Srbija izrucilaratnog zlocinca • Sta porucuju iz Beograda • Hiljade hvalospjeva iz RS • Nova opluznica u petak

SAM1RBEJTIC SASLUSAO nouo OPTUZnlCU
Mladic
II blindiranom

diipu prevezen do aviona: Nas/a vIla se po/raga

za pomaya{:lma

,......:;:

j~' 1111

.~
L
~
~~.

AIDADAPO LJEPOTOM OSUAJAI SPAn SHU .MODnu SCEnu
JUZLA

r~ Poginuo I~
Senaid

23·godis~i,
17.

.

SIr.~·

_~___.

; tribunalu, Ministrica pravde Srbije S nezana Malovic

S

dne izrucen [e Haskorn

rebrenicki kasapin Ra· tko Mladic jucer pope-

kazala je da cad na predrnetu nije zavrseri ida slijedi potraga za pomagacima zlccincu.

S druge strane,

u Banjo]
podrske

krvoloku, uz pr epoznatlji vu cernitku ikoriografiiu i uvrede, prvenstveno Borisu Tadicu,

Luci odrzan

je miring

Bramerc Od:10210 2 put u niuiorK
U Haskom tribunalu se ocekuie trenutak dolaska doskordnjeg hd.kog bjegunca Ratka M1adiCa. Glavni ruzilac Tribunala Secz Bramere (Serge Brarnmertz) odgodio je pur za Njujork zbog toga, prenijela je Fena, Kako [avlja specijalni izl'iesra~ B92 iz Raga, glaVIIi haski III iila.c 0 dlofio je pUI za Njujork na nekoliko dana, gdje ce 113 sjedn ici Viieca sigumosd UN -a 6_ juna iznijeti svoj redovni polugodisnji izviesra] 0 saradnji Srbije s Haskirn tribunalom, napisan prije hapsenja Ratka Miadica.

D~evni aval. srlieda, 1. junVlipanj 2011.

aktuelno

Avian ukajem se nalazio ratni zloenac poletio [e s beogradskog aerodrorna "Nikola Testa" u 17.20 sati • Odbijena zalba odbrane

Bramerc: Podl1ijet

te izvjestaj

ie jucer ratnog zl ocinca Ra tka Mladica .. isporucila Haskorn rulilaSrvu uz jake mjere osiguran ja Avion u koj em se nalazio Mladic poletio ie 1I 17.20 s bengradskog aerodroma "Nikola Tesla", a u Roterdarn je sletio oko 19.45 sari i odrnah helikopterorn prebaeen u celiju u Sheveningenu, Miriistrica pravde Srbiie Snezana Malovk obavijestila je ja vnost u poslijepodnevnirn satima da j e Mladic vee na Ietu ka H olandi j i. Kuma j e da je riesenje 0 izrucen]u potpisala u IS sari, javio je Tanjug, Prema snimcima s Iica rnjesta,

ss

Koliko s u ci taoce posljednjih dana interesirale sve informacije vezane za hapsen j e, sasl usan je i konacno izrucenie zlocinca Ratka M1adica u Hag pokazuje i posjecenosr internetportala "Dnevnog avaza", koji je zabiljezio rekordan interes za jedan dogadaj. Tako je portal, od trenutka kada je 0bznanjeno da se Ra tko Mladit konacno nalazi iza resetaka, posj etilo ukupno 1.312.736 pesietilaca, Per darak da je cak 1.001.076 omlaca procitalo tekstove iz rubrike ,.,iz minute u rninutu", odnosno pogledalo fOIO i vi-

"Auazou·· portal citalo 1.312.738 Uudi

Rekordan interes

deogalerije 0 ramom zlocincu, predstavlja apsolutni rekord portala »Dnevnog avaza" .. Ciraoei "Dnevnog avaza" ovom prilikom osravili SlI 5.935 komentara te su teo ksrove 8.421 puta preporucili prijate1j ima na Facebooku, Tekstove 0 zloclncu Mladicu iz BiH je najvise prociralo Sarajlija - 318.912, Tuzlaka 76.313, Zenicana 46.B4, Banjalucana 39.775 i Brcaka 39.095. Regioualno gledajuci, portal je imao naj vise posjetilaca iz Srbije (42.232), Hrvatske (3 J .456) i Slovenije (IS. 724). je izvodenie Mladica pred lice pra vde satisfakci a za zrrve. Israkla je da je ovo jasna poruka za sve opruzene za ra-

SrebrenH:k1 kasapin avionom

Ie prebaten

11Holandljll I odmah sproveden 11 prltvorskll

jediniell

11

Sfleveningerlll hi okiral i su u 16.05 s ali saobracaj ispred zgrade Sped j a· Inog suda, u koio] se od hapsenja nalazio krvolok, Iz zgrade Suda n akon to" ga izasla [e Mladiceva supruga Bosiljka, javili su srbijanski mediji. U rom trenutku ked Mladica su bili njegov sin Darke i Srnilia Avramov. Kalona od pet tUipova i jedne "mariceu izasla [e oko 16.40 iz zgrade Suda i uputila se ka aerodrnm u

me zlcclne da ce biti izvedeni pred lice pravde te je izrazila oeek ivan ia da ce u narednorn periodu biti UIVT-

M,isteriozniBoler
Mla.di ea su j 1,1 cer oko 15 sa ti p os j e rile supruga Bcsil] ka i pro fesorica med unarodnog prava Smilja Avramov, U Specijalni sud usle su i snaha i Mladiceva sestra 1I pratnii nepoznatog ~ovjeka koji je nosio veliki kofer, Upitan Sla je u koferu, Oil je odgovorio da j e dena ko je sve pomagao MIa· dicu u skrivanju, - Rad na predrneru nije zavrsen, ocekujem da ce biti ulvrdeno ko mu je pomagao u skri vaniu i zas to j e drZa va EroSila enormna sre· dS[V3 na pQ[ragu za njim kazala je Malovic. Rekla je da je odlu.ku [) izrucenju donijela oa osnov u \lstavnog i zakonskog ov laslenia i rjesenja Vij eea za raLDe zlocine. Ranije juter, un utra "sve SIO tre b a covjeku koii je u pritvoru", [avio je Tanjug. Mladic ie raniie izrazio 2elju da profesorica u penziji Avramov bude njegov pra vni sa vi etn ik u procesu pred Haskim tribunalom, Ona je vee u pravnom cimu Radovana Karadziea.

Bfl. gradani tekaja isporacl!nje zlncinca prolazak kon voja s krvolo· kom su broini Beogradani posma trali s painj om.

Ulaz

II

la/vor

II

i~ceklvanill Mladlta "Nikola Tesla". Saobracaj du~ aUlOputa do aeroruoma bio ie hlokiran, a pripadici zandarmedije bili su raspo· ,edeni duz te saobr<1cajnice. Tacno vrijeme iZfl.lccnj.a cuvano je u tajnosli iz sigu· rnosnib razloga. Iz dvorista Suda je ubrzo nakon prVe izdla i dru.ga gr" u pa vozil a, ci ii je cilj hi 0 da zavara tng, tako da se do po· sljednjeg trenuma niie zna10 u kojoj se koloni nalazi Mladic. G. M.

lice pravde
- flru6:lljem Ratka Mladita Haskom ITibunalu Srbi· ja je ispunila svoju medunamdnu· i moralnu obavezu i pokaZaja d a je iskreno op redijeiiell3 za saradllju - izjavila je Malovic na kooferenci· j i za novim.re te dodala je da

Krivicllo vanpretresoo vijece Odjeljenj 3. za rame zlocine u Beogradu odbilo je kao neosn ovanu Zalbu brani· om Ra tka MI ad iea i pOlvrdi· 10 rjesenje 0 ispunienosti u v j ela za !!j egovo izrucen je.

Mjere osiguranja
Izmed:u 15 i 16 sati u Sp~cijal!!i sud su uiHe dvije kDlone dZipova pod rOlacijo rn i sa si rena rna. Pripadnici z.andarmerije, koji su nosili fantomke oa glavi,

Mladi(; je

II

tJlindiranom diipu pre vezendo aeradrQma

II

Beogradll

(AP)

aktuelno

o nBVll i avaz, sMjeda, 1 , ju ni/lipanj 201 1.

3

Komentar dana
Pife: Adnaf. DZONLIC (dzunlic@avaz.ba)

Zrtueose priUal,izaCiJe
Rasid Velie je platio glavom, ali u BiH ima jOs stotine hiljada radnlka ko] trpe posljedice kriminalnih radnji
Rasid Velie urnro je \l zenickoj bolnici nakon pogorsanja zdravstvencg stanja, Raso, kako su ga zvale kolege, mofda je prva zrtva koja je glavorn platila privatizacijske i tranzicijske zavrzlame drzave BiH. No, indirektno dido drustvo vee godinarna pari zbog pri vatizaciiskih mahinaciia i zloupotreba, Bi v,i rudar, penzioner, rrazio [e rjesenje za sebe, ali i 49 radnika ,,21. decernbra", Oni ko]i irnaiu obavezu "Elektroprivreda" i Uprava rudnika Zenice, uisu ga n i saslusali, nisu ni dosli na troroar \l Zenici, gdie [e gladevao prije nego sto ce se resko razbolieti i urnrijeti. Nesredeni zakoni, privatizacijski rajkuni koji su poharali nekad prosperiteme drzavne firrne, drzava koja se "nije snasla" za racun kr im inal aca, pohlepni ministri koje i javrio n azi va j u "gos podi n 10 posto", A, s druge strane, rudar Rasid, ali i rnnostvo rasi d a koj i nis u rn ogli ostvariti ni osnovna prava pravo na ZiVOl i dostojanstvenu egzistenciju, Sarno u Zeriici :!.rtve kriminalnih privatizacija mozete naci rnedu radnicarna ~,Borca'~, robne kuce "Bosna ~:',,Kom rada" ~"Ze! liezare", Rudnika, "Prima" ... A drzava samo gasi vatru kad io] dodu pod prozor, i 10 pakericirnas kilogramom brasna i pola kilograma rize, Vee petriaest godina niko nema rjesenje sta s ugasenim gigantima namienske industriie, industrijskirn konglomeratirna kao sto su "Krivaja", "Slupcanic:a" ... I nije problem sro nernaju rjesenie, nego sro ga i ne traze, S torine hiljada Bosanaca i Hercegovaca zrtve su privatizaciie, a drzava nerna snage n in ~eli da pokrene njenu reviziju, I dok ie tako, Zrt8v3 lose privatizacije bi I ce sve vise i vise,

Sudnica spremna: Tuiilastvo ima dovoljno dokaZil

"Avaz saznaje" Tuzilastvo sprernno za sudski proces

Hag SDrBmao izmiJBnJB' U o I zniCU r-IB ha SBnla!
Nova optuznica ce biti podnesena u petak
- Sudsko viiece uakon
~[O pro uti prrjedlogetuzio-

Izmijeniena optuzmca prctiv ratnog zlocinca Raika Mlaclica" kojom se urnjesto prerhcdnih 15 zlocinac tereri po II tacaka opruzbe, kako je izjavila portparcl Haskog tribunala Nerma [elacic, bit ce pod IIesena u petak.

Detaljne provjere
Prerna nasim saznanji-

rna, termin podnosenja izmijeniene opruznice koiacidi ra s predvidenirn terminorn njegovog prvog pojavljivanja pred Sudskirn viiecem u Hagu, No, prornjene u opruznici prvo ce morati porvrditi Sudsko vrijeee.

SuledDei
Prerna informacijama kojima raspolaze »Aval,", u posrupku proriv Raika Mladica, mogao bi se pojavi 6 vee; broj svjedoka koji su svjedoCiIi u predmetu "Karaclzic" kao i u vee presudenim drugim predmetima. Interesantllo je da se kao moguCi svjedoci spominju i neki ha,i\ki os u denic,i.

ca za izmjenu, a u Miadicevorn slucaiu je to skidan je nek ihtacaka op wzn ice, donosi odluku prihvaa Ii iii ne takvu op ruzn icu. Moie hasko iskustvo go" vori da su sudije u ovakvim slueajevima izuzetno pcsv- l.,,-"-'--'" ecene svakom detalju, ad/uka vijerJa odnosno svakom razlcgu za i proti v izrniene postojece op (uzn ice - kaze za na.s 1is t ad ~okat Vasvija Vidovic, dugogodiSnji branilac u Haskom Iribunalu. Qna istii:e da izmjene oplllznice 0 koiima se u iav!lOsti govori ne b i trebale naskodhi susdni postupka. Vid ovic oceku ie da Tuzil as tVO raspolai:.e velikim broiem dokaza, s obzirom na beoj predmela u kojima su vee zlocini za koie ce odgovarad Ratko Mladic dokazani i presudeni u Tribunalu. Kad je u. pitanju Srebreoiea, Vid·ovie smatra da bi dokazi iz slucaja N asera Oriea, u kojem ie ona bila

HaradiiC i MladiC C8 ODluiiUali ledan drUgOg
N as izvor navcdi da je zbog ekcnornicnosti posrupka moguce da Tuzilastvo zatrafi spajanje postupka Karadzica i MladiCa. Odluka 0 tome zavisit ce od argumena ta tuzioca, ali i odbrane oba optuzenika, posebno Karadzica, eiji je predmet u poodrnakloj fa"zi dokazivanja, - Sumnjam da ee doci do spaian] a, prem da se ne zn a, ako ,akav zahtjev stig!le, sm voda tima odbrane, mogli osvije11i ti m noge dogadaje u rejon u Srebrenice, a za kaje se le.reli Ratko Mladi';. ce Sudsko vii ece odluci ti. lZ"i esno ie da ee iedan drugoga kri viti za Sreb renicu, To ie jedina moguca odbrambena strategija kadje Srebrenica u pitanju, [er za Srebrenicu se ne mogu braniti rime da kafu cia se Ii zlocin i nisu dogodili, postoje masovn a S tri j el janj a, grobn ice, tanje je samo ko je od njih dvojioe u tome vise odgovonUl - oa >lodi !!as iZ:VOf.

0010 IIINKOVIt!TO

dE TO

prekopavanja grobnica ..Pi-

Zdravsl.veno stanje
- Tllzilasrvo je spremnije doi'ehlo Mladieevo hapsenje nego ~tO je 10 bilo u slucaju Karac!zic, Iako niko w ne potvrduie, zna!o se da ee biti uhapsen i u danima pred hapsenje u Tuzilastvu se ufurbano radilo nn p ripremi nove reduciranc opl:uZnice kaze "Avazov« izvor blizak

Haskom tribunalu koji je goyorio pod uvjetom anonimllosti. Sve je, kako kale llaS iZVOf, spr~mno, stirn da svi sk upa strepe 0 d toga hoce Ii i MJadic, slic!lo Milosevicll, SeSel ju i KaradZieu, odl uCiti da se sam brani, - Ako se [0 dogodi, i Tuzilaiirvo i Sudsko vijeee su pred ve1ikim p.roblemom i za sada niko ne smije ni pomisEd cemu bi to sve vodilo S obzirom na Mladicevo zdravsrveno stanje - is[ice na.s izvor. A. HADtlC

"Frankfurter Allgemeine Zeirung" prenio ie spekulacije u beogradskom "Presu" koji piSe da je Mladie odr"tavao elirekme konta.kte s ruskim inswncama preko Olega Ziz",

Imao POdrSltu Iz mosltue?
savjemika u Rw;koj ambasadi uBeogrndu. Sve to, doda je se, jos !!e znaCi da je Ziza zaista b io moskovski Coviek za vezu s Mlad icern, ali ima drugi h izvora koji gQvor~ u prilog ruskoj podrtci. Na to ukazuju dokumenli americkog ambasadofa u Beogradu koji su za Vallington putovali kao mjni i povjerli ivi akli, a koi e ie obja-

Pisanje njemackog "Frankfurter Allgemeine Zeitunga"

vio WikiLeak" navoeli list. -1z njih proizilazi cia su srbijanske vlasti !Iakon odlaska rusofila Koo(unioe potpllIlO pr· omiienile prieu - navoeli ~Frankfuner Allgemeine lei tung".

4

D~~v~i vaz,srijsdil. a

1. juni/lipilllj 2011.

ak tuelno
~

Masovna grobnica u centru Rogatice

dObPOUOUCi iZPanCaua
Ekshumaciju zapceef istraiitelji Instituta za nestale osobe i Tuiilastva BiH
N a Iokali te ru Kruscica, u sarnom centru Rogatice, istIa;:; tel j i In sri ru ta za !Iestale osobe i Tuzilastva BiH jucer s u zapoceli eksh umacij u. U porusenoi i u korov zarasloj kuci jakupa Krajine jucer do popcdnevnih sari SU, uz skeletne osratke, pronasti i per Iobanja, ~ Pretpostavlia se da se u objektu, eiji je vlasniktakoder ubijen, nalaze tijela devet zaroblienih i likvidiranih roga tickih civila koje su Iikvidirali domaci cet.nici i dobrovoljci iz Panceva, Zlatko Karral je u napadu na Rogaticu izgubio cca, rnajku j brata. Nakon sro $U pored [edncg od lociranih rijela istrazitelii pronasli i niegove do kurnen re, s a da je gorove siguran da je 19 godina duga potraga okoncana, - Moje saobracajna i vo· zacka dozvola i bratova vozacka nadene su, pretpostavliam, UZ ocevo tijelo. Otae je 1918. godisre, bio je coviek koji, ako nije pomogao, nikom nij e n i n azao ucinio. Al i, ta kva j e (0 poli tika bil a tada • kaie Kartal, Inforrnaciju 0 masovnoj grobnici u centru grada, pored koje je Rogarica niz godina mirno zivjel.a, Rogaticanki Senadi Diambasovii' saopcio je kornsija srpske nacicnalnosti ko jije, u rneduvremenu, prerninuo. Senada kaZe kako bi se u srusenom obiektu, osirn njenih roditelja N usrera i Habibe Makas, te dede Abida, trebale nalaziti i komsiie Meho i Maida Karral, Avdo i Mina Colic; Sadeta i Hamdo Carie. Ekshumacije no. podruciu opcine Roga rica bit Ce nastavljene i $UtI3. A. BAJRAMOVIC

Ciuila ubili catnici i

SajkaCB i kokarde ria Trgu Krajiue: Podrska ziof:iuGU

(r,,)o:AP)

PARADA GETNISTVA Na mitingu podrske Mladicu aka 10.000 Ijudi

I Ban)· LuM z Mru iM
Hvalospiev. najodgovorni.jem za genocid • Demonstranti pitali gdje je Dodik
Borisu
Srbije iRS, Ta·

Miting podrske zlocincu Ratku Mladicu na banjaluckom Trgu Krajine protekao [e bez nereda, ali I.IZ prepozaa [Ij i vu .:eln icku ikonografiju, velicanje zl-

Uhapien OIiUerHrsmanOUiC
Pripadnici Agencije aa image i zastiru (SIPA) uhapsili su u Visegradu Olivera Krsmanovica, pripadnika zloglasne iedinice "Ga.ravi sokak", koja je pod komandom ratnog zlocinca Milana Lukiea pocin ila broine rame zlocine. Vijest su S olaksanjern primile porodice zrtava iz Visegrada, ali i susjcdnih gradova Srbije, nad Cijim je sranovnicima Krsmariovic takoder pocinio zlocine. "On se Vee duZe vrijerne slo bodno kre [lIO I.l Visegradu i u Srbiji. Ocigledno da je i b j 0 po d zas titorn pol icije, jer se uopce nije skrivao, Ocigledno ie da i zloeinci, koji su bili rame U2 rame sa

Ratni zlocini u Visegradu

ocinca i uvrede upucene prvensrveno
dicu, zvanicnicima

Prerna procienama, okupilo se izrnedu 10 i 12 hiljada Ijudi. U prvim redovima je bio i starac Luka

"Boze pravde"

Cvetkovic iz Bosanskog
Broda. • Dosao sam da podrzim svog komandanta, srpskcg heroja • kazao je Cvetkovic. Miring je poceo intoKrsm,movi(; 1992. godinc zloglasnim Lukicima, rnogu mimo spavari sve dok na njihova vrata ne zakuca SIP A kazala n am je Bak ifa H as eci c"p reds j edni ea Udr uzen ja "Zena- utva ra ta" ~ Krsrnanovic je ucesnik ctmice i ubisrva 16 osoba iz Sjeverina~ Al. B,

niranjern

"Boze pravde",

Parola ,la nas si suatac"
Na skupu S1J bile vidliive broini transpare tni s likom Mlndica, ali i ruskih politicara Dmitrija Medvedeva i Vladimira Purina, Demonstrami su skandirali "Tadieu, ustaso", "Ljago srpska", te "Borise, Borise, spasi Srbiju i ubij se", Na transparen ti rna su bile istakn U teJ'arol~ • "Za nas SI sverac~, "I la sam Mladie, uhapsi me", "Rusijo majko,. Srbijo maeeho".

SDS-ouci iDredslaUnici SPC-a
Mitingu su prisus tvovali gotovo s vi celnici SDS-a, ukljucujuci Mladena Bosiea, Petar Dokic, minisrar rada i boracko-invalidske zailtire u Vladi RS, Ie predsta vnlei Srpske pravoslavne crkve. nakon cega su se za govornicom smjenjivali Srdan Nogo, predsmvnik beogradskog Udrulenia "Sl'pske dveri~, DraZen Perendija iz BORS·a, general Vojske RS u pen.ziji Manojlo MilovanoviC i, na kraju, predsjednik BORS·a. Pameli· ja Curguz, svi iznoseCi h valospjeve na rae un Mladica, Pojacane polici [ske snage cuvale su juCer strane konzu!ate, vjerske obj ekte, trgovacke i ugosti teliske moore koje su u vlasniSlvu Bosnia· ka i Hrva[ll kao i siedista insti mcija vias ti u RS .. ekidani uvredljivim skandiIJlnjirna upucenim Tadicu~ Curguz se nije ciao omesti dobacivanjima: "Gdje t:ijeThr dik!?" Svoje obracanje zavdio je 0becan jem da ce za· traZiti od Vlade RS da Mladie bude progJaSen ,,herojem otadibinskog rara". Organ iZ3 tor n He dozvolio potpredsjedniku RS iz reda HrvaLa Emilu Vlajkiju da dode no. binu i obra· ti se skupu.

PORTAL· komentar dana

. Mogui nuvi proees Ii Hagu: Revizija tu.ibe prolW Srbije
Mislim da su svi oni koji smatraju BiH svojom dornovinom za revi'Ziiu ruZbe prot:iv Srbije. Odstecu treba platiti i pr· ___ OLJ ..... _ avdu zadovoljti. Tek onda je mogue sliZivot na ovim pros to· rima, Tako bi svi OlIni koji bi se ponovo budalesali, vi· djel1 da se ne ispIari praviri blesav. (musafir111)

Razlicite reakcije
Zahlje v da Mfadica proglase herojem

zliei to reagirala na poruke
govomika,

Okupljena

masa je ra-

koii su cesto pr-

A.5151C .• B.SPASENIC

pogledi

Dnev~i avaz, srtjed'l, 1. junViipanj 2011.

5

REAKCI,JE Bh. intelektualci a Tadicevorn zahtjevu EU

Sr -Ia ee u - e
eneza
Ie
,
-

Tadit trati pocetak pregovora sa EU • Srbija cijelo vrijeme ig.rala igru, kate Alibasit
Predsjednik Srbije Boris Tadic izjavio ie jucer daie hapsenjem Rarka Mladiea Srb i dokazala cia je p ra vn a driava i da ie u staniu da ispuni svoje moralne i pravne obaveze, zbog cega od Brisela oteku j e cis prim a ni ene napore i odredi konkreran datum pocetka pregovora 0 pristupanjuEU.

fa

Nikakva satisfakcija
U pravo ova izjava dokazuje tvrdnje brojnih intelekrualaca koii smatraiu da je skrivanjem MIadica te n je g o v i m hapseniem u
najpogcdnijem tren u tku

Srbiia vet IS godina gradila svoj evrops ki put te viesto odigrala igru s odbje-

glirn opruzenicirna, skupo ill prodavsi. Profesor na Fakultetu politickih nauka u Saraj evu Hidaiet Repovac smatra da je Srbija, nakon IS godina iscekivanja, odlucila uhapsiti Mladica zbog ubirani a odredenih poena radi ulaska u Evropsku uniiu . - Srbija ce postici sve sto ;<eli,jer sada je Boris Tadie prva licnost regiona i on je pokupio sve pcene, Ovi proresri su samo cis se u veca znacaj hapsenia, koje nema, rakoreci, nikakav znacaj. Taj covjek, onako kako izgleda, vise ni n e zasluzuje sudenje. ASlo se tife nas, rni ne dobivamo nikakvu sarisfakciju, M.i smo vise uvriiedeni ovim cinom, jer on jed osao prekasno smatra prof. Repovac, Da je Srbija rnnovise dobila Mladicevirn hapsen-

nillo ne gOUOriO ZIOCinima
Alibasic u pozora va cis niko u Srbiji ne govori 0 onorne sta ie Ratko Mladic ra clio i za sto je optuzen. - Rijetki su glasovi popm iern, srnatra i Ahmet Alibaili':, profesor na Fakulteru islamskih nauka u Sarajevu, Nakon svih transkripata, platnih lis ta i ostalih dokaza, on ne vidi sta bi sudenje Ratku Mladicu moglo novog da donese. - Osirn moraine satisfakcije, mi ne dobivamo nlSta. Pravno i politicki ovo hapsenje n!SUI ne mijenja, osim sto je dokaz da je Srbiia cijelo vrijeme igrala igru ida je rezim u Beogra d u vrio neiskren prema BiH i p rema p roill 0sri, svojo] i nasoi Cedomira J ovanovica koji govoreo sustini, 0 cinjenici da se Mladic krio 16 godina i 0 niegovim djelima- smaITa prof. Alibasi':, sma tra .Alibasic. Dekan Fakulteta polio tickih nauka Sarajevo Mirko Pejanovic kaze dace nakon ovoga Srbija dobitistatus kandidata za ulazak u EU.

Sorensen: Nako.1IMakedolliie

u BiH

Praui couleM za S-H
Iza njega je vise od 15 godina iskustva u regiji zapadnog Ba!kana
Danae Peter Sorensen bir cesef Delegaciie Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH! Njegovo imenovan je na ia vil a je visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnos I Ketrin ESlOn (Catherine Ash WIl), koja se za S orensena odl UtiJ a nakon visem jesecne po trage za "pravim« covjekom. Ovaj iskusni diplomata u naso] ce zernlji preuzeti duznos I ko] u j e Eston opisala kao "iznirnno birnu", jer dolazi u vriiem e od presu dn e vazn os ti za zapadn i Balkan, posebno za BiH, Sorensen, akruelni sefDelegaeije EU u Makedoniji, irna vise od 15
godina iskustva u regiji zapadnog Balkana, Za pos rign u te

Lii:nost dana

Peter Sorensen

rezulta te u Skoplju do b i0 je sve poh vale. Bioje visi savietnik speciialnog izaslanika generalnog sekretara UN -a na Kosovu, pravni savjetnik specijal uog izaslariika generaInog sekretara UN-a za Balkan i visokog predstavnika u BiH, sef politickog odjelienja OSCE-a u Hrvarskoj i politick! saviemik Posmalracke misije EU u bivsoj J ugosl a viji, S. S <l.

SBB BiH asudia stavave Casita

Reis Carie pisao bh.i medunarodnim zvanlcnlcirna

U HS DO)8canl n8D8dl na Bosn- 811elimoUInUllBIH
Reisll-I-illerna Islarnske z.ajednice (IZ) u BiH Mus tata ef. Gerit jucer je u pulio pismo domaCim i medunarodnim zvanitnicirna u kojern je ukazao na napade na Ijllde i imovinu lZ na podrucju RS, prenOsi Mina. Reis Cerie pismo je upu[io clanovima Predsjednislva BiH Nebojsi Radmanovicll, Bakiru Izelbegovicu, Zeljkll Komsicll i predsjedavaju':em Vijeca lJIinistara BiB Nikoli Spiricll, ministru sigumo· Sadiku Ahme!Ovicu, predsjedniku RS Miloradu Dodikll, premijeru RS Aleksandru Dzombicu, ministrll unutrasnjij1 poslova RS S tanislal'u Cadi, visokom predstavniku u BiH Valentinu Incku (Inzko), ambasadorima zemalja cianica Vi jeta za im piem e~ ntaciju mira (SAD, Velika Britanija, Tunka, Rusija, Njemacka i Francush). U pismu se navodi da Sil nakon "zapaljivih izjava" pojedinih politicara iz Beograda i RS kao i mnogih organi7.acija koje se protive hapilenju oSllmnjicenog za rame zlocine Ratka MIadiCa pojaCao i uapadi na 1jude i imovinll IZBiH u RS. o pojac3nim napadima, prol'okacijama i ugroi!enosli rnuslimana Bosnjaka II RS, kako se dodaje, svje· doC! vise pri m j era. Podsjeea se cia je u noC! sa subote na nedjelj u, 28/29. maL izvden jos jedan II nizu vandalskill napada na Sefer-begovu dhmiju u Banjoj Lllci Ie da je preksinoc ne.ko peed dhrnijska veata pos[avio

UellHOSrOSHI oroJeHl1 dalle ZIUI s drUDe straneDrlne

Dijeli lekcije umjesto da odgovara za kreiranje i provodenje zlocinacke politike u BiH
opcenju SBB BiH, javiJa je Onasa. SEB BiR osudio je istupe Cosica, ocjenjujuti d. oni dolaze u [ren ulku po· t:punog lIejedinslva polilickih snaga u BiH i poli" dcke dezorijentiranosti vIa.· dajuCih stranaka. SEB BiH pos!avlja pita· nje "kako da se U okviru lie· kih dijelova SDP-a BiH i SDA pojavljuju medijski napadi na vjerske institucije i pogl.av3Ia Islamske ~aje· dn ice dosta sinhronizirano s napadima iz srbijanskih nacionalis[ickih ktugova". - SBB BiH pozvao je 81'e patr'iotski orijentiralle pol!· [ieke 8uanke, nel'ladine Ocganizacije i pojedillce da svojim angazm3nom odbaee pokusaje prorivnika BiB da drzavu i narod vrate U politicki pe,iod 90-ill godi" na, uoCi agres.ije na BiR kaze se u saopten j U.

Savez za bolju buducnoSl BiB (SBB BiH) saopCio je

Reis eerie; Zapa/jive iljave po/iIi~afa iz Beograda iRS sliku Ratka Mladica dok su vjernici bili na moli[vi. Takoder se istice da je u Bosanskoj Dubici u noC! sa 29. ne 30. maj gadana fasa" da nedavno obnovljene carilijske dhmije Ie da su [okom noCi grupe Ijudi ispred kuce imama u ovom gtadll uzvikivale rijeci podrSke Mladicu.

so

SirenJe·straha POuratnilla
U pismu reisu-I-uJema pozi va.dOll1ll.ce medunaroi 'dne zvanicnike cia iskoristiIe svoj e ovlasti i au toritel cia bisprijetili napade na Ijude i imovinu i zaustavili SiIenje straha prema povra[nicima Bosnjacima I::oji su se vratill da stalno os tan u na svojim ognjisdma i imanjima" saopceno je iz Riiaseta IZBiH.

jucer da najnovije o~jene i sta vovi Dobrice Cosic\l, "sl"pskog naciona]istickog teoreticara", 0 aktuelnom, politickom trenlltku BiB ned vosmi slen 0 po kazu j u cia ..velikosrpski projekt i dalje zi vi s drugestrane Drine". - "Olae naeije", kako su Cos ica p IO zvali u dramaticnim godinama raspleIa jugosla ven ske kri ze u srb ijans.koj javnosti, umjesto da sudski odgovara za heiran je i provoden je zlocin acke politike u BiB, javno dijeli lekcije 0 podobnos[i i nepodobnosti aktera javne politicke scene u BiR, karalt[e~ rizirajuCi agresiju na BiB kao vjerski ra I - kaze se u sa-

Sta drugi pisu

6

Dnevni aval, srijeda, 1. junVlip~nj 2011

mozai k
~ ~

SIROKI BRIJiEG Ocrzano rociste a ubistvu Vedrana Puljica

leljelica

ne proi'vodi .bulw

Hnezouic se nue PO-auio, s asp·sUJep CU
I

Sportslli auion na
elelllriCniPOgOn
Slovenski poduzemik Ivo Boscarol i rijegova [UU!a za proizvodnju lakih sportskih aviona uspjeli su konstruirati prvi bezvucni avion koji ce prilikorn polijetanja i slijetanjakoristiti elektricni pogon, Cetverosied "Panthera", ciji je prototip napravljen u Ajdov!icini, gdje je sjediste Boscarolove firmc "Pip istrel", z bog elektricn og pogona pri uzleru i slijetanju skoro se ne ruie, odnosno ne proizvodi buku, ne izaziva onecisceni e u niskim sloi evima a 1mosfere, a trosi dvostruko rnanj e goriva od klasicnih motornih sportskihaviona.

Izum iz Siovenije

Tuzitellica Vesna Cavar trazila produtenie pritvora
Sud u Sirolrojll Brijegu: Novi8ari uzalud cekali

Beba oalas orozora peloB Sprala
jednogodisnja dievoicica pala je s prozora percg sprata zgrade u Njujorku. S visineod 15metara pala jena betonski plocnik, Ulicom u Bronks u serao j e b 01 n icar Vil.is San ds (Willis, 57), Cija djevoika zivi u susiedstvu. Vidio je curicu kako lezi u lokvi krvi umotana u dekicu. Odrnah [epozvao Ijekare. Hirna pomoc djevojcicu je prevezla u b oln icu i u kriticnom je stanju, Djevcjckin otac kupao ie njenog brata blizanca te nije vidio da mu je kcerkica pala kroz prozor, kazu u policiji. U vrijerne pada majka je izasla vani odniieti rublie u praonicu, Otac je primijetio da

Djevojcica u kritlcnorn stanju

e

U Kantonalnorn sudu u Sirokom Brijegu JUGer je oddana rociste 0 produzeniu pritvora Oliveru Knezovicu, optuzenorn za ubisrvo 24-godiilnjeg naviiaca FK Sarajevo Vedrana Puljica 2. oktobra2009~ godin.e u navijackim neredirna u Sirokorn Brijegu. Kako ie ioceki vane, Knezovic se jucer nije pcjavio na sudu. Tuzitelilca u ovorn predrnetu Vesna Cavae, kako saznaiemo, najucerasniem rocism je zatrazila da se osumnjieenom Knezovicu.koii se nalazi u bijegu u Hrvatskoi, prod uzi mjera pri rvora, cim e b i bile srvorene pretposta vke da za n j im bu de rasp isana porjernica, Tek u tom sJui'ai u bi postupajuca sutkinja Gordana Pazill rnogla cdluciti 0 evenrualn om ustu pan j u 0 vog pro edmeta pravosudnim organima Hrvatske, naravno, ukoliko se Knezovic u narednom periodu ne pojavi pro ed Kantonalnim SUdOIDu Sirokom Brijegu. N ovinarima koji su iucer nam j era vali pra ti ti na ~edeno rocis[e iz neobjasnjivih razloga ulaz u prostoriie suda bio je zabranjen. Ni ruzit-

eljica Cavar, koja je brzim korakcm napustila sud, niie zeljela davati nikakve iziave, Pravni opunomocenik Olivera Knezovica, advokat Borislav Culjak, kratko [e rekao da se iz]asnio pro ti v odredivania prirvora te da ie na sudu da u odredenom roku donese odluku. A.DIl.

la raSPDlagan)U praUOSUdU HruatsMe
Knezovic [e u ranijirn izjavarna rekao da ee biti na raspolaganju jedino pravcsudu u Hrvatskoi. Inace, on ce pred Kanrcnalnim sudorn odgovacad i za pokusaj ubisrva sest osoba koje su raniene tokom navedenog incidenta kao i za krivicno dj eJ0 izaz ivan j e opce opasnosti, -

Bobar OdieMpredauanla prOf. dr. Hana
dietera nema tek kada ie cue zvukove sirene na ulici, PoIici j a ce pomno is trazi ti ovu nesrecu. U gl edni a mer i.:k i profesor s Univerzireta "Tennesseen Li Han (Lee) 0 drzao je jucer predavanje na Internacionalnorn univerzitetu u Travniku 0 temi "U[jecaj velikih prijevoznih sredstava naokolis", Prof. dr, Han fokusirao se na utiecai velikih karniona koji se masovuo koriste za transport. Posebno se osvrn uo n a ostecen j a na autoputevirna koja nastaju zbog p ri ievoza ve 1ik ih tereta. Z animljiv je podatak da autoputevi u SAD imaiu viiek trajanja do 30 godina zbog visokih standarda koii su p fOpisani za vo.,i la k 0 ja prevoze tere!. U ostmku svijeta autopulev! bivaju ostecen j u perioclu od ,vega Iri do seclamgodina. Zanimliivo peedavanje privuklo ie paznju i na!iih profesora i stu dena 13. Ioace, prof. dr. Ha n uces-

Internacionalni univerzitet u Travniku

Horruaci bez nOge napraUiO loCaH prOlezu
bJIDOt'
w Brilni vlasnik korniace Tali postavio joj je specija.lnu protezlI u oblikll tocka da bi joi pomogao da hoda. Tali je pac)Qv odgrizao nogu. Kornjaca je izgulila

Zivotinja ponovo .hoda

spec

oklop jee je njime smlno dodirivala. tlo pa je nien vlasnik odlucio da joj napravi vjci!acku nog-u. Uz porno': igracke trak [Ora i pro reze 0 d metala i t,aka napravio je toeak koji sada omogucava Tali da.se kreee.

Prof. dr. Han s rek/orom Ibral1imomJusulranicem

tvovalee na Drugom savje· [Ovanju s medunamdnim usescern "Ekologiia i saobracaj" koje poCinje SlIlra na VJaiiicu u orga[lizaciji Intee~

nacionalnog univerzileta Travnik. Na ovom dvod· neVnOrn savjetovanju ocekuj e se \Icesce lIauen ika i2 deselak~emalia. K.K.

Brilan8C Dz~ Gjut Ooe Chute) polovnu "opel corsI.!" pia rio je 600 fu n ti, a za osiguran je su mll trazili 7 i .000 fumi. MI awe ie na imernetu p okusao sazna ti koje su najbohe ponude za osiguranie n jegove "corse~, ali se n iie nadao svoti koia je gowvo 120 puta veea od vrii ednosti au tomo bila. POHparo] osiguravajuCe kuce "Fitst Cemrol" rekao je da se mladi':: nije uklapao u profil ojihovog korisnika, pa je kompjutersam izbacio wlik; iznos.

Ed- Sma,IIOUiCnOUi
N a Skup.s{ini Sindika13 D rlia v ne agen di e za is tra,ge i za~ [i ru (SIP A), 0 dd3no j u sjews[U oveagencije, za nas. 1iedn ika dosa dasn jeg predsjednika Sindikam Mesuda Ormmovica izabran je Edin Smailov!e, a za niegovezamjenike Ivica Vlahovi': i Zelj. ko Milovanovit, koj; oba·

Odrzana Skupstina Sindikata SIPA-e

8dnill
ciliem poboliiianja smrusa uposlenika Dr2avne agenciie ~ istrage i ViStitu, u kojoj od omivanja 2002. nije bilo po· veeaniaprimania. N. O.

vlia dul.nos! predsjednika Skupstine. Pred !\ovim mkovodstyom Sindika m, nag!asava Smajlovic, stoie novi ~daci s

mozaik

D~ !vni oval, slijeda, 1. junVlipanj 2011.

7

Sta kazu poznati
Gordon Braun

ITALIJA NovIna Aleks

nazaposlenOSl HaD temPlrana bomba
. POf:)S! broja nezaposlenih

postaje

glo-

uspijevaju

, balna rempirana bombs, Broj nezaposlenih rnladih od 25 godina II. sviietu se prccjenjuje na 81 milion, [er, kadaljudi ne rade dok su mladi, odustanu od trazenja posla,a moogi od onih koji ga pronsdu nikada ne dostici place kolega ko j isu se zaposlili rani je... (Bi.'lJSibritanski premijer II "Telegraphu"}

Tomlslav Brkic

- Osrvario sam veliki napredak, ali aecu stati na lome. Futures rurnire igram prethodne dvije-tri gndine i trenutno su mi priori te r. Za igran je kvalifikaci ja Gren slern turnira i na celendferima ce mi trebati plasman ispod 300. pozicije na A TP Brkit: UskafQ na lis ti. (Bh.teniserza ''Av(JzQ'V Sport") ceJendzerlma

Gin ml je uHIUD 300"

Siobodan Unkovski

Sue postme

U ponedlellak ce Ijekari odluciti hate liga staviti na listu za transplantaciju [etre
Urednik i novinar "Dnevncg avaza" Aleksandar Tomasevic T osa, koj i je obolio od ciroze ietre.na italiianskoi klinici u Padovi podvrgn u t j e manjoj operaciii kako bi mu b i10 zaustav Ijeno krvarenj e cira na zelucu, Tomasevic ie n eda vno iz Sara] eva prebacen u Padovu radi pregleda i Ijekarske odluke 0 upucivanju na rransplanraciiu [etre,

U loku prelrage
Presadivanje jetre jedini je spas za Tornasevica

Racon "OluOranamraza"
Uplate se, takoder, megu izvrsi ti i na ziro.racll.o "Otvorene mrefe" u Volksbanci BH 1401010022091880 (uplate II. KM),a uplate U stranirn valurarna iTnozemswu kod Volksbanke BH na devizni racun: 5030120-220918, IBAN: BA39 14010rO022091880, SWIFT: VBSABA22, s obaveznom naznakom "Za Aleksandra Tcmasevica",

koji se s bolescu bori skoro 11 godina, - Prema svemll sudeci, open ci ia na zel uc u je uspje10.Sad rnu rode svepretrage, a u ponedjeljak ce komisija odluciti hoceli ga staviti na lisru za rrasplan taci]u i koji ce bid po redu, Sve bi bilo mnogo ranije zavrseno da nijebilo problemascirom,

kcer ka An drea, Naglasila ie da bi, u rneduvremenu, himo [reba10 skupiti novac.sto trenutno predstavlja najveci pro' blem. Za transplantaciju je potrebnooko 100.000eura. Svi oni koji ide pornoci Tornasevieu mcgu to uciniti II. pia rom pri loga na zirora~une: UniCredil banka, na

- Ne razmisljam karasrroficnc, mada je iasno da nam priroda svakodnevno pokazuje nova lica. Sve posraje krace i brze, od komunikacijepa nadalie. Mozda nove generacije i nernaju velike porrebe: uz prijarelja na Facebocku rnozda i ne osjete ~dju za pravirn. (Redilelj za "'VeceNlje tlUI!osri")

Hrace i DriB

f'7I St a kazu u naro d u ~ a 033/281-393 redakcjja@avaz.ba
w
W

POlicUi daD Illl'iieSene ruMe,
- Svakodnevno su novine pune izvjestaja 0 pucniavarna, napadirna, tucarna, raznim vrsrarna krirninala. .. BiH ie postala vrlc nesigurna zernlia, liude [e srrah izaci na uliC:-U, Policija bi morala imati odrijesene ruke cia kako treba obavliasvoi posao, asudovibi trebalipraritirad policiie. (Cit(Jta/; H. N.)

asudOUidante

ruen rad

Hitna akcija
Takoder ce rnu biti uradena i rnagnerna rezonanca, Ljekari smatraju da je moj otac hitan slucai i da transplan taci j a [reba b iri obavliena u roku od naikasniie m j esec - kaze Al eksan dro va

ime Aleksandar Tomasevic,

4229750104ti28018, 4010· 7242002 (uplate u KM), a uplate iz inozemsrva mogu se vrsi ti na deviz ni racun: Br. racuna 40107242101, IBAN: BA39 3386 9048 36049187 SWIFT: UNCRBA22. E.Ha_

Vremenska prognoza

1.6.2011.

Manifestaciia "Otvoreni dan i s igu rnos ri" zapocel a j e jucer u Sarajevu, Organizator manifestacije je NATO stab Sara] evo u saradn ii s pripadnicirua Ministarstva odbraue BiH, Mmistarsrva sigurnosti BiH, Oruzanih snaga BiH, SIPA-e, Granicne policije, Federalnog i Ken to naln 0 g min islars tva unutrasnjih poslova re Profesiona.l n e V" trogas.!le b rigadeKS_ • Ovo ie dobra prilika da se ljudima pokalu vjdri.ne pripadnika sigurnosnih agencija ko je su n a raspolaganju bb. gradanima i spremne da djeluju u svim situacijama. NATO je sretall :lto

Sigurnost Je Muue raZUOJa

Dejvid Enjart na manifestaciji u Sarajevu

mOle prufiti podrsku ovorn dogadaiu, jer sigurnosr [e klj.uc razvoia i napretka svakog drusrva - izjavio je kcmandant NATO !i1aba Sarajevo, general Deivid Enjart (David Enyeart). Man ifestaci ia j e 0 rvo rena nasrupcm Vojncg orkesIra, dok j e za znati klj ne gradanejedinica za podrsku MUP-a Kantona. Sarajevo, Vojne policije OSBiH, Gra· nicne policije BiH i PVB KS j zvela zai edn ick u pokazn 1.1 vjezbu sp asa van ja. P ri padniei SIPA-e izveli su vjezbu spListanja s bocne slrane niz lOran) BRI centra, koja )e izazvalai najvecll paznju, •

~ 27

eACKO

25

TUZLA21 Ocekuje se 25 prornjenljivo oblacno vriieme sa su !lean im peri odirn a i uglavnorn u ciieloj zemlii IOplo. Tokom da.oa s povecanjem oblac!losti ruiesrimicno se ocekuju pljuskovi, ponegdje pra6enj i gramlj.avjnom. Nes!O ma!lie oblacnosli i suncanire ocekuje se II. Hercegovini.
LlVNO ZENICA

SRlJEOA
1,S.2~1. .aiT..wiJe~'IUFIE

CETVRTAit
2.i.:ZD1'1. JUTMrn..:ffeMP(fIJI'fuii;:E ::l.i.ZCl11. JUfAAra:~1\fI,e

Painjll gralfana privukla vjeiba spasavanja

(FOlD: S.

JordamD.'o)

S. Sa_

Policija je jucer otkrila osobu kojaje i.1 !loCi sa 29, na 30. maj badlajaie n3 dfamiiu u Bosanskoj Dubiei, usljed cega su na o,vom v'jerskom ob jek ru n as late 1:11. te fleke.

iian baCiOiaie na dzamiiu
- Zbog sumnje da ie pocinioovo krivicno die]osasl· usan je I. C. iz Bosa.nske Dubice i 10m prilikom utvrdenD je cia je 00, v'racajuCi se u alkoholiziranom s!anju sa svadbe, iz obliznjeg dragstora uzeo jaie re ga bae;o !Ia spo men uti v j erski 0 b jeka t, cime ie pocinio krivicno dje· 10 o;<tecenje mde slvari saop cen 0 je juce r iz CJB Ba-

Novi napad u Bosanskoj Dubici

od S'C do 20' C
I:WE.WEfEr.iFt:ftlLTURE

od 8' C do 20'C
Of.Irui£l~l1..fLE

od 8' C do 20" C
ONtvNE TfWEAAnm

od'21' C do 29' C

od 21' C do 28' C

od.21'C do 2TC

nja Luka, javilajeFeoa. Nakon kriminaUnicke obrade 1. C. je pusten na slobodu i proliv njega ce oadlel:!lom rulilas[vu bitipodnesena prijava.

U, povoljne biometeorolo~ke po like, b!z izralenijih osdl~cija temperature i atmosferskog prltiska, veti!la fju di trebala bi se osjetati ugadnije. Ne~to jate tegobe kod o$jeUjivih osoba mogute $" zbog ,povr,~mfno povfconog naoblatenla, a U pDslijepodnevnim S<ltima opca $lika ce biti Io~ija., uglavnom zbog sparnog vremena. Grad Sarajevo 1, 6. 2011,

BIOMETEOROLOSKA

PROGNOZA

Illaz.~

5,07

Izlalak

4.32

lalazak 20,21

ZlJazak 20.14

Tragom zahtjeva dva HDZ-a

PlallOrmaSi 08 pristajU

8
FORMIRANJEVLASTI

DnBvni avaz, srijeda, 1 , ju nVlipanj .201 1.

te m_ ue

nasmianu pauiouic

Radoje Vidovic, koji je prekj ucer iza bran za predsjednika Kluba Hrvata u Domu naroda Parlarnenra FBiH, potvrdio ie jucer za "Dnevni avaz" da ce hrva[ski predsta vnici iz dva HDl-a na narednoj siednici Doma naroda traziti smjenu Karoline Pavlovic (N SRzB) s miesta predsiedavajuce DVDg Dorna. Prema njegovim riiecima, delegati iz dva HD l-a is kori sti [ ce sve legalne mehanizme u nakani da dobiju rniesto predsjedavajuceg Doma naroda, - Ako bude irebalo, imamo Ustavni sud FBiH da tam 0 po traz im 0 Svoja prava i dokazemo da nisrno bili [ednakopravni prilikom konstituiranja Doma naroda FBiH 17. mana, kada j e Kl u b Hrvata broi 30 sam 0 per delega ta - do dao je Vidovic, .

Rekonstrukcija Federalne vlade je nas uvjet, ali nismo iskliudvi u vezi s brolern poziclla
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Covie porvrdio je informaciju .Dnevnog avaza" da ce zahtijevati rekoas trukci iu Federal ne vla de kao uvjet da dviie vodece hrvatske stranke pristanu na form iran ie sire Ice koalicij e na razini dda ve.

C Ui' I-aii, SOP De la hO sir hCUU UladeBiH
otivnom, ova godina ce biti izgubljena, Vias! bi, kaze lider HDZa BiH, trebal i forrnirati hrvatski i srpski blok te "bo,m ialke srranke koie na slican nacin vi de ureden ie B iH".

Uder HDZ-a BiH potvrdio pisanje "Avaza"

Enlitetske veelne
- Za nas ie iskliudvo rjclenje po kojern ee u vlasti na drzavnoi razini bi ti hrvatski blok predvoden HDZ~ BiR i srpski blok u koiem Ce biti SNSD i SDS. A sto se tice bosnjacke scene, I'll su moguca dva pravca, Za mene je 10 blok SDP-a i SDA, ukoliko prihvaraj u da hrvatske pozicije di'.re hrvaiske srranke, a srpske stranke iz RS. Postoji i mogueno5! da u vlasti ucestvuiu i druge bosnjacke siranke predvodene SBB BiH. To ovisi 0 razgovorima - uvierava nas Covle. Potpredsjednik SOP-a Damir Hadzic srnatra da bi[0 kakvo "vracanje price na rekonstrukciju Federalne vlade ne dolazi u obzir". - Pitanje rekonsrrukcije Federalne vlade apsol utno ne dolazi u obzir i 0 tome se nece razgovarati, Federalna vlada funkcionira. 0 na je legalna i Iegi tim na - nedvosro i.len je biD Ha~ie. F. VELE
[Q

Neozbi.ljna Vlada
PavlQvic: Na rWIJ Doma naroda POIlOVO ce, Yeti, rraziti da dva HDZ-a preuzrnu sve hrvatske pozicije u Vladi FBiH, ali ~nema III neke iskl iuci vosti, pa da m i kazemo [reba biti ovako iii onako" i da se ,,0 svemu [reba dogovarati", sto znac,i da je spreman i na manji bro] fotelja, HDZ BiH rrazi da funkciju napuste naimanje IIi akruelna ministra U Vladi FBiH iz

GIK uturdiO rezultate izbOra
Centralna izborna kcmisija (CIK) BiH utvrdila je iucer rezultate prekjueerainjih izbora po pet drzavni h d elegata iz reda bosnjackog i hrvatskog naroda koji su obavljeni u Domu naroda Federalnog par la m enta .. Sa cia tete ial ben i ro k od dva dana, a ukoliko niko ne ulozi zalbu Sudu BiH, vee u perak bi se moglo ccekivati da CIK i zvanicno porvrdi izbor deset drzavnih delegara, citet u broiu ruku, mogu prokrenuti ttl proceduru, No, mislirn da ie to izlisna prica, ier im je za takvu cdluku potrebna narpolovicna vecina u Dornu narada, stQ Dni nemaiu • iSlakao je Divkovic. M.KUKAN

Prerna nasim saznaniima,

S druge srrane, I vo D iv kovic, hrva ts ki de Iega t iz SOP-a koji je prekjucer Vidovicu predao duznosr predsjednika Kluba Hrvata, za "A vaz" kaze da zahtiev HDl-ovaca nece proci. - Oni, naravno, imaju pravo to rraziti i rekli smo

im da, ukoliko irnaiu kapa-

Zellulast ito orue

Prema Ha.dZieu,.Z3 konstituiranje vlasri na driavnoj razini potrebno je 15 dana, - Mi smo potpuno orvoreni i za konsriruiranie dria vnevlasti i s HDZ-ovirna ako prihvate !la~e principe, AkD ne prih vare, postoje i druge mogucnosti - kazao ie HadZic. __ . upitan je Ii, ipak., izvjesnija mogucnosl da Hadllc.. Dru.ge enriretske vecine formiraju i drfuvnu vlaSI_ mogucnosll

SDP-a, HSP-a i Narodne Siranke Radom za boljitak. Da bi izvrsna vlast dobro funkcionirala, obiasniava Covie, cna mora na slican nacin biti uspostavliena cd razine ddave, preko entireta, do kan rona. \lIas r n a razini drfuve, prema njemu, morn biti n"pravijena u roku od IS dOl20 dana, a naidaije do kraja juna ove godine. U pr-

DOM NARODABiH Ko su predstavnici tri konstitutivna naroda

a -c. Co iC iih-C
BiH najozbiljniji kandida.ti
za clanove Kokgija Doma naroda. . ad oSlalih delegata. Klub BoSnjaka cinit Ce Halid Ge!liac j N ermina Kape llUlovic iz SDA Ie Hasan BeCirovi6 i Mebmed Bradaric iz SDP·a. Kiub Hrvara ~init ce Borjana KrislO iz HDZ-a BiH, Josip MerdZo iz HDZ~1l1990, Stjepan Kn.,~ie iz HSP-a i Knlnoslav Vrdoljak iz SDPa. Klub Srba u naredneeetiri godine ewe Ce KI:stan Simi" i S ta~a r<o~ar,lC iz SNSD-a, Mladen Ivanie iz PDP·a i Dragulin Rodie iz DNS-a" S.ROiAYAC

U Domu naroda 13 novih delegata, Tihicu i Ivanicu drugi uzastopni mandat

U ruN

uodstu 7

Nakon sto je Dom naroda Parlamema FBiH pdje d va dana izabrao po per driavuib deleg,al3 iz reda h rvarskog i b DSI!j ackDg narocia, s teeeni s U 51' i u vjeti za konsti minm je D oma naroda Parlamema BiH. Uskoro se Dcekuje da bude zakaz3llil. sjednica ovog Doma na kojoj bi uebalo bi[i i:zabraoo rukovodstvo, eime bi i zvanietlO bila kons Ii!rur,ana Parlamen lama skupstina BiH. Nezva.mcno sa2najemo da Sll Ognjen Tadio:: iz SDSa, Sulejma.ll Tihi6 iz SDA i Dragan Covie i2 HDl-a

LiJanOUiC se priMI1uCiO SDP-u
Predsj ednik N S Rill i poslanik ove stranke u Preds lavni~kom domu Parlamema BiH Mladen Ivankovic Liia!lovic jueer je, kako je javnosl zvaIDeno infDrmirana, odluCio prikijuCiti se Klubu poslanikll SDP-3 U ovom Domu. KrllRoslav VrdoliiJk

teme

One.~i am, sriieua, 1, junillipanj 2011,

9

Ukratko

VJEROVALlIU

mrau Co IBM zaluoru!
Predlofli smo Muhamedu Halilovicu da pokrene sudsku parnicu da ga opet proglase zivim, kazs Nihad Spahic, direktor zenlckog zatvora Petera djece

NE Ne rnoze primati posjete u KPZ

Aktivnosti FZZ-a

Zenicanin Muhamed Halilovic(44) osuden je na dvanaest godi n a zbog ubistva j vee nekoliko rnjeseci nalazi se na izdrzavauiu kame u zenickom Kaznenopopravnorn zavodu (KPZ) s joil blizu 800 osudenika U danasnjim okolnos tima 10 bib ila sasvirn obicna vijest da nije ustanovlieno da ie Halilovic vee sedarnnaestu gcdinu- mrtavl? - Kad rni je supruga Ire' bal a doci u posj em, rrazili su mi vjencani list, koii ne megil dobiti jer je poriisten. Dvadeset sedam godina sam u braku i imam petero diece. Sada ne rriogu dobiti taj papir, jer sam mrrav, pogin uo 3. novembra 1994. na ratistu

Internet-stranica lorlrUCnlH

.. U Federalnom zavodu za zaposljav3nje(FZZZ) jucer su promovirani internet- stranica www.abecedakarijere.ba i prirucnik "Vodic za upis u srednj u likol u". - Abeceda karijere je rezultar da obrazovanje predstavlia iedan od kljuenih segrnenara drusrv a u bo rb i pro til' nezaposl enos t:i- kazao je direktor FZZ-a Miralem Sari':, j avila je Fena,

Halilovic: Mrlav na papinI kod Zavidovica - kazao nam ie Muhamed Halilovic dok je iz dzep a vadio Izvod iz maticne knjige rnrrvih broj 03·200·3-1032/95, upisan pod rednim brojem 20 Z3 1994. godinu. Halilovic nije zelio objasnjavati kako je "mr· IaV", a ni kako je ozivio. Uprava KPZ-a ka:i;e da, ako se radilo 0 kakvoj zlouporrebi, [Q niie posao za niih, nego za t uiilaiitvo. - Formalno, ne moze ispuni ti uviet da ga posjeti bracni partner. Zato srno ga
u pu till da p arnicorn ~Jo1:i i"~ v [j. donese dokumenre cia je,

DelegaCi)a TUrSKe u BiH
prvo ziv, a onda i osenlen - kazao narn je, HZ osmijeh, direktor KPZ-a Nihad Spahic, ko su csudili nekog ko je u dckumenrima "mnav'''. Ipak, on je pccinio rezak zlocin i ta pravna zavrzlarna l11!ba Sf rj esavati mi mo tog pitanja .. U Opcinskom sudu vodi se vanparnicni posrupak kojim Ce Halilovic dokazati da je, PIVOzi v, a cnda i u braku, Posto iz zatvora nece sigurno iza6 UI jo~ nekoliko godina, irua r ee vremena da dokaze da [e ipak iliv i prema papirima, A..nZONllG .. Delegacija Sektora za oba viestainc -sigurnosne poslove Minisrars tva odbrane (MO) i Oruzanih snaga (OS) BiH primilo je predstavnike Minis tarsrva cdbrane i Oruzanih suaga Turske, koje predvcdi br igadir Ku bilai In al (Kubilay). Ova delegacija boravi u posjeti MO i OSBiH od 30, maja do I. juna, saopceno je iz MOBiH, prenijela ie Fena.

Saradnja

UbiO prOleSOral OaCeUiCa
Muhamed Halilovicie pro~le godine u zenickorn naselju Blarusa ubio penzionisanng profesora Jagosa (Jacevica (74). Vijeee Vrhcvnog suda smaniilo mu je za gcdinu prvostepenu presudu Kantonalnog suda Zenica kojom je osuden na trinaesr gcdina zatvora, tako da konacna kazna iznosi d vanaest gudina zatvora. Halilovic je, zamal 0, 30. iuna prosle godine na sudenju i postao mrtav, [er je u toku sudenja popio prekorniern u kolicin u Iijekova, 450 miligrama "laIel(a" . U bolnicije odbio pomoc, ali sudenie je uastavljeno.

Tezak zlocln
Na ponovlieni upit kako onda drze u zarvoru "mrtvaca", Spahie kaze: - On j e itekako Zi v, a nase je da isp unirno rjdenje s uda o upucivanju na izdrzavanie kazne. Polici ja, tu zilailtv 0 i sudtrebaj u se baviti time ka-

Dzenaza za osam bOSn)aCMih CiUilaM~~f1iP~. Hizamu i
Na Sehidskorn mezarju.u Gornioi Kalesiji danas ce biti klanjana d1enaza i obavlien ukop osaro tijelaciviInih zrta.va. rala, stradalih u zloCinirna pOcinjenim u Zvorniktl 1992. godine.
M~d~ irtvam,a je sedarn muskih ) jedna ~en,ska 050ba. Najstarija. zrtva je Bajro Karabegovie (69), a najmJada Mirsad Osmic, koj; je imao 19 gpdina kada je ubijen. Tiiela naSlrad~lih pron~dena su U rnasovmrn grobnicarna Crni vrh, Kazanbasca, Turali6, SeferoviCi, SahbegoviCi i Tmovac. Dzenaza ce bili kis!!jana llako!! pod!!e·namaza. . R s.

Sehidsko mezarje u Gornjoj Kalesi]

Danas

0

Sluzbi za strance BiH

Ratni..zlocin

Cauarl IDS ledan mandaI?

RazmatranJe sDorazuma
.. Razrnatranjesporazu-

Premijer FBiH Nermi.n N iMi6 primio je JUGer, u odvojenim posjetama, ambasadore F.!'lI!lcuskei l!:alijeu BiR, Rolanda Ziia (Gilles) i Rajmonda de Kardonll (Raimondo de Cardona). Ambasador til je k3(1IO je namjera Fran.cuske da da olVori FBiH za strane in vestirme, prenijeia je Fena. U razgovoru s ambasadorom ltalije najvge paZllje posveeeno je privrednoj saradnji, koja, kako je ocijenio De Kardoua, nije !!a optimaInom iiivou,.s 0 bzirom na geografskiJ blizin u i pOiencij ale nj egpve zemlie kao i srrnleSku opredijeljenost prema BiH. Italija je posebno zainteresiralla za energecski sektor.

ancus allailia soramne za-nuasllcl.-a

Niksi6 sa Zilom .i De Kardonom

Vije& minis lara BiH da!las bi rrebalo razm.arrati pr: Iled.log mmmra slgurnost! Sadika Ahmetov;('a prema kojem bi bio produzen rnandac me!!ad:l.mentu Sluibe za poslove sa. strancima BiH, Ako rakav prijedlog pro de, direl<:.torove ins[iludje Dragan Mek,ic, njegov lamjenik Izet Niz<lm i pomoc.nik za unutrasnju kontrolu Mgo Cavar i u narednih pet godina bit ce na ,eelu ove insti lUcije. Generalni sekrelar Vijeea mini.tam BiH Zvonimir KlldeS3 juter je za ,.Avat' reha da konkurs ne mora bi-

rna 0 priznanju krivice pred Odjelom I za rame zlo~in e Su.da BiR II pre· drnetu "Novica Ttipko~ie" zakazan 0 j e za ·danas. Sud BiH potvrdio je 30. decem bra 20 10, go dine op tuznicu pro ti v Ttipkovi':lI koja ga tereti.za zlocin prot:iv~ovjecnasti na podrucju Foce, javila je Fena ..

MektitJ: Produienje mandala ti raspisan ako je rije/: 0 pc· oduZellj u mandata. rw\Ovodiocima in,titucija. S. R.

znaca)

oseE

UOlontirarua

Presuda za zlacin u Kiseljaku i Varesu

MirOSlaUU AnieU 15 gOdinalatuora
Sud BiB osudio je M.iro· slava Aniea na IS godina za!Vorazbog zlaeina pacinj enih n3 podrucju Kiseljaka iVa· reS:!'Anie je proglaSen krivim zbog utdc.a u ubistvima, mucenjima, uniiitavanju imovine i pljackanju civila Boilnjaka. u selima Grahovci, Han-Pioca, Srupni Do Ie vikend naseiju Luke, gdje je 1993. ubije!!o bIi;;u 70 Ijudi. Presuda Anicu, bivsem pripadniku J edinice .za specijaine namjene "Matucice" HVO-a, i.zrecena je naken sto je pri hvaeen sporazum 0 priwanju kriviee s TllziJasrvom BiB, a kojim ie hila predlozena kazna zatvora od 15 godi!!a, javiia je Fena.

.. Misija OSCE-a u saradnji s OmJlIdinskirn koffiunikativnim cemrom (OKC) iz Banie Luke pr~ dsm vila jej ueer u Saraj evu rezultate i.trafJvanja "ProsodjaJna dimenzija volontiranja n BiH", - Rezul la ti pokazu ju da volontiran)e moze doprinijeli rjclavanju problema u iokalnim zajednicama ho i da bi volontiranje rrebalo biti uV!'Sle· no u sasravni di.o skolovanja - reho je izvrsni direktor OKC-a J ugos!av Jevllic. .

Klub poznatih

Supruga se brine o mom im-dzu
Litni profil golmana FK Celik

Luka Bilobrk

10
FEDERACIJA lnspektori nece tolerirati neposluh

Onevni avaz, srfjeda, 1. junVlipanj 2011.

te m

e

Ime i prezime: Luka Biohrk. Datum i rniesto rodenja: g. decem bar 1985. godin e u Travniku. Gdje iivite - s roditeliirna, podstanar ill imate vlastiti dum: Podstanar. Bracno stanje: Srerno oz· enien. Bitni datumi u Vasem tivotu: Dan kada mi se rodila kcer ka Petra. Koji automobil vozite: "Golf3". Kako se odmarare: Dobar film iii kartanje s prijateljima. Omilieni muzicar: OIiver Dragojevic, Votite Ii kuhati: Ne. Naidraza kniiga: Ima ih nekoliko, Gmiljeni pisac: Ivo Andric. Urnjetnik kojeg cijenite: Vise, iz razni h ob las ti. Za koii klub navijate: Hajduk i CeEI::. Koga biste poveli na pusti otok: Kcerku i suprugu, leste u llubomomts Ne. Sta najprije primjecujete kod osoba suprotnog spola: Zube i oei. Bis te Ii ika da oprostili nevjeru: Ne.. Bavite li se sportom: Da, Orniljena hrana i pice: Cevapi i kula. Ko se brine 0. Vasem imidzu; Supruga Sandra. VDllte Ii iei u sQping: Ne, J este u suievjerni: Ne. Imate li kuenog ljubimca: Ne, Koii [e Vas z;vQtni motor Nikad ne porcjenj uj dru-

BilQbrk: Ne vali sop/fig
gog,

Razlog tome je sto pumpe ne zclc da se uvezu u sistem ko] omooucava stalni nadzor kvalteta goriva i.prometa
Vise od 500 benzinskih pumpi uskoro bi moglo biti zarvoreno, naiavliuju iz Federalne uprave za inspekcijske poslove, Razlog tome je 510 pumpe ue :1.e.le da se uvezu u sistem koji omogucava stalni nadzor k val iteta goriva te kontrolu prometa naftom i naftnim derise od ukupno 630 purnpi u
Federaciji u sisternu nalazi

Vas najbolji priiateli ie: Velimir Suban, moj viencani kum. Pratite Ii politicku siruaciju: Da,
Da irnate IS minuta vlas-

potpuno ili djelimicno same
njih 127 - kazao je za "Dnev-

ti, sta biste prvo uradifi: Proglasio zakon 0. sportu za BiB od kojeg bi sportisti imali koristi, B iste li lie estvovali II SDuu realnosti: Ne,

ni avaz" Ibrahim Tirak, direktor Federalne uprave za
inpekcijske poslove,

vanje u bazu Federalnog min istars tva trgovi n e, puce! cemo sa zarvaraniem i pecaceujem firrni - kategoricanje Tirak.

Br;DIBe
III arak

Odbijaju saradnlu
N ovi sistern koii benzinske pumpe moraju ugraditi omogucit ce Federalnom minis tars IVU trgovi n e i inspekrorima da u svakcm trenutku rnogu mati kakva je gustoca goriva, koliko II njemu ima vode te trenutnu koJic;nu u rezervoarirna, odnosno koliko ie nafte i nafrni h deri vala proda 10. T irak istice da su ave prednosti za inspektore, ali i drzavni budzet, ocigledno razlog zasto "pum padziie" od-

va rima ..

Baza podataka
- Pravilnik kojim je benzinskirn purnpama nalo~e.no da ugrade rnjerne instrurnente i tak 0 se uvez u u bam pri Federalnorn minisrarstva trgovine donesen je lani,a dopunjen u aprilu ave
I

Dnaunl auaz
081-142.-015
I BOSANSKA HEROINAZelim da bosansku heroin u Kristinu Delie z.dra.v lie pos! lIZi da moze gledJlti na svoju djecu !ito viSe godina, kad vee drlllva neee, a moze da po.mo.gJle, NaSi po.!iti6ari na vlasti nemajl! sluha za ovI akve slui':aieve. SAMIZA SEBE- Kadbi gledali n aSe politiclIre onda Sf moze zakljuciri da smo. mi u EU sami za seb e. Dude mi da. go.rko ;lap lacem, j er svaki od njih ima po. 5.000 maraka mjeseenu placu, a na biro.irna 530.000 nez:woslen ih, STELA U KAKNJU-U Termoelekaani Kal::anj primljeno. ie 19 radnika, koji su djeca direktora, rnenadzera i dobro stojecih poredica. Nema djece sehida, invalida i demo.bilisanih boraca, a medu primljenima ie i J er!agiceva sesai en a iz Visako.g, Aferim za menadzmenr kompallije od hI· o.l<a 8. STOP SOCUALIBuduenosr ove zemlie Ill.' bi se rrebala gradi Ii Ila. sociiall vee Ila stvaranju novih vrijednosti, o.dno.sno proiz· vodnji i orV3r3· Iliu radnib m jesra! Socijala II BiB nesmije unihit! r",dne navike i sp osob· nost ljudi. NESPOSOBNI POUTlCARI· Boi!injach htva se vee dugo'osl a·

I

nja na nesposobne bosnjaeke p ali ticke faktore koji ne traze prim jen u PreSlide Medunarodnog Buda pra"deu smislu ul::idania agreso.rs ko. • genoei dne IVorevlye·. DRASTICNE KAZNE- Za svaku prevaru i Jopovluk be~ razmisljanja dati veliku kazn u, a nezakoll.!to 23radeni novae vrarirL naz;;Jd drzavi, odnosno narodu, PREG'URALI SVASTA· Nehdase23pimm, Sla ie to 1.1 -nama svima pa se tolLko rnrzimo. Ral smo pregurali, p ro§la su skoro d va desetlj 1.'ea. KDliko jDi<eekati da 51.' makar cijenimo kao Ijudl.

godine, kontrole

Nakon

usranovili

nedavne smo da

Do sa da su federalni inspek tori zbog neposri va n j a zakona novcano kaznili oko 50 pumpi sa po 3.400 KM. Tirak navodi da ce I::ai nj avanje biti nastavlieno te da bi kame na kraju mogle preci cifru od mil ion maraka, - Ovo je tek prva faza i necemo se za us Lavi ti sam a na novcanorn kaznjavanju. Ukoliko pumpe u zadatom roku od 30 dana Ill.' ispostuiu zakcn i ne ugrade rnjerne instrurnente isoftver za uvezi-

a vrij ednos t dosadasn j ih kazn i pumparna
ukupan broj pumpi u FBiH

170.000 630 56

potpuno uvezano u sisrem die!imicno

27

u sistemu

bi [aju saradnju io.teZll s pro"," sam u veri vanja u zajednicku bazupodataka M,AVDIC

I

Radnid zavidovicke "Krivaje" jucerasnjim ponovnim okupljanjem u krugu preduzeea, a !tasni je ip red Zb'Tadom opcine, ukazalf su nadleini· rna na lefuk pDlolaj u kojem se nalaze. 01::0 1.360 radnil::a, nairne, nije vrace!lo na POSilO s prin udnog godisn jeg odmo· ra na kui isu poslati prije neSlo vi~eDd m j esec. Radnici pom'::uju da u rnedllVremenu nisu imali nikakvih primanja, daeekaju na isplatu martovske place, i da s u na ru bu oeaj a, Ie da nemaiu 8ta jesti. Nezadovoljni o.dgDvOrtlm kaii im je dao Ismet Mujanov)'::, direktor p.reduzeca "Krivaia 1884", kako za sve rreba k ri vi ri Federalnu vladu koja niie ispunila diD svo j ih oba ve>~ p r-e· rna "Krivaji", masa ie krenu· la prema zgra di Opcine Za vi-

GladD 1.360 adniMa"Kriuale"!

Protestirali uposlenici zavldovleke firme

S prates/a: Posljednju p/acu primili za decembar dov i6, gdj e su uz burna rea· gi_rauje trazi!i susret sopCinskim na~elnikom Hakijom Osmieem. U obracanju im ieOsmic obeeao i III erven ci je i pri li-

(FDlo: I. $,b.1fl

sak na nadldne inSlimcije kako. bi pro.blemi bili prevazideni. AT.M.

teme

Dnevnl avaz, srij€da. 1. luni/llpanj 2011.

11
• Povracsnie • Grcevi u stomaku

EVROPA U STRAHU Prva zrtva opasne bakterile izvan NJemacke

mra Sue an a, liH emaDbD)eli
Zaraza usmrtHa 15 Nijemaca • Bolest se siri i u drugim drzavarna • Koliko se kontrolira hrana koja se iz inozemstva uvoz. u 8iH
Ausrrijske vlasti s prcdajnih polka uklaniaju povrce uvezeno iz Spanije. Ceska je, takoder, povukla s polica !ipallske krastsvce, a u Italiji karabinieri prate robu iz Spaniie, Holandije i drugih evropskih drZa va. Rusija je zabranila uvoz povrca i1., j emaeke N i Spanije i npozorila da ce, ako se situaciia ne promijeni, zabraniti uvoz iz cijele Evrope,

Simotomi i prauanelJa

Bolast u broillama
• IS umrlih u u .Svedskoj

Niemacko]
• 1 umrlo

• Otezan i prestanak rada bubrega
• Krvavi proljev • Poiacati higijenske miere

• 1.400 obelielih u Niemackoj • 40 oboljelih u
Svedskoj • Oboljeli i u Austriji,

• Dobra oprati povrce i voce

Svicarskoj, Vellkoj Britaniii, Danskoj ...
ranju, Za sada nerna zarazenih - kaze za "D nev ni avaz" epidemiolog [elena Ravlija .. I u RS su, take der, intenzivirane epidem icloske rnjere. U vise nadleznih sluzbi provierili smo koliko se k on ITO lira isp ra V!) OS! povrca i voca koje se uvozi u nasu drzavu, U Federalnoi upravi za inspekcijske poslove tvrde da n j ih 0 vi inspek tori preve n tivno vrse poiacani nadzor na gran i~ni!ll pri j elazirna prilikorn uvoza povrca u FBiH.

U BiH jos aema zabiIjeienihslucajeva crijevnog oboljenja koje izaziva opasna bakter ija eserihija koli (EHEC), koja je do sada u Njernacko] odniiela 15 zivora i j edan u Syedskoj. Pedesetogodisnja Svedanka prva [e zrrva EHBC-a izvan Niemacke, 0 na se zarazila tokolP putovania u Niemacku, U Svedskoj je, prerna zvan icni m po daci rna, zara zen 0 jo&40 liudi,

HUSila zabranila uuoz

Ollirluan brzi lasl
Istrazivaci s njemackog un iverzi teta u Mins teru izvi jes tili su da su osmisliIi brzi test za otkrivanje pogubne bakterije, - Zahvaljujuci biomoIekulskom posrupku, moguce je za n ekolikosa Ii urvrdiu posebne znacajke patogenog agensa na temelju vrlc malih kolicina E:HEC-a - kai:u strucnjaci, Broj obolielih u Njemackoj i dalje rasre, a zarazenih, osirn u Svedskoi, ima i u Austriii, Svicars.koj, Veliko] Britaniji, Danskoj, Francuskoi, Norveskoj ... U

UVOZ

izSpanije

(FoI.:AFP)

" Redovno uzimamo potrebni broj uzoraka svih posiljki povrca te lab ora torijskim ispitivanjem utvrdujemo pcstoji Ii prisustvo bilo kakve zaraze, a prvenstveno bakterije EHEC. Dosadasnj i rezultati pokazuju da ne postoji nikakva bojazan za zdra vstvenu ispravnost povrca koje se u vozi natrziste u Federaci-

Njernackoj je oboljelo cko 1.400 ljudi, a veliki bro] ill je u kritienom staniu.

BrCaei IIUPUjU do maCa
Sefica I nspekrorara Brcko Distrikta BiH Senada Gari': izjavila le da u prodaji nema uvoznih krastavaca iz Spanije zarazenih bak teriio III eserihiia kol i, drnica zbog inkubacije koja moze iznositi do sedam dan a. In 3C":, na jmlada zrtva u ovoi drZavi je 24-godisnjakinja, dok je vecina preminuIih starija od 70 godina. Naj starii a .lr tva imal a j e 91 godinu. J os se u[Vrduju taeni uzr• To $U utvrdili naili inspekrori, Bread uglavnom kupuju krastavce domace proizvodnje te one koji su u manjim kolicinama uvezeni iz Makedonije - kazala je Garic. oci epidernije. Predstavnica EU Pia Ahrenkilde Hansen kazala je da su njemacke vlasti utvrdile da su krastavci iz ~panski h gradova Almerije i Malage moguci jzvQr zaraze, a da je rreei su· mnii vi izvor 1I Holandiji iIi Danskoj.

Izvor zaraze
N j emacke vlasti, suocene s najvecom epidemijom EHEC-a. dosada, strahuju da ce se zaraza siriti iducih se-

nama laboratoriJa U HS
U Upravi za inspekcijske poslove RS navode da u ovorn entiteru ne postoji laboratorii koji moze vrsiti 30aJize na pris us [vo bak te~ rile EHEC. No, isricu da je inspekcija pojacala kontrole zdravsrvene ispravnosti voca i povrca kako u vanjskotrgovinskom nadzoru tako i u ullutrasnjem promemo

Njematke vlasli slrahuju da ell Sf boiesl

siriIi

iducih sedmica

GradaDi De MUDUluMrastauce i DiI'adaJz
Epidern ijll koja bara N je· mackom, a koj a se prosirila i tla veO dio Evrope utjecala. je na prodaj 1I povrCa i voCa u nasoj drZavr Da je pradaja matno opala, uvjerili smo se jll~er na sarajevskoj pijaci Otoka, na lmjoj je bilo manje kupaca nego ranije. P codavaei Sll za b rin uti jer ne uspijevaju prodati svoju robu pa. su iz tog .razloga swan jili cij ene proiz"oci3. KaZu da prodaju po nabavnoj eijeni kako im reba ne bi propala i kako ne bi otiSE u minus. Medutim, 1.,bog slraha gradani ne zele riskirati. • Cijeli dan nists nisam prodda. I drugim prodavacima prodaja ne ide. Ni smaojenjecijena ne powaZe. Kllpaca je manie nego !naCe, mad. jll kraotavoe nabavljam iz Bijeljine, a paradajz iz Tu· rske - r~kla n am ie pro davacica Zahida Avdibegovic i do dal a da on i t:i jecki kupci obavezn 0 zele zo ati 0 dakte je stiglo povrce i voce koje prodaje. Smlovi prepuni svje;teg voe. i povrca jueef su OSIa1i skoro Jle takn u [i na pi jac! O,oiGl. Kako saznajemo, ism je siruacija i na ve6ni drugih pijaca. E. Br.

Opala prodaja povrca i voca na bh. pijacama

"apada mozaM I bUbraga
Od opasne bakrerije obolijevaju i mladi Ijudi koji nikad nisu bili bolesni, a sad se bore 7.<1 l'.i vor. Bakterija EHEC izuzerno je opasna jer nap ada i mOlak pacijenta izazivaNo, agenci)e su ju~er javile da. krastavci iz S.panije nisu tacan uzrG k )er $U labo" rarori iska ispi Dvan ia pokazala kako se tip eSerihije koli koji je naden II krastavcima ne podudara s lip om 0104, koji je pronaden analizom stolica pacijenata. U naSoj drla vi zdravstveni i epidemiolos.ki nadzor podig!!Ul je n3 visi nivo. Intenzi vni je se prllEe i dodarno anali1.iraju pacijenti koji imaju surnnjive simprome.. - Provodirno epidemioloske mjere. Nema nikakvih promjenB kada je FBiH u pijuei epilepticne napade, ali i z3ustavlja rad bubrega (HUS sindrom). Ljekari su zbunjeni jer HUS obicno napada djecu, a sad,. ;rene najvise obolijevaju . ju BiH " kazaJi su na.m u Upravi. No, prema podacima Vanjskolrgovinske komore BiH, u p~va cetiri mjeseca Dve gmj:ine uvezli smo povrce iz Spanije, i to 208.611 ki lograma kras tavaca te 14.894 kilograma pacadajl.a. !aka u VTKBiH nemaju podatke za prerhodni mjesec, vrlo je realna mogucno51 da su ovj proizvodi uvozeni u nasu zemiju i u maju, odnosno tokom per" ioda kada se poja.vila zaraza u N)emackoj. E. HAL4C - M. A VD/C

Pijf1f;a Oloka u Sarajevu: Mallje /wpaeca lIegorallije

(""lI:~.

ir<iJo'"'J

12
BANJA LUKA Sjednica Narodne skupstlne Republike Srpske

Doev!!; aeaz, srijeda. 1. I" nV]lpanj 2011.

teme

Ukratko

Poslanici se nadmudrivali s trazeniem pauza • Od ponedjeljka u Banio] Luci pocinje skup pravnih snucnlaka
Poslanici Narodrie skups t ine RS j ucer do zakli ucen] a ovog broj a »A vaza" nisu usvojili prijedlog predsjednika RS Milorada Dodika a stavljanju van snage Odluke a raspisivanju referenduma,

o i redlOViO i a Ie ou e oeleren
zao ie Dodik. On je dodao da ie RS postupila legalno i legirimno raspravljajuci 0 djelovanju Tuzilastva i Suda BiH, kao pravosudnih instituciia nepoznatih 1.1 Ustavu BiH, narnernutih odlukama visokog predstavnika u BiB od 2003. godine,

8fk!/!: Profimo/e Isfrage

Tuzilastvo BiH

HaSUIOUiCi UiBiC
.. Na podrucju Bihaca i Vel ike Kladuse, po nalogu Tuzrlastva BiH, sluzbenici SIPA-e uhapsilisu iucer Seuada Sabica, rodenog 8. [anuara 1971. u Velikai Kladusi, M[lsrafu Kasumovica, rodenog 26. marta 1954. [I Velikoj Kladusi, i Osmana Vikica, rodencg 30. aprila 1970. u Bill acu, On i su uhapseni nakon ilto je u Tuzilastvu BiH donesena naredba 0 prosiren j u is trage u predrnetu protiv Rame Brkiea. i drugi h.

UhaDSeni saDiC,.

Legalan postupak
Nakonaktuelncg sara bi10 je planirano Dodikovo obracanje, No, Klub poslanika SDS-a zarrazio je pauzu, a nakon njencg zavrsetka isto $U z3trazili i pcslanici PDP-a, a zatirn, prema istom scenarii u, poslan ici SD P-3 i SUA. Na kraju je pauzu rrazio i SNSD,. valjda zeleti da pokaze eija je zadnja, Onda je na red doslo Dodik a izlagan j e. - Za ovakav priiedlog smo se odlucili imajuei u vidu da smo zajednicki sa EU ocijenil i cia referendum za sada ni je n eopho dan - ka-

Nametnuti zakoni
- Nameuiutirn zakonirna, Sudom, Tuzilastvom i
selekrivnorn pravdorn Ll kojoj su ogromnom vecinorn

Narodna skupslina: Dodik obrazloiio zahljev

If.lo: V. Slevan.vltl

kao zlocinci biliodredeni Srbi, kreiraria je netacna slika o karakteru rata u BiH . kazao ie Dodik, On je naglasio da od ponedielika u Banjo] Luci vee pocinje skup pravnih evropskih i domacih strucnjaka koji ce govoriti upravo 0 pitanjirna koja su bila sustina planiran a g referen duma. V. STEVANOVIC

Federacija

marui prOmel

u ugostileUstuu
.. Promet uugosriteljsrvu u

HOdzie se sieea samo prailne i mraHa

Sudenle za terorizam u Bugojnu

FBiB 13 prvom tromjeseCju 20] L iznosio je 26,6 miliona KM iii 10,6 posto manje nego u istom periodu 2010., pokazuiu novi podaci Pederalnog zavoda za statistiku, [avila je FeJ1a. Vriiednosr nocenja u tom periodu u ugostiteljskim objektima iznosila je 9.142.327 KMili 18,5 posro manje nego u istom periodu 2010.

Bihac

GrbiCUlri godineZalUora
.. Kanronalni sud u Bihacu csudio je Mirosl ava Grbiea na tri g:odine zatvora zbog ran j avanj a jednog ei vila u Bosanskom Petrovcu, Presuda je izreeena nakon sto j e Grb ie pos tigao sporazum 0 priznanju krivice, javila [e Fena, Grb Ie ; e priznao da ie 18. rnaia 1992. ranio civila Fadila Bolica 0 nj e izrazio kai an]e te se u sudnici Kanronalnog suda u Bihacu izvinio ostecenom Bolicu,

Unakrsnirn ispitivanjem policajca Branka Arezine u Sudu BiH iucer je nastavljeno suden je Harisu Causevicu i j os petorici optuzenih za teroristicki napad na Policijsku stanicu u Bugojnu 27. luna prosle godine. AreJ!ina je govorio 0 svom uceSCu 11 porieri za sumnjivim licern koje [e vi dio po dolasku
na parkiraliste iza Policijske

born kru pne grade, da pcgleda njegovu forcgrafiju otpr-

stanice te kon troll vozilai Lica koja su se iz Bugoin3 kretala prema Kllpresu: AreJ!:ina ie rekao da ill on ni ni egov kolega od nadredenih nisu dobiE konkretna uputstva koje vozi10 i koj U 080 b u creba da trale. Ca usevic ie sugerirao Areiini, ko;i je [[a pretnodnom roci,IU rekao da je po tj era organ izirana za oso-

iie godinu i uvjeri se da tad""nji opis sum n iivag Iica ne cdgovara niegovom izgledu, - Za skoro godinu, ad ka da sam u p ri rvoru, udebljao sam se 25 kilograrna i svaki dan dizem 90 kilograrna - rekao je Causevic. Na poziv Tufilastva BiH danas je svjedocio i policajac Sane! Hodzic koji je prilikom eksplozije u Policijskoi sranil:i zadobia vise povreda, zbog koj,ih je prebacen u Dom zdravlja .. N iegovo ispitivanje rraialo je veoma kratko, jer se, osim praSine i mraka, nitega ne sjeca. Danllsnjern roCism prjsll-stvovaIi su sarna Haris Causevic i Adnan HaraCic.

DZombic

FiSHalna stabllnost
Premijer RS Aleksandar Diombie izjavio je iucer da ie u prvih stu dana rada VI ade RS ocu vana potpuna fiskalna i sociialna stabiln.ost i da u naredJ:lOm periodu neee biti desrabilizacije, ja.viIa ;e Sma. To ie DJ:ombic kazao na "al\cuelnom casu",. odgovamjuei na pilllllje paslanih SNSD-a Gordane Dukic Stll ie uradeno za prvih sto dana .rada Vlade RS. ..

sarajevski kanton

D nevn i avaz .• rijeda, 1 , iUHV1ij)a~i 2011.

13

USPJESI Na medunarodnom takrnceniu Elektrijada

Brolne medal)e za studenle ElF-a
Pobjednici iz matematike 2 • U ukupnom plasmanu treei • Uspjesni i u ekipnom i u poiedaacnom takmicenju
Sa sjednice: Povecan blldtef

Zasjedalo Opcinsko vijece Vogosca

UUecnici SOP-a napuslili sjednicu
Na sjednici Opcinskcg vijeca Vogosca prvobimo usvojeni budzet od 9.721.000 KM povecan je na 10.984.150, odnosno za 13 pOSIO,. time je saniran deficit cd 615.,272 KM. Revoltirani sto se na dnevnorn redu nasla odluka 0 priznanjirna Opcine za 20 II. godinu, viiecnici SDP·a su tokom glasanja 0 ovogodisnjirn laureatirna napustili salu, Prema rijecima Nurifa Nargilica, ucinili su to jer nisu zadovoljni nacinom kako se doslo do prijedloga. No, i pored toga, odluceno ie da se "Zlama plaketa" dedijeli JU KSC Vogosca, "Srebrene plakete" Dzevadu jarnakovicu, sekretaru MZ Kobilja Glava, i Safetu M.irvicu, direktoru OS "Zabid Barucija". Zahvalnice ee dodijeliti: Amiri Mekic, Ramizi Sjenar, Sedinu Behlulovicu, Adnanu Kanticu, Adi]i Isanovic, Omladinskom udruzeniu "Tempo" i Savi Sucuru. Prvi put dodjeljuje se priznanje Humanism godine, a laureat je Selim Kurtalic, sekretar 00 Crvenog krsta/krifa Vogosca, E•. M.

Takmi(:ari su se ;U{;Qf Gkupili na Studenti sarajevskcg Elektrotehnickog fakulteta (ETF) osvoiili su trece mieS[O u sveukupnorn poretku na 51. Elektrijadi, koja je odrzana na Kopacniku od 20. do 25. maja. Elektrorehnicki fakultet je osvoi ioekipno drugo mjesro iz matematike Is ekipom koju su sacinjavali Mebrned Brkic, Adnan Ademovic i Amer MeSaDo· vic, prvo miesto iz maternalike 2 osvojili su Alvin Abdagic, Mediha Zukic i Mehrned Brkic, drugo rnjesto iz inforrnarike Marko Lalic, Adrian Adernovic i Amer Mdanovic, drugo mjesro iz fizike Edina Zukic, Amer Me.sanovic i Haris M uhedinovic te trece

EleldrQlehni(:kQm fakullelll mjesto iz autornatskog upravljanja Alvin Abdagic, Mediha Zukic i Mehmed Brkic,

Clanoui nUD .,SulellO" olisli na more

Uskoro prvl
Elektrijada je naivece medunarodno takrnicenje studenata elektrotehnike u jugoistccncj Evropi, 3 ucestvovali su takrnicari iz BiH, Hrvatske, Crne Gore, Srbi je, Bugarske, Grcke, Svicarske, Njernacke i Poljske, - Ovogodisnji uspjeh na Elektrijadi nam je najbolji do sada. Prosle godine bili smo cervrti. Mislim da cerno, ako nas ta vimo nizati uspj ehe ovim tern porn, uskoro biti prvi. Ko zna, mozda vee na sljedecoj Elektrijadi - rekao

nam je iedan od organizatora Orner Tanovic,

Jaka konkurencija
sim eki pnog treceg mi esta, s rudenti ETF-a osvo[ili su i dosta individualnih nagrada, Adnan Ademovic as vo iio je trece m] esto iz inforrnatike, Edina Zukic drugo iz fizike, Mediha Zukic drugo mjesto iz maternatike 2 te Alvin Abdagic, koji [e osvojio prvo mjesto iz ma-

o

Sl'Sbrena medaua u malom 'udbalu
pa ETF-a osvojila je srebrU malom fudbalu ekienu medalju. U ekipi su bili: Mirza Seferagic, Arm..ill. Caidin, Am.ar.· Asorie, Muharern Corbadfic, Nihad Kadic, Haris Hadziabdic i Arne! Selmanovic.

[em alike 2, donio je svojoj ekipi pobjedu. Dekan prof. dr. Narcis Behlilovic svim iakmicarima podijelio je pro omotivne rnajice ETF-a. - Ove godine je bila veerna. jaka konk urencij a, tako da sam, generaln 0, zadovoIjan nasim uspjehorn, Ovo nam je dobro doslo da usporedimo gdje smo u kvalitetu obrazovanja u odnosu naevropske stan darde - rekao nam je Alvin Abdagic. M.GU5IC

Sedrnero CIanova NVO altruista "Svjetlo", uz voditelja, profesora sporta i tjelesncg cdgoja Nedzada Goku, orpu covali su za Dobre Vode, izmedu Bara i Ulcinia, gdje ce do 10. juna Ijetovati na mom. Za cetvero OYO je prvi put da odlaze na more, Oni ce ljetovati na poziv NVO "Humanitarna familiia".

Za osnovce u Centru

SMOle PIiUanJa,l,eniSa i nODOmela

Sta je s izgradnjom garaza kod Narodnog pozonsta?
la.ko se vee skoro dva mj· eseca ni1ila ne radi, proiekt izgradnje podzemnih garai:a kod Narodnog pozorisEa jos je aktueian, kaze Hajrudin Mulie, di.rektor firrne "Cen· trorrans - tran.span robe", koj a j e in vesti [Or. - Ispilivanja I.erena skora suz<lvrSena. Ostala ie jos je" dna manja parcela koja treba da se uradi, ali to ne mo· zemo dok se ne rijdi pitanje imovinskopravnih odnosa. Krajero sed.mice treba.1i bi· smo se sasta ti s nadlel<nim iz Ka n mna, ka da b isrno defi· niLivno trebali znati datum pocetka radoya - iSlice Mulie. Garaza bi trebala bi!i gr-

meSaUa)U se imOUinSMOpraUnl OdnOSi
Dallas svecano atvorenje

Opcina Centar ce za uceni.ke 11 osnovnih skola organizirati besplatne skole tenisa, plivanja i nogomera, javna ustanova Centar za sport i rekreaciiu vodit ce projekt, a ijetna ilkola plivanja predvidena je za 100 nepli vaca, od treceg do sesrog razreda od 20. juna do 8. jula, Skola Ienisa [rajal ce od 20. juna do 20. avgusla,a nogometa tokom juna i jula na pornocnim terenima smdiona Kosevo. A. Na.

Fotovijest

zaurien most U

adena u tri ersie, sa 530 pa" rking mjesta. "Centro[ranstransport robe" garazoro ce

raSPQlagali 25 godina, na· kon cega prdazi u vIa· snistvo Kantona. N. G.

Jzgradn;a mosJa na rijed Tilavi u Donjem Kot@rcu koja je poeela jos prosle god1ne konacno je zaYrSena. Z a itgradn.j u ie Op~ina Ilidta lzdvojila 274.000 KM, a sveCano otvorel1je je dalla.s U 11 saLi. E.M.

OODiem Hotoreu

Zavrsena sanacija krova na skQIi

Zavrsena je sanacija krova na Srednjoj skoti.za poljoprivredu, prehranu i usluzne djelam@sti u Slarom Gradu. Projekt je fmansirala Turska yojna misija u BiH..Postavljell je novi lim na. cijelom krovu, zamijenjeni oluci Ie post3vljenisnjegobrani. N. G.

One~~i ~~i!Z. ~riieda, 1. luni/llpanl 2011.

p a no r.ama

TRAVNIK Teska stanje u kamunalnim oreduzecrna u FBiH

Udruzenle predlaze osnivanje agencije koja bi requllsala cijene komunalnih usluga u FBiH, kao sto je to slucaj sa cijenama elektricne energije

omUD·lei utili -se iDiei)a iua Ulad- HiH

U nepcsrednoj blizini puta Kupres-Bugoino, na lokalitetu Kupreskih vrata, na nadmorskoj visini od 1_320 met ara, broj n i cetin ari izgledaju kao patuljasti izdanci u 0 dn osu n a go ros tasnu jelu visine 44 metra, prornjera 152 i obima 478 cenrimerara, - Drvo je na dubokorn kiselom smedem zernliisru sa snaznirn i cvrstim korijenom i deblom cijih je prvih 20 rnetara bez grana, a rek p ri vr h u, zadn j ih d esetak me tara se racva u boga ru kros n ju, uprkos irneli koja ju jepri VThu vee zaposiela, Iela je cdoliela visegodisnjirn rnecavama.olujama.gromovima rarovima, sumokradicama. __i danas je atrakcija za sum ale i [jubitelje prirode, kojima ce Surnarija Kupres do stabla

napraviti i obiljeziti stazu da kraljicu kupreskih iluma sto vise znatizeljnika moze vid[eri - kaie David Mioe iz Surnarije. A.KIl.

- Svida mi se stou Zavidovicima irna sve vise udruzenja koja svoiim aktivnostima, uz postoieci Dom kulture, obogacuju kulturni i s_[)orrski sadrh,j grada. Okupljaju sve vise mladih i ueeoika svih lIZIa&ta, a i opCinske v J as ti se u skladu sa mogucnoscirna ukljucuju u sve projek!e kadasl! u pitanju mJadi. N e svid:a mi se sto ne postoji javno predu=ie elii bi posao b io vezao iskIi uci vo ~. turizam. Njegova svrha bila biramoj iptomocija tUristickih porenci jala opcine. Osniv3njeIll ovaJwog jav. nog preduzeea, sis lemski b i

Uise radili Da Dromociii lurizma

Sta mi sa (ne)svicTa u Zavidovicima

Komunalna preduzeca u Federaciii BiH grcaju u dugovima zbog neplacenih poreza i doprinosa, a sa druge strane tesko uspijevaju naplatiti milione KM dugovania koia prerna ovim preduzecima irnaju gradani, rnoglo se cul.i na sastanku Udruzenja poslodavaca kornunalne privrede koji ie odd:an u Travniku, Udruzenie poslodavaca kornunalne privrede uputi10je niz prijedloga i inicijativa prerna Vladi FBiH sa ciljern rjesavanja brojnih problema u ovoj oblasti. Dugovanja prerna komunalnirn pled uzeei map relaze s totine

rniliona KM, naplata putern sudova ide sporo, a PDV se mora platiti, sto ova preduzeca dovodi na rub egzisrencije,

Blokirani racuni
. Gradani duguju stotine istotine miliona KM kornunalnirn preduzecirna, Sarno u Saraievu jednom preduzecu gradani duguju 70 rnitiona maraka, Tuzbe ne donose efikasna riesenja. Moraj u se stvoriti zakonskernogucnosti za efikasniju naplatu kornunalnih usluga, Nenap lace na real iza ci j a stvara gubitke i dolazimo u situaciju da ovdje raspra-

vljamo 0 blokiranim preduzecima koja ne mogu nista, Ne mogu podiieliti topli obrok radnicima i ne rnoze direktor doci ovdje na sastaoak upravncg odbora jer mu je blokiran racun - kaze Hazim Zecevic, kcordinator Udruzenja poslodavaca kornu nalneprivrede FBiH. Poseban problem za javna komunalna preduzeca predstavlja Cinjenica da su ciiene usluga neekonomske, U U drufen j u p redlafu os nivanjeagencije koja bi regulisala ciiene kornunalnih usJuga na podruciu FBiH, kao s to ie (0 sluca j sa cijenarn a el ek tri en e energi j e.

Uisa Od '10.000 radniMa
Ova grupacija okuplja 99 komunalnih preduzeea u Federaciii i zap~Jjava vj~e od 10.000 radn.ika, a problemi su boojni. Vecinu pred· uzeea opterecui u dugovan ja po osnovu poreza i doprinosa iz proteklih godina, a nisu u mogucnosti naplatiti svoje usluge od gradana_

Socijalna politika
- Mi vee 12 godina saljemo inicijative organirna vlasti, Prvi problem je sto cijene komunalnih usluga nisu ekonomske, iz njih se ne mogu pokri!i rroskovi preduzeea. OpClnei hntoni ne·

maiu sluha da dcnesu ekenomske cijene, a da socijalnu poliriku vode na poseban nacin, On i rreba j u davati subvenciie svakom eovjeku koji je u stanju socijalne porrebe, ane da daju subvenciie cijelirn gradovima i opcinarna kroz cijenu vode, Mi predlazerno sistemsko rjesavanje kroz federalni zaken 0 kornunalnim uslugarna koji je obavezao na jednake uslove, rada, pcslovania i pruzanja kornunalnih usluga, Kroz zakon treba predvidjeti i osnivanie federalne agencije za cijene - isrice koordinator Zecevic. Kakva je siruacija u javnim komunalnim preduzecams na podrueiu Federacije BiH najbolje govori podatak da [e oko 40 peste njih imalo blokiran racun iii su ios uvijek pod blokadorn zbogneplacenih poreza i dopnno,a. K. KA VAZO VIC

Silel Mu/aha/i/a vic, prasvjelni radllik

se pristupilo iZliSti ti okolisa, pomoglo udruienjima koja imaju takve programske ciIjeve, pospje1iilo samozapoSljavanje - kaze S.ifet MuJahalilcvic, prosvjetni tadnik. . Ar.M.

Inuest-rana Sedam mllana maraHa
Realizirani infrastrukturni, ali i projekti unaprjedenja lokalne uprave
Kroz Projekl razvoja opCina za proteklih deset godina u osam opcina iz oba entitet,a reaJiz-irana su 153 projekta vrijeclna oko sedam m iliona maraka. Po· lovi.ou sredstava osigumla je Svicarska agenciia za razvoi j suradnju (SDC), a os[al3k opCine. U Doboju, Petrovu, Maglaju, Doboj Jugu, Usori, Modrici, Do" boj IslOku i Gracanici realizirani su infrastrukturni, ali i projekti unaprjedenja lokalne uprave_ - Broj projekala, prema nasoi evidenciii, za ovih deset godina iwosi 153. Od toga imamo 24 projekta Cija vrijednost pIelazi 50.000 Zavani, su strogi kriterij i, ali i in leresi lokalnih zaiednica. - Oko 20 projekata smo realizirali u opCini Doboj Jug u vrijednosri veCoj 800.000 KM. Od toga su bila pola sreo:isrva MDP.a, a polaop· cine Doboj Jug· kaZe DZavid Ali~ic, naceln ik opfine. - ZahvaljuiuCi ovom pro· jektu imamo n.ajljepsu 5al[er-salu u ovom dijelu BiH cija ie v!:ijednostoko 350.000 KM od ~ega je pola ucdce opCine, a pola SDC-a_ Ta.!:oder, radimo proie kl m OStQ preko B osne i urbanisticko rjesenje Starog Grada vrjjed· no 250.000 KM - istice Mehwed M ustabasic, naceLnik opCilleMaglaj. M.ta.

Decenija Projekta razvaja apcina

Od poce(ka godine riboi:uvari zvornickog Spon· skog ribolovnog udwzenja "Bistro" na rijcei Drini i Z vornickom jezeru uklonili su oko 500 metara mreZe i vise od 200 merara s[rukova koj ima se na nedalvoljen naCin pnjedinci slu:Z.e da bi ulovili stoviileribe .. - Skorn svakodn evno se susreeemo sa krivolovom,

Mreiama pregrade Jezero

Krivolov na zvornickim vodama

najCeSCJ: na podruciu Dri· oj aCe, CeJapeka, T liiea. DeS" avalo se da sastave po 3-4 mrde i prakticno pregnlde Ci taVO jezero. M.i nalazimo razna nedozvoliena srectsIV3, ali rijetko na lieu mjest3 i same poCinioce pa smo u prmloj go. din.! podnii eJisamo jednll hivifnu prijavu - kai:u ribocuva· ri UdruZenia Nebojila Toski'; i BobanPopovic. M.M.

KM • kuala je SneZana Mi!ic·Mihajlovic, i:zvclna direk 10 rica. Centra za me·

nadzmem" razvoj i planira· njeuDoboju. prj 0 dabiru projekata uva-

tuzlanski kanton

D~ev~i avaz, sriieda, 1. ju~V1ipa~j 2011.

15

GRAGANICA Na OV raspravliano a dodjeli opcinskih priznania

POCaSnig adanin la ansMi a basador Fu aD Mol i
Ziatne plakete doM ce d.o.o. "EdQ slad" i ""Mirna" a zlame ~nacke bit ce urucene lbrahimu Nurkicu, Sehzadi Salihbasic i Sadiji Skrebo
Na jelerima sve sprem(lO za Ije/(lu selO(lU ska.r (SDA) je ulcfio aIM!!dman kojim je rrazio da se umjesto d.o.o. "Mirna" zlatna plaketa dodijeli Mje· sovitoi srednjoj skoli, u "emu su ga podrzali vi[ecnici SDA, S BiH, NS, ali je na ovakav prijedlog uslijedila zesroka reakcija SOP i BPS, pa je predsjedavajuci av Muharem Music dao sest pauza,

U povcdu 2. juna, Dana opcine Gracanice, csim svecanog refera ta i n iza d rugih rnanifestacija, bit ce dodiieliena opcinska priznanja,odJ uceno je na burnoj sj ednici 0 pcin skog vi ieca, Nakon cak "est pauza odluka 0 opcinskirn priznanjima dobila ie zelenosvietlo. Zlatne plakere debit ce d.o.o, "Edo ~---slad"i"Mir· na", a zlatne znacke b it ce
urucene

Od danas na Panonskim jezerima

Posjet1oc1 mogu uz1vat1od osam do 20 sat1
Danas zvanicno poci!!je komercijalni cad kompleksa Panonskih iezera u Tuzli. N ezvanicno, kupanje i restiran j e sian e jezerske vode rraie desetak dana. Z avrsene su sve d ugotraine priprerne za orvaranie ovogodisnje ljetnje sezone, remonti filterskih i energetskih postroienia, pcdzemnih instalacija i skoljki oba jezera, eko losko u reden ie kompleksa i redizajniranje ugosti tel j ski h ob j eka (3 i ul azni h kap iia. Radno vrijerne kompleksa Panonike tokom juna je od osam do do 20 sari, a u julu iav gustu sat raniie i d uze. Cijena ulaznica osraie na nivou prethodnih pel sezo!!3 Dnevna ce kostati dviie i .. po, za penzionere marku i PO,3 "'3 diecn do sedam godina pola rnarke, Postoji rnogucnosri ku povinesezonskeulaznice. A.M,,__

KUDanJa UZ DlaCanJa

Sp.rijecena bruka
Kako ni tada dogovora nije bile, Music je odrzao kraci dogovor sa sefovima k I u bo va s tranaka te j e p rosla odluka 0 priznanjima, Na ova] nacin Music ie sprijecio bruku koja se prije ce tiri - p et godina doge di Ia kada se stranke uisu mcgle dogovoriti 0 opcinskim priznanjima te nisu ni dodijeljena. J edino je gradenacelniku bratskog grada Flori Lezobrea Pjeru Buseu uruceno priznanie Pocasni gradariin Gracanice.· H.C.

Ibrahirnu Nurkicu, Sehzadi Sali.hbasiC i Sa- l__~'------_ di j iSheb 0, .Barjakl are vic: dok c-e priz- Razmo/reni nanie Pocas- prijedloli ni gradanin Gracanlce biti dcdijelieno arnbasadoru [apana u BiH Futao Motai,

Nacrt odluke
Odluku obrazlozio
0 priznanjirna je predsjednik

opcinske kornisije za priznan j a i odl ikovanj a A vdo B arjak tere vi c, naglas ivsi da je nakon sto su na poziv prostigli priiedlozi uraden nacrt odlukeo kojern je vodena rasprava na av. - Kornisija jeprijemjesec upurila poziv za prijedlcge za opcinska priznanja za po-

[edince, firrne, ustaaove, udruzenja, Pristigli prijedlozi terneljito su razrnotreni, a 0 njima je vodena rasprava i D3 proslo] siednici Vijeca - kazao je Barjaktarevic, I kada se oceki va I0 ekspresno usvaianje nacrta odluke, viiecnik Hasan Pu-

Spec
• Opcina Kladanj USkOTO Ce zavrsiti projekr izgradnje setalista, a pocinje i realizacija novog, javlja opcinski portal. Nairne, radnici firme HiH iz Zivinica, sa koiorn [e Opcina Kladanj porpisala ugovor, pcceli su pripremneradove na izgradnji trctoara od zgrade Opcine do Srednje skole.

16

Dnevni avsz, srijeda. 1. junillipanj 2011.

CrD a hro DI·ka

ISTRAGA .Misteriozno ubistvo 58-godisnjaka

Sta HO Culib H is__ _ Da cesti r ariD
Policiia saslusala vise osoba • Nije nadano oruzle lz kojeg je pucano
Sa mlesta flezgade Na rnagistralnom puru Visegrad - Uscipraca, u runelu Sokolica, dogodila

,

sudarlll sa u lunalu
se sao-

AutObUSI 66g0Il"

Na putu Visegrad -

usupraca

braeaina nezgoda 11 kojoj su se su darili au cob US "Benko-rurs" iauromobil "golfS". U udesu su povriiedeni vozac "golfa" i njegova saputnica, inace drzavljani Republike Srbije. - lena je zado bila povred u kicrne, a m uskarcu je po-

lornljena karlica. Odrnah nakon nesrece ekipa Hitne pomocl Doma zdravlja Visegrad ukazala im ieprvu pomoc i nakon konstatirania povreda u ovoj zdra vsrveno j us Ian ov i o rpremlien isu za Uiice nalijeeenje. Pad j enti nisu ii votno ugrofe n i -izj a vi 0 je Darko Lecie, ljekar Dorna zdravlia u Visegradu. M.A.

Nepoznati lopov prekjucer je usao u kabinet profesora fizickog 0 dgoj a T ose B. u oraskoj Srednjcj skoli "Fra Martin Nedic" i ukrao rnobitel mar ke "samsung", vlasnistvo 17-godisnje ucenice jelice M. iz MatiCil, saopceno je iz lokalne polici je u Orasj u, Mob itel vri] edan oko 200 maraka ukraden je iz kabineta dok je uceni ell bila na Sa til fizickog odgoja, a krada je pri-

na metlloDOua DrOleSOrllUCenlCI
ca iz sela Dornaljevac

Srednja skola u Orasiu

iavljena pel dana kasnije, Krall. mobirela je [feel! po redu u veoma kratkom rokukoja se dcgodila u ovoj skoli, U prvoi ie pokraden profesor fizickog odgoja Besim Dervisbegovic, Odnjega [e ueeniukrala

oko 1.000 rnaraka, a nakon te hade pokraden je i Alen B., golman juniorske ekipe NK o [asje, inaee isam u cen ik isreskole, Ta.B.

/s/reiilelji

proteslje/i

/eren aka mjesla ubistva Iz izvora bliskih istrazi saznajemo da ni jucer nije prcnadeno oruz]e iz kojeg je ubijen 58-godiSnjak. Policija je u potrazi za pusltom procesljala teren oko lokalnog puta, pa cak i oblizn]n ih.lmu. Ubici nerna traga, a nejasan je i rnoIi If zbog koieg je Stanko, kojeg su neki II niegovom rodnom selu jucer spominjali kao uzornog domacina koji [e sam sebi napravio dvijekuce., ubijeo. - Znamo da 5e u Gornjim BllseviCima ni skim nijesvadao,posebnouposljednje vrijeme. Sligle ga, valjda, godine, pa se malo primirio - pricaju Stankove komsije iz Gornjih Busevica, uz rvrdnju da nikomeniie bio duzan.

Ifat.:D.

Slajo!e)

Na magistralnom putu Doboi - Mod:riea u rnjestu Bukovacke Ci vcij e, opcina Dobo j,.doge dila se sao bracaina nezgo da II ko j oj su ueesrvovali autornobil "jerra", kojim je upravljao M ..L. iz Dobo ja, i "passa t", kojim je

POUruedena POrOdlCa
ljekari za sada nisu izjasnili

Udeskod Doboja

upravljanR R izTesnia. U nezgo di j e tei! ke Ij desne povrede zadobio vozac M. L., dok su njegova supruga S. L. i devetogodisn j a kcer ka, takoder, povriiedene, ali se
0

Potraga za ubicom Stanka Culibrka (58), mjestanina Gornjih Busevica kod Krupe na Uni, trajala je i [ucer, Njegovo bezivornc tijelo, izresetano hicirna iz puske dan ranije, pronadeno ie na lokalnom PUlU, na same tri kilornetra od njegoveporodicne knee.

Prostrijelne rane
tvu koie j e s nevi ericom prim1jeno u Gornjirn Busevicima, gdje je Stanko zivio sa suprugom Radoikom, jucer ni je imao ni defurni tuzilac Vukasin Kondic, koji je kazao da se 0 ovom slucaju "niSmnemozenagadali". Nezva.nicno sazoajemo da je obdukcionim nalazorn potvfdeno da je SranVise detaljao ovorn ubia-

Ni traga ubici
Kako saznajemo, policija je na podrucju Gornjih B usevi ea i sela Ra sea, m i est3 gdje je posljednji put Stanko viden kako ispiia pivo pred mjesnom trgovinom, sas Iusala vise oso ba.

step enu njihovih povreda.

Oko 5.000 marak. ustedevine u razE.::i tim vahllama preksinoc je uKradeno iz kuce 70-godisnjeg Male Vrlita u sel u Pru d kod Odzaka.. Lopovi su hadu izvnili la-

SlarCD ORran DSiedeuinu
Policijska stanica Nevesinje

Prud kod Odzaka

ko CulibrK ubijen iz puske kalibra 7,62 rnrn, Na niegovom tiielu nadene 5U cetiri prostriielnerane, ito u predijelu trupa j gornjih ekstremiteta, nakcn cega [e iskrvario na lokalnom puIU, sto je i navedeno kao uzrcksmrti, U Gornie Buseviee jllcer su iz N iemacke i Beograda dosla djeca ubijenog kcerka Nada i sinovi Dragall i Milan kako bi organizira!i sahranu koia bi ITebala_ biti obavljena danas lIa Sljivackom groblju II Gornjim BliseviCima. M.Z.

ko stoSU u kutu u~li krozolvo ren pro zo r dok je S !arae siedio u svom dvoriiilU, rei:eno je u MUP-u Posavskogkalltona. Ta. B.

UlllOmena orOliUlenMOuSlia mlina
Ope; nski opera Ii v ni cen[ar Civilne zastite Travnik dobio je prekjucer dojavu da je na loka!nom pum Kalibunar - GaJica pronadena jedna prOtivlenkovska mina. Minu su lloCili i dojavili radnici firme GP "Teling" koji rade na odrzavanju ovog pUla koji vodi prema VlaSlCI.l. Na lice mjesta ubrzo su izasli pripadnici TUN tima iz Busovace koji su u klo n iii min u i 1agerovali je do konacnog unistenja. PretpostavJja se da je mina zaostala iz proteklog rata, jer se nalazila ubI izin i cesce, a mine koje su se lada nalazile u a.sfallu na borbenoj liniji uklonjene su admah pozavrselku rala.

Pored puta za Vlasic

SluZbenici Cen Irll javne bez.bjednosti Trebinje dostaviii su 0kruZnom ruZilastvu izvjcitaj protiv J. T., sluZbenika u PS Nevesinje, zhog sumnje da je pocinio krivicno dido zloupotreba sluzbenog po10Zaja.

Laino UDisiuao rad

Zanjega se sumnja daje od januara do decem bra 2009. godine prilikom popunjavaaja spiskova za obracUlJ za sebe upisivao sale nocnog ruda, iako nii e ra.dio u noCnoj smj ern, i nB mj nacia pribavio protivpravnu imovinsku koris!:.

S.P.

Mina laos/ala i1 rela

erna hronika

Dnevni avaz, srtjeda, 1. iunV1jp~nj 2011_

CJB Bijeljina

Policija je u Suvom Poliu kod Bijeljine otkrila plantazu na ko j oj je Cedo T eliie (58)uzgajao 276stabljika indijske konoplje, saopceno [e iz.(JBBijeljiua .. Pretresom objekara pronad eno ie i III grarna diielcva lista icvata indijske konoplje, a protiv Teliic podnesen ie izvje1iraj zbog neov la~rene

OtHriuena Dlantaia indilsHe HonODlia

proizvodnjeiprometadroga. Portparol CJB Biieliina Dragomir Peric podsieca da je u proteklorn miesecu na podrucju ovog cen tra u policijskoj akciji "Plantaza" pronadeno vise zasada indijske konoplje, a kod dviie osobe otkriveni su i improvizirani laboratoriji za proizvodniu drogernarihuana.

Nastradali vozio skuter u koji [e udario automobil "audi 80"
U saobracaj DOj nesreci koja se dogodiJ a preksinoc oko 18.30 sari u Rudarskoj ulici u blizinisradiona Tusani u Tuzli smrtno je stradao rnotociklista Senaid Saeevic (23) iz T uzle, Uvidaj na mjestu dogadaja obavio je defumi ruZilac Kan ronalnog tIiZilaStva TK u saradnii s pripadnicima PU Tuzla, saop6~oieizTuZilastvaTK. Tom prilikom utvrdeno j e da je do nesrece doslo kada je automobilt'audi 80", kojim je upravliao E. P. (29) iz Tuzle, na raskrsn ici ko d s (a" diona udario u skurer "piaggo", kojirn je, krecuci se sjevernom rnagistralom u Tuzli, upravljao nastradali koji je od zadobivenih povreda preminuo na putu prerna UKC-uTuzla. Tckom uvidaia vozac aurome bila je alko restiran i u rvrdeno ie da niie upravljao vozilom pod dejstvorn alkohola, Desurni ruZilac je izdao n aredbu za vadenje krvi od vozaca Ie naredbu za obdukciju tijelanasrradalog, Nakon lito policiia dostavi izvjesra] postupajuci !Uzilacee izdati naredbu za vjesrarenje po vjestaku saobracaine struke kako bi se urvrdile sve okolnosrl pod koiima je doslo do nesrece,

Sarajevski policajci prekiucer su uhapsili K.. F. (40) iz Sarajeva zbog sumnje da ie pocinio tesku kradu u pokusaju. Osumnjiceni je zatecen kako pro-

UhuaCan U Pl'Ouar Slana
prnellD smrcu

Logavina u Sarajevu

valjuje U SIan vlasnistvo M. S. iz Saraieva u ulica Logavina, 0 svernu je obavijesten kanronalni ruzilac, a K. F. ie zadrzan u MUP-u Kantona Sarajevo.

lalraZeD oriluor za dUoliCU azboJniHa
Kanronalno luzilastvo u Sarajevu otvorilo je isrragu protiv Adnana Curevca (22) i Srnaje Hadzimusica (22) iz Sarajeva zbog teskog razbcini S Eva poci nje no g p rek j ucer naDobrinji, kada je jedan od njih hicem iz pistolja ranio Muam era Cu rurica (34), nanijevs] rnu tezepovrede. Dvojica pljatkasa jucer su saslusana u Kantonalnom ruzilastvu u Sarajevu, odakle ie Kantonalnom sudu upucen zahtjev da irn se

Kantonalno tuzilastvo Sarajevo

... Policijau Rogatici uhapsila jeR. R. [er jeprijetlo smrdu M. R. Osumnjiceni R. R. ie uhapsen i priveden u policijsku stanicu zbog bcjazni da ce ponoviti krivicno djelo, jer je bio u vidno piianom stanju. Nakon kriminalistieke obrade i saslusanja svjedoka bit ce podnesen izviesta] nadleznom ruzllasrvu.seopcene [e izC}B Istoeno Sarajevo.

odredi jednomjesecni prilVOr.. Ova mjera je zarrazena zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi moglipono" viti krivicno djel0 kao-i radi

sigurn 0 sti gradan a i ci 0 j enice da je za krivicno djelo za koje su osumnjiceni predv;oena zatvorska kazna od deset godina, Curevaci Hadfimusic su u ponedj eljak u ranimjmarnj im satima Muamera Cu turira i njegovog DCa Ram u presreli ispred zgrade u wid Trg Sarajevske olimpijade. Prijeteci pistoljirna, zatrazili su cia in, se preda novae, nakon cega je jedan od njih ranio Muamera. Razbojnike je sustigao otac Ramo, koji je sam uspio IIhvatiti jednog od njih. Kod obojice napadaca poJicija je pronasla pistolje. B.C.

Uhapsem provalnici

Policijska patrola uhapsila ie u Saraievn prekiucer S. (30) iz N ikSi6! i V. R (25) iz Bratunca, nasrani enog u Zi vinicama, zbog surnnje da su pocinili kraau. Osumnjiceru su u uEei AziCina llidzi ukrali zlatni nakit iz kuce viasrustvo

Ullrali Daillil iz 1I0ee na IlidZi
r

T. J. iz Sarajeva, Policaici su utvrdili da su za V. R. raspisane dvije potrage te j e pred at u nadlezn 0st sudskim policajcima, N akon saslusanjaJ. S. ie pusten na slobodu ..0 svemu je oba" vijeSten kantona.lni tuzilac.

18 ","",.1.1""_"" Dnevni avaz

No ......... " OJI". ~ m'lCI'1j1> omj"",. pn ,,,,I,..,. N PO ,.."J"", p.II.M'II"~~mnlJt"'.~III"!-~ ,j'JPl /~ i.,~rhlojj 4~1~",...Jn: .. t· ~rI 'd"I!'MI.tld~ 0 lnnJcn&m.l' I dO>f>unl i r.Jlu.l.o .. ko,.._j" """"""". ~Ip.." nil.~,~ """"_ n""'jL""" pll, ••• u~ ~11LiI ~ ...Ulolll-r"'lr .,~ .l.awJ.Lj,i"I.. .l.&..,.(/..g . ,.i..,UIIiIJ· ,lihiJ lJ,I'tl'lill I ~JI Wn-...J, ..... JC""Pllr;ih 'lI"t:Il1U"''' ,.." ~JC" P+1f"'ri~n:dn-.: ~IJ Iii. IIIiI :NIl I ~Fnl

rmmJ<:n'"

,__.

" .........'.'~I"'I,.,.,.."""""'~,~"
..

['".'\Wiflr~\r..

-..~~"-'~ ~~
... j...".........

.._._ ...._.,,----~
wr

oglasi

"-..,,...,_,._
JtilU'fl _.U

oIk"..I,N'Illo 'O>C"",,"

,.

'I 1'01: 1\

",,"-li'ei'"

.1.4"'''' .1
..... ~11 • _"_1'111'111
! ~

"""_",,,
p\t,n"¥I-I'1IIC"

1 II.m ,iC\

.. rrur-"" ~u ~ MI hLil"d;'NI'I' f"t~",~ "uIT1o.l~h.II' .. , .... T'"" .. !.'-- 1it4,:i "'fi'Uf'I .II'll! Ipll.n&i[nJl' n ,. ,,,,,,Ijll>.> 'oj< """,,_II ,...,"' lDo'~'I" U'(d>l.> •• ,. urco.S<¥ro1j,.,.,... mII>oy ...." 1.pnklly<lJmIh <od ... ..J-l ...,,1 .... ,~ ........ ,,~ mY'Il_1 il'","""',,,,,, .~I_. .."" .. ,,' '.""""J' utrbQ41 .. MlllllillLl.U"'t.1h' n "'~J'Ii I"tClII. 1oI}J:a:iiJ:,h 1,1'' hldt ..... luall.l.1

I"'iI'.M'fh'o:dto., '"

n,." ...., ~ 1"'"t1.

;:a

.,.jj .... " :1111 ,"'~" """<Wow mwp h,u [1I>t.I.I ;

.N.~

...... loor,..h rru_
7

......rJEU.
~'I,hl.:llh,
nil

~~~f~lil

....t..IiII!II!

Ll.!! ~

In,.. .-.a..~p,
la

~1"

.u ... ~t

~.
....

tn''''

U.III "". 1Ml. ..... 'U~ft,(l ....... , ._ .. 'l .. 1.U"\.

1

~

..

t~

'l.1p.; ..

I'

.......

~

.-m.!jlo!llllJ Il-~ ~~IIII!.I~,~I .. _~._.._

....... ......
II. .. ""1nII

~""'I."

t1

..
~u~

I_~~
~"'"'~_tI"o;t

~111!11

,~I""""""_'I

'n.

lib

.ki!i!d.,tdIiiI

'\?Iii"
~~,-wk"I!oktit1o..

!...

·n~"'t:... ~ .

il!rmiliiliLl.fio

Q~ l.-.ill ,11 .......

I.r; litod.o"t.i'l"

Pf'liIJ.iii

I· ......

~.. 'If 1: .J,,\"' ""liW". IrI,.n

~.

"'"'
'~"""_1'I!o4l:kl.

"'"""",ki ..'-]1'

...... ~

"">l.,.,,OMI;O'

n..o...ikI" ... j.I!' ..... -ql<o JiIl'"'do....wu.: ... ,f""Iru<l".l.<!U~ d!""-,,_L'II """,
"Ill,.. ,,,.. I

J.o .. prd>t<~.lI" bill I '-- d.. h

I"_~"'"''"'''IC'' ,..wi .. ,"'-....:flll~..u
1&"",1..; I'>""<l~
1'......
lI!;,Lt .........
lid

ljft1m..,.I ... .... ...... ....,.'""'" ~ d:.itrr!~.,ld

dA..•• _odJ. (1ItI;c1 Iii ... ""dUI ""toll-> I "'" • 7A....-..d.l 11.1 p.~m hilt III ...,.1'Inllf~ niupu

,r:lJif' :r"DX 1.n..,..Lt! ,K...,hJjf'~ .~ jUiI'l!itJ,,"

..., ..n....... .. ,
1!..1"yJ .....................

.I:i:nI1 ..... .., :1> ~"dU'lllll ._~.....
II.':&"

I~,. ,I.IK
1M'

.~.I
hU ..

r:::1:~~~=::-;::-·I~~M.=:r'I_ ........, •..,..,..t ...
L.l"

tItH.YlIT ill " "oM.A·I;r..~c,__II!( , .. N.,\jl.l+ !~Uu'...J..."IJ%r C~",q,.dl .(!IIi.~'~!H)j( h. .... 4<1.~
••

~·"il~.
t~~~~

,£.i''\·,:J; .... '(.I,. .. ' ,",O",t(.1;:. ' _..""~ ",I ·IL'IJ!!~II· .~-. 11;..;..,.

~ ...........

"II'~.

,~__"f

1-0,,'3

11 'If"~

."=1...n

""""'J.:~.~~~~
_ ~(IIF_k~,
·toC~iIt ~ \~

l1li

P1I

L,~7t:m.
...,l!!II.

1N.I1. , ,........

=~
....,.. I~!hl
J :IIIf 1IiIII!!!!!_

••

MAi~'
~~

."""
~-

-,,,0'"

Ii

.11, __

IA~-""-

;;:!~ ~~"'~"
~ ~~
1Iroo.ji,-.,~~ .. " ·.... ~u

'''.J'''"'!!4, 111_.

.....

'r~II!!.'~.~~L
.. ~~"iI.-i! ~ Po..!!",

'IIL"ili[~.iii.ll,~~

1 -t.. lAr
II 11111

..

__ __

... _..~t "'~

..

n~Hlj

I~...:LI

...

w:: utn:!1"I,lIIt,

II'IIdJlJ,Jl,....sO.~

.lui
'~J ...

Ii~"
IIIIiI\u ..

,....lIIIIt~"'1i!! II~.IIII~"

.......

~-

p'III.II.:"'

~ul:ftu Ih!u ., l

11 ,abll}nlll ...

11'111; ..

n.-Jrdn
lIu

erm \It

"l,w,:lLflinI

'Iil;p1"lli1~·""U._'.-uI"w ~HfI ·I"iiNj 1p!!!Pi-.J,rw.iIiiililll!

b.L.du

: .....ru. .. ~ .

,....,,11"'" '.Ftn:r,Jl"

(10

.mllr~J\iI:

'00 II.'iJ!k-"Jom::

....... r.JhIJa" n ""', • R<"II""· pnll~.ro"
ttJl"ltirU.li:1;' ,Whc

f"t1llT"~- ih ohP

~-L""'"~

d..u..,. fjnl\..:."

p"'",.llgI for'" .... ~. :khj<:nola,

'~_m~

-"'"~'II"~~
g

-..h

,..._.,..,.."
_~~,

fIId..~ HI. 'P"'i(l.......,,~~.-..In
h••

.•

IrlUJW"'h"~~'!I.-""_."~" ,~
.. hf:l-t.J;l: III(""~ I .... 1 .. _ '-

~ _...,

..

'!.~'IIo"I~1I!I ~__. 1II.d..iH~1.d ~~M"\fi!ro'" .f.• .-."',\}' ••
~I~'"

t-"~Oj'"fl!IJiI!oiiiII

... ~IMl ,., ,_' ... ·-11

....

.fiill!'~ ~"'!QII _
tiJPfto"" ... ·... ~~

HI

~~

.I!I!'" .~~ ...-~~~;
~IIIiIU
''IIiII~,"""'IIIfIII'''''U

I!t' II!i!I

,_m...Jr.uu.,
Apllu.nll

..,,"" ,., "" ....~I ... ..p.. . ...... "II __ ... f"O'UM •...,... ~ .b ~,_. "''''II~c~!l< pvor...,."no rLo,u.., .,..:.,,,,, <o..,,",~ ••~ ......... ....... ,.·iJWI .~:nI' "L. .. is ~h"drilh ,1icrc'I tint ~tna ponln 1II; ~11111 ~ '.&~Ld

,"",",,'1""""'-'
~h~Ll

~.n"""'~.","""'
i'DIJlull.....

1\ I()f)NLL\ l.,nUi·r'"'\Ii~T

••"".~ ..,_"I)iI~'·U
L..

")It" \. pr.,,""""h;(...r;.

UA""n,

'-:r'u.~H "'!!r,i" .. 'T

.....
(lil·

l'M) ..... '-4~":'-4.t.."..

.-lIr.:

~(')!Ql_~

(f'ilrlrrliil,·'

k..'\.D' U".c..:ltAD,""Ufi. .JIi!tHliIln-. i.... *"'I' .. lt4hl
1,1

.......

iIIU

L...ll.hilint..:: f"lr4P("""t"'t~

~I.:

I ,!lJ!C

~j

pm.;.:r.b

p'LN.~:t1

n

r'.tIH

I t lli ......

;~~J'I'~
".~~

.........
·riiillfY.. ~1.. M IIaIIIo

'-ro;I .. ~",_,~ ~1l,1 •

~"

....1!i""'!"""'IIi!,..i~liil<

""+.~

-kU~I~

"'~.)

fI"H'H!!I ~1011~,.__)r. •."._. ... .. ~ ......... ih.Yt_I..,._
'-III' toll.~

~jlllU_. .....

,.,."._.. ,I. ,~.,.l I"'WW..,U.~" ~ .... ,. "'·'~"'"''''''l<'''II .... I"""....,J:rO..... ~:>"",<>kiro:o oJ"'l ~ .... ".... ...bj .. , Dr...... " ""-'J roJ<>IooiL"I 1m 1""1o'P"- _II "" !"lie "_Jo,,,,,I, ......... 1.
J

.s.l,,,.. dioll.ll

MI,d:1Ii"f..lI,d.,. ,.:L.. (1\1 Iii: '~III:pGI

1J...

pf"ll'IifHb1o'lul

K.m

1J1l1JiI;"1}~""'II*~

.11

'\III "!cIII!I.-..4.~t. ~~_ :l<iI'I"iII.~,. ... "....I.I!h.t"~ ... _ .

iP~
"._"


~

a,. ~, .. ~ ,...__~» ,. ,~"""'_ ,~~
.. "lI'!IfIll'('IL~ .. ~~J

'liIdift,...,."..s..~

~.

...

'~'.'aJI
..n!1W ....

-..

i

.....

""~IAIII Wi'
1..

.-...
'id.Ii,..

IIiiiirIII!6Ii l ...
h,. P-i'!!JIfiIItIII ..... __

.....
.. 1

,.._ ... iIIIIIIi.P~ iIIII~III~"f'*_.P..ft.loIIik..iIIIj'ift

iII!"
~

l#""I~"''''''''''~~'''''
....... ~~

.,..._.....
... ~

h ..... ~

""

I

"". 110..'-"' ... mUlllr",'II lIN ...

__

,....~1I&'Diovri~

~.., .... ~ '''''')'['I,~ 1<m
[Ii)
(1

f!!l'I'.II""l:k 'umktq..J, Il~!' u.:mr , a--rj~ln .. 1.Md'J4" IIIUI .\I.ml........"h,l' &- PI;1Ii..."t..i Pi"',.!:'!:1I: ..... lltLn p1IIVJ ~u

....mrpldni.

1.~Ii~ dA.fJ ~ .1PD'.h ~n ...... .,.."'..... IfW1._.,.odal -If"1mw.,.I1IIIIIII ~ ... ~ ,.,_.., ....... Ifi.._'" ~~~
~ ..... pII'II-r=AllJli.IIIiIMll!dllllliIHIdiJ;d~

l~

1'1.... ,..

~r.J1iII
li4!I!Il!

S,,-I",lIlhttb:ril - 1i:lf__

rw.. ...

,.~""a7",~ 11;" ...... -II"")"

.......... ,). -.. \!",I ........ r<'I)o~l ... ~ ... ....,J,w.,;I."I'k"' 7.",,,,, ~ ...... ..-..l.,.,je ldIIIj_ ..." diou. N """",, ~'~h ""'.. ''I

"~k,,","""""l

L
~"'I

!i;j,

'h.~

''.In:'ll - ,..:Jti"
INo .........

J"\1
......

i.,~'''" """'·iii.tJl ~
__ ,~,,,,1Iir,

·~~

nn.~

'liliII" ....

J..'Iir'll" ~

........

illl.RtII

,IlIr'Lt-tDI

1:"8r_a;jlfi.IILLMR,,~

lliO"'~

II!!iI!I·~i',.j~IJiiiIiIf.-

~Iii-"'" ,iHIrMI it-lfit.~~I~

~iI_tjjl.~Jn"r.iiiII .........

.~i;-W1i!M

...........

i:.,~

Iiir

..-djr

,1;.11••

""

414!br.

J .1Ii!~... b,r .. c: -lGl..flil I· lll

.........

1~¥'II'iII._'~IIIw;(W'i!I·'h~f,tr~'Iffr'I.,~.~I''''".,,,
~1Iii.~~"~I!IIII!I'~

'~iirr!iII,
~1i

••
_
"

~.,Iiiii!ii

r~·"'''''t
"IIIIII.ItIIriI'''''' hI..-

1'j"·U~

__ "iil!_1"11!

~~IIi"~~,".:~"iIi!i!!. ~~"'''''II.~~-MI:.Io9J~I!I''~
._,~ kl!f.pii'iIr
1i

~iIII.'IIllllilll'!!!l~;.~t. ",,"'" nil .... 1!i.'IIt .... _1rnI ••
Q

\. k~."""
i;II'II" .......

."~il

~~HI~U"Iir

II

i""~
.. . ""I\"~

.. "'I"fII.Iit

lIit......,.·
-

IJr. ...

~ pM,

.'lljwl:a..~_.,i

__ ·Iri

c. .....

._\rwio
r"" III' ~

fii.. jJ_-'f'II""iwII

1.~aI

;~

~,...._
.i! _~'t..~!!i1 "..,.;!~ 1Il· ... {_~h.'" iiIoiI!'~ -.!rI!

,~KJ_

.. ,r_li
,..

1Io:.IrtlliiillOirr(.o
'JIIi"'t-U1!Ir1!t

t-'l~p ........ ~

I"""",,,
~

1""~""*iFjjI

.u.

~IIiI~::lIIIa...,..

.diii .,. .~Jiii-

lit..--

14."1

U

_","_11. .."

"',IrIi_ ....... ,....r:I'I'~
~II!!"'.~
h Ri , 111..11'

I.'OO~ ....

,~IIII.I_t.

.,~_
,.

..

lrIIro

t.~_' •._h. ..
lin
iii
t"iJj ~:" ,'-

~~)r~_. ~ ...,
:,._ .............

..._,_,._...IJk_IIII !!I.I..

1'''IIii!I.l..,...
.. ~)

~_

__ 1iIIrii!!i

~iJ'I'ftJII

.,_..

.....

di..L
....

Ir'IIItriK't..lJ!f"i"Ilpn

ItI ..... ~ ..... "'-1"'-'!r."'I'II'IIII.... ..".,- •• I,.....

'~1d:Pi

'II. ~ ..'"'IIly.

~...,

\..

I'~ '\U.I-" IIU i
;......... '"'.._
~-..Jw'~I

'!IiJ. a.!r~

"'·1

n· h:fu \- A "-J ."""",,t ..
....

PH"

~rJ"llr..."II'"1'\
,. __
1

Dionicarsko drusIVo ,a U"govitlu, proizvodniu i us]uge, Saraievo N. osnovu <'.ian. 241 ~; cl.•n. 242~ Z.kono 0 prlvr.d~im dFu.stvim, (SI. No"ln. FBIH 23/99, 45/00, 6/02,29/03.68/05.91/07, 84/08),cloM 62. 63 i 64. St.tUlO .MAGROS.METAL ~ 0.0, SARAJEVO, Nodzorni odbo, Orustva obiavliuie: OBAVJESTENJE o sali v.niu i od.zavanj u X Skpuslinc dionle.ara ..MAGROS·METALA" 0.0, SARAJEVO Ob""jclto,,"j~se diQn;cari "MA.GROS·MIITALA" D.O. SARAJEVO do co $0 u S","jevu, dana 23. 06. 2011. god ine,. pocetkom u 16.00 sa,i, od,z",i Skups,ln. dlonica,. "MAGROS-METALA· D~D. SARAJEVO u pn;'Slorif<lm<i IIMa_gT(l$·Metal_a.:.i. d.d. Sarajevo, 11 ulk:LIblilovi6 hr. 6 Sarajevo. z.. Skup.\ri nu '" predl.;:e sl ijedec;, DNEVNJRED Ll.bor • Predsjed.v"juceg Skup.\rine • Zap isn i6l '" • Odbora." gJ.... nje • Ova dion ic•.,," ?.a ovjeru Z8 pi ,ni ka • Van js k{]g revizora V.v.jallie Zapi.nika •• IX Skup'tine dion;cara od.zalle 14.06.2011. god'oo. 3, DonoSeDje OdJuke 0 u,vajauju • r.nansijskog izvjc,,"ja 0 po,]ovanju Druiltva za 2010. godinu sa izvj",oajem \13J] j :;;kog r-e"Vj~ora • izvjel"aj. 0 ",du Nadzornog odbora z. 2010, godl.nu • izvjdtaj. 0 radu Odbora za ,,,.i2iju,. 20] 0, godinu 4. Donoienje OdJukc 0 ra:spodjch dobiti ~ 20111.godinu 5. Ra.no Pravo od.lu~i"vanj3 u SkupM:ini dioni~ra IIMagros-MeI31a" d.d. Saraje·Yo i.ma d.iol1itar koji se 113·Iisri dionicaril kod Rc:gisn-:a Y-r·ijednO$rJ ih papinl Fe:deracije BiH nalazi 30 dana p.riie dattlma oddavanit3 Skup'llne~

i~-.ojiIJ~ ., .. ~~ ,~.I!QIi_J~'i"b!I~~ '.""lf~IQ'IIIIIII, ... ~
~~lII.-i"iiItIIN ..

1I!!'IIIlIIIIII.--!!I

...

,'~t"Wrt~!!"~"" ..

,._ t~r.!i~'" ,~j.I!r!II"II!I'. ~_d.j~" "UiI .. I,lrri!i!.~~I
liIr

~),rI!I

........
.~~

I!i!.Iitrr~

_.j:;J~ ..
,111_ vZ""'_" ....' lUi
,ft .... j:MIUl

I~~~

""'I,!

.!!il~¥'!orIII,·~.1

~ noJi",,",", 1.~ ..

"111" ...
......

",-""'1

KU' ....
I

t. ~

1\,·.tIlt..irUI"t_)t_lr"'li.ut:II:!trr·"\,
~.~I

, ..

!I.~
I~ .. I!II~
.... ~~

..,...·~rl:I.:

~~,'\.""riII""
~

II.j:nl'

',j! ..
~

~.'~i
... lIII.
'ILi
..... ~~

.........~ i··
..... W
...... ~ilrltl'r'~'111~

:

.
'1IIIII' .. I'II~_1IIII

~lIIftIIWlw.n~"."","l"U

1jIIII"~1k~1II~III'~P~Q~~

w..~~""~.~L' LiI.. ,."
~.,. ... '!ill

..... 11.11

n,~W"!rr I""'~-..I'
~JI'K""¥4r1 1rIrIIr.ri40L.1-h.I -1I.:1k'mJ.~tIJ,,. • ,..~

1.111 ~~ 1IIIIII"'Ir1~.
"IIIfI' •• ...........

' ' '_Iii. ,_ 11''''''' '''''''IHII
~~aIIi'I ___
'M I~"~ ' I ..... ~

..tuj

1IiI~ .. iii\,

z.

"1I"'rI1M-...

,~
,~

--_1111~ .. ..........
~1.j'''''"t.,..-!JI ...
"~m"" IIM'''' ASInA-rt'lftfl'~_'IrlIII .__, ,....._,,-"",. l.I~

1-(11'1-1. 'VIII Pt I'll!( ...... '__ ....... ', .. I11III .'t .. , ,,1(1 ...... IIiIr.. ~ III I'tiili"frd lL::z"J1lltJ,r'I1r!w..'t_!i.lt.~~l~"' ........ _...... .....~ '!. t...~ .... 41111'221\_0.'" ..., ~.4}1 .. 1\. .... (.~ ... n.~ .. 'IIr..4Ir.JlfJ"'i,~"" I ~4.!!Jn;1i~'"I .... ~"""'_'J L .. nIII,I.~1!"i~t(p:Ilj. po..~, ~ ~ -,_, .......... ,., 4_ .........'I!!!"~,..,I' ........ 1IlWo _IF _.,.,._~ ,,,;,""." ..... _..,. 1tiI ~ ~1IIIWft1riiJ hill. ,~......_. UI"""'~"':U III ftrM...r1rllllJr.i.PIII a!II'IJhMlllr LIri::~IIIir.L ... h.k.W IL"'"", ..... ".....iri.I ..... .,.''''...... h\.1~"'I'IIt:1 'I!III ,.._ .... dilU.

........

".J'I:"'I'!Ir'

I""II~.

u .... .:.I ••

n ~ 1

I~"II!!I'" .!!!I • _

1 I'I!!..... '" Ito .. __ ~ U._

iIIl!IIIIPlllr-.!l
UIIIII p

~rIII

....

'!ir"'ill

.....,II~_I

"'

....,. J ••

tOUI.illk"t

••

I"""'~

.. t:~liill"

, ~..-

~ _...

"ft... "". .. "..NMIF ,_I""'''
~,.

~Y"'IM

I.., :I.. ~,.

...

~"""-"'IIIIir.~..... 1lr.i4ll!_"" ....,_,W....
1i~ '!rill!

II! ........

,.rbw;J

........

_.llLliaW_ ... I., ..... ~.-- __

!,IiIII"I

~,.

,..~¥rr•.
j'IJ!fIIIIIrIi

iw ...

1....

IW"

Nj

.-.......
~I~

""'I .........

, ...

~

ttuiih~

,...........

1liii0& ...

1._

"UH.

••

~tfit..o • ~t1u..1Ii!III

M .. ~I~iQ.'t

Po.i vaju ,e d; onicar.1 d •• lieDo iji p" ,em P" DO moe oj ka, p,isust'cu iu I uee..tvuj u u radu Skupst; n.~ Punomocnici diOllieara du7.l1i su prililtom prijave dioniea.ra 13 uCeSCe 1.1 raduSkup!l~fle~ preds,ti puno· moe 2a za,mpanje dionitara, pOIpisanu od dioni~a,a, fizickog lica, iii zas!Upni"a dion;~.rskos p,a· Y".!"") ] iC3 i ovjere.n U od s trane nadldl1 og organa. og Ukoliko dionicar I.icuo ucestvuje u mdu Skupsline, pot.r-ebno je da dOSt3Vi pl$.menl!.l prijavlt i ovjer"€.nu kopiju li~ne ,,"rI" najka,nije 3 dana prije pote,ka Skup!tine. Ukollko uce5lvuj. pute", puoomocnika, pn~omo< p,ed'je 3 dan. prij. poi'etka Skupitin., uz pi. Smenu p.rijavll za Licd6e u kojoj se oznacava im~ pUD-omocnik:a] ovje.reml kopija Ii~n~ karle ptlDO· moen i.ka i izvod i.zsudskos regi, Ira za P'''VDO j ice, ukotiko ,. rad; 0 p,avnom tieu, u kojem ie o1.na~en zakol1ski ~astupnik prnvnog liea_ hvorl l1e smije bitistariji ad 6 mjese:ci_

se

'II'

~~ _ ~

__

d~'
~ 'I ,_

~ t'

1.1fI'~"
1

1r.t.._I_.Iro1rl"l1

........... .~J".IJII
nll~;.

__ .. -trl14

.~
ih'.ailolil
~,,:,rIo.~

11'If4!!fI'~'''''
, '!I.n~"iIrllll"'"

,~ 'Iir'Wlll'1 __
:.........

t-iJlIIIII"
.-L.~a

.~..,.
........... I

~""'1111"11111

iIfto .... 1.,llIt __

.,.iIILIIIIrrr.,.

Uvid u mme,ijale dionica,1 mogu iZl'rl id u .jedi' [U .Magro,.·Meta!a" d.d. Sarajevo, ut. HalijoviCi br. 6 u SarajeYu U VTemenU od 9~OO·1 s.~OO~li~ 5V;:J].:Og. rad,nog dana od danil ogld:::lVa:rJja do d<J:rJ:a QdJ7.<lova:njo Skup.\,inc, u?,prcthodn u naj.\f" no ko nmkr [eldon: 033/454-124, Po,lovne banke: RailTeisen Bank d~d~Bosna I He.cegovina, R B, 0 k. S.rajevo . Rocu n: 1820 0000 0006 1679

1.t.'*"'ftI ...... ~

......... II .......

.,..,..n'i.iol!W'i"'"
ilI!II .. ~ ....... )~

h+lu.J\ ...,... i... ~,~.ltl'

!~IIt-

4 ~

~,I

.. "rlI-lIIt"WtJi1..(~~ ....... U ...... ...,. .. I ... ll(l .....

..t.~~J.

ao

Sa.raj.vo - R.cun : 1610000013070082

erna hronika

Dnevni avaz, srtjeda, 1. iunV1jp~nj 2011_

19

SARAJEVO Maratonski proces treci put krece iz pocetka

Sam-r lie sasliao Izmllenlenu 0 HZ . Ie
Bivsi borac Armije BiH odgovara za ratni zlotini Ponovio odbranu

Molacild as/aa ria cesfi

(f<IIo:lH'rliiO!

pomaganje u ubistvima na Kazanima

C:.i tan j em op [ULnice jucer je pred vijecem Kantonalnog suda u Sarajevu pocelo trece po redu sudenjeSamiru Beiticu, kojem se stavlia na terer da je kao pripadnik Desete brdske brigade Armije BiH pocinio rami zlccin protiv stanovnistva te
injenim na Iokaliteru Kazani tokom 1992. i 1993. godine u Sarajevu,

Ozlijeden motociHliSla
U zenickorn naselju Mokusnicepreksinoc oko 20 sati dogodila se saobracajna nesreca u koioi ie iedna osoba zadobila ozljede, Do nezgode je doslo karla sa. se sudarili automcbil "audi", za cijim je volanom bio Muharem Skomorac, i motocikl "yam aha" bez regi SlaTS k ih oznaka, kojim je upravljao Zehrudin Basic. U jednosmjernoj ulici "audi"!ekretaoupravilnom srnjeru. Nakon sudara VOZ3G rnotocikla je prevezen u zenicku bo1nicu, gdie ie konstatirano da nema ozljede opasne po Zi vot re je nakon zbriniavan]a pusten nakucnolijeeenje, A.Di.

Udes u Zenici

pornagao u ubistvima poe-

Tuzi tel ilea Aida Ca tovic procitala je izrnijenjenu opiuznicu kojorn j e Beitic optuzen La lIocin ubislVO civila Zorana Vucurevica 11 decem bru 1992. godine kao i za pcmaganje u ubistvirna Ergina NikoIiea, Dll~ka J ovanoviea, Predraga Sal ipura, Bran islava Radisavljevica i Bozidara .S]j ivica. Samir Bejtic, koji se brani sa slobode, [ucer [e u prisusrvu svog branioca, advokata Fahrije Karkina, izjavic da 05t" ie kod svoje izjave dale II istrazi i na pretresu od 2-2. septembra 2003. godine, N aredni pretres zakazan ie za 27. juni ove godine, dokad ce biti odluceno koji ce od 35 svie doka b iti ova] pu I sasl u savan,

ODllaeRaO Hladionicu
Sekror kriminalisticke policije CJB Doboj podnic je Okrufnorn tul:ilalitvu Doboj izvjestaj proriv D. S. iz Dobo]a zbog sumn]e da je izvrsio razboj nisrvo nad radnicom sportske kladionice "Bet Live" 11 Doboju, Policaici 5U utvrdili da je D. S.12. decembra 2008. godine oko 21 sat, maskiran pletenorn kapom na glavi is nozem u ruci, usao u sportsku kladionicu iuz prijetnju od radn ice 0 duzeo 1.000 KM u razlici tim valutama,

pri)alaCi nozam.

CJB Doboj

Ukinuta presuda
Presudcm Kantcnalncg suda u Sarajevu ad 13. jula 2006. godine Beitic bio ie prcglasen krivim i csuden je na kaznu 01'1 14 godina i sest mjeseci zarvora zbog ratnog zlo ci na pro tiv s ran ovni stva i dva ub is tva .. N avedena presuda [e ukinuta rjeseniern Vrhovneg suda FBiH od 16. januara 2007. godine i predmet je bio vracen na ponov-

(folo,M.iIYoIB,IO)

no sudenje prvosrepenom sudu koji je optuzenog presudorn iz juna 2008. gcdine

oslobodic opruzbi, Vrhov11 isud je u novembru prosle godine i ovu presudu uki-

nuo i vratio postupak na pouovno sudenje koje je jucerpocelo. B.C.

GORENJ

STUDI,O - AKCIJ.A
·StaklokeramIcki STEDNJACI
Posjetlre STUDIO I snnajte ugradbene aparatct. kako oslvarlll popw;t 40

gorenje

.PERILICE rublja 1000obr/min. ·PERILICE/SUSILICE rublja .HLADNJACI visine 180 em,

no ku.nlnJu 110 % M

20

Onevni avaz, $rijeda, 1. ju"vri~nj 2011.

b IeZ n IS
~

PROCJENE Biljezi se znacalan pad vrijednosti radova

G ad uinasl

Skupu prisustvo vao i visoki predslavnik

u BiH Valentin Ineko

U Sarajevu [e jucer odrzan sus ret predstavnika slovenskih i bcsanskohercegovackih kornpanija, Predsjednik Udruzenja poslodavaca FBiH Nihad Imamovic tom prilikom ie istakao saradnju privrede BiB i Slovenije u smislu zajednickih ulaganja u BiB i izlaska na tIii.he Evropske unije, pre" nosi Onasa, Privrednicirna se obratio
l

ZaiedniClli izlazall na eurODSIiO tl'ZiBle
j viscki predsravnik

Susret bh. i slovenskih privrednika

'Najbrti rasiue: saktori u RS bit ce proizvodnja baznih metala,. koksa, nafte ...
Procjene ekonornskih strucnjaka pokazuiu da Republiku Srpsku do kraja godine ocek u j eras [ domace industriiske prcizvodnje ad ses [ do osarn pos [Q. Prema istim predvidanjirna, najbrzi rastuci sektori hit ce proizvodnja baznih rnetala, koksa, nafte i elekrricne energije, dok ce se kriza i dalje nastavi ti i naivise osjetiti u gradevinskom sekroru .. - Za ocekivari je da ce blagi oporavak biti nastavljen, lake odredeni sekrori napreduju, s druge strane, dosta jeonih ko] i sragniraju ili nazaduju, Nastavak krize se i dalje najvise osjeti u gradevinskorn sekroru, koji od poderka godi 0 e b il] di pad v ri j edn os ti ugovoren ih i izvrsenih radova- ocjena je Privredne kornore RS. Prema podacima Zavcda za statistiku RS, cd pocetka gcdine industrijska proizvo dn jab iljezi ras t od ok 0 4,2

Ii u a -U8 ' OlltriZ+ 4.2 % industriia
84 % ugovoreni 14.6 % izvrseni
radovi

0 C8
radovi

j specijalni predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko), koji ie rekao da pol itika moze stvoriti okvir za poslovanjevali nemofe zaposljavati ljude, Predsjednik Slovenskog poslovucg kluba (SPK) Izrok Gornik istakao je da su oblasti koje su interesantne za saradnju dviie zemlie ene rge tika, zelen a energi j a, visoka rehnologija ...

HI)UCni PDlfazale)JI

KazDa za dUije firme
... Konkurenciisko vijece BiH usvoiilo je Riesenie 0 prij avi koncen traci j e korn pan ij a N efregazo] ava in ovacion aja korporacija (NIK) iz Moskve i Naftna industriia Srbije (NIS) iz.Novog Sada, Medutim, zbog provodenja koncentracije prije donmeoi'3 rjesBnja, Viiece ie ovim kompaniiarna izreklo kaznu od 70.000 KM, pise Fena .. U skladu s rjesenjern, dopusta se koncentracija na lcz;stu istraflvanjai proizvodnie nafte i gasa koja [e nastala osnivaniem pri vredn og su bjekta J adran -N aftagas Ban ja L uka zajednickim ulaganjem NIK'lIi NlS·a.

posro, dok je vrijednost ugovorenih radova u gradevin arstvu u prvorn k va eta! u eve godine mania za oko 84

dis n j i pros jek, V rij ednos [
izvrsenih radova u inozemsrvu iz oblasti gradevinar-

posto

U

odriosu na proslogo-

stva biljezi pad od oko 14,6 posto u cdnosu na prosjek u 2010.godioi.

B.SPASENIC

YAIIEME 1·$PUN.I''''O ICYALITng"", &010 ~ClII. - OQ>"tiI, ••HlI "oOli ....,o'"'j.1Io1 It. pro~t'OM.\O'td ,II do dO_II vol,,~ ~.,.,."" C!<lW ~ IV"."~ " .... 1101o.-ko. __ , "."';_ S08 "'II ~>'Olo"", tt.vonc'lorl' I '"""t>lo"'JO,"" "(.,,,(., oko " otlfttU. ~"o '1!14 0 n_, 508 l4,nOjl. hId ""lblllt1i ovtol.O'"o; "'-II9MI _0"":_'"

PEUGEOT

SOB on

p

_ue,eOT -"

0 ... · ~.. ,. IUYO:U.,o: , CU:iTIII&U:rU .p UO(OT PIIOI'Z:"'Og... V. "'" ·OVUI ,n,.IU(u.01" .,.AIn .. I.,; f ........ Q'<OK on 169 HiS -WI' ......•~o VO> .,' .. UU.· .. , ~ES"( ·os,n, 0111 ue~o, "UTO· !II 001 ~ UO • MOD'tle..,

..... ~ON1" ,,,UU:YO, 0/.",,,,,, .'1,",,160 1111. lOll OJl ,,~ lOS. ,." '69 OIl ~90 no - ....... w.u. "'lUNO "0101115 OSI !to 'A - HO",,"III, CPQ.&UlO OJ J~7 I~' ~OVO"ROM on 110 HI - DOIIOI· IfOYQPIIO'"I on 10l ·IJHA,t; :1,rGOVI' OH II' 11<1

ou

biznis

OneYlli ava" snleda, L junVlip;1nj 2011.

21

Obim trgavine 200.873 KM

POKREJANJEBIZNISA BiH i dalje rnedu najnepovoljnijim zemljama

Neophodna 5tO prile provesti reformu • Posljednji sastanak u vezi s "giljotinam propisa" adrian priie godinu
BiH [ejedna nje u svijeru, od najnepoa od zemalja

lililla Sil ra
2.0001111 4001111
olVl'3IIje frme

na)UiS8 POraSIB diOniCe BOnUSa
Na Sarajevsko] berzi

voljnijih zemaljaza pcslovaokruzenja biznismenima je tezesamo na Kosovu, Prema is trazi van juS v ietske b anke o lakoci poslovanja prcvedenim u 183 zernl]e, BiH je zauzela I! o. mjesto.

sudska l-egistrncija

405 11M
160KM

[ucer ie os rvareu promet od 200.873,77 KM. U sklopu 80 transakcija ukupno je prornerovano 127.126 vrij ednosnih pap ira. N a j veci porus t V ri j edncs ri zab i" Ijdile su dionice ZIF-a BonUS (2,86 posro) i dostigle su ciienu od 3,60 KM. Na kotaciji kompanija nii e bilo zakli ucenih transakcija, dok je na ko racii i fon dova naiveci promet ostvario ZIF BIG Investiciona

grupapo kursuode KM. Na prirnarnorn slobodnom tdistu naiveci promet csrvaren je dion icarua IP Elektroprivreda BiH po kursu od 29,80 rnaraka, ana sekundarnorn slobodnom uii:stu dionicarna Motel Bazen; Vitkovici, od 49.928,40 KM,pokursu od 3,60 KM.

Promet ad 188.926 KM
berzi csod 188.926 KM. Na sluzbenom berzanskom trzislu, Iista B, najveci promer ostvaren je akcijama
rvaren ie promet Nova. banke, a rrgovalo se po

Jahorina gUbilniMdana
Na Banialuckoi cijeni od 1,07 medu ZIF-a [ahorina Koin (-20,00%), i jucer se ovim akcijarna trgovalo po prosiecnoi ciieni od cetiriKM., Na slobodnom berzanskom rrzi;IU pad cijena zabiIjel:ile. su akciie Rafineri]e nafre Brod( -7,14 posro),
fondovirna su akcije

lzlavel
Prema
za orvaranje

potvrde
firme u BiH Ire"

is 10m izviestaiu,

Gubitnik

dana

ba izdvojiti vise od 2.000 KM ako nije potrebna gradevinska dozvola ili ukoliko firma trguje van gran ice. Buduci biznismeni najprije moraju saciniti ugovor 0 osnivaniu i ovjeriti ga kod notara, za sta je potrebno sedam dana i400 KM. - Potrebne 5U vam izjave poslovne banke da ie kapital uplacen, uplata korizacijena budzetski racun kantonalnog suda, potvrde da nema poreznih dugovate registraciia na sudu, koia bi trajala desetak dana uz 405 KM. Kupovina sluzbencg pecara preduzeca kostat ce 40, a zahtjevi za riesen]e 0 planiranoj djelarnosri kojorn dese

prosjecnoj
KMpoakciji.

Kod zatvorenih investicionih Ion dova najveci prornet osrvaren je akcijama ZIF,a Zeprer fond, po prosiecno] ciieni od 6,21 KM,!ito predstavljapadcijeneza-l Sdposto.

BiH 110. zemlfa po lakocf biznisa nova firma ba v it1 i dozvola od kantona UKUP!!O 160 KM - navodi se u Izviesraiu, ko j i vise nisu potrebni i izn i bol ieg poslovnog okrua ",en ja Iako i refo mators ki e pro; ekt "gil; otina propisa" U Federaciji BiB zapoceo ioS 2008. godine, rezulrara, kaie Pandurevi c, ioS nema - Ovakva poslovn a pol it i· ka cdbija i do mace i strane
mjenu postojecih radi srvara-

BerzanslU barometar za 31.05. 2011.gDdlne
in vestitore i neophodno je to ito prije rijesiti, Zadnji sasranak u vezi s "giliotinom prop is a" odrzan je prije go" dinu, ali na njernu se nije poiavio niko od predstavnika tadasnie garniture Federalne vlade, pa ni rad nije bio moguc - zakliueuie nas sagovornik, M.A JlDIC

Nema rerultata
Direk ror U druzen ja pos-

Ioda vaca FB iH Mla den Pandurevic navodi da je neophoduo brze provodenje reforrne ovih p ropisa, ukidanj e onih

Uspjesno je okoncan upis nove emisiie dionica Sarajevske b erze vr ijedncs nih papua, odnosno 924 dionice nominalne vrijednosti ad 100KMpodionici,slOpred-

TursHB insiIIUCi)B diOnlCarl Sara)BUSHB barza
sravlja 14,97 pcsto u~e~Ca u ukupnorn dionickom kapiraiuSASE. Nakon SIO je i zvrsena uplara za kupovinu po 308 dionica SASE od Istanbulske bene, TAKASBANK Istanbul i Centralriog regisrra vrijednosn ih papira

Zavrsava se dokapitalizacija

EMU A.t.!stra!1j:j Kallada Hwatska CHllaR OansKa Mada~ke J1WID'
1~..i1V.iln~a

~7a (}30

I;:UR

dionica, Ovimcebiri denrirane SE.

okoncanpoSA-

Norve!I<:_a! ~""cIsI<a
Ti1rS'k.a V.Brilanir,a

!Mea_ USA

191 HRK 203 CZK 2'08 DKK :.oa HUF" .J9l JPV 440LTL 578 NOK 752 SilK 750 OHF 949

AUD '24 CAD

1

,

1,9= , ,4OO83Il 26,199<28 0,079801
0,26.t800 O,72777,J 1,46·137-8

t,~~6(l~

l.466041
1,404:],.44

1.95$30 1,468704

100 1 1 100 100 1

26,20509' O,07!lBOO
0,:262316-

1,407855 26,:1301&1 ~,080D00
0,£·629072 o.,7,J~421

l,69l17,5 0,565032 0,251783 0,219<'9
1,6IJ81 OS

~.7gs""7
1,695~14

0,500'41) 0,252414 0,2'~969
1,610134 0".85:51:57

1,G9965J 0,1;6781>1 0,253045 0,220519
1,614159 O,85-7~ ~,2:S1:~

stupak

Turske, II narednih nekoliko dana oceku]e se upis povecania osnovnog kapitala i

dckapiralizacije, a turske instirucije 6e biti evi-

Titv

g,853ll1'!3 1 I 100
2,249900 1,3009'71

kao dionicari

Rusija ST~a

6.0 OSP 640 1J.50 643 Rue

M, RSD

O,()4SSlfj 2,0"470

~,251l""~ ',27~:l'l7 O,O'S711S 2,fl16S"

1,373820 0,0'8920 2,021552

T
Cd 09. do 11.06.,1.1 HVl.lndal5illonlma su popularnl"Hyundal

CPI'-" ___._..
HYUnOFlI
"If
I'll ..... ' ~•

IIi
11 't'

It "" ~.. , ......~

danl

otvorenlh
dJene

r vellkie

vrata".
popl,l5te

Uz drulenje

I

test: \10me

D6ekujte nevjerDwtne

na 5Ve Hvundal modele, $lao I f'laJpO\lOIJnlle flnansl-

r.mJe na Jilttu.
Zallhe oifilnifene. :C:ekamo u Hyundal. salonlmal Viis

,

:1
o\UTO.sfo\R

5
IIOS"l:AR.18I

"'1(

GARANCIJE

~ GARANCIJE MOBILNOSTJ 0 (!) KONTROLNIH PREGLEDA
ZmaJI'I 0<1 'Bosnc 12c, tat 033 7222.22.
EIIIHiIA UJl(.I. D513a5 3111. ~ I\IlI.A ttl 0)5 2aJ 1<0 AIIIC»&RC ,Bl~ ... 0l1l::J SKIlRO VJfO: Ole rJl:lla
RC

HYUNOAI' AUTO RH, Ovl,a&bm dlslrlbutet za BiH. SARAJEVO,
AUl'OCl;hTAII;O.....uGQ'

!!IV,...

pGgocr_u

!ttl

tuB!li' 10(1 ISKR.oO COMUiC ~K'O'" ooew.IUG!lU IIQ2 01.1 t . .w10

~ Al lll.AUTOI'I.US
CiN1AR.IUSUf'~

·, ..... rj·..........

Hy.II:Id.q.

I1· ....... _ !\Oril

·

_______________________________

22

Dnevm avaz, 6rije~a, 1_.jU_n~_(pan_j2_011_.,~

zlob U S

ITAUJA PremIjer Silvio BerluskonIizgubio "svo]" Milano

n )u-I

PrisustvoJalljage

l1a mel1unafodnim skupovima irilira Tadica

Nakon propustenoq samita u Varsavl

faa d. sad za bUnga-d-a O)Ba
Analiticari ocjenjuju da je rnoquce da S8 zbog poraza na lokalnim izborima raspadne koalicija Berluskonijeve Forca Italija i Sjeverne lige

Predsjednik Srbiie Boris Ta die nece ucestvova ri 2.j una u Rimu na proslavi 150 godina od ujedinjenja Italije, jer su domacini na taj dogada] pozvali predsjedn icu Kosova AtiferuJ ahjagu, - Duboko sam razocaran jer necu moci da bu dem prisuran na prosla vi 150 godina od ujedinjenia Italije zbog toga Sto j e na taj dogadai pozvana predsiedn ica takozvane drzave Kosovo - rekao je Ta-

TadiCZbOg KoSoua ne ~den- u Rim

dicza italiiansku ANSA-u. Tame je naveo da mora i zeli braniti legitirnne interese Srbij e, ali da je ocigledno da su italij anske insti rucije prednost dale prisustvu predstavnika Kosova na ovorn dcgada] u. Tadic krajern prosle sedmice nije prisustvovao ni samiru lidera cenrralne i iugoistocne Evrope u Varsavi, jer je Kosovo na rom skupu bilo predstavlieno kao nezaViSU3 d ria va,

Spec
• Turske snage sigurnosti zaplijenilesu 60 kilcgrama heroina usjeverozapadnoj provinciii Kodzaelji. Droga [e nakon dojave otkrivena u malom kamionu koji iesaobracao iz Istanbula za provinciju Van, javili su turski mediji, Heroin je biosakriven uspecijalnorn bunkeru,a policij a je u haps! la vozaca kamiou>l ..

Italijanski prernijer Silvio Berluskoni (Berlusconi) porazen je u svom uporis tu Milanu nakcn objave nepotpunih rezultata drugog kruga 10k al nih izb ora 0 d.rz.n og u ponedjeljak, javile su agenciie, ocjeniuiuci dace poraz u srcu Lornbardije irnati dalekosezne posljedice po Bed u sko ni j evu via davinu na drzavnoj razini, N akon pre b rojan ih glasoya u 1195 od ukupno 1251 birackog mjesta, kandidar ljevice Duliiano Pisapja ( Giuliano. Pisapia) vodi s 55,12 posto glasova, 03SU· prot 44,87 pOSEO koliko dobija dosadasnia rnilanska gradonacelnica Lericija MQrati (Letizia Morarti), kandidatkinja Berluskouijeve Strankeslobode (PDL). Berluskoni je prvi put. za go IOVo. 20 godi n a izgub i0 podrsku u Milanu, finansijskoj prijeslOnici Zemlje, ns-

Sudanl. nastaulJeno IUGar
Sudenje italijanskcrn premiieru Silviiu Berluskoniju u slucaju maloljetne prostirutke nastavlieno je jucer, no opruzeni nije p ri sus tvovao, a a dvo ka ti su pokusali osporiti nadleznost suda u OVQm postupku, Italijanski prernijer (74) optuzen je da je vodi AFP, 3 analiticari QC' jeniuju da bi ovakav ishod lokalnih izbora mogao narusiti stabilnost "lade i njenog rukovodstva, uzdrmanih korupcijskim i seksualrum skandalima, platio za seksualne US luge 17-gociisujoj Marokanki Karimi el-Mahrug poznalijQj kao "Rubi,.· kradljivica srca". On [e, takoder, opruzen za zloupotrebu polofaia zbog pritisaka na policiiu da cslobodi Mar~ okanku iz pritvora zbog krade, necepasti. Medutim, analiticari QCjenjuju da je moguce da se zbog poraza na lokalnirn izborima raspadne koalicija Berluskoniieve Forca Italija i S jeverne I ige, Ber Iuskoni j e p reksi IIQ C priznao da je njegova manka desnog centra u drugom krugu lokalnih izbora porazena u svorn politickom uporistu Mil.anu kao i u juznom gradu N apulju.

- Ovog puta nisrno pobijedili, ali iderno dal]e, [a sam bora c. Svaki put ka d sam izgubio, utrosrrucio sam snage- rekao je Berluskoni. E konomsko s redis te Italije Milano rodni je grad Silviia Berluskonija u koiemie carstva "F ini n vesta" ikoj im vet l8gQdina vlada desnica, toliko neprikosnoveno da su u posljednjih IS godina svi kandidati lievice izbore gubiliuprvomkrugu, Vrlo vazni bili su i izbori u Napulju koji su, takoder, iako ie nakcn prvog kruga situacija bila obrnuta, otisli nastranuljevice. - Izgubili smo - [asno [e izrekao drzav n i taj nik za obitelj u italiiansko] vladi KarlQ Dovamardi (Carlo. Giovarnardi), nakon sto se pokazal 0 da desnica ne sam 0. da nijeuspjela lievici preoreti Torino i Bolonju vee je iz·
sjedisre njegovog rnedijskog

Utrostrucit ee snage
Berluskoniiev ministar unurrasnjih poslova Rober10 Maroni priznao je da su ovakvi rezu](ati ~sa.mar viani", ali j e dodao da vIada

Pozuri,te zana.jbolji 'iz.bor.. Posjetite Ford salon, danas!

Trend 2.0 TDC!. '40KS, M6. R, "xl ABS t ESP, tElA. start/stop motora bi!.l klJIJ~ i(UMA-uredat.INFO·slstem, svlelLa za maglu, eL pod~tl stnkala. zo;tBmnlena stl!JIlA. radIO/CD sa 6 zvufn kII, kDmande 011 upmVl[alu, el.podeslvalgrijana v.an]ska o&ledala_ di.lljinsko Cl!'l"IHalno zaldloc4vanle. __ VECQD

,F-A:UTI:ICENTAAdAo-.o.....,.",.,. B cd"",
'""",, _ ____ .. ,... _ _ -",w..~~ _

IIOOO HJA .... ... .. QST

. Il

l!)

DOSARAJEVO T" 0 flO '>0

170 00. Fa, 01]71010.

Feel the dffferenca I.....u..l

_______________________________

22

Dnevm avaz, 6rije~a, 1_.jU_n~_(pan_j2_011_.,~

zlob U S

ITAUJA PremIjer Silvio BerluskonIizgubio "svo]" Milano

n )u-I

PrisustvoJalljage

l1a mel1unafodnim skupovima irilira Tadica

Nakon propustenoq samita u Varsavl

faa d. sad za bUnga-d-a O)Ba
Analiticari ocjenjuju da je rnoquce da S8 zbog poraza na lokalnim izborima raspadne koalicija Berluskonijeve Forca Italija i Sjeverne lige

Predsjednik Srbiie Boris Ta die nece ucestvova ri 2.j una u Rimu na proslavi 150 godina od ujedinjenja Italije, jer su domacini na taj dogada] pozvali predsjedn icu Kosova AtiferuJ ahjagu, - Duboko sam razocaran jer necu moci da bu dem prisuran na prosla vi 150 godina od ujedinjenia Italije zbog toga Sto j e na taj dogadai pozvana predsiedn ica takozvane drzave Kosovo - rekao je Ta-

TadiCZbOg KoSoua ne ~den- u Rim

dicza italiiansku ANSA-u. Tame je naveo da mora i zeli braniti legitirnne interese Srbij e, ali da je ocigledno da su italij anske insti rucije prednost dale prisustvu predstavnika Kosova na ovorn dcgada] u. Tadic krajern prosle sedmice nije prisustvovao ni samiru lidera cenrralne i iugoistocne Evrope u Varsavi, jer je Kosovo na rom skupu bilo predstavlieno kao nezaViSU3 d ria va,

Spec
• Turske snage sigurnosti zaplijenilesu 60 kilcgrama heroina usjeverozapadnoj provinciii Kodzaelji. Droga [e nakon dojave otkrivena u malom kamionu koji iesaobracao iz Istanbula za provinciju Van, javili su turski mediji, Heroin je biosakriven uspecijalnorn bunkeru,a policij a je u haps! la vozaca kamiou>l ..

Italijanski prernijer Silvio Berluskoni (Berlusconi) porazen je u svom uporis tu Milanu nakcn objave nepotpunih rezultata drugog kruga 10k al nih izb ora 0 d.rz.n og u ponedjeljak, javile su agenciie, ocjeniuiuci dace poraz u srcu Lornbardije irnati dalekosezne posljedice po Bed u sko ni j evu via davinu na drzavnoj razini, N akon pre b rojan ih glasoya u 1195 od ukupno 1251 birackog mjesta, kandidar ljevice Duliiano Pisapja ( Giuliano. Pisapia) vodi s 55,12 posto glasova, 03SU· prot 44,87 pOSEO koliko dobija dosadasnia rnilanska gradonacelnica Lericija MQrati (Letizia Morarti), kandidatkinja Berluskouijeve Strankeslobode (PDL). Berluskoni je prvi put. za go IOVo. 20 godi n a izgub i0 podrsku u Milanu, finansijskoj prijeslOnici Zemlje, ns-

Sudanl. nastaulJeno IUGar
Sudenje italijanskcrn premiieru Silviiu Berluskoniju u slucaju maloljetne prostirutke nastavlieno je jucer, no opruzeni nije p ri sus tvovao, a a dvo ka ti su pokusali osporiti nadleznost suda u OVQm postupku, Italijanski prernijer (74) optuzen je da je vodi AFP, 3 analiticari QC' jeniuju da bi ovakav ishod lokalnih izbora mogao narusiti stabilnost "lade i njenog rukovodstva, uzdrmanih korupcijskim i seksualrum skandalima, platio za seksualne US luge 17-gociisujoj Marokanki Karimi el-Mahrug poznalijQj kao "Rubi,.· kradljivica srca". On [e, takoder, opruzen za zloupotrebu polofaia zbog pritisaka na policiiu da cslobodi Mar~ okanku iz pritvora zbog krade, necepasti. Medutim, analiticari QCjenjuju da je moguce da se zbog poraza na lokalnirn izborima raspadne koalicija Berluskoniieve Forca Italija i S jeverne I ige, Ber Iuskoni j e p reksi IIQ C priznao da je njegova manka desnog centra u drugom krugu lokalnih izbora porazena u svorn politickom uporistu Mil.anu kao i u juznom gradu N apulju.

- Ovog puta nisrno pobijedili, ali iderno dal]e, [a sam bora c. Svaki put ka d sam izgubio, utrosrrucio sam snage- rekao je Berluskoni. E konomsko s redis te Italije Milano rodni je grad Silviia Berluskonija u koiemie carstva "F ini n vesta" ikoj im vet l8gQdina vlada desnica, toliko neprikosnoveno da su u posljednjih IS godina svi kandidati lievice izbore gubiliuprvomkrugu, Vrlo vazni bili su i izbori u Napulju koji su, takoder, iako ie nakcn prvog kruga situacija bila obrnuta, otisli nastranuljevice. - Izgubili smo - [asno [e izrekao drzav n i taj nik za obitelj u italiiansko] vladi KarlQ Dovamardi (Carlo. Giovarnardi), nakon sto se pokazal 0 da desnica ne sam 0. da nijeuspjela lievici preoreti Torino i Bolonju vee je iz·
sjedisre njegovog rnedijskog

Utrostrucit ee snage
Berluskoniiev ministar unurrasnjih poslova Rober10 Maroni priznao je da su ovakvi rezu](ati ~sa.mar viani", ali j e dodao da vIada

Pozuri,te zana.jbolji 'iz.bor.. Posjetite Ford salon, danas!

Trend 2.0 TDC!. '40KS, M6. R, "xl ABS t ESP, tElA. start/stop motora bi!.l klJIJ~ i(UMA-uredat.INFO·slstem, svlelLa za maglu, eL pod~tl stnkala. zo;tBmnlena stl!JIlA. radIO/CD sa 6 zvufn kII, kDmande 011 upmVl[alu, el.podeslvalgrijana v.an]ska o&ledala_ di.lljinsko Cl!'l"IHalno zaldloc4vanle. __ VECQD

,F-A:UTI:ICENTAAdAo-.o.....,.",.,. B cd"",
'""",, _ ____ .. ,... _ _ -",w..~~ _

IIOOO HJA .... ... .. QST

. Il

l!)

DOSARAJEVO T" 0 flO '>0

170 00. Fa, 01]71010.

Feel the dffferenca I.....u..l

globus

Dne"n; avaz snjeda,
1, junVlipanj 2011,

23 Salirilcni SPOIOUi
Satiricni spotovi u kose ism! java B erl uskoni poiavili su se na InIerne [U u b rzo p osli j e njego vo g p oraza na izborima, M,ilioni su pogledali snimak na You'Tubeu koji je montafa naj vetih Berl uskoni jevih gafova i egzolicnih zvijezda niegovih brejnih seks-skandala pra-

i,i ma

cena piesmom grupe "Qu· een" ''Who Wants 10 Live
Forever)'.

- Nemarn n,isla protiv Berluskonija, Jeclnostavno, De znam niiednog drugog politicara koji nam daie toliko materiiala od njega - rekla je France Pressu autorica spotova Sora Kesira (Chesira),

Berlllskoni: (Nag pilla aisma pobi/edili, ali idemD da/je gubila lokalne izbore i u ine kola se u zemlji pojavljuie Kaljariju, Trstu te u Novari, n ako I! lokalnih izbora, ocijeuporist u Ber Iu skon ij evog nio je B epe Pisan u (Beppe), kljucnog kcalicijskog parbivsi minister unutrasnjih tnera Sjeverne lige. poslova i predsjednik An riUlazimo u razdoblie velimafiiaskogpovjerenstva. No, naj rezi je ipak milanke poli !ieke nesigurnos ti ier se vecina proizasla iz par laski poraz, jer anali ti cari smmel! rarnih izbora (odrzanih atraju da bi tornoglo nanijeti pri je tri go dine) i koj a sjedi u nepopravliivu stem Berlusparlarnenru razlikuje od veekoniievoi vlasti u drzavi.

Nakon velikog angazmana u p rvom hug 11 i porazncg ishoda Berluskoni seokornio 1!3 Svoje omil j en e "I! epri j a" telje" . "komunjarske" .sudiie i birace lievice koii "nemaju mozga", ocijenivsi da ce Milano, u sluca]u Pisapjine pobjede, posta ri "is lamski grad" i"Ciganopolis". No, sad vee danirna nas-

toji urnanjiti vaznosr ishoda izbora u Milanu iN apulju, - Rezultar nece imati ucinka na vladu . rekao je bliskim saradnicim a, izrazi vsi uvierenost u daljnju podrsku Sjeverne Iige, prenosi Hina.

Otisao u Rumuniju
ali Iicarim a, po k u sao p osla ti
Istu je poruku, prem a an-

i time sto je u ponedieliak odlucio otici u sluzbenu posietu Rumuniji, 3. vazni clanovi njegove vlade odbacili su mogucnost bilo kakve prornjene Berluskoniieve politike do iducih izbora predvidenih 2013. godine.

- Ne vidim rnogucnost za neku drugu vladu, a srnatram da niko ne :leI; priievrem ene izbore . rekao je ministar odbrane Ignjacio La Ruza (Ignazio La Russa), [edan od Berluskonijevih naiodaniiih saradnika.

HancelarHa ua sla Hr _ilia Iznad TursHe
Berlin iranskom arnbasadcru urucio protestnu notu u kojoj stoji da takvo ponasanle neee biti tolerirano
mu urucio protestnu notu, saopceno je u Berlinu, ~orlparol niemacke vlade Srefen Sajbert (Stefen Seibert) izjavio je da je kancelarkin avion zbog odluke Teherana moran kruziti nad Turskorn oko dva sata i nazAvion njernacke kanceIarke Angela Merkel koji je letio za Indii u kasnio je jucer dva sara jer ie Iran zabran i0 lei j elici ulazak u njegov zracni prcstor, zbcg cega ie Berlin pozvao iranskog ambasadora kako bi

Iran zabranio prelet aviona s Angelom Merkel

MiniSlriPuileni
Novinar njernacke televizije ARD koji je bio u drugom avionu u kome je b iI0 i cervera ministra b ez problema je prelelio preko Irana i sletio u Nju Delhi po redu voznie. Njernacka kancelarka ucestvuie na ujemackc-indijskim razgovorima koji ce trajali docetvrtka, 2. juna.

vao je incident krseniem normi diplornarskih privilegija kakvo Merkel, kako je napornenuo, nikad do sada niie dozivjela, Sajber! je dodao da [e Merkel stigla u In" diju s dva sara zakasnjenja, Mil! is tar van js ki h poslova Njernacke Gvido Vestervele (Guido Westerwelle) iz[avio je da ie Njernacka pozvala iranskog ambasadora u Berlinui urucila mu protestnu notu.prenio jeAFP. . Ornetanje preleta avionan jern aeke kancelar ke na d Tranom apsolumo je neprihvarljivo. To pokazuje ne· postovanje prema Njema-

Merkel s iudijskim premijerom Singam: Sligla ne razgavafe s dva sala zalra§njen/a ckoj koje ne6emo prihvatiti. I Z 109 razloga sam pozvao iranskog ambasadora. Bil Cemo veoma jasni u poruci cia mkvo krsenje medunarodnib konvel!cija !Jete bili tolerirano u Niemacko] - navee je Vestervele U S30pC" enlU. Njemai:ka kancelarka je plllovala u zvan ien u p os je m Nju Delhiju, prenio je AP. To je bilo njeno prvo zvanicno putovanje u inozemstvo novim aviollom "Airbus A340 Konrad Adena" uer", njemaekim ekvivalentom ameri eke lelj el ice.

B'·R······'
.

~

.

~,

'

'..

.
-

t

_,

."

~

i z
I ... :r

• ..
'e

IL' 51 D IU 151 15. IUNI I HOTEL EUROPE I SARAJEVO

j E

24 SrlIO'o , _

"'''.

Onevni avaz

oglasi

1,5.3901(M
11
,.~ II"C.,,~n f
~'.J

LAtHTI

5 VRATA 1.4 95KS

Iimil urlCl~t ffilCn'l t~~1 u~; ADS (I podju~j pr dnjlh 'IJ ~I, IUdIO· tn MPl [J~ljln~~1I (cnlfall'o

1

J

t.

'111.10CD MPJ

AB~ ESC' 1m.. ",.dil \ Ii zr;rfn ~11I~i 11C01,,' "P' lI.o"t,o r 'idl" '" IIp'~vtj~lu 1 [I pod,utl.v II, Ilkatol

."'r~(

,n

(I poCl""~1pr.dnl'h st" •• I.. R.!d.o [[I MPll Ce"l,~I"D u~II.IIlaYi"jr W~ toil

limaLI"CI.lllri~n'IA""k u ·,,,ril~.1

Otplacujte scmc jedcn Rclffeisen Integral kredit!
Dodolno pogodnost!
'. Kcrrmrtno ;tepo: vee od 6,99% lEKS- 7,22·'W • Rok otplato' .. do 25 godinr::r (z,a nocJi!e obez.bijedono hipolekom.) ... do 10 godinr::r (!.O kredito bel. hipolekll) • BIIZililmar;a .. ZIJ krodi!o ooomiiedof'lD hipotlilkQm .. do 20 000 KM" • to kreditlil bel hipoleke
Moguc:nosl dobi[anJa d.odmnog ilnoJQu' gOlovin, U Yblni do3'" i~o!lO lO ... Mnonsironjo, a max • do 10.. 00 KM 1:1:1 kOjll'l~. 0 polrolxm dalcrn 0 "aml.rlll

oro - .IoU
•• b>

'an:mo "cpa lUGtunalo .... crd.-..I", "V 1"''''''1" ...dew"" "'1"-''''' pr"'_'I" .

,rnaIo. .,...,1!..&...n.. !:a-b
<mOO

"",In; ,'"

d"'_'.

I~..,..t' """'""""

UI

-.ur.. ..

,"""",:m ~

&cr.I:•

Raiffeisen Jntegral -Kredit za refinansiranje postojecih

zaduzenia

Raiffei5en
BANK
~1""I(11 .......

r

ogJasi
1.~\,.,,_,Po,st!bankBH •. " ••..
Na osnovu Odluke 8mi: P"U. IS 25052111 cd 30.05,2011, gcdjac, Pcsrbank m; d.d_ S:;IT,$je'O'o Privremcnej upr.3V'i! (Ibj;ivljl,ljll: 1:.1 OGLAS o proda]t putni c:kog autcmoblla
r

Dnevni avaz '''''''.1.~_i2''1. 25

BH Postanska

banka Bosee

j

Hcrcegovl-

etq~o ,·2S$.2111
,P(lMIn.I<I!"
Na

Datum 2fI 05.2011

1. Predrnet proda]e je pumieki nuromobll u vlasnihvu Banse NISSAN ..Tcrano'' 2)4 regis!.al'8kih oznaka 611}~T·:m.8) silage 8:7 kw ~ bcnzinl-godiste proixvcdn]e 1999. god., predena ki.lomcua.L!1I142.000 km, pc poccuioi cilcnl od 8',200 KM. ~-\JI.n Lcki autumob i I je L1 ispravnom !3Ia Ilj Lt.

Wtmeotu

.-.;1"1,,,,,

&rd<. 215IOll<e 10 SIlIW 2upat11j e boln<ce 0rM;I, ~ 0dfta 0cI1ud broj 01-2'\1&-1111 ~~ ~

J

71,000 Saraicva

~=[a~kjBil~f~~;:~~_kn~ad:&:~ ~~~~ ~~~r~:~~:~ ~~i~tlp~~: ~ B~~~~!i ~,~ ~a~;i ~rtl~r::n::i'~~:~~~ vorabro]2.)
2. Pmve 1JCd6J. imaju sva pravna S naznaknm: i fizit'ka lice, Ponude teebn slati u aetvorenim pUL'nj,ckog kovertama, najkasniie do IO.1}6..20J k.g.,
l

i

;I,-VN] NAT JE¢p.J ,_., .priJ ..... ,!!j.I.l.I'IiUu ~I_ Iijd'nlk .• peC! .l1lslll 3 I W1Ilk ,pedJIllI$tJ
hi d~1od'nof

Priiava

na Ogl:;u: 0 prodaii

;:I

utnm obi la

". r.dl>O m"$IO

3. Po nudac je oba veza D upla titi dcpozi [ u lznosu cd 500)00 KM aa poe udcn i pumlckl a LHO mobil) na rransakclisk i raeun PQ~'tb.an.k 8H d.d. Sarcicvc brei: ],87010 OOO00Q5630 $;;1 naznukcm nupt;;ltS, depoxita za u'dte ne ievnoi prodeji pukreme srvari" 4. N(!M;Q!1edabira najpuvoljnije pouude ostatim poGiludatima v reea se depot-it. UkohkQ po[lud~t koji bude pwgl:l!:~e:t1 kupeem sa nnjbcl jom clieeo m edusraee cd kupcviae iii ne 1.J plati kopoprodainu clienu 1.1 ugovoeenom roku gu bi pra"-0 nil povrar upi;;!.fenog depceita. Troskove prenosa vlasulsrva snosi kUPIlC, S. Pcnude kcie ne sedrae ponadeau cijeuu i dckaz
C!

2- I 00\ "111. .pedJIlII.1lI ",","JcZ~
Porod,opbII ''''''J$ J!<'IIPI .....
~UYjoI:8'

llOtn.medki

.,.a1.J.IIr_.,

~l 1D ;rltJj.,,,,,,~_d.,,,,· vrI,I.m. .. , .••~, ••.1 kYrll!#Q n.. n...dnKiono W"lj"",. •. ,_. __.,_1 .II..... 1.1' Nil vII".....

~r.dt,,,~

uplacencm

depoaltu nece se uzcil

U

eazmaeranle.

jOIkonm>

.-.ctdJIIj.........

1'fi!>r.W ~

6. Pu tn i~l i II!,]I Om obil se m (:lie pEX"gled:n i na adresi Ill. 1'],1 l fivOI,9 2..~ 7l 000 Sara jevo, k~o_ l na ~,eb si te-u Be n ke WWW P9irhankbh b;jl Z1l dodame lnfcrmaclie cbrathe se I'H! mlefbne 0331S&4~09l 1 mob.!l61133S I60, kontakt osoba Seed Boo!;e.
m

,po;!IO!gn 1JWbIj.-.pH

u ..... moa~.itI)!

POIotvn 11*>1
~DnI~U

IJIIoI tl. odpo<Inp!e .~ vlWot:e o«!I:we<o,e !II, IamD!lIIIIan rid (LoInca ) (~mlII'fII'I b!IlJ.l)f.

.'IIl"""_~1

POlIVN'" :POh'UDU'BIH'1fT6I01V11
~ rido'<Ill'IoIbI~'II""'"

.~_!

... ._..,

lM>1~ a(Inua !, kan l.dIaI"", d pIOrniJ ,,~filkI!_, uV)8fOl'IO 0 ~onom .,..,..e..jeopola!dnorn ~

J~.'"
l'1li _ ~QCI ..

~~QP'IIlM!IlIQ1;1~~nIIOIO.JIo-Op!;MI

~u,~_nri!d~1 .iMN:Ill~~·~.IIfI~odJ~ • "''''''II''IfO~\I~
'"

mpw odS._

GlckD,Ml~1.n.l~GorfI1'8odfHItlI''''~VrbI.MI<lje'''~ 0......i>M:.O ... ,. pmc"". kmpIr1lWllLlqJ!r .tau...... pDdi\4I ... ~ peotJillI.Dm opIl"" G>clo, loll ~ NWlIf Gortv> 8oddIiI~ 1Ml VrbI NwljtU~L "ocIno!I .. N'~ ~II <Jdool , 1\Ibr .... I h~ '" .~"*I ~ I , '~if'rrI ~
tle'uomrtlt
S.Ip' ...... kU.llI"!PI

"')IIJeIIjII·O 6THdrmljarrs1vu;

"*"'"

odJn-,eMC&
~tIOI

~nog.1AA1

'" ~Jt>
'mjQIQ

tlih<llh rllkl<iI POlWI)\II'! I1.J ~ pco:lr,u poIIO.Idu! dc1r..otf'tVju_.., III ~tlOTOVt: LOTI - ~,. !Jr~ •.,.,..... ~gt.!dnj"obnco.rI .1d1J_rde u 0Jl'II-0'II ~ Ml NIodoriI. ",,>ej)o Gomj,lollkd<lmo I MlY,bI I'IO!ICII<' '~l LOT2 loovb I ~ oIrll"""'I...,...I.o' I n 1qJd"", I oI:nMJ ,"'hili"'","", ",,.un! G>c... ~~~·aodd~I'M:l'VrbI. ~~_ .. u ~~ M mo&o lIOdoCl J'tl "'II ,odl'O';l; od J.I""jI. Nil ... UHOF' ~~ UI WI"'" ~lNdl N' , .. ,,,lry@!S'!<!p II.! w.~ ~IIiIiWIVI' ~"dt""_'" well· RntKI ~nll,........... 1M • ~yLt II!!:!I) __

u,..~

~

1JI.)e~"

Iub1w>I kaldidlll.JIO obD~"
lB IlllIjeCIIj. I

~

.. ba.",." pIij<I'
~1'I!lIV1IIII)U

til,

0IIe\1IIr,e ~ fI4I"IOg ~"po",..t

pcI(IrvC,.. , rtf'Q1'II'>11II1I,l;r.rltryt

'*""~

01<1

iII,kljuft .. opoimm

~

..

,.. ...... fIItl:~""om. P~ ~Q)o OI_n

dcIMuna "
~,"*,Ita

... ~ do ~

Il\<tMlI NI~n •• ., III Or-.djc. HI' ulea bt. 162M, ~·ill'Wll"~·~. ~

,!M""-.

.w

~menlllI'1a .. ..c. Jill ~ f!aIjICIJI t. bill oo.-...,eWII U loUt

NI!~

ad

u ~1nrIiO-

~

B~

ad ~

0 fUIIItITIITIa

NepIIlpo.ono'
a-IUjlQ

Imor8

~~

BOSNA I HERCEGOVINA Pe.OERIICIJ;\ .BOSNE I HERCEGOVIN'E KANTON SARAJEVO opcms KI SUD U SARA.! EVU Urn;, OJ Gil )1'9<10 I Saralevo, N. 02. 2011. godine O¢_LitSki sud IJ; ~jC\lU]. sudijil Aida SpiLhL~] u PI'll~nGJS[~·at1lt:a'-iOoCaHYPO Al...PE ADRIA BANK DD blOST A~ ul, K.rlez.aBr"(Limi,.. brol ~~b, PfO"Li,' L~'rk[l L~~OOLA KOVIC G:ORDA.NA iz S~r:Li('l."O!l, !)Qgloo~ br:oi 40; rad ~izv~nj~ s. :50.1'). ~.263,oo KM; 1J;j3 'Dsrl-(lVUcJ. 10. i 2 t. Zakcne D iz\'rlmam postupku (Slu~b;::nl:: nl3'iin;:: FB i:Nhr. 32JQ3.i 3.3106),-a u ~i !WI ClliIll;;i[[j 34-8 • .5L .l Zakona o parejenom posmp].:;u (Sh.l~bem: novlne FBlH br. 53103. D1L prijedlog ~oc:a .i:2:vr§cnia., O!\JAVLWfl' R,JESENJE 0 IZVRSENJU Qodrcile:n-o-·iliIn,:B; Ill20~1). ~1JId.inc~ po prijcdllo)_Su [:["O"l,jll)~a .26. 11."rtc:nja od 206. 02. 20!0. ~odincJ lUI Q:s.,n{,l\'U "jcf(ldDJiill,'ljnc LSPI1!R"' mj~rtict broj A_F 24317{17 kClojaje ptColestlnf.l:il l«Jd O[JtI_ftsko.g $utill. u S:u'aj~"li p.od bwj 168/2010 od 23. 00;,2010. godi.OI;:', i:i!diUc dilDil 02. 04.liJO-H:. ~dj.ne o.dospjc.lil ]]:j], p'iaf:;;:J,Dje: d.mo.lJ. 02.l!J 10. godi.nC;. po:rmi'lfC-olo.kQ'lfic Gordaf.ll':: i~ Silr,jjjCV;jj~ Dog.lodi IJ.roj 40~~(:U n.3p-1_iI.!c!)~'can[)g P'(l'l.-a7.lv,anj:Ju b.:nQ:'i.u ml .l26-3:~!l KM! $31pri p.ndaj uCQm kam:Jl.(lm i lrru.lhn'c h.\'I'~.t=n ja u i~n()~u Qd n 110/10 KM, j2.'V~l:nje jt vdtedc::m.ll i LO: NOTmn~(3irn srcdSlvim::l'p! .. ci, p.ti-c.otctoom III p!;l&:: ® iZII:OS" l.ooo"oo ,KM.. {Ic1nOSDOo213 :p.l;:l~e preM tW()SIl od 1.000,00 RM (u ~kls du cIs n_::!. 3:!!..Z:Jkoll.:J fl i,;n'rtnQJD ]J(I:5-~uJl .3) ilQ i7.mir~njii3 cfl:'_IOoku ] h j1RDg .tJ U !!:3~ koj'll i7."r~cill.ik o~1 'I/'S rLli~ EDI S; TN°r'ERNA· TION ilL DOO SARA,] EVO, pt.ijC-!l1)somLU.j:I]:a In till no'~l!iillj.ll SrOOsl_:il"'·1l It.llrLsilk'cijski t;3.{;un~:[OCili L~",tft>rliii; j1..Vr~enjoi W Uti .H vro A I..PE ADRtA UI\NK D'D MOST Aft; ul. K no.::! Br:;udm i r::IIl.lroj l.b, bred J.()GOS000001 (ISSIt ii'I;cd:{In~mir-(TI ja t~jne. 1 U ;!;Iue:ail.l J]~ml;,),!:lucn0:5[i mipllilli= na novi'".antlm polI::if.lJ."iinju [-=lir!tlljeCt::tt' provL':!:i[i: Zilplije.i:lvm, procjl1:MM i pt't!dajom pcit.:['dL'lih S[~B-n u '.... f.a.s'llJll\'Tu~nib Cnlat.:1h'ii! Gurdaot;. k1:!ie se nlLlaze II rnPestlllljibovog oo~.. ~~·i~t;.l, i I;L"!,Qru.s;ir:o pokrcmim 5tvwimll ill"l'k1likll koks("Il;;lkruJclnOo o~dll Da,d_flls,;im rojcsLiml) i Zl!!)_o[<: ust.m{l .... Q:;I iC(loll .,j.... kJo 50C i hov vLasni.'k, :5:.hocl.noooredb.iun:J od ct_ 114 dI3 d. l3S ZlIkolllil 01 ~oJ]] poS'lupku~ Ie:upol::!IIOJ:C 1.1O~·C3nihrOOS'I1LwkoQja~ I~h"lin: ~ S diljom ~kn::mih S-I17iIM. [C upJo.~om ini.ll no. IfilnSil~jski ;r-al!un [nti.oc;a j~nin HYPO A LPE ADRIA .BAN K DD MOST AK, ill, Kno..ll. Brnnimirn broi 2b~ bmi 30®S 1000001 ll8;5.ft 5"t:@ nomlrepjs .:ratbil1e. :Sudij:a Aida Spilhic POUKA: Proli'L' rili::~!1ja -0- in·rtcr!ju mofc: ~ iZ'j:l"LLi ]]"ri.~Q"'iJ!r (lV(lm ~tJ:du u roku Qd.s (l;Jo$am) dan31 ad il1'II1a .,rijc:ms i:s.LD,g. Pri· iS1),ICtr se poonos.i II dmlCtljlHm\ brujll primj(>tax13 21i Slu.! i smu'J.Ke, Doslil ...liBf.ljc tjciellj9 0. iZ-l1'riiehju j_?';~·~~f.li};:t1 8m.Hill; sei:;wl'Sc.ni.rn ~rI)L(!loom mRol,od 15 ,c.:ilJ];a, ad d:ilJlfl (lbj .. "1 ii";iiiJJj:j].

N ""

•• """~",,,,,~~, r.ll(iii_

........

k\.. iilIiI,
f!;!o. I......... '

h"oo,

•.

'1III".tf'IIIlI

•••

h .. -lIII

11'

N "''L4III_tJoriil''ll'lII

'1-10
...

..J,..I"""'!i-fWI

1...,,1-.

• .1'1111,

AIJ...t

J""IM~
IF.""",,,,

1.4",W

thlllllillWP

.,1.,i ..... -4 ~ J...-

.ij,._~.. 'f.~.
I
",,!WoW

-li

..,...,.~1

~jo.

.,""If~1

~'\M.'

.·~llfIill!p~l~i

..jC

,.til

11...lJ''J
P ."

J.!,W,

.I", ""....

..

lnt
I

DU'hi JHlliido1l'~ , t.'II.,.1 k..oaClIIjfII'II JiI", ~(.oJ1OD,I -"'1IILiiI '~ ... , ~ .....j I~...... ""'-.-.t.o.u" • 5IIl ... I""", 0 1I0-Il'-'''''' ,.ill .... iii , .. 4:4. ,;-1111~!~~I. U 'II-t"~~ -. ' .... I~f..... il.:IIiIU j,1!d!1III~~t~lIII ..... 41 ... .1.41' .. ~ ... ~il ...I..I'" do.~ ...tJ ... ~~III)I T.JIJ ,.... 1J.~4 .....,... u.-V"I!!I~~ oUTIii'U"_ ,,..,~ ..... 1o.o!o .. 1 'W ~l!i~IIiJ'" u l ..... kiJi-.)i • 'J1I~ k~IIIIf ..nI~I#. 1'f1l'ltli,1I, t~ IM"'~}!II'njtl'PIt.~J"""'.H'U,"."'lI!. n~__ • .... J .411 ....... .AI" .......... .,.. .. ,ii J~.ii~_I'1I .. '11III.. _"'til!! II U lIi"'I"~""1 _ ~"'I.t~!II'''''I"II'I~' ... IIII.. ~.. '".I'iI ... "_... 1Iti :."'_"' 'II • t.!lll~Ii-1j;1In.. oI'ftoII:tI. din:1", p. n..... I'E.i,l'Y 1.11:1. ~ "'lj... IJIC'i'I~'"

~d_'1II!! _~ ..
.. ...

r'lo........

"'iJi""~.
"W.I

"'' _' ' ~-i!I
p'

"~~.~I

~-..IL""

..

... ""J;a, .. d"~I~

h, ",kn .....,.II!I'III..,.~ ,

p'.,

"nl'

~11II!Id
I\A ...... jllll u

IftIIIIIln~;iII
'r~

'1031]

JljIIIlrilll."
f,""il..lllloUW

J ••

lJol.hn.1I

I~"'"

....

"'" .... -"""'!i.J~

..1"1,,,"

"""11_,,1

'!!I_hll ~~"I'IIIIII"IIII'

..... u... I.,~ .....

t ...

I11

..........
K,L ..

.c.t..I.'iI!I'I..I2 ~.........UI ..
J"'\ ..

"41;11 1'"

_ .... 111 U"~_I"
0, tlrl'..II"I"'_" 1i ... lllllu.lbi

:"_ ••• ~""'It
U.I n

I 1LUilt11orw

"1."IIo1il~1 ......." .....tl!it .....,". ~n j, .~., . i... ..".. 1 .1en.:~'PII,'1fiiI .~ __ ...~ ...... I. , .....

"tllll~ (I"...,II.I"I~"

1r!l'l,.I ....I.I~"1I' ....

11.. ' .........1.11...

I...~ ... ,

'.III -..n- ...,.~
-.l'lll

....'.,.. ...... I

,~

.... ,~~

ru

-1ft i.n)IIIII'" I~'

1'ItII ....

fllnn.":'

...

j~I_'

1~

j III! .,Ia .... ho!ll"

BOSNIII HEll.CEGOV1NA
FEDERACI/A Brei:

!(ANTON SARAJEVO OPC1NSKI SUD U SARAJEVU
(t9

Brn

6, M,l; 012;49 05 M,l>
u j

Op6:ns,ki sud l.!: S:!!Ir:!ilj,,'"VU! UI~r$vnoj $lV$ri lUl:i(-tliB ...SAN1TACI.JA DOO SARAJEVO! Uli-t-a M~It:lbl'"(li 17 :i;9iS-tupa[Jog po Amiti EtcL""Ovic., i1dvokiiru 12. Sll.rnjcY'a~()rotiv tuze:nog ~.CENTROTRAN:S ZBIRNI TRANSPORT'" 000 SA.RAJEVO! Uliro Velikih d.rv-er,:l bmj 6, ,rllldi iSphu,e dug9 ~'.s.p.l.24·Q,80 KM! na o.-St~ovu .clilt1iE13"8 S[::l\' 3. Zl)P-:!i
J

",r;rwA.iil 1..U.1'a:I,j._ filii}, 1" iJlll\l,lIi"ft!o I h. "'11 It I "... AlI, ...flllll .... u ..... i:it~ " iii J d ..,.ti ...... ~"'ort" IJ .",,·iIL.II" •.ll"'u." ""'."'1 IWI'fi't- tllft 1.)1 • ......,,;t 1If'I_'~r'I'ilI~. (JIiOJrw.~ I "'~H ~ ,,~~ 'i~~.'IiI.I"IIJ. 'III U .... 1i l""k'lflJ .... ..,..-n :I'W~. lUI uJ~ w ,Lllrlon!'1u 1 ...... _ .......... t!LI~I'H •• 1 ~~"' •... I • .,. ........ ..,.~. '1i".1 •• ,,~, ..... !111.. i .... _.' lioI!.iHI uoLI-illL_l" f"t.I ... ~.Jl!"rivni J"''IIIT"" ..ji .. l"'rll" .. ", ,I .lI f'\UII "I1,.i;jI' I IJii. 1 I~. 1""'II1II'" ~ IU U'II tift¥llll.I.A.I.Ao ,IIIUIIUIi.il'..:IIIl'! ~'HiIi, nu.l.lklfll a_UAI-a-u 1IkIn1l:'.:;' fI!iI~nJIIIIH~~ "" ~'lil!"~ i"'~~'I'1111~ .~I~J~llIi.iJ".IIt ""It u JI .. "t_;; ...... ~ .... 1,. •• "'1 .. 1~iHtll AV.~I"" .r"'lltJl"''''II~ .. 1... ~.t 1l'll1iII!I .... I.. •U. ,:I A~""-{lIc ... - ~ IV tw ~I\

"'~ir
1.1 .'Ilt

I.I,"~

'M'i

."'t""l

,,~~,p,~
1...

.t"._ ...~

,oJ

.u.1J • i.

!~~,.

'.'rwt .,"""-.~ ~..

"t_I.~'-II
I~t

fi!;1[1 *"IiI'

_

.... ftC'~.:!

1 b.l:..il I ",1011.....
U

..t._I

I_j ..

I

1I.Lif'1IJ'H.U

~r'lAnl.
.I"'~ ~J

jll .1 ...

"'~~I~4. ....1

1_

Uti "hi""

iKkl'"

III .............

'1.f'.L. ......

.l1li ..,......

" ...

1-...,....,

OIlJAVl,JUJ~
Tu~.bL'lrn

....rMo!._ ..
~e
I.n.~

_IIioU ..J.II'

1-)'

"..,..I~' .liJ ..._ .......... "")"

n .. !"!N""II
_

l'IIIIIn"~

~i"I'" .1 •

obnvezati

od 23.04.2008. godi.n.e ,[u~il~]j it' 'Pred[o:::;~~o sud nal(o,ii pt~.,t=d~rtc!C fiCl!;lliplta donese presudu korOifi da lIJZeoog dil m u [splm:i duzn.L lmm. od 1 ,240,80 KA~ sa ZOlkonsk{l rn Z:H~znom kamamm kako sl ijedi: ~ na iznc:s: od 854,70 J(M pOO~\I'~i 00 [3.07. t99'9. godine • n, i.no. od 386,]0 KM !><>Co".!i00 25. 07. 1m. g.,di.nc Hlzit-clj Ie :SOivic.sno b,punio s....Qju Ob;iVCZU, oodino:sno iZ:'o'ISio dc:r~tiz~chtl po.slovnih pro5t,oriji] derali:fQC:LjulU'-:L"::I1i j~ s.~I'o,j_m potpiSiom i flO!\"rdio t shoono urgdenom!, m~~:n.um s:U i.sPDS;!llvlj,eni 1J:5~ll:B~' Kak.o tukll_i kao llgIJVOn:UL sl:r.ma .Ilijl: i:;t...r~io svoju ob.a\fol,;zU i~pl;HC duino~ imos-u [ulitciju., predroeulil ru::!:ba sud u:. pre-rl!ozio dB u ko~H::o mze-ni nc do:nav i od_govor 1..1 :51dadl.l sa od:r-edb.:jm;l tl. 1:82. ZPP·a.
l!.lh"Tlcm

~Un! .,....~iI.'.................." ~r. :1..:...

•• 141 ...

..,II1"II"' .. .., 111,",1",
1_ j;1fIII"'-' #JII"I 1.u)j.~lh

........... dilMlJI 1MII!1"IIII'l·I

J,.,t, "._110 '4 ~.. 'J~Rj a tJ ...... " 11 1 ~"' u 1:"111 t\..LilJjI
....". tJI'II.J_1U
1101';'1

t~.

~ .~nll'llu~_1.. til 'U iIoit:H!jjJl.i n..- ~I""" ~~nch.t. ..IAoa~loU' ," .. t;j ... Ipl ~"'~JW'An~h .. ,.... ",,'_'" ....-r ....h 11;1 IIoJ. .. _ ... ~ _ k tJH4 ""_ftn.rJ 'W'Ii o·?

~o.t-,.... ItJ~ 1111.1","1 ~_'.".. ~t.~~ 4nil.~to po JiLr1J .... ~ j.lt '.. 11iIIIrI!4r1.lw 1... "'11' ............ r _Iioo_ ~ 'k.ikilll J """Jdlt."'III n.~h r&lk'~ "J 1I.1"Il.rt.~ fllAjlii, ... nbllll ""_ ... ...n.IIf'Ii'fI. 1"fC'iU'AIftan I :n.i .. ~. '... ....... u. +trvt'I'IIIo"'" .t

'1'1'

"'r''''

'''~II(~''''''~ 1_

-I ....

.", l :::J. 10 ..

Najmc:~ lzvrie.nLli ilvrSclJlC cl.nescni)

t"uknog. rlilluni za to jc po. ;Pre5UGU

....I 4,. .... ",'11 ~fRI .I!."-=n.tl 11 :&1.11 I 1."'IIA"'tIl!r.d III g~ ...... ~t1i ""

_ rUII

f'III.~ha

........

tA"-"""II i~-l.'t'iA1

"'r1y 1M'" nl~~
p.._aul" .....
III.1iI_" r"'~I_I"JIi;

'IMJ ""

IHI ...

Tll~] I,elj je takod~ 7..bQ.g pro,Pll~(;tllja

TIti IU:lliU 1I zakons:kom

roku

J

s.ud dOIles-elJc

~~!HIO"''''
_.:111.· .. 1, ... ni~'
PU~"'I]Ij-

'I ,

1411'1&1111 .....
'1.:I'iii' ,

~ fioo.r'iIIl..:Id'il1'liijllll
....

IlL,.." ~D:l1
_Uti

........

11"

I; .. , ....

l'I_I"'''IIIIIIiII~J''!IIjllilill.~1Ip IJJ

,IR\,.)u'I~~t ...

,..111.1..

;~~

... 11~'1Ir1' •. h

dost.flvlj:a mzba nil odgo"'"Qr U :smis:lu odrc:.ilabil thl1il62, s:tav 2. ZPP·<J pil i~ ruZeni duz:1Il d:o.u skladu: sa ooredbama clana 70. i '1a.n!!l71. ZPP'::I~ [l~fhsnjje u roku ioJd30 da021(I(l dan_.a prijema l'u~brt~,$l.hi],ldOs.'I;9"i~i p'is.m~ni o(I:gtW(l-Tml. ru~bLi. Obavj'clmvil s:e mkni da:sc cootil"il ru.Zbe Smflml. obav]fenom pI'O(.ckl[lmroka od IS d.nn:o: od d.an:o: ob.ia\l'lj~vilnja.

Ovim

plHIi:::m

~i!"

"CENTROTRANS ZBIRNI TRANSPORT" DOO SARA] EVO Uli~ Veti_kihdr ...t!t c

brej ~

... !il1"'I!

".

ll.ittlliilililI

,ioii:!'i-.,n'i1oJ.'II1illiol" iI.'IH'inIII .... "'IfW'''!

l'rMl'i~"

..... )'ft".tiI,

~,.,it_ ..

,i4.i.

~'_.ll~"~t

.... ,

'Iii' .•

jiillill'

...

ST!\UC:NA SURAONICA
l

Nq;o._ ..

,(JoI..

Ena B.ab t:ija.re\' lC s.r.

tn~"""""""':11

u_

r

tN .... llIIi.-ur~ t-.t"i7ll1hW 'IIJ"~U"

jk"ul~lM"

..............

'- ......

"Ofii'"

u.h'f'Wl"

~1.ml!n"ll......-:!)iII

..... ~'

.... 1.lI.i

fTlJ"Whia:.- .. n_JtI.

26 ","",.1.1""_"" Dnevnj avaz

oglasi

07.lunl 2011, sodlne Hotel Bristol, Sarajevo

Koalicija za ukl'jucivanje protuminske

akdj;e u razvojne prog.rame -LMA,O
reglolli:llnu KOoferentiju

Koalicija •.www ..mad.ba l

orgaoilUle

.,MEf)USEKlORSKA SARADNJA UPOTRAZI ZA PRAV(N)IM PREPORUKAMA I R.JE~ENJIMA ZA ISPUNJAVANJE OBAVEZAZAOATIH MEEtUNARODNIM SPORAZUMOM 0 ZABRANJ MINAII
Sosna i H'erce:gOVlMa I danas je Jednaod na}ugrro!.en!JlI, %ema1Ja u svijelu u posledu pnsutnostt mlna, Zajednlce uaroume mmarna u
$(!

B05&1iI Hefcl!cavlni eadinama su upQdredenam potoiaju Ie .l:ao~laiu U ran'Oju. UklanjanJI! mlna ~tvara prelpo!itavke U; fiI'tVQi, ali dil bi deYo potrehan Je pla nski pnstup j saradnJa IZmedu dllllm:1I druitva, dr.!'avne uprave 1 dOl'llitorske lajednlce. Stfilteglja ;prot.uminsko,

tll'ZVOJtbilja I

dJelovanja 2009 - Z019 u Bami i Hercegovmi tilcSllCNilna rena reatnoj preejeru stanja, pO$li,nUlih rl!:.!uJtata I budutih Ie .pu~'up" .rJI'SavanJuprobll'm,1, nWluduhu odrl'dbl mpclun rodl'loB Spor luma 0 7,.Jbr.ml mirLII.

poueba, U

Slralell·lju prale standardll

procedure,

t pr.JV1l1akvrr - ukena
pratumlnskoJ

derafn IlinJ:U1 pedLlkDnski ani kaka bl SI! denllt~ i utOlle I odIOVOfl'lQStJ 5'.'1 h ufesnlb al:clJj ad "Ivoa' driaYl'llb organa vla,stlpa $Ve do krajnJeg koriso Ia!t.

2 ~_I~'.!:!'-'
~'bc"Or

•.'flc:.-wIilDC"W
III: .....

14\'1'·....

S«\ok;nu...

l'r""Ii.~'"

'.ifO"'"

~

w",,=~

Td:i."""J. 7111 2S .. h:!: JIlt»,. .. N

r'D'iIlanl""""

... ,.....

.~.~
.tNdJI1:
1I0K1J1l:.

1dM'

1.)1

.~s"

I'lW·~.·8I'" &PJ,I.;LIIb· SI.~""·IIIIJ!o·lIlkI· MMtII'-~· MctIW fIIIKI:.r - 5ar~ SanJcYo.

'.b(~t!

s...~."'J.~

Posjeta Kaznenopopravnom zavodu Zenica
Studenri cetvne godine Pravnog fakulteta u Kiseliaku posietili su 23.05.2011. godine Kazneno-popravni dam Zenica u sklopu prakticne nastave iz predmeta Penologija. S obzirorn da se isti 0 b razu j u za buduce ruzioce, sudije, advokare, sluzbenike pravosudnih i drugih insrirucija u Bosni i Hercegovini, znanie i iskusrvo zaposlenika penoloskih ustanova iz BiH pornocice kvaliteti edukaciie i. dopri IIIieti pcnoloskoi teorii i i praksi srusklopu redovne nastave iz predrnera Penologiia, ism uciniti zanirnljivijom, jer su imali prilik u da reori iu dozi ve i prakricno.
denata te, UZ prethcdno steeeno znanje u

IIdK,r.
I..... "

ld.Kijato: lqrIlo -Wil,,"
'ItII(9.U: IdKl.J!oH: IIIKijI·n:
Wjiftl:

IdkIJ·t:

SlqJMI-:rus.. SInk¥o Slqlm'-1"i!WI
".,_jtvo. -1IpdI

'DokJ

'~.s...~

kofrH··~

s.,._tM! • ....-

··~dld~· .......... 1O!nIl " Tq!j,J( .. ,Ilu!kIo! '" pn!ft_ ~ •yu.a'_ PI·akvIiMIfI:(~
·V....

......... _,.ltlUpP'!~~.lIIriter&od].l.

~r~

IlUJPINU'

\IdI·,_.IInf_ ..... th. ...... h"~' .. ~.--.· B.DLBIJ ·I04IMMUDIMoe "D 1UdtI- .. OfVa'd'", L·~·lIlIi'sflo·~d:.oA TR~I 1tH-71,.·s.n1ml
II",_"

...J,bMl}II· ..

"_.!:!:~~~:=:L-.,..

kiosk

Dnevni avaz, S rij~da, 1. junillipanj 201; 1.

PROJEKTI Niko nezell zivjeti u Ordosu

grad du Dua
Grad Ordos u Kini, 05novan u fe bru aru 200 L godine kako bi se rastererio Peking, pravlien za vise rniliona stanovnika, potpuno je pusr, Moderan grad duhova, kako ga popularno zovu, niie nenaseljen zbog ekonomskih problema ili kontarninacije, vee presto zato SIO vlada ne moze uvjeriti liude d a se tu presel e. Ordos ie izgra den u provinciji Unutrasnja Mongolija i prostire se na 87.000
kvadratnih kilornetara.

Hines i Duban DOSlao
Grad u Unutrasnio] Mongoliji, uprko najmodernijoJ infrastrukturi, vet je nekoliko godina nenaseljen
je Umjetnicki muzej

ga j e presel [ena j edi no adrninistracija iz starog 0rdosa, A vetin js ki grad, n ali van Dubaijern sjeverne Kine, napravlien je u naimcdernij em sri L u. Visoke posl 0 vn e zgrade, a dminis tra ti vni centri, vladine zgrade, rnuzeji, pozorista, sporrski tereni,
horeli, stambeni objekti da-

vih gradevina podign utih IIsamom centru grada u modernornstilu

Glavni potencijal tog gracia predsta vljaiu izuzetno bogata nalazista ugl ja, aLi je do ~asosla: nenaseljen, U nje-

nas su praz ni inapus teni, Prerna vladinirn procjena m a, 0 rdos je do sada rrebao imati vise od 300.000 stanovnika, a zvanicnici rvrde da u njernu rrenutno zivi same 28.000 liudi. Vladine zgrade vrij edne viSe od pet miliiardi dolan neiskoristene SlJ. Jedna od pf-

Ordos, Medutirn, zdanje koie se prostire na oko 2.600 kvadratnih merara s izlozbenim prostorom i centrom za istrazivan ia skuplja prasin u i eehdase.gradani dosele, Uprkos lome stQ je grad PUS!, izgradnja naselja i vladinih zgrada i dalje se nastavlia, Kineski zvanicnici su QP' timisticni ivjeruju cia Ce Ordos u bliskoi buducnosti imati milionsko stanovnistvo.

HOlandanin gradi

Ambiciozan poduhvat

nOieuu barllu

Protekle rri godine 6Q·god· isnii Holandanin johan Hejbers ohann Heibers), vlasnik velike gradevinske kornpanije izDordreh ra.proveo je praveci Nojevu barku, ism onakvu kakva ie bila biblijska, Dugacka je ISS metara, visoka IS metara, odnosno rri sprata i ~iroka23 merra. Holandanin mora ispostovali sve savrernene standarde sigurnosti, Zaro je

a

ugradio u plovilo sidro resko 2.970 toua kako bi barka bila klasificirana kao zgrada, a ne kao plovniobjekt, Osim toga, rnorar ce je ofarbati i spclja iiznutra s tri sloia Iaka otpornog na vatru. Kad bude zavrsena, barka ce sluziti kao neka vrsta obrazovnog centra: imat ce dvi]e sale za konferenciju koje ce modi prirniti do I.SDO ljudi. U njenoj utrobi bit ce srniestene ZivOli!lje, rreriutno su [IJ samo price u ka fezim a i kokosi,

Sa 16 godina osuono

Uspjeh Dzordza Atkinsona

naluiSe urhoue
$VDjUrurneju,

Sestre imaju rlietku bolest zakolu nema I.ijeka

D)eUO)Clce ce IZgledatl DODUlstarlca
Osim sto im je ugrozena koia, bolest je zahvatila i unutrasnje organe
~
S estre iz Veli ke B ri tani je Naiam (Niamh, 6) i Izabel (Isabel, 4) irna iu ri ietku bolest zbog koje im kola stari nekcliko puta brfe od normalnogprocesa. Curice imaju urodellu boles! Ikiva pod aazivom CuLis Laxa, zbog koie im ko::ta !lije dovolj!lo elaSlicna. N jihava majka Trudi Kerol (Trudy Carroll, 40) .svjesna jeCinjenice da ee niene keerke uskoro iz.gleda.ti ka.o Sla· nce. Osim !ito im je ugrozena kc::ta, boleSlje z:ahvarila i unutrasnje organe, sto znaCi da ce tokom godina propadati i njihovo srce, pluca i probavni sistem, Maj ka kafe cia Najarn naken rodenia uopce nije izgledala kao beba, vee rnnogo s tari je, Kaze da p[1'0 ni je vierovala ljekarima nakon sto su joj rekli od cega boluje njena keerka. J os vise se zab rin ula za kcerke nakon su jcj ljekari rekli da nece mozda prezivjeri ni djelinjSlvo. Trudi hie da !ljene kcerke posjecui u razne specijaJisle svakog mjese\:a, a nada 5e da Ijekari nisu u pra· vu [e ce ios dugo vremena provest.i sa svojom djecom.

Britanac D ~ordz A!k i0so D (George) sa 16 godin a pos tao j e n aj rnlada oso ba u svijetu koja se popela na naivise vrhove sedarn kontinenata. U osvajanje je krenuo sa II godina, a sa 16 je postao nairnlada osoba koia ae popela na naivise planinske vrhove Afr-

ike, Antarkti ka, A ustraliie, Ju::<ne Amerike, Sjeverne Amerike, Evrope iAzije_ Ovaj rinejdzer iz Londona prvo je 2005. osvciio Kilimandzaro da bi, popevsi se na Mom Everest, zavrsio
Prethcdni re-

kord drzao ie Arnerikanac Dzcni Kolinson ohny Colinson), koji je ostvario ova] podvigsa 17godioa.

a

,to

Prerusio se U laDU FDbiia DdmUsBaraca
tW'lrnro.pll
ZeJeCi izbjeCi novinare nakon pojavljiVllIlja prod sudom, direkror jedne bri ranske kompanije preru&io se u ienu. U cr110; suknji do koljena, u cipclarna s visokim potpetica.ma ikovrruavom smedom perikom na glavi,Martin Krm biD je uvjere!l cia Ce uspjeti prOCi novi· Il3re ko!i su ga eekal:i na i7Jazu. Reporreri su, m edurim, admah prozreli njegov manevar i slikali ga dok je odlazio i2 sucia koji ga je kazniosa 2.(0() funci i zabnmom rukovodenja bilo kojom kompanijom narednih sedam godina. DireklOr tmllSV€Stil je kaZnjen jer ie njegova firma 15 mjeseci poslov.a1a bez registnlcije kod kon rrolnog organa, eime je premo zakon i doveo u opasnosrz; vme Ijudi. Britanka Emili Dei (Emily Day, 26) jos je dievica jer pali od ulasnog strahaod Inuskaraca. Njena fobija zove se androfcibija, a zbog toga je Emili josdjevica. Ka da se s m uskarcem koji joj se wid. nade licem u lice, ne moze izbjeCi neopisiv

Direktor bjezao od novinara

Britanka jos djevica

strah. Ovakvom problemu obicno prelhodi neb vrsta zlostav\janja, ali ne u nienomslucaju .. Svoj problem povjerila je majei sa 14 godina. Odvela je Ijekaru koji joj ie preporuCio psihoLo!lku terapiju i vjdbe disan i a Zll prev Iada v ani e slraha. Uspjcla je oti6 na nekoliko sas-rana.ka, ali nije se nikada poljubila.

III'III.UHlU~O

tlll0m

28 ","",.

I.

."_,"n

Dnevni avaz

oglasi
'II'IVl>O ~u .I.e.jy

tiP' ~<I"!~QW>

coo

.u"............ ,'_"'''''

eo.:.,...g,~
I'b ......... 0:loi 101 I IOlZl>k.orul 'D I~ ,~"""" rSl ,_"... F ,DIH'" ~ 28.m'1 ~). 0..... It Sh"u,n. po.IjoIr'_ I 0daI10 O<!tot. r><Njan11£8 u poo,WpIW .......a."" ... -. .... _~GII&n OOOSIP.U~pD '--"I(ft..~-u 151 ...~ .~dt.d1lll! .. <Ibtn~ 0(H."'5 VoOSMU J.liV"lU ,PRoo.owU POKREf'NI3 '!MOYlE, PETUPRODAJUNEPOKlR IMOYlNE LOT 101"'11 p.~\I1J ,P,ROOIUU NEPOKRETNE IhlOVINE LOT 12 Sl'Ae.uNOO DUbllUt.DOO !lIP .UNA p.D..lk>umblK",PA - UI.tab 'PUl"Ot JAVtWG·tul.DM£"JANJA POI'JS ,PRe:DMIiT ...., 'PRODAJE {MAS . E 'I VOZlLAI
....... ,"""',,la

.....
2

I.

"

-.."",,_cw.
I>

_..eno ",_u..o:..
SPASI!! __

Nul ...

V_IIl_IK'!,! 1 lSO I&n !lG
-_ 8l(

1-]'
1--" f-~
1I 7

~ •...,...
~_

pllm AA~NIJ£

~

1>na_IotODESTO NO Nb\iI~I.. ~u'iii6RA1STVO TRUDBENIK
'«WID AUDI

'I 18<
18"

lO!_!

86[,

r-!9.

1>_ ...,"''''' DAEWOO lJ,.."",o

~~


23011ji ,

ulUd I 1--2 ~16m Gt;!(f .... "",
103>143,'96

.,lblmIllAl.
RIb I

I-~ :3

..

1

5

II e 13152 k (, 1:lJ62 ILt. 13.!!i2 OkupnD

pnn:eta H 1:lJ~ ~.t. 13152

I'u-"_nJ_ "'*
I

PoYrAd\a

Nu",

MnIda PtoavooWI. I'IlI!L__

"',1'1'12 340

CIj-ernI

oam2

V~I

64

uKM 2203,2'1:
IU~

1_4!>&~1!!

Dvontle

son.
9695 12160

'70

64e
e,.4@

1.I0,:6i:

32.0.01:
62.823,6( 78_7gj! IK

6,4E

lot 1.1 bm'IJlth
Rlb Naziv I 2fimlJiila

I' gra(l'.v,ln,1!1 obl9l<U ueONn,I<oll(nlpl

:2 !GrMtIvl)!wnM

-

i
I

V!;IjedllO!ll u I<M , I. SA t 850,00 ; 1111.$92,(111 1.'1IS2 4A2.00

II

u... _
1N~~~_

JU'1ft!i~""""""

"

~ u........ _·

-.... ~
~

..ftO~
an JM'~"11!ot
....

0.-~

PftlII'"

~

.,..._
...

~

II(~III

.....

I"'i".

1;IiI'~

... 1I

IIApUIl

..

..,..'U,,r;grIlOl~~~UU~

1Im~t)IIo

nl"'__

00I'I'_ __

..Ji'-~11

~IPIM

.~11'1100

~1Ii".~'''liIiIII,l:At~p'~ PIII...a~W~~.v.,I""'I'1a.~"'''''

~~~ocv.t',.C4...
~ ~
'0000 ~ KN, .. ~

-<--"""---~_,._'_~110_-- __
1.1''''''' .....,.....~.....".
t(U

",.,~~ ~
~
1'W'Idii .... ~ ~

.... ~~
(MI ~....,., __

-_ ~=w ~~~~~~~
; 000
QQ, !Ii octO
_

,po II'\Ai ~

'IiC.M •• ' ............... ;,0 000 00 tCU

IJ~.~"
:2'Oi),OQ

,0. "I

... ~.
.......

;onoooo~

...,.,..~ '1'J'VIgiLI u ..,...... tQIK. ~
t~~

~.u

'IriiLljlllf:l

~

...............

'JIDIIi

V'n",~

MY

~

ftIII"Y"I"

11.1 ~n.~.nIIIH

M.IIIM

~1IfftIj

~ .. ~

~1IIMiI1iLut!lt"'*~~~ I'\lii~ ~~

,~~

0. ...

IiIIt..uU

I"

... ~

~~
I!Ii ~ ...

d ....

, (IU

..._..,~I~
~"injIi" ...

..

.. ,~I'_JIO,~.~
ltaoi:rWV

~p!'~'~~~

~~

,1iIIg

'1\Wn

~

~

aonjllAli.
dllliNU ~1Iitc;!I

...

--...
U~UlIM.ctl!l'

=~":..n :=,:.::~u::.=-:u ~ i'J~.II'-=::::=.""~ --:=u ~ "= '~
~1~j('iQ ..... , \I ~ ~

IIt~HII!!.I~u""""""""'.';'.'-I"

lu~""""'I)II'UI)'
.. I~,-..o..vm.

,.._..,. ,,,,.............
~ 'I, .~

II

Il"IIa"""" '_'~.~' ,~", IDDob _ ,PCIIJg~ •........",d.liJ"lOl'I"II,U¥~lidolll'.I.1il!inu~SI~ ',.,..b -.nI!&I Y"t~_. 1i;1OW"I'I'UI'_ AU... 'JI'WW"

,_.-.._~ .. ~ ~

.~=...=~=~ ...
............

..,.r,ife

¥

'~IPV.tI(II,,'.
LtJiI~

.Alto DI ur~ pv,....., ~vk.u gut.~ ... ~

~

~

I~

OO"n.~.&-..6 ,"_, ~

~~-I~

"1tQYIt.. _.a ~

..~
I

~""
~ ~

.... ,...~
ut
ru..-.
bI' ...
~

C4I

~JI

~4"
I!!!I'

Ii!:Dfl)"Yflbtt.b'I!,

...,..,..LII .......... .... ~

f'IIiIIIiI

I"'~

0Il:I

100...n-,,_-

K£y ....... .JiO Olt-.20"'!

kultura

Onevnl avaz, s rijeda, 1. j unilli panj 201 1.

Loelacrimo delle madri cfl Srebreruca_ln 1I,c;II.IIJi rande s-clittore oosniaco Adbulah Sidran· Fo

Spremnl smo za refOrmel

SARAJEVO Konferencija

0

staniu institucionalne kulture u BiH

Faksimilobjavljenog leksla u "/I Sole .24 Ore"

"Suze maike Srebrenice"

SidranOuaooema u itaUJanSHOm magazinu
Pjesma objavljena povodom hapsenia ratnog zlocinca Ratka Mladica
Jedan od naiugledniiih italiianskih online magazina "Il Sole 24 Ore" objavio je ekskl uzi v no poem u "S uze majki Srebrenice" Abdulaha Sidrana, a povodom hapsenia ratnog zlociuca Ratka Mladica, Iraliianski rnagazin u svome sedmicnom izdanju navodi d a j e S idran naj veci b os a n sk ip j esni k.iscenarista koji iza sebe ima filmove "S jecail Ii se Doli Bel" i "Otac na sluzbenorn putu", za koji ie Emir Kusruricaovjencan "Zlatnom palrnom" u Kanu, Poemu posvecenu genocidu u Srebrenici i stradanju Bosniaka u ovom bh. gradicu rnagazin Ie objavio na itali ianskom, u p ri ievodu Nadire Sehovic, naglasavajuci da le pjesnik na taj nacin odao pijetet znVarna Ratka Mladica. Sidran; podsjecamo, uziva veliki ugled u italijanskom kul rurnom Zi voru, a

Festival MESS okupio je jucer direktoro institucija i predstavnlke vlasti kako bi razqovarali 0 uredeniu kulture i kretanju ka evropskorn drustvu
Sprernni
SIDO

za struk-

turalne reforme u oblasti kulture ko]e lias mogu prihlizit] mcderncm evropskarn drustvu, kazao [e j ucer direkror Medu narodnog teatarskog festival. MESS Dino Musrafic 0 tvarajuci konferenciju "S ranje insri rucicnalne kulture u BiH" u sarajevsko] ga-

racije BiH, iako su najavili svoi dolazak,

Ova pravca
• Strukruralna reform" kulture rnoze ici u dva pravca • autoncrnnost odlucivanjao kulturi i auronornnost 0 finansiranju kulrure, Prva o drednica je predstav I iala j edan od reforrnskih setova za-

vain. stvar za svaku drzavu ko ja se mora potrudi ri cia osigura minimum infrastrukture za institucije kulrure, Takoder, on ie podsjetio na einjenicu ciaRiH ima ogromno bogatsrvo na podruciu kul ture, i,ticuCi da su b h. tilmski stvaraoci rnedu n aiuspjesniiim umiernicirna,

gla~avaiuci da je skup potreban da bi sevidjelo kako djeluje kultura te da vjeruje da

ce on rezul ri ra ri dobr i m zakliuccimaza sve.

Sidran: Pijelel trtvama rnediii i dalje izvjestavaiu 0 knjizi "Romanzo balcanico", u kojoi su obuhvacena skoro sva djela naseg knjizevnika, A. G.

iPolouna anarhiJa
zelite da rijdiite neki prose pozove re na zakon i ru onda sve Slane. V Federaciji vlada potpuna anarhija, a 0 vaznirn stvarima odlucuju nui nivoi v las ti popur kan rona i
b tern, vi

Kriticno stanje
Ostal i ucesnici konferenci j e, direk rod N aro dnog pozoris ta Sarajevo, galeri ie "Collegium artisticum ", Kamernog teatra 55 i Zernaljskcg muzeja BiB Gradirnir Geier, Strajo Krsmanovic, Zlatko Tope;e i Adnan Busuladzic ukazali suna krajnje kriticno stanie u oblasti kulture te reskoee s ko j ima se suocavaiu, posebno istitu';;
slabu Iinansijsku podrsku,

- V ovoj drzavi, kad ne

opcina, U RS je siruacija malo b olj a za to S to se ramo zna ko j e za sto zad u2en, ali ie tesko jer ramo vlada jedan ~vo j II; rdim», kao da ste u firmi koj a j e drustvo jedncg lica . rekao je Busutadzic, kona u susjednim zemljama, s ciljern da se odlucivanje 0 kulturi vriii mimo politicke vol j e - israkao je M us rafit. Visoki p reds ta vn ik u BiH Valenrin Incko(Inzko) pojasnio je da je oblast kulture i lim iernosti izuze lItO

- Visecd 75 pOSlO objavljenih ':Ianak. 0 mojoj zemlii Austri]i u svierskim cascpisima je 0 kulruri, 0 nasim znamenirostirn

Raja uOli Hulluru
a,

""Bellini "riei" uZenlCi

Knjiga Smajila Durmisevica

a osral 0 je 0 ka-

leriji
cum».

"Cnllegiurn

artisti-

tastrofama ili korupci iii to bi rrebao biti pokazatelj znacaja kulture za promodiu dnave. Raja ie zainreresirana za kul rurna zb ivan ja i to treba iskoristi ti po jasnio j e Incko, Cil ikon feren cije ie da kroz d.iskusiiu i diialog najodgovornijih ljudi koji vode ins!iwcije ku.!rure predloZi zaklju~ke koje ce upu· !.it.i svim nadldnirn nivoi· mavIasti. M.CUSTOVIC
(HlI.,·lllOillitJ

Konferenci]a [e okupila broj ne celn ike kulmrnih inslituciia, medutirn,skupll niSll priSllswovaJi pred· stavnici insti ruciia kullure iz RS kao ni iz cijele Fede-

Ucesnicirnasu se obratili federalni i kantonalni minisrri kulmre i spona Salmir Kaplan i Ivica Saric, koji je zah valio locku na ovakvoj podriici koia ie veoma b im a za na§u dr~a vu, na-

Na Medunarodnom lutkarskom festivalu "Magiia vj.eua", koj'i cead 1. do 5. juna biti odrZan u Slivenu u Bugarskoj, medu najznacaj!lijim pozori~[ima i2 Evrope j Azije nlsmpit ce i Pozoriste lutaka Mosrar, i 10 kao ie dini u cesn ik iz BiH, ali i s po- S .. d "p. kj'" drucia elie1e bivse cena Jl pre slave /flO 0 drzave,. Prijern na nedavno zavrs.eTako ce mOSlal'Ski lu[k3· nom festivalu u Kragujevcu. !"i i;,;ve$ti predst.avu "Pino·" V predst3vi igraju Di,3n3 kio" Karla Kolodiia (Carlo Onde1j-Maksllmic, NermiColladi), a u rei,iii i drama!;na Denio, Nediad .Maksuzadj i J aroslava Anro niuka mit, Serdo Rad ot i Igor Vi· (Jaroslaw), nagmdenu Gra,n dackovic.. M.Sm.

MostarsililutHari u BUgarsHD]

Nakon uspjeha u Kragujevcu

Pl'omouirana Iri izd

Akademija nauka i umjetnosti BiH
U Bibliot.eci gmda Zenice uprilicena je promocija "niige ~Necuj!)i hid" Smajila Durmisevica. o knii7.i haiku poezije govorili su Nijaz Alispahic, Zeljko Gl"ahovac, Aliia Kulenovic, Midhar Kasap ; Durrni~evic, inace un.iverziletski profesor kojem ie ovo

V prostorij ama Akaderniia nauh i umjernosti BiB jufer su, u organ izaeiji Odbom za ismrijske nauke i Centra za balkanoloska Ispluvanla ANVBiH-a, promovirana ui i-ldanja. Naime, kojige "Lajoo TbalI6czy, der Hismriker \1;](1 Po~ti - Sa prl)ml)Gije u S arajevu ker", ''NaUCllO dJelo akadernika Branislava Durdevenitel" u Befu, Imre Res va"i "GodiSniakbr. 39"su izaMe (Ress) sa Inscirma za istoriju upmvo u i;<_danju vih ogranaka M"dal'Sh akadem.ije nauk., o Akademiie. Dubrnvko Lovrenavici Vesna o knjigama su jucer gov- M.uieta-ASi'eric sa FilozofSkorili Hors! Hasilllajner (Ha - og fakulrern u Sarajevu Ie AdseLsteiner) s. Institu!a za is- nan Busuladiic, direkto,r Zetornoevmpsku istonju Vnimaljskogrnw..ejaBiH. A. G.

debi u knii~e"nos!i. - Zbirka pjesama gavori 0 kricima Ilevinih ~rtav . , kricirna koj i se, naZaloo!, !Ie cuju, barem lie dovol ino - kazao je Durmisevicnapromociji. Stihove iz knjige govorila je glurnica Sabina Kulenovi': II pramji gimrisre HarisaAbdagica_ A.Di.

ViSenagradivanom predstavom Hrva!Skog namdnog kazaliSta iz Osiieka "Leda" Miroslava Krle"J;e, u reZiji Ivana Lea Leme, ve6eras ~ biti zatvorella ovogodiSnia, 13. po redu manifestacija "Mostariko proIjere". U predsmvi koja ce biti

Hrlezina uLeda" za Mrai
izvedena u Velikoj dvomni Doma ~Hercega S!jepana Kosace" igraju Aleksandar Bogcianovic, Velimir Cokljat, Nela ,KoCis (Kocsis), Miroslav Cobraia, Tatian3 Berrok-Zupkovic, Davor Panic, Jasna Odore!';, Ivana Soldoidrugi. M.S,,,.

"Mostarsko proljece"

"r""';;'T.:"

show biz

Top-lisla magazina -Billboard"

H&II ROUland na
.' o.bru'r..K .Mtl DII(&LDLDDIlllnih_,,'rilio ~JI.~'ISr:JIIllllmlll1l"[" rMUr:ll",~~I'iii\IIilri~Wfi~U!;: .111

CItim. ~ou.-

merinagradena za Iparlem godine

PJEVAtlCE Prllslimo prlZllanje am~rickoi 'pop dlv]

Drugl allxlm

.n.:tljl".

-

GII'V~llllD"11l11;'lI:l"~ 41d,.L.iIl;l"G5ili~5hatJR! CQ!1~)np:i:cir.rd& ....1Il1l
rdU •• D~.riI~!Jo

7.n.'1jll bhI hi Ie lIo.illili ~lII.iienl rllllU :hiJ ~
l(II~~,PI!~

1KiJD,;i[lf>rII~IC"p.Ntl",I'm1mn.:I~kiJj.liilllkltllillil

T

Lili izuriiedala
~rft'g(I

!..lliAI.:n(JJIy"'I~)po;i"" j; uib l,I(lkdJi .t\ri1.ra);im~'kIiJilll.lo.n.OOt:

nou.narllu
p:!I1Ikulikmn.~~tu.1Ie "

OoJl~oI.iI:IIo.'\I~'UI",1lI)~i!l:ilrIl~III~du:tr.Imhflll'l/iIJ..lle,.llIII'o'in.Ir'
b""lh;~!!4I-~!i'~~i:ltllJ lII[:II;I\JbT.hUlliJ:I[Jt"l;i~ ~riL :-ilbm lID ~ "opr;dIW

ieponMllllIlIenn[db;rri"h.
1'~~_Jd:rl!I~.

J~""'MlM~ ,,11'W~"'k:1\I_),;1,ruj1l..ij
ru-w1lmtl1(Ju&.lIIir1Lh.llJ)1II IIII!dijii .ocmimnlai, 1~'h~~Irumc.eI,o

,,}eo

CBiL,~It!iIIIeIlJ'~~1'iII
lM1oi~1I'I

T'wi1~r.

bv...I~

itL'UI

~I

~==~=niJ):i~~r!~ • Tiis.:ilrduJl"lAriiJIIIboo m(lrll;l[[Jj'ilr"iln~iJoI~lil~ro

~&:i1~~~:;::l

.Y:IIUI:u1Iid-~pmb~Ah;;1'Io uLlruItL"ftKIjmrdi.

.. ~~

riLtn i'rii1~1,.. -'1-

.ill.b,M .... (.Mich_~~ll"'l~lEa.Ml~.lb'1lblk. ~",III~nln'llinl "<HiWtdldl",hUtll!.lp,I) luritlmulD Uklai. ~llIf2mei.tIIlflrllfIll·l

Dienlf·er DeralD ua Dlse o tragediji
~

or.

·limt:d.~

Kj::I,~II.J4~b9I~1

Glumi[;lDmi:1~ a~nJlI!~ HU~n)

[!.d. 100

IJo'!"titi

C~~fto~II~~~~41:.i
wlllJn
~~i

"1Jlu

OOmiulu

7lI

lIu.ir1J1I)[" Ilo1l kmjiz.i,-en LJ.b. J!_~Li: Poun.li" f'.i5'rIri In.JTh~Tr Bude IQI- s~
MDdGlu~I!~~~. Nqilllli'K'iSI,6;:~

10!4.11 ..!!lII~ i

uiJi;I~to:.lli~JI!I:knji~u(!.~II· bJkildo!-r-ll~jojg~nl~ fDr~II:li~(lI~Oftli:lll!l'ldie-. ~Jiit:lii;~pro!.llJ!!!tli:iirv-

~u'Alri,-,IIIhm._WIIID.II[k[l,bnrdl idlH!IL
~'~ILb.~ll!nl'~_

=~jl~J'ik:
tli~(IiJ~!W.~ii

i;.lIicP1:~i1li:r~UV1I'lili", priirlrigoOOlII~N~klJio,1IPt
~.J1O'l!IllIi~lD.Ilbl!l:.ib lI!(IjI[ki"IiJ!!(I1:!!~IIb)lol.-u. gglliidll~~oiktoo'rlIlilliii!llJllIyidnoll.;lo,jr . .s.d.i!zliUD"

~.!)II...,~!tn;lp.~iJ!
l=ni;l'd.lIUlTi!o!~kJIl1lj.

~"TJI"I,l\io,.nikug.l~z;mi!lLlllllbi:l.kfl:il.~uhI 1~~I/I(Ir:n~p:ri~. -fo,ll~ii.I~l:J.ptl!.liik:LiI; Ih·UIIU !Ii'l'1Io1I. N .... m:~11: dallil IIIIITI 1II

(ilmkt!iiit'.!.bIUliD-nliiilobib~\:riJDinIIilii.i:kldlMTl.l ·I"u.blt.:~~~.

=~ub~ld~a:.
h~~it;lsu I~~~ !:;:1l:i!..-..:h ~~7~1;!1hoop'_jgu-

=~~=::7,';:;:"'~-~-~"""

Laboratorijske pretrage

Pravilo neuzimanja hrane posebno vazl one koji ze.le utvrditi nivo rnasnoce u kNi
arno jedna jUWmja. kafa sa seeerom prije vadenjakrvi rn.ale biti razlog za "lame" rezu ltate labo ratorijskih nalaza, prije Zbogtoga pripreme prije vadenjaKrvi treba shvatiti i pnd riavati se uputstava Ijeka ra. Za vecinu la rijsKih analiza poieijno je da pacijent ne jede niSla Sest do ctvaneest satl pMje vadenjakrvi. Obilna, rnasna vecera rnoW ~ti mjednosli tngJicerida iholesterola ukrvi. Pacijenti bi trebal i jesti mlijecne proizvode, jaja, priene jela, meso ilibijeli hljeb. ISIO vali i za sokove ooogaeei"le vtlaminirna. Dan p!ije anal iza treba jestilaganu hranu., cba reno IJO'>1"Ce, i to u umjerenim kolicinama. Pravilo neuzimenja hrane posebno vat! za one I<oji lele utvrditi nivo masnoce u 1IIVi. Da bi se dobili validni rezultsti masnoca, pacije nti ne smiju jesti niSta 12 satl prije vadenja kwi. Za sve ostsle analiza P0feljno ie ne jesti sest sau plije vadenja 1IIVi. Intenzivan fizicKi naper i izlag;;lIlje ekstremnlrn U\.jetima keo sto su niske i visoke temperature Iilkoder mogu u1jecati na vrijed nosti pojed i nih laboratolijski h:analiza. Tako enzim kreatin klnaza, koji je dijagnosticKi vaZan pokazatelj inta rkta miokama i mfMnih bolesti, naprirnjer, moze u tom slucaju blti vecl i deset puta od referentnih vrijednosti nakon fizicKog napora .

U·ek ~ihran utjecuna nalazekrvi
vodom .ne moiete preljeratl

S sveE'

Vadaje najIXlija
S pravorn dozom vode

preZivite vruce i spame dane Ijeta. * Minimalno 1,5 do .2 litre tekucine dnevno Slrucnjaci naglasavaju da je to prosjecna kolicina dnevnog un osa te kuci n e. Kada j e tern pe ratu ra viSa od 35 stepent, potrebno je popiti i vise. " Pijte redovna i cesto . Potrebno je piti prije nego sto osjetrte zed, jer je zed zna k da ste vee deh id riral i. Zbog toga pijte redovno tokorn cijelog dana u rnanjimKolicinama. * Ne mozets poprti previ se - Tij elo ce, jed nostavno, lzbacltl nepotrebnu teku6i nu lz tyela. ~ Voda je najbolja, . Gazirana i negszlrana voda na j bolje ce LJtan!i nasu zed ..A uz to nemaju kalorlja,

Kolein iz kate, ali i Kakaa i taja ,izvo r je snairlih antioksidansa i rnozenarn pornocl u odbrani od raznlh bolesti, ukljucujuCi bolesti srca iii AIzheirnerovu bolest, MeKsioki.istralivaci tvrde kako je kofein jedan od najbogatijih izvora zdravi h i Korisn ihan tioksidansa u pre h ra ni prosjeene osobe, lako ga najceS6e povezujemo s kafom, kofein sadr2'e i m nogi cajevi iii kakao. Dok studije potvrdulu kako je Kafei n p ravi rud n i k

Kafein Stiti ad slabodnih radikala
antidksida nsa koj i nas stite od boiesn, strucnjac i n isu u poipu n ostl sigumi na koji nacin on pro nalazi i un i.stava slobod ne ra dikale. Uslanovi Ii su ka ko je rnehanizarn zvan radiKa'lna formacija adukta glavni mehanlzarn pomocukoleg kofein mo!!.e stititi ad cstscenja prouzrokovanog slobcdnim radlkalirna. Nj ihovi. su rezultatl dosliedru orethocnim Z8,kljuccima studija. proveden ih n ad .livoti nj 81rna.

••
, .. • : : • : : : • •

Plodovi . Jagoda bogati su folnom ki· sellnorn, vitaminom E, vitarninom C, vitaminima grupe 8, kali" jem, kalcijem i Zeljezo~ Pri kupavi n i jagod a potralite one manje - so· cnije su (velika su jagode uglaVTlom tretirane pesdcid imai pone voce).

Bje Iancevi ne su h ranjive tvari neophodne za stvaranje i obnavljanje 6elija misica, koi:e, kose, noktij u. .• Sastoje se 0 d' manjih spojeva nazvanih aminokiseline. Nalaz:imo ih u mesu, ribi, jajima, mlijeku, rnahunarkarna i zitaricama.

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 1. junVlipanj 2011.

Prepoznajte

Operac.ija nasa jedna je ad najtezih

Pise:
P·rlm. doc. dr. sci. dr. Reuf Karabeg
ino.Plas,tik. , .jedan od e najceSClh operativnih zahvata u estetskoj hirurgiji., na mnogo naoma simbolizira umjetnost, nauku i.Pra kSI) disci pi ine: shvata nje psi hoesteskog statu sa pacilenta, modifikacija operativnog za hvata u ski ad u s lndlvidualnorn situaeijom i poboljsanje nosne i respiratome fu nkcij e. Ope raeij e nosa spa daj I) I) n ajteze operacije estetske hirurgije. Postoji mnogo raztoga za ovu tvrdnju, Operaciju je tesko razumjeti oosto se prakticno 'radi "naslllepo" jer nema vanjskih rezova. Uspjeh cesto ovisi od ta kti I" neg i emocionalnog osjeta hirurga. Podrazumijeva trodi me nziona In ikon ce pt, a k.om pieksnost se sasto] i I) tome sto [e cesto nernoguce predvidjeti. krajnji rezultat. ,

Rinopas ika - verki ·zazov za irurga
Ne smijemo zaboraviti da, osim vazoe estetske i dominantno personalne karakteristike, nos predstavljai vazan organ mirisa i glavni organ disanja
Gla vobolja fedo vall pralilac

R

Simptomi hipertenzije
PoviSen pritisak u ssternu optoka krvi ptisiljava srce na vecl rad da bi odriaJo Kolanje krv, a time se ostecu je unutraSnja obloga Koronamih arterija. Na estecenorn mjestu se kroz mnogo godina stvara masno tkiv.o Koje se wve aterom, POImoze doei do suienja, eak i potounog zatvaranja koronami h arterija. Aka je va pritisa k visok, ones magu postajati

Pravilan odabir
Vecma pacijenata koji zahtijevaju estetsku operaciju nosa jednostavno traii poboljsanje velicine i oblika nasa. Najcesce, srnanjenje velicine, djelimicnoili kompletnog nosa, Ne srnijemo zabcraviti da, os im vazne estetske i dominantno per" sona lne karakteri sti ke, nos predstavlj a i va;!a n orga n mirisa i glavni organ disanja. Cesto je kod pa c ije nata fu nkcija dlsanla narusene. To pacijent ne mora mati, alihirurg bi morae uocltl i

s

odredeni

simptoml

na ko-

je treba ob ratiti pa2nj u, a to su: * Ceste gtavo bo Ije * Siabost i rnuenlna

*

* 8.01 u grudima

Problerni

s vldom

* Oteza n 0 disa nj e * Preskakanje srca * KnJ u mokraci
mu. Rezultat je uobic<ljeno onerac]a iz estetski h, a Ii i' fu nkciona Inih razloga (operacija nosnog
prezentirati septuroa).

Zadovoljan pacijent
Pacijentovo zadovoljstvo je Llobicajertakonsekvenca o perativnog zahvata. C€Sla j e s ituaci] a da je pacij ent zadovo] niji rezultatorn nego sto je hi ru rg. Razlog lezi u cinjenici da se rljetko za vrijeme eijeljenja u postoperativnorn periodu, iz viSe razloga, izuzetan rezultat oeijenjen nakon jednog mjeseca moze pretvoriti u dobar iii vrto dobar. rauvn i za hvat neugod no i res ko is kustvo. Bolje j e imati pacijenta privremeno nezadovol]nog zbog od.bijanja o perativnoga zahvata nego trajno nezadovoljn.og "I'osim operativnim" rezultatom (s pac ije ntov.og aspekta) . Ugtavnom su dva razloga ova kvoj situa c iji: ne rea In 0 ocekivenje od operativnog za hvata i ne mogu c nost akc~ptiranja vrlo korektnog reo wltata kao zadovoljavajuceg. Pacijent i njegova rodbina mnogo su zahtjevniji da· nasi u 0 pce bolj e info rm irani nego ikad ranije .. Mn.oge od informacija su pogresno s h vOIcen e i pac ijent m oze biti pod la~nom impresij.om. Stoga, prave informacije Ireba dobiti od svog hirur-

THETA, CJELJl\'
OS,\'OI':W Tf.tAl

Nastavak
lijeeenja
Odredeni broj paeijenata zahtijeva dodatni operativni zarwat, najcesce mlnorni I) lokal'noj anestezij i, pa ga treba smatrati nastavkom lijecenja, a ne komplikacijorn. To se, naravno, preopereneno obj asn i. pa eije ntu 'koj i tu cinjenieu uglavnom shvati i prihvati.

Jasno je ca hirurg mora obratiti paznju. na enatornsku evaluacij I), al i se ps i horoska smatra vainijom. Ponekad je potrebno i psihijatrijsko misljenje. Ukoliko ga pacijent odbije, hirurg ima dvije opciie prihvati ti s ituacij u i na stavin s vlastitom oejenom iii odbiti urad iti ope rativn i zahvat. Ocigledno je ze uspjeh operativnog zahvats od najveceg znacala pravilan ccabi r paeijenata. Svakako je odbijanje prihvata nja pa c ijenta za op epreopersnvno

JE-SARAJEVO DJ."os. jlllta lQJ J.

NPREDNI
J!;sIC ~

TECAJ06, -OS.julIa, ..0.11.

butru~10r:' uraD Kama se 2l!jlila!.i zru.1.o \ am se ufulillo 1»11;3\ IjJju odtl'drne iluocij fi\Q(u. bilo da je rij~ 0 odnosu u I dru~m Ijudima. mfa\ Ijll iii fil1il1lcij3RIJ? la.{IO reagirale upraHI oa O\-aj a neneki drugi nacin? Kako to cia se Ilpinjete iz pelllih nla jmKIlij nili okolnosti ,] opel \'lUll se tim da se sarno \nile: u 1rug? Odgm or Ieli u progrnmima koj i~u pohranj ni U\~iD. fIOdJ:1'jesnom umu a koji suibir\~ib is.lUSUl.\ a, Ijero\'anja.uspom na, trauma. gmt; kihimprinta Ie koldlfl1lt \ ijesti ..Theta.ldmib \ am olOOgueuje da Ie programe OIkrijete iodsuanile u t.renuti:u ilime krein1l.e iii Olloji \ i.id iIe. Tel: 061 481 $81
I ;""

na, ovisno

nosna d evij ac ija (ispravlj anje krive nosne pregrade i ko nsekutivnoboljeg disanja).

0 tome radi Ii se i

Otvorena tehnika
Gips iii druga vrsta imobiliza eije n a nosu treba nositi 7-12 dana. Vanjskjh oiiljaka nema, rijetko sarno pet milimetara na spoju s gornjom usn om, ali je isti prakti no nevi d Ijiv. Ope raeij a uobicajeno tfaje od 60 do 90 minu'ta. BolniCk.o lijecenje nije neophodno. Ceti ri sata nakon operativnogzahvata pacije ntu je dozvo Ijeno da ide kuci, ali moZe ostatJ 24 sata iii dl)ze. Obicno se konei ne skidaju, nego se sami resor" bi I(lj I). Izuzetak je skidanje ne kol iko~ona ell n a bali n 0sa ako 5e koristi ttY. otvorena te'h n i ka. Povratak na posao, ovisno 0 vrs!i operativnog zahvata, .ocekl)je se nakon 7"12 dana.

c

o peracij a se rad i, obi cno, u opcoj anesteziji, rjMe u kombinaciji analg.osedaeije i lokalne anestezije. Tamponed a n osa tra je 5- 7 da-

gao

.theta"

By.CO

rn

Polra!rle ~od ",og prod.v.ca

nov,"a

Podmukla bolest. koja ne dajejasne simptome
Kao slmptomi raka j"jnika mogu sa javiti smetnje.

~ko prepozrratirakjajnika

umor, p rcbavne oolovi u ledi rna. bOtovi za
vrijeme spomog od nose, zatvor te prornjene u

--~--

Aknetreba lijeciti na -vrlJeme

Upalnepromjene nakoli

~.
F.:ii"'~iII1

Is1<o 56 ces\o zanemaJuje. vrto je valno procllen ill ne t>dles1i V€C ; psiholosku stranu problema. jet je odevno vet jasno
da akneimaju vel i~ psihosocijalni utjecaj na bolesnika same kfinicku stik.u

rnsnstrualnorn clktusu

~rII'~IlrIlCl~~.l.rJ.Il' 1r.I~utl\iIio.~ IfItDDtiL!libf.!i~,!!lO:ID" ~~~!i.o 1I:'.IIIlBJII1~lIIp;1~bo"JI;:II ~,Qpllt.1"£ikcI lfIrij!l'I!!eei:l'ilili~f!!"I!!i ~~~t;a. lID~mkJDjni;;I.

~1iIl~:r;
1oITD6.i. 1IDU1~Je.~JeI00

l!}otlJlaYilrar'l!.l~ja~~lMttibti~-

~C'Iet~.
~je~ ~jJa!jpot(lmll~1I ~1IIiI;Io1lOil9!Q:~, ~od~.!jIOO ~1:cabia1~lnjI. IS\QwkQ,~IllQ~' 1".NI.B~~MkJIIIIJP))· 1o!I'~'d!nIi'ie'~.
~J.Lr.4II~I;(II~1jiI)

O~'I'e..$l:I,

p.reg:!ed

=~~oo~
~lmUI, an ~~bnJ:;>Ah!M;ri1 (IQQIi~l;!IiI;tl]Ql!Q-.

~,IcnBOO5D..IOO,

~~

P'o:rod~:;II

aeameeaa

I,Jr.IJIIIoD~JI:I::b"IIfI.~
tall

TrcliIimmid.J2Iu~ ,I"!!PI~IcnQ-Y~po!I)" 0id~~,,*9iJ ~CIdI~~k nDinc, cIiI ImUIu ]0 1IQII;Q~,,*I;II;IoIu.;w:;l~ ~~C€<tl.lIoI~

I

2() lII'lJEI'OTA.; roobl1l1bk~1W..;:;, po:klllllUi {lkJr.um~~jJkIIId .00IJ1o;;B1~~ IMItJIi&_Ko'l5IiiJi!iI~!!'m,iIltIp:n~u~~ ~,~IIOf;::;1nnIriC" ~~r,IfI[ISi!I9!"':lIi>1id~11J'!kM1~~, ~Dv1tdltnaeZultm=1ll1J 1-er:I!~~

I]"IPJIB~,~ JII~~~ fr!!:(I;I '1lii;i0 ~ ~;MIIfII.1lfI'Ia1ql1l'"Q-

1BJb!J\&!oJilIlWie~

~=~~~
~io$~~o;j r.1Ik.II ..... ,III~ck;rf!I1..
ud'~.~~

Specljllislitla

dermall,e,erGlalka

GrdlniCll1

O-O'o'oijno ,..~!:n05t~
abI.~PDPf,II::iMI ~'5C1mlI1Ji:I~1I ~5-~dru~Of~~_Bu-

'-'--""'-'.~._DR. 0 UJ.M DVIC
llli1~~I .... :.'~I~~b:Ib'il~

Ifit·l11IJ;l3~50'5iH"nil:so.tt,ffi

,·_. __ .. r_·,_"",_

...

~li!'<!81"11111~~ ~~,'IMiIm~1'Ie ~~JlIO~. ~&III~.I:i!MfI'I8IIJJe..~~\II!lJlI:I~l:J.fIi!!
S;!mD

~~~~

""' I~_""''''* .....

bIiIIN,j{Jrl1li oda\'!'I:I-« ,ia!n:ld.!I~K'I'II'IJU~
~~IOIIbc,;.

~1~ii1~PI""I'

-,

WuiI&u i1hbJ ~

glasi

Dnevni avaz

_'_I",'If~"",35

SSL
.,S.I<;ECA\I <;ODA LI.KAW,("' l4Jl.,'lI:. dnUn .. a poit,...mjll1.a.U i 1dI.~ \Il!k'i ....,ill ptllTll"dl ... lwi ' ... , Il1,0, !pIie o.liJc*ti .
Ubp,1_jujc

SSL
·SI$.£C ..... SOOA LtJIUIV...ed..o.o. ORu:tNO.U! Pl!OIZY'OONJU LAKE .1l1!$tUl 1.... _1 SOO£ I 'I:I!RUGIHPItOaVOOA NA ILUJ SOD!!

d,,,,,,

Ji\ '''I Tf \Or-R 1Aprll"plp"j' ;p" • ..d I WKotujpo lj..ljn: po,"dah ••

~.
JAWl TfENOER

Ii""", u ,\1M 1.1 p"LI>'II' ",""",I." ... ~<;1 rOOiob "'-n><!'"'''''''' ... ""'i I """' ....... rn~Il(IIp"$ I f""nje prljl> '" Mob. Ju,,]abLo HlInkI odMI''''JI: I'OI,_"" I ~utill prll<Wflj.L ~ijalcq oo.rmo Idm~~ib 1 fili' ill odin; 7.1 ial ~
[". ',;I
I~

""I\I,~pl!Rln"'1lftl11m)'lb

Zt.~J'
PRfD;ill1' tL"D R\ 1'rI\.4'I~~1"d:ct' T mhK
"'~I

•.

~lt:boI'~!JIlijfgPGII~

odtlnJJ

Dint

J'...w-.~oil 1nda;J
II

I''''')J<'' ruJ<"1Il.u,
R
1I'iI!I

ty"cdm~ IbJIIp: WIIII«..: II mtoX ... l ... 1.t.~1x ~ " 1nI!!u I:.I;rd ..~ III ad I"". !lila 1tob\:x. ~'11':;:' l 'lIJbU' iLl. llilup rnrru'I' u mJIII pa ajrm od 100 I(M~I 11 ...... , uoiujll, JI' <>hoI""'" nlur!J.~ oijd.lc ",~'ah ~"'" "0)"
t)IIj u I.:oj. '" obj.. u Dlur'"

£UI'''c ,ubI'

1IIP. ....... I1111~ ~oiJ .. iII~llIlI. 1iritlJlJ.IllI.bW..l. JIIUI. jIilIIaIt \ IIilwisIIIIl"LIIi . ~1.·I~'lU>du Sol ZaluJnllTl~ DiM N j'(I'Iod GIlI!.1'~"'" ~

po

pDyIl

n PR.\\'O

lllJf;J.Ol .,\H
IlIIMIJ.lllje dJd.Il ....... ,,, jlit'dmru

Sl1Il""o.I1oall<11i'll'llu,U

p'q IaI&r.L
\ I\\fST\RO\l1 01'11[\10\',

"'"~,,~

S~

.. m(\l'tlj' rtxnr

1m

""I"'If'I'bJ""""""~'

In,,<nUImm,u~""'"

.aur- p>~""'"

P.~~IM

61l~

ni.

15Il.1~'m,-;

PllrllJ",I\NJ

nOlen,

TIKUt H \IIDl

iT:\JF \IA .\{['A
.I 'Io.hnc

'ill!.f!\(~"

t u od III
\QnJC

,). 1~1lII ild' W

II PR t7.I,~1 \J

'iKE Of}tc:(\1 \,
Ol'RF.'IO'1

CUt I T\, III

rr .\'q

RF_ ;VOHi\. '1;,\ S;\ I..." [.S, ,\RO~II

1)1: Ii" nllHt Ie IfIJ<I a

T....Jcr>L. ,JpL1ImeIl ..... ipI !11<W IC ~11"'; U rn"',.-iJ""'" S.... w o.IuH>c ,<;'1 noS ....,._.di: IIl,IIb .so. f"tU 10.06 ~ .""""'" III,. ~ tod :("1 01" 16:00 h Ill! IIt!\anu lI;!oMJu.t" lid 20.00 \1 '" J'f<'IIIj!lWl)U d.)~umff>!Q_d.k Y!\r>iri ee x,,~ III :iWl1JC'
~1

'1"--,11'.'"1".'

IfLillS 5SII !l

....

SSL
SlSECAM SODA lUKAYA.C 11.0.0.
........ I.,. ... ,~ ........

j~\""O...u-J)l u. ~'N\iO tlU"' ltI'D'OO., '~.f. IIQBU.I' 00 .u

mQ

..... 1All00\ll,:

~,,'nl~\

J
~jjiII

v '" 0
.........

.. ,\ 1') ~" I: 1 \ "._,rill .... ,__t

_.,._

,..MM1iUIlf ..

(- <1..0,.11. I ub'ia:. dnJ~,bpRIll\\,;d1 roh;,t, .... 1Ik. ",t,a' Ij~,...hjo:dttl _~I~H\M • (If) .... UKA I

druu",

1.:1

(Il'Ili,,""oJu'

w'e ltril..., oo>iIr i

"'I" O;\'[T(K".

","\.

Idt"

~ I -no-...

~.IJ.'
If"~Oi..I

'J I tl~.l r'lIl
lIII!i""i!LI ....

~II Ii".... ~..,...\.,_....

.............. ,II, ...... '1Mi!Hl"h .....

IIC u-..I

I

....
\.-.1

frIk~,lII:

I'~

'I'" ~,.,'~.,

FiI!'TIfI:II1dt1 "'~
..t ...

I1'1'~

~~

lk"Ln'lll!;1

.'C'JT

t

',.W_lldt'
[t'pd,

b1,'

'.''7;

,'mdt

'

pL

"'n"",... 'H,.~( .. ml!M' '_.... .,k. d'n ft'.-" .~
,WOOl"
I,I!

['1'JIs.,

1k'1I0drr0 ,~

p<,,,,,,.,''11111 '>b¥lllltl;!.. hKl .... J *" mJ!:'IW .~,.
1;Jl ".

[hJe .., U

<lbJ <II \'11, _~l -u, ~prw:_ll P"S-P p.>\tl-ux <b l.:!llIlln- • .." ~ ......... IW:a. i ,.~tilj·_ O~ VII.! ~cd ........ tj" I Luln u, I L>Ir,,, 111""_ " f"IU!lQUi JC .1u}J1:! u.. 1't'Il<1fUl\, Ie Jc , '1l>S~ I .!O>f"'ll"I"ki. nu ..I.m ..."1

I""'""

''''!II.!

( .. w ...... ,~"

....t"*'~.. !!1U"~""'jJ"'-<'T·n:n
I.,~MI :tIn

'!idM

..

:.bn.o·

PIli
fJl'll

~i1.!_' Lrl!lllt '-~ w 'III" ,1-'-11.1 ,Lbn&rrP ",,111M""~'II ~~liII: ._,

A '1C,~ _"II"'_"

=,

.... It ... g

iii;a"'''.,b~'''...J~ i
II"Q,*-n)-.,

II.l....F.1l""" j mk"f' ~~ do 511'>dnu: oo,cl;l ... obi e u .ldomnm

...,.,..... ~"" utllli"'MJ JIj_W"IIUII.:~~

'!'!!l\'I~'\'.L"}\.:..~~I;-_IIn_nI'iOfO'~IIII~.m.,b","ftID"""-"'" fM 1,...111 ... ,~I'f!

'~II

JP

""t.fn

~ ,I':

I

,.
.ull

II

t.tnJU;

.j f~k"l QI''CRo<i'''(!J vdrh'lII1)" Vote ~u ~h ~, "'" ~~ $iwc:.m S\lOob llil.~\lK d.t'I,u. LuLJ,"';; Obje, roc TN: [IIo1I~C .. orum. u t'lbr.,ljllll)1I IJjrlllrosrl I<ctc diu> aI.<IIUII\II Bill. OOIJll'\OO '4 l"qIislr.llo;i,rudjdalllO'lu a ...: oN, Ijtl.ll u 1"!tljrci1ll Vi'lo I'1In1Wl:!

~ fWllv.lII.a.... I~'" I. sjcb dne¢ll u l'I'm:li ~Qja. >0: d.1JC u'",luI" mJC .. "oIj""" he,

lop

row

"'JC"I'C

~".
eode Lukavac

SSL
tI_o_o_ df11~[",,(Ja pl'Oll\"odnju z

S... ~l:l1jll !iii uto~ln,l rllkUJICII. ml.~ )~ 010;&. enn mtdfIkn.o.l,ll U tro1<lu·; L lutlljll pollt'bc ",My ~'I'Ol,! ~ .. .-. 110 lmC'l'llm ;'1.1 roc moh: unofit1 llIplSIJitlu UT _ [lIWI[)QS L. D:OO ;.~ AAD. zaku~ 1.4l.u1-'K j: oba .•um ,rn:umCl ~ .mill 11 Wlju g, l.<!jt'm J~ ('rim 10, nil' .-l!fto1j III: I 1If'lI1IJC'1>!' loft 11 relUllll 11I"'!Iw,,,nih I!Idw. B OOONm ill 00 SUlIIX S L,..~ lag illfPl'llj.:roc !WIll., rNct>'1Iimlorilicnjom: ow,u('Uo: illlJubII'C'lII J'fl:will'Ql'l/ 3 wJ'O'kn, • L·~L"Ji u "'~~nlU Viii J\lIJUiSc ,~ .Illl.up nul,D.IIl,," nil nd.C>'lI; ull"", I.'
3.QtJ

f"1""""'''''~~,"""im

~I_1I !it.; odrlll jIeRI,1l n<:Tffi!l1ll11 .~.ffilm •• >11 "00 .. Uf~"i, U\ 1~"IIl'm

""SISECAM SODA LUKAVAC"
obla .... ju slleded llu

take

j

relike (gu:s\~:seu.'1~ druCih i

r:tOi~od:a

na

b~i

OGLAS .0 prodah nekretnina Prodajuse nekretnine - U!]llj"te u miestu ProkosC;;lvitit Optin:) l.. ukavac i to: parcela O:il:na~e::na u nOVOm rtt:!Jij~J'" kno k.t:. br. J321/3 poersine 1,.243 rn2, uplsaaa u Posicdovni list brol 2033 KO Prokesovidl, a kcio] u srarom prernjeru CI1I[i;O''LIII,rtl,parcela o.:;':f.I:ao~na sao k_t_Dt'_ l.2.~OI.3i:s. ovrti:n.e p 1_234 tn.l upisana II zk.ul, bi'(llj ~769 '1(0 PUf1l:i!i'~ pareela OZTI[!Ccna u novom prcmjcru kec k.e. b.r.l:3i2l/-4, pcvrfine 1.44.8 m2J upisnnu u Poslcdcvnl li:st bro] 2033 KG Prokceoviti~a lc.ojoj u s\arorn premieru cdgo » era p:!IT(:E=I:a z.l'I!aeena k.ai) k.t. hr. tllOlS, povrdine ~ [.443: m2,) upisene u zb..l.l_ btoj 3769, KO Purnclc1 piil.rcclm QZllilCcniil U novom prcmjc:ru kao k.c. br. 13.21/5 J1'OI"T1i.ine 1.3.13 ml,LLpis:ana U Posj'1:(h:r vni li$[ broj 20H KO Pi"Okos.ovi~j", a kojoj U $l:afOm i:!i."t:ll'Lje:ru Qd8'Q'Y:!II'9 p:!li"1:;~Jaji'_'t,a~na kao let_ bl"_ I 230}36 p[;wtli~ O
l

n,

1.31)

m2, upi"TI> u zk.ul. broj }769 KO Pura;:ic.
LC'!'"Ct~~ IlD

S... m:krc:tninc s-u bcz c
Z'\~odlliu bke
j

kcji.ma
j

Pl"aVO

'l,l'1~nittiili.rna ttoSISECAM SODA LUKAVAC'

d.o ..o. dru~tvu

Z:;!

p,mi~ A.Cu ZA

oJ IS UlCll'IlIail lid obn.a"~\ II 'WId. ,1",-", .. II.. IF-' ."' .......s." Iln."'iJ .....i IC~'" ~ Vn ~ I tol.a,ao- .....nontllJ."'" J'lJ~tlDA I I..\K PUIUU{l \'11, ''"
i_"m

' ' No .su....".1.1 u l'\Ilu

ww

'~""",II

[e:U:t' {gusle $Ode

dmg:i.h p wjzyoda na b;a:zi rode Lu k9V9C".

p;j}l'1Iutl~?a ktlpovinu nexreLni:n1l mColel(~ dOSHll,'ill u roku Cia 15 (~lnlleS[) d:ana 1.1: .. SISECAM SODA LUKAV d.o.o. L'UkavO'l.c}[UL ::Idrc:s'UP.rva I.1llC3 1, 75300 LukiiV;[I.c" - Slulb:a.. z:a IJilbilVL11 Siil nitZonakom ttoPONUDA ZE:MLJt~·rE"_ NakOil mVlu'3nj_a p,onuda~
Si ....

i '~mnuda~i i.e biLi ooovijclIeni

0 te7.U1[:alima Qdabit9

naiPQvoljnijeg

pOj"jud.a~i3.

SISECAM SODA LUKA VAC d,.Q,o.

36 "'... I._i "'''. Dnevni avilZ

Odaradosti

~ltern2ltiv21
ID",.!iii 4'. AU,rnIIM PJ ~ d 0.0. Pi.!1

a'")1 Lub

f,,"_ 38 Hrnnoa

,11,., iii,i'.'j.i,i'.",

liMU",L ••ii.

'e' 033.11015-850 ta. 03JJlo75-&O

Pul Srpsk'h bf.nl~iI bb.'ft 0511386·260 In 05\1385-280 'kr! .. IuIo..l~"in.m.11'ilI '-!NIII In!' k II~ ... IN ww.ull_IIViI ~ tNt

ZIONI YERMO PANEL! KROVNI TERMO PANEU -C" I"ZGREDE vee od Yrapeznlllm

vet od
vee od

IIL3I KMlm' POV 81.. KM/ml+PDV 1

STRONG TR-80 mm veeod

RADON PLAZA
o
T
E

L

,'E".n"""_"" n:r
"."

Inl..,.., I .. .unKto R_ PIKa hocol
'VI'

Vjeneanje u Radon Plaza hotelu
~1

~iMU~

1iOII11I»

157 ID1

38 """". '_I""Dnevni avaz Jl<P ,JABLANICA" O.D. UI. Omladlnsko setallsre bb 88420 J a blan ica
Na osnovu clana 241.,242. i 269. Zakona {I privrednlm drusrvima (SI, novine FBiH br. 23/99, 45{OO, 2/02,6/02,29/03,68/05,97/05 i 84/08), ~Iao" 10. Stauua Drusrv i Odluke Nadzornog cdboru br. 71202/11 od 30- 05. 20]1. godine 0 saziv a nju XlV Skuplt;~e dionicara, Nadzomi odbor cbjavljuje
~"ortMt

oglasi
~"""""'''''II_''''''
~ __ a..., ........ ~
IIroI .. ' ....

'1Io1DI»

__
~

~

n
1CiO

_

Itl:

'IIi

II:

...

•-.0.,,, Cion

.. "<lIMN,, 26Q4 :lOti II ~

.... VIII' Dlrlril

'5 SIAl.I. BH T _m CI,II s.,....o. a- .. Uput»t"iI 0 pO.tupk" ... Bioi TMIcom CI,II s..~ 00. 1.2.-1 -!I69~ocI HI 03 200811 ""'" a.'_"'lnog a 1''''''1'11 'DR>I'01 ·116 -18!lS12-11 Del dO""

OBAVJE.STENjE
o sazi vanju red ovne XIV SkupStine JKP , J i1 blani ca" d.d ..J ablanica Obaviesravaiu se dioni~a,i da ce se redovna XIV Skupstina JKP .Joblanie." d.d. [ablanlca odrzarl u OI:!vnak, 30. 06. 2011. godine u ]9,00 Sat; u zgradi SP-32 u ulici Trg cslobcdenia bb 88420 [ahlanica. z..p ....... pIJ;o,~. ,I,odll1>lJ' ~

JAVNI,POZIV

Bra]: l' 1.3.2.-6.6 .. 1001/11 lpojnOO'<Oll'

povvlJnl)<o PO''''''''

u' T1' ......

"~_".

u

l'p .. uzlmaJI

'"

DNEVNIRED
I. 2, 3. hborli '" enovan je rad nih ti jeja S kupsti ne Dcnosea]e Odluke 0 usvajanju Izvjeltaj. 0 raduJKP H).bLani",," za 2010, godinu koji ukliucu]e nsijski izvjestai i izvjrlmj reviaora, Odbora za reviziiu i Nadzorncg odbcra Doncsenje Odhrke o usvajanju Plana poslovanja Drustva za 2011. gudinu fina-

P_I

~k.""""~""")01 .. tIl)o<lo

pa;zW ....

pnlwp~

I~

~.~I1._,""'~oa,_,,.
.~

...... pon-ud"

D<n~

1.. """""""",1>

.... .... ~ '"

4, Donosen]e Odlukc 0 raspodjeli dobiti za 2010. godinu Skuphi.rlOm do izbora predsjedn ik a SkuP5tiD~ predsiedava prjaumi dionicer rli punomudn ik dinn lcara sa n .jveeim broj em dlonica sa pra vern g,Iasa , Skupstl na veclnorn glasova izmed u p rlsu tnl h dioo ieata i pun om ocn ika dion iearn, biro predsj edn ika s kup~ lin e i dva ovieri vaea zapisn ik a skupM.i nc. Od,1 u korn 0 sazi "on iu Skupsrine imenovan je Od bor za glasan ie u "",1I'U: S iric N ijaz, Su bora Edin i Sob. nov ie Ad is. Zap; sn icar na Skupsti n i j" Sekreiar Drusrva. Pravo odl uc.i 'lap [a u Sku pstin i irn aj u di on ieari koj i su se nn L isti dioni cara ked Registra vri [edncan ih papi ra FBiH nalazili 30 dana prije daruma zakazanog za odrzavanje Skupstlne, li~no ili puiem punornQcoika.· . Dionicar iii grupa dionicara so nairnanie 5% UkUpDOg broia dionica ima pravo pismeuo predloziti izmjenu dnevnog reda i prlledlcga odluka skupsrine naikasniie osam dana od dana obiavljivania obavjeitenia. Dionicar mOle licno iii purern punomocnika iskljucivo po porpisanoi punomoci u obliku pi sa ne lzjave (u skladu sa clanom 250. Slav 3 Zakona) ucestvovati u radu i odlueivanlu na redovno] XIV Skupsrini, Punomcc Sf: predaje nepoaredno, 3"0minute prije pocrtka rada Skupstine. PL,lI10mor: se prcuzima u

Drusrvu.

Skupsunl mogu prisusrvovau i ueesrvovari u radu djoni~ar±.iIi puaomocnici dlonlcara koji su se prijavili Odboru z:l glasanju najkasniie 72 sara priie cdrzavania Skupsrine licno ili preporucencm poslQrn n•• dresu jKP .Jab Ionic." d.d, u ul. Oml •.dinsko setaliste bb, 88420 [abfanic a, Glasanie u Skupll;ni vr!i se puremglasacklh lisuca koji sadrze ime dioni~o1'll i brei glasova koiim raspolaze. G] asanj e se v:Eii zaokrU2 ivanjem 113 glass ckom J is ticu odgovora nlQ" iJ i "p.rottv~' pri iedloga odluke it i imen. kan dida ta I'd Izboru organ.' dionickog drusrva. Skupstina rnoze odlu{;ivati ako so zasruplieni 1icno ili prekc punomoenika, dicnicari sa vise od S5% (pedesetpet ods to) uk upncg bro ja dion ica s pravom glasa. Dionlcari iii njihovi punomocnici imaju pravo uvlda u sva dokumenta za zakazsnu Skupsrinu iLi druga dckumenra utvrdena po Zakonu. NADZORNIODBOR

'11011 ,.,_ ",", ~ .... , OOlnl ..... bIovi OJ: ~ II~Ma! -ObeJe -~<t-lja

pt)V.,. ........ t~i9

w-l 2320&UIOKM
1.-n~'nIf'OIb>I~1 SOl

~1aD ... -....
tlUl<lovl

P......
Ml, O'.... IRr" dol. >Rbj. .1%0';'.1' !DJ09~~1'7 ~ J

...eeie......aj .............

iU ,"~~~.

, Mila ..... 01jW

PG"iy;o. OZ..".....

ud.II~, on'" ~"'"." po _

CiI' lu ,_.,.._
k."..,.. ,_

".' _'lit
y_1 ,""

(Ii ~
101$

,"'"

'" ,1l<'«I_1

"1""'"

obJ.u

1_,1oor-

.-J.....'..

IIU -::.

m.. bu'-,dd 100<Up h,J:,p","n .....,*8_

PRODAJ

p~","""" p_~1:ra!>D ~ __ " ) III.. ", ~ ",.,.,..,,,,,..1,,10 w rJOCAom ""'_ POV .. I) 11;1btllM"""l~k"'il<O o._,_~,OPOV'-'l ..... , <tj ..... ,da,,_·,, p'ov .1.........
til 'S-.<l:rb .

de' POV

,,~,..

I.PI\RpU.),1'I

'1:1 In' - EI•• ' k.. o. d n!:<I1 <.'Iall.fIO\'ril.~ • auplIn ""'prI"J, d Jl P'>,'filH

.u.n 1lII'
!B•.I'S ....

J~. no.oooiOO
jl'lQ

6G._

JIO I( \1'

lUll

UI<U" Go, ~ 1'__""" 1,1 ~ ~<I.O
... ..-

1» 11""'1<1' MpC>g '''Voa:ifl' od~ O.li '01',.-""" 4IC>fI('" .k""''''''!JIt (I0I0,_) ~l 1;q;ovD"'_ ". pnrwJII,D 60 ... ~"" to. I_~"" ~ ... U:~ .. "".U:LDiDje V1"IW .ukClHivna u' IItt:l!.pama. uz ~ admz.. kD.bbrt. DdI'niiIiIh"iUon <!M........ ~, Ii) 1qDv. t._.. ...,,~ .. <!., 6o"ulwhl<D t..- .......... do-or.o- .. lOor~ '-........' ""'........,.. .... ,_.~ pooIII U' ,IZM&U DeI!>'IIo od In-.. proq.o.,....,., ~_ "',ot<CI_1I OCI_ .. I:r_od 1l67!o.70'KJd .) ~ '-'JlCIIi do,,, _"'''''' tI.. bt· .... ~ ... t pntunm_ .......... pOdtul:I'" OIl' 'NI
j

'0"",,-

,PQ".tone ~"~~Y'_

_."lIt

,tlYOd,UIQ

-.........

II< '""'II

~"ns!

~-'''''_I"~~

rrrtoOI', .....,.., ...

..".",, p,so' ........,...;n IlmrrJ<ltll Jl~ ..... (.,." ,..
'I Zllil. eo<! '-.

III ... t......
peoo<ljolJ'~ 1lM"

~.b...,.....~uglM_'

iSH, T ..............

.an ..... u v,.,.,....... .. "" ~

ea ...

n_
_

~ja

011, IJB.t'G

po....,_,.~ _m.na ....' I<>I<A<¥ .....
_,
~nfJ

.~Ih

lavLMta""'.-...",....

'BH

I avt.IlD ....
I«>n'

RIIlI.TM"lt"ROJ'~J'I.

.....,-..~~
"-

<:I nupoIaoQ

.... k"""'~ ..............
Iohn 00'

.,..aohl<Nl' 1<01...... ' bt

.... vrllU

n~11""

;II:l!UD.\J.~

1.1. JI

n)

\' !lUI \tl. 'PRfll),uI.l, lUI ~';(J PRonllJl'
('j, I

,i

I) '~"""'

I

"J.H\cI PRUD,Uf .

do..u."'¥TU ~uc:t.: z:.1~"'·1 ~t'H ... pClf'l&ldU rJOMOiI11 .iII! ~ 11M Od" .. Ii!i.u

*"

"-"'''l'~

~ ~ (fa to ....:11 I"OYOdion",' ~ ,
.....00-...,

ea li:I'bOZ~l"'''''' p<I """9 po ........
:1

!UKi,l"nl)lJtJ:iUI _Mil,ltI'
~

'cor- ......

1>110 ........
.... ~

I>GO 00 It....... ' '<>P~ .... "'I S,~
.PLI~I dt..",.,m ~

..... '

iRok ...

~"'H:It~~IIJIIL~ tk.l·""'~'I,IIttt. ~ ..~ ~n ... •.• rq,,, uldb 1"" (r' lia.lo. p>Ioh: dq>.">1 U ''''Ill ,,,) 10'-. t,,)"~ <ijc:no lirilJDlll. """'-. 1'I<p.>I" upl.u" "'J~J" III Jt:IO!>.~lltl ,...11""'_ '" ~ ! ( ftg-. d.l ... ~ ... TIIlIa,m-. m IW~I'1'IJ(!-r..1 .-..I'LLlT r I)qwII .. ur~"jl<1OCl"""~ .. _ ~~!p....,..JI hdo ........ ""~' <111_ -.l.a. 1<1.1" ... .-00... [nl«~ f"'''fl1Jnl) k"f""'" Ii. 1 • III ~ .!uJ'..m I" ",dill rY<-rJ< _. _ .... "'" ..... ,.:\lnu ..... "" ~ .'dd...oJr/ .... 'PJ""'bI. (I l .,Il\" ....... ,~I p,onu.lIo: "" ",l1li1 J'O'II~""I" P'1olol*' (1)rno " ..... """' ... '" II. ..... , t<' ".l~.od kllJ"'''ne. '" fI'h' 1"7'~" F""nI dq>'DIL ~TOl""Jl"I'" ~ ~ 'PO"--'"" 1''' ,,r--k , ,~ ..... 1"'"'" l...o <;dlIoopor [l ....... '''Nl to< "'!,-"I'm oIqlanI> 1""'>I.Ilm~ ~ CI ~~ I'«'" ,....ojNcm 1"''''' ""'-'''II''L-o!o, '-JUII' "'1"':" " <lit....... nan..:..ioil""J''' un • rdJ.u_i", 11OfUho" 1'" ~ L,odrolW't:. ,bWll,. 1II k~Jq ~ ~I. '..... mIoi bp:1 ... 'Nlemi .... ."....., ",-.'till ",oJ ~ ..."'~u" In1I~~""'-.L,1IftI n.... I :rr~'tkli'l1i ".I..Ittil~l.I; ~ IJD 11 'nun ...u~. p~~"''''11 Ij",,:b' till, 1>." '''''''''''' dOl ~ 111'\11 ... I< 'IN I""'" "",pi;! • otW,_, d. ..... ~ .Iw>,l"a u """11"",,, I.J»"" .~ <Iv, r...,.,.J< ,~"',,.... ",<.1 _" _ "i _~, ,pm... ot:Jlll<O ...,.,.......,,_ • .u..Ju tijm< ,>IA r I s~.P'ftI<', -.10 ..... ~oiwI.", "pN¥ ""'-~ I""."", I hI 1~'''''IJoI'''''''''''''~'''')I'~I'I'>Joi;_''''f'<.~I'' ,"oi;a>""'fIJ.'IH __ ~po,,, "" 1~IJ""" """"'" f"'<"IlIJr •• -.1"'~L"rn lrut!".:, rlll,iu.no <Id"~!-" r", ... IJu1:mj< "" flUb. il...I. ... ~ ",,,lwII.I.oooJ III tIl I"'" U ... ·wn"

b, "' ~

•I

...."1"'''''''' <11m< I k

'" ~ .....,..

.. '........ I.. ....,~-.Io-tl ~ /<

I""- P' ""I ,....__.,. ~

" ..... t>a ,....

""" 1'1')\ .. 1
'V_

I'nnuo$aw

.;Ij<... "" ".,,,,. Irtri

1<Inil.:I1'-'<haDp <Ijom <Oodd "" .. P"J:I'

t:I.t< T 1. COIJ;.O oJ d s,a,.~ Ga TlDOO 6 .... 1 ......... ,"~ ...lPo"ud., UI

\10 .00RE'I(CUA

BIII'V>.IE'IIO

"',~OTOI(Ot...~

Od _.

"'~o¥.·1Q :kJi.IUJtprc.['.~. n.'~-Vu&ni" .."...h1ltn. -...bl,ovl!i!!: .
R

JIiVi1I .• ·poiIiJV.hl fht:.ilC.fiJ_

,I'prw •• .tn.nJ. a

,.

OOO".;fij ..., .po,nl"h' v,o-eJO"fIII.·k E ·OTV'ARA.J

u' ........ "". "":;!4,00.20" , ..... ~o.

v<>dl_rto

1,.2;00 .... h ..

:P"'~

RO .......

....kJ "':IIII·~ak e. ilHt
;tonll].a.

od.GO'''.

·odrbU ....·Pf1)iIJi't.ot1],!I1"IU1 BH: T.I..-oorn, d..4..a.·~.;.'"o 18, """,_' " .. ,,,,",,,, U.OG.<lOIl1. ," 10,,00.. 11; ~,:l<!, 00.20" 0' u

...... ,-....l.. ••

IV J'IIVRO

I""

~""'ft_I..u."".""I"" • ....
rr~~"'"

d'" GM _

J_"", OIY "'" ~.,. ....

OitY".nnJ. pon~1

.l ......l.. <Hi'''__ 1J8.s..m,1 ....

__

'2."~,,,

SAil II

."'JOI"

BH: T,-...,. y",~!~.

.-1"""", ""'~J""
...

J"_',_nl" """""",."_,, p........

.... p,1/01; ....... ".:

_U.,.,.._
'P<I"'-~

"OIt .... """"... ..._
"""""

.,k1_ ~"'

_'''''''"..-,.,. ...... _I>IIA'''.,

",1I0Il3 00'2&0

06, 21,001"

,..1""""""" ...... ~
"~Ij

II

.«,,101<"'411mr._I"""

""II<Id'""...,

40 ","",.1.1""_"" Dnevni avaz

oglasi

Dnevniavaz
SPISAK POST ANSKIH JEDINICA

JP BH flOSTAd.o.o. Sarajevo

H

ODDANAS
._
cijenjeni citatelji .Dnetmog avaza" , . moa ce smrtovnzce, posijednje pozdrave isjecanja za objavu U najnramuem bh.listu dostaviti u 68 poitanshih jedinica siromBiH
/.
II!I.

.1)5.1'i1

V

II!I

III

-..15
---l~-'_

.!!:l!.

~

--

C3-111

_.,.
, 08-18

I

01-17
0&--18

~

0&-16

Uz minimalnu doplatu Vase osmrtnice i siecania objavit cemoi na portalu www.dnevniavaz.ba

"Dnevnog avaza"

Dml'lfii avaz, sriisda, 1. junVtipanj 2011.

PORODICA I ZDRAVLJE
Korekcija vida savremenim metodama

VjeStaCke mozdane 6elUe
Naucnici su uspjeli po prvi put u labaratariju uzgojfti mOldane celije assu male calije obliKu zvijezde Koje strte neurone i imaju va!nu elogu kod bol esti ce ntral nag nelVnag sistema, ukljucujuci i dernenciju, 8rcjnUe su o.d neurcna, a labarataM jskl Lggaj astrocita oomoa Ce nau!':nieima cia pronadu Hjekove za razne bolesti mozga jar astrocitiimaju ulogu u svakoj funkciji iii. bolesti mozga,. La borate rijski astroc iti su napravljeni co celija embrija i odraslih osoba i rnogu sa koristiti za lijecenje bolesti poput Lou Gehrigove bolesti, [er ss presadivanjem zcravih entroe ita, mogu spasiti povrijedeni neurom.
U

Pise:
Prof_ dr. Rudolf Autrata
efraktivna hirurgiJakod djeee, posebno laser_ skexorskc ije d ioptn je, u primjeni su u of[almalogiji du!:e od 15 godina u svijetu. U ranom predskolskom uzrastu pnmjenjuju se U ocredenim indikacijama kada konvencionalna korekcija naocetsrna iii kontaktnim socivorn ne dovodi do efekta u sm is Iu posti zanja dobre ostri ne vi da. Primami cilj laserske korekc ije d ioptruekod dj ece nije skidanje naocala iii sociva, ve61ijecenje slabovid nosti ade kvatnom korekcijam dioptrije, odnosno stvaranjern uvjeta za razvoj sto vece aStrin e vi da, U tome j e b itna razf ka u ad nosu n a eilj la se rskih p rocco ura kod edrasllh nakon 18. godine, ka da j e fun kci on al ni razvo] vida vee zavrsen,

Kadasu ~ecadobri kandi ati za aser
Ukoliko je razvoj vida u ranoj mladosti ometen zbog nemogu6nosti nosenja naoeala i socva, cekanje na laser do 18. godine je besmisleno

troclte. Astrociti

R

Dobri rezultati
U refraktivnim prccedurama pnmjenjivanim unavedenim indikacijama kod dje· e postignun su sigUmi, predvidlvi, .dObro oznatl rewltati. Sa.vremena !ehnologija le n am a pso Iutn u ko ntrol u n ad proee~ urom i kontlnulreno pracenje kvaliteta roznjace tokom rada.

SDec
Statini su od velike pomoci u slucaju, bolestl srea jar uljacu na povl sene ko ncentraeije h olesterol a u krvi. Djeluju na jetrui smanjuju opasan LDL nolesterol od' 20 do. 60 posto, Statini, takader, srnanjuju stopu smrtnosti ad kardiovaskulamih bolesti.

Vidna funkcija
Pro.pusta nje reagi ra nja u ranom djetinjstvu, kada se skoro 80 posta ocnih problema kod djece mOle vrlo usplesno rijesi!i, dovodi do traj n og ostece nja vida. Period naj intenzivn ij eg razvo j a vida je upravo oel 2. do 8.

BIOAKTIVNIPRIRODNI
(prirodnl

,reparal kontroHsan od stf<1ne ltellata Spec.
A

PREPAiRAT
la,
Panekad nailellje lIi10cala daje laile rezu/tate gocine, kada se najvise moze utjecati, bez obzira je Ii u oitanlu katarakta, refraktivna mana,giaukom iii drugi oem problem. Kasnije poduzete intervenciie 'imaju sve manji funkclonalnl efekt, pa se samim tim plVi oftalmoloski pregledi u vrijeme polaska u skolu smatraju vee lakasnJalim. MeClutim, ukoliko je razvaj vida u ranai mladosti ometen wog nemogucnosli

pomide boleSllltima

I.dl!m ob

maligne bollllsbl
nosenja naocala i' soelva,

BIOCIL - VISE O!D NADE
Priro<lm d Jeteb~1 plepm\
sas1iIVIjefl ad I'f5OI;o

rumm '!!IZIIma ruvOla IaIranoma 1 poiljeIlJje serWi ",,1 til l!ipr.J.~no51I1obllen od M~~lUdriviJeCG U org.lIIllIftJ ptepiII'Dl: ~va 5~ sMfno dejs:vo piWtldnog tml.l'lomochlatof'a.~~11TIII\1111l1

bioak1rIntI $OSIDIa ekovllog pteparel je paWao lZ1Jletno billI I kif IlJ\I sa p!.1n.ne 00bre rOlul!aLe IItretmaru IItDIB.OII: IIlUflTlilorn spremp! rna lumen pII,Ita. ,.we. u IYjeHm 'IailIJ S3Ilt1IIZVoIN ~,mwca. debeIog CI'I)OI~ Wi'-! I)1"IfOdo va pro:sLl:e mozga kto I od Preparal poma!e bDler.norrta Zens.'<,h ~ Ir;n,1\ organa !KIte! m.1l'iln'lll oboI.A"flIiIlI mall!la.IaJ CIOJkl
l(orl5111 lIa • mlll!l n j .m klruJ (meIiJluJIa I b0Ie$ II m fo p f 0 III

J:'OIEIn

IIYBI'EHTIiIlt;!noo:n ~ Pr aten od slra lie lie' e I'B

ce kan je na :1 se rs ku p rocea

ne fun kcij e. Glavne in elikaclje za prirnjenu lasera kad djece u ra nom uzra stu su:

duru do 18. godine je besmlsleno, jer tada viSe nece biti sanse za pop ravkom vi d-

Kada ne treba
(;a kanje na lase rsku ko re kc ij u do 18. godl ne ima srnisla ukollko je vidna ostrlo a ocuvan a, a, laserom se otklanja ovlsnost 0 naocalama iii kcntaktnirn socivima. CaK i tada, ukoIi ko jed i.aptr.ija.nesta bi Ina, rekeija nosenjem sociva,ili naocala. 2. Akomodativni strabi-

eekati

Povrsna zamucenja
1. Visoka anizometropija (visoka razJika u dioptriji na oba oka) iii obostra na visa· ka dioptrija), gdje se ne moze postiei adekvatna ko-

°

paO/ilnl 5.8 b" I fen Jim a

to nije orepreka za laser, jer ce korekcllom pacllent dobiti jasnu, o~tru sliku,. a eventualne promjene dloptrij e ce sa dokorigiratj laserorndo granice sigurnostl, TIme se rizlcl iskljutuju. zam, odnosno skretanje o ka, kao posljed iea ne Korigi ra ne visoke da Iekavid nosti. La serska, korekcij a d ioptrije uklanjanjem uzroka rije.sava i problem razrokosti lstovremeno . 3. Refraktivna hirurgija pokaza la je zapa nj uj uee jzvan red ne rew Itate i kod djeee s posebnim potrebama, s teskim neurolosKim i mentalnim d~efrcitam i.poremeeajima u ponasanju (misicna elistrofija, autizam. cerebralna paraliza, Down Sind rom) , gdje je zbog ote.'1anekomun ika c ije tasko p rovesti korekciju naoca'lama iii socivom. 4. Pm kod povrSnih oStetenja i neregulamosti ramjace, povrsnih ~amueenja, ofiljaka, distrofija.

0IIbfIniI0ne snago

Dba II!! nllme non tb:IglI. W.CIZlt .)

maLgfUII~ nIcI ,a to f I h n I m 1m Hodgin.

PoUkl nika

.Or. AI-Tawil

od RaJ'lU:Nf1 I. raldQQ 1ll:M:J'alXOll'lmalig<le i:des1L Ta~. djR!l~Qo

Ofg3tUma ~p!lnog

ObzllOmdaJ8 jll'eparal apsollllno
tltl ~ ImISlu CiA ne5adt!! rllkak'o1l i1eni B. ~ IJ'lZlln'iIt\58 mDi& ~. tonsb ~
6~5.'IbilcI

IlIIp'Iiha~

lDn' NlrmDIIIlUj!B i ~ura'mOtetu poremetenef
~prQW:Il)io;. .:.

~.
I ..

kojOmmelLGinsl<om If!fi1P1OfT1

ZtHo/e pDrrebno retl da

Ie .SfOCIL Vj~EOD N:4DE•. 035~270.Q82, 061-410-781,.061-731..&97

• CT dijagnostika • CT virtualna kol:onoskopija • RTG dljagnostika • Sistematski pregledi • Laboratorij • Ultrazvuk i koJor dopIer

• Kabinet za 'bolesli stitnjac,e i osteoporozu! d'enzitometrija Kardiologija • Psihijatrija • Neurol.ogija

44 "' ...

'._i"'''. avilZ Dnevni

Koristite m:tel karticu za f.iskalne kase i istovremeno ustedtte novae na telefoniranjul
Kako? Odal:lirom m:tel karttce za riskalne kase. Na poklon dobijete duplu ustedu . 3 mjeseca bez .pretplate i2 Frend broja sa

duplim bonusima, koji meC!usobno mogu razgovarali polarifi frendekipa_

m:tel yam poktanja: dva, In!lld broja. rojl medUsobno razgO'laraju UI 0.08 KM/m n • po 1000 SMS poruka bonusa, Ul Uslov re<lovoog
dopunjavClnja frend raruna, po 2 KM ,!HKetnog stanja ne

ralunu

•0..
• PrO

r'''''' ...... "... ..... --,.._.,""1M

""*'"

1000 od G,1Ie IO.!'_ .... SoI$ __
r~ ......

• I'IIllUol._ol"'lq",_'"

.... poIIl 1"10 1 -1·0": 066 10 JO 10

MOIA

'A \

Ie"

· MOJ PARI'ER

sveznadar

D nevni aViIZ, srilEHIa" 1, junVliplmj 2011.

45
2

Nelacno
njemu bio brilanski premijer Vinslon Cereil? MBrijanski oloci, ranije Ladronski oloei, grupa je otoka u zapadnom Pac ifilm ? KvesID.r le II starnm Rimu bio najnizi redovni sudija? Nijemci u loku Drugog 1rat a oborisuIi.BVion uvjere ni svjelskog da je u

Tacno

3

1. TACNO

U mjesto Cercila, Nijemci ubili Hauarda
Niernacki lovci oborili su britanski avion usmrtivsi sve putnike, ukljucu j uci engleskcg pozorisncg i filrnskog gl- ~""""_.L::J: urnca i reditelja Leslija Hauarda (Leslie Howard), dvoinjka britanskog premij era Vins ron a Cercil a. Bilo j e EO na danasnji dan, 1. juna 1943. godine, Niiemcl su bili uvierenl cia. je u avionu oborenorn iznad Biskaiskog zaliva, na leru od Lisabona ka Irskoi, bio Cercil. Britanski glumac Lesli Hauard, zapamcen po ulozi I! filmu "Prohujalo s vihorom", u kcm [e glumio veliku ljubav Skarlet Ohare, bio je spijun koji je ubijen po povrarku s rajnog zadatka II Spaniji i Portugalu, tvrdi sp"nski pisac Hose Rej-Cimena,

Zeli re Iiizgradi ti iodrza ti jake kosti, trebate ies ti pra vu hran u, S druge s trane, odredena hran a moze doslovno osl ahi ri kos ti, j er p orice gub itak minerala ili blokira normalnefunkciie kostiju. Zacudc.nekestetne namirnicejedemosvakodnevno, Evckoje: .., • Gazirani napici. Ovi napici cesro sadrze fosfornu kiselinu koja ubrzava izbacivanje kalciia putem urina, • So, Namirnica utjece na gubitak kalciia iz kostiiu, a to ill s vremenom slabi. • Kofein. Zbcg kofeina, takoder, gubirno kalcij iz kostiju, Na svakth 100 miligrarna kofeina (odgovara kolicini male do srednie velike !loliicekafe),gllbildestmiligrama kalcija, . • Alkohol, Pice blokira kalcij, odnosno sprecava njegovu apsorpciill u organiza ill.Osi ill toga, preti erano pi ienie omet~ rad.ceJ ij a It.osti i~. • Hidrogenizirana ulia. Procesom hidrogeniziranja mast! dobivaju se margarin ; ind us trijski p roizvedene biline mas ti, ali se unistava vitamin K,aon ienuzanzaiakekosti.

2. TACNO

UllralOii hOlastarol Stila umJalno maso masnnouo Ulle
Kod osoba s velikim rizikom . razvi jan ja bolest i ! srca bri ran sk i na - : ucnici otkrili su I prisurnosr novog oblika tzv, loseg holesterola (LDL).Nazvan ~MGmin-LDL", bio ie posebno ' ----' udnkovir u stvaranju naslaga na zidovima krvnih 2ila povecavaiuci na ta] nacin dodatno rizik zasrcani imozdani udar. Naucnici vjeruju kako je "MGmin-LDL" odgovo ran 22 vecu uces talos I boles ti srca ko d dijabetieara, Prema njihovom rniilljenj ll, rad ce porno':; u razvoj unoI' ih te rapija za povi sen 1I koncen rraei iu hales teroJa u k rv 1,
C'

Naucnici otkrili

Krajem Ijeta

Za ostecenu kosu

Marijanske otoke otkrio Magelan
Mariianski croci, ranije Ladronski oroci, grupa je ctoka II zapadnom Pacifi ku, N alaze se isrocno od Filip ina i cini ih L-_"""' _ IS otoka koji SII politicki podijeljena na Guam i Sieverne Mariianskc Otoke, Stanovnici su potornci naroda Camero i spanskih, meksickih, njernackih, fili pinskih i japanskih doselienika. Karakterizira ill prisustvo izrazite ><panske kulturne rradicije. Kako [e Ferdinand Magela!! postao prvi Evropljanin koji ib je otkrio 1521., cesto su posieclvana, ali ne i kolonizirana, sve do 1668. godine, kada su jezuicski misionari promiienili njihovo ime u cast Mariiane od Asrurije, spanske rege n tki n j e.

U ~.liili~Y~~se cijelulaboratorijima [ednu dece-

II iju in tenzi VII 0 razv i· ia umjetno meso, ali sira [avnosrza sada nije imala priliku vidje!i, a karno Li p roba ti meso iz ep ru vete, To ce se prom ij eni ci krajem Ijeta ave godine na radionici koiu II Svedskoj organizira Evropska naucna organizaciia. Dolazak ie porvrdio Vladimir Mironov, koji II Arnerici radi na urnjetncj piletini i k 0 j i ce sudi on ike rad ionice prem ij erno pocastiti in vitro mesom. Zagovornici se nadaju daCe prvo in vicro meso na polieama OZn aei ri poce tak haj a maso vnog uzgoj a zi votioja i gladi u svijew_

Ka cia kosa postane suha i kada poene puca ti, vri[erne ie cia je poCasti te pripravkom od maslinovog ulia, Za rretman je potrebno: sol j ica m aslinovog 1I1ja,10 kapi I..... ----,---_----,---__j etericnog ulja od ruze i pet kapi erericnog ulia odlavande. Stavire sastojke II manju posudu i mijesajte minutu pa smjesu nanesite na kosu i masirajte tjerne, To radire nagnuti izuad kade. Srnjesu ostavite na kosi naimanie sat. Nakon toga je isperi(e !Oplom vodom i operite samponom,

3. TACNO
PROONOZE

SPOiUSJ<E

TIP

p'mrW&

BOL~I USKLlK

VONDEI1

PJEI'A.C

~JE;STO USAD OIOTIJELA.

ZI!l.AIlSKI VlSAK

NA!1ANtAS-

TO MASTILO

K vestor najniZi redovni suclija u starom Rimu
Kvestor (latin5ki is trazilac) u Slarom Rimu (na sliei) bio je najnif, redo~ni sudija eija je [radicionaina odgovomost bila blagajna. K v· es tori Sl! sl Ul iii I.....---'~ ___''""''''''''''- ...... !!ao z<I.mjenici konzllia. Poput kO!1zula, prcmfa i prefekata, pripadali su sudijskoj klasi i bili visoki drzavui s1l1zbeniei, Kveslori su zauzimali najnizi 51epen ove Ijestv iee i b irao ih je 0 acod. U pocetku su ill predstavljali konzuli, .Li su posliie birani. Posiije 421. godine priie nove ere, pos ro jal a Sll eel iri kves rora, d va j avn. blagajnika i dva koji su pom.gali konzulima i imali ulogl1 intendana!a. Od vremeoa Avgusra broj kvestora porasmo je na 20, od kojih su mnogi bili fi· o ansi j ski 5111>< b eni ei i po m ocnici pokrajinskih namjesnika.

VASTA SJRA

601(

PECAI1O~1.
RISICI

1KANl~U

PRAVITI

FUDBALEI1 !lMiliCI

NUlJI
GlUMICA RI~A

RJESENJE IZ PROSLOG BROJA IDEAL, MOKAR, KONJ, OPITI SE, OD.IEHROT. K, LAKTAT,PORE. ITEA, OBILAT. KAJLI MINOG, OKTAN, LAVEZ

OOGOMET~I KLUB 'E,S, tatr~TI PARI NWlfION SOBlCA

SABlJIST

tmI.o.F!A.

l.EMLJA
£!LISKOM
~A

NilBROOU

----~2540

iS1'OlIU

4B ,,"",,1~",""'1"'" Dnevniavaz

------------logIas·
Izvjestaj nezavisnog revizora Drustva za reviziju

ft;)unigradnja d.d. Sarajevo
NiL !&JO\l) tI:tn.i:i. 241. ~242. Z:&.ocLiJ e rmR:dnim dIU~L\il11.\(SI N~ FBi~123.i99. 4s.oo. 6.Q2-,2.t}.'OO_ 6&QS. 91107, 84..0Q8.) i t~ 89. Sts1L1m ''lIN~ORAOj\US' D.ll SAItN !!\fO, r'I.':ldroml(IdIxir On~'",I objnvlju~: 08AVJ f:STENJE

D.O.O. "Recant" Zeuica Branislava Nusica 7 Zenica
Finansiiskih Di,micarsk"g izvje5taja 31. decembra dr"swu~CenlrotraJJS'" 2010. godine, Kakanj Kakanj:

O~1mju iM-kl\'1l11juXII ~llCdDJirorn ·'UNlGRADNJ"· D.O. SARAJEVO o~,~\'<!iu se dionm 16.00.s;!!i,~ SkJ.!~~ M.....rollalcskijobo:,iLo. Z>
SI:uplifto

Dionicarima dionicarskcg drusrva "Cemrotlan."
U MIlt!

"'lJt.,tIGRADt'\1J1!D.O. SARAmVO do, ee se ~ ·'UNi:GRAI).".fJE'" D.o. SARAJEVO

LI

Sar-~'U.. dana 24.06.. 2011_ g(:JiIiIC sa ~Il] u !JfOSIooj~ "Unl~~ Q.Q, S;:mijcvo IL ulicl

Predmel re'll.iz'i;e Iwr§ili smo ,evwijufi"aI!sijskiil izvj8slaja sa period 01. 01. - 31. 12. 2010. god;'". nCENTROTRANS" D.D. KAKANJ (ll daljc'" tekstu" D1'lIsl'OO'').
Qdgmmmosl

sc p..lht!e

wj'''''''

DNEVf"o'lRED "_!~r rl:t"' .. ~;3jlLO;.-gSklJ~~ ~1im~ ~d7i1g1ii..o;anjc: 1).,_;J.dhJC1~7.ilO\jau2.~1k! -j""'s"""",,"
2..lWro':3j.mJ'(!' Z"'1pW\Ik;;l5iJ .X! SJ::qp:r.nrlli! gionjC:J,1"'.l Qdrl,::m£' IOJ),fr.1D I D.
~!1j!.

llprtlve i Wl2:0t{!

S1W

Za O'IJIj·fiualls;j.keizvjerlaje odgouara Upraua Druitua. Nala ie odgooomou do izraz;IIW ,,,,,,a<);",Wjenje 0 lim fina llsijskim i=jeStajima na OSllO'lJU aba'llijelle reoisi]«;

3.00~j{"Oilli:J}(l"Ol1S'llJ:rUljlJ: .. fir1.amij!hJ,g~Fi}[X!!ilu~ilIljlJDn:bf.,;J'"liI20lo.~~i~jt,-n,,,....mj!lDg .. iz'"j:i;tujllDr:dJNlilmrn::J.~.oobcta m20lo. ~im
I jzI,~'loF.ldu~~~ju:mWI{l,~il1u 4. l'unK4r.o](' Odltd{c {i r.ISJXdjtti dtM:!ilj 5,. !)1;.n~jI!'():1111J.:!!,(II~j~i$DmD!inl1lC'dooitj

n..,.",i2Drn

l::iii

2oo7,,:Zoos. i 2009. :l:,oodinu,!i:iXI SRupo!:!in~ diinniCarn
~~007-;21JO&.i'2l)01j_g9diruJ_
'D ~'('

6. DoD~IjtOUliJ~Qpo\"("'::iirr.jl.l

tm]!}\,nogku~r.r.:1::.! urt:l1,...,.i

7_ I)Qn~jI!-();:_[!IJ.li:~j)r-~j~~dolj~l.3 2010.. gQdJ:no 8. PuoKu'.uje OdILikt c iZr.iijt1"IW1i:l i r:]0fILJflfi:fllrlSiiLLulu 9_ l:k;m~j{! (J;:_DlJkl!'(IIOOn~I1.lun.:l'ido,~n:una;s.:3llJt~

w._

n~~

Sil

XI Sk_u"])Sr.Uil" di'OI-~i~r.i

1'r.:i.~1}OOIiJ6,.O'iiljilli S'~ni dknitaii!! ·l1~_ie·' WI. Si:iti:rje"'.'O dionw'IroJi ima (Dpimfuk.'t:II::ijc Bil"1ml:mo]"~pijcd:t!um:!Qd:rhl.v:mj:J ~rw;.

sc m Iisl:i di:iI~

kOO RegLsI:rn ~"n}cdiX"lSllih

lwrlili Smo reviz;j11 u skledu sa Medunorolifl;m standardim« reuui]« Ovi Standardi nalaz« do planiramo ,:i=.simo r(r/.J;z;judo aj doh;li .azmll"" POUZdQlIOSlO tome do "finallSij,kj,,, ;zvjiSlaj;ilia "ema materijalno ztlacaj1log poW.mog iskazwa"ja ;;;"jm;ca. Revizija "kijl/cllje, "a basi testooa, ;.pilim",je dokaea !wji polkrepljuill isnose i oaja'IJijimmja is fi"O>I.>;jsk;h iZ'lJjeslajo. Reoieija, takode, podraz» mijeva ocjen] ivanj. konir." ih ra;;'W(J'I)(!dSIVil1lih nacela i:;ma(aj"i}, procjena ad strane Uprll'llc, kao i ocj.,ijivallj. Cjelokllpllog precislll'llijall:jafillallsijskih i=je!raja. Mi vj.rujemo da "ala revizija ob8zbjed"je raz"",,,u OS1I<WU za "ale mi§ljmje .. Mi$lje"je Prema natem miil,iefljuprilai.nififlun,ij,ki izvjdluji realno i objekl;'m" prikOZlliufinansij.ki po/"iaj D.D. "CENTROTRANS" KAKANJ nU dan 31. 12. 20'lQ. god"',e, Ie rez,,ttat poslooanja ipromjene u noocanom !Ok.. za period 0'1. 0'1. - 3/. lZ. 20/0', godine. Za bolje rozlImijevanjejinansijskepozi<ij. Druinx: "a dan 31. december 2010. godi"e; reeultata "j.gmNJg poslouanja za .godi"" koja}. tada zavrSila, Ie obima naie rlfl)jz;je, priloz."ifilla"sijski iwjeiilaji mboj" •• Cllmi zajedno saji1lansjj.kim ;wjesrajillla, te pratecim napomenama 11 ".asent rlmjzQl"$kollli=jeJlaj" ..
.f-tdi~~

~

~;;1dni

:suprilikon.,

potpis:3nr;roo r:J_lnR:iJ_~ fl~I~!II

plJ ....e Jioo~ z..r ~ u rcdu ~.!,p4'!IJc:D(Hon_~I'I):p'mnJOg b

:skJ..v:riti~., pmmu, PU_OOOM m tfLSllqnnjedionii:\;LnL !O'l~u.oo sll";)~ n;ndl:ctnogorg03n:t..

Wi~

lJl.:olil.;o-dg,~'.ilr limo L~* Ilr.ij'f.:p«tikn Sku~ir)C'.

U '1l.Ii:1u Sl.iqiilinc.,

pcmbm jc da

&$J\.j rism-'III.t

prija\-u

i ~'t1L1

kqJiju lim;:

kane

I13jklNrijc

j

lJro.1i~o_~~'\IjCf.t-~ p!.l~il4'!.J'u.:niJrnot~ PI'(.'I;i::ajl;!3ll.anopriJe ~k;3 SI.,"1!~I!lIl:"uzpi5I'r~nu.ptij[WIJ.ZIll~ u ~oj ~~\~r iIre ~iku_{]-~cr(.'[I;l kc:pija lrnc brt...~pt.lOOlnOCniku. i ihud i:t:~,~:;trn za p.wlXlli~ .&oaik-ose mdi c ~\on:)O'!,U~IJ~je(t~ za\.-ooski:zBSI~!f""I[k ~lb.Il\"Od 1'IC"5I'I1ij(-bi1J9.'1rijiOO6mjcscci. I.Jvid It n"IRtenpt nknit:!ri IOOglr i~-rSU~ u :;j;:(I~r i'U!l!p~!!:" lLt!.~jc.'O, 9,00 - ]:5.00 sni, Si-:aJ:rog rLidncrg t3ilJlil od dnna ~&rv'"..ui'p do ttUlil. ~l'riifijrl WlaOl·;lOO.
U

.... ,~Dnnr...._t

Ul'icl ui;! Mn51O'!ifc ijc: M ~
:S~ilX\ UZ Ilrt1.hoorru

br, Io.u ~!od
r:\ilj:"rvu un i(U''llltl I.I:Id"on;

"",,",,,,~f1""'_

'!iJiJ.-~
za poslovnu 2010. godinu

SKRACENI GODlSNJI lZVJESTAJ 0 POSLOVANJU
DIONlCARSKO
Na

Dobitnici nagradne igre koju je provela agencija IPSOSd.o.o. za istraiivanje trzista prilikom anketiranja u aprilu 2011. na projektu Brandpuls. Svi dobitnici ee biti telefonski obavljesteni gdje mogu preuzeti. nagrade.

DR USTVO "CENTROTRANS"

KARANJ

Pr=iblika 0 sadrzaj1l, "ati"" i standardima obja'llljioonjafinaflsijski/! iz'lljeiilaja i drugih. informacija 0 poslooanju, Di""icarsko druSl'110"CENTROTRANS" Kakanj podnosi skracelligodiinji i=jeJUlj 0 poslozanju za 2010. god;,,,,.

0"'''''''

A. OPCI PODACI
1. Firma, sjediste i broj te letona drustva DIONICARSKO DRU.11JO "CENTROTRANS" KAKANJ7. MUSLIMANSKE lJ, KAKANJ; 032/556 004 .2. Broj ries enla 0 upis u u registar em itenta kod Ko m isije 03-19-345/04 od 22. 06. 2004. g.odine Registarski bro] emitenta: 01-662-1672

3 4

5

Nagrada: TV Sony KDL-32BX300AEP Fotoaparat Sony DSC-S2000B Fotoaparat Sony OSC-S2000B Auto radio/cd Sony CXS-GT2169 bundle OVD Sony DVP-SRIOOB DVD Sony DVP-SRIOOB Kamera Sony DCR-HC24E Muzicka linija Sony CMT-EH1S.CEL Radio/kazetofon CD Sony CFO-SOS.CET Radiolkazetofon Radio/kazetofon CD Sony CFO-SOS.CET CD Sony CFO-S35CPS

[me i prezime

10 11

Radio sat Sony ICF-C273lS.CET OVD Sony recorder RDR-GX3S0B 14 MP3 player Sony NW-ZB1S2FB.CEW is MP3 player Sony NW-ZBlS2'FB.CEW 16 Slusalice Sony OR-210DP.CE7 sa mikrofonom
12 13

Auto radio/cd Sony CDX-GT424U Sony USM2GJB 18 Radio sat Sony ICF-C414S
17

t

USB Memory Stick

SVJETLANA RADle RAMO RAMIC SAMIR AUBASIC BELIMIN HOOZIC AMRA HADZIC IVANKAKRAU MEDINA HUSIC ZEUKO VUKOVIC AMANDA KASUMOVIC ENISA SEPO DRAGOUUB IGNJATIC IRFAN PALALIC IVAN ZOVKO ERNA BASIC SA'FIJAiusic SENADA MUSTEDANAGIC DRAGAN LAZAREVIC ALEKSANDAR BAKIC

B. PODACI 0 POSLOVANJU DRUSTVA I
1 SKAACENI BILANS STANJA DAuSrVA AKTIVA a) lJQisani a neuplaceni kapital b I sta na sredstva 660.378 c) Tekuca sredstva 390.006 dl Gubitak lznad visine kapita la Uku pn a aktlva 1.050.384 PASJVA a Kapital 156.718 b Dugorocne obaveze 336.865 c Kratkoroene obaveze 556.801 Ukupno pasiva 1.050.384 2. SKRACENI BIlA:NS PRI HO DA I RAS HODA a) Prihodi 1.763574 bl Rashodi 2.010.660 c 1 Dobit o~iie 00 reza dl Gubitak prije poreza 247.086 e)Porei na do blt .... Neta do btt pe noda 247.086 ~l Gubitak nenoda POZITIV.NO MI SLJ ENJ E Neovisno revizorovo mi~ljenje ZlI 2010. godinu sa sl!relan em calli ena stalnost lIDS ovan a Reviziiu seta flnansiiski h izviestaia za 2010. aodin u obavilo: Drustva.za reviziJu "Recant" Zenica

I

-

, I

I I

I

I I I

e) a

I I I

I

I

I

o

-

I
i

I

I

I

'-

I

,.\;

..

,

IJnevni avaz .""
~'(Igcd(Jllbl.~u ptlUl..Tf:].Ob28.U 7~9.

1__

1"", 2206

49

",,1',1.00385,0714.072. 1",1.{)61106 4l4. • Pazaric, Trneiei, ku;c~ i I.~OOm2
zemli.e.Te-.LH65660 J 13_ • Pazaric-Oscnlk.prodajem zavikendice. T-cI_0623919;5.2_ • Pazi3ric Trncifi,llarceleZil: dice. Tel. 065660 113,
r

061 S10669.

• Don]a Vog,-m;r,a) kuC:!: 'S.<J. svlrn ptatf.ii m obiekti me i Q.i;:ue:!"!i tom od 2.100 m 2. Cllena pc dognvcru, ru,

• Parccla pogedna m,2~ ccmar-Grdoni,

za gradn]u, 1.9'tXI :;I!SbiL do JXi:r«lt-

• Pftldsj~m ~ta!i t1a Mtj (a.!ill 83 !hZ~ seedcn, nnmjesren, gar.12a, l30.000

KM,T,I.()I;1156262_

• Moj milo, d'i(lipos.ol:iOiP, J sp rat, cencajno, za sliean oko [1 glmnaaije IlZ dngcvor. ZV<lt~ im l7 h. TeI_ 062

()I;2lJOI90_
• Kempfer upremu za s.tasdeam u, 9,m;sdzLf.l leu, apara L Z8 sladcled, Karp iL1~n.i. Te.L 061 311 784,

Si_~1 .JiI'~~d<; povoli!1o_

~.

Tel_ 062

• Dubre v nik, prudajem dV·O$o.ban stan u Gruau, V sprm, usrakl [un balkQn.sa.pogk"dom !1nG~'kL!lukLL TeL

• Prcda] era sIan u Novom Saralevu 86 m 2,. t;5. m2 verundc, sredcn, ausu'ougarski 19(1.000 KM_ Ttl 001489

761414. • Breka 52 m2J

S(l.

l

parectc vH::ell'

i-C!1 jam-prodajcm za man j i do 30 ril2 uz dognvor. TeL0r611S:3433_
51 iLl1J

SlID

sa basrem, ml'LI

go", ru. T <1.061 52.21l9_

• l-,,:;~'~i m j ~ULm psc, ci iene po do-

T,L()I; I 1919jj.

• Djctij u: fcrmulu nil pedale, kupl jew na u SvtdSkoit vdo m:i!.h:r korihcna.

•. Mcdidnskii scstra - mlieniam pelcnc, ku p;:'lm, fi ;;;ikahu." vjcl:be ~ mediclnsse uslugc. Tel. 033 64S~(J4Z.1 t}62

oo38520418·19l.

• Duplex kuCa: IJJ~usc::ljiv:a.,240 m2 plac600 m.('Jokod pijace Vlii.pci.fi-Mo~ star, Ill eamiena Trebln]c, Tel. {!{i1
1

• Prodakm t.rO:5t1b.lu'l stan A 1ip.a[LIlQ pclje A~f!I~ 3. sprat, ili miieniam za iednofposcban LIZ; dcptatu. T d. 05 I

81lS70_

033541·66&,

• Z:;I,rnj'CIH!;- prudeia, :5'1.';iITI rnijenjarn za Banja

Saraievu
'tet.

Luku,

• Prcdaicm ].00 peste cfiki5-.[lo::r;rcdSiva zarrajno Utii'l.en je ~h ara i zUlih mrava, Tol.061243891. • Prcdaiem snbni :5\0 ~ stdJo.m id 1"vetom, dobru saCll.l vano, kilo novo.

387688_

• Vrl;imo servisiranje svth 1;1I':!i1;a. tlakcmiem,

301712.

dvosrrae, 5S0. 3196l0.

• Dvolpos.nan

oaIUd:1.i, 70m.l]c.,g., 3!4~ odlic-ml_ Td 2.s0

ese

• P-o,lj tfl.c:, :2 .840 ml i de~as\i rane kuda sa kcm pjecncm 'LIlIrastrukrurom i odcbreniime gradnje. Tel. 00.1 ~896/., • Pcvolino prudaiem garscuicru
III

• Produiem trosoban stun :)3 gao refom !1~ Grcb 9,5. m2, sprar J~cijcna

loo,OOOEUR·a. T,I.()I; 1540015.
• Prcduiem

• j\\ii-cni;!;rn trcscban :5Ui;!188 m2 eenrar, Bol,ni~k.a, XI sprat za 40 m.l u Ccntru. ToI_06.1375995.
1

Moo_061188903. 005_
fl

I.lZ

i ba:Marenje garaoct]u.

Tel. ()I;Z42I 119.

• Pctreban Ilalorerapeu [ i djevojka za nndegradnju nokuju, Tel. 061 741 • Frfzcrskom selonu pcrrcbna radicasa is~ uS-t...urn, prccenar 50'1Mr_ Tel. '

stan 59 m.2 Alip:oiinoJ' B Ia~!r.rvi$rr.Y~1 1.500 KMJm2. T~].OOl
• DVOi,

~~nii~ 17 h, T<I_06:100<i31~,033621-119. okuenlcom,

~~i~v~~ ;~~f;;~~!fp:fiicroda icm - ~td~je.m •P
122.TeI.06llfll
visokc prtzemlje+sprat,
0

~~dI~~~~o~ T;L~~d~.t~8r:.d~ ri-

zemlj i~le pored N erct-

• Miienjam 21/'2 sl.ii.n 67 5. m2 adapriran.e.g, D. MnI[~ E. ~ebolJi6l1 VIII ~P_I za jednos, d(l4Q m:2 st. ll)k!!i('_ !'Jl1)~ lprcda] a. Tol.0&6719 144,
1

fcl~~~

• Foj n LC~ ·Sci rove, klJea p+:;+ p ~ ~.~~~.rn2 ~eml.iilta~ jeftiM_

Povolln

prodniem

kUCIIl

sa

R.d.oilh

700,

062 14<I.56S. 19>.

• G. V'!!'.Iclit.i,!.3i krn (.ldA~aWV{l;G tornia, prodaicm eemf i;;re4,OOO rn2. Tel.

od9·18h.

kutl,ls;;.300m2

• Povollno prodalem ncvu vlkcnd b!ilbe.TiC'l.lJ6t t9669J~ • Povoljnopecdalcmsranu Hrasnl-

P'lJ'$I- tlbickllt 1.000 rn2 + 4.000 ml okudnice, sa asval nrenlm parkiugcm, ua muglstml:ni rUl $a.rajc\'o-A'itlSt.iLi"t na J 7_ kill)mezru, ili vrsim ·lam lcnu za Ma:rob_-",o~1'. prcatcr u Sar:ari~"o'u. Tel 0611.49249,

dno.ci [ena povof na. T el. 063 848 252 063881680_ • Cvllece flkus- mar lear, pogodan "la
ugostncliske &516M754. oblckte,

• Sob:ili :SlO ~eCi! dobre

:5;Bf:'j\I:iLn~ je.r~
1

MI192119.

100 KM. Ttl.

Prrrdaja
~ ~t

raZllO
r

• Pdreau, pogedna za U~05litdr~ki obit-·kat i domafil~:S\,\fQ~ debra S1l.~lIvano, povoljno. Tel. 033 235·441, 061

• NjoCma~kl edvokar LI..BiH zastupa u svim pravnlm stvarima II Niemnckc] I. 061 537739.

.r,

345187

• Iznnjrnlj iva n.j!t tal ii~ nsk i h vlenjanfca, modell 20 1O.ooJ r., veom.' povol juo. T,I_ 061 243969.

• Glli'S'Of,ljeIil.28ml, I sprat, nid~S::1II rCIi3Wm l2 m.2J hhno. T el ,1}6] 525 • Grbavlca, Sa c:;I]kcmomt dvoi pes. stan od 64 mz, prod$j-cm. Tel. 001.260
r

<;(54 m2).T'I_!I611291il7_

S',- Td_061294556,03.35

• Rakovlcn, dun. lpc zcm]c,

14-165_

Sarmn
su bukovn d LY:!Iu :5.~'~m cbl icim!l W ekstra niski m. clleuama, kac (ugal] Krcka kern lid) i kamen i BanovicSor:ah i kocka. Tel. 052922712,

598.

• Grbiivi-Cil1 Stall 40 ml1' [ sp. nilm je~ ~C.OI r-enovitRP~ cij~na 9(LOOO KM! fi.,. T,1. 061 \194153. • GrbilviCl-50pin:lh troLpCl:roolin 8lBl'l 8.5 m !Jl.1 00 KM, re:n.Qviran, SB g)ll":l>.om. Tol. 033 611·742, 001 %4 adfi6 - prodiiljem 8,S~9 P+S+ p~dvii-c SairalC Ilku.cllial 618 m21 u:selji'l,la~i:'ije:n~ podo.govOl"II_ Te~.
•H
I

• Prodn]e SoC kuca 1]:3 Blstrtku P'OV. 150 JIl.2t ud'fli jells 1,2 km ad B:ii$-C:!iIriiije ili Hlminura bodti. Pre.lije])-pogJ.-ednil griia, K:u.ea sc :s:astoji 00 3- :G<l~bmli stanil SB odvoje:nim ul:3!...:ima_ UO': IIc.utu se nalll7.e 2 !;;ilraZe Sit :3 JPlrliZ[la mjesm. Svi. p:apiri ut'l!dtii 111_KoCl; ie I,ip.ra~'(1 pm:ptlno r~.nDviT:ilnLt.lma balm. Tel. ()I;I842142.

•. Samlevo, pmduiem perodicno i mag [e, or- S teri Grad, kuCi", aemlie, s;'I"iprikljucdlvl. HI. Tel.0611 59.565·, • Sllr:a'evo~Mis~".ic.i1 prorliljem IlQ· v-ooa.G',r:9~e!lt aU-.9k~iv"i objc=kat 10,,]2 memra, dJe.na J05.000 EUR..a. T~l.

• AKClJA, Ifprodnii

• Sudoper sa dijclom vlsece, ermaric sa plinsku bocu i kvarcnu grijalicu, sve kijl') neve, :!;IaC'L.l:1,i'ijr.!oI), Te·l.OO2

816883.

T<!_001247786.

• xareu "[agcda" na Marii'i Dvoru, potrebna kcnobarlca sa lskusrvcei.

639S·INd~

OlJ526·456. • Po"ol i Il~ Il{!V drcni dvokrUIl r:rro·oor 140x14Ll.Te-l.061196S00_
I J

• l=riiid.er

mal i ~ vi kcnd ku~.

Tel,

i

• Fast fud "Tornado", Ba~c;uiij;)-San~'[~ t~ii. :2. radnicci I radnika, Tel. 061646 704, • Slasticami "'D::J.!il5 '" Ferh~dijn, po. lrtb!1.9. rom. rEdo ~ta 'I.J kuhi n ji i I r:lldnica n';) poslu::;':ivanju. Tel. 06J 511

033649-316,0336'IIJ-059_ viron. TOI. 001 92S409.
J

• Sodi::.l no

n m.l] tOi'fipJ-c:[no

reno·

797.

Bioe; ·lIij"'. 194.

P:n)dajem

I dun_ !!:el'nlj.e Tol. 062 2 Z3 41·6,

0

D_

• St::tn. 38 ].<"'_ L~.nU!IT K_ BrdOtpmda,jem V. pdze.mlje., T eJ, 06·2 II 0 7 22. • Sta.g 3g m2! CcntW-I K. Brdo~ V . .P'.~ id~alBfi z:a .s L 1.] e n(e t startje ooob.e., d • S!:il!'l7.1 m2 na l-s,pra.m,
l

tutu m,
p.:l.Tcc!e
la Hiil.lilbiilsU:a

• Prod~jem in V'CIl l:ar: slQlovc stol.ice, set.ile~ pee.za !pim~piC1l1 rOOtBj $:91 r riloC:loro - p'li~1 mieiialicu l4 ti res[o, guWicu Z:il krompirl' :sv.c za ball"_ Tel. ()I;j 131 447_ 7328-1 It
l

• Trmicd~ dvosjed fOle.ljl.t, seeiju, dviil:= ((lLdjct ktll:nodl,l_ Tel- 002 ::1:'14 1I9.

544.

• H~ubl.l za :mscn,r;: kosc Philip.:l.;r. prodaiem po.'VOtjno. Te.~.1)61107001_
• Vje.ntl:mLcl3 br, 44lj~d.nornko:ri.he!1":l:!.DO"':i! (bolero i ~a.lDi ja), I;i it;n:;l ] gO

• Hi lOCI po I rebll!l djc'I'oj k!!l 21! rad u c~.f~ d u.'bu nil Dobri.nj z'o'lI.li iOlJl 14b~ pI..... 600 KM_ Tol_06!, IS07!
~1

• Prodai~m 3' dLuiLima ~m!ie 'foIot.Qnj i 1!6 dunu.ma FolJine. T~], !.l6.S605

T<I.06.2 I 10722.

420·119,S21·187,

• H;a.dz1ci- Drozgomct-.r.3i .... ice_ Tel,06l3919''>2_ ike-:od • Hi [DO p'roda'~m kucu 11, LL~lji,ra~ Kov:llci-Suilri

\t33/ll6-436_

• Prod:aj em l.el'ver(lSllbati Sla.n 115 ml)Iedna soba pOf>;eca.n ul:ilz, ~ogod n:! za ordin;a.c~iu il.i uJrolSrnrt Grlid, Tel.

ieva,Dobrinja4, ToI.:065 298 520. SJ110l.

ul. GBndi-

• St:m Gro.:wica prvi :sp-riJtl dvoSQ' b:a n SO 1T!.21 tt.r:!lSIi! pO(i:ru!11. TeL 06S • StU] u H !.Idzicim~161 m 2~1l0~'" uk!i'lii~t'I, r;roVQ~j Q_Tel. 065 -ti0 165_ n • Smrl:U Plj~'Vljima 98 m.21 djcnil d(lgov[)nJ. Tl;'l. '00.382 69 2.40 65-1. iJKi'

• D ,0.0. 001\1 V A TRA • "" d; vl"$loI;:Clgri.jr.::vana IU r:Ha ~ pt'.nziOl1ere j sve ?ilpCiS I en e. Akdja 1~ g:o·t'!Jvinsko pl~.6L1lj-c_ Tel_ 061

~e

KM. T.I.06lll~037. • U Iaz.n:a VI''iltll

• Is}:;o ris(i [c bcspl, uclan jenjeza :kat., pr"Odaj 1,,1 kozmcllke;ro zar:a.d!l d.Qbr!l+osml-e (logod.t1osd. '·el. 06l 622

T,I.{)6131

ugrade:nim

5ll11l{lj 1l0v::!,. Sii gele-:nderimili. Povoljno_ I \>99.

304.

• T.-cbij\e pr1!vtJu rQli1Q:C iii tlslugu {moUm, mzbL! r:;:u:lg:i}VQf na fuilil.ll pdgovor}, j.iIVLt~ se provniku. TI1:I, rJ66
l

In 949.

1J59·1 [r

894434_

0615J1000. • H itno~ ThJbr.i.1l fill H. Kapidticil Td.03H~S.471,0613&6g52.
!tM_I :9dapliriuL
1

Gr1!ld. Tc[_
1

• Prodajem d\''Osobim .s Lan 66 ml, 'Spr3 L 4) ulilJ Pntriotskc ti~ tj_ 2.00{I KM/m1.1"01. 063919544,

V

~r:t1ll)l 78

ml..! Ii rL

~.1.~-kJ\~1~te~~~1
~:O~CI~~:iji!

• Pwdaj em

ek:ml3 dlJ050bilJJ. smn 55

• H r~sn ic~", prod __jr;dno:rob:.m ~nm Hrnlls.ab!!lkonom. -r~l.,11-34K 5 • Hr;a:SIl~ Akj:a lipil prod. 2-s-obiin Slat! 55 ml_ TeI.0623261.3iO.
l

()I;62Mm.

Dobrinii]1

• Prud.air;:.m extra [ls,mjdlcn
55 kvadnuil .3.
1

Still [La sp·rn. Tel.

E~ R~~I~~riu
85l.

• Slilri

Gr<iG d:~'V1ls.dnma kuCa, 33.0
1

t!1~i.u~~l7 o~~.~~
111.Tol.062735608,

rima na I(] rel8. U prod ..; i SlI b u.kQv~ cij ep~ n3. d ~ cokovi mt'triea, 00 3, do 6.1 KM. Ug.I j (K~k~) dnltni 80 KM_(Bap(lviti) ko<b. ornh I SOKM. Bukovi bri· ltcti 100 Kl\>\_ IspCilrLik:il iSli dal'1:.
j

• VELIKA AKCIJA!l! PCnziO.DO-

1:.5...1

Posao
1'Tf

,,,,;fi',,od

• .Radio Ili no. obe.zbje.dcnju,

MUP ••. Tcl_001338893.

imam

076;>28_

• Fri~_s,a!o:nu I:!otreb:!ll'll fri"l.er s;a iskusIvomi. milni.kir dj~lIojka, Td. 053
l

Ponuda'polrai:nja
~f.la 3{!~45, ,geJirl9 7.:Il vooenje do~ mllcins.t"·a br:Jc[J.Om p!JIU f.1.I1 mo.ru u Soe"ZOIl DII:1.jmo, Inform. i m obi·

• S[OlBrl' pos.mvlja proZ-ON, Vl'm.:a pa.rket.ell;y,!'!lin::!t~ J;.ret:im bsadc. Tel.

063514149_

• Uirl1i3 kuca kod smre o~Iioe 483 m.2 :st;;.mb_ pwSt{lfa i 676 ok"utnice. Te.~.065.87706S.
J 1 l

sa 1"02

• PfO.d:!iljem ~edL1owb:llfi S,!:ii.n 37 m2-tbalkon] lek atlapdnm (pom:zori]

~,~~~!~~;~~~\\~r_l~~~f~f:~l7.1 453.
1,J'll...V.P.~:3 t

• Slup ... Bojtl i,;.lt9 .109! kuru $:!iIpos,. p wS1orom od 80 ml L sumom t:;ml)d) :J\Jtop.~.o[licll i parking. Vlilz sa ghwj"j ~ us [e. $ve renCiviran.o! Ir\::am UMI ~je

Tol. 061 :<47 186, {)61 78S S35. 64H·INd~

• DOMAClCA-KUHARlCA,

• Pol:rebn.a Zt-!na za ti~cE:nic ~"'ma rri plLl.ij seLlmi.fno.. Tel. 471-Q43_

319563_

• UidziJ Pl:a.ndiStci B{lsilJJ.5ki Ij ili:.n 17 obje.kal p+ 1 +p ISO m2tba~[t' 1.50 ml] kod nove dzamif~1 1/1, TeL 062

• Pl'odaj em j-cdno5{lbillJ sUm u C'C[I~ ti1.2~ Vi~!lrik_Tel (0611)

govoru, feW611l6oo7.

• Itid~i3~Pe.jlOn) I'fodalc:m ku.c'U 12,5~] 1,5 Jl'rizemlfc 2 5:p.r;.ua,SiI gil~ r:!rf.:om t ~_ pr·OS[Ot-om.~-Liiena fH)dflJ

+

.tl,a~rto~ •

kl,:U;u m!! Kov.~~i:m.a~ H:JIHh.li,", 11.Tel. ()I;1622 000, • Prod.ajern ku.cu PaZilric-.Sinici
• Prod:a~cm
Vl;;l'Sli !,i vod()VOIiI

T<I. 00 I 2991<1_

~s~u~i:~~:: ~99 iQr~~.~~i]:.r~.~t~6~~ 8,:)I~i~l~u~~I~e~::~' :·?5.0:K:~~i ~
"."d"<"I,mik 442,03)621-733_ Hi H. Ra''"iora
• Kole.kdja _. Tal't.Ln, SmUl:].::.a~4.000 ml ze.m~je za izgrndniu kUC~1 11.k.snil cijena 00.000 KM. ToL ()I;I 299117. • Trosoban smn I S:P'l' no. D. Mahi) kod pckare pmdnjcm, 14 m2, 2_0:00
1

• Pl iD,sl;:;!I pee Il it di m njak E.rni n3 6,

ri~ cl.~O~)~'~90t5~3"!1~! 7ktl~F.T
205793.

• [[lsuukcije

millr;:minike,.

toe pri pre· dol:!-

,01: 063 4J6 333.

• R:a.dio bi na ·lJIbr:':t.:bjcdcllju~ po:5jcdujem uni('iJc.:all'a Z9!-!L[lit.il:. TeL 062-

503 lopogr.o.fske

sad.a i2r9~ene kane VGIl] N A na jM~

I: 25.000_ N.iboli

kane
0

do

1

ut't'.[jc·n:!iI

"om DVD·u.,ToI.032Z44-417. • P·c:lene (;:;1 odrasl.e

o~"c".i" 700 ml, T ,1.417·219.
P:r1';I1;.1~jl;rn k.'I.l~U :>:IIi
b;;ll~t{lm j

• [tid~ - P'tjlQJI~ p.rlJd:{l.jl;!'Jl h6.!: 12,5x ll,5, prize.m tje + 1 spram, SB ;GXitlOm i po:s. p.m5 tororn,cij Cil it p<l'dogovom Tel. 00 1.;>260'7_ 0
• ] ~jfas~ pomd.ajem s[arnoo.no po:slovni Ilbjck';n CI~m _ l2"g lIb ok\.l.cn il:;C: 422 ml! novogradnja, T e-l,0fi2 g 14659.

S:J-

G'~d~Med:~Tctfftii~CU424. 309329, • .Prudllric.1D k!J.cu~ V~
Vracal Avdf:

S(ari
i)6.s.

KM/m2. Tel. OJ3 45,-4) I, ()I;I 3&6 852.

• Prod.sit·rn BraL,mO'L"em rclil;t' ~ brijanje ie.1. a:p;amrf', T e], 061323 '906. prorH.l:s:ne podil'll1:lBte svih vcJ i~Ln!l! nr,;:90K6(] cm~. 1

•. Trg2imo ~krelBrtCU 2B li.rmu ";Skytioe Ala.rketLt.I_g" D'_O_O_~ koja znil pc-rfc~lIlo da 'prLC13 ojem.il.~]d i.e;;:i.k_TeL 061 928 053_

626-296,

• K V m oler r:adi hal i[e-'~nOI p(wolin-!},.k.reCi gl~lUje, 1:okir:a slo.til!iJ 1;1. Tel,
l

6123·INdz
• Tr:dimt) rudllik:!il u CaH CI:[l.l.e1" firm 1.1 ~tSkyliILe Mmke[ing'" D.O.O,~ kQji ~[1:!Iju njemalki je.zik. Dob", "mi., Tel. 001 928 6113~] N'dz

os:.novce

rica,bilD<>.Td,06254405S, • !n~ ~tukci ie i:i'. cngl~kog
i srednjo~ko]cc,

• UgOSL

obJ.e-km p:ouebna

le-onob;i]j~~ika :r..a 'Dowlj DO i

• Pood:!lje-m

kU(:1I u

Uija£il.i! Tel,

m~~~t8~3:~~~~,!4dLtn, m~i
6l,000 KM, T ,I.436·,12.
gt!lfSOflle'ra! 6x5.J rn~
• VQ~1;;1US - duph:ktl: iethi,050b:jnoj g3rnZa, ooI8'!;I.] H:rns.a

.olll-I KM. Tol. 033644·13 1,062970 B17_ 188.

z::J.

u,pjc~"o_ ToI_006917391_

.1Iij,;-~t,..~ovo, prod,j •. grad, ,,mlj_l_810 :rtt2,~:s""'i.£a!)Ll'"i i k(lmut'la.lije

()I;IIOO()l;8. ()I;1551-547_
d:j~::~:l~~/;

dt.l.ja,

Smajlovi~:!I.

- .[mvijll@~-

Tel.

• Go'Vorni a:par.u SeLVOx~digi tal "lB one.koii n05e k:a.ni.I'LI,~ Tel. 06! 838 1lID'. • Turislicki vod:ic 10;1·00rurlstickih dC=SI'in(icija 13iH'''_ T,el. '1)6.1 75791;)1 Ze.nica.
00. T<I.()I;132003~.

on

• Penzioner 54 godine! U'a.iim pos.ao pOri.ira Hi TI-oCf.log cU'l,1ii.m, za ...rk.Oil SSS_ To1.061562 531.03364>-141_ • tis(im i odmvnm ure:dnim Mamb_ pro:SlQ.r, cr,wl k~ljlctll~ ~anLn.o_ -tel.OIS2 760012. va~ pe-

mocu.€nClsl

prooircni:a

j

1/1.TeI.061 2A8348,
• ]st_

m1.]nali

i9m B. Tel. 06:2 437 ),88,

Sarajevo

pa-ri;el.iI :sa svi:rn ko-

~~~~l~fr::~~i{ir~:~:t~l~
l [I

• VOgo~Cii1 prmf~jcm pOi, pr'Q:SIOf 38 ttll·, vl_l/1_ToL 00 I 149183~ • Vogo~c:a) prod-aje:m sian u uJ, 8m6=: 471 66 m 21 iii. lilmicn:J ;t,:a l't1.:!Il'lji 1I Vog{ll~~ju21,'aliu doplam. Tel,

• Tr;a!~mpo5:.=t.o obczbijl:d:Cna. ~·SS~ ima.mC'e.t1ifilk.:at-l)dMUP'-:EI FBiH_ Tel.

• I:stO:Cllo :S:aIilII:'lio~Ll.1kit"iCfL, P'O:5. ptOS;[Or 38 m.2 i g [an na. s.pna [L.t 62 m2!

T,1.0614833S8,0038;20413-825.

ml, 1il;t:ilt1ev. m:vota! d

i<fdno,Tol ,&5:1 877&5 I. • I 'o't" i~~ Du brovn i1;t;;l!pl:fl'C340 kQd:
p.ogled na more.

• Prodaje.m kuc'Lt prj~.em Ije) 'spra polkm'!' lje, glml~l 800 m.~' voe:njak!i1 Semi;;o'L-"Rt_TeLU3-36.550-398_

Koo

• Prod. k rt"..'eL 2O<bi:90, -.rrl.o IJ'O'o''IJ 1i-

M171Hll.

• Prod:;'lj~m kvalilCtan :stamb.-po.sl. Qbi~.~l '!.r~m a!;i:n~ lu kod Hadtits! po cijenL od 60() KM po m 2., Tel. {).fI1

061700279.
b~

531130,061249249.

• K:il K:lIi'Ljl kUru-\~L~ed:n ic-.iI.~ :S;U'1l j.a ... dal vJ:osnik I/ll' 20,000 KAt, mote o 7..amrl.:nill:a3UHJ. Tc:I.062 315616,
l

J

• Kak:llnj, ku61-v~kendi.::-:a-.l_ Stn,Jj(ij voda vlasmk I/ll' 2D,0{I0KM] mo!c

Td ,OJ3{.!39-910iIi 002 146439. • Prod3je!T.! m!t!1 to Jl.I~evnu 06111U41.

• Pfl)dajem lije"u I-mfll sa a1,l1.ijom kod Vjj~cnice (u bl.izini h:l.iu kuCe).
kucu

• Zem tj:a s:. obickti rna u L'LIk:3vic:i.-:Hadi(li'1:_"eJ., 0.3.3/641462",061 04'7 900, 001745,86.
• Zcm Ij d~t prndaiem

[I~~~[~~S:~t~.,~~t:~ • Treell
nit Hidli., Tel.

o;:6ai~~

• Pi:a.ni.llo CnJ.isl:o re:s.[aurLron~ u 04li~no!1l $!:thiu 1_8:5-0K.M. Tt'l- 061

v:n~I~~~ Apa.m;klj'Cll.k~tr:ali

k:nlr:~~~OI~;:~ ~~~~b;~~~~v{a~~i:~ 01,()I;ll5 s:~;,.t~i~S~gr:ktaikornp101,d,pH,cije,.poT clogo~ltlruj S253. • M oleri f'1ldQVi. penPOS'l:Lo.Tc-t06ll8t 7.io.ne:ri ma pop us [.,'el. • Kr«i.m staoove 033. 242-Q2'7.

1357S0.

1

80L

U M~j f:a.n-cu inlcnc. maS.Lf.l c il Slc.l:lts:ke l'adl"lje. T e]. 061145 SS5_

930040.

• pcelr.:: L.R. koonio.;, nitsta-.rkil I:) kom:adal,poOvoljl'l.Q) Tu~la_ T.et 062
l

ova

M14S8.

• Cuvala bib,_di f~H::u s. ... om scm u na Grbfl~'ici !:::r.;rd Zeljinog st:adi.-omL Tel_ • Po LTeb[I.e:2 rod nio;.l3 prod;"i'LI. pite i pilad..i: i 1 konoba.r.Te:Lil61247 ]·606.

~~~~. it:6~tOlfJ6jg.;UO~>O· ~~i.-J6~
TeJ.MJ076228,
Z(!'I"

povolj n~ peTIzio-

• Fri~n;kom s:a i.skus['I,lotn

:5i! ton IJ potreb:rilJl: fIli rn!l:niki~ djeV11j~a,

"'mi'n"

.. ,u,o_ ToI.062315616,
J

Vrbanju~t! 1&6) do re.slornna "'l(ibei<ll ...tIl ~]1'OSie(.lu i I; !IV!:! P ri klj LL~k..e. Tel. t • Prod .. jc.rn lJ ilmj~l.cll u kucu niJ Vr:il:l'pi~u, eks!.ra ~redC=i'l9J 200_l)OO

Potrai:nja
• Z!lpoo:slc.noj :t:r:mloj osobl pow;· bap s:!::an do 50 ml! na dl ..tj period

Il"r",nj."

• K.oo. I1rdCl 1\.... H r:.d1ijah iC~t 5 SP_I ,

• (P+S+ VP}sa pomocnim obje~(i.ma L ~.400m2zemljc_ Ul.cC'StlJ. P!lI1Lri urc~

17rn2, T 01.001837"" l. K~b ~ Ka.s! tld-oh,l 9x 10 13_

• Potovan Sony PL·,l + cip + rlZoj,,;.I\+IO;gric2. 1"01.061117571. • Ofse[ ma.Mou Bl RoJilnd. Te~. 033/Z38-S04

• Fssl-fudu pic~riji "'Artft') 'polfe~ b:an p[c-mBjslor~P'Om'DC.n!i3 radn.ica i 2 k'-mob:!ilr,u_ Te.L 00 I ij9.3iOS1_ • Engleski~niemill.t.kjl j.nslrukci.jeJ' pl"tV{icii, di:pL .-adov!, di$~e;r{:;1I;'iil:~ rrroresDrieB~ Sarajevo.Skenderii.:!.
II

KM. T,1.061224 896.

(Agencii'). T.I.062677 488, TcI.052677383,

do;. Te1.06l4191H,()I;l1595 I<M_nUI61l
....i'l1illJ

K UCit

u: Stamm

59900_

Gmt!

LL

300,000 e.ks..klu-

06.1381294.

• Prod.ajC:.1TI no ....jl,l ,s.!-Ir:s.unjellJ o-d I :; i m.l u strog.om cenlro Makuske, T-cl.

• POt reb ['IU 'o'".i,[e !T,I.iinji h :s\aJ10v.(i ~. izn.aimljivimie i prodajll (Agendja), • ACtflciii l;t'Otreb:ap manji S[a.t'I iti giiI'Sonjern za prodajtl (pozna d kli·

restoren 614·'llJ0_

• Lu.hni-]lid:2;a,

82 m2, T-I:l. 0331]:[11

prod:ajem

• MOOl:flla kucil U nize do_ Td_06HS 1194.

Ko~.
1

Err

• Pt.odajem nQVU loot] tu u Sataiei,'u", ruJiSelje BinjeZev{!o, K Ilea im:i1 rri sprl1' l'! :s~ki $pnu ilJJ.iI z:n~eb.:tn ul~~ Oktlcn ica :POvrtin.c I ,000 m 2) og;r;ad-Cllit lidom. Vla:Sllist'o''O !ll, :5.,1r;: ukni i~L"uj 1.1 grnn I;... T.c:1. 062 337 8 13_

io" O. TeI_ 05.1677 488·. 06Il3H44.
1

• Kupuje:m stan do SO m2] na reJ.aciji VQjn.i~ktl~ AI.ipdi.n'!J Dobrinj:a, TeL • ~ncij l Zit nc..k.rctni.nc ""i~e $1'9I'lO"v~ ~ hpovirtu. pOIrcbno Tel_ 033

"orvelku i>'C 10ml 100 KM. Tel. 06Z 47~557_ • fJrhJce z4I.lirr:ah 'Vrlo po~olino, ie~. 062157900. • l.ive gage i gJiS:le ~ lo'V smu~:a i JllImmke. To1.0612()1;J4S. • Bi i.el ':l k(,;.J1,uga.m iu.tni .".D:lb$'III I.ZOO KM. T<I.OU3B7 ~IlOi . 631
I

• NO\fU fiHU

omu r,ri tu S~ihJ

1.00

KM. i

T,I.{)6l9HW5. • A.sen ci fa
I'oma.e: SIiirim

4

rr·

]lazJlo
6Z90-INd2

m •. T<l.!I61237541.

k utn.1i njeg~ i i oolesnim 24 sam s. v;aM.cka" l 1

• ..Teps:e ...• s:,o·.i1. ~a'irrem eni m m.a!:illama e:i.sti.mo: n:a.mjcl L~jl IJnu~

~~~ro~~:~ l(~~ti~re~~'.~~3j
100-003,061 5 l4 461. T.I.{)615664.81.
l r

T,l- {)61 264 364_

• OvlaSleDa Agendjil 2.fl kupo'Vin u de\'imt; ~u:dnj(; ~[n~ odS't.c~el dion.Lc~ lirmi j fo.ndova, N iijboljc pl:at!uti. tS(1 I al'9 i dQI :!I .....ak od.m~ n.

• :Sve vrste remnc. Srodc, 1:;UD}J'CrLjU. brod'k; pod_ Tel_()I;5689 5Z3.

j

• Arh Lle:].:: vt'ti SlrUe:n i nadzol" nad [<I. izvocl-eIlI~1II. grnd. .zanilt5kih rndo,lil. • Park~Iar - pos:tavtj~ brusi, lakirn p;:'lTke'Le,~ ipCld' Pi:lSl:W'j:ii.l~!1l ~nat. Tel-

• Mojmilo, cmsoh:m stall 79 50 m2 .... bidko.JI~"m.!rurnl. 1 :SpT:J!..1 73_000 EUR·,. To1.061351758, b,lkOlro j podrumorn. T e1. 063 .288 954. • Na aU'aK(ivnoj j.okilc.iji u Hras[10m, prod ..jem trmob:;rn S't:(l.l]~ 7 J .rn2 + 2.IQodi!+ balkoi',3.spral ce.o[]"ill.na, T,1. 033647·515 ,
l

'[,1.0038733618·ll5.

• ProdiJjcm plle 11i1Crnogor.skom rtimOftU {Ere['lo\'it k4xI Ii_ N Ii)'liog}

• MtI:5'1':ar~!.J1. j\'LTil:' 268~produjcrn 81al167 m2, .... 9sn i.~[VOl .Bd.aPli ['9.l1.,:sa2 J

u:!s~tl~j~~~ti~~~ ~~~~i;-'~~. 149442,
~I~

211·914, • KlI.lpujem ::ioIanu S:a.r.ijevlJ!j u eijc:n'LI
cli:Irjem :auw I"Jlu:!ii c.:.-plaL9_"el.. 54<1, Oid 919 • Ku ptl j em $~!!In m;filo,grtldn ja u Pi
I

206345'.

• Pi.lad mlij:anskib Iarcbiearki z.tiltoih t :;,.rebreniJ, k.ok(l 1'l.0:'Sili1;:2I i domac.ih I'irgi grah-m i 08lilHh, T d, {t61
l

odm,h u FBiH iRS. Tel. 061 175 137. 7295·1«

• K upu i em :5:!al'l,l d~"i~ii u ~I-tdIlj IJ obv~zniO:I rome od£tetc, d.~o~ n tee. [!Op.la La i dolaza:k na r:.d.res-IJ
j

!l6110000'J_

• Prodajem p<t$1~ ....ni pfrniWI" Ole-s,. 30 ml, pogodun za sv~ oamjelle, T~I,

ni r>kOIdo4G m1. Tol. 061114 6}4, lIidi,,- Tol.061702 171. Tol_0554491ZO051494298.

IJI-

70KM),miD,mjer:I. 063491225_
• 2.
[ende

• B Ldco'9a drvB isei j.er'Ja.l"I:!{I me-Iat

ToI.062424220,

894278.

• NOVQgt:)d!1i'll:~ NetL~:!ITiCi_ Tel. 003

pOgOd3ri, :t:a.!Sve lJ~micn-c_ Tel. 001 S4{1 015.

l~i~::~7r:.rs~ij~:~ r::t£~u~t
559·7S6,06211S832,
.• Pwd"jern Sl2llJ 00 m 2 i san~:~u~ Hrasoo) Trghcrofa. Tel.OIS] 04796:0,

• Potr·cb [m v~C' ktlCa !'j.llmov~ igr.,d, ze:mlji~u'l ~:!I proti:!lj LI: n:Ei pCldru ~jtl

7,80,,3,50 m, TeL 065 5 14655_ 457_

z:a

ljemu

b:n:~Hl1odim.

435_

bojler)el.

002171)96. • E!ekr,ncar: el. i.nsrn.laeijc, [m tCl~ m:iils1:.i osig_~ j odiJ.nUoi"i :-:a llli.n j 1:.11 d_
~porel i drllgo. Tel. 061 3Jl !::mrc .l'nlvnim • Nadoknad:!l pULem

• K!.l pujcm 5'lare 11iern: ..C-.koe rn:l.rk~ i O!usll"ijs}::elil tnge., Tel, (}6·13l3 9(]6. • Kupuje:m. umje:tnickC's:tik~1 HloueI ijIb Stan !1i1rkill sa !(lV~ zidpc.., i:U_C'pntj. fucne1oN:.en ie, znaeke i os.mto. Tel,

• PI"Qd~je.m (lilbula- nlu:ljak 6 mjes~C"i, :rum knuka dlaka, Tct 062 595l

100%(nc ,"'00), T,1. 00 1278029. moda, ""1;,,,oio. 033261-555.

033456-5<)5,061114405.
• KUl=!ujem

• O¢j1inn Trm:lvo~Fedcrilcij!i;> P.fOd:ljem 4J. d L1il a :1.e:mlie 1i"'gdB! ~roz urn imilnje Ieee 100 m ,Ssla .rij~k3;1 b::vorl ri i.eke ~!,l 50 m ud:s:ljen ~ od imil.!1i a! saC'.u\"'alla ~rirod~ svc zilgradeno .llc-O rn ktjc:zna k~.p'ii'31 od g.[ilVIJ.C I:~lc kojg ide z.a Trnovo ud!!] jetLl) 1. km) do sc::ill G r.3Co.Il.LCOi. l,. od scla .800 m~l. nsfil] mak:lld.:im~~:)','c I fl. Cij('na. pC!dl)govom. T,L 061686095.
l

• Prod~j'Cm povillino l<:rr1 Ii U LL .H.I~.~ di\l'i)d:!lme i 31lt9 P()!Oku. Tel. .033

;~~~~;r!d~~~~) I",. n:e.~o~tipr~t~::
Zamjena
• Mijenjam ku.cu U Z vO.mi.ku za stilll ihkucu I..llSara.j~vl.!_Tcl_061817960. • Ali'pa~ino polj-e C·ra7.a, mije.njam !~S~sob:a.[I:;nUl47m2~z3 mnnji uz [l3knadll. Tel. 062 52:}7U,

• A}UT!1.1j. geodcuka s:~,u~.(:ii:a~ geodeIs.ko sni manje, dtoba, obi.ljc±avanje

• Prodajem

ToI_061 'llJ1646,

kabal

prOO.u~nil

3.0 m~-

Tel. 061 207 148,

olimpij'dc. T<1. OJ) 4S 5-50S, ()I;I 214 405_
• Kupu iem tDm Ijcno zlmo, d ukare]l iI:.l:..tlles;;lWvi; i OS,MiI od iI.:.tl!l_ Tel. 061 965116.
• Kupujem WI du kale!

s.uv.cnire

Saraje~s"'e

.1·ra'im ci.me.-ra nl1:rm~!;), ... .l-S.CIh· nom I.Ljepo namjeSu:imm sttinu, TeJ.

k~ ~:~

T<I.06138180l.

l~dOi F(~~i~kitl:e]!k)~ u
1.50KM,

• Pr::rcrno svt! "nite cilim:jl~ iLi5.{1 :~1 D l.c:pib;i4 mokrQ p.ranje- 1-3 K r\Vm 2_ Dol",i mo Po cilime. T e1. OJ) 6S9·2S0,

• Prodaicrn ,"," 70 m 2, I kOl,A.I'<>Ij'A-f"'. T<I_066445-203.
• Prodajcm :stiln 94 rn.2) N, B reka, I. M uit~inovi~ 2 bill'l jc" 2 \Y~. 3 balk{ln',11 ka" T,I.U3li6Il·007, • Prod~jcm stan Hruni~ 38 m2. jcd11I)ipos.ob:!n", vI. II] ~enovitaf.l, 50,00{I

frt'-i der 100 KM.oI_ 'PO"" 100 KM, ':rp=rii,h",,50 KM.Tel.[)b1 561132.
• SPO:N:( ni11 Lltenje • Povoljf.lo komod.a 544-931,001 5ll 986_ i kii'll.c. Tel.

002213732_ 381981. 2.39.

• [i1st:l"ukcij~ i? e-ngleskog 1l-O'lcim:o i s.:rronjotk{llcl.ma,

jezi Iu 00 .. Tel. 002

pi ,Cam. Tel. 033 6S5·598,061 551 MO. • Ku ~uj'Cm SU!,ru. d-cvi;..:nu 5ltdllii.l;ll
ObVe?.:nlc~·1 r.illn:a Od'lof:ta, d.LOIl iet; is· plmodDmh. Tol. 06 ISI7897. • Kll ~uieitl S!.:il.ru devi:i'~nu ~tedrti'L!1o nUDa pOlraZ.ivanj~l d.ionia: svl.h fi.rrni i fOl:!d~Qj naibo.Ii'C pb6un, ispl:il,lIl: 0(1-

lorntieno i zuoorskg zla'o.",a.n.~ i OHa lo! MjvUe

• Orcbi.t - dvo:>:pr.!.Lg:;3 ku~a~ batti.l! ~'oCe,vl.. p;arkii'Lg~ Qumj:a, S'IM: od jed~ p nim klj LLcc::rn bl.izu p.rodsvo.ici3. j mOr
J

v",,_ TeI_ 06; 530 190.

• Prodiijcm

ii.rnba.lilZU sarajcvske pimariL"::e. Tel.

• Americk.o dub tnsko usisavanje, p:r.t.nie tepil:l:3 i km ..l~. Tel_ 001 S2.2 • Riidirn komplctnu ad:aplaci sta.~ nu""a: rtlQler:il.i~ l;:erilli1ikuI.l.iimin:a~1 !l'"i-

Kl'1. ToI.&51)OJ 634,06358S 902..

I

• 'Pwda[eITI po'[.anske

'U

m.l,. Tel. 062 788 739.

• Agc:Ildja aa kupovlnu stare dviene ~1ednj~ ramcodstctc i dionica, naibolie IlJ.Bra mOJ is"plaLOl i dolazak edm B11.

T,!' 061264364.

• K upu jern $t~1"U d~vi~n u ~~-edTloji.J.! dionlce i rutne od~lele iz FBiH i RS prodaiem neuICl~e;n~ccrtifikntc. Tel(]I;I 14IJ511.116OQ0369 I.
I

061 141 944. T""I" 061 587721. 1322·1"
• MIlIt:T - sve ITIoler A:a.rbar$ke radovc kvalhcmo, b .... i eisto, zo Penzicnerima I'Of.H.I:$r30%_ T~I. l16.l %5 261. . 7361·)"

• "H1GI.jENA'" - Dublnsko PTanic tC'pi ha~t 1J12 - .l KM j namj~(aja. uguo - 20 KM, Saenicvo:

T,1. 061 18S901.
l

• VrSimo servia lran]c svih vrste tlakomiera,

1Jl.

i bazdarenie garanciiu.

• Stoia.r, izrad.a plakam, prcdsobl • Korn bt Kombl

j

ma, T<1.06lg449R
PNVQ.l

ia, zamjena baglaputnlka I +:8 i sei robe

mor\(a~-t! kuhinja,

• Elelnrit,a:r V K V za kucne el. instalaciie i urcdajc. Pozovitc, Tel,

T.I.061861635,
• Oabtllnn tesar, zid:ut keramicer, vcdctn aralsrer, i[0. Tel, OU1269 38),. • Sudski Lurn:ac za njc:m.! cogl., boland. jezik, ul. Ko!;evo 3~ SilnL~~VI):_

618·907.

• Zohilr"C sricnlcc, hne tnravc i m i~~'e U:!1 i~UIIvamO!;ia t 00'% garanc i[om. T.I.033134-805. • Bravarsk i r.a:dovj~doht~im su. T ,I.061 23107&, • Presnlmn DVD,Saffijevo_
0:3

lidb<,j>Ovolioo.Tel. 0<51223343.
purnika !i rom BiH. T 01,116.1903J6. 3 • prevoa

• Vd lm selldbe i sve vrsta prevoza kombiiem, pcvolino. Tel. 01)] 165 009 .. • Molcrski.r:adovi_ TcI_06l 57997].

1"<1.116110$144,

adrc-

Ttl. 0633) I)n

• K LLpUlem statu deviznu slcd.nj u, ta~tLlI ·Od~telt.l-ot:ty~~.nic-c:-di-o ... ice, Ispla La i dolaaak cdmab u FBi H iRS,

... nic sa vi dec kasem na a TeL 002 814 5-2 3_

• Peremc cl lime rainbow ill i!li:n om LLvasem etunu, i.fj rucao u praonici sa do~ tavern ce i!I~reSlJl: Tel. Hot 202631})

~r'~~n
0<51500037,

• PI"t"~QZ robe, selidbe kombijem,

13'~4n8anaga pc dogovoru. s

• :)\ola r - itr"<!(i.ti i mon tl:~ k ...hi.oi~ amen{:k:i h pjakara, emerljera, stepe";0a. Tel. 116 512663, I • Pu:ket.., ~Lpod! ws.~'VliamoJ brusime i lakimme. Pcaavljamc sve gotove pa:rkt::l(: ilam iaate. TtU162 828 306_ • Su pereflkasno un iSEavamo ::;;oharc, moficc, rn.1(I.VCt stieuice, usi, bubu-wnbe, til i'e'Ve .. , Tel. 06-l 9lS 5H. • Rainbow sistcm tiscc:njl3 u vasem

Tol.061 !15137

• K UIlU jern 8tBrLIi devlxnu :;;lednju, ODVC.ZIl.icCl- ratnn cdsrem, dlonlce, ispl~ L:Ii. i dclazak (jama.n u VBi H i RS. m~j~~"~~~o6i~~ri5~;~-SP~VJi~

• Insrrukclle englc:ski, prevad. To 1. 0<51339300. • Daje:m lnsirukche

uiemacki i
j

033/673·2&4, Td.06l94J44l,

,;e~

• ELEKTRICAR" VODOIN· ST ALATEROM radc sve vrate
cpruvki srarif i ugradn lu nov-it. boilers, peei, S~f.1 itari ja, cl. i vcdo.dust., indlkarori, os 19Un1Cl ".,,,,, ; ,I. Td. 0<51122 228,.
J

fizlkc, dolaxlm k:j,l.ci. Tel, 033 204-4;5.3., 061914014. 391.
[U

matcmmike

• Priicvoa pu tn i ekim. kli rna automobdom, more- i osute desti nacijc.

• Cemmt. grija.nje~ pfbi. lnsudaciie, zamj en iii kOJlveJuor3. itd.! rod imn kvalitemc j povoljno, U~ gaL"'Mt'iiu. Tel. e Au\oprt,,'o::!:nik I:::ombijeil]i viii prevoa nam idl:aja] raane robe, srvar! i sutc:_Cij-cll." 2S KM \.1_ S:;d):~~fHOD'!,l plus. rndna.sl1Bsa.'Te.I.{)6.] .518014 • Molersko farbarski radovi: molerai, ,gleW'l/'a.f,l.~~idova, edelpuc, lijex :plje.nje sdropora i na ...Inecoie mTelic~ vrfo JJ'O~'Ql inc i ~ is k usrvcm. TcI.1I61 671 741 • Peste ...ianic, brcscnje svih vesta l podcva i laminate sa bezpraslnskorn ma.:§j nom kvalltemc i uz garanciju T(:I- 062 M7 515.
j)Jl. ... kcm,

• Pes [OlV Ilnm faminarc, te i eatale vrste parketa,

panel parker Tel. 001 828

;v~ini!icfJ~V:~~¥:I.iO~~~oli. • Vcdoin steletcr odr.b¥~ ate ru i pOstavlja OOVll Instal aci]u, c-isu bcilerc, S'If·J: uzgarancliu. Tel, 001497622. • Prcfesor dilj~ instrukci je iz (rancuskog, latinskug, ruskog t bosaa-

• Kup ukm IIbIWlj-CIlQ zlate, dublC! ~on.'atle .i! s'~e predmere ud ztara, naj... belie 1'1adam, Ispla til idoleeak odmuh.

1:t~~~~~t~f}:;~~8~~tpO~01'IiO 506755.
• .l!1::;truJ::(:~je it mat.(:m~l'ike us'pje~oo i povollno. T d. 46&07.3.6) 061
• Pcpravljam sve VI'S(-C fi·i~[deta i ra-

Tol.061 <64 l64.

64Sl·INdl

• Molcf5.ki radc v i Ul potpunu zani1ije'plj ivi m lttlkama j pode lm :Il9jlJ:Jnima.T ,1..0<516116441.

• Ageoctja ZD ku poviau stare devtanc srednic, n!Lne(;u;l~1C1.C" Ldicaice 1:5pla[aodm.B11.Te1.062451'91. • K upu iern diouicc, staru dcvizau

615·901.

e Insrrukcf]e i...: hemijc, studemima i uccnlclma, dulnzim na edresu. T el; • Profescrlca hcmlic dale j nsuukcli uecnlcima. hemiie diije j.n.:strukd~
Z<l

d:sS~~~ii~~~ij:{,~l:&~1~.~1~
• Molcr:r:ild ~ molcrsko f~,rban;.kc r:'IJdove ,~j.sIO, kval ire me i ~HIVO[j:llO, -T el.

,~og.To1.03) 526·)2). KM.Tel.1I61157'191. TeI.01l6l1·976, 0331651·03&,

• Ins rrulram dake Jsruden re iz m1L' tcmarike Il:ll: AtipiJ5Inom Pol ~Uj cas .fi.

sh ladne rehni ke uz besplncan zak. TcI.0611 )682).

dola-

f~~f~i~~~J:~h,~Jt~06186~ l2::t01jn c, ~~~f~Cl~~f g~~C:f.ltim~
rau'! U od-he L'IJi dioniC'e

062419501.

• K upu rem $unJi dcvizn u stedniv,

pl.taoom,h, T,l. 0<53 640. 595

FB LH i RS, i:ii·

• Prorcsoeica je_Tel.661-880_

• Rigi()s- majstor, radim [DC!volj.no i brao.svced eiglpsa, Tcl.0:62941274, • Rig:Ep~ m:Q,j~ ttl[! pot!;:;.-ov 1 j:;il; preg:rad~ sptl~teni :pIa rOil , Tel. 0:61 818

• 1115 truiram dake i studcme iz. ma~em:a rikc i f zike nil! [lid'l.:i,t:~$ 6- KM,

• Prcvoa pum ika U svi m pravei rna, prcma moru, . kombi Hyunda i H 1 ..

• Profctoril;"s C"n~lcsk'!J~ icz.ih d!ilic ~Qve i prevodl. T e:l., 061 .YS6. 700, .. R.ajnbow-gt:n('.ra.lke~ l~pis;iJ ka.o j ulpaci.ranj oamjeUajJ dug:ogodBnje is..k"'SlVO - o~biljna k!"l:a. Tel- 062 79S • Adilptudj:ll: stano'lf~ j klLl.Cit, 1'051;(1.'...1,!!I11je-"lociC::i) laminaul!, kte~nje i rO-

• Sve vrate adapracl]a kuca, smno..... peslcvnih ~t pmstora, ugmdnia blind vr:a!1ll~ s.m1arii~ regiP:t la.min:al,

T<1.0612108ll.,

• KLlipuj~~ 8ffi"nI de\<i:('.tLu ~"[f:d:n rntm.l odSU~l"U: i c;ljQ1li~svih lirmj i fun d{lii,/:j! isphuOl odm.ii:h_ Tel_OO I 375634.

ru,
r

mole"'i· i ",,,1o, Tol.1I61 S42493. 401 619-

• Autcprevoznlk kamioao m-gra]rero.m i :rn i oi ~n;.rn 5 T ~$"LIt vn;tl:: i$kop!!tprev-oza. fe:I.061100.l6S., • Sta.klnr r1d.L I.1grild nj u ·s,vib vrStn slak.:al!l] C1~liN..IB1:i11, m na adres'IJ • do]a:z.i

• Dmjem Lilstrukcije iz hc.m.ijc;: u:c~rti.~J;: i $ruc!("n1~_Tel_0668.9 1 378.

132,

• ] 01)%, n!!lj'OOijept3Cam Slaru dev&.~ m,J.stcc.l1j u.. rno IJ odstCl"!;.1 i dtonicc svi h; fi rmi i (ondu .... ~ is"lar.a i dol..-zak a oom .•h, To!, 1162 72l51S,

• Vodoi ns(BI.:II.lCr ~ s.vi 'IjIodoir:J;s\illa~ tcr,;..ki l1I.dovi ~k~1i tetll'lJ~ bro:J·~

• I:n s m.l i tam m.a!em.1l:l,iku ?.;a s:ve ~kolc i fukulte:IE? us.pj~no ipoovoljno,

• Po,'olj nO i haJi ~'t=tDOciSli iT! SUinov-e i po51ovne prooton::, Td. 062

T<I.06lI<15090,
J

TeI.061549242.

013/621·7l3,
1

_ciIl"t'Cizrlo ~is;l.O, TeJ.
J

001

1'99 44l,

864, • K'!,JpU fern
raUl
U

ra~i~:&S:[~I~~:~~~~~f~j_tl~e:7 cle'VizrnJ hed t'lij\l! ~t-eUlJ. dioilicc i c:erI..i.fLkare, is·
S(I)ru

• V Iii m oblJ ku u. tll:tdogradnju f,u)kdju decpilacifu i pediktr. Tel.. fl,fj·.l4lS 756. .Profeso:rica e.nl!l;leskog je?.ika dgje ins Lrukcije i pr-evodj sve vrsle teksto-

• Se.rvi.s rnl:u rlilra <lMajo"\ im.[atilc1· dClwu~ ill t.cm et konckci P::lIan Li.~ virus [],i!I "i"..iIi~[ Lta tae:Wl:ar9~ li~n je vi ~ ruSit hilIdwc:rski i S(I ftvoJ!rski pfoble· mi;ird.TeJ_OOt 243611_

185,0<5131Ili6,033666·.7.1.

I:' wi[l
1

• Pos:cvaljg.nie s:... ill vr:sta lami oai.<l:J Jl'iJCk-CI'iI; podQ ... kao i b.ruS-c1l je bt':za p~in:sklClli."i. msfin.Qft'l uz ,~t:il.ndju.

• j\iirti~ert;Jm rndimooL1o$[l)vcliki rile mOO:e i.sto]l' kana1a~ra:lbif:nnje bew-

ri3tnu odstcu.l~, i.:SlJlilt~ od.rni3h, dola 2im J'i.i:i ::uiresu.. T~I. 061317 593_

pl",oom,b,TcI.0<5II'91036. • KUj:lu[f!:11l starn df:vi2D1J bc:d.nju~
r

,.. T<I.062739347. Tol. 03lS 10·945.

• D.ajem Cas(we i:-.: ma[e:maLLke i :iiI;!)· tikc dacimii i sHLacn tima u:spjdno,
l

• Kirby du bi osko usisavimje -[ pm· njc 'ilima} e\isona i sjed.r.-Clb g;Uni"L"!.I.r3 f1:il1ilt ..ali retni jj m kirbi ievi.m 19im. )KIn im., T el..1162 1 18 );02.
J

drugo, 1"<1. 61 SI0 313. 0 • Kom bi rem prcVOlimi:.ab2l$lll bu. Tel.061104061, 511501.

Tel. 061 321 l89

n"SZRMul,vd;c.Td.MllI994<5.
.' Ku~oi·t:r.laj:Slor. • Organilujem

Tel.06170879S,
l

• Rigips, m ..j:stor mdi ptI Lk.ro'lflj:a:, pl$fo~e} prcgrndne :;..:jdQ~'e.TeL 061 • Rainbow dubi.l1sko ~~~ci,'<:~~r6~72~LmraJ 1Js:.s:av.an~e tejogi tnadra-

l><spl,,," Tel. 061 S800<53. • Povo.lj no 'Viii mo pos;~.a lja'[l;i~ l.av

• Cis;r.im kute- i pos.!O'ltnl! p ['·ostQrc~ pranje [epihiJ, odvoz i dovoz

emma,

man, Bj-c:laSit.lic.tl~ J9ho.riOil
Mercedes

231·199.

izl~~c u ~drodu 19udobnim kom biJem, T e.1. 033-

• KUDujem: sIari.ne, oroene, me· d.alj r:! ~roCbm. p rcd mett od ·:irebra. Tc-l.

061139767.

• Prof~rica Il jc.zi.kiJ] d.<L~ j-c 'a~lJvc~dopu!lske i dlJlda.tnr,;: [I,~SII!.~'e,~:prevodt. 'fel.1lb1 (1.79,75. • Pr-ofosor ni-cmaek(lg ~ezik~. U5p'je~n(l di:ij~ ins~tukcije LL~~;nicirt'i.ai

,~maCkog

TcI.061504986,
\'rS

• N ;:,mjdt8m i-c:~im SlrU~no.)

:stru n u, kturl8c~ libe2b-ol:n))1 lI:!iil"Jj~:lH),

~~]~~i;~~ f;~n~ijtJ ..Tel. 1(~~~~~
033800-51.4,0619.1"1416.
• Rsdim • Povoljno i K'LIUI L(l:lIJO radi.m grijanj~ .mije:n.ja.rn 1i:(I:n.'V·e~[t1tea.ciijal(uir rna i o."SIiile poprovke - pov-oljno. Tel cemralr.lo grijaoje i pre~

mlll:al.3, brnsenje

i Jaklranje

svih vr-

g:I~.~k::rcl~~=~el~~f~
019.
• s.cf'o'.i~cr re~.hlndn-c (r;:bn~k~ popra.v1ram rri~tdereJ :i!:!lmf'Zi"g~e, r.a~ shlad:ncv-ilrL[IoC., komo:rc:. Tel. 06] 143• 1.Dstrukcije i:z matcm:[J.tikc ~ (![I. II!lle;koSt dol:FIl:d= Qa :;id:~1J. TeL 062• M:atcrnatiku j fiziku iIL5tru.irn d.ipL ing..ele-.kmaehItE5!:e..TeL061 :5071361. • ,Moler Sii3. vt:liki.m rodl].im i.s"kus[W.HI1 i:i'l/'odi S\'e TI1-oleI.-faTb_ rado\''C~ b ... O·] k'lfilI..L(~rno i ·J!:i.SIO. Tel. 061 .206 £

• Kupujem: S"rcbro, srcbrelle L'IO'r,I'.ci6e, orde:ne me-d;illje_. llla:kere i ,licno,T,LII61 Jl9767.
J

oO"ih C'lcikt_ inS:~:jIJ:;u;jja_ Tel. (H52522 014, 208.o13S,116 90S 714. I 60~947.
• VrS;i m 5"C :>t{lliJ~ke lJak :!iiUU'~J i~dll u~lI;.lGe, pO"~ntr llCJIlO,g... Tel.

• VKV t',lek[riiat, {'-.lek[~f,Hehnit9t t odrl:iI'lfil.nje pO"Slojei:ih i ugradnju

• St:lklllJ"- PLdjmQ$v.e:~ilakl:.'irSke [11:allve, dolazimo. l1a ~dresu. Tel, 061

842343.

od"",lim osooom .. T.1.1161144561. like. Td.l20·113.

• proresorica d r~i irlSIruxc.ije iz rna· Lemiiltih i :fizi.kc. Tc.l, 5 22~O l6.. • PrevQ~ :)~a.fit:ri:llmj~t-aja t l)~ta.tJ;l_g veeim kombij~ml radna snagi3 1)0\'0ljn!). Td. Q6 ..t 263442JSara.j ..
it

l'",vk<llrii",i •. TcI,0<5Z316826.

006,51.

oom,h.,T,1.061516918,

• K upu icm de"i"l.n·LL~led nj u} L~lau~

• Us.pjdino L pOi,'oli rIO lokoID ciii!~e god ine dalem inslTukcije iz m,.uema~ • Dajem i.fiS;lrtllcd ie i~ m:arem:ru i"ke za S'O'"C !l:kole i f;];kuh~te. Tel. 001 SlcI

Ie, :pI1Pr.l.v.ka

• P:ok[!lnjam m:Jcicc;: Ijubrlcljima t.i VC!Linj~ r)Zbiljnoj pcrodiC"~ S[!!Iros:L 2.

• S(8k 1Jiir rtldi ~v-e mil:: slakl:l!iJ"$kjll uslugil dolozi m nil ad.re:iiu. Tel, 061 Sil~ :~f.t6150~338,radi m sv~ od rigill·

mi=·ToI.03J20l·717"T","nitk:i5.

231.

0614186S~.

• VrMmo sc~is i mDn[aZlJ rashladm oC" i kl im:! It=hp ike. Tel_ 0:62 37S 977! • Stola.r kviil ttetIJ-l} 'lfrti 5t(lliJr.!:ko-.laki rer:ske r,loSlO\le dol.s..:im na :adresu_
J

deso ...·.LIJ],komb.i.jelD

t monm.ziI povoli [1.0 i k...-n· 1;10<00. eL06110541). T • Prevoz pmolka luksu:lnl m III-C:~'
JJ.~ :sve

• Cenlra.l no crij:anie~ 'ilodQL:nsIalBci-

T.I.1I6186l lH

dcsulI:acije.

34,.
r

~1"'kog,;.!O;"ov",. TcI.0<52817704.

• lmnrukcije

j.z

mal.C:.mmike

i ~n-

"Us.luge
PROFESIONALNO RjESAVA. NJE KOMP]UURSKIH PRO· BL., POVOLjNO, UGRl\DN/A r ZAMJENA KOMI'ONENTI, ANTlVIRUSNA .ZASl1TA. INSTAL. WINDOWSA, UMIlEZA VANTE. DOLAZAK lolAAD RESU. TEL. 061 110 (illS. 7l69·Jtr
niljk ..... litoctn.Lje alumin ijd::~ 1iIIh.J~i.tllt10 KM.J lffi~ ka:s1cza,v1~ vnnj.:5kc roletnc, hu.r~ i'tlOl1.ilu!: 'Vrm.a) bl t:Fl do \TtalilJ PVC

T<1.06Hlg818.
1

• Nu d.imQ detek[L'VSU: u:iiiug.f: bi1u kojc;: vt'"S"tC:, dhkrct:iia ugarn.o.tov.ma,

n~

~'ol j Il.Q~kv ....1i ttlllO, Tel. 062

i!~~d: 8n 53:5-. Jt~~,~~rl~:!~UoW::"~:
sv..: vrsrc ke·
[C[fiO

• Profeso.r mme.m.alikt: ~ is:kU5: !ViJ:JTi. d:jje inStnJ kJ::ijt dacimill i .sUId~ntima ookom godine. Te.I. 033

T<I. 0621J,l 102,

• Engleski oj·em.acki, tmll'llkdje, prevod iJ dip!om.li.ki, rdcrat i! ~[Il it! STski:, dis-enae.ile{~roresori(;a). Tel. 063-

• Us1uge mo1~rnjil i pos[a ...ljanja l;a~ rni n:ata, B rro· ~kvalilCtno. Tel. 062.s. 74 040 •. K.cr;amiCiJT posta\,lja r.ljmik-c_TetOOI·18209·'. • Kernm iC:iu·radl kvt1li lino,TcI.0<521'IQ094.

SB~X:!~~:¥~·1~~~1~1 ~~~4t.
:SVii

rofcsor

473·574,061382301. • Ko mb Ljcm veei m :n Bjpm'QJ ~n ije u

(]I;171l65l.

• Vliiim prev01. -pm:n.ik9 :!I"alLik.sl!~ni.m ilutOm, na desti.DiicLie. Tel

:s.v~

;gr.ac u: viii
Tel.

• Vcc~ gn.lptL miljS(Qrii, t:3di :stiropor rasgde sa.svojom skelllm. Tel. 0612711 129, • Siva.njt' Lr-ajnih :auII)P:resv].d::a :t:a vonla, poprawk sjediSta, mpilci-

06H13 123.

m pn::VOZj, SE".lidbc i Il"S
J

Lii3]:O,

• KUc-m:L dosril Y:;J. VD fLl.movLl i ~. D rija! 2 KM pet DVD~ l'l,l';ni od·1 :t-19 h.. Tel. 06:J19170 I, Sa.rajevo. • Vodl3,. hramika, r,;:c.ntrnlno srij:anje,z:id9n.e kade tI:t. C9t:iiIl(:ij LI: i pO"ii'oljJ

94 7 4O~~&U'l~I:'I,I'O, 061,44251,.

• Molersk·o ra.rbarski ·radoyi gleto...aoiCt. ll].o.to~D~e~ I.:tkiranj-c :nobriie, -r,e!. 06l 2:61895·, • Rilc'l.im povol jll.o.';'i.'C m.olen;ko- farhBrsl!:e ['iIJ(]Q·'le, tlk] jutujuti t M(ll.BI'Li'IJ,

no.T,1.061182737 .

• Pr(,if-es.o~ m:nemi!l'!,]ke daje iJ'i.s,lrll kcijc Zil osn-o .... i sredDjooko].ce. cc TeL • Eogles:.ki ill.suukcije oslloVC".ima
j

i povoJ

,,,,dnio'i<okim •. Td.06.l381981.

•. K..f'tam Le:·alSki ~Bduvi Qd 8 KM l:a~ rni.n;j],~od 3 K.i\i, b rzo, kviil.l iLerILO i :po. volj!1Q_Ttl_OQ2422040. • ·Kerami~ilrski rndovi)kamc.n]lIIo· :t:ni~ pO"votinCi uZ .s~ri;lTIciju_ Tel_ 061 >65%1.
00. Td.1I61Il7)~).

"'"S'.n<b'. 90.

Tol. 061215 6~8,B. B'Si"

Tol.061397187,

mo. Td.0<51431810. 062316911,
• Kompleu.i.a

• PO$ta~'ljamo .parkch ~ipO(l<lo ru.sib rna bczp~.illsk.orn mo~inom i lakira· adapliLJ::ija S1illla_ T~l. k,'aro'i.'.t_ T~].

e· Najpovoljl1ijc,

1;'eb ... ~

moroido, T cI,1161 146. !il, • .R.a dim m(llel'$kg-f.a ... :U"$~e fIlSJ.ob
c.ist.O i p!l-voljDo,.

• Liiefi m \/a njsJ::e i Un UlBfL1ie h~-

T<I.06l9lI8M,

i ~IYu~~o~r:~~~.~\~5]:;ji[~~uS~r~ • KQmbi pr-evo.~om viii m kl i dbe prijevoz PUtri ika, odvoz ~u[iii, djeoa • Br:a\tatJ
l

• Rodi [J1 lJi.rll tt'.r-i'Saiijt'~ tidri t'ie! ogrndu ",nus, pro:l..ol':il;, Te.I. 062.: 451

191.

vliimje

• A dBll!.adj

,vop.rci<o20god. TeI.06111419l,03J 110·791. • VK kCrliImieaf ptIslavlj:a kCIiilrniktJ 061511249.

radno lskusr

• Molcrskc

uslugc u rlZrl.no ~k vuli tel~

po,'ulino. TcI.II6.18174l4.

drugo.T<1.06151037l.

a Sld.nOVil i kula, pOSI.a~ ploCtC!l~ lamillai:a:, kreeenjc i

• E1d:~~~arolklanja ... 06231691 J.

pro,ori. Tel. 061 SOl 401. 5l44·INdl
• Sc;rvis;;
~'d;III :J~rlJIi (G{lr-i:f1 jr;j

najjdl,iJ'i.ij-e u Sl1ldll_ TeI_ 03~ 444-6.3.0~

897S18.

• Mole.r mal s ...·eV!'S;[C molerntLi, teJl' mO f:1S:3(i e! r:i.sips~ USUl.IQJ 6$l-o.~ J:( \'ali[eULO, povolj no. Tel. 0:62 6 7llS.E: 063
l

,k. "sluge. Ttl. 062 940 731, 03l 691-260.
• S[.olar·[i3.pcmr) IKIvaljllo p.l1Ivk!;:stolt:l.r:iokc i t~p(:t:a.n;kc:.

I'c\I'C!ljno rBdi ... V~ bta;,.'aj'-

• V~im pr~voi! putni:ka:sa klimad:i!i:r3Jlim kombi. 1,iOl.:iIOID 'imm BiH

.lskl,]s:;i1J: .prof. {:sim\.lh- ~rc:~'hPfC'l;'Oru.M ~ng1e:ski S(rut':TlU U[.e.rnruru i Ldmicku doku.rnc:miicLjllJ, Tel. 062

d,li'. T.1.1161nnw.

j

j

757808.

N L~ Kon~ilr, Obodtn, 0<5117) 666.

Kandt, Z;a~ 7352·ln

El

• Vrtii,m Iisrad.nju$vih vl1iIl;I partc::ta sa bru~cniem j li!kirani~m, lamioma) ri.l;lP:5a! itipod8 j k.c.rlimikc_ Tel_ 033

no. T.I. 1161 760. 073 0619l6333. :1]4)19.
• M,()l-crs5-::o

e· M(lI-etS~e lI:!i:lu,ge k,,'a I ileL

Il()

i .lred~

606651,066610·342683.
J

rndi por TcJ. 061

• ProfC5.CtriClli.o:struirnmatcmatikui

• Njcmitcki jczik ins:t!UkdJ~ i pre,· vod;lo k:u.c::mje £tdo'l/'.:Jna_ ~tu 1l;21.n.l_ Tel.
r

.123·99&. 1863 559. M

659·573.

• MIOlJ.farb_ us1lige_ Tel. 062 3.23902. rarbarske us.luge, Tel,

• VKV mlJller . fad.t molcl':!iko-.fiiT~ biJn;ke POs.!o,'c povol j nu_ Tel. 00 1 .')07 • b;D~ j mli I,J ie:m play SI'l.iJ1ou. 2 i. :3 :).li i Lgti Lama_ Tel. 061 2m 341_ • Prcvoz pumika oa svc dcs(ioaeijc u TS kombiju ::;jedi~ta 1 +8_ Tt:l. 062
j

2lS·141,1I611884)1. Tol. 033611·0<.3.

~~~~r~t~~~~~ie~~j~~o~i{r~33

• ?unLm i ]JQpr:a ... (Tilidc:roi; i m~i1Ja.te.TeLOO1lSOS72. •. Povolj no prcvozl

*~m

~<.,.

• [skusna. :profes.cfrica dl!je ins:L!u.k· cijc iz. eoglesko.E; L :aTilpskog jczika. • Iz:vodimos"'egradcvtn:ske i mot~r·
t;B.~

d!].1~:l.~~~~O~~;]~)t:~~~.O
• ElekLriear vr5i 5'i.'C vntoJ: popruvki d_ lQslal:a.-c:ii:tl!J rr-eti.dabl!~ lHi~J'i.ica i

m :sve vrst:c rob~

nusit [bCIT.l:a:)~ ~pOret .., b{l j·lcnl_ Dola.zak besp!.<tl"an! G'H'i!Int::i jB! Mob.

• Si:akl iU vr~i ngraciniu :s(itkalii i oglcdaIiJ,

T<I.063 145090,

dot!lZlm n .. :adres.u,

svrn vrs.[.a

6SS.

• IlIK1RBY" ~ DubinsKo USj:!iilVil~ nj~ pr:a.nie i is."inrnie ~,'ih vt5 ta ~ep.iihill namjei;:taji3] :ilma pr,mje lW["[yl:a~ ge!,u~:ra 11"1<1 ti£i!;':e-.nja ;~aa nuVii L fi.rrn i, hi.soni I rn2l1 KM, Fi rma ~GLANZ". -fel. 06l 350
1

• VKV bmviU rnd.i ugrl3dllJU br:ava I~ sa'nll:i.latdi, Otmara~ ka L1dli~ ni.rnOVil.] povo! too. T d. 061507 683.
l

• Molcrski radovi i1.Uter no ('iovol [no, profcsicmill.no ~ ufedno, Tc~. 062 sve mdov:J
VfS(C gradevinsi:3 J:1!.~Dcjjom.

,~<",do"".Td,0<51313115. di rnpo,olioo. T 01,1166 05l86. 2
[I]

• Rigi ps, el. Ll1s1eJ.llci je ~ molet8J

kuc,",ki h 'p""ta.

T.I.II6) 213 .ll6, 5658,4.

• M.olcr ~ z::J. 'I/IIs. d.'!Jmi k;:incc:l.ariiu ~ -poslov:n.i pWs.[C1~, urednO:, llw.resio~

• lzvooi.mo sk'iJ-:iUln~t:skjh

606611.

T,1.0617,4IJI17. 6887~.
J

O;H,SCG iHRV. T<I. 116 209935. I

.PH:VOl

puto i ka :S!l kornbijem

]X!'

",1no. T<[061501683.

644+ INdl

uba. ... dn"n'SIL T,I.0<51 1394)3.

• K(lmb i p'rev(l!'- n&pl ~e~r:ati!lJ ~f:]idbe, oclvoz k<Lbilsmg olpLida pov"Oljll0,
l

• Gr.ldc'l,l'i.l1sko~lilll::Jtili 1JS"lug.t::..;.::.i~ d91"i.je- rigi PS1. kenlm.~].;:a~ Td_ 06.2 itd_ • B r1l1,i:;l - i:;.::r:;ldyj.r;m j m.1l1l tJn!.m Svt: r od Zeljeza, usluge .saviia.njl! ci ~evi. T e-J, • ZidBrsko [e8atski fl!ldoV'i~ :;].dapl<i:~
j

.1lrnvEilr rild.t og:mde. kapiFIi:, gel~nr dt=rc I,ihto:3 i g!I ~!o~. vra ~a~ ~l \',Ilra

IuS'· T<I.061132991,033418·086. Td.061 M14l9,
• V~im .1nslnl

• Ele.kuiCal' - IIstu.gt' d_ in:!i;I:alal"ij:a~ Ecrfoll i, alarmi] gromobnmj~ d. us· iram m.1l.l.e:m.1l.dkujJSpj~:I'lil, I I1rijev-o:z 1"J\.u.nika BiH i ~~ (I~·vlia Ills1uga s.ve- vrSt·c= o;Prl!lvke.,

ri~ip.,k,rnmi"'.Tol.061
• 1\:I"·Ol;M ~o..rn:!iltskihosit."Urn

• Povo.tinll \.Igf:3d:..,j:Q le:mm f:;!l~d~ .mole.t'"S.to f.:arbarski radovi, lamina'-l,
pof.ita\'lj:am

!porc«, ooilero, ugrndJlj. indik:i[Orn"u·
TeL()6I.>63910.

,'d :r.naSin~

b.lkone, T ,I, (]I;151610.1. • MoJm,.",lug,. ToI.0<5~9l1323, 06620.1 1.11. 365690,033653·311. pi",k"lljunh 643·990.
• PopllI.vljiilm TV svih modela, pro· fesi(lri,i!I]QO i :r'I.avafuF ad.rt'Si_ Td_ 061

n. more. Tel. 1161 434374.
• VQdoi r.$~I:ate:r VOdOL:nSIa.Lill,=rskHl

l65690.033613·31 L
J

• POj1ravliilm TV svib moocla, pro· [csion .. l.no i Ila v.aiklj: .ildrcsi. 'f.r;I_ 061 • Prcvoz.im. pumi.kC], s.e.lidbC], toC.l"el i i aulobQwm. TeL

- A.tu it'll] n Ljske 2ahJz:illc! (r.lk"!j.lC ZOiI.vjcsc VANJS KE PVC i AL U role-me, Il tarnene ro111;Inc j h:a ITIJ~II ~h t~_ Tel. 002 Vr,l
j

• M t KADO

SOOI91.

• Vrtim prtjevozpulI'I.i.k'Budobnim i k.lim:[J.li.dranLm komhijol:m T·5 VW~ mlOre i .s.....-e- drugr= deS-Lil'lii.J::ijr::_ret 061 " • K(I mb ipteVU2: n i;lmjeU~j~ st'.1i dbe i OLiVDZ ksoosl.og orp:Bda, oOOz, radoa

061709382.

eii.ig;r,d.oi.·TcI,1I62434929. \>cspl.,"". Td.061 55103.5.
• Lekwrilem i I«rrigujem teKStOvii. DUil!:ogiJIdi~njc
J

ad,p"<ije,ToI.061 T<I.06n16904.

696 1.33.

g~I~~~8 ~;:s.bij~m

• S.ervi~ svill liptn',=, v.e~ m::J~i~::J drugih kucsII:skih iilpilr.'U3 dolaza.K

• A \.It?p["cvo40i to;, II"l!Ul jim k:a...rIJi.onom "fiL prev"Oz kabasm-g Ol"pada,

• KClmpJ-eln tl ad!!lJ}[.aciju, mo]eta.j") rigips, prezide, k.~rnm.iku, lamill:[J.t,

j 70 l48, 033/613·584. www.m.ik:l· dobh .rom 6159-1 Nd!

,oagtl,po,olioo, 406094.

TcI.1I61 ,5l366,062

Td.06Il68847,

.' MoleJ1jke u:JugC:t krtO;nj.eM.an.ov~ I ~S(Jbni lUt KMI l-s:obll i .lW KMI

3·sobn i330 K M. Td. 033630·332. 688711.

6]
j

061 m 289,1162921 100. 616&·INdl • TV VIDEO SERVIS vr>i po·

skmn

• POST ilV LJ ANJ E, BRUSENJE svih V['"S:U! j.larkeL::i.) p<!do....:t i Illmi.nala sa DCSPru Lf.l.~
ft1

lcl;n', M,,,,,,d .. ,01. T<1. 116./424 1l0,1I63497l16.
je~i~~~.~~\~:~~~, i7. nic·m~ckog

Kombi-pNvOZ

do

dv·ije

moe

T<1.03316S8·707,0Ii2I 6S4l9. 0612o.l713.
• Kerami~rJ

sve' vrsre isku.s ['1,1'0. T

• PrevodiJII e-n.gl~ki 5~M/~n-. i~voljllo diljc.m im.cru.kdje, 1 el, • TapeLar :sa iskus{'vom ku6m:ski i k~n-ccl:ariiski pres.v1a~j Ilamjcltaj,
1

• lscicljenie du.hovil irn pme.m :po oeenj IJ !Bru m: Groninga, mcdlcinski doki!l:?j '1,1'0. T e1,062256 3.76_

• Bra,,':!! ri!ld i ogrgde, karj je-] .g&rnz;n;1 vrom, g-clendcri i dr, T~I. 061 Profesio [l~]no keri:h-cr l!':iSee.nje im::l tCpilt~i ~liSOllt~ Jl!:l,mj-r;~tata! allnu lrtllin ~LlS [. Tel. 062,·,37

rigips i molcraj,

eJ.

• K "Oilitet ig:ara.ncjJ3.J,:5'1,1'oJ: rstc bfilva~ v rije je-flLn(li pow1j [JO_TeU)62 5-22901_
J

a~inLlm

liZ

gara.nr:::iju, T ~I,

• lsklJ5411l profes.oI daj~ im:trukclje L;': mar('marikt= ji'..8. ·os mCl~kolQ=.~ a rath upisa U sredl] iu skotu. T-~I. flU2 467

• Zu.bne prme?_:e, izrada, popravka, dod:a.Ulk z'Iibil; ]J'Oliriinjl£" i po<Unganje 1.:ub h 1:1 rOI.e:ii:::II~~dimo ni 'Vi ken dom,

T.I.061620057,

TcI.06114,1544,OJ36J7.S4S,

• Servis mC"uriam "'Aki'-Jo poprnvk"ai r!adO~nidQj.Q~ ir!SUll:aciia.~ inl-erru:t konekclj:ll, amiviru.sna :l.th] la, doJazak

061184796,

• Zoll a~ s [je.o ic~ :rutoC mravc i rnj~.::-vC"·u.lli~ta\'am.o IJ..l g.J;ll.l1UJciilJ_ TeL

[QaU

ns:,

237.
pra"ku sVl h TV aparata i vtdoorekord.t:r.3_ DDla~k n:ll :a.dres\.l b,'Splniln. GornncLja 12 rnje:seci. Tel.

• p·ovotjno, vi3.nlske ro Ieme;. alumi· nljs.kc bl uzinc:. LHka.:st1! li1V'jc:se i hitrm~l:r'1ika"'lilr.ll.. Tel.GO l2]4303_ • D:ilkm instru.kci~c sredGjoSkolci rtl::J i !;itu.clc:nI ilfi21 t1e-mij~_ TeI_ 06] 177
r

""k\>cspl",n. Ttl. 1161156309, l39.

• P(l.pn_vl':;lIJ]. !j.Ve\'I'!:ite r... i!ider:l rashladll.ih lm~daja] m: garaoc.iju, Dolaj

"' k"""" .•d.r,,". Tel. 1161 54S375. • [illS [Tukdje i~ filiue:nlini k·~',1?:ike, i ,re<ini;h!k<>I.,.TeI.1I61812Sl.8. 1'.1.061 ll7 189, TtI.061349294, 762.
c:tc:ktrotcb.n.ike.z:. u6m ike
05 novll.ih

• Lijctim mmdllne udal'e :i df\lg.c bolesl.i_ T.el. 03.3-616<11 i_ • Vodoin:s(illcuer sa dugogodBnjim i::;.ku:nV{lrQ ~'r1i J:1'O"pra~klJt [JUJ1J,lSlh,l i prClceplje.oje VOO, IJISLalacLj::l. Tel. 061 348717 i Ol) 5lS 659. • Vodoitl:!lE.oIOl[etS;.Ki i kernm.i~i."S;ki r:Jdovi, ct:Dtral.o.o g;rijall it':, u:z ganmci ill.i.povoljno,. Tcl_061182731.
r

~~~~;:p~~~oii~~~ t~~.ag6i ~8~·~,d• KQmbi prirevoOl; QalT!icl~::lj:;;I~~e.lidbe i od voz !l::ilba:sWg mpod.a., po·volill 0,

• Ko.mbi prij~VQ.2: nllmjd

taja,sc;: lid-

j

i

Td.061 S)./,366, 061691 ~Oz.

• Povol j no- dajern inSlnJ t:t'"ije i.1. In.it~ rem:adkc i i.nformiitikc. T~I., 061 35-8 • PI'e}'OZ DUmitkim klima at) Lomobilom~ .m!Jre i 05..&lc de.\it,il].'tcij.e. Tel.

• Vriim sclidbc modeJ'll.im kombij.em ~r..iJdno!1' slIagom Ildr7,a\'j tv:a.ol. • K V voooim:talat.ert""iadi:5"C· vrst.c r9du·l,'a, b L{.U! 1XJ'LI'Oljl'lll i kV9h~elti 0, • V r~im prei,'-O~ j'obt: lrud i Ls;rvar1 radna Sfl ilgBpo :pocr~bi. Tel.. 062 385
J 1o

• Isle us.an ins ...·uk [or ma [e:ma[ike ~ OSI]OYILe !;:kole dolazi V"3Soj kuct Tel,

0,314) 1·7)8. Mob. 0<51148042. 6228·INd;

405,

• PrQfesi1)!1a.la~ m(ller - radi m p:rofes"iooalno i odgovomo uz ga.
Tanciju.
i\'iOgUCnOSI

Tol.06i 480009.

• Prof_ frnILcu:4::QiI;;, ovlilstcn i:su ds.ki ~'IJ mat - pl"t'\lodi r.ehrove- i datumen [e sa francu:skog ~ obri tno, 5:11

ovjc:rom.

06394l445.

• .\-{olcr· maj.s tor~ kr"(:ci, gletuic, fiiTr boii slolIlTijl.L_ Te.l.1l62182 243_

• KernmiCa.rski ·L.lit1)v.i: z gara.ncijll u kv.1i l<ta.1'oI. 116 083J.69. I
skClle

• A dapLadJa s[anOVii i kucil 1l0SI.<L· 'i.'ljs)].ic.pl.O(OLca. l:jImilluU!i;..kreicnje l drugo.. TeL 06l 501G 313 V. SlIm.1IIr1 i(g,
J J

platania

u1

"'1<. Ttl. 0<51 46>244

637>1-IN<I1

• Profcsionalno 'Slli.rnanje i mODlafu ::;v::!dbi, ~·j.c[lbn j a rodt:[u:l~Il;j.~ ~:il:~v.(i~ presnimt!'li!.nje VAS,·a i mi n ~DV·;a

SB "' DVD. Tel. 0<51 44IJ93S.
J

pov<llino.Tel.0<5174IlI5. >love,TcI.II6.15209n

• R::J.d.im c.eni.ralno

gri tanjl2 i: vodu

• R..idim SI!Idacima M-edun.arodne Sii1iliC1iO~ po Il3iS Lii3....nom p.1i3.111.1
kliL) i kQIl \'cr.i':"::l6j rt!$"t:aI:l tt'r!
L1, i11-

~~:i1~~ ~~d;62~t:T~.\odf:j~~2~
7573118.
• r ~hS;;lln. p r-O(CSCll' ll,gle$~o!; p.n:voe di sLmt.ou 1 iLe·r:iUu.m i tehn iCku dQlm ~ mc:ntiicijtJ brro'j po"oljno. Tc:l, 062
lII

• P"ovolj no vr5imo

bru.Sc:nje

i lilkll':il~

l

tla ttl.glt$kom pteVo:ii'.

• Prel<Ut.':aY'am n~ ra~Ufl.<Lru s'VC [ek~

,didl><.T.I.061141J.61.

• Eii: [fl) DO·'V1}ljllol Kombi

i

rarmaliku,.T • K V vodlJli

el ,,06.2 2936.88, 5.araj'evo, dclll "'Ili 24 I:J.

Dnevni avaz _

l._I>"J>O".

51

Unicef im:tel za djecu Bosne i Hercegovine
Prldruzite se r Vi akciji Unicefa, 1m:tel-a "Zid djecijihzelja" u kOjoj djeca sirom 8iH tele i zahtijevaju, Kupovlnom rrend paketa sa pocetnimbonu50m od 5 KM na racunu idodatnim bonusom cc 1000 SMS poruka· iii poztvom na broj 1412daruJete 1KM za ovu akciju i ispunjenje!elja,

Neka djecije .zelje pcstanu stvarnosu

,................ ,

U Ice

..

52 _',' __ i,,,,_Onevnj avaz
Dana 3 L S, 201 L godine navrsavaiu se 3 tuzne go dine orkako je preselio na ahiret nas dragi otac i suprug

MUNIB (MEHO) DEDIC
Dragi muzu i oce, ne postoii utieha ni zaborav, sarno beskrajna ruga i bel koia nam osraje poslije rvoie srnrti. Sarno oni koii su te volieli znaju kako ie zivieri bez tebe. Ponosni smo sto smo te imali i beskraino tuzni sto smo te izgubili. Neizmierno smo zahvalni Allahu dz.s_ sto narn ie omogucio da budd dio nasih zivola. Neka ti dragi Allah dH. pcdari lijepi Dzennet i vjeciti rahrnet, Tvcii najmiliji:
Slip ruga

Dzemila, kcerke Mirsada, Nihada, Azerina, Jasmina i Nerrnina

6415.-lndz

Danas se na vrsa va I 0 god ina od s m rti naseg dragog nikad zaboravljencg oca, djeda i pradieda

i

Dana 1. 6, 20 II. go dine navrsa va se go dina dana od sm rt i volj enog supruga, oca, dede, svekra

BAN (IVAN) JANKO
dan sa nama uz bol, uz Iiubav i zahvalnost sro smo te irnali. Viecno ohloscena
obiteliima
6144-Lnd:::

HASAN (HUSO) SMAjLOVIC
Po dobru cemo repamtiti a s ljubavliu i postovaniem sporniniati i nikada zaboravit]. Neka ti Allah d.t.s_ podari lijepi Dienne~ i \1 jecni rahmet. Tvoji: sup ruga Mejra, sinovl Jasmin i Almir, snaha Diiana, unuke Mirela i Leila Tevhid ce se pro~citi u nedieliu S, 6_ 2-011_godine u kuci rahmetlije u ul, N usrera Silica Dede br, 8.u 15.00 sari,
I~L!l

godine

Dana 31. S. 2011. godine navrsavaju se tri (3) mine od preseljenja na ahiret naseg dragog dede

MUNIBA (MEHO) DEDICA '
Prosle su 3 (rri) tuzne go dine otkako !HSI sa nama.
Zaborav ne postoji, Svakim novim danom

U nasirn srcima i mislirna

si svaki

djeca sa svojim

vieciti rahmet. Tvoii: unuk Amir, Amra

dots. da ti podari Iijep i Dzenn et i
j

molimo Allah. Amila

SJECA.NjE

Dana l , 6. 2011. go di ne navrsa va se godina dana ad preseljenja na ahiret nase nam maike, nane ; svekrve

SJECANJE

n a nase drage roditelie

ALIC rod. MASNOPITA (MULE) HABIBE
Neb je rahrnet tvcjoj dusi ida ri dragi Allah dz.s. podari sve ljepote Dzenneta. Tvoi sin Resad Alic sa porodicom
Tevhid ce se prouciti u petak 3. 6.2011. gcdine u 12 sati

NAILA· hanuma BRANKOVIC, rod. HADZIHASANOVIC
1. 6. 2000 - 1. 6. 2011. Draga rnajko - nano Proslo je 11 godina od tvog preseljenja na ahiret ali nam iednako nedostajes, N ek ti j e go lern i j vieci ti rah met.

ANTONIjE ALEKSIC
I. 6.2010· 1.6.2011. S ljubavlju j postovaniem, Vasa djeca sa porodicarna

VIDA ALEKSIC, rod. TRIVUNOVIC
28.2. 2009· I. 6. zen.

u dzamiji Stari Ilijas,

""'1-'"

Tvoja

djeea i unucad
643-1-1rldz

SJECA.NjE

Dana I. 6. 2011. gcdine navrsava se 40 tuznih dan. od rti [Laseg dragog supruga i oca
SID

Dana L 6. 2011, godine na VISa va se 40 ruznih dana ad smrti naseg dragcg
oca, punca i dede

SjECANjE

na nasu dragu

Dana L 6. 2011. navrsava se 40 dan a kada nas j e napustila nasa voljena rnaj ka, baka, tetka, pun ica

Prvog j Una 2011. navrsavaiu se dviie godine, t u zlIih i n ezaboravn ih dana orkako je otisao nas volj eni sin, brat, da j dta i :Sura

ADILU - DILU HADZIC, rod. BULjUBASIC
I. 6.1996 -I. 6. 2011. Porodica
730S-lu

SALKE HAjDAREVICA
Bo I se ne mose iskazat i rriecima, a da te suze mogu vratiti, ti bi vieeno zi via, N eka ri A llah dz.!, podari 1iiepi Dzennet. Tcvhid cc se proudiri dana 3, 6 20 I L gudine (petak) u dzamiji u Hrasnici. Tvoji supruga Ziba i keerke Mire:Ia j Senada sa porodicama
!'34)·!U

SALKE HAjDAREVIC
Dani prolaze a zaborav ne postoii. Zauvijek ces ostati u nasirn srcima, Neka Ii Allah di.s. podari
sve dzen netske Ij epote,

ZORA (MIHAjLA) VUKIC
Bol i ruga ie velika ali ljubav prema teb i osta j e

SABAHUDIN VRAZALICA
Vole Ie tvoji: Avdo, Vasvija, Lejla, Arman i Kemo
695-0-111

viecna.

Dana 1. 6. 20 Ll. navrsava se godina dana od kada nls i sa nama nas dragi

MUSTAFA UUSUFA) GRADISIC
oslecamo "bog rvog odlaska na ahlrer,
Vrijeme ko]e prolaai nikada nam neze izbrisati sjecanje niti ublaziti bel koji,

Tvoji kcerka Mirela, zet Senad i unuka Midhela
:t34S·IH

S j ecan j e na teb e vjecno ostaje u nama.

Tvoji sinovi, kcerke, sestra, bra! i osrala farniliia
1lLl-Ut

SjECANjE

Mol i rno dragog Allaha dU, d. ti podari lijepi DkJU1el i vjecl1i rahmet_ H.tJna do". Ce ,e prouci Ii u ,ubotu 4, 6, po,lijepodne nama,," u Begovoj d:<amiji. Tvoj bra! Sal ko ,a ,up rugom Hab; born, ,inom EIvirom, Ice, kom Erni.rom, s.nahoill Seilom., unukom ESillom i unlI.kom Muhame· dom 640,·1 ,.~,

na j edin usestru

Dana L 6. 2011. godine na vrsa va se godina dana od s mrt; majke i svekrve

Danas se navrsavaju dvi]e godi ne otkako je presel io nas

Dana I. 6. 2011. godine na vrsava se 40 tuznih dana ad bda nije sa nama nas dragi bab 0, p unac i dedo

Dan. 3 L 5_ 2-011_godiDe novrSilo se godinu dana od kada je pre.d iJa na ahire! n.sa dr.go majka, punic., ,vek",. i "<'na

MUNIRA SOKOLOVIC, rod. KURTOVIC
Drago n.... vjea.o CeS Zivjetiu mlim =ima.
Neko ti All.h d.U, podari Ii ;epi D,'nn vjet:.n i rah m et_ e, i

ADILU ·DILU HADZIC, rod. BULjUBASIC
1.6. 1996 - 1.6. 2011. godine Ovih IS godina na-s je raldvajilo sarno fiz;cki a m; smo u duii i sreu "-3uvijek skupa. Tvoja Faka
7366·ln

DEVLA HALILOVIC
S Ijubavlju, ponosom i postovanjem. Neka Ii drag; Allah dz.i. podari liiepi Dzennet i vjei:ni rahme!. Tvoj;: sin Muradif; S.deta snaha
64t1.lndf

IBRAHIM (ADEM) HODZIC
Bol nije u rijeeima, ni u suzama. Bol je u nasim Srdma i ona oSlaje vjeeno. N eka ti Allah dt.s. podari Iijep i Dzenn et i vi eoni ra·
hmet,.

SALKO HAjDAREVIC
Tvoju dorotu ; Jjubav ko· ju ,i nam pok1anjao vieeno cemo pamtiti, N eka Ii Allah dz.~. podari sve dZen.nelske Ijepole_ Tvoji: kcerk.a Senada, .et Elvis,. unucad Ella i Daris
7345.-ln

TV'oji naimilijj: suprug Zijo, sin f)cmo, kci Adis3) kCi Sancia, 2C[ A.l.i,l? let Arne-l~ snaha Alma,.z<lo'Va Hara i unncad Erna, Ajdi.n~ EIrna, Elm.din j Ajl.

Tvoji: Muniba i Nail

Dnevnj avaz
Dana I. 6. 2011. godine navrsavaju se tri godine ad srnrti uvijek voljenog i nikad zaboravljenog

_1._"',1.

53

HALIDA (HAMDIJE) DERVISEVIC
N a j drazi nas, D anas, tri gcdine nakon tvoie smrti, praznina, ruga i bol su is ti, Pamtimo proslost prepunu vjere nijeme i s Iiubavliu vecom od zaborava cuvamo siecania na tebe naidrazi nas, i zivirno od uspomene.
S ljubavlju i tugorn tvoji: supruga Zlata, sin Rijad sa porodicom, kcerka Sanja, sestric Damir - Dado, te sestre Sabaha

i Majda sa porodicarna

7t6-lmo

TUZNO SjECANjE

SjECANjE

na suprugu i maiku

EDINA - DIJANA VEjZOVIC, rod. HUSKOVIC
iz Mostara I. 6.2006 - I. 6. 2011. S liubavliu, postovaniern i uspomenama, SUpIUg Sernso, sinovi £Jani i Zlatko

POSLJEONJI

SELAM

EDINA - DIJANA VEJZOVIC, rod. HUSKOVIC
1. 6. 2006 - 1. 6.2011.
S ljubavlju

SAMljA HUSKOVIC, rod. LATIFOVIC
5. 6. 1995 - 5. 6. 2011.

nasem amidzi

RAGIB (SMAjO) HADZIC
Neb ti dragi Allah dz.". podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet.

Tetke i sestre Ramza Latifovic i Vahida Alisa sa porodicom
680· J 11'1,4) 6461-1od:::

Bratici Emin, Suad i Smaio sa farnilijama

Dana 1. 6. 20l l. na vrsa vaju se rri godine od smrti nsseg prijstelj«

TUZNO

SJECANJE

SjECANjE

HALIDA (HAMDIjA) DERVISEVIC
1. 6. 2008 - 1. 6.2011.
Reuf Zairnovic, sa po rod icama Aid Glavovic

EDINA - DIjANA (EFRAI.MA) VEjZOVIC, rod. HUSKOVIC
1. 6. 2006 - 1. 6.2011.
iz Mostara

Dana 1. 6. 20 II. navrsavaju
godine od srnrti

se cetiri

NUSRETA (udova SACIRA) SISIRAK
Godine prolaze, ali siecanie na rvoi plemeniti lik i dobroIU ne bliiede.
S Ijubavlju i postovanjern, Tvoji najrniliji
714-Jrno 713-~rnG

i Tarik Mahmutagic
711-lmo

N e posto j j u ti eha ni za borav, os tai e p razn in a. Bila si plernenira, uvijek voljena i nikad zaboravljena, Tvoje sestre sa porodicarna

Danas 1. 6. 2011. godine navrsava se 5 dugih godina od kada sa nama nije nas brat, diever i adze

IN MEMORIAM

EDIS aUSUFA) SALIHBEGOVIC
Mislili SmO da je 5 godina prsima, popuniti prazninu vrijeme koie rnoze ublaziti tjeskobu u ~ivoru, skrenuri misli na drugu u

SERIF (MEHE) BAjREKTAREVIC
iz Bosan ske Krupe milion zviiezda se prospe k'o sieme [a znam koia zviiezda si Ti: ona SlOsija i buni se, ruzi i sm iie se, i pjeva u isto vrijerne ... JA ZNAM KOJA ZVIJEZDA SI Tl... Tvoia porodica: supruga Halida, kcerke Dzenana i Daira, zet Behim, unuk Dina i unuka Leila
!'1T

Kad podignern

pcgled

ka nebu

stranu, medutim ana osraie ista svo ova vriieme. Gusi, tisti, mori nas koji ostadsmo zelini tebe, FaW, narn dragi moj brate
Neb

ri dragi Allah d:H. podari Iiiepi Dzennet,

Tvoii Edin, Aldina, Arena i Adis

POSLJEONJI

naso] dragoj kolegici

POZORAV i profesorici

Za sve lijepe trenutke provedene u "Bellu"
POSLjEDNJI POZDRAV

AMINI PEKIC - IMAMOVIC
S rugorn u srcima zauvijek cerno nositi tvoi plerneniti lik u siecaniu, ponosni SIO smo te poznavali i sto si postal. neodvojivi dio nasih zivota.
Kolek ti v i ucenici JU Sredn j e medicinske skole Sara jevo
N

SULEjMANU CUROVCU - SULjI
Od Petka, Muje, Mise, Bureta, Baie i Nese
7384-1Ll

SAVEZ DOBITNIKA NAJVECIH RATNlH PRIZNANJA "ZLATNI LJILJAN" I "ZLATNA POLlCIJSKA ZNACKA" KANTON SARAJEVO SjECANjE NA POGINULE
ZLATNI LIlLIAN SISfC CALIJA)NUSRET • DEDO
10. 7. 1934 - 5. 6. 1996.

- UMRLE HEROJE ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE
KARIC (AVDO) ZAHIR
I. 2. 1959 - 20.•. 1993.

U MJESECU JUNU
CELlK (SACKO) EDIN
2.1. 19n· Z8.•. 199;1.

OELIC (MUjO) NEOZAD
ZI. 9. 19n
-)3.

KRUPALIJA (SMAjO) ZULFO
7.8.1967 - 9.6. 1993.

6. 1m.

DZUBUR (ZAIM) EDHEM
2U. 1954· 15.6

1m.

COSIBEGOVIC (OSMAN) ABAZ
24. I. 1967 . 21. 6. 1995.

AHMETOVIC (ZAHIR) REMZO
.3.1. 1969 - 9. 6..1m.

SALAKA (HAMID) IBRAHIM
1.

10. 1%2 • 28. 6. 1995

DELlC (RESO) SADIK
30.4.1912 - 6. 6.1994.

SLjlVO (MEHMED) RlFET
21.9. 1954· 15.6. IW5.

DURAKOVIC (ALljA) AMIR
29.7.1966·23.6.1993.

MAGODA (NUSRET) MUHIDIN
14.10.1958·8.6.1992.

MEHANIC (ABID) KEMO
3.1.1959 ·16. 6. IW2.

ORINjAKOVIC (SALKO) SENAD
16. 6. 1976 - 9. 6. IW3.

CEKRLIjA (ATIF) ELDAR
26.4.1914 ·29. 6.1994.

MESIC (HALIL) MUZAFER
31.3. 1959·24.6.1993.

DZEVLAN aVLFO)

NERMIN

ZOLj (RASIM) SVLEjMAN
2.5.1949 - 8. 6.1992.

COM.AGA (MUSTAFA) MUHIDIN
ie, lO.1970 -16. 6. IW3.

SACIC (SULEJMAN) DINO
l. !.19n
- 9.6. !993.

21.12.1966·29.6.1995.

TALlC (VEjSIL) IBRO
13.

FAZLIC (MUSAN) EMIR
B. 9. 1915 - 30. 6. 1995.

12- 1947 . 26. 6. 1992.

MUTAPCIC (KASIM) ALMIR
1.1.1915 -

12.6.1993.

AHMETOVIC (HRUSTEM) IDRIZ
6.4. 1945·8.6.1992.

RAKITA (IBRO) MURAT
3. 3. 1961- 16. 6. 1995.

GRABOVICA (GALIB) ANER
6. 8. 1974 • 27. 6. 1993.

MEHANOVIC (HASlB) ENVER
3.1.197>-16.6. 1995.

KURTOVIC (NEZIR) MUN1B
29.11.1970 - 30. 6.1995.

FAnc

(MUJO) HARIS

LASICA (VELIMIR) PREDRAG
1.6. 1951-16.6.

ADILOVIC (HILMO) ISMET
6.1.1972 - 28. 6.1995.

BECIROVIC (FEHIM) AMER
10. 4. 1915 - 16. 6. 1995.

POL. MEDALIA ZA HRABROST DZAMBEGOVIC (MUJO) HALIL
26. S. 1960 . 8. 6. 1992.

1W3.

31.10.1966·8.6.1992.

HALILOVIC (VAHID) AZMIR
11. lO. 1968 - 10. 6. 1992..

