________________________ Broj indeksa -----------------------------------Ime /ime oca/ prezime ________________________ Adresa /telefon

STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU PREDMET: Molba

Molim da mi izdate potvrdu da sam upisan-a na Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Smjer_______________________________________ u svojstvu redovnog/vanrednog studenta u akademskoj 2008/2009 . godini.

Potvrda mi je potrebna radi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Reguliranja zdravstvenog osiguranja u BiH/inozemstvu Reguliranja ostvarivanja prava na porodičnu penziju Reguliranja ostvarivanja prava na šehidsku penziju Reguliranja ostvarivanja prava na invalidninu Reguliranja ostvarivanja prava na dječiji dodatak Reguliranja ostvarivanja prava na subvenciju Reguliranja ostvarivanja prava na stipendiju Reguliranja vojnog roka Reguliranja ostvarivanja prava na _________________________________________

( Zaokruži broj ispred oznake za koju se traži potvrda) Datum, ___________________________ PODNOSILAC MOLBE