P. 1
Osnovni Pravci Tehnoloskog Razvoja APV

Osnovni Pravci Tehnoloskog Razvoja APV

|Views: 675|Likes:
Published by Miloš Babović

More info:

Published by: Miloš Babović on May 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine Bulevar Mihajla Pupina 16 21108 Novi

Sad

"OSNOVNI PRAVCI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE"
Strategija

Novi Sad, mart 2007.god.

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj je saĉinio projektni zadatak za izradu strategije »Osnovni pravci tehnološkog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine« u maju 2006.godine. Potpisani su ugovori za izradu nacrta stragije sa Fakultetom tehniĉkih nauka, Tehnološkim fakultetom i Prirodno-matematiĉkim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu 17. maja 2006. godine. U izradi predloga strateškog dokumenta »Osnovni pravci tehnološkog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine« su uĉestvovali sledeći struĉnjaci: Prof. dr Vojin Šenk, dr Đuro Kutlaĉa i prof. dr Stevan Stankovski za oblast Raĉunarstvo komunikacije i automatizovani sistemi, dr Jasna Mastilović i prof. dr Radovan Pejanović za oblast Biotehnologija i proizvodnja hrane, prof. dr Dušan Gvozdenac, dr Rade Ćirić i prof dr Miloš Tešić za oblast Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije, prof. dr Milan Matavulj, prof. dr Mirjana Aĉanski, prof. dr Zorica Svirĉev, prof. dr Dragan Radnović, mr Maja Karaman, mr Jelica Simeunović, mr ĐorĊe Jovanović, Ţeljko Maletić i Sanda Savić za oblast Ekologija i hemijsko inţenjerstvo, prof. dr Zoran Zeković i doc. dr Karmen Stankov i Prof. Dr Nikola Grujić za oblast Nove tehnologije u medicini i farmaciji, prof.dr Miroslav Vesković, prof.dr Ištvan Bikit, prof.dr Svetlana Lukić, dr Miroslav Dramićanin, dr J. Nedeljković, mr D.MrĊa, mr D. Štrbac, S.Forkapić, i G.Štrbac za oblast Nuklearne tehnologije i novi materijali. Nacrt strategije je završen 30. oktobra 2006. godine. Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj je uputio Izvršnom veću Autonomne Pokrajine Vojvodine Nacrt strategije i predlog odrţavanja Javne rasprave u januaru 2007. godine. Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine je na 145. sednici odrţanoj 7. februara 2007. godine razmotrilo Nacrt strategije »Osnovni pravci tehnološkog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine« i predlog programa javne rasprave. Nacrt strategije je istog dana postavljen na sajtu pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. UtvrĊen je program javne rasprave o Nacrtu strategije. Završna rasprava o Nacrtu strategije je odrţana 5. marta 2007. godine u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine. Na završnoj raspravi su uĉestvovali struĉnjaci sa Univerziteta u Novom Sadu, predstavnici Privredne komore Vojvodine, predstavnici Instituta, predstavnici SANU i VANU, predstavnici velikih privrednih sistema kao i brojni zainteresovani pojedinci. Nakon sprovedene završne rasprave o nacrtu strategije Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj je u saradnji sa nosiocima projekata u okviru utvrĊenih oblasti izradio Predlog strategije. Izvršno veće Autonomne Pokrajine Vojvodine je usvojilo Predlog strategije »Osnovni pravci tehnološkog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine« na 149. sednici odrţanoj 14. marta 2007. godine i uputilo ga Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine na usvajanje.

2

"OSNOVNI PRAVCI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE"
Sadrţaj

1

UVOD............................................................................................................................................. 8
1.1 PROGRAM PODRŠKA TRANSFERU NOVIH TEHNOLOGIJA – BNT............................................. 8 1.2 CILJEVI STRATEŠKOG DOKUMENTA............................................................................................... 8

2 3

OKVIR DOKUMENTA............................................................................................................... 9 OSNOVNI PRAVCI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ZA OBLAST RAĈUNARSTVO KOMUNIKACIJE I AUTOMATIZOVANI SISTEMI.......................................................... 10
3.1 3.2 3.3 3.4

ELEMENTI STRATEŠKOG DOKUMENTA....................................................................................... 10 SWOT ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA......................................................................................... 10 ISTRAŢIVAĈKE I OBRAZOVNE INSTITUCIJE U SEKTORU IKT U AP VOJVODINI ............... 20 IDENTIFIKACIJA POTENCIJALA ZA RAZVOJ I PRIMENU INOVACIJA U AP VOJVODINI I LOKALNIM ZAJEDNICAMA............................................................................... 21 3.5 SWOT ANALIZA SEKTORA IKT U AP VOJVODINI ...................................................................... 21 3.6 AKTUELNE TENDENCIJE U SVETU, EU I REGIONU.................................................................... 24 3.7 PRIORITETI RAZVOJA........................................................................................................................ 25 3.8 PREDLOG MERA ZA RAZVOJ IKT SEKTORA.................................................................................29 3.8.1 IKT Infrastruktura.................................................................................................................. 29 3.9 ANALIZA UTICAJA NA OKOLINU .................................................................................................. 30 3.10 PREDLOG INSTITUCIONALNIH I FINANSIJSKIH MERA ........................................................... 30 3.11 FINANSIJSKI MODELI ZA PODSTICAJ......................................................................................... 31 3.12 KRITERIJUMI ZA INVESTIRANJE.................................................................................................. 31 3.13 KRITERIJUMI ZA EVALUACIJU PROJEKATA............................................................................. 32 3.14 KORISNICI DOBARA I USLUGA.................................................................................................... 33 3.14.1 Korisnici dobara na domaćem trţištu..................................................................................... 33 3.14.2 Korisnici dobara na inostranom trţištu .................................................................................. 33 3.14.3 Direktni korisnici dobara i usluga........................................................................................... 34 3.14.4 Indirektni korisnici dobara i usluga ........................................................................................ 35 3.15 LITERATURA………………………………………………………………………………………... 36

4

OSNOVNI PRAVCI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ZA OBLAST BIOTEHNOLOGIJA I PROIZVODNJA HRANE.......................................................................................................... 37
4.1 UVOD..................................................................................................................................................... 37 4.2 ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA..................................................................................................... 37 4.3 POTENCIJALI RAZVOJA.................................................................................................................... 38 4.4 OGRANIĈENJA..................................................................................................................................... 38 4.5 SWOT ANALIZA................................................................................................................................... 39 4.6 AKTUELNE TENDENCIJE U SVETU, EU I REGIONU.................................................................... 47 4.7 PRIORITETI RAZVOJA........................................................................................................................ 49 4.7.1 UnapreĊenje efikasnosti i obima poljoprivredne proizvodnje.................................................... 49 4.7.2 Optimizacija valorizacije produkata primarne poljoprivredne proizvodnje............................... 51 4.7.3 Osavremenjavanje i revitalizacija industrijskih kapaciteta prehrambene industrije................... 52 4.7.4 Podrška planskom pokretanje MSP u agrobiznisu i proizvodnji hrane..................................... .53

3

4.7.5 Funkcionalni franšizni sistemi bazirani na domaćim potencijalima.......................................... 55 4.8 ZAKLJUĈAK...................................................................................................................................... 56 4.9 LITERATURA.................................................................................................................................... 57

5

OSNOVNI PRAVCI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ZA OBLAST ENERGETSKA EFIKASNOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE.......................................................... 58
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 UVOD.................................................................................................................................................... 58 ENERGETSKI SISTEM AP VOJVODINE.......................................................................................... 59 STRUKTURA POTROŠNJE FINALNE ENERGIJE U AP VOJVODINI...........................................60 ENERGETSKI INDIKATORI SRBIJE I NEKIH ZEMALJA IZ OKRUŢENJA.................................61 CENE ENERGENATA..........................................................................................................................62 IZBOR KOMERCIJALNIH ENERGETSKIH TEHNOLOGIJA POGODNIH ZA PRIMENU U AP VOJVODINI............................................................................................................................................63 5.6.1 Energetska efikasnost............................................................................................................. 65 5.6.1.1 Povećanje energetske efikasnosti u industriji....................................................................65 5.6.1.2 Distribuirana proizvodnja toplotne i elektriĉne energije.................................................. 66 5.6.1.3 Povećanje energetske efikasnosti u zgradarstvu.............................................................. 66 5.6.1.4 Kombinovana postrojenja elektriĉne i toplotne energije..................................................67 5.6.1.5 Rekapitulacija potencijala u oblasti energetske efikasnosti............................................. 67 5.6.2 Obnovljivi izvori energije....................................................................................................... 68 5.6.2.1 Proizvodnja toplotne energije iz biomase........................................................................ 68 5.6.2.2 Postrojenja biogasa i korišćenje biogasa u energetske svrhe........................................... 69 5.6.2.3 Sagorevanje gradskog otpada........................................................................................... 70 5.6.3 Geotermalna energija.............................................................................................................. 71 5.6.4 Hidroelektrane u Vojvodini.....................................................................................................73 5.6.5 Proizvodnja elektriĉne energije korišćenjem vetra................................................................. 75 5.6.6 Solarni foto-naponski sistemi................................................................................................. 76 5.6.7 Rekapitulacija potencijala obnovljivih izvora energije...........................................................77 5.7 PREPREKE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI I KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE.................................................... ......................................................................... 78 5.8 VERTIKALNE I HORIZONTALNE AKTIVNOSTI............................................................................ 79 5.9 SWOT ANALIZA................................................................................................................................... 81 5.10 ZAKLJUĈAK...................................................................................................................................... 81 5.11 LITERATURA.................................................................................................................................... 82

6

OSNOVNI PRAVCI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ZA OBLAST EKOLOGIJA I HEMIJSKO INŢENJERSTVO..................................................................................................84
6.1 UVOD…………………………………………………………...……………………………………...84 6.2 ALTERNATIVNA EKOLOŠKA, TEĈNA GORIVA…………………………………………...….....84 6.2.1 Bioetanol……………………………………………………………………………………….85 6.2.2 Biodizel…………………………………………………………………………………..…….85 6.2.3 Biopesticidi……………………………………………………………………………………..86 6.2.4 Biofertilizatori………………………………………………………………………...………..86 6.2.5 Biosintetiĉke bioaktivne supstance………………………………………………………….…86 6.2.6 Biosintetiĉki biodegradabilni termoplastiĉni materijali………………………………………..87 6.3 BIOETANOL..........................................................................................................................................87 6.3.1 Uvod........................................................................................................................................87 6.3.2 Proizvodnja bioetanola……………………………………………………………………........87 6.3.3 SWOT analiza proizvodnje etanola u Vojvodini...........................................................……....87 6.3.4 Stanje opreme…………………………………………………………………...............……...87 6.3.5 Ljudski resursi.............................................................................................................................88 6.3.6 Aktuelne tendencije u svetu, EU i regionu.................................................................................89

4

6.3.7 Prioriteti razvoja.........................................................................................................................89 6.3.8 Analiza uticaja na okolinu..........................................................................................................90 6.3.8.1 Otpadne vode……………………………………………………………………..... 90 6.3.8.2 Dţibra kao sekundarna sirovina…………………………………………………… 90 6.3.8.3 Sporedni proizvodi pri proizvodnji bioetanola i njihov mogući plasman………… 90 6.3.9 Zakljuĉak...................................................................................................................................90 6.4 BIODIZEL…………………………………………………………………………………………..91 6.4.1 Biljna ulja kao sirovina za teĉna goriva……………………………………………………… 91 6.4.2 Prednosti biodizela…………………………………………………………………………… 91 6.4.3 Potrebe za teĉnim gorivima.......................................................................................................92 6.4.4 SWOT analiza postojećeg stanja……………………………………………………...……... 92 6.4.4.1 Analiza tehnoloških celina za proizvodnju biodizela u Srbiji ………………….… 92 6.4.4.2 Nauĉne institucije i proizvodna preduzeća……………………………..…………. 92 6.4.4.3 Tekuće aktivnosti u oblasti novih biotehnologija..................................................... 93 6.4.4.4 Sirovine za proizvodnju biodizela u Vojvodini.........................................................93 6.4.4.5 Uljarice kao sirovina za proizvodnju hrane, hemikalija i drugih proizvoda…….. ..94 6.4.4.6 Površine, prinosi i proizvodnja uljanih biljaka u svetu i kod nas…………...…… ...94 6.4.4.7 Uljarice u Vojvodini……………………………................................................... ...95 6.4.5 Aktuelne tendencije u svetu, EU i regionu.…………...……………………………...……......95 6.5 PRIORITETI RAZVOJA......................................................……………………………….………....96 6.5.1 Tehnologija proizvodnje………………………………………………….......…………….. ...96 6.5.1.1 Uljni talozi............................................................................ ………………….…....96 6.5.1.2 Biljna ulja iz kuhinja i prţionica.................................................................................96 6.5.2 Primeri projekata u svetu..............................................................………................……... ..97 6.5.3 Predlozi osvajanja tehnologija proizvodnje biodizela................................................................97 6.5.4 Kvalitet biodizela kao preduslov pouzdanog korišćenja…………………….......…………. ...97 6.5.5 Ispitivanje vrednosti investicionih ulaganja u postrojenja za proizvodnju biodizela.................97 6.5.6 Strateški pravci razvoja hemijskog inţenjerstva u funkciji zaštite ţivotne sredine....……........98 6.6 ANALIZA UTICAJA NA OKOLINU…............................................................................…............ 98 6.6.1 Ekološki znaĉaj biodizela……………………………………………………………........... ...98 6.6.2 Uticaj korišćenja biodizela na emisiju CO2 ..........................................................…...…......... 98 6.6.3 Biodegradabilnost viodizela kao ekološki faktor........................................................................99 6.6.4 Zakljuĉak………………………………………………………......................…………...… …99 6.7 PREDLOG INSTITUCIONALNIH MERA............................………..…………..............………. …99 6.7.1 Racionalizacija proizvodnih kapaciteta.......................................……………....................… ...99 6.7.2 Koncetracija proizvodnih kapaciteta ……....................................................……………….. 100 6.7.3 Disperzija proizvodnih kapaciteta ....................…………...................……………………... 100 6.7.4 Korišćenje nusproizvoda iz proizvodnje biodizela……………….....................................…. 100 6.7.5 Istraţivanja biljne biomase kao potencijalnog izvora energije................................................ 100 6.7.6 Sirovi glicerol kao nusproizvod proizvodnje biodizela……………..............……….……… 101 6.8 EKONOMIKA PROIZVODNJE ULJARICA …………………................………………………... 101 6.8.1 Troškovi proizvodnje biodizel goriva i potreba drţavnih subvencija…………........………. 101 6.8.2 Vrednost i opravdanost investicionih ulaganja……………………………………..........….. 101 6.8.3 Osnovni uslovi za odrţavanje postojećih i izgradnju novih postrojenja za proizvodnju biodizela………………………………………………………............................…………...101 6.8.4 Drţavne subvencije i unapreĊenja legislative i regulative…...........................................…… 102 6.9 POTENCIJALNI KORISNICI I MOGUĆNOST PLASMANA..............................……….......……. 102 6.10 ULJARICE U STRUKTURI SETVE U VOJVODINI........................................................................103 6.10.1 Proizvodnja suncokreta u Vojvodini...................................................................................... 103 6.10.2 Proizvodnja soje u Vojvodini................................................................................................. 103 6.10.3 Proizvodnja uljane repice u Vojvodini.........................................…………........………..... .104 6.10.4 Uticaj proizvodnje biodizela na otvaranje novih radnih mesta………….......……………….104 6.11 PREDLOG STRATEGIJE UVOĐENJA BIODIZELA U PRAKSU................................................. 105

5

6.12 LITERATURA……………………………………………………………..............……………….. 106

7

OSNOVNI PRAVCI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U MEDICINI I FARMACIJI..............................................................................................................................107
7.1 SWOT ANALIZA PRIMENE NOVIH TEHNOLOGIJA U MEDICINI U AP VOJVODINI.....................................................................................................................................107 7.2 SWOT ANALIZA PRIMENE NOVIH TEHNOLOGIJA U FARMACIJI U AP VOJVODINI.................................................................................................................................108 7.3 SADAŠNJOST I PERSPEKTIVE U MEDICINSKOJ I FARMACEUTSKOJ NAUCI U VOJVODINI, EVROPI I SVETU......................................................................................................108 7.3.1 Nove informacije i tehnologije donose i nove odgovornosti.....................................................109 7.3.2 Nauĉne publikacije.................................................................................................................... 109 7.3.3 Budućnost bolniĉkih ustanova.................................................................................................. 109 7.3.4 Farmaceutski preparati u medicini............................................................................................ 110 7.3.5 Pravci tehnološkog razvoja u oblasti farmacije........................................................................ 111 7.3.5.1 Dobijanje farmakološki aktivnih supstanci............................................................... 111 7.3.5.2 Savremeni metod ekstrakcije - Ekstrakcija gasovima u superkritiĉnom stanju........ 112 7.3.5.3 Transdermalni terapijski sistemi .............................................................................. 112 7.3.5.4 Vakcinacija............................................................................................................... 113 7.3.5.5 Minimalno invazivna hirurgija................................................................................. 113 7.3.5.6 Robotizacija.............................................................................................................. 114 7.3.5.7 Senzori...................................................................................................................... 114 7.3.5.8 Transplantacija organa.............................................................................................. 114 7.3.5.9 Tehnike "imidţinga" ("imaging")............................................................................. 115 7.3.5.10 Specijalistiĉke bolnice u budućnosti....................................................................... 115 7.3.5.11 Informacione tehnologije u kliniĉkoj praksi u zemljama u razvoju....................... 116 7.3.6 Primena rezultata biomedicinskih istraţivanja u medicinskoj praksi....................................... 119 7.3.6.1 Genotipiziranje..........................................................................................................119 7.3.6.2 Epigenetika (metilacija DNA).................................................................................. 120 7.3.6.3 Analize ekspresije gena............................................................................................ 120 7.3.6.4 Interferirajuće RNA (RNAi)…………………………..............………………….. 120 7.3.6.5 Proteomika............................................................................................................... 120 7.3.6.6 Genetska terapija: strategija primene u naslednim oboljenjima.............................. 120 7.3.6.7 Genetska terapija – opšti principi............................................................................ 121 7.3.6.8 Etiĉki i pravni aspekti primenjenih genomskih tehnologija.................................... 121 7.3.6.9 Izazovi primene genetske terapije............................................................................ 121 7.3.6.10 Kliniĉka farmakogenomika.................................................................................... 122 7.3.6.11 Nanotehnologija u medicini................................................................................... 122 7.4 PROJEKCIJA POTENCIJALNIH KORISNIKA I MOGUĆNOST PLASMANA USLUGA U IMPLEMENTACIJI NOVIH TEHNOLOGIJA U MEDICINI I FARMACIJI ...............................123 7.5 LITERATURA...................................................................................................................................125

8

OSNOVNI PRAVCI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ZA OBLAST NUKLEARNE TEHNOLOGIJE I NOVI MATERIJALI................................................................................127
8.1 NUKLEARNE TEHNOLOGIJE........................................................................................................127 8.1.1. Društveno-ekonomski aspekti nuklearne energije i primena....................................................127 8.1.2 Zdravstvo................................................................................................................................... 128 8.1.2.1. Nuklearna medicina........................................................................................................... 129 8.1.3 Hrana i poljoprivreda................................................................................................................ 131 8.1.3.1. Nuklearne tehnike za poboljšanje useva........................................................................... 131 8.1.3.2. Nuklearne tehnike u zaštiti useva..................................................................................... 131 8.1.3.3. Poboljšanje stoĉne proizvodnje i zdravlja stoke............................................................... 132

6

.............1...2............................................2........................ 132 8............................... 133 8.......6...8 Predlog mera u AP Vojvodini…………………………………………………………........................2................. Tekuće aktivnosti u oblasti novih materijala...............1 Uvodni deo................2 Sadašnje stanje u AP Vojvodini……………………………………………………................1..6.........1... 132 8.........................................2 NOVI MATERIJALI.................4.......8. 139 8..........7.1................................................7......3................................... 137 8.........1.............2...............1............................. 137 8...3 LITERATURA……………………………………………………………………………................148 8.2................1 Strateški pravci razvoja materijala u AP Vojvodini......................1.............. Opšte koristi od nuklearnih nauka i njihove primene............. 134 8...... 133 8...139 8............2........................................2.......2........................2.......... 142 8................... 141 8.......................................7......................................................1...............1.............................3......136 8...............6 Nuklearne elektrane............ Bezbednost hrane..............2..................…… 142 8..1.......134 8.........4.... Upravljanje i oĉuvanje znanja u oblasti nuklearnih tehnologija kroz obuku i edukaciju......................7.............1.......... 139 8.......................1.......5...............................3....................... ekonomiĉniji i efikasniji standardizovani dizajn.........1 Aktuelno stanje u oblasti novih materijala u Evropi i svetu...............3 Nauĉni stastanci..................... Istraţivanje....................1...2...... Nauĉne institucije i proizvodna preduzeća………………………………………............1...2 Perspektive daljeg razvoja novih materijala........2..........................................152 8..................... Nauĉno-istraţivaĉki kadar....................................................................154 7 ....................................................... 137 8...........137 8. Vodni resursi..................137 8..........................2................................2............................. Odrţivo upravljanje zemljištem i vodama..................1.................150 8...............2.... Radijacione tehnologije za bezbednu i ĉistu industriju.......... ....1. Elementi projekcije daljeg razvoja u oblasti novih materijala....................... 137 8....................152 8....1........................................1.................4...........4 Laboratorijske aktivnosti…………………………………………………………………........................7.....3.... Nuklearne elektrane u Evropi...................1 Nuklearne elektrane budućnosti: pouzdaniji........................................

Analiza politike u sektoru MSP. mogućnosti otvaranja radnih mesta. mogućnosti za stvaranje preduzetniĉkog duha. Predlog pilot projekata u ciljnim sektorima u skladu sa strateškim pravcima tehnološkog razvoja Vojvodine. Generalno opredeljenje Izvršnog veĉa AP Vojvodine je privredni razvoj AP Vojvodine što podrazumeva i jaĉanje infrasrtrukture pokrajine kroz izgradnju i unapreĊenje putne.2 CILJEVI STRATEŠKOG DOKUMENTA Specifiĉni ciljevi strateškog dokumenta “Osnovni pravci tehnološkog razvoja AP Vojvodine“ su: Analiza postojećeg stanja tehnološkog razvoja AP Vojvodine u skladu sa evropskim indeksom konkurentnosti. 8 . Bolje razumevanje društva o pitanjima tehnološkog razvoja i primene inovacija u MSP. uticaja na lokalni i regionalni razvoj. Kreiranje informacionog sistema-web portala novih tehnologija u AP Vojvodini. Predlog strateških pravaca tehnološkog razvoja Vojvodine.BNT Program Podrška transferu novih tehnologija BNT je deo integrisanog plana razvoja (IRDP) Autonomne Pokrajine Vojvodine. oprema). dokument treba da bude osnova i da pruţi dovoljno informacija Izvršnom Veću AP Vojvodine u cilju realizacije i upravljanja programom BNT Podrška transferu novih tehnologija u celini. Strategijom “Osnovni pravci tehnološkog razvoja AP Vojvodine“ se ne daju procene potrebnih investicija postavljenih prioriteta. ţelezniĉke. UVOD 1. Strateški cilj programa BNT je podizanje tehnološkog nivoa malih i srednjih preduzeća (MSP) kroz: Kreiranje strateškog dokumenta“Osnovni pravci tehnološkog razvoja AP Vojvodine”. Procena uloge i odgovornosti donosioca odluka i vlasti na svim nivoima (republiĉka i pokrajinska vlada i organi uprave opština). Razvoj kapaciteta za razvoj novih tehnologija (ljudski resursi. Ocena ciljnih grupa. Strategija “Osnovni pravci tehnološkog razvoja Autonome Pokrajine Vojvodine» treba da pruţi odgovor na pitanje strateških pravaca tehnološkog razvoja AP Vojvodine u narednih 10 godina. Ovi projekti od kapitalnog znaĉaja izlaze iz okvira ove stategije ali se smatraju preduslovom za realizaciju strategije i privrednog razvoja pokrajine uopšte. potencijala za spreĉavanje odliva mozgova.1 PROGRAM PODRŠKA TRANSFERU NOVIH TEHNOLOGIJA . Ove procene se oĉekuju u okviru izrade programa implementacije strategije. naftovoda i gasovoda. Kreiranje mreţe za transfer i razvoj novih tehnologija. Pored toga. Dokument za podršku finansiranju od strane meĊunarodnih donatora i lokalnih vlasti.1. Kreiranje pilot projekata za uvoĊenje novih tehnologija u MSP. Finansijska podrška MSP za uvoĊenje novih tehnologija. Identifikacija potencijala za razvoj i primenu inovacija u AP Vojvodini i lokalnim zajednicama. 1. telekomunikacione i elektroenergetske mreţe.

indeks povraćaja investicija. kriterijumi za evaluaciju projekata) Projekcija potencijalnih korisnika i mogućnost plasmana novih proizvoda i usluga Korisnici dobara na domaćem trţištu Korisnici dobara na insotranom trţištu Direktni korisnici dobara i usluga (MSP.2. Republika Srbija) Zakljuĉak Literatura 9 . kriterijumi za investiranje. OKVIR DOKUMENTA Dokument sadrţi Osnovne pravce tehnološkog razvoja AP Vojvodine po oblastima: Raĉunarstvo. nezaposleni. komunikacije i automatizovani sistemi Biotehnologija i proizvodnja hrane Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije Ekologija i hemijsko inţenjerstvo Nove tehnologije u medicini i farmaciji Nuklearne tehnologije i novi materijali Elementi strateškog dokumenta u okviru utvrĊenih oblasti su: SWOT analiza postojećeg stanja (prirodni i ljudski resursi. instituti. Univerzitet u Novom Sadu. istraţivaĉke jedinice. studenti) Indirektni korisnici dobara i usluga (AP Vojvodina. industrijski sektor. EU i regionu Predlog institucionalnih i finansijskih mera (predloţeni finansijski modeli za podsticaj. “start up” preduzeća. istraţivaĉke i obrazovne institucije) Aktuelne tendencije u svetu.

formiranjem novih institucija i stvaranjem nove razvojne politike. Investiciono i poslovno okruţenje se poboljšava uporedo sa donošenjem novih zakona. a pre svega Univerziteta u Novom Sadu. jer je izvozni kanal jednostavan (prikljuĉak na Internet). Zrenjanina. u smislu novĉanih izdataka. Subotice. 3. omogući zapošljavanje struĉnjaka u svim drugim oblastima. Industrija IKT. Industrija IKT u APV u fazi je snaţnog razvoja. Ohrabrujuće je što strane firme dolaze u AP Vojvodinu da proizvode i za domaće i za inostrano trţište.2 SWOT ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Širom sveta IKT sektor. predstavlja veliku šansu i mogućnost da se AP Vojvodina pribliţi evropskim integracijama i standardima. što znaĉi da u doglednom vremenu neće moći da doprinese rastu i zapošljavanju. inovacionih centara itd. stoga.1 ELEMENTI STRATEŠKOG DOKUMENTA AP Vojvodina je smeštena u Panonskoj niziji idealnoj za poljoprivrednu proizvodnju. Vršca. Višak stanovništva stoga se koncentriše u velike gradove poput Novog Sada. Kikinde. KOMUNIKACIJA I AUTOMATIZOVANIH SISTEMA 3. obezbeĊuju viši standard stanovništva u odnosu na druge delove Srbije. Postojanje znaĉajnih obrazovnih institucija u ovim centrima. već i da. Sremske Mitrovice i drugih. poĉetne smetnje za ulazak na trţište. poslovnih inkubatora. Panĉeva. Sektor informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) kao generiĉki. za razliku od mnogih drugih. Zadrţavanje u zemlji i zapošljavanje kvalitetnih ljudskih resursa stoga je prioritet ukupnog razvoja APV. a privreda AP Vojvodine ostvari proboj na svetsko trţište. trţišta. Oĉekuje se da će se taj rast nastaviti. a pre svega Novi Sad imaju. Ovaj sektor u svetu obiĉno ima sledeće glavne karakteristike [4]: pruţa kvalitetno zaposlenje kompjuterski pismenim diplomcima i tehniĉkom osoblju. Veći deo postojeće industrije prolazi kroz radikalne promene i restrukturiranje. OSNOVNI PRAVCI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA AP VOJVODINE ZA OBLAST RAĈUNARSTVA. što omogućava širok spektar mogućnosti u podsektorima za male specijalizovane firme. Zbog te atraktivnosti je broj stanovnika Pokrajine nesrazmerno veći od broja neophodnog za efikasno korišćenje tih resursa. On moţe. ukoliko imaju dobre kontakte sa meĊunarodnim trţištima. a naroĉito industrija softvera. Male privatne firme zaraĊuju od 10 . dok se Vlada Republike Srbije priprema da primeni program e-uprave na drţavnom i regionalnom nivou. ima kljuĉnu ulogu u ovom domenu. U domenu informacionih tehnologija infrastrukturu treba znaĉajno unaprediti izgradnjom institucija inovacione delatnosti poput nauĉnotehnološkog (NT) parka. pre svega. finalni proizvod mogu da izvoze ĉak i mala preduzeća. predstavlja šansu da se ovaj cilj dostigne. što doprinosi globalnom širenju tehnologija na zemlje u razvoju i tranziciji. Prirodni resursi AP Vojvodine poput nafte i gasa. ne samo da zaposli ljudske resurse školovane za rad u tom sektoru. naroĉito za namenski softver i za usluge proistekle iz kompjuterske tehnologije. a privreda i javna preduzeća pokušavaju da osavremene poslove u administraciji i samom radnom procesu. još su fragmentirana i raznovrsna. ali postoji mnogo neiskorišćenih potencijala u drugim sektorima za ukljuĉenje koristi koje IKT predstavlja za sopstveni razvoj. obiĉno su male u odnosu na mnoge druge sektore. izuzetno se proširio tokom poslednjih deset godina i doneo mnoge mogućnosti za razvoj poslovanja i preduzetništva. što olakšava pojavu novih inovativnih firmi. jer su tehnologija i komunikacije omogućile i malim i velikim preduzećima pristup globalnom trţištu i novim poslovnim prilikama.3. koja će ih uĉiniti konkurentnim. Korišćenje infrastrukture koju pomenuti gradovi. AP Vojvodina se suoĉava sa mnogim izazovima na putu izgradnje ţive trţišne ekonomije. zbog svoje inherentne multidisciplinarnosti. Sombora. omogućuje razvoj relativno bogatih ljudskih resursa. Ovaj sektor u Srbiji i AP Vojvodini raste. internacionalne kompanije stalno traţe jeftinija rešenja i pristup znanjima.

samo je nekoliko naglasilo da je u proceduri ili namerava da uskoro obavi ovu sertifikaciju. osnovana posle 2000. 2 14. (7) Plan daljeg razvoja preduzeća – šta će odgovorni menadţer preduzeti da preduzeće bolje posluje u periodu 2006 -2008. (2) Većina analiziranih preduzeća industrije IKT su relativno mlada. nauĉno-tehnoloških parkova i novih inovativnih (spin-out) firmi. a zatim i analizom prikupljenih upitnika od tih preduzeća. potencijali za spreĉavanje odliva mozgova i mogućnosti za stvaranje preduzetniĉkog duha: (1) UvoĊenje sistema kontrole kvaliteta postalo je jedan od kriterijuma za poslovanje preduzeća iz drţava ne-ĉlanica sa preduzećima iz drţava ĉlanica EU. Godina osnivanja preduzeća Broj preduzeća % analiziranih preduzeća Pre 2000. što ĉini 37% od broja ukupno zaposlenih u industriji IKT u AP Vojvodine. kao primarni. obraĊen je uzorak od 14 preduzeća sa 399 zaposlenih. (2010). a u oblasti hardverske industrije 32 preduzeća sa 517 zaposlenih. 1 2 2 3 2 2 0 7. (2) Podaci o profilu preduzeća – za identifikaciju kompetentnosti preduzeća. 2004. 2001. inkubatora. sa namerom da se i u 2007. Imaju izuzetno dobru kvalifikacionu strukturu. Domaće trţište. (5) Podaci o efektima poslovanja preduzeća. Uzorak je izabran tako što je od Privredne komore Republike Srbije dobijen spisak predzeća registrovanih za delatnosti u oblasti IKT u APV. (8) Kakva su oĉekivanja preduzeća od drţave – šta oĉekuju da drţava preduzme u cilju poboljšavanja uslova poslovanja firmi u AP Vojvodini.g. kako bi se na adekvatan naĉin uklopila u moderne trţišne tokove i ravnopravno parirala konkurenciji na domaćem i stranom trţištu. (6) Mišljenje odgovornog menadţera preduzeća o kvalitetu ljudskih resursa koji rade u preduzeću – stanje i uoĉeni trendovi u periodu 1995-2006. 2006. korišćeni su podaci prikupljeni za potrebe statistiĉkog istraţivanja. (4) Podaci o strateškom partnerstvu preduzeća – za identifikaciju kooperativnosti preduzeća. 2005. Proverom podataka iz tog spiska identifikovana su 43 aktivna preduzeća u oblasti softverske industrije sa 497 zaposlenih. ni jedno od analiziranih preduzeća ne poseduje meĊunarodni sertifikat standarda kontrole kvaliteta. konkurentnosti. (9) Da li je preduzeće zadovoljno raspoloţivom komunikacionom infrastrukturom. Posebno ohrabruje trend zapošljavanja.3% 2000. To ukazuje na sve bolje poslovanje ovog sektora. Za ovo istraţivanje razvijen je "Upitnik za istraživanje kompetentnosti. mogućnosti otvaranja radnih mesta.3% 0% (3) Analizirana preduzeća industrije IKT po broju zaposlenih pripada kategoriji mikro/malih/srednjih preduzeća. 2003. kojeg ĉine sledeće celine: (1) Opšti podaci o preduzeću. sa više od 80% zaposlenih koji su završili fakultet. Cilj ove strategije je predoĉavanje objektivnih ĉinilaca i konkurentskih mogućnosti preduzeća industrije IKT u AP Vojvodini. Zaposleni na razvoju sofvera sa visokom struĉnom spremom ĉine više od 50% ukupnog broja zaposlenih. Uglavnom su u privatnom vlasništvu.1% 14. (10) Podaci o licima koja su popunila upitnik. 2006.3% 21. uticaj na lokalni i regionalni razvoj. a univerziteti i instituti su inicirali stvaranje univerzitetskih inovacionih centara.izvoza na specijalizovana trţišta. intervjuom.3% 14. kooperativnosti i karakterističnih razvojnih trajektorija preduzeća IKT sektora u AP Vojvodini". 2002. Direktnim uvidom – obilaskom. U sledećoj analizi je data ocena ciljnih grupa. 11 . fokusiranih na spoljnu saradnju [4]. Strano trţište. u oblasti telekomunikacija 4 sa 71 zaposlena.3% 14. u sledećim oblastima: Tehnološki razvoj. Uoĉava se da je ova. nastavi sa znaĉajnim zapošljavanjem. što ukupno daje 79 preduzeća sa 1085 zaposlenih.4% 14. Na ţalost. Razvoj ljudskih resursa preduzeća. jer je više nego udvostruĉen broj zaposlenih. a kao sekundarni podaci iz postojećih statistika. prelomna. U ovom istraţivanju. (3) Podaci o poslovanju i rastu preduzeća – za identifikaciju konkurentnosti preduzeća.

Basic Matlab Progress 4GL CVS.NET (ASP. preovlaĊujući su: Web aplikacije. ClearCase.92% 0. SQL WebSphere Development Studio Ostalo: Delphi. ClearQuest.63 Softverski alati / programski jezici koje koriste u radu JAVA C++ Eclipse/NetBeans. 96 181% 76 79% 50 52% 2004.58% 19. uoĉava se veća disperzija. Uĉešće u prodaji svojih proizvoda / usluga: 19. Upravljanje proizvodnjom. Kod outsourcinga.12.25% 5. Bugzilla. Kada je aktivnost preduzeća prodaja svojih proizvoda/usluga. a ujedno ukazuje i na to kakva su znanja neophodna od tek diplomiranih struĉnjaka.42% 5. MS Project SUN Forte OS Windows 95/98/2000/2003/XP/CE. Kada je u pitanju outsourcing. od prikupljenih podataka se moţe zakljuĉiti da je najveći 12 . 53 120% 44 83% 24 45% 2003. Komunikacioni softver. Za obe aktivnosti identifikovano je 12 proizvoda/usluga. ASP.83% 0.55% 23.00% 5.36% 7.) Broj alata po zaposlenom (6) Prihod ovih preduzeća. 186 155% 165 85% 100 52% 2006.Zaposleni u preduzeću – stanje 31. 44 100% 38 86% 22 50% 2002.27% 11. odnosno poslovnim procesom.NET.27% 16. HTML Microsoft .g. Upravljanje proizvodnjom. C#) Baze podataka. Web aplikacije.42% 0.42% 5. rastu iz godine u godinu. što ukazuje na prirodu najvećeg broja aplikacija koje se razvijaju u ovim preduzećima. preovlaĊujući su: Softver za upravljanje sistemima u realnom vremenu.18% 2. Uoĉava se da su analizirana preduzeća koncentrisana na manji broj proizvoda / usluga. – za 2007.73% 7. plan: Ukupan broj zaposlenih: Porast broja zaposlenih – prethodna godina = 100%: Broj zaposlenih sa VSS: Zaposleni sa VSS kao % ukupnog broja zaposlenih: Broj zaposlenih sa VSS na razvoju softvera: Zaposleni sa VSS na razvoju SW . Iako preduzeća nisu voljna da daju podatke o svom poslovanju.00% 100% Vrsta proizvoda / usluge: Upravljanje proizvodnjom odnosno poslovnim procesom (ERP): Web aplikacije: Softver za upravljanje sistemima u realnom vremenu: Komunikacioni softver: UgraĊeni (embedded) softver: Portovanje – prilagoĊavanje SW novoj hardverskoj platformi: Konsalting: Testiranje: Podrška u radu: Sistemski softver: Implementacija: Middleware rešenja: Ukupno: (5) Softverski alati / programski jezici koji se najviše koriste su JAVA i C++.36% 4.58% 17.08% 6. i (b) outsourcing. odnosno poslovnim procesom (ERP). JavaScript. 120 125% 109 85% 75 59% 2005. 399 494 215% 124% 373 467 93% 94% 271 351 68% 71% (4) Glavne aktivnosti analiziranih preduzeća su: (a) prodaja svojih proizvoda/usluga. Linux OS u Linux. 2007. kada je njihova aktivnost upravo njihova prodaja.00% 100% Uĉešće kao outsourcing: 14. Broj zaposlenih koji koriste taj alat 189 154 44 14 12 10 6 4 2 1 1 1 1 1 1 441 271 1. na domaćem i stranom trţištu.50% 17.00% 2.73% 0. Nucleus PHP Enterprise Architect Ukupno Broj zaposlenih sa VSS na razvoju softvera (2006.45% 5. Symbian.55% 2.% ukupno zaposlenih: 2001.

Pošto je proseĉna bruto cena rada na nivou 50% u poreĊenju sa konkurencijom u zemljama EU. najznaĉajnije slabosti su slab marketing i visoka cena proizvoda/usluga. zakljuĉuje se da je glavni izvor konkurentnosti upravo kvalitet proizvoda/usluga naših preduzeća.000 6 15.92 2.13 3.000 8 9.923 5 1. još uvek nije deo NI i IR sistema.752. u EUR Izvoz – EUR EUR Broj odgovora – preduzeća EUR Broj odgovora– preduzeća 105. 13 .376 3 584.30 Ocena znaĉaja za strano trţište 3.15 2. jer ukazuje na vaţan deo inovacionog sistema APV.568 12 2.78 3.07 4.750.40 2. Kada je u pitanju domaće trţište. Kada je u pitanju domaće trţište.470 6 1. Ocena znaĉaja za domaće trţište 3.broj i da su najznaĉajniji kupci/korisnici proizvoda/usluga ovih preduzeća u inostranstvu.815 9 726.00 4.630. godine 2003. što ukazuje na još uvek nedovoljno razvijeno domaće trţište IKT proizvoda/usluga.44 3.670 8 4.710. Ocena znaĉaja za domaće trţište 3.57 3.035. 2–od malog znaĉaja.000 9 (7) Prethodni zakljuĉak se potvrĊuje i ocenom znaĉaja izvora konkurentske prednosti analiziranih preduzeća industrije IKT: Kada je u pitanju strano trţište.38 4.3–znaĉajan.790.09 Ocena znaĉaja izvora konkurentske prednosti (1–bez znaĉaja. 3–znaĉajan. godine (plan) Na domaćem trţištu.57 4.23 2.77 2.076 11 1.90 2.89 3.11 Ocena znaĉaja za strano trţište 4.33 3.00 3. godine 2002. godine (plan) 2007.70 3.066 3 244.528. Ukupan prihod preduzeća: 2001.000 13 2.4–veoma znaĉajan.44 3. nije korisnik javnih izvora za finansiranje i podsticanje NT razvoja. uz znaĉajno prisustvo i licencnih ugovora.90 1.69 2. pošto je cena istog rada u Rumuniji i Bugarskoj oko dva puta manja nego kod nas. joint venture i zajedniĉki razvoj proizvoda. zvaniĉno.36 4. 5–izuzetno znaĉajan): Dobar kvalitet: Promptna (brza) isporuka: Specijalizovana ekspertiza u oblasti: Sposobnosti dizajniranja softvera : Programerske sposobnosti: Ranije steĉeni ugled: Pristup stranim partnerima i kontaktima: Konkurentna cena proizvoda/usluga: Diversifikacija – širenje asortimana proizvoda / usluga: Manja udaljenost od trţišta u odnosu na kljuĉnu konkurenciju: Pristup domaćim klijentima i kontaktima: (8) Znaĉajna informacija za strateško pozicioniranje i razvoj domaćih preduzeća industrije IKT jeste ocena izvora konkurentske slabosti: Kada je u pitanju strano trţište. najznaĉajniji izvor konkurentske slabosti je slab marketing. najznaĉajnija je specijalizovana ekspertiza za odreĊenu oblast.91 3.21 4.097 6 564.78 3. koji.50 2. godine 2006. 2–od malog znaĉaja. 5–izuzetno znaĉajan): Slab marketing: Nedostatak programera i dizajnera: Visoka cena: Nizak kvalitet: Slabe dizajnerske sposobnosti: Ograniĉene programerske sposobnosti: Ograniĉena (niska) ekspertnost u specifiĉnim oblastima: (9) Najvaţniji oblici odnosa sa stranim partnerima jesu ugovori o istraţivanju i razvoju. 4–veoma znaĉajan. Ovaj nalaz mora imati znaĉaj i za domaće institucije nadleţne za upravljanje NT razvojem.14 4.23 2.92 2. najznaĉajniji izvor konkurentske prednosti je dobar kvalitet.10 1. odnosno.306 8 3. godine 2005.049.00 Ocena znaĉaja izvora konkurentske slabosti (1–bez znaĉaja. godine 2004.465.62 2.38 3.

više vodi raĉuna o ceni. Oseća se nedostatak ljudi što je rezultat velike potraţnje. Cene kvalitetnih ljudi su znaĉajno porasle u poslednjih godinu dana.04 Ocena kvaliteta traţnje za proizvodima / uslugama preduzeća: (1 – rutinske Ocena kvaliteta usluge. 5 – izuzetno znaĉajna): Dizajn: 3. kao najznaĉajnijem izvoru njihove konkurentske slabosti. je dosta teško naći dovoljno prodorne ljude koji mogu brzo da se upute u relativno sloţenu problematiku kojom moraju da barataju.54 Prodaja: 3.92 (11) Ostali nalazi od znaĉaja za analizu stanja u industriji IKT u APV su: Procenat preduzeća koja uĉestvuju u programima obuke i usavršavanja koje organizuje strani partner: 71.00% 7.Odnosi sa stranim partnerima (svi oblici koji su vaţeći u trenutku popunjavanja upitnika): Potpuno u vlasništvu stranog partnera: 14. 3 – zahtevne usluge. 5 – izuzetno zahtevne i kompleksne usluge): 2. 14 . Strano trţište je zahtevnije ne samo po ceni i pravovremenosti (poštovanju rokova). a pored njih i diplomirani informatiĉari sa PMF u Novom Sadu.). Promene nastavnih planova na fakultetima su omogućile sudentima da steknu više praktiĉnog iskustva. 4 – veoma znaĉajna. U oblasti menadţerstva.14% 7.71% 0.43% Procenat preduzeća koja nude programe obuke i usavršavanja domaćim klijentima / korisnicima usluga: 64. takode.71% 35.0% Moguć delimiĉan transfer: 42. što se pokazalo kao veoma korisno. uz prisutnu liĉnu ţelju za unapreĊenjem radnog okruţenja i stalnim profesionalnim usavršavanjem. nego o samom kvalitetu IKT proizvoda/usluga. Ocena kvaliteta strane traţnje 4. Ocena znaĉaja veza sa stranim partnerom u ponuĊenim funkcijama partnerstva (1 – bez znaĉaja. Sposobnost brzog usvajanja novog znanja. Razvoj ljudskih resursa je iniciran iz nauĉnoistraţivaĉkog centra Fakulteta tehniĉkih nauka. efikasno korišćenje Interneta i izgraden pristup logičkog rešavanja problema su osobine koje najĉešće poseduju mladi struĉnjaci ovog profila.29% Autorizovani distributer: Autorizovni prodavac (reseller) sistema: 7.62 Kvalitet: 3.43% Procenat preduzeća koja saraĊuju sa domaćim partnerima (drugim firmama.00% Ugovor o zajedniĉkoj proizvodnji: 35. Kada su u pitanju poĉetnici – juniorske programerske pozicije – diplomirani elektroinţenjeri sa FTN su spremni za brzo ukljuĉivanje u proces rada. 4 – veoma domaće traţnje zahtevne usluge.. što potvrĊuje prethodni nalaz o slabom marketingu.57% Sistemski partner: Prodavac koji pruţa znaĉajnu tehniĉku podršku pre prodaje: 0. matematika.. Uzimajuć u obzir izuzetno sloţenu problematiku suštinskih softverskih komponenti. Sve je više ljudi sa iskustvom prisutno na trţištu. 2 – ne naroĉito zahtevne usluge.29% Procenat preduzeća koja ocenjuju da je znanje i iskustvo sa projekata sa stranim partnerima moguće transferisati na domaće projekte: Moguće u potpunosti: 50.71% Zajedniĉki razvoj proizvoda: ProizvoĊaĉ: 14. Ljudski resursi preduzeća IKT industrije su najvrednija imovina.29% Ugovor o istraţivanju i razvoju: Joint venture: 35. 2 – od malog znaĉaja.67 Kvalitet ljudskih resursa u firmama SW industrije AP Vojvodine (pregled pojedinaĉnih iskaza analiziranih preduzeća) To su dobri programeri posvećeni svom poslu.08 Marketing: 3. lingvistika.00% 0.9% Nije moguć transfer: 0% (12) Završni nalaz ukazuje na veliku razliku u razvijenosti domaćeg i stranog trţišta IKT proizvoda/usluga. IR institutima): 71. nedostaju izuzetno talentovani kako programeri.14% Ugovor o sistemskoj integraciji: Licencni ugovor: 28. Kvalitet struĉnih kadrova je na veoma visokom profesionalnom nivou. a da im je opet sposobnost komunikacije sa ljudima i trţišni nastup dovoljno ubedljiv. kako je to i u prethodnim nalazima naglašeno. već naroĉito po pitanju kvaliteta. fakultetima. Domaće trţište. radeći na univerzitetskim projektima.14% (10) Domaća preduzeća industrije IKT u stranim partnerima vide rešenje za svoj problem nalaţenja kupca – trţišta. tako i poznavaoci drugih oblasti potrebnih za ovu sloţenu oblast (digitalna obrada signala. 3 – znaĉajna.

Ovaj problem je prisutan i u inostranstvu. Bez iskustva u nekoj oblasti. ţive kod porodice i sl. U periodu 1995. ima sigurno neke). "Najkvalitetnije kadrove trenutno dobijamo sa katedre za računarske nauke FTN”. uĉe nove tehnologije i rade na interesantnim projektima. raĉunarski smer) – imali su dovoljno dobro poznavanje tehnika programiranja i alata koji se koriste (Java. već aktivno uĉestvovanje u konverzaciji. Programeri su zainteresovani da se usavršavaju. ne izuzetak). još verovatnije je da će biti nezaposleni junior programer. naravno. ako si u firmi u kojoj ne ispunjavaju obećanja (kao pravilo. o Naravno. o Upornost. o Komunikacija:  Malo ljudi. o Pragmatiĉnost: Iskustvo sa poĉetnicima je da oni po pravilu pokušavaju probleme da reše sa najopštijim rešenjem. i 'ne moraju' da rade). Ove tri stvari je nemoguće/teško nauĉiti). i.-2006. zapaţeno je da su neki od njih 'izgoreli' na prethodnim poslovima (traţe drugi posao na kome se ne radi previše).Praktiĉna saradnja izmeĊu FTN i preduzeća IKT industrije – strategijski se ulaţe u svoje buduće zaposlene prateći ih tokom studiranja i gde je to moguće fokusirajući ih na odreĊene oblasti. pogotovo tek izašlih sa fakulteta. Posebno u oblastima koje nisu u vezi sa popularnom Internet tehnologijom. pita se / kaţe se u ĉemu je problem. bez nekog stida/straha da je pitanje glupo. pretpostavka je da se ima osnovno znanje bazirano na projektima u školi (ako se uklapa u matricu opisanu gore. obiĉno ima neko iskusniji ko moţe da pomogne. stoga je jasna posvećenost preduzeća poboljšanju nastave na FTN-u. uoĉen je trend opadanja broja raspoloţivih kvalitetnih ljudi. ţelja za uĉenjem / usavršavanjem (ne vredi super IQ ako je lenj i ne interesuje ga posao na kome radi). 'aktivno slušanje' i rezonovanje u toku konverzacije (nasuprot klimanju glavom. MeĊutim. Trenutno ima vrlo malo kvalitetnih ljudi koji završavaju fakultet. bez potpunog razumevanja o ĉemu se priĉa). preduzeća industrije IKT su opredeljena uglavnom na 'stvaranje novih kadrova'. Razmišljanja na temu 'Koji su kvaliteti potrebni za jednog Junior Programera?': o Inteligencija (IQ je jako bitan. iskrenost. ako postoji upornost i ţelja za uĉenjem/usavršavanjem. mnogo je bolje uraditi nešto na jednostavan naĉin pa posle generalizovati (u drugom prolazu će se već znati mnogo više o problemu). ako nešto ne ide. o Odsustvo arogancije. TakoĊe. dugo će biti junior programer. CVS. nemoj puno da razmisljaš.  Otvorena komunikacija o problemima sa kojima se susreće. a on surfuje Internet. Problem struĉnosti definitivno postoji. sliĉno) da su odmah u startu mogli biti ukljuĉeni u rad na projektima. ljudi se ĉesto vezuju za neki alat ili okruţenje i potpuno zanemare bilo šta drugo što moţe da im omogući efikasnije radno okruţenje (to je vezano za radoznalost i sposobnost slušanja. traţi drugu firmu. zapošljavajući nove kadrove nakon završetka 15 . postoji direktna veza izmeĊu kvaliteta studija na FTN-u i kvaliteta kadra kojima preduzeća trenutno raspolaţu ili će raspolagati u budućnosti. poznavanje engleskog jezika je bilo na dovoljno dobrom nivou. ima sposobnost slušanja. ali je jako bitno: Ako se dogovorimo da se nešto uradi. o Sve je moguće nauĉiti/promeniti. Pod slušanjem se ne misli na reakciju na "naredbu". ĉesto se mogu ĉuti od drugih ljudi interesantne ideje ili ih proĉitati na internetu). U procesu zapošljavanja/intervjuisanja potencijalnih kandidata. SQL. koje će studentima po diplomiranju omogućiti lakše zaposlenje. Nedovoljan broj kvalitetnih programera za Java i Net tehnologije na domaćem trţštu. Eclipse. S obzirom na sve navedeno. o Poznavanje stranih jezika (prvenstveno engleskog). ne mora biti genije. o Etiĉke/moralne vrednosti.  Postavljanje pitanja kada nešto nije jasno. TakoĊe. otvorenost (Ovo moţda zvuĉi trivijalno. ili i nisu preterano zainteresovani za rad (imaju druge izvore prihoda. Programeri su zaposleni direktno nakon završetka studija (FTN. mnogo veći problem je odnos prema poslu i obavezama (profesionalna etika). Takve stvari pre ili kasnije isplivaju na površinu. Isto vaţi i u obrnutom smeru. Zbog specifiĉnosti posla i dugoroĉnih projekata na kojima se radi. što je delom posledica povećanja potraţnje. ali natproseĉan IQ dosta pomaţe). igra igrice ili odraĊuje neki projekat sa strane i onda kaţe kako je naišao na problem.

diplomce smera za telekomunikacije ili smera za raĉunarsku tehniku FTN u Novom Sadu. U narednom periodu planira se razvoj novog informacionog sistema. Firma teţi ka uskoj povezanosti sa najvećim svetskim kompanijama iz oblasti upravljanja elektroenergetskim sistema. Time je planirano da se u narednom periodu izvrši migracija od firme koja pruţa usluge u ITu do firme koja prodaje sopstvenu tehnologiju. saveti. Planira se program prekvalifikacije. Uoĉava se potreba za unapreĊenjem programa studiranja – intenzivnija saradnja sa privredom u okviru koje bi studenti završnih godina bili u mogućnosti da steknu i praktiĉna iskustva u okruţenju budućih potencijalnih poslodavaca. agile development. koji pruţaju najkvalitetnije informacije o trţištu.. pojaĉavanje prodajnih sposobnosti. odrţavanja i "trouble call" centra u jedinstven sistem. ali se oĉekuje njihov dalji rast u periodu 2006-2008. formiranje prodajnog tima i pokušaj penetracije na više domaćih i stranih trţišta. tako da će se u narednom periodu pokušati da se raznim akcijama motivišu studenti da izaberu smerove koji će ih uĉiniti lakše "upotrebljivim” nakon završetka studija. Konkretno to znaĉi razvoj i zaokruţivanje funkcionalnosti prve verzije naše razvojne platforme za razvoj web informacionih sistema. itd). veća kontrola rada svakog radnika (redovan uvid u rad. prvenstveno na stranom trţištu. koji preduzeće organizuje za kondidate za posao. Kontrolisani razvoj novih rešenja. nastavak rada na razvoju sopstvenog sistema za kvalitetno upravljanje softverskim projektima. i prve polovine 2006. ĉešće prezentacije itd. dostizanje CMMI nivoa 3. Optimizacija resursa. Zaokruţivanje proizvoda i prodaja/integracija rešenja. pruţanje kvalitetnijih usluga razvoja softvera i definisanje paketa usluga (usluge vezane za konsalting i sertifikaciju softverskih firmi). U toku 2005. a ubrzani razvoj onih koje to još nisu. Za sve to je preduslov bliska saradnja sa ino partnerima. Praćenje primene najnovijih tehnologija iz oblasti u kojima se pruţaju usluge. o tehnologijama i o zahtevima za iste. razvoj funkcija za EMS. Oĉekuje se znaĉajan rast preduzeća sa posebnim osvrtom na NI rad i kreiranje sopstvenog patentnog portfelja. paralelno se radi na drugoj verziji razvojne platforme koja treba da obezbedi neka nova funkcionalna rešenja. Planirani tehnološki razvoj firmi SW industrije AP Vojvodine (pregled pojedinaĉnih iskaza analiziranih preduzeća) Bolja organizacija poslova u preduzeću. Iniciranje prvih projekata vezanih za optimizacioni softver. Veći angaţman na marketingu i prodaji onih aplikacija koje su zrele za trţište. ali paţljivo usvajanje novih trendova koji 16 . nastupi na sajmovima. Preduzeće u 90% sluĉajeva zapošljava diplomirane inţenjere elektrotehnike. Kao glavna mana im se moţe navesti da samo razmišljaju o tekućim poslovima i ne predlaţu nove ideje. Njena implementacija se bazira na korišćenju Jave i najsavremenijih open-source tehnologija.…). ruby on rails. integracija sistema naplate. Bitno je dalje ulaganje i jaĉanje odnosa sa svim ino partnerima. Prioritet je dalji razvoj širokog spektra funkcionalnosti softvera za upravljanje distributivnim sistemima. Ograniĉavajući faktor rasta je nedostatak programera. Interni razvoj tehnologija za komercijalizaciju.fakulteta i postepeno ih uvodeći u svoje razvojne timove. Da bi se to postiglo. Znanja steĉena tokom studija omogućuju aktivno uĉešće u programu treninga. Dalja usmerenost na Java programski jezik kao opredeljenje. Interno ureĊivanje softverskih procesa. neophodno je ulaganje u obuku i trening ljudi. kao i da uĉini rad na razvoju softvera efikasnijim. pomoć. Praćenje i usavršavanje u novim tehnologijama i razvojnim metodologijama (Ajax. Paralelni rad na NET tehnologiji. u okviru potencijala firme. Ovo bi studentima omogućilo susret sa problemima iz prakse i pre svega kontakt sa realnim zahtevima i normama procesa rada u ciljnoj industriji. u infrastrukturu i u istraţivanje trţišta i tehnoloških trendova. sastanci. Bolja reklama. investirano u sopstveni razvoj. kao i dalja integracija i partnerski odnos sa svetskim gigantima u cilju nametanja DMS rešenja kao standarda na svetskom trţištu u oblasti DMS sistema. Znaĉajne aktivnosti u svakoj od navedenih oblasti su već preduzete. Raspoloţivi ljudski resursi u potpunosti izvršavaju postavljene zadatke.

Firma oĉekuje rast broja zaposlenih. koji će brzo usvajati nove tehnologije i koristiti ih u svom radu. U planu je sertifikacija firme. UvoĊenje novih informacionih sistema (softverski alati. selekcija i optimizacija razvojnog tima – cilj sniziti troškove poslovanja. zatim uĉestvovanje na seminarima. putem programa stipendiranja najtalentovanijih studenata. Firmi je potrebna kvalifikovana i motivisana radna snaga: o Stalno obuĉavanje resursa i upoznavanje sa novim tehnologijama i trendovima u softverskoj 17 . koja se inaĉe implementira u projektima. Za razvoj firme i za odrţavanje većeg broja stalno zaposlenih ljudi. poslovnom komuniciranju itd. a saradnja sa ino partnerima. kao što je to do sada već i bio sluĉaj. stalno osvrtati na iskustva drugih kad su ove tehnologije u pitanju. npr. Stipendiranje studenata na završnim godinama. softverski paketi) u cilju poboljšanja efikasnosti i kvaliteta poslovanja. Firma deluje na više polja u cilju obezbeĊivanja i odrţavanja nivoa kvaliteta ljudskih resursa koje zapošljava. UnapreĊenje raĉunarske mreţe (softver. takoĊe. alati za praćenje statusa i rezultata projekta. Interni sistem obuke i razvoja ljudskih resursa. U budućnosti će se to još više unaprediti. ono što je u ovom momentu najbitnije je trening i usavršavanje zaposlenih. Saradnja sa Univerzitetom na projektima primenjenih i razvojnih istraţivanja. Tako prikupljena znanja se već utvrĊenim sistemima dalje prenose i šire u samom preduzeću. pre svega interno organizovanim transferom znanja u okviru preduzeća. Uĉešće na domaćim i stranim konferencijama u vezi sa oblastima od interesa će nastaviti da bude praksa firme. Slanje zaposlenih na konferencije. planira se i sledeće: unapreĊivanje znanja i praćenje najnovijih tehnologija. naravno. pre svega u oblastima organizacije i upravljanja preduzećem. U oĉekivanju je da će se kroz partnerski odnos sa najvećim svetskim kompanijama iz ove oblasti broj visoko kvalifikovanih struĉnjaka. U pogledu trţišta. Osim povećavanja broja zaposlenih. uĉešće u zajedniĉkim projektima. Omogućavanje usavršavanja za zaposlene u inostranstvu. Razvoj ljudskih resursa u firmama SW industrije AP Vojvodine (pregled pojedinaĉnih iskaza analiziranih preduzeća) Firma i sada ima veoma ĉeste sastanke i intenzivnu razmenu informacija. upravljanja razvojem softverskih projekata. ali će se. osim automatizacije industrijskih poslova planira se i automatizacija poslova koji su u vezi sa kućnim okruţenjem. Dalji razvoj našeg rešenja za document management i workflow. direktan rad (mentoring) sa radnicima. Oĉekuje se da će takva uspešna praksa nastaviti i u budućnosti. Dalji rad na specijalizovanju usluga i proizvoda firme – na trţištu treba da nas prepoznaju po našoj specijalnosti (workflow) i da se na tome gradi ime i prepoznatljivost na domaćem i inostranom trţištu. Firma ne vidi da će u bliskoj budućnosti biti problema sa ljudskim resursima. Pojaĉavanje marketing tima. hardver). Ovo će se ostvariti pre svega sa još konkretnijom saradnjom sa FTN-om u Novom Sadu. koji rade na razvoju proizvoda. osim inţenjering poslova potrebno je da se firma bavi i trgovinom opreme.se pojavljuju u softverskoj industriji. ali i porast ulaznog inţenjerskog kvaliteta novozaposlenih. kao i u organizaciji inostranih klijenata. da se komunikacija poboljša. Studentske prakse. rad na interesantnim projekatima. kontrole kvaliteta i kreiranje odreĊenih menadţmentskih veština uz. udvostruĉiti u naredne dve godine. i to pre svega u oblastima voĊenja projekata. Biti fleksibilna kompanija koja će izgraditi sistem prilagodljiv brzom tehnološkom razvoju koji se dešava u ovoj delatnosti. konstantno tehniĉkoprofesionalno usavršavanje. velikog broja meĊunarodnih projekata i dobrom timskom organizacijom u firmi. stimluacija (plaćanje troškova) magistarskih/doktorskih studija. Zapošljavanje novih kadrova i edukacija. mentorskog rada. podrazumeva obavezne treninge i dalju obuku ljudsih resursa koja se ĉesto odvija ili kod ino partnera ili kod specijalizovanih kuća za to.

Oĉekuje se privatizacija drţavnog sektora i primena strategije za elektronsku upravu u sektoru drţavne uprave. kako bi kao samostalni struĉnjaci mogli posredno. Da se uvede efikasan sistem naplate potraţivanja na domaćem trţištu. Šta se oĉekuje od drţave u cilju poboljšavanja uslova poslovanja SW firmi u Srbiji? (pregled pojedinaĉnih iskaza analiziranih preduzeća) Pozdravljaju se programi poboljšanja izvoza i marketinškog nastupa preduzeća. preduzeće planira usavršavanje svojih kadrova kroz uĉešće na seminarima i kursevima. kao i mogućnost zadrţavanja najtalentovanijih mladih struĉnjaka u zemlji. kao i obezbeĊivanja uslova za efikasno i blagovremeno praćenje razvoja savremenih komunikacionih tehnologija i razvojnih procesa odnosno ispunjenja zahteva naših kupaca ili naruĉilaca. Da se stvori takva klima u društvu gde će redovno plaćanje i izvršavanje svojih obaveza biti uobiĉajen i normalan oblik ponašanja. Pri tome se misli na projekte za 18 . koja nemaju mogućnosti da zaposle potrebne struĉnjake raznih profila. Konkretno u cilju poboljšanja uslova poslovanja u firmi pomogle bi poreske olakšice za projekte stipendiranja i edukacije visoko struĉnih kadrova. digitalizacija TV kanala i sl. o Uĉestvovanje na struĉnim skupovima u inostranstvu (iz oblasti workflow-a). nauĉno-tehnološke parkove. naroĉito trţišta EU sa kojim do sada preduzeće ima najznaĉajniju poslovnu saradnju. Kursevi stranih predavaĉa i razmena iskustava sa kolegama iz inostranstva veoma su korisni i znaĉajni. kako bi mogle da konkurišu za dobijanje znaĉajnijih projekata. Potpuna legalizacija sektora IT usluga. Ciljevi razvoja preduzeća podrazumevaju dalje unapreĊenje poslovanja preduzeća. gde se vrši edukacija novih ljudskih resursa i njihovo pripremanje. ali se nešto ćuti o tome u poslednje vreme. organizuje tematske kurseve koje najvećim delom samostalno realizuje. Razvoju sektora IT pomoći će ulaganje u infrastrukturu (brzi Internet. a to se pre svega odnosi na dobijanje odgovarajućih licenci i polaganja struĉnih ispita. obrazovanje. Naţalost. Kvalitetna konsultantska podrška malim preduzećima. organizacija ili kotizacija za uĉešće na takvim kursevima zahteva znaĉajna finansijska sredstva. koja preduzeće za sada teško moţe da izdvoji. najĉešće u skladu sa zahtevima aktuelnih projekata u firmi. subvencionisanje nauĉnog razvoja i visokih tehnologija i takva praksa treba da se nastavi. pre svega iz oblasti upravljanja i organizacije softverskih razvojnih projekata. Firma će razvoj HR uskladiti prema potrebama za ispunjavanje dobijenih poslova. o Sertifikacija vodećih struĉnjaka. o Saradnja sa Univerzitetom u vezi sa regrutovanjem novih kadrova potrebnih firmi. već u toku studija. U ovoj oblasti iskustva domaćeg trţišta su i dalje daleko od iskustva i prakse meĊunarodnog trţišta. a prvenstveno sa FTN u Novom Sadu. kroz prilagoĊen program obrazovanja na studijama. Osnivanje servisa (agencije) koji bi bio integrator grupe domaćih firmi sliĉnog. TakoĊe. a kasnije i direktno nakon diplomiranja bili ukljuĉeni u projekte firme i razvoj proizvoda. kao i pomoć drţave za usluţna preduzeća orijentisana ka izvozu u vidu subvencija za zapošljavanje mladih kadrova i izvoza usluga. koji to skupo naplaćuju.industriji. a komplementarnog profila. Oĉekuje se primena strogih naĉela zakona o javnim nabavkama uz negovanje strategije dugoroĉnog investiranja u nove tehnologije i inovacije od strane velikih preduzeća u drţavnom vlasništvu. o Stipendiranje studenata. o Zapošljavanje marketing managera. U tom smislu. preduzeće interno za svoje potrebe. podizanje kvaliteta naših proizvoda. Firma trenutno zapošljava oko 100 visoko kvalifikovanih struĉnjaka i u budućnosti se oĉekuje zapošljavanje najmanje još toliko diplomiranih inţenjera i struĉnjaka iz oblasti elektroenergetike i kompjuterskih nauka iz naše zemlje. Umesto toga bi se mogla uprostiti i olakšati procedura uvoza/izvoza. Ulaganje u infrastrukturu. jer to sad mogu da rade samo ovlašćeni špediteri.). Program stvaranja balkanske ekonomske unije je dobra ideja.

domaće trţište koje finansiraju institucije EU. kao i svest mladih ljudi o potrebi za obrazovanjem. Problem kod sklapanja ugovora sa klijentom iz inostranstva – nije moglo da se obezbedi osiguranje od profesionalne odgovornosti naših zaposlenih iz prostog razloga što takav oblik osiguranja nije moglo da obezbedi ni jedno domaće osiguravajuće društvo. naravno tamo gde je to moguće i gde to ima smisla. nego samo jedna ili dve. ali rezultat bi trebalo da bude da mladi ljudi koji izlaze sa fakulteta razumeju šta ih oĉekuje kada poĉnu da rade. manje na infrastrukturu i logistiĉku podršku drţave. Microsoft otvorio razvojni centar u Beogradu. Da se na domaćim tenderima forsiraju razvojna domaća preduzeća (domaća tehnologija). kao i nastavno osoblje (asistenti. Drţava bi trebalo da znaĉajnije ulaţe u pravljenje imidţa Srbije. umesto tehnologija trgovaĉkih kuća stranih firmi. kao novoj IT destinaciji. ovo je preduslov za bilo kakvu dalju ozbiljniju priĉu o Srbiji. Ukidanje monopolskog poloţaja pojednih preduzeća vezanih za fakultete – mora da postoji jasna linija izmeĊu firme i fakulteta kao nauĉno-obrazovne institucije. veruje se da bi se mogli dobiti i poslovi razvoja softverskih projekata i u inostranstvu. Organizovanje poslovnog inkubatora u Novom Sadu. Pruţanje stimulacije za zapošljavanje kvalitetnih mladih ljudi u IT oblasti. već prvenstveno modalitet za usavršavanje u specifiĉnoj oblasti. Isto vaţi i za profesore na fakultetima – veoma je pozitivno da profesori imaju dodira sa praktiĉnim projektima. profesori). a koja treba da omogući jaĉanje ovih firmi do nivoa da postanu regionalno konkurentni. moţda u regijama sa kojima Vojvodina inaĉe razvija odnose. ali treba da je bude više i da bude bolje organizovana. Promovisanje smerova na fakultetima za koje se zna da su traţeni na trţištu. doktorske studije treba postaviti na nivo na kome će kandidati kroz te studije (uz rad ili ne). Kao firma koja potiĉe sa Univerziteta. Kvalitet školovanja: podići kvalitet visokog školovanja. Jedna od ideja je uspostavljanje saradnje sa ljudima koji rade na fakultetima u inostranstvu. Studenti na 4-5 godini bi morali da imaju mnogo više dodira sa praksom: o Polaganje ispita kroz rad na projektima (na fakultetu ili u firmama). duboko se veruje u ideju i uspešnost NT parkova.pod ovim se prvenstveno misli na svest ljudi. ĉiji uslovi su takvi da eliminišu manje i relativno mlade domaće firme. Drţava mora jasno da pokaţe svoju posvećenost IT-u formiranjem stabilnih i samoodrţivih NT parkova u svim univerzitetskim centrima u Srbiji. ali pod uslovom da je NI rad na fakultetu na prvom mestu i da ne postoji konflikt interesa pri zapošljavanju studenata. o Organizovanje predmeta kroz koje ljudi iz firmi prezentuju realne projekte na kojima se radi u praksi. Kreiranjem NT parkova se stvara zdrava osnova za formiranje novih i dalje jaĉanje postojećih start-up. konstantnim usavršavanjem i uĉenjem. ali detaljno. kao gostujući profesori. Poboljšanje 'imagea' Srbije: Ono što bi znaĉajno pomoglo u IT sektoru su dobre vesti u vezi sa informacionim tehnologijama (npr. 19 . a veći broj njih bio bi zainteresovan da provede šest meseci radeći u Srbiji. kao IT destinacije (primer Rumunije). Usvajanje strategije razvoja informatiĉke infrastrukture (ne samo deklarativno. Bilo bi poţeljno i da doktorske studije ne budu samo peĉat za 'profesuru' ili titulu. sa tim da se u kreiranju te i takve politike mora jasno konsultovati sa relevantnim akterima iz privrede. da shvate da moraju da se bore da bi ostvarili svoje ciljeve i da postoje alternative i mogućnosti za rad u boljem okruţenju. umesto dosadašnjeg pristupa. Podići nivo doktorskih studija. već oliĉeno u budţetu namenjenom za ove svrhe). Edukacija preduzetnika. od njih bi mnogo nauĉili i studenti. kao i za dublju i bolju saradnju već postojećih IT kompanija. pa se stoga smatra da formiranje istih mora biti snaţno potpomognuto od strane Republike. imati priliku da se upoznaju sa novim tehnologijama i da steknu iskustvo na projektima (koji bi imali više nauĉnoistraţivaĉkih elemenata). što i sada postoji. gde te studije predstavljaju modalitet da kandidati stignu do zvanja profesora. priĉaju o realnim problemima iz poslovnog okruţenja. i sl). da se na seminarima ne obraĊuje površno mnoštvo tema. Pitanje je šta drţava moţe da uĉini po tom pitanju. motivisanje da provedu recimo semestar na fakultetima u Srbiji. Usvajanje regulative koja treba da omogući rast i razvoj preduzećima koja rade na ovom polju. Formiranje trţišta rada . Neke stvari koje se oĉekuju da uĉini drţava su odrţavanje nivoa i kvaliteta tehniĉkih studija. TakoĊe.

Povoljniji kreditni uslovi. npr. meĊunarodni sertifikati standarda kontrole kvaliteta. Pojednostavljenje carinskih propisa i regulativa u delu uvoza-izvoza opreme za rad. Tu drţava mora najviše da uradi.Prirodno-matematiĉki fakultet. koji se finansiraju iz budţeta u odnosu na nauĉno-obrazovne institucije. 3. Strategija Vlade po pitanju razvoja IT sektora i odnos prema IT sektoru (npr. i to preduzetniĉkog duha u IKT. Ukidanje monopola “Telekom”. Najbitnija stvar koju drţava moţe i mora da potpomogne jeste formiranje NT parkova pri Univerzitetima. Da se obezbedi ravnopravan tretman malim i srednjim preduzećima u razvojnim projektima. Trenutno. moraju da doprinesu stavljanju Srbije na IT mapu.1. tehniĉka oprema. Rumunski pristup). sva znaĉajnija oprema (TK infrastruktura). Finansijska i druga podrška u procesu razmene znanja i iskustava sa privrednim subjektima razvijenih zemalja. moţda i inicijalno finansiranje odreĊenih troškova. da obezbedi prostore i infrastrukturu. dati su u Tabeli 3.3 ISTRAŢIVAĈKE I OBRAZOVNE INSTITUCIJE U SEKTORU IKT U AP VOJVODINI Najznaĉajnije istraţivaĉke i obrazovne institucije sektora IKT u AP Vojvodini su locirane u okviru Univerziteta u Novom Sadu: .Sve IT firme zajedno sa drţavom (gde drţava mora da pokaţe jasnu nameru i finansijsku i organizacionu). Tabela 3. jer su nam inaĉe šanse za uspešniji i masovniji izlazak na strana trţišta znaĉajno umanjena. što će dovesti do poboljšanja telekomunikacione infrastrukture u zemlji. jer razvijanje preduzetniĉkog duha mora biti prioritet. Podrška i promocija domaćih rešenja u odnosu na uvoz gotovih rešenja. ĉesto i struĉne usluge dolaze iz uvoza.1: Istraživački i obrazovni ljudski resursi u sektoru IKT u AP Vojvodini Ljudski Resursi Redovni profesori Vanredni profesori Docenti Asistenti Asistenti pripravnici Istraţivaĉi pripravnici Nastavno i istraţivaĉko osoblje – Ukupno Studenti – I godina Proseĉan broj diplomiranih godišnje % diplomiranih u odnosu na broj upisanih E1 15 10 7 29 17 7 85 FTN E2 10 6 7 22 10 55 400 204 51 % Ukupno 25 16 14 51 27 7 140 PMF 5 1 1 6 4 1 18 84 51 61 % Ukupno 30 17 15 57 31 8 158 484 255 53 % 20 . Finansijska i druga podrška u procesu standardizacije. Jednostavniji uvoz repromaterijala. .Fakultet tehniĉkih nauka. a bez jasnog finansijskog ili drugog osnova. kao i za edukaciju studenata na redovnim i poslediplomskim studijama u oblasti IKT u AP Vojvodini. Raspoloţivi ljudski resursi za istraţivanje i razvoj.

odnosno.3. moguće je izvesti sledeće preporuke: (1) S obzirom na veliki potencijal rasta IKT sektora drţava bi mogla da inicira osnivanje mešovitih domaćih i stranih preduzeća. 3.4 i 3.3. kao i obavljenog istraţivanja za potrebe OECD [4] na skoro istom uzorku preduzeća softverske industrije Srbije. (5) Prethodni nalaz. spremnih da se odmah ukljuĉe u razvojne projekte preduzeća industrije IKT u AP Vojvodini. smanjenju stope nezaposlenosti visoko obrazovanih kadrova i mladih struĉnjaka. (2) Drţava treba da promoviše parterstvo privatnog i javnog sektora. Prihod po zaposlenom je praktiĉno konstantan za preduzeća veliĉine od 60 do 110 zaposlenih. kao i njihov odliv u inostranstvo. 3.1 uoĉava se da preduzeća sa malim brojem zaposlenih imaju veliku disperziju veliĉine prihoda po zaposlenom.1: Prihod po zaposlenom u analiziranim preduzećima industrije IKT 3. inicirao je predlog osnivanja Centra za obuku srednjoškolaca za alate JAVA i C++. dok bi drţavne garancije potencijalno doprinele oslobaĊanju od straha stranih investitora od ulaganja u našu zemlju. jer rade na projektnoj osnovi. 21 . istraţivaĉkim i obrazovnim institucijama u oblasti IKT u AP Vojvodini. Sliĉno rešenje dalo je znaĉajne rezultate u Temišvaru (Rumunija). uz istovremeno studiranje uz rad. daje se sinteza ocene u obliku SWOT tabela (tabele 3. Ovaj Centar bi obezbedio efikasnu – od 6 do 12 meseci – obuku novih programera. kao i više zajedniĉkih inicijativa za ulazak na nova trţišta itd).2. za veće projekte angaţuju profesionalce po ugovoru i ne zapošljavaju ih za stalno.5 SWOT ANALIZA SEKTORA IKT U AP VOJVODINI Na kraju pregleda stanja u preduzećima. veća razmena informacija u okviru sektora. Na slici 3.4 IDENTIFIKACIJA POTENCIJALA ZA RAZVOJ I PRIMENU INOVACIJA U AP VOJVODINI I LOKALNIM ZAJEDNICAMA Na osnovu analize rezultata istraţivanja. (3) Poţeljan je razvoj grupisanja (klastera) ili partnerstava preduzeća (na primer. više zajedniĉkog rada i zajedniĉkog pristupa istraţivanju i razvoju. (4) Najveći broj do sada osnovanih preduzeća su mala preduzeća.5). Prihod po zaposlenom u 2006. 80000 70000 Prihod po zaposlenom [EUR] 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 0 20 40 60 80 100 120 Broj zaposlenih Slika 3. koja bi poslovala u softverskoj industriji i time doprinesu opštem privrednom razvoju zemlje. uz već pomenuti nedostatak ljudskih resursa u ovoj oblasti.

2: SWOT analiza – Ljudski resursi u oblasti IKT u AP Vojvodini PREDNOSTI – specifiĉnosti IKT NEDOSTACI – specifiĉnosti IKT  Visoka kvalifikaciona struktura zaposlenih  Nedovoljan broj programera i drugih IKT  Programeri najviše koriste JAVA i C++ specijalista  Programeri obuĉeni za široku paletu SW alata  Nedovljno menadţera za voĊenje IKT biznisa  Programeri posvećeni svom poslu  Potrebno 3-6 meseci da tek diplomirani struĉnjaci  Kvalitet ljudi na visokom profesionalnom nivou mogu da realizuju zadate poslove u preduzeću  Sposobnost brzog usvajanja novog znanja.g. koji nisu  Programi EU za regionalnu IR saradnju u oblasti definisani u skladu sa domaćim potrebama – IKT ukoliko saradnja sa inostranstvom nije na  Potencijali i potrebe IKT trţišta u APV i Srbiji komercijalnoj osnovi  Nestabilna ekonomsko-politiĉka situacija u zemlji  Brain-drain 22 . itd.  FTN i PMF kvalitetni fakulteti za obrazovanje IKT  Odnos prema poslu i odsustvo profesionalne etike specijalista  Nezainteresovanost mladih za studije tehnike  Razvija se praktiĉna saradnja izmeĊu FTN i  Nerazvijena infrastruktura za specijalizovane preduzeća IKT industrije obuke IKT profesionalaca  IKT preduzeća organizuju trening i obuku svojih  Nepostojanje i/ili nedovoljan nivo specifiĉnih ljudi znanja i veština za IKT poslove: upravljanje IKT  Programi brze obuke ljudi sa SSS za SW poslove projektima. prirodnih i matematiĉkih nauka nauka za potrebe APV  Razvijen inovativno-preduzetniĉki potencijal na  Nedovoljna regionalna distribucija IR univerzitetu infrastrukture u oblasti IKT u APV  Razvijena meĊunarodna saradnja u oblasti istraţivanja i razvoja u IKT  Još uvek konkurentna cena IR resursa u oblasti IKT MOGUĆNOSTI – specifiĉnosti IKT PRETNJE – specifiĉnosti IKT  Visok nivo kompetentnosti domaćih ljudskih  Politiĉka situacija u gradu. trend sve većeg zapošljavanja  Cene kvalitetnih ljudi znaĉajno porasle od 2005.  Ima ljudi koji su zbog uslova ţivota u zemlji efikasno korišćenje Interneta i izgraden pristup izgubili interes i motivaciju na poslu logiĉkog rešavanja problema su osobine koje  Nedovoljan broj kvalitetnih programera za JAVA i najĉešće poseduju mladi IKT struĉnjaci .Tabela 3. koja resursa.infrastruktura u oblasti istraživanja i razvoja u oblasti IKT u AP Vojvodini PREDNOSTI – specifiĉnosti IKT NEDOSTACI– specifiĉnosti IKT  Tradicija kvalitetnog visokog obrazovanja u  Nedovoljni visokoobrazovni potencijali u oblastima tehniĉkih.  Ukljuĉivanje ljudi niţeg obrazovnog profila ili sposobnosti u usluge putem IKT infrastrukture  Stipendiranje studenata završnih godina IKT studija Tabela 3. marketing i PR u IKT. APV i Republici. prirodnih i matematiĉkih oblastima tehniĉkih.Net  Uoĉen trend opadanja broja raspoloţivih kvalitetnih ljudi i broja diplomiranih IKT specijalista  Nedovoljna inventivnost i inovativnost MOGUĆNOSTI – specifiĉnosti IKT PRETNJE – specifiĉnosti IKT  Od 2005. kao potencijal za saradnju sa stranim i usporava / koĉi razvoj NT parka na univerzitetu domaćim IKT preduzećima i IR organizacijama  Jeftin outsourcing – IR projekti.3: SWOT analiza .

Upravljanje rešenje problema nalaţenja trţišta.) Tabela 3.  Spremnost lokalnih vlasti da se bave pitanjima od znaĉaja za ekonomski razvoj. zbog njihovih planova za širenje u Srbiju/Vojvodinu. rastu iz godine u godinu  Najznaĉajniji kupci /korisnici proizvoda / usluga ovih preduzeća su u inostranstvu MOGUĆNOSTI – specifiĉnosti IKT PRETNJE – specifiĉnosti IKT  Bruto cena rada zaposlenih u IKT preduzećima je  Strani partneri zahtevaju sertifikat kontrole na nivou 50% u poreĊenju sa konkurencijom u kvalitetapo ISO 9001 i CMMI / nivo 3 i viši zemljama EU. nedovoljnih sopstvenih marketing potencijala. proizvodnjom odnosno poslovnim procesom (ERP).  Najznaĉajniji izvor konkurentske slabosti. znaĉajno više su koncentrisana  Kada je njihova aktivnost outsourcing. nemaju meĊunarodni osnovana posle 2000.  Preduzeća. pošto je cena istog rada u cenama radne snage Rumuniji i Bugarskoj dva puta manja nego kod nas. kada je njihova veća disperzija angaţovanja. Komunikacioni softver. kao i postojanje svesti o razvoju IKT. zbog proizvodnjom odnosno poslovnim procesom (ERP). Upravljanje mnogo raĉuna o kvalitetu IKT proizvoda/usluga.  Ulazak novih firmi na trţište (Belorusija. što provajderi širokopojasnih telekomunikacionih usluga ne pokrivaju. PRETNJE  Ilegalni outsourcing  “odliv mozgova”  Politiĉka nestabilnost zemlje  Moguće nestabilnosti na ciljnim trţištima.  Kriza u IKT sektoru u EU (bankrotstva  Kada je u pitanju domeće trţište.  Preduzeća IKT ind. uglavnom. pošto su to konkurentnosti upravo kvalitet proizvoda / usluga zemlje sa istom geografskom pozicijom. pre svega u Nemaĉkoj  Skok cena kvalitetne radne snage  Povećavanje potreba za komunikacionom infrastrukturom. ne samo po ceni i poštovanju rokova. kada je  Dobra kvalifikaciona struktura. već i po pitanjima kvaliteta.4: SWOT analiza industrije IKT u AP Vojvodini PREDNOSTI – specifiĉnosti IKT NEDOSTACI – specifiĉnosti IKT  Preduzeća IKT industrije uglavnom mlada. na domaćem i stranom trţištu. odnosno.Moldav. uoĉava se na manji broj proizvoda / usluga. prihvatanje aktivnost upravo prodaja svojih proizvoda/usluga. jeste slab marketing zaposlenih sa VSS. upravljanje sistemima u realnom vremenu. sledi da je glavni izvor  Ulazak Rumunije i Bugarske u EU.5: SWOT analiza IKT sektora u AP Vojvodini – sintezna tabela PREDNOSTI NEDOSTACI  Razvijeno IKT trţište  Odsustvo stranih kompanija  Struĉno osoblje u IKT sektoru  Nedovoljan priliv novih programera i dizajnera  Raznovrsne usluge/proizvodi  Povećan broj IKT MSP-a  Aktivno inovativno ponašanje MOGUĆNOSTI  Privlaĉenje novih studenata u oblast IKT  Planirana industrijska infrastruktura  Potiskivanje i/ili legalizacija “sive” ekonomije  Prisustvo velikih IKT preduzeća u susednim regionima u MaĊarskoj i Rumuniji.  Preduzeća IKT industrije realizuju outsourcing  Domaće trţište IKT proizvoda / usluga ne vodi naroĉito u oblastima: Web aplikacije. već samo o ceni. jeste visoka cena proizvoda i usluga naroĉito u oblastima: Softver za proizvoda/usluga. ali niţim naših preduzeća. sertifikat kontrole kvaliteta  Uglavnom su u privatnom vlasništvu  Najznaĉajniji izvor konkurentske slabosti. kada je  Preduzeća IKT industrije realizuju prodaju svojih u pitanju domaće trţište. 23 . sa više od 80% u pitanju strano trţište. poslova na mnogo većem broju proizvoda / usluga  Prihod ovih preduzeća. Web  Domaća IKT preduzeća traţe strane partnere za aplikacije. najznaĉajniji izvor tradicionalnih partnera naših preduzeća) konkurentske prednosti je specijalizovana  Strano trţište IKT proizvoda / usluga je zahtevnije ekspertiza za odreĊenu oblast.Tabela 3.

kao i nivo treninga i obuke zaposlenih. nivo tehnološke spremnosti – za nju se izraĉunava Indeks tehnološke spremnosti (ili Tehnološki indeks). posebno se naglašava znaĉaj obrazovanja i savladavanja odreĊenih veština. posebno novih ĉlanica EU i drţava kandidata za ĉlanstvo u EU.Sachs i J. mesto 2004). (2) Rastuće podele u društvu – uloga IKT na društvene grupe i segmentaciju društva. mesto 2004) [7]. ĉije su komponente sledeća tri indeksa: Indeks inovativnosti. u novim uslovima globalne ekonomije i razvoja IKT. koje za potrebe EU koordinira Institut za studije tehnološkog razvoja (Institute for Prospective Technological Studies. ona je 2005. Metodologijom SEF. kao i politiĉke i društvene stabilnosti (tzv. godine bila na 80. politika i institucija koje determinišu nivo produktivnosti u drţavi i time opredeljuju nivo razvoja koji drţava moţe da ostvari u uslovima uspostavljanja i funkcionisanja ekonomije zasnovane na znanju [7]. mesto 2004. definisan je Indeks rasta konkurentnosti (Growth Competitiveness Index. EU I REGIONU Svetska ekonomija je obuhvaćena procesima koji menjaju uslove i pravila globalne kompeticije. U izveštaju SEF za 2005/2006. mesto. Nešto bolja pozicija zabeleţena je u indeksu tehnološke konkurentnosti – 68 (75. sa analizom pozitivnih i negativnih efekata i uticaja u drţavama CIE. Indeks informaciono-komunikacione tehnologije. mesto od 117 rangiranih drţava (85.3. najbolji su predstavnik nove tehnološke revolucije zasnovane na znanju. outsourcing).6 AKTUELNE TENDENCIJE U SVETU. a 2005. Indeks transfera tehnologije. odnosno. drţavna zajednica SCG je 2005. ĉime je popravila svoju poziciju u odnosu na 2004. IPTS) u Sevilji. zbog ĉega su ekonomije tih drţava rasle. Upravo takva kombinacija postignuta je tokom tranzicionih procesa u većini drţava centralne i istoĉne Evrope (CIE) tokom devedesetih godina prošlog veka. zauzela 69. razvijenom 2001. Po trećoj komponenti agregatnog pokazatelja konkuretnosti drţave. meĊutim. koji objedinjuje tri komponente predstavljene sa tri indeksa [7]: (1) Komponenta koja opisuje kvalitet makroekonomskog okruţenja – za nju se izraĉunava Indeks makroekonomskog okruţenja. mestu od 117 rangiranih drţava. digitalna podela. dok je izuzetno loša pozicija prema indeksu makroekonomskog okruţenja – 111. (autori J. a posebno se meĊu njima istiĉe tranzicija prema ekonomiji zasnovanoj na znanju IKT i posebno sektor softverske industrije. mestu od 104 rangirane drţave [8]. Smanjeni troškovi transporta i komunikacije uslovili su da velike multinacionalne kompanije premeštaju svoje proizvodne i razvojne kapacitete u delove sveta u kojima je postignuta odgovarajuća kombinacija znanja i veština zaposlenih i troškova (cene) njihovog rada. nisu nimalo povoljni: drţavna zajednica Srbija i Crna Gora je 2005. Podaci za drţavnu zajednicu Srbija i Crna Gora u ovom izveštaju SEF (u izveštaju nisu dati podaci za Srbiju. dvostruko brţe od ostatka Evrope [7]. mereno indeksom spremnosti umreţavanja drţave (The Networked Readiness Index Rating 2005 and 2004): 2004. U cilju boljeg razumevanja uticaja IKT na razvoj ekonomije i društva u celini u drţavama CIE. 24 . proseĉno. takvi podaci se ne prate). (2) Komponenta koja opisuje stanje institucija u drţavi – za nju se izraĉunava Indeks javnih institucija i (3) Komponenta koja opisuje znaĉaj tehnologije i inovacija. Sintetiĉki izveštaj za grupu analiziranih drţava CIE ukazuje na tri glavna izazova koji će uticati na razvoj informacionog društva u Evropi u ovoj deceniji [6]: (1) Promenjeni uslovi konkurentskih pritisaka – potencijal IKT za ekonomski razvoj. proteklih nekoliko godina pokrenuto je više istraţivanja ovog fenomena. a za APV ili bilo koju regiju neke drţave. ĉak pogoršala svoju poziciju u odnosu na 2004. Cilj tih istraţivanja jeste izrada niza nacionalnih monografija o izgradnji i uspostavljanju informacionog društva. Prema podacima o indeksu rasta konkurentnosti drţavne zajednice SCG. GCI). što je pogoršanje u odnosu na 102. na 80. je bila na 79. indeksu javnih institucija.McArthur). Svetski ekonomski forum (SEF) definiše konkurentnost kao agregat faktora. tzv. mestu. kada je bila na 89.

Ukoliko bismo usvojili taktiku na nivou CIE.5 3. indeks tehnološke konkurentnosti po svom sadrţaju ukazuje na kapacitete i potencijale jedne ekonomije za njen dalji razvoj.956 2. Prioriteti se definišu na osnovu snaga (vidi poglavlje 1 – analiza IKT AP Vijvodini) identifikovanih analizom postojeće IKT industrije u AP Vijvodini.6 dati su pokazatelji razvoja industrije IKT u svetu.620 507 11.5 1. mesto 2004).77 IT troškovi u milionima [EUR] 719 312 3. mesto 2005. a na nivou Zapadne Evrope 1. da dostignu nivo ekonomske razvijenosti drţava koje su ĉinile EU pre proširenja (tzv. Moraju se definisati prioriteti.2 2. (3) Tabela 3.48 4.4 3. Ovi nalazi su ukazali na potrebu za intenzivnijim korišćenjem IKT u odreĊenim industrijama i javnom sektoru i stvaranjem ekonomskog i institucionalnog okruţenja u kojem će poslovni sektor više da investira u IKT. novim ĉlanicama EU. to bi bilo 222 miliona EUR. ohrabrujući su u delu koji se odnosi na trend: 80. Opredeljenja: 1. Pošto je IKT jedan od najvaţnijih faktora. Sumorni pokazatelji SEF o stanju konkurentnosti ekonomije Srbije. EU 15).38 3. je znatno bolje od 89. a posebno i u regionu.47 milijardi EUR.4 100. Naime.medicina i medicinska prevencija preko IKT. mesto u 2005. u odnosu na 75. dobijamo da je minimalno ulaganje privrede i javnog sektora u IKT oko 64 miliona EUR.6: Najvažniji indikatori ravijenosti IKT i primene IKT u ekonomiji i društvu [2] Godina 2002 Grĉka EU Zapadna Evropa Japan Švedska SAD Godina 2002 Rumunija Bugarska Poljska Slovaĉka MaĊarska Ĉeška Republika Slovenija Ukupno CIE Ukupno Zapadna Evropa IT troškovi/ GDP [%] 1.555 286.362 Uĉešće [%] 6.Pojava novih problema u okviru ekonomskog rasta i demografije – uticaj IKT na tranziciju i reforme u obrazovanju.26 3. ĉime će se postići brţi ekonomski rast i izgradnja informacionog društva u drţavama CIE. .5 6. uz relativno još bolju poziciju kada je reĉ o indeksu tehnološke konkurentnosti (68.216 1.1 2.88 4. u skladu sa Lisabonskom strategijom povećanja konkurentnosti EU [3]. Rumuniju.korišćenje IKT aplikacija za podršku rada (i ţivota) starijih i hendikepiranih – da mogu da budu ekonomski nezavisni i manje opterećuju društvenu infrastrukturu.7 34. U tabeli 3. 25 .0 2.3 3.9 22. mesta 2004.5 16.0 Broj PC na 100 VS zaposlenih 63 83 85 49 113 141 IT/GDP [%] 1.3 2.0 100.1 Broj PC na 100 stanovnika 10 28 29 39 54 83 IT troškovi per capita [EUR] 32 40 104 141 193 254 255 111 735 Ukoliko usvojimo zemlju sa najslabijim ulaganjem u IT opremu per capita iz ove tabele. kao reper za APV.7 4.740 IT troškovi per capita [EUR] 169 723 745 903 1.22 3.992 757 1. jer nemamo dovoljno snage da se ide na sve oblasti.8 2.7 PRIORITETI RAZVOJA A. nameće se kao logiĉan predmet istraţivanja upravo analiza konkurentnosti ovog sektora. (2) Postoji potencijal za ekonomski rast zasnovan na IKT i u sektorima koji ne koriste IKT. Rezultati tih istraţivanja su grupisani u okviru dva glavna nalaza [6]: (1) IKT mogu da pomognu drţavama. 2. Naglasak treba dati na interdisciplinarna istraţivanja: . 3. koji ĉine indeks tehnološke konkurentnosti.

C. U Evropi. a pojaĉano u strategiji i 2010. Funkcionisanje IKT sektora je široko prihvaćeno kao glavna strategija da se EU uĉini atraktivnom za strane investitore. uvaţavajući rang znaĉajnosti pojedinaĉnih IRP. IRP-6 – e-learning: Razvoj infrastrukture za podršku eLearning-u: komunikacione. Transfer od primenjenih istraţivanja ka aplikacijama. komuniciraju. Saglasno Delphi metodologiji [1]. vide. shvatanja mogućnosti koje donosi Internet – brzine prihvatanja znaĉaja revolucije koji donosi Internet i ukljuĉivanja posledica koje donosi ta revolucija u svoj rad (i ţivot). - Na osnovu informacija dobijenih anketiranjem industrije IKT u AP Vojvodini. Softverska infrastruktura obuhvata razvoj LMS sistema za formiranje i korišćenje nastavnih sadrţaja. koji bi trebalo da se realizuju u APV u neposrednom narednom periodu. ĉuju. Tabela 3. vaţi i za Vojvodinu): . Irska). pri ĉemu je svim angaţovanim ekspertima dozvoljeno da predloţe još jedan IRP. raĉunarske. U Tabeli 3. Svi predloţeni IRP razvrstani su u okviru pet prioritetnih oblasti: I Podrška zdravstvenim i socijalnim potrebama ĉoveka II Elektronska uprava III Podrška poljoprivredi IV Podrška inovacionoj delatnosti V Podrška procesnoj industriji i upravljanju tehnološkim sistemima. srednji i visoki).7: Rang lista IR programa u oblasti IKT po prioritetu za razvoj AP Vojvodini Prioritetne oblasti Predlozi Prioritetnih IR Programa u oblasti IKT u APV IRP-3b – e-health: Razvoj IKT kao sistema za nadgledanje zdravstveno riziĉnih grupa stanovništa i rano dijagnostifikovanje kritiĉnih zdravstvenih situacija. kao i podrška višejeziĉnosti.B. produţenju radnog veka i povećanju kvalitetu rada u poznim godinama: sistemi koji ljudima u poznim godinama i hendikepiranima omogućavaju da bolje pamte. jer je znaĉajan broj eksperata kao dodatni IRP definisao IRP-6 (e-learning). generiĉki prioritet razvojnih politika EU i zemalja ĉlanica. Izrael. kreću se i na osnovu toga bolje i više rade i uklapaju se u socijalno okruţenje. tehnološkog foresight-a uraĊenog za potrebe EU. Ocena Ocena Rang izvod. softverske i organizacione. . Komunikaciona infrastruktura treba da obezbedi komunikacione kapacitete za obrazovne institucije svih nivoa (osnovni. izvršeno je ocenjivanje znaĉaja.značaja IRP ljivosti 5 1 2 10 8 9 I 2 3 10 26 . optimizacija poljoprivredne proizvodnje sistematskim.mali kapacitet apsorpcije i uĉenja. IKT je postao esencijalni. IRP-3a – e-social: Razvoj IKT zasnovane podrške povećanju ţivotnih sposobnosti ĉoveka.Internet revolucija donosi uslove za radikalne promene u raspodeli moći i pozicija u savremenom svetu – moţe se ignorisati ili zauzeti prava pozicija (primer: Indija. Raĉunarska infrastruktura obuhvata raĉunarsku i specijalizovanu hardversku opremu za pripremu i izvoĊenje eNastave. kako je to već definisano Lisabonskim ciljevima 2001. 3. neprekidnim monitoringom i obradom podataka sa njiva i skladišta hrane. ocenjivanje izvodljivosti i rangiranje ovih 10 IRP. odrţavanju infrastrukture i izvoĊenju eNastave. U tabeli je dato ukupno 11 IRP. koji ocenjuju i rangiraju. Za softversku infrastrukturu obavezna je primena standarda (IEEE LOM i SCORM). kao i prvih 10 predloţenih IRP. Slabosti (Evrope. saĉinjen je predlog od 10 pilot IR programa (IRP). kao i saznanja o mogućnostima i potrebama daljeg razvoja KT kod nas.7 je dat pregled IRP po prioritetnim oblastima. Organizaciona infrastruktura obuhvata organizacione forme za podršku razvoju nastavnih sadrţaja.

NT parkovi). IRP-1 – e-inov: Jedna od aplikacija za kojom postoji velika potreba. Elektronsko uĉenje za talentovane. treba izgraditi mreţu servera koji će presretati i eliminisati raĉunarske spamove. Ovi serveri ne bi trebalo da budu primena klasiĉnih alata tipa »Kaspersky« i sl. Tabela 3. Ocena izvodljivosti IRP je formirana kao procena eksperta o raspoloţivim resursima AVP. Istraţivaanje u I fazi bi se odnosilo na razvoj univerzalnih razvojnih sistema za predmete iz oblasti raĉunarske tehnike i raĉunarskih komunikacija. Ne znam. biznis i tehnološki inkubatori. 11 – najmanje znaĉajan IRP. za male i rasute populacije za koje bi bilo skuplje da se organizuje transport uĉenika u jedan centar. IRP-4 – e-maufacturing: Razvoj IKT podrške automatizaciji i kontroli u procesnoj industriji.8. do 1 – ne postoje resursi u APV za realizaciju IRP. Malog znaĉaja. već bi trebalo analizom Internet saobraćaja da uoĉe sisteme propagacije ovog nepoţeljnog saopbraćaja i da ga eliminišu u zaĉetku. kraĊe.8: Lista dodatnih IR Programa u oblasti IKT po prioritetu za razvoj AP Vojvodine PrioriPredlozi Prioritetnih IR Programa u oblasti IKT u APV tetna Ostali IRP – predlozi dobijeni u okviru I ciklusa Delphi – ekspertske ocene znaĉajnosti oblast pojedinih IRP I Razvoj sredstava za postizanje kvaliteta obuke inţenjerskog kadra na višim i visokim školama u APV. Naime. IRP-2b – e-agro: Korišćenje IKT za povećanje prinosa u poljoprivredi (ratarstvo i stoĉarstvo). navedeni su u tabeli 3.Prioritetne oblasti Predlozi Prioritetnih IR Programa u oblasti IKT u APV IRP-5d – e-govt: Izgradnja elektronske uprave APV.značaja IRP ljivosti 8 1 2 4 6 3 II 4 11 8 11 5 4 III 9 6 1 5 7 11 IV 3 10 5 V 7 9 7 Legenda: Ocena znaĉaja je odreĊena na osnovu ocene eksperta o znaĉaju predloţenog IRP za razvoj APV. IRP-5b – e-govt: Integracija informacione infrastrukture lokalnih samouprava meĊusobno i sa informacionom infrastrukturom pokrajinskih institucija. viruse. 27 . namernog uništavanja i sl. Znaĉajan. definisani od strane eksperata angaţovanih u Delphi proceduri ocene znaĉaja IRP u oblasti IKT po prioritetu za razvoj APV. Ocena Ocena Rang izvod. na skali: Vrlo znaĉajan. To je i proizvod koji moţe da bude izvozni adut. na skali: 10 – potpuno izvodljivo. IRP-5c – e-inov: Izgradnja informacione infrastrukture kao podrške razvoju inovacione delatnosti u APV (unapreĊenje velikog informacionog protoka od i ka elementima inovacionog sistema: inovacioni centri. Rang su eksperti upisali prema oceni znaĉaja izmeĊu svih predloga IRP – prvih predloţenih 10 IRP i IRP koji su sami predloţili. Pomenuti dodatni IRP. Bez znaĉaja. hendikepirane i sl. IRP-5a – e-govt: Integracija već izgraĊene infrastrukture za GIS za upravljanje prirodnim i izgraĊenim resursima APV. jeste filtriranje internet saobraćaja. crve i trojance. IRP-2a – e-agro: Izgradnja integrisanog sistema za zaštitu poljoprivredne proizvodnje i dobara: od zaštite od prirodnih nepogoda. tj. do zaštite od ljudskog nemara. na skali: 1 – najznaĉajniji IRP.

angaţovani eksperti su ocenjivali znaĉajnost predloţenih prioritetnih oblasti distribucijom raspoloţivih 100% znaĉajnosti na pet prioritetnih oblasti. Time bi korisnici u Vojvodini dobili internet svetskog kvaliteta. U krajnjoj liniji izgradnja vitruelnog univerziteta. Internet i telefonija) Elektronski javni servis za biblioteke (katalozi knjiga. S obzirom na sve manju izlaznost glasaĉa obezbediti da se glasanje obavlja iz kuće poštujući sve zakonske norme. Umreţavanje sistema informisanja i zabave (TV. Usluge informacionog društva uĉiniti pristupaĉnijim većem broju ljudi oslabaĊanjem od tzv. gas.9. sa posebnim naglaskom na agilni razvoj sloţenih poslovnih informacionih sistema. . 3) Razvoj kooperativnih mreţa. Rezultat ekspertne procene dat je u tabeli 3. meteoroloških i ekoloških informacija koje utiĉu na saobraćajni tok i zdravlje ljudi. II IV V U drugom ciklusu Delphi ocenjivanja. vode. 4) Razvoj u oblasti optimizacije spektra radio frekvencija. realizacija algoritama u DSP/HW arhitekturama. Istraţivanje i razvoj sloţenih ureĊaja baziranih na raĉunarskim strukturama u oblasti multimedijalnih sistema (digitalna TV. Razvoj sistema upravljanja u energetici (elektro mreţe i gasne mreţe). Razvoj i realizacija elemenata informaciono-komunikaconih mreţa u APV: 1) Razvoj ĉvorišta zasnovanog na VoIP tehnologiji. Razvoj IKT u automatizaciji i kontroli u stambenim-poslovnim prostorima (Building automation system) IKT kao podrška upravljanju velikim sistemima (nafta. detektovanje i dojava saobraćajnih prekršaja na raskrsnicama pod video nadzorom.PrioriPredlozi Prioritetnih IR Programa u oblasti IKT u APV tetna Ostali IRP – predlozi dobijeni u okviru I ciklusa Delphi – ekspertske ocene znaĉajnosti oblast pojedinih IRP Razvoj integrisane IKT podrške u oblasti osnovne i specijalistiĉke zdravstvene zaštite u APV (tako da obuhvati sve subjekte zdravstvene zaštite) Umreţavanje svih zdravstvenih ustanova ukljuĉujući laboratorije Izgradnja informacione infrastrukture kao podrške razvoju obrazovanja uĉenika u osnovnim i srednjim školama Izgradnja informacione infrastrukture za podršku obrazovnog procesa daljinskog uĉenja kako za redovne studente (sve više njih uz studiranje i radi) tako i za potrebe permanentnog uĉenja. Potrebna su manja ulaganja. prigradskog i meĊugradskog saobraćaja u APV (autobuskog i ţelezniĉkog). Sistem nadzora i upravljanja saobraćajem u gradskim i vangradskim sredinama. sa ciljem da se unapredi nastava i obezbedi racionalno i namensko trošenje sredstava. obrada i E-publikovanje saobraćajnih. Izgradnja informacione infrastrukture kao podrške razvoju elektronskog obuĉavanja i »life-long learninga« (tehnološki inkubatori. namenski siatemi) Osnivanje centra za projektovanje i verifikaciju integrisanih elektronskih kola i sistema kao polazne osnove za pokretanje malih preduzeća u oblasti mikro. elektroenergetika. Razvoj open-source rešenja Razvoj discipline softverskog inţenjerstva i istraţivanja u domenu metodologije razvoja softvera. ĉime se postiţe ogroman propusni opseg u komunikacijama (~100Gb/s).) Razvoj IKT podrške javnog gradskog. Elektronsko glasanje na parlamentarnim izborima. 2) Istraţivanje i razvoj senzorskih mreţa. Softver i aspekti izvrsnosti softvera predstavljaju znaĉajan izvozni adut UvoĊenje WDM (Wave Division Multiplex) tehnologije zasnovane na korišćenju optiĉkih izvora najnovije generacije. pojednostavljivanjem interakcija ĉovek – mašina. saobraćaj. audio-video aplikacije. NT parkovi). prikupljanje..i nano-elektronskih tehnologija. alati za pretraţivanje) Razvoj metodologije i definisanje potrebne informacione infrastrukture za praćenje stanja u obrazovanju. Razvoj "embedded systems" – Automatizovane mašine i sigurnosni sistemi (ugraĊivanje procesora i senzora u mašine i upotrebne predmete i njihovo povezivanje u mreţe). tiranije PC tj. Masovno uvoĊenje IPv6.. Razvoj semantiĉkog web-a. Razvoj IKT sistema za monitoring i upravljanje kvalitetom ţivotne sredine. 28 .

8. kako bi mogle da konkurišu za dobijanje znaĉajnijih projekata. Participacija u organizaciji tematskih kurseva za potrebe preduzeća. Ukljuĉivanje ljudi niţeg obrazovnog profila ili sposobnosti u pruţanje usluga putem IKT infrastrukture.). zbog poznavanja jezika. privredne. pomaganjem aktivnosti Arhimedesa i sliĉnih. zdravstvene. škola. Unaprediti edukaciju preduzetnika.9: Ocena značajnosti prioritetnih oblasti Prioritetna oblast I II III IV V Podrška zdravstvenim i socijalnim potrebama ĉoveka Elektronska uprava Podrška poljoprivredi Podrška inovacionoj delatnosti Podrška procesnoj industriji i upravljanju tehnološkim sistemima Svega: Znaĉaj (u %) 24 18 20 18 20 100 3. 3. i prenos podataka i komunikaciju visoke propusne moći. što je preduslov za sklapanje nekih meĊunarodnih ugovora. Pokretanje programa tehnološkog forsajta u oblasti IKT (primer Austrije. Sliĉan pristup u definisanju razvojnih prioriteta i ulozi IKT trebalo bi da usvoji i AP Vojvodina). npr. lokalnih samouprava. Uvesti osiguranje od profesionalne odgovornosti zaposlenih. Sliĉno rešenje dalo je znaĉajne rezultate u Temišvaru (Rumunija). Prvenstvo treba dati našim dokazanim struĉnjacima. kreativnosti.Tabela 3. bez potrebe za dodatnim obrazovanjem. Osnivanje Centra za obuku svršenih srednjoškolaca za alate JAVA i C++. AP Vojvodine (cilj je ukljuĉivanje što većeg broja mladih. administracija i javna uprava i sl. NI i IR organizacije. organizovanjem matematiĉkih takmiĉenja na nivou svih uzrasta. Organizovanje gostovanja profesora sa inostranih univerziteta na period od 6 meseci do godinu dana o trošku pokrajinskih organa. koja je definisala specifiĉne prioritetne sektore. tako i za povezivanje krajnjih korisnika najšireg spektra (obrazovne ustanove svih nivoa. Pri tome se misli na projekte za 29 . kulturne i druge organizacije i ustanove. a takmiĉenja iz logike. crna metalurgija. koji svoju konkuretnost mogu ostvariti najviše korišćenjem IKT. IKT infrastruktura Poseban znaĉaj za razvoj IKT sektora u AP Vojvodini je izgradnja infrastrukture za masovno korišćenje i razvoj IKT u pokrajini: Izgradnja telekomunikacione mreţe za pristup i korišćenje Interneta. Pojednostavljenje carinskih propisa za privremeni uvoz IKT opreme.1. Participacija u troškovima zaštite patenata u inostranstvu.8 PREDLOG MERA ZA RAZVOJ IKT SEKTORA Na osnovu svega izloţenog. Potsticanje matematiĉkog naĉina mišljenja u što ranijem uzrastu. aktivnog slušanja i rezonovanja u toku konverzacije. programa i sistemskih usluga za razvoj IKT sektora u AP Vojvodini: Organizacija kurseva stranih predavaĉa i razmene iskustava sa kolegama iz inostranstva. Reforma sistema srednješkolskog obrazovanja u smislu podsticanja timskog rada. spremnih da se odmah ukljuĉe u razvojne projekte preduzeća industrije IKT u AP Vojvodini. algoritama i sl. Ovaj Centar bi obezbedio efikasnu – od 6 do 12 meseci – obuku novih programera. Podrţavanje funkcije NT parka kao integratora domaćih firmi sliĉnog a komplementarnog profila. kako na magistralnim pravcima. razvijaju radoznalost i sposobnosti od znaĉaja za kasniji rad u IKT sektoru). okruga. saĉinjen je predlog sledećih prioritetnih mera.

ne duţe od 1 godine. kojima će ona ponuditi kompleksnije usluge i razvoj u oblasti SW. generiĉkih novih tehnologija koje su transformisale svetsku ekonomiju i koje je Šumpeter nazvao “uspešne industrijske revolucije” ili talas Kondratjeva”. gde znanje igra prvostepenu ulogu u kreiranju bogatstva nacije i povratno ubrzava pokretanje rasta zasnovanog na konkurenciji. G. koja je mudrom razvojnom politikom obezbedila institucionalne i infrastrukturne uslove za privlaĉenje multinacionalnih kompanija da u Irskoj i za dobro Irske ekonomije. koja obezbeĊuje odrţiv razvoj i u uslovima B. uspešnoj industrijskoj revoluciji ili tzv. Sluĉaj Irske je posebno pouĉan. 30 . Da se radi o novoj. Internet je motor rasta za Informaciono društvo. generiĉkoj tehnologiji i petoj. predviĊen je razvoj sistema za monitoring i upravljanje kvalitetom ţivotne sredine. Organizovanje poslovnog inkubatora u Novom Sadu i drugim gradovima AP Vojvodine u kojima postoji interes i potreba. tj. To se posebno odnosi na sluĉaj industrije SW u Indiji. IKT treba da vodi ka definiciji sektora »proizvodnih i usluţnih industrija ĉiji proizvodi sadrţe. sada u sve većoj meri postaje osnovni resurs na kom poĉiva uspešna privreda i uspešna uprava [5]. kao studije sluĉaja retkih uspešnih zemalja izvan kruga najmoćnijih ekonomija sveta. 3. jedna je od prihvatljivih i realnih alternativnih razvojnih strategija tranzicionih drţava. 3. Razvojna politika drţave zasnovana na znanju i infrastrukturno podrţana IT. F. koja je dospela u fazu u kojoj niska cena rada nije više osnova njene konkurentne prednosti na trţištu SW. Prema OECD-u. dolazi od neadekvatnog tretiranja raĉunarske i druge IKT opreme.10 PREDLOG INSTITUCIONALNIH I FINANSIJSKIH MERA A. od raĉunarskog hardvera i telekomunikacione opreme. nema dilema i to pokazuju sve vodeće institucije koje analiziraju i kreiraju obrazovnu. a još nisu osnovani. prenose ili prikazuju podatke i informacije u elektronskom obliku«. E. Skraćivanje školovanja profesionalaca za Internet programiranje. Kreiranje NT parka u Novom Sadu. ĉiji uslovi su takvi da eliminišu manje i relativno mlade domaće firme. tehnološku. koriste ljudske resurse Irske za razvoj svetske klase tehnološki najintenzivnije industrije. Pouke tih studija sluĉaja mogu biti uputne za drţave kojima su ljudski resursi jedini preostali razvojni resurs. koje bi ih osposobilo za korišćenje svih neophodnih alata i produktivno programiranje (obuka srednjoškolaca i naroĉito prekvalifikacija nezaposlenih). nauĉnu. u cilju njene reciklaţe i bezbednog uklanjanja. “IKT su poslednja u nizu uspešnih. Primeri razvoja industrije softvera u Indiji i Irskoj i specifiĉnosti industrije softvera u Izraelu.domaće trţište koje finansiraju institucije EU. U te svrhe su u Republici pokrenute aktivnosti na formiranju klastera preduzeća industrije IKT. do softvera i komunikacio-nih usluga (ukljuĉujući ĉak i IT zasnovane konsultantske usluge). IKT koji je u poĉetku mogao da bude smatran »interesantnim i lepim dodatkom« u privredi i upravi jedne zemlje. kada su u pitanju IKT. IKT i ne-IKT. Najznaĉajnija opasnost po okolinu. Traganje za novim razvojnim šansama vraća Indiju na osnovno polazište – razvoj specifiĉnih znanja i sposobnosti. Razvoj IKT moţe da se posmatra i kao odgovor na zahtev za kodifikovanje i transmisiju znanja u ekonomiji zasnovanoj na znanju. Oĉigledno. D. C. Mesto i uloga IKT u razvojnom ciklusu kao pete uspešne industrijske revolucije. industrijsku i druge razvojne politike u svetu. novoj tehnološkoekonomskoj paradigmi. Dizanje performansi infrastrukture što će omogućiti smanjenje zahteva prema performansama radne snage i time se zadovolji raspoloţiva ponuda radne snage na trţitu rada u APV. Uticaj IKT na novo definisanje pismenosti nacije. ova definicija obuhvata aktivnosti koje pripadaju velikom skupu industrija. Sve one podrazumevaju korišćenje raĉunara i komunikacionih tehnologija.9 ANALIZA UTICAJA NA OKOLINU U prioritetnom istraţivaĉko-razvojnom programu V (Podrška procesnoj industriji i upravljanju tehnološkim sistemima). kao uspešan sluĉaj drţave. koja će organizovati prikupljanje i tretiranje IKT opreme koja se više ne koristi.

Primer izgradnje inovacione infrastrukture u AP Vojvodini. a koji se odnose na finansiranje NI i IR projekata i podsticanje inovacione delatnosti u Republici Srbiji i AP Vojvodini. prema Zakonu o nauĉnoistraţivaĉkoj (NI) delatnosti (objavljen 12. u kojem FTN predstavlja fokalnu instituciju.11 FINANSIJSKI MODELI ZA PODSTICAJ Finansijski modeli za finansiranje realizacije IRP.12. Tim zakonima je regulisano da se budţetska sredstva koriste bespovratno. Sluĉaj Izraela ukazuje kako izbor specifiĉne vrste SW. razvijeni i propisani na republiĉkom i pokrajinskom nivou. broj 110/05). istraţivanja u oblasti tehnološkog razvoja i projekte transfera znanja i tehnologija i podsticanja primene rezultata NI rada u oblasti IKT. a Fond donosi odluke na osnovu rezultata evaluacije svake prijave. putem koga se trenutno finansiraju projekti nastali u okviru Takmiĉenja za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji (2005. Ukoliko se prilagode pokrajinski propisi. Izbor odgovarajućeg modela zavisi od prirode IR programa i projekata koji se predloţe na javnom konkursu za realizaciju IRP. ali relativno bogatim ljudskim resursima. depozita i njegovog refundiranja. definisana i izgradnja inovacione infrastrukture: poslovni i tehnološki inkubatori. Finansiranje realizacije IRP u celini – za projekte osnovnih istraţivanja. 3. 35 Zakona o inovacionoj delatnosti (objavljen 12. realizuju patentna rešenja ili finansijski potpomaţu razvoj inovacione delatnosti.2005. neophodnih za njihovu realizaciju. koji u svom radu ulaţu u razvoj i povećanje obima inovativnosti i pronalazaštva. kao izvoznog proizvoda (SW za anti-virusnu zaštitu raĉunara). pod principima projektnog finansiranja (ĉl. Razvojni projekti i projekti pilot proizvodnje ili sistemskih usluga se finansiraju po modelu kreditiranja.12.12 KRITERIJUMI ZA INVESTIRANJE NI i IR projekti se finansiraju saglasno Zakonu o NI delatnosti i Zakonu o inovacionoj delatnosti. indeks povraćaja investicije. izmeĊu ostalog.H. odnosno. regulisane su ekonomske podsticajne mere: Za pravna i fiziĉka lica koja primenjuju savremene tehnologije. zatim inkubator biznisa u oblasti IKT u Zrenjaninu itd. mogu se utvrditi poreske. Podsticaj za realizaciju IRP – saglasno ĉl. IV APV je 2004. 98 Zakona NI delatnosti: Projektno finansiranje je finansiranje izvršilaca istraţivanja i primenjuje se za sve vrste istraţivanja. u Sluţbenom glasniku Republike Srbije. Projektno finansiranje obuhvata finansiranje NI rada istraţivaĉa i finansiranje direktnih materijalnih troškova istraţivanja). mogu se utvrditi posebne podsticajne mere u vidu subvencija. donelo Regionalni plan razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine (RPRV). 5. 4. Tim aktima su propisani uslovi prijavljivanja projekata. 51 Zakona o inovacionoj delatnosti. i 31 . nauĉno-tehnološki parkovi i sl. pod uslovima i na naĉin utvrĊen zakonom. moguće je usvojiti i model Fonda za inovacije. godine u Sluţbenom glasniku Republike Srbije. Postojeći modeli. 3. na osnovu konkursne procedure za selekciju i odobravanje. kriterijumi za njihovu evaluaciju i selekciju. firme i ekonomiju u celini. uslovi kreditiranja i naĉina vraćanja kredita. 3. siromaštva prirodnim. stvaraju i stavljaju u promet inovativne proizvode i usluge. mere i institucije. carinske i druge olakšice ili oslobaĊanja od obaveze plaćanja.2005. broj 110/05) za projekte inovacione delatnosti obezbeĊuje se do 50% bespovratnih budţetskih sredstava. Garancije pokrajinskog Fonda za podsticaj razvojnih projekata za dobijanje kredite za razvojne projekte preduzeća. 2. Kreditiranje pilot proizvodnje ili sistemskih usluga. mogu biti: 1. biće primenjeni na predloţene IRP. Prijavljivanje preduzeća nije ograniĉeno rokovima. Za privredna društva i preduzetnike. propisanog aktima Fonda za razvoj Republike Srbije. pod uslovima i na naĉin utvrĊen zakonom. Sufinansiranje realizacije IRP – saglasno ĉl. moţe biti poslovni potez od velike koristi za pojedince – SW struĉnjake. Najznaĉajniji rezultati su ostvareni formiranjem virtualnog NT parka u Novom Sadu. kao osnovni strateški dokument u kojem je.

Cena projekta. i da do sada nisu u praksi doţiveli pravu primenu. Nivo uĉešća participanta u ukupnim troškovima realizacije projekta.13 KRITERIJUMI ZA EVALUACIJU PROJEKATA S obzirom na to da su Zakon o NI delantosti i Zakon o inovacionoj delatnosti RS doneti krajem 2005. Predlaţemo da se posle 18 meseci izvrši evaluacija uspešnosti ovog modela i predloţe korekcije. Kriterijumi za izbor realizatora projekata u okviru programa podrške inovacione delatnosti u Republici. predlaţemo da se predloţena metodologija u tim zakonima direktno primeni. 3. utvrĊuju se kvalitativne ocene i odgovarajući kvantitativni ekvivalenti ovih kriterijuma. koji je sopstvenim sredstvima ili iz drugih izvora obezbedio najveće dinarsko uĉešće u ukupnim sredstvima neophodnim za realizaciju projekta. Kompetetnost rukovodioca projekta i istraţivaĉkog tima. Aktuelnost istraţivanja. u prvom periodu primene ove Strategije. te da se ne moţe dati ocena kvaliteta pojedinih praktiĉnih rešenja. bez modifikacija. ovog ĉlana. 10. Mogućnost disiminacije rezultata na više korisnika. 4. reference i kompetentnost lica predloţenih za neposredno uĉešće u pojedinim aktivnostima projekta kod tog realizatora. predviĊena je mogućnost otkupa drţavnog dela pod uslovima kao da je reĉ o kreditima. 9. uĉestvujući u svim relevantnim odlukama i tako štiti drţavni interes. kod koga je angaţovano fiziĉko lice predloţeno za rukovodioca inovacionog projekta ili fiziĉko lice registrovano u svojstvu subjekta inovacione delatnosti. pored kriterijuma iz stava 1. Uspešnost u dosadašnjem radu – koja se ceni na osnovu podnetog izveštaja o radu. stanju opreme i resursa. u sluĉaju da se plan ostvari. 2. Predstavnik fonda ulazi u upravni odbor preduzeća i prati aktivnosti na nedeljnoj bazi. a koji se finansiraju iz budţetskih sredstava i fondova sa većinskim drţavnim vlasništvom. Doprinos konkuretnosti proizvoda i tehnologija. kroz ostvarivanje razvoja novih proizvoda ili tehnoloških rešenja i njihove ponude na trţištu ili primene kod tog realizatora ili drugog korisnika rezultata projekta. posebno se ceni 32 . Mogućnost i vreme povratka investicija. kao i na osnovu obrazloţenog neposrednog efekta koji se oĉekuje doprinosom realizatora uspešnoj realizaciji predloţenog projekta imajući u vidu tehniĉko – tehnološku opremu i kvalifikacije. kao i realizator koji je u Registru posebno evidentiran kao visokotehnološko ili srednjetehnološko privredno društvo. 6. 7. 5. sa procenom oĉekivanih mogućnosti i efekata plasmana. Ovde se finansiranje na osnovu usvojenog biznis plana konvertuje u delimiĉno vlasništvo fonda nad preduzećem koje sprovodi plan. jesu: 1. neposredno za potrebe rangiranja predloţenih projekata. Ovde je izvuĉena kvintesencija ove metodologije u nastavku teksta. Visina novĉanog iznosa participacije. Posebnom odlukom. Doprinos unapreĊenju i razvoju infrastrukture.2006). ukoliko se to pokaţe neophodnim. kao i plana njihovog korišćenja sa stanovišta obavljanja aktivnosti iz domena inovativne delatnosti. 2. Prednost kod izbora imaće realizator inovacionog projekta koji je ugovorom zakljuĉenim izmeĊu realizatora odreĊen za nosioca realizacije inovacionog projekta. U sluĉaju da je samo jedan realizator inovacionog projekta registrovani subjekt inovacione delatnosti. 8. Opšti kriterijumi za ocenu predloga projekata u oblasti tehnološkog razvoja su: 1. 3. 3. Opremljenost realizatora projekta. Znaĉaj neposrednog doprinosa u realizaciji predloţenog inovacionog projekta – koji se ceni na osnovu priloţenog biznis plana sa opisom originalnosti i inovativnosti oĉekivanog rezultata predloţenog inovacionog projekta. a neostvarivanje plana povlaĉi predaju dodatnog dela preduzeća u vlasništvo fonda. Uspešnost u radu na već usvojenim inovacionim projektima ili drugim projektima inovacione delatnosti – koja se ceni na osnovu dokaza kojima se potvrĊuje doprinos postizanju ciljeva inovacione politike Republike Srbije.

mogu biti: (1) Ljudi s posebnim potrebama i institucije koje se njima bave: . komunalna preduzeća.Korisnici interneta koji imaju potrebu za bezbednošću u radu .Preduzeća u procesnoj industriji .Korisnici usluga koje se mogu realizovati i preko interneta . zato što on predstavlja jedan od osnovnih preduslova za 33 .Preduzetnici u IKT sektoru . .1 Korisnici dobara na domaćem trţištu Korisnici IKT proizvoda / usluga na domaćem trţištu. kao i mogućnost ostvarivanja nedostajućih sredstava kod meĊunarodnih organizacija.Hendikepirani .14. podstaći postupak sticanja meĊunarodnog sertifikata kontrole kvaliteta.odnos visine zahtevanog procenta uĉešća budţetskih sredstava u finansiranju inovacionog projekta i visine i strukture sredstava koja realizator obezbeĊuje iz drugih izvora. poljoprivredni proizvoĊaĉi itd.14. VC fondovi). ĉiji se kvalitet ţivota moţe bitno popraviti uvoĊenjem interneta . . .Korisnici koji imaju potrebu za brzim uspostavljanjem sistema monitoringa i upravljanja .Korisnici i imaoci saobraćajne infrastrukture 3. saobraćajne institucije.Institucije APV i lokalne samouprave .strani finansijeri zainteresovani za uĉešće u profitu ostvarnom ekspanzijom ovih proizvoda / usluga sa domaćeg na globalno trţište (npr.kupci licenci za proizvedena rešenja.Talentovani .Ljudi neviĉni korišćenju raĉunara. Kada je reĉ o korisnicima IKT proizvoda / usluga na stranom trţištu.Korisnici GIS (geodetske institucije. ali i: .2 Korisnici dobara na inostranom trţištu Korisnici IKT proizvoda / usluga na stranom trţištu mogu biti iste kategorije navedene pri analizi domaćeg trţišta. 3.Zdravstveno riziĉne grupe stanovništva .Korisnici beţiĉnih sistema .Biblioteke i korisnici biblioteĉkih usluga .Obrazovne institucije svih nivoa .preduzeća osnovana od strane naših pravnih lica koja su razvila odreĊeni proizvod / uslugu (franšiza). uz pomoć republiĉkih i pokrajinskih institucija.14 KORISNICI DOBARA I USLUGA 3. neophodno je voditi raĉuna i o sledećem: .Namenski sistemi (vojska i policija) (5) Procesna industrija i veliki tehnološki sistemi: .Ljudi kojima je potrebna prekvalifikacija ili koji moraju da uĉe uz rad .) (3) Poljoprivreda: .Ljudi u poznim godinama .Poljoprivredni proizvoĊaĉi i kupci poljoprivrednih proizvoda (4) Korisnici inovativnih IKT rešenja: .Javna uprava (2) Uprava.Neophodno je organizovano.

Neki od njih poseduju preduzetniĉki duh koji im je neophodan za osnivanje sopstvenih kompanija. već naroĉito po pitanju kvaliteta. TakoĊe. Takmiĉenja za prikupljanje i odabir najboljih ideja (poput Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju www. 34 . Upravljanje poslovnim procesom (ERP). direktan i indirektan uticaj na lokalnu ekonomiju i društvo. Metod kritiĉkog ocenjivanja će se primeniti u daljoj selekciji. Nezavisno od broja nezaposlenih u Vojvodini. u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. najznaĉajniji izvor konkurentske slabosti je slab marketing. dinamika i opseg budućeg posla. posedovanja ugovora o saradnji sa domaćim partnerima (druga preduzeća. uoĉava se mnogo veća disperzija angaţovanja. Pozitivan trend je zabeleţen u smislu uĉestvovanja domaćih preduzeća u programima obuke koje organizuju strani partneri. što potvrĊuje prethodni nalaz o slabom marketingu i lošem imidţu Srbije. U prodaji svojih proizvoda/usluga. broj tek diplomiranih studenata. IR instituti). Kada je u pitanju outsourcing. Za pomoć razvoja takvog biznisa APV će podrţati osnivanje i funkcionisanje poslovnih inkubatora u oblasti IKT. Identifikovana je velika razlika u razvijenosti domaćeg i stranog trţišta IKT proizvoda/usluga. Uoĉava se da su analizirana preduzeća industrije IKT znaĉajno više koncentrisana na manji broj proizvoda/usluga. Glavne aktivnosti analiziranih preduzeća industrije IKT su: (a) prodaja svojih proizvoda/usluga. Domaća preduzeća industrije IKT u stranim partnerima vide rešenje za svoj problem nalaţenja kupca – trţišta. i to prvenstveno onih sa Fakulteta tehniĉkih nauka u Novom Sadu – svake godine dostigne brojku od oko 250. kada je njihova aktivnost prodaja svojih proizvoda/usluga. Web aplikacije. Prema najvećem broju ispitanih preduzeća. direktni korisnici ovog inkubatora su potencijalni korisnici proizvoda/usluga/procesa koje će razvijati kompanije stanari. Kada je u pitanju strano trţište. Strano trţište je zahtevnije ne samo po ceni i poštovanju rokova. Svaki poslovni inkubator primiće za poĉetak do 10 novih preduzeća (start-ups). proceniti finansijska odrţivost i marketinška vrednost predloţenih ideja.org) koristiće se za odabir odgovarajućih ljudi u okviru ciljne grupe. odnosno prihvatanje poslova na mnogo većem broju proizvoda/usluga. Upravljanje poslovnim procesom. Komunikacioni softver. preovlaĊujući su: Softver za upravljanje sistemima u realnom vremenu. Spisak direktnih klijenata i povoljnosti predstavljeni su sledećom tabelom. inkubator moţe obezbediti nekih 30 do 40 novih radnih mesta u prvoj godini postojanja. kao i u odnosu prema transferu znanja i iskustva sa projekata sa stranim partnerima na domaće projekte.14. i (b) outsourcing.inovacija. 3. preovlaĊujući su: Web aplikacije. Kada je njihova aktivnost outsourcing. Ukoliko zaposli 2-5 ljudi. pa treba zadrţati takav trend.3 Direktni korisnici dobara i usluga Ciljna grupa su struĉnjaci za razvoj i preduzetnici. fakulteti. tako što će se definisati dodatni kriterijumi za evaluaciju struĉnosti i iskustva kandidata. kao najznaĉajnijem izvoru njihove konkurentske slabosti.- - - - - izlazak na strano trţište. najznaĉajniji izvor konkurentskih prednosti na stranom trţištu je dobar kvalitet.

Stvaranje privrede i društva zasnovanog na znanju. Ekonomski razvoj. Povećanje uoĉljivosti u javnosti Širenje mreţe. Stvaranje novih radnih mesta Obuka za sticanje znanja o trţištu 3. . Angaţovanje spoljnih saradnika (outsourcing). Stvaranje novih radnih mesta. studenti i osobe koje nameravaju da postanu preduzetnici Povoljnosti Pogodno poslovno okruţenje. Povećanje prihoda od poreza.Univerzitet u Novom Sadu (UNS) . Efekti sinergije Pristup univerzitetskim resursima (UNS). Bolja uoĉljivost kompanije. Transfer tehnologije. Izvoz nauke na trţište.Strani investitori Direktni korisnici: Univerzitetski profesori.drugi univerziteti.14.4 Indirektni korisnici dobara i usluga Posredni korisnici strategije tehnološkog razvoja APV. Razvoj preduzetništva. ostale agencije. ukljuĉujući privatne Povoljnosti Inovacija u industriji. asocijacije. Povećanje efikasnosti korišćenja univerzitetskog prostora. Povećanje broja klijenata. Prihodi od investicija. Pomoć u ostvarivanju kontakata i saradnje. PK.Direktni korisnici Korisnici Direktni korisnici: Postojeće kompanije Posredni korisnici: . Prikupljanje sredstava. asistenti. Prilike za investiranje Stvaranje novih radnih mesta. Komercijalizacija rezultata. koji se obezbede realizacijom programa i projekata u oblasti IKT. Istraţivanje novih trţišta. Povećanje obima aktivnosti. Oporavak i rast sektora malih i srednjih preduzeća Veća atraktivnost za potencijalne studente. ukljuĉujući VC) Posredni korisnici: Stanovništvo Vojvodine - 35 . banke i fondovi. IzviĊanje trţišta. Smanjenje troškova za tehnološki razvoj Realizacija njihovih namera. Razvoj ljudskih resursa. Prilike za investiranje Poboljšanje ţivotnog standarda i Posredni korisnici: Institucije koje deluju u sliĉnim oblastima (ALMA MONS. predstavljeni su sledećom tabelom: Posredni korisnici Korisnici Posredni korisnici: Opštine Posredni korisnici: AP Vojvodina Posredni korisnici: .Inostrani klijenti. odnosno indirektni korisnici dobara i usluga.preduzetniĉki univerzitet . Pomoć u upravljanju.

WEF. 2001. Kevin. "Global Competitiveness Report 2005-2006 – Executive Summary". 25-Oct-2001. "Practical Guide to Regional Foresight in the United Kingdom". http://www. “ICT Investment and Economic Growth in the 1990s: is the United States a Unique Case? A Comparative study of Nine OECD Countries”.http://www.nsf/Content/Global+Competitiveness+Programme %5CGlobal+Information+Technology+Report 9.nsf/Content/Global+Competitiveness+Programme%5CGlo bal+Competitiveness+Report 8. European Commission. EggebrechtPresse KG. 2. "Information Technology". Wolfgang Bibel.org/site/homepublic.org/general/library. Colecchia. WEF. 6. (2005). EITO.. Mainz 4. 36 . September.3. Directorate K. "The potential of ICT for the development and economic restructuring of the new EU member states and candidate countries". OECD STI-WP. December 2003. February 2005. 23-24 March 2000. EC-Lisbon.htm . EC. (2005). "An Overview of the Information & Communications Technology Sector in Serbia and Profiles of Selected Companies". STI Working Papers 2001/7. World Economic Forum. European Communities. "Global Information Technology Report 2005-2006 – Executive Summary". ISSN 0947-4862.weforum. (2004). 100/1/00. Joint Research Centre. Press Release No. Lisbon. "European Information Technology Observatory 2004". 2002. Darmstadt University of Technology. DSTI/DOC(2001)7. 5. Technical Report EUR 21589 EN.org/site/homepublic.15 LITERATURA 1. (2003). (2005). P. 2005. "Presidency Conclusions – Lisbon European Council". (2005b). (2000). Paris. Unit “Science & Technology Foresight. http://www. OECD. Djuro. Marcin.&Schreyer. links with the IPTS”. Paris. Directorate-General for Research. 3. World Economic Forum. OECD. Moore. Kutlaca.investmentcompact. (2002). Piatkowski. A.weforum. OECD Investment Compact for South East Europe and The Stability Pact for South Eastern Europe. 7.

potreba i perspektiva.) Biotehnologija se bavi primenom bioloških otkrića u masovnoj proizvodnji korišćenih organizama i njihovih produkata. Genetski modifikovani organizmi mogu se definisati kao organizmi u kojima je genetski materijal promenjen na naĉin koji se ne ostvaruje prirodnim razmnoţavanjem. nerazvijene infrastukture. Biotehnologija u konvencionalnom. gljivice. profesionalna obuĉenost. kloniranje biljaka i ţivotinja i sliĉno. U okviru ove studije u sklopu razrade osnovnih pravaca razvoja AP Vojvodine u oblasti proizvodnje hrane biće ravnopravno razmotreni i biotehnološki procesi u najširem smislu reĉi. living organisms.2 ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Sa stanovišta metodološkog pristupa ţelimo da ukaţemo na znaĉaj dijagnostike ĉija suština je da identifikuje potencijale razvoja kao i kljuĉna razvojna ograniĉenja. U prvu grupu spadaju ograniĉenja i dileme u pogledu primene i razvoja pojedinih grana savremene biotehnologije. pre svih. slabog funkcionisanja trţišta roba. Pri tome treba poći od sadašnjih realnih ograniĉenja: nepovoljnog ekonomskog poloţaja privrede. neadekvatnog ljudskog kapitala (obrazovanje. 4. odnosno ţivi organizmi ili njihovi derivati da bi se dobili ili modifikovali proizvodi ili procesi za specifiĉne svrhe. niske makroekonomske i poslovne konkurentnosti. («any technological application that uses biological systems. klasiĉnom smislu reĉi podrazumeva sve tehnološke postupke kod kojih se koriste biološki sistemi. virusi. insekti. Ovde spadaju. Kroz proces genetske modifikacije geni koji imaju poţeljne karakteristike mogu se uzeti iz jedne i ubaciti u drugu vrstu. Reĉ je o proizvodnji koja je bazirana na korišćenju aktivnosti mikroorganizama. U uţem smislu reĉi pojam moderne biotehnologije se odnosi samo na novije tehnike molekularne biologije i reproduktivne tehnologije kao što su genska manipulacija. niske profitabilnosti i efikasnosti ulaganja. ribe ili sisari. Tumaĉenje definicije biotehnologije u ovom najširem smislu obuhvata mnoge tehniĉke i tehnološke postupke koji se uobiĉajeno koriste u poljoprivredi i proizvodnji hrane kao što su fermentacioni procesi. razvojem. tehnološke 37 . OSNOVNI PRAVCI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA OBLAST BIOTEHNOLOGIJE I PROIZVODNJE HRANE 4. transfer gena.4. preduzetniĉki potencijal). genetski modifikovani organizmi (GMO). kapitala i rada (nedostatak konkurencije). nedovoljnog nivoa investicija. Pri tom se pod proizvodnjom hrane u uţem smislu reĉi podrazumeva preraĊivaĉka industrija ĉija je delatnost vezana za proizvodnju hrane. enzimski procesi i sl. Ograniĉenja u razvoju biotehnologije i proizvodnje hrane kod nas mogu se klasifikovati u dve grupe: biološka ograniĉenja i dileme i društveno ekonomska ograniĉenja. biljnih i ţivotinjskih ćelija i tkiva ili njihovih delova. biljke. Uporedo sa kvantitativnom analizom treba dati ekspertske ocene o mogućnostima i ograniĉenjima ostvarivanja ţeljenih razvojnih i reformskih ciljeva. usluga. pri ĉemu vrste mogu biti bakterije.1 UVOD Proizvodnja hrane obuhvata kompletan lanac proizvodnje i primarne prerade sirovina biljnog i animalnog porekla praćen osmišljavanjem. fiskalne opterećenosti privrede. to make or modify products or processes for specific use". dok će na biotehnologiju u smislu razvoja i korišćenja genetski modifikovanih organizama biti data kritiĉka analiza stanja. odnosno prirodnim rekombinovanjem. procesiranjem i plasmanom prehrambenih proizvoda. or derivatives thereof.

od ĉega je oko 1. dok je uĉešće proizvodnje hrane na nivou od oko 5 %.000$).000 do 3. godine).200 $ bruto domaćeg proizvoda po stanovniku izlazi iz niţe razvojne faze. U odnosu na ukupan broj stanovnika stanovništvo koje ţivi od prihoda od poljoprivrede predstavlja u Vojvodini nešto preko 10 %. efikasno funkcionisanje trţišta roba. radnih i drugih inputa.44 % od ukupnih investicija (u odnosu na 1. 38 .92% na nivou drţave). kao i cele zemlje. uz dominaciju sirovina i poluproizvoda u strukturi izvoza. slabe zaštite svojine i ugovora. 4. 4. Sa stanovišta globalnih razvojnih trendova i procesa naša zemlja pa samim tim i Vojvodina sa oko 3. Pored toga. Dva osnovna razloga nedovoljnog nivoa investicija mogu biti relativno niska profitabilnost ulaganja ili visoki troškovi finansiranja investicija (Rodrick. godine). povećano uĉešće izvoza u bruto domaćem proizvodu. nedovoljne izvozne orijentisanosti. a proizvodnja hrane sa nešto preko 13 % (podaci iz 2003. gde je naša zemlja pa samim tim i Vojvodina na samom poĉetku. (koju karakteriše bruto domaći proizvod po stanovniku od 1. nezavršenog procesa privatizacije i restruktuiranja privrede.5 do 16 %.4 OGRANIĈENJA Prema strukturi investicija. a oko 1.790. U ukupnom bruto domaćem proizvodu uĉešće poljoprivrede se u Srbiji kao celini kreće se na nivou od 12. Tehnološko zaostajanje privrede Vojvodine. a prioriteti drţave su da obezbedi osnovne institucije.8 hiljada odnosno 45 % (podaci iz 2002. materijalnih i prirodno-lokacijskih faktora. pre svega. odnosno preko 80% ukupna poljoprivredna površina.650. a u EU-10 iznosi oko 24 %. Karakteristika više razvojne faze. makroekonomsku stabilnost i osnovni ljudski kapital. Ovi podaci nedvosmisleno potvrĊuju da poljoprivreda i proizvodnja hrane jesu i moraju biti jedan od osnovnih oslonaca razvoja ove regije. i gde se dodatna vrednost. U ovoj razvojnoj fazi. većom efikasnošću upotrebljenih ljudskih. dok je u preraĊivaĉkoj industriji zaposleno blizu 20 % od ukupnog aktivnog stanovništva.000 $. U proizvodnji hrane u Vojvodini višak proizvoda predstavlja 53 % od društvenog proizvoda ostvarenog u ovoj oblasti. niţoj fazi. U toj.150. Produktivnost rada po zaposlenom kod nas je oko 40 % proseka EU-25. U Vojvodini u ukupnom društvenom proizvodu poljoprivreda uĉestvuje sa oko 19 %. MeĊutim i pored toga našu celokupnu privredu (i poljoprivredu) karakteriše relativno nizak nivo investicija i preduzetništva (uĉešće investicija u bruto domaćem proizvodu Srbije iznosi oko 19%.zaostalosti. kao i za celu našu zemlju. stvara u poljoprivredi i prehrambenoj industriji.000 ha odnosno preko 75 % obradiva površina. Dani. a bruto domaći proizvod Srbije iznosi oko 10 % proseka EU-25). a u poljoprivredi je višak proizvoda negativna vrednost. sa većom diversifikacijom i sa mnogo većom dodatom vrednošću. zemlja svoju meĊunarodnu konkurentnost ostvaruje. Investicije u poljoprivredu u Vojvodini ĉine 5. U odnosu na ukupno aktivno stanovništvo zaposleni u poljoprivredi u AP Vojvodini ĉine oko 14 %. 2005). za industrijskim zemljama Evrope iznosi 5 do 6 tehnoloških godina (30 do 35 godina u vremenskoj dimenziji). za Vojvodinu je.23 % od ukupnih investicija u Vojvodini (u odnosu na 6.100 do 9. na bazi podataka iz 2003. kljuĉni faktor meĊunarodne konkurentnosti su niske cene sirovinskih. dok investicije u proizvodnju hrane predstavljaju 16. godine Vojvodina prednjaĉi u odnosu na ostatak drţave u investicijama u poljoprivredu i proizvodnju hrane. Prema statistiĉkim podacima AP Vojvodina ima 2.95 % na nivou drţave). karakteristiĉan relativno nizak nivo iskorišćenosti kapaciteta preraĊivaĉke industrije (proseĉno oko 30 % u 2000-tim godinama). a manjim delom u sektoru usluga. a drţavni prioriteti koji to najviše podstiĉu su: unapreĊenje ljudskog kapitala (ekonomija znanja). sa sektorskom strukturom u kojoj dominiraju usluge. je nivo bruto domaćeg proizvoda od 3.3 POTENCIJALI RAZVOJA Autonomna pokrajina Vojvodina zauzima ukupnu površinu od 2. najvećim delom.600 ha.000 ha. 031 miliona stanovnika od ĉega je radno aktivno 912.

obrazovanje na svim nivoima i davanja podrške preduzetništvu. Takva situacija predodreĊuje i odgovarajući milje razvojnih politika. zakorovljeno. istraţivaĉke i obrazovne institucije kao osnovne ĉinioce tehnološkog razvoja u ovoj oblasti. pre svega izgradnjom institucionalnog okvira za efikasno funkcionisanje trţišnih institucija. Imajući u vidu ovaj ozbiljan nedostatak mora se konstatovati da je iniciranje ozbiljnih reformi u poljoprivrednoj proizvodnji praktiĉno preduslov sveobuhvatnog tehnološkog razvoja u oblasti biotehnologije i proizvodnje hrane. Na bazi izvedene SWOT analize oĉigledno je da Vojvodina kao region prvenstveno ima jake oslonce za razvoj biotehnologije i proizvodnje hrane u prirodnim resursima objedinjenim u raspoloţivosti kvalitetnog obradivog. pa samim tim i Vojvodina se suoĉava sa još jednom «tranzicijom»: prelaskom iz prve generacije reformi u drugu generaciju reformi. Odsustvo razvrstavanja i vrednovanja produkata primarne poljoprivredne proizvodnje po kvalitetu rezultira nizom negativnih efekata: nemotivisanošću primarnih poljoprivrednih proizvoĊaĉa da preduzmu sve potrebne mere za ostvarenje vrhunskog kvaliteta proizvoda. Ova strateška prednost podrţana je i postojanjem solidnih inicijalnih potencijala za istraţivanje. ispošteno zbog nedovoljnog i neadekvatnog Ċubrenja. neraspoloţivošću sirovine definisanog namenskog kvaliteta za pojedine grane preraĊivaĉke industrije. najvećim delom nezagaĊenog zemljišta. Jedna od najozbiljnijih slabosti sistema u biotehnologiji i proizvodnji hrane je upravo karika koja povezuje primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preraĊivaĉku industriju. nepovoljne strukture zbog redukovane obrade i pored toga usitnjeno i praćeno odvojenošću subjekata koji su vlasnici zemljišta i onih koji ga obraĊuju. Za nas se moţe reći da se spora implementacija druge generacije reformi vraća kao bumerang i ugroţava rezultate prve generacije reformi. pogodnim klimatskim uslovima i povoljnom geografskom poloţaju. predstavlja jednu od jakih polaznih taĉaka tehnološkog razvoja u oblasti biotehnologije i proizvodnje hrane. mora se konstatovati da je u ovoj oblasti lista slabih strana koje usporavaju. kapitala i znanja. nepostojanjem ponude proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje definisanog deklarisanog nivoa kvaliteta na domaćem trţištu i nemogućnošću da se ovakva roba po adekvatnim. Prva generacija reformi podrazumeva da je drţava obezbedila trajnu makroekonomsku stabilnost. obezbeĊujući osavremenjavanje uz manja ulaganja i tradiciju u proizvodnji hrane. ometaju ili onemogućavaju tehnološki razvoj daleko šira. Naša zemlja pa samim tim i Vojvodina će se narednih godina kretati po ovakvoj razvojnoj putanji. pravosuĊa i drţavne administracije. Uporedo sa tranzicijom iz niţe u višu razvojnu fazu naša zemlja. Druga generacija reformi bavi se.usluga. Uprkos evidentnim potencijalima potrebnim za uspešan tehnološki razvoj u oblastima biotehnologije i proizvodnje hrane. Naravno. u smislu odgovarajuće kombinacije prioriteta prve i druge faze. reforme prve i druge generacije meĊusobno se prepliću. U nekim zemljama u tranziciji. uprkos njihovoj tehniĉkoj zastarelosti. sistemska rešenja. Ne treba izostaviti ni prednost koju Vojvodina ima zahvaljujući tradicionalnoj okrenutosti stanovništva vrednostima radnog angaţovanja i poštovanja sistemskih normi. povećanje tehnološke osposobljenosti privrede i mnogo veći naglasak na veliĉini i otvorenosti trţišta. ljudske resurse. 4. Prvenstveno treba istaći da je zemljište tokom godina krize u velikoj meri zapušteno. kao i razvijena mreţa malih preduzeća u proizvodnji hrane. i postojanje znaĉajnih kapaciteta prehrambene industrije. liberalizaciju i sprovela privatizaciju.5 SWOT ANALIZA SWOT analiza u proizvodnji hrane u Vojvodini saĉinjena je u odnosu na prirodne i tehniĉke resurse. višim cenama ponudi na meĊunarodnom trţištu. i jedne druge podstiĉu. rada. odnosno tehnološkoj zaostalosti u krajnjem ishodu. S obzirom na ovu konstataciju sledeći prioritetni pravac tehnološkog razvoja u oblasti biotehnologije i proizvodnje hrane mora biti sagledan kroz definisanje 39 .

tradicionalnih. neminovno propasti. izgradnjom i opremanjem savremenih pogona za centralizovano snabdevanje malih. proisteklim iz primene prethodno obrazloţene mere osavremenjavanja i automatizacije velikih pogona. imajući u vidu predimenzionirane kapacitete u odnosu na potrebe i sirovinsku bazu. biti dodatno potencirana. ali dizajnom i uslovima rada savremenih franšiznih prodajnih objekata koji bi omogućili dodatno zapošljavanje lica koja ne raspolaţu velikim finansijskim potencijalom niti profilisanom struĉnošću. svest i broj zaposlenih radnika kao i slabosti vezanih za zastarelu organizaciju rada i formalnost primene savremenih sistema upravljanja svim aspektima poslovanja. Jedna od opterećujućih slabosti u našoj zemlji koja ravnopravno opterećuje i Vojvodinu kao region jeste velika nezaposlenost koja će pojavom dodatnih tehnoloških viškova u oblasti biotehnologije i proizvodnje hrane. kroz postepeno otvaranje prema trţištu EU naĊu u konkurenciji visokotehnoloških potpuno automatizovanih preduzeća iz razvijenih zemalja. pojedinaĉno i nasumiĉno otvaranje ovakvih preduzeća bez dovoljno znanja i informacija. Treba imati u vidu i ĉinjenice da su nezaposleni i oni koji su preduzeća napustili kao tehnološki višak mahom nedovoljno struĉni i informisani da bi pokrenuli sopstveni biznis te zbog toga ostaju dugoroĉni problem društvene zajednice. slabosti. što je izmeĊu ostalog i preduslov da se prevaziĊe situacija postojanja nelojalne konkurencije.subjekata koji će se baviti delatnošću otkupa i skladištenja primarnih poljoprivrednih proizvoda u skladu sa savremenim trendovima u svetu. koja će sa baviti proizvodnjom atraktivnih. iz sveobuhvatnog sagledavanja snaga. a posebno bez struĉno osmišljenih projekata i biznis planova samo pooštrava trenutnu haotiĉnu situaciju i gomila tehnološki zastarela preduzeća uz predimenzioniranje kapaciteta u jednim i odsustvo interesovanja za druge oblasti. struke i potencijalnih preduzetnika kroz osnivanje svojevrsnog centra za transfer tehnologija koji bi kroz izradu model projekata. Moţe se konstatovati da je i ovaj razvojni prioritet praktiĉno preduslov sveobuhvatnog tehnološkog razvoja u oblasti biotehnologije i proizvodnje hrane. mogućnosti i pretnji na bazi izvedene SWOT analize. deficitarnih. Mogućnost sistemskog rešavanja ovog problema sagledava se kao sledeći prioritetni pravac tehnološkog razvoja u oblasti biotehnologije i proizvodnje hrane koji bi podrazumevao obezbeĊenje uslova za funkcionalno multidisciplinarno povezivanju nauke. Naravno. Konaĉno. Vaţno je istaći da samo tehniĉko tehnološko osavremenjavanje i automatizacija neće imati adekvatan efekat ukoliko ne budu praćeni prevazilaţenjem slabosti vezanih za struĉnost. što u krajnjem sluĉaju rezultira velikim brojem neuspelih preduzeniĉkih poduhvata i uz potenciranje gubitniĉke svesti zatvara krug nemogućnosti rešavanja pitanja nezaposlenosti. predstavljaju slabu stranu ove privredne grane koja će u pravom smislu reĉi doći do izraţaja kada se domaća preduzeća. njihovo adekvatno opremanje i edukacija za kompetentno obavljanje potrebnih aktivnosti. 40 . Pri tome je od izuzetnog znaĉaja obaviti pravilan odabir preduzeća koja se rentabilno mogu tehniĉko-tehnološki osavremeniti i automatizovati i svesno se suoĉiti sa ĉinjenicom da će pojedina preduzeća. regionalnom mentalitetu primerenih. Stoga promptno iniciranje tehnološkog osavremenjavanja i automatizacije pogona u kljuĉnim visokoperspektivnim oblastima biotehnologije i proizvodnje hrane mora biti jedan od prioriteta tehnološkog razvoja u ovoj oblasti. ali i na bazi kritiĉki-konstruktivnog preuzimanja iskustva iz razvijenih zemalja kao dodatni prioritetni pravac u oblasti klasiĉne biotehnologije i proizvodnje hrane sagledava se iniciranje domaćih franšiznih sistema koji bi bili inicirani planskim projektovanjem. a posebno mikro porodiĉnih preduzeća. Iako u oblasti klasiĉne biotehnologije i prehrambene industrije postoje znaĉajni instalisani kapaciteti. S druge strane treba imati u vidu da u klasiĉnoj biotehnologiji i proizvodnji hrane postoji ĉitava lepeza mogućnosti za pokretanje malih i srednjih preduzeća. izvorno potentnih i visokoisplativih proizvoda. potenciranje preduzetništva i poslovno povezivanje svih subjekata ĉije je uĉešće neophodno za uspešan start-up preduzeća obezbedilo podizanje nivoa preduzetniĉkog duha i broja uspešnih preduzetniĉkih inicijativa u oblasti biotehnologije i proizvodnje hrane. njihova tehniĉka zastarelost s obzirom da potiĉu iz rane druge polovine prošlog veka i tehnološka zaostalost s obzirom na veliki broj postrojenja koji je uvezen nakon što je rashodovan u razvijenijim zemljama.

SWOT ANALIZA STRENGHTS (jake strane) Prirodni i tehniĉki resursi Kvalitetno obradivo zemljište Pogodna klima Ljudski resursi Kvalitetni istraţivaĉki kadrovi Kvalitetni prosvetni kadrovi Tradicionalna okrenutost stanovništva ka vrednostima rada Spremnost stanovništva da poštuje uspostvaljene sistemske norme Sistemska rešenja Istraţivaĉke institucije Obrazovne institucije Veliki broj obrazovnih institucija na svim nivoima obrazovanja Poljoprivredni i tehnološki fakultet sa svojom tradicijom i iskustvom Široka lepeza fundamentalnih. hibrida i rasa u proizvodnji Veliki broj domaćih kvalitetnih sorti i hibrida NezagaĊeno zemljište Povoljan geografski poloţaj Veliki postojeći kapaciteti konvencionalnih prehrambenih tehnologija Raširena mreţa zanatskih i savremenih MSP u oblasti tradicionalnih biotehnologija i proizvodnje hrane 41 . teorijskih znanja kod obrazovanih kadrova Razvijena mreţa agencija Solidno opremljene za mala i srednja preduzeća istraţivaĉke laboratorije za pojedine oblasti Razvoj trţišta rada u smislu aktivnog zapošljavanja Razvijena mreţa podruĉnih poljoprivrednih sluţbi Relativna koncentrisanost istraţivaĉkih kadrova u istraţivaĉkim institucijama Postojanje tradicionalnih veza sa vodećim istraţivaĉkim institucijama Dugogodišnja tradicija ispitivanja svojstava sorti.

. tehniĉki prevaziĊeni.SWOT ANALIZA WEAKNESSES (slabosti) Prirodni i tehniĉki resursi Dugogdišnji nemar prema zemljištu (zakrovljno. 22000 HACCP) Fokusiranje istraţivanja na rešavanje izolovanih fokusiranih problema pojedinih tehnologija Odsustvo istraţivanja usmerenih na rešavanje kljuĉnih problema u proizvodnji hrane 42 . 14000.) Usitnjenost zemljišta Ljudski resursi Nedostatak orijentacije struĉnjaka ka doţivotnoj edukaciji Priuĉena struĉna radna snaga Inertnost prema promenama Starosna struktura seoskog stanovništva Sistemska rešenja Odsustvo razvrstavanja i vrednovanja najzastupljenijih strateških sirovina po kvalitetu Prinosi manji od potencijala – nedovoljna iskorišćenost potencijala Zastrela organizacija rada u preduzećima Nekonkurentni ekonomski pokazatelji poslovanja u proizvodnji hrane Istraţivaĉke institucije Nedovoljna povezanost istraţivaĉkih institucija sa privredom Nepostojanje istraţivaĉkih sektora u preduzećima agroprivrede Zastarela oprema Nedovoljna multidisciplinarna povezanost u istraţivanjima Obrazovne institucije Nedovoljno praktiĉnih znanja i veština koji se stiĉu u obrazovnom procesu Nedovoljno laboratorija za praktiĉni rad studenata Zastarela oprema Negativna selekcija kadrova pri izboru zanimanja u prehrambenoj struci u odnosu na mladima atraktivnija zanimanja Neiskorišćeni prirodni i tehniĉki resursi Zastareli. ispošteno.. 1800. vodonepropusno. niskoautomatizovani pogoni Postojanje tehniĉkotehnološki neprihvatljivih malih pogona Korišćenje većine velikih pogona sa kapacitetom daleko ispod instalisanog Višak zaposlenih – nekonkurentna opterećenost proizvoda radnom snagom Nezaposleni bez dovoljno znanja za iniciranje preduzetniĉkih poduhvata Nepozicioniranost proizvoda na meĊunarodnom trţištu Nedovoljna sistemska ureĊenost preduzeća (ISO 9000.

hibrida i rasa u proizvodnji Obrazovne institucije Neadekvatan kvalitet i koliĉina Ċubriva Vlasnici zemljišta nisu ujedno oni koji ga obraĊuju 43 .WEAKNESSES (slabosti) Prirodni i tehniĉki resursi Nedekvatna saobraćajna mreţa Ljudski resursi Sistemska rešenja Formalno shvatanje sistemskog ureĊivanja preduzeća kao dobijanje certifikata Nestandardizovanost proizvoda – nepostojanje suštinskog brenda Nefukcionisanje robne berze za poljoprivredne i prehrambene proizvode Izvoz baziran najvećim delom na proizvodima primarne poljoprivredne proizvodnje Odsustvo parametrizacije kvaliteta kod proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje u izvozu Nenamensko korišćenje sirovina u odnosu na ostvarni kvalitet Istraţivaĉke institucije Formalnost povezivanja sa istraţivaĉkim institucijama iz instranstva Nedovoljna razvijenost istraţivanja usmerenih ka razvoju novih tehnologija i proizvoda Nesistematizovanost podataka dugogodišnjih ispitivanja svojstava sorti.

SWOT ANALIZA OPPORTUNITIES (mogućnosti) Prirodni i tehniĉki resursi Ukrupnjavanje poseda – gazdinstava za potrebe proizvodnje masovnih strateških kultura Plansko podizanje novih višegodišnjih zasada u koordinacija sa preraĊivaĉkim kapacitetima Struĉno ureĊenje i plansko koišćenje postojećih zasada Plansko opremanje savremenih farmi za uzgoj ţivotinja u skladu sa svetskim normama Definisanje uslova za nastavak eksplotacije zastarelih pogona – osvremenjavnje i automatizacija pogona koji zadovoljavaju tehniĉke uslove Ljudski resursi Usavršavanje u inostranstvu na svim obrazovnim nivoima Boravak struĉnjaka u inostranim preduzećima Sistemska rešenja Podrška pozicioniranju i izvozu visokokvalitetnih proizvoda iz regiona APV Razvrstavanje i vrednovanje masovnih strateških poljoprivrednih proizvoda po kvalitetu Stvaranje preduslova za funkcionisanje robne berze Istraţivaĉke institucije Osnivanje centra za transfer tehnologija u proizvodnji hrane i biotehnologiji Razvijanje centara za istraţivanja i razvoj u preduzećima agroprivrede Obrazovne institucije Osnivnanje struĉnih škola na svim obazovnim nivoima Organizacija struĉnih kurseva na svim obrazovnim nivoima Zadrţavanje struĉnjaka u zemlji Formiranje baza podataka o svojstvima hibrida i sorti biljnih vrsta i rasa ţivotinja u proizvodnji Osnivanje novih studijskih smerova na fakultetima Podizanje nivoa svesti o potrebama promena Pribliţavanje obrazovnih programa potrebama razvoja privrede Podizanje nivoa higijenskih navika i svesti o znaĉaju higijene u proizvodnji hrane 44 .

OPPORTUNITIES (mogućnosti) Prirodni i tehniĉki resursi Plansko otvaranje MSP u skladu sa strategijom i prema suštinski razraĊenim biznis planovima Iskorišćenje prirodnih i tehniĉkih resursa tradicije i etno proizvodnje Organska proizvodnja i prerada organski proizvedene hrane Izgradnja savremenih visokoautomatizovanih pogona Osmišljavanje franšiznih sistema Ljudski resursi Sistemska rešenja Istraţivaĉke institucije Obrazovne institucije 45 .

SWOT ANALIZA THREATS (pretnje) Prirodni resursi Neracionalno korišćenje prirodnih resursa Neplansko korišćenje prirodnih resursa Predimenziniranje kapaciteta u pojedinim oblastma proizvodnje hrane Ljudski resursi Inertnost javnosti u odnosu na tekovine ranijh sistema NeprilagoĊenost struĉnog kadra novim uslovima poslovanja Odliv mozgova Sistemska rešenja Odliv viška vrednosti u trgovinu Spor obrt sredstava Istraţivaĉke institucije Zapostavljenost domaćih istraţivanja Odsustvo primene rezultata istraţivanja u praksi Neodovoljna suštinska poveznost sa istraţivaĉkim institucijama u inostranstvu Nedovoljno korišćenje savremenih saznanja istraţivanja u svetu Ograniĉavanje korišćenja laboratorijske opreme za potrebe uskih istraţivaĉkih timova Obrazovne institucije Sporost reformi Odvojenost od potreba privrede Pomodarski obrazovni profili Odlaganje promena – osavremenjavanja Nelojalna konkurencija Neplansko osnivanje i razvoj malih i srednjih preduzeća Nasumiĉno i parcijalno ulaganje u osvremenjavanje pogona Nedostatak multidisciplinarne povezanosti znanja na pojedinim usmerenjima 46 .

Osnovna slabost savremene biotehnologije se moţe sagledati u velikim finansijskim sredstvima neophodnim za istraţivanja. Glavna snaga savremene biotehnologije je u omogućavanju proizvodnje dovoljnih koliĉina hrane u siromašnim zemljama. usmerenu selekciju bilja i fermentativne procese (USDA. prema engleskom Convention on Biological Diversity) definiše biotehnologiju kao: bilo koja tehnološka primena koja koristi biološke sisteme. distribucije i prodaje. Interpretirano u uţem smislu. biljaka otpornih na sušu. stoĉarstvo. Kada je u pitanju proizvodnja hrane. Biotehnologija je više od samog genetiĉkog inţenjerstva i razdvajanja gena. uz traţenje poboljšanja upravljanja komponentama sistema u poljoprivredi (ukljuĉujući u to resurse. koju je postavila Komisija. koje treba da pokrenu Evropsku Uniju u smeru svojih dugoroĉnih strateških ciljeva. proizvodnja vakcina koje obezbeĊuju bolje zdravstveno stanje ţivotinja i mnoge druge. što ograniĉava mogućnosti širih istraţivanja i razvoja na zemlje i. utvrĊenih na Lisabonskom Sastanku Evropskog Saveta u martu 2000. Interpretirana u ovom širokom smislu. industrijske i finansijske resurse neophodne za razvoj i primenu prirodnih nauka i biotehnologije u cilju zadovoljenja društvenih potreba i povećanja njihove konkurentnosti? Kako da Evropa uspostavi efikasnu. fuziju protoplasta. On utvrĊuje šta se zahteva od Komisije i od drugih evropskih institucija i istovremeno daje preporuke za aktivnosti drugih javnih i privatnih odgovornih uĉesnika.4. definicija biotehnologije pokriva mnoge od postupaka i tehnika koji se sreću u poljoprivredi i u proizvodnji hrane. pristup resursima. naroĉito na nivou malih proizvoĊaĉa. 47 . na firme koje mogu pokriti ove troškove istraţivanja. pouzdanu i odgovornu politiku koja će imati poverenje i podršku njenih graĊana? Kako da Evropa najbolje odgovori na globalne izazove. kao i prepoznavanje ekonomskih i socijalnih dimenzija vezanih za transfer i prihvat odgovarajuće tehnologije (radna snaga. definicija pokriva spektar razliĉitih tehnologija. razvije svoju domaću politiku sa jasno internacionalnim perspektivama i da deluje internacionalno. prerade. mikropropagaciju. šumarstvo i ribarstvo) i vertikalna. bioregulaciju ili hormonsku kontrolu fizioloških i metaboliĉkih procesa. bolji kvalitet stoĉne hrane. za što postoje razliĉite mogućnosti: proizvodnja biljaka obogaćenih sa deficitarnim nutrijentima.6 AKTUELNE TENDENCIJE U SVETU. posebno. godine i stavlja sektor prirodnih nauka i biotehnologije na ĉelo onih vodećih tehnologija. kao što su manipulacija genima i prenos gena. Vezano za samu biotehnologiju u nastavku će biti dat pregled vladajućih shvatanja u svetu kada je u pitanju takozvana moderna biotehnologija. EU I REGIONU Vezano za poziciju i strategiju razvoja biotehnologije i prirodnih nauka u EU januara 2002. kao i saznanja o sistemima od strane poljoprivrednika i drugih sudeonika). inputi i usluge. zakup zemljišta. sastoji se od dva dela: politiĉke orijentacije i plana u 30 taĉaka za prevoĊenje politike u akciju. ratarstvo. Integracija treba da bude horizontalna. ćelija i embriona. Evropska komisija je prihvatila Saopštenje u kome je data strateška vizija prirodnih nauka i biotehnologije koje bi omogućile Evropi razvoj odrţive i odgovorne politike u cilju davanja odgovora na sledeća tri široka pitanja: ● Kako da Evropa na najbolji naĉin privuĉe kadrovske. proizvodnju genski kontrolisanih proizvoda. koji razmatra samo primene u novim postupcima DNA. i potrebe stimulisanja holistiĉkih sistemskih pristupa. žive organizme ili njihove delove. a da sledi svoje interese? ● ● Ova strategija istiĉe u prvi plan putokaze do 2010. 1987). molekularne biologije i tehnologije. Konvencija o biološkoj raznovrsnosti (CBD. utvrĊivanje sekvenci DNA i njihovo kloniranje u biljkama i ţivotinjama. za dobijanje ili modifikovanje proizvoda ili procesa za specifičnu upotrebu". proizvodnja semenskog materijala u kome nema virusa. biljaka poboljšanog kvaliteta i konzistencije. uz potragu za poboljšanim upravljanjem robom tokom faza proizvodnje. ona obuhvata kulture tkiva. g. Ova strategija. godine. vaţno je spomenuti strateški FAO okvirni sistem koji se odnosi na integrisane sisteme proizvodnje i podvlaĉi znaĉaj efikasne intenzifikacije proizvodnih sistema i transformacije proizvodnje.

Biotehnologija je krajnje moćno sredstvo. Za sada. 2001/ 18 EC. se koriste kao pomoćna tehnološka sredstva. 2003/701 EC. Protokolom 90/219 EEC regulisan je naĉin korišćenja genetski modifikovanih organizama. Ĉitav niz proizvoda dobijen biotehnološkim postupcima. vezana za protokol iz Kartagene o biosigurnosti. Korišćenje RDNA tehnologija u proizvodnji mikrobnih enzima je poboljšalo raspoloţivost. godine od strane EU. Upisivanje 17 novih transgenih sorti na zajedniĉku sortnu listu EU krajem 2004. Proizvodnja ovih usavršenih proizvoda mogla bi posluţiti kao katalizator za poboljšanje kvaliteta i bezbednosti fermentacija hrane. uz smanjenje troškova. ustanovljavanja. godine. biotehnologija moţe znatno pomoći u zadovoljavanju potreba rastućeg i u sve većoj meri urbanizovanog stanovništva. g. Ako se na odgovarajući naĉin integriše sa drugim tehnologijama u proizvodnji hrane. što bi bitno doprinelo povećanju bezbednosti hrane za milione stanovnika zemalja u razvoju. Oĉekivati bilo kakve druge rezultate od privatnih istraţivanja nije na svom mestu niti je to realno. Komisija Codex Alimentarius-a takoĊe razmatra obeleţavanje namirnica biotehnološkog porekla. objavljenom u martu 2000. gume. primena sredstava i postupaka biotehnologije za precizno karakterisanje sojeva za dobijanje namenskih starter kultura koje se mogu upotrebiti za fermentaciju hrane. što je podrazumevalo zabranu uvoza svih transgenih proizvoda (seme. koja je upravo osnovala ad hok meĊuvladino radno telo za namirnice koje potiĉu iz biotehnologije. namirnice. Dok za primenu i korišćenje tradicionalnih fermentacionih postupaka u obradi hrane kao izvora ovih komercijalno privlaĉnih proizvoda sa povišenom vrednošću postoje znatni potencijali. obeleţavanja i drugih vaţnih pitanja vezanih za GMO. meĊutim. MeĊutim. koga je EU donela 2000. Tehnologije rekombinantne DNA (RDNA) nude znaĉajne mogućnosti za poboljšanja efikasnosti u proizvodnji ovih komercijalno privlaĉnih supstanci i pomoćnih sredstava. Nije razborito oĉekivati da će privatne kompanije razvijati proizvode za opšte dobro. kao odgovarajuće za namirnice koje potiĉu iz biotehnologije ili za supstance unete u namirnice biotehnološkim metodima. hrana za ţivotinje) iz SAD u EU. posebno zemljama u razvoju. Kao i svaka nova tehnologija. šumarstvu i ribarstvu. kao što su npr. specifiĉnost i ĉistoću enzima primenljivih u obradi hrane. se koriste kao komponente hrane. U današnjem trenutku. U EU u primeni je princip prevencije u vezi GMO. FAO nastavlja da pomaţe svojim zemljama ĉlanicama. pruţa znaĉajne mogućnosti za poboljšanje kvaliteta i bezbednosti fermentisanih namirnica. Zajedno sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. godine tumaĉi 48 . da iskoriste pogodnosti koje potiĉu od primene biotehnologije u poljoprivredi. biotehnologija obezbeĊuje moćna sredstva za odrţiv razvoj poljoprivrede.Prema stavu FAO u vezi biotehnologije.. smernice ili preporuke. ribarstva i šumarstva. korišćenje prednosti koje transgene biljke pruţaju). Evropa sve više zaostaje za SAD u eksploataciji potencijalne koristi transgenih biljaka. 2001/18 EC i 2004/204 EC) samo su deo regulative kojom je definisana oblast prekograniĉnog kretanja. potrebno je obaviti enormna dijagnostiĉka istraţivanja za poboljšanje razumevanja tradicionalnih fermentacionih sistema i za efektivno korišćenje njihovih potencijala za dobijanje proizvod povišene upotrebne vrednosti. Ĉesti su primeri da evropske biotehnološke kompanije napuštaju Evropu i svoja istraţivanja lociraju u SAD ili Kanadu. aminokiseline i supstance za aromatizaciju. a proizvod koje one prave sluţe toj svrsi. ona se mora proceniti sa paţnjom. U kontekstu biotehnologija i GMO u EU je vaţan «beli papir o ispravnosti hrane». razvoj. kao i saglasnost postignuta februara 2000. dok drugi. Razlike su kulminirale uvoĊenjem moratorijuma na transgene biljke u junu 1999. Propisi (EC 1946/2003. EC 1830/2003. poljoprivrednih dobara i usluga. primena genetiĉki poboljšanih mikroorganizama u bioproizvodnji hrane je vrlo ograniĉena. Kompanije su zauzete stvaranjem novca. Ona potencijalno moţe kreirati mnoge korisne proizvode. u kome će eksperti koji su imenovani od vlada razvijati standarde. ni jedna od ovih prilika realno se ne moţe kratkoroĉno ostvariti u većini zemalja u razvoju. kao enzimi i mikroorganizmi. Nije verovatno da će genetiĉki poboljšani mikroorganizmi imati znaĉajniju ulogu u poboljšanju fermentacije hrane u zemljama u razvoju u bliskoj budućnosti. ali i mnoge nepredvidljive probleme. godine. kao i prehrambene industrije. u cilju upoznavanja potrošaĉa i omogućavanja da uĉine svrsishodan izbor. kao i u svim ostalim pratećim elementima (nauĉna istraţivanja. FAO je osnovao sekretarijat Codex Alimentarius komisije. ĉime se unapreĊuju procesi fermentacije. Ovaj spor je dospeo ĉak do Svetske Trgovinske organizacije (WTO).

ovde će biti istaknuti najvaţniji projekti kojima se obezbeĊuju pomenuti preduslovi za razvoj biotehnologije i proizvodnje hrane. istraţivaĉke jedinice. dileme o zdravstvenim efektima ovih organizama. predlog institucionalnih i finansijskih mera sa pregledom mogućih finansijskih modela za podsticaj. Dodatno će za svaku grupu projekata biti data projekcija potencijalnih korisnika i mogućnosti plasmana novih proizvoda i usluga ukljuĉujući korisnike dobara na domaćem trţištu. Republiku Srbiju i sliĉno. Od strane ili uz podršku FAO izraĊena je strategija primene savremene biotehnologije u proizvodnji hrane za potrebe mnogih nerazvijenih zemalja i zemalja u razvoju.7 PRIORITETI RAZVOJA Na bazi kratke analize postojećeg stanja i izvedene SWOT analize kao i na bazi dugogodišnjeg iskustva autora studije osnovni prioritetni pravci tehnološkog razvoja AP Vojvodine u oblasti biotehnologije i proizvodnje hrane sagledavaju se u sledećim oblastima: UnapreĊenje efikasnosti i obima poljoprivredne proizvodnje Optimizacija valorizacije produkata primarne poljoprivredne proizvodnje Osavremenjavanje i revitalizacija industrijskih kapaciteta prehrambene industrije Podrška planskom pokretanje MSP u agrobiznisu i proizvodnji hrane Osmišljavanje funkcionalnih franšiznih sistema baziranih na domaćim potencijalima U nastavku će svaki od apostrofiranih prioritenih razvojnih pravaca biti elaboriran kroz predlog potencijalnih projekata za koje će biti uporedo data analiza elemenata za svaku grupu prioritetnih projekata pilot proizvodnje ili sistemskih usluga. meĊutim. analiza njihovog uticaja na okolinu. nezaposleni i studenti i indirektne korisnike dobara i usluga ukljuĉujući AP Vojvodinu. direktne korisnike dobara i usluga kao što su MSP. Ovi programi su u sluĉaju nerazvijenih zemlja afriĉkog i azijskog kontrineta usmereni na rešavanje suštinskih problema obezbeĊenja nivoa poljoprivredne proizvodnje koji će obezbediti ishranu domaćeg stanovništva prevazilaţenjem problema suše ili otpornosti biljaka prema štetoĉinama kroz primenu već razvijenih genetski modifikovanih vrsta. klimatske uslove i geografski poloţaj koji su trenutno u odnosu na svoje potencijale nedovoljno iskorišćeni. U zemljama u razvoju strategije vezane za biotehnologiju se mahom odnose na primenu tradicionalnih ili osavremenjenih fermentacionih postupaka u proizvodnji i razradu uslova za razvoj savremenih istraţivanja iz oblasti biotehnologije u oblasti nauĉno-istraţivaĉkog rada. institute. 4. ukljuĉujući udeo i strukturu obradivog zemljišta. posebno treba da se bavi strategija razvoja poljoprivrede u Vojvodini. korisnike dobara na inostranom trţištu.1 UnapreĊenje efikasnosti i obima poljoprivredne proizvodnje Iako generalno unapreĊenje efikasnosti i obima poljoprivredne proizvodnje predstavlja dugoroĉan i kompleksan problem kojim se prvenstveno bavi strategija razvoja poljoprivrede Srbije i kojim. Univerzitet u Novom Sadu. Imajući u vidu ĉinjenicu da je osnovni razvojni potencijal Vojvodine u oblasti proizvodnje hrane upravo izvanredan sklop svih prirodnih resursa. a znajući da upotreba genetski modifikovanih organizama za sada izaziva burne društvene i moralne dileme u okviru ove studije autori su se ograniĉili na primenu tradicionalnih biotehnoloških metoda u proizvodnji hrane razmatrajući ih paralelno i ravnopravno sa ostalim prehrambenim tehnologijama sa ciljem definisanja osnovnih pravaca tehnološkog razvoja koji će u proizvodnji hrane obezbediti sveobuhvatan i ekonomski opravdan razvoj u Vojvodini kao regionu. start up preduzeća. Ovi projekti se prvenstveno odnose na: 49 . s obzirom na uslovljenost razvoja biotehnologije i proizvodnje hrane adekvatnim aktivnostima na unapreĊenju efikasnosti i obima poljoprivredne proizvodnje.se «de facto» kao ukidanje moratorijuma. procena mogućnosti povraćaja investicija i kriterijuma za evaluaciju projekata. industrijski sektor. 4. Ostaju. s obzirom na specifiĉnosti regiona Vojvodine. kriterijumi za investiranje.7.

odnosno proizvodnja hrane. osim u sluĉaju retkih izuzetaka. odgovarajuće tehniĉko tehnološke resurse. i revitalizaciju primene prirodnog stajskog Ċubriva ĉiji se dugogodišnji deficit negativno odrazio i na strukturu obradivog zemljišta. S aspekta uticaja na ţivotnu okolinu treba istaći da bi postepenim povećanjem broja savremenih poljoprivrednih gazdinstava rastao i udeo optimalno iskorišćenih i ureĊenih poljoprivrednih površina. tako i kvalitetom produkata i sledljivošću. ovaj proces se ne dešava planski. tehnološki i ekonomski opravdanim projektima kao i uz obavezu obezbeĊenja dela sopstvenih sredstava. meso) u cilju zadovoljenja uslova za konkurentnost proizvoda animalnog porekla na svetskim trţištima. MeĊutim. šumarstva i vodoprivrede i dodatnim podsticajnim merama u cilju stvaranja gazdinstava koja strukturom i veliĉinom obradivih površina i raspoloţivom agrotehnikom mogu planski i rentabilno da proizvode masovne strateške ratarske kulture uz istovremeno podizanje nivoa proseĉnih prinosa ĉime se obezbeĊuje bolja iskorišćenost obradivih površina kao prirodnog resursa. S obzirom na širinu ovog poduhvata obezbeĊenje sredstava za njegovu realizaciju bi se moralo sagledati višestrano kako kroz izvore poljoprivrednih budţeta republike odnosno pokrajine. tako i na evropskom i svetskom trţištu uz obezbeĊenje preduslova da iste kriterijume zadovolji i preraĊivaĉka industrija. Uspešna realizacija navedenih projekata mora se planski podstaći putem formiranja i finansiranja multidisciplinarnih timova struĉnjaka pedološke. Isti tim trebalo bi da propiše i kriterijume definisanja prioriteta za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za realizaciju navedenih projekata. distribucionih i preraĊivaĉkih kapaciteta za pojedine vrste proizvoda. tako i kroz dugoroĉno kontaktiranje stranih investitora. hibrida.- Ukrupnjavanje gazdinstava u skladu sa strategijom Republiĉkog ministarstva poljoprivrede. optimalne kapacitete. precizirali potencijalne lokacije. Po ostvarenju odgovarajuće kvote sredstava treba da sledi raspisivanje konkursa za korišćenje istih prema unapred definisanim kriterijumima za ostvarivanje prioriteta korišćenja. banaka i drugih instrumenata finasijske podrške. dok bi porast stoĉarske proizvodnje obezbedio. Realizacija ove grupe projekata bi. odnosno rasa. tehnološke i agroekonomske struke koji bi za svaki od navedenih projekata i proizilazeće potprojekte za odgovarajuće biljne odnosno ţivotinjske vrste. uz investiranje na bazi sopstvenih sredstava preduzetnika u poljoprivredi kao i na bazi mera podrške koje obezbeĊuje Ministarstvo poljoprivrede već delom realizuju. rezultirala direktnim i indirektnim koristima kod velikog broja privrednih subjekata: Primarni korisnici proizvedenih dobara na domaćem trţištu bili bi upravo pogoni prehrambene industrije za koje bi bila obezbeĊena dovoljna koliĉina sirovina iz primarne poljoprivredne proizvodnje uz uniformnost kvaliteta proizvedenih koliĉina. - - Navedeni projekti se od strane pojedinih privrednih subjekata. Dalji preduslov za realizaciju ove grupe projekata jeste obezbeĊenje instrumenata prihvatljive finansijske podrške za njihovo sprovoĊenje. ali i u zavisnosti od blizine i raspoloţivosti skladišnih. ali i uz obavezu korisnika da sredstva upotrebe upravo prema unapred definisanim. već je voĊen sopstvenim. mogućnost uspostavljanja 50 . Osnivanje novih ili ureĊenje postojećih višegodišnjih zasada voća i groţĊa i ulaganje u masovnu rentabilnu proizvodnju povrća za potrebe industrijske prerade na lokacijama koje su pravilno odabrane u zavisnosti od mikroklimata i karakteristika zemljišta. Osnivanje novih ili revitalizacija i osavremenjavanje postojećih farmi za uzgoj ţivotinjskih vrsta uz implementaciju savremenih tehniĉkih rešenja u uzgoju ţivotinja koja treba da ostvare odgovarajuću rentabilnost proizvodnje i uspostavljanje sistema sledljivosti u odnosu na inpute (hrana. pored ostalog. agronomske. agrotehniĉke. Na ovaj naĉin postepeno bi se povećavao broj gazdinstava u svakoj od navedenih grana primarne poljoprivredne proizvodnje koja. poreklo) i proizvode (mleko. savremenu tehnologiju i sve druge elemente koje mora da zadovolji savremeno poljoprivredno gazdinstvo. pored toga što je preduslov suštinski uspešnog tehnološkog razvoja u oblasti proizvodnje hrane. znanjima svakog preduzetnika i zasnovan na trenutnim liĉnim procenama bez dugoroĉnog sagledavanja potreba sa aspekta integrisanog delovanja poljoprivredne proizvodnje i preraĊivaĉkih kapaciteta. odnosno površine. kako rentabilnošću proizvodnje. mogu biti konkurentna kako na domaćem. lekovi. jaja. optimalnu strukturu sorti. ĉesto ograniĉenim.

- - 4. tako i za skladišno distributivne kapacitete za voće i povrće. tako posebno na inostranom trţištu postaju roba prepoznatljivog kvaliteta koja moţe da ostvari optimalan nivo cene. Indirektni korisnici bi kroz finansiranje izrade projekata i biznis planova za ovu grupu mera bili nauĉni radnici i struĉnjaci iz instituta i istraţivaĉkih jedinica pri Univerzitetu i šire.2 Optimizacija valorizacije produkata primarne poljoprivredne proizvodnje Prijem poljoprivrednih proizvoda u skladišne prostore je gotovo nezavisno od kulture najslabija karika u lancu proizvodnje.7. kao i negativne posledice koje donosi odsustvo razvrstavanja sa ekonomskog aspekta. Dodatno povećana produkcija bi postepeno rezultirala i povećanjem trţnih viškova ovih produkata koji bi se mogli ponuditi na inostranom trţištu sa pozitivnim uticajem na planirane kvote za proizvodnju pojedinih poljoprivrednih produkata u trenutku budućeg ulaska u EU. cene koje obezbeĊuju konkurentnost na inostranom trţištu. kako poljoprivrednih proizvoĊaĉa. primarni poljoprivredni proizvodi se grupišu u lotove odreĊenog. s obzirom na dosadašnje odsustvo razvrstavanja poljoprivrednih proizvoda u prijemu proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje neophodna vrlo široka edukacija. kao i veći individualni poljoprivredni proizvoĊaĉi koji bi pored inicijalnih finansijskih sredstava kao osnovnu korist imali na raspolaganju i projekte za realizaciju ulaganja izraĊene u skladu sa najsavremenijim principima poslovanja. Stoga je u oblasti biljne proizvodnje jedan od prioritetnih projekata opremanje i osposobljavanje skladišnih prostora za poslove razvrstavanja produkata primarne poljoprivredne proizvodnje po kvalitetu u cilju optimizacije iskorišćenja istih u daljim trţišnim tokovima i preradi i jaĉanja delatnosti otkupa. Usled odsustva razvrstavanja. praktiĉno kompletna proizvedena. uz stvaranje preduslova za uspešnu i konkurentnu finalizaciju u prehrambenoj industriji i mogućnost konkurentnosti u izvozu doneli bi dugoroĉnu korist društvenoj zajednici i budţetima pokrajine i republike u celini.sledljivosti u kompletnom lancu ishrane. usled ĉega se za ovakve proizvode na svetskim trţištima moţe ostvariti cena samo na nivou trenutne osnovne minimalne cene. tako i voća i povrća. Dodatno je. Primenom odgovarajućeg postupka razvrstavanja u skladu sa validnim efikasnim kriterijumima. Pored dodatnog tehniĉkog opremanja skladišnih prostora (silosa. prometa i prerade kako ratarskih kultura. odnosno uskladištena koliĉina primarnih poljoprivrednih proizvoda postaje anonimna masa kod koje se na trţištu roba ne moţe garantovati minimalan kvalitet gotovo ni po jednom od relevantnih parametara. Treba istaći da i kod ovih projekata odluku o 51 . Konaĉno. odnosno hladnjaĉa) neophodno je u njima opremiti adekvatne prijemne laboratorije koje omogućuju ispitivanje i klasifikaciju proizvoda pre njihovog prijema u skladište i fiziĉkog spajanja sa masom uskladištene robe nakon ĉega je efikasno razdvajanje praktiĉno nemoguće. Za potrebe realizacije ove grupe projekata neophodno je definisati uslove tehniĉke opremljenosti skladišta za razvrstavanje i prijemnih laboratorija za svaku od kultura te kroz podsticajna sredstva i kredite omogućiti realizaciju opremanja uz uslovljavanje potpune aplikacije ostvarenih sredstava za sveobuhvatno razvrstavanje poljoprivrednih proizvoda u praksi. mogućnost optimizacije iskorišćenja namenskog kvaliteta sirovina i niz drugih. povećani obim poljoprivredne proizvodnje. Treba imati u vidu da za sve navedene proizvode već postoje inicijalni kapaciteti koji se uz relativno manje dorade mogu tehniĉki opremiti tako da se omogući uspešno razvrstavanje i optimalna valorizacija produkata primarne poljoprivredne proizvodnje. razvrstavanja. najvećim delom vlasnici privatizovanih poljoprivrednih dobara. farmi i kombinata. parametralno definisanog nivoa kvaliteta. skladištenja i distribucije primarnih poljoprivrednih proizvoda kao nezavisne delatnosti u prehrambenoj industriji i to kako za skladišne kapacitete za masovne zrnaste kulture. mogućnost dugoroĉnog planiranja i ugovaranja nabavke sirovina. Širenje mreţe savremenih poljoprivrednih gazdinstava obezbedilo bi i prevazilaţenje razloga koji uzrokuju nemogućnost (kod proizvoda animalnog porekla) ili teškoće i neisplativost (kod proizvoda biljnog porekla) plasmana viškova primarnih poljoprivrednih proizvoda ili finalizovanih prehrambenih proizvoda na meĊunarodno trţište. Direktni korisnici koji bi imali koristi od realizacije ove grupe projekata jesu preduzetnici u poljoprivredi. posebno vezano za aspekte koristi koje iz razvrstavanja proizvoda proizilaze. tako i skladištara. ĉime kako na domaćem.

Odsustvo razvrstavanja poljoprivrednih kultura po kvalitetu je u prošlosti kroz mnogobrojne primere kao posledicu imalo gubitke koji su ostvareni prilikom izvoza ovih roba (naprimer pšenice koja je uvek izvoţena po vrlo niskim cenama). Primeri projekata iz ove grupe se odnose na: automatizaciju mlinova osavremenjavanje ili izgradnju pogona za trajne pekarske proizvode osavremenjavanje linija za konzervisanje voća i povrća osavremenjavanje i ukrupnjavanje pogona za primarnu preradu mesa 52 . smanjenje uĉešća radne snage u ceni proizvoda i uz maksimalnu standardizaciju proizvodnog procesa i kvaliteta proizvoda tako da se cenovno i nivoom kvaliteta i bezbednosti proizvoda postigne konkurentnost na svetskom trţištu hrane. Prema statistiĉkim podacima sa svetskih berzi svakih 0. odnosno prehrambena industrija koja bi na taj naĉin obezbedila sirovinu za dobijanje uniformnog. godine proseĉan sadrţaj proteina bio je oko 12. U oblasti animalne proizvodnje isti trend i uporedivi efekti vezani za potencijalne korisnike treba da se obezbede kroz projekat sa sliĉnim elementima vezan za ukrupnjavanja i osvremenjavanja klaniĉnih i mlekopreraĊivaĉikih kapaciteta koji bi imali uĉinak koji obezbeĊuje rentabilnost proizvodnje i poslovali u skladu sa najsvremenijim normama vezanim za sledljivost u lancu ishrane i upravljanje bezbednošću prehrambenih proizvoda animalnog porekla. Da je tokom ţetve na 1. Putem realizacije ovih projekata funkcije skladištenja i klasifikacije poljoprivrednih proizvoda bi se postepeno funkcionalno odvojile od preraĊivaĉkih kapaciteta kao zasebne visokoprofitabilne delatnosti kao što je to sluĉaj u razvijenim zemljama. a sa povećanjem proizvedenih koliĉina koja bi proistekla iz realizacije projekata obrazloţenih u prethodnom poglavlju ove vrednosti bi se dodatno uvećale.3 Osavremenjavanje i revitalizacija industrijskih kapaciteta prehrambene industrije S obzirom na opštu tehniĉko-tehnološku zaostalost i nizak stepen automatizacije u pogonima za produkte sa masovnom proizvodnjom (mlinski proizvodi.5 %. odnosno istraţivaĉki centri u sklopu Novosadskog univerziteta i šire kako kroz uĉešće struĉnjaka u timovima koji bi ovim projektima dali struĉnu podršku. te gotovo da i nije potrebno isticati opštu korist za našu zemlju.7. godine. sa sadrţajem proteina preko 14 % raspolagalo bi se sa preko 200. poljoprivrednih proizvoda definisanog nivoa kvaliteta. koliko je prema navedenim ispitivanjima bilo. pogona visokog kapaciteta koji će omogućiti da se prerada odvija uz maksimalnu automatizaciju procesa. posebno kad je u pitanju voće i povrće bili i veliki trgovinski lanci u okviru kojih bi prodaja klasifikovanih. ili gde nema uslovnih postojećih za izgradnju novih. a posebno za Vojvodinu kao najvaţniji agrarni region koja proizilazi iz mogućnosti postizanja optimalnih cena na meĊunarodnom trţištu. planski projektovanog kvaliteta finalnih proizvoda uz mogućnosti potraţivanja sirovine znaĉajno razliĉitog nivoa cene u zavisnosti od kvaliteta u skladu sa njenom namenom. pekarski proizvodi. Korisnici dobara.5 %. bi pored preraĊivaĉke industrije. u rodu pšenice 2006. Naime.5 miliona t proizvedene pšenice odvojeno 15 % pšenice. tako i kroz organizovanu podršku radu prijemnih laboratorija. 4. pouzdano zdravstveno bezbednih proizvoda postepeno potisnula sistem prodaje ove grupe proizvoda na zelenim i kvantaškim pijacama koje su velikim delom u zoni sive ekonomije. Radi ilustracije reda veliĉine gubitka. prema laboratorijskim ispitivanjima koja su u okviru informacije o kvalitetu vojvoĊanske pšenice izraĊene na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. U realizaciji ove grupe projekata znaĉajno mesto bi zauzeli i instituti.tome šta je potrebno da bi se skladišta opremila i kvalifikovala za dodelu sredstava za ove namene treba prepustiti posebno formiranim struĉnim timovima sastavljenim od vodećih struĉnjaka za pojedine kulture. bili bi sami preraĊivaĉi. U tom smislu primarni korisnici dobara.1% proteina više u pšenici vredi oko 1$/t više. te bi sledstveno tome vrednost uskladištene pšenice bila za blizu 5 miliona € veća nego što je to trenutno sluĉaj bez razvrstavanja. standardizovanog. na odgovarajući naĉin deklarisanih. Sliĉna kalkulacija bi se mogla izvesti za sve zrnaste kulture. odnosno dobiti koja se postupkom razvrstavanja moţe ostvariti istaći ćemo samo kalkulaciju koja se odnosi na realne potencijale koji su se mogli ostvariti razvrstavanjem pšenice roda 2006. konzervirano voće i povrće) sledeća grupa prioritetnih projekata se odnosi na obezbeĊenje sredstava za revitalizaciju i osavremenjavanje.000 t pšenice proseĉnog sadrţaja proteina 14.

U javnim pozivima treba precizno definisati sadrţaj projektne dokumentacije koja mora da sadrţi realne. neminovno vrlo skoro pojaviti i našem trţištu. Realizaciji ove grupe projekata treba pristupiti tako što će se iz višestrukih izvora (budţeti. tehniĉki manje spremnih preduzeća i onih preduzeća kod kojih ne bude dovoljno inicijative i svesti u ovom pravcu. Kada je u pitanju izvoz proizvoda sa masovnom potrošnjom koji su predmet ove grupe projekata. Zbog toga je kod gotovo svih pogona trenutno iskorišćenje kapaciteta daleko ispod instalisanog.7. Za potrebe ocene pristigle projektne dokumentacije i rangiranje projekata po prioritetu treba formirati ekspertske timove sastavljene od vodećih struĉnjaka za pojedine tehnologije. Nakon toga bi se raspisali javni pozivi za prijavu projekata za ostvarivanje prava na korišćenje ovih sredstava od strane postojećih pogona ili eventualno novih pogona uz uslov znaĉajnog udela sopstvenih sredstava podnosioca zahteva. Osnovni problem u ovom razvojnom pravcu jeste što su preduzetniĉki poduhvati mahom prepušteni liĉnoj inicijativi nedovoljno struĉnih pojedinaca što rezultira velikim procentom neuspelih i delimiĉno neuspelih investicija.U svakoj od navedenih oblasti su postojeći preraĊivaĉki pogoni takvih ukupnih kapaciteta da daleko prevazilaze kako potrebe domaćeg trţišta. Realizacija ove grupe projekata predstavlja suštinski preduslov opstanka domaće prerade u oblasti proizvodnje hrane sa masovnom potrošnjom. strani investitori i fondovi. 4. neminovno propasti. tradicionalnih. biti da pokleknu pod udarom daleko konkurentnijih velikih proizvoĊaĉa iz razvijenih zemalja. a posebno kroz proces otvaranja trţišta prema Evropskoj Uniji. tako i raspoloţive. tehnološkog osvremenjavanja i automatizacije pogona za finalizaciju prehrambenih proizvoda sa masovnom potrošnjom. što je potvrdila i realnost restrukturacije proizvodnje u zemljama koje su kroz ovaj deo tranzicionih procesa već prošle. ĉak i za one koji opstanu u uslovima nelojalne konkurencije na domaćem trţištu. bez obzira na deklarativno nastojanje da njihov plasman na svetsko trţište zameni izvoz nepreraĊenih proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje. koji će se kroz ulazak velikih trgovinskih lanaca. ali i kroz mogućnost angaţovanja od strane privrednih subjekata prilikom same izrade projekata. proizvodnja hrane sa velikom raspoloţivom paletom najraznovrsnijih specijalnih. a postojanje nelojalne konkurencije i veštaĉkog obaranja cena na domaćem trţištu. Stoga u realizaciju ove grupe projekata treba krenuti sa svešću da će se kroz njih jednom broju preduzeća omogućiti opstanak i u sadašnjim uslovima i u budućim uslovima konkurencije preduzeća iz razvijenih zemlja koji će kroz proces pripajanja Evropskoj Uniji neminovno nastupiti. S obzirom na to da će projekti podrazumevati osavremenjavanje opreme i tehnoloških procesa. 53 . senzorno i nutritivno karakteristiĉnih proizvoda pruţa ĉitavu lepezu mogućnosti razvoja u oblasti pokretanja malih i srednjih preduzeća.4 Podrška planskom pokretanje MSP u agrobiznisu i proizvodnji hrane Za razliku od potrebe ukrupnjavanja. budućnost preduzeća će. kompletan program će dati znaĉajan doprinos i sa aspekta zaštite okoline. Ukoliko se ovakvi koraci. Realizacija ove grupe projekata će rezultirati postepenim osavremenjavanjem i podizanjem nivoa kapaciteta i njihove iskorišćenosti za jedan broj preduzeća koja u ovoj oblasti budu imala adekvatnu inicijativu. Instituti i istraţivaĉke jedinice imaće indirektnu korist od ovih projekata kroz ukljuĉivanje struĉnjaka u timove za vrednovanje projekata.) obezbediti podsticajna ili povoljna kreditna sredstva za njihovu realizaciju. gotovo sve pogone dovodi na nivo poslovnih efekata koji omogućuje samo prividno oĉuvanje proste egzistencije. uz ukljuĉivanje eksperata iz inostranstva ukoliko to bude bilo moguće. dok će jedan broj. pogoni koji koriste zastarele tehnologije koje zagaĊuju ţivotnu okolinu će postepeno propadati. a posebno mikro porodiĉnih preduzeća specijalizovanih za proizvodnju odreĊene karakteristiĉne palete proizvoda. koji kao jedan od elemenata imaju i unapreĊen nivo zaštite ţivotne okoline. banke i dr. kroz mere strategije tehnološkog razvoja. ova nastojanja neće uroditi plodom sve dok domaća preraĊivaĉka industrija po svim performansama ne bude konkurentna u odnosu na postojeće ponuĊaĉe na evropskom i svetskom trţištu. izvodljive tehniĉko tehnološke projekte sa taĉno definisanim cenama i odabranim isporuĉiocima opreme. ili pak od strane samih preduzeća ne realizuju. pa ĉak i potencijalno raspoloţive koliĉine osnovnih sirovina iz domaće poljoprivredne proizvodnje.

pregled mogućih grantova i donacija i sliĉno. Sa aspekta potrebnih finansijskih mera neophodno je iz budţeta obezbediti finansiranje izrade inicijalne ponude tipskih. S obzirom da bi se na ovaj naĉin u oblasti proizvodnje hrane i klasiĉne biotehnologije iniciralo preduzetništvo na bazi planski osmišljenih projekata koji bi bili izraĊeni tako da obezbede poštovanje svih normi zaštite ţivotne okoline. ovakav naĉin iniciranja preduzetništva bi dao pozitivan doprinos i u ovoj oblasti. sagledava se kroz formiranje svojevrsnog centra za transfer koji bi obezbedio funkcionalno multidisciplinarno povezivanje nauke.) gajenje i prerada visokoiskoristivih. kunići. turistiĉki ribnjaci farme sa proizvodnjom energije za sopstvene potrebe iz odrţivih izvora Mogućnost uspešne inicijacije ovih. ali i brojnih dodatnih programa. u toku odreĊenog vremenskog perioda. Ne treba izostaviti da bi se u okviru ponude koja prati predmetne projekte morale naći i usluge koje obezbeĊuju efikasan start preduzeća. struke i potencijalnih preduzetnika. sliva u budţet.. tako da se obezbedi da programi budu usklaĊeni sa investicionom moći njihovih potencijalnih realizatora. instrukcije za otvaranje preduzeća bez potrebe lutanja preduzetnika u mreţi administrativnih zahteva koje treba ispuniti. uljana repica. potenciranje preduzetništva i poslovno povezivanje svih subjekata ĉije je uĉešće neophodno za uspešan start-up preduzeća obezbedilo podizanje nivoa preduzetniĉkog duha i broja uspešnih preduzetniĉkih inicijativa u oblasti biotehnologije i proizvodnje hrane treba sagledati u sklopu Univerziteta u Novom Sadu i institucija u sklopu Univerziteta ĉime bi se obezbedio nivo struĉnosti koji garantuje mogućnost angaţovanja svih vodećih snaga i najnaprednijih ideja u izradi ponude mogućih projekata. puţevi) gajenje i prerada peĉuraka proizvodnja gotovih i polugotovih jela baziranih na tradicionalnim receptima proizvodnja kiselih testa u prahu proizvodnja specijalnih vrsta sirćeta proizvodnja gotovih smeša za pekarske proizvode proizvodnja mešavina aditiva za prehrambene proizvode proizvodnja zaĉina i ĉajeva proizvodno turistiĉke farme (etno farme) . ponudu najatraktivnijih kreditnih aranţmana. Treba istaći da je u ovom sluĉaju moguće i planiranje potpunog povrata.Rešenje ovog problema i adekvatna inicijacija ovog razvojnog pravca u oblasti proizvodnje hrane i klasiĉne biotehnologije se sagledava kroz povezivanje istraţivaĉkih institucija i struĉnih kadrova potrebnih za podršku pokretanju biznisa u novim ili revitalizaciji i osavremenjavanju biznisa u postojećim malim i srednjim preduzećima putem definisanja aktuelnih proizvodnih programa na bazi savremenih nauĉnih i struĉnih saznanja i iskustava iz sveta.seoska domaćinstva. malo zastupljenih ţivotinjskih vrsta (nojevi. Ovakav centar za transfer tehnologija koji bi kroz izradu model projekata. pa ĉak i proširenje inicijalnih sredstava kroz ukljuĉivanje obaveze da se deo sredstava ostvaren kroz eksploataciju projekata u privredi. amarantus) proizvodnja i prerada nekonvencionalnih uljanih kultura (tikva. Potom sledi razrada kompletnih programa podrške pokretanju istih uz analizu i rangiranje nivoa ulaganja. spelta. model projekata koji bi kroz njihov plasman potencijalnim preduzetnicima obezbedili buduće samofinansiranje ovakve institucije. kukuruzna klica. nutrije. 54 . U nastavku će biti nabrojani samo najaktuelniji programi za koje sigurno postoje i investitori i potencijali na domaćem i stranom trţištu: eko farme (organska proizvodnja) proizvodnja tradicionalnih i specijalnih mlinskih proizvoda proizvodnja tradicionalnih i specijalnih konzervisanih proizvoda od voća i povrća proizvodnja tradicionalnog biofermentisanog povrća proizvodnja tradicionalne i specijalne testenine proizvodnja tradicionalnih i specijalnih kolaĉa proizvodnja tradicionalno izraĊenih kora za pite i gibanice i na njima baziranih proizvoda proizvodnja tradicionalnih vina proizvodnja tradicionalnih ţestokih pića proizvodnja tradicionalnih mesnih preraĊevina proizvodnja tradicionalnih mleĉnih proizvoda proizvodnja i prerada alternativnih ţita (heljda.. seoski turizam.

a s druge strane koordinirana aktivnost multidisciplinarnog tima struĉnjaka razliĉitog profila od tehnologa. 4. interesantnih aktivnosti. pogona za preradu povrća i voća koji nudi standardizovan asortiman povrća i voća za dekorisanje proizvoda i pogona za preradu ulja koji nudi asortiman dresinga i preliva. usmerena na projekte koji će kroz iniciranje distributivnih lanaca omogućiti zapošljavanje i aktivaciju velikog broja problematiĉnih struktura trenutno nezaposlenih radno sposobnih ljudi. graĊevinaca. franšizni sistem distribucije poslastica na bazi sladoleda baziran na centralizovanom pogonu za proizvodnju standardizovane osnovne vrste sladoleda i konditorskom pogonu koji proizvodi nadeve i elemente za dekoraciju u distributivnim objektima. ĉime bi se doprinelo podizanju nivoa preduzetniĉkog duha u inovativnosti kod naprednih mladih kadrova. ili ĉak iskljuĉivo. isporuĉilaca tipske opreme i niza drugih. Pri tome treba voditi raĉuna o tome da sredstva budu prvenstveno. prerade mesa koja nudi atraktivan visokokvalitetan asortiman preraĊevina od mesa. timova koji se bave ureĊenjem enterijera. tako i kroz start up-e novih preduzeća. prvenstveno za njih. institucionalno i proizvodno pokretanje franšiznih sistema koji bi podršku imali u centralizovanoj. peĉenih na tradicionalan naĉin. ekipa za istraţivanje trţišta. isporuĉilaca transportnih vozila. S obzirom da bi centar za transfer koji bi bio nosilac navedenih aktivnosti bio lociran u sklopu institucija Novosadskog univerziteta. Primeri ovakvih franšiznih sistema bi mogli biti: Franšizni sistem mini pekara – mleĉnih restorana – restorana brze hrane baziran na centralnim pogonima pekare za delimiĉno finalizovane pekarske i brašneno-konditorske proizvode. mlekare koja proizvodi atraktivan asortiman ponude mleĉnih proizvoda.5 Funkcionalni franšizni sistemi bazirani na domaćim potencijalima Dodatno rešenje pitanja mogućnosti zapošljavanja struĉno nekvalifikovane i investiciono manje sposobne strukture nezaposlenih uz istovremeno uspešno iniciranje visoko automatizovanih. Kako bi se ovakav sklop potrebnih subjekata inicirao potrebno je kroz podsticajna sredstva iz budţeta ili kroz finansiranje izrade inicijalnih idejnih rešenja stvoriti preduslove za aktiviranje ozbiljnih investitora u pravcu realizacije ovakvih. tehnološki savremenih pogona sagledava se kroz osmišljavanje. franšizni sistem distribucije pizza proizvoda baziran na centralizovanom pogonu za proizvodnju delimiĉno finalizovanih podloga za pizze standardizovanog kvaliteta. preko struĉnjaka za marketing. doprinela i konkurentnosti dobijenih proizvoda na probirljivim i visokozahtevnim trţištima Evropske Unije. većem broju nezaposlenih prihvatljiva ulaganja. 55 . dizajnera. franšizni sistem distribucije jela na bazi testenine baziran na pogonu za proizvodnju instant ili prethodno kuvane testenine delimiĉno finalizovane industrijski i sa definisanim standardizovanim naĉinom konaĉne finalizacije. Dodatna sredstva za iniciranje samozapošljavanja u ovoj delatnosti mogla bi se ostvariti preko fonda za zapošljavanje i domaćih i stranih finansijskih struktura koje daju podsticajna sredstva za rešavanje problema nezaposlenosti. Da bi se ovakvi i sliĉni sistemi pokrenuli neophodna je sa jedne strane inicijativa jakih investitora koji su spremni da investiraju u savremene centralne pogone. a u pojedinim sluĉajevima i kroz inicijativu nezaposlenih ili onih koji su postali tehnološki višak.Dodatno treba naglasiti da bi implementacija svih zahteva vezanih za bezbednost hrane u projekte koji bi bili ponuĊeni potencijalnim preduzetnicima. struĉnjaka za ambalaţu. otvorila bi se i perspektiva najšireg ukljuĉivanja studenata u realizaciju predmetnih projekata. Potencijalni korisnici ove vrste projekata. rentabilnoj proizvodnji regionalno karakteristiĉnih i prihvaćenih proizvoda uz njihov plasman kroz franšizne objekte koji bi se mogli pokrenuti i opremiti uz niska. franšizni sistem ugostiteljskih objekata sa etno obeleţjem lociranih prvenstveno na lokacijama atraktivnim sa aspekta tranzitnog turizma.7. odnosno usluga koje iza njih stoje sagledavaju se kako meĊu postojećim MSP.

odnosno kako da Vojvodina. u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima. koje su već postale ĉlanice EU. ekonomiju zasnovanu na znanju. a posebno meĊu republikama bivše zajedniĉke drţave. distributivni punktovi mogli zaţiveti i širom regiona. telekomunikacija. obuka i praćenje korišćenja metoda protiv zagaĊivanja u vezi sa poljoprivrednim inputima. Pored toga. ĉime bi se. Od osnovnih razvojnih prioriteta AP Vojvodine istiĉemo. naĉina skladištenja i plasmana. dodatne mogućnosti zapošljavanja i opšteg prosperiteta. 56 . ne samo kao politiku stvaranja ljudskog kapitala i novih znanja. kljuĉni faktor privrednog (i ekonomskog) rasta svake moderne privrede. snabdevanja vodom. To bi posebno podrazumevalo: (1) (2) (3) (4) (5) (6) razvoj privatnih farmi i distributivnih kanala.8 ZAKLJUĈAK Nastavak pregovora o stabilizaciji i pridruţivanju EU znaĉiće za Srbiju (i Vojvodinu) podršku modernizaciji i rekonstrukciji poljoprivrednog i agroindustrijskog sektora. pre svih. razvijanje saradnje u oblasti zdravlja ţivotinja i biljaka u vidu pomoći za obrazovanje i organizovanje kontrole sa ciljem postepenog usklaĊivanja sa standardima EU. Zato je potrebno definisati novu politiku obrazovanja. naime. Jedan od elemenata ovih sistema svakako treba da bude njihova zasnovanost na domaćim potencijalima i regionalnoj tradiciji ĉime bi se izbeglo da isti budu samo manje ili više uspešne kopije franšiznih sistema koji postoje u svetu. već i kao deo ukupne razvojne strategije i politike. 4. potrebno je rešiti pitanje kako se u oblasti istraţivanja i razvoja mogu dostići standardi zemalja u tranziciji. ispoštuje zahteve iz Lisabonske dekleracije u vezi većeg ulaganja u obrazovni i nauĉno-istraţivaĉki rad i razvoj novih tehnologija. povećanje produktivnosti i kvaliteta korišćenjem odgovarajućih metoda i proizvoda. informacione tehnologije).Treba istaći da bi s obzirom na tradicionalnu povezanost u regionu. Na bazi ovih opštih smernica izvedeni su i elaborirani osnovni prioritetni pravci tehnološkog razvoja AP Vojvodine u oblasti biotehnologije i proizvodnje hrane u sledećim oblastima: UnapreĊenje efikasnosti i obima poljoprivredne proizvodnje Optimizacija valorizacije produkata primarne poljoprivredne proizvodnje Osavremenjavanje i revitalizacija industrijskih kapaciteta prehrambene industrije Podrška planskom pokretanje MSP u agrobiznisu i proizvodnji hrane Osmišljavanje funkcionalnih franšiznih sistema baziranih na domaćim potencijalima. po ugledu na velike franšizne sisteme u svetu pojavila i potreba otvaranja novih centralnih pogona. modernizacija ruralne infrastrukture (transporta. razvoj i modernizacija preraĊivaĉkih firmi i njihovih metoda prerade i plasmana unapreĊenjem industrijske saradnje i razmene znanja u oblasti poljoprivrede. Od svih razvojnih prednosti Vojvodina ima najveći potencijal u ljudskom faktoru. Aktivna primena znanja je.

FAO 2001 15.afic. FAO Report. Studija za potrebe Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine. Working paper. 31.03. S. Lukić R. Status of Agricultural Biotechnology and Biosafety in Selected Countries of the Balkans. 2006 9. http://www. 2001. M. Food Biotechnology: Food.: Oparse mopa.: Global farming system study: Challanges and Priorities to 2030. radna verzija. Fortin G. Spring Printempts.harvard. Beograd. to the council and to the European economic and social committee: Life sciences and biotechnology – a strategy for Europe. Agrarni program osnove razvoja sela. Dodić S. FAO. Nacionalna strategija privrednog razvoja Srbije za period 2006-2012.. godine 5.. 2001.. Tojagić S. Milanović S. Izvršno veće AP Vojvodine. revised March 2005. D.: PreraĊivaĉki potencijali u prehrambenoj industriji AP Vojvodine. Dani. Official journal of the European Union. 2003 8. tehnološki fakultet.. Pejin D. Statitiĉki godišnjak SRJ.M.2006 16.2006 57 .. 2001 10. progress report and future orientations. 2006 6...eu – strategy of EU in biotechnology and life science 4. Council regulation (EC) No 510/2006 The protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products. Dixon J. Lindsey. godine. Pajin B.. the Caucasus and Moldova. 31. Beograd.. Communication from the commission to the European parliament.edu/droderick/papers. Novi Sad. Petrović Lj.4. 2005. Official journal of the European Union. Com(2003) 96 11. http://ksghome. www. Who Benefits from Biotechnology? By Michael Duffy. Council regulation (EC) No 509/2006 Agricultural products and foodstuffs as traditional specialities guaranteed. 102-106 13.: Application of Biotechnology in food production in Canada. Dimić E. Iowa State University Presented at the American Seed Trade Association meeting December 5-7. Vraĉar Lj. 2003 12. Gibbon. Stubovi kulture. FAO statement on biotechnology 2. Chicago. Mastilović J.. a communication guide to improving and understanding biotechnology.. IL 3.03.html 7. Ricardo Hausmann and Andes Velaseo: Growth Diagnostics. Rodrick.org 14.europa. poljoprivrede i prehrambene industrije Autonomne Pokrajine Vojvodine.9 LITERATURA 1. Gulliver A. Ferbencks.

Identifikovanje barijera za praktiĉnu primenu i razvoj savremenih komercijalnih energetski efikasnih tehnologija i sintetizovanje mera energetske politike ukljuĉujući mehanizme razvoja trţišta za neophodan razvoj i iskorišćenje potencijala obnovljivih energetskih izvora i povećanja energetske efikasnosti u Vojvodini. AP Vojvodina mora uĉiniti znaĉajne napore ka promociji i iskorišćenju obnovljivih izvora energije i povećanju energetske efikasnosti u svim energetskim sektorima. servisa i proizvodnje za potrebe povećanja energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije u Vojvodini. smanjenja negativnog uticaja na okolinu iz proizvodnje i korišćenja energije i radi doprinosa globalnim naporima smanjenja efekata staklene bašte. tehnologije decentralizovane proizvodnje elektriĉne i toplotne energije na bazi prirodnog gasa i tehnologije malih i mini hidroelektrana). OSNOVNI PRAVCI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA AP VOJVODINE ZA OBLAST ENERGETSKE EFIKASNOSTI I OBNOVLJIVOG IZVORA ENERGIJE UVOD Za obezbeĊivanje energetske sigurnosti i ekonomske konkuretnosti. ObezbeĊivanje mehanizama podrške na polju promocije i razvoja obnovljivih izvora energije koji zadovoljavaju tehniĉke standarde u Vojvodini. U okviru ovog prioriteta treba posebno istaći i promociju programa novih energetski efikasnijih tehnologija i ekološki prihvatljivijih tehnologija (nove tehnologije sagorevanja uglja.5. Promovisanje energetski efikasnih tehnologija i usavršavanje postojećih u cilju povećanja njihovih energetskih efikasnosti. posebno na malim rekama). Analiza trenutne situacije u svim energetskim sektorima i predlaganje tehniĉkih i netehniĉkih mera za postizanje zadatih ciljeva Strategije na teritoriji Vojvodine. 2) Racionalna upotreba i povećanje energetske efikasnosti. Ovaj prioritet obuhvata ciljno i sektorski usmerene programe za racionalnu upotrebu kvalitetenih energenata u okviru programa za supstituciju elektriĉne energije za toplotne energetske usluge u zgradarstvu. posebne programe za povećanje energetske efikasnosti. sa ciljem da se po toj osnovi smanji potrošnja kvalitetnih uvoznih energenata i ostvari dodatna proizvodnja elektriĉne i toplotne energije sa znaĉajno smanjenim negativnim uticajem na ţivotnu sredinu. godine definiše pet prioriteta od kojih se dva odnose na ovu problematiku: 1) Selektivno korišćenje novih obnovljivih izvora energije (biomasa. Strategijom razvoja energetike Republike Srbije se ne daju ni procene mogućih efekata niti procene potrebih investicija postavljenih prioriteta. sunĉeva i eolska energija i preostali tehniĉko iskoristivi i ekonomski prihvatljivi hidropotencijal. po osnovu korišćenja prirodnog gasa odnosno povećanja broja korisnika centralizovanog snabdevanja toplotnom energijom u sektorima domaćinstva i javne/komunalne delatnosti. Ove procene se oĉekuju u okviru izrade programa implementacije strategije. 58 . Ciljevi i rezutati ove studije koja daje osnovne pravce tehnološkog razvoja AP Vojvodine u oblasti energetske efokasnosti i obnovljivih izvora energije se mogu saţeti na sledeći naĉin: Ciljevi Analiza tehnoloških potencijala u Vojvodini i sagledavanja potreba razvoja energetskih tehnologija u skladu sa opštim ekonomskim potrebama i mogućnostima. koji je u toku. Podsticaj razvoju trţišta usluga. Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. geotermalnna. kako u energetskim proizvodnim i distributivniom sistemima tako i u sektorima potrošnje energije (krajnji korisnici). biomase i otpada. Realizacija ovog prioriteta imaće odluĉujući uticaj na tekući rad i budući razvoj elektroenergetskog sektora u Srbiji. UtvrĊivanje potrebnog ljudskog potencijala neohodnog za realizaciju postavljenih ciljeva.

Najzastupljenija je slama i oklasak kukuruza. Panĉevo. sindikalne organizacije. teĉnih derivata nafte. Vrbas i Senta) a drugi direktnim snabdevanjem ĉetiri najveća industrijska korisnika (HIP Petrohemija Panĉevo. Elektriĉna energija se preuzima iz jedinstvenog drţavnog elektroeneretskog sistema kojim upravlja Elektroprivreda Srbije sa sedištem u Beogradu. Potrebe konzuma Vojvodine za derivatima nafte su zadovoljene posredstvom većeg broja snabdevaĉa. ENERGETSKI SISTEM AP VOJVODINE Konzumno podruĉje Vojvodine se moţe posmatrati kao zaokruţena celina. Distributer elektriĉne energije na teritoriji Vojvodine je Elektrovojvodina.GAS sa sedištem u Novom Sadu. Subotica. Na teriroriji Vojvodine egzistira više od 150 snabdevaĉa. ali u znatno smanjenim koliĉinama.Rezultati Predlog mera energetske politike za promociju istraţivanja i razvoja (R&D) koje će iskoristiti lokalne nauĉne i tehnološke potencijale u oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti i povećati stepen samostalnosti u duţem periodu. uglavnom u seoskim domaćinstvima i sporadiĉno na poljoprivrednim gazdinstvima. pa ĉak i neovlašćeni pojedinci. Sombor. Jugopetrol Beograd. Snabdevanje široke potrošnje ugljevima su preuzele brojne male trgovaĉke firme. a mnoga preduzeća su i zatvorena. Isporuĉuje se mešavina ova dva gasa. snabdevaju se direktno. jer je transportni sistem jedinstven. god) stanovnika zadovoljavajući svoje ţivotne i radne potrebe za energijom korišćenjem sledećih primarnih energenata: prirodnog gasa. Jedan je posredstvom deset elektrodistributivnih preduzeća (Novi Sad. Kada je reĉ o snabdevanju industrije i javnih komunalnih preduzeća (distributera tople ili vrele vode za grejanje) dominantni snabdevaĉi derivatima nafte za energetske potrebe su (pre svega mazutom): NIS Naftna industrija Srbije Novi Sad. HIP 59 . komunalne energetike i drugih sektora potrošnje koji se nalaze na trasi visokopritisne gasne mreţe. dok je i veliki broj domaćinstava gasificiran ili prikljuĉen na toplane. privredno društvo za distribuciju elektriĉne energije sa sedištem u Novom Sadu. Veći potrošaĉi iz industrije. Snabdevaĉ konzumnog podruĉja Vojvodine prirodnim gasom je NIS . Sintetizovanje nalaza i predloga u akcioni plan Izvršnog veća AP Vojvodine za realizaciju srednjoroĉnog programa. Lukoil – Beopetrol Beograd. Distribucija elektriĉne energije do krajnjih korisnika se obavlja na dva naĉina. ugljeva. Ukupna duţina gasovodne mreţe je 1560 km sa tendencijom daljeg porasta. Prirodni gas se obezbeĊuje iz domaće proizvodnje i uvozom iz Rusije. pre svega ratarske i šumarske proizvodnje. Veliki potrošaĉi se i dalje snabdevaju direktno. Od transformisanih vidova energije najzastupljenija je elektriĉna energija. posredstvom NIS-GAS-a a svi ostali potrošaĉi se snabdevaju posredstvom 32 nezavisna distributivna preduzeća. kao i ustanovljavanje plana za praćenje i ocenu programa realizacije. Predlog mera energetske politike u domenu razvoja tehnogija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti i procena potencijala za poboljšanja primenom predloţenih mera u cilju postizanja zadatih ciljeva. Zrenjanin. Obuhvata površinu od 21506 km2 na kojoj ţivi 2031992 (2002. Potrošnja uglja u Vojvodini se znatno smanjila i zbog ĉinjenice da znaĉajan deo privrede radi sa smanjenim kapacitetima. ogrevnog drveta i odpadaka iz poljoprivredne. Sremska Mitrovica.Distribucija prirodnog gasa se obavlja dvojako. Ruma. Kikinda. Otpad iz poljoprivredne proizvodnje se koristi na mestu njegovog nastajanja.

Carbodioxid Beĉej i gotovo svim šećeranama. godini Slika 5. Ukupna potrošnja je bila 144738 TJ (40205 GWh. godine. 3631 ktoe).2 prikazuje godišnje potrošnje finalne energije u AP Vojvodini u periodu od 1990. a ukupan broj trafostanica je 9612. a elektriĉnu energiju preuzimaju u celosti iz javne mreţe.1: Struktura potrošnje finalne energije u Vojvodini u 2004. Sojaprotein Beĉej.9% 10359 GWh Drvo 0.3% 6917 GWh Prirodni gas 34. Od 1990. Toplotnom energijom se snabdevaju iz obliţnjih termoelektrana-toplana u vlasništvu Panonskih elektrana. Matroz se snabdeva na 20 kV naponskom nivou a preostali na 110 kV. Takvi izvori postoje u: MSK Kikinda. godine pa do 2000. 110/35 kV. godini. ukupna instalisana snaga je 8526 MVA.Azotara Panĉevo. Elektriĉna energija koja se proizvede u energanama je zanemarljivih koliĉina i iskoristi se za sopstvene potrebe pokrivajući deo konzuma konkretne fabrike vlasnika energana. Samo šećerane u Zrenjnainu i Sremskoj Mitrovici nemaju sopstvenu proizvodnju energije. Zapaţa se dominantan udeo prirodnog gasa i naftnih derivata ali i zanemarljiv udeo obnovljivih izvora energije. 1290 ktoe). 4921 ktoe). a u neenergetske svrhe je utrošeno 37941 TJ (10539 GWh. Energetska potrošnja je bila 106797 TJ (29666 GWh. 110/20 kV. Matroz Sremska Mitrovica i BFC Lafarţ Beoĉin). su izraţene oscilacije potrošnje prirodnog gasa i naftnih derivata i kontinualan rast potrošnje elektriĉne energije.7% 1389 GWh Ugalj 4.9% 278 GWh Naftni derivati 31. u gradovima je prikljuĉen na sisteme daljinskih grejanja i blokovske kotlarnice u nadleţnosti komunalnih javnih organizacija i drugih subjekata nadleţnih za ovaj vid transformisane finalne energetske potrošnje.1 je prikazana struktura potrošnje finalne energije u Vojvodini u 2004.0% 2 GWh Obnovljivi izvori energije 0.6% 9388 GWh Slika 5. grejanje stanbenih i drugih objekata. Snabdevanje elektriĉnom energijom Vojvodine je obezbeĊeno iz jedinstvene javne mreţe Elektroprivrede Srbije posredstvom 220 i 110 kV mreţe preko 57 transformatorskih stanica sa transformacijama napona: 220/35/6 kV. do 2004. STRUKTURA POTROŠNJE FINALNE ENERGIJE U AP VOJVODINI Na slici 5. Toplotna energija 4. U toku je planski prelaz na jedinstvenu transformaciju 110/20 kV. Znatan deo komunalne energetike. Ukupna duţina vodova je 24015 km. 110/35/8 kV i 110/6 kV.5% 4799 GWh Električna energija 23. 110/35/20 kV. 60 .

5.34 0.35 Svet EU-15 EU-25 Srbija i Crna Gora MaĊarska Hrvatska Rumunija Nemaĉka 6268.73 4.8 35.98 1. UPPE (ukupna potrošnja primarne energije) UPPE/BND (PPP) CO2/BND (PPP) kg CO2/$ 2000$ 0.4 i 5. Pad od oko 27% u odnosu na 1990. godine. godini BND (bruto nacionalni dohodak) Potrošnja elektriĉne energije Potrošnja elektriĉne energije/stan.99 8. Tabela 5.000 2. ** CO2 emission from fuel combustion only.999 3. godine.0 2. ENERGETSKI INDIKATORI SRBIJE I NEKIH ZEMALJA IZ OKRUŢENJA U tabeli 5.63 0.5 21.51 0.26 0.35 10.69 3.transmission/distribution losses.17 2. do 2004. Porast od 2001.exports .637 3. 3.085 $/cap 2000$ 7.599 2.99 3.21 toe/000 $ kWh/sta.2 26.000 Potrošnja energenata u Vojvodini [GWh/god] 12.13 6. godinu je posledica dramatiĉnog pada ekonomske aktivnosti. Svet. Trend porasta finalne potrošnje glavnih energenata je evidentan i moţe se objasniti oţivljavanjem ekonomske aktivnosti ali i porastom ţivotnog standarda (naftni derivati).43 2.7 8.1 su prikazani kljuĉni energetski indikatori za Srbiju i Crnu Goru.36 Danska * Gross production + imports .399 3.154 2. zemlje EU-15 i 25 i neke zemlje.000 6.868 25.456 6.5 5.e.71 10. godine.000 10.60 1.000 Električna Energija Prirodni Gas Naftni Derivati 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 0 1988 Godina Slika 5.41 BND/stan PPP Stanovništvo UPPE/stan.24 3.43 0.5 2.1 32.4 2.10 5.70 4.876 25.44 0.37 2.220 6.3 569.506 13.223.36 2.00 2.45 0.867 6. Na slikama 5.898 tCO2/toe 2.0 382.885 49.196 8.4 36.2 toe/cap 1.4 163 157 29.16 0.271 Mtoe 10.626.50 6.237 2.737 16.19 2.17 2. CO2/stan. estimates the differences in price levels between different countries.429 6.3 8. PPP Purchasing Power Parity: the rate of currency conversion that equalizes the purchasing power of different currencies i.79 4.579 1.16 0.391 8.5 456.67 8.2: Potrošnja energenata u Vojvodini Potrošnja glavnih vidova finalne energije (prirodni gas.21 0.612 20 136 47 149 2.05 2.3. 61 .082 20.922.0 347 TWh 15.5 su prikazani pojedinaĉni indikatori.85 0. BND (PPP***) Million Milijarda Milijarda 2000 $ 2000 $ 33.80 2.000 8.1 4.1 10.80 0.19 0. odnosno 31888 GWh 2001.42 0.526 1.418 10.0 48.8 14.1: Ključni energetski indikatori u 2003.8 39.000 4.315 9. naftini derivati i elektriĉna energija) je iznosila 43873 GWh 1990.336 23.690 10.6 3.46 CO2/ UPPE** Region/ Zemlja tCO2/sta. godine od 20% je bio još uvek nedovoljan za dostizanje potrošnje iz 1990.19 0.7 82. 2000$ 0.573 10 52 21 43 1.14.

Naţalost. Na slici 5.15 EU .] 30. ali i od sopstveno korišćenih tarifnih i fiskalnih mehanizama. dok je po stanovniku vrlo visok.15 EU .50 0.25 Srbija MaĎarska Hrvatska Rumunija Nemačka Danska Slika 5. Na slici 5. tCO2/BND 0. Naţalost.000 BND/stan.60 0. Treba reći da je ovaj indikator konstantno visok od 2000.5 je prikazana emisija ugljen dioksida (CO2) po stanovniku.80 PPE/BND [toe/000 2000$USppp] 10 tCO2/Stan.25 Srbija MaĎarska Hrvatska Rumunija Nemačka Danska 8 6 4 2 0 Svet EU .90 0.10 0..35.000 BND/stan. Sa stanovišta korisnika primarne energije najvaţniji su pariteti meĊu raspoloţivim energentima i njihova vremenska stabilnost.00 Svet EU .] 25.15 EU . potrošnji primarne energije i BND Na slici 5. ali implicitno i na nisku energetsku efikasnost i neadekvatno trošenje elektriĉne energije. CENE ENERGENATA Energetska politika svake zemlje zavisi pre svega od cena energenata po kojima ih nabavlja ili prodaje.30 0.20 0. [ US$ppp] i Električna energija/stan. ukupna potrošnja primarne energije (TPES) i bruto nacionalni dohodak (BND). kod nas ni jedan niti drugi od poţeljnih uslova nije zadovoljen.3 moţe se zakljuĉiti da je BND po glavi stanovnika u Srbiji nizak.000 0 Svet EU .] Električna energija [kWh/stan.000 15. To je indikator neefikasnog korišćenja elektriĉne energije. tCO2/PPE i CO2/BND 0.5: Emisija CO2 po stanovniku. Ova analiza ukazuje na nisku privrednu aktivnost. godine i njegov trend pada nije zadovoljavajući.25 Srbija MaĎarska Hrvatska Rumunija Nemačka Danska Slika 5.4: Ukupna potrošnja primarne energije (TPES) po BND Slika 5.000 20.000 10.000 5. Po ukupnoj potrošnji primarne energije i po BND je ovaj indikator najviši od svih uporednih vrednosti.4 je prikazana ukupna potrošnja primarne energije po BND.3: BND i potrošnja električne energije po stanovniku Uporednom analizom indikatora na slici 5. kWh/stan. ali i niske energetske efikasnosti konverzije energenata. 12 tCO2/toe tCO2/stan. a da je potrošnja elektriĉne energije po glavi stanovnika vrlo visoka. [US$ppp/stan. velika koliĉina elektriĉne energije se još uvek troši za zagrevanje prostorija.70 0. odnosno da se elektriĉna enegija ne troši u dovoljnoj meri za stvaranje nove vrednosti.40 0.6 su prikazane realne cene elektriĉne energije i prirodnog gasa u Srbiji izraĉunate prema plaćenim raĉunima na uzorku od tridesetak 62 . Izrazito velika vrednost iskazana za Srbiju i Crnu Goru u odnosu na druge uporedne regije ili zemlje je posledica već pominjane slabe privredne aktivnosti.

52 0.57 jul-dec 1. Krajnji korisnik primarne energije ne nalazi ekonomski interes ni za povećanje enegetske efikasnosti niti za korišćenje obnovljivih izvora energije.industrijskih preduzeća.57 0. koje bi trebalo nama da budu uzor.6: Cene električne energije i prirodnog gasa Turska Engleska Holandija MaĎarska Češka Švajcarska Španija SCG 0. Vrlo je indikativna potcenjenost cene elektriĉne energije kod nas.5 1. pa se procena o uticaju na privredne aktivnosti moţe samo strukturno naznaĉiti. To je samo dokaz da ne postoje institucije u Vojvodini nadleţne za ovu oblast.0 Prirodni gas 1.5 2. Druge dve procene u vezi sa Uticajem na privredne aktivnosti u celini i Ljudskim potencijalom. koje po pravilu nije ugodno za manipulaciju kao prirodni gas.50 jan-jun 2003.5 0.0 Odnos cena električne energije i prirodnog gasa u industriji (kraj 2004. Naime.5 pa naviše. su potpuno nepoznate. 1.0 jan-jun 2001.0 3.14 jan-jun 2002.5 0. U zemljama EU.0 2.57 jan-jun 2004.7: Odnos cena elektrišne energije i prirodnog gasa u nekim evropskim zemljama IZBOR KOMERCIJALNIH ENERGETSKIH TEHNOLOGIJA POGODNIH ZA PRIMENU U AP VOJVODINI Osnovni koraci u realizaciji tehnološkog razvoja energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije su prikazani na slici 5.83 jul-dec 1. To su osnovni razlozi niske efikasnosti u svim enegetskim sektorima u Srbiji pa i Vojvodini.0 1. Iz tog razloga se i ova studija oslanja na sopstvene procene bazirane na raspoloţivim podacima.0 CEE/CPG 0.0 jan-jun 2005.5 3. Nije saĉinjen dokument o starteškom razvoju privrede u Vojvodini. godine) Slika 5. Na slici 5.8.0 2.60 jul-dec 1. 1.0 4.0 1. 1. Prva dva zadatka u okviru procena postoje. ovaj odnos se kreće od 3.0 5.40 jul-dec 1.0 3. ali to nije tako izraţeno kao što je u sluĉaju pariteta cena energenata. ali bez zadovoljavajuće verifikacije. Istraţivanja u oblasti od Cena prirodnog gasa CPG [c€/kWh] 63 . postoje podaci i procene prikupljeni od strane pojedinaca i preporuke tehnologija pogodnih za primenu.7 su dati odnosi cena elektriĉne energije i prirodnog gasa za neke evropske zemlje.0 7. I u apsolutnom smislu su cene energenata kod nas niţe u odnosu na okruţenje.5 2.0 6. ali su uglavnom nepouzdani i/ili nedovoljni.5 Cena električne enegije CEE [c€/kWh] Električna energija 3. Period Slika 5.0 2. 3.5 1. 0. Zapaţa se izuzetno mali odnos cene elektriĉne energije i cene gasa.

a koje zahtevaju znaĉajne investicije. ovom strategijom se apostrofira kombinovana proizvodnja elektriĉne i toplotne energije. izgradnja novog postrojenja kakvo nije postojalo u pogonu.povećava se sigurnost snabdevanja elektriĉnom energijom. Pri tome se pomenuti skup organizovanih akcija moţe odnositi na pojedinaĉno domaćinstvom. njihovo zbirno dejstvo moţe biti i te kako znaĉajno. ali i na regiju kakva je Vojvodina. Krakteristika ovih tehnologija je da zahtevaju male ili srednje investicije. ovakvom distribuiranom proizvodnjom bi se u znaĉajnoj meri povećala proizvodnja elektriĉne OSTVARIVANJE DEFINISANIH ZADATAKA ANALIZA I INTEGRACIJA PROCENA 64 . Organizovana akcija moţe biti obuka osoblja koje rukuje mašinama koje vrše energetsku transformaciju. na mestu potrošnje. ĉišćenje zagrevnih površina. a istraţivaĉka oprema potpuno zastarela. Ipak. Gore pomenute ĉinjenice oteţavaju proces analize i integracije u cilju stvaranja: • preporuka za izradu strategije razvoja energetike Vojvodine • plana istraţivanja i razvoja (R&D) • plana usavršavanja ljudskog potencijala No. Dva su razloga za to.iskorišćenje primarne energije je daleko bolje nego u sluĉaju odvojene proizvodnje i drugo . ova procena stanja u oblasti ne odlaţe već omeĊuje delovanje na izradi jednog odrţivog plana za unapreĊenje energetske efikasnosti i povećanja primene obnovljivih izvora energije. Ipak. Od klasiĉnih i proverenih tehnologija koje se koriste u cilju povećanja energetske efikasnosti. S obzirom na to da su sopstveni izvori elektriĉne energije u Vojvodini vrlo mali. ali i relativno male po svom efektu na nivou fabrike ili regije. prenosu i distribuciji energije. Ovako stvorena elektriĉna i toplotna energija se moţe koristiti izolovano. Evidentan ljudski potencijal je u prošlosti smanjen. najznaĉajniji uticajni faktor na energetsku potrošnju i na energetsku efikasnost. Klasiĉne tehnologije koje se koriste za povećanje energetske efikasnosti su mnogobrojne. Prvo . ali će se sigurno i smanjiti distributivni gubici mreţe. mora se naglasiti da su ljudi koji koriste energiju ili im je ona sredstvo rada. itd. ali je danas ova aktivnost potpuno marginalizovana i svedena na manje grupe istraţivaĉa. ali je u funkciji povišenja energetske efikasnosti kompletnog sistema. Prikljuĉenjem ovakvih postrojenja na javnu elektro mreţu moţe se dobiti veća pouzdanost rada mreţe. OSNOVNI PRAVCI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U VOJVODINI POTENCIJAL ENERGETSKE EFIKASNOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE PREPORUKE ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE SAVREMENE I PROVERENE TEHNOLOGIJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE PLAN ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA (R&D) UTICAJ NA PRIVREDNE AKTIVNOSTI U CELINI LJUDSKI POTENCIJAL PLAN USAVRŠAVANJA LJUDSKOG POTENCJALA Slika 5. poboljšanje kontrole procesa. Iz tog razloga će se njihov potencijal proceniti na osnovu procene stanja energetske efikasnosti u pojedinim energetskim sektorima i procenom mogućih zbirnih efekata baziranim na iskustvu drugih.interesa za ovu studiju su vršena gotovo iskljuĉivo na fakultetima i institutima. zamena pohabanih delova opreme.8: Osnovni pravci tehnoločkog razvoja Pod energetskom efikasnošću se podrazumeva skup organizovanih akcija u cilju smanjenja energetske potrošnje pri energetskim transformacijama.

Proizvodnja toplotne energije (pare i tople vode) iz biomase b. U takvim sluĉajevima se uglavnom radi i o zameni dela ili cele procesne opreme.energije u Vojvodini. To je Transport koji uĉestvuje u finalnoj energetskoj potrošnji sa oko 22-24% (ostalo su industrija. smanjenje isticanja vazduha u sistemima komprimovanog vazduha. Male hidroelektrane f. Postrojenja biogasa i korišćenje biogasa u energetske svrhe c. iskorišćenje otpadne toplote u sušarama itd. To znaĉi da je veliki broj njih našao komercijalnu primenu uz zadovoljenje tehniĉkih standarda. ali na ţalost nije dovoljno iskorišćena. kojom će se omogućiti smanjenje potrošnje primarne energije. Razlog izostavljanja transporta iz analize je potpuno odsustvo koncepta i strategije njegovog razvoja. I energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije su u tehnološkom smislu u svetskim razmerama dobro razvijeni i izuĉeni. Povećanje energetske efikasnosti u industriji U vrlo konzervativnom pristupu se moţe proceniti da se na nivou cele industrije u Vojvodini moţe postići ušteda od oko 10%. kontrola procesa sagorevanja u kotlovima. Obiĉno se ide u realizaciju kada je prost period otplate manji od pet godina. Od obnovljivih izvora energije ova strategija obuhvata sledeće tehnologije: a. Jedan vaţan energetski sektor neće biti razmatran. Razloge treba traţiti u slaboj privrednoj aktivnosti. Na ţalost kod nas stepen primenjenosti savremenih tehnologija nije zadovoljavajući. 34–33% i domaćinstva i tercijalne delatnosti. sporosti donošenja i nedoslednoj primeni zakonske regulative. U ovoj strategiji je izvršena procena potencijala u industriji i zgradarstvu. Osnovni uslov je postojanje adekvatnog potrošaĉa toplotne energije u okolini proizvodnje. Duţi periodi otplate zahtevaju detaljniju ekonomsku analizu s obzirom na veliku investiciju. pa ih je zato vrlo teško pojedinaĉno analizirati i vrednovati. Primetan je izostanak primene solarne energije za proizvodnju toplotne energije. 65 . ali u svakom sluĉaju sugeriše naĉin izgradnje velikih postrojenja u uslovima nejake privrede i uvodjenje nove proverene tehnologije (kombinovani ciklusi). Razlog je niska cena elektriĉne energije i nedovoljno podsticajna regulativa za njenu širu individualnu primenu. što se kao tip finansiranja projekata ne moţe u tehniĉkom smislu nazvati povećanje energetske efikasnosti. Ova tehnologija je dobro poznata potencijalnim korisnicima. Solarni foto-naponski sistemi. Predlaţe se koncesiona gradnja. Pri donošenju konaĉne odluke o realizaciji predloţenih mera za povećanje energetske efikasnosti jedan od osnovnih kriterijuma je i period otplate investicije. 44–43%). Sagorevanje gradskog otpada d. Proizvodnja elektriĉne energije korišćenjem vetra i g. Geotermalna energija e. Mere za povećanje energetske efikasnosti su: unapreĊenje energetskog menadţmenta. niskoj ceni elektriĉne energije.Osim toga predlaţe se i gradnja velikih postrojenja za proizvodnju elektriĉne i toplotne energije. Energetska efikasnost Mere koje podrazumeva energetska efikasnost su veoma brojne i raznolike.

korisna toplota (bez kogeneracije) je 3071. Analizom su obuhvaćeni: izolacija zidova. dobro organizovano i subvencioniranu akciju koja će na duţi rok dati vrlo znaĉajne rezultate. tako da proizvede više od 90% svojih potreba elektriĉne energije i sprovede delimiĉnu kogeneraciju. Generalno govoreći odrţavanje zgrada i sistema grejanja u njima je vrlo loše. dobila bi se koliĉina novoproizvedene elektriĉne energije u iznosu od 697 GWh u poreĊenju sa 8216 GWh celokupne teritorijalne potrošnje u 2003. škole = 282 kWh/m2 i bolnice = 223 kWh/m2. proraĉuna i procena moţe se zakljuĉiti sledeće: Samo mali broj zgrada ima izolovane zidove. ali dug period otplate.Distribuirana proizvodnja toplotne i elektriĉne energije Na bazi uzorka od 44 preduzeća u Vojvodini koja su na 44 lokacije po celoj teritoriji razmotrena je mogućnost samostalnih investicija svakog od tih preduzeća. Za toliko bi se ovakvim poduhvatom smanjilo preuzimanje iz javne mreţe. dodatna potrošnja gasa je 1139. škole i bolnice. sistem kontrole temperature i drugih parametara. Na osnovu sprovedenog snimanja stanja. gubici na prozorima i vratima. krov i podove (poslediĉno su i transmisioni gubici vrlo veliki u odnosu na sluĉaj kada su ove površine izolovane po vaţećim standardima). a ukupna potrošnja gasa je 5119 GWht/a. kotlovi (ako postoje) itd. korisna toplota (iz kogeneracije) je 939. Snimanja su se odnosila na stanove. Povećanje energetske efikasnosti u zgradarstvu Po metodologiji Svetske Banke je 2003. Ugradnjom 44 postrojenja sa gasnim motorom (0.5%). (8. nepostojanje mera prinude i regulative u velikoj meri usporava ili odlaţe njihovu primenu. stanje instalacije. Nova proizvodnja elektriĉne energije bila bi 697 GWhe/a. Raspoloţive mere za poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama se mogu podeliti u dve grupe kako sledi: Prva grupa podrazumeva mere ĉiji je prost period otplate do oko 7 godina: Podešavanje i kontrola temperature vode za grejanje i sanitarne tople potrošne vode Regulisanje sistema grejanja Termiĉko izolovanje distributivnih cevovoda Smanjivanje infirtracionih gubitaka Primena termostatskih ventila na grejnim telima Merenje potrošnje toplotne energije. osim za zamenu prozora kada iznosi 7-8 godina. tavanice i poda. Prost period otplate za predloţene mere smanjenja energetskih gubitaka u zgradama koje koriste elektriĉnu energiju za grejanje je uglavnom manji od pet godina. Troškovi grejanja su veoma promenljivi i zavisni od energenta i sistema koji se koristi. 66 . godine izvršeno snimanje toplotnih gubitaka u zgradama u Srbiji. nedostatak sredstava. to su i periodi otplate kod tih sistema znatno duţi (ĉesto preko deset godina). Proraĉunske vrednosti godišnjih toplotnih gubitaka su: stanovi = 221 kWh/m2. izolacija cevovoda. Kako je cena drugih sistema grejanja znaĉajno manja u odnosu na korišćenje elektriĉne energije. To zahteva veliku. Druga grupa mera podrazumeva još duţi period otplate investicija: Izolacija krovova Izolovanje zidova i fasade Zamena spoljašnjih vrata i prozora.2 – 2 MWe) i 6 postrojenja sa gasnom turbinom (5 – 20 MWe). Veliki broj zgrada je stariji od dvadeset godina i mnoge od njih nisu odrţavane. Kod nas postoje svi tehniĉki uslovi za primenu ovih mera ukljuĉujući i servisne usluge i proizvodnju opreme.

Efekti ovih poduhvata su: odrţiva.2 je data rekapitulacija procene potencijala u oblasti energetske efikasnosti. što ne daje mogućnost preuzimanja stranih kreditnih obaveza.Kombinovana postrojenja elektriĉne i toplotne energije Koncesiona izgradnja velikih kapaciteta je u duţem narednom vremenskom periodu realan put da se doĊe do savremenih tehnologija i novog trţišta proizvedene energije i proizvoda koji se stvaraju u okruţenju takvih velikih postrojenja. pored ekoloških poboljšanja rešio bi se i problem mazuta u letnjem periodu i prerada mazuta na visoko vredne derivate. povećanjem proizvodnje i kvaliteta proizvoda drţava bi ostvarila dodatna sredstva po osnovu poreza na dohodak. Prevodjenje TE-TO Novi Sad sa vršnog na kontinualni reţim i povećanje efikasnosti i snage sa postojećih 230 na najmanje 450 MWe. što je znatno više od godišnje utrošene toplotne energije. Povećanje kapaciteta i kvaliteta prerade sa sadašnjih 3. Moguće je postići uštedu ili novu proizvodnju od 897 GWh elektriĉne energije. Rekapitulacija potencijala u oblasti energetske efikasnosti U tabeli 5. To je oko 13% u odnosu na godišnju potrošnju elektriĉne energije u Vojvodini. Razlozi za ovakvu tvrdnju leţe u slaboj ekonomiji zemlje i njenoj prezaduţenosti. Tabela 5. iskorišćenje postojećeg proizvodnog kapaciteta bi bilo na nivou maksimalnog.2. Dosadašnji pokušaji u ovakvom pristupu nisu uspeli zbog nedostatka valjane zakonske regulative i sopstvene nesigurnosti politiĉke strukture zemlje. Koncept jednog od mogućih projekata je: Tehnološko povezivanje rafinerja Novi Sad i Panĉevo i TE-TO Novi Sad. znaĉajno bi se smanjila jediniĉna proizvodna cena derivata i energije (toplotne i elektriĉne). konkurentna i profitabilna prerada nafte.Procena efekata primenom mera povećanje energetske efikasnosti Tehnologija INDUSTRIJA ZGRADARSTVO DISTRIBUIRANA UKUPNO Potencijalna uštede energeije GWh(E) GWh(T) 200 550 1300 697 939 897 2789 67 . Zamena i unapredjenje postojećih tehnoloških rešenja i dogradnja novih sistema neophodnih za kompletiranje procesa u cilju postizanja veće elektriĉne i ukupne efikasnosti.5 na 7 miliona tona sirove nafte. Sliĉna kombinovana postrojenja bi trebalo prostudirati i moţda izgraditi i na lokacijama Zrenjanina i Sremske Mitrovice (u okviru ili pored postojećih TE-TO) i novo kombinovano postrojenje u Subotici gde postoji solidan konzum toplotne energije u zimskim mesecima. NIS bi preko stranog partnera imao pristup novim trţištima. Moguće uštede ili proizvodnja nove toplotne energije je oko 2789 GWh.

a deo jednostavno ostaje na njivama.4 900.9 13. Neke grube procene govore da se od ove trećine svega oko 50% realno moţe sakupiti i iskoristiti u energetske svrhe.9 9. jer se 2/3 koriste u stoĉarstvu ili se zaoravaju. Procenjuje se da od raspoloţive koliĉine samo 1/3 moţe biti opredeljena za energetske potrebe. prpa. Ovo je dobro poznata i dobro ispitana tehnologija. Male i srednje jedinice su kapaciteta od 1 do 15 MW toplotne snage. šapurika. b. Povećanje procenta prikupljene biomase iz nepristupaĉnih delova ili usloţnjavanje tehnologije prikupljanja svakako bi dalje povećavalo jediniĉnu cenu biomase. do 2005.2 17. Energetska efikasnost transformacije biomase je manja u odnosu na fosilna goriva što takoĊe treba imati u vidu kada se vrednuje potencijal. Sagorevanje je moguće ostvariti i ako je biomasa vlaţna do 65%.5 250. U Vojvodini je ukupna potrošnja finalne energije u 2004. Proseĉna cena otkupa biomase u Vojvodini je oko 12 evra/toni.9 1610.9 4675. ali svakako respektabilan.0 18.3: Potencijal biomase u Vojvodini (prosek 2001-2005 godina) BIOMASA Slama strnih ţita + Soja Kukuruzovina Suncokret (stabljike i glave) Lišće šećerne repe Voćarstvo (granjevina) Vinogradarstvo (granjevina) Šumarstvo (granjevina) UKUPNO BIOMASA Raspoloţivo UKUPNO za energetske svrhe Donja toplotna moć MJ/kg 14. kukuruzna stabljika. Table 5.3 2148. Kada se proizvodi para onda je to obiĉno zasićena para pritiska od 4 do 15 bar. ali je potencijal znaĉajan. Procenjena raspoloţiva finalna energija biomase je 20685 TJ. što ĉini oko 19% od ukupne potrošnje finalne energije u Vojvodini. industrijski otpad itd.Obnovljivi izvori energije Proizvodnja toplotne energije iz biomase a. suspenziono sagorevanje kada se biomasa melje i uduvava u loţište obiĉno u kombinaciji sa nekim fosilnim gorivom itd.4 13.0 18.0 20685 GWh/god 1145. Primenjene tehnologije loţišta mogu biti: puzeća rešetka. Inicijativa za izgradnju ovakvih postrojenja obiĉno dolaze od lokalnih investitora iz industrije ili javnih komunalnih preduzeća sa namerom prodaje pare industriji. Kad je reĉ o biomasi iz šumarstva. Potencijal biomase u Vojvodini Procena ukupnih koliĉina sporednih proizvoda ratarstva u Vojvodini data je u tabeli 5.1 249.4 447. To je i razlog što je ova tehnologija dostupna pri relativno niskim cenama. loţišta za sagorevanje u prostoru. Pri izboru lokacije postrojenja potrebno je razmotriti sledeće: lokalni interes i podrška izgradnje postrojenja za biomasu raspoloţivost biomasom i stanje infrastrukture za transport biomase postojanje stabilnih potreba za parom i vrelom dodom (industrija ili komunalna energetika) postojanje skladišta biomase ili simultane raspoloţivosti biomase i potreba pare.0 1391.2 7734.4 69. Dat je godišnji prosek u periodu od 2001.6 386. godine. Osnovni tipovi biomase su drvo. vinogradarstva i voćarstva potencijal je manji. godini bila 106797 TJ. Od raspoloţive 1/3 deo se koristi u industriji kartona.0 5746 t/god 1717993 3338465 107882 1050595 t/god 286332 556411 17980 175099 275000 77300 50000 1438123 Finalna energija pare ili tople vode TJ/god 2474 4640 150 967 2805 835 540 12411 68 . šumski otpaci. Toplotne moći biomase su znatno manje od teĉnih ili gasoviith fosilnih goriva i manipulacija biomasom je znatno teţa.0 Raspoloţiva energija TJ/god 4123. Kratak opis tehnologije Osnovne komponente ovih postrojenja su: sistem za pripremu i doziranje goriva i nisko ili srednje pritisni parni kotao (obiĉno plamenodimocevni).3. kosa stepenasta rešetka. slama.5 1298.

mogu se redistribuirati do drugih oblasti. Ulaz u biogas postrojenja je biološki organski otpad bez komponenata štetnih po okolinu. takoĊe. Kanalizacioni mulj iz postrojenja za preradu kanalizacionog otpada i deo organskog otpada iz domaćinstava se. Elektriĉna efikasnost moţe biti do 40% od ulazne energije biogasa. Proizvodnja elektriĉne energije iz biogasa je sa stanovišta zaštite okoline veoma pogodna tehnologija. gasni motor i moguće postrojenje za iskorišĉenje otpadne toplote motora (proizvodnja tople vode ili pare). Znaĉajno poboljšanje ove tehnologije se postiţe kontinualnim mešanjem otpadne vode. Ako se ĉišćenje gasa vrši u vlaţnom skruberu sa rastvorenim kreĉom. ali i od primenjene tehnologije. moţe koristiti. . tj. Biogas mora biti oĉišćen od H2S. proizvodnja biogasa iz ĉvrstog substrata ima prednost zbog recikliranja hranljivih materija iz zemljišta na ekonomiĉan i po okolinu prihvatljiv naĉin. pa je svakako interesnatnije stvoreni biogas upotrebiti za proizvodnju elektriĉne energije. otpadnu vodu pri preradi šećerne repe iz pivara. a za industrijski otpad to varira od 2-200 nm3 po toni. radi obezbeĊenja rastvorljivosti ĉvrstih delova u otpadnoj vodi. ali i toplotne energije korišćenjem gasnih motora. zamenjuje fosilna goriva i povećava sigurnost snabdevanja energijom. Osnovni nedostatak ove tehnologije je visoka investicija postrojenja za biogas. i deo CO2 će biti uklonjen. Najefikasnija postrojenja koriste kontinualnu fermentaciju u digestorima sa snaţnim mešalicama.1 do 3 MW elektriĉnog izlaza. U većini slučajeva biogas postrojenja su izgrađena iz razloga zaštite okoline.Kvalitet Ċubriva digestirane biomase je bolji od sirovog materijala koji se koristi za proizvodnju biogasa. tako i elektriĉne energije. kada se proces odvija u zagrevanom sudu i kada je prisutno stalno mešanje sirovine. . Jedna od dobro poznatih i ĉesto korišćenih tehnologija za proizvodnju biogasa je tehnologija pokrivenih laguna.Troškovi smanjenja emisije CO2 su vrlo niski. Najbolji rezultat se dobija od otpadne vode sa visokom vrednošću COD. Tipiĉan je ţivotinjski otpad i/ili industrijski organski otpad. Proizvodnja elektriĉne energije korišćenjem biogasa Postrojenja biogasa su relativno skupa. Za otpad pri proizvodnji stoke moguće je oĉekivati 20-22 nm3 biogasa po svakoj toni polaznog substrata (otpadne vode). . b. Ona se sastoji u pokrivanju lagune sa plastiĉnim pokrivaĉem i skupljanje proizvedenog biogasa u lagunama. Iskorišćena biomasa za proizvodnju biogasa se koristi kao poljoprivredno Ċubrivo.Viškovi za okolinu kritiĉnih hranljivih sastojaka. ĉestica i slobodna voda iz gasa moraju biti uklonjeni. a efikasnost iskorišćenja otpadne toplote gasnog motora moţe biti i do 50%. aerosola. . a ne iz energetskih razloga. Izlazni gas zavisi i od organskog sastava otpadne vode. 69 . U poreĊenju sa ulaznom sirovinom proizvod procesa anaerobne digestije je praktiĉno bez mirisa. Potpuno rastvaranje (suspenzija) ĉvrstih elemenata otpadne vode omogućuje brţu i uniformniju digestiju i smanjenje potrebe za hemijskim kiseonikom. Biogas se moţe koristiti za proizvodnju toplotne i/ili elektriĉne energije. Uobiĉajena postrojenja za biogas koriste biološki otpad svinja i krupne stoke. Prednosti i nedostaci tehnologije su: .Postrojenja biogasa i korišćenje biogasa u energetske svrhe a. Moguće je izgraditi i poludnevno skladište biogasa i na taj naĉin pokriti dnevne vrhove u potrošnji kako toplotne.U poreĊenju sa drugim oblicima prerade otpada. Mehaniĉka snag gasnog motora se transformiše u elektriĉnu energiju putem generatora. destilerija i drugih procesa prehrambene industrije. Nakon ĉišćenja se biogas komprimuje do pritiska koji zahteva gasni motor. jer se smanjuje emisija CH4. prvenstveno azot i fosfor. kao obnovljivi izvor energije. postrojenje za tretman biogasa. veću proizvodnju biogasa. Osnovne komponente ovog tehnološkog rešenja su: postrojenje za biogas.Tipiĉne snage gasnih mašina i generatora se kreću od 0. Kratak opis tehnologije Dominantna je tehnologija anaerobne digestije.Biogas.

Tabela 5. Kratak opis tehnologije Odlaganje otpada je veliki problem većine razvijenih. aluminijumske ambalaţe i papira. jer mogu proizvesti dovoljnu koliĉinu teĉnog stajnjaka iz koga je moguće dobiti dovoljnu koliĉinu biogasa za proizvodnju struje i/ili toplote.5 je data procena proizvodnje biogasa na 5 velikih farmi goveda i 5 velikih farmi svinja u Vojvodini. Sistemi za selektiranje metalnog otpada nakon primarnog sakupljanja su vrlo skupi. Cena postrojenja za biogas je relativno visoka i manje farme teško mogu naći raĉunicu za njegovu izgradnju. tako da je mnogo ekonomiĉnije separaciju izvršiti na mestima nastajanja otpada.0 MWe).5: Realan potencijal proizvodnje i iskoriščenja biogasa u Vojvodini FARME Broj uslovnih grla (500 kg govedo) 30150 21200 Samo veće farme Broj OSOKA uslovnih otpadna grla (500 voda kg govedo) m3 Farme goveda Farme svinja UKUPNO 5 5 11000 8500 350000 7000000 161 44.7 Biogas nm3/god Raspoloţiva primarna energija TJ GWh U ovim farmama je realno moguće ostvariti proizvodnju od 16 GWh/god (56 TJ/god) elektriĉne energije i oko 64 TJ/god (18 GWh/god) toplotne energije korišćenejm gasnih motora manjih snaga (0. To je i razlog što se danas pridaje velika vaţnost reciklaţi i iskorišćenju otpada u korisne svrhe.c. Tabela 5. Industrija moţe uštedeti novac prikupljanjem razliĉitih kategorija otpada. a skupljanje i transport teĉnog stajnjaka se za sada kod nas ne praktikuje. Moguća proizvodnja biogasa na njima je oko 161 TJ godišnje. S obzirom na to da problem otpada ĉesto prevazilazi samo ekonomske kriterijume i zadire u pitanja ekologije i zdravlja populacije.4: Makisamlni teoretski godičnji potencijal proizvodnje biogasa u Vojvodini Broj Krave Junad Svinje UKUPNO uslovne stoke (samo farme sa 200 i više grla) OSOKA (manure) m3 BIOGAS m3 TJ/god Energija GWh 100000 150000 1000000 583333 10000000 200000000 4600 1278 U tabeli 5. a u gradovima je moguće organizovati sistem prikupljanja flaša. Sagorevanje gradskog otpada a. To je znatno manje od procenjenog maksimuma ali se ĉini da je jedino opravdano organizovati proizvodnju biogasa na tim farmama. Postoje ĉetiri naĉina na koje se moţe koristiti ĉvrsti otpad kao gorivo: 70 . Jedino su velike farme interesantne za proizvodnju biogasa. Koliĉina otpada ima stalnu tendenciju porasta sa pretnjom da ozbiljno ugrozi one koji su taj otpad stvorili. Samo se manji deo ove stoke nalazi na većim farmama. Potencijal proizvodnje biogasa u Vojvodini U tabeli 5.5 do 1. Naravno da svaki predloţeni sistem mora biti ekonomski dokazan. a to za poĉetak zahteva formiranje trţišta otpadnih materijala. drţava je duţna da izgradi stimulacioni sistem i/ili sistem prinude za njegovo uklanjanje ili sanaciju. ali se praktikuje u Austriji i Nemaĉkoj.4 je data procena ukupnog broja stoke u Vojvodini. pa i manje razvijenih društava.

7 621 5. izdašnost. Procena potencijala u Vojvodini Tokom 2001. gasni faktor i druge 71 . stratigrafska pripadnost.6: Prosečne dnevne i godišnje količine pojedinih komponenti komunalnog otpada koji je deponovan u Novom Sadu u 2001.0 100 U radijusu od 48 do 58 km (granica isplativosti sakupljanja otpada) nalaze se opštine: Baĉka Palanka.9 2154 178. godini (311850 stanovnika) Komponenta Papir Staklo Plastika Metali Guma Tekstil Organski otpad Ostalo UKUPNO Proseĉne koliĉine u tonama Dnevno Godišnje 36. vrsta i kvalitet kolektorstena. proizvodnja goriva od otpada. Ipak. kao deo Panonskog bazena. kolektorska svojstva. Najintenzivnija istraţivanja su obavljena 80-tih godina prošlog veka kada je izbušeno 45 bušotina ukupne dubine 34840 m ili oko 56% svih bušotina. b. Generalno govoreći.8 3. Ruma i Sremski Karlovci sa 322. može se grubo proceniti da je njegova donja toplotna vrednost 6647 GJ/god. koja ima povoljne uslove za istraţivanje i korišćenje geotermalne energije.04 puta manje nego Novi Sad.6 2. To su tople vode prirodnih izvora i vode u stenskim masama do kojih se moţe doći bušotinama.4 65116 8.0 1460 32. Temerin. Potencijal geotermalne energije u Vojvodini U periodu od (1969-1996.5 1.5 11.7.direktno spaljivanje. MeĊutim. Geotermalna energija a. Bušenje je finansirao i realizovao tadašnji "Naftagas". Ispitani su i definisane su njihove osnovne karakteristike: litološki sastav.1 11714 5. Baĉki Petrovac. piroliza. temperaturni i hidrodinamiĉki uslovi.9 kg/dan). Srbobran. InĊija. Ako bi se samo deo ovog goriva iskoristio za sagorevanje.). Tabela 5.3 1935 1.2 65.100 stanovnika. Ako je ukupan godišnji gradski.1 2957 272 99280 Struktura u % 13. godine Institut za energetiku i procesnu tehniku FTN u Novom Sadu ispitao je strukturu i koliĉine komunalnog otpada za grad Novi Sad (uţe gradsko naselje i 14 okolnih naselja). Teritorija Vojvodine.6 i godišnju koliĉinu po stanovniku 320 kg (0. treba naglasiti da investicioni i eksploatacioni troškovi postrojenja za sagorevanje ĉvrstog otpada mogu biti znatni. Ţabalj. Sedmodnevno eksperimentalno ispitivanje dalo je strukturu prikazanu u tabeli 5. Irig.5 13323 4. Za sada se istraţuje i koristi hidrotermalna energija. u svim sistemima su akumulirane geotermalne vode pogodne za korišćenje.5 1. Tabel 5. velika koliĉina fosilnih goriva bi se uštedela. Vrbas. njihova temperatura. medicinski i industriski otpad u Vojvodini 573000 tona. proizvodnja gasa putem biološke degradacije otpada. hemijski sastav. pripada velikoj evropskoj geotermalnoj zoni. U Vojvodini su uoĉena i sistematizovana ĉetiri hidrogeološka sistema. fiziĉka i hemijska svojstva termalnih i termomineralnih voda i pratećih slobodnih gasova.9 0. odnosno 1. u Vojvodini su izbušene 73 hidrotermalne bušotine ukupne dubine 62679 m. te ih treba uporediti sa trenutnim troškovima odlaganja i saniranja otpada.

niskotemperaturni toplotni. niti su rentabilna sa stanovišta komercijalne proizvodnje mehaniĉke (odnosno elektriĉne) energije. U sve navedene kombinacije se odliĉno uklapa primena toplotne pumpe. kojima je obuhvaćeno 65 bušotina iznosila je 85. b. . iskustveno već proverena.749-1. c. Ovo je razlog da se potencijali naših geotermalnih izvora prihvate samo kao: .40-40.18 g/l 65 bušotina 82 C sa dubine (1. Energetski potencijali geotermalnih izvora u Vojvodini dominantno su . poljoprivredni proizvoĊaĉi i industrija koji termalnu vodu koriste cele godine ili sezonski za zagrevanje objekata. hlaĊenjem vode do 15 oC. Tehnologije za korišćenje geotermalne energije Razmatrane mogućnosti primene savremenih tehnologija u eksploataciji raspoloţivih energetskih resursa geotermalnih voda u Vojvodini obuhvataju konvencionalna rešenja. Konvencionalna ili dualna termoenergetska postrojenja sa iskljuĉivo resursima naših geotermalnih izvora nisu investiciono prihvatljiva. turistiĉki kompleksi.854) m 25 oC o Ukupna toplotna snaga hidrotermalnih bušotina.5 oC/100 m najĉešće metan 0.42-13. jer omogućava dodatno hlaĊenje geotermalne vode i celovitije korišćenje njenog energetskog potencijala.7: Karakteristike geotermalnih voda u Vojvodini. Tabela 5. Tehnologije primene geotermalnih voda je moguće razmatrati u kontekstu rešavanja ĉetiri globalna zadatka: spegnuta proizvodnja toplotne i elektriĉne energije. daju im razliĉitu perspektivnost i odreĊuju specifiĉnosti uslova za korišćenje. a po svemu sudeći ne oĉekuju se u dogledno vreme znaĉajne promene. Banat Najplića: 305. godine za 54 hidrotermalne bušotine to je 72.odnosno kao njihov mogući supstituent. Konzum koji je pogodan za korišćenje energije geotermalnih voda ĉine potrošaĉi toplote koji zahtevaju što niţu temperaturu i po mogućnosti kontinualno korišćenje. ali i potencijalno moguća. Postojeći konzum to potvrĊuje. prema podacima iz 1997. Zbog toga se geotermalna energija tradicionalno koristi: za bazno zagrevanje u radijatorima ili kompletno zagrevanje sa sistemom podnog odnosno vazdušnog grejanja. Samo 15 bušotina je aktivirano za proizvodnju toplotne energije. Za sagorevanje gasova izdvojenih iz geotermalne vode pogodan je gasni motor uz dodatno korišćenje prirodnog gasa. priprema energije za zagrevanje objekata. pripremu sanitarne tople vode i zagrevanje bazena ili ribnjaka. Korišćenje geotermalne energije u Vojvodini Korisnici energije hidrotermalnih bušotina su banje.94 g/l 0. a prema podacima "NIS Naftagas"-a iz 2005.karakteristike. priprema energije za hlaĊenje objekata. Bušotine uglavnom rade samoizlivno.6 MW.5-7. a najĉešća vodoizdašnost je Izlazna temperatura je najĉešće Geotermijski gradijenti su Skoro sve vode sadrţe izvesne koliĉine gasova Vode sadrţe rastvorene minerale Sadrţaj minerala u bušotinama bušenim na naftu i gas je 73 hidrotermalne Izbušeno: Pozitivno: bušotine Najdublja: 2520 m Vrbica.5 MW.moguća alternativa u eksploataciji drugih (konvencionalnih) resursa. U svakom sluĉaju za zadovoljenje vršnih potreba neophodan je vršni kotao.5 m Novi Sad 10-20 l/s 40-60 oC 4. Strategija analize mogućnosti korišćenja potencijala geotermalnih izvora strukturirana je tako da se traţe ogovori na pitanja u vezi: 72 . Zbog toga se svaka bušotina pojedinaĉno mora detaljno prouĉiti pri izboru naĉina i opreme za korišćenje. i priprema sanitarne vode i vode za bazene.

U sadašnjem momentu sagledivi resursi za produţenje sezone korišćenja ovakvih geotermalnih izvora su plivaĉki bazeni. Zbog velikih koliĉina vode potrebna su postrojenja za korišćenje potencijala velike propusne moći. Hidroelektrane u Vojvodini a. koja su skupa. Uloga i znaĉaj korišćenja hidroenergetskog potencijala Korišćenje hidroenergetskog potencijala u ravniĉarskim predelima. Za ovakve geotermalne vode ostaje jedino realna mogućnost korišćenja transformacijom u toplotnu energiju za zagrevanje i to na relativno niskom nivou temperature (kod velike većine ispod 60 oC). ali je mogućnost koncentracije padova mala. ali bi u eksploataciji imali realtivno niske troškove energije. odnosno elektriĉni vid energije. posledica izbora konkretne. Ocena potencijala Na teritoriji Vojvodine su u proteklom periodu detaljno istraţene hidrotermalne vode bušenjem na 75 mesta od kojih je 65 bilo aktivno. doskoro nije nalazilo svoje mesto osim retkih izuzetaka. kao što je Vojvodina.teorijske mogućnosti eksploatacije. Tako ovaj region spada u istraţenije oblasti evropskog kontinenta. ribnjaci. naroĉito u pogledu temperatura geotermalne vode na izlivu. Drugim reĉima. za ĉiju su kompenzaciju potrebna 73 . Ima ih samo nekoliko sa preko 60 oC na dubinama oko 1000 m. Pri tome treba najozbiljnije potraţiti mogućnosti za produţenje vremena (sezone) korišćenja zamišljene instalacije. MeĊutim trebalo bi svaki izgledan projekat ove vrste pomoći sistemom niskih kamata. već odavno neuspešno se traga za potrošaĉima niskotemperaturske toplote u nizu alternativnih oblasti snabdevanja eneregijom (solarni izvori. Naime. kao što se to ĉini u razvijenim zemljama za sve sluĉajeve korišćenja takozvane "zelene energije". a samo 15 izvora se koristilo ili se i sada koristi. koji bi bitno uticali na snabdevanje energijom. Ipak. što odluĉujuće utiĉe na ekonomiĉnost funkcionisanja. i tehno-ekonomski aspekti celishodnosti konkretnog izbora. veštaĉko podizanje nivoa vode u cilju koncentracije pada u ravniĉarskim uslovima rasprostire se na velikim duţinama. d. otpadna toplota industrijskih pogona). praktiĉne realizacije mogućih rešenja na nivou konvencionalnih tehnologija. Za ovakve objekte su potrebne ne male investicije. a to je prvi uslov za korišćenje hidro potencijala. Istraţeni resursi su sa energetskog stanovišta skromni. pa se o njegovim resursima moţe dovoljno sigurno zakljuĉivati. dosadašnje analize su pokazale da njegovo korišćenje nije ekonomski opravdano. Više se treba okrenuti investicijama u potrošaĉe toplote na lokaciji postojećih bušotina većeg energetskog potencijala. za sada se ne predlaţu nova bušenja. osim pojedinaĉnih zahteva potrošaĉa koji su temeljno prostudirali svoj projekat. sav potencijal je ispod 90 oC. Ovo je druga i znatno komplikovanija strana korišćenja geotermalne energije. Nisu to energetski izvori od velikog pokrajinskog znaĉaja. teorijske i praktiĉne. Bez obzira na to što hidropotencijal u Vojvodini nije mali. TakoĊe je 27 buština tehniĉki opremljeno hidrotermalnim sistemima za eksploataciju. Konaĉan zakljuĉak je da na teritoriji Vojvodine postoje geotermalni potencijali respektabilni sa stanovišta malih i srednjih potrošaĉa. a svega 3 su izmeĊu 70-82 oC. Prema tome. u smislu realizacije najvećeg profita u uslovima datih ograniĉenja. staklenici i plastenici u poljoprivredi. a srazmerno male snage zbog malih padova. postoje samo teoretske mogućnosti za transformaciju potencijala vojvoĊanskih geotermalnih voda u mehaniĉki. Na osnovu navedenog moţe se zakljuĉiti da je pre odluke o izgradnji neophodno temeljno ekonomski (i ekološki) prostudirati razne varijante toplotnih šema svakog konkretnog sluĉaja. Osnovna karakteristike ovog podruĉja je da kroz njega protiĉu velike koliĉine vode. izazivajući pri tome niz negativnih uticaja. što je donja granica za primenu u proizvodnji mehaniĉke (elektriĉne) energije korišćenjem još uvek retkih binarnih postrojenja i znatno ispod 150 oC za primenu u klasiĉnim termoenergetskim postrojenjima. Pored toga. makar to išlo i sa snaţno beneficiranom cenom geotermalne vode. mogućnosti na ţivotno okruţenje. Nije verovatno da bi dalja istraţivanja i skupa bušenja dala neki viši temperaturni potencijal.

Sam naziv ukazuje na vrlo mali kapacitet ovih elektrana. sa izvuĉenim generatorom i multiplikatorom broja obrtaja. Povećanje cena energenata i razvoj tehnologija uĉinio je njihovu eksploataciju ekonomski opravdanom. iznudila je veći broj radova na ureĊenju vodotokova.znaĉajna sredstva. gde su atraktivni hidroenergetski potencijali uglavnom već iskorišćeni. 2 3 Cena instalisane snage malih hidroelektrana se kreće u rasponu od 500 do 5000 $USA/kW. koja bi se mogla dobiti korišćenjem hidroenergetskog potencijala u Vojvodini. Mogućnosti korišćenja hidroenergetskog potencijala u AP Vojvodini Tehniĉki iskoristivi hidroenergetski potencijal Vojvodine moţe se podeliti u tri kategorije: 1 Velike hidroelektrane. Karakteristike tehnologije Nove tehnologije nude vrlo efikasna turbinska postrojenja i u uslovima veoma malih padova. od ĉega pet u baĉkom delu hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. sedam u banatskom i jednu na Tisi uz branu kod Novog Beĉeja. a potencijalna godišnja proizvodnja malih elektrana oko 95 GWh. Osnovna karakteristika ove kategorije je da je korišćenje hidroenergetskog potencijala sekundarna funkcija sistema. plovidba i dr. Ova dva ĉinioca su bila od odluĉujućeg uticaja na visoku cenu energije. b. To su hidroelektrane koje bi se gradile na evakuacionim organima fruškogorskih akumulacija. Male hidroelektrane (0. PredviĊa se primena tipskih agregata. U Vojvodini ima 13 potencijalnih malih hidroelektrana.1 – 15 MW). ako se izgrade tako da mogu da rade i kao pumpe. ali i smanjenju gubitaka energije u sistemu. MeĊutim. kao objekti koji će se graditi uz već postojeće objekte i gde je korišćenje hidroenergetskog potencijala prateća funkcija hidrosistema. Mikro hidroelektrane snage 74 . s tim što bi se menjao broj aktivnih agregata u zavisnosti od instalisanog protoka. Višenamensko korišćenje hidroelektrana Male hidroelektrane u Vojvodini su predviĊene iskljuĉivo u sistemu Dunav-Tisa-Dunav. ne samo zbog korišćenja hidroenergetskog potencijala. gde god je to moguće. Ovde se misli na hidroelektrane na Dunavu i Savi polazeći od predpostavke da će u perspektivi ove reke biti potpuno kanalisane. d. Lokacije vodnih stepenica su na Dunavu kod Novog Sada (Begeĉ. Konaĉno dodatnih 25 MW maksimalne snage i 95 GWh godišnje proizvodnje malih hidroelektrana rasporeĊenih po ĉitavom elektrodistributivnom sistemu Elektrovojvodine ne treba zanemariti. krenulo se u iskorišćenje manjih raspoloţivih potencijala. kao i od obima predinvesticionih radova koji mogu biti i veći od prihvatljivih 15% od ukupne investicije. male hidroelektrane mogu dobiti veoma znaĉajnu ulogu u osnovnim funkcijama hidrosistema. što je pruţilo priliku da se hidropotencijal koristi u okvirima višenamenskih hidrosistema i tako podele troškovi izgradnje. Povećana briga o vodi uopšte. zaštita voda. u okviru sistema Dunav-Tisa-Dunav.5 MW. U razvijenim zemljama EU. c. Zbirna instalisana snaga svih kapaciteta malih hidroelektrana na sistemu Dunav-Tisa-Dunav iznosi 25. takoĊe. Sve hidroelektrane bi bile voĊene preko sistema za daljinski nadzor i upravljanje iz dispeĉerskog centra Elektrovojvodine i povezane sa dispeĉerskim centrom u JP »Voda Vojvodine«. snaga 130 MW) i na Savi (Obreţ. Izabrani generatori i elektroenergetska oprema treba da budu standardne snage ĉime se olakšava zamena i nabavka rezervnih delova. a posebno obnovljivih izvora. ĉak i od jednog metra. što je tehniĉki izvodljivo. Mikro hidroelektrane (< 100 kW). koje su već izgraĊene. Na najvećem broju malih hidroelektrana se predviĊa primena cevnih propelernih »S« turbina. nego i za druge potrebe. Veći broj ovih akumulacija je izgraĊen i primarni zadatak im je zaštita od poplava i snabdevanje vodom. Uloga malih hidroelektrana u upravljanju distributivnim sistemom Elektrovojvodine bila bi pozitvna prevenstveno u regulaciji napona i tokova reaktivnih snaga. dok su primarne funkcije regionalno snabdevanje vodom. tipa i nazivne snage turbine. Stalni rast cena svih energenata u svetu navela je mnoge zemlje da preispitaju mogućnosti korišćenja svih vidova primarne energije. snage 70 MW). što zavisi od vrste elektrane. Tu pripadaju hidroelektrane koje bi se dogradile uz postojeće vodne stepenice na hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav.

Kako je prag poĉetne brzine korisnog rada vetrogeneratora relativno visok. jer je brzina vetra veća od maksimalno dozvoljene. Analiza resursa vetra Prilikom analize resursa vetra korišćeni su parametri primenjeni u Evropskom atlasu vetra. To dramatiĉno smanjuje ekonomsku atratktivnost investicije. bazira se na sledećim pretpostavkama: graniĉna brzina je 4 m/s saglasno nemaĉkoj metodologiji. izvršena u Studiji. veća od 5 m/s. b. jer ne mogu raditi kada nema vetra.2 (1752 h godišnje). godine. po svetskoj praksi. U poslednjih pet godina u svetu je registrovan priraštaj novih kapaciteta od 36% godišnje. odreĊena na bazi desetominutnih srednjih brzina.do 100 kW bi bile prikljuĉene na 0. Oko 25 % vremena u godini elektrana ne moţe da radi. c.3 VTG/km2. pri veku eksploatacije od 20 godina (Vreme rada = 2000 h/god. pretpostavljen koeficijent iskorišćenja površine zemljišta je 20%. dok bi male hidroelektrane veće snage bile prikljuĉene na 10 ili 20 kV mreţu. preko elektriĉnih generatora. na visini od 50 metara od tla. Za analizu tehniĉkih resursa za korišćenje energije vetra za proizvodnju elektriĉne energije osnova je desetominutna srednja brzina vetra. Dobijena je površina od 28R2 ili 107. Srbija se nalazi u zoni sa vrlo malim potencijalom od oko 500 sati godišnje. pa na ekonomiju vetrogeneratora veoma utiĉu i troškovi njihove integracije u elektroenergetski sistem. a 4R upravno na opredeljujući pravac vetra. jer je brzina vetra manja od minimalne. mora se predvideti puna rezerva. Proizvodnja elektriĉne energije korišćenjem vetra Energija vetra beleţi najdinamiĉniji godišnji porast instalisane snage. Ĉesto su vetrovite oblasti udaljene od naselja od odgovarajuće razvijenih elektrodistributivnih mreţa. primenom rastojanja od 7R u opredeljujućem pravcu vetra najvećeg potencijala. Specifiĉna investicija = 800 €/kW).6 m2. U sluĉaju dominantnog uĉešća u pokrivanju potreba nekog elektroenergetskom sistema. Evropska Unija je revizijom svoje energetske strategije. s obzirom na to da su intenzitet vetra i verovatnoću pojave vetrovitih dana. povećala cilj sa 20000 na 40000 MW instalisane snage vetrogeneratora do 2010. pretpostavljen je koeficijent iskorišćenja kapaciteta VTG od 0. Vojvodina po tom kriterijumu ima ograniĉene potencijale Površina sa pogodnim vetrom je 5. korišćen je VTG jediniĉnog kapaciteta 1. od svih energetskih izvora. u elektriĉnu energiju. Godišnji faktor iskorištenja maksimalne snage vetrogeneratora je svega 10-15%.75 km2. Energetski potencijal vetra u Vojvodini Za ekonomiĉnu proizvodnju elektriĉne energije savremenim vetrogeneratorima. Na osnovu utvrĊenog kriterijuma iz modela je napravljen bilans površina koje odgovaraju graniĉnim uslovima da je srednja godišnja brzina vetra na 50 m iznad tla. oĉigledno je da je njihova lokacija. Pogonski troškovi vetrogeneratora su mali i uĉestvuju u ukupnoj ceni proizvedene energije sa samo 10%.4 kV distributivnu mreţu. a.27 m/s). potreban je vetar srednje godišnje brzine od 5 m/s i više. U energetskom smislu vetrogeneratori se koriste za popunjavanje baznog dela dijagrama opterećenja. odreĊen na bazi desetominutnih proseĉnih brzina na visini od 50 m iznad tla.5 MW (danske proizvodnje). Procena tehniĉkog potencijala vetra u Srbiji za proizvodnju elektriĉne energije. osnovni faktor ekonomiĉnog korišćenja. Već sada je postignuta proizvodna cena elektriĉne energije iz vetrogenetarora od 6 c€/kWh. Ukupan broj VTG-a koji moţe da se smesti na 1 km2 je 9. 75 . Najpogodniji vetar je registrovan na lokalitetima: Vršaĉki Breg (6. Zbog male snage. Karakteristike tehnologije Vetrogeneratori koriste kinetiĉku energiju vetra. koju pomoću turbina na vetar pretvaraju u mehaniĉku i dalje. UtvrĊena je optimalna površina zemljišta koju zauzima jedan VTG ovog tipa. vetrogeneratori ulaze samo u energetske bilanse lokalne (regionalne) potrošnje. a oko 5 % vremena.

Apatin.0 do 6.75 5. a kasnije i da oni isporuĉuju elektriĉnu energiju u elektrodistributivni sistem. 2.2 (u svetu se kreće od 0. ako se aktiviraju zone sa srednjom brzinom vetra većom od 5 m/s. vek eksploatacije 25 godina) i amorfni moduli (6 % stepen iskorišćenja. mogli bi da proizvode oko 144 GWh elektriĉne energije godišnje. baterije i invertori.5 m/s) itd.7 % od ostvarene potrošnje na konzumu Elektrovojvodine u 2005. posebno što se u Srbiji oĉekuje brzi rast cena elektriĉne energije do nivoa 5 c€/kWh i više. Takav trend će se nastaviti u bliskoj budućnosti. Cena elektriĉne energije uskoro će postati konkurentna pojedinim klasiĉnim izvorima energije male instalisane snage. zahtevaju velike površine za ugradnju.severne padine Fruške Gore (5 m/s). Nisu vršene analize ekonomiĉnosti vetrogeneratrora u našim uslovima.5 MW vetrogeneratorskih kapaciteta. proizvodnja elektriĉne energije u velikoj meri zavisi od osunĉanosti. omogućava izgradnju 82. Tabela 5. da sve pozicije koje zavise od cene radne snage budu niţe. koji proizvode struju direktno iz sunĉeve svetlosti.4). direktnim pretvaranjem solarne u elektriĉnu energiju korišćenjem fotonaponskih (PV) pretvaraĉa. protiĉe jednosmerna elektriĉna struja. Moţe se oĉekivati. Fotonaponski modul je izraĊen od poluprovodniĉkih elemenata na kojima se pod uticajem svetla javlja elektriĉni napon. Komponente.0 Ukupno Ukupna korisna površina km2 5. Dobre osobine solarnih elektrana su: proizvode ĉistu energiju. Nemaju pokretnih delova. Fotonaponske ćelije su poluprovodniĉki elementi koji na direktan naĉin pretvaraju energiju sunĉevog zraĉenja u elektriĉnu energiju. omogućava izgradnju 82. regulišu.18% zavisno od strukture materijala od kojeg su napravljene. Proseĉna cena instalisanog kW snage vetrogeneratora je oko 800 – 1200 € što zavisi od veliĉine vetrogeneratora i predinvesticionih radova za opremanje infrastrukture. vek eksploatacije 5 godina). Kratak opis tehnologije Upotreba energije sunca za proizvodnju elektriĉne energije moţe biti dvojaka: u sunĉanim elektranama. Jezgro svakog solarnog sistema ĉine solarni fotonaponski moduli. Ima ih nekoliko vrsta od kojih su najznaĉajniji monokristalni moduli. Potencijal u Vojvodini. što je 1. Solarni foto-naponski sistemi a. Potencijal u Vojvodini.energije MWh/god 123516 21024 144540 Zvaniĉni podaci ukazuju da je cena elektriĉne energije koju proizvedu vetrogeneratori. Efikasnost fotonaponskih ćelija varira od 4 . što je oko 5% od maksimalne jednovremene snage ostvarene na konzumu Elektrovojvodine u 2005. pa se tako 76 . uz pretpostavku niskog koeficijenta iskorišćenja kapaciteta od 0. u fotonaponskim elektranama. Ovi kapaciteti. 1.0 ≥6. akumuliraju i isporuĉuju naizmeniĉnu elektriĉnu energiju napona 230 V krajnjem potrošaĉu. Nedostaci solarnih elektrana su: visoki investicioni troškovi. imaju visoku pouzdanost i neznatne pogonske troškove. kao u klasiĉnoj termoelektrani na paru.8: Potencijalni tehnički kapaciteti VTG-a u Vojvodini Br. polikristalni moduli (15 % stepen iskorišćenja. još uvek znatno viša od cene iz klasiĉnih izvora. Iako je korišćenje fotonaponskih ćelija u porastu za sada su još uvek ekonomski nerentabilne. Za oĉekivati je da prvi VTG-i u Vojvodini koriste energiju za potrebe investitora.5 Specifiĉna proizvodnja VTG MWh/god 2628 2628 2628 Proizvodnja el.75 Broj VTG 47 8 55 Instalisani kapacitet MW 70. a temelje se na principu fotonaponskog efekta. kada su izloţeni svetlu. upotrebom solarnih koncentratora za proizvodnju vodene pare koja pokreće parnu turbinu i sinhroni generator.25 do 0. ako se aktiviraju zone sa srednjom brzinom vetra većom od 5 m/s.0 82.5 12. Kikinda. Brzina m/s ≥5. Fotonaponske ćelije se sastoje od dva razliĉito polarisana poluprovodnika izmeĊu kojih. pa su stoga dugoveĉni. kao što su: izmenjivaĉi.00 0. Sombor (4. Intenzitet svetla koje obasjava fotonaponske module se menja u toku dana. dok će sve pozicije zavisne od troškova kapitala biti više.5 MW vetrogeneratorskih kapaciteta. Mogu se koristiti kao samostalni ili dodatni izvori energije.

televizora itd. crpke za vodu. Potencijali fotonaponskih izvora na Zemlji su veliki.9 je data rekapitulacija potencijala i ocena potrebnih investicija za iskorišćenje tog potencijala u Vojvodini. Potencijal geotermalne energije je iskorišĉen sa oko 30% i treba ga u potpunosti iskoristiti. Zbog toga se potrošaĉi ne prikljuĉuju direktno na module. Ova energija se odlaţe u akumulator bez buke i zagaĊenja. U sluĉaju povećanih energetskih potreba sistem se lako proširuje nadogradnjom dodatnih fotonaponskih modula. optimalan je akumulator od 12 V.5 2290 5385 24282 636 1496 6745 54. naĉini njihovog eksploatisanja i primene se sve više tehnološki i ekonomski usavršavaju. b. uliĉna rasveta. nego fotonaponski izvor. mobilne telefonije). a zatim u gradskom otpadu. bazne stanice.26 1. itd. Zimi.4 82.16 127. Ipak. radio i TV.38 574 194 171 1769 1656 307. nego preko akumulatora koji se puni dok ima dovoljno svetla. Rekapitulacija potencijala obnovljivih izvora energije U tabeli 5. što je posebno izraţeno u trenutku ukljuĉenja sijalica. fiksne.52 MW 1399 5 POTENCIJAL ELEKTRIČNE ENERGIJE GWh/g MW 16 1495 145 BIOMASA BIOGAS HIDRO VETAR GEOTERMALNA GRADSKI OTPAD UKUPNO 225. salaši. sistemi za automatsko prikupljnaje i praćenje podataka i drugo. ovaj sistem će osigurati na podruĉju Vojvodine oko 120 Wh. Akumulator je istovremeno i prenosnik energije koji stabilno podnosi znatno veća vršna strujna opterećenja. telekomunikacionih sistema (odašiljaĉi. Primena fotonaponskih sistema Mogućnost primene fotonaponskih sistema je veoma široka i pruţa mogućnost velikih ušteda. a podnosi i mnogo veća strujna opterećenja. apartman naselja. Za sistem od ĉetiri fotonaponska modula vršne snage 48 W (cena oko 4x300 =1200 €). Primećuje se da je daleko najveći potencijal sadrţan u biomasi. Kada su u pitanju male hidroelektrane i energija vetra potencijal je skroman. ĉime postaju sve pouzdaniji oblici energije za budućnost. a dovoljna je za dnevno napajanje štedljivih elektriĉnih svetiljki i malih kućnih aparata u opsegu uobiĉajene dnevne potrebe. pokretna saobraćajna signalizacija.menja i napon ploĉa.9: Rekapitulacija proračuna potencijala obnovljivih izvora energije u Vojvodini POTENCIJAL TOPLOTNE ENERGIJE TJ/g 16542 64 GWh/g 4595 18 ktoe/g 391. kamping kućice. ali ne i zanemariv. Iako trenutno ne mogu konkurisati klasiĉnim izvorima energije. kapaciteta 75 do 100 Ah. specifiĉna cena postrojenja je znatno više (≈ 1000 €/kW). Tabela 5. a leti i do 900 Wh elektriĉne energije dnevno.9 77 . repetitori. Akumulator predaje ureĊajima akumuliranu energiju uz srazmerno stabilan napon.). U sadašnjim uslovima primena fotonaponskih sistema je moguća za napajanje elektriĉnom energijom: izolovanih objekata (vikendice. I dok je specifiĉna cena postrojenja za proizvodnju toplotne energije iz biomase relativno niska (80 – 160 €/kW) za proizvodnju iste iz gradskog otpada. investicije su velike i zahtevaju jasan doprinos drţave u vidu stimulativne cene elektriĉne energije.

Instrumenti ENERGETSKE POLITIKE BARIJERE Slika 5.PREPREKE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI I KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE Uprkos pozitivnom opredeljenju ka unapreĊenju stanja u oblasti obnovljivih izvora i energetske efikasnosti. itd. Ponude: Obezbediti proizvodne i servisne kapacitete. povlašćene uvozne daţbine.9: Barijere projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti Kao posledica prisustva ovih i drugih prepreka lokalno trţište usluga i roba u domenu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije je nerazvijeno. Nedostatak iskustva lokalnih korisnika da razviju isplative projekte. 1 Primena u energetskim sektorima Tehnički potencijal Ekonomski potencijal 78 . Nedostatak informacija i iskustava o funkcionisanju novih finansijskih mehanizama. Nepostojanje sistematskog stimulansa drţave (fond za obnovljive izvore i energetsku efikasnost.) Ovom studijom se pokazuje postojanje znaĉajnog tehniĉkog i ekonomskog potencijala u oblasti povećanja energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Kompanije koje nude svojim klijentima smanjenje troškova za energiju putem investiranja sopstvenog novca i otplate kroz postignute uštede. Nedovoljno razvijeno ili nepostojeće trţište usluga i proizvoda energetske opreme u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Nedostatak iskustva i informacija o izgraĊenim i testiranim postrojenjima. Potražnje: Informisati i motivisati korisnike za primenu ekonomski opravdanih mera energetske efikasnosti i tehnologija obnovljivih izvora energije. Visoki direktni troškovi za investicije i ograniĉene finansijske mogućnosti krajnjih korisnika za investiranje. koji se odnose na obnovljive izvore energije. energetsku efikasnot i zaštitu ţivotne sredine. Slika 5. Intervencija je neophodna na strani. Upravo njihov nedostatak odlaţe i usporava implementaciju nedvosmisleno tehniĉki efikasnih mera za smanjenje potrošnje energije i uštede fosilnih goriva. koje finasiraju ovakve projekte. kao što je ESCO (Energy Saving service Company)1 mehanizam. Nedostatak iskustva i institucija. još su prisutne znaĉajne prepreke (i to prvenstveno netehniĉke) za primenu mera usmerenih ka smanjenju potrošnje energije i povećanja korišćenja obnovljivih izvora.9. Slab institucionalni i zakonski okvir za pokretanje i pomoć projektima. Ove kompanije su specijalizovane za oblast energetike i vodosnabdevanja. ali mnoštvo prepreka za njihovu primenu zahteva neodloţno ustanovljavanje instrumenata energetske politike. Prepreke su sledeće: Nedostatak informacija i poverenja razliĉitih mogućih korisnika o raspoloţivim tehnologijama i mogućim finansijskim dobitima. za pokretanje projekata obnovljivih izvora energije i energetske efiksnosti. Postoji više modaliteta ugovaranja.

10: Integracioni. Oĉigledno je da je energetska politika Vojvodine kljuĉni pokretaĉ razvoja te ju je neophodno pre svega doneti. dinamički i ciklički pristup transformacije tržišta u oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti 5. Zakonodavstvo. termoelektrane i komunalna energetika Razvoj podsticajnih shema za obnovljive izvore i energetsku efikasnost Distribuirana proizvodnja elektriĉne i toplotne energije Prikljuĉenje na javnu distributivnu mreţu Transport Energetski menadţment UnapreĊenje servisa u okviru onbovljivih izvora i energetske efikasnosti Proizvodnja elektriĉne energije iz obnovljivih izvora Ustanovljavanje minimalnih standarda energetske efikasnosti za opremu.10 daje glavne grupe zadataka koje je potrebno realizovati u cilju ostvarenja energetske politike po glavnim tehnološkim sektorima (vertikalne aktivnosti). uvoĊenje “Pasoša zgrade” Industrija Elektrane. Fiskalni reţimi.Slikovito je dinamiĉki i cikliĉki pristup razvoja trţišta u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije prikazan na slici 5. Tabela 5. Standardi goriva ObezbeĊenje lanca snabdevanja i trţišta bio goriva ObezbeĊivanje lanca snabdevanja i trţišta alternativnih drugih goriva Edukacija i trening ZADATAK Realizacija projekta javnih zgrada kao primer “Vlada u akciji” Promocija visoko efikasnih tehnologija u zgradarstvu “Zeleni” certifikat Smanjivanje potreba za transportom 79 .10. STRATEGIJA OTKLANJANJA PREPREKA Podsticajne mere ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA SPECIFIČNI PROJEKTI IZ OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI USPEŠNA PRIMENA ANALIZA USPEŠNOSTI ENERGETSKA POLITIKA PONUDA USLUGA U OBLASTI ENERGETIKE STVARANJE TRŽIŠTA ENERGETSKIH USLUGA POVRATNE INFORMCIJE DEFINISANJE OKVIRA I STVARANJE USLOVA ZA TRANSFORMACIJU ENERGETSKOG TRŽIŠTA Slika 5.8 VERTIKALNE I HORIZONTALNE AKTIVNOSTI Tabela 5. a zatim razviti neophodne instrumente za njenu primenu.10: Vertikalne aktivnosti po ključnim zadacima mera energetske politike TEHNIĈKI SEKTOR Zgradarstvo UnapreĊenje zakonodavstva.

Ostvarivnje energetskog servisa u zgradama Poboljšanje performansi postojećih privatnih zgrada Nabavka novih tehnologija i procena veka trajanja Intenziviranje transformacije trţišta “Beli” certifikat Trgovina ugljenikom i izdavanje certifikata Ekonomski instrumenti i podsticaji Informisanje. indikatori i modeliranje budućih trendova razvoja i energetske politike.11: Horizontalne aktivnosti po ključnim zadacima mera energetske politike NETEHNIĈKE OBLASTI Energetska politika. Propagiranje i promocija Lanac primene energetske politike od razvoja do promocije i primene Promocija odrţivog razvoja i mobilizacija lokalnih uĉesnika u oblasti energetike Širenje rezultata Istraţivaĉkih. trţišta i priprema pokretanih Finasijske sheme Standardi i norme novih inicijativa u alternativnim goriva okviru energetke gorivima politike Procena potreba razvoja ljudskih resursa i priprema plana realizacije ovog razvoja Sliĉno je u Tabeli 5. bankara i sponzora projekata. poluMikro finasijske iskustava u Širenje programa i i urbanim i ruralniom sheme oblasti njihovih rezultata decentralizovane podruĉjima. podrška lokalnim grupe aktivnostima na polju energetike Trening i stvaranje mreţa kreatora energetske politike. Akcioni plan za implementaciju vertikalnih aktivnosti. ZADATAK Uspostavljanje favorizovanih Razrada uslova za razvoj mehanizama lokalnog trţišta u Energetko planiranje razmene oblasti energetike po urbanim. razvojnih i demonstracionih projekata (R&DD). podsticanje i obrazovanje Praćenje transformacije Trţište vozila Zakonodavstvo. koji obezbeĊuju podršku merama energetske politike.11 dat pregled osnovnih horizontalnih aktivnosti i zadataka. praćenja i proizvodnje procene toplotne i projekata. Planiranje korišćenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti na lokalnom nivou Uslovi za fer nadmetanje Razmena saznanja o najboljim projektima iz razliĉitih energetskih sektora. Tabela 5. investitora. elektriĉne energije Podrška formiranju Finasijski lokalnih i Promocija uspešno mehanizmi za Javne kampanje za regionalnih realizovanih podsticaj razumevanje agencija za projekata u svim inovativnih Vojvodine kao energetski energetskim projekata za energetski menadţment kao sektorima. razliĉite ciljne odrţivog društva. 80 . Energetski zakonski i podzakonski akti u duhu odrţivog razvoja i decentralizovane proizvodnje elektriĉne i toplotne energije. zakonodavstvo i transformacija trţišta Odrţivi energetski razvoj Finasijski mehanizmi i podsticaji Investicione sheme podrške programa i projekata u oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti Praćenje i procena Praćenje i procena efekata razliĉitih programa i mera u oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti Metodi.

uglja. Mogućnosti (Opportunities) Pretnje (Threats) Okupljanje i mobilisanje kvalifikovanog kadra. …). 10. 4. Razvoj proizvodnih kapaciteta energetske opreme. 1. Pooštravanje zahteva za smanjenje zagaĊenja okoline. Formiranje fonda energetske efikasnosti i obnovljivih 5. Relativno dobra privredna aktivnost industrija u Vojvodini 5. Solidan ljudski tehniĉki potencijal 4. prirodnog gasa. Reakcija lokalnog stanovništva. Tehnološka modernizacija postojećih energetskih objekata/sistema/izvora u sektorima: nafte. Nepostojanje fiskalnih olakšica. sektora elektro-energetike: termoelektrane. sektor toplotne energije: toplane i industrijske energane. 4. distribuciji i korišćenju energije. Politiĉka nestabilnost i poslediĉna sporost u realizaciji Donošenje adekvatne zakonske i pod-zakonske proklamovanih reformi regulative koja će omogućiti razvoj energetkog sektora. 7. Povećanje udela obnovljivih izvora energije. Deregulacija trţišta energenata i naglasak na distribuiranu proizvodnju energije. Poboljšanje informisanosti i obrazovanja.5. Spora demonopolizacija proizvodnje i trgovine u oblasti elektriĉne energije 3. proizvodnje i servisa novih 2. 2. 81 . Slabosti (Weaknesses) 1. Formiranje sigurnih tarifnih sistema za obnovljive izvore energije.9 SWOT ANALIZA Snaga (Strengths) 1. Birokratija Stvaranja trţišta znanja. Odliv malobrojnog kadra u oblasti energetike. Iskazane potrebne investicije nisu aditivne. Nepostojanje kaznenih odredbi. 9. Nedostatak strategije razvoja energetike Vojvodine (ušteda energije u oblasti energetske efikasnosti i participacija obnovljivih izvora energije u energetskom snabdevanju) 2. Nedovoljan stepen finasijske samostalnosti u organizovanju i sprovodjenju razvojnih programa 4. Neraspolaganje imovinom 8. Iskazani energetski potencijal je nesumnjivo znaĉajan i kreće se u okviru 10-15 % od sadašnje potrošnje finalne energije u Vojvodini. Prioritetni pravci po prirodi stvari moraju biti u skladu sa postojećom Strategijom razvoja energetike Republike Srbije i na tim pravcima treba graditi i Strategiju razvoja energetike Vojvodine. 3. 2. 7. Slab interes za studije energetike i srodnih tehniĉkih oblasti. Postepena liberalizacija trţišta elektriĉne energije 6. 5. i posebno za smanjenje emisije CO2. hidroelektrane. Sporost u donošenju neophodne zakonske i podzakonske regulative 6. 3. termoelektranetoplane sa prenosnim i distributivnim sistemima. 1. već ih treba selektivno analizirati nakon utvrĊivanja prioritetnih pravaca delovanja.10 ZAKLJUĈAK Imajući u vidu da je Vojvodina siromašna u energetskim izvorima. kao i svetske trendove u razvoju energetike i oĉuvanju potencijala okoline. smatramo da su sledeći pravci razvoja energetike u Vojvodini optimalni: Povećanje energetske efikasnosti. Nepostojanje subvencioniranih cena elektriĉne energije za obnovljive izvore i savremene tehnologije u oblasti energetske efikasnoti. Povećanje energetske efikasnosti u proizvodnji. Ta strategija prepoznaje pet prioriteta: 1. izvora energije u Vojvodini. i pooštravanje graniĉnih vrednosti emisija. Korišćenje otpada za proizvodnju energije i smanjenje zagaĊenja okoline i obezbeĊenje sirovina. Nerealni pariteti cena energenata 5. Relativno dobro razvijena gasna i elektro distributivna mreţa 3. Otpor promenama tehnologija. geotermalna. 5. 2. Dobar potencijal obnovljivih izvora energije (biomasa.

obuka kadrova. Ulaganja u nove elektro-energetske izvore (prvenstveno kombinovana postrojenja). kojim bi se formiralo trţište usluga u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. S. UnapreĊenje fiziĉke infrastrukture: laboratorijska oprema i objekti. upotrebljavaju. Sluţbeni glasnik Republike Srbije. Gradnja novih energetskih infrastrukturnih objekata i elektroenergetskih i toplotnih izvora i gradnja kapitalno-intenzivnih energetskih infrastruktura u okvirima regionalnih i panevropskih sistema. 2005. strukture strateškog planiranja i upravljanja. Prestruktuiranje znaĉaja i uloge nauĉno – istraţivaĉkih institucija (tehniĉko – tehnološke nauke) podrazumeva: a. b. 4.3. profitnih centara. povećanje energetske efikasnosti korišćenja energije i korišćenja obnovljivih izvora energije. Povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije i promovisanje novih energetskih tehnologija. upravljanje ugovorima i intelektualnim vlasništvom. Sluţbeni glasnik Republike Srbije. e. 2004. promena sastava osoblja. d. godine. Jaĉanje upravljaĉke strukture. 5. (privatna komunikacija). prilagoĊavaju i komercijalizuju tehnologije. Broj 84. Da bi Izvršno veće AP Vojvodine dalo puni doprinos u donošenju i sprovoĊenju Strategije razvoja energetike poţeljno je: da Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine razmotri mogućnost formiranja sektora za sprovoĊenje i nadzor realizacije energetske politike. 2. Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. Ovako formulisani ciljevi jasno ukazuju na potrebu prestruktuiranja pojedinih fakulteta i instituta na primenjenu nauku i direktnu komunikaciju sa potencijalnim korisnicima. Zakon o energetici. c. da IV AP Vojvodine osnuje fond za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. te uvoĊenja upravljanja promenama. Jaĉanje i prestruktuiranje u svrhu ostvarivanja viših nivoa primenjenih istraţivanja i povećanja njihove samodovoljnosti.racionalne upotrebe i štednje energije. uz istovremeno oĉuvanje njihove nauĉne prepoznatljivosti. po vertikalnim i horizontalnim aktivnostima. uvoĊenje transparentnih kriterija za pokretanje i podršku istraţivaĉkim programima i individualnim projektima. Oka. Broj 44. Da bi u ovim aktivnostima nauĉno-struĉne ustanove dale puni doprinos neohodno je njihov razvoj usmeriti na: a. 82 . b. Razvoj ljudskih potencijala: poboljšanje politike ljudskih potencijala. 3. Povrh toga neophodno je i uspostaviti kontrolne mehanizme procesa preorijentacije nauĉno-obrazovnih isntitucija u cilju ostvarivanja optimalnih rezulatata. Proširena i ojaĉana tehnološka osnova i razvoj veza izmeĊu nauĉno-istraţivaĉkih ustanova i industrije pomoći će preduzećima da se efikasnije ukljuĉe u ekonomije globalnog trţišta. Povećanje sposobnosti korisnika usluga da razvijaju. sistema nagraĊivanja/napredovanja. osnivanje nauĉno-istraţivaĉkih parkova i gde je to moguće. Poboljšanje operativnih i finansijskih struktura uvoĊenjem modernog informaciono upravljaĉkog sistema.: Koncept politike . da IV AP Vojvodine obezbedi uslove za formiranje tehnoloških parkova. 2002. LITERATURA 1. Jaĉanje poslovnog razvoja i marketinga.

2005. tehnologije i razvoj Republike Srbije.. M i drugi. Handbook on Renewable Energy Financing for Rural Colorado. Mogućnosti korišćenja energetskog potencijala geotermalnih voda u Vojvodini. Novi Sad. 10. Mostert. 6. Ministarstva za nauku. Pokrajinski centar za energetsku efikasnost. Nacionalni program energetske efikasnosti. Studija NP EE610-12A. Tehnokonsalting. 20. Stanje šuma i potencijali u AP Vojvodini. kfw. Elektroprivreda Srbije. W. 2005. Studija: “Energetski potencijal i mogućnosti iskorišćenja geotermalne energije u Srbiji“. Beograd 2003 11. Elektroprivreda Srbije. Wingate. FTN. 16. Korišćenje energetskog potencijala bušotina geotermalne vode u Beĉeju za energetske potrebe lokalnog konzuma.. 9.. 2003 13. Studija: “Energetski potencijal i karakteristike ostatka biomase i tehnologije za njenu pripremu i energetsko iskorišćenje u Srbiji“. D. Hidrosistem DTD. 2005 83 . 5. Practice Approaches. 18. FTN. Center for Resource Solutions.: Financing Renewable Energy – Instruments. i mogućnosti njihovog korišćenja kao zamene za korišćenje elektriĉne energije za grejanje. Informacija o mogućnostima korišćenja termomineralnih voda na podruĉju AP Vojvodine. 2005. Studija: “Mogućnost korišćenja energije vetra za proizvodnju elektriĉne energije“. Izvršno Veće AP Vojvodine. McNeil Technologies. Beograd 2002 14. Nexant. Schools and Hospitals.. Hamrin. Novi Sad. Elaborat: “Sadašnja potrošnja energije i perspektive uvoĊenja modernih energetskih tehnologija u industriji i komunalnoj energetici Vojvodine“. 2004 Energetski podaci za 2005 godinu. 1989 Tekon 8. J. 2003. 2003. Beograd. Radovanović. Novi Sad 2006 17. Lieberman. Identification of Potential Energy Efficiency Improvement Packages for Serbian Residential Buildings. Strategija privrednog razvoja Srbije do 2010 godine. Inc. Lindlein. Strategies.: Regulator’s Handbook on Renewable Energy Programs & Tariffs. Novi Sad. M. Novi Sad. Beograd 2002 12. Godišnji izveštaj 2005 godine 15. 7. P. Nacionalni program energetske efikasnosti. Novi Sad. Institut za nizijsko šumarstvo i ţivotnu sredinu. Elektrovojvodina doo Novi Sad Katastar malih hidroelektrana u Vojvodini. 2005. 19. Analiza raspoloţivih tehnologija i opreme za korišćenje briketa i peleta. Beograd.4. 2006. Poljoprivredni fakultet.

Objekti energetike veoma zagaĊuju ţivotnu sredinu. Bazna hemijska industrija i preraĊivaĉka preduzeća proizvode metanol. Stanje u oblasti energetike je veoma nepovoljno. U svim regionima sveta se priozvodnji bioalkohola i biodizela. Prema SWOT analizi Regionalnog plana razvoja Vojvodine. Budući da su ekologija i hemijsko inţenjerstvo spojeni u naslovu ovog projekta. Domaća proizvodnja energenata podmiruje tek oko 1% potreba. U hemijskom kompleksu najrazvijenija je proizvodnja lekova i kozmetiĉkih proizvoda. a njenim ukljuĉivanjem u prioritete zatvara se krug proizvodnje hrane.1 UVOD Ekologija i hemijsko inţinjerstvo su oblasti komplementarne po svom polju delovanja. TEĈNA GORIVA Potreba za premošćavanjem problema iscrpljivanja neobnovljivih prirodnih resursa. koje svojim interdisciplinarnim. kao i drugih alternativnih pogonskih goriva poklanja sve veća paţnja. kao i sve masti ţivotinjskog porekla bilo da se radi o tehnološkom ili kafilerijskom otpadu. srpske regije sa najizraţinijim sirovinskim potencijalom za modernu biotehnološku proizvodnju. sintetiĉki kauĉuk. Obzirom da se proizvodnja uglavnom bazira na uvoznim sirovinama. 84 . Reciklaţa otpadnih masnoća posebno dobija na znaĉaju imajući u vidu potencijalne opasnosti od njihovog nekontrolisanog izlivanja u vodotokove ili pak od njihove upotrebe u ishrani domaćih ţivotinja. Ovi objekti su u toku bombardovanja bili i najviše oštećeni. organizacionom i regulativnom smislu. sirćetnu kiselinu. OSNOVNI PRAVCI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA AP VOJVODINE ZA OBLAST EKOLOGIJE I HEMIJSKOG INŢENJERSTVA 6. Hemijska industrija je u velikoj meri povezana sa poljoprivredom. U okviru hemijske industrije najrazvijenija je farmaceutska industrija. U reprodukcionu potrošnju odlazi 75% proizvoda hemijske industrije. sa najvećim potencijalom privrednog rasta (procenjenom proseĉnom godišnjom stopom od 6. što je u mnogim zemljama i zabranjeno. relativno dobrim sistemom kvaliteta i domaćom i stranom traţnjom. kako u tehnološkom. Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu ţivotne sredine i odrţivi razvoj. S obzirom na ranije indikovane smernice strategije razvoja APV. pa se nedostajuće koliĉine uvoze.2 ALTERNATIVNA EKOLOŠKA. sadašnja proizvodnja veštaĉkih Ċubriva i sredstava za zaštitu bilja ne zadovoljava potrebe poljoprivrede. što još više usloţnjava neracionalna potrošnja usled niske cene elektriĉne energije i nedostatka kapitala. U poslednjoj dekadi znaĉajno je intenzivirana proizvodnji i upotreba alternativnih.8%). u ovom dokumentu smo se orijentisali na vojvoĊanski agrar kao sirovinsku bazu razvoja biotehnoloških rešenja koja pokrivaju kako probleme supstitucije neobnovljivih energetskih goriva obnovljivim. Izbor sirovina je proširen na sve materije koje u sebi sadrţe ugljene hidrate ili masnoće bilo biljnog ili ţivotinjskog porekla. ekoloških pogonskih goriva. te bi buduće investicije praktiĉno trebalo usmeriti u izvozno orijentisane kapacitete.6. koji ne iziskuju rekonstrukciju postojećih pogonskih mašina. ali i sa izraţenim potencijalom opterećenja prirodnog okruţenja i ţivotne sredine nusproduktima jednog propulzivnog privrednog razvoja. Izvozna strategija hemijske industrije zasniva se na višim fazama prerade sirovina iz baznog sektora. godini. posebno kada su u pitanju fosilna goriva je evidentna i pogonski materijali. tako i u poslovnom. a oko 25% u liĉnu i opštu potrošnju. kozmetiĉka sredstva. autori su se odnosili prema zadatoj temi definišući je i kao «Hemijsko inţinjerstvo i biotehnološki procesi sa ekološkim konsekvencama». lekove. U opciji su sve ugljenohidratne i uljane biljne vrste. multidisciplinarnim i transdisciplinarnim (IMT) karakterom mogu na najbolji naĉin da definišu osnovne pravce tehnološkog razvoja AP Vojvodine. tako i pozitivnim ekološkim konsekvencama koje iz takvih opredelenja i delatnosti treba da резултују. dobijaju sve više na znaĉaju u periodima kada se na trţištu fosilnih teĉnih goriva javljaju ovako znaĉajni udari kao što je sluĉaj u 2005. 6. relativno kvalitetnim kadrovima i relativno dobrom opremom (proseĉne starosti 5-15 godina).

U prometu se našlo gorivo koje je plasirano pod nazivom «biodizel» a predstavljalo je mešavinu D-2 goriva i nerafinisanog sojinog ulja. sirak. ovo stovremeno znaĉi i smanjenje prihoda od poreza koji bi delom mogao biti usmeren u pravcu unapreĊenja oĉuvanja ţivotne sredine. a prema predviĊanjima oĉekuju se znaĉajne investicije i nova postrojenja u SAD. On ispunjava sve najbitnije uslove za neograniĉenu primenu: Moţe da se koristi za pogon motora sa unutrašnjim sagorevanjem.6.2.2. ETBE (etiltercijarni butiletar).1 Bioetanol Povećanje proizvodnje etanola u svetu vezano je za upotrebu etanola kao alternativnog. Naroĉito je znaĉajan za proizvodnju ekološki prihvatljivog antidetonatora tzv. Dakle. Postoji kontradiktornost u vezi zaštite stanovništva od siromaštva i nedostatke energije sa jedne strane i neracionalnog korišćenja energije do kojeg dolazi usled nerealno niske cene energije. Ovaka iskustva su pre svega odraz nekritiĉkog prilaza i haotiĉne situacije u prvim momentima suoĉavanja sa problemom. Mora se reći da su prva iskustva bila izuzetno nepovoljna. broj zemalja koje proizvode etanol za gorivo se povećao na 13 zemalja u svetu. dostigne i 75%. Suoĉeni sa nedostatkom dovoljne koliĉine D-2 goriva na trţištu. god. Istovremeno kratkotrajna energetska ispitivanja su pokazala da se. MeĊutim. Rezultat svega je nastanak izuzetno osetljivog trţišta sklonog panici i prenaglašenog reagovanja. Dok je cena D-2 goriva dostizala na slobodnom trţištu vrednost od preko 2. Tajlandu. obuhvata i sekundarne troškove vezane za vek eksploatacije energetskih izvora. u Indiji. Sagorevanjem ne nastaju štetni produkti pa je ekološki potpuno bezbedan.2 Biodizel Rast cena nafte u poslednje vreme istakao je u prvi plan ĉinjenicu da je nafta postala tako znaĉajna za najrazvijenije zemlje da su strateški i politiĉki motivi dobili nesrazmerno velik znaĉaj na globalnom trţištu nafte potiskujući u drugi plan osnovne ekonomske motive. Kini. sam nametnuo i kao energent i kao hemikalija. Ima sve širu primenu u farmaceutskoj industriji. Prema analizama MeĊunarodne agencije za energiju ukazuje se da će porast cene nafte iznad 18 USD/barel usloviti da zavisnost zemalja OECD od proizvoĊaĉa nafte iz OPEC poraste sa sadašnjih oko 30% na preko 57% sa tendencijom da do 2010. i u našoj zemlji su poĉela istraţivanja u tom pravcu. itd). U ovakvoj situaciji etanol se. a za prehrambene i farmaceutske svrhe kao sirovina korišćene su ţitarice i druge kulture bogate ugljenim hidratima (krompir. Pre svega disparitet cena D-2 goriva i nerafinisanog ulja je bio nerealan. Tradicionalno se za to koristila melasa šećerne trske i melasa šećerne repe. Hemijskim putem iz njega se moţe dobiti široka paleta proizvoda koji se danas iskljuĉivo dobijaju iz nafte. u energetskom smislu. topinambur. u cilju povećanja ţivotnog standarda stanovništva bilo bi poţeljno da cena energije bude niska i na taj naĉin omogući energetsku dostupnost svim kategorijama stanovništva. Kao baza za proizvodnju etanola fermentacijom mogu da posluţe sve sirovine koje sadrţe ugljene hidrate. Evropskoj Uniji. što znaĉi da je energija koja je sadrţana u toni etanola veća od energije potrebne da se ona proizvede.. Razlog za svetski trend povećanja korišćenja goriva na bazi etanola je izmeĊu ostalog i taj što etanol ima pozitivan neto energetski bilans.0 DM/l. ovakve mešavine mogu koristiti uz neznatno smanjenje snage motora i neznatno povećanje potrošnje goriva (5-10%). 85 .5 DM/l istovremeno je cena nerafinisanog ulja bila ispod 1. Zaštita ţivotne okoline. 6. Do ovoga je došlo iz više razloga. sa stanovišta emisije štetnih materija. «ekološkog» goriva. Prema podacima iz 2003. po prirodi stvari. Australiji i Japanu.

koncentracije bakterijskih ćelija u inokulantu.2. pokazuju rezultati istraţivanja. bioinsekticide . U poslednje vreme intenziviraju se napori na dobijanju što većeg broja mikroalgalnih izolata. Mikroorganizmi produkuju biološki aktivne materije delujući stimulativno na rast i razviće biljaka. Inokulacija sa diazotrofima i fosfomobilizatorima.za suzbijanje štetnih insekata.4 Biofertilizatori U gajenju biljaka biofertilizatori mogu biti alternativa i/ili dopuna mineralnim hranivima. B1. alkaloida. Azotobacter chroococcum i Azospirilum lipoferum su pozitivno uticali na proizvodno-tehnološki kvalitet šećerne repe. Pseudomonas. nematoda. glodara. Ništa manje nisu interesantne gljive i bakterije. što je znaĉajno u oplemenjivanju sorti pšenice na poleganje. Pseudomonas i Flavobacterium. antiinflamatornih.5 Biosintetiĉke bioaktivne supstance Interesovanje za mikroorganizme kao producente biološki aktivnih materija seţe daleko u prošlost. znaĉajno utiĉe na povećanje prinosa. antioksidanasa. Na povećanje duţine biljke. TakoĊe su interesantni kao imunomodulatori (imunostimulatori ili imunosupresori) producenti hepatoprotektivinih supstanci. Biljke lako usvajaju fosfor. 6. 86 . jer bakterije i gljive produkuju fosfataze koje mineralizuju organske fosfate.2.6. kao potencijalni producenti antibiotiskih (antivirusnih. kardijaka itd. B2. insekata. SIDA. Azospirillum. polisaharida i pigmenata. biljne vrste. vitamina. grinja. koji su štetni za ĉoveka i njegovu ekonomiju. bionematocide . sadrţaj azota u biljci.3 Biopesticidi Biopesticidi su biosintetiĉke bioaktivne materije koja se primenjuju radi suzbijanja mikroorganizama. antibakterijskih. B12. azotofiksirajuće bakterije koje se smatraju efikasnim bioferti-lizatorima.suzbijaju fitopatogene i saprofitne gljive. izuzetno je bogat izvor vitamina (provitamina A. kako producenata netoksiĉnih tako i toksiĉnih jedinjenja u cilju što preciznijeg odreĊivanja njihove hemijske prirode i bioaktivnih svojstava. proteini spiruline su sa visokim sadrţajem esencijalnih amino-kiselina. gljive. lakše usvajanje fosfora. C. Jedna od najĉešće korišćenih cijanobakterija u farmaciji i medicini je Spirulina platensis. Posledice su povećanje plodnosti zemljišta. alge. Azotobacter chroococcum je u inokulaciji sa pojedinim sojevima pozitivno uticao na visinu pšenice. antifungalnih. mase suve materije. Ca. Pored svih dosada navedenih znaĉajnih elemenata u farmaceutskoj primeni. Azotobacter. sadrţaj fosfora i azota u zemljištu.za suzbijanje štetnih nematoda.za suzbijanje korovskih biljaka. Poslednju reĉ u ovakvim istraţivanjima svakako daju molekularni biolozi koji prepoznavanjem i lociranjem odreĊenih gena mogu genetskim inţenjeringom dati odgovore na mnoge do sada nerešive medicinske probleme kao što su kancer. ali u zavisnosti od tipa zemljišta. antineoplastiĉnih. itd. primenjenih agromeliorativnih mera i fiziĉko-hemijskih svojstava zemljišta. Fe.za suzbijanje štetnih glodara. 6. hormona. Mg. sadrţaj azota i fosfora u zrnu kukuruza i pšenice. biorodenticide . Ĉoveĉanstvo je veoma rano nauĉilo da koristi bakterije. antidijabetogenih supstanci. Štetne posledice korišćenja hemosintetiĉkih pesticida usmerile su ĉoveka da se okrene biosintetiĉkim.za suzbijanje štetnih grinja i drugo. Zn). Inokulacija semena kukuruza Bacillus megaterium-om pozitivno utiĉe na duţinu. itd). bioakaricide . smanjena upotreba skupih azotnih Ċubriva. Prema vrsti štetnih agenasa mogu se podeliti na: biofungicide . lišajeve u terapeutske svrhe koristeći upravo biološki aktivna svojstva ovih mikroorganizama. zatim antiholesterolemika.2. prirodnim bioaktivnim agensima u borbi protiv štetoĉina. Efekat inokulanta zavisi od: soja bakterija. procenat i sadrţaj fosfora u biljkama kukuruza utiĉu i Bacillus. Klebsiella planticola i druge su diazotrofne. bioherbicide . klijavost i biomasu. Na zemljištima našeg klimata pokazano je da zavisno od soja bakterije i fiziĉko-hemijskih svojstava zemljišta inokulanti sa diazotrofima mogu da zamene i do 60 kg mineralnog azotnog Ċubriva po hektaru. malarija. korova i drugih bioloških agenasa. Pojedini sojevi su smanjivali visinu biljke. asimbiontske. E). minerala (K. B6. masu.

na oko 70% površina.3 BIOETANOL 6. Naime. od ĉega je 52% crnice. To znaĉi da je iskorišćenost kapaciteta fabrika etanola u 2004. i još uvek skupljih. Fabrike etanola u Zrenjaninu i Ĉoki više ne rade. obimnu i relativno jeftinu sirovinsku bazu. Višegodišnji prosek prinosa po hektaru je sledeći: kukurza oko 6 tona. Posebno treba naglasiti da su sorte i hibridi semena domaće selekcije Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu veoma cenjeni i na stranom trţištu. Stari pogon etanola u Crvenki je 87 .649 tona etanola. Alternativa je naĊena u mikrobnim rezervnim materijama tipa polimera masnih kiselina ili nekih drugih materija.). a ako bi radile 320 dana godišnje mogle bi proizvesti 27.840 x 103 hl moţe se zakljuĉiti da su u 2004. godini poĉele da rade punim kapacitetom. jer ukazuje na ĉinjenicu da su fabrike etanola u 2005. Koji su razlozi za to teško je jednostavno odgovoriti. a dobre prinose daje i drugo industrijsko bilje (tritikale. pošto se ispostavilo da su unošenjem u prirodno ĉovekovo okruţenje prouzrokovali niz ekoloških problema.620 x 103 hl .2 tona.6 Biosintetiĉki biodegradabilni termoplastiĉni materijali Pod pritiskom javnosti. koji imaju termoplastiĉne osobine.3. suncokreta 2. a industrijsko bilje na oko 20% površine.4 Stanje opreme Stanje opreme u fabrikama etanola u AP Vojvodini je razliĉito od fabrike do fabrike. Ovaj podatak ohrabruje. Dalja izgradnja sistema za navodnjavanje je u toku. MeĊutim. ali ekološki kompatibilnih plastiĉnih materijala sintetisanih od strane mikroorganizama.2 Proizvodnja bioetanola 6.000 hl . fabrike etanola proizvele samo oko 27% od koliĉina koje su mogle proizvesti. U Vojvodini se najviše gaje ţitarice.780 x 103 hlo.988 tona etanola što iznosi oko 18. Ovaj zalivni sistem omogućava navodnjavanje pola miliona hektara i dobijanje više od jedne ţetve godišnje. Kao najperspektivniji istraţuju se i delimiĉno već primenjuju poli-beta-hidroksialkanoati. Ako se ova proizvodnja prevede u hl to iznosi 5. Ako bi fabrike radile 260 dana mogle bi proizvesti 22. soje oko 2 tone.3. godini prema navedenoj statistici proizvedeno je 14. pšenice oko 5 tona. Svaka od njih. godini u AP Vojvodini je proizveneno 4.78 miliona hektara kvalitetnog zemljišta (84% ukupne površine). UporeĊujući ukupni godišnji kapacitet fabrika etanola u AP Vojvodini 21.3.2. od ĉega je 591 km plovnog puta.996 x 103 hl .46 x 103 hl . u vreme kada su graĊene i kada je kupovana oprema bile su savremene i na nivou tadašnjih nivoa saznanja u tehnologiji etanola. godini iznosio samo 27%.1 Uvod U proizvodnju bioetanola mogu da se ukljuĉe samo one zemlje koje poseduju pogodnu. Fabrike su podignute u razliĉito vreme. 6. Standardi EU zahtevaju proizvodnju biodegradabilnih. Analizirajući podatke date u tabeli 1 moţe se zakljuĉiti da se u fabrikama etanola u AP Vojvodini dnevno moţe proizvesti 87. Svakako da je zanaĉajan potencijal daljeg razvoja kanalska mreţa hidro-sistema Dunav-Tisa-Dunav u duţini od 930 km. Sve fabrike etanola u AP Vojvodini (navedene u tabeli 1) su privatizovane i jedini podatak o koliĉini proizvedenog etanola u toku 2004 godine je Statistika AP Vojvodine. u poslednje vreme se intenzivno traga za ekološkom alternativom hemosintetiĉkim plastiĉnim materijalima.3 SWOT analiza proizvodnje etanola u Vojvodini Najveće kapacitete i mogućnosti proizvodnje etanola imaju fabrike »Panon« iz Crvenke i »Alpis« iz Kovina. ili barem biodestruktibilnih plastiĉnih materijala. 6. Ove dve fabrike mogu da proizvedu oko 90% etanola od ukupne proizvodnje u AP Vojvodini). valerijanske i drugih masnih kiselina. dok su fabrike u Srbobranu. sirak itd. u 2005.888. 6. što se postiţe blendovanjem za sada još uvek jeftinijih plastika proizvedenih na bazi neobnovljivih resursa kao što je nafta. šećerne repe oko 4 tone.3. u 2004. god. polimeri buterne. «Kadaks« u Crvenki i »Lukas« iz Bajmoka malog kapaciteta.6. U AP Vojvodini obradive površine iznose 1.

Pored diplomiranih inţenjera tehnologije u ovim fabrikama rade 88 . Zahvaljujući izuzetno dobrim karakteristikama ETBE kao antidetonatora.5 Ljudski resursi U svih šest fabrika rafinisanog etanola proizvodnjom rukovode diplomirani inţenjeri tehnologije. IV Rektifikovani etanol za proizvodnju ţestokih alkoholnih pića. jer se za veće uĉešće moraju vršiti rekonstrukcije na motoru. U Srbobranu fabrika etanola je na bazi ţitarica i melase. da se preĊe na korišćenje bezolovnog benzina.3. Na osnovu podataka uoĉava se da etanol kvaliteta IX ne sme da sadrţi estre. smeša etanola i butena (dobijenog iz nafte) se prevodi u ETBE katalizovanom reakcijom. Tabela 6. Naime. ovaj kvalitet etanola je doţiveo i najveću ekspanziju u zadnje tri decenije.apsolutizaciju. Fabrika je novijeg datuma. ţitna votka). Ovaj stari pogon proizvodi veoma kvalitetat etanol iz skrobnih sirovina koji se moţe koristiti za proizvodnju votke i drugih alkoholnih pića na bazi rafinisanog etanola. dţin. Zamah u proizvodnji ETBE je nastao posle odluke EU. slabo preĉišćen etanol. U ovom pogonu. a zatim se iz reakcione smeše odvaja ETBE frakcionom destilacijom. X Bezvodni veoma preĉišćen etanol. proizveden iz grupe VIII. Dobijen iz sirovina sa skrobom (ţitarica) ili kao destilat vina. III Koncentrisan. metanol i ostatak posle isparavanja. moţe se koristiti kao sirovina u hemijskoj industriji ili za sušenje . II Koncentrisan nepreĉišćen etanol. Analize ovog tipa izvodi obuĉen i struĉan kadar iskljuĉivo instrumentalnim metodama. Na osnovu navedenog moţe se zakljuĉiti da svih šest fabrika etanola u AP Vojvodini raspolaţu opremom u kojoj se moţe proizvesti rafinisani etanol najboljeg kvaliteta. Ĉesto se koristi za korekciju sadrţaja etanola u voćnim vinima. meĊuproizvod za dalje preĉišćavanje i koncentrisanje. za farmaceutske i kozmetiĉke namene. moguće je preko ovog jedinjenja sve viškove etanola plasirati na svetsko trţište. Pogon etanola u »Alpis« u Kovinu proizvodi rafinisani etanol prve klase kvaliteta na bazi melase. pre svega gasnom hromatografijom. kod kojih je poţeljna blaga aroma sirovine kao karakteristika pića (viski. MeĊuproizvod za dalju preradu. kao i za proizvodnju ţestokih alkoholnih pića gde su tragovi arome nepoţeljni. proizvodi rafinisani etanol prve klase kvaliteta. bez obzira na njegovu dugogodišnju praksu i opremu koja se kontinualno popravlja i rekonstruiše proizvodi se takoĊe rafinisani etanol prve klase kvaliteta. rum. visoke cene. Novi pogon »Kadaks« u Crvenki. klasiĉnu fermentaciju i rektifikaciju i rafinaciju. Kvalitet etanola i potencijalna primena u zavisnosti od pojedinih kvalitetnih grupa Kvalitet Potencijalna upotreba etanola I Sirovi etanol. MeĊuproizvod. najveći broj meĊu njima je na studijama poloţio tehnologiju etanola na smeru Mikrobioloških procesa Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. 6. Sama proizvodnja je relativno jednostavna. nepreĉišćen. U tabeli 6. IX Bezvodni etanol proizveden kontinualnom vakuum-destilacijom iz binarnih i ternarnih smeša.1. V-VIII Rektifikovan veoma preĉišćen etanol. Etanol prve klase kvaliteta se dalje moţe preĉišćavati i koncentrisati.rekonstruisan više puta i moţe da preraĊuje skrobne sirovine na savremen naĉin (uz kontinuelnu termiĉku pripremu sirovina). Korišćenje etanola kao dodatka benzinu limitirano je sa 10-15% uĉešća u mešavini. Osnovna namena ovog kvaliteta je dodatak gorivima ili proizvodnja ETBE (etil-tercijalnog butilestra) kao zamena za tetraetilolovo u gorivima ili kao sirovina u petrohemijskoj industriji. što za sada nije ekonomski isplativo. Ima primenu u proizvodnji ţestokih alkoholnih pića ili kao konzervans u prehrambenoj industriji.1 je prikazan uobiĉajeni kvalitet etanola koji se nalazi u meĊunarodnom prometu. Fabrika etanola »Lukas« u Bajmoku preraĊuje ţitarice i melasu u rafinisani etanol. Po obimu proizvodnje. Veće uĉešće etanola omogućeno je proizvodnjom ETBE (etilen-tercijalni butiletar). proizvodi etanol iz melase najboljom dostupnom tehnologijom tako da se proizvodi rafinisani etanol prve klase kvaliteta. Koristi se u medicinske svrhe i kao rastvaraĉ za esencije i boje. najĉešće sa benzenom.

Za realizaciju operacija u poljoprivredi. Broj diplomiranih inţenjera u fabrikama etanola zavisi od kapaciteta fabrike.000 t. U svetskoj potrošnji primarne energije nafta je uĉestvovala sa oko 35%. ĉak 103 miliona barela dnevno. kod nas.465.7 Prioriteti razvoja Prioritetni razvojni projekti trebalo bi da obuhvataju istraţivanja optimizacije proizvodnje siirovina za preradu i biotehnoloških procesa proizvodnje bioetanola.diplomirani mašinski i elektroinţenjeri koji se brinu o opremi i odrţavanju automatike na opremi. Potrošnja energije u svetu raste iz dana u dan i pored niza mera koje se preduzimaju u cilju racionalizacije potrošnje energije u svim oblastima ljudske delatnosti. S obzirom na već postojeće potencijale u proizvodnji alkohola. kroz angaţovanost na projektima optimizacije hemijske proizvodnje na bazi sirovina iz domaćeg agrara. trebalo bi istraţivanja usmeriti u pravcu sledećih razvojnih programa.600 t dizel goriva.480 t dizel goriva. svi innţenjeri rade najmanje 10 pa i 20 godina u ovim fabrikama. šumarstvu 20.3.355. Potrošnja energije u svetu danas iznosi preko 9. ovaj problem bi se mogao rešiti otvaranjem referentnog centra pri Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. kako potencijalnog trţišta. Optimizacija proizvodnje i pripreme sirovine za fementaciju 2. Sistematska ispitivanja i pronalaţenje najekonomiĉnijih uslova za proizvodnju bioetanola. 4. Ispitivanje prinosa i kvaliteta etanola S obzirom na kvalitet zemljišta u AP Vojvodini. potrebno je sistematski ispitati već postojeće kulture i njihove razliĉite sorte i hibride. Pritom. godine porašće za oko 3 puta. reĉnom. posebnu paţnju treba posvetiti formiranju pilot-postrojenja ili pri pogonima. U drumskom.6 Aktuelne tendencije u svetu. za najoptimalnije uslove pripreme sirovina. Ovde bi prioritet trebalo dati formiranju timova i podizanju kompetencija eksperata. Proizvodnja i potrošnja nafte imala je sliĉan trend kao i proizvodnja i potrošnja ukupne energije ali posebno treba ukazati na obnovljive izvore energije koji postaju ssve znaĉajniji faktor. ugalj sa oko 24%.300 t. godini iznosila je oko 4. Neophodno je da se unapred planira usavršavanje postojećeg i formiranje novog kadra u skladu sa savremenim tendencijama razvoja u ovoj oblasti. tako i sistema upravljanja u ovoj oblasti. godine kod nas bi trebalo da dostigne nivo od oko 6 miliona tona godišnje.500 mTEN (miliona tona ekvivalenta nafte). vodoprivredi 15. (pre svega domaće proizvodnje . gas sa oko 18%. Procenjuje su da će potrošnja nafte 2010. kao i na izvesna iskustva nauĉno-istraţivaĉkih timova u oblasti biotehnoloških procesa. koji bi razvijao instrumentalnu analitiku i sinhronizovao aktivnosti na ovim kompleksnim i znaĉajnim istraţivanjima. Optimizacija fermentacije 3. ali jedno je zajedniĉko za sve. Za ova istraţivanja neophodna je odgovarajuća oprema (GCMS) i obuĉen kadar.5 miliona tona. EU i regionu Potrošnja nafte u našoj zemlji u 2000. Formiranje referentnog centra na Univerzitetu u Novom Sadu 5. gde se odvija dugogodišnji istraţivaĉki rad u ovoj oblasti. su sledeće: za benzin oko 2. Prema prognozama potrošnja nafte 2010. kao najznaĉajnijih rafinerijskih derivata. godine porašće za blizu 50%.600 t benzina i oko 1. godišnje je potrebno obezbediti oko 520.7 %. a do 2060.3. dostići 96 miliona barela dnevno. TakoĊe.2 % i za dizel goriva oko 2. u zavisnosti od vrste i tipa poljoprivredne kulture koja se koristi kao sirovina Praćenje prinosa i kvaliteta etanola je neophodno. Marketing bioetanola na teritoriji AP Vojvodine praktiĉno ni ne postoji što povlaĉi potrebu razvojnih analiza. naroĉito kada se uvode nove kulture i/ili sorte za proizvodnju etanola. Pri tome treba zadrţati sve standardne metode u praksi dopunjujući ih novim metodama. Treba istaći da se primaju i mlaĊi diplomirani inţenjeri sa ciljem da se omogući blagovremeno aktivno pripremanje inţenjera za voĊenje proizvodnje etanola. obnovljive energije sa oko 17% i nuklearna energija sa oko 6%.Institut za ratarstvo i povrtarstvo). gde postoje iskustva sliĉnih biotehnoloških procesa ili pri univerzitetskim laboratorijama. a prema prognozama. ţelezniĉkom i vazdušnom saobraćaju godišnje se troši oko 1. S obzirom na postojanje struĉnog kadra. a posebno verifikovanim u svetu (ISO i AOAC). prognozirane godišnje stope rasta globalne potraţnje benzina i dizel goriva. ukupna svetska energetska potrošnja do 2020. 6. a 2020. 6. Razvoj menadţmeta i marketinga 89 . uz preporuku inoviranja opreme i obuke mladih istraţivaĉa u inostranim biotehnološkim centrima i laboratorijama: 1.

posle prerade koristi kao stoĉna hrana za mokri tov stoke. tradicija u proizvodnji sorti i hibrida semena.09% na CO2) i tragovi aldehida. moţe dobiti skoro hemijski ĉist ugljen-dioksid. kao i mogućnost proizvodnje alternativnih sirovina. estre. vodenu paru.85% na teţinu monosaharida. minerali. aktivnog uglja. proteini.9 Zakljuĉak Na osnovu svega reĉenog moţe se zakljuĉiti.8.8 Analiza uticaja na okolinu 6. pre svega za gorivo. Na osnovu navedenog moţe se zakljuĉiti da se.50% na teţinu etanola. Ovde treba dodati i ĉinjenicu da se kod prerade skrobnih sirovina. omogućili bi lako i brzo oporavljanje i prilagoĊavanje proizvodnje etanola. kalcijum-hlorid. dţibra.40% na CO2). dţibra obogaćuje ćelijama kvasca koje se umnoţavaju tokom fermentacije. Veliki procenat visoko-kvalitetnog zemljišta. prema Gej-Lisakovoj jednaĉini: C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2 i zato mu se posvećuje posebna paţnja.6%. estri (0.40-0. amonijum-sulfata. Kritiĉna temperatura za komprimovanje CO2 je 1. sirak šećerac i topinambur. šampanjca i mineralnih voda. Preĉišćen. glicerola i betaina. 6. ali one ne prelaze 0.2 Dţibra kao sekundarna sirovina Dţibra je u osnovi balastni materijal. organske kiseline. pšenica i tritikale). MeĊitim. ona se moţe koristiti kao polazna sirovina za proizvodnju: Ċubriva.95 (pri 0 C). Za sušenje ugljen-dioksida primenjuje se vodeni rastvor sumporne kiseline. 51.3. vitamini ostaju u dţibri. Pri temperaturi 12-15 C potrebno je obezbediti natpritisak od 60-65 bara da bi se ugljen-dioksid preveo u teĉno stanje sa gustinom 0. a vodena para i navedene primese mogu izazvati koroziju ovih ureĊaja. celuloza.30 % na teţinu disaharida i 54.50%. hemiceluloza.0 C.1 Otpadne vode Otpadne vode fabrike etanola u najvećem broju fabrika u AP Vojvodini rešene su tako što se koriste za navodnjavanje polja oko fabrika. etanol.3.3.80% teţinskih na CO2). pored etanola nastaje u znaĉajnim koliĉinama i ugljen-dioksid.564 m3. Ugljen-dioksid sadrţi vazduh. 6. adsorpcija sa silikagelom. da je AP Vojvodina sa svih aspekata veoma pogodna teritorija za proizvodnju bioetanola. a to su ugljeni hidrati. kao što su: sirak za zrno.3.3. u zavarivanju i livenju. Svi ostali delovi sirovine.6. to jest 48. Smatramo da bi bilo veoma korisno da se glavni otpadni materijal fabrika etanola. aldehide. posle veoma jednostavnog ĉišćenja. ţitarice (posebno kukuruz. osušen i komprimovani ugljen-dioksid se koristi u prehrambenoj industriji u procesima gaziranja: bezalkoholnih napitaka.6 C. Pri povišenom sadrţaju vazduha narušava rad postrojenja za obradu ugljen-dioksida. Ćelije kvasca sadrţe proteini. kalijumpermanganata rastvor. Pri biohemijskoj jednaĉini fermentacije CO2 iznosi 95. metana. minerale i vitamine.00-99. jednoćelijskih proteina. Po efikasnosti preĉišćavanja ugljendioksida od primesa moţe se predloţiti sledeće: aktivni ugalj silikagel voda rastvor. tradicija u proizvodnji alkohola.3 Sporedni proizvodi pri proizvodnji bioetanola Tokom fermentacije. penušavih vina. kalijum-dihromata sintetiĉki zeolit NaA.8. kalijumovog Ċubriva.03-0. Kritiĉna temperatura za transformaciju ugljen-dioksida u ĉvrsto stanje je 56. ugljene hidrate. postojeći struĉni kadrovi.20% na teţinu skroba.8.08-0. koji nastaje u 10-13 puta većim koliĉinama od etanola. U hermetiĉki zatvorenim fermentorima dobija se ugljen-dioksid ĉistoće 99. kalijumovih soli. 90 . odliĉna sirovinska baza za proizvodnju etanola: melasa. kiseline (0. Poznata je ĉinjenica da postojeća tehnologija etanola iz sirovina uspeva da iskoristi samo najmanje vrenu komponentu. Pri temperaturi od 30 C i pri atmosferskom pritisku 1 kg CO2 ima zapreminu 0. 6. Poslednjih godina primena ugljen-dioksida se znaĉajno proširila u obradi metala rezanjem. Kao primese u ugljen-dioksidu mogu biti: etanol (0.

Zahvaljujući izuzetno visokoj biorazgradljivosti smanjeni su rizici kontaminacije vode i zemljišta. c) Energetski aspekt Energetski aspekt se moţe sublimisati u ĉinjenicama da je biodizel obnovljiv izvor energije i da se korišćenjem biodizela smanjuje potreba za fosilnim dizelom. Pri tome treba naglasiti ocenu da je biodizel pogodno gorivo za sve veliĉine dizel motora o ĉemu svedoĉe i brojna odobrenja za korišćenje ovog goriva od strane proizvoĊaĉa motora. kao i iskorišćeno ulje iz prehrambene industrije i domaćinstava. jer u sebi sadrţi i mikro i makroekonomiju. dovoljno ukazuje na znaĉaj iznalaţenja ekonomski prihvatljivog rešenja. pokrenut je postupak usvajanja Standarda o gorivima za motorna vozila. U tom pogledu biodizel moţe da doprinese poboljšanju svojstva podmazivanja. b) Ekološki aspekt Ekološki aspekt izraţen kroz uticaj goriva na ţivotnu sredinu. energetskog i ekonomskog. moţe se evidentirati kroz podatak da se korišćenjem biodizela globalno utiĉe na smanjenje efekta “staklene bašte”. i to: tehniĉkog. ĉime se ĉuvaju rezerve fosilnih goriva i umanjuje rizik od snabdevanja. Makroekonomski aspekat je moţda još vaţniji i znaĉajniji. a odnosi se pre svega na supstituciju uvoza nafte ili naftinih derivata domaćim proizvodima. izmeĊu ostalih DIN 51606. a) Tehniĉki aspekt Biodizel predstavlja visokokvalitetno gorivo za dizel motore.1 Biljna ulja kao sirovina za teĉna goriva Sve veća zavisnost Evrope i ostalog sveta od glavnih izvoznica nafte.4. TakoĊe.2 Prednosti biodizela Globalno posmatrajući. kao neophodni dodatak. ozbiljno je dovedeno u pitanje kvalitetno podmazivanje delova motora koje po svojoj funkciji treba da obavlja gorivo. soja i dr. Usvojena je tehniĉka preporuka TP-13 BD. evidentna su i manja zagaĊenja lokalnog vazduha sa sumpornim jedinjenjima. Krajem 2004. radi poboljšanja sastava izduvnih gasova. biodizel predstavlja najbolje do sada napravljeno gorivo za dizel motore. Treba naglasiti da je i u Srbiji u pogledu standarda nešto uraĊeno. Ova istraţivanja je pospešila i ĉinjenica da je proizvodnja hrane u Evropi postajala sve problematiĉnija. ekološkog. d) Ekonomski efekat Ekonomski efekat je moţda najinteresantniji.6. Neosporna je ĉinjenica da je materijalni i energetski bilans proizvodnje biodizela izrazito pozitivan. nedavno je reakivirana komisija sa ciljem da dovrši rad na Standardu. Osim toga. koji predstavlja podsticaj za otvaranje novih radnih mesta i na taj naĉin nova zapošljavanja i stvaranje novih vrednosti. pre svega iz uljarica (uljana repica. ÖNORM C1190 i EN 14214. koja je trebalo da preraste u Standard. 91 . kao što je ulje uljanih biljaka. Istraţivanja mogućnosti supstitucije dizel goriva biljnim uljima se u Evropi rade već duţi niz godina.) 6. suncokret. Rezultati do kojih se došlo ukazuju da je moguće proizvesti teĉno gorivo na bazi biljnih ulja koje moţe uspešno da zameni D-2 gorivo na bazi nafte.4 BIODIZEL 6. Izlaz se nazirao u biotehnološkim postupcima proizvodnje teĉnih goriva iz obnovljivih izvora. Imajući u vidu tendencije smanjenja sumpora u D-2 gorivu.4. metil estri masnih kiselina (MEMK) za dizel motore. problematika biodizela se moţe posmatrati sa ĉetiri aspekta. Odgovor leţi u razvoju primene obnovljivih energenata koja će biti alternativa za teĉna fosilna goriva. Ovome treba dodati i relativno jeftinu tehnologiju prerade. Sa mikroekonomskog aspekta treba imati u vidu relativno jeftinu sirovinu. Za osnovu je uzet standard Evropske Unije EN 14214 i imaće oznaku JUS EN 14214. Izostajanje spoljnih troškova opravdava inicijativu da proizvodnju biodizela treba osloboditi od poreza ili je podsticati na drugi naĉin. Ovome je doprineo u velikoj meri dobro definisan Standard kvaliteta. te se moţe smatrati nekom vrstom aditiva u fosilnom dizelu. Prema reĉima Austrijskog instituta za biogoriva (Austrian Biofuels Institute). zbog obezbeĊenog kruţenja ugljen dioksida ĉime je onemogućeno njegovo nagomilavanje u atmosferi (biodizel je ugljendioksidno neutralan).

godine. Od ukupnih koliĉina preraĊene sirove nafte u našoj zemlji oko 75 % preradi «Rafinerija nafte Panĉevo». novih i obnovljivih vidova energije. biopesticida i drugih bioaktivnih materija.000 tona soje i 2. ali mogu da cede ulje na presama.1 Analiza tehnoloških celina za proizvodnju biodizela u Srbiji Biljno ulje iz zrna uljarica proizvodi se u Rerpublici Srbiji u devet uljara i u jednoj sojari. Osnovni raspoloţivi energetski izvori su rezerve uglja i hidropotencijal.4. Ukoliko se uzme da je srednji dnevni kapacitet presa 500 t/24 ĉasa.4. ekstrakcijom i kombinacijom ceĊenja i ekstrakcije. moţe se reći da je ona vrlo mala i skoro zanemarljiva. a u daleko manjoj meri rezerve sirove nafte i prirodnog gasa. uljni škriljci. rafinisano ulje. urana. One taj posao povremeno i rade. Što se tiĉe proizvodnje ulja iz zrna uljane repice. Kapacitet prese je 70 t/24 ĉasa zrna suncokreta. reĉnom.2 Nauĉne institucije i proizvodna preduzeća Istraţivaĉki rad vezan za proizvodnju bioetanola.4 miliona tona).4. hidroenergije i novih i obnovljivih izvora energije povećava. a nove 150 tona/24 ĉasa zrna uljarica. a pogaĉe dostavljaju sojari na dalju preradu. hidropotencijal sa oko 5%. Ukupni dnevni kapacitet presa je 420 t/24 ĉasa. uljnih škriljaca i dr. ţeljezniĉkom i vazdušnom saobraćaju.000 tona suncokreta. Pošto se sadašnja proizvodnja soje kreće od 100. iznose oko 4. dok se uĉešće prirodnog gasa.000 do 120. godine RNNS je preradila oko 1.6. godine» usvojen poĉetkom 1997. Uljare nisu opremljene za ekstrakciju ulja iz zrna soje. Iz zrna uljarica moţe se dobiti sirovo ulje na više naĉina: ceĊenjem (presovanjem). Šira primena obnovljivih izvora energije treba da se zasniva na njihovom autonomnom i lokalnom korišćenju u smislu dopune energetskih potreba i zaštite ţivotne sredine. Navedene prognoze su u skladu sa zacrtanom strategijom oslanjanja na domaće energetske izvore. a ostalo «Rafinerija nafte Novi Sad» (na osnovu podataka dobijenih u RNNS. predviĊa neophodnost da se odrţi i poveća nivo sopstvene proizvodnje nafte i gasa u zemlji i na bazi koncesija. Pojedine uljare primaju svake ĉetvrte godine zrno uljane repice na preradu ulja. a ostalo su uran.1 miliona tona sirove nafte. dokument «Strategija razvoja energetike naše zemlje do 2020. tokom 2003. prema poslednjim procenama. Godišnji kapaciteti domaćeg zrna su: 380. prirodnog gasa i novih i obnovljivih izvora energije. To se odnosi na: 92 .4 SWOT analiza postojećeg stanja 6. CeĊenje ulja obavlja se sa presama.4. 80. katedrama i laboratorijama. vodoprivredi.000 tona. Godišnja proizvodnja sirovog ulja od soje iznosi oko 40. uĉešće nafte se smanjuje u izvesnoj meri. Ukupne geološke rezerve energetskih sirovina. Jestivo.4. Tehnologija proizvodnje ulja iz zrna uljarica uglavnom je zasnovana na kombinovanom postupku: ceĊenje ulja sa presama i ekstrakciji ulja iz pogaĉa.3%. 6. kao i svim drugim granama privredne delatnosti u našoj zemlji.3 Potrebe za teĉnim gorivima Srbija nije bogata energetskim potencijalima. U uljari "Mladost" u Šidu instalirano je 6 presa ruske proizvodnje.57 mTEN u kojima ugalj uĉestvuje sa oko 86. Proizvedene koliĉine teĉnih goriva podmiruju potrebe za teĉnim gorivima u poljoprivredi. nafta i prirodni gas sa oko 1. moglo bi za tri do ĉetiri meseca devet uljara da prerade celokupnu domaću proizvodnju zrna suncokreta.9%. a RNP oko 3. biofertilizatora. Procenjuje se da su slobodni kapaciteti za preradu uljarica 35 do 45 %. obnovljivi izvori. biodizela. dobija se u vojvoĊanskim fabrikama u Zrenjaninu. lociranih uglavnom u Vojvodini. u uljari "Vital" u Vrbasu postoji 7 starih (5 je u funkciji) i 3 nove prese (nemaĉke firme "Krupp"). odnosno na odgovarajućim departmanima. drumskom. U strukturi ukupne potrošnje primarne enrgije najveće uĉešće ima ugalj. godine sa vizijom do 2050. supstituciju nafte većim korišćenjem uglja. Na primer. Kapacitet jedne stare prese je 30 tona/24 ĉasa. Vrbasu i Somboru. ostatak zrna soje mora da se uveze. šumarstvu. njihovo dobijanje.000 tona uljane repice.4.000 tona. Što se tiĉe prerade soje moţe se reći da je godišnji kapacitet sojare u Beĉeju 200.000 tona zrna soje. Uz to. 6. karakterizaciju i primenu koncetrisan je na teritoriji Pokrajine pre svega na pojedinim fakultetima u Novom Sadu.

Departman za Hemiju: Katedre: Analitiĉka hemija. Proseĉan prinos semena uljane reepice je preko 3 t/ha. što je prikazano u tabeli 4. Kovin. Bela Crkva. Od uljanih kultura kod nas se gaje: uljana repica.3 Tekuće aktivnosti u oblasti novih biotehnologija U 2005. Hemijska tehnologija i zaštita ţivotne sredine. Perlez.4. Seme soje sadrţi oko 20 % ulja. Srbobran.6. godini od 104 ostvarena uĉešće na skupovima i studijskim boravcima sufinansiranih od strane Sekretarijata za Nauku i tehnološki razvoj u iznosu od 2.80 dinara. Naftno-petrohemijske tehnologije. Vršac: »Hemofarm«.7 dinara. Proseĉan prinos soje kreće se u granicama do 3 t/ha. »Linde gas Srbija«. Novi Sad. . Kikinda.2.1. 6 je bilo iz oblasti novih tehnologija i sufinansirano je u iznosu od 135.1.91 dinara. »Hemodom«.1. Inţenjerstvo materijala. FAKULTET TEHNIĈKIH NAUKA. »Oktanoil«. Tehnologije ugljenohidratne hrane.7 kJ što je 2.Institut za proizvodno mašinstvo. Novi Sad. ĉijim sagorevanjem jednog grama se oslobaĊa 38. »Hemik«. Novi Sad.571.37 puta više od skroba i 2.4 Sirovine za proizvodnju biodizela u Vojvodini Ulje je jedna od energetski najbogatijih organskih materija.Departman za biologiju i ekologiju: Katedra za Mikrobiologiju . Vršac.PRIRODNO-MATEMATIĈKI FAKULTET. NOVI SAD . »West Pharmaceutical Services«-Beograd. Seme suncokreta zavisno od vrste hibrida sadrţi 40-50 % ulja. »Chemos«.4.2 puta od šećera. »Brixol«. U uslovima nepovoljnog odnosa cena degumiranog biljnog ulja i dizel goriva u našoj zemlji.00 dinara.752. Organska hemija. NOVI SAD Katedre: Opšte inţenjerske discipline. Novi Sad. NOVI SAD . Biotehnologije i farmaceutsko istraţivanje. Beĉej.1 6. Šid. Sremska Kamenica. »HINS«.Institut za inţenjerstvo zaštite ţivotne sredine. Seme uljane repice sadrţi 35-45 % ulja.920. U 2005. hemijskom proizvodnjom se bave sledeća preduzeća: »ADECO«. Opšta i neorganska hemija. »Yuco-hemija«. racionalna proizvodnja biodizela moguća je jedino od biljnog ulja iz taloga i preradom korišćenih biljnih ulja iz restorana 93 .000. TEHNOLOŠKI FAKULTET.4. Biohemija i hemija prirodnih proizvoda. godini od ukupno 46 skupova ĉiju je organizaciju sufinansirao Sekretarijata za Nauku i tehnološki razvoj u iznosu od 4. U okviru celovitog privrednog sistema u Vojvodini znaĉajnim ili manjim delom svojih kapaciteta. Hemijsko inţenjerstvo.4. Palić Ukupan broj preduzeća na teritoriji Vojvodine koja nameravaju ili su u toku uvoĊenja novih (bio)hemijskih tehnologija je 49 i iznosi 52% od ukupno 94.100. U toku 2006.5 t/ha.1. »Begej-plast«.godine nauĉno-istraţivaĉke institucije su zapoĉele realizaciju ili su inicirale zajedniĉke projekte iz ove oblasti sa 23 partnerske institucije iz inostranstva. 3 je bilo iz oblasti novih tehnologija i sufinansirano je u iznosu od 443. 6. »Vulkan guma-BILET«. Raspodela po industrijskim granam a i prikazana na slici 4. »Hempro«. I Srbiji se do 90 % uljanih biljaka gaji u Vojvodini gde u setvenoj strukturi uĉestvuju sa blizu 20 % (2003). suncokret i soja. Proseĉan prinosa semena suncokreta kreće se u granicama 3 . »Agrohem«. »Albus«. Baĉki Jarak.595. Primenjena i inţenjerska hemije.

ĉime suncokretovo ulje postaje vrlo sliĉno najkvalitetnijem biljnom ulju masline. a soje sa 26.6. 10.4.2 i 14. Površine pod suncokretom. u 94 . Laboratory for Environmental Research Polytechnic.biodizel koji je po eksploatacionim karakteristikama na nivou fosilnog dizel goriva.8%. Romania Research Institute for Solid State Physics and Optics of the Hungarian Academy of Sciences. Raznoliku primenu omogućava mnoštvo hemijskih reakcija kojim su podloţna ulja.7 %.godini. U nas su već stvoreni takvi hibridi suncokreta sa 80-90 % oleinske kiseline.6 Površine. zbog veće koliĉine belanĉevina (40-45 %) koje su po amino kiselinskom sastavu vrlo sliĉne animalnim proteinima. Obzirom na znaĉaj biljnih ulja i njihovu rentabilniju proizvodnju od masti ţivotinjskog porekla površine pod uljanim biljkama u svetu se znaĉajno povećavaju tako da su površine suncokreta iz perioda 1963-1967. Budapest University of Technology and Economics. Faculty of Chemistry and Chemical Engineering. Za ovu namenu posebno je pogodna soja. našom najvaţnijom uljanom biljkom. kako u procesu ĉuvanja.Tabela 6. Hungary. Skopje. U našoj zemlji najveći deo površina pod uljanim biljkama je u Vojvodini (od 72% uljane repice do 90 % soje i suncokreta).4. što je u odnosu na oraniĉne površine oko 6%. Institute for General and Analytical Chemistry.108 na 74. U našoj zemlji taj udeo je 7. tako i pri višekratnom intenzivnom zagrevanju.4.1% što znaĉi da imamo rezerve za povećanje obzirom na ostale zemlje. od 7. odnosno na 7. Hidrolizom se dobija glicerin (11 % od teţine ulja) i masne kiseline koje se u industriji koriste samostalno ili reakcijama daju mnogobrojne produkte koji se koriste u hemijskoj industriji. koncentrate i izolate koji sluţe i za ljudsku ishranu.6% od oranica i višegodišnjih zasada.4. uljane repice sa 6. prinosi i proizvodnja uljanih biljaka u svetu i kod nas U Evropi se gaji manji broj uljanih vrsta i gaje se na ukupno 23. elektroizolacionih i plastiĉnih masa. kao tehniĉka biorazgradiva maziva. Sadrţaj proteina u plodu ili semenu uljarica znatno je viši od ţita a nešto niţi od zrnenih mahunjaĉa (2028 %). Hungary Research Group for Technical Analytical Chemistry of the Hungarian Academy of Sciences (HAS).704 ha.362 mil. Cyril and Methodius University. U Vojvodini je to znatno više 7. Nova Gorica. ha u 1998-2002. kozmetici i farmaciji. Nakon ceĊenja ulja belanĉevine ostaju u saĉmi koja ima i znaĉajan sadrţaj ugljenih hidrata i nešto ulja pa je cenjena koncentrovana stoĉna hrana.4. boja i lakova. Budapest. 6. u štamparstvu.19 miliona hektara.849 na 24. hemikalija i drugih proizvoda Sa aspekta ljudske ishrane je poţeljan veći sadrţaj oleinske na raĉun linolne masne kiseline. Osim u ishrani biljna ulja se koriste u tehniĉke svrhe za proizvodnju: sapuna i deterdţenata. Alkoholizom se dobijaju metil estri . uljana repica i soja) ĉine 74% površina uljanih biljka.420 miliona hektara porasle na 20. Njihova prednost u odnosu na obiĉno ulje je u povećanoj otpornosti na zakišeljavanje.2 Projekti sa partnerskim institucijama iz inostranstva u toku 2006.726 ha. povećanjem sadrţaja proteina dobijamo proteinsko brašno.5 Uljarice kao sirovina za proizvodnju hrane. ClujNapoca. godine to iznosilo 19. s tim da je prema preliminarnim podacima u 2003.godine Institucija Prirodnomatematiĉki fakultet Prirodnomatematiĉki fakultet Naziv projekta Fiziĉko-hemijska ispitivanja novosintetisanih biološki aktivnih jedinica Strukturna i fiziĉka ispitivanja feroelektriĉnih teĉnih kristala i teĉnih kristala oblika banane Partnerska institucija ”Babes-Bolyai” University. Daljom preradom saĉme. godine. Tri njivske vrste (suncokret. Macedonia 6. a u svetu postoje kao «middle oleic tip» sa 60% oleinske kiseline. Slovenia VojvoĊanska akademija nauka i umetnosti Razvoj hemijskih metoda analize neonikotinoida i derivata piridinkarboksilne kiseline Fakultet tehniĉkih nauka Tehnološki fakultet Realizacija nadzorno-upravljaĉkog sistema za pogon proizvodnje biodizela iz biljnih ulja Projektovanje strukture polimernih materijala Faculty of Technology and Metallurgy. Budapest. 11.

c) Soja Danas. slatinastim ili kiselim zemljištima.ĉetrdesetogodišnjem periodu od 1963-2002. a u daleko manjoj meri su rezerve sirove nafte i prirodnog gasa. kada rentabilnost suncokreta posebno dolazi do izraţaja. Repica je uljana biljka koja zahteva najmanje toplote. u vezi alternativnih vidova proizvodnje energije u našoj zemlji postoje skromni uslovi. Na siromašnijim peskovitim zemljištima. što joj uz postojanje jarih i ozimih formi i njene skromne zahteve prema zemljištu omogućava širok areal rasprostranjenosti.4. daje znatno više i stabilnije prinose. jer se ona uglavnom gaji. ali je istovremeno i vrlo otporan na sušu. No. meĊusobni odnos amino kiselina.4.000 t/godišnje. suncokret se zahvaljujući svojim biološkim osobinama moţe gajiti i na siromašnijim.7 Uljarice u Vojvodini a) Uljana repica Kod nas se pod pojmom uljana repica podrazumeva kupusna uljana repica. Uljana repica je jedina uljana biljka koja se moţe gajiti pri relativno niţim temperaturama jer zahteva manju sumu efektivnih temperatura od drugih uljanih biljka. Prednosti belanĉevina soje su u sadrţaju esencijalnih amino kiselina i boljoj rastvorljivosti u vodi. ĉine soju vrlo bliskom belanĉevinama ţivotinjskog porekla. kao što su ĉernozem.. Soju ne bi trebalo gajiti na lakim peskovitim zemljištima bez navodnjavanja. godine stagniraju. Osim toga ona je vrlo dobar predusev koji poboljšava osobine zemljišta i rano stiţe pa se dobro uklapa u ţitne plodorede. Teĉna fosilna goriva su već dugi niz godina osnovna vrsta goriva u mobilnim mašinama. livadska i ritska crnica i aluvijalna zemljišta. U Evropi se danas proizvode znaĉajne koliĉine ove vrste goriva sa planom povećanja proizvodnje. Samo na takvim zemljištima mogu se ostvariti visoki prinosi. kao i drugi usevi najbolje rezultate postiţe na plodnim. U semenu soje se nalazi i oko 20 % ulja. Biodizel tako prestaje da bude nepoznanica za potrošaĉe. odnosno svarljivosti. a takoĊe na zabarenim. Raspoloţive energetske potencijale predstavljaju rezerve uglja i hidropotencijal. soja predstavlja strateško oruţje u rukama onih koji je proizvode zbog nekoliko stotina proizvoda koji se dobijaju od nje. Za rast prodaje biodizela veoma vaţno je bilo da njegovo korišćenje odobre i kompanije za proizvodnju motora i vozila kako bi se otklonio strah potrošaĉa od njegovog korišćenja. 95 . smonicama. 6. a takoĊe na slabo zaslanjenim i kiselim zemljištima. Ozimost joj omogućava stabilnije prinose. pa je zbog toga na takvim zemljištima njegovo gajenje najrentabilnije. gajnjaĉama. No. Sada je soja ĉetvrti usev u svetu po površinama i daje polovinu svetske proizvodnje biljnih proteina. U tom sluĉaju on u odnosu na druge ratarske kulture. b) Suncokret Suncokret ima velike zahteve za vodom obzirom na veliku produkciju organske materije i visok transpiracioni koeficijent (470-765). U proizvodnji i korišćenju biodizel goriva prednjaĉi Nemaĉka u Evropi sa proizvodnim kapacitetima od preko 1. Donošenjem standarda i odobrenjem automobilske industrije da se biodizel moţe koristiti bez mešanja sa dizel gorivom biodizel se proširio po benzinskim pumpama tako da ih u Nemaĉkoj sada ima oko 1700 a u Austriji preko 100.4.5 Aktuelne tendencije u svetu. pošto je plemenitija i rodnija ali ima veće zahteve i manju otpornosti na nepovoljne faktore. S obzirom da suncokret stvara veliku koliĉinu organske materije (oko 12 t/ha) najbolje mu odgovaraju plodna i duboka zemljišta dobrih fiziĉkih osobina. godišnji porast površina je svega 820 ha tako da je u zadnjem petogodištu bilo 160659 ha. lesiviranom zemljištu i pseudogleju suncokretu su potrebne nešto veće koliĉine mineralnih hraniva. Osim koliĉine i kvalitet belanĉevina soje tj. Osim toga. 6. EU i regionu Republika Srbija nije bogata energetskim potencijalima. strukturnim zemljištima neutralne reakcije i povoljnih vodno-vazdušnih osobina. zaštitu zemljišta od erozije i ispiranja azota tokom zime. Soja kao i kukuruz uspeva na raznim tipovima zemljišta uz agromeliorativne mere i intenzivniju agrotehniku gde je to potrebno. Veći deo ukupnih potreba za naftom i naftnim derivatima obezbeĊuje se iz uvoza.100.

ne trujući hranu za domaće ţivotinje i smanjujući emisiju štetnih materija korišćenjem biodizela umesto fosilnog dizela za pogon vozila za gradski prevoz u gusto naseljenim gradskim sredinama.5%. godini izvrši supstitucija ukupnih potreba prema dizel gorivu fosilnog porekla sa sa 2. U postojećim uslovima nepovoljnog odnosa cena degumiranog biljnog ulja i dizela u zemlji. prţionica predstavlja jednu od realnih mogućnosti. Sa druge strane. 6. Atest po austrijskom ÖNROM C 119 standardu ili po nemaĉkom DIN standardu za kvalitet biodizela domaćih firmi radile su ovlašćene laboratorije. Mada nedovoljno istraţena produkcija ovih upotrebljenih masnoća za spremanje materija. cena i kvalitet ovih ulja odgovaraju zahtevima za kvalitetnu proizvodnju biodizela. njihova namenska primena je opasna u hrani. ili. U našoj zemlji su rešeni tehniĉko-tehnološki problemi alkoholize ovih ulja. godine izvrše supstituciju ukupnih potreba za dizel gorivom fosilnog porekla sa 6% biodizel goriva.Prema direktivi EU predviĊeno je da sve ĉlanice do 2010. Kao primer mogu posluţiti neke zemlje zapadne Evrope koje su uspele organizovano da pristupe prikupljanju odpadnih masnoća i time doprinesu oĉuvanju ţivotne okoline ne zagaĊujući vodotokove. njihovo mešanje sa otpacima hrane radi ishrane stoke je nedozvoljivo. 6. 6.2 Biljna ulja iz kuhinja i prţionica Visoke temperature korišćenja dovode do degradacije biljnih ulja (u fritezama. za korišćena biljna ulja je hemijska destrukcija. kao i prioritetni razvoj projekata unapreĊenja tehnoloških procesa proizvodnje biodizela. To ukazuje na velike dimenzije opasnosti i štete. ketona i drugih otrova. Pri tome je utvrĊena potrebna dinamika uvoĊenja biodizel goriva u periodu od 2005 do 2010. MeĊutim.000 tona biljnog ulja godišnje. suncokreta i soje u našem regionu. godine. kao i drugih proiizvoda na bazi uljarica kao sirovine. primena ovih ulja u proizvodnji koncentrata za stoĉnu hranu.1 Tehnologija proizvodnje U usvojenoj tehnologiji proizvodnje uljane repice. Tokom proizvodnje biodizela 1994-1995. 2008. Procena je da korišćenih biljnih ulja u zemlji ima par hiljada tona. U poslednje vreme koristi se u oleohemijskoj industriji. Ova ulja su godinama završavala u cisternama fosilnog dizela. prostije.1. kancerogenih materija. Ubacivanje ovih materija u lanac ishrane.5. Jedino racionalno rešenje za ovaj hemijski opasan otpad. sa 5% a u 2010. 96 . Isto tako. do stvaranja opasnih aldehida. Uklanjanjem i ceĊenjem ovih taloga oslobaĊa se oko 2.5. predlaţe se unapreĊenje primene agrotehniĉkih mera proizvodnje sirovina. Racionalnija namena ove sirovine je proizvodnja metilestera masnih kiselina. sa 4. Organizovano prikupljanje otpadnih masnoća biljnog i ţivotinjskog porekla je preduslov uspešnosti ove akcije. proizvodnja biodizela od biljnih ulja iz taloga proizvodnje jestivih ulja i korišćena biljna ulja iz restorana. trošak za uklanjanje ulja u fabrikama vode je neuporedivo veĊi od vrednosti ulja. u svim zemljama zakonski zabranjeno. proizvodnja biodizela. kvalitet je utvrĊivan uglavnom u skladu sa nemaĉkim ili austrijskim standardima. Ostali su gotovo nerešivi problemi vezani za prikupljanje korišćenih ulja. 2009.). primenu.25%. gotovo.75%. U meĊuvremenu je Konzorcijum za proizvodnju biodizel goriva uradio predlog «Standarda za biodizel goriva» (1995). sa 3.1 Uljni talozi U rezervoarima za ulja u fabrikama jestivih ulja godišnje se izdvaja više hiljada tona uljnih taloga. Po inerciji tradicije korišćena ulja se bacaju u pomije. prema redosledu izvoĊenja. Ovim planom predviĊeno je da se u 2006. Raĉuna se da se maksimalno 10 % biodizela moţe supstituisati u potrošnji mineralnog dizel goriva jer se kao ograniĉavajući fakor javlja obradiva površina na kojoj bi se proizvodile uljane kulture iz kojih se dobija sirovo ulje. prţionicama i sl. nedozvoljivo je bacanje ovih ulja u vodotokove.5. naĉin skladištenja i isporuke biodizel goriva.1. 2007. Koliĉina od više stotina litara biljnih ulja baĉenih u reku minorna je u odnosu na koliĉine reĉne vode. koji propisuje kvalitet. godini sa ukupno 6% biodizela. štetna u vodi.5 PRIORITETI RAZVOJA 6.

kapaciteta 50.3 Predlozi osvajanja tehnologija proizvodnje biodizela Tehnologija proizvodnje biodizel goriva sastoji se iz procesa ceĊenja ulja i reesterifikacije. tako i istraţivanja efikasnosti pilot postrojenja. preuzeti su uz odreĊene korekcije iz nemaĉkih izvora. poĉetak rada 2006. CO i nesagorelih ugljovodonika za oko 20 – 50 %.000 t/god. U našoj zemlji veoma je aktuelan zadatak. Specifiĉna potrošnja goriva korišćenjem biodizel goriva povećava se proseĉno za 8-10 % u odnosu na fosilno dizel gorivo. Neki podaci.5. Za uspešnu proizvodnju biodizel goriva neophodni su. izraţavajući pri tome specifiĉne uslove koji moraju biti zadovoljeni. Pogon u Poljskoj. pored postojanja tehniĉkih. kapaciteta 25. poĉetak rada 2006. ekstrakcijom i kombinacijom ceĊenja i estrakcije. Pri tome projektovani kapacitet treba da posluţi kao osnova za obraĉun troškova amortizacije.5. konaĉno. 2000 i TUV. Barcelona.5. Za veću pouzdanost ulaznih podataka bilo bi neophodno sakupiti podatke na jednom pilot postrojenju. presovanje. Biodizel gorivo moţe se ĉuvati u rezervoarima i odgovarajućim posudama.000 t/god. ţivotinjska masnoća. koji bi posluţili za sticanje iskustava i usavršavanje te proizvodnje.2 Primeri projekata u svetu U svetu je projektovan ĉitav niz novih postrojenja za proizvodnju biodizela što ilustruje nastojanja da se ova vrsta goriva intenzivnije koristi: Pogon u Španiji. sirovina: biljna ulja i iskorišćeno ulje za kuvanje. kao i homologaciona i vanmotorska ispitivanja. Emisija azotnih oksida primenom biodizel goriva povećava se za oko 5-10 %. standardi i analitiĉka kontrola. Huesca. osiguranja.000 t/god. Najĉešće primenjivani postupak sinteze metil estra masnih kiselina odnosno biodizela je proces transesterifikacije (hladni diskontinualni i kontinualni postupak i topli kontinualni postupak).000 t/god.5 Ispitivanje vrednosti investicionih ulaganja u postrojenja za proizvodnju biodizela Vrednost investicionih ulaganja u znaĉajnoj meri zavisi od veliĉine projektovanog kapaciteta. 6. u liniji sa predpresama. Razliĉiti evropski i ameriĉki proizvoĊaĉi motora odobravaju primenu biodizel goriva kod motora starijih generacija. 6. Pogon u Španiji. Lünen. sirovina:ulje uljane repice i iskorišćeno ulje za kuvanje. Ekspeleri se koriste za jednokratno. Primenom 100 % biodizel goriva umanjuje se snaga motora za oko 4 – 7 %. 97 .6.4 Kvalitet biodizela kao preduslov pouzdanog korišćenja Kao jedan od osnovnih elemenata prioritetnih projekata u razvoju tehnologije proizvodnje i korišćenja biodizela. ali i emisija štetnih gasova. prvenstveno u smislu proizvodnje standardnog kvaliteta. Pogon u Nemaĉkoj. posebno oni koji se odnose na strukturu investicionih ulaganja. 6. sirovina: iskorišćeno ulje za kuvanje. sirovina: biljna ulja. Presovanje se obavlja korišćenjem šarţnih ili kontinuiranih postrojenja. Treba naglasiti da troškovi proizvodnje biodizel goriva zavise od kvaliteta ulaznih podataka. kapaciteta 25. što podrazumeva kako laboratorijska istraţivanja. što se i predlaţe u budućim istraţivanjima. odrţavanja.5. ĉuvanju i rukovanju sa teĉnim gorivima (SEEG. kapaciteta 100. neophodno je da se obrazuju projekti pilot proizvodnje. poĉetak rada 2006. kao i dela troškova prerade uljarica. tako da prikazani proraĉuni predstavljaju procenjene vrednosti. 1988). iskorišćeno ulje za kuvanje i masne kiseline. U cilju brţe i efikasnije realizacije primene ovakvog goriva u praksi vršena su uporedna ispitivanja funkcionalnih karakteristika sa primenom referentnog goriva D-2 i metilestera. tehnoloških i ekonomskih preduslova. istraţivanje mogućnosti primene alternativnog goriva biljnog porekla u odnosu na konvencionalna mineralna goriva. kamata. U svetu je zadnjih petnaest godina aktuelna tendencija supstitucije dizel goriva mineralnog porekla sa gorivima na bazi biljnih ulja. prema vaţećim propisima o skladištenju. poĉetak rada 2006. Iz semena uljarica sirovo ulje se moţe dobiti procesom: ceĊenja (presovanja).

elastomera.5. ulja i masti. To praktiĉno znaĉi da se upotrebom biodizela ne povećava "efekat staklene bašte". Na osnovu gore navedenih elemenata predlaţu se sledeći strateški pravci razvoja: (a) proizvodnja bioetanola i biodizela na bazi obnovljivih sirovina biljnog i ţivotinjskog porekla. posebno njenim alternativnim. koji je u svetu već komercijalizovan na primeru familije polihidroksialkanoata (polihidroksi butirata-valerata). U obzir su uzete i znaĉajne društvene potrebe. Razgradljivost biodizela je 4 puta brţa od dizel goriva. obnovljivim izvorima. Biodizel gorivo ne sadrţi sumpor. Za ovu namenu sojino ulje je najjeftinija sirovina u SAD i Juţnoj Americi. Koliĉina otrovnih. kao što je to sluĉaj sa dizel gorivom. te zbog toga ne prouzrokuje kisele kiše. Upotrebom biodizel goriva smanjuje se efekat staklene bašte nastao upotrebom goriva fosilnog porekla. dok u Evropi i našoj zemlji tu ulogu ima uljana repica. skrob. Korišćenje mikroorganizama za dobijanje polimera je vaţan pravac koji daje termoplastične materijale sa odliĉnom biodegradabilnošću. 98 . pre svega narastajuće potrebe za energijom. iz kojih je isceĊeno ulje i napravljen metilestar (na primer od ulja uljane repice). celuloza. Od ulja se osim poliuretana mogu praviti epoksidne smole i poliestri u formi masa za livenje. pri ĉemu je moguće ukljuĉiti i agronomske nauke na procesima odgajanja biljnih vrsta sa specijalnim potencijalom (genetske promene na biljkama kojima se stimuliše proizvodnja odreĊenih proizvoda u biljkama). Ulja kao hemijske sirovine su veoma zahvalne zbog povoljne cene. a kod dizela iz nafte 4. Citiraju se podaci o emisiji NO na efekat staklene bašte deluju 300 puta jaĉe nego ista koliĉina CO ukupna emisija gasova relevantnih za klimatske uslove (ukljuĉujući i CO 2 ekvivalent za NO 2) pri proizvodnji i preradi uljane repice u 1 kg biodizela iznosi 1.6 Strateški pravci razvoja hemijskog inţenjerstva u funkciji zaštite ţivote sredine Više faktora opredeljuju predloge obrazloţene u ovom elaboratu. Ipak. boja i lakova.6. Ono ne moţe biti odgovorno za izumiranje šuma. koji je najviše uzrok promene klime i zraĉenja gasova na Zemlji. Upotrebom biodizel goriva umanjuje se emisija azotnih oksida. nafta i gas. kancerogenih i opasnih po zdravlje hemijskih supstanci u produktima sagorevanja metil estra nije ukupno viši nego pri sagorevanju fosilnog dizel goriva.42 kg.6 ANALIZA UTICAJA NA OKOLINU 6. Treći bitni ĉinilac su prirodni resursi koji postoje u AP Vojvodini i koji trebaju da predstavljaju osnovu razvoj.1 Ekološki znaĉaj biodizela Svi aspekti primene alternativnog goriva za dizel motore su od izuzetnog znaĉaja. duplih veza i alilnih vodonika. aliftiĉnih ugljovodonika i ugljendioksida. belančevine. Ti resursi su pre svega poljoprivreda.6. u središtu interesovanja je zaštita ţivotne i radne sredine. Ipak. 6.6. veţu CO 2 iz atmosfere u toku svog razvoja. Dakle. Dobijanje materijala od industrijskog znaĉaja moţe se ostvariti u biorafinerijama hemijskim i biološkim transformacijama biljnih proizvoda u ţeljeni proizvod. jer se pri sagorevanju ovog goriva proizvode onoliko CO 2 koliko biljke. mogućnosti neograniĉenog proširenja proizvodnje uljarica i unapreĊenja poljoprivrede. Smanjena je emisija ĉaĊi i drugih po zdravlje štetnih jedinjenja od ugljendioksida. 6.2 Uticaj korišćenja biodizela na emisiju CO2 Mnoga istraţivanja su pokazala da biodizel gorivo ne zagaĊuje ţivotnu sredinu. ali i zbog hemijskog sastava koji omogućuje dobijanje niza proizvoda reakcijama estarskih veza. Pre svega relativno je mali nauĉnoistraţivaĉki kapacitet (prema broju istraţivaĉa i nauĉne infrastrukture u poreĊenju sa zemljama EU). vlakana i filmova. (v) novi biosintetiĉki polimeri iz obnovljivih prirodnih resursa. preovladao je stav da je biodizel gorivo ekološki znatno ispravnije od dizel goriva. u svetu. sliĉno kao kod konvencionalnih goriva. Postoje i studije koje potvrĊuju na odreĊeni naĉin ove tvrdnje. lignin. Znaĉajna je i biohemijska proizvodnja poliola za poliuretane. adheziva. kako bi se smanjio njihov uticaj potrebno je metil estrima dodavati aditivna sredstva.4 kg. Takve sirovine su polisaharidi. (b) hemijska i farmaceutska proizvodnja na bazi sirovina iz agrara. U svetu postoji izraţena tendencija razvoja biotehnoloških procesa proizvodnje polimernih materijala na bazi obnovljivih sirovina biljnog i ţivotinjskog porekla. šećer.

6.6.3 Biodegradabilnost biodizela kao ekološki faktor
Biodizel je biorazgradljiv i nije toksiĉan. Biodizel je 100 % biorazgradljiv kao šećer i manje toksiĉan od stone salate. Studije su pokazale da je biodizel razgradljiv do 4 puta brţe nego dizel gorivo, sa 98 % razgradljivosti za 3 nedelje. Smanjena emisija gasova, prisutni mirisi, biorazgradljivost i sigurnost biodizela ĉini dobru povoljnost za njegovo korišćenje i zaštitu ţivotne sredine, kao i za osetljivu površinu kao što su nacionalni parkovi i šume.

6.6.4 Zakljuĉak
Na osnovu rezultata ispitivanja koncentracije izduvnih gasova u produktima sagorevanja metil estara od biljnog ulja i dizel goriva, kao i na osnovu pregleda inostrane literature, moţe da se zakljuĉi sledeće: upotreba konvencionalnih vrsta goriva sve više zagaĊuje ţivotnu i radnu sredinu, tako da atmosfera poprima efekat staklene bašte. Ovako zatrovana atmosfera sve više utiĉe na pogoršavanje zdravstvenog stanja ljudi, ţivotinjskog i biljnog sveta. Upotrebom biodizel goriva smanjuje se efekat staklene bašte. Biodizel gorivo je biorazgradljivo i nije toksiĉno. Rezultati istraţivanja sastava produkata sagorevanja biodizel goriva se znaĉajno razlikuju u zavisnosti od vrste ispitivanog biogoriva (metil estra), vrste konstrukcije motora, vrste primenjenih metoda ispitivanja i drugih parametara. Ipak, na osnovu analize podataka ispitivanja moţe da se zakljuĉi da u produktima sagorevanja biodizel goriva ima ukupno za trećinu manje štetnih materija nego kod dizel goriva. Postoje razne mogućnosti da se ukupna koliĉina zagaĊivaĉa, otrovnih i kancerogenih supstanci iz produkata sagorevanja alternativnog goriva smanji: racionalnom potrošnjom goriva, boljom tehnologijom i organizacijom rada sa pogonskim mašinama, usavršavanjem i podešavanjem konstrukcije motora SUS, uvoĊenjem automatizacije, kompjuterizacije i robotizacije rada, preĉišćavanjem izduvnih gasova, upotrebom aditiva za sve vrste goriva i pronalaţenjem novih vrsta ekoloških goriva, - smanjen je sadrţaj azotnih oksida (NOx), aliftiĉnih ugljovodonika i ugljendioksida (CO2) u produktima sagorevanja metil estara od suncokretovog ulja u odnosu na dizel gorivo. Kod metilestara od uljane repice sadrţaj NOx je nešto povećan, zbog razliĉite vrste biljnog ulja, konstrukcije motora i naregulisanosti motora, - neznatno je povećan sadrţaj aromatiĉnih ugljovodonika (benzen, toluen i ksileni) i ugljenmonoksida (CO) u produktima sagorevanja metil estara od suncokretovog ulja u odnosu na dizel gorivo,- koliĉina otrovnih, kancerogenih i opasnih po zdravlje hemijskih supstanci u produktima sagorevanja metil estara nije ukupno viši nego što se dobija sagorevanjem dizel goriva. Sadrţaj većine ovih supstanci je ĉak niţi nego kod dizel goriva, koncentracija izduvnih gasova u produktima sagorevanja nije u funkciji reţima rada motora, tj. broja obrtaja radilice motora, već odnosa goriva i vazduha, kvaliteta rasprskavanja (raspršivanja) goriva, fiziĉko-hemijskog sastava goriva, konstrukcije motora i drugih faktora, - nivo vidljivih dimnih gasova je niţi od nivoa dimnih gasova kod sagorevanja dizel goriva, a viši od nivoa dimnih gasova kod sagorevanja metil estara od ulja uljane repice, - da bi se smanjio uticaj otrovnih, kancerogenih i opasnih po zdravlje hemijskih supstanci potrebno je metil estrima dodavati aditivna sredstva, sliĉno kao kod konvencionalnih goriva.

6.7 PREDLOG INSTITUCIONALNIH MERA
6.7.1 Racionalizacija proizvodnih kapaciteta Direktive Evropske unije jasno ukazuju da sve njene ĉlanice do 2010. godine moraju da izvrše supstituciju ukupnih potreba za dizel gorivom fosilnog porekla sa 6 % biodizela. Poštujući odredbe sadrţane u direktivama EU kao strateškog partnera, Republika Srbija do 2010. godine treba da obezbedi supstituciju oko 180.000 t/god fosilnog dizel sa biodizel gorivom. Za proizvodnju navedenih koliĉina potrebno je obezbediti odgovarajuće proizvodne kapacitete. Proizvodni kapaciteti mogu se podeliti prema karakteru proizvoĊaĉa i proizvodnim kapactetima. U našim uslovima proizvodni kapaciteti treba da se kreću od 5.000 do 50.000 t/god.

99

6.7.2 Koncentracija proizvodnih kapaciteta
Potrošnja dizel goriva u Republici Srbiji nalazi se na ukupnom nivou od blizu 2.300.000 t/godišnje. U ukupnoj potrošnji dizel goriva najveće koliĉine se troše u drumskom i teretnom saobraćaju (2.467.660 t/god.), poljoprivredi (517.151 t/god.), reĉnom saobraćaju (22.600 t/god.), ţelezniĉkom saobraćaju (12.880 t/god.), vodoprivredi (15.300 t/god.) i šumarstvu (20.605 t/god.). U ukupnoj strukturi potrošnje dizel goriva moţe se oĉekivati najbrţi rast potrošnje u drumskom i teretnom saobraćaju kao posledica ubrzanog razvoja prometa, ali i ostalog dela privrede. Poštujući odredbe sadrţane u drektivi EU kao strateškog partnera privredi Republike Srbije neophodno je napraviti strategiju uvoĊenja biodizel goriva. Obzirom na izuzetno veliku koliĉinu dizel goriva koji se koristi u privredi Republike Srbije potrebne koliĉine biodizel goriva u 2010. godini kretaće se ukupno 179.978 t/godišnje, na teritoriji uţe Srbije 122.377 t/god. a u Vojvodini 57.599 t/god. Za proizvodnju navedenih koliĉina potrebni su odreĊeni kapaciteti. Kapaciteti se mogu podeliti u dve grupe, jedna podela je prema karakteru proizvoĊaĉa a druga po veliĉini proizvodnog kapaciteta. Prema karakteru proizvoĊaĉa postoji nekoliko grupa i to: 1. fabrike za proizvodnju ulja (uljare i sojare); 2. rafinerije; 3. postojeći kapaciteti za proizvodnju biodizela; 4. novoizgraĊeni kapaciteti namenjeni iskljuĉivo proizvodnji biodizela i 5. mini kapaciteti na poljoprivrednim imanjima i individualnom sektoru.

6.7.3 Disperzija proizvodnih kapaciteta
Za realizaciju predviĊene proizvodnje biodizel goriva neophodno je obezbediti dovoljan izvor sirovina. U Vojvodini je to pre svega soja i suncokret. Gajenje uljane repice za proizvodnju biodizel goriva dobija sve više na znaĉaju zbog visokog sadrţaja ulja u semenu. Disperziju proizvodnih kapaciteta moguće je obaviti po okruzima. U poĉetnim fazama treba oĉekivati da će se disperzija obaviti prema postojećim proizvodnim kapacitetima jer su tu najmanja investiciona ulaganja.

6.7.4 Korišćenje nusproizvoda iz proizvodnje biodizela
Obzirom da se sa 1 ha od ostataka biljne mase moţe iskoristiti 750-1820 kg ekvivalentnog teĉnog goriva, nusproizvodi u proizvodnji biodizela potencijalno su dobar izvor energije. Biomasa se moţe briketirati u kompaktnije komade kako bi se smanjili troškovi transporta. Kao vaţan nuzproizvod u proizvodnji biodizel goriva javlja se saĉma i pogaĉa, kao najvaţniji izvor proteina u ishrani domaćih ţivotinja. Soja se u ishrani domaćih ţivotinja koristi u obliku griza i saĉme. Nivo proteina u sojinoj saĉmi varira od 42 do 50 %. Suncokretova saĉma koja se koristi za ishranu domaćih ţivotinja sadrţi 33-42 % sirovih proteina. Pored toga, u procesu alkoholizacije biljnih ulja, pored biodizela kao ciljnog proizvoda dobija se i sirovi glicerol, koji moţe da predstavlja polaznu sirovinu u proizvodnji ĉistog glicerola.

6.7.5 Istraţivanja biljne biomase kao potencijalnog izvora energije
Od ostataka biljne mase proizvodnje uljarica moţe se dobiti (zamenuti) od 1,5 do 2,6 tona ekvivalentnog teĉnog goriva po hektaru. Za ekvivalent je uzeto lako ulje za loţenje (D2) toplotne vrednosti 42 MJ/kg goriva. Pri raĉunanju ekonomske isplativosti primene biljnih ostataka za proizvodnju toplotne energije neophodno je da se uzme u obzir stepen energetske efikasnosti peći ili kotlova. Ovaj stepen iznosi od 0,50 do 0,70. To znaĉi da bi se sa jednog hektara od ostataka biljne mase moglo iskoristiti (zamenuti) od 750 do 1820 kg/ha ekvivalentnog teĉnog goriva. Ili, drugaĉije reĉeno od 3,57 do 5,8 kg ostataka biomase moţe da se dobije (zameni) 1 kg ekvivalentnog teĉnog goriva. Ako se uzme u obzir da je donja toplotna moć ulja od uljane repice 36.500 kJ/kg, a toplotna vrednost biljnih ostataka od uljane repice (njena slama) 17.400 kJ/kg, onda se moţe reći da se sa iste površine (jedan hektar) moţe od ostataka biljne mase dobiti polovina koliĉine toplotne energije koja se moţe dobiti od ulja uljane repice (odnos 1,0 : 0,48-0,67). Prikupljanje ostataka biljne mase obavlja se presama visokog pritiska baliranjem biomase. Bale mogu biti male, srednje i velike prizmatiĉne, tj. konvencionalne. Prikupljenje biomase moţe da bude i u rol bale. Utovar bala obavlja se raznim utovarivaĉima ili ruĉno. Transport bala vrši se traktorskim ili kamionskim prikolicama. Istovar i kamarisanje bala moţe biti mehanizovano ili ruĉno.

100

6.7.6 Sirovi glicerol kao nusproizvod proizvodnje biodizela
U procesu alkoholize biljnih ulja, pored biodizela kao ciljnog proizvoda dobija se i sirovi glicerol u relativno velikim koliĉinama (20%), koji moţe predstavljati i predstavlja polaznu sirovinu za dobijanje ĉistog glicerola za sve namene. Sastoji se od 45-50% glicerola, 20-25% sapuna, 10-20% metilestera masnih kiselina, ulja, metanola, masnih kiselina, vode. Postojeće fabrike za proizvodnju glicerola nemaju mogućnost za preradu sirovog glicerola. Da bi se sirovi glicerol, ipak, mogao preraditi i u domaćim fabrikama glicerola, neophodna je separacija glicerinske vode i masnih kiselina iz sirovog glicerola. Za takve procese u zemlji postoje postrojenja, tehnologije i proizvodna iskustva (Briksol, Hempro, Hins).

6.8 EKONOMIKA PROIZVODNJE ULJARICA
Za ocenu ekonomskog poloţaja proizvodnje uljarica (suncokret, soja i uljana repica) koriste se vaţniji naturalni i ekonomski indikatori (prinos, vrednost proizvodnje, troškovi proizvodnje, finansijski rezultat, prodajna cena i cena koštanja po jedinici gotovog proizvoda) preuzeti iz planskih kalkulacija sa ispitivanih poljoprivrednih gazdinstava za 2003. godinu. U ukupnim troškovima proizvodnje uljanih biljaka najveću stavku ĉine sopstvene usluge. U zavisnosti od vrste useva uĉešće ovih troškova kreće se u intervalu od 45,29% (suncokret) do 48,29% (uljana repica).

6.8.1 Troškovi proizvodnje biodizel goriva i potreba drţavnih subvencija
Troškovi proizvodnje biodizel goriva zavise od vrednosti investicionih ulaganja za izradu projektne dokumentacije, ulaganja u opremu i izgradnju graĊevinskih objekata, troškova probnog rada (uhodavanja tehnološkog procesa proizvodnje), daljeg razvoja tehnologije, visine prodajnih (otkupnih) cena ulaznih sirovina, troškova prerade uljarica, troškova vezanih za upotrebu osnovnih sredstava, transporta i skladištenja biodizel goriva, rastura i škarta, kao i veliĉine kapaciteta proizvodnog pogona.

6.8.2 Vrednost i opravdanost investicionih ulaganja
Vrednost investicionih ulaganja u znaĉajnoj meri zavisi od veliĉine projektovanog kapaciteta. Pri tome projektovani kapacitet treba da posluţi kao osnova za obraĉun troškova amortizacije, odrţavanja, osiguranja, kamata, kao i dela troškova prerade uljarica. Treba naglasiti da troškovi proizvodnje biodizel goriva zavise od kvaliteta ulaznih podataka. Neki podaci, posebno oni koji se odnose na strukturu investicionih ulaganja, preuzeti su uz odreĊene korekcije iz nemaĉkih izvora, tako da prikazani proraĉuni predstavljaju procenjene vrednosti. Za veću pouzdanost ulaznih podataka bilo bi neophodno sakupiti podatke na jednom pilot postrojenju, što se i predlaţe u budućim istraţivanjima. Troškovi probnog rada tj. uhodavanja tehnološkog procesa proizvodnje obuhvataju obezbeĊenje odgovarajuće koliĉine sirovina, troškove isporuĉilaca tehnoloških postrojenja i troškove rada radnika koji se tokom uhodavanja tehnologije obuĉavaju. Pošto se procenjuje da se projektovani kapacitet koristi u tri smene, za svaku smenu je potrebno obuĉiti: 2 radnika za pogon - reesterifikacije, 1 radnika za pogon presa i 1 radnika za laboratoriju. Za ovu namenu potrebno je izdvojiti iznos od 348.000 dinara. Planirani troškovi projektovanja i inţenjeringa, transfera tehnologije i daljeg ulaganja u njen razvoj iznose 3.324.345 dinara.

6.8.3 Osnovni uslovi za odrţavanje postojećih i izgradnju novih postrojenja za proizvodnju biodizela
Esencijalni uslov za odrţavanje postojećih postrojenja je profitabilna proizvodnja biodizela. Nepostojanje ovog uslova dovelo je do demontaţe više postrojenja. Ekološki, ekonomski i energetski, odnosno pravni imperativi Evropske unije primarni su uslov proizvodnje biodizela u razvijenim zemljama. Pod takvim uslovima, proizvodnja biodizela u zemljama tranzicije, pa i u Srbiji dobija perspektivu. To je objašnjenje za preduzete investicione poduhvate. U toku je izgradnja velikih postrojenja za ceĊenje ulja, proizvodnju stoĉne hrane i proizvodnju biodizela (oko 30.000 tona godišnje) u okviru poslovnog sistema

101

Premiranje proizvodnje uljarica (suncokreta. glicerola. 5.48 d/kg. Usavršavanjem tehnologije moguće je povećati produkciju i na ĉitavih 70. ulja. Materijalni troškovi nastali u proizvodnji biodizela.000 t/god.600 dinara.000 tona godišnje proizvodnje biodizela trebalo angaţovati 28 zaposlenih. Stimulacija prerade sirovog glicerola (nusproizvoda iz proizvodnje biodizela) i izvoza ĉistog glicerola. kamate) iznose 1. Istovremeno. manjih. privrednih asocijacija u oblasti biogoriva. uljana repica: 4. 2. Donošenje i strogo sprovoĊenje propisa o namenskoj potrošnji biogenih masnoća. usitnjavanje semena.000 t/god. njihova prerada u sirovo ulje i proizvodnja biodizela. Pre ekonomske analize najpre su utvrĊene površine (suncokret: 7. Uz velike napore izgraĊeno je postrojenje i ovladano tehnologijom koja treba da omogući proizvodnju od 50. Ukidanje poreza na proizvodnju biodizela i repromaterijala.8. odrţavanje. biodizela. uljana repica: 10. filtriranje i degumiranje). za koje bi trebalo obezbediti zarade u bruto iznosu od 11.4 Drţavne subvencije i unapreĊenje legislative i regulative Već više od dve decenije u Zapadnoj Evropi. masne kiseline i glicerol) iznose 35.15 d/kg).465 tona) za proizvodnju 10. Materijalni troškovi umanjeni za vrednost nuzproizvoda (uljane pogaĉe.088 ha. u pogonima kapaciteta od 10. Potrebno je potsticati otvaranje novih pogona. dok troškovi skladištenja. stoĉne hrane. Sve navedeno moţe doprineti poboljšanju uslova za proizvodnju biodizela u našoj zemlji.92d/kg. 3.126 ha) na kojima treba da se obezbede potrebne koliĉine sirovina (suncokret: 15. Omogućavanje uvoza korišćenih biljnih ulja bez uvoznih daţbina.000 t biodizela godišnje.9 POTENCIJALNI KORISNICI I MOGUĆNOST PLASMANA Pri ekonomskoj analizi proizvodnje biodizel goriva potrebno je sagledati sve troškove proizvodnje sadrţane u proizvodnom lancu (troškovi proizvodnje sirovina. uljane repice (12.419 tona i soja: 4. b) o zabrani potrošnje korišćenih (otpadnih) biljni masnoća iz prţionica. proizvodnja 70. preuzetih iz planskih kalkulacija za 2. a znatno kraće kod nas. prerade u sirovo ulje i prerade sirovog ulja u biodizel gorivo). uljane repice).961ha i soja: 2.003.56 d/kg). soje. dok je manje paţnje posvećeno njegovoj ekonomskoj analizi. pre svega.70 d/kg) i soje (14. osiguranje. kao najveće stavke troškova u fazi prerade uljarica u sirovo ulje.Agroprodukt. 6.593 tona. odnosno 1. Procenjuje se da bi za pogon od 10. do 500 tona godišnje) u okvirima poljoprivrednih gazdinstava.000 tona biodizela godišnje.92 d/kg. umanjeni za vrednost nuzproizvoda iznose 35.godinu. rastura i škarta iznose 2. Pored cene sirovina. ekonomski interes proizvoĊaĉa uljarica.961. sumporne kiseline. 6. A to znaĉi. a) o zabrani potrošnje biljnih ulja kao dizel energenta. Najveći deo ovih istraţivanja usmeren je na tehnološki proces dobijanja biodizela.000 hektara pod uljaricama. intenzivno se provode istraţivanja korišćenja biljnih ulja od uljanih biljaka za proizvodnju biodizela. Da bi se dobila "viza" za Evropsku uniju moraju se ispoštovati njene Direktive o biogorivima. Pri ekonomskoj analizi proizvodnje biodizel goriva sagledani su svi znaĉajniji parametri koji utiĉu na formiranje cene biodizela u proizvodnom lancu koji ĉine proizvodnja uljarica. Dodavanjem troškova upotrebe osnovnih 102 . više od 70. Za ostvarenje ovakvog mega projekta mora postojati.20 d/kg. restorana kao stoĉne hrane ili kao sirovine za proizvodnju koncentrata. ceĊenje ulja. demivode i energije).63 d/kg. šire se interesi za gradnju malih pogona (od 100. ObezbeĊivanjem povoljnih uslova za nabavku sirovina i repromaterijala i drugim podsticajnim merama moguće je ostvariti znaĉajnu proizvodnju biodizela u našim pogonima koja bi mogla biti dovoljna za naše potrebe pa i za izvoz. Odabrane cene sirovina navedenih uljarica posluţile su kao podloga za sastavljanje kalkulacije biodizela. Najnoviji pogon „Ekomed“-a iz Panĉeva je dobar primer. d) o podršci istraţivaĉkim i poslovno-proizvodnim projektima ekoloških. Od ekonomskih parametara pošlo se prvo od prodajnih (otkupnih) cena suncokreta (13. nevladinih. pogona dispergovanih po celoj zemlji. Troškovi upotrebe osnovnih sredstava (amortizacija. Ovo bi mogla biti okosnica razvoja drugih. A za podsticanje i udovoljenje interesa proizvoĊaĉa neophodno je: 1.000 tona biodizel goriva. U fazi reesterifikacije izraĉunati su troškovi razliĉitih vrsta materijala (metanola. c) o zabrani bacanja otpadnih biogenih masnoća u vodotokove. utvrĊeni su i drugi troškovi (ĉišćenje semena. 4. natrijum hidroksida.

do 2002. Danas se u Vojvodini proseĉno godišnje proizvede više od 270.10. Proseĉne poţete površine su oko 74. 6.000 tona.28%).22%). rastura i škarta od 2. troškova skladištenja. Pri tome treba uzeti u obzir da su uljane biljke dobri predusevi i mogu doprineti većem koeficijentu korišćenja oranica. Gajenje uljanih biljaka je takoĊe najviše zastupljeno na podruĉju Vojvodine.000 ha. godine površine rastu po proseĉnoj godišnjoj stopi od 10. što dovodi do ograniĉavanja ove proizvodnje.000 t.2 d/kg dolazi se do cene koštanja biodizel goriva od 41. njihove prerade u ulje i proizvodnje biodizel goriva.635 ha).10. Trend prinosa i ostvareni nivo nije dovoljan. uz akumulativnu stopu od 10 %.sredstava do 1. Ovi usevi se u Vojvodini gaje. Pad ukupne proizvodnje više je pod uticajem pada površina nego smanjenja prinosa. MeĊutim. godine. U Vojvodini se po jednom hektaru u proseku proizvede 2. koji ĉine osnovu za donošenje njegove cene. što ĉini oko 78% ukupnih površina pod industrijskim biljem. u velikoj meri zavise od veliĉine kapaciteta proizvodnog pogona. Pozitivan trend površina prati i tendencija porasta prinosa.056 kg zrna soje. Znaĉajno mesto u industrijskom bilju pripada uljanim biljkama.000 t/god nije ekonomski opravdana. U periodu 1993-2002 suncokret angaţuje oko 10% oranica. Soja se kao i suncokret preteţno gaji u Vojvodini.000 t. 6. 6. Od analiziranih uljanih biljaka u pogledu površina dominiraju suncokret (66%). kada se posmatraju pojedini usevi poljoprivredna preduzeća imaju veći doprinos u proizvodnji uljane repice (86%) i soje (65%). zapaţa se da znaĉajno raste interes za ovim usevom na seljaĉkim gazdinstvima. Proizvodnja biodizela u proizvodnim kapacitetima do 3. proizvodnja biodizela je ekonomski opravdana.48 d/kg i troškova zaposlenih od 1.10 ULJARICE U STRUKTURI SETVE U VOJVODINI Proizvodnja industrijskog bilja najviše je zastupljena u Vojvodini gde se usevi iz ove grupe gaje na površini od 294. sojom i uljanom repicom u Vojvodini (231. odnosno 52% površina pod industrijskim biljem.2 Proizvodnja soje u Vojvodini Od ukupne proizvodnje ulja u svetu najveći deo ĉini ulje dobijeno od soje. 10. u analizi se pretpostavlja godišnji kapacitet proizvodnje biodizela od 3. Znaĉajno je napomenuti da dominantnu ulogu u površinama imaju poljoprivredna preduzeća. do 2002. Kod sve tri veliĉine kapaciteta polazi se od sopstvene proizvodnje uljarica.025ha) ĉine 90% ukupnih površina pod ovim usevima u Srbiji (255.1 Proizvodnja suncokreta u Vojvodini Podruĉje Srbije se ubraja u one zemlje koje suncokret gaje na površini većoj od 100. što ĉini oko 87 % površina pod industrijskim biljem u Srbiji. Takvih zemalja je u svetu 20 i u njima se nalazi 94% ukupnih svetskih površina pod suncokretom. na proseĉnoj površini od 231. Površine pod suncokretom. kako je već napomenuto. soja (32%) i uljana repica (2%). godine i ima tendenciju porasta (stopa rasta 1.000 t i 20. U periodu od 1993. Na ovaj naĉin se iskorišćava nešto više od 18% oraniĉnih površina Pokrajine.25% oranica sa nešto većim uĉešćem od 1% u površinama pod industrijskim biljem u Vojvodini. odnosno poslednjih deset godina ovi usevi angaţuju oko 15% oranica Vojvodine.000 t zrna suncokreta ili 90% ukupne proizvodnje u zemlji. U organizovanju proizvodnje uljanih biljaka u Vojvodini nešto veću ulogu imaju poljoprivredna preduzeća (52%) u odnosu na seljaĉka gazdinstva (42%). Kao rezultat smanjenja površina i prinosa i ukupna proizvodnja ima negativna trend. Industrijsko bilje se u Vojvodini gaji na proseĉnoj površini od 294.966 ha u periodu od 1993. Pri godišnjem kapacitetu od 20. Soja se u istom periodu gaji na nešto manje od 5% oranica Vojvodine i uĉestvuje sa 25% u ukupnim površinama pod industrijskim biljem. do 2002. Suncokret se uglavnom gaji u Vojvodini. što potvrĊuje visoka pozitivna vrednost proseĉne godišnje stope promene površina (21.966 ha. Prinosi soje po jedinici površine više variraju 103 . MeĊutim. U celini posmatrano.000 ha. Pošto troškovi proizvodnje biodizel goriva.23 d/kg. soja i uljana repica. Za razliku od suncokreta i soje koji se gaje na znaĉajnijim površinama uljana repica se gaji na svega 0. uljane biljke s obzirom na znaĉaj koji imaju i potraţnje za biljnim uljima imaju mogućnost daljeg širenja u strukturi setve.83%.63 d/kg. Kao najznaĉajnije uljane biljke na našim prostorima su suncokret.025 ha.000 tona. Pri tome se prikazuju detaljni proraĉuni troškova proizvodnje i cene biodizela za pogon kapaciteta 10. dok seljaĉka gazdinstva imaju nešto znaĉajnije proseĉne površine pod suncokretom (56%) u periodu od 1993.

u odnosu na prinose suncokreta. uz odgovarajuću podršku Drţave. Procenjuje se da bi za potrebe malog pogona za proizvodnju biodizela bilo neophodno angaţovanje 25-30 radnika.3. Poznato je da se u Evropskoj uniji gajenje uljanih biljaka subvencionira. da oĉiste vazduh i da pomognu smanjenju efekta staklene bašte» Proizvodni kapaciteti u hemijskim fabrikama. Prihvatajući u odrĊenoj meri disperziju proizvodnih kapaciteta shodno usvojenoj strategiji. zahteva posebnu paţnju u smislu striktnog poštovanja propisane tehnologije proizvodnje. OdreĊene stimulativne mere se preduzimaju i na podruĉju Vojvodine.4 Uticaj proizvodnje biodizela na otvaranje novih radnih mesta U našoj zemlji u poljoprivredi je angaţovano oko 30 % radno sposobnog stanovništva. tako da je u 2001/2002. Proizvodnja biodizela predstavlja novo ili dodatno angaţovanje preraĊivaĉkih kapaciteta u tehniĉkom i tehnološkom smislu. Za razliku od površina koje izrazito variraju. godini pomoć po toni iznosila 72.87%) pri ĉemu se u periodu od 1993. ali još uvek ne predstavljaju dobar stimulans da se proizvodnja uljanih biljaka uĉini stabilnom. nova radna mesta i novo domaće trţište za farmere da ojaĉaju Ameriĉku energetsku i ekonomsku sigurnost. onda ostvareni proseĉan prinos u Vojvodini od 1. Pokretanje ovih pogona ili usmeravanje na intenzivnu proizvodnju biodizela svakako zahteva angaţovanje odreĊene radne snage. Ovo se takoĊe odnosi i na punu kontrolu ulaznih sirovina i meĊufaznu kontrolu procesa proizvodnje. Ukupna proizvodnja soje u Vojvodini je oko 152. prinosi uljane repice su stabilniji od soje. Ako se ima u vidu da je proseĉan prinos u svetu 1.662 kg/ha svrstava ovo podruĉje na 7 mesto u svetu po nivou prinosa.10. Pri tome će biti potrebno angaţovanje radnika razliĉitih struka i nivoa kvalifikacija.183 kg/ha) sigurno je da u pogledu povećanja prinosa postoje odreĊene rezerve. da proizvodnja biodizela u malim pogonima. u najvećem broju sluĉajeva nisu dovoljno uposleni ili su pak potpuno van pogona.000 t. Ekonomski pokazatelji uspešnosti merkantilne proizvodnje uljanih biljaka ukazuju na slabu konkurentnost ovih useva. Pri ovome treba imati na umu potrebu da se izvrši prekvalifikacija i dokvalifikacija radne snage za specifiĉne poslove u procesu proizvodnje biodizela. Proizvodnja uljane repice u Vojvodini Uljana repica. biodizel će imati glavnu ulogu u izgradnji stabilnog društva-nove rafinerije. a u poreĊenju sa suncokretom varijabilnost je više izraţena. Ovakav trend treba oĉekivati i kod nas. za koji će biti zaduţeni za to kvalifikovani radnici i kontrolori (laboratorije). O znaĉaju uvoĊenja biodizela u široku praksu najbolje govori izjava Ameriĉkog udruţenja za biogoriva: «Jednom kada bude potpuno komercijalizovan. a samim tim i proširi namena ovih useva u pogledu proizvodnje biodizela. 104 . Procene ukazuju da bi se za potrebe malog pogona za proizvodnju biodizel goriva trebalo angaţovati 2530 radnika. što ĉini oko 85 % ukupnih površina pod ovim usevom u Srbiji.828 ha. veoma brzo pojaviti. U odnosu na druge ratarske useve površine pod uljanom repicom se karakterišu vrlo izraţenim oscilacijama (koeficijent varijacije 101.37 € . 6. koji su potencijalno moguće upotrebljivi za proizvodnju biodizela. Treba napomenuti.47%). U celini posmatrano površine karakteriše pozitivan trend (stopa rasta 3. Pomoć se vezuje za ostvarenu proizvodnju. Pri tome se oĉekuje da bi taj pogon radio u tri smene sa punom kontrolom procesa i tehnologije proizvodnje. godine registruje znaĉajnije povećanje površina pod ovim usevom na seljaĉkim gazdinstvima (stopa rasta 60.89%). Imajući u vidu da su najviši prinosi ovog useva ostvareni u evropskim zemljama (Nemaĉka 3. pored suncokreta i soje na podruĉju Vojvodine se gaji na proseĉnoj površini od 3. za svaki novi pogon je potrebno angaţovati odreĊeni broj radnika.487 kg/ha.10. do 2002. U tom cilju treba uloţiti znaĉajne napore jer prinosi u posmatranom periodu imaju negativan trend. Formiranje novih proizvodnih pogona je izvesno i treba oĉekivati da će se. 6. UvoĊenjem visoko produktivnih mašina i novih tehnologija u visoko razvijenim zemljama ovaj procenat je sveden daleko ispod 10 a u nekim i ispod 5 %. Posebno se mora obratiti paţnja na dostizanje i odrţavanje standardnog kvaliteta proizvoda-biodizela. Nema znaĉajnijih razlika u nivou i porastu prinosa izmeĊu poljoprivrednih preduzeća i seljaĉkih gazdinstava.

Drţava svoju politiku mora usmeriti u pravcu: donošenja podsticajnih mera za proizvodnju uljanih kultura. Poljoprivreda je osnovni izvor sirovina za proizvodnju biodizel goriva.novĉana podsticajna sredstva za proizvodnju uljane repice koja je namenjena preradi u biodizel.podsticanje istraţivanja na širenju palete sirovina za proizvodnju biodizela i unapreĊenja tehnologije proizvodnje i primene biodizela. o plaćanje poreza na neodrţavanje poljoprivrednog zemljišta. Radi obezbeĊivanja podsticaja proizvodnje biodizela neophodno je dovršiti standardizaciju kvaliteta biodizela. Biodizel.6.dovršiti rad na standardizaciji kvaliteta biodizela i postojeću tehniĉku preporuku TP 13 BD prevesti u odgovarajući standard.osnivanje organizacija (preduzeća) za distribuciju biodizela osnivanje organizacija (preduzeća) za prodaju biodizela .Uredbama Vlade Republike Srbije definisati naĉin prikupljanja i trošenja podsticajnih sredstava za proizvodnju i korišćenje biodizela . neophodno je saĉiniti strategiju koja će omogućiti postizanje ovog cilja. promocija i edukacija na svim nivoima . energetskih i ekoloških aspekata. Proizvodnja biodizela mora bazirati na dve pretpostavke : mogućnost proizvodnje definisanih koliĉina uljarica. podsticati angaţovanje slobodnih kapaciteta u hemijskoj industriji. Moraju se planirati potrebne koliĉine proizvoda i za njih obezbediti maksimalno povoljne uslove. Politika u pravcu 105 . Proizvodnja uljane repice treba da bude tretirana na isti naĉin kao i proizvodnja industrijskog bilja koja je do sada bila premirana a to znaĉi: . o podsticajna sredstva za izradu projektne i tehniĉke dokumentacije za postrojenja za proizvodnju biodizela. Podsticaji u domenu poljoprivredne proizvodnje moraju izaći iz okvira standardnog tretmana koji je prisutan u uobiĉajenoj politici proizvodnje hrane i proizvodnji industrijskog bilja. i sakupljanju odreĊenih koliĉina biljnih ulja iz domaćinstava i restorana. Ovo bi omogućilo obezbeĊivanje novĉanih podsticajnih sredstava za njenu proizvodnju i zagarantovanu otkupnu cenu. Prvenstveno otpadna ulja predstavljaju zagaĊivaĉe vode.11 PREDLOG STRATEGIJE UVOĐENJA BIODIZELA U PRAKSU U cilju podsticanja proizvodnje uljane repice kao osnovne sirovine za proizvodnju biodizel goriva neophodno ju je tretirati kao industrijusku biljku. Pri ovome treba napomenuti da se mora definisati ukupna koliĉina predviĊena za otkup na nivou Drţave i shodno tome ugovarati proizvodnja. U oba sluĉaja mora postojati odgovarajući podsticaj. Politika u domenu podsticanja proizvodnje uljanih kultura namenjenih preradi u biodizel mora biti veoma fleksibilna a istovremeno i oprezna i strogo kontrolisana. . Prikupljanje otpadnih ulja je potrebno iz dva razloga.zagarantovana otkupna cena i osiguran otkup svih ugovorenih koliĉina. alternativno i ekološko teĉno gorivo. Prodor otpadnih ulja u vodotokove utiĉe na zagaĊenje istih i povećana ulaganja u preĉišćavanje. Osnovni izvor tih sredstava mora bazirati na uštedi Drţave na uvozu energenata koji se supstituišu biodizelom i nuzproizvodima u proizvodnji biodizela. podsticanja prikupljanja otpadnih ulja. Sve napred navedeno upućuje na potrebu izrade posebnog dokumenta koji bi do kraja definisao Strategiju razvoja proizvodnje i korišćenja biodizela u svetlu svih relevantnih ĉinjenica. Imajući u vidu neophodnost uvoĊenja biodizela u standardnu upotrebu.izgradnja pumpnih stanica (dogradnja uz postojeće pumpne stanice namenjene prodaji fosilnih goriva) . a kako je najbolji finansijski podsticaj to znaĉi da moraju biti predviĊena odgovarajuća finansijska sredstva.u okviru Strategije razvoja poljoprivrede Republike Srbije ukljuĉiti deo posvećen strategiji proizvodnje i korišćenja biodizela . .U Zakon o energetici dodati plan ostvarivanja proizvodnje i korišćenja biodizela u narednom periodu . Merama ekonomske politike potrebno je omogućiti da cena biodizel goriva bude 5-10 % niţa od fosilnog dizela. Prodaju biodizel goriva omogućiti izbalansiranom politikom cena biodizela u odnosu na fosilni dizel. a sve u cilju što brţeg ukljuĉivanja u opšte Svetske tokove. shodno opštim zahtevima Evropske Unije kao i iz razloga ekologije i opšteg oĉuvanja ţivotne sredine. Interes za biodizel mora iskazati pre svega Drţava. . energetskih i ekoloških aspekata. Radi obezbeĊenja podsticaja proizvodnje biodizela neophodno je uĉiniti nekoliko stvari i to: . o povoljnim uslovima kreditiranja izgradnje postrojenja za proizvodnju biodizela. Poznata je ĉinjenica da jedan litar otpadnog ulja zagadi milion litara pijaće vode. Razloge za proizvodnju biodizela traba posmatrati sa ekonomskih. o uvoĊenje ekoloških poreza na neekološko gorivo. Poseban podsticaj treba predvideti za privoĊenje kulturi novih površina koje bi bile namenjene proizvodnji uljane repice – biodizelu. Razlozi su višestruki i treba ih posmatrati sa ekonomskih. o podsticajna sredstva za proizvodnju biodizela.merama ekonomske politike omogućiti da cena biodizela u primeni bude za 5 – 10 % niţa od cene fosilnog dizela.

2006.. a naroĉito u velikim gradovima. Prerada uljanih kultura u biodizel predstavlja drugu kariku u lancu i ona se moţe odvijati po više mogućih scenarija. s. Poseban plasman je moguće organizovati za potrebe poljoprivrede. 12 LITERATURA 1. moguće je usmeravanje proizvodnje biodizela u ţeljenom pravcu. et al: Metil estri suncokretovog ulja-gorivo za dizel motore. Ova ĉinjenica nameće i potrebu formiranja posebnih distributivnih jedinica u okviru postojeće distributivne mreţe ili pak formiranje novih distributivnih centara. Marjanović. Janić T. D. Stanje i mogućnosti razvoja proizvodnje i primene etanola u Jugoslaviji. 95-98. Usmeravajući ovako dobijen biodizel za potrebe transporta i javnog prevoza u naseljenim mestima. Pajin. Tojagić. 3. Dodić. tako i širom otvorenih vrata za izvoz za proizvode koji obezbeĊuju organsku proizvodnju hrane i leĉenje biosintetiĉkim bioaktivnim materijama.: Ekološki aspekti korišćenja metilestara biljnih ulja kao goriva.10-14. Studija. Agronomska saznanja. Distribucija biodizela zahteva specifiĉan pristup i u znatnoj meri se razlikuje od distribucije fosilnog teĉnog goriva. sa jedne strane. ili pak u okviru postojećih pumpnih stanica za fosilna teĉna goriva. a moguća je i kombinacija navedenih. Brkić. Jakovljević. 7(2003)5. R.. dok se u drugom koraku moţe oĉekivati intenzivnije formiranje samostalnih preduzeća sa osnovnom delatnošću proizvodnje biodizela. a sa druge strane zakonskom regulativom u vidu propisa vezanih za prinudu i konsekvence ukoliko se ista ne poštuje u tom domenu. Na ovaj naĉin je moguće obezbediti relativno velike koliĉine otpadnih ulja koja se mogu upotrebiti za proizvodnju biodizela. Pejin. Nikolić. J. E. U prvoj etapi izvršiti podsticanje upošljavanja slobodnih kapaciteta u hemijskoj industriji i fabrikama za preradu ulja. S. Lukić. Gaćeša. 2. Mastilović.. J.. Furman. 1996. Paunović. N. Lj. Pri tome se moţe uticati na politiku cena ovog biodizela sa više vrsta podsticaja u zavisnosti za koju svrhu se preuzeti biodizel namerava upotrebiti. Novi Sad.sakupljanja otpadnih ulja mora bazirati sa jedne strane na podsticaju sakupljanja otpadnih ulja i masnoća.. Milanović. Siriški J. PreraĊivaĉki potencijali u prehrambenoj industriji AP Vojvodine. p. Društvo hemiĉara Srbije. D. a isto tako i od distribucije biljnog ulja. Prodaja biodizela se moţe odvijati na posebnim mestima – pumpnim stanicama.. Dimić. Furman. Istraţivanja proizvodnje i upotrebe biofertilizatora. IV(1994). EU. R. Novi Sad. Baras J.. Najverovatniji racionalni scenario je u dve etape. 5. Vraĉar. Niška Banja. Tehnološki fakultet. Razmovski. ĉasopis PTEP. S. 4. R. R. 1995. Angaţovanje slobodnih kapaciteta u hemijskoj industriji je svakako jedna od mogućnosti. 106 . B. Pejin. Tehnološki fakultet. Revija. Nikolić.. R. 6. 6. kako zbog mogućnosti plasmana u zemlji. I. biopesticida i drugih bioaktivnih supstanci kao i biosintetiĉkih biodegradabilnih termoplastiĉnih materijala imaju svoju perspektivu na podruĉju Vojvodine. 2003. 6.. May. Verešbaranji. Petrović. Zbornik radova sa I regionalnog simpozijuma: "Chemistry and the Enviroment. Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of the Council. M. Novi Sad. Brkić M. a pre svega u domenu kreditne politike. S. Paţljivim i odmerenim politiĉkim delovanjem. obezbeĊuje se povećana zaštita ţivotne sredine i smanjenje zagaĊenja vazduha u gusto naseljenim mestima. T. s. Prodaja za kupce na benzinskim pumpama se moţe usmeravati izbalansiranom politikom cena biodizela u odnosu na fosilni dizel. S. Povoljnim kreditnim aranţmanima je omogućeno uticanje na ţeljeni pravac razvoja. Pivniĉki G: Analiza utroška klasiĉnih vrsta energenata u poljoprivredi i mogućnost supstitucije istih sa obnovljivim izvorima energije. T. Lj. formiranje posebnih preraĊivaĉkih kapaciteta je druga.

Nedovoljan akcenat na preventivne aspekte primene novih tehnologija u medicini. Nedovoljna primena novih tehnologija u obrazovanju i radu medicinskog kadra. Nedostatak struĉnih kadrova. ukljuĉujući i internet. Optimalan broj stanovnika za implementaciju dobre medicinske prakse. Razvijena mreţa zdravstvenih ustanova. Nedovoljna nauĉna i struĉna saradnja medicinskih instituta i radnika sa vrhunskim svetskim i evropskim centrima. Institucionalno i legislativno normiranje kvaliteta pruţene zdravstvene usluge i nivoa njene usklaĊenosti sa svetskim standardima i regionalnim potrebama. Neravnomerno razvijena mreţa zdravstvenih ustanova. ukljuĉujući i medicinske radnike. Reforma i osavremenjivanje poslediplomskog obrazovanja medicinskog kadra sa akcentom na preventivno delovanje primene novih tehnologija u medicini. 107 . koja bi imala ulogu u proizvodnji licenciranih i originalnih instrumenata i sredstava za upotrebu u medicini. Razvoj srednjih i malih preduzeća. Nauĉna i struĉna saradnja medicinskih instituta i radnika sa vrhunskim svetskim i evropskim centrima. OSNOVNI PRAVCI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA AP VOJVODINE U MEDICINI I FARMACIJI SWOT ANALIZA PRIMENE NOVIH TEHNOLOGIJA U MEDICINI U AP VOJVODINI Jake strane Slabosti Nedovoljno savremeno poslediplomsko obrazovanje medicinskog kadra. Opasnosti Sporo prihvatanje novina.7. Nedovoljno razvijena svest o uticaju ţivotne sredine na zdravstveno stanje stanovništva. Mogućnosti Reforma zdravstvene delatnosti u skladu sa lokalnim i regionalnim specifiĉnostima. Nedovoljne i diskontinuirane investicije. Odsustvo permanente kontrole kvaliteta. Institucionalno i legislativno normiranje kvaliteta pruţene zdravstvene usluge i nivoa njene usklaĊenosti sa svetskim standardima i regionalnim potrebama.. Loš socio-ekonomski status graĊana. Mala dostupnost celokupnom stanovništvu Vojvodine. Optimalno dodiplomsko obrazovanje medicinskog kadra. Razvijena mreţa sredstava za komunikaciju. Neravnomerna dostupnost mreţe sredstava za komunikaciju.

Mogućnosti . ĉiji je cilj dobijanje kvalitetnog proizvoda primenom novih ili tzv.Nedovoljne investicije za projekte uvoĊenja novih tehnologija u farmaciji.Saradnja svih zainteresovanih strana. Slabe strane .Podrška AP Vojvodine u projektu razvoja novih tehnologija. odnosno fakulteti i instituti. odnosno proizvoda spremnog za trţište. kao i korisnika u našoj zemlji. što je osnova za dobijanje kvalitetnog proizvoda.Otvaranje novih MSP i «start up» preduzeća u kojima bi bilo mesta za inventivne. .Kvalitetne sirovine kojih ima u dovoljnim koliĉinama. . mlade struĉnjake iz oblasti koje su neophodne za rad takvih preduzeća. .Mogućnost proizvodnje sirovina biljnog porekla u potrebnim koliĉinama. odnosno upravo tu konkretnu primenu. ali i od zainteresovanih korisnika rezultata projekata. kada je u pitanju lekovito i/ili aromatiĉno bilje. obiĉno nemaju završni i najvaţniji deo.Ekološki ispravne sirovine biljnog porekla. . .Istraţivaĉke institucije. tako i kompanijama koje se bave proizvodnjom u oblasti farmacije.3 SADAŠNJOST I PERSPEKTIVE U MEDICINSKOJ I FARMACEUTSKOJ NAUCI U VOJVODINI.Sporost u prihvatanju novih i savremenih dostignuća nauke. kao podrška novim tehnologijama u farmaciji.Investiranje u ovu vrstu projekata od strane AP Vojvodine i Republike Srbije. «klasiĉnih» tehnologija.Zajedniĉka proizvodnja i plasman proizvoda sa stranim kompanijama. . . . 108 . 7. . odnosno nauĉno-istraţivaĉkih institucija u Vojvodini i Srbiji.Dovoljan broj struĉnjaka iz razliĉitih oblasti neophodnih za razvoj novih tehnologija. postojeće farmaceutske industrije) sa najnovijim tehnologijama u oblasti farmacije. . koji su sposobni kako za osnovnu i dopunsku. . «start up» preduzeća. . .Projekti koji za cilj imaju odreĊenu primenu u industriji i šire u privredi.Nedovoljna primena novih tehnologija.Nedovoljna saradnja sa inostranim kako nauĉnim institucijama. odnosno istraţivaĉkih institucija i korisnika.Nedovoljna saradnja izmeĊu nauĉnih i istraţivaĉkih institucija u okviru razliĉitih projekata.Finansijski jaka farmaceutska industrija. edukaciju. . .2 SWOT ANALIZA PRIMENE NOVIH TEHNOLOGIJA U FARMACIJI U AP VOJVODINI Jake strane .Slaba komunikacija i saradnja izmeĊu nauĉnih.7. a pre svega razvojnih projekata. .Upoznavanje potencijalnih korisnika (MSP.Nazainteresovanost krajnjeg korisnika rezultata projekta. ali i u inostranstvu na zajedniĉkom radu u okviru konkretnih projekata. . odnosno malih i srednjih preduzeća (MSP) – privrede u celini. tako i za izradu projekata vezanih za uvoĊenje i razvoj novih tehnologija u farmaciji. EVROPI I SVETU Sadašnji nivo razvoja medicinske nauke i tehnologije pruţa brojne mogućnosti za osavremenjivanje i unapreĊivanje dijagnostike i terapije. ukljuĉujući sledeća dostignuća: kompjuterski sistemi za dijagnostiku telemedicina internet informacije za pacijente porodiĉni doktori – eksperti prevencija naslednih oboljenja – oĉitan humani genom promena riziĉnog ponašanja i personalizovana terapija. Opasnosti .NesprovoĊenje projekta do samog kraja.

koja se nalazi na 124. mora doneti tešku odluku kod koga i u kojoj meri će najsavremenija dostignuća u medicini moći da budu primenjena. kao i ambulanta hirurgija. i nove intervencije u pruţanju zdravstvenih usluga (nove tehnologije). Republika Srbija u celini ima nekoliko vrlo uspešnih fabrika koje se bave proizvodnjom lekova. Naime. mestu po visini ukupnog prihoda.2006. velika oĉekivanja u rešavanju zdravstvenih problema.3. 7. 7. ali i mnogo efikasnije nego ranije. što je jedini preduslov za uspeh medicine u budućnosti. «Zdravlje» iz Leskovca. kao i etabliranje precizne legislative koja će omogućiti lekarima i pacijentima da se ne suoĉavaju sami sa izazovima donošenja odluke o primeni novih tehnologija u medicini.U 21. 7. u obliku koji će biti od vitalnog znaĉaja za rad lekara u oblasti primene savremenih tehnologija. jedna od vodećih imdustrijskih grana kako u svetu. neophodno je bolje razumevanje i tumaĉenje svih podataka i rezultata kojima raspolaţemo.2 Nauĉne publikacije U najskorijoj budućnosti je neophodno da se u regionu Vojvodine oformi medicinska i farmaceutska elektronska baza podataka na srpskom i drugim zvaniĉnim jezicima.3. veku nam se na raspolaganju nalazi veliki broj novih tehnoloških i nauĉnih unapreĊenja. odluke o primeni terapije se moraju donositi sofisticiranim analizama rizika za svakog pacijenta ponaosob. koji se nalazi na 20.3. i «Jugoremedija» iz Zrenjanina. savremena nauka ima obavezu da javno publikuje dobrobiti od inovacione metode. Farmaceutska industrija je. Primeri za navedene tvrdnje su već prisutni u svakodnevnom radu. pokazuje da će 109 . koja sigurno imaju veliki znaĉaj u praktiĉnoj medicini i farmaciji. ali i celokupnog statusa regiona i drţave. Nove tehnologije su sve brojnije. kao što su: «Galenika» iz Zemuna. koja će omogućiti da na visokom struĉnom nivou budu integrisani i prikazani najnoviji rezultati nauĉnih analiza. Savremeni svet je danas suoĉen sa tri osnovna problema u zdravstvenom sistemu. odnosno da spremno i precizno izvrši analizu koristi i troškova ("cost-benefit analysis"). biće primenjene u ustanovama koje ambulantno sprovode veliki broj procedura. upravo u ovim okolnostima. nekadašnje procedure koje su zahtevale da pacijenti provode veoma dug period hospitalizacije.08. Ovakve odluke uvek zavise od finansijskog stanja drţave i nejednakosti meĊu ljudima i nacijama u dostupnosti savremenih tehnologija. skuplje. S obzirom na to da većinu oboljenja savremene civilizacije izaziva više od jednog etiološkog faktora. odnosno predviĊanje negativnih efekata primene novih tehnologija u medicini. Svake godine se na trţištu naĊe preko pedeset novih lekova.3 Budućnost bolniĉkih ustanova Primenom najnovijih tehnologija u medicini. i to: «Hemofarm» iz Vršca. kako bi efektivno utrošili vreme liĉnog kontakta sa lekarima. a to su: promene u demografiji. mestu po visini kapitala. Po podacima iz lista «Ekonomist» od 14. godine u okviru «300 najvećih preduzeća u Srbiji» nalaze se i dve farmaceutske kuće iz Vojvodine. kako za celokupnu populaciju. svakako. fiberoptiĉkim endoskopima i artroskopima. tako i u našoj zemlji. U kratkom vremenskom intervalu nakon etabliranja i poĉetka primene pojedine nove tehnologije u medicini. tako i za pojedince. odnosno na 38. Primer otkrića i uspešnog leĉenja infekcije bakterijom Helicobacter pylori kod ulkusa ţeluca. veku. «Zorka-Pharma» . Opšte je poznato da je farmaceutska industrija jedna od najprofitabilnijih privrednih grana u svetskim razmerama. sa ĉime smo uvek suoĉeni. i pored velikog uspeha medicine i farmacije u 20. MeĊutim. pri ĉemu se broj novih sredstava. mestu po visini ukupnog prihoda i na 262. procedura i naĉina za pruţanje zdravstvene nege stalno povećava. koja je u potpunosti eliminisala hirurške operacije kod ovakvih pacijenata. kao što je ambulantna dijagnostika MRI (magnetic resonance imaging). i 21. razvoj nauke i prakse u budućnosti je veoma teško predvideti. itd. a u isto vreme (odvojeni linkovi za lekare i pacijente) omogućiti pacijentima da budu na vreme i samostalno informisani.1 Nove informacije i tehnologije donose i nove odgovornosti Za najveći deo medicinskih problema i oboljenja. savremena medicina se nalazi pred izazovom da u zavisnosti od individualnih potreba svakog pojedinaĉnog pacijenta. mestu po visini kapitala.Šabac.

7. zaposleni. a pre svega srĉanog i moţdanog udara. nije ekonomski opravdano. U budućnosti će biti neophodan paţljiv tretman dva osnovna tipa zaraznih oboljenja. proizvodnje i dobijanja «ĉistih» FAS. meĊu prvima karcinoma dojke. dok Fabrika antibiotika nije zatvorena). uloga infektivnih uzroĉnika u etiopatogenezi ovih oboljenja je dokazana kod nekih pacijenata. koronarnog oboljenja arterija. prvi tip. ĉija je upotreba dozvoljena. i pomoćnih supstanci. jer već postoji u svetu veoma jaka konkurencija. koji su proizvod farmaceutske industrije. Brojne su kompanije koje razvijaju proizvode biotehnologije usmerene ka prevenciji. ĉiji su uzroĉnici rezistentni na antimikrobne lekove. jer su to lekovi koji se najĉešće izraĊuju ex tempore (prema potrebi) prema procedurama i propisima koji se nalaze u vaţećim farmakopejama (u našoj zemlji je to Ph. godine) i ostalim farmaceutskim priruĉnicima koji daju sve najvaţnije podatke za izradu i primenu odreĊenog farmaceutskog preparata. proizvodnja penicilina u «Galenici». Upravo iz ovih razloga kako kod nas. koju zatim u svojim proizvodima koriste mnogobrojne svetske. Jug. magistralne i gotove lekove.3. Brojni novi lekovi imaju cilj da smanje incidenciju ateroskleroze. fabrika – malo ili srednje preduzeće (MSP). na primer. takoĊe. podela na oficinalne. itd. koja inaĉe ĉine najveći procenat kod hospitalizovanih pacijenata. c) Lekovi budućnosti Primena velikog broja farmaceutskih preparata omogućuje uspešan tretman velikog broja razliĉitih oboljenja. kontrola kvaliteta. pre svega najvećeg broja FAS. izdata 2000. b) Gotove forme lekova Za proizvodnju gotovih formi lekova u našoj zemlji je karakteristiĉno da se sve fabrike bave proizvodnjom završnog oblika lekova na bazi stranih licenci i/ili na bazi farmakološki aktivnih supstanci (FAS). Poslednja grupa lekova su gotovi lekovi. jer je pored troškova same proizvodnje (lokacija. od kojih su neke i predmet proizvodnje i nekih drugih grana industrije. tj.bolnice u budućnosti postati mesta na kojima će biti leĉena iskljuĉivo stanja i bolesti koja se ne mogu tretirati u ambulantnim uslovima. Kada je reĉ o oboljenjima. kao što je prehrambena industrija. tako i u svetu. zajedno sa parafarmaceutskim preparatima i kozmetiĉkim proizvodima.4 Farmaceutski preparati u medicini a) Lekovi Podela lekova moţe biti izvršena na nekoliko naĉina. dijagnostici i tretmanu velikog broja malignih tumora. u našoj zemlji. Ova grupa lekova. daje mogućnost za uvoĊenje novih tehnologija u farmaciji. a i naše farmaceutske kuće.). 110 . i drugi koji obuhvata infektivna oboljenja ĉiji tretman zahteva hospitalizaciju. Tretman infektivnih oboljenja je. odnosno nekoliko kompanija u svetu koje proizvode odreĊenu FAS. uglavnom proizvedenih u inostranstvu. diabetes mellitus i maligni tumori (ukljuĉujući hepatome. u prvom planu u cilju smanjenja broja pacijenata koji se leĉe u hospitalnim uslovima. Prve dve grupe lekova su predmet izrade u okviru apoteka i apotekarskih ustanova. proizvodnja samih FAS je predmet hemijske i/ili farmaceutske industrije. ali jedan od najvaţnijih je. Razvoj farmaceutskih preparata dovodi do mogućnosti ponovnog uspostavljanja krvotoka kroz stenotiĉne arterijske krvne sudove i rastvaranja ugrušaka kod akutne tromboze. kao što su progresija ateroskleroze. Ovaj zakljuĉak uglavnom vaţi i za pomoćne supstance. potrebna i investicija za korišćenje patenta ili licence za dobijanje odreĊene FAS. kao što je ulkus ţeluca izazvan Helicobacter pylori ili karcinom cerviksa izazvan virusima. karcinom ţeluca i limfom). Svakako je ekonomski neopravdano ulaganje u proizvodnju. koje se nalaze u propisanoj formulaciji leka. koje ĉine najvaţniji deo svakog leka. Drugom tipu infektivnih oboljenja pripada rastući broj hroniĉnih stanja koja su izazvana latentnim infekcijama. što se najĉešće naziva «baziĉna proizvodnja» (takva je bila. Investiranje u ovaj deo farmaceutske tehnologije. V. ureĊaji i mašine. svakako.

znaĉajno je i u oblasti analitiĉkih metoda za kvantitaciju. pa je ponekad dovoljno da u formulaciji završnog preparata bude i odreĊeni ekstrakt. supozitorije.v. cena 111 . dobavljeni iz inostranstva. gde je primena takvih metoda neophodna (neke od metoda za kvantitaciju su teĉna hromatografija pod visokim pritiskom – HPLC. lekovite masti. predstavljaju i poluproizvod koji je polazna sirovina za dobijanje «ĉistih» FAS primenom razliĉitih postupaka separacije i preĉišćavanja. popularno nazvane «fine hemikalije».5. prodavati polazni materijal. Primena im je. ĉija je primena odobrena u terapiji. a zatim postupcima izolovanja i preĉišćavanja postići odgovarakući kvalitet FAS. nego na svetskom i domaćem trţištu. infuzioni i injekcioni rastvori. transdermalni terapijski sistemi (TTS). apsolutno nepoţeljno i neprihvatljivo). bilo da su potpuno nove (sa napomenom da istraţivanja u oblasti dobijanja novih FAS za primenu kako u humanoj. u tehnološkom smislu. primenom biotehnoloških procesa (biotehnologija je metoda izbora i predstavlja najzanimljiviju nauĉnu oblast sa širokim spektrom primene.3. predstavljaju. tablete. Mala i srednja preduzeća (MSP) za proizvodnju gotovih lekova u teĉnom. dobijeni u našoj zemlji ili ako je to ekonomski opravdano. Oblici gotovih lekova koji bi se proizvodili su: kapi. Kao aktivna komponenta u ovim farmaceutskim preparatima se moţe koristiti ekstrakt ili FAS. koriste se FAS razliĉitog stepena ĉistoće. što je svakako. ukoliko je za odreĊeni preparat propisano da se proizvodi kao sterilan oblik leka. U cilju proizvodnje. odnosno odreĊivanja sadrţaja tih supstanci u najrazliĉitijim uzorcima. odgovarajući naĉin kojim se spreĉava gubitak aktivnih principa). kao što je na primer sterilnost. Razvoj novih preparata na bazi farmakološki aktivnih supstanci (FAS) sadrţanih u lekovitom i/ili aromatiĉnom bilju. koja za cilj imaju i ostvarivanje velikog profita). odnosno tzv «bela soba». predstavljaju višegodišnja istraţivanja). a pre svega farmakološkog delovanja. po relativno niskoj ceni. i opšte je poznato da je predviĊeno da će biti vodeća oblast istraţivanja i primene u 21. a samim tim i oblast za koju se oĉekuju velika materijalna ulaganja. Svakako da je daleko bolje i ekonomiĉnije dobiti proizvod. uvek postoji prostor za razvoj novih tehniĉkotehnoloških postupaka za dobijanje ovih vrednih supstanci. moguće transformisati primenom hemijskih i biohemijskih metoda (npr. poluĉvrstom i ĉvrstom obliku. veku. i 3. sirupi. koji u odreĊenoj koncentraciji sadrţi odreĊenu FAS. gasna hromatografija – GC uz primenu odgovarajućeg detektora. predstavljaju sveobuhvatne projekte koji pored uĉestvovanja struĉnjaka razliĉitih profila. 7.1 Dobijanje farmakološki aktivnih supstanci U cilju dobijanja FAS koje bi se inkorporirale u gotov farmaceutski oblik. odnosno dobijanja ekstrakata koji u sebi sadrţe FAS. Proizvodi ekstrakcije su teĉni ekstrakti (Extracta liquida). Ekstrakti. a moguće je i proizvoditi razliĉite parafarmaceutske i kozmetiĉke preparate. podrazumevaju veoma velika finansijska ulaganja i po pravilu. koji se aplikuju intravenski. uz mogućnost nastajanja nusproizvoda reakcije. proizvoĊaĉ je duţan da obezbedi uslove za proizvodnju. pored analitiĉkih metoda koje se koriste u medicini i farmaciji široka. odnosno oficinalne FAS. kao što su na primer ekstrakti. draţeje. moguće je dobijanje ovih supstanci: 1. supstance koje su pogodnim metodama izolovane iz razliĉitih izvora i potpuno preĉišćene ili su proizvod hemijske sinteze. cele biljke ili propisane delove lekovite i/ili aromatiĉne biljke. ili već dobro poznate. U zavisnosti od zahteva za odreĊeni preparat. U zavisnosti od same supstance. U zavisnosti od samog preparata.7. spektrofotometrija i druge metode). npr. hemijskom sintezom (postupci su najĉešće patentirani i komplikovani. gusti ekstrakti (Extracta spissa) i suvi ekstrakti (Extracta sicca). tako i veterinarskoj terapiji. uglavnom. u ovom sluĉaju drogu (droga predstavlja biljni materijal. film-tablete. neophodno je primeniti postupke i ureĊaje koji su neophodni bilo da se primenjuju tzv. povećanje rastvorljivosti FAS u vodi omogućava njeno inkorporiranje u injekcione rastvore. 2. 2. i. Dobijanje «ĉistih» FAS. ekstrakcijom iz prirodnih sirovina.). koji je osušen na propisani. jer su neophodne i za metode kvantitacije u drugim oblastima. «klasiĉni» postupci ekstrakcije ili savremeni metodi ekstrakcije. FAS dobijene na neki od prethodnih naĉina je u cilju poboljšanja osobina.3. Kada je u pitanju proizvodnja i dobijanje «ĉistih» FAS. ali i drugih hemijskih supstanci. masenog spektrometra – MS. Ove supstance. pre svega prirodnih.5 Pravci tehnološkog razvoja u oblasti farmacije Pravci tehnološkog razvoja u farmaciji u okviru AP Vojvodine mogu se podeliti u dva dela: 1.

TTS sa matriksom – oslobaĊanje sa kontrolom difuzije (oslobaĊanje FAS se kontroliše preko lipofilnog ili hidrofilnog polimernog matriksa. 3. koji moţe biti u obliku gela ili u obliku ĉvrstog polimernog laminata). moţe se menjati zapreminska masa i dielektriĉna konstanta.Ekstrakcija gasovima u superkritiĉnom stanju «Klasiĉni» postupci za izolovanje aktivnih supstanci iz biljnog materijala primenom destilacije vodenom parom i ekstrakcije organskim rastvaraĉima imaju velike nedostatke. 2. bez sekundarnih proizvoda koji su ekološki neprihvatljivi. 7. 112 . Sa druge strane. pored aktivne komponente. TTS sa kontrolom oslobaĊanja primenom zvuka (takoĊe. posebno ultrazvuka.5. Promenom pritiska i/ili temperature iznad kritiĉne taĉke ugljendioksida (Tc=31. 4. a postoji prototip za peptide) i 5. odnosno FAS za primenu u medicini i farmaciji. nezapaljiv. odnosno moţe se dobiti razliĉita moć rastvaranja (solubility power) ugljendioksida.). Osim toga. koja se više ili manje transformišu pod uticajem povišene temperature. TTS sa kontrolom oslobaĊanja rastvora FAS preko mikrorezervoara (u matriksu su ugraĊeni mnogobrojni mikroodeljci. dele na: 1.8 bar. Postupkom destilacije se moţe postići izolovanje samo isparljivih komponenti (etarska ulja).3. dc=0. Spoljašnji omotaĉ od hartije. Matriks sistemi i 2. tehnolozi. TTS sa kontrolom oslobaĊanja putem elektriĉne struje (ovakvi sistemi su još uvek u fazi ispitivanja. odobrila primenu prvog transdermalnog terapijskog sistema (TTS). Lepak za fiksiranje TTS-a na mesto primene. hemijski stabilan. Proizvodnja i dobijanje standardnih supstanci. TTS se. kod nas postoji savremena fabrika za proizvodnju potrebnog ekstragensa CO2 – Linde Gas Srbija. itd. koji su neprihvatljivi i nepoţeljni iz zdravstvenih i/ili organoleptiĉkih razloga. odnosno naĉinu regulisanja dotoka FAS do koţe. 7. kao alternativa tradicionalnim oblicima lekova za sistemsko delovanje. plastiĉne mase ili folije i 3. FAS rastvorena ili dispergovana u podlozi koja obezbeĊuje adekvatno oslobaĊanje leka. pa tako. kada je i poĉeo razvoj ovih farmaceutskih oblika za primenu na koţi i sluţokoţi. ekstrakcijom organskim rastvaraĉima je nemoguće dobiti ekstrakt koji u sebi ne sadrţi ostatke primenjenog rastvaraĉa. Osnovne komponente TTS su: 1. a na ovaj naĉin se zaobilazi gastrointestinalni trakt i izbegava se efekat prvog prolaza kroz creva i jetru (na primer.5. 2.2 Savremeni metod ekstrakcije . Osim prethodno navedenog. netoksiĉan. smanjuje se efakat metabolita i smanjuju se potrebne doze). lekari. CO2 je najĉešće primenjivani rastvaraĉ za SFE. prema naĉinu na koji ostvaruju kontrolnu funkciju. TTS sa membranskom kontrolom permeacije (princip rezervoara iz koga se preko polimerne membrane kontroliše permeacija FAS iz rezervoara u koţu). Beĉej. jer je njegova upotreba jednostavna. odreĊenih frekvencija i snage. pokazuje veliki afinitet za isparljive (lipofilne) komponente i moţe biti jednostavno i u potpunosti uklonjen iz bilo kog ekstrakta. podrazumeva rad multidisciplinarnog tima istraţivaĉa (farmaceuti. jer se izbegava efekat prvog prolaza kroz jetru. Rezervoar sistemi. hemiĉari. TTS obezbeĊuju prolaz FAS u sistemsku cirkulaciju.467 g mL-1). rastvaraju i neke prateće komponente.3oC. veliĉine 10-200 m. hormon estrogen aplikovan putem TTS ima porednost u odnosu na peroralnu primenu. moţe višestruko povećati prodiranje FAS kroz koţu). a polazna osnova je da se primenom zvuka.3 Transdermalni terapijski sistemi FDA (Ameriĉka agencija za hranu i lekove) je 1979.3. Iz ovih razloga ekstrakcija gasovima u superkritiĉnom stanju (SFE) primenom ugljen-dioksida (CO2) je u poslednje vreme postala vaţan postupak i alternativa «klasiĉnim» postupcima ekstrakcije. a matriks istovremeno predstavlja i rezervoar i kontrolni element). koji sadrţe FAS.nekoliko miligrama ovih standardnih supstanci (najĉešće pakovanje je 10 mg) se kreće od nekoliko desetina do nekoliko stotina evra. organski rastvaraĉi su nedovoljno selektivni. Postoje dva osnovna tipa dizajna TTS-a: 1. jeftin je. pc=72. su u fazi ispitivanja. SFE primenom superkritiĉnog CO2 pripada “ĉistim tehnologijama”.

zahtevi i oprema će se neminovno prilagoĊavati novonastalim trendovima u tehnologiji. efikasna vakcina za hepatitis C imaće ulogu u eliminaciji hroniĉnih infekcija u grupama pod visokim rizikom. 7. Kardiohirurški tretmani koji se sprovode robotizovano predstavljaju. za upotrebu u veterinarskoj medicini je danas kod nas svedena na minimum. Danas je ţivinarska proizvodnja pa i proizvodnja svinja uslovljena upotrebom raznih vakcina. a eksperti u ovoj oblasti procenjuju da unapreĊenja u primeni farmaceutskih preparata ili preventivnih mera. mogu se javiti alergije na odreĊene sastojke i imaju odloţeno-produţeno delovanje. Inicijalno se smatralo da se mogu primeniti samo kod malog broja odreĊenih tipova tumora mozga i kongenitalnih 113 .3. pa se primenjuju iskljuĉivo u obliku injekcionih rastvoara. takoĊe. Nekada su potrebe u ovim proizvodima obezbeĊivale naše fabrike. Vakcine za humani tip papilloma virusa mogle bi spreĉiti većinu malignih tumora grlića materice. Razvoj u ovom pravcu pruţa mogućnost da se osvajanjem tehnologije proizvodnje vacine ostvare i respektabilni finasijski efekti kako za instituciju tako i za širu zajednicu. ukljuĉujući i endoskopsku hirurgiju koja je postala rutinska praksa u velikom broju hirurških intervencija. Koronarna angioplastika nastavlja trend najviše primenjivane endovaskularne procedure.5.Prednosti primene TTS. a ostale su iz uvoza. Ista tehnologija moţe biti primenjena za operacije drugih organa. i na proširenje kapaciteta i povećanje kadrova. Najĉešća operacija u kardiohirurgiji.3. odnosno odrţavanje terapijske doze leka. Ovakva "high-tech" hirurgija uskoro će postati normalna procedura za brojne vrste operacija. nisu pogodni za FAS koje dovode do iritacije ili senzibilizacije koţe. gde hirurg sprovodi ĉitavu proceduru sedeći za konzolom raĉunara ispred komandne table.4 Vakcinacija a) Potencijalni uticaj nove generacije vakcina u prevenciji terapiji još nije dovoljno prepoznat. mogu se primeniti FAS koje se razgraĊuju posle peroralne aplikacije. 7. neće umanjiti znaĉaj metoda endovaskularne hirurgije u leĉenju oboljenja koronarnih arterija. Danas se terapeutske vakcine za tretman maligniteta već primenjuju. upravo zbog prirode transporta kroz koţu. Endovaskularna hirurgija se razvija paralelno sa hirurgijom organa. TTS. Implikacije koje ova tehnologija ima u hospitalnom tretmanu pacijenata se pre svega odnose na smanjenu potrebu za hirurgijom na otvorenom srcu. pre svega vakcina i hiperimunih seruma. Danas endovaskularni hirurzi sprovode uspešne operacije intrakranijalnih aneurizmi. Prema podacima Agencije za lekovita sredstva Republike Srbije od 150 registrovanih vakcina u Srbiji 64 vakcine su domaćeg porekla. efikasno uklanjaju aneurizme abdominalne aorte. a znaĉajne koliĉine raznih vakcina i hiperimunih seruma su se ĉak i izvozile. relativno male molekulske mase i umerene lipofilnosti. takoĊe. b) Prozvodnja bioloških sredstava. naroĉito kada bude izvršeno uspešno dizajniranje vakcine za HIV infekciju. Na našem trţištu dominiraju vakcine iz uvoza. Najmanje invazivne od svih minimalno invazivnih hirurških tretmana su tehnike radiohirurgije. ĉime će sprovoditi usmeravanje pacijenata iz operacionih sala u laboratorije za interventnu kateterizaciju srca. arterijski koronarni bajpas. koje predstavljaju glavni uzrok pojave tumora ili insuficijencije jetre. jedan od ovih primera.5 Minimalno invazivna hirurgija Minimalno invazivna hirurgija je u znaĉajnoj meri transformisala brojne hiruške procedure. a ograniĉenja ovog oblika su primena lekova jakog dejstva. a ekipe. kao gotovog lekovitog oblika. zajedno sa metodama endovaskularne hirurgije. moguće je podešavanje vremena oslobaĊanja leka od nekoliko sati do nekoliko dana. Znaĉaj vakcinacije u bolniĉkom i vanbolniĉkom tretmanu populacije će nesumnjivo rasti. moţe biti uraĊena primenom robota.5. Napredak u dizajniranju stentova i efikasnih mera inhibicije restenoze dalje doprinosi napretku primene endovaskularnih tretmana. genske terapije miokarda i tehnologije matiĉnih ćelija (stem cell technologies). ĉak ni meĊu profesionalcima u oblasti zdravstva. resorpcija FAS i uopšte terapija se jednostavno prekida uklanjanjem (odlepljivanjem) sa mesta primene. takoĊe. Naime. Tako na primer. su da se na ovaj naĉin obezbeĊuje produţeno delovanje. njihova dugotrajna primena moţe dovesti do oštećenja koţe. ali brţe i efikasnije. a njihova efikasnost se povećava. i rekanalizaciju suţenih ili stenotiĉnih arterija u organizmu. koja zahteva transplantaciju ovog organa. endovaskularna kardiologija će upravo i napredovati praćenjem i korišćenjem neposredne primene faktora angiogeneze.

3. sobama za negu pacijenata. epilepsije. a dodavanjem senzora i softvera za prepoznavanje glasa. Strategija primene transplantacije koja bi bila primenjivana sa manjim rizikom za nastanak hroniĉnih sekvela. i trigeminalne neuralgije. roboti su stekli takav tip veštaĉke inteligencije koji ih ĉini skoro humanoidnim.3.3. ĉime se postiţe znaĉajno produţenje preţivljavanja nakon transplantacije. kao i u leĉenju Parkinsonove bolesti. ĉime se ovakvi pacijenti uklanjaju iz centralnih odeljenja intenzivne nege i spreĉava pojava ukrštene infekcije. Radiohirurgija je zamenila konvencionalne neurohirurške procedure kod svih navedenih oboljenja. Smatra se da će u budućnosti odeća pacijenata u bolniĉkim uslovima biti opremljena senzorima koji mogu posluţiti kao kontinuirani monitori za vitalne znake.6 Robotizacija Od poĉetka uvoĊenja robota do danas. pri ĉemu se maksimalno koriste i kapaciteti neurohirurgije i radioterapije.malformacija krvnih sudova mozga. ĉime se znaĉajno menja uloga centralne bolniĉke laboratorije. pri ĉemu će imati ulogu u centralim bolniĉkim servisima nabavke. Hospitalizovanim pacijentima unutar bolnica mogu biti impantirani mini senzori kao integralni deo procesa prijema.7 Senzori Do kraja ove decenije. danas se radiohirurgija primenjuje u leĉenju brojnih tipova tumora mozga i cerebralnih vaskularnih malformacija. koja moţe biti izazvana razliĉitim etiološkim faktorima. Većina pacijenata će tako moći da izbegne leĉenje u centralnom odeljenju intenzivne nege. ĉime se smanjuje duţina boravka u bolniĉkim uslovima za sva navedena stanja. koji ĉine 90% svih parametara koji mogu biti odreĊeni u kliniĉkim laboratorijama. pri ĉemu će ovaj ĉip tokom ĉitavog perioda hospitalizacije omogućavati momentalan uvid u više od 40 laboratorijskih parametara. indukcijom imunološke tolerancije. 7. operacionim salama i endoskopskim salama budu kompletno opremljeni senzorima povezanim sa bliskim i udaljenim centralnim monitorima. Ovaj pristup je ostvaren kod eksperimentalnih ţivotinja prenosom gena koji kodiraju sintezu transformišućeg faktora rasta (TGF-β) i interleukina 10 (IL-10) kod transplantacije srca. Genska terapija moţe obezbediti znaĉajan progres i pruţiti rešenja u sva tri navedena pristupa. uspeh transplantacije organa je ĉesto limitiran odbacivanjem transplantata.5.5. Najnovija predviĊanja ukazuju na veliku primenu robota u sledećoj deceniji. Pacijenti mogu biti leĉeni u specijalnim objektima unutar odeljenja za radijacionu terapiju. 7.5. u popunjavanju zahteva i narudţbina od apoteke i sprovoĊenju velikog broja drugih zadataka u organizaciji bolnica. MeĊutim. (2) prevencija hroniĉnog odbacivanja ili prestanka funkcije grafta. Molekularne mete za intervenciju ukljuĉuju odreĊene citokine koji mogu smanjiti ili prekinuti imuni odgovor. što je jedan od glavnih rizika dosadašnjeg leĉenja traumatizovanih pacijenata. 114 . nuzefektima hroniĉne imunosupresivne terapije. i da bude nakon neuro ili kardiohirurškog tretmana smešteno u specijalnim jedinicama na tim odeljenjima.8 Transplantacija organa a) Transplantacija organa predstavlja jedinu definitivnu terapiju za terminalnu insuficijenciju organa. obuhvata tri osnovna pristupa: (1) eliminacija potrebe za egzogenom imunosupresijom. njihova proizvodnja i primena je postala izuzetno sofisticirana. i (3) povećanje broja raspoloţivih organa za transplantaciju. Isti krevet opremljen savremenim tehnološkim dostignućima moţe biti korišćen u operacionoj sali i u jedinici intenzivne post-operativne nege. kao i znaĉajnim nedostatkom raspoloţivosti donorskih organa. 7. Odbacivanje transplantata u ranom posttransplantacionom periodu moţe biti spreĉeno primenom molekula koji su ukljuĉeni u indukciju imunotolerancije. neophodno je da svi kreveti i komandne table u jedinicama intenzivne nege. Oĉekivanja od naredne generacije prenosivih kreveta u intenzivnoj nezi su takva da oni obezbeĊuju sredstva za odrţavanje ţivota i transport kod traumatizovanih pacijenata (life support for trauma and transport unit (LSTAT)).

opremu raĉunarske mreţe. klasifikovani. na primer. Jednom postignut nivo uspešnosti se odrţava upravo kontinuiranim tretiranjem velikog broja sliĉnih sluĉajeva. standardizovanih procedura.9 Tehnike "imidţinga" ("imaging") Radiološki snimci u digitalnom formatu mogu biti poslati elektronskim putem. kao što su: ekonomski razlozi. Integrisanje radiologije i bolniĉkih informacionih sistema sa arhiviranjem snimaka i komunikacionih sistema. kompleksne subspecijalistiĉke procedure koje nose visoki rizik će se sprovoditi u bolnicama koje postaju centri ekselentnosti. za arhiviranje. softvera. bolje edukovana populacija koja široko koristi zdravstvene informacije preko štampanih i elektronskih medija. Ovi projekti su još u fazi pretkliniĉkog testiranja.5. blokiranje ekspresije vaskularnog i trombocitnog faktora rasta korišćenjem inhibitora tirozin kinaza. javna dostupnost informacija koja istiĉe procenat pacijenata sa povoljnim ishodom tretmana. Tako na primer. visokog nivoa efikasnosti i optimum ishoda leĉenja. gde god je to moguće. a zatim pronaĊeni i ponovo analizirani u svakom trenutku unutar lokalne ili šire mreţe. ukljuĉujući i ukupan broj tretiranih pacijenata. putem indukcije permanentne tolerancije ili korišćenjem proteina koji smanjuju hroniĉno oštećenje transplantiranog organa. MeĊutim.10 Specijalistiĉke bolnice u budućnosti Stari koncept podele zdravstvenih usluga baziran na organskom sistemu ili specijalnosti je najzastupljeniji u svetu.Hroniĉno odbacivanje organa se moţe na sliĉan naĉin spreĉiti. Nasuprot tome. regionalizacija je pravac koji će savremeni koncept medicine neminovno nametnuti. b) Istraţivanja sa matiĉnim ćelijama pruţaju široko polje za nova otkrića u njihovoj primeni kao odliĉnog terapetutskog efekta zamene izgubljenih ćelija još nediferenciranim matiĉnim ćelijama. a nestaju i troškovi za same filmove i ostalu prateću opremu za njihovo razvijanje. Za najkompleksnije hiruške i interventne procedure koje se sprovode na velikom broju pacijenata. tako i u pogledu edukacije kadrova i nastaviće da podrţavaju tercijarni nivo zdravstvene zaštite. Ovo smanjenje troškova će u duţem vremenskom periodu biti znaĉajno u smislu otplate troškova za nabavku servera. neophodan je razvoj struĉnog kadra. kao što je imanitib. Postoji nekoliko faktora koji utiĉu na neminovnost širenja koncepta regionalizacije. kako u pogledu opreme.5. Raspoloţivost istog snimka na razliĉitim mestima unutar informacione mreţe doprinosi promociji teleradioloških konsultacija. Neke od opštih bolnica će nastaviti da pruţaju tercijarni nivo zdravstvene zaštite posebno u regionima sa malom gustinom naseljenosti stanovništva. odnosno visoka cena primene novih tehnologija. omogućuje razvoj elektronskih medicinskih kartona svakog pacijenta i postaje glavno uporište lekara koji će imati pristup snimcima i njihovoj interpretaciji preko personalnog raĉunara. najkompleksnije procedure hirurške tehnike se postiţu u ustanovama u kojima hirurzi tretiraju veliki broj sluĉajeva u bolnicama u kojima je hospitalizovan najveći broj pacijenata sa istim tipom zdravstvenih problema. opšte bolnice će imati ulogu u tretmanu velikog broja sluĉajeva u kojima tehnološki zahtevi nisu tako visoki i sofisticirani. MeĊutim. naroĉito za pacijente koji su na listi ĉekanja za transplantaciju organa koji potiĉu od humanih donora. Tako. Snimci koji se arhiviraju i smeštaju unutar sistema komunikacije imaju povećanu efikasnost i podrazumevaju brojne prednosti. MeĊutim. nestaje potreba za ĉuvanjem filmova. ukljuĉujući i ambulante lekara. smanjuje hroniĉnu disfunkciju bubreţnog grafta kod eksperimentalnih ţivotinja. iako je prisutna tendencija da svaka bolnica teţi da pruţi skoro sve medicinske procedure. Pored direktnog efekta na unapreĊenje zdravlja pacijenata strategija tehnološkog razvoja u ovom pravcu pruţa mogućnost preuzimanja liderske pozicije u širem okruţenju. kao što je manje osoblja za razvijanje filmova. projekti upotrebe matiĉnih ćelija u cilju autologne i heterologne transplantacije imaju u svakom sluĉaju veoma izvesnu i veliku upotrebu. raĉunara u lekarskim ordinacijama i obuke osoblja. gde se u laboratorijama humani geni uvode u genom svinja u cilju proizvodnje transplantabilnih organa. kompleksne kontrolisane sisteme "imidţinga". naroĉito kada ukljuĉuju minimalno invazivne tehnologije. 7. 7. robotizaciju i koordinaciju kao deo uspešnog tima.3. 115 . udaljenim interpretacijama snimaka i sluĉajeva. Uspešnost ovakvih procedura je progresivna. analizirani i ĉuvani u arhivi. edukativnih konferencija i drugih novih metoda interaktivne razmene preko otvorenih veza.3. Nekoliko centara u SAD i Evropi razvijaju program ksenotransplantacija korišćenjem transgenskih ţivotinja. Dugo su postojali i razvijali se regionalni centri ekselentnosti.

Zbog toga je jedan od glavnih ciljeva i prioriteta razvoja zdravstva u zemljama u razvoju upravo uspostavljanje pouzdane mreţe komunikacija i implementacija informacionih tehnologija u zdravstvo. u razvijenim zemljama je u zdravstvo godišnje uloţeno oko 10% GDP (gross domestic product). tako i u zemljama u razvoju da se informacione tehnologije maksimalno koriste u cilju konstantnog poboljšanja usluga. što ĉini više od 2500 dolara po stanovniku. dok su zemlje u razvoju (Afrika i Azija) u ovaj segment uloţile 4. UnapreĊenje svih vrsta tretmana. Elektronske arhive radioloških filmova i histoloških preparata. što ĉini minimum preventivnih i kliniĉkih usluga. veku još nije dotakla milione ljudi u zemljama u razvoju. mreţe unutar institucija. d) Korišćenje informacionih tehnologija u zdravstvu Trajno je opredeljenje u zdravstvu u celini i u medicinskoj praksi kako u razvijenim. nešto više od 12 dolara po stanovniku. 116 .5% GDP. Jednostavna i porazna istina je da informaciona i komunikaciona revolucija u 21. posebno kompjutera i sredstava za telekomunikacije je kljuĉni faktor nesposobnosti zemalja u razvoju da se aktivno i uspešno ukljuĉe u proces napretka u pruţanju zdravstvene nege.5.Ušli smo u deceniju koja donosi brojne izazove u medicinskoj tehnologiji i utiĉu na zdravstvenu zaštitu. a njihovo formiranje i odrţavanje se mora sprovoditi na aktivan i aţuran naĉin. omogućeno je ekspertskim konsultacijama putem "real time" linkova. zdravstveni rizici nastavljaju da se povećavaju. Epidemiološke baze podataka i registri za sve zarazne i nezarazne bolesti su neophodni u Vojvodini. b) Investiranje u zdravstvo Većina zemalja u razvoju ulaţe veoma malo i nedovoljno u zdravstvo. c) Potreba za boljom komunikacijom Kombinacija neadekvatnog investiranja u zdravstvo i loše informacione i komunikacione infrastrukture moţe biti pogubna za zdravstveni sistem zemalja u razvoju. sve bolnice zahtevaju visok nivo fleksibilnosti u smislu organizacije i konfiguracije.11 Informacione tehnologije u kliniĉkoj praksi u zemljama u razvoju a) Nejednaka dostupnost informacionih tehnologija Nejednaka dostupnost informacionih tehnologija. 7. kako bi se omogućila adekvatna prevencija. U periodu od 1990. U savremenim uslovima. pri ĉemu se odluke donose na osnovu prevaziĊenih zdravstvenih strategija. do 1997. naroĉito hirurških. gde kod ljudi zbog "nemanja" i "neznanja". odnosno pravovremenim informisanjem o adekvatnim mogućnostima kontrole i terapije ovih oboljenja. kao i u kontrolu i osiguranje kvaliteta pruţenih zdravstvenih usluga. sa visoko obrazovanim kadrovima koji su u stanju da prate trendove modernih tehnologija u medicini. ali i kontrola pojave epidemija zaraznih bolesti na razliĉitim kontinentima biće omogućena upravo korišćenjem informacionih tehnologija. Neka od tehnoloških dostignuća će uticati na incidenciju oboljenja koja danas ĉine najvaţniji udeo u ukupnom broju patoloških stanja hospitalizovanih pacijenata. imaju znaĉajnu ulogu u pruţanju adekvatnog tretmana pacijenatima.3. kontrola masovnih nezaraznih bolesti. kao i u medicinskoj edukaciji i istraţivaĉkom radu. korišćenjem interneta preko satelita. prepoznavanje faktora rizika i planiranje resursa za obezbeĊivanje tretmana. Stoga. Nedovoljna i neadekvatna zdravstvena zaštita moţe predstavljati rezultat odsustva adekvatnih informacija. kanale komunikacije i telemedicinske ureĊaje. Najveći broj zemalja u razvoju nema adekvatnu infrastrukturu – kompjuterske terminale. koje su uvek na raspolaganju. Informacione tehnologije omogućuju konstantan uvid u stanje i dinamiku zdravstvene problematike u regionu i drţavi. Ove cifre ukazuju na veliki znaĉaj ujednaĉavanja ulaganja u zdravstvo u svetu. posebno u bolnicama. pre svega sa populacionog i demografskog aspekta.

e) Projekti telemedicine Povećano korišćenje metoda informacionih tehnologija i telemedicine moţe doneti znaĉajan napredak u zdravstvu zemalja u razvoju, pri ĉemu je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) ukljuĉila telematiku, kao glavno oruĊe u strategiji «Zdravlje za sve». MeĊunarodna telekomunikaciona unija organizuje redovne meĊunarodne skupove i simpozijume u cilju ukljuĉivanja zemalja u razvoju u primenu novih informacionih tehnologija telemedicine. f) Ograniĉavajući faktori I pored rastućeg interesovanja, limitirajući faktori primene novih informacionih tehnologija u zemljama u razvoju su pre svega mala mogućnost primene kod celokupne populacije, velika cena i odrţivost trenda primene u svakodnevnom radu. U kliniĉkoj praksi, informatika je korisna u ĉetiri domena, elektronski karton pacijenta, telemedicina, sistemi donošenja odluka u kliniĉkom radu i poboljšanje pristupaĉnosti informacija. MeĊutim, svi ovi domeni imaju svoja ograniĉenja, jer je medicinska praksa, više od drugih profesija, podloţna uticaju lokalne kulture i u velikoj meri zavisi od socijalnog i ekonomskog konteksta regije u kojoj se sprovodi zdravstvena zaštita. Interakcija i meĊusobno razumevanje, empatija izmeĊu pacijenta i lekara se ne moţe nikada svesti na transmisiju informacija putem raĉunara. U svakom sluĉaju, telemedicina i drugi vidovi primene informacionih tehnologija u medicini ne mogu zameniti tradicionalnu zdravstvenu infrastrukturu. Zemljama u razvoju je još uvek potreban adekvatan broj dobro edukovanih zdravstvenih profesionalaca, dobro opremljenih klinika i bolnica, kao i centara za prevenciju. Samo u kombinaciji sa dobro opremljenom zdravstvenom infrastrukturom, informacione tehnologije će doneti znaĉajan napredak u zdravstvu zemalja i regiona u razvoju. g) Medicina zasnovana na dokazima: "Evidence based medicine" Medicina zasnovana na dokazima je posmatrana kao dugooĉekivani most izmeĊu prakse i nauĉnih istraţivanja. Jednostavno, upotreba medicine zasnovane na dokazima u svakodnevnom radu podrazumeva korišćenje najboljih informacija i dokaza koji su trenutno na raspolaganju tokom donošenja odluka o brizi za svakog pojedinaĉnog pacijenta. Preciznim definisanjem kliniĉkog problema, a zatim traţenjem i evaluacijom raspoloţive informacije sa kliniĉkog aspekta, lekar će biti naoruţan najboljim dokazima koje medicina moţe pruţiti, u cilju donošenja relevantne odluke o daljem kliniĉkom radu. Iako medicina zasnovana na dokazima u znaĉajnoj meri unapreĊuje i pojednostavljuje vrednovanje kliniĉkih istraţivanja, ove tehnike nisu u potpunosti dostupne svakodnevnim potrebama kliniĉkih lekara. h) Neophodnost filtriranja informacija Tradicionalne tehnike medicine zasnovane na dokazima podrazumevaju prvobitno fokusiranje na specifiĉnim pitanjima, koja se odnose na samog pacijenta. Traţenje odgovora na pitanje koje je najbolje rešenje za prisutan zdravstveni problem je veoma teţak posao, naroĉito kada su lekari suoĉeni sa velikom koliĉinom novih nauĉnih informacija u medicini, što ih svakodnevno primorava da filtriraju raspoloţive informacije u cilju odabira relevantnih. i) Integracija medicinskih istraţivanja i prakse Tradicionalna medicina zasnovana na dokazima je primarno bila fokusirana na identifikaciju i evaluaciju informacija, koje su objavljene u nauĉnim i struĉnim publikacijama, što je ovaj zadatak ĉinilo nerealim i neostvarljivim kada je većina kliniĉkih lekara u pitanju, ukljuĉujući i one koji dosledno praktikuju medicinu zasnovanu na dokazima. Kao rezultat ove pojave, lekari veoma retko koriste informacije koje prikazuju rezultate istraţivanja u obliku nauĉnih i struĉnih publikacija. Takve informacije nisu u stanju da utiĉu na praktiĉni rad lekara, sve dok ne postanu na neki naĉin "prepakovane" u oblik koji će ih uĉiniti razumljivim i primenljivim od strane prezauzetih lekara praktiĉara. Iako lekari ĉesto navode medicinske ĉasopise kao izvor informacija, predstavnici farmaceutskih kompanija i razliĉiti konsultanti procentualno imaju znaĉajniji uticaj na informisanje lekara praktiĉara.

117

j) Biti u toku sa medicinskim istraţivanjima Korišćenje istraţivaĉkih podataka moţe imati negativne posledice ukoliko nauĉni rad nije analiziran u celini. Pojedine izolovane analize, izvaĊene iz konteksta, mogu postati sa medicinskog aspekta "dezinformacija", ukoliko lekari nemaju uvid u kompletan istraţivaĉki rezultat. Stoga je neophodno da se kliniĉarima omogući kontinuirana medicinska edukacija, koja će u vidu oglasne table, korišćenjem razliĉitih medijskih sredstava (ĉasopisa, CD prezentacija, interneta, itd.), pruţiti relevantnu i kompletnu informaciju. k) Relevantni dokazi usmereni ka pacijentima Napori usmereni ka povećanom korišćenju najboljih dokaza sa aspekta leĉenja pacijenata, najpre su fokusirani ka analizi relevantnosti informacija za pacijente i lekare. Lekari, kao odrasli "uĉenici", traţe i zadrţavaju nove informacije samo u sluĉaju kad je novo znanje "neophodno". Najbolja informacija sa aspekta kliniĉara predstavlja relevantan i evaluirani dokaz koji ima direktnu korist za pacijenta. Osnovna ţelja svakog ĉoveka je dug ţivot, koji je funkcionalan, bez bolova i bez simptoma, a najrelevantije informacije pomaţu da se ovi ciljevi direktno postiţu. Pored navedenih, neophodno je da budu zadovoljena još dva kriterijuma. Prvi je da nova informacija pruţena kliniĉaru bude u direktnoj vezi sa problemom sa kojim se sreće u kliniĉkoj praksi, a drugi najvaţniji, da informacija indukuje promenu dotadašnje kliniĉke prakse. Neophodno je smanjiti administriranje (primenom raĉunara) kako bi ostalo više vremena za neposrednu komunikaciju sa pacijentom koja ne retko nedostaje. Formiranjem informacionog sistema je neophodno pomoći lekarima u kliniĉkoj praksi da u velikom broju informacija pronaĊu jasne, prave i relevantne za problem kojim se bave. l) Oglasna tabla Za pronalaţenje jasne, prave i relevantne informacije za problem kojim se bave, lekarima su neophodna dva specifiĉna oruĊa. Prvi je sistem oglasne table, informacioni sistem koji će ĉiniti da nove informacije postanu dostupne lekarima praktiĉarima. Do danas su brojni ĉasopisi i internet sistemi pokušavali da ispune ovaj zadatak. MeĊutim, najveći broj nije filtrirao informacije prema njihovoj relevantnosti i vrednosti, zbog ĉega informacije nisu imale kliniĉku upotrebljivost. m) Brz i prenosiv naĉin preuzimanja informacija Kliniĉarima je neophodan naĉin za brzo preuzimanje kompletne informacije o kojoj su već obavešteni, ali koja se još nije u potpunosti integrisala u novi naĉin rada i razmišljanja. Izvori informacija koji su zasnovani na korišćenju raĉunara mogu obezbediti takve informacije za manje od 30 sekundi. U datim okolnostima, prenosivi raĉunari imaju još veći potencijal i upotrebljivost. n) Pretraţivanje baza podataka i identifikacija relevantnih informacija Medicinski fakulteti pruţaju budućim lekarima dovoljnu koliĉinu informacija koje će efikasno koristiti u svakodnevnom radu. MeĊutim, tradicionalni kurikulum nastave ne stvara korisnike informacija koji su sposobni da identifikuju, evaluiraju i primene nove informacije koje su stalno na raspolaganju. Da bi postali "lifelong learners" (uĉenici ĉitavog ţivota), doktori se tokom svakodnevnog rada moraju orjentisati ka novim metodama uĉenja, korišćenjem novih elektronskih oruĊa koja omogućuju uspešnu i efikasnu selekciju i evaluaciju novih medicinskih informacija.

o) Osnovni aspekti tehnologije u oblasti molekularne medicine
Fundamentalna istraţivanja najznaĉajnije doprinose razvoju dijagnostiĉkih testova i lekova u terapiji oboljenja. Ubrzana primena rezultata laboratorijskih istraţivanja u dijagnostiĉkim i terapijskim procedurama, predstavlja najznaĉajniji izazov savremenih biomedicinskih istraţivanja, tabela 7.1.

118

Pronalaţenje najadekvatnijih pristupa za realizaciju ovog cilja dovodi do brţeg razvoja efikasnijih metoda prevencije, dijagnoze i tretmana oboljenja ĉoveka. U cilju ubrzane i efikasne razmene podataka izmeĊu istraţivaĉkih timova koji uĉestvuju u protoku informacija od baziĉnih ispitivanja do primene u dijagnostiĉkim i terapijskim procedurama, slika 7.1, veoma je vaţno da se primenjuju konzistentne, validne i standardizovane laboratorijske metode. Tabela 7.1. Glavne oblasti biomedicinskih istraživanja Kategorija Primeri Malignitet Karcinom dojke, Karcinom prostate, Kolorektalni karcinom, Leukemija Infektivne bolesti HIV, SARS, Hepatitis C virus Oboljenja srca i pluća Hipertenzija, akutni infarkt miokarda, hroniĉni bronhitis Neurološka oboljenja Alzheimer-ova bolest, multipla skleroza, Parkinson-ova bolest, cerebrovaskularni inzult Oboljenja digestivnog, urogenitalnog trakta i Diabetes tip I i II, ciroza jetre, diabetes holecistolitijaza, glomerulonefritis

Identifikacija i verifikacija markera Baziĉna istraţivanja : karakterizacija oboljenja Identifikacija i verifikacija cilja leĉenja

Razvoj testa Kliniĉki razvoj

Dijagnostiĉki test

Identifikacija i verifikacija supstance

Kliniĉki razvoj: toksiĉnost i efiksnost

Terapeutski lek

Slika 7.1 Unapređivanje biomedicinskih istraživanja: primena rezultata istraživanja u dijagnostici i terapiji.
Znaĉajni faktori koji odreĊuju standardnu laboratorijsku metodu ukljuĉuju: konzistentnu pripremu uzoraka – varijacije u prikupljanju i obradi moraju biti minimalne, u cilju dobijanja reproducibilnih rezultata u svim analizama, pouzdane analize podataka – izolovani ciljni molekuli moraju biti visoke ĉistoće da bi se detektovali metodama koje odlikuje specifiĉnost i senzitivnost, regulatorna podobnost – primenjene metode moraju biti u skladu sa zakonskim regulativama, kontrola i obezbeĊivanje kvaliteta – kitovi i reagensi moraju biti visokog kvaliteta, ĉime se obezbeĊuje minimalna varijacija izmeĊu proizvedenih serija.

7.3.6 Primena rezultata biomedicinskih istraţivanja u medicinskoj praksi
Biomedicinska istraţivanja obuhvataju primenjene metode, kao što su genotipiziranje, epigenetska istraţivanja, analize ekspresije gena, interferirajuće RNA (RNAi), i proteomika. 7.3.6.1 Genotipiziranje Za genotipiziranje uzoraka dobijenih od pacijenata, za dobijanje reproducibilinih i pouzdanih rezultata neophodni su uzorci nukleinskih kiselina visokog kvaliteta. Za primenu metoda zasnovanih na PCR-u

119

6 Genetska terapija: strategija primene u naslednim oboljenjima Nakon uspešnog oĉitavanja kodirajućih sekvenci humanog genoma. kako u blokiranju ekspresije onkogena u malignitetu (gene silencing). RT PCR) i mikroĉipova (microarray). predstavlja veliki izazov za istraţivaĉe u oblasti proteomike (analize proteina). odnosno kompletiranja projekta humanog genoma u aprilu 2003. single nucleotide polymorphisms). Osim toga. Tako na primer. ili kod eksperimentalnih ţivotinja (in vivo). koji je jedan od najĉešćih tipova maligniteta kod muškaraca u Vojvodini.6.3 Analize ekspresije gena OdreĊivanje ekspresionog profila tkiva. Do danas su terapijske strategije. kao i ispitivanja efikasnosti potencijalnih lekova koji deluju kao inhibitori kinaza.6. kao što je 120 . takoĊe. etc. koju izaziva poremećaj regulacije aktivnosti ili mutacije u kinazama ili fosfatazama i dalja istraţivanja iziskuju primenu brojnih procedura na nivou proteomike. Osim toga što omogućavaju razumevanje funkcije pojedinih gena.3. kako u istraţivaĉke. zahteva efikasan blok u ekspresiji (knockdown) ciljnog gena. 7. imaju znaĉajan potencijal da budu korišćene kao terapijski agensi.(lanĉanoj reakciji polimeraze).3.). imunoglobulini. RNAi. a što konaĉno dovodi do promenjene koliĉine proteina u ispitivanim tkivima. moguće je identifikovati ne samo gene koji su mutirani u odreĊenim tkivima. odreĊivanje statusa metilacije GSTP1 promotera. primenjeni reagensi moraju obezbediti specifiĉno i senzitivno umnoţavanje fragmenta genetskog materijala. takoĊe. Za istraţivaĉe je. tako i u blokiranju ekspresije virusnih gena u inficiranim tkivima i organima. omogućeno je uspešno razumevanje odnosa genotip-fenotip i ova znanja se sve više primenjuju u leĉenju naslednih oboljenja. takoĊe. izvodi se u brojnim laboratorijama i ima veliki znaĉaj kako u otkrivanju osoba koje poseduju genetski rizik za nastanak oboljenja. 7.3. Rezultati genotipiziranja se koriste kao znaĉajna osnova za dalja ispitivanja kod pacijenata u cilju razumevanja etiologije oboljenja.3.2 Epigenetika (metilacija DNA) Hipermetilacija delova gena koji imaju funkciju promotera. insulin. tako i u cilju procene odgovora svakog pojedinaĉnog pacijenta na primenjenu terapiju. 7. predstavlja moćno oruĊe u razvoju dijagnostiĉkih testova i lekova u terapiji oboljenja. moţe biti koristan marker u molekularnoj dijagnostici karcinoma prostate. Visoko senzitivne metode izolacije i detekcije virusnog genoma su neophodne za minimiziranje rizika transfuzije sa kontaminiranim uzorcima krvi.6. mnoga oboljenja predstavljaju rezultat poremećene fosforilacije proteina. RNAi ubrzavaju otkriće specifiĉnih meta za primenu lekova. pri ĉemu je najkompleksniji pristup u izolovanju i merenju proteina koji se u ćeliji nalaze u malim koliĉinama. 7. što je neophodno za bezbednost pacijenata. neophodno da dobiju znaĉajne koliĉine visokopreĉišćenih rekombinantnih proteina (npr. što konaĉno rezultuje razvojem efikasnih i ciljanih tretmana. u cilju detekcije virusne kontaminacije. i razvoja maligniteta kod ĉoveka.3. u cilju dijagnostike i primene u terapijske svrhe. već i gene ĉija je ekspresija smanjena ili povećana. Genotipiziranje. Neki od ovih promotera gena bivaju vrlo specifiĉno metilirani samo u odreĊenim tipovima maligniteta.5 Proteomika Nesaglediva kompleksnost proteoma (celokupne koliĉine proteina u ćeliji). ĉesto dovodi do inaktivacije tumor supresor gena.6. ima veliki znaĉaj i za pregled krvi od dobrovoljnih davalaca. koji je hipermetiliran u karcinomu prostate. Analiza genotipiziranja polimorfizama pojedinaĉnih nukleotida (SNP. 7.4 Interferirajuće RNA (RNAi) Uspeh u primeni RNAi u istraţivanjima na ćelijskim linijama (in vitro). u cilju detekcije poremećaja aktivnosti enzima. tako i u dijagnostiĉke svrhe. faktori koagulacije.6. bez pojave nespecifiĉnih efekata. Korišćenjem kvantitativne metode lanĉane reakcije polimeraze (real-time polymerase chain reaction.

Pravi prodor u terapiji naslednih oboljenja zavisiće upravo od razvoja "genetskih lekova". 121 . koja je izazvana izmenjenim genotipom. Uspešna primena genetske terapije zavisi od brojnih ĉinilaca koji moraju biti uzeti u obzir. zatim terapija matiĉnim ćelijama (stem cells) u cilju regeneracije ćelija miokarda kod oboljenja srca. te je neophodno da zadovoljava visoke standarde u pogledu sigurnosti i efikasnosti primene. pojedinaĉni gen. Konceptualno. vrsta organa u kojem je ispoljen fenotip.3. kod trizomije 21) ili višestruke genske varijacije udruţene sa kompleksnim oboljenjima.3. Od procenjenih 25000 gena. i zbog toga se stalno javljaju sumnje u opravdanost primene ovakvog vida leĉenja kod ĉoveka. Zbog toga je neophodno da nadleţna ministarstva.6. Za sada. Primena razliĉitih kategorija genske terapije ne iskljuĉuje jedna drugu i najverovatnije je da budućnost genetske terapije upravo predstavlja kombinacija razliĉitih pristupa. SSC i ESC terapija). kao što je naĉin unošenja genetske informacije. naĉin nasleĊivanja oboljenja. koji ĉine humani genom. ni jedna od strategija ne utiĉe na germinativni epitel.6. 7. Osim toga. u cilju premošćavanja (stvaranja by-pass) blokiranih koronarnih arterija. Genetska terapija koja se primenjuje u kliniĉkom radu se moţe podeliti na tri osnovne kategorije: somatske matiĉne ćelije (SSC. genetska terapija moţe biti primenjena i u cilju regeneracije obolelog organa. U budućnosti se planira i primena embrionalnih matiĉnih ćelija (ESC. kao i kod drugih terapijskih postupaka. ali brojni aspekti su specifiĉni samo za genomske tehnologije. koji indukuju razvoj organa. Za ovakva oboljenja se razvijaju strategije koje bi mogle da kompenzuju funkciju ili da modifikuju poremećaj u obolelom organu. Terapija za nasledne bolesti je hroniĉna. fundamentalni pristup se sastoji u modifikaciji ekspresije gena u odreĊenim tkivima ili organima obolele osobe. korišćenjem genetski nepromenjenih ili korigovanih matiĉnih ćelija u cilju stvaranja normalnih tkiva. u cilju korekcije ili kompenzacije poremećenog fenotipa uslovljenog odreĊenim genotipom. terapeutika koji su usmereni ka prenosu genetskog materijala. sadašnja nauka i medicina nisu u stanju da koriguju kompleksni fenotip udruţen sa poremećajem više stotina gena kod hromozomskih aberacija (kao npr.6. embryonic stem cells). imale znaĉajan uspeh kod nekih genetskih oboljenja. transfer gena i modifikacija RNA (ribonukleinskih kiselina). kao u RNA modifikacionoj terapiji). za mutacije u preko 1800 gena je već utvrĊeno da izazivaju nasledna oboljenja. 7.3. odnosno primena "lekova". pa stoga njen razvoj mora biti rigorozno regulisan. reakcija imunog sistema domaćina. ili kao u sluĉaju terapije matiĉnim ćelijama. bilo ponovnim "stvaranjem" organa usled ekspresije embrionskih "master" gena. od kojih su neki prisutni i kod drugih medicinskih procedura.9 Izazovi primene genetske terapije a) Pravna pitanja Genetska terapija je "leĉenje". Genetski "lekovi" imaju kao cilj modifikaciju genetskog repertoara i/ili ekspresije gena. Za svaku od navedenih strategija genske terapije. kao i da stalno vrše nadzor nad ovakvim vidovima leĉenja. somatic stem cells). kod kojih je dovoljno korigovati ili kompenzovati funkciju jednog gena u cilju prevencije ili leĉenja naslednog oboljenja. njihova regulatorna i savetodavna tela zauzmu struĉni stav o ovim pitanjima. Primeri za gensku terapiju ukljuĉuju i indukciju angiogeneze. 7. najjednostavnija strategija je korekcija ili kompenzacija neodgovarajuće ekspresije gena. Monogenska nasledna oboljenja se smatraju najjednostavnijim poremećajima. ili ĉak ĉitavog genoma (kao u sluĉaju terapije matiĉnim ćelijama. što je tipiĉno za gensku terapiju ili fragmenti gena. kao i vrsta mutacija koje rezultuju pojavom oboljenja.. što rezultuje modifikacijom fenotipa u terapijske svrhe.metaboliĉka manipulacija i povećanje koliĉine (nadomeštanje) proteina.8 Etiĉki i pravni aspekti primenjenih genomskih tehnologija Genomske tehnologije su suoĉene sa brojnim pravnim i etiĉkim problemima. Za razliku od monogenskih bolesti.7 Genetska terapija – opšti principi Koncept koji se nalazi u osnovi genske terapije jeste transfer genetskog materijala (npr. odnosno kodirajuće sekvence.

koje finansiraju pojedine drţave (kao Kalifornija nakon sprovedenog referenduma o ovim pitanjima). Osim toga. razvoj genetske terapije koja će biti široko primenjivana. gde postoji zabrana korišćenja federalnih fondova za razvoj novih ćelijskih linija ESC. 7. koja u suštini nije dovoljno zainteresovana niti stimulisana da ulaţe u istraţivanje i odobravanje lekova koje primenjuje veoma mali broj ljudi sa uroĊenim oboljenjima. sprovedena su retrospektivna ispitivanja ekspresionih profila u arhivskim uzorcima tumora i rezultati ovih analiza pokazuju da su ovakva ispitivanja neophodna da bi se precizno predvideo odgovor na primenjenu terapiju. ĉime se ĉini znaĉajan korak ka ulasku u eru individualizovane terapije. UvoĊenje metodologije lanĉane reakcije polimeraze (polymerase chain reaction. forenziĉkim disciplinama i brojnim drugim. pri ĉemu se korišćenje blastociste kao izvora ESC izjednaĉava sa uništavanjem ljudskog ţivota.6.3. 7. pruţaju mogućnost identifikacije markera ĉijom analizom se moţe predvideti kliniĉki odgovor na primenjenu terapiju. pola veka nakon otkrića strukture deoksiribonukleinske kiseline (DNA). farmakogenomika.6. Socio-politiĉki aspekti korišćenja humanih embrionalnih matiĉnih ćelija (ESC) u terapijske svrhe privukli su veliku paţnju u SAD. ima mnogo veći znaĉaj od genetske terapije i biće potreban veliki napor da se industrija u oblasti biotehnologije i farmacije zainteresuje i fokusira na leĉenje genetskih anomalija. terapija nadoknaĊivanja nedostajućih proteina (kao što je npr. odnosno predvideo ishod bolesti i leĉenja. c) Socio-politiĉka pitanja Socijalne implikacije modifikacije humanog genoma (u sluĉaju genskog transfera) i izvora genetskih terapijskih sredstava (za terapiju matiĉnim ćelijama).3. Akademski centri. zauzima sve znaĉajnije mesto u kreiranju kliniĉkih studija. univerzitetske istraţivaĉke laboratorije. Brojne tehnike molekularne biologije su uspešno primenjene u biologiji. pokazali su da istraţivanja zasnovana na ispitivanju ekspresije gena u obolelom tkivu (microarray tehnologija). veka. medicinskoj nauci. Ovi rezultati su znaĉajno povećali interesovanje u kliniĉkoj praksi. svet nauke je suoĉen sa znaĉajnim napretkom u brojnim disciplinama bioloških istraţivanja. Posledica ovakvog stava i trenutnih zabrana je da većinu istraţivanja na humanim ESC u SAD sprovode kompanije ili akademski centri. Stoga će analize ekspresionih profila uzoraka tumora ubuduće biti preporuĉivane kao adekvatna strategija tokom prekliniĉke i kliniĉke faze razvoja lekova kako u onkologiji. Sa komercijalnog aspekta. Tokom proteklih nekoliko godina. biotehnologiji. tako i u drugim granama medicine. priroda DNA molekula i njihova graĊa i struktura je znaĉajno zainteresovala brojne istraţivaĉe. zavisi od biotehnoloških dostignuća u farmaceutskoj industriji. posebno na polju molekularne biologije i manipulisanju molekulima nukleinskih kiselina. Paralelno sa ovim napretkom. 122 .11 Nanotehnologija u medicini Na poĉetku 21.10 Kliniĉka farmakogenomika Današnji razvoj i primena molekularnih metoda u oblasti medicine. ne poseduju adekvatne finansijske mogućnosti za razvoj genetske terapije. naroĉito u oblasti onkologije. kao terapijskih sredstava. ili privatni fondovi. dijagnostici. da se zapoĉne sa rutinskim praćenjem transkripcionih profila u uzorcima tkiva tokom kliniĉkih testova. pri ĉemu relativno nova oblast biomedicinske nauke. Strateška i ciljana primena transkripcionog profiliranja uzoraka u kliniĉkim ispitivanjima lekova u onkologiji i drugim granama medicine. moţe pomoći u predviĊanju odgovora na terapiju i krajnjeg ishoda bolesti. genetski "lekovi" su predmet nacionalne debate u brojnim drţavama. insulin). Stoga. ukljuĉujući i razvoj strategija koje će omogućiti da izvor ESC ne budu intaktne blastociste. niti adekvatnu regulacionu infrastrukturu koja će sprovesti razvoj terapije sve do zakonski prihvatljive faze primene u praksi.b) Ekonomska pitanja Cena razvoja i primene genetskih "lekova" ima veoma vaţnu ulogu u privlaĉenju kompanija da investiraju u razvoj ovakve terapije. PCR) je rezultiralo u unapreĊenju starih i dizajniranju novih laboratorijskih sredstava i aparature za PCR amplifikaciju i analizu amplificiranih DNA fragmenata. korišćenje ESC kao efikasnih genetskih lekova je još u dalekoj budućnosti. Iako se rad kontinuirano nastavlja.

Jedan deo ovog nauĉnog polja je i razvoj sredstava za unošenje i prenos lekova u ţivim sistemima. rekombinantnih proteina. omogućiće MSP više podešavanja u smeru boljih investicija. Nanoĉestice i drugi koloidni sistemi za unošenje i prenos lekova znaĉajno modifikuju kinetiku. Trendovi koji ukazuju da se ove prepreke mogu donekle savladati jesu direktna primena korišćenjem katetera ili korišćenjem spoljašnjih vodiĉa (magnetna polja ili ultrazvuk). ukljuĉiti i mala i srednja preduzeća (MSP u daljem tekstu). kao što su biomolekularni senzori. koja ukljuĉuje korišćenje nanoĉestica kao nosaĉa za lekove ili DNA. ukljuĉujući rekombinantne proteine i oligonukleotide. pri ĉemu se znaĉajno istiĉe i smanjena pojava neţeljenih efekata. kako bi se nove tehnologije u medicini i farmaciji mogle primeniti. Ovaj koncept je zasnovan na specifiĉnim ciljnim ligandima koji su vodiĉi za nosaĉe lekova do molekularnih meta. od inţenjeringa do biologije i medicine. Biomedicinske i biotehnološke primene nanoĉestica su predmet posebnog interesovanja u istraţivaĉkim i razvojnim projektima sa potencijalnom primenom. odnosno popravljanja opšteg zdravstvenog stanja stanovništva u Vojvodini. zdravstvene.razvijene su studije u kojima se podraţava graĊa i funkcija ţivih sistema. a u isto vreme smanjivanje cene svake pojedinaĉne dijagnostiĉke. sada je zamenjen konceptom "ĉarobnog štapića". Nanoĉestice se razvijaju kao znaĉajna strategija za unošenje i prenos lekova. ĉime se druga tkiva štede. ukljuĉujući i sisteme za prenos lekova (< 1000 nm). pored ostalih institucija i pojedinaca (organi vlasti. kao što su polimerne nanoĉestice. odnosno smanjiti zavisnost od uvoza celokupnog medicinskog instrumentarijuma i prateće opreme. dugooĉekivani san o primeni ciljane terapije uskoro postati stvarnost. unaprediti. Koncept "magiĉnog metka" koji je postulirao Ehrlich poĉetkom 20. Ciljana primena lekova na specifiĉnim lokacijama u organizmu i odrţavanje farmakološki relevantnih doza tokom celokupnog perioda u kojem je neophodno dejstvo leka su glavni ciljevi koje nanosistemi omogućuju. zatim kao komponenti u medicinskim dijagnostiĉkim setovima. Nanosistemi. a u isto vreme smanjiti troškove medicinskih usluga. predstavljaju prve i najznaĉajnije predstavnike ovog polja nauke koje se stalno razvija. tkivni i ćelijski inţenjering. Podizanje nivoa saznanja o meĊunarodnim tendencijama u novim tehnologijama. zahvaljujući kontrolisanom oslobaĊanju aktivne supstance. Osnovni cilj razvoja i dizajniranja terapeutskih sredstava je ciljana terapija i dostavljanje lekova do specifiĉnih obolelih tkiva i organa na mestu gde je farmakološko dejstvo ţeljeno. Nanotehnološkim pristupom se stvaraju sistemi i/ili sredstva na molekularnom nivou i ovo multidisciplinarno nauĉno polje se eksplozivno razvija.4 PROJEKCIJA POTENCIJALNIH KORISNIKA I MOGUĆNOST PLASMANA USLUGA U IMPLEMENTACIJI NOVIH TEHNOLOGIJA U MEDICINI I FARMACIJI U cilju razvoja i osavremenjivanja pruţanja medicinskih usluga. Stoga nanoĉestice u sektoru farmaceutske biotehnologije unapreĊuju terapeutski indeks i omogućuju rešenja za probleme unošenja i prenosa nove klase biotehnoloških lekova. raspodelu u organizmu. Sva dosadašnja dostignuća ukazuju na zakljuĉak da će razvojem svih primenjenih disciplina. Nanotehnologija podrazumeva izuĉavanje ĉestica veoma malih dimenzija i bavi se kako fundamentalnim aspektima razumevanja osobina ovakvih nanoĉestica. kao i ispitivanje i korišćenje pristupaĉnih meta na endotelu krvnih sudova. vakcina i u poslednje vreme nukleotida. tako i razvojem tehnološke primene nanoĉestica. ali i modifikovati u skladu sa regionalnim potrebama stanovništva u Vojvodini. OdreĊeni izazovi za dalji razvoj i unapreĊivanje nanosistema za unošenje i prenos lekova nalaze se u savladavanju bioloških barijera. lipozomi. ukljuĉujući i preventivne i "screening" programe. odnosno ne oštećuju primenjenom terapijom. kao i eliminaciju lekova. ukljuĉujući i softverske sisteme. zatim primena u genskoj terapiji. kao i razvoj i konstrukcija artificijelnih nanosredstava. preventivne i terapijske mere i postupka. 123 . neophodno je pre svega proširivanje dostupnosti najsavremenijih dostignuća medicinske nauke što većem broju graĊana. 7. u vidu sistema za ciljanu terapiju. bilo da su to molekuli na površini ćelija ili na jedarnoj membrani. neophodno je. micele i polimer-lek konjugati. kao biosenzora i membrana za biološke separacije. veka. ukljuĉujući i budući razvoj nanorobota. obrazovne i nauĉne institucije). U ostvarenje ovog cilja i tendencije.

U cilju obezbeĊivanja i kontrole kvaliteta. Epidemiološke baze podataka i registri za sve zarazne i nezarazne bolesti su neophodni u Vojvodini. Zdravstveni sistem Vojvodine će u budućnosti biti suoĉen sa rastućim potrebama za pruţanje zdravstvenih usluga starijoj populaciji. U ovom pristupu. na bolniĉke i druge sisteme pruţanja dugotrajne nege. moraju biti decentralizovani. takoĊe. i to: Razvoj novih preparata na bazi farmakološki aktivnih supstanci (FAS) sadrţanih u lekovitom i/ili aromatiĉnom bilju i Projekti otvaranja novih MSP za proizvodnju gotovih lekova i preparata u razliĉitim oblicima. kako bi se na najbolji naĉin kreirala politika finansiranja implementacije novih tehnologija. Pored toga.meĊunarodna sredstva i projekte. odnosno svaki lekar u ambulanti treba da sprovodi preventivne preglede i da ima savetodavnu ulogu. odnosno kvaliteta u medicinskoj i farmaceutskoj nauci i praksi treba ostvariti kombinovanim finansiranjem nauke i tehnološkog razvoja. kao savetodavno telo. Neophodno je paţljivo planiranje zapošljavanja zdravstvenih radnika. Predlog projekata tehnološkog razvoja u farmaciji u okviru AP Vojvodine se moţe podeliti na dva dela. pruţati stalne savete za struĉna tela pri zdravstvenim i obrazovnim institucijama. pri ĉemu bi bilo spreĉeno koncentrisanje velikog broja zdravstvenih radnika u urbanim sredinama. kako bi se omogućila adekvatna prevencija. Rastući udeo starih osoba u ukupnoj populaciji je jedno od najznaĉajnijih pitanja sa kojima se suoĉavaju zdravstveni sistemi u brojnim drţavama. Oĉekivano trajanje ţivota je produţeno. Pored edukacije studenata od strane domaćih nastavnika na fakultetima. Promene u ovim sferama mogu biti pod uticajem genetskih faktora. Najvaţniji faktor koji će omogućiti primenu novih tehnologija u medicini i farmaciji je pre svega adekvatno obrazovanje neophodnih struĉnjaka.sredstva gradova u kojima je sedište medicinskih institucija. . smanjila bi se nezaposlenost lekara. odnosno ukazati na faktore rizika. socijalne. kao i faktora ţivotne sredine i naĉina ţivota. neophodno je što ĉešće gostovanje stranih struĉnjaka i nauĉnika koji će na adekvatan naĉin prezentovati rezultate i nove tendencije u razvoju i primeni tehnologije u medicini i farmaciji. . Dobro poznata ĉinjenica je da sa starenjem. Ove ĉinjenice u znaĉajnoj meri utiĉu i na planiranje zdravstvenih resursa. odnosno da se pojava faktora rizika svede na minimum. kako u dodiplomskom. takoĊe. Centri za prevenciju i "screening" masovnih nezaraznih oboljenja. odnosno neadekvatna raspoloţivost zdravstvenih usluga za stanovništvo u manjim mestima u Vojvodini. kao direktan rezultat napretka u pruţanju zdravstvene nege. AP Vojvodina). Edukacija svih studenata u evropskim i svetskim centrima je nerealna i ne predstavlja osnovni cilj reforme kurikuluma. Neophodno je da AP Vojvodina oformi stalnu komisiju koja će u redovnim periodima u toku godine.fondovska sredstva. koji ukljuĉuje fiziĉke. što je neminovno tokom perioda nezaposlenosti. što bi bilo u skladu sa zakonskim merama i regulativom. kako bi se obezbedilo ravnomerno i pravovremeno zapošljavanje. oslanjajući se na: . prepoznavanje faktora rizika i planiranje resursa za obezbeĊivanje tretmana. tako i u poslediplomskom periodu obrazovanja. Poboljšanje sadašnje situacije. pri ĉemu će. a njihovo formiranje i odrţavanje se mora sprovoditi na aktivan i aţuran naĉin. koji ne bi prekidali svoj rad i usavršavanje. psihološke i duhovne aspekte. kvalitet i stepen primene novih tehnologija u medicini i farmaciji. maligni tumori. Do 124 .budţetska sredstva (Republika Srbija. proizvodnja u MSP uvek mora biti usklaĊena sa svetskim standardima kontrole kvaliteta i za ovo je neophodno da institucije AP Vojvodine obezbede odgovarajući monitoring obezbeĊivanja i kontrole kvaliteta. kao što su dijabetes. pri ĉemu se povećava i potreba za pruţanjem zdravstvenih usluga i nege. pratiti intenzitet. sa ciljem da se redukuju loše navike u ishrani i ţivotnim navikama. neophodno je obezbediti veliki broj primeraka publikacija u kojima će se na pristupaĉan i struĉan naĉin pacijentima prezentovati promocija zdravih stilova ţivota. kardiovaskularne bolesti. . kao i za MSP. mogućnost nastanka zdravstvenih problema i hroniĉnih oboljenja znaĉajno raste. odnosno neophodno je da se visokoškolske ustanove permanentno modernizuju i na taj naĉin obezbede visok nivo edukacije. Starenje je kontinuirani proces.

Najšire prihvaćena teorija jeste "teorija slobodnih radikala". odnosno molekuli koji nastaju kako tokom normalnih fizioloških i metaboliĉkih procesa. Najznaĉajniji doprinos u prevenciji ovog oboljenja koji se već sada moţe dati proistiĉe iz ĉinjenice da je smanjenje unosa pojedinih esencijalnih namirnica u vezi sa gubitkom pamćenja i drugim poremećajima. Usled svih navedenih faktora.338:125-6. AD) predstavlja najĉešći uzrok demencije kod pacijenata starijih od 60 godina. Lawrence RS. godine ĉiniti oko 24% populacije. Produţeno trajanje ţivota ĉoveka utiĉe i na veću pojavu oboljenja.284:1279. Starije osobe u razvijenim zemljama. Vastag B. J Natl Cancer Inst 1998. 1999. Ovo oboljenje se javlja kod 10% osoba starijih od 65 godina. jer su brojne studije pokazale da pravilna ishrana. 2. Hughes J. pri ĉemu se pojava teških oboljenja odlaţe ili prevenira. Znaĉajno je pomenuti i genetsku teoriju starenja. tako i delovanjem egzogenih faktora. Oliff A. Infectious avenues to cancer. posebno kod starijih. Karakteriše je progresivno oštećenje kognitivne funkcije. Povećani unos holesterola i zasićenih masnih kiselina. a takoĊe predstavljaju i deo populacije koji najĉešće koristi zdravstvene usluge.2020. 7. Sacks J. kao što je na primer pušenje. 4. povećava rizik za nastanak AD. 1999. 5. 3. ukljuĉujući i uticaj ţivotne sredine. uz sve veći broj zdravstvenih radnika koji su ukljuĉeni u obezbeĊivanje neophodnog optimuma zdravstvene nege. Science 1999. Milne R. pri ĉemu oporavak starijih osoba traje duţe i stoga zahteva sve veći broj institucija za dugotrajnu zdravstvenu negu. Ganem D. odnosno teoriju prema kojoj starenje ćelija organizma nastaje zbog progresivnog skraćivanja ponovljenih sekvenci na okrajcima hromozoma (telomera) tokom ţivota. Durch JS. Stevens A. ukoliko uskoro ne doĊe do jasnijeg i preciznijeg razumevanja etiologije i patogeneze AD. godine oĉekivano trajanje ţivota u SAD će biti oko 85 godina.5 LITERATURA 1. Science 1999. Stratton KR. Biomedical J. ObezbeĊivanje potpunog i visokog kvaliteta ţivota i zdravstvenih usluga osobama starijeg ţivotnog doba jeste zadatak koji nije jednostavan. posebno ukoliko se preduzmu mere prevencije nastanka teških oboljenja i savetodavna uloga zdravstvenih radnika. Levitt A. koja ukazuje da je starenje rezultat akumulacije promena izazvanih na nivou ćelija u reakcijama koje izazivaju slobodni radikali. a u Srbiji verovatno i veći udeo. ali ni komplikovan. smanjeni unos vitamina C i E je udruţen sa progresijom AD. Friend S. predstavljaju deo ukupne populacije koji se najbrţe uvećava. Emerging infectious diseases: public health issues for the 21st century. Washington DC: National Academy Press. Lilford R. kao i razvoja jasnih strategija za prevenciju i/ili leĉenje. N Engl J Med 1998. zatim porodice. Emerging uses for genomic information in drug discovery.Gabbay J.284:1311-3. kao i u Srbiji. Chemical genetics speeds up drug discovery. takoĊe. Pored toga. Procena broja obolelih od AD dostiţe preko 14 miliona do 2050. 125 . Zbog toga je neophodno da društvo u celini razume jedinstvene potrebe ovog dela populacije.90:1771-2. Binder S.319:1291-3. Socijalni programi i zdravstvena politika omogućuju starijima da budu aktivni i da budu produktivni deo društva. tokom starenja se znaĉajno smanjuje funkcionisanje pre svega endokrinog i imunog sistema. Kontinuirano povećanje udela osoba starijih od 65 godina u ukupnoj populaciji utiĉe u znaĉajnoj meri na brojne aspekte društva u celini. fiziĉka aktivnost. Za objašnjenje procesa starenja su postulirane brojne teorije koje objašnjavaju kompleksne ćelijske i molekularne faktore. Edukacija medicinskih radnika u ovom pravcu je neophodna za uspešno poboljšanje zdravlja ovog znaĉajnog dela populacije. Alchajmerova bolest (Alzheimer’s disease. što će omogućiti kontinuirano poboljšanje kvaliteta ţivota starijih. koji bi zadovoljio potrebe ovog kompleksnog dela populacije. Keeping pace with new technologies: systems needed to identify and evaluate them. odnosno tokom svake replikacije ćelija. Vaccines for the 21st century: a tool for decisionmaking. Smatra se da će u SAD do 2040. 6. mentalna stimulacija i socijalizacija u znaĉajnoj meri popravljaju ukupno stanje starije populacije. pri ĉemu se povećava rizik za nastanak oboljenja. kao i zdravstveni radnici koji na razliĉite naĉine zadovoljavaju potrebe starijih. sa ĉime se moraju suoĉiti radnici u javnom sektoru. kao i kod 50% osoba starijih od 85 godina.

: Supercritical Fluid Extraction: Fundamental Principles and Modeling Methods. Current Molecular Medicine. Y. Vasir JK. Cardiol Manage 1998. de Longueville F.Nov:27-35. brain aging. 2005. The Impact of nanobiotechnology on the development of new drug delivery systems. Butterfield AD. 2006. Hernández-Trejo N. J Med Ethics. 18. 2006. Lieber BB. Chen Y.350:657-60. Zhang Y. Daniels. Clinical pharmacogenomics and transcriptional profiling in early phase oncology clinical trials. Pendino F. Kayser O. Current Alzheimer Research.6:295-306. Gillet JP. Nature Reviews Genetics. 126 . b. Cancer Cell. Anderson M. Food Technology . Sugisaka M. Nanosystems in drug targeting: opportunities and challenges.19:435–45. 9. 10. Current Molecular Medicine 2005. Lanzino G. Current Neurovascular Res. Speicher LA. 15. Cahilly MJ. Burczynski ME.43:377-84. 17. Markmann JF.6:147-80. Aradi J.3:12. Crystal RG. Labhasetwar VD. Lanotte M.6:3-5. Wakhloo AK.S. Current Pharmaceutical Biotechnology.. 6:35-47. Dudognon C. July.50-9. 2006. Towards filmless and distance radiology. Ethical and legal aspects of applied genomic technologies: practical solutions. 30. Supercritical Fluid Extraction: Operating Principles and Food Applications. The challenges of gene expression microarrays for the study of human cancer. Lancet 1997. Segal-Bendirdjian E. Hynes DM. Nahmius C.1:47-64. and Alzheimer’s disease. Current Pharmaceutical Biotechnology. Macoska JA.3:3-6. Bowtell DDL. 2005. Nutrition. 57-64 (1986). Remacle J. Reddy MK.5:23-8.1:385-97. Tarkanyi I.5:83-102. 25.H. 16. Deng S. Hopkins LN. CA Cancer J Clin 2002. Benado. 2005. Martin CR. Telomeres and telomerase: pharmacological targets for new anticancer strategies? Current Cancer Drug Targets. Trent JM. 12. 21. Changing the business of heart surgery. Expression profiling using cDNA microarray. 29.32. Kales D. Trepicchio WL.A. Bogunia-Kubik K. Genetic medicines: treatment strategies for hereditary disorders.L.7. Timing is everything. Withey JME. Current Nutrition Food Science.2:215-9. Li R. Xenotransplantation: a bioethical evaluation. Kohli P. O’Connor TP. 2006. 13. Boussioutas A. 26. Z and a. 2004. Kubik T.A. Stents for intracranial aneurysms: the beginning of a new endovascular era? Neurosurgery 1998. Fillit H. The progressing clinical utility of DNA microarrays. Bittner M. Sensors 1997. Hillion J. 14. Current Pharmaceutical Biotechnology.21:10-14. 2005. Expert Rev Mol Diagn 2006. 11. Zollweg. Optical sensor keeps robots on target with prompts in X.52. 28. 2005. Gouras G. 19. Smart nanotubes for biotechnology.6:17-33. Nature Genetics 1999.June. Whitley MZ. J. 8.. 2006. 23. 22. Current Nanoscience. Cao P.7:261-76. 27. J Europ Soc Organ Transplantation. 20. Avenues for immunomodulation and graft protection by gene therapy in transplantation.. 1:11-7.333-9. Vann L. Duggan DJ. RNA Interference: A new targeted tumour therapy? Current Cancer Therapy Reviews. Stevenson G. Tinker AV. Manasco PK. S. 55-65 (1986). Maiese K. 2005.205-8 24. Mounts DP.9. Frontiers Medicinal Chem. 2006. Rizvi.3:363-6. Ibid. Lemke A. Neurogenesis as a therapeutic strategy for cognitive aging and Alzheimer’s Disease. Crompton MR. Oestreicher JL. 2006. DualChip microarray as a new tool in cancer research. alzheimer’s disease and Huntington’s disease. J. 2006. c. Nanotechnology on duty in medical applications. Moore DJ. Meltzer P. Oxidative stress in animal models of accelerated aging. Leonard BW. A.

dovode do optimalnog korišćenja voda i štite ţivotnu sredinu. Društveno-ekonomski aspekti nuklearne energije i primena Nuklearne tehnologije i tehnike proizvode energiju. 8. nauĉnu i regulativnu infrastrukturu se mogu brzo obezbediti. kao i da se u što većoj meri razume rizik uticaja korišćenja ovih tehnologija. Na osnovu njih se pojaĉava doprinos nuklearne nauke i za postizanje ciljeva odrţivog razvoja poboljšanjem nacionalnih istraţivaĉkih i razvojnih kapaciteta. U savremenom svetu nacionalni i regionalni doprinosi moraju da budu u korist ĉitave zajednice.1. upravljanje procesima i velikoj meri utiĉu na svakodnevni ţivot. je ponovio apel koji je prvi put postavljen u Deklaraciji o ţivotnoj sredini i razvoju u Riu (1992). Da bi se ove prednosti realizovale.1. Voda. nuklearne tehnike i primene prestavljaju osnovne discipline na putu ka tehnološki naprednom društvu. Sve drţave koriste prednosti primene nuklearnih tehnologija u zdravstvenoj zaštiti. prednosti i rizika. monitoring zagaĊenja ili globalnih klimatskih promena. svaka za sebe ili na odgovarajući naĉin integrisane u druge tehnologije.1 NUKLEARNE TEHNOLOGIJE Svetski samit o odrţivom razvoju (WSSD). Transfer ljudskih. ali mora da se postavi u kontekst «dodate vrednosti» ili sliĉne rentabilnosti. a studije moraju da definišu realne graniĉne uslove za procenu društveno-ekonomskog uticaja. tehnološkog i ekonomskog razvoja te zemlje ĉime se postiţu znatne društveno-ekonomske prednosti na svim nivoima razvoja. poboljšanje ljudskog zdravlja. Johanesburg 2002. ĉine našu hranu bezbednijom i obilnijom. za saradnju meĊu zemljama u razvoju nacionalnih kapaciteta za odrţivi razvoj poboljšavanjem nauĉnog razumevanja i razmenom nauĉnih i tehnoloških saznanja. Ta upotreba se znaĉajno povećava u zavisnosti od društvenog. kao što su: poljoprivreda. Tehnike procene moraju da se prilagode odgovarajućim nuklearnim ili izotopskim aplikacijama. zdravlje. mogu da pruţe jedinstvena rešenja razliĉitih problema. Nuklearne tehnike su dale znaĉajni doprinos i imaju potencijal da još više doprinesu u kljuĉnim oblastima koje su bitne za meĊunarodnu zajednicu. pokrenuta preko Programa o nuklearnim tehnologijama za razvoj i zaštitu ţivotne sredine pri MeĊunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA). opšta znanja.8. Ove tehnike se koriste u programima za poboljšanje poljoprivredne produktivnosti i bezbednosti hrane. a ne samo pojedinaĉnog društva. Merenje zraĉenja 127 . poznati kao WEHAB su istaknuti kao ciljne taĉke plana. jer one utiĉu na resurse društva. tehniĉkih i nauĉnih mogućnosti ovih tehnologija je vaţna aktivnost u društveno-ekonomskom razvoju. zdravstvo i energetika. Izazovi korektne procene uticaja nuklearnih tehnika i primene su ogromni. ĉak i kada je potrebno više godina za njihovu potpunu primenu. Investicije u tehniĉka sredstva. Da bi se obezbedila adekvatna upotreba već postojećih i novih nuklearnih tehnologija veoma je vaţno da se adekvatno proceni znaĉaj njihove upotrebe. raspoloţivosti vodnih resursa i zaštite pomorske i kopnene sredine. regulativnih. Ove procene mogu ĉak i u sadašnjoj fazi da daju znaĉajan uvid u razvoj realne vizije i efikasne primene i implementacije nuklearnih tehnologija. Ovim je reafirmisana taĉka 21. koriste se u zdravstvenoj preventivi. ljudske i proizvodne resurse i prirodna dobra. kao i da se obezbedi da su rezultati nuklearnih aplikacija na raspolaganju tamo gde je korisno upotrebljavati nuklearne i izotopske tehnologije. kao i primena ne-nuklearnih tehnika. Precizna izotopska merenja se koriste da bi se razumeli procesi u ţivim bićima ili ţivotnoj sredini. institucije. Ova pitanja su. Na nacionalnom i regionalnom nivou. zahtevi za energijom. energija. Nuklearne tehnike se koriste za merenje. Pri tome mora da se izvrši taĉna procena troškova. takoĊe. Njihov uticaj na buduće generacije treba razumeti na pravi naĉin. radiološka dostignuća treba adekvatno ukljuĉiti u najvaţnije privredne aktivnosti. OSNOVNI PRAVCI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA AP VOJVODINE ZA OBLAST NUKLEARNE TEHNOLOGIJE I NOVI MATERIJALI 8. poljoprivreda i bio-diverzitet. tj. Osnovne prednosti ovih tehnologija su jasno utvrĊene. Akcionog plana i identifikovani su prioriteti u Milenijumskoj deklaraciji. dijagnostici i leĉenju bolesti. ali ĉinjenice daju jasno opravdanje za one koji donose odluke o ekonomskoj i društvenoj osnovi za odabir nuklearnih primena. a one su na raspolaganju i razvijenim zemljama i zemljama u razvoju. Nuklearne i izotopske tehnike.

poboljšava industrijsku kontrolu kvaliteta ili dijagnostiku bolesti u zdravstvu. tako i na regionalnom planu u adekvatnoj proizvodnji bezbedne hrane i vode. 8. doprinoseći u velikoj meri prevenciji. proizvodnja skoro svih radijalnih guma sa trţišnom vrednošću od devet milijardi dolara godišnje ukljuĉuje tretman zraĉenjem koji poboljšava unakrsno povezivanje molekula gume. suzbijanju štetoĉina i brizi o vodama. industrije i upravljanja vodama ukazuju na specifiĉne aspekte i razvijaju elemente. Relativna frekvencija primene procedura nuklearne medicine od najrazvijenih do najmanje razvijenih zemalja – UNSCEAR 2000. koji se mogu koristiti da bi se kvantifikovao uticaj korišćenja nuklearnih i izotopskih tehnologija i tehnika. kao preduslova za hirurški potupak koji vodi ka produţenju ţivota pacijenta. Kao što se vidi sa grafikona. takoĊe.1. Od prve vizualizacije kostiju ruke Rentgena sa kraja 19. Treća grupa primene nuklearnih tehnologija u uzgoju bilja. Zraĉenjem se moţe leĉiti karcinom. Sledeći primeri iz oblasti energije. zavise od specifiĉne infrastrukture i znanja. Procenjuje se da je potrebno oko 128 .1. nuklearna medicina i radio-terapija. aktivnog ĉlana društva teško merljivi. a ekonomska korist ĉesto znatno prevazilazi ulaganja. bezbednosti hrane. Doprinos ovih tehnologija je ĉesto jedinstven i moţe biti neprocenjiv. Korišćenje radioaktivnog obeleţavanja u biomedicinskim istraţivanjima su osnove razvoja u genomici i proteomici. Današnje primene se kreću od relativno jeftinih stomatoloških mašina sa X zracima do institucija sa sopstvenim akceleratorima za proizvodnju radioizotopa za pozitronsku emisionu tomografiju (PET positron emission tomography). Investicje u opremu mogu da se kreću od nekoliko desetina hiljada dolara za jedan ureĊaj sa X zracima. kao što je doprinos nuklearne dijagnostike. postoji velika razlika u korišćenju nuklearno medicinskih procedura izmeĊu razvijenih i manje razvijenih zemalja. poljoprivrede. u kojima je razvoj nuklearne medicine tek u zaĉetku. ĉiji dramatiĉni porast širom zemalja u razvoju znaĉajno ograniĉava ljudske resurse. Eksperti bi trebalo da pomognu da se ovaj potencijal pravilno shvati. dijagnostici i leĉenju. posebno u leĉenju karcinoma. Dijagnostiĉka radiologija. X zraci su se pokazali kao jeftin i neinvazivni naĉin pregleda fraktura. veka. a da je pri tome ukupna dobit veoma velika. U nekim privrednim oblastima nuklearne tehnologije mogu da daju mali doprinos u pojedinaĉnim troškovima proizvoda. pa sve do moderne radiologije u stomatologiji i ortopediji. U oblasti proizvodnje energije.2 Zdravstvo Primena nuklearnih tehnologija u medicini predstavlja deo moderne zdravstvene zaštite. nuklearna fisija generiše oko 16% ukupno generisane elektriĉne energije na svetu. Njihova ukupna trţišna vrednost je veoma velika. zdravstva. ali su ostali aspekti njihovog uticaja. Lekari i tehniĉari obavljaju milione postupaka godišnje širom sveta koji zavise od stabilnog snabdevanja izotopima ili bezbedne upotrebe radio-farmaceutike i radijacije. Slika 8. stvarati nove biljne vrste ili eliminisati štetni insekti. do nekoliko miliona dolara za najmodernije dijagnostiĉke sisteme. razumevanja patoloških procesa i puta ka efikasnijem leĉenju. Na primer u Japanu. igra ogromnu ulogu kako na nacionalnom.

1. utvrĊuje njen obim. donošenju terapeutskih odluka. ali kompleksnost i cena ograniĉavaju njegovu rutinsku upotrebu u većini zemalja u razvoju. Slika 8.2. sa procenom od oko pet miliona novih pacijenata kojima će biti potrebna radio-terapija svake godine. imunologiji. prati reakcija na tretman. Istovremeno se javlja sve veća primena zraĉenja u oblasti terapije. infektivnim bolestima i genetici. kardiologiji.2. leĉenju i praćenju toka bolesti. neurologiji. a društveno-ekonomska korist daleko premašuje troškove investicije. PET se sve više koristi u razvijenim zemljama. patogenezi. PET ciklotron Tehnike u molekularnoj nuklearnoj medicini: Molekularni metodi imaju primenu u brzom skeniranju bolesti i dijagnostici. ali pomoću kojeg se dobijaju i podaci znaĉajni za razumevanje biomolekularnog ponašanja. Nuklearno-medicinski imidţing i funkcionalne studije: Gama kamera i SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) se rutinski koriste u kliniĉkoj medicini. ali u ĉitavom svetu u razvoju postoji samo oko 2200 takvih aparata. nefrologiji. Korišćenja gama sondi za biopsiju je dovelo do revolucije u leĉenju pacijenata u hirurškoj onkologiji i promenilo koncept leĉenja malignih melanoma i karcinoma dojke i debelog creva.1. Eksperti predviĊaju dugoroĉnu krizu u leĉenju karcinoma. ObezbeĊivanje neophodne opreme i obuke osoblja da bezbedno tretiraju pacijente sa karcinomom u zemljama u razvoju je od sve veće vaţnosti. 8. Ovim ureĊajima se dobija ĉitav niz statiĉkih i dinamiĉkih informacija korisnih u dijagnostici i prognozi bolesti. Nuklearna medicina a) Dijagnostiĉke primene Primena radioaktivnih izvora zraĉenja omogućuje razvoj nuklearno-medicinskog imidţinga u dijagnostici i istraţivanju funkcija pojedinih delova organizma. kao i razumevanju funkcionisanja organa i reakcije tokom leĉenja. farmakogenomici i u istraţivanju molekularnog sastava novih lekova i vakcina. kojim se bolest dijagnostikuje. Kljuĉni element pri korišćenju ovih tehnika je identifikacija specifiĉne patogene genske 129 . PET je postao znaĉajan instrument u ranoj dijagnostici.5000 radioterapeutskih aparata kako bi se pomoglo pacijentima da pobede karcinom. epidemiloškim istraţivanjima. Ove tehnike se posebno koriste u onkologiji.

obezbeĊivanju odgovarajuće i dostupne opreme kao podrške dijagnostiĉkim i terapijskim tehnologijama i razvoju fiziĉkih standarda i obezbeĊivanje kontrole kvaliteta. na primer. One se. Sa već raspoloţivim 18F u nekoliko centara oĉekuje se nastavak istraţivanja i razvoj novih molekula obeleţenih 18F za razliĉite primene. b) Terapijske primene Brahiterapija velikim dozama: U poslednje vreme je visokodozna (HDR) brahiterapija postala veoma vaţna komponenta za tretman raka grlića materice. zbog manje cene i bolje raspoloţivosti. kao što su jetra. pankreas i centralni nervni sistem. 130 . kao i za utvrĊivanje pod-tipa HIV-a i pravljenja vakcine protiv njega. Zbog ekonomiĉnosti proizvodnje 123 I preko gasa 123 Xe. Trendovi za budućnost: Radio-izotopi će i dalje imati vaţnu ulogu u nacionalnom razvoju. 201Tl. Dugo poznati PET obeleţivaĉi (trejseri) 124I i 76Br su u fazi razvoja za prouĉavanje sporih transformacija. Upotreba 18FDG (flourin 18 fluorodeoxyglucose) će se povećati zbog bolje hemijske rafinacije poĉev od proizvodnje radio-izotopa do konaĉne provere njegovog kvaliteta pre isporuke. Znatan deo upotrebe 201Tl u kardiologiji će se verovatno obavljati pomoću 99mTc radiofarmaceutika. U institucijama u kojima ciklotroni nisu na raspolaganju sve više se koriste generatori 68Ge – 68Ga za dobijanje PET izotopa. 131I. pri znatnom smanjenju broja operativnih istraţivaĉkih reaktora širom sveta. 111In. koriste u razvoju novih metoda i kao standardi za verifikaciju neizotopskih metoda. kao što je praćenje genske terapije. koja se tadicionalno koristila za tretman 2-3 pacijenta nedeljno. Profilisanje gena i proteina: Revolucija u genomici i proteomici u biologiji i medicini je omogućila da se pomoću microarray analiza prouĉi nekoliko hiljada gena i proteina u kratkom vremenskom periodu. Odgovarajuće meĊunarodne institucije su dale preporuke. ovaj izotop će postati široko rasprostranjen u dijagnostici. Terapeutska metoda ćelija srţi: Radioterapija se dugo koristi kao deo pripremnog reţima za transplantaciju koštane srţi. koje predstavljaju smernice u radu sa jonizujućim zraĉenjem sa akcentom na potrebi opseţnije obuke zdravstvenih radnika. Za razliku od opreme za brahiterapiju malim dozama. HDR omogućava tretman desetine pacijenata svakoga dana uz mogućnost optimizacije koliĉine radijacije. koji treba rešavati. Nastaviće se razvoj radiofarmaceutika zasnovanih na 99mTc za razliĉita dijagnostiĉka istraţivanja. 123 I i 18F.sekvence ĉime se mogu detektovati mutacije odgovorne za rezistentnost na lekove u tuberkulozi. Nedavna istraţivanja sugerišu da radioterapija povezana sa ćelijskom transplantacijom ili transplantacijom ćelija koštane srţi. medicinska radioimuno-analiza i imuno tehnologija predstavljaju znaĉajnu komponentu sistema in-vitro dijagnostike za kvantifikaciju promena u proteinima i drugim metabolitima u razliĉitim fazama bolesti. Zbog velikog broja tehnologija u industriji i zdravstvenoj zaštiti koje koriste radioaktivne izotope. Radionuklidi koji su potrebni u osnovnoj medicinskoj dijagnostici će i dalje biti: 99mTc. obezbeĊivanje stabilnog i bezbednog snabdevanja izotopima je jedan od najvaţnijih problema. takoĊe. UvoĊenje novih obeleţivaĉa (trejsera) i inovativne primene mogu imati znaĉajan uticaj na zdravstvene usluge u onkologiji. kardiologiji i infektivnim bolestima. U zemljama u razvoju. Radiofarmakologija i radioimunotehnologija: Radiofarmakologija se bavi kintetikom obeleţivaĉa (trejsera) i razvojem i procenom efekata razliĉitih radiofarmaceutika. a naroĉito onih zasnovanih na peptidima i ostalim bio-molekulima. Ova tehnologija u budućnosti moţe da predstavlja predselekciju budućih pacijenata i/ili karcinoma na osnovu njihove reakcije na zraĉenje. moţe imati velik znaĉaj u regeneraciji drugih organa. takoĊe. c) Dozimetrija i medicinska radijaciona fizika Adekvatno merenje jonizujućeg zraĉenja (dozimetrija) je od suštinskog znaĉaja za bezbedno i efikasno korišćenje nuklearnih tehnologija u dijagnostici i terapiji.

UtvrĊivanje funkcije gena je sada glavni cilj genetike. predstavlja primer jedne takve reverzibilne tehnike u genetici. kojom će se zadovoljiti regionalne potrebe. uglavnom bolniĉki zasnovana centralizovana proizvodnja i distribucija radiofarmaceutika 99mTc i 18FDG treba da se transformiše. što za polovinu smanjuje troškove oslobaĊanja od insekata i povećava efektivnost stvaranja sterilnih muţjaka u polju barem tri puta.ciljno indukovanje lokalnih lezija u genomima). TILLING (Targeting Induced Local Lesions in Genoms .1. ali jednako znaĉajne su i uticaj na otpornost biljaka prema bolestima i štetnim insektima. 165Dy i 186Re u terapiji moţe da se poveća reaktorskom proizvodnjom na lokalnom nivou. široko rasprostranjena upotreba 99mTc. neophodnost transporta i nespremnost avio kompanija da prevoze radioaktivni materijal moţe da kreira potrebu za formiranjem velikog broja manjih kompanija za proizvodnju 99 Mo. revolucionarni fenotipovi. kao što su npr. Mutacije su kljuĉni elementi ovog istraţivanja. Kod velikog broja useva razvijeni su i novi. pošto omogućavaju brz uvid u sistematiĉno otkrivanje i funkcionalnu analizu gena. temperaturno osetljive letalne deformacije samo kod muţjaka muve i komaraca. Naĉini primene se menjaju. 131 . mapiranje gena i dijagnostikovanje na osnovu razliĉitih tehnika.1. 166Ho. zbog ograniĉenog broja visoko-fluksnih reaktora potrebnih za njegovu proizvodnju. 153Sm. brzim neutronima ili hemikalijama. sve više koristiti za terapiju. Jedno od najvećih poboljšanja ove tehnike je razvijanje metode GSS (Genetic Sexing Strains . kao i poboljšanje nutritivnog kvaliteta i mogućnosti prerade. Manje revolucionarne promene. kojom dominiraju dva ili tri velika proizvoĊaĉa nastavi. razvoj genetiĉkih markera za genetiĉki otisak. sprovode se velika istraţivanja za razvoj novih radiofarmaceutika bazirnih na peptidima i njihovim biomolekulima za dijagnostiku. Biće na raspolaganju bolje tehnologije za preĉišćavanje i formiranje generatora 90Y i 188Re. Ovo je moguće jer njegov prethodni radionuklid 90Sr moţe da se dobije u velikim koliĉinama iz nuklearnog otpada u programima ponovne prerade goriva. Eksplozija informacija o DNK sekvencama je dovela do napretka u genetiĉkim istraţivanjima od strukturalnih do funkcionalnih. pomoću koje se velik broj mutacija moţe sistematiĉno snimiti na osnovu podataka o DNK sekvencama. U bliskoj budućnosti se moţe oĉekivati široka primena 187Lu u terapiji karcinoma. kao što su: 187Lu.2. Veliki napredak u uzgoju biljaka predstavljaju mutacije indukovane gama zracima. Korišćenje mnogobrojnih beta emitera. Nekoliko radiofarmaceutika zasnovanih na 90Y za terapiju karcinoma i leĉenje artritisa su sada u kliniĉkoj fazi ispitivanja. Primena ove metode samo na muţjacima je osnova poreĊenja za ostale tehnike sterilisanja insekata.3 Hrana i poljoprivreda 8. Zbog sliĉnosti u hemijskoj proizvodnji 99mTc i 188Re.1. ali udarne oblasti ostaju iste: ubrzavanje klijavosti useva preko indukovane mutacije.1.genetska polna deformacija). ĉak i u reaktorima koji imaju nizak fuks. takoĊe. koje poseduju postrojenja za preradu nuklearnog goriva. Nuklearne tehnike za poboljšanje useva Primena nuklearnih tehnika u cilju poboljšanja kvaliteta useva i dalje ima znaĉajnu ulogu u poljoprivredi. Tehnologija proizvodnje 125I i 103Pd za brahiterapiju će biti traţena u sve više zemalja. Ĉak i ako se proizvodnja 99 Mo. 177Lu ima posebnu prednost. Dobijanje 90Sr moţe da postane glavni radiohemijski program u zemljama. 8. jer se taj izotop moţe prirpemiti da ima veoma veliku aktivnost i u velikim koliĉinama.3. Nuklearne tehnike u zaštiti useva U poslednjih nekoliko godina tehnika sterilisanja insekata (SIT) postaje veoma konkurentna u ceni ostalim tehnikama za suzbijanje insekata. ukljuĉujući radioaktivno obeleţavanje DNK markera. Korišćenje 90Y radiofarmaceutika za leĉenje karcionoma pokazuje znaĉajan porast. ali se u bliskoj budućnosti predviĊa njihova široka primena. otkrivanje gena preko ciljane mutageneze. 8. 124I i 103Pd iz ciklotrona će se.3. Oĉekuje se povećanje znaĉaja terapijskog korišćenja razliĉitih novih radiofarmaceutika zasnovanih na do sada reĊe korišćenim izotopima. kao što je na primer tradicionalno suzbijanje insekticidima. Raspoloţivost 188Re u dovoljnim koliĉinama će predstavljati veliki problem.Zbog sve većih regulatornih problema i zahteva za dobru proizvodnu praksu. X-zracima.

Trenutno više od 40 istraţivaĉkih grupa u svetu imaju mogućnost za sprovoĊenje ovakvih istraţivanja. Hibridizacija i sliĉne tehnike. crvi koji napadaju mahunarke i razni drugi štetni insekti. kao što je radioimunoanaliza (RIA). Kompjuterizovani laboratorijski ureĊaji omogućuju da se objedini obrada uzorka. 8. koji su u mogućnosti da otkriju višestruke infektivne agense (npr. mikrosatelita i QTL (Quantitative Trait Loci genetiĉki markeri strogo povezani sa ţeljenim osobinama u uzgoju stoke). kao što su: moljci. 8. RIA je jeftina i jednostavna metoda za otkrivanje štetnih rezidua u hrani ţivotinjskog porekla. kao konaĉne verzije kodeksa. na Petom zasedanju Privremene komisije o fitosanitarnim merama (ICPM) (2003.3. kao i prostorna raspodela nanosa. Poboljšanja u instrumentaciji i raspoloţivosti opreme će omogućiti i tehnikama poput 35S/32P fosfo-vizualizacije genskih sekvenci da se implementiraju u zemljama u razvoju.3. da bi se obezbedila bezbednost i kvaliet i da bi se udovoljilo karantinskim propisima u trgovini.) rukovodeći organ MeĊunarodne konvencije za zaštitu bilja je usvojio Smernice za korišćenje zračenja kao fitosanitarne mere. Odrţivo upravljanje zemljištem i vodama WSSD na zasedanju u Johanesburgu septembra 2002. brţih i jednostavnijih ureĊaja koji imaju sposobnost da se koriste pod razliĉitim uslovima. ali prihvatanje u javnosti ove metode još znaĉajno varira od zemlje do zemlje. Poboljšanje stoĉne proizvodnje i zdravlja stoke U stoĉnoj proizvodnji. veku. Molekularna dijagnostika je unela posebne promene u veterini. bez potrebe za dugoroĉnim programima monitorniga. mikrofluida i nanotehnologije će omogućiti proizvodnju osetljivijih. anti-tela) u jednoj visoko osetljivoj. ukljuĉujući i krompirovu zlaticu. prevenciju i kontrolu opasnih stoĉnih bolesti. kako bi se kvantitativno procenila erozija tla i taloţenje na poljoprivrednom zemljištu. 8. Time će se razviti dijagnostiĉki programi zasnovani na bio-ĉipovima. koja koristi 125 I za odreĊivanje hormona i metabolita u krvi ili mleku ţivotinja se još uvek mnogo koristi. Trenutno postoji oko 70 postrojenja za ozraĉivanje hrane u preko 33 zemlje širom sveta. specificiranoj i brzoj analizi.1. Bezbednost hrane Ozraĉavanje hrane jonizujućim zraĉenjem ima mogućnost da u potpunosti zameni hemijsku konzervaciju u cilju dobijanja mikrobiološki bezbedne hrane i primenjuje se na: mleveno meso. antigene) ili prisustvo patogena (npr. Sve više raste potreba za nuklearnim tehnikama kojima se obezbeĊuje bezbednost i kvalitet hrane i za validacijom i standardizacijom jeftinih analitiĉkih metoda za detekciju kontaminacije hrane i rezidua.1. sušeno povrće ili zaĉine. omogućiće selekciju i uzgoj rezistentnih ţivotinja i time poboljšati ili zameniti dosadašnje konvencionalne metode suzbijanja bolesti. je proglasilo degradaciju tla za jedan od glavnih problema ţivotne sredine i odrţivog razvoja u 21.1. povećanjem osetljivosti i raznolikosti testova za otkrivanje bolesti ţivotinja. ĉime bi se dobila retrospektivna slika erozije za vremenski period (30-40 godina) i informacije o brzini taloţenja. Razvoj tehnologije mikropakovanja.Stalna poboljšanja i nova nauĉna otkrića u okviru ove metode omogućava buduću primenu SIT metode na velikom broju vrsta od ekonomskog znaĉaja. Jedan od vaţnih ciljeva svih dijagnostiĉkih metoda je mogućnost brzog testiranja koje obezbeĊuje ranu i operativnu detekciju patogena.4. FAO/WHO Codex Alimentarius deklariše ozraĉivanje hrane kao bezbedno.4. karakterizacija genoma stoke će omogućiti identifikaciju znaĉajnih gena. koje koriste 32P i druge izotopske markere uz neizotopska molekularna sredstva za identifikaciju gena. Istraţivanja su usmerena na upotrebu radioaktivnih obeleţivaĉa (trejsera). Njihovo prilagoĊavanje za korišćenje na terenu će jasno unaprediti dijagnostiku. Pored toga.3. posebno 137Cs. kao i onih koje su rezultat loše upotrebe veterinarskih lekova. sveţe voće. Na 26-tom zasedanju Codex Alimentarius Komisije (2003) je prihvaćen Revidiran kodeks zajedničkog standarda za hranu tretiranu jonizujućim zracima i Kodeks internacionalnih preporuka u praksi za radijacionu obradu hrane. 132 . Pored naprednih i nešto «starije» nuklearne tehnologije. merenje i detekcija u samo jednom minijaturnom ureĊaju. kao što su oni odgovorni za prirodnu otpornost prema bolestima ili za sposobnost razvoja pod klimatskim i nutricionim stresom.

poboljšanje kvaliteta proizvoda (nuklearne analitiĉke metode. detektori jonizujućeg zraĉenja. Radiotrejseri u industriji i ţivotnoj sredini predstavljaju znaĉajne instrumente u mnogim procesima. Od 1950tih godina postoji usaglašen napor meĊunarodnih poljoprivrednih istraţivaĉkih centara i nacionalnih poljoprivrednih istraţivaĉkih sistema da poboljšaju poljoprivredu razvojem novih useva sa većim prinosom i pojaĉanom otpornošću na uticaj sredine. Metode primene radioaktivnih izotopa u hidrologiji. Dvanaest izotopa ili izotopskih parova se uobiĉajeno koriste u izotopskoj hidrologiji. Ukupan broj akceleratora širom sveta prelazi brojku od 13000. ozraĉavanje vladinih pošiljki). radiotrejseri i zatvoreni izvori zraĉenja. u smanjenju štetne industrijske emisije i za ponovnu preradu otpada. Stotine novih vrsta su stvorene i rezultati su bili impresivni. kako bi se procenila vremenska i prostorna brzina erozije i sedimentacije. Nemaĉkoj. kao što su: suša. prirodnim radionuklidima. 24Na i 131I.1. kao i za mnoge druge namene. Istraţivanja u oblasti erozije tla. krvi i transplantata).nanotehnologija koristi tehnologiju elektronskog snopa za pojedine primene. zajedno sa stabilnim izotopima kiseonika i vodonika. Uobiĉajeni radioizotopi za trejsere su: 3H.4. Relativno nova oblast . analize vodnog ciklusa rezidua i zaštiti ţivotne sredine u velikoj meri se oslanjaju i na nuklearne tehnike. Farmeri i uzgajivaĉi biljaka su vekovima pokušavali da povećaju broj i poboljšaju biljne vrste. 140La. u Australiji. 3H i 3He se sve više koriste za utvrĊivanje starosti podzemnih voda da bi se udovoljili zahtevi za sveţom vodom širom sveta. npr. Indiji. Vodni resursi Poboljšanje razumevanja zemljinog vodnog ciklusa predstavlja osnovnu nauĉnu informaciju neophodnu za razvijanje politike odrţivog upravljanja vodnim resursima. Trenutno postoji više od 160 industrijskih postrojenja za ozraĉavanje širom sveta. modifikaciji materijala.Programi FAO/IAEA su aktivno ukljuĉeni u dalja istraţivanja i razvoj kombinovane upotrebe 137Cs sa drugim.1. 82Br. kao što su: zdravlje stanovništva (sterilizacija medicinskih proizvoda. Ove informacije će biti dragocene za identifikaciju mogućih mera za spreĉavanje i ublaţavanje erozije i sedimentacije tla i razvoj strategija za odrţivo upravljanje vodama i zaštitom ţivotne sredine. U cilju unapreĊenja upravljanja površinskim vodama i što boljeg razumevanja uticaja klimatskih promena na vodne resurse nedavno je sprovedena studija o izotopskom sastavu najvećih reka u SAD. Izotopske tehnike se rutinski koriste za procenu podzemnih vodnih resursa u geološkim analizama u razvijenim zemljama. npr. instalacijama za preĉišćavanje otpadnih voda. pomaţu u dobijanju brzih hidroloških informacija za velika prostranstva po niskoj ceni. Pored ekonomskog uticaja. ĉista i bezbedna industrija (otkrivanje curenja. 99mTc. SAD. Jonizujuće zraĉenje i izotopska tehnologija. kao što su 210Pb i 7Be. 8. zaštita ţivotne sredine (tretiranje otpadnih gasova iz dimnjaka i otpadnih voda elektronskim snopovima i preĉišćavanje taloga gama zracima). Nanometrijske strukture su već testirane i postoje nove mogućnosti za njihovu upotrebu. Glavne primene nuklearnih tehnologija u proizvodnji hrane i poljoprivredi su uzgoj jonizujućim zraĉenjem modifikovanih useva. 133 . kao što je recimo litografija. kao što su: gama zraĉenje. salinitet ili štetoĉine. u procesu optimizacije (radio trejseri i kontrolni detektorski sistemi). Velikoj Britaniji i drugim. od ĉega je 65 postrojenja u zemljama u razvoju. zraĉenje i primena radioizotopa ima veliki uticaj u razliĉitim aspektima društvenog i industrijskog razvoja.5. na naftnim platformama i u rafinerijama. nedestruktivno testiranje instalacija. cevi i rezervoara). nedestruktivno testiranje). elektronski i jonski snopovi. koje proizilaze iz prirodno ponuĊenih «izotopskih otisaka» vode. Radijacione tehnologije za bezbednu i ĉistu industriju Ogroman broj nuklearnih tehnika se svakodnevno primenjuje u industriji. kopanje bušotina) i kontrola radioaktivnosti (pregled tovara. suzbijanje štetoĉina i konzervacija hrane zraĉenjem. ispitivanje sirovina i njihova eksploatacija (neposredna proizvodnja. 8. hemijskoj i metalurškoj industriji. Francuskoj.1. nedestruktivno ispitivanje i nuklearne analitiĉke metode se koriste u kontroli procesa proizvodnje.

Osnova AP1000 modula je mogućnost prevoza ţeljeznicom postrojenja visine od 12 stopa. Sistem 80+ (Westinghouse BNFL): Sistem reaktora 80+ je PWR koji je projektovao Combustion Engineering i CE-ov sledbenik ABB i Westinghouse BNFL. AP1000 takoĊe obuhvata «pasivan» bezbednosni dizajn AP600. a zahteva i manju oblast za proizvodnju iste koliĉine elektriĉne energije u odnosu na druge izvore. ABWR (General Electric.1. Iako se ABWR dizajn obiĉno povezuje sa SAD i General Electric-om. Za razliku od nekih drugih izvora energije. pošto su Vojvodina i Srbija trenutno okruţene sa 10 operativnih reaktora u nuklearnim elektranama. ali Westinghouse BNFL više ne promoviše aktivno projekat za prodaju unutar SAD. ima verovatno od svih izvora energije najmanji štetni uticaj na ţivotnu sredinu.8. Toshiba i Hitachi su pokazali interes za izgradnju ABWR-a u SAD.6. Sistem 80+ predstavlja osnovu za APR 1400 koji je razvijen u Koreji i koji treba da se dalje razvija. obuka i nabavka rezervnih delova. delimiĉno zbog veliĉine postrojenja. kao što je bezbednost. zasnovan na projektu manjeg AP500 predstavlja jedan od reaktora Generacije III. Nuklearna energija. Pojednostavljenje je smanjilo troškove u komponentama postrojenja i izgradnji. od ĉega dva u Tajvanu i Japanu. Tri ABWR-a rade u Japanu. kao i jednostavnost u svim aspektima rada nuklearne elektrane. nepredvidivih fluktuacija troškova. AP600. Westinghouse je nedavno dao prednost dizajnu AP1000 u odnosu na AP600. njihovog dugog radnog veka i struĉnosti kojom se njima upravlja. Postoje mnoge varijante u projektu ABWR-a. širine 12 stopa i duţine 80 stopa.1. ekonomiĉniji i efikasniji Novi dizajn nuklearnih postrojenja će ukljuĉiti najnovije tehnologije i te elektrane će biti jednostavnije za rukovanje i brţe će se graditi. visokih performansi savremenih postrojenja uz neophodnu stalnu proveru rada. pravilno korišćena. jer se pri normalnom pogonu ne emituju štetni gasovi. Standardizacija će smanjiti troškove izgradnje i rada i daće bolju efikasnost.1 Nuklearne elektrane standardizovani dizajn budućnosti: pouzdaniji. ukljuĉujući vazduh. radi smanjenja troškova i povećanja bezbednosti. teţine 80 tona. «Pasivan» i velik (Westinghouse AP1000): Westinghouse smatra da reaktor AP1000 od 1000 MW. proizvedeni otpad je jasno izolovan. AP1000 bi se proizvodio u modulima projektovanim za prevoz ţeljeznicom ili barţama. Toshiba.6 Nuklearne elektrane Struĉnjaci u Vojvodini moraju da prate razvoj nuklearne energetike u svetu i da se trude da razumeju nove trendove i novi dizajn nuklearnih elektrana. Veći moduli bi se proizvodili za prevoz na lokaciju koja je dostupna barţama. koji koristi prednosti prirodnih sila da obezbedi bezbedan rad i brzo zaustavljanje u hitnim sluĉajevima. General Electric. a ĉetiri su u izgradnji. odrţavanje. Nuklearna energija je pouzdan snabdevaĉ sveta elektriĉnom energijom. AP600 (Westinghouse BNFL): AP600 je PWR koji je projektovao Westinghouse BNFL i sertifikovao NRC. Nuklearna energija je efikasna i rentabilna. Kapaciteti koji se najĉešće pominju se kreću od 1250-1500 MW. zbog stabilnih cena goriva. najnovije nuklearne elektrane. Ta postrojenja će postizati veće bezbednosne ciljeve nego današnja. zemljište i ţivotinje. Postoje manji ili veći objekti u zavisnosti od proizvoĊaĉa. iako zasnovan na ranijem dizajnu ima inovativne bezbednosne karakteristike koje omogućavaju veoma pojednostavljen projekat reaktora. postrojenja koja su izgraĊena u Japanu su proizvodi Toshibe i Hitachi-ja. 134 . Nivo cena je jedan od aspekata kojima ABWR privlaĉi interesovanja kupaca. Hitachi): Od tri sertifikovana NCR – ALWR projektuje samo ABWR koji je postavljen. NCR je sertifikovao Sistem 80+ za trţište SAD. pošto je potencijalno jeftiniji. AP1000 koristi pristup AP600 u pojedostavljenju projekta nuklearne elektrane. 8. nuklearna energija ne zavisi od nepouzdanih vremenskih ili klimatskih uslova.

kao što je kombinacija hlaĊenja pri zatvaranju i sistem vodenog ĉišćenja reaktora. koji broji 550 ĉlanova.S. cevovoda i kablova. Visoka efikasnost i atraktivna ekonomiĉnost su mogući bez pravljenja kompromisa sa visokim nivoom pasivne bezbednosti. Raniji CANDU projekti su koristili tešku vodu i kao moderator i kao agens hlaĊenja. Literatura o ovom dizajnu naglašava pasivne bezbednosne odlike reaktora. Za sada. U poĉetnom dizajnu. postoje problemi u pogledu netestiranih aspekata ove tehnologije. u poreĊenju sa drugim projektima CANDU je što se teška voda koristi samo kao moderator u reaktoru. Juţna Afrika. Pebble-bed Modular Reactor (PBMR) Juţnoafriĉka firma Pebble Bed Modular Reactor. CANDU reaktori su imali veći komercijalni uspeh od svih drugih reaktora osim LWR-a. U. Najnoviji planovi za razvoj GT-MHR se oslanjaju na izgradnju reaktora u Rusiji da bi se pomoglo «sagorevanju» viška plutonijuma. To je podstaklo neke potencijalne sponzore da predloţe manje inovativan mehanizam prenosa toplote i generisanja elektriĉne energije. je osnovana 1999. Reaktor IRIS obuhvata odlike projekta koje 135 . Framatome ANP je osnovan integracijom francuskog prodavca nuklearnih elektrana Framatome i sredstvima za nuklearnu energiju nemaĉke firme Simens. Paralelni planovi za komercijalne reaktore bi koristili goriva zasnovana na uranijumu obogaćenom sa ĉak 19. mada to Framatome ne naglašava. takoĊe. Framatome ANP je nedavno poĉeo preliminarnu sertifikaciju SWR-1000 sa NRC-om. Ova izmena postavlja pitanje da li je ACR-700 PHWR. Program ESBWR je poĉeo poĉetkom 90-tih. konverzija toplotne energije sa zagrejanog helijumskog hladioca u elektriĉnu energiju bi se direktno odvijala u gasnoj turbini. Dizajn ESBWR reaktora je pojednostavljen prilagoĊavanjem dokazanih sistema rada elektrane. sa zatvorenim ciklusom. kada je GE razvijao Simplified boiling Water Reactor (SBWR).Pojednostavljeni «pasivni» i veliki (ESBWR General Electric): GE Energy ESBWR kombinuje bezbednosna poboljšanja i pojednostavljen dizajn i standardizovane komponente za proizvodnju bezbednije. Projektni tim PBMR-a. Prirodna cirkulacija eliminiše potrebu za bezbednosnim sistemima koji rade na struju. produktivnije i pouzdanije nuklearne elektrane uz manje troškove izgradnje u odnosu na današnje. meĊutim. a laka voda se koristi kao agens hlaĊenja. Time bi se gorivo drţalo na nivou od ispod 20% obogaćenja ĉime se definiše veoma obogaćen uranijum. GT-MHR se smatra potencijalnim izborom Odeljenja za nuklearnu energiju Ameriĉkog ministarstva energije u oblasti reaktora nove generacije. MeĊunarodni inovativni i bezbedan reaktor IRIS (Westinghouse BNFL): Westinghouse BNFL je promovisao dizajn reaktora IRIS. znaĉi i manje troškove izgradnje. kratak period izgradnje i pogodne finansijske uslove. smanjujući broj sistema za 25%. sistemom konverzije snage na osnovu gasne turbine. ukoliko u reaktoru doĊe do nestanka hladioca. sa namerom da razvije i prodaje male visoko-temperaturne reaktore. Modularni heliumski reaktor sa gasnom trubinom GT-MHR (General Atomic): The GT-MHR je projekat HTGR koji je razvila ameriĉka firma General Atomics. Pošto je temperatura hladioca iz HTGR reaktora mnogo veća od LWRs. ACR-700 (Atomic Energy of Canada Limited): AECL's "Advanced CANDU Reactor" ACR-700 je dugo vremena razvijan i smatra se evolucijom iz AECL-ove meĊunarodno uspešne PHWR-ove CANDU linije. projekat ima u vidu i potencijalno komercijalno korišćenje izvora toplote. Jedna od inovacija u ACR-700. Reaktor će biti manji od svih koji sada rada i biće mnogo jednostavniji. AECL je agresivno promovisao ACR-700 na trţištu nudeći niske cene. utility Energy je uĉestvovala u razvoju GT-MHR i koristila ime «Freedom Reactor» u svom dizajnu. Pasivna bezbednost. juţnoafriĉki projekat se smatra u meĊunarodnim krugovima vodećim projektom u oblasti primene HTR reaktora u proizvodnji struje. kao znaĉajno pojednostavljenje i unapreĊenje dizajna PWR. ima sedište u Centurionu blizu Pretorije. PWR i hibrid ova dva projekta. ventila. Iako on nije jedini HTR koji se radi u svetu. ESBWR eliminiše potrebu za 11 sistema.9% U235. SWR-1000 je prvi put projektovan od strane Simensa. U ESBWR sistem hlaĊenja na bazi gravitacije je projektovan tako da odgovori na nezgode. koja se oĉekuje od najnovijih nuklearnih projekata. a ne oslanjajući se na pumpe. Rezervna voda utiĉe u sud reaktora putem gravitacije. ESBWR ukupno sadrţi 25% manje pumpi. SWR-1000 Siedewasser Reaktor (Framatome ANP): SWR-1000 je dizajn Framatome ANP-a za poboljšani BWR. PBMR (Pty) Ltd. PBMR je visokotemperaturni reaktor (HTR).

3. Nuklearne elektrane u Evropi Do 10.imaju za cilj da izbegnu gubitak hladioca. Osim toga. mogu se oĉekivati sliĉni rezultati smanjenja troškova i za serije ACR. Objavljeni troškovi za ACR-700 su već niţi od bilo kog planiranog dizajna za blisku budućnost.3. ACR-1000 (Atomic Energy of Canada Limited): Dok AECL promoviše svoj dizajn ACR-700. 136 . godine. francuska vlada je predloţila izgradnju EPR u Francuskoj. Ukoliko su podaci o ekonomiĉnosti koje Westinghouse BNFL pripisuje svojoj AP seriji i GE-ovoj ABWR seriji taĉni. Zbog toga treba razvijati i prilagoĊavati regionalne planove za pripravnost u redovnim i vanrednim situacijama. pa bi stoga izgradnja novog reaktora u Francuskoj mogla da dovede do iskljuĉivanja postojećeg reaktora da bi se stvorio prostor na trţištu za generisanje energije putem EPR-a.6. Obećano vreme gradnje od tri godine bi postavilo rekord za velike reaktore. mada je snaga ranijih objekata bila i do 1750 MWe. Istraţivanja se nastavljaju već izvesno vreme i preliminarna sertifikacija je u postupku. Predloţena veliĉina reaktora bi bila oko 1600 MWe. Mapa nuklearnih elektrana u Evropi Kao što se moţe videti sa slike 8. Planira se da se IRIS projekat završi 2015. 8. koje su u izgradnji u pet zemalja.1. Framatome planira sertifikaciju EPR-a u SAD nakon razvoja u Evropi. pa se ne oĉekuje upotreba takvih reaktora u narednoj dekadi. postoji evidencija o 203 nuklearne elektrane sa instalirnim neto elektriĉnim kapacitetom od 171 858 MWe koje rade u Evropi i 10 elektrana sa 9 836 Mwe. Projekat je izraĊen u Finskoj. Nuklearna energija već saĉinjava preko 75% francuskih izvora elektriĉne energije. završen je i dizajn ACR-1000. EPR (Framatome ANP): EPR je priliĉno konvencionalan PWR. maja 2006. Srbija je okruţena sa 10 operativnih nuklearnih reaktora u nuklearnim elektranama. mada su mu komponente pojednostavljene i akcenat je stavljen na bezbednost reaktora.2. Slika 8. Francuska je predloţila Kini izgradnju EPR-a.

8. znaĉajni radi implementacije nuklearnih tehnologija i kontrole njihovih primena. Zajedniĉki seminari nauĉnika i inţinjera. Nakon donošenja Zakona o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana u Saveznoj Republici Jugoslaviji 137 . treba voditi raĉuna o potencijalnoj mogućnosti gubitka dragocenih saznanja prikupljenih u prošlim dekadama. 2. postoji velik broj nacionalnih i meĊunarodnih inicijativa da se takav trend zaustavi.7.7.7. Konsultantski sastanci. MeĊutim.7. Danas. Jedan od naĉina za to je da se adekvatno kvalifikovani ljudi angaţuju u saĉuvanju i razvoju postojećeg nivoa primene nuklearne tehnologije. sastanci istraţivaĉkih grupa i savetodavnih grupa su vaţni mehanizmi za pregled i sintezu novih informacija. Obuka i edukacija su od suštinskog znaĉaja za efikasno i trajno prenošenje znanja. da se identifikuju propusti u praćenju razvoja odgovarajućih tehnologija i da se podrţe institucije i pojedinci da ovaj problem prevaziĊu.4 Laboratorijske aktivnosti Nuklearne analitiĉke tehnike imaju vaţnu ulogu u kontroli sadrţaja radionuklida u razliĉitim materijalima. Obuka dodiplomaca da primene praktiĉna iskustva na samom poĉetku studiranja.2. gde se mora poštovati zakonska ograniĉenja za prehrambene proizvoda.1. Upravljanje i oĉuvanje znanja u oblasti nuklearnih tehnologija kroz obuku i edukaciju Najnoviji trendovi su skrenuli paţnju na potrebu boljeg korišćenja znanja u oblasti nuklearnih tehnologija. predstavljaju znaĉajan uvid u formulaciju programa. Kratke specijalizacije kako bi se nauĉnicima i inţinjerima omogućila neposredna iskustva. Obuka na višem nivou . Novi trendovi u primeni nuklearnih tehnologija su razvoj jednostavnih.1. takoĊe. kao što je ISO 17025. automatizovanih i prenosivih instrumenata. takoĊe. 8.pod ĉime se podrazumeva obuka doktora nauka da bi se ponudilo detaljno razumevanje nuklearnih tehnologija i njihova primena.8 Predlog mera u AP Vojvodini Nuklearne tehnologije (izuzev u medicini) u bivšoj Jugoslaviji su se razvijale strogo centralizovano. kao što su konferencije i simpozijumi. organizovanih pokušaja primene nuklearnih tehnologija. 8.7. posebno u zemljama u razvoju i pri tome treba ponuditi nekoliko tipova obuke: 1.1. ĉiji je cilj poboljšanje ili modifikacija elemenata već postojeće tehnologije da bi se ona prilagodila specifiĉnim potrebama naše zemlje (regiona).8. Rezultati merenja moraju biti zasnovani na meĊusobnom priznanju koje se stiĉe ukoliko dobro opremljene laboratorije rade u skladu sa meĊunarodno prihvaćenim standardima. u našim uslovima u oblasti nuklearnih tehnologija akcenat se mora staviti na primenjeni ili adaptivni razvoj. Vaţan cilj je. Ono igra vaţnu ulogu u poboljšanju nauĉne osnove i tehniĉkog razumevanja. koji bi trebalo da ukaţu na znaĉaj praktiĉnih rešenja.1. Opšte koristi od nuklearnih nauka i njihove primene Razvoj novih primena i korišćenje prednosti nuklearnih tehnologija za odrţivi razvoj se oslanja na razliĉite mehanizme.1. Oni pomaţu u promovisanju opšteg razumevanja kljuĉnih pitanja i usmeravanju paţnje na ono što je bitno za neku zemlju. tako da na teritoriji AP Vojvodine nije bilo znaĉajnih. Sastanci su. 8. 4. meĊutim. Istraţivanje Istraţivanjem se stvaraju nove tehnologije u dugoroĉnom smislu i poboljšava tekuća primena. koji se mogu koristiti i na terenu i u laboratorijama. Istraţivanje po svojoj prirodi moţe biti inovativno i voditi ka formiranju novih znanja. a posebno su znaĉajne u meĊunarodnoj trgovini. TakoĊe.1.3 Nauĉni sastanci Sastanci. 3.1. 8.

ali i zainteresovanih meĊunarodnih kompanija u oblasti primene nuklearnih tehnologija u medicini (Simens. Obrazovanje mreţa meĊunarodnih partnerskih institucija. paţljivo odabranih tako da obezbede struĉnost i ekspertizu. General Electric. Regrutovanje i zapošljavanje mladih istraţivaĉa.(„Sluţbeni list SFRJ“ br. Univerziteta u Novom Sadu. detaljan razvoj njihovog struĉnog osposobljavanja kroz rad na savremenoj problematici uz korišćenje adekvatne opreme i uz odgovarajuću mobilnost (na osnovu saradnje sa sliĉnim institucijama u Evropi i svetu). Drugi centar bi trebalo da bude posvećen primenama nuklearne tehnologije u oblasti hrane. nema jakih izvora zraĉenja niti akceleratora i nuklearne analitiĉke detekcione tehnologije se primenjuju samo u okviru nauĉnih istraţivanja iz oblasti nuklearne fizike na Prirodno-matematiĉkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Institutom za ratarstvo i povrtarstvo. Odrţavanje i nadograĊivanje postojeće nauĉne i tehniĉke opreme. On bi predstavljao zajedniĉki poduhvat (instituciju) Prirodno-matematiĉkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. koji bi ukljuĉio nuklearne tehnologije u buduće planove razvoja Vojvodine.. ĉime bi se znaĉajno povećala mogućnost i kvalitet aktivnosti primenjenog i adaptivnog istraţivanja u postojećim institucijama. ali i njihovo ujedinjenje u jednu specifiĉnu organizaciju. On bi mogao da se formira u saradnji sa Prirodno-matematiĉkim fakultetom. monitoringa ţivotne sredine i upravljanja vodama i zemljištem. Ciljevi tih CI-a bi bili : UtvrĊivanje okvirnog plana za efikasnije upravljanje istraţivanjima i njihovim primenama i razvoj fleksibilnog.. Instituta za onkologiju u Sremskoj Kamenici i Kliniĉkog centra Novi Sad. Danas na teritoriji AP Vojvodine osim dve medicinske ustanove (Institut za onkologiju u Sremskoj Kamenici i Kliniĉki centar Novi Sad). Novi Sad i Nauĉnim institutom za veterinarstvo. poljoprivrede. Da bi se u u što većoj meri iskoristio potencijal razvoja i primene nuklearnih tehnologija i predlaţemo osnivanje dva centra izvrsnosti (CI) u Vojvodini. oĉuvanje postojeće eksperimentalne infrastrukture i ljudskih resursa i primena optimalnih strategija za njihovo korišćenje. Prvi Centar izvrsnosti bi trebalo da bude u oblasti primene nuklearnih tehnologija u medicini. 138 . koja je neophodna da bi se pojaĉali potencijali Vojvodine putem obuke. ). problemski orijentisanog plana istraţivanja i razvoja (R&D).35/89) i te centralizovane aktivnosti su uglavnom zamrle zajedno sa planovima za izgradnju nuklearne elektrane na Dunavu na teritoriji AP Vojvodine. Novi Sad.. zajedniĉkog istraţivanja i primene steĉenih znanja.

8.2 NOVI MATERIJALI 8.2.1 Uvodni deo 8.2.1.1 Aktuelno stanje u oblasti novih materijala u Evropi i svetu
Tehniĉke inovacije zasnovane na novim materijalima od devetnaestog veka do danas predstavljaju osnovni generator industrijskog i privrednog razvoja u svetu. Ciklusima ubrzanog privrednog rasta (industrijska revolucija, poĉetak masovnog transporta, uspostavljanje potrošaĉkog društva, informacionotelekomunikaciona revolucija), koji su se javljali sa periodom od 50 do 60 godina, uvek su prethodile znaĉajne inovacije u oblasti materijala (tehnologije masovne proizvodnje gvoţĊa i ĉelika, novi polimerni materijali i lake legure, poluprovodnici i keramike), slika 8.4. Danas svet stremi ka odrţivom i bezbednom društvu – novi materijali i tehnologije su preduslov za ispunjenje ovog cilja.

Slika 8.4 Prikaz inovacije u oblasti materijala kao generatora ciklusa ekonomskog razvoja. Lider u istraţivanjima novih materijala i tehnologija su Sjedinjene Ameriĉke Drţave. MeĊutim, u poslednje vreme njihova dominantna pozicija u mnogim podoblastima nauke o materijalima je ugroţena pre svega od EU i Japana, a sve više i od Ruske Federacije i Narodne Republike Kine. U oblasti keramika i legura Japan danas drţi vodeću poziciju. Interesantno je primetiti veoma znaĉajno povećanje obima i kvaliteta istraţivanja u Poljskoj. Na istraţivanjima novih materijala radi oko 4000 istraţivaĉa u 50 istraţivaĉkih instituta. Izuzetno vaţne karakteristike istraţivanja i razvoja novih materijala su globalizacija istraţivanja i geografska diversifikacija istraţivanja (koja se dešava po veoma ubrzanom tempu). Globalizaciji istraživanja najviše doprinose transnacionalni akademski istraţivaĉki programi, prisutni u gotovo svim zemljama, koji uspostavljaju jedinstvene istraţivaĉke strategije i ciljeve na velikom istraţivaĉkom prostoru. Osim toga, globalizaciji znaĉajno doprinose i moderne informacione tehnologije, koje omogućavaju istraţivaĉima lak pristup informacijama, kao i njihovu brzu i efikasnu razmenu. Od globalizacije istraţivanja drţave imaju i dobit i gubitak. Uspostavljanje transnacionalnih istraţivaĉkih programa u najvećem broju sluĉajeva ide na štetu drţavama sa manje razvijenim nauĉnim potencijalom, jer veće i nauĉno snaţnije drţave forsiraju programe u skladu sa svojim nacionalnim strategijama i prioritetima. Zbog toga su programi, koji su specifiĉno znaĉajni za razvoj manjih drţava, izostavljeni iz istraţivanja. Uzimajući u obzir da su istraţivaĉki kapaciteti u industriji u manjim drţavama i drţavama u tranziciji nedovoljno razvijeni, neophodno je u takvim sluĉajevima posebnim drţavnim merama i stimulacijom kompenzovati uticaj istraţivaĉke globalizacije na specifiĉne i znaĉajne istraţivaĉke programe. S druge strane, globalizacija omogućava znaĉajno tehnološko unapreĊenje istraţivanja u nauĉno nedovoljno razvijenim društvima, ubrzan razvoj nauĉnih kadrova kroz nauĉnu razmenu, kao i brzu asimilaciju znanja od nauĉno razvijenih partnera. Posledica globalizacije je i oteţana zaštita

139

intelektualne svojine, koja najviše šteti nauĉno razvijenijim društvima. Za geografsku diversifikaciju istraţivanja su odgovorne velike multinacionalne kompanije. Usled potrebe da svoje proizvode i usluge pribliţe krajnjem korisniku one pomeraju deo svojih istraţivaĉkih i nauĉnih potencijala i diversifikuju zajedno sa svojim poslovanjem. Sekundarnu dobit iz ovog procesa multinacionalne kompanije dobijaju angaţovanjem jeftine istraţivaĉke radne snage. Nedovoljno razvijene zemlje u osnovi imaju dobit iz ove pojave, s obzirom na to da dolazi do kvalitetnog nauĉnog i tehnološkog transfera. Radi adekvatnog sagledavanja trendova u razvoju oblasti novih materijala i tehnologija neophodno je u najkraćem iskazati osnovne elemente nauĉne politike, koju u ovoj oblasti sprovode vodeće zemlje u svetu. Osim induvidualnih programa zemalja ĉlanica EU u ovoj oblasti evropska komisija u prvi plan istiĉe ulogu Okvirnih programa (Framework Programme – FP), radi integrisanja i jaĉanja istraţivaĉkih i razvojnih aktivnosti zemalja ĉlanica. Ukupni budţet FP6 programa (2003-2006) od 17,5 milijardi EUR i konstantno povećanje sredstava (FP4 1994-1998, 13,2 milijarde EUR; FP5 1998-2002, 15,0 milijardi EUR), reflektuje opredeljene evropske komisije za intenzivnu realizaciju ovakve strategije nauĉnog i tehnološkog razvoja. MeĊu prioritetnim temama Šestog okvirnog programa (FP6) nalaze se tri iz oblasti materijala: Nanotehnologije i nanonauke, Znanjem zasnovani multifunkcionalni materijali i Novi proizvodni procesi i naprave. Ciljevi kooperacije u ovim oblastima su poboljšanje kompetentnosti Evropske industrije i stvaranje uslova za transformaciju iz resursno-intenzivne u znanjem zasnovanu industriju generisanjem znanja za nove aplikacije na raskršću razliĉitih tehnologija i disciplina.U nanotehnologijama i nanonaukama predviĊene su aktivnosti za usvajanje znanja o interfejsima i kvantiziranim fenomenima, nanokontroli svojstava materijala za nove aplikacije, integraciji tehnologija na nano nivou, nanomotorima/nanomašinama/nanosistemima, uticaju na sigurnost ĉoveka, kao i uticaju na zdravlje i okolinu. Teme u oblasti Znanjem zasnovanih multifunkcionalnih materijala obuhvataju aktivnosti u vezi sa materijalima visokih performansi, materijalima dizajniranih svojstava, razvoju pouzdanih simulacija, integraciji nanomolekularnih i makromolekularnih komponenti u hemijskim tehnologijama, ukljuĉujući dizajn i kontrolu hemijskih procesa. U novim proizvodnim procesima i napravama teme su fokusirane na stvaranje uslova za znanjem intenzivnu proizvodju ukljuĉujući konstrukciju, razvoj i kontrolu novih tehnologija, koje će odgovoriti potrebama za adaptivnu, umreţenu i znanjem zasnovanu proizvodnju. TakoĊe, istraţuju se novi inţenjerski koncepti zasnovani na proţimanju tehnologija (kao što su nano, bio, informaciona,...) sa postojećim standardnim tehnologijama materijala. U aprilu 2005. Evropska komisija objavila je predlog Sedmog okvirnog programa (FP7), koji će se odvijati od 2007. do 2013. godine. Za realizaciju ovog programa predviĊeno je 72,7 milijardi EUR. FP7, koji nosi podnaslov „Izgradnja Evrope znanja“ (“Building the Europe of Knowledge”), sadrţaće ĉetiri prioritetne oblasti, koje se odnose na istraţivanje i razvoj novih materijala. Finansiranje istraţivanja i razvoja novih materijala i tehnologija u SAD sprovodi se ravnopravno iz privatnog sektora i drţavnih fondova. Drţavne agencije odgovorne za kreiranje politike i finansiranje programa u SAD su: DOD - Department of Defense, NIH -National Institute of Health, NASA - National Aeronautics and Space Administration, DOE - Department of Energy, NSF - National Science Foundation, USDA - United States Department of Agriculture, DC - Department of Commerce, EPA Environmental Protection Agency, DOT - Department of Transportation i DHS - Department of Homeland Security. Od svih agencija DOE i NSF imaju najvaţniju ulogu kada je reĉ o istraţivanjima materijala. U 2004. za ovu namenu iz DOE-a je izdvojeno 559 miliona dolara, a iz NSF-a 251 milion. U ovom trenutku jedan od osnovnih strateških opredeljenja DOE je stvaranje velikih nacionalnih eksperimentalnih centara, radi obezbeĊenja superiornih tehnoloških kapaciteta za istraţivanje i razvoj. Sprovode se aktivnosti za izgradnju i puštanje u rad 5 novih nacionalnih centara za nanonauke do 2008. godine. Sliĉna opredeljenja ima i NSF u svom strateškom planu za period od 2003. do 2008. godine. Njihov plan podrazumeva formiranje state-of-the-art nauĉnih centara sa opremom i infrastrukurom kojoj će pristup imati širok krug istraţivaĉa. Sliĉno kao i u sluĉaju SAD, istraţivanje i razvoj novih materijala u Japanu finansira privatni sektor i drţava. U 1995. godini nivo finansiranja u oblasti materijala bio je 5% od ukupnog budţeta za nauku i tehnologiju (ukupan budţet je iznosio je 18 milijardi US $). Osnovna strateška opredeljenja su: (1) razvoj

140

tehnika za kontrolu strukture materijala i njegovih dimenzija; (2) unapreĊenje materijala znaĉajnih za energetiku i/ili zaštitu okoline sa ciljem konzervacije energije, recikliranja i oĉuvanja resursa i (3) materijali znaĉajni za sigurnosne tehnologije. U junu 2002. Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta i nauke i tehnologije Japana usvojilo je politiku promocije istraţivanja i razvoja nanotehnologije i novih materijala. MeĊu njegovim prioritetima nalaze se materijali znaĉajni za oĉuvanje ţivotne sredine, materijali za poboljšanje energetske efikasnosti i materijali visokih svojstava. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Japana, finansira dopunske programe za razvoj novih biomaterijala. Ministarstvo ekonomije, trgovine i industrije finansira programe iz oblasti poluprovodniĉkih nanomaterijala, keramika i metalnih stakala. U Ruskoj Federaciji ukupan budţet za nauĉna istraţivanja u 2004. godini iznosio je 1,6 milijardi US $, od ĉega se na istraţivanja u oblasti materijala izdvajalo oko 8%. Centar osnovnih istraţivanja je Ruska akademija nauka sa svojih 9 nauĉnih divizija, 3 regionalne divizije, 13 regionalnih nauĉnih centara sa više od 30 nacionalnih laboratorija.

8.2.1.2 Perspektive daljeg razvoja novih materijala Istraţivanja i razvoj novih materijala i tehnologija moraju biti usklaĊene sa potrebama modernog društva sa aspekta njegovog odrţivog ekonomskog i tehnološkog razvoja. Na slici 8.5 je prikazana prognoza zastupljenosti materijala u ekonomiji koje je prezentovao Ashby. Prema ovoj analizi i prognozi, relativni znaĉaj metala će opadati nakon maksimuma dostignutog 1960. godine, dok će se udeo polimera, kompozita, keramika i stakala povećavati. Interesantno je primetiti da je slika simetriĉna. Drugim reĉima, keramike, kompoziti i drugi materijali će se vratiti na poĉetnu zastupljenost, iako će prirodni materijali biti zamenjeni veštaĉkim. TakoĊe, vaţno je primetiti da nemetalni materijali dostiţu plato oko 2000. godine, verovatno zato što keramike i kompozitni matirijali nisu uspeli da zamene metale kao strukturne materijale. U sluĉaju da se reši problem lomljivosti, primena nemetalnih materijala moţe doţiveti ekspanziju.

Slika 8.5 Ashby-jeva analiza i prognoza zastupljenosti materijala u svetskoj ekonomiji Postoje dva osnovna pravca kojima se razvija moderna nauka o materijalima. Jedan pravac podrazumeva smanjenje dimenzija materijala na nanoskalu, ĉime se osim morfoloških osobina dobijaju nove karakteristike i funkcije materijala. Nanomikrostrukture se dobijaju iz neravnoteţnih procesa ĉime se, takoĊe, osvajaju nove funkcije i svojstva. Drugi pravac podrazumeva kombinovanje organskih i neorganskih materijala u nekristalnim fazama, kristalnim fazama i teĉnim kristalnim fazama. Uzimajući u

141

cirkonijuma i magnezijuma Oksidni: na bazi oksida 3d metala i retkih zemalja   Oksidni: niobatni i tantalatni Stakla i staklo-keramike         Polimerni materijali Kompozitni materijali 8. Fiziĉka hemija.) Keramiĉki materijali Neoksidni: ugljeniĉni Neoksidni: karbidi.. Hemijska tehnologija i zaštita ţivotne sredine.) . Institut za mehanizaciju i konstruktivno mašinstvo. njihovim dobijanjem..2. karakterizacijom i primenom. Katedre: Opšte inţenjerske discipline.2.. TiO2. pre svega na pojedinim fakultetima u Novom Sadu.Ĉelik za snaţne strukture Ĉelik za korišćenje vodonika Zaštitne prevlake za eksploataciju u ekstremnim uslovima .Materijali za vodoniĉnu energiju i gorivne ćelije Visokotemperaturski materijali za gasne turbine i mlazne motore Metali . Fakultet tehniĉkih nauka.1. energetiku i telekomunikacije.Biomaterijali za veštaĉke organe .metalni Magnetni materijali Poluprovodniĉki materijali Biomaterijali .nanonaprave Superprovodni materijali . Hemijsko 142 . Nuklearna fizika.oksidni . Novi Sad -Departman za fiziku: Katedre: Eksperimentalna fizika kondezovane materije (Laboratorija za sintezu i karakterizaciju materijala i Laboratorija za optiĉka i spektroskopska ispitivanja u fizici kondezovane materije)..Materijali za bioelektroniku Ekomaterijali . Institut za graĊevinarstvo.kvantne taĉke . Novi Sad. Primenjena i inţenjerska hemije. nitridi i boridi Oksidni: na bazi aluminijuma. Tehnološki fakultet.Fotokatalitiĉki materijali i materijali za preĉišćavanje . Institut za arhitekturu. . Institut za proizvodno mašinstvo.. koncetrisan je na teritoriji Pokrajine.nanoĉestice . Biohemija i hemija prirodnih proizvoda.obzir potrebe ekonomije i društva za razvoj kroz visokotehnološke inovacije najveći potencijal imaju sledeće grupe materijala:  Nanomaterijali . Opšta i neorganska hemija. To se odnosi na: Prirodno-matematiĉki fakultet. V2O5. odnosno na odgovarajućim departmanima.nanotube (ugljeniĉne. Institut za industrijsko inţenjerstvo i menadţment. Institut za inţenjerstvo zaštite ţivotne sredine.2. Nauĉne institucije i proizvodna preduzeća a) Nauĉne institucije Istraţivaĉki rad u vezi sa novim materijalima.2 Sadašnje stanje u AP Vojvodini 8. Fiziĉka elektronika. -Departman za Hemiju: Katedre: Analitiĉka hemija.Neţeljezne legure (Al-Mn. Novi Sad Institut za elektroniku.. katedrama i laboratorijama. AlSi. Institut za grafiĉko inţenjerstvo i dizajn. Organska hemija.

. »Pobeda-FOMG« za proizvodnju opreme i metalne galanterije.GROUP Jugoalat« A.O. b) Proizvodna preduzeća U okviru celovitog privrednog sistema u Vojvodini znaĉajnim ili manjim delom svojih kapaciteta bave se sledeća preduzeća: A.D. Tehniĉki fakultet »Mihajlo Pupin«. Subotica A.O. Novi Sad »Albus«. Mašinsko inţenjerstvo.. Subotica.D. Kikinda »Fadip-HKC« A. Ada »Potise-precizni liv«. Baĉki Monoštor »Centrohem«. »Termovent« S. Panĉevo »ADECO«. Beĉej GMB »GraĊamont« A.D. za metalopreraĊivaĉku delatnost.inţenjerstvo. Inţenjerstvo materijala. Ada A. nerĊajuće opreme i armature.D. Stara Pazova DP »Utva-aluminijum« sa p. Zrenjanin.. Baĉka Palanka HK »POBEDA« ad..O.. Hidrotehniĉki Delom i kapaciteti Više tehniĉke škole u Novom Sadu. za proizvodnju kotrljajućih leţaja i kardana Temerin A. Kovin »UNIMET« D. Baĉki Petrovac A.. »Nopal« Ind. Subotica »Begej-plast«. za proizvodnju silosa i opreme. »FKL«.. Sombor D.D. Naftno-petrohemijske tehnologije. GraĊevinski fakultet.D.D. vuĉenog i kovanog mateijala. sivog.. Perlez »Brixol«.D.d. Ada Le Belier »Kikinda«. Vršac »Majevica-Holding« A. »SIGMA«. Kać »BG. Zrenjanin A.o.C. »ASCO VIDAK«. Baĉka Palanka A.D. Titel A.D. »Livnica preciznih odlivaka« LPO. Više tehniĉke škole u Zrenjaninu i Više tehniĉke škole u Subotici bave se ovim pitanjima. Brodogradilište »Begej«. Biotehnologije i farmaceutsko istraţivanje.O.O. elektroinstalac. Novi Sad »Agrohem«. Panĉevo »Hemik«.. Kikinda »Utva silosi« A. Tehnologije ugljenohidratne hrane. Temerin »K-ing Vršac« a. Livnica centrifugalnog. Futog A. Katedre: Informatiku i raĉunarske nauke. materijala..O.D.D. Tehnologije konzervisane hrane. Mali IĊoš »Termometal« D. internacional.D. Petrovaradin 143 . Vršac »Brodoremont« A.d. za proizvodnju valjanog. preduzeće za izradu opreme i tehniĉku obradu. »INOX« Ind. »Utva-vozila«.D. Novi Sad »ATB SEVER« A. nodularnog i ĉeliĉnog liva.D. Panĉevo MPI HK »BANE« A. Beĉej »Fadip-IFC« A. Odseci: Konstruktivni. Novi Sad »Mineloprema« a.D.D.D. za proizvodnju alata i pribora za mašine.

Novo Miloševo »Gumaplast«. Panĉevo »Guminus«-gumarska industrija.D. Kovaĉica »Chemos«. Ruma »HINS«. Subotica »Hemodom«. Ruma »MEPOL«.O. Vrbas »V&B«. Šid »Silex«. Srbobran »Hempro«. InĊija »West Pharmaceutical Services«Beograd. Šimanovci »Evrotom«. Novi Sad »Biser«. Baĉka Palanka »Plastika«. Beĉej »Neimar«. Baĉka Topola »MNG Plastik-Gogić«. Novi Sad Fabrika sijalica »TESLA« preduz. Novi Beĉej »Toza Marković«. Novi Beĉej D.O. Sombor »Minel-Industries« D. Nova Pazova »Impuls-hemija«. Zrenjanin »Lafarge-BFC«. Kula »HGP«. Subotica »Vecom«. Novi Sad »Termovent SC-Livnica ĉelika«. InĊija »Eurokristal«. Panĉevo PP Brodogradilište »Apatin«. Plandište »Koneks«. Novi Sad »Kulina plast«. Uljma »FIT«. Subotica »Oktanoil«. Zranjanin DD »Elektroremont«.O. Kikinda »Rapid«. Apatin »Novosadska fabrika kablova« A. Novi Sad »Tondah-Potisje Kanjiţa«. u meš. »Utva« Avio industrija. U rekonstruisanju. Apatin »Igma«. Petrovaradin 144 .o. Kanjiţa »Nexe-Polet«. Alibunar »Blikprodukt«.. Panĉevo »Slavica-parafarm«. Kikinda »Roloplast«. Bela Crkva »Ţito media«. Baĉki Jarak »Tegum«.. Panĉevo Fabrika akumulatora »Sombor« A.D. Palić »Industrija stakla Panĉevo«. Kovin »Gebi«. Novi Sad »JUB«. svojini.O. Sremska Kamenica »Yuco-hemija«. Panĉevo »Panonija«.D. Beoĉin »Sloga«. Zrenjanin »Banatplast«. Novi Sad »Hinom«.. u društvenoj svojini sa p. Bezdan »Moto-plast«. Zrenjanin »GIP«. Ţitište »Vipol«. Panĉevo »Elektroporcelan«. Kumane »Linde gas Srbija«. Nova Pazova »Tarkett«. Ratkovo »Izolir«. Ĉantavir »Rumaplast«. Beĉej »Vulkan guma-BILET«.IMT Fabrika opreme i pribora A.

IGM i projektovanje Metalska industrija Energetika i hemijska industrija 9 36 49 Tabela 8. Alibunar 1 1 3. Zrenjanin 1 2 2 5 32. Apatin 1 1 1 3 4. Novi Sad 1 5 11 17 19. Panĉevo 5 4 9 20. Kovin 1 1 2 15. Srbobran 1 1 24. Plandište 1 1 21. Kovaĉica 1 1 14.Ukupan broj preduzeća na teritoriji Vojvodine koja nameravaju ili su u toku uvoĊenja novih materijala i tehnologija u proces proizvodnje je 94. Baĉki Petrovac 1 1 6. Ada 3 3 2. Baĉka Topola 1 1 7. Tabela 8. Ţitište 1 1 Ukupno 9 36 49 94 147 . Sombor 3 1 4 23. Kikinda 1 1 4 6 13. Šid 1 1 27. Baĉka Palanka 2 1 3 5. Beoĉin 1 1 10.2. Kula 1 1 16. Raspodela preduzeća na teritoriji Vojvodine koja nameravaju ili su u toku uvođenja novih materijala i tehnologija u proces po industrijskim granama Industrijska grana Broj preduzeća GraĊevinarstvo. Metalska Energetika i Ukupno IGM i industrija hemijska projektovanje industrija 1. Ruma 2 2 22. Temerin 2 1 3 28. i prikazana na slici 8. Raspodela preduzeća na teritoriji Vojvodine koja nameravaju ili su u toku uvođenja novih materijala i tehnologija u proces po opštinama Opština GraĊevinarstvo. Mali IĊoš 1 1 17. Titel 1 1 29. Subotica 3 4 7 26.1. Kanjiţa 1 1 12. Vršac 1 1 1 3 31. Stara Pazova 4 4 25. Novi Beĉej 1 1 2 18. Vrbas 1 1 30. Beĉej 1 2 1 4 8. Raspodela po industrijskim granama data je u tabeli 8. Bela Crkva 1 1 9. InĊija 2 2 11.1.6.

Pregled raspodele po titulama i zvanjima je dat u tabeli 8. Građevinarstvo.3 i prikazan na slici 8.6. Raspodela preduzeća na teritoriji Vojvodine koja nameravaju ili su u toku uvoĊenja novih materijala i tehnologija u proces po opštinama data je u tabeli 8. Raspodela naučnih radnika na teritriji AP Vojvodine koji se bave novim materijalima po titulama i zvanjima Titula Zvanje Broj nauĉnih Ukupan broj radnika nauĉnih radnika redovni profesor 45 75 Dr vanredni profesor 13 docent 11 nauĉni saradnik 2 nauĉni savetnik 1 asistent 3 profesor više škole 1 asistent 17 21 Mr istraţivaĉ saradnik 3 predavaĉ više škole 1 istraţivaĉ pripravnik 9 16 VSS asistent pripravnik 6 struĉni saradnik 1 Ukupno nauĉnih radnika 112 148 . a 6 u statusu DD (DD-Deoniĉarsko društvo). 38% Slika 8.7. Raspodela preduzeća na teritoriji Vojvodine koja nameravaju ili su u toku uvođenja novih materijala i tehnologija u proces po industrijskim granama 8. 52% Metalska industrija.3. 10% Energetika i hemijska industrija. Nauĉno-istraţivaĉki kadar Prema zvaniĉnoj evidenciji nauĉnih radnika koji rade na teritoriji AP Vojvodine 112 se bavi novim materijalima.2.2. IGMi projektovanje.2.2.U oblasti metalske industrije od ukupnog broja preduzeća na teritoriji Vojvodine koja nameravaju ili su u toku uvoĊenja novih materijala i tehnologija u proces proizvodnje 26 je u statusu AD (AD-Akcionarsko društvo). Tabela 8.

dr. 12% docent. 1% naučni saradnik. Struktura naučnih radnika koji se bave novim materijalima po naučnim oblastima Nauĉna oblast Prirodno-matematiĉke nauke Uţa nauĉna oblast Fizika Hemija Biohemija Matematika Broj nauĉnih radnika 28 35 2 1 1 45 112 Medicinske nauke Tehniĉko-tehnološke nauke Ukupno Medicina. mr. 1% redovni profesor. dr. Struktura naučnih radnika koji se bave novim materijalima po naučnim oblastima 149 . 1% Matematika. 2% asistent strucni pripravnik. Tabela 8. 39% vanredni profesor. 40% Slika 8. 2% Tehničkotehnološke nauke.7 Raspodela naučnih radnika na teritriji AP Vojvodine koji se bave novim materijalima po zvanjima. mr. 5% saradnik. 1% naučni savetnik. 14% profesor više škole. 3% asistent. mr.istraživač pripravnik. 25% Hemija. 10% asistent.8. Struktura nauĉnih radnika koji se bave novim materijalima po nauĉnim oblastima je data u tabeli 8. 3% Slika 8.8.4 i grafiĉki prikazana na slici 8.4. 1% Fizika. 8% predavač više škole. 1% istrazivac saradnik. 31% Biohemija.

što je prikazano u tabeli 8. Hungary Institute for Isotopes of the Hungarian Academy of Sciences. Szervetlen es Analitikai Kemiai Tanszek). Bucharest-Magurele.00 dinara. Započeti ili inicirani zajednički projekti sa partnerskim institucijama iz inostranstva u toku 2006. Faculty of Chemistry and Chemical Engineering. Romania Nacionalni institut za materijale. Hungary ”Babes-Bolyai” University.571. Nova Gorica. Hungary. Laboratory for Environmental Research Polytechnic. Germany.595.2. U 2005. godini od ukupno 46 skupova. Institute for General and Analytical Chemistry. 3 je bilo iz oblasti novih materijala i sufinansirano je u iznosu od 443. 6 je bilo iz oblasti novih materijala i sufinansirano je u iznosu od 135. Institute from Nuclear Research and Nuclear Energy (INRNE) of Bulgarian Academy of Sciences. Max-Plank-Institut fur Physik. ĉiju je organizaciju sufinansirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj u iznosu od 4. Budapest University of Technology and Economics. Hungary Research Institute for Solid State Physics and Optics of the Hungarian Academy of Sciences. Tekuće aktivnosti u oblasti novih materijala U 2005.5.80 dinara.752.godine iz oblasti novih materijala Institucija Prirodnomatematiĉki fakultet Prirodnomatematiĉki fakultet Prirodnomatematiĉki fakultet Prirodnomatematiĉki fakultet Naziv projekta Kompleksi prelaznih metala sa nekim Šifovim bazama i derivatima pirazola Fiziĉko-hemijska ispitivanja novosintetisanih biološki aktivnih jedinica Tehnologija dobijanja i karakterizacija neureĊenih poluprovodnika Spektroskopija i termodinamiĉka istraţivanja kompleksa u višekomponentnim sistemima Strukturna i fiziĉka ispitivanja feroelektriĉnih teĉnih kristala i teĉnih kristala oblika banane Partnerska institucija Budapest University of Technology and Economics (BME). Budapest. Tabela 8.100. godini od 104 ostvarena uĉešće na skupovima i studijskim boravcima sufinansiranih od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj u iznosu od 2. Sofia. Cluj-Napoca. Hungary. U toku 2006. University of Szeged (Szegedi Tudomanyegyetem.7 dinara. Budapest.000.godine nauĉno-istraţivaĉke institucije su zapoĉele realizaciju ili su inicirale zajedniĉke projekte iz ove oblasti sa 23 partnerske institucije iz inostranstva. Faculty of Chemical Engineering.5. Romania Department of Inorganic and Analytical Chemistry.3. Bulgaria Research Group for Technical Analytical Chemistry of the Hungarian Academy of Sciences (HAS).91 dinara. Budapest. Munchen.8.920. Slovenia Prirodnomatematiĉki fakultet Prirodnomatematiĉki fakultet PrilagoĊavanje aktivne zaštite germanijumskog spektrometra za nisko-energetski region VojvoĊanska akademija nauka i umetnosti Razvoj hemijskih metoda analize neoni kotinoida i derivata piridin-karboksilne kiseline 150 .2.

Lukavica. Italy. Innsbruck experimental Plasma Physics Group. University of Ljubljana. Tel Aviv University. Comenius University Bratislava. Republika Srpska Fakultet tehniĉkih nauka Univerzitet u Zenici. Hungary Mašinski fakultet. Bosna i Hercegovina. Slovenia. Institute of Physics. 151 . Univerzitet u Tuzli. Faculty of Engineering & Management of Technological Systems. Austria. Hungary Fakultet tehniĉkih nauka Mašinski fakultet. Zenica. Faculty for Engineering. BiH. Banja Luka. Skopje. Uppsala University and SLU Lägerhyddsvägen. Istoĉno Sarajevo. ispitivanja i primena domaćeg merila protoka otpadnih voda Kreiranje opšteg modela projektovanja i uvoĊenja u funkciju integrisanih sistema menadţmenta usaglašenih sa zahtevima meĊunarodnih organizacionih standarda u realnim privrednim sistemima Razvoj i izrada proizvoda na principu reverzibilnog Politehnica University of Bucharest. Czech Republic. Universety of Miskolc. Centre form Image Analysis. Istoĉno Sarajevo Leopold-Franzens University of Innsbruck. Division of Solid State Physics. analiza i kontrola vibracija Realizacija senzorisanog veštaĉkog višesegmentnog stopala sa skoĉnim zglobom za humanoidne robote Mašinski fakultet.Fakultet tehniĉkih nauka Fakultet tehniĉkih nauka Modeliranje. Israel Dipartimento di Informatica. Tuzla. Academy of Sciences of Czech Republic. Bosna i Hercegovina Univerzitet Istoĉnog Sarajeva. Republika Srpska. Sweden University of Zenica. Prague. Department of Multilayer Structures. BIH. Slovac Republic. Universita di Torino. Miskolc. Bucharest. Elektrotehniĉki fakultet. Szeged. Romania Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Zenica. Republika Makedonija Fakultet tehniĉkih nauka Razvoj super tvrdih nanokompozita Fakultet tehniĉkih nauka Fakultet tehniĉkih nauka Fakultet tehniĉkih nauka Fakultet tehniĉkih nauka Fakultet tehniĉkih nauka Fakultet tehniĉkih nauka Fakultet tehniĉkih nauka Matematiĉki modeli u informacionim tehnologijama Projektovanje tehnologije primenom niskobudţetskih tehnologija virtuelne stvarnosti Razvoj sistema za daljinsko praćenje temperature lakokvarljivih namirnica tokom drumskog transporta Procena seizmiĉke otpornosti konstrukcija postojećih zgrada Projektovanje i razvoj vitalnih elemenata mašina alatkieksperimentalna i raĉunska analiza njihovog toplotnomehaniĉkog ponašanja Realizacija nadzornoupravljaĉkog sistema za pogon proizvodnje biodizela iz biljnih ulja Razvoj.

belančevine. vodilo se raĉuna o relativno malom nauĉno-istraţivaĉkom kapacitetu (prema broju istraţivaĉa i nauĉne infrastrukture u poreĊenju sa zemljama EU). Takve sirovine su polisaharidi. Zbog toga je predloţen relativno mali broj strateških pravaca i programa. Elementi projekcije daljeg razvoja u oblasti novih materijala 8. Deutschland. Dortmund. Universität Dortmund. Romania. Treći bitni ĉinilac su prirodni resursi.inţinjerstva Slovak University of Technology. Ti resursi su pre svega poljoprivreda. Posebno je znaĉajna hemija ulja za dobijanje poliola za poliuretane. Republika Srpska University of Timisoara. Timisoara. BIH. Faculty of Electrical Engineering. lignin. ali i 152 . Univerzitet u Tuzli. Slovakia Elektrotehniĉki fakultet. Athens. celuloza.3. kako bi se u njima mogla postići kritiĉna masa ljudskog i infrastrukturnog potencijala neophodna za efektivnu realizaciju strateških ciljeva. (5) materijali za gorivne ćelije i (6) magnetni materijali. Elektrotehniĉki fakultet. Ulja kao hemijske sirovine su veoma zahvalne zbog povoljne cene. šećer. koji postoje u AP Vojvodini i koji treba da predstavljaju osnovu razvoja industrije materijala. pre svega narastajuće potrebe za energijom i odrţivim privrednim razvojem. U obzir su uzete i znaĉajne društvene potrebe. (3) moderni polimerni materijali iz petrohemijskih proizvoda. University of Szeged. (2) fotokatalitiĉki materijali za razgradnju polutanata u ţivotnoj sredini.2. Na osnovu gore navedenih elemenata predlaţu se sledeći strateški pravci razvoja materijala: (1) materijali na bazi obnovljivih sirovina biljnog i ţivotinjskog porekla. pri ĉemu je moguće ukljuĉiti i agronomske nauke na procesima odgajanja biljnih vrsta sa specijalnim potencijalom (genetske promene na biljkama kojima se stimuliše proizvodnja odreĊenih proizvoda u biljkama). mogućnosti neograniĉenog proširenja proizvodnje uljarica i unapredjenja poljoprivrede. BIH. Dobijanje materijala od industrijskog znaĉaja moţe se ostvariti u biorafinerijama hemijskim i biološkim (enzimatskim) transformacijama biljnih proizvoda u ţeljeni proizvod. (4) keramiĉki materijali. Sarajevo. Macedonia Department of Applied and Environmental Chemistry. Materijali na bazi obnovljivih sirovina biljnog i životinjskog porekla. Skopje.1 Strateški pravci razvoja materijala u AP Vojvodini Prilikom utvrĊivanja strateških pravaca razvoja materijala u AP Vojvodina razmatrano je više faktora koji u znaĉajnoj meri opredeljuju predloge obrazloţene u ovom elaboratu. koji daje elastomere ili visoko kristalne plastične mase sa odliĉnom biodegradabilnošću. Greece Faculty of Technology and Metallurgy. ulja i masti. Inorganic Chemistry Department. Romania Fakultet tehniĉkih nauka RFID tehnologija u lancima snabdevanja (primena automatizovanih sistema u logistici) Fakultet tehniĉkih nauka Istraţivanje i realizacija novih rešenja energetskih pretvaraĉa u industrijskim elektromotornim pogonima Tehnološki fakultet Projektovanje strukture polimernih materijala Tehnološki fakultet Nisko-temperaturna sinteza keramiĉkih nanoprahova i filmova za primenu u elektronici 8. nafta i gas i mineralne sirovine za neorganske materijale (keramiku). Tuzla. Cyril and Methodius University. Fraunhofer Instituts für Materialfluß und Logistik.2. National Technical University of Athens. Electric Power Division. Faculty of Mechanical Engineering. koji je u svetu već komercijalizovan na primeru familije polihidroksialkanoata (polihidroksi butirata-valerata). Pre svega. skrob. Razvoj polimernih materijala na bazi obnovljivih sirovina biljnog i ţivotinjskog porekla je snaţno izraţen trend u svetu.3. Bratislava. Istoĉno Sarajevo. Hungary. Institute of Chemistry Timisoara of Romanina Academy. Korišćenje bakterija za dobijanje polimera je vaţan pravac.

jer omogućava razgradnju ne samo polaznog jedinjenja. teški metali. senzitivnih na vidljivu svetlost i njihova praktiĉna aplikacija u rešavanju problema zaštite ĉovekove okoline. Za ovu namenu sojino ulje je najjeftinija sirovina u SAD i Juţnoj Americi. produkti mogu da se koriste i u industriji hrane. spiranjem dospevaju do površinskih i otpadnih voda i na taj naĉin ih zagaĊuju..dimenzija. Konverzija ulja u biodizel generiše ogromne koliĉine glicerina. stroncijum-titanat. boja i lakova. koji su osnova za etilenoksidnu i propilenoksidnu hemiju za primene u poliolima za poliuretane. Fotokatalitički materijali za razgradnju polutanata u životnoj sredini. volfram(VI)-oksid. Mnogi herbicidi zbog svoje stabilnosti. 153 . Kao fotokatalizatori primenjuju se disperzije ili tanki filmovi razliĉitih poluprovodnika. Uzimajući u obzir da se najavljuje otvaranje nekoliko fabrika biodizela u neposrednom okruţenju i podatak da jedan takav pogon već eksperimentalno radi u Vojvodini. kompjuterski ĉipovi. već na poĉetku razvoja moderne glicerinske hemije. Zbog toga je neophodno eliminisati mogućnost kontaminacije herbicidima i u tu svrhu se fotokatalitička razgradnja ovih jedinjenja pokazala kao vrlo efikasan metod. meĊu kojima najznaĉajnije mesto pripada mineralnim Ċubrivima i pesticidima. Probleme sa kojima se susrećemo najĉešće izazivaju razliĉiti polutanti: pesticidi. Valorizacija etilena i propilena kroz poliole je mnogo veća. pobuĊuje paţnju sa stanovišta zaštite zdravlja ljudi i oĉuvanja ĉovekove okoline od trajnog zagaĊivanja. nego kroz polietilen i polipropilen. Izvanredni rezultati pokazani su pri dekompoziciji vode na vodonik i kiseonik pod vidljivom svetlošću korišćenjem fotokatalizatora na bazi BiVO4 i In1-xNixTaO4. gvožđe(III)-oksid itd. ĉestica mikroi nano. Strateški cilj u AP Vojvodina je razvoj u bliskoj budućnosti visokoefikasnih fotokatalitiĉkih materijala. HIP Panĉevo već proizvodi etilen i propilen. jer osim vaţne uloge u dekompoziciji opasnih supstanci imaju i ogroman potencijal za rešavanje naraslih energetskih problema u svetu kroz primenu za dobijanje vodonika iz vode. Ĉinjenica da se na trţištu u našoj zemlji nalazi više od 600 preparata sa oko 200 aktivnih materija. Perspektivna su i istraţivanja parcijalne substitucije S i C atomima. istovremeno se suoĉavamo i sa potrebom odstranjivanja razliĉitih proizvoda. vek. Najveći problem u vezi sa njegovom primenom je veliki enrgetski procep od 3. dok u Evropi i našoj zemlji tu ulogu ima repicino ulje. program razvoja materijala na osnovu glicerinske hemije trebalo bi da ima prioritet u strateškim pravcima. i sl.). koji odgovara svetlosti iz UV spektra. a njihov plasman je garantovan u proizvodnji poliola za poliuretane. radijaciono stabilisani polietilen i polipropilen. ali je zbog nedostatka sirovina obustavljena. Takva proizvodnja je postojala nekad u preduzeću Soda-So. organski halogenidi. duplih veza i alilnih vodonika. Ova ĉinjenica pruţa odliĉnu šansu našoj nauci da se ukljuĉi u svetsku utakmicu. Titanijum dioksid (TiO2) je po mnogim svojim osobinama idealan fotokatalizator za vodorastvorne zagadjivaĉe. sve više se suoĉavamo sa problemom zagaĊivanja vodenih i vazdušnih resursa. Ulazeći u 21. nakon primene u okviru agrotehniĉkih mera. pesticidi. korišćenjem snaţnog oksidacionog i redukcionog potencijala fotoindukovanih elektrona i šupljina. kao što su: lekovi. Moderni polimerni materijali iz petrohemijskih proizvoda. koji štetno utiĉu na ţivi svet. elastomera.zbog hemijskog sastava. nego i svih intermedijera koji mogu nastati tokom razgradnje. Tako se za suzbijanje korova koriste herbicidi koji mogu razliĉito uticati na mikrobiološku aktivnost u zemljištu. boje. ĉija će cena u budućnosti pasti na nivo najjeftinijih organskih hemikalija i ĉiniće ga izuzetno interesantnim za dobijanje polimernih materijala. ĉiji proizvodi mogu posluţiti kao dobra osnova za dobijanje vaţnih i profitabilnih materijala. komercijalne boje i druge zagaĊujuće materije ĉovekove okoline. kadmijum-sulfid. Fotokatalitiĉki materijali su materijali budućnosti. Cene ovih proizvoda su visoke. AP Vojvodina ima veoma razvijenu petrohemijsku industriju. Poljoprivredna proizvodnja se izmeĊu ostalog zasniva na primeni razliĉitih hemijskih jedinjenja. Postojeću konverziju petrohemijskih proizvoda u materijale treba unaprediti ka materijalima sa poboljšanim svojstvima kod kojih se moţe oĉekivati veći finansijski efekat (npr. do potpune mineralizacije. Tuzla.2 eV. Osim klasiĉnog dopiranja katjonima poslednja istraţivanja su pokazala da se parcijalnom substitucijom atoma kiseonika atomima azota moţe uspešno aktivirati TiO2 da omogući razgradnju organske materije pod vidljivom svetlošću. koje u Sunĉevom spektru ima svega oko 5%. sa jedne strane obezbeĊuje raznovrsne veoma korisne proizvode. vlakana i filmova. Korišćenje ulja za dobijanje biodizela omogućiće smanjenje zavisnosti zemlje od uvoza energenata. koji omogućuje dobijanje niza proizvoda reakcijama estarskih veza. itd. kao što su cink-oksid. titan(IV)-oksid. Od ulja se osim poliuretana mogu praviti epoksidne smole i poliestri u formi masa za livenje. Poslednjih godina se sve više paţnje poklanja procesima površinske modifikacije čestica TiO2 i kontrolisanom dopiranju TiO2 koji bi mogli da pomere prag apsorpcije titanijum dioksida ka manjim energijama i time povećaju mogućnost korišćenja solarne energije u procesima razgradnje polutanata. adheziva. Iako nam hemijska industrija. Osim za dobijanje polimera glicerinski.

kao što su: magneti.C. elektro-energetika i saobraćaj.I.Sec. D. opeke. U CT tomografiji. 8.). pa su stoga istraţivanja ovih materijala od strateškog znaĉaja u svetu.Instrum.R. zidne i krovne ploče.S. Nucl. pozitronsko-emisionoj tomografiji (PET). Intraoperative electron beam radiation therapy (IORT) in Advances in Radiation Oncology Physics-Dosimetry.Keramički materijali..1O1.SOFC).Res. Uzimajući u obzir postojeće industrijske kapacitete i prirodne resurse u AP Vojvodina.) i sintetiĉki (silicijum karbid. UK (2000) 3. L. i sl. itd..B. Pre svega istraţivanja treba usmeriti u razvoj klasiĉnih i novih vrsta permanentnih magneta. Mckenzie. A. Lu2O3. pakovanja za integrisana kola. elektrokatalizatori za gorivnu i vazdušnu elektrodu i jon-provodne membrane.. M. GraĊevinska industrija se u velikoj meri oslanja na keramiĉke materijale korištenjem proizvoda.. Pr. D.. Najvaţniji materijali koji se istraţuju za razvoj PEFC su konstrukcioni materijali za ramove ćelija. istraţivanja u oblasti keramiĉkih materijala treba da predstavljaju jedan od vaţnih strateških pravaca u budućnosti. itd. kao što su: podovi. Nedostatak energije i visoka uvozna zavisnost jedan je od najznaĉajnih problema sa kojim će se suoĉavati AP Vojvodina u neposrednoj budućnosti.).. S. Kao abrazivi koriste se prirodni materijali (garneti. Veliki potencijal imaju i fosfori zasnovani na keramikama visokih gustina na bazi Y2O3. kako bi se ovaj nedostatak u bliskoj budućnosti znaĉajno smanjio. dijamant. Er.A. in Radiotherapy Physics in Practice. Kada su u pitanju SOFC najviše paţnje se posvećuje razvoju elektrolitskih materijala za razliĉite temperaturske opsege rada gorivne ćelije. kao što su npr: elektronske komunikacije. New York. Keramiĉki optoelektronski detektori osnova su modernih medicinskih dijagnostiĉkih sistema. Parks. American Institute of Physics. Biokeramike se koriste za popravku i zamenu ljudskih kukova. Nauĉna istraţivanja vezana za magnetne materijale u AP Vojvodini su veoma mala i ne odgovaraju potencijalu koji ovi materijali imaju za razvoj Pokrajine.MCFC). Za primenu u izvorima laserskog zraĉenja zamenjuju se monokristalni materijali keramikama na bazi Nd:YAG (neodijumom dopiran Y3Al5O12 garnet). Proizvodnja i razvoj keramiĉkih materijala ima veliki impakt na društvo. Njihova uspešna komercijalizacija u budućnosti predstavljaće jedan od mehanizama kojima će se moderna društva boriti sa narastajućim energetskim problemima. 154 . Za ultrazvuĉne dijagnostiĉke ureĊaje koriste piezoelektrične keramike (najĉešće olovo-cirkonatnotitanatne keramike.. Komponente napravljene od magnetnih materijala se koriste u mnogim industrijskim oblastima. 208.Thwaites.I. tako da su istraţivanja u vezi sa unapreĊenjem energetskog potencijala od izuzetne vaţnosti i treba da predstavljaju strateško opredeljenje. Quality assurance in radiotherapy physics. Mccullough. izolatori.3 LITERATURA 1. poliranjem. ili njihovih mešanih oksida dopirani retkim zemljama (Eu. LaGaO3.Purdy. na bazi fosforne kiseline (phosphoric acid type . Keramike imaju sve veći znaĉaj u medicini. za obradu materijala brušenjem. U telekomunikacionom sektoru posebno je interesantna primena novih vrsta optiĉkih kablova. cement. and Brachy-therapy.PAFC). Cleland. Tr. najĉešće na bazi itrijumom stabilisane cirkonije (yttria-stabilized zirconia . Gorivne ćelije konvertuju hemijsku energiju direktno u elektriĉnu sa veoma visokom efikasnošću i veoma niskom emisijom polutanata.9Gd0. 66-73. Vatrostalne keramike su nezaobilazni materijali u metalopreraĊivaĉkoj industriji. sintetiĉki dijamant. koji poseduju veliki potencijal za primenu u optoelektronskoj i telekomunikacionoj industriji (kao kondenzatori... bipolarne ploĉe. Gd2O3. Materijali za gorivne ćelije. J. stakla. Magnetni materijali. U.95. najĉešće keramike na bazi oksida i silikata retkih zemalja. Zbog toga je neophodno utvrditi strateški pravac za istraţivanje i razvoj magnetnih materijala. Oxford Medical Publishing. New York. Apatitne biokeramike se koriste da promovišu rast kosti i formiranje tkiva.AFC). Od posebnog interesa su prve dve vrste gorivnih ćelija u ĉiji razvoj se ulaţu znaĉajna sredstva od strane drţavnog i privatnog sektora u razvijenim drţavama sveta. mekih magnetnih materijala i magnetnih materijala za skladištenje podataka. Treatment Planning.YSZ).. Posebno treba istaći nove napredne keramiĉke materijale. gips. 2003b. na bazi rastopljenog ugljenika (molten carbon type .. E. itd.. i alkalnog tipa (alkaline type . PZT).PEFC). gama kamerama sve više se koriste keramički scintilatori. Ce0.(1992) 2. kolena i drugih delova tela. gorivne ćelije na bazi ĉvrstih oksida (solid oxide fuel cells . Cheng.R. indukciona jezgra. and Thwaites.Kehoe. Application for radiation processing of materials. magneti i superprovodnici). .. seĉenjem. Magnetni materijali su kljuĉni industrijski materijali sa izuzetno znaĉajnim primenama.A. T.. alumina.Methods in Phys. Velika je primena keramika u zubarstvu. medijumi za skladištenje podataka. U svetu su danas istraţivanja fokusirana na sledećim tipovima gorivnih ćelija: gorivne ćelije sa polimernim elektrolitom (polymer electrolyte fuel cells . edited by Williams.. edited by J.

2003) http://www. 6. and its 2000 Update. Tagawa. National Academy of Science. Institute of Medicine. National Academy of Engineering. CRC Press. New York..org/Activities/workshops/broadening. Water for Life.org/sections/02_Books_Documents/Proceedings 13.gov/ 22. Volume 41.cordis.cra. National Research Council USA (2005) 18.do 21.pdf 23. UK. Comparison between Japan and USA.nsf. 10. in R. Meeting report for the Council for Science and Technology of Japan. Radiation Sterilization for Health Care Products – X-Ray.eu. Pavia. NSF.Mclaren.. Radiation sterilization: past. Committee on Globalization of Materials Research and Development: Globalization of Materials R&D: Time for a National Strategy.39. Web strana National Science Foundation http://www. Organisation for Economic Cooperation and Development. Rad.lu/fp7. Canabilla. France http://www. The Hague. (1992). The Strategic Plan of Nuclear Energy Agency. 2005. M. D. Khush. 1002-1007.. S. Research Fields.P. Evenson and D.lu/fp6/home. No. Experiments in International Benchmarking of U.: National Academy Press (2005). Chem. Department of Energy http://www. 155 .. Web strana Evropske Unije FP6 http://fp6. dostupno na http://www. E. 2002.gov/sbe/srs/seind04/start. Nuclear Development: Society and Nuclear Energy: Towards a Better Understanding Nuclear Energy Agency. Herring. 5. 193. Phys.htm 17. 2005-2009. 1998. 7. 217-221. G. 2002. pp.cordis. (2005) http://www8. V. 12. Morrissey. Pergamon Press Ltd. The Netherlands. 2006 15. D.. present and future. Web strana U. IAEA’s Nuclear Technology Review 2004.S.go.energy.int/comm/research/press/2005/pr0704-2en. National Science Foundation Strategic Plan.cfm 20. B. OECD Nuclear Energy Agency. The World Water Vision. Fairand. N.F. Gollin (eds) (2003) Crop Variety Improvement and Its Effect on Productivity.4. Cabrera. Italy. World Water Council (2000).participation/nsf/FY2003-2008plan. Gollin..C. Web strana Evropske Unije FP7 http://www.http://europa. 11. International Research and Genetic Improvement in Rice: Evidence from Asia and Latin America. Main Science and Technology Indicators.nsf. A publication of the Atomic Energy Society of Japan. NEA.S. and G. Water for People. R.pdf 24. 9. September 2002. 8. 9. F. FY2003 . Journal of Nuclear Science and Technology.Gamma and Electron Beam. M. Ashby. the Second World Water Forum.jp/cstp/siryo/haihu43/siryo2-1. Beneficial Uses and Production of Isotopes. 63 (3-6). Materials Selection in Mechanical Design.S. EPS 19th Nuclear Physics Divisional Conference: New trends in Nuclear Physics Applications and Technology. Committee on Science and Engineering Public Policy. Hossain.2008 (Sept. Washington. et al. E. 16.M. CABI Publishing. Johnson. Journal of physics Conference Series.p. UN World Water Development Report (2003). Vol.gov/engine/content. Economic scale of utilization of radiation (I): Industry.uspid. France 2002 14. C.cfm 19.cao.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->