P. 1
Upravno Pravo i Upravni Postupak (Skripta)

Upravno Pravo i Upravni Postupak (Skripta)

|Views: 2,914|Likes:
Published by Sandra Palčić

More info:

Published by: Sandra Palčić on May 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerzitet u Sarajevu

Upravno pravo
Parcijalna pitanja i odgovori
student

Mart, 2010

1. Čemu služi upravno pravo? Radi ostvarivanja prava građana i zaštite javnog poretka značajno mjesto pripada upravnim postupovnim pravilima koja treba da znače daljnje oslanjanje na proceduralna pravila opceg upravnog postupka kojima se osigurava ostvarivanje prava i izvršavanje obaveza svih sudionika u radu organa javne vlasti. To doprinosi, da upravno djelovanje postane standarizovano i predvidivo, što smanjuje neizvjesnost i pravnu nesigurnost građana kao subjekata u njihovim odnosima sa Unijom, kao i odnosima sa državnim organima u državama članicama. 2. Na koliko nivoa se vrši odlučivanje u upravnom postupku u BiH? Sadašnji institucionalni okvir djelovanja javne uprave i njena efikasnost u zaštiti prava građana i zaštiti javnog interesa nije na zadovoljavajućem nivou. Njega su uslovile promjene političkog i teritorijalno-upravnog sistema u Bosni Hercegovim koje su isparcelisale odlučivanje u upravnom postupanju na čak na četiri različita nivoa (Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Distrikta Brčko). 3. Istorijski razvoj upravnog prava? Prva kodifikacija propisa iz domena upravnog prava izvršena je u Austriji 1925. godine, a nakon toga kodifikaciji su pristupile i mnoge druge zemlje. Kodifikaciju pravila upravnog prava Kraljevina Jugoslavija izvršila je 1930. godine kada je donijela Zakon o općem upravnom postupku. Mora se imati u vidu da je državna administracija, i sva javna uprava, u periodu nakon Drugog svjetskog rata, sve svoje snage angažovala na rješavanju problema efikasnosti i racionalnosti rada uprave. Također, istorija pamti začetke upravnog prava u Njemačkoj već od druge polovine XIX. stoljeća u vrijeme nastanka Hitlerovog III Rajha kada su se javili rudimentarni oblici uprave i upravnog postupka kojim su bila potpuno zanemarena subjektivna javna prava. Mnogo godina nakon Drugog svjetskog rata uprava je našla svoje mjesto u pravnim porecima Čehoslovačke, Italije, Španije, Poljske i drugih evropskih država. Zakon o općem upravnom postupku prestao se primjenjivati nakon Drugog svjetskog rata, donošenjem Zakona o prestanku važenja pravnih akata donijetih prije 06. aprila 1941. godine i, narednih deset godina (sve do 1951,. godine), Jugoslavija nije imala regulaciju mnogih pitanja iz oblasti društvenih odnosa kroz upravno postupanje i rad njenih državnih organa i organizacija. Godine 1956. donesen je zakon o općem Upravnom postupku SFRJ., a 1974. Izvršena njegova izmjena. Razvoju upravnog prava i daljnjem organizacijskom i funkcionalnom jačanju državne uprave znatno je doprinio nastanak nove naučne dscipline Nauke o upravi koja je bila izdvojena iz upravnog prava. 4. Etimološko (pojmovno) određenje upravnog prava? Pojam «Upravno pravo» usko je vezan za riječ "administracija" (lat. administratio), što znači upravljanje, uprava, upravna vlast, vlada, činovnistvo, službeništvo. Iz toga slijedi, da je njegovo etimološko određenje vezano za pravnu normu kojom se uređuje organizacija, krug djelovanja, postupak rada, način nadzora i odgovornosti onih subjekata koji vrše upravne djelatnosti iz razloga što se uprava javlja kao državna djelatnost nameće se zaključak da je upravo ona ta koja upravno pravo sadržajno određuje. Postoje dva gledišta pojma uprave koja je potrebno međusobno razlikovati, a to su: a) Funkcionalno ili materijalno shvatanje uprave,

2

Prema funkcionalnom ili materijalnom shvatanju uprave, upravu trebamo razumijeti u funkcionalnom smislu kao određenu djelatnost ili aktivnost državnih organa koja se ispoljava kroz vršenje određenih upravnih zadataka). Ovaj pojam uprave ispoljava se na dva načina i to kao: a) negativno određenje uprave i b) pozitivno ođredenje uprave. Negativno određenje uprave je ono koje polazi od uprave kao vrste državne djelatnosti u sistemu podjele vlasti. Nesporno, po ovom shvatanju uprava je sve ono što ne spada u zakonodavnu i sudsku vlast. Na drugoj strani, pozitivno određenje uprave polazi od definisanja, zadataka, koje uprava treba obaviti u regulisanju različitih oblasti društvenog života i rada. Uprava se po ovom gledištu ispoljava kao zasebni organizam ili aparat državne vlasti koji provodi određenu upravnu djelatnost koja je strogo određena. b) Organizacijsko ili formalno shvatanje uprave Organizacijsko ili formalno shvatanje uprave podrazumijeva organizacijski karakter koji ostvaruju državni organi u sistemu podjele vlasti. Uprava se određuje u zavisnosti od upravnih funkcija koje vrse državni organi, kao i od forme kroz koju oni djeluju. 5. Šta reguliraju propisi upravnog prava? Predmet upravnog prava kao normativne pravne nauke svakako su pravne norme, kao i odnosi koji iz njih ili povodom njihove primjene proizilaze. Da bi javna uprava mogla izvršiti svoj društveni zadatak i ispuniti ulogu koja joj u sistemu vlasti pripada, ona mora biti uređena nizom propisa kao sto su oni koji obuhvataju: a) organizaciju i nadležnost uprave; Organizaciju i nadležnost javne uprave, obuhvata prva grupa normi koja je vezana za propise kojima se uređuje organizacija javne uprave. Ona obuhvata postupak osnivanja, ustrojavanja i ukidanja organa uprave. U vezi sa organizacijom javne uprave treba istaći da se proučavaju propisi (norme) kojima se određuje način osnivanja i ukidanja organa, kao i organizacioni oblici javne uprave u našoj zemlji. To su norme koje ustanovljavaju prava, obaveze i funkcije organa uprave i službenih lica, podjela nadležnosti između pojedinih organizacionih jedinica, ovlašćenja organa da izdaju upravne akte. b) djelatnost državnih i drugih javnih organa kojom se stvaraju, mijenjaju ili ukidaju upravno-pravni odnosi; Druga grupa određuje formu i način djelatnosti javne uprave u različitim oblastima društvenog zivota i rada. Ovim pravilima regulišu se međusobni odnosi izmedu državnih i drugih organa javne uprave, kao i odnosi ovih organa prema samostalnim ustanovama, privrednim i društvenim organizacijama, kao i prema građanima. To su norme koje ustanovljavaju kako prava građana i pravnih lica na zaštitu njihovih prava i pravnih interesa, tako i njihove obaveze koje proizilaze iz rada državnih organa i institucija u vršenju upravne djelatnosti. Kao što vidimo, svakako najznačajnije mjesto u radu javne uprave zauzimaju upravnopravni odnosi. c) organizaciju i postupak u pogledu odgovornosti, zakonitosti i pravilnosti rada službenih lica u upravi, kao i u pogledu rada organa uprave i drugih drzavnih organa kad vrše poslove javne uprave; U treću grupu spadaju norme koje regulišu međusobne odnose izmedu predstavničkih organa i njihovih izvršnih organa, s jedne strane, i organa državne uprave, s druge strane, kao i odnose između pravosuđa (sudova) i organa državne uprave; odnose između javnog tužilastva i organa državne uprave; i odnose između organa uprave i samostalnih ustanova i organizacija. 6. Koji su to oblici upravnog djelovanja? Postoje dva oblika upravnog djelovanja:

47

a) Neposredno upravno djelovanje znači regulaciju kojom se ostvaruje primjena pravne norme na konkretan slučaj. Ono nastaje nezavisno od volje adresata na kojeg se odnosi. Za njegov nastanak nije važno postojanje spora između njegovih stranaka kao adresata sa suprotnim interesima, niti se zahtijeva posebno iniciranje postupka, odnosno, formalno podnošenje zahtjeva kao što je to slučaj u sudskom djelovanju. Djelatnost uprave se vezuje za adresata kao subjekta upravnog djelovanja nezavisno od njegove volje i manifestira se vrsenjem najrazličitijih aktivnosti upravnog organa, kao što je izdavanje različitih odobrenja u vidu rješenja, zabrane i sl, b) Posredno upravno djelovanje predstavlja takav vid društvene regulacije koja se vrši u interesu svih građana. Na taj način, akt uprave nije usmjeren na neki pojedinačni slučaj, nego je njim obuhvaćen najveći broj ljudi. Npr., javni poziv za opću vakcinaciju stanovništva usmjeren je na suzbijanje opasnosti od zaraznih bolesti. Zatim, unutrašnja organizacija i položaj državnih službenika treba da omogući jednak tretman svim građanima. Također, uređivanje pitanja koja se odnose na javnu sigurnost mora biti tako postavljeno da se svi građani u državi osjećaju sigurno itd. Kao što vidimo, posredno upravno djelovanje može biti ostvareno aktivnošću samo državnih organa, kada se radi o državnoj upravi, ali isto tako i aktivnočću drugih organa koji postoje radi zadovoljenja općeg ili javnog interesa, kada se radi o upravnoj djelatnosti koja postoji u okviru rada javnih službi. 7. Koje su to upravne djelatnosti državnih organa? Upravne djelatnosti državnih organa su: a) regulativna djelatnost, Organizacija kojom se ostvaruje regulativna djelatnost državnih organa pretpostavlja postojanje takvog sistema preko kojeg se neki dijelovi cjeline usklađuju i usmjeravaju radi postizanja cilja kojem služe. Stoga, sasvim je prihvatljiva definicija prema kojoj "organizacija je sistem regulisanja čiji je cilj usmjeravanje većeg broja nosilaca zadataka i njihovog rada na jedan glavni zadatak koji treba riješiti". Uspostavljanje regulacije preko normativnog sistema zahtjeva svjesni pristup onome što se želi. Zavisno od odnosa koji postoje u političkom sistemu, sistem regulacije u demokratskim državama mora polaziti od vrijednosti koje su iskustveno potvrđene kao kompatibilne životnim interesima većine članova društva. b) nadzorno-kontrolna djelatnost Ova vrsta djelatnosti podrazumijeva, takvu organizaciju u sistemu regulacije koja obično dolazi do izražaja u završnoj fazi postupanja uprave. Preko nadzorno-kontrolne djelatnosti uspostavlja se institucionalna pravna kontrola rada organa javnog poretka tako što kontrolu nad radom organa uprave vrše upravni kontrolni organi. Radi se o naknadnoj provjeri pravilnosti ponašanja organa javne uprave, državnih organa i organizacija koje raspolažu javnim ovlaštenjima. Upravna kontrola moze biti unutrašnjeg i vanjskog karaktera. Ako se radi o unutrašnjoj kontroli uprave, onda se ima u vidu kvalitet upravnog rada službenog lica koji je vršio neku upravnu djelatnost. S obzirom na inicijativu prema kojoj dolazi do vršenja nadzorno kontrolne djelatnosti, ona može biti ostvarena po službenoj dužnosti ili povodom žalbe. Kada se radi o tzv. vanjskoj kontroli uprave, tada se ona, u pravilu, ostvaruje od organa koji imaju naglašeniji političko nego pravni karakter. Vanjska kontrola uprave podrazumijeva kontrolu uprave od strane parlamenta, vlade, sudsku kontrolu uprave, kontrolu i nadzor uprave od strane ombudsmena i dr. c) represivna djelatnost. Organi uprave staraju se o izvršenju zakona i drugih propisa i vršenjem određenih nadzornih ovlaštenja do momenta, dok se njeni subjekti ponašaju u skladu sa zadanom normom. Represivna djelatnost uprave proizilazi iz same činjenice da ona izvršava i primjenjuje zakone. Kada uprava ne uspijeva ostvariti regulativnu funkciju koja je utvrđena primjenom propisa, tada ona autoritativno primjenjuje sankcije i druge mjere kojima se adresat prinuđava na ponašanje u skladu sa zadanom normom. Primjenjivanje prinude

2

odnosno. Iza njega slijede zakoni. 1. zatim podzakonski akti koji imaju manju pravnu snagu od zakona itd. statut itd). jer u tom slučaju izvore upravnog prava čine formalni izvori kod kojih je redoslijed utvrđen prema njihovoj pravnoj snazi koja je u direktnoj vezi sa položajem državnih organa u strukturi državne vlasti. 47 . Razlikuje se od ustava po određenim karakteristikama. svi ostali organi mogu donositi opće pravne akte kao što su: l. Gradska i općinska Vijeća u Federaciji BiH. U pitanju su najšire apstraktno postavljene norme kojima se uređuje cjelokupna organizacija države. ustavotvorni organ i po posebnom ustavotvornom postupku. Njegove odredbe su posredni izvor upravnog prava.ustav. po vrsti društvenih odnosa koje reguliše u skladu sa ustavom. koja važe za budućnost i koja su sankcionisana državnim monopolom prinude. Ti organi su određeni položajem u hijerarhijskoj strukturi vlasti Bosne i Hercegovine kao predstavnički. U formalnom smislu ustav sadrži najvažnije pravne norme koje se odnose na organizaciju organa državne vlasti. koja su imperativna. odnosno. kao izvršno-politički i upravni organi vlasti. Dakle. ustav je prvi i najvažniji pravni akt u državi i samim tim temeljni izvor prava sa kojim moraju biti usaglašeni svi ostali pravni akti niže pravne snage. pačak i sudskih organa nižeg nivoa odlučivanja.To je opći pravni akt niže pravne snage od ustava. Kanotonalne skupštine u Federaciji BiH. Ustav u materijalnom smislu određen je sadržinom pravnih normi. 8. Osirn predstavničkih organa lokalnog i gradskog nivoa. vlasti i javnih ovlaštenja državnih organa i drugih neautoritativnih organa organizacija. kao i vršenje materijalnih operacija primjenom prinude. kao što su Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. 2. odnosno.ispoljava se samo kao autoritativno pravno djelovanje uprave koje se ostvaruje putem imperijuma. rezolucije. proceduri donošenja. organizacionu strukturu državnog uređenja. Na osnovu ovakvog redoslijeda izvora upravnog prava moguće je izvršiti njihovu podjelu prema organima koji su ovlašćeni za njihovo donošenje. a to su ustvari opći pravni akti koji sadrže opće pravne norme kao pravila ponašanja. a prije svega. Ustav donosi poseban. 3. ali koji u odnosu na njega ima mnogo veću primjenu. na: a) OPĆI AKTI PREDSTAVNIČKIH ORGANA Opce podzakonske pravne akte predstavničkih organa mogu donositi predstavnički organi u Bosni i Hercegovini različitih nivoa. organi zakonodavne vlasti i. ili zakonodavan organ kao predstavničko tijelo. odluke. i sadržina tih normi iz razloga što one čine ustav u materijalnom smislu. Nesumnjivo. 1. Ustav u formalnom smislu određen je svojom arhitekturom. Pojam ustava određen je dvojako i to: a) u formalnom i b) u materijalnom smislu. Možda je ipak najbolja sistematizacija izvora upravnog prava prema hijerarhiji pravnih akata. b) Zakon . osim u slučajevima kada dolazi do primjene određenih propisa u skladu sa ustavnim načelima. ali po posebnom postupku. preporuke. posebno u Bosni Hercegovini iz razloga što predstavljaju okvir u kojem zakonodavac uređuje sva druga pitanja. zakon. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Narodna skupština Republike Srpske. pod upravnom djelatnošću uprave podrazumijeva se uprava u užem smislu u kojoj dolazi do izražaja neposredna primjena mjera prinude. Skupštine opština u RS. a) Ustav . Ustavne odredbe se veoma rijetko neposredno primjenjuju u radu organa uprave. impersonalna.Ustav kao opći akt najviše pravne snage s kojim moraju biti u saglasnosti svi ostali pravni akti. U skladu s tom podjelom razvrstani su i opci podzakonski akti koje oni donose. deklaracije. predstavlja najznačajniji izvor prava. Osnovna podjela zakona je na:. podzakonsk akt (autentična tumacenja. To su takva pravila koja regulišu društvene odnose. budžet. prema vrsti i sastavu orgna koji ga donosi. Pri tome je bitna. Skupština Distrikta Brčko. načinu izglasavanja itd. Izvori upravnog prava? Upravno pravo i dalje koristi opće izvore prava u formalnom smislu.

Autentičnim tumačenjem utvrđuje se istinitost. deklaracije i rezolucije su kao politički akti obavezni za organe državne uprave. 3. V) preporuke . ali bez obzira na to. pogotovo što ustavne odredbe ne tretiraju položaj uprave u organizaciji vlasti.to je opći akt kojim se utvrđuje plan prihoda i rashoda u toku jedne budžetske godine. c) Podzakonski akti predstavničkih organa . po postupku donošenja itd. cijenimo da zbog sličnosti sa deklaracijom.Preporuka je akt kojim se ukazuje na značaj određenih pitanja koja se odnose na provođenje zakona. nema zapreka za njeno donošenje. 1. IV) rezolucije – iako nije izričito navedena u poslovniku PS BIH. U pitanju je akt kojim predstavnički organ izražava svoje mišljenje o pitanjima iz određene oblasti.odluka je akt kojim se rješavaju pitanja iz nadležnosti PSBiH. 2 . zakon se smatra najvaznijim pravnim izvorom upravnog prava u Bosni i Hercegovini. 2. ali se od njega razlikuje po pravnoj snazi. Međutim. uredba jeste zakon. Bez obzira na sadržajni smisao njegovih odredbi. uredba se ne može nazvati zakonom.U ovu vrstu opće normativnih akata koje donose predstavnički organi spadaju: I) autentična tumačenja . Parlamentarna skupština BiH svake godine usvaja budžet koji služi za pokriće izdataka neophodnih za izvršavanje nadležnosti zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. odnosno općeg akta koji se tumači. službe za upravu. Autentično tumačenje donosi Dom i ono postaje sastavni dio zakona. ona se smatra općim pravnim aktom i izvorom upravnog prava. zbog činjenice da preporuka može sadržavati određene sankcije kojima se adresati obavezuju na njeno poštivanje. bez obzira na to kakva mu je forma. sekretarijati itd. Međutim. drugog propisa. tj. budžet za prethodnu godinu bit ce korišten na privremenoj osnovi. • zakone u matrerijalnom smislu. odnosno općeg akta. Donose ih izvršno-politički organi u Bosni i Hercegovini i to: 1. Ukoliko se takav budžet ne usvoji blagovremeno. VI) budžet . U formalnom smislu. Najčešće se odluke donose kod imenovanja i razrješenja pojedinih funkcionera i rukovodnih radnika. zakon može sadržavati opće ili pojedinačne pravne norme. po normama koje sadrži. U materijalnom smislu pojam zakona određuje se po sadržini akta. jer je opći akt. izvornost i pravilan smisao nedovoljno jasne odredbe zakona i drugog propisa. pa razlikujemo onaj pravni akt koji sadrži opće norme. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. pa zakon ima apsolutni primat prema svim ostalim pravnim izvorima. Naprimjer. Organi državne uprave na svim nivoima (ministarstva.zaključak je akt koji se donosi o pitanjima koja se tiču postupka u pojedinačnoj stvari. b) OPĆE AKTE IZVRSNO-POLITICKIH ORGANA Izvršno-politički i organi državne uprave u Bosni i Hercegovini mogu donositi podzakonske opće pravne (normativne) akte u skladu sa propisanim nadležnostima. kao i Vlada Republike Srpske i 4. odnosno. Vijeće ministara BiH. Na prijedlog Predsjedništva Bosne i Hercegovine.). Rezolucija sadrži načelno mišljenje o važnim pitanjima koja nemaju pravni karakter. unutrašnje organizacije. s obzirom na njenu sadržinu. radi se tu o pitanjima koja se odnose na izvršenje zakona ili općeg akta niže pravne snage radi regulisanja rada. autentičnost. VII) zaključke . III) deklaracije – deklaracija je akt PSBIH koji sadrži načelno mišljenje o odlukama koje je PSBIH razmatrala. u materijalnom smislu. Uglavnom. Ona je opći pravni akt kao i zakon. II) odluke .• zakone u formalnom smislu U formalnom smislu definicija zakona određena je formalnim karakteristikama i pravnom snagom koje nisu u korelaciji sa sadržinom koja je utvrđena zakonskim normama. Stoga preporuka u sebi sadrži određene političke stavove. Predsjedništvo BiH.

• pravilnik i druga pravila o unutrašnjem ustrojstvu. programiranje rada. pitanja vezana za normativne akte.Odluke su vezane za ovlaštenja Predsjedništva u domenu vanjske politike. Njih ne mogu donositi predstavnički organi iz razloga što akti tih organa imaju karakter zakonodavnog akta. U njih spadaju uredbe izvršnih organa (vlade). on niti razrađuje niti dopunjava zakon.Normativni karakter podzakonskih akata proizilazi iz pravnog osnova kao ovlašćenja za njihovo donošenje. kao i druga pitanja od značaja za rad Vijeća ministara. kada su ovlašćene da vrše normativnu djelatnost iz okvira svoje nadležnosti. Opce normativne podzakonske pravne akte iz nadležnosti organa državne uprave mogu donositi i institucijeje koje raspolažu javnim ovlaštenjima. Kao podzakonski akt. Zanimljivo je da neke od navedenih općih akata ne mogu donositi političko-izvršni organi višeg nivoa kao što je slučaj u vezi sa donošenjem uredbe sa zakonskom snagom. c) Pravilnik . nego se oni donose na osnovu ustava kao općeg zakonskog ovlašćenja. To su takvi opći pravni akti koji. I u jednom i u drugom slučaju za njihovo donošenje potrebno je posebno ovlašćenje što znači da se ovi propisi ne mogu donositi spontano. 9. a) Odluke . 2) podzakonski akti po posebnom ovlašćenju više pravne norme. B) nesamostalni spontani podzakonski akti. bilo da se njim reguliše materija koja nije regulisana. odnosno u zakonu. 47 . • druge akte iz svog ovlaštenja. bilo da ih donose radi izvršenja zakona (izvrsni organi i organi uprave).Poslovnik je podzakonski opći pravni akt Predsjedništva BiH i Vijeća ministara koji se donosi u skladu sa odredbama Ustava Bosne i Hercegovine i Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Poslovnikom se uređuje: unutrašnja organizacija. moraju sadržavati posebno ovlašćenje u višoj pravnoj normi. Ove vrste uredbi moraju biti u skladu sa ustavom i zakonom. pa ih možemo podijeliti na dvije osnovne grupe i to: 1) spontani (ustavni) podzakonski akti To su takvi opći akti za čije donošenje nije potrebno posebno ovlašćenje u višem pravnom aktu. nego samo ukoliko su na to izričito ovlašćni u pravnom propisu više pravne snage. Takvo ovlašćenje nazivamo «izvršna klauzula». uputstva i naredbe. bilo da se njim mijenjaju određene zakonske odredbe. Takvi samostalni spontani podzakonski pravni akti su uredbe sa zakonskom snagom. da bi se donijeli. Dijelimo ih u dvije osnovne grupe i to: A) samostalni podzakonski akti To je takav opći pravni akt koji zamjenjuje zakon kao njegov viši pravni izvor. svjedočanstva i dr. d) Drugi akti . službe i radna tijela. ill se čak suspenduju neke ustavne odredbe. To su opći pravni akti koji se donose radi izvršenja zakona.Pravilnik je podzakonski opći pravni akt kojim se uređuju pitanja unutrašnjeg ustrojstva Sekretarijata Predsjedništva. Njih mogu donositi izvršni i organi uprave. a ne može je donijeti Predsjedništvo BiH. Nju mogu donositi vlade entiteta. • poslovnike. kao i druga pravila o unutrašnjoj organizaciji. Koje akte donosi Predjedništvo BiH? Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u obavljanju svojih aktivnosti usvaja sljedeće normativne akte: • odluke. uredi.Predsjedništvo donosi i neke druge podzakonske opće akte u slučaju potrebe kada izdaje potvrde. održavanje sjednica. nego ga mijenja. U ovu kategoriju općih akata spadaju: pravilnici. b) Poslovnik . bilo radi izvršenja propisa izvršnog organa (organi uprave).

Uredba objavljena dok Federacija upotrebljava oružane snage u skladu sa ovim ustavom ostat će na snazi do petog dana sljedeće sjednice Parlamenta Federacije. • uputstva. ukoliko je Parlament Federacije u zasjedanju kada je uredba objavljena. osnivaju radna tijela Vijeća ministara. Uredba se gotovo ne razlikuje od zakona i pitanje njihovog razgraničenja primarno je praktično pitanje. tako se prema njoj odnose svi ostali opći pravni akti. s tim da će prestati važiti odmah po ukidanju odlukom Parlamenta ili na kraju desetog dana od njenog objavijivanja. b) Zaključci .Odlukom se uređuju određena pitanja za izvršavanje zakona. postavljanjima i razrješenjima. Koje uredbe sa zakonskom snagom donosi Vlada Federacije BiH? Vlade entiteta u ostvarivanju svojih ovlašćenja utvrđenih Ustavom Federacije (Republike Srpske). b) Uredbe . o pojedinačnim pitanjima. zakonodavna vlast. Uredba je akt koji se sve češće donosi. po pravilu. kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. Ako bi se zahtijevalo da sve ove norme donose zakonodavna tijela zakonima. koja. važenje uredbe se ne može produžavati. drugih propisa kao i općih akata. a) Uredbe sa zakonskom snagom . došlo bi do preopterećenja tih organa i ona ne bi nikad mogla obaviti taj posao. uslovno rečeno. Vlada je ovlasćena donositi uredbe sa zakonskom snagom u slučaju opasnosti po zemlju kada Parlament Federacije nije u mogućnosti to učiniti. Uglavnom kao što se uredba odnosi prema zakonu. a) Odluka . a na vladu sve više prenosi. slobode utvrđene ovim ustavom. ako je takva saglasnost predviđena zakonom. drugih organa i institucija Bosne i Hercegovine u izvršavanju pojedinih odredaba zakona. Nekada su u zakonu sadržane samo najosnovnije norme. c) odluke.Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donosi rješenja kada odlučuje o imenovanjima. u načelu. Stoga se sve više normi donosi kroz donosšnje uredbi iz razloga što je donosi vlada po brzom postupku. Svaka uredba prestat će važiti najkasnije istekom tridesetog dana od njenog objavijivanja. 11. Po isteku roka.Uredba je najviši opšti pravni akt nakon zakona koji donosi Vlada.to su takvi opcći podzakonski akti koji sadrže. o davanju saglasnosti na opće i druge akte ministarstava i drugih institucija i organa Bosne i Hercegovine. Svaka uredba imat će snagu zakona i ne može derogirati prava. donosi: a) uredbe sa zakonskom snagom b) uredbe. uređuju određena pitanja i određuju mjere iz okvira prava i dužnosti Vijeća ministara i vrše izmjene i dopune Poslovnika o radu Vijeća ministara. Prijedlozi zaključaka. d) rješenja i e) zaključke. pripada 2 .Vlada Federacije (Vlada RS) donosi uredbe sa zakonskom snagom u skladu sa Ustavom Federacije. kao i radne zadatke ministarstava i drugih organa državne vlasti sa rokovima za njihovo izvršenje. odnosno stavova datih u materijalima izlažu se u obliku u kome Vijeće ministara treba da ih usvoji. d) Uputstva .10.Uputstvima se propisuje način rada ministarstava. kada prestaje važiti. uredba se ne može ponovo donositi niti djelimično mijenjati bez odluke Parlamenta Federacije i njegove saglasnosti. dok je sve ostalo ugrađeno u uredbu. koji su niži od nje i koji razrađuju pitanja. • zaključke. drugih propisa i općih akata. koja su sadržana u uredbi. Koje akte donosi Vijeće Ministara BiH? Vijeće ministara BiH u ostvarivanju svojih prava i dužnosti donosi slijedeće akte: • odluke. To je nastalo usljed potrebe za donošenjem velikog broja pravnih normi u najraznovrsnijirn oblastima. o osnivanju privremenih radnih tijela. c) Rješenja . • rješenja. Tako u savremenom pravu uredba sve više potiskuje zakon. prijedloge konkretnih mjera. osim ako ne bude potvrdjena ali ni u kom slučaju neće važiti duže od šest mjeseci.

parlamentu. bilo zakon. U Bosni i Hercegovini uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti vlada entiteta. U drugu grupu ulaze akti radi ostvarenja cilja koji se želi postići donošenjem podzakonskog općeg pravnog akta. opći akti eksternog karaktera: a) pravilnici b) uputstva c) naredbe 2. b) Upustva . Dakle. s druge strane. čime se sužava nadležnost parlamenta. općem aktu predstavničkog organa ili propisu izvršnog organa. kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade. daje saglasnost ili potvrdjuju akti drugih organa ili organizacija. U nekim zemljama kao što je naprimjer u Francuskoj. s jedne strane i. 12. d) Rješenja . Tu spadaju: 1. naredbom se može zabraniti korištenje vode za piće zbog njene neispravnosti. mogu se izvršavati samo pojedine odredbe općeg akta koji donose predstavnički ili izvršni organi vlasti.Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike. organizacija. radi izvršenja određenog propisa sadržanog u zakonu. ali se u vezi njega nastoji omogućiti. također. općem aktu predstavničkog organa ili propisu izvršnog organa. U prvu grupu ulaze akti koji se donose radi regulisanja nekog društvenog odnosa. olakšati primjena ili izvršenje nekog zakona. Ovim aktima. opći akt predstavničkog organa ili podzakonski opći akt izvršnog organa. nastoji se regulisati neki društveni odnos koji uopće nije regulisan.Naredbom se reguliše neka određena situacija na opći način. tj. odnosno. Podzakonske opće pravne akte organa uprave dijelimo na dvije grupe. Podzakonski akti organa uprave? U pitanju su opći podzakonski pravni akti organa uprave koji imaju pravnu snagu manju od zakona. tako što se bliže uređuju odnosi za sprovođenje zakona. osnivaju stručne i druge službe vlade i utvrđuju načela za unutrašnje ustrojstvo federalnih organa državne uprave. c) Naredbe .Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade. opći akti internog karaktera: stručna uputstva i instrukcije.To je najvažniji akt općeg značaja koji donose organi uprave radi izvršenja određenog propisa sadržnog u zakonu. Kao što vidimo. Pojava širenja vlasti uredbodavca na štetu vlasti parlamenta nije u skladu s demokratijom. a) Pravilnici . odnosno. odnosno. te odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom. vlade.Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima. udruženja i drugih državnih organa. ali je u većoj ili manjoj mjeri nužna zbog preopterećenosti predstavničkog organa kao zakonodavca. Njima se ne mogu u cjelosti izvršavati viši pravni propisi. to je akt općeg značaja koji donose organi uprave kada naređuju ili zabranjuju postupanje u određenom slučaju općeg značaja. podzakonskim opće normativnim aktima koje donose organi uprave. subjekata tih odnosa građana. uređuju unutrašnji odnosi u Vladi i određuju zadaci federalnim organima državne uprave i službama Vlade. Naprimjer. Norma koja je sadržana u naredbi ima uži značaj od norme u pravilniku. te drugačije urediti odnos koji je već ranije regulisan. odnosno. zajednica. Njih donosi uprava u skladu sa svojim ovlaštenjem pa njena djelatnost u pogledu donošenja ovih pravnih akata podsjeća na zakonodavnu nadležnost predstavničkih organa. Upustvom se neposredno ne mogu uspostavljati neposredni upravno-pravni odnosi između državnih organa i institucija koje raspolažu javnim ovlaštenjima.Uputstvom se utvrđuju pravila za postupanje i poslovanje organa uprave ili institucija koje raspolažu javnim ovlaštenjima radi izvršenja propisa. c) Odluke . cijeli niz pravnih oblasti stavlja se u isključivu nadleznost uredbodavca. 47 . e) Zaključci . U pitanju je odnos koji je pravno regulisan. fizičkih i pravnih lica.

Nama. na kraju. za razumijevanje zadane hipoteze. 14. koji oni međusobno uspostavljaju. gdje do izražaja 2 . drugo obilježje su javna ovlašćenja subjekata. Zatim. subjekti. razne asocijacije građana. bilo da su im povjerena. Za razliku od pravnog odnosa. odnosno. smatra da postoje tri odlučujuća obilježja upravnog odnosa. dozvola za građenje). kako u procesnom. Prema S. U pogledu drugog obilježja upravnog odnosa. d) između samih upravnih. tako i u materijalnom smislu. doziranu nestabilnost. lz toga razloga. građanina. b) između upravnih organa (i drugih državnih organa) i preduzeća. subjekti upravno-pravnog odnosa su mnogo više vezani normom.R. odnosno.d) Stručna upustva i instrukcije . nakon završetka postupka donošenja upravnog akta. a tiče se neravnopravnog položaja njegovih subjekata. pravnim licima i drugim strankama. isti autor polazi od toga da su upravnopravni odnosi ove vrste regulisani zakonom. autoritetom državnog organa. odnosno.Tomić. dozirana nestabilnost". državni organ ili institucija koja raspolaže javnim ovlašćenjima. javna uprava. Dakle. 13. bilo da su ex lege. nego što su to u slučaju kada je njihov odnos normiran dispozitivnim pravnim normama. onaj koji je normiran pravom. svodi se na njegovu načelnu promjenljivost. kao odnos koji je zavisan od njihove volje. norme upravno pravnog odnosa su karakteristične i po formi i po sadržini. centralni u odnosu na područne organe). tako je i upravno-pravni odnos. Definirajte upravno-pravni odnos? Kao što je pravni odnos svaki onaj odnos koji je određen pravnim dispozicijama. s jedne strane. privrednih društava (bez obzira da li ona vrše javna ovlaštenja ili ne). prije svega. dok su na drugoj strani to građani. I. On se od drugih pravnih odnosa razlikuje po svojim subjektiima i po načinu nastanka. Zahvaljujići njima. 15. U pitanju je društveni odnos u kojem su njegovi subjekti dužni da se ponašaju u skladu sa njegovim normama.Stručno upustvo predstavlja opći akt internog karaktera koji donose organi uprave radi davanja stručnog uputstva državnim službenicima i namještenicima u organu uprave. Tko su subjekti upravno-pravnog odnosa? Upravno-pravni odnosi mogu se zasnovati između sljedećih subjekata tog odnosa: a) između organa uprave ili drugog državnog organa koji vrši javna ovlašćenja. Uvijek je jedna strana upravno pravnog odnosa javni organ. Pod upravno-pravnim odnosom podrazumijevamo onaj pravni odnos u koji na autoritativan način stupaju javni organi sa pojedincima. c) između organizacija koje vrše javna ovlašćenja i drugih organizacija. posljednje obilježje je svakako najvažnije za razumijevanje ove problematike. Dediću. radi pravilnog vršenja poslova organa uprave u primjeni zakona. Mogu ih izdavati viši organi prema nižim organima (npr. (npr. s druge strane. Osnovna obilježja upravno-pravnog odnosa? Z. odnosno. autor smatra da zbog različitosti interesa koje učesnici u uspostavljenom odnosu imaju. građansko-pravna lica i dr. upravno-pravni odnos ne zasniva se slobodnom voljom ili putem sporazuma subjekata koji u njemu učestvuju. odnosno. odnosno državnih organa. treće obilježje upravnog odnosa. odnosno. na osnovu strane njegove jače volje kao obaveznog učesnika u tom odnosu. Treć obilježje upravno-pravnog odnosa. To su: "l) javnoslužbenički karakter upravnog odnosa. obilježja upravno-pravnog odnosa proističu iz njegove definicije kojom su obuhvaćeni. 2) unutrašnja nepotpuna izbalansiranost u njemu angažovanih interesa i 3) načelna promjenljivost. nezavisno od volje njegovih subjekata kao učesnika upravno-pravnog odnosa. odnosno. ustvari proizilazi iz drugog ili se nadovezuje na drugo. organizacije i zajednice. e) između određenih državnih organa i njegovih službenika. Što se javno-službeničkog karaktera upravnog odnosa tiče. odnosno. jedan od njih. upravni odnosi su odnosi legalne i legitimne nejednakopravnosti učesnika. zasnivanja. upravno-procesni odnos se preobražava u upravno-materijalni odnos. organa javne uprave. od kojih je na jednoj strani. nego. i pojedinca.

ako nadležni organ uprave. u dužnosti i pravu izdavanja zapovjesti. izdavanje rješenja poreskog organa kojim se stranci utvrđuje obaveza plaćanja poreza). odnosno.. izdavanje naredbe sanitarnog inspektora o zabrani upotrebe vode za piće zbog neispravnosti). adresatu (kao drugom učesniku tog odnosa). odnosno. Kao što vidimo u pitanju je zasnivanje upravno-pravnog odnosa pismenim putem. "ćutanje administracije" i sl. odnosno. razlikujemo dvije situacije koje mogu rezultirati nastankom toga odnosa. u pravilu. načinu rješavanja sporova proisteklih iz upravnopravnih odnosa. Takva pravna situacija moze uzrokovati zakonsku pretpostavku koja uzrokuje nastanak upravno-pravnog odnosa poslije proteka određenog roka (protek vremena za izdavanje upravnog akta). jednostranost i jača volja organa uprave u odnosu na druge subjekte u upravno-pravnom odnosu. posebno obilježje upravno-pravnih odnosa. odnosno. 17. protiv čijeg je rješenja dopupštena žalba. Na koji način se može donijeti upravni akt? Upravni akt se može donijeti: 47 . Izdavanje upravnih pojedinačnih akata? U vezi sa nastankom upravno-pravnog odnosa izdavanjem upravnog akta. To je slučaj kada organ javne vlasti ne izda upravni akt. uslovima nastajanja upravno-pravnog odnosa 4. također. ukoliko nisu imovinskog karaktera. ogluši se o njegovo izdavanje. izdavanje naredbe od strane službenog lica organa unutrašnjih poslova da se sva lica udalje sa određenog mjesta). institucija koja raspolaže javnim ovlaštenjima. 3. U konkretnom slučaju postoji zakonska pretpostavka da je uspostavljen upravno-pravni odnos u kojem je organ donio negativno odlučio po zahtjevu stranke. što se u pravnoj teoriji naziva "šutnja uprave". U njima do izražaja dolaze subjektivna prava koja su načelno lične prirode. odnosno šezdeset dana u složenim upravnim stvarima) i ne dostavi ga stranci u propisanom roku. opći interes dominantan u odnosu na individualni. Pravo na odricanje od prava iz ove vrste upravnopravnih odnosa ograničeno je samo na ona prava sa kojima ne moze stranka slobodno raspolagati. u slučaju preduzimanja hitnih mjera. subjektu nastajanja upravno-pravnog odnosa 2. U njima je stranka u pasivnoj poziciji.dolazi subordinacija. ne donese rješenje u roku (trideset dana u jednostavnim upravnim stvarima. Na osnovu svega kazanog mozemo zaključiti da su osnovna obilježja i pravna svojstva svakog upravno-pravnog odnosa zavisna od različitih elemenata kojima su određena. Na kraju. Prva se odnosi na direktni upravni rad organa kao i njegovo jednostrano i autoritarivno postupanje. odnosno. odnosno. radi zaštite javnog reda i mira (Naprimjer. (Naprimjer. institucije koja raspolaže javnim ovlaštenjima. stranka ima pravo žalbe kao da je njen zahtjev odbijen. Iz toga razloga imamo podjelu upravno-pravnih odnose prema: 1. pri čemu. Drugu grupu čine odnosi u kojima dominira volja jedne ili više stranaka. raspravljaju i rješavaju na inicijativu uprave. a izuzetno. pojedinačni upravni akt se može donijeti usmeno. od kojih prvu grupu čine odnosi koji se uspostavljaju. radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i imovine (Naprimjer. Tada upravno-pravni odnos nastaje donošenjem upravnog akta i njegovim dostavljanjem drugom subjektu. čini njihova dioba na dvije osnovne grupe.. njegovim dostavljanjem stranci. Izdavanjem akta (rješenje). Druga situacija vezana je za nastanak upravno-pravnog odnosa izdavanjem upravnog akta indirektno.). odnosno. 16. ona kao jedan od subjekata upravno-pravnog odnosa stiče određeno pravo ili joj se nameće neka obaveza. odnosno. utvrđivanja raznih dužnosti drugom subjektu upravno-pravnog odnosa. do izrazaja dolazi jednostrano i autoritativno postupanje državnog organa. Ovlasćenje uprave sastoji se. izdavanje rješenja organa uprave nadležnog za oblast građenja kojim se stranci odobrava izgradnja stambeno-porodičnog objekta. (Naprimjer. pa je bez obzira da li se radi o inicijativi uprave za postupanje po službenoj dužnosti ili rješavanje po zahtjevu stranke. načinu zasnivanja upravno-pravnog odnosa.

Autoritativnosi organa javne uprave ne dolazi u pitanje. ono je ipak obavezno. • pravne norme su hipotetičke (odnose se na nešto što se može. Pogrešno bi bilo smatrati da dispozitivne dispozicije nisu obavezne. da primjeni onu koja je već data u normi. itd. samo se kao uslov za njegov rad zahtijeva inicijativa stranke kao učesnika u upravno-pravnom odnosu. onda njegova dispozicija nije ništa manje obavezna od prinudne dispozicije. Objasni karakteristike normi koje regulišu upravno-pravne odnose? Zajednička obilježja svih pravnih normi su sljedeća: • pravne norme su preskriptivne (tj. po sadržaju. tek pošto je stranka podnijela zahtjev u stvarima u kojima je po zakonu ili po prirodi stvari za pokretanje i vođenje postupka potreban takav zahtjev. dakle. U tom smislu postoje dvije vrste disjunktivnih pravnih normi i to: a) alternativnepravne norme 2 . subjekt mora da se ponaša po jednoj dispoziciji. bilo da je sam odredi . ukoliko kasnije nije pristala podnijeti zahtjev (konvalidirati upravni akt). alternativno određene dispozicije daju ovlašćenje upravnom organu da između više drugih izabere onu dispoziciju za koju smatra da je najpogodnija. Stavljanjem zahtjeva. U slučaju da pravilno ponašanje kod ovh normi nije unaprijed precizno pojmovno određeno. a ne mora dogoditi) i • pravne norme sadrže sankcije (posjeduju reakciju na zahtjev sadržan u normi). sadrže neki zahtjev ili traženje). od ponašanja koje je utvrđeno pravnom normom. Najvažnija podjela je ona prema stepenu slobode koju pravne norme ostavljaju svojim adresatima. Upravo iz razloga što su obavezne za sve subjekte.a) Donošenje upravnog akta po službenoj dužnosti . odn.). po roku važenja i po stepenu slobode koju norme ostavljaju svojim adresatima. Kod njih do izražaja dolazi načelo oficijelnosti. U slučaju dispozitivne dispozicije. stranka inicira pokretanje upravnog postupka i donošenje rješenja. U pitanju su norme kojima zakonodavac daje adresatima nekoliko mogućnosti za ponašanje. One su obavezne jer dotični odnos mora da se reguliše na obavezan način. dispozitivne dispozicije se nazivaju prinudnim (imperativnim) dispozicijama. ako je ne odredi. nego im daju više mogućnosti (alternativa) za određena ponašanja. dotle disjunktivne.Za izdavanje upravnog akta neophodan je zahtjev stranke. Donošenje upravnog akta po zahtjevu stranke znači da se akt može izdati. jer organ nastupa isključivo jačom voljom i neovisno od volje drugog subjekta kao učesnika u upravno-pravnom odnosu. subjekt na koga se odnosi dispozicija sam stvara dispoziciju kojom reguliše sopstveno ponašanje ili ponašanje drugih subjekata. 19. 2) disjunktivne pravne norme To su takva pravila ponašanja koja znače izvjesnu slobodu ponašanja njihovih adresata. Prema stepenu slobode pravne norme se dijele na? Pravne norme se međusobno razlikuju po načinu nastanka. Kategoričke dispozicije su strogo određene i ne ovlašćuju državne organe ili organizacije koje raspolažu javnim ovlašćenjima da mijenjaju karakter ispunjenja obaveze ili sticanja nekog prava. Ovu vrstu upravnih akata organ javne uprave može izdati ukoliko stranka nije podnijela zahtjev za njihovo izdavanje. (Npr. pa razlikujemo: 1) kategoričke pravne norme To su strogo precizno određene (imperativno) pravne norme koje sadrže pravna pravila koja ne dozvoljavaju bilo kakvu slobodu ponašanja svojih adresata kojima su upućene. b) Donošenje upravnog akta po zahtjevu stranke . odnosno. 18. Ako subjekt upotrijebi svoje pravo da sam donese dispoziciju. odnosno.To su akti koji se donose bez zahtjeva stranke. oduzimanje dozvole za držanje i nošenje oruzja licu koje više ne ispunjava uslove za posjedovanje oruzja. One su alternativno određene i ne određuju samo jednu mogućnost ponašanja svojih adresata. pozivanje roditelja djece sa navršenim godinama života da svoju djecu dovedu u zdravstvenu ustanovu radi vakcinacije od zaraznih bolesti.

odn. da primijeni drugu dispoziciju.Alternativne (zamjenjive) dispozicije . odnosno. Ni u jednom od tih ranijih slučajeva nijedan subjekt nije ovlašćen da sam stvara dispoziciju (jedino na što je bio ovlašćen jeste. Međutim. 20. da bira između dvije ili više alternativa određenih dispozicijom).Alternativne dispozicije su takve koje sadrže određeno pravilo ponašanja. Normalno je da subjektu u pitanju dispozicije određuju jedno ponašanje kao obavezno za njega. to nije nikakva samovoljna vlast već vršenje jednog ovlašćenja koje proizilazi iz zakona vodeći racuna o javnom. da li je od strane nadležnog subjekta u datom slučaju tačno određen inače uopće neodređen pojam.. dakle. Drugim riječima. adresat je obavezan da nesto čini ili ne čini. pravo na samostalnu odluku koja je za druge obavezna. jedino sto je neodređeno. Takva vlast ne postoji ako je riječ o neodređenom pojmu. svojih pravnih akata. Ono se ispoljava kao vršenje funkcije. (Npr. a baš na to je ovlašćen dispozitivnom dispozicijom. pa se umjesto toga upotrebljava izraz .). također. Kao što je slučaj kod kategoričkih. Koje su to pravne norme koje regulišu djelatnost javnih organa u ostvarivanju prava. onu za koju smatra da je najpogodnija za njega. "slobodna ocjena" i slično.Posebnu grupu dispozicija u okviru disjunktivnih pravnih normi čine dispozicije koje daju diskrecionu vlast. njegova odluka je konačna. alternativne pravne norme daju ovlašćenje državnom organu unutrašnjih poslova da diskreciono odlučuju u slučaju davanja ili ne davanja odobrenja za nabavljanje. ova su potpuno određena.tu postoji samo jedno ponašanje koje je za njega obavezno. "diskreciona ocjena".. koje regulišu rad ovih organa pri donošenju pojedinačnih pravnih akata (što predstavlja njihovu specifičnu nadležnost). koje ponašanje ima subjekt da slijedi. odnosno. jer tu nadzorni organ u potpunosti cijeni da li je dotična mjera u skladu sa zakonom ili ne tj. ali istovremeno ono i ovlašćuje subjekta da stvori neko drugo pravilo ponašanja. subjekt nema slobodu da bira između jednog ili više ponašanja . s tim što alternativne pravne norme ovlašćuju adresata na određeno činjenje ili nečinjenje. tj. Naprotiv. U tome upravo i jest vlast organa koji je nosilac diskrecione vlasti. općem interesu. Očigledno je da je ovdje sloboda subjekta koji je ovlašćen da sam stvara dispoziciju umjesto one koja je već data. ali ono nije precizno određeno i s toga ima da ga odredi subjekt koji je na to ovlašćen. organ je slobodan da cijeni cjelishodnost svog ponašanja. u okviru zakona. tj. u okviru svoje diskrecione vlasti. Ovi drugi organi mogu vršiti samo nadzor nad zakonitošću takvih akata. Ovakve dispozicije se najčešće nalaze među onima koje regulišu nadležnost upravnih i sudskih organa. i stoga se ovakav izbor obično naziva diskreciona vlast. i nad tom ocjenom se ne može vršiti nikakav nadzor od strane drugih organa. b) diskrecione pravne norme Diskrecione pravne norme . u slučaju neodređene dispozicije. daleko veća od bilo koje druge koju smo ranije istakli. izvršavanju obaveza? 47 . Ovakvo njihovo ovlašćenje na biranje jedne od dvije ili više alternativa daje im. tako se i kod alternativnih pravnih normi ispoljava imperativni karakter njihovog djelovanja. Bitno je da on ispunjava svoju obavezu pa bilo koju od njih da izabere. proizilaze iz alternativne dispozicije koja ovlašćuje subjekta obaveze u pravnom odnosu da izabere između jedne ili vise alternativa onu koju smatra najpogodnijom za svoje ponašanje. One. Alternativnim normama ne stvara se nova dispozicija. U pitanju su pravne norme koje ovlašćuju subjekta prava da bira između više alternativa. držanje i nošenje oružja. Međutim. Kod kategoričkih pravnih normi to nije slučaj. jer to zavisi od njegove volje. Ako dispozicija predviđa dva ili vise ponašanja. to je.diskreciono pravo". dispozicija može predvidjeti i dva ili više ponašanja koja su sva podjednako dopuštena i u tom slučaju se subjektu ostavlja da bira između njih.

Očigledno. odnosno. 3) donose podzakonske propise za provedbu zakona i drugih propisa 4) pripremaju propise i daju preporuke iz oblasti zakonodavstva 5) daju odgovore na pitanja organa zakonodavne i izvršne vlasti koja se odnose na njihovu nadležnost. bitna su obilježja djelatnosti državnih organa uprave koja su utvrđena ustavom i zakonom. i to: 1) nadzor nad zakonitošću akata kojim se rješava u upravnim stvarima. a poslovi koje državna uprava u vezi s tim vrši. U njih spadaju: 1) provode politiku i izvršavaju zakone i druge propise. organizacija i zajednica. te zakonitost rada i postupanja kada su za to ovlašteni zakonom. 3) norme koje regulišu prestanak upravno-pravnog odnosa. nužne za nastanak upravno-pravnog odnosa. da on ne može bez njih nastati upravnim aktom. dakle. 2) norme koje regulišu postupak zasnivanja upravno-pravnih odnosa (norme procesnog prava). kao i poslovi koje ona obavlja. 7) obavljaju i druge upravne i strucne poslove određene zakonom i drugim propisima. normativnih i pojedinačnih upravnih akata. U vršenju upravnog nadzora organi uprave nadziru provedbu zakona i drugih propisa. Oblici upravnog nadzora? Upravni nadzor je jedna od najznačajnijih komponenti ukupne djelatnosti uprave. Prvenstveni zadatak u vršenju upravne djelatnosti jeste u izvršavanju i primjenjivanju zakona i drugih općih akata. S obzirom na činjenicu da u pogledu nastanka upravno-pravnog odnosa. dvije posljednje grupe normi spadaju u tzv. što znači. 2) obavljaju upravni nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa.Pravne norme koje regulišu djelatnost javnih organa u ostvarivanju prava. odnosno dioničarskih društava. Radi se o prvostepenim upravnim aktima organa 2 . izvršavanju obaveza. drugih stručnih poslova i radnih zadataka Organi državne uprave i institucije koje raspolažu javnim ovlaštenjima u okviru upravne funkcije izvršne vlasti. Nadzor nad zakonitošću akata kojima se rješava o pravima i obavezama građana. odnosno. 6) prate stanje u oblastima za koje su osnovani i odgovaraju za stanje u tim oblastima. pravnih i fizičkih osoba. spadaju i poslovi vršenja upravnog nadzora. u tipičnije i karakterističnije upravne poslove kojima se odlučuje o pravima i obavezama građana. Postoje tri oblika upravnog nadzora. odnosno. čine njihovu djelatnost koja se sastoji u vršenju: 1) upravnih poslova i 2) rješavanje u pojedinačnim upravnim stvarima i vršenje materijalnih operacija. preduzeća. autoritativno vrše poslove koji su im ustavom i zakonom stavljeni u nadležnost. Ove dvije norme su. formalno pravo. 22. kao i zaštiti javnog interesa u upravno-pravnim odnosima možemo podijeliti u tri grupe: 1) norme koje regulišu prava i obaveze javnih organa i drugih subjekata u ovom odnosu (norme materijalnog prava). postupak razrješavanja sporova iz upravno-pravnih odnosa (procesne norme). institucije koja raspolaže javnim ovlaštenjima. 21. Koje djelatnosti organa javne uprave vrši državna uprava radi izvršavanja prava i drugih pravnih akata? Sadržaj djelatnosti organa državne uprave u sistemu društvene regulacije. ustanova i drugih organizacija i zajednica u upravnom postupku vrše organi uprave prilikom odlučivanja o žalbi. u njemu moraju biti sadražane prve dvije vrste norme. Pored rješavanja u upravnim stvarima. odnosno. odnosno drugom pravnom sredstvu (instancioni nadzor). prvenstveno imamo u vidu upravno-pravni odnos koji nastaje upravnim pojedinačnim aktom drzavnog organa uprave.

• vršioci nadzora raspolažu specifičnim ovlaštenjima i mogu primjenjivati posebna sredstva. Njih. • vršioci nadzora su specijalizirani i posebno kvalificirani za obavljanje bitnih aktivnosti u okviru ostvarivanja ovog nadzora. odnosno pokretanje postupka za ocjenjivanje zakonitosti općih akata preduzeća. Ovako postavljen ovaj oblik upravnog nadzora ipak se čini preširokim. je najznačajniji i najobuhvatniji. drugih propisa i općih akata. kao i institucija koje imaju javna ovlaštenja. a ostali oblici samo fragmentarno. • nadzor se sprovodi i posebnim metodama . ustanove i druga pravna lica). kada su na to zakonom ovlašteni. d. 23. pa čak i u odnosu na raniji sistem. ustanova. 3) inspekcijski nadzor Inspekcijski nadzor.uprave i institucija koje imaju javna ovlaštenja (preduzeća. 2) nadzor nad zakonitošću rada preduzeća. Izuzetno. inspekcijski nadzor. predlaganje prestanka rada. Kontrolu zakonitosti ovih upravnih akata. kojima se rješava u upravnim stvarima i u vezi s tim poduzimaju se mjere za koje su zakonom ovlašteni. pokretanje inicijative za drukčije uredivanje zakonom uređenih odnosa e. organi uprave ne vrše samo prilikom odlučivanja o žalbi. ako zakonom nije drukčije određeno. odnosno nad određenim djelatnostima u društvu. ustanova i drugih pravnih lica moze biti vezan za različite oblike djelatnosti kao što su: a. građana i građansko-pravnih lica u pogledu pridržavanja zakona. • ostvaruju neposredan uvid u poslovanje i postupanje raznovrsnih organizacija i zajednica. U okviru nadležnosti organa državne uprave. kao treći oblik upravnog nadzora. Uže postavljanje ovog nadzora može se smatrati primjerenije izvršenim promjenama u društveno-političkom i društveno-ekonomskom sistemu. Nadzor nad zakonitošću rada preduzeća. odnosno društva. kada je to zakonom uređeno. nalaganje izvršenja zakonom određenih obaveza. ustanova i drugih organizacija. c. ustanova i drugih organizacija. b. privrednih društava. ustanova i drugih pravnih lica. inspekcijski vrše inspekcije organizovane kao "inspekcijske službe" određenog organa uprave ili. centralizovani samostalni organ ili organ u sastavu samostalnog organa državne uprave organizovan po funkcionalnom principu na nivou određene političko-teritorijalne zajednice. pa se kao takav u teoriji upravnog prava najviše i obrađuje. poništenje po pravu nadzora ill ukidanje konašnih rješenja). razlikuje se upravni nadzor po sljedećim osnovnim obilježjima: • vrši se nad uže određenim oblastima društvenog života. što je rjeđi slučaj. • preduzimaju upravne i druge mjere za koje su ovlašteni zakonom. odnosno da pruže potrebnu pomoć inspektoru u obavljanju tog nadzora. preduzimanje drugih mjera za koje su ovlašteni zakonom. kao i druge službenike s posebnim ovlaštenjima postavlja i smjenjuje rukovodilac organa uprave. Od ostalih vidova upravnog nadzora. Koja su to inspekcijska ovlaštenja? 47 . odnosno odlukom općinskog vijeća. predlaganje. odnosno zabrane rada preduzeća. Ovaj nadzor odnosi se na kontrolu zakonitosti nad radom preduzeća. kada to potreba službe zahtijeva. kao specijalizirani oblik upravnog nadzora. Neposredni vršioci poslova iz djelokruga inspekcijskih službi su inspektori kao najznačajniji službenici sa posebnim ovlaštenjima.inspekcijskim metodama. već mogu imati i druga ovlaštenja (npr. da izvrše inspekcijski nadzor. rukovodilac organa uprave može ovlastiti i druge službenike tog organa koji imaju odgovarajuću stručnu spremu.

U slučaju postojanja prekršaja. o nalazima inspektora upoznati taj organ kako bi se mogle preduzeti potrebne mjere na otklanjanju utvrđenih nepravilnosti. • vršenje ličnih pretresa kada je to zakonom određeno. b) Korektivna aktivnost Korektivna aktivnost. inspektor je dužan čuvati poslovnu. Inspekcija treba da pruži pomoć u provođenju propisa i mjera i da ukazuje na potrebu njihovog sprovodenja. • pregledavanje poslovnih prostorija i drugih objekata rada. O svakom inspekcijskom pregledu inspektor je obavezan sačiniti zapisnik o nađenom stanju. zavisno od vrste i težine prekršaja. jedan strožiji oblik prevencije inspektora koji se sastoji u pravu i dužnosti inspektora da naredi otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u određenom roku. posebno je značajna kada su u pitanju novi propisi ili značajnije izmjenjeni propisi. a to su: • ostvarivanje neposrednog uvida u poslovanje i postupanje raznovrsnih organizacija i zajednica. nego je neophodno da inspektori pri vršenju inspekcijske kontrole provode preventivne aktivnosti kao oblik mijenjanja stanja u oblasti kontrole. su modifikacija osnovnih ovlaštenja u vršenju inspekcijskog nadzora. To čine na razne načine (Naprimjer. interne kontrole. proizvoda i druge robe. odgovorno lice dužno je. službenu. dejluju i u pravcu sprovodenja načela zakonitosti. c) Represivna aktivnost Represivna aktivnost inspekcijskih organa dolazi do izražaja kada se ne otklone naređene nepravilnosti i nedostaci u određenom roku ili ako se radi o provedbi propisa ili općeg akta koji predstavlja povredu radne dužnosti. . Zapisnik se sastavlja u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku i sa njegovim sadržajem obavezno se upoznaje subjekt kontrole koji može staviti primjedbe na konstatovano stanje. održavanjem stručnih sastanaka i savjetovanja inspektori trebaju voditi kampanju u cilju provođenja zakona). o čemu donosi pismeno rješenje. U tom cilju je posebno zanačjno da svi subjekti u organizacijama i zajednicama. Aktivnost inspekcija. • utvrđivanje identiteta lica kada je to potrebno. inspektor je dužan da bez odlaganja podnese zahtjev za utvrđivanje odgovornosti zbog povrede radne dužnosti. Ukoliko se radi o organizaciji i zajednici čiji organ upravljanja imenuje političko-teritorijalna zajednica. Ukoliko inspektor uoči da povreda 2 . kao i kad treba. isprava i drugih dokumenata. U vršenju inspekcijskog nadzora. Stoga. u pravilu. Također. građana i građansko-pravnih lica u pogledu pridržavanja propisa i općih akata. također. kao i na korekciju ponašanja kontrolisanih subjekata. jedan primjerak zapisnika uručuje se odgovornom licu. putem sredstava informisanja. Kakva može biti aktivnost inspektora? Treba imati u vidu. Bez obzira o kakvoj se inspekciji radi. 24. kao i procesa rada. privredni prestup ili krivično djelo. počev od poslovodstva. pozvani. Ako se radi o povredama radne dužnosti. da pored ostalog. koje su. s tim što njegova dalja aktivnost zavisi od stanja koje je utvrđeno inspekcijskim pregledom. vojnu i državnu tajnu. da se otklone uzroci koji dovode do kršenja propisa i općih akata. aktivnost inspektora može biti: a) Preventivna aktivnost Preventivna djelatnost inspekcijskog nadzora prvenstveno se sastoji u stvaranju takve atmosfere kod što većeg broja subjekata nad kojim se vrši inspekcijska kontrola. u cilju osiguranja zaštite zdravlja radnika ili ljudske okoline izvršiti značajna ulaganja.Inspekcijska ovlaštenja su veoma raznovrsna i ovisna su od vrste inspekcijskog nadzora. predstavlja. na licu mjesta ili podnosi zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka. prekršaj. ovisno od svoje pozicije. njihova "specijalna" ovlaštenja. izriče i odmah naplaćuje novčanu kaznu. pa do subjekata nad kojim se vrši neposredna kontrola. da je nepravilno sve aktivnosti inspektora svoditi isključivo samo na represiju.

bilo dispozicija ili sankcija (pojedinačni pravni akt). kojima se ureduju odnosi u društvu. Zakon sadrži odredbe koje služe za donošenje podzakonskih akata. konvent i si. zbog čega je zakon poslije ustava najviši akt u hijerarhijskoj strukturi pravnih akata. (Npr. a. dužan je podnijeti nadležnom javnom tužiocu prijavu zbog učinjenog privrednog prestupa ili krivičnog djela. za razliku od pojedinačnog pravnog akta koji sadrži pojedinačne norme.. 25. norma koja sadrži i dispoziciju i sankciju (opći pravni akt) i. Kao što vidimo. U upravno-pravnim odnosima. Ustavom se određuju osnovi društvenog i političkog uređenja države.propisa predstavlja privredni prestup ili krivično djelo. za tu namjenu stvoren predstavnički organ (ustavotvorna skupština). kao fizička i pravna lica. one akte kojima se stvara samo jedan element pravne norme. parlament.. s jedne strane državni organa ili institucija koja raspolaže javnim ovlaštenjima. za donosioce pravnih propisa postoji potreba usaglašavanja njihove normativne funkcije prema ustavnim ovlaštenjima i dužnost donošenja nižih pravnih propisa (zakona i podzakonskih općih akata) koji će prema ustavu stajati u onim relacijama koje određuje i dopušta ustav. podzakonski propisi i drugi akti općeg karaktera kao što su deklaracije. Zakonskim odredbama normativno se uređuje oblast društvenih odnosa koje ne mogu biti predmet podzakonskog normiranja. parlament. odnosno. drugi subjekti. s druge strane. pojedinačnim pravnim aktima primjenjuju se na konkretan slučaj koj'-n se reguliše određeni 47 . pored. kada su na to izričito ovlaščeni. tj. Ona počiva na tradicionalnoj podjeli pravnih propisa prema njihovoj pravnoj snazi na: a) Ustav Ustav je opći pravni akt najveće pravne snage koji donosi.). određenu podzakonsku funkciju.) koje ima karakter zakonodavnog organa vlasti. odnosno. Na osnovu općih pravnih akata ustanovljava se sistem za regulaciju odnosa u društvu/državi koji služi za ostvarivanje prava i izvršavanja obaveza (dužnosti) njegovih subjekata. to su građani. b) Zakoni Zakoni su pravni akti niže pravne snage od ustava. Za pojam općeg akta zajedničko je to što oni sadrže opće norme. donošenje općih akata od strane izvršnih i državnih organa uprave. On razrađuje okvire u kojima se mogu kretati ovlašćenja donosioca drugih pravnih propisa (donosioca zakona i podazakonskih opće-normativnih akata). bilo. zakonodavne funkcije koju inače vrše predstavnička tijela. Ovakva podjela općih pravnih akata uslovila je postojanje hijerarhije pravnih propisa koje donose državni organi. tj. akte kojima se stvaraju pravne norme možemo podijeliti. kao i odredbe za donošenje pojedinačnih akata. a pravnim propisima koji čine dio tog sistema pobliže se razrađuju načelne ustavne postavke u skladu s osnovama koje je uredio sam Ustav. Odredbe koje su sadržane u zakonu i koje sadrže apstraktne opće norme. ustavi.. preporuke i dr. konvent i si. Na tim osnovama ustav uspostavlja normativni sistem. uvijek je to. izvršni organi i upravni organi. On se donosi po posebnoj prč eduri koju obično propisuje sam ustav. Donošenje općih pravnih akata predstavlja vršenje normativne funkcije koju u našem sistemu vrše predstavnički organi (zakonodavna funkcija). Koji su to opći pravni akti? Opći (normativni) pravni akti su svi oni akti koji pravnim normama na općenit način regulišu neke društvene odnose. rezolucije. bilo specijalni i. zakoni. na opće i pojedinačne. a s druge strane na one kojima se stvara potpuna pravna norma. Stoga je normativna funkcija kao djelatnost državnih organa uprave. s jedne strane. Zakon donosi predstavničko tijelo (skupština. Na osnovama ustava. postojeći predstavnički organ (skupština. širi pojam od od njihove zakonodavne funkcije iz razloga što ona obuhvata.. uslovno kazano.

primjene zakona kao višeg pravnog vrela. To znači da ovaj podzakonski akt može biti donesen samo onda kada u višoj pravnoj normi postoji izričito ovlaščenje za njegovo donošenje. da su oni niže pravne snage od ustava i zakona. da bi se na drugačiji način regulisao neki društveni odnos. 2. Prva grupa se odnosi na način regulisanja pravnog odnosa. podzakonske akte mogu donositi izvršni organi i organi uprave. U drugu grupu spadaju oni akti koji se donose da bi se njima regulisao odnos koji uopće nije regulisan. odnosno. bilo samih akata. od onoga kako je on regulisan nekim ranijim zakonom. Svi oni. Spontani (ustavni) podzakonski akti . U zavisnosti od državnog uređenja. bilo da podzakonski akt mijenja određene zakonske odredbe ili. U njima se zakoni mogu međusobno razlikovati po određenim elementima (npr. ovu vrstu pravnih akata donose oni državni organi čija vlast nije originerna. šire ćemo izložiti podzakonske opće pravne akte izvršnopolitičkih i organa državne uprave. odnosno. postoje različiti nivoi donošenja zakona. a najčešće ih donose izvršno-politički i upravni organi. zbog toga što njegovi akti. čak suspendira neke ustavne odredbe (uredbe sa zakonskom snagom). Organi uprave ne mogu donositi svoje propise spontano. zakone donose centralni organi vlasti. olakšala primjena ili izvršenje nekog zakona. a obuhvataju akte koji se donose da bi se omogućila. To su akti koji se donose prema cilju koji se želi postići donošenjem podzakonskog akta. Dakle. bilo da se donose radi izvršenja propisa izvršnog organa. nego se donosi na osnovu samog ustava. osnovna karakteristika podzakonskih općih akata jeste. ne dopunjavaju. na ovom mjestu.to su takvi podzakonski opće-normativni akti koji ne razrađuju. postoje dvije osnovne grupe podzakonskih akata i to: 1. kao što znamo. nego samo kada su nato izričito 2 . U oba slučaja potrebno je izričitoovlaščenje više pravne norme.to su takvi akti za čije donošenje nije potrebno nikakvo posebno ovlaščenje koje je sadržano u višem pravnom aktu. bilo da se donose radi izvršenja zakona. odnosno. Također. U odnosu na nadležnost za njihovo donošenje. spontani podzakonski akti mogu se podijeliti u dvije grupe: a) samostalni spontani podzakonski akti . uvijek imaju karaketer zakonodavnog akta (zakona). U svakom slučaju. a karakteriše ih njihova raznovrsnost i brojnost. nego je izvedena.ovi pravni akti se donosi se radi izvršenja. U ove akte spadaju uredbe izvršnih organa (vlade).društveni odnos. kao što smo već napomenuli mogu se odrediti kao opći akt čija je snaga slabija od zakona i može ih donositi predstavnički organ (zakonodavni organ). U zavisnosti od cilja koji se želi postići u regulisanju nekog pravnog odnosa. bilo organa ovlaštenih za njihovo donošenje. Tako. S druge strane. bez obzira na naziv. S obzirom da smo u u prethodnim izlaganjima (izvorima upravnog prava) šire objasnili pravnu prirodu podzakonskih opće-normativnih akata. Spontane podzakonske akte možemo svrstati u dvije grupe. Podzakonski opće-normativni akti se donose radi regulisanja različitih područja društvenog života. nego zamjenjuju zakon kao više pravno vrelo. pravnoj proceduri donošenja iz čega proizilaze i razlike u njihovom značenju). nego drugi državni organi. u složenim (federativnim) državama uz savezne zakone postoje i zakonidržava članica i u tom se slučaju najčešće saveznim ustavom ureduje njihov međusobni odnos. b) nesamostalni spontani podzakonski akti . Svi oni moraju posjedovati ovlaščenje za donošenje podzakonskih opće-normativnih akata. u pogledu ovlaštenja za njihovo donošenje. npr. u unitarnim državama. U ovu kategoriju podzakonskih akata spadaju opći akti organa uprave. bilo da podzakonski akt reguliše materiju koja još nije zakonom regulisana. c) Podzakonski opće-normativni akti Podzakonski opće-normativni akti predstavljaju akte koje ne donose zakonodavni organi. Podzakonski akti po naročitom ovlaščenju više pravne norme predstavlju takve akte za čije donošenje mora postojati ovlaščenje koje je sadržano u višoj pravnoj normi.

a ne zato što postoji neki »poseban cilj« ili što ih donosi neki posebni organ.). Radi se o organima »izvršne vlasti« (vlade). uslovno kazano. a samo izuzetno može biti fakultativno određeno.. Pravni osnovi za donošenje uredbi sadržani su u zakonima koji se odnose na određenu oblast i najčešće se prepušta da uredba reguliše uslove. da za njih nije potrebna »zakonodavna habilitacija«. a ona. očigledno proizilazi iz političke moći i uloge ovih organa u izvršnoj vlasti. u teoriji se one dijele na slijedeće vrste: • uredbe koje izvršavaju (razrađuju) zakonske propise i stoga su one. odnosno. potpuno je nesporno da u ovu vrstu podzakonskih opće normativnih akata spadaju akti kojima se uređuju: odnosi između vlade i parlamenta u. autori upravnog prava saglasni su u tome d.i postoji u pogledu pojma da se radi o »aktima vlade«. ovlaščenje se daje široko i generalno. niti samo materijalni kriterijumi. podrazumijevajući tu i neke akte koje donose organi izvršne vlasti. Nesaglasnost koj. ovlaščenje je obično obligatorno. poziv sadržan u višem pravnom propisu. Ovlašćenje za donošenje ove vrste upravnih akata obično sadrži i neki rok u kojem se podzakonski akt mora donijeti. Bez obzira koji ih organ donosi (vlada ili šef države). na čelu sa šefom države (predsjednik države. akata o spoljnopolitičkim i diplomatskim odnosima i si. najčešće donosi Vlada. kao najviše opće pravne akte poslije zakona. taj organ uvijek ima slobodu inicijative.i se prilikom analize karaktera ovih akata ne mogu koristiti. Mora se imati u vidu da je funkcija vlade drugačija od upravne funkcije u užem smislu. U tom smislu. Po pravilu u njima se razrađuju osnovne norme koje sadrže zakoni u raznim oblastima. Ipak. razlikujemo dvije vrste ovih akata i to: 1. poprilično neodređena. obično se naziva "izvršnom klauzulom". ' prilikom donošenja akata pomilovanja.imaju snagu zakona i donose u izuzenim okolnostima ili teškim prilikama za državu. zbog čega se u teoriji smatra. bilo na osnovu generalnog ustavnog ovlaščenja. čime se omogućuje efikasnija primjena zakona i rasterećuju zakonodavni organi od donošenja mnogobrojnih pojedinačnih normi. pa ih možemo podijeliti na: a) uredbe i b) odluke Bez obzira što su uredbe u materijalnom smislu veoma slične zakonima. shvaćeni u širem smislu riječi. bez obzira što se sadržina ovih akata određuje isključivo prema formalnom kriterijumu. ni same formalni. jer svoju pravnu snagu crpe. vezana je isključiv« za njihovo izuzeće iz upravno-sudske kontrole. a iz njega se mora vidjeti koji organ treba da donese normu za izvršenje odgovarajućeg propisa. Ovo ovlaščenje. iz razloga što neki autori ne prihvataju stajališta da je donošenje ovih akata vezano »političkim ciljem". po pravilu. da takvi akti ne podliježu sudskoj kontroli zbog svoje prirode. U tom smislu. Samo izuzetno. ovlaščenje za donošenje podzakonskog opće-normativnog akta strogo je specijalizovano samo za određeno pitanje. „izvedeni" pravni akti. Pravna snaga podzakonskih opće-normativnih akata određena prema pravnoj snazi propisa na osnovu koji se oni donose. koji ovim aktima uređuju izvjesne odnose i slučajeve koji su od naročitog značaja za politiku države. S obzirom. Za razliku od ostalih akata koje donose organi uprave. principa podjele vlasti. mada je ona u uslovima vladavine klasično).. bilo na osnovu izričitog ovlaščenja sadržanog u konkretnom zakonu. ovi akti ne podliježu upravno-sudskoj kontroli. a) Odluke Odluka je uobičajen naziv za razne vrste pravnih akata Uredbe Uredbe. odnosi u zakonodavnoj sferi. a također i jednokratno je. podzakonske opće-normativne akte izvršno-političkih organa (vlade) To je posebna vrsta pravnih akata koje donose izvršni organi. • uredbe sa zakonskom snagom . zasnovanu na ustavu.zakonom ovlaščeni. Pored toga. tj. prema organu koji donosi ove uglavnom limitativno nabrojane akte. postupak i ostale 47 . Po pravilu se podnose na odobrenje parlamentu. predsjedništvo itd.

koja po pravilu pripada parlamentu i tako izvršna vlast postaje nosilac i zakonodavne i izvršne vlasti.zakona. viši upravni organ bliže određuje način vršenja funkcija nižeg organa u okvirima postojećih pravnih normi. izvršna vlast je. 2 . Uredbe se od zakona razlikuju po organu koji je nadležan za njihovo donošenje. Upravo. u tome i jeste nmanja pravna snaga općih pravnih akata uprave koji. Vlada bilo kojeg od dva entiteta ne bi trebalo da preuzima zakonodavnu funkciju time što će isključivo uredbom regulisati odnos u određenoj materiji. To je poseban oblik općeg upravnog akta koji je po svojoj prirodi internog karaktera.3. Njima se određuje na koji način će se primjenjivati neki drugi akt više pravne snage. U opće pravne akte uprave nižeg pravnog učinka od zakona spadaju: a) uputstva. U pravnim sistemima mnogih zemalja vlade sve češće donose uredbe koje sadrže norme kojima se regulišu prava i obaveze u određenoj oblasti. a) Uputstvo (uputa) . U Bosni i Hercegovini ovlaštenje za donošenje uredbi sa zakonskom snagom imaju Vlada FBiH i Vlada RS. što znači da ona mora biti u skladu sa zakonom. b) naredbe.uputstvo predstavlja pravni akt koji. 2. Narodna skupština RS-a nisu u mogućnosti to učiniti. donose upravni organi.upravna vlast preuzima funkciju zakonodavne vlasti. podzakonski općenormativni akti uprave predstavljaju njen unutrašnjii akt koji važi samo za odnosne upravne organe i ne tiče se subjekata izvan uprave. c) pravilnici i d) instrukcije. Odnos uredbe prema zakonu je isti kao što je odnos zakona prema Ustavu.9). kada Parlament FBiH. što njihova snaga proizilazi iz više pravne norme. da su uredbe poslije zakona najvažniji i najviši opći podzakonski normativni pravni akti koji su po svojoj materijalnoj strani veoma slični zakonima. Donošenju uredbi kojima se reguliše određena oblast pribegava se zbog hitnosti regulisanja prava. imaju tehnički karakter. očigledno. kao i sa Ustavom. Naime. 106 Tako u sistemu podjele vlasti. po pravilu. ipak. čemu se često pribjegava i zbog preopterećenosti zakonodavne vlasti. Time izvršna . Stoga. odnosno. kao i određenih pitanja koja su vezana za propisivanje pravnih normi kojima se urđuju određeni odnosi sa građanima i drugim subjektima izvan uprave. a koje bi trebalo normirati zakonom. Ipak. nego samo izuzetak. S obzirom na svoj tehnički karakter. kakav je naš sistem vlasti. što se uredbom daleko brže postiže. jer razrađuju način primjene pravnih normi koje su već donesene. s obzirom da je takav način regulisanja suprotan osnovnim principima demokratije. obaveza i postupanja u toj oblasti. Nesumnjivo je. Uredba sa zakonskom snagom Uredba sa zakonskom snagom je opći pravni akt koji je ovlaštena donositi vlada. te samo u cilju bržeg i dosljednijeg sprovođenja zakona može donositi određene propise. kao po postupku samog donošenja. što je na štetu vlasti parlamenta. Oni ne propisuju nove pravne norme.pojedinosti u toj pravnoj oblasti. Regulisanje odnosa uredbama. podzakonske opće-normativne akte državnih organa uprave Organi državne uprave u vršenju normativne djelatnosti mogu donositi opće-normativne podzakonske akte za koje su ovlašteni na osnovu ovlaštenja koje je sadržano u višoj pravnoj normi. a iz razloga što je sam postupak donošenja uredbi jednostavniji. nego upotrebljavaju postojeće za bliže određivanje načina vršenja određenih tehničkih postupaka pri primjenjivanju prava. uredbe su veoma praktičan način normativneg regulisanja različitih društvenih potreba koje se teško ili veoma sporo mogu regulisati preko zakonodavnog organa iz prostog razloga što se radi o glomaznom organu koji se prilično teško sastaje i donosi svoje odluke. što ni kojem slučaju ne bi smjelo da postane pravilo. preko svojih organa. Ove vrste općih pravnih akata vlade entiteta ovlaštene su donositi u slučaju opasnosti za zemlju. prije svega nadležna za sprovođenje propisa . Ustavni osnov za donošenje Uredbe sa zakonskom snagom u Federaciji Bosne i Hercegovine sadržan je u Ustavu FBiH (član B.

npr. Stoga. direktori itd. Da bi neko uputstvo bilo obavezno. dva načina. nego se tiče organa koji ih donose i postupka donošenja. Klasičan konkretni pravni akt koji sadrži dispoziciju i koji se donosi na autoritativan način -jeste upravni akt. Iz toga razloga. odnosno. daje nižem organu.to je opći pravni akt uprave kojim se naređuje ili zabranjuje postupanje u određenoj situaciji koja je od općeg. s druge strane. odnosno. Bez obzira što uputstvo predstavlja najniži opći pravni akt koji prvenstveno ima tehnički karakter. odnosno. Akti koji sadrže i preciziraju dispoziciju mogu se donositi na autoritativan način i saglasnom izjavom volja stranaka prilikom njihovog donošenja.Preko njega se u okviru upravne organizacije. Različiti uslovi pod kojimma su se u datoj fazi društvenog razvitka pojavili sudski i upravni akti kao dve različite kategorije pravnih akata. Na koji način se rješavaju upravne stvari? Donošenje konkretnih pravnih akata vezano je za osnovnu djelatnost vršenja upravne funkcije državnih organa uprave. a ne akt kojim se propisuju nove pravne norme. ili tačnije rečeno dva postupka za realizaciju prava. viši opći pravni akt. od strane višeg organa. manifestacije iste izvršne funkcije (tj. Uz to uputstvo se veoma često upotrebljava kao unutrašnji akt uprave prilikom donošenja važnih pravnih normi koje važi samo za odnosne upravne organe i ne tiču se drugih subjekata izvan organa uprave. b) Naredba . ostajući potpuno u okvirima dotad postojećih pravnih normi. radi njihovog izvršenja. Pod njima se podrazumijevaju akti koji se odnose na pojedine određene stvari (predmet). Zakon o upravi daje pravo direktoru državne upravne organizacije da u upravljanju ovom organizacijom. d) Instrukcija . tako i rukovodioci organba (ministri. Viši upravni organ uputstvom bliže određuje način vršenja upravne djelatnosti i funkcije nižeg organa. ne moraju uvek postojati. neobvezni opći pravni akti. Zato je opravdano i nužno isticati i razvijati one lemente koji zbližavaju ove dve pravne kategorije.pravilnik je opći pravni akt uprave kojim se razrađuju pojedine odredbe zakon i propisa vlade radi osiguranja uslova za njihovu odgovarajuću primjenu. P. između ostalog. Uputstva mogu biti individualna i generalna. Ali. postoji razlika. uputstvo nema obilježja pravnog pravila. Ne postoji nikakva sadržinska razlika među ovim vrstama pravnih akata.). kako nosioci izvršno-političkih funkcija (premijeri vlada. tj.instrukcija je opći pravni akt uprave kojim se utvrđuju pravila i uputstva o načinu vršenja pojedinih upravnih i strčnih poslova od strane organa uprave i upravnih organizacija. 26. najčešće se upotrebljava za bliže određivanje načina vršenja određenih tehničkih postupaka pri primjenjivanju prava. odnosno). tipičan konkretni pravni akt koji sadrži sankciju -jeste sudski akt. uputa za postupanje ili djelovanje u određenim situacijama. Izdavanjem naredbe uprava izvršava određene poslove koji su propisani zakonom ili drugim propisom na osnovu zakona. naravno. ni to pravilo nije bez izuzetka tako da se ponekad uputstvo upotrebljava i za propisivanje pravnih normi koje se odnose na građane i druge subjekte van uprave. njegova obaveza mora proizlaziti iz pravne norme. Između njih.. Među njima mogu postojati sammo formalne: to su samo dva puta. javnog interesa. ali ona nije stvar sadržine. ovi pravni akti koji sadrže konkretne pravne norme koje se dijele na dvije osnovne grupe i to: a) akti koji sadrže dispoziciju i b) akti koji sadrže sankciju. pa se na njega se ne mogu pozivati treće osobe. u pravilu. obvezna i neobvezna. Tako. uputstvo je opći pravni akt niže pravne strane kojim se određuje na koji način će se primjenjivati neki drugi. onaj kojim se razrađuje način primjene pravnih normi koje su već donesene. državnim službenicima i namještenicima daje uputstva za rad. Donosi se na osnovu ovlaštenja sadržanih u zakonu. Uputstvo mogu izdavati. O tome. pravnih osoba s javnim ovlaštenjima u provedbi i primjeni zakona i drugih propisa. s tim što su neobavezna uputstva. izvan državne upravne organizacije. c) Pravilnik . odnosno. kažu pisci ovog shvatanja. Dimitrijević navodi slijedeće: «Upravni i sudski akti su. dok. Općenito posmatrano. Pravni poredak ide u pravcu sve potpunijeg izjednačavanja režima sudskog 47 . 'primjena zakona').

. Primjenom pojedinačnih pravnih normi subjekti prava i obaveza znaju kako da se ponašaju. Prema tome. ne mora uvijek značiti da je u pitanju pojedinačni upravni akt. tačno određen slučaj. • akti poslovanja. Pojedinačne norme se odnose samo na jedan. Nadležnost za donošenje pojedinačnih upravnih akata. i on se po pravilu u normi konkretizuje. (Npr.. mada postoje slučajevi da se opća norma primjenjuje na neku konkretnu situaciju.). bilo razrađujući dispoziciju opće pravne norme. Stoga. po kojoj su svi građani dužni plaćati porez. sticanje državljanstva na osnovu Zakona.akta i upravnog akta». Bez obzira na to koji je subjekt nadležan za donošenje upravnog pojedinačnog akta kojim se rješava o sticanju prava ili o izvršavanju obaveza. (Npr. jer se njom ne može regulisati ponašanje ljudi u svim pojedinačnim prilikama. 1) Upravni pojedinačni akt uprave . nego može biti u pitanju pravni posao iz čega se vidi da postoje dva vida upravnog djelovanja: a) donošenje pravnih akata i b) vršenje materijalnih operacija. bez obzira koliki je broj pojedinaca čije se ponašanje reguliše.). ovim aktima se propisuju pravila ponašanja neodređenog broja lica i neodređenog broja 2 .Razmatrajući pitanje upravnog akta. kada je on samostalno određuje. akt mora biti donesen u postupku i sadržavati formu koja je propisana. odnosno. generalan način. već ragulišu pravne situacije na apstraktan. mada ovakva podjela nije bez izuzetka. kojom se reguliše jedan upravno-pravni odnos. kao i s obzirom na njihovu formu i sadržinu. ali djelovanje pravnog poretka ne prestaje iz razloga što slijedi njegovo izvršenje koje se sprovodi ljudskim radnjama. Njihovo ponašanje znači konkretizaciju opće pravne norme koja je sadržana u aktima više pravne snage kada ovaj akt određuje pojedinačnu dispoziciju. U tom smislu. s obzirom da se lica u istoj situaciji različito ponašaju. uglavnom je u rukama državnih organa uprave i institucija koje raspolažu javnim ovlaštenjima za rješavanje upravnih predmeta prema pravilima upravnog postupka. forma njegovog akta. Određivanje akta prema njegovoj sadržini ili prema formi. (Npr. Nakon donošenja pojedinačnog akta prestaje proces stvaranja pravnih normi. opće norme se obično konkretizuju pojedinačnom normom. norme koje sadrže odredbu. opće norme se najčešće smatraju uslovnim iz razloga što je njihova primjena vezana za ispunjenje nekog određenog uslova. 1) Pod opštim (normativnim) aktima državne uprave podrazumjevaju se oni koje ovlašteni organi donose u vršenju upravne djelatnosti. bilo u slučaju pravne praznine.. i akti uprave mogu biti: • upravni pojedinačni akti. Za pravne akte državne uprave karakteristično je da se dijele se na 1) opšte (normativne) 2) konkretne (pojedinačne).N. uvijek imamo u vidu pojedinačan pravni akt koji sadrži ili stvara pojedinačnu normu. upravna funkcija državnih organa i institucija koje raspolažu javnim ovlaštenjima. a koji se ne odnose na konkretne slučajeve. mogla bi se označiti kao djelatnost donošenja upravnih akata i i vršenja materijalnih operacija kao tjelesnih radnji iza kojih stoji legitimna državna prinuda. • ostali konkretni akti državne uprave. bilo u cjelini ili djelimično. N. Iz ovog razloga. dok su pojedinačne bezuslovnog karaktera. je dužan platiti na ime poreza iznos od Pojedinačna norma se odnosi na individualni (konkretan) slučaj. On se ne bi mogao regulisati općom pravnom normom koja je sadržana u općem aktu iz razloga što se radi o apstraktnoj normi koja važi za neodređen broj slučajeva i neodređen broj subjekata. Njena primjena nije moguća u svakoj situaciji. S obzirom na dejstvo koje akti ostvaruju u odnosima sa subjektima koje tangiraju. roditelj je dužan da izdržava svoju djecu itd.

i si. nećemo šire objašnjavati. Ono što je bitno naglasiti. iseljenje iz stana itd. pravilo ponašanja.Također. uklanjanje pijanog lica sa određenog mjesta. izvještaji. 27. S obzirom da postoji osnovna podjela na opće i pojedinačne pravne akte.Također. onda se radi o konkretnim ili pojedinačnim aktima. upravne radnje se mogu preduzimati i prema ljudima kao što je. tj. 4) davanje objašnjenja. onda se radi o općim aktima. c) da sadrži dispoziciju. da su to dvostrani akti koji se sastoje u izjavi volje organa uprave zbog čega oni takvim aktima ne vrše funkciju vlasti. dok za druge možemo reći da su nepotpuni. Donose ih organi uprave donose u procesu svog funkcionisanja. on mora u sebi sadržavati slijedeća obilježja: a) da je to pravni akt. Eksterni pravni akti organa državne uprave deluju prema trećim licima (građanima.).). uništavanje stoke zaražene nekom bolešću i sl. pretres stana i dr. a ako sadrže normu koja se odnosi na konkretan slučaj. (Naprimjer. podrazumijeva da se upravni akt odnosi na tačno određenog pojedinca i tačno određeni slučaj. u teoriji često naziva sekundarna dispozicija. Organi uprave mogu donositi normativne akte (propise) samo ako su zakonom na to ovlašćeni. Sporove nastale povodom akata poslovanja rješavaju redovni sudovi. U zemljama u kojima se državna organizacija zasniva na načelu podjele vlasti organi državne uprave u velikom obimu donose normativne akte.). 2) uvjerenja. poslovi izvršenja u upravnom postupku itd. Dispozicija . Ako sadrže normu koja se odnosi na neodređen broj slučajeva. Naprimmjer. 2) Akti poslovanja . Materijalni akt ne sadrži pravnu normu. Radi se o konkretnim aktima državne uprave koji ne spadaju u upravne akte i akte poslovanja. što znači.U pogledu ostalih konkretnih akata državne uprave. npr.tu spadaju mnogobrojne druge radnje koje vrše organi uprave. odnosno. dok sankcija dolazi u obzir samo onda ako se lice ne ponaša u skladu sa dispozicijom. organizacijama i t d. upravni akti se mogu podijeliti i na interne i eksterne pravne akte. Obilježje da je upravni akt pojedinačan (konkretan). važno je napomenuti da se u njih ubrajaju akti državne uprave koji nemaju elemente upravnog akta i ne proizvode pravno dejstvo koje daju upravni akti.). U ostale konkretne akte državne uprave spadaju: 1) evidentiranje (akti evidencije). 4) Ostali materijalni akti uprave . 3) interni akti državne uprave (uputstva i si. to za prve mmožemo reći da su potpuni pravni akti. pa ih stoga. zavisno od toga kakvu normu sadrže. u ponašanju koje je regulisano normama.Za akte poslovanja karakteristično je. Interni pravni akti organa državne uprave nastaju u okviru upravnog aparata i u njemu izazivaju određena pravna dejstva (stručna uputstva ili instrukcije. tj. Pravni akti se dijele na opće i konkretne. Pored ove podjele.. 3) Ostali konkretni akti državne uprave .tj. postoje i razne vrste drugih upravnih radnji kao što su pregled vozila. Pored njih. da sadrži pravnu normu. da ne deluju na autoritativan način i ne pojavljuju se u odnosu na ostale učesnike nekog imovinskopravnog odnosa sa jačom voljom. ako učini prekršaj (delikt). Na osnovu normativnih akata uprave raspravljaju se konkretni slučajevi u odnosima koji su tim aktima regulisani. naprimjer. b) da je pojedinačan (konkretan).sadržana je u upravnom aktu i treba shvatiti kao zahtjevano (primarno) pravilo ponašanja. odnosi se na opće 47 . ugovori koje je zaključio organ državne uprave sa organizacijama i pojedinim građanima u imovinsko-pravnom odnosu). a koje ne spadaju u navedene tri grupe (inspekcijski pregledi. također se smatraju materijalnim operacijama. potpuni pojedinačni pravni akti su rijetkost u pravnom poretku. nego se sastoji u vršenju radnji. Da bi neki pravni akt bio upravni treba biti? Da bi neki pravni akt bio upravni akt. radi se o aktima koji sadrže samo dispoziciju ili samo sankciju. stoga.110 Sankcija se.slučajeva.). akte koji sadrže i dispoziciju i sankciju. Obilježje da je pravni akt . Upravne radnje prema materijalnim dobrima.

mmože se izvršiti prinudnim putem. kao što smo napomenuli. u pravilu. 3) Pozitivni i negativni upravni akti. poravnanje kojen je zaključeno između državnog organa. Ovo obilježje dolazi do izražaja kod upravnog akta. S druge strane. Individualni i generalni upravni akti Ova podjela je izvršena s obzirom na činjenicu da li se upravni akti odnose na individualno određena ili na neodređena lica. sadrže oba normativna elementa. 5) Akti koje donosi jedan organ i zbirni akti (akti koje donose dva ili više organa) složeni . Tako. zasnivaju se upravnopravni odnosi. kao drugog učesnika u tom odnosu. obavezuje i protiv njegove volje. nepotpuni pojedinačni pravni akti sadrže. Zakon sadrži i dispoziciju i sankciju). prilikom donošenja sankcije. s druge strane. bilo fizičkog ili pravnog lica. jer ima snagu izvršne isprave. organizacije i zajednice. prilikom donošenja dispozicije. 1. Također. U pravnoj teoriji postoji više vrsta pojedinačnih upravnih akata zavisno od toga koji se kriteriji uzimaju za njihovu podjelu. potpuno nezavisno od pristanka ili saglasnosti druge strane u upravno-pravnom odnosu. rješenje o plaćanju poreza). i pravni posao koji nastaje u vidu sporazuma ugovornih strana može se izvršiti prinudnim putem. jesu sudski akti. Vrste upravnih akata? Već smo istakli da se upravni akti kao pravni akti uprave mogu biti posmatrani u formalnom i materijalnom smislu. s jedne strane.Upravnim aktom zasniva se upravno-pravni odnos kojim se ostvaruju prava i izvršavaju obaveze. U drugom slučaju nastaje pravni posao kao građansko-pravni odnos koji nastaje u zavisnosti od slobodno izražene volje njegovih subjekata. Preko tih normi ispoljava se neposredno pravno dejstvo u pogledu prava i obaveza subjekata upravno-pravnog odnosa koji nastaje na osnovu pravnog akta. i dispoziciju i sankciju (npr. a kod sudskog akta. tj. Kao što smo istakli. a s druge strane. 4) Pravno vezani i akti koji se donose na osnovu slobodne ocjene. ili dispoziciju ili sankciju.zasniva se na jačoj volji državnog organa u odnosu na drugog subjekta čije se ponašanje aktom reguliše. a nepotpuni pojedinačni akti koji sadrže sankciju. Akti u formalnom smislu su oni koji su izdati od organa državne uprave po propisanom postupku. d) da je autoritativan. Obilježje da akt sadrži dispoziciju podrazumijeva da može biti donesen na dva načina: 1) autoritativno na osnovu jače volje državnog organa ili institucije koja raspolaže javnim ovlaštenjima (upravni akt) i 2) pristankom lica na čije se ponašanje akt odnosi (pravni posao). jednostrano od strane upravnog organa primjenjuje pravna norma na konkretan slučaj u kojoj je sadržana dispozicija koja subjekta čije se ponašanje reguliše. s jedne strane i drugog subjekta kao učesnika u sporazumu.pravne akte. U drugom slučaju dolazi do stvaranja. 2) Konstitutivni i deklarativni upravni akti. To znači da se podjela zasniva na identifikaciji lica o čijim se 2 . 6) Akti koji se donose po službenoj dužnosti i akti koji se donose po zahtjevu stranke. 7) Akti doneseni u pisanoj i usmenoj formi. Dakle. a u drugom slučaju u pitanju je pravni posao. kojim se na jednostran način primjenjuju pravne norme na konkretan slučaj. 8) Rješenja i zaključci. dok su akti u materijalnom smislu oni kojima se izražava volja državnog organa ili institucije koja vrši javna ovlašćenja. najveći broj autora upravnog prava usvaja podjelu upravnih pojedinačnih akata na: 1)Individualni i generalni upravni akti. Za upravni akt je karakteristično da se može prinudno izvršiti dispozicija koju on sadrži (Npr. državnog organa. u prvom slučaju radi se o upravnom aktu. 28. Obilježje autoritativnosti upravnog akta .. da oni. građanina. Kao što vidimo. kompleksi upravni akti. Ono podrazumijeva da će nadležni organ donijeti pravni akt i kada stranka za takvo nešto nije zainteresovana. (Npr. jer sadrži normu koja mu daje snagu izvršne isprave. To znači da se putem upravnog akta. oni nepotpuni pojedinačni akti koji sadrže dispoziciju dijele se na upravne akte i pratne poslove.

ali koja se iz takvog akta veoma jednostavno mogu odrediti. upravni akti se dijele na: a) individualne Za individualne upravne akte je karakteristično da je lice na koje se odnosi taj akt poimenično navedeno u tom aktu. ranije nije bio uspostavljen upravno-pravni odnos između organa i stranke. organizacija. Kada nadležni organ državne uprave izda rješenje kojim dozvoljava izmjenu namjene stambenog porodičnog objekta u stambeno poslovni objekata pa mijenja svoje ranije rješenje u kojem je dispozicija sadržana u aktu dozvoljavala izgradnju stambenog porodičnog objekta. u kojem lica na koja se taj akt odnosi. cjepljenje djece od sedam godina od zarazne žutice). generalni upravni akti se odnose na više lica koja se u aktu poimenično ne navode. U tom smislu. opet se radi o individualnom upravnom aktu. Iz ovog primjera se vidi da lica nisu određena. Upravo. generalni upravni akti se i razlikuju od općih akata koji su apstrktni i odnose se na neodređen broj slučajeva i neodređen broj lica. nego su odrediva. obavezama ili pravnim interesima odlučuje upravnim aktom. u generalnim pojedinačnim upravnim aktima. rješenje o eksproprijaciji većeg kompleksa zemljišta koje je vlasništvo većeg broja lica. Također. nije poimenično navedeno. Vidimo da se generalni pojedinačni upravni akti razlikuju od individualnih upravnih akata po subjektu upravno-pravnog odnosa na kojeg se akt odnosi. Takvi su svi oni upravni akti pojedinačnog karaktera kojima se formiraju određeni upravno-pravni odnosi. bez obzira na njihov broj. kao fizičko ili pravno lice. Ova vrsta upravnih akata ima pravno dejstvo "od momenta izdavanja upravnog akta" (dejstvo ex nunc). lica se akt konkretno i odnosi. za razliku od individulanij pojedinačnih upravnih akata. Zbog toga.kao pravilo ponašanja za neodređen broj lica i slučajeva. ključna razlika vezana je za pravnu normu koju oba pravna akta sadržed. zajednica ili udruženje. također. konstituivni upravni akt bio bi i onaj kojim se mijenja upravno-pravni odnos koji je od ranije postojao. također. ukidaju ili mijenjaju pravni odnosi kojima se na autoritativan način rješava o sticanju prava ili o vršenju obaveze. individualni upravni akti se dijele na: a) konstitutivne upravne akte To sutakvi pojedinačni pravni akti kojim se stvaraju. 2. taj subjekt. Naime. bilo građanin. Konstitutivni i deklarativni upravni akti S obzirom na činjenicu da li se upravnim aktom formiraju (stvaraju. također. dužna platiti porez. odnosno. kada se u upravnom aktu poimenično navodi više lica. što znači da oni djeluju samo ubuduće. izdavanje dozvole za nošenje oružja itd.). akti pojedinačnog karaktera kojim se na autoritativan način rješava neki konkretan slučaj. pa je zadatak akta baš u tome da ga formira. takav upravni akt predstavlja odobrenje za otvaranje radnje). nisu poimenično navedena. (Npr. Za razliku od individualnih upravnih akata.000 KM. To znači da se upravni pojedinačni akt odnosi na konkretan slučaj. npr. pri čemu opći akt akt sadrži opću normu . generalni upravni akti više podsjećaju na opći akt. rješenje kojim se dozvoljava izgradnja objekta na nekom zemljištu. bez obzira koliko ih ima (npr. konstitutivni upravni pojedinačni akt bio bi i onaj kojim prestaje neki pravni odnos 47 .pravima. ili.. nego su odrediva. Očigledno je da kod ove vrste upravnih akata. Iz istih razloga. (Npr. što ga i razlikuje od općeg akta (Npr. Naravno. mijenjaju ili dokidaju) upravno-pravni odnosi ili se samo utvrđuje postojanje pravnog odnosa. po tome što lica u aktu nisu navedena. b) generalne upravne akte Generalni upravni akti su. generalni upravni akt je onaj čija dispozicija nalaže. akt kojim se nalaže obavezna vakcinacija lica određene dobi). akti kojima se nalaže plaćanje poreza. iako lica u aktu nisu poimenično navedena. U pitanju je akt čiji dispozitiv tačno upućuje na koja se lica odnosi. dok generalni upravni akt sadrži pojedinačnu normu samo za jedan slučaj (Npr.. da su sva lica koja su ostvarila prihod veći od 22. također.).

kojim se ti odnosi mijenjaju.. pozitivne upravne pojedinačne akte Pozitivni su oni upravni akti koji proizvode neku promjenu u postojećim pravnim odnosima.rješenje o sticanju prava na penziju. ili koji na osnovu ovih akata prestaju. jer se njim samo potvrđuje da je lice steklo pravo na osnovu ispunjavanja uslova za penziju koji su propisani zakonom. a ne od momenta izdavanja upravnog akta.. tj. U skladu sa onim što smo istakli. Negativni upravni akti ne mogu steći pravnosnažnost. iii. i koje su vrste pravno vezanih akata? 2 . Negativni upravni akti mogu biti doneseni i šutnjom uprave. odnosno. mijenjaju postojeći ili se ukidaju ili nište postojeći pravni odnosi. odnosno. kojim subjekt iz tog odnosa ili. dekonstitutivne. stiče neko pravo ili. rekonstruktivne. dakle.Pozitivni i negativni upravni akti Zavisno od toga da li je upravnim aktom proizvedena neka promjena u upravno-pravnim odnosima ili nije. Iz toga razloga. Ovi akti se najčešće donose povodom zahtjeva stranke. pravno dejstvo deklarativnih upravnih pojedinačnih akata je ex tune. Pozitivne akte ne treba miješati sa ovlaščujućim (favorabilnim) upravnim aktima. ovlaščujuće (favorabilne). predstavlja deklarativni pravni akt. tako.koji je ranije postojao. Prva dva akta iz ove podjele. pa se ovim aktima samo utvrđuju. ali je on i obavezujući za stranku. koji ukidaju postojeće upravno-pravne odnose. b) deklarativne upravne akte Deklarativni upravni pojedinačni aktgi su oni akti kojima se potvrđuje postojanje nekog upravno-pravnog odnosa. iv. Kakvi su to.). na akte koji ukidaju postojeći pravni odnos. odnosno.). upravni akti se dijele na: 1. izvršava neku obavezu. a ne stvaraju pravni odnosi i pravne situacije. To je posebna vrsta upravnog akta kada nadležni organ nije povodom zahtjeva stranke uopće odlučio. rješenje nadležnog organa uprave kojim se dozvoljava prestanak obavljanja neke djelatnosti. naprimjer. bilo da se tim aktima stvaraju novi odnosi. 2. dok se treći i četvrti akt odnose na akte koji nešto mijenjaju u postojećem pravnom odnosu. da se odbije stvaranje bilo kakve promene u postojećim pravnim odnosima. odnosno. To su. akti koji potvrđuju da su u konkretnom slučaju ispunjeni zakonski uslovi za nastupanje određene pravne situacije i da ta situacija postoji. što znači da oni važe unazad. (Npr. 3. obavezujuće (onerozne). 29. (Npr. (Npr. od momenta kad su se stekle određene okolnosti koje su bile od uticaja na stvaranje pravnog odnosa. jer je ovdje bitnmo da se prizvode promjene u pravnim odnosima. negativne upravne pojedinačne akte Negativni upravni pojedinačni akti su oni pravni akti u kojima je sadržana izjava volje nadležnog organa. Očigledno je. odnosno. odnose se na akte kojima nastaje upravno pravni odnos. a ne na osnovu akta). bez obzira da li je to korist ili nije stranke (što je bilo bitno kod razlikovanja ovlaščujućih akata od obavezujući upravnih akata). kada se zahtjev njen odbija u pogledu priznanje nekog subjektivnog prava ili pravnog interesa. da kod deklarativnog upravnog akta već postoji određeni pravni odnos i zadatak je tog akta samo da utvrdi njegovo poxstojanje. nije donio rješenje u propisanom roku. pa stranka povodom njega može izjaviti žalbu nadležnom organu kao da je povodom njenog zahtjeva donseno negativno rješenje. pozitivan je akt o razrezu poreza. ii. što znači da je i onerozan. možemo ili podijeliti na: i. odbija zahtjev za otvaranje zanatske radnje i dr. da ga konstatuje. odnosno. da konstitutivni upravni akti mogu razvrstati na akte kojim se stvaraju upravno-pravni odnosi. u negativne upravne akte spadaju akti kojima se odbija zahtjev za izdavanje dozvole za nošenje oružja.

Organ koji je donio usmeno rješenje. te sigurnosti javnog poretka u cilju otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi ili imovine većeg obima. uvijek kada to određuje zakon ili na zakonu zasnovani propis ili kada utvrdi ili sazna da. rok za žalbu teče od dana dostavljanja rješenja. Pravno vezani upravni akti... Odluka koju organ donosi rješenjem vezana je za upravnu stvar koja 47 .Osnovna karakteristika pravno vezanih upravnih akata jeste u tome što pravna norma koja je sadržana u aktu na imperativan način određuje kakvu radnju organ mora preduzeti. Inicijativa za donošenje pravno vezanih akata i njihova sadržina zakonom su unaprijed određeni (Npr. 30. radi zaštite javnog interesa. Kao što vidimo. 32. pa je njegovo ponašanje unapred određeno pravnim propisom i konkretnim činjeničnim stanjem. organ javne uprave pokrenuće postupak za donošenje upravnog akta po sosptvenoj inicijativi (vlastitoj volji). usmeno objavljeno ili saopćeno rješenje. upravni akt kojim se oduzima imaocu oružja odobrenje za držanje i nošenje oružja.). ima pravo narediti njegovo administrativno izvršenje bez odlaganja. 31. Organ uprave nema ovlaščenja da bira između više alternativa. Objasnite jedno rješenje o glavnoj stvari? Rješenje kao upravni akt kojim se odlučuje o glavnoj stvari (predmetu). Izjava jače volje se daje na dva načina za upravno-pravne odnose? Poznato nam je da upravni akt predstavlja jednostrani izraz jače volje državnog organa i da njegova dispozicija upućuje na neko pravo ili neku obavezu. Također. 2. a samo izuzetno može se izdati i usmeno. s obzirom na postojeće činjenično stanje. Pisani akt se izdaje na papiru pisan kompjuterom ili pisaćom mašinom na jednom od tri službena jezika u Bosni i Hercegovini. pokrenuti upravni postupak i donijeti upravni akt po službenoj dužnosti. rješenje inspekcijskog organa). u usmenoj formi Upravni pojedinačni akt se donosi usmeno u slučajevima kada se radi o preduzimanju izuzetno hitnih mjera u cilju osiguranja javnog reda imira. odnosno. kakvo rešenje mora donijeti. nego je dužan da primijeni propis koji na to upućuje. ako su ispunjeni uslovi predviđeni pravnim propisom. a ne od dana njegovog saopćavanja. Izjava jače volje kojom se uspostavlja upravno-pravni odnos može biti data na dva načina i to: 1. u pravno tehničkom smislu predstavlja odluku organa javne uprave kao što presuda u istom smislu predstavlja odluku sudskog organa. Kod njega se ne radi o donošenju rješenja. To znači da se pravno vezani upravni akti donose uvijek kada su ispunjeni uslovi sadržani u materijalno-pravnom propisu. nego samo o njegovom saopćavanju nakon usmene rasprave. po zahtjevu stranke organ koji je donio usmeno rješenje dužan ga je izdati u pismenoj formi najkasnije u roku od osam dana od dana njegovog usmenog saopštavanja. U tom slučaju. u pismenoj formi Pravilo je da se upravni akt donosi u pismenoj formi. Najveći broj upravnih akta su pravno vezani upravni akti (rješenja o odobrenjima). pod upravnim aktima koji se donose po službenoj dužnosti moraju se podrazumijevaju akti koje organi javne uprave donose po svojoj inicijativi (Npr. Prilikom donošenja akata po službenoj dužnosti. rješenje inspektora kojim se vlasniku trgovinske radnje nalaže zatvaranje dok ne otkloni uočene nedostatke u radu). To su takvi akti kod kojih je zakonom unaprijed propisano da se oni imaju donijeti i kakva mora biti njihova sadržina. treba. moraju imati onu sadržinu koja je predviđena pravnim propisom. Koji su to upravni akti koji se donose po službenoj dužnosti? Upravni akti koji se donose po službenoj dužnosti su akti koje nadležni organ donosi po vlastitoj inicijativi (npr. Od usmenog rješenja moramo razlikovat. rješenje kojim se odobrava bavljenje određenom djelatnošću ako subjekt ispunjava uslove koji su propisani zakonom.

Također. To su takvi pojedinačni upravni akti koji posjeduju sadržajne elemente kakve posjeduje i redovno rješenje. s tim da nijedna od njih ne prigovara postavljenom zahtjevu. Uvod. konkretizacija predmeta i subjekata između kojih se stvara upravno-pravni odnos. u pravnom prometu organa javne uprave mogu postojati rješenje koja uopće ne sadrže obrazloženje. akata koji se donose na osnovu diskrecione ocjena. Razlika između njih je u tome. odnosno. naziv subjekta (subjekata). uvod (konkretizacija predmeta i subjekata upravnog akta). ako se radi o jednom ili više lica. zaključak je nesumnjivo pojedinačni upravni akt koji služi za odlučivanje o pitanjima koja se tiču samog postupka kada se radi pitanjima postupka koja mogu biti od uticaja na ostvarivanje i zaštitu prava i interesa stranke. rješenja sa skraćenim obrazloženjem.može biti vezana za neko pravo ili neku obavezu. datum izdavanja upravnog akta. odnosno. bez kojih bi upravni akt. stranaka koje su učestvovale u postupku. pojedinačni upravni akt kojim se odlučuje o pitanjima vezanim za postupak donošenja upravnog akta. odnosno.120 Iz prednjeg vidimo. uz napomenu da je on. Ukoliko je dat u usmenoj formi. oni mogu biti označeni imenom i prezimenom kao nosioci prava i obaveza. da je razlika između rješenja i zaključaka samo procesne prirode. Šta sadrže zaključci u upravnim aktima? Sve što je naprijed kazano za rješenje. U slučaju da se u svojstvu izdavaoca organa uprave javlja organ kojim rukovodi kolektivni organ (zborni organ). upravnu stvar (predmet upravnog postupka). Sto se subjekta koji. Na kraju. također. oni sadrže obrazloženje. Uostalom. predstavljaju pojedinačne upravne akte koji su po formi potpuno jednaki. što se rješenjima odlučuje o glavnoj stvari u postupku. Sadržajni elementi upravnih akata? Naprijed smo naglasili da je pojedinačni upravni akt određen u formalnom i materijalnom smislu. gotovo da bi se moglo reći i za zaključak. slobodnih upravnih akata. jer ne sadrži sastavne djelove. bio. 34. I on sam sadrži određene obavezne dijelove. odnosno. treba znati da. „kratkog izlaganja zahtjeva stranke" i pozivanja na pravne propise na osnovu kojih je stvar riješena. tada je neophodno navesti zakonskog zastupnika koji to lice zastupa i predstavlja u postupku pred 2 . kao druga strana. Upravni akt se donosi u pismenoj formi i mora sadržavati odgovarajuće sastavne dijelove kao sadržajne elemente. tada se izdavaocem upravnog akta označava lice koje rukovodi tim organom. odnosno. odnosno. učestvuje u upravno-pravnom odnosu. datum rješavanja upravne stvari. a zaključcima se upravlja postupkom. Postoje i tzv. osim kada je u javnom interesu zakonom ili uredbom izričito predviđeno da se takav akt ne obrazlaže. Kada se donosi u pismenoj formi. a zahtjev stranke se uvažava. koji u potpunosti i nije upravni akt. Ova vrsta rješenja se donosi ako se radi o jednostavnim upravnim stvarima u kojima u postupku učestvuju dvije ili više stranaka. Osnovni sadržajni elementi upravnog akta su: 1. pravnu normu. tada se radi o aktu tog tijela i trebalo bi navesti sastav organa koji je donio odluku navedenu u dispozitivu upravnog akta. Sto se tiče tzv. s tim što je zaključak u upravnom postupku pojedinačni upravni akt akcesorne prirode. niti druge namjene. s tom razlikom što se obrazloženje sastoji od tzv. njihovih zastupnika i punomoćnika.. kod kojih je jedini sadržajni elemenat dispozitiv u vidu zabilješke u spisu. Taj dio akta sadrži: naziv izdavaoca upravnog akta. i jedni i drugi. 33. ako u postupku učestvuje pravno lice. Ukoliko upravni akt izdaje organ kojim rukovodi inokosni organ. u najmanju ruku neuredan. u vezi zaključaka i rješenja. Ono mora sadržavati svoje sadržajne elemente i biti pravilno doneseno i na zakonu zasnovano. zaštitu javnog intersa u nekom konkretnom slučaju. odnosno. prvi je sadržajni elemenat pojedinačnog upravnog akta. upravno pravo i ne poznaje akte drugog naziva. Rješenje je autoritativni upravni akt koji se izdaje jačom voljom organa državne uprave ili institutcije koja raspolaže javnim ovlaštenjima. onda se radi o akcesornom aktu.

državnim oragnima. tako da ne stvara nikakvu nejasnoću ili konfuziju u pogledu sadražaja odluke o meritumu. Ukoliko je postupak pokrenut po službenoj dužnosti. dispozitiv sadrži odluku o troškovima. zahtev za zaštitu zakonitosti itd U upravnom postupku. Dispozitiv je najvažniji dio upravnog akta koji također. odnosno. da po zakonu mogu koristiti određeno pravno sredstvo (pravni lijek) protiv odluka (rješenja i zaključaka). Obavezni sadržajni elemenat pojedinačnog upravnog akta jeste i „pouka o pravnom lijeku". potrebno je navesti dokaze koji su bili predloženi i koje je organ proveo.. u akt se unosi pravna norma koja ovlašćuje organ javne uprave da izda upravni akt.. njegov dispozitiv (izreka). 4. 3. punomoćnik fizičkog ili pravnog lica. te. ono te dijelove. odnosno. Srž sadržaja svakog upravnog akta. Subjekti ne moraju biti uvijek označeni poimenično. u uvodu se moraju naveti imena zastupnika.). u uvodni dio akta se upisuje upravna stvar (predmet upravnog postupka). odnosno. odnosno. razloge zbog kojih neke dokaze nije uzeo u razmatranje. Nakon dispozitiva koji je najvažniji sadržajni dio upravnog akta. Nakon navođenja podataka donosioca upravnog pojedinačnog akta (adresanta) i lica kojem je akt namijenjen (adresata). ili mu se nameće neka dužnost. o pravu na pokretanje upravnog spora ili drugog postupka pred sudom. pošto upravni akt može biti i generalan.. odluka (rješidba) kojom se rješava predmet upravnog postupka. donesenih od strane organa javne uprave u upravnom postupku. sadrži sastavne dijelove kao njegove obavezne sadržajne elemente. U pitanju je odluka organa javne vlasti kojom se subjektu omogućava sticanje nekog subjektivnog prava. odnosno. potrebno je dati ocjenu izvedenih dokaza kao i njihovu povezanost . eventualno. iz Sarajeva da može pristupiti izgradnji stambenog porodičnog objekta na zemljištu označenom kao. u slučaju da se u postupku pojavljuje zakonski zastupnik fizičkog lica. Obrazloženje upravnog akta. pojedinačno i međusobno. slijedi obrazloženje koje ima sasvim drugi karakter. Na osnovu izvedenih dokaza utvrđuje se činjenično stanje i izvodi zaključak koji je komplementaran materijalnoj pravnoj koja je bila osnov za dispoziciju koja je sadržana u dispozitivu. tj. odluka. „uputstvo o pravnom lijeku" kojim se strankama kno subjektima upravnog postupka daje pravo.). dovoljno je da se na početak dispozitiva unese ta činjenica koja je bila odlučujuća za vođenje upravnog postupka. nesumnjivo je.N. omogućava kontrola upravnog akta i daje uporište za preduzimanje pravnih radnji u cilju njegovog pobijanja itd. uputstvo o pravnom sredstvu (pravnom lijeku) koje može biti upotrebljeno protiv tog rješenja. uputstvo o pravnom lijeku (pravna pouka). tj. svako pismeno rješenje mora sadržavati. Bez obzira što obrazloženje u formalnom smislu ne zahtjeva izričito nabrajanje obaveznih sastavnih dijelova. odnosno. U njega se upisuje autoritativna i jednostrana izjava volje organa javne uprave kojom se rješava konkretni slučaj povodom određenog upravnopravnog odnosa (Npr. ipak. prema odredbama ZUP-a. rješidba i si. pored ostalog. odnosno ne mora biti individualan. odobrava se licu N. Ukoliko se protiv rješenja može izjaviti žalba.. On predstavlja sredstvo kojim se stranka obavještava o postojanju prava na žalbu. Također. dodatke upravnom aktu. jasna i precizno izražena u pisanom obliku. u pravnoj pouci se navodi kome se ona izjavljuje. a nakon toga. ukoliko se postupak vodi po zahtjevu stranke. Ona treba da je kratka. ipak. Radi se o većem organu od onoga koji je odlučivao u pravom stepenu. sadrži u redoslijedu koji ćemo istaći. jer se preko njega učvršćuje načelo zakonitosti. o organu 47 . 2. zatim naznačenje da žalba ne odlaže izvršenje rješenja. navodi se kratak sadržaj zahtjeva stranaka kao subjekata u upravnom postupku. punomoćnika. Na početku dispozitiva. odnosno. postupka. odnosno. Pojedinačni upravni akt ne sadrži uputstvo ukoliko se radi o vanrednim pravnim lijekovima (obnova postupka.. upravna stvar. Nakon odluke. dispozitiv (odlučenje o pravnoj stvari. zatim. kao i datum rješavanja upravne stvari. vrši zaštita nekog pravom zaštićenog interesa.. Nakon toga.

sadrži kome se. To znači. u kom roku i sa kolikom taksom predaje.000 KM. nakon što poslovna prostorija bude dovedena u stanje da odgovara propisanim uslovima iz pravilnika o ispunjavanju potrebnih higijenskih. donosiocu upravnog akta.). ukoliko kupac dobije kredit. odnosno. a može u roku od osam dana tražiti od organa koji je donio rješenje da isto ispravi. broj pod kojim je akt zaveden u djelovodnik predmeta i akata (djelovodni protokol. poklon bude vraćen poklonodavcu. odnosno. nastupanja smrti poklonoprimca prije nego što umre poklonodavac. ali njegovo pravno dejstvo prestaje nastupanjem predviđenog događaja ili okolnosti koje su postavljene kao uslov. u uputstvu o pravnom sredstvu. ali. tada se navodi taj sud kod kojeg se postupak pokreće i u kojem roku se pokreće. službenu evidenciju organa u koju su upisani akti koje izdaje organ javne uprave). koji u određenim situacijama to mogu postati. akt stupa na snagu odmah. U takvom slučaju rok za žalbu odnosno sudsku tužbu teče od dana dostavljanja dopunjenog rešenja. organ javne uprave kao izdavalac akta mora dobro paziti da akt sadrži sve potrebne elemente kako bi bio pravno ispravan. Sadržajni elementi upravnog akta određeni su prema njegovim osobinama. rok za žalbu teče od dana saznanja stranke da se žalba može podnijeti. Za razliku od podnošenja ili izjavljivanja. kao i to da li se može izjaviti na zapisnik. također. nadležni organ uprave izdaće odobrenje za obavljanje određene djelatnosti. Ukoliko se protiv rješenja može pokrenuti upravni spor. Ne smatra se sadržajnim elementom zaglavlje upravnog akta (rješenja ili zaključka) koje sadrži službeni naziv organa javne uprave.koji je donio upravni akt koji se žalbom osporava. b) Raskidni uslov Kod raskidnog uslova. odnosno. dok ne nastupi određena okolnost koja je postavljena kao uslov (Npr. obilježjima koja smo ranije naveli. biće zaključen kupoprodajni ugovor između prodavca i kupca za kupoprodaju kuće. uslov Uslov je buduća i neizvesna okolnost od čijeg nastupanja ili nenastupanja zavisi nastanak pravnih dejstava posla ili prestanak pravnih dejstava koja je pravni posao proizveo. U torn slučaju 2 . biće plaćen porez na djelatnost ukoliko obveznik ostvari prihod veći od 25. stranka može postupiti po propisima. U svim njegovim pojedinim dijelovima. Uputstvo o pravnom sredstvu.. Iz prednjih primjera vidimo da uslov dolazi u obzir ukoliko se dejstvo pravnog posla podredi nekoj budućoj okolnosti čije je nastupanje neizvjesno. a poklonoprimac prima poklon. uz uslov da u slučaju. od dana dostavljanja rješenja suda kojim je tužba odbačena kao nedopuštena. a kad se može pokrenuti neki drugi postupak pred sudom.. kao i datum koji se stavlja na upravni akt na dan kada je on sačinjen. a stranka je pogrešno upućena da protiv toga rešenja nema mjesta žalbi ili da se protiv njega može pokrenuti upravni spor. ako stranka nije prije toga već pokrenula upravni spor. ugovorom o poklonu poklonodavac poklanja. Uslovi se dijele na: a) Odložni uslov Kada je u upravnom aktu sadržan suspenzivni uslov. odnosno. tehničkih i ostalih uslova za obavljanje djelatnosti). Dodatci u upravnom aktu? Govoreći o sadržajnim elementima pojedinačnog upravnog akta (rješenje ili zaključak). istina. U slučaju da je u rješenju dato pogrešno uputstvo. istakli smo da dispozitiv može sadržavati i određene dodatke upravnom aktu koji. da je uslov takav dodatak upravnom aktu kojim se čini zavisnim njegovo djelovanje o nekoj budućoj okolnosti čiji je nastup neizvjestan. (Npr. upravni akt ne proizvodi nikakvo dejstvo dok ne nastupi određeni događaj. tj.. 35. Dodatci upravnom aktu mogu biti: 1. obavezno se navodi kojem se sudu tužba podnosi i u kojem roku se predaje. nisu obavezni sastavni dijelovi. predaja žalbe podrazumijeva postupak kojim se žalba uručuje organu koji je rješavao u prvom stepenu. Kada je protiv rešenja moguće izjaviti žalbu.

održaja). s tim što se u času stipuliranja ne zna se kada će ugovor stupiti na snagu.nije potrebno donositi novi upravni akt (ako se takav akt i donese. ili da mu bude odobren kredit koji je tražio. istovremeno. (c) akti raspolaganja učinjeni od strane prenosioca padaju. Također. U međunarodnom pravu. mješovite uslove. ali je neizvjesno da li će ta dejstva opstati. da ako se uslov ostvari. ostvarenje odložnog uslova ima povratno dejstvo. postoji podjela na: potestativne. neko se obvezuje da prijatelju posudi novac na znjam ukoliko zajmoprimac kupi vozilo tačno određene marke. konsoliduju se (bez obzira na savjesnost trećeg). a akti raspolaganja koje je on u međuvremenu činio konsoliduju se i važe. stečeno pravo se gubi. Postoji. ili da dobije naslijede). 47 . (Npr. ' Mješovit uslov jeste onaj koji. zavisi od volje učesnika pravnog posla (nasljednika ili legatara) i volje nekog trećeg (ili objektivnih okolnosti). pravo prelazi na pribavioca. prodaja sa pravom otkupa) proizvodi dejstva na koja je bio upravljen (pravo prelazi na pribavioca) i u tom pogledu nema neizvjesnosti. za sve to vreme sticalac prava još nije titular samog prava. to može biti neko vremensko razdoblje kojim se može odrediti važenje međunarodnog ugovora ili nekog odnosa. je dodatak upravnom aktu koji je jako sličan uslovu. Ostvarenjem uslova (u navedenom primjeru. on ima deklarativno dejstvo). te ga ne može vršiti (upotrebljavati stvar.). a može preduzimati i akte raspolaganja. Pored ove podjele. Prema pravnoj teoriji i pravnoj praksi. »prava u začetku«) preduzimati radnje za očuvanje prava (npr. ako ne bude odobren kredit). dok raspolaganja pribavioca ne važe. raspolaganja koja je u međuvremenu vršio prenosilac važe. boravak itd. terme. s tim da se poklonoprimac oženi određenom djevojkom). poklanja se kuća. samo je njihova sudbina neizvjesna i zavisi od toga da li će se uslov ostvariti ili ne. naplatiti potraživanje). da li su definitivna. povjerilac). Prema tome. frist). Ukoliko ne dođe do ostvarenja odložnog uslova (u navedenom primjeru. Već u fazi neizvjesnosti (u navedenom primjeru. datum do kojega treba izvršiti neku činidbu ili datum do kojega može trajati neko stanje (npr. odnosno. a raspolaganja koja je vršio u međuvremenu konsolidovana su i postala konačna (dok prenosiočeva raspolaganja padaju).. kao i raspolagati njime. prekinuti rok zasta-relosti odn. Rok postoji i primjenjuje se. podjela na odložne i raskidne uslove. kauzalne. kako u međunarodnom. a da se uopće i ne navodi određeni datum. rok Rok (term. smatra se da ih nije ni bilo. pravo se vraća prenosiocu. ali može (kao imalac »eventualnog prava«. 2. odobrenjem kredita) pravni posao proizvodi dejstva na koja je bio upravljen. kupuje se vozilo pod uslovom da kupac dobije novac na kladionici ili na lutriji.). dalja prodaja) padaju.. zavisno od toga da li nastupanje uslova zavisi od volje adresata (potestativni) ili ne zavisi od njegove volje (kauzalni) ili i jedno i drugo (mješoviti uslovi). (b) povećanje vrijednosti stvari po zaključenju ugovora je u korist pribavioca.. već od slučaja. tako i u unutrašnjem pravu. To znači.. što se ogleda u slijedećim pravilima: (a) ugovor važi odmah po zaključenju i nijedna stranka se ne može jednostrano povući. samo je sudbina ovih akata neizvjesna i zavisi od ostvarenja uslova.. također. kupovina pod uslovom da kupac dobije kredit). smatra se da posao nije ni bio zaključen. te se nijedna ne može jednostavno povući. da će ugovor biti na snazi dvadeset godina. otac poklanja automobil sinu pod uslovom da odustane od ženidbe). starateljstvo. ili zavisi isključivo od volje nekog trećeg. Kauzalan je onaj uslov koji ne zavisi od volje ni jedne ni druge strane. (Npr. odnosno. Kao što vidimo. Posao modifikovan raskidnim uslovom (npr. Pravo koje je predmet ugovora i dalje pripada prenosiocu (on je vlasnik. mandat. pribaviočevi akti raspolaganja (npr. najčešće se za rok veže neki datum na koji ističe važnost nekog međunarodnog ugovora. (Npr. Odložan ili suspenzivan uslov je onaj koji dejstva pravnog posla odlaže i njihovo nastupanje čini neizvjesnim (Npr. (Npr. Prodavač (vlasnik) i dalje uživa stvar. dok još nije odlučeno o kreditu) stranke su vezane ugovorom.. potestativan je onaj uslov koji zavisi od volje jednog od učesnika pravnog posla.

prije svega. jer razlozi sigurno nastupaju. ili tek počinje dejstvo upravnog akta (suspenzivni uslov). • Odricanjem od ovlaščenja ili propuštanjem određenog roka. pak. nisu isti onim koji važe za njegov prestanak. ali to ne znači da prestaju pravne posljedice koje je akt proizveo. pridržaj opoziva Pridržaj opoziva predstavlja dodatak upravnom aktu kojim se određuje da će se akt opozvati u slučaju kada nastupe određene okolnosti.Rokovi u unutrašnjem. a raskidni uslov postoji kada se izda odobrenje za građenje na rok od l (jedne) godine. dok uslovi ne moraju uvijek nastupiti. činjenici da upravni akt nastaje djelatnošću organa javne uprave (jednostranost) koja je izraz njegove jače volje (autoritativnost). uslov i nalog izazivaju različite pravne posljedice. da se licu isplati suma nakon 6 (šest) mjeseci. Ovaj je dodatak veoma sličan raskidnom sulovu. kod prestanka upravnopravnog odnosa. Primjena rokova u upravnom postupku. Na koje načine prestaje važenje upravnog akta? Važenjem pojedinačnog upravnog akta proizilaze posljedice za subjekte upravno-pravnog odnosa koje se manifestuju u stvaranju prava i izvršavanju obaveza. pa tek onda definisati uslove za njegov nestanak. smislu. upravnom pravu predstavljaju protek vremena čijim nastupanjem pravni posao počinje da proizvodi pravno dejstvo (odložni rok) ili prestaje da proizvodi pravno dejstvo (raskidni rok). pa pokušati pronaći neku korelaciju između ovih dviju relacija. modus) Nalog je takav dodatak upravnom aktu kojim se stranci nalaže da izvrši određenu radnju. da bi se primijenio. Pri tome. potrebno izdati posebno rješenje (novo rješenje) kojim se utvrđuje opozivanje ranijeg pojedinačnog upravnog akta. U tom. rješenje ne prestaje da važi. moramo se na trenutak prisjetiti na uslove koji su vezani za nastanak upravnog akta. odnosno. 36. ili. 2 . Ako lice ne izvrši određeni nalog. možemo zaključiti da je prestanak važenja upravnog akta vezan za slijedeće razloge: • Upotreba ovlašćenja i izvršenjem obaveze iz upravnog akta. odnosno. Iz svega. nesporno je da uslovi koji važe za nastanak upravnog akta.. rokovima se modifikuju redovna dejstva pravnog posla koja se odnose za određeni protek vremena za koji je vezan nastanak ili prestanak nekog upravno-pravnog odnosa. osim subjektivnih razloga koji se ispoljavaju jačom voljom organa javne uprave. odnosno. Na taj način. Zahvaljujući rokovima. odnosno prije čijeg isticanja se ona ne može preduzeti. ali izvršenje ili neizvršenje te radnje nije vezano sa pravnim dejstvom upravnog akta. • Nastupanjem raskidnog uslova. posebno. 4. nalog (namet. ali se od njega razlikuje po time što ne nastaje po pravu (ipso jure) nego je. Stoga. nego organ javne uprave ima pravo da pristupi prinudnom izvršenju naloga.127 Postavlja se pitanje. koji razlozi do toga dovode? Da bismo dali odgovor na ovo pitanje. Razlika između uslova i roka je u tome što kod roka ne postoji neizvjesnost u pogledu nastupanja događaja. 3. Nasuprot tome. tada prestaje da važi pojedinačni upravni akt (raskidni rok). zahvaljujući. s obzirom da oni predstavljaju određen vremenski razmak u kojem se neka procesna radnja može preduzeti. raskidnog roka. Kad sve ovo imamo u vidu. neophodno je u svakom momentu imati u vidu obilježja upravnog akta. (Npr. veoma je značajna. Onog momenta kada prestane važenje upravnog akta. suspenzivni uslov postoji u slučaju kada se upravnim aktom nalaže. pa u tom roku lice ne započne sa izgradnjom). šta dovodi do prestanka upravnog akta. prava i obaveze prestaju. vidimo da se voljni faktor državnog organa i institucije koja raspolaže javnim ovlaštenjima ispoljava kao subjektivan kriterij za izdavanje upravnog akta. dejstvo pravnog akta. postoje i neki objektivni razlozi koji mogu dovesti do prestanka važenja upravnog akta.

(Npr.). izvršenjem obaveze (dužnosti) sadržane u aktu. prestaće važiti ukoliko se neko od članova porodičnog domaćinstva zaposli i porodica stekne stalni izvor prihoda. vezan je za postupanje. Upravni akt prestaje da važi i nastupanjem raskidnog uslova. rješenje o davanju urbanističke saglasnosti prestaje da važi godinu dana od dana izdavanja ukoliko stranka u tom roku nije dobila odobrenje za građenje. To 47 .. primjenu akta kojim je neko stekao pravo građenja stambeno-poslovnog objekta. Smrt je faktička činjenica prestanka života čovjeka. rješenje kojim se nekom licu dodjeljuje stalna socijalna pomoć u vidu novčane naknade zbog toga što njegova porodica nema nikakvih sredstava za izdržavanje. • Donošenjem suprotnog akta.). Kao što smo napomenuli. odobrenje za posjedovanje oružja vezano je za svojstva određene ličnosti koja ne moraju biti i svojstva njegovog najbližeg srodnika. (Npr.).. odnosno... u vezi sa prestankom važenja pojedinačnog upravnog akta izvršenjem obaveze sadržane. Upravni akt koji sadrži ovlaščenje prestaje da važi ako se to lice odrekne tog ovlaščenja ili se njime ne posluži u određenom roku. raskidnog roka. odnosno. Radi se o strogo ličnim pravima koja su neprenosiva i vezana su. raskidnog roka. a samim tim prestaje pravno važenje i upravnog akta kojim je ono bilo ustanovljeno. • Donošenjem zakona kojim se zabranjuje vršenje određene djelatnosti. upravni akt prestaje kada stranka dobrovoljno postupi po njemu. c) Odricanjem od ovlaščenja ili propuštanjem određenog roka. (Npr. Upravni akt prestaje da važi smrću adresata. na osnovu takvog upravnog akta više ne može izgraditi još jedan objekat. radi se proteku vremena koje je određeno u aktu u kojem stranka ima neko subjektivno pravo ili pravno ovlaštenje. U drugom slučaju. Stranka. Nakon isteka roka koji je određen u upravnom aktu to pravo prestaje. za čovjekovu ličnost.) b) Nastupanjem raskidnog uslova. kada upravni akt prestane da važi nastupanjem raskidnog roka. jer je njeno subjektivno pravo građenja prestalo izgradnjom za koju je dobijeno odobrenje za građenje. Bez obzira o kakvom odricanju se radi.• Smrću adresata kao nosioca strogo ličnih prava i obaveza. tada taj akt prestaje da važi. kada stranka izvrši plaćanje poreza koji joj je određen rješenjem poreskog organa. (Npr. oglašavanjem ništavim i ukidanjem). rješenje kojim je nekom licu utvrđeno pravo na novčanu naknadu za vrijeme privremene nezaposlenosti. a najduže za period od godinu dana. Upotrebom ovlašćenja koje je sadržano u pojedinačnom upravnom aktu (konzumiranjem subjektivnih prava iz upravno-pravnog odnosa koji je nastao upravnim aktom). ako se radi o strogo ličnim ovlaščenjima i dužnostima. držanje i nošenje oružja. a samim tim i akt prestaje da važi. prestaje istekom toga roka. prestanak važenja upravnog akta upotrebom ovlaščenja. (Npr. smrću lica na čije ime je izdato odobrenje. U ovom slučaju nastupio je raskidni uslov. (Npr. također. • Stavljanjem van snage upravnog akta (poništavanjem. stranka gubi prava koja su joj proizillazila iz upravnog akta. isključivo. Odricanje od određenog prava (ovlašćenja) može biti izričito ili prećutno. prestaje važenje pojedinačnog upravnog akta. odnosno.) d) Smrću adresata kao nosioca strogo ličnih prava i obaveza. jer je stalna socijalna pomoć isplaćivana dok porodica nuije stekla neki stalni izvor primanja. Također.. odnosno. to je iz razloga što se radi o ličnim pravima koja su neprenosiva. • Propašću stvari. čime on gubi svoju pravnu sposobnost kao i druga svojstva koja mu kao subjektu prava (nosiocu prava i obaveza) pripadaju. a) Upotreba ovlašćenja i izvršenje obaveze ik pojedinačnog upravnog akta. Mada ovo pravo može prestati i zbog nekih drugih razloga koji. takvo jedno strogo lično pravo jeste rješenje kojim nadležni državni organ dozvoljava nekom licu nabavku. odnosno. prestaje važenje upravnog akta i to pravo je neprenosivo na njegove nasljednike. imaju za posljedicu prestanak važenja upravnog akta.

autoritet organa javne uprave. ili ukine. Upravni akt može prestati kada se zakonom zabrani vršenje određene djelatnosti. prestaje i važenje ranijeg upravnog akta. pa se istovremeno proglašavaju ukinutim i sva rješenja koja su bila donesena u vršenju takve. što znači da oni nemaju povratnu snagu. podoban za nošenje oružja. ili se odnose na državu kao nosioca suverene vlasti. ako je otac bio. f) Stavljanjem van snage upravnog akta (poništavanjem. U slučaju poništavanja ili oglašavanja rješenja ništavim. upravni akt će prestati da važi. na osnovu objektivnog prava (prava u objektivnom smislu). oglasi ništavim. što je opet vezano za ljudske radnje. a ukoliko nosilac djelatnosti ne nebavi drugo. „suprotni" (kontrarni) akt kojim se. institucije koja raspolaže javnim ovlaštenjima. Oni 2 . obaveza se može sastojati u činjenju ili trpljenju. a ne unazad). Propast stvari predstavlja faktičku činjenicu i. odnosno. ne znači da i njegov sin ima ista svojstva koja se traže za izdavanje odobrenja. po svojim osobinama. sama po sebi.. njegovo pravno važenje prestaje propašću te stvari. Do toga može doći u slučaju kada se promijene činjenične ili pravne okiolnosti koje su bile od uticaja za donošenje ranijeg akta koji prestaje da važi. njenom propašću taj pravni odnos biti doveden u pitanje. (Npr. Subjektivno pravo. Smatramo kako nije sporno. sada.. tj. dok u slučaju ukidanja upravnog akta.). oglašavanjem ništavim i ukidanjem) Upravni akt prestaje da važi kada ga nadležni organ stavi van snage. zbog kojih zakon dozvoljava donošenje suprotnog upravnog akta. Samim tim. prema činjeničnim i pravnim okolnostima koje su bile od utiacaja na njegov nastanak. donošenjem novog akta od strane upravnog organa mijenja upravnopravni odnos koji je ranijim aktom bio uspostavljen. Upravni akt može prestati u slučaju kada organ javne uprave donese tzv. Upravno-pravni odnos koji nastaje jačom voljom državnog organa. zavisno od toga da li se ovlašćenja pravnog subjekta odnose na drugog pravnog subjekta (građanin. Promjena činjeničnih okolnosti. Očigledno. također. bilo da ga poništi. e) Propašću stvari Ako je upravni akt donesen povodom neke stvari. pravno lice itd). čime prestaju sve pravne posljedice koje je akt proizveo od momenta njegovog donošenja (ex tune). nego ti razlozi mogu biti vezani takvim promjenama činjeničmnih i pravnih okolnosti. ne ovlašćuje organe uprave da povlače raniji upravni akt bez jasnih razloga na koje upućuje suprotni upravni akt. zadržavaju se sve pravne posljedice koje su nastupile do momenta stavljanja akta van snage (ex nunc). fizičko lice. ipak. g) Donošenjem suprotnog akta.130 Nije moguće donošenje suprotnog upravnog akta od strane organa javne uprave. djeluju pro futuro i na njih se može primijeniti pravno pravilo: lex prospicit non respicit (zakon gleda unaprijed. stvara situaciju kojom prestaje jedan pravni odnos koji je ranije postojao. tada će. ono prestaje da važi od momenta njegovog donošenja. pa vozilo bude uništeno u saobraćajnoj nezgodui. Kao što znamo subjektivno pravo predstavlja ovlašćenje subjekta prava da na osnovu pozitivno-pravne norme. Pravna snaga suprotnog upravnog akta.znači. To ne znači opozivanje upravnog akta. da raniji zakoni i opći akti (opće norme). obavezi ili pravnom interesu subjekata kao učesnika u postupku povodom nekog pravnog objekta. zabranjene djelatnosti. jer ono ima za posljedicu njegovo stavljanje van snage (poništenje ili ukidanje). nezavisno od postojanja propisa koji takvo što omogućava. u načelu. a uspostavlja se novi. ako nadležni organ upravnim aktom odobri obavljanje javnog taxi prevoza. može biti privatno ili javno. ukoliko od njenog postojanja zavisi postojanje pravnog odnosa.). ostvari neko pravo na pravnom objektu129 Sljedsrveno tome. h) Donošenjem zakona kojim se zabranjuje vršenje određene djelatnosti. nije takav da može samostalno stvarati razloge i uslove za donošenje suprotnog akta. a materalizuje se donošenjem upravnog akta kojim se rješava o pravu.

kao i greška u postupku donošenja kojih upravnog akta ili postupka sprovođenja njegovog izvršenja. nezakoniti upravni akti dijele se na: a) rušljive i b) ništave upravne akte. a) Rušljivi (oborivi) upravni akti Upravni akti koji sadrže određene nedostatke. odnosno. ali se ne uspije upravni akt staviti van snage. ili da ono što se navodi kao činjenično stanje ne odgovara faktičnom stanju stvari.. oni mogu ostati na snazi ako se takva provjera ne učini ili. Prema stepenu nezakonitosti. netačno prikazane. u pitanju je najteža vrsta grešaka koje se mogu pojaviti u radu upravnih organa i institucija koje raspolažu javnim ovlaštenjima prilikom donošenja upravnih akata. Nezakoniti su oni upravni pojedinačni akti u kojima je povrijeđen. zabrana uvoza žive stoke i sl. zloupotreba ovlaščenja. Razlozi oborivosti upravnih akata koji mogu biti teže i lakše prirode dijele se: • formalno-pravne razloge i • materijalno-pravne razloge Formalno-pravni razlozi su: i) nenadležnost.). To znači da u njima mora biti pravilno primijenjen materijalni zakon. ii) nedostatak ovlaščenja službenog lica. Stoga.ureduju određene upravno-pravne odnose koji će nastati nakon što zakon stupi na pravnu snagu. ili da je iz utvrđenih činjenica izveden pogrešan zaključak o čitavom činjeničnom stanju. 2. Povreda materijalne sadržine zakona (pravnog propisa) 47 . mogu biti poništeni. upravni akti moraju biti zakoniti. Greška u činjeničnom stanju Greška u činjeničnom stanju može biti trojaka: a) da u aktu u kome je zbog obaveze obrazloženja trebalo navesti činjenično stanje. 1. Koji su to nezakoniti upravni akti? Polazeći od načela zakonitosti kao jednog od najvažnijih i osnovnih načela rada državnih organa uprave. Jedna ili više pravnih povreda u aktima koje mogu. Nezakonitost u rušljivim upravnim aktima može biti u vidu lakših ili manje teških povreda zakona. to nije uopće učinjeno. ili se takvo sredstvo upotrijebi. ali i ne moraju dovesti do njihovog stavljanja van snage mora prethoditi zvanična provjera od strane nadležnog organa. ako se protiv njih blagovremeno ne upotrijebi neko pravno sredstvo (redovno ili vanredno). Formalno pravni razlozi U pitanju je formalna greška koja se tiče samog akta. 3. 37. b) da navedeno činjenično stanje ne pokriva ono što zakon (pravni propis) traži za konkretan slučaj. Materijalno-pravni razlozi kao što su: i) povreda materijalnog prava. ali koji nisu takve prirode da predstavljaju povrede zakona koje povlače ništavost. ali to ne ne znači da oni zbog toga moraju obavezno biti stavljeni van snage. Nebitna greška jeste ona koja očigledno ne utiče na sadržinu akta. Nesumnjivo. (Npr. bilo materijalni. Zbog zadržavanja svoje pravne snage ovi akti postaju pravosnažni i neoborivi. Kad bi se i takva greška uzela u obzir zapalo bi se u preveliki formalizam. To su akti koji sadrže pravne greške koje ih čine nezakonitim. te da moraju biti doneseni po zakonom predviđenom postupku. zabrana obavljanja djelatnosti uzgoja peradi radi sprečavanja širenja zarazne bolesti. i c) da su činjenice pogrešno ili nepotpuno utvrđene. odnosno. ii) prekoračenje ovlaščenja. Pri tom je naročito potrebno praviti razliku između bitnih i nebitnih grešaka. dobijaju status zakonitih upravnih akata. beznačajne formalne greške. Poslije isdteka roka u kojem se njihova rušljivost može isticati i u kojem se oni mogu uklanjati zbog sadržine nezakonitosti. a i sadržinski ispravan akt postao bi nezakonit zbog neke sitne. iii) nedostaci u vezi sa organom javne uprave koji donosi upravni akt. bilo formalni (procesni) zakon ili drugi na zakonu zasnovani pravni propis.

39. bez obzira na protek vremena. 2 . Ostali materijalni akti uprave. Oglašavanje upravnog akta ništavim provodi se. te vanrednim pravnim sredstvima. konvalidacije. u upravno-sudskom postupku. 3) Primanje izjava i 4. i b) da uzme u obzir ispravan propis. oborivi nezakoniti upravni akti mogu se napadati i poništavati u instancionom postupku (povodom žalbe). Kako se dijele materijalni akti? Najrealnija je podjela materijalnih akata ona koja ih dijeli na četiri grupe i to: 1. vještaka. ali da ga pogrešno protumači.ex tune. b) Ništavi upravni akti To su takvi upravni akti koji sadrže bitne nedostatke koji predstavljaju najteže povrede pravnih pravila. U pitanju su povrede načela zakonitosti koji dovode do nemogućnosti osnaženja upravnih akata. Stoga. Stoga. bilo po prijedlogu stranke. konvalidacije. svojstvima i činjenicama. ii) ako je došlo kao posljedica krivičnog djela iii) ako se rješenje zasniva na presudi donesenoj u krivičnom postupku ili privrednom prestupu. U užem smislu. Dimitrijević navodi. svojstva. Potvrda zakona može biti u tome: a) da donosilac akta uopće ne primijeni određeni propis koji je trebalo primijeniti (iz neznanja ili namjerno). U pitanju su povrede načela zakonitosti koji dovode do nemogućnosti osnaženja upravnih akata. Obavještavanje. bez obzira na protek vremena.nedostaci koji su specijalnim zakonskim propisima predviđeni kao osnovi ništavosti i 2. bilo po službenoj dužnosti. odnosno. s tim što bez ikakvog roka. radi stavljanja van snage oborivih upravnih akata u zakonu postoji rok za njihovu upotrebu. 38. oglašavanje uvijek djeluje unatrag . Zašto je upravni akt ništavan? To su takvi upravni akti koji sadrže bitne nedostatke koji predstavljaju najteže povrede pravnih pravila. a na koje rješenje stranka nije naknadno izričito ili prešutno pristala i vi) koje sadrži nepravilnost koja je po nekoj izričitoj zakonskoj odredbi predviđena kao razlog ništavosti. iv) ako se rješenje zasniva na nekom prethodnom pitanju koje je riješeno pravosnažno drugačije od strane nadležnog organa. Oglašavanje rješenja ništavim vrši se deklarativnim upravnim aktom i to u bilo kojem stadiju upravnog postupka. iii) rješenje čije izvršenje uopće nije moguće. ii) rješenje koje bi svojim izvršenjem moglo prouzrokovati neko djelo kažnjivo po krivičnom zakonu. da su bitni nedostaci u upravnom aktu «l. ZUP navodi pet slučajeva ništavosti rješenja i to: i) rješenje koje je u upravnom postupku doneseno iz stvari koje spadaju u sudsku nadležnost. odnosno iz stvari o kojima se uopće ne može rješavati u upravnom postupku.nenadležnost organa». odnosno. Dimirrijević navodi. 2. v) koje je donio organ bez prethodnog zahtjeva stranke. ti.to su takvi materijalni akti kojima organi uprave bilježe razne pojave. a presuda je ukinuta. da su bitni nedostaci u upravnom aktu «l.Tu je akt po svojoj sadržind nezakonit. Kod vanrednih pravnih sredstava. druge činjenice i pružaju podatke o tim pojavama. Bez obzira na inicijativu za uklanjanje ništavih upravnih akata iz pravnog prometa. Rušljivi. a) Aktima evidencije smatraju se materijalne radnje uprave kojima se evidentiraju (vrši upis) određeni podaci u evidencijama koje je organ uprave dužan uredno voditi. neko rušljivo rješenje može biti obarano vanrednim pravnim sredstvima u slijedećim slučajevima: i) u slučaju obnove postupka zbog toga što je rješenje doneseno na podlozi lažne isprave ili lažnog iskaza svjedoka. ove kate možemo podijeliti u dvije osnovne grupe i to: a) akte evidencije i b) uvjerenja.nedostaci koji su specijalnim zakonskim propisima predviđeni kao osnovi ništavosti i 2.nenadležnost organa». P. u materijalne radnje dokumentovanja spada evidentiranje činjenica i vođenje propisanih evidencija. Dokumentovanje. ili primijeni propis koji se nije mogao ili nije smio primijeniti. odnosno.P. 1) Dokumentovanje . od momenta kada je donesen upravni akt koji se oglašava ništavim.

a ne poništava se. u pravilu. promijeniti. nego organ čiji se akt dopunjuje ima pravo ukidanja. 47 . poziv za podnošenje poreskih prijava. u tom slučaju. Dakle. Ratifikacija ne mijenja prirodu podzakonskog akta. rukopisi i prepisi. poučavanja. odn.U ostale materijalne akte uprave spadaju svi oni akti koji se javljaju kao rezultat rada organa državne uprave i institucija koje raspolažu javnim ovlaštenjima. kada se radi o ratifikaciji uredaba sa zakonskom snagom. (Npr. davanje obavještenja strankama u toku upravnog postupka. Tu spadaju i potvrde kojima se ovjeravaju potpisi. 41. očigledno je da se akti obavještavanja. niti izazivaju neposredni pravni učinak. akata više pravne snage. Da bi jedno uvjerenje predstavljalo vjerodostojan dokaz o onome što tvrdi. dostavljanje akata zainteresovanim licima. samo ukida. To je zakonska oboriva pretpostavka . poreska prijava itd. savjetovanja. javljaju kao materijalne operacije u radu svih organa uprave. podzakonski akt ostaje na snazi.to je treća kategorija materijalnih akata uprave. Radi se.. treba da ispunjava slijedeća dva uslova: a) da ga je izdao nadležni organ. Bez obzira o kojim materijalnim aktima uprave se radilo. jesu ona koja se izdaju nakon vođenja postupka i utvrđivanja činjenica na osnovu kojih se izdaje uvjerenje. on gubi pravnu snagu. poništiti. Šta je to neopozivost upravnog akta? Akt se ne može opozvati. certifikati. jer oni ne stvaraju normu. knjigama državljana itd. kao što su evidencije koje se vode u matičnim knjigama rođenih. odnosno.). 4) Ostali materijalni akti uprave . Ova pozivanja radi primanja izjava mogu biti generalna (npr. prijava rođenja. tj. poziv za regrutaciju) i individualna (poziv za zdravstvenu kontrolu jednog lica). o objavljivanju propisa u službenim glasilima. Primanje izjava uvijek se javlja u vezi sa izvrašavanjem neke obaveze. i jedni i drugi predstavljaju akte koji se sastoje u pružanju podataka o činjenicama o kojima se vodi evidencija. vjenčanje. i b) da se odnosi na ono o čemu taj organ vodi službenu evidenciju. ZUP poznaje dvije vrste uvjerenja i drugih isprava. aplikacije i dr. Kada je podnesen. 2) Obavještavanje . Bez obzira što evidencije vodi državni organ uprave i što se na osnovu njih izdaju uvjerenja o činjenicama o kojim se vodi evidencija. vođenje propisanih evidencija u koje se evidentiraju promjene u vezi sa građanskim stanjima. a predstavničko tijelo ga ne razmotri. kao što su: a) ona uvjerenja koja se izdaju na osnovu javnih evidencija (činjenice upisane u njih smatraju se tačnim.. Ne ratifikovani dio akta se. ne podnose se na ratifikaciju.Ratifikacija može biti parcijalna i potpuna.umrlih i vjenčanih lica. prijava smrti. odnosno koje se utvrde u postupku. Ovdje se radi o takvoj djelatnosti uprave gdje ona prima spolja izjave zaintersovanih lica (npr.očigledno evidentiranje je formalizovana upravna radnja koja predstavlja realni akt. samo prva vrsta uvjerenja imaju svojstvo tačnosti i istinitosti. a parcijalna ratifikacija samo na dijelove akta. poništavanja i obustavljanja od izvršenja podzakonskih akata. ne radi se o upravnim aktima. b) Uvjerenja vjerodostojne činjenice iz evidencija koje se vode os strane državnog organa uprave. o potvrdi akata koji su doneseni u cilju da zamjenjuju zakon. To su takve radnje organa uprave putem kojih se obavještavaju zaintersovana lica o raznim činjenicama ili pravnim aktima (npr.presumpcija. 40. b) druga vrsta uvjerenja. U njih spadaju Ijekarska uvjerenja koje izdaju zdravstvene ustanove.predstavlja drugu grupu materijalnih akata uprave.Potpuna ratifikacija se odnosi na akt u cjelini. ili pak i neke odredbe ustava. 3) Primanje izjava . Podzakonski akti koji se donose radi primjene ili izvršenja zakona.). Za ratifikaciju akta (u pravilu: u ustavu) određen je rok i ako podzakonski akt nije podnesen na ratifikaciju u predviđenom roku. slanje opomena. Na koji način se vrši ratifikacija podzakonskih akata? Ratifikacija predstavlja potvrdu podzakonskog akta od strane predstavničkog tijela.

dakle. Donošenje novog zakona ili općeg akta koje stvara novu promijenjenu okolnost za postojeći upravni akt. 44. predstavlja svojstvo pravnog akta da se ne može stavljati van snage zbog njegove eventualne nezakonitosti. odnosno. a koji je donesen po ranijem zakonu. Pod konačnim upravnim aktom podrazumijeva se akt u kojem je predmet definitivno (konačno) riješen u upravnom postupku (tj. bili bi istovremeno potpuno različito regulirani. primjene clausule rebus sic stantibus.podrazumijeva nepobojnost akta od strane stranke. stranka ne može više upotrebljavati pravna sredstva kojima bi vršila pobijanje upravnog akta. Ipak je pojam pravosnažanosti nekako preciznije određen procesno-pravni 2 . identični upravno-pravni odnosi. odnosno. Sam organ ne može više iznova rješavati upravnu stvar. Na taj način. dakle. Opstankom ranijeg akta. 43. Ona predstavlja kompromis između načela zakonitosti i načela pravne sigurnosti stranke. kod državnih upravnih organa i institucija koje raspolažu javnim ovlaštenjima). odnosno. Stoga. mada su i jedan i drugi procesno-pravni institut vezani za okončanje upravnog postupka. odnosno. ograničiti opozivanje akta od strane organa koji ga je donio. ipak. Pravosnažnost treba razlikovati od izvrsnosti i konačnosti akta. Konačnost upravnog akta? Pozitivno pravo određuje konačnost akta kao svojstvo u odnosu na akt protiv kojeg nema redovnog pravnog sredstva. donošenjem suprotnog upravnog akta na osnovu promijenjenih pravnih okolnosti.podrazumijeva neopozivost akta od strane organa. tek pošto je postao formalno pravosnažan.uvijek stvara novu pravnu situaciju drugačiju od prethodne u kojoj je egzistirao raniji upravni akt. odnosno izmjene pravne norme koja omogućava donošenje suprotnog upravnog akta. Pojam konačnosti upravnog akta se veoma često izjednačava sa pojmom njegove formalne pravosnažnosti.42. zakona ili drugog općeg akta na osnovu zakona. (Npr. njegovu vezanost tim aktom. u pravilu. Stvorio bi se dualizam propisa iz ranijeg i sadašnjeg perioda koji bi neravnopravno tretirao upravne odnose u pogledu istih pravnih stvari. bila bi spriječena pravna snaga zakona koji je kasnije donesen. postoje. To bi stvorilo koliziju pravnih učinaka zakona na snazi. odnosno. odnosno. jer bi se inače konačnost time izjednačila sa pojmom formalne pravosnažnosti. može se mijenjati zavisno od izmjene pravnih okolnosti. kao suština pravosnažnosti razlikuje: • formalnu pravosnažnost Formalna pravosnažnost upravnog akta . u međuvremenu stupio na snagu. odnosno. de facto bi se onemogućila dalju egzistencija ranije donesenog pravosnažnog upravnog akta. ima za cilj zaštitu položaja javnog interesa koji je iz nekih razloga došao u pitanje djelovanjem postojeće pravne norme. Nikada se ne mijenjaju pravne okolnosti s ciljem da djeluju prema nekom pojedincu.). • materijalnu pravosnažnost Materijalna pravosnažnost upravnog akta . Koje vrste pravosnažnosti razlikujemo? Pravosnažnost. istih upravno-pravnih odnosa. To će se dogoditi onog momenta kada sadržina prethodnog upravnog akta ne bude odgovarala novim pravnim okolnostima koje nastanu donošenjem opće pravne norme. Neopozivost upravnog akta. kod upravnog akta najvažnije je spriječiti. Akt može postati materijalno pravosnažan. nakon što je stranka iscrpila pravna sredstva (redovna) za njegovo stavljanje van snage ili ih nije iskoristila u određenom roku. Ponovno ispitivanje zakonitosti pravosnažnog upravnog akta vrši se isključivo samo vanrednim pravnim sredstvima čije postojanje predstavlja ograničavanje načela pravosnažnosti. To je procesno pravni institut. bio bi suprotan upravnom aktu o obavljanju identične djelatnosti u sadašnjim uslovima koje propisuje novi zakon koji je. Da se to ne bi dogodilo. upravni akt kojim je izdato odobrenje za obavljanje određene djelatnosti. donošenje novog propisa. odnosno.. za postupak donošenja upravnog akta. Razlike. Dejstva promjene činjeničnih okolnosti na pravne akte? Obavezno dejstvo prethodnog upravnog akta kojim je pravosnažno regulisan određeni upravni odnos.

Dakle. konačan upravni akt je: 1. Na pitanje . osim u slučaju kada ona nije dopuštena. dostavljanjem takvog rješenja stranci.koji su to akti. kao i nakon drugostepenog akta. konačnost može nastupiti istovremeno sa pravosnažnošću upravnih akata. Dakle. ako žalba nije izjavljena. ali u slučaju kada žalba nema suspenzivno dejstvo. ali samo nakon što je drugostepeni organ odlučivao o žalbi. odnosno. Drugi put su to drugostepeni akti. konačan upravni akt je onaj akt protiv kojeg ne postoji redovno pravno sredstvo njegovog mijenjanja. Odredbe pozitivnog prava (Član 12. pod određenim uslovima. onaj na koji nije izjavljena žalba (ako žalba nije dozvoljena ili. u pravilu. izvrsnost nastupa prije konačnosti. dok institut pravosnažnosti. prije pravosnažnosti iz razloga što su se stranke u postupku dužne pridržavati redoslijeda postupanja u primjeni pravnih sredstava. Kada upravni akt postaje izvršiv? Pozitivne odredbe određuju momente izvršenja upravnih akta (rješenja i zaključaka). 47 . Ono znači da je upravni akt stekao takvo svojstvo koje mu omogućava faktičku provedbu dispozitiva putem izvršenja. možemo izvući zaključak. odnosno. Ksao što smo vidjeli. kad je stranka propustila rok za ulaganje žalbe. konačnost upravnog akta određuju kao »rješenje protiv kojeg se ne može izjaviti redovno pravno sredstvo (žalba) u upravnom postupku (konačno rješenje). za izmjenjivost upravnih akata. ukinuti. pravni izrazi. prije svega. imajući u vidu da ona može nastupiti i. Također. pa je stranka propustila rok za žalbu. osim žalbe. danom dostavljanja drugostepenog rješenja stranci. Zaključak je da izvršnost upravnog akta znači da se neki akt može izvršiti. pojedini autori daju različite odgovore. pa se upravni akt može izvršiti prije nego je postao konačan. Iz svega. iako su i jedan i drugi. Izvršenja se javlja kao posljednja faza postupanja državnih organa. suočiće se sa legitimnom prinudom državne vlasti koja se ispoljava u izvršenju pravne norme koja je sadržana u upravnom aktu. može se poništiti. pravilo je da se izvršava samo i konačan upravni akt. Međutim.158 Nekada su to prvostepeni upravni akti. 45.institut i smatramo da se ne može miješati sa konačnošću. obavezno obuhvata i podnošenje tužbe u upravnom sporu. da konačnost upravnog akta može nastupiti. (2) Prvostepeno rješenje postaje izvršno: • istekom roka za žalbu. pri čemu se uvijek ima u vidu izvršenje prinudnim putem. izvrsnost je institut kod kojeg do izražaja dolazi ponašanje organa i stranke u upravnom postupanju. konačnost upravnog akta javlja. ali to ne znači da do njega uvijek dolazi na kraju kada se akt više ne može pobijati redovnim ili vanrednim pravnim sredstvima. rješenje protiv kojeg je izjavljena žalba o kojoj je drugostepeni organ donio svoju odluku. To je slučaj kada je protiv drugostepenog upravnog akta isključena mogućnost pokretanja upravnog spora. ili izmijeniti samo u slučajevima koji su ovim ili drugim zakonom izričito predviđeni. Kao i ostali instituti upravnog prava koji se odnose na svojstva upravnog akta. svojim odredbama utvrđuje kada nastupa svojstvo izvrsnosti upravnog akta: (1) Rješenje doneseno u upravnom postupku postaje izvršno u prvostepenom i u drugostepenom postupku. 2. 46. prema kojim žalba dolazi u obzir prije podnošenja tužbe. institut konačnosti upravnog akta tretira žalbu samo kao redovan pravni lijek za izmjenu upravnog akta. Izvršnost upravnog akta? Ukoliko stranka ne postupi po aktu svojevoljno. bilo da je žalba odbijena ili odbačena Kao što vidimo. kojim su stranci nametnute neke obaveze. Institut izvrsnosti nije uvijek unaprijed hijerarhijski određen iza instituta konačnosti i pravosnažnosti. ako je žalba bila dozvoljena. kada protiv njih žalba nije dopuštena. nakon prvostepenog upravnog akta. bilo nakon završetka prvostepenog upravnog postupka. ZUP-a). a kojim je stranka stekla određena prava. bilo završetka postupka po žalbi (drugostepenog upravnog postupka).

a) Lično ime Lično ime spada u lična prava građana (sui generis). ne može se vršiti promjena ličnog imena dok krivični postupak traje. ako žalba ne odgađa izvršenje. (3) Drugostepeno rješenje kojim je izmjenjeno prvostepeno rješenje postaje izvršno kad se dostavi stranci. Kod promjene imena. propisani rok od 15 dana za izvršenje počinje da teče od dana kad rješenje. b) Državljanstvo i državljanski status 2 . što djeluju erga omnes. a ukoliko je dijete starije od 10 godina neophodna je i saglasnost djeteta. odnosno. 2. (6) Ako se rješenje odnosi na dvije ili više stranaka koje u postupku učestvujusa istovjetnim zahtjevima. skupa sa njenim protokolima. • dostavom stranci rješenja kojim se žalba odbacuje ili odbija. ovog člana. ne može se tražiti njegovo izvršenje". postane izvršno. pa sve do mnogih drugih propisa regionalnog ili nacionalnog dometa.166 Dijete može imati prezime jednog ili oba roditelja. 47. u smislu st. staratelji ako se radi o djetetu čiji su roditelji nepoznati ili nisu živi. ali samo protiv osobe koja je učestvovala u zaključivanju poravnanja. Ime se sastoji od imena i prezimena. kao i svi ostali poslovi u vezi sa ličnim imenom. počevši od Univerzalne (Opće) deklaracije o ljudskim pravima koja u sebi sadrži cijeli katalog osnovnih ljudskih prava i sloboda. i ima pravnu snagu veću od svih naših zakona. Lični status građana? Ljudska prava su univerzalna kategorija i kao takva. imanentna su svakom čovjeku. a korištenje imena je njegova dužnost. žalba koju podnese bilo koja od tih stranaka spriječava izvrsnost rješenja. rješenje postaje izvršnou roku od 15 dana od dana donošenja rješenja. preko Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Lično ime je pravo svakog čovjeka. Ako rješenjem nije određen rok za izvršenje radnje. Upravo. Navedite poslove u vezi sa ličnim statusom građana? Poslovi koje državni organi uprave obavljaju u vezi sa ličnim statusom građana obuhvataju: 1. U slučaju vođenja krivičnog postupka. uspostavljanje i vođenje evidencija o ličnom statusu građana i 2. Rješenjem ostavljeni rok za izvršenje rješenja. (4) Ako je u rješenju određeno da se radnja koja je predmet izvršenja može izvršiti u ostavljenom roku. Kao što vidimo. 48. prihvaćena je i Evropska Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja se u BiH zakonodavstvu direktno primjenjuje. a određuju ga njegovi roditelji. državljanstva i evidencija o matičnim knjigama. neopohodan je sporazum roditelja. u roku od dva mjeseca može se sporazumno odrediti ime djeteta ukoliko nije biklo određeno. • dostavom stranci. ukoliko je u pitanju maloljetnik. i 3. ako žalba nije dopuštena. zbog toga što ljudska prava zahtijevaju stvarnu zaštitu i što predstavljaju osnovnu karakteristiku demokratije u državi. bračni drugovi određuju prezime djeteta sporazumno. radi vlastite identifikacije. Rješenje o promjeni ličnog imena donosi organ uprave. a način dodjele imena. zakonodavstvo Bosne i Hercegovine usvojilo je šesnaest međunarodnih konvencija koje su sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine. rješenje postaje izvršno istekom tog roka. svaki čovjek ima potpuno pravo na ispunjenje svojih ljudskih prava. odnosno. a u slučaju razvoda braka. utvrđeni su «Porodičnim zakonom». (5) Izvršenje se može sprovesti i na osnovu zaključenog poravnanja. Svaki građanin dužan je služiti se svojimm imenom u pravnom saobraćaju. Čovjek dobija svoje lično ime odmah nakon rođenja. Upravo zato. Između ostalog. mijenjanje osnovnih elemenata ličnog statusa statusa građana u vezi ličnog imena. utvrđena su brojnim međunarodnim ugovorima.• dostavom stranci. Također. (7) Nakon isteka roka od 5 godina od dana kad je rješenje postalo izvršno.

ali tako da se ukupnom primjenom svih tih zakona ne smije dovoditi u pitanje državljanstvo lica koje su ga imale. u složenoj državi kakve su danas federalne države. personalne i realne unije. (takvi su ugovori.nationalitv. nationalite. jedno FBIH i drugo RS-a. Lica bez državljanstva (apatride) ne poznaje ni unutrašnje ni međunarodno pravo. politčka i ekonomsko-socijalna prava u toj državi. državljanstvo predstavlja skup pravnih normi kojim se regulišu odnosi između države i državljana. Činjenica o vezanosti čovjeka i države determinirajuća je za prava i dužnosti državljana u skladu s njenim poretkom. Konvencija o državljanstvu udate žene od 1957. ono je kao što vidimo odavno i predmmet izučavanja meduunarodnog prava. Kao pravna celina. lice ima odgovarajuće obaveze i formalno-pravno. države mogu pojedinačna pitanja državljanstva uređivati dvostranim ili višestranim ugovorima sa drugim državama. arhiva i dugova iz 1983. U jedinstvenoj.). Kodeks Bustamante od 1928. postoji državljanstvo federacije i državljanstvo federalnih jedinica. 47 . uglavnom. konfederacija. U odnosu između fizičkog lica i suverene države. Državljanstvo se u teoriji shvata na dva načina i to. državljana. nove države (države sljednice) slobodne su uređivati pitanja državljanstva svojih državljana donošenjem vlastitih zakona. ima pravo na državljanstvo. kakve su ranije postojale. unitarnoj državi u kojoj postoji jedna organizacija vlasti ustanovljava se jedno državljanstvo. lica bez državljanstva (apatridi). ("Bečka konvencija iz 1983. a tek kasnije u posebnim zakonima o državljanstvu. odnosno. Da li državljani BiH posjeduju jedno ili dva državljanstva? BIH državljani posjeduju 2 državljanstva. što znači da je stvaranje takvih lica zabranjeno. konvencije donete u Montevideu 1933. Kasnije su norme o državljanstvu. Na osnovu njega.170 Taj status. zasniva se upravo na činjenici da je određeni pojedinac državljanin određene države i kada se nalazi izvan granica svoje države. -Haška konvencija od 1930. tek podkraj XVIII i početkom XIX stoljeća. 2. ali i u međunarodnom pravu. Iako je državljanstvo institut unutrašnjeg prava (ustavnog i upravnog). personalna suverenost). Ukupnost vlasti što je država vrši nad svojim državljanima (tzv. najčešće sadržane u građanskim zakonicima pojedinih država. Na teritoriji na kojoj su nastale tzv. državljanstvo se ispoljilo kao javno-pravna veza pripadnosti pojedinca određenoj državi. Međunarodnopravni poredak neće priznati sticanje državljanstva po zakonima jedne države ako osoba o kojoj se radi još nije izgubila državljanstvo druge države. Postalo je predmet detaljnog regulisanja u nacionalnim zakonodavstvima. 49. i dr. stranaca i 3.). Na osnovu državljanstva određuje se pravni položaj državljanina u unutrašnjem. državljanstvo se shvata u javno-pravnom smislu kao odnos između fizičkog lica (državljanina) i suverene države na osnovu kojeg to lice ima određen status.167 S druge strane. Na tim osnovama je Bečka konvencija o sukcesiji država u vezi državne imovine. Pravila koja se tiču državljanstva ureduju pitanja sticanja i gubljenja državljanstva. Mada je državljanstvo. Pravni odnos koji se uspostavlja državljanstvom može biti različit. kao pravna cjelina i 2. Kao pravni odnos. kao: 1. kao i sva druga pitanja koja se za njega mogu vezati i zakonom urediti. stvorila veoma jasna pravila o državljanstvu kao supranacionalnoj kategoriji. bile sadržane u dvostranim i višestranim međunarodnim ugovorima. Da bi izbjegle apatridiju. međunarodno pravo postavlja okvire koje unutrašnje pravo ne smije prijeći jer bi time bile prekršene međunarodnopravne obaveze države i učinjen međunarodni delikt. kao pravni odnos između države i pojedinca može se izraziti kao odnos u svojstvu: 1. Svaki pojedinac na području države koja je promijenila suverenitet. njemu su dostupna sva građanska. stvar unutrašnjeg prava i unutrašnjeg odnosa države prema državljanima. npr. odnosno. zavisno od uspostavljenog državnog uređenja. 2. kao pravni odnos 1. bez obzira da li trenutno u njoj boravi ili se nalazi na stranoj teritoriji.Državljanstvo (citizenship . Norme o državljanstvu bile su. Staatsangehorigkeit) je veza između čovjeka i države. primarno.

Patria . građanska i ekonomskosocijalna prava. bez+lat. onda potpadaju pod vlast organa te države. državljani su osnovni pravni i politički subjekti u državi/društvu i javljaju se kao nosioci prava i obaveza u pravnom prometu sa vlastitom državom i njenim subjektima (fizičkim licima. Koji su to osnovni načini sticanja državljanstva? Državljanstvo kao pravni odnos između fizičkog lica i suverene države stiče se na osnovu određenih načina sticanja državljanstva. dopunski.Državljani su fizička lica koja su pravno vezana za određenu državu iz čega za njih proizilaze određena posebna prava i dužnosti. e'tranger. 3. godine. Također. građanska prava i pripadnost porodici. Auslander) su sva ona fizička lica koja nisu državljani države u kojoj borave. Propisima o državljanstvu pojedinih država najčešće je u primjeni tzv. naturalizacijom. Najviše su na njihov položaj uticala pravila običajnog prava o tzv. kombinovani način sticanja državljnstva. Načini sticanja državljanstva mogu biti dvojaki: 1. 50. 51. sticanje vlasništva itd. udruženjima. bez obzira da li se nalaze na njenoj teritoriji ili u inostranstvu. a-ne. Nakon francuske revolucije dolazi do transformacije individuuma čovjeka. stranac uživa diplomatsku zaštitu u državi u kojoj se nalazi. bilo zbog toga što su ga izgubili. zaključenje građanskih ugovora. U njemu su bila sadržana tri temeljna svojstva: sloboda. Prilikom boravka u državu svoga odredišta stranac mora imati važeću putnu ispravu (pasoš). po porijeklu (ius sanguinis). Međunarodno pravo ne dozvoljava ni jednoj državi da strancima uskrati prava kao što su sklapanje braka. usvojenjem i 2 . također. građanima. bilo iz razloga što nisu stekli državljanstvo u momentu svog rođenja.). To su lica koje borave na teritoriji jodne države. i Konvencija o smanjenju slučajeva apatrida iz 1961. pravnim licima . a prestaje na osnovu određenih načina prestanka prestanka. odnosno. država može zabraniti strancima da ulaze na njenu teritoriji. Danas je položaj državljana uređen zakonom i u formalnopravnom smislu. osnovni i 2. a državljani su neke druge države. Tko su lica bez državljanstva? Apatridi (grčki. u građanina i u državljanina. Obično se dozvoljava boravak strancima kao turistima na teritoriji jedne države u trajanju od tri došest mjeseci. bilo da se radi o domaćem državljaninu ili strancuz ima pravo da se ravnopravno pojavi prud sudskim i drugim državnim organima radi ostvarenja svojih prava. organizacijama i dr.domovina) su lica bez državljanstva. a u nekim slučajevima posjedovati i odobren ulazak u zemlju (viza). Na pravni položaj lica bez državljanstva primjenjuju se odredbe Konvencije o pravnom položaju lica bez državljanstva iz 1954.. Položaj i prava stranaca nisu jednoobrazno uređena u međunarodnoj pravnoj praksi. odnosno. javnim preduzećima. Još u rimskom pravu postojao je pojam civis Romanus koji je. prema kojem se državljanstvo može se steći na pet osnovnih načina: 1. Konvencija o državljanstvu udate žene iz 1957. U tom slučaju. »međunarodnom minimalnom standardu«. 4. Tko su stranci? Stranci (foreigner-alien. do godinu dana. bio kompatibilan sa današnjem shvatanjem pojma državljanina (državljankse).. a nisu stekli novo od neke druge države. Državljanima su dostupna sva politička. a ako oni borave na njenoj teritoriji. 52.ustanovama i privrednim društvima. Njih ni jedna država ne smatra svojim državljanima niti strancima. dozvoliti im da ograničeno u njoj borave. u sadržajnom smislu i svom etimološkom određenju. po rođenju (ius soli). svako lice (fizičko ili pravno). Važno je naglasiti da ni jedna država nema obavezu primiti strance na svoje područje. 2.

. otpustom iz državljanstva. 2. 53. a nakon toga nastalo je državljanstvo po porijeklu oba roditelja (ius sanguinis novijeg tipa). a dijete je rođeno u toj državi. pod uslovom da se do određene godine života: 1) upiše u knjigu državljana države iz koje mu je roditelj. a dijete je rođeno u inostranstvu. a jedan roditelj mu je državljanin. 3.da se odrekne ranijeg državljanstva.da ima navršene određene godine života. akata 47 . 2) Sticanje državljanstva rođenjem na teritoriji određene države (ius soli) Ako su oba roditelja djeteta nepoznata ili su bez državljanstva. pozakonjenje i drugi. . d) dijete je rođeno u inostranstvu. odnosno. Na taj način zastupljen je teritorijalni princip ius soli. a koje je usvojio državljanin države koja dodjeljuje državljanstvo. U pojedinimm državamma postoji tzv.5. 4. 2) da ima stalno mjesto boravka u državi čije državljanstvo prima. na osnovu usvojenih konvencija o državljanstvu. po sili zakona (kada lice stekne državljanstvo neke druge države). Prvi je bio prema državljanstvu oca (klasični ius sanguinis). .da poznaje jedan od jezika koji se kao službeni govore u državi državljanstva koje stiče .da mu nije izrečena mjera sigurnosti protjerivanja iz države državljanstva u pitanju. u nekim državama gdje važi princip neravnopravnosti muškarca i žene i neravnopravnosti bračnog i vanbračnog djeteta pojavljuju se kao dopunski načini sticanja državljanstva i udaja. Na koji način prestaje državljanstvo? Državljnstvo prestaje na neki od slijedećih načina: 1. Uslovi su: . bez obzira na mjesto rođenja djeteta. Osim pobrojanih načina sticanja državljanstva. u drugoj državi. predstavlja osnov sticanja državljanstva za strance. Slučajevi sticanja državljanstva nabrojani od a-c. Koje evidencije o ličnom statusu državljana poznajemo? Državni organi uprave. odnosno. dijete će steći državljanstvo one države na čijoj teritoriji je rođeno. 3) Sticanje državljanstva usvojenjem Usvajanjem se stiče državljanstvo jedne države lica koje je mlađe od 18 godina. . «olakšana naturalizacija« koja podrazumijeva sticanje državljanstva ukoliko je strani državljenin imao zaključen brak sa državljaninom države čije državljanstvo stiče određeno lice u neprkidnom trajanju od određeni broj godina i ukoliko se odrekao ranijeg državljanstva. Nekada su postojala dva oblika ovog načina sticanja državljanstva. državljanstvo se može steći u slučaju: a) ako su oba roditelja u trenutku rođenja djeteta državljani jedne države.pored normativne djelatnosti i djelatnosti izdavanja upravnih akata. 4) Sticanje državljanstva prirodenjem (naturalizacijom) Prirodenjem (naturalizacija).U odnosu na porijeklo. odnosno.da nije pravosnažno osuđeno za izvršenje krivičnog djela na kaznu u određenomm vremmenskom trajanju. Na ovaj način stečeno državljanstvo može prestati ukoliko se do navršene određene dobi života djeteta utvrdi strano državljanstvo njegovih roditelja. ukoliko bi ono bilo lice bez državljanstva. 5) Sticanje državljanstva na osnovu međunarodnih ugovora Sticanje državljanstva na osnovu međunarodnih ugovora. podrazumijevaju da se državljanstvo stiče po sili zakona (ex lege). a slučaj pod rednim brojem d) podrazumijeva sticanje državljanstva od rođenja djeteta ipunjenjem postavljenih uslova i ovakav način ima pravno djelovanje ex tune. na osnovu medunarodnih ugovora. predstavlja način sticanja državljanstva koji postoji po međunarodnom pravu. oduzimanjem državljanstva i po međunarodnim ugovorima. One se odnose na poslove izdavanja materijalnih akata. vrše i uprane radnje. odricanjem od državljanstva. b) ako je jedan roditelj državljanin jedne države. 1) Sticanje državljanstva po porijeklu (ius sanguinis). 54. c) ako je jedan roditelj državljanin jedne države. državljane druge države.

Državnu imovinu čini pravo svojine na dobrima od opšteg interesa. čas. na nepokretnim i pokretnim stvarima. državljanstvo. Šta je to državna imovina? Nastanak države i njen historijski razvoj opredjeljuju prirodu i način nastanka državnog vlasništva. novčanim I) 2 . pa stoga postoje tri vrste ovih knjiga i to: a) matične knjige rođenih. mjesec. prebivalište i adresa stana. Također. evidencije o državljanstvu. One sadrže lične podatke o činjenicama koje su vezane za sva lica koja se upisuju u javne evidencije čije vođenje je regulisano zakonom i podzakonskim aktom.koji nisu upravni akti. prirodnim bogatstvima. matične knjige i 2. Smrt koja je nastala u saobraćajnoj nezgodi prijavljuje se matičnom uredu gdje se umrli sahranjuje. usvojenje. kao i u njenim diplommatsko-konzularnimm predstavništvima Državljanstvo po osnovu naturalizacije se vodi u u matičnim knjigama koje se čuvaju u MUP-u. državljanstvo. pozakonjenje. Matične knjige se vode u dva primjerka. u matičnu knjigu umrlih se upisuju i lični podaci umrlog. promjena imena i prezimena. godina. dan. smrću. u matične knjige vjenčanih se upisuju podaci o prevvstanku braka. II) Evidencija o državljanstvu U matične knjige rođenih lica upisuje se državljanstvo kada se utvrdi da to lice ispunjava zakonske uslove za sticanje državljanstva određene države po osnovu: a) porijekla. kao i mjesto smrti. c) usvojenjem. u matičnu knjigu umrlih se upisjuju promjene bračnog stanja. b) matične knjige vjenčanih U njih se upisuju činjenice koje su vezane za zaključenje braka (ime i prezime. Pod evidencijama o ličnom statusu građana podrazumijevamo: 1. mjesec i godina rođenja. Radi se o evidencijama čije je vođenje obavezno. državljanstvo. mjesto rođenja. spol. ime i prezime i prebivalište svjedoka. prebivalište i adresa. uredu. Rok za upis rođenog u matičnu knjigu iznosi 15 dana od dana rođenja djeteta (za mrtvo dijete. podaci u vezi sa promjenom imena nekog od bračnih drugova. bračna stanja. dan i sat. a drugi primjerak jeste KOPIJA i ona se čuva u prostorijama MUP-u. Matične knjige U matične knjige se upisuju lična stanja u odnosu na rođenje. Jedan od načina vršenja materijalnih radnji jeste i vođenje evidencija o ličnom statusu građana koju vode organi državne uprave. Činjenica smrti se prijavljuje matičnom uredu mjesta u kojem je smrt nastupila. Također. službena lica. Naknadno se upisuje: priznavanje i utvrđivanje očinstva-materinstva. mjesto rođenja. To su knjige koje sadrže evidencije u koje se upisuju: ime i prezime djeteta. datum i mjesto rođenja oba roditelja. 55. Jedan primjerak koji se naziva IZVORNIK čuva se u matičnom. Sve ove knjige su jedinstvene za svaki entitet ponaosob. vjenčanje i smrt. b) rođenjem na teritoriji BiH. nestankom i proghlašavanjem nestalog lica za umrlo itd. dobrima u općoj upotrebi. dan mjesec i godina rođenja. promjena državljanstva i smrt. starateljstvo. Potvrdu o smrti izdaje Ijekar koji je konstatovao smrt. poništenje braka i prestanak braka razvodom. prebivalište. rok upisa je 24 sata). Oni doprinose radu uprave tako što doprinose ostvarivanju prava i vršenju obaveza posrednim putem. odnosno. adresa. ime i prezime roditelja bračnih drugova. c) matične knjige umrlih Osim činjenice o smrti. spol. kao što su: oglašavanje braka nepostojećim. Ove matične knjige vode se na teritoriji države. prestanak usvojenja. a uvjerenje o državljanstvu izdaje organ koji vodi matične knjige rođenih. bračno stanmje. dan mjesec i godina rođenja. mjesto rođenja. Određivanje imena rođenog djeteta mora se izvršiti u roku od dva mjeseca.

U svom nastanku ui razvoju. bilo da se radi o domaćem državljaninu ili strancu. hartijama od vrijednosti i drugim imovinskim pravima (stvarna.vlastit) predstavlja upravnopravni način sticanja državne imovine. U pitanju je društveno-ekonomski i pravni pojam kojeg poznaje i međunarodno pravo. isključivo. Po njemu. Prvi razlog je. zapravo. a drugi je. odnosno. Potpuna eksproprijacija uvijek obuhvata sve ono što se na nekretnini nalazi. nasadi. potpuna i 2. pri čemu prijašnji vlasnik. b) Nepotpuna eksproprijacija Nepotpuna eksproprijacija predstavlja takav oblik sticanja nekretnine kod koje ne dolazi do promjene vlanišrva na eksproprisanoj nepokretnosti. ex . nego se ustanovljava ograničavanje prava vlasništva. što se na taj način podstiče društveno-ekonomski razvoj političko-teritorijalne zajednice. u skladu sa zakonom. karakter društvenih odnosa bio je određen monopolom državne sile koja je štitila sredstva za proizvodnju. Kasnije se ispostavilo da se eksproprijacija javlja kao upravno-pravni odnos između organa javne vlasti i eksproprijata. društvenopolitičkih organizacija i udruženja građana (građanska svojina).iz + proprius . ukoliko posebnim zakonom nije drugačije određeno. javnom interesu. Sa gledišta imovinskog prava državna imovina bila je i ostala produkt stvarnih i upravno-pravnih odnosa. obligaciona i intelektualna prava). kao i ona koja se steknu u skladu sa zakonom iz javnih prihoda koji pripadaju državi. odnosno. Uspostavlja se službenost na nekretnini za određeno vrijeme. kao svojevrsnu obavezu (obligatio sui generis). odnosno imalac prava na nekretninama. odnosno. Ostala državna imovina može preći u privatnu svojinu na osnovu odluke nadležnog organa. radi o zamjeni jedne imovine drugom. naročito ona civilistička. objekti. nepotpuna ili djelimična eksproprijacija a) Potpuna eksproprijacija Potpuna eksproprijacija je ona kojom se uspostavlja državno vlasništvo na eksproprisanoj nekretnini. Medunarodno-pravna dopustivost eksproprijacije tumači se i opravdava time što se. Starija pravna teorija. ima karakter satisfakciju oduzetu nekretninu. eksproprijacija kao oblik ograničavanja svojinskog prava na nekretninamam. pravnog posla ili na drugi način. jedan dio savremene pravne nauke i doktrine smatra neophodnim iz dva razlogha. 56. ona znači i svojevrrnu promjenu vlasničko-pravnih odnosa između države. nastojala je eksproprijaciju tumačiti kao nekakvu prinudnu kupoprodaju nekretnina. Šta je to eksproprijacija? Eksproprijacija (novolat. od lat. državni organi te države (Act of state doktrina). zakup kao oblik nepotpune eksproprijacije može se ustanoviti samo na zemljištu i to na određeno vrijeme. Za razliku od službenosti koja se ustanovljava na zemljištu i zgradi na neodređeno vrijeme. građana. s jedne strane i eksproprijata. što se na taj način osigurava zaštita osnovnih ljudskih prava. zasadi. prestaje biti njenim titularom uz određenu pravičnu novčanu naknadu ili. Dobra u opštoj upotrebi su van pravnog prometa i ne mogu biti u privatnoj svojini. expropriatio. To 47 . Davanje pravične naknade (Just compensatiori) za eksproprisanu (izvlaštenu) nepokretnu imovinu. ima privatno-pravni karakter ako se ima u vidu da se zahtjev za isplatu pravične naknade. građansko-pravnih lica.sredstvima. Korisnik stiče pravo koriščenja nepokretnosti u svrhu radi koje je eksproprijacija izvršena. s druge strane. U određenom smislu. 57. To je institut koji je sadržan u unutrašnjim pravnim porecima gotovo svih država koji označava prisilno i zakonom uređeno oduzimanje nekretnina u privatnoj svojini od strane države u općem. sticanjem vlasništva na nekoj drugoj nekretnini. Osim što eksproprijacija podrazumijeva upravno-pravni odnos između države i eksproprijanta kao korisnika eksproprijacije. ograde itd. transformacija vlasništva na privatnoj imovini i imovinskim pravima na osnovu akata vlasti u jednoj državi predstavlja akt slobodne volje o kojem odlučuju. Vrste eksproprijacije? U teoriji postoji podjela eksproprijacije na dvije osnovne vrste i to: 1. kao što su zgrade.

utvrđivanje općeg (javnog) interesa. nakon što je utvrđen opći interes. 2 . Ovo rješenje predstavlja upravni akt protiv kojeg se ne može izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor. Ako je opći isnteres utvrđen rješenjem općinskog vijeća. obrazovanje itd. b) Donošenje rješenja o eksproprijaciji Prijedlog za eksproprijaciju može se podnijeti tek pošto je prethodno utvrđen opći interes za izgradnju nekog objekta. uredbom. 2. tek pošto općinsko vijeće na sjednici. zakonom. Uz prijedlog za eksproprijaciju dostavlja se rješenje o utvrđivanju općeg interesa. U ime pravnih lica koje zastupa. općinski organ uprave nadležan za imovinsko-pravne poslove obavještava vlasnika nepokrenosti da je podnesen prijedlog za eksproprijaciju njegove nekretnine i poziva ga da se izjasni o činjenicama u vezi sa eksproprijacijom. nadležni općinski organ će kao prethodno pitanje raspraviti (utvrditi) vlasničke odnose na nekretninama koje su predložene za eksproprijaciju. a smatra se da je opći interes utvrđen u slijedećim slučajevima: a) ako je akt o izgradnji objekta donijelo predstavničko tijelo ili vlada. međutim. upravnim sporom se ne prekida postupak eksproprijacije. eksproprijacija se može predložiti. postupak određivanje naknade za nekretnine.može biti u slučaju podizanja postrojenja polaganja raznih vrsta kablova (PTT. kada je aktima nadležnih organa odlučeno o izgradnji objekata od interesa za te zajednice u čijoj djelatnosti je sadržan opći interes (zdravstvo. U slučaju kada opći interes nije utvrđen ni na jedan od ovih načina. a) Utvrđivanje općeg interesa To je osnovni uslov za eksproprijaciju nekretnbine. TV). elektro. Taj akt sadrži podatke o objektu i zemljištu koje je špotrebno eksproprisati. Nakon toga. prijedlog za eksproprijaciju se može podnijeti u roku od dvije godine od dana donošenja rješenja kojim je utvrđen opći insteres. postupak eksproprijacije provodi se kroz tri međuzavisne faze i to: 1. Dakle. prijedlog za eksproprijaciju podnosi nadležni općinski javni pravobranilac. a sam prijedlog mora sadržavati podatke koji se odnose na predlagača.) b) opći interes se može utvrditi i posebnim aktom sdvih organa. Postupak eksproprijacije? Provođenje postupka eksproprijacije započinje podnošenjem prijedloga od strane korisnika eksproprijacije nadležnom općinskom organu uprave. odlukom. 58. Nakon prijema prijedloga za eksproprijaciju. postupak donošenja rješenja o eksproprijaciji i 3. sport.178 Prije donošenja rješenja o eksproprijaciji. ili je izmijenjen postojeći regulacioni plan po istoj ' proceduri kakva je i procedura njegovog donošenja. odnosno. a na obrazložen prijedlog korisnika eksproprijacije donese rješenje da je izgradnja na određenom zemljištu od općeg interesa i da se može pristupiti eksproprijaciji. d) opći interes za istraživanje prirodnog bogatstva utvrđuje se dozviolom nadležnog državnog organa. rješenjem i si. Ovo je najčešći način na koji se utvrđuje opći interes za izgradnju objekata na zemljištu koje je predmet eksproprijacije. podaci koji se odnose na vlasnika nekretnine za koju se predlaže provođenje postupka eksproprijacije i podaci o objektu za koji je utvrđen opći interes. polaganje qevovoda (vodovoda i kanalizacije) i si. • Prijedlog za eksproprijaciju posnodi korisnik eksprorpijacije Prijedlog se podnosi općinskom organu uprave nadležnom za imovinsko-pravne poslove. c) ako je donesen regulacioni plan po propisanoj proceduri i koji je usvojen od strane predstavničkog organa nadležnog za njegovo usvajanje. nekretninu koja je predmet eksproprijacije. Tako ustanovljen zakup kod nepotpune eksproprijacije može trajati najduže pet godina.

a uz određene sulove. naknada službenosti itd. objekta. Ukoliko se ne postigne sporazum o naknadi u roku od 30 dana od dana 47 . a ranijem korisniku eksproprisane poslovne prostorije korišćenje druge poslovne prostorije. korisniku. Naknada za eksproprisanu nepokretnost daje se u gotovom novcu. samo ako to. odnosno. ili u visini njihove građevinske vrijednosti. Za oduzeta prava u pogledu zgrada i drugih građevinskih objekata. Prije donošenja rješenja. Ranijem vlasniku. a koji ne može pasti prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji. pravno lice ima pravo na naknadu samo za uložena sredstva i rad.• Rješenje o prijedlogu za eksproprijaciju donosi organ uprave za imovinsko-pravne poslove općine na čijem se području nalazi nepokretnost za koju se eksproprijacija predlaže. naknada se određuje davanjem u svojinu drugog odgovarajućeg zemljišta (osim kada korisnik eksproprijacije nema i ne može da pribavi takvo zemljište). kome je prihod od tog zemljišta uslov za egzistenciju. Prava pravnog lica. korisnik eksproprijacije dužan je prije rušenja obezbijediti korišćenje odgovarajućeg stana. Svrha isplate ove naknade jeste u tome da se kompenzuju posljedice provedene mjere. Vlasnik eksproprisane nepokretnosti (eksproprijat) ima pravo na tzv. na osnovu zakona. rok). dužan je bez odlaganja zakazati i održati usmenu raspravu za sporazzumno određivanje naknade za eksprorisanu nepokretnost (oblik. na naknadu kojom se osigurava da ti uslovi ne budu pogoršani. Troškove postupka eksproprijacije snosi korisnik eksproprijacije. općinski organ uprave za imovinskopravne poslove. isplatom se nadoknađuje gubitak vrijednosti oduzete nekretnine i otklanjaju pogoršani uslovi života i rada ranijeg vlasnika koji su nastali prestankom prava vlasništva. susvojinu ili na korišćenje. odnosno. Na taj način. eksproprisane stambene zgrade ili stana. o čemu se sačinjava zapisnik. organizacije u pogledu nepokretnost! u državnoj svojini mogu se rješenjem opštinskog organa uprave nadležnog za imovinsko-pravne poslove oduzeti ili ograničiti i prenijeti na drugo pravno lice. Poslije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji. pravno lice ima pravo na naknadu u visini koja je potrebna za kupovinu takve zgrade. odnosno. pravičnu naknadu. koju plaća korisnik eksproprijacije (eksproprijant). Za eksproprisano obradivo poljoprivredno zemljište zemljoradnika. • Korisnik eksproprijacije stiče pravo na posjed eksproprisane nepokrernosti danom nastupanja pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji ili danom koji je tim rješenjem određen. u zavisnosti od toga kako je došlo do građevinskog objekta i da li je on predstavljao uslov rada ili materijalnu osnovu pravnog lica. visina nakande. c) Naknada za eksproprisanu imovinu Osnovno je načelo Zakona o eksproprijaciji da vlasniku nekretnine pripada pravična naknada koju snosi korisnik eksproprijacije. obavezno se mora saslušati vlasnik nepokrernosti koja je predmet eksproprijacije. ili u visini uloženih sredstava u sticanje i investicione održavanje. naknada odrediti u davanju drugog zemljišta. . Opći interes za uzimanje ili ograničenje tih prava utvrđuje se na način koji je zakonom određen za eksproprijaciju nepokretnosti. Zapisnik ima snagu izvršnog naslova. a ako su zemljište ili drugo prirodno bogatstvo uslovi rada. a samim tim prestankomm korišćenja na nepokretnosti. Za oduzeta prava u pogledu zemljišta ili drugih prirodnih bogatstava. može se umjesto u novcu. U tom smislu različito se tretira pitanje skidanja usjeva. Sporazumom stranaka naknada se može odrediti u vidu davanja druge nepokretnosti u svojinu. zahtijevaju utvrđene potrebe planskog uređenja prostora ili izgradnja objekta od općeg značaja ili drugi zakonom određeni opći interesi (administrativni prenos). a naknada u novcu se isplaćuje u roku od 15 dana od dana dostavljanja pravosnažnog rješenja kojim je određena naknada u novcu. a sporazum je postignut kada ga potpišu obe strane.

eksproprijacija. Šta je to konfiskacija? Konfiskacija nije redovni način nastanka državne svojine. upravne akte (rješenja) za određena lica. Sarajevo. jer on ukida privatnu svojinu određenog subjekta i istovremeno ustanovljava državnu svojinu na takvoj imovini. Uglavnom. zemljište prelazi u državnu svojinu kao posljedica socijalne revolucije. odnosno. Zenaid Đelmo (2007). na osnovu zakona. Literatura: Materijal za odgovore na ispitna pitanja izuzet iz knjige dolje navedenog autora. 61. jer se provodi kao posljedica izvršenja krivičnog djela. kao upravno-pravni način nastanka državne svojine na ovim stvarima. dok su ugovori imali samo nadopunjujući značaj. 63. u ratu upotreba privatne pokretne imovine za potrebe vođenja rata. 62. 1. Provodi se izuzetno u određenim specifičnim prilikama kao što su u miru elementarne nepogode ili. Šta je to rekvizicija? Rekvizicija je institut pretvaranja privatne imovine u državnu svojinu. obuhvatao je poljoprivredne proizvode. koji za razliku od eksproprijacije podrazumijeva da se može provesti samo u odnosu na pokretne stvari. 59. a mogu je sprovesti i starješine ranga komandanta bataljona ili višeg ranga. Treba imati u vidu. Fakultet za javnu upravu 2 . da je kod eksproprijacije i rekvizije upravni akt je konstitutvnog . jer je imovina postajala državna direktno na osnovu zakona. Šta je to agrarna reforma? Prema agrarnoj reformi. „Upravno pravo i evropsko upravno pravo“. Šta je to obavezni otkup? Ovaj vid sticanja državne imovine postojao je u periodu administrativnog socijalizma u Jugoslaviji nakon Drugog svjetskog rata.pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji naknadu će odrediti stvarno i mjesno nadležan općinski sud. 60. a ne konstitutivnog karaktera. Šta je to nacionalizacija? Nacionalizacija se razlikuje od konfiskacije po tome što je ona posljedica jedne privredno političke mjere i što se provodi u cilju jačanja državne svojine Provodi se upravilu sa naknadoma za nacionalizovanu imovinu. Dr. akta koje je u konkretnom slučaju doneseno. Zajedničko za sve načine nastanka državne svojine je bilo to što je bilo neophodno donijeti. a ne na osnovu rješenja. Stoga je rekvizicija u odnosu na pokretne stvari isto ono što je za nepokretnost. Obaveza otkupa nastaje donošenjem upravnog akta (rješenja). To je jedan vid eksproprijacije kojim se ukidaju veliki zemljišni posjedi. Rekviziciju sprovodi općinski organ uprave. Svi akti su bili deklarativnog. ali.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->