P. 1
03 Matematika 4 - 2

03 Matematika 4 - 2

|Views: 35,592|Likes:
Published by Dragana Trickovic

More info:

Published by: Dragana Trickovic on May 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

Kako izra~unavamo povr{inu pravougaonika ~ije su stranice ai b?

....................................................................

Kako izra~unavamo povr{inu kvadrata ~ija je stranica a?

..........................................................................................

Kojim mernim jedinicama se izra`ava povr{ina?

............................................................................................................

Na slici je model kvadra. Zamisli da makazama se~e{ model.

Na taj na~in dobio bi mre`u povr{i kvadra datu na slici.

Sada se vrati na zadatak na strani 84 i pomozi Simi da izra~una kolika mu je povr{ina papira

potrebna da bi upakovao poklon. Potrebna mu je onolika povr{ina papira kolika je povr{ina

tog kvadra dimenzija 15cm, 5cmi 10cm.

P= 2 •(15 •10 + 15 •5 + 10 •15) cm2

= 2 •

.................................... cm2

=

............................ cm2

=

............... cm2

Sima }e utro{iti

............................ukrasnog papira za uvijawe poklona.

15cm

10cm

5

c

m

Mre`a povr{i kvadra sastoji od 3 para podudarnih pravougaonika.

Povr{inu kvadra ra~unamo na slede}i na~in:

P= 2 • P

+ 2 • P

+ 2 • P

P= 2 •a •b+ 2 •a •c+ 2 •b •cili P= 2 •(a •b+ a •c+ b •c)

a

c

b

101

Povr{ kvadra sastoji se iz

.......pravougaonika, od kojih su
naspramni pravougaonici podudarni i obojeni istom bojom.

Izra~unaj kolika je povr{ina `uto obojenog, plavo obojenog

i crveno obojenog pravougaonika:

P

= a •b

Na mre`i povr{i kvadra ima 2 crveno obojena

pravougaonika.

P

= a •

.......

Na mre`i povr{i kvadra ima 2 `uto obojena

pravougaonika.

P

=

....... •

.......Na mre`i povr{i kvadra ima 2 plavo obojena
pravougaonika.

Ako bi Simin poklon bio upakovan u kutiju oblika kocke, koliko

bi mu tada ukrasnog papira bilo potrebno? Ivica kocke je 17cm.

Da bi to saznao, koristi model kocke.

Postupak dobijawa mre`e povr{i kocke isti je kao i za mre`u

povr{i kvadra.

Koliko papira je Simi potrebno za uvijawe poklona oblika kocke ~ija je ivica 17cm?

P= 6 •

....... •

....... cm2

=

......................................=

......................

Sima }e utro{iti

......................ukrasnog papira za umotavawe ovog poklona.

17cm

a

a

Posmatraj kvadrat ~ija je stranica du`ine a. Svaki deo mre`e

kocke je

............................., ~ija je stranica du`ine

.......... Svaki od
6 kvadrata ima stranicu koja je po du`ini jednaka ivici kocke.

Povr{ina svakog kvadrata iznosi: P= a •

.......

Mre`a povr{i kocke sastoji se od 6 kvadrata. Povr{inu kocke ra~unamo na slede}i na~in:

P= 6 •a •a

Kolika je povr{ina kocke ~ija je ivica 6dm?

......................................................................................................................................................................................................................................

1.

Kolika je povr{ina kvadra ~ije su ivice a= 1dm5cm, b= 4cmi c= 1dm.

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

2.

102

Povr{inu kvadra ~ije su ivice a, bi cizra~unavamo na slede}i na~in:

P= 2 •a •b+

....... •

....... •

.......+

....... •

....... •

.......ili P=

....... •(

....... •

.......+

....... •

.......+

....... •

.......)

[ta ovde predstavqaju:

a) brojevi a, bi c?

....................................................................................................................................................................................

b) proizvodi brojeva:

ai b

...............................................................................................................................................................................................................

ai c

...............................................................................................................................................................................................................

bi c

...............................................................................................................................................................................................................

v) Za{to pomenute proizvode mno`imo sa 2?

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

3.

Povr{inu kocke izra~unavamo na slede}i na~in: P= 6 •

....... •

.......

[ta ovde predstavqa:

a) broj a?

..........................................................................................................................................................................................................

b) proizvod a •a?

.......................................................................................................................................................................................

v) Za{to proizvod a •amno`imo brojem 6?

.............................................................................................................................

4.

Ako je povr{ina kocke 96cm2

, kolika je wena ivica?

6 •a •a = 96cm2

............................................................................................................................................................

a=

................ cm

5.

Koliko kartona ti je potrebno da bi oblo`io otvorenu posudu oblika kocke ~ija je ivica 53cm?

.................................................................................................................................................................................................................................

6.

Obim jedne strane kocke je 64cm. Kolika je povr{ina te kocke?

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

7.

103

8.

1cm2

Na slici su date mre`e povr{i kocke i kvadra. Odredi dimenzije kvadra i kocke i izra~unaj

wihove povr{ine.

9.Mirka od kartona pravi 3 kutijice oblika kocke u koje }e odlagati svoje olovke, bojice

i flomastere. Svaka kutijica ima svoj poklopac. Ivica svake kocke je 15cm. Koliko je kartona

Mirki potrebno da bi napravila ove kutijice? (Na otpatke prilikom rezawa kartona po

svakoj kutijici ode 900cm2

.)

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

10.U jednom razrednom akvarijumu oblika kocke prime}eno je da voda isti~e, jer su o{te}ene wegove ivice.

U~enici su odlu~ili da ih oja~aju za{titnom trakom. Ukupno je utro{eno 2m6dm4cmtrake. Za ukra-

{avawe istog akvarijuma u~enici su kupili samolepqivi papir. Izra~unaj povr{inu papira koji }e

u~enici utro{iti za ukra{avawe akvarijuma ne ukra{avaju}i wegovo dno (akvarijum je bez poklopca).

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

104

11.Kolika je povr{ina platna potrebna za {ivewe putne torbe oblika kvadra, ako su wene dimenzije:

visina 30cm, du`ina 50cmi {irina 20cm?

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

12.Koliko stakla je potrebno za pravqewe akvarijuma bez poklopca oblika kocke ~ija je ivica 8dm, ako je:

a) dno stakleno?

..............................................................................................................................................................................................

b) dno metalno?

..............................................................................................................................................................................................

13.Podrum ku}e du`ine 10m, {irine 6mi visine 3mtreba okre~iti. Kre~e se

zidovi i plafon. Vrata prostorije su {iroka 1m, a visoka 2m. Prostorija ima

i prozor du`ine 3mi visine 1m. Izra~unaj povr{inu zidova koje treba okre~iti.

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

14.Magacin oblika kvadra, dimenzija: du`ina 17m, {irina 6mi visina 4mtreba

spoqa okre~iti. Magacin ima 6 prozora {irokih po 5dmi visokih po 10dm

i jedna vrata {iroka 1mi visoka 2m. Izra~unaj kolika je povr{ina magacina

koju je potrebno okre~iti.

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

15.Bazen oblika kvadra treba poplo~ati plo~icama kvadratnog oblika dimenzija

1dm. Ivice bazena su: du`ina 4m 5dm, {irina 3mi dubina 2m. Koliko je

plo~ica potrebno za poplo~avawe bazena?

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

105

18.Sima je slagao kocke kao na slici. Sve kocke su jednakih ivica: 1cm.

Odredi povr{ine slo`enih tela.

Koja tela imaju jednake povr{ine?

..........................................................

Koja tela su sastavqena od jednakog broja kocki?

..........................................................

Koja tela s jednakim brojem kocki imaju razli~ite povr{ine?

..........................................................

16.Kartonska kutija za staklene ~a{e ima dimenzije 22cm, 15cmi 10cm. Koliko se ovakvih kutija

mo`e napraviti od 10m2

kartona ako 6dm2

budu ukupni otpaci pri radu?

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

17.^etiri kutije oblika kvadra nalepqene su {irom stranom jedna za drugu,

kao na slici. Kolika je povr{ina tako dobijenog kvadra ako su dimenzije

jedne kutije : a= 8cm, b= 6cm5mm, c= 4cm.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

a

c

b

a)

b)

v)

g)

d)

|)

a)

........................................................................................

b)

........................................................................................

v)

........................................................................................

g)

........................................................................................

d)

........................................................................................

|)

........................................................................................

106

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

19.a) Ako se ivica kocke dimenzije 1mudvostru~i, kolika je

povr{ina novonastale kocke?

..............................................................................................................................................

b) Da li je povr{ina novonastale kocke ve}a ili mawa u odnosu

na povr{inu prvobitne? Koliko puta je ona ve}a (mawa)?

..............................................................................................................................................

20.Ako su 21cm2

, 28cm2

i 12cm2

povr{ine nekih strana kvadra, mo`e{ li da izra~una{ wegovu

povr{inu?

................................................................................................................................................................................................................................

21.Od kocki dimenzije 1cmsastavqeno je telo prikazano na slici. Izra~unaj povr{inu dela tela

sastavqenog od kocki plave boje. Kocke koje ne vidi{ su plave boje.

Pauk ima svoju mre`u ispletenu od niti

tankih kao niti svile.

Ako bi pauk pleo

mre`u od niti

debqine

olovke kojom

pi{e{, ona bi

se pokidala

od te`ine tek

kad bi niti

dostigle du`inu

od 70km.

Mo`e li se jednim potezom (ne di`u}i vrh

olovke sa papira i ne idu}i dva puta istim

putem) nacrtati ova figura (mre`a kocke)?

........................................

Poku{aj da je nacrta{.

107

1.Popuni tabelu:

2.Dopuni re~enice:

a) Geometrijsko telo ograni~eno sa 6 pravougaonika nazivamo

...............................

b) Geometrijsko telo ograni~eno sa 6 kvadrata nazivamo

...............................

3.a) [ta je potrebno izmeriti da bi izra~unao povr{inu datog kvadra?

........................................................................................................................................................

b) [ta je potrebno izmeriti da bi izra~unao povr{inu date kocke?

........................................................................................................................................................

4.Pove`i svaku sliku modela

kvadra i kocke sa wihovim

mre`ama. Oboji svaku od mre`a

kao {to su im obojene strane.

Slika modela

geometrijskog

tela

Naziv

geometrijskog

tela

Broj

strana

Broj

temena

Broj

ivica

Broj grupa

u koje su ivice

svrstane

po du`ini

Formula za povr{inu

108

5.Koliko najvi{e kockica za igru (ivice 1cm) mo`e da stane u kutiju oblika kvadra ~ija je du`ina

10cm, {irina 1cmi visina 2cm?

................................................................................................................................................................................................................................

6.Kolika je povr{ina kocke ~ija je ivica

1cm5mm? Nacrtaj wenu mre`u.

..................................................................................................

..................................................................................................

7.Kolika je povr{ina kvadra ~ije su dimenzije

2cm, 1cm5mmi 1cm? Nacrtaj wegovu mre`u.

..................................................................................................

..................................................................................................

8.Ponovo se vrati na zadatak na strani 84 i izra~unaj koliko je ukrasne trake Simi bilo potrebno

za ukra{avawe poklona.

..............................................................................................................................................................................................................................

9.Izra~unaj koliko je potrebno kartona da se naprave korice za herbarijume u odeqewu koje ima

25 u~enika. Dimenzije jednog herbarijuma date su na slici.

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

109

28cm

20cm

4cm

•{ta su prosti i slo`eni izrazi

•da izra~unava{ vrednost slo`enog izraza

•da re{ava{ zadatke pomo}u izraza

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->