P. 1
Optimizacija Tehnologije Drvoprerade-predavanje

Optimizacija Tehnologije Drvoprerade-predavanje

|Views: 1,323|Likes:
Published by Emir Trako

More info:

Published by: Emir Trako on May 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

REZ AGENCIJA I UNIVERZITET U ZENICI

PROGRAM OBUKE IZ CNC TEHNOLOGIJA ZA DRVOPRERAĐIVAČKE FIRME
OPTIMIZACIJA TEHNOLOGIJE DRVOPRERADE
Emir Trako, dipl. inž (mtd) Februar - mart 2008. g.

Optimizacija režima obrade na CNC mašinama za izradu pločastog namještaja, s akcentom na optimizaciji režima obrade na CNC-obradnom centru

1. UVOD

1. 1. Usvajanje terminologije

TEHNOLOGIJA (grčki - nauka o vještinama, zanatima) Pod tehnologijom se podrazumijeva postupak proizvodnje neke vrste robe, tj.skup uslova i radnih faza koje treba ostvariti, da bi se od date sitovine došlo do željenog proizvoda. Tehnologija obuhvata cijelo teorijsko znanje, kao podlogu za ptaktičnu realizaciju odgovarajučeg postupka. Pod tehnološki postupakom u finalnoj obradi drveta

podrazumjevačemo u daljnem tekstu skup tehnoloških operacija u cilju izrade finalnog proizvoda, odnosno dijela finalnog proizvoda

TEHNOLOŠKA OPERACIJA

To su pojedine fizičke radne faze tehnološkog postupka, koje po svojoj prirodi ili smislu organizacije predstavljaju relativno nezavisne, zaokružene cijeline. Tehnološke operacije su osnovne gradivne jedinice, čijim se različitim kombinovanjem mogu ostvariti različiti tehnološki postupci. Režim obrade je podešavanje (i propisivanje) parametara za izvodjenje tehnološke operacije na odredjenoj mašini ili tehnološkoj opremi.

Optimizacija

režima

obrade drveta je iznalaženje najpovoljnijeg

riješenja sa stanovišta iskorištenja materijala i vremena pri izvodjenju tehnološke operacije, u ostvarivanju propisanih zahtijeva.

Pod obradom drveta podrazumijevamo mehaničku obradu drveta, pri čemu na drvo dijelujemo alatima, uz odvajanje strugotine, u cilju promijene oblika drveta, ne mijenjajući mu osobine.

1. 2. Glavni vidovi mehaničke obrade sa aspekta alata i strugotine
U teoriji rezanja drveta svako djelovanje sječiva na drvo je rezanje,ali u praksi to je uglavnom naziv za djeovanje na drvo pilom.Sa aspekta djelovanja alata i stvaranja strugotine,kao i sa aspekta definisanja tehnoloških operacija,glavni vidovi mehaničke obrade drveta su: - Piljenje(rezanje) - Blanjanje, - Bušenje, - Glodanje, - Tokarenje, - Brušenje. Prema navedenim vidovima rezanja se konstruišu i mašine za obradu drveta,a na CNC-obradnim centrima se grupiše više tehnoloških operacija uz upotrebu više vrsta alata za obradu drveta.

1. Ove ploče se proizvode u pilanama ili specijaliziranim pogonima.3. koja spada i u finalnu i u primarnu. ili i širinskim i dužinskim spajanjem drveta. Rijeđe se koriste ploče koje se dobijaju i debljinskim spajanjem drveta. Vještačke drvene ploče To su ploče dobijene od drvenastih materijala uz razne dodatke. koje se dobijaju širinskim. U donjoj tabeli su date najažnije vještačke ploče i najvažniji poluproizvodi koji se najčeše obradjuju na CNC-mašinama u finalnoj obradi drveta U posljednje vrijeme se sve više upotrebljavaju i ploče od punod drveta. ali uz uslov da su zadržale. ali je bilo koja finalizacija proizvoda od drveta nezamisliva bez hidroremmičke obrade drveta c) Finalna obrada drveta.4. iverice…) Vještačke drvene ploče se danas u velikim količinama koriste za izradu pločastog namještaja u finalnoj obradi drveta. a ponašaju se . a u kojoj drvetu ne mijenjamo ni oblik ni dimenzije. posebno na CNC-mašinama. Podijela obrade drveta a) Primarna obrada drveta u kojoj uglavnom dobijamo poluproizvode za finalnu obradu (u prkasi se ti poluproizvodi osnovni repromaterijal) b) Hidrotermička obrada drveta. u kojoj od poluproizvoda obradom drveta dobijamo gotov proizvod za odredjenu namjenu (uz dodavanje materijala koji nisu od drveta) u finalnoj obradi nazivaju 1. pa i poboljšale karakteristične osobine drveta (vlaknatice.

š a fu ira rn fu irs ep e rn k loč fu irn a rn ic fa rik b a p aiv ric loč e a fa rik b a p a loč v ka a la n tic fa rik O B b a S p a loč fa rik H b a C p a loč s e ija np tu a p c la os p k s ec liz n te n p ija ira a h ološ a k op m re a s ec liz n te n p ija ira a h ološ a k op m re a s ec liz n te n p ija ira a h ološ a k op m re a s ec liz n te n p ija ira a h ološ a k op m re a s ec liz n te n p ija ira a h ološ a k op m re a p eiv ric loč e e s e ija np tu a p c la os p k p ev k a e loč la n tic O B lo e Sp č s e ija np tu a p c la os p k s e ija np tu a p c la os p k H p e C loč s e ija np tu a p c la os p k Primjer tehnološkog postupka u finalnoj obradi drveta Tipičan primjer primjene CNC-mašina u finalnoj obradi drveta je tehnološki postupak izrade namještaja od oplemenjen ploče iverice.tra n p .. ob e lic c pn e je a ic .p č e ile rofiln i iv č era i..kao i drvo od kojeg se proizvode. jer nemaju nikakve dodatke.PO T PA E N L SU K re a jetru a a zn pc re a jetru a a zn pc re a jei lju te je zn š n tru a a pc K JU N T H O O K L Č A E N L ŠA O E A PR M g te a ri...p e iv ric e e c pn e je a ic .m f ra ja d p e loč loč . re a ic fu ira lju tilic z č a rn .p č e ile rofiln i iv č era i.. PO U O V D L PR IZ O s n a n re a a ta d rd a z n g d ra ja g b ob c ru i ra i re a i fu ir z n rn PR A N IM R I PO O GN ORD BA E DVT R EA p n ila a p n ila a fu irn a rn ic S O IN IR V A PO U O V D L PR IZ O ob in lov a te n k d o h ič o rv ob in lov a te n k d o h ič o rv F pi -tru c fu ir. a irn a e p ev k a e loč la n tic T H O . ob e lic s g a tru otin p p os č . g te a ri. a u postupku lijepljenja se obično upotrebljava PVA-ljepilo za drvo.re a a rn zn g d . gdje imamo 3 ključne CNC-mašine .tra n p ..

Dimenzije poluproizvoda i njihovo odstupanje od nominalne debljine. 5. 4.kom ode.5.C MAŠ NC INA ra skraja ploča č ka rica nta C -obradni NC centa r TE NOL KA OPE AC H OŠ R IJA krojenje kanta nje bušenje.) 1..izrada utora. Tehnička priprema prozvodnje. Potrebna konstrukciono-tehnološka dokumentacija je praktično ista za serijski i pojedinačni proizvod. Pored toga.kružno rezanje TE NOL KI POS H OŠ TUPAK izra svih dijelovanam da ještajaod oplem enje ploče iverice(npr..kuhinje. Jednostavno rečeno tehnička priprema propisuje zahtijeve prema kojima optimiziramo režim obrade. 3. 2. Osposobljenost neposrednih izvršilaca.a erički m plaka ri. Tehničko-tehnološke karakteristike mašina i tehnološke opreme kojom raspolažemo. Tehnička priprema rada kao uticajni faktor na optimizaciju režima obrade drveta Tehnička priprema odredjuje normative utroška materijala i rada. . Veličina serije. propisuje i zajedničke parametre.. a za pojedinačni proizvod je često i zahtijevnija. Glavni uticajni faktori na optimizaciju režima obrade drveta na CNC-mašinama u finalnoj obradi drveta: 1.

jer izrada korektne dokumentacije zahtijeva znatno više vremena od onog koje imamo u praksi. do prenošenja na proizvodnju rješavanja zadataka koji su u suštini zadaci tehničke pripreme (rješavanje konstrukcijskih detalja). u našoj se praksi. jer se za relativno kratko vrijeme izradi dokumentacija. i unesu u CNC-mašine. rješavanje konstrukcijskih detalja namještaja ... Visokosofisticitana tehnologija traži obučene neposredne izvršioce spremne da stalno uče. pa i radu na mašinama. jer se uz mali broj izvršilaca proizvode . posebno kod pojedinačne proizvodnje na neposrednog izvršioca se prenose zadaci koji su u suštini zadaci tehničke pripreme (kao npr. izvrše optimizacije veličine serije i materijala. od nabave softvera za crtanje namještaja i tehničku pripremu.Odnos vremena za tehničku pripremu serije uglanom ne predstavlja problem u praksi. Niska cijena proizvoda u odnosu na sat rada CNC-mašina je u praksi strahovit pritisak na sve učesnike u procesu pripreme i proizvodnje.) čime se gubi dragocijeno vrijeme neposrednog izvršioca na veoma skupim mašinama i tehnologijama. ali je još više izraženo u finalnoj obradi drveta u našim uslovima. Sve navedeno važi za svaku proizvodnju. U praksi je tehnička priprema pojedinačnog ili maloserijskog proizvoda mnogo veči problem od pripreme serije. Da bi se optimizirala proizvodnja pojedinačnih proizvoda u praksi srečemo razne načine na koji različita preduzeća pokušavaju riješiti ovaj problem. što je u industrijskoj proizvodnji nedopustivo. Ipak. tako da kod ponavljana serije praktično i nemamo posla oko konsrtukcijskotehnološke dokumentacije. Obučenost neposrednih izvršilaca kao faktor optimizacije ROD-a Logično je da je permanentno učenje potreba današnjice u svim sferama.

Zbog procesa bubenja. a što se naravno odražava na produktivnost. Uticaj dimezije repromaterijala i odstupanja od nominalne debljine materijala. što znatno utiće na broj podešavanja mašina. Repromaterijal u finalnoj proizvodnji namještaja dolazi u odredjenjim dimezijama i debljinama. Vještačke ploče od drveta su zadržale sve osobine drveta.veliki asortimani gotovih proizvoda. već je ona u pravilu veća za 0. uz primjenu skupe tehnološke opreme i mašina. ploče skoro nikad ne dolaze u proces proizvodnje u nominalnoj debljini. a to je promijena dimenzija usljed djelovanja okolnog vazduha.5 mm. Veličina serije kao uticajni faktor na optimizaciju ROD-a Pošto razmartamo optimizaciju režima obrade na visokokapacitativnim mašinama jasno je da je veličina serije u direktnoj vezi sa optimizacijom režima obrade.1 pa i do 0. opremu) povečava produktivnost i vrše uštede u materijalu (nižom nabavnom cijenom i boljom optimizacijom repromaterijala). da se većom serijom (naravno do optimalne granice za datu tehn. . tj. pa i onu nejneugodniju za obradu.

što znatno utiče na stepen iskorištenja materijala. a oplemenjen ploče u drvnom dezenu imaju smijer “godova”po dužini. čime je umrežavanje nemoguče. 1. Optimizacija režima obrade na neumreženim CNC-mašinama Akcenat ćemo dati na optimizaciju režima obrade na neumreženim CNC-mašinama iz sljedećih razloga: 1. Naknadne nadogradnje CNC-obradnih centara su veoma skupe i često ne daju željenje rezultate.Dužina i širina ploče je cca 2. Tehničko–tehnološke karakteristike mašina i tehnološke opreme Ovo je naravno najvažniji faktor kod optimizacije režima obrade. 2. Velik dio firmi u BiH koja i posjeduje sve 3 ključne CNC-mašine za izradu pločastog namještaja nije ih umrežila več radi po “polu-automatizovanim“ režimima. Dio firmi ima (ili planira nabaviti) CNC-obradni centar. . Proizvodni program diktira vrstu tehnološke opreme. ali nema druge CNC-mašine. Od CNC-mašina CNC-obradni centar je mašina koja izvodi najviše tehnoloških operacija .6. što je posebno važno kod nabave CNC-obradnog centra i drugih CNC-mašina.7x2 m.

proizvede se 120 komada u smijeni. Uskladivanje kapacite mašina je jedan najvažnijih faktora u optimizaciji režima obrade računa. Navedeni ormarić ima 8 dijelova koji se mašinski obradjuju na 3 CNCmašine. Radi protočnosti proizvodnje čak se i dio neposrednih izvršilaca preraspoređuje u toku jedne smijene. Kako se vidi iz priloženih podataka. Večina firmi u BiH nema kadar osposobljen za umreženi rad na CNCmašinama. imamo proračun optimalne veličine serije za poznati proizvodni program.3. Optimizacija serijske proizvodnje U Priligu 1. 4. a računata je prema mašini najmanjeg kapaciteta u smijeni kantarici. Učenje ”polu-automatiziranog“ rada je neophodno za razumijevanje komletne tehnologije i prelazak na rad sa umreženim mašinama je lakši. što znači da mašine potpuno mašinski obrade 960 dijelova naještaja za 8 h. a u Prilogu 2. O kakvim se mašinama radi govori i podatak da je brzina pomaka glave CNC-obradnog centra u praznom hodu i do 100m/min. o čemu se ovde posebno vodilo . imamo tehnološki postupak izrade kupaonskog ormarića na CNC-mašinama. Podaci su iz prakse dobijeni višemjesečnim pračenjem u firmi koja je “uhodavala” proizvodnju pločastog namještaja od oplemenjen ploče iverice. 1.6. pomaci pri glodanju u svim proizvodnjama. Takođe se iz navedenog primjera vidi da se tehnološke operacije i cijeli tehnološki postupci izvode velikim brzinama i prepliču i preklapaju u vremenu i prostoru. optimizacija je vršena sa svih aspekata.1.

kao i na Internet-stranicama čitamo savjete o primjeni CNC-mašina u pojedinačnoj proizvodnji. . traži seriju ili vrlo skup pojedinačni proizvod. klasični pristup analize tehnološke operacije po zahvatima gubi smisao. da bi bila rentabilna. Ovdije se moraju optimizirati cijeli tehnološki postupci. Prilog 3.“savjet” s Internet-a Prilog 4.. Optimizacija pojedinačne proizvodnje Vrlo često u stručnim časopisima (drvo .). gdje osposobljeni izvršilac pokroji 200 ormarića za manje od 8 sati (1600 dijelova manještaja !!!) Zaključak koji se sam od sebe nameče je da CNC-mašine za obradu drveta spadaju u kateroriju skupe i visokosofisticirane tehnologije koja. 1. a kruznom pilom i veći. njihovog preplitanja i izvođenja više tehnoloških operacija na jednoj mašini. . čiji se veči dio obavlja na CNC-obradnom centru. zbog brzine izvođenja operacija.5 do 18 m/min. Razrada proizvoda iz “savjeta” s Internet-a U navedenom Prilogu se u samo 4 koraka od skice kupca ide na CNCobradni centar.2. Takođe se kao parameter za orijentaciju može navesti i kapacitet CNC raskrajača iz priloženog primjera.su 2. Radi demonstracije čemo razmotriti jedan loš koji zaista pada u oči. Takođe se nameče zaključak da.6..

ali nije baš najbolje objašnjen u primjeru na internetu. 2. 1.Prilog 7.Prilog 5. 3.b T h o šk o e c e n lo a p ra ija 1 k jen ro je 2 k ž ore a je ru n z n 3 p v lin k k n n ra o ijs o a ta je 4 k o ijs ok n n riv lin k a ta je g a jek n tra en lod n a t k a 5 z ob jim a ljen a 6 b š n i iz d u u e je ra a tora M šin a a ra k ja s ra č cc c n -o lin k k n ric ijs a a ta a k olin k k n ric riv ijs a a ta a g a ak n tra e lod lic a t. Program ima velike mogučnosti. ali zahtijeva poznavalje tehnologije obrade drveta da bi se optimalno iskoristio.k cc c n -o Navedeni program iz primera je zaista kvalitetan. Krojnu listu . Kalkulaciiju cijene . Šemu optimizacije krojenja ploče . U navedenom primjeru je “zaboravljeno “mnogo pripremnih radnji i tehnoloških operacija. situacija se još više usložnjava a tehnhološki postupak poskupljuje). . a razmotričemo milimalno potrebnu dokumentaciju i tehnološku opremu. Za izradu komode sa skice potrebno je još najmanje 4 mašine: T H O O K PO T PA IZ A EK MO E E N L ŠI SU K R D O D Rd r e .Prilog 6.Nije navedeno o kojoj vrsti ploče se radi ali čemo razmotriti izradu komode od oplemenjenje ploče iverice (Ako se radi o drugoj vrsti ploče koju je potrebno i površinski obrađivati.

Namijenjene su za velikoserijsku proizvodnju dijelova namještaja sa zakrivljenim površinama.Za upotrebu programa nužno je detaljno poznavati struku. koji pored bušenja i glodanja. ovi programi uglavnom služe za kontakt prodavac-kupac. Optimizacija kombinovane proizvodnje na CNC-mašinama Nabavom ključnih mašina za finalnu obradu pločastog namještaja od oplemenjene ploče iverice (raskrajač kantarica i CNC-obradni centar). Ove mašine izvode krivolinijsko rezanje glodalom.3.6.Primjena specijaliziranih programa za crtanje namještaja u savremenoj finalnoj obradi drveta je veoma značajna. Izrada pojedinačnog namještaja na takvom CNC-OC bila bi čisto ekonomsko samoubistvo.U sve programe je potrebno u nijeti konstrukcijska riješenja ili izabrati ponudjena (npr.ali bi to toliko poskupilo i usporilo proizvodnju da nebi imalo nikakvu ekonomsku opravdanost. Teoretski na ovim bi se mašinama mogle izvesti sve tehnološke operacije za komodu iz primjera sa inreneta. imaju mogučnost i kantanja. ali se zaboravlja da velik dio programa nemože da izradi potrebnu konstrukciono-tehnološku dokunetaciju. . ”nutaovanje” ili ”falcanje” leđa …) U našoj praksi. kao i sljedeče: . Postoji i verzija CNC-OC. a tehnička priprema se obavlja na programima A-CAD I EXEL. te njihovom dopunom sa tiplericom. U sve programe je potrebno unijeti podatke o upotrebljnim repromaterijalima i nihove cijene. Ponovo nam se zaključak nameče sam od sebe. kruznom kanrtaricom i glodalicom kant . 1. a to je da CNCtehnologija zahtijeva skup pojedinačni proizvod. i kantaju zakrivnjene površine.

kuhinje. od pogodbe s kupcem. jeftinijom kantaricom i još nekoliko jeftijijih mašina. Kantanje ploča. preko tehničke pripreme do izrade proizvoda. kupaonski mžnamještaj …). i serijskom proizvodnjom u jenoj smijeni se poslovalo iznad praga renatbilnosti. OPTIMIZACIJA REŽIMA OBRADE KROJENJA I KANTANJA U tehnološkom postupku izrade pločastog namještaja od iverice. tehnološke operacije koje predhode obradi na cnc-obradnom centru su: Krojenje ploča. jednu smijenu. tj. a u “višku “kapaciteta se odvijala pojedinačna proizvodnje. Svi navedeni podaci o kapacitetima su za 8 h. Kombinacija serijske i pojedinačne proizvodnje dolazi u obzir. plakare. Takođe odabir proizvoda mora biti takav da poslujemo rentabilno. dječje sobe. moguče je izrađivati velik asortiman i serijskog i pojedinačnog namještaja koji je moderan i tražen na tržištu (kancelarijski namještaj. Pozitivan primjer iz prakse je pojedinačna proizvodnja u kombinaciji sa serijom kupaonskog maještaja (gore navedeni primjer ormarića). i uvijek vreba opasnost da se “ugušimo” sa “sitnim radnim nalozima”.trake. ali se pojedinačna proizvodnja odvijala odvojeno u vremenu i prostoru. Zbog ogomnog kapaciteta CNC-mašina ponekad “zaboravimo” da industrijske mašine rade u 3 smijene čime se smjenski kapacitet utrostručuje !!! 2. Veoma velik asortiman proizvodnje je moguč i kombinacijom CNC-obradnog centra sa raskrajačima koji nisu CNC. ali to zahtijeva veoma visok stepen organizacije rada i obučenosti svih učesnika u izradi proizvoda. .

2. Optimizacija režima obrade krojenja ploča Tehnološku operaciju krojenja ploča izvodimo na raskrajačima ploča.- Raskrajač ploča. ali mogu da „prate“ kantaricu i CNC-obradni centar svojim kapacitetom (kroje 40 do 80 ploča za 8 h) . Postoje vetrikalni raskrajači koji nicu CNC. koji mogu biti: Horizontalni.1. - Kantarica. Vertiikalni.

Okrajci ploče i debljina propiljka su otpad. Ukoliko krojimo velike dijelove namještaja (npr. Ukoliko imamo narudjbu za seriju od 20 komada namještaja. Postoji nekoliko načina na koji rješavamo problem reslova u praksi: 1. 3. Kad jednom skinemo resl s mašine. Stepen iskorištenja ploče je 80 do 90 %. Glavno pravilo kod korjenja oplemenjen ploče iverice je krajčenje svih strana ploče. Ako u svom proizvodnom programu imamo serijski namještaj. koji je posebno izražen kod izrade namještaja u drvnim dezenima.Krojenje je ključna operacija sa aspekta iskorištenja materijala. čime rješavamo problem reslova. Za stolove stolove) gde skoro nikad nemožemo postići željeno iskorištenje. veći procenat je kod izrade serije i manjih proizvoda od namještaja. lako se može desiti da sa veličinom serije od 18 ili 21 komad imamo željeno iskorištenje. Ostale dijelove neiskorištene ploče zovemo iskoristivi ostatak ploče ili „resl“. i kod izrade namještaja većih dimenzija. 2. treba iskalkulisati cijenu vanstandardne ploče. Glavna „zamka“ u koju upadaju čak i iskusniji inženjeri je iskorištenje reslova. Često se u preksi iz reslova kroje dijelovi maještaja što nije uvijek ekonomično. kao i uski dijelovi trake nastali pri krojenju. za svaki njegovu upotrebu trošimo vrijeme na manipulaciju i krojenje. koju proizvodjači ivericu mogu proizvesti. Još niko nije riješio generalno problem reslova.Kancelarisjki namještaj često se izradjuje od dvije debljine . iz reslova možemo raditi dijelove za taj namještaj.

ali je sa tehno. a glavni su: 1. tako da se dio grešaka može i “sakriti”.cijenu rada mašina. 5. 3. ”Krzanje”. i koju tek trebamo izgraditi. .). 4..Prije svega ove ladice su estetski lošije riješenje od “metabox” ladica. rušeći i ono malo industrijske kulture koju imamo.Iskorištenje reslova za proizvodnju dijelova ladica je vrlo često u praksi kod nas.iverice i to ploče stola od iverice debljine 25 mm. Ivice obratka nisu pod pravim uglom.Ako iskalkulišemo cijenu materijala utrošenog za ovakvu ladicu.. 2. Glavne greške obrade kod krojenja ploča 1. Tolerisanjem “manjih“ grešaka. jer je ona jedna od glavnih preduslova za razvoj industrije uopšte. Stepenasti rez.cijenu sata montaže korpusa ladice i sve problem oko montaže ladice u proizvod doći čemo do zaključka da je pored lošijeg izgleda ovakva ladica i skuplja za izradu.Često je isplatnije upotrebiti i skuplju ivericu(debljine 25 mm) i u ostale dijelove stolova I postići zadovoljavajuče iskorištenje ploče nego upotrijebiti 2 debljine ploče.a ostali dijelovi od ploče debljine 18 mm. neposredni izvršioci se opuštaju u radu. ove greške su nedopustive iz više razloga.ekonomskog gledišta vrlo upitno.kantanje i bušenje)čime se znatno zauzima mašinski kapacitet preduzeča. elementa ladica . Ovde se veće iskorištenje materijala ponekad može dobiti okretanjem goda na ploči za neke elemente (police.a zahtjevaju 3 tehnološke operacije mašinske obrade(krojenje. Poseban problem je pojedinačna proizvodnja u više dezena gdje uvijek imamo velik broj reslova raznih dezena. Sve tri greške su nedopustive. Čak i ako imamo kantaricu koja ima glodala za finu obradu reza.

Uzrok takodje može biti oštečenje zuba pile. glodanje …). stepenast rez pravi problem kod kantanja. “Krzanje “ je oštečivanje sloja kojim je ploča oplemenjena (a i kod punog drveta je isti izraz za oštečenje gornjeg sloja prilikom rezanja). kako se vidi na priloženim slikama.2. Dok krzanje narušava estetski izgled proizvoda. Ukoliko imamo NC ili CNC-raskrajač. . “Stepenast rez” je uzrokovan lošim podešavanjem pile i predrezača. Glavni uzrok su tupe pile i predrezači. I na montaži se te greške povečaju do te mjere da je ponekad nemoguče sastaviti proizvod. Uzrok može biti čak i ostatak piljevine na držačima ploča kod vertikalnog raskrajača. na osnovu krojne liste u EXELU neposredni izvršilac obavlja optimizaciju krojenja ploče na računaru raskrajača. Ako ivice obrtka nisu pod pravim uglom. a najšeči je nepodešenost sistema pridržavanje ploče prilikom obrade. može biti više uzroka. Bilo kojim propustom na proizvodu se ruši kvalitet proizvoda i ugled firme. a što su takodje osnovni prduslovi za uspješan razvoj preduzeča. Obavezne su periodične kontrole sistema za pridržavanje ploče od strane neposrednog izvršioca tehnološke operacije. ”ausvinkl” ivice lančano uzrokuju nastavak grešaka na sljedečim operacijama (bušenje.

Glavna stranica programa „WinCut“ Stranica u polu-automatskom načinu rada .

Vertikalni raskrajač ploča sa ručnm pomakom . na osnovu koje neposredni izvršilac vrši krojenje.Izrada šeme krojenja („optimajzer“) ploča – „Cut list plus“ Na ostalim raskrajačima se pored krojne liste izradjuje i šema optimizacije ploča.

Šema optimizacije rezanja ploča Mogučnosti koje uvijek trebamo razmotriti kod optimizacije krojenja ploča 1. Pored oplemenjene ploče iverice na raskrajičama se kroje i ostale vještačke ploče od drveta (vlaknatice. Odnos cijene utrošenog rada i vrijednosti “iskoristivog ostatka“ ploče koju pokušavamo iskoristiti. . ploče od punog drveta …). 3. Mogučnost”okretanja goda” kod krojenja oplemenjene ploče u drvnim dezenima. za koje važe isti principi prilikom krojenja. Krojenje više ploča odjednom. 2. šperploče. ali krojenje oplemenjene ploče iverice najzahtijevnije i najosjetljivije jer se ne vrši površinska obrada drveta nakon mašinske obrade.

U izradi namještaja od oplemenjene ploče iverice kantanje je mašinsko lijepljenje melaminske. PVC ili ABS kant trake na rubove dijelova namještaja. Na istim mašinama lijepimo i kant traku od prirodnog furnira na ploče.2. Optimaizacija kantanja ploča Kantanje je u principu obrada rubova obratka. kao i letvice od punog drveta. Za ove namjene se ipak nabavljaju kvalitetnije mašine Kantarica .2.

a greške od 2/10 dijela milimetra vidljiva je golim okom. a u pricipu tanja traka podnosi veću brzinu. .5 do 2 mm). Nadmjera koja se daje za obradu reza glodalom je u principu debljina trake koju lijepimo na rub obratka (0.3 Princip rada pravolinijske kanrtarice Kantarice su najosijetljivije mašine u tehnologiji izrade pločastog namještaja. Kantarice sa glodalima za finu obradu reza daju kvalitetniju obradu ivica. To su protočne mašine sa pomakom od 12 do 22 m/min.Princip rada kantarice 2.

Razmotriti mogučnost rezanja manjih dijelova namještaja u “šnjite”. Usvojiti 2 debljine traka (npr. Da bi optimizirali rad na kantaricina koju. 2. kantanje i dokrojavanje. 3. 2.5 i 2 mm). što znatno utiče na brzinu kantanja kod četverostranog kantanja komada i manjih elemenata namještaja.u praksi trebamo razmoriti sljedece mogučnosti: 1. kao ni na ostale protočne mašine nemožemo mnogo uticati.a najčešci je nepodešenost glodalaza obradu trake. a posebno kod kantanja sa sve 4 strane na seriji. . Oštečenja površine iverice. Ploče u praksi su uglavnom veče i nejednake nominalne debljine. Odstupanje od nominalnih dimenzija po debljini ploča se najviše izražava u ovoj tehnološkoj operaciji. Podesiti največu brzinu kantanja uz kvalitetnu obradu trake. 0. Uzrok oštečenja površine ploče uglavnom je uzrokovan razlikom u nominalnoj debljini ploče i podešenih parametara.Najčešče greške kod kantanja su: 1. Za lošu obradu trake ima više uzroka. čime štedimo na broju podešavanja za debljinu trake. Loša obrada kant trake. Prilikom kantanja mora postojati rastojanje izmedju obradaka. pa prilikom podešavanja mašine uvijek moramo pomičnim mjerilom (šublerom) izmijeriti debljinu ploče. Rezanjem u “šnjite” kod manjih elemenata u seriji znatno šedimo vrijeme. a i potrošnja traka je manaja.

Obrada kant trake se vrši na drugoj mašini tj. ”krivolinijskim kantaricama”koje ne obradjuju kant traku nego je samo lijepe na obradak.4Krivolinijsko kantanje Krivolinijsko kantanje izvodimo na specijalno konstruisanim mašinama tzv. 2. glodalici kant trake. Izvršiti obilježavanje kanta na obracima prilikom krojenja radi uštede u vremenu.4. Krivolinijska kantarica Glodalica kant trake . jer je kod usklađivanja kapaciteta mašina kantarica uglavnom ”najsporija”.

2. Kod konstruisanja namještaja sa krivim linijama trebamo nastojati kad god možemo: 1. Kod projektovanja namještaja sa krivim linijama treba uzeti u obzir da se mali radijusi vrlo teško kantaju.Fina obrada ivica obradtka.Kantanje večih dijelova namještaja od deblje iverice(25 i 38 mm)kant trakom debljine 2 mm je takođe vrlo problematično.izbjegavati male radijuse 3.koja se vrši glodalima a skida se sloj ploče debljine o.5 Vrste kantarica Kantarice se proizvode u širokom dijapazonu od malih kantarica koje samo lijepe kant traku konstruisanih za male fleksibilne firme sa širokim asortimanom proizvoda do potpuno automatizovanih kantarica za velikoserijsku proizvodnju. Ovo je vrlo osjetljiva tehnološka operacija jer je obučenost neposrednog izvršioca presudno za kvalitet obrade. i iskustvo .Izrada “falca” i utora koja se vrši kružnom pilom.izbjegavati kružno kantanje velikih i teških dijelova namještaja 2.5 do 2 mm.Princip kantanja je isti kao I linijskoj kantarici.upotrijebiti tanju kant traku(O.5 mm) 2.a glodanja trake princip rada je isti kao na nadstolnoj glodalici.Na obje mašine pomak je ručni. Pored lijepljenja kant trake.prirodnog furnira i letvica kantarice mogu imati još dvije vrlo interesantne opcije za izradu pločastog namještaja a to su: 1.

5 mm. Ukoliko želimo kvalitetan proizvod od oplemenjene ploče iverice sve ivice korpusa (osim onih koje se spajaju) se kantaju ABS kant trakom debljine o.ted a se ne kantaju Automatska kantarica za velikoserijsku proizvodnju .i kantarice se naručuju zavisno od proizvodnog programa i često su“usko grlo”u proizvodnji pločastog namještaja naročito kod serijske proizvodnje.Kao i CNC-OC . praksi je čest slučaj da se upotrebljavaju melaminske trake debljine o.15 mm. Ovakve “uštede” su kratkog daha i narušavaju kvalitet proizvoda i ugled firme čime se vrlo brzo gubi tržište.uštedila kant traka ismanjila prozvodna cijena proizvodu u našoj “nevidljive starne namještaja”. Da bi se uskladili kapaciteti ključnih mašina .da bi proizvod bio zaštičen od upijanja vodene pare iz vazduha i kratkotrajnih prodora vode.

3. Izvođenje ostalih tehnoliških operacija na CNC-OC.prema krojnoj listi.prema krojnoj listi. Krojenje ploče . .Bušenje .izvodi se glodalom.1. uz onošenje progama za obradu direktno na mašini. povlačenje programa iz datoteke računara na mašini ili unošenjem več pripremljenog programa. OPTIMIZACIJA REŽIMA OBRADE NA CNC-OC U našoj praksi princip mašinske obrade na CNC mašinama u izradi pločastog namještaja je uglavnom sljedeči: 1. . Tehnološke operacije koje se izvode na CNC-OC u izradi pločastog namještaja Uobičajene tehnološke operacije koje izvodimo na CNC-OC u izradi pločastog namještaja su: .Rezanje . 3.3. kao posljednoj mašini za mašinsku obradu i izvodjenje “suhe probe”.Glodanje utora – izvodi se kružnom pilom. Za optimalan rad svako preduzeče bi trebalo da ima najmanje 2 neposredna izvršioca osposobljena za rad na svim CNC-mašinama.izvodi se burgijama. 2. Kantanje . . ili obilježavanjem kanta u fazi krojenja. a to su obično operatori na CNC-OC.

2 “Uparivanje CNC-OC i tiplerice Glavna “zamka” kod obrade na obradnim centrima je ta što kupac ima osječaj da je to univerzalna mašina koja “radi sve”. izradu utora (“nutovanje“ i “falcanje”). Naime kružnim pilama izvodimo operacije ”glodanja” tj.i to rupa fi8(za spajanje na tiple). Posebno kad bušimo uske elemente ili elemente sa nekoliko simetrično rasporedjenih rupa po debljini obratka. Za naše uslove . Uizradi pločastog namještaja CNC-OC najčešće izvodi tehnološku operaciju bušenja.Krojenje ploče na CNC-OC je nedopustivo u industrijskoj proizvodnji.Utor dubine 9 mm izvodimo u 2 prolaza.kod izvodjena operacije bušenja. Kružna pila na CNC-OC je konstruisa za izradu utora i “falca”i večina proizvodjača ne preporučuje dubinu obrade pilom veću od 5 mm. Operaciju rezanja na CNC-OC u izradi pločastog namještaja se izvodi samo kod krivolinijskog rezanja i to glodalom. tako da u jednom taktu možemo izbušiti sve potrebne rupe za tiple na jednoj strani obratka. što je sasvim pogrešno mišljenje posebno kod pojedinačne i maloserijske proizvodnje.Na CNC-OC je kod izvođenja tehnoloških operacija glodanja i rezanja alat ”zamijenjen”. i fi5(za nosače polica). što je brže nego kod obradnog centra jer glava obradnog centra vrši kretanje po pravim linijama u prostornom . Tiplarica je viševretena bušilica sa standardnim “korakom” od 32 mm.optimalne rezultate obradni centar daje u kombinaciji sa tiplaricom. Naprimjer bušenje podova i plafona. 3. kao i veznih elemenata u korpusu pločastog namještaja je znatno brže na tiplarici nego na obradnom centru.

javlja se loš spoj. Provjera debljine ploče je obavezna. čime se omogučava kombinovani rad sa tiplaricom Optimalno je da se na tiplarici i postave burgije za više dijelova namještaja (podovi. jer i pored kondicioniranja drvo. rupa za tiplu se . Suhe probe su obavezne. Suhe probe su obavezne.kookdinatnom sistemu. Provjera debljine ploče je obavezna. jer i pored kondicioniranja vještačke drvene ploče imaju veću debljinu od nominalne.plafon na tiplarici . cokle.spoj provjeri “nasuho”i tek onda nastavi rad. čime se maksimalno ubrzava bušenje. a ukoliko se javi loš spoj pomiće za pola razlike debljine. Jedno od glavnih pravila za rad na obradnom centru je raspored rupa u standardnom koraku od 32 mm. rupa za tiplu se Pravilo je da se bočna strana izbuši na CNC-OC . a posebno ploče od drveta imaju veću debljinu od nominalne. Prilikom bušenja rupa za tiple radi spajanja dijelova namještaja pod 90 stepeni. Ovo „uparivanje“ CNC-obradnog centra je posebno važno kod uskladjivanja kapaciteta ključnih mašina. ako unesemo nominalnu debljinu. javlja se loš spoj. a ukoliko se javi loš spoj pomiće za pola razlike debljine. ako unesemo nominalnu debljinu.pod. veze …) i da se taj raster unosi na obradni centar kod bušenja ostalih elemenata. Prilikom bušenja rupa za tiple radi spajanja dijelova namještaja pod 90 stepeni.

i da nebi stalno gubili vrijeme na stalno mjerenje i podešavanje. rupu za tiplu pomjeramo prema unutra za pola najveće razlike u debljini. čime dobijamo da nikad nemamo mimolaženje elemenata prema vanjskoj Tiplarica .Ponekad imamo nejednaku debljinu iverice.

3.2Najčešče korišteni alati na CNC-OC u izradi pločastog namještaja U izradi pločastog namještaja na CNC-OC najčešče koristimo sljedeče alate: RED.BROJ LAT A burgija fi 5 mm 1 provrtna NAMJENA izrada rupa za ručkice obilježavanje rupa za klizače ladica i ostale okove izrada rupa za drvene tiple 2 burgija fi 8 mm izrada rupa za ekcentre izrada rupa za pvc čauru ekscentra 3 burgija fi 10 mm izrada rupa za pvc čauru "eurovijka" 4 burgija fi 15 mm izrada rupa za čauru ekscentra 5 bugrija fi26 mm izrada rupa za "minispojnoce"(šarke) 6 burgija fi 35 mm izrada rupa za spojnice(šarke) 7 kružna pila izrada utora 8 ravno glodalo rezanje 9 profilna glodala obrada "fronti" 10"V "glodala "rezbarenje" i" pisanje " 3.3Najvažniji uticajni faktori na optimizaciju režima obrade na CNC-OC Za optimizaciju rada na CNC-OC najvažniji su sljedeči faktori: .

. ormari 15 mm.Dubina utora (preporuka ½ debljine iverice). 4. . Ne obrađivati sve elemente namještaja po sveku cijenu na CNC-OC. .Odstojanje utora od leđa standardizovati (preporuka: kupatilski namještaj i viseči elementi 10 mm. Nastojati što više programa za obradu na CNC-obradnom centru izraditi u tehničkoj pripremi radi boljeg iskorištenja radnog vremena mašine.Dubina rupa za tipla (preporuka za ivericu 18 i 19 mm je 11 i 30 mm). donji kuhinjski elementi 46 mm). 2. klizače ladica).1. Usvojiti okove i izraditi programe za bušemje i označavanje rupa za okove (npr. Unifikacija i interna standardizacija zajedničkih parametara: . 3. jer postoji mogučnost da je njihova obrada na tiplerici brža.

CNC-mašine su zahtijevnije od drugih mašina u pogledu propisanog pritiska i odsisa strugotine. .Tehnološki parametri za obradu drveta.Propisani pritisak (6-8 bara). tehnološke operacije koje izvodimo u mehaničkoj obradi drveta suštinski se ne razlikuju bez obzira da li ih izvodimo na CNC-mašinama . 3. Generalno.kombiniranim mašinama ili mašinama za drvo specijaliziranim za pojedine tehnološke operacije.3 Vrste obradnih centara Kao što smo vidjeli iz dosadašnjeg izlaganja. Povečanje brzine obrade i povečanje kvaliteta obrade drveta na CNCmašinama se postiglo iz sljedečih razloga: . koje daje proizvodjač CNC-mašina su korektni i u paksi su se pokazali izvodljivi uz pravilno održavanje mašina i ostale uslove: .Propisani odsis strugotine.Čak se i na CNCobradnim centrima koriste iste vrste alata kao i na ostalim mašinama.

dijamantski alat.Za izradu namještaja od oplemenjene ploče iverice se upotrebljavaju manje „robusni“ i jeftiniji CNC-obradni centri. napredak mašinske industrije .konstrukcijom alata od kvalitetnijeg materijala(vidija alat. Prije nekoliko godina je operacija kantanja dodata CNC-Obradnom centru.grupisanjem tehnoloških operacija na jednoj mašini Primjena računara .kao i napredak tehnologije uopšte je omogučio izradu cnc-obradnih centara za bilo koju namjenu.ali namještaja namjena več tih obradnih centara nije izrada pojedinačnog sa velikoserijska proizvodnja dijelova namještaja zakrivljenim linijama. .1.Primjenom računara 2..kao i automatiziranje cijelokupnih tehnoloških postupaka za izradu pojedinih proizvoda ili dijelova proizvoda..Danas se CNC-OC naručuju prema proizvodnom programu i znatno se razlikuju zavisno od namjene.automatiziranjem pomaka 4.) 3.konstrukcijskim rješenjima mašina u kojima obradak stoji a alat se kreće 5.

obradni centar u izradi namještaja od vještačkih drvenih ploča daje optimalne rezultate“uparen“s tiplericom.Glava za kantanje na CNC-OC Rover C proizvođača „Biesse“ 4.što je naročito izraženo kod kombinovane proizvodnje(pojedinačne i serijske proizvodnje) . Zaključak Prilikom optimizacije režima obrade na CNC-tehnologijama .kao i zbog grupisanja više tehnoloških operacija na jednoj mašini. zbog brzine izvodjenja tehnoloških operacija. težište optimizacije se prenosi za zahvvata i tehnološkim operacija na tehnološke postupke CNC mašine nisu univerzalne mašine nego mašine kontruisane za izradu odredjenih proizvoda CNC.

Sarajevo.D.A.da bi bili rentabilni.Mašinski fakultet Sarajevo. 1988. [3]Jackson.CNC.:Woodworker`s manual.zahtijevaju serijsku proizvodnju ili skup pojedinačni proizvod.teorija rezanja.:Nauka o drvetu. 1998. .A. LITERATURA: [1]Zubčević..Day.Obradni centri .Idio. [2]Karahasanović.R.London.:Mašine za obradu drveta.1996.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->