MENAD MENT ± planiranje

Osnovna definicija menad menta Menad ment je proces oblikovanja i odr avanja okru enja u kojem pojedinci, rade i zajedno u skupinama, efikasno ostvaruju odabrane ciljeve. Menad ment se tako er mo e definirati kao aktivnost usmjerena na postizanje unaprijed odre enih ciljeva djelovanjem odre enih ljudi Dopuna osnovne definicije menad menta 1. Kao menad eri, ljudi izvr avaju menad erske funkcije planiranja, organiziranja, kadrovskog popunjavanja, vo enja i kontroliranja. 2. Menad ment se mo e primijeniti u bilo kojoj vrsti organizacije. 3. Odnosi se na menad ere na svim organizacijskim razinama. 4. Cilj je svih menad era isti ± stvoriti dobit (profit). Pet osnovnih menad erskih funkcija 1. Planiranje 2. Organiziranje 3. Upravljanje ljudskim potencijalima 4. Vo enje 5. Kontroliranje Planiranje Planiranje uklju uje odabiranje zadataka i ciljeva te akcija kojima bi se oni postigli. Planiranje zahtjeva dono enje odluka, tj. odabiranje budu ih smjerova akcije izme u mogu ih alternativa. Pet faza planiranja: - definiranje ciljeva poduze a - odre ivanje polo aja poduze a - predvi anje budu ih doga aja - izrada planova za ostvarivanje ciljeva - implementacija planova i ostvarivanje rezultata
1

4 vrste vje tina koje su potrebne menad erima 1. Uspje no vo enje zahtjeva interakciju izme u menad era i suradnika koji ih slijede u ostvarivanju zadanih ciljeva Uspje no vo enje nije mogu e bez zadovoljnih suradnika koji maksimalno ula u sebe i svoje znanje u ostvarivanju zajedni kih ciljeva poduze a Kontroliranje Kontroliranje je mjerenje i ispravljanje pojedina nog i organizacijskog djelovanja kako bi se osiguralo da doga aji teku prema planu.Organiziranje Organiziranje je dio menad menta koji uklju uje uspostavljanje namjeravane strukture uloga za ljude unutar organizacije. To je kooperativnost i sposobnost za timski rad. sposobnost rada s ljudima. Vje tina rada s ljudima 3. Vje tina poimanja 4. Upravljanje ljudskim potencijalima Kadrovsko popunjavanje je popuna radnih mjesta u organizacijskoj strukturi i odr avanje tih mjesta popunjenih. Tehni ka vje tina 2. Vo enje Glavna uloga menad menta je vo enje Vo enje zna i utjecati na ljude kako bi pridonijeli organizaciji i skupnim ciljevima. To uklju uje rad s alatima i specifi nim tehnikama. 2 . Vje tina rada s ljudima Vje tina rada s ljudima tj. Vje tina oblikovanja Tehni ka vje tina Tehni ka vje tina je znanje i umije e u aktivnostima koje uklju uju metode procese i postupke. stvaranje okru enja u kojem se ljudi osje aju sigurno i slobodni su izraziti svoja mi ljenja.

Biti blizak kupcu. Imaju jednostavnu organizacijsku strukturu s relativno malim brojem zaposlenih u slu bama 8. menad eri moraju biti sposobni uraditi vi e nego samo vidjeti problem. Bile centralizirane. mo e zna iti i proizvodnju bilo ega to kupac po eli. 4. Ako menad eri tek vide problem i postanu ³promatra i problema´. 8 karakteristika uspje nih kompanija 1. odnosno decentralizirane. Pove avaju proizvodnost. Moraju imati i vje tinu tvorca dobre zamisli i dati prakti no rje enje problema. Da bi bili djelotvorni. ovisno o situaciji Negatvnosti 8 karakteristika uspje nih kompanija 1. koja se esto zasniva na sustavu vrijednosti njihovih vo a 6.Vje tina poimanja Vje tina poimanja je sposobnost vi enja ³velike slike´. 3. bez obzira na tro kove. Poznaju potrebe svojih kupaca 3. Promicanje autonomije i poduzetni tva. naro ito na vi im organizacijskim razinama. Promi u autonomiju menad era i poduzetni tvo 4. Menad eri moraju isto tako imati onu dragocjenu vje tinu da zasnuju rje enje koje je mogu e provesti u okviru danih realnosti. Sklonost akciji. Vje tina oblikovanja Vje tina oblikovanja je sposobnost rje avanja problema na na in koji e koristiti poduze u. mo e poslu iti kao argument protiv dugoro nog planiranja. Fokusiraju se na posao koje najbolje poznaju 7. 3 . 2. Vo ene su filozofijom kompanije. mo e dovesti do nekriti kog prihva anja novih ideja bez obzira uklapaju li se u dugoro nu strategiju kompanije. oni ne e uspjeti. Uplitanje menad era u svakodnevni rad i zaradu mo e dovesti do toga da vrhunski menad eri budu toliko uklju eni u detalje poslovanja da gube iz vida sveukupne ciljeve tvrtke. Okrenute su akciji 2. prepoznavanja va nih elemenata u situaciji i razumijevanje odnosa me u tim elementima. posve uju i osobitu pa nju potrebama svojih ljudi 5.

uz nastojanje da se ostvari kvaliteta. u inkovitosti i efikasnosti Proizvodnost je odnos inputa i outputa u nekom vremenskom razdoblju. Efikasnost je postizanje ciljeva najmanjom koli inom resursa. a to su: 1. Priroda planiranja Bitnost planiranja mo emo naglasiti ispituju i njegova 4 aspekta. Dr anje malog broja zaposlenih u slu bama mo e biti izgovor protiv smislenog rada Definicija proizvodnosti. Planovi nam osiguravaju. tra i da svjesno odredimo smjerove djelovanja i temeljimo na e odluke na svrsi. da se traga za novim kvalitetnijim rje enjima. U inkovitost je postizanje ciljeva. ono iziskuje odlu ivanje tj. ini ostvarivim ono to se samo po sebi ne bi ostvarilo u budu nosti.5. poma u u ostvarivanju prethodno odabranih ciljeva. 6. tj. izbor izme u alternativnih budu ih smjerova djelovanja. Planiranje je intelektualno zahtjevan proces. Efikasnost stvorenih planova 4 . Dr ati se uhodanog i postoje eg mo e biti izgovor. PLANIRANJE: Planiranje uklju uje izbor misija i ciljeva te akcija za njihovo ostvarenje. Sveprisutnost planiranja 4. Planiranje zahtjeva menad ersku inovaciju. znanju i bri ljivim procjenama. Planiranje premo uje jaz izme u onoga gdje smo sada i onoga gdje elimo i i. Doprinos planiranja svrsi i ciljevima 2. Primat planiranja me u menad erskim zadacima 3.

planiranje je funkcija svih menad era. planiranom zajedni kom suradnjom . Ovo shva anje proizlazi iz osnove organiziranog poduze a koje postoji zbog ispunjenja ciljeva.Doprinos planiranja svrsi i ciljevima Svaki osnovni plan i svi njegovi prate i planovi trebali bi pridonositi ostvarenju svrhe i ciljeva poduze a. Sveprisutnost planiranja Iako priroda i opseg planiranja varira s ovlastima svakog menad era te prirodom nadre enih mu politika i planova. a efikasnost plana na njegov doprinos svrsi i ciljevima u usporedbi s tro kovima i drugim imbenicima potrebnim za njegovo formuliranje i izvo enje. vo enju i kontroliranju namijenjeno da podr e ostvarenje ciljeva poduze a pa stoga planiranje logi no prethodi izvo enju ostalih menad erskih funkcija. Ako menad erima nije dopu ten odre eni stupanj slobode odlu ivanja i planiranja tada oni nisu pravi menad eri. Planiranje i kontroliranje su nerazdru ivi sijamski blizanci menad menta. Primat planiranja Menad erskim je poslovima u organiziranju. Efikasnost planova U inkovitost se plana odnosi na stupanj do kojega on ostvaruje svrhu ili ciljeve. kadrovskom popunjavanju. Bilo kakav poku aj kontroliranja bez planova je besmislen jer ne postoji na in da se ustanovi idemo li tamo gdje elimo sti i (rezultat zadataka kontrole) ako prije toga ne znamo gdje elimo i i (dio zadataka planiranja). 5 .

Oni ne predstavljaju samo krajnju to ku planiranja. mo e imati vlastite ciljeve. Programi 8. planovi utoliko to su to op enite izjave ili sporazumi koji vode ili usmjeravaju razmi ljanja u odlu ivanju. Politike definiraju podru je unutar kojega treba donositi odluke.Vrste planova Vrste planova klasificiramo kao: 1. kadrovsko popunjavanje. Pravila 7. Ciljeve 3. usvajanje pravaca akcija i alokacija resursa nu nih za njihovo ostvarenje. osiguravaju konzistentnost odluka s ciljevima i doprinos odluka u njihovu ostvarenju. Ciljevi Ciljevi su krajnje to ke prema kojima su usmjerene aktivnosti. Politike Politike su tako er. Prora uni Svrhe ili misija Misija ili svrha identificira osnovnu funkciju ili zadatak poduze a ili bilo kojeg njegova djela. Iako su ciljevi poduze a osnovni plan cijele tvrtke. Strategije Strategija se definira kao determiniranje osnovnih dugoro nih ciljeva poduze a. Politike 5. Strategije 4. vo enje i kontroliranje. Procedure 6. 6 . Svrhe ili misije 2. ve i zavr etak kojemu je usmjereno organiziranje. odjel. tako er.

pravila.Procedure Procedure su planovi koji ustanovljuju neki nu ni na in postupanja u budu im aktivnostima. One su kronolo ki nizovi zahtijevanih postupaka. politika. Pravila su obi no najjednostavniji tip plana. Pravila Pravila izri ito nala u posve odre ene akcije ili uzdr avanja od njih i ne dopu taju bilo kakvu slobodu odlu ivanja. Prora un Prora un je iskaz o ekivanih rezultata izra enih broj ano. dodijeljenih zadataka. procedura. razumjeti koje probleme ele rije iti i za to te to ele posti i. Programi Programi su skupovi ciljeva. znati gdje se one nalaze u svjetlu snaga i slabosti njihove kompanije (SWOT). uo iti ih jasno i potpuno. obi no su poduprti prora unom. resursa koje treba zaposliti i drugih elemenata nu nih za izvo enje neke aktivnosti. Koraci u planiranju Koraci u planiranju su: Procjena mogu nosti ( ansi) Postavljanje ciljeva Razvitak pretpostavki planiranja Odre ivanje alternativnih pravaca akcije Vrednovanje alternativnih planova akcije Izbor pravaca akcije Formuliranje izvedenih planova Kvantifikacija planova stvaranjem prora una Procjena mogu nosti Svi menad eri moraju preliminarno usmjeriti poglede na budu e anse. Mo e se ozna iti kao ³brojkama izra eni´ program. 7 . koraka koje treba poduzeti.

³bru enja plana´. Sedmi korak ine izvedbeni. Ne postoji neodlu an vrhunski menad er. dopunski planovi koji su gotovo uvijek potrebni da podr e osnovni plan. tj. ali i za svaku podre enu organizacijsku jedinicu. statisti ke i ekonomske analize. Trenutak.Postavljanje ciljeva Postavljanje ciljeva izvodi se na nivou cjelokupnog poduze a. Kvantifikacija planova stvaranjem prora una Planovi koji su klju ni za ostvarivanje cilja poduze a. tijekom primjene dolazi do tzv. dobivaju najvi e iz prora una poduze a. Pretpostavke planiranja Na elo pretpostavki planiranja glasi: to pojedinci zadu eni za planiranje potpunije razumiju i odobravaju kori tenje konzistentnih pretpostavki planiranja. Vrednovanje alternativnih metoda akcije Za vrednovanje alternativnih metoda akcije nu no se je koristiti metodama matemati ke. to ka na kojoj se usvaja plan zove se stvarna to ka odlu ivanja. Odre ivanje alternativnih pravaca akcije Rijetko postoji plan za koji ne postoje razumne alternative i vrlo se esto doga a da je najbolja ona alternativa koja nije bila odabrana na samom po etku. iako djeluje u neizvjesnom okru enju i spreman je isti mijenjati alternativnim u skorijoj budu nosti. 8 . Formuliranje izvedenih planova Planiranje je rijetko kada zavr eno u trenutku dono enja odluke. to e planiranje poduze a biti koordiniranije . Izbor pravaca akcije Osobina vrhunskog menad era je da se promptno i beskompromisno odlu i za plan akcije. ve ju je potrebno primijeniti nakon odre enih promjena u okru enju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful