www.meshan.cjb.

net
Finansijsko računovodstvo – za usmeni dio ispita Dugorocna ulaganja 03 Medjunarodni racunovodstveni standard broj 25 bavi se ulaganjem. Za sredstva ulaganja ne zna se kakve ce rezultate donijeti. Dugorocno ulaganje je plasman sredstava koja vec imamo i cije bi ulaganje moglo dati vecu korist od sadasnje (novcana ili nenovcana sredstva). Ova sredstva ne mijenjaju odnos prema bilansu. 03 duguje a potrazuje racun sa kojeg se ulaze (cesto ziro racun). Ako pretpostavljamo da ulaganja nece dati buducu korist treba ih rashodovati prenosenjem u bilans uspjeha kao rashod. Dugorocna ulaganja se ne ulazu dugorocno, vec je korist ulaganja duza od 12 mjeseci. Grupa 03 ne ulazi u racunanje koeficijenta likvidnosti, zato je vazno razvrstavanje ulaganja. Kod ulaganja nema druge obligacione strane, zato ih razlikujemo od kredita i potrazivanja. Primjer ulaganja je plasman dionica ili obveznica kao nasa vlastita odluka za koju samo mi odgovaramo (jednostrana odgovornost ili jednostrano pravo, ova ulaganja se ne mogu staviti na sumnjiva i sporna jer nema druge strane). Nikoga ne moze tuziti. Kod ulaganja nema obracunate koristi, jer je buduca korist nepoznata. Za razliku od potrazivanja kod ulaganja nije odredjeno vrijeme povrata. Slicno je i sa kreditom kod kojeg je poznato vrijeme povrata i kamata na taj iznos. Grupe 04, 03 moze pratiti konto sumnjivih i spornih kredita i potrazivanja. Interna ulaganja ne mogu biti rashodovana ali na racun vlastitog finansijskog rezultata (?!) Ulaganja se prodaju rashodoju ili poklanjaju kao sva ostala sredstva. Prihodi od ulaganja mogu nastati prodjaom ulaganja, rezultatima iznad glavnice (razlikom). Vraceno ulaganje nije prihod, povecava se ziro racun, gasi se 03, prihod je samo razlika, glavnica je prihod samo kod prodaje. Negativna razlika smanjuje glavnicu. Ulaganja se uvijek rashoduju sa grupe 03, na dva nacina: 1) kada odustanemo od ulaganja tada nastaje rashod 2) kada ustupimo ulagnaje nekom drugom, opet nastaje rashod Kod partnerskih odnosa za primaoca je bolje odustajanje od ulaganja nego poklanjanje jer mi to na kraju godine knjizimo kao prihod. Ukoliko nam to pokloni, pokloni su oporezivi (osim specijalnih slucajeva) jer nisu nadoknada od elementarnih nepogda i rata (porez na poklone je 10%). Prihod od ulaganja nije prihod od usluga, to su plasmani koji nemaju tretman usluga. Rashodovanje ulaganja se radi preko racuna ispravke vrijednosti (039). Prvo 039 potrazuje a na kraju godine se gasi i duguje. Ulaganja predstavljaju jednostrano izvrsen plasman sredstava prema odluci ulagaca bez duznicko povjerliackih odnosa (dugorocna ili kratkorocna). Njihova rocnost se mjeri rokom uzivanja koristi. Prema standardu 25 vrijednost ulagnja prilikom balansiranja priznaje se u nivou troskova ulaganja, korist od ulaganja ne moze biti obracunska kategorija niti bilansa stanja niti bilansa uspjeha pa zato koristi od ulaganja priznajemo tek kad nastane, naplati se ili nadoknadi drugim nenovcanim sredstvima. Na grupi 03 necemo sresti racun sumnjiva i sporna potrazivanja (jer nemamo u koga sumnjati ili sporiti se), za neuspjeh smo krivi mi. Dugorocna ulaganja imaju tretman sredstava pa se mogu prodati, pokloniti, rashodovati, itd..po istim principima, kao i sa drugim sredstvima. Svako rashodovanje, otudjivanje ulaganja mora biti evidentirano preko racuna ispravke vrijednosti dugorocnih ulaganja (039). 04- Dugorocni krediti Data sredstva na odredjeno placanje stvara kreditni odnos. Dugorocni kredit se vraca duze od 12 mjeseci. Kredit mozemo davati i primati. Nasi krediti su sredstva pa su zato na klasi 0. Cijena kredita je kamata, finansijske kredite daju samo banke i finansijske institucije (standard 30). Preduzeca medjusobno komuniciraju avansima, te ne postoje pozajmice, avansi se odnose na fakturisane obaveze. To je kreditiranje unaprijed pa nije kredit nego avans jer ne nosi kamatu. Pravno lice moze davati kredit svojim uposlenicima. Korist od kredita pristize u rasporedjenom vremenu sto nas veze za grupu 06 i dugorocnu kamatu. Knjizenje na grupi 04 moze nositi aktivnu kamatu (06), ako je pasivna kamata onda ide na 52. Kredit bez kamate ne postoji a kamata je rasporedjena u dugom roku. Racuni grupe 04 smatraju se dugorocno datim sredstvima kod kojih je korist unaprijed dogovrorena u tacno definisanom vremenu. Krediti mogu biti dugorocni i kratkorocni, finansijski ili komercijalni. Prema racunovodstvenim standardima za proizvodna usluzna i trgovinska preduzeca vaze komercijalni krediti, i finansijski samo za uposlene, jer se smatra da kredit uposlenicima nosi dobru procjenu rizika naplativosti i

www.meshan.cjb.net
ima garanciju da ce od plate moci obustavljati ratu kredita. Uz kredite cijena kapitala uvijek je vezana za razgranicenja, dugorocni krediti tako ce biti u vezi sa dugorocnim razgranicenjima. Kredit je duznicko-povjerilacki odnos pa zbog toga moze biti sporan u naplati, to je razlog da se na grupi 04 pojavljuje racun 045 (sumnjiva i sporna potrazivanja). Prilikom evidencije sumnjivog i spornog potrazivanja moraju se ispuniti odredjeni uslovi: - da je istekao regularni rok naplate anuiteta - da je postojala dokumentacija o obavijesti (opomena) i tuzba kod suda Bilo koji od ovih elemenata je dovoljan dokument da kreditni odnos sa grupe 04 premjestimo na 045.

www.meshan.cjb.net
05 – Ostala dugorocna potrazivanja U kategoriju ostalih dugorocnih potrazivanja ubrajamo razne oblike depozita i kaucija kao podrsku poslovnim odnosima. Na 05 evidentiramo depozite i kaucije koje imaju uvezane poslovne aktivnosti ciji rok izvrsenja traje duze od 12 mjeseci. Dakle, rocnost se veze za vrijeme povrata. Uvijek postoji druga strana koja je obavezna da nam vrati nesto. Depoziti mogu imati kamati ali kaucije ne. Kaucija daje psiholosku sigurnost u poslovanju, dakle korist ne mora biti materijalnog karaktera. Ukoliko su depoziti koje evidentiramo na grupi 05 priznati uz naknadu kao orocena sredstva kod banke, tada se mogu vezati sa grupom 06 (razgranicenja). Kaucije najcesce nemaju nikakvu naknadu ali ucestvuju kao podrska duznicko-povjerilackom odnosu, kao garancija hipoteka i slicno. Ovakve kategorije koje se smatraju podrskom poslovnih odnosa najcesce evidentiramo u vanbilansnim racunima. Dugorocna potrazivanja sa grupe 05 mogu postati sumnjiva i sporna u povratu sredstava (banka u stecaju). Potrazivanje je moguce prodati, prodaju se posebno medjunarodna potrazivanja (medjunarodna cesija). 06 – Dugorocna vremenska razgranicenja Vremensko razgranicenje ima za cilj da premosti vrijeme izmedju nastanka dogadjaja i izvrsenja. Razgraniccenja u odnosu na prihode su aktivna, dok se razgranicenja u odnosu na troskove pasivna. Kod aktivnih razgranicenja mi smo u poziciji onog koji trazi ispunjenje obaveze. Operativni prihodi i rasohdi se ne mogu razgranicavati, oni su ostavljeni kao kategorija pojma kredit. Dakle razgranicenja nemaju kamatu i vezu se za neoperativne prihode i rashode. Kategorije razgranicenja ne mogu biti sumnjiva i sporna, niti se rashoduju. Odlozeni prihod treba razlikovati od razgranicenja te rezervisanja od razgranicenja. Na grupi 06 evidentiramo vremenska razgranicenja koja po svojim karakteristikama ispunjavaju uslove da pripadaju sredstvima preduzeca, a kao sredstva u razgranicenju u aktivi bilansa mogu se priznati i kategorije prihoda, rashoda i troskova. Prihodi ce se naci u aktivnoj poziciji u uslovima kada su obracunati a nisu jos naplaceni, a rashodi i troskovi imace karakteristiku aktivnih pozicija ukoliko su unaprijed placeni u odnosu na vrijeme kome pripadaju. Sa aspekta rocnosti aktivna razgranicenja mogu biti kratkorocna i dugorocna, razlika rocnosti je 12 mjeseci. Prema racunovodstvenim standardima razgranicenja obuhvataju pozicije neopreativnih prihoda i neoperativnih rashoda i troskova. U grupu neoperativnih prihoda ubrajamo: prihode od ulaganja, finansiranja i ostale prihode. Rashodi i troskovi neoperativnih djelatnosti su kategorije rashoda od ulaganja, rashoda od finansiranja i ostalih rashoda. Prema kodeksu racunovodstvenih nacela operativni prihodi i operativni rashodi takodje mogu biti registrovani kao obracunati a nenaplaceni ili neplaceni u odredjenom vremenu ali se za njih ne moze vezivati vremensko razgranicenje. Za njih prema standardima i kontnom planu rezervisani su racuni koje nazivamo krediti. Racuni vremenskih razgranicenja nemaju mogucnost povecanja zbog kamate i vec kamata dolazi na razgranicenja kao posljedica potrazivanja ili obaveza. Na grupi 06 nemamo racuna sumnjivih i spornih potrazivanja, niti ispravki vrijednosti kao korekcionih racuna. Zbog toga sto se vremenska razgranicenja definisu prije svega vrijeme na koje se dogadjaj odnosi, dogodio se on ili ne (u smislu placanja ili naplate), mora se evidentirati u pripadajucem vremenskom periodu. Saldiranje vremenskih razgranicenja Vazno je da li je konacni saldo na dugovnoj ili potraznoj strani. Ukoliko evidentiramo prihode na vremenska razgranicenja i zakljucni iznos po isteku razgranicenja ili 31.12. bude dugovnog salda to ce znaciti da smo obracunali vise prihoda nego sto smo naplatili u vremenskom periodu obracuna. Razlika se isknjizava kao rashod ukoliko nije nastala iz formalnih razloga, ako bi se konacan saldo kod prihoda po isteku vremena razgranicenja pokazao potraznim, to bi znacilo da smo vise naplatili nego sto smo obracunali prihoda saldo se evidentira tako da duguju razgranicenja a potrazuju ostali prihodi. U uslovima kada se radi o aktivnom razgranicenju rashoda, znaci da je rashod unaprijed placen, konacan dugovni saldo znacio bi da smo vise platili rashoda nego sto se odnosi na tekuci period, duznik je duzan vratiti visak o cemu mu mi saljemo knjiznu obavjest, u ovom slucaju vraceni iznos na ziro racunu sa koga je i isplacen nece predstavljati prihod, ali ne smijemo evidentirati ni rashode u iznosu u kome su prvobitno placeni. Ako bismo kod rashoda u razgranicenju imali saldo potraznog

cjb. to bi znacilo da su troskovi ili rashodi nastali u vecem iznosu nego sto smo ih prvobitno platili.meshan.net karaktera. . saldo se isknjizava naknadnim placanjem u kome duguje grupa 06 a potrazuje ziro racun.www.

www. Da se trosi prema namjeni za koju je nabavljen tada je materijal oslobodjen poreza na promet. Ako je period nabavke obuhvatio placanje kredita (anuiteta) onda će kamata placena za vrijeme nabavke činiti sastavni dio zavisnih troskova. Razlika u evidenciji materijala i ostalih kategorija je u tome sto cemo rezervne dijelove prenositi na racun 102 sa racuna 100. Zbog razlicitih lokacija i uslova nabavke u kalkulaciju troskova sticanja zaliha mozemo imati razlicite zavisne troskove nabavke. rezervnih dijelova. Viskovi kao oblik poslovnih promjena koje povecavaju vrijednost zaliha racunovodja smije priznati prema standardu 2 samo u visini prosjecne cijene te vrste zaliha. Sve ostale karakteristike poslovnih promjena su identicne zalihama materijala. cak i u uslovima kad su zalihe donirane. Bez obzira iz kojih izvora dolazilo do povećanja zaliha osim ako je proces tretiran kao viskovi ili interna proizvodnja reprodukcionog materijala koristicemo uvijek racun 100 kao obracunska vrijednost nabavke materijala. LIFO ili metod prosjecne cijene u formiranju vrijednosti troska. ambalaze. Relacija koja nije obuhvacena porezom je relacija u kojoj 300 duguje a 101 potrazuje. Ukoliko pravno lice nema pravilnik o zalihama to je prkrsaj zato sto se moze spekulisati o vrsti ulaznih cijena i nacinu bracuna troska materijeala. Bez obzira odakle ih kupovali vrijednost im se formira po principu historijskog troska sticanja zaliha na mjestu odredista svrhe kojoj zalihe koriste. gotovih proizvoda i robe. sto zavisi od klauzule franco (transportna klauzula o preuzimanju zaliha i troskova koje ih prate). poluproizvoda. Prema standardu 2 zalihe se dijele na: 1) zalihe koje nabavljamo radi proizvodnje 2) zalihe koje nabavljamo iz proizvodnje(konverzije) 3)Zalihe koje kupujemo radi prodaje Prema rasporedu konta na klasi 1 zalihe se evidentiraju u formi materijala. Zalihe mogu biti evidentirane : -po vrijednosti istorijskog troska sticanja -po fer procijenjenoj vrijednosti -po neto prodajnoj vrijednosti Sve ove prethodne kategorije imaju tretman stvarnih troskova zato cemo prema standardu 2 voditi racuna da zalihe pored stvarnih troskova ili stvarnih cijena mogu biti evidentirane i kao stalne cijene. Pribavljanje sredstava moze nastati i po osnovu primljenih zaliha u zamjenu za potrazivanje. nus proizvoda. nedovrsene proizvodnje.cjb. sitan inventar i ostalo na 103. Nabavka zaliha materijala posluzice nam kao jedinstven model evidentiranja i nabavke rezervnih dijelova sitnog inventara. Tako troskovi osiguranja. ukoliko je pozitivna razlika priznace se kao prihod. istovara ili utovara. u suprotnom kao rashod.net 1 Zalihe Standard 2 regulise pitanja materijanlih tekucih sredstava u formi zaliha. Obavezan racun koji prati stalne cijene naziva se odstupanje od cijena i evidentira se na racunu 108. Kamata prema standardu 23 rijetko se pojavljuje kao zavisni trosak nabavke kodf zaliha jer proces nabavke cesto traje krace od obracunskog perioda najkraceg za kamatu (30 dana). auto guma. auto guma i slicno. sitno inventara. Svako odstupanje od osnovne namjene tj od potrosnje materijala ili otudjivanja mimo operativnog troska podrazumjeva obavezno obracunavanje i placanje poreza. ambalaze. Zalihe se mogu naaviti pod razlicitim uslovima na domacem ili iostranom trzistu. prevoza. mozemo nekad priznati kao trosak sticanja dok ponekad ne. Ukoliko preduzece evidentira zalihe materijala po stvarnim cijenama tada je u mogucnosti da primjeni FIFO. a ukoliko prilikom nabavke materijala evidentira po stalnim cijenama one ostaju u toku poslovne . a kontnim planom definisam preciznije kao trosak materijala. Ukoliko potrosnja materijala prati slijed zakonske regulative tj. Tada je potrebno utvrditi razliku izmedju vrijednosti potrazivanja i zaliha. Prema vazecem zakonu carinu placa uvoznik i samim tim je sastavni dio zavisnih troskova nabavke. TROSENJE ZALIHA I OBLICI OTUDJIVANJA Potrosnja zaliha materijala predstavlja konacno pretvaranje vrijednosti materijala u trosak koji se u literaturi naziva materijalni trosak. Izuzetak kod zavisnih troskova cini carina prilikom uvoza koja se nikad ne moze iskljuciti bez obzira sto taj iznos moze refundirati dobavljac kupcu. Zalihe koje dolaze od poklona (primljena donacija) tada bez obzira na vrijednost duguje racun 100 a potrazuje racun 630 (prihodi po osnovu donacija) Ukoliko primljeno sredstvo (zalihe) iz donacija imaju pratece troskove nabavke koje finansiraju svojim sredstvima onda ce se za vrijeme donacije priznati samo fer procijenjena vrijednost zaliha koje je dao donator. ambalazu.meshan.

Pravno lice odlukom da koristi prosjecne cijene odlucilo je samo o prosjecnoj icjeni a rocnost odredjuje samom isporukom materijala ali je logicno da se trosi ranije nabavlje materijal. tada poreski bilans nece biti potrebno korigovati za troskove materijala. u tom slucaju nema porez na 546. promjena kvaliteta materijala na trzistu). Kod LIFO metode dolazi do pracenja troskova prema cijenama na trzistu ali je njena negativna strana to sto moze doci do potpune neupotrebljivosti zaliha ranijih nabavki (istekli rokovi. Ako je odstupanje na racunu 108 negativno.meshan. Nikada se ne moze vraceni materijal iz proizvodnje knjiziti direktno sa racuna 300 na racun 543. Ako je manjak nastao na zalihama u manjem procentu od dozvoljenog kala tada se priznaje samo u nivou manjka a ne u nivou moguceg kala. kriterij je pracenje rasta cijena. Ako je materijal bio evidentiran po stalnim cijenama tada vraceni materijal treba pratiti odstupanjem pa ce morati doci do korekcije odstupanja na 309. Ukoliko bi bilo odstupanje na 108 pozitivno (saldo na potraznoj strani) isknjizavanja odstupanja na klasu troskova znaci potrebno korigovanja troskova takod a ce potrazivati 309 a dugovati 108 za odstupanje utrosenog materijala. S obzirom da je tekuce sredstvo tada se prilikom izdavanja u upotrebu ukupna vrijednost priznaje kao trosak. Ukoliko smo radili odstupanje poslije svake poslovne promjene. Materijal se moze rashodovati i na nacine da se prenese na racun grupe 68 po razlicitim uslovima: 1) razlog uskladjivanja vrijednosti knjigovodstvene i vrijednosti ocekivane koristi 2) kao rashod neotpisane vrijednosti u uslovima prodaje materijala . Ukoliko bi se dogodila deflacija kada su ispunjena oba kriterija za upotrebu FIFO metoda:i prioritet nabavke i prioritet vece cijene. to je troskovna kategorija dozvoljena standardom 2 i zakonom za promet roba i usluga samo u nivou propisanih stopa. Ima potrebe prilikom obracuna proizvodnje razlikovati pojam troska od utroska. kvar i lom koji nastaje u okviru propisanih stopa (kao manjak na zalihama) knjizi se tako da dugujue 300 a potrazuje 101. da trebamo za kriterij uzeti rast cijena. Trosak koji se pojavljuje izmedju racuna 101 i 300 moze biti kao posljedica obracuna kalo. Trosak je siri pojam. Kada koristimo FIFO metod. Ukoliko u procesu potrosnje materijala se dogodi rasipnicko ponasanje tada cemo visak troska prenijeti na teret rashoda jer prema standardu 2 troskovi koji ne nastaju u svrhu proizvodnje ne mogu ciniti troskove gotovih proizvoda. Kalo. rastur kvar i lom a manjak nije nastao tada ne smijemo provoditi knjizenje kalo rastura kvara i loma. U ovom slucaju rashodovani materijal predstavlja rashod 100%. to znaci da smo se opredjelili za politiku zastite rocnosti trajnja zaliha i da je pretpostavka da inflacija nije toliko znacajna. Pojan dozvoljena kategorija treba prihvatiti kao nivo manjka na koji se ne placa porez na promet. Rezuultati ce biti potpuno isti sa aspekta troskova bez obzira na metod samo ukoliko potrosimo sve zalihe. Ako imamo pravo na kalo. rastura. Prema zakonu o porezu na dobit trosak materijala kao operativni trosak priznaju se u nivou prosjecnih cijena. kvara i loma. Ako je nastao manjak iznad odobrenog kalo. Odluku o vrsti cijena i metodu troska donosi pravno lice. kvara i loma tada ga knjizimo na grupu 68 kao manjak u bruto iznosu gdje ce dugovati 682 a potrazivati 101 i 546. Troskovi na racunu 300 mogu se pojaviti ne samo u postupku trebovanja materijala u proizvodnju vec i u slucaju obracuna kalo.12. vec najprije materijal vracamo na zalihe metodom crvenog storna a potom sa racuna zaliha vratiti dobavljacu po istom principu (crvenim stornom za priznatu vrijednost vracenog materijala). Tu zakon nema zahtjeva.cjb. rastura. rastur. kvara i loma.net godine i ne mogu se mijenjanati. rastura. Ukoliko su stalne cijene evidentirane na racunu 101 onda ce svako trosenje materijala biti propraceno i knjizenjem odstupanja. znaci da troskovi materijala koji za rezultat imaju skartnu proizvodnju moraju se prenijeti na teret rashoda. tako u inflatornim uslovima primjenjujuci FIFO metod moze doci do poreske olaksice jer je prosjecna cijena veca od prethodnih cijena. Ako bi po opravdanim uslovima doslo do povrata materijala iz proizvodnje (materijal ne odgovara standardu proizvodnje) tada se vraca dobavljacu. Preduzece moze u pravilniku o zalihama unijeti nacin priznavanja kalo rastura kvara i loma a moze posebnim pravilnikom regulisati ovo pitanje u oba slucaja pcenti kalo rastura kvara i loma po pojedinim vrstama ne mogu biti veci od zakonom odobrenih. Prilikom FIFO metode dolazi do podcjenjivanja troskova u odnosu na sadanjsu vrijednost zaliha na trzistu. tj kada mu je saldo na dugovnoj strani tada ce se procentualno odstupanje u utrosenom materijalu isknjiziti tako da duguje 309 a potrazuje 108. kod LIFO moetoda procijenjena cijena je manja za pozitivnu razliku koja se prenosi u poreski bilans placa se porez na dobit 30%. ukoliko obracunavamo odstupanje kumulativno 31. Kod LIFO metoda gdje je posljednja ulazna prva izlazna zanemaren je kriterij rocnosti trajnja zaliha. utrosak samo iznos potrosenih (preradjenih) zaliha. tada nece doci do ovakve pozicije u odstupanju.www.

Pozitivni efekti kao i kod SS knjizili bi se kao prihodi a negativni kao rashodi. Ako bismo materijal davali kao izmirenje svojih obaveza onda moramo voditi racuna da se uspostavlja odnos izmedju obaveze i vrijdnost datog materijala.www. Prilikom rashodovanja materijala treba razlikovati pojam otpisa kao manjak i otpis zastarjelih zaliha. U tom slucaju evidentiranje provodimo samo uz odluku o poklonu u vanbilansnoj evidenciji. Ukoliko materijal ima sadasnju vrijednost i vrsimo njegov poklon tada dugujue racun 680 za bruto iznos sa porezom na promet. Kada doniramo materijal onda moramo obratiti paznju da li tokav materijal ima knjigovodstvenu vrijednost ili ne. razmijenjene za obaveze. ugradjene u stalna sredstva i sve ce to biti razliciti nacini evidencije kod kojih moramo posebno obratiti paznju na poreske obaveze. date kao reprezentacija ili reklama. Kod prodaje zaliha treba razlikovati prodati materijal od prodaje gotovih proizvoda jer se gotovi proizvodi mogu prodavati po VPC i MPC (bez poreza i sa porezom na promet) dok se prodaja materijala moze evidentirati samo po maloprodajnim cijenama jer preduzece koje je kupilo materijal za svoje potrebe ne moze ga prodavati po VPC cak i ako se radi o trgovinskom preduzecu. Prilikom evidentiranja manjka zaliha materijala moze se utvrditi nadoknada od odgovornog lica ali se ta vrijednost mjesecno moze rasporediti najvise do 1/3 neto plate radnika. Tada moramo prihvatiti u skladu sa standardom 8 korekciju knjizenja tako da cemo naknadno utvrdjeno potrazivanje stornirati na racunu 682 pozivajuci se na standard o temeljnim greskama a zaduziti potrazivanje od radnika ili zaduziti potrazivanje od radnika a odobriti ostale prihode. Ako rashodujemo materijal kome je istekao rok koristenja tada to nema tretman manjkova ili rashodovanja kao sto su slucajevi unistenja materijala zbog elementarnih nepogoda. odnosno misljenje. U suprotnom mi imamo pravo uskladiti zalihe sa vrijednoscu ocekivane koristi.meshan. Ako bi se materijal koji je poklonjen evidentirao na racunu 101 po stalnim cijenama tada bi racun 108 se knjizio na racun 680 na dugovnu ili potraznu stranu u zavisnosti od odstupanja.net 3) rashodovanje zastarjelih zaliha 4) manjkovi utvrdjeni popisom Zalihe materijala mogu sa racuna 101 pored potrosnje biti poklonjene. Manjkovi prilikom popisa priznaju se samo kao rashod kad nastanu u uslovima koji se mogu povezati sa odgovornoscu pravnog lica i kada ne moze naci nadoknadu vrijednosti u drugim izvorima. Manjag zbog zastarjelosti knjizice se bez porezasamo ako obezbjedimo inspekcijski nalaz. Kada se trose rezervni dijelovi sa racuna 102 oni se u svojoj osnovnoj djelatnosti prenose na racun 302 i na takvu vrijednost nema poreza ali kada se rezervni dijelovi koriste u pruzanju usluga drugim pravnim licima tada to nece biti troskovi 302 ako nismo za tu djelatnost registrovani (usluzne djelatnosti).cjb. Ako rashodujemo zalihe djelimicno prije isteka roka kojeg zahtijevaju standardi od 12 mjeseci tada nismo oslobodjeni poreza osim ako nismo podnijeli inspekciji zahtjev za smanjenje cijena ispod nivoa troska sticanja zaliha. posebno vodimo racuna o poreskim obavezama u korekciji knjizenja. Knjizenje cemo provesti kao klasicnu prodaju rezervnih dijelova skupa sa porezom na promet. Za koristenje otpisa rezervnih dijelova moze se primjeniti 100% ili 50% metod u zavisnosti da li preduzece smatra da li ce velike vrijednosti troskova rezervnih dijelova opteretiti ijedan polugodisnji ili godisnji . Kada uskladjujemo vrijednost zaliha i smanjujemo knjigovodstvenu vrijednost troska sticanja na ocekivanu korist od materijala tada cemo morati ispuniti vremenski uslov da zalihe budu starije od godinu dana u evidenciji da bi usskladjivanje mogli evidentirati bez poreza na promet. prodate. Ukoliko je nema tada necemo moci knjiziti rashod po materijalu na 680. Prilikom rashodovanja treba razlikovati rashodovanje kada rokovi zalihama isteknu prije 12 mjeseci i kada se vrsi smanjenje zaliha prije isteka roka od 12 mjeseci. Sadasnja vrijednost materijala koji se prodaje evidentira se na racunu rashoda 680. tada placamo porez na smanjenje zaliha. Ukoliko zastarjele zalihe otpisujemo a ne trazimo inspekcijski zapisnik o oslobadjanju od poreza tada ne moze ostvariti poresku olaksicu cak i ako se radi o elementarnim nepogodama a zato ne mozemo obezbjediti valjan dokument o oslobadjanju poreza. U tom slucaju moze nastati racunovodstvena greska da danas utvrdjeni manjak evidentirmo na 682 a da nakon obracunskog perioda i zavrsenog sudskog spora sa radnikom utvrdi se njegova pojedinacna odgovornost. tada ce kao prihod biti prihod od prodatog materijala na 633 dok ce se poreska obaveza morati evidentirati na 546. I u ovom slucaju ne smijemo zaboraviti porez na promet i odstupanja. Ako bismo odlucili da prodamo materijal onda se knjizi po bruto principu kao i drugi oblici prodaje sredstava uz obavezno racunanje poreza na promet. I trgovacka preduzeca moraju razlikovati nabavku materijala za svoje potrebe od nabavke robe koja ide u promet. Ali taj rashod mora biti popracen porezom na promet bez obzira sto ce to biti rashod sa porezom na promet evidentiracemo ga na teret racuna 658 jer predstavlja strukturu operativnog troska koji se knjize direktno na rashode. potrazuje racun zaliha i obaveza za poreze.

tj.cjb. obustavljenu proizvodnju. poluproizvode. Proizvodnju u toku priznajemo u vrijednosti razlike ukupnih troskova umanjenih za vrijednost gotovih proizvoda.meshan. Karakteristicno je za sve zalihe da mogu biti evidentirane po stvarnim i stalnim cijenama. Sitan inventar se moze popravljati iako je izdat u upotrebu ili ako se nalazi na skladistu ali se ne moze povecati vrijednost zbog popravke. Ukoliko ima auto guma cija je vrijednost veca od 250KM ili rok trajanja duzi od godinu dana. Ispostavilo se da je prakticnije auto gume sa 102 otpisivati po 50% metodi. Kod sitnog inventara treba razlikovati otpis od rashodovanja. Kod kategorije obustavljene proizvodnje nemamo pojmova poluproizvoda. ne moze se otpisivati duze od 12 mjeseci od izdavanja u upotrebu. Ambalaza kao zaliha povratne ambalaze u vlasnistvu pravnog lica otpisuje se ili otudjuje na druge nacine po pravilima sitnog inventara. Ponekad su to sinonimi kao sto je slucaj kod 100% otpisa.net obracun. sto znaci da sva salda racuna grupe 11 ce biti evidentirana na dugovnoj strani racuna 113. proizvodnje u toku i slicno. U uslovima obustavljene proizvodnje racunovodstveni standard 35 ne priznaje odstupanja od cijena pa se zbog toga obustavljena proizvodnja mora popisati (inventura na dan proglasavanja obustavljene proizvodnje) i tako utvrditi stvarnu vrijednost. U uslovima kada poluproizvode nastavljamo fazu obrade do gotovog proizvoda tada se takvi troskovi evidentiraju na 112 a ne na racun 300 ili drugi odgovarajuci racun 3. Uz rezervne dijelove cesto se pojavljuju i auto gume kao dio rezerve cija je vrijednost manja od 250KM. Racun 302 rezervisan je za evidentiranje troskova koji dolaze sa racuna 102. Ukoliko dodje do opravke inventara koji je otpisan ili se nalazi u otpisu. poluproizvode u obradi doradi i manipulaciji. u drugom polugodistu. Knjizenja auto guma su identicna knjizenjima i napomenama za rezervne dijelove. Fakturu koju ispostavi dobavljac knjizimo na 332 – troskovi odrzavanja. Jednom izdat inventar u upotrebu ne moze se vratiti na racun 103 (skladiste). Ovo mora biti procjenjena vrijednost iz razloga sto strucnjaci procjenjenu vrijednost poluproizvdoa na osnovu nivoa obrade ili faza koje su zavrsene u procesu proizvodnje. Ova vriijednost se u preduzecu dobije procjenom troskova proizvodnje u toku. ne knjizi se na 102 nego na 028. Sve dobija ime obustavljena proizvodnja. Obustavljeno poslovanje je regulisano posebnim standardom sa ciljem da se priznaju kroz standard 35 u zalihama obustavljenog poslovanja samo rashod. tako se i zalihe proizvodnje u toku i poluproizvoda mogu evidentirati po stalnim cijenama pa se zbog toga na grupi 11 pojavljuje racun 118 – odstupanja od cijena. Kod 50% otipsa rashodovanje se smatra konacan otpis. . 50% metoda otpisa koji se poistovjecuju sa kalkulativnim otipsom inventara. Sitan inventar nakon izdavanja po 50% metodi knjizi se kao 50% trosak na 303 a drugih 50% knjizi se na sitan inventar u upotrebi na analiticki racun racuna 103. 11 – Zalihe koje pripadaju kategoriji proizvodnje u toku Na grupi 11 evidentiramo proizvodnju u toku. nus proizvoda i poluproizvoda. Nikada ne moze doci u vezu 302 i 543. dok 50% metod primjenjujemo kada zelimo troskove inventara rasporediti ravnomjerno u dva 6-mjesecna perioda. ili se nalazi na zalihama nikad ne moze zbog fakture popravke mijenjati vrijednost. 100% otpis primjenjujemo u uslovima manjih iznosa troska inventara. U vremenu obustavljene proizvodnje preduzece nije oslobodjeno amortizacije do kraja obracunskog perioda i treba je obracunati po kombinovanoj metodi za sredstva koja se funckionalno otpisuju a za sredstva kod kojih se primjenjuje vremenska amortizacija do kraja obracunskog perioda primjenit cemo linearnu metodu. U uslovima troska sitnog inventara prihvataju se postupci 100%. npr 1031.www.

a za slucaj ispalte direktno sa blagajne kao naknade radnicima i stanovnistvu onda popunjavamo blagajnicku isplatu Prilikom popisa imovine komisija preuzima stanje ziro racuna (ako ih ima vise u bilanse unosi kumulativni iznos) dok se popisom gotovine u blagajni konstatuje visak ili manjak ili eventualno identicno knjigovodstveno i stvarno stanje. Istim zakonom je ukinut blagajnicki maximum. Ako se novac salje fizickom licu tada se sa blagajne popunjava uputnica (?!).net 2 – GOTOVINA Pod pojmom gotovine u skladu sa kodeksom racunovodstvenih nacela i RS 7 – izvjestaj o gotovinskim tokovima. Prilikom bilansiranja imovine pomocne blagajne se ne moraju ugasiti (saldirati na nulu) ali moraju svoja stanja uskladiti sa glavnom blagajnom (moramo imati dokaze o inventiranju prije bilansiranja u pomocnim i glavnoj blagajni). tako se mogu pojaviti kursne razlike kod placanja kao razlika izmedju evidentiranja vriejdnosti na dan prijema fakture po srendjem kursu domace valute i vrijednosti koje smo duzni obezbjediti za kupovinu stranih sredstava placanja na sam dan placanja. Ovim zakonom nije predvidjena obaveza banke da placa avista kamatu za stanja i promet na ziro racunu. Blagajna je u pravnom licu regulisana tako da se uvijek zna koja blagajna je glavna. Podruznica ne moze imati svoj ziro racun jer nema status pravnog lica. deviznom racunu. ziro racunu ili drugim gotovinskim racunima. deviznoj blagajni. sto znaci kada proglasimo visak ili manjak gotovine on se odnosi na blagajnu. Organizacija inspekcije prije pocetka kontrole u pravnom licu svaki put su duzni od poreske uprave zaduziti novi spisak ziro racuna pravnog lica tako da imamo problem u kontroli ugasenoih (saldiranih na nulu) ziro racuna. . ukoliko se naplacuje novac na blagajni od fizickog lica (osim preko prodavnice) tada se popunjava blagajnicka uplata. Ziro racun je iskljucivo aktivan racun i njegov saldo nije nikad nula jer banka sa komitentima ugovara minimalan iznos koji mora biti na racunu da bi se iz tog iznosa naplatitli troskovi platnog prometa. ili brzo unovciva imovina koja se moze nalaziti na blagajni. Ukidanje blagajnickog maksimuma moze se dogoditi da na blagajni imamo vise novca nego na ziro racunu. Ne postoji centralni racun kao zbirni ukupnog ziro prometa. nikad na ziro racun.www. za to nema negativnih posljedica dok smo u ranijoj praksi placali kazne. Ako bi se dogodilo da predamo jednu masinu fizickom licu i da je naplatimo putem blagajne ta sredstva moze mo koristiti za isplatu plata uz dokaz da smo taj dan sa ziro racuna platili obaveze prema drzavi po isplacenim neto platama. U tom slucaju u nasem raconovodstvu moze da se pojavi potreba evidentiranja kursnih razlika. gotovina je definisana kao novcana imovina u domacoj ili stranoj valuti. Pojam gotovine u isti tretman je stavio i gotovinu na blagajni i na ziro racunu. U skladu sa reformom finansijskog poslovanja dozvoljeno je da pravno lice ima vise ziro racuna kod iste ili vise banaka. posebno ako poticu iz ranijeg periooda (godina). Ukoliko pravno lice prodaje nesto stranom licu i naplati to u stranim deviznim sredstvima banka kod koje je uplata prispjela automatski vrsi konverziju i vrijednost prenosi na vas ziro racun. glavna blagajna ce imati njihov saldo.meshan. racunu plemenitih metala i slicno. Preduzece ih moze imati vise ili blagajnickih mjesta ali sve moraju biti pod kontrolom glavne i zato ih zakon tretira kao pomocne blagajne. Ali je zadrzana osno9vna funkcija blagajne da moze neograniceno vremenski imati vecu kolicinu novca samo pod uslovom da je izvor legalan (novac dosao sa ziro racuna ili iz maloprodaje). U okviru reforme gdje je dozvoljeno vise ziro racuna stvoren je prostor za zloupotrebe prilikom pruzanja pomoci kontrolnim organima ili prilikom izrade godisnjeg izvjestaja gdje se neki ziro racun namjerno ne prezentiraju. Podizanje novca sa ziro racuna za potrebe blagajne vrsi se popunjavanjem gotovinskog ceka a ukoliko se novac sa blagajne uplacuje na zhiro racun tada se popunjava uplatnica.cjb. Za poslovanje preko ziror acuna banka treba da potpise ugovor sa komitentima u kome su precizirane naknade koje placa komitentnt banc9i ili naknade koje banka placa komitentu. U skladu sa reformom finansijskog poslovanja ziro racunu i blagajni je i dalje zadrzana funkcija osnovnih gotovinskih racuna. Konacni saldo viskova ili manjkova moze odstupiti od odredjenih pojedinacnikh razlika tako da pomocna blagajna moze imati dmanjak ada neka druga ima visak. Ukoliko placamo obavezu u inostransvku placamo je tako da otkupimo od banke devizna sredstva u vrijednosti fakture u devizama i taj iznos banka prenese korisniku sredstva na njego racun. Devizno poslovanje Promjenom zakona o finansijskom poslovanju i zakona o bankarskom poslovanju devizni ziro racun kod pravnih lica je izgubio svoj osnovni smisao jer devizni promet za pravna lica objavljaju banke. VAZNO: po viskovima ili manjkovima utvrdjenim na blagajni ne placa se porez na promet. Zakonom je utvrdjeno da se knjigovodstvena evidencija i unutarnji platni promet obavlja u domacoj valuti.

potrazivanja iz konsignacionih i komisionih poslova. Ako potrazivanje mijenja grupu sa 21 na 23 ili 04 tada vrijednost potrazivanja treba biti izrazena u bruto iznosu skupa sa kamatom.12 koja je oobavezna procedura za pravljenje finansijskih izvjestaja potrebno je popisati i salda akreditiva.meshan. Ovu poslovnu promjenu vezujemo za nadoknadu vrijednosti koju su nam duzni obezbjediti randnici.www. So obzirom da se na deviznoj blagajni novac evidentira u valuti koja je primljena od banke ili primljena kao nepotrosen novac po putnom nalogu ili drugim placanjima u istim novcanim jedinicama. Cekovi se izdaju sa rokom avista. radnika. Ova kamata ima karakter pasivnog razgranicenja (unaprijed naplacenog prihoda) bas zbog toga sto ce potrazivanje po osnovu datih kredita biti zasticena mjenicom. U kategoriji gotovine ubrajamo kategorije hartija od vrijednosti kao sto su mjenice. poznato je vrijeme izdavanja a zakonodavac odredio 90 dana kao rok naplate. Na grupi 20 evidentiramo vlastita sredstva ekvivalenata gotivine gdje spadaju samo primljene a ne i izdate HOV.cjb. Odnos prema kratkorocnim potrazivanjima moze biti izrazen i kroz potrazivanja od zaposlenih. U slucaju inventuure 31.net Za razliku od ziro racuna.12. zato u nominalni vrijednost mjenice (vrijednost koja se upisuje na njoj ) najcesce je uracunata kamata Kratkorocna potrazivanja (21) U kategoriji kratkorocnih potrazivanja ubrajamo potrazivanja po osnovu prodje roba. Na racun akreditiva ne mogu biti naplacena potrazivanja niti se mogu platiti fakture. Placanje ne mora biti isti dana moze. Prema klasifikaciji kontnog plana potrazivanja od kupaca su rasporedjena na vise racuna u zavisnosti od pravnog statusa kupca i statusne veze sa prodavcem. Ekvivalenti gotivne mogu sa sobom nositi uracunatu vrijednost kamate ali i nemoraju. koji je otvoren za potrebe podruznice. Plemeniti metali koji nisu vlasnistvo pravnog lica a mogu se naci u preduzecu (kao data garancija ili zalog) ne pripadaju kategoriji imovine koju bilansiramo pod brojem 206. Akreditivi ne moze imati ni viska ni manjka. avalom. potrazivanja od drzave i drugih pravnih organa. ona se pojavljuje onda kada nasa devizna blagajna kontaktira sa nasim ziro racunom. Potrazivanja od kupaca imaju karakter potrazivanja koja u sebi ne sadrze nikakve nadoknade kapitala (kamate) dok se vrijednost popusta trebaju umanjiti od vrijednosti potrazivanja a samim tim uticu i na smanjenje poreske osnovice. zirantima i slicno. Ova vrsta gotovinskog racuna zadovoljava potrebe manjih vrijednosti isprava tekucih troskova. Najcesce je to 31. Racuni grupe 21 ne moraju se gasiti kroz sredstva naplate vec mogu svoje saldo prenijeti na racun grupe 23 (kaop potrosacki kredit) ili eventualno na racunu grupe 04 ukoliko su krediti dati dugorocno. Pojam otvorenog akreditiva treba razumjeti kao podracun ziro racuna. iz razloga sto su izdate HOV nasa obaveza. Procjena mora podrazumjevati izdavanje certifikata sa bitnim elementima i vriejdnostima metala.. devizni racun nema mogucnost da bude otvoren u vise brojeva jer banka dozvoljava jednom pravnom licu samo jedan podracun deviznog racuna. Preko ovog racuna cemo knjiziti ipslacene akontacije za putne naloge (bez obzira jel isplata u domacoj ili stranoj valuti) i potrazivanja po osnovu nastalih manjkova. Mjenice i cekovi u okviru grupe 20 susrecu se pod nazivom ekvivalenti gotovine. ali datum evidecije nije dautm sticanja vec kvalifikovane procjene. zbog toga sto se njeno stanje pojavljuje u uslovima potrebe za deviznim sredstvima i kada to vrijeme istekne devizna blagajna se gasi. Potrazivanja od zaposlenih nece obuhvatiti . nije potrebno vracati sredstva sa akdreditiva na ziro racun jer je u bilansoj semi predvidjeno izvjestavanje o stanjima akreditiva. Devizna blagajna je kategorija privremenog bilansa racuna. U kategoriji racuna gotovine nalaze se plemeniti metali koji semogu naci u vlasnistvu pravnog lica iz razlicitih izvora. U ovu kategoriju potrazivanja najcesce ubrajamo potrazivanja od kupaca. usluga i proizvoda. i ostala potrazivanja ciji rok naplate je kraci od 12 mjeseci.d ok je kod mjenice situacija razlicita. Evidentirana vrijednost plemenitih mketala uzspostavlja na osnovu procjene vjestaka. Potrazivanja od kupaca podrazumjevaju bruto vrijednost prodaje u koju je uracunat i porez na promet pa je zbog toga neprimjereno shvatiti da su potrazivanja od kupaca istovremeno i vrijednost ukupnog prihoda. da ih platimo na dan dospijeca pa ce se nalaziti na racunima klase 5. Akreditiv na teritoriji BiH ne moze biti ipslacen u deviznim sredstvima. samo im se zna datum izdavanja. Kamata koja je uracunata u potrazivanja grupe 23 ili 04 bice posebno evidentirana na racunu grupe 52 ili 55 u zavisnosti od roka razgranicenja. (redovna provjera vrijednosti imovine). Mjenica i cek izdaju se na rok najduze do 90 dana. Razlika koja se moze ostvariti u prometu plemenitih metala moze biti pozivitna ili negativna lai se prznaje na dan prometa ili na dan procjene. znaci ne moze biti kursnih razlika. U okviru gotovinskih racuna na grupi 20 mogu se pojaviti otvoreni akreditivi. To je tako pod uslovom da nemamo poreza na promet. cekovi koje prima pravo lice kao zamjenu za gotovinu u duznicko-povjerilackim odnosima.

porez na promet se placa na dan obavljenog prometa i placa ga uvijek porodavac. onda se obracunata kamata tretira naplativo u vremenu dospijeca i zbog toga poprima karakter pasivne kamate kao unaprijed obracunate i naplacene. Ova potrazivanja se mogu formirati iz razlicitih izvora kao sto su slucajevi prodaje proizvoda. Potrazivanje uobicajeno rashodovati bez ispravke vrijednostzbog 5toga sto ces e tek 31. Na grupi 21 evidentiramo potrazivanja koja nastaju po osnovu prodaje konsignacione i komisione robe.meshan. Ako iz kredita imamo obracunatu kamatu a kredit se smatra dovoljno obezbjedjen za platu. Konsignacionu i komisioni posao kod davaoca konsignacione robe obavljeno vriejdnost prometa je prihod. U zavisnosti od karaktera pravnog lica imamo ulaganja u povezana. u ovom slucaju porez se placa po propisima mjesta gdje je obavljen promet. Za evidentiranu prodaju na grupi 24 prema zakonu o porezu na promet poreska obaveza moze se odgoditi najduze 30 dana od dana nastana duznicko-povjerilackih odnosa. U slucaju emisije dionica koje imaju karakter obezbjedjenja likvidnih sredstava takvu emisiju po nominalnoj vrijednosti evidentiramo preko racuna 224 i racuna 470 sve do ommenta prometa takvih dionica. kod primaoca prihod je ugovorena provizija po osnovu konsignacije i komisiona. Medju potrazivanjima koja imaju tretman kratkorocnih stoje i potrazivanja od drzave i drugih institucija. a ostatgak vrijednosti ce predstaviti obavezu koju preuzimamo po osnovu komisionih ili konsignacionih aktivnosti koje ces se formirati na grupi 54 (548). obaveza za poreze i kratkorocna paisvna razgranicenja prihoda. Ukoliko ne prihvatimo prenos poreske obaveze u narednom periodu kao unparijed uplacen iznos a drzava nema novaca da nam pretplatu vrati. U slucaju izvrsene pretlapte uz valjan zapisnik inspektora pristupa se poreskoj nagodbi koja se manifestuje kroz povrat poreza ili prenos kao unaprijed placeni iznos za naredni period. Ona odgovara grupi 04 samo sto se razlikuje po rocnosti. Data konsignacija na domacem trzistu ovakvih dilema nema jer se obracunavaju jedinstvene poreske stope. uspostaviti odnos izmedju racuna potrazivanja grupe 21 i ispravke vrijednosti racuna 219. od tog dana imamo pravo na zateznu kamatu (max 12%). potrazivanja na racunu 213 mogu biti obuhvacena i u bruto vrijednosti (sa porezom na promet) ukoliko ovaj racun zamjenjuje racun prometa (kao sto je slucaj nadoknade manjka). Prilikom otpisa potrazivanja koristi se racun ispravke vrijednosti kao posredni racun izmedju rashoda i grupe potrazivanja. Kratkorocna ulaganja (22) Kratkorocna ulaganja na grupi 22 svojim karakteristikama ne razlikuju se od racuna dugorocnih ulaganja na grupi 03.net potrazivanja koja imaju tretman kredita kojeg je dobio radnik jer cemo sve kredite bez obzira kome dati sa rokom do 12 mjeseci evidentirati na potrazivanja po osnovu kredita grupe 23. Kupoprodaja HOV svakako evidentira se na grupi 22 od momenta kupovine do momenta prodjae ili emisije do prodaje ili od emisije do storniranja a sve sa rokom najduze 12 mjeseci od prve evidencije HOV. 24 – Kratkorocna razgranicenja Kratkorocna razgranicenja za razliku od dugorocnih razlikuju se samo u vremenskom rasporedu priticanja koristi ili priznavanja odredjenih troskova u vremenu kome pripadaju. Moze se pojaviti po osnovu poreza na promet i poreza na dobit.cjb. na ovoj grupi su kratkorocna ulaganja evidentirana kako bi se po klasama razdvojila vrijednost koja pripada tekucim od vrijednosti koja pripada stalnim sredstvima. iako ne ulazi u prihod preduzeca. U slucaju prodaje na kredit tada ce umjesto racuna kupaca ili blagajne dugovati racuni grupe 24.12. Vazno je da se u osnovicu za obracun kamate uracunava porez. pridruzena i slobodna lica. usluga. S obzirom da potrazivanje na grupi 21 imaju duznika i povjerioca to im omogucuje da postanu sumnjiva i sporna pod istim uslovima kako smo to i ranije definisali. i robe drzavnih organima ili slucajevi vise uplacenih fiskalnih obaveza (poreska pretplata). Ovaj racun jednostavno zamjenjuje racun kupaca. Kratkorocne kredite koje dajemo najcesce vezemo za prodaju proizvoda usluga ili robe. najkasnije nakon 12 mjeseci emisiju treba stornirati kako ne bismo ugrozili realnost bilansa stanja. Razgranicenja po isteku najduzeg . Ako prihvatimo kategoriju unaprijed placenog poreza za naredni period onda smo odustali od mogucnosti naplate kamate. Ukoliko su poreske obaveze u zemlji prometa manje od domacih poreza. razlika se placa osim ako nije obuhvaceno poreskom olaksicom radi izvoza. Krediti takodje spadaju u vrstu plasmana jer obezbjedjujemo zaradu (kamata). Prodavac je porez na promet prethodno obracunao kupcu.www. potrazivace racuni prihoda. Kod obracuna poreza na promet. Kratkorocni krediti (23) U grupi 23 evidentiramo kratkorocne kredite date fizickim ili pravnim licima u zemlji ili vani. Ukoliko imamo novu emimsiju i dionice ne prodamo.

www. Vremenska razgranicenja ne smijemo mijesati sa kreditima jer kroz njih mozemo predstaviti samo neoperativne prihode i rashode dok su kategorije operativnih prihoda i rashoda ostavljene za kreditne odnose.net roka od 12 mjeseci ne mogu se produzavati tj isknjizavati preko racuna grupe 06 bez saglasnosti druge strane u poslovnom odnosu. Zabranjeno je narusiti linearnost vremenskih razgranicenja jer to znaci usmjeravanje rezultata poslovanja ka zeljenom efektu sto i standard 1 zabranjuje.cjb. Promjena karaktera vremenskih razgranicenja je dozvoljena uz obostranu saglasnost sto vodi prmjeni ugovora. .meshan.

sa jednom razlikom koja pripada troskovima energije iako se i ona moze pojaviti u obliku zaliha (energenti. energije i rezervnih dijelova Na ovoj grupi koristimo racune koji nam omogucuju evidentiranje troskova zaliha grupe 10.12. Posebno treba paziti da i ovi troskovi mogu biti evidentirani po stalnim cijenama i time ne smijemo zaboraviti racun odstupanja. odnosno faktura u uslovima direktne nabavke i knjizenja potrosnje zaliha. Izbjegavanje obracuna amortizacije kao troska i djelimicni obracun amortizacije manji od iznosa predvidjenim po minimalnim stopama iz nomenklature nije dopusten jer time bi bio napravljen prekrsaj u formiranju osnovice poreza na promet u krajnjoj potrosnji jer su minimalne stope amortizacije obavezne za sva pravna lica a poreski bilans ih smatra granicom oporezive dobiti. Amortizaciji podlijezu stalna sredstva u funkciji koja imaju sadasnju vrijednost i kojima se koristenje kroz vrijeme ili iskoristeni kapacitet moze prihvatiti kao mjerilo procjene amortizacije troska. Na racunu 302 pojavice se i evidentirani troskovi auto guma cija potrosnja kroz troskove treba biti evidentirana u roku najduzem do 12 mjeseci. Zalihama se naknadno ne moze mijenjati vrijednost.cjb. takve troskove opravki trebamo smatrati uslugama i evidentirati ih u okviru grupe 33. Ako bi se dogodilo da se odredjeni inventar koristi i druze vrijeme od 12 mjeseci obracun troskova ne smije biti duzi od 12 mjeseci jer se rusi princip razlike tekucih i stalnih sredstava. Koja vrijednost ce biti evidentirana izmedju racuna 101 zavisit ce prije svega od metoda evidencije zaliha a potom od metoda evidentiranja potrosnje zaliha. Trosak moze nastati i po osnovu interne dokumentacije koja nastaje kao posljedica obracuna kalo rastura kvara i loma. Kod fiskalnog odnosa amortizacije treba obratiti paznju na metod amortizacije za koje se odredi pravno lice i njegove posljedice na porez na promet i porez na dobit. Knjizenje na relaciji 300 i 543 direktno se ne smije provoditi iako formalno nema greske. Ako koristimo indirektni metod otpisa inventara kod 50% metode tada ce se dogoditi da je druga faza otpisa istovremeno i rashodovanje pa se nakon toga stvara obaveza da inventar koji nije fizicki iskljucen a otpisan 100% treba evidentirati u vanbilansnoj evidenciji. Kod potrosnje sitnog inventara treba razlikovati metod potrosnje kao sistem obracuna troskova. 31 – Amortizacija Amortizacija kao jedan od elemenata cijene kostanja predstavlja kumuliranu iskoristenost sredstava priznatu po jednoj od metoda u skladu sa standardom 16 sto zahtjeva i Zakon o racunovodstvu. Kod troskova koje evidentiramo na racunu 302 treba obezbjediti dokumentaciju za potrosnju rezervnih dijelova koju najcesce prati radni nalog ako se radi popravka u vlastitoj reziji ili u tudjoj reziji tada se usluge pojavljuju na fakturi dobavljaca racun 302 samo ukoliko je dobavljac koristio nase rezervne dijelove. U strukturi sitnog inventara evidentiramo i povratnu ambalazu koja se nalazi u vlastitom procesu koristenja sa valjanom dokumentacijom da pripada nasem preduzecu. Izdati materijal u proizvodnji se moze posebno doradjivati i pripremati za proizvodnju ukoliko kvalitet ne odgovara standardu proizvodnje. Povratna ambalaza koju koristimo a nije nase vlasnistvo nece biti evidentirana kao trosak ali ce biti evidentirana u vanbilansnoj evidenciji. Takvi troskovi dorade nece biti evidentirani na racunu 300 vec u kategoriji usluga. Sa racunom vremenskih razgranicenja u uslovima kada se troskovi energije obracunavaju u datom periodu bez fakture (za koju se zna da ce stici) tada je obracun troskova moguce evidentirati preko racuna vremenskih razgranicenja. blagajne i ziro racunom. Opravka sitnog inventara ne smije poremetiti troskove racuna 303 bez obzira sto se moze dogoditi da racun 103 ili 303 mogu dozivjeti potrebe odredjenih opravki (inventar na zalihama ili inventar u upotrebi). maziva.meshan. kako prilikom popisa 31. Amortizacija predstavlja iznos ucesca stalnih sredstava u proizvodnji i pruzanju usluga u stvaranju finansijskog rezultata. Amortizacija kao i drugi troskovi koji se uracunavaju u proizvodnu cijenu nije oporeziva sve dok proizvod ne bude stavljen u krajnju potrosnju. sa racunom dobavljaca. Kod obracuna poreza na dobit formira se uvecana osnovica kod . 301 Moze biti u direktnoj vezi sa racunom 101. goriva.www. (koristicemo crveni storno 300-101-543). akumulatorska energija i slicino). Racun 300 jeu direktnoj vezi sa racunom 101 i najcesci dokument koji komunicira na ovoj relaciji jeste trebovanje. ne bi ga popisna komisija uvrstila u viskove.net Troskovi 30 – Troskovi materijala. kao niti jednom sredstvu.

teresnki dodaci. . u tim uslovima pridrzavamo se posebnog zakona.meshan. U uslovima kada se nema sredstava da se isplate naknade ili ostala primanja u odnosu na platu nema prioriteta u isplati. Ako su sve naknade i obaveze obracunate u skladu sa vezicm propisima. Kada se isplati 545 a ne isplati 549 pocinje da se uracunava kaznena kamata. regresi itd. administrativne i sudske zabrane na platu.12. primanja po osnovu odvojenog zivota od porodice. bilo ili ne sredstava za njihovu isplatu je racun 549 nakon knjizenja ne podlijeze poreskim obavezama a ni zateznim kamatama. sve dok ne bude placen 545.www.net prekoracenja. Amortizacija se nece moci racunati na sredstva koja se remontuju i ciji remont traje duze od 12 mjeseci samo za period iskljucenja iz procesa koristenja za cijele godine. za koeficijent inflatornog dejstva nad stalnim sredstvima sto se smatra revalorizacijom amortizacije.. Na racunu 320 evidentiramo plate u bruto iznosu. Obaveze poslodavca za neto platu prema uposlenima prikazujemo na racunu 545. U okviru grupe 32 formira se racun 321 koji obuhvata nadoknade plata.12. Amortizacija kao trosak moze biti uvecana 31. tada odredbe o obracunu plate uskladjujemo sa zakonom o stecaju i likvidaciji.cjb. ugovorom o radu i internom sistematizacijom radnih mjesta. Prilikom obracuna amortizacije za slucajeve rashodovanja. Revalorizacija amortizacije se knjizi isto kao amortizacija (310/019 ili 029). naknade i primanja za vrijeme skolavanja. Amortizacija kao trosak knjizi se u skladu sa pravilnikom o koristeju stalnih sredstava koji mora biti sacinjen u skladu sa Zakonom o racunovodstvu i racunovodstvenim standardima. naknade za rad u otezanim uslovima. Revalorizacija amortizacije se obracunava tako sto se ukupna amortizacija tekuce godine koju dobijemo na dan 31. U uslovima obracuna plata i poreza i doprinosa potrebno je u skladu sa gore navedenim aktima knjiziti obracun plata. regres za godisnji odmor i druga primanja koja poslodavac isplacuje kroz ugovor o radu.. isknjizavaju se sa racuna 545 tj od neto plate. Naknade koje su direktno vezane za platu oporezuju se po istom procentu kao i plate dok imamo odredjenih naknada i primanja koje imaju nizu stope oporezivanja jer ih je zakon nazvao kao «dodatna primanja». 32 – Plate i naknade plata Plate i naknade plata regulisane su Zakonom o porezu na plate. troskovi prevoza na posao i sa posla. Naknade plata su posebni iznosi na koje radnici imaju pravo u skladu sa vazecim propisima kao sto slucajevi prekovremenog rada. U okviru racuna 545 mogu se provesti knjizenja placanja plate i knjizenje obustava od plate. Prekoracenje isplacenih iznosa iznad zakonom predvidjenog dodatno je oporezivo jer su u skladu sa zakonom o porezu na dobit ovakve kategorije uvrstavaju u povecanje poreske osnovice. amortizacija se racuna zakljucno sa istekom mjeseca u kome je rashodovanje izvrseno. Obaveze za plate ne mogu se platiti ni jednim drugim sredstvima osim novcem sa blagajne ili ziro racuna. Obaveze za poreze i doprinose preko racuna 549. U okviru naknada koje se isplacuju radnicima i pripadaju grupi 32 su i troskovi toplog obroka. ugovorene obaveze po kreditima i slicno. Ali zbog promjene metode i racunovodstvene politike troskova promjena amortizacije u toku godine nije dozvoljena jednom utvrdjena metoda i objevljane kroz racunovodstvene politike pocetkom godine vrijedi za cijelu godinu. Obavezez za isplatu plata podrazumjevaju isplatu jednih i drugih obaveza. Zakonom o radu. Ukoliko bi se obavezez za neto plate platile kroz robu koju proizvodimo ili tudju robu tada racunovodja treba proknjiziti jos dodatnu poresku obavezu na zalihe koje su date kao plate (vlastite zalihe) ili ako se radi o tudjim zalihama porez bi trebao da je vec obracunat u cijeni razmjene. Nije uobicajeno da se amortizacija kao trosak nakon obracuna stornira osim ako nije doslo do greske u priznavanju osnovice. prodaje ili drugog oblika isknjizavanja iz funkcije. dio sredstava nepodignutih plata bi trebalo posebno izdvojiti u blagajnu ili ih vratiti na ziro racun kako ne bi doslo do zloupotrebe blagajnickih sredstava. uveca za koeficijent priznate inflacije u tekucoj godini kako ne bi smo inflatorna dejstva na iskoristena sredstva prenosili u naredni period. razne nagrade. ali za slucaj da je amortizacija racunata po manjem iznoosu od minimalnih stopa ne pripada nam poreska olaksica. Ova vrsta naknada nije oporeziva po stopama plata ali je vazno znati da je u skladu sa Zakonom o porezu na plate ogranicena isplata odredjenih naknada koje se ne smatraju platom medju koje spadaju topli obrok. U uslovima da plata bude obracunata i isplacena a da nisu svi radnici isti dan podigli plate. Naknade plata sa svojim obavezama knjize se preko racuna 545 i 549 potpuno isto kao i plate uz napomenu da ce umjesto racuna 320 ova vrsta biti evidentirana na 321. Knjizenje troskova u bruto iznosu je obavezno sve dok postoji preduzece u statusu prema sudskom rjesenju do momenta stecaja ili likvidacije.

racun 330 obuhvata evidenciju troskova koji su ucinjeni na izradi i doradi ucinka nedovrsenih proizvoda iz ranijih perioda ili troskovima dorade proizvoda koji su potrebni ciniti da bi proizvod na skladistu bio sa svojim karakteristikama kao da je danas proizveden. U kategoriju usluga ubrajamo i usluge sajmova. takav porez ce se dodati na racun 330 i time povecati bruto vrijednost usluge. Investicioni zahvati odrzavanja koji traju duze vrijeme i ne mogu se najcesce nadoknaditi iz postojecih srestava za ziro racuna predstavljaju kategoriju investicionog odrzavanja i po svojim karakteristikama u pasivi knjize se preko rezervisanja. tj. Priznavanjem troska zakupnine moramo obratiti paznju da li je zakupnina ugovorena sa fizickim ili pravnim licem. U kategorije usluga imamo i usluge osiguranja. U tu kategoriju obracunavamo samo vrijednosti koje se priznaju kao vrijednost troskova prema fakturi organizatora sajma ili dijelova proizvoda i materijala koji su unisteni u vrijeme sajma kao predstavljanje materijala ili proizvoda. Ovaj racun moze biti u vezi sa racunom dobavljaca ili racunom obaveza prema uposlenima ukoliko usluge na obradi i izradi ucinka pruzamo u vlastitoj reziji. U ovu kategoriju troskova uvrstit cemo i troskove raznih vrsta . Pojam osiguranja u danasnjoj praksi podrazumjeva pored osigranja imovine i lica posredstvom osiguravajuceg drustva i troskove koje placamo za osiguranje objekata ili osiguranje poslovanja koje se placa posebnim sigurnosnim sluzbama. Ovu kategoriju usluga mogu pruzati samo zato registrovane organizacije. jer ne spadaju u transportne usluge proizvodnog procesa. Ovo odrzavanje se moze vremenski razgraniciti na period od 12 mjeseci ali najcesce se to ne radi jer se ovdje evidentiraju troskovi sa manjim iznosima i sitne opravke koje najcesce vremenski traju kraci period.meshan. odrzavanja istrosenih stalnih sredstava ili sitnog inventara troskove cemo knjiziti na racunu 332 a kod znacajnih troskova otpisanih stalnih sredstaa mozemo koristiti racune grupe 36 (361). Troskovi reklame i propagande su kategorije koje ne moze nazvati troskovima u vlastitoj reziji (?!). Ova kategorija se vremenski ne razgranicava niti je karakteristicna kao usluga u vlastitoj reziji. Ovakvi troskovi se vremenski ne razgranicavaju. Ukoliko vrijednosti usluga bude priznata kao vlastita usluga tada moramo obracunati 10% poreza i obavezu platiti. Usluge (33 i 34) Prema karakteristikama racuna usluga. da plati porez na prihod gradjana ukoliko mu svi prihodi (skupa sa zakupninom) prelaze limit koji odredi drzavni organ za datu godinu. Nikad ne mogu biti troskovi u vlastitoj reziji (sami sebi ne mozete iznajmiti prostor).12.cjb. Ukoliko ove usluge vrsi dobavljac on je obavezan da vodi racuna da u uslugu uracuna porez.www. od pocetka proizvodnje dok proizvod ne bude smjesten na skladiste. vodeci racuna o fiskalnim obavezama.net U uslovima kada se topli obrok pojavljuje kao trosak iz vlastitih zaliha tada ce racun 328 komunicirati sa racunom 101. priznaje se u visini nastalih troskova. Troskove trasporta gotovih proizvoda od skladista do kupca takodje ne smatramo trasnportnim troskovima racuna 331 jer ce se takvi troskovi priznati u kategoriji rashoda grupe 65 (654). Ni ova usluga nije karakteristicno da se razgranicava. U usluge grupe 33 ubrajamo i usluge zakupnine (334). dodati na racun 331 i platiti. I u slucaju opravke tj. . U strukturu usluga ubrajamo i usluge pod nazivom transportne usluge 331. I ovi troskovi ukoliko se vrse u vlastitoj reziji mora se obracunati porez na promet. Troskovi boravka radnika za vrijeme sajma priznaju se kroz troskove dnevnica i putnih troskova i zato ne pripadaju ovoj kategoriji. Ukoliko usluge toplog obroka za nase radnike obavlja drugo preduzece tada ce racuni troskova biti u vezi s racunom dobavljaca. Ovi troskovi mogu biti vremenski razgraniceni na vrijeme koje je u ugovoru definisano. Mogu biti predstavljeni i kroz AVR i kroz PVR. Fizicko lice u tom slucaju moze imati obavezu tek nakon 31. U ovu kategoriju usluga necemo moci uracunati usluge nabavke sredstava (iako po svojim karakteristikama troskovi trapsorta u nabavci sredstava pripadaju grupi transportnih usluga). Moramo obratiti paznju na razliku izmedju troskova reklame i propagande i troskova reprezentacije ili troskova reklame i propagande i materijalnih troskova. u ovu grupu trasportnih usluga necemo uracunavati usluge prevoza na posao i sa posla usluge prevoza na sluzbenom putu itd. Tekuce odrzavanje po svojim karakteristikama pripada pojmu troskova odrzavanja koje evidentiramo na racunu 332. Ukoliko usluge odrzavanja obavljamo u vlastitoj reziji moramo voditi racuna o sljedecem: 1)koliko je utroseno materijala a koliko rezervnih dijelova za odrzavanje 2)koliko je radne snage kroz obracun plata priznato u troskovima odrzavanja 3)i koliko i koje poreske obaveze cemo ukalkulisati. najcesce na grupi 52. Ukoliko je zakup ugovoren sa pravnim licem placeni iznos faktura podrazumjeva obavezu isplate preko blagajne tada je obveznik poreza na promet pravno lice. Troskovi reklame i propagande priznaju se kao usluge samo ukoliko su fakturisane od lica koja su za te djelatnosti registrovana.

clanarimna I drugih davanja podrazumjeva ugovorene kao clanarine a zakonske kao zakonsku obavezu koristenja usluga javnih preduzeca bilo da su u formi takes. depozitne poslove i slicno ne mogu svoju aktivnost zasnovati na formiranju kursne razlike koju mogu fakturisati. Ovi troskovi se prizanju i u uslovima podjele vlastitih proizvoda na ime reprezentacije vodeci racuna da je podjela takvih proizvoda oporeziva sa 20%. Ovaj trosak se rijetko razgranicava jer se priznaje u vremenu nastanka po racunu dobavljaca (PTT).. U strukturi usluga nalazi se i PTT trosak. Troskovi osiguranja uobicajeno placaju se preko ziro racuna sto podrazumjeva fakturu ali nije zabranjeno u slucaju potrebi da se isplate u gotovini fizickom licu vodeci racuna o porezu na promet. Clanarine koje placamo moramo obracunati sa 10% poreza ali uz to voditi racuna da 31. Kategorija troskova koji se naziva kursna razlika ne mozemo nikada vremenski razgranicavati jer se priznaje samo na dan prometa valuta. Troskovi koji su u direktnoj vezi s putnim troskovima spadaju u pojam dnevnica i drugih naknada koji se isplacuju radnicima ili stanovnistvu. sudske I slicno) evidentiramo ih preko racuna 342.. tj knjize se na osnovu vlastite procjene o odredjenim dogadjajima koji ce se dogoditi a da njihovo dejstvo utjece na rezultate poslovanja. Putni troskovi su u direktnoj vezi sa racunom 213 (potrazivanja od zaposlenih).. U racunovodstvenoj praksi troskovi osiguranja se vremenski razgranicavaju na period iz ugovora pod uslovom da je osiguranje duze od obracunskog perioda. Troskovi finansiranja (35) Grupa 35 priznaje troskove kamata i kursnih razlika koji se odnose na tekucu godinu a izvor im je neplacanje obaveza po racunu 301 i grupi 33 i 34. Troskovi grupe 35 se mogu vremenski razgraniciti ali najvise na period do 12 mjeseci zbog toga sto po svojoj strukturi troskovi finansiranja pripadaju kategoriji tekucih troskova proizvodnog procesa. Racun 340 se u praksi najcesce analiticki otvara za isplatu dnevnica. Priznaje se po MPC. Samostalne mjenjacnice koje su registrovane samo za promjenu valuta a ne i za promet. U kategoriju usluga koje placa pravno lice nalaze se putni troskovi. sigurnosne brave i slicno.www. Za ovaj trosak moze da se ispotavi faktura javnog preduzeca ali ako se radi o clanarinama usluga se placa na osnovu ugovora. clanarine I druga davanja u skladu sa propisima. Iako ovaj racun spada u kategorije grupe 33 I 34 ne placa se dodatni porez cak I u slucaju kupovine I placanja raznih taksenih markica. iskljucivo po racunu poste. Pojedinu vrstu bankarskih usluga banka posebno ne fakturise jer su u skladu s cjenovnikom i ranije potpisanim ugovorm. Bankarske usluge su najcesce usluge ugovorene na dan otvaranja ziro racuna. U ovu kategoriju usluga ne mogu se uvrstiti usluge kamata ili kursnih razlika koje placamo banci. Banka ovakvu naplatu vrsi jednostavno skidanjem s naseg racuna i o tome nas obavjesti kroz izvod o stanju na nasem racunu. u ovu vrstu troskova uvrstit cemo sve troskove koji su ucinjeni s ciljem sluzbenog puta osim dnevnica koje se izdvajaju na poseban racun. Na ispostavljene racune ne placamo porez na usluge dodatno jer je lice koje ispostavlja racun duzno uslugu obracunati po maloprodajnoj cijeni i samim tim stavlja se u ulogu poreskog obveznika. cuvanja plemenitih metala ili drugih vrijednosnih zaloga. Ovu vrstu usluga ne mozemo smatrati uslugom internog karaktera (troskovi rezije). to moze biti prihod za mjenjacnicu ali za preduzece se ne moze priznati kao kursna razlika vec kao bankarski troskovi – ostali troskovi finansijskih institucija.net obezbjedjenja kao sto su alarmi. 36 – Ukalkulisana rezervisanja za rizike i obaveze Troskovi rezervisanja za rizike i obaveze pripadaju kategoriji troskova koji se na grupu 36 knjize bez fakture ili ugovora. ukoliko pravno lice ima posebnih poreskih obaveza koje ne zavise od finansijskog rezultata kao sto su takes (administrativne. Ako preduzece obracunate poreze na gotovinske isplate zeli posebno prikazati tada je za njih predvidjen racun 342..cjb.12. Ukoliko je vrijednost clanarine veca od 0. Kursne razlike su trosak koji se placa sa ziro racuna i uvijek dobavljacu – banci. Kategorija troskova uvrstenih u pojam doprinosa. Na ovom racunu evidentiramo troskove isplacene licima koja su uposlena u preduzecu. naknada po ugovoru o djelu koje placamo radnicima ili stanovnistvu. restorana i slicno) mogu pojedinacno prelaziti 100KM. U strukturi usluga nalaze se izdaci koje nazivamo razni doprinosi. doprinosa ili komunalne usluge.meshan. autorskih honorara. U kategoriji usluga nalaze se usluge banki i drugih finansijskih institucija za obavljanje platnog prometa. Rezervisat se ne mogu kategorije vrijednosti koje su vec . Troskovi reprezentacije spadaju u kategoriju usluga i priznaju se samo uz odgovarajuci racun. vrijednost isplacenih clanarina uporedimo sa ukupnim prihodom. Ova kategorija troskova u formi doprinosa kao sto je npr dopirnos za vode obracunava se po MPCu.1% od vrijednosti ukupnog prihoda potrebno je platiti 30% na ime poreza na dobit. S obzirom da je ukinut blagajnicki maximum troskovi reprezentacije (po racunu hotela. spada u kategoriju ugovorenih usluga.

Obracun troskova pored sistema ukupnih troskova moze biti izvrsen i po nepotpunim sistemima: sistem direct costing i apsorpcioni sistem. 37 Raspored troskova Kod obracuna proizvodnje i utvrdjivanja vrijednosti ucinka zahtjeva se utvrdjivanje vrijednosti troskova koje cemo uracunati u cijenu ucinka i troskova koje cemo evidentirati na teret poslovnog rezultata. dok. opste troskove i troskove zajednickih sluzbi ili uprave i prodaje. Prilikom rezervisanja obaveza za investiciono odrzavanje uvijek je racun grupe 36 povezan sa dugorocnim rezervisanjem jer je odrzavanje koje nema status investicionog uvrsteno na racun 332 i pripada kategoriji tekuceg odrzavanja sa periodom obuhvata do 31. Troskove dorade.I. klasa 8 se mora ugasiti sa saldom 0. torskovi za odrzavanje proizvoda u garantnom roku. troskove zavisnih sluzbi prenosimo na teret grupe 65. obrade i manipulacije treba razlikovati od troskova dorade ucinka jer su troskovi dorade ucinka na grupi 33 predvidjeni da preuzmu troskovi proizvodnje u toku a ne vrijednost dorade poluproizvoda niti gotovih proizvoda. Raspored troskova klase 8 mora odgovariti POL-u i kalkulacijama koje su izradjene kao podrska rasporedu troskova. Prema primjeni razlicitih sistema mi uticemo na finansijski rezultat preduzeca sto se posebno tretira kao racunovodstvena disciplina u troskovnom racunovodstvu. Troskovi koje prenosimo na grupu 65 preko racuna 371 opterecuju finansijski rezultat u 100% iznosu bez obzira koliki % je prodaje i naplate gotovih proizvoda. i TZS direktno se sa racuna 371 prenose na grupu 65. eventualno odstupanja ili analiticku evidenciju gotovih proivzoda. troskovi rizika u osiguranju iznad vrijednosti premije osiguranja (troskovi rizika od fransize). Kompletan obracun troskova koji nam omogucuju tabelarni pregled ukupnih troskova razvrstanih po mjestima i nosiocima vrsimo u formi pogonskog obracunskog lista (POL).meshan. Vrijednost nus proizvoda nece mijenjati finansijski rezultat niti u plusu niti u minusu jer je ukupna vrijednost priznatih troskova jednaka prihodu od nus proizvoda ali moramo znati da su i nus proizvodu u procesu prodaje isto oporezivi kao i gotovi proizvodi u vrijednosti prodaje bez poreza. Poluproizvodi i proizvodnja u toku predstavljaju vrijednosti koje ce se u narednoj fazi doradom pretvoriti u gotovi proizvod. POL se pravi u formi rasporeda troskova po pogonima (mjestima troskova) i po vrstama (direktnih ili opstih) u zavisnosti od nacina ucesca u cijeni. Kod obracuna troskova proizvodnje koristenje klase 8 podrazumjeva da se ukupni troskovi sa racuna 370 prenose i rasporede na racune klase 8. Po sistemu direct costing-a u cijenu ucinka idu samo direktni troskovi. Troskove koje uracunavamo u vrijednost ucinka preko racuna 370 evidentiramo na grupu 11 i 12 u troskove koje uracunavamo na terete rezultata poslovanja sa racuna 371 prenosimo na grupu 6 da bismo imali mogucnost primjeniti nepotpuni sistem troskova. Racune grupe 52 koristimo najcesce kod investicionog odrzavanja (dugorocno rezervisanje). Ukoliko se utvrdi da ima salda na ovim klasama potrebno je provesti kontrolu i utvrditi razloge te pojave kako bi smo utvrditi namjeru racunovodje. sto vazi i za klasu 3. dok kod rezervisanja rezultati rezervisanja su uglavnom nelinearni. Svi troskovi sa klase 8 moraju se prenijeti na grupu 11 ili 12. dok opsti troskovi T. Sredstva .www. Posebno treba obratiti paznju na razliku rezervisanja i razgranicenja. Rezervisat se mogu na ovoj grupi troskovi sudskih sporova (ne potrazivanje nego samo trosak suda). troskovi investicionog odrzavanja itd. Kod apsorpcionog sistema u cijenu ucinka uracunavamo direktne troskove i troskove rezije pogona (OTI).cjb. Racuni klase 8 nisu definisani kontnim planom jer ih svako pravno lice utvrdjuje za sebe prema potrebama kako bi se uocio odnos zavrsene i nezavrsene proizvodnje. Bez obzira koji sistem primjenjujemo finansijski rezultat nece biti ugrozen primjenom razlicitih sistema pod uslovom nemamo nezavrsene proizvodnje i da nemamo neprodatih zaliha. Ukoliko koristimo stalne cijene za evidentiranje zaliha potrebno je pocetkom godine utvrditi stalne cijene za gotove proizvode i zadrzati ih cijelu godinu kako bi na jedinstven nacin bila uspostavljena razlika izeddju troska sticanja zaliha i vrijednosti koja je uspostavljena iskustvenom metodom kao prosjecan standardni trosak sticanja zaliha. gotovi proizvodi u okviru vrijednosti grupe 12. Kod razgranicenja su iznosi linearno rasporedjeni na vrijeme razgranicenja.net jedanput prosle tokove troskova ili potrazivanja. Troskovi se dijele na direktne.12. Svi ovi troskovi se knjize na racun grupe 36 u procijenjenom iznosu a potrazuje racun grupe 55 ili 52. Poluproizvodi troskove dorade priznaju u okviru vrijednosti grupe 11. jer su u razlicitim procentima nezavrsenosti (kod poluproizvoda ili gotovih proizvoda) zbog toga sto standard 2 iskljucuje mogucnost da se naknadno koriguju troskovi nakon sticanja sredstva. Troskovi ucinka rasporedjeni na racune grupe 11 ili 12 mogu biti evidentirani po stalnim ili stvarnim cijenama. Za obracun troskova i knjizenje vrijednosti dobivenih kroz pogonski obracunski list i kalkulacije koristimo racune klase 8.

tj da pojedinacno prikazemo prihode i rashode. Kada se zalihe prodaju priznat cemo razlicitu vrstu rashoda kada prodajemo zalihe sa grupe 12 i 11. a kada ih iskljucujemo iz funkcije i smatramo nekorisnim proizvodima. Ne mozemo ovu grupu zaliha evidentirati na grupi 11 jer je izasla kao produkt proizvodnje u toku i tako zavrsiti fazu priznavanja vrijednosti troska. Ukoliko vlastite proizvode dajemo drugom pravnom licu u formi proizvoda datih u konsignaciju i komision tada cemo ih sa racuna 120 isknjiziti na racunu 124. Zalihe sa racuna grupe 11 mogu biti evidentirane kao manjkovi ili zalihe koje trebamo sahodovati usljed unistenja. Na grupi 10 nus proizvod se ne moze naci jer tamo evidentiramo nase zalihe materijalne proizvodnje a nus proizvod nije nas repromaterijal. Zbog toga prilikom evidencije rashoda moramo obezbjediti adekvatnu dokumentaciju. Troskovi iz POLa kao troskovi koji se priznaju u zalihe gotovih proizvoda rasporedjuju se raznim formama kalkulacija: .kalkulacijom ekvivalentnih brojeva .formi prodaje .obracunskom kalkulacijom stalnih cijena Gotovi proizvodi mogu biti na skladistu u razlicitim knjigovodstvenim evidencijama.net tipa gotovih proizvoda mogu imati troskove dorade koji se evidentraju kao povecanje vrijednosti grupe 12 i ukoliko prelaze vrijednosti troskova koji se mogu ostvariti na trzistu prodajom proizvoda treba ih isknjiziti na teret rashoda.u formi davanja za obaveze . Nus proizvode evidentiramo na analitickom racunu racuna 120 a ne na racunu grupe 10 ili racunima grupe 11. ali imamo jedan rashod kada zalihe ne napustaju skladiste ali se ne priznaju kao bilansna vrijednost.divizionom kalkulacijom (prostom ili slozenom) . Kada prodajemo zalihe sa grupe 12 priznacemo prihod sa racuna 600a rashod na racun 650. zamjene za obaveze. onih koje smo imali na grupi 12 u formi racuna 125. Kada su gotovi proizvodi na nasem skladistu namijenjeni prodaji putem nase prodaje ili veleprodaje tada cemo ih evidentirati na racunu 121 ili 120.u formi poklona . Kada gotove proizvode ustupamo u formi donacije. to je forma poslovne promjene u kojoj se stvara rashod po osnovu otpisa zastarjelih zaliha.www. tj zalihama van upotrebe. Poluproizvodi i proizvodnja u toku mogu biti zateceni u formi obustavljene proizvodnje.u formi manjkova . tj sa dozvoljenim kalo rasturom kvarom i lomomkako bismo uustedjeli odredjenu vrijednost poreza na promet prilikom priznavanja manjkova. Taj otpis predstavlja uskladjivanje vrijednosti do nivoa neto prodajne vrijednosti.. Isknjizavanje zaliha sa grupe 11 u toku godine vrsimo posredstvom racuna ispravke vrijednosti (119) a na dugovnoj strani u zavisnosti da li se priznaje manjak ili su zalihe rashodovane bez manjka.meshan. tako se racun 125 moze dovesti u vezu sa racunom 120. Prema vazecim racunovodstvenim standardima prodaju zaliha knjizimo po bruto principu prodaje. zastarjelim za upotrebu ili prodaju. obustavljeno poslovanje zahtjeva izmedju ostalog da se potpisu sve zatecene zalihe u proizvodnji u toku i poluproizvodima i prenesu na racun 113 kako se ne bi stvorio prostor da se po osnovu racuna 113 stvaraju odredjeni troskovi. tada cemo ih evidentirati na racunu 113 jer st. tada ih prenosimo na racun 125 sa racuna na kome su se nalazili gotovi proizvodi prije proglasenja nekorisnim zalihama.u formi otpisa . Na racunu 681 evidentiramo i definitivan (ukupan) otpis vrijednosti zastarjelih zaliha. Kada se zalihe evidentiraju po stalnim cijenama tada ce odstupanje koristiti kao korekcija troskova dorade.. Prilikom evidencije zaliha gotovih proizvoda mogu se pojaviti potrebe razlicitog isknjizavanja vrijednosti: . tada ce knjizenja imati razlicit tretman i nece imati karakter . Ovo su forme poslovnih promjena kada zalihe gotovih proizvoda napustaju skladiste. Prilikom utvrdjivanja vrijednosti nus proizvoda preduzece ima za cilj da maximalno iskoristi rezultate proizvodnje cak i u formi otpada kako bi smanjilo vrijednost gotovih proizvoda i time omogucilo da gotovi proizvodi budu ponudjeni kupcu sa nizom cijenom. reprezentacije. Kada zalihe i dalje zadrzavaju osnovu namjenu ali im se vrijednost uskladjuje sa mogucom trzisnom. kod priznanja manjkova to mora biti zapisnik o popisu imovine koji cemo uskladiti sa pravilnikom o zalihama. Kada prodajemo zalihe s grupe 11 priznacemo prihod na grupi 63 (633) a rashod na grupi 68 (680).u formi podjele na ime rezprezentacije itd.dodatnom kalkulacijom .kalkulacijom srazmjere ili proporcije . 121 124 i slicno.cjb.

ali je dugovna strana racuna 410 ogranicena nominalnom vrijednoscu dionice. kako bismo dobili stvarni trosak prodatih zaliha. tj utapa se u godisnje izvjestaj. Izuzete vrijednosti gotovih proizvoda za potrebe grupe 10 prema vazecem zakonu o porezu na promet su neoporezive. Razmjena proizvoda za obaveze takodje nije oslobdjena poreza ako bismo vlastite proizvode davali radnicima u zamjenu za platu tada je preduzece duzno na vrijednost datih proizvoda platiti porez. tj vrijednost sa racuna 120 dodaje najprije marza a zatim na ukupnu vrijednost kao osnovu dodajemo porez na promet. Ukoliko zalihe gotovih proizvoda koristimo za izgradnju vlastittog stalnog sredstva tada zaduzujemo racun 025 a odobravamo 120. Prodaja gotovih proizvoda kroz vlastitu prodavnicu vrsi se naplatom na blagajni ili u drugoj formi gotovinskih sredstava kao sto su kartice. Zalihe sa racuna 120 mogu biti koristene kao repromaterijal (razne vrste sjemenskih materijala). tj preduzecu koje donese narudzbenicu uz oslobadjanje poreza. Preuzete vrrijednosti gotovih proizvoda za potrebe grupe 10 ne mogu imati obracunatu razliku u cijeni. Prodaja iz prodavnice (vlastite) vrsi se po principu prodaje robe tako sto se formira MPC metodom trgovacke kalkulacije gdje se na c. zavisi od pozitivne razlike kod prodaje.k. to znaci da ih preuzimamo po trosku sticanja zaliha. Ako nas proizvod koristimo rezervne dijelove za vlastite masine tada cemo zaduziti racun 102 a potrazivace 120.meshan. kalkulacije korigovane se moraju potpisati. Na dionicama mozemo zaraditi neograniceno. Za vrijednost prodatih gotovih proizvoda u prodavnici trebamo obracunati realizovanu razliku u cijeni (sa racuna 121) i realizovani porez na promet sa racuna 123 i prenijeti na potraznu stranu racuna 650. Ovaj izvjestaj je privremen i gasi se 41. U prodavnici se mogu smanjiti cijene prodaje. Ovdje moramo razlikovati pojam repromaterijala od pojma kancelarijskog materijala. .www. Kada se cijene u prodavnici smanjuju ispod nivoa troska sticanja pod uslovom da su zalihe starije od godinu tada govorimo o primjeni neto prodajne cijene. Preduzece svoje proizvode moze prodavati u veleprodaji i maloprodaji (ova dva skladista moraju biti fizicki odvojena jer tako zahtjeva zakon o porezu na promet). 450 – Akumulirani gubitak Evidentiramo ga u uslovima kada proglasimo negativno poslovanje koje nije ugrozilo osnovni kapital ali nam je zakonodavac ostavio rok za njegovo pokrice iz dobiti ili drugih zakonski odobrenih izvore u roku najduze do kraja 3 godine u odnosu na godinu u kojoj je gubitak utvrdjen 460 Na ovom racunu evidentiramo privremeni finansijski rezultat koji se dobije po izvjestaju 31. Kapital – 4 410 – Dionicka premija U normalnim uslovima 410 ima pozitivno stanje. Gotovi proizvodi iz prodavnice ne mogu se prodati po VPC.12. tj po cijeni kostanja. Realizovani porez na promet je prihod drzave i preduzece ga ne unosi kao vlastiti prihod.07. vec ga predstavlja kao svoju obavezu po izvrsenoj realizaciji. 122 i 123.cjb. tj takav rashod je oporeziv. Zalihe sa racuna 120 u prodavnicu knjizimo tako da duguje 121. Ako kupac nije dao izjavu uz narudzbenicu kojom se oslobadja poreza tada se oporezuje i prodaja iz skladista. takvu prodaju mozemo izvrsiti samo sa veleprodajnog skladista ili ga poslati preduzecu koje se bavi maloprodajom.net operativnog rashoda jer je operativni rashod predvidjen samo za slucaj prodaje kao sto je i operativni prihod samo prihod od prodaje a ne prihod koji bi se dobio zamjenom za obaveze. ovjeriti i prijaviti inspekciji. potrazuje 120. Ukoliko smanjujemo cijene ispod troska sticanja a zalihe nisu starije od godinu dana. Svi imaju formu blagajnickog poslovanja. Ova transakcija nije oslobodjena poreza. poreska osnovica je cijena kostanja zaliha.. Racuni 460 i 461 imaju privremeno iste funkcije racuna 440 i 450 osim funkcije pokrica. cekovi. Stanje ovog racuna se odnosi samo na nase vlastite dionice (vlastite dionice vlastitog preduzeca). Ako koristimo ovu formu poslovnih promjena tada ce nam se zalihe na racunu 101 povecati ne od dobavljaca nego od racuna 120. Smanjenjem cijena imamo i smanjenje poreza jer je smanjena ranija poreska osnovica. Prodaja iz skladista tj po VPC podrazumjeva prodaju uz fakturu kupcu uz razliku u cijeni bez poreza na promet (pod uslovom da je kupac uz narudzbenicu dao izjavu da ce takve proizvode dalje prodavati ili potrositi kao repromaterijal).

poslije toga treba ih prodati ili ako donese odluku da ih trajno zadrzi za sebe onda ih preknjizi na 401. pozitivna ili negativna razlika u odnosu na nominalnu vrijednost knjizit ce se preko racuna 410.net 470 Na ovom racunu evidentiramo otkupljene vlastite dionice koje drzi pravno lice.meshan. Ukoliko prodajemo ovakve dionice. Dionice koje otkupi preduzece na ovom racunu moze drzati najduze 12 mjeseci. .www.cjb.

. Po tom osnovu nece nastajati rashod. Investiranje u obveznice ili dionice po osnovu obligacionog kredita ili vlastitih sredstava nema tretman reinvestiranja (nema oslobadjajucu mjeru od poreza na dobit). Vremenska razgranicenja na klasi 5 nazivamo PVR. Tako cemo kod razgranicenja uz dugorocnu obavezu uvijek evidentiraj dugorocno razgranicenje. drzavi i vremenska razgranicenja.obaveze po osnovu poreza na promet 546 . rezervisanja i obaveza po osnovu odlozenog prihoda. tada njihovu dobit isplacuje preko racuna 547. fakturisana ili obracunata obaveza Mozemo ih razlikovati: a) prema vremenu: kratkorocne i dugorocne b) prema prirodnim grupama obaveza: obaveze prema radnicima. dobavljacima. Ukoliko se radi kod razgranicenja PVR rashoda potrazni saldo za isknjizavanje znacit ce da je rashod vise obracunat nego sto je stvarno nastao. radnicima. tada ce iznos isjknjizavanja biti priznat kao razlika u formi rashoda. Prilikom utvrdjivanjha obaveza vazno je uporedjivati evidentiranu rocnost obaveze sa ugovorenim obavezama koje proisticu kao naknadu iz ugovorenog obligacionog odnosa. Ne moze se podici obligacioni kredit za povecanje kapitala oko emisije nije prethodno vec ponudjena trzistu. Kod formiranja obaveza po osnovou kredita moze se povecati stanje sredstava klase 0. Obaveze prema radnicima prema grupi 54 izrazene su kao racun 545 kao neto plate i naknade neto plata.meshan. Ukoliko je kod prihoda PVR dugovnog karaktera kod saldiranja racuna znacit ce da su prihodi nastali u vecem iznosu nego sto smo ih planirali. Obaveze prema drzavi idu na dva racuna: . tada cemo razliku isknjiziti u korist prihoda.obaveze za ostale poreze i doprinose i druge naknade koje drzava propise 549 Ukoliko preduzece ima dionicare koji su van preduzeca ili ima dobit ostvarenu po osnovu povezanih ili zajednickih poslova. PVR pojavljuju se u uslovima unaprijed naplacenog prihoda i obracunatog a neplacenog rashoda (troska). Obracunate kategorije obaveza su kategorije obaveza prema radnicima. U strukturi kratkorocnih obaveza najcesce imamo obavezez prema dobavljacima. Kada se saldira PVR po isteku vremena (kod prihoda) za slucaj potraznog salda znacit ce da su vise naplaceni prihodi nego sto pripadaju datom periodu. Obaveze mijenjaju strukturu sredstava kroz formu pribavljanja ili formu obracunske kategorije. stanovnistvu. bankama. Obaveze po osnovu poreza i doprinosa na plate i druge obaveze prema drzavi koje nemaju tretman poreza na promet evidentiracemo na racunu 549. drzavi i drzavnim organima. kratkorocnih (po isteku vremena najduze 12 mjeseci) no moze se prenositi u naredni period i tako priznavati kao dugorocno razgranicenje.cjb. razlika ce se platiti sa ziror racuna kao obaveza dobavljaca i nece predstavljati prostor za promjenu pozicija bilansa uspjeha. dobavljacima i stanovnistvu.R. dok forma dugorocnih obaveza prema dobavljacima najcesce bude zamjenjena kreditom. 1 i 2 u zavisnosti koja sredstva su dobivena po osnovu kreditne obaveze. ovakve kredite preduzeca uzimaju kada nemaju vlastitih sredstava a zele doci u posjed obveznica ili kada vlastitu emisiju dionica u vrijednost neprodatih dionica po isteku vremena prodaje ne zeli ponistavati vec finansirati kreditom. Dugorocno razgranicenje moze postajati kratkorocnim razgranicenjem ali se sa tim moraju usaglasiti obje obligacione strane. dionicarima i drzavi. moramo obratiti paznju da li je ovaj racun obuhvacen u bruto ili neto iznosu. Razlika koja se pojavi kod P.www. U kontnom planu pojedine kratkorocne ili dugorocne obaveze rasporedjene su u skladu sa zakonom o pravnim drustvima na obaveze povezanih. pridrzanih ili slobodnih pravnih lica. Ovaj racun je potrebno analiticki otvoriti u formi vise racuna u zavisnosti od strukture obaveza prema drzavi tako da se otvara poseban konto za svaki porez i svaki doprinos.net Obaveze – 5 Obaveze predstavljaju duznicki odnos o procesu pribavljanja sredstava u proslosti kao ugovorena. Ukoliko su manje obracunati rashodi izazvali dugovni saldo. takva razlika ce predstavljati isknjizavanje u korist naseg povjerioca i zancit ce povrat vise naplacenih sredstava. Na grupi 52 i 55 vazno je pratiti analiticki pojmove razgranicenja. Pravno lice u svojim obavezama moze da ima evidentirani obligacioni kredit za kupovinu HOV. Obaveze prema dobavljacima kodeks priznaje samo kao kratkorocne. U procesu pribavljanja formiraju se obaveze prema bankama. jer predstavljaju razlicite pojmove.

www. Rashodi koji se pojavljuju kao otpisana ulaganja preuzimaju troskove sadasnje vrijednosti rashodovanih ulaganja. zajednickih poduhvata i slicno). Ostali prihodi imaju indirektnu vezu s preduzecem tj mogu se dovesti u vezu sa sredstvom i djelatnoscu preduzeca. U strukturi ostalih rashoda priznaju se kategorije rashoda po osnovu otudjenja. tj preuzimaju rashod kao rezultat sadasnje vrijednosti otudjenih ulaganja. Kod rashoda operativnih djelatnosti na grupi 65 nalaze se troskovi distribucije i administracije. Na relaciji od skladista prodavca do skladista kupca. Rashodi ce se priznati samo nastali ili isplaceni i obracunati u vremenu finansijskog izvjestavanja. U operativne rashode mogu biti uvrsteni proizvodni troskovi koji se direktno sa klase 3 prenose na terete grupe 65 u zavisnosti od sistema obracuna troskova. U slucaju obracuna rashoda kod otudjenja stalnih sredstava otudjenje sredstava i vrijednosti vrsimo preko 680. nasljedstva i lsicno uvrstavamo u kategoriju vanrednih stavki jer nije rezultata trzista niti ostvarene koristi u radu sa sredstvima. Prema zakonu o porezu na promet usluga prihodi i rashodi po osnovu kamata i kursnih razlika imaju karakter finansijskih usluga tj prihoda i rashoda koji proizilaze iz finansijskih usluga. ekvivalentima gotovine ili drugim negotovinskim sredstvima. prodaje materijala. Osim zaliha gotovih proizvoda i robe. U grupi neoporezivih prihoda i rashoda prema pomenutom zakonu spadaju kamate i kursne razlike. otudjenje samo vrijednosti (smanjenje ocekivane koristi primjenom standarda 36) najprije moramo provjeriti da li se . Ako ulaganje otpisemo jer su ispunjeni uslovi da se od te vrijednosti ne ocekuje buduca korist tada necemo platiti porez na rashod bez obzira sto nakon takvog knjizenja mi ulaganje mozemo pokloniti drugom preduzecu. Prihodi i rashodi razdvajaju se u dvije osnovne grupe: 1) Prihodi i rashodi od osnovne tj operativne djelatnosti 2) Prihodi i rasshodi od neoperativnih. ukoliko je ispunjen uslov standarda 2 (sa aspekta vremena duzeg od 12 mjeseci i da je smanjeni iznos pripadao cijeni kostanja proizvoda ili robe). Za razliku prihoda po osnovu vanrednih stavki koji se ne mogu direktno niti indirektno dovesti u vezu s preduzecem i njegovom djelatnoscu tako npr prihode od donacija. U kategoriju neoperativnih prihoda ubrajamo i prihode uvrstene u pojam ostalih prihoda. Rashodi operativne djelatnosti obuhvataju rashode po osnovu troskova proizvoda. naplacenih penala mozemo indirektno dovesti u vezu sa ranijim knjizenjima o sredstvima.5% ukupnog prihoda --> porez 30%. viskova. troskova distribucije i administracije kao i vrijednosti koje se trebaju uskladiti kod zaliha do nivoa neto prodajne vrijednosti. U strukturi operativnih rashoda nalazimo rashod koji je rezultat uskladjivanja vrijednosti zaliha do nivoa neto prodajne cijene. zaliha i stalnih sredstava. U kategoriju prihoda od prodaje proizvoda. tj. ostalih aktivnosti Prema zakonu o privrednim drustvima grupa 60 je uspostavljena kao prihod od prodaje proizvoda. prihode od nagrada. to nisu troskovi transportnih usluga koje smo evidentirali na grupi 33 vec su to troskovi koji nastaju nakon obracuna cijene kostanja gotovog proizvoda. Ovaj rashod je bez poreza. stalnih sredstava otpisa obaveza. Na grupi 62 evidentiramo prihode od finansiranja i grupe 67 rashode od finansiranja. Ovi prvi imaju karakter prodaje. usluga i roba ne unose se vrijednosti MPC koja sadrzi obracunat porez na promet jer je porez na promet prihod drzave a ne preduzeca.net PRIHODI I RASHODI – 6 U skladu sa racunovodstvenim standardom prihodi se priznau samo u formi naplacenih tj nadoknadjenih vrijednosti u gotovini. Ne misli se dakle na operativne zalihe.cjb. Ukoliko ulaganje poklanjamo ono ce se knjiziti na rashodu od otudjenih ulaganja i tako biti u obavezi do poklonjene vrijednosti uporedimo sa godisnjim iznosom prihoda i obracunamo poresku obavezu ukoliko vrijednost prolazi 0. Ove troskove standardi nazivaju jos i troskovima postproizvodnog procesa koji imaju obavezu da isfinansiraju dovodjenje zaliha na mjesto odredista svrhe kojoj koriste. poklona razmjene za druga sredstva i slicno. Prihodi po osnovu ulaganja pojavljuju se u razlicitim formama kao prihodi od ulaganja u druga pravna lica priznati kroz rezultat ostvarene zarade koju nam uplacuje drugo pravno lice (npr naplaceni prihodi povezanih i pridruzenih pravnih lica. poklonjena vrijednost nakon otpisa knjigovodstvenih vrijednosti 0 pa se zbog toga ne unosi u poreski bilans kao osnovica povecanja poreske osnovice. U ovom slucaju racunovodja mora insistirati da vlasnik donese odluku o otpisu i odluku o odstupanju otpisanih ulaganja. usluga i robe. Kod priznavanja rashoda po osnovu ulaganja razlikujemo rashod od otudjenih ulaganja i rashod od otpisanih ulaganja. ali i prihod koji evidentiramo po osnovu testamenta. obavezama i kapitalu.meshan. Prilikom uspostavljanja racuna operativnih rashoda kod nepotpunih sistema ne smijemo zaboraviti zahtjev standarda 8 da se vrijednost troskova klase 3 na grupi 65 moze prenijeti samo u nivou moguceg pokrica (pozitivne razlike izmedju neoperativnih prihoda i neopreativnih rashoda). Ustupljeno ulaganje nakon otpisa evidencije u vanbilansnoj evidenciji odakle ga isknjizavamo na osnovu odluke o ustupanju. usluga i robe.

placa se porez 30%.net obracunato smanjenje moze nadoknaditi iz raspolozivih revalorizovanih rezervi (potrazni saldo racuna 420) a nakon toga ako je samnjenje vec od salda na 420 razlika se knjizi na 685.nije oporeziva jer ce ciniti sastavni dio ukupnog prihoda primaoca. godine imala su mogucnost da smanje vrijednost koja nisu mogla pokriti revalorizacijom knjize kroz razgranicenja na 5 godina. finansiranja i ostale) i vanredni prihodi cine pojedinacne grupe prihoda i rashoda u bilansu uspjeha. od vanrednih stavki. izrazava se za finansijsku godinu. Fizicko lice . drugim preduzecima ili stanovistvu postoje zakonom regulisane poreske obaveze. penala i slicno predstavljaju prihod na koji se ne placa porez jer ce ravnopravno utjecati na formiranje finansijskog rezultata preko racuna 63. ostalim prihodima (prihode od ulaganja. ostali rashodi (rashodi od ulaganja. Za mnjkove iznad dozvoljenog kalo rastura kvara i loma placa se porez kao da su ostvareni na trzistu u formi prihoda. Ukoliko preduzece isplacuje odredjenu naknadu kao nagradu svojim radnicima. smanjenje vrijednosti nakon 2001 godine nema mogucnosti vremenskog razgranicavanja. .12. 2001.cjb. Ako se navedena procedura ne ispostuje. do 31. Prema vezicim propisima moratorijum n apotrazivanja. Finansijska godina prema vazecim propisima je period od 01.www. Prilikom priznavanja rashoda otpisanih potrazivanja moraju biti ispunjeni zakonski uslovi: da je potrazivanje postojalo. Rashodi po osnovu kazni. raznih penala i steta su kategorije koje sa sobom ne nose porez pa im se vrijednost u rashodima iskazuje u visini administrativne zabrane ili drugih pravdajucih dokumenata za naplatu kazni i penala. rashodi finansiranja i ostali) i vanredni rashodi skupa sa operativnim prihodima. otpis bez poreza. imamo pravo tek nakon 3 godine od nastanka duznicko povjerilackih odnosa. Prilikom utvrdjivanja manjkova moramo postovati standard 2 i 16 pa samo stvarne manjkove priznati u rashode. to znaci da i prihodi po osnovu nagrada.porez 50% Pravno lice . tj postovati pravilnik o dozvoljenom kalo rasturu kvaru i lomu. nego se potrazivanje direktno otpise. tako cemo u njemu imati tri dijela finansijskog rezultata: dobit ili gubitak od operativnih djelatnosti. naplate kazni. Rashodi kao vanredne stavke su rijetkost u preduzecima ne mogu se predvidjeti ni vremenski ni kvantitativno pa ih zato i nema na rezervisanja. da je pokrenuta tuzba kod suda.meshan. Kod manjkova zaliha moramo razlikovati manjkove sa poreskom olaksicom i bez nje.12. da nije naplaceno. Ova vrsta rashoda nastaje u sluaju elementarnih nepogoda ili drugih pojava koje se nisu mogle pretpostaviti ali znacajno utice na poslovanje.01. da je dobiveno rjesenje sa prve rasprave da potrazivanje ne moze biti naplaceno. Opeerativni rashodi. zove se dobit ili gubitak poslovanja. ukoliko se dogode priznaju se kao vanredni rashodi na grupi 69. Preduzeca koja su izvrsila smanjenje vrijednosti stalnih sredstava zakljucno sa 3. od ostalih aktivnosti. Konacan rezultat poslovanja iskazan u bilansu uspjeha je zbir prethodna tri rezultata.

konacan rezultat se mjeri njihovim saldom. Sa racuna 710 potrebno je obracunati 30% poreza na dobit i prenijeti na racun obaveza prema drzavi za poreze (549). tj porez iz poreskog bilansa pokriva se: . Ostvarena dobit sa racuna 701 prenosi se na racun 710 (raspored finansijskog rezultata tj. Poreski inspektor na osnovu odredbi zakona o porezu na dobit vrsi uskladjivanje finansijskog rezultata i definise vrijednost oporezive dobiti. Ako je dionicar fizicko lice tada mu se novac isplacuje na tekuci racun i taj iznos bice uvrsten u ukupan prihod gradjanskog lica za godinu u kojoj je ostvaren pa ce tako fizicko lice iznos dividende unijeti u poresku prijavu koju fizicka lica treba da podnesu nadleznom organu do 31. Preduzece dionirace koje prima dividendu treba da dobije potvrdu o placenom porezu kako se ne bi dva puta placao. Ako racun 401 povecavamo po principu reinvestiranja iako nam poreska uprava to priznaje. 6. Ako je saldo na racunu 700 dugovnog karaktera to ce znaciti da smo ostvarili gubitak i potrebno ga je isknjiziti na racun 702.cjb. rjesenje koje dobijemo knjiziti cemo tako da storniramo racun 549 i 710 a kada nam ministarstvo finansija vrati vise uplaceni porez tada cemo stornirati racune 200 i 549. i dalje godinu poslovanja ukoliko je rezultat pozitivne rezerve moraju biti formirane na nivou maximuma 25% od osnovnog kapitala. PORESKE OLAKSICE U KNJIZI Rezerve dionickog drustva su kategorija koju je zakon predvidio za nadoknadu gubitka ili izuzetno rijetko pod jasno definisanim uslovima moze biti osnova za povecaje dividende ali samo 5% vrijednosti osnovnog kapitala. s 401 i 547 se ne mozemo vratiti na 440. Ako bi smo imali situaciju da je konacan saldo na racunu 700 potraznog karaktera on ce znaciti da smo ostvarili dobit i potrebno je izvrsiti knjizenje dobiti sa racuna 700 na racun 701.potrebno je vratiti stornirani iznos na teret kapitala prilikom rasporeda dobiti u korist racuna 401 potrebno je donijeti odluku (skupstina dionicara): 1) da li ce se povecanje racuna 401 odraziti na nominalnu vrijednost ili na broj dionica. Odluka koju smo donijeli za isplatu dividende evidentiramo na 547 treba isplatiti dionicarima. Ako se odlucimo da povecamo nominalnu vrijednost tada broj dionica ostaje nepromijenjen samo se preracunava prirast vrijednosti kapitala 2) ali kada zelimo da kroz dobit pripisanu racunu 401 povecamo broj dionica.www. Kada platimo porez i izdvojimo rezerve tada se razlika moze raspodjeliti na razlicite nacine: 1) moze ostati nerasporedjena 2) moze se isplatiti dionicarima i tako se prenosi na racun 547 (obaveze prema ucesnicima u dobiti) 3) moze se rasporediti u osnovni kapital Ukoliko dobit zadrzimo na racunu 440 nerasporedjenu akumuliranu dobit iz ranijih godina to ce znaciti da smo donijeli odluku da ne zelimo rasporedjivati u osnovni kapital niti da je zelimo rasporediti dionicarima (sa 440 uvijek mozemo na 547 i 401 ali nikad obrnuto). januara tekuce godine za prihod iz prethodne godine. Gubitak u poslovanju koji se nalazi na racunu 701 moze biti predmet posmatranja poreskog bilansa. (?!) Emisija dionica po osnovu dobiti ima karakter zatvorene emisije a dionice koje se na ovaj nacin daju dionicarima zakon naziva «besplatne dionice».. Rezerve se uvijek formiraju nakon obracuna poreza na dobit. moze sa racuna 440 i moze na dva nacina po principu reinvestiranja i po odluci bez investiranja. duguje 701. u tom slucaju bice nam obracunata obaveza poreza na dobit. Sa racuna 44 moze se ponovo izvrsiti raspored na racun 547 i racun 401.meshan. Dakle racun 701 predstavlja vrijednost ostvarene dobiti u bruto iznosu. dobiti). Racun 401 moze se povecati direktno sa racuna 710. Nakon ovih knjizenja storniranja potrebno je provesti sljedece knjizenje: .. To nece uticati na knjizenje gubitka.podbilans uspjeha operativnih djelatnosti . zato nikad nije kasno jer zakon nije naredio rok ali je vazno znati da se obrnuta knjizenja ne mogu raditi. time inspektor utvrdjuje samo vrijednost poreza. Tako mozemo imati iskazan gubitak prema bilansu uspjeha a prema poreskom bilansu poreski inspektori utvrde pozitivan rezultat. Gubitak korigovan za poreski bilans. potrazuje 710.net Dobit ili gubitak – 7 Bilans uspjeha koji je obavezan dio finansijskog izvjestaja sastoji se od tri podbilansa: .podbilans uspjeha ostalih aktivnosti . Obavezne rezerve dionickog drustva formiraju se na nivou 25% osnovnog kapitala u periodu 5 godina od registracije (5% godisnje).podbilans uspjeha vanrednih stavki Ukoliko u jednom podbilansu imamo negativni rezultat a druga dva pozitivni rezultat. Ako bi preduzecu u odredjenim godinama poslovanja u periodu do 5 godina poslovalo negativno to mu ne daje za pravo da narednih godina ne formira rezerve na nivou zakonskih.

Clan 188 zakona o privrednim drustvima FBIH gubitak se moze pokriti dokapitalizacijom vlasnik direktnom uplatom za pokrice gubitka (bez poreza do visine gubitka. U slucaju evidentiranja gubitka iznad visine kapitala tada preduzece gubi nominalnu vrijednost. gasi se klasa 4. Racun 720 konacno zavrsava u aktivi bilansa stanja na dugovnoj strani.2 ostvarimo vecu vrijednost od vrijednosti obaveza tada ce se razlika vratiti vlasnicima (?!) kapitala.cjb. vlasnici takvog preduzeca su povjerioci. visak vrijednosti gubitka iznad kapitala proglasava se gubitkom iznad visine kapitala i evidentiramo na grupi 72 na dugovnom stanju. Ukoliko se uplati veci iznos u rezerve ili u korist kapitala od iznosa koji je potreban za pokrice gubitka razlika je oporeziva sa 30%.1. sve preko toga se oporezuje jer je to povecanje kapitala mimo regularnog toka aktivnosti).net 1) sa racuna 440 2) rezerve (43) 3) revalorizacione rezerve (42) 4) dionicka premija (410) 5) vlastite dionice otkupljene na trzistu (47) 6) 401 Ako se iz svih raspolozivih izvora koje smo naveli ne moze nadoknaditi gubitak. Ako bi dosli u situaciju da prodajemo preduzece i da iz rezultata prodaje klase 0. . oni donose odluku hoce li i kada izvrsiti stecaj i likvidaciju. Ukoliko je ostvaren gubitak preduzece ima pravo poo odluci vlasnika prodati dio imovine i iz toga nadoknaditi gubitak samo pod uslovom da nije narusena masa osnovnog kapitala.www.meshan.

godisnji izvjestaj predstavlja poslovanje za finansijsku godinu koja prema propisima obuhvata period od 01. treba korigovati. postoje obavezni i neobavezni dijelovi finansijskog izvjestaja.bilans uspjeha .12. racunovodstvenim standardom 1 i 8. – 31. Prema standardu 1 obavezan finansijski izvjestaj se sacinjava za 6 mjeseci i zove se polugodisnji. Bilans novcanih tokova obuhvata novcane tokove pravnih lica sa drugim pravnim ili fizickim licima. 123. Predaje se nadleznom organu do kraja februara tekuce godine za prethodnu godinu.racunovodstvene politike i zabiljeske Pozicije racuna glavne knjige koje po svom karakteru pripadaju ali se ne unose u bilans stanja su: .bilans stanja . Dijelovi finansijskog izvjestaja u skladu sa standardom 1 su: . Ovaj izvjestaj se mora ovjeriti u slucaju promjena na sudu.racuni nivelacije cijena (122.novcani tokovi operativnih djelatnosti .12.07.12.bilans vlasnickih promjena kapitala .01. 137.novcani tokovi finansijskih aktivnosti Ovaj bilans treba saciniti najmanje za tri perioda uzastopno kako bi se mogao procijeniti novcani tok.bilans novcanih tokova .) do datuma izvjestavanja ne mogu predstavljati pozicije bilansa uspjeha. To znaci da u ovaj bilans ne ulaze transakcije izmedju racuna grupe 20 (standard 7). Ovaj bilans se sacinjava u tri dijela: . Procjenu potencijalnih dogadjaja koji mogu da uticu na finansijski rezultat u buducnosti (?!).net Finansijski izvjestaj U skladu sa zakonom o racunovodstvu. do 31.racuni korekcije (ispravke vrijednosti i racuni odstupanja) . Pregled odluka od kojih odustajemo i prezentaciju novih.www. Peti dio izvjestaja nije tabelarno rijesen i nije brojem stranica ogranicen a predstavlja najbolje moguci opis prethodnih izvjestaja. Bilans vlasnickih promjena kapitala predstavlja obrazac na kome se izrazava vrijednost kapitala i rezervi u periodu 01. Potencijalni dogadjaj i dogadjaji nastali nakon datuma bilansiranja (31.12. prezentaciju odluka i pravilnika koji su tokom godine uticali na poslovanje. Podrska bilansu vlasnickih promejna kapitala je obavezna knjiga dionicara koja se u slucaju promjena 31. 138) Bilans uspjeha sacinjavamo u tri podbilansa vodeci racuna o zahtjevu da u prihode uracunamo samo naplacene (u novcu ili drugim sredstvima). predaje se nadleznom organu do 31.01.meshan. Kopiju predajemo registru vrijednosnih papira. .novcani tokovi ulagackih aktivnosti .cjb.

000 108 .odstupanje od stalnih cijena materijala “a” ………………… … … … … … … 11. 20% u vlasništvu domaćeg partnera).zalihe materijala “a” (200.500.blagajna …………………………………………………… … …. Dozvoljeni kalo 2%. 6.devizni račun …………………………………………………………………….000 05. Položili smo depozit u banku u iznosu od 20.žiro račun ………………………………………………. Poslovne promjene odnose se na period 01.000 030 . Korištenjem kontnog plana kroz dnevnik proknjižite poslovne promjene nastale u proizvodnom preduzeću “San” i izvršite odgovarajuće obračune.200 (-) 103 .000 kg) ………………………… … … … … … … . pogon “B” i ZS. 500. 560.2005.000 029 .oprema …………………………………………………… … … … … … … . imalo sljedeće stanje na pojedinim računima: 011 . Obračunali smo troškove ishrane radnika za vrijeme provedeno na radu u iznosu od 10. Ugovor o pologu depozita definiše podizanje depozita zajedno sa pripadajućom kamatom 08. (Direktni trošak) 8.god. a u pogon “B” polovinu preostalih zaliha istog materijala. Porez na dobit je 30%.000 KM. 5.02.000 203 . 67 PDV Rezultati bez obračuna se ne priznaju.net Ekonomski fakultet u Sarajevu Pismeni dio ispita iz predmeta FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO ZADATAK br. Doprinosi na plate su 11. .000 202 .5%. Sve koeficijente zaokružiti najmanje na 4 decimale.000 120 . DOO “San” (proizvodno preduzeće) je na dan 1.. proizvoda “d”) ……………………. Pristigla je faktura banke na ime bankarskih usluga na iznos od 1.2005.31. a iznose potrebne za knjiženje u dnevniku tačno na dvije decimale.3.cjb.000 KM za ZS. Doprinosi iz plata su 32%.000 KM materijala “a”.900.1.000. 40. Porezi na plate su 5%.000 KM + PDV 340 KM. … … … … … … … 3.goodwill … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … . Ključ za alokaciju indirektnih troškova pogona i ZS su direktni troškovi materijala utrošenog po pogonima. Za potrebe proizvodnje u pogon “A” izdali smo 80. Primjenjuje se ukupni sistem obračuna troškova.000 013 .01.000.12. Na ime troškova osiguranja unaprijed smo platili za 36 mjeseci iznos od 300. .000 kom.000 KM za pogon B. Preduzeće “San” posluje od 2003.000 021 . 100.ispravka vrijednosti materijalnih stalnih sredstava ………… … … … … … … 1.osnivački izdaci … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 10...godine. U pogonu “A” proizvode se proizvodi “X” i “Y”.000 KM za pogon A.000 200 . … … … … . Preduzeće u svom sastavu ima pogon “A”. 500. 5. Materijal u vrijednosti od 12. Porez na dodanu vrijednost je 17%.sitan inventar u skladištu … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3.www.04.ulaganje u pravno lice u grupi “podružnica Cin” ……….000 022 . Obračunata razlika u cijeni je 30%.građevinski objekti ……………………………………… … … … … … … … 4. Po osnovu depozita primili smo mjenicu. Prilikom pružanja usluga dorade dobavljač je trebao koristiti sitan inventar. Rad se ne priznaje ako ovaj zadatak nije priložen. zbog čega smo dali na korištenje u pogonu “B” 50 % sitnog inventara sa zaliha i odlučili se za primjenu 50% indirektne metode otpisa.01. 35. 5.000 KM vratili smo iz pogona “B” na zalihe. Kod knjiženja poslovnih promjena primijeniti RS FBiH i važeće zakone u FBiH. Primljena je faktura za usluge dorade učinaka u pogonu “B” od dobavljača “X” na iznos od 2. a u pogonu “B” proizvod “U” i “V”.godine i u mješovitom je vlasništvu (80% u vlasništvu stranog partnera.000 KM po kamatnoj stopi od 2 % mjesečno na period od 3 mjeseca. Redoslijed poslovnih događaja je ujedno i hronologija nastanka događaja.200 KM + PDV 204 KM.meshan.2005.gotovi proizvodi u skladištu (1.000 101 .1. 04.

Projekat se treba izvršiti u naredne 2 godine. Po isteku perioda oročavanja podigli smo depozit zajedno sa pripadajućom kamatom. Mašinu smo stavili u upotrebu. 30. Sve obaveze po osnovu kupljene mašine su izmirene iz raspoloživih sredstava. proizvoda “V”. preduzeće “Vis” 50. Neto prodajna cijena gotovih proizvoda “d” procijenjena je na iznos od 90 KM po komadu.www.12. Obračunali smo plate radnicima pri čemu neto plate iznose 100. dok troškovi osiguranja robe na putu su 8.05. Roba je smještena u skladište po trošku sticanja a dalje je polovina robe premještena u prodavnicu. Robi iz prodavnice uz prisustvo poreskog inspektora snizili smo prodajnu vrijednost do nivoa troška sticanja. Pošto smo mi nosilac zajedničkih aktivnosti.12. .5% za građevinske objekte 20% za nematerijalna stalna sredstva. Carinarnica je obračunala carinu po uvoznoj carinskoj deklaraciji na iznos od 2.000 KM + PDV 6. Odlukom o rashodovanju rashodovali smo upotrebljavanu mašinu iz pogona “B” sa sljedećim knjigovodstvenim vrijednostima (poznatim na dan 1. te PDV.): historijski trošak sticanja 12. Uvezli smo mašinu iz Francuske po cijeni od 30. Podigli smo kamatu po osnovu depozita u banci. 08. Prodali smo obveznice privrednog društva “X” za iznos od 12.11. . 02.04.000 KM. dok smo depozitu produžili period oročavanja po istim uslovima za naredna 3 mjeseca. proizvoda “U” i 500 kom.800 KM. Neto prodajna cijena gotovih proizvoda “d” procijenjena je na iznos od 95 KM po komadu. Troškovi prevoza iznose 1. Nabavljeno je od proizvođača robe po fakturnoj vrijednosti od 40.12. Naplatili smo prvi anuitet po datom robnom kreditu. u mjesecu. i isti glase 4 i 2.000 KM. Troškove plata rasporediti na pogone A.5.000 KM mjesečno. a kao ekvivalentni brojevi koriste se mašinski sati potrebni za proizvodnju proizvoda “X” i “Y”.000 KM + PDV 3. proizvoda “X”. 15.000 KM + PDV 170 KM prema fakturi prevoznika. respektivno. Osiguravajuće društvo nas je pismeno obavijestilo da je povećalo troškove osiguranja za kompletan period u iznosu od po 1. Obračunati amortizaciju stalnih sredstava po sljedećim godišnjim stopama otpisa: 10% za opremu 1. Stigla je faktura za troškove ishrane radnika na iznos od 23.000 KM. 29.meshan. B i ZS srazmjerno brojevima 1: 2: 3 i iste smatrati direktnim troškovima proizvodnje. 2.cjb. Zajedno sa preduzećem “Zora” i “Vis” krenuli smo sa izradom projekta “xyz”.000 KM.95583 KM. i zato smo dobili knjižnu obavijest. 03. 20.000 KM. Kupili smo obveznica od privrednog društva “X” za 11. i 31.07. a rok obveznica je 5 godina. a ostatak stalnih sredstava u zajedničkim službama.000 KM prema fakturi osiguravajućeg društva. Polugodišnja kamata iznosi 500 KM i dospijeva na naplatu svakog 30.000 KM.000 KM.12. Obveznice smo kupili sa namjerom preprodaje.800 kom.net 5. 26. Za potrebe obračuna proizvodnje voditi računa o tome da 30% postojećih stalnih sredstava koristi se u pogonu “A”.07. Potrebna ulaganja iznose ukupno 200. 28. Uslovi nabavke su fco kupac.000 KM i otpisana vrijednost 8.12.06.2005. ako je ukupno proizvedeno 1.910 KM.000 eura.6. 29. Uplatili smo sredstva na odgovarajući račun Vlade FBiH. Cijena koštanja proizvoda proizvedenih u pogonu “B” određuje se srazmjerno brojevima 5 : 3. čija je nominalna vrijednost 10. 50 % u pogonu “B”. 08.000 KM. Cijena koštanja proizvoda X i Y određuje se putem kalkulacije ekvivalentnih brojeva.12. 25.000 KM. dok mi ulažemo 100. na osnovu koje smo izvršili uplatu. Donirali smo robu iz prodavnice. preduzeća “Zora” i “Vis” doznačila su svoja učešća na naš žiro-račun. Ulaganje je na period od 5 godina.12. Izvršite obračun završene proizvodnje i uskladištenje gotovih proizvoda po stvarnim cijenama. proizvoda “Y” i 800 kom. od čega preduzeće “Zora” ulaže 50. Srednji kurs za euro iznosi 1.12.000 kom.4. Prodano je 50 % robe iz prodavnice na dugoročni kredit od 2 godine uz kamatnu stopu od 5 % godišnje i mjesečni način otplate jednakim anuitetima koji dospijevaju na naplatu svakog 25.500 KM. Vlada FBiH propisala je obavezno ulaganje za razvoj turizma u visini od 20% od ukupno obračunatih plata u ovoj godini.1. 30. 5.

Korisno pri knjiženju: SITAN INVENTAR . U slučaju nastanka gubitka isti trebaju nadoknaditi osnivači.12. a ostatak ostaviti neraspoređen.www. 40 % kao dividendu dioničarima.cjb. a u slučaju nastanka dobiti rasporediti istu: 20 % u rezerve.net 31. Izvršite obračun i knjiženje poslovnog rezultata.meshan.

470/200 po trosku sticanja Prodaja vlastitih 1.net Direktno 100% 1.1031/---------50% 303/-----------50% /1030------SI zalihe 2.200/ 2.303/103 50% 1.660/033-rashod Emitovanje 1.za koju smo prodali 2. 303/1031-----50 % (po nominalnoj vrijednosti) Indirektno 50% 1. 3.K/ /602 /546 /521(551) 2.033/620-kamata g.670/068(248) PRODAJA NA KREDIT Gotovi proizvodi 1.033/200 2.K.200/K—anuitet 3.200/033-pri dospijecu DIONICE KUPOVINA 1.www.K/ /600-vrij bez poreza /521(551) /546 2.200/ /401 /(410)-premija Dati 1.meshan.200/218-kad dividenda stigne PRODAJA DIONICA I OBVEZNICA 1.200/ 068(248) / /508(538) 2.218/611--dividenda 3.1031/1030--------100% 2.200/K-------------naplata anuiteta 4.508(538)/200 3. /470-vrij po kojoj smo kupili (410) /410-premija KREDITI Uzeti 1.200/612-vrij./ /521(551) /200 2.521(551)/620-kamata VLASTITE DIONICE Otkup 1.303/1092---------50% ---------------------------303/1092---------50% 1092/1031-------100% (po trošku sticanja) OBVEZNICE KUPOVINA 1.650/120 3.521(551)/620---Roba 1.652/ 137/ 138/ /132 PLATE I OBAVEZE ZA RADNIKE .cjb.033/200 (668)/(618) 2.

11.543/200 USKLADJIVANJE ZALIHA GP 1.meshan.storno (658)/ .050/ /200 /521-kamata ukupna 2.storno /138.200/218-mjesecna 5.raste 129/ DEPOZIT Primljena mjenica nije primljena mjenica drugi obracunski period 129/638 1.cjb.net Neto Dopr 32% -----------Bruto Dopr.328/638 Eksterne usluge: 1.4..5% ---------Ukupno BR=100/68 *neto 320/ /545 /549 Regresi.5% Porez.328/545 Ishrana u vl reziji: 1.101/543 2.680/ 137/ /101 /132 /546 2.521/620mjesecna .300/101 3.www.546/200 „KADA SE MIJENJAJU VRIJEDNOSTI“ 1.688/ 1.132/ /137.990/995-ukupna k 3.050/200 2.200/050-vraceni depozit DONACIJA Robe iz prodavnice materijala iz skladista 1.328/543 2.topli obrok...995/990-mjesecna 6..218/620-mjesecna 4..200/050 mjesecna kad dobijemo k 3...200/050-vraceni depozit 1.658/129 dolje 658/storno...138/546 3.prevoz 1.

transe AMBALAŽA 218/200.....202/200 2...518/200---------tranša 3...... za obracun putnog naloga .transport 995/990---vratili ambalazu 200/218.meshan..022/------------vrijednost opreme /518 2......net KALO NA ROBI NV RUC -------------------------------------------------------------120 PV 124 PNP RAZLIKA -------------------------------------------------------------144 MPV OBRACUNATI DOZVOLJENI 100 20 1....310/029------vrij.300/---------dozvoljeni 682/.......339/.www...682/-----------nv obracunatog 137/-----------obracunati 138/-----------obracunati /132 MPV obracunatog 2..682/546--razlika VISKOVI MANJKOVI MATERIJALA Viskovi 101/632 Manjkovi 1.....ambalaza(vrij) 331/543...na razliku /101.213/202 3... /213.utvrdjeni OPREMA –KAPITALNI NAJAM 1... 202/.kaucija 990/995......cjb.ako nije ok Razliku rashodujemo (Isplaćena akont) PUTNI TROŠKOVI 1.ako je ok (217/218).razlika+porez /546.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful