P. 1
MENADŽMENT - planiranje

MENADŽMENT - planiranje

|Views: 138|Likes:
Published by Mala Tonka

More info:

Published by: Mala Tonka on May 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2011

pdf

text

original

MENAD MENT ± planiranje

Osnovna definicija menad menta Menad ment je proces oblikovanja i odr avanja okru enja u kojem pojedinci, rade i zajedno u skupinama, efikasno ostvaruju odabrane ciljeve. Menad ment se tako er mo e definirati kao aktivnost usmjerena na postizanje unaprijed odre enih ciljeva djelovanjem odre enih ljudi Dopuna osnovne definicije menad menta 1. Kao menad eri, ljudi izvr avaju menad erske funkcije planiranja, organiziranja, kadrovskog popunjavanja, vo enja i kontroliranja. 2. Menad ment se mo e primijeniti u bilo kojoj vrsti organizacije. 3. Odnosi se na menad ere na svim organizacijskim razinama. 4. Cilj je svih menad era isti ± stvoriti dobit (profit). Pet osnovnih menad erskih funkcija 1. Planiranje 2. Organiziranje 3. Upravljanje ljudskim potencijalima 4. Vo enje 5. Kontroliranje Planiranje Planiranje uklju uje odabiranje zadataka i ciljeva te akcija kojima bi se oni postigli. Planiranje zahtjeva dono enje odluka, tj. odabiranje budu ih smjerova akcije izme u mogu ih alternativa. Pet faza planiranja: - definiranje ciljeva poduze a - odre ivanje polo aja poduze a - predvi anje budu ih doga aja - izrada planova za ostvarivanje ciljeva - implementacija planova i ostvarivanje rezultata
1

Uspje no vo enje zahtjeva interakciju izme u menad era i suradnika koji ih slijede u ostvarivanju zadanih ciljeva Uspje no vo enje nije mogu e bez zadovoljnih suradnika koji maksimalno ula u sebe i svoje znanje u ostvarivanju zajedni kih ciljeva poduze a Kontroliranje Kontroliranje je mjerenje i ispravljanje pojedina nog i organizacijskog djelovanja kako bi se osiguralo da doga aji teku prema planu. Upravljanje ljudskim potencijalima Kadrovsko popunjavanje je popuna radnih mjesta u organizacijskoj strukturi i odr avanje tih mjesta popunjenih. To uklju uje rad s alatima i specifi nim tehnikama. Vje tina rada s ljudima 3. stvaranje okru enja u kojem se ljudi osje aju sigurno i slobodni su izraziti svoja mi ljenja. 2 . Vje tina rada s ljudima Vje tina rada s ljudima tj. 4 vrste vje tina koje su potrebne menad erima 1. sposobnost rada s ljudima. Tehni ka vje tina 2.Organiziranje Organiziranje je dio menad menta koji uklju uje uspostavljanje namjeravane strukture uloga za ljude unutar organizacije. Vo enje Glavna uloga menad menta je vo enje Vo enje zna i utjecati na ljude kako bi pridonijeli organizaciji i skupnim ciljevima. Vje tina oblikovanja Tehni ka vje tina Tehni ka vje tina je znanje i umije e u aktivnostima koje uklju uju metode procese i postupke. To je kooperativnost i sposobnost za timski rad. Vje tina poimanja 4.

Sklonost akciji. Okrenute su akciji 2. naro ito na vi im organizacijskim razinama.Vje tina poimanja Vje tina poimanja je sposobnost vi enja ³velike slike´. Biti blizak kupcu. 2. Promicanje autonomije i poduzetni tva. Pove avaju proizvodnost. Ako menad eri tek vide problem i postanu ³promatra i problema´. Moraju imati i vje tinu tvorca dobre zamisli i dati prakti no rje enje problema. Uplitanje menad era u svakodnevni rad i zaradu mo e dovesti do toga da vrhunski menad eri budu toliko uklju eni u detalje poslovanja da gube iz vida sveukupne ciljeve tvrtke. koja se esto zasniva na sustavu vrijednosti njihovih vo a 6. mo e dovesti do nekriti kog prihva anja novih ideja bez obzira uklapaju li se u dugoro nu strategiju kompanije. 4. oni ne e uspjeti. Vje tina oblikovanja Vje tina oblikovanja je sposobnost rje avanja problema na na in koji e koristiti poduze u. Promi u autonomiju menad era i poduzetni tvo 4. 3. posve uju i osobitu pa nju potrebama svojih ljudi 5. mo e poslu iti kao argument protiv dugoro nog planiranja. prepoznavanja va nih elemenata u situaciji i razumijevanje odnosa me u tim elementima. Imaju jednostavnu organizacijsku strukturu s relativno malim brojem zaposlenih u slu bama 8. Poznaju potrebe svojih kupaca 3. Menad eri moraju isto tako imati onu dragocjenu vje tinu da zasnuju rje enje koje je mogu e provesti u okviru danih realnosti. Vo ene su filozofijom kompanije. 3 . 8 karakteristika uspje nih kompanija 1. Fokusiraju se na posao koje najbolje poznaju 7. mo e zna iti i proizvodnju bilo ega to kupac po eli. menad eri moraju biti sposobni uraditi vi e nego samo vidjeti problem. ovisno o situaciji Negatvnosti 8 karakteristika uspje nih kompanija 1. odnosno decentralizirane. Bile centralizirane. Da bi bili djelotvorni. bez obzira na tro kove.

da se traga za novim kvalitetnijim rje enjima. 6. Efikasnost je postizanje ciljeva najmanjom koli inom resursa. Doprinos planiranja svrsi i ciljevima 2. poma u u ostvarivanju prethodno odabranih ciljeva. ini ostvarivim ono to se samo po sebi ne bi ostvarilo u budu nosti. Sveprisutnost planiranja 4. PLANIRANJE: Planiranje uklju uje izbor misija i ciljeva te akcija za njihovo ostvarenje. tj. Planiranje je intelektualno zahtjevan proces. Primat planiranja me u menad erskim zadacima 3. izbor izme u alternativnih budu ih smjerova djelovanja. Planovi nam osiguravaju. Dr anje malog broja zaposlenih u slu bama mo e biti izgovor protiv smislenog rada Definicija proizvodnosti. ono iziskuje odlu ivanje tj. tra i da svjesno odredimo smjerove djelovanja i temeljimo na e odluke na svrsi. u inkovitosti i efikasnosti Proizvodnost je odnos inputa i outputa u nekom vremenskom razdoblju. uz nastojanje da se ostvari kvaliteta. Planiranje zahtjeva menad ersku inovaciju. Planiranje premo uje jaz izme u onoga gdje smo sada i onoga gdje elimo i i. Efikasnost stvorenih planova 4 . Priroda planiranja Bitnost planiranja mo emo naglasiti ispituju i njegova 4 aspekta. Dr ati se uhodanog i postoje eg mo e biti izgovor. znanju i bri ljivim procjenama. a to su: 1. U inkovitost je postizanje ciljeva.5.

5 . Bilo kakav poku aj kontroliranja bez planova je besmislen jer ne postoji na in da se ustanovi idemo li tamo gdje elimo sti i (rezultat zadataka kontrole) ako prije toga ne znamo gdje elimo i i (dio zadataka planiranja). Ovo shva anje proizlazi iz osnove organiziranog poduze a koje postoji zbog ispunjenja ciljeva. planiranom zajedni kom suradnjom . Sveprisutnost planiranja Iako priroda i opseg planiranja varira s ovlastima svakog menad era te prirodom nadre enih mu politika i planova. vo enju i kontroliranju namijenjeno da podr e ostvarenje ciljeva poduze a pa stoga planiranje logi no prethodi izvo enju ostalih menad erskih funkcija.Doprinos planiranja svrsi i ciljevima Svaki osnovni plan i svi njegovi prate i planovi trebali bi pridonositi ostvarenju svrhe i ciljeva poduze a. Planiranje i kontroliranje su nerazdru ivi sijamski blizanci menad menta. kadrovskom popunjavanju. planiranje je funkcija svih menad era. Ako menad erima nije dopu ten odre eni stupanj slobode odlu ivanja i planiranja tada oni nisu pravi menad eri. a efikasnost plana na njegov doprinos svrsi i ciljevima u usporedbi s tro kovima i drugim imbenicima potrebnim za njegovo formuliranje i izvo enje. Efikasnost planova U inkovitost se plana odnosi na stupanj do kojega on ostvaruje svrhu ili ciljeve. Primat planiranja Menad erskim je poslovima u organiziranju.

Politike 5. ve i zavr etak kojemu je usmjereno organiziranje. Ciljeve 3. tako er. odjel.Vrste planova Vrste planova klasificiramo kao: 1. Procedure 6. Oni ne predstavljaju samo krajnju to ku planiranja. osiguravaju konzistentnost odluka s ciljevima i doprinos odluka u njihovu ostvarenju. Ciljevi Ciljevi su krajnje to ke prema kojima su usmjerene aktivnosti. Programi 8. Politike Politike su tako er. 6 . Strategije Strategija se definira kao determiniranje osnovnih dugoro nih ciljeva poduze a. mo e imati vlastite ciljeve. Prora uni Svrhe ili misija Misija ili svrha identificira osnovnu funkciju ili zadatak poduze a ili bilo kojeg njegova djela. planovi utoliko to su to op enite izjave ili sporazumi koji vode ili usmjeravaju razmi ljanja u odlu ivanju. Svrhe ili misije 2. Pravila 7. Strategije 4. vo enje i kontroliranje. Politike definiraju podru je unutar kojega treba donositi odluke. Iako su ciljevi poduze a osnovni plan cijele tvrtke. kadrovsko popunjavanje. usvajanje pravaca akcija i alokacija resursa nu nih za njihovo ostvarenje.

7 . resursa koje treba zaposliti i drugih elemenata nu nih za izvo enje neke aktivnosti. Programi Programi su skupovi ciljeva. Mo e se ozna iti kao ³brojkama izra eni´ program. politika. dodijeljenih zadataka. obi no su poduprti prora unom. znati gdje se one nalaze u svjetlu snaga i slabosti njihove kompanije (SWOT). Pravila Pravila izri ito nala u posve odre ene akcije ili uzdr avanja od njih i ne dopu taju bilo kakvu slobodu odlu ivanja. Prora un Prora un je iskaz o ekivanih rezultata izra enih broj ano. koraka koje treba poduzeti. pravila. Pravila su obi no najjednostavniji tip plana. One su kronolo ki nizovi zahtijevanih postupaka. procedura.Procedure Procedure su planovi koji ustanovljuju neki nu ni na in postupanja u budu im aktivnostima. Koraci u planiranju Koraci u planiranju su: Procjena mogu nosti ( ansi) Postavljanje ciljeva Razvitak pretpostavki planiranja Odre ivanje alternativnih pravaca akcije Vrednovanje alternativnih planova akcije Izbor pravaca akcije Formuliranje izvedenih planova Kvantifikacija planova stvaranjem prora una Procjena mogu nosti Svi menad eri moraju preliminarno usmjeriti poglede na budu e anse. uo iti ih jasno i potpuno. razumjeti koje probleme ele rije iti i za to te to ele posti i.

to ka na kojoj se usvaja plan zove se stvarna to ka odlu ivanja. Ne postoji neodlu an vrhunski menad er. dobivaju najvi e iz prora una poduze a. 8 . Odre ivanje alternativnih pravaca akcije Rijetko postoji plan za koji ne postoje razumne alternative i vrlo se esto doga a da je najbolja ona alternativa koja nije bila odabrana na samom po etku. ve ju je potrebno primijeniti nakon odre enih promjena u okru enju. Kvantifikacija planova stvaranjem prora una Planovi koji su klju ni za ostvarivanje cilja poduze a. Vrednovanje alternativnih metoda akcije Za vrednovanje alternativnih metoda akcije nu no se je koristiti metodama matemati ke. ³bru enja plana´. tj. Izbor pravaca akcije Osobina vrhunskog menad era je da se promptno i beskompromisno odlu i za plan akcije. to e planiranje poduze a biti koordiniranije . Sedmi korak ine izvedbeni. ali i za svaku podre enu organizacijsku jedinicu. dopunski planovi koji su gotovo uvijek potrebni da podr e osnovni plan. statisti ke i ekonomske analize.Postavljanje ciljeva Postavljanje ciljeva izvodi se na nivou cjelokupnog poduze a. iako djeluje u neizvjesnom okru enju i spreman je isti mijenjati alternativnim u skorijoj budu nosti. Formuliranje izvedenih planova Planiranje je rijetko kada zavr eno u trenutku dono enja odluke. Trenutak. Pretpostavke planiranja Na elo pretpostavki planiranja glasi: to pojedinci zadu eni za planiranje potpunije razumiju i odobravaju kori tenje konzistentnih pretpostavki planiranja. tijekom primjene dolazi do tzv.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->