koln osti u vezi sa smrcu vcde El-Kaide Osame bin Ladena, kojeg su americk i speci jalci ubili u napadu 2_ maia u gradu Ab orabadu u Pakis tanu. Pakistanski parlarnent je zahtijevao da se osnuje nezavisna komisija umjesto da se pokrene vcjna isrraga, Glavni zadatak peroclane kom isi j e bit ce da urvrdi "porpune cinjenice" 0 boravku Bill Laden.
u Pakistanu,

SOk kolega

{
NoviQari zahlijevaju da se nalogodavac ubisNa olkrije
(F,I',;I!J')

Smn Sahz:ada sokirala je novinare u Pakistanu, Sarna smrt ni j e izazval a toliko srrah a i uzasa kol iko u vierenje da je on bio u rukama obaviestalne sluzbe lSI kada
je ubijen,

Sah zad ie nedav

n 0 p isao

Vlasnica hotela u Hrvatskoj nadena mrtva u stanu u Sankt Peterburgu

usMubogataileu usmrtl ecMoIz Sr lie
Belogolovu je u spavaco: sobi pronasla nlena 1O-godisnja kcsrka Marta nakon povratka iz selnie s guvernantom

Vlasnica crikvenickog ho tela ~Park" i v de U Opa tiji, 41·godisnja Ana Belogolava pronadena ie mrtva u svojoj viii u Sank! Pelerbllr· guoPored nje, ldiko je ranjen leiao i njen decko iz Srbije, pise rusk; dnevnik Fontan· ka.ru. Belogolovu je u spavacoj sobi pranasia niena 1D-godisnja kcerka Marta nakon povratka iz semje s guver!1.anrom. Belogolova je bila zadavliena i izbodena noz·

Uelilia i:mouina
Osim hOlela "Park" u Crikvenici i v.i1e u Opatiji, bogata poduzetnica u Sankt Peterhurgu posjed uje cak 19apo teka, pet sal an a ap tike i dva centra za estetsku medicinu.

em, a pored nie ie tesko ranien lezao [ljen declo iz Srbije. On je smjesten je u bolnic u i n alazi se pod nadzorom policije. Policija je urvrdila da je 5I!! It pod uzein ice isprv a zelio prikazaLi kao samou-, bistvo napisavsi ajeno opro;taino pismo, no nakon IOga je odlucio priznati_ Nanio je seb; ozIjede re rvrdio da su on i baga ta po duzetni· ea :1:rtvenepoznatog provaJnika.

Be/og%va:

ladav/jena i izbadena naiem

oglasi
iiPII~
U',"jl'(:Iili'.~

Dnevni avaz """,h.

'_I>"J>D".

25

........ ~_

.........

"' .........

i!!'._
PRAVILA

"'.ObA

7."""*,,

oj ••

_

0INfJ,W0M1IIIf

NAGRAONElGRE
~ .. J'I.'
~, ~~ "'~ ti'JII ...... ~ t~ 'lll!"-' "1ii~iNl.tfW..n-

~iM.O'"

ru.a-~

,.l:tO

kU._

~_-

.......

~

JtOV

IMI:III ~~',~1

,a-I"I''''_ ."..,.,,~,.. ...... !IoP - ...... h~"'" _'lh.W~. ~ .... ~~ "_."plf'!'l~ l. ... ItII;oIl'IVQ

"_~""""""'''''''"'4-iio'l;'"J

........... a.J.J_.,.1ii ~.-"'.~
U .""", __ fI!Io-~ .... ,~~Il.t
1i'1"~

C~.n J
1iooII

~

tw<olol!!i -II I • .... "",,"'I!II'

,..,,'

......

_

......

"•

;.0 ••

Ji'Li'I'I .......

"._II'_J'"" ...

SK:RACENI FtN'ANSIJSKI IZVJ:ESTAJI SA MI,SLJENJEM OVLASTENOGREVIZORA
JAVNO PREOUZEce SH POSTA d.o o. SARAJEVO ZA2010, G001NU

CJ.,IHIj,";

~"jI
~

~'IjIIIit.AAJJo.Q". ~~I II.",..,,... t ,,.• ....,.. ...

....,+,. ~ ....

I ........... .. .-

~ I~-..""tv :l.:Ni!II

....

~"'l"iIiIlP'tjlllllo

'1l1li111"110; ..

b

"IIi, iII!Io

t-

i~" __ ~
I

f__,.
PlhioIiJ

~~

_. ..

r~II!IIi."~ ~ I '~ ~"J'DI~~ "ft~OGKI-.oo. ,t_ ....... t!dIl""""'''''OI~I'',I~~_:r-~d:II''''''~ l..a..l, _._ ...........

~""111;""" ~""'' ' . t_~<~ "'I~~
'~ ~~
I

~~'i

........

,.~

~II. .. -.!I~

j_.., .~~

:I .. ~4"'6c.

~ ~!!!'I1"'!H1
"jl

••

...I.a..01

Vo!5 1~.IIoOIIt;.

C'I!!I' ..... 1II'III!III,&I;IiI!l"ill

"oy
_

MlIIhIIotM I 1.... i~

II...A4.I110}0
...............

vl

.'-,..n

'....

""I~

~

n

P"~

HliiIt.A- ~ .. b;-io. "'-N"- ~

~,t~

'#.~IIfIo...._,._...

f'f" 1'l'!.tI 0.

... tilJ.'lailill-I' ~
toOl!II ,r-"~-~'I .... ......

~
PQIIII:

u.r-..:,"_"~"''''''''''''J~:W!.G
,~I'ruIIR

1
.. Ii C-I~'

..,._

.. t1
l J.

.. u.. ~lioMAlC.Y !IoiII'I~ IjI.~'~~'I~ 11!!'.....

1£'l1li01 t<I'M~o.l lot. "~.J __ ~""'O!I'DI~ ........... ,,_ ..J1fttIfttt.. 111_..... WI r---'.,.Ifti .'~II !II. .,... I_' kot'lol ~I ,.II~t ~ ..ti~. NjiiiU!'II!. ,~_~ ;;"I4iI~ n'IO'JII!IIIi' ~ Pitlit'

...

b!h. ........ ~.~

~"'1III!G~
11I!!I 1I0oI
"

•• ,.nl 'I!ui! __

- 0I1IAIIi1"

","'~~"J

_ ,""""",v

'

iIoiiI...,r-{-i""J

!N ",I~...

~

-..; ~_1,1I!!I

.. ;

O_IIIiIIliN4 !!!!I" .. 1~"1_

.t~

........

,_.
~"t!""'1

_

lOW .. ~ .....
~_~

10

.... 1Io.r1li!lt~-t

~.. ~

r e ""

II' II

~,..,..t

IHiI!!I~_

~1_

~........ .._... 1_-"-~lIIi'~

."I..i,

I-.. ....__ 1111" .......

;~
1141_

~I .... ui.Oo

~ If'tf"d

t.I

~~.lI
Y .~1I11

IIp't ,~...jMl!"" 1IWf1illl

""'4U'"'r'D"ItAD .... ,.. "" ....

~1I!t~ III!YiI ~"""'-I ~

itW"IJ.J ~_
'-ioI

Pi'

,'IIi~.

...

,aA

I ........ poa-.'PII!Ii.i!

1.M& ",",II~

iUlLRIII.I

W!I,

~._'~.iIIII!'
"-'1.1""_
.......

~"",11'4
'NIIII..oII':ii. .. _

'I:!!I.

':IO~llLiIo'!!,

.... 11M _

"IiR.QgiI!ilIlol!""' 11 ~Ll:ilII''''I_f

.. P'V'III ....,... .

rllllilllV_-"'.

1.IJIL .-.o,OD "1-"111 '1 .....

Ut"...."._ .. ~
~1I!du ••

.. ~
fI''IIQI'II'II'r~1IGIIi'

,it,M.-bog~.

~-5l
~jIif1' n,lI~
IIIiI ..

.......
...

» 'WI!
-u ....

iilCo'l

~~_""'U"""UlO(I"""U'".iit.IOI'"iillflln~~J.I!UIIi~~""_'-~U

... ~

.... ,_,

..a..n

lJ.-M.l"'f'l!Li
~t-l1l

.... i.II~"", ..........

~ !.It"iCiPII'I; .... Ul. ... I I""'_ bd 1-..-....0. "' •• ~

... 1.......... .:a~.I 1 _i_I .......

....

"'1It

J ~~i'!II-J.1 -SO_... I kMI~."I~

~'*' ••
Ihd IIII! ~ iIiiII ~

1hIIIIIt.1,_....

1_If_Ili_

"'~.(r.""
tI tl.+!

1IIi ' ..... n iIId

LW- .....

!I.

II~
!-III

hllil

,.."I!!!I

tJn-III_"or'I!'IiP.-""

~".II""I!!!!_"

.iio.... LI(_"~i"'_
,_i~ ...

Z. s,td6t' ~,ObIlIl'IIWhnalrln,1Il J WtM·~·SA QIMeIIiII ~ NIlIOITIi adI:I:Ir ZfI Bm1I ~ wt. Aldp ~:Aq~. S. Ocblra I't'IlJI SftIJ:I ~. ~ 6 ~·EbItINIMCf"~'WI'"~oo

1

Ptduuta oJiI'lil~doo.SaII.M,
~~

~1ift:EIfw

Gllom·m

Haft. ErmI'II Gdo.EnesD1t
,~~
GInn

S!-:'adI klOnDW:, Ral"IIO Zt~ fm:!..: 1.l.III:o RaW. fWl6utYa.

SniM

uI'-'I

I

J
_--__. l1li1I_"'~

to ~~

..... i

Iooti .....
1' ..

CII~

t_il

II t",liiil._1"11

'11 ,.,.,.....,.lM I I.", Iiq.,.~_

'I.

i", ..

,.~t'l._.....,.... oIIiII_w.-

.......

.. 11...~ I II

til""''''I,..,.IIDII~'t.~~'' 1'IIIII----..-dn!Io_~
~
~

~

......... ~_''''''I''

,.

_

..J_"'l

_""'......

_+_,
...

'I....-"'.~

..... ~_

.....""" ................. 1

9n!en film sbill CNrI1 1\I1II.'I'~1 1220le

tulW(OOl
1IftI....rt'III!II ... 0".......

gpe1XlCI,012'0101lo)112.:2fJID IU IIJ,I COOl

Smtm

~1k14r.":I

~

ao-~"""lb,IIlI .".
.......... ••
__

""'<n... .... "" ... ,
G:JDI'I

b
...._:J.,ii~

... .. "I"-'~!!I' 1IiII ••

1I.I!i.IlI.tuii'Ul ~
IIIIIot

Ii'8o.uI~.IO~e.d

Qllbll:1IiIk .........

tIU.bift ..,. 1_,
"," 11' ••

'1M"~n..'
....,_.", .....

__ i'...... ,
t·...._..till.J·!!!!!

"'1!!,.I......
!l-iIh!i:
fl.

liltria.l

IIoi.afti.I,.

... n.. ............. WIt!. ,"",.rUu,,1 ~

"_"l<illl

,,.,,,,IIii!'_
__ ......

......1 .1io~oiI,j'1II! ~ ..,.... ~ .... 1 11 Jon 11Ii I yt I. 1 11__ 1."'11"11111"

1IIi!I_"'
,

~"4W'IIIi "

.kA ........

.__._I .. ~.~,.. _ ot_ Iirlloil_!IwIIIrjI

.11"111 1_1

po, ~1'100~"'" _

....

~1IiIIIJI!iI!

r..li
_
oil

b..n
~Ii 1IoU),II ~ ~~It ~ .... ~ 1IYIIll


1III!''''1~ II~ ,. .... 1....
~

.. ,I~_!!!f1.1L1

Ino.J~tl,.. _.Ioo!_.J ... iir.....

t .......... ---r..,......,._111!II

I.....

""II!I.I.....

IiMI!IMlltPilil

II'tj,4-

..

j......., ",,~II-g

,,_,.-,_"'_ .. ~. .......... IIIIIIIILII. ~1I'lII"""'1""'

' ...

......, ' ~.. _ ...

....

, ••.;

!~.,.~JotI;Ut'~"""'~IIfii'"
Ittrll'
I_~""

'iII__
' IINII "

~:to-'JI ....... ,Jo'l.jIo J. ..,.1IIIRMI ....,'J,.:II--pjl'iN"l'"
_ .. JilII'., """ .... ...:J 1ft ..

......

ltl!!!ll ... , ' ............. 1~~~(IIr~'
.....

1 ........_-'11

__ ~

'J

I.

IfiiII~.I .... ! I'I .. ~

"ioiI!ionI.,

I~.~ ,,~ .. ., _I.",

~~'~~~J'!oII~I!_"" oJaUtbl..r.IJ..oII

" ... Nvobl~ o.NIII.,-.!1 1.III.III.&J ••

.tJ .. n.

~'IKI'-"".
~,.lIIIIi'iI:tailJl

.....

I",

I_"_"" .....

j".

.. '*IIii~ ... ~""Ik

J•

...,..,a
III!

a:;..""",,
...•

It.......... "'~i!I!IIlllI!!!!I ~

IoMI}I lui ~_·U ~'''.I.-

~"""'I!!'" _

~~I IIIIIi ..... kbI
~iIIL>~~'

'6¥I""~1. ,
iih"_'

IIU,

.. .._.

~I ...illlll ~101'''''-''10"''_

oj-. _

.. " ......

""11

01 '__',~r
..... ... I...._" ..... ij .. I I_I!!

ItIIII T ....

~~O

I.-Jo 1-........._)rtl'do.
"'.,~ ___
i .......

.i!'1,rII!II .. _....".

""'_toilllPll:_ -V'"
I~ _ J_I

II!M6
0&1

,.,..._..t ..,
.,1..a~!I.
1,jI!II .....

... ~~bill •• ... Joi ••

w.......
~1'I"u

..,.,._~
1*

-E".iiI~. _. __

I.·u Ji'YiIII'I_IIt_ ..,

'_"'_'.,...,. do4J4II

","",,~~.~!IIj

"'_iIIiIi rw ~ .... ~ .• j,""~. " .~ ~~ ~I_ .1"
~oi!!

""--1

~"_'I~" II""'_"'"IfoII

J .. '- .......

11Io1d._U

!

!"-.tat!"!lt"""'

.........

1.-.

, • ..._...,_

.....

a.- ~
-,,'IlK_'ooo

p''IIIIi!Iu.''''''_''''

W':a ~do" ~.mlQ1D

S;onI __

.........

~

IIQOfIII

mlI .... I!I."

, .. ,

I............"'" ...

I

'11)!!:1~'"

.....

!~III""!It'III"

...

~

,.I...t5~O

~

~

~.

1_

1..

~.W"l"_..III!,._t.I
_11 ' ~ ~".-!I"II,jIji I~. I.. ,.. I,_,.t


""""'I ..,..,. .... 1 _ ' I!II~

.. t ........ ' ...... ....... , • .........

I..
__

Oft, ~

I"~ I'" ",.

',..-.I

.....

"'1iII
I'll

1!!!;H'lrU!.41

.........-..._

....

..r"",...... ........
iIIHi ifll UI_I"WIi_.-.. .... 1 -.allll!

_I'IIt 1......

lflnMiI,
1'11 _.

jIiIIII_ IIItiI .... ~_ ... ;004( .... ....,.&.. _ 'Il'4.~"

I ....

~

__

.~ ...

U 1_1'11_1 .... lnIllHII"I"III II~
.........

aw ......
.iIj ...

1lWhI!nog nWa'"

.... IIII!!I ...'IIiIi'Ii!Y

""11.1_ ..

J

I... Ii~ ..

_I _~

~Iil' __ ..... ~ "tl ~_I "'

-c..-_1. .. , .. _ '."
~I_ ._ ~.' .. .... I.. ~_ _ .............. ~I'!I"" ,..I~

.. 6r.IoIII_ ... , uiltl

I", ~

....~ ........ 1,,& 1!IJII1 ....

~I~

....

.,..
I ... ~ U4~ ,,..

.,.,.

~I ....",t.I.~:;II,~ "',,"iI .. ..... 'II!I'III!""'I".'lli".l'_ .,.,. ..... "" .......

~tI"""""
_"', biut~

IIIIIIIIIiIr~~ ......

0-

...

*

1111 ••

11

"..&,.

_III.,._~ 0 IITnlll-

~

........ m~ I ...,.~

,rooIo!ltftt!. ,.IPBHI>QIt.. ooo ~l\Ia.'lS1 __ ZO',oQOOo .... It IIII'IOCarIIII\ I ~ U1!!Wo D pn. YdI am ...." '''" u' _ II· _.OHlo' '.~ ........ __ ' "~)oIlll"""'~1

~-

..

i""I'"

~1IjI'prUqo""'I·.qo

.....,....,..._

~"!I~

~

~~~

.....

..
1

0II'r .......

IIh _II"", ~

,«""'1'I0Il .... ""'''1
'.... ~ .........

.....

1"1I!.

l.r-rt~,

~.........._

IJ!',..._.,

...-"",..._
.JIiii

,...-1if'IIiIt

'

.~

_I ....... ...-'
Alii,

II!" !IIi_.lj.].~

~

._oIr ......

__ .. ~ "',.

uoa

....

r..__

~

I~

o;.~

~

'I

h ......... ~.,...

~

.. "~~

,1-

'f!Ilt:.IJ.I.tII,_,·"""

ImIfII:I

~~.:iP.IIiI""',.,g_

_'
lN1!'n~
h~

........ 1~I &

.. I''''UI~_poII.I:.o

I"r ...._l....,_.

~"'""~'J"

ilM!il'_fIj"'_

""~~~...ur-'~I111·

:III _.,......._

1'
.... ~

""_
I

"-'111'1 .... _~.

IH

....,.~I
........ "

~I_"I"''''''''
1.I!!!"_..:1r1 ~~"

(l1li

__"t

__

hl!!""tfII'~i.'_!l!

"'_"I!IIt

I,~

Ilft

n""'-ll".

.... ........u.

R£YSAR

d.o.o. SiI1Ij ....

f't'_"'iJl,.I!",

• "'"

......

,_.,

I'.J.
S.I1I}11YO,18 •.man20t 1.

fe'

!(k

I"

'_._J

.....

,..--

""t'TI

~iIIl.v"

pcIlrM!

26
SAD I BRITANIJA Popularne lutke podijellle strucniake
0

Dne~ni avaz, ~e!vrtak. 2. j~nVJipanj 2011 .

globus

Lutke manorn kupuju zene kOje u ovlrn bebama traze nadomjestak za djecu koju su izgubHe • Psihologi'nja Sandra Vitli smatra da lutka maze biti koristan alat kojim ce roditelji prebolieti period zalosll, sve dok se ona ne koristi dugo
Ponovo rodene bebe postale su veoma pcpularne u Velikoi Britaniii i Sjedinjenim Americkirn Drfavarna, a razl og za (0 je n jib ov realan izgled, zaiedno s pravorn koSO!)), nckrima, trepavicarna, iscrtanim venarna - pa eak i slinom u kuru usana, Lutke mahom kupuju 'lene koje u ovirn bebarna traze nadomjestak za diecu koiu su izgubile, Ebi (Abby) u Velikoj Britaniji za nekih 300 americkih dolara.rekla ie cia je ona podsjeca na njenu sedrnogodisnju kcerku koja ie umrla

ponouo rOd8n8 b8b8 - humano iii b·za no?
Ponova rouene bebe: Pomoc anima u turi iii bescu/na larada na luuoj nesrec;

ucincima na psihu kupaca

Vade ih na admar
Osim njih, svakako ima i onih koji su, jednostavno, kolekcionari luraka. Britanka Nik; Han (Nikki Hun n), graficka dizajn erka koj a pra vi ove 1u tke, rekla je "Le Quotidien" novinama da je srvorila na desetine Iu tki za ~ene koje su izgubile di jete, mada su veeina njenih klijenatasrrasrvenikolekcicnari. Vecina ce ih zadrza ti kod kuce u koliievci, srnatra dizajnerka, mada priznaje da ima i oaih koji ce ih povesti negdje na odrnor, tarno gdje ih aiko nezna, Iv Hesti (Eve Hasty, 57), Arnerikanka koja je kupila

od leukern ij e. On a" takoder, irna sina i osmogo disnj eg lin uka,a za n ovine [e proko men ti rala da joj je Ebi mnogovisecdlurke: • Znarn da nece biti bolesna i cia nece urnrijeti, Nemarn taj.pri tisak vise. Ipak, eve J UIke so podiieIile miSljenj a psihologa, List citira Ingrid Kolins (Collins), koja rvrdi da ponevo rodene bebe rnogu izazva n vise novih problema nego rijesi ristarih:

- State bitislutkom kad se s gubi tkorn djeteta? Hoce li i nYU Iutku pokopati? Ako Iiudi imaiu puno Iju ba vi da dadn u, a nernaiu diiete, nasvijeru jospostoii mncgo livih ljudskih biea kojima je potrebna skrbrekla]e.
rc di tel j i pornire

"eUUlla za ameriCIlU PUliC'iJU
U nekim starackirn dornovima u Bri tariiji ove lutke su dosrupne zenarna na kojima je primjetno smireniie i bel [e raspcloaenje nakon igrauja nj irna. koristan alar kojim ce roditelji prebolieti period zalos,d, sve dok se ona ne koristi
dugo,

Medutim, hebe die! ui u tolikcstvarno da su u Amer ici donijele nevol]e policaicima koi:i su razlupali prozore nekoliko au tomob ila da izvuku zaboravljenu djecu u auresiedaticama. Televizijska kuca BBC snimila ie dokumenrarni film u koiern iedna udata zena u svojirn 40-ti.m govori o lome kako ie zeljela dijete,

Za prezaposlene?
Medmim, njena kolegica Sandra Virli (Wheatley)

smatra da lutka moze biti

- Ornogucuje im da se po-

lake prilagode, u vlasti tom ritrnu, na stanje u kojem ne zele biti, Koristen]e bebe u lorn srnislu rnoze bin vecma zdravo.

ali je bila previse zauzeta i da rodi jedno, Oponovo rodenim bebamacnakaze: - Q n e nikad nece izrasti iz svoje cdjece, nikada je uprljati, To je fantasticnol Naravno, iedina razlika je u tome sto se ovi decki ne pomieraju - prenosi "Daily Mail".

R
I

-ff else'!,easlng L• al ....aks,e od, Ig:re.

I

7

Kasko

Pomoc nacestl GRATIS

._[

___"__~3

~

."-J.
B

.

5

.~
7

/ ---) -----"
Pomocna cestl
9rQ~tls
Ne brinile 0 Vo~m novom o1.llOmobllu. Prvu godinu O$igllron-e Vom pl~a Rc,ilfelsen Leasing. Sigumoslignile 00 5VOie odrcdi!.to. Pomoc no costi, II Irolonl'" cd god fIIJ dono,
ZiC

-,---I

~/_7

Bna procedura;
'Rail ci5C(J LooSirlg ne lro~i Vo~o drog«l~o vrijemo_ Odobrc-llje Imol\5i(on[o u rd;u od 24h_

Raiffciscnleosing komllllcmti
Vam Pfutoju podJ1ku tol:om ci]eiog preeese lrupovine I'IOY09 oulomobllo_

Vas ploeo RQiIr~S(!n

leasing.

LEASING

T&I. 3!r1 [33125-4 35d I F.n:

387 PJI '212 '173

I www_tIbh_bo

r

.,~_ba

globus

Dnevnl avaz,eetvrtak, 2. junV)ipanj 2011.

27

SAD Nova "cyber" strategija

Aka vi ugasite nas elektroenergetski prsten, rnozda rnt.spusnmo L projektil najedan vas ak, komentira ik odluku

kompjuterski sistern arnericke vojske, Ovog je vikenda veliki prnizvodae vojne opreme "Lockheed Martin" objavio da je bio va infilrracije u raeunalni sisrem, umanjuiuciucinkenapada.

m-

U svoioi prvoi straregi]] Pentagon je rncunailla sabotaZa koia od drugezemlie mozepredstevljati objavurota. Isto otvara mogucnost da Sjedinjene Drzave uzvrate koristeei tradicionalnu voinu silu, izviiestio ie online dnevni list "The Wall S rreet Journal" (WSJ). Pentagonova "cyber" strategija, oji bi neklasificirani di lelovi trebali biti obiav lieni tokom iuaa, predstavlia pokusa] da

korak s cromienarne

jeru u kojern baker e na prijetnja americkim n reaktorirna.pcdzemnim 2eljeZllics" ma,naftovodima kao i voiska aeprijateljske zemlie.navodi WSJ.

~~~::;;~-~:;a
napadi aa kompjuterski sistem Pentagons kao i saboraza iranskog nuklearnog programa pu[em kompiuterskog crva "Stuxnet' poveealisuhi most ameriekihnastojmja da se razviie iedan formalizirani prisrup "cyber" napadima. KljuCni trenutak dogodio se 2008.. kada Ie penetriran najmanje

Potaknuta rasprava
''The Wail Street journal" ist!ee da ce izvjcilaji potaknu ti raspravu u vezi s nizom osietliivih pitanja koie je Pentagon ostavio neodgovorenirna, ukljueuju6 i to mogu Ii SAD ikada hiti sigurne u porijeklo napada te kako definirati kada je mfunalna sabotaza dovolino ozbiljna da hi predstavljala objavu rata. Ta su pitania vee hila predmet spora unutarvoiske, Jedna od zam.isIi koja cIobiva na

Dokument Pentagcna ima oko 30 strana u klasificiranoj verziji i 12 stranica u neklasificiranoj, U njemu se zakljucuje da se ramo pravo, izvedeno iz razlicitih sporazuma i obi~aja, koje je tokom godine postalo vodic za ponasanie u ram i razmjernost odgovora, prirnjeniuie u "cyber" prostoru kao u tradicionalnom ratovan]u, prema trojici vojnih duznosnika koji su prot.irali dckument, Straregija ce naglasiu vaznost uskladivanja ameril:ke doktrine za "cyber" rat s onima arnerickih saveznika te .odrediti nova nacela sigurnosnih po!itika. NATO [e prosle godine povukao prvi potez kada je odlucio da ce u slu~aju "cyber" napada n a sa vezni ka sazvati skupinu koja te se za[ednicki konsulurati 0 Lim napadirna, navcdi WSJ.
zamahu IIPenmgonu je pojam "ekvivalencije", jednake vrijednosti. Ako "cyber" napad prouzrokovati smrt, Sreru, razanmje iii veliki poremeCaj koie bi izazvao i uadicioJJlllni vojni napad, tada bi bio kandidat za "upotrebu sile"koja bi bilaravnaodmaadi,

noua oaeall

Nedavni napadi
Djelimieno, Pentagon namjerava svoi piau iskoristiti kao upozorenje potencijalnim protivuicima 0 posliedieama napada na SAD na taj ua6n.

Bol.ivija S8 izvinila Argentini zbog svog postupka -...------...~-------,

Iranski parlament ocijenio

M'ahmud Ahrnadlnedzad
Iransk ipredsjedn ik Mahmud Ahrnadinedzad didovao je ilegal no kada je sebe proglasio vrsiocem duzn os ri ministra za nafru, saopceno ie iucer 1;1 iranskorn parlamen ru. Kako prenosi agenci ja Reuters, poslanicisu izglasali usvajanje izvjclirn.ja Odbora za energiju koji je Ahmadine<fradov potez ocijenio kao "01:. iglednokrsenjezakona't.lranski predsjednik razrijesio je duznosti radasnieg rninistra za nafru Masuda Mirkazemija 1;1 okviru plana 1lI smanjenje broja ministara sa 21 na 17, a za tim preuzeo nj egov resor, Preds ie dn ik Irana im a

preMrilo zaMon

ovlastenja da smjenjuje rninisrre i pos ta vl j a vrsioce duznoati koii mogu do tri rnjeseca obavljati ru duznost b ez odluke parlamen tao Ipak, Ahmadinedsadovu odluku da sam preuzrne kontrolu nad resororn nafte mncgi su kritizirali ocjenj u" juci da pok usa va p rigra bi ri za sebe kontrolu nad finansijama iprevisemoci. Prije nepune dviie sedmice iranski predsjednik se nasao na meri kritike "Viieca ~uvara", tijela koje nadzire usravnost i koj e je saopcilo da on ne moze istovrernennkontrolirati nafru ib iri sef drzave,

Iranski minisiar odbrane Ahmed Vahidi napustio je preksinoe Boliviju POStO mu je la zemija uskrariia go· stoprims[vo solidarizirajuci se sa sllsjednom Argentinom, javio je Reuters pOlivajuei se na neimenovalle izyore u boli vijskoj vIa d i. Vahldi je jedan od iran· skih fimkcionera kojeg s.r· g,m cinske vlasti opruiuju ~a b 0 m bardiran j e zgade

IransHi minlstar zauadio s slede
I zraelsko-argen ti ns kog udruZenja Z3 uzajamnu po· moe u Buenos Ajresu 1994. godine. Ministar vanjskih pos!o· va Bolivije izvinio seu pis· UHl argentinskom ~efu di· pioma1ije objasniv!i da je jranski minis ta,( dosao u Bo· Ii viju na pozi" rantosnjeg Ministarstva odbrane, od· nOSI!O minis trice Marije Se·. silije Cakon (Maria Cecilia Bolivija i Argentina imaju bliske odnose_ Argentin a je prosle godine predloZila da Teb eran odeedi ncl<u tr-e,:u zemJ j1.l u kojoj bi se moglo odtZa_ti sudenje Vahidiju, koji uziva diplomatski imunit.el, i drugima optuzenim 7..a bombaski napad.

(Foro: AP)

BilSKI OdOOSI

Chacon) SIO, kako je priznao, predstavlia "ozbiijan incidenr," saopCile Sll vlasti uArgentini. - Boliviisko Ministarstvo odbrane, nahlost, nije znalo za poza.d in1!I ovog slucaja nili je lIsaglasilo po· zi V SoSIaJim min is tars tv ima ti vladi - naveo je ministar uvjeravajuCi Argentinu da Vahidi neee joil dugo os cat; u Boliviji.

Vojni save2 NATO je zajedno sa svojim parrnerima odlucio produziti misijl!l u Libiji za joS 90 dana, saopcio je jueer glavni rajnik saVe7..aAnders Fog Rasmusen (Fogh Rasmussen). " Ova odluka ~alje jasnu porukll rdimll Muamera Ga" dafija: mi smo odlucni da nastavimo sa svojim operacijarna kakobis!I!o za1itiri1i libijski uarod. Nastavlr cern 0 sua" porima kako bismo ispunili mandat Ujedinjenih naroda. VIili t cemo pri tisak da bismobili sigurni da ce on biti isp 1.1nien - dodao ie Rasml!lsen. Odll!llm ie doniielo Sjeverooat1antsko vijece, NA TO-ovo vrhovno tijelo koje se sastalo jucer 1I B rise! u na ni yOU ambasadora dria va clan.i ca.

OuaraClla nATO-a urOdUzana za 90 dana

Odluka Sjevernoatlantskog vije6a

28

C ... ""

'.1""""",1011.

Dnevni avaz

oglasi
BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA THE UNA-SANA CANTON MINISTRY FOR QUESTIONS OF SOLDIERS AND \VI AR INVALIDS 'l S.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVrNE UNSKO-SANSKI KANTON M.lNISTARSTVO ZAPITA.NJA BORACA I RA TNlH VOJNH·I INV ALIDA Broi: 12-38-5964·1/11 Bihac, 25. 05. 20 II. godine

"'~'11

Odl.:Lrs..w..1>rn;:

OloltJ8-1IO').:!O,1-,

liN

lJ ()5,J11II.~

I"..,,~:

.. 7"""",

'>bj"""
•• II

bur ••• urn] L.

'"

"""I'KS

Qt."

~I~ ..

'''7:-"",-,,1+1 I 1U."" ...."'.
*r.I~Jai~· ZIJR.n!<oTn:."

1'; "].;]'I'At..1.1.1 ".""

a
"''''''In> ~beI-, ..m,,,rn,,,

No osnovu cIano 25. ZakODlI 0 dopunskim pravima branilaca i CIanov. uiihovih porodica (."Sluzbeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broi: 3/OS i 1/(9), clana 3. Uredbe 0 provodenju Zakona 0 dopunskim pravima branilaca i clanova njihovih porodica (" Sluzben i glasnik U nsko- sanskog karnona" broi II tlOO6) i Clan. 7. Pra vilnika 0 kri terij ima za dodjelu sripendija studen tim. borackih ka tegoriia sa podrucja Unsko-saaskog kantona, Ministarstvo za pitania borneo i ratnih vojnih invalida, raspisuje:

~""'i"""""'.J

n.

"""'m.,,,

I nibo .......

\AI LTE1:

~r*·'·ki
I

KONKURS
za d<><ljelu stipo!ldija studentima ben ..Clcihkategorija J Korisnici prava po OVOm Konkursu
Pra yo na dodjel u stipen ciii" po OVOo1 Konkursu mogu osrvariri redovni studenti koji su drzavljani BiH sa stalnim prebivallsiem no podru~ju Ilnsko-sanskog konmno u knntinuitetu najman]e godinu dan", koji srudiraju u obrazovn: m USmnOV"m' na podruc] u Bosne i Hercegovina (kandidau u daliem reksru), D Pravo na dodj 01" stipendij e Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu imaju sruden I koii ispunja vaju sljedeee uslove: a) da sn drlavljani Besne i Hereegoviue, b) da nisu obnavljali godinu srudija, c) d. su redovni studenti srudiia u Bill, d) da nisu stariii od 26 godina, e) da ne prirnaju neku drugu sdpendiiu.kredir iii subvenciie za u-ofroveikoloVMlj., smj~,"ja ili ishraDe iz B "diet, U nsko-sanskog kantona, !) do irnaiu priiavljeno rnjesto prebivalista no pod:ruqu Unsko-sanskog kantona u kouunuaetu naimanje godinu dana, ~ g) da SU u leku60j ~bd"mskoj godin; prvi pur upisali odreden\J sludijsky godinu, na istom iii drugcm f.kuJloru.

"", .,......:·tlr.t "' ... ;. on;;"~' • ·S..,d}O~ ..,.m.;ma, "'11"""""(i)l Lib", ~." 1 ~.ol¥o'l!:llu J , ... ..In.'1 ...'' -QI!UII"-".n", k.t .......
"In","" 3.

~I.J''''''~ ........ 1,1'. """"""1!

.""-0'"

~

,,,,,.,,."p .. ,Ja.,,.-.........
1 U.T6'Y<

cdn .... , U pnod_ I ",dda.;

sa pOdrucja Unsko-saI1s!o:tg mskoj 201{)f20U. godin;

kantona u akad e·

N."" ... ",

1IIcl,.",,, "" "J'
v] ;

"1'r...,,, .. ).,

"I...""," .air

.. "; ,,...,,.,,. """",--in •• , '!r~E"'" 11ju.s.-..U"'(_"""II' .... r.;I_l~ ~_. 1\ "JCF"" ,
J. docaIa I tu:~'"

N.. ,,... [~. "' ....

f'I"''''o:u.- ... "~

"[n1"UD:nW'"

.......he:> T~" 'IIJI ~

.,. dil....,,"

~)T.lpn:d..-L 1.....i'I·." r

lim"uirl'
I

Z

~111 u " ... jo \'..qI _ ...""'I.ill .... r.o.lo... ,.... ZI prnlrni:t.: .11omoIL .... ,,·ldI;'.,:('mII ~,u.!OJC!dm.::o IINIJ<IIIKb" u." ...... '01. ","IntI.> (1);.0' lo.,In, "" ...... , 1~ I"~ ",.wl"l'P·

po""'''~~...~ ''''"'''''jlI ~"""'J.o

,
I wriu.o IlC\rtil>~

.''"'''''moj.,

s.....J.~,~

m«l"'_.

1

~['t~

\~I: ......

1'.10'1 .. :idour ~, ~.-

I-Shu ...... ,.u·..",r!:I..>-<l!ih.'1'1..>s ~""' ..... 1~Ili .. ml.fl.l:lll laki c
(1dmIb,:

,,">-' "",,,,,,,"

"'''J'' 091, ~I.... ,,,",, 2N .l'II!l ,2ll1
oe,nkmuoJ.J\,

,~I!.Lu.."".!Il' ...am..·o \l..:l.urn
t

th"''''''J''
1
~T"I.:I LI

m Kri!e:riji

1;a

d<><ljdu stipendija

"",._"',tu ~n "K>I:I' pI'>Jk.... ~." \\,HI.Ir.b'l.:1..... ... 1'."""",,, i 1>..,...11Ju"" " ....... ~rdilDll '" olHi~ ...
L' K

.!iI.oll.l!;o L ""'UtlIo;t.o, " Lmkl ~""

,"',;
i~

u .ilM _!.I,m!." t ...,.mn..
~1

Priledlog l;SI~kandidata za dodiduslipe.ndij. ulVrduje Komisija za dedjelu stipendija, no OSnOVUOSlVO· renog broia bodova urvrdenogpo OS"OI'll sljedecih krirerija: a) po OSnOVUosrvarenoguspjehau srednjoj sl!:olj ili na studiju (prosjek ocjena), b) socijalno-imovinski status kandida ta, c) djeca samohranih majki ioeeva, d) dieca dobi rn ika ratnih priznania/odllkovanja e)smdenti koj; srudiraju van Unsko-sanskog kamona,« na podru~iu Bosne i Hercegovine, !) dieca poginulog, urn rlog branioca, .ra mog voj neg in valida i dernobil izirancg branioea bez oba roditelja, IV Potrcbna dol . -umcnmcija Uz jed:nOObrazlli zah[j." na konkurn k""didat prilaZesljedeCu dokumenmciju: I. molbu za dodj.lu,tipen diie sa krnlkom biografijom, 2. rieSenj' 0 priznalom smmsu ili uvjereoje Odjeljenja za bol'3cko·im'lliidsku zaitiru maticne opein. 0 prim.lOm "!amsn po Zako!lu 0 dopunskim pra vima branilaC3 i tianova nj ibo"ih porodiC3, 3. za tianove p~. B i RVi kopija prvosleperlog ili revizmTlog riclenja (posljed:njeg na .nazi), P 4. dok", 0 priznanjiIrul u OS BiH (za dobimiko n"jviSeg ram(}gpriznanja iodJikovaDjwdijele dobitnika najviseg ra tnog primanja i!ldlikovan ja ill kopij u rieSenj. 0 osMlrivanju pra"" na mjesetni noveanl dodamk), 5. kopi ju ~tne kane, 6. u viereni e 0 dclavlianstvu, 7. priiava 0 el~denciji prob.i valis,", 8. uvjereoje 0 upi,u. no fakullet za lekucII skolsku godinu" da Sll prvi PUI LIpi.aLiakademsku skolsku godinu za koiu se dodjeluje stipendiia, 9. priiepis ocjen" , fukulte," s. prosiekom "" redovne studente odoosno ovjerena fo!Okopij" ,vje" do6tnstvl! sva tetiri =reda ,redoj e ,kole isvjedo6mslva 0 rnamri za ,tudent koji 'u upi,aLi prvu godinu studija, 10. izjavu 0 broju clanova zajedni&ogdomaeinstva (kuCnu lism), II. dokaz 0 mjesetoim prirnanjimo ~Ianova zajed:nickog dOffiaein'Na za razdoblje od 3 (ni) mjeseca od dan" ""'pisi"""ja k(lOkursa (primanja po osnovu place iz radnog oduosa, primaDj" po osnOYU penziie, porod;cne i lime in validnine, n.wade za ne7.llpOSlelle, mjesetni novrnni doda mk za dob; mike mmog priznanja/odJikovaDja, prihod od au [Ornkih pm"a, inlOvine i inlOl'inskih pmvs, koo i drug; pribodi koji podJijefu oporezivanju, 12. uvjerenje 0 pril10dima ostvarenlm sarnosmlnim mdam, 13. uvierenjeZavoda za zapo§lia"""je za sve n=poslene Clanove domaCinstva, 14. dok", (}posebnim porodicIlim prilikarna, 15. uvjereoje Ministarslva obrazov.nja da poduosiLac prija". nije korisnil< S!ipendije iii ,"bvencije za lrnlkove Skolarine, .mjeSmja ill isbrane iz Bu<iZem U SK-", LII~erenje mariene opeine do nii e kori,nik sri" pendij e za lekueu Skolsku g<>dinu, Licnu izja YU da nije kori.nil< druge uaku.de za ikolovanie, 16. 0I1erenu fotokopiju indeksa, 17. ovjerenu fotokopiiu tekutegracuna oIVoreDog kod banke II. ime konduidata za ,lipendiiu. TraZena dokumentaciia (originaLi i ovierene fotokopija) ne smije bi Iistarija od 3 mjeseca.

anJlll'!IOo lb·

"')CI'<1O<IJ tc I.oJoji ,p,[~''''.'·~F Ct:nl~,r"_J'''~

;\1,II)Il

ohpkrm:.> .'~""

II _"

<> "~p'''''JII ",Icl\a. u ~,Ob.I 1'>

dIn,;,,,,,,

,,""",.,... ... ajC ,t,...". rpcllUOll dona ed daa oo,."ljn ... j,,:Ii<:p<.'fr-- i nd>l! nmm;~ .. " IIM-.., -.II ... nzn:g

I'

if'r~I •••
~

n~"...

r 'SI\"ER7JTET 'L.. '" ,.i.t'I

I' 7.f:."1

I.Pol. "lId..... boot
SiI,"' ...." _0IrI

). r. - ZE.'o; I
R.' TI)

.\

""'" ~"" ,

~ ot>1~l •• It'!J",k

"~.,n .. r.,l"i~~ .u~. ,...' (oL.~I~.... ,1 r..nl"' .... ~.I .....
•• ,b,,1

"on',

'."",n."
" 1In .U

O:llub

s.......

bmJ· Dl·l!$J(l1

6I>J.'I]_

ZIu&IJ ..d ~"~~.oU e

•• ,,,d(" ... 1 011 """,. ..

~Z.""d

~,

"'~.

.~.

\l\.~I:-''S '" n... i

Id-a .0..". U":ltnld\nJi.u
futJl:

11:1"""-" • ,....
~u..•.~

ibU IQ lm'a'id1!:Ll u .lmId a Laj, F ,1IIjr.lp ZHI 211101 ..... u dgdu 1 ,1.11.0]' ~..w-, a.n.,.- .. ,;od,nll.o r... ""..:no.
U ,""'""

r.\At 1 mr

••·"'" .,01."" r,L"llo:!u 1'M _""

z. :I.In~i~..

"1'\ "'\ia Ikt: mllil ""

..,!IrK", cdrt..~., to: n"Uo!g (,toll,. ..", I iI'\-ri,bi::

- "1l<I:I:roIdIlib"

"Hones Relax Company" d.o.o. Saraj.evo Ul. Gornja Josanica brej II/l ID bIOj 4200112110007
Na osnovu cl.na 4. i

80. Pmvilnika

0

radu,

r"spisuje

se

V MJESECNI

IZNOS

STIPENDIjE Za priiem • Strucni zaposlenika samdnik u mOOi odnos

OGLAS
~a finansijsko·racunovodstvene poslove

SredS!:a va. za slipendiranj e "Iudenam osigura vaj u so u BucUelu. UDsko·s.nskog kan lona . Minist"rntva za piLOnj" boraca i ramm voinih involida za 2011. godinu. Poj.din.cui iznos stipendiiei broi sripeDdisla ulvrduje VI.da Unsko-oal1skog kamona.

VlROKOVl ZA PODNOSENJEZAHTJEVA
Zahrjev z. dodielu .tipelldije sapolI'ebnom dokumen1Jciiom, po<lno&i.se Miniswslvu za piumj. barn"" ; rarnih ""jnih iovalida, AJjje£leneleza 6, Bih • .; sa naznakom "Komisija za rnzmalronje iahrjet'a za stipendirnnje" u mku od 15 dana, od dan. obi"vlji ".nj. konk"", •. Obrnzac jedlloob=og za}l\jev", zaju ler.sovani kanold'li mogu preuzeri u MinistonltvU za pi IaDj. boro.C' i romib "aium in valida. Ruulwti konkutsa bil':'Cobi"vJj~D.i paOllI(!Snoj ploti minisl~lVa No temelju kon,ene odluke 0 dodieli stipeudija, priSlUpll se zakliuCivaoju ugovoro 0 stipeodirollju sa svim. koiima ie stipendij" odob rem" Ugovor o.stipepdiranjuzaJdjutuje min;s",," MinistatSIV' za pimnja boraca i "nnib v"jnih invalid. s kor· isnikom stipendije,. ako je Of! malo.lj.uu. ugoV(), <akljuruj. zalwnskl =,upnik (rodirdj iii $!3r,u.ljl tlZ $uporpis malolj¢[nog korisnika stip'md;je. Nepo ,pun ii neb] o.gov"""enl zah [ievi n.ee se =OIroU. NoM" okQn~j. pr~ure i dodjcieslipendija, dokum~nl"cij~ se netel'l1lcaO. M.lNlSTAR

Uslovi: - V S S, V S il i S SS ekonom skestru ke, - polate.n ispi t certi ficir.nag r.cun ovode, "pel godina r.cinog iskust"a u S!ruei, • pOln:avanje rada na racunaru~ - da niie smriji od 40 godina. Uz prijavu. se pril.;!u: biografijo., dokaz 0 S!rutnoj spremi, slJucnom i.spiw ccnificirnnog racullovode, doka~ a radu u .lrue;, Ogbs ostajeotvoren 7 dana od dana obi"vljivanja. Prijave slali na adresu "Hottes Relax Company« d.o.o. Sarajevo IIII

uvier~nie 0 polo~enom prijavu prebiv.a.lisllL ul. Gomja

J allan

iea broj

pglasi

Drrevni avaz _~

_

"'''.29

Uteslvuj u verikom Android fakmltenju, srnisll niljbolju Android tlplikiJCiju, prij;Jvi, jS' do 30.09,2011. i moles osvojili novtane f1<1gr.ode ukUPnog fonda od 30.000 KM. Tvoia ilpllk.:JdJa trsba dol ispunl sl,edete zilh\Jeve: inovalivnost I ortl;linalinost ;Jplllo,ildje, korf§cenje raspotoflvih lel:mologij~ •.prilktilan !korisnll:kl fnterfejs. primJl!njiYost i upolreblJivost za domate lriist,e. podobnost za dalia unapredlvilnja I aiurlranje, promovlsanje mobilne mreie I on-llna rad ap1ikacljl!. Potrali detaljne informacije 0 A.ndroid lilkmilenju i :prijav,j se na www.,androidllga,mlel,ba Udi u kutu slavnih Android Ilgel
117111

Udi u trku za najbolju Android aplikaciju i osvo] naqrade,

r, priJo [fljr!

oglasi

PUSENJEJE

STETNO

ZA

ZDRAVLJE

kiosk

Dn~vni avaz, ~elvrtak,

2. junVlipIDlj 2011,

31

SUOBINE Bolest istovremeno dijagnostiCirana kod tri zene iz porodice

__erlt ~,ma-It-_i_alta c oresesra om
Baka Dorin istice da je zabrinuta za Polu i Brendu, [er le ona svoie vee prozivjela buduei da ma 86 g,odina

Britanki Poli Vilijams (Paula WilJJams,41 )proslog su mieseca dijagnosticirali rak grli ca m atern ice. A I i tu nije bio krai losim vijestirna, PoE [e, prerna ljekarskirn prognozama, ostalo jos nekolikosedmica zivota. Dijagnozu su Pol.i posmviii samo dvije sedmice nakon sto ie njena maika Brenda oboljela od raka zdjelice i nekoliko rnieseci nakon sto SU njenoj baki Dorin (Doreen) otkrili leukemiju, Tri generac iie zena u poro d,ici sada se bore s ckrutnom belescu,
" Da nisrno take bliska

'8UCniCi USDialUZDOiil- bUbraD
cte Ir:1lntph
Grupa skotskih naucnikas U niverzireta u Edinburgu uspjela je u laboratoriju iz rna ticn i h celi] a uzeti h iz amnionske tekucine i ~ivQlinjs kih fetus a uzgoj iti bub rege, Ovako srv 0 ren i bub rezi veliki su pcla centimetra, ilw odgovara velicini bubrega ked zametka, a naucnici se nada]u da bi uzgojeni bubrezi, ako bi ih se presadilo Ijudima, rnogli narasti do
kom rodenja djetera

Revolucionarna metoda

norrnalnevelicine, Ilspjeh ovog rima daje veliku nadu bolesnicima koji cekajn rransplanraciju, jer se u buducnosti ne b i oslanj ali nane izviesn 0 cekanie pogodnog bubrega od donora. Umjesto toga bi se priliuzimala

porodica, mislim cia ne bih bila ovako pozitivna, Sarno zelim da one budu u blizini mene i da uzivam u vremenu koje rni je preostalo - rekla [e Pola. Majka cetvero djece planira bozicni rucak za ovu sedmicu ier surnnja dace pozivjed i docekari ona] pra-

amnionska tekucina koja bi se pohraajivala i naknadno upotrebl javala ako ta 050 ba u toku ZlvOta razvije hronicnu bubrezn u bolest koj a za posljedicu ima otkazivanie bubrega.

Tri hrabre

iane il

poradice ViIIjams sam saznala da moja kcerka ima tumor. Tada sam pckusala za bora vi ti da gai a imam" ka~e Brenda. B aka Do rin istice da j e zabrinuta za Polu i Breridu, jer iecnasvoie vecproziviela buduci da irna 86 go dina,

vi. N iena rnajka Brenda zeli docekari taj rucak prije nego ~tO ode na operacij u. - Najgore mi je bilo kada

_US UPUZDaUSi a Da 18__..tetu
Sergej Erusimov rnao je aferu s djevojkom koja je ostala u drugom stanju
Zaljubili su se na prvi pc-

Slucalni susret nakan 21 godinu

Rus Serge] Erusimov (43)saznaojenakon21 god!" nil da irna sina Pasu, Sergei, koji je vozae trarnvaia u Irk u tsk u, odlucio je na fa ku I. [em studirati psihologiju, Dok ie sraiao u hodniku fakultera, usus ret mu je dosao mladicvrloslican njernu. Mladic je, takoder, bio jedan od kandi da ta na prijemnom ispitu, a nakon ilto su shvatili da imaju ism prezime bez rijeci su otisE kuci maici Madji. Serge) je, nairne.prije 22 godine dosao na odmor zajedrio s bratom u

grad Piatigorsk, Tamo je na plesnom pcdiju upozaao

Mariju, ko]a je rada irnala 19 godina,

gled i proveli dvije sedmice zajedno. Ali Serge] je nakon toga morae otici i vratiri se u rodni Irkutsk. Madja je nako n n ekog vrem ena sh vatrla da ie tru dna, ali ni je se usudila potrasiti Sergeja, U manu 1990. rodila ie s ina. Kada j e Pasa imao ,lest godina, udala seza drugcg muskarca, Sinu je rekla cia mu LO nije b ioloski O1aC te da 0 n ~ivi u is" roenom Sibim. Oca je trazio tri godine, no ni j e uspio. A on da su se sluea] no sreli, - Sada smo prava porodica. Skoro sve radimo zajedno, a sin mi cak pornaze ina p osl u " rekao je S ergej,

Brazilcu ZubnaorOleZa SUprUginO lueiDCUU80 zauslauila melaM u zamrziuacu *' U."
ANANO'I(A~ Zubna ie proteza, najvje· rovamiie, vremesnom Brazilcu spasila zivot nakon lito mu je skrenu.la putanju metk a ko j i j etre b:1O za vrsiri u njegovom mOlgu. Brazilac Zakari as Paceko de Moraes (Za.e31'ias Pacheco, 81) prim;o je memk dok je r.adio u svom baru u Alta Boresti na zapadu zemlje. Ljekar Zoze Markos 00' se Marcos) rekao je da bi merak, najvjerovaLnije, pogo· dio mozak da nije bilo proteze koja ga je preusmjerila. Metak je .zapeo u grlu, ali ga ljekari 7.a sada De plani.raju vadi ti j er j e p rev ise riskanmo. \t:'\\$ Alan Dan (Allan Dunn) susjedima je rekao cia mu jesu" pruga u staraCkom domll. NakOI) njegove sum; otkriveno je cia je njeno ciielo vi~ od deoenije dr'taO II zamni vacu usranu. Dan je imao 86 godina kada ie pocinio samoubis" I-VO. Od loga je pro!ilo Cak 10

Nevjerovatna sreca

Amerikanac sokirao susjede

mjeseci dok je sud odobrio ulaza.k u sta.n koji sa. on i njegovasupruga unajmili. Istrazitelji vjerl.lju da se mdi 0 njegovoj supruti Mar" garet [e cia je Ii jelo drZao u zamnivacu kako bi mogao i daliedobivati njenu pen.liju. Pretpostavljaja. da je zena umrla prirodnom smrcu 2000.godine_

_.111: .

...,__

.......... ",.q,~.ll,
II.~' ••

ItrWlI"_{oUoI

lIm III Iltll,

11[."

UI

32

C""""'.,"'~"',."

Dnevni avaz

PRODAJA I ZAKUP

a 'ell
UNIVERZITET U SARAJEVU GRAf>EVINSKI FAKUL TET U SARAJEVU objavljuje Zakonorn utvrden izborni period.

:35

KONKURS
Za izbor u naucnonastavna zvanja: docent, vanredni profesor iii redovni profesor I, za uzu naucnu oblast "saobr3cajnice~ - dva izvrsioca 2. za llZU naucnu oblast "malematika" - jedan izvrsilac 3. za ULU naucnu oblasr "komunalna i prccesna hidrotehnika" " jedan izvrsilac 4. za UlU naucnu oblast ,,[ehnologija i organizacija gradenja" " jedan izvrsilac 5" za uie naucne oblasti: "viSa geodezija" i "geodezija" - jedan izvrsilac 6. za uZu naucnu oblast "kartografija i fotogrametriia" - jedan izvrsilac 7, za uzu naucnu oblast "geotehnika" - dva izvrsioca 8, za ULU naucnu oblast "gradevinske konstrukcije" - jedan izvrsilac

Uvjeti: Pod tackom I do 8: naucni stepen dokrora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje i drugi U vjeti utvrdeni clanom 96. Zakona 0 visokom obrazovanju ("Slubzene novine Kantona Sarajevo" broj: 22/(0) i Pravilima Gradevinskog fakulteta u Saraievu. Uz prijavu kandidati su obavezni dostaviti: biografiiu (CV); uvjerenje 0 drfavl]anstvu; rodni list; diplnmu/e 0 stecenorn obrazovanju; naucne i strucne radove iz oblasti za koju se priiavliuie, objavljene u priznatim publikaciiama, te dIUgU porrebnu dokumemacij u i dokaze 0 ispunjavani U uvieta za izbor. Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj ctrzavi, dostavliaju i rjesenje 0 aostrifikaci]! diplome, Trazena dokumentacija se dostavlja]u u originalu iii ovjerenoj fotoknpiji, Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana obiavlji vania. Nepotpune i neblagovrernene prijave nece se razmatrati.

Kaadidati koji se prijavljuiu na konkurs obavezni su u svoioi priiavi nazaaeiri iedno od znanja za koje se prijavliuie (docent, vanredni profesor ili redovni profesor), u suprotnorn takva prijava ce se smatrati neurednorn i nede biti razmatrana, Sa kandidatom izabranirn u naucnonastavno zvanje zakljucit ce se ugovor 0 radu na

Priiave dostaviti na adresu: Gradevinski
30,71000 nje", Sarajevo, sa naznakorn "Prijava

fakultet u Saraievu, ul. Patriotske
na konkurs

lige br.
zva-

za iabor u akadernsko

kultura

[lnevni 3vaz,~~tvrtal<,

2. i~~iIIipa~i 011. 2

SARAJEVO Strategija za reforme

orb za I

Ucesnici konferencije"Stanje institucionalne kulture u BiH" lnicrali su odvajanje sredstava za kulturu kroz poreznu stopu na svim nivoima vlasti u za to posebno formirane fondove
Direktori 40 iavnih i instirucija kulrure BiH uputili su jucer iniciiativu predstavnicima drzavne vlasti i Evropske unije u BiH \I koici insistiraju na autonomnosti odlucivanja u kulruri, - Cinienica da je dosao veliki broi direktora koji se finansiraiu s razlicitih nivoa v lasti govori cia, bez 0 bzira na decenrrahziran kul turni sistern, postoji rnnogo zajedni~kih problema. POStO ji principijelna potrebaza sveobuhva mom kul turnorn strategij om. Dna bi sadrzavala rjesenja koia bi omogucila instirucijarna s visedecenijskorn tra-

id ntitt B~

Predslava "Corkall" italiva palllilJ PlJblike

"Dani monodrame 2011."

AndrlCeUI uZIOslaUIJarne" i UGOrMan" u TUzli
Monodramom ·"Zlosla· vljanje", prema tekstu nobelovca Ive Andries, au izvedbi glurnice Ljiljane Blagojevic, veceras u Tuzli pcciniu osrni "Dani moncdrame lOlL". Osim predsta ve "Zlos ravI; an ie", gledao 6 tuzlan skog pozorista imat ce priliku uzivati i u monodrami "o,r· kan", koiu je, iakoder prema leks ru Ive Andrica, rezirao i izvodi Haris Burina Na prograrnu je i djelo Miroslava Krleze "Ni rned cvetjem nipravice", u izvedbi Adama Koncica, te monodrama "Cicibela", ko]u, prema tekstu Milienka Smoje, izvodi Vlasta Knezov-

diciiom nastavak rada, jer uprave ove insti tuci je [esucu vari kulturnog identi reta i b~ tine BiH - kazao je Musrafic.

ie.

A.Mu.

U kreativnoj radionici "Alexen"
U sarajevskoj krearivnoj ra dioni ci "Alexen" 6. j una bi t ee odrzani 15. susreti pjesnicke trupe "Diogenes poetes",

Kreativna industrija
Ucesnici Konferencije irnali su nekoliko diskusija ins ti tucionalne kul [U re u BiR", koja je cdrzana prekjl.!cer I.! glavnom bh, gradu I.! organizaciii Medunarodnog tea tarskog festi vala MES S, formirano je tijelo "Kulturnainicijativa" koje ce u narednom peri 0 du radi ti na refermi kul rure u naso] zernlii. Ucesnici su donijeli zak.JjuCkeu kojima, izmedu ostalog, iniciraju odvaianie sredsrava za kulrnru kroz porez-

"DioDeneS DOeleS" Susreli

Osnluac dri8U8
U cesnici konferencii e zahti jevaju od dna vnih vlasti cia povedu racuna 0 p ravno m i rnateri ialn om statusu insti tuci j a eij i su osnivac] - Zernaljskcg muzeia BiH, Umjernicke ganu sropu na svirn nivoima vlasti u fondove za kul rum u djelatnos t radi efikasnije ipravedniieraspodjelesredstava. leriie BiH, Muzeia kniisevnosti i pozoriSne umjetncsri BiR, Historijskog muzeja BiH, Kinoteke BiH, Biblioteke za slijepa i slabovidna lica ; Nacionalne j univerziretske biblioteke, nil. koiirna se 0 kulturi govorilo kao 0 proizvodnoi djelatncsti ikrearivnoj industriji. • U tom srnislu auroncrnnos! odlucivanja ima 211. cilj da se u kulruri prornislia kornpetentno iz struke re da se stane ukra; namjernim politickirn influencama koje razaraiu bh. knlturno lkiva· po j asn ja va M.u.s C. lafi On se n ada dace zakljucci konferenciie biti potieaj, odgo vorn im pol iIicari· rna da namerne svijes[ da se prilikolll evropskih integra· cija neee moe; iei b ez srru ktu.ralne reformekulture. M. CUSTOVIC

re zahtijevaju hitno rjesavanje pravnog i finansijskog sratusa insritucija kulture koiima je drzavaosnivac, Na konferenciji "Stanje

MaCahinsll1 odnos
Direktor hrama kulrure, N aro dnog pozorista Sarajevo, Gradimir Gojer po ds j eca n a.nelogican i nedcpuslivo lo~ pclo2aj instirucionalne kUlture, prerna kojoj se vlasli odnose macehinski, a bez koje je nemoguca i vaninslitucio· naIl] a ku.!tllra. - Mi ne.:emo stati s ovom konferencij'om, nai· me, dogovoriJi smo da eemo nastaviti s okupljaniima, nastavit cemo s pritiskom na ddavu BiR, ne n a kan tone i opcin e, jer drtava BiH ne moie u6 u EU aka ne bude imala snazne ku.!turne inslituc.ije i programe. O&kujem cia Ce nova vlast, Cija uspos ta va i tra ie, iIIIB.tivise oil 81 ha za kul rum nego Sto u j'e imala ov.a p rethodna kazao je Gojer.

Zajednicki problemi
Kako je za nas list kazao direkror MESS·a Dino M ustafic, [edan od najvafriijih rezultata jucerasnje kOllferencije je da su direkrori kulru.rnih institucija BiH odluc.ili da kominu.ira.no nas ta ve S ovom inici ja Ii vo [j] prema nadleznim minisrarstvima kako bi rije.sili vrlo lehk materijalni i programski stalus inslitueionalne kllirureu BiR.

Poezi]u ce govoriti mladi pjesnici Mirza Okic, Dajana Rapcenko, Bojana Kulidzan, Inda Mulaahmetovic, Goran V rh uric, Irena Mad c, Aida Herceg, Srdan Mrsic, Denis Hondo,] asmin Hasanovic, Selma Durak i Orhan Vatric, P jesniei porucui u da nisu umorni, pa nastavliaju dalje, a ovi susre ti razlikova t ce se od ostalih, [er, kako najavljuju, maskiratcese iglnmiti. Susreti su otvorenog ka-

Okic: Govorit Cf!poexij~ rak tera is v isu dobro doiHi,a oni koji EO zele rucgu j cilati poeziiu. M.Cu.

"BUden)e prOl)eca"

Premijera u Bugojnom

Beogradski "Alelje 212" s predsravOrn "Ma[i"a" aurora Gora.na PeITovica, pod rediteljskom paIicom Rahima Burhana, olVori t ce ovogo· disnji, 14. po redu "Teamr fcst" "Pe-

lallmicarslli prOgram

"Alelle 212" OIUara

"Teatar fest" u Banjoj Luci

Saradnja s "Binger Filmlabom"

tar K06e" u Banjoi Luci. D luge vee".,; fes Iivala, 8. juna, n a progrllmu je predSt3Va "Balon" Teatra "Exil" ;7- Zag reba. Banjaluckoi publici predsmvi!cesei ansambl N arodnog pozorista iz Subolice s predSla vcm "B anovi c Strahinia". Doma6 ni festival a n as!Upi Ices oSlVa.renjem "Radnicka hroni.ka" Petra Mihajlov;ca i redileljke AneBon1evic. OrganlzaWri u t~kmicar· skom dijelu programa najavljuiu iucciCe "Z vezdara lea Ira". Selek [Or festi va1a j e Rade Simovic. Ziri u sasmvu Slavko Mjjanovic, Burda Te;ic i Mladen Sukal0 odluCivat ce 0 nagradama. V. S.

meeting
Dvije tadiollice Uloge u predsfa vi Qstva(ilu if! 13 mladib gllJmaca U sali Kuhurno-sportskog CenlTa u Bugojnu cla!lovi ansambla "Omladin· ska seen a" "Tearra Fedra" premijerno su izveli predstavu"Budenje proljeea" prema tekstu pozna tog nje· mackog novinara i glumca Franklina Vedekinda (Wedekind). Radi se 0 kolltroverznoj prjc; koja opisuje sudbinu t;nejdzern i njihove probleme odra.stanja. Adaptaciiu i reziju porpisujeAmdUgarak. Az.M.

~I

U okviru program a Dubwvnik Film Meeringa, koji je od ovcg izdanja proliirio aklivnosti na cijelu godinu, II hote.lu"Admiral" U Sianom od danas dc 6. juna bi! ce odrzanedviie radionice, javlja Fena. Ri j ec je 0 radio n ici 7.a ra~vo j p roje kara koji su ove godine uvrsleni u CineLink sclekeij U Ie radicnici "Film business in developing markels", a koje se odrZavaju u saraduji s "Binger Filmlahom" i~ Amsterdama iHrvatskim aucliovizuelnim cenrrom.

SFF uDubrounl1i Film Meeting"

SDec
• U galeriji "Krill iice Kata,rini" u Mostaru 4. juna bit ce promcviran romlln"Lutalica~ Marijana MandiCa. 0 petej Mandicevoj knjjJ;i govoril ce Sljepan Galie, Marko Rozic, Ivan Glibusic iZeljka Dominikovi';.

(M.;'IJII'I:)bQriJel.lllllrirn 1iVOllirljl u Dkn:uJli pm~Inlu..:!i I:kIIh:h.'IIn": ~bojj

GIIll1ID

Omll

Mlllr

"r1.IjIc'N'IIJ~~U*u. N~I'ik, b1ri~rnj~ kub D b!njlll'W1ieLd~[ill:nl'

n,* !1~(lt11lt1J~I!I~ IfII.I- ic' u odMjt:n1 I j'go)k>ikitm l'IUI"i_.lI.i ~D-

~1iI!1~ Le\dl Qap MI, $IOp tJl l1nni" bu I ''" amn",; Udndml. D Ct...J~)lIrir;ro.da"'4tIc'bl!n· U'l,Ibu ti'l~iIlii I"ETA, krue.irlll.. ir:rj['lMrulllir.llli· I~ full.li IU. h.-J~Uallmf 'rOIidJlbkt(lttftlflilkfil. • o.lIII~ IoC ZII ~11iIKI>T ,.m ~tlljoe'lIf~le~ n.\1... '11k &loro nird~ Dr ko, ,,~.&lI't_",f1.... ~~IG 'i.lirkllktl.l!bulllb.~D Qlkrib4llp(!ilijrlVllKk,. ~IlGtilWflJ'vanl'lO·N..tokl!lrnkol'e:if'edri.W.JOO 4uas.rda6rK.a1lonl& k~[j.dllllt~lrillllllllbmrlOmijenilipiK-1UI IIJIruilitl, •• jruo.'1f1f1h-'\e-';'llII}.. IWnlnl"BZDiI uijRda, ,"11I,~'llIIlof.>oIm .. I .. IJ~ ilDl:epamalilf"".wmic<l ... •
~I'> ...nl)m IIIIXlllo,1ftl

koonneudnol&ijll:ln'rtllL~ I!If; 1I'*t¢ 1I!M~"h Llooritll~·

'un~, ~. probk-

kribo~dlinnlilllijo;;rn.1II
I\~im

fuwlJijI,kim

rd5ji, OnJ mM:uJu IlIH;U rJjil;n)l:u,po;.I.Ii)Ii"Jllcl~.J!I.. 1i1,,·izi,'l'iIajr:Onni.

Mercator

AVAZ TWIST TOWER

Trcanie uz stepeniste najvisih zgrada je hit u svijetu
mama za takozvanim vertikalnim rnaratonom sve je izazovnija i -pozeljniia. Fizicki vrlo naporan "trening" iznimno je popularan u zgradama poput "Empire State Buildinga" u Njujorku, tajvanskog "Taipeia 101", sidnejskog tornja .... Svakog dana sve je vise rekreativnih trkaca kojima je eilj sto prije stici do vrha najpoznatijeg londonskog tornja - "Towera 42", zgrade visoke 183 metra. Najpoznatija evropska takmicenja vee se nekoliko godina odrzavaiu u Berlinu, Bazelu, Milanu, Barceloni., Uskoro se ovom elitnom drustvu prikljucuju Sarajevo i BiH utrkom u "A vaz Twist Toweru", najvisoj zgradi

vi oni koji su aktivni, slaiu se u jednom - tesko je poceti, a jos tete prestatil Ko sebi i svom tiielu zeli dobro, bavi se nekom fizickom aktivnoscu, Od svih sprava za vjezbanje i silnih fitnes-centara, cesto previdarno onu koia nam je "pred nosom", Nainoviii trend trcania do krajnje izdrzliivosti odvija se u - stubistima, Ta zdrava, ali oesto inaporna aktivnost, potakla je milione ljudi sirom sviieta da se, uz velike napore i litre znoja, posvete sebi i svom zdravliu, Atleticari kazu - postavi sebi cilj, imaj u svijesti da Cinis dobro svom tijelu koje ce ti to dobrom vratiti, Osoba prosiecne kilaze trcanjem uz stubiste sagori priblizno 700 kalorija za sat. Pri tome ubrzava srcani ritam za 50 posto, Ali, i bol je znarna - u misicima se brzo nakupi mlijecna kiseiina, Ipak, uporni nastavljaju, jer oni znaiu kako stici do vrha,

S

u regionu.

Trcanje uz stepeniste nebodera je hit u svijetu, Kako neboderi postaju sve visi, po- -

"Avaz Tower Running 2011" dogadaj je koji ce izazvati paznju velikog broja trkaca, ne samo iz regiie nego i iz ciielog svijeta. 780 stepenika, 36 spratova i I cilj - budite i vi dio spektakla 18. [una,

Udile Spremni. DCeMUienas speMtaM
Pri!lI3nja Gee'uju SIte uCesnike~g
jO! iBtlnu """1i1'lrm ,~eIsIal ~n"dbu ,bog

Pripreme za "Avaz Tower Running 2011" u punom su jeku

jeoinstvenGg d~,dafa, ~~ii prelali granice SP0<t3 • ~~ma Ie inleres d3 im,01G e,o, '010 potlllali id'iu .Dn",oog """,". Iotl, Milan Pedalo

~ Tomas Dold:Saba budam Jos brzi
.. -'r'r.:=I!II~~1.I:!'Ii~.,!)I11 ...._,.i.;l:I'b.m1.ti~llIili}.\O ~J.i,M" N:mlll' -.k.h
NIr::.LnKI-;IlD!R(]~k!J.Ji

~ Slalno Uaram da
~id;IIIKr.lllis:1i:J:Nirmld;c:,. 1U1118f';id.!!iii~I'illom1ll!1ru
'kfiJI"ffi.!~_"~hHl~1'ON. O:oiK~ib1!'IJlIl,II;I;!lDpII!JI 'rg,mg, (Jq.;!J rr11~ma ~u..,I'OOL~I.ur'koml!i'-

__ o:5U~

~u..AQ!(l·W"i~T(JT[I'"" ""~I.:.....:~~wru.~~

~~nI[IoJ.~~~IIII~ L~, julY ~ flliJ.... j'lou .Q!1""'y Iy

'ft.bllb!r1t..;!4IIII'lIilI~ rwk:lmpBrrnl.Ji.\ul\oll1I'fDIrent"'·(:IIIa~liam'll· 11!!iJ.~W.~~~U

bi~~~r.:~'=:: :,~~::;!.~:t~~
~-IlII:!O.!I'9ru.
~~,(IN'

......,.;r:i~~IJIia..ti!l1<-rt-

1JInKI1~"IImIIoII~IIrug:t'~
kmk1l~ ~ ~~ I t1'f.I~ Ngw.I(t(I~ ~I.!oII3"'1I;lJjInI bodIIik,roo:ku::.bpo!.lll!loI~dUb.;;m."'''''IDI'IUI111ilI1IIiJoo ~~J.,~~~ it" bdi -:kak Dul~, kUil ilIkrill"JlllOjlW1J.!IIjehr. -z..,~\'JID:! u1rlLi!:loill"fC'"

~~~~£~ji~:=~
~~~.(lb;I;jfMI IJ;ILDtl.licLd:liu~,uCl~oi~iin,noKrll.lil.'u.rilillJlJIo bnibl'lkDlllprognlUll.

i~[;jLbilnIL
rrhu,

-~:=:~

Ni,rdI.Jli. II

~~~.Jr.1iIJ!

TlJIoWI" Rwmm,p 2I:lIl

Y

D'"

_'~p.ld[II5I'1'l~I~ 1IIRAI~li~IIfII~~ -Ow'iIlloIIlKlKlllld,ufili,u :liiLlt"m~bjDl'p:!iz:i, pt;J lXlIb"e 1l1{U_ N~ITUI ~ hl'lli:rO Li.ljlllilriltl ~;Q.III~Illu. :~~riU~~~I~i~

~.~ii.I"1 mar.lon
~LilrebkUA:llci;;'iJIak b.ld kuno, !'I1~ri roblllk Jiillll!i~~E.imTh

IIIIldNa itOi;.I~ Ifrbrr. kiJ" ii ~ :fUoClkuaii u IIiKinlini ~~u ~ ~n~I'Ii'h~!1 ~~~a:r I\.lktlkOl:~i3iHMlllii

=~k~,41~=;~?
llFirllm;Ls,.rojliln~~ p:ril:'ll"~!o"'Iir:Dkl;liiiWI'nll'i!

~ I ~rull;!!lj'j1 n~ ~~~ilil LIIIHllDi:lu,.1Il1kuiWJ1b.:l+ licili.biL~i1I!pD.il.illlllii ~nllJ[r~I'1 ~1)I'I~i!rc1Kij['n;:I!or'm1;L rri;r.!u:njlO«-.'kuj. In

'DIiIiiqu4i:MJC'l.lIoIl'Llic"4U

=~:E -.

l'iI"""III~,,~I)~'"k:-I"",
ilLi:m [I.r.t.rii~m
imbil;,~].

.i:~~ililllJollil~I;:i~N CI\·~ ~illt 11~~ 1.:H6 i"l~Il'ia.IIiIDnIIII[jMiI"P!"l· 100000,;tJI Ii) fIll:riUMI ~ III-IIItQ-

~I;:~=~ ·~t:u=~~~j~~1

~,,"~'JIm..""':g.

Ju..l~,,~~·-'brl!:

""'~

uil~~

lil'!5o.iklJ., ,.~~i.!u'l~ &J~/j"'ILIJ,I-u:.

i natJubu I

1H!i.lm.i~'Ilijclilukll'IJLrulIlIIun:rn[III(IluT.jp.!'
I~~~"jll~~

UIII~iMt!bo~m;jeID nl rd~lbJ. K:ljmtlllj je .,rvi!! 3Q'~fitl"~IClIjlli!ldl.11I:~IfII~ildIllQ11I'i:i1ll lojguf¥i.SlitBoj~WIII

!~iidllo~~50IMi11r.-.

rQlll'l~~I.TeI.~iI.¢r:~ liruwi lIkmicm-t.kV!Jkl.

Svjetski kup .Towerrunning"

38
PREDSTAVLJAMO !lAvaz Twist Tower"

Dnsvnl avaz, ~elVrlak, 2. lun Vfipanj 201 1.

do

SS·l·e·r
.

gradeUia zad-Ienle
Djdo brilianrne vizije i cudes!log dara arhi tekara "Avaz Twist Tower" rreci ie avangardni objekr kojim [e k 0 mpani j a "A vaz" uliepsala Sarajevo, Naivisi toranj u ovom dijelu Evrope "Avaz Twist Tower" vrhunac ie srvarania novih vrijednosti i cdraz ustrajnog napora da se rniienja slika Sarajeva i bude primjer i vcdilja drugim investitorima. Ova irnpozantna grad" evina, osim visine koja doseZe 172 metra i 32,000 kvadratnih merara povrsiue,

SU811taliularna

Bri'jantna vizija i cucesn: dar arhi.tekata • lrnpozantni torani, visine ad 172 metra i povrsne od 32.000 kvadrata, specifican jei po jedinstvenoj stakleno] uvrnutoj fasadi
specifican je i po jedinstveno] staklenoj uvrnutoj (twist) fasadi, za tiju je izvedbu do sada u Evrcpi nedostaialo smjelosti. Uradena je uz pomoc njernackih eksperata, Poseb n u a trakci j u u "Avaz Twist Toweru" pre" dstavlja vidikovac na vrhu tornja, s koieg se, s visine od 150 rnetara, prufa veIicanstven i do sada neviden pogled na bh. priiestonicu, Posietioci se voze u pet Ii ftova (d va zarvorena i tri panoramska) brzinom cd pet metara u sekundi. U "Avaz Twist Tower" ugradeno je 23.000 kubnih metara b etona i tri m iliona kilograrna uljeza. Toran] ie uremelien na 30 metara ispod zemlje, Na zgradi ie od 2006. do 2009. gcdine radilo vise od 200 gradevinskih i drugih
kompanija s vi~e hiljada fa"

UidiMouac
[este Ii ikada s visine od 150 metara posrnatrali treptanjesvjetala Sarajeva? Noell bh. priiestonica sa 36. sprata I "Avaz Twist Towera" . izgleda baikovito i mecno, POPUt svih evro- I pskih metropola.

Zahvaliuiuci mocnirn

durbinima, S vidikovca najviseg torn]a u ovorn dijelu Evrope moze se zaviriri u skoro svaki , dio grada, Bas kao sto s "Empire State Buildinga" mozete pregledati centar njujor.skog Me- F, n h erna. ad posjela
I'

'ui1fu~r;:;:=~=

dnika,

U 1\l00m. I&. jll9 ZOII. pdiJ:I~. u~ievt! «bid odn.:ma. prn Il'UIIZ "~!l:U:[C U AYIIZTwiJI TOIII'UU:, An:.l l'wiIl Towa viIo).", 111 mnn.lltli~eb;' 4"ldil U",g,[OIiLi. N~ l6 ","'I" 0''''8 j;edilWl"wosobic-lc.t!I tQlui Ie 'Yid11o\1iIc, QI:(lkm ~ bill eilj uk~.I:* iltll! 780 'lcpeni:b.
OYak<r<:uke se wlOHIO, orpn i.rujll u tLI!lftpllm Ulml~Ir!U' ,\'jeu:td! mtlropolll lao 110 III ju· lorll. London, Bulin, [)obli"':' . nb II A_om (amju it. ilWft,. \Itt u"lilrllll U kalCDduugla:tnc~Gj;cDOCilxii4! ToWttI1Inh1na:World Cup. Organlnull' i<:komJllmii;a AVlUrolO pn:u, KontlJrmc:ijl

Pl'1),8Ulle S8 ZI prUD IrMU UZ Sl8penl:S1e AUHZ TUlISI TOwara
• m.ulkrd (do lSlIodllJ.a) • .tenc (do )5 ,odJru,)
.' \'CICTllni

avaz. tower
\jj
~

RUNNING 20

PRUAYA ZA ute!CE

o

Prlp\'C

• 'i'clttIUli

(mil rum) (km)

_t.·,I.-'-

:---

"'-

_

KQlizKii:a se ~ plda,l prl.ja"l[i liem~ I. JRllcm ~Iilg r1I IIni 011 g'1iIiC!q 0
{poPWljcaivlulOrua.OpolpisIn

ILl. rri nnill~
ipoa~li na na\~ e-mail)

oblUl~lIllmirati

2. POJlulli~ V1tDlCm I'ri!~vc U: DOC'VII~ 1"Ui! I itrlo II: A RilIW1I! U).. ~IV IJ SlID,,"VU NllIIDdll U beoJ.Ir.Qii muU.oikookun:ru:i11 olpldc su llit'de&: • I. Mie<!o: 1.000 1:<.\\ .li11!ug mcdll~ 'p0tu:onJr.j, pan .Z. rnlesrc: SOO lUi + IllI.m.I mroali ' + qIQIlftlrsti p::Ik~1 • ~.m CliO: 200 ItM .... tAlW medii;. ~p6r\:tOr1ti paiU:t Spc'Cilllll'lc n.,r;dc 1lII Iv,ekoji I»vojc p.t'Ylb !Omicnll,poklolli I!.d5!afllea ulunUt1,,~ 1.I klutJ, l1li budti~ k n~j"lk uaimiM 7.J1 1'C'lerane:: .2. mjalo: IlIIllD . plaiteD lpoozonki pa1«:1 .' 3. m eolo:.l:>IllQ + r1okcIl! ... '('OfI7.or.ki fQkcl Sriu~id bcspbullo ~ dobitJ: r!Ujieu •. ~u. ZlJD\1\I, djpkJmu.,
SlI't infoHllldje mofdc _w',dMvlli~~ dDbid ILl ;Icl. broj: 003813a ., ..mia,o; IDnDl

~~~-----~------~~-----.~~~-~-~~-~--~-------.~u··~·~~----~~--__~------~ ___
c.-_I -------w.. --:-.---------

.~~ ..-----~---~--~--~-------IOU

Ui

n~imlldcl

+ rlDem

~ki

rakel

MYJeknlC.

21 39io-mllll:RllllIln.Cll<U.ba

-.

.ij"'tJiii'iMii""'""'N@@j"""'Ht'ii$','(j"*""f!¥Sf',ijQ,f'l""R',,""!.i,'
:;;..;--

.... - .&L.-....... ~

---

.

.1olIIa_

-

-".

~~,

,...

_-"1 _-~i'jh .i ii' @~---~_--co' _---.
-----

-=. 1iEIl!J'
~ 1il,1ii·.I.

L .-.....-.-.- .. .. ___

~ ~~'

n

_m

-_ ••..

-J

BIOCUNtCA=-

Dnevni avaz, tetv~ak, 2 ju nVlipaJlj 2011.

jet set

Mirsad Turkdzan, kosarkaska zvijezda koja nosi dres rurskog Fenerbahcea, prek j ucer j e s vra tio u Sara j evo, Njegov kratki boravak u bh. prijestcnici nije mogao proci bez susreta s Dinom Merlinom, s kojim ie Turkdzan do bar prij atelj. Kafu su, u drusrvu sa Ma-

TUrMdian i Mar in DiiMalu Da BascariiJi
hirorn Beathouseom
nikom opcine

Susret kosarkaske i muzicke zvijezde

Stari Grad I br-

i nacel-

ahimcm Hadzibajricern, popili na Ba~Carlii j i, u basti prekopura Merlinove "Magaze" . Turkdfan je potom, kako narn ie reba Bearhouse, nastavio svoje putovanje u pravcu Beograda i rodncg Novog Pazara, LS.R.

Hari u Savacenlru:

Na~a zvijezda pred dupke punQmdv'oranom

Nekadasajem fronunenu grupe "Zabraujeno pusenje" Nenadu [ankovicu, poznatiiem kao Nele Karailic,pozlilo je u bolnici za vrijeme rutinske kontrole nakon lito mu je ugraden sten t na srcu, Iako je u ponedieliak trebao napustiti bolnicu, Jankovic je na nosilirna vracen U bolnicku sobu, jer mu je 7.3. vrijemejutar-

nele HaraJliC U PSihiCIlDJ IIrizi
nieg testa oprerecenia srca iznenada pozlilo, pise srbi[anskastampa, Kako pise" Alo",z.apao je u psihicku krizu poslije saznanja da ce njegov boravak u Urgentnorn centru u Beogradu hi ri prcduzen za neko vriieme, Upravo zbog loseg psi h il:kog sran ja, ]iekari su N eleta 0 rpustili iz b 0 lnice nadvadana. - POSt30 je nervozan i histerican, sve mu je pccelo smetati, Zbog svega raga, II iegovi I ekari od! u iSi Ii su da j ga puste kuci na dva dana rekao je neimenovan i izvor zalisl"Alo". J ankovi c se u bolni ci oporavljao nakon sto mu je ugraden stent zbog srcanih problema. Kako kazu Clanov.i niegovog benda "No Smoking Orkestra", na posljednio] turneji cesto ie na koncerrima ostajao bez daha i bivao veoma rnalaksao zbog cega mu je ceslo prikljueivan ikiseonik, H.P.

Nakon sto mu ugraden stent

llz "Leju" atmosfera u dvorani prokllucala • To je najbolji koncert koji smo odrtaH u Beogradu u posfednlln neset godina, a irnall smo th 20, rekao je Hari
Hari Mara Hari preksiie u dupke punom beogra dskom Sa va centru cdrZa.o spektakularan koncert,
DOC

kojirn je poceo obiljezavanje

25 gcdina djelovanja na mulickoj sceni.

- Fascinantno, spektakula rna ... Zaista sam zadovoljan, to je najbolji koncert koji srno odrzali u Beogradu u posljednjih deset

godina, a irnali srno ih 20. Ovorn koncerru prethodila ie najskromnija -promotiv113 karnpanja, a na koncu ie bio jedan od najljepsih u

ie Hari.

mojo] karijeri»

rekao nam

Dzinovic, Nj.egomir...
Kao Harijev gostna sceni, i10 bez prethodnog dogovara, poi avio se Haris Dzinovic, potom Dzenan Loncarevic, a naSa zviiezda iz pub like je pozvala Merimu Njegomir da zaiedno izvedu pjesrnu "Ne mogu ti reci lila je ruga". U publici je bilo dosta poznarih licnosri, medu kojima Suzana Manei'::, Ilda Saulic,Dragana Katie ... Nakon koncerta uprilicen ie koktel. Nasa zvijezda je 10m prilikom dobila tortu, 3. potom [e usliiedila zdravica sa producen to m Tomislavom Kasljevicem, bubnjarom Izorn Koleci cern i gi taristomMirom Asoticem, L SARAJUC-RAMOVIC

Emolivna veter
U srbijanskoj prijestonici dugo nije odrsan bolji koncert - ustvrdit ce rnnogi, ali one u eemu se svi slazu je da jew bila izuzetno ernorivnavecer, Vee uz takrove prvepjesme"Starac imore" odusevliena publika pocela je pjevati s Harijem, a D.eSlO poslije, uz nezaboravnu "Leilu't.atmosfera je doslovno prokliucala,cijela dvorana ie ustala na ucge i vise niko nije ni sieo IIi prestao plesati do kraia koncerta,

SDee
Osman Had~ic ie, nakon uspjesne [urnejepo Ameriei, dogovarao u Sara j evu snimanje !Iovog spora, koii Ce raditi z.a pjesmu "Sarno j edn a ie na zna ".. . Ovu pjesmu publika je odlicno prih va tila i vi erujem da ee uakO!l spo ta posti ci veliki uspjeh. Tokom !la· r~dna [fi m jeseca u BiH eu oddati tri· dese rak nas fupa kaie Hadzic, koji se raduje dlu~enju sa publikom u nasoj zem!ji. D.Z.

Ana Nikolic uslikana je prekjucer ispred Prvog opcinskog suda u Beogradu u ulrrakratkom sorcu. U drugi plan pao je razlog za njen dolazak na sud, jer su svi hili sokirani njenim izgledom. A rijee j e 0 rocistu proti v RTS·3, koji je priie dvijegodiue miila kao 0 [gao izateI'll Beovizije zbog diskvalifLkacije sa polufmalnog takmicenia za odlazak na Bvroviziju. • BaSsam se potrudila da budem kulmrno obucena, a on.i su se pitali kako sam mogla ovakva dll udem. avo nije "sore,ovo su pantalone i meni je ovo bas l3 suda. J a sam se bas spremila. a II isu se iznenadili, a m oz· da ja sud dozivljavam bas ovako· izjavila je Ana za srbijanskemedij.e.

Ana "IMOlle u soreu na sudu

Pjevacica podigla prashu

sveznadar

Dnevni avaz, ~elvrtak" 2. junillipanj 2011.

43

Tacno Netacno
Tomas Hardi lIazivan je "puslled2njim velikim viklorijancem"? 11a. 1ratal.iJa..je nakon..DrugOg svjelskog poslalaRepublika?

AKTUELNE TEME. Kako lzblecl trovanje hranom

JaIl ne dri"le urau.lriZ"dera
Jela s jajima servirajte brzo nakon pripreme, nikako ih ne nudite nakon dva sata
laze plasticni spremnici za jaja i gdje je ternperarura visa nego na bilo koioi polici, • Pranje, Nakon ~to ste uporriiebili ili posprernili jaja, oper ire ruke i radn lJ po v ri in u koristeci sreds rvo za pran j eposuda, • Serviranje. Jela s iaiima servirajte brzo nakon priprerne, Nikako ih ne nudite nakon dva sara. • Priprerna, Starija jaja iz frizidera koristite za kolace koji se peku na visokim temperarurama iii ih k uhai te na tv rdo za
dorucak. Zdravsrveni strucnjaci

Islocnogermanski Vandali 3godille opljackali Rim? su 455. 1. TACNO

Vise je isrrafivanja pokazalo da probiotici otkriva]u mnoge dobrobiti za nase zdravlje, N eli od njih su da probiotici rncgu sprijeciti gripu, prehladu, ekceme dojencadi, sindrorn iritabilnogcrijeva iii proliev, Bss kao SIO losa criievna flora orvara put prema gojaznosti, takc dobra flora moze pomoci u smanjivanju rizika ad prekomiernih kilogram a i mnogih bolesti koj e povezu jerno sa pretiloscu, Svesro trebate je unositi bakreriju Lactobacillus plantarum HEAL 19, koia se nalazi u mlijeeno] kiselini, a sa.drii je svaki jogurt,

KunzumlraJle JugUM

J ajasu ieftina, zdrava i[ednosla vna za priprem u. Za vri j erne toplih rnieseci, ipak, treba pa,zljivije paziti da su svjeZa i zdrava, Prije nego sto ih kupire, otvorite karto n sk u arnb ala zu i prov ieri te iesu li prliava icijela, Evo jos nekib vaznih uputa: • Kako iheu vati? D ri.i re ih u friiideru u originalnoiambalaz; na polici, gdje je hladnije, a ne u vratirna.gdje se najccice naU vratima je temperatura visa pa se jaja mogu pokvariti

Italija postaie Repuhlika
Italija je nakon D rugog s viers kog rata. pos tala Republika, Poslije pada fasizma, ponovno je ozivio italijanski rep ublikanski pokret, a nakon abdikaciie Viktora Emanuela III 1946., njegoy sin i novi kral i Umberto II je, pod prijetnjorn gradanskog ram, bio prisiljen raspisati referendum 0 opstanku monarhije, Nakon referendums, na kojernje 54 posro glasata glasalo za Republiku, Itali ja je sluzbeno prestala biti rnonarhija i proglasena je Republikom, Umberto II (na slici) je abdicirao, a kako bi nova Republika bila sigurna od roj alistickih preten zija us vlast, ulazak svim rnuskirn clanovima Savojske dinastije zabranjen je zakonom, koji je povucen tek 2002. godiae

u pravilu preporucuiu da se jaja po crose IIi do pel sedm ica od trenutkakupovine, • Ghladite, Ostarke obroka u kojem su jaja, brzo pcspremite u frizider, a ako ih ne pojedete, bacite ih najkasnije za tri dana.

2. TACNO

Spec
• Nosenie sandala, popularn 0 nazvanih gladijatorke.moze osteti ti Ah il ovu rerivu, koja ide 01'1 pereprema gore, re m isi ce zglo ba, up ozcrili su bri tans ki strucnjaci, Nakon samo dvije sedmice redovnog noSenja, rno):e se pcjaviti rupa bel, U pravilu, ove sandale irnaju tvrd don, kcji ne nudi nblazavanje pritiska zastopalo i donii dionoge. Zbog (I). ga rnoZe doei do pOveamog ri· zika za razvuj vr 16 bolnog plan· tarnog fasciti$3 iii pemog tma. Rije/: je 0 bolesti donjeg di· jela peme kosti, koia IDIStajekao posljedica ostel:enja ligamen fa adovodi dopuknllCa njenih ve· zivnihniti.

Hardi "posljednji veliki viktorijanac"
Tomas Masterson Hardi (Thomas Hardy) bio je engleski novelist i pjesnik, Veliki utiecai na njega imao ie rragicm "iVOl njegovog oca, arh itekte koj i [e radio kao zidar, te nje- O:_-L_---' ... gova djela odisu pesimizmom, Prvu novelu napisao je u 27. godini. ad 1898. pise samo poeziju i aktivno pise do dana svoje smrti. Vaiio ie za najboljeg engleskog pisca svog vremena, nazi van "posljedniim velikim vikrorijancem" Bio je ZllokUp1jen problemima sudbine i 51ueaja u covj ekovom zivotu, a SVll painju posveCuj e ieni kao za.gonemom, nepred" vidivom uti elovljeni u temeljnog naeela prirode, Zbog slcibodoumnog stava prema Ijuba vi, braku i druSrvenim adnosima, eesw je dolazio u suko b sa sa vremenom kritikom i dru!irveuim kon vencijama. Roden je 2. juna 1840.,. a umro I L januara. 1928. go dine.

Zracenje iz mobitela moglo bi izazvad rak, objavila je Svjers.ka ldra v s tvena orga n izaci ia (WHO), koja je uporrebu mobitela sada s ta vila u ka tegorij u "kanverogene opasnosli~ zajedno S olovom, ispusnim plinovirna motora i hloroformom. Tim od 31 naucnika iz 14 zemalia donio je odluku nakon pregJeda recenziranih studjja 0

Mobnelmoie DOUecatiriZiM zarah

Svjetska zdravstvena organizacija

s igu rn osti mob j tela. Pronasli su dovoljno dokaza da ka tegorizir3 izlozenos t zracenju mobitela kao "vjerovatno kancerogenu za liude", objavljeno jenaCNN·u. To znaCi da do sada nije pm· vedeno dovoljno dugorocnih srudija kako bi se jasno zakljucilo da ie zracenjeiz mobile· 1a sigu rno, aJ i p oSlOji do volj n 0

podataka koji pokazuju mogucu povezanoSt da bi potroilaci trebali bili upazoreni.

IfEIIIIJSKI aEIllENT

PREtKA, MOl'KA P)1EKO CEGA

3. TACNO

PODVOlml
_ BICIIQ.

Vandali 14 dana pljackali Rim
Istocnogerman......-------, ski Vandali,. bubari koji vuku korijene iz podruCj a izmedll La· be i VisJe, 455. god.ine opljaCkali su Rim. Vandali su prodrl.i u Rim i pljackil!i ga pu· ne dvije sedmice, sto je niihovo ime uer" II:lMQ.lII!I~ talo u historiiu. Prema.legendi, Vandale ie u pomoc pozvala zapadnori mska carica Evdokija CEudokija) -kako bi se osverila cam Petrolliju Mabimu, jee iu ie, nakO!l sto jaj je ubio mu.za, cara Valeminijana HI, prisilio da s ni i m sklopi brak. Druga prica kal'.e da je Vandale papa Leon I llvierio dll se zadovolie pljackom, a da grad i n jegove S!anov n ike po~ tede pus[Qsenia. Da Ii je Papin uljeca-j spasio Rim, jos je predmet rasprave, aji je sigurno da je Vaodalima j.edirJo plijen b io na. parneti, a stan ovn ici grada su, zaista, bili u velikoj mjeri postedeni.

ATlETSKII PRIREDSA KRATIIlA JAKOOEKS. PLOllVA

RJESENJEIZ PROSlOG 8ROJA
TENIS.R

"lRIi(,_ VAAKA (P¢I GlUMICA SPEJSEK flADIJ

USAMWEN

NADAL

TRAPIST. DVORANA.

KUK, ROV, ODATI,
PJEVAC NASI.iCI

PILAR, ZAJKO lEBA, 0, NK, ATAKAMIT, AVET, PARIT1, KA8INA, IRAN

-----2541

Dnevni avaz
POSlJEDNJI SELAM POSlJEDNJI SELAM

_'1"_"'''

53

AVDI SKALJICU
Velikom covieku i dragom priiateliu
Kolektiv DTS·SPED·a

AVDI SKALJICU
Velikom covjeku i dragorn prijatelju

Hamdo Borovac sa porodiccm
N

Danas

se navrsava

I'OSLJEONjl SEl.AM 7 tuznih dana od preseljenja

na ahiret

mog tate

SETASENADA
Suze su male da se izkaze bol i tuga, Papir je pretanak da upije sve rnoje suze, Tuga i bol se ne mjere vrernenom, Uvijek cu te cuvati u ,VOm srcu, Neka ti Allah dz.s. podari sve dzennetske Ijepote i viecni rahrnet tvo]o] dusi, vee prazninorn koja iza tebe ostaje.

Tvoja kcerkaA=
Obavjestavamo rodbinu i prijatelje da ce se tevhid pro uciti danas, 2. 6. 2011. godine u Carevoj diamij; u 17 sati iza ikindije namaza,

POSlJEDNJI

POZDRAV

POSLJEDNJI

POZDRAV

Dana 2. 6, 20 II. godi ne na vrsa va se dvanaest godina od smrti na,eg supruga, oca, dj eda i svekra

SULEJMAN (MEHMED) CUROVAC
Dino i Rahim
74:36-1H

SULEJMAN (MEHMED) CUROVAC
Od Smude
7415--111

SEJDALIJA (IBRAHIM) CATIC
S tugom koiu vrijeme ne lijeci, s ljubavliu koja viecno traie, zauvijek ceS osrati u srcirna onih koii re vole. N eka !i Allah dz.ll. podari Ii j 'I'D D zen net j vjecn i rahmet. i Tvoji: supruga Fatima, sinovi Fadil i Edin, snaha Gorda. na, unucad Lejla i Kenan, praunuk Denin, zet Sanin
7425-1[1

Danas, 2. 6. 2011. godine navrsava se 7 ruznih dana od smrri meg voljenog brara, lure i d.jdze

Danas, 2. 6, 2011. go dine navrsava se 7 ruznih dana od smrti naseg volienog sina, baba, muza, brara, amidze j dajd;~__ ....". _ _ ---,

SAFET(RAGIBA) KATANA
Brate moj ...

SAFET (RAGIBA) KATANA
Drag; ua! sine, veliki Ijudi kao ito si bio ,i nikada De umlru, Neizm lerna je rug. i taloS! za to bom, i mi 'W nikada zabora viti necemo, ier si lj to svoiim djelima zaslugio. Ti cci uvijek zj.,· jeri u nasim srcima i o"oj dusi, N eka Ii dragi i\ llah dzelesan uh u podari I iiepi Dzennet i dzennetske Ijepote i vjedni rahmer onako kako s i za s luzio. El·Fa,ih. V j dno losee n i: otac Rag; b, ma ika S ida, supruga M u no vera, ccr ke Irma, I rna, Adria, brat 1bro, s nah a: Bel mal b rati en e Berina, Zerina i Enis, $OS"" Safe"" ze Edin.sestricna Sara Tevhid co." prcuciti 2. 6.2011. godine u II $OIi u d2a miji Delija; i, 64&~·1 ndz

Dana 2. 6. 2011. godine navrsava se seda m t u ini h da na otkako j e presel io

na ahiret mo] dragi bra!

Dusa rni za whom jeca __ los uvijek ne rnogu da vierujern da te nema. Ne postoii utieha i zaborav, samo beskrajna ruga i bel kcja nam je osr a]a iaa rvoje smrti .. Postoi i oeS!O umriieri nece a !O je Ij ubav i sjecanje na tebe, Molimo dragog Allnha dl.~.cia. 6 podari lijepi Dkonet i. vieiiri rahmet.Amin. Tvoi i: SeSrra Safeta, zer Edi n, sestriena Sam Tevhid ce se prouciti 2.6. 2011. godine u II san u diamiji Delija!i. MM-lndl!

SAFET (RAGIBA) KATANA
(1967 .2011)
Voljeni nikad ne umiru, zive dok zi ve oni koji vole. Neka ti Allah dz.s. podari Iii ep i D zen net i vjecni rahmet,

,<0

sa

0",

Tvoj bra! Ibm sa suprugom

i diecom
648<1-1Dd~

IN MEMORIAM

Danas, 2. 6. 2011, god ine navrsa va se 7 tU2:nih dana dragcg babe i supruga

0

d smrri

Q35.eg

SjECANjE

SAFET (RAGIBA) KATANA
Babo D.S .. Ne postcje rijeti utjehe, same bol sto razdire ~a~a srca 1voiim odlaskcm. Postoii Ijubev koju amrt ne prekida, postoii pones sto smo te jmali. Da je naSa ljubav megla da te spasl, vjecno bi bio sa nama. Sol nij e urliecl m uego u sreu ; dull;, gd je ce! vlecno osrarl voJjeni nas, __Nels. te u raiskom vrtu ~uvaju meleci, a mi cemo te eu vati zauviiek u nasim srcima. Neb Ii drag; Allioh podari li]epi I'lkilllel.
1411·1u

HUSEIN SARIC
2002·2011.

ENVER CEHAjIC
2. 6. 2009·2. 6. 2011. Porodica Karamehic

Vole te tvoji: Kiki, Esrner, Cuca, Arne] i Minja
1406-1u

Tvoia supruga Munevera, derke Irma, Ima, Adria 'lev-hid ee se proucili 2. 6. 20 II, godine u II sari. u dzamii i Dcliiasr,
64&4. !ilclJ.

SJECANJE

na nasu najdrazu

MEMORlAL

MERSIHU MURATAGIC MERY
Draga Me(s\ha~ svaki trenutak proveden s To born bio je poseban. Godineprol.ze al i vtijeme z. n •• i d.lje $!Oji,.. M.i, tekamo da na$ [!;:tilOvcl!! d:ti Se poj a \7i.~,eekamo i na damo s;e:_ Prolazesati,} dani! go dine aJj ne prode ni iedan (renut.ak! a da Ti nisi:s oa.ma u nasim misli.ma}srcima .._ Volimo B~J Selma, Marija i Sabina 74.21-[[1

Proslo ie 6 mjeseci otkako ie rragicno nastradao

moi voljeni sup rug 2010.

2. 6.2002· 2.6.2011.

SRDJA JOVANOVIC
roden 3. iuna 1934. a preminuo
Zelim da se zahvalirn mojoj porodici

2. decembra

i priiareliima, na'im kolegama iz Vranice koji su mi pomogli i joil uvijek to Cine da prebolim ovaj teSki gubi!l.k za mene. Sup ru ga Bib"

J oval!ovic
7.3!!-lLi

SJECANJE
NA MOJU JEDINU I VOLJENU

2.6.2002.-2.6.2011.
Nesretno vrijeme prolazi, a ja Te ocekujem, Jedina, Cekam da cujem Tvoj mili i umiljati glas, Cekam da me pogledas iskrenim i nailjepsim plavim ocima, Cekam da me ugrije Tvoj slatki i topli osmijeh, Cekam da mi Tvoj niezni zagrljai da sigurnost, Cekam svoju curicu, svoju Ijepoticu . A surova stvarnost . Muk i tis ina koji sve govore, Nijemi jauk koji odzvanja najjace na svijetu, Rijeka suza koja tece iz tuznih ociju, Devet godina tuge za Tobom, mladosti moja .. S naivecom Ijubavliu, ponosom i vjecnom tugom Tvoja mama
fl51-!1'7.

MERSIHU

Onevnj SJECANJE
NA NASU VOLJENU

avaz

'''''''''-''''<'*''''.

55

SJECANJE
NA NASU VOLJENU

Draga nasa Meri,

2.6.2002 -2.6. 20U.

MERSIHU

MERS.IHU
Nase su rnisli sa Tobom i sve dok zivimo bices u Ilasim srcima, Sjecanja na nase djetinjstvo i mladost ne blijede, Vee ii ve kao naivece boga tstvo koj e srno stekl i. Eila si iedinstvena u svernu, nesebicna i plernenita, Takvu cemo Te uvi j ek u srcu nasi Ii Volimo Te,
Tvoje sestre Aida i Alma
657-h~

D raga nasa Meri,

2.6.2002.-2.6.2011.

Bila si kao toplo sunce koje je sijalo punim sjajern, Mi nosimo u sebi toplinu tog sunca, rijeci paznie i ljubavi,

Iskrene osrnii ehe i pruzene ruke,
Bila si i ostala dragulj U nasim srcima, Nedostajes nam u svakorn momentu naseg zivota., ... , S rugorn i ljubavlju Tvoii: tetka Bisa i tetak Zufer

TUZNO SJECAN]E nil nasu

SJECANJE na nasu sestricu

Mersihu, MERI
VRlJEME.,. PROSLO JE DEVET BOLNIH GODINA ..., MOGU PROLAZlTl DANl, MjESECl, GODINE VRllEME ..... NE MOZE IzaRISATI LUEPA SjECANjA I VEUKU TUGU .. VRlJEME JEDINl SVJEDOK DA 51 OTIS LA, VRIJEME., .. NE MOZE IZBRlS/\ Tl PRAZNINU, 5UZE, MISLl KOjE SE UVIJEK VRACAjU TEa!, I TOME KOLlKO NEDOSTAJE~ U SVOJ LJEPOTl SVOJOJ.
Uvijek Ce5 biti na is tom rnjestu Voljena i nezaboravljena Tetka Sana, terak Tasim, Jasmina u srcirna nas koji te volimo i Ismar
6:>:>·!&!:

MERSIHU
I posliie

ti si sa nama U nasim mislirna, srcima, prieama rvcioj Ijepori i nieznosti, dobroti i iskrenosti, plemenirosti i dostoianstvu. Tu ces ostati zauviiek dol: zivimo mi koji te neizmjerno volimo.
devet dugih godina Uvijek ce te pratiti nasa TUGA, BOL, PRAZNINA, S]ECANJA, PONOS j L]UBAV SVA SJECAN]A SU S RADOSC:U KOJA NAS JE PRATILA KROZ ZIVOT, VELIKOM TUGOM OKOLO TOGA. Volimo te ZAUVIJEK.

0

I

Iaca i Isko

POStjEON"ll

POZORAV

POStjEON"ll

POZORAV

TUiNO SJECANJE
na naseg drsgog brata

sestri nase kolegice

su pruzi naseg kolege Harisa

OMER (MEHMEDA) SARAN
za pamcenie, za sj ecanie na dragog brata za sve nase trenutke, za SUZU u oku ne mozemo reci da te nerna, u srcima si nasirn svakog treua, Neka ti dragi Allah dis. podari lijepi Dzennet i vje6:0i rahrnet, Tvoji: braca ELfa i Asim, sesrre Fatima i Tania sa porodicarna
719-lmo

AMINI IMAMOVIC, rod. PEKIC

AMINI IMAMOVIC
i forenzike ue; Kolege VPS DL MNGMT

iz Mostara 2.6. 1970 ·2.6. 2011. osrao je zagr ljaj, estate su uspomene

Odsjek krirninalisticke tehnike MUP"a Kantona Sarajevo

Dana L 6. 201 L navrsile su se dviie tuzne go di ne 0 d sm It i naseg dragog

i nikada prezaljenog supruga,
sina

OC'

i

Dana 2. 6. 20 II. go di ne navrs ilo se 19 god ina od srnrti naseg dragog

Dana 2. 6. 20 II. go di ne navrsa va se godina dana ad smrti naseg dragcg

supruga i oca

PERDO (MUjE) LELIC
Godi ne prolaze a tvoj vedri d uh i dalje zivi u nama, nikada te necerno za boravi ti. Molimo dragog Allaha dz.s. da ti podari vjecn i rah met. Tvoia supruga Zahida Pasa, sinovi Alen i Nedrer

SALKA KUKICA
iz Biieljine Iijepi Dzennet

MESUD·DUDO (ISMETA) SLAK
uspomenu
Tvoji: S liubavlju

i ponosorn na te be.

Cllvamo

i
S ljubavlju i tugorn, Sestra Azi j a da, brat S ulej rna n, sestri Ci Ed in i N errn in, zet Nezir
ll.2-1zC"

Biserka,

Leila i Aida
U

i rvoja rnaika
130·, ae

Tevhid

ce se prouciti

subctu,

4. 6, 2011. godine

u 13,30
649-3-1odf

sari u dzamiii Hrasno,

Obavjestavarno rodbinu, prijatelje i kornsije da se 3. 6. 2011. godine (petak) navrsava 6 mieseci od smrti nase drage supruge, majke

ZIBAMUZUR
17.2.1963.27.11. 2010.
Ne postoie rijeCi ko]e bi iskazale tugu i bel zbcg tvoje prerane srnrti. Dana 3. 6. 20 II. go dine prou cit ce se tevhid u dzamiji Kovaci prije dzuma namaza, Sup rug Camil i kcerke Mirela i Minela
65(M... I n.cz

POSLJEONjl SELAM bratu i daidzi

POSLJEON"JI POZORAV
bratu naseg prijatelja Smaila Hodzica, am idzi naseg ze ta i kcerke

SABAN (MURATA) BRDANIN
Od porodiee Nezirevic Veh b iia sa porodicama sestra Sida, sestrici Haso, Nedzib,

NIHADU HODZICU
Memic Hidajet sa suprugorn Zahiragic Sejo sa suprugorn Nevzetorn, Samrom i sinorn Adinom
6494-ln-df

56

c..."".i"'~"""
Drugcg

Dnevnj avaz
Dana 2. 6. 2011. go dine navrsavaju se tri godine od kada ie preselila na ahiret nasa draga
navrsava se sedarn dana orkako je preselila nasa voli ena mai ~ica i sestra na ahiret sestra

juna 201 L godine

MUJESIRA (AHMETA) DERVISEVIC, rod. HUB ANA
Tvoji najrniliji: Dzenita,
U

FATIMA FETAHOVIC, rod. MULAOSMANOVIC
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

Selma, Leila, Gar", Cica i Fib

Nedostaies naml

sa porodicama

Sestre Sehija i Behija sa porodicama
i'34~-lH 7438-ltL

Tevhid ce se proueiri

Carevoi dZamiji, u "ervnak 2. 6.2011. godine u 17.00 sari,

Dana 2. 6. 2011. god j ne navrsava nama nas naidrazi sup rug i otac

se tuzna godi na dana otka ko n ij e sa

Dana 2. 6. 2011. nav rsa va se tl:lZl1 ih 7 godi [La od kada n isu S3 nama 2. 6. 2004 - 2. 6. 2011.

IZET (OSMANA) PERTEF
Dragi nas Izo vri jeme prclazi, ali b 01 i sj ecan je na reb e, !VO judo broru i ljubav koju si narn pruzao ostaje zauvijek, U nasern zivoru sve se prornienilo bez tebe nista nije ism, iako tesko podnosirno tvoi odlazak, puno nam nedostaies i puno te volimo.
Neb ti dragi Allah d'H. podari Dzennet, jer tvoja dobra dusa to zasluzuje,

MIRSAD KEVELJ . KEVA

AMIR KRIVIC i LEJLA HASIC

Zauviiek tvoji supruga Fatima i sin Adnan

Sve [e gao nekada, ism. ulica, same vas nema, ism lica, ali nema va~ih~ isti zvukovi ali nema onih divnih stibova, nota sto su se pruzale nadalekoj.; same .sjetanja: i muzika kcia nikada nece biti ista, S postovaniem vas sporninjemo, ljubavlju j tugorn sjecamo, ... VaSi, Mustafa, Enisa, Mersiha Kevelj
7428-!u

Sa tugom i liubavliu se sjeeamo nasih naj mi ljjih TUZNO SJECANJE SJECANJE SJECANJE na moju rnajku

MIRSAD REVELJ • KEVA

ALMIRGEGIC

(2.6. 2004 - 2. 6. 201 L) (7.5.2003·7. S. 201L) Danl prclaze j ne plesiu; __ ako Sf' izdriad moze, i neurnollivo SY3.ki podsjeca na bolt rugu, zbog k preran og gub irka, at i i na sre~u j er ste b i.1 i as tal i d to nas. i V.ati~ Marna i tetka Enisa.} Ol8C i t.emk Mustafa} sest:ra i rodicaMcrSiba KC::'vclj 7428-1n Dana 2. 6. 2011. godine navrsava se godina dana otka ko ie prescl i13 na a h iret nasa vo1jena ruaj ka, s vek rva, n a na j pranana

LEMANA TUKIC SANITA SMAJLOVIC
18.6. 1975 - 2. 6. 19'17.
Duso rnoja ... T"La, mama i Sani

SJECANJE.

Dana 2. 6. 2011. se na vrsa va 7 godina od

Navrsava se god in u d. ria kako je tvoje srce prestalo da kuca, Vjecno ces ostat u moiirn mislima Da ti Allah di.s. da lijepi Dzennet, Tvoi sin Kenan
I4UI-lLl

SANlTA SMAJLOVIC
'Iuzno ie...
Tetka Sabiha,

na mag dragog djevera

smrti naSeg dragog druga

Arnira

Bakir i
nTI-ln

Dana 2. 6. 2011. go dine na vrsa va se 5 godina

0d

smrti naseg dragog

RASIM (CAZIMA) MUSTAFOVIC
2.6. 1'188 - 2. 6. 2011.

AD NAN ADO ZIKO
U vi j ek Ces ostati u nasi rn srcima.

FATIMADUZIDA KUTJES, rod. CAMO
S dubokim postovanjern cuvame uspomenu na rvo] plemeniri lik i dusu, Molimo dragog Allaha dB. da ri podari lijepi Dkermet j viecni rahmer. S Ijubavlju j postovaniem, sin Ahmer sa porodicom
7409-IIL

FERDE aOSIPA) VUJCIC

Snaha

S"

djecom Tvoji:
7431-1H

Dzenan

i Mladen
641)" l o.d:::

Sa liubavliu Tvoji:

i postovanjem

euvat cerno te u nasim srcima.
unuk

supruga

Mara, sin Miroslav,

Andrej i snaha Gordana
7,l10<-1L1

SJECANJE na drage rod itel je

KULAGLIC

FERIDA
2.6.2000 - 2. 6.2011.
S ljubavlju i posrovanjem,

SABIT
L 5. 1987 - 2. 6. 2011.
Vasa dieca sa porodicarna
1369-1u

Dnevni avaz
Dana 2. 6. 2011. navrsavsju drage se dvije godine od preseljenia na ahiret

_'1"_"'''

57

Dana 2. 6. 2008. nap ustila nas je nasa
napustio

EMINE (SAHACI(':) SOKOLOVIC
Vrijeme ublazava sjecanja na iskusenje kroz koie smo zajedno prosli, a jaca sjecanja na tvoju snagu, strpliivost i plernenitost kojorn si plijenih cijeli svoj ZiVOI. Uz hatme, ueimo dave da te dragi Allah obaspe '

maika a 7 9.2008. nas [e nas owe

svoiorn rniloscu i uvede u Dzenner,
Fikret, Sabina

Tvoii:

i Edina sa porodicama

i prijateljima

Mnoga

narn nedostaiete,
7463·iu

s liubavliu
Vasi naimili]i

Dana 2. 6. 2011. navrsavaiu nas dragi suprug i otac

se 2 tuzne godine otkako nije sa nama
S1ECAN1E

ERDIN BEGANOVIC
Ako je srnrt jaca od z:ivola, nije jaca od ljubavi Bol se ne moze iskazati rijecima, a kad bismo Zivio bi vjecno. Svaka tvoia suza koju si srcern si nas iskreno volio. Liubav i dobrotu koju si nam pruzio cini nas imali, Zauvijek tvoji: supruga Tanja, kcerka

i sjecanja na tebe,
te suzama mogli vrariti pustio, govori koliko ponosnim sto smo te Porodica
131-1ze-

na 19. gcdina

od pogibije

nase supruge

i majke

PASE KARIC, rod. BAjREKTAREVIC

Sara i sin Mak

7466-1

tI

SjECANJE

na nose drage
rodirelje

SJECANJE

SjECANjE

SALKOKUKIC
iz Bijeliine
2. 6. 1992 - 2. 6. 2011.

PROLETA KSENA
Dana 2. 6. 2011. na vrsa va se godina od smrti nase drage supruge i majke, Uspornenu i siecanie na tvoj plerneniti nosirno u nasirn srcima,

MUSTAFA SARIC
6.6. 1916 - 30. 1. 19%.
ZAHVALNA

FATIMA SARIC
25. 10. 1919 - 2. 6. 2006.
D]ECA
64~ I-Indf

lik

S ljubavliu i postovanjem
sjecanje Tvoji: na tebe, Mirza i Ramiza

cuvar cerno uspomenu

i

Tvoj sup rug Vidoje i sinovi
6419-lmlz

Danko

i Zoran
7;i6"}·lu

POSLJEDNJI

POZDRAV

Dana 2. juna 2011. navrsava se 12 ruznih godina od prerane i tragicne smrti naseg dragog

Dana 3. 6. 2011. godine navrsavaiu
na ahiret preselila

se 52 dana od kada je

tati nase D ani j de

SAMIRA (HAMO) SETKA
D rsgi S "mire, Tuga i bol se ne rnjere vremenorn, nego prazninorn koiu si csravio za soborn. Sarno ani koii su te iskreno voljeli, nikada te nece i ne rnogu zaboraviti, Neka ti je vjecni rahrnet i lijepi Dzennet, jer ti si to zasluzio, Tvoii naimiliii:
7433-1H

MUJESlRA MEHINAGIC, rod. DZANKO
Povodom preseljenia proucit ce se hatma dova u dtamiji u Rakovici u 12.40 pri je d zu rna n arnaza ZAHVALNA DJECA
138"-1L1

DANIEL RONCEVIC
Obitel]i upucuiemo izraze iskrene sucuti.

Kolektiv

INTELIOS

d.o.o.

O[3C

Hamo,

rnaika Hediia

i brat Damir
645-9·lnd~

Danas, 2. 6. 20 II. godine navrsavaju se 52 dana od smrti naseg dragcg rnuza, roditelja, dede i svekra

Pros) 0 je 16 t uini h godina kako nas j e napusti la n "Sa draga maj ka

SJECANJE

na nasu dragu tetku

FAHRUDIN PEHLIVANOVIC
Po dobroti cemo re pamtiri, s posrovanjem sporninjati i nikad re necerno za bora vi ti. Da ti .Allah. podari dzenneske Jiepote. Tvoja supruga Emir", sin Emir, kcerka Sanela unuci Adria, Ajdin i Sora

FEVKIJA BESIROVIC
Draga mama, viecno cd zivjeti u nasern sjecanju,
- Medina,
647S-1'l!ld.~

RUHUA RESULBEGOVIC

dz.s_

Tvo]e kcerke Sadija i Senadija
14'!1·!n

Sestricne

Sadija i Senadija

POSLjEONjl Dana 2. 6. 2011. navrsava se godina o d sm rti naseg dragog zeta i tetka

SELAM

POSL1EDNJI

SELAM BELME

nasern dragom

OCU N ASE IGRACICE

PERTEF (OSMANA) IZETA - IZE
Dragi nas Izo, prode tuzna go dina 0 d tvog 0 dlaska u ne'ijerici da si taka prerano i iznenada otisao. CUV"t cemo Te od zaborava sa lijepirn siecanjima na Tvo] plerneniti lik i dobrotu,

AHMEDU FEJZICU
Neb ti dragi Allah dz.s. pod a ri lijepi Dzennet rahrnet, Prija Muiesira i Mugdim

HARACIC BEDIM
i vjedni 1961· 2011.
STONOTENISKI KLUB BORAC TRAVNIK
7461·11t

Skdjic sa porodicom

Vole te rvoji Ramiza i Ermin

13"-H

58 e... ... a ""_j211I1. Onevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

Nasem bivsern zaposleniku

Nasem priiareliu i kolegi

DANIELU RONCEVICU
Ostace

DANIELU RONCEVICU ~DAtI
nam u trajnom sjecanju
zajednicka drufenja,

Menadzrnent i zaposlenici "Hidrogradnja" d.d Sarajevo
NS2·lu

Tvoja raja iz Hidrogradnje Miriana B., Miriana R., Leonida, Enesa H., Liubica D., Silvana M., Elma, Edita, Gordan, Munevera, Goran H., Sabahudin, Gordana B" Slavica L.

POSLJEDNJI

SELAM

dragorn dedi

SJECANJE Dana 24. S, 2011. navrsile su se dvije bolne godine kako je presel ila na ahiret mcj a m aj ka

Dana 2. 6, 2011. navrsava se tuzn ih god in u dan a ad preselienja maike na ahiret nase

SJECAN)E

na pet tuzn ih godina ....=------, za nasirn dragirn
roditeljima

SABANV BRDANINV
S ljubavliu, ponosorn i p ostovani em. N eka ti dragi Alla h dI.s. pod ari Iijepi Dzenne I i vjecn i ra hmet, Tvoj unuk Dado sa porodicom
6<89·].,<U

FATIMA (VZElRA) PEKMEZOVIC
Majcice, uvijek cu moliti d. ti Allah dUo nurom osvijetli kabur. Amin. Tvoia Megica Tevhid

LEMANE TVKlC
N eka ti Allah dragi podari Dzennet. Tevhid ce se prouciti u subotu, 4. 6. 2011. go dine Bostarici 47, Tvoia Jasmina i Rasim
7'44S·IIL

RAZIJA TABAKOVIC, rod. RUSTEMOVIC
21. 7. 2006·21. 7. 2011.

SADIK (SALIH) TAB AKOVI C
2.6.2006·2.6.2011.

Vas zi vot j e nestao, al i pos to ji nesro Sto n ikad nece nestati, a to su lj uba v, p OnOS i siecanje na vas. Sin Fadil Tabakovie sa porodicorn, Gierl sa porodicorn kcerka Fadila Candie sa porodicorn j kcerka Senada

Hadfi S inanovoi reki] i pos Iiie aksam namaza.

c",vrtak, 2. 6. 20II. godine u

ce biti

proucen

u

POSLJEDNJI

POlDRAV

-=--,

dragorn kolegi i prijatelju

Dana 3,.6. 2011. godine navrsava ,-----=-------. se 7 tuznih dana otkako n isu sa nama nasi dragi mac i majka, dedo i nana

BEDIM HARACIC
1961.2011. Preraeo nas je napustio, ali ga nikada necemo zaboraviti, _ RENDGENOLOSKA SLUZBA I DISPANZER ZA PLUCNE BOLESTI 1.U. DOMA
l2i·llt

ADIL(RAMO)

ZDRAVLIA TRAVNIK

ORVe

BEHKA (BAJRO) ORVe, rod. ABAZOVIC
7441-ItL

Tevhid ce se proueiti u di!amiji Kahrimani P aza ,;C u petak, 3.6.201 L godine sa poeetkom u 12.00 sati, Porodica: sin £Iemil, kcerka Demila, zet Bakir i Mahlr, unucad Semir i Leila, praunuead Daris i Aila,

Dana 1. 6. 2011. na vrsilo se sedam tuznih dana od kada ie preselio na
ahiret

POSLJEDNJI

SELAM

N a vrsa va se sedam tuzn ih dana od kada ie preselio na ahiret nas dragi

SAFET (SAJA) KATANA
Bolna je istina da re vise nema, Tvoj lik i beskraina dobrota i
nieznost koju si nam pruzao cijeli ZiVOI, zauvijek ce ostati u nasim rnislima. Ponosni smo sto SmO te irnali. Neb ti dragi Allah dB. podari Iijepi

SAFET (SAjA) KATANA SAFET (SAJA) KATANA
i sjecanje na tebe ostat u nasim srcima. !vlolimo Allaha dB. da ti podari Iiiepi Dzennet i viecni rahmet. i ljubavlju zauvijek cemo cuvati uspornene na tvoju plemeniru dusu i naivece srce, Sretni smo i Allah u dz.s. beskra j no za hvalni SIO si bio u nasim :tivOI.ima i sto srno te irnali, Molimo Allaha dU. da tvojoj plernenitoj dusi podari vjecni rahrnet i sve dzennetske Ijepote,
Sa ponosorn

ce zauviiek

Uspornena

Dzennet

i viecni rahmet.

Tvoia svastika Mevzeta sa porodicom

Tvoja punica Nurija i sura SUkrija sa porodicorn.
64'90-lmlf

Tvoja svastika Ramiza sa porcdicorn

POSLJEDNJI

POZDRAV

NASOI DRAGOI

Dana 2, 6. 20 II, godine navrsava se 7 ruznih dana od preseljenia na ahiret naseg dragcg supruga, oca, svekra, punca i dede

SJECANJE

AMINI IMAMOVIC, rod. PEKIC
Obrisati suze 10 je lako, al' resko je iz srca izb risa ri Iugu, p razn in u za toborn.

SALIH RAMOVIC
2.6.2006 - 2. 6. 2011.
Proslo ie 5 tuznih godiaa bez tebe. Prow i0' ko j u si 0' tav i0 svo] im od laskorn nlkada se nece ispunni. Unosio si radcsr 'U nase zivore. $VQj livot si posvetio nama, brinuo za nas, pomagao nam, volio nas, a mi bi z,elje]j da ri zahvalirno. Osraie nam samo da od Allaha molimo d. ri podari liiepi Dzenner i sve dzennetske ljepote.

ASIMZEC
Neka ti dragi Allah dz,s. poda ri lijepi Dzennet i vjecni rahrnet, Tvo]i naimiliji: supruga Raziia, sin Emir, kcer ka Em ira, s naha Safi j a, zet Naser, unucad Azra i Faris
36:5-t8O

Moja drugarice, ono !ito jo! mogu, ieste da pozelirn da ti dragi Allah podari sve naili epse. Ernira i Amir sa djecorn

Supruga Mina, kcerke Samira, SUI'Oda, Senida i Sanela
S3 pOI'Qdi~JIHl J;54·1!1(io

Dnevni avaz
Danas se navrsava godina otkako nije sa nama nas volieni otac, sin, brat
j

_'1"_"'''

59

prijatelj

ZELJKO (VIDOJE)PULJIC
Dosao ie ta] dan, dan kad bol gu_i dusu pitaniern zasto ovako morale ie biti, dan kad bel oduzirna sve, kada si ti iedina terna, dan kada dusa boli znaiuci d. Tebe vise Sa nama nema,
Vole te: mam a Dragi n js, si n Igor, sestra Vesna, zet Goran, N atasa i I ren a
7447-1u

TUZNO SjECANJE

TUZNO SjECANjE

ZELJKO PULJIC
Pisati rijeci je suvisno Fehma sa porodicama jer onaj ko Te iskreno Bairamovic

ZELJKO (VIDOJA) PULJIC
ce to i u tusini. Dani prolaze, ali sjecanje na tebe ne blijedi.

iali cinit

i Aganspahic
744,-l[l

Tvoi drug Alija
7447-1[1

SjECANjE
Dana 2. 6_ 2011. navrsavase dever

Dana 2. 6. 2011. na vrsa va se devet tuznih godina ctkako vise nije sa nama nasa

godina tuge i boli otkako nije sa nanasa ma] ka, svek rva i nana

ma

Drugog juaa 201 L navrsava se devet godina od smrti nase mai k e, na ne i
svekrve

RABADACIC, rod.BRONJA
S liubavliu i pcsrovaniem uviiek cemo te se siecati. rna Allaha dzeldanuhu da ti podari Iijepi Dzennet v jeen i rahrnet, .-

RABADACIC, rod.BRONJA
Vriieme zaborav ne donosi. Dok zive oni koji te vole, Zoivjetce j i
Moli· sjecanje na tebe. Neka ti Allah Dzennet i vjecni rahrnet,

dz.s.

RABADACIC, rod. BRONJA
podari lijepi Godine prolaze, a sjecanja

Tvoii: keuka Safiia i zet [usuf Ragipovic
NSO-lndl!

Tvoji: sin Nuradin, snaha Milaheta, unuk Samir sa suprugom Delilorn, unuka Samira i unuk Sand Dacic

Neka ti Allah dzelesanuhu

i ljubav vjecno ostaju, podari lijepi Dzennet,
NS(t.lu

Sin Elmaz, snaha Izera, unuk Haris, un uke Naida i Zenna

POSLJEDNJI POZDRAV Ocu naseg priiarelia

POSLJEDNJI POZDRAV Ocu naseg prijatelia

SJECANJE

AVDO AJANOVIC DANIEL RONCEVIC DANIEL RONCEVIC
2.6.2006 - 2. 6. 2011.
punih pet godina, dragi

Iste misli isri osjecaj] i nakon nas Avduka,

Uposlenici

EMSA·EMSTAR
6S02-1ndl!

Osman

i Emir Kapo
6S02--lndz

Tvoji:

Sada, J asrnin i Enes
1<I:53-1u

WZNO

SJECANJE

Dana 2_ VI 201 L navrsava se godina dana ad smrti naseg oca, punca i dede

SJECANJE n" nasu dragu

POSLJEDNll
mom dragom
<>CLl,

SEUM
puncu i dedu

POSLjEONJI SELAM
dragom bratu

POSLJEONJI SELAM
dragorn bratu

EDIN (FAHRUDIN) SADZAK
2.6. 1!J96 - 2.6.2011.
Zauvijek osrajes u rnislirna i srcirna tvojih najrnirvoii:
6<95·1.,<1<

SABANU BRDANINU NEZIR CERNICA
Neka ti dragi Allah podari hrnet,

MERSIHU MURATAGIC
liubavlju spcminjemo zab ora va eu vamo ... Tvoji: Mirna, Edvina Sanja

lijepi Dzennet i vjei:ni ralijih.

Po dobra te parntimo, s i od i
744'9-IIL

S liubavlju

Edina, Kemal i Bakir

Tvoje cerke Esrna i Dzeh va sa porod icorn
6497-[[Idz

Bol i tuga za rob am velika je. Ali ruga i bol nisu u suzama i rijeeima, vcr u nafim srcima, gdje ces zauvijek ostati voljen i nikad zaboravllen, N eka ri ie vi een i rah mer i da ti Allah dU_ podari lijepi Dzennet, Tvoji najmiliji. kcerka Sah., zet S afet, U:!l uk a A rmel a i unuk Armin

AHMEDU (ABDULAHA) FEJZICU
Uvijek CeS biti dio n.. ih uspomena. Malima Allaha dB,. da ri podari sve dzennetske ljepore, INNA LILL6Hl V.B lNNA Sesrra M un ira Saptani n sa si110m Muhamedcm, kcerkama Zekij om) J asminom, Sab inom i njihovim porodicama
,4:5:B-lu

AHMEDU (ABDULAHA) FEJZICU
Molimo Uzvisenog Allaha dU_ da ti podari rahmet i die!! netsk e liepote. EI-Fariha
Brat Alija sa sinovima Mustafom i Abdulahom

ILEJHI RADZIUN

niihovim porodicama

i

1458·111

60 -"'

z. J«01M

>J".

Dnevni avaz
Dana 2. 6. 2011. godine navrsavaju se 2 tuzne godine od prerane smrti mog dragog rodaka

ERDINA ~ERDE BEGANOVICA
Tvoi rodak Edo

Dana 2. 6. 20 11. godine prijatelja

navrsavaju

se 2 tuzne godine

od prerane

smrti rnog dragog

SJECANJE D auas, 2. 6. 201), na VIsa va se 16 go di na 0 d srnrt i naseg oca, SUpruga i dede

SEHID (MUjO) KORjENIC ERDINA - ERDE BEGANOVICA
Tvoi prijatel] Alen Alic
Zauviiek

Ces ostati

u nasim

rnislirna

1995 - 2011. i srcirnal

Tvoii: supruga Fata, sin Nihad, kcerka Amra i zet Jasmin te unuci Adna, Amar, Ema i
Eldar

TUZNO
I'OSL)EDNjl POZDRAV Dana 2. 6. 201I. go dine na vrsa va se godina od preselienia na ahiret nase drage SJECANj£

ZEKIjA NIZIC, rod, COMAGA BEDIM (SAFET) HARACIC
Tvoia raja iz Gimnazije iz Viteza
6Wi·lndZ

sjecanje na tebe i tvoju dobromo U nasim srcirna ostat ee, zauvijek voliena i nezaboravljena. Tevhid ce se prouciti u nedieliu, 5. 6. 2011. godine u 13 sat! u po rodicno] kuci u D up ovcirna,

Vrijeme izbrisari

koje je proslo

ne mote

FATIMA FETAHOVIC
2.6. 2008 .2.6. 2011.
Neka vam Uzviseni Allah

MAHMUD REZAKOVIC
5.6.2005 - 5. 6. 2011.

T voi sin Admir sa porcdico m
P·lll40

rahmet,

dz.'. podari

Iiiepi Dzenner i

Vole vas vas i En is, Azra i Ta ira SjECANJE Dana 2. 6. 201l. navrsava se sest godi na od presel j en ja n a ahiret 2004·20U.

NADA HAKIREVIC, rod. BUDIMIROVIC FUAD (ASIM) HAjRIC MIRSAD KEVELj
f.5D9-lndf

2.6.2007 - 2. 6.2011. One koie volimo pa izgubimo nisu vise III gdje su bili, ali su uvijek tame gdje srno mi. Posloiis i Irajd kroz najljepse uspomene, neka te u tisini viecncg svijeta prati nasa Ijubav.
Voli te tvoja kci Sonja j unuci
7·4m-ln

Uvijek sa nama u nasim mislima.
Supruga Meda i kcerka Elma sa Ni.nom i Frenkorn

LEjLA HASIC

AMIR KRIVIC

Muhamed, Zehra, Narcis, Medih

P,,"jIl300

POSLJEDNJI POZDRAV nasem dragom kolegi

U ZNAK S]ECANJA NA MOG SINA

Dan as se navrsa va tuzna godi na otkako ie preselila na ahiret nasa draga

ADIS RIZVANOVIC
22. 2. 1973 - 31. 5. 2011. Uvijek
n isu II ri jecima ostati,

EDIN SADZAK
2. 6. 1996· 2. 6. 2011.

FATIMA - DUZIDA KUTjES, rod. CAMO
voli mo. Iako nisi sa nama, ti zi vis. Molimo dragog Allaha dB. da ti podari

Liiepog se siecamo i neizmjerno

te

ees biti

sa nama, u nasim mislima, praznina

i bol nego u nasim srci rna gd je ces zau vii ek

viecni rahmet, TATADTNO
6494-1nd)

lijepi Dzennet

i

Radne kolege, pripadnici rvoie iedinice OSBiH

Tvoji najmiliji: Osmarr.kcerke

suprug Muharern, sinovi Ahrnet Rabija i Sabiha sa porodicama

i
3M-18iJ1

Dana

ubi," naseg voljencg

SjECANJE 2. 6. 20 11. god in e na VIsa va se I 9 go di na kako zl ocinci m lick i

POSLjEDNJI

POZDRAV

HAZIMA (CAZIM) HUREMOVICA
iz Vlasenice

ocu nase radne koleginice

Devetnaesr godina ie proslo a kao da je juce bilosiecanie na tebe nikada ne bliiedi. Sve dok zivimo necerno zaboraviti rvoi Iik, plemenitost i tvoiu dobrotu vjecno ces zjvjerj u nasim srcirna i mislima, Nas u zivotu drze zelja inada da zlocince koji ubise tebe i ostale sugradane a danas slobodno setaju ovom nasorn liiepom BiH, stigne ruka pravde iednog dana.
Tvoii najmiliji: majka Aza, supruga Elvira, kcerka Ena i sestra Maida, zet Mevludin Ku6513-tfldz

DUSANU CAVICU

MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA BIH
,<l61-Lu

ljanin, sestric Amer, sestricna Dijana i zet Mirsad Palavric

Obavjestavamo

rodbinu, prijatelie i poznanike

da ie nas dragi

BEDIM (SAFET) HARACIC
(1961 ..2011)

v

_,

Preselio na ahiret u utorak, 31. 5. 2011. godine u 50. godini. Dzenaza ce se obaviti u cetvrtak, 2. 6. 2011. godine posliie ikindije namaza na mezarju Kupilo - Basbunar, Dzenaza polazi ispred Sarene dzamije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH!

OZALOSCENI: supruga Berina, kcerka Belma, sestre Kadrija i Bedrija, porodice Haracic, Skrobo, Sabic, Hodzic, Kozar, Zlotrg, Rusternpasic, Torlak, Beslic, Kadrovic, Mikic, Fazlic, Gasal, Goran, Drobo, Ceivan, Prljaca, te ostala mnogobrojna rodbina, kornsije i prijatelji Kolektiv J.U Dom zdravlia Travnik

ZAHVALJUJEMO

Strucnom kolegiju Bolnice Travnik i Klinickog Centra Univerziteta u Saraievu, uz posebnu zahvalnost doc. dr, Hirosu, prof. Buric i prof. Kandic, te strucnom medicinskom osobliu Centra za reanimaciju i anesteziju KCUS, za nesebicno davanje i pornoc u Iiiecenju naseg brata Bedima Haracica, Porodica

POSLJEONll

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

Dana 2. 6. 20 II. go di ne navrsa va se godina

da na 0 d smrti

naseg d ragog supruga,

OGa,

dede i pra dede

nasern dragom

mom dragorn ocu, puncu i dedi

ADISU (SULEJMAN) RIZVANOVICU
Neka ti dragi Allah dU.

NEZIR (MESANA) CERNICA SABANU BRDANINU
i viecni
Neb

1924.2010. Ostat
Neb

ces zauviiek

u nasim srcima.

rahmet.

podari Iijepi Dzennet

Tvoii: zet Hasib Daidzic, sestra Adviia, sestrici Mehmedalija i Ibrahim
6S11-lnd~

ri je vj ecni rah me t, i da ti Allah dz.s. podari Ii jep i Dzennet.

ri Allah podari lijepi Dzennet,

Tvoia kcerka Sevda sa porcdicorn

Tvoia supruga i dieca sa porodicama

62

CoM....

'.j..... """,,_

Onevni avaz
obavjestavamo rodbinu, prijatelje

Duboko ozaloseeni nas dragi

i susjede da je

Duboko ozalosceni obavjestavarno

rodbinu,

prijatelje i komsije da je nos dragi

PERO (MARJAN) KRAMAR
prerninuo J_ 6_ 2011 godine u 70_ godini. dragog nam pokojnika obavit ce se u cetvt:tak, 2. 6.2011. godine u 16.00 sati na rimckatolickom grcblju Stup, OZALOSCENI: supruga Mirsada, sin Marjan, kcerka Ankica sa porSahrana

DANIEL (MARljAN) RONCEVIC
Iznenada prerninuo 31. 5. 20 11, godine u 62. godini, Sahrana ce se oba vi ti 2. 6. 20 II. godine u 13 _30 sari na gradskom groblju Vlakovo. OZALOSCENI: sup ruga Slavics, sin Sasa, kcerka Danijela, sestra Dijana sa porodicqm, zet Dzevad, unuka Lara, te porodice: Roncevic, Ta tara, Zero, Markov ic, Ca usev ic, Kapo, kao i ostala rodbina, priiatelii i komsiie,
Ku fa zalosti:

cdicorn, braca [ozo, Ivan i Zvonko sa porodicama, sesrre Janja i Ljubica sa porodicama, se_SlriCii b. ra_ (iC.i,_e_(OVl.-, z un_ucad, su.. ra_i svaslike_" re po_r_ cdice: K. r.a_m_ B_laieViC,P_jcie, ari e Shaba, Tornic, Balta, Pjanic, Bosniak, Barudzija, Radosevic, Karic, :Sljivit, Barnjak, Colo, Hrnjic, te ostala rnnogobrcjna rcdbina i prijatelji,
6:;'OI-lndJ.

Milan a Preloga br, 4/8 sprat.
65DO.]nd~

.__ ova} trenutak - pr ipremajte se - (hadis) Z, Duboko ozalosceni cbavjestavamo rodbinu, prij.,elie j kornsije da ie na! drag;

BISMILLAHlRAHMANIRRAHIM.! Dana 31. S. 201 L tI U.S.A. Chicago I.L.L. preselio j e na ahirer

T)'lKH ~ M

cpue MjaSfbaMO POA51-1~, H npl-1jaTefbl-1Ma.~.kOMw~jaMa Aa je Haw Apar~

BAJRD (MEHMED) KARTAL
preselio na ahiret U u 10 rak, 31. 5_ 2011. godine u 90. godini, Dien"'" ce So obaviti u CETVRTAK, 2_ 6. 201I. godine u 15_00sati na mezariu HUMKe>. - PODI:IRASTOVI. OZALO$CENI: unuka Mi,,:1•• 'in Nail, brat Adil, sesrra

.BRAVO- LOPARDIjA (SELVERA) SEJD
u 84. go dini. OZALOSCENI: SINOVI: Alan i Deen-Ornar, KCERKE Amela i Melib, UNUKE Berina i Nerrnina, SESTRIC Abduselarn, SESTRICI Aida, Meldin, Zarif i Meldina, te porodice: Bravo, Lopardija, Handzie, KaraCie, Orneragic, Koradzic, Kaperanovic Dzenaza ee se 0 b avi ti 2_ 6_ 20 I J_ u Ch icago - U.S A, a tevhid prouciti u Hadzi Sinanovoi teki]i u cetvrtak poslije aksam namaza u Sarajevu (2, 6.201 I.) 14"·1"

,QYWAH (HI>1KOnE) YABl>1n
npeM~Hyo 1, 6, 2011, roA~He Y 82. rOAI-1HI-1, CaxpsHa lie ce o6sa~T~ 2_ 6_ 2011 mAl<! ey 14. 30 cara Ha rpanckou H rpo6fby BJ1AKOBO, O}!(AJ10WhEHII1: cynpyra AHl'jenka, kliepke CH,e>KaHs. PaJ).a ~. ,Qaaopka, yHy4aA Mawa. 60jaH ~ ,QaHko. sercan Mapko ~ )f{efbko. re noponaue: -laaah, rfbam1i, Jafb~1i., nejl<!1i, ,QoJ).l-1k, ajCTpo8~1i, M CaMap~Hja, KOBfbeH, nOfba8~1i, kao ~ ocrana MHoro5pojHa pOJ).5HHa, np~jaTefb~ \1 kOMw~ie. Kylia li<:a:nOCTH: y:n_neneHw ..ka 5p_ 5, ~n!1\laIII

Hadfirn, snahe Mujesjra, Hajra i Ai.Ulliba~ br ..tic~ Suad, Zlatko i Hajrudin, braticne Suada, Behka, Fadils i Hajrija, sestrlci Seio i Salko, sesrricnc Dul iia, J as m in a, Zi na, Fat irna] Raserna i Azcma, unuke Elvedina i Sanda, praunuka Be.lma:....praun,uci Ilhan j Be-

Tevhid ee se prcuditi istcg dana u 1S.OOsari u dcamiji Donji VeIclio; (iznad "Bo,nalije.k.").

[vic, J::UT!akovjc~ Zorlak, Krijestorac, Ademo"ic~ Gol~c~Pa.:§ic, ac k i ostala broina rodbina, kom!ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

Durgu t, Ba] nc, Fazllc, D Z.I ndo, Salispa hie, Ducic, Ca I:.1SevH~JL u-

Imin, !epo~odice Ka_nal,I;I.rbinj a,.Muli", 001i"1C~tahija~Catic,

III

.__ ova] trenurak- pripremajte 50 - (h. dis) za Duboko ozaloscen! obavlestavamo rodbinu, prijatelie i kornsije
da ie nas dragi

,._za ovaj trenutak . pripremajtesevfhadis) Duboko ozalo.ceni obaviestavamo rodbinu, priiatelie i kornsije da je no! drag;

Duboko ozalosceni obaviestavamo kornsiie da ie nas dragi

rodbinu, priiatelie i

Must.fa, Ie parodice: Fejli", A,gic, S k.ljic, Sapo.nin, Jasorevic, J ugo, Ze6:vic, M.sanovie, T.lie, CeCo, kao i o,m]a braj na rodbin., priTevhid ce se prouc;!; istog d.!!. u ,lauu rabmetlije u 14_00,ali, TEHERANSKI TRG 5/lV. Prii".oz do VI.k,,.. i nozad obczbiicden i'prod Car".c M.miic
sa pola_~kom

preselio na ah ire, U urorak, , I. 5 20 II. godlno U 76, godini. Dzenaza ce se obaviti u CETVRTAK, 2_ 6_ 2011. godine u 14.00 sari na gradskorn me" zariu VLA!(OVO. OZALO$CEN1: supruga M,ida, kcerka Dzenana, zet Rusm ir, unucad Vedad i Kerirn, brat Alii., sestre Munira i Behiia, bratici M usrafa, Abdulah i Midha t, braden. Azra, sestri cne Zek ija, J asmi ria, Sa bin a i s.a biha, %e$tric M u ha m ed~ iii ura jatelji
j

hadzi AHMED (ABDULAH) FEJZIC

SABAN (MURAT) BRDANIN
preselio n a ahirer u utorak, dine u 8 S. godin L 31. 5_201 I. goDzen aza de se obaviti u C.ETVRTAI<.,2_6. 201 L godine u 15.00 sari na mezariu

NIHAD OUSUF) HODZIC
1950- 20ll.
iz Bijeljine
poslije preselio na ahiret u sriiedu, I, 6. 2011. godine u 61, godini. Dzenaza ce se obaviti u cetvrtak, 2. 6_ 20 I J_ go dine u Biieliini na rnezariu LIPIC· SELlMOVICI u 17_00 sati. duge i teske bolesti

unuke Amera, Armela, Amina, Selma i Hana, praunuk Adin, bratidi Ferid, Fahrc i Sabahudin, sesmci HMO, Nedzib i Vehbija" H~ porodice: Brdanin~ Velic~Hodzic) Cerpica, Ba_kij a} N ezirevic~ Ka·

VAROS - KALiNOVIK" OZ.ALOSCENl: bra' Alii., sestra S;d., sin Suo<J, kcerke Sevda i Saha, zerovi Saban i Safer, snaha Suvada, unuci Adnan i Armin,

kom~iic.

Prijevoz do mezarja i oa"d obezbijedenispred benzinske pumpe .PETRO L" - Brijesee, ,a polaskom u 13,00 ,ati. RAHMETULL.AHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH III

braina rodbina, komsije i priiatelji.

radza, Orue, Tarein, Konak, K.diC, Cemo, Masuda, kao i o,,"la

OZALOSCENI: sin Vedran, brat Ljiljanom, brariCi Gomn i Ziaran te porodice: Hodiic, Ibra.himovic, vic, Ubavic, Medin;';, Berberovic, la rodbina, komsije i prijatdji.

Smail sa suprugorn sa suprugom Almom, pervi§evic, HasanoZivkovic, Rajli6 i osta·

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

u )3.15 ::iiati,

III

Tev hi d Ce se pro uci Ii is tog dana u k uc; zalos t.i u ul iei Njegoseva br_ 37, nakon obavljene dienaze_ 6496"ndt

Tuzim srcern javljamo rodbini, prij"teijima i komsijama da nas je n.s. voljena mama, b.ka i prabaka

KSANTIPA GORGOLjATOS

-_ _----.
.......

Obavjestavamo rodbinu, prijatelje i ko msi je da je nas dragi

MJROSLAV MITROVIC
prem inuo I. ju na 201 L godine u 88. godin;' Sahrana dragog nam pokojnika obavit ce se 2. juna 2011. godine u 13,00 sati na gradskom blju "SV: ARHANGELI", gro"

Duboko ozalosceni obavjdtavamo ka msi je da je nas dragi

fodbinu,

prijatelje i

,likar i profesor napustila dana 30. 5. 2011. go dine, osraviv~i nas da lugujemo za njenom Ijubavlju i plemenitoscu_ Sa.hrana cese oba vi Ii da.na 3. 6. 20 II. godine u 14.15 sati na gradskom groblju »BARE"_ OZALOSCENI: kcerb Gordana, zet Miso, unucad Helena i Nikob, praunuka Izabel~ braticne Marijanri i Polikseni ja sa poro dicama, snaha Zelj ka, un uka I rena, komsije i ptijateliitt t
POSLJEDNJI SELAM

ADIS (SULEjMAN) RIZVANOVIC
preselio na ahiret u utorak, 31. 5. 20 II. godine u 38. god in i., Dzenaza polazi ispred dz.amije u Zukicima u cetvIra.k, 2. 6_ 201 L godine u 17.00 sati, poslije ikindije nama_za, a rahmetJija ce se u.kopati n.a meZ1lrju ZukiCi. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAHI OZALOSCENL majka FATIMA,supruga BELKISA, brat. ADEM, sest:re AMINA i ADVIJA, nevjesro HADISA, zet HASIB, sestriti IBRAHIM i MEHMEDALIJA, porod ice RIZV iJ.,NOVIC, BALIC,. HABI.BIJA, DAIDZIC, FAZUJlASIC, l;IAKALOVIC, HADZAJLIJA, CERO, JABUC, KORlC, MEZIT te ostala mnogo broj na rod b ina, prij ateli i i karnsi j e. 6) 11·1 ,,~t

OZALOSC.ENI: braea Vojislav i Ljubomir sa porodica. rna, sestre Miroslava i Branidava sa por-odicama, Nebajsa, Aleksandra, Miroslava, Milka, Olga, Ranka, kao i os tala rodbina, prijatelji i komsije. III

dragom b ralU

Duboko ozalosceni obavjestavamo

rodbinu, prijatelje i komsije da je nasa draga

je n as dragi suprug, orac i de:da

Sa veHkom mgom ob.vjel!3vamo rodbinu, prija,elje i komlije da

AHMEDU (ABDULAHA) FEjZICU
Nek. Ii dragi Allah dB, poda" ri rahme'r i svc;:dicnnct:dtc lier
pOle~ porod.ic,i 5abul'.

JUG (DOKE) MILlC

ZADA (MUjO) CUSTOVIC,

rod_ REDZIC

Dana 31. 5_201 L u 91. godini prese1ib m ahim. Dzeuaza ce se klanjati u petak, 3. 6. 2011, godiue u 16.00 sati !!a mezarju u Kljucu, Gacko. OZALOSCENI: sin Fadil, gnaha Hamida, brat Abid, Seslra Zenifa, unuke Amela, Maida i Aida, praunu~ad Anes, Fadil, Ema i Sarah, zetovi Samir i Nermin, bratiCi ZeCir, Meho, Dervis, Adem, Goran, Mi.rsad, Begler i Redin, bra(icne Emina, Hajra, Zada, Muniba, Mune"era i Ediua, semiCi Hasan, Vebbija i Velija, sesrric!)a UUet", s!!aha Serifa, te porodice: Custovic~ Rediic~ Saric~ Torlakovjc, Agic~ Lojo~ Kunic~ Be:nija~ RedzQvic, Dzankovic~ Hjdavie.
6503-1od;!;

dip!. ing. arh. pr"",inuo 31_5. 20l1. godine"

INNA L1LL8.HI VE lNNA ILEJHI RADZIUN Sestra Behija j.iare"ic
kcerkom Sabihom i ze10m

<l

;.z aleisti eke k.pele_

Sahrana ce se obaviti 2. 6. 2011. godine u 14,15 'Oli na grad,kQm grQbtju ,.BARE«

sa

Dau~Qm)

i.ojeDom di=m

s.nah Om M U neverOm

Vujisic, Agincit:, Stefan, Gavranovit, Filipovic Baros) Sari6, Had2io$mano'l,l'it~ Hadliomeragic~ Finei" Ir::l!mari~ o:s-~alarodbite
J

Tin, I ona, Leoa i Ida, kum Naoi i kuma Noda, rodad, Ie po~odice oa i prijatelji, III

L;jUla) brat Milo.rad) sestra M.ilk ..;:.J!et Davol'} sna;ha Mirna, UDuci

OZALOSCENl: sup rug. Mubera, sin Vedran, kcer ka Svietl.na -

sport 64 r--------------------------------------One""i avaz, tel'l~ak, 2, junVlipanj 201 1.

REPREZENTACIJA Pripreme za sutrasniu

aRm
(;8

-IU S

Vjerovatno

igrati sastav ko] je slavio u Zenici • To sto je rival

niHada se nismo branili
Zviezdan Misirnovic posljednji se prikljucio kolegarna iz fu dbalske reprezentecije, [ucer je vrlo korekrno nasern u Zenici, ce Rurnunirna navijaci
SU~

Zvjezdan Misimovic prikljucio se timu

Igrao sam dva puta na stadionu Rapida i nimalo nije bllo ugodno
ltat, Zvjezdana to ne zanima

takoder, ternperamentni poticaj.

i to

biti dodatni

od ra die pry i tren ing, b io je rasrrcan, raspolozen .. - Prvo su me mucila leda pi! sam onda zategao list, alise sada osieeam dobro, Bio sam u Niemaekoj na terapiiama i 10 rni je pomoglo rako da vierujern dacu m 06 izdrzati u
Bukurestu " govori veznjak rnoskovskcg Dinarna, Njernu sutrasnja uta-

km ica bi ti tree. na s tad ion u Rapida, - Imam iskustva s rim sradionom, igrao sam ramo dva pura i nimalo niie ugodno, Stadion je vrlo slieao

ce

Ipak, smatram cia ce 10 biti sasvirn drugacija utakmica od one u Zenici. Mi smo tada morali napa da ti, a sada su oni u rakvoj ulozi, moraj u da jure. Prerna mome misljenju, Iogicno je da napadnu ad prve min u re, nastoia I ce sto je prije moguce zab iti go! " smarra naS as. Iako se u posljedn j e vri ieme gradani BlH, navijaci nate reprezenraciie, odusevtiavaj It nimalo ruzieastom si tuacijom u prori vnickorn ta boru smatrajuci cia nam [Q n udi joli

mnogo. • Bit ce oslabljeni, to je istina. N ece bi ri Kivua, a vj eorovamo ni Gojana. To su niirna zaista bitni igrari zbog ~eg-ace biti slabiii. No, 10 ne rnijenja mnogo situaciju. Kakvi god da su, mi smo sebi najbitniji, Ako pokazerno A kako cemo igrari? Mislim da je vazno da ne primimo gol na samorn pocetku, a posli je idemo napasri. Znamo da smo U 10m segmenru mnogo bolji, Uosralom, nikad se nismo bran iii. Svi n as pozna] u po jako] ofanzi vi - Zl!kljucuje Misi1l.lovif, A. C.
cno to zaista znarno j mozerno, doci de i rez ulta r,

s

vece sanse za povolian rezu-

Dejan Martnovlc, nas internacionalac u Hurnuni]

OdOlleti atmosleri i PObiledili
Dejan Maninovic igrao je u minuloj sezoni u Rumuniji, za rim Bresova, Uoci surrasnjeg gostovanja nase reprezentaciie II Bukurestu rvrdi da ee iskusrvo i kvaliret nasih igraca prey agn u ti.
" Ekipa De rncrati cdcljeri pakleno] atrnosferi na stadionu Rapida, ko]i sigurno biti pUH,. onda i nadigr-

Da iSllusluo i lIualitet
domaceg prvenstva - kaze Martinovic te istice da je ovai manii sradion u Bukures ru dosta slican zenicko m Bilinom polju, s rim da irna
daleko kvalitetniji rravnjak, Prerna rijecirna defanzivnog veznog igrafu, rodenog u Doboju, utakmica je ru-

Seleldor s igratims· SSdva klssitns nspadata iii jednim ofanziVnim veznjskom D efini riv no j e, selek to r fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Safer Susie uece praviti vece izrniene u sasravu kcii bi surra trebao poceti urakrnicu u Bukuresru,

ce

ad pomalo konfuzne Rumune, 'za ko je ce, vierovatno, nastupiti nekoliko igraea iz

m unskim igracirna posliednia sansa za povratak u igru,a se-

(Lucescu) mozda i posl] edn ia na kl u pi reprezen fad je, I. T.

lekroru Razvan u Lucesk uu

rodnim Oobojem

(''''''I,,. ....)

Jedina dilema
I.ko je kaz.o da bi bilo neozbilj!!o saopCiti sas(.v dva dana nmije pa ne.sto, mo.i:da, u posljednji mome.nt promij eni Ii, sudeCi prema juccrasnjem mmingu, dever ;grac.a 1ma za cementira n 0 mjcsm, a osravljena je jo~ sarno jedna dilema s obzirom

R8pr8Z8Dlaliuci Da rOStiliuliOd Mahira
..... Miralema Pjanl';a, Zla ta_lla M u" s Iimovie., E din a Dicku i Zvjezda· na Misirnovica ovih dana je u svojoj kuCi na Mahmmovcu u S.r." jevu ugostio njihoy prij atel j, mu· zic.r Mabir Sulejmanovic, U njegovim specijaIiterima s rosriIj. uzivali su i redirelj Elmir lukic, muzicar Dino $u kalo, men adZec Adis Junuzovic i Mahirov komsija R US!!! ir p.orO;. Vese/o dru!tvo lIa .Mahmufovcu

na 10 da Sit na dva golaigrale dvije nepotpune ekipe, - J os nista nisam odlucio mada imam neku viziju u glavi kako bi ro trebalo izgledati i ko hi rnogao igrati, Sa" slav cu saopciti u posljednji moment, ier to take uvijek ci.llim. U sustini, mi i nema!lIO nisla mnogo mijenjali. ledino jc pitanje hoec 1i u Bukurdlu istrcati sa dva klasicna spic-igraca iIi mozda jednim te jcdnim ofanzivnirn vez:njakom, koji bi, opel, bio jedna vnta napadaO; ... aIi to nije wilko ni biInO - ka7;ao je S usi e,

Oduzimanle lople

Selektor kaze da ne bi

imao n ikak ve zarn jerke igraci m a k ada b i ponoviIj pard j u 0 d 26. marta,

Da Ie barem ledan mallie "poluQenu
Utakmica s Rurnunijom mogla bi b iIDije 0 drediti sastav- za filet koji sliiedi iietiri dana poslije, prod v Albanij e u Zenici. Nasa reprezeomacija je, nairne, u nesvakida'Sn j oj situ ad; i, Cak se.dmori.ei igtaea prijeti suspenzija ukoliko z:lrade zuri karren, • V 00 ma je nezgodno to bas sedmori ci prj je Ii suspenO!ija, to j e v~.e od po· la lima. Da je barem pel ili scst, .oekako hi iakse hila. Ali, ilta /ierno, ne smijemo kalkulirali. Moramo razmii!ljati 0 ovoj uta.kmici pa lek nakon nje 0 Albaniji kazao j e Pape.

sto

ali da moraiu poboljilati jns jedan segmem - igru bez !opte. - To sam im govorio i poslije pohjede u Zenici . Sv; smo rnogJi primijeriti cia prude dugo vremen a oct !<ada izgubirno lopm do lIen utka bda je ponovo vrati mo. VidjeIi s te Barcelo" n u, Svise dive njihovim dodavanjima, rnajslOrijama Mcsija ... ali ie njihov najveCi !:valile! u oduzimanju 10pLe. Osvajaju je na svim dijeIovima terena i nebd. ne produ ni dvije sekunde dok je ponovo ne u~!!)u u svoj pos jed. Dakle, piranje je, sudeei prema Papetovim riie~ima,
Vedad lbi,evic iIi Senijad

IbriCic.

Z-a ~}crvene~jJ kO'j i su u po-

lusatnom

!lIeCU u Hrasnid

sport

OnevHi avaz, t1itvrtak. 2, iunVllpanJ 2011.

65

Miralel11 Pjanic uoci buk!!l'es~og okrsaja

utakmicu u Bukurestu

pod pritiskom, ne mora biti nasa prednost, smatra selektor Susie

iSIO_ POS auo

lu

a-OIl.
Pjanic na ,Ireningu: KvalilelniJi sma ad Rumunije (FoIo: F, -J

tail

II

Jedva sam eekao da se zavrsl sezona u Francuskoj • Ako osvojimo cetiri boca u dvije utakmice, imamo razloga vjerovati u uspiesan zavrsstak ciklusa
Dok ie proslog vikenda dio niegovih kolega u Saraievu treni rao, Miralem P janie jns ie bin u pogonu. Lion je rek u nedjelju zavrsio sewn u, a nas reprezentati vac ope t se morae cvari ti na klupi, bez sa nse da pokaze St.
zna,

Uon nudl noui UDOUII'
Pjanic ka~e da o~kuje promjene u Lionu, Misli li ina sebe? - Ne znarn, Nude mi novi ugovor, ali 0 [orne se sada ne Zelim brinuri, To 61 os voj im 0 naslov, al i u porno podbacuiemo. Naravno da ne mozerno bitl zadovolini. Situacija nije dobra. Vierujem da ce se narednog lieta nesto rnijeujati, od igraca pa mozda i do trenera - lVTdi Pjanic. Priie odrnora, Pianicu slijede reprezentativne obaveze. Surra igramo u Rumunii i, u u takmi ci od ko ie ee zavisiti nase ambiciie da se konacno docepamo Evropskcg prvenstva, sve prepustiti ocu i menadzeru. Nakon ove dvije utakrnice imam rri sedmice adman i zelim ih provesti I1a odgovaraj uci naci II . kaze Pi an 'c_ usp j dian za vrs etak ci kl u sa tvrdi Pjanic, Kao i vecina niegovih sa igra ca, M iralem nade polaze u L.O da smo, kako kale, iaci. Prema njegovorn misljeniu, Rumunima stadion bukureskog Rapida, koji, inace, vazi za kosnicu u koioi gostuiuce ekipe ne vole igrati, ne bi trebao mnogo pornoci. - Svi smo mi igrali na mnogo rezim gostovanjima. Vafn 0 ie dobra se s premi ti i ozbiljno shvatiti utakmicu. Istina ie d. Rumuni imaiu problema, ali isro rako, irnaiu igraCe koji mogu individualnirn porezima rijesiti utakmicu, Kvalitetniji SmO i, ako budemo cdigrali onaka kao sto znamo, vjerujem da ce se zavrs; ti dab ro - Pjanicevo je misljenje, M. TANOVIC

Mogu(:e promjene
Pi an ic jeod sezone ocek ivao mnogo, da konal'no odbaci epi let talenta i postane standardni prvorimac Liona, ali 10 se nije desilo. Sporadieni nasrupi u rnanje vaznirn uta-

(For", F, Foto)

km icam,' n isu 0110 sto zadovoljava M iralemove velike ambiciie, - led va sam ('-eka0 dase zavrsi. Sezonaie bila duga i svasta se desavalo, Ne rnogu reci da je b ila bas dobra za mene i za klub, ali aecu gubiti nadu da ce biti belie ka~1.' Pjanic, Osim SlO j e os tao b ez titu le prvaka, Li 0 n se jed va izborio i za Ligu sarnpiona. Pjanic tvrdi da ."".se nesto
morari promijeniti,

Dobro se spremiti
- Ono ~[Q sigurno mogu feei jes te da cemo dati sve od sebe, Znamo da su nam ova dvije klj ucne u takrn ice, mazda ne najvaznije, ali aka ih zHvr;SiIDO na zadovoljavajuCi nacin, Sa ceriri bcda, imamo razloga vjerovati u

bili bcljicd "bijelib" sa 2;0 (Dzeko, Rahimic), igrali su: ~ehic - Lulie, Spahic, Mravac - Rahimic, Pjanic, Misimovie, Medunjanin - Dzeko, Ovo] ekipi treba priklj uciti pIVOg gclrnana Hasagica, koj i je propustio trening zb og alergiiske reakciie na polen, re MujdZu i Ibisevica pa da dobijemo sastav koji je 26. ma{tasredio Rum lUIe sa 2: 1. A ko god bude zauzeo mjcsm medu pIVib II, iSlil'e Pape, mora! ce pokazari pravi prisrup. - Pria. se, Rum uni ovakvi, Rurnuni onakvi, ali oni mene uop6e ne zanimaiu. Mene iskljucivo inrer~sira mOl tim i !:ako cerno mi odigrali. Do sa da samo proti v Luksembuznac; da mOmmO za b iri najm.nje jedan gal, a mislim da IQ moiemo~ je:r imamo i:i::U7~rga n ism 0 pri.m iIi gol~ stO

MlslmoulCeuo MaSmenle
Upitan sea misli koliko ce Zvjezdan M.isimovic biri spreman dati sa same dva treninga prije meea te zabrinjava li ga njegova povreda, Susie je kazac: - Z vjezdan ie taka v s.kor~ uvijek. Navikli smo na !!jegove probleme i Ill! 10 d. skoro po obi Caju dolazi po" sljednji. Moida je to i ~bog sujevjeria pa imate igroce koji posljednji izlaze na reme napada.cke opcij e. Ru.muni ce bili pod pri[,iskom, ali to nas ne smije za vara Ii da porn isli rna kako je to nasa san sa. Mi smo u pros10m susrelu u Zell iei pokazali da op~erecenie i problemi !'I.e moraju nilila znal'iri, cak naprotiv. Ne rea da bi ih svi vidieli, Nije trenirao mnogo u posliednje vrijeme, ali se nadam da ce biti spreman i da ee da t:i svo j dopri nOS. Pape [e priznao da u svojo] kari ieri 01je imao b irnijih momenata sujevjerj., ali da nije volio jedn u stvar. - Kada bi mi qna mach pfetlb preko pUla dva iii td dana p rije u takm ice, to nikada ni ie b io dobar znak. mora igmt' bi Ii rasiereeen da bi pru2io dobru panij u. Znam jz !iCl1og iskus tva, n ajb oli e sam igrao kada sam bi 0 pod pri t;skorn - dodao ie Susie_

- Vee tri godine pocinjemo sezonu s ambicijom da

Svaka je najleia
Do sada, BiH je dva puta gostovala, Luksemburgu j Albaniii, a PIVO jc pobijediIa pa potom remizirala. Haec li bili rde prebrodi~i Bukllre~! nego T iran u? - Sve ce bi[i teze ad Tirane. Svako naredno gos mvanie bit ce nai reze - zakljuCio je seleklOr, A. CULlC

Danas odlazall
Repre>1<'Jllac! jaB iH u Bll k ureSt pu tu je dan as u ju tro, carrer-Jeto.m i~Sarajeva. Utakmi~ se igra surra ad 20 sati po nasem vremenu uz direktan prijenos i na TV Alfs_

carier-lelOm

Fudbalski savez Argentine (AFA) demamimo je lvrdnje Dijega M.amdone (Diego) da su reprezenra tivci ove ju znoa m erich drlave korisIili doping u baraZu za Svjelsko prvenstvo 1994. proliv Aus[ralije_ Maradona, ko) i je tada ios bio aktivan fudbaler, izjavio je nedavno da su on i saigral'i uo~i meecva s Ausrraleima krnj em 1993. godine (l ,I, I: 0) do b iii "brzu kafu" za po boljsanje igre, ,10 SUcelnici AFA-e znali, Ie d. niie bilo dopillg-kon[roie_ - Niie b.uo potrebno da se igraCi podvrgnu lcsru, jer su rndaSllja pravila bila mkva. Slij edill smo propise i CaSlje svima saeuvana - saopcio ie predsjednik Saveza H ulio Grondana OUlio). Maradona je oa zavclnic; SP-a u Sjedinjenim Americkim Drzavama bio pozirivan na kokain poslije ut:akmice s Nigeriiom zbog cega j e dob io 15· m ieSeCn u s uspen zijn. Niegov sadasnji is!Up mogao bi se okarakterizirati kao osveta Gro!!doni, koji ga je nakon deb"kla na proslogodisnjern SPu u Iuinoi Africi smijenio s. miest" seleklom. (£.J.)

MaradOna S8 SUBli OrOndOni

Savez demantira slavnogigraca

sport

[}ne.ni svaz. ~etvm k, 2. ju nVllpanl201 1 .

67

Meliunarodni fudbal

dome gfasove 186 delegata

Vall Hisle/roj: Za ~f§il) s Hamburgom

uan 6181elro1 u malag)
Holan dan in Rud van Nisrelroi (Ruud Nistelrooy) igrat ce od naredrie sezone u spansko] Malagi. Iskusni napadac, bivsi clan ManceSler junajteda i Real Madrida bit Ci: predstavlien danas, Van Nistelroj je u januaru profile godine presao iz Reala u HSV, ugovor s njemaekim klubom mu ie istekao,

a

Palermo

rasRinuo

8 R08uem
Italiianski Palermo sporazumno je raskinuo ugovor s dosadasniim trenerorn Deliom Rosi[em (Ross). Pedesetjednogodisll j i stnrcn iak bio je rokom sezone na pragu otkaza kada ga ie iestoko kritizirao predsjednik Mauricio. Zamparini (Maurizio) zbog teskog dornaceg poraza od Udinezea (0:7). Rosi ie tokom dvije godine uspio oba puta izves ti kl ub u E vropsk u Iigu, U nedjelju je po· razen od In tera u fin al u Kupa Italije,

5 ep Bla ter (5 epp Bla tter) ce na poziciji predsiednika FIFA-e oaken lito je po cervni put izabran na ovu funkciju. Za novi cetverogodisuji
OS[3[

rnandat Svicarac je dobio gl asove 186 od 203 del ega ra, a Kongres FIFA·e odbio je prijedlog Engleskog i .5kot" skog fudbalskog saveza 0 odgadan j u iz b ora,

- Zajedno cerno irnati Gelid godine da nastavimo nas put i uradimo posao, Srelan sam zbog jed ins tva u FIFA·i, veorna sam pocastvovan .i dirnut - iziavio

je 76-godi.suji predsiednik S vje [S ke fudbals ke organ izacije.
Na 61. zasjedanju u

ihu Blarer nije imao prorukandidata, ier je donedavni pr-

cu-

edsiednik Azijskog fudbaIskog saveza Muhamed bin Hamam povukao kandidatuell zbog optufbi za korupciju. (Z. S.)

Oak se prvotimci Siobode odmaraju

Dotencijalna DOjaCanja
Dok se prvotirnci Slobode odmaraju, na Tusnju ipak nije sve zamrlo, Ibrahim Cmkic organ izirao je revi j ainu u takmicu protiv drugoligasa Tuzle i za tu priliku u Slobodinu ekipu pozvao igraee koj isu na posudbi u nizerazrednim klubovima, - Zelio sam vidjeti irna Ii neki igrac zanimljiv za nas, Igral i su ugla "nom fu dbaleri koji su kao iuniori bili u nasem pogonu, a danas igraj u za neke druge kl ubove iz Tuzlanskog kantona, Dvojica ili tro] ica se is ti cu i rnogla bi Tor/ak: Naiviera~alf1ile as/ale na Kose~u
(FOIo: S.

CrnMic snima

bi ti zanimli iva. Is III u takmicu ponovit cemo u cervrrak, nakon cega rnozda i odlueimo nekoga od njih angazirati " kaze Crnkie, Sloboda je, ina.Ce, pobijedila sa 3: I golovima Damira Murselovica, Semira Salarnovica (penal) i Amela Bosnjica .. Za Tuzlu je go! dao Adrian

ouen ostaJeu mancesteru

Smajlovic, Utakmicu je kao glavni sudija vedic Dino Crnkic, mladi sin trenera Slobode Ibrahima, koji paralelno igraji to za Tuzlu. Njegov brat Damir ie, takoder, ;grac i kapiten Tuzle E. M.

Sa'.lovlo)

BlllD dogoUora S TOrlaHOm, MUharemoUicemi HadZicem
Fudbaleri Sarajeva na odmoru su do IS. juna, a za to vriieme rukovodsrvo kluba u osta vci zeli za vrsi ti pregovore s igrnCima Kojima is rjeeu ugovori. Prema rijeeima spomkog o:Iirekrorn EdillUl Hadfulagiea, blizu su posrizanja dogovora s Veldinom Muharemovicem, Sedinom Torlakom i Damicom Hadzicem.
SVH

Edim Hadzialagi6, sportskl direktor Sarajeva

ODrOSUOSe nallon 25 aOdlna alillUnOa laranJa
Nakon 25 godina na nogornetnim terenirna, od aktivnog igranja oprostio se golman Mustafa Pal a!;, Muci. Karijeru je zapoceo u Bratstvu iz Novog Travnika da bi poslije branio za Iskru iz Bugojna, Travnik i NK Posl jed!! j a u takmica b iJ a

Golman NK Vitez odlazi u trenere

Oven: Ugovor na godinu Mai!:1 Oven (Michael Owen) potpi sao j e no vi iedn ogodisn ji ugovor za
Mancester [unajted, Tri-

desetiednogodisnji napadac je vecinu sezone bio a drugom planu, Z3" biljezio je samo 17 nas tu pa uz pet golova,

Branislav
su iskazala Vudina

Arsen ij ev ic i

trojica

SCepalloYic vezani su

in teres da i u narednoj sewn; nose bordo dres. Vjerujern da ce rako i bin, a ostalo je jos da precizirnmo neke detalje na obostrano za do voljstvo. Razgovaramo i s golmanom Dinom Ha:mzicem - rekao je Hadiialagic.

ugovorom sa Saraievom, ali im je klub duzan odredenu sumu
oovca.

Vitez.
mu

Cijene telisku izmedu ceio ue izmedu

-Narnvno, zclimo da i nj ih d vojica ostan u fl' Koilevu, uz ispunjavanje odredenih obaveza - dodllO je Hadiialagic. A.Dr.

drugoligaSki derbi dva Vi.le:za, kada mu je prireden

ie

oprosmj. Pa].alic ce nasr3viti karijeru kao [rener golmana u NK Viccz. S. P.

KafarJar i Palalit: Opraslaj prerJ rJ8rbi riva Viteui

ulaznica za prijautakmicu . Haiduka i Barkrera I ee se 80 i 650 KM, objavio je splilski klub. "Bili"ee stogodisnjicu posto.janja obiljezili due.lom s evropskim prV3" kom 23. jula na Pciljudu.

Barcelona uSPlitu

68

Onevni aV31. ~'Btvrtak. 2. iu nVlipanj 2011 .

sport

_adal i are)
nou" triJ ml Hamze Alica
MHeusnic u koplju ostvario normu za juniorski EP
Pred priblizno 1.000 gledalaca j ucer j e na A tlerskom stadionu Kamberovica polje odrfan 2. med UD aro dni atle[ski miring "lenica 20 II", na koiern su naivise paznie pri vukli nastupi dvojice domacih bacaca kugle Hamze Al ica i M esu da Pezera, Ali':, nazalost, nije uspio osrvariti A-olilllpijsku norIieni i drhvni rekord za rnlade juniore (18,36), koji je pri j e mi esec bad 0 u Barn s kuglorn nd pet kilcgrama, iz serij e u seri j u po vecavao i zaustavio se na tak 19,&4 metra, Sjajan ie bio i bacac koplja Dejan Mileusnic, koji je dosadasnji lien; rekord (70,17 m etara) po vecao na 71,66 rnetara i osrvario norSarapova:LakO pro/iv Pelkovic Rafael Nadal i Endi Marei' (Andy Murray) nisu izgubili ni j edan set u cetvnfinal[lim mecevima Rolan Garosa proriv Robina Scderlinga i H uan a Ignaci j a Cele Uuan Ignacio Chela). PetOS tru ki os va iRC gren slema 1.1 Parizu Nadal, koji je [edini mec u karijeri na OVOIDturniru izgubio 2009. go dine upravo od Soderlinga, igra sve belie kako se blil'e zavrsni mecevi, - Veoma sam sretan, igrati proriv Robina uviiek je t~ko. Bio sam bolii nego PToteklih dana. M.islim da je moj nasrup bio na dobrom nivou, a Robin ie mozda napravio vi~e gresaka nego obicno ~ izjavio je Spanac nakon SIO je savladao Svedallina sa 6:4, 6: 1, 7 :6. J\\arej se u prvom rem pro o ti v Cele vra rio nakon Sto j e izgubio dva svoja servisa, dobio ie u taj-brejku, a onda sa 7 :5,6:2 priveo rnec protiv

Bez problema za favorite

Marija Sarapova i Na Li plasirale se u zavrsntcu

PO

linalu

Attets.ki miting .Zenica 2011"

(FilItJ:AfPJ

Pobladnici
KLADIVO: BarharaSpiler (Slovenija) 63,67 m, TROSKOK: Aslan Cagdas (Turska) l3,JO m,.100 m: Sandra Parlov (Hrvarska) !l,88 sekundi, 300 m (promoti vna utrka.do 15 gndina): Amina Mujcillovic (BiH) 43,55 sekundi, 1.500 m: Luiza Gega (Albanija) 4.:.16,0 L .. MUSKARCl: KOPLJE: ZENE: VIS.: Almedlna [asarevic (BiH) lAO m, Dejan Mileumic{BiH) 71,66 m, BOm prepone: Jurica Grubijjc (Hrvatska) 14,10 sekundi, DALJ:. Alan Sims (SAD) 7,10 m, 100 m: Luka Rakic (COla Gora) 11,02 sekundi, KUGLA: Hamza Alie (EiH) 20,33 m, DISK: Roland Varga (Hrvarska) 64.34 m, TROSKOK:. Alan Sims (SAD) 16,36 m, 800 m: Azedin Budema (Francuska) 1:49,60. rnu za Evropsko iuniorsko prvens rvo u Os rra vi, ko j e ce s e odrZa Ii sredin om narednog rnjeseca. Po B.

DanasOji
Zenska pol ufinala igraju se danas, a prve c_!! nateren Na Li i Ma.rifa Sarapova (14 sari), nakon cega ce uslijedi ti m izrnedu Ma. rion Bartoli i Franceske Skiavone (Francesca Schiavone). N a. program u je i finale

prOgram

ArgemiDca kraju. Ovo je za Skota prvi plasrnan u polufinal e Ro Ian Garosa lJ k arijeri. Dok su kod tenisera sva ce~il-j ncsioca prcsla u polufinale, koje se igra surra, prvi nosilac Nadal proti v CervI-

fog nosioca Mareja te drugi nosilac Novak Dokovic proriv treceg uosioca Rozera Federera (Roger), kod teniserki su naibolie rangirane igracice ispale, Posljednja je "pala" jucer; cervrta nositeliica Viktoriia
Azarenka

ec

miesovi rih parova, gdfe se sastaju prvi nosioci Katarina Srebcrnik (Sloveniia) i Nenad Zimonjic (Srbija) protiv Keisi Delakve (Casey Dellacqua) iz Australi]e i Skora Lipskiia (Scott Lipsky) iz Sjedinjenih Arnerickib. D rza va.

neskinje Na Li, dok je Marija Sarapova lako savladala Andreu Petkovic, Rezul tati: Teniseri, cervnfinale: t/adal (Spaniia). Soderling (Syedska) 6:4, 6: I, 7:6,

izgubila

je od Ki-

Mare] (Skolska) - Cela (Argentina) 7:6, 7:S~ 6:2. Teniserke, ce[vnfinale: Sarapova (Rusija) - Petkovic (Niemaeka) 6:0, 6:3, Li (Kina) - Azarenka (l}jelorusija) 7:5, 6:2. tz. S.)

mu (20,50 rnetara), ali je S3 20,33 metra pobijedio u svojo] disciplini. Pezer je, pak, dosadasn ii

Nasi nisu uspjeli. u Ukrajini
Trijumfom u majstorici u gos[ima kod Donjecka (69:62) kijevski Budivelj!!ik je, rezul la 10m 4: 3 u seriji, poSUlO novi prvak Ukrajine. Tako se i nasi k~arkaSi u

HuMiCi UasilJeuiC bez lilule
rnsu

"Stu .enti" traze nouogtrenera
Suspenziia FIBA~e blokira dovodenje igrackih poiacanla
Kosa.rka!Jki klub Bosna ASA BH Telecom dobio je prije dvije sedmice novi Uprav!!i odbor, pled kojirn i'e ogr..:oman izazov. Pon~d toga ~!O mora san irao m i1ions ke dllgOVe, pred celnicima "Smdenata" je posa.o da pokusaiu rij~iti kompliciranu kad:rovsku krihljku. VeCina igraea, barem formalno, slobodna ie u izbo" ru nove sredine, a ugovori su istekLi i tre!!eru Damiru leIjkovic1.l i tim-menadle:ru Seji Bukv!. - Za sad a !!emamo nisla konkremo, izuzev 5tO ie definilivno jas!!o da eemo trazili !!ovog trenera - kaze direk lOr kl uba Admi, Bukva o lome ko ce od kosarkasa ostati ili 0 tici, analizira t cerna uCinak igraca i struke - naglasava Bukv3. mogucim pojac3niima iluzorno ie govo-riti zbog prosmg razloga sto Bosna, presudom Medunarodne koSarkaske federadje (FIBA), ne moze reg.isrrira Ii nove igrare sve dok ne izmiri dug svom biv~em clanu Nikoli Vui'urovicu (priblizno 180.000 rna" taka). - Svjesni smo problema i sve radimo da srvorimo uvjete cia otvorimo razgovore 0 izmi rivan ju dugova ne sa rno Vu~urovicu nego i svima on.ima koji imaju potrazivanja " rebo je Bukva. E. J.

Mnogo nepoznanica u KK Bosna

redovirna Donjecka SaSit VasiIjevil! (9 poena, 8 asisrenciia) i Jasmin Hukic (5 poena, 35koka), iako su wali pred.nOSI doma6:g !erena, uspj eli domoCi tiluleprvaka. (p. B.)

o

ko~arka~ Cak Eidson (Chuck) iz redova izraelskog Makabija iz Tel Aviva prelazi u spanski Kaha Labonl. Eidson ';e u kl ubu na~eg reprezen tativca Mi rze Teletoviea zaradili tri miliona eum za dvije sezone. Tl:ideselO· godisnji bek (202 cemimelra) bilidio je prosiecDo 18 poena i 7,5 skokova na nedavnoj zavdniciEurolige, gdje je Makabi osvojio timlu viceprvaka.

Eidson UZ TeletouiCa za tri milionaeura
II- Amedcki

Bllwa: Veliki posao pred upriivom ko bi se uopee i raz.misljalo [e dodaje da je trenmni pri· pogO!!U. oritet srvaranje org;<ltl.izacio· o takmiearskom - Prije bilo kakve odlu.ke nih i m3terijalnih uvjera ka-

sport

2, iunViip<l"i 2011.

Dnavn lavaz. ~etvrtak.

69
Vijest u brojci
SUd?j~V~ka. lil Ibrahim Dincbag lIa,zj odsretu ad Fudbalskog saveza Turske u visini od 48.@Oeula,jerje"navo.dno, razotkrio njegovu homoseksualnost ipotom gaotpustio, Din cbag tv rdi da ne moze naciposaood kada su u medijirna objavljeuadokumentakoia pokazuju da on nijesluZio voisku zarosro je homoseksualac,

48.000

Izjava, dana
• U ovakvimuvje~

Ofsajd

lima, isoorisu se pretvorili u utrkus
jednim konjem. (PredsiednikFudbalsheasocijacije EngleskeDejvid Bemstino izborn lelnik,aFIFA·e)

DUZepeSiDiori u IIUCnOm prl1uoru
z» ij ezda Laci] a, uhapsen j e zbog uee..
Buzepe Sinjori, nekada velika

Dekar prije pa{;elka prve fiRillne IIlakmice plej-lJla NBA, lige izmeiJIJ Majamija i Dalasa (F(lW R~"Ie")

srvovanja u namjestanju rezultara fudbalskih utakmica u Iraliii. Novinska agencija ANSA objavila je da je Sinjori U kucnom pritvoru, Medu uhapsenimaimaigracai celnika drugoligaskih itreceligaskih kl ubova,

Kelerer: Ddbacuje opluibe

Cuvaj' se Majamija hl i kad gu b i. U sezoni 2005/2006. kos..rkasi Hita porazeni su u prva dva meca NBA finala plej-ofa protiv Dalas ill averiksa, ali Ell zatim nanizali cetiri po bjede za prvu ti rulu U
klupskoj historiji,

plej-ofu gubila na poluvremenu (43:44), ali je, kao i u prethodnih pet, nadoknadilazaostatak islavila. Blistao ie veliki rroiac

Hita Lebron Dzejms (Le" Bron James, 24 poena), Dveid Vajd (Dwyane Wade, 22), Kris Bos (Chris Bosh, 19), dok je na drugoj srrani

Ove godiae, Maveriksi su dobili oba duela u regularnoj sezoni, ali kada je najpcrrebniie, Hit ie proradio i pobjedorn (92: 84) otvorio reprizu fin ala iz 2006. "Vrucina" s Floride ie po ses ti p u I U 0 vogo disn jem

Mellhe)l preozeo'6Raliete"
Legen darni Kosar kas Boston seltiksa Kevin Mekhejl (McHale) nov; je trener .Hj usro n roketsa. CI an K u ce sla vn in osvojio je sa Seltiksima tri titule kao igrac, a Po.Io.IDie
dugo

ubacio Dirk Novickij Nowitzki). Niemacki as povriiedio je lijevu saku u sudaru s Bosom u finisu meca. Ipak, najavio [e da ce igrari u drugam sus rem u noci s cervrtka na petak, takoder u Ma27 koseva jamiju,

Ekscentricni Austriianac Danijel Kelererffraniel Kollerer) prvi je igrac kojern je dozivo.mo zabranieno bavlienje tenisom zbogpokusaianamiesrania meceva i novcano sa 70.000eura. Nekada 55. teniser sviiera, POlJ!3! po kon rroverznc m ponasan j u, proglasen j e kri vim za krseni e an tikorupciiskih p ra vila T eniske jedinice za integri let (TIU). Istragorn ie ustanovlieno da je Kelerer pra-

AuSlrilancu H818r8rU doiiuotna zabrana

Zbog pokusala namiestania meceva

vio greske od ok tobra 2009. do [ula 2010. Kelerer je rekao da je suspenzija ogroman sok za njega te jeistakao: -Opruzen sam da sam priIazio drugim teniserima kako bisrno narnjestili rnec.kao ida sam rrazio od drugih da izgube, Tojepotpuna besmislica Covieka poznatog pod nadimkom Ludi Deni ATP
je dva puta suspendirao zb-

og D epristoj neg po n asanja, (A.Dr.)

godina u Mioesota limb ervolfsima b in anga~i ran !:ao men a dier i
trener,

Mekheil (53 gcdine) sa "Raketama" je sklopio ugovor na ceu.ri sezone,

Rivali se nisu proslavili precizuosru U prvom finalnom duelu, Majami je realizirao ocajnih 39 procenata !luteva iz igre, a D alas jo~ slabijih37.

Centar Olimpijakosa bijesan na arbitre

Najbrfi i'ovjek svijeta, jarnajcanin Usein Bolt (Usain) ocekivano ie pobijedio u utrci na I00 me lara na atletskom mitingu "llama sprinterica" u ceskoj Os lIS" vi posrigavsi rezultarod 9,91 sekundu. - Postignuto vrijeme nije lose, al i sam ocek ivao d a. ce b iti bo Ije. Vjerovao sam da ell biti brzi - izjavio je Bolt, koj i ';e s1jedeCi naswp imati 9. juna u Oslu, ns mi[ingu Dijamanme lige. U Zenskom sprinru najblia je bila olimpijska pobiednica, J 3majeanka Veronil<a Kembel-Braun (Veronica Cempbell·Brown) sa najbo.ljim rezul mIOm sezone (10,76 seklln di). (A. Dr.)

zatuorza BOil i,SlrC80 SI8ZU Z,89,91 Sellundu hUllaane
Atletski miting "Zlatna sprinterica" u Ostravi

II> Poliskazbog Evropskcg prvenstva u fudbalu 4012.

Boll: Viera !faG sam da ~II Mi lJrii

(FCIO:II.P)

godine,kojeo~zajedno s Ukraiinom, ponovo zaostra va propise i kame za huligane, Vee od naredne prvoligaSke sezone planira novCane kame M lim mjesta od najmanje 500 eura, a za utreavanie huligana lUI teren prijeticak kama ad jednegodin.ezatvora. Vlada je zbog skandala na finalnoj utakinici Kupa PoljrJ<e, kada su huligani Legije iLeba demolirali Silldion UBidgoocu, lISVojilaarojene :alkona 0 sigumosti na marovnim i spcrtskim manifesta.cijama. (A.Dr.)

Burusis: Naslupao za reprezenlacijll i slomljene rllke

Cenlae Olimpiiako.sa J a· nis Burusis (Ioannis Bourousis) o.bjavio je da vise ne zeli igrsti 7.'3 grcku ko~arkasku reprezcm3ciju, a kao !:azlo.g je na veo odno.s su di j a prema njemu u fiDalu drzav-

Burusis nece laratl za BreNU ZhODSUdlla
!lo.g plei·ofa protiv PaDali· naikosa. - Igrao sa,ill za. Grek u i slo.mljene I"uke, a 1O mi se ovako vraea. Zaw necu da igram za repre~en!aciju - rekaojeBurusis. (A. Dr.)

CETVRTAK 2. 6. 2011

BHn
07.00 ~ramzadje~uimlade 09.10 BeHaTebebe 09.15 Rcbet Rob!, animirana serija,3SIS2 09.30 B~zriii ka, igmna serija, 2/8 10.00 BHTvij"sl.l 1 0.15 Pies iivela, igraoa senja, 48/125 11'.05 MQjam.iakuhinja,r. l1'.1S Godineprola,e,igra"a,~rila, 916S 12.00 B HT vijesti 12.15 ao rko-sl.t IcO. igrana senj a 113/229,r. 12.45 Mlnlporlrelisltkar2.Mltivol U n kll~lc - En es Sivac, r. 13.15 BH gasl.cDkulak, kulinarski show,r. 13.55 Tenis. Grand SI.mRoland Ga rrcs 2011. polLJfinale.prlje1 0.0 Od ITtan, 5 +. edu~ativ~. serija 1 0.05 Fre n~eri uB i H, a~imirana serlja 15.15 Aladi nove p ri~a, animirana se· rlja, 14/26 16.3 D Gor'Q-,I, IkD,:igrn~aserlj., 1141229 17.00 Pule~ildravlja,m.ga<in 17.~ 0 S'e u sv.m u, dn e.~i maqazln 18.45 'Plm iPom,<lnimim~a.erija, 23/26 19 ..00 Dne~nik Kultura Wijeme Business News 20.0 DElel, igrana senj'a, 99f1.36 21.00 'HQteIBabilQ~,igrnna smija, £/16 nOD BHt.ijesli 22.2.0 Temaaana 2.3.1-0 i ness News, r, 23.15 Figu 'e. Ja .mila fb~nic, progrilmizlrultlJre 00.15 Hotel B ablto n, Igrana serl]a. £/16,r. 0-1.10 he U SVBmu, dn!vni magazin, r. 02.2 5P,egl e d p rog rama "petak

TV AlFA
07.00 Dob ro j ulro, julamji program 09.00 VIJes1i 09.05 Rezovl, 19ranasenl., 21. epl. zona 09.35 Obal e p rifaiu rli Bka,slusa 'RI· j eka Ie Ij.zniGa, dokum~ntami program C~'nifilmo';. 10.0 OPi plin~i 1R25 H~ ,".1'100 no lR45 O!epnizmajici 11'..05 ~illa M.rla,igranaserija, 132. epizoda,r. 12.00 Dnevnik1 12.15 Po ~ sremc m nil ~I~om, Igm· naserlja,58. Bpizcda, r, 13.1 oe Dlnlca Three RJ,e 'S, igrana serija. 9. ep;zoda . 13.55 Sedmi~a,magazio izku~~re, r. 14.25 UKWdQgad,j,d~kume"lami film 15 ..00 Vijes1i 15.1 0 H~,"el'loons, ertanasersa 15.35 Spretno· sretno, tv igm 16.00 VIlia Marla, igrnna senja. 133. epizoda 16.5'5 :Fed"ra~iia.dallas 17.15 ","I, igrnna s~rlja, 98 eplzona /12/ 17.50 One.n ik, naiava 18.15 PQ d sretao m ZIIij e'~um, igr.na senla, 59 .ep izoda 18.50 Onevn Ik, najava 19.0B Upitnlk,!wiz fi nansijskB novosf 19.30 'Dne.nl k2 20.10 Odg 0',0 rite II udlma, ~Ilalo!ka emisija 21.15 .Ljuba.ikalna,igmnaseriia. 4gepi,oda 22.29 Dne.oi., ",java 22.30 ODkum entam i cel1irl. k. SI. zn a omlad ina 0 p rijalelj .tvv, dokumentamifilm 23 •.05 Dne.nik3 fi H;msijsks nevosn 23.35 Nocklaslka AJ mo ~ovar. Ma· ta~o r, ~panskl igranl film!1 at 01.3 OFBde mclja danas, r, 01.50 One~ni'3,r. 02.2 OP regla.d p roga ma lap'!tak 07.45 An~eli i p rija!elji, crlanir.lm 08.05 Ronl,Olly, ronl, crlanir.lm 08.25 Oggy lioh~riHl, c~anmlm 08.45 ToOp h op S 09.15 Otvo rena ~rata, h umorlsncna 10.00 Stolla4,kulinarskishow, IV sezona 10.30 Zemljasnc~a(12). tu rska.sefl)a 11.45 Lanl na vre men ska ·prognDza 11..55 OBN.llllo, infonmativnlpro· grnm 12.05 Voo. pop uli 12.15 Tnpshcp 12.30 S krive na kamera, humans. ticni program 12.50 S,ii na e kip a 116), k:rimiserija 13.450011 na vukova (16). hJ rska ~riminaiisUcka serlja 15.15 .Ljubav iesveta (12), luf~ka leo I~nnvela 17.0n Stol za 4, k~linarski ShflW, IVse;:on. 17.30 l'emljasnO'a (12), tu rska senla la.45 Laninavrem.n.kaprognDza rase OBNlnlo, Inlo mnativnl prllllram 19.10 Exkluziv, zabal'11iprogram 20.00 Ljuba~i"sv"la(12),lurskal€lenovela 21.35 -0011na vukova (1'6), Ilfrsk a 'krimi".Jistit!<\l serija 22.50 VO'popUI i: 23.00 BiserisaV.njcm·Bulic.m. GosL Helena Mihit, Talks~ow 00.00 VamplrskikTan pal, film 01.50001i D a vukova (16), turska krim[naJi sti6ka serija 07.08 Pr'v,lnapoli"ija,. crlanllilm 07.29 lo"o, crlani1ilm oe.oo Novo ILlI!D, julamjjP'llllram 1C. 00 Jukebox, mUlitki program 10,30 Vij esll 10.35 JaSamtvoja sudblna, serija,(rl 11.30 VUesti 12.00 "Sloda na", showbiz<: magazin{r) 12.30 Vij estl 12.35 InleJ'ljudana,ir) 1UO Vijes!i laJ5 80galaSi, zabavn] P'Illlmm, (r) 14.3n Vijesti 15.10 S.~a u M,Gr"~orij"vima, serija(r) 15.30 Vii"sti 16.00 EIk,a, serija 17.05 CaHaAzra, z.bal'11iprogram (rl lB.40 Onevnlk 19'.10 Ovasmo svijet. mzlleila, senia .20.05 Eliza, serlja 21.00 G lii1la sh ow, muzit~o'l~bavni progrnm 22.30 f..pras""ub, zabal'11i program 22.40 Pc nDC u v~u do~r'a ida, ig,anlfilm 00.15 Vlj"sll DO.20 Ja sa m tvoi. sudbina, serija 00.45 Aslrologij'

PINKSH
07 ;00 ljub •• uzale~u, hNalska igran. s~rija oe .00 Mje~ovlU brak, serij. 09.00 Udrlmu!ki, talkshow, ul;,o 10,00 Vel i ki brat, re.alltyshow 11.00 2a bra "jen a tju b.v, tel~novela 12.00 Inlc lop, inl0.,program 12..20 VeTiUbi'll!, re.alityShflW 13.00 8na pa re, !w;l 14.00 lnlu 10 p, imo pragram 14.20 Veli'i brat, reality show 1500 Lola, lelenovela 15.50' Inlo lOP, lnl.progrnm IS.00 More Ijub.vl, lelena.ela 1700 Nas lijede je dne dam e, lurska senja, r 1aou Palj e lal a, lurska senja 1 a .50 Inlc lo,p, cemralna VljBSU 19.10 Zabranjenalj'ubav, lelenov~la 20.00 Nas Iii_dB ie dne dam e, lufSka serlja 21.00 Z. bran jen i to rum, latk show, utivo 23 DO Veli kibr.t, reality.how OO.OU Citv. zabavna emlslja DO.10 Vellklbrat, reallt~show 01.1 0 C ani gro ma, film

ue brc jutrc

serja

a

"OS

Spo~

a~,

Euros ort
15.1 0 Vij85~ 15·.20 Tr.ndseler 16.00 avo ie Scbija 16.35 $la[JaUca 17.00 'Dnevntk 17.20 $18 raclte, bre? 18.25 19.00 19'.30 2·0·.05 21.00 '2"1.15 01.00 08.30

_

Euros ort 2
07.00 \lil""tl 07.30- Tenls, Grand Siam Turnir 14.110 Spidvej. Velika Nagrada ~veOsl<a 15.00 Fudbai 16.00 Fuobaf,

_S ortklub
06.110 World strongesl man 08.01.1 Uga s8lT'!piona. Manchester 10.110 FuliTilt Poke,
11.00 United - Barcelona N BA FfNAL~ G.ma 1. Miami - Dallas 12.30 Kosarka playoff Finale. 14.115 Proli, boks. Casueber 16.00 N BA Live 16.1,5 N KL $1""I"y Cup nnere

Maral"n.

Maralon na Pesku K,onjicki s1<ol<ovi,

09.30 Kcnjske trka 10.00 Tenls
13.30

rom

17.45 'Beogradska hronika
Oko maga.on S'bija na v".i 'Dnevnik GO'Ki' plod""i 7 RTS sal dana Mag;a2;in Srbija na veli 2:2.00 :Raspal<ivanle 2'2.45 Ad Ubitum 23.15 TV minilawre

'110.30 Terns, Grand Slam

Tumir jems 14.00 Ten]s, Grand Slam
Tumir 18.00 Ten;. 18.30' Fudbal 18.40 Fudbal, Oml •.dinski Festival 'Tu"'" - F"l'ICu.ka . M13ksiko 20.45 Fudbal, Omladlnski Feslival Ttl Ion· Italy. Ob.ala Sionova~e 22.1~ Tenls, Grand Sla_ITlTurnir

Omladlnskl F"srivaJ Tulon- COLOMBIA· Portugal Fest"",1 TUIO"' Madla",k •.

Zagreb . Cede.'Ia

16 .. 5 Fudbal.Omladinski 4 18.30

Game t. Vancouver -

2J.J4Evi<>nel

01.10
FILM,PINK BH

Z3.AODnevnil<. 23.45 IE\tron.el 23.50 OpSfwbrazovni' program 00.20 Jecl'na ple<;ma. jedna zelja

Kina Teni., Gr.nd Slam Turnif 20.00 Obaranj,e rukc 20.30 Odl>ojka, Nacionalni ~mpionailitalija 22,30 Fudbat, Omladinskl Tulon ~ Frencu:Ska: Meksiko
7

F·eslMlJ

B05IOn/Tampa Bay 18.100' Premier L'eague' Magazfn 10.30 Premier L."gue Classic. Liverpool: • Ch BISEta 19.00 lWS '20.00 pron boks. Bmovcanin 22.00 Atleli. 22.30 N BA Action 23.00 FUfml! Poker 00.110 Premier League Meg""in

National G.
Razbijanie 8eMlinskog zlda 14.,00 Je [i to iSlina? 14.~0 Je II to isUna? 1 5,00 Najs:m rtOr:los:nij,e ~ivolinje svijeta 1'6.00 iJillotinjska prec!vi~anla 1,"1.00 U ..,rtlogu 11. rujna 1MO Saplae p.ima 19.. 0 Planel mesot-dera 0 :1;0.00 El<ir;>a ocovid za Q rabe!lilvaca 21.00 Riblji ralnik 22'.00 U v~logu 11. ,ul"" 23.00 Ekipa ill ocevid gJabeiljivaca 00.00 Riblji 'alnik 13.00

MTV Adria
15.40 When I Wo:. 17 16.00 Made· 17.0C· MT'V' ThIS' Movies 17.30' MTV Exp", .. 17.50 3 from 1 18.00 6ran-d New 1a.30Ju kabo'x 19.01iJ, 30 Seconds To Mars Week 20.00' Ju.sl See MN 21.20 OFC 2'.50 3 From 1 22.00 Reno 9 11 22.20 61us Mountain SI.1e ~ 22.40 Chapelle Show 23.10 The Ch.flenge 00.00' Alternative' Nation ()l .00 3 From 1

FOXlile
15.05 Sudij" za Slil 16.55 SVe tspoCetl<a 16 .. 5 UVQdi u. analomiju 4 17.35 Kako sam u»o.nao ~" majku 18"00 Uvocf u a""tomilu

lam FOXCRIME
14,40 Mellol< lS.S0 Ubislvo. ""pi ""I" Ie
16.15, Dojlova republik.a 11.00 OdSlrel 17.45: Ubila&i nagon

1a.50 Porodima

prnba

18.30 8"'j"," namjere

.2.0.25 Pepper Dennis 2:2.00 Rulna Beti 22.55 KaKO sam u»o.nao va~u
2(1.15

19.35 Oa. O",ga

19.1:SSark 20.00 Red i ;wl«:ln_ 2loeina.cke

00.05

CO.50 0'1.. 0 4 02.30

majku Oa. O"'ga Uvod' u analomllu Peppm Dennis Sudije za 5tH Mo.rnci:sa Medtsona

20.45 Dojlova republlk.a ~1.30 Monk 22.20 Frikovi 23.1:·0Zloctnacki umovi 23.55 Red I zakon. 21ooina~ke ~~~~arI< 01.25 Broj.vI 02"05 Red i .akon. ZfOOin.¢l<e

CETVRTAK 2. 6. 2011

SAPAT ZVIJEZDA
1!I;j~" Lju b av:
bliII:~
Priprerna: Hedija MEHMEDIC U PO m 0 u dvara nje jedne OSO be lzuzetno vamgod!. Ako imale Ijubomomog parlnera, povucite se. Posao: Unoslte krelivnosl, novotarl j ei e muzi jazam u oosao, Ui:ivate u raou a m og uc aie do (fain a zaada Zdravlje: Njegujle i kozu tljela ..

20 00

BRACA ISfSTRE 3

RTRS
09.,10 ?od:s,etnom2vlle2dom, tvnovelil MiI.latv j 0,00 Ke ngu ,Ikos .,kasi, cnana 10,25 1040 11,05 11 ,25 12,00 n 20 1300 13,30 14,1 o 15,00 15,10

HRT1
15.0 OOha rma I'Gr,ag 3, h umoristi~na seriia (2D/24)' 15.2:2 B .ned iII XVI..· PDrukela Ireci mil~ nlj, dokum~nlami lilm 16.02 ZABA· 90 saku ndi, emisii" pod pokmvitellslvom (R) 16.05 T"'ojasa m sud ~intl,lelenovela (86/106)' 16.50 Vijesli 17 .04Hrv~tS~.3 uiiyo 18.0 9HAK· P'~m el inlo 1 8.17B.kat.Mif~.1 av LJI ie, lark show 19.04 One~n ik.plavu~e. Prva:o ra~n a kttra, emisija pod po.kroyilelj· stvom 19.14K od An e, emisiia pod pokrnviteljstvom 19.30 Opev" ik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA· 90 seku nd i, emisija pod pokmvitellslvom 20.13 1 pmlivl00, kviz' 2i.04 Mlnula,d'avljailDi~lphar. rna, emisiia pod pokrovitelj. stvom(H) 21.1 n Rmed Z011 .• 21.45 ,HAZUZavod I·Cwarl.bu· ducnosli. ZavGd za povlle sn e I dru~t"e ne zn anosli HAW u Aile,](114) 22.15 Dney" ik3 22-40 Sport 22.43 Vrijeme 22.4B Vijesllizkutlure 22.59 VaHkanlvan'aPav'lall .. Apos· lolska p alacal' a rhlvl, doku· memamasenja (1 01101 ~R)' 23.3 n Aaz'ed 2011. (A)' 00.0 D Aetrovi,ol. C Ddi,;ivDla ism,' ti 2, seriia (12) (1113)' 00.4 S 'Rel'"Yi,I,. 0 r~g i J Oh" e 4, hu· rnerisnena serija (20122) (R)' 01.11 Retrovilor.Ksen~·pri~ceIB ralnlca 6,S8rija (12122) (RY 01.54 Zakoni'red, Odiel'ai.~ve 1'0, serija(12) (9/22) (RI' 02.34 Oh~ 'm 3 i Greg 3, h umoristitna serija (2 D/.24) (RJ' 02.54 Travnelena a" humorlsMna serija (3fB) (R I' 13,30 Rel!OMlI KISS 14,00 ",",!V,n! ImulTl 14.30 Sa Zemlje mira, 15.00 15,30 16.l0 11.1 0 11.5 0 19.00 19.30 20.00 21.35 !I,om Kuhinja Rei>Otlall Hrana ,,100. omtsiia J. s,m !Voja sudOin., 'erli<I lag~jalljol!Ol' OnemikKlSS DNEVNIKHRT O.bar. I~"zao :Euranwr. ~mlslla 0 sblu
,!,ponatr

HRT2
11.15 11.45 12.30 12.45 lndeks,emisliaoSkolslvu (RI' DfUgilo'mal.,Da,idHarve~ (AJ' FDIDg,afij.uHrv.tskuj· Mala TV (R)' N vi"llC.Am eolog (R)' Gazean, c~ani 111m (R)' Imuvi. Moja susieda, honglwnskiHlm"diecu (R)* S '.0 Isid Vrog 'am. Jutro poe~i. je(R)' Kokice(RI' Abeooda EU (R) Passa!eljalnlekep~staie, ~rilanskl film (R)' Zupa nilska pan" rama (niia kod.na"al) Hoteldvor~,Orlh 4. seriia (12120)(R)' aptae psi ma4 (26/36)' Jo hnny oB ravo, ertena serija (12152)' Trava.lelen a 3, humorf5~Cna serija (3/8)' Rodile'ljll dleca, sa rija (S/13) (R)~ KrslarenlasvJelsklm ljepola· ma. Bl. ga t:rvenog m era, cokumerrtama serija (67f75) Hildana' VeCer~,S' Brac~ isesl'e3,serija (10124)' Alri"ki dnevn ii· H akuna M alata (314)' Filmavi" a"i h susjed a.Du h ovi Sa,"j.va, bcsanskcherceqov3~kimm(R)' ZakD".i red. Odiel1. irlve 10, serija (12) (9/22)' Dn~,nikpla ..."~e,Prvallra~'na ,,[za, emisiia pod pnkroviteli· s\\tom(R)" Passa!ellelnickep~staie, brilanski film (R)' Teni~Rol.rrd ~arros IZ), snimka polufinala' Nocnigiazbeni'program.Hil dana(R)' No ~nigl ~lba" iprogram. Glmoi" i spolm'i~ No, oi g I ~zbe.i program. Hil danaw-

NOV3_TV
Na~lnajboTjldanl, selila 1841280 07,15 Neuslnsi"l Sc"Oh~ dao 8/14 07.,40 Ba~uQ an, crtana seriia44152 08,05 Sumbl, crtana seriia67 ·68/150 08,20 R~a"l, crtana s~rija44152 08·35 Tomicaip'ij~telji, crtana serija64IBO 09.15 PobJadalJubavl, 10,15 11.15 1205 1300 14,00 15,00 06,30

_

fII!~11111

lItdiIlJj
-J3gtBII

senla
Nodi, crtana

Lju b av; Up ozori te, djskretn 0" 0 sob u ko ja vam S8 rlopad a, da je sa vam a D ofre bno nestc vl e strplJenja. Posao: Uneslte humor I opustenost urad. Bolie tete se osj ec atl i vi i ko I'ege, a to podi~e i et Ikasn ost, ldravlje: Zd ravlje je zastic8 no.

s

seni,

16 00
16.JO 11,05

ia.ao
1a50 1 9 08 19,30 20,15 21,20 21 ,55 22 25 2~,00 2310 00,00 01 ,15

Ma', c~an.serija IHmskemislerije, serija lIa im am lalenal, z:abav,nJ rogram Dnevoiki, U IOk"S u ldravljele lIiek Rei ,ovizor Krlice , s~rija Vijesll sa lu ma ce m geslov· nogi~lika TNT"sfliia IWpublika. Polkol~ rje S'pska dan as Podsretnom 2vlleldom, IlInovela SudlmolJudl, humanitama emisiia lIudi, c~anaserija Upitnil!,!\Viz Dnevnik2 Pet~l, p{)lill~kimaDazin Hatojillenomeni, dokume ntami program Ija imam lalen~l, ,abavoi propram Dnevni k3 Sjednit. Narodneskupsline RS,pregled Ralnh:i, dokumeotami serijal Amnelija, serljskl!llm Ktllce, sfrfja

13.15

..

iiEliiiJcII

14.00 15.30 15.45 1 0.33 17 .Z3 17.43 1 B.l J 1 B.S5 19.50 19.51 20.00 20.45 21: .20 2,2.52 23.38 23.48 01.15 02.15 02.17 04.17

,enjaR

s

seriiE1{23 IN m~g",in A Nale Be,ku, sh ow19/17 4 Pobjed~ llullavi, serlja36/15U ASi, Naib olje god ine, seliiaR Masle ,uhel, re<lJilyshow R Vije.tiNoveTV lnmagazln Pod sretnern lvlleld om, serija59175 C nevnik Nova TV Asi, serij" 1 00/110 Naib olie god in e, senja165/166 M aste ruheT , fBillllyshQW PtG' Iersn D, tnlormativni maqaztn V.c.rnie\(ij"sli Golbi~a, i.granifilm(15) Skol~sur1anj~, igrani film (121 EloTV, Iamlshow (18)' Vie ,ovali Hi 'ne, do~umentama serija40/40 GGlhi~a, igrani film (151' R Kral programa

C uva,p,alld.,

Ljubav,: Jedna osoba je polajno zaljubljena u vas. Kao da nsma hrabrosti da vam otkrlje svojs e mocije. Posao: Nisle vise spremni oa se potpuno posventa posle. Barem ne u onoj mjen u kojol to ina~e Cinite. ldravlje: Pole! I energlja u porasm,

selijaR

16 00
17,00 17,25 18,10 19,15 20,05 20.<15 21 ,45 22,.45 23,40

IIIUJJlII Ljubav:

m:i2im::!

Hoee Ii vase ernoclls bitl usrniersne prema parlneru.ili tete S8 upustiti u avanturu, avisi samo od vas. Pusao: Imale priliku ca realizlrate ideje, To vam donosl ugled, all I znaCajna materljalna srsdstva. Zdravlje: Budlte briznljl prama ssbt,

II!!lID.

Ljuba.v: Nalazlte 58 u samom cenlruljubavnlh zblvanja, Ne bud lie .zatvoreni, netna razloua za povlacenje. u POS3.0: N e motets se pozalHi, ali vodlH jos vIs e raeuna 0 novcu Nairne, uspjjedH ee nove obevezs. ldravlje: Osj e~ iivc!. ]ivi

~mmi
IIIJ;1!"

on,on
OUi5 03,25 04.25 04,45 06,25

0

Lj ubav: Odl ucite S8 najzad • da Ii zelite slobo dan zlvot, uz prol azne avantu re iii sta bll nu vezu, ljutlav. Posao: Nljelose ako se oslanjale na pornot prijatelja ..Ipak, bolje je da se okrenete sebl I svojlm sposobnoslima. Zdravl ie: Neispa va no st j napor ne idu za jedno.

Im.a

JllIW!J:1

o i.OOSvjeoo

HEMA
i.tlne. ~ligijSl<i

1;5.00 16,00 1s. 25 16,00

Sve" Ijullav. S\lnjp
Dn,vnik 1 ~asandra, serija
Danas u

II:I!iEmI

10.00 ~~m. ,. . mall'llin, cerl1ralna Inlorm'II"Ja

i~:~~ 2 1UO Onovnik

~=\'1i~
5,,"01

17.00 UdOlINu sa 11.40 M"'it~ pJ09"m 18.30 Hil1l $Iull)a, .erir,1d 19.30 2~.Oo SI,o\iInla 2U.30 Akru,'nm;ti 2n.55 Rill(lO,or • pC'lXiom 21.55 Hi1lla sl"'lIa, s,"'~1<i program 22.40 A,!u,ln[)Sli,'

g~eg,~~F\v

Ljubav: Mislile ria vas voljena osoba ne razumije. To je prolazna kriza, nemojle predimenzloniratl problems. Posao: Ostanite pri svome, kod svojih princlpa i bit i:ete pobjednlk. Slljedl i veoma vaian razgovm. ZdravlIe: Pro Iazna nervoza,

1m ~,::r;i-ogrnm+Sms
bOX ..

PO)m.. lj;I

12-00 ~~~'1:r:r'Ogrnm .. Sms box .. Plom .. lja 1300 ~:'i'~:O)g,.m + Sms box + P,om .. I.ii! 14.00~~W:fqgrnm I!ox + 1500 Il\~ra 16.00
17 :00

~~:~~ ~&:s-ni, .s,rij, 22,:30 Onovnik 3 23.00 !granl nlm

~
l7.05 ~gubllen. 50il3, ;grana serija, ,r. 16,15 Sestrl,e, slgrana solil. 19,00 Doe""lk 20,00 KOnlM .mislia 2130 ~:~IQ~d~histMjl,,~"I', CIoku m,niami prOQ"m 22,00 Ja sam !V~la sudbina, lUO 23,00 Onel'fllk, r, l3,:30 Glas Am,rike

~
12.05 Strago Povje~I'i'O, dOkumontamf sOIija (, 13.05 CI<ku", zalmnl pr~g.. m
(r) .

Lju b av; Danas je situ aclja prllien 0 harmon Iena I 10 vas tlni sretnlm. Mnoge osobe l:ele vase dru slvo, • Posao: Gal< a ko je sve uobiC ajeno iii P omalo monotono, dobro se osjecate. IZ<l.sllsle iz razdoblja krlza. Zdravlje: Popustanje napelosti.

JlIJlt~~

~:!tziE!!ll

13.00 Puto,",,). 14.00ImOl1lAlija.'efija 14.30 S\01edokpnro<le 15.00 svi vole H'lmonda, so.ija 15,30 Oliver 1:wI,1 16.00 l'eIl,acvia, "rIja 11-00 FIa.h vijesti 17,05 Ludo sree, S8rija 18.00 Inlorvju 18,30 JI ,am I,ojl sudbina,

m~ r:~~:"ti

+ Sms Prom .. lja
InI~rm~ii"1i

J

Ilab,ri Idrnvlj., .m;,i;' ~ll1ravsNII, r. 1a.Q0 Viiesti. inl.rm.Uynj

~~!~i""Ij.bOnd, obm"",,1 pro,ram, ,.

f~tmf,
Ell.. ,

14.00Sloopers 14.30 Vliestl 1.4.35Siog"nje; Pablo Pil:.aoo 15.30 Najl)()lje ~din<), '1(ll'a01l 1,6.15 'E~.o kull!:.
p'O(ll'am SIlrija

obr"unnl

Jl!~ml

U:~! =~'m' g 20.0 a VijestilC
20.20 Svi vole
'elij'

sOli!" ..

19.00 ~~~~hQP maf<'!ill. emlsi;' 0 aulClmotlilll:mu 20.00 Ctly Illlhl2', mll'llolka 21_Q0 !N;tIIallI~~, interYj. 2.2.00 H.m, ma~in. c,mraJ.. Inlormallyna em"lja
emisija

~
"Ii~ 17.15 Nlfeml.,r"l)k, serll' 16,.:30 Dan, infmm.tW"'
15.0.

lm~:ll~O~::.h:ii! 18.10 TV liberti, 'in!. ,program 18.45 Co\illiftlm 19.00 :On"ni'< 1 lm~~~u~~r~~~~ogra", 2.2.00 Ple!l, .pl§l ,2.2.45 'I~ranllilm

IIlIf1d:1l11

Rejmonda,

2HO Viera ii",ot 22.00 JI sam 1'01; sudblna, 22.30 RDm,WritO 110.25 Di'Cia vee", erni$'la zabav"a
serija

i~:~! ~t'ime3:etJar

~ ~

~~:~~ ~~:;~:mm '~~~~: 22,A5 se!iia I~roni
14.00 No'osti 1U5 Pmntak ~!Ilisanih, ,e~la

19,30 lo.o5 21.05 22,00

~~~" Eli,., sonja TV ordinaciii! TI ,i rooja sudblno,

lU~'b~~nrJ
HIT TV

Ljubav; Niste usamljeni, ali ni sasvim zadovoljni Ijubavnim zlvotom, Pltanje je da .11 je 10 sarno prolazn a krlza. Posa 0: NIste n esto poseb no taktitn i. Golovo s ve varn polazi za ruko m, alI.n e do slaj e ko nil nu Iran 0 grad a. Zdravlje: Preosjetljivi sle. Ljubav; Slr.asJI su snaine, kre6ele u pravi osvajatki p oh od. C inl S8 da cete u to me OKi viSe n ego uspjesnl, Po sao:. Ako je j ,bilo [ivjesni h zasto ja, dan as s e ostvaruje vacina dobrih prognoza. Moiela bili zadovoljni. ldravlje: Mogucl su mali' problem!.

~m~

lI~m~

~
l~.OO 'TVSIr",e

Dnevniavaz
Pf'li bmj .M",a· IXiSlamllOl1 Hi.i, 1993. i' B_nsl:llh""u"""t~ polit!e~ d."nik; I,dayoe; ·oY'N'" ~",M" GI."i I 1Xi1(j,omi u<ednll(;'"Oi,. t,li, U,,~ui. r.cJakcii,k; kOl,gii: pomoC"i~ ~Io.,og u,.,'nika Fadil Mandai, DESK PI! u ri, ~.ng it, GIObu. S, j 0!1 a 03 ,S.lom, Cma hronil<aR.lod (jub.,ie, Si>O~ Olog lo,mio, KuJlurn Anii. Gale';;, Sara.lev"i !<anion ,M"de" 03~i',

D,piS"lob m<en Fal"'. ,ihit, Svezn,d", znnka :IIit, RTVExlra IPanorama Ol,.'n' B,reK nocnl u<e4nikSo. d Hasovi •• Oglasi~'!O .. piC OTP: Akrol TIT. GrnIit~ u'''nld: Sul'lm." M.ml~, J",mln 0. ,'l>!!g01lio M~na,;G:menl~a\l·a..Not"l press·· Sani"l"n,vit, di.. kIor Dlu,tva Ow. Siudio ·aVill·mlD Stamp.: GIK·OKO· d.di Sarai'vo. D!emal. 611. i"" 185, . tel: 033/4,5·33.'1. TELEfOHI:G.. ,ralni direkl~r. 281· 391 , 1"",1 i OOg(lVOfli ",",nil<; 281· 370, ROOI!!I!;~; 8l· 300, 281· 393 2

W""

12at· 411, p"""",-"," idopisnitka m<ela; 261· 409, Sar;je;sl<a hronika: 2~1-300, 261'· 419 i 281-442,. Cma Ircnh 2at· 413, RTVe>lrn:281·421,Kullura: 281-3543,SiX:ttSI<I :261· 417i 281-418, fa><: 281· 400, .. malic sporlSloa@ava!.IIa, DW: 281·424, e-mail: re<lakclia@"",.o., nwdem: 281· 412, lax,,1: 281· 4141281· 41';, Matkeli''Ir 2Bl· 356. Fax: 2BI-441, .-mall:m'rkeUng@'I'lIl'.b.,OgIasn:l:281-117, 2S 1-718, fax: 28 1-412, e-mall~um~i" @",,,,,o., Plasrnan i I'lXiaja: 281·364. Fmansije:2B1· as7. DO~ISNlilTVA:mil t:A: MaEjaoo~t' ~ Ill! 11!Jf1l"Jabukal, O,2/4Z4-440,1,1IIax: 42.4-441; TUZLA:Tmaliliegova 22 (poslO'l'OO' UIIIlItski ,.mar Ko"(I-~), t,,1: 0il5/257·217 i 2,7-477; 8 RCKO: 1ll1: !}49!215-fj4S. BlHAC: llil;0371lntHl63; MOSTA~:HusnljeR,o-

r.a bb, 101: 3&155&-891; leVlax:0361558·89U; GAAtANICA 0 Ahmed pile Budimlljebr. ~ {lgrnda Inrenl<a),Id: 035/106·M3; TAAVNIK: tanic:a FTrn"''''1d a3~12· 716, IlANJA LUKA:9<. a ,,"W Idnl cenlar, ulb Krall" Petm P"'09 ,j(ara~(I<~e'lcaI>.I>.I~: 051/215·oo5,215·M7; GORrJDEc Sulo1l' KtJI""ic' 12.1.1: 0381222·251; Ad",,", T,lanjska 24 , US! i' upi"" u 'vid,n'iju jal'flill gla'il. U Mini'larstw obra,ovanja, n."". kullu,". 'pella I .,'ormirania RBIHpo, bf[)j,m 52'9 IXi 28. 9. 1995, god, u ,~adu ,a lsl:llnom '" j,aVi1011l inf~rmi"niu, PDV 10 BR, 20003453U002,
eIlENA: 1 KM

SDaseno 700 izbjegUCa
Doli: DellJl;mJ pripremlJ llJ ulogu TUNIS - Pripadnici voiske i mornarice Tunisa spasili su 700 izbjeglica s ri barskog b roda koji se po kvari 0 u a 20 kilo III era ra od tu nizanskog otoka Kerkenah, prenosi agencija TAP. Agenciia Tap dodaie da su na b rod II uglavn 0 rn b il i ~ene i d j era kojisupobiegli zbcg nasilja u Libij i, a spas su pl ani ral i pro naci u I taliji.gdje jebrnd plovio,

Film 68 rezirati Dzeirns Kameron

Glumica smatra da ce njena lnterpretaclla biti dublja nega ana slavne Elizabet Tejlor
HOLIVUD - Andelina Doli (Angelina jolie) izjavila je da ce njena interpretacija egipatske kraljice Kleopatre biti dublia od interpretacije "raskcsne egipatske Ijeporice" koiu ie glumila Elizabet Teilor (Elisabeth Taylor) u filmskorn spektaklu 1960. godine, Oskarovka ce glurniti u filmsko] adaptaciii rornana "Kraljica Nila, Kleopatra" autorice Steisi Sif (S tacy Sch ifi), koj u ce rezira Ii Dseims Karneron Games Cameron) ..

- Kleopa tra j e pogresno ttlrnacena. Mislilasam da se svevrtie10 oko glamura, ali kada sam procitala biografiju ove kraljice,

sazn ala sam da je a 0 a b ila s troga rnajka, da ie govorila pel iezika i da ie bila voda, Moje rumacenie Kleopatrinog lika nece se svoditi na njen Ijubavni zivQ[, kao ~10 je 10 uradila Elizabet Tejlor, Ovim filmom pckusar cerno da je prikazemo u pravorn svjetlu kao historiisku licnost, a ne kao seks-sirn-

bol, sto ona nije hila - obiasnjava Andel ina. Doli ie dodala da 5U cak iglasine o njenirn broinim liubavnicima bile netacne jer je irnala same dvije Ijubavi - Cezarai Marka Anroniia, - Bila je veoma zanirnljiva, ali ne i neodoljivo liiepa - dodala je Andelinafroli.

AViofl "Uflited Airliflesa"

NAPULJ - Prva dama Francuske Karla B [1.I1Il(Carla) do b i[a ie figuricu inspiriraau njenim likorn na koio] je iasno vidljiv njen trudnicki Irbuse!.:. Supruga francuskog predsjedaika Nikole Sarkozija (Nicolas Sarkozy) jos niiesluzbeno po tvrdila veselu vijest, ali se u [avnosri pojavila s vi-

_,guriCa trudne Bruni i

d!jivo zaoblienim tiielom, a 0 njenoj trudnoci progovorio je i nien otac. Osim Karle, iralijanski ie urn[etnik iz Napulja £leni Divirdilio (Genny Di Virgilio) u minijaturi prikazao i francuskog predsjednika koji pozira zajedno sa S\I-

VASINGTON - Borbeai avioni pratili su onai "Un ited Airlinesa" kojise morae vrariti u medunarc dnu zracnu Iuk u D ules kod Vasicgtona jer su se dvojica putnika po rukla na le III 990 za Ganu, Policii a je docekala problematicneputnike kada seavion prizemljio na Dulesu, Nijedan putnik nii e ozli j eden iani nisu uhapseni, rekao ie porrparol zracne luke Rob Jingling (Yingling).

Prizamllan radl tuCa

ATINA - Slavni 61eanski {Udari ovih dana S porodicarna borave u Grcko], Dobil i su poziv za sedmodnevn i PUI koi i su iskoristil i da posjete broi ne znarnenitosti grada, izmedu os 1l!1ih, i Akropolis m uzei. Cilenaci koji su u rudarskorn oknu proveli odvoieni do ostat-

neSDorni ClleansHi rudarl u Alinl d08az
ka svijeta nakcn nesrece koja je blokirala izlaz cak 69 dana postal i 5U heroji u svojoi dornovini, ali i cijelorn svijetu, Otkako 5U spaseni, oni neprestano dobivaju pozi ve iz ciielog svijeta koji zeli ugostiri hrabre Ijude tija je sudbiua pod zernljorn izazivala pazn] u medija ijavncsri.

Iskosa

SUlra U prnogu "TU EKtra"
FrauC/1ska prva dams l predsjednlk
/Fcto'AFf'J

BANGLADES - Monju Begum iz Bangladesa napa 0 j e j edan rn uskarae i pokusao je silovati, no ona mu se oduprla i tokom hrvania mu [e odrezala pen is te ga j e odn ij ela na policiju kao dokaz 0 pokusaiu silovanja, Monju Begum je vee ranije prijavila istog muskarca za pokusaj silovania te ie tvrdila da ie zlostavlia vee posljednjihsest mjeseci, a policiia je ovcg puta bila iznenadena dokazorn koji im jezena ponudila,

• • • •

Adrijana Kurtisaj: Nova voditeljica "DBN In fa" Mat0f)akovic: Suprugarnevodi na Sringov koncert u Beograd Milan Pavlovic: Volio bih voditi ~MilijunaSa~ Naikompletniiisadrzai TV novela