P. 1
Bilans tokova gotovine

Bilans tokova gotovine

|Views: 350|Likes:
Published by Mersad Mujezinovic

More info:

Published by: Mersad Mujezinovic on May 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2014

pdf

text

original

OSNOVNI PROGRAM OBUKE ZA SUDIJE U PRIVREDNIM ODJELJENJIMA Izvjestaj o novcanom toku (Uvod u finansije i racunovodstvo - Drugi Dio

)
May 27-28, 2004 Teslic

......................................««««««....... «««. Indirektna metoda................................................4 2.........10 2 ..5 2) IZRADA BILANSA TOKA GOTOVINE 1.... Pojam gotovine i gotovinskih ekvivalenata..............«««««««.... Segmenti bilansa toka gotovine....««««..................................3 1) IZVJE TAJ O NOV ANOM TOKU 1.USAID PROJEKAT ZA UNAPRIJE ENJE POSLOVNOG OKRU ENJA POGODNOG ZA INVESTITORE I KREDITORE (FILE) Izvjestaj o novcanom toku (Uvod u finansije i racunovodstvo ...............Drugi Dio) SADR AJ UVOD ««««««««.....................................8 3) PRAKTICNI PRIMJERI.............««««««««««««.....7 2.......................................................«............................................. Direktna metoda....

izvjestaj o gotovinskom toku je orjentisan ka provjeri cilja likvidnosti kompanije. Postoje tri glavna finansijska izvjestaja putem kojih se prenose racunovodstvene informacije o poslovanju preduzeca. «Cilj finansijskih izvjestaja je da pruze informacije o nekom preduzecu. govorili smo o vaznosti komunikacije putem finansijskih izvjestaja. najbolji pokusaj racunovodje da predstavi to stvarno stanje. ni finansijski izvjestaji nisu savrsena slika stvarnog stanja. Kada smo govorili o bilansu stanja rekli smo da je svrha tog izvjestaja da pokaze finansijski polozaj nekog poslovnog subjekta na odredjeni datum. odnosno da li je ostvarilo prihvatljivu neto dobit. Kao ni svi drugi modaliteti. obicno na kraju mjeseca ili godine. Ti izvori se sastoje od obaveza kompanije i vlastitog kapitala drustva. a to su: ‡ Bilans uspjeha. a koji smo u okviru osnovnog programa obuke namijenili iskljucivo sudijama novoformiranih privrednih odjeljenja. Podsjetimo se da bilans uspjeha daje zbirni prikaz zaradjenih prihoda i nacinjenih rashoda tokom redovnog poslovanja u odredjenom vremenskom periodu. koje metode se koriste i kako se tumace podaci dobijeni primjenom tih metoda saznacete na sljedecim stranicama ovog prirucnika. vec bismo rekli. Bilans stanja se cesto naziva izvjestajem o finansijskom stanju i daje pregled poslovanja u smislu kontrole resursa i izvora. Koji su ciljevi izrade izvjestaja o toku gotovine.» 3 . U ovom dijelu prirucnika govoricemo o izvjestaju toka gotovine. a koje su velikom broju korisnika znacajne za donosenje poslovnih odluka. ‡ Bilans stanja i ‡ Izvjestaj o toku gotovine (Izvjestaj o novcanom toku ili cash flow). Dok je bilans uspjeha prvenstveno usmjeren ka provjeri cilja profitabilnosti. Mnogi ga smatraju najvaznijim finansijskim izvjestajem posto on pokazuje da li je neko preduzece poslovalo profitabilno. Naime. finansijski izvjestaji su osnovno sredstvo prenosa vaznih racunovodstvenih podataka do njihovih korisnika.UVOD U prvom dijelu prirucnika «Uvod u finansije i racunovodstvo».

Po to se dugovanja otpla uju gotovinom. izvje taj o nov anim tokovima poma e analiti aru da odredi finansijske potrebe preduze a i izvore otplate.1. Podaci od kojih se sastoji izvje taj o nov anim tokovima dolaze iz bilansa uspjeha i bilansa stanja.Investicije . treci finansijski izvje taj koji treba analizirati jeste Izvje taj o nov anim tokovima. Ekvivalentima gotovine smatraju se hartije od vrijednosti koje su neposredno unovcljive uz beznacajni rizik (primljeni cekovi. Pri sastavljanju bilansa tokovi gotovine. ‡ novac u domacoj i stranoj valuti na depozitnim racunima kod banaka i ‡ otvoreni akreditivi u zemlji i inostranstvu. Bilans tokova gotovine za rezultat ima stanje gotovine i ekvivalenata gotovine na bilansni dan.(Komitet za medjunarodne racunovodstvene standarde) 1. na primjer). gotovina i ekvivalenti gotovine tretiraju se zajednicki u jednoj stavci.Finansiranje investicija. Izvje taj o nov anim tokovima pokazuje PRILIV i ODLIV gotovine prema sljede im kategorijama: . IZVJESTAJ O NOVCANOM TOKU CILJEVI OBUKE: ‡ Identifikovati pitanja na koja odgovara izvje taj o nov anim tokovima ‡ Objasniti operativne.Protok obrtnih sredstava . investicijske i finansijske aktivnosti ‡ Koristiti izvje taje o nov anim tokovima za analizu finansijskog izvje taja ‡ Izgraditi vjestinu kroz prakticne primjere Osim Bilansa stanja i Bilansa uspjeha. ovaj izvje taj o poslovanju preduze a pokazuje kako preduze e dobija i koristi svoje gotovinske izvore. 1. 4 . POJAM GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA Gotovinom se smatra: ‡ novac u domacoj i stranoj valuti u blagajni. Kao to mu i ime govori.

provizije i ostalog prihoda (premije. drzanih za svrhe poslovanja i trgovanja. Neke transakcije. Gotovinski tokovi iz operativne aktivnosti proizlaze iz glavnih aktivnosti preduzeca koje proizvode prihod. Preduzece moze drzati hartije od vrijednosti za svrhe poslovanja ili trgovanja u kojem su slucaju slicne zalihama pribavljenim specificno za prodaju. honorara.2. osim investicionih i finansijskih aktivnosti) Iznos gotovinskih tokova koji nastaju iz operativnih aktivnosti je kljucni indikator obima do kojeg su operacije preduzeca proizvele dovoljno gotovinskih tokova da se isplate zajmovi. regresi. a) Gotovinski tok operativne aktivnosti ( poslovne/operativne aktivnosti» su glavne aktivnosti koje stvaraju prihod preduzeca i druge aktivnosti. 5 . b) gotovinski primici od intelektualnih i drugih imovinskih prava. bez pribjegavanja vanjskim izvorima finansiranja.. d) gotovinske isplate zaposlenima i za njihov racun (isplata poreza i doprinosa iz zarada). Primjeri gotovinskih tokova iz operativne aktivnosti su: a) gotovina primljena od prodaje dobara ili prodaje usluga. odrzi operativna sposobnost preduzeca. moze povecati dobitak ili gubitak. Stoga se gotovinski tokovi nastali iz kupovine i prodaje hartija od vrijednosti za poslovanje ili trgovanje razvrstavaju kao operativne aktivnosti. rente i ostala primanja po polisi. Informacije o specificnim komponentama o proteklim operativnim gotovisnkim tokovima su korisne u spoju s ostalim informacijama za predvidjanje buducih operativnih tokova. gotovinski tokovi koji se odnose na takve transakcije su gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja. Stoga one ishode iz transakcija i drugih dogadjaja koji ulaze u utvrdjivanje neto dobitka ili gubitka. e) gotovinski primici i izdaci osiguravajuceg drustva za premije i naknade stete. c) gotovinske isplate dobavljacima dobara i usluga. isplate dividende i ucine nova ulaganja. i g) gotovinski primici i isplate iz ugovora. osim ako oni mogu biti poimenicno identifikovani s aktivnostima investiranja i finansiranja.. Medjutim.1. kao sto je prodaja elemenata pogona. SEGMENTI BILANSA TOKA GOTOVINE Bilans tokova gotovine (cash flow) ima tri segmenta (dijela): a) gotovinski tok operativne aktivnosti. f) gotovinske isplate i povracaji poreza na prihod. b) gotovinski tok investicione aktivnosti i c) gotovinski tok aktivnosti finansiranja.).

osim kada su ugovori drzani za svrhe poslovanja ili trgovanja. ugovora s izborom prava kupovine i prodaje i ugovora o razmjeni. gotovinski tokovi ovog ugovora razvstavaju se na isti nacin kao gotovinski tokovi pozicije koja ima pokrice obrtnom operacijom. c) gotovinske isplate da s epribavi akcijski kapital ili instrumenti zaduzivanja drugih preduzeca i interesi u zajednickim poduhvatima (mimo isplata za one instrumente koji se smatraju gotovinskim ekvivalentima ili one koji su drzani za svrhe poslovanja i trgovanja). postrojenja i oprema. g) gotovinske isplate za terminske ugovore. c) Gotovinski tok finansiranja ( finansijske aktivnosti» su aktivnosti koje imaju za posljedicu promjene velicine i sastava vlastitog kapitala i obaveza po preduzetim kreditima) Odvojeno prikazivanje gotovinskih tokova nastalih iz aktivnosti finansiranja znacajno je zato sto je korisno za predskazivanje polaganja prava na buduce gotovinske tokove od strane pribavljaca kapitala preduzeca. ugovora o kupovini unaprijed. Primjeri gotovinskih tokova koji nastaju iz aktivnosti investiranja su: a) gotovinske isplate da se pribavi zemljiste i gradjevinski objekti. b) gotovinski primici od prodaje zemljista i gradjevinskih objekata. ugovore o kupovini unaprijed. osim kada su ugovori drzani za svrhe poslovanja ili trgovanja. ili su primici razvrstani kao aktivnosti finnasiranja. Primjeri gotovinskih tokova nastalih iz aktivnosti finansiranja su: 6 . postrojenja i opreme.b) Gotovinski tok investicione aktivnosti ( investicione aktivnosti» su dugotrajno sticanje i otudjivanje sredstava i drugih ulaganja koja nisu ukljucena u novcane ekvivalente) Odvojeno prikazivanje gotovinskih tokova nastalih iz aktivnosti investiranja znacajno je posto gotovinski tokovi predstavljaju obim do kojeg su ucinjeni troskovi za resurse namijenjene da proizvedu buduci prihod i gotovinske tokove. ugovore s izborom prava kupovine i prodaje i ugovore o razmjeni. d) gotovinski primici od prodaje akcijskog kapitala ili instrumenata zaduzivanja drugih preduzeca i interesa u zajednickim poduhvatima (mimo primitaka za one instrumente koji su smatrani gotovinskim ekvivalentima i one koji su drzani za svrhe poslovanja i trgovanja). f) gotovinski primici od otplacivanja ucinjenih avansa i zajmova drugim strankama. neopipljiva stalna imovina i ostala stalna imovina. neopipljive stalne imovine i ostale stalne imovine. Kada se ugovor smatra kao pokrice obrtne operacije prepoznatljive pozicije. ili su isplate razvrstane kao aktivnosti finansiranja. e) gotovinski avansi i zajmovi ucinjeni drugim strankama. h) gotovinski primici od terminskih ugovora.

a) ukupni iznos gotovine od emitovanja akcija ili drugih instrumenata akcijskog kapitala. op ti i administrativni tro kovi) (Pove anje) smanjenje avansnog pla anja Pove anje (smanjenje) obra unatih nepl. c) ukupni iznosi gotovine od emitovanja obveznica. 1. naravno segmentirane na: gotovinski tok operativne aktivnosti. Direktna metoda bilansa gotovinskih tokova iskazuje glavne vrste gotovinskih primitaka i gotovinskih isplata. gotovinski tok investicione aktivnosti i gotovinski to finansiranja. Prodaja-neto (Pove anje) smanjenje potra ivanja Gotovina od prodaje (Cijena prodane robe) (Pove anje) smanjenje zaliha (Pove anje) smanjenje obaveza Izdaci za sticanje gotovine Bruto gotovinski profit (prodaja. mjenica. b) gotovinske isplate sopstvenicima da bi se pribavile ili otkupile akcije preduzeca. obaveza Tro kovi za rukovanje gotovinom Gotovina nakon poslovanja Razli iti gotovinski prihodi Pla eni porez na prihod Neto gotovina nakon poslovanja Tro kovi kamata Pla ene dividende/ povla enje novca vlasnika Finansiranje tro kova Neto gotovinska zarada Teku i dio dugoro nog kredita Gotovina nakon amortizacije dugovanja Kapitalni izdaci Dugoro ne investicije/ nematerijalna sredstva Finansijski vi ak (povrat) Pove anje (smanjenje) kratkoro nog duga Pove anje (smanjenje) dugoro nog duga 6 7 5 4 3 1 1 Pove anje (smanjenje) vlasni kog kapitala Ukupno vanjsko finansiranje Gotovina nakon finansiranja Stvarna promjena na gotovini . hipoteka i ostalih kratkorocnih ili dugorocnih pozajmica. 2. SACINJAVANJE BILANSA TOKA GOTOVINE Bilans gotovinskih tokova moze da bude sacinjen po direktnoj i po indirektnoj metodi. e) i gotovinske isplate od strane zakupca za smanjenje neizmirene obaveze koja se odnosi na finansijski zajam. bonova. d) gotovinske isplate uzajmljenih iznosa. zajmova.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->