ZAJKO (SALKO) SAFET
l. 3.1959 -1,. 6. IWl.

HODZIC (MIF) REUF
8.3.1960 -)0.6.1991.

SATARA (SALKO) IBRO
14.5.1951-11.6.1993.

VIDAKOVIC (VLADIMIR) VELIMIR
10.). 1966 -10.6.1992.

POTURAK (OZEMO) SENAD
25.1.1967 -19. 6.

DURIC (ASIM) MEHMEO
6. 1. 1958 ·)0. 6. 1995. ZL. POl. ZNACKA

SEJBC (HASAN) NEDZAD
30.4.1961-17.6.1992.

1m.

SABANUA (HAMED) HAJRUDIN
28.8. 1951-19.6.

SAMARLlC (MARKO) VINKO
8.3.1964·8.6.1992.

AHMETOVIC (NUHAN) AVDO
1.1.1960 - 23. 6.1993.

AGIC (HASAN) HAKiJA
7.1.1959 - n. 6.1992.

BURZIC (MEHO) REBK
17.9.1962 -10.6.1991,.

1W2.

MEHMEDIC aUSUF) SUAD
Z7. I. 1959 • 20. 6. 1993.

HADZIAVDIJA (AVDIJA) LBRAHIM
29. B. 1952·8.6.1992.

.BALINT (FRANjO) DRAGAN
14. H.1951· 24. 6.1992.

SREBRENA POL. ZNACKA PRASOVIC (ABOURAHMAN) SAKIB
7.12.1968 - 9.6.1992.

ISOVIC CZAIM)SAFET
6.9. 1961]- iz.

6.1993.

LOJANICA (RELJA) SRETEN
10.8.1963 - 20. 6.1993.

BASIC (IBRAHIM) SELVER
8.4. !964

CAKAR CRAGIB)GALIB
8.4.1967 -2A.6.lm.

-So•• 1993. I POGINULIM

ISKAZUjEMO

DUBOKU

ZAHVALNOST

I SjECANJE

SVIM SEHIDIMA RAHMET

BORCIMA

ARMIJE

RBiH i MUP RBiH.
N

NEKA 1M jE VJECITI

1 SLA VA

Dana L 6.201 L
n avrsavaj u se

ad preseljenia na ahiret naseg d rage g

eel iri

godi ne

l'OSLJEONjI SELAM nasern dragorn prijatelju

[i]
AHMI
porodicama SJECANJE

Dana

1. 6. 20 II. god ine na vrsa va se god ina d. na od sm rti nase drage rnam e,

naae, punice

HAUL (RIZVE) SMAjIC
Neka ti dragi Allah dZ.s. podari lijepi Dzennet i viecni rahmet.
Kcerka Adila, let Sead,

HADZISMAjLOVICU
Da ti dragi Allah dZ.8.

MIRSADA JUSUBEGOVIC, rod. MUHAREMOVJC
Dana 3L 5. 201 L godine navrsilo se je 40 nai mznij ih dana otkako si preselila no ahiret, J edina u tieha je na! pones ~to smo te imali i staze liubavi i dobrote koj ima si nos vodila, Zauviiek Ccl biti u nasim srcima, Neka Ii dragi Allah di.!. podari lijepi Dkermet i vjeeni rahmet. Tvoji naimiliji: tetke Dragija i Serifs i amidzlcna Dzevahira sa s inom Hariso III
644L-lnd'

podari lijepi Dzennet
Kucera Davorin, Migie Edin, Dzaka Dzenan,

SUBHIJE DIZDAREVIC
S Iiubavliu i ponosorn cuvamo uspomenu na tebe,
Tvoji: Maja, Arnira, Ado, Fudo, Ada, Anes, Emir, Arnar
M43-lnd1

unuk Vildan i unuka

Camil i Ismar sa

Merima

Povodom preseljenia na ahiret nasih dragih

". ,-:$ . .

l'OSLjEONJIl'OZORAV

AMINA IMAMOVIC, rod. PEKIC
Sestri nase sn ahe i j errve
Amira,

i.

Irma i Kenan Kekic

MUSAN (SALIH) DIPA
25.8.1984 - 25.8.2011.

SENIJA (MEHMED) DIPA, rod. BATALOVIC
1. 3. 1990 - 1. 3. 201L

POSLJEONJI

POZORAV

AMINA PEKIC - IMAMOVIC
S liubavliu i postovaniern dragu Aminu.
7372·jt[

Neka "am Allah d:U;. podari lijepi Dzennet, Ozaloscena porodica

cuva! cemo uspomenu

i sjecan]e na nasu

Porodica Jaz;;c: Nerma, Zijo, Mirso, Fika i Emir.

Dnevnj avaz
Dana I.6.2011. navrsavaju se tri godine ad smrti nase drage rnaike inane

"i'<I"_"'''

55

ASIMA BUJAK, rod. HALILOVIC
Dobrota i liudska velicina, re liubav kciu si nesebicno diielila sa nama, svakim danorn nam sve vise nedostaie. Neka te na ahiretu prati nasa Iiubav jaca od smrti i od zaborava.
Molirno dragog Allaha

dt.s.

da te obraduje

Svoiorn miloscu,

Tvoii: Azem, Selima, Samra i Semir

SJECANJ£
Povodom presel j enja na ahiret nasih dragih rodi tel j a

TUZNO SJECANJE

HASAN (NEZIR) DELIC
15.5. 1991 ·15.5.2011.

SABRIJA (HALIL) DELIC, rod. VLAHOVLJAK
8.12.2010·8. 6.2011.

NASUF NASKO OUSUF) SKORUPAN
30.5.1992·2011.
Proteklo vriieme ni na trenutak ni]e umaniilo bel i tuguu nasim srcima i nasim dusama. Ostao ie nenadoknadivi gubitak koii ce nas do kraja nasih zivota podsjecati 1001;100 smo bili sretni sto smo te imali pored sebe, Ne postoji zaborav, same postovanie i ljubav onih koji su te uvijek voljeli i koji te nikad nece zaboraviti, Neka je vjecni rahrnet tvojoj plernenitoj dusi, Tvo] otac J usuf, brat Orner, sestre Haniia i Hasniia sa porodicarna
Mli'-lnd1

N eka vam All. h dH. podari Ii jepi Dzen net,

OZALO~C.ENA

PORODICA

P rosla j e jed na tuzna go di ria od kada je na ah iret presel ila nasa draga mam a ; nana

HASNA AGIC, rod. FOCO
Ovim povodorn proucit ce se muski

i zenski tevhid i hanna dova u Hadiijskuj dzamiji u cetvrtak,

2. juna 201 L godine

n 18 sat; ; 30 mimita,

Pozivarno rcdbinu ; prijatelje da narn se pridruze, PORODICA

Dana 1. 6. 20ll. navrsava se godina od preseljenia

na ahiret naseg dragcg

Dana 1. 6. 2011. navrsavaju

se 2 godine od smrti nase drage rnajke i supruge

SAFET (ISMET) VUKOTIC
Neka ri se Allah d.g. srniluie

NADA (FUAD) AJANOVIC, rod. HODZIC
15.7.1961· 1.6.2009.
iz Thsnja U vi j ek cd bi ti u nasims rcima,
Tvoji:
6J75-LDd~

i podari lijepi Dzennet,
72. ; otac Ismet sa porodicorn

Tevhid ce se proucir; u subotu, 4. 6. 2011. godine u 17 sari u
porodicnoi Supruga kuci u ulici Dobrinjska Vahida,

sin Mirza, kcerka Marizela

Jasmina,

Zerina

i Nermin

"n

Dana 1. 6. 2011. navrsava se 18 godina od prerane smrti naseg sina i oca

SJECANJE

POSLJEDNJI kornsiji

POZDRAV

i prijatelju

DRAGANA OSADCIj
1993·2011. Vriieme utjehe

zuo BRAjEVIC
Siecamo se tvoje dobrote i plemenitosti.

AVDI SKALJICU
Tesko ce biti doci na Cupincu, a da te necu vidjeti,
Mirsad Habibovic
1347·1u

koliko god vremena da prode,
nema.

IIi kad

n ece izli jeci ti fane

U nasirn srcima ostat ccl uvijek volien i nikad zaboravlien.
Vje<':no ozaloscena majka Mar;ja

i sin Denis
6432.]r.II:U.

Ekrem,

Aliia i [uka

SJECANJE
Prvcg juna 2011. godine navrsava se trinaest tufnih godina otkako je Bozijom Dana I. 6. 2011. navrsava se 7 godina od preseljenja na ahiret naseg voljenog

voliom prerano na ahiret preselila nasa

ZEKIJA ZECO, rod. EKINOVIC
Sestrinskom i bratskom liubavliu koiu IIi smrt ne prekida, s tugom koiu vriieme ne Iijeci, uviiek si u nasim mislima. Preostaju nam samo sjecania na tebe, tvoiu dobrotu i plemenitost i tvoje pjesrne, Hvala svirna koji te se sjecaju, Zekija, falis nam puuo. Tvoii: sesrra Asima i brat Asim, farniliie Zero, Ekinovic, Strikovic, Dedic, Safic, ostala rodbina i broini prijatelji Cikora, Sivac, Fulan,
?319·lu

MUNIFERA - ZIJE BRAjEVICA
Sve dok zivimo necemo zaboraviti tvoju plemenitost, dobrotu i ljubav koju si nam darivao tokom svogzivota, bio si !!as POllOS i uzor; Vjeeno ces iivjeti u nasirn srcirna sjecanjirna. Godine prolaze a ruga i bol osraju zauvijek u nama. Neka je vjecni rahrnet tvojo] plernenitoj dusi. Ha (rna dova ee se prouci ti 1. 6. 20 l l , go dine pri j e p cdne narnaza u dzamii i Hrasno, Tvoji najrniliji: porodica Brsjevic
7178-ln

i

S)ECAN)E Povodom preseljenia na ahiret nasih dragih

Dana 1. 6.2011. navrsavaju

se dvije godine od kada nije sa nama nas dragi suprug

i otac

RAMIZ (MUSAN) DIPA
L 6. 2010· 1.6. 20U.
Neb vam Allah
Tevhid

LEJLA (RAMIZ) DIPA
5. rz, 199Z • 5. 12. 20U.

FAIK MESANOVIC
Sa Iiubavliu i postovaniem
Tvoii najmiliii: supruga

Ozaloscena

dz.s.

podari lijepi Dzennet.
porodica

cuvamo te u svoiim srcima. i Emir
731S·iu

Ce se prouciti u subctu, 4. 6. 2011. godine iza podne namaza (13.1 0 sari) u dJi:arniji Budakovici,

Bisera, sinovi Amer sa porodicorn

Prvcg juna 20 I!. navrsava

se sedarn tuznih

godina

otkako nas je napustio nas voljeni

i dobri suprug i otac

MEHMEDALIJA
S liubavlju, rugom, postovaniem i zahvalnoscu Tvoii: supruga Ankica, sin Jasmin i kcerka Jasmina

(SALIHA) OMIC

SJECANJE Dana 1. 6.2011. godine navrsavaiu se 3 godine ad smrti

HASANA HASANOVICA
S ljubavlju i postovanjern dzelesan uh u da ti podari

Iiiepi D zen net i viecni rahmet,
Benjamin,
~I

uvijek cemo te se sjecati,

Molimo

Allaha

Supruga prijatelji

Taiba, keeri N ejra i Sejla, unuk

to~, sestre,

braca, rcdbina

i
6114-Lndz

CEBA BEGOYIC, rod.BRCYAK

IBRAHIM BRCYAK

FATIMA ZAIMOYIC, rod.BRCYAK

Ljudi smrcu ne umiru, umiru on da kada ih zaborave, S velikom I[uba vi [u ; n.i ljepsim uspomenama cuvamo vas od zaborava, N eka yam A lla h d2.s. podari d.7£nn erske Ijepo te i vi eel ti rahmc t, Brae. Smail; Avdo, sestre Nelka i Bahrija J3.l3-I"

SJECANJE

Dana 2. 6. 2011. godine navrsava se 40 tuznih dana od prerane smrti nase drage, jed ine i nika d preful j tone supruge
!

marne

Dana 2. 6. 2011. godine navrsava se 40 tuznih dana otkako vise nile sa nama nasa draga j j edina sn a ha

zoo BRAJEVIC
I. 6.2004 S postovaniem
Fata i Toni
7334-1H

NADETRGO
Prerano nas ie sudbina rastavila, Ostala ie samo tuga i bol. Nikada te necemo zaboravi ti i v iecno c~.s zivjeli sa nama, sa tvojirn Adianorn i Rusmirorn. Neka ti Allah dz.s. pcdari vjecni rahrnet i lijepi Dzennerl Isti klal na Otoci,
Tevhid ce se prouciti istog dana u 15.00 sati u dzamiji

NADATRGO
N apus lila si nas iznenada, ali rvo] osrniieh i dobrotace z;vjeli vjecno sa nama. Tvoji: svekrva Enka, svekar Dino, zaova EJ va i sestricna A j la Neka ti Allah d:;:'s. podari vjecni rahmer i Iiiepi Dzennetl
Tevhid

• 1. 6. 2011.

viecnocemo

cuvaei uspomenu

na tebe.

Is ti klal na 0 toci,

ce se prouciti

istcg dana u 15.00 sari u dfumiji

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POSLJEDNJI SELAM SELAM

_1._"',1.

57

nasoi dragci

AMINA (SEAD) IMAMOVIC, rod. PEKIC
S tugorn i bolom oprastamo se od voliene kcerke. . Neb Te zauviiek sunce grije svierloscu svoiom, neka Te duga pran sa najljepsorn boiom, Zviiezdice sjajne ce zauvijek na nebu siati, da bi za Tobom ostalo eraga, a U nasim srcima ceS zauvijek ostati, MAMA I TATA

POSLJEDNJI

POZDRAV

AMINA (SEAD) IMAMOVIC, rod. PEKIC
Draga seko, Tvoie hrabro i plernenito sree ie pr-

AMINI
od amidze Zije, amidzince Halide, Aline i Almira
7375-1[[

naso] dragoj

es talc d a kuca, u nasim srci rna ceil os tat i~ u m islirn a vjecno iivj eti, a N ek ti Allah dz.s. podari Ii jepi D Zen net i rahmet plemenitoi dusi,

tvoj oj

S liubavlju i postovaniem, Tvoji: sestra Amira, Faris i Farah Kekic
7.375.][[

POSLJEDNJI

POZDRAV

AMINI
N eka ti dragi Allah dz. i. podari dzennetske Iiep 0 teo

moioi volienoi supruzi i maici

Dana I. 6. 20II. navrsa va se pet tuzn ih godin a od srnrti n",eg dragcg

AMINA (SEAD) IMAMOVIC, rod. PEKIC
Pcnosni srno sto srno te irnali, a beskrajno tuzni sto srno te prerano izgubili, Zauvijek cell ostati u nasirn srcirna. Suprug Haris i dieca Selma i Emir
1:3,S-lLi

ad Adnana, Inge i Samre

MUHAREMA (SULjE) KAORICA
Sjecanje na tebe ie dio naseg zivota. Malo je rijeci da iskazu svu bol koj u
osj ecarno, Bio si veliki covjek i takvog cerno te pamriti, sa ponosorn i posrovanjem spominjati. Tvoii: supruga Saima, kceri Amela, Aj,a, Leila, zet Emir POSLJEDNJI

n7~-ln

SELAM

Prvcg j una 2011. godine navrsava se cetrdeser dana otkako nas ie napustila nasa voljena majka

i unuka Ajla

n alioj drago j

TEHVIDA eERIe, rod. SELIMBEGOVIC
Vrijeme prolazi, a praznina boka bol u vii ek cs rai u.
dzennetske ljepote,

?3N·lu

i du-

IRMI SABANOVIC
TUZNO SJECANJE na radnu kolegicu

Draga nasa maiko, molimo dragog Boga da Ti podari Ii j epi Dzennet i Tev hid ce se prouci ti u Priiedoru, treceg iuna 201 1. godine

Od Poskovic J unuza, Harisa, Maide i Faruka
6441~lnd::!;

Ozaloscena

po rod ica

SAMELA SUSIC
... S uza ka 0 u, srce zadr h ra, t isina se molitvorn ispunjava, Gospodaru jedini, blizinom je Svojorn pocasti ... TUZNO SJ£(:ANjE na drage roditelj e

Dan a
preselio

J_

fl."

6 201 J_ navrsava se 5 tuznih godina otkako ie ahiret nas drag; sin

... Vriieme koie prolazi nikad nece doniieti za borav onima koj i te vole ... Tvoje radne kolegice i kolege ED poslovnice

N ovi Grad
6451';i·llld~

EOIS aUSUFA) SALIHBEGOVIC HADZlRA HASANBASIC, rod. LjEVAKOVIC
9. 2.2009 - I. 6.2011. iz Trepca
S Ijubavlju i postovanjern, Va,a dj eca: Sam il, As im, Sa jda, Fahra, Isrneta i Fahi r sa

Dana 3. 6. 20 II. godine navrsavai u se 52 dan a od kada ie na ahiret preselila

ISMET HASANBASIC
1. 6. 19!H1. 6. 201l.

Dragi sine, praznina nastala tvo jim odlaskorn nikada nece biti popunjena, neces n za iedan tren izaci iz nasih rnisli, iz nasih sjeeanja, iz na,eg srca, Molimo Allaha dzelesanuhu
vjecni rahmet,

da ti pod a ri lijepi Dzeuner i

MUJESIRA MEHINAGIC, rod.OZANKO
Povodom preseljenja proucit ce se hatma dova u dzami]i u Rakovici u

(TESANJ)

Tvoji roditelji: rnajka Vasvija i Ollie [usuf Hatmace se pokloniti 3. 6. ZOllo godine u dzamiii Hrasno brdo 64))·I,~!

porodicarna

l3li·lL<

12.40 sati pri j e dzurna namaza.
Za h valna dj eca
?380·lU

Dana 1. 6. 20 II. navrsava se pet tuznih godina otkako nije sa nama nail dragi rnuz i otac

Dana I. 6. 20I!. navrsava j u se tri tuzne godi ne od smrti nase drage mai ke, s vekrve i nan e

Dana 1. 6. 20 I!. godine n avrsava se 10 godina otkako nije sa nama nas

HAMOIjA (AZIZ) MIRASCIjA
Uvijek

EOIS aUSUFA) SALIHBEGOVIC
Uviiek cemo te volieti i bit nasim srcima. Neb ti dragi Allah rahrnet, i viecni
6440-]nd!1.

ASIMA BUJAK, rod. HALILOVIC

ces u
Vri jem e koje je p roslo n e rnoze izbrisari sjecanje i tvoju dobrotu. U nasim srcima ostat cd zauvijek voljena i nezaboravliena.
Tvoji: Zaim, Mubera, Adria i Zerina

Ces

si bio u nasim srcima i os tali.

i tako

dz.s.

podari Iijepi Dzennet i vjedni

Neka ei dragi Allah pcdari lijepi Dzennet
ranmet.

Tvoji:

sup ruga Amela,

sin Admir i kcerka Leila

Tvoje kcerke sa porodicarna

Dana 2. 6. 2011. navrsava se (u'n. godina od srnrti supruga,

0<0

i djeda

ANDELKO (MILANA) KOPRIVICA
"Pis.elll li sadrza] zivota svog pisem ti da te podsi etirn da si bio dio Zi vola mog, U mel olovks mi drh ti, suza suzom lij e i SO" !(0 mogu do kazem TATA N£ ZASORA V'I ME Sop", vjerra ne cuje Sapa [ vjetra ne vidi al ~ap:ti vjetra zna r koliko placem j a. Tvo] e djevoj ke: Zora, Zelj:l~ Mince, Anja, lea. U srijedu 1. 6.201 I. u 11.00 casova pcsieticemo
1

Dana 1. 6.2011.
supruge

navrsavaju

se rri tuzne godine

od smrti moje voljene

ASIME BUJAK, rod. HALILOVIC
zaborav ne donosi, Dok five oni koji te vole, zivje! Ce siecanie na tebe.
Vriierne N eka ti Allah

d~.s.podari Iijep i Dzen
suprug Hasib

Q et

i vjecn i rahm et,
6453-lod;:

Tvoi neutiesni
tvoju vieenu kucu
64S1·1Dd~

nasa drags marna

Dana

1.

6. 20ll. navrsava se godina od kada je preselila na ahiret
Dana 1. 6.2011.

WiNO go dine navrsavaju na ah iret m o] dragi suprug

SJECANJE se dvije gcdine otkako je preselio

MUNlRA (MUHAREMA) HRNjIC, rod. GUGAK
Viecno cerno cuvati uspomenu na tebe i sjecati se tvoie dobrote, plemenitosti i ljubavi koiom si nas darivala, Hatma dova ce se prouciti dana 3. 6. 2011. godine u dzarniji Dcnji Hadzi Ci pri j e dzurna namaza, Tvoii sinovi, snahe i unucad

IBRAHIM - IBRO HODZIC
S liubavliu i postovaniern, Tvoia Nudzeima

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI SELAM naso j dragoj

POSLJEDNJI

POZDRAV

D anas, !. 6. 201!. godi ne na vda vaju se d vi j e tuzne godine od srnrti naseg dragog rcditelja, dede, pu-

naso j dragoj ucen ici dragorn

rica i svekra

ANELI HADZOVIC
Od u pos len ika i ucenika M En ver Po zderov i Gorazde

AMINI (PEKIC) IMAMOVIC
Neb ti dragi Allah podari Dzennet, familiji sabur,

AHMI

IBRAHIMA - IBRE HODZICA
Po dobroti cemo te pam titi, S posrovanjern spomi-

ESO (SECO) TINjAK
1.6. 1995 - 1. 6. 2011.

SMAjO (SELVER) TRNKA
31. 5. 1982 - 1.6. 2011.
li j epi D :ten net i

SS

e
N

Rodica Nudzejima sa rnuzem i djecom i daj d~in ica Ram iza
1195-ttt

Nijaz, Jasko

7381-1"

niati i nikada te necemo zaboraviti, Tvo]i: Admir, Ehlimana, Naida, EI vir i Ariiana om· (ml>

Ne ka varn dragi Allah di.s. podari vjecn i rah met.

Vas i: Ize ta, Ald in, Dzen ita

Dana L juna 201 L godine

navrsava

se tuznih

gcdinu

i po dana cd prersne smrti nase drage majke, nane i supruge

ESME IBRISIMOVIC
Neb

ti Allah di.'. podari lijepi Dzennet i Pirie

i vjecni rahrnet,

Porod ice Ibrisirnovic

649-ltz

ESAD BUKVA
Danas se navrsava 14 godina od preseljenja

D" ahiret

naseg dragog cca, djeda.punca

1.6. 1992 - 1. 6. 2011.
U ZiVOiU si cinio dobra djela, a casni Kur'an kaze: )Ni tete prerna onorne kako ste radili, n agra deni bi ti." nO nim a ko j i bud u vjerovali i dobra diela (,inili dzennetske basce eel! prebivaliste biti, vjecno ce u njima boraviti i nece pozeljeti da ih necirn drugim zamijene", Neka ti Allah d:H. podari Iiiepi Dzennet.

ESO (SECO) TINjAK
1.6. 1995 - 1. 6. 2(111.

Zauviiek cemo te volieti i po dobrim dielirna te se siecati, Hans, Bahra, Lei Ia i Keno

KASIM (IBRO) DAUTOVIC
N eka ti dragi Allah podari lij ep i Dzen net.
Neka Ii dragi Allah dB .. podari lijepi Dzennet

Dana I. 6. 2011. navrsava se 10 godina
od sm rri naseg dragog

i neka ti ie rahrnet duh Tvoji: Miralem, Jasmina, Camil, Safeta, Mihada,
Melisa
MM-Indi

HAMDIJE MlRASCIjE
N eka ti dragi Allah po dari sve dzennetske Ijepote i vjecni rahmet, Supruga Emina, sin Bilal, snaha Amra i unuka Emina
1<I(Io3-1u

Tvoja unucad

Ilrna, Eldar, HaD", cerka Elrna, zet Sarnir

Dnevni avaz
Duboko ozalosceni javljamo rodbini

_.1._1'''''.

59

i priiateljirna

da je nas dragi

SENAID - TIPKA (SENADA) SACEVIC
nesretnim slucajem preselio

IZ SULTANOVICA na ahiret dan. 30. 5. 20 II. godine u 23. godini,

Dzenaza namaz ce se Ida n ja ti dana 1. 6. 2011. go di ne (sri jeda) posl ije i ki 0 dij e namaza na rnezarju Sacev ici u Sulta nov ici ma. Tevhid ce se prouciti prije ikindije narnaza u dZamiji u Sultanovicima, ~HME:r_ULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH OZALOSCENI: majka Ziba, sestre Sanela i Emina, nena Hajra, amidze, strine, dajdze, dajdzinice, rerke, tetkovi, re ostala mnogobrojna rodbina, kornsije i prijatelji, Priievoz ie obezbiieden iz Tuzle do Sultancvica i nazad, sa polaskom u 13.45 sari ispred dzamije na Kroicici.

POSLJEDNJI

POZDRA V

nasem drugu

SENAID - TIPKA SACEVIC
13. 1. 1989 - 30. 5.2011.
Dragi nas Tile uvijek cemo te se rado sjeeati i nikad te necemo zaboraviti. Neka ti dragi Allah

clz.s. podari

lijepi Dzennet i viecni rahmet.

Tvoji drugovi: CELIK, MALIK, SEMIR, ZANIN, EKO, STRESKO, MISUR
6:51·11~

POSLjEDN]I

SELAM

POSLJEDNJI

POZDRAV

o asem dragom si II U i b ra tu

KUKlC NEZIR
Dana 1. 6. 2011. godine navrsava se mjesec dan" od smrti mog dragog tate. Svoju bolest si podnosio dostojanstveno i pomogao mi da nastavim da :tivim, uprkos uzasu koji sam osjecao.

SENAID - TlPKA (SENAD) SACEVIC
13.1.1989 - 30.5.2011.
Otisao si iznenada N eka ti dragi A llah Tvoii: ali tvoi vedri lik zauvijek

Hvala ti na svemu, liubavi, podrsci i razumiievaniu
Sve ono najbolie Tvoj sin Amir StO postoji U rneni, dugujern tebi,

koje cu zauviiek pamriti.

ce

ostati u nasirn srcima,

dz.s. podari

Ii iep i Dzen net i vjecn i rahm et. i Emina
6:52·11~

majka Ziba, sestre Sanda

&18-1[...:

Dana Danas se navrsava 40 tuznih dana od kada nisi sa nama

I. 6. 2011.

D avrsava

se sedam tuzn ib dan a 0 tka die preselio

na ahire t !las dragi

DAMIR (MUHAREM) KURTOVIC ZORKA HADZIMURATOVIC
Svaki dan narn sve vise nedostajes, ali osrale su drage uspornene, Plemenitost i dobrota cinili su te velikim jepoj uspomeni onih koii su te volieli, Covjekom, a takvi se dugo pamte

i live u li-

Neb je vjecni rahmet tvoioi plernenitoj dusi, neb ti se otvore sva vrata Dzenneta, neka te dragi Allah dz.s. 0 basja svoi im !!u ro m. Tevhid ce so prouciti u srijedu, I. 6. 2011. godine u 17 h 11 kuei i"Josli ul, Dzernala Bijed ica 96f1V. Porodica: supruga Indira, brat Fahrudin . Dino, snaha Amra, bratic Faruk, dajdJi:a Fadil, tetka Raziia i svi oni rodaci i prijatelji koii su narn pruzili rijeei utiehe u naitezirn
140:5·1u

Tvoii: Enisa i Enis sa porodicama

trenucima,

POSLJEDNJI

POZDRAV

POSLJEDNJI dragorn prijatelju

SELAM

dragoj

i kolegi

AMINI
Porod ice: Vranac, Papo, Zgonianin i Teskeredzic
N02·]u

AVDI SKALJICU
Od Asima Crnalica

POSl,lEDNjl

SELAM

mom jedinom bratu

HADZISMAJLOVIC
Me] braco nemam Tvoja riieci da iskazem svoiu bel. Neka ti Allah dU_ podari iedina sestra Arnira

AHMO - AHMET

lijepi Dzennet.

1400-ltt

SjECANjE Dana 1. 6. 2011_ godine navrsava se deset (I 0) godina otkako je preselio na ah iret n as dragi

POSLjEDNJl SELAM nasem drsgom

l'OSLJEDNJl

SEtAM
Dell

AHMET HADZISMAjLOVIC
Tvoju dobroru i sve ono sto si za nas S ljubavlju ucinio pam tit cerno dok zivimo, Neka te u tisini vjecnoga Ijubav i neka ti ie viecni rahmet,

n asern dragorn

FEHIM SABLjICA
Tvoja dobrora sjecanju.

i plemenitost

vjecno ce ostati

u nasern

svijeta prati nasa

AHMET HADZISMAJLOVIC
Nase naivece bcgarsrvo ie sro smo re imali i ucili od tebe, Nikad neces biti zaboravlien. Neka ti Allah dt.!. podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmet tvoioi plemenito] dusi, Kcerka Mirha i sinovi Faruk i Ahmet
740-1-1[1

Tvoii: Dzemal, Sefik i Bahrija sa porodicarna

Tvoja porodica: sup ruga J asmina, kcerka Mirha, sinovi Faruk i Ahmet i unucad Melisa, Medina i Harnza
7404-ln

dvije god.i.oe~:i 3_ jul. petnaest godina cd smrri naii h dragih roditelja

navrsava] u se

SJECANJE na nase drage roditelje Dan. I. JUDO

POSLJEDNJI POSLJEDNjIPOZDRAV

SEtAM

nasem dragom Ahmi

nasem p rij a tel iu

HADZISMAjLDVIC AHMO-AHMET
Da ri dragi Allah d~.s.podari lijepi Dzennet,
Tvoji: Ljilja i Guja
1400-111

AHMET HADZISMAjLOVIC
Molimo Allaha dz.it da Ii pcdari dus i vj eei ti rahme r. lijepi Dzenner, a tvoioj

ADVUE SADAGIC
1. 6.2009 -1. 6. 2011.

HAJRD SADAGIC
3.7.1996 - 3.7.2011.

Hvala vam za liubav, plemenitcst i paknju koju Sole: narn prugafi. Neka varn Allah dz.s. pod ar ; sve dzennetske liepote. Zahvalna djeca ",,·j,d'

Tvoji: tetak Rem, tetka Naza, retak Hasib i tetka Mevla
1400-1u

Dnevnj avaz
Da na J. 6. 2011. godi ne navrsavaj u se tri god ine ad ka d a se na ah iret preseli
Q

_1._"',1.

61

ZIAD (ADEMA) IBRIC
1955·2008.
Drag; nas,
Ostali smo bez tebe rano, i nema trenutka a da se ne piramo kako bi bilo da si sa nama. i koliko bismo bili sretni zaiedno, Dan za danom borimo se da nastavirno dalie ... Utiehe nema, zaborav ne postoii, same ruga i pones na tebe, tvoiu plernenitost i dobrotu.

N eka ti drug; Allah d

z.s.

po dari Dzen net i vjeen i rahmet.

Tvoii: supruga Nisvera, kcerka Kanira, sin Amir, rnaika Fatima, mac Adem i csrala porodica

SJECAN]E

Dana 1. 6. 20 II. godine na vrsava so godi na dan. otkako j e na ah iret preselib nasa drag.

Prvog iuna navrsava se sedam dana luge i bola otkako sa nama nije nas dragi

BRAjEVIC ZIjU
I. 6.2004 • 1.6.2011.
Vollim te Tvoji J aso i Diana
?38~·lu

FATIMA KUTJES
Dana 1. 6. 2011. na vrsa va se 7 dana preseljenja na ahiret Sjecanje i ljubav prerna tebi ostaju dok zi ve oni koii te vole. Ozeloscena Tevhid sari, Dorodica
1. 6. u dzamiji Soukbunar u 14.00
0d

SALIH (SABIT) IBISEVIC

N eka I; Allah di.s. podari li jepi Dzenn et i vj ecni rahmet,

M.LADEN GAKOV) GRGUREVIC
S Ijubavlju i dubokim postovanjem cuvamo uspornenu na tebe, Misa zaduznica se odrzati u sriiedu 1. 6. 2011. u 18.30 u crkvi Svetcg Anre na B istriku.

Po dobrom te pamtimo, s ljubavlju spcminjemo iu srcima nosirno.
Tvoii: kcerka Sabiha, let Edvad, unuke Meriha i Mirha, unuk Imran i prija

ee

ce se prouciri

Ozaloscena parodic.

Sem..

"""go

POSLjEDNJI

POZDRAV

Dana I. 6.2011. otac

gcdine navrsavaiu

se 52 dana otkako je preselio na ahiret nas vcljeni

AMINI IMAMOVIC
Kcerki nase radne kolegice KOLEKTIV LABORATORIJE VRAZOVA
13-91-L!l

BAJRO HUJIC
Tevhid ce se proueiti u perak 3. 6. 2011. godine poslije dzuma namaza u dzamiii u Liubovcicima ..

ozaloscena

porodica
6463-lod;!;

Dana

I. 6. 2011. godine

navrsava

se I

godina otkako nisi sa nama nas dragi

POSLjEDNJIPOZDRAV

POSLjEDNJI

SELAM

SVLEJMAN (FEHIM) MUSIC
MoUmo Allaha dt.s. da te obaspe miloscu, da ti orvori dzenuetska vrata i srnjesti te na nailjepse i najuzvisenije m j es to, kako si i zasl uzio.

AVDI SKALjICU AMINI IMAMOVIC
velikom coviek u i bra ru naseg prijatelja

Ponosni smo i sretni sto si bio sa narna, sa nama si uvii ek i viecno ceS b iti iako te nema med u nama, Neb ti Allah dots. podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet,
Tvoii najmiliji:

Pore d ica B egtasevic Zafir Kajevie

porodice Music, Kalajdziia

i Beliit

i Muski rukornetni

klub Gorazde
3f11-]8G

nn-lu

AHMO HADZISMAJLOVIC
Abi nas plerneniti Voliel; smo te . Falit ces nam .
1l9l~![l

Dado, Zoze, Sarnir

62

"'iO'i, I."""","; "'''

Dnevni avaz
Obavjesravarno rodbinu, prijatelje i kornsije da je nas dragi

AHMET (ISMET) HADZISMAJLOVIC - TRAPPMANN
preselio na ahiret u nedjelju, 29. maja 20 II. godine u 59. godini, Dzenaza ee se klanjati u srijedu, I. [una 2011. godine poslije pcdne narnaza u harernu Careve dzarnije, a ukop ee se obaviti u 14.00 sati na bakijskorn rnezarju FALETI(:J 2, Priievoz obezbijeden ispred Careve dzamiie sa polaskorn u 13.30 sari, do rnezaria i nazad, ONI KOJI SU IZGUBILl DOSTA: supruga Jasmina, kcerka Mirba, sinovi Faruk i Ahmet, sestra Amira, unucad Meli,sa, Medina i Hamza, tetke Naza i Mevla, tetci Rezo i Hasib, punica Hasna, familije: Hadzismajlovic, Bihorac, Zuko, Salkanovic, Avdic, Dzaka, Karic, Mulie, Sukalie, Redzovic, te ostala rnncgobrojna rodbina, prijatelji i kornsije. Tevhid

Kuca 2\310s[i: Gorusa br, 2.

ee se

prouciti

is tog dana posliie pcdne

narnaza

(i 3.30 sari) II Bijeloj dlamiji

- Vratnik,
140..,,,

Obavjestavarno

porodicu, prijatelje, poznanike da je 31. 5. 20 II. u 77. godini ah iret nail dragi su prug, 0 me, svekar i dido

preselio

na

TUZNO

SJECANJE

Obavjesravamo

rodbinu,

prijatelje

i komsije da je naS dragi

AHMET (lSMET) HADZISMAjLOVIC TRAPP MANN
preselio na ahiret u nedielju, 29 maia 201 L godine, u 59. godini, Dzenaza se klanjati u srijedu, I. juna 20 II. godi ne posli j e po dne narnaza u harernu Careve dzarnije, a ukop ce ;se obaviti u 14.00 sari na bakijskom mezariu FALETICI 2. Prijevoz obezbijeden ispred Careve dzamiie sa polaskorn u 13.30 sati, do rnezarja i nazad,

ee

TAHSIN-

TASIM (MUJO) HARACIC
1934- 20ll.
iz Bugojna

MUNEVERA SKUNDRIC, rod. SARAjLIC
1.6.2008 I.6. 2011. godine S tugorn u srcu, v'jecno cemo cu va ri uspom en u na tebe i tvoja djela.
Tvoji najrniliji
6471-tfldZ!'o:

ONI KOJI SU IZGUBILI DOSTA: Jasmina, kcerka Mirha, sinovi Faruk i Ahmer, sestra Amira, unucad Melisa, Medina i Hamza, tetke N aza i Mevla, te tci Rezo i Hasi b, p unica Hasna, famili ie
supruga Hadzismajlovic, Bihorac, Zuko, Salkanovic, Dzaka, Karic, M ul ie, ubi ie, Redzovic, Avdic, te ostala m nogo brojna rodbiqa, prijatelji i ~omsije.

OZALOSCENI: supruga Azra, sinovi Elvis i Harndija - Ado, kcerka Aida, unuk Ahmed, snaha Emina, sestre Fatima, Hajrija, Halida, snaha Vahida, porodice: Haracic, Ibrahimpasic, Liubuncic, Suleirnanpasic, te ostala rnnogobrojna rodbina, prijatelji i poznanici. Dzenaza ce se klan j a ti 2. 6. 20 II. go di ne (cetvrra k) u 11.00 sati na rnezarju G la v ice - B ugojno, poslije ikindije namaza, Tevhid ce se prouciti u kuci !alos!i .. ul. Sultan Ahrnedova 19 u Bugojnu,
0465-1,.,

S

TEVHID CE SE PROUCITI ISTOG DANA POSLlJE PODNE NAMAZA (13.30 sari) U BIJELOJ DZAMIJIVratnik, Ku ell Zalo.ti Gorusa br, 2

III

1'0SLjEDN]II'OZDRAV dragom prijatelju

Dan. 31. S. 20 It, nevrsilo se deset tu ltD ih go di na 0 d sm r ti
drage nam majke

inane

I'OSLJEON]II'OZOBAV maici naseg jarana i kornsije

Dbavjestavamo rcdbinu, pro ;jaIeli. korn Ii je da. je nasa ei drag"

AVDI SKALJICU

DlBEMUZUR
Raja sa Vojnickcg

i Alipasina
641O-lm:l::!;

~
DIBAMUZUR, rod.MEMIC
preselila na ahiret u ponedjeljak, 30, maia 201 1. godine u 82, godini. Dzen aza ce se obav it i u srijedu, 1. jun. 2011. godine u 14.00 satina gradskorn grobliP- VLAJ(;OVO. OZALOSCENI: suprug Sead, sin Suad, unuead Ajln i Alen, sestre Kim, Zlara i Fahra, ses rricne Berka) D iian a, inka ~Maja, zaove Hami da ; Emina, te porodice: MuZUf). Memi~ j. osrala _:nn(i$.o~ brcjna rudb ina, pr ijatelji 1 komsije. Tevhid ce se pr~u~;,~ iSl?~ dana u 14.00 san L1 dkamiii Istiklal na 010<0;,

MirosIav, Anesa i Larisa Tomic
il%·11t

ZUHRA (RAMIC) SABANIJA
2001ZOllo POSLJEDNJl SELAM. iz Visegrada Tvoj odlazak ostavio je nama veliku prazninu i bol kojuvrijeme ne rnose lijeeiti_ Nekn je viecni rahmet rvoi oj plernenito] du!i i neka [i dragi Allah podari lijepi Dk:nnet. Tvoji najmil iji: sin Muh:lUDU

POSlJEDNJI Nezaboravnoj

POZDRA V braticni

AMINI IMAMOVIC, rod. PEKIC
S ljubavliu,

AHMET HADZISMAJLOVIC
Porodica Linea: Dzevad, Vahida, Semir i Leila Emir i Dzana
7414-111

o

terka Rizaieta-

Nina sa sinom Aminom sa Floride
741Z·11t

Berino i unuk Benjamin.

med, snaha Salkuna,

ka

Kuca zalosli: Brcanska br.
17/X1I
III

NI3-ltL

I'OSLJEDNJII'OZDRAV majci nase drugarice

Danas se navrsava sedam dana otkako sa nama niie na~ volieni suprug i tala

Selme

AMINA IMAMOVIC
S tugorn

FADIL KURSPAHIC
i ponosorn
zauvijek cerno cuvati najljepse i Enis sa Amilom uspornene i sjecanje na tebe,

Drugari TV 2 O.S. SAFET BEG BASAGIC sa uciteljicom

Lamijom

Prasovic
74 L5>-111

Tvoii:

Mira, Haris sa Vedranom

Dnevniavaz "'-""."_"'".63
Duboko ozaloi;:"el1i obavjestavamo prcselio ua "him
Dzenaza

rodbinu,

priiatelie i kornsiie cia ie nas dragi 91. godini.
u 17,00 sari, po-

HadZi MUjO (HALlL) BANDA
1;1

... Za ova] trenutak - pripremajte se . (hadis) Duboko ozaloscen; obaviestavamo rodbinu, priiatelie i komsije da ie nasa drags

utorak, 31. 5_ 201 J. godine
u srijedu, 1. 6.2011.

1;1

ce se obaviti sl i ie ik in di j e narnaza,

gcdine

AMINA (SEAD) IMAMOVIC, rod. PERIC
presel ila na ahiret u utorak, 3 L 5. 201 J. godine u 39. gcdin i. Dzenaza ee seobaviti u SRIJEDU, I. 6. 2011. godine u 14.00 sati na gradskorn mezarju VLAKOVo. OZALOSCENI: suprug Haris, sin Emir, kcerka Selma, mac Sead, maika Mevlida, sestra Amira, svekrva Muvedeta, zaova Jasmina, ZCI Faris, sestricna Farah, amidza Zijad i amidzince Halida sa djecom, te porodice Imamovic, Pekic, Kekic, Kahrirnan, Hadzihalilovic, Rarnovic, Cetinic, Kajanija, Stojadinovic, Gogalic, Grebe, kao i cstala broina rodbina, prijarelji ikomsiie. , Tevhid ee se prouciri isiog' dana u 14,00 sari, ul. JUKICEVA 49/IV (stan Pekic), RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
III

na harem u Z. b rdan i - Bjel im iei. Rahrnetullahi aleihi rahmeten vasiahi OZALOSCENI: siaovi Salko, Esad i Niiaz, kcerke Hata, Zejna, N(>· fa i Hurija, brat Duran, sesrre Nefa i Hurija, nevjeste Mirsada, Emina i M unevera, zetovi Alija, Avdo, Zejnil, Ahmer i Ibro, sure Huso i Duran, svastika Rifa, unucad i praunuead, porodice Banda, Landzo, Pintol, Fisie, Muian, .'IIiivo, Si dran, Vilic, Gaean ica, Memi dzan, POlUr, Macic, KUrIO" i c', He b ibov ie, Keric, Tresnjo, Ekic te os tala rnncgobroina rodbina, prijatelji i komsiie. Prevo. obezbijeden u 15.30 sau sa autobuske stao icc Kolonija sa zaustavljanjem u Giavicinama,
P-[I

S velikim bolorn javliamo rodbini, priiateliima
susjedima da je nas

j

,-------------,

Duboko o~"lo!c"ni cia ie 0 a~a draga

obavlestavamo

rodbinu, priiatel]e i komsije

Obavjestavamo naSa draga

rodbinu,

prijatelie i poznan ike, cia ie

DRAGOLjUB (DUSANA) SIMrC
preminuo 30_ 5_ 2011. godine u 78_ Sahrana oaseg dragog pokoinika obavit ee se 1. 6.2011. godine u 14.15 sau 9a gro~liu BARE. OZALOSCENI: kcerke Ana i Tarija, zetovi Mirno i Zel jko, un uk Marco, Kovil j ka, N ada i Petra, Vjekosla v i Ivan, Zoran, Sinisa i Nebojsa sa porodicarna, Anita, Mihaela i Ivana sa porodicama, porodice Simi':, SroSic, Josipovic, Ba,it, Curguz, re osrala rodbina i prijatelji. Kuca zalosri: ul, lukiceva br. 72. '"
godini ..

BELKISA (SULEjMAN) CICRO, rod. COSIC
cline u 4S. godini, Dzenaz co se obaviti u SRIJEDU, I. 6_ 2011. godine po,jije ikindije narnaza (171:; sari) no mezarju CICRE - TARCfN. D:fe:rJazilpgla:r;_i ispred pcrcdicne kuce. OZALOSCEN1: suprug Huseiin, kcerke Senida i Sedzid., maika Serifa, svekrva Tidza, brat Hamza, sesrre Sabahera i Amira, diever ~Has-a [] i Resa d, 7..3 eve Fa ta i B iba, sna ha H ajra, ze tov i Mehilled i Arrf, amidga Smail, strine, tetke, dajdle, jetrve Mirzija i Raziia, braticl, braucne, sesrricl, sestrlcne, terici, tericne, dajclz_i6i, dajdzicne) djeveridi, djc,!e.rictlc zao'VjCi, z~~Vict ..e, amidziei, arnidziene, reporcdice: Cicko, Co. ic, Jabie, Klisura, Koxic, Muhihit, Bairakrarevic, Pejl.it, Basic, kao i ostala brojna rodbina, ke m:§ije i pri [a lei [i. Tevhid ce se prouciti iseog dana posliie ikindije namaza u cUamiji dzemata J"palaci. RAHMETULLAHI AT_EJHA RAHMETEN VASIAH ru
L

preselila na ah iret u urorak, 31. 5, 20 II., go-

FEHMA (rod. STOVRO) HIDOVIC
1934 - 20U. dana 31. S. 2011. godine, iznenada u 77. godini preselila na ahiret. Dzenaza rahmetliii ee se obaviti u sriiedu, ]. 6_ 201 L godine, u 14.00 sati, U Sarica harernu, gdje ce serahmetlija i pokopati, OZALOSCENI: sinovi EMIR i NEDZAD, snahe FEHMA i SELMA, unucad IRMA, ERMIN, 5ELMIR, EMIRELA, praunucad TARIK i MEDINA, snaha RABIJA, bratic NIHAD, bra,licoa ALISA sa porodicarna, kornsinica LJILJA RAIC, porcdice HIDOVIC, STOVRO, ZEe, REPUH, JAKlREVIC, ZUKIC OMEROVIC, DZAFERAGIC, FJDAHIC; ostala tuncgobrcjna rodbina i prijatelji, "'-'0>0

., Zu ovai trenutak - pripremaite
Duboko ozalosceni obavjestavarno

se . (hadis)
rodbinu,
0

ko msi j e da j e nas dragi su prug, mac i ded

prijatelje

i
Duboko ol;31o~c,eniobaviesravamc Obavjestavamo dragi rodbinu, prijatelje rodbinu, priiatelje i komsi]e ~

prof. RAGlB (SMAjO) HADZIC
preselio na ahiret 20 II. godine, u utorak, 31.

i komsije da ie nas

da je nasn draga

s.

HUSO (MESAN) BUBALO
preseli a na ah iret u U torak, 3 J_ rna[a 20 I J_ gcdine u 85. godini. Dzenaza ee se klanjati u srijedu, 1. 6.. 2011. go dine poslije ikindiie namaza u harernu JASENICA ked taplj inc, a u.kop ee se 0 ba vi li u 17.00 sad na mezarju JASENICA kod Gapljine. OZALOSCENI, sioovi Emin i keeri Z.jna i Fatima, snabe Senad. i Zijada, zetovi roo i Ramo, [e unuead: Elma, Belma, Ema, Selma, Ervin, Edvin, Sejla i Eddi,!e porodice: Buba.lo, Lizde,. Sulej manovski, Col.kovi';, Dwlot., MaLic, Hasanic, J a· ~vin, Sos., Lep"re, Demirovi¢, Sm.ji.;, te mnogohrojns rodbin.,. prijatelji i komsije. 7),S-I"

hadzi EMINA BERISA, rod. MUSLlC
Pres.'HlO~' ahire u. ponedjeljak, 30. maio . 201], godine, u (;4, gcdini. Dzenaza ce se obaviu u eetvrtak, 2_ iuna 20 I J. godine u 14,00 sari no mezariu RA VNE BAKIJE. ... .. Prijevol obe.•bijeden i,prod AMKOKOMERCA n. Apek,u .. pojasko"'l4 l3, 15 saLi, do mezarja i nozad OZALQSCENI: kcerko Mube,o, le, Ramo, unucad Ajnur, Ajdin, Azil i Amilla, praunuk Mikiail! brab Latif~ B'e,Cil"~Alija i Hairo, scstre Hadzira} Ramiza ,j Ha:jra, :sna_he Songu.l} Marijaoa, Vajna] Munira Te,mima i Dzemils) ze( Esad Ie porodice Bcris.a M usl i~!Pelt mc'l.~ CaJa!~ Ko b i,1i:lr $0 rI,j ja i o$taJ a m rnogQbroj!na rodb ina, prij.,el j i i ko msij e. TEVHID CE SE PROUCITIISTOG DANA U 14,.00 SATI U DZf)Mljl NA ANEKSU. KUCA ZALOSTI: CAZINSKA be. 52_ III
J J J J

DlCnJZa. ce se obaviti u SRIJEDU, I. 6_ 2011. godine u 14.00 sati na gradskorn mezarju VLAKOVO. OZALOSCENI: sup ruga Enisa, kcerka Belma, sin [esenko sa suprugom Lenkom, unuk Berin, unuka Melis., brali 6, bra[icna, seslriCi i sestri ene, [e porodi ce Hadzie, Ia:larb egovic, Lekic, Lekic, Zukanovic, Graci c, Ren.i c, S u ,a, Ku stu ri ca, Avd ie, P~rva.n, kao i os rala bro j na ro· dbina, komsije i prijalelji. Tevbid ee se peouoiti is tog d.ns u stanu rohmetliie u 14.00 sari, ut OLlMPISKA 3SNI, MOJMILO. RAHMETULLAHI ALEJHl RAHMETEN VASIAH
III

SOSNA I HERCEGOVINA FEDERAC1JA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U S"'"RAIEVU Braj: 650 Mal. 124688 10 Mal, S'ilrnjevo) 2g, 0- I. ::20 1O. g:odi [JC

da p rilogc dOS~LWI je.nc U.l Lu~bll mo~c p-odici

u zgn7

cli ,ud •. Obi:9vje-sm,,:;} S-C: lu:zenL da na OSnOVLJ N. 70 Slilv t. F BiB ~l.Iieni ie duia.n !1sikas!1ije u roku od

zpr-a~
30 dalJ
i!

Z'a pogrelme

us/uge, .trgovinu iproizvacJnju Sarajevo

o ago "'Or .na lll.lb ..~trloOrabi li ['a2uml jiv
J

dOS10lVit'i

s.udu pis.me_1l i od,govor

[la III ibu.

OPCINSKI
SH:mi~it"
1.1

SUD U SARAIEVU, ,udij' Radivoie
:pravnoj slv3ri m:iitclja JP ELGKTRO-

i siJdda "Li';.ui ; ozna,ku :s ud:a, ime i pre.:;d me, QdnosnQ n a:7.i.,pra'Vne osobe prebi1i.'sliste ili bori3"i~teJ odnos:no si~dihe stranilb
J

MEDi.us ISLA.Ms-Iili

ZA]EDNICE SARAJE'IO .

71000 Sarajevo, Bjstrjk do broja B Pokopno druiltvo "Jedileri" - Sarajevo, pruza pogrebne usluge po najpovoljnijim djenama, omogucava br.zu, kvaliletnU i jednostavnu organi.laciju dzenaze na podrucju Kantona Sarajevo i Basne i Hcrcegovine, Ie naj'povoljnije uslove za prijevoz umrIib;2 inozemstva. Cjelokupna organ.izacija dzenaze (posljednjeg ispl"aeaja umrlog) obavlja se na jednom mjeslu, alraktivlloj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam hrace, u neposrednoj hErin; trolejhuske okretnice na AUstrijskom trgu, B;strik do hr. 8. Svakim danom ad 0-24 sata., Varna dostupan telefon: 033 712·800,£a)(: 033712801.

njihovih

:2:<lkonskih l8slupnika

i plino~

BIH "ELEKTRODISTRIBUCIJA", Silrajcvo) till. Zmnja od Basne broj 49) prOlt,l tu7..enog SUNCE BIB OSIGURANJE SARAJEVO, Soukbunar br. l) Stlraje\'o> radi dug9.! YSp. 23,60 KM~ na
os no 'L'Uelana 348, SHIV .3, Z3kona 0 pam iC.tiom po~

PRIVREDA

("SI. nol·in. FBiH" hr_ 53/03, 73/05 i 19106, u d ali n jem teks [l] ZPP)J buduc.i: dill t u ~en i IJ e stan u je na adresi. pooljednj eg poznawg, bora vi.~lat 0 bjavlj uje; ,,"pku

moon ik., oko ihim ,j", prod",., 'po"" ,.dn.j i>j'v. i po(pi, podnosilelj. (1:1,334 zpp·. FBiH). U edgo. \'Oru ria lu:?::b '[uic:c.j 6e- i:nati moguee procesne pri11J' gOVOl'e i h::jasn id se d3 1j P rb:n~je iI t ospor.ava posutvlj<ni,",beni z,b'j<v (01.71, ".v I. ZPP-, FBiH). Ako luzeni OSPQ,[::iVOrlJ~b.elli ~~b\jev~ odgo\l'Q,r n8 [Uzbu In ora sad r~J] ti i r.ilzl age i1: koi h :s.e nl~_bcni 7.;j],h tj¢v o:spora VOl:,tin jcn ice n3 koj ima jcnie,e te I1ravni osnov w~.n
j

w.

:t:.i.IS1iva 1

s;v'Qje (Js,"Qde! dQknze koi i:m9 se Ulvrduiu
J

za n:avQde t\.liclJog

~e t,tn,~ (cl. 7l.

OGLAS
Dana

"." 2. ZI'I'·. F Bill).

2). m. 2010. go d.inc ull.i tel j jc: podni pro,;" '".~.Ilog rod; duS_, "'p. 23,60 KM_
t.ro!i da sud donc:sCl: p.rcsudu kojom

Q,

tuzbu

Tu.:thom

Ec oba.,e:;:::l;1liul2:·enog da mu na ime du_g:ajsph~j bmos od 23 J60 K M) S"i! P ri pada tuci III ~,;j]konsk i m kiI mil ram a! sbodno Z.a.konu. 0 visin.i. SlOpe z:nezne: ka.mate i IQ: • no i,noo od 8,05 KM poeeY Dd 1 j_ 02_ 2009. god.i""
do i:splau:)

Tuzen,j moze u Od.gO"Li'Ofll na ruzbu~:l najkasniie n8 pri prern nom rof ~stl podn ijc li prot iv tuzbu (.c_I, 4. t 7 S1 •. " I, ZPP-. FSiB), Kad tu:ten~~kQme je klredno dOSI::lvljens. i:Utba II tojoj i e luiillic prcdloz._io '0 [ilno~IZJjjc prc:sude lbog pro
7

9irn~JE~
tel. 00387 00387 (0)33 533-763 (0)33 233-062 mobitel za inostranstvo
www.bakije.com

POKOPNO DRUSTVO

SARAJEVO

(J'u~t~.nj~ ne clostavi pis.neni Od.gO'Ll'OT lu.~bu u zana kO!1skom ro'ku! sud .ce donijed pre~udu kojoJIL ;se
u:)'liaj a luzbJ:.n i :t3h ljcv (pr~u
05

OSNOVANO 1923
Pokopno drustvo"BAKlJE" vesi peevoz umrlih jz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima organizuje dZenaze na teritoriji Bil-1.
mobJtel 00387
fax 00387

da lbog

prop

IJ~

ltmj a)]
n,QV:;! n

- n.

i,.no, ad 15,55
pod

KM poCev od 11_ 06_ Z009_ godiicnog ]lOSlupk3) SVt;. ro~ u pri j e [.n jom priJll,I dnog ilvrlienj3_ Smatr;j

im a kQ joe LU ~b e,n i zs h ~iev 006 gled no neo:s (01. 182. ,lav 1. ZPP·. P BiH),

ne do i5iplat~ ut rla.k nad u lroskov;3 paIn kll 011 IS dana Oba vj e~ ta\l3 oba .... jenom 1 objllvljlvillJja Odgovor pozivom na tuzbu sa prilol.i:m.a s.e p red~ ~e sudu u do1.1.

(0)61 131-788

\lOotj no m, b roju p.rim jera.ka za :sud i pro [i\"n
na b roi predmem.

:s [ranku,

se mien Lda se clos lava pismcna
pTQ~ekolI'! roka ovog pis.mena u dncvnirtl

(0)33 447-122 0049(0)16093427808

od ]:5 dB IJ a! Qd dana novinama Radivoje

Sudij.
Stanj_~ic

FB iH! l

(!.:3_

Ogl:aStlOj

t~bl i S IJ da~ ~e se is d obs \l'jdna..... a

S SIC:mozemo I Francuze

BEPBEZENTACIJ,A Pripreme za Rumuniju i Albaniju

64

Dmwnl avaz, srijeda. L junUlipanj ,,011.

Sport

Izazua I za pruo mjesto
Rumuni su pod pritiskom, jer vee na poceikumamo ana sto nam treba, ali nemama ekipu koja maieigrati zatvarena, kate selektor

Ncgornetna reprezentacii. Bosne i Hercegovine
jucer [e u Hrasnici obavila prvi rrening u kornplernorn sastavu, Zapravo, n ije bail bio kornpletan, ier se j05 nisu

bili pojavili Z vjezdan Misimovie i naknadno pozvani Mebmed Alispahic, ali ie selektor Safe! Susie konacno imao uviere da organizira utaktuicu izmedu dva lim •. Ipak, Kenan Hasagic ie morao igrati u poliu idos ta dob ro j e to odrad io.

Odluka

0

sastavu

. A [mas fera je odli ~lIa. Moze se reci d a s u zdra vi, iako se Darke Maleli': zali na slabiie belove, Pricao sam S3 Zviezdanorn Misi-

'Rumuniiu
Reprezentacija Bukurest puruje ujurro carter-letom

SUlra u

Susie II razgOVOfIJS nasim novinarom: 8oli! smo or! Rllmllna s raktikorn:
- Nemamo ekipu koja rnoze igrati zatvoreno i na kontranapade, Imamo dobru sredinu i fenornenalan napad, Natragsmo malo ranjivi, jer same od Luksernburga nismo primili gol, ali Sam zato uvjeren da Rumunirna mozemopostici jedan ili d va pogo tka - kaze S usic, Selektor od Rurnuna ocekuje da napadaju, jer ie imperativ pobjede na njihovoj strani, ali kaze da im a prec ih s t vari za razm iSl j an je od toga ka ko Ce oniigrati,

(F,/,; F. Foe,!

BiH u
surra iz Sa-

Papae bi dobro dosao
S obzirom na to da 5U otpali Se] ad Salih 0 v it i Muharned Subasic, pitali srno Susie' misli li da bi mu, ipak, dobro dosk usIuge Salle Papca, . D. ne mislim d. ne

rsjeva. Iltakmica se igra u peta k u 20 sari po nasern vrem en u. Sud iI ce Jonas Erikson (Eriksson) iz Svedske.
movicern i dobio uvjerenja d. ce biti dobrn - raportira Safer SU5ic. Kako demo n astu pi ti u Rurnuniji, pitanie ie na koje selektor jos!le n u di odgovor. - Nisarn cdlucio, al i j mam dovolj no vrerneu a. Donijet eu odlu ku uoci utakrn ice - rekao je, ali [e ipak pori udio nesto u vezi

bi, ne bih ni pricao s njirn, No, nije bio .sprernan odazvati se i Zao mi je zbog toga. Vjerujeru da bih sa SaSO!)) imso malo vis eraspolozi vih op cija • kaz. Susie. .
bolji i totreba pokazati i u Bukurestu. Sviesni smo toga da s do brim rezultatom elirniniramo najozbiliniiegprotrvnikaiz borbe

Bolji smo
- Mene Rumuni ne interesira] u, same me zan irna

moi tim. Oni moraiu dobiti, N a rna j e prednos I to SIO, kada utakrnica pocne, mi vee irnamo 0110 sto zelimo. Oni su ri koii moraiu nesto uraditi tv rdi Susie te dodaje: - N e bih volio da ishod iz Rurnuniie sugerira da ie nasa pobieda u Zenici bila
slucajnost, Pobijedili ier to niie tako, smo zato sto smo

n
Kvalitetniji sma ad
E-din u Dzeki n ii" ba~ take lako, Gdie god da se pojavi, nastane euforija u koio] niko ne gleda druge igrnce nego svi lIce iskf uei vo za niim. Take ie bilo i iucer, Uoci
treninga reprezentacije Bo-

za drugo mjesto.I ne samo to. Mozda mozerno dcci u si Iuac iiu d a. cak izazo verno Francuze za prvo mjeSIO. M.T.

Mlada reprezentacija BiH danas pocinje novi ciklus

Mlada reprezentaciia Bosne i Hercegovine veceras u San Marinu pocinie novi kvaliflkaeioni eikl us, za Evrop· sko prvensrvo 20 13. godine. Nase mhde nade u San MarillO su dOpll!Ovale u po· nedjeljak, spremne da pobjedam Olvore lakmi&:nje. - Sveje II najboljem redu. 1mali Sma dva rreninga da sa· da. Purovanje nije bilo lake, igraCima je rrebalo malo vre· meua da se odmore iadap tira· i1l.Raduje me stO su svi zdravi i spremui. Favoriti SmO i ua· dam se da cerna veeeffiSosrvarin pobjedu - kaZe selek!Or Vlado J agodie, kojem ce ovo biti debi na klupi mlade reo prezeutacijeBiH V gcupi sa San Marinam i BiH jn.! su Kipar, Njemacka, Bjelorusijai Grcb. V lakm iea n3 stadionu Sera val je pocinje u 20.30 sa ti, a vodit Ce je EstQnac Eiko Sar (Saar). M. T.

JagOdiC Zeli DObiedu u debiiu

sne i Hercegovine u Hrasn i· ci bio ie prva meta svih prisutnih, . Pa sta vise da kazem.samo se ponavljam svima·, go· yorio je kroz smijeh Dicko, ali je ipak, celicllih nerava, prislajao prlei svakome ko je ro za rraLio.

bar rezultat napadac Sitiia vidi u najiednostavnijoj ci· njenici- bolji smo od Rumunije, . Valjda se 10 mcglo vidjeti iu Zen iei. Ako 0.digram 0. bolie nego ~to. su 10 ucinili Rumuni na Bilinom polju, mozemo do. dobrog rezultata- rvrdinassrrijelac,

Posljednjasansa
Bio bi zadovoljan i remijem, aLi Ivrdi da nc treba biti previseskroman. . N erijesen rezulIaI llije los, ali se ipak nadam boljem ishodu. Treba pokusaIi pobijedili. Monmo imati na umu 10 da jeovo Rumunima posl jedn ia sansa, ali ism [ako, mommo i vjerovati u sebe i u svoje mogllc-nosli - reo kaojeDzeko . N as napadac osvrnuo se i na povredu Sejada Salihavica. - Zao mi je zbog Seje, sigurno hi nam muogo pomogao, ali sma u dosa da!in jem IOl::U l::valifibcija u svakoj utakmici bili liseni njegove pom0.6 Pa SmO ipak pokazaIi da mOZemo igrar; dobra rekao je DZeko. M. TANOVIG

Tvrdo .i tesko
Zvijezda Manc~tersirija, koji jc u prvom susrem s Rum unima bio slTijelac gola za pobjedu, u Bukurcllu o&:kuje lvrdu ilclk U ulakmiru. . V Bukurdtu neee bi!i iSla utakmiea kao u Zeniei. Na Bilinam polju smo imali veliku podd ku, koja n as je nos.il a do preo kre!a, al i Ce u Rumuuiji bili ebrnuto. KalOuda je nezgodno igra Ii n a 10m stadiouu, ali ja SmatrBm da SU !amO svi stadion; slitni ida to nece im ati n; kakve veZe - prenosi Dzeko svoj" oeek ivan j a. Argument za uadu u do.-

81/bifa' BiH veceras favorl/

Onevn; avaz, snleda, 1. iunil1;Jla~i 2011.

65

Napeta situacija u rumunskom taboru

LUCeSBUinaCe oreterira Odbra u. ali ce ..rOliu liH igrali sa Iri naoadaCa
Predsjednik Rumunske federacije tvrdi da ce selektor dobiti otkaz aka ne pobijedi BiH

--

Hurnuna e Vjera u svoie rnoqucnostl

S8

II

Ii

Mlltu u IItakmici u ZiJnici: Predvadi napada~kll trajku Rumuna (Specijatno za "Dnet>ni assaz" iz Buk1lreila) Uoci utakmice protiv Bosne i H ercegovi ne situscija II rurnunskom taboru je vr lo n apeta, Govor ka se d. ce, bez obzira na rezulta I,selek to r Razvan Lu ces· kU" (Lucescu) napustiti kormilo rima te da je vee dcgovorio da u narednoj sezoni vodi Rapid iz Bukuresta Lucesku nije u nimalo dobroj siruaciji. Poslije Zenice, predsiednik Rumunske federacije M.ircea Sandu (Mircea) javno gaje kririzi rae, P rv i cov j ek fud bala uzemlji vee [e naiavio da ce, u slucaiu cia Rurnuni]a u petak ne pcbijedi BiH, uruciti Luceskuu koverru s otkazom. Sandu ne krije cia vee rrazi n j egovag naslj ednika, Lucesku nije izgubio samo povierenje Federaciie nego i cjelokupne javnosti, ali se i pored toga oceku j e da publika bude na njegovoj strani, ponajvise zato oJ to je za borili ste izabrao sradion Rapida, Navijaci b ukureskcg kluba 0 isu zaboravili da ih je upravo on doveo do cervrtfin ala K upa UEFA u sezoni 2005/2006, S obzirorn na to da reprezentaciia Rurnunije nerna vi1ie ta kalkul irati nego

ee ici isklj uCivo na pob jedu, ccekuje se da ce Lucesku traziti da se go] BiB nap adne iz svih raspolozivih sredstava, To mu nece biri lako, jer [e on, inace, strucniak koii ieoriientiran prvens rveno na 0 dbran u, Ipak, s obzirom 03 to da se Rumuni suocavaiu i s teorerskom eliminacijom, Lucesku ce pOeeri sa tri napadaca, a to ce bid Adrijan MUIlJ (Adrian), Siprijan Marika (Ciprian Mariea) i Lusijan Sanrnartean (Lucian).

A. KIJARAS

(A"lOr

fek.staje

s

nouinar rmunskog dl!evnik" ''IIdevarnl'')

Feda DUdie raSHlnUO S Uaraidlnom
110- N aj bolj i strijel ac Prernijer lige BiB u 2010. godini F eda D uwe ruskin uo [e ugover s hrvarskim prvoligasern Varaidino.rn., za ko] i j e nasrupao u proslo] sezcni,

- Nisam osrvario one !ito sam ocekivao, u cemu su me sprijeeili ozlieda i spiel okolnosti zbog kojih nisam uspio zadobiri povjerenje (Jenera. Pocetak je bio solidan, ali sam se pos-

Iijepreselicna klupu irijerko igrao. Zbog tcgasarn s klubom postigao sporazurnni raskid ugovora i sada sam slobodan igra/' kaze Dudic, S.P.

Oiekina kapacka: Jasan lnak palrialilma

za reprezentaclju nile teillo naei mOllU
Sezona j e b ila naporna, prezentari vne susrete docekuje bez rnoti va, jedva rebj uti da se d vornec zaviii. - Tacno je da bi mi dob ro dO~30 jedan du l.i odmor, ali rnotiv za reali Dzeko nece reci da re-

prezentaciju nije tei'iko prcnaci. Uviieksam spreman da Ii sve za svoiu zemlju - rekao je Dzeko. Mozda malo ilustrativno, na Dzekinim kopaekarna srno, pored njegovog p rezimena, uocilj i zas tavu

BiB,. kao jasan zn ak parriotizma, koii, uostalom, kod Edina nikada niie bio
upitan,

!POcel8prodaJ8 SFK 2000 prualliOje ulaznic8 Z8 AlbanUu Bosne i HercegOUine
110- Prodaja ulaznica UI kvalifikacijsku utakmicu nogometnih reprezentacija BiH i Albanije, 7. juna na Bilinom polju, pocela je j ucer posliie pod ne, U prvom kontigentu, umiesto do-gada uobicajenih 3.000, u prcdaju je pusreno 1.500 ulazni~ ~& 110- Nogomerasice SFK 20000svojile BU titulu prvakinja Bosne i Hercegovine. Sara[evski klub zasluzio ie naslov na rrodnevnom takmicenju na Sokocu, Drugo mjesto pripalo je Mladosti Nevic Polje, a rrece Leotaru iz'Trebinja. M.T.

- Ima mme vee duze vremena, Davno sam ih uzeo - re kao j e kroz asrniieh Dzeko.

66
CEUK Ko ce povesti Zenicane u novu sezonu

D~8v~1avaz, s rijeda.
1, ju ~Vlipa~j 2011.

Ib a ouie i Ibra ouie Da sasla lIu U p a
Imamo trenera pod ug_ovorom, kale predsiednik Odbora za hitnost • Direktor Sable zagovara povratak Bloudeka

SliSIIOUiC odlazi U SaUdiisllUArabiiu
Nekadasnji bh. selektor preuzima novog prvoligasa EI-Ansara
N ogornetasi Sirokog Beijega os tali su bez ~efa strucnog sraba, ier Blal! SLi!ikovieodlazi u Saudiisku Arabiju, u Medinu, gdje ce irenirati novopecenog prvoligasa El -Ansara. N ekadasn j i selekror reprezen taci j e B osne i Hercegovine irnao je sa Sirokobrijezanima ugovor, koii is tjece danas, a Baka je odlucio prihvati ti, prerna svemu sudeci, siainu ponudu iz Aziie, Sliskovica n isrno jucer u sp ieli do b iti, ali j e preds iednik kluba sa Pecare Mijo JeLic ukratko prepricao njihoy rastanak. - Sliskovic j e do b io pan udu koju, [ednosravno, _nije mogao odbiti, Nazalosr, Siroki niie mogao ponuditi ni slicno tako da j e n jegov potez apse Iu til 0 opra vdan, Kako kaze, potpisao ie ugovor koii riciava niegovu egzistenciju i ia mu ovim purern ces [itam - kazao je J elic lei e nastavio: ., Nama preostaie da u iducih sedarn dana pronademo njegovcg nasljednika, Stem, Sliskovic je vratio rnorncad iz ponora, a na kraju smo izborili i izlazak u Evropu, Psih icki ih je digao, a nasa igra dobila ie [ednu sa~vim drugaciju dimenziiu, Sta reci nego mu [avno zah val iti na ovoj kra tkoj, ali za nas izn irn no usp j esno j S3.rlI· dnji. Takoder, J eli': narn je [ucer rekao da su trojica nadarenih iuniora porprsa!a profesionale ugovore. Riiec j e o Anti Hrkacu, Mariiu Kvesicu i golrnanu Roberru Mi· kulicu. D. K.

Siroki Brijeg ostao bez trenera

Celik ie pro tekl u, izuzeme turbulen rnu sezonu, 0 kojoj hi talentiraniji scenarist mogao ispisati gradu za vise filrnova, okoncao na desetom rnjestu sa 40 bodova i bez rrijurnfa u gostirna, Za klub koji se proteklih sezcna uglavnom »do posl]ednjeg daha" boric za opstanak, 10 i nije rake lose. Zenicani su, rakcder, igrali i u finalu Kupa BiH, u kojem su do nog1l potuceni od kvalitemijeg Zelieznicara, nakon cega je ponovo aktuel izirana pri Ca 0 prom jeni trenera, ko]a je prvi put inicirana nako n poraza 01'1 Drine, - Sve su [0 carSijske price. Imarno trenera pod ugovorom i an sada ima zadarak da sacini izvjestaj, 0 kojern cemo na sastanku s njim raspravljati u petak, Ako usvojirno izvjesta], ostar Ce teener, a ako ne, onda cemo morati rraziri novo rjesenje - kaze preds j ednik Od bora za himost Mirsad Ibrakovic, Direktor Nermin Sabie ne krije da zagovara povra tak

IbrakQvit: Hvce Ii oslali za klJrmilom Marina Bloudeka, data- kaze Sabie te dodaje: - Sarno govorim iz - Sam plasman u finale licnog iskustva, Ako buKupa BiH, prema mome demo mijenjali treriera komisljenju, i nije neki veliki ji vee ima ugovor, a 0 tome uspjeh, a pogotovo zbog ce, naporninjern, odlucivanacina na koji srno izgubili ri ljudi koji finansiraju u finalu, Bez obzira na to seo klub, predlozio bib Bloudemi, mofda, nernamo upravu ka, mada postoi. jo~ kandikakvu bi neki :ieljeli, dosta je

uradeno da se ekipi esiguraju svi pojrebni uvjeti za rad - tvrdi Sab iCte pods j eca na pripreme u Antaliji ove zime. Trener Abdulah Ibrakovic, koji se odmora u Tuzli, jucer se nije javljao na telefon. V.B.

Druga liga FBiH
Centar, 29. kolo: Rudar Vratnik 4:0, Mlados! (DK) - Krivaja 2;1, Narron - Usora 1:0, M!adost (2) Ozren 3:2, UNIS - TOSK 2;1, Pobjeda • Biser 2;0, Borne - Bosna 2 :0. Slobodan ie Famos. Poredak: UNIS 55, Borae 53, Bosna 5 I, Mladost (DK) 43.. S. A. Jug, 29. kolo: Kamesni. ca - Sloga (Li) 4:0 Sloga (GV) - Kupres 7:0, LokomO!:iva• Turbina 1 :0, Dri· novd - VisiCi 2:2, BromjoS rolac 2: 2, Bran iteli - Rama 5:0, Tomislav - Troglav 1 :2. Siobodne: su Grude. Poredak; Branitelj 66, Sloga (GV) 62, Bromjo 46, Troglav 45.. Er. B, Sjever, 28, kolo, Sloga (Tojsi6) - Mramor 4: I, Bra!Stvo - Bosna (K) 3: I,. Dinamo - Priluk 1:3, Radnitki - Ingram 0:2, Bosna (M) - Radnik 3: 1, Mladost (T) - Hajduk 3:0, Odfak 102 - Sloga (To lisa) 1:0, Tuzla - Mlados! eM) 1:0. Poredak: Brarstvo 64, M.ramor 55, Sloga (Tolisa) 51, Mlados[ eM) 49 .., S. Bo. Zapad 1, 22. kolo: FK Vitez - NK Vitez 1:4, Kiscljak - VI~ie 0: 1, Riieka • Busovaca 3: 2, Brnjae; • Smni,; Kresevo 5: 2, J ajce Sami6 3:2, Foinica - Radnik 4:0. Poredak: NK Vi· tez 57, Ki sel jak 46, Vlasi/: 41, Riieka 40... A. M. Zapad 2, 22. kolo: Kljuc - Sloga 2:2, Mumica • Mlad·ost (P) 0 :2, Bra· rslVO - 2eljeznicar 2 :3, Podgrmec· Vilez 3:3, Mladosr DS· ABC 3;0 (bb). Slobodna je Brckov ica 78. Poredak: PodgIIDet 47, Mladosl (P) 35, Sloga 33, Brlltstvo 32.-. S. J.

pa onda a,ujenj,eell- e
Prioritet je sacuvati kostur tima, kate Zdeno Juri6
Sloboda je okoncala sezonu na sestom miesru iako su Tuzlaci u ie:dnom trenutku bili zagrijani i za moguCi izlazak na inoze:mnuscenu. No, s eri jom po ra.la vrat ili su se u realnost, koja nalaze da se,. imajuCi u vidu da !dub lrenutno !lerna ni rukovodsrvo ni predsjednika, taj plasman [relira. kao .zadovo· ljavajuCi i.lcinak. U prvens[venoj pauzi, do k s u fud b a.leri n a od moro., izbor novog rukovodsrva je priorilel. Posao je zapocela Radna gf'Up~,.oformlie!l3 !!" sjednici SkupsLine kluba, ko ia ima .zada lak da predlozi 11 ciaoova Upravnog odbora. Prema nasim sazna.nji· rna, najvece sanse da dobije povjerenje ima Davud Zah;· rovid, dugogodisnji akrivni clan uprave Slobode, eiii je doprinos u minuIim sewnarna bio znai':ajan. A kada b\lde formirano vodslvo kluba, prvi posao bit Ce im SlISravljanjeekipe za iducu sewnu S obzirom na to da desetoricj fudbakra iSIiecu ugovori. - Vee smo obavili preliminame ra.zgovore s igrac irna kojima is[j.ec\l ugovori. To Sll., uglavnom, fudbaleri iz pIVe pOS[:9.ve. a~ je cHj da N zadri:imo kosrur ekipe. Pre· govore cemo na.staviti - kaie vrsilac duznosti direkrora Slob ode: Zden.o Jurie. Igracima se: duguju i odredena novtana sredsrva tako da ee nova uprava, kada bude ;~brana, morati gao siti i raj pozar, E. M.

PrUD 10 m-rame praue

Sloboda nakon zavrsefka prvenstva

• Osvaja6 grupa Zapad 1 i Zapa.d 2 u Drugaj ligi Federacije BiH - NK Vile.;>; Podgrmec iz Sa· i nskog Mosta - boril tc se za plasm an u Prvu ligu FBiH. Veljom zrijeba, edclanog u NSFBiH, odlueeno ie da prva umkmica u nedelju, 5. j[IDa,bude odigrana u Virezu, dok je:[evans 8. juna u Sanskom Mostu. S. P.

spec

Drugi golman Siobode Tino Divkovic zadobio je priie tri mjeseca povredu koljen3 na jednom od Ireni· !lga.,.nakon cega je podvr-

I-I CUSDreman za IdlUCUsezonu
gnm operaciji. Mladi Tuzlak sada je ponovo u pogonu i priprema se za narednu sezonu. - Treniram prema posebnom programu ..Ug,lavnom ladim s lop[orn medicinkom, Operirano koljeno me !Ie boli, dobra pod nosim

Orugi.golman Siobode Tina Divkovic

ove poceme napore. Vjeru· jern da eu za narednu lakmicarsku se7.0nu biri poIpuno spre:man - kaze Di· vkovic. E . .M.

sport

[}ne.ni avaz, s rilMa. 1. ju nVllpanl 201 1 .

67

Med'unarodni fudbal

OPROSTAJ Odlazi legenda evropskog fudbala

SMois 0 -au- MraJ ariJere
U Mancester junajtedu provea 17 sezona osvojvs: brojne trofeje

GvardiQ/a: Nude mu 36 mllfonaeura

Pol Skols (Paul Scholes), fu dbaler engleskog p rvaka M ances rer j una j teda, je dna od najvecih zivih legendi evropskcg fudbala, obj avio je jucer cia je zavrsio igracku karijeru. Iskusni 37·godisnji ign.c sredine rerena prekinuo j e 03 ta j na ein naga danj a da ce, uprkos ranijirn naiavarna, nastaviti 5 igrama u dresu "Crvenih davola' i po zavrsetku sezcne u kojoj je Mancester junajted osvojio titulu prvaka Engleske i plasirao se u finale Lige sampiona. - Osjecarn da je doslo vrijeme za odlazak. Niie bilo lako doni jeri ovu odluku, ali srnatram da je dosao rrenutak kada motam reci "zbogom". Nisarn covjek od mnogo rijeci, ali bila mi je vel] ka cas t nos! ti dres Maces ter junaj teda - bez mncgo emocija kazao je Skols, koji ie i na terenu uviiek izgledao hladnckrvUO'.

Trener Barcelone J osep Gvardiola (Guardiola) dobio je ponudu da preuzme reprezenraciju Katara za 36 miliona eura godiilnje, javlja "Marca". Prema pisanju spanskog dnevncg lista, Gvardiola 4 ostati U Barceloni do [una 2012. godine, zarim ce pauzirati jednu godin u, a Ka tar p reuzeti u sezoni 2013/2014. Gvardiola [e od 2003. do 200S. godine nastupao za katarski El-Ahli, a bio je promoter Karara rokom kandidarure za o rgan izaci iu Svje ts kog prvenstva 2022. godine, Najbolje placeni treaer Ila sviietu rrenutno je Zoze Murinjo (jose Mourinho), koii u Realu zaraduje 12 miliona eura

GUardiOIU iele IZKatara

godisnje.

Skols se rnoze pchvaliri da je tek j edan od riietkih fudbalera koji je. citllvu svoju karijeru proveo u jednom klubu, U danasnie vrijeme tek su Rajan Gigs (Ryan Giggs), Francesko Toti (Francesco Toni), Stiven Dzerard (Steven Gerrard) i sigurno ne vise od desetak

Skols: Oslat

ce da radi

Ii

slracaom slabu ca, postigao 102 gola, a val j da nisarn ne zna koliko je osvoiio trofeja, medu Kojima su svi moguci naslovi koje je mogao uzeti. Za reprezernaciju Engleske poslednji PUE je nasrupio 2004. godine, a u dresu s drzavnirn grborn zahvalni vaznjak, ljublmac treriera Aleksa Fergusona (Alex), ali i engleskih selektora, odigrao je 66 rneceva i pos rigao 14 pogodaka, Pol Skols ce po za vlietku karijere biti ukljucen u rod strucncg staba Mancester iunajreda. (A. C.)

fudbalera svjerske klase, mada mozda ni toliko, pokazali takvu vjernost j lojalnost svome klubu. Za Ma nces ter je igrao 17 sezona, upisao je 6761.1takmi-

Branileljica nasloUa Sltlauone U DolUlinalU
Federer lako protiv Monfisa • Marej prosao u cetvrtfinale
sluzuie da vidi dobar tenis izjavila je Skjavone nakon meca, Britanac Endi Marej (Andy Murray) uz dosta muke u pet setova sa vladao je Viktora Troickog (Srbija) u osrnini finala, Njihov mec prekinut je u ponedieljak navecer kod rezuitata. 2:2 u setovi.ma, a u odlUGujucem, petom dijeJu igre Troicki je imao vodsrvo od 5:2, ali mu ni to nije bi10 dovoljno Z3 pobjedu. Ma· rei je nanizao pet gemova i prosao u ce!vrfina 1e. Kanle: Biv!ii as Jlivenlusa

Zavrsnica gren slem turnira Rolan Garosa

Trener Aston vile Zerar Ulije (Gerard Houllier) sporazumno je raskinuo ugovor s engleskim premijerligasem zbcg zdravs even ih prob lema. Francuski strucniak je zbog problema sa srcem proslog rnjeseca bio u bol n ici, a 2001. god ine, dok je bio trener Liverpula, operirao je srce .. Bivsi trener Liona i Pari Sen Zermena u septembru prosle godine dosao je na klupu kluba iz Birmingema.i porpisao lrogodisnji ugovor.

UlUe odlazl iZ .ASton une

Novi trener Juvemusa je Antonio Kon(e (Conte), koji ce na klupi i ralijanskog prvoligasa zamijenili Luidija Delnerija (Luigi Delneri). KO.me je, kao fudbaler }uventusa, odigrao 296 Ulakmica, osvojio pet ti(uia prvaka Ita1ije i Ligu saml/iona. (Z. S.)

Honle lrener JUUenlUsa

Italija

Branitel j i ca nasi ova pob j ednice Ro Ian Garos a > Iralijanka Franceska Skiavone (Francesca Schiavone) plasiral a se u pol ufin al e drugog ovogodisnieg teniskog grern slem rurnira, Skj avone je iucer u ITi seta bila bolj a od Ruskin [e Anastasie Pavljucenkove, Iako je u prvom scru osvojila sarno jedan gem, Skjavone je n3pIa" vila preokrel i tako se n-asla medu cetiri najbolje ign.cice. - Nisam igrala dobra. Nadam se da ce biti bolje u polufinalu, jer ova pubJika za-

BalaMouu200 hlUadaeUra DO sezoni
Gcdisnia plata novog tren era hrva tskog prvoligas:a Hajduka, Bugarina Krasimira Balakova iznosit ce 200 hiljada
eura,

Splicani ostvare dobre re.zullate, Balakov bi m ogao lar" di ri i sko ro 400 hiljadaeura.

U 51uca j u

da

PUJOl na operaclU

Ispala HUZnJeCOua
Rezultari: Teniseri, osmina finala: End i Marej (Veil· ka Briranija, 4) - Viktor Troicki (Srbija, 15) 4:6,4:6,6:3, 6:2,7:5. Cervnfinale: Rcfar Federer (§vicarska, 3) - Gael Monfis ( Fnmcuska, 9) 6:4,6:3, 7:6. Teniserke, eervrtfinale: France~h Skjavone (Itali· ja, 5) . A naslasja Pavljucenkova (Rusija, 14) 1:6,7:5,7:5, Marion Barlo" Ii (Franc~ka, II) - Svetlana Kuzujec1Jv.a (Rusija, B) 7:6,6:4.

Skja vone: Elimiairala RuskiRju Pavlju~enkovu - Napravio sam nevieroyawn povralak nakon 0:2 u selOvima. Borio sam Se znajuCi da motam biti agresi VllI1, jer sam imao veliki zaos!atal<. Srecom, s rvari s u se okrenule u moju korist - rekao

-"

(FolO: AP)

je Marej. Tree; igrac svijeta, Svicarac Rozer Federer (Roger) u rri seta ie za vrS io p osao s Francuzom Gae.lom Monfisom (Monfils) i plasiroo se u polu.finale. (A. Dr.)

Kapiren Barcdonc Karles PujoL (Carles Puyol) operirat ce koljeno lijeVe !loge, saopci!i su iz spanskog i evropskog prvaka. Sloper Katalo· naca nete se moci adazl'ati pozivu selektora Vi !Isenta del Boskea (Vinceme Del Bosque) .za priiateljske utakmice pro[iv Sjedinjenih Arne" fickih Druva i Venecuele. (Z.S.)

da i Kemal Mesic izbori nastup u Londonu
Siainirn trijumfom i svjetski respektabilnim rezultatom cd 20,38 merara na vrlo jakorn arletskorn mitingu minulog vikenda u Slovenskoi Bistrici Hamza Alie ucinio ie najbclju mcgucu uslugu svorn klub II, ko j i ce danas organizira ti drugo izdan je rni ti n ga "Zenica 20 II" . Takmicen]e ce na Atletskom stadionu Karnberovica polje poceti u 16 sad. Ali c j e rezulta to rn u Sioveniji, ali i prethodnirn nastupima (19,80 u Drazevini kod Pod go rice, 19,93 u Barn, 20,.25 u Semi ...) naiavic uapad na pobjedu i lien i reko rd. • Super se osjecarn i vjerujem da u ovorn trenutku vrijedirn izrnedu 10,50 i 20,60. Za!O ell pokusati

Ako prebaci 20,50, otvorit

Hamza AUC D8Dadai A-OllmDI)SHU Dormu
ce mogu6nost

Danas atletski miting u Zenici

68

O~evni avaz, sfijsda. 1'. ju~i/lip,mi 201,1'.

SLUGAJ MUCIC Prijave Tuzilastvui EHF-u protiv predsjednika Izvidaca

Za naDad na Sluibei iM AgeCi)e za antidoDing Drijeti m· dUOgOd-sruaza na
Optazen za tri krivicna djela • Fizicki napao Branka Markica
dnohercegovackog kanron 3. Protiv Mucica ie podnesena krivicna prijava da je pocinio tri krivicna djela i to tako SIO j e spreca vao sIliZb ene osobe U obavljanju slliZhe· ne radnie, nasilno se ponasao i sprecavao dokazi varue.

Napadom Sranislava Mucita na sluzbenika Agencije za antidoping-kontrolu u Liubuskom prije i nakon utakmice izrnedu rukometasa Izvidaca i Borca, prema saznanjirna na:leg lista, pozabavit ce se i policija, odnosno Tuzilastvc Zapa-

20,60

Izuidae:nedoDustiU naein rada
lzv idac se ogl as i0 saopceniern u koiern se iSlice da su predstavnici Antidoping-agenciie pokusali izv r.siti kon trol u na 0 edcpus ti v nacin, - S obzirom na to da nikada od krovne organizacije Rukomemog saveza BiH nije stigla cbaviiesr 0 postojanju ovakve agencije i obavezama klubova prilikom ovakvih kontrola, receno im je da ne rnogu izvrsiri kontrolu, ier se njihov legitimitet ne moze utvrditi i nemaju bilo kakve dokaze da su ovlasteni za ta], nadasve ozbilian i odgovoran po sao - navodi se, uz ostalo, u saopcenju Izvid.aca.

Siouanci dobrl dOmaCinl
IJ! SIVO S lovenskog

gostcprireprezentadvca i rivala s vel ikib smotri Mire Vodovnika te niegovog trenera Marj ana Sini.eca, koji ga uvijek dobro ugoste, • OS!!)) ilto mi pomasu

Ali.:: istice

savjetima i u tren aznom procesu, MaJ:jan mi jesada i poklonio dvije gumene kugle, za zimski period, koie vrijede 300-400 eura, Njima je to nista, a meni mnogo ..U svskom slucaju, hvala im - kaze Alic. jbolii rezultat 19,68 - kaze Alic. Njegov lien; rekord iznosi 20,56, a postavio ga j e 15. rnaja 2008. godine u Spli lU (21,07 iz Drazev ine nije rnu priznato, jer miring nije bio prijavljen I.l kalendaru takrnicenja), V. B.

da vee na nascm mitingu, na koiern ocekuiern pun stadion, ostvarirn i A-oli· mpijsku normu, koia iznosi 20,50. To bi, crida, zriacilo da Kemal MeSic moze u London i s Bvncrmom, odnosno sa 20 metara, Trenurno mu je na-

Mucic: Sprije(;;o anlidopiflg-konlrolu

r--tr"'_'
............

-

"11 ...

».. -"

...__..,..

,.................-......

...............

OHBiR: naMa policUa i nadleZniradasuol Dosao
- Jos prikupliamo ZV9." nicne izvjeslaje kako ne bismo reagirali Ill! osnovu neporpunih inforrnacija, Ako se uistinu radi 0 fizickom napadu iii b ilo kakvo] vrs ti vandalizma, pa ko god bio ucesnik, za to sam da policij a i nadlezno tuzildtvo urade svo j posao i, na kraj u, da
Mirno ove,. prijava proriv Mucita podnesena je i Evropskoj rukomernoj federaciji (EHF), koja, prerna antido· pi!lg·.kodeksu, predsjedui· ka Izvidaca i pOlpredsjedni~ ka Rilkomelnog saveza BiH moze hz:n j ti za b ranom 0 baI'ljanja funkcija u sparm u crajanju od dvije godine. Sa.nkcije prijete i igracima koji SIl Z3 vrijeme sud ~estol<o sankcionira izgrednike, SIO se rice sportske strane, Ohmpijski komitet uvijek ce podrzavar] antipoingakciie, ko j e sa, uostalorn, propisane Olimpijskorn poveljom - komentar je genera.!nogsekTetara OKBiH S aid a Fazlagica. doping-konrrole napusrili stani eu bez odobren ja slu2benih osoba Agencije, a na Mucicev poziv. Kako je .navedeno u po· dnesenoj prijav·i, Mucic je u subotu u Ljubuskom spri· jdio doping·kontrolu Ie fizickl napao di rek tora ddavne Agencije za anti· doping Brank.a Markita. E.MUHAREMAGIC

Slolinu UGaSnlHBIz dasel drZauB
Miting "Zenica2011",. kako je naj avi direk tor Aziz Kevelj, okupitce 100 Ilces.nika iz deset zernalia, Muskarci ce se takmici ti u osarn disciplina (! 00 merora, II 0 m prepone, 800 Ill, 3.000 m, dalj, kugia" koplje i disk), a zene usest (100 ill, 400 m, 1.500 m, troskok, kladivo i disk). Nasa najbolja adeticarka Lusija Kimani (Lu·

°

cia) nece ucesrvovau, ier ioiie 1.500 rnetara prekratka dionica. AIie je, pat, naiavio naivecu borbu u svojoj disciplini, gdie ce mil konkurent biti -proslo· godisnji pobjednik Asmir Kola1iinac. VelikQ ZHUj· manje pobudi[ ce i naHUP Mada.ra Roberta Fazeka~a, b,om:al!og u disJm na Ep·u u Barceloni prosle godine.

Uisa od 200 Montrola
ReagirajllCi rut saopeenj e Izvidata da se kO[llrolori nisu uredno najaviJi niu se "njihoY legitimitel mogao utvrditi", iz Agencije z.a antidoping-kontrole sa" opcili su da su tokom proi\le go d Il!eoddal i edu ka ti vne seminare za sve rilkometne klubove u BiH, medu kojima je i hvidai':, a rom prilikom je poja:lnjen naCin nda i predstavljen izgled 51 uzbene is kaz nice. Do sa.ela sa. sluzbenici Agencije izvdili vise od 200 kontrola u BiR, a do slueaia u Ljubuskom nije zabiljezen tlijeda!! Qzbiljni· ji incidem.

Zenska kosarka.ska re· prezentacija Bosne i Rerce· govine putuje u Friburg, gdje ,;e surra (10 sati) igrati pe:m umkmicu proriv do· mace Svicarske u okv iru kvalifikacija za Evropsko prvens [1'0. Iz pre Lhodna celir; moca BiH ima po dvi-

Sligiai Dragana Suillica

Bh. kosarkasice gostuju u SVicarskoj

je po b jede i pora za. ~ Imamo problema sa pOl'redama, ali oceka.jem da ce s ve j graCi ce b iti spre'· mIle. Pojacala nas je Draga· na Svhlica, koja je dosla i.z Spanije, i iderno na pobjedu - izjay ila je selek to rka Vesn a BajkuSa. (E. J.)

"SIUdenli" oriDrema)U SamOiOnSBO SlaUli)e
Prvak BiH u dvorani "Ramiz Salein" ugostit ce Bosnu Prevent, a mec poeinje u 19 sati
bismo na sto Ijepsi nacin pro omovirali novog-Slarog prvaka BiH. Pripremili smo malu svecanost uoCi i nakon urakmice, kada ce biri urucene medalje i pehar na· mijenjen prva.ku. Ulaz za sve pos jetioce bi t ce slobodan, a pros!avu ce UVeliC3!i treneri iz naseg omladinskog pogona ; ostalih klu bova Kantona Saraj evo te u&nici i profesori Pele i Gimnazije Dobrinja. Ocekuje-mo punu dvoranu i pravu festu - kazao je Bosnin sehera, Tarik Smajovi~. Iakoje prvenstvo vee oda· vno rjeSeno, Bosna ieli zavcliti rakmiCenja sa maksima" !nim ucinkom. - Ova urakmica ce biti kruna jedne reSke, ali uspjeSn e sezone. Ostvarili smozaerta· Rukometasi sarajevske Bosne danas 6e od 19 sati odi" grati posljednju utakmicu se· zone, protiv Bosue Preventa. Mel: je prolongiran u odnosu na os tal e utakmice 22. kola kako b 1 "S tu dell tl" !Ia sto svocaniji naCin obiljeZili kraj i.zuzerno uspjeSue se.zone, ie· doeod najboljih u novijoj hi· slOriji. - Ucinili smo sve kako ne ciljeve novim naslovom pro vakil te plasmanom u osrnioll final a Lige prvaka, dok je je· dinu rnrlj u na uspj dn u sew· nu bacila Utakmica s Izvida.Cem u polufinalu Kupa. IduCe sezone opet nas o&kuje borba s n ajbolj im klu b ovirna Evrope i novih pel kvali· lernih utakmica u n~em gr. ada - iSlakao je pomocni rre· ner Danijel Ridie. IJ. C;

Bosna BH-Gas veceras zavrsava sezonu u Premijer ligi

Na Prvenstvu BiH u kara teu za ka dete i j un iore u Gomjem Vakufu ucestvova· 10 je 56 klubova sa 500 lakmicara. U konkurenciji ka· deta, ekipno prvo mjeslo

pobJednici Mladost i ChamDion

Prvenstvo BiH ukarateu za mlad'e

osvojila je Mladost iz Viteza, ispred Championa s llidre i mostarske Nererve ..Kod ju· niora, najbolji je Champion, ispred Tuite- Sin brei Mlado· sli. s. P.

sport

Dne"nl a"a!, 'Srijeda, 1. junVlipanj 2011.

69

SPEKTAKLI Pripreme za nAvaz Tower Running 2011 ", utrku uz stepeniste naivlse zgrade u regionu

Takmicenj.e kakvo
Sedarnnaesr dana preostalo je do dogadaja koj im ce se Sarajevo svrstati uz bok svjetskih metropola Njujorka, Milana., Londona, Be' dina, Beea, Tokija, Barcelone ... S edamsto osarndeset stepenika, 36 spratova, izazov je koji donosi ,,A vaz Tower Running 2011 ", utrka uz stepenisre, sve popularnija ekstremna sportska discipli na, koja se odvija u velikim i poznatim gradevinama.

ce biti

odrzano u Sarajevu, ve6ima status u svlletu, kaze Milan Pedalo
Kondo: ./zazov i.za aldivne :;PQr/iste
(F,IO,F."',)

pei 101", "Sydney Tower", "London Tower", dok ce u ovog spektakla 18. [una hiti naivisa zgrada u regionu "Avaz Twist Tower", visine od 172 metra, sa ciljem na vidikovcu, na 36. spratu. - Utrka u Sarajevu vid je sportske manifestacije koia j e vee izgradila odredeni status u svijetu i prepoznata [e kao vr 10 interesan rna za posmatrace, a jos. vise za ucesnike. Arrakciju privlaci vee same mjesto odrzavanja, a s ve sku p a preds [a v lja prornociju i sporta i grads, Sva-

Saraievu rniesto odrzavania

provjeravaiu sebe i svoie mogucnosti. - Taj motiv vuce dosta ljudi, ne da se takrnice sa protivnikom nego da izdrze nape re i po biiede se be, a ne da srign u pry i nacil j - dadaje Pedalo,

Cetiri kategorije
Utrka ce biti organizirana 11 remi karegorije (muskarci, zene, vererani, veteranke), Rekorder BiH u mara WIlU i trener A tletskog kluba Sarajevo Sead Kondo kaze da ce predstavljaIi izazov i za akrivne sportiste, - Do sada nismo imali rnogucncsti Irc3rislicilu utrku, ali je u mom klubu dosta zain teresiranih i sigurno ce nasrupiti neki od atleucara, Ovo jeste ekstrernna disciplina, ali je veoma jim smo se, rakoder, skoro poceli baviti i u koiem ie IIasa Selrna Zrn ic vee stigla do 27. rnjesta u svijetu - rekao je Kondo.. .. ,

Atrakcija za ucesnike
Do sada su to bili "Empire Slate Building", "Tai-

POSlol8 i prO.aSiOnalCi
cifican vid priprema, a karla. se tome dodaiu, po pravilu, bogate nagrade za riaj uspjesn ije ucesnike, 10gicno Ie da se s godinama formirao slo] prakticno prcfesionalnih trkaca ..

is tice Pedalo, zabtii eva spe-

Utrka

uz stepeniste,

- Vee se prove i Iiste, postole top 10, 20, 30 [akmicara u svijetu ... Mnogi su shvatili da je ovo lijep nacin da se upoznaj u gradovi, restiraju vlastite mogucnosti, ai da se nes to zarad i - k de

griJdiJ ka rnanifestacija koia irna atletsk i karak ter, a ova sigurno ima, dobrodosla je i ~Iziva nasu podrsku . kaze Milan Pedalogeneralni sekretar Atletskog saveza BiB. Pedalo. dodaje da je ova]

slicna beds ko m !ITaniu, ko-

Pedalo.

sport [lam IIeru ell svirna omrna koji vole izazove

te da

E. JESENKOVIC

U subotu, 18. juna 2011. godine, u Sarajevu ce biri odrzana prva rrka uz stepeniste u Avaz Twisr Toweru. Avaz Twist Tower visok je 172 metra i naiveea ie zgrada u regionu. N. 36 spratu ovcg [edinstvenog objekta nalazi se vidikovac, na koiem ce biti cilj rrke, koja ima 780 s tepeni ka. Ovakve rrke se redovno organizuju u nailiepsim rornievima svjetskih metropola kao stosu Nju[ork, London, Berlin, Dubai ... Trka 11 Avazovom rorniu je, inace, vee uvrstena u kalendar ugledne svjetske •.socijacije Towerrunning World Cup. Organizaror ie kompanija Avaz rom press, Konkurenciia

prijauil:e sa za pruo 'IrHo uz sl,epeni:ile~Auaz TWisl Towera
• muskarci (do 35 godina) • zene (do 35 godina)
• vetersni • veterani Prijave Kotizacija (muskarci) (zene)

avaz tower RUNNING 20

se ne placa, a prijaviri se rnozete na ITi naeina I. pu tern e- m aila runni ng@avaz.ba (pcpunien i vlastorucno porpisan obrazac skenirati i poslau na navedeni e-mail) 2.. popunjavanjem prijave iz Dnevncg avaza 3. licno u i\ vaz twist toweru u Sara jevu Nagrade U zenskoi i musko] konkurenciji nagrade su sljedece: • 1. Mjesto: 1.000 KM + statu. + medalja -t- sponzorski paket .2. mjesto: 500 KM 1- statu. + medalja + sponzocski pakel .3. mjeSIO': 200 KM + Statu. + medalja + sponzorski paket Specijaloe nagrade za sve koii osvoje prvih 10 mjest", pokloni za najmiadeg najstarijeg ucesnika, Ie za klub koji bude imao n"jvj~ takmicara Za Ve ler. ne: • 1. mjeSlO: statua + pla.keta + sponzorski paket .2. mjeslO: s!atua + plake!" + sponzorski paket • 3. mjesto.: statua + plaJ<era + Spo!lzorski pakef Svi uce~nid besplatno ce dobili: majieu, kapu, zastavu, diplomu, osvjdenje·. Svc inform.eije mozere dobiti na lel. brai: 00387 33 281 391 c-mail: ruoning@avaz.ba IVww.dnevni av"~. ba

i

____

!Ill!

SRIJEDA 1. 6. 2011

BHn
Prog ram za~lecu Imlad e 09.1 a BeHaTBbebe 09.15 Ja panska p rife, animJrill1ase· riia, 8143, r, 09.25 Kirl.Klau", animirana serij., 18/28.r 09.35 Gorko ,SI.I kn, igrana serija, 112/229. r, 10.09 eHhijesli 1R 15 Pies t;votJ, igrana serija. 47/125 11.U5 Mojamala klItllnj~,r. 11.15 GodInepro IlIZe,igrana sell]a, B/68 12.00 BHTVijesli 12.15 Crt., [lOlHifki magazin. r. 13.20 Eu,"im puis, mag~in, L 13.55 Tenis. G,and Slam ROland G. rrus Z011.te!vrtlinale. prijenos 1 0.00 OdITcan. 5 +. edukativna .enja 16.05 .MIn Ischool 15.3 OGo ,ko ·slalko,igrana serija. 113/229 17.00 Min i po rlratl sllk.r a. M ilivoj lln .ovic· Enas S,va" 17.30 S.e u svem u, d'"evni maga(in lS.45 Pim iPom.animiranas~rtja, 19.00 Dnevnik Kullura Sporl Vrljame Buslness Naws 20.00 Ezel. igrana serija. 9Sr136 21.00 N. ';j.sen slu ".j, emisija 0 kriminalu 22.0U ,BHTvijesli 22.2.0 e usi ness News. r. 22.30Na1i: KulU g 'adi m. daku menIamiprogrllJl1 23.30 Liga sam piona u noge melu, 00.00 Dajemlisvojeo~I,!panski ,igraniliJm 01.4 5 Sve u svem u, dnev"i magazin. r. 03.00 P,egledp,"g,.m.",c.!vrtak 07.00

TV ALFA
07.00 Deb '00 j utrc. jutlunji program 09.00 VIJesti 09.05 Rezovl, 19ranasBrila , 20. epi· zona 09.35 Dbal ~ p rifaiu rii eka,slusa 'RI· j eka ZeIj.znita, dokumentlml program.r. ~rt, ni lilm"vi. 10.0 Ol'i plin~i 1R2 0 H~ !Vellloo ns 10.45 O!epnizmaiiti 11.05 ViI13Mo'i3"igranase~j" 131. epizoda,r. 12.00 Dnev~ik1 12.15 Po~sretno m nij eI~om,lgra· naserlla, 57. epizoda, r. 13.1 DB Dlnlca Three RJVers, igrana serija. 8. epzoda 14.00 Ma Bazin LP u nog om elu 14.M MOlaikr.ligija,vj~rskipro· gram.r. 15.00 Vijesl; 15.1 0 H~rveytoons, ertanasersa 15.35 Spretno· sretna, tv igra 16.00 V.illa Ma ria, igrana seri~. 132. epil0da 16.S'5Fede ,acij3. da nas 17.15 Elel,igranaserija,97 eplzona 17.5 0 D"~ynik, najava 18.15 Podsretnom~ijeldom,igra· na serija, 58. epzoua 18.50 Dneyn i k, najav" 19.0B UpilnTk •.k\riz 19.23 laLlnea,crtanililm :FlnansJjsken ovosti 19.30 Dneyn Ik 2 20.1 0 Lud, zbunjeil, nOiTllalan.the beslof/12J 21.34 Dn.ynlk, najava 21.35 Ljub av i kazna, igrana serija. 4 a. e,pil(Hj, 22.40 Dneynik3 Fin~ nsijs ke n ~vosli 23.1 ns anll t'eva 8 B, doklJmeniam i p'ogram 23.40 DugIp rsll,.meriCki igrarJ lilm 01.25 'Faderacljada n as, r. 01.4 5 Dneyolk 3, r. 02.15P,.gle d p ,"gram a la,c~tvrtak . 07.45 An~eli i p 'iiatelfi. crlanir.lm 08.05 Ronl ,Oily, ro nl, crlanir.lm 08.25 Oggy 1,0harIHI, c~anmlm 08.45 ToOp b"p S 09.15 Otvo rena v,ata, h umonsncna serija 10.00 Stolla 4, kullnars.i show .IV sezona 10.JO lemljas"ov~(12).lufs'~aseri. i. 11.45 tanlna vremenska pregnoza 11.55 OBN:Info, InloiTllati)mi program 12.05 '10. pop uli 12.15 Tnpshep 12.30 Skri.. na kamara, nu molistitni program 12.50 S asi na e kip a (1'6), klimj s~rija 13.45001i 0 a vuko.a 115],lurska kri· mil\alisUokaserija 15.15 Ljub ,. Iosv.l" (I. 2), turska tale""vela 11.00 Stol~4,kul;narskishow.IV sezona 17.30 Zemljasnov~.(12). tUfskaseri· ja 18.45 'Lani na vre men.ska .progn eza 18.50 OBN 1~lo,inlormativni,pro· ~ram 19.10Elk1ulJy, 1.abaViliprogram 20.00 ljub,v i o 'v~l. (1' 2), bJrsk<it~lenovel a 21.35 Doll na vukova 116). bJrska krimen,listicka serij. VO'pupu Ii: 23.00 OeianaTatkShow, rem a. "'Kol iko Yfijed I diplema". IaIkshow 00.15 Goslllz p ,o~losll (12). film 02.00 Oulioavuk.va(IBI, turska krillltnalistiGka serija 07,08 Privaln. pc Ileiia, crlanililm 07.29 Zorro, cnanl'llim 08.00 Novo iUI.ro, iUlarnii pro~ ram 10;00 Jukebox, mUlitki prcqram 10.30 Vijesti 1035 Ja sam !vol' sudbin~, seriia,(r) 1130 Vijesli 11 .35 Jukebex, muzitki pro~ram 12.30 Vij esti 12.35 I "Ie NjU dana (rl 13.30 Vij estl 13.35 Nije l"ko Mija, ~bavni pfOllram 14.30 Vijesli 15.00 CaHeAzra, labal'l1J program 15.30 Vijesti 16.05 EI;(a. serij,,(r) 11,00 Hotelilgubljenih dusa. igra.nililm 18AO Onevnlk 19.1 0 I~JeNJu dana 19.45 "Sloda.ne", shawb,zz magazin 20.05 Eliza, serija 21.00 Jasarn tv"ja sudbina, serij' 21.35 Sagao McG 'ege ,iievima, serija 22..30 Vlj esll 22.40 PosljednlJ sarnera], ig,afiifilm 00,30 Asl ,"log ij~

PINKBH
07 ;00 ljubayuzale~u. hrvalska igrill1a serila 08 .00 MJe~oviU brak, serij. Og.,OO Udrlmu!ki, tllkshaw. uiiYo 10,00 V.I i.1br~l. re;lUtyshow 11.00 Z~bra oj.n <I liubav. telenovela, r 12.DO Info lop, inlo.program 12"20 Veli ki br21, r~alityshow 13,00 Bna pa re, kv;z 14.00 I nlo 10p, inlO,progrnm 14.20 Vell.l brat. reJJityshow l~OO Lola. IelenGv~la 15.50 InfQ lOP, inl.pmgram 16.00 MOI.lj"D.vl, lel€novela 11.~OO Naslijetle jelfn~dame. lurska serija,J ia.ao Poljelala, lurska ser:iia 18.50 Info lop, cen~alne vijestl j 9·.1O ZabrMjena Ijubav, lelenovela 20.00 Ve Ii.1 brat, realityshow 21_00 Nasliied~ jedned:ame. tarskasenla 22.00 Gran~p"3da,muzickipro· gram 23.30 City, zaba,"a emJsija 23AO Vel ikl brat, reality show 00..40 Nem.l. mlj. za starca, r.tm

ue bre jutre

23.40
FILM,nv

!I21

22126

n~o

maaazm

/121

SATELITSKI PROGRAM
Euros orl
14.30 ~Ia [a imam 00· tog:a 15·.00 Vij._li 15.10 Vi i M lra Adanja Polak 16·.00 Ovo je S,tJjja 16,S5 Sla~lioa 17.00 Dnevnik 17.20 Sla raoue, bre 17.45 Beoqradska hronika

_
Slam Turnir Slam Turnlr

i31llitMltf.
07.00 ViJes~ 07.30 Terus, Grand 11.00

_S orlklub
08.30 E'Ue",e Ral Raoe Edln burg
10.00 Fulmlt Poker 11.00 Svj.lSka Liga 13.00 14.45 15.00 15.30 16.00 18.00 10.S0

M"ralO~, MaralOn na PijeSiku 09,00 Atletika. OOlrova 10..00 Fudbal
08.30 10.30 Ten;. 11.00 Tenls, G,and 13.:30 'rents 14.00 T enls, G,and 19.30 Tenjs 20.00 Svi sponovi

Slam Turnir

1e.25 O~o

:W.OS Mol ,Mak sa sela '21.00 Svje<Jok 2:2.00 VijesU
2'2.05 4B sati svadba

19.00 Srbija na vez! 19,30 ,Dnevnik

20.10 Konjit:ki skOkovi, Rim 21.•10 Koojic~i '~okovi 21.15 GOlf, U.S. P.G.A. Tour Bajmn 22.15 Gol!. BMW Sampionat
22.45 22.55 23.00' 23,05 23.15 23.45 Golf, Ladies European Jedrilicarst\ro Svi .opo""",i 01 impijske igre· Tanis, Grand Slam Turnir
Nelson K!as'ik

M'onako 11 .30 Atletiha. IAAF Grand Prix OstravB: 12.15 Ko •• ,ka 12.90 Svi sporto.1

TrI<a eUiomobUa. Pcrsche Supercup

" Bcks. Poh.ng . Balm liB. '.mpiona_, Manche.ler
United . Barcelona N BA Llve

Fudbal mondllal mag""in
Aj"" TV N SA nnale Dallas

Game 1. Miami

2:2,55 'Bun\ 23 ..15 Beolwlt

Golf

Tom

;>;3.45 .Dnevnik_ 00'.,00 IE\tron.el 00.05 Koo..'ka. Sup"r

lig,o

S'lonovace 20.15 VijesU

12.,45 Tanis. Grand Slam Turnir 14.00 lenis, Grand S'lam Tur.nir 16.30 Fudbal. Omla.dinskl FeStival Tulnn . Italy. Obala

Preogle<J Cham pion.hip. CH 1V. Play"r ollhe Y'ear 201'1 20.1 S Uzivo. Ko~"'ka playoff
finale.

22.00 23.00 00.00

P,.. ml...
League

Zagreb.

Ce<:levil:a

FUlml\ Poker Prof, I>o~s.
Ca.tlebar

20.30 Tenis, Grand Slam Turnir

'coo

• ..t'

..

.

. .....,,_,.
'r
"'~111:.!.~

Jn

National G.
13.00 Meog"rvomice 14·,(10 V8lik. vet'i, naJved 15 ..00 N.ism ~ono.nije

MTV Adria
15.20' Date !My 15.40

FOXlile
16.45 17.35 18.00 19.35
2.0.25

FOXCRIME
u Klivlendu vaSu

BvoUnje svijela
Pe>sIjodnja

16.00

17,00 Brttansk{] 18.00 r9,00 V.like •• ob. 20.00 .Zagon"tni ~,,"jei 20',':]0 Zagonetni dos.je-i 21.00 Biblljs~1 miste,ijl 22.00 Brttans:1«:J podzemlje ZJ.OO Zagom::tni dQS:jei n.30 Zagone.tni do_jei

lavica

16.20' 17.00 17.50 10.00

Mom3 Wh.m.1 Was 17 Real Wo~d. Las Vegas I U.ed To Be Fat 3 ',om r B,an.~ New
T·o Mars Wee'k

17.10 Kugar Taun m"i~u

ludnica

16.15 Dojlovo 'epublika 17.00 Odsl,et
17.45,

Kak:o sam upolnao UVQ[::F ,anal:omiju L..Ii Porodi~. :prakl;a Oa. O,aga
Peppl::r Dennis

18.30 Brojevi
19:15 20,00 ~'k

U bi[aeki:

nagon

18,50

r~;;:'~~~ma

18.30' Ju_kebox

19.00 30 Seconds 20.00 M1V Exp' .... 21'.10 Top20
22.00' 23.10

.21'.10 SVe ispooell<lI
22.00 UliOO u analomilu 22.55 Kako .. m upoznao majku 2(1,15 Oa. D"'ga 00.05 Uvod· U ",,"Iomllu CO.50 Peppm Dennis 0'1.. 0 Sudije za 5tH 4
02.30 Mo.rnci:sa MedJsona

He<Ji .akon. ZloC;naOk. namjere 20.45 Dojlovi3I r'Etpublika 21.30 Hed t :akon ..Z.iotinaoke namjers
va~u

23.10 ztociO"cki "mo"' 2.'1.55 Re.l i ,akon. ZIOana~k"
namjers 00.40 Sark 01.25 Brojevi 02.05 Polili.iaj:ci 02.55 Zlocina&i

22.50

Chapell" Show 23,40 .3 F'om 1 00.00 Dom.Ca Z.d.Ca

Paris Hmon"s Dubal Pun k'd

iz Detroita

umovi

SRIJEDA 1. 6. 2011

SAPAT ZVIJEZDA
1IIJ1LI1IIII Ljubav:
Priprerna: Hedija MEHMEDIC

bliII:~
2 r 35

Voljena esoba, laka srca, dale Yam veliku sansu za veliku Ijubav. Nemojle sva upropasttl. .. Posao: Jedra osoba pozvet ce vas na zajednitka ulaganja, Pazne se, slalkorjeciva je, mozda je sve

BITA!lGE I PRllICElf 4

RTRS
09.,10 ?od:sretnom tltijElidomr tvn(l'l"la M,latv 1G.00 Kengurl ko~ar~a'i, c~anaserlia 10,25 Nodi, c~anas"riia 1040 M3', c~an.serija 11,05 lIim,ske mlslerlle, seriia 11,]0 lja,imam tahmat, zabavnl progr3m 12.00 Onevnik1 12,20 Ufok~su 13,00 Me~unalDdni pHvackJ m ilin 9 u BanjaLuci, repartitta 13.25 R.lrovi~o, 1410 Krlice,:;~rtja 15.00 Vijel1is3Ium~c~m Beslov· ncglezika 15,10 OelekllvPutilin,sBrija 16,00 Re'putJtika· Sa ralevsko·m· rnanljska regija j6,23 IZIIje!laj.sabanialuc~" bene 16. 30 S',ps~a da nas 11.D5 Pod's'etnomlVii"~d"m,tvn(rveia la,oo M013ik·sport lB.45 1I0dl',crtanaserija 19,08 Upitni~,k\iil i 9 ,30 Onevni k2 20,20 Fu db a I· Ii n al.Kupa RS, Borac . Radnik, direklanprij.enos 22,40 Onevnik3 2~.15 Sj e~nica' N .ro~ne ok"pili ne RS.pregled 2~ ,~O lj~im am tillenllt, laba\ll1i program 23_ij0 lion· 'loP, s~rija 00,20 Amnelija. sarijs~illim 01.J5 Kllice, seriia n50 19,00 19.20 19.25
1 9,30

HRT1
j 2.3 2 'Gospo darl calv~ g a srca.telenovela (62/142) * 13.1Q .RDdileljiidieca, seliia (4/13)' 14.05 Vij"sti!ll: h.... lskiz"'kP1lniil!ll~ a 14.14 Vtll"me.sulra j 4. j 9 Rii"·~ iiivot.fI<o j e p apaB ened it;! XV.I.? • ,eligiiski program 15.0i: 'Dha rma i. Greg 3, h umorlsncna seria (19/241' 15.2'0 indeks.emisijaoskIJIslvu; 15.59 VISA. 90sekundi, emi.ijapQd pokrovit~lj.tvom (R) 16.0 1~ Tvajasam sud blna,lelBnovela (85/105)' 16.5D Vij es ti 17.04 Hrvatskll, ulivll 18.04 HA'K· Prom el:l nlo 18.05 ,p astet, emi:;;ia podpokroviteli' stvom 18.14 B.'kat.ZivDlnilulici,t'lks~~w 18.56 Onevn ik plavuse. P ....a b raen a lulla, ermsha pod po krovitelj· j 9.0 5 RDd A.nB, emisija pod pllkrovi" teljstvom 19.17 LOT07{39 19.30 .onevnik 19.56 Sport 20.03 Vrile me 20.06 VlBA· 90 seku nd i, emi51ia pod pokrovitelistltom 20.13 bpelski ~r"sDvi, dramska S~· lija (9/13 JlR I* 21.3 5B han ge i pri neeze 4, nurnonstiena sen)a (12) (8/24) (R)' 22.14 N~lOlIm2, ~ok~men[ama serija (9/1 0) 22.5 2Predslavljamo va m ... , emisijapodpokroviteljstltam 23.0 n On""" i,3 23.25 Sport 23.28 ~ ,iie me Z~.~7 Vijesli i,kutture 23.40 Oru gi format D~lIid Harvey 00.34 Relrovilof . .o Ddir !ivota i smr· Ii 1, serija (12) (9/9)' 01.15 :Retroviw . .0 ragi John e 4" hu· moristicna sellj. (19122) (A)' 01.36 Retrovizor. Ksena·p rinte~ 'ralnlcaS,seliia(11/22) (RI" 02.21 Zakon I red . .o dlel za !!Ive 10, serlja (12) (B!221 (R) * Ekstraplus O""""ik KISS Marbling SpOO'~i P'"'ll"

HRT2
09.35 Mega MIndV, serija za dlBCU (36/39)(R) , 1 0.05 Tlroia sa m s u dbi n.,lelen O\'elll (841106) (R)* 1 0.45 Glas domovlne (A)' 11.15 .Zna nSlvena petica IR)' 11.45 ZnaOSlv""e"ijesli (Rl" 11.55 Svijelp'olila (Rl' 12.25 FDlo9ralijau Hrvats~Di' 1HO MalaTV(R)' TV v~ic. Ntsa m j~ (R)' Gusilrske p rile,mani film (R)' Mala p rlnceza, crtanllilm [R) * 13.1 0 S kols~i p rog ram. Ljetnl spa r· t"vi(AI' bam,l Rasplesa ni;iVDI, sloven~ki dakumentarni film za mlade' 14.0D Baileyjevo blago.~anad.ki

NovaTV
06,30 Na~lnajboTjI da ni, serija183/260 07,15 N ""sl.,a'i"l SCDQh~dD07/14 07.,40 Ba~uQ an, crtana serija43/52 08.05 B"mba,

_

fII!~"

IIlitiiDl sacuvan ...
-ngtHil
..

Ljubav: Spoznajele, na najbolji naCin., Sia je 10 prava, velika Ijubav. E, sad, Ireba je znaf i

Posao: Ceka vas izuzem '0 naporan dan. Pu no je dokazivanja drugima da ste u pravu vi, a ne vase kolege. ldravlje: Izbjega vaM prep i(ke. Ljubav: Osoba sa koj'Om ste u pMjaleljskim iii poslovnirn odnosima, ima drugacija osjetanja pre rna varna. Pnsao; Neko jedva caka da yam vratl za ucinjenu Opraznije otl(rivajle svoje pia nove, Samo treba da se ODustjte.

crtanasena

0820 08,35 09,15 10,15 11.1~ 12 05 13,00 l' 4, OU 15,00

sivorn

1'5.30 Zup, nijikil p anD 'am atn ije kod.nasal,) 15.45 Ho leldvora c OrIM, se(,ja (i 1/20)(R)' j 6.35 Saptacpsima4125/361" 17.25 Jo h npyB ,avD.c'~n3 senia (11/52)' 17.45 Trav3Ielena3.humori.ljena senja (218)" 16.15 Rodlleljll dleca" serlja (4/13) (R)' 18.55 Krsla,enjasvjetsllimliapDla· m iI.1 stanbul- Kii"". Od Cmog mQ ra do Opiepra. dQkumen. tarna senia (66/751 (Rl' 19.50 Hilda"~' 19,51 V"eer~s' 20.00 Br3C~ iseslre3,serija(9/24)' 20.45 Clkl"sralno~fllma.Mldwav, ameriel<lfilm' 23.00 Za~Dnired.Odj"l,ai'tve 10, serij.a (12) (8/221' 23.45 On eo nlk pla'"se, Prva bra c-n a i<riH. emisij~ po~ puk.rovitetj. slvomlR)' 23.55 Baileylevo blag 0, kana~s ~ Iilm(R)* 01.25 No e-n ig Ia,ben i p,'pgram. H il dana(R)' 01.<1 No e,ni g Ialben iprDgram. GI.zben i spolov]' 04.10 NocDlglazbeniprDgram, HII dana"

ftim(RI'

17 00

16,DO

11.. 5 2 18. j 0 1 s. 15 20,D5 2j ,on 22,00 23.05 23,25 01 ,10 02,45 '0330

04.2'0 Bra~ne vod e, serlia18/23 04.45 Brae"evode. serij-,19123 05,'05 100 mllijunag,p.K., igrani iilm (12)' 06,30 Kral p rog/ama

6s.66/1'50 RDal'/. crtana :;erij3 4 3/52 lomica iprjj~lelli,c~anaseri· la63/ll0 Pobjeda,jlutlavl, serliaR C"ia, p ,avdll, selij~22122 IN maga~i",R Nate 8erlclliih owl B/114 Pohjeda Iju havi. serija 35/1 50 Aii, se'ija R N'alh oljegod Ine,serija Rl63/166 Maslerchef,realtlysl1owR Vii e.stiNove TV I Nrna ga~in Pod s retnern ZIIijeld om. senja5!lf1S C nevnlk Nove TV Asi. serii' 99/11 0 Naj h Dlie god in e, serlia164/166 Masle ,chef, re"lily show Vece,njevije,li T~jnaakademija. igrani film (121' Ume besna pl}acka, igrani lilm R Na p ulu prom.dolie, se~ia (1'21*11/113 EIOlV, [a'oIshow(18)'

iliJiiilcll
ldravlie:

nepravou

Odlucnim pmezom motets potpuno pridebili voljenu osobu. Taka eets ispunHi svoj cilj, .. i Posao: Ou go ~ekale n a jednu 0 diu ku, Sada S8 maiete uvjeriti da yam donosi dosta ugodnih Irenutaka. ldravlje: B arem proSetajtll.

"~IIIIII!!. Llubav:

io.;J:!if'"

IIIUJ ••

bli3ll1i:i
~~D
U

Ljubav: Kompletna atmosfera, aka S8 smirite, doprinijet 6e boljim ooncslma sa voljenom OSD· born. Po sao: Sam 0 bez pan ike, Sve ce se zavrSiU mnogo bolje. nego slo ste mislilL Iskoristite jznenadnu priliku. Zdravlje: Bolje nego sto mislile. Ljuha.v:. Dobijate mnogo vise nego sto ocekujete. Imate moguMost za velil{u Ijubav, ali i dokaziva·

~mm:i·'nje. Pusan:
"lIitll~.ljuba.v:

Postupajte razumnije i rezultati neee lzcslali. U protivnom, mote se des~i da IzgubHe uno Slo imate. ldravlje: B ez prom je ne. Uzmlte dovotjno vrernena za sebe i valjenu oSDbu. Sarno lako, U opuStenoj aim ost€li,. os· jecate S8 dobro. Posao: U priliei sle da se sasvim slobodno, ali ina svoj poseban nacio, suprotstavite oeiglednoj nepravdi. Z d r.avlre: Vraca sed Dbro raspolozenje.

el!l!Illl ,:rn:W!l:1

.: illllbtM itl'8 U:~~\~ini~v~:riiia",n. ~
18.1~ KI'iI;
I s8lija

cernral"" Inlormativna
I

21.30 Him, slulba, seriJ,kI 22-20 ~~~~ proglllm 23.00 Aktu,lnosti r,

II:!tiEmI

2U,U5 ~1.QU 22,00 22.,45

19,30 ReemiliranJ.""",nOka HR'·a 1~~1 oot, Igrana so"ia B~navefllu(a il<)~"rnenmml program Igrani!llm

e.oo

ilI1,.,.k

IIJV[)S,,,

C

~#lllij!

O""""ik HRT t 20,00 R8porntla 21.00 J•. sam !vOja ,odbin:a, ,..-tja 21,35 Biografij.. "'porntla 2H5 Criss Angel Mindlrea~, ,..-tja 23.0 0 On"""UISS (~ 00.00 Notnl program 14.00 I",am Alija. ,erlja 14.l0 IG sprm 15.00 Svi 'tIlB Reill10MI. 'erli' 15.30 Oliver Twisl 16.00 Peflsa.cda, seriia 17.00 FIa,h,vijllS' 17.05 Ludo sroe, serija 18.00 Melmlile Oriie<li;l 18.30 Ja sam tvoiO sudblna, 19.00 19.JO 20.00 20.20

vrijilme

11.00 ~":~ ~i-egl1m + Sms bOll + Promo'ija 12.00 i~~~i1':rogram+ oms bOll + !Promo'ija programl I 3.00 + Sms 14.00 ~=:roiram + Sms IbOll + Ptomo'ija 15.00 ~~.'~:,torm,"t'lnl 16.00~~~~~, t7.00NaSl
~ BloOD

Ljubav: Uputno je da se drZile 5110g ambijenta. Trenulke opuSianja podijelileisKlJucivo sa volje· nom osobom. Posao: Sve Ceie pobijediti. Mnogi i ne maju da se vi, kalla sle uvrijei!eni, pretvarale u pravog borca, ldravlje: Osjecale S6 i psihicki balje.

Il'llh1:
1H5 SMSeMI 18,15 Igrana ser1ja 19,UO Doomik 20,UO Polio~rl\'llldne Ierne 20.30 N,IHeainO$l 21,00 liberty TV ~~.DO Ja sam tvoJ,l su~bina, Indljska !V.eriJ' 2~,:30 R'porntl, 23.DO Dnevni, 23,30 Glas Amerike

~:~~,,;,"~~,ija

9IJlt~:.., Lju b av: 0dg allan je razgovora sa partnero m, moze s a~mo n askod iii 0 born a. Pro blem n ece sam od 11I~1I!!1I scbe neslali.
~

s"ur,.,

• Posao: Prilika dolazi sa sasvim druge slrane nego sic m i 51He. Ne pokaz uite previse iznen aden je, ali ni rados!.. Z drav lie: Opti m izam u porastu.

~

""0"""", intelVl".

r.

~fe:stA. In'rorm:atillnl

wija

rellg1jsII program 2.~.OOKucni ljubimci. obra,,,,,,,1 program 21.00 1mb"; ,tlra,lj'. 'mis~a o'Z<!Ia,sl'lu
2.2.00

19.00

t.1~:l'.'ne,

Oerus ""past O"""oiHlV VilesU te SVI,ol. R'lmond"

emisija 23.00 Pmiram,.

~~~:~nf':.""
dQ"poru

21.0a ~tii'kvl' ''''1'

16,05 Eli", ,..-tja 11.16 NI","I S'Ie<lol<, .erija I 6,30 D~n, Inlorma~vn~ ,rrus'I' 19.10 Hrana ivino 20,05 Eli,a, ."rija 2U5 Lie. n"cije 2200 T," rtIlIjo s!lO~lna. sanja 2~.A5 [Qranl,mm

J'E~R1 Ljuball: NajbDlje je, i za vas i za partnera, da zaboravHe Ijull1ju. Nastavi\e graditi vew kao da se 1I1If111t1111 nista nije desilo.
Vremeplnv Olljllktiv I Triumph T,ina, .. n1' Ol'lo,"ni .ltrdic ObleltlW II Ja S"'" 1'I0j' .",lbin,. .erija . 'J.OO GJas Ame!lk.e 23.35 Triump~ 23.50Fram, 00.00 Til mi"ull -aD.05 Film 18.30 19.00 19.35 ,20.00 ,2t.OO 22.00 22.35

Posao: Pazite da ne prenaglite u donosenju vaZ.ne odluke, Najbolje je da 0 cijeloj stvari jos doOro razmislite, ldravlje:lzbjegavajle zaCinjenu hranu. Ljubav: Ne stllaraM sebi sUviSne brige. Uiivajle u Ijubavi ko]u imate. Partner priprema jz_nenadenjc. Pusao: Nisla vas ne moze zaustavHi na putu do u sp Ie ha, Pun i sIc elana, ali i viSe nego dobr.i h kIVU sliku,

21.30 Aul" Sho~ Magazl" 22.00 ja s-am tvoja sudbJna, 23.0 0 Vije,~ TV Saflal

HEMA
U9..00 TvlibBrty, maga>tn Railil' SIoilDtlila'vnlpi. '. 10.aa Hem, 10'••

14.00 Novosti 1US ,I'omlak otpl~nll1. •• rila 15.00 Sv, '" Ijul>a,'-Selil. IUO TVSop I !i.00 O",vnlir 1 16.25 'K"antlra. ,..-tja 18 .00Dilila. u Sfi>Si<Ili

~
17.05 17,55 1S.25 19.80 20,05 20,.30 2055 lV IlbellY, ,. HII"" ,lullI,. r, Svqel mlaOih, '. On,vnUTV Sleeanj' Aktuolno,O U I!ruMvu sa...

i1~m~
ideja. ldravlje:

lllim-'l

1m ~:,~~~

Konlrollrajte

Dnevniavaz
Prli bmi .M",,· ooSlamllilll i' 10.9, 199J. B"""n""'her"u"""t~ polit!e~ do",nik; I,d,.a.: ••• ,,·,,1. ~",M" G!."i I OOiO,"mi "re~nllt I"di,. t,li, U,,~uj. r.cJ8kcij,ki kOr'iij: pomoC"i~ ~I.""og ",.d'ni', Fadi! Mandai. DESK PI! u Ii, ~.ng", Globu. Sv i,!I a '3 ,S.lom, Crna hroni!<aR.lod (i,b.vit. Si>O~ Ol,g lo,mit. KuJlvra Anil' Gaie.i" Sara.ievSki !<anion ,Mlade" O.~ic.

D,piS"lob m ron Fotma Tihit, Svezn,d..- bin .. :lilt. RlV eru-a IPanorama Ol,.'n' S,reK notn! ure~nik S" d Hasovi'. Oglasi~,!O",pic OTP: Amt TiT. G<aIit~ uroonld: Sul'lm,n M.ml~. Ja.mln na '!""g01llt M~na,;G:menl ~a\l·a..Not"l press·· Sonja I"n,vit. di'''Mr Dlu"lI'a ow. Siudio ·a.ill ·mlD p"'" St,mp.: GIK·OKO· d.di Saralevo. D!emal, 6ilooi"" 185, tel: 033/4 '5·3:J,'j. TELEfO HI:G... ,ralni Wilktor. 281· 391 , 1".,,1 i Odg(lVOfli urednil<; 281· 370, ROOI!!i!;~: 300. 281· 393 28l·

12a1· 4l1. P""",,-me idopisnitka mrela: 261· 409. Sarije;sl<a hroniI<>: 2~1-o00, 261'· 419 i 281-442,. Cma Ircnh 2a1· 413, RlVe.xtTa:281· 421. Kullvra:281-3543,Sp(:tt$ki :261· 4171 281-418. fa><: 281· 400, e-mail, spor!$ki.@ava!-oo. DW: 281·424, e-mail: redak<lia@"az.oa, nwdem: 281· 412. ta:",,1: 281· 4141281· 4t';, Marte~"Il: 2Bl· 356. Fa:<:2B1-441, .""II:m'rk'Ung@al'ilZ.b,.()g1ru;na:28H17, 2S HI 8, fa:<: 281-41 2, e-mall~ um~i" @"alCoa, Plasman i I'oo'j': 281·364. Fm,nsije:2B1· as7. DOPISNls:rvA: mil [;A: Marjafl!l~t, ~ IJb i1ll"d, Jabukal, 0,2/424-440,1,111"", 42.H41; rolLA: TuraiitlegDva 22 (piJ'iOl'OO' llIIllIISki oen1ar Ko"o-~). tel: 0il5/25H17 i 2,1-477: a RfKO: 1ll1:}49!215-fj4S. BIHAC: !lil:0311lntHl63; MOSTA~: Husnlj,.R,o!

oa bb, 101:03&,155&-891; tWfax: 0361558·89U; GAAtANI[;A Ahmoo pale Budimlljebr. ~ (lgoao>lnrenka). tel: 035/106·043; rAAVNtK: 4wrrOc:a FTravniJ.;,teI a3~12-716, IlANJA LUKA:9<. ,",w tdnl ,en!ar. ullca 1("lja Pet13 P"og ,Ka"~(ii'~e'lea lI.tu~: 051/215·oo5,215·M7: GoRrJDl; S,krlle KtJI""ice 12, tel: 0381222·251 ; Ac",,", Tel,nj,ka 24 , US! Ie upi"n " .vide",iju jamiil glasil. " MirlislarSMr obra~ova~ nja, na"ke. kIIIru,", 'pom I .,I'lmi,,",j" RBIHpod bmi,m 52'9 00 28. 9. 1995, god, u s~adu so.Z,konom -0 j,avoOl1linformi"mju. !PDV10 BR, 20003453UOOZ,
eIlENA: 1 KM

ngole"

Kazneza

BARCELONA - Odzvonilo ie odmoru bez granica u Ba.rce!oni. Tamosn j j [uri s ti mora! ce p azi ti ria odijevanjekad 5 pJa.za odlutaju na gradsk e ulice, Gradske su vias ti uvele stroge kazne za golotinju na javnim rnjestima, ogran iei vsi h 0 dan ie u k upacirn kostirnima na bazene, plal;e i njima pristupne ceste i setnice, Oni koji to prekrse, bit ce kaznjeni iznosorn od 120 do 300 eura,

lurisle

PIS

Mladoj Marokanki dosta seks-skandala, pa zen u umletnlcke vode
PaliIktJvskaja:

Slavnog reditelja striptizeta pita sta to Karla Bruni ima, a da ana nema
RIM - Karima el-Marug (Kahrirna el -Mahroug), Berluskonijeva (Berslusconi) "bunga-bunga" dievoika, poznatii a kao Ru bi srcelornka (Ruby), kaze da joj je dosta skandala i da se zel i oprobati 03 filmu, pise I ist "Corriere della Sera", Mlada Marokanka je cak poslaiapismo Vudiju Alenu (Woody AIlen) u kojem rnu povjerava da ioi samo umiernost, posebno njegova, vraca sarnopouzdanie i zeliu za 7.ivowm. Kao dokaz da pristupa ozbiljno glumacko] karijeri Rubi navodi cia je vidjela sve njegove filrnove na DVD-u i da su joi se posebno dopali "Banane" iz 1971. i "Ljubav II Barceloni" iz2008. godine, Ona je pozvala reditelja cia je kon rak tira kada ponovo d ode u Evropu kako bi uz caj rszgovarali 0 ni,~noj "profesionalnoj buducnosn. - N e mozere cia zamislite koliko sam zavidjela Karli Bruni (Carla) kada ie §nimala II Vasem filmu II Parizu, Zeljela sam biri na njeriorn m ies IU!S ta EO p rva dama Fran cuske ima sro [a nemam? Ona ie sarno osoba koja irna vise srece u zivotu. Ro dena ie b ogata i vi tka, a ia sam m 0 rala da se za sve izbcrirn sarna . navodi u svom pisrnu arraktivaa striptizeta.

GENT - Male eksplozije, koie su se dogodile u prodavnicama svedsk e kornpan iie "I kea" u Be 1giji, Francuskoi i Holandiji, prouzrokovao je vatromet, saopeila je jucer ova kornpanija. Eksplozije koje su se dogodile preksincc u prodavnicarna u belgijskorn gradu Gentu, francuskcrn Lilu i holandskorn Ejdnhovenu prou zrokovala su "mala vatrornetna sredsrva", rekla je portparclka ko rnpanije

EIiSDOZiie u "llIei"

MOSKVA - Rustam Mllhmudov, osumnjicenl ,Z3. ubistvo ruske novinarke Ane Politkovskaje, uaapsen je u Cece.niji, izjavio ie jucer za AFP advckat Sajdahrnet Arsamerzajev, Za Rusramom se vecgcdinarna tragalo, Politkovskaja (48), koja se bavila istrazivackim novinarstvom i kriticki pisala 0 politic; Kremlja, ali i 0 povredi ljudskih pra va 1.1 ratu u Cecen ij i, u b iiena je u okrobr1l2006. godineispred nienogstana u Moskvi.

UbaDian nauodnl ublea

UlJijena 21106. godme

"Ikea" zaAFP, U incidentima nije bilo poII ri ie den ih _ Proda vn ice su i ucer ponovoorvorene, Belgijske vlasti ranije tokom j ucerasnjeg dana su saopcile da su u prcdavnici 1.1 Genru eksplozivne naprave bile sakrivene u budilnicima i da su aktivirane preko daliinskog upravljaca, ada su se pod slicnirn okolnostima dogcdile eksplozije i 1I prodavnicama u Francuskoj iHolandiji,

Iskosa

IspustiO HCerHU
LOS ANDELES· Otac i kcerka hili su na bejzbol utakmici u Los An delesu, 0 rae ie podigao kcer k u u zrakj ali 1.1 istorn rrenutku prerna gledalistu [e doletjela Ioptica, Otac je ispust io k6er k u iz ru ku i pokusao uhvatiti lopricu, No, nije uspia. Dijete ie palo na stelae i, sreco m, ni je se ozli iedi 10,

radi loptice

Krali U SeliS-SllandalU
STOKHOLM - Svedski kraf Karl Gusraf XVI (Carl) odlucno j e zani] ekao sve inform aci ie svedskih rnedija da ieposjecivao strip[it klu bove i da ie imao veze s o rganiziranim kriminalom, • Ne, niie rn oguce da postoi e odgovorio je poglavar svedske drZave Da pi lanje poslOje Ii foto" grafi j e za koje ie neda vno !l.a 1'0 dno !Jivsi srpski mafijas nastanjeo u Stokholrnu Mile Markovic re,kao da ih posjeduje j nl kojima je krali snimljen ispred dviiu razodjeve· nih ~ena. Markovi~ je nedavno izjavi 0 da su kral j evi pouzdan iei pokusali otkupiri tefotografiie, - Teskojekomentiratinesto sto nisrno vidjeli, ni mi ni niko drugi istaknuo je Karl Gustaf'u nesvakidasnjem i dugom razgovoru za svedsku novinsku agenciiu IT Karl Gustaf XVI, koji je na vlas~ doliao 1973., a pratio ga je glas "playboya" i ljubitelja sporrs kih amomobila, 0 edavno ie odbio mogucnos( da abdicira u koris t kcerke Vik [0 ri j e (V ie toria), iako vee ina S vedana, prema anketama,.uprnvo to priJleljkuje.

11'*11'1 :PlIn2- .. 0,ot1i1,f-61,
(f.,.: MP) C--W41$.SCA,OQfTIN 0:511,,55"5-1:0. QUI., WWW,~UfO."I-tvm U

MoJ~ar:

Kdllfl