P. 1
skripta-poslovno- pravo

skripta-poslovno- pravo

|Views: 676|Likes:

More info:

Published by: Dražen Stjepanović on May 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

1.

POJAM I RAZVOJ TRGOVAČKOG PRAVA Trgovačko pravo predstavlja skup pravnih pravila kojima se regulišu položaj trgovačkih društava, trgovca pojedinca, i drugih učesnika u trgovačkom prometu, te privatno pravni trgovački poslovi u koje ti subjekti ulaze, zaključuju ih i ispunjavaju. Odnosno, privredno, trgovačko pravo je samostalna grana prava koja izučava pravni status privrednih subjekta i njihov odnos prema državi kao i njihov međusobni odnos. Razvoj trgovačkog prava datira još iz starog vijeka i vezan je za razvoj trgovine. Hamurabijev zakon (oko 2000-te godine prije Krista) poznavao je prodaju, poslove prevoza, posredovanje, zajam sa kamatom i kredit. Feničani kao pomorci razvili su prve institute pomorskog trgovačkog prava. Rimsko pravo je poznavalo ustanove pomorskog zajma i trgovinsko zastupanje. U srednjem vijeku razvoj trgovine pospješili su krstaški ratovi, sajmovi i vašari.U novom vijeku, za vrijeme Napoleona u Francuskoj je donesen Trgovački zakonik (1807). Navedeni zakonik je bio uzor donošenju zakonika u mnogim zemljama pa i u Srbiji, Turskoj. Sigurno, jedan od najvećih akata koji je donesen u trgovačkom pravu je Sporazum o uspostavljanju svjetske trgovinske organizacije WTO, koji je 01.01.1995.godine stupio na snagu. U pravu EU trgovačko pravo je kompanijsko pravo i kao kod nas je samostalna grana prava. U angloameričkom pravu je građansko pravo koje je komercijalizovano, te se naziva komercijlno pravo. 2. IZVORI TRGOVAČKOG PRAVA Izvori trgovačkog prava-su: a) zajednički i b) autonomni izvori. A) Zajednički izvori su: zakon, sudska praksa i pravna nauka. Pod zakonom se podrazumijevaju i međunarodne konvencije koje su nakon raifikacije dobile snagu zakona, konvencije u materiji transporta, prodaja mjenice i čeka, zatim se u zakone u formalnom smislu ubrajaju i podzakonski akti izvršne i upravne vlasti (uredbe, pravilnici, naredbe, zaključci). Sudska praksa je interpretativni izvor prava, a nije formalni izvor. Pravna nauka - ne stvara pravo, njena shvatanja ne obavezuju sudove. B) Autonomni izvori- su: običaji (opšti i posebni), uzanse opšte i posebne (uzus – običaj), opšti uvjeti poslovanja, trgovačke klauzule i termini. Pod trgovačkim običajima se podrazumijeva svaka praksa ili način poslovanja koja se poštuju u nekom mjestu, struci ili poslovanju. Uzanse-(uzus-običaj) su kodifikovani poslovi, trgovački običaji čiju je kodifikaciju izvršilo ovlašteno tijelo. Postoje opšte i posebne uzanse.Opšti uslovi poslovanja su: opšti uvjeti prodaje, vršenje usluga nabavke i tipski ugovori. Trgovačke klauzule i termini donose ovlaštene trgovačke asocijacije. Stranke ih uvrštavaju u ugovore i pozivaju se na njih. Još su mogući izvori trgovinskog prava: opšta pravna načela, strana zakonodavstva i trgovačka praksa. Opšta pravna načela su: savjesnost i poštenje, neosnovano bogaćenje, viša sila, zabrana zloupotrebe prava.

4. RADNJE Fizička lica mogu osnovati samostalnu privatnu radnju: radionice, kancelarije, biro, servis, agencija, studio, apoteka ili zajedničke radnje. Radnja se osniva radi obavljanje dozvoljene privredne i neprivredne djelatnosti. Radnja može imati puni pravni subjektivitet što podrazumijeva razdvajanje imovine od imovine osnivača I samo u slučaju “probijanja pravne ličnosti“ osnivač odgovara svojom imovinom. Radnja koja nema svojstvo pravnog lica vodi posebnu evidenciju poslovanja kroz registar kasu i niz drugih računa. Razlika između radnje i preduzeća je u kvantitetu, broju radnika. Staus pravnog lica imaju radnje sa većim brojem radnika i osnivača (10). Za registraciju radnje traži se lakši pristup, uprošćenije knjigovodstvo, lakši prestanak rada. Radnja ima firmu, sjedište, žiro račune, zastupnike, a prestaje stečajem, likvidacijom i statusnim promjenama i posebno kao i sva društva lica. 5. ZADRUGE Zadruga je samostalna, otvorena dobrovoljna organizacija ravnopravnih zadrugara, zasnovana na principima uzajamnosti i solidarnosti, koji zajedničkim poslovanjem ostvaruju ekonomske interese. Prema djelatnostima zadruge su: zemljoradničke, stambene, štedno-kreditne, zanatske omladinske, potrošačke. Osnivaju se pisanim ugovorom, najmanje 3 zadrgara sa ulogom. Zadrugom upravljaju zadrugari po načelu ravnopravnosti. Obavezni organ vlasti je Skupština (Skupštinski poslovodni organ), a fakultativni organi zadruge su upravni i nadzorni odbor. Akti zadruge su: Ugovor o osnivanju, Statut i Ugovor o međusobnim pravima i obavezama. Zadruga koristi zadružnu imovinu i sredstva zadrugara.. Zadruga ima rezervni fond i fond za pokriće rizika poslovanja. Zadruga odgovara za obaveze svojom imovinom, a za obaveze zadruge koje se ne mogu izmirirti, zadrugari supstidijarno saglasno statutu. Zadružni savezi predstavljaju zadruge pred državom i imaju svojstvo pravnog lica. Zadružni savezi organizovani su na granskom ili teritorijalnom principu i pružaju stručnu pomoć članicama. 6. POJAM, SVOJSTVA I IMOVINA PREDUZEĆA Poduzeće je pravno lice koje obavlja privrednu djelatnost, proizvodnju, promet robe i vršenje usluga na tržištu, radi stjecanja dobiti na tržištu. Preduzeće je trgovačko društvo po Zakonu o preduzećima RS. Pod preduzećem u sastavu trgovačkih društava i uopšte preduzetničke inicijative smatra se danas određena privredna djelatnost, koju obavlja trgovačko društvo i trgovac pojedinac, kao nosioci takve djelatnosti u organizacijskom smislu. Tako jedno trgovačko društvo može imati više preduzeća. Preduzeće (trgovačko društvo) je pravno lice. Trgovačko društvo stiče stvojstvo pravne ličnosti upisom u sudski registar, a gubi to svojstvo brisanjem iz trgovačkog registra. Preduzeće sadrži materijalni i personalni supstrat. Materijalni supstrat – imovina (ukupnost imovinskih prava): Pravo svojine; - Obligaciona prava; - Prava individualne svojine; Pravo zakupa. Personalni supstrat: - Osnivači; - Radnici; Rukovodioci. IMOVINA - Imovinu poduzeća čini ukupnost imovinskih prava koja pripadaju preduzeću kao pravnom subjektu i obuhvata stvari, opremu, novac, imovinska prava, prava industrijske svojine (pokretna i nepokretna). Imovina poduzeća je jedinstvena. Imovinu poduzeća čine pravo svojine na pokretnom i nepokretnim stvarima, novčana sredstva i vrijednosni papiri i druga imovinska prava. Imovinu čini prava, obaveze su njeni tereti. Početnu imovinu preduzeća čine ulozi osnivača (osnovni kapital), a ako je u stvarima izražava se novčano. Poduzeće postoji dok ima imovinu.

3. TRGOVAC I TRGOVAČKI POSAO Trgovac je pravno ili fizičko lice (trgovac, proizvođač, preduzetnik, posrednik u prometu) koje u svoje ime i za svoj račun (nije nužno) u vidu privrednog zanimanja kao trajne djelatnosti, obavlja lično ili preko zastupnika neke od sledećih poslova: pribavljanje i otuđenje pokretnih stvari i hartija od vrijednosti, osiguranje, bankarski, mjenjački ili berzanski poslovi, prevoz, špedicija i skladištenje, izdavački poslovi. Zakon razlikuje: trgovce prema poslovima ,trgovce prema načinu i obimu poslovanja, manje trgovce, trgovce po samom upisu u trgovački registar.Trgovci su:individualni trgovci i pravna lica. Individualni trgovci imaju sljedeća svojstva: bave se trgovinom u svoje ime ali ne uvijek i za svoj račun, bave se trgovinom u vidu zanimanja trajno, bave se trgovinom radi sticanja dobiti, bave se proizvodnjom i prometom pokretnih stvari.

1

Radnja je organizaciona forma za vršenje djelatnosti preduzetnika i nema svojstvo pravnog lica. način rješavanja sporova. -društvo sa ograničenom odgovornošću d. trgovačko ime. ostala se osnivaju ugovorom. Firma je oznaka društva. b) Normativni sistem . preduzeće služi u obavljanju djelatnosti sa drugim preduzećima ili građanima. b) posebni i c) formalni uslovi. Nevršenjem djelatnosti duže od 2 godine . . AD i DOO. U društva lica se ubrajaju ortačko društvo i komanditno društvo. djelatnost. promet robe i vršenje usluga na tržištu. 10. FORME OSNIVANJA PREDUZEĆA Preduzeće je pravno lice koje obavlja djelatnost radi sticanja dobiti. Osnivač imenuje direktora koji zastupa i podnosi prijavu za upis u sudski registar poduzeća. OSNIVANJE PREDUZEĆA Sistemi osnivanja preduzeća:a) Zakonski sistem.o. Oblici preduzeća Preduzeća se dijele na društva lica i društva kapitala. poslovno sposobno. Nema status pravnog lica. Društvo kapitala je ustvari akcionarsko društvo i društvo sa ograničenom odgovornošću.Zabranom obavljanja djelatnosti..Ugovor o osnivanju sadrži kao obavezne elemente: firmu.da ispuni zakonske uslove tehničke. Pravna lica mogu osnivati: akcionarsko društvo. DOO i komandiatno društvo u svojstvu kamanditora. matično preduzeće. trajanje društva. Sjedište preduzeća je mjesto u kojem preduzeće obavlja djelatnost. Upisom u sudski registar preduzeće stiče subjektivitet sa punom pravnom sposobnošću. radi sticanja dobiti.d. . javno preduzeće j. Država.je ugovor o osnivanju. DJELATNOST I SJEDIŠTE PREDUZEĆA Firma je ime. preduzeće ima imovinu. Osnivački akti:.Gubitkom poslovne sposobnosti. osiguravajuće organizacije. sankcija je odgovornost za privredni prestup. Posebni .Odlukom o osnivanju se osniva jednočlano društvo. kadrovski i prostorni uvjeti. Nema dva ista naziva firme. a zatim organe. Formalni . koncern. Sinonimi su: privredni subjekti i privredne organizacije koja obuhvata i banke.(materijalni uslovi – sredstva) odnose se na osiguranje sredstava za osnivanje i početak rada. osnivače. -firma komanditnog društva sadrži ime jednog komlementara i oznaku k. . Preduzeće može obavljeti jednu ili više djelatnosti ako ispunjava propisane uslove za obavljanje svake od tih djelatnosti. prebivalište i djelatnost. i dobije odgovarajuću dozvolu nadležnog organa. .Smrću. grb.se odnosi na obavljanje djelatnosti koje se odnose na proizvodnju. c) Sistem dozvole.da je punoljetno. Osnivački akt pred. zastavu i druge oznake države. 2 . Prestanak obavljanja djelatnosti preduzetnika: .. korporacija. sanitarne. jer bez dozvole poduzetnik neće moći biti upisan u registar koji se vodi pred nadležnim organom. Opšti . Poduzetnik može biti individualni ili kolektivni. odnosno jedinica lokalne samouprave. . Osniva se podnošenjem prijava opštinskom organu uprave za poslove privrede. .Istekom vrmena na koje je osnovan. 9. Radnja . Predmet poslovanja su sve one djelatnosti kojima se preduzeće bavi. Kolektivni poduzetnik je ortačka radnja na kojoj se primjenjuju pravila građanskog prava. da nije osuđivan za krivična djela. sanitarni. Akcionarsko društvo a. sadrži ime preduzetnika. može osnivati javno preduzeće.Prestankom prirodnih i drugih uslova.Svojstvo preduzetnika gubi se brisanjem iz registra. Strana pravna i fizička lica mogu pod uslovima uzajamnosti osnivati preduzeća u skladu sa zakonom kojim se uređuju strana ulaganja.traže se ovisno o karakteru djelatnosti poduzeća. .d. ako se djelatnost obavlja u više mjesta. uz prijavu za upis pored akta podonosi se dokaz o uplati uloga. ugovor). preduzeće se bavi trajnim vršenjem određene privredne djelatnosti. FIRMA. Firma ne može da sadrži: ime države. oznaka društva pod kojim preduzeće posluje i pod kojim se učestvuje u pravnom prometu. Preduzeće je ekonomsko pravni institute. ovlašćenu banku. u vidu zanimanja.Predmet poslovanja je poslovanja širi pojam od djelatnosti. f) Sistem prijave Uslovi za osnivanje poduzeća –su: a) opšti. Predmet poslovanja je zbir svih aktivnosti obuhvaćenih u jednoj ili više djelatnosti. vrijednost imovine. Djelatnost – Potrebno je diferencirati predmet poslovanja i djelatnost. skupština) ili fizička lica. saglasnost. Firma radnje je personala. POJAM I ZNAČAJ PREDUZETNIKA Poduzetnik je fizičko lice koje trajno obavlja djelatnost proizvodnje i prometa robe ili vršenja usluga.tiču se donošenja akta o osnivanju (odluka. ali niti jedan od ovih ne može imati svojstvo pravnog lica. Fizička lica mogu osnivati: OD.Pismenom objavom. 3. a firma preduzetnika sadrži njegovo lično ime. KD.o. 2. Prestaje odjavom i po sili zakona. Kao subjekt privrednog prava preduzeće ima nekoliko opštih karakteristika: preduzeće je privredna organizacija..p. kadrovske . Sadrži i oznaku djelatnosti i sjedište preduzeća. Preduzeća mogu osnivati fizička i pravna lica. Može da sadrži i oznaku: holding.kojeg osniva 1 osnivač je odluka o osnivanju. preduzeće je pravno lice. To su: tehnički uvjeti. d) Sistem koncesije. ne komand. Firma ortačkog društva sadrži najmanje jednog člana i oznaku o. sjedište. naziv i oznake međunardne orgnizacije. onda se sjedištem smatra mjesto u kome je sjedište uprave koja upravlja..7. . Osnivački akt pred. način utvrđivanja i raspodkele dobiti. kojim se trgovac. 8. Ima uprošćeno knjigovodstvo. Sjedište se upisuje u sudski registar. Ako nisu zadovoljavajući.d. zaštita životne sredine. poslovni sistem. najčešće opštinskim. Preduzeće stiče svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar i po zakonu imaju puni pravni subjektivitet. prava i obaveze osnivača. Da bi neko fizičko lice moglo steći svojstvo preduzetnika neophodno je da ispunjava uslove propisane zakonom to su: 1. Osnivački akt donose osnivači(organi upravljanja.. trgovačko društvo.

pravilnik. Namirivanje povjerilaca vrši se iz stečajne mase slijedećim redom: troškovi stečajnog postupka. U suštini svodi se na to da određena osoba koja se profesionalno bavi zastupanjem u sklopu svoje privredne djelatnosti u ime i za račun druge ličnosti obavlja pravne poslove utvrđene ugovorom. 13. Za sporna potraživanja povjerioci se upućuju na parnicu koju su dužni pokrenuti u roku od 15 dana i ako je ne pokrenu potraživanje se neće uzeti u obzir. U prethodnom postupku kad stečajni sudija utvrdi da su ispunjeni uvjeti za otvaranje stečajnog postupka. Punomoć data od strane zastupnika u okviru njegovih prava. osnivač ili ovlašćeni član pravnog lica. . Opšti akti preduzeća su: statut.. Direktor preuzeća nemože biti član upravnog odbora. -Preduzeće prestaje brisanjem iz registra. Opšta punomoć je ovlaštenje koje omogučuje trgovačkom opunomočeniku da sklapa sve ugovore i preduzima sve pravne radnje koje su uobičajene u prometu pri vođenju preduzeća.o. Stečajni dužnik financijski je nesposoban ukoliko nije u stanju izmirivati svoje dospjele i potraživane obveze. ZASTUPANJE PREDUZEĆA. odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka. Odluka se donosi u formi rješenja i upisuje se u javne registre. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom statutom i drugim aktima. .ako je pravnom licu izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti zbog neispunjavanja uslova. dugovi stečajne mase nastali nakon otvaranja stečajnog postupka. Zastupnici i punomoćnici Preduzeće po zakonu zastupa direktor. zastupa preduzeće. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala. zatim ostali dugovi. usvaja godišnji obračun i izvještaj o polovanju. brisanje iz sudskog registra. Prokura je posebna trgovačka punomoć koju daje direktor uz saglasnost organa upravljanja. Stečajni postupak se vodi radi grupnog namirenja povjerilaca stečajnog dužnika. upisuje se u registar i on ne može otuđivati imovinu. -ako prestanu da postoje prirodni i drugi uvjeti za obavljanje djelatnosti. -Stečajem. privremeni odbor povjerilaca i odbor povjerilaca. Organi stečajnog postupka su:. kao organ nadzora. . Organi koji vode – su likvidacioni sudija i likvidacioni upravnik ili likvidator. 12. Prestankom priridnih uslova. utvrđuje poslovnu politiku. Zastupnici preduzeća mogu dati drugim licima punomoć za zastupanje u svom okviru. -ako se odlukom suda utvrdi ništavost upisa u registar. podnosi izvještaj skupštini o rezultatima nadzora.Zakon.za razliku od stečajnog postupka koji se provodi radi nemogućnosti izvršavanja obaveza od strane poduzeća. -direktor.Je hitan postupak na načelima parničnog postupka.Odlukom skupštine. predlaže raspodjelu dobiti. stečajni upravnik. Ako se donese odluka o otvaranju postupka stečajni sudija imenuje stečajnog upravnika i poziva povjerioce da prijave potraživanja u roku od 30 dana. privremeni stečajni upravnik. LIKVIDACIONI POSTUPAK PREDUZEĆA Likvidacija preduzeća znački prestanak rada preduzeća. u roku od 3 dana od roćišta. ako u roku određenom u toj mjeri ne ispuni te uslove. skupština povjerilaca. Razmatra izvještaje revizora. niti može na sud. -istekom vremena za koje je osnovano. . Pregleda periodične i godišnje obračune i utvđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima. Otvara se zbog nesolventnosti dužnika u trajanju od 60 dana neprekidno i zbog prijeteće platežne nesposobnosti – pokreće sam dužnik. Nadzorni odbor. -spajanjem sa drugim poduzećima ili podjelom. zakazat će ročište. a zatim potraživanja. 14. sud koji vodi registar. priprema godišnje izvještaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike.o. Stečajni postupak . -Ako se glavnica smanji ispod minimalnog iznosa. ORGANI PREDUZEĆA Organe preduzeća čine: . Ako pravno lice nije organizovano u skladu sa zakonom Prijedlog za pokretanje likvidacije mogu podnijeti: organ ovlašten za zastupanje (određeni pravosudni organ). Posebna punomoć se daje za poslove koji ne ulaze u uobičajeno poslovanje pri vođenju preduzeća. Statut je osnovni opšti akt preduzeća u skladu sa kojim moraju biti ostala opšta i pojedinačna akta.d. PUNOMOĆ Zastupanje je pravni posao profesionalnog lica koje nastupa u ime i za račun drugog pravnog subjekta. -upravni odbor. Direktor: organizuje i vodi poslovanje preduzeća. 3 . međutim Statutom mogu i druga lica biti zastupnici. donijet će odluku bilo o otvaranju stečajnog postupka ili odbijanju prijedloga za otvaranje. PRESTANAK PREDUZEĆA. poslovnik o radu i odluka kojom se na opšti način uređuju odnosi. Razlozi za stečaj: osnovni razlog za stečaj je platežna (financijska) nesposobnost stečajnog dužnika. Upravu preduzeća čine upravni odbor i direktor. kao organ upravljanja. i sl.11. Punomoć je oblik zastupanja u kome davalac ovlašćenja daje opunomočeniku ovlaštenja za zastupanje pravnim poslom.ako se pravomoćnom odlukom suda utvrdi ništavost upisa u registar. -ako se broj članova svede na jedan. osim a. STEČAJ PREDUZEĆA Stečajni postupak se reguliše Zakonom o stečajnom postupku. Donosi opšte akte koje ne donosi Skupština. . kao organ vlasnika. i nadzorani odbor. OPŠTI AKTI PREDUZEĆA Preduzeće prestaje: -odlukom skupštine odnosno članova.vrši nadzor nad zakonitosti rada uprave preduzeća i odbora izvršnih direktora. Uz prijedlog predlagač je dužan dostaviti potrebnu dokumentaciju.skupština.Akt ovlašćenog organa. Stečajni postupak se sastoji od prethodnog i stečajnog postupka. -Ako ne obavlja djelatnost duže od dvije godine neprekidno.. stara se o zakonitosti rada preduzeća i za zakonitost odgovara. 15. unovčenje dužnikove imovine i podjelom prikupljenih sredstava povjeriocima.stečajni sudija. plaćanja. Likvidacioni postupak. sprovodi se u slučajevima: . -ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti. Upravni odbor: priprema prijedloge odluka za Skupštinu i izvršava njene odluke.ako je istekao rok za koji je pravno lice osnovano. Prvo se izmiruju troškovi likvidacionog postupka. Prokura i trgovača punomoć (može biti pojedinačna i kolektivna – dva ili više lica moraju se saglasiti) Trgovačka punomoć može biti opšta i posebna punomoć. kao organ poslovođenja. odnosno članova. -Ako nije organizovano u skladu sa zakonom. bez javnog upisa akcija i d. Osnov prava za zastupanje je: . Skupština donosi: statut i poslovnik o radu.

. djelatnost. uvažiti žalbu i rješenje registarskog suda ukinuti. odobrenje Komisije za hartije od vrijednosti ili drugog organa. te postupkom brisanja subjekta iz registra. prestanak rada subjekta ili njegovog dijela. zakonitost. Rješenjem se odlučuje o zahtjevu za upis osnivanja i svih promjena podataka. izvod iz registra). Izuzetno može nastati i na osnovu statusne promjene. spajnje. POJAM ORTAČKOG DRUŠTVA Pojam ortačkog društva-ortačko društvo kao društvo lica osniva se ugovorom dva ili više fizičkih lica. sjedište. b) ulog ( je dobro koje osnivač stavlja na raspolaganje trgovačkom društvu koje se osniva. Sudski registar je regulisan Zakonom o registraciji poslovnih subjekata RS. sposobnost da stiče prava i obveze. prestanak subjekta.ortačko društvo. 20. to je novac. tendencije Postupak registracije treba da bude hitan. sud odlučuje rješenjem ili zaključkom. Protiv zaključka žalba nije dopuštena. 19. koji je sličan okvirnom zakonu o registraciji poslovnih subjekata BiH. Registarske isparve se podnose sudskom registru radi utvrđivanja činjenica: . PREDMET UPISA I OBAVEZNI PODATCI SUDSKOG REGISTRA Predmet registracije su: osnivanje. društvo ima firmu.akcionarska društva. Minimalan broj članova je 2 – ugovor. ako treba. Prijava za upis u sudski registar sadrži lilčno ime. Ovo društvo ima sljedeća obilježja: osnivaju ga ugovorom dva ili više fizičkih i pravnih lica. drugostepeni sud će: odbaciti žalbu kao neblagovremenu. 18. O zahtjevu za upis odlučuje sudija pojedinac bez održavanja rasprave. upis dijela ili poslovne jedinice. U društvima kapitala dominira interes kapitala. 4 . . udio je lako prenosiv. zastupnik.16. Elementi trgovačkog društva su: a) ugovor o osnivanju društva odnosno odluka kod jednopersonalnih društava ( je bitan akt za nastanak društva mora biti u pismenoj formi). potvrda banke o izvršenoj uplati.Identifikacione isprave (L. Načela registracije: obaveznost. nepotpunu i nedozvoljenu. stvari. Klasična podjela trgovačkih društava: društvena lica i društva kapitala. podjelu. Postupak pred registracionim sudom . Registracioni postupak vodi se po načelima vanparničnog postupka. Akt o osnivanju. konstitutivnost (znači da se bez upisa u sudski registar ne može baviti određenom djelatnošću). pripajanje. prava. Opšti podaci: firma. jednakost uz izuzetke (povlašćene akcije). prioriteta.K. a)U društva lica ubrajaju se: . Posebni podaci se odnose na naknadne upise pravnih lica. U sudski registar se upisuje i pravosnažna zabrana obavljanja djelatnosti. Imovina ortačkog društva odvojena je od imovine članova čija je odgovornost neograničena. podaci u vezi sa stečajem i likvidacijom. Sudski registar je javna knjiga koja sadrži identifikacione i statusne podatke. c) učešće u dobiti – dividenda. Fizička lica mogu osnovati ortačka društva. Glavna knjiga sudskog registra vodi se u elektronskom obliku. obim prava. skraćena firma. kredit ne ulazi u osnovni kapital jer ne može biti predmet izvršenja). Protiv rješenja o upisu se može izjaviti žalba u roku od 8 dana.komanditno društvo. odluku o imenovanju zastupnika. ime i prezime osnivača. statut. a predmet vratiti na ponovni postupak ili preinačiti rješenje registarskog suda. stvarima i pravima. a strane imaju pravo uvida u isti. komanditno društvo. POJAM I ELEMENTI TRGOVAČKOG DRUŠTVA Pojam trgovačkog društva-Trgovačko društvo je skup više pravnih i fizičkih lica koja uz obavljanje neke trgovačke djelatnosti pod personalnom ili realnom firmom ostvaruju dobit. visina kapitala u novcu. komanditna društva. Sudski registar vode osnovni sudovi (opštinski u BiH). sjedište. 17. Svi podatci za pravna lica se vode u jedinstvenom registru (opštinski sud FbiH i osnovni sud RS). djelatnost pravnih subjekata. odbiti žalbu kao nosnovanu i potvrditi rješenje registarskog suda. zanimanje i prebivlište svakog člana ortačkog društva. b)U društva kapitala spadaju: . Ortačko društvo(društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću članova) –nastaje ugovorom o osnivanju. a zaključkom sud odlučuje o pitanjima koja se odnose na upravljanje postupkom. Nadležni registarski sud donosi rješenje o zahtjevu za upis u Registar bez održavanja rasprave. Sastoji se od: glavne knjige i zbirke isprava registra.komanditna društva na akcije. odgovornost do visine udjela. Obvezni podaci upisa u registar-koji se unose u glavnu knjigu registra mogu biti opšti i posebni podaci o poslovnim subjektima i nadležni registarski sud dužan je tražiti samo te podatke. javna trgovačka društva. ne iz kapitala. Rješavajući po žalbi. Nadležni registarski sud vodi glavnu knjigu i zbirku isprava za svakog pojedinačnog subjekta. učešće u gubitku u visini udjela. koja se obvezuju da uz sopstvenu neograničenu solidarnu odgovornost obavljaju određenu djelatnost pod zajedničkom firmom. koju će između sebe podijeliti prema utvrđenim ugovorom o osnivanju. U postupku upisa u Registar.društva sa ograničenom odgovornošću . Pravna lica mogu osnovati: akcionarsko društvo. Po prijemu prijave sud će tražiti dobijanje jedinstvenog identifikacionog broja. statusne i promjene oblika organizovanja. d) volja i pravni subjektivitet.Poduzeće stiče svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar. odnosno od carinskog organa carinskog broja za spoljnotrgovinsku djelatnost. a maksimalan nekoliko. oficijelnost. Pravni subjektivitet stiče upisom u registar. povezivanje.. PI. društvo s ograničenom odgovornošću. potvrdu o izvršenoj uplati. formalnosti. javnost. akcionarska društva. jednoobraznosti. POJAM I SADRŽINA SUDSKOG REGISTRA Pojam sudskog registra. .

Član ortačkog društva nema pravo da bez odobrenja ostalih članova. .Pravo na obavještavanje među članovima društva koje je regulisano ugovorom. 24. 22. članovi društva mogu odlučiti da se likvidacija društva sprovede po skračenom postupku. . TRANSFORMACIJA ORTAČKOG DRUŠTVA Transformacija ortačkog društva predstavlja promjenu pravnog oblikačkog društva. . preostala imovina se raspodjeljuje na članove društva. zatim član uprave ili nadzornog odbora d. Ortak koji izmiri obaveze OD ima pravo regresa od OD odnosno od članova srazmjerno udjelima u društvu.o. ali imaju pravo kontrole knjiga i poslovanja. . Odgovornost članova društva je opšta. 5 . .).osniva se ugovorom kao trajno društvo. ili optereti. a ulagači dobijaju svojstvo članova društva.D.Pravo na upravljanje i vođenje poslova društva. bez minimalnog uloga. Ima osobine i društva lica i društva kapitala. ličnom radu ili uslugama. Likvidacija ortačkog društva: Postupak može biti redovan i skraćen. komplementar KD ili član d. . s tim da budući komaditori do registracije jednako odgovaraju kao i komplementari.Pravo na povraćaj uloga u slučaju prestanka članstva u društvu.Transformacija u komanditno društvo-transformira se donošenjem odluke na način predviđen ugovorom.Društvo može prestati odlukom suda po tužbi određenog člana društva protiv ostalih članova u slučaju: posupanja protivno cilju društva. i nadzorni odbor).Prestanak odlukom suda po tužbi.d. biti prokurista u drugom pravnom licu ili preduzetnik. Po izmirenju povjerilaca. određenog datuma ili izvršenjem određenog posla.Pravo na dobit.o. . koji mora biti u pismenoj formi. transformiše se na osnovu odluke donijete na način predviđen ugovorom o osnivanju uz uvjet da bude osigurana minimalna osnovna glavnica propisana zakonom (potreban je osnivački kapital i naravno izmjena firme).dvije vrste članova (komplementari i komanditori). POJAM I ODLIKE KOMANDITNOG DRUŠTVA Pojam komanditnog društva-Komanditno društvo je privredno (trgovačko) društvo koje se osniva ugovorom dva ili više lica radi obavljanja djelatnosti pod zajedničkom firmom.Prestanak društva otkazom.ova transformacija može se sprovesti kao i u dioničko društvo s tom razlikom što se ovdje određuju udjeli članova u društvo sa ograničenom odgovornošću. Princip poslovanja je savjesnost i poštenje. a komanditor i fizičko i pravno lice. upravni odbo.komanditno društvo nema obaveznih organa ( fakultativna skupština. .U redovnom postupku likvidatori mogu da budu svi članovi OD. Transformacija u društvo sa ograničenom odgovornošću.Transformacija u A. a. Novi član OD odgovara isto kao i ostali. vec samo komplementar (jedan ili vise njih).komplementari vode društvo. . .Osniva se ugovorom kao osnivačkim aktom. . Nespojivo je sa članstvom u ortačkom društvu biti član drugog ortačkog društva. Obavezan organ u komanditnom drustvu je jedino direktor (poslovodstvo) i tu funkciju ne moze da obavlja komanditor.d. . od kojih najmanje jedno lice odgovara neograničeno solidarno za obveze društva (komplementari).o.članovi društva su fizička i pravna lica. . radu i drugim uslugama i dobrima. . . PRESTANAK ORTAČKOG DRUŠTVA Prestanak ortačkog društva-Društvo može prestati: . 23. nesporazumom. ODGOVORNOST ZA OBAVEZE ORTAČKOG DRUŠTVA:Članovi odgovaraju prema svim povjeriocima društva. Osnovne odlike komanditnog društva: . stvarima.nije propisan minimalni ulog. Početna imovina društva formira se iz uloga članova osnivača. da ga povuče. Prestanak društva odlukom članova o prestanku-Članovi društva mogu u svako doba na način predviđen ugovorom jednoglasno donijeti odluku o prestanku rada društva.. . Osnivanje i registracija . ako ugovorom nije drugačije određeno ili treće lice koje imenuje sud. i javnog društva. . PRAVA ORTAKA ( ČLANOVA OD ): . stvarima i pravima. pravima.to je transformacija u neko drugo društvo ili društvo s jednim vlasnikom. smanji svoj ulog.radi pod zajedničkom firmom. otuđi. Po završetku postupka likvidacije likvidator prijavljuje sudu brisanje ortačkog društva iz registra. Ulozi po pravilu ulaze u imovinu društva.u obavljanju djelatnosti mora biti samostalno.Ovo društvo može prestati otkazom nekog člana društva uz poštivanje ugovorenog postupka otkaznog roka. odnosi se na sve obaveze društva i na sve povjerioce. ugovor je temeljni akt društva. dugotrajno neuspješno poslovanje.Prestanak društva smrću člana ili padom člana pod stečaj-Ovo društvo prestaje smrću člana društva ali se dozvoljava da se ugovori nastavak rada sa nasljednicima.Po skraćenom postupku.Firma KD može biti lična (komplementar) i stvarna (unosi se oznaka k.21..o. . .Komanditori ne zastupaju KD.imovina komanditnog društva je imovina društva. već samo mijenja njegov pravni oblik. pa i prema članu društva u tom svojstvu. . a rizik najmanje jednog lica ograničen je na iznos ugovorenog uloga (komanditori). ODNOSI IZMEĐU ČLANOVA ORTAČKOG DRUŠTVA Pravni odnosi između članova uređuju se ugovorom o osnivanju ortačkog društva. savjetodavni odbor. ako pred nadležnim sudom daju izjavu da su izmirili sve obaveze društva prema povjeriocima i da su regulisali sve odnose sa zaposlenicima.ulog (osnivačka sredstva) su u novcu. .Komplementar je fizičko lice. . koji mogu biti u novcu. Transformacija ortačkog društva: -Transformacija bez likvidacije. .Prestanak društva protekom vremena osnivanja-Ovo društvo kao i svako drugo može prestati nakon isteka vremena osnivanja. Obaveza ortaka je da rade u interesu ortačkog društva. U ovom slučaju ne sprovodi se likvidacija društva.Pravo na dio imovine ortačkog društva po prestanku rada društva.

PRESTANAK I TRANSFORMACIJA KD .odg.Osnova se ugovorom o osnivanju (dva ili više lica).Ulozi ne mogu biti u radu i uslugama.o. Članovi društva snose rizik za poslovanje druš. Skupština je organ vlasti.o. . rad i prestanak društva) i društva kapitala (nebitnost personalnih karakteristika lica koja osnivaju društvo ili mu kasnije pristupaju.obavezeu uplate uloga.raspolaganje udjelima vrši se pravnim poslom i mora biti u pismenom obliku. Zakon o preduzećima Republike Srpske ne reguliše ovaj oblik društva. A.o.D. ograničena odgovornost za rizik društva u visini uloga).o. samostalno odgovara. Komplementari upravljaju poslovima društva. tako da d. Glavno obilježje kapitalnog tipa društva je ograničena odgovornost članova društva. Upis i unošenje uplata. nadzorni odbor. specijalna. pobijanja odluka. . Udio u društvu je srazmjeran ulogu i riziku. bira ga skupština. Odlike d. Imovinska-pravo učešća u dobiti i raspodjeli likvidacije ili stečajne mase. a za akcije se primjenjuju pravila osnivanja A. i prava iz obligacionih odnosa. a mogu je sazvati i članovi društva ili nadzorni odbor. Komanditno društvo na akcije ima status pravnog lica. . i skupština. U jednočlanom društvu poslove skupštine i direktora obavlja vlasnik.O. U Jugoslaviji 1937. Osnivači ovoga društva mogu biti sva domaća i strana.DOO je spoj društva lica (lične osobine članova bitne za nastanak.su članovi komanditnog društva koji odgovaraju za obavezu društva cjelokupnom svojom imovinom neograničeno solidarno. je nastalo u Njemačkoj 1892. 27. Kao pravni subjekt nastaje upisom u registar privrednih društava. upravni odbor. Najvažnija karakteristika ovih društava ju u tome da komplementari upravljaju društvom i neograničeno i solidarno odgovaraju za obaveze. ono može nastaviti djelatnost kao ortačko društvo ili kao preduzetnik. Odgovornost za rizik je u visini uloga.o.). državnoj. uz solidarnu neograničenu odgovornost komplementara koji imaju udjele u društvu i ograničenu odgovornost za rizik poslovanja komanditora koji imaju akcije u društvu.D.Ako iz KD istupe svi komplementari ono može nastaviti djelatnost kao D. . Firma d. ORGANI DOO.. a promjene se unose u knjigu udjela. a ostalo u roku od 2 godine. ima najmanje 3 člana i stara se o zakonitosti rada uprave i poslovanju društva u cjelini. Oni su trgovci. Osnovnu glavnicu čini zbir uloga članova.o. pravna i fizička lica.o.o. godine.o. 28. vode i zastupaju društvo. . Može da bude samo fizičko lice. uz odgovornost cjelokupnom svojom imovinom. Odluke donosi većinom glasova.25. Nakon zaključivanja ugovora ili donošenju odluke o osnivanju vrši se upis uloga članova društva.. Zakonom je propisana minimalna glavnica. moraju biti upisani u registar.o. prodaji. saziva je direktor. 26. Upravni odbor se sastoji od najmanje 3 člana. obavljajući određenu privrednu djelatnost. privatnoj i mješovitoj svojini.o. obaveze dodatnih uplata.do visine svojih uloga. Upravljačka. Nenovčani ulozi moraju biti procjenjeni. a komanditori ne upravljaju druš. Direktor predstavlja i zastupa d.o. Prvo d. Ovo društvo se reguliše kao društvo sa pravnim subjektivitetom koje posluje pod zajedničkom firmom i fiksiranom osnovnom glavnicom.o.Imovina društva je odvojena od imovine članova. upravljačka. Ovo društvo osnivaju pravna ili fizička lica. njihova uplata i unošenje u društvo. POJAM I ODLIKE DOO Pojam društva sa o.pravo informiranja. Postojeći akcionari imaju pravo preče kupovine akcija. Ulozi i osnovni kapital d. Osnivanje društva sa ogran. Prestaje odlukom skupštine uz saglasnost svih komplementara i istupanjem svih članova osim jednog. . Prema tome oni imaju manju odgovornost.o. može biti personalna (društvo osoba) i realna (društvo kapitala) i sadrži skraćenicu d.pravo veta na neke odluke uprave društva ili veći broj glasova u odnosu na svoj udio. Obaveze članova društva obuhvataju: . ili kao preduzetnik.O.o. Specijalna.D.o. jamstvu). Oni se ne smatraju trgovcima i nemaju pravo na vođenje firme.obavezu ispunjenja dodatnih činidbi. a i manja prava a posebno kada je riječ o odlučivanju.i za obaveze odgovaraju samo do visine svojih uloga. Do upisa u registar 50% uloga mora biti uplaćeno na privremeni račun. Ako iz KD istupse svi komanditori.D.o. Prava članova društva Članovi imaju sljedeća prava: imovinska. KOMANDITNO DRUŠTVO NA AKCIJE Komanditno društvo na akcije je oblik komanditnog društva koje osnivaju najmanje dva lica (pravno ili fizičko lice) sa ciljem da obavljaju neku privrednu djelatnost kao registrovano zanimanje. Komanditori-su članovi društva koji za obveze odgovaraju samo do visine udjela. 3. 6 . I komplementari pored udjela mogu imati akcije. Ono može imati najviše 30 članova. (Actio pro socio i Actio negatoria). a ako ga osniva jedan osnivač – odlukom o osnivanju. PRAVA I OBAVEZE ČLANSTVA Organi društva sa ograničenom odgovornošću-su: direktor.O. obavezu nekonkurencije društvu (po ugovoru o osnivanju i statutu članova prema d. 2.O može se osnovati u svim svojinskim oblicima: društvenoj. pravo glasa u organima društva. zadružnoj.o.o. Prava iz obligacionih odnosa. Komanditno društvo na akcije se može transformisati u AD ili DOO. Organi Komanditnog društvo na akcije su Skupština akcionara (komanditora i komplementara) i Nadzorni odbor (najmanje 3 komanditora). 1. 4. statut Do prijave upisa u registar ulozi članova d. ČLANSTVO U KOMANDITNOM DRUŠTVU Komplementari.mogućnost stupanja člana društva u obligacioni odnos sa samim društvom (ugovor o kreditu. može steći sopstveni udio koji se mora u roku od jedne godine otuđiti ili poništiti. godine.o. Nadzorni odbor bira skupština.o. Vlasnički režim i članstvo. Promjene statusa se obavezno upisuju u registar. Ulog komanditora ne može biti u radu i pružanju usluga.

Likvidacija dovodi do namirenja svih povjerilaca u potpunosti. Skupštinu dioničara društva čine dioničari sa pravom glasa. stečajem. zbog pravosnažne sudske odluke o ništavosti upisa preduzeća u sudski registar. mora posjedovati dužnost vještine. potrebna je puna saglasnoat akcionara. Oni koji imaju dosta novca mogu putem kupovine kontrolnog paketa dionica biti dominantni vlasnici. gubitak) i fakultativne elemente (odredbe o ulozima u stavrima i pravima kroz akcije). Kod transformacije u komanditno društvo.čiji je osnovni kapital utvrđen i podijeljen na akcije dređene nominalne vrijednosti. ORGANI AKCIONARSKOG DRUŠTVA SKUPŠTINA .o-Ovo društvo odlukom organa upravljanja može promjeniti svoj oblik na način predviđen u statutu. b) Sistem slobodnog udruživanje. Zbir nominalnih vrijednosti svih dionica čini osnovni kapital dioničarskog društva. stručnjak je. D. 30. vrši nadzor nad upotrebom materijalnih sredstava i vođenja poslovnih knjiga. a o izvršenoj uplati izdaje se potvrda.o. raspodjelu dobiti. takođe odlukom i potrebna je saglasnost akcionara. Osnivači su domaća i strana pravna i fizička lica. UPRAVNI ODBOR .o. Sva imovina se prenosi u novo društvo). ne može ekonomske šanse društva koristiti privatno. osnivači otkupljuju sve dionice (akcije) prilikom osnivanja dioničarskog društva. da se nadzorni odborne bi mogao mješati u upravljanje i rukovođenje društvom. kada su prestali uslovi. komanditno društvo i u ortačko društvo. Ima obavezne (firma. DIREKTOR . Zakon o preduzećima razlikuje dva postupka osnivanja dioničarskog društva: -simultano osnivanje i sukcesivno osnivanje. vrijednost. posjeduje poštenje u radu. djelatnost. odnosno njihovi predstavnici. jer se radi o solvetnom subjektu. a ulog mogu činiti i stvari (pokretne i nepokretne) i prava izražena u novčanoj vrijednosti. Kod transformacije u ortačko društvo.Statut je osnovni i konstitutivni akt AD. broj članova UO. podjela.To je kolegijalni organ.Može da sazove vanrednu skupštinu i učestvuje u njenom radu. Postupak osnivanja AD . broj akcija i glavnice. Imovina ranijeg društva postaje imovina novog. rok trajanja AD. Registracijom AD stiče poslovnu sposobnost. Likvidacioni postupak pokreću: osnivači. Nadzorni odbor čuva zakonitost poslovanja društva. Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje a saziva je upravni odbor. POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA AD 7 . 32.o. Novčani dio osnovnog kapitala ne može biti manji od 50.komanditno društvo (potrebno je zaključenje novog ugovora u kome bi se odredio status članova tko postaje komplementar a tko komanditor. Likvidacioni postupak sprovodi Likvidaciono vijeće i likvidacioni upravnik. TRANSFORMACIJA I PRESTANAK AKCIONARSKOG DRUŠTVA Transformacija dioničkog društva-Odlukom skupštine na način predviđen statutom dioničko društvo se može transformisati u neko drugo društvo. Prema njemačkom pravu upravni odbor postavlja i razrješava direktore.o. TRANSFORMACIJA DOO Transformacija društva d.ortačko društvo (ovaj oblik manje je prisutan u praksi zbog lošijeg položaja članova društva). tako da mali akcionari ne vode i ne upravljaju društvom i pored svih instituta zaštite manjinskih akcionara. OSNIVANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA Sistemi osnivanja dioničkog društva su: a) sistem koncesije.Akcionarsko (dioničarsko) društvo je društvo koje osnivaju pravna odnosno fizička lica radi obavljanja djelatnosti. Osnivači su pravna i fizička lica. Odgovara za obaveze svojom imovinom. NADZORNI ODBOR . osnivači raspisuju javni poziv za otkup dionica i pored faza prisutnih kod simultanog osnivanja. lojalan je kompaniji. Prestanak akcionarskog društva Akcionarsko društvo. Rok za upis akcija ne može biti duži od 3 mjeseca. Akcionarsko društvo može se transformirati u d.29. Skupština može biti: osnivačka. pripajanje). Likvidacija se sprovodi uslučaju: kada je upravnom mjerom zabranjeno vršenje djelatnostii zbog neispunjenja uslova. POJAM I PRIVREDNI ZNAČAJ AKCIONARSKOG (DIONIČKOG) DRUŠTVA Pojam dioničkog društva. stara se oko izrade godišnjih obračuna i donosi pravilnike. pa se u javnosti može stvoriti lažna slika o stvarnom stanju nekog društva. akcije se pretvaraju u udjele i nije potrebna saglasnost akcionara. A kod sukcesivnog. 33. c) sistem normativnog akta Dioničko društvo se osniva ugovorom o osnivanju.o. a da ipak ne aganžuju cijelu svoju imovinu. postavlja izvršne direktore. a u slučajevima predviđenim zakonom i nadzorni odbor i dioničari. Dionice zbog svoje lake prenosivosti mogu biti predmet špekulacija na berzi. Ono se može transformisati odlukom skupštine. dužnik i sud ili 10% akcionara. vlasnici uloženog kapitala. preuzima sve obaveze ranije društva. Upravni odbor donosi strateške odluke iz oblasti poslovanja. Direktor: ima fiducijarnu dužnost. Ono se može transformisati u: .AD sazivaju i održavaju osnivačku skupštinu. istekom roka na koji je preduzeće osnovano. a ako ga osniva jedan član –odlukom o osnivanju.000 KM. transformacijom i promjenama (spajanje. kao i svako trgovačko društvo prestaje. prestaje likvidacijom. Novo društvo pravni je sljedbenik ranijeg društva.o. .. prirodni i drugi za vršenje djelatnosti. 34. koji postaju komplementari.Kod simultanog osnivanja. vlasnik.o. Privredni značaj društva Pravna i organizaciona forma ovog društva omogućuje pravnim i fizičkim licima da se angažuju u poduhvatu dijelom imovine i lakše preuzimaju znatno manji rizik gubitka u dioničkom društvu. ako postoje razlozi prestanka predviđeni za likvidaciju društva.članovi društva dobivanju dionice novog društva i time postaju dioničari novog društva). Upis i uplata akcija vrši se preko ovlaštene banke. Nedostatak je što društvo vode veliki akcionari ne samo glasovima u skupštini već i članstvom u upravi i nadzornom odboru. Dionice ranijeg društva se povlače a udjeli u novom društvu stiču se srazmjerno njihovoj vrijednosti. Kod transformacije u d. Ulog društva-može biti u gotovom novcu ali ako se tako predvidi statutom. redovna i vanredna. 31. sjedište.je zastupnik i ima funkciju poslovanja zajedno sa upravnim odborom.Kao organ vlasnika dioničkog društva skupština ima hijerarhijski najviše mjesto u dioničarskom društvu. Akcionarsko društvo (udjeli se pretvaraju u akcije . ako preduzeće nije osnovano u skladu sa zakonom. transformisati se u neko drugo društvo. Ipak granice ovlašćenja organa određene su zakonskim statutarnim ovlašćenjima skupštine.

Odluku o povećenju kapitala donose dioničari kvalifikovanom većinom. Javna vlast jednako je država. JAVNA PREDUZEĆA U PRAVU EU Definiše Uputstvo o transparentnosti kao preduzeća nad kojim javne vlasti imaju direktan ili indirektno dominantan uticaj na bazi svojine. samoupra. Javna preduzeća . Promjene u osnovnom kapitalu mogu biti u njegovom povečanju ili smanjenju. PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA U AD Prava i obveze akcionara ili dioničara.Normativni sistem ispunjavanjem zakonskih uslova (anglosaksonske zemlje). Sredstva za rad obezbeđuje osnivač.Imaju 3 organizaciona oblika: .Pored skupštine postoji i organ upravljanja – jednoslojni sistem. Osnivaju se u javnom interesu u oblastima energetike. te može odlučiti da vrati dioničaru dio uloga u dionicama i na taj način smanji osnovni kapital.Specijalizovana AD neprofitnog tipa (Nem). Akcionar se ne može osloboditi glavne obaveze unosa uloga. . Sudska zaštita: Individualnu tužbu podnosi akcionar protiv odluke organa AD radi naknade štete. Obaveze akcionara. Imaju svojstvo PL. kontrole poslovanja AD.Statut akcionarskog društva mora sadržavati odredbe o iznosu osnovnog kapitala. .Sistem državne odluke (Francuska italija). kontrolu glasova po osnovu akcija izdatih od strane pred. unosom stvari ili prava u osnovni kapital. pravo na pobijanje sudskih odluka). Zabranjena je kompenzacija akcionarskih potraživanje. . Uređena su Zak. 35. Pojednostavljeno AD. sa istom ili većom nominalnom vrijednošću akcija. zatim popunjavanje rezervi do pola. Organizacione forme su: Ad.Organizaciju i delatnost utvđuje statut. PTT šumastvo..prevo.učešća ili prava. konverzacijom potraživanja u osnovni kapital uz saglasnost povjerilaca.o JP. pravo na dio likvidacione mase. Kd. Efektivno povećanje kapitala znači priliv novog dodatnog kapitala uplatama u u novcu. Evropsku kompaniju kao holding osnivaju AD (javna) i DOO (privatna kompanij sa ograničenom odgovoirnošću) iz dvije države članice EU. lična prava( pravo izbora u organe društva. Preduzeće u EU su trg. Dominantan uticaj se ispoljava kroz: većinski kapital. Derivatnu tužbu podnosi Skupština AD protiv upravezbog nezakonite odluke za naknadu štete (najmanje 10% kapitala). Smanjenje osnovnog kapitala može se izvršiti putem denominacije. vodoprivrede. specijalna prava (pravo na veći broj glasova u odnosu na akcionarski kapital.Vrši skupština AD i to najprije za pokriće gubitka. U SAD berze su profitne organizacije (osim berze u Čikagu). Od. PL koja posluju po principu sticanja doboti. Doo. To su i preduzeća sa više od 50% vlasniš. ORGANI JAVNIH PREDUZEĆA 8 .Kao državna služba (organe i posrednike). društva građanskgo ili trg. prioritetnu dividendu. Manjinskim akcionarima se smatraju članovi i akcionari koji posjeduju najmanje 10%vrijednosti kapitala u društvima. Za uneseni kapital izdaju se nove dionice.Regulisana entiteskim Zak. Povećanje osnivačkog kapitala može se izvršiti na tri načina: izdavanjem novih dionica po osnovu novih uloga. a rad mora biti u funkciji opšteg interesa 38. povećanje kapital statusne promene i cene roba i usluga JP.JP osniva republika ili jed. dok kod dvoslojnog sistema postoje organ upravljanja i kontrole. pravo na postavljnje određenog člana uprave). što je od interesa povjerilaca društva.Sistem dozvole državnih organa.Dobrovoljna udruženja neprofitnog tipa VB. pravo postavljanja pitanja od organa društva. republike i zapošljvaju više od 50 lica.zakonima. Pojednostavljeno AD osniva 2 ili više društava sa minimalnim osnivačkim ulogom kao zatvoreno AD i u Francuskoj se zove „društvo društava“. Javna preduzeća u pravu EU . uključenjem rezervi društva ili uključenjem dividendi. Učešće zaposlenih u upravljanju rezultat je pregovora vlasnika i zaposlenih. povjerilačka prava (dioničari mogu stupiti u obligacione odnose i sticati određena prava i obaveze-ugovor o kreditu. jamstvu). 36. Berze hartija od vrijednosti (HOV) . s druge strane smanjivanja osnivačkog kapitala može štetiti interesima povjerilaca. Svaka promjena u kapitalu povlači za sobom i promjenu statuta. Do smanjenja može doći i kod društava koja imaju neiskorištenost kapaciteta. Z o preduzećima i dr. pravo glasa u skupštini. Raspodjela dobiti . mogu postaviti više od polovine članove UO i NO. izbor direktora. .Dioničari imaju višestruka prava to su: imovinska prava (pravo na učešće u dobiti /dividenda/. radi obavljanja djelatnosti od opšteg interesa.JP je ono koje preduzima ekonomske aktivnosti na koga javne vlasti mogu vršiti dominantan pravni i faktički uticaj kod vršenja poslova u opštem interesu. 37. na informisanje. Većina se utvrđuje u statutu. smanjenjem nominalne vrijednosti dionica. Javna preduzeća u Republici Srpskoj . POJAM JAVNOG PREDUZEĆA Pojam javnog preduzeća. Smanjenje osnovnog kapitala ne smije narušiti princip jednakosti dioničara. EK može da osnuje društvo – kćer (čak i kao jednočlano društvo) na području neke zemlje članice EU. Kolektivnu tužbu pokreće jedan akcionar protiv društva ili uprave radi povrede prava. a odluka djeluje i prema drugim akcionarima.osnovna obveza je uplata upisanih akcija. Organ vlasnika EK je skupština akcionara. Dominantan uticaj se ispoljava kroz: većinski kapital. kontrolu glasova na bazi a na osnovu postavljnja većine članova UO. regionalna i lokalna vl. pa tek onda dividenda u srazmjeri sa nominalnom vrijednošću akcije. pravo raspolaganjima akcijama i pravo preče kupovine novih akcija). Sistemi osnivanja berzi:. javno i nform. Povećanje osnivačkog kapitala registruje se u trgovačkom registru. lokal. Povećanje osnovnog kapitala omogučuje razvoj društva. finans. kada rezerve društva nisu dovoljne da pokriju gubitak. Smanjenje osnovnog kapitala dioničkog društva vrši se najčešće zbog poslovanja sa gubitkom. komunalija. prava i zadružna društva i dr. o JP. EVROPSKA KOMPANIJA 39. Osnivač je RS ili jedinica lokalne samouprave radi obavljanja djelatnosti od opšteg interesa sa najmanje 50%+ 1 akcija u svojini RS i zapošljavaju više od 50 lica. pored uslova koji se moraju ispuniti po zakonu Kontrola berzi: država (germanske zemlje) i Komisija za berze i hartije od vrijednosti (poludržavno samostalno tijelo). Akcenat je na ostvarivanju javnog interesa koji se ostvaruje kroz davanje saglasnosti na statut. tj. Dobit nije osnovna svrha poslovanja.

PRAVNE TEHNIKE GRUPACIJE I PREDUZEĆE Pravne tehnike grupacije preduzeća su: . holding. 45. su: disperzija svojine otklanjanje monopola. daje prijedloge nadzornom odboru o poslovnoj saradnji) Upravu preduzeća čine direktor i izvršni direktor i bira ih nadzorni odbor većinom glasova na temelju javnog konkursa. rvi. delovi preduzeća trgovine. filijala. kupone i novac. . NO ima najmanje 3 člana. Upravne i nadzorne odbore bira osnivač. Izvor Uredba sa zakon. tender. odnosno vlasnik a direktora je birao upravni odbor. .000 km. POVEZANA PREDUZEĆA 9 . -objekti od opšteg kulturno istorijskog znajačaja Privatizaciju provodi Direkcija za privatizaciju a za svoj rad odgovara Vladi.grad Sarajevo domaća i strana pravna i fizička lica. Cilj privatizacije je eko. zadružna i javna preduzeća. U postupku “male privatizacije” obavezno se privatizuju preduzeća manje vrednosti od 500. poslovnik o radu. itd. Sredstva za osnivanje JP obezbeđuje osnivač. Filijala – je društvo u kome neko društvo ima više od polovine njegovog kapitala. nove investicije. inkorporisanjem jednog preduzeća u drugo. direktna prodaja ili kombinacija navedenih metoda. gdje se sva preduzeća u koncernu stvaljaju u jednak položaj i gdje nema dominantnog efekta. Po novom zakonu su: skupština( donosi statut. ugovor o vođenju preduzeća.Pravo na vaučere imaju državljani RS i porodice poginulih i nestalih boraca. usluga.građani. Organi upravljanja su upravni odbor i direktor i skupština (kod mešovite svojine). privatnoj i mješovitoj sredini. Holding – je grupa povezanih preduzeća u kome jedno preduzeće. 42. I vršenju upravljačkog prava na bazi tog učešća) . kuponi kao kompenzacija za deviznu štednju i naravno novac.svojini pribavlja se dodatni kapital. obnova.stranci. ima kontrolu nad donošenjem odluka u više drugih preduzeća. PRIVATIZACIJA U RS Uslove za učešće u privatizaciji definiše Zakon o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima i treba da obezbjedi: .o potvrđivanju uredbi sa zak. može se realizovati u formi interesne grupacije. a najkorišteniji su: . Metode privatizacije su: vaučer ponuda. investiciona preduzeća. izvješćuje nadzorni odbor. razvoj tržišta i konk.prirodna bogatstva. OBLICI GRUPACIJE PREDUZEĆA Osnovni oblicu grupacije preduzeća su: koncern.su: agencije. piramidalno stepenastog i cirkularnog učešća) . daje prijedlog o osnivanju novih poduzeća) i uprava (izrada plana poslovanja.model izdavanja i prodaje dionica radi prodaje posotjećeg društvenog kapitala (sredstva idu ui fondove van preduzeća. manje od 50 zaposlenih. 44. plan poslovanja.snagom o JP. uvodi profesionalno upravljanje i novi svojinski tip koji je efikasniji i odgovara tržištu. Poslovno udruženje je statusna forma nastala na autonomnoj osnovi s ciljem unapređenja privredne djelatnosti kao i zastupanja strukovnih interesa osnivača. I društvena transformacija.privatna pred.Organi upravljanja javnim poduzećima po ranijim zakonima bili su : upravni odbor.dokapitalizacija pod povlaštenim uslovima radi povečanja kapitala (sredstva pripadaju preduzeću). Kratkoročne koristi p. ali mogu prodati dionice. opština. a radnici imaju povlašten popust na nominalnu vrijednost dionica). ugovor o vođenju posla. fizička i pravna lica. MODEL PRIVATIZACIJE U FBIH U Federaciji BiH kao i u RS-u. sve je skoro isto. sprovodi etički kodeks.neposrednom pogodbom.) 41. Principi privatizacije su: jednostavnost sveobuhvatnost (nediskriminacija građan transparentnost i brzina).kapital učešća (sticanjem učešća od 1 druš.urencije.javno učešće pod jednakim uslovima za sve učesnike i . nadzorni odbor (nadzire rad uprave. licitacija. Učesnici p.. menadžeri predu. Kupci mogu biti domaća i strana. Kod zatvorenih fondova ulagači ne mogu povući svoja sredstva. direktor.snagom. U kapitalu 2. 40.privatnoj i mešovitoj svojini. Sredstva za osnivanje javnog preduzeća osiguravaju osnivač. Brza privatizacija u uslovima visoke ponude izaziva obezvređenje kapitala. na osnovu učešća u kapitalu i kroz ugovor. .prenos dionica direkciji za privatizaciju itd.Otvoreni fondovi su spremni da svakog momenta otkupe svoje dionice od investirora koji su uložili sredstva u fond.dokapitalizacija bez popusta gdje domaća i strana lica ulažu u preduzeće čime se uspostavlja nova svojinska i upravljačka struktura.pristup tržištima kapitala. Investiciona preduzeća su otvoreni i zatvoreni investicioni fondovi. Druš. Vertikalni koncern je onda kada dominantno preduzeće i jedno ili više zavisnih preduzeća grupišu pod jedinstvenu upravu dominantnog preduzeća. a mogu biti u državnoj. Trust – je ustvari.sprovo-di p. Dužnost trusta je da upravlja povjerenom imovinom u skladu sa njenom namjenom i da na stvarnog vlasnika prenese plodove i proizvode dobara koja su predmet trusta. ugovor o zajednici dobiti). želu uvesti profesionalno upravljanje i želi da uspostavi adekvatan vlasnički tip koji odgovara tržištu kapitala. radi to iz razloga što mu je potreban dodatni kapital. privredni napredak. Privatizacijom preduzeća u društ. Zakonom o privatizaciji izuzeta su: . predlaže statut. program investicija. etički kodeks. vaučer. trust. Osnivači:Republika.radnici. Kupci(građani. . Društveno preduzeće kada se transformiše. Javna preduzeća u BiH. TRANSFORMACIJA DRUŠTVENIH PREDUZEĆA Po kriterijumu vlasništva razlikujemo državna.klasična prodaja preduzeća javnom licitacijom. zapošljava i otpušta zaposlene. Razlike se svode na ime Agencija i Direkcija za privatizaciju. Postoji više modela transformacije društvenih preduzeća. s tim da oni akcionari koji imaju najmanje 5% glasačkih prava imaju pravo na 1 mjestu u NO. nadzorni odbor. -dobra u opštoj upotrebi.obligacioni ugovor (ugovor o zakupu. tehnika upravljanja jenom namjenskom imovinom. koje se naziva krovno preduzeće. poslovno udruženje. odlučuje o raspodjeli dobiti). privatna.tendero javnom ponudom akcija. Dugoročne koristi p. 43. pa Zak.pravo učesnika na izbor određenih preduzeća u koja će investirai vaučere.rešavanje unutrašnjih dugova. agencija za privatizaciju odobrava.fond) Prodaja se vrši: javnom aukcijom. su: nove tehnologije. Koncern-nastaje zaključivanjem ugovora o dominaciji.. Uredba propisuje da preduzeća koja obavljaju djelatnost proizvodnje i prometa određenih proizvoda pružanja usluga koje su nezamjenljiv uslov života i rada građana i drugih preduzeća na određenom području. Sredstva plaćanja u procesu privatizacije mogu biti razni vaučeri dodjeljeni građanima ili borcima. odnosno certifikat. Problem privatizacije društvenog kapitala je identifikacija vlasnika i procenat njihovog učešća (država. Postoji vertikalni i horizontalni koncern. ugostiteljstva. etički kodeks. I koordinira rad kantonalnih agencija. a sredstva poslovanja mogu biti u državnoj.ugovor o dominaciji (odnos dominacije i zavisnosti na bazi kapital učešća mogu se postići metodom – radijalnog. donosi poslovnik o radu. Horizontalni koncern.

ili ako po osnovu zaključenih ugovora ima pravo da imenuje četvrtinu glasova upravnog odbora. Banke mogu osnovati domaća i strana. niti kredit za bilo koje druge namjene. nadzorni odbor (4-6 članova+predsjednik. itd. održava se najmanje 1 godišnje u mjestu sjedišta banke) . Uz zahtev se podnosi ugovor o osnivanju. založne. Ona se može baviti bankarskim poslovima sa inozemstvom pod uvjetom utvrđenim zakonom. Kao glavni predmet poslovanja banke javlja se uzimanje i davanje kredita. 50. učešće kapitala tog drugog preduzeća ne može biti veće od 10 % osnovnog kapitala prvog preduzeća.511292 Eura. manjim učešćem. skupštini onda se smatra matičnim preduzećem. Centralna banka ne može izdavati kredit. poslove platnog prometa i posredovanju novčanom prometu.Po zakonu o preduzećima povezana preduzeća su: 1. STRANE BANKE U RS I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE U skladu sa Zakonom o bankama. uložena sredstva u osnivački fond. POJAM I ZNAČAJ BERZI 10 . što znači da izdaje domaću valutu sa punim pokrićem u slobodnim deviznim sredstvima po fiksnom kursu 1 KM = 0. Ona ne može davati komercijalnim bankama kredit za pokrivanje likvidnosti. 3. Osniva se kao AD i upisuje se u registar. ne može kreditirati državu. Centralna Banka BiH održava monetarnu stabilnost u skladu s „curency boar“ aranžmanom. CENTRALNA BANKA BIH Dejtonskim sporazumom uspostavljena je Centralna banka BiH. izvršni direktor i pomoćnik direktora). poslovni je dio banke osnivača koja odgovara za sve obaveze koje nastanu u radu filijale. preduzeće sa uzajamnim učešćem . iznos osnivačkog uloga. tehnički normativni.Upravu banke čini direktor i izvršni direktor (na 4 godine imenuje NO) Banka se osniva i posluje kao akcionarsko društvo.Kao privrednoplanske mjere u unutrašnjem prometu najčešće se koriste kontrola cijena.Ako su međusobna učešća u kapitalu relativno ista svako preduzeće smanjit će učešće u osnovnom kapitalu drugog preduzeća do 10%. U vanjskotrgovinkom prometu koriste se privrednoplanske mjere kao što su određivanje robnog kontingenta. komercijalne ili depozitne. Dozvolu za rad banke daje Agencija za bankarstvo i zahtjev se podnosi pismeno. Strana banka može osnovati u svoje ime i za svoj račun filijalu za obavljanje bankarskih poslova. Filijala nema svojstvo pravnog lica. dozvola Agencije za bankarstvo. matično i zavisno preduzeće (mješoviti holding. Minimalno uloženi kapital za rad filijale iznosi 5 miliona KM. Uslovi za osnivanje banke su: odluka osnivača o osnivanju. Centralnoj banci je zabranjeno obavljanje operacija na tržištu novca. Svojstvo pravnog lica banka stiče upisom u sudski registar. njih imenuje I razriješava skupština) i uprava (organizuje rad i rukovodi poslovanjem. koncer) .Ako jedno preduzeće ima u drugom preduzeću večinsko ili značajno učešće kapitala. dozvole za uvoz i izvoz određene vrste robe. Banke se osnivaju i posluju kao akcionarska društva koja mogu osnovati najmanje dva osnivača. dotacije. Zatim ona donosi statut. te najmanje 25 % glasova u Skupštini i upravnom odboru. Prema vrstama djelatnosti banke mogu biti: emisione ili centralne. atesti. 46. Minimalan ulog 15 miliona KM. regresi. 47. a drugo preduzeće zavisnim. 49. uspostavljanje ravnoteže u platnom bilannsu. Osnovni kapital banke sastoji se od gotovine i materijalne imovine svih običnih akcija. kompenzacije.intervencionizma su uspostavljanje narušene ravnoteže na tržištu. Sva prava određuju se odlukom o osnivanju. Od drugih finansijskih institucija na tržištu se javljaju poštanske štedionice. štedno-kreditne službe i druge finansijske organizacije. suzbijanje monopola i nelojalne konkurencije. Organi banke su: Skupština (čine ju akcionari. Banka se osniva i posluje kao akcionarsko društvo. 48. Uslov za osnivanje i rad je dozvola Agencije za bankarstvo.Sjedište Centralne banke je u Sarajevu. Kod nas platni promet i ostale transakcije vrše komercijalne banke. čine ju director. Dozvola je uslov za upis banke u sudski registar. pravna i fizička lica.a dozvolu daje agencij.Izvor: zakon o bankama republike srpske. odnosno pokrivati njen buetski deficit ni na koji način. Banke u RS . 2. U sudski registar upisuju se i dijelovi banke koji po statutu imaju određena ovlaštenja sa trećim licima. PRAVNI POLOŽAJ I OSNIVANJE BANAKA 51. DRŽAVNI INTERVENCIONIZAM I PREDUZEĆE Preduzeće jeste samostalno u datom pravnom okruženju. imenuje direktora i utvrđuje poslovnu politiku banke.su povezana preduzeća kod kojih svako preduzeće ima učešće kapitala u drugom preduzeću. Mogu je osnovati najmanje dva osnivača. Od instrumenata monetarne politike na raspolaganju su joj obavezne rezerve. holding -Ako jedno preduzeće posjeduje akcije ili udjele koji čine više od 10 % osnovnog kapitala drugog preduzeća. bilo da se radi o relativno istim ili večim tj. premije. strana pravna i fizička lica mogu osnovati nove ili ulagati u postojeće banke. Razloz drž. Prijava za upis u sudski registar posnosi se najkasnije u roku od 30 dana od dana dobijanja dozvole za ard. Odluku donosi osnivačka skupšina koju čine predstavnici osnivača. ali njegovo djelovanje je određeno i privrendno-planskim mjerama države. Obavljaju kreditne poslove. Dozvola agencije uslov je za upis u sudski registar. bira upravni odbor.je tržišni subjekt za obavljanje bankarskih poslova. hipotekarne i poslovne banke. Zakon obavezuje obavještenja o preuzimanju više od 10% i obavezu otuđenja preko 10 % u roku od jedne godine. Država interveniše planovima i zakonima u privrednom životu. štedionice. deviznog kontingenta. kao i posredovanje u novčanom prometu.spisak osnivača i podaci potrebni za utvrđenje boniteta banke. POJAM I VRSTE BANAKA BANKA. Matično preduzeće je ono koje ima najmanje 25% učešća kapital. a sve to iz razloga suzbijanja monopola i nelojalne konkurencije.

Djela nelojalne konkurencije koja su zabranjena zakonom su: . . predsjednika i dva potpredsjednika. nadzorni odbor. -pokrivanje mana robe. -neistinito označavanje robe (porijeklo. kukuruz.neovlaptena upotreba obilježja drugog preduzeća.podmićivanje. i oni odlučuju o sporovima. . Nadzorni odbor broji tri (3) člana koje bira skupština iz reda privrednika. zaključke i preporuke. šećer. Privredne komore imaju svojstva pravnog lica. Broker je stručnjak za hartije od vrijednosti i drugu finansijsku aktivu. banke. Burzu karakterizira: organizirano tržište. Berzanski efekti su: vlasničke akcije. Ograničavanje tržišta je protivpravno ograničenje slobode i narušavanje konkurencije za posledicu ima neravnopravan položaj 11 . slobodnog preduzetništva.teh. Diler je taj koji snosi rizik poslovanja jer kupuje i prodaje. nadzorni odbor. sud časti. SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BIH Spoljnotrgovinska komora BiH je samostalna. osiguravajuće i dr. ali on kupuje i prodaje hartije od vrijednosti i drugu finansijsku aktivu prvenstveno kao principal. nego u razlici između prodajne i kupovne cijene. promtni ili dnevni posao koji se mora završiti istog dana ili ubrzo za njim kad je zaključen (prodavac mora predati robu.privredne rasprodaje(privredno sniženje cijene robe). ekonomskoj propagandi.. BERZANSKI POSREDNICI Berzanski posrednici su brokeri ili dileri. Članovi komore su preduzeća. Organi berze su:skupština. Berze se dijele na: efektne i valutne(trgovina valutama). Na nivou BiH osnovana je Spoljnotrgovinska komora. primjena uzansi.uslovi. Dominantno je ono preduzeće koje je za određemnu vrstu robe ili usluge bez konkurenta. Informišđe o kotacijama. naučnih radnika. nevladina. razvoju spoljnotrgovinske mreže i obrazovanju. robne ili produktne( pšenica. sredstvima nelojalne konkurencije. POJAM I DJELATNOST PRIVREDNE KOMORE Riječ komora potiče od arapske riječi «camera» -soba u kojoj su se sastajali trgovci i dogovarali o zaštiti svojih interesa. Faktički monopol nastaje najčešće privrednim rastom ili fuzijom preduzeća. . 52. zastupanja privrede pred državom. Broker je posrednik između kupca i prodavca. Prema Zakonu o trgovini.Berza je specijalizirano tržište na kome se određeno vrijeme okupljaju njeni članovi ili posrednici članova radi zaključivanja određenih burzanskih poslova.To je organizirano moderno tržište vrijednosnih papira. diskriminaciojm i bojkotom. elektroprivreda). Pk deluje na razvoju privrede. Skupština komore čini 60 zastupnika biranih po principu 38 zastupnikja iz FBiH i 19 iz RS i 3 iz Brčko Distrikta. (ugovori o kartelu i fuzijom konkurentskih preduzeća) i . neopolitička i neprofitna pravna asocijacija privrednih subjekata i privrednih asocijacija sa teritorije BiH. preduzetnika. Diler posluje po staroj narodnoj „kupi jeftino. makleri. druge financijske organizacije i organizacije za osig. potrošačima i drugim pravnim licima. predsjednik komore. U BiH komore su organizovane na entitetskom nivou: Privredna komora F BiH. i Brčko distrikta. -povreda tuđih poslovnih odnosa. Monopolistički sporazum je sporazum između dva ili više trgovaca o uslovima poslovanja. drvo. 56. Sredstva se osiguravaju iz: članstva .. vodovod. od kojih šest (nacionalni ključ 2+2+2) bira skupština iz reda privrednika. U komore se učlanjuju poduzeća. kvalitet). RS. a tri člana člana su predsjednik i dva potpredsjednika Komore. budžeta republike i drugih izvora. On je preprodavac. specijalizirano tržište. državni nadzor. Komorom upravljaju članovi preko skupštine. dok oni koji računaju na pad kurseva su besisti. Privredna komora RS . . tehnička obrada tržišta. Komora ima sljedeće organe: skupštinu. U svim svojim aktivnostima komora djeluje u suradnji sa: privrednom komorom FbiH.no. Komore donose: odluke.nelojalna reklama( reklamiranje koje stvara zabunu na tržištu čime se određeni trgovac dovodi u povoljan položaj). podsticaju lojalne konkurencije. Za brokera je bitno da ostvari što veći promet bez obzira na cijenu.se odvija putem kotacije (dilersko tržište) i putem aukcije.privrednom komorom RS. Monopolističko ponašanje je zloupotreba dominantnog položaja na tržištu i radnje usmjerene na stvaranje i korištenje monopolističkog preduzeća. a kupac novac isti dan). berzanskim indeksima na zahtjev potencijalnih kupaca i prodavaca. ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Članovi su: banke. Mandat organa komore je četiri (4) godine. a dilera zanima cijena. zlata i srebra.. znači njeno isključivanje ili ograničavanje na tržištu.neopravdano neizvršenje ili raskid ugovora. Amsterdam. finansijski derivati (opcije i fjučersi). a ovaj njemu zauzvrat daje novac taj dan. NELOJALNA KONKURENCIJA Nelojalna konkurencija je radnja trgovaca protivna dobrim poslovnim običajima kojim se može nanijeti šteta drugom trgovcu. arbitraža i direktor berze. komercijalni i blagajnički zapisi. Berze se dele na: efektne (hov i valutama) i robne ili produktne (vuna. Kupuje i formira sopstveni portelj hartija od vrijednosti da bi se kasnije pojavljivao kao prodavac. koji je usmjeren narušavanju ili sprečavanju slobodne konkurencije. Monopolska situacija se ostvaruje: -mirnim putem. Monopol je pravni i faktički. sa funkcijama usmjerenim na razvoj i unapređenje ekonomskih odnosa BiH privrede sa inostranstvom. prodaj skupo“. Diler je takođe finansijski posrednik. Trgovanje na b. Pravni monopol je ustanovljen pravnim aktom kojim se daju ovlaštenja preduzeću da isključivo obavlja određene privredne djelatnosti (željeznica.godina.organizacije. preduzeća. MONOPOL Monopol je antipod konkurenciji. Za svoje usluge naplaćuje proviziju. Organi komore su: skupština. banke. Berza se osniva kao akcionarsko društvo za koje je potreban osnivački ulog i dozvola državnog organa. Učesnici na berzi koji računaju na skakanje kurseva zovu se hosisti (bikovi). ročni ili terminski poslovi – prodavac isporučuje kupcu robu na unaprijed utvrđen dan. 57. monopolističko djelovanje se ostvaruje putem monopolističkih sporazuma i monopolističkim ponašanjem. a kojima se jedan ili više trgovaca može dovesti u bolji položaj u odnosu na druge. 54.Je prema zakonu o pk samostalna stručno poslovna organizacija. U organe komore biraju se istaknuti privrednici i naučno-istraživački radnici iz oblasti privrede. ekonomskih i pravnih stručnjaka po nacionalnom ključu 1+1+1. osiguravajuća društva i druga pravna