MENAD MENT ± planiranje

Osnovna definicija menad menta Menad ment je proces oblikovanja i odr avanja okru enja u kojem pojedinci, rade i zajedno u skupinama, efikasno ostvaruju odabrane ciljeve. Menad ment se tako er mo e definirati kao aktivnost usmjerena na postizanje unaprijed odre enih ciljeva djelovanjem odre enih ljudi Dopuna osnovne definicije menad menta 1. Kao menad eri, ljudi izvr avaju menad erske funkcije planiranja, organiziranja, kadrovskog popunjavanja, vo enja i kontroliranja. 2. Menad ment se mo e primijeniti u bilo kojoj vrsti organizacije. 3. Odnosi se na menad ere na svim organizacijskim razinama. 4. Cilj je svih menad era isti ± stvoriti dobit (profit). Pet osnovnih menad erskih funkcija 1. Planiranje 2. Organiziranje 3. Upravljanje ljudskim potencijalima 4. Vo enje 5. Kontroliranje Planiranje Planiranje uklju uje odabiranje zadataka i ciljeva te akcija kojima bi se oni postigli. Planiranje zahtjeva dono enje odluka, tj. odabiranje budu ih smjerova akcije izme u mogu ih alternativa. Pet faza planiranja: - definiranje ciljeva poduze a - odre ivanje polo aja poduze a - predvi anje budu ih doga aja - izrada planova za ostvarivanje ciljeva - implementacija planova i ostvarivanje rezultata
1

sposobnost rada s ljudima. Upravljanje ljudskim potencijalima Kadrovsko popunjavanje je popuna radnih mjesta u organizacijskoj strukturi i odr avanje tih mjesta popunjenih. stvaranje okru enja u kojem se ljudi osje aju sigurno i slobodni su izraziti svoja mi ljenja. Vje tina oblikovanja Tehni ka vje tina Tehni ka vje tina je znanje i umije e u aktivnostima koje uklju uju metode procese i postupke. Uspje no vo enje zahtjeva interakciju izme u menad era i suradnika koji ih slijede u ostvarivanju zadanih ciljeva Uspje no vo enje nije mogu e bez zadovoljnih suradnika koji maksimalno ula u sebe i svoje znanje u ostvarivanju zajedni kih ciljeva poduze a Kontroliranje Kontroliranje je mjerenje i ispravljanje pojedina nog i organizacijskog djelovanja kako bi se osiguralo da doga aji teku prema planu. To je kooperativnost i sposobnost za timski rad. Vje tina poimanja 4. Vje tina rada s ljudima 3. Vo enje Glavna uloga menad menta je vo enje Vo enje zna i utjecati na ljude kako bi pridonijeli organizaciji i skupnim ciljevima. Tehni ka vje tina 2. Vje tina rada s ljudima Vje tina rada s ljudima tj. 2 . 4 vrste vje tina koje su potrebne menad erima 1. To uklju uje rad s alatima i specifi nim tehnikama.Organiziranje Organiziranje je dio menad menta koji uklju uje uspostavljanje namjeravane strukture uloga za ljude unutar organizacije.

3. odnosno decentralizirane. 3 . Vo ene su filozofijom kompanije. koja se esto zasniva na sustavu vrijednosti njihovih vo a 6. Sklonost akciji. naro ito na vi im organizacijskim razinama. Bile centralizirane. mo e zna iti i proizvodnju bilo ega to kupac po eli. mo e dovesti do nekriti kog prihva anja novih ideja bez obzira uklapaju li se u dugoro nu strategiju kompanije. bez obzira na tro kove. posve uju i osobitu pa nju potrebama svojih ljudi 5. Poznaju potrebe svojih kupaca 3. Uplitanje menad era u svakodnevni rad i zaradu mo e dovesti do toga da vrhunski menad eri budu toliko uklju eni u detalje poslovanja da gube iz vida sveukupne ciljeve tvrtke. mo e poslu iti kao argument protiv dugoro nog planiranja. Promicanje autonomije i poduzetni tva. Promi u autonomiju menad era i poduzetni tvo 4. Biti blizak kupcu. menad eri moraju biti sposobni uraditi vi e nego samo vidjeti problem. Moraju imati i vje tinu tvorca dobre zamisli i dati prakti no rje enje problema. Ako menad eri tek vide problem i postanu ³promatra i problema´. Imaju jednostavnu organizacijsku strukturu s relativno malim brojem zaposlenih u slu bama 8. prepoznavanja va nih elemenata u situaciji i razumijevanje odnosa me u tim elementima. 8 karakteristika uspje nih kompanija 1. Da bi bili djelotvorni. oni ne e uspjeti. Fokusiraju se na posao koje najbolje poznaju 7. Pove avaju proizvodnost. 2. Okrenute su akciji 2. 4.Vje tina poimanja Vje tina poimanja je sposobnost vi enja ³velike slike´. ovisno o situaciji Negatvnosti 8 karakteristika uspje nih kompanija 1. Vje tina oblikovanja Vje tina oblikovanja je sposobnost rje avanja problema na na in koji e koristiti poduze u. Menad eri moraju isto tako imati onu dragocjenu vje tinu da zasnuju rje enje koje je mogu e provesti u okviru danih realnosti.

u inkovitosti i efikasnosti Proizvodnost je odnos inputa i outputa u nekom vremenskom razdoblju. a to su: 1. Primat planiranja me u menad erskim zadacima 3. Efikasnost je postizanje ciljeva najmanjom koli inom resursa. Planovi nam osiguravaju. Efikasnost stvorenih planova 4 . U inkovitost je postizanje ciljeva. Sveprisutnost planiranja 4.5. uz nastojanje da se ostvari kvaliteta. Planiranje je intelektualno zahtjevan proces. izbor izme u alternativnih budu ih smjerova djelovanja. znanju i bri ljivim procjenama. da se traga za novim kvalitetnijim rje enjima. tj. poma u u ostvarivanju prethodno odabranih ciljeva. Dr anje malog broja zaposlenih u slu bama mo e biti izgovor protiv smislenog rada Definicija proizvodnosti. 6. Planiranje zahtjeva menad ersku inovaciju. Dr ati se uhodanog i postoje eg mo e biti izgovor. tra i da svjesno odredimo smjerove djelovanja i temeljimo na e odluke na svrsi. Priroda planiranja Bitnost planiranja mo emo naglasiti ispituju i njegova 4 aspekta. Planiranje premo uje jaz izme u onoga gdje smo sada i onoga gdje elimo i i. ini ostvarivim ono to se samo po sebi ne bi ostvarilo u budu nosti. PLANIRANJE: Planiranje uklju uje izbor misija i ciljeva te akcija za njihovo ostvarenje. ono iziskuje odlu ivanje tj. Doprinos planiranja svrsi i ciljevima 2.

Ako menad erima nije dopu ten odre eni stupanj slobode odlu ivanja i planiranja tada oni nisu pravi menad eri. Primat planiranja Menad erskim je poslovima u organiziranju. Bilo kakav poku aj kontroliranja bez planova je besmislen jer ne postoji na in da se ustanovi idemo li tamo gdje elimo sti i (rezultat zadataka kontrole) ako prije toga ne znamo gdje elimo i i (dio zadataka planiranja).Doprinos planiranja svrsi i ciljevima Svaki osnovni plan i svi njegovi prate i planovi trebali bi pridonositi ostvarenju svrhe i ciljeva poduze a. planiranje je funkcija svih menad era. Sveprisutnost planiranja Iako priroda i opseg planiranja varira s ovlastima svakog menad era te prirodom nadre enih mu politika i planova. kadrovskom popunjavanju. a efikasnost plana na njegov doprinos svrsi i ciljevima u usporedbi s tro kovima i drugim imbenicima potrebnim za njegovo formuliranje i izvo enje. Planiranje i kontroliranje su nerazdru ivi sijamski blizanci menad menta. Efikasnost planova U inkovitost se plana odnosi na stupanj do kojega on ostvaruje svrhu ili ciljeve. Ovo shva anje proizlazi iz osnove organiziranog poduze a koje postoji zbog ispunjenja ciljeva. planiranom zajedni kom suradnjom . vo enju i kontroliranju namijenjeno da podr e ostvarenje ciljeva poduze a pa stoga planiranje logi no prethodi izvo enju ostalih menad erskih funkcija. 5 .

kadrovsko popunjavanje. usvajanje pravaca akcija i alokacija resursa nu nih za njihovo ostvarenje. mo e imati vlastite ciljeve. Strategije 4. Programi 8. 6 . Ciljevi Ciljevi su krajnje to ke prema kojima su usmjerene aktivnosti. Iako su ciljevi poduze a osnovni plan cijele tvrtke. Pravila 7. planovi utoliko to su to op enite izjave ili sporazumi koji vode ili usmjeravaju razmi ljanja u odlu ivanju. Svrhe ili misije 2. vo enje i kontroliranje. Ciljeve 3. ve i zavr etak kojemu je usmjereno organiziranje. Prora uni Svrhe ili misija Misija ili svrha identificira osnovnu funkciju ili zadatak poduze a ili bilo kojeg njegova djela. Politike 5. Politike definiraju podru je unutar kojega treba donositi odluke. osiguravaju konzistentnost odluka s ciljevima i doprinos odluka u njihovu ostvarenju. Oni ne predstavljaju samo krajnju to ku planiranja. Strategije Strategija se definira kao determiniranje osnovnih dugoro nih ciljeva poduze a. Procedure 6. tako er.Vrste planova Vrste planova klasificiramo kao: 1. odjel. Politike Politike su tako er.

Mo e se ozna iti kao ³brojkama izra eni´ program. znati gdje se one nalaze u svjetlu snaga i slabosti njihove kompanije (SWOT). Pravila Pravila izri ito nala u posve odre ene akcije ili uzdr avanja od njih i ne dopu taju bilo kakvu slobodu odlu ivanja. politika. Programi Programi su skupovi ciljeva. Koraci u planiranju Koraci u planiranju su: Procjena mogu nosti ( ansi) Postavljanje ciljeva Razvitak pretpostavki planiranja Odre ivanje alternativnih pravaca akcije Vrednovanje alternativnih planova akcije Izbor pravaca akcije Formuliranje izvedenih planova Kvantifikacija planova stvaranjem prora una Procjena mogu nosti Svi menad eri moraju preliminarno usmjeriti poglede na budu e anse. razumjeti koje probleme ele rije iti i za to te to ele posti i. One su kronolo ki nizovi zahtijevanih postupaka. procedura. resursa koje treba zaposliti i drugih elemenata nu nih za izvo enje neke aktivnosti. Prora un Prora un je iskaz o ekivanih rezultata izra enih broj ano. dodijeljenih zadataka.Procedure Procedure su planovi koji ustanovljuju neki nu ni na in postupanja u budu im aktivnostima. obi no su poduprti prora unom. koraka koje treba poduzeti. pravila. Pravila su obi no najjednostavniji tip plana. uo iti ih jasno i potpuno. 7 .

Pretpostavke planiranja Na elo pretpostavki planiranja glasi: to pojedinci zadu eni za planiranje potpunije razumiju i odobravaju kori tenje konzistentnih pretpostavki planiranja. Odre ivanje alternativnih pravaca akcije Rijetko postoji plan za koji ne postoje razumne alternative i vrlo se esto doga a da je najbolja ona alternativa koja nije bila odabrana na samom po etku. 8 . Izbor pravaca akcije Osobina vrhunskog menad era je da se promptno i beskompromisno odlu i za plan akcije.Postavljanje ciljeva Postavljanje ciljeva izvodi se na nivou cjelokupnog poduze a. to e planiranje poduze a biti koordiniranije . Trenutak. tijekom primjene dolazi do tzv. to ka na kojoj se usvaja plan zove se stvarna to ka odlu ivanja. dopunski planovi koji su gotovo uvijek potrebni da podr e osnovni plan. Formuliranje izvedenih planova Planiranje je rijetko kada zavr eno u trenutku dono enja odluke. Vrednovanje alternativnih metoda akcije Za vrednovanje alternativnih metoda akcije nu no se je koristiti metodama matemati ke. dobivaju najvi e iz prora una poduze a. ali i za svaku podre enu organizacijsku jedinicu. iako djeluje u neizvjesnom okru enju i spreman je isti mijenjati alternativnim u skorijoj budu nosti. Ne postoji neodlu an vrhunski menad er. tj. Sedmi korak ine izvedbeni. ³bru enja plana´. Kvantifikacija planova stvaranjem prora una Planovi koji su klju ni za ostvarivanje cilja poduze a. statisti ke i ekonomske analize. ve ju je potrebno primijeniti nakon odre enih promjena u okru enju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful