SKRIPTA SOCIOLOGIJA

By Ganja Queen #3

1

SOCIOLOŠKA IMAGINACIJA
• • na raznolika ljudska ponašanja teško je primijeniti pojam "zakon" sociologija pokušava bogatstvo pojavnih oblika stvarnosti svesti na određena načela, odnosno zakonitosti - dodatan zadak sociologa: svojim objašnjenjem utječe na stvarnost; spoznati složene mehanizme društvenog događanja - on mora odlučiti je li neki događaj tipičan (isti kao neki prethodni) ili treba na nj primijeniti neku drugu mrežu ili matricu

POJEDINAČNO I OPĆE U SOCIOLOGIJI • primjer: rušenje WTC u NY 9.11.2001. - obilježen početak 21. st. - utjecalo na sve nas (ISPREPLETENA SOCIJALNA MREŽA) - Marcel Mausse i Georg Gurwitsch takav događaj nazivaju TOTALNIM FENOMENOM - Clifford Geertz tvrdi da je za takve događaje potreban tzv. podroban opis (uključuje sve razine ili slojeve objašnjenja) RAZUMIJEVANJE • sociolog mora odlučiti u kojoj se mjeri želi poistovjetiti s pojedincem ili grupom čije ponašanje objašnjava - mora održavati ravnotežu između nepristranosti i angažmana, između objektivnosti i potrebe za razumijevanjem detalja • početkom 20. st. - teorija tumačenja = HERMENEUTIKA (Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, George Gadamer, Richard Rorty, Diltheyev učenik Max Weber) - starija generacija: potrebno uživljavanje kako bi se razumjelo ljudska djela - novija generacija: proces tumačenja moramo shvatiti kao proces samospoznaje (drugi su nam sredstva za razumijevanje samih sebe) PREDMET I DEFINICIJA SOCIOLOGIJE • predmet sociologije u najširem smislu riječi jest sve što ljudi rade • sociologija je znanstvena disciplina koja primarno proučava ljudska ponašanja koja se tiču drugih ljudi te djela kojima se stvaraju društveni odnosi i njihove manifestacije, poput institucija - sociologija proučava oblike institucionaliziranja društvenih odnosa u skupine, narode, klase, kaste i dr., načine na koje se takve skupine institucionaliziraju - sve su društvene skupine u izvjesnom smislu zamišljene • najbolji primjeri socioloških studija su primjeri začudnih objašnjenja nečega što nam se čini poznatim - franc. sociolog Emile Durkheim govorio o takvim fenomenima kao o društvenim činjenicama - primjer: brak - time što povezuje dvoje ljudi pritišće ih da djeluju 2

na određen način; svaki je brak na svoj način jedinstven, ali u ponašanju ljudi takva vanjska institucija daje isti rezultat MIKROSOCIOLOGIJA I MAKROSOCIOLOGIJA • MIKROSOCIOLOGIJA je podvrsta sociologije koja se bavi malim skupinama (obiteljima, razredima...) - mikroproblemi su vezani za odnose u tim manjim skupinama, probleme u obiteljima, kriminalno ponašanje, narkomaniju i sl. - mikrosociologija se češće definira prema metodama koje se koriste u analizi tih odnosa; jedan od tipičnih primjera mikrosociološkog istraživanja je izrada tzv. SOCIOGRAMA (ideja am. soc. Morena) - profesor želi saznati na koji način da rasporedi učenike u razredu, oni napišu imena, profesor poveže imena crtama = sociogram • MAKROSOCIOLOGIJA je vrsta sociologije koja se bavi globalnim društvenim sustavima, odnosima među civilizacijama, narodima, rasama... - primjer: Samuel Huntington u knjizi "Sukob civilizacija" tvrdio da će do glavnih sukoba dolaziti između religijski različitih civilizacija (prema njemu postoji devet takvih civilizacija) 4 godine prije rušenja WTC - K. Marx je povijest podijelio prema klasnoj podjeli "sredstava za proizvodnju" na primitivni komunizam, robovlasništvo, feudalizam, kapitalizam i socijalizam (previše grubo - primjer: Kina ima komunistički društveni poredak, a kapitalistički ekonomski) STRUKTURA I AKCIJA • Raymond Boudon - tradicionalna podjela sociologije na soc. koja proučava strukture i cjeline i soc. koja proučava ljudske interakcije • strukturalizam se gradi na temeljnoj pretpostavci da se ljudska djelatnost može prepoznati kao rezultat pretpostavljenih društvenih struktura • sukob strukturalne i socijalno-interakcijske orijentacije: - strukturalna orijentacija se usredotočuje na makro skalu, na pravilnosti ponašanja ljudi u sličnim uvjetima - socijalno-interakcijska orijentacija se temelji na pokušaju rekonstrukcije tuđih motiva, ljudska je akcija izabrana, stvorena, mogla bi biti drugačija da su pojedinci to htjeli -KORISTE SE RAZLIČITIM METODAMA (primjer: kriminalni recidivizam) - strukturalisti će minimalizirati razlike između ljudskog i životinjskog ponašanja (koriste tvred znanosti: ankete, eksperiment, sistematsko proučavanje) - interakcionisti će preferirati kvalitativne metode poput etnografskih studija, sudioničkog promatranja ili interpretativnih životnih povijesti

3

.A.u pov. velik broj socioloških teorija proširivao područje psiholoških teorija u 20.prije nastanka sociologije kao znanosti i podjele društvenih znanosti prema različitim područjima.imaju mnogo dodirnih točaka.američka pravna teorija poznaje područje Jurisprudence koje je pravna teorija. naglasak na proučavanju politike. trgovačkih i socijalnih transakcija između stanovnika).politologija nastala iz sociologije. pravna filozofija i pravna sociologija zajedno • SOCIOLOGIJA I FILOZOFIJA ..) • SOCIOLOGIJA I PSIHOLOGIJA .paralelno uz mnoge grane prava nastajale su sociološke inačice: sociologija uprave uz upravno pravo.ta zadaća danas nije više u prvom planu . Machiavellia (iz djela "vladar") koja je filozofska koristi se u sociologiji kao opis jedne vrste vlasti • SOCIOLOGIJA I POVIJEST .. kako to da su muškarci oni koji se udvaraju.opis običaja kula. socijaldarvinističke). detaljno se opisuju razna pravila socijalne hijerarhije • SOCIOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA . Comte pružio shemu razvoja uma. a nekad su se psihološke teorije izrađivale na temelju 4 . u pozitivnoznanstvenu fazu. Primjer: teorija N.primjer: studija Emmanuela le Roya "Saint Simon i dvor Luja XIV. nastalo je shvaćanje o potrebi nastanka čiste pravne znanosti.SOCIOLOGIJA I DRUGE DRUŠTVENE ZNANOSTI • SOCIOLOGIJA I PRAVO . Braudel. sociologije mnogo biologističkih teorija (rasističke. preko metafizičke.sociologija je nekoć bila zamišljena kao logija.. st. uspjela stvoriti važne modele političkog i socijalnog ponašanja koji se u sociologiji rijetko spominju (tzv. pročišćene od svake političke ideologije i svih elemenata koji pripadaju prirodnim znanostima (odvojenost nije dugo trajala) . . disciplina koja će utvrđivati zakonitosti društvenog razvoja kroz povijest . danas sve više antropolozi proučavaju velika društva • SOCIOLOGIJA I POLITOLOGIJA .Annales škola (predstavnici Le Goff. njezin predmet početno je bio proučavanje malih plemena (primjer: "Argonauti zapadnog Pacifika" Bronislawa Malinowskog .u nastojanju da se iz pravne struke izbace elementi metajuridičkih znanja. prema kojoj se on razvija od teološke. Bloch) smatra da nije dovoljno samo proučavati povijesne događaje nego je potrebno pružiti brojne detalje svakodnevnog života u razdoblju koje opisujemo i shvatiti socijalna pravila koja su ljudi slijedili .antropologija nastala iz studija sociologije.za stranke razumno da prije parlamentarnih izbora pokušaju prikazati svoja stajališta umjerenija negoli su to doista) • SOCIOLOGIJA I BIOLOGIJA .ilustracija današnje veze sociologije sa poviješću . sociologija obitelji uz obiteljsko pravo.. teorija javnog izbora . objašnjenja društva i objašnjenja prava nisu se razdvajale . prema sociobiolozima ljudska genetika odgovorna je barem dijelom za oblike socijalne strukture te za razlike u postignućima ili spolnim ulogama (primjer: kako to da je brak gotovo univerzalna karakteristika ljudskih društava.

pa danas sociolozi često zanemaruju ekonomske aspekte socijalnog ponašanja koji bi po logici stvari trebali pripadati sociologiji ISTRAŽIVAČKI POSTUPCI U SOCIOLOGIJI • am. to može biti početak nekog novog.razina sreće pojedinca nema nikakve veze s njegovim bogatstvom.. izraditi nekoliko preciznih hipoteza (informiranih nagađanja o tome što bi moglo povezivati fenomene koje želimo objasniti) formiranje "nulte" hipoteze .• socioloških hipoteza (primjer: teorija relativne deprivacije .znanstveno je pretpostaviti suprotno od onog što mislimo da je istina 4. o pravilnosti izabranog uzorka.bitno uključiti izradu pilot-istraživanja 5.rijetko se u časopisima opisuju problemi ili nedoumice kojima je istraživač bio zaokupljen pri samom istraživanju . kojom ćemo se metodom istraživanja koristiti. sociolozi Phillips i Bonjean tvrdili početkom 70-ih da se sociolozi koriste s onoliko različitih mjerila koliko socijalnih fenomena proučavaju MODEL ZNANSTVENOG ISTRAŽIVANJA I NJEGOVE FAZE • klasični proces znanstvenog istraživanja uključuje nekoliko faza: 1. (drugi istraživači kritički razmatraju) 8.. tumačenje rezultata (ovisi o jasnoći postavljenog cilja istraživanja. te su se dvije discipline počele razlikovati.) .tijekom 20. st. knjigama.cijeli niz zanimljivih pitanja kojima se često bavi i javnost neiscrpan izvor sociološke mašte i istraživanja 2. proučiti već postojeću literaturu ili istraživanja o toj temi (da ne ponavljamo tuđe pogreške ili dokaze) 3. izvedba samog istraživanja 6. preciznijeg istraživanja LOGIKA NASTANKA I LOGIKA OPRAVDANJA • postoji bitna razlika između tzv. definirati problem istraživanja . logike nastanka i logike opravdanja istraživanja (rezultata) • logika ili kontekst nastanka .. logici ili kontekstu opravdanja 5 . rezultati se objavljuju u časopisima... ljudi se bolje osjećaju ako su njihovi bližnji jednako ugroženi kao i oni) SOCIOLOGIJA I EKONOMIJA . izrada plana istraživanja (kako ćemo sakupljati podatke.ne utječe na procjenu istinitosti nalaza istraživanja • procjena istinitosti nalaza istraživanja pripada tzv.) 7..

takve intervjue 6 .uzorak je izabrana podskupina ispitanika cijele skupine čija stajališta želimo dobiti (ako je dobro odabran.sociolog duže živi i boravi u skupini čije ponašanje ispituje (mora ispitaniku objasniti svoju ulogu) . npr.anketa se sastoji od upitnika. novinari i dr. pa i lagati . teksta s pitanjima.ispitanici se mogu različito ponašati.primjer: Roy Wallis-ovo istraživanje scijentološke religije. objaviti na Internetu ili u novinama. već kod anketiranja stotinu ljudi možemo dobiti prilično pouzdane generalizacije o stajalištima cijele populacije jedne nacije) .Gallup-istraživanja najuglednija su istraživanja javnog mnijenja u svijetu • INTERVJU .anketiranje najpopularnija metoda kojom se koriste sociolozi.. ako se pojavi između stajališta značajna razlika ispitivač će zaključiti da je do razlike u skupinama došlo zbog utjecaja eksperimentalnog STIMULUSA (filma u ovom slučaju) . policajci koji se ubacuju u kriminalne sredine kako bi o njima više doznali .postupak kojim u vrlo specifičnim uvjetima testiramo određenu znanstvenu pretpostavku ili hipotezu kako bismo dokazali da je došlo do određenog utjecaja na ponašanje ispitanika zbog izlaganja ispitanika posebnim uvjetima . objema skupinama se postavlja ista pitanja. ne ili ne znam) .eksperimenti u kojima se ispitanicima kaže da su dobili eksp. voda).placebo eksperimenti .VRSTE ISTRAŽIVAČKIH METODA • TERENSKO ISTRAŽIVANJE (participativno promatranje) . poslužio se varkom da ga zanima nova religija kako bi ušao u sredinu koju želi kritički ispitati.ankete se razlikuju i po vrsti pitanja i po vrsti uzorka .klasičan primjer eksperimenta: među učenicima jedne škole odaberemo dvije skupine ispitanika (eksperimentalnu i kontrolnu skupinu) . . da.istraživač može zavarati svoje ispitanike (tako postaje neobjektivan) . koji se ispitanicima može slati poštom.na taj način se mogu proučavati samo manje sredine.pitanja mogu biti otvorena (ispitanik može odgovoriti kako želi) i zatvorena (ponuđen ograničeni broj odgovora. najbolji istraživači sile ispitanike da budu iskreniji negoli to namjeravaju biti (prema Howardu Beckeru).metodom se koriste najviše socijalni interakcionisti • EKSPERIMENT .. tj.poanta intervjua je da se od ispitanika dođe do podataka do kojih se ne bi došlo jednostavnim mehaničkim nabrajanjem pitanja. a zapravo im je dano neutralno sredstvo (npr. ispitanici vjeruju da im je "lijek" pomogao • ANKETE I ISPITIVANJA JAVNOG MNIJENJA . stimulus. uspjeh istraživača ovisi o njegovoj sposobnosti da se uklopi u novu sredinu .tema: narkomanija. zatim se eksperimentalnoj skupini pusti propagandni film o štetnosti narkomanije.rezultat takvog istraživanja se naziva case study (studija slučaja) . .

uvećanje činjeničnog opsega i bogatstva dosega teorije (sposobnost za generaliziranje iz ograničenih podataka) .razlikujemo agresivnu i pasivnu strategiju intervjuiranja ŽIVOTNE PRIPOVIJESTI I KOMPARATIVNE ANALIZE . primjerice novinskih čalanaka.povećanje predviđalačke sposobnosti (obećanje da će se korištenjem izabrane metode doći do novih podataka) KRITERIJI RAZGRANIČENJA I LOGIČKI MODELI ZNANSTVENOGA ISTRAŽIVANJA .tematska analiza sadržaja pokušava istaknuti kako uobličenje određene teme implicira jasnije ili latentnije izražen vrijednosni sud .ispitivanja životnih pripovijesti korisna u sociološkoj analizi (primjer: sociološka studija Thomasa i Znanieckog "Poljski seljak u Europi i Americi" .kad anketar s već gotovim upitnikom od kojega se ne želi udaljiti zainteresiran za svaku pojedinu osobu (pozitivisti koriste strukturirani intervju) .tekstualna analiza sadržaja je pokušaj pokazivanja da tekstovi mogu ohrabrivati neko posebno tumačenje događaja . onda je vrijednosni sustav autora militantan) . postoje 4 oblika analize sadržaja: .• • • • nazivamo nestrukturiranim . odnosno znanstveno 7 . dolazimo do zaključka o ideologijii autora.racionalnost teorija ovisi o empirijskom sadržaju tvrdnji i njezinoj dokaznoj moći. pokazala je nekoliko socioloških pravilnosti) ANALIZA SADRŽAJA .znanstvenici često sporili oko kriterija razgraničenja znanstvenih i neznanstvenih teorija .nekoliko je normi znanstvenosti teorije: .povijesna istraživanja koriste se za komparativne analize društvenih zbivanja (primjer: Lipsetova analiza povijesnih događaja u postkolonijalnim zemljama iz 1991.ispitivali različite izvore podataka o deseljenju poljskih seljaka u Ameriku) .pretpostavka je da publika nije pasivna.strukturirani intervju .jednostavnost (izbor teorije koja počiva na manje pretpostavki s jednako dobrim rezultatima) .ponovljivost i dosljednost (upotreba jedinstvenih kriterija u objašnjenju svih važnih činjenica kako bi drugi znanstvenici mogli ponoviti postupke) . ono što se ne može dokazati nije racionalno.formalna analiza sadržaja je postupak prebrojavanja određenih vrsta riječi ili slika u tekstu ili poruci (primjer: ako se u određenoj knjizi muškarci pojavljuju s puškom u rukama. sociolozi se koriste povijesnim analizama dokumenata . već da aktivno oblikuje svoje sudove o ponuđenim porukama KRITERIJI RACIONALNOSTI ZNANSTVENIH TEORIJA .određenom analizom.analiza publike .heuristička ili metodološka plodnost (povezivanje s podacima iz drugih znanstvenih disciplina pomoću jedinstvene metodologije) .kad ne postoje živi izvori informacija.adekvatnost (slaganje s činjenicama) .

do 1854. napredak kao cilj" (L'Amour pour principe et l'Ordre pour base. Vilfredo Pareto (teorija elite). javnog mnijenja) datira u to razdoblje . st. STOLJEĆU . a progres i obrazovanje parole su dana . objavljuje svoje glavno djelo "Sistem pozitivne politike" (Systeme de politique positive ou Traite de sociologie instituant le religion de l'Humanite) VELIKI ZAKON O TRI STUPNJA RAZVOJA DRUŠTVA 8 . na koje možemo djelovati i time utjecati na budućnost • s 19 godina postaje osobni tajnik Henryja de Saint-Simonea. COMTEA • smatra se OSNIVAČEM SOCIOLOGIJE • njegov rad koristi se kao ilustracija prijeloma koji je značio definitivnu pobjedu ideje da u društvima postoje zakonitosti koje se mogu otkriti. pojmovi bez kojih se današnji život ne može zamisliti nisu ni postojali .u 19. le Progres pour but) • od 1851.primjer: Lipset tvrdio da su Kanađani konzervativniji od Amerikanaca i da je to uzrok i objašnjenje činjenice da u Kanadi ima manje razvoda .primjer korelacije: što više pojedenog sladoleda.novi oblici društvenih promjena . Karl Marx (marksizam) : moderni izdanci vrlo malo sliče s izvorima AUGUSTE COMTE I POZITIVIZAM U SOCIOLOGIJI O OSOBI A.nastanak modernih političkih institucija (parlamenta i političkih stranaka. izbora.Auguste Comte (pozitivizam). zajednička namjera im je bila da stvore društvenu znanost • njegov moto: "Ljubav kao načelo.iz korelacije ne smijemo zaključivati na uzročnost .• KAUZALNOST I KORELACIJA . to više silovanja (uzrok je zapravo ljeto) SOCIOLOŠKE TRADICIJE NASTANAK SOCIOLOGIJE U 19. Herbert Spencer (evolucionizam).tradicija postaje loša riječ i nepoželjna parola.sociolozi objašnjenjem neke pojave najčešće smatraju navođenje njihova uzroka (takvo se objašnjenje naziva KAUZALNO) . poredak kao temelj.

za rješenje svake znanstvene zagonetke • nakon matematike pozitivistički kriterij znanstvenosti ostvarjue astronomija (primjena geometrije na objašnjenje kretanja nebeskih tijela) • nakon astronomije razvija se fizika (uvođenje eksperimenta kao glavne istraživačke metode provjere teorije) • slijedi kemija koja se konstituira u 18. metafizičku fazu gdje se nastoji spoznati nadiskustvene sile i transcendentalnu bit 3. teološku fazu gdje se traga za prvim i konačnim uzrocima svega 2. pri čemu je osnova veliki zakon o tri razvojna stupnja društva (pitanje kojim se bavi: kako se društvo mijenja?) TIPOVI ZNANOSTI • matematika je prva razvijena znanost koja za dopunu ne treba vjeru. nakon nje razvija se biologija • svaka znanost ovisi o onoj koja joj kronološki prethodi • Comte. pozitivnoznanstvenu fazu u kojoj se svijet prihvaća kao polje univerzalne sukcesije uzroka i posljedica tri stupnja su bit napretka (progresa) razvoj je pretvaranje kaosa u smišljeni poredak. sve što čini njegovu strukturu (pitanje kojim se bavi: kako društvo djeluje?) • DINAMIKA se bavi otkrivanjem pravilnosti u slijedu oblika u društvenom razvoju. tj. ne vjeruje da je moguće objašnjavati društvo zakonima prirode • istraživanje društva mora započeti sa studijem cjeline međuzavisnog sustava • društvo je sustav sastavljen od dijelova.. st. na području društva sve ono što društvo čini stabilnim. tako i društvo postaje sve koherentniji poredak vlasti. društvenih zakonitosti.• • • odnose u društvu određuje stanje svijesti ili znanje koje prolazi kroz 3 faze: 1. znanost koja se može primijeniti u svim prilikama. isto onako kako ljudi sve više znaju o svijetu. znanja i svijesti nužno vode konačnom trijumfu industrijskog društva • Comte vjerovao da će obrazovanjem. imaju sve složenije slike o zakonima koji nas okružuju. tj. propagandom i općim upoznavanjem s njegovim zakonom o "tri razvojna stupnja" 9 . razvijenija kultura i uređeniji sustav SOCIJALNA DINAMIKA I STATIKA • STATIKA ispituje zakone osiguranja cjeline. no više je od puke sume tih dijelova koji ga sačinjavaju NOVO DRUŠTVO • napredak ljudskog duha. premda smatra prirodne znanosti uzorom.

mjeriti. Skinner. pretpostavlja strogu primjenu metoda.ono što možemo vidjeti i promatrati je ponašanje ljudi u određenoj okolini pod određenim utjecajima • istraživanje treba što više sličiti eksperimentu u kojem određeni stimulus (S) izaziva izvjesni odgovor u ponašanju . usporedbi i eksperimenata • zaključivanje prema modelu u kojem za svaki društveni fenomen postoji odredivi uzrok • četiri načela koja su pomogla emancipaciji znanja: . ideje metafizičkog značaja prava • pozitivizam je znanstveni pristup koji karakterizira neprestano nastojanje da se koriste samo činjenice koje se mogu materijalno utvrditi. logos • on se zalaže za eliminiranje metafizičkih kategorija i stvarnim smatra samo ono što je dostupno osjetilima POZITIVIZAM • u pravnoj znanosti pozitivizam znači prihvaćanje koncepcije po kojoj pravo čine samo pozitivne norme i u kojem se odbacuju ideje prirodnih prava koje ima svako biće.• • čovječanstvo odustati od svojih sebičnih interesa potrudi se predvidjeti i organizaciju jednog takvog budućeg društva . mišljenja. usredotočuju se na procese ljudske interakcije pojedinaca • Georg Homans smatra da ljudsko ponašanje treba promatrati u 10 .traganje za kauzalitetima BIHEVIORIZAM • psihološka teorija struje. slobode i samopoštovanja • Skinner i bihevioristi zainteresirani su za odnose i ponašanje ljudi.sociokracije buduće društvo počivat će na humanističkim vrijednostima koje će se stjecati obrazovanjem i odgojem u obitelji ZNAČAJ A. "Beyond Freedom and Dignity") • Skinner odbacuje ideju o čovjeku kao nositelju osjećaja. societas + grč. behaviour .fenomenološka regula (ispituju se samo činjenice kao stvari) . COMTEA • tvorac riječi sociologija: lat. poželjno metoda fizikalnih znanosti kao što su eksperiment i promatranje • pozitivizam je znanstvena orijentacija koja zaključke izvodi iz materijalnih činjenica života i iskustva • u sociologiji pozitivizam znači prihvaćanje tehnika promatranja.fizikalistički program (zagovaranje metoda prirodne znanosti) .vrijednosna neutralnost .response(R) • iz sociologije treba eliminirati mistične pojmove (F. koje se mogu opaziti.

utemeljen na skupljanju podataka." • 1851. objavio prvu knjigu . radikalni empirizam bio je činjenično uvjerljiv."Društvena statika" (Social Statics) . ali neprovjerljive. 1959. objavljuje drugu knjigu . predložio je razvijanje i rad na teorijama srednjeg dosega (theories of the middle range) .eklektički skup mišljenja. teorije srednjeg dosega obećavaju teorijsku relevantnost i empirijsku provjerljivost BIOLOGIZAM I HERBERT SPENCER O OSOBI H.") • opće ali neprovjerljive teorijske sinteze bile su poticajne. bio kandidat za Nobelovu nagradu za književnost • postao simbolom pokušaja da se zakoni biologije primjene na društva 11 . SPENCERA • njegovi poznanici rijetko su se slagali s njegovim tvrdoglavim mišljenjima.eksperimentalnim situacijama malih grupa u kojima proučavamo neposredne i vidljive (observable) interakcije . ali su za njega skovali izraz "Aristotel 19.teorije srednjeg dosega trebaju biti tako oblikovane.sociologija se treba baviti jasno opazivim i mjerljivim ljudskim ponašanjem u interakcijama EMPIRIJSKA SOCIOLOGIJA • ideja da će se skupljanjem podataka o stvarnom ponašanju skupiti dovoljno znanja za neku novu sintezu pokazala se besperspektivnom • empirizam je doktrina da je jedini izvor znanja iskustvo • pretvaranje pozitivizma u empiricizam pokazalo se opasnim za sociologiju • kritiku jezgrovito formulira C. am."Načela psihologije" (The Principles of Psychology) • radi neprekidno 31 godinu na svom životnom djelu "Sustav sintetičke filozofije" (A System of Synthetic Philosophy) . Wright Mills: "Postoji nužna proturječnost između onog što je istinito ali nije važno i onog što je važno ali možda nije točno i istinito ("Sociološka imaginacija. st. nije sustavno djelo • 1902.još danas slovi za jedno od glavnih djela obrane slobode tržišta i individualizma • 1855. ali bez orijentacije čemu oni svjedoče • Robert Merton. sociolog. od takvih pretpostavki koje se mogu empirijski provjeravati (njegovo djelo: "Social Theory and Social Structure).

Giddins .opći smjer razvoja pri tome vodi od jednostavnosti prema složenosti • Spencer vjeruje da postoji univerzalni zakon koji vrijedi za svaku životnu formu • sistemi opstaju u vremenu ako se mogu prilagoditi okolini.) • u društvu su jača ona društva koja daju punu slobodu pojedincu i tako jamče raznovrsnost i specijalizaciju ELEMENTI DRUŠTVENOG SISTEMA • svako od složenih društava razvija tri specijalizirana podsustava društva: 1.) = evolucija je kretanje od nepovezane sličnosti prema povezanoj različitosti • evolucija je slijepo i kontingentno kretanje. ove u još veće i tako redom . H.time se postiže integracija društva . a trostruko složena tendiraju preobrazbi prema industrijskom napretku . sustav distribucije koji nastaje kada dijelovi društva više nisu u bliskom fizičkom kontaktu i kada postaju sve raznovrsniji 3. 1857. Comtea (vjerovali su da isti osnovni zakoni vladaju prirodnim i društvenim pojavama) • svaka živa forma (living form). nije rezultat nekog "pravog pokretača" i nema cilj kojem teži • mehanizam eliminacije manje sposobnih svodi se na borbu za preživljavanje (survival of the fittest) ("Principles of Biology. biološkom organizmu ili društvu. složena i dvostruko složena društva u osnovi mogu se smatrati jedinstvenim militarističkim tipom društva. regulacija koja počiva na strahu od živih (na političkoj vlasti države) i na strahu od mrtvih (nametanjem religioznog morala) • svaki od tih podsustava podvrgnut je stalnoj evoluciji pa se unutar njega povećava diferencijacija • jednostavna.miroljubiva privredna aktivnost ne može nastati sve dok ne 12 .militarizam ujedinjava male društvene grupe u veće. sustav održavanja koji odgovara produktivnim sektorima društva 2. a ako opstaju tada je to zbog sve veće adaptacije i sve veće složenosti DEFINICIJA EVOLUCIJE • evolucija je integracija materije uz istodobno rasipanje kretanja. bilo da se radi o planetarnom sustavu.vrlo kratak i jasan sažetak toga procesa naveo je 1908. za vrijeme koje neiskorišteno kretanje prolazi paralelnu promjenu ("Progres: Its Laws and Cause". 18641867.EVOLUCIJA KAO SOCIOLOŠKA PERSPEKTIVA • Spencerova vizija sociologije sliči na onu A. g. mijenja se nastojeći zadržati stabilnost (equilibrium) svoje unutarnje strukture i odnosa s okolinom . pri čemu materija prelazi iz neodređene i nepovezane (nekoherentne) homogenosti u određenu i povezanu (koherentnu) heterogenost. F.

tada je riješena njezina povijesn a zadaća GUSTAV RATZENHOFER • smatra da postoji zajedničko porijeklo svih društava. naglasio ulogu slobode ličnosti 5. a da ih na stalnu borbu navodi razlika u interesima • jezgru vlastite teorije sažeo u 18 teza 4. dosegu i moći OCJENA VAŽNOSTI SPENCERA • on je liberalističkoj političkoj filozofiji pronašao temelje u čvrstim zakonima razvitka društva • prema E. a država je na vrhuncu svoje savršenosti i postaje nacionalna država. kad se rase stope u naciju. one koje izviru iz porobljivanja su složene 13 . promjene u načinu života i vjerovanjima) smatraju posljedicom borbe između raznih društvenih zajednica LUDWIG GUMPLOWITZ • za njega osnovni moto evolucije jest poligenetičko porijeklo čovječanstva (ne postoji zajednički ishodišni rod svih nacija i rasa) • prvi korak stvaranja države jest podvrgavanje jedne društvene grupe (većine) superiornoj i vojnički discipliniranoj manjini • kad iščeznu sve unutarnje suprotnosti. te je dobra samo ona vlast koja je minimalna u pravima. upozorio na razlike i sličnosti između organizma i društva 4. opisao je društvenu evoluciju kao nastanak prirodne 3. Bogardusu: 1.nastane ravnoteža između nacija i rasa DRUŠTVENA REGULACIJA • pravo je zaštita pojedinca od zajednice • pravo nastaje kao izraz zlatnog pravila: ne čini drugom što ne želiš sebi i ono je znak postojanja društva • vlast i država postoje radi pojedinca. kad pritisak populacije preraste prirodne okolnosti. pojedinci grupe prisiljeni su boriti se za opstanak 7. državu smatrao upravljačkim strojem kojem se građani automatski pokoravaju SOCIJALNI DARVINIZAM • život društva obilježava konflikt. narodima i državama • pojave u društvu (kao što su nejednakost. društvene strukture koje izrastaju iz bioloških odnosa su jednostavne. stalna borba među plemenima. naglasio postojanje zakona evolucije i prirodne zakone koji je uzrokuju 2.

i pomoću genetske strukture populacije. čije proučavanje može reći kakva je korelacija među različitim društvima • to se proučavanje (po Edwardu Wilsonu. ekologije i genetike. a popularizirao Richard Dawkins. a odnedavno i brojnih društvenih znanosti. osnivaču sociobiologije) sintetizira u "hibridnu disciplinu koja sadrži spoznaje iz etiologije. političkih sloboda te konačno analiza položaja i povijesnog zadatka eksploatiranih klasa nakon 1948.Hamilton-Dawkinsova teorija naziva se još i "teorijom srodničke selekcije" .altruizam se mogao proširiti u situacijama u kojima se moglo etablirati očekivanje da će se na neko požrtvovno ponašanje uzvratiti istom mjerom • sociologija se u posljednje vrijeme poistovijetila s disciplinama evolucijske psihologije i bihejvioralne ekologije RADIKALNA DRUŠTVENA TEORIJA : KARL MARX • • • PROFIL OSOBE Marx je od početka imao ambiciju stvoriti veliki misaoni sustav zamišljen kao univerzalna društvena teorija u mladosti glavne teme njegova interesa bile su mu pitanja otuđenja.interes "gena u nama" da se reproduciraju geni u našim srodnicima . doživjele renesansu SOCIOBIOLOGIJA • sociobiologija je grana evolucijske biologije. to gensko nasljeđe uzrok je barem jednog dijela našeg socijalnog ponašanja • TEORIJA "SEBIČNOG GENA" koju je smislio William Hamilton.• biološke teorije u posljednjoj četvrtini 20. tvrdi da je jedina naredba koju ispunjavaju geni: "reproduciraj se u što većoj količini" . st. pretežno se bavi istraživanjem nastanka kapitalizma te praktičnim pitanjima organizacije radničkog pokreta 14 .usklađena s individualizmom klasične darvinovske teorije selekcije • drugi važan doprinos sociobiologije jest činjenica da je uz pomoć matematičke teorije igara i teze o genetskoj "sebičnosti" uspjela objasniti kako je evolucijski mogao nastati altruizam unatoč općoj sebičnosti . i ona pokušava izvesti opća načela bioloških svojstava svih društava • jedna od glavnih odlika sociobiologije je da su geni glavni čimbenici koji motiviraju borbu za opstanak živih bića. uključujući i sociologiju • njezina je središnja teza da se evolucija socijalnog ponašanja može razumjeti samo pomoću demografije koja pruža vitalne informacije o rastu populacija i dobnoj strukturi.

sociološkom kao psihološki pojam označuje stanje nezadovoljstva i društvene isključenosti socijalne posljedice otuđenja: 1. 2. 2. već da je rezultat društvenih odnosa • SOCIJALNI UTOPIZAM I TEORIJA REVOLUCIJE • Marx se razvija u angažiranog borca za bolje društvo – manje se bavi nacrtima njegova konkretnog izgleda. neobjavljeni do 1932. Marx. 4. tvrdnja o nužnom nasilnom ukidanju starih načina proizvodnje koje nastupa kad represija nad radnicima dosegne vrhunac. radnik se otuđuje od svoje ljudske prirode. a više potrebom da opravda povijesnu nužnost promjena i da radničkoj klasi pruži jasno opisan cilj borbe • utopizmu dao sjaj znanstvenosti • socijalizam pretpostavlja revoluciju – dva pristupa tome: 1. revolucija znači radikalno ukidanje države HISTORIJSKI MATERIJALIZAM • Marx smatra da je moguće shvatiti i objasniti logiku razvoja društava prateći materijalne promjene u svijetu (historijski materijalizam) • tehnologija stvorila uvjete za društvenu revoluciju.• gotovo dva desetljeća radi na nezavršenoj knjizi «Kapital». dala nov polet drukčijem političkom poretku i načinu mišljenja BAZA I NADGRADNJA • K. • država nastaje kao aparat nasilja kojem je glavni zadatak osigurati stalnost nepravednih odnosa eksploatacije • vladajuće ideje društva su ideje vladajuće klase • religija je opijum za narod 15 • . 1867. psihološkom. FILOZOFSKI TEMELJI MARKSIZMA Dijalektika promjena pod jakim utjecajem mladohegelijanaca u svom ranom razdoblju interes usmjerio prema filozofskim pitanjima smisla čovjeka za njega je položaj čovjeka nepodnošljiv u kapitalističkom društvu središnje mjesto veze s klasičnom njemačkom filozofijom je pojam alijenacije Alijenacija u sociološkom značenju alijenacija je otuđenje čovjeka od drugih i od samog sebe takvo značenje izvodi se iz Marxovog djela Ekonomskofilozofski manuskripti (napisani 1844. radnik se otuđuje od proizvoda svog rada. 1849. radnik se otuđuje od djelatnosti rada. Najmani rad i kapital.) alijenacija u tri značenja: filozofskom. a društvena revolucija proširila je granice napretka. radnik se otuđuje od drugih filozofsko stajalište – ne smatra da je ljudska priroda univerzalna i izvanvremenska . 3..

Manifest komunističke partije. već i načinom organiziranja i svijesti • Marxova teorija klasa najpoznatija je po svojoj teoriji odumiranja klasa • Kapitalizam mora riješiti problem proizvodnje i materijalne oskudice. Weila •mahom Židovi. Marxa •u početku je riječ o Institutu pokrenutom temeljem ostavine njemačkog bogataša H. Marx.KLASNA BORBA • postojanje klasa u društvu je posljedica oblika društvene strukture • za Marxa društva ne postoje zbog ugovora ili konsenzusa. a onda u stalnom napretku nastat će i društva koja će konačno riješiti pitanje slobode ljudskog rada • • MARX I MARXIZAM jednom rekao: «Ja nisam marksist. bježe iz Njemačke te se Institut seli po svijetu da bi se uglavnom smjestio na sveučilištima Columbia. Engels. Institut ponovno zaživio u Frankfurtu •teorijski obrazac zajednički za pripadnike škole uobičajeno se naziva i «kritička teorija društva» •škola ne prihvaća idealiziranje i instrumentalizaciju znanstvenog znanja i odbacuje grubi pozitivizam 16 . Princeton i Berkeley •1949. koji su ideju diktature proletarijata pretvorili u opravdanje stvarnih i osobnih diktatura • marksizam postao karikatura svog izvornog oblika FRANKFURTSKA ŠKOLA • nije riječ o ortodoksnoj marksističkoj školi • ponovno otkrila potencijale ranih djela K.» pokajao se vidjevši da njegovi učenici iskrivljuju njegove tvrdnje REVIZIONIZAM • veliki broj njegovih sljedbenika (revizionisti) slagao se u osnovi s njegovim idejama no nije prihvaćao revolucionarnost kao sastavni dio teorijskog stajališta • glavni aspiranti na Marxovo intelektualno nasljeđe bili su ekstremno agresivni revolucionari. 1848. • klase su grupe ljudi funkcionalno određene svojim zadacima i ulogama u određenom obliku društvene proizvodnje – objektivni element određenja • element subjektivnog određenja – klasa nije samo skupina koja dijeli istu sudbinu određenu ekonomskim položajem. F. njihovo postojanje uglavnom karakterizira stalna borba društvenih skupina • sva društva su klasna društva. s iznimkom sasvim primitivnih segmentarnih društava • manjina iskorištava većinu • povijest svakog dosadašnjeg društva je povijest klasnih borbi • K.

sociologija (Mind and Society/Trattato di sociologia generale. formulira tzv. Sjeverna Koreja) VILFREDO PARETO I TEORIJA ELITA O OSOBI • rođen u aristokratskoj obitelji. nakon školovanja direktor talijanskih željeznica • svoju želju da se posveti akademskoj karijeri na sveučilištu Lausanne. ali ne i stvarne promjene sistema • postao je politički cinik. Laos.•ljudska spoznaja rezultat je ukupne prakse •razvoj tehničkih instrumentalnih znanja ne vodi većoj slobodi ljudi. kao kandidat oporbe • smatra Marxa ekonomskim velikanom. ideju klasne borbe velikom istinom. g. one su samo smjena ljudi na vlasti. na mjestu profesora ekonomije. morao je odgađati punih 14 godina • pisao je članke i kolumne. vrlo često protiv vlade • nije uspio na izborima 1882.) 17 . već lažnom dojmu materijalnog napretka •napuštanje ideje o radništvu kao nositelju promjena – novi socijalni pokretači su proizvođači ideja a ne stvari (studenti. a historijski materijalizam izvrsnim analitičkim sredstvom • nakon početka profesure objavljuje ekonomske studije pod naslovom "Tečaj političke ekonomije" (Cours d'economie politique) 1896/97. manjine) • • • STRUKTURALIZAM I MARKSIZAM skupina postmarksističkih teorija nastala u okvirima francuskog strukturalizma oni u Marxovim kasnijim radovima pronalaze zrele znanstvene ideje sukobi klasa i društvene promjene rezultat su složene cjeline društvene strukture – ne samo pukog odnosa baze i nadgradnje MODERNI MARKSIZAM • nestao je dogmatski marksizam i nestaju vulgarne lokalne kopije (Kuba. 1916. a 1900. Pareto objavljuje članke u kojima oštro kritizira dosege mogućnosti demokracije • sve su revolucije uzaludne. Paretov zakon raspodjele. • 1906. ali nije bio fašist • smatrao da između društvenih znanosti ne postoje granice jer ih povezuje isti predmet . prema kojem 20% uzroka izaziva 80% posljedica (u Italiji 20% ljudi ima 80% vlasništva) • brani pravo ekonomije da barata pojednostavljenim modelima • smatralo ga se radikalnim liberalom.

da na uvrede uzvrećamo. ismijavanja šire oko sebe duh superiornosti imaju razvijenu tu reziduu) 6. objašnjava ili transformira djelovanje rezidua i interesa na ponašanje pojedinca • postoje derivacije koje svoju uvjerljivost izvode iz aksiomatskog značenja izraza (dva plus dva su četiri . naređenju roditelja.to je tako. ili podsvjesnim događajima.obuhvaća one sposobnosti i nagone koji su doveli do znanstvenih otkrića. religioznih uvjerenja (inovativnost.sposobnost izražavanja osjećaja u vanjskim oblicima ili religioznim ritualima (veliki glumci.. grupnog raspoloženja. ali u različitoj mjeri • rezidue se u svijesti ljudi i u izražavanju javljuju u obliku derivacija DERIVACIJE • za derivacije možemo reći da su racionalizacije rezidua • moraju biti uvjrljive i subjektivno i objektivno jer se njima prikriva. socijalni status (zadržavanje klasne privilegiranosti. i takav aksiom se ne može dovoditi u pitanje) • drugi tip derivacije uvjerljivost izvodi iz autoriteta (bilo da je riječ o autoritetu pol. rezidua socijabilnosti . sposobnost utjecaja na grupu kojoj pojedinac pripada (asketizam. nagonima ili sposobnostima pojedinca • Pareto ih svrstava u šest skupina: 1. tradicionalizam.. da zadržavamo ponos (ljudi koji u okrutnim uvjetima vrijeđanja. snalaženje) 2. običaji.nastojanje da zadržimo integritet znači da imamo osjećaj uvredu. pjesnici. inovacija.) . održavanje braka.sposobnost poticanja društvene solidarnosti. vlasništva) 3.pri tome je 18 . odgovaraju instinktima. modni pokreti) 5. rezidua kombinacije . inteligencija.sposobnost održavanja utjecaja. Pareto pronalazi njegovu povezanost s mnogim pojavama života • nejednaku raspršenost rezidua u društvima i društvenim grupama Pareto smatra glavnim faktorom objašnjenja društvenih procesa • rezidue su i osobine i instinkti koje ima svaki pojedinac.• • • smatra da razumijevanje društva treba poći od znanja o pojedincima. vođe.pojam interesa shvaća ponajprije u obliku ekonomskih koristi i nastojanja da se ostvari politička moć smatra da postoje razni načini da unesemo logiku objašnjenja i tamo gdje je ponašanje nelogično REZIDUE • rezidue su izraz prave ljudske prirode. proroci imaju tu reziduu jače razvijenu od ostalih ljudi) 4. rezidua postojanosti agregata .ne smatra je kao direktni odraz seksualnog instinkta. njihovim osobinama i motivima ljude u akciju pokreću interesi . rezidua seksualnog apetita . mašta. mogućnost da se sačuvaju ideje. govornici. rezidua integriteta . rezidua izražavanja osjećaja . ili čak fantazija.

različiti razmjeri R i S odgovaraju različitim tipovima civilizacije DRUGE TEORIJE ELITA • teorija elita oblikovana u Paretovu djelu Trattato di sociologia generale nije osobita novost u društvenim znanostima • • • • • • • • • jedan od neposrednih prethodnika Paretu. smatra.• • karakteristično da se značenje autoriteta proteže na područja gdje on inače ne vrijedi (npr. sposobnošću i obrazovanjem sve države razvijene civilizacije. pravičnost) . samo što je sad lakše vladati nad heterogenim. Mosca društvo vidi piramidalno podijeljeno na društvene slojeve sam vrh piramihe naziva "političkom klasom" politička klasa je klasa ljudi koji se ističu vrlinama.postoji razlika između načela i složenih pravila praktičnog života (npr.određeno ponašanje traži opravdanje u derivacijama četvrti tip su verbalni iskazi . da žena prevari muža itd. obdarene rezuiduama kombinacija. kruženju elita • smatra da društvo čine elite i mase • elita koja osvaja vlast kod svojih pripadnika ima razmjerno jače rezidue kombinacije i postojanosti agregata. tamo Pareto razlikuje spekulante (S). često se događa da vjernik opsuje. vrijeme je slabljenja elite 19 . tijekom vremena gube se takve osobine . političari ocjenjuju književna djela) treći tip derivacija Pareto naziva derivacijama usklađivanja s osjećajima ili načelima ."povijest je groblje aristokracija" • u nižim slojevima ili nevladajućoj eliti šire se ambicije preuzimanja vlasti i rezidue koje ih dovode na vlast • analogna podjela postoji i u ekonomskoj sferi.pod time misli na svako rašireno vjerovanje u nadnaravne tvorevine.) KRUŽENJE ELITA • glavni dio Paretove teorije je ideja o postupnoj smjeni. na pozivanje na nadnaravne pojave . tvrdi Mosca. i renitjere (R) obdarene reziduama postojanosti . legalana načela (zakonitost. postoji stalan slijed aristokracija . na afektivno opće slaganje. nužno su birokratizirane mase su uvijek submisivne zbog inferiornosti prema kvalitetama i organiziranosti manjine koju slijede vlast je ostala u rukama manjine. nepromišljenim. emocijama opterećenim masama u istu skupinu teoretičara može se svrstati i Jose Ortega y Gasset prema njemu.postoje epohe formiranja aristokracija i epohe njihove dekadencije moderno vrijeme.tu spadaju derivacije koje počivaju na osjećajima (nacionalizam).

mahom njemačkih. instituciju i funkciju • funkcionalizam najveću pozornost daje vrijednostima (zahtjevi koji osiguravaju cjelinu društva) • svijest u svom normativnom dijelu ne stvara se naslijeđem. svj. st. Michels ustanovljuje željezni zakon oligarhije.oličen je u svemoćnoj državi i bezličnom poretku TEORIJA ELITA U MODERNOJ SOCIOLOGIJI • teorija elita poslužila je kao osnova nastanka kompleksnijih teorija stratifikacije i raspodjele političke moći u suvremenim društvima • C.proces u kojem mase nekom vrstom pseudoimitacije stila života elite dobivaju novu ulogu u politici i životu društva masa i prosječan čovjek koji je reprezentira u takvom su svijetu ipak izgubljeni. Wright Mills u SAD ustanovljuje stapanje birokratskih. gube cilj i smisao nastaje najveća prijetnja razvoju društva je etatizam . a norme i vrijednosti način usmjeravanja ponašanja POTREBA. pojavu da se u kompleksnim organizacijama vlast uvijek koncentrira u rukama manjine na izvršnim položajima • ovdje više i nije riječ o teorijama elita.glavna ideja: društva treba smatrati sistemom institucija koje obavljaju određene funkcije potrebne za njihovo održanje najjači poticaj dolazi od Spencera i Durkheima funkcionalizam društva zamišlja kao skupove povezanih i međuzavisnih društvenih uloga. kojima su institucije okvir. Burnham utvrđuje postojanje menadžerske elite • R.• • • • elitu zamjenjuje čovjek mase na djelu je pobuna masa . NOVE SOCIOLOŠKE TEORIJE • • • • • nakon 2. FUNKCIJA I NORMA • potreba stvara normu. teoretičara koji su izbjegli pred nacističkim progonima i ratom dominantan teorijski pristup postao je FUKCIONALIZAM . ekonomskih i vojnih elita u jedinstvenu elitu moći • J. ali teško je zanemariti postojanje zajedničkih ishodišnih točaka s klasičnim teorijama elite • vrijedi i za novije političke teorije koje se bave političkim revolucijama 20. cirkulacija elita nije više ishodišni pojam. rata započinje dominacija američke sociologije posebno snažan poticaj bio je dolazak istaknutih. već 20 .

sustavnim postupkom društva da svojim članovima odredi uloge, da ih motivira ili prisili da takve zadatke obavljaju KONSENSUS I SUKOB • važan zadatak društva je povezivanje društvenih uloga u cjelinu, ne povezivanje pojedinaca, već povezivanja njihovih djelovanja • predmetom interesa nije čovjek pojedinac • društvo čine norme i vrijednosti, institucije i funkcije koje obavljaju • KONSENSUS (slaganje i dogovor) navodi se kao opreka sukobu društva se sukobima raspadaju • legitimizacija je postupak opravdavanja vlasti, način da se dobije jasan odgovor na pitanje tko i na kojem temelju ima vlast • materijalna stvarnost postoji, ona je za društva okolina kojoj se treba prilagoditi • funkcionalisti smatraju da je prilagodba stalno povećanje složenosti društvenih struktura i to izjednačuje s mogućnostima iskorištavanja okoline TALCOTT PARSONS • • prema svojoj znanstvenoj inspiraciji pripada slijedu europskih teoretičara jer su na njegov intelektualni razvoj najdubljeg traga ostavile godine provedene na školovanju u Europi u vrijeme njegovih studija britanska socijalna antropologija bila je pod utjecajem A. R. Radcliffe-Browna i njegove ideje da se razlučivost društava i kultura mogu razumjeti prema njihovim funkcionalnim sličnostima - društvene institucije stvorene su prema potrebama zadovoljenja osnovnih instinkta i nagona Bronislaw Malinowski smatra da društva trebaju "povelju" kojom vrijednostima i kulturalnim zahtjevima reguliraju načine zadovoljenja bioloških poriva - sva društva moraju osigurati zadovoljenje potreba ostvariti integraciju takvih institucija i normi u društvenu cjelinu na Parsonsa još jači utjecaj ima upoznavanje s europskom filozofskom i sociološkom tradicijom (studija M. Webera i njegova ideja nastanka kapitalizma) nastojao je naći zajedničku teoriju za sve društvene znanosti smatrao je da opća teorija znači prevladavanje slijepih pozitivističkih okvira društvenih znanosti isticao se nastojanjima stvaranja istraživačkih centara za razna sociološka područja, stvaranjem sociološke udruge, sudjelovao kao savjetnik vlade za obnovu njemačke privrede i demokracije područje sociološkog istraživanja širi i na fenomene koji su smatrani domenom drugih znanosti (primjer: knjiga Economy and Society, 1951.)

• • • • •

TEORIJA DRUŠTVENE AKCIJE 21

• • • • • • • • • •

u ranijim Parsonsovim djelima stožerna točka analize bilo je racionalno djelovanje pojedinca - teorija društvene akcije akter ne djeluje nasumce, već je njegovo djelovanje usmjereno, regulirano i kontrolirano smislom koji akteri pridaju ponašanju Parsons inzistira na važnosti sistema kulture vrijednosti daju općenitu predodžbu o tome što je poželjno i vrijedno truda zajednički cilj potiče na suradnju uloge osiguravaju sredstva pomoću kojih se vrijednosti i ciljevi pretvaraju u djelovanje društvene uloge su zahtjevi prema pojedincu: predvidivi načini ponašanja s obzirom na situaciju u kojoj se pojedinac nalazi uloge tvore institucije, a institucije su trajni obrasci rješavanja funkcionalnih imperativa postojanja društva potrebe se transformiraju u kulturom određene oblike u radu mu je pomagao Robert Bales, koji istraživanjima malih grupa dolazi na pomisao da je u svakom društvenom djelovanju moguće analitički opisati osnovne funkcije, dakle funkcije koje ima svako društvo u ranijim razdobljima Parsonsova polazna pozicija je bila bliska Weberovim stajalištima (akcijski pristup), a u novijem se razdoblju približava Durkheimovoj i Spencerovoj metodološkoj i teorijskoj poziciji

FUNKCIONALNI IMPERATIVI I STRUKTURA DRUŠTVENOG SISTEMA • svaki društveni sistem mora zadovoljavati određenim osnovnim zahtjevima da bi zadovoljio potrebe - te zahtjeve naziva funkcionalnim imperativima odnosno funkcionalnim preduvjetima; svrstava ih u 4 skupine: 1. ADAPTACIJA (adaptation) - svako društvo mora zadovoljiti fizičke zahtjeve preživljavanja na račun okoline kojom se koristi 2. POSTIZANJE CILJEVA (goal attainment) - svako društvo mora postići stav o zajedničkom i općem cilju te prioritetima njihova rangiranja 3. INTEGRACIJA (integration) - svako društvo mora osiguravati cjelovitost funkcioniranja svojih sastavnih dijelova povezujući ih u neproturječnu cjelinu - integracija služi zadržavanju odgovarajućih društvenih i emocionalnih odnosa između članova sistema ili (kako bi rekao Durkheim) služi stvaranju i održavanju solidarnosti 4. ODRŽANJE OBRAZACA PONAŠANJA (latent pattern maintenance) - svako društvo mora imati mehanizme održanja društvenih vrijednosti, prihvaćanje kojih navodi pojedince da se ponašaju shodno dodijeljenim društvenim ulogama i prihvate društvene vrijednosti uklapajući se u zajednicu • društva su oblik socijalnog sistema • društva su sastavljena od različitih slojeva podsistema od kojih je svaki opet sačinjen od skupa institucija stvorenih za zadovoljenje određenog funkcionalnog imperativa • iako je njegova teorija našla primjenu u mnogim područjima i 22

brojne sljedbenike, jačali su glasovi kritike EVOLUCIJA DRUŠTAVA • Parsons u svoju teoriju unio razvojnu dinamiku kao glavno obilježje društava • glavna djela u tom razdoblju bave se evolutivnom promjenom društvenih sistema (Structure and Process in Modern Societies 1960., Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives 1966., The System of Modern Societies 1971.) • razvojna linija ide od primitivnih društava prema onima koja poznaju pismenost, zatim preko društava koja poznaju filozofiju i literaturu do modernih društava zasnovanih na univerzalističkim principima politički kontrolirane države, racionalnog prava i sekulariziranih oblika religije • primitivna društva karakterizira nizak stupanj diferencijacije svih elemenata društvenog sustava - nema razdvajanja niti specifikacije društvenih uloga i pojedinac je potpuno uklopljen u čvrstu zajednicu - institucije su stopljene u jedan niskodiferencirani sistem povezan principom srodništva - poredak tradicionalnog društva u cjelini je obilježen askriptivnošću prava i dužnosti pojedinca, radni zadaci, status, imovina i sl. određeni su porijeklom, spolom, dobi ili kombinacijom takvih faktora • u prijelaznom društvu koje je sljedeća stepenica razvitka, razlikuju se dvije faze: arhajska i razvijena prijelazna faza - arhajska faza napuštanja prvobitne zajednice je nastanak arhajskih društava - viši stupanj arhajskih društava karakterizira puna pismenost vodećeg sloja i religija koja se razvila do filozofskih razina uopćenosti i sustavnosti - razvijenu fazu karakterizira puna pismenost društvenih staleža i povijesne institucionalizirane religije, profesionalni svećenički stalež i utvrđene ceremonije • moderno industrijsko društvo u mnogim aspektima razlikuje se od prethodnih; ono iz temelja mijenja tip normativnog poretka koji ga okružuje - tehnološko-proizvodne inovacije osnova su ubrzanja promjena i izraz povećanih kapaciteta adaptacije modernih društava strukturu institucionalnog sistema karakterizira nastanak modernog pravnog i upravnog sistema koji odgovara novoustanovljenim odnosima privrede i društva • Parsons je umro dostojanstveno i u punom intelektualnom kapacitetu 1979.g. pozvan radi počasti i govora u Heidelbergu nakon sjajnog predavanja na mjestu koje simbolizira ideju njegova glavnog uzora M. Webera

23

i time nove uloge • kao djelujući mehanizam društvo nekako mora rasporediti svoje članove na društvene položaje i potaknuti ih da izvrše dužnost na tim položajima • Davies. nije nakon Parsonsove smrti zadržao dominantnu poziciju u sociologiji • rijetko je bio razumljiv širim slojevima studenata sociološke znanosti • visok stupanj općenitosti smatra prednošću • funkcionalizam naglašava harmoniju i konsenzus. 1942. tvorac fraze "phenomenon of the 41st chair) • u dobi od 92 god. da bi se obavljala trajno i dobro. 1957. svaki dan nastaju novi zadaci. stabilnost i nepromjenjivost . neofunkcionalizam kako ga je nazvao Jeffrey Alexander. propisuje uloge naš život su skupovi uloga • razvedenost društva posljedica je podjele zadataka • u društvima se razvojem pojavljuje sve više uloga • prema mišljenju Davisa i Moorea diferencijacija društva je posljedica povećanja razvedenosti i složenosti društva. MOORE • društvena stratifikacija je neizbježna i potrebna • društvo ima određene funkcije koje su mu potrebne za opstanak.PRIMJER FUNKCIONALISTIČKOG SHVAĆANJA: R. W. • nejednakost je sredstvo kojim društva potiču da najvažnije zadatke obavljaju najbolji. NEOFUNKCIONALIZAM • moderni funkcionalizam.E. umro 2003.društva da bi opstala moraju imati određene karakteristike i funkcije • Social Theory and Structure. svaka funkcija.tako je stekao iskustva i u empirijskim i praktičnim istraživanjima • prihvaća osnovne postavke funkcionalizma . novi poslovi. • veliki raspon ne-znanstvenih djela (On the Shoulders of Giants). Moore : Neka načela stratifikacije. DAVIES. profesijama i institucijama RAFINIRANI FUNKCIONALIZAM: ROBERT MERTON • u počecima svoga rada bio je pod utjecajem Parsonsa ali i njegovih oponenata Sorokina i Lazarsfelda . tj. marljivo i odgovorno • funkcionalizam tvrdi da je društvena stratifikacija horizontalna : po ulogama i zadacima.problem: objašnjenje promjene SOCIJALNA STRATIFIKACIJA 24 .

» • znanstvenici često raspravljaju o tome je li prirođena nejednakost temelj društvene stratifikacije ili je obrnuto primjer: 1979. talenti. sociolozi govore o stratifikaciji. a kada se sustav društvene nejednakosti temelji na hijerarhiji skupina. kšatrije. za sustave u kojima je zabranjeno miješanje rasa ili posebnih kategorija stanovništva) • SUSTAV STALEŽA bio je tipična stratifikacija feudalne društvenoekonomske formacije 25 . vajšije i šudre) i peta kasta nedodirljivih (parije) unutar svake kaste postojalo je više tisuća jatisa (skupina koje se bave istim zanimanjem) katkad se pojam kasti šire koristi i za druge društvene sustave (npr. u Carnegie studiji pod vodstvom Richarda de Lonea pokazalo se da budućnost djece u Americi više ovisi o socijalnom statusu njihovih roditelja nego o njihovoj sposobnosti GLAVNI SUSTAVI STRATIFIKACIJE • stratifikacija je društveno sankcioniranje nejednakosti • ROPSTVO je najekstremniji oblik društvene nejednakosti u kojem pojedinci raspolažu drugima kao svojim vlasništvom društva s takvom stratifikacijom moraju imati vrlo razvijen sustav prisile i nasilja nad pojedincima da održe privilegij vlasnika ropstvo može imati različite oblike (grčko i rimsko ropstvo naspram onog u Sjevernoj i Južnoj Americi) • KASTE su stratifikacijski sustav vezan za hinduističku religiju postoje četiri varne (brahmani. pripadnost određenom narodu… . prestiža i moći. sposobnosti. rasa.sve te nejednakosti postaju prava sociološka tema kad ih se klasificira prema određenom kodu društvenih vrijednosti (kad se naš obrazovni stupanj upisuje u našu radnu knjižicu) • Michael Haralambos razlikuje društvenu nejednakost (kojom se utvrđuje da postoje razni oblici društvene nejednakosti) i društvenu stratifikaciju (posebni oblik društvene nejednakosti koji se tiče postojanja uočljivih društvenih skupina koje su rangirane jedna iznad druge prema faktorima kao što su prestiž i bogatstvo) • Richard Schaeffer: «Društvena nejednakost opisuje uvjete nejednake distribucije dobara.DRUŠTVENE HIJERARHIJE • sva su društva hijerarhijski uređena • primjer: knjiga francuskog povjesničara Emmanuela Le Roy Laduriea «Saint-Simon i dvor Louisa XIV» SOCIJALNE NEJEDNAKOSTI I DRUŠTVENA STRATIFIKACIJA • problemi socijalne nejednakosti vjerojatno su najvažnija sociološka tema • na ljudske nejednakosti mogu utjecati mnogobrojne slučajnosti: spol. apartheide.

viša srednja klasa. plemstvo i treći stalež) nije detaljno opisivao društvenu klasifikaciju feudalizma (trećem staležu se treba pribrojiti i trgovce i građane-slobodnjake) u vrijeme građanske revolucije u Francuskoj «treći stalež» brojao je 98% stanovništva • KLASNI SUSTAV počivao je na stečenome statusu. donja ili niža klasa) prema W. klasni sustav je rangiranje pojedinaca prema njihovu ekonomskom položaju u društvu smatra se da se status pojedinca može mijenjati u skladu s promjenama njegova ekonomskog položaja – ali nejednaka distribucija društvenih dobara postaje trajniji kriterij razlikovanja klasa prema K.sustav triju staleža (svećenstvo. postoje dvije klase: buržuji i proleteri Daniel Rossides govorio je o pet klasa prema razini njihova bogatstva u Americi (najbogatija klasa. Lloydu Warneru postoji šest klasa: visoka. niža srednja klasa. glavni kriterij klasne pripadnosti sve više postaje bogatstvo s vremenom možemo očekivati da će se nove klase u Hrvatskoj početi podudarati s klasnom podjelom Rossidesa KRITERIJI ODREĐENJU KLASNE PRIPADNOSTI • prema Marxu i tzv. nije više frontalan (prema Immanuelu Wallersteinu). od kojih se svaka dijeli na višu i nižu • POSTOJE LI KLASE U HRVATSKOJ? u razdoblju socijalizma unatoč nominalnoj ideološkoj egalitarnosti. ekonomskog statusa ili bogatstva i socijalnog statusa ili prestiža 26 . ali ne čine vladajuću klasu Marx je govorio da postoje «klase po sebi» (riječ je o klasnom potencijalu. interesi pojedinaca se mogu međusobno isprepletati • po Weberu klasna pripadnost ovisi o distribuciji triju društvenih dobara: političkog statusa ili moći. glavni kriterij pripadnosti klasi bio je sudjelovanje u političkom odlučivanju (pripadnost vladajućoj partiji bila glavno određenje više klase) od uspostave državnosti i promjene režima. o onome što klasa može učiniti po svojoj strukturnoj smještenosti) i «klase za sebe» (da bi klasa postala «za sebe». radnička klasa. teoretičarima konflikta glavni kriterij određivanja klasa je vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju Marx je često zanemarivao klasu seljaka koji jesu vlasnici sredstava za proizvodnju. Marxu. pojedinci koji je čine moraju postati svjesni svoje pripadnosti i svojih klasnih interesa) marksistička koncepcija klasa ponudila je jednostavno rješenje povijesnih promjena: mijenjanje ekonomskih odnosa utječe na mijenjanje društvenog sustava – u doba kad «proizvodne snage» dolaze u sukob s postojećim «odnosima proizvodnje» nastaju socijalne revolucije pregruba koncepcija za analizu novih društvenih odnosa u kapitalizmu sukob između onih koji imaju i onih koji nemaju mnogo je raspršeniji. srednja i niska.

povijest klasnih borbi premda se Marxova proročanstva i velik dio njegove teorije nisu pokazali točnima. bez obzira na klasnu pripadnost. premda mu je ekonomski status vrlo nizak prema Michaelu Walzeru («krugovi pravde») veća je društvena nepravda da se ti krugovi ugleda. Gerhard Lenski glavna zadaća evolucijske teorije jest povijesno istraživanje raznih oblika stratifikacije i utvrđivanje razlika između onih (nužnih. funkcionalnih. bogatstva i moći miješaju negoli kad se jasno percipiraju razlike među njima UZROCI SOCIJALNE STRATIFIKACIJE • prema funkcionalističkom poimanju stratifikacije. društvo je organizam koji obavlja određene funkcije – ono raspoređuje članove na različite pozicije koje ispunjavaju te društvene funkcije nejednaka distribucija nagrada za društvo je funkcionalna jer uloge koje traže rijetke talente moraju obavljati najsposobniji pojedinci – iz toga slijedi da je stratifikacija nužna (Ian Robertson) ovakva koncepcija vrlo slabo objašnjava stratifikaciju društava s nasljednim statusom socijalna stratifikacija vrlo je često disfunkcionalna jer ne potiče raspodjelu uloga prema zaslugama • prema konfliktnoj teoriji sva je dosadašnja povijest. nazvao statusnom skupinom primjer: poznati pjesnik može imati visok društveni status. dok je skupinu ljudi koja dijeli sličan životni stil.pojam klase ograničio je na skupinu ljudi koji dijele sličnu razinu bogatstva i sličnu socijalnu sudbinu. opravdanih) mehanizama stratifikacije koji su određeni «ograničenim resursima» i onih (disfunkcionalnih. nepravedno raspoređenih. mnogi sociolozi vjeruju da je uzrok stratifikacije isključivo sukob oko ograničenih resursa društvena stratifikacija nije nužnost • prema evolucijskoj teoriji funkcionalistički i marksistički pristupi se ne isključuju. koji se daju izbjeći) koji su određeni «viškom resursa» MJERENJE KLASNE PRIPADNOSTI • REPUTACIJSKA METODA – istraživač jednostavno pita kojoj klasi ispitanik misli da pripada određeni pojedinac ovisi o procjeni ispitanika tom su se metodom koristili W. Lloyd Warner i Paul Lunt (ispitivali članove jedne male zajednice. kvalitativne odgovore poput «oni lovaši» ili «oni nikogovići» svrstavali su u šest klasa) ne može se primijeniti na veće zajednice • SUBJEKTIVNA METODA – istraživač postavlja pitanje ispitaniku kojoj klasi pripada on sam može se primijeniti na veliku populaciju ispitivanjem javnog mnijenja na slučajnom uzorku 27 .

najprije pokušali analizirati «socijalnu statiku» (opisati socijalne slojeve i kriterije njihova razlikovanja) da bi mogli raspravljati o «socijalnoj dinamici» (način na koji se u društvu može uspjeti ili propasti) • glavne vrste društvene mobilnosti su HORIZONTALNA MOBILNOST – socijalno kretanje ili premještanje pojedinca unutar istoga ranga. klase ili zanimanja u odnosu prema drugim skupinama u stratificiranom društvenom sustavu (važnost vojnih časnika tijekom ratnog stanja) • INTRAGENERACIJSKA MOBILNOST – pokretljivost pojedinaca unutar društveno stratificiranog sustava u jednoj generaciji. a u najsiromašnijoj 1 184 godišnje • 125 najbogatijih ljudi na svijetu posjedovalo je 2005. odnosi se na promjene socijalnog položaja tijekom života pojedinca (vozač kamiona 28 . Comte i H. kada mijenja radno mjesto koje ima isti status kao i prethodno. vlasništvo koje je nadilazilo bruto domaći proizvod svih najnerazvijenijih zemalja RAZUMIJEVANJE DRUŠTVENE MOBILNOSTI • problemi društvenih nejednakosti i različitih oblika njihove formalizacije važni su za razumijevanje društvene pokretljivosti ili mobilnosti • A. u srednjoj 4 269 (42% svjetske populacije-9% svjetskog dohotka). Spencer. po uzoru na fiziku. velik dio te pokretljivosti motiviran je socijalnom percepcijom novog radnog mjesta kao mjesta koje je u nekom smislu «više» na društveno-hijerarhijskoj ljestvici VERTIKALNA MOBILNOST – kretanje osoba između socijalnih rangova (može biti usmjerena prema gore ili prema dolje) • STRUKTURNA MOBILNOST odnosi se na vertikalnu mobilnost pojedine skupine. npr. rezultati bitno ovise o načinu postavljanja pitanja • OBJEKTIVNA METODA – istraživač postavlja ljude u proizvoljan broj klasa na temelju nekog unaprijed zadanog kriterija. poput godišnjeg dohotka i tom se metodom koristio Lloyd Warner (testirao šest glavnih indikatora) August Hollingshead pokušao doći do klasne pripadnosti pomoću tri kriterija neki sociolozi smatrali da je za određenje klasne pripadnosti pomoću iste metode dovoljno testirati samo jedan kriterij: visinu dohotka glave obitelji posebno zanimljiva kad se primijenila u istraživanjima socijalnog prestiža pojedinih struka – u takvim se ispitivanjima od ispitanika traži da rangiraju pojedina zanimanja PRIMJERI NEJEDNAKOSTI NA SVJETSKOJ RAZINI • 2004. u izvješću UN o ljudskome razvoju navodi se da postoje tri grupacije nacija prema kriteriju «ljudskog razvoja»: u najbogatijoj prosječni iznos kupovne moći je 24 806 dolara (13% svjetske populacije45% svjetskog dohotka) .pokazalo se da mnogi ljudi sebe svrstavaju u višu klasu negoli je realno.

postaje ministar. Viktor Zaslavski – djelo: Neostaljinistička država). odnosi se na pokretljivost djece u odnosu na njihove pretke (dijete iz radničke obitelji postane liječnik. u književnosti primjer je Balzacova «Ljudska komedija») • INTERGENERACIJSKA MOBILNOST – pokretljivost pojedinaca ili cijelih slojeva u više generacija. st. ruski sociolozi (npr. u književnosti tu temu obrađivali Mann i Krleža) • komparativne međunarodne studije socijalne mobilnosti i nejednakosti pokazuju koji su faktori uključeni u prihvaćanje novih uloga i percepciju uspjeha – u tim studijama se pokazalo da su zemlje s najvećom mobilnosti (i u kojima najbrže raste nejednakost) ujedno one u kojima postoji najviše imigranata. ali ovisi o tome jesu li statusi pripisani (nasljedni) ili stečeni KORELATI KLASNE PRIPADNOSTI I DRUGIH SOCIJALNIH FENOMENA • novije studije sociologa medicine pokazale su da između klasne pripadnosti i zdravlja postoji jaka korelacija : što je pojedinac više na društvenoj ljestvici. to je i boljega zdravlja • korelacija je uočena između klasne pripadnosti i političkoga ponašanja : više klase su povezanije s konzervativnijim socijalnim ponašanjem i glasanjem za konzervativnije stranke • u novije doba predmet sociološke rasprave je jedna od najkontroverznijih socijalnih studija Gaussove krivulje (The Bell Curve) – am. to je tipičniji oblik socijalne mobilnosti. koji su u navodno egalitarnom društvu pronalazili niz načina postizanja uspjeha. niz bitnih kriterija socijalne mobilnosti (glavni kriterij je članstvo u komunističkoj partiji. drugi kriterij je mjesto boravka. SAD) FAKTORI (KRITERIJI) MOBILNOSTI • kriteriji mobilnosti općenito se podudaraju s kriterijima klasne pripadnosti. urođene razlike u inteligenciji pojedinaca • teorija irsko-finskog para znanstvenika Lynna i Vanhanena pod naslovom Inteligencija i bogatstvo naroda – tvrde da postoji jaka korelacija prosječnog kvocijenta inteligencije stanovnika neke zemlje i njezina bogatstva 29 . u SSSR-u je postojao sustav internih putovnica) • mnogi sociolozi smatraju da je mobilnost vezana za broj ponuđenih statusa u određenom društvu – iz toga zaključuju da je današnje društvo zbog toga mnogo otvorenije i da su pojedinci zbog toga socijalno mobilniji • mobilnost nekog društva ne ovisi o broju statusa. u kojima se otvara niz radnih mjesta i u kojima postoji tradicija horizontalne mobilnosti (npr. to znači da su mjerila klasne pripadnosti i izvori uspona ili propasti na društvenoj ljestvici • zanimljive analize faktora mobilnosti ponudili su 80-ih godina 20. sociologa Herrensteina i Murraya koji tvrde da sve spomenute korelacije funkcioniraju samo zbog jednog uzroka.

smanjuje se i razbija na netipične oblike nuklearne obitelji (nepotpune nuklearne obitelji) PROŠIRENA OBITELJ: POLIANDRIJA I POLIGINIJA • poligamija pretpostavlja postojanje jednog od dvaju mogućih oblika: poliandrije (bračna veza u kojoj žena ima dva ili više muževa) i poliginije (bračna veza muškarca s dvije ili više žena) Poliandrija • javlja se vrlo rijetko • samo kod dva zabilježena društva (Markizi u Polineziji i Toda u Indiji) uobičajen oblik braka • u nekim slučajevima (Toda) riječ je o sustavu u kojem više braće ima jednu ženu • prividna poliandrija – više muškaraca izdržava ili potpomaže ženu. već bi to bili pojedinci i zajednica majke i djeteta • A.STRUKTURA OBITELJSKIH ZAJEDNICA POJMOVNA ANALIZA I TAKSONOMIJA OBITELJSKIH ZAJEDNICA • najpotpuniji komparativni pregled različitih oblika u kojima se pojavljuje obitelj sastavio je George Peter Murdock (Social Structure. ekonomsku kooperaciju i reprodukciju • podrazumijeva postojanje braka koji Murdock definira kao "skup običaja koji se usmjeravaju na seksualno povezani par osoba unutar porodice" RAZBIJENA OBITELJ • primjer: afričko pleme Ik (migracijama natjerano u vrlo negostoljubiva područja na jugu Sudana) • veza muškaraca i žena vrlo je slaba i nestalna. iako žive u parovima. no rijetko je riječ o stvarnoj zajednici života 30 .) – u studiji uspoređuje 250 poznatih i razvijenih društava NUKLEARNA OBITELJ • prvi i. univerzalni oblik obitelji • sastoji se od muža i žene te njihovih potomaka • određenje nuklearne obitelji podrazumijeva zajedničko stanovanje. Skolnik: nuklearna obitelj stvara se ondje gdje postoje zajednice lovaca i sakupljača. supružnici su odvojeni u potrazi za hranom • djece ima mnogo. po Murdockovu mišljenju. iako su seksualni odnosi rijetki • nema emocionalnih odnosa između djece i roditelja • prema tom primjeru nuklearna obitelj ne bi bila osnovna jedinica. no pojavom agrarnih tehnologija prednost dobivaju veće i brojnije zajednice te nuklearna obitelj teži proširenju. industrijalizacija i urbanizacija razbijaju obrasce proširene obitelji te se ona nalazi na zalazu. 1949.

ona prema njemu nema nikakvih prava • krajem dinastije Tang zabranjena je bigamija. Japan i Kina tradicionalno su bile zemlje u kojima se prakticirala poliginija (za Japan i Kinu karakteristična podvarijanta pseudopoliginije – konkubinat) • primjer poliginije su i mormonska društva u SAD – prema istraživanju Kimballa Younga.g. prodiru oblici monogamne nuklearne obitelji. Toffler tvrdi da je riječ o uzajamnom približavanju oblika obitelji. muž žene treba tretirati jednako • Indija.• prividna poliandrija do danas se zadržala kod naroda Nayara (Indija) – žene žive bez muža u kućanstvu svog brata zajedno sa svojom djecom – takav sustav se napušta od 1901.Good zaključuje da se poliginija napušta i u zemljama koje tradicionalno podržavaju poliginiju. (u državi Madras zabranjen 1932. zajednice Čukčija u Sibiru i Diera u Australiji • W. od 250 društava. 193 karakterizira dopustivost i ohrabrivanje poliginije (77. a zapadna društva prakticiraju "sukcesivnu poligamiju" praksom razvoda brakova i tolerancijom nekonvencionalnih oblika obiteljskih zajednica 31 . mormonsku poliginijsku obitelj obilježava stalna napetost. muž pažnju posvećuje najmlađoj ili najljepšoj (mormoni u pravilu napustili poliginiju zbog problema održavanja obiteljskog života) Konkubinat • muž ima pravo u obitelj dovesti još jednu ženu i njene potomke • ne uspostavlja se bračna veza te konkubina ne ulazi u srodničku zajednicu. njezina djeca ne priznaju se ravnopravnima svojoj polubraći • kad se muškarac zasiti konkubine. prema Murdockovoj klasifikaciji. grupni brak (uzajamnu i višestruku bračnu vezu više žena i muškaraca) • primjeri grupnog braka: pleme Koingang. podržani idejama i tradicijom romantične ljubavi • A.) Poliginija • vrlo često. poligamna društva napuštaju svoje tradicije. a za Sun Jat Sena strogo je zabranjen konkubinat Grupni brak • Murdock pod pojmom poligamije razumije i treću varijantu. status žena je nestabilan.2%) • prema Kur'anu dopušteno je imati do četiri žene.

RAČUNANJE SRODSTVA • BILATERALNO SRODSTVO – sustav u koji se ubrajaju svi majčini i svi očevi srodnici • UNILATERALNO SRODSTVO – majčina ili očeva linija se smatra srodničkom; ima dvije varijante: patrilinearni srodnički sustav – svi srodnici po muškoj liniji uključeni su u srodničku zajednicu (pojedinac tada ima samo jednog djeda i jednu baku) matrilinearni srodnički sustav – srodstvo se računa po majčinoj liniji koja uključuje majku, njezine sestre i njihovu djecu; njega poznaje 15% društava; mnoge kulture koje primjenjuju ovaj sustav, posebno značenje pridaju majčinom bratu, ujaku; na Trobriandskim otocima ulogu oca preuzima ujak (avunkulat) levirat – kulturalni zahtjev koji nalaže da se udovica novim brakom poveže s bratom svoga pokojnog supruga sororat – pravilo koje potiče udovca da se oženi sestrom svoje bivše žene LOKACIJA OBITELJI • neki tipovi proširene obitelji određuju se prema mjestu zasnivanja zajednice • P. Kirkhoff razlikuje četiri tipa porodice prema mjestu njezina zasnivanja: 1. patrilokalna porodica – poseban odnos oca i muških potomaka; svi muški potomci po očevoj liniji žive zajedno (očevoj obitelji se priključuju nuklearne obitelji njegovih muških potomaka) 2. matrilokalna porodica – sastoji se od majke, njezinih kćeri te njihovih muževa i potomaka 3. bilokalna porodica – sin ili kći ostaju kod kuće i uključuju svoju nuklearnu obitelj u proširenu obitelj svojih predaka (u obitelji muža i žene žive i neki njihovi potomci sa svojim obiteljima i potomcima) 4. avunkulatska porodica – postoji u onim društvima u kojima majčin brat ima posebnu ulogu u odgoju (npr. pleme Haida u Britanskoj Kolumbiji) • Kirkohoffoj klasifikaciji treba dodati mogućnost da nakon sklapanja braka mladenci formiraju novu inokosnu nuklearnu obitelj i žive odvojeno od srodnika – takva neolokalna obitelj tipična je za moderna društva u kojima potomci odlaze od roditelja osamostaljujući se vrlo rano i stvarajući svoje vlastite inokosne obitelji KONJUGALNA OBITELJ • R. Linton razlikuje dva tipa obitelji: konjugalnu koja se zasniva na seksualnoj i afektivnoj vezi kojoj su krvnosrodničke povezanosti sekundarne i krvnosrodničku porodicu u kojoj su veze srodstva važne, a spolni partneri sporedni • primarnom smatra konjugalnu obitelj, susrećemo je razmjerno rijetko, iako ona dominira u modernim društvima • sve do 17.st. nije bilo društva koje je dopuštalo pripisivanje smisla ljubavi 32

• stvaranje samostalnog pojma strasne ljubavi analizira Luhmann (studija Liebe als Passion, 1982.) • LeMasters je proučavala stajališta parova o djeci i njihovu odgoju; zaključuje da je roditeljstvo okruženo folklornim mitovima i većina muškaraca i žena i ne zna što znači biti roditelj dok to ne postane FUNKCIJE MODERNE OBITELJI • Murdock smatra da su osnovne funkcije obitelji: reprodukcija i regulacija seksualnog ponašanja, briga i zaštita mladih, socijalizacija i ekonomska funkcija • Parsons ističe primarnu socijalizaciju mladih i emocionalnu stabilizaciju odraslih kao glavne zadatke • McIver i Page razlikuju osnovne (osiguranje doma, reprodukcija i odgoj djece, stabilno zadovoljenje seksualnosti) i brojne sekundarne (zaštita zdravlja, trošenje itd.) • u primitvnim društvima obitelj zadovoljava sve funkcije jer se cjelokupni život šire zajednice i zasniva na porodičnim strukturama • pleme Tikopi razvilo je kompleksan sustav srodništva koji obuhvaća nekoliko tisuća članova plemena: od malih nogu djeca se uče složenim nazivima i porodičnim odnosima, moraju znati sve svoje rođake i njihov položaj • u modernom društvu posebne institucije preuzele su mnoge funkcije obitelji ostavljajući obiteljskim zajednicama sve manje zadaća EVOLUCIJA OBITELJI • kraj 20.st. vrijeme je preispitivanja uvjerljivosti pretpostavke o evoluciji J.J. Bachofen: Mit o matrijarhatu • 1861. pojavila se Bachofenova knjiga Materinsko pravo: studija o ginekokraciji antičkog svijeta na osnovi njegovih religioznih i pravnih običaja • prvi stupanj razvoja doba je ginekokracije, vladavine žena (izraženo u grčkim mitovima koji su, prema Bachofenu, sjećanja na stvarne događaje) • prijelaz u patrijarhat Bachofen opisuje kao duhovni proces, kao kulturni razvoj od ženskog materijalnog prema muškom duhovnom; na kraju dolazi vladavina muškaraca: "neograničena vladavina rimskog oca njegovom porodicom i ideja o državi Rimljana s njihovom muškom imperijom" • zapravo ginekokraciji prethodi heterizam (stanje potpune spolne slobode, nema obitelji ni braka) • muško ekskluzivno pravo nad jednom ženom je neprirodno, smatra Bachofen, te prijelaz monogamije treba olakšati davanjem simboličnog ili stvarnog obeštećenja zajednici (drugim muškarcima) • iskupljenje je najdublji temelj običaja kakvi su pravo (drugih, ne muža) na nevjestu u prvoj bračnoj noći, religijska prostitucija, razmjena darova na vjenčanju itd.

33

• iskupljenje radi monogamne ekskluzivnosti u većini slučajeva s vremenom se transformira u sasvim različite simboličke geste (žrtvovanje kose, bacanje riže), no, smatra Bachofen, i u moderno vrijeme postoje još običaji u kojima nevjesta pripada najprije drugima pa tek onda mužu • dominacija paternitetskog načela za Bachofena je oslobođenje duha od materijalističke prizemnosti, prevlast muškaraca je za njega jamstvo moralnosti i stvaranja J.C. McLennan: zabrana endogamije • 1876. McLennan objavio je knjigu (Primitive Marriage) u kojoj, mnogo suhoparnije ali temeljitije od Bachofena, razrađuje ideju o smjeni razvojnih stupnjeva evolucije obitelji • i on tvrdi da je prvobitno moralo postojati razdoblje u kojem nije bilo moralnih ili pravnih ograničenja spolnih odnosa; u takvim društvima obitelj se konfrontira s dva problema: jedan je nastojanje da se ima što više muške djece, a drugi računanje srodstva po majci – to vodi poliandriji i zabrani spolnih odnosa sa ženama iz iste loze • matrijarhat ustupa mjesto patrijarhatu • za McLennana dokazi nisu mitovi i tradicije (kao kod Bachofena) nego analiza prava i opisi drugih društava, opsežan antropološki materijal i zapisi o Europljanima neobičnim običajima L.H. Morgan • njega se smatra začetnikom evolutivne teorije razvoja obitelji • Engels njegovu teoriju prisvojio, tvrdeći da je riječ o njegovoj i Marxovoj teoriji otprije • evoluciju dijeli na dvije faze: divljaštvo i barbarstvo; protek tih faza uvod je u stvaranje civilizacije koja započinje upotrebom fonetskog pisma • civilizaciju dijeli na staro i moderno doba • niži stupanj divljaštva završava s ovladavanjem vještinom ishrane ribom i otkrićem upotrebe vatre • srednji stupanj divljaštva slijedi nakon prethodnog a završava pronalaskom luka i strijele • viši stupanj divljaštva započinje pronalaskom luka i strijele a završava ovladavanjem vještine grnčarstva • barbarstvo započinje time što ljudi olakšavaju rad korištenjem alata, pripitomljavanjem životinja i ratarskom proizvodnjom • osim ovom, Morgan se koristi i drukčijom periodizacijom razvitka društva, polazeći i od razlikovanja societas i civitas društava • societas označava društva koja porodične odnose smatraju općim integracijskim načelom društva • stvaranje političkog društva rezultat je evolucije; postojanje ostataka solidarizma društva tipa societas upućuje na prethodne društvene strukture • proces evolucijskih promjena obitelji prema Morganu prolazi pet stupnjeva: 34

Zimmerman • u knjizi Family and Civilization promjene u obiteljskim obrascima tumači slijedom faza razvoja svakog društva • prvobitan oblik obiteljske zajednice je solidaristička obitelj (trustee family) u kojoj postoji potpuna povezanost članova međusobno. život ljudi u zajednicama koje se neznatno razlikuju od životinjskih hordi. sljedeći stupanj razvoja je punalua obitelj – prijelazan i nestabilan oblik obitelji kod koje se zabrana incesta proteže ne samo na neposredne pretke i potomke već i na braću i sestre. Ogburn • W. Ogburn naglašava veze između materijalne kulture (tehnologije) i promjena u kulturalnim normativnim obrascima koji se s izvjesnim zakašnjenjem prilagođuju tehnologijama proizvodnje • do promjena. civilizacija ne prihvaća drukčiji tip obitelji osim one koja je istodobno patrijarhalna i monogamna C. u kojoj nema razlike u interesima. u kojem ne postoji pojam bračne veze. zajednica se raslojava na generacijske skupine između kojih postoji zabrana spolnih odnosa – takav oblik naziva porodicom krvnog srodstva. obitelj ima sedam važnih funkcija koje postupno preuzimaju druge društvene institucije: 35 . vjerovanjima i stavovima njezinih članova (trustee obitelj je model koji odgovara patrijarhalnoj obitelji. povećava mogućnost povećanja srodničke zajednice 4. osjećaji su prilagođeni uzajamnom hedonizmu W. pojavljuje se obiteljska zajednica s jasno određenim srodničkim vezama i zabranom spolnih odnosa. a srodništvo se računa po majci 3. nisu jasno diferencirane srodničke skupine. već otvara i razmišljanja o difuziji kulturnih vrijednosti odnosno o prihvaćanju tehnologija koje su nastale u sasvim drukčijoj kulturnoj okolini • prema njemu.F. dovode invencije i njihova akumulacija. racionaliteta i okrenutosti osobnom interesu. dopušten je promiskuitet. srodnička zajednica 5. smatra. brak je izgubio značenje: preljub je uobičajen i nevažan.1. a otuda i zaostajanje adaptivne kulture (cultural lag) što se ne zaustavlja samo na analizi procesa u okviru jednog sustava kulture. sljedeća je obiteljska zajednica utemeljena na braku parova – sindijazmička obitelj. tada nastaje novi tip obitelji koji odražava hedonistički individualizam i prezir prema kolektivizmu ili lojalnosti zajednicama. na određenom stupnju razvitka pojavljuju se elementi zabrana i tabuiziranja spolnih odnosa 2. mišljenjima. još uvijek glavninu funkcija obavlja rod. pravo kažnjavanja na sebe preuzima država • nuklearna obitelj (atomistic family) nastaje kad u društvu prevladavaju procesi individualizacije. postoji moral koji ne poznaje zabranu incesta. takvoj na čelu koje je pater familias) • sljedeća faza obitelji je domestic family – ona nastaje u sretnijim vremenima uspostave pravog i pravednog državnog poretka.

moderna obitelj to nije – pravo uzbuđenje donosi život izvan obitelji. gotovo 37% muškaraca i 13% žena u SAD imalo je najmanje jedan homoseksualni doživljaj T. posebno u 20. prije svega obitelj gubi svoju ekonomsku funkciju. partikularističke norme. obitelj je davala i osnove za orijentaciju u životu. nekad je obitelj bila izvor društvenog statusa.1.st. olakšanja i rekreacije za svoje članove. obitelj je emocionalno uporište odraslih ljudi • Parsons slijedi tradiciju dihotomnog razlikovanja tipova društva: razlikuje predmoderna od modernih društava • predmoderna društva obilježava podređenost pojedinca zajednici. nekad je obitelj bila i osnovno jamstvo da se pojedinac hendikepiran bolešću ili starošću može prepustiti sudbini. prava zabava nije u obiteljskom krugu 4. difuznost odnosa i askriptivnost (pripisanost položaja) 36 . nekad je na svoje članove prenosila vrijednosne orijentacije i rituale izgrađene prema religijskoj slici svijeta. afektivnost. promjene u obrazovanju – edukativna demonopolizacija obitelji – idu prema povećanju potreba za sasvim specifičnim znanjima i vještinama koji se ne mogu prenositi obiteljskim odgojem i oponašanjem starijih 3. obitelj je nekad bila izvor sigurnosti. čak i u relativno razvijenim društvima rad u obiteljskom poduzeću ili na obiteljskom imanju je pravilo. • islamska kultura ulogu muškarca u seksualnom odnosu interpretira kao akt milosrđa • u Indiji dob za stupanje u brak je oko 13 godina. Pomeroya i Martina. a seksualnoj satisfakciji se pridaje veliko značenje • u plemenu Bono muž ne smije spolno općiti sa svojom ženom sve dok ona ne rodi prvo dijete • The Redbook Survey on Sexuality – istraživanje o seksualnom ponašanju srednjih slojeva izvještava da je 80% ispitanika potvrdilo da je imalo predbračne seksualne odnose • prema istraživanjima Kinseya. obitelj obavlja dvije osnovne funkcije: ona služi zaštiti i socijalizaciji djece. nove tehnologije i globalizacija tržišta uništili su ili u drugi plan potisnuli obiteljska poduzeća 2. Parsons: opći okvir promjena obitelji • prema njegovu shvaćanju. u jednostavnim društvima znanja su se prenosila u krugu obitelji – sve to u modernim društvima prepušteno je posredovanju medija i škole. status i bogatstvo 5. u Ogburnovoj analizi samo je jedna funkcija jačala kroz vrijeme – obitelj je sve više postajala emocionalna zajednica Ljubav i seksualnost • neobični događaji u spolnom životu privlačili su veliku pozornost istraživača. danas njezin unutarnji život karakterizira tolerancija prema različitim pogledima na svijet 6. te drugo. danas je svatko odgovoran za svoj uspjeh ili neuspjeh. današnja društva izgradila su institucije i stvorila vrijednosti koje opravdavaju prepuštanje tih zadataka društvu 7.

prevladava vrijednosna neutralnost i proračunatost. već je potrebna uvijek neka grupa koja će prekršaj uočiti. Gooda. May i škole human relations društvenim kriterijima (društvenoj kontroli) daju presudnu važnost u predikciji ponašanja grupe DEVIJANTNOST • DEVIJANTNOST je kršenje bilo kojeg oblika normi koje nameće društvena grupa ili društvo u cjelini • kršenje normi nije dovoljan uvjet da se nešto proglasi devijantnim.• moderno društvo u svim se tim točkama razlikuje od svakog prethodnog: ljudi su orijentirani na cilj. od individualne submisivnosti do sprečavanja radikalnih društvenih promjena • otkriva se i to da se interesna dominacija (klasna represija) lakše ostvaruje mehanizmima koji se ne uklapaju u klasične teorije države nego suptilnim metodama masovnog socijalnog inženjerstva • E. Lombroso je objavio knjigu Čovjek prijestupnik 37 . prevladavaju načela jednake primjene normi prema svima. kazniti i dalje progoniti BIOLOŠKE TEORIJE DEVIJANTNOSTI • biološke teorije polaze od ideje da je devijantno ponašanje prouzročeno tjelesnim. ljudi u interakcijama ne nastupaju kao cjelovite ličnosti. Parsons tvrdi da u predmodernim društvima dominira klasična proširena obitelj. već kao aktori čija obilježja definira cilj i smisao akcije.g. a u modernima prevladava inokosna nuklearna obitelj • skup čimbenika koji predmoderna društva pretvara u moderna možemo obilježiti pojmom industrijalizacije i urbanizacije • klasičnu proširenu obitelj obilježavaju jasne norme uključivanja članova i stalnost normi u slijedu generacija • inokosna nuklearna obitelj u normativnoj dimenziji ne prodire niti toliko duboko u svijest svojih članova niti može norme držati nepromijenjenima u slijedu generacija DRUŠTVENA KONTROLA I DEVIJANTNOST POJAM DRUŠTVENE KONTROLE • pojam društvene kontrole neutralan je izraz koji bi trebao obuhvatiti sve društvene procese koji jačaju društveni konformizam od dječje socijalizacije do izvršenja sankcija kroz društvene institucije. načela postignuća • slijedeći uglavnom ideje W. genetskim i instinktivnim osobinama čovjeka • Cesare Lombroso 1876.

nego probabilistička • sličan plan istraživanja imali su S. ektomorfne koji su mršavi. introspektivni i refleksivni 3. energični • njegov je nalaz da su mezomorfni tipovi skloni devijantnosti • veza bioloških i psiholoških osobina s devijantnošću pri tome nije kauzalna. u istraživačkoj studiji (The English Convict) fizičke osobine zatvorenika s osobinama normalnih nekažnjavanih ljudi • nije ustanovio značajne razlike! • do drukčijeg zaključka došao je američki istraživač Ernest Hooton • u svojoj studiji. atavističko nasljeđe. mišićave i jake.g. koje korijene ima u ranijim fazama evolucije čovjeka Empirijska istraživanja somatskih preduvjeta devijantnosti • Charles Goring usporedio je 1913.• zaključuje da postoje rođeni zločinci – nasljeđuju tjelesne osobine. intelektualno i morfološki degenerirani u usporedbi s prosječnim građanima Empirijska istraživanja bioloških i psiholoških preduvjeta devijantnosti • istraživanje Williama Sheldona (Varieties of Delinquent Youth) koji osim bioloških različitosti u obzir uzima i razlike u temperamentu ispitanika • on razlikuje tri osnovna tipa ljudi: 1.). društveni. ali tendiraju tome da budu agresivni i lako izgube samokontrolu • introverti su tihi i rezervirani. rijetko se ponašaju agresivno 38 . endomorfne karakterizirane zaobljenim oblikom tijela. objavio je rezultate istraživanja ispitanika svrstanih u dvije grupe: osuđenici i slobodni građani • razlike su se pokazale statistički značajnima – zaključuje da su kriminalci moralno. dobrodušni 2. skloni užitku i zabavi. i E. nižim rastom. bezosjećajni. Crime and the Man (1937. Glueck • pokazalo se da delinkvenata mezomorfa ima znatno više nego drugih grupa PSIHOLOŠKE TEORIJE DEVIJANTNOSTI • na području istraživanja psiholoških interpretacija delinkventnosti ističe se ime Hansa Eysencka – on smatra da je uzrok kriminaliteta u kombinaciji naslijeđenih osobnih karakteristika i socijalizacije u ranom djetinjstvu • pretpostavlja postojanje dvaju tipova ličnosti: ekstroverti i introverti • ekstroverti su otvoreni prema društvu. pretilošću. mezomorfne snažne tjelesne građe. visoki i žilavi.

slučaj u kojem je socijalizacija uspjela ali socijalizirane su vrijednosti supkulture. slučaj nerazvijene zaštitne ljuske ega koji dopušta nekontrolirano djelovanje idovih poriva te je riječ o situaciji nesocijalizirane agresivnosti 3.• John Bowlby. Jenkins tvrdi da postoje tri osnovna defekta u razvoju svijesti: 1. dječji psiholog. ali odbacuje sredstva kojima se to obično postiže 3. frustracija stvara agresivni potencijal koji je osnova za nepredvidivo ponašanje • Andrew Henry i James Short istraživali su samoubojstva i ubojstva – njihov je nalaz da ljudi nižeg socijalnog statusa frustraciju usmjeruju prema drugima i društvu. Merton pojam anomije definira kao "slom u kulturalnoj sferi koji se pojavljuje osobito kad postoji akutna odvojenost kulturalnih normi i ciljeva te socijalno strukturiranih mogućnosti članova grupe da sudjeluju u skladu s njima" • anomija je situacija nesklada između društveno prihvatljivih ciljeva i dopustivih metoda da se postignu ti ciljevi • razlikuje pet tipova adaptivnih modela usklađivanja zahtjeva društvene uloge i određenih načina njihova postignuća: 1. u normalnom slučaju nagone ida regulira ego usmjeravan strukturom društvenih vrijednosti (superegom) 2. pa je stopa ubojstava u toj grupi veća. tvrdi da odvojenost od majke u najranijoj dobi uzrokuje psihopatske reakcije u odrastanju i zreloj dobi • psihijatar R. koje su same po sebi devijantne (kradljivac u društvu kradljivaca je socijaliziran) • J. pobuna znači aktivno djelovanje prema mijenjanju društvenih ciljeva i dopuštenih sredstava 39 . Dollard tvrdi (teorija frustracije-agresije) da je osnova agresije frustracija koja nije uspješno inhibirana mehanizmom obrane ličnosti. konformizam – prihvaćanje ciljeva i dopuštenih sredstava (najrašireniji oblik ponašanja) 2. drogi 5. ritualizam je situacija u kojoj pojedinac reducira svoje ciljeve prihvaćajući sredstva kojima ga društvo usmjeruje 4. odbacivanje i ciljeva i sredstava pregledno je i u primjerima jasno – odavanje alkoholu. tvrdi Cohen (Delinquent Boys) karakterističan je za niže društvene slojeve koji time reagiraju na nepovoljnu socijalizaciju SOCIJALNE TEORIJE DEVIJANTNOSTI R. inovacija se javlja kad pojedinac prihvaća društvene kriterije uspjeha. Merton: Društvena struktura i anomija • u kratkom eseju Društvena struktura i anomija (1938. a samoubojstava manja • bezrazložni vandalizam.).

kad se ta teorija primijeni na kriminalnu djelatnost. kreativni. dakle. iako su istraživanje započeli razlikujući različite tipove ljudi (filistejci. u malim povezanim grupama 40 . već su pokazali postojanje društvenog mehanizma • akter u devijantnom ponašanju slijedi norme koje u njegovoj okolini već postoje kao supkultura nekog društva Čikaška škola: teorija devijantnosti • Clifford Shaw i Henry McKay istraživali su delinkvenciju u Chicagu i primijetili slučajnost u tome da se u određenim zonama grada skokovito ponavlja velik porast kriminaliteta (dijelovi grada u kojem žive doseljeničke skupine) • uzrok devijantnosti nisu nacionalne i rasne osobine već uvjeti u kojima pojedinac živi • primijetili su da pojedinac ne djeluje sam. u interakciji s drugima. boemi). njihovi konačni rezultati nisu poduprli tezu o postojanju tipova ljudi. devijantna supkultura koja nastaje retreatistička je prema cilju.postojanje supkulture koja potiče organizirani visoki kriminal (ljudi koji se njime bave uživaju poštivanje u društvu) conflict – obično prijestupništvo. imaju tri obličja (criminal. delinkvencija je tu posljedica činjenice da ne funkcionira ni sustav obrazovanja ni obiteljski odgoj retreatist – razmjerno čest. naučeno a ne naslijeđeno ili izmišljeno • takvu tezu dalje razvija Edwin Sutherland (u studiji Principles of Criminology) tvrdeći da se devijantnost uči u procesu komunikacije. već da je delinkventno ponašanje karakteristično za male homogene grupe Devijantna supkultura • Richard Cloward i Lloyd Ohlin smatraju da sama dikrepancija nije dovoljna da objasni delinkventno ponašanje jer postoje specifični tipovi supkultura od kojih su najznačajniji geografsko područje i susjedstvo • delinkventne supkulture. u situaciji u kojoj ne postoji supkultura navedenih tipova. retreatist) criminal . Cohen smatra fenomen supkulture glavnim uzrokom maloljetničke delinkvencije • mladi pripadnici nižih društvenih slojeva odmalena se uče cijeniti vrijednosti srednjih i viših slojeva – ali socijalizacija koju taj pojedinac prolazi ne uspijeva ga pripremiti osobinama i znanjima potrebnim za uspjeh • supkultura stvara grupe ("gang") koje nemaju čvrsti stav o vlastitom identitetu • devijantno ponašanje je. stabilni. a izolacionistička prema načinu stvaranja Maloljetnička delinkvencija • A.Transfer kulturnih obrazaca • Thomas i Znaniecki istraživali su prilagođivanje poljskih seljaka doseljenih u SAD. conflict.

nadređenu drugim znanostima) pojam ideologije u svom prvom značenju sadržavao je četiri elementa: 1. označivanje – reakcija na konačnu identifikaciju s grupom. afilijacija je deformirana društvenost 3. osuda (stigma) trajno prati pojedinca sprečavajući mogućnost da se otrgne utjecaju supkulture IDEOLOGIJA • FUNKCIONALISTIČKI orijentirani sociolozi određuju ideologiju kao sustav ideja i vjerovanja koje pružaju orijentaciju za razumijevanje stvarnosti i društveno djelovanje • MARKSISTI je smatraju iskrivljenom i lažnom sviješću koja služi prikrivanju klasne dominacije buržoazije • KONZERVATIVCI je prikazuju kao zatvorene i represivne sustave mišljenja • često negativna shvaćanja zbog ideoloških vladavina 20. relativno cjelovitu teoriju koja objašnjava ljudski svijet i iskustvo 2. program društvene i političke organizacije 3. izraz ideologija javlja se 1796.g. ideju o posebnoj ulozi intelektualaca • Napoleon je prvi u modernoj povijesti s idejama spojio element opasnosti • Marx se koristi pojmom ideologije u dva značenja: 41 • . u očima društva devijantnost je pojava koju treba osuditi. (komunizma i fašizma) • POJAM I TEORIJE IDEOLOGIJE POJAM IDEOLOGIJE počinje tek s Francuskom revolucijom. u Francuskoj u značenju znanosti o idejama (skovao ga je Antoine Destutt de Tracy koji je ideologiju nastojao uspostaviti kao svojevrsnu nadznanost.• internalizacijom vrijednosti supkulture pojedinac se izolira od društva. no tvrdi da taj proces možemo razumjeti samo ako ga promatramo s gledišta devijantnog aktera • razlikuje tri skupa čimbenika devijantne karijere: 1. afinitet prema devijantnosti.st. u tu skupinu svrstava sve čimbenike koji stvaraju predispoziciju za kršenje normi (ekonomsku deprivilegiranost. afilijacija – podrška grupe. upućenost na javno djelovanje radi pridobivanja potpore za taj program i njegovo ostvarenje 4. zatvara se u supkulturnu grupu – diferencijalna asocijacija Integracija psiholoških i društvenih objašnjenja devijantnosti • sociolog David Matza podržava zamisao o postupnosti procesa učvršćenja devijantnosti (deviant career). nacionalnu ili rasnu diskriminaciju…) 2. opravdanje koje daju normativni standardi supkulturne zajednice.

ideologija je nadgradnja koja obuhvaća sva područja duhovne djelatnosti (moral. to je sloj koji je besklasan pa je sposoban uzimati u obzir svjetonazore posebnih grupa • u suvremenoj funkcionalističkoj teoriji ideologija se shvaća kao svaki javno izražen sustav znanja. što proizlazi iz njezine posebne klasne uvjetovanosti i određenosti • u djelu Njemačka ideologija Marx objašnjava da su vladajuće ideje nekog doba uvijek ideje vladajuće klase • Antonio Gramsci napravio je otklon od Marxovog shvaćanja ideologije.) smatra da je ideologija skup mišljenja o svijetu koji zastupa pojedinac. u svom djelu Zatvorske bilježnice razmatra pojam ideologije unutar svoje teorije hegemonije kao kulturnog vodstva i ideje o komunističkoj partiji kao "kolektivnom intelektualcu" vlast jedne klase nad drugom nije samo ekonomska vlast. neovisni i racionalni) i organski (organizacijski povezani s klasnom strukturom) • Louis Althusser se nastavlja na Gramscija u knjizi Za Marxa i u članku Ideologija i državni ideološki aparati. a utopija je ideologija pobunjenih grupa Manheim je razvio teoriju o "slobodnolebdećoj inteligenciji". lažna i kriva svijest i spoznaja. intelektualci su sloj koji može izbjeći ideološku vezanost. religija.1. 1929. obrazovanje…) funkcioniraju pretežno na ideološkom modusu "nijedna klasa ne može trajno zadržati državnu vlast. dvije skupine intelektualaca: tradicionalni (slobodni od klasne uvjetovanosti. na temelju takvog sustava vjerovanja. skup vjerovanja i svako organizirano predstavljanje mišljenja. dva su šira tipa shvaćanja. Laneovo i Geertzovo • Robert Lane u knjizi Politička ideologija (1962. policija) funkcioniraju uglavnom na nasilju ideološki aparati (religija. ideologija je izvrnuta.) razlikuje partikularni i totalni pojam ideologije partikularni: istražuje se mišljenje protivnika kao ideološko u značenju "lažnog" i "pogrešnog" totalni: sustavi ideja svih društvenih grupa su društveno vezani i uvjetovani ideologija je opći naziv za ideje koje zastupaju vladajuće grupe. stajališta i vrijednosti.) 2. a da istovremeno ne ostvaruje svoju hegemoniju nad državnim ideološkim aparatima i u njima" • Karl Manheim (djelo Ideologija i utopija. Lane je proučavao političke ideje petnaestoro ljudi u 42 . pojedinac prihvaća (ili odbacuje) određene političke ideje. nego je vlast koja se zasniva na kulturnoj i ideološkoj hegemoniji te klase prema Gramsciju. određuje ideologiju kao sustav ideja koji se ne može svesti ni na ekonomiju ni na politiku Althusser razlikuje represivne i ideološke državne aparate represivni aparati (vojska. znanost i dr.

stvaranje socijalnog pritiska radi postizanja željene društvene promjene ili na osnaživanje otpora prema njoj 4. navodi dva argumenta: 1. ideologija pridonosi ispunjenju osobne potrebe za identitetom i razvojem ljudskih bića (ideologije mogu razvijati i negativne identitetske strategije kao što su diskriminacija.Westportu (rezultat istraživanja pokazao je difuznost i neodređenost političkih ideja u SAD) • drugo shvaćanje povezuje ideologiju s političkim djelovanjem te je određuje kao sustav ideja i vrijednosti usmjeren proizvođenju motivirajućih učinaka. a ideologije se izvode iz kriterija socijalne snage SOCIJALNE FUNKCIJE IDEOLOGIJE • ideologije iskazuju kolektivnu svijest i volju da se postigne relevantna društvena i politička moć. u doba kad se izraz ideologija etablirao privukao je pozornost jer je opisivao društvenu stvarnost tipom analize bliskim znanstvenoj analizi 2. pa je glavno pitanje nesuglasja među preostalim strankama bilo oko toga tko 43 .st. ona se odnosi na onaj dio kulture koji se aktivno bavi uspostavom i obranom obrazaca vjerovanja i vrijednosti • Raymond Boudon u knjizi Ideologija (1986. ideologije pribavljaju perspektivu pomoću koje se svijet može razumjeti i protumačiti. znanost je dijagnostička dimenzija kulture. a ideologija njena braniteljska dimenzija. ideologije motiviraju djelovanje koje može biti usmjereno na uspostavljanje ili održavanje određenih vrijednosti i vjerovanja.) u kojem se ideologija određuje ne kao suprotnost znanosti nego se obje smatraju kulturnim sustavima.. ideologije mogu držati na okupu i različite grupe (klase) unutar nekog društva – takva je ujedinjujuća funkcija liberalnodemokratskih vrijednosti u zapadnim društvima KRAJ IDEOLOGIJE • tezu o kraju ideologije iznio je američki sociolog Daniel Bell u knjizi Kraj ideologije (1966. 1995. većina je ideologija bila utemeljena na doktrinama koje su se pridržavale znanstvenog pristupa • učinkovite ideologije obično imaju znanstvene jezgre koje se izvode iz kriterija istine. opskrbljujući socijalne grupe ili cijela društva skupom ujedinjujućih načela i vrijednosti. – zračenje Hitlerovih i Staljinovih ideja postojalo bi i bez njihova uspjeha) 3. totalitarne ideologije privukle su vrhunske intelektualce (o tome piše Francois Furet u knjizi Prošlost jedne iluzije: ogled o komunističkoj ideji u 20. a istodobno zadovoljavaju važnu potrebu čovjeka za identitetom i razvojem ljudskih bića. taj pristup začet je člankom Clifforda Geertza Ideologija kao kulturni sustav (1964. a komunizam na Zapadu marginaliziran.) pokazuje da povezivanje ideologije sa znanošću (shvaćanje ideologije kao lažne znanosti) nije slučajno. ideologije djeluju kao oblik socijalnog cementa.) (u njegovo vrijeme fašizam je pobijeđen. iz toga proizlaze funkcije ideologije: 1. netolerancija) 2.

službena ili monarhova vlast) državu se sociološki ne može definirati sadržajem onoga što poduzima  Marcel Prélot – Političke institucije. a da je u novije vrijeme postala znanost o političkoj moći i vlasti  prema Duvergeru. slomom komunističkog sustava i njegove ideologije globalni ideološki sukob je riješen DRŽAVA I DEMOKRACIJA VLAST I DRŽAVA  Maurice Duverger (Politička sociologija. dokazivao je da završava razdoblje velikih ideologija i ideološkog napretka • iako su nacionalizam i religijski fundamentalizam još važni suparnici zapadnog liberalizma u Trećem svijetu. 1967.može bolje osigurati ekonomski rast i materijalni prosperitet – kao rezultat svega ideologija postaje nevažna) • slomom komunizma ideja kraja ideologije dobiva nov zamah • Francis Fukuyama u članku Kraj povijesti iz 1989. pa se i može nazvati "institucijom institucija" država ima tri posebna obilježja: 1. – državu određuje kao političku instituciju koja obuhvaća mnoštvo javnih i privatnih institucija. element po kojem se razlikuju vladajući i podanici  država se uobičajeno definira kao zajednica ljudi organizirana na nekom teritoriju pod nekom suverenom vlasti TEORIJE DRŽAVE  u političkoj sociologiji razlikuje se pet osnovnih skupina teorija o državi: 1. a razvija se u skladu s potrebama i zahtjevima razvoja društva država je u nekom smislu "mozak" društva 44 . dvije različite koncepcije političke sociologije predstavljaju Max Weber (politička sociologija kao znanost o vlasti) i Marcel Prelot (politička sociologija kao znanost o državi)  Weber – Gospodarstvo i društvo – vlast odredio kao izgled da će se specifičnim ili svim naredbama pokoriti određena grupa ljudi razlikuje dva tipa vlasti: vlast po sili konstelacije interesa (najčistiji tip je monopolistička vlast na tržištu) i vlast po sili autoriteta (vlast glave obitelji. 1963. teritorijalnu osnovu jer je prije svega prostorna pojava 3.) navodi da je politička sociologija dugo bila znanost o državi. političku vlast. evolucionističke koordinacijsko-funkcionalističke teorije – vide državu kao tijelo ili instituciju koja ima regulacijsku ulogu u društvu ili kao podsustav koji obavlja funkciju koordinacije važnih društvenih poslova. veliko stanovništvo kojem država daje jedinstvo 2.

1973. može upotrijebiti kako bi unaprijedila vlastite interese o kao zagovornik ovog pristupa – Ralph Miliband u djelu Država u kapitalističkom društvu (1969. pluralističkim i marksističkim teorijama države: zanemaruju mogućnost da se želje i ciljevi mogu u istoj mjeri odraziti na javnu politiku kao i želje cijelog društva. strukturom i ulogom utjelovljuje temeljnu vezanost uz kapital a protiv podređenih klasa o Claus Offe u knjizi Strukturni problemi kapitalističke države (1972.) i Zakon.) dokazuje da iz same strukturne moderne države slijedi da ona organizira kapital i dezorganizira radničku klasu 5. institucionalno-etatističke teorije nastale su kao reakcija na teorije koje državu vide kao izraz političkog utjecaja društvenih snaga te nastoje pokazati da država ima značajan stupanj autonomije od društva i da postoje posebni interesi državnog aparata koji se ponekad razilaze s interesima većeg dijela društva Eric Nordlinger u djelu Autonomija demokratske države (1981.) upućuje tri osnovna prigovora neoliberalnim. koje svaka klasa dok ga kontrolira. 1976.) tvrdi da upletanje države u društvo treba ograničiti na donošenje općih propisa Robert Nozick u djelu Anarhija.) dokazivao je da je vladajuća klasa kapitalističkog društva ona klasa koja posjeduje i kontrolira sredstva za proizvodnju i koja je sposobna koristiti se državom kao instrumentom društvene dominacije strukturalisti dokazuju da je irelevantno tko kontrolira državu zato što ona svojom pozicijom. Lindblom) dokazuju da se moć u društvu i političkom procesu raspoređuje nehijerarhijski i kompetitivno te umjesto države rabe pojam političkog sustava koji bolje opisuje novu realnost za pluraliste izvorne i vodeće snage državnog djelovanja dolaze iz društvenih izvora 4. pluralističke teorije – odbacuju državu kao središnji pojam.) dokazuje da pojedinci imaju neka prava koja su toliko temeljna da se moraju poštovati bez obzira na navodne koristi koje bi društvo moglo imati njihovim ograničavanjem ili kršenjem 3. zakonodavstvo i sloboda (I-II.za Durkheima država ima regulacijsku ulogu i moralnu svrhu 2. ne razmatraju mogućnost da državni aparat ima svoje posebne 45 . ponajprije na razini središnje vlasti u klasičnom liberalizmu razvijena je teorija minimalne države. smatrajući je samo jednim od udruženja koje teži da bude najmoćnije moderni pluralisti (Dahl. koju zagovaraju suvremeni neoliberali i libertarijanci Friedrich von Hayek u knjigama Ustrojstvo slobode (1960. pritom se razlikuju dvije temeljne orijentacije: instrumentalisti državu vide poglavito kao neutralno oruđe za vršenje političke vlasti. liberalno-individualističke teorije – polaze od poimanja države kao skupa javnih institucija ili javnih službenika. marksističke teorije – državu shvaćaju kao političku instituciju ili strukturu koja izravno ili neizravno zastupa interese kapitala i vladajuće klase u društvu te se brine o održanju sustava kapitalističke dominacije. država i utopija (1974.

st.) i u knjizi Klasa.) razlikuje pet oblika države: 1. koja se pojavljuje kao autoritet nadređen i vladaru i podanicima 2. Staljinov SSSR. taj tip države karakterističan je za zemlje u kojima je u dužem razdoblju na vlast bila socijaldemokratska stranka (npr. pod državnu kontrolu stavlja ne samo ekonomiju već i obrazovanje. socijaldemokratska država – usmjerena je prema socijalnoj promjeni u skladu s načelima jednakosti i socijalne pravde. Huseinov Irak)  Thomas Marshall u radu Građanstvo i društvena klasa (1950.st. kada se država postavlja kao zaštitno tijelo.. faza liberalne konstitucionalne države – kao rezultat građanskih revolucija i rušenja staleškog poretka uspostavljaju se pravna jednakost građana i ustavna ograničenja moći države radi zaštite individualnih prava 3. kulturu.st. faza minimalne jake države – spoj neoliberalnog smanjivanja socijalnih prava i neokonzervativnog jačanja države. ne uzimaju u obzir stvarno autonomno djelovanje države i načine da se ono još i poveća TIPOVI I OBLICI DRŽAVA  država je od svoga nastanka imala veliku ulogu u društvu. obiteljski život (npr. razvojna država – obilježena je važnom ulogom države u poticanju ekonomskog rasta. političkih prava u 19.) razvio je teoriju građanstva u kojoj je pokazao napredovanje prava građanstva od građanskih prava u 18. građanstvo i društveni razvoj (1963. Andrew Haywood u knjizi Politika (2002.interese koji su suprotni željama društva. religiju. kolektivistička država – stavljanje ekonomskog života pod državnu kontrolu (primjer su komunističke zemlje s centralnoplanskim sustavima) 5. totalitarna država – krajnja i najekstenzivnija forma državne intervencije. Hitlerova Njemačka. minimalna država – svojstvena liberalnom razdoblju razvoja kapitalizma u 19..st. faza apsolutističke države – država se uspostavlja kao suverena. a njezine se funkcije svode na održanje mira i socijalnog poretka (ograničeno se upliće u društvo) 2. faza demokratske države – pojedinci stječu politička prava te stvaraju demokratski poredak u kojem moć dolazi u ruke svih članova zajednice 4. Japan u Meiji razdoblju) 3. neosobna vlast. do socijalnih prava u 20. osobito u industrijalizaciji (npr. s obzirom na institucionalizaciju tih prava može se razlikovati pet faza razvoja moderne države: 1. prije svega njezinih represivnih funkcija 46 . faza socijalne države – zadobivena politička prava se koriste za uravnoteživanje moći koja nastaje u tržišnom društvu te time sprečavaju pretvaranje demokracije u izravnu oligarhijsku vladavinu 5. posebno u gospodarstvu. Austrija i Švedska) 4.

Castro) legalno-racionalna – temelji se na moći prava (moderne demokratske države)  Jürgen Habermas u knjizi Problemi legitimacije u kasnom kapitalizmu (1973. izuzevši sve druge. a potom u nizu djela (Poliarhija. tri tipa legitimne vlasti: tradicionalna – legitimnost temelji na svetosti i vječnoj važnosti tradicije (vlast feudalnih vladara. slobodne i poštene izbore 3. nafta. "  Reinhold Niebuhr (knjiga Kršćanski realizam i politički problemi. ali čovjekova sposobnost za nepravdu čini je neophodnom. Demokracija i njezini kritičari. podvlašteni moraju vjerovati da su njezina uloga i djelovanje opravdani.): "Čovjekova sklonost prema pravdi čini demokraciju mogućom.GLOBALIZACIJA I DRŽAVA  u 1970-im uočeno je da moderna demokratska država ima problema s legitimitetom  prema Weberu.) sažimlje poglede utjecajne struje mišljenja kada tvrdi da se s okončanjem hladnog rata zbilo nešto "daleko važnije" od rušenja jednog obrasca saveza i suparništva među industrijaliziranim zemljama  John Gray u knjizi Lažna zora (1998. imaju šest obilježja: 1.) slaže se da suverene države djeluju u okruženju velikih rizika i krajnje neizvjesnosti. ekonomija i blagostanje (1953.) otkriva da su u temelju krize legitimnosti suvremene demokratske države kontradikcije i konflikti između logike kapitalističke akumulacije i narodnih zahtjeva koje demokratska politika otvara  kapitalistička demokratska država ne može stalno zadovoljavati i narodne zahtjeve za socijalnom sigurnošću i pravima i zahtjeve tržišne privrede utemeljene na privatnom profitu  procesima globalizacije u 90-im godinama kriza legitimnosti moderne države dodatno se zaoštrila  ekonomist Kenichi Ohmae u knjizi Kraj nacionalne države (1995.. voda) DEMOKRACIJA  poznata je Churchillova izreka: "demokracija je najgori politički poredak. 1953. država kao zajednica koja ima monopol fizičke sile mora biti legitimna. 1971. " DEMOKRACIJA. TOTALITARIZAM I AUTORITARIZAM  demokratski poreci. i dr. pristup alternativnim izvorima informacija 47 . 1989. koji ograničavaju njihovu moć Gray navodi dvije funkcije države koje mogu jačati: prva je pomoć svojim građanima da kontroliraju ekonomski rizik. danas – vladajuće dinastije u Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji) karizmatska – legitimnost temelji na iznimnim osobinama vođe (Hitler. Homeini. prema modelu poliarhije koju je razvio Robert Dahl – prvo u suradnji s Charlesom Lindblomom u knjizi Politika. druga je kontrola nad prirodnim resursima potrebnima za ekonomski rast (npr. slobodu izražavanja 4. birane dužnosnike 2.).).

uglavnom u zemljama Trećeg svijeta – tradicionalne monarhije. sustav policijskog terora 6. posttotalitarni i sultanistički poredak LIBERALNA (PREDSTAVNIČKA) DEMOKRACIJA  demokracija je tek u 90-im godinama uspostavljena kao politički poredak u približno polovici zemalja svijeta  u Gettysburškoj adresi iz 1863.5. koje periodično bira i smjenjuje. zanimanju. autonomija udruženja sveobuhvatno građansko pravo  totalitarni poreci. jednostranačka država 3. monopol nad sredstvima masovnih komunikacija 5. vojne diktature. imaju isto tako šest obilježja: 1. pa se participacija za većinu građana svodi na sudjelovanje u izborima  Max Weber u Politici kao pozivu (1918. autokratski režimi – autoritarni poreci  Juan Linz i Alfred Stepan u knjizi Problemi demokratske tranzicije i konsolidacije (1996.) IZBORI. Abraham Lincoln je odredio demokraciju kao vladavinu naroda.) predložili su klasifikaciju "pet najvećih modernih idealnih tipova poredaka": demokratski. službena ideologija 2. 1971.g. potpuni monopol partijsko-državne strukture nad oružanom silom 4. STRANKE I INTERESNE GRUPE IZBORI 48 .) tvrdi da predstavnička demokracija znači prelazak kontrole nad poitičkim odlukama na birokratske elite i vođe stranaka  jedini oblik demokracije koji može funkcionirati u industrijskim društvima s masovnim strankama jest plebiscitna demokracija s vođom u kojoj karizmatičke vođe postavljaju ciljeve koji se poslije prodaju "narodu" pomoću stranačkog stroja  političko tržište je natjecateljsko tržište  Robert Dahl razlikuje demokraciju kao idealni sustav od stvarne demokracije. državna kontrola nad gospodarstvom  između tih poredaka postoje različiti režimi. financijskoj moći i pristupu organizacijama bitno utječu na raspon participacije američkih građana u političkom životu  u modernim demokracijama narod obavlja vlast preko svojih predstavnika. koju naziva poliarhija (Poliarhija.). za narod  narod je zato tijelo građana koji su posve jednaki u pravima i nijedna kategorija nema veća prava od drugih  razlike u obrazovanju. autoritarni. prema modelu totalitarizma koji su razvili Carl Friedrich i Zbigniew Brzezinski u knjizi Totalitarna diktatura i autokracija (1956. 6. od naroda. totalitarni.

zato što su jedini mehanizam političke participacije stvarno dostupan svim građanima 2. pribavljanja aktivnog pristanka građana  uočeno je da indeks klasnog glasovanja (tzv. stranka je zajednica s posebnom strukturom. političko obrazovanje građana) predstavničke (predstavljanje ideja. zapazio njihovu važnost)  Marcel Prélot u djelu Političke institucije (1963. Schumpetera (Kapitalizam. programa i politika. artikulacija i agregacija interesa.) pokazao je da utjecaj izbornog sustava na stranački sustav ima oblik zakonitosti: razmjerni izborni sustav potiče uspostavu višestranačkog sustava (oslabljuje dvostranačje)." konstitutivnim obilježjima političke stranke smatra se još ideologija i zalaganje za interese nekih širih društvenih skupina  Klaus von Beyme u djelu Stranke u zapadnim demokracijama (1982. stajališta i interesa) upravljačke (regrutacija i izobrazba elite. organiziranje i sudjelovanje u vlasti)  u modernom značenju stranke se oblikuju tek u drugoj polovici 19. koji pokazuje odnos klasnog položaja pojedinca i glasovanja u izborima. formuliranja i razrade političkih programa i drugih aktivnosti  za J. socijalizam i demokracija.) "suvremene političke stranke definiraju mnogo manje svojim programom i klasom svojih pristalica.) navodi sljedeće osnovne funkcije: definiranje ideoloških ciljeva. prije svega izborni sustav  Duverger (Političke stranke. dugoročno opada  na izbore i ponašanje birača utječu i institucionalni čimbenici. izbori su temeljna institucija predstavničke demokracije (još je Montesquieu u Duhu zakona 1748. 1942. Moderne se stranke karakteriziraju prije svega svojom anatomijom. zato što izravno utječu na oblikovanje upravljačke elite 3. zato što su sredstvo legitimiranja poretka. 49 . a više prirodom svoje organizacije. dok izborni sustav relativne većine potiče uspostavu dvostranačkog sustava – to pravilo po njemu je dobilo ime Duvergerov zakon POLITIČKE STRANKE  političke stranke su dobrovoljna politička udruženja građana s trajnom organizacijom uspostavljena radi određivanja državne politike pomoću oblikovanja političke volje građana. mobilizacija i socijalizacija građana. Alfordov indeks).st. regrutacija elite i sudjelovanje u vlasti  obično se funkcije stranaka grupiraju u tri skupine: intelektualno-ideološke (određivanje ciljeva. izbora kandidata za javne dužnosti.) tvrdio da se narod u modernom smislu konstituira u izborima  postoje barem tri razloga zašto su izbori tako važni: 1. 1951.

) razlikuje tri razdoblja u razvoju stranaka: 1. promicanja i ostvarivanja svojih posebnih interesa utjecajem na politiku ili djelovanje vlade  A. prema Duvergeru (Političke stranke. potiskivanje tradicionalne klasne vezanosti i okretanje biračima iz svih dijelova stanovništva  Klaus von Beyme (Transformacija političkih stranaka. razdoblje profesionalnih stranaka – obilježava ih profesionalizacija vodstva. marketinizacija ili "amerikanizacija" stranaka INTERESNE GRUPE  interesne grupe su organizirane skupine utemeljene radi zaštite. oblikovanjem odozdo. koja se razvila iz masovne stranke. a obilježava je smanjivanje važnosti ideologije. opunomoćenih nad opunomoćiteljima. Heywood (Politika.). 1951. 1966. slabljenje utjecaja pojedinačnog člana. nemaju u pravom smislu članstvo ni pravu organizaciju 2. željezni zakon oligarhije ("tko kaže organizacija. imaju razvijen unutarnji život i interesiraju se ne samo za politička nego i za ekonomska i socijalna pitanja  Robert Michels u djelu Sociologija stranaka u modernoj demokraciji (1911. parlamentarnim putem 2. 2002. kadrovske stranke – odgovaraju razdoblju političke borbe aristokracije i buržoazije (konzervativne i liberalne stranke) – te su stranke orijentirane prema izborima i parlamentarnoj borbi. jačanje uloge i utjecaja vodstva.) zapazio je nastanak novog tipa stranke .) dijeli interesne grupe prema ciljevima djelovanja na: 1. sindikati i udruge poslodavaca) 50 . od onih koji su dotad isključeni iz prava glasa. iz društva. razdoblje organiziranih masovnih stranaka – razvile se s općim pravom glasa i participacijom širokih masa 2. one se ne ograničavaju na izbore. kaže sklonost oligarhiji")  temeljni sociološki zakon političkih stranaka: "Organizacija je majka vladavine izabranih nad biračima. slabljenjem veze između stranaka i socijalnih "stupova" 3. već djeluju na obrazovanje i aktiviranje svoga članstva. podržavljenje financiranja."  Otto Kirchmeier (Transformacija zapadnoeuropskih stranačkih sustava. gubljenje članstva. grupe posebnih interesa (protektivne ili staleške) – postoje radi unapređenja ili zaštite posebnih interesa svojih članova (npr. stranke nastaju na dva načina: 1. delegiranih nad onima koji ih delegiraju. oblikovanjem odozgo. niveliranje socijalnog sastava stranaka."catch-all stranke". samih zastupnika. izvanparlamentarnim putem  Duverger razlikuje dva osnovna tipa stranaka: 1. 2000. od članova političke elite. masovne stranke – nastaju znatnim proširenjem glasa.) otkrio je upravo u socijalističkim strankama. razdoblje narodnih stranaka (catch-all stranke) – nastaje deideologizacijom stranaka. kao najdemokratskijim organizacijama svoga doba.

kojih je specifičnost u tome što svoje zahtjeve nastoje ostvariti pritiskom na državnu vlast – te se grupe stoga često nazivaju "grupe za pritisak" nijedna grupa ne može postati previše moćna jer grupe čine pojedinci koji su članovi više grupa DEMOKRATIZACIJA I DEMOKRATSKA TRANZICIJA  prema podacima iz knjige Roberta Dahla O demokraciji (1998. dogodila su se tri vala: 1.) Bentley je ukupnu politiku vidio kao borbu grupa za ostvarenje svojih interesa  Truman je u djelu Upravljački proces (1951. vratile u nedemokratsku vladavinu postoji više činitelja koji pridonose demokraciji i demokratskoj konsolidaciji.) američki politolog i sociolog Samuel Huntington pokazuje da su demokratski poreci u svijetu uspostavljeni u valovima demokracije. započinje u SAD 1828. zahvaća Španjolsku te neke zemlje Latinske Amerike. na osnovi jednog ili više zajedničkih stavova. potom 1979. nastavlja se rušenjem komunističkih režima u istočnoj Europi Huntington pokazuje da povijest nije jednosmjerna – iza prva dva vala slijedila su dva reverzibilna vala u kojima su se neke zemlje. 2. potom uvođenje demokracije u Turskoj i Grčkoj i nekim zemljama Latinske Amerike. razina ekonomskog razvoja 3. povoljne međunarodne okolnosti (države koje su demokratske podupiru nove demokratske države) 51 . Austriji. postavlja određene zahtjeve drugim društvenim grupama iz tako širokog mnoštva grupa (ubraja i obitelj) izdvaja političke interesne grupe. prethodno demokratsko iskustvo (zemlje koje su prethodno imale demokratski poredak lakše mu se mogu vratiti) 2. koje su prethodno prešle u demokraciju. promocijske grupe (grupe ciljeva i svjetonazorske) – uspostavljene su radi unapređenja zajedničkih vrijednosti. u Nigeriji 3. traje od 1943. i traje do 1926. a 1960. Japanu i Koreji. počinje savezničkim uvođenjem demokracije u Zapadnoj Njemačkoj. prema Huntingtonu. do 1962.. ideala ili načela (npr.). grupe za abortus ili protiv njega. u Portugalu i povratkom demokracije u Grčkoj. Azije. tri su svojstvena svim valovima demokratizacije: 1. počinje 1974. Italiji. a obilježava ga demokratizacija prava glasa za muškarce i uspostava odgovornosti izvršnog tijela (vlade) parlamentu 2. za zaštitu životinja)  teoriju interesnih grupa formulirali su američki sociolozi Arthur Bentley i David Truman  u radu Proces upravljanja (1908..) tvrdio da se cjelokupno individualno vjerovanje i ponašanje može posve objasniti na temelju članstva u grupi za njega je interesna grupa svaka grupa koja. od sloma fašizma i komunizma broj demokratskih zemalja u svijetu povećao se i više od tri puta  u knjizi Treći val (1990.

danas prevladavajuća značenja: 1.) glavnim predmetom političke sociologije smatra pitanje moći u društvenom kontekstu smatra da postoje dvije suprotstavljene tradicije koje se začinju oko dvojice osnivača discipline: Alexisa de Tocquevillea i Karla Marxa s jedne strane je Marxova koncepcija razumijevanja države i moći iz materijalnih uvjeta života. koja teži ostvarenju ideje o dobroj i pravednoj zajednici • politika je tijekom povijesti dobila dva nova.) Weber je razlikovao one koji žive za politiku i one koji žive od politike pravi političari imaju tri osobine koje njihovu djelatnost čine nadmoćnom djelatnosti birokracije – strast.) razlikovao je tekući državni život (obuhvaća postignuto stanje ravnoteže. razumijeva se kao težnja za moći. ono što se praktično odnosi na poduzimanje novih mjera) POLITIČKA SOCIOLOGIJA: DISCIPLINA I NJEZIN RAZVOJ • politička sociologija je "interdisciplinarni hibrid". osjećaj odgovornosti i sposobnost dobre procjene razlika između političara i upravnih funkcionara za Webera je zapravo razlika između politike i birokratskog upravljanja • austrijski sociolog Albert Schäffle u radu O znanstvenom pojmu politike (1897. sposobnost nametanja svoje volje drugima kako bi se postigli određeni ishodi ili rezultati • u radu Politika kao poziv (1918. "umjetnost mogućeg" 2. na uređenje zajedničkog života u polisu. ono što se u praksi odnosi na rješavanje tekućih državnih poslova na osnovi zakona i drugih propisa) od politike (sam proces stvaranja.) razlikuje dva pojma političke sociologije: političku sociologiju kao znanost o državi i političku sociologiju kao znanost o vlasti • Tom Bottomore (Politička sociologija.POLITIČKA SOCIOLOGIJA POJAM POLITIKE • u izvornom grčkom smislu politika je djelatnost koja se odnosi na polis. odnosno izvođenja političke moći iz ekonomske moći 52 . 1967. 1979. kako ju je nazvao Giovanni Sartori (nastoji kombinirati varijable kojima se služi sociologija s onima koje rabi politologija) • njezin je predmet po Lewisu Coseru (Politička sociologija.) bavljenje "socijalnim uzrocima i posljedicama dane raspodjele moći u društvima ili između društava i socijalnim i političkim konfliktima koji vode promjeni alokacije moći" • Maurice Duverger (Politička sociologija. rješavanja sukoba pregovorima i sporazumom. shvaćena je kao sposobnost postizanja kompromisa i konsenzusa. 1967.

koji je utvrdio postojanje željeznog zakona oligarhije 53 . Robert Dahl u nizu je radova razvio pluralističko shvaćanje koje je usmjereno na istraživanje stvarne demokracije (poliarhije) • drugi smjer zasniva se na elitističkoj paradigmi trajne podjele društva na vladajuću elitu i podređene mase taj je smjer započet s teorijama Vilfreda Pareta i Gaetana Mosce u kojima se dokazuje da je većina nesposobna za vladanje. kao temeljnog odnosa demokratskog sustava. zasniva se na paradigmi razvoja demokracije kao temelja za proučavanje političkog života on započinje Tocquevilleovom koncepcijom demokracije Weber će nakon analize triju tipova legitimne vlasti iznijeti formulu plebiscitarne demokracije s vođom – za njega demokracija postaje mehanizmom za izbor političkih vođa Joseph Schumpeter u djelu Kapitalizam.) smatra Marxa. jer je rezultat procesa cirkulacije elita Pareto prihvaća poznato Machiavellijevo razlikovanje lavova i lisica u djelu Vladajuća klasa (1896. pa je koncentracija moći u rukama manjine nužna kako bi se održao sustav u Raspravi o općoj sociologiji (1916.) Pareto elaborira jednu strukturu odnosa elite i mase. socijalizam i demokracija (1942.) – smatra da je glavni predmet političke sociologije otkrivanje uvjeta i mehanizama dinamičke ravnoteže između socijalnih sila razdora i integracije u pluralističkom političkom sustavu nastavljajući se na Schumpetera. Webera i Michelsa utemeljiteljima političke sociologije • kao disciplina politička sociologija posve se oblikovala nakon Drugog svjetskog rata • prvi i danas dominantni smjer.) uspoređuje ekonomsko i političko tržište te određuje demokraciju kao metodu izbora vodstva u natjecateljskim uvjetima Lipset je paradigmu o odnosu konsenzusa i konflikta. koja je nepromjenjiva. ali nije statična. Tocquevillea. odnosno autonomiji politike u odnosu prema društvu • afirmaciju je politička sociologija stekla radovima Webera. 1960. njezin sastav ovisi o ravnoteži dviju tendencija – aristokratske i demokratske elitistički smjer produbljen je istraživanjima Roberta Michelsa. najjasnije postavio u djelu Politički čovjek (1960.s druge strane je Tocquevilleovo stajalište o autonomiji demokratskog pokreta u odnosu prema industrijskoj revoluciji. Pareta i Michelsa • Seymour Martin Lipset (Politički čovjek.) Mosca tvrdi da bez obzira na tip poretka vlast ostaje u rukama manjine koja čini vladajuću klasu.

koja je sastavljena od triju dijelova (gospodarskog. Nicos Poulantzas. Tom Bottomore i Ralph Miliband POJAM MOĆI • pojam moći u socijalnu znanost uveo je Thomas Hobbes za kojega moć čovjeka čine "sredstva kojima on trenutačno raspolaže radi dobivanja nekog budućeg vidljivog dobra".. kao strukturalni odnos koji postoji neovisno o volji pojedinaca. prva shvaćanja više naglašavaju moć kao neku sposobnost ili sredstvo. i opisao međuodnose unutar te vladajuće klase • treći smjer zasniva se na teoriji klasa i klasnog sukoba kao paradigmi za proučavanje političkih fenomena započet je Marxovim materijalističkim shvaćanjem prema kojemu politički život društva ima svoj korijen u materijalnim odnosima proizvodnje i njima odgovarajućim klasnim strukturama. a posljedica je klasne strukture društva 54 .) vidi moć kao "uspješan medij za mobiliziranje poduzetih ili utvrđenih obveza u interesu uspješnog kolektivnog djelovanja" • Robert Dahl u članku O pojmu moći (1957. instrumentalna moć zasniva se na prirodnim sposobnostima i sretnom stjecaju okolnosti • u sociologiji pojam moći afirmirao je Weber – on je moć odredio kao "stupanj vjerojatnosti da će u nekom društvenom odnosu pojedinci uspjeti i u slučaju otpora nametnuti svoju volju drugima. moć ima dva izvora: 1. a druga više ističu moć kao određeni odnos između ljudi • za mnoge marksiste moć je sredstvo ili instrument koji ima i kojim se koristi vladajuća klasa za ugnjetavanje i izrabljivanje podvlašćenih klasa • Talcott Parsons u djelu O pojmu političke moći (1969.st. političkog i vojnog). prema kojem se vlast uvijek koncentrira u rukama manjine na izvršnim položajima također je produbljen istraživanjima Charlesa Wrighta Millsa koji je utvrdio postojanje vladajuće manjine u SAD.) primjećuje da "A provodi moć nad B utoliko što može postići da B učini nešto što B ne bi učinio bez upletanja A" • Nicos Poultanzas moć shvaća na relacionistički način. bez obzira na čemu ta vjerojatnost počiva" • u političkoj sociologiji postoji razlikovanje između supstancijalističkih (strukturalnih) i relacionističkih shvaćanja moći. društvo je podijeljeno na vladajuću i potlačenu klasu nakon Marxa. prirodnu moć čine iznimne tjelesne i duhovne sposobnosti 2. a nakon Drugog svjetskog rata Louis Althusser. najznačajniji predstavnici marksističkog smjera u političkoj sociologiji su Lenjin i Gramsci u prvoj polovici 20.u svakoj organizaciji.

koju uglavnom čine poslovni ljudi.• postoji i razlikovanje između moći kao mogućnosti postizanja određenog racionalno određenog cilja ili učinka i moći kao sposobnosti nametanja svoje volje drugima. odvjetnika i sindikalnih funkcionara Wright Mills u knjizi Elita vlasti (1956. tu sposobnost pojedinci i grupe stječu na temelju posjedovanja određenih resursa u određenoj količini PRISTUPI PROUČAVANJU MOĆI • PLURALISTIČKI pristup polazi od toga da pojedinci ostvaruju politički utjecaj ne kao pojedinačni politički akteri (birači) već kao članovi političkih stranaka i različitih interesnih grupa pluralisti. u 1950-im godinama u SAD elitistički pristup postaje kritičko sociološko stajalište Floyd Hunter objavio je 1953. u kojoj je na temelju empirijskog istraživanja strukture moći u jednom gradu američkog juga zaključio da ključne odluke donosi mala skupina ljudi.) dokazivao na temelju empirijskog istraživanja procesa donošenja odluka u jednom malom gradu da ne postoji neka uska elita s dominantnim utjecajem poslovnih i menadžerskih vrhova • ELITISTIČKI pristup polazi od toga da elite imaju moć nad masama. te manji broj političara. a razvili Michels i Weber u 1950-im godinama američki sociolog Wright Mills razvio je elitističku paradigmu u drukčijem. kao ključni dio. eseja Federalističkih spisa • Parsons vidi moć kao mogućnost da se mobiliziraju društveni resursi za postizanje ciljeva za koje se javnost opredijelila • drugo je moć kao sposobnost utjecaja na druge ljude – takvo je Weberovo viđenje moći • moć je sposobnost da prisilimo druge na djelovanje koje inače ne bi poduzeli. taj može nešto napraviti – takva je definicija moći Alexandera Hamiltona iz 33. zaokupljeni su analizom raspodjele moći u demokraciji – moć definiraju kao sposobnost da se djeluje tako da se kontroliraju odgovori drugih Dahl je u poznatoj knjizi Tko vlada (1961. i unatoč njihovu otporu • tko je moćan. knjigu Struktura moći u zajednici. koja se temelji na urođenim sposobnostima manjine ili na nekom stečenom resursu taj pristup izvorno su formulirali Pareto i Mosca.) pokazuje da SAD-om vlada oligarhijska elita koju čine oni koji zauzimaju 55 . kao David Truman i Robert Dahl. kritičkoistraživačkom smjeru Pareto je vladavinu elite objašnjavao psihološkim razlikama među ljudima prema Mosci karakter elite može se mijenjati te uglavnom ovisi o društvu u kojem vlada rani elitisti koncentraciju moći u rukama manjine smatrali su neizbježnom i poželjnom.

ne samo zbog njezine ekonomske dominacije nego i zbog sposobnosti da podređenoj klasi nametne svoje ideje. vlast.) moć određuje kao sposobnost jedne klase da ostvari svoje interese nasuprot drugim klasama Gramsci je uveo pojam kulturne hegemonije kako bi objasnio da podređena klasa prihvaća dominaciju nadređene klase. Državno plemstvo (1989. na događaje reagiraju dok su vrući) TRI LICA MOĆI • PRVO LICE JE MOĆ KAO ODLUČIVANJE 56 . u mikrosociološkim strukturama moć je sveprisutna jer se proizvodi svakog trenutka. socijalizam (1978.).). u svakoj točki ili svakom međuodnosu pojedinih točaka moć se ne može provoditi bez znanja i nemoguće je da znanje ne stvara moć • iz drukčije teorijske perspektive Pierre Bourdieu je u djelima Nasljednici (1964. senzacionalističkim populizmom prikriva realnost dominacije i cenzurira kritičke analize te privilegira fast thinkers (svoje pomagače.ključne položaje u tri ključne institucije američkog društva – velikim korporacijama.najvažnija institucija simboličkog nasilja je škola kao socijalni stroj za reprodukciju nejednakosti i prikrivanja prave društvene aristokracije koju kiti ukrasima meritokracije druga takva važna institucija je televizija koja svojim ciničnim. vjerovanja i predodžbe Louis Althusser razvio je svoje shvaćanje ideologije i ideoloških državnih aparata u kojem pokazuje važnost institucija ideološke moći (škole. nastojao razviti širi pristup moći. a pluralizam i teoriju elita jer svode moć na samo političku moć Foucault je u mnogim radovima. Distinkcija (1979.) i drugima. pokazivao da vladajuća klasa ostvaruje dominaciju nad nižim klasama ne toliko fizičkom silom koliko simboličkim nasiljem .) i Mikrofizika moći (1977. federalnoj državi i vojsci – unutar te malobrojne elite postoji unutarnja cirkulacija • MARKSISTIČKI pristup proučava političku moć kao izraz socijalne dominacije koju ostvaruje vladajuća klasa nad potlačenom klasom u procesu proizvodnje Nicos Poulantzas u knjizi Država. posebno u knjigama Nazor i kazna (1976.).). O televiziji (1996. koji nalazi moć u svakodnevnim aktivnostima i odnosima ljudi. crkve) za održavanje klasne dominacije • ta tri pristupa ne obuhvaćaju sve teorije moći • izvan njih razvijeno je nekoliko značajnih teorijskih elaboracija • Michel Foucault kritizirao je sva tri pristupa: marksizam jer moć reducira na klasne odnose moći.

te ideološkim uvjeravanjem i manipulacijom u različitim oblicima • Michael Mann u knjizi Izvori socijalne moći (I-II. i to tako da se utvrde osobe ili grupe koje su aktivno sudjelovale u njihovu donošenju. sve zamislive ljudske osobine i sve zamislive konstelacije mogu biti osnova za provedbu svoje volje u nekoj danoj situaciji – ta se volja može nametnuti novcem. da se ispita njihovo stvarno ponašanje u tom procesu te analizira ishod tog procesa odlučivanja – ta su istraživanja potvrdila pluralističko stajalište da je politička moć u nekoj zajednici podijeljena na mnoštvo različitih subjekata • DRUGO LICE JE MOĆ KAO POSTAVLJANJE DNEVNOG REDA P. odnosno sposobnost utjecaja na druge oblikovanjem njegovih mišljenja. mijenjaju se samo njezini oblici i sredstva • za njega je moć sociološki amorfna. silom i uvjeravanjem • prisila podrazumijeva upotrebu fizičke sile.) istraživao je strukturu moći u gradiću New Havenu pošavši od stajališta da je moć mogućnost sudjelovanja u donošenju odluka te da se stoga zaključci o strukturi i distribuciji moći mogu donijeti tek nakon pomnog ispitivanja ključnih političkih odluka. važnije lice moćan i najmoćniji je onaj tko odlučuje o čemu će se uopće odlučivati • TREĆE LICE MOĆI JE MOĆ KAO DUHOVNA KONTROLA.) primijetili su da Dahlovo istraživanje moći i druga istraživanja ispituju samo jedno lice moći. tj. što može dovesti do tjelesnog kažnjavanja • utjecaj se ostvaruje novcem.) primjećuje da se shvaćanjem moći kao sposobnosti pojedinca da ostvari svoju volju unatoč otporu zanemaruju kolektivne snage. želja i potreba Steven Lukes u knjizi Moć: radikalno stajalište (1974. 1993.) razlikuje četiri oblika moći: ekonomska. Baratz u radu Dva lica moći (1962. politička i vojna moć • moć može biti autoritativna. Dahl u knjizi Tko vlada (1961. Bahrach i M. 1986. a da im izmiče drugo. socijalne strukture i kulturni obrasci koji uvjetuju ponašanje cijelih skupina on tvrdi da postoji nevidljiva moć u socijalnim strukturama koja manipulira ljudskim željama i potrebama IZVORI I OBLICI MOĆI • Weber je moć smatrao univerzalnim fenomenom. materijalnim nagrađivanjem. koja se širi spontano i nije rezultat zapovijedi NACIJA I STRATIFIKACIJA 57 . ideološka. koja se izražava preko svjesnih zapovijedi i njihova svjesnog poštovanja.R. ili difuzna.

koje naziva etnijama.) Philippe Poutignat i Jocelyne Streiff-Fenart pokazali su da su izrazi "etnički" i "etnicitet" relativno kasno ušli u znanstvenu uporabu • u 1940-im izrazom "etnički" u SAD su označavane skupine koje su se razlikovale od "prvobitne" skupine (starosjedilaca ili Jenkija) • u grčkom "ethnos" – barbarski narodi • u latinskom "ethnicus" – pogani • u djelu Gospodarstvo i društvo Weber razlikuje tri entiteta: rasu. i početka 19. NACIJA • nacija je kulturna zajednica sa snažnim etničkim povezanostima • nacija je politička zajednica s građanskoteritorijalnim vezama • njemački povjesničar Friedrich Meinecke ta dva tipa iskazao je u razlikovanju Staatnation (političke ili državne nacije) i Kulturnation (kulturne nacije). Englezi. Nijemci. Rusi. u Europi. Grci) 58 . kulturne nacije obilježava visoka razina etničke homogenosti (Irci. ključni mehanizam etničke postojanosti bio je u organiziranoj religiji • etnija i etnički identitet prethode modernoj naciji i nacionalizmu • moderne nacije nastaju tek kad se etnije povezuju s ideologijom političke suverenosti. diferencirane elemente zajedničke kulture 5. drugi tip oblikovanja naziva "vernakularnom mobilizacijom". povezivanje sa specifičnom domovinom 6.) uvodi pojam etnije kako bi pokazao postojanje kontinuiteta između modernih nacija i predmodernih oblika etničkog identiteta i pripadnosti u etničkim zajednicama.ETNIČKA ZAJEDNICA • u starijoj sociologiji dijelile su se društvene grupe prema slijedu: horda – rod – pleme – narod – nacija • u knjizi Teorije etniciteta (1995. vidi ishodište modernih nacija etnije imaju 6 temeljnih obilježja: 1. a to je razdoblje 18. kolektivno vlastito ime 2. osjećaj solidarnosti među značajnim sektorima stanovništva u predmodernim razdobljima razlikuje dva tipa etnija: lateralnu (sastavljena od aristokrata i svećenika) i vertikalnu (pučku) ta dva tipa etnija slijede dva različita puta u procesu postajanja nacijom: lateralni put ("birokratsko uključivanje"). zbiva se u zapadnoj Europi tako da dominantna etnija uključi srednje klase i periferne regije u elitnu kulturu. gdje je utjecaj birokratske države mnogo indirektniji.st. mit o zajedničkim precima 3. zajednička povijesna sjećanja 4. a u Aziji i Africi tek u 20.st. etničku skupinu i naciju • Anthony Smith u djelu Etničko podrijetlo nacija (1986.

koja je proizvedena djelovanjem ideologija multikulturalizma • A. volji i pristanku . od istočnog ili etničkog modela nacije (nacija se razumije kao zajednica ljudi istog podrijetla i kulturne tradicije) • u poznatom eseju Što je nacija (1887. pa je "postojanje nacije svakodnevni plebiscit" • Benedict Anderson u knjizi Nacija kao zamišljena zajednica (1983. prava i dužnosti institucija.) Ernest Renan pobija različite objektivne kriterije nacionalne pripadnosti kako bi prednost dao subjektivnim kriterijima – želji. načina života i iskustava povezanih s tim . a etnički iz ideje nacije kao etničke i kulturne zajednice • nacionalni identitet ima dvije važne funkcije u modernoj politici . izvor njemačke nacije nalazi se u zlatnom dobu civilizacije srednjeg vijeka. a opet u glavama svih njih živi zamisao o njihovu zajedništvu • u Govorima njemačkoj naciji (1808. koja seže do antike .) shvaća naciju kao zamišljenu političku zajednicu. 3. a zatim imperijalne zajednice NACIONALNI IDENTITET • u svojoj knjizi Tko smo mi? (2004.) smatra se prvom modernom studijom procesa formiranja etničkog identiteta u predmodernim islamskim i kršćanskim civilizacijama .) Samuel Huntington upozorava na krizu američkog nacionalnog identiteta. jezik je osnova nacionalne ideje. prvi proizlazi iz ideje nacije kao zajednice građana. koja je zamišljena kao ograničena i suverena. zamišljena je zato što članovi čak i najmanjih nacija neće nikad upoznati većinu njezinih pripadnika. 1991. 2. koje određuju posebne vrijednosti i karakter nacije i odražavaju vjekovne običaje i tradiciju 59 .) razlikuje zapadni ili građansko-teritorijalni model nacije (u kojem je nacija zajednica ljudi koji se pokoravaju istim zakonima u granicama danog teritorija).) razlikuje dva shvaćanja nacionalnog identiteta: teritorijalno-politički i etnički. 1991.drugi čimbenik. pošavši od najopćenitijeg. ojačao je tu temeljnu razliku između islama i kršćanstva . njemački poraz od Francuza posljedica je prosvjetiteljsko-racionalističkog razaranja religije • knjiga Johna Armstronga Nacije prije nacionalizma (1982. Smith (Nacionalni identitet.• Anthony Smith (Nacionalni identitet.Armstrong nastoji pokazati "nastajanje intenzivne grupne identifikacije koju danas zovemo nacijom" u dugoj vremenskoj perspektivi.) Fichte navodi tri važna elementa shvaćanja da je nacija kulturna zajednica: 1. religija.treći čimbenik su gradovi. jasno izraženom željom da se nastavi živjeti u zajednici.analizira različite čimbenike.njegova središnja funkcija je legitimiranje društvenog poretka.nacija se održava konsenzusom.

otkrivaju potencijale nacionalizma za održavanje socijalnog reda i obranu tradicionalnih institucija • u ideologiji konzervativnog nacionalizma zamisao o društvu kao organskom tijelu povezuje se s idejom nacije kao prirodne zajednice ljudi istog etničkog podrijetla.st. koja prijeti poretku i političkoj stabilnosti • polovicom 19. drugi se zasnivaju na isključivosti. kao ideologija modernizacije i kao ideologija i politika zaštite manjina • može se odrediti kao ideologija i pokret koji ističe interese i prava nacije. prvi u tim parovima se zasnivaju na uključivanju. konzervativni državnici. podrazumijevaju otvoreno političko društvo u koje svaka osoba može vlastitom voljom ući ispunjenjem određenih uvjeta.st. članstvo u naciji ograničeno je na one koji dijele zajedničko etničko podrijetlo i kulturna obilježja • liberalni nacionalizam je prvi povijesni oblik nacionalizma i do danas jedan od najutjecajnijih – nacionalizam je izvorno francuski proizvod nastao u Francuskoj revoluciji • za liberalne nacionaliste nacije su poput pojedinaca jednake u smislu da imaju jednako pravo na samoodređenje • na početku 19..procesom nacionalne nezavisnosti .stjecanjem nacionalne nezavisnosti • u nacionalističkoj ideologiji nacionalna država najviši je oblik političke organizacije TIPOVI NACIONALIZMA • u sociologiji postoji više tipologija nacionalizma. liberalni i integralni. ponajprije njezino pravo na samoodređenje • A. na prijatelje i neprijatelje • također se prikazuje kao ideologija i pokret oslobođenja od stranih tiranija. miroljubivi i agresivni. politički i kulturni. Smith naglašava ideju autonomije kao širi pojam koji može objediniti različite tipove nacionalizma • cilj nacionalizma je izgradnja nacije i stvaranje nacionalne države – to se postiže na dva načina: . a utjecao je na nacionalne pokrete u srednjoj i 60 . najčešće su one koje nacionalizam opisuju u dihotomijama: građanski i etnički. konzervativci odbacuju nacionalizam kao radikalnu i opasnu doktrinu. prije svih Disraeli i Bismarck.podjednako važna je funkcija socijalizacija pripadnika nacije kao državljana i građana preko obvezatnog. kulture i običaja • integralni (totalni) nacionalizam ima jaku tradiciju u Njemačkoj. standardiziranog javnog sustava obrazovanja pomoću kojeg se usađuju nacionalna odanost i homogena kultura NACIONALIZAM • nacionalizam se opisuje kao ideologija isključive podjele svijeta na "nas" i "njih".

koje Marras naziva "četiri strane nacije" – Židovi. republikanizma i demokracije koja počiva na individualizmu.". danas na svijetu živi i radi više znanstvenika negoli u svim prethodnim naraštajima zajedno 61 . danas granice postaju granična područja zbog svojih veza s drugim regijama • Yael Tamir u knjizi Liberalni nacionalizam (1993. Friedrich Jahn zastupa ideju da je njemački narod predstavnik cijelog ljudskog roda i da je njegov zadatak silom civilizirati svijet • Maurras je prvi skovao izraz integralni nacionalizam i odredio ga kao nastojanje za isključivo nacionalnim politikama zasnovanim na "bezuvjetnoj obrani nacionalnog integriteta i stalnom uvećavanju nacionalne moći.) tvrdi da će država ishlapiti • John Naissbit u knjizi Globalni paradoks (1995.) – nacionalne države nastale su onda kad su umjesto rasplinutih "graničnih područja" postavile jasne granice. zato što se nacionalne države raspadaju na manje efikasnije dijelove – jednako kao i velike korporacije • Anthony Giddens u knjizi Treći put (1998. a radikalnije varijante odbacile su zapadne ideje i kulturu (ghandizam.st. bio je snažan i u Francuskoj od Dreyfussove afere.treba ukloniti sve što je slabi: od racionalizma. koji su oblikovali ideju antikolonijalnog nacionalizma.jugoistočnoj Europi.) zaključuje da u globaliziranom svijetu ne treba podleći iskušenju i prikloniti se utopijskom kozmopolitizmu.): "Nacionalna država je mrtva. osobito kod Barresa i Maurrasa • na početku 19. odustajući od nacionalnog identiteta i nacionalizma SOCIOLOGIJA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA • prema britansko-američkom sociologu znanosti Dereku de Solla-Priceu. Senghorova filozofija crnaštva) GLOBALIZACIJA. potom su oslonac našli u marksizmu i sovjetskom socijalizmu • te su ideologije bile modificirane (afrički socijalizam). stranci • kao odgovor na imperijalistički nacionalizam razvili su se antikolonijalni pokreti u zemljama Trećeg svijeta. jer nacija propada kad izgubi svoju moć" . do vlasti stranih sila. ti su pokreti u početku nastupali s idejom liberalnog nacionalizma. protestanti. NACIJA I NACIONALNI IDENTITET • teoretičari "hiperglobalizacije" (kako ih naziva David Held) najavljuju smrt nacije i nacionalne države u svjetskom gospodarstvu i društvu bez granica • Nicholas Negroponte u knjizi Biti digitalan (1995. masoni.

smatraju da zemlje u razvoju nisu osuđene na propast. jer mogu preskočiti tehnološke faze. NOVI SOCIJALNI ODNOSI • američki sociolog Paul Ritzer suvremenu eru naziva "mcdonaldizacijom društva" • mnogi sociolozi. time što će se u nekoj budućoj tehnološkoj fazi okoristiti već gotovim i poznatim tehnološkim rješenjima • današnje se društvo često naziva "društvom utemeljenim na znanju" • osamdesetih godina dvadesetog stoljeća Alvin Toffler je govorio o "trećem valu" civilizacije. posljedice tehnološke globalizacije su bitno novi socijalni odnosi. odnosno koristiti se "spill-overom".st. Robert Merton (Znanost. kreativnu i produktivnu kvalitetu • Francis Fukuyama (knjiga Povjerenje) – povećanjem obrazovanja stvara se veći stupanj povjerenja među građanima • Max Weber u studiji Protestantska elita i duh kapitalizma tvrdio je da je za protestante jedini način kojim mogu naslutiti hoće li doći u carstvo nebesko njihov uspjeh na ovom svijetu • analogno Weberu. među kojima i Francis Fukuyama.• rast i učinkovitost tehnologija danas je toliko drastična da neki teoretičari društva. tehnologija i društvo u Engleskoj 17. da će svijet postati "globalno selo" povezano medijima ostvarilo se mnogo brže negoli se to tada vjerovalo GLOBALIZACIJA: NOVI STANDARDI. NOVE NEJEDNAKOSTI.st. odnosno tehnološkog razvoja čovječanstva u prvom valu moć se koncentrirala u rukama onih koji su baratali poljoprivrednim proizvodima u drugom valu moć je bila u rukama industrijalaca u trećem valu moć je u rukama onih koji raspolažu informacijama • prema Robertu Kaplanu. Puritanski put u znanost) tvrdi da je za iskorištavanje takvih znanja i pronalazaka bila potrebna društvena struktura koja je poticala rizično ponašanje pojedinaca 62 .. u kojima politička suverenost naroda i vlada više nije poluga moći ULOGA KULTURNOG I SOCIJALNOG KAPITALA U DRUŠTVENOM I ZNANSTVENOM SMISLU • "socijalni i kulturni kapital" sociološko je ime za niz vrijednosti neke populacije kojima se označava njezina sposobnost da svoje znanje i obrazovanje pretvori u neku pozitivnu. primjerice Hans Peter Martin i Harald Schumann u knjizi Zamka globalizacije predviđaju da će za nekoliko godina 20% svjetskog stanovništva proizvoditi sve što je potrebno za opstanak cijelog čovječanstva • proročanstvo Marshalla McLuhana iz sedamdesetih godina 20.

već je poprimilo funkciju sistematske. mora prenositi znanje s generacije na generaciju 2. poput Parsonsa i Mertona. vještina i društvenih vrijednosti FUNKCIJE OBRAZOVANJA • prema funkcionalistima. tvrdi da je osnova rasta znanja sposobnost uključivanja što većeg broja subjekata i činjenica u sustav mreža SOCIOLOGIJA ZNANSTVENIKA • u povijesti znanosti često se ističu narodi Egipta i Mezopotamije u kojima su postojali posebni slojevi pisara. ostale. zvjezdoznanaca. obrazovanje ima bitne socijalne funkcije: 1. selekcije – društvo tijekom školovanja raznim oblicima ocjenjivanja pokušava napraviti klasifikaciju pojedinaca kojom će primjereno zadovoljiti druge društvene funkcije 5. formalne transmisije znanja. one i dodaju znanja već postojećima 6. … • u skladu s društvenom potrebom. "latentne" funkicije – jedna od latentnih funkcija obrazovanja je da se djeca zbrinu dok su roditelji na poslu OBRAZOVANJE KAO VRSTA SOCIJALNE MOBILNOSTI • u današnje vrijeme školovanje je gotovo najjače i najsigurnije sredstvo socijalnog napredovanja jer u uvjetima naglih ekonomskih promjena omogućuje najbržu prilagodbu novonastalim radnim okolnostima SOCIOLOGIJA PRAVA ODREĐENJE PODRUČJA 63 . kulturne transmisije – da bi kultura mogla opstati. stvarao se poseban socijalni sloj odgovoran za širenje znanosti • tek se u novom vijeku znanost uspostavila kao posve neovisna društvena institucija OBRAZOVANJE • riječ škola potječe od grčke riječi shole – dokolica • obrazovanje nije više svrha samome sebi. osobnoga razvoja – škole podučavaju vještine i znanja koja će pojedincima poslužiti kasnije u životu 4.• koncepcija sociologije znanosti pod imenom "teorija mreže aktera" francuskog sociologa Brune Latoura. inovativnosti – škole ne samo da prenose znanja. socijalne integracije – škole služe i integraciji pojedinaca u društvo 3.

Rehbinder razlikuje tri područja pravne znanosti: pravnu filozofiju. normativnost pripada pravnoj dogmatici. niz članaka i kapitalno djelo Eugena Pusića Društvena regulacija (1989. političkog konteksta i društvenih uvjeta • drugo ograničenje još je važnije.) • Roscoe Pound područje pravne znanosti vidi u paralelnom suživotu pravne filozofije. Durkheim. Law and Revolution. "idealnost prava područje je pravne filozofije.) dokaz je da nismo znanstvena periferija • M. te jedinstvenost sistema prava (H. 1959.) OGRANIČENJA PRAVNE DOGMATIKE • dogmatika ima dva važna ograničenja • ona je bitno ograničena na tradiciju zapadne racionalnosti. Berman tvrdi da je riječ o jedinstvenoj tradiciji Zapada koja jedina poznaje čvrste oblike prava i drugih normativnih institucija. funkcija.• sociologija prava u Hrvatskoj je jako zakašnjela novost • djelovanje skupine Pravo i društvo u HAZU. gdje je glavni interes razumijevanje nastanka. Berman. da se može promijeniti potezom pera SOCIOLOGIJA PRAVA • sociologija prava odgovara na pitanje kako se pravo primjenjuje • u osnovi riječ je o dva velika područja: jedno je proces nastanka i promjene prava. 1983. pravnu dogmatiku i sociologiju prava. pravno učenje i profesiju. a stvarnost sociologiji prava koja može biti generička (pravo kao rezultat društvenih procesa) ili operacionalna (pravo kao regulator društvenih akcija)" PRAVNA DOGMATIKA • pravna dogmatika pokriva naša iskustvena znanja o tome kako treba regulirati društvene odnose • danas je pravna dogmatika postala ogromno područje sistematiziranog iskustva društvene regulacije • H. pravna dogmatika kao područje prava mora se temeljiti na fikciji da je pravilo nepromjenjivo. tradicija kulture. pravne povijesti i komparativne pravne znanosti i sociologije prava (Jurisprudence. promjena i specifičnih situacija djelovanja. Luhmann i Marx ne vide stvaranje prava kao proces koji završava formulacijom norme i njezinom formalizacijom već se bave djelovanjem društva u stvaranju – pravo vide kao način djelovanja društva drugo područje je primjena prava – odnosi i materijalni učinci koje pravo proizvodi • sociologiju prava moguće je definirati i kao primjenu empirijskih socioloških metoda na pravne probleme • Szelnik – Sociology of Law (1959. ali i suprotno.) 64 .

za sociologiju prava najvažnije djelo je Preobrazbe javnog prava te veliko djelo (u 5 knjiga) Traktat o ustavnom Pravu • Eugen Erlich bio je prvi koji je poduzimao empirijska terenska istraživanja o nastanku i primjeni prava prvo sistematsko djelo tog pravca je Temelji sociologije prava Erlich razvija školu "slobodnog prava" njega ne zanima napisana norma i juridička konstrukcija svijeta. H. društvo kao temelj normativne regulacije pravo je sasvim jasno izraz interesa a ne nikakvog duha • Karl Renner u hrvatskoj povijesti ostat će zapamćen prema specifičnom shvaćanju potrebe nacionalne autonomije u okvirima Habsburške monarhije (austromarksizam) 65 .POVIJESNE ŠKOLE • Friedrich Karl von Savigny smatra pogrešnim stajalište da je pravo moguće stvoriti ljudskim razumom. 1852-1865. radnim zajednicama. treba istaknuti njegov stav o neizbježnosti interesnih sukoba u društvu i ulozi prava u smanjenju posljedica konflikta • Leon Duguit bio je pod snažnim utjecajem Emila Durkheima od kojeg preuzima ideju o središnjem značenju solidarnosti za društvo solidarnost modernog društva ostvaruje se u međuzavisnosti njegovih dijelova smatra da će u modernom društvu regulacija počivati na profesionalnim udrugama. javna i privatna." Njegovo. pravo se stvara u narodnom životu i duhu • 1861.) – iz početne faktografske analize prelazi u funkcionalnu analizu pravnih instituta Cilj u pravu. 1877. različitim poslovnim asocijacijama prava solidarnosti. unutrašnji poredak udruživanja. važnija su od individualnih prava "Nema drukčijeg prava no što je izvršenje neke dužnosti. Otto von Gierke objavio je knjigu Das deutsche Genossenschaftrecht u kojoj analizira promjene u pravu od početaka rimskog prava do tadašnjeg vremena RANE PRAVNO SOCIOLOŠKE TEORIJE • Rudolf von Jhering naziva se često ocem pravne sociologije po uzoru na velike povjesničare napisao je prikaz povijesnog razvoja rimskog prava (Geist des römischen Rechts. Sumner Maine objavljuje studiju Ancient Law u kojoj navodi razliku između društava kojih poredak (posebno pravni sustav) obilježava statusno pravo društava kod kojih su odnosi prvenstveno ugovorne prirode • 1868. već život prava i pravna realnost.

objašnjenje njegova nastanka i društvene pozadine. karizmatska pravna vlast kroz "pravo proroka" 2. nametanje prava od svjetovnih i tehnokratskih moćnika 4. Weber je postajao sve više uvjeren da je moderni pravni poredak utemeljen na nacionalnom pravu rezultat određenih povijesnih okolnosti • opći razvoj prava može se promatrati kao prijelaz kroz sljedeće faze: 1. uvijek povezanim s drugima • u nastajanju industrijskog i modernog društva. u istim slučajevima 4. sistematizacija – pravo leži u stvaranju jedinstvenog poretka normi koje su unutar sebe logične i koherentne. bez iznimke. sistematska elaboracija prava i profesionalno administriranje pravde od strane osoba koje su prošle pravnu izobrazbu • pravo se razvija i mijenja u sljedećim dimenzijama: 1. koje konstruiraju u sebe zatvoreni logički svijet 5. u narastanju znanosti kao glavne metode razmišljanja o društvu nije više bilo mjesta za razmjerno naivne predodžbe o izvorima prava MAX WEBER: RACIONALIZACIJA PRAVA • on se u punoj mjeri može smatrati ocem sociologije prava. profesionalizacija – pravo više nije domena u kojo se snalaze ljudi koji nisu prošli poseban postupak učenja 66 . formalizam – pravo leži u rutinizaciji postupaka koji opravdavaju konačnu odluku redukcijom sadržaja normi na dopuštene oblike 6. koje ne dopuštaju praznine i situacije koje se pravom ne mogu riješiti. sekularizacija – pravo gubi obilježja objave i religijsku legitimaciju i uporište u religioznim normama 2.njegova knjiga Pravni instituti i njihova socijalna funkcija (1904. strukture društva u kojem je pravo jedan od elemenata • sociologija smatra pravo tek jednim od društvenih fenomena. generalizacija – pravo razloge svoga djelovanja i načina primjene svodi na više načela koja se prividno kao presumpcije primjenjuju na svaki pojedini slučaj 3. stvaranje i tumačenje prava od strane pravnih znalaca 3.) analiza je promjena koje u tumačenju pojma vlasništva ostavlja napredak kapitalističke ekonomije smatra da će se vlasništvo podvrći sve jačem utjecaju društva TEORIJE SOCIOLOGIJE PRAVA • interes klasične sociologije bio je usmjeren na širi društveni kontekst prava. ne samo zbog velikog poglavlja pod tim imenom u njegovoj najvećoj knjizi Privreda i društvo • proučavajući istočne religijske sustave i kulture. tipizacija – pravo se temelji na rutinskoj primjeni istih pravila.

religija… samo su buržoaske predrasude iza kojih se kriju buržoaski interesi. još se jasnije vidi • funkcija pravno-političke i ideološke nadgradnje jest osiguranje i opravdanje interesa vladajuće klase • "Zakoni. a ne prisilu. Ungera. Komunistički manifest. smatra prirodnim temeljem za razumijevanje prava • Althusser smatra da su se funkcija i područje ideologije bitno promijenili. već su potrebni suptilniji oblici zaštite i reprodukcije vladajućih klasa • druga karakteristika. Marx. vjerski. Plehanov kaže: "Na taj način pravo. žene. ili noviji. nije potrebna direktna sila i pravo da se vlada. umjetnički itd." • K. imigranti – formalno imaju prava koja ne mogu ostvariti • Anatole France: "Pravo u njegovoj veličanstvenoj nepristranosti brani. razvitak društva počiva na ekonomskom. državni poredak i moral svakog naroda neposredno su i direktno uvjetovani ekonomskim odnosima (Plehanov. filozofski. da je pravo rezultat klasnih i interesnih borbi. Foster – Critical Legal Theory • kritička pravna škola (CLS – Critical Legal Studies) nasljeđuje tradiciju kritičke sociologije. mijenja i provodi voljom nadležnog tijela • moderna inačica sličnih pristupa su radovi Parsonsa. usmjerenost na objašnjenje djelovanja prava kao posljedice društvenih uvjeta u kojima djeluje • pravni oblici u krajnjoj liniji su izraz strukture proizvodnje društvenog života • K." (Engels.7. moral. pravo je oblik kojim se zaogrće prisila države kao instrumenta nasilja nad eksploatiranim 3. program te škole uključuje prevladavanje liberalističkog 67 . literarni. prositi na ulicama i krasti kruh. 1848. Luhmanna i Habermasa – u njihovim radovima pravo je jedan od centralnih koncepata normativne regulacije društva MARKSISTIČKE ŠKOLE PRAVNE SOCIOLOGIJE • Maureen Cain i Alan Hunt Marxove ideje o pravu svrstali su u tri teze: 1. ali podjednako i američkog pravnog realizma. 1894. Materijalističko shvaćanje historije) • moderni marksizam ideologiju. i siromašnima i bogatima jednako. Pisma Strakenburgu." (Engels.) • G. pravni. pozitivizacija – otkriće mogućnosti da se pravo stvara.) • pravo ima funkciju omogućavanja i olakšavanja odnosa proizvodnje i razmjene • činjenica je da pojedine društveno diskriminirane grupe – siromašni. Ali svi oni reagiraju jedan na drugi i na ekonomsku osnovu. Prilog kritici političke ekonomije • moderni marksizam (Althusser. pravo je izraz ideologije vladajuće klase 2. kritička škola) pozivao se na originalnog Marxa koji je bio nesklon simplifikaciji • "Politički. spavati ispod mosta.

pokret ekonomske analize prava (Law and Economics) • ekonomska analiza prava. ideju da institucije same po sebi jamče individualne slobode te imanentnu konzervativnost vladajuće pravne znanosti DRUGE TRADICIJE SOCIOLOGIJE PRAVA • radovi Erlicha i Kantorowicza u velikoj mjeri konvergiraju paralelno nastalim školama američkog i skandinavskog realizma (Pound.ignoriranja interesne osnove prava. temelj je za institucionalnu analizu u sociološkoj teoriji EMPIRIJSKA SOCIOLOGIJA PRAVA • treća skupina tradicijskih korijena sociologije prava polazi od ambicije sociologije da bude praktično korisna i upotrebljiva znanost utemeljena na empirijskom i pozitivnom znanju • riječ je o istraživanjima u kojima sociološke metode imaju ključno mjesto STUDIJ SOCIOLOGIJE PRAVA • tri su osnovna procesa koja određuju stanje moderne pravne znanosti: 1. globalizacija i internacionalizacija 2. Frank. diverzifikacija i interdisciplinarnost 3. u anglosaksonskoj znanosti danas vladajući. razvedena u tisuće teorija srednjeg dosega. Llewellyn. povećana potreba za praktičnim znanjima formuliranja društvenih politika 68 . Ross) • shvaćanje stvaranja i primjene prava kao socijalnog čina – law in action instead of black-letter law – izbrisalo je granice između sociologije prava i jurisprudencije • sociologiji je blizak.

PREDAVANJA 69 .

a bit će osnažena kultovima koji će poticati altruizam i znanstveni pogled na svijet. na području društva sve ono što društvo čini stabilnim. sve što čini njegovu strukturu. Humanost će biti najviša vrijednost izjednačena u značenju s bogom u prijašnjim društvima.AUGUSTE COMTE I POZITIVIZAM •Montpelier 1789 (Isior Auguste Marie Francoise Xavier) •1812 sukob s ocem •1815 Ecole politehnique •1817 sekretar Saint Simonea •1827-29 duševna bolnica •Sistem pozitivne filozofije 1830-42 •Zakon o tri stupnja razvoja čovječanstva •sistem pozitivne politike 1851 KLASIFIKACIJA ZNANOSTI Matematika Astronomija Fizika Kemija Biologija Sociologija tri stupnja društvenog progresa •teološki •metafizički •pozitivizam SOCIJALNA DINAMIKA I STATIKA •Dinamika. COMTE – ZNAČAJ •opći utjecaj •ime sociologiji •metodološki napredak •preciznost provjerljivost matematska formalizacija • promatranje eksperiment metoda komparacije 70 . tj.humanosti). bavi se otkrivanjem pravilnosti u slijedu oblika u društvenom razvoju. Svaki dan u tjednu bit će posvećen nekoj znanosti (nedjelja . pri čemu je osnova veliki zakon o tri razvojna stupnja društva. •Statika ispituje zakone osiguranja cjeline. u godini će biti 84 svečanosti u čast istaknutih znanstvenika. s druge strane. društvenih zakonitosti. NOVO DRUŠTVO Buduće društvo počivat će na duboko humanističkim vrijednostima koje će se stjecati obrazovanjem i odgojem u obitelji.

a treba izbjeći opće teorijske konstrukcije koje se ne mogu provjeriti. poželjno metoda fizikalnih znanosti kao što su eksperiment i promatranje. U sociologiji to znači zaključivanje prema modelu u kojem za svaki društveni fenomen postoji određen uzrok (ili uzroci): na primjer visoka stopa kriminala uzrokovana je siromaštvom i socijalnim razlikama. FIZIKALISTIČKI PROGRAM ZNANOSTI U sociologiji. pozitivizam znači prihvaćanje tehnika promatranja. vrijednosno neutralnu poziciju istraživača i strogu primjenu metoda. pristup koji smatra da se naše znanje temelji isključivo na provjerljivom iskustvu. pozitivizam je znanstvena orijentacija koja zaključke izvodi iz materijalnih činjenica života i iskustva. Znanost predstavlja sređeno iskustvo koje stalno podvrgavamo provjeri. Pozitivizam ne znači samo takvu opću sociološku teoriji već označava širu perspektivu u sociologiji i filozofiji. pravo. ta se iz takvog iskustva mogu izvoditi zaključci o odnosima između pojava i uzročnim vezama između njih.•ideja historičnosti-nije jedini •antinominalista (društvo /= zbroj pojedinaca) –društvo se ne može svesti na pojedince kao ni slika na točke •ideja pokretačkih sila društva •značaj industrije •sociologija je praktična znanost + determinizam + socijalni konsenzus POZITIVIZAM Sociologija će ujedno biti znanost putem koje će metode “pravih” znanosti (osobito promatranje. povijesna i kulturna komparacija) biti primijenjene na ekonomiju. Pozitivizam zato pretpostavlja znanstvenu objektivnost. od Comtea nadalje. FENOMENOLOŠKA REGULA Doista. Svijet koji poznajemo je zbir pojedinačnih činjenica poredanih u lancima uzroka i posljedica. 71 . eksperiment. koje se mogu se mogu opaziti. mjeriti. usporedbi (osobito povijesnih usporedbi) i eksperimenta. KAUZALNOST Idealni nacrt istraživanja za pozitivizam znači izoliranje uzročno/posljedičnih veza. psihologiju i sl. NAČELA Pozitivizam je znanstveni pristup kojeg karakterizira neprestano nastojanje da se koriste samo činjenice koje se mogu materijalno utvrditi. Odbacuje se korištenje pojmova i teza koje se ne mogu materijalno provjeriti. kauzalnosti.

BIHEVIORIZAM istraživanje treba što više sličiti eksperimentu u kojem određeni S (stimulus) izaziva izvjesni odgovor u ponašanju R (response): S→ R. bihevioristi su zainteresirani za odnose i ponašanje ljudi a ne za varljive konstrukcije objašnjenja njihovih unuitarnjih motivacija. treba proučavati "kako ljudi žive. imamo pravo zagovarati vrijednosti. U našem iskustvu ne postoje odrednice kao što su dobro ili loše. umnoženo s vjerojatnošću da će se postići željeni rezultat). usredotočuju sa na procese ljudske interakcije pojedinaca. a u krajnjem slučaju i to da postoje iste zakonitosti koje tek treba primijeniti na sva područja traženja znanja. vrijednost. Beyond Freedom and Dignity) ne treba spekulirati o tome što se pri tome događa u ljudskoj glavi.METODE Pozitivizam pretpostavlja da postoje iste dobre metode u svim znanostima. koje igre igraju. etičke ili estetske kvalifikacije. S→ R. Svi sistemi imaju iste zakonitosti. HOMANS •smatra da ljudsko ponašanje. kao vrijednu u rezultatu. te svaki vrijednosni sud znanost treba odbaciti i težiti objektivnosti i vrijednosnoj neutralnosti. kako jedu i pripremaju hranu. pa i društvene pojave treba prvenstveno objasniti prirodnim zakonima (redukcionizam). Izbjegavanje općih teorijskih konstrukcija vodi znanjima temeljenim na iskustvu (empirizam). koju u danom vremenu percipira. Iz sociologije.i osobito psihologije. GEORG C. pojedinac će odabrati onu. kako se odnose jedni prema drugima". kako odgajaju djecu. kazna. Navijački stav u tumačenju činjenica ne odgovara znanosti. treba eliminirati mistične pojmove ("mistical entities that serve to distreact sociologist from concrete entities of study – behaviour and their consequences". akcija. Ponašanje pojedinaca zasnovano je na negativnim i pozitivnim stimulusima ponašanja (reinforcements of social behaviour). kako odlučuju. pa i onim istraživanjima koja se mogu izvesti uz mjerenja i kvantifikaciju rezultata VRIJEDNOSNA NEUTRALNOST pozitivizam insistira na jasnom razlikovanju vrijednosnih i činjeničnih prosudbi. 72 . lijepo ili ružno. treba promatrati u eksperimentalnim situacijama malih grupa u kojima proučavamo neposredne i vidljive (observable) interakcije. trošak – sve izraženo u vidljivim obilježjima ponašanja u malim grupama. nagrada. • Pojedinci su racionalni aktori (u izboru između alternativa akcije. ali nemamo pravo to zvati znanošću. Dajući prednost jasnim hipotezama o ponašanju on se koristi pojmovima: stimulus.Skinner.. kako upravljaju. F. mozgu ili podsvijesti.

social control.BACKEROVA FORMULA "Vjerojatnost kriminalnog ponašanja upravo je proporcionalna dobitkom koji se pri tome može postići. stavova. potrošačkih navika i potreba. On predlaže. disfunkcija organizacije. of deviant behavior. utjecaja i slično. the unanticipated consequences of purposive action. urbanizacije ili socijalne stratifikacije: "Our major task today is to develop special theories applicable to limited conceptual ranges -. sve umnoženo faktorom vjerojatnosti da će se takvo ponašanje otkriti i sankcionirati" Backerova formula. a u tome ga priječi moguća štetna kazna ako je visoka vjerojatnost da će biti uhvaćen. od takvih pretpostavki koje se mogu empirijski provjeravati. unapređenjem metoda i tehnika istraživanja.). a s druge strane orijentiranjem općih socioloških teorija prema onim društvenim fenomenima koji se mogu istraživati i empirijskim metodama. WRIGHT MILLS . for example. 1959. 73 C. social perception. •nastale su i sasvim praktične potrebe za tržišnim istraživanjima. reference groups. "Postoji nužna proturječnost između onog što je istinito ali nije važno ili onoga što je važno ali možda nije točno i istinito" (Sociološka imaginacija. delinkvencijom •sociologija se dokazala kao prektično korisna znanost koja je imala metode i pristup koji su se mogli iskoristiti na sasvim različitim zadacima i problemima. ROBERT MERTON Teorije srednjeg dosega trebaju biti tako oblikovane. Studenti sociologije ili prava nisu navikli na takav stil izražavanja i nemaju sklonost matematičkim formulama. ako želi napredovati. potreba stanovanja. radnih motivacija. the interdependence of social institutions -. no stvar je jednostavna: lopova čini prilika da puno zaradi. PERSPEKTIVA Sociološka teorija. i stvara. EMPIRIJSKA SOCIOLOGIJA •velik napredak u metodama i tehnikama prikupljanja podataka – omogućila je ekspanziju istraživanja javnog mnijenja.rather than to seek the total conceptual structure that is adequate to derive these and other theories of the middle range" (Social Theory and Social Structure). mora se simultano razvijati na obje razine: smislenim prikupljanjem i provjerom činjenica. a obrnuto proporcionalna visini kazne koja se može dobiti. teorije srednjeg dosega koje su osnova razumijevanja devijantnosti.theories.

BIOLOGIZAM I HERBERT SPENCER EVOLUCIONIZAM • Društva se razvijaju neprekidnim promjenama prema sve većoj složenosti (1820 . povećanjem veličine raste i složenost njegove strukture. za vrijeme koje neiskorišteno kretanje prolazi paralelnu promjenu. 1851. stoljeća». HERBERT SPENCER 74 .•Istraživačka strategija je dvovrsna: od ocjene važnosti i teorijske relevantnosti hipoteza prema provjeri u empiriji te od činjenica prema stvaranju specifičnih teorija srednjeg dosega. Društvena statika (Social Statics.1903) «Aristotel 19. Skraćeno i razumljivije evolucija je kretanje od nepovezane sličnosti prema povezanoj različitosti from an indefinite. or the Conditions Essential to Human Happiness). porast složenosti strukture prati složenost funkcija i povećanje međuzavisnosti dijelova. Sustav sintetičke filozofije (A System of Synthetic Philosophy) Darwin i Spencer Thomas Malthus:survival of the fittest Društvo kao i organizam raste i povećava svoj opseg. Evolucija je integracija materije uz istodobno rasipanje kretanja. incoherent homogeneity to a definite. coherent heterogeneity. •Za Mertona to je bila obrana teorijske relevantnosti empirijskih generalizacija podcijenjenih kao tehničko usavršavanje metoda. pri čemu materija prelazi iz neodređene i nepovezane (nekoherentne) homogenosti u određenu i povezanu (koherentnu) heterogenost.

stalnog jačanja specijalizacije i raznovrsnosti te povremeni skok u načinu jač nač povezivanja. Jednostavna društva tada polako prolaze transformaciju od društva bez vodstva prema povremeno vođenoj grupi. od ropstva prema aristokraciji Amalgamacija i klase 75 .STRUKTURA DRUŠTVA (1) sustav održavanja koji odgovara produktivnim sektorima društva (analogan organima metabolizma tijela).). Zakon evolucije u ljudskim zajednicama. Kao i organizmi. Francuska i sl. (3) ratovi između društava i potrebe unutarnje harmonizacije izazivaju potrebu za nastankom regulacije. Britanski Imperij. Porastom funkcionalne specijalizacije politič olič vođ nestaje jednakost i jer se za pojedine položaje vežu i društvene polož vež privilegije. nnaglasio je ulogu slobode ličnosti. Meksičko Carstvo. integracije društva. ndržavu je smatrao upravljačkim strojem kojem se građani automatski pokoravaju SOCIJALNI DARVINIZAM Vječita borba društvenih skupina Borba za opstanak Povijest ljudskih društava je povijest borbi LUDWIG GUMPLOWITZ Dominacija i ratovi Od ubijanja prema ropstvu. Regulacija počiva na strahu od živih (na političkoj vlasti države) i na strahu od mrtvih (nametanjem religioznog morala). a iz njega nastaju dvostruko i trostruko složena društva (rimsko. non je naglasio postojanje zakona evolucije i prirodne zakone koji je uzrokuju. (2) sustav distribucije koji nastaje kada dijelovi društva više nisu u bliskom fizičkom kontaktu i kada postaju sve raznovrsniji. a na koncu se vođ nestabilni položaj vođe pretvara u stabilnu društvenu funkciju i položaj. proces je sređ materijala. dokazuje to analizom i zajednicama. društva započinju kao započ male zajednice u kojima nema razlika između pojedinaca izmeđ S vremenom grupe rastu po broju te se u njima javlja specijalizacija i politička vlast oličena u ulozi vođe. egipatsko. ZNAČENJE HERBERTA SPENCERA nopisao je društvenu evoluciju kao nastavak prirodne. polož vođ polož Složeni tip društva nastaje daljnjim usložavanjem strukture i specijalizacijom unutar društva prema funkcijama (Spencer analizira 46 takvih društava u povijesti i nerazvijenim zemljama). nupozorio je na razlike i sličnosti između organizma i društva. dokazuje sređivanjem brojnog antropološkog i povijesnog materijala.

5. Kad pritisak populacije preraste prirodne okolnosti. religije. pojedinci i grupe prisiljeni su boriti se za opstanak. pritisak populacije na prirodne izvore postupno dovodi interese pojedinaca i grupa u stanje apsolutnog neprijateljstva prema 7. Konflikti učvršćuju socijalnu strukturu i stvaraju nagomilavanje moći.Država od prinude prema dogovoru GUSTAV RATZENHOFER 2. s vremenom se pojavljuje kontrola putem običaja. tendiraju rastakanju koncentrirane moći. Diferencijacija oslobađa ljude društvenih stega. U ranoj fazi stvaranja države kontrola je arbitrarna i nasilna. Lukacs. Toennies. stil: bez komentata – probajte! prijatelji: Neuman. glazba. one koje izviru iz porobljivanja su složene. Oblici kontrole u državi ovise o stupnju društvene evolucije. nacionalist. kao izvori socijalne diferencijacije. Individualni impulsi samoodržanja i seksualnosti mijenjaju se i prilagođuju životnim uvjetima u kojima egzistira pojedinac 4. povijest. njem. sociologija. pravo. Michels. 10. dopušta slobodno izražavanje i satisfakciju urođenih interesa. 14. Premda ljudi (kao i sva bića) žele živjeti i razvijati se u miru s drugima iste vrste. Lowenstein. književnost. Troeltch. Schumpeter 76 . Sombart. drugima. akademska ili politička.Weber. jezici (dvadesetak). “prosvjećeni kapitalista”.rimsko pravo studij rimske agrarne povijesti Freiburg iscrpljenost i strah urednik USA Protestantska etika i duh kapitalizma Weimar Comstitution (gubi na izborima) upala pluća WEBER KAO GENIJE nadarenost. socijalizacija pak ograničava u ostvarivanju kooperacije nužne za ostvarenje prirodnih i pretpostavljenih interesa. studija srednjeg vijeka . Društvene strukture koje izrastaju iz bioloških odnosa su jednostavne. kultura i trgovina. A. politika: ambicija i neuspjeh. MAX WEBER 1864 1877 1882 1889 1891 1895 1897 1903 1904 1905 1918 1920 (13!) eseji o povijesti studij prava. 13.

etika odgovornosti i asketizam naklonost jakim ličnostima vođa Max Weber bio je čovjek stalnih unutarnjih konflikata. Amen! (“Ako sam zlo govorio daj mi dokaz o zlu”.Sabor u Wormsu. Bog neka mi pomogne. Roditelji u stalnoj svađi.KAKO JE SAZRIJEVAO? studij rimskog prava => u čemu je to promjena kod nastanka kapitalizma studij agrarnog pitanja => zašto seljaci postaju siromašni iako se proizvodi više studij istočnih zemalja => zašto ne nastaje kapitalizam iako postoje proizvodne snage studij religija => značaj kulturnih fenomena RANA MLADOST Max Weber rođen je 21 travnja.ne bez mana: “the detailed analysis of small human particularities that do not touch upon a man's historical and intellectual significance” ŠTO JE SOCIOLOGIJA Max Weber definira sociologiju kao znanost socijalne akcije To znači usmjeriti se na subjektivna ZNAČENJA koja akteri pridaju svojoj aktivnosti u specifičnom kulturnom i povijesnom kontekstu. 1864. Weberova majka. racionalnost i neracionalne emocije. Dilthey and Mommsen. Sybel. Erfurt) u Reichstaga.majka stroga. otac hedonista. Roditelji bogati protestanti protjerani Salzburga. Najmlađi od sedmero djece.1521) 77 . Mladi Weber odrastao je u aktivnoj građanskoj sredini. Evo tu sam. Kućni prijatelji:Treitschke. WEBER – MLADOST Problemi s ambicioznom obitelji. Zato ne mogu i neću ništa opovrći jer je štetno i opasno raditi protiv svoje savjesti. Helene Fallenstein bila je romantični idelist. Ja ne mogu drukčije. Član Nacionalne liberalne stranke koja je podržavala Bismarcka.10. 1517. KAPITALIZAM zašto su protestanti direktori i bankari? zašto su protestanti usmjereni na stjecanje? zašto su poduzetnici? zašto se nastanak protestantizma ne može objasniti tehnološkim napretkom već obratno? DAN REFORMACIJE 31. Otac činovnik i političar (Berlin.

and lift up the light of His countenance upon them. Kao što to svaki tvorničar zna. oskudna Conscienziosita . Kapitalistički duh postoji prije nastanka kapitalističkih tehnologija.po mjeri zapadnog razvoja . prijevara. Razbojnička pohlepa stvara razbojnike a ne poduzetnike.C.M. Takva revolucija duha . mišljeno kao samosvrha KAPITALIZAM I ŽIVOTNI SMISAO Pogled je to na svijet u kojem se rad i bogaćenje smatra ostvarenjem smisla života. lijenost .B. gledište prema kojem se poštenje u siromaštvu trpi s ponosom.grijeh. KAPITALIZAM I ETIKA Da bi nastao kapitalizam . KAPITALIZAM I REVOLUCIJA DUHA Takva revolucija duha .i moderna država . u nekoj mjeri. 1934. a bogatstvo koristi s obzirom.Mohr.stvorila je kapitalizam.. J. i sve više novca.may God at length have mercy. Tübingen. ("jedenfals ohne Zweifel der "kapitalistische Geist" vor der "kapitalistischen Entwicklung" da war“). Die protestantische Ethik und der geist des Kapitalismus. that we may know His way upon Amen earth and His saving health among all nations. who is blessed for evermore. ali stvara nova i razvijena društva.Weber. bila je i još je uvijek.stvorila je kapitalizam. u kojem je predanost poslu i uspjeh jamstvo uspjeha. a bez obzira na kasnije promjene u globalnoj kulturi njegove posljedice žive i danas. U kojem rad na ovom svijetu znači ispunjenje dužnosti božjeg plana. jedna od glavnih zapreka kapitalističkom razvitku"[1]. Pogled na svijet u kojem se upornosti i skromnosti daje prednost pred užitkom i rastrošnošću. kapitalističkih institucija. te 78 . a sretni dobitak. uz strogo izbjegavanje svakog užitka. ili čak hedonističkih oblika.morale su se pojaviti etičke vrijednosti koje predanost radu i struci. Kapitalizam razara društva tradicije. slika svijeta u kojoj u skupu plemenitih svjetovnih vrijednosti uz asketsko predanje dužnosti ostane i snažna želja prema zaradi.bio "zaostao". 42 POHLEPA I RAZBOJNIŠTVO Kapitalizam ne počiva na neograničenoj pohlepi.. POHLEPA I KAPITALIZAM Univerzalna vladavina apsolutnog nepoštenja (absoluter Skrupellosigkeit der Geldmachung) u stjecanju novca bila je upravo specifična karakteristika onih zemalja čiji je građanski i kapitalistički razvoj . stjecanje lišeno svih eudemonističkih. novi moral POHLEPA Summum bonum ove etike je : sticanje novca.

ima prednost pred svakim drugim oblikom. "amaterskim" radom. 1989. funkcionalna organizacija društvenih odnosa. Zagreb. nečijem raspoloženju i emocijama. On ne traži od vjernika celibat. ne siromaštvo. umjetnosti. POLIDETERMINIZAM I KONTINGENCIJA IDEJA: pa onda nema jednog uzroka i jedne posljedice.Teorija komunikativnog djelovanja. shvaćenom kao religiozni poziv.(1988) 246. HABERMASOV KOMENTAR Traži izbjegavanje svih feudalnih razmetljivih uživanja u radostima života. Njen tipični predstavnik je čovjek poziva ("Berufsmensch") ili profesionalac a njen specifični rezultat je racionalna. racionalno kontrolirano ponašanje u životu te izbjegavanje svakog predanja ljepotama svijeta. čine smislenom životnom orijenatcijom ETIČKE PRETPOSTAVKE PODUZETNIŠTVA Samo etika poziva asketskog protestantizma stvara principijelno i sistemsko. pa onda jedan uzrok stvara više posljedica i za jednu posljedicu treba više uzroka. Rad u zvanju postao je tako zapravo jedino sredstvo po kojem izgubljeni i spiritualno osamljeni čovjek može nazrijeti svoju odabranost.Pusić. već isključenje svakog uživanja u samoj renti i bez osobnog truda stečenom bogatstvu. Ovosvjetovni asketizam posjeduje brojne karakteristike i posljedice koje se ne mogu pronaći u nijednoj drugoj religiji. već žustro. Rad u čvrstom zvanju (Beruf). a ne asketsko predanje umiranju u samostanu. Društvena regulacija. prigodnim.elementarno osobno poštenje..“ Habermas. Racionalni. promišljeni ciljni karakter akcije i njen uspjeh oznake su božjeg blagoslova.. Jasan i jedinstven cilj ovog asketizma bilo je discipliniranje i metodička organizacija ponašanja. Globus. da će se spasiti (istaknuo J..K). 46. neraskidivo jedinstvo svjetovnih zahtjeva profesionalnog poziva (Berufsethik) i religijskog spasenja. specifični oblik zapadne ovosvjetovne askeze u protivnosti prema svim ostalim religijama svijeta. kao kod fratara. Uspješni svjetovni rad u zvanju postao je podesno sredstvo za neutralizaciju religioznih strahova" E. 173. pred neredovitim. uvijek može biti i drugačije no što jest RACIONALNOST Razlikuje četiri tipa racionalnosti 79 . već isključenje svakog erotskog "užitka" (Lust). može naslutiti da se nalazi u stanju milosti. PUSIĆEV KOMENTAR "Ali nije svaki rad jednako vrijedan. društvo posljedice je složeno.

.. Sasvim je točno… da čovjek nikad ne bi dostigao ono što je moguće kad ne bi stalno posezao za onim što je nemoguće Samo onaj tko je siguran da se neće slomiti zbog toga što je s njegovog stajališta svijet odviše glup i priprost. puna ledenog mraka i oštrine…Kad ova noć uzmakne…što će biti od vas koji ste sada ovdje? Hoćete li postati ogorčeni ili ćete tupo prihvatiti svijet i zanimanje? Ili mistično bjegstvo iz svijeta? Oni koji to čine nisu bili dorasli svijetu kakav stvarno postoji i njegovoj rutinskoj svakidašnjici RACIONALIZACIJA POLITIKA: DVA OBLIKA Es gibt zwei Arten. već polarna noć. te svemu tome može reći IPAK Samo je taj pozvan baviti se politikom Čisti tipovi vlasti rijetko se nalaze u stvarnosti Logički i u načelu postoje tri tipa ¢tradicionalni . aus der Politik seinen Beruf zu machen.nCiljnu racionalnost (goal-oriented rational action -zweckrational).običaj ¢ tip pravne regulacije .gerontokracija. POLITIKA NIJE ZA SVAKOGA Politika znači uporno i lagano bušenje tvrdih daski i to sa strašću i umjerenošću. ¢organizacija dvora ¢država i plaćanje službenika ¢budžet Tradicionalna vlast za sebe tvrdi da postoji oduvijek Priznanje legitimnosti jednog poretka na temelju tradicije koja je nešto sveto je najopćenitiji i izvorni slučaj. nVrijednosnu racionalnost (wertrational). Strah od magijskih kazni pojačava psihološki otpor promjenama ¢Vojskovođe ¢Ratni heroji ¢Demagozi ¢Stranačke vođe ¢Lideri 80 . kadijina pravda ¢ tip razmišljanja – “nigdar ni bilo. Entweder: man lebt “für” die Politik. nEmocionalnu racionalnost nTradicionalnu racionalnost RACIONALIZACIJA KAO PROCES Karl Mannheim objasnio je važnost racionalizacije slijedećim riječima : "Max Weber's whole work is in the last analysis directed toward the question 'Which social factors have brought about the rationalization of Western civilization?' " Pred nama nije rascvjetano proljeće. za ono čemu teži.tradicionalno pravo. patrijarhalna i patrimonijalna vlast (sultanski i staleški) ¢ tip pokoravanja . – oder aber: “von” der Politik.

. bezlični odnos Činovnici obavljaju rad na temelju općih pravila koja su više-manje postojan i iscrpna i koja se mogu naučiti ¢Služba je poziv ¢Poseban društveni ugled ¢Imenovanje a ne izbor ¢Doživotna karijera ¢Plaća ¢Mirovina ¢Objektivna ocjena napredovanja rada i sl.. duhovnoj i govorničkoj moći. znači da je on.. Kad je jednom uspostavljen podređeni ga se ne mogu odreći niti ga mogu zamijeniti.. Trajna birokratska vlast s točno određenim nadležnostima nije pravilo već izuzetak Redovne djelatnosti koje su nužne za ostvarenje ciljeva birokratskih struktura strogo su određene kao službene dužnosti strogo utvrđen sistem podređenih i nadređenih s pravom nadzora viših nad nižim “svaki podređeni ima samo jednog neposredno nadređenog” Obavljanje službenih dužnosti ili bar svih specijaliziranih dužnosti – pretpostavlja temeljito stručno školovanje Profesionalnost: -Pretežni dio vremena -Prethodno školovanje -Rad za plaću Rad prema pravilima Uz jednako tretiranje svih Bezlični propisi. …spreman raditi za svakoga tko je jednom uspio zadobiti vlast nad njim.. proročkoj snazi ili junaštvu. Izvor osobne predanosti je oduševljenje za vječno novo. zajedno s bezličnošću koja mu je svojstvena. Objektivna neophodnost aparata koji jednom postoji. što ranije nije postojalo… Tip onoga koji zapovijeda je vođa. Zbog toga ideja o mogućnosti odstranjenja ove organizacije postaje sve više utopistička. Tko hoće ostvariti pravdu na zemlji oslanja se na aparat Nijedan činovnik ne može se izbaviti iz zagrljaja aparata u kojem je učahuren… u najvećem broju slučajeva on je samo jedan kotačić u mehanizmu u kojem neprekidno radi i koji mu propisuje smjer djelovanja …. naročito magičnim sposobnostima. jedan racionalno 81 . već to čini onaj na njegovom vrhu. za ono što je nesvakidašnje. Na taj način je svaki činovnik prikovan za birokratski stroj kao i svi njeni funkcionari i zajedno i zajedno s njima on se zanima samo da stroj nastavi djelovati i da se održi vlast . Materijalna sudbina masa sve više i više ovisi od stalne i točne djelatnosti rastuće birokratske organizacije privatnog kapitalizma. on nije u stanju niti staviti u pokret niti zaustaviti taj mehanizam. Tip onoga koji sluša je učenik…” Svatko tko paktira s ovim sredstvom radi postizanja bilo kakvih ciljeva ….¢Predsjednici (?) “Karizmatska vlast se zasniva na efektivnoj predanosti osobi vođe i njenim božanskim svojstvima.

uređen činovnički poredaknastavlja besprijekorno funkcionirati … mijenjajući samo najviše vrhove jer je to u interesu svih «Strankama treba nazivati (formalno) slobodnog udruženja (Vergesellschaftungen mit der Zweck) s ciljem da kroz organizaciju grupe osiguraju moć svojim vođama. A time i izglede (idejne i materijalne) svojim aktivnim članovima da će postići stvarne ciljeve (sachlichen Zielen) ili steći osobnu korist ili jedno i drugo»[1] [1] M.Weber, Wirtsachaft und Gesellschaft, Kiepenheuer&Witsch, Berlin, 1964, 211. «Politička stranka ima svoju vlastitu dušu, nezavisnu od programa i pravila koja ima i vječitih načela kojima je prožeta. Psihologija gomile je u priličnoj mjeri ista i u socijalista i u nacionalista, kod liberala i konzervativaca…Naše čvrsto znanje o političkom životu glavnih civiliziranih naroda svijeta dopušta nam tvrdnju da je težnja oligarhiji historijska nužnost. Željezni zakon historije koji nisu uspjela izbjeći ni najmodernija demokratska društva, ni najprogresivnije stranke u tim društvima. Uzimajući vođe, radnici svojim rukama stvaraju nove gospodare čije je glavno sredstvo dominacije u njihovoj tehničkoj i intelektualnoj superiornosti kao i u nesposobnosti masa da kontroliraju (svoja naređenja) vođama[1]» [1] R.Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie,Leipzig, 1911, 137. ¢Porast društvenih poslova ¢Porast profesionalnosti ¢Diferencijacija poslova države: država javnih službi ¢Smanjenje uloge prinude ¢Tehnizacija - informatizacija ¢Što je disfunkcija ¢Kruženje informacija ¢Prilagođavanje ¢Promjena ¢Novosti i inovacija ¢Krutost ¢ Trajna birokratska vlast s točno određenim nadležnostima nije pravilo već izuzetak Redovne djelatnosti koje su nužne za ostvarenje ciljeva birokratskih struktura strogo su određene kao službene dužnosti Načelo timskog rada Mreže i fluktuacija posla Fleksibilnost rada Nerutina strogo utvrđen sistem podređenih i nadređenih s pravom nadzora viših nad nižim “svaki podređeni ima samo jednog neposredno nadređenog” ¢Pravnik pita: koji je logički i normativni smisao izričaja ¢Sociolog pita: što se stvarno zbiva u zajednici koja ima normu – “vjeruje i poštuje” ¢Sekularizacija prava ¢Generalizacija prava ¢Sistematizacija 82

¢Tipizacija ¢Formalizacija ¢Profesionalizacija ¢Pozitivizacija prava ¢Etatizacija prava ¢Što je implicitna pretpostavka modernog prava – iza norme je neka vrsta legitimnosti ¢ Eksplicitna pretpostavka primjene modernog prava je postojanje organizacije temeljene na ciljnoj racionalnosti- dakle birokracije: nadleštvo, državno tijelo, sud…

EMILE DURKHEIM
LE SUICIDE (1897) Zašto se ljudi ubijaju? Netko radi bolesti drugi radi razočaranja, treći radi nekog osobnog razloga! Samoubojstvo je individualan čin par exellance! Ne radi se o psihičkom stanju.“Ne postoji ni jedno psihopatološko svojstvo koje bi sa samoubojstvom imalo čvrstu i nesumljivu vezu. Broj samoubojstva u društvu nije u zavisnosti od broja neruopata ili alkoholičara” Broj samoubojstava ne zavisi od krvi koja teže njihovim žilama, već od civilizacije u čijem su okviru odgojeni” Samoubojstvo se mijenja obrnuto proporcionalno sa stupnjem društvene regulacije i integracije. Čovjek teži obrazovanju i ubija se jer je religiozno društvo, čiji je on dio, izgubilo koheziju, ali on se ne ubija zato što je obrazovan. Znanost ni izdaleka nije izvor zla, već njegov lijek i to jedini kojim raspolažemo. Kada jedanput društveni instinkt izgubi svoju oštrinu, pamet je jedini vodič koji nam ostaje Samoubojstvo:  starih ljudi žena nakon smrti njihova supruga heroja u borbi “čini se zato jer je pojedinac na taj čin obavezan ..” ANOMIJA Da bi bilo koje živo biće živjelo sretno, i uopće živjelo, njegove potrebe moraju biti razmjerne njegovim sredstvima. ... u svakom povijesnom trenutku postoji u moralnoj svijesti nejasno osjećanje o onom koliko 83

uzajamno vrijede društveni položaji, o relativnoj nagradi koja za njih postoji.. Kad je društvo, međutim, poremećeno, bilo bolnom krizom, ili sretnom, ali naglom promjenom, u efektu ono je privremeno nesposobno djelovati regulativno… Sve dok društvene snage ne pronadju ravnotežu … to vrijeme nestaje svaka regulacija (toute reglementation fait defaut pour un temps). Ne zna se više što je moguće a što nije, što je pravedno a što nepravedno, što su zahtjevi i opravdane nade, a šta prelazi granice mjere…” METODA Induktivna i deduktivna  započinje analizom postojećih teorija , za koje nalazi da su beskorisne i pogrešne prikupljanje velikog broja podataka induktivnim načinom formuliranje teorijskog obja{njenja povratak činjenicama radi provjere

OTAC SOCIOLOGIJE? PA KOLIKO TAKVIH IMA? Emile Durkheim smatra se ocem sociologije. On je od sociologije stvorio znanost – i to praktičnu znanost, empirijski orijentiranu, metodama usavršenu, pozitivnu i upotrebljivu metodu. Stvorio je i nastavni predmet - "Science Sociale". OPĆA KARAKTERISTIKA Holizam je pristup mu kojem se društvo smatra cjelinom – kasnije će se govoriti sistemom kojeg čine institucije i u kojem se procesi odvijaju na razini sistema Funkcionalizam je pristup koji kreće od činjenice da uloge i institucije koje u društvu postoje imaju SVRHU, društveni zadatak ili funkciju Durkheim razvija holističku i fukcionalističku perspektivu u sociologiji. ŠTO JE DRUŠTVO Društvo ne čine pojedinci  Društvo čine društvene činjenice, institucije Društvo čini kolektivna svijest ŠTO JE DRUŠTVENA ČINJENICA Durkheim zapravo traži zakonitosti, uzroke-posljedice “Rather than use the word laws Durkheim used the term social facts”. ŠTO JE DRUŠTVENA ČINJENICA Tri su vrste društvenih činjenica: 1. Opća obilježja društva – klima, gustoća, razvijenost, znanje 2. Zahtjevi društvenih institucija koje postoje u društvu – institucije u užem smislu riječi i uloge u njima 84

te druga koja nas predstavlja kao pojedince koja je osobita i različita i koja nas čini individuumom. RELIGIJA JE FUNKCIJA Religijski fenomeni nisu pitanje individualne vjere "A religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things. all those who adhere to them.3. i koja konzekventno tome nije sasvim ni samo naša. Normativni zahtjevi – vrijednosti i norme društva – “kolektivne predodžbe” ili kultura KOLEKTIVNI DUH Pojedinci u svojim ulogama moraju slijediti znanja i predodžbe koji su složeni u koherentne konceptualne kategorije i neproturječne zahtjeve. things set apart and forbidden—beliefs and practices which unite in one single moral community called a Church." PRIMITIVNE RELIGIJE “Elementarne forme religijskog života” Istraživanja u Australiji RELIGIJA Religija nije samo kreacija društva. već je društvo koje živi u nama. DRUŠTVO Kako smo rekli u svakom od nas postoje dvije svijesti: jedna koja je zajednička skupini kojoj pripadamo u potpunosti. that is to say. već zapravo posvećivanje i obožavanje društva SVJETOVNE RELIGIJE Moramo pronaći racionalne supstitute za sve religijske simbole koji su dugo vrijeme služili kao glavni stupovi očuvanja moralnosti društva SOLIDARNOST  Mehanička solidarnost = prema sličnosti  Organska solidarnost = prema međuzavisnosti KAZNA I MEĐUZAVISNOST Društva mehaničke solidarnosti ne mogu drugo nego kažnjavati Društva organske solidarnosti ne mogu drugo već restituirati DRUŠTVENA PODJELA Društvena i prirodna podjela rada Specijalizacija funkcija Pretvaranje društva je posljedica porasta diobe 85 .

a stručno se orijentira prema ekonomskoj znanosti 86 . PREOKRETI U ŽIVOTU I MIŠLJENJU Možemo identificirati dva prevratnička momenta u Paretovom životu: Prvo je kada postane aktivni liberalni političar. smatrao je da je nejednakost ljudi neizbježna ali ne misli na prava ljudi već sposobnosti PARETO – TKO JE ZAPRAVO? Vratio se u Italiju kada je imao 10 godina Nikad nije riješio problem nacionalnog identiteta: govorom Talijan. Mussolini je kao student bio socijalista  na njega su se pozivali uglavnom liberali  umro je nakon 8 mjeseci fašizma tvrdio je da je demokracija laž. Nije prihvatio naziv marchese. javna predavanja (sindikatima!) i čekanje na akademski položaj. i preselio u Fiesole. JE LI ZAGOVORNIK FAŠIZMA Ideolog fašizma?  student mu je bio B. Emile Durkheim je otac funkcionalizma VILFREDO PARETO Vilfredo Pareto rođen je u Parizu 1848 – u aristokratskoj obitelji. Mussolini  na njega su se pozivali fašisti  bio je predstavnik fašističke vlade u Ligi naroda  tvrdio je da je demokracija laž  smatrao je da je nejednakost ljudi neizbježna IDEOLOG FAŠIZMA? NE!  Ideolog fašizma? NE Nipošto!  zar odgovaramo za svoje studente  B. Započeo je pisanja. polemičke članke protiv vladine politike. Da. prekinuo posao oženio se za Alessandrinu Bakunin. nakon smrti roditelja mijenja stil života. pismom Francuz Studirao 11 godina-ali nesporno dobar student 1869 postao direktor na željeznici TEŽAK ČOVJEK 1889. Slijedi ga policija i progoni vlast. Njegov otac bio je talijanski marchese (marquis) koji je pobjegao u nacionalističku emigraciju 1835 .

Bili su potpuno različiti. sindikatima i militarizmu. KRITIKA DEMOKRACIJE U poznatom članku Rivista (1900). Zagovara laissez-faire ekonomiju. but they make believe they are acting logically. idealista.“ Ljudi su različiti a društva se dijela na m(kl)ase i elite ŠTO SU DRUŠTVA? Društva su sistemski povezane cjeline sastavljene od samostalnih dijelova. meritokracije i socijalne države vodili su zamjeni jedne élite drugom elitom. EKONOMSKI TEORETIČAR Radi razumijevanja njegovog djela treba razlikovati i razne faze njegove političke karijere: U mladosti vatreno je zagovarao krajnji liberalizam. Protivio se autoritetu crkve i religiji. Promjene u jednom dijelu utječu na promjene u drugim dijelovima. te ukupnosti sistema. bahati aristokrata. ograničenju tržišta. Povod za to su i nemiri koji su destabilizirali koncem stoljeća Italiju i Francusku i daleko od stvaranja prave demokracije. Postojeće snage društva djeluju tako da održavaju postojeću organizaciju i ustroj. Stvara vlastitu teoriju o društvenom ponašanju Ljudi djeluju prema interesima Ne djeluju logično već “nonlogically. sa 45 godina . Pareto odjednom mijenja stav. Pareto je postavljen za profesora 1893.Drugo je kada postane svijestan ograničenja usko definiranog koncepta ekonomske znanosti i formulira opću teoriju društva 19021903 objavljuje rad “Socijalistički sistemi” a 1915 “Opću teoriju sociologije” UČENIK WALRASA Postaje učenik Leona Walrasa. U zreloj dobi odbacuje ideju političke jednakosti i kritizira demokratske institucije OD EKONOMIJE SOCIOLOGIJI U kasnijoj dobi Pareto se okreće od ekonomije sociologiji. Do tada radikalni demokrata i liberal deklarira se kao anti-democrata. Pareto svadljivi polemičar. pri čemu su strukture moći ostale netaknute. ta da je svaka promjena u skladu s prirodnim razvitkom sustava. 87 . Walras je bio skroman i samozatajan. humanizam i demokraciju.

Croce je kritizirao ekonomski pozitivizam temeljen na pretpostavci o homo oeconomicusu. inovaciju. pokazuju 88 . Aktor i sistem su povezani i aktor je dio nelogičke aktivnosti sistema. OSNOVNE TEME Logička akcija Residuum Derivacije Interesi Politički cinizam      PARETOV POZITIVIZAM Pareto smatra da sociologija treba biti empirijska disciplina koja slijedi metode prirodnih znanosti. (2) razmatra se kojim najboljim prikladnim sredstvima. političari i državnici koji stvaraju političke pokrete. Većinom prevladava nelogička akcija koja odražava osjećaje ljudi ili urođene instinkte. LOGIČNA I NELOGIČNA AKCIJA Akcija ljudi može biti ili logička ili nelogička: Logična akcija pojavljuje se u strogom obliku kad (1) se neki cilj može realistički postići. On se zalaže za “logičko-eksperimentalnu” metodu iskustva i promatranja. Pareto tvrdi da je logična akcija rijetkost (obično na području ekonomije i znanosti). LOGIČNA AKCIJA  Pareto definira logičku akciju kao onu koja "that use means appropriate to ends and which logically link means with ends.SOCIOLOŠKA ANALIZA 1900.  Rentijeri predstavljaju snage socijalne inercije i konzervativizma i imaju jake osjećaje lojalnosti rodu i naciji gradu i zajednici."  Logične akcije su racionalne i subjektivno i objektivno LISICE I LAVOVI  Poduzetnici tvore klasu koja se bavi pretežno financijskim manipulacijama. nepouzdane u dogovorima i konzervativnim vrlinama."  Logička veza mora biti evidentna ne samo subjektivno već i "but [also] from the standpoint of other persons who have a more extensive knowledge. U isto vrijeme shvaća ograničenost vlastitih zaključaka. Pareto ulazi i u raspravu s Benedettom Croceom. Takve po uzoru ma Machiavellia naziva lisicama. dogovore. prevrtljivost. te ako je tako . ljudima sposobnim za poduhvate. Pareto barani ekonomsku metodu simplifikacije ljudskog ponašanja i logičkih ekonomskih zakona. poduzetnicima koji manipuliraju tržišnim šansama. stvaraju političke imperije .

Njih naziva “lavovima” REZIDUE Pareto razlikuje 51 residuu u slaže ih u šest kategorija: 1.Izražavanja osjećaja – temeljenu na prijenosu stanja osjećaja na druge u religijskim ritualima. and analogies in lieu of hard evidence. komunizam ili što slično ima isti cilj: “All ideologies were just smokescreens foisted by "leaders" who really only aspired to enjoy the privileges and powers of the governing élite. Javljaju se u različitim oblicima: “These are assertions. fašizam. DERIVACIJE Derivations su važan dio socijalnog isistema i sistema osobe. Ne suzdržavaju se upotrebe sile. a u kasnijoj fazi osobito na pojmove koji su temelj suvremenih ideologija.Zadržavanja agregata – obilježenu porivom očuvanja tradicije. “Notions such as "liberty. all are fictions that serve mainly to clothe and make respectable the actions of men…We have to see to what extent reality is disfigured in the theories and descriptions of it that one finds in the literature of thought. abstractions. političkim mitinzima 4.solidarnost i i patriotizam često sui religiozni i skloni tradiciji." or "the General Will" are as vacuous as the myths and magical incantations with which savages rationalize their actions. kao da su oni konzekvenca načela i stavova.Integriteta – izraženu kroz poriv očuvanja samopoštovanja 6." "progress.Seksualnog apetita RACIONALIZACIJA PONAŠANJA Pareto tvrdi da iako ljudi ne djeluju logično i racionalno imaju snažan poriv opravdati i učiniti racionalnim svoje postupke. ŠTO JE SLOBODA? DERIVACIJA! Pareto se često vraća na teme opravdanja nelogične akcije. društveno prihvatljivi oblik residua. and verbal proofs that employ ambiguity. ideja i vjerovanja koje pojedinac ima." "equality..” 89 . None is verifiable. One su oblik nelogičke akcije. claims that are in accordance with prevailing sentiments or the conventional wisdom.Kombinacija – obilježenu vještinom snalaženja i stvaranja zajednica 2.Socijabilnost – nametanje svojih kriterija pripadajućoj grupi 5. We have an image in a curved mirror. simbola i društvenih odnosa 3. our problem is to discover the form of the object so altered by refraction.'' LAŽ NEDEMOKRATSKIH IDEOLOGIJA Što je s idealima i teorijama koje opravdavaju ideale? To je samo propaganda. socijalizam. Oni koji žele postići više društvene položaje svoj interes zaodjevaju u takve fraze Za Pareta humanizam. appeals to authority.

To uključuje vladanje putem zakona i drugih oblika društvene kontrole. bratstvo. Nejednakost je posljedica različitih kombinacija residua kod pojedinaca.VLADARI I MORAL Vladari se ne smiju držati morala.  Stratifikacija je dio prirodnog poretka stvari  Oni na društvenom vrhu ne mogu dugo ospati na samom nasilju i moći. nemaju poštenje i nemaju hrabrost. a  Kao liberalni političar protivio se diktaturi Primo de Rivera's dictatorship (1923-30) i povukao se iz nastave u znak protesta. mogu samo imitirati vladare PARETOV PRINCIP Paretov principle (poznat i kao pravilo 80-20 Rule) je tvrdnja da u svakom društvu posljedice proizlaze iz malobrojnih uzroka. STRATIFIKACIJA  Za Pareta konstantna i univerzalna pojava je društvena stratifikacija.  Opravdanje stratifikacije su različite derivacije ---. te morlanih. 80% posljedica je izazvalo 20% uzroka Pareto vidi da je 80% vlasništva u Italiji vlasništvo 20% ljudi.  Socijalna stratifikacija je ključni sistemski element razumijevanja institucija političke demokracije. MASE Obični osjećaji ljudi su sebičnost i gramzljivost. sloboda CIRKULACIJA ELITA  Glavni element društvene dinamike za Pareta je cirkulacija elita. doktorat filozofije o 1904.  Visiting scholar Berlin. na primjer jednakost. Podanici nemaju veličinu. Podanici ne mogu prevladati svoje osjećaje. GAETANO MOSCA     POLITIČKA KLASA U društvima postoje elite i mase Elite vladaju temeljem monopola organiziranosti Birokracija Politička klasa JOSE ORTEGA Y GASSET  José Ortega y Gasset rođen u Madridu. Zato su podanici. Leipzig and Marburg (1905-07). intelektualnih i pravnih razlika između ljudi.  Povijest je groblje aristokracija. 90 . a na sve fenomene aktivnosti i društvenog djelovanja taj princip primjenjuje Joseph M. Juran .

10. za održanje osjećaja smisla" R. preuzimaju zadatke koje je nekad obavljala obitelj. stječemo i van obitelji. Danas se umire u bolnicama. in modern times masses wanted to dominate. When earlier masses had recognized the superiority of elites. čak i u suprotnostima s navikama i tardicijama koje održava obitelj. Profesionalna znanja. rad je odvojen od obitelji. obrazovanja. without vision or compelling moral code. 91 . skrbi. znanja i predrasude. The work echoed the warnings of 19thcentury liberals that democracy carried with it the risk of tyranny by the majority. Ne radimo u obitelji već u organizacijama.Winch. Radno vrijeme i naš život u profesionalnim grupama i uz prijatelje odvojen je od obiteljskog života. stanovanja. Obitelj daje orijentaciju u životu. zdravlja ili sigurnosti ne temelji se na porodičnim vezama i kriterijima podrijetla. 1955  The Revolt of the Masses presented that society is composed of masses and dominant minorities.. napredovanja. Moderna obitelj. povjerenik za Madrid  Emigrant u građanskom ratu (1936-39)  n1941 profesor u Limi  Često predavač u USA." Ortega sees that the mass man demands nothing and lives like everyone else. 1963 FUNKCIJE OBITELJI: OGBURN Wiliam Ogburn smatra da je promjena usmjerena na izgradnju društvenih institucija koje. its inhabitant is not’ OBITELJ FUNKCIJE OBITELJI Slijedeće funkcije mora obavljati obitelj da bi se održao društveni poredak:  treba stvoriti zamjena za one članove društva koji umru. Njemačkoj  Umro na 18. djelomično ili potpuno. Zastupnik u parlamentu. Bolshevism and fascism were symptoms of usurpation of power by the "mass man. Naši suradnici nisu i naši rođaci. Kad smo ozbiljno bolesni idemo liječniku. Bez dviju prihoda obitelj teško održava standard života. zabave. Izbor rada. pa čak i osnovne vještine stječeme u školi. reprodukcija društva  moraju postojati institucije za ublažavanje konflikta i održanje reda  ljudske zamjene moraju biti izvježbane tako da postanu djelatni članovi društva  moraju postojati postupci bavljenja s emocionalnim krizama. Pred stotinu godina jedan od najmučnijih ali vrlo živih utiska bila je smrt u krugu obitelji. POBUNA MASA 'The modern world is a civilized one. Naše interese i orijentacije. tj.

dakle. GOOD Objašnjenje promjena u obitelji kao posljedicu industrijalizacije ponudio je još 1963. Brak se temelji na ljubavi i seksualnom slaganju. Emocionalna stabilizacija odraslih znači stvaranje braka zasnovanog na uzajamnim osjećajima i emocionalnoj sigurnosti. FUNKCIJE: MURDOCK  reprodukcija i regulacija seksualnog ponašanja. Seksualnost danas svakako nije svedena samo na odnose u braku. ekonomska funkcija FUNKCIJE OBITELJI: PARSONS & GOOD To su:  prvo.nastanak konjugalne inokosne obitelji . Funkcije i zadaci ne nestaju. u tehničkom smislu niti reprodukcija više nije monopol obitelji. Primarna socijalizacija odnosi se na odgoj male djece i na usvajanja osnova kulture i stvaranje osobina ličnosti. Štoviše. da vremenom obitelj gubi funkcije koje preuzimaju druge društvene institucije.Njena uloga usredotočuje se na afektivne (osjećajne) odnose između članova.     briga i zaštita mladih. njih samo više ne obavlja obitelj.  "budući da je obitelj parova pokretljivija ona može slijediti promjene u potrebi za radnom snagom   talentirani pojedinac može napredovati na društvenoj ljestvici bez obveze da pri tome povlači za sobom cijelu proširenu obitelj  donošenje odluka u tržišnoj ekonomiji bolje je ako se ne obaziremo na šire srodničke strukture  92 . Smatrao je. pa i odnosi u braku pretpostavljaju izbor partnera ali ne i negovih srodnika. FUNKCIJE OBITELJI: W. pokazala su istraživanja .da će nuklearna obitelj značiti njenu izolaciju od porodice i srodnika. ne mislimo samo na vanbračnu djecu. Osnovna ideja je. primarna socijalizacija i  drugo: emocionalna stabilizacija odraslih. On tvrdi da su promjene koje se dešavaju u obitelji . godine William Good.krivo. već institucije i organizacije zasnovane na drugim principima:. socijalizacija.korisne za industrijalizam.Obrazac odnosa nije krvna veza između ljudi već složeni spletovi društvenih uloga i odnosa. već i na brojne mogućnosti umjetno potpomognute oplodnje. Obitelj gubi neke funkcije ali za njihovo obavljanje pojavljuju se specijalizirane institucije. a nije više ugovor o "radu i imovini".

 mlada osoba za svoju karijeru ne treba pomoć niti sluša savjet starijih  izbor zanimanja i odabir kandidata za posao zasniva se na sposobnostima a ne obiteljskoj podobnosti i vezama  veliki dobitak za sistem je korištenje talenata žena koje više ne trebaju suglasnost starijih ili muževa  industrijski sistem je utemeljen na individualnom postignuću stvara brojne psdihološke napetosti. brine o djeci. jer u pojedinim slučajevima (transvestiti. Od muškaraca se očekuje prodornost. Moderno društvo ne priznaje takve argumente. Žena koja jedri ili igra nogomet. Uloga obitelji u industrijalizaciji. hormonalne razlike. Niži položaj žena u društvu objašnjavao se i prirodnom podjelom rada. Izraz spol označava biološke. razlike između muškaraca i žena. frustracija. Od žena se očekuje određeno ponašanje u govoru ("žene ne psuju"). ona je osjećajnija i nerealistična. Izraz rod (gender) upućuje i na subjektivnu identifikaciju sa spolom. ali u nekim kulturama rodne razlike se naglašavaju do krajnosti. konjugalna obitelj je tada emocionalno utočište i sigurnost" W. transeksualnost) biološko određenje i subjektivni doživljaj nisu isti. a rod (gender) društveno određenje razlike spolova. somatske. Stvorene su norme koje su stalnim i stoljetnim ponavljanjem stvorile i kod samih žena privid o prirodnosti takvog položaja. Biološke razlike (građa mozga. snaga. Pod utjecajem anglosaksonske literature razlikuju se spol (sex) i rod (gender). U većini društava i slučajeva spol i rod se podudaraju. građa tijela) ne trebaju biti dokaz za 93 .Good. RAVNOPRAVNOST Ženska podčinjenost objašnjavala se biološkim razlozima. 1963 SPOL I ROD Uobičajila su se dva izraza koji označavaju razlike muškaraca i žena. Isto tako taj izraz naglašava spolne stereotipe i predrasude vezane za očekivanja prema rodnoj klasifikaciji. Na primjer u Afganistanu ženama nije bila dozvoljena nikakva javna aktivnost. Žena je privržena obitelji jer je majka. Izraz gender označava proces u kojem se biološkim razlikama muškaraca i žena pripisuju društvena i kulturna obilježja te ih se svrstava u određene skupine. manjom snagom i inferiornom logikom blizine prirodi. oblačenju i pažnji prema izgledu. ponašanju. brine o domaćinstvu. pa i napetosti. U stvarnosti takve osobine su izmiješane u kod svakog pojedinca prisutne u različitom omjeru. Dakle spol je izraz koji označava biološko. ali društvena očekivanja i uloge nameću pravila koja onda postaju i razlogom osjećaja nelagode. muškarac koji kuha ili voli profinjene mirise bez obzira na njihove prirodne porive morati će se nositi s društvenim očekivanjima. Njen odnos prema stvarnosti je mekši i neagresivan. odlučnost.

prije je posljedica odgoja i socijalizacije no somatskih karakteristika. O tome će postojati različita mišljenja: ne paše isti šešir na svaku glavu. društvena moć. OBITELJSKA ULOGA Položaj žena u društvu i njihov položaj u obitelji usko su i uzajamno uvjetovani. Ženski dojam braka je drukčiji: očekivanja o stopljenosti i uzajamnosti. manju društvenu moć i utjecaj i manje mogućnosti rada na vlastitim interesima. PERSPEKTIVA Izmijenjen pogled na ravnopravnost u obitelji nije jednom zauvijek razriješen i dobiven spor. I jedna i druga strana trpe razočaranja i raduju se uspjesima. To su društvene a ne prirodne razlike. sigurnost u svakodnevnoj rutini. rad. osobito osjećaj ljubavi postali su temeljem bračne i obiteljske zajednice 94 . a zapravo uživa dobar položaj oca obitelji u kojem je obitelj servis njegovih interesa. Osjećajnost žena . ali ženski brak ima veći stupanj odstupanja od vanjskog ideala uspješnosti i sadrži neprestano otkrivanje da svaka žena nije za svaki tip obiteljskog odnosa. Nametanje uloga u obitelji znači za žene stavljanje u diskriminirajući položaj van nje. Uloga majke ne znači niti to da se poslovi ne mogu podijeliti. ili drukčije dodijeliti ili pak da otac ima sporednu ulogu u brizi o djetetu. NERAVNOPRAVNOST Žene imaju niži socijalni status. ispunjenje smisla dužnostima majke i domaćice. Razlike u društvu postoje i prema drugim osnovama. osjeća napor svakodnevnog prilagođavanja drugima. Međutim u dužem vremenskom pregledu i uz postojanje uvida u globalni trend sasvim jasno je da pitanje ravnopravnosti muškaraca i žena nije trenutna i lokalna rasprava već jasna tendencija izjednačavanja prava i obaveza žena.nužnost razlika. MUŠKI I ŽENSKI BRAK Muški brak u kojem muškarac smatra da je ograničen svojim obavezama prema supruzi i djeci. Privrženost obitelji je individualna ne rodna osobina. Neukusni stereotipi o tome da ljepota i inteligencija ne idu zajedno primjenjuju se na žena ali ne i na muškarce.osim što je to predrasuda . gubitkom samostalnosti i slobode u ponašanju. zarada. ako su namjere žene postići društveno napredovanje: školovanje. ali razlike prema rodu u patrijarhalnim društvima doživljavaju se kao presudno važne. osjeća nedostatak slobode koju je imao kao mladić. rastaču se pred neminovnim starenjem u svakodnevnim rutinama. Osjećaji. LJUBAV KAO TEMELJ OBITELJSKE VEZE Jedna funkcija obitelji jačala je vremenom.

VEZA I? Područje slobode pojedinca se povećalo i individualizam je vladajuće stanje duha. a život u obitelji postaje intenzivniji. Ljubav ne može postojati kao dužnost. LJUBAV I VEZA Dva procesa događaju se istovremeno. 95 . intimniji. Ljubav i sloboda kao načela odnosa u obitelji postaju i njene najznačajnije karakteristike. sukobljavaju se s društvenim realnostima. navika zajedničkog života. efikasnost i sposobnost" W. Suprotno. Politička i ljudskih prava su prava pojedinca. U neko vrijeme brak je bio poluposlovna ponuda. etničkog. LUHMANN Na žalost postoji određena tenzija između romantične ljubavi i stvarnosti. Ideja o spontanoj nekontroliranoj strasti između jednakih dolazi u sukob s promišljenom. kao poslovni poduhvat. Ljubav nije podložno trpljenje ili prijateljstvo.Za djevojku je bilo vrlo važno imati takvu reputaciju u društvu. Nije se smatrala dovoljno stabilnom pojavom da bi se na njoj uzdigao posao.CILJ BRAKA Jedna od posljedica prenošenja zadataka obitelji na društvene institucije bila je i promjena prirode braka. Promjenjene funkcije obitelji. Od mladog čovjeka se očekivalo da skrbi za obitelj. ona je prvenstveno pravo pojedinca (uz obavezan dodatak da to pravo ne smije štetiti djeci). Brak se ne shvaća kao ekonomska ili drukčija ekonomska zajednica već kao slobodan izbor. Dođe i prođe. N. Ideal strasne ljubavi nameće visoke standarde očekivanja. ugovornom nejednakom prirodom barka. ako roditelji nisu sve sredili prema presudnoj važnosti miraza. da je iz dobre kuće i da ima status. očekivati bezuvjetnu ljubav i razumijevanje. Visoka očekivanja. Trebalo je nešto drugo. privatan i odvojen od šire porodice i zajednice. bira prema osjećajima i ljubavi. Zaljubljeni ste danas ali ne sutra. emocionalno ispunjenje i fizičko zadovoljenje. Imati imovinu bila je stvar za razmišljanje. ravnopravnosti. pri čemu se najveći broj partnera nalazi među ljudima sličnog geografskog podrijatla. pa se onda izbor temeljio na osjećajima i ljubavi. već idealizirana strast i snažan osjećaj. Brak se vidio kao institucija. poštivanja. 1938 KONJUGALNA Bračni partner u modernoj obitelji odabire se slobodno. povratno. vješta i sposobna. Mladić je tražio dobru domaćicu koja je bila marljiva. što su roditelji shvaćali u potpunosti a mladi samo djelomično. Pod takvim okolnostima bilo je šanse i za romansu. Obitelj postaje omeđeno područje u kojem članovi mogu. i trebaju. romantična ljubav je sasvim nešto drugo. Ljubav je temelj braka. emocionalniji.Ogburn. I danas su bračni obrasci homogamni. klase. stvorila i odgojila obitelj. a potom je izbor značio obavezu uzajamnih osjećaja. Drugo je proširenje slobode pojedinca. Jedno je stvaranje društvene situacije u kojoj je izbor bračnog partnera bio slobodan.

Ljubav uzajamnog prožimanja je aktivna. Postoje jasna pravila podjele imovine i osiguranja alimentacije.. prihodima. priznanja identiteta i individualnosti. Romantična ljubav ovisi o projektivnoj identifikaciji strastvene ljubavi (amour passion) koja znači da budući partneri postanu privlačni jedan drugom i potom međusobno vezani.. a što je više tako svaka posebna ljubavna veza približava se prototipu čiste veze. Kulturne promjene koje donosi modernizacija društva naglašavaju ravnopravnost žena (ravnopravnost njihovih prava i obveza). CASTELLS Pod krizom patrijarhalne obitelji podrazumijevam slabljenje modela obitelji zasnovanog na postojanom prakticiranju autoriteta/dominacije nad cijelom obitelji od strane muške glave obitelji. Transformacija intimnosti. je situacija koju nazivam ljubav uzajamnog prožimanja. Moderno društvo potpomaže ravnopravnost i uzajamnost u osjećajima i odnosu.Giddens. 1992 M. 1982 MODERNA OBITELJ Osjećaji kao temelj odnosa postojali su i ranije. Ljubav kao pasija: o kodiranju intimnosti. Raspad kućanstava oženjenih parova. sve veća učestalost bračnih kriza i sve veće teškoće pri usklađivanju braka. slobodu izbora (partnera. za žene snovi o romantičnoj ljubavi vodili su turobnom podređivanju u domaćinstvu.. Otvoriti sebe prema drugome. čine se povezane s druga dva snažna trenda: 96 . jednakost (prvenstveno u očima prava. Uzajamna ljubav pretpostavlja jednakost u emocionalnom davanju i primanju. u obitelj u kojoj su odnosi partnera zasnovani na uzajamnom slaganju i stapanju.. razvodom ili razdvajanjem. kao posljedica zajedničkog života.... ali i u obrazovanju. Romance is the ideal but only with socially appropriate patrners" N. trajanja veze). Što više takva ljubav postaje stvarna mogućnost to se više povlači "traganje za posebnom osobom" a ono što vrijedi je traženje "posebnog odnosa". GIDDENS "U današnjem dobu. prvi su pokazatelj nezadovoljstva modelom obitelji. . U današnje društvu rastave i razvoda se pojavljuje više kao posljedica uzajamnog prožimanja ljubavi nego kao njen uzrok. slobode seksualnosti i prava na užitak. i "jedan i jedini". ali kao izuzetak. širini interesa).. A.Luhmann. Ono što je novo su okolnosti. Radi svega toga izvorni romantični poticaj pretvara se u novi tip odnosa u obitelji. promjenjiva ljubav te zato škripi u onim kvalitetama romantične ljubavi kakve su "zauvijek".imovinskog i obrazovnog statusa. A. posla i života. ideali (jednostrane) romantične ljubavi teže razlaganju pod pritiskom seksualne emancipacije i autonomije žena. Postoje pravne mogućnosti razvoda. ili barem. Postoji zaštita od muškog nasilja.. nadalje raspad oženjenih obitelji sve češće vodi stvaranju samačkih kućanstava i/ili kućanstava s jednim roditeljem.

U nama se stvaraju novi osjećaji.i tu leže naša nada i naše zdravlje. bogatijim.. niti među partnerima niti prema potomcima UNIVERZALNOST OBITELJI? Kako objasniti da u društvima sličnim prema klimi. Seksualna aktivnost. manje nečasnim i materijalistički orijentiranim. koja jedna drugo pojačavaju. M. modificirati po mnogo čemu. ali to nije moje područje. Pred nama su ogromne promjene.odgađanjem sklapanja braka i zasnivanjem partnerstva bez braka. no kretanja koja spominjem upozoravaju na kraj obitelji kakvu smo poznavali dosad. Idealnu obiteljsku strukturu čine partneri bez djece. Ja znam da nam predstoji bitna promjene . U uvjetima nestabilnosti obitelji i sve većoj autonomnosti žena u njihovom reproduktivnom vladanju.. D. spontanijim. stupnju ekonomskog razvoja ili porijeklu postoje sasvim različite forme obiteljskih zajednica? Član kineske obitelji svoje individualno postojanje vidi samo kao sekvencu u nizu predaka i potomaka. Nekako preživljavaju. Zavisi od nas.H. Lawrence. Interes istraživača izazvalo je time što u tom plemenu ne postoji niti obitelj niti institucija doma. život možemo učiniti boljim. ograničavaju broj djece koje rađaju i odgađaju prvo dijete.H. spremni prihvatiti i zadovoljiti naše potrebe. vitalnijim... LAWRENCE Za slijedećih pedeset godina čitava struktura našeg društva izmijeniti će se. Ali po svojoj društvenoj strukturi biti će drukčiji nego danas... Kako tu činjenicu usporediti sa 97 . budni i hrabri. Hrabrost za to je prava riječ.i znam da nam je nužan jedan plemenitiji i humaniji sistem temeljen na životnim a ne novčanim vrijednostima. Velike društvene promjene me istovremeno zanimaju i zabrinjavaju.. Eseji. stare vrijednosti se gube i na njihovo mjesto dolaze nove. Stari svije naših djedova nestaje kao snijeg na suncu i prijeti poplavom.pojavljuje se sve više različitih obiteljskih struktura.žene probuđene svijesti i suočavajući se s teškoćama. dovode u pitanje strukturu i vrijednosti patrijarhalne obitelji. na što će sličiti svijet naših djedova kroz pedeset godina. nemoći i dosade. već obitelj zasnovanu na patrijarhalnoj dominaciji koja je pravilo već tisućljećima. 1920? JE LI OBITELJ UNIVERZALNA Na jugu Sudana živjelo je pleme Ik. zbog gladi je nepoželjna. Možemo se izmijeniti se na nov i inteligentan način. Djeca žive u generacijskim gangovima.ne samo inokosnu obitelj. Sve u svemu.. Moć identiteta. prilagoditi se novim uvjetima. a djeca koja se rode smatraju se odraslima i napuštaju roditelja kad imaju tri do četiri godine. Ako upadnemo u stanje zastrašenosti. Castells.. ne znamo. Nema ljubavi i prijateljstva. Djeca i starci smetaju te se često prepuštaju smrti od gladi. spremani izraziti nove želje i nove osjećaje . Treće kao posljedica ovih različitih tendencija.. Zastrašenost bi bila prava propast. sve veći broj djece rađa se izvan braka. Mi se moramo izmijeniti. 2002 D. Ako budemo inteligentni.. Shvaćamo da nam više nije stalo do stvari koje smo nekad žarko željeli. ova kretanja. To nije nužno kraj obitelji.. stvari mogu postati daleko gore nego što su sada. neizbježne promjene.

Ogburna. Društvena promjena. Samo 43 (17. jer je par monogamnih roditelja pretpostavka braka. Smatra da je nuklearna obitelj univerzalna. Međutim promijenili su se uvjeti.jezgra. Takva nuklearna obitelj povezuje se srodničkim vezama s drugima u porodice.. Ideja o postojanju kulturalnog zaostatka (cultural lag) razvijena je u radovima W.P. Velika većina analiziranih društava.. U Murdockovoj klasifikaciji to je najčešći oblik obitelji.Malinowski. Dva su oblika poligamije: poliandrija (kada jedna žena ima više muževa) i poliginija (kada muž ima više žena). CULTURAL LAG Tehnološke i materijalne promjene brže su od promjena naših nazora i vrijednosti. Seks i represija u primitivnom društvu. Društvene veze izvode se iz razvoja jedinog odnosa koji je čovjek preuzeo od svojih životinjskih predaka: odnosa muža i žene. ostale neprijeporno pozitivan stav prema obitelji. B. religijskim i magijskim stvarima.. Riječ nuklearna ovdje dolazi od latinske riječi nucleus .3%) društva izričito zabranjuje poliginiju. klanove.tradicijom individualizma? Kako razumjeti da se u sasvim nesličnim situacijama razvijaju slični svadbeni ili bračni običaji? PRIMITIVNA OBITELJ U primitivnim društvima pojedinac sve svoje društvene veze gradi na obrascu svog odnosa s ocem i majkom. G. brak je temelj reprodukcije. 1954 PROMJENA Vremenom zadaci obitelji i odnosi u obitelji bitno su se promijenili. (W. situacija višekratnih i istovremenih bračnih veza. bratom i sestrom. MURDOCK Po njegovoj klasifikaciji tipova obitelji. jer je zamišljao da u koncentričnim krugovima oko takve jezgre postoje sve slabiji oblici porodičnih veza: proširena obitelj. roditelja i djece. 98 . POLIANDRIJA To je situacija u kojoj je potpuno normalno i poželjno da žena za supruga izabere više braće (Toda u Indiji) ili živi s bratom uz istovremenu vezu s više muškaraca (Nayara).. plemena. To je obitelj koju sačinjavaju muž i žena te njihovi maloljetni potomci. koja odražava uobičajen moderni stav prema obitelji. 193 od 250 (77.. POLIGAMIJA Prvi oblik proširenja obitelji je poligamija. jezgra obitelji je nuklearna obitelj. braće i sestara.Ogburn.. Trajanje porodičnih spona i preko zrelosti je obrazac svekolikog društvenog ustrojstva i uvjet suradnje u svim ekonomskim. Kultura zaostaje iza tehnologije. zaštite i odgoja djece. ali je u našim vrijednostima i osjećajima.2%) dopušta i ohrabruje poliginiju. 1920). U proteklih stotinu godina obitelj se radikalno promijenila.

Uz to stopa razvoda je među najvišima. Raspad obitelji u švedskoj državi blagostanja.  2000. uz univerzalno pravilo da se rađa podjednaki broj dječaka i djevojčica. osobito glede položaja žena i obiteljskih odnosa.14 na 2. godine 10 posto stanovnika živjelo je u kućanstvima s više od pet članova. PRIMJER ŠVEDSKE Švedska ima sasvim drukčiji tip obitelji. PATRIJARHAT ILI RAVNOPRAVNOST? Patrijarhat ne stvaraju biološke razlike između muškaraca i žena već društveni položaj nadređenosti muškaraca. 1991 PATRIJARHALNOST Prema istraživanjima Hrvatska je zemlja jakih tradicionalnih i patrijarhalnih vrijednosti.62 člana. Popenoe.  59 posto kućanstava imalo je 2000. Patrijarhalna obitelj je ona u kojoj muškarci ostvaruju ekonomsku. D.Takve situacije Murdock. nalazi kod 17. a dodatnih 27% čine parovi bez djece. Tome vjerojatno doprinose i psihološki problemi (komplicirana emocionalna situacija. Šveđani se žene manje od ijedne druge nacije industrijskih društava. U Velikoj Britaniji svega 30 posto obitelji odgovara slici nuklearne obitelji.mnogoženstvo . 24% su samačka kućanstva. do 2000.2 člana). od 1970. Prihvaćanje činjenice da netko ima više žena. štoviše veliki dio parova živi van braka (25%) a polovica švedske djece (uspoređeno sa 35 europskog prosjeka) rađaju neudane majke. POLIGINIJA Poliginija . Imaju najveći udjel odraslih koji žive sami (20 posto). godine jednog ili dva člana1970 taj postotak bio je 46 posto DRUKČIJI TIPOVI OBITELJI Radi se o dugoročnom trendu. 99 .je bračna zajednica u kojoj postoji veza jednog muškarca s više žena istovremeno STVARNOST? U muslimanskim zemljama tek oko 5% brakova su poliginijski brakovi. u klasifikaciji 250 društava i njihovih obiteljskih zajednica.6% društava. zapravo znači da netko ostaje bez ženeOBITELJ SVE MANJA  U Sjedinjenim Državama u trideset godina. Prosječno domaćinstvo u Švedskoj je među najmanjima na svijetu (2. a taj postotak je 1970. političku i kulturnu dominaciju nad ženama i malodobnim članovima obitelji. miješanja obiteljskih uloga) i socijalne napetosti. bio 21 posto. prosječan broj članova obitelji smanjio se od 3.

nastojanje oko dobrog života u zajednici 2.” 100 .8) nisu izuzete od globalnog trenda. stvarna vlast nalazi se nužno i neizbježno u rukama činovništva. težnja za moći.Na primjer. sposobnost postizanja kompromisa i konsenzusa (umjetnost mogućeg) 4." WEBER O BIROKRACIJI “U modernoj državi. Nordijske zemlje imaju u prosjeku 40 posto zastupnica u zakonodavnim tijelima Švedska ima najvišu zastupljenost žena od 45%. umijeće razboritog vladanja (državništvo) 3.6 posto u zakonodavnim tijelima su žene. IDEA. Latinska Amerika (15.3 posto članova (članica!) parlamenta.političke znanosti. ŽENE U PARLAMENTU Na globalnoj razini žene sačinjavaju 14. Kulturni obrasci naglašavaju vezanost žena uz obitelj i kuću. skandali).8).. Žene su uspješnije u školovanju ali teže nalaze posao. Na drugom dijelu spektra su arapske zemlje u kojima samo 4. a u ispitivanjima javnog mnijenja o važnim osobama u nekoj zemlji političari redovito zauzimaju prva mjesta ŠTO JE POLITIKA? 1. a slijede je odmah Danska . žene u Hrvatskoj čine većinu zaposlene radne snage. Azija (15.djeca. Finska i Norveška. kako vojnog tako i civilnog. Kirche und Küche . povijesti  Zašto je politika toliko važna?  Paradoks: negativna slika u javnosti (afere. u kojoj se vlast ne izražava ni u parlamentarnim govorima ni u proglasima monarha.6) i Afrika (12. prosinac 2002. mada postoje značajne regionalne varijacije. nametanje svoje volje drugima WEBER O POLITICI U nedovršenom djelu Gospodarstvo i društvo Weber politiku određuje kao "težnju prema sudjelovanju u moći ili prema utjecaju na raspodjelu moći između država ili između grupa ljudi u državi u kojoj žive. ali njihov prosječan prihod je manji. SOCIOLOGIJA I POLITIKA  Politika kao predmet društvenih znanosti . kućne poslove (Kinder. crkva i kuhinja). nego u vršenju uprave u svakodnevnom životu. političke filozofije.

lukavstvom. stvoren je oblik odnosa vlasti koji je praktično nesalomljiv. Pareto i Michels Suvremeni: Lipset i Duverger     TRI SMJERA RAZVOJA Tri paradigme – demokratska. pojedinac ne može uvijek raditi što želi jer se tome opiru drugi.snagom. Weber. Mosca. osjećaj odgovornosti – etika uvjerenja i etika odgovornosti. Wright Mills  Marksistički smjer – Marx. sposobnost dobre procjene POLITIČKA SOCIOLOGIJA Duverger – znanost o državi i znanost o vlasti i autoritetu Bottomore – politička moć u društvenom kontekstu Glavni predstavnici: Marx. Tocqueville. neki znaju da mogu druge navesti da rade ono što oni žele . da činimo ono što one traže POJAM MOĆI Hobbes – moć čovjeka čine "sredstva kojima on trenutno raspolaže radi dobijanja nekog budućeg vidljivog dobra“. Dahl  Elitistički smjer – Pareto. Gramsci. 2. neosobna pravila. instrumentalna racionalnost “Kad je jednom uspostavljena. 4. 3. Althusser MOĆ ISKUSTVO MOĆI Svakidašnje iskustvo: 1. strast – strastvena odanost nekoj “stvari”. Ondje gdje je birokratizacija uprave jednom potpuno provedena. Michels. 2. Schumpeter. novcem. Lenjin. svakom je očito da su neke institucije moćne. već što možemo suprotstaviti tom stroju da bismo spasili ostatak čovječanstva od tog mrvljenja ljudske duše do ove apsolutne prevlasti birokratskih životnih ideala”. prirodna (sposobnosti) i instrumentalna (sposobnosti+okolnosti) moć – moć države 101 . da njihove odluke slušamo. … POLITICI I POLITIČARIMA "Politika kao poziv" (1918) – dva tipa političara: oni koji žive za politiku i oni koji žive od politike Osobine političara: 1. elitistička i klasna  Demokratski smjer – Tocqueville.” … NJEZINOJ OPASNOSTI “Glavno pitanje nije kako možemo pomoći ili ubrzati taj razvitak [birokratizacije]. hijerarhija. 3. Weber. Birokracija je ono specifično sredstvo pomoću kojeg se zajednička akcija pretvara u racionalno uređenu društvenu akciju. obični ljudi vide da postoje “oni gore” koji odlučuju. koji “povlače konce”. birokracija spada u društvene strukture koje je najteže razoriti.… O NJEZINOJ MOĆI Nadmoć birokracije. položajem.

supstancijalistička i relacionistička shvaćanja moći: moć kao supstanca (sposobnost ili sredstvo) i moć kao određeni odnos između ljudi 2. raspodjela moći  Elitistički pristup – koncentracija moći u rukama elite. interesne grupe). 2. “odlučivanje neodlučivanjem” Treće lice – moć kao duhovna kontrola i manipulacija. Tko vlada – proces odlučivanja. politički . Wright Mills. Mann.kontrola nad sredstvima za proizvodnju. Dahl. ekonomska  Marksistički pristup – politička moć izraz socijalne dominacije koju ostvaruje vladajuća klasa nad potlačenom klasom u procesu proizvodnje TRI LICA MOĆI Prvo lice – moć kao odlučivanje.Weber – "stupanj vjerojatnosti da će u nekom društvenom odnosu pojedinci uspjeti i u slučaju otpora nametnuti svoju volju drugima“ SHVAĆANJA MOĆI 1. vojni . 3. ideološki . moć kao mogućnost postizanja cilja i moć kao sposobnost nametanja svoje volje drugima (Weber) PRISTUPI ANALIZI MOĆI  Pluralistički pristup – društvo pluralističko. Izvori socijalne moći. 3.moć nad idejama i uvjerenjima.na djelatnosti države.sposobnost uvjeravanja idejama ili novcem (mediji. Montesqueua. neutraliziranje moći – sredstva: konstitucionalizam i legalizam rastvaranje političke moći u pravne odnose i forme. Dahl – proces odlučivanja u New Havenu Drugo lice – moć kao postavljanje dnevnog reda. Paradoks američke moći (2003) meka i tvrda moć (hard and soft power) IZVORI MOĆI  M.na uporabi fizičke sile  Poljska 1980-ih – sindikat Solidarnost. manipulacija – sposobnost upravljanja ljudskim ponašanjem. Elita vlasti – oligarhijska elita: politička. snaga i lukavost  prisila – izdavanje autoritativnih zapovijedi uz prijetnju ili upotrebu sile. interesne grupe. Najstarija i najprihvaćenija strategija – nalazimo je od Lockea. vojna. 4. Kanta do suvremene proceduralne demokracije 102 . Bachrach i Baratz – “Dva lica moći”. neosjetnog navođenja (spin-doktor)  Joseph Nye. inzistiranje na pravnoj proceduri. utjecaj . ekonomski . Katolička crkva OGRANIČAVANJE MOĆI 6 strategija: 1.  4 neovisna izvora: 1. Lukes OBLICI MOĆI  Machiavelli – lav i lisica. 2.

znanje). imunitet zastupnika 4. smanjivanje opsega moći – sredstvo: smanjivanje ovlasti i funkcija države – reduciranje funkcija države. zakonodavne i sudske te vertikalna podjela nadležnosti između centralne i lokalne vlasti. društveni odnos zapovijedanja i poslušnosti  Weber – izgled da će se određena grupa pokoriti naredbama. neosobni karakter vlasti 1. Legitimna vlast – odluke se prihvaćaju jer se podrazumijeva da su donijete u javnom (općem) interesu 4. Koncepcije minimalne. 2. legalne države 3. stvaranje mnoštva konkurirajućih centara moći. disperzija moći – sredstvo: organizacijski i socijalni pluralizam. prenošenje njezinih ovlasti i funkcija na društvo kao sferu slobodne i spontane razmjene. Teritorijalna zajednica – nadležnost geografski određena. pozitivna diskriminacija – manjinske i ženske kvote DRŽAVA VLAST I DRŽAVA  1. odn. Pretpostavke . kontrola upotrebe moći – sredstva: opozicija i javnost . raspodjela moći – sredstva: horizontalna dioba vlasti između izvršne. te zakonskim ograničenjem korištenja monopolskog položaja nad nekim izvorom moći. vlast po sili konstelacije interesa i vlast po sili autoriteta  Politička vlast i država ODREĐENJE DRŽAVE  Weber: sila kao specifično sredstvo države . 3.država je zajednica koja ima monopol nad legitimnom upotrebom sile na određenom teritoriju  Prelot – elementi države: veliko stanovništvo. Dahlova ideja poliarhije – različite grupe kontroliraju resurse za stjecanje političke moći (novac. Sredstvo dominacije – monopol sile 5. Javna institucija – javna i privatna sfera 3.nadzor vlastodržaca i razotkrivanje zloupotreba moći. ograničene.sloboda govora i tiska. status. federalne države i federalnih jedinica (federalizam). tko živi unutar granica OBILJEŽJA DRŽAVE 103 . ali svaka kontrolira tek mali dio 6. izvršiti zapovijed. teritorijalna osnova i politička vlast kao kreativni elemenat. dekoncentracija i decentralizacija moći 5. oblici i institucije upravljanja. uravnoteživanje moći – sredstvo: zaštita i predstavništvo manjina i politički depriviranih. Suverena vlast – apsolutna i neograničena 2. pravnim priznanjem slobode organiziranja.2. upravljači.

ukrotiti ga. st. kolektivistička: ekonomija pod državnom kontrolom (komandne ekonomije) 5. To je u tri riječi naše društveno i političko uvjerenje. politička prava – sudjelovanje u politici (pravo glasa) . školstvo. Hayek i Nozick  pluralističke: aktivno društvo (interesne grupe) i reaktivna država  marksističke: instrumentalističke (Miliband) i strukturalističke (Offe)  institucionalno-etatističke: autonomija države (Nordlinger). Smith 2. ništa izvan države” – Giovanni Gentile  “Za fašizam je sve u državi i ništa ljudsko ili duhovno ne postoji i nema vrijednost izvan države. interes aparata ANARHIZAM I DRŽAVA  “Uloga države je uvijek ista: ograničiti pojedinca.-J. apsolutna sloboda čovjeka. totalitarna: sveopći državni nadzor (od ekonomije do obitelji) THOMAS MARSHALL: TEORIJA GRAĐANSTVA tri razdoblja prava građanstva: 1. minimalna: načelo neupletanja. socijaldemokratska: načelo pravde – uklanjanje siromaštva i smanjivanje nejednakosti 4.TEORIJE DRŽAVE  evolucionističke koordinacijsko-funkcionalističke: mozak društva – regulacija  liberalno-individualističke: instrument sigurnosti i sustav moći. socijalna prava – minimalni status (socijalna pomoć.19. sinteza i jedinstvo svih vrijednosti. razvojna: modernizacija . razvija i vlada cijelim narodnim životom. Proudhon FAŠIZAM I DRŽAVA  “Sve za državu. A. a fašistička država. potisnuti i potčiniti” – Max Stirner  “Nikakve stranke. st.” – P.20. 2. 3. jednakost pred zakonom) .18. prava realnost individue” – Mussolini DRŽAVA I DRUŠTVO pet oblika države prema ulozi u društvu: 1. "azijski tigrovi" 3. Njemačka (Bismarck).Japan (Meiji). U tom je smislu fašizam totalitaran. tumači. ništa protiv države. zdravstvo) . st. nikakve vlasti. Država je svijest i volja naroda. građanska prava – individualna sloboda (sloboda kretanja. 104 .

Kraj nacionalne države. voda) DEMOKRACIJA  Churchill: "Demokracija je najgori poredak. New Deal  minimalna jaka država: smanjivanje socijalnih prava i jačanje represivnih aparata. sloboda izražavanja. 5. Habermas: kriza legitimnosti suvremene države – sukob između logike kapitalističke akumulacije i demokratskih zahtjeva za većom sigurnošću i pravima  Izbor: ili odbiti narodne zahtjeve i izgubiti legitimnost ili riskirati ekonomski slom  Neoliberalna politika i kriza legitimnosti GLOBALIZACIJA I DRŽAVA  ekonomska globalizacija i kriza države  Kenichi Ohmae. diktature  Legalno-racionalna – neosobna pravila. izuzevši sve druge. 1995. Fridrik II. osobna prava  demokratska država: proširenje prava glasa  socijalna država: socijalna sigurnost stanovništva. pristup alternativnim izborima informiranja. sveobuhvatno građansko pravo 105 . – i korporacije i države u situaciji velikih rizika i neizvjesnosti. "Ja sam samo sluga države"  liberalna konstitucionalna država: ustavna ograničenja moći države. moderne pravne birokratske države KRIZA LEGITMNOSTI  J. Bismarck i Disraeli. 3. tačerizam LEGITIMNOST DRŽAVE Weber: država kao posjednik monopola sile mora biti legitimna. birani dužnosnici. 2. Lažna zora. 6. 1998. autonomija udruženja. 4. slobodni i pošteni izbori.FAZE RAZVOJA DRŽAVE  apsolutistička država: neosobna ali staleška vlast. monarhije  Karizmatska – osobine vođe."  Dahl: demokracija i poliarhija. – globalna tržišta i kulturno približavanje. dvije važne funkcije države: 1. nemoćne nacionalne države i moćne transnacionalne korporacije  John Gray. obilježja poliarhije: 1. 2. kontrola nad prirodnim resursima (nafta. zaštitna funkcija zbog anarhije globalnog tržišta. tri tipa legitimne vlasti  Tradicionalna – svetost tradicije.

Brzezinski. u njemu bi se demokratski upravljalo”. siromaštvo. sustav policijskog terora. 2. pa može biti krajnje represivna – teror i tajna policija ANTIČKA DEMOKRACIJA  Polis.  obilježja: 1. nema službene ideologije. osim vojničkih. nitko ne može više puta obavljati dužnosti. bogatstvom i naobrazbom.“veliku jednostavnost običaja”.  Aristokratska obitelj. 6. Sloboda u jednakosti. 2. autokracije  obilježja: 1. značajke pučke vladavine čine se opreka tima: prostoća podrijetla. diplomirao pravo 1826. službena ideologija. 5. “veliku izjednačenost u položaju i bogatstvu”. monopol nad sredstvima masovnih komunikacija. ROUSSEAU  “Istinska demokracija” zahtijeva tri uvjeta koja se u modernom društvu ne mogu ispuniti: 1. 1956. 4. veoma malu državu u kojoj se “narod može lako okupiti”. jednostranačka država. TOCQUEVILLE – ŽIVOT  Pariz 1805. 3. neobrazovanost”.TOTALITARIZAM  fašistički i komunistički poretci  C. državna kontrola nad gospodarstvom AUTORITARIZAM  autoritarni poretci – tradicionalne monarhije.  “Tako savršena vlast nije za ljude”. pomoćni sudac u Versaillesu 106 . Ždrijebom se izabiru položaji u vlasti. 2. Friedrich i Z. skupština svih građana. 3. Totalitarna diktatura i autokracija. vlast se ograničava na gušenje političke slobode i suzbijanje opozicije. otac gradonačelnik Verneuila. to postaje svrhom i onim što je pravedno. monopol nad oružanom silom. vojne diktature. “Da postoji narod bogova. a službe traju kratko i plaćene su ARISTOTEL  Vlada mnoštvo i što većina odobri. Vladavina siromašnih  “Dok se vladavina nekolicine [aristokracija] određuje plemenitim rodom. odlučuje o svemu  Naizmjence svi i vladaju i pokoravaju se. postoji ograničeni pluralizam. 3.

Rus se uhvatio u koštac s ljudima. član Francuske akademije  o1848. htjeti zaustaviti demokraciju. 1839. TOCQUEVILLE – MOĆ PREDVIĐANJA "Danas na svijetu postoje samo dva velika naroda… Rusi i Angloamerikanci." (Demokracija u Americi.američki kazneni sustav  1835. 1835) TOCQUEVILLE – DEMOKRACIJA  Demokracija stalni razvoj jednakosti uvjeta. od svibnja 1831. prvi se oslanja na osobni interes i dopušta snazi i razumu pojedinca da djeluje bez ičijeg upravljanja. no ova su dva naroda u porastu: svi ostali su zastali ili napreduju tek uz tisuću napora. putevi drugačiji. oGustave de Beaumonta. vitez Legije časti. pluralizam. pa su najednom. član Ustavotvorne skupštine. Polazište im je različito. a svijet je gotovo u isto vrijeme doznao i za njihovo rođenje i za njihovu veličinu. vlada manja duhovna samostalnost i manja istinska sloboda raspravljanja nego u Americi. 1849. a drugome ropstvo. ali svi robovi”  Amerika – udruge. čini se kao borba protiv samog Boga  Opasnost demokratskog despotizma. Oba su ova naroda odrasla u tami. Jednome je glavno sredstvo djelovanja sloboda. univerzalan i nedostupan ljudskoj moći.  Smrt. Svi su ostali narodi. prvi dio Demokracije u Americi. 1841. kao da neki skriveni naum Providnosti svakoga od njih dvojice poziva da jednoga dana u ruke uzme sudbinu jedne polovice svijeta. 1859. povlači se iz politike zbog državnog udara Napoleona III. tiranija nad pojedincem. samo oni lakim i brzim korakom koračaju putem kojemu oko još ne može nazrijeti kraj. ALI: "Ne poznajem zemlju u kojoj. “svi jednaki. dok su pogledi ostalih ljudi bili drugamo upravljeni. zauzeli prvo mjesto među drugim nacijama." MODERNA DEMOKRACIJA  Moderna demokracija kao liberalna predstavnička demokracija  Liberalni element: slobode i prava pojedinca. drugi protiv civilizacije opremljene svim svojim oružjem: zato Amerikanac svoja osvajanja izvodi oračevim ralom. zastupnik. do veljače 1832. pa ih sada još samo moraju sačuvati. decentralizacija. Cannes. Drugi na neki način u jednome jedinom čovjeku usredotočuje svu društvenu moć. sloboda tiska. a Rus svoja uz pomoć vojničkoga mača.  Stari režim i Revolucija. pa ipak. drugi dio  o1837. 1851. ograničenja vlasti i autonomija civilnog društva 107 . 1840. općenito uzevši. ministar vanjskih poslova. 1856. Da bi postigao svoj cilj. djelo same providnosti. otprilike dosegli granice što im ih je priroda zacrtala. Amerikanac se bori protiv prepreka koje pred njega postavlja priroda. čini se. borave u Americi . tuberkoloza. nezaustavljiv. Jedan se s pustoši bori barbarstvom.

gledatelji (sudjeluju uglavnom u izborima). On je slobodan samo u vrijeme izbora za članove Parlamenta. apatični (ne sudjeluju).” PREDSTAVNICI KAO ELITA  Michels: željezni zakon oligarhije – vlast izabranih (predstavnika) nad onima koji su ih izabrali (narodom)  Weber: u industrijskim društvima s masovnim strankama plebiscitarna demokracija s vođom  Schumpeter: demokratska metoda – izbor vođa. financijskoj moći i pristupu organizaciji  Novac . for the people"  "vladavina od naroda" – ideja političke participacije  arod . gladijatori (sudjeluju u brojnim oblicima)  Razlike među gladijatorima – prosvjednici. 1985 – nejednakost u resursima kao izvor političke nejednakosti  Razlike u obrazovanju. Čim su oni izabrani. stranački aktivisti OGRANIČENJA PARTICIPACIJE  Dahl. izbor najboljih upravljača  Demokratski element – narodna suverenost POLITIČKA PARTICIPACIJA  A. tri kategorije: 1. 2. upravljačka elita  Rousseau: “Engleski narod misli da je slobodan. by the people. 1965. Lincoln 1863. demokracija je vladavina političara  Downs: ekonomska teorija demokracije. 3. političko tržište – političari i birači 108 . Načinom korištenja kratkih trenutaka svoje slobode. on pokazuje da je zaslužio da je izgubi. Predgovor ekonomskoj demokraciji. zanimanju.glavni izvor političke nejednakosti PREDSTAVNIŠTVO  "vladavina za narod" – ideja predstavništva  Predstavnici: izabranici naroda i kontrolori upravljača. Ali grdno se vara. on ponovo postaje rob i ne znači ništa. Predstavništvo: demokracija u velikoj državi.načelo isključivanje i uključivanja  narod kao skup politički jednakih osoba OBLICI PARTICIPACIJE  Lester Milbrath. aktivisti u lokalnoj zajednici. Politička participacija. "government of the people.

od 1943. nejednakosti se povećavaju 109 . gubljenje veze s drugima. nove demokracije (demokrature)  tri faze demokratske tranzicije u Hrvatskoj: faza federalne transformacije.  SAD . (Italija.70 mil. od 1828.  reverzibilni valovi: 1922.DEMOKRATIZACIJA  S.  valovi demokratizacije: 1. Sartori.62% ne čita ni sportske novine  Teledemokracija je kraj demokracije kao vlasti aktivnog i upućenog građanstva GLOBALIZACIJA I DEMOKRACIJA 1. ist. – dva preobražaja: polis i nacionalna država.  Teledemokracija. Europa 1989-91. čovjek koji mišljenje zamijenjuje slikom. (Portugal i Grčka. Treći val. elektronička demokracija RAZARANJE NARODA  G. Španjolska 1979). BUDUĆNOST DEMOKRACIJE  Dahl. (SAD) do 1926. koncentracija ekonomske moći pa i političke moći u korporacijama. faza demokratske konsolidacije. 1989-1991. U Trećem svijetu izbjegavaju demokratsku kontrolu. i 1958-1975.  činitelji demokratizacije: demokratsko iskustvo. nepismenih. Italija . 1989. od 2000. 3. Huntington. 1992-1999. od 1974. demokratizacija prava glasa za muškarce i uspostava odgovornosti vlade parlamentu. faza autoritarizma i privatizacije. povoljne međunarodne okolnosti DEMOKRATSKA TRANZICIJA  rušenje totalitarnih sustava i prijelaz u demokraciju  Gorbačov – perestrojka i "demokratske revolucije". Z. Njemačka) do 1962 (1960. Demokracija i njezini kritičari.1942. a računalo osamljivanje.nove tehnologije (Internet) daju mogućnost elektroničke. direktne demokracije s potpunom i učinkovitom participacijom. Treći preobražaj – širenje demokracije unutar (korporacije) i izvan nacionalne države . 2. Televizija znači zatvaranje pred ekranom. Jedna slika vrijedi više od tisuću riječi. Od homo sapiensa postaje homo videns. ali ni milijun slika ne može dati niti jednu ideju. 1990. Homo Videns (1998)  U masovnom društvu građanin gubi znanja i sposobnost spoznaje. razina ekonomskog razvoja. Nigerija).

proširenje demokratskih formi i procesa iznad teritorijalnih granica jačanjem EU i UN. ali karakter preporuka  Vijeće sigurnosti: 15 članica očuvanje svjetskog mira i sigurnosti. posebno 5 stalnih članica VS.2. 5 stalnih članica ima pravo veta.. te ograničenjem demokratskog deficita od kojeg pate SVJETSKA DEMOKRATSKA VLADA?  Pretvaranje UN u svjetsku vladu? UN proizvod svojih članica.šefovi vlada i ministri vanjskih poslova te dva povjerenika. Europsko vijeće . Vijeće ministara vanjskih poslova . institucionalni ili parlamentarni deficit. usvaja rezolucije. WTO) D. 10 ostalih svake dvije godine bira Opća skupština  Glavni tajnik. radi zajedno s Vijećem sigurnosti DEMOKRATSKI DEFICIT EU  Demokratski deficit znači nedostatak odgovornosti izvršnih tijela predstavništvu ili neadekvatne mogućnosti za participaciju.predsjednik i povjerenici na 4 god. 4. važne dvotrećinskom većinom.izabrani članovi iz država članica. provođenje ugovora i politike. deficit europskog građanstva (lokalni izbori i izbori za europski parlament) 110 .donosi odluke: važne jednodušno. nedostatak kontrole Europskog parlamenta nad ovlastima prenesenim na EU 2. 3. ostale kvalificiranom ili običnom većinom. Te organizacije su preslabe da nadziru globalni kapitalizam ili su njegovi instrumenti (MMF.nadmoć SAD (Irak)  Opća skupština: svaka država jedan glas. ima mogućnost odbijanja budžeta i Komisije ASPEKTI DEFICITA Tri aspekta demokratskog deficita EU: 1. Held: kozmopolitska demokracija . 2. Europski parlament . deficit posredujućih strukture. Kako funkcionira EU?  1. može ono što one hoće. Europska komisija . odsustvo izvornih europskih stranaka i medija 3. moć prelazi u međunarodne organizacije a demokracija ostaje unutar nacionalne države. UN je ograničena na održavanja mira i sigurnosti . predlaže zakonodavstvo. strateško vodstvo.

indirektno pokazuje njihovu političku jednakost koja je u snažnoj korelaciji sa njihovim socijalnim obilježjima i statusom – visok postak izlaska znači veći stupanj jednakosti u participaciji time i veću političku jednakost. njihovu zainteresiranost za predstavništvo te 2. – u demokraciji narod ostvaruje svoju suverenost "pomoću svojih glasova koji izražavaju njegovu volju"  Schumpeter. slobodno natjecanje za glasove birača. funkcije: oblik participacije i osiguranja legitimnosti izabranima i sustavu TEORIJA RACIONALNOG IZBORA  A. roba – programi i politike. cilj: poduzetnici – profit a političari – vlast. Duh zakona. 1944. ekonomski čovjek – politički čovjek.: demokracija kao metoda izbora vođa. racionalni birač nastoji maksimirati vlastitu dobit. Downs: ekonomska teorija demokracije – ekonomsko i političko tržište. pribavljanjem aktivnog pristanka građana GLASOVANJE Izlazak birača na izbore pokazuje 1.IZBORI PROUČAVANJE IZBORA  Pristupi izborima u društvenim znanostima  Politologija – institucije i utjecaj političkih činitelja na izborno ponašanje  Ustavno pravo – sustav i zakonodavstvo  Sociologija – birači. glasa za stranku koja mu može donijeti najviše ako pobijedi ZAŠTO SU IZBORI VAŽNI?  Narod se konstituira u izborima  Mehanizam političke participacije stvarno dostupan svim građanima  Izravan utjecaj na oblikovanje elite. političari i birači kao racionalni sudionici  Teorija racionalnog izbora: racionalno ponašanje birača – slijede svoje interese. izravno ili neizravno određuju sastav zakonodavne i izvršne vlasti  Sredstvo legitimiranja poretka. izborno ponašanje i socijalni činitelji DEMOKRACIJA I IZBORI  Montesquieu. 1748. osnovna funkcija glasanja stvaranje vlade. a nizak stupanj sugerira postojanje nejednakosti u participaciji te time političke nejednakosti 111 .

nerazvijena demokratska kultura ZEMLJE VISOKE I NISKE APSTINENCIJE  Najviša apstinencija u Europi je u Švicarskoj. stručnjaka i farmera za J. politički neaktivne i nezainteresirane. M. Švedska i Danska SOCIJALNA OBILJEŽJA I POLITIČKE PREFERENCIJE  Političke preferencije ovise o socijalnim obilježjima. čak jedna trećina 112 . te Austrija. te tradicija “referendumske demokracije”. a 2001. Politički čovjek. Luksemburg (sve imaju obvezatno glasovanje). predsjednički sustav vlasti. a 70% manualnih radnika za F. Lipset. 1960) TKO APSTINIRA I ZAŠTO? 1. Ali u izborima 1997. socijalnoekonomska . Chiraca. sindikati. niža razina izbora. nižeg društvenog statusa. osoba misli politički kakva je socijalno  Izborna odluka za neku političku opciju (osobu. etnička pripadnost i dr. apstiniralo prosječno 43. slabije integriranosti u različite skupine i zajednice (obitelj. dob. radikalnijeg i ekskluzivnijeg životnog svjetonazora 2. a samo 39 posto za laburiste. u kojoj je na 14 parlamentarnih izbora od 1945. obrazovaniji više od manje obrazovanih. obilježja osobe: žene. do 2002.41 posto kvalificiranih radnika za konzervativce. obilježja države: pravna – neprisilnost glasovanja. u Britaniji .TKO GLASUJE "Muškarci glasuju više od žena. brojnije stanovništvo. KLASNI POLOŽAJ I GLASOVANJE  Indeks klasnog glasovanja (Alfordov indeks) – odnos klasnog položaja pojedinca (radnička ili srednja klasa) i glasovanja za lijeve ili desne stranke  Predsjednički izbori u Francuskoj 1988.5% birača. članovi organizacije više od onih koji to nisu. više od 1/4 glasača iz srednjih klasa za Blairove laburiste.5%  Nisku apstinenciju ima Italija. oni između 35 i 55 godina starosti više od mlađih i starijih. gradsko stanovništvo više od seoskog. crkva. složenija registracijska pravila. RAZLOZI: federalno uređenje (kantonizacija) koja smanjuje važnost saveznih institucija. .“ (S. Mitterranda  Izbori 1992. manjih prihoda. Island. Njemačka. oni s višim društvenim statusom više od onih s nižim. oženjeni i udane više od neoženjenih i neudanih. spol.niža razina razvoja. Belgija. religije. stranku) društveno je uvjetovan proces  Utjecaj socijalnih činitelja: klase.2/3 poslovnih ljudi. većinski izborni sustav. SAD u istom razdoblju 33. profesionalne udruge). mlađe i starije osobe.

a manji za vojne DOB I IZBORNO PONAŠANJE  istraživanja pokazuju da stariji ljudi više glasuju za konzervativne stranke  je li ta tendencija rezultat dobi ili drugih činitelja (npr. ETNIČKA I REGIONALNA PRIPADNOST  Etnička i regionalna pripadnost negdje značajno utječu na biračko ponašanje  U Belgiji glavne stranke podijeljene prema etničkom rascjepu (flamansko-valonska podjela)  U Španjolskoj jake regionalne stranke IZBORNI SUSTAV I PONAŠANJE 113 . razlozi: njihova etnička i klasna podređenost. trend opada zbog stavljanja na dnevni red pitanja kao što su abortus SPOL I GLASOVANJE  Žene su tradicionalno više podupirale desne stranke. nego u zemljama s katoličkim naslijeđem (Francuska. više u Britaniji i SAD. Italija i Njemačka). demografskih trendova ili klasne strukture – dominacije u toj kategoriji. U SAD u 1990-ima više za demokratske nego za republikanske predsjedničke kandidate  Promjena trenda – veći interes za socijalne i obrazovne programe. žena i pripadnika srednjih klasa). mogućnost uživanja u stilu srednje klase. a rast broja pripadnika srednjih klasa (bijelih ovratnika)  Ekonomski rast i promjene životnog stila manualnih radnika. slabljenje veza s "njihovim" strankama RELIGIJA I BIRAČKO PONAŠANJE  U Italiji jaka podrška demokršćanima do raspada stranačkog sustava nakon otkrića masovne korupcije  U Nizozemskoj i Njemačkoj uočena korelacija između religijske pripadnosti i glasovanja za religiozne stranke  U protestantskim zemljama – Australiji.RAZLOZI OPADANJA KLASNOG GLASOVANJA RADNIKA  Opadanje korelacije između klasnog položaja i glasačkog ponašanja i promjene u klasnoj strukturi razvijenih društava  Opadanje broja manualnih radnika. taj trend opada. Veliko Britaniji i SAD – katolici bili skloniji glasovati za laburiste (demokrate).

kako bi se oblikovale političke elite. izbora kandidata za javne dužnosti. provođenja politike koja je dobila izbornu podršku. kako bi se uopće organizirao politički život?  Element definicije moderne demokracije – višestranačka demokracija. kako bi djelovao parlament. Demokracija razumijeva natjecanje programa a ne osoba. predstavljanje interesa društvenih grupa TEŽNJA ZA VLAŠĆU  težnja za obnašanjem vlasti razlikuje stranke od interesnih grupa (sindikati. politika a ne individualnih stajališta ŠTO JE STRANKA?  Dobrovoljno političko udruženje građana s trajnom organizacijom uspostavljeno radi određivanja državne politike pomoću oblikovanja političke volje građana. Smanjivanje dobi za dobivanje pravo glasa. ideologija 4. crkve) 114 . formuliranja i razradbe političkih programa i druge aktivnosti  Stranka je instrument utjecaja građana (kao birača i pripadnika različitih socijalnih skupina) u političkom procesu. sustav relativne većine dvostranačje  mehanički efekti – sustav relativne većine mehanički šteti trećoj stranci  psihološki efekti – stvara utisak da kandidati manjih stranaka nemaju šanse. promjene granica izbornih okruga (gerrymander)  Duvergerov zakon . organizacija 3. održavanja komunikacije između političke elite i građana i priskrbljivanja masovne podrške sustavu ELEMENTI STRANKE 4 temeljna elementa: 1. kako bi se osigurala veza birača i vlasti. težnja za vlašću 2.razmjerni sustav potiče višestranačje. “korisno” glasovati za glavne stranke POLITIČKE STRANKE VAŽNOST STRANAKA  Središnja institucija zapadnih političkih sustava: kako bi se bez njih provodili izbori.

2. sekcija (ogranak) – socijaldemokratske. Sociologija stranaka u modernoj demokraciji (1911) . 2. oni nastoje da se učvrste i utječu na one koji su ih izabrali. 3. 3. liberalne stranke – srednje klase. 2. Bobbio.  Otud temeljni sociološki zakon stranaka: “Organizacija je majka vladavine izabranih nad biračima. IDS) ORGANIZACIJA M. njemu trebaju oni koji ga poslužuju i vode. regionalna i lokalna vlast (nacionalne i regionalne stranke – HDZ i SDP. 4. ćelija – komunističke. krajnja ljevica – egalitarni i autoritarni. IDEOLOGIJA  ideologija se izražava kroz program  lijeve i desne stranke – kriterij jednakosti  N. aparat. kaže sklonost k oligarhiji”  Za demokraciju treba organizacija i vodstvo. Španjolska FUNKCIJE STRANAKA 1. 1. opunomoćenih nad opunomoćiteljima. kongres. umjerena ljevica – egalitarni i slobodarski. intelektualno-ideološke: definiranje ciljeva. BiH. umjerena desnica – neegalitarni i slobodarski. unutarnja demokracija. odbor – liberalne i konzervativne stranke (SAD) . milicija – fašističke ŽELJEZNI ZAKON OLIGARHIJE  R. iz organizacije nastaje aparat. socijalističke (radničke) stranke radništvo  zastupanje nacionalnih zajednica i etničkih grupa – Belgija. 4. Duverger razlikuje 4 tipa stranačke strukture: 1. programa i politika 115 . krajnja desnica – antiegalitarni i autoritarni PREDSTAVLJANJE INTERESA  zastupanje interesa klasa i slojeva – konzervativne – izvorno aristokracija i krupni veleposjednici. Michels. Središnja. Desnica i ljevica – podjela doktrina i stranaka (pokreta) prema kriteriju jednakosti i slobode: 1. mase obožavaju vođe i odustaju od svoje političke volje i mišljenja.“Tko kaže organizacija. delegiranih nad onima koji ih delegiraju”.

apsolutistička integrativna (fašisti. predstavničke: predstavljanje ideja. Stranke i stranački sustavi (1976): 7 kategorija: 1. elitne stranke. crkva) – laburisti – ideološki homogenije. discipliniranije TIPOVI STRANAKA  M. Duverger – dva puta nastanka: odozgo – parlamentarnim putem i odozdo – izvanparlamentarnim putem 1. 3. gubljenje članstva. mobilizacijske: mobilizacija potpore – izborne kampanje.socijaldemokrati. demokratska integrativna . kadrovske (konzervativne i liberalne) – usko biračko tijelo. stajališta i interesa 4. 3. masovne stranke 18801960. Neumann: 1. obnašanje vlasti NASTANAK STRANAKA M. 2. boljševici). Mair: 1. od 1970-ih  Kartelska stranka: simbioza glavnih stranaka i države. predominantna stranka. dvostranački višestranački  G. razdoblje narodnih stranaka (catch-all). razdoblje organiziranih masovnih stranaka (s općim pravom glasa). dvostranačje.st. totalna integracija TIPOVI STRANAKA – RAZVOJ  Otto Kirchheimer: "catch-all" stranka .CDU  Klaus von Beyme: 3 razdoblja stranaka: 1. 3. 2. izvanparlamentarni – instrument utjecaja interesnih grupa (sindikati. 4. Duverger: 1. amerikanizacija (komercijalizacija. ograničeni pluralizam. parlamentarni put – povezivanje zastupnika . politički cinizam. jednostranačje. političku apatiju STRANAČKI SUSTAVI  prema broju: jednostranački.2. dio države i njezin agent. međusobna podjela državnih sredstava. masovne (socijaldemokratske) – opće pravo glasa  S. narodne stranke od 1945. 6. antistranaštvo. 5.konzervativne i liberalne stranke 2. 7. Sartori. 2. medijska orijentacija) KARTELSKA STRANKA  R. 19. 2. gubljenje programskih razlika  Izaziva nastanak antidemokratskih elemenata. ekstremni pluralizam. liberalna predstavnička. upravljačke: regrutacija i obučavanje elite. atomizacija 116 .. oligopolizacija političkog prostora. 2. stranačka organizacija 3. kartelske stranke. organiziranje vlasti. Katz-P. razdoblje profesionalnih biračkih stranaka – profesionalizacija vodstva. 3. hegemonijska stranka. 4.

na osnovi jednog ili više zajedničkih stavova. Demokracija u Americi . obnašaju nelegitimnu moć: vođe nisu javno odgovorne 4. postavlja određene zahtjeve drugim društvenim grupama u cilju uspostavljanja. “Deset ljudi koji govore prave veću buku od deset tisuća ljudi koji šute” (Napoleon)  Grupe su sredstvo zaštite pojedinca od vlasti i instrument njihova utjecaja na vlast PREDNOSTI INTERESNIH GRUPA  Interesne grupe ojačavaju predstavništvo artikulirajući interese i unapređujući stajališta koja zanemaruju stranke  Grupe su instrumenti s kojima se utječe na vladu između izbora. Truman: “Interesna grupa označava svaku onu grupu koja.važnost udruženja za demokratski život  Sposobnost za udruživanje održava američku demokraciju i predstavlja branu političkom despotizmu  Bogatstvo udruženja znači stvaranje pluralizma nužnog za održanje slobode. održavanja ili proširenja onih oblika ponašanja koji su dopušteni na osnovi tih stavova." INTERESNE GRUPE I DEMOKRACIJA  A. šire prostor političke participacije stvarajući alternativu tradicionalnoj stranačkoj politici KRITIKA INTERESNIH GRUPA 1. sredstva kontrole vlasti i osiguranja protumoći državi u živom civilnom društvu PLURALISTIČKA DEMOKRACIJA  Demokratski politički poredak pretpostavlja razvijeno pluralističko civilno društvo sa širokom lepezom neovisnih udruženja i organizacija  Omogućuju djelovanje u raznim oblicima. de Tocqueville. potiču raspravu stvarajući bolje obaviješteno javno mnijenje. povećavaju političku nejednakost jačanjem utjecaja bogatih i povlaštenih 2.INTERESNE GRUPE ŠTO SU INTERESNE GRUPE? Interesne grupe su organizirane udruge koje smjeraju utjecati na politiku ili djelovanja vlade D. Povećavaju zatvorenost i tajnost procesa odlučivanja: utjecaj kroz pregovaranja i pogodbe 117 . povećavaju političku fragmentaciju i podjele: zaokupljeni s pojedinačnim i unapređuju manjinske interese protiv interesa društva 3.

Upravljački proces (1951) . Proces upravljanja (1908) . ideali. načela (za slobodu spolnog izbora i protiv njega. a ne preuzeti ili obnašati vlast  Imaju uski krug interesa i pitanja koja ih zanimaju.shvaćanje demokratske politike koje polazi od interesnih grupa. Vođe grupa oprezno postavljaju zahtjeve članstvu kako bi izbjegli da članovi moraju birati između lojalnosti jednoj ili drugoj grupi VRSTE GRUPA – CILJEVI Prema ciljevima djelovanja: 1. pridonose preopterećenosti vlade: povećavaju javnu potrošnju (sindikati).kad se prekrše pravila igre organiziraju se protiv onih koje su načinile prijestup (javni skandali)  Politička ravnoteža grupa . pa legitimno izabrana vlada ne može upravljati 6."  Ponašanje grupa objašnjava cjelokupni politički proces. “Kad grupe funkcioniraju na pravi način.vrijednosti. sudovi i zakonodavci mogu se promatrati kao grupe s vlastitim interesom. sve funkcionira”  Politika je borba grupa za ostvarenje svojih interesa. članstvo u različitim interesnim grupama  Političke interesne grupe . TEORIJA INTERESNIH GRUPA – TRUMAN  David Truman. I vladine agencije."grupe za pritisak“  Latentne grupe .ukupno individualno vjerovanje i ponašanje objašnjivo članstvom u grupi. a rijetko neki širi program  Razlikuju se od socijalnih pokreta po većem stupnju formalne organizacije TEORIJA INTERESNIH GRUPA – BENTLEY  Arthur Bentley. čine društva neupravljivim: mogu blokirati vladine inicijative i čine politiku nedjelujućom.zahtjeve nastoje ostvariti pritiskom na državnu vlast . promocijske (grupe ciljeva ili svjetonazorske) grupe . smanjuju poduzetničke potencijale i potiču individualni i društveni parazitizam INTERESNE GRUPE.nijedna nije premoćna zbog preplitanja članstva. grupe posebnih interesa (protektivne ili staleške) .zaštita interesa članova (sindikati. udruge poslodavaca) 2. a posjeduju neku formalnu strukturu i organizaciju  Razlikuju se od stranaka jer teže ostvariti utjecaj izvana. "Samo društvo nije ništa drugo nego složena cjelina grupa koje ga čine. STRANKE I POKRETI  Pripadništvo u njima je stvar izbora pojedinaca. za ili protiv abortusa) 118 .5.

ekološki. Greenpeace). crkva i demokršćani 4. sustav tripartizma (vlada. sindikati i socijaldemokrati. nego proizlazi iz stavova i aspiracija članstva. DRUŠTVENI POKRETI POSEBNOST POKRETA  Oblik kolektivnog ponašanja u kojemu motivi djelovanja uglavnom dolaze iz stajališta i težnji njihovih članova  Oblik kolektivnog djelovanja usmjeren na društvenu promjenu i reorganizaciju  Mogu imati različite. autsajderske grupe .nemaju ili ne žele imati službeni status NAČIN DJELOVANJA 1. nadnacionalna tijela – kampanje za zaštitu okoliša (npr. insajderske .VRSTE GRUPA – STATUS Prema statusu koji grupa ima u odnosu na vlast: 1. kroz masovne medije: javne kampanje – apeli. poslovni krugovi i konzervativci. kroz političke stranke – financiranje: donacije. te različiti stupanj organizacije POKRETI I SPONTANE AKCIJE Za razliku od spontanih masovnih akcija (ustanak. feministički pokret) često se oblikuje nekoliko organiziranih političkih grupa  Njihovo djelovanje ne dolazi od odluka i poticaja vodstva. nemaju čvrstu organizaciju.otvoren pristup vlasti ili institucionaliziran položaj sindikati i udruge poslodavaca. pobuna). kanali birokracije – velike ekonomske i profesionalne grupe 2. poslodavci i sindikati) – Austrija i Britanija 2. imaju određenu razinu namjeravane i planirane akcije radi priznatog društvenog cilja POKRETI I STRANKE  Za razliku od političkih stranaka. peticije. šire ili uže ciljeve. izborne kampanje. demonstracije 5. koji obično djeluju unutar širokog i labavog organizacijskog okvira 119 . profesionalni lobisti 3. ali unutar velikih pokreta (radnički. parlamentarni kanali – lobiranje.

rasni. 3. 1951 – "komešanje. rašireno nezadovoljstvo ili svjesna manjina 2. institucionaliziranog ponašanja (institucionalno i kulturno određenog) i od ponašanja u malim grupama (mali broj sudionika. osjećaj osobne kontrole nad područjem djelovanja) TIPOVI KOLEKTIVNOG PONAŠANJA Smelser razlikuje 5 tipova kolektivnog ponašanja: 3 oblika socijalne eksplozije i 2 tipa pokreta 1. Birokratizacija: formalna struktura. pomama (masovni hirovi. religiozna buđenja). procedure. kulturni. slabljenje pokreta ili konsolidacija (Greenpeace) 4. nacionalni. Teorija kolektivnog ponašanja. reformistički. teže ostvarivanju značajnih promjena ili očuvanju bitnih elemenata postojećeg poretka. Društveni pokreti: Uvod u političku sociologiju. slabo vodstvo. Nastajanje: polazište ideja da ništa ne valja. panika. pa i osvajanju vlasti ili njezinom zadržavanju TIPOLOGIJA POKRETA  Prema socijalnom sadržaju i nositeljima djelovanja: klasni. vjerski  Prema odnosu prema društvenim promjenama: revolucionarni. nastojanje i kolektivni pokušaj da se postignu zamišljeni ciljevi. Opadanje: uzroci: postizanje glavnog cilja. normativno orijentirani pokret – ponovna uspostava. oskudni resursi.  Kolektivno ponašanje je neistitucionalizirani oblik mobilizacije na akciju koja treba ublažiti jednu ili više vrsta društvenih napetosti na temelju nekih općeprihvaćenih vjerovanja  Razlikuje se od utvrđenog. Spajanje: strategija. SMELSER  Neil Smelser.POKRETI I INTERESNE GRUPE Za razliku od interesnih grupa. a posebno promjene određenih institucija". kolektivno djelovanje. okupljanje članstva. rezultat 120 . neprijateljska okolina TEORIJA POKRETA – HEBERLE  Rudolf Heberle. pomodni valovi. 1963. zaštita.  Težnja za promjenom temeljni element i kriterij koji ih razlikuje od interesnih grupa. konzervativni i reakcionarni FAZE RAZVOJA POKRETA Istraživači uočavaju 4 faze u životu tipičnog socijalnog pokreta: 1. izljev neprijateljstva 4. promjena ili stvaranje normi u ime općedruštvenih uvjerenja. povezivanje s drugima 3. 2. vođe. nemir među ljudima. Postojanje pokreta je simptom nezadovoljstva društvenim poretkom.

akcijska perspektiva – djelovanje subjekta. vegetarijanstvo. meditacija. prema protivniku protiv koga se bori. Pejotl religija među Navajo Indijancima (1966) definira društveni pokret kao “organizirani pokušaj skupine ljudi da provedu neku promjenu suočavajući se s otporom druge skupine ljudi”. obraćenje kao “ponovno rađanje”  Reformatorski pokreti – ograničena promjena u cijelom društvu. običaj) . doba Vodenjaka. kako pojedinci i grupe “konstruiraju. “opći društveni pokreti” (radnički pokret. načelo identiteta – u ime čega se borba vodi. 5.pokreti društvene reforme. sukobi aktera za postizanje kontrole nad historicitetom POJAM DRUŠTVENOG POKRETA Koncept društvenog pokreta “u središtu sociologije”. kraj doba Ribe (kršćanstvo)  Spasiteljski pokreti – radikalna promjena u izabranom dijelu populacije. nacionalistički pokreti ABERLE  David Aberle. 2. biocentrizam. tko smo "mi". revolucionarni TIPOVI POKRETA  Alternativni pokreti – ograničene promjene u nekom dijelu stanovništva. npr. prema cilju za koji se bori  Otud tri bitna obilježja: 1. dekonstruiraju i rekonstruiraju društvo” – ideja historiciteta.  S obzirom na usmjerenje (prema pojedincima ili cijelo društvu) i stupanj promjene (djelomična ili potpuna) razlikuje 4 tipa pokreta: alternativni. zaštita. od djelovanja gomile. tko je 121 . te od tehnološke promjene. Povratak aktera.  Zamisao o samoproizvodnji društva.normativna inovacija (novi zakon. New Age: preobrazba svijesti. feminizam). mirovni pokret. fundamentalističke kršćanske sljedbe. Proizvodnja društva. 1984. 1978 (prev. Glas i pogled. vrijednosno orijentirani pokret – ponovna uspostava. načelo suprotnosti – protiv koga se vodi. Društveni pokret je "organizirano kolektivno djelovanje putem kojeg se u određenoj konkretnoj povijesnoj cjelini klasni akter bori za društveno vodstvo nad historicitetom" OBILJEŽJA POKRETA  Pokret obilježava dvostruki odnos: 1. reformatorski. izmjena ili stvaranje vrijednosti u ime općedruštvenih uvjerenja: političke i vjerske revolucije. Sociologija društvenih pokreta). stjecanje novih članova. Pokret se razlikuje od individualnih pokušaja promjene. spasiteljski. djeluju unutar sustava  Revolucionarni pokreti – temeljna promjena cijelog društva. npr. 1973. antisistemski pokreti TOURAINE  Alain Touraine. 2. protiv funkcionalizma i strukturalizma (sustava i struktura).

"drugi". potkraj 20. ali se u zadnjoj fazi (“visokoj modernosti”) naglasak političkog djelovanja pomaknuo s radničkih 122 . mirovni pokreti: povezani s dimenzijom vojne moći i nasilja. već u 19.. industrijalizam: strojno zasnovana proizvodnja materijalnih dobara upotrebom neorganskih izvora 3. Industrijsko društvo . postoje u cijelom dobu modernosti. Postindustrijsko društvo . industrijalizacija rata) DRUŠTVENI POKRETI 4 tipa društvenih pokreta: 1. kontrola radnih mjesta preko sindikata i utjecaja u državi preko stranaka. svj.novi društveni pokreti osnovni cilj: samoupravljanje kao pravo na vlastiti način života i kontrola nad svojom društvenom samodjelatnošću GIDDENS Anthony Giddens.radnički pokret – osnovni cilj: socijalna pravda 3. st. kapitalizam: sustav robne proizvodnje zasnovan na odnosu vlasnika kapitala i najamnih radnika-nevlasnika 2. rat. demokratski pokreti/pokreti za slobodu govora: povezani s dimenzijom nadzora. 1990. radnički pokreti: povezani s dimenzijom kapitalizma. svakoj odgovara poseban tip društvenog pokreta: 1. ranije povezani s radničkim pokretima. načelo totaliteta – na kojem se terenu borba odvija. ekološki pokreti: povezani s sferom industrijalizacije. Posljedice modernosti. 1. st. od početka modernosti 3. nadzor: kontrola nad informacijama i društveno nadgledanje i praćenje stanovništva (domena države) 4. Trgovačko društvo . od 1950-ih važniji 4. nego su posljedica razvoja modernosti: od ranih razdoblja do sadašnje faze “visoke modernosti”. gdje se borimo RAZVOJ DRUŠTVA I POKRETI Touraine razlikuje tri faze razvoja modernog društva. važniji MODERNOST I DRUŠTVENI POKRETI Društveni pokreti povezani su s jednom od dimenzija modernosti. duga povijest 2. Promjene su značajne. ali nisu prijelaz u novi oblik. svi pokreti obilježavaju cijelo razdoblje modernosti. Nema posve novih pokreta. povezani su s nekim od njezinih bitnih elemenata – “institucionalnih dimenzija modernosti” DIMENZIJE MODERNOSTI 4 institucionalne dimenzije modernosti: 1. vojna moć: kontrola nad sredstvima nasilja (domena države: razvoj vojne tehnologije. 3.građanski pokret za prava i slobode čovjeka – osnovni cilj: sloboda 2. u novije doba se odvajaju i vode svoje kampanje.

) s obzirom na fazu (tip) modernog društva u kojem djeluju i na ciljeve djelovanja razlikuju stare i nove društvene pokrete  Stari društveni pokreti djeluju unutar industrijskog društva – dominiraju pitanja rasta i raspodjele. informacijama i komunikaciji (informacijsko društvo. protiv atomske bombe. kulturno uniformiranje. djelovanje oslonjeno na samoostvarenje ugrađeno u iskustvo samosvojnosti i vježbanje slobode (“politika životnih stilova” – Giddens. Njemačka 123 . proširenje tradicionalnog poimanja politike – bijeg od institucionalne politike i kontrole. tako i od različitih modernih gibanja i pokreta: npr. mrežni model organizacije. protiv rata u Vijetnamu. politike rasta i imperijalne moći nakon Drugog svjetskog rata stvaraju nove rizike i prijetnje: nuklearni holokaust. posebno kroz sukob s institucionalnim protivnicima (državom) 2. Studentski – potkraj 1960-ih. pokreta nove desnice (obnova tradicionalnih vrijednosti. uništenje okoliša. koje ne zavisi toliko od industrijske proizvodnje. protiv nuklearnog naoružanja 2. jer stranke. “postmaterijalističke vrijednosti” – Ronald Inglehart) 3. zaštita života. Francuska. Mirovni – tri vala. politiziranje novih pitanja VRSTE NOVIH POKRETA 1. industrijsko zagađenje. moralna većina.pokreta (obilježili rano razdoblje modernosti) na ekološke i mirovne pokrete koji postaju važniji (u tom su smislu “noviji”) Ekološki i mirovni pokreti ne zamjenjuju druge aktere. SAD. umreženo društvo)  Razvoj tehnologije i njezine primjene. jer se temelji na znanju (društvo znanja). država i korporacije ostaju ključni faktori moći i političkog djelovanja STARI I NOVI POKRETI  Istraživači pokreta (Touraine i dr. amerikanizam). religijske i obiteljske vrijednosti. načinu djelovanja i odnosu prema institucionalnoj politici novi pokreti razlikuju se kako od starih društvenih pokreta (radnički pokret). mijenja se prema različitim interesima i iskustvu aktera. svjetska dominacija NOVI POKRETI – RAZLIKE Po ciljevima. Antinuklearni – različit od mirovnog: protiv nuklearne energije i u vojne i u civilne svrhe 3. pokreta za prava potrošača i dr. fragmentiran i uronjen u svakodnevni život 4. … I SPECIFIČNOSTI 1. kolektivni identitet nije zadan. te stoga sigurnosti i prava najvažniji radnički pokret usmjeren na promjene u privrednom i političkom sustavu NOVI DRUŠTVENI POKRETI  Novi pokreti nastaju unutar postindustrijskog društva.

kompleksnost i simbioza ekosustava 5. Ekološki – pol. liberalni i radikalni feminizam 6. “oslobođenje žena” (uloge kućanice i majke). drugi val 1960-te. Feministički – prvi val – sufražetkinje.WTO – Seattle 1999. antropocentrički i biocentrički pristup. radikalni ekologizam – raznolikost. 124 .4. Globalizacijski pokreti – 1990-te. 1970-ih. anti i alterglobalizam. žensko pravo glasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful