SKRIPTA SOCIOLOGIJA

By Ganja Queen #3

1

SOCIOLOŠKA IMAGINACIJA
• • na raznolika ljudska ponašanja teško je primijeniti pojam "zakon" sociologija pokušava bogatstvo pojavnih oblika stvarnosti svesti na određena načela, odnosno zakonitosti - dodatan zadak sociologa: svojim objašnjenjem utječe na stvarnost; spoznati složene mehanizme društvenog događanja - on mora odlučiti je li neki događaj tipičan (isti kao neki prethodni) ili treba na nj primijeniti neku drugu mrežu ili matricu

POJEDINAČNO I OPĆE U SOCIOLOGIJI • primjer: rušenje WTC u NY 9.11.2001. - obilježen početak 21. st. - utjecalo na sve nas (ISPREPLETENA SOCIJALNA MREŽA) - Marcel Mausse i Georg Gurwitsch takav događaj nazivaju TOTALNIM FENOMENOM - Clifford Geertz tvrdi da je za takve događaje potreban tzv. podroban opis (uključuje sve razine ili slojeve objašnjenja) RAZUMIJEVANJE • sociolog mora odlučiti u kojoj se mjeri želi poistovjetiti s pojedincem ili grupom čije ponašanje objašnjava - mora održavati ravnotežu između nepristranosti i angažmana, između objektivnosti i potrebe za razumijevanjem detalja • početkom 20. st. - teorija tumačenja = HERMENEUTIKA (Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, George Gadamer, Richard Rorty, Diltheyev učenik Max Weber) - starija generacija: potrebno uživljavanje kako bi se razumjelo ljudska djela - novija generacija: proces tumačenja moramo shvatiti kao proces samospoznaje (drugi su nam sredstva za razumijevanje samih sebe) PREDMET I DEFINICIJA SOCIOLOGIJE • predmet sociologije u najširem smislu riječi jest sve što ljudi rade • sociologija je znanstvena disciplina koja primarno proučava ljudska ponašanja koja se tiču drugih ljudi te djela kojima se stvaraju društveni odnosi i njihove manifestacije, poput institucija - sociologija proučava oblike institucionaliziranja društvenih odnosa u skupine, narode, klase, kaste i dr., načine na koje se takve skupine institucionaliziraju - sve su društvene skupine u izvjesnom smislu zamišljene • najbolji primjeri socioloških studija su primjeri začudnih objašnjenja nečega što nam se čini poznatim - franc. sociolog Emile Durkheim govorio o takvim fenomenima kao o društvenim činjenicama - primjer: brak - time što povezuje dvoje ljudi pritišće ih da djeluju 2

na određen način; svaki je brak na svoj način jedinstven, ali u ponašanju ljudi takva vanjska institucija daje isti rezultat MIKROSOCIOLOGIJA I MAKROSOCIOLOGIJA • MIKROSOCIOLOGIJA je podvrsta sociologije koja se bavi malim skupinama (obiteljima, razredima...) - mikroproblemi su vezani za odnose u tim manjim skupinama, probleme u obiteljima, kriminalno ponašanje, narkomaniju i sl. - mikrosociologija se češće definira prema metodama koje se koriste u analizi tih odnosa; jedan od tipičnih primjera mikrosociološkog istraživanja je izrada tzv. SOCIOGRAMA (ideja am. soc. Morena) - profesor želi saznati na koji način da rasporedi učenike u razredu, oni napišu imena, profesor poveže imena crtama = sociogram • MAKROSOCIOLOGIJA je vrsta sociologije koja se bavi globalnim društvenim sustavima, odnosima među civilizacijama, narodima, rasama... - primjer: Samuel Huntington u knjizi "Sukob civilizacija" tvrdio da će do glavnih sukoba dolaziti između religijski različitih civilizacija (prema njemu postoji devet takvih civilizacija) 4 godine prije rušenja WTC - K. Marx je povijest podijelio prema klasnoj podjeli "sredstava za proizvodnju" na primitivni komunizam, robovlasništvo, feudalizam, kapitalizam i socijalizam (previše grubo - primjer: Kina ima komunistički društveni poredak, a kapitalistički ekonomski) STRUKTURA I AKCIJA • Raymond Boudon - tradicionalna podjela sociologije na soc. koja proučava strukture i cjeline i soc. koja proučava ljudske interakcije • strukturalizam se gradi na temeljnoj pretpostavci da se ljudska djelatnost može prepoznati kao rezultat pretpostavljenih društvenih struktura • sukob strukturalne i socijalno-interakcijske orijentacije: - strukturalna orijentacija se usredotočuje na makro skalu, na pravilnosti ponašanja ljudi u sličnim uvjetima - socijalno-interakcijska orijentacija se temelji na pokušaju rekonstrukcije tuđih motiva, ljudska je akcija izabrana, stvorena, mogla bi biti drugačija da su pojedinci to htjeli -KORISTE SE RAZLIČITIM METODAMA (primjer: kriminalni recidivizam) - strukturalisti će minimalizirati razlike između ljudskog i životinjskog ponašanja (koriste tvred znanosti: ankete, eksperiment, sistematsko proučavanje) - interakcionisti će preferirati kvalitativne metode poput etnografskih studija, sudioničkog promatranja ili interpretativnih životnih povijesti

3

Annales škola (predstavnici Le Goff. u pozitivnoznanstvenu fazu. sociologije mnogo biologističkih teorija (rasističke. preko metafizičke..u pov.američka pravna teorija poznaje područje Jurisprudence koje je pravna teorija.opis običaja kula.. sociologija obitelji uz obiteljsko pravo. Primjer: teorija N. velik broj socioloških teorija proširivao područje psiholoških teorija u 20. kako to da su muškarci oni koji se udvaraju... nastalo je shvaćanje o potrebi nastanka čiste pravne znanosti. pročišćene od svake političke ideologije i svih elemenata koji pripadaju prirodnim znanostima (odvojenost nije dugo trajala) .SOCIOLOGIJA I DRUGE DRUŠTVENE ZNANOSTI • SOCIOLOGIJA I PRAVO . .primjer: studija Emmanuela le Roya "Saint Simon i dvor Luja XIV.. pravna filozofija i pravna sociologija zajedno • SOCIOLOGIJA I FILOZOFIJA . Braudel.A.prije nastanka sociologije kao znanosti i podjele društvenih znanosti prema različitim područjima.antropologija nastala iz studija sociologije. disciplina koja će utvrđivati zakonitosti društvenog razvoja kroz povijest . danas sve više antropolozi proučavaju velika društva • SOCIOLOGIJA I POLITOLOGIJA . Comte pružio shemu razvoja uma. a nekad su se psihološke teorije izrađivale na temelju 4 . trgovačkih i socijalnih transakcija između stanovnika).paralelno uz mnoge grane prava nastajale su sociološke inačice: sociologija uprave uz upravno pravo. uspjela stvoriti važne modele političkog i socijalnog ponašanja koji se u sociologiji rijetko spominju (tzv.imaju mnogo dodirnih točaka. naglasak na proučavanju politike.politologija nastala iz sociologije. st.ilustracija današnje veze sociologije sa poviješću .sociologija je nekoć bila zamišljena kao logija.) • SOCIOLOGIJA I PSIHOLOGIJA . njezin predmet početno je bio proučavanje malih plemena (primjer: "Argonauti zapadnog Pacifika" Bronislawa Malinowskog . Bloch) smatra da nije dovoljno samo proučavati povijesne događaje nego je potrebno pružiti brojne detalje svakodnevnog života u razdoblju koje opisujemo i shvatiti socijalna pravila koja su ljudi slijedili . prema kojoj se on razvija od teološke. socijaldarvinističke). objašnjenja društva i objašnjenja prava nisu se razdvajale . teorija javnog izbora .ta zadaća danas nije više u prvom planu . detaljno se opisuju razna pravila socijalne hijerarhije • SOCIOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA .za stranke razumno da prije parlamentarnih izbora pokušaju prikazati svoja stajališta umjerenija negoli su to doista) • SOCIOLOGIJA I BIOLOGIJA .u nastojanju da se iz pravne struke izbace elementi metajuridičkih znanja. Machiavellia (iz djela "vladar") koja je filozofska koristi se u sociologiji kao opis jedne vrste vlasti • SOCIOLOGIJA I POVIJEST . prema sociobiolozima ljudska genetika odgovorna je barem dijelom za oblike socijalne strukture te za razlike u postignućima ili spolnim ulogama (primjer: kako to da je brak gotovo univerzalna karakteristika ljudskih društava.

• socioloških hipoteza (primjer: teorija relativne deprivacije .tijekom 20.razina sreće pojedinca nema nikakve veze s njegovim bogatstvom. kojom ćemo se metodom istraživanja koristiti. definirati problem istraživanja .bitno uključiti izradu pilot-istraživanja 5. izrada plana istraživanja (kako ćemo sakupljati podatke. preciznijeg istraživanja LOGIKA NASTANKA I LOGIKA OPRAVDANJA • postoji bitna razlika između tzv.. (drugi istraživači kritički razmatraju) 8.) 7.) . st. logike nastanka i logike opravdanja istraživanja (rezultata) • logika ili kontekst nastanka . sociolozi Phillips i Bonjean tvrdili početkom 70-ih da se sociolozi koriste s onoliko različitih mjerila koliko socijalnih fenomena proučavaju MODEL ZNANSTVENOG ISTRAŽIVANJA I NJEGOVE FAZE • klasični proces znanstvenog istraživanja uključuje nekoliko faza: 1.cijeli niz zanimljivih pitanja kojima se često bavi i javnost neiscrpan izvor sociološke mašte i istraživanja 2. to može biti početak nekog novog. ljudi se bolje osjećaju ako su njihovi bližnji jednako ugroženi kao i oni) SOCIOLOGIJA I EKONOMIJA . proučiti već postojeću literaturu ili istraživanja o toj temi (da ne ponavljamo tuđe pogreške ili dokaze) 3. knjigama. o pravilnosti izabranog uzorka.... pa danas sociolozi često zanemaruju ekonomske aspekte socijalnog ponašanja koji bi po logici stvari trebali pripadati sociologiji ISTRAŽIVAČKI POSTUPCI U SOCIOLOGIJI • am.rijetko se u časopisima opisuju problemi ili nedoumice kojima je istraživač bio zaokupljen pri samom istraživanju .znanstveno je pretpostaviti suprotno od onog što mislimo da je istina 4. te su se dvije discipline počele razlikovati.. izraditi nekoliko preciznih hipoteza (informiranih nagađanja o tome što bi moglo povezivati fenomene koje želimo objasniti) formiranje "nulte" hipoteze . logici ili kontekstu opravdanja 5 .ne utječe na procjenu istinitosti nalaza istraživanja • procjena istinitosti nalaza istraživanja pripada tzv. rezultati se objavljuju u časopisima. izvedba samog istraživanja 6. tumačenje rezultata (ovisi o jasnoći postavljenog cilja istraživanja..

. ispitanici vjeruju da im je "lijek" pomogao • ANKETE I ISPITIVANJA JAVNOG MNIJENJA . . objema skupinama se postavlja ista pitanja. ne ili ne znam) .placebo eksperimenti .poanta intervjua je da se od ispitanika dođe do podataka do kojih se ne bi došlo jednostavnim mehaničkim nabrajanjem pitanja.pitanja mogu biti otvorena (ispitanik može odgovoriti kako želi) i zatvorena (ponuđen ograničeni broj odgovora. pa i lagati .ispitanici se mogu različito ponašati. već kod anketiranja stotinu ljudi možemo dobiti prilično pouzdane generalizacije o stajalištima cijele populacije jedne nacije) .anketa se sastoji od upitnika. npr.ankete se razlikuju i po vrsti pitanja i po vrsti uzorka .eksperimenti u kojima se ispitanicima kaže da su dobili eksp. da.na taj način se mogu proučavati samo manje sredine. .postupak kojim u vrlo specifičnim uvjetima testiramo određenu znanstvenu pretpostavku ili hipotezu kako bismo dokazali da je došlo do određenog utjecaja na ponašanje ispitanika zbog izlaganja ispitanika posebnim uvjetima . tj. takve intervjue 6 .sociolog duže živi i boravi u skupini čije ponašanje ispituje (mora ispitaniku objasniti svoju ulogu) . najbolji istraživači sile ispitanike da budu iskreniji negoli to namjeravaju biti (prema Howardu Beckeru).anketiranje najpopularnija metoda kojom se koriste sociolozi.klasičan primjer eksperimenta: među učenicima jedne škole odaberemo dvije skupine ispitanika (eksperimentalnu i kontrolnu skupinu) .uzorak je izabrana podskupina ispitanika cijele skupine čija stajališta želimo dobiti (ako je dobro odabran. zatim se eksperimentalnoj skupini pusti propagandni film o štetnosti narkomanije. poslužio se varkom da ga zanima nova religija kako bi ušao u sredinu koju želi kritički ispitati. objaviti na Internetu ili u novinama.. teksta s pitanjima.tema: narkomanija. ako se pojavi između stajališta značajna razlika ispitivač će zaključiti da je do razlike u skupinama došlo zbog utjecaja eksperimentalnog STIMULUSA (filma u ovom slučaju) . a zapravo im je dano neutralno sredstvo (npr.rezultat takvog istraživanja se naziva case study (studija slučaja) .VRSTE ISTRAŽIVAČKIH METODA • TERENSKO ISTRAŽIVANJE (participativno promatranje) . policajci koji se ubacuju u kriminalne sredine kako bi o njima više doznali . novinari i dr. uspjeh istraživača ovisi o njegovoj sposobnosti da se uklopi u novu sredinu . stimulus. voda).primjer: Roy Wallis-ovo istraživanje scijentološke religije. koji se ispitanicima može slati poštom.istraživač može zavarati svoje ispitanike (tako postaje neobjektivan) .Gallup-istraživanja najuglednija su istraživanja javnog mnijenja u svijetu • INTERVJU .metodom se koriste najviše socijalni interakcionisti • EKSPERIMENT .

kad ne postoje živi izvori informacija. odnosno znanstveno 7 . ono što se ne može dokazati nije racionalno.ponovljivost i dosljednost (upotreba jedinstvenih kriterija u objašnjenju svih važnih činjenica kako bi drugi znanstvenici mogli ponoviti postupke) .kad anketar s već gotovim upitnikom od kojega se ne želi udaljiti zainteresiran za svaku pojedinu osobu (pozitivisti koriste strukturirani intervju) .uvećanje činjeničnog opsega i bogatstva dosega teorije (sposobnost za generaliziranje iz ograničenih podataka) .znanstvenici često sporili oko kriterija razgraničenja znanstvenih i neznanstvenih teorija .racionalnost teorija ovisi o empirijskom sadržaju tvrdnji i njezinoj dokaznoj moći.određenom analizom. primjerice novinskih čalanaka. dolazimo do zaključka o ideologijii autora.adekvatnost (slaganje s činjenicama) .ispitivanja životnih pripovijesti korisna u sociološkoj analizi (primjer: sociološka studija Thomasa i Znanieckog "Poljski seljak u Europi i Americi" .pretpostavka je da publika nije pasivna.tematska analiza sadržaja pokušava istaknuti kako uobličenje određene teme implicira jasnije ili latentnije izražen vrijednosni sud .jednostavnost (izbor teorije koja počiva na manje pretpostavki s jednako dobrim rezultatima) .heuristička ili metodološka plodnost (povezivanje s podacima iz drugih znanstvenih disciplina pomoću jedinstvene metodologije) .razlikujemo agresivnu i pasivnu strategiju intervjuiranja ŽIVOTNE PRIPOVIJESTI I KOMPARATIVNE ANALIZE .• • • • nazivamo nestrukturiranim .tekstualna analiza sadržaja je pokušaj pokazivanja da tekstovi mogu ohrabrivati neko posebno tumačenje događaja .nekoliko je normi znanstvenosti teorije: . sociolozi se koriste povijesnim analizama dokumenata .analiza publike .formalna analiza sadržaja je postupak prebrojavanja određenih vrsta riječi ili slika u tekstu ili poruci (primjer: ako se u određenoj knjizi muškarci pojavljuju s puškom u rukama. pokazala je nekoliko socioloških pravilnosti) ANALIZA SADRŽAJA . onda je vrijednosni sustav autora militantan) .ispitivali različite izvore podataka o deseljenju poljskih seljaka u Ameriku) . već da aktivno oblikuje svoje sudove o ponuđenim porukama KRITERIJI RACIONALNOSTI ZNANSTVENIH TEORIJA .strukturirani intervju .povećanje predviđalačke sposobnosti (obećanje da će se korištenjem izabrane metode doći do novih podataka) KRITERIJI RAZGRANIČENJA I LOGIČKI MODELI ZNANSTVENOGA ISTRAŽIVANJA .povijesna istraživanja koriste se za komparativne analize društvenih zbivanja (primjer: Lipsetova analiza povijesnih događaja u postkolonijalnim zemljama iz 1991. postoje 4 oblika analize sadržaja: .

izbora.iz korelacije ne smijemo zaključivati na uzročnost .primjer korelacije: što više pojedenog sladoleda. zajednička namjera im je bila da stvore društvenu znanost • njegov moto: "Ljubav kao načelo. le Progres pour but) • od 1851. poredak kao temelj. COMTEA • smatra se OSNIVAČEM SOCIOLOGIJE • njegov rad koristi se kao ilustracija prijeloma koji je značio definitivnu pobjedu ideje da u društvima postoje zakonitosti koje se mogu otkriti.primjer: Lipset tvrdio da su Kanađani konzervativniji od Amerikanaca i da je to uzrok i objašnjenje činjenice da u Kanadi ima manje razvoda . napredak kao cilj" (L'Amour pour principe et l'Ordre pour base. pojmovi bez kojih se današnji život ne može zamisliti nisu ni postojali .nastanak modernih političkih institucija (parlamenta i političkih stranaka. Herbert Spencer (evolucionizam).• KAUZALNOST I KORELACIJA . STOLJEĆU . to više silovanja (uzrok je zapravo ljeto) SOCIOLOŠKE TRADICIJE NASTANAK SOCIOLOGIJE U 19.Auguste Comte (pozitivizam).u 19.novi oblici društvenih promjena .sociolozi objašnjenjem neke pojave najčešće smatraju navođenje njihova uzroka (takvo se objašnjenje naziva KAUZALNO) . na koje možemo djelovati i time utjecati na budućnost • s 19 godina postaje osobni tajnik Henryja de Saint-Simonea. Karl Marx (marksizam) : moderni izdanci vrlo malo sliče s izvorima AUGUSTE COMTE I POZITIVIZAM U SOCIOLOGIJI O OSOBI A. javnog mnijenja) datira u to razdoblje . objavljuje svoje glavno djelo "Sistem pozitivne politike" (Systeme de politique positive ou Traite de sociologie instituant le religion de l'Humanite) VELIKI ZAKON O TRI STUPNJA RAZVOJA DRUŠTVA 8 . st. Vilfredo Pareto (teorija elite).tradicija postaje loša riječ i nepoželjna parola. a progres i obrazovanje parole su dana . do 1854.

sve što čini njegovu strukturu (pitanje kojim se bavi: kako društvo djeluje?) • DINAMIKA se bavi otkrivanjem pravilnosti u slijedu oblika u društvenom razvoju. premda smatra prirodne znanosti uzorom.. za rješenje svake znanstvene zagonetke • nakon matematike pozitivistički kriterij znanstvenosti ostvarjue astronomija (primjena geometrije na objašnjenje kretanja nebeskih tijela) • nakon astronomije razvija se fizika (uvođenje eksperimenta kao glavne istraživačke metode provjere teorije) • slijedi kemija koja se konstituira u 18. imaju sve složenije slike o zakonima koji nas okružuju. propagandom i općim upoznavanjem s njegovim zakonom o "tri razvojna stupnja" 9 . društvenih zakonitosti. znanja i svijesti nužno vode konačnom trijumfu industrijskog društva • Comte vjerovao da će obrazovanjem. st. ne vjeruje da je moguće objašnjavati društvo zakonima prirode • istraživanje društva mora započeti sa studijem cjeline međuzavisnog sustava • društvo je sustav sastavljen od dijelova. na području društva sve ono što društvo čini stabilnim. teološku fazu gdje se traga za prvim i konačnim uzrocima svega 2. tj. metafizičku fazu gdje se nastoji spoznati nadiskustvene sile i transcendentalnu bit 3. pri čemu je osnova veliki zakon o tri razvojna stupnja društva (pitanje kojim se bavi: kako se društvo mijenja?) TIPOVI ZNANOSTI • matematika je prva razvijena znanost koja za dopunu ne treba vjeru. razvijenija kultura i uređeniji sustav SOCIJALNA DINAMIKA I STATIKA • STATIKA ispituje zakone osiguranja cjeline. no više je od puke sume tih dijelova koji ga sačinjavaju NOVO DRUŠTVO • napredak ljudskog duha.• • • odnose u društvu određuje stanje svijesti ili znanje koje prolazi kroz 3 faze: 1. isto onako kako ljudi sve više znaju o svijetu. tako i društvo postaje sve koherentniji poredak vlasti. tj. znanost koja se može primijeniti u svim prilikama. nakon nje razvija se biologija • svaka znanost ovisi o onoj koja joj kronološki prethodi • Comte. pozitivnoznanstvenu fazu u kojoj se svijet prihvaća kao polje univerzalne sukcesije uzroka i posljedica tri stupnja su bit napretka (progresa) razvoj je pretvaranje kaosa u smišljeni poredak.

ideje metafizičkog značaja prava • pozitivizam je znanstveni pristup koji karakterizira neprestano nastojanje da se koriste samo činjenice koje se mogu materijalno utvrditi.fenomenološka regula (ispituju se samo činjenice kao stvari) .ono što možemo vidjeti i promatrati je ponašanje ljudi u određenoj okolini pod određenim utjecajima • istraživanje treba što više sličiti eksperimentu u kojem određeni stimulus (S) izaziva izvjesni odgovor u ponašanju . poželjno metoda fizikalnih znanosti kao što su eksperiment i promatranje • pozitivizam je znanstvena orijentacija koja zaključke izvodi iz materijalnih činjenica života i iskustva • u sociologiji pozitivizam znači prihvaćanje tehnika promatranja.response(R) • iz sociologije treba eliminirati mistične pojmove (F.traganje za kauzalitetima BIHEVIORIZAM • psihološka teorija struje.fizikalistički program (zagovaranje metoda prirodne znanosti) . usporedbi i eksperimenata • zaključivanje prema modelu u kojem za svaki društveni fenomen postoji odredivi uzrok • četiri načela koja su pomogla emancipaciji znanja: . usredotočuju se na procese ljudske interakcije pojedinaca • Georg Homans smatra da ljudsko ponašanje treba promatrati u 10 . COMTEA • tvorac riječi sociologija: lat. Skinner.• • čovječanstvo odustati od svojih sebičnih interesa potrudi se predvidjeti i organizaciju jednog takvog budućeg društva .vrijednosna neutralnost . "Beyond Freedom and Dignity") • Skinner odbacuje ideju o čovjeku kao nositelju osjećaja. logos • on se zalaže za eliminiranje metafizičkih kategorija i stvarnim smatra samo ono što je dostupno osjetilima POZITIVIZAM • u pravnoj znanosti pozitivizam znači prihvaćanje koncepcije po kojoj pravo čine samo pozitivne norme i u kojem se odbacuju ideje prirodnih prava koje ima svako biće.sociokracije buduće društvo počivat će na humanističkim vrijednostima koje će se stjecati obrazovanjem i odgojem u obitelji ZNAČAJ A. slobode i samopoštovanja • Skinner i bihevioristi zainteresirani su za odnose i ponašanje ljudi. koje se mogu opaziti. mišljenja. mjeriti. behaviour . societas + grč. pretpostavlja strogu primjenu metoda.

") • opće ali neprovjerljive teorijske sinteze bile su poticajne."Načela psihologije" (The Principles of Psychology) • radi neprekidno 31 godinu na svom životnom djelu "Sustav sintetičke filozofije" (A System of Synthetic Philosophy) . sociolog.sociologija se treba baviti jasno opazivim i mjerljivim ljudskim ponašanjem u interakcijama EMPIRIJSKA SOCIOLOGIJA • ideja da će se skupljanjem podataka o stvarnom ponašanju skupiti dovoljno znanja za neku novu sintezu pokazala se besperspektivnom • empirizam je doktrina da je jedini izvor znanja iskustvo • pretvaranje pozitivizma u empiricizam pokazalo se opasnim za sociologiju • kritiku jezgrovito formulira C. st. bio kandidat za Nobelovu nagradu za književnost • postao simbolom pokušaja da se zakoni biologije primjene na društva 11 . nije sustavno djelo • 1902.eksperimentalnim situacijama malih grupa u kojima proučavamo neposredne i vidljive (observable) interakcije ."Društvena statika" (Social Statics) . SPENCERA • njegovi poznanici rijetko su se slagali s njegovim tvrdoglavim mišljenjima.teorije srednjeg dosega trebaju biti tako oblikovane. ali su za njega skovali izraz "Aristotel 19. ali bez orijentacije čemu oni svjedoče • Robert Merton. teorije srednjeg dosega obećavaju teorijsku relevantnost i empirijsku provjerljivost BIOLOGIZAM I HERBERT SPENCER O OSOBI H. predložio je razvijanje i rad na teorijama srednjeg dosega (theories of the middle range) . radikalni empirizam bio je činjenično uvjerljiv. Wright Mills: "Postoji nužna proturječnost između onog što je istinito ali nije važno i onog što je važno ali možda nije točno i istinito ("Sociološka imaginacija. objavio prvu knjigu . am. ali neprovjerljive.eklektički skup mišljenja.još danas slovi za jedno od glavnih djela obrane slobode tržišta i individualizma • 1855. 1959. utemeljen na skupljanju podataka. objavljuje drugu knjigu ." • 1851. od takvih pretpostavki koje se mogu empirijski provjeravati (njegovo djelo: "Social Theory and Social Structure).

a ako opstaju tada je to zbog sve veće adaptacije i sve veće složenosti DEFINICIJA EVOLUCIJE • evolucija je integracija materije uz istodobno rasipanje kretanja. Comtea (vjerovali su da isti osnovni zakoni vladaju prirodnim i društvenim pojavama) • svaka živa forma (living form).) = evolucija je kretanje od nepovezane sličnosti prema povezanoj različitosti • evolucija je slijepo i kontingentno kretanje.time se postiže integracija društva . ove u još veće i tako redom . nije rezultat nekog "pravog pokretača" i nema cilj kojem teži • mehanizam eliminacije manje sposobnih svodi se na borbu za preživljavanje (survival of the fittest) ("Principles of Biology. mijenja se nastojeći zadržati stabilnost (equilibrium) svoje unutarnje strukture i odnosa s okolinom .miroljubiva privredna aktivnost ne može nastati sve dok ne 12 . 18641867.) • u društvu su jača ona društva koja daju punu slobodu pojedincu i tako jamče raznovrsnost i specijalizaciju ELEMENTI DRUŠTVENOG SISTEMA • svako od složenih društava razvija tri specijalizirana podsustava društva: 1. bilo da se radi o planetarnom sustavu. sustav distribucije koji nastaje kada dijelovi društva više nisu u bliskom fizičkom kontaktu i kada postaju sve raznovrsniji 3. složena i dvostruko složena društva u osnovi mogu se smatrati jedinstvenim militarističkim tipom društva. pri čemu materija prelazi iz neodređene i nepovezane (nekoherentne) homogenosti u određenu i povezanu (koherentnu) heterogenost. a trostruko složena tendiraju preobrazbi prema industrijskom napretku . H. g. sustav održavanja koji odgovara produktivnim sektorima društva 2.militarizam ujedinjava male društvene grupe u veće. biološkom organizmu ili društvu. F. za vrijeme koje neiskorišteno kretanje prolazi paralelnu promjenu ("Progres: Its Laws and Cause".opći smjer razvoja pri tome vodi od jednostavnosti prema složenosti • Spencer vjeruje da postoji univerzalni zakon koji vrijedi za svaku životnu formu • sistemi opstaju u vremenu ako se mogu prilagoditi okolini. regulacija koja počiva na strahu od živih (na političkoj vlasti države) i na strahu od mrtvih (nametanjem religioznog morala) • svaki od tih podsustava podvrgnut je stalnoj evoluciji pa se unutar njega povećava diferencijacija • jednostavna.vrlo kratak i jasan sažetak toga procesa naveo je 1908. 1857.EVOLUCIJA KAO SOCIOLOŠKA PERSPEKTIVA • Spencerova vizija sociologije sliči na onu A. Giddins .

dosegu i moći OCJENA VAŽNOSTI SPENCERA • on je liberalističkoj političkoj filozofiji pronašao temelje u čvrstim zakonima razvitka društva • prema E. te je dobra samo ona vlast koja je minimalna u pravima. kad se rase stope u naciju. promjene u načinu života i vjerovanjima) smatraju posljedicom borbe između raznih društvenih zajednica LUDWIG GUMPLOWITZ • za njega osnovni moto evolucije jest poligenetičko porijeklo čovječanstva (ne postoji zajednički ishodišni rod svih nacija i rasa) • prvi korak stvaranja države jest podvrgavanje jedne društvene grupe (većine) superiornoj i vojnički discipliniranoj manjini • kad iščeznu sve unutarnje suprotnosti. opisao je društvenu evoluciju kao nastanak prirodne 3. naglasio ulogu slobode ličnosti 5. one koje izviru iz porobljivanja su složene 13 . a da ih na stalnu borbu navodi razlika u interesima • jezgru vlastite teorije sažeo u 18 teza 4. upozorio na razlike i sličnosti između organizma i društva 4. a država je na vrhuncu svoje savršenosti i postaje nacionalna država.nastane ravnoteža između nacija i rasa DRUŠTVENA REGULACIJA • pravo je zaštita pojedinca od zajednice • pravo nastaje kao izraz zlatnog pravila: ne čini drugom što ne želiš sebi i ono je znak postojanja društva • vlast i država postoje radi pojedinca. tada je riješena njezina povijesn a zadaća GUSTAV RATZENHOFER • smatra da postoji zajedničko porijeklo svih društava. stalna borba među plemenima. Bogardusu: 1. narodima i državama • pojave u društvu (kao što su nejednakost. pojedinci grupe prisiljeni su boriti se za opstanak 7. naglasio postojanje zakona evolucije i prirodne zakone koji je uzrokuju 2. državu smatrao upravljačkim strojem kojem se građani automatski pokoravaju SOCIJALNI DARVINIZAM • život društva obilježava konflikt. društvene strukture koje izrastaju iz bioloških odnosa su jednostavne. kad pritisak populacije preraste prirodne okolnosti.

osnivaču sociobiologije) sintetizira u "hibridnu disciplinu koja sadrži spoznaje iz etiologije. uključujući i sociologiju • njezina je središnja teza da se evolucija socijalnog ponašanja može razumjeti samo pomoću demografije koja pruža vitalne informacije o rastu populacija i dobnoj strukturi. a popularizirao Richard Dawkins.usklađena s individualizmom klasične darvinovske teorije selekcije • drugi važan doprinos sociobiologije jest činjenica da je uz pomoć matematičke teorije igara i teze o genetskoj "sebičnosti" uspjela objasniti kako je evolucijski mogao nastati altruizam unatoč općoj sebičnosti . pretežno se bavi istraživanjem nastanka kapitalizma te praktičnim pitanjima organizacije radničkog pokreta 14 . tvrdi da je jedina naredba koju ispunjavaju geni: "reproduciraj se u što većoj količini" . a odnedavno i brojnih društvenih znanosti. i ona pokušava izvesti opća načela bioloških svojstava svih društava • jedna od glavnih odlika sociobiologije je da su geni glavni čimbenici koji motiviraju borbu za opstanak živih bića.interes "gena u nama" da se reproduciraju geni u našim srodnicima . to gensko nasljeđe uzrok je barem jednog dijela našeg socijalnog ponašanja • TEORIJA "SEBIČNOG GENA" koju je smislio William Hamilton. čije proučavanje može reći kakva je korelacija među različitim društvima • to se proučavanje (po Edwardu Wilsonu. ekologije i genetike. i pomoću genetske strukture populacije.Hamilton-Dawkinsova teorija naziva se još i "teorijom srodničke selekcije" . st. doživjele renesansu SOCIOBIOLOGIJA • sociobiologija je grana evolucijske biologije.• biološke teorije u posljednjoj četvrtini 20. političkih sloboda te konačno analiza položaja i povijesnog zadatka eksploatiranih klasa nakon 1948.altruizam se mogao proširiti u situacijama u kojima se moglo etablirati očekivanje da će se na neko požrtvovno ponašanje uzvratiti istom mjerom • sociologija se u posljednje vrijeme poistovijetila s disciplinama evolucijske psihologije i bihejvioralne ekologije RADIKALNA DRUŠTVENA TEORIJA : KARL MARX • • • PROFIL OSOBE Marx je od početka imao ambiciju stvoriti veliki misaoni sustav zamišljen kao univerzalna društvena teorija u mladosti glavne teme njegova interesa bile su mu pitanja otuđenja.

2. radnik se otuđuje od proizvoda svog rada. neobjavljeni do 1932. 1867. FILOZOFSKI TEMELJI MARKSIZMA Dijalektika promjena pod jakim utjecajem mladohegelijanaca u svom ranom razdoblju interes usmjerio prema filozofskim pitanjima smisla čovjeka za njega je položaj čovjeka nepodnošljiv u kapitalističkom društvu središnje mjesto veze s klasičnom njemačkom filozofijom je pojam alijenacije Alijenacija u sociološkom značenju alijenacija je otuđenje čovjeka od drugih i od samog sebe takvo značenje izvodi se iz Marxovog djela Ekonomskofilozofski manuskripti (napisani 1844. radnik se otuđuje od svoje ljudske prirode.• gotovo dva desetljeća radi na nezavršenoj knjizi «Kapital». Najmani rad i kapital. sociološkom kao psihološki pojam označuje stanje nezadovoljstva i društvene isključenosti socijalne posljedice otuđenja: 1. Marx. tvrdnja o nužnom nasilnom ukidanju starih načina proizvodnje koje nastupa kad represija nad radnicima dosegne vrhunac. • država nastaje kao aparat nasilja kojem je glavni zadatak osigurati stalnost nepravednih odnosa eksploatacije • vladajuće ideje društva su ideje vladajuće klase • religija je opijum za narod 15 • . već da je rezultat društvenih odnosa • SOCIJALNI UTOPIZAM I TEORIJA REVOLUCIJE • Marx se razvija u angažiranog borca za bolje društvo – manje se bavi nacrtima njegova konkretnog izgleda. a društvena revolucija proširila je granice napretka. psihološkom. dala nov polet drukčijem političkom poretku i načinu mišljenja BAZA I NADGRADNJA • K..) alijenacija u tri značenja: filozofskom. 4. 3. a više potrebom da opravda povijesnu nužnost promjena i da radničkoj klasi pruži jasno opisan cilj borbe • utopizmu dao sjaj znanstvenosti • socijalizam pretpostavlja revoluciju – dva pristupa tome: 1. 1849. 2. radnik se otuđuje od drugih filozofsko stajalište – ne smatra da je ljudska priroda univerzalna i izvanvremenska . radnik se otuđuje od djelatnosti rada. revolucija znači radikalno ukidanje države HISTORIJSKI MATERIJALIZAM • Marx smatra da je moguće shvatiti i objasniti logiku razvoja društava prateći materijalne promjene u svijetu (historijski materijalizam) • tehnologija stvorila uvjete za društvenu revoluciju.

Manifest komunističke partije. bježe iz Njemačke te se Institut seli po svijetu da bi se uglavnom smjestio na sveučilištima Columbia. F. Marx.KLASNA BORBA • postojanje klasa u društvu je posljedica oblika društvene strukture • za Marxa društva ne postoje zbog ugovora ili konsenzusa. Institut ponovno zaživio u Frankfurtu •teorijski obrazac zajednički za pripadnike škole uobičajeno se naziva i «kritička teorija društva» •škola ne prihvaća idealiziranje i instrumentalizaciju znanstvenog znanja i odbacuje grubi pozitivizam 16 . već i načinom organiziranja i svijesti • Marxova teorija klasa najpoznatija je po svojoj teoriji odumiranja klasa • Kapitalizam mora riješiti problem proizvodnje i materijalne oskudice. 1848. Weila •mahom Židovi. Engels.» pokajao se vidjevši da njegovi učenici iskrivljuju njegove tvrdnje REVIZIONIZAM • veliki broj njegovih sljedbenika (revizionisti) slagao se u osnovi s njegovim idejama no nije prihvaćao revolucionarnost kao sastavni dio teorijskog stajališta • glavni aspiranti na Marxovo intelektualno nasljeđe bili su ekstremno agresivni revolucionari. • klase su grupe ljudi funkcionalno određene svojim zadacima i ulogama u određenom obliku društvene proizvodnje – objektivni element određenja • element subjektivnog određenja – klasa nije samo skupina koja dijeli istu sudbinu određenu ekonomskim položajem. a onda u stalnom napretku nastat će i društva koja će konačno riješiti pitanje slobode ljudskog rada • • MARX I MARXIZAM jednom rekao: «Ja nisam marksist. koji su ideju diktature proletarijata pretvorili u opravdanje stvarnih i osobnih diktatura • marksizam postao karikatura svog izvornog oblika FRANKFURTSKA ŠKOLA • nije riječ o ortodoksnoj marksističkoj školi • ponovno otkrila potencijale ranih djela K. Marxa •u početku je riječ o Institutu pokrenutom temeljem ostavine njemačkog bogataša H. Princeton i Berkeley •1949. s iznimkom sasvim primitivnih segmentarnih društava • manjina iskorištava većinu • povijest svakog dosadašnjeg društva je povijest klasnih borbi • K. njihovo postojanje uglavnom karakterizira stalna borba društvenih skupina • sva društva su klasna društva.

Sjeverna Koreja) VILFREDO PARETO I TEORIJA ELITA O OSOBI • rođen u aristokratskoj obitelji. vrlo često protiv vlade • nije uspio na izborima 1882. Laos.sociologija (Mind and Society/Trattato di sociologia generale. već lažnom dojmu materijalnog napretka •napuštanje ideje o radništvu kao nositelju promjena – novi socijalni pokretači su proizvođači ideja a ne stvari (studenti. Pareto objavljuje članke u kojima oštro kritizira dosege mogućnosti demokracije • sve su revolucije uzaludne. one su samo smjena ljudi na vlasti. a 1900. a historijski materijalizam izvrsnim analitičkim sredstvom • nakon početka profesure objavljuje ekonomske studije pod naslovom "Tečaj političke ekonomije" (Cours d'economie politique) 1896/97. ideju klasne borbe velikom istinom. ali nije bio fašist • smatrao da između društvenih znanosti ne postoje granice jer ih povezuje isti predmet . na mjestu profesora ekonomije. Paretov zakon raspodjele. manjine) • • • STRUKTURALIZAM I MARKSIZAM skupina postmarksističkih teorija nastala u okvirima francuskog strukturalizma oni u Marxovim kasnijim radovima pronalaze zrele znanstvene ideje sukobi klasa i društvene promjene rezultat su složene cjeline društvene strukture – ne samo pukog odnosa baze i nadgradnje MODERNI MARKSIZAM • nestao je dogmatski marksizam i nestaju vulgarne lokalne kopije (Kuba. prema kojem 20% uzroka izaziva 80% posljedica (u Italiji 20% ljudi ima 80% vlasništva) • brani pravo ekonomije da barata pojednostavljenim modelima • smatralo ga se radikalnim liberalom. nakon školovanja direktor talijanskih željeznica • svoju želju da se posveti akademskoj karijeri na sveučilištu Lausanne. • 1906. morao je odgađati punih 14 godina • pisao je članke i kolumne.•ljudska spoznaja rezultat je ukupne prakse •razvoj tehničkih instrumentalnih znanja ne vodi većoj slobodi ljudi. g. ali ne i stvarne promjene sistema • postao je politički cinik.) 17 . formulira tzv. 1916. kao kandidat oporbe • smatra Marxa ekonomskim velikanom.

sposobnost izražavanja osjećaja u vanjskim oblicima ili religioznim ritualima (veliki glumci. ismijavanja šire oko sebe duh superiornosti imaju razvijenu tu reziduu) 6.pojam interesa shvaća ponajprije u obliku ekonomskih koristi i nastojanja da se ostvari politička moć smatra da postoje razni načini da unesemo logiku objašnjenja i tamo gdje je ponašanje nelogično REZIDUE • rezidue su izraz prave ljudske prirode.ne smatra je kao direktni odraz seksualnog instinkta. ali u različitoj mjeri • rezidue se u svijesti ljudi i u izražavanju javljuju u obliku derivacija DERIVACIJE • za derivacije možemo reći da su racionalizacije rezidua • moraju biti uvjrljive i subjektivno i objektivno jer se njima prikriva. grupnog raspoloženja. da zadržavamo ponos (ljudi koji u okrutnim uvjetima vrijeđanja. naređenju roditelja. pjesnici.. proroci imaju tu reziduu jače razvijenu od ostalih ljudi) 4.sposobnost održavanja utjecaja. Pareto pronalazi njegovu povezanost s mnogim pojavama života • nejednaku raspršenost rezidua u društvima i društvenim grupama Pareto smatra glavnim faktorom objašnjenja društvenih procesa • rezidue su i osobine i instinkti koje ima svaki pojedinac. modni pokreti) 5. rezidua izražavanja osjećaja . inovacija. običaji. održavanje braka. sposobnost utjecaja na grupu kojoj pojedinac pripada (asketizam.pri tome je 18 . govornici. njihovim osobinama i motivima ljude u akciju pokreću interesi . religioznih uvjerenja (inovativnost. da na uvrede uzvrećamo. nagonima ili sposobnostima pojedinca • Pareto ih svrstava u šest skupina: 1. socijalni status (zadržavanje klasne privilegiranosti.. rezidua seksualnog apetita . mogućnost da se sačuvaju ideje.nastojanje da zadržimo integritet znači da imamo osjećaj uvredu. odgovaraju instinktima. objašnjava ili transformira djelovanje rezidua i interesa na ponašanje pojedinca • postoje derivacije koje svoju uvjerljivost izvode iz aksiomatskog značenja izraza (dva plus dva su četiri . ili čak fantazija. tradicionalizam.obuhvaća one sposobnosti i nagone koji su doveli do znanstvenih otkrića. vođe.• • • smatra da razumijevanje društva treba poći od znanja o pojedincima. mašta.) . inteligencija. rezidua kombinacije . vlasništva) 3.to je tako. rezidua socijabilnosti .sposobnost poticanja društvene solidarnosti. rezidua integriteta . snalaženje) 2. i takav aksiom se ne može dovoditi u pitanje) • drugi tip derivacije uvjerljivost izvodi iz autoriteta (bilo da je riječ o autoritetu pol. rezidua postojanosti agregata . ili podsvjesnim događajima.

• • karakteristično da se značenje autoriteta proteže na područja gdje on inače ne vrijedi (npr. smatra.pod time misli na svako rašireno vjerovanje u nadnaravne tvorevine. i renitjere (R) obdarene reziduama postojanosti . samo što je sad lakše vladati nad heterogenim. obdarene rezuiduama kombinacija. nepromišljenim. vrijeme je slabljenja elite 19 . pravičnost) . na afektivno opće slaganje. da žena prevari muža itd. kruženju elita • smatra da društvo čine elite i mase • elita koja osvaja vlast kod svojih pripadnika ima razmjerno jače rezidue kombinacije i postojanosti agregata. često se događa da vjernik opsuje. političari ocjenjuju književna djela) treći tip derivacija Pareto naziva derivacijama usklađivanja s osjećajima ili načelima . na pozivanje na nadnaravne pojave . tvrdi Mosca."povijest je groblje aristokracija" • u nižim slojevima ili nevladajućoj eliti šire se ambicije preuzimanja vlasti i rezidue koje ih dovode na vlast • analogna podjela postoji i u ekonomskoj sferi. tijekom vremena gube se takve osobine . emocijama opterećenim masama u istu skupinu teoretičara može se svrstati i Jose Ortega y Gasset prema njemu.postoji razlika između načela i složenih pravila praktičnog života (npr. tamo Pareto razlikuje spekulante (S).postoje epohe formiranja aristokracija i epohe njihove dekadencije moderno vrijeme.različiti razmjeri R i S odgovaraju različitim tipovima civilizacije DRUGE TEORIJE ELITA • teorija elita oblikovana u Paretovu djelu Trattato di sociologia generale nije osobita novost u društvenim znanostima • • • • • • • • • jedan od neposrednih prethodnika Paretu.) KRUŽENJE ELITA • glavni dio Paretove teorije je ideja o postupnoj smjeni.tu spadaju derivacije koje počivaju na osjećajima (nacionalizam). Mosca društvo vidi piramidalno podijeljeno na društvene slojeve sam vrh piramihe naziva "političkom klasom" politička klasa je klasa ljudi koji se ističu vrlinama. sposobnošću i obrazovanjem sve države razvijene civilizacije. nužno su birokratizirane mase su uvijek submisivne zbog inferiornosti prema kvalitetama i organiziranosti manjine koju slijede vlast je ostala u rukama manjine.određeno ponašanje traži opravdanje u derivacijama četvrti tip su verbalni iskazi . postoji stalan slijed aristokracija . legalana načela (zakonitost.

instituciju i funkciju • funkcionalizam najveću pozornost daje vrijednostima (zahtjevi koji osiguravaju cjelinu društva) • svijest u svom normativnom dijelu ne stvara se naslijeđem. već 20 .glavna ideja: društva treba smatrati sistemom institucija koje obavljaju određene funkcije potrebne za njihovo održanje najjači poticaj dolazi od Spencera i Durkheima funkcionalizam društva zamišlja kao skupove povezanih i međuzavisnih društvenih uloga. mahom njemačkih. st.oličen je u svemoćnoj državi i bezličnom poretku TEORIJA ELITA U MODERNOJ SOCIOLOGIJI • teorija elita poslužila je kao osnova nastanka kompleksnijih teorija stratifikacije i raspodjele političke moći u suvremenim društvima • C. a norme i vrijednosti način usmjeravanja ponašanja POTREBA. gube cilj i smisao nastaje najveća prijetnja razvoju društva je etatizam . rata započinje dominacija američke sociologije posebno snažan poticaj bio je dolazak istaknutih. cirkulacija elita nije više ishodišni pojam. pojavu da se u kompleksnim organizacijama vlast uvijek koncentrira u rukama manjine na izvršnim položajima • ovdje više i nije riječ o teorijama elita.proces u kojem mase nekom vrstom pseudoimitacije stila života elite dobivaju novu ulogu u politici i životu društva masa i prosječan čovjek koji je reprezentira u takvom su svijetu ipak izgubljeni. ekonomskih i vojnih elita u jedinstvenu elitu moći • J. Burnham utvrđuje postojanje menadžerske elite • R. kojima su institucije okvir. Michels ustanovljuje željezni zakon oligarhije.• • • • elitu zamjenjuje čovjek mase na djelu je pobuna masa . FUNKCIJA I NORMA • potreba stvara normu. teoretičara koji su izbjegli pred nacističkim progonima i ratom dominantan teorijski pristup postao je FUKCIONALIZAM . svj. Wright Mills u SAD ustanovljuje stapanje birokratskih. ali teško je zanemariti postojanje zajedničkih ishodišnih točaka s klasičnim teorijama elite • vrijedi i za novije političke teorije koje se bave političkim revolucijama 20. NOVE SOCIOLOŠKE TEORIJE • • • • • nakon 2.

sustavnim postupkom društva da svojim članovima odredi uloge, da ih motivira ili prisili da takve zadatke obavljaju KONSENSUS I SUKOB • važan zadatak društva je povezivanje društvenih uloga u cjelinu, ne povezivanje pojedinaca, već povezivanja njihovih djelovanja • predmetom interesa nije čovjek pojedinac • društvo čine norme i vrijednosti, institucije i funkcije koje obavljaju • KONSENSUS (slaganje i dogovor) navodi se kao opreka sukobu društva se sukobima raspadaju • legitimizacija je postupak opravdavanja vlasti, način da se dobije jasan odgovor na pitanje tko i na kojem temelju ima vlast • materijalna stvarnost postoji, ona je za društva okolina kojoj se treba prilagoditi • funkcionalisti smatraju da je prilagodba stalno povećanje složenosti društvenih struktura i to izjednačuje s mogućnostima iskorištavanja okoline TALCOTT PARSONS • • prema svojoj znanstvenoj inspiraciji pripada slijedu europskih teoretičara jer su na njegov intelektualni razvoj najdubljeg traga ostavile godine provedene na školovanju u Europi u vrijeme njegovih studija britanska socijalna antropologija bila je pod utjecajem A. R. Radcliffe-Browna i njegove ideje da se razlučivost društava i kultura mogu razumjeti prema njihovim funkcionalnim sličnostima - društvene institucije stvorene su prema potrebama zadovoljenja osnovnih instinkta i nagona Bronislaw Malinowski smatra da društva trebaju "povelju" kojom vrijednostima i kulturalnim zahtjevima reguliraju načine zadovoljenja bioloških poriva - sva društva moraju osigurati zadovoljenje potreba ostvariti integraciju takvih institucija i normi u društvenu cjelinu na Parsonsa još jači utjecaj ima upoznavanje s europskom filozofskom i sociološkom tradicijom (studija M. Webera i njegova ideja nastanka kapitalizma) nastojao je naći zajedničku teoriju za sve društvene znanosti smatrao je da opća teorija znači prevladavanje slijepih pozitivističkih okvira društvenih znanosti isticao se nastojanjima stvaranja istraživačkih centara za razna sociološka područja, stvaranjem sociološke udruge, sudjelovao kao savjetnik vlade za obnovu njemačke privrede i demokracije područje sociološkog istraživanja širi i na fenomene koji su smatrani domenom drugih znanosti (primjer: knjiga Economy and Society, 1951.)

• • • • •

TEORIJA DRUŠTVENE AKCIJE 21

• • • • • • • • • •

u ranijim Parsonsovim djelima stožerna točka analize bilo je racionalno djelovanje pojedinca - teorija društvene akcije akter ne djeluje nasumce, već je njegovo djelovanje usmjereno, regulirano i kontrolirano smislom koji akteri pridaju ponašanju Parsons inzistira na važnosti sistema kulture vrijednosti daju općenitu predodžbu o tome što je poželjno i vrijedno truda zajednički cilj potiče na suradnju uloge osiguravaju sredstva pomoću kojih se vrijednosti i ciljevi pretvaraju u djelovanje društvene uloge su zahtjevi prema pojedincu: predvidivi načini ponašanja s obzirom na situaciju u kojoj se pojedinac nalazi uloge tvore institucije, a institucije su trajni obrasci rješavanja funkcionalnih imperativa postojanja društva potrebe se transformiraju u kulturom određene oblike u radu mu je pomagao Robert Bales, koji istraživanjima malih grupa dolazi na pomisao da je u svakom društvenom djelovanju moguće analitički opisati osnovne funkcije, dakle funkcije koje ima svako društvo u ranijim razdobljima Parsonsova polazna pozicija je bila bliska Weberovim stajalištima (akcijski pristup), a u novijem se razdoblju približava Durkheimovoj i Spencerovoj metodološkoj i teorijskoj poziciji

FUNKCIONALNI IMPERATIVI I STRUKTURA DRUŠTVENOG SISTEMA • svaki društveni sistem mora zadovoljavati određenim osnovnim zahtjevima da bi zadovoljio potrebe - te zahtjeve naziva funkcionalnim imperativima odnosno funkcionalnim preduvjetima; svrstava ih u 4 skupine: 1. ADAPTACIJA (adaptation) - svako društvo mora zadovoljiti fizičke zahtjeve preživljavanja na račun okoline kojom se koristi 2. POSTIZANJE CILJEVA (goal attainment) - svako društvo mora postići stav o zajedničkom i općem cilju te prioritetima njihova rangiranja 3. INTEGRACIJA (integration) - svako društvo mora osiguravati cjelovitost funkcioniranja svojih sastavnih dijelova povezujući ih u neproturječnu cjelinu - integracija služi zadržavanju odgovarajućih društvenih i emocionalnih odnosa između članova sistema ili (kako bi rekao Durkheim) služi stvaranju i održavanju solidarnosti 4. ODRŽANJE OBRAZACA PONAŠANJA (latent pattern maintenance) - svako društvo mora imati mehanizme održanja društvenih vrijednosti, prihvaćanje kojih navodi pojedince da se ponašaju shodno dodijeljenim društvenim ulogama i prihvate društvene vrijednosti uklapajući se u zajednicu • društva su oblik socijalnog sistema • društva su sastavljena od različitih slojeva podsistema od kojih je svaki opet sačinjen od skupa institucija stvorenih za zadovoljenje određenog funkcionalnog imperativa • iako je njegova teorija našla primjenu u mnogim područjima i 22

brojne sljedbenike, jačali su glasovi kritike EVOLUCIJA DRUŠTAVA • Parsons u svoju teoriju unio razvojnu dinamiku kao glavno obilježje društava • glavna djela u tom razdoblju bave se evolutivnom promjenom društvenih sistema (Structure and Process in Modern Societies 1960., Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives 1966., The System of Modern Societies 1971.) • razvojna linija ide od primitivnih društava prema onima koja poznaju pismenost, zatim preko društava koja poznaju filozofiju i literaturu do modernih društava zasnovanih na univerzalističkim principima politički kontrolirane države, racionalnog prava i sekulariziranih oblika religije • primitivna društva karakterizira nizak stupanj diferencijacije svih elemenata društvenog sustava - nema razdvajanja niti specifikacije društvenih uloga i pojedinac je potpuno uklopljen u čvrstu zajednicu - institucije su stopljene u jedan niskodiferencirani sistem povezan principom srodništva - poredak tradicionalnog društva u cjelini je obilježen askriptivnošću prava i dužnosti pojedinca, radni zadaci, status, imovina i sl. određeni su porijeklom, spolom, dobi ili kombinacijom takvih faktora • u prijelaznom društvu koje je sljedeća stepenica razvitka, razlikuju se dvije faze: arhajska i razvijena prijelazna faza - arhajska faza napuštanja prvobitne zajednice je nastanak arhajskih društava - viši stupanj arhajskih društava karakterizira puna pismenost vodećeg sloja i religija koja se razvila do filozofskih razina uopćenosti i sustavnosti - razvijenu fazu karakterizira puna pismenost društvenih staleža i povijesne institucionalizirane religije, profesionalni svećenički stalež i utvrđene ceremonije • moderno industrijsko društvo u mnogim aspektima razlikuje se od prethodnih; ono iz temelja mijenja tip normativnog poretka koji ga okružuje - tehnološko-proizvodne inovacije osnova su ubrzanja promjena i izraz povećanih kapaciteta adaptacije modernih društava strukturu institucionalnog sistema karakterizira nastanak modernog pravnog i upravnog sistema koji odgovara novoustanovljenim odnosima privrede i društva • Parsons je umro dostojanstveno i u punom intelektualnom kapacitetu 1979.g. pozvan radi počasti i govora u Heidelbergu nakon sjajnog predavanja na mjestu koje simbolizira ideju njegova glavnog uzora M. Webera

23

da bi se obavljala trajno i dobro. stabilnost i nepromjenjivost . svaki dan nastaju novi zadaci. W. nije nakon Parsonsove smrti zadržao dominantnu poziciju u sociologiji • rijetko je bio razumljiv širim slojevima studenata sociološke znanosti • visok stupanj općenitosti smatra prednošću • funkcionalizam naglašava harmoniju i konsenzus. Moore : Neka načela stratifikacije. profesijama i institucijama RAFINIRANI FUNKCIONALIZAM: ROBERT MERTON • u počecima svoga rada bio je pod utjecajem Parsonsa ali i njegovih oponenata Sorokina i Lazarsfelda .E. 1957. neofunkcionalizam kako ga je nazvao Jeffrey Alexander. novi poslovi. i time nove uloge • kao djelujući mehanizam društvo nekako mora rasporediti svoje članove na društvene položaje i potaknuti ih da izvrše dužnost na tim položajima • Davies. • veliki raspon ne-znanstvenih djela (On the Shoulders of Giants). • nejednakost je sredstvo kojim društva potiču da najvažnije zadatke obavljaju najbolji.problem: objašnjenje promjene SOCIJALNA STRATIFIKACIJA 24 . DAVIES. NEOFUNKCIONALIZAM • moderni funkcionalizam.društva da bi opstala moraju imati određene karakteristike i funkcije • Social Theory and Structure. 1942. tj. umro 2003. svaka funkcija.PRIMJER FUNKCIONALISTIČKOG SHVAĆANJA: R.tako je stekao iskustva i u empirijskim i praktičnim istraživanjima • prihvaća osnovne postavke funkcionalizma . tvorac fraze "phenomenon of the 41st chair) • u dobi od 92 god. propisuje uloge naš život su skupovi uloga • razvedenost društva posljedica je podjele zadataka • u društvima se razvojem pojavljuje sve više uloga • prema mišljenju Davisa i Moorea diferencijacija društva je posljedica povećanja razvedenosti i složenosti društva. MOORE • društvena stratifikacija je neizbježna i potrebna • društvo ima određene funkcije koje su mu potrebne za opstanak. marljivo i odgovorno • funkcionalizam tvrdi da je društvena stratifikacija horizontalna : po ulogama i zadacima.

kšatrije.» • znanstvenici često raspravljaju o tome je li prirođena nejednakost temelj društvene stratifikacije ili je obrnuto primjer: 1979.DRUŠTVENE HIJERARHIJE • sva su društva hijerarhijski uređena • primjer: knjiga francuskog povjesničara Emmanuela Le Roy Laduriea «Saint-Simon i dvor Louisa XIV» SOCIJALNE NEJEDNAKOSTI I DRUŠTVENA STRATIFIKACIJA • problemi socijalne nejednakosti vjerojatno su najvažnija sociološka tema • na ljudske nejednakosti mogu utjecati mnogobrojne slučajnosti: spol. pripadnost određenom narodu… . prestiža i moći. sposobnosti. apartheide. u Carnegie studiji pod vodstvom Richarda de Lonea pokazalo se da budućnost djece u Americi više ovisi o socijalnom statusu njihovih roditelja nego o njihovoj sposobnosti GLAVNI SUSTAVI STRATIFIKACIJE • stratifikacija je društveno sankcioniranje nejednakosti • ROPSTVO je najekstremniji oblik društvene nejednakosti u kojem pojedinci raspolažu drugima kao svojim vlasništvom društva s takvom stratifikacijom moraju imati vrlo razvijen sustav prisile i nasilja nad pojedincima da održe privilegij vlasnika ropstvo može imati različite oblike (grčko i rimsko ropstvo naspram onog u Sjevernoj i Južnoj Americi) • KASTE su stratifikacijski sustav vezan za hinduističku religiju postoje četiri varne (brahmani. a kada se sustav društvene nejednakosti temelji na hijerarhiji skupina. rasa. za sustave u kojima je zabranjeno miješanje rasa ili posebnih kategorija stanovništva) • SUSTAV STALEŽA bio je tipična stratifikacija feudalne društvenoekonomske formacije 25 . talenti.sve te nejednakosti postaju prava sociološka tema kad ih se klasificira prema određenom kodu društvenih vrijednosti (kad se naš obrazovni stupanj upisuje u našu radnu knjižicu) • Michael Haralambos razlikuje društvenu nejednakost (kojom se utvrđuje da postoje razni oblici društvene nejednakosti) i društvenu stratifikaciju (posebni oblik društvene nejednakosti koji se tiče postojanja uočljivih društvenih skupina koje su rangirane jedna iznad druge prema faktorima kao što su prestiž i bogatstvo) • Richard Schaeffer: «Društvena nejednakost opisuje uvjete nejednake distribucije dobara. sociolozi govore o stratifikaciji. vajšije i šudre) i peta kasta nedodirljivih (parije) unutar svake kaste postojalo je više tisuća jatisa (skupina koje se bave istim zanimanjem) katkad se pojam kasti šire koristi i za druge društvene sustave (npr.

glavni kriterij klasne pripadnosti sve više postaje bogatstvo s vremenom možemo očekivati da će se nove klase u Hrvatskoj početi podudarati s klasnom podjelom Rossidesa KRITERIJI ODREĐENJU KLASNE PRIPADNOSTI • prema Marxu i tzv. srednja i niska. od kojih se svaka dijeli na višu i nižu • POSTOJE LI KLASE U HRVATSKOJ? u razdoblju socijalizma unatoč nominalnoj ideološkoj egalitarnosti. ali ne čine vladajuću klasu Marx je govorio da postoje «klase po sebi» (riječ je o klasnom potencijalu. teoretičarima konflikta glavni kriterij određivanja klasa je vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju Marx je često zanemarivao klasu seljaka koji jesu vlasnici sredstava za proizvodnju. niža srednja klasa. plemstvo i treći stalež) nije detaljno opisivao društvenu klasifikaciju feudalizma (trećem staležu se treba pribrojiti i trgovce i građane-slobodnjake) u vrijeme građanske revolucije u Francuskoj «treći stalež» brojao je 98% stanovništva • KLASNI SUSTAV počivao je na stečenome statusu. klasni sustav je rangiranje pojedinaca prema njihovu ekonomskom položaju u društvu smatra se da se status pojedinca može mijenjati u skladu s promjenama njegova ekonomskog položaja – ali nejednaka distribucija društvenih dobara postaje trajniji kriterij razlikovanja klasa prema K. nije više frontalan (prema Immanuelu Wallersteinu). radnička klasa. ekonomskog statusa ili bogatstva i socijalnog statusa ili prestiža 26 . interesi pojedinaca se mogu međusobno isprepletati • po Weberu klasna pripadnost ovisi o distribuciji triju društvenih dobara: političkog statusa ili moći. Marxu. o onome što klasa može učiniti po svojoj strukturnoj smještenosti) i «klase za sebe» (da bi klasa postala «za sebe». glavni kriterij pripadnosti klasi bio je sudjelovanje u političkom odlučivanju (pripadnost vladajućoj partiji bila glavno određenje više klase) od uspostave državnosti i promjene režima. postoje dvije klase: buržuji i proleteri Daniel Rossides govorio je o pet klasa prema razini njihova bogatstva u Americi (najbogatija klasa.sustav triju staleža (svećenstvo. donja ili niža klasa) prema W. pojedinci koji je čine moraju postati svjesni svoje pripadnosti i svojih klasnih interesa) marksistička koncepcija klasa ponudila je jednostavno rješenje povijesnih promjena: mijenjanje ekonomskih odnosa utječe na mijenjanje društvenog sustava – u doba kad «proizvodne snage» dolaze u sukob s postojećim «odnosima proizvodnje» nastaju socijalne revolucije pregruba koncepcija za analizu novih društvenih odnosa u kapitalizmu sukob između onih koji imaju i onih koji nemaju mnogo je raspršeniji. viša srednja klasa. Lloydu Warneru postoji šest klasa: visoka.

Lloyd Warner i Paul Lunt (ispitivali članove jedne male zajednice. nazvao statusnom skupinom primjer: poznati pjesnik može imati visok društveni status.pojam klase ograničio je na skupinu ljudi koji dijele sličnu razinu bogatstva i sličnu socijalnu sudbinu. povijest klasnih borbi premda se Marxova proročanstva i velik dio njegove teorije nisu pokazali točnima. Gerhard Lenski glavna zadaća evolucijske teorije jest povijesno istraživanje raznih oblika stratifikacije i utvrđivanje razlika između onih (nužnih. kvalitativne odgovore poput «oni lovaši» ili «oni nikogovići» svrstavali su u šest klasa) ne može se primijeniti na veće zajednice • SUBJEKTIVNA METODA – istraživač postavlja pitanje ispitaniku kojoj klasi pripada on sam može se primijeniti na veliku populaciju ispitivanjem javnog mnijenja na slučajnom uzorku 27 . dok je skupinu ljudi koja dijeli sličan životni stil. bogatstva i moći miješaju negoli kad se jasno percipiraju razlike među njima UZROCI SOCIJALNE STRATIFIKACIJE • prema funkcionalističkom poimanju stratifikacije. društvo je organizam koji obavlja određene funkcije – ono raspoređuje članove na različite pozicije koje ispunjavaju te društvene funkcije nejednaka distribucija nagrada za društvo je funkcionalna jer uloge koje traže rijetke talente moraju obavljati najsposobniji pojedinci – iz toga slijedi da je stratifikacija nužna (Ian Robertson) ovakva koncepcija vrlo slabo objašnjava stratifikaciju društava s nasljednim statusom socijalna stratifikacija vrlo je često disfunkcionalna jer ne potiče raspodjelu uloga prema zaslugama • prema konfliktnoj teoriji sva je dosadašnja povijest. opravdanih) mehanizama stratifikacije koji su određeni «ograničenim resursima» i onih (disfunkcionalnih. bez obzira na klasnu pripadnost. mnogi sociolozi vjeruju da je uzrok stratifikacije isključivo sukob oko ograničenih resursa društvena stratifikacija nije nužnost • prema evolucijskoj teoriji funkcionalistički i marksistički pristupi se ne isključuju. funkcionalnih. premda mu je ekonomski status vrlo nizak prema Michaelu Walzeru («krugovi pravde») veća je društvena nepravda da se ti krugovi ugleda. nepravedno raspoređenih. koji se daju izbjeći) koji su određeni «viškom resursa» MJERENJE KLASNE PRIPADNOSTI • REPUTACIJSKA METODA – istraživač jednostavno pita kojoj klasi ispitanik misli da pripada određeni pojedinac ovisi o procjeni ispitanika tom su se metodom koristili W.

pokazalo se da mnogi ljudi sebe svrstavaju u višu klasu negoli je realno. Spencer. odnosi se na promjene socijalnog položaja tijekom života pojedinca (vozač kamiona 28 . npr. rezultati bitno ovise o načinu postavljanja pitanja • OBJEKTIVNA METODA – istraživač postavlja ljude u proizvoljan broj klasa na temelju nekog unaprijed zadanog kriterija. u srednjoj 4 269 (42% svjetske populacije-9% svjetskog dohotka). velik dio te pokretljivosti motiviran je socijalnom percepcijom novog radnog mjesta kao mjesta koje je u nekom smislu «više» na društveno-hijerarhijskoj ljestvici VERTIKALNA MOBILNOST – kretanje osoba između socijalnih rangova (može biti usmjerena prema gore ili prema dolje) • STRUKTURNA MOBILNOST odnosi se na vertikalnu mobilnost pojedine skupine. a u najsiromašnijoj 1 184 godišnje • 125 najbogatijih ljudi na svijetu posjedovalo je 2005. po uzoru na fiziku. u izvješću UN o ljudskome razvoju navodi se da postoje tri grupacije nacija prema kriteriju «ljudskog razvoja»: u najbogatijoj prosječni iznos kupovne moći je 24 806 dolara (13% svjetske populacije45% svjetskog dohotka) . vlasništvo koje je nadilazilo bruto domaći proizvod svih najnerazvijenijih zemalja RAZUMIJEVANJE DRUŠTVENE MOBILNOSTI • problemi društvenih nejednakosti i različitih oblika njihove formalizacije važni su za razumijevanje društvene pokretljivosti ili mobilnosti • A. klase ili zanimanja u odnosu prema drugim skupinama u stratificiranom društvenom sustavu (važnost vojnih časnika tijekom ratnog stanja) • INTRAGENERACIJSKA MOBILNOST – pokretljivost pojedinaca unutar društveno stratificiranog sustava u jednoj generaciji. poput godišnjeg dohotka i tom se metodom koristio Lloyd Warner (testirao šest glavnih indikatora) August Hollingshead pokušao doći do klasne pripadnosti pomoću tri kriterija neki sociolozi smatrali da je za određenje klasne pripadnosti pomoću iste metode dovoljno testirati samo jedan kriterij: visinu dohotka glave obitelji posebno zanimljiva kad se primijenila u istraživanjima socijalnog prestiža pojedinih struka – u takvim se ispitivanjima od ispitanika traži da rangiraju pojedina zanimanja PRIMJERI NEJEDNAKOSTI NA SVJETSKOJ RAZINI • 2004. najprije pokušali analizirati «socijalnu statiku» (opisati socijalne slojeve i kriterije njihova razlikovanja) da bi mogli raspravljati o «socijalnoj dinamici» (način na koji se u društvu može uspjeti ili propasti) • glavne vrste društvene mobilnosti su HORIZONTALNA MOBILNOST – socijalno kretanje ili premještanje pojedinca unutar istoga ranga. kada mijenja radno mjesto koje ima isti status kao i prethodno. Comte i H.

ruski sociolozi (npr. to je i boljega zdravlja • korelacija je uočena između klasne pripadnosti i političkoga ponašanja : više klase su povezanije s konzervativnijim socijalnim ponašanjem i glasanjem za konzervativnije stranke • u novije doba predmet sociološke rasprave je jedna od najkontroverznijih socijalnih studija Gaussove krivulje (The Bell Curve) – am.postaje ministar. st. odnosi se na pokretljivost djece u odnosu na njihove pretke (dijete iz radničke obitelji postane liječnik. u književnosti primjer je Balzacova «Ljudska komedija») • INTERGENERACIJSKA MOBILNOST – pokretljivost pojedinaca ili cijelih slojeva u više generacija. ali ovisi o tome jesu li statusi pripisani (nasljedni) ili stečeni KORELATI KLASNE PRIPADNOSTI I DRUGIH SOCIJALNIH FENOMENA • novije studije sociologa medicine pokazale su da između klasne pripadnosti i zdravlja postoji jaka korelacija : što je pojedinac više na društvenoj ljestvici. sociologa Herrensteina i Murraya koji tvrde da sve spomenute korelacije funkcioniraju samo zbog jednog uzroka. u književnosti tu temu obrađivali Mann i Krleža) • komparativne međunarodne studije socijalne mobilnosti i nejednakosti pokazuju koji su faktori uključeni u prihvaćanje novih uloga i percepciju uspjeha – u tim studijama se pokazalo da su zemlje s najvećom mobilnosti (i u kojima najbrže raste nejednakost) ujedno one u kojima postoji najviše imigranata. u SSSR-u je postojao sustav internih putovnica) • mnogi sociolozi smatraju da je mobilnost vezana za broj ponuđenih statusa u određenom društvu – iz toga zaključuju da je današnje društvo zbog toga mnogo otvorenije i da su pojedinci zbog toga socijalno mobilniji • mobilnost nekog društva ne ovisi o broju statusa. u kojima se otvara niz radnih mjesta i u kojima postoji tradicija horizontalne mobilnosti (npr. Viktor Zaslavski – djelo: Neostaljinistička država). to je tipičniji oblik socijalne mobilnosti. drugi kriterij je mjesto boravka. urođene razlike u inteligenciji pojedinaca • teorija irsko-finskog para znanstvenika Lynna i Vanhanena pod naslovom Inteligencija i bogatstvo naroda – tvrde da postoji jaka korelacija prosječnog kvocijenta inteligencije stanovnika neke zemlje i njezina bogatstva 29 . niz bitnih kriterija socijalne mobilnosti (glavni kriterij je članstvo u komunističkoj partiji. koji su u navodno egalitarnom društvu pronalazili niz načina postizanja uspjeha. SAD) FAKTORI (KRITERIJI) MOBILNOSTI • kriteriji mobilnosti općenito se podudaraju s kriterijima klasne pripadnosti. to znači da su mjerila klasne pripadnosti i izvori uspona ili propasti na društvenoj ljestvici • zanimljive analize faktora mobilnosti ponudili su 80-ih godina 20.

po Murdockovu mišljenju. 1949.STRUKTURA OBITELJSKIH ZAJEDNICA POJMOVNA ANALIZA I TAKSONOMIJA OBITELJSKIH ZAJEDNICA • najpotpuniji komparativni pregled različitih oblika u kojima se pojavljuje obitelj sastavio je George Peter Murdock (Social Structure. univerzalni oblik obitelji • sastoji se od muža i žene te njihovih potomaka • određenje nuklearne obitelji podrazumijeva zajedničko stanovanje. iako su seksualni odnosi rijetki • nema emocionalnih odnosa između djece i roditelja • prema tom primjeru nuklearna obitelj ne bi bila osnovna jedinica. ekonomsku kooperaciju i reprodukciju • podrazumijeva postojanje braka koji Murdock definira kao "skup običaja koji se usmjeravaju na seksualno povezani par osoba unutar porodice" RAZBIJENA OBITELJ • primjer: afričko pleme Ik (migracijama natjerano u vrlo negostoljubiva područja na jugu Sudana) • veza muškaraca i žena vrlo je slaba i nestalna. industrijalizacija i urbanizacija razbijaju obrasce proširene obitelji te se ona nalazi na zalazu. no rijetko je riječ o stvarnoj zajednici života 30 .) – u studiji uspoređuje 250 poznatih i razvijenih društava NUKLEARNA OBITELJ • prvi i. Skolnik: nuklearna obitelj stvara se ondje gdje postoje zajednice lovaca i sakupljača. smanjuje se i razbija na netipične oblike nuklearne obitelji (nepotpune nuklearne obitelji) PROŠIRENA OBITELJ: POLIANDRIJA I POLIGINIJA • poligamija pretpostavlja postojanje jednog od dvaju mogućih oblika: poliandrije (bračna veza u kojoj žena ima dva ili više muževa) i poliginije (bračna veza muškarca s dvije ili više žena) Poliandrija • javlja se vrlo rijetko • samo kod dva zabilježena društva (Markizi u Polineziji i Toda u Indiji) uobičajen oblik braka • u nekim slučajevima (Toda) riječ je o sustavu u kojem više braće ima jednu ženu • prividna poliandrija – više muškaraca izdržava ili potpomaže ženu. već bi to bili pojedinci i zajednica majke i djeteta • A. supružnici su odvojeni u potrazi za hranom • djece ima mnogo. iako žive u parovima. no pojavom agrarnih tehnologija prednost dobivaju veće i brojnije zajednice te nuklearna obitelj teži proširenju.

a zapadna društva prakticiraju "sukcesivnu poligamiju" praksom razvoda brakova i tolerancijom nekonvencionalnih oblika obiteljskih zajednica 31 . status žena je nestabilan. Toffler tvrdi da je riječ o uzajamnom približavanju oblika obitelji. zajednice Čukčija u Sibiru i Diera u Australiji • W. Japan i Kina tradicionalno su bile zemlje u kojima se prakticirala poliginija (za Japan i Kinu karakteristična podvarijanta pseudopoliginije – konkubinat) • primjer poliginije su i mormonska društva u SAD – prema istraživanju Kimballa Younga.) Poliginija • vrlo često. prodiru oblici monogamne nuklearne obitelji. (u državi Madras zabranjen 1932.Good zaključuje da se poliginija napušta i u zemljama koje tradicionalno podržavaju poliginiju. podržani idejama i tradicijom romantične ljubavi • A. njezina djeca ne priznaju se ravnopravnima svojoj polubraći • kad se muškarac zasiti konkubine. poligamna društva napuštaju svoje tradicije.g. ona prema njemu nema nikakvih prava • krajem dinastije Tang zabranjena je bigamija. muž žene treba tretirati jednako • Indija. prema Murdockovoj klasifikaciji. 193 karakterizira dopustivost i ohrabrivanje poliginije (77. mormonsku poliginijsku obitelj obilježava stalna napetost. grupni brak (uzajamnu i višestruku bračnu vezu više žena i muškaraca) • primjeri grupnog braka: pleme Koingang. od 250 društava. muž pažnju posvećuje najmlađoj ili najljepšoj (mormoni u pravilu napustili poliginiju zbog problema održavanja obiteljskog života) Konkubinat • muž ima pravo u obitelj dovesti još jednu ženu i njene potomke • ne uspostavlja se bračna veza te konkubina ne ulazi u srodničku zajednicu. a za Sun Jat Sena strogo je zabranjen konkubinat Grupni brak • Murdock pod pojmom poligamije razumije i treću varijantu.2%) • prema Kur'anu dopušteno je imati do četiri žene.• prividna poliandrija do danas se zadržala kod naroda Nayara (Indija) – žene žive bez muža u kućanstvu svog brata zajedno sa svojom djecom – takav sustav se napušta od 1901.

RAČUNANJE SRODSTVA • BILATERALNO SRODSTVO – sustav u koji se ubrajaju svi majčini i svi očevi srodnici • UNILATERALNO SRODSTVO – majčina ili očeva linija se smatra srodničkom; ima dvije varijante: patrilinearni srodnički sustav – svi srodnici po muškoj liniji uključeni su u srodničku zajednicu (pojedinac tada ima samo jednog djeda i jednu baku) matrilinearni srodnički sustav – srodstvo se računa po majčinoj liniji koja uključuje majku, njezine sestre i njihovu djecu; njega poznaje 15% društava; mnoge kulture koje primjenjuju ovaj sustav, posebno značenje pridaju majčinom bratu, ujaku; na Trobriandskim otocima ulogu oca preuzima ujak (avunkulat) levirat – kulturalni zahtjev koji nalaže da se udovica novim brakom poveže s bratom svoga pokojnog supruga sororat – pravilo koje potiče udovca da se oženi sestrom svoje bivše žene LOKACIJA OBITELJI • neki tipovi proširene obitelji određuju se prema mjestu zasnivanja zajednice • P. Kirkhoff razlikuje četiri tipa porodice prema mjestu njezina zasnivanja: 1. patrilokalna porodica – poseban odnos oca i muških potomaka; svi muški potomci po očevoj liniji žive zajedno (očevoj obitelji se priključuju nuklearne obitelji njegovih muških potomaka) 2. matrilokalna porodica – sastoji se od majke, njezinih kćeri te njihovih muževa i potomaka 3. bilokalna porodica – sin ili kći ostaju kod kuće i uključuju svoju nuklearnu obitelj u proširenu obitelj svojih predaka (u obitelji muža i žene žive i neki njihovi potomci sa svojim obiteljima i potomcima) 4. avunkulatska porodica – postoji u onim društvima u kojima majčin brat ima posebnu ulogu u odgoju (npr. pleme Haida u Britanskoj Kolumbiji) • Kirkohoffoj klasifikaciji treba dodati mogućnost da nakon sklapanja braka mladenci formiraju novu inokosnu nuklearnu obitelj i žive odvojeno od srodnika – takva neolokalna obitelj tipična je za moderna društva u kojima potomci odlaze od roditelja osamostaljujući se vrlo rano i stvarajući svoje vlastite inokosne obitelji KONJUGALNA OBITELJ • R. Linton razlikuje dva tipa obitelji: konjugalnu koja se zasniva na seksualnoj i afektivnoj vezi kojoj su krvnosrodničke povezanosti sekundarne i krvnosrodničku porodicu u kojoj su veze srodstva važne, a spolni partneri sporedni • primarnom smatra konjugalnu obitelj, susrećemo je razmjerno rijetko, iako ona dominira u modernim društvima • sve do 17.st. nije bilo društva koje je dopuštalo pripisivanje smisla ljubavi 32

• stvaranje samostalnog pojma strasne ljubavi analizira Luhmann (studija Liebe als Passion, 1982.) • LeMasters je proučavala stajališta parova o djeci i njihovu odgoju; zaključuje da je roditeljstvo okruženo folklornim mitovima i većina muškaraca i žena i ne zna što znači biti roditelj dok to ne postane FUNKCIJE MODERNE OBITELJI • Murdock smatra da su osnovne funkcije obitelji: reprodukcija i regulacija seksualnog ponašanja, briga i zaštita mladih, socijalizacija i ekonomska funkcija • Parsons ističe primarnu socijalizaciju mladih i emocionalnu stabilizaciju odraslih kao glavne zadatke • McIver i Page razlikuju osnovne (osiguranje doma, reprodukcija i odgoj djece, stabilno zadovoljenje seksualnosti) i brojne sekundarne (zaštita zdravlja, trošenje itd.) • u primitvnim društvima obitelj zadovoljava sve funkcije jer se cjelokupni život šire zajednice i zasniva na porodičnim strukturama • pleme Tikopi razvilo je kompleksan sustav srodništva koji obuhvaća nekoliko tisuća članova plemena: od malih nogu djeca se uče složenim nazivima i porodičnim odnosima, moraju znati sve svoje rođake i njihov položaj • u modernom društvu posebne institucije preuzele su mnoge funkcije obitelji ostavljajući obiteljskim zajednicama sve manje zadaća EVOLUCIJA OBITELJI • kraj 20.st. vrijeme je preispitivanja uvjerljivosti pretpostavke o evoluciji J.J. Bachofen: Mit o matrijarhatu • 1861. pojavila se Bachofenova knjiga Materinsko pravo: studija o ginekokraciji antičkog svijeta na osnovi njegovih religioznih i pravnih običaja • prvi stupanj razvoja doba je ginekokracije, vladavine žena (izraženo u grčkim mitovima koji su, prema Bachofenu, sjećanja na stvarne događaje) • prijelaz u patrijarhat Bachofen opisuje kao duhovni proces, kao kulturni razvoj od ženskog materijalnog prema muškom duhovnom; na kraju dolazi vladavina muškaraca: "neograničena vladavina rimskog oca njegovom porodicom i ideja o državi Rimljana s njihovom muškom imperijom" • zapravo ginekokraciji prethodi heterizam (stanje potpune spolne slobode, nema obitelji ni braka) • muško ekskluzivno pravo nad jednom ženom je neprirodno, smatra Bachofen, te prijelaz monogamije treba olakšati davanjem simboličnog ili stvarnog obeštećenja zajednici (drugim muškarcima) • iskupljenje je najdublji temelj običaja kakvi su pravo (drugih, ne muža) na nevjestu u prvoj bračnoj noći, religijska prostitucija, razmjena darova na vjenčanju itd.

33

• iskupljenje radi monogamne ekskluzivnosti u većini slučajeva s vremenom se transformira u sasvim različite simboličke geste (žrtvovanje kose, bacanje riže), no, smatra Bachofen, i u moderno vrijeme postoje još običaji u kojima nevjesta pripada najprije drugima pa tek onda mužu • dominacija paternitetskog načela za Bachofena je oslobođenje duha od materijalističke prizemnosti, prevlast muškaraca je za njega jamstvo moralnosti i stvaranja J.C. McLennan: zabrana endogamije • 1876. McLennan objavio je knjigu (Primitive Marriage) u kojoj, mnogo suhoparnije ali temeljitije od Bachofena, razrađuje ideju o smjeni razvojnih stupnjeva evolucije obitelji • i on tvrdi da je prvobitno moralo postojati razdoblje u kojem nije bilo moralnih ili pravnih ograničenja spolnih odnosa; u takvim društvima obitelj se konfrontira s dva problema: jedan je nastojanje da se ima što više muške djece, a drugi računanje srodstva po majci – to vodi poliandriji i zabrani spolnih odnosa sa ženama iz iste loze • matrijarhat ustupa mjesto patrijarhatu • za McLennana dokazi nisu mitovi i tradicije (kao kod Bachofena) nego analiza prava i opisi drugih društava, opsežan antropološki materijal i zapisi o Europljanima neobičnim običajima L.H. Morgan • njega se smatra začetnikom evolutivne teorije razvoja obitelji • Engels njegovu teoriju prisvojio, tvrdeći da je riječ o njegovoj i Marxovoj teoriji otprije • evoluciju dijeli na dvije faze: divljaštvo i barbarstvo; protek tih faza uvod je u stvaranje civilizacije koja započinje upotrebom fonetskog pisma • civilizaciju dijeli na staro i moderno doba • niži stupanj divljaštva završava s ovladavanjem vještinom ishrane ribom i otkrićem upotrebe vatre • srednji stupanj divljaštva slijedi nakon prethodnog a završava pronalaskom luka i strijele • viši stupanj divljaštva započinje pronalaskom luka i strijele a završava ovladavanjem vještine grnčarstva • barbarstvo započinje time što ljudi olakšavaju rad korištenjem alata, pripitomljavanjem životinja i ratarskom proizvodnjom • osim ovom, Morgan se koristi i drukčijom periodizacijom razvitka društva, polazeći i od razlikovanja societas i civitas društava • societas označava društva koja porodične odnose smatraju općim integracijskim načelom društva • stvaranje političkog društva rezultat je evolucije; postojanje ostataka solidarizma društva tipa societas upućuje na prethodne društvene strukture • proces evolucijskih promjena obitelji prema Morganu prolazi pet stupnjeva: 34

takvoj na čelu koje je pater familias) • sljedeća faza obitelji je domestic family – ona nastaje u sretnijim vremenima uspostave pravog i pravednog državnog poretka. obitelj ima sedam važnih funkcija koje postupno preuzimaju druge društvene institucije: 35 . osjećaji su prilagođeni uzajamnom hedonizmu W. u kojem ne postoji pojam bračne veze. pojavljuje se obiteljska zajednica s jasno određenim srodničkim vezama i zabranom spolnih odnosa. brak je izgubio značenje: preljub je uobičajen i nevažan. racionaliteta i okrenutosti osobnom interesu. Ogburn • W. Zimmerman • u knjizi Family and Civilization promjene u obiteljskim obrascima tumači slijedom faza razvoja svakog društva • prvobitan oblik obiteljske zajednice je solidaristička obitelj (trustee family) u kojoj postoji potpuna povezanost članova međusobno. još uvijek glavninu funkcija obavlja rod. srodnička zajednica 5. život ljudi u zajednicama koje se neznatno razlikuju od životinjskih hordi. a otuda i zaostajanje adaptivne kulture (cultural lag) što se ne zaustavlja samo na analizi procesa u okviru jednog sustava kulture. vjerovanjima i stavovima njezinih članova (trustee obitelj je model koji odgovara patrijarhalnoj obitelji. u kojoj nema razlike u interesima. smatra. povećava mogućnost povećanja srodničke zajednice 4. a srodništvo se računa po majci 3. dovode invencije i njihova akumulacija. zajednica se raslojava na generacijske skupine između kojih postoji zabrana spolnih odnosa – takav oblik naziva porodicom krvnog srodstva. postoji moral koji ne poznaje zabranu incesta. dopušten je promiskuitet. sljedeći stupanj razvoja je punalua obitelj – prijelazan i nestabilan oblik obitelji kod koje se zabrana incesta proteže ne samo na neposredne pretke i potomke već i na braću i sestre. tada nastaje novi tip obitelji koji odražava hedonistički individualizam i prezir prema kolektivizmu ili lojalnosti zajednicama.1. Ogburn naglašava veze između materijalne kulture (tehnologije) i promjena u kulturalnim normativnim obrascima koji se s izvjesnim zakašnjenjem prilagođuju tehnologijama proizvodnje • do promjena.F. nisu jasno diferencirane srodničke skupine. pravo kažnjavanja na sebe preuzima država • nuklearna obitelj (atomistic family) nastaje kad u društvu prevladavaju procesi individualizacije. na određenom stupnju razvitka pojavljuju se elementi zabrana i tabuiziranja spolnih odnosa 2. civilizacija ne prihvaća drukčiji tip obitelji osim one koja je istodobno patrijarhalna i monogamna C. sljedeća je obiteljska zajednica utemeljena na braku parova – sindijazmička obitelj. već otvara i razmišljanja o difuziji kulturnih vrijednosti odnosno o prihvaćanju tehnologija koje su nastale u sasvim drukčijoj kulturnoj okolini • prema njemu. mišljenjima.

obitelj je davala i osnove za orijentaciju u životu. Parsons: opći okvir promjena obitelji • prema njegovu shvaćanju. status i bogatstvo 5. partikularističke norme. posebno u 20.1. moderna obitelj to nije – pravo uzbuđenje donosi život izvan obitelji. difuznost odnosa i askriptivnost (pripisanost položaja) 36 . te drugo. nekad je obitelj bila i osnovno jamstvo da se pojedinac hendikepiran bolešću ili starošću može prepustiti sudbini. danas njezin unutarnji život karakterizira tolerancija prema različitim pogledima na svijet 6. promjene u obrazovanju – edukativna demonopolizacija obitelji – idu prema povećanju potreba za sasvim specifičnim znanjima i vještinama koji se ne mogu prenositi obiteljskim odgojem i oponašanjem starijih 3. nekad je na svoje članove prenosila vrijednosne orijentacije i rituale izgrađene prema religijskoj slici svijeta. olakšanja i rekreacije za svoje članove. prije svega obitelj gubi svoju ekonomsku funkciju. a seksualnoj satisfakciji se pridaje veliko značenje • u plemenu Bono muž ne smije spolno općiti sa svojom ženom sve dok ona ne rodi prvo dijete • The Redbook Survey on Sexuality – istraživanje o seksualnom ponašanju srednjih slojeva izvještava da je 80% ispitanika potvrdilo da je imalo predbračne seksualne odnose • prema istraživanjima Kinseya.st. u jednostavnim društvima znanja su se prenosila u krugu obitelji – sve to u modernim društvima prepušteno je posredovanju medija i škole. nove tehnologije i globalizacija tržišta uništili su ili u drugi plan potisnuli obiteljska poduzeća 2. danas je svatko odgovoran za svoj uspjeh ili neuspjeh. Pomeroya i Martina. prava zabava nije u obiteljskom krugu 4. gotovo 37% muškaraca i 13% žena u SAD imalo je najmanje jedan homoseksualni doživljaj T. • islamska kultura ulogu muškarca u seksualnom odnosu interpretira kao akt milosrđa • u Indiji dob za stupanje u brak je oko 13 godina. obitelj je nekad bila izvor sigurnosti. današnja društva izgradila su institucije i stvorila vrijednosti koje opravdavaju prepuštanje tih zadataka društvu 7. obitelj je emocionalno uporište odraslih ljudi • Parsons slijedi tradiciju dihotomnog razlikovanja tipova društva: razlikuje predmoderna od modernih društava • predmoderna društva obilježava podređenost pojedinca zajednici. u Ogburnovoj analizi samo je jedna funkcija jačala kroz vrijeme – obitelj je sve više postajala emocionalna zajednica Ljubav i seksualnost • neobični događaji u spolnom životu privlačili su veliku pozornost istraživača. čak i u relativno razvijenim društvima rad u obiteljskom poduzeću ili na obiteljskom imanju je pravilo. obitelj obavlja dvije osnovne funkcije: ona služi zaštiti i socijalizaciji djece. afektivnost. nekad je obitelj bila izvor društvenog statusa.

od individualne submisivnosti do sprečavanja radikalnih društvenih promjena • otkriva se i to da se interesna dominacija (klasna represija) lakše ostvaruje mehanizmima koji se ne uklapaju u klasične teorije države nego suptilnim metodama masovnog socijalnog inženjerstva • E. Gooda. kazniti i dalje progoniti BIOLOŠKE TEORIJE DEVIJANTNOSTI • biološke teorije polaze od ideje da je devijantno ponašanje prouzročeno tjelesnim. genetskim i instinktivnim osobinama čovjeka • Cesare Lombroso 1876. May i škole human relations društvenim kriterijima (društvenoj kontroli) daju presudnu važnost u predikciji ponašanja grupe DEVIJANTNOST • DEVIJANTNOST je kršenje bilo kojeg oblika normi koje nameće društvena grupa ili društvo u cjelini • kršenje normi nije dovoljan uvjet da se nešto proglasi devijantnim.• moderno društvo u svim se tim točkama razlikuje od svakog prethodnog: ljudi su orijentirani na cilj. načela postignuća • slijedeći uglavnom ideje W. već kao aktori čija obilježja definira cilj i smisao akcije. Parsons tvrdi da u predmodernim društvima dominira klasična proširena obitelj. a u modernima prevladava inokosna nuklearna obitelj • skup čimbenika koji predmoderna društva pretvara u moderna možemo obilježiti pojmom industrijalizacije i urbanizacije • klasičnu proširenu obitelj obilježavaju jasne norme uključivanja članova i stalnost normi u slijedu generacija • inokosna nuklearna obitelj u normativnoj dimenziji ne prodire niti toliko duboko u svijest svojih članova niti može norme držati nepromijenjenima u slijedu generacija DRUŠTVENA KONTROLA I DEVIJANTNOST POJAM DRUŠTVENE KONTROLE • pojam društvene kontrole neutralan je izraz koji bi trebao obuhvatiti sve društvene procese koji jačaju društveni konformizam od dječje socijalizacije do izvršenja sankcija kroz društvene institucije. prevladava vrijednosna neutralnost i proračunatost. prevladavaju načela jednake primjene normi prema svima. već je potrebna uvijek neka grupa koja će prekršaj uočiti. Lombroso je objavio knjigu Čovjek prijestupnik 37 .g. ljudi u interakcijama ne nastupaju kao cjelovite ličnosti.

dobrodušni 2. društveni. visoki i žilavi. pretilošću. Crime and the Man (1937. ektomorfne koji su mršavi. energični • njegov je nalaz da su mezomorfni tipovi skloni devijantnosti • veza bioloških i psiholoških osobina s devijantnošću pri tome nije kauzalna.• zaključuje da postoje rođeni zločinci – nasljeđuju tjelesne osobine.). ali tendiraju tome da budu agresivni i lako izgube samokontrolu • introverti su tihi i rezervirani. atavističko nasljeđe.g. bezosjećajni. objavio je rezultate istraživanja ispitanika svrstanih u dvije grupe: osuđenici i slobodni građani • razlike su se pokazale statistički značajnima – zaključuje da su kriminalci moralno. koje korijene ima u ranijim fazama evolucije čovjeka Empirijska istraživanja somatskih preduvjeta devijantnosti • Charles Goring usporedio je 1913. endomorfne karakterizirane zaobljenim oblikom tijela. u istraživačkoj studiji (The English Convict) fizičke osobine zatvorenika s osobinama normalnih nekažnjavanih ljudi • nije ustanovio značajne razlike! • do drukčijeg zaključka došao je američki istraživač Ernest Hooton • u svojoj studiji. i E. nižim rastom. mezomorfne snažne tjelesne građe. intelektualno i morfološki degenerirani u usporedbi s prosječnim građanima Empirijska istraživanja bioloških i psiholoških preduvjeta devijantnosti • istraživanje Williama Sheldona (Varieties of Delinquent Youth) koji osim bioloških različitosti u obzir uzima i razlike u temperamentu ispitanika • on razlikuje tri osnovna tipa ljudi: 1. Glueck • pokazalo se da delinkvenata mezomorfa ima znatno više nego drugih grupa PSIHOLOŠKE TEORIJE DEVIJANTNOSTI • na području istraživanja psiholoških interpretacija delinkventnosti ističe se ime Hansa Eysencka – on smatra da je uzrok kriminaliteta u kombinaciji naslijeđenih osobnih karakteristika i socijalizacije u ranom djetinjstvu • pretpostavlja postojanje dvaju tipova ličnosti: ekstroverti i introverti • ekstroverti su otvoreni prema društvu. introspektivni i refleksivni 3. rijetko se ponašaju agresivno 38 . skloni užitku i zabavi. mišićave i jake. nego probabilistička • sličan plan istraživanja imali su S.

frustracija stvara agresivni potencijal koji je osnova za nepredvidivo ponašanje • Andrew Henry i James Short istraživali su samoubojstva i ubojstva – njihov je nalaz da ljudi nižeg socijalnog statusa frustraciju usmjeruju prema drugima i društvu. tvrdi Cohen (Delinquent Boys) karakterističan je za niže društvene slojeve koji time reagiraju na nepovoljnu socijalizaciju SOCIJALNE TEORIJE DEVIJANTNOSTI R. odbacivanje i ciljeva i sredstava pregledno je i u primjerima jasno – odavanje alkoholu. tvrdi da odvojenost od majke u najranijoj dobi uzrokuje psihopatske reakcije u odrastanju i zreloj dobi • psihijatar R. ali odbacuje sredstva kojima se to obično postiže 3. Jenkins tvrdi da postoje tri osnovna defekta u razvoju svijesti: 1. inovacija se javlja kad pojedinac prihvaća društvene kriterije uspjeha. u normalnom slučaju nagone ida regulira ego usmjeravan strukturom društvenih vrijednosti (superegom) 2.). pobuna znači aktivno djelovanje prema mijenjanju društvenih ciljeva i dopuštenih sredstava 39 . Merton pojam anomije definira kao "slom u kulturalnoj sferi koji se pojavljuje osobito kad postoji akutna odvojenost kulturalnih normi i ciljeva te socijalno strukturiranih mogućnosti članova grupe da sudjeluju u skladu s njima" • anomija je situacija nesklada između društveno prihvatljivih ciljeva i dopustivih metoda da se postignu ti ciljevi • razlikuje pet tipova adaptivnih modela usklađivanja zahtjeva društvene uloge i određenih načina njihova postignuća: 1. slučaj u kojem je socijalizacija uspjela ali socijalizirane su vrijednosti supkulture. drogi 5. a samoubojstava manja • bezrazložni vandalizam. Dollard tvrdi (teorija frustracije-agresije) da je osnova agresije frustracija koja nije uspješno inhibirana mehanizmom obrane ličnosti. koje su same po sebi devijantne (kradljivac u društvu kradljivaca je socijaliziran) • J. slučaj nerazvijene zaštitne ljuske ega koji dopušta nekontrolirano djelovanje idovih poriva te je riječ o situaciji nesocijalizirane agresivnosti 3.• John Bowlby. ritualizam je situacija u kojoj pojedinac reducira svoje ciljeve prihvaćajući sredstva kojima ga društvo usmjeruje 4. pa je stopa ubojstava u toj grupi veća. dječji psiholog. konformizam – prihvaćanje ciljeva i dopuštenih sredstava (najrašireniji oblik ponašanja) 2. Merton: Društvena struktura i anomija • u kratkom eseju Društvena struktura i anomija (1938.

već da je delinkventno ponašanje karakteristično za male homogene grupe Devijantna supkultura • Richard Cloward i Lloyd Ohlin smatraju da sama dikrepancija nije dovoljna da objasni delinkventno ponašanje jer postoje specifični tipovi supkultura od kojih su najznačajniji geografsko područje i susjedstvo • delinkventne supkulture. boemi). delinkvencija je tu posljedica činjenice da ne funkcionira ni sustav obrazovanja ni obiteljski odgoj retreatist – razmjerno čest. iako su istraživanje započeli razlikujući različite tipove ljudi (filistejci. Cohen smatra fenomen supkulture glavnim uzrokom maloljetničke delinkvencije • mladi pripadnici nižih društvenih slojeva odmalena se uče cijeniti vrijednosti srednjih i viših slojeva – ali socijalizacija koju taj pojedinac prolazi ne uspijeva ga pripremiti osobinama i znanjima potrebnim za uspjeh • supkultura stvara grupe ("gang") koje nemaju čvrsti stav o vlastitom identitetu • devijantno ponašanje je. u situaciji u kojoj ne postoji supkultura navedenih tipova. kad se ta teorija primijeni na kriminalnu djelatnost. conflict. retreatist) criminal .Transfer kulturnih obrazaca • Thomas i Znaniecki istraživali su prilagođivanje poljskih seljaka doseljenih u SAD. devijantna supkultura koja nastaje retreatistička je prema cilju. njihovi konačni rezultati nisu poduprli tezu o postojanju tipova ljudi. stabilni.postojanje supkulture koja potiče organizirani visoki kriminal (ljudi koji se njime bave uživaju poštivanje u društvu) conflict – obično prijestupništvo. dakle. imaju tri obličja (criminal. kreativni. u interakciji s drugima. u malim povezanim grupama 40 . već su pokazali postojanje društvenog mehanizma • akter u devijantnom ponašanju slijedi norme koje u njegovoj okolini već postoje kao supkultura nekog društva Čikaška škola: teorija devijantnosti • Clifford Shaw i Henry McKay istraživali su delinkvenciju u Chicagu i primijetili slučajnost u tome da se u određenim zonama grada skokovito ponavlja velik porast kriminaliteta (dijelovi grada u kojem žive doseljeničke skupine) • uzrok devijantnosti nisu nacionalne i rasne osobine već uvjeti u kojima pojedinac živi • primijetili su da pojedinac ne djeluje sam. naučeno a ne naslijeđeno ili izmišljeno • takvu tezu dalje razvija Edwin Sutherland (u studiji Principles of Criminology) tvrdeći da se devijantnost uči u procesu komunikacije. a izolacionistička prema načinu stvaranja Maloljetnička delinkvencija • A.

• internalizacijom vrijednosti supkulture pojedinac se izolira od društva. zatvara se u supkulturnu grupu – diferencijalna asocijacija Integracija psiholoških i društvenih objašnjenja devijantnosti • sociolog David Matza podržava zamisao o postupnosti procesa učvršćenja devijantnosti (deviant career). nacionalnu ili rasnu diskriminaciju…) 2.st. relativno cjelovitu teoriju koja objašnjava ljudski svijet i iskustvo 2. upućenost na javno djelovanje radi pridobivanja potpore za taj program i njegovo ostvarenje 4. (komunizma i fašizma) • POJAM I TEORIJE IDEOLOGIJE POJAM IDEOLOGIJE počinje tek s Francuskom revolucijom. program društvene i političke organizacije 3. u tu skupinu svrstava sve čimbenike koji stvaraju predispoziciju za kršenje normi (ekonomsku deprivilegiranost. ideju o posebnoj ulozi intelektualaca • Napoleon je prvi u modernoj povijesti s idejama spojio element opasnosti • Marx se koristi pojmom ideologije u dva značenja: 41 • . opravdanje koje daju normativni standardi supkulturne zajednice.g. afinitet prema devijantnosti. u Francuskoj u značenju znanosti o idejama (skovao ga je Antoine Destutt de Tracy koji je ideologiju nastojao uspostaviti kao svojevrsnu nadznanost. afilijacija – podrška grupe. no tvrdi da taj proces možemo razumjeti samo ako ga promatramo s gledišta devijantnog aktera • razlikuje tri skupa čimbenika devijantne karijere: 1. u očima društva devijantnost je pojava koju treba osuditi. izraz ideologija javlja se 1796. osuda (stigma) trajno prati pojedinca sprečavajući mogućnost da se otrgne utjecaju supkulture IDEOLOGIJA • FUNKCIONALISTIČKI orijentirani sociolozi određuju ideologiju kao sustav ideja i vjerovanja koje pružaju orijentaciju za razumijevanje stvarnosti i društveno djelovanje • MARKSISTI je smatraju iskrivljenom i lažnom sviješću koja služi prikrivanju klasne dominacije buržoazije • KONZERVATIVCI je prikazuju kao zatvorene i represivne sustave mišljenja • često negativna shvaćanja zbog ideoloških vladavina 20. označivanje – reakcija na konačnu identifikaciju s grupom. nadređenu drugim znanostima) pojam ideologije u svom prvom značenju sadržavao je četiri elementa: 1. afilijacija je deformirana društvenost 3.

što proizlazi iz njezine posebne klasne uvjetovanosti i određenosti • u djelu Njemačka ideologija Marx objašnjava da su vladajuće ideje nekog doba uvijek ideje vladajuće klase • Antonio Gramsci napravio je otklon od Marxovog shvaćanja ideologije. u svom djelu Zatvorske bilježnice razmatra pojam ideologije unutar svoje teorije hegemonije kao kulturnog vodstva i ideje o komunističkoj partiji kao "kolektivnom intelektualcu" vlast jedne klase nad drugom nije samo ekonomska vlast.) 2. lažna i kriva svijest i spoznaja. na temelju takvog sustava vjerovanja. obrazovanje…) funkcioniraju pretežno na ideološkom modusu "nijedna klasa ne može trajno zadržati državnu vlast. a da istovremeno ne ostvaruje svoju hegemoniju nad državnim ideološkim aparatima i u njima" • Karl Manheim (djelo Ideologija i utopija. Lane je proučavao političke ideje petnaestoro ljudi u 42 . ideologija je izvrnuta. dva su šira tipa shvaćanja. određuje ideologiju kao sustav ideja koji se ne može svesti ni na ekonomiju ni na politiku Althusser razlikuje represivne i ideološke državne aparate represivni aparati (vojska. skup vjerovanja i svako organizirano predstavljanje mišljenja.) smatra da je ideologija skup mišljenja o svijetu koji zastupa pojedinac. neovisni i racionalni) i organski (organizacijski povezani s klasnom strukturom) • Louis Althusser se nastavlja na Gramscija u knjizi Za Marxa i u članku Ideologija i državni ideološki aparati. Laneovo i Geertzovo • Robert Lane u knjizi Politička ideologija (1962. to je sloj koji je besklasan pa je sposoban uzimati u obzir svjetonazore posebnih grupa • u suvremenoj funkcionalističkoj teoriji ideologija se shvaća kao svaki javno izražen sustav znanja.1. znanost i dr. nego je vlast koja se zasniva na kulturnoj i ideološkoj hegemoniji te klase prema Gramsciju.) razlikuje partikularni i totalni pojam ideologije partikularni: istražuje se mišljenje protivnika kao ideološko u značenju "lažnog" i "pogrešnog" totalni: sustavi ideja svih društvenih grupa su društveno vezani i uvjetovani ideologija je opći naziv za ideje koje zastupaju vladajuće grupe. policija) funkcioniraju uglavnom na nasilju ideološki aparati (religija. a utopija je ideologija pobunjenih grupa Manheim je razvio teoriju o "slobodnolebdećoj inteligenciji". pojedinac prihvaća (ili odbacuje) određene političke ideje. dvije skupine intelektualaca: tradicionalni (slobodni od klasne uvjetovanosti. religija. 1929. intelektualci su sloj koji može izbjeći ideološku vezanost. stajališta i vrijednosti. ideologija je nadgradnja koja obuhvaća sva područja duhovne djelatnosti (moral.

taj pristup začet je člankom Clifforda Geertza Ideologija kao kulturni sustav (1964. većina je ideologija bila utemeljena na doktrinama koje su se pridržavale znanstvenog pristupa • učinkovite ideologije obično imaju znanstvene jezgre koje se izvode iz kriterija istine. netolerancija) 2. ona se odnosi na onaj dio kulture koji se aktivno bavi uspostavom i obranom obrazaca vjerovanja i vrijednosti • Raymond Boudon u knjizi Ideologija (1986. a komunizam na Zapadu marginaliziran.Westportu (rezultat istraživanja pokazao je difuznost i neodređenost političkih ideja u SAD) • drugo shvaćanje povezuje ideologiju s političkim djelovanjem te je određuje kao sustav ideja i vrijednosti usmjeren proizvođenju motivirajućih učinaka. ideologije djeluju kao oblik socijalnog cementa. ideologije pribavljaju perspektivu pomoću koje se svijet može razumjeti i protumačiti. pa je glavno pitanje nesuglasja među preostalim strankama bilo oko toga tko 43 ..) pokazuje da povezivanje ideologije sa znanošću (shvaćanje ideologije kao lažne znanosti) nije slučajno. a istodobno zadovoljavaju važnu potrebu čovjeka za identitetom i razvojem ljudskih bića.) (u njegovo vrijeme fašizam je pobijeđen. navodi dva argumenta: 1. – zračenje Hitlerovih i Staljinovih ideja postojalo bi i bez njihova uspjeha) 3.) u kojem se ideologija određuje ne kao suprotnost znanosti nego se obje smatraju kulturnim sustavima. znanost je dijagnostička dimenzija kulture. opskrbljujući socijalne grupe ili cijela društva skupom ujedinjujućih načela i vrijednosti. iz toga proizlaze funkcije ideologije: 1.st. ideologije mogu držati na okupu i različite grupe (klase) unutar nekog društva – takva je ujedinjujuća funkcija liberalnodemokratskih vrijednosti u zapadnim društvima KRAJ IDEOLOGIJE • tezu o kraju ideologije iznio je američki sociolog Daniel Bell u knjizi Kraj ideologije (1966. totalitarne ideologije privukle su vrhunske intelektualce (o tome piše Francois Furet u knjizi Prošlost jedne iluzije: ogled o komunističkoj ideji u 20. stvaranje socijalnog pritiska radi postizanja željene društvene promjene ili na osnaživanje otpora prema njoj 4. ideologija pridonosi ispunjenju osobne potrebe za identitetom i razvojem ljudskih bića (ideologije mogu razvijati i negativne identitetske strategije kao što su diskriminacija. ideologije motiviraju djelovanje koje može biti usmjereno na uspostavljanje ili održavanje određenih vrijednosti i vjerovanja. u doba kad se izraz ideologija etablirao privukao je pozornost jer je opisivao društvenu stvarnost tipom analize bliskim znanstvenoj analizi 2. 1995. a ideologija njena braniteljska dimenzija. a ideologije se izvode iz kriterija socijalne snage SOCIJALNE FUNKCIJE IDEOLOGIJE • ideologije iskazuju kolektivnu svijest i volju da se postigne relevantna društvena i politička moć.

1963. a razvija se u skladu s potrebama i zahtjevima razvoja društva država je u nekom smislu "mozak" društva 44 . pa se i može nazvati "institucijom institucija" država ima tri posebna obilježja: 1. 1967. element po kojem se razlikuju vladajući i podanici  država se uobičajeno definira kao zajednica ljudi organizirana na nekom teritoriju pod nekom suverenom vlasti TEORIJE DRŽAVE  u političkoj sociologiji razlikuje se pet osnovnih skupina teorija o državi: 1. dvije različite koncepcije političke sociologije predstavljaju Max Weber (politička sociologija kao znanost o vlasti) i Marcel Prelot (politička sociologija kao znanost o državi)  Weber – Gospodarstvo i društvo – vlast odredio kao izgled da će se specifičnim ili svim naredbama pokoriti određena grupa ljudi razlikuje dva tipa vlasti: vlast po sili konstelacije interesa (najčistiji tip je monopolistička vlast na tržištu) i vlast po sili autoriteta (vlast glave obitelji. evolucionističke koordinacijsko-funkcionalističke teorije – vide državu kao tijelo ili instituciju koja ima regulacijsku ulogu u društvu ili kao podsustav koji obavlja funkciju koordinacije važnih društvenih poslova. – državu određuje kao političku instituciju koja obuhvaća mnoštvo javnih i privatnih institucija.može bolje osigurati ekonomski rast i materijalni prosperitet – kao rezultat svega ideologija postaje nevažna) • slomom komunizma ideja kraja ideologije dobiva nov zamah • Francis Fukuyama u članku Kraj povijesti iz 1989. teritorijalnu osnovu jer je prije svega prostorna pojava 3. službena ili monarhova vlast) državu se sociološki ne može definirati sadržajem onoga što poduzima  Marcel Prélot – Političke institucije. veliko stanovništvo kojem država daje jedinstvo 2. a da je u novije vrijeme postala znanost o političkoj moći i vlasti  prema Duvergeru. političku vlast. slomom komunističkog sustava i njegove ideologije globalni ideološki sukob je riješen DRŽAVA I DEMOKRACIJA VLAST I DRŽAVA  Maurice Duverger (Politička sociologija.) navodi da je politička sociologija dugo bila znanost o državi. dokazivao je da završava razdoblje velikih ideologija i ideološkog napretka • iako su nacionalizam i religijski fundamentalizam još važni suparnici zapadnog liberalizma u Trećem svijetu.

za Durkheima država ima regulacijsku ulogu i moralnu svrhu 2. 1976. pluralističke teorije – odbacuju državu kao središnji pojam.) dokazuje da pojedinci imaju neka prava koja su toliko temeljna da se moraju poštovati bez obzira na navodne koristi koje bi društvo moglo imati njihovim ograničavanjem ili kršenjem 3. marksističke teorije – državu shvaćaju kao političku instituciju ili strukturu koja izravno ili neizravno zastupa interese kapitala i vladajuće klase u društvu te se brine o održanju sustava kapitalističke dominacije.) dokazivao je da je vladajuća klasa kapitalističkog društva ona klasa koja posjeduje i kontrolira sredstva za proizvodnju i koja je sposobna koristiti se državom kao instrumentom društvene dominacije strukturalisti dokazuju da je irelevantno tko kontrolira državu zato što ona svojom pozicijom. zakonodavstvo i sloboda (I-II. strukturom i ulogom utjelovljuje temeljnu vezanost uz kapital a protiv podređenih klasa o Claus Offe u knjizi Strukturni problemi kapitalističke države (1972. koju zagovaraju suvremeni neoliberali i libertarijanci Friedrich von Hayek u knjigama Ustrojstvo slobode (1960. ne razmatraju mogućnost da državni aparat ima svoje posebne 45 . Lindblom) dokazuju da se moć u društvu i političkom procesu raspoređuje nehijerarhijski i kompetitivno te umjesto države rabe pojam političkog sustava koji bolje opisuje novu realnost za pluraliste izvorne i vodeće snage državnog djelovanja dolaze iz društvenih izvora 4. pluralističkim i marksističkim teorijama države: zanemaruju mogućnost da se želje i ciljevi mogu u istoj mjeri odraziti na javnu politiku kao i želje cijelog društva. smatrajući je samo jednim od udruženja koje teži da bude najmoćnije moderni pluralisti (Dahl. ponajprije na razini središnje vlasti u klasičnom liberalizmu razvijena je teorija minimalne države. pritom se razlikuju dvije temeljne orijentacije: instrumentalisti državu vide poglavito kao neutralno oruđe za vršenje političke vlasti. koje svaka klasa dok ga kontrolira.) dokazuje da iz same strukturne moderne države slijedi da ona organizira kapital i dezorganizira radničku klasu 5. država i utopija (1974. liberalno-individualističke teorije – polaze od poimanja države kao skupa javnih institucija ili javnih službenika. institucionalno-etatističke teorije nastale su kao reakcija na teorije koje državu vide kao izraz političkog utjecaja društvenih snaga te nastoje pokazati da država ima značajan stupanj autonomije od društva i da postoje posebni interesi državnog aparata koji se ponekad razilaze s interesima većeg dijela društva Eric Nordlinger u djelu Autonomija demokratske države (1981.) i Zakon. 1973.) tvrdi da upletanje države u društvo treba ograničiti na donošenje općih propisa Robert Nozick u djelu Anarhija.) upućuje tri osnovna prigovora neoliberalnim. može upotrijebiti kako bi unaprijedila vlastite interese o kao zagovornik ovog pristupa – Ralph Miliband u djelu Država u kapitalističkom društvu (1969.

faza socijalne države – zadobivena politička prava se koriste za uravnoteživanje moći koja nastaje u tržišnom društvu te time sprečavaju pretvaranje demokracije u izravnu oligarhijsku vladavinu 5. Austrija i Švedska) 4. Japan u Meiji razdoblju) 3. kada se država postavlja kao zaštitno tijelo.. faza demokratske države – pojedinci stječu politička prava te stvaraju demokratski poredak u kojem moć dolazi u ruke svih članova zajednice 4. posebno u gospodarstvu. Staljinov SSSR. Hitlerova Njemačka. ne uzimaju u obzir stvarno autonomno djelovanje države i načine da se ono još i poveća TIPOVI I OBLICI DRŽAVA  država je od svoga nastanka imala veliku ulogu u društvu. kolektivistička država – stavljanje ekonomskog života pod državnu kontrolu (primjer su komunističke zemlje s centralnoplanskim sustavima) 5. Andrew Haywood u knjizi Politika (2002. neosobna vlast. faza minimalne jake države – spoj neoliberalnog smanjivanja socijalnih prava i neokonzervativnog jačanja države. do socijalnih prava u 20. taj tip države karakterističan je za zemlje u kojima je u dužem razdoblju na vlast bila socijaldemokratska stranka (npr. građanstvo i društveni razvoj (1963. obiteljski život (npr.st.) razvio je teoriju građanstva u kojoj je pokazao napredovanje prava građanstva od građanskih prava u 18.st. minimalna država – svojstvena liberalnom razdoblju razvoja kapitalizma u 19. Huseinov Irak)  Thomas Marshall u radu Građanstvo i društvena klasa (1950. osobito u industrijalizaciji (npr.) i u knjizi Klasa. razvojna država – obilježena je važnom ulogom države u poticanju ekonomskog rasta. a njezine se funkcije svode na održanje mira i socijalnog poretka (ograničeno se upliće u društvo) 2. političkih prava u 19. faza liberalne konstitucionalne države – kao rezultat građanskih revolucija i rušenja staleškog poretka uspostavljaju se pravna jednakost građana i ustavna ograničenja moći države radi zaštite individualnih prava 3.interese koji su suprotni željama društva.st. faza apsolutističke države – država se uspostavlja kao suverena. kulturu.st. totalitarna država – krajnja i najekstenzivnija forma državne intervencije. pod državnu kontrolu stavlja ne samo ekonomiju već i obrazovanje.. koja se pojavljuje kao autoritet nadređen i vladaru i podanicima 2. socijaldemokratska država – usmjerena je prema socijalnoj promjeni u skladu s načelima jednakosti i socijalne pravde.) razlikuje pet oblika države: 1. religiju. s obzirom na institucionalizaciju tih prava može se razlikovati pet faza razvoja moderne države: 1. prije svega njezinih represivnih funkcija 46 .

ali čovjekova sposobnost za nepravdu čini je neophodnom. država kao zajednica koja ima monopol fizičke sile mora biti legitimna. druga je kontrola nad prirodnim resursima potrebnima za ekonomski rast (npr. podvlašteni moraju vjerovati da su njezina uloga i djelovanje opravdani. imaju šest obilježja: 1. 1953. a potom u nizu djela (Poliarhija. danas – vladajuće dinastije u Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji) karizmatska – legitimnost temelji na iznimnim osobinama vođe (Hitler. TOTALITARIZAM I AUTORITARIZAM  demokratski poreci.). Demokracija i njezini kritičari. koji ograničavaju njihovu moć Gray navodi dvije funkcije države koje mogu jačati: prva je pomoć svojim građanima da kontroliraju ekonomski rizik. prema modelu poliarhije koju je razvio Robert Dahl – prvo u suradnji s Charlesom Lindblomom u knjizi Politika.GLOBALIZACIJA I DRŽAVA  u 1970-im uočeno je da moderna demokratska država ima problema s legitimitetom  prema Weberu.) slaže se da suverene države djeluju u okruženju velikih rizika i krajnje neizvjesnosti. birane dužnosnike 2. "  Reinhold Niebuhr (knjiga Kršćanski realizam i politički problemi. 1989. Castro) legalno-racionalna – temelji se na moći prava (moderne demokratske države)  Jürgen Habermas u knjizi Problemi legitimacije u kasnom kapitalizmu (1973. Homeini. tri tipa legitimne vlasti: tradicionalna – legitimnost temelji na svetosti i vječnoj važnosti tradicije (vlast feudalnih vladara.) sažimlje poglede utjecajne struje mišljenja kada tvrdi da se s okončanjem hladnog rata zbilo nešto "daleko važnije" od rušenja jednog obrasca saveza i suparništva među industrijaliziranim zemljama  John Gray u knjizi Lažna zora (1998. pristup alternativnim izvorima informacija 47 . " DEMOKRACIJA. slobodne i poštene izbore 3. ekonomija i blagostanje (1953.). i dr. 1971..): "Čovjekova sklonost prema pravdi čini demokraciju mogućom.) otkriva da su u temelju krize legitimnosti suvremene demokratske države kontradikcije i konflikti između logike kapitalističke akumulacije i narodnih zahtjeva koje demokratska politika otvara  kapitalistička demokratska država ne može stalno zadovoljavati i narodne zahtjeve za socijalnom sigurnošću i pravima i zahtjeve tržišne privrede utemeljene na privatnom profitu  procesima globalizacije u 90-im godinama kriza legitimnosti moderne države dodatno se zaoštrila  ekonomist Kenichi Ohmae u knjizi Kraj nacionalne države (1995. voda) DEMOKRACIJA  poznata je Churchillova izreka: "demokracija je najgori politički poredak. izuzevši sve druge. slobodu izražavanja 4. nafta.

totalitarni. koje periodično bira i smjenjuje. Abraham Lincoln je odredio demokraciju kao vladavinu naroda. 6.) predložili su klasifikaciju "pet najvećih modernih idealnih tipova poredaka": demokratski.g. sustav policijskog terora 6. za narod  narod je zato tijelo građana koji su posve jednaki u pravima i nijedna kategorija nema veća prava od drugih  razlike u obrazovanju.). imaju isto tako šest obilježja: 1.5. prema modelu totalitarizma koji su razvili Carl Friedrich i Zbigniew Brzezinski u knjizi Totalitarna diktatura i autokracija (1956. financijskoj moći i pristupu organizacijama bitno utječu na raspon participacije američkih građana u političkom životu  u modernim demokracijama narod obavlja vlast preko svojih predstavnika. autoritarni. od naroda. monopol nad sredstvima masovnih komunikacija 5.) IZBORI. jednostranačka država 3. posttotalitarni i sultanistički poredak LIBERALNA (PREDSTAVNIČKA) DEMOKRACIJA  demokracija je tek u 90-im godinama uspostavljena kao politički poredak u približno polovici zemalja svijeta  u Gettysburškoj adresi iz 1863. službena ideologija 2. autonomija udruženja sveobuhvatno građansko pravo  totalitarni poreci. STRANKE I INTERESNE GRUPE IZBORI 48 . vojne diktature. pa se participacija za većinu građana svodi na sudjelovanje u izborima  Max Weber u Politici kao pozivu (1918. potpuni monopol partijsko-državne strukture nad oružanom silom 4. državna kontrola nad gospodarstvom  između tih poredaka postoje različiti režimi. uglavnom u zemljama Trećeg svijeta – tradicionalne monarhije. 1971.) tvrdi da predstavnička demokracija znači prelazak kontrole nad poitičkim odlukama na birokratske elite i vođe stranaka  jedini oblik demokracije koji može funkcionirati u industrijskim društvima s masovnim strankama jest plebiscitna demokracija s vođom u kojoj karizmatičke vođe postavljaju ciljeve koji se poslije prodaju "narodu" pomoću stranačkog stroja  političko tržište je natjecateljsko tržište  Robert Dahl razlikuje demokraciju kao idealni sustav od stvarne demokracije. autokratski režimi – autoritarni poreci  Juan Linz i Alfred Stepan u knjizi Problemi demokratske tranzicije i konsolidacije (1996. koju naziva poliarhija (Poliarhija. zanimanju.

st. stajališta i interesa) upravljačke (regrutacija i izobrazba elite. dugoročno opada  na izbore i ponašanje birača utječu i institucionalni čimbenici.) "suvremene političke stranke definiraju mnogo manje svojim programom i klasom svojih pristalica. političko obrazovanje građana) predstavničke (predstavljanje ideja.) navodi sljedeće osnovne funkcije: definiranje ideoloških ciljeva. 49 . 1951. dok izborni sustav relativne većine potiče uspostavu dvostranačkog sustava – to pravilo po njemu je dobilo ime Duvergerov zakon POLITIČKE STRANKE  političke stranke su dobrovoljna politička udruženja građana s trajnom organizacijom uspostavljena radi određivanja državne politike pomoću oblikovanja političke volje građana. zato što su sredstvo legitimiranja poretka. Schumpetera (Kapitalizam. regrutacija elite i sudjelovanje u vlasti  obično se funkcije stranaka grupiraju u tri skupine: intelektualno-ideološke (određivanje ciljeva. zapazio njihovu važnost)  Marcel Prélot u djelu Političke institucije (1963. stranka je zajednica s posebnom strukturom. artikulacija i agregacija interesa. socijalizam i demokracija. izbori su temeljna institucija predstavničke demokracije (još je Montesquieu u Duhu zakona 1748. prije svega izborni sustav  Duverger (Političke stranke. mobilizacija i socijalizacija građana. programa i politika.) tvrdio da se narod u modernom smislu konstituira u izborima  postoje barem tri razloga zašto su izbori tako važni: 1. 1942. izbora kandidata za javne dužnosti." konstitutivnim obilježjima političke stranke smatra se još ideologija i zalaganje za interese nekih širih društvenih skupina  Klaus von Beyme u djelu Stranke u zapadnim demokracijama (1982. Moderne se stranke karakteriziraju prije svega svojom anatomijom. zato što izravno utječu na oblikovanje upravljačke elite 3. a više prirodom svoje organizacije. formuliranja i razrade političkih programa i drugih aktivnosti  za J. pribavljanja aktivnog pristanka građana  uočeno je da indeks klasnog glasovanja (tzv.) pokazao je da utjecaj izbornog sustava na stranački sustav ima oblik zakonitosti: razmjerni izborni sustav potiče uspostavu višestranačkog sustava (oslabljuje dvostranačje). koji pokazuje odnos klasnog položaja pojedinca i glasovanja u izborima. zato što su jedini mehanizam političke participacije stvarno dostupan svim građanima 2. Alfordov indeks). organiziranje i sudjelovanje u vlasti)  u modernom značenju stranke se oblikuju tek u drugoj polovici 19.

). gubljenje članstva. parlamentarnim putem 2. stranke nastaju na dva načina: 1. grupe posebnih interesa (protektivne ili staleške) – postoje radi unapređenja ili zaštite posebnih interesa svojih članova (npr. prema Duvergeru (Političke stranke. opunomoćenih nad opunomoćiteljima. razdoblje organiziranih masovnih stranaka – razvile se s općim pravom glasa i participacijom širokih masa 2. 2002. od članova političke elite. 2000. Heywood (Politika. imaju razvijen unutarnji život i interesiraju se ne samo za politička nego i za ekonomska i socijalna pitanja  Robert Michels u djelu Sociologija stranaka u modernoj demokraciji (1911.) otkrio je upravo u socijalističkim strankama. niveliranje socijalnog sastava stranaka."  Otto Kirchmeier (Transformacija zapadnoeuropskih stranačkih sustava. jačanje uloge i utjecaja vodstva. sindikati i udruge poslodavaca) 50 . a obilježava je smanjivanje važnosti ideologije. samih zastupnika. marketinizacija ili "amerikanizacija" stranaka INTERESNE GRUPE  interesne grupe su organizirane skupine utemeljene radi zaštite. potiskivanje tradicionalne klasne vezanosti i okretanje biračima iz svih dijelova stanovništva  Klaus von Beyme (Transformacija političkih stranaka. izvanparlamentarnim putem  Duverger razlikuje dva osnovna tipa stranaka: 1. kadrovske stranke – odgovaraju razdoblju političke borbe aristokracije i buržoazije (konzervativne i liberalne stranke) – te su stranke orijentirane prema izborima i parlamentarnoj borbi. promicanja i ostvarivanja svojih posebnih interesa utjecajem na politiku ili djelovanje vlade  A.) razlikuje tri razdoblja u razvoju stranaka: 1. delegiranih nad onima koji ih delegiraju."catch-all stranke". nemaju u pravom smislu članstvo ni pravu organizaciju 2. slabljenje utjecaja pojedinačnog člana. oblikovanjem odozdo.) zapazio je nastanak novog tipa stranke . razdoblje narodnih stranaka (catch-all stranke) – nastaje deideologizacijom stranaka. 1966. koja se razvila iz masovne stranke. od onih koji su dotad isključeni iz prava glasa. iz društva. kaže sklonost oligarhiji")  temeljni sociološki zakon političkih stranaka: "Organizacija je majka vladavine izabranih nad biračima. kao najdemokratskijim organizacijama svoga doba. željezni zakon oligarhije ("tko kaže organizacija. podržavljenje financiranja. slabljenjem veze između stranaka i socijalnih "stupova" 3.) dijeli interesne grupe prema ciljevima djelovanja na: 1. razdoblje profesionalnih stranaka – obilježava ih profesionalizacija vodstva. one se ne ograničavaju na izbore. masovne stranke – nastaju znatnim proširenjem glasa. oblikovanjem odozgo. 1951. već djeluju na obrazovanje i aktiviranje svoga članstva.

Italiji.. i traje do 1926. koje su prethodno prešle u demokraciju. nastavlja se rušenjem komunističkih režima u istočnoj Europi Huntington pokazuje da povijest nije jednosmjerna – iza prva dva vala slijedila su dva reverzibilna vala u kojima su se neke zemlje. počinje savezničkim uvođenjem demokracije u Zapadnoj Njemačkoj. do 1962. potom uvođenje demokracije u Turskoj i Grčkoj i nekim zemljama Latinske Amerike. promocijske grupe (grupe ciljeva i svjetonazorske) – uspostavljene su radi unapređenja zajedničkih vrijednosti. kojih je specifičnost u tome što svoje zahtjeve nastoje ostvariti pritiskom na državnu vlast – te se grupe stoga često nazivaju "grupe za pritisak" nijedna grupa ne može postati previše moćna jer grupe čine pojedinci koji su članovi više grupa DEMOKRATIZACIJA I DEMOKRATSKA TRANZICIJA  prema podacima iz knjige Roberta Dahla O demokraciji (1998. vratile u nedemokratsku vladavinu postoji više činitelja koji pridonose demokraciji i demokratskoj konsolidaciji. 2. Austriji. grupe za abortus ili protiv njega. ideala ili načela (npr. od sloma fašizma i komunizma broj demokratskih zemalja u svijetu povećao se i više od tri puta  u knjizi Treći val (1990.) Bentley je ukupnu politiku vidio kao borbu grupa za ostvarenje svojih interesa  Truman je u djelu Upravljački proces (1951.) američki politolog i sociolog Samuel Huntington pokazuje da su demokratski poreci u svijetu uspostavljeni u valovima demokracije. povoljne međunarodne okolnosti (države koje su demokratske podupiru nove demokratske države) 51 . Japanu i Koreji. prema Huntingtonu. razina ekonomskog razvoja 3.) tvrdio da se cjelokupno individualno vjerovanje i ponašanje može posve objasniti na temelju članstva u grupi za njega je interesna grupa svaka grupa koja. traje od 1943. dogodila su se tri vala: 1. počinje 1974. a 1960. za zaštitu životinja)  teoriju interesnih grupa formulirali su američki sociolozi Arthur Bentley i David Truman  u radu Proces upravljanja (1908. u Portugalu i povratkom demokracije u Grčkoj. na osnovi jednog ili više zajedničkih stavova. a obilježava ga demokratizacija prava glasa za muškarce i uspostava odgovornosti izvršnog tijela (vlade) parlamentu 2. postavlja određene zahtjeve drugim društvenim grupama iz tako širokog mnoštva grupa (ubraja i obitelj) izdvaja političke interesne grupe. započinje u SAD 1828.. potom 1979. prethodno demokratsko iskustvo (zemlje koje su prethodno imale demokratski poredak lakše mu se mogu vratiti) 2. Azije.). zahvaća Španjolsku te neke zemlje Latinske Amerike. u Nigeriji 3. tri su svojstvena svim valovima demokratizacije: 1.

osjećaj odgovornosti i sposobnost dobre procjene razlika između političara i upravnih funkcionara za Webera je zapravo razlika između politike i birokratskog upravljanja • austrijski sociolog Albert Schäffle u radu O znanstvenom pojmu politike (1897.POLITIČKA SOCIOLOGIJA POJAM POLITIKE • u izvornom grčkom smislu politika je djelatnost koja se odnosi na polis. kako ju je nazvao Giovanni Sartori (nastoji kombinirati varijable kojima se služi sociologija s onima koje rabi politologija) • njezin je predmet po Lewisu Coseru (Politička sociologija. danas prevladavajuća značenja: 1. odnosno izvođenja političke moći iz ekonomske moći 52 . ono što se u praksi odnosi na rješavanje tekućih državnih poslova na osnovi zakona i drugih propisa) od politike (sam proces stvaranja.) glavnim predmetom političke sociologije smatra pitanje moći u društvenom kontekstu smatra da postoje dvije suprotstavljene tradicije koje se začinju oko dvojice osnivača discipline: Alexisa de Tocquevillea i Karla Marxa s jedne strane je Marxova koncepcija razumijevanja države i moći iz materijalnih uvjeta života.) Weber je razlikovao one koji žive za politiku i one koji žive od politike pravi političari imaju tri osobine koje njihovu djelatnost čine nadmoćnom djelatnosti birokracije – strast.) razlikovao je tekući državni život (obuhvaća postignuto stanje ravnoteže. shvaćena je kao sposobnost postizanja kompromisa i konsenzusa. "umjetnost mogućeg" 2. rješavanja sukoba pregovorima i sporazumom. sposobnost nametanja svoje volje drugima kako bi se postigli određeni ishodi ili rezultati • u radu Politika kao poziv (1918. 1967. koja teži ostvarenju ideje o dobroj i pravednoj zajednici • politika je tijekom povijesti dobila dva nova. razumijeva se kao težnja za moći.) bavljenje "socijalnim uzrocima i posljedicama dane raspodjele moći u društvima ili između društava i socijalnim i političkim konfliktima koji vode promjeni alokacije moći" • Maurice Duverger (Politička sociologija. na uređenje zajedničkog života u polisu.) razlikuje dva pojma političke sociologije: političku sociologiju kao znanost o državi i političku sociologiju kao znanost o vlasti • Tom Bottomore (Politička sociologija. 1967. ono što se praktično odnosi na poduzimanje novih mjera) POLITIČKA SOCIOLOGIJA: DISCIPLINA I NJEZIN RAZVOJ • politička sociologija je "interdisciplinarni hibrid". 1979.

zasniva se na paradigmi razvoja demokracije kao temelja za proučavanje političkog života on započinje Tocquevilleovom koncepcijom demokracije Weber će nakon analize triju tipova legitimne vlasti iznijeti formulu plebiscitarne demokracije s vođom – za njega demokracija postaje mehanizmom za izbor političkih vođa Joseph Schumpeter u djelu Kapitalizam.) uspoređuje ekonomsko i političko tržište te određuje demokraciju kao metodu izbora vodstva u natjecateljskim uvjetima Lipset je paradigmu o odnosu konsenzusa i konflikta. kao temeljnog odnosa demokratskog sustava.) – smatra da je glavni predmet političke sociologije otkrivanje uvjeta i mehanizama dinamičke ravnoteže između socijalnih sila razdora i integracije u pluralističkom političkom sustavu nastavljajući se na Schumpetera. odnosno autonomiji politike u odnosu prema društvu • afirmaciju je politička sociologija stekla radovima Webera. najjasnije postavio u djelu Politički čovjek (1960. 1960.s druge strane je Tocquevilleovo stajalište o autonomiji demokratskog pokreta u odnosu prema industrijskoj revoluciji. socijalizam i demokracija (1942. njezin sastav ovisi o ravnoteži dviju tendencija – aristokratske i demokratske elitistički smjer produbljen je istraživanjima Roberta Michelsa. Pareta i Michelsa • Seymour Martin Lipset (Politički čovjek.) Mosca tvrdi da bez obzira na tip poretka vlast ostaje u rukama manjine koja čini vladajuću klasu. Webera i Michelsa utemeljiteljima političke sociologije • kao disciplina politička sociologija posve se oblikovala nakon Drugog svjetskog rata • prvi i danas dominantni smjer.) smatra Marxa. jer je rezultat procesa cirkulacije elita Pareto prihvaća poznato Machiavellijevo razlikovanje lavova i lisica u djelu Vladajuća klasa (1896. ali nije statična. koji je utvrdio postojanje željeznog zakona oligarhije 53 . koja je nepromjenjiva. Tocquevillea. Robert Dahl u nizu je radova razvio pluralističko shvaćanje koje je usmjereno na istraživanje stvarne demokracije (poliarhije) • drugi smjer zasniva se na elitističkoj paradigmi trajne podjele društva na vladajuću elitu i podređene mase taj je smjer započet s teorijama Vilfreda Pareta i Gaetana Mosce u kojima se dokazuje da je većina nesposobna za vladanje. pa je koncentracija moći u rukama manjine nužna kako bi se održao sustav u Raspravi o općoj sociologiji (1916.) Pareto elaborira jednu strukturu odnosa elite i mase.

prirodnu moć čine iznimne tjelesne i duhovne sposobnosti 2. i opisao međuodnose unutar te vladajuće klase • treći smjer zasniva se na teoriji klasa i klasnog sukoba kao paradigmi za proučavanje političkih fenomena započet je Marxovim materijalističkim shvaćanjem prema kojemu politički život društva ima svoj korijen u materijalnim odnosima proizvodnje i njima odgovarajućim klasnim strukturama. prema kojem se vlast uvijek koncentrira u rukama manjine na izvršnim položajima također je produbljen istraživanjima Charlesa Wrighta Millsa koji je utvrdio postojanje vladajuće manjine u SAD. prva shvaćanja više naglašavaju moć kao neku sposobnost ili sredstvo.) primjećuje da "A provodi moć nad B utoliko što može postići da B učini nešto što B ne bi učinio bez upletanja A" • Nicos Poultanzas moć shvaća na relacionistički način. koja je sastavljena od triju dijelova (gospodarskog. Nicos Poulantzas..u svakoj organizaciji.) vidi moć kao "uspješan medij za mobiliziranje poduzetih ili utvrđenih obveza u interesu uspješnog kolektivnog djelovanja" • Robert Dahl u članku O pojmu moći (1957. instrumentalna moć zasniva se na prirodnim sposobnostima i sretnom stjecaju okolnosti • u sociologiji pojam moći afirmirao je Weber – on je moć odredio kao "stupanj vjerojatnosti da će u nekom društvenom odnosu pojedinci uspjeti i u slučaju otpora nametnuti svoju volju drugima. a druga više ističu moć kao određeni odnos između ljudi • za mnoge marksiste moć je sredstvo ili instrument koji ima i kojim se koristi vladajuća klasa za ugnjetavanje i izrabljivanje podvlašćenih klasa • Talcott Parsons u djelu O pojmu političke moći (1969. a posljedica je klasne strukture društva 54 .st. društvo je podijeljeno na vladajuću i potlačenu klasu nakon Marxa. najznačajniji predstavnici marksističkog smjera u političkoj sociologiji su Lenjin i Gramsci u prvoj polovici 20. moć ima dva izvora: 1. kao strukturalni odnos koji postoji neovisno o volji pojedinaca. Tom Bottomore i Ralph Miliband POJAM MOĆI • pojam moći u socijalnu znanost uveo je Thomas Hobbes za kojega moć čovjeka čine "sredstva kojima on trenutačno raspolaže radi dobivanja nekog budućeg vidljivog dobra". bez obzira na čemu ta vjerojatnost počiva" • u političkoj sociologiji postoji razlikovanje između supstancijalističkih (strukturalnih) i relacionističkih shvaćanja moći. političkog i vojnog). a nakon Drugog svjetskog rata Louis Althusser.

• postoji i razlikovanje između moći kao mogućnosti postizanja određenog racionalno određenog cilja ili učinka i moći kao sposobnosti nametanja svoje volje drugima. kao ključni dio. koja se temelji na urođenim sposobnostima manjine ili na nekom stečenom resursu taj pristup izvorno su formulirali Pareto i Mosca. a razvili Michels i Weber u 1950-im godinama američki sociolog Wright Mills razvio je elitističku paradigmu u drukčijem. knjigu Struktura moći u zajednici. te manji broj političara. u 1950-im godinama u SAD elitistički pristup postaje kritičko sociološko stajalište Floyd Hunter objavio je 1953. kritičkoistraživačkom smjeru Pareto je vladavinu elite objašnjavao psihološkim razlikama među ljudima prema Mosci karakter elite može se mijenjati te uglavnom ovisi o društvu u kojem vlada rani elitisti koncentraciju moći u rukama manjine smatrali su neizbježnom i poželjnom.) pokazuje da SAD-om vlada oligarhijska elita koju čine oni koji zauzimaju 55 . tu sposobnost pojedinci i grupe stječu na temelju posjedovanja određenih resursa u određenoj količini PRISTUPI PROUČAVANJU MOĆI • PLURALISTIČKI pristup polazi od toga da pojedinci ostvaruju politički utjecaj ne kao pojedinačni politički akteri (birači) već kao članovi političkih stranaka i različitih interesnih grupa pluralisti. zaokupljeni su analizom raspodjele moći u demokraciji – moć definiraju kao sposobnost da se djeluje tako da se kontroliraju odgovori drugih Dahl je u poznatoj knjizi Tko vlada (1961.) dokazivao na temelju empirijskog istraživanja procesa donošenja odluka u jednom malom gradu da ne postoji neka uska elita s dominantnim utjecajem poslovnih i menadžerskih vrhova • ELITISTIČKI pristup polazi od toga da elite imaju moć nad masama. kao David Truman i Robert Dahl. taj može nešto napraviti – takva je definicija moći Alexandera Hamiltona iz 33. i unatoč njihovu otporu • tko je moćan. koju uglavnom čine poslovni ljudi. odvjetnika i sindikalnih funkcionara Wright Mills u knjizi Elita vlasti (1956. eseja Federalističkih spisa • Parsons vidi moć kao mogućnost da se mobiliziraju društveni resursi za postizanje ciljeva za koje se javnost opredijelila • drugo je moć kao sposobnost utjecaja na druge ljude – takvo je Weberovo viđenje moći • moć je sposobnost da prisilimo druge na djelovanje koje inače ne bi poduzeli. u kojoj je na temelju empirijskog istraživanja strukture moći u jednom gradu američkog juga zaključio da ključne odluke donosi mala skupina ljudi.

). senzacionalističkim populizmom prikriva realnost dominacije i cenzurira kritičke analize te privilegira fast thinkers (svoje pomagače.) i Mikrofizika moći (1977.) i drugima.ključne položaje u tri ključne institucije američkog društva – velikim korporacijama.). u mikrosociološkim strukturama moć je sveprisutna jer se proizvodi svakog trenutka. ne samo zbog njezine ekonomske dominacije nego i zbog sposobnosti da podređenoj klasi nametne svoje ideje. u svakoj točki ili svakom međuodnosu pojedinih točaka moć se ne može provoditi bez znanja i nemoguće je da znanje ne stvara moć • iz drukčije teorijske perspektive Pierre Bourdieu je u djelima Nasljednici (1964.).najvažnija institucija simboličkog nasilja je škola kao socijalni stroj za reprodukciju nejednakosti i prikrivanja prave društvene aristokracije koju kiti ukrasima meritokracije druga takva važna institucija je televizija koja svojim ciničnim. vlast. na događaje reagiraju dok su vrući) TRI LICA MOĆI • PRVO LICE JE MOĆ KAO ODLUČIVANJE 56 . a pluralizam i teoriju elita jer svode moć na samo političku moć Foucault je u mnogim radovima. Državno plemstvo (1989. nastojao razviti širi pristup moći. O televiziji (1996. pokazivao da vladajuća klasa ostvaruje dominaciju nad nižim klasama ne toliko fizičkom silom koliko simboličkim nasiljem . socijalizam (1978. posebno u knjigama Nazor i kazna (1976.). vjerovanja i predodžbe Louis Althusser razvio je svoje shvaćanje ideologije i ideoloških državnih aparata u kojem pokazuje važnost institucija ideološke moći (škole. crkve) za održavanje klasne dominacije • ta tri pristupa ne obuhvaćaju sve teorije moći • izvan njih razvijeno je nekoliko značajnih teorijskih elaboracija • Michel Foucault kritizirao je sva tri pristupa: marksizam jer moć reducira na klasne odnose moći. federalnoj državi i vojsci – unutar te malobrojne elite postoji unutarnja cirkulacija • MARKSISTIČKI pristup proučava političku moć kao izraz socijalne dominacije koju ostvaruje vladajuća klasa nad potlačenom klasom u procesu proizvodnje Nicos Poulantzas u knjizi Država.) moć određuje kao sposobnost jedne klase da ostvari svoje interese nasuprot drugim klasama Gramsci je uveo pojam kulturne hegemonije kako bi objasnio da podređena klasa prihvaća dominaciju nadređene klase. Distinkcija (1979. koji nalazi moć u svakodnevnim aktivnostima i odnosima ljudi.

) primjećuje da se shvaćanjem moći kao sposobnosti pojedinca da ostvari svoju volju unatoč otporu zanemaruju kolektivne snage. koja se izražava preko svjesnih zapovijedi i njihova svjesnog poštovanja. sve zamislive ljudske osobine i sve zamislive konstelacije mogu biti osnova za provedbu svoje volje u nekoj danoj situaciji – ta se volja može nametnuti novcem. koja se širi spontano i nije rezultat zapovijedi NACIJA I STRATIFIKACIJA 57 . da se ispita njihovo stvarno ponašanje u tom procesu te analizira ishod tog procesa odlučivanja – ta su istraživanja potvrdila pluralističko stajalište da je politička moć u nekoj zajednici podijeljena na mnoštvo različitih subjekata • DRUGO LICE JE MOĆ KAO POSTAVLJANJE DNEVNOG REDA P. materijalnim nagrađivanjem. želja i potreba Steven Lukes u knjizi Moć: radikalno stajalište (1974. odnosno sposobnost utjecaja na druge oblikovanjem njegovih mišljenja. što može dovesti do tjelesnog kažnjavanja • utjecaj se ostvaruje novcem. a da im izmiče drugo. važnije lice moćan i najmoćniji je onaj tko odlučuje o čemu će se uopće odlučivati • TREĆE LICE MOĆI JE MOĆ KAO DUHOVNA KONTROLA. 1993.R. ideološka. Bahrach i M. mijenjaju se samo njezini oblici i sredstva • za njega je moć sociološki amorfna. socijalne strukture i kulturni obrasci koji uvjetuju ponašanje cijelih skupina on tvrdi da postoji nevidljiva moć u socijalnim strukturama koja manipulira ljudskim željama i potrebama IZVORI I OBLICI MOĆI • Weber je moć smatrao univerzalnim fenomenom.) istraživao je strukturu moći u gradiću New Havenu pošavši od stajališta da je moć mogućnost sudjelovanja u donošenju odluka te da se stoga zaključci o strukturi i distribuciji moći mogu donijeti tek nakon pomnog ispitivanja ključnih političkih odluka.) primijetili su da Dahlovo istraživanje moći i druga istraživanja ispituju samo jedno lice moći. politička i vojna moć • moć može biti autoritativna. i to tako da se utvrde osobe ili grupe koje su aktivno sudjelovale u njihovu donošenju. Dahl u knjizi Tko vlada (1961. tj.) razlikuje četiri oblika moći: ekonomska. 1986. silom i uvjeravanjem • prisila podrazumijeva upotrebu fizičke sile. ili difuzna. Baratz u radu Dva lica moći (1962. te ideološkim uvjeravanjem i manipulacijom u različitim oblicima • Michael Mann u knjizi Izvori socijalne moći (I-II.

zbiva se u zapadnoj Europi tako da dominantna etnija uključi srednje klase i periferne regije u elitnu kulturu. NACIJA • nacija je kulturna zajednica sa snažnim etničkim povezanostima • nacija je politička zajednica s građanskoteritorijalnim vezama • njemački povjesničar Friedrich Meinecke ta dva tipa iskazao je u razlikovanju Staatnation (političke ili državne nacije) i Kulturnation (kulturne nacije). drugi tip oblikovanja naziva "vernakularnom mobilizacijom". etničku skupinu i naciju • Anthony Smith u djelu Etničko podrijetlo nacija (1986. gdje je utjecaj birokratske države mnogo indirektniji.) Philippe Poutignat i Jocelyne Streiff-Fenart pokazali su da su izrazi "etnički" i "etnicitet" relativno kasno ušli u znanstvenu uporabu • u 1940-im izrazom "etnički" u SAD su označavane skupine koje su se razlikovale od "prvobitne" skupine (starosjedilaca ili Jenkija) • u grčkom "ethnos" – barbarski narodi • u latinskom "ethnicus" – pogani • u djelu Gospodarstvo i društvo Weber razlikuje tri entiteta: rasu. a u Aziji i Africi tek u 20. kolektivno vlastito ime 2. vidi ishodište modernih nacija etnije imaju 6 temeljnih obilježja: 1. Nijemci.ETNIČKA ZAJEDNICA • u starijoj sociologiji dijelile su se društvene grupe prema slijedu: horda – rod – pleme – narod – nacija • u knjizi Teorije etniciteta (1995.st. kulturne nacije obilježava visoka razina etničke homogenosti (Irci.) uvodi pojam etnije kako bi pokazao postojanje kontinuiteta između modernih nacija i predmodernih oblika etničkog identiteta i pripadnosti u etničkim zajednicama.st. u Europi. Grci) 58 . ključni mehanizam etničke postojanosti bio je u organiziranoj religiji • etnija i etnički identitet prethode modernoj naciji i nacionalizmu • moderne nacije nastaju tek kad se etnije povezuju s ideologijom političke suverenosti. Rusi. povezivanje sa specifičnom domovinom 6. mit o zajedničkim precima 3. diferencirane elemente zajedničke kulture 5. zajednička povijesna sjećanja 4. koje naziva etnijama. osjećaj solidarnosti među značajnim sektorima stanovništva u predmodernim razdobljima razlikuje dva tipa etnija: lateralnu (sastavljena od aristokrata i svećenika) i vertikalnu (pučku) ta dva tipa etnija slijede dva različita puta u procesu postajanja nacijom: lateralni put ("birokratsko uključivanje"). a to je razdoblje 18. i početka 19. Englezi.

) razlikuje dva shvaćanja nacionalnog identiteta: teritorijalno-politički i etnički.) Fichte navodi tri važna elementa shvaćanja da je nacija kulturna zajednica: 1. a zatim imperijalne zajednice NACIONALNI IDENTITET • u svojoj knjizi Tko smo mi? (2004. koje određuju posebne vrijednosti i karakter nacije i odražavaju vjekovne običaje i tradiciju 59 . a opet u glavama svih njih živi zamisao o njihovu zajedništvu • u Govorima njemačkoj naciji (1808. 2. pa je "postojanje nacije svakodnevni plebiscit" • Benedict Anderson u knjizi Nacija kao zamišljena zajednica (1983. a etnički iz ideje nacije kao etničke i kulturne zajednice • nacionalni identitet ima dvije važne funkcije u modernoj politici . koja je zamišljena kao ograničena i suverena. izvor njemačke nacije nalazi se u zlatnom dobu civilizacije srednjeg vijeka. 1991.) shvaća naciju kao zamišljenu političku zajednicu. jasno izraženom željom da se nastavi živjeti u zajednici. Smith (Nacionalni identitet. 3.) Ernest Renan pobija različite objektivne kriterije nacionalne pripadnosti kako bi prednost dao subjektivnim kriterijima – želji.treći čimbenik su gradovi.analizira različite čimbenike. od istočnog ili etničkog modela nacije (nacija se razumije kao zajednica ljudi istog podrijetla i kulturne tradicije) • u poznatom eseju Što je nacija (1887.drugi čimbenik.nacija se održava konsenzusom.• Anthony Smith (Nacionalni identitet. volji i pristanku .) razlikuje zapadni ili građansko-teritorijalni model nacije (u kojem je nacija zajednica ljudi koji se pokoravaju istim zakonima u granicama danog teritorija). koja je proizvedena djelovanjem ideologija multikulturalizma • A. njemački poraz od Francuza posljedica je prosvjetiteljsko-racionalističkog razaranja religije • knjiga Johna Armstronga Nacije prije nacionalizma (1982. načina života i iskustava povezanih s tim . ojačao je tu temeljnu razliku između islama i kršćanstva . koja seže do antike .) smatra se prvom modernom studijom procesa formiranja etničkog identiteta u predmodernim islamskim i kršćanskim civilizacijama . zamišljena je zato što članovi čak i najmanjih nacija neće nikad upoznati većinu njezinih pripadnika. religija. prvi proizlazi iz ideje nacije kao zajednice građana.) Samuel Huntington upozorava na krizu američkog nacionalnog identiteta. 1991. jezik je osnova nacionalne ideje.njegova središnja funkcija je legitimiranje društvenog poretka. pošavši od najopćenitijeg.Armstrong nastoji pokazati "nastajanje intenzivne grupne identifikacije koju danas zovemo nacijom" u dugoj vremenskoj perspektivi. prava i dužnosti institucija.

koja prijeti poretku i političkoj stabilnosti • polovicom 19. ponajprije njezino pravo na samoodređenje • A. otkrivaju potencijale nacionalizma za održavanje socijalnog reda i obranu tradicionalnih institucija • u ideologiji konzervativnog nacionalizma zamisao o društvu kao organskom tijelu povezuje se s idejom nacije kao prirodne zajednice ljudi istog etničkog podrijetla. najčešće su one koje nacionalizam opisuju u dihotomijama: građanski i etnički.procesom nacionalne nezavisnosti . prvi u tim parovima se zasnivaju na uključivanju. politički i kulturni. a utjecao je na nacionalne pokrete u srednjoj i 60 . konzervativci odbacuju nacionalizam kao radikalnu i opasnu doktrinu. drugi se zasnivaju na isključivosti.st. podrazumijevaju otvoreno političko društvo u koje svaka osoba može vlastitom voljom ući ispunjenjem određenih uvjeta. liberalni i integralni. kulture i običaja • integralni (totalni) nacionalizam ima jaku tradiciju u Njemačkoj.stjecanjem nacionalne nezavisnosti • u nacionalističkoj ideologiji nacionalna država najviši je oblik političke organizacije TIPOVI NACIONALIZMA • u sociologiji postoji više tipologija nacionalizma. standardiziranog javnog sustava obrazovanja pomoću kojeg se usađuju nacionalna odanost i homogena kultura NACIONALIZAM • nacionalizam se opisuje kao ideologija isključive podjele svijeta na "nas" i "njih". Smith naglašava ideju autonomije kao širi pojam koji može objediniti različite tipove nacionalizma • cilj nacionalizma je izgradnja nacije i stvaranje nacionalne države – to se postiže na dva načina: .. prije svih Disraeli i Bismarck. na prijatelje i neprijatelje • također se prikazuje kao ideologija i pokret oslobođenja od stranih tiranija. miroljubivi i agresivni.st. kao ideologija modernizacije i kao ideologija i politika zaštite manjina • može se odrediti kao ideologija i pokret koji ističe interese i prava nacije. članstvo u naciji ograničeno je na one koji dijele zajedničko etničko podrijetlo i kulturna obilježja • liberalni nacionalizam je prvi povijesni oblik nacionalizma i do danas jedan od najutjecajnijih – nacionalizam je izvorno francuski proizvod nastao u Francuskoj revoluciji • za liberalne nacionaliste nacije su poput pojedinaca jednake u smislu da imaju jednako pravo na samoodređenje • na početku 19.podjednako važna je funkcija socijalizacija pripadnika nacije kao državljana i građana preko obvezatnog. konzervativni državnici.

) zaključuje da u globaliziranom svijetu ne treba podleći iskušenju i prikloniti se utopijskom kozmopolitizmu.) tvrdi da će država ishlapiti • John Naissbit u knjizi Globalni paradoks (1995. odustajući od nacionalnog identiteta i nacionalizma SOCIOLOGIJA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA • prema britansko-američkom sociologu znanosti Dereku de Solla-Priceu. stranci • kao odgovor na imperijalistički nacionalizam razvili su se antikolonijalni pokreti u zemljama Trećeg svijeta.treba ukloniti sve što je slabi: od racionalizma. republikanizma i demokracije koja počiva na individualizmu. Senghorova filozofija crnaštva) GLOBALIZACIJA.): "Nacionalna država je mrtva.) – nacionalne države nastale su onda kad su umjesto rasplinutih "graničnih područja" postavile jasne granice. potom su oslonac našli u marksizmu i sovjetskom socijalizmu • te su ideologije bile modificirane (afrički socijalizam). danas granice postaju granična područja zbog svojih veza s drugim regijama • Yael Tamir u knjizi Liberalni nacionalizam (1993. protestanti. koje Marras naziva "četiri strane nacije" – Židovi. NACIJA I NACIONALNI IDENTITET • teoretičari "hiperglobalizacije" (kako ih naziva David Held) najavljuju smrt nacije i nacionalne države u svjetskom gospodarstvu i društvu bez granica • Nicholas Negroponte u knjizi Biti digitalan (1995. danas na svijetu živi i radi više znanstvenika negoli u svim prethodnim naraštajima zajedno 61 . a radikalnije varijante odbacile su zapadne ideje i kulturu (ghandizam.jugoistočnoj Europi. bio je snažan i u Francuskoj od Dreyfussove afere. Friedrich Jahn zastupa ideju da je njemački narod predstavnik cijelog ljudskog roda i da je njegov zadatak silom civilizirati svijet • Maurras je prvi skovao izraz integralni nacionalizam i odredio ga kao nastojanje za isključivo nacionalnim politikama zasnovanim na "bezuvjetnoj obrani nacionalnog integriteta i stalnom uvećavanju nacionalne moći. masoni. koji su oblikovali ideju antikolonijalnog nacionalizma.". zato što se nacionalne države raspadaju na manje efikasnije dijelove – jednako kao i velike korporacije • Anthony Giddens u knjizi Treći put (1998.st. jer nacija propada kad izgubi svoju moć" . osobito kod Barresa i Maurrasa • na početku 19. do vlasti stranih sila. ti su pokreti u početku nastupali s idejom liberalnog nacionalizma.

st. posljedice tehnološke globalizacije su bitno novi socijalni odnosi. time što će se u nekoj budućoj tehnološkoj fazi okoristiti već gotovim i poznatim tehnološkim rješenjima • današnje se društvo često naziva "društvom utemeljenim na znanju" • osamdesetih godina dvadesetog stoljeća Alvin Toffler je govorio o "trećem valu" civilizacije. tehnologija i društvo u Engleskoj 17. odnosno tehnološkog razvoja čovječanstva u prvom valu moć se koncentrirala u rukama onih koji su baratali poljoprivrednim proizvodima u drugom valu moć je bila u rukama industrijalaca u trećem valu moć je u rukama onih koji raspolažu informacijama • prema Robertu Kaplanu.st.. da će svijet postati "globalno selo" povezano medijima ostvarilo se mnogo brže negoli se to tada vjerovalo GLOBALIZACIJA: NOVI STANDARDI.• rast i učinkovitost tehnologija danas je toliko drastična da neki teoretičari društva. Puritanski put u znanost) tvrdi da je za iskorištavanje takvih znanja i pronalazaka bila potrebna društvena struktura koja je poticala rizično ponašanje pojedinaca 62 . Robert Merton (Znanost. kreativnu i produktivnu kvalitetu • Francis Fukuyama (knjiga Povjerenje) – povećanjem obrazovanja stvara se veći stupanj povjerenja među građanima • Max Weber u studiji Protestantska elita i duh kapitalizma tvrdio je da je za protestante jedini način kojim mogu naslutiti hoće li doći u carstvo nebesko njihov uspjeh na ovom svijetu • analogno Weberu. primjerice Hans Peter Martin i Harald Schumann u knjizi Zamka globalizacije predviđaju da će za nekoliko godina 20% svjetskog stanovništva proizvoditi sve što je potrebno za opstanak cijelog čovječanstva • proročanstvo Marshalla McLuhana iz sedamdesetih godina 20. u kojima politička suverenost naroda i vlada više nije poluga moći ULOGA KULTURNOG I SOCIJALNOG KAPITALA U DRUŠTVENOM I ZNANSTVENOM SMISLU • "socijalni i kulturni kapital" sociološko je ime za niz vrijednosti neke populacije kojima se označava njezina sposobnost da svoje znanje i obrazovanje pretvori u neku pozitivnu. među kojima i Francis Fukuyama. jer mogu preskočiti tehnološke faze. odnosno koristiti se "spill-overom". NOVE NEJEDNAKOSTI. smatraju da zemlje u razvoju nisu osuđene na propast. NOVI SOCIJALNI ODNOSI • američki sociolog Paul Ritzer suvremenu eru naziva "mcdonaldizacijom društva" • mnogi sociolozi.

one i dodaju znanja već postojećima 6. stvarao se poseban socijalni sloj odgovoran za širenje znanosti • tek se u novom vijeku znanost uspostavila kao posve neovisna društvena institucija OBRAZOVANJE • riječ škola potječe od grčke riječi shole – dokolica • obrazovanje nije više svrha samome sebi.• koncepcija sociologije znanosti pod imenom "teorija mreže aktera" francuskog sociologa Brune Latoura. kulturne transmisije – da bi kultura mogla opstati. socijalne integracije – škole služe i integraciji pojedinaca u društvo 3. osobnoga razvoja – škole podučavaju vještine i znanja koja će pojedincima poslužiti kasnije u životu 4. tvrdi da je osnova rasta znanja sposobnost uključivanja što većeg broja subjekata i činjenica u sustav mreža SOCIOLOGIJA ZNANSTVENIKA • u povijesti znanosti često se ističu narodi Egipta i Mezopotamije u kojima su postojali posebni slojevi pisara. selekcije – društvo tijekom školovanja raznim oblicima ocjenjivanja pokušava napraviti klasifikaciju pojedinaca kojom će primjereno zadovoljiti druge društvene funkcije 5. zvjezdoznanaca. ostale. obrazovanje ima bitne socijalne funkcije: 1. vještina i društvenih vrijednosti FUNKCIJE OBRAZOVANJA • prema funkcionalistima. poput Parsonsa i Mertona. već je poprimilo funkciju sistematske. inovativnosti – škole ne samo da prenose znanja. mora prenositi znanje s generacije na generaciju 2. formalne transmisije znanja. "latentne" funkicije – jedna od latentnih funkcija obrazovanja je da se djeca zbrinu dok su roditelji na poslu OBRAZOVANJE KAO VRSTA SOCIJALNE MOBILNOSTI • u današnje vrijeme školovanje je gotovo najjače i najsigurnije sredstvo socijalnog napredovanja jer u uvjetima naglih ekonomskih promjena omogućuje najbržu prilagodbu novonastalim radnim okolnostima SOCIOLOGIJA PRAVA ODREĐENJE PODRUČJA 63 . … • u skladu s društvenom potrebom.

) dokaz je da nismo znanstvena periferija • M. Luhmann i Marx ne vide stvaranje prava kao proces koji završava formulacijom norme i njezinom formalizacijom već se bave djelovanjem društva u stvaranju – pravo vide kao način djelovanja društva drugo područje je primjena prava – odnosi i materijalni učinci koje pravo proizvodi • sociologiju prava moguće je definirati i kao primjenu empirijskih socioloških metoda na pravne probleme • Szelnik – Sociology of Law (1959. Law and Revolution. tradicija kulture.) • Roscoe Pound područje pravne znanosti vidi u paralelnom suživotu pravne filozofije. ali i suprotno. 1983. pravno učenje i profesiju. pravne povijesti i komparativne pravne znanosti i sociologije prava (Jurisprudence. pravna dogmatika kao područje prava mora se temeljiti na fikciji da je pravilo nepromjenjivo. te jedinstvenost sistema prava (H. političkog konteksta i društvenih uvjeta • drugo ograničenje još je važnije. gdje je glavni interes razumijevanje nastanka. niz članaka i kapitalno djelo Eugena Pusića Društvena regulacija (1989. 1959. a stvarnost sociologiji prava koja može biti generička (pravo kao rezultat društvenih procesa) ili operacionalna (pravo kao regulator društvenih akcija)" PRAVNA DOGMATIKA • pravna dogmatika pokriva naša iskustvena znanja o tome kako treba regulirati društvene odnose • danas je pravna dogmatika postala ogromno područje sistematiziranog iskustva društvene regulacije • H. funkcija. normativnost pripada pravnoj dogmatici.• sociologija prava u Hrvatskoj je jako zakašnjela novost • djelovanje skupine Pravo i društvo u HAZU. "idealnost prava područje je pravne filozofije. Durkheim. Rehbinder razlikuje tri područja pravne znanosti: pravnu filozofiju. Berman. promjena i specifičnih situacija djelovanja.) OGRANIČENJA PRAVNE DOGMATIKE • dogmatika ima dva važna ograničenja • ona je bitno ograničena na tradiciju zapadne racionalnosti. Berman tvrdi da je riječ o jedinstvenoj tradiciji Zapada koja jedina poznaje čvrste oblike prava i drugih normativnih institucija. da se može promijeniti potezom pera SOCIOLOGIJA PRAVA • sociologija prava odgovara na pitanje kako se pravo primjenjuje • u osnovi riječ je o dva velika područja: jedno je proces nastanka i promjene prava.) 64 . pravnu dogmatiku i sociologiju prava.

Sumner Maine objavljuje studiju Ancient Law u kojoj navodi razliku između društava kojih poredak (posebno pravni sustav) obilježava statusno pravo društava kod kojih su odnosi prvenstveno ugovorne prirode • 1868. različitim poslovnim asocijacijama prava solidarnosti." Njegovo. društvo kao temelj normativne regulacije pravo je sasvim jasno izraz interesa a ne nikakvog duha • Karl Renner u hrvatskoj povijesti ostat će zapamćen prema specifičnom shvaćanju potrebe nacionalne autonomije u okvirima Habsburške monarhije (austromarksizam) 65 . važnija su od individualnih prava "Nema drukčijeg prava no što je izvršenje neke dužnosti. za sociologiju prava najvažnije djelo je Preobrazbe javnog prava te veliko djelo (u 5 knjiga) Traktat o ustavnom Pravu • Eugen Erlich bio je prvi koji je poduzimao empirijska terenska istraživanja o nastanku i primjeni prava prvo sistematsko djelo tog pravca je Temelji sociologije prava Erlich razvija školu "slobodnog prava" njega ne zanima napisana norma i juridička konstrukcija svijeta. pravo se stvara u narodnom životu i duhu • 1861.) – iz početne faktografske analize prelazi u funkcionalnu analizu pravnih instituta Cilj u pravu. javna i privatna. unutrašnji poredak udruživanja. 1877. treba istaknuti njegov stav o neizbježnosti interesnih sukoba u društvu i ulozi prava u smanjenju posljedica konflikta • Leon Duguit bio je pod snažnim utjecajem Emila Durkheima od kojeg preuzima ideju o središnjem značenju solidarnosti za društvo solidarnost modernog društva ostvaruje se u međuzavisnosti njegovih dijelova smatra da će u modernom društvu regulacija počivati na profesionalnim udrugama. Otto von Gierke objavio je knjigu Das deutsche Genossenschaftrecht u kojoj analizira promjene u pravu od početaka rimskog prava do tadašnjeg vremena RANE PRAVNO SOCIOLOŠKE TEORIJE • Rudolf von Jhering naziva se često ocem pravne sociologije po uzoru na velike povjesničare napisao je prikaz povijesnog razvoja rimskog prava (Geist des römischen Rechts. radnim zajednicama. već život prava i pravna realnost.POVIJESNE ŠKOLE • Friedrich Karl von Savigny smatra pogrešnim stajalište da je pravo moguće stvoriti ljudskim razumom. 1852-1865. H.

njegova knjiga Pravni instituti i njihova socijalna funkcija (1904. karizmatska pravna vlast kroz "pravo proroka" 2. sekularizacija – pravo gubi obilježja objave i religijsku legitimaciju i uporište u religioznim normama 2.) analiza je promjena koje u tumačenju pojma vlasništva ostavlja napredak kapitalističke ekonomije smatra da će se vlasništvo podvrći sve jačem utjecaju društva TEORIJE SOCIOLOGIJE PRAVA • interes klasične sociologije bio je usmjeren na širi društveni kontekst prava. objašnjenje njegova nastanka i društvene pozadine. u narastanju znanosti kao glavne metode razmišljanja o društvu nije više bilo mjesta za razmjerno naivne predodžbe o izvorima prava MAX WEBER: RACIONALIZACIJA PRAVA • on se u punoj mjeri može smatrati ocem sociologije prava. ne samo zbog velikog poglavlja pod tim imenom u njegovoj najvećoj knjizi Privreda i društvo • proučavajući istočne religijske sustave i kulture. sistematizacija – pravo leži u stvaranju jedinstvenog poretka normi koje su unutar sebe logične i koherentne. profesionalizacija – pravo više nije domena u kojo se snalaze ljudi koji nisu prošli poseban postupak učenja 66 . u istim slučajevima 4. tipizacija – pravo se temelji na rutinskoj primjeni istih pravila. formalizam – pravo leži u rutinizaciji postupaka koji opravdavaju konačnu odluku redukcijom sadržaja normi na dopuštene oblike 6. stvaranje i tumačenje prava od strane pravnih znalaca 3. nametanje prava od svjetovnih i tehnokratskih moćnika 4. koje ne dopuštaju praznine i situacije koje se pravom ne mogu riješiti. uvijek povezanim s drugima • u nastajanju industrijskog i modernog društva. bez iznimke. sistematska elaboracija prava i profesionalno administriranje pravde od strane osoba koje su prošle pravnu izobrazbu • pravo se razvija i mijenja u sljedećim dimenzijama: 1. generalizacija – pravo razloge svoga djelovanja i načina primjene svodi na više načela koja se prividno kao presumpcije primjenjuju na svaki pojedini slučaj 3. strukture društva u kojem je pravo jedan od elemenata • sociologija smatra pravo tek jednim od društvenih fenomena. koje konstruiraju u sebe zatvoreni logički svijet 5. Weber je postajao sve više uvjeren da je moderni pravni poredak utemeljen na nacionalnom pravu rezultat određenih povijesnih okolnosti • opći razvoj prava može se promatrati kao prijelaz kroz sljedeće faze: 1.

literarni. program te škole uključuje prevladavanje liberalističkog 67 . ali podjednako i američkog pravnog realizma. umjetnički itd.) • G. Plehanov kaže: "Na taj način pravo. žene." (Engels. i siromašnima i bogatima jednako. da je pravo rezultat klasnih i interesnih borbi. vjerski. Komunistički manifest. smatra prirodnim temeljem za razumijevanje prava • Althusser smatra da su se funkcija i područje ideologije bitno promijenili.) • pravo ima funkciju omogućavanja i olakšavanja odnosa proizvodnje i razmjene • činjenica je da pojedine društveno diskriminirane grupe – siromašni. moral. već su potrebni suptilniji oblici zaštite i reprodukcije vladajućih klasa • druga karakteristika. mijenja i provodi voljom nadležnog tijela • moderna inačica sličnih pristupa su radovi Parsonsa. pravni. kritička škola) pozivao se na originalnog Marxa koji je bio nesklon simplifikaciji • "Politički. prositi na ulicama i krasti kruh. Luhmanna i Habermasa – u njihovim radovima pravo je jedan od centralnih koncepata normativne regulacije društva MARKSISTIČKE ŠKOLE PRAVNE SOCIOLOGIJE • Maureen Cain i Alan Hunt Marxove ideje o pravu svrstali su u tri teze: 1. usmjerenost na objašnjenje djelovanja prava kao posljedice društvenih uvjeta u kojima djeluje • pravni oblici u krajnjoj liniji su izraz strukture proizvodnje društvenog života • K.7. Foster – Critical Legal Theory • kritička pravna škola (CLS – Critical Legal Studies) nasljeđuje tradiciju kritičke sociologije. Marx. pravo je izraz ideologije vladajuće klase 2. nije potrebna direktna sila i pravo da se vlada. imigranti – formalno imaju prava koja ne mogu ostvariti • Anatole France: "Pravo u njegovoj veličanstvenoj nepristranosti brani. još se jasnije vidi • funkcija pravno-političke i ideološke nadgradnje jest osiguranje i opravdanje interesa vladajuće klase • "Zakoni. državni poredak i moral svakog naroda neposredno su i direktno uvjetovani ekonomskim odnosima (Plehanov. Ungera. filozofski. Materijalističko shvaćanje historije) • moderni marksizam ideologiju." (Engels. razvitak društva počiva na ekonomskom. 1848. 1894. a ne prisilu. Pisma Strakenburgu. ili noviji." • K. religija… samo su buržoaske predrasude iza kojih se kriju buržoaski interesi. spavati ispod mosta. pozitivizacija – otkriće mogućnosti da se pravo stvara. pravo je oblik kojim se zaogrće prisila države kao instrumenta nasilja nad eksploatiranim 3. Ali svi oni reagiraju jedan na drugi i na ekonomsku osnovu. Prilog kritici političke ekonomije • moderni marksizam (Althusser.

Frank. Llewellyn. ideju da institucije same po sebi jamče individualne slobode te imanentnu konzervativnost vladajuće pravne znanosti DRUGE TRADICIJE SOCIOLOGIJE PRAVA • radovi Erlicha i Kantorowicza u velikoj mjeri konvergiraju paralelno nastalim školama američkog i skandinavskog realizma (Pound. u anglosaksonskoj znanosti danas vladajući. Ross) • shvaćanje stvaranja i primjene prava kao socijalnog čina – law in action instead of black-letter law – izbrisalo je granice između sociologije prava i jurisprudencije • sociologiji je blizak.ignoriranja interesne osnove prava. diverzifikacija i interdisciplinarnost 3. povećana potreba za praktičnim znanjima formuliranja društvenih politika 68 . globalizacija i internacionalizacija 2. razvedena u tisuće teorija srednjeg dosega. temelj je za institucionalnu analizu u sociološkoj teoriji EMPIRIJSKA SOCIOLOGIJA PRAVA • treća skupina tradicijskih korijena sociologije prava polazi od ambicije sociologije da bude praktično korisna i upotrebljiva znanost utemeljena na empirijskom i pozitivnom znanju • riječ je o istraživanjima u kojima sociološke metode imaju ključno mjesto STUDIJ SOCIOLOGIJE PRAVA • tri su osnovna procesa koja određuju stanje moderne pravne znanosti: 1. pokret ekonomske analize prava (Law and Economics) • ekonomska analiza prava.

PREDAVANJA 69 .

tj. Humanost će biti najviša vrijednost izjednačena u značenju s bogom u prijašnjim društvima. pri čemu je osnova veliki zakon o tri razvojna stupnja društva. COMTE – ZNAČAJ •opći utjecaj •ime sociologiji •metodološki napredak •preciznost provjerljivost matematska formalizacija • promatranje eksperiment metoda komparacije 70 . s druge strane. a bit će osnažena kultovima koji će poticati altruizam i znanstveni pogled na svijet. sve što čini njegovu strukturu.humanosti). Svaki dan u tjednu bit će posvećen nekoj znanosti (nedjelja . društvenih zakonitosti. u godini će biti 84 svečanosti u čast istaknutih znanstvenika.AUGUSTE COMTE I POZITIVIZAM •Montpelier 1789 (Isior Auguste Marie Francoise Xavier) •1812 sukob s ocem •1815 Ecole politehnique •1817 sekretar Saint Simonea •1827-29 duševna bolnica •Sistem pozitivne filozofije 1830-42 •Zakon o tri stupnja razvoja čovječanstva •sistem pozitivne politike 1851 KLASIFIKACIJA ZNANOSTI Matematika Astronomija Fizika Kemija Biologija Sociologija tri stupnja društvenog progresa •teološki •metafizički •pozitivizam SOCIJALNA DINAMIKA I STATIKA •Dinamika. NOVO DRUŠTVO Buduće društvo počivat će na duboko humanističkim vrijednostima koje će se stjecati obrazovanjem i odgojem u obitelji. na području društva sve ono što društvo čini stabilnim. •Statika ispituje zakone osiguranja cjeline. bavi se otkrivanjem pravilnosti u slijedu oblika u društvenom razvoju.

od Comtea nadalje. eksperiment. ta se iz takvog iskustva mogu izvoditi zaključci o odnosima između pojava i uzročnim vezama između njih. pristup koji smatra da se naše znanje temelji isključivo na provjerljivom iskustvu. 71 . pravo. vrijednosno neutralnu poziciju istraživača i strogu primjenu metoda. NAČELA Pozitivizam je znanstveni pristup kojeg karakterizira neprestano nastojanje da se koriste samo činjenice koje se mogu materijalno utvrditi. povijesna i kulturna komparacija) biti primijenjene na ekonomiju. Odbacuje se korištenje pojmova i teza koje se ne mogu materijalno provjeriti. poželjno metoda fizikalnih znanosti kao što su eksperiment i promatranje. FENOMENOLOŠKA REGULA Doista. Svijet koji poznajemo je zbir pojedinačnih činjenica poredanih u lancima uzroka i posljedica. pozitivizam znači prihvaćanje tehnika promatranja. mjeriti. kauzalnosti. Pozitivizam zato pretpostavlja znanstvenu objektivnost.•ideja historičnosti-nije jedini •antinominalista (društvo /= zbroj pojedinaca) –društvo se ne može svesti na pojedince kao ni slika na točke •ideja pokretačkih sila društva •značaj industrije •sociologija je praktična znanost + determinizam + socijalni konsenzus POZITIVIZAM Sociologija će ujedno biti znanost putem koje će metode “pravih” znanosti (osobito promatranje. koje se mogu se mogu opaziti. usporedbi (osobito povijesnih usporedbi) i eksperimenta. Znanost predstavlja sređeno iskustvo koje stalno podvrgavamo provjeri. psihologiju i sl. U sociologiji to znači zaključivanje prema modelu u kojem za svaki društveni fenomen postoji određen uzrok (ili uzroci): na primjer visoka stopa kriminala uzrokovana je siromaštvom i socijalnim razlikama. FIZIKALISTIČKI PROGRAM ZNANOSTI U sociologiji. a treba izbjeći opće teorijske konstrukcije koje se ne mogu provjeriti. Pozitivizam ne znači samo takvu opću sociološku teoriji već označava širu perspektivu u sociologiji i filozofiji. pozitivizam je znanstvena orijentacija koja zaključke izvodi iz materijalnih činjenica života i iskustva. KAUZALNOST Idealni nacrt istraživanja za pozitivizam znači izoliranje uzročno/posljedičnih veza.

etičke ili estetske kvalifikacije. kako se odnose jedni prema drugima". Iz sociologije. treba promatrati u eksperimentalnim situacijama malih grupa u kojima proučavamo neposredne i vidljive (observable) interakcije. vrijednost. imamo pravo zagovarati vrijednosti. koje igre igraju. Ponašanje pojedinaca zasnovano je na negativnim i pozitivnim stimulusima ponašanja (reinforcements of social behaviour). nagrada.. U našem iskustvu ne postoje odrednice kao što su dobro ili loše. BIHEVIORIZAM istraživanje treba što više sličiti eksperimentu u kojem određeni S (stimulus) izaziva izvjesni odgovor u ponašanju R (response): S→ R. koju u danom vremenu percipira.METODE Pozitivizam pretpostavlja da postoje iste dobre metode u svim znanostima. Beyond Freedom and Dignity) ne treba spekulirati o tome što se pri tome događa u ljudskoj glavi. HOMANS •smatra da ljudsko ponašanje. a u krajnjem slučaju i to da postoje iste zakonitosti koje tek treba primijeniti na sva područja traženja znanja. akcija. te svaki vrijednosni sud znanost treba odbaciti i težiti objektivnosti i vrijednosnoj neutralnosti. kazna. kako upravljaju. pojedinac će odabrati onu. • Pojedinci su racionalni aktori (u izboru između alternativa akcije. ali nemamo pravo to zvati znanošću. Dajući prednost jasnim hipotezama o ponašanju on se koristi pojmovima: stimulus. umnoženo s vjerojatnošću da će se postići željeni rezultat). Svi sistemi imaju iste zakonitosti. pa i onim istraživanjima koja se mogu izvesti uz mjerenja i kvantifikaciju rezultata VRIJEDNOSNA NEUTRALNOST pozitivizam insistira na jasnom razlikovanju vrijednosnih i činjeničnih prosudbi. Navijački stav u tumačenju činjenica ne odgovara znanosti. kako jedu i pripremaju hranu. kako odgajaju djecu.i osobito psihologije. kao vrijednu u rezultatu. GEORG C. treba eliminirati mistične pojmove ("mistical entities that serve to distreact sociologist from concrete entities of study – behaviour and their consequences". S→ R. trošak – sve izraženo u vidljivim obilježjima ponašanja u malim grupama. lijepo ili ružno. treba proučavati "kako ljudi žive. usredotočuju sa na procese ljudske interakcije pojedinaca. mozgu ili podsvijesti. bihevioristi su zainteresirani za odnose i ponašanje ljudi a ne za varljive konstrukcije objašnjenja njihovih unuitarnjih motivacija. pa i društvene pojave treba prvenstveno objasniti prirodnim zakonima (redukcionizam). F. 72 .Skinner. kako odlučuju. Izbjegavanje općih teorijskih konstrukcija vodi znanjima temeljenim na iskustvu (empirizam).

PERSPEKTIVA Sociološka teorija. i stvara.rather than to seek the total conceptual structure that is adequate to derive these and other theories of the middle range" (Social Theory and Social Structure). "Postoji nužna proturječnost između onog što je istinito ali nije važno ili onoga što je važno ali možda nije točno i istinito" (Sociološka imaginacija. ako želi napredovati. urbanizacije ili socijalne stratifikacije: "Our major task today is to develop special theories applicable to limited conceptual ranges -. the interdependence of social institutions -. reference groups. potrošačkih navika i potreba. potreba stanovanja. for example. On predlaže. ROBERT MERTON Teorije srednjeg dosega trebaju biti tako oblikovane. •nastale su i sasvim praktične potrebe za tržišnim istraživanjima.theories. a u tome ga priječi moguća štetna kazna ako je visoka vjerojatnost da će biti uhvaćen. sve umnoženo faktorom vjerojatnosti da će se takvo ponašanje otkriti i sankcionirati" Backerova formula. WRIGHT MILLS . Studenti sociologije ili prava nisu navikli na takav stil izražavanja i nemaju sklonost matematičkim formulama. social control. a obrnuto proporcionalna visini kazne koja se može dobiti. utjecaja i slično. teorije srednjeg dosega koje su osnova razumijevanja devijantnosti. social perception. delinkvencijom •sociologija se dokazala kao prektično korisna znanost koja je imala metode i pristup koji su se mogli iskoristiti na sasvim različitim zadacima i problemima.). 73 C. od takvih pretpostavki koje se mogu empirijski provjeravati. disfunkcija organizacije. no stvar je jednostavna: lopova čini prilika da puno zaradi. 1959. stavova. a s druge strane orijentiranjem općih socioloških teorija prema onim društvenim fenomenima koji se mogu istraživati i empirijskim metodama. the unanticipated consequences of purposive action. radnih motivacija. mora se simultano razvijati na obje razine: smislenim prikupljanjem i provjerom činjenica. unapređenjem metoda i tehnika istraživanja. of deviant behavior. EMPIRIJSKA SOCIOLOGIJA •velik napredak u metodama i tehnikama prikupljanja podataka – omogućila je ekspanziju istraživanja javnog mnijenja.BACKEROVA FORMULA "Vjerojatnost kriminalnog ponašanja upravo je proporcionalna dobitkom koji se pri tome može postići.

1903) «Aristotel 19. stoljeća». pri čemu materija prelazi iz neodređene i nepovezane (nekoherentne) homogenosti u određenu i povezanu (koherentnu) heterogenost. or the Conditions Essential to Human Happiness).•Istraživačka strategija je dvovrsna: od ocjene važnosti i teorijske relevantnosti hipoteza prema provjeri u empiriji te od činjenica prema stvaranju specifičnih teorija srednjeg dosega. Sustav sintetičke filozofije (A System of Synthetic Philosophy) Darwin i Spencer Thomas Malthus:survival of the fittest Društvo kao i organizam raste i povećava svoj opseg. 1851. za vrijeme koje neiskorišteno kretanje prolazi paralelnu promjenu. Društvena statika (Social Statics. •Za Mertona to je bila obrana teorijske relevantnosti empirijskih generalizacija podcijenjenih kao tehničko usavršavanje metoda. incoherent homogeneity to a definite. coherent heterogeneity. Skraćeno i razumljivije evolucija je kretanje od nepovezane sličnosti prema povezanoj različitosti from an indefinite. Evolucija je integracija materije uz istodobno rasipanje kretanja. BIOLOGIZAM I HERBERT SPENCER EVOLUCIONIZAM • Društva se razvijaju neprekidnim promjenama prema sve većoj složenosti (1820 . HERBERT SPENCER 74 . povećanjem veličine raste i složenost njegove strukture. porast složenosti strukture prati složenost funkcija i povećanje međuzavisnosti dijelova.

(2) sustav distribucije koji nastaje kada dijelovi društva više nisu u bliskom fizičkom kontaktu i kada postaju sve raznovrsniji. dokazuje sređivanjem brojnog antropološkog i povijesnog materijala. polož vođ polož Složeni tip društva nastaje daljnjim usložavanjem strukture i specijalizacijom unutar društva prema funkcijama (Spencer analizira 46 takvih društava u povijesti i nerazvijenim zemljama). Regulacija počiva na strahu od živih (na političkoj vlasti države) i na strahu od mrtvih (nametanjem religioznog morala).STRUKTURA DRUŠTVA (1) sustav održavanja koji odgovara produktivnim sektorima društva (analogan organima metabolizma tijela). od ropstva prema aristokraciji Amalgamacija i klase 75 . non je naglasio postojanje zakona evolucije i prirodne zakone koji je uzrokuju. a na koncu se vođ nestabilni položaj vođe pretvara u stabilnu društvenu funkciju i položaj. Kao i organizmi. Zakon evolucije u ljudskim zajednicama. Jednostavna društva tada polako prolaze transformaciju od društva bez vodstva prema povremeno vođenoj grupi. Meksičko Carstvo. Britanski Imperij. (3) ratovi između društava i potrebe unutarnje harmonizacije izazivaju potrebu za nastankom regulacije. integracije društva. stalnog jačanja specijalizacije i raznovrsnosti te povremeni skok u načinu jač nač povezivanja.). Francuska i sl. proces je sređ materijala. dokazuje to analizom i zajednicama. društva započinju kao započ male zajednice u kojima nema razlika između pojedinaca izmeđ S vremenom grupe rastu po broju te se u njima javlja specijalizacija i politička vlast oličena u ulozi vođe. Porastom funkcionalne specijalizacije politič olič vođ nestaje jednakost i jer se za pojedine položaje vežu i društvene polož vež privilegije. a iz njega nastaju dvostruko i trostruko složena društva (rimsko. nupozorio je na razlike i sličnosti između organizma i društva. ndržavu je smatrao upravljačkim strojem kojem se građani automatski pokoravaju SOCIJALNI DARVINIZAM Vječita borba društvenih skupina Borba za opstanak Povijest ljudskih društava je povijest borbi LUDWIG GUMPLOWITZ Dominacija i ratovi Od ubijanja prema ropstvu. egipatsko. nnaglasio je ulogu slobode ličnosti. ZNAČENJE HERBERTA SPENCERA nopisao je društvenu evoluciju kao nastavak prirodne.

Weber. Michels. s vremenom se pojavljuje kontrola putem običaja. akademska ili politička. 14. Sombart. Društvene strukture koje izrastaju iz bioloških odnosa su jednostavne. Kad pritisak populacije preraste prirodne okolnosti. Premda ljudi (kao i sva bića) žele živjeti i razvijati se u miru s drugima iste vrste. jezici (dvadesetak). književnost. stil: bez komentata – probajte! prijatelji: Neuman. nacionalist. socijalizacija pak ograničava u ostvarivanju kooperacije nužne za ostvarenje prirodnih i pretpostavljenih interesa. politika: ambicija i neuspjeh. Lukacs. Oblici kontrole u državi ovise o stupnju društvene evolucije. pojedinci i grupe prisiljeni su boriti se za opstanak. “prosvjećeni kapitalista”. Konflikti učvršćuju socijalnu strukturu i stvaraju nagomilavanje moći. MAX WEBER 1864 1877 1882 1889 1891 1895 1897 1903 1904 1905 1918 1920 (13!) eseji o povijesti studij prava. Toennies. sociologija. glazba. tendiraju rastakanju koncentrirane moći. Schumpeter 76 . 5. studija srednjeg vijeka . drugima. Troeltch. njem. religije. 10. kao izvori socijalne diferencijacije.rimsko pravo studij rimske agrarne povijesti Freiburg iscrpljenost i strah urednik USA Protestantska etika i duh kapitalizma Weimar Comstitution (gubi na izborima) upala pluća WEBER KAO GENIJE nadarenost. Diferencijacija oslobađa ljude društvenih stega. one koje izviru iz porobljivanja su složene. Lowenstein. pritisak populacije na prirodne izvore postupno dovodi interese pojedinaca i grupa u stanje apsolutnog neprijateljstva prema 7. dopušta slobodno izražavanje i satisfakciju urođenih interesa. povijest. kultura i trgovina. Individualni impulsi samoodržanja i seksualnosti mijenjaju se i prilagođuju životnim uvjetima u kojima egzistira pojedinac 4. 13. A. U ranoj fazi stvaranja države kontrola je arbitrarna i nasilna. pravo.Država od prinude prema dogovoru GUSTAV RATZENHOFER 2.

Evo tu sam. 1864.10. Dilthey and Mommsen. Otac činovnik i političar (Berlin. otac hedonista. Ja ne mogu drukčije.ne bez mana: “the detailed analysis of small human particularities that do not touch upon a man's historical and intellectual significance” ŠTO JE SOCIOLOGIJA Max Weber definira sociologiju kao znanost socijalne akcije To znači usmjeriti se na subjektivna ZNAČENJA koja akteri pridaju svojoj aktivnosti u specifičnom kulturnom i povijesnom kontekstu. Erfurt) u Reichstaga. KAPITALIZAM zašto su protestanti direktori i bankari? zašto su protestanti usmjereni na stjecanje? zašto su poduzetnici? zašto se nastanak protestantizma ne može objasniti tehnološkim napretkom već obratno? DAN REFORMACIJE 31.majka stroga.KAKO JE SAZRIJEVAO? studij rimskog prava => u čemu je to promjena kod nastanka kapitalizma studij agrarnog pitanja => zašto seljaci postaju siromašni iako se proizvodi više studij istočnih zemalja => zašto ne nastaje kapitalizam iako postoje proizvodne snage studij religija => značaj kulturnih fenomena RANA MLADOST Max Weber rođen je 21 travnja. Amen! (“Ako sam zlo govorio daj mi dokaz o zlu”. Zato ne mogu i neću ništa opovrći jer je štetno i opasno raditi protiv svoje savjesti. etika odgovornosti i asketizam naklonost jakim ličnostima vođa Max Weber bio je čovjek stalnih unutarnjih konflikata. Helene Fallenstein bila je romantični idelist. Član Nacionalne liberalne stranke koja je podržavala Bismarcka. Najmlađi od sedmero djece. Weberova majka. WEBER – MLADOST Problemi s ambicioznom obitelji. Roditelji u stalnoj svađi. Roditelji bogati protestanti protjerani Salzburga. Mladi Weber odrastao je u aktivnoj građanskoj sredini.1521) 77 .Sabor u Wormsu. Sybel. Kućni prijatelji:Treitschke. 1517. Bog neka mi pomogne. racionalnost i neracionalne emocije.

prijevara. Die protestantische Ethik und der geist des Kapitalismus.C. stjecanje lišeno svih eudemonističkih. u nekoj mjeri.bio "zaostao".M.po mjeri zapadnog razvoja . uz strogo izbjegavanje svakog užitka. i sve više novca.Weber. who is blessed for evermore. oskudna Conscienziosita . Tübingen.i moderna država . mišljeno kao samosvrha KAPITALIZAM I ŽIVOTNI SMISAO Pogled je to na svijet u kojem se rad i bogaćenje smatra ostvarenjem smisla života. 1934.stvorila je kapitalizam..may God at length have mercy. a bogatstvo koristi s obzirom.grijeh. KAPITALIZAM I REVOLUCIJA DUHA Takva revolucija duha . u kojem je predanost poslu i uspjeh jamstvo uspjeha. bila je i još je uvijek. novi moral POHLEPA Summum bonum ove etike je : sticanje novca. a sretni dobitak. a bez obzira na kasnije promjene u globalnoj kulturi njegove posljedice žive i danas. ili čak hedonističkih oblika. Pogled na svijet u kojem se upornosti i skromnosti daje prednost pred užitkom i rastrošnošću. lijenost .. jedna od glavnih zapreka kapitalističkom razvitku"[1]. Kapitalizam razara društva tradicije. Takva revolucija duha . J. and lift up the light of His countenance upon them. U kojem rad na ovom svijetu znači ispunjenje dužnosti božjeg plana. gledište prema kojem se poštenje u siromaštvu trpi s ponosom. that we may know His way upon Amen earth and His saving health among all nations. ali stvara nova i razvijena društva. Razbojnička pohlepa stvara razbojnike a ne poduzetnike. POHLEPA I KAPITALIZAM Univerzalna vladavina apsolutnog nepoštenja (absoluter Skrupellosigkeit der Geldmachung) u stjecanju novca bila je upravo specifična karakteristika onih zemalja čiji je građanski i kapitalistički razvoj . te 78 .Mohr.B. ("jedenfals ohne Zweifel der "kapitalistische Geist" vor der "kapitalistischen Entwicklung" da war“). Kapitalistički duh postoji prije nastanka kapitalističkih tehnologija.morale su se pojaviti etičke vrijednosti koje predanost radu i struci. Kao što to svaki tvorničar zna. slika svijeta u kojoj u skupu plemenitih svjetovnih vrijednosti uz asketsko predanje dužnosti ostane i snažna želja prema zaradi. kapitalističkih institucija. 42 POHLEPA I RAZBOJNIŠTVO Kapitalizam ne počiva na neograničenoj pohlepi. KAPITALIZAM I ETIKA Da bi nastao kapitalizam .stvorila je kapitalizam.

društvo posljedice je složeno. PUSIĆEV KOMENTAR "Ali nije svaki rad jednako vrijedan. 46. Globus. već žustro. umjetnosti.. čine smislenom životnom orijenatcijom ETIČKE PRETPOSTAVKE PODUZETNIŠTVA Samo etika poziva asketskog protestantizma stvara principijelno i sistemsko. Jasan i jedinstven cilj ovog asketizma bilo je discipliniranje i metodička organizacija ponašanja. može naslutiti da se nalazi u stanju milosti.“ Habermas. shvaćenom kao religiozni poziv. ne siromaštvo. specifični oblik zapadne ovosvjetovne askeze u protivnosti prema svim ostalim religijama svijeta. Njen tipični predstavnik je čovjek poziva ("Berufsmensch") ili profesionalac a njen specifični rezultat je racionalna. Racionalni. pa onda jedan uzrok stvara više posljedica i za jednu posljedicu treba više uzroka. da će se spasiti (istaknuo J. Zagreb. neraskidivo jedinstvo svjetovnih zahtjeva profesionalnog poziva (Berufsethik) i religijskog spasenja.Pusić. već isključenje svakog erotskog "užitka" (Lust). 1989. uvijek može biti i drugačije no što jest RACIONALNOST Razlikuje četiri tipa racionalnosti 79 . POLIDETERMINIZAM I KONTINGENCIJA IDEJA: pa onda nema jednog uzroka i jedne posljedice. kao kod fratara. racionalno kontrolirano ponašanje u životu te izbjegavanje svakog predanja ljepotama svijeta. Ovosvjetovni asketizam posjeduje brojne karakteristike i posljedice koje se ne mogu pronaći u nijednoj drugoj religiji. funkcionalna organizacija društvenih odnosa. "amaterskim" radom. ima prednost pred svakim drugim oblikom. prigodnim.(1988) 246. Uspješni svjetovni rad u zvanju postao je podesno sredstvo za neutralizaciju religioznih strahova" E. 173. Društvena regulacija. Rad u čvrstom zvanju (Beruf).Teorija komunikativnog djelovanja. promišljeni ciljni karakter akcije i njen uspjeh oznake su božjeg blagoslova.. HABERMASOV KOMENTAR Traži izbjegavanje svih feudalnih razmetljivih uživanja u radostima života. a ne asketsko predanje umiranju u samostanu. On ne traži od vjernika celibat. pred neredovitim. već isključenje svakog uživanja u samoj renti i bez osobnog truda stečenom bogatstvu.K)..elementarno osobno poštenje. nečijem raspoloženju i emocijama. Rad u zvanju postao je tako zapravo jedino sredstvo po kojem izgubljeni i spiritualno osamljeni čovjek može nazrijeti svoju odabranost.

nVrijednosnu racionalnost (wertrational). za ono čemu teži. kadijina pravda ¢ tip razmišljanja – “nigdar ni bilo. ¢organizacija dvora ¢država i plaćanje službenika ¢budžet Tradicionalna vlast za sebe tvrdi da postoji oduvijek Priznanje legitimnosti jednog poretka na temelju tradicije koja je nešto sveto je najopćenitiji i izvorni slučaj. aus der Politik seinen Beruf zu machen.. Strah od magijskih kazni pojačava psihološki otpor promjenama ¢Vojskovođe ¢Ratni heroji ¢Demagozi ¢Stranačke vođe ¢Lideri 80 . puna ledenog mraka i oštrine…Kad ova noć uzmakne…što će biti od vas koji ste sada ovdje? Hoćete li postati ogorčeni ili ćete tupo prihvatiti svijet i zanimanje? Ili mistično bjegstvo iz svijeta? Oni koji to čine nisu bili dorasli svijetu kakav stvarno postoji i njegovoj rutinskoj svakidašnjici RACIONALIZACIJA POLITIKA: DVA OBLIKA Es gibt zwei Arten.tradicionalno pravo. te svemu tome može reći IPAK Samo je taj pozvan baviti se politikom Čisti tipovi vlasti rijetko se nalaze u stvarnosti Logički i u načelu postoje tri tipa ¢tradicionalni . – oder aber: “von” der Politik.običaj ¢ tip pravne regulacije . već polarna noć. nEmocionalnu racionalnost nTradicionalnu racionalnost RACIONALIZACIJA KAO PROCES Karl Mannheim objasnio je važnost racionalizacije slijedećim riječima : "Max Weber's whole work is in the last analysis directed toward the question 'Which social factors have brought about the rationalization of Western civilization?' " Pred nama nije rascvjetano proljeće. Entweder: man lebt “für” die Politik.gerontokracija.nCiljnu racionalnost (goal-oriented rational action -zweckrational). POLITIKA NIJE ZA SVAKOGA Politika znači uporno i lagano bušenje tvrdih daski i to sa strašću i umjerenošću.. Sasvim je točno… da čovjek nikad ne bi dostigao ono što je moguće kad ne bi stalno posezao za onim što je nemoguće Samo onaj tko je siguran da se neće slomiti zbog toga što je s njegovog stajališta svijet odviše glup i priprost. patrijarhalna i patrimonijalna vlast (sultanski i staleški) ¢ tip pokoravanja .

naročito magičnim sposobnostima. već to čini onaj na njegovom vrhu. Objektivna neophodnost aparata koji jednom postoji.. znači da je on.. Tip onoga koji sluša je učenik…” Svatko tko paktira s ovim sredstvom radi postizanja bilo kakvih ciljeva …. Na taj način je svaki činovnik prikovan za birokratski stroj kao i svi njeni funkcionari i zajedno i zajedno s njima on se zanima samo da stroj nastavi djelovati i da se održi vlast . za ono što je nesvakidašnje. duhovnoj i govorničkoj moći. Izvor osobne predanosti je oduševljenje za vječno novo. jedan racionalno 81 . što ranije nije postojalo… Tip onoga koji zapovijeda je vođa.¢Predsjednici (?) “Karizmatska vlast se zasniva na efektivnoj predanosti osobi vođe i njenim božanskim svojstvima. bezlični odnos Činovnici obavljaju rad na temelju općih pravila koja su više-manje postojan i iscrpna i koja se mogu naučiti ¢Služba je poziv ¢Poseban društveni ugled ¢Imenovanje a ne izbor ¢Doživotna karijera ¢Plaća ¢Mirovina ¢Objektivna ocjena napredovanja rada i sl. Trajna birokratska vlast s točno određenim nadležnostima nije pravilo već izuzetak Redovne djelatnosti koje su nužne za ostvarenje ciljeva birokratskih struktura strogo su određene kao službene dužnosti strogo utvrđen sistem podređenih i nadređenih s pravom nadzora viših nad nižim “svaki podređeni ima samo jednog neposredno nadređenog” Obavljanje službenih dužnosti ili bar svih specijaliziranih dužnosti – pretpostavlja temeljito stručno školovanje Profesionalnost: -Pretežni dio vremena -Prethodno školovanje -Rad za plaću Rad prema pravilima Uz jednako tretiranje svih Bezlični propisi.. proročkoj snazi ili junaštvu. Materijalna sudbina masa sve više i više ovisi od stalne i točne djelatnosti rastuće birokratske organizacije privatnog kapitalizma. Kad je jednom uspostavljen podređeni ga se ne mogu odreći niti ga mogu zamijeniti.. …spreman raditi za svakoga tko je jednom uspio zadobiti vlast nad njim. on nije u stanju niti staviti u pokret niti zaustaviti taj mehanizam. Tko hoće ostvariti pravdu na zemlji oslanja se na aparat Nijedan činovnik ne može se izbaviti iz zagrljaja aparata u kojem je učahuren… u najvećem broju slučajeva on je samo jedan kotačić u mehanizmu u kojem neprekidno radi i koji mu propisuje smjer djelovanja …. Zbog toga ideja o mogućnosti odstranjenja ove organizacije postaje sve više utopistička. zajedno s bezličnošću koja mu je svojstvena..

uređen činovnički poredaknastavlja besprijekorno funkcionirati … mijenjajući samo najviše vrhove jer je to u interesu svih «Strankama treba nazivati (formalno) slobodnog udruženja (Vergesellschaftungen mit der Zweck) s ciljem da kroz organizaciju grupe osiguraju moć svojim vođama. A time i izglede (idejne i materijalne) svojim aktivnim članovima da će postići stvarne ciljeve (sachlichen Zielen) ili steći osobnu korist ili jedno i drugo»[1] [1] M.Weber, Wirtsachaft und Gesellschaft, Kiepenheuer&Witsch, Berlin, 1964, 211. «Politička stranka ima svoju vlastitu dušu, nezavisnu od programa i pravila koja ima i vječitih načela kojima je prožeta. Psihologija gomile je u priličnoj mjeri ista i u socijalista i u nacionalista, kod liberala i konzervativaca…Naše čvrsto znanje o političkom životu glavnih civiliziranih naroda svijeta dopušta nam tvrdnju da je težnja oligarhiji historijska nužnost. Željezni zakon historije koji nisu uspjela izbjeći ni najmodernija demokratska društva, ni najprogresivnije stranke u tim društvima. Uzimajući vođe, radnici svojim rukama stvaraju nove gospodare čije je glavno sredstvo dominacije u njihovoj tehničkoj i intelektualnoj superiornosti kao i u nesposobnosti masa da kontroliraju (svoja naređenja) vođama[1]» [1] R.Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie,Leipzig, 1911, 137. ¢Porast društvenih poslova ¢Porast profesionalnosti ¢Diferencijacija poslova države: država javnih službi ¢Smanjenje uloge prinude ¢Tehnizacija - informatizacija ¢Što je disfunkcija ¢Kruženje informacija ¢Prilagođavanje ¢Promjena ¢Novosti i inovacija ¢Krutost ¢ Trajna birokratska vlast s točno određenim nadležnostima nije pravilo već izuzetak Redovne djelatnosti koje su nužne za ostvarenje ciljeva birokratskih struktura strogo su određene kao službene dužnosti Načelo timskog rada Mreže i fluktuacija posla Fleksibilnost rada Nerutina strogo utvrđen sistem podređenih i nadređenih s pravom nadzora viših nad nižim “svaki podređeni ima samo jednog neposredno nadređenog” ¢Pravnik pita: koji je logički i normativni smisao izričaja ¢Sociolog pita: što se stvarno zbiva u zajednici koja ima normu – “vjeruje i poštuje” ¢Sekularizacija prava ¢Generalizacija prava ¢Sistematizacija 82

¢Tipizacija ¢Formalizacija ¢Profesionalizacija ¢Pozitivizacija prava ¢Etatizacija prava ¢Što je implicitna pretpostavka modernog prava – iza norme je neka vrsta legitimnosti ¢ Eksplicitna pretpostavka primjene modernog prava je postojanje organizacije temeljene na ciljnoj racionalnosti- dakle birokracije: nadleštvo, državno tijelo, sud…

EMILE DURKHEIM
LE SUICIDE (1897) Zašto se ljudi ubijaju? Netko radi bolesti drugi radi razočaranja, treći radi nekog osobnog razloga! Samoubojstvo je individualan čin par exellance! Ne radi se o psihičkom stanju.“Ne postoji ni jedno psihopatološko svojstvo koje bi sa samoubojstvom imalo čvrstu i nesumljivu vezu. Broj samoubojstva u društvu nije u zavisnosti od broja neruopata ili alkoholičara” Broj samoubojstava ne zavisi od krvi koja teže njihovim žilama, već od civilizacije u čijem su okviru odgojeni” Samoubojstvo se mijenja obrnuto proporcionalno sa stupnjem društvene regulacije i integracije. Čovjek teži obrazovanju i ubija se jer je religiozno društvo, čiji je on dio, izgubilo koheziju, ali on se ne ubija zato što je obrazovan. Znanost ni izdaleka nije izvor zla, već njegov lijek i to jedini kojim raspolažemo. Kada jedanput društveni instinkt izgubi svoju oštrinu, pamet je jedini vodič koji nam ostaje Samoubojstvo:  starih ljudi žena nakon smrti njihova supruga heroja u borbi “čini se zato jer je pojedinac na taj čin obavezan ..” ANOMIJA Da bi bilo koje živo biće živjelo sretno, i uopće živjelo, njegove potrebe moraju biti razmjerne njegovim sredstvima. ... u svakom povijesnom trenutku postoji u moralnoj svijesti nejasno osjećanje o onom koliko 83

uzajamno vrijede društveni položaji, o relativnoj nagradi koja za njih postoji.. Kad je društvo, međutim, poremećeno, bilo bolnom krizom, ili sretnom, ali naglom promjenom, u efektu ono je privremeno nesposobno djelovati regulativno… Sve dok društvene snage ne pronadju ravnotežu … to vrijeme nestaje svaka regulacija (toute reglementation fait defaut pour un temps). Ne zna se više što je moguće a što nije, što je pravedno a što nepravedno, što su zahtjevi i opravdane nade, a šta prelazi granice mjere…” METODA Induktivna i deduktivna  započinje analizom postojećih teorija , za koje nalazi da su beskorisne i pogrešne prikupljanje velikog broja podataka induktivnim načinom formuliranje teorijskog obja{njenja povratak činjenicama radi provjere

OTAC SOCIOLOGIJE? PA KOLIKO TAKVIH IMA? Emile Durkheim smatra se ocem sociologije. On je od sociologije stvorio znanost – i to praktičnu znanost, empirijski orijentiranu, metodama usavršenu, pozitivnu i upotrebljivu metodu. Stvorio je i nastavni predmet - "Science Sociale". OPĆA KARAKTERISTIKA Holizam je pristup mu kojem se društvo smatra cjelinom – kasnije će se govoriti sistemom kojeg čine institucije i u kojem se procesi odvijaju na razini sistema Funkcionalizam je pristup koji kreće od činjenice da uloge i institucije koje u društvu postoje imaju SVRHU, društveni zadatak ili funkciju Durkheim razvija holističku i fukcionalističku perspektivu u sociologiji. ŠTO JE DRUŠTVO Društvo ne čine pojedinci  Društvo čine društvene činjenice, institucije Društvo čini kolektivna svijest ŠTO JE DRUŠTVENA ČINJENICA Durkheim zapravo traži zakonitosti, uzroke-posljedice “Rather than use the word laws Durkheim used the term social facts”. ŠTO JE DRUŠTVENA ČINJENICA Tri su vrste društvenih činjenica: 1. Opća obilježja društva – klima, gustoća, razvijenost, znanje 2. Zahtjevi društvenih institucija koje postoje u društvu – institucije u užem smislu riječi i uloge u njima 84

Normativni zahtjevi – vrijednosti i norme društva – “kolektivne predodžbe” ili kultura KOLEKTIVNI DUH Pojedinci u svojim ulogama moraju slijediti znanja i predodžbe koji su složeni u koherentne konceptualne kategorije i neproturječne zahtjeve. već je društvo koje živi u nama. i koja konzekventno tome nije sasvim ni samo naša. things set apart and forbidden—beliefs and practices which unite in one single moral community called a Church. that is to say. RELIGIJA JE FUNKCIJA Religijski fenomeni nisu pitanje individualne vjere "A religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things. DRUŠTVO Kako smo rekli u svakom od nas postoje dvije svijesti: jedna koja je zajednička skupini kojoj pripadamo u potpunosti. all those who adhere to them. te druga koja nas predstavlja kao pojedince koja je osobita i različita i koja nas čini individuumom." PRIMITIVNE RELIGIJE “Elementarne forme religijskog života” Istraživanja u Australiji RELIGIJA Religija nije samo kreacija društva. već zapravo posvećivanje i obožavanje društva SVJETOVNE RELIGIJE Moramo pronaći racionalne supstitute za sve religijske simbole koji su dugo vrijeme služili kao glavni stupovi očuvanja moralnosti društva SOLIDARNOST  Mehanička solidarnost = prema sličnosti  Organska solidarnost = prema međuzavisnosti KAZNA I MEĐUZAVISNOST Društva mehaničke solidarnosti ne mogu drugo nego kažnjavati Društva organske solidarnosti ne mogu drugo već restituirati DRUŠTVENA PODJELA Društvena i prirodna podjela rada Specijalizacija funkcija Pretvaranje društva je posljedica porasta diobe 85 .3.

Mussolini  na njega su se pozivali fašisti  bio je predstavnik fašističke vlade u Ligi naroda  tvrdio je da je demokracija laž  smatrao je da je nejednakost ljudi neizbježna IDEOLOG FAŠIZMA? NE!  Ideolog fašizma? NE Nipošto!  zar odgovaramo za svoje studente  B. PREOKRETI U ŽIVOTU I MIŠLJENJU Možemo identificirati dva prevratnička momenta u Paretovom životu: Prvo je kada postane aktivni liberalni političar. Mussolini je kao student bio socijalista  na njega su se pozivali uglavnom liberali  umro je nakon 8 mjeseci fašizma tvrdio je da je demokracija laž. javna predavanja (sindikatima!) i čekanje na akademski položaj. nakon smrti roditelja mijenja stil života. Slijedi ga policija i progoni vlast. a stručno se orijentira prema ekonomskoj znanosti 86 . Započeo je pisanja. i preselio u Fiesole. JE LI ZAGOVORNIK FAŠIZMA Ideolog fašizma?  student mu je bio B. pismom Francuz Studirao 11 godina-ali nesporno dobar student 1869 postao direktor na željeznici TEŽAK ČOVJEK 1889. smatrao je da je nejednakost ljudi neizbježna ali ne misli na prava ljudi već sposobnosti PARETO – TKO JE ZAPRAVO? Vratio se u Italiju kada je imao 10 godina Nikad nije riješio problem nacionalnog identiteta: govorom Talijan. Emile Durkheim je otac funkcionalizma VILFREDO PARETO Vilfredo Pareto rođen je u Parizu 1848 – u aristokratskoj obitelji. prekinuo posao oženio se za Alessandrinu Bakunin. Njegov otac bio je talijanski marchese (marquis) koji je pobjegao u nacionalističku emigraciju 1835 . polemičke članke protiv vladine politike. Da. Nije prihvatio naziv marchese.

ograničenju tržišta. Promjene u jednom dijelu utječu na promjene u drugim dijelovima. te ukupnosti sistema. ta da je svaka promjena u skladu s prirodnim razvitkom sustava. U zreloj dobi odbacuje ideju političke jednakosti i kritizira demokratske institucije OD EKONOMIJE SOCIOLOGIJI U kasnijoj dobi Pareto se okreće od ekonomije sociologiji. bahati aristokrata. sindikatima i militarizmu. Stvara vlastitu teoriju o društvenom ponašanju Ljudi djeluju prema interesima Ne djeluju logično već “nonlogically. idealista. Pareto odjednom mijenja stav. Zagovara laissez-faire ekonomiju. Pareto je postavljen za profesora 1893. Postojeće snage društva djeluju tako da održavaju postojeću organizaciju i ustroj.“ Ljudi su različiti a društva se dijela na m(kl)ase i elite ŠTO SU DRUŠTVA? Društva su sistemski povezane cjeline sastavljene od samostalnih dijelova. Walras je bio skroman i samozatajan. 87 . Bili su potpuno različiti. pri čemu su strukture moći ostale netaknute. but they make believe they are acting logically. EKONOMSKI TEORETIČAR Radi razumijevanja njegovog djela treba razlikovati i razne faze njegove političke karijere: U mladosti vatreno je zagovarao krajnji liberalizam. Pareto svadljivi polemičar. humanizam i demokraciju. KRITIKA DEMOKRACIJE U poznatom članku Rivista (1900). meritokracije i socijalne države vodili su zamjeni jedne élite drugom elitom.Drugo je kada postane svijestan ograničenja usko definiranog koncepta ekonomske znanosti i formulira opću teoriju društva 19021903 objavljuje rad “Socijalistički sistemi” a 1915 “Opću teoriju sociologije” UČENIK WALRASA Postaje učenik Leona Walrasa. Protivio se autoritetu crkve i religiji. sa 45 godina . Do tada radikalni demokrata i liberal deklarira se kao anti-democrata. Povod za to su i nemiri koji su destabilizirali koncem stoljeća Italiju i Francusku i daleko od stvaranja prave demokracije.

političari i državnici koji stvaraju političke pokrete. U isto vrijeme shvaća ograničenost vlastitih zaključaka.  Rentijeri predstavljaju snage socijalne inercije i konzervativizma i imaju jake osjećaje lojalnosti rodu i naciji gradu i zajednici. Većinom prevladava nelogička akcija koja odražava osjećaje ljudi ili urođene instinkte. LOGIČNA I NELOGIČNA AKCIJA Akcija ljudi može biti ili logička ili nelogička: Logična akcija pojavljuje se u strogom obliku kad (1) se neki cilj može realistički postići. Aktor i sistem su povezani i aktor je dio nelogičke aktivnosti sistema. LOGIČNA AKCIJA  Pareto definira logičku akciju kao onu koja "that use means appropriate to ends and which logically link means with ends. Pareto ulazi i u raspravu s Benedettom Croceom."  Logička veza mora biti evidentna ne samo subjektivno već i "but [also] from the standpoint of other persons who have a more extensive knowledge. Croce je kritizirao ekonomski pozitivizam temeljen na pretpostavci o homo oeconomicusu. pokazuju 88 . inovaciju. OSNOVNE TEME Logička akcija Residuum Derivacije Interesi Politički cinizam      PARETOV POZITIVIZAM Pareto smatra da sociologija treba biti empirijska disciplina koja slijedi metode prirodnih znanosti. stvaraju političke imperije . poduzetnicima koji manipuliraju tržišnim šansama. te ako je tako . Pareto barani ekonomsku metodu simplifikacije ljudskog ponašanja i logičkih ekonomskih zakona. On se zalaže za “logičko-eksperimentalnu” metodu iskustva i promatranja. prevrtljivost. dogovore."  Logične akcije su racionalne i subjektivno i objektivno LISICE I LAVOVI  Poduzetnici tvore klasu koja se bavi pretežno financijskim manipulacijama. ljudima sposobnim za poduhvate.SOCIOLOŠKA ANALIZA 1900. Pareto tvrdi da je logična akcija rijetkost (obično na području ekonomije i znanosti). (2) razmatra se kojim najboljim prikladnim sredstvima. Takve po uzoru ma Machiavellia naziva lisicama. nepouzdane u dogovorima i konzervativnim vrlinama.

ideja i vjerovanja koje pojedinac ima." "equality. fašizam. simbola i društvenih odnosa 3.Integriteta – izraženu kroz poriv očuvanja samopoštovanja 6. We have an image in a curved mirror.Socijabilnost – nametanje svojih kriterija pripadajućoj grupi 5.. “Notions such as "liberty. One su oblik nelogičke akcije. Njih naziva “lavovima” REZIDUE Pareto razlikuje 51 residuu u slaže ih u šest kategorija: 1. DERIVACIJE Derivations su važan dio socijalnog isistema i sistema osobe.'' LAŽ NEDEMOKRATSKIH IDEOLOGIJA Što je s idealima i teorijama koje opravdavaju ideale? To je samo propaganda. and verbal proofs that employ ambiguity.Izražavanja osjećaja – temeljenu na prijenosu stanja osjećaja na druge u religijskim ritualima. socijalizam. None is verifiable. Ne suzdržavaju se upotrebe sile.” 89 . političkim mitinzima 4. claims that are in accordance with prevailing sentiments or the conventional wisdom." "progress. komunizam ili što slično ima isti cilj: “All ideologies were just smokescreens foisted by "leaders" who really only aspired to enjoy the privileges and powers of the governing élite.Kombinacija – obilježenu vještinom snalaženja i stvaranja zajednica 2." or "the General Will" are as vacuous as the myths and magical incantations with which savages rationalize their actions. kao da su oni konzekvenca načela i stavova. appeals to authority. Javljaju se u različitim oblicima: “These are assertions.Zadržavanja agregata – obilježenu porivom očuvanja tradicije. our problem is to discover the form of the object so altered by refraction. abstractions. Oni koji žele postići više društvene položaje svoj interes zaodjevaju u takve fraze Za Pareta humanizam. a u kasnijoj fazi osobito na pojmove koji su temelj suvremenih ideologija.Seksualnog apetita RACIONALIZACIJA PONAŠANJA Pareto tvrdi da iako ljudi ne djeluju logično i racionalno imaju snažan poriv opravdati i učiniti racionalnim svoje postupke. and analogies in lieu of hard evidence. all are fictions that serve mainly to clothe and make respectable the actions of men…We have to see to what extent reality is disfigured in the theories and descriptions of it that one finds in the literature of thought. društveno prihvatljivi oblik residua. ŠTO JE SLOBODA? DERIVACIJA! Pareto se često vraća na teme opravdanja nelogične akcije.solidarnost i i patriotizam često sui religiozni i skloni tradiciji.

na primjer jednakost. Nejednakost je posljedica različitih kombinacija residua kod pojedinaca. nemaju poštenje i nemaju hrabrost. a  Kao liberalni političar protivio se diktaturi Primo de Rivera's dictatorship (1923-30) i povukao se iz nastave u znak protesta.  Povijest je groblje aristokracija.VLADARI I MORAL Vladari se ne smiju držati morala. a na sve fenomene aktivnosti i društvenog djelovanja taj princip primjenjuje Joseph M. Leipzig and Marburg (1905-07). Zato su podanici. bratstvo.  Stratifikacija je dio prirodnog poretka stvari  Oni na društvenom vrhu ne mogu dugo ospati na samom nasilju i moći.  Visiting scholar Berlin. sloboda CIRKULACIJA ELITA  Glavni element društvene dinamike za Pareta je cirkulacija elita. intelektualnih i pravnih razlika između ljudi. 90 . Podanici ne mogu prevladati svoje osjećaje. MASE Obični osjećaji ljudi su sebičnost i gramzljivost. To uključuje vladanje putem zakona i drugih oblika društvene kontrole.  Socijalna stratifikacija je ključni sistemski element razumijevanja institucija političke demokracije. Podanici nemaju veličinu. STRATIFIKACIJA  Za Pareta konstantna i univerzalna pojava je društvena stratifikacija. mogu samo imitirati vladare PARETOV PRINCIP Paretov principle (poznat i kao pravilo 80-20 Rule) je tvrdnja da u svakom društvu posljedice proizlaze iz malobrojnih uzroka. te morlanih.  Opravdanje stratifikacije su različite derivacije ---. 80% posljedica je izazvalo 20% uzroka Pareto vidi da je 80% vlasništva u Italiji vlasništvo 20% ljudi. doktorat filozofije o 1904. Juran . GAETANO MOSCA     POLITIČKA KLASA U društvima postoje elite i mase Elite vladaju temeljem monopola organiziranosti Birokracija Politička klasa JOSE ORTEGA Y GASSET  José Ortega y Gasset rođen u Madridu.

za održanje osjećaja smisla" R. Naše interese i orijentacije. Danas se umire u bolnicama. stanovanja. djelomično ili potpuno. skrbi. Profesionalna znanja. Radno vrijeme i naš život u profesionalnim grupama i uz prijatelje odvojen je od obiteljskog života. povjerenik za Madrid  Emigrant u građanskom ratu (1936-39)  n1941 profesor u Limi  Često predavač u USA. preuzimaju zadatke koje je nekad obavljala obitelj. Pred stotinu godina jedan od najmučnijih ali vrlo živih utiska bila je smrt u krugu obitelji. 91 . 1955  The Revolt of the Masses presented that society is composed of masses and dominant minorities. Bez dviju prihoda obitelj teško održava standard života. zdravlja ili sigurnosti ne temelji se na porodičnim vezama i kriterijima podrijetla. 1963 FUNKCIJE OBITELJI: OGBURN Wiliam Ogburn smatra da je promjena usmjerena na izgradnju društvenih institucija koje. znanja i predrasude. without vision or compelling moral code. čak i u suprotnostima s navikama i tardicijama koje održava obitelj. reprodukcija društva  moraju postojati institucije za ublažavanje konflikta i održanje reda  ljudske zamjene moraju biti izvježbane tako da postanu djelatni članovi društva  moraju postojati postupci bavljenja s emocionalnim krizama. zabave. POBUNA MASA 'The modern world is a civilized one. The work echoed the warnings of 19thcentury liberals that democracy carried with it the risk of tyranny by the majority. pa čak i osnovne vještine stječeme u školi. Njemačkoj  Umro na 18. Bolshevism and fascism were symptoms of usurpation of power by the "mass man. in modern times masses wanted to dominate. its inhabitant is not’ OBITELJ FUNKCIJE OBITELJI Slijedeće funkcije mora obavljati obitelj da bi se održao društveni poredak:  treba stvoriti zamjena za one članove društva koji umru. When earlier masses had recognized the superiority of elites. tj. obrazovanja. Izbor rada.. rad je odvojen od obitelji." Ortega sees that the mass man demands nothing and lives like everyone else. Zastupnik u parlamentu. Moderna obitelj. napredovanja. stječemo i van obitelji. Obitelj daje orijentaciju u životu. Naši suradnici nisu i naši rođaci. 10. Ne radimo u obitelji već u organizacijama.Winch. Kad smo ozbiljno bolesni idemo liječniku.

Funkcije i zadaci ne nestaju. GOOD Objašnjenje promjena u obitelji kao posljedicu industrijalizacije ponudio je još 1963. ekonomska funkcija FUNKCIJE OBITELJI: PARSONS & GOOD To su:  prvo. ne mislimo samo na vanbračnu djecu.da će nuklearna obitelj značiti njenu izolaciju od porodice i srodnika. njih samo više ne obavlja obitelj. a nije više ugovor o "radu i imovini". dakle.korisne za industrijalizam.     briga i zaštita mladih. Emocionalna stabilizacija odraslih znači stvaranje braka zasnovanog na uzajamnim osjećajima i emocionalnoj sigurnosti. pa i odnosi u braku pretpostavljaju izbor partnera ali ne i negovih srodnika. Seksualnost danas svakako nije svedena samo na odnose u braku.krivo.nastanak konjugalne inokosne obitelji . već institucije i organizacije zasnovane na drugim principima:.Obrazac odnosa nije krvna veza između ljudi već složeni spletovi društvenih uloga i odnosa. Obitelj gubi neke funkcije ali za njihovo obavljanje pojavljuju se specijalizirane institucije. pokazala su istraživanja . On tvrdi da su promjene koje se dešavaju u obitelji .  "budući da je obitelj parova pokretljivija ona može slijediti promjene u potrebi za radnom snagom   talentirani pojedinac može napredovati na društvenoj ljestvici bez obveze da pri tome povlači za sobom cijelu proširenu obitelj  donošenje odluka u tržišnoj ekonomiji bolje je ako se ne obaziremo na šire srodničke strukture  92 . već i na brojne mogućnosti umjetno potpomognute oplodnje. da vremenom obitelj gubi funkcije koje preuzimaju druge društvene institucije. Smatrao je. u tehničkom smislu niti reprodukcija više nije monopol obitelji.Njena uloga usredotočuje se na afektivne (osjećajne) odnose između članova. Štoviše. Primarna socijalizacija odnosi se na odgoj male djece i na usvajanja osnova kulture i stvaranje osobina ličnosti. primarna socijalizacija i  drugo: emocionalna stabilizacija odraslih. Brak se temelji na ljubavi i seksualnom slaganju. Osnovna ideja je. FUNKCIJE: MURDOCK  reprodukcija i regulacija seksualnog ponašanja. socijalizacija. godine William Good. FUNKCIJE OBITELJI: W.

Izraz gender označava proces u kojem se biološkim razlikama muškaraca i žena pripisuju društvena i kulturna obilježja te ih se svrstava u određene skupine. mlada osoba za svoju karijeru ne treba pomoć niti sluša savjet starijih  izbor zanimanja i odabir kandidata za posao zasniva se na sposobnostima a ne obiteljskoj podobnosti i vezama  veliki dobitak za sistem je korištenje talenata žena koje više ne trebaju suglasnost starijih ili muževa  industrijski sistem je utemeljen na individualnom postignuću stvara brojne psdihološke napetosti. ali u nekim kulturama rodne razlike se naglašavaju do krajnosti. 1963 SPOL I ROD Uobičajila su se dva izraza koji označavaju razlike muškaraca i žena. pa i napetosti.Good. Žena je privržena obitelji jer je majka. somatske. Izraz rod (gender) upućuje i na subjektivnu identifikaciju sa spolom. brine o domaćinstvu. Od muškaraca se očekuje prodornost. RAVNOPRAVNOST Ženska podčinjenost objašnjavala se biološkim razlozima. građa tijela) ne trebaju biti dokaz za 93 . Žena koja jedri ili igra nogomet. brine o djeci. Moderno društvo ne priznaje takve argumente. Isto tako taj izraz naglašava spolne stereotipe i predrasude vezane za očekivanja prema rodnoj klasifikaciji. Pod utjecajem anglosaksonske literature razlikuju se spol (sex) i rod (gender). Od žena se očekuje određeno ponašanje u govoru ("žene ne psuju"). Njen odnos prema stvarnosti je mekši i neagresivan. oblačenju i pažnji prema izgledu. Dakle spol je izraz koji označava biološko. ali društvena očekivanja i uloge nameću pravila koja onda postaju i razlogom osjećaja nelagode. snaga. transeksualnost) biološko određenje i subjektivni doživljaj nisu isti. muškarac koji kuha ili voli profinjene mirise bez obzira na njihove prirodne porive morati će se nositi s društvenim očekivanjima. ponašanju. jer u pojedinim slučajevima (transvestiti. Izraz spol označava biološke. hormonalne razlike. Niži položaj žena u društvu objašnjavao se i prirodnom podjelom rada. odlučnost. Stvorene su norme koje su stalnim i stoljetnim ponavljanjem stvorile i kod samih žena privid o prirodnosti takvog položaja. a rod (gender) društveno određenje razlike spolova. Na primjer u Afganistanu ženama nije bila dozvoljena nikakva javna aktivnost. U većini društava i slučajeva spol i rod se podudaraju. konjugalna obitelj je tada emocionalno utočište i sigurnost" W. manjom snagom i inferiornom logikom blizine prirodi. razlike između muškaraca i žena. Biološke razlike (građa mozga. U stvarnosti takve osobine su izmiješane u kod svakog pojedinca prisutne u različitom omjeru. frustracija. Uloga obitelji u industrijalizaciji. ona je osjećajnija i nerealistična.

I jedna i druga strana trpe razočaranja i raduju se uspjesima. društvena moć. OBITELJSKA ULOGA Položaj žena u društvu i njihov položaj u obitelji usko su i uzajamno uvjetovani. Nametanje uloga u obitelji znači za žene stavljanje u diskriminirajući položaj van nje.nužnost razlika. sigurnost u svakodnevnoj rutini. Neukusni stereotipi o tome da ljepota i inteligencija ne idu zajedno primjenjuju se na žena ali ne i na muškarce. manju društvenu moć i utjecaj i manje mogućnosti rada na vlastitim interesima. MUŠKI I ŽENSKI BRAK Muški brak u kojem muškarac smatra da je ograničen svojim obavezama prema supruzi i djeci. Privrženost obitelji je individualna ne rodna osobina. Osjećajnost žena .osim što je to predrasuda . LJUBAV KAO TEMELJ OBITELJSKE VEZE Jedna funkcija obitelji jačala je vremenom. To su društvene a ne prirodne razlike. osjeća nedostatak slobode koju je imao kao mladić. Međutim u dužem vremenskom pregledu i uz postojanje uvida u globalni trend sasvim jasno je da pitanje ravnopravnosti muškaraca i žena nije trenutna i lokalna rasprava već jasna tendencija izjednačavanja prava i obaveza žena. ali ženski brak ima veći stupanj odstupanja od vanjskog ideala uspješnosti i sadrži neprestano otkrivanje da svaka žena nije za svaki tip obiteljskog odnosa. a zapravo uživa dobar položaj oca obitelji u kojem je obitelj servis njegovih interesa. O tome će postojati različita mišljenja: ne paše isti šešir na svaku glavu. osjeća napor svakodnevnog prilagođavanja drugima. PERSPEKTIVA Izmijenjen pogled na ravnopravnost u obitelji nije jednom zauvijek razriješen i dobiven spor. Razlike u društvu postoje i prema drugim osnovama. NERAVNOPRAVNOST Žene imaju niži socijalni status. zarada. Uloga majke ne znači niti to da se poslovi ne mogu podijeliti. osobito osjećaj ljubavi postali su temeljem bračne i obiteljske zajednice 94 . rastaču se pred neminovnim starenjem u svakodnevnim rutinama. gubitkom samostalnosti i slobode u ponašanju. ili drukčije dodijeliti ili pak da otac ima sporednu ulogu u brizi o djetetu. ali razlike prema rodu u patrijarhalnim društvima doživljavaju se kao presudno važne.prije je posljedica odgoja i socijalizacije no somatskih karakteristika. ispunjenje smisla dužnostima majke i domaćice. rad. Osjećaji. Ženski dojam braka je drukčiji: očekivanja o stopljenosti i uzajamnosti. ako su namjere žene postići društveno napredovanje: školovanje.

već idealizirana strast i snažan osjećaj. privatan i odvojen od šire porodice i zajednice. N. Ljubav i sloboda kao načela odnosa u obitelji postaju i njene najznačajnije karakteristike. 95 . ona je prvenstveno pravo pojedinca (uz obavezan dodatak da to pravo ne smije štetiti djeci). a potom je izbor značio obavezu uzajamnih osjećaja. pa se onda izbor temeljio na osjećajima i ljubavi. očekivati bezuvjetnu ljubav i razumijevanje. LUHMANN Na žalost postoji određena tenzija između romantične ljubavi i stvarnosti. Imati imovinu bila je stvar za razmišljanje. Brak se vidio kao institucija. Suprotno. poštivanja. Ljubav nije podložno trpljenje ili prijateljstvo. klase. Zaljubljeni ste danas ali ne sutra. stvorila i odgojila obitelj. U neko vrijeme brak je bio poluposlovna ponuda. pri čemu se najveći broj partnera nalazi među ljudima sličnog geografskog podrijatla. Visoka očekivanja. sukobljavaju se s društvenim realnostima.CILJ BRAKA Jedna od posljedica prenošenja zadataka obitelji na društvene institucije bila je i promjena prirode braka. etničkog. Nije se smatrala dovoljno stabilnom pojavom da bi se na njoj uzdigao posao.Za djevojku je bilo vrlo važno imati takvu reputaciju u društvu. ravnopravnosti. Ljubav ne može postojati kao dužnost. emocionalno ispunjenje i fizičko zadovoljenje. Obitelj postaje omeđeno područje u kojem članovi mogu. Pod takvim okolnostima bilo je šanse i za romansu. Mladić je tražio dobru domaćicu koja je bila marljiva. Ljubav je temelj braka. ako roditelji nisu sve sredili prema presudnoj važnosti miraza. da je iz dobre kuće i da ima status. a život u obitelji postaje intenzivniji.Ogburn. Ideal strasne ljubavi nameće visoke standarde očekivanja. Trebalo je nešto drugo. efikasnost i sposobnost" W. ugovornom nejednakom prirodom barka. Politička i ljudskih prava su prava pojedinca. vješta i sposobna. što su roditelji shvaćali u potpunosti a mladi samo djelomično. navika zajedničkog života. Promjenjene funkcije obitelji. intimniji. Drugo je proširenje slobode pojedinca. emocionalniji. Od mladog čovjeka se očekivalo da skrbi za obitelj. LJUBAV I VEZA Dva procesa događaju se istovremeno. Brak se ne shvaća kao ekonomska ili drukčija ekonomska zajednica već kao slobodan izbor. Ideja o spontanoj nekontroliranoj strasti između jednakih dolazi u sukob s promišljenom. I danas su bračni obrasci homogamni. povratno. 1938 KONJUGALNA Bračni partner u modernoj obitelji odabire se slobodno. VEZA I? Područje slobode pojedinca se povećalo i individualizam je vladajuće stanje duha. i trebaju. bira prema osjećajima i ljubavi. romantična ljubav je sasvim nešto drugo. Dođe i prođe. Jedno je stvaranje društvene situacije u kojoj je izbor bračnog partnera bio slobodan. kao poslovni poduhvat.

.Luhmann. nadalje raspad oženjenih obitelji sve češće vodi stvaranju samačkih kućanstava i/ili kućanstava s jednim roditeljem. a što je više tako svaka posebna ljubavna veza približava se prototipu čiste veze. Moderno društvo potpomaže ravnopravnost i uzajamnost u osjećajima i odnosu.. za žene snovi o romantičnoj ljubavi vodili su turobnom podređivanju u domaćinstvu. Što više takva ljubav postaje stvarna mogućnost to se više povlači "traganje za posebnom osobom" a ono što vrijedi je traženje "posebnog odnosa". A. .Giddens. Postoji zaštita od muškog nasilja. GIDDENS "U današnjem dobu. promjenjiva ljubav te zato škripi u onim kvalitetama romantične ljubavi kakve su "zauvijek". prvi su pokazatelj nezadovoljstva modelom obitelji. Ljubav uzajamnog prožimanja je aktivna. razvodom ili razdvajanjem... je situacija koju nazivam ljubav uzajamnog prožimanja. ideali (jednostrane) romantične ljubavi teže razlaganju pod pritiskom seksualne emancipacije i autonomije žena. širini interesa). Postoje jasna pravila podjele imovine i osiguranja alimentacije. 1992 M. Postoje pravne mogućnosti razvoda. prihodima. Romance is the ideal but only with socially appropriate patrners" N. posla i života.imovinskog i obrazovnog statusa. sve veća učestalost bračnih kriza i sve veće teškoće pri usklađivanju braka. Otvoriti sebe prema drugome. Kulturne promjene koje donosi modernizacija društva naglašavaju ravnopravnost žena (ravnopravnost njihovih prava i obveza). Transformacija intimnosti. 1982 MODERNA OBITELJ Osjećaji kao temelj odnosa postojali su i ranije. priznanja identiteta i individualnosti. Ono što je novo su okolnosti. kao posljedica zajedničkog života. Ljubav kao pasija: o kodiranju intimnosti... u obitelj u kojoj su odnosi partnera zasnovani na uzajamnom slaganju i stapanju.... slobodu izbora (partnera. čine se povezane s druga dva snažna trenda: 96 . trajanja veze). jednakost (prvenstveno u očima prava. A. slobode seksualnosti i prava na užitak. CASTELLS Pod krizom patrijarhalne obitelji podrazumijevam slabljenje modela obitelji zasnovanog na postojanom prakticiranju autoriteta/dominacije nad cijelom obitelji od strane muške glave obitelji. Uzajamna ljubav pretpostavlja jednakost u emocionalnom davanju i primanju. Radi svega toga izvorni romantični poticaj pretvara se u novi tip odnosa u obitelji. ali kao izuzetak. ali i u obrazovanju. U današnje društvu rastave i razvoda se pojavljuje više kao posljedica uzajamnog prožimanja ljubavi nego kao njen uzrok. Raspad kućanstava oženjenih parova. Romantična ljubav ovisi o projektivnoj identifikaciji strastvene ljubavi (amour passion) koja znači da budući partneri postanu privlačni jedan drugom i potom međusobno vezani. ili barem. i "jedan i jedini".

ne znamo. Ali po svojoj društvenoj strukturi biti će drukčiji nego danas. Zavisi od nas. Nema ljubavi i prijateljstva.i tu leže naša nada i naše zdravlje.ne samo inokosnu obitelj.. To nije nužno kraj obitelji. Ako upadnemo u stanje zastrašenosti.. budni i hrabri. D. stare vrijednosti se gube i na njihovo mjesto dolaze nove. Treće kao posljedica ovih različitih tendencija...žene probuđene svijesti i suočavajući se s teškoćama. stupnju ekonomskog razvoja ili porijeklu postoje sasvim različite forme obiteljskih zajednica? Član kineske obitelji svoje individualno postojanje vidi samo kao sekvencu u nizu predaka i potomaka. Djeca i starci smetaju te se često prepuštaju smrti od gladi. bogatijim. Ako budemo inteligentni. neizbježne promjene.H. niti među partnerima niti prema potomcima UNIVERZALNOST OBITELJI? Kako objasniti da u društvima sličnim prema klimi. LAWRENCE Za slijedećih pedeset godina čitava struktura našeg društva izmijeniti će se. ali to nije moje područje. U uvjetima nestabilnosti obitelji i sve većoj autonomnosti žena u njihovom reproduktivnom vladanju.. 1920? JE LI OBITELJ UNIVERZALNA Na jugu Sudana živjelo je pleme Ik. modificirati po mnogo čemu. Shvaćamo da nam više nije stalo do stvari koje smo nekad žarko željeli.U nama se stvaraju novi osjećaji. Seksualna aktivnost. ograničavaju broj djece koje rađaju i odgađaju prvo dijete.. Djeca žive u generacijskim gangovima.odgađanjem sklapanja braka i zasnivanjem partnerstva bez braka. Moć identiteta... Sve u svemu.. M. Interes istraživača izazvalo je time što u tom plemenu ne postoji niti obitelj niti institucija doma. Eseji.. Ja znam da nam predstoji bitna promjene . zbog gladi je nepoželjna. dovode u pitanje strukturu i vrijednosti patrijarhalne obitelji. spontanijim.. 2002 D. prilagoditi se novim uvjetima. manje nečasnim i materijalistički orijentiranim.i znam da nam je nužan jedan plemenitiji i humaniji sistem temeljen na životnim a ne novčanim vrijednostima. Idealnu obiteljsku strukturu čine partneri bez djece. Stari svije naših djedova nestaje kao snijeg na suncu i prijeti poplavom. nemoći i dosade. stvari mogu postati daleko gore nego što su sada. spremni prihvatiti i zadovoljiti naše potrebe. sve veći broj djece rađa se izvan braka.H. vitalnijim. Pred nama su ogromne promjene. Nekako preživljavaju. već obitelj zasnovanu na patrijarhalnoj dominaciji koja je pravilo već tisućljećima. Kako tu činjenicu usporediti sa 97 . Možemo se izmijeniti se na nov i inteligentan način.pojavljuje se sve više različitih obiteljskih struktura. na što će sličiti svijet naših djedova kroz pedeset godina.. Velike društvene promjene me istovremeno zanimaju i zabrinjavaju. Mi se moramo izmijeniti. ova kretanja. a djeca koja se rode smatraju se odraslima i napuštaju roditelja kad imaju tri do četiri godine. no kretanja koja spominjem upozoravaju na kraj obitelji kakvu smo poznavali dosad. koja jedna drugo pojačavaju. Zastrašenost bi bila prava propast. život možemo učiniti boljim. Lawrence. Hrabrost za to je prava riječ. spremani izraziti nove želje i nove osjećaje . Castells.

Društvena promjena. religijskim i magijskim stvarima. MURDOCK Po njegovoj klasifikaciji tipova obitelji. ostale neprijeporno pozitivan stav prema obitelji. To je obitelj koju sačinjavaju muž i žena te njihovi maloljetni potomci. Trajanje porodičnih spona i preko zrelosti je obrazac svekolikog društvenog ustrojstva i uvjet suradnje u svim ekonomskim. Riječ nuklearna ovdje dolazi od latinske riječi nucleus . situacija višekratnih i istovremenih bračnih veza.tradicijom individualizma? Kako razumjeti da se u sasvim nesličnim situacijama razvijaju slični svadbeni ili bračni običaji? PRIMITIVNA OBITELJ U primitivnim društvima pojedinac sve svoje društvene veze gradi na obrascu svog odnosa s ocem i majkom... Smatra da je nuklearna obitelj univerzalna..P. koja odražava uobičajen moderni stav prema obitelji.3%) društva izričito zabranjuje poliginiju. jer je zamišljao da u koncentričnim krugovima oko takve jezgre postoje sve slabiji oblici porodičnih veza: proširena obitelj. Ideja o postojanju kulturalnog zaostatka (cultural lag) razvijena je u radovima W. U Murdockovoj klasifikaciji to je najčešći oblik obitelji. B. G. POLIGAMIJA Prvi oblik proširenja obitelji je poligamija.Ogburn.. bratom i sestrom. Velika većina analiziranih društava. Društvene veze izvode se iz razvoja jedinog odnosa koji je čovjek preuzeo od svojih životinjskih predaka: odnosa muža i žene.2%) dopušta i ohrabruje poliginiju. zaštite i odgoja djece. 1920). roditelja i djece. CULTURAL LAG Tehnološke i materijalne promjene brže su od promjena naših nazora i vrijednosti. plemena. Međutim promijenili su se uvjeti. jer je par monogamnih roditelja pretpostavka braka. 193 od 250 (77. Takva nuklearna obitelj povezuje se srodničkim vezama s drugima u porodice. jezgra obitelji je nuklearna obitelj.Malinowski. 1954 PROMJENA Vremenom zadaci obitelji i odnosi u obitelji bitno su se promijenili.. Dva su oblika poligamije: poliandrija (kada jedna žena ima više muževa) i poliginija (kada muž ima više žena). 98 . Seks i represija u primitivnom društvu. Samo 43 (17.. ali je u našim vrijednostima i osjećajima. U proteklih stotinu godina obitelj se radikalno promijenila. (W. POLIANDRIJA To je situacija u kojoj je potpuno normalno i poželjno da žena za supruga izabere više braće (Toda u Indiji) ili živi s bratom uz istovremenu vezu s više muškaraca (Nayara). Ogburna. Kultura zaostaje iza tehnologije. klanove. braće i sestara. brak je temelj reprodukcije.jezgra.

Popenoe. POLIGINIJA Poliginija . do 2000. uz univerzalno pravilo da se rađa podjednaki broj dječaka i djevojčica. političku i kulturnu dominaciju nad ženama i malodobnim članovima obitelji. Tome vjerojatno doprinose i psihološki problemi (komplicirana emocionalna situacija. Raspad obitelji u švedskoj državi blagostanja. 99 . U Velikoj Britaniji svega 30 posto obitelji odgovara slici nuklearne obitelji.14 na 2. od 1970.Takve situacije Murdock. D. prosječan broj članova obitelji smanjio se od 3. Uz to stopa razvoda je među najvišima. a taj postotak je 1970. Patrijarhalna obitelj je ona u kojoj muškarci ostvaruju ekonomsku. nalazi kod 17.je bračna zajednica u kojoj postoji veza jednog muškarca s više žena istovremeno STVARNOST? U muslimanskim zemljama tek oko 5% brakova su poliginijski brakovi. godine jednog ili dva člana1970 taj postotak bio je 46 posto DRUKČIJI TIPOVI OBITELJI Radi se o dugoročnom trendu.mnogoženstvo . miješanja obiteljskih uloga) i socijalne napetosti.  2000.  59 posto kućanstava imalo je 2000. PRIMJER ŠVEDSKE Švedska ima sasvim drukčiji tip obitelji. štoviše veliki dio parova živi van braka (25%) a polovica švedske djece (uspoređeno sa 35 europskog prosjeka) rađaju neudane majke. godine 10 posto stanovnika živjelo je u kućanstvima s više od pet članova. u klasifikaciji 250 društava i njihovih obiteljskih zajednica.6% društava. bio 21 posto. Šveđani se žene manje od ijedne druge nacije industrijskih društava. Prosječno domaćinstvo u Švedskoj je među najmanjima na svijetu (2.62 člana. Prihvaćanje činjenice da netko ima više žena.2 člana). 24% su samačka kućanstva. a dodatnih 27% čine parovi bez djece. osobito glede položaja žena i obiteljskih odnosa. PATRIJARHAT ILI RAVNOPRAVNOST? Patrijarhat ne stvaraju biološke razlike između muškaraca i žena već društveni položaj nadređenosti muškaraca. zapravo znači da netko ostaje bez ženeOBITELJ SVE MANJA  U Sjedinjenim Državama u trideset godina. Imaju najveći udjel odraslih koji žive sami (20 posto). 1991 PATRIJARHALNOST Prema istraživanjima Hrvatska je zemlja jakih tradicionalnih i patrijarhalnih vrijednosti.

težnja za moći. nego u vršenju uprave u svakodnevnom životu.političke znanosti. a slijede je odmah Danska . Žene su uspješnije u školovanju ali teže nalaze posao. nastojanje oko dobrog života u zajednici 2. prosinac 2002. a u ispitivanjima javnog mnijenja o važnim osobama u nekoj zemlji političari redovito zauzimaju prva mjesta ŠTO JE POLITIKA? 1.6 posto u zakonodavnim tijelima su žene. SOCIOLOGIJA I POLITIKA  Politika kao predmet društvenih znanosti . IDEA.Na primjer. žene u Hrvatskoj čine većinu zaposlene radne snage. Nordijske zemlje imaju u prosjeku 40 posto zastupnica u zakonodavnim tijelima Švedska ima najvišu zastupljenost žena od 45%. kako vojnog tako i civilnog.djeca." WEBER O BIROKRACIJI “U modernoj državi. Finska i Norveška. crkva i kuhinja). umijeće razboritog vladanja (državništvo) 3. mada postoje značajne regionalne varijacije.8) nisu izuzete od globalnog trenda. ŽENE U PARLAMENTU Na globalnoj razini žene sačinjavaju 14. političke filozofije. povijesti  Zašto je politika toliko važna?  Paradoks: negativna slika u javnosti (afere.8).6) i Afrika (12.. sposobnost postizanja kompromisa i konsenzusa (umjetnost mogućeg) 4.3 posto članova (članica!) parlamenta. u kojoj se vlast ne izražava ni u parlamentarnim govorima ni u proglasima monarha. Na drugom dijelu spektra su arapske zemlje u kojima samo 4. Latinska Amerika (15. nametanje svoje volje drugima WEBER O POLITICI U nedovršenom djelu Gospodarstvo i društvo Weber politiku određuje kao "težnju prema sudjelovanju u moći ili prema utjecaju na raspodjelu moći između država ili između grupa ljudi u državi u kojoj žive.” 100 . kućne poslove (Kinder. Azija (15. Kulturni obrasci naglašavaju vezanost žena uz obitelj i kuću. skandali). ali njihov prosječan prihod je manji. Kirche und Küche . stvarna vlast nalazi se nužno i neizbježno u rukama činovništva.

snagom. pojedinac ne može uvijek raditi što želi jer se tome opiru drugi. obični ljudi vide da postoje “oni gore” koji odlučuju. osjećaj odgovornosti – etika uvjerenja i etika odgovornosti. Tocqueville. da njihove odluke slušamo. neosobna pravila. Gramsci. … POLITICI I POLITIČARIMA "Politika kao poziv" (1918) – dva tipa političara: oni koji žive za politiku i oni koji žive od politike Osobine političara: 1. sposobnost dobre procjene POLITIČKA SOCIOLOGIJA Duverger – znanost o državi i znanost o vlasti i autoritetu Bottomore – politička moć u društvenom kontekstu Glavni predstavnici: Marx. Weber. Birokracija je ono specifično sredstvo pomoću kojeg se zajednička akcija pretvara u racionalno uređenu društvenu akciju. Dahl  Elitistički smjer – Pareto. svakom je očito da su neke institucije moćne. Althusser MOĆ ISKUSTVO MOĆI Svakidašnje iskustvo: 1. instrumentalna racionalnost “Kad je jednom uspostavljena. koji “povlače konce”. elitistička i klasna  Demokratski smjer – Tocqueville. hijerarhija. Lenjin. 3. stvoren je oblik odnosa vlasti koji je praktično nesalomljiv. 2. prirodna (sposobnosti) i instrumentalna (sposobnosti+okolnosti) moć – moć države 101 . Schumpeter. novcem. strast – strastvena odanost nekoj “stvari”. Ondje gdje je birokratizacija uprave jednom potpuno provedena. 3. 2. Michels. birokracija spada u društvene strukture koje je najteže razoriti. Mosca. Pareto i Michels Suvremeni: Lipset i Duverger     TRI SMJERA RAZVOJA Tri paradigme – demokratska. Wright Mills  Marksistički smjer – Marx. lukavstvom.” … NJEZINOJ OPASNOSTI “Glavno pitanje nije kako možemo pomoći ili ubrzati taj razvitak [birokratizacije].… O NJEZINOJ MOĆI Nadmoć birokracije. da činimo ono što one traže POJAM MOĆI Hobbes – moć čovjeka čine "sredstva kojima on trenutno raspolaže radi dobijanja nekog budućeg vidljivog dobra“. položajem. već što možemo suprotstaviti tom stroju da bismo spasili ostatak čovječanstva od tog mrvljenja ljudske duše do ove apsolutne prevlasti birokratskih životnih ideala”. 4. Weber. neki znaju da mogu druge navesti da rade ono što oni žele .

Paradoks američke moći (2003) meka i tvrda moć (hard and soft power) IZVORI MOĆI  M. Kanta do suvremene proceduralne demokracije 102 . 2. snaga i lukavost  prisila – izdavanje autoritativnih zapovijedi uz prijetnju ili upotrebu sile. 3. 2. politički . ekonomska  Marksistički pristup – politička moć izraz socijalne dominacije koju ostvaruje vladajuća klasa nad potlačenom klasom u procesu proizvodnje TRI LICA MOĆI Prvo lice – moć kao odlučivanje.na uporabi fizičke sile  Poljska 1980-ih – sindikat Solidarnost. 4. neutraliziranje moći – sredstva: konstitucionalizam i legalizam rastvaranje političke moći u pravne odnose i forme. Izvori socijalne moći. manipulacija – sposobnost upravljanja ljudskim ponašanjem. ekonomski . ideološki . vojni . Dahl.Weber – "stupanj vjerojatnosti da će u nekom društvenom odnosu pojedinci uspjeti i u slučaju otpora nametnuti svoju volju drugima“ SHVAĆANJA MOĆI 1. interesne grupe. Wright Mills. interesne grupe).moć nad idejama i uvjerenjima. Montesqueua. “odlučivanje neodlučivanjem” Treće lice – moć kao duhovna kontrola i manipulacija. Lukes OBLICI MOĆI  Machiavelli – lav i lisica.na djelatnosti države. Elita vlasti – oligarhijska elita: politička. utjecaj . Bachrach i Baratz – “Dva lica moći”.kontrola nad sredstvima za proizvodnju. Katolička crkva OGRANIČAVANJE MOĆI 6 strategija: 1. Dahl – proces odlučivanja u New Havenu Drugo lice – moć kao postavljanje dnevnog reda. inzistiranje na pravnoj proceduri. Mann.  4 neovisna izvora: 1. moć kao mogućnost postizanja cilja i moć kao sposobnost nametanja svoje volje drugima (Weber) PRISTUPI ANALIZI MOĆI  Pluralistički pristup – društvo pluralističko. Tko vlada – proces odlučivanja. neosjetnog navođenja (spin-doktor)  Joseph Nye. vojna.sposobnost uvjeravanja idejama ili novcem (mediji. raspodjela moći  Elitistički pristup – koncentracija moći u rukama elite. supstancijalistička i relacionistička shvaćanja moći: moć kao supstanca (sposobnost ili sredstvo) i moć kao određeni odnos između ljudi 2. Najstarija i najprihvaćenija strategija – nalazimo je od Lockea. 3.

legalne države 3. 3. društveni odnos zapovijedanja i poslušnosti  Weber – izgled da će se određena grupa pokoriti naredbama. teritorijalna osnova i politička vlast kao kreativni elemenat. izvršiti zapovijed. status. Sredstvo dominacije – monopol sile 5. oblici i institucije upravljanja. te zakonskim ograničenjem korištenja monopolskog položaja nad nekim izvorom moći. Suverena vlast – apsolutna i neograničena 2. pravnim priznanjem slobode organiziranja. upravljači. zakonodavne i sudske te vertikalna podjela nadležnosti između centralne i lokalne vlasti. 2. odn. tko živi unutar granica OBILJEŽJA DRŽAVE 103 .država je zajednica koja ima monopol nad legitimnom upotrebom sile na određenom teritoriju  Prelot – elementi države: veliko stanovništvo.nadzor vlastodržaca i razotkrivanje zloupotreba moći. ali svaka kontrolira tek mali dio 6. Pretpostavke . kontrola upotrebe moći – sredstva: opozicija i javnost . ograničene. neosobni karakter vlasti 1. vlast po sili konstelacije interesa i vlast po sili autoriteta  Politička vlast i država ODREĐENJE DRŽAVE  Weber: sila kao specifično sredstvo države . znanje). raspodjela moći – sredstva: horizontalna dioba vlasti između izvršne. Javna institucija – javna i privatna sfera 3. Koncepcije minimalne. prenošenje njezinih ovlasti i funkcija na društvo kao sferu slobodne i spontane razmjene. Legitimna vlast – odluke se prihvaćaju jer se podrazumijeva da su donijete u javnom (općem) interesu 4. pozitivna diskriminacija – manjinske i ženske kvote DRŽAVA VLAST I DRŽAVA  1. disperzija moći – sredstvo: organizacijski i socijalni pluralizam. imunitet zastupnika 4. uravnoteživanje moći – sredstvo: zaštita i predstavništvo manjina i politički depriviranih. federalne države i federalnih jedinica (federalizam).2. stvaranje mnoštva konkurirajućih centara moći.sloboda govora i tiska. Dahlova ideja poliarhije – različite grupe kontroliraju resurse za stjecanje političke moći (novac. dekoncentracija i decentralizacija moći 5. smanjivanje opsega moći – sredstvo: smanjivanje ovlasti i funkcija države – reduciranje funkcija države. Teritorijalna zajednica – nadležnost geografski određena.

građanska prava – individualna sloboda (sloboda kretanja. totalitarna: sveopći državni nadzor (od ekonomije do obitelji) THOMAS MARSHALL: TEORIJA GRAĐANSTVA tri razdoblja prava građanstva: 1. minimalna: načelo neupletanja. zdravstvo) . ništa izvan države” – Giovanni Gentile  “Za fašizam je sve u državi i ništa ljudsko ili duhovno ne postoji i nema vrijednost izvan države.20. ukrotiti ga. Država je svijest i volja naroda. jednakost pred zakonom) . socijalna prava – minimalni status (socijalna pomoć. nikakve vlasti. potisnuti i potčiniti” – Max Stirner  “Nikakve stranke.TEORIJE DRŽAVE  evolucionističke koordinacijsko-funkcionalističke: mozak društva – regulacija  liberalno-individualističke: instrument sigurnosti i sustav moći.19. st. socijaldemokratska: načelo pravde – uklanjanje siromaštva i smanjivanje nejednakosti 4. kolektivistička: ekonomija pod državnom kontrolom (komandne ekonomije) 5. školstvo. A. 3. ništa protiv države. Proudhon FAŠIZAM I DRŽAVA  “Sve za državu. Njemačka (Bismarck). razvojna: modernizacija . st.18. razvija i vlada cijelim narodnim životom. 104 . politička prava – sudjelovanje u politici (pravo glasa) . 2. Hayek i Nozick  pluralističke: aktivno društvo (interesne grupe) i reaktivna država  marksističke: instrumentalističke (Miliband) i strukturalističke (Offe)  institucionalno-etatističke: autonomija države (Nordlinger). "azijski tigrovi" 3. a fašistička država. apsolutna sloboda čovjeka.-J. prava realnost individue” – Mussolini DRŽAVA I DRUŠTVO pet oblika države prema ulozi u društvu: 1. To je u tri riječi naše društveno i političko uvjerenje. st. tumači. U tom je smislu fašizam totalitaran. sinteza i jedinstvo svih vrijednosti.Japan (Meiji). interes aparata ANARHIZAM I DRŽAVA  “Uloga države je uvijek ista: ograničiti pojedinca. Smith 2.” – P.

kontrola nad prirodnim resursima (nafta. Kraj nacionalne države. 4. 3. 2. pristup alternativnim izborima informiranja. tačerizam LEGITIMNOST DRŽAVE Weber: država kao posjednik monopola sile mora biti legitimna. sloboda izražavanja. Lažna zora. moderne pravne birokratske države KRIZA LEGITMNOSTI  J. zaštitna funkcija zbog anarhije globalnog tržišta.FAZE RAZVOJA DRŽAVE  apsolutistička država: neosobna ali staleška vlast. 2. – globalna tržišta i kulturno približavanje. slobodni i pošteni izbori. nemoćne nacionalne države i moćne transnacionalne korporacije  John Gray. obilježja poliarhije: 1. 6. autonomija udruženja. voda) DEMOKRACIJA  Churchill: "Demokracija je najgori poredak. Habermas: kriza legitimnosti suvremene države – sukob između logike kapitalističke akumulacije i demokratskih zahtjeva za većom sigurnošću i pravima  Izbor: ili odbiti narodne zahtjeve i izgubiti legitimnost ili riskirati ekonomski slom  Neoliberalna politika i kriza legitimnosti GLOBALIZACIJA I DRŽAVA  ekonomska globalizacija i kriza države  Kenichi Ohmae. 5."  Dahl: demokracija i poliarhija. tri tipa legitimne vlasti  Tradicionalna – svetost tradicije. New Deal  minimalna jaka država: smanjivanje socijalnih prava i jačanje represivnih aparata. birani dužnosnici. – i korporacije i države u situaciji velikih rizika i neizvjesnosti. dvije važne funkcije države: 1. sveobuhvatno građansko pravo 105 . "Ja sam samo sluga države"  liberalna konstitucionalna država: ustavna ograničenja moći države. diktature  Legalno-racionalna – neosobna pravila. Bismarck i Disraeli. 1998. izuzevši sve druge. Fridrik II. osobna prava  demokratska država: proširenje prava glasa  socijalna država: socijalna sigurnost stanovništva. 1995. monarhije  Karizmatska – osobine vođe.

vojne diktature. Vladavina siromašnih  “Dok se vladavina nekolicine [aristokracija] određuje plemenitim rodom. to postaje svrhom i onim što je pravedno. odlučuje o svemu  Naizmjence svi i vladaju i pokoravaju se. ROUSSEAU  “Istinska demokracija” zahtijeva tri uvjeta koja se u modernom društvu ne mogu ispuniti: 1. Friedrich i Z. otac gradonačelnik Verneuila. 4. veoma malu državu u kojoj se “narod može lako okupiti”. vlast se ograničava na gušenje političke slobode i suzbijanje opozicije.  Aristokratska obitelj. nitko ne može više puta obavljati dužnosti. bogatstvom i naobrazbom. u njemu bi se demokratski upravljalo”. “Da postoji narod bogova. pomoćni sudac u Versaillesu 106 . 3. 1956. Brzezinski. osim vojničkih. Ždrijebom se izabiru položaji u vlasti.“veliku jednostavnost običaja”. diplomirao pravo 1826. a službe traju kratko i plaćene su ARISTOTEL  Vlada mnoštvo i što većina odobri. Sloboda u jednakosti. 2. 5.  “Tako savršena vlast nije za ljude”. značajke pučke vladavine čine se opreka tima: prostoća podrijetla. jednostranačka država. 6. Totalitarna diktatura i autokracija. monopol nad sredstvima masovnih komunikacija. državna kontrola nad gospodarstvom AUTORITARIZAM  autoritarni poretci – tradicionalne monarhije. siromaštvo. neobrazovanost”. 3. autokracije  obilježja: 1. nema službene ideologije. 2. 3. službena ideologija. TOCQUEVILLE – ŽIVOT  Pariz 1805. monopol nad oružanom silom. pa može biti krajnje represivna – teror i tajna policija ANTIČKA DEMOKRACIJA  Polis. postoji ograničeni pluralizam. 2. skupština svih građana.  obilježja: 1. “veliku izjednačenost u položaju i bogatstvu”.TOTALITARIZAM  fašistički i komunistički poretci  C. sustav policijskog terora.

član Francuske akademije  o1848. 1859. vitez Legije časti. pa ipak. pluralizam. ali svi robovi”  Amerika – udruge. otprilike dosegli granice što im ih je priroda zacrtala.  Stari režim i Revolucija. “svi jednaki. povlači se iz politike zbog državnog udara Napoleona III. TOCQUEVILLE – MOĆ PREDVIĐANJA "Danas na svijetu postoje samo dva velika naroda… Rusi i Angloamerikanci. kao da neki skriveni naum Providnosti svakoga od njih dvojice poziva da jednoga dana u ruke uzme sudbinu jedne polovice svijeta. samo oni lakim i brzim korakom koračaju putem kojemu oko još ne može nazrijeti kraj. 1841. do veljače 1832. a svijet je gotovo u isto vrijeme doznao i za njihovo rođenje i za njihovu veličinu.  Smrt. dok su pogledi ostalih ljudi bili drugamo upravljeni. prvi dio Demokracije u Americi. čini se. zauzeli prvo mjesto među drugim nacijama. Drugi na neki način u jednome jedinom čovjeku usredotočuje svu društvenu moć. putevi drugačiji. 1840. općenito uzevši. borave u Americi . univerzalan i nedostupan ljudskoj moći. djelo same providnosti. ograničenja vlasti i autonomija civilnog društva 107 . a drugome ropstvo. tiranija nad pojedincem. Oba su ova naroda odrasla u tami.američki kazneni sustav  1835. prvi se oslanja na osobni interes i dopušta snazi i razumu pojedinca da djeluje bez ičijeg upravljanja. tuberkoloza. 1849. od svibnja 1831. Jedan se s pustoši bori barbarstvom. Rus se uhvatio u koštac s ljudima. Jednome je glavno sredstvo djelovanja sloboda. decentralizacija. no ova su dva naroda u porastu: svi ostali su zastali ili napreduju tek uz tisuću napora. zastupnik. ALI: "Ne poznajem zemlju u kojoj. drugi dio  o1837. pa ih sada još samo moraju sačuvati. Cannes. vlada manja duhovna samostalnost i manja istinska sloboda raspravljanja nego u Americi." MODERNA DEMOKRACIJA  Moderna demokracija kao liberalna predstavnička demokracija  Liberalni element: slobode i prava pojedinca. Amerikanac se bori protiv prepreka koje pred njega postavlja priroda." (Demokracija u Americi. 1835) TOCQUEVILLE – DEMOKRACIJA  Demokracija stalni razvoj jednakosti uvjeta. drugi protiv civilizacije opremljene svim svojim oružjem: zato Amerikanac svoja osvajanja izvodi oračevim ralom. 1856. a Rus svoja uz pomoć vojničkoga mača. Svi su ostali narodi. 1851. pa su najednom. nezaustavljiv. član Ustavotvorne skupštine. ministar vanjskih poslova. čini se kao borba protiv samog Boga  Opasnost demokratskog despotizma. Polazište im je različito. oGustave de Beaumonta. Da bi postigao svoj cilj. sloboda tiska. htjeti zaustaviti demokraciju. 1839.

Politička participacija. Načinom korištenja kratkih trenutaka svoje slobode. gledatelji (sudjeluju uglavnom u izborima). izbor najboljih upravljača  Demokratski element – narodna suverenost POLITIČKA PARTICIPACIJA  A. zanimanju.načelo isključivanje i uključivanja  narod kao skup politički jednakih osoba OBLICI PARTICIPACIJE  Lester Milbrath. 1965. aktivisti u lokalnoj zajednici. for the people"  "vladavina od naroda" – ideja političke participacije  arod . On je slobodan samo u vrijeme izbora za članove Parlamenta.” PREDSTAVNICI KAO ELITA  Michels: željezni zakon oligarhije – vlast izabranih (predstavnika) nad onima koji su ih izabrali (narodom)  Weber: u industrijskim društvima s masovnim strankama plebiscitarna demokracija s vođom  Schumpeter: demokratska metoda – izbor vođa. Čim su oni izabrani. 2. financijskoj moći i pristupu organizaciji  Novac . Lincoln 1863. apatični (ne sudjeluju). upravljačka elita  Rousseau: “Engleski narod misli da je slobodan.glavni izvor političke nejednakosti PREDSTAVNIŠTVO  "vladavina za narod" – ideja predstavništva  Predstavnici: izabranici naroda i kontrolori upravljača. gladijatori (sudjeluju u brojnim oblicima)  Razlike među gladijatorima – prosvjednici. stranački aktivisti OGRANIČENJA PARTICIPACIJE  Dahl. Predstavništvo: demokracija u velikoj državi. by the people. Ali grdno se vara. on pokazuje da je zaslužio da je izgubi. političko tržište – političari i birači 108 . 1985 – nejednakost u resursima kao izvor političke nejednakosti  Razlike u obrazovanju. "government of the people. on ponovo postaje rob i ne znači ništa. 3. tri kategorije: 1. Predgovor ekonomskoj demokraciji. demokracija je vladavina političara  Downs: ekonomska teorija demokracije.

1990. elektronička demokracija RAZARANJE NARODA  G. Treći preobražaj – širenje demokracije unutar (korporacije) i izvan nacionalne države . (Portugal i Grčka. gubljenje veze s drugima. od 2000. demokratizacija prava glasa za muškarce i uspostava odgovornosti vlade parlamentu. povoljne međunarodne okolnosti DEMOKRATSKA TRANZICIJA  rušenje totalitarnih sustava i prijelaz u demokraciju  Gorbačov – perestrojka i "demokratske revolucije". 2. Italija . nejednakosti se povećavaju 109 . U Trećem svijetu izbjegavaju demokratsku kontrolu.nove tehnologije (Internet) daju mogućnost elektroničke. od 1974. Homo Videns (1998)  U masovnom društvu građanin gubi znanja i sposobnost spoznaje. ali ni milijun slika ne može dati niti jednu ideju. faza autoritarizma i privatizacije. nove demokracije (demokrature)  tri faze demokratske tranzicije u Hrvatskoj: faza federalne transformacije. Treći val.  reverzibilni valovi: 1922. direktne demokracije s potpunom i učinkovitom participacijom. (SAD) do 1926. Španjolska 1979). ist. – dva preobražaja: polis i nacionalna država. čovjek koji mišljenje zamijenjuje slikom. 3.  činitelji demokratizacije: demokratsko iskustvo. Njemačka) do 1962 (1960. Z. Jedna slika vrijedi više od tisuću riječi. Od homo sapiensa postaje homo videns. i 1958-1975.1942. a računalo osamljivanje. od 1943. 1992-1999. razina ekonomskog razvoja. nepismenih. Nigerija).62% ne čita ni sportske novine  Teledemokracija je kraj demokracije kao vlasti aktivnog i upućenog građanstva GLOBALIZACIJA I DEMOKRACIJA 1. faza demokratske konsolidacije. Europa 1989-91. (Italija.DEMOKRATIZACIJA  S. Televizija znači zatvaranje pred ekranom.  Teledemokracija. od 1828. koncentracija ekonomske moći pa i političke moći u korporacijama. Huntington.  SAD .  valovi demokratizacije: 1. BUDUĆNOST DEMOKRACIJE  Dahl. Sartori. 1989.70 mil. Demokracija i njezini kritičari. 1989-1991.

usvaja rezolucije. 3. Europska komisija . Europsko vijeće . 10 ostalih svake dvije godine bira Opća skupština  Glavni tajnik.donosi odluke: važne jednodušno. Europski parlament . te ograničenjem demokratskog deficita od kojeg pate SVJETSKA DEMOKRATSKA VLADA?  Pretvaranje UN u svjetsku vladu? UN proizvod svojih članica. predlaže zakonodavstvo.izabrani članovi iz država članica.predsjednik i povjerenici na 4 god.šefovi vlada i ministri vanjskih poslova te dva povjerenika. 5 stalnih članica ima pravo veta. nedostatak kontrole Europskog parlamenta nad ovlastima prenesenim na EU 2. institucionalni ili parlamentarni deficit. posebno 5 stalnih članica VS. 2. provođenje ugovora i politike. UN je ograničena na održavanja mira i sigurnosti . deficit posredujućih strukture. Kako funkcionira EU?  1. ima mogućnost odbijanja budžeta i Komisije ASPEKTI DEFICITA Tri aspekta demokratskog deficita EU: 1. WTO) D. strateško vodstvo. važne dvotrećinskom većinom. moć prelazi u međunarodne organizacije a demokracija ostaje unutar nacionalne države.proširenje demokratskih formi i procesa iznad teritorijalnih granica jačanjem EU i UN. radi zajedno s Vijećem sigurnosti DEMOKRATSKI DEFICIT EU  Demokratski deficit znači nedostatak odgovornosti izvršnih tijela predstavništvu ili neadekvatne mogućnosti za participaciju. 4. ostale kvalificiranom ili običnom većinom. odsustvo izvornih europskih stranaka i medija 3. Vijeće ministara vanjskih poslova . Te organizacije su preslabe da nadziru globalni kapitalizam ili su njegovi instrumenti (MMF. ali karakter preporuka  Vijeće sigurnosti: 15 članica očuvanje svjetskog mira i sigurnosti. Held: kozmopolitska demokracija .. može ono što one hoće.2.nadmoć SAD (Irak)  Opća skupština: svaka država jedan glas. deficit europskog građanstva (lokalni izbori i izbori za europski parlament) 110 .

izravno ili neizravno određuju sastav zakonodavne i izvršne vlasti  Sredstvo legitimiranja poretka. Downs: ekonomska teorija demokracije – ekonomsko i političko tržište. a nizak stupanj sugerira postojanje nejednakosti u participaciji te time političke nejednakosti 111 . 1748. političari i birači kao racionalni sudionici  Teorija racionalnog izbora: racionalno ponašanje birača – slijede svoje interese. osnovna funkcija glasanja stvaranje vlade. izborno ponašanje i socijalni činitelji DEMOKRACIJA I IZBORI  Montesquieu. cilj: poduzetnici – profit a političari – vlast.IZBORI PROUČAVANJE IZBORA  Pristupi izborima u društvenim znanostima  Politologija – institucije i utjecaj političkih činitelja na izborno ponašanje  Ustavno pravo – sustav i zakonodavstvo  Sociologija – birači. 1944. – u demokraciji narod ostvaruje svoju suverenost "pomoću svojih glasova koji izražavaju njegovu volju"  Schumpeter. roba – programi i politike. pribavljanjem aktivnog pristanka građana GLASOVANJE Izlazak birača na izbore pokazuje 1. indirektno pokazuje njihovu političku jednakost koja je u snažnoj korelaciji sa njihovim socijalnim obilježjima i statusom – visok postak izlaska znači veći stupanj jednakosti u participaciji time i veću političku jednakost. Duh zakona. funkcije: oblik participacije i osiguranja legitimnosti izabranima i sustavu TEORIJA RACIONALNOG IZBORA  A. racionalni birač nastoji maksimirati vlastitu dobit. njihovu zainteresiranost za predstavništvo te 2. ekonomski čovjek – politički čovjek. slobodno natjecanje za glasove birača.: demokracija kao metoda izbora vođa. glasa za stranku koja mu može donijeti najviše ako pobijedi ZAŠTO SU IZBORI VAŽNI?  Narod se konstituira u izborima  Mehanizam političke participacije stvarno dostupan svim građanima  Izravan utjecaj na oblikovanje elite.

Njemačka. KLASNI POLOŽAJ I GLASOVANJE  Indeks klasnog glasovanja (Alfordov indeks) – odnos klasnog položaja pojedinca (radnička ili srednja klasa) i glasovanja za lijeve ili desne stranke  Predsjednički izbori u Francuskoj 1988. sindikati. gradsko stanovništvo više od seoskog. M. mlađe i starije osobe. a 70% manualnih radnika za F. apstiniralo prosječno 43. profesionalne udruge). 1960) TKO APSTINIRA I ZAŠTO? 1. te Austrija. slabije integriranosti u različite skupine i zajednice (obitelj. većinski izborni sustav. složenija registracijska pravila. Luksemburg (sve imaju obvezatno glasovanje). manjih prihoda. nižeg društvenog statusa. do 2002. a 2001. radikalnijeg i ekskluzivnijeg životnog svjetonazora 2.41 posto kvalificiranih radnika za konzervativce. čak jedna trećina 112 . te tradicija “referendumske demokracije”. osoba misli politički kakva je socijalno  Izborna odluka za neku političku opciju (osobu. obrazovaniji više od manje obrazovanih. crkva. predsjednički sustav vlasti. više od 1/4 glasača iz srednjih klasa za Blairove laburiste. Lipset. obilježja države: pravna – neprisilnost glasovanja. Island. brojnije stanovništvo. nerazvijena demokratska kultura ZEMLJE VISOKE I NISKE APSTINENCIJE  Najviša apstinencija u Europi je u Švicarskoj. dob. religije. stranku) društveno je uvjetovan proces  Utjecaj socijalnih činitelja: klase. obilježja osobe: žene. etnička pripadnost i dr. niža razina izbora. u kojoj je na 14 parlamentarnih izbora od 1945. a samo 39 posto za laburiste. oženjeni i udane više od neoženjenih i neudanih. članovi organizacije više od onih koji to nisu.5%  Nisku apstinenciju ima Italija.2/3 poslovnih ljudi. politički neaktivne i nezainteresirane. Belgija. Švedska i Danska SOCIJALNA OBILJEŽJA I POLITIČKE PREFERENCIJE  Političke preferencije ovise o socijalnim obilježjima. Chiraca.5% birača.niža razina razvoja. socijalnoekonomska . SAD u istom razdoblju 33.“ (S.TKO GLASUJE "Muškarci glasuju više od žena. Ali u izborima 1997. spol. RAZLOZI: federalno uređenje (kantonizacija) koja smanjuje važnost saveznih institucija. Politički čovjek. oni s višim društvenim statusom više od onih s nižim. oni između 35 i 55 godina starosti više od mlađih i starijih. . Mitterranda  Izbori 1992. u Britaniji . stručnjaka i farmera za J.

taj trend opada. Veliko Britaniji i SAD – katolici bili skloniji glasovati za laburiste (demokrate). mogućnost uživanja u stilu srednje klase. Italija i Njemačka). demografskih trendova ili klasne strukture – dominacije u toj kategoriji. ETNIČKA I REGIONALNA PRIPADNOST  Etnička i regionalna pripadnost negdje značajno utječu na biračko ponašanje  U Belgiji glavne stranke podijeljene prema etničkom rascjepu (flamansko-valonska podjela)  U Španjolskoj jake regionalne stranke IZBORNI SUSTAV I PONAŠANJE 113 . žena i pripadnika srednjih klasa). slabljenje veza s "njihovim" strankama RELIGIJA I BIRAČKO PONAŠANJE  U Italiji jaka podrška demokršćanima do raspada stranačkog sustava nakon otkrića masovne korupcije  U Nizozemskoj i Njemačkoj uočena korelacija između religijske pripadnosti i glasovanja za religiozne stranke  U protestantskim zemljama – Australiji.RAZLOZI OPADANJA KLASNOG GLASOVANJA RADNIKA  Opadanje korelacije između klasnog položaja i glasačkog ponašanja i promjene u klasnoj strukturi razvijenih društava  Opadanje broja manualnih radnika. a manji za vojne DOB I IZBORNO PONAŠANJE  istraživanja pokazuju da stariji ljudi više glasuju za konzervativne stranke  je li ta tendencija rezultat dobi ili drugih činitelja (npr. U SAD u 1990-ima više za demokratske nego za republikanske predsjedničke kandidate  Promjena trenda – veći interes za socijalne i obrazovne programe. a rast broja pripadnika srednjih klasa (bijelih ovratnika)  Ekonomski rast i promjene životnog stila manualnih radnika. više u Britaniji i SAD. trend opada zbog stavljanja na dnevni red pitanja kao što su abortus SPOL I GLASOVANJE  Žene su tradicionalno više podupirale desne stranke. nego u zemljama s katoličkim naslijeđem (Francuska. razlozi: njihova etnička i klasna podređenost.

kako bi djelovao parlament. “korisno” glasovati za glavne stranke POLITIČKE STRANKE VAŽNOST STRANAKA  Središnja institucija zapadnih političkih sustava: kako bi se bez njih provodili izbori. promjene granica izbornih okruga (gerrymander)  Duvergerov zakon . Demokracija razumijeva natjecanje programa a ne osoba.razmjerni sustav potiče višestranačje. politika a ne individualnih stajališta ŠTO JE STRANKA?  Dobrovoljno političko udruženje građana s trajnom organizacijom uspostavljeno radi određivanja državne politike pomoću oblikovanja političke volje građana. kako bi se osigurala veza birača i vlasti. formuliranja i razradbe političkih programa i druge aktivnosti  Stranka je instrument utjecaja građana (kao birača i pripadnika različitih socijalnih skupina) u političkom procesu. težnja za vlašću 2. održavanja komunikacije između političke elite i građana i priskrbljivanja masovne podrške sustavu ELEMENTI STRANKE 4 temeljna elementa: 1. sustav relativne većine dvostranačje  mehanički efekti – sustav relativne većine mehanički šteti trećoj stranci  psihološki efekti – stvara utisak da kandidati manjih stranaka nemaju šanse. provođenja politike koja je dobila izbornu podršku. predstavljanje interesa društvenih grupa TEŽNJA ZA VLAŠĆU  težnja za obnašanjem vlasti razlikuje stranke od interesnih grupa (sindikati. organizacija 3. kako bi se uopće organizirao politički život?  Element definicije moderne demokracije – višestranačka demokracija. Smanjivanje dobi za dobivanje pravo glasa. izbora kandidata za javne dužnosti. crkve) 114 . kako bi se oblikovale političke elite. ideologija 4.

Duverger razlikuje 4 tipa stranačke strukture: 1. Španjolska FUNKCIJE STRANAKA 1.“Tko kaže organizacija. njemu trebaju oni koji ga poslužuju i vode. Michels. unutarnja demokracija. programa i politika 115 . socijalističke (radničke) stranke radništvo  zastupanje nacionalnih zajednica i etničkih grupa – Belgija. opunomoćenih nad opunomoćiteljima. Desnica i ljevica – podjela doktrina i stranaka (pokreta) prema kriteriju jednakosti i slobode: 1. krajnja ljevica – egalitarni i autoritarni. 4. mase obožavaju vođe i odustaju od svoje političke volje i mišljenja. BiH. milicija – fašističke ŽELJEZNI ZAKON OLIGARHIJE  R. Središnja.  Otud temeljni sociološki zakon stranaka: “Organizacija je majka vladavine izabranih nad biračima. oni nastoje da se učvrste i utječu na one koji su ih izabrali. 2. 1. 2. 3. kaže sklonost k oligarhiji”  Za demokraciju treba organizacija i vodstvo. sekcija (ogranak) – socijaldemokratske. krajnja desnica – antiegalitarni i autoritarni PREDSTAVLJANJE INTERESA  zastupanje interesa klasa i slojeva – konzervativne – izvorno aristokracija i krupni veleposjednici. intelektualno-ideološke: definiranje ciljeva. ćelija – komunističke. umjerena desnica – neegalitarni i slobodarski. odbor – liberalne i konzervativne stranke (SAD) . IDEOLOGIJA  ideologija se izražava kroz program  lijeve i desne stranke – kriterij jednakosti  N. iz organizacije nastaje aparat. delegiranih nad onima koji ih delegiraju”. liberalne stranke – srednje klase. Bobbio. 2. kongres. Sociologija stranaka u modernoj demokraciji (1911) . aparat. umjerena ljevica – egalitarni i slobodarski. 3. IDS) ORGANIZACIJA M. regionalna i lokalna vlast (nacionalne i regionalne stranke – HDZ i SDP. 4.

st. amerikanizacija (komercijalizacija. mobilizacijske: mobilizacija potpore – izborne kampanje.konzervativne i liberalne stranke 2. razdoblje profesionalnih biračkih stranaka – profesionalizacija vodstva. Stranke i stranački sustavi (1976): 7 kategorija: 1. antistranaštvo.CDU  Klaus von Beyme: 3 razdoblja stranaka: 1. predominantna stranka. 6. 2. međusobna podjela državnih sredstava. demokratska integrativna . dio države i njezin agent. Neumann: 1. apsolutistička integrativna (fašisti. politički cinizam. gubljenje članstva. 5. narodne stranke od 1945. totalna integracija TIPOVI STRANAKA – RAZVOJ  Otto Kirchheimer: "catch-all" stranka . masovne (socijaldemokratske) – opće pravo glasa  S. Katz-P. Mair: 1. predstavničke: predstavljanje ideja. discipliniranije TIPOVI STRANAKA  M. 19. 7. 2. razdoblje organiziranih masovnih stranaka (s općim pravom glasa). elitne stranke. masovne stranke 18801960. 2. upravljačke: regrutacija i obučavanje elite. političku apatiju STRANAČKI SUSTAVI  prema broju: jednostranački. dvostranačje. stajališta i interesa 4. ekstremni pluralizam. 3. kartelske stranke. hegemonijska stranka. od 1970-ih  Kartelska stranka: simbioza glavnih stranaka i države. izvanparlamentarni – instrument utjecaja interesnih grupa (sindikati. parlamentarni put – povezivanje zastupnika . organiziranje vlasti. 3. stranačka organizacija 3. 2. razdoblje narodnih stranaka (catch-all). Duverger: 1. dvostranački višestranački  G. ograničeni pluralizam. 4. liberalna predstavnička.socijaldemokrati. jednostranačje. Duverger – dva puta nastanka: odozgo – parlamentarnim putem i odozdo – izvanparlamentarnim putem 1. obnašanje vlasti NASTANAK STRANAKA M. Sartori. boljševici). 4. oligopolizacija političkog prostora.. 2. kadrovske (konzervativne i liberalne) – usko biračko tijelo. 3. 3. gubljenje programskih razlika  Izaziva nastanak antidemokratskih elemenata. atomizacija 116 .2. crkva) – laburisti – ideološki homogenije. medijska orijentacija) KARTELSKA STRANKA  R.

potiču raspravu stvarajući bolje obaviješteno javno mnijenje. postavlja određene zahtjeve drugim društvenim grupama u cilju uspostavljanja. povećavaju političku nejednakost jačanjem utjecaja bogatih i povlaštenih 2. sredstva kontrole vlasti i osiguranja protumoći državi u živom civilnom društvu PLURALISTIČKA DEMOKRACIJA  Demokratski politički poredak pretpostavlja razvijeno pluralističko civilno društvo sa širokom lepezom neovisnih udruženja i organizacija  Omogućuju djelovanje u raznim oblicima. održavanja ili proširenja onih oblika ponašanja koji su dopušteni na osnovi tih stavova. povećavaju političku fragmentaciju i podjele: zaokupljeni s pojedinačnim i unapređuju manjinske interese protiv interesa društva 3. Povećavaju zatvorenost i tajnost procesa odlučivanja: utjecaj kroz pregovaranja i pogodbe 117 . Demokracija u Americi . šire prostor političke participacije stvarajući alternativu tradicionalnoj stranačkoj politici KRITIKA INTERESNIH GRUPA 1." INTERESNE GRUPE I DEMOKRACIJA  A. Truman: “Interesna grupa označava svaku onu grupu koja.INTERESNE GRUPE ŠTO SU INTERESNE GRUPE? Interesne grupe su organizirane udruge koje smjeraju utjecati na politiku ili djelovanja vlade D. obnašaju nelegitimnu moć: vođe nisu javno odgovorne 4. “Deset ljudi koji govore prave veću buku od deset tisuća ljudi koji šute” (Napoleon)  Grupe su sredstvo zaštite pojedinca od vlasti i instrument njihova utjecaja na vlast PREDNOSTI INTERESNIH GRUPA  Interesne grupe ojačavaju predstavništvo artikulirajući interese i unapređujući stajališta koja zanemaruju stranke  Grupe su instrumenti s kojima se utječe na vladu između izbora.važnost udruženja za demokratski život  Sposobnost za udruživanje održava američku demokraciju i predstavlja branu političkom despotizmu  Bogatstvo udruženja znači stvaranje pluralizma nužnog za održanje slobode. na osnovi jednog ili više zajedničkih stavova. de Tocqueville.

načela (za slobodu spolnog izbora i protiv njega. “Kad grupe funkcioniraju na pravi način. smanjuju poduzetničke potencijale i potiču individualni i društveni parazitizam INTERESNE GRUPE."grupe za pritisak“  Latentne grupe . "Samo društvo nije ništa drugo nego složena cjelina grupa koje ga čine. Vođe grupa oprezno postavljaju zahtjeve članstvu kako bi izbjegli da članovi moraju birati između lojalnosti jednoj ili drugoj grupi VRSTE GRUPA – CILJEVI Prema ciljevima djelovanja: 1.shvaćanje demokratske politike koje polazi od interesnih grupa. sve funkcionira”  Politika je borba grupa za ostvarenje svojih interesa. a posjeduju neku formalnu strukturu i organizaciju  Razlikuju se od stranaka jer teže ostvariti utjecaj izvana. I vladine agencije. članstvo u različitim interesnim grupama  Političke interesne grupe . za ili protiv abortusa) 118 . ideali.zaštita interesa članova (sindikati. grupe posebnih interesa (protektivne ili staleške) . promocijske (grupe ciljeva ili svjetonazorske) grupe .kad se prekrše pravila igre organiziraju se protiv onih koje su načinile prijestup (javni skandali)  Politička ravnoteža grupa . udruge poslodavaca) 2. STRANKE I POKRETI  Pripadništvo u njima je stvar izbora pojedinaca.vrijednosti. čine društva neupravljivim: mogu blokirati vladine inicijative i čine politiku nedjelujućom. a ne preuzeti ili obnašati vlast  Imaju uski krug interesa i pitanja koja ih zanimaju. Proces upravljanja (1908) . Upravljački proces (1951) ."  Ponašanje grupa objašnjava cjelokupni politički proces. pridonose preopterećenosti vlade: povećavaju javnu potrošnju (sindikati). sudovi i zakonodavci mogu se promatrati kao grupe s vlastitim interesom. a rijetko neki širi program  Razlikuju se od socijalnih pokreta po većem stupnju formalne organizacije TEORIJA INTERESNIH GRUPA – BENTLEY  Arthur Bentley. pa legitimno izabrana vlada ne može upravljati 6.5.zahtjeve nastoje ostvariti pritiskom na državnu vlast .ukupno individualno vjerovanje i ponašanje objašnjivo članstvom u grupi.nijedna nije premoćna zbog preplitanja članstva. TEORIJA INTERESNIH GRUPA – TRUMAN  David Truman.

kroz masovne medije: javne kampanje – apeli. poslovni krugovi i konzervativci. profesionalni lobisti 3. crkva i demokršćani 4. kroz političke stranke – financiranje: donacije. autsajderske grupe . te različiti stupanj organizacije POKRETI I SPONTANE AKCIJE Za razliku od spontanih masovnih akcija (ustanak. kanali birokracije – velike ekonomske i profesionalne grupe 2. ekološki. pobuna). imaju određenu razinu namjeravane i planirane akcije radi priznatog društvenog cilja POKRETI I STRANKE  Za razliku od političkih stranaka.VRSTE GRUPA – STATUS Prema statusu koji grupa ima u odnosu na vlast: 1.otvoren pristup vlasti ili institucionaliziran položaj sindikati i udruge poslodavaca. šire ili uže ciljeve. parlamentarni kanali – lobiranje. sustav tripartizma (vlada. koji obično djeluju unutar širokog i labavog organizacijskog okvira 119 . nadnacionalna tijela – kampanje za zaštitu okoliša (npr. sindikati i socijaldemokrati. nego proizlazi iz stavova i aspiracija članstva. poslodavci i sindikati) – Austrija i Britanija 2. Greenpeace). izborne kampanje. nemaju čvrstu organizaciju. insajderske . demonstracije 5. ali unutar velikih pokreta (radnički. feministički pokret) često se oblikuje nekoliko organiziranih političkih grupa  Njihovo djelovanje ne dolazi od odluka i poticaja vodstva. peticije.nemaju ili ne žele imati službeni status NAČIN DJELOVANJA 1. DRUŠTVENI POKRETI POSEBNOST POKRETA  Oblik kolektivnog ponašanja u kojemu motivi djelovanja uglavnom dolaze iz stajališta i težnji njihovih članova  Oblik kolektivnog djelovanja usmjeren na društvenu promjenu i reorganizaciju  Mogu imati različite.

vjerski  Prema odnosu prema društvenim promjenama: revolucionarni. pa i osvajanju vlasti ili njezinom zadržavanju TIPOLOGIJA POKRETA  Prema socijalnom sadržaju i nositeljima djelovanja: klasni. panika. slabljenje pokreta ili konsolidacija (Greenpeace) 4.  Težnja za promjenom temeljni element i kriterij koji ih razlikuje od interesnih grupa. institucionaliziranog ponašanja (institucionalno i kulturno određenog) i od ponašanja u malim grupama (mali broj sudionika. 2. Nastajanje: polazište ideja da ništa ne valja. nemir među ljudima. slabo vodstvo. 3. promjena ili stvaranje normi u ime općedruštvenih uvjerenja. rasni. Postojanje pokreta je simptom nezadovoljstva društvenim poretkom. kulturni. SMELSER  Neil Smelser. pomama (masovni hirovi. rašireno nezadovoljstvo ili svjesna manjina 2. 1963.POKRETI I INTERESNE GRUPE Za razliku od interesnih grupa. procedure. konzervativni i reakcionarni FAZE RAZVOJA POKRETA Istraživači uočavaju 4 faze u životu tipičnog socijalnog pokreta: 1. a posebno promjene određenih institucija". pomodni valovi.  Kolektivno ponašanje je neistitucionalizirani oblik mobilizacije na akciju koja treba ublažiti jednu ili više vrsta društvenih napetosti na temelju nekih općeprihvaćenih vjerovanja  Razlikuje se od utvrđenog. nastojanje i kolektivni pokušaj da se postignu zamišljeni ciljevi. reformistički. oskudni resursi. neprijateljska okolina TEORIJA POKRETA – HEBERLE  Rudolf Heberle. povezivanje s drugima 3. Birokratizacija: formalna struktura. normativno orijentirani pokret – ponovna uspostava. Spajanje: strategija. vođe. nacionalni. osjećaj osobne kontrole nad područjem djelovanja) TIPOVI KOLEKTIVNOG PONAŠANJA Smelser razlikuje 5 tipova kolektivnog ponašanja: 3 oblika socijalne eksplozije i 2 tipa pokreta 1. rezultat 120 . Društveni pokreti: Uvod u političku sociologiju. kolektivno djelovanje. okupljanje članstva. Opadanje: uzroci: postizanje glavnog cilja. zaštita. religiozna buđenja). teže ostvarivanju značajnih promjena ili očuvanju bitnih elemenata postojećeg poretka. Teorija kolektivnog ponašanja. izljev neprijateljstva 4. 1951 – "komešanje.

Pejotl religija među Navajo Indijancima (1966) definira društveni pokret kao “organizirani pokušaj skupine ljudi da provedu neku promjenu suočavajući se s otporom druge skupine ljudi”. kako pojedinci i grupe “konstruiraju. kraj doba Ribe (kršćanstvo)  Spasiteljski pokreti – radikalna promjena u izabranom dijelu populacije. prema cilju za koji se bori  Otud tri bitna obilježja: 1. feminizam). antisistemski pokreti TOURAINE  Alain Touraine. stjecanje novih članova. zaštita. fundamentalističke kršćanske sljedbe. doba Vodenjaka. nacionalistički pokreti ABERLE  David Aberle. npr. Sociologija društvenih pokreta). 5. dekonstruiraju i rekonstruiraju društvo” – ideja historiciteta. od djelovanja gomile. načelo suprotnosti – protiv koga se vodi.  Zamisao o samoproizvodnji društva. “opći društveni pokreti” (radnički pokret. mirovni pokret. te od tehnološke promjene. spasiteljski. Proizvodnja društva. 2. izmjena ili stvaranje vrijednosti u ime općedruštvenih uvjerenja: političke i vjerske revolucije. New Age: preobrazba svijesti. vrijednosno orijentirani pokret – ponovna uspostava.  S obzirom na usmjerenje (prema pojedincima ili cijelo društvu) i stupanj promjene (djelomična ili potpuna) razlikuje 4 tipa pokreta: alternativni. reformatorski. biocentrizam. Povratak aktera. načelo identiteta – u ime čega se borba vodi. tko smo "mi". prema protivniku protiv koga se bori. Pokret se razlikuje od individualnih pokušaja promjene. 2. tko je 121 . Društveni pokret je "organizirano kolektivno djelovanje putem kojeg se u određenoj konkretnoj povijesnoj cjelini klasni akter bori za društveno vodstvo nad historicitetom" OBILJEŽJA POKRETA  Pokret obilježava dvostruki odnos: 1. obraćenje kao “ponovno rađanje”  Reformatorski pokreti – ograničena promjena u cijelom društvu. običaj) . npr.normativna inovacija (novi zakon. akcijska perspektiva – djelovanje subjekta. meditacija. 1973. 1978 (prev. revolucionarni TIPOVI POKRETA  Alternativni pokreti – ograničene promjene u nekom dijelu stanovništva. Glas i pogled. sukobi aktera za postizanje kontrole nad historicitetom POJAM DRUŠTVENOG POKRETA Koncept društvenog pokreta “u središtu sociologije”. djeluju unutar sustava  Revolucionarni pokreti – temeljna promjena cijelog društva.pokreti društvene reforme. protiv funkcionalizma i strukturalizma (sustava i struktura). vegetarijanstvo. 1984.

od 1950-ih važniji 4. kontrola radnih mjesta preko sindikata i utjecaja u državi preko stranaka. st. svi pokreti obilježavaju cijelo razdoblje modernosti. Industrijsko društvo . već u 19. ranije povezani s radničkim pokretima. mirovni pokreti: povezani s dimenzijom vojne moći i nasilja."drugi". svakoj odgovara poseban tip društvenog pokreta: 1. načelo totaliteta – na kojem se terenu borba odvija. od početka modernosti 3. potkraj 20. važniji MODERNOST I DRUŠTVENI POKRETI Društveni pokreti povezani su s jednom od dimenzija modernosti. industrijalizam: strojno zasnovana proizvodnja materijalnih dobara upotrebom neorganskih izvora 3.radnički pokret – osnovni cilj: socijalna pravda 3. Nema posve novih pokreta.. duga povijest 2. 1990. 1. demokratski pokreti/pokreti za slobodu govora: povezani s dimenzijom nadzora. postoje u cijelom dobu modernosti. st. u novije doba se odvajaju i vode svoje kampanje. ali se u zadnjoj fazi (“visokoj modernosti”) naglasak političkog djelovanja pomaknuo s radničkih 122 . radnički pokreti: povezani s dimenzijom kapitalizma. Postindustrijsko društvo . povezani su s nekim od njezinih bitnih elemenata – “institucionalnih dimenzija modernosti” DIMENZIJE MODERNOSTI 4 institucionalne dimenzije modernosti: 1.građanski pokret za prava i slobode čovjeka – osnovni cilj: sloboda 2. Trgovačko društvo . gdje se borimo RAZVOJ DRUŠTVA I POKRETI Touraine razlikuje tri faze razvoja modernog društva. nadzor: kontrola nad informacijama i društveno nadgledanje i praćenje stanovništva (domena države) 4. rat. nego su posljedica razvoja modernosti: od ranih razdoblja do sadašnje faze “visoke modernosti”. vojna moć: kontrola nad sredstvima nasilja (domena države: razvoj vojne tehnologije. svj. 3. Posljedice modernosti. kapitalizam: sustav robne proizvodnje zasnovan na odnosu vlasnika kapitala i najamnih radnika-nevlasnika 2. ali nisu prijelaz u novi oblik. industrijalizacija rata) DRUŠTVENI POKRETI 4 tipa društvenih pokreta: 1. ekološki pokreti: povezani s sferom industrijalizacije.novi društveni pokreti osnovni cilj: samoupravljanje kao pravo na vlastiti način života i kontrola nad svojom društvenom samodjelatnošću GIDDENS Anthony Giddens. Promjene su značajne.

umreženo društvo)  Razvoj tehnologije i njezine primjene. … I SPECIFIČNOSTI 1. tako i od različitih modernih gibanja i pokreta: npr. kulturno uniformiranje. proširenje tradicionalnog poimanja politike – bijeg od institucionalne politike i kontrole. jer stranke. pokreta za prava potrošača i dr.pokreta (obilježili rano razdoblje modernosti) na ekološke i mirovne pokrete koji postaju važniji (u tom su smislu “noviji”) Ekološki i mirovni pokreti ne zamjenjuju druge aktere. jer se temelji na znanju (društvo znanja). Studentski – potkraj 1960-ih. informacijama i komunikaciji (informacijsko društvo. svjetska dominacija NOVI POKRETI – RAZLIKE Po ciljevima. mijenja se prema različitim interesima i iskustvu aktera. protiv nuklearnog naoružanja 2. Francuska. načinu djelovanja i odnosu prema institucionalnoj politici novi pokreti razlikuju se kako od starih društvenih pokreta (radnički pokret). religijske i obiteljske vrijednosti. politiziranje novih pitanja VRSTE NOVIH POKRETA 1. Njemačka 123 . zaštita života. uništenje okoliša. fragmentiran i uronjen u svakodnevni život 4. posebno kroz sukob s institucionalnim protivnicima (državom) 2. politike rasta i imperijalne moći nakon Drugog svjetskog rata stvaraju nove rizike i prijetnje: nuklearni holokaust. koje ne zavisi toliko od industrijske proizvodnje. SAD. mrežni model organizacije. kolektivni identitet nije zadan. industrijsko zagađenje. moralna većina. protiv atomske bombe. Antinuklearni – različit od mirovnog: protiv nuklearne energije i u vojne i u civilne svrhe 3. Mirovni – tri vala. te stoga sigurnosti i prava najvažniji radnički pokret usmjeren na promjene u privrednom i političkom sustavu NOVI DRUŠTVENI POKRETI  Novi pokreti nastaju unutar postindustrijskog društva. država i korporacije ostaju ključni faktori moći i političkog djelovanja STARI I NOVI POKRETI  Istraživači pokreta (Touraine i dr. pokreta nove desnice (obnova tradicionalnih vrijednosti. protiv rata u Vijetnamu. “postmaterijalističke vrijednosti” – Ronald Inglehart) 3. djelovanje oslonjeno na samoostvarenje ugrađeno u iskustvo samosvojnosti i vježbanje slobode (“politika životnih stilova” – Giddens.) s obzirom na fazu (tip) modernog društva u kojem djeluju i na ciljeve djelovanja razlikuju stare i nove društvene pokrete  Stari društveni pokreti djeluju unutar industrijskog društva – dominiraju pitanja rasta i raspodjele. amerikanizam).

“oslobođenje žena” (uloge kućanice i majke). liberalni i radikalni feminizam 6. Globalizacijski pokreti – 1990-te. drugi val 1960-te. Feministički – prvi val – sufražetkinje. žensko pravo glasa. 124 . radikalni ekologizam – raznolikost.WTO – Seattle 1999. kompleksnost i simbioza ekosustava 5.4. antropocentrički i biocentrički pristup. anti i alterglobalizam. 1970-ih. Ekološki – pol.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful