MENAD MENT ± planiranje

Osnovna definicija menad menta Menad ment je proces oblikovanja i odr avanja okru enja u kojem pojedinci, rade i zajedno u skupinama, efikasno ostvaruju odabrane ciljeve. Menad ment se tako er mo e definirati kao aktivnost usmjerena na postizanje unaprijed odre enih ciljeva djelovanjem odre enih ljudi Dopuna osnovne definicije menad menta 1. Kao menad eri, ljudi izvr avaju menad erske funkcije planiranja, organiziranja, kadrovskog popunjavanja, vo enja i kontroliranja. 2. Menad ment se mo e primijeniti u bilo kojoj vrsti organizacije. 3. Odnosi se na menad ere na svim organizacijskim razinama. 4. Cilj je svih menad era isti ± stvoriti dobit (profit). Pet osnovnih menad erskih funkcija 1. Planiranje 2. Organiziranje 3. Upravljanje ljudskim potencijalima 4. Vo enje 5. Kontroliranje Planiranje Planiranje uklju uje odabiranje zadataka i ciljeva te akcija kojima bi se oni postigli. Planiranje zahtjeva dono enje odluka, tj. odabiranje budu ih smjerova akcije izme u mogu ih alternativa. Pet faza planiranja: - definiranje ciljeva poduze a - odre ivanje polo aja poduze a - predvi anje budu ih doga aja - izrada planova za ostvarivanje ciljeva - implementacija planova i ostvarivanje rezultata
1

Vje tina poimanja 4. To je kooperativnost i sposobnost za timski rad. Vje tina rada s ljudima 3. Vo enje Glavna uloga menad menta je vo enje Vo enje zna i utjecati na ljude kako bi pridonijeli organizaciji i skupnim ciljevima. Uspje no vo enje zahtjeva interakciju izme u menad era i suradnika koji ih slijede u ostvarivanju zadanih ciljeva Uspje no vo enje nije mogu e bez zadovoljnih suradnika koji maksimalno ula u sebe i svoje znanje u ostvarivanju zajedni kih ciljeva poduze a Kontroliranje Kontroliranje je mjerenje i ispravljanje pojedina nog i organizacijskog djelovanja kako bi se osiguralo da doga aji teku prema planu.Organiziranje Organiziranje je dio menad menta koji uklju uje uspostavljanje namjeravane strukture uloga za ljude unutar organizacije. sposobnost rada s ljudima. Upravljanje ljudskim potencijalima Kadrovsko popunjavanje je popuna radnih mjesta u organizacijskoj strukturi i odr avanje tih mjesta popunjenih. Tehni ka vje tina 2. Vje tina oblikovanja Tehni ka vje tina Tehni ka vje tina je znanje i umije e u aktivnostima koje uklju uju metode procese i postupke. Vje tina rada s ljudima Vje tina rada s ljudima tj. To uklju uje rad s alatima i specifi nim tehnikama. 2 . stvaranje okru enja u kojem se ljudi osje aju sigurno i slobodni su izraziti svoja mi ljenja. 4 vrste vje tina koje su potrebne menad erima 1.

mo e dovesti do nekriti kog prihva anja novih ideja bez obzira uklapaju li se u dugoro nu strategiju kompanije. 3. oni ne e uspjeti. Vo ene su filozofijom kompanije. Pove avaju proizvodnost. 2. Promicanje autonomije i poduzetni tva. Sklonost akciji. Da bi bili djelotvorni. Imaju jednostavnu organizacijsku strukturu s relativno malim brojem zaposlenih u slu bama 8. odnosno decentralizirane. 4. ovisno o situaciji Negatvnosti 8 karakteristika uspje nih kompanija 1. naro ito na vi im organizacijskim razinama. 8 karakteristika uspje nih kompanija 1. prepoznavanja va nih elemenata u situaciji i razumijevanje odnosa me u tim elementima. Uplitanje menad era u svakodnevni rad i zaradu mo e dovesti do toga da vrhunski menad eri budu toliko uklju eni u detalje poslovanja da gube iz vida sveukupne ciljeve tvrtke. mo e zna iti i proizvodnju bilo ega to kupac po eli. 3 . Fokusiraju se na posao koje najbolje poznaju 7. Okrenute su akciji 2. Moraju imati i vje tinu tvorca dobre zamisli i dati prakti no rje enje problema. Vje tina oblikovanja Vje tina oblikovanja je sposobnost rje avanja problema na na in koji e koristiti poduze u. Promi u autonomiju menad era i poduzetni tvo 4.Vje tina poimanja Vje tina poimanja je sposobnost vi enja ³velike slike´. menad eri moraju biti sposobni uraditi vi e nego samo vidjeti problem. Menad eri moraju isto tako imati onu dragocjenu vje tinu da zasnuju rje enje koje je mogu e provesti u okviru danih realnosti. koja se esto zasniva na sustavu vrijednosti njihovih vo a 6. Ako menad eri tek vide problem i postanu ³promatra i problema´. Poznaju potrebe svojih kupaca 3. mo e poslu iti kao argument protiv dugoro nog planiranja. bez obzira na tro kove. Biti blizak kupcu. posve uju i osobitu pa nju potrebama svojih ljudi 5. Bile centralizirane.

Dr ati se uhodanog i postoje eg mo e biti izgovor. znanju i bri ljivim procjenama. Efikasnost stvorenih planova 4 . u inkovitosti i efikasnosti Proizvodnost je odnos inputa i outputa u nekom vremenskom razdoblju. Priroda planiranja Bitnost planiranja mo emo naglasiti ispituju i njegova 4 aspekta. tj. Planiranje je intelektualno zahtjevan proces. ini ostvarivim ono to se samo po sebi ne bi ostvarilo u budu nosti. PLANIRANJE: Planiranje uklju uje izbor misija i ciljeva te akcija za njihovo ostvarenje. Dr anje malog broja zaposlenih u slu bama mo e biti izgovor protiv smislenog rada Definicija proizvodnosti. 6. poma u u ostvarivanju prethodno odabranih ciljeva. a to su: 1. uz nastojanje da se ostvari kvaliteta. U inkovitost je postizanje ciljeva. Planiranje zahtjeva menad ersku inovaciju. Sveprisutnost planiranja 4.5. Doprinos planiranja svrsi i ciljevima 2. izbor izme u alternativnih budu ih smjerova djelovanja. Primat planiranja me u menad erskim zadacima 3. Planovi nam osiguravaju. Efikasnost je postizanje ciljeva najmanjom koli inom resursa. tra i da svjesno odredimo smjerove djelovanja i temeljimo na e odluke na svrsi. Planiranje premo uje jaz izme u onoga gdje smo sada i onoga gdje elimo i i. da se traga za novim kvalitetnijim rje enjima. ono iziskuje odlu ivanje tj.

Ako menad erima nije dopu ten odre eni stupanj slobode odlu ivanja i planiranja tada oni nisu pravi menad eri. kadrovskom popunjavanju.Doprinos planiranja svrsi i ciljevima Svaki osnovni plan i svi njegovi prate i planovi trebali bi pridonositi ostvarenju svrhe i ciljeva poduze a. Ovo shva anje proizlazi iz osnove organiziranog poduze a koje postoji zbog ispunjenja ciljeva. vo enju i kontroliranju namijenjeno da podr e ostvarenje ciljeva poduze a pa stoga planiranje logi no prethodi izvo enju ostalih menad erskih funkcija. planiranje je funkcija svih menad era. 5 . a efikasnost plana na njegov doprinos svrsi i ciljevima u usporedbi s tro kovima i drugim imbenicima potrebnim za njegovo formuliranje i izvo enje. Primat planiranja Menad erskim je poslovima u organiziranju. Sveprisutnost planiranja Iako priroda i opseg planiranja varira s ovlastima svakog menad era te prirodom nadre enih mu politika i planova. Bilo kakav poku aj kontroliranja bez planova je besmislen jer ne postoji na in da se ustanovi idemo li tamo gdje elimo sti i (rezultat zadataka kontrole) ako prije toga ne znamo gdje elimo i i (dio zadataka planiranja). Efikasnost planova U inkovitost se plana odnosi na stupanj do kojega on ostvaruje svrhu ili ciljeve. Planiranje i kontroliranje su nerazdru ivi sijamski blizanci menad menta. planiranom zajedni kom suradnjom .

Oni ne predstavljaju samo krajnju to ku planiranja. planovi utoliko to su to op enite izjave ili sporazumi koji vode ili usmjeravaju razmi ljanja u odlu ivanju. Ciljevi Ciljevi su krajnje to ke prema kojima su usmjerene aktivnosti. Programi 8. Strategije 4. Procedure 6. Svrhe ili misije 2. Strategije Strategija se definira kao determiniranje osnovnih dugoro nih ciljeva poduze a. Politike 5. Politike Politike su tako er. Ciljeve 3. Prora uni Svrhe ili misija Misija ili svrha identificira osnovnu funkciju ili zadatak poduze a ili bilo kojeg njegova djela. ve i zavr etak kojemu je usmjereno organiziranje. vo enje i kontroliranje. 6 . osiguravaju konzistentnost odluka s ciljevima i doprinos odluka u njihovu ostvarenju.Vrste planova Vrste planova klasificiramo kao: 1. usvajanje pravaca akcija i alokacija resursa nu nih za njihovo ostvarenje. Pravila 7. tako er. mo e imati vlastite ciljeve. kadrovsko popunjavanje. Politike definiraju podru je unutar kojega treba donositi odluke. odjel. Iako su ciljevi poduze a osnovni plan cijele tvrtke.

procedura. politika. pravila. uo iti ih jasno i potpuno. Koraci u planiranju Koraci u planiranju su: Procjena mogu nosti ( ansi) Postavljanje ciljeva Razvitak pretpostavki planiranja Odre ivanje alternativnih pravaca akcije Vrednovanje alternativnih planova akcije Izbor pravaca akcije Formuliranje izvedenih planova Kvantifikacija planova stvaranjem prora una Procjena mogu nosti Svi menad eri moraju preliminarno usmjeriti poglede na budu e anse. razumjeti koje probleme ele rije iti i za to te to ele posti i.Procedure Procedure su planovi koji ustanovljuju neki nu ni na in postupanja u budu im aktivnostima. Pravila Pravila izri ito nala u posve odre ene akcije ili uzdr avanja od njih i ne dopu taju bilo kakvu slobodu odlu ivanja. Programi Programi su skupovi ciljeva. koraka koje treba poduzeti. One su kronolo ki nizovi zahtijevanih postupaka. obi no su poduprti prora unom. Prora un Prora un je iskaz o ekivanih rezultata izra enih broj ano. znati gdje se one nalaze u svjetlu snaga i slabosti njihove kompanije (SWOT). Pravila su obi no najjednostavniji tip plana. Mo e se ozna iti kao ³brojkama izra eni´ program. 7 . dodijeljenih zadataka. resursa koje treba zaposliti i drugih elemenata nu nih za izvo enje neke aktivnosti.

dopunski planovi koji su gotovo uvijek potrebni da podr e osnovni plan. Trenutak. Odre ivanje alternativnih pravaca akcije Rijetko postoji plan za koji ne postoje razumne alternative i vrlo se esto doga a da je najbolja ona alternativa koja nije bila odabrana na samom po etku. Ne postoji neodlu an vrhunski menad er. Izbor pravaca akcije Osobina vrhunskog menad era je da se promptno i beskompromisno odlu i za plan akcije. Vrednovanje alternativnih metoda akcije Za vrednovanje alternativnih metoda akcije nu no se je koristiti metodama matemati ke. ³bru enja plana´. ali i za svaku podre enu organizacijsku jedinicu. 8 . Pretpostavke planiranja Na elo pretpostavki planiranja glasi: to pojedinci zadu eni za planiranje potpunije razumiju i odobravaju kori tenje konzistentnih pretpostavki planiranja. Kvantifikacija planova stvaranjem prora una Planovi koji su klju ni za ostvarivanje cilja poduze a. iako djeluje u neizvjesnom okru enju i spreman je isti mijenjati alternativnim u skorijoj budu nosti. to e planiranje poduze a biti koordiniranije . to ka na kojoj se usvaja plan zove se stvarna to ka odlu ivanja. Formuliranje izvedenih planova Planiranje je rijetko kada zavr eno u trenutku dono enja odluke. statisti ke i ekonomske analize. Sedmi korak ine izvedbeni. dobivaju najvi e iz prora una poduze a. tijekom primjene dolazi do tzv. ve ju je potrebno primijeniti nakon odre enih promjena u okru enju. tj.Postavljanje ciljeva Postavljanje ciljeva izvodi se na nivou cjelokupnog poduze a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful