MENAD MENT ± planiranje

Osnovna definicija menad menta Menad ment je proces oblikovanja i odr avanja okru enja u kojem pojedinci, rade i zajedno u skupinama, efikasno ostvaruju odabrane ciljeve. Menad ment se tako er mo e definirati kao aktivnost usmjerena na postizanje unaprijed odre enih ciljeva djelovanjem odre enih ljudi Dopuna osnovne definicije menad menta 1. Kao menad eri, ljudi izvr avaju menad erske funkcije planiranja, organiziranja, kadrovskog popunjavanja, vo enja i kontroliranja. 2. Menad ment se mo e primijeniti u bilo kojoj vrsti organizacije. 3. Odnosi se na menad ere na svim organizacijskim razinama. 4. Cilj je svih menad era isti ± stvoriti dobit (profit). Pet osnovnih menad erskih funkcija 1. Planiranje 2. Organiziranje 3. Upravljanje ljudskim potencijalima 4. Vo enje 5. Kontroliranje Planiranje Planiranje uklju uje odabiranje zadataka i ciljeva te akcija kojima bi se oni postigli. Planiranje zahtjeva dono enje odluka, tj. odabiranje budu ih smjerova akcije izme u mogu ih alternativa. Pet faza planiranja: - definiranje ciljeva poduze a - odre ivanje polo aja poduze a - predvi anje budu ih doga aja - izrada planova za ostvarivanje ciljeva - implementacija planova i ostvarivanje rezultata
1

Vje tina poimanja 4. Vje tina oblikovanja Tehni ka vje tina Tehni ka vje tina je znanje i umije e u aktivnostima koje uklju uju metode procese i postupke. To uklju uje rad s alatima i specifi nim tehnikama. Uspje no vo enje zahtjeva interakciju izme u menad era i suradnika koji ih slijede u ostvarivanju zadanih ciljeva Uspje no vo enje nije mogu e bez zadovoljnih suradnika koji maksimalno ula u sebe i svoje znanje u ostvarivanju zajedni kih ciljeva poduze a Kontroliranje Kontroliranje je mjerenje i ispravljanje pojedina nog i organizacijskog djelovanja kako bi se osiguralo da doga aji teku prema planu. Upravljanje ljudskim potencijalima Kadrovsko popunjavanje je popuna radnih mjesta u organizacijskoj strukturi i odr avanje tih mjesta popunjenih. To je kooperativnost i sposobnost za timski rad. 4 vrste vje tina koje su potrebne menad erima 1. Tehni ka vje tina 2. 2 . sposobnost rada s ljudima. Vje tina rada s ljudima 3. stvaranje okru enja u kojem se ljudi osje aju sigurno i slobodni su izraziti svoja mi ljenja. Vje tina rada s ljudima Vje tina rada s ljudima tj.Organiziranje Organiziranje je dio menad menta koji uklju uje uspostavljanje namjeravane strukture uloga za ljude unutar organizacije. Vo enje Glavna uloga menad menta je vo enje Vo enje zna i utjecati na ljude kako bi pridonijeli organizaciji i skupnim ciljevima.

Bile centralizirane. Biti blizak kupcu. 8 karakteristika uspje nih kompanija 1. Vje tina oblikovanja Vje tina oblikovanja je sposobnost rje avanja problema na na in koji e koristiti poduze u. Pove avaju proizvodnost. koja se esto zasniva na sustavu vrijednosti njihovih vo a 6. Poznaju potrebe svojih kupaca 3. Imaju jednostavnu organizacijsku strukturu s relativno malim brojem zaposlenih u slu bama 8. 4. 3. Fokusiraju se na posao koje najbolje poznaju 7. Promicanje autonomije i poduzetni tva. Promi u autonomiju menad era i poduzetni tvo 4. mo e poslu iti kao argument protiv dugoro nog planiranja. posve uju i osobitu pa nju potrebama svojih ljudi 5. Uplitanje menad era u svakodnevni rad i zaradu mo e dovesti do toga da vrhunski menad eri budu toliko uklju eni u detalje poslovanja da gube iz vida sveukupne ciljeve tvrtke. naro ito na vi im organizacijskim razinama. bez obzira na tro kove. prepoznavanja va nih elemenata u situaciji i razumijevanje odnosa me u tim elementima. mo e dovesti do nekriti kog prihva anja novih ideja bez obzira uklapaju li se u dugoro nu strategiju kompanije. Vo ene su filozofijom kompanije. menad eri moraju biti sposobni uraditi vi e nego samo vidjeti problem. oni ne e uspjeti. Da bi bili djelotvorni. Moraju imati i vje tinu tvorca dobre zamisli i dati prakti no rje enje problema. Menad eri moraju isto tako imati onu dragocjenu vje tinu da zasnuju rje enje koje je mogu e provesti u okviru danih realnosti. mo e zna iti i proizvodnju bilo ega to kupac po eli. Ako menad eri tek vide problem i postanu ³promatra i problema´. ovisno o situaciji Negatvnosti 8 karakteristika uspje nih kompanija 1. odnosno decentralizirane. 2. Sklonost akciji. 3 .Vje tina poimanja Vje tina poimanja je sposobnost vi enja ³velike slike´. Okrenute su akciji 2.

Planiranje je intelektualno zahtjevan proces.5. izbor izme u alternativnih budu ih smjerova djelovanja. Planiranje premo uje jaz izme u onoga gdje smo sada i onoga gdje elimo i i. Sveprisutnost planiranja 4. Efikasnost stvorenih planova 4 . Efikasnost je postizanje ciljeva najmanjom koli inom resursa. ono iziskuje odlu ivanje tj. u inkovitosti i efikasnosti Proizvodnost je odnos inputa i outputa u nekom vremenskom razdoblju. poma u u ostvarivanju prethodno odabranih ciljeva. Planovi nam osiguravaju. da se traga za novim kvalitetnijim rje enjima. Priroda planiranja Bitnost planiranja mo emo naglasiti ispituju i njegova 4 aspekta. Dr anje malog broja zaposlenih u slu bama mo e biti izgovor protiv smislenog rada Definicija proizvodnosti. Planiranje zahtjeva menad ersku inovaciju. 6. znanju i bri ljivim procjenama. uz nastojanje da se ostvari kvaliteta. tra i da svjesno odredimo smjerove djelovanja i temeljimo na e odluke na svrsi. a to su: 1. Dr ati se uhodanog i postoje eg mo e biti izgovor. Doprinos planiranja svrsi i ciljevima 2. tj. Primat planiranja me u menad erskim zadacima 3. U inkovitost je postizanje ciljeva. ini ostvarivim ono to se samo po sebi ne bi ostvarilo u budu nosti. PLANIRANJE: Planiranje uklju uje izbor misija i ciljeva te akcija za njihovo ostvarenje.

Efikasnost planova U inkovitost se plana odnosi na stupanj do kojega on ostvaruje svrhu ili ciljeve. planiranom zajedni kom suradnjom . vo enju i kontroliranju namijenjeno da podr e ostvarenje ciljeva poduze a pa stoga planiranje logi no prethodi izvo enju ostalih menad erskih funkcija. Planiranje i kontroliranje su nerazdru ivi sijamski blizanci menad menta. Bilo kakav poku aj kontroliranja bez planova je besmislen jer ne postoji na in da se ustanovi idemo li tamo gdje elimo sti i (rezultat zadataka kontrole) ako prije toga ne znamo gdje elimo i i (dio zadataka planiranja). 5 . a efikasnost plana na njegov doprinos svrsi i ciljevima u usporedbi s tro kovima i drugim imbenicima potrebnim za njegovo formuliranje i izvo enje.Doprinos planiranja svrsi i ciljevima Svaki osnovni plan i svi njegovi prate i planovi trebali bi pridonositi ostvarenju svrhe i ciljeva poduze a. Ako menad erima nije dopu ten odre eni stupanj slobode odlu ivanja i planiranja tada oni nisu pravi menad eri. Sveprisutnost planiranja Iako priroda i opseg planiranja varira s ovlastima svakog menad era te prirodom nadre enih mu politika i planova. Primat planiranja Menad erskim je poslovima u organiziranju. planiranje je funkcija svih menad era. kadrovskom popunjavanju. Ovo shva anje proizlazi iz osnove organiziranog poduze a koje postoji zbog ispunjenja ciljeva.

odjel. Iako su ciljevi poduze a osnovni plan cijele tvrtke. vo enje i kontroliranje. mo e imati vlastite ciljeve. Ciljeve 3. Oni ne predstavljaju samo krajnju to ku planiranja. ve i zavr etak kojemu je usmjereno organiziranje. Svrhe ili misije 2. Ciljevi Ciljevi su krajnje to ke prema kojima su usmjerene aktivnosti. Politike definiraju podru je unutar kojega treba donositi odluke. tako er. planovi utoliko to su to op enite izjave ili sporazumi koji vode ili usmjeravaju razmi ljanja u odlu ivanju. Procedure 6. kadrovsko popunjavanje. Programi 8. 6 . Politike Politike su tako er. Strategije Strategija se definira kao determiniranje osnovnih dugoro nih ciljeva poduze a. Prora uni Svrhe ili misija Misija ili svrha identificira osnovnu funkciju ili zadatak poduze a ili bilo kojeg njegova djela.Vrste planova Vrste planova klasificiramo kao: 1. Pravila 7. Politike 5. Strategije 4. usvajanje pravaca akcija i alokacija resursa nu nih za njihovo ostvarenje. osiguravaju konzistentnost odluka s ciljevima i doprinos odluka u njihovu ostvarenju.

7 . Programi Programi su skupovi ciljeva. pravila. politika. Pravila su obi no najjednostavniji tip plana. resursa koje treba zaposliti i drugih elemenata nu nih za izvo enje neke aktivnosti. Koraci u planiranju Koraci u planiranju su: Procjena mogu nosti ( ansi) Postavljanje ciljeva Razvitak pretpostavki planiranja Odre ivanje alternativnih pravaca akcije Vrednovanje alternativnih planova akcije Izbor pravaca akcije Formuliranje izvedenih planova Kvantifikacija planova stvaranjem prora una Procjena mogu nosti Svi menad eri moraju preliminarno usmjeriti poglede na budu e anse. Pravila Pravila izri ito nala u posve odre ene akcije ili uzdr avanja od njih i ne dopu taju bilo kakvu slobodu odlu ivanja. obi no su poduprti prora unom. Mo e se ozna iti kao ³brojkama izra eni´ program. znati gdje se one nalaze u svjetlu snaga i slabosti njihove kompanije (SWOT). One su kronolo ki nizovi zahtijevanih postupaka. razumjeti koje probleme ele rije iti i za to te to ele posti i. koraka koje treba poduzeti.Procedure Procedure su planovi koji ustanovljuju neki nu ni na in postupanja u budu im aktivnostima. uo iti ih jasno i potpuno. procedura. dodijeljenih zadataka. Prora un Prora un je iskaz o ekivanih rezultata izra enih broj ano.

8 . dopunski planovi koji su gotovo uvijek potrebni da podr e osnovni plan. ³bru enja plana´. iako djeluje u neizvjesnom okru enju i spreman je isti mijenjati alternativnim u skorijoj budu nosti. Ne postoji neodlu an vrhunski menad er. Formuliranje izvedenih planova Planiranje je rijetko kada zavr eno u trenutku dono enja odluke. Izbor pravaca akcije Osobina vrhunskog menad era je da se promptno i beskompromisno odlu i za plan akcije. to ka na kojoj se usvaja plan zove se stvarna to ka odlu ivanja. Pretpostavke planiranja Na elo pretpostavki planiranja glasi: to pojedinci zadu eni za planiranje potpunije razumiju i odobravaju kori tenje konzistentnih pretpostavki planiranja. tijekom primjene dolazi do tzv. dobivaju najvi e iz prora una poduze a. Vrednovanje alternativnih metoda akcije Za vrednovanje alternativnih metoda akcije nu no se je koristiti metodama matemati ke. Trenutak. Odre ivanje alternativnih pravaca akcije Rijetko postoji plan za koji ne postoje razumne alternative i vrlo se esto doga a da je najbolja ona alternativa koja nije bila odabrana na samom po etku.Postavljanje ciljeva Postavljanje ciljeva izvodi se na nivou cjelokupnog poduze a. statisti ke i ekonomske analize. ve ju je potrebno primijeniti nakon odre enih promjena u okru enju. tj. Kvantifikacija planova stvaranjem prora una Planovi koji su klju ni za ostvarivanje cilja poduze a. Sedmi korak ine izvedbeni. to e planiranje poduze a biti koordiniranije . ali i za svaku podre enu organizacijsku jedinicu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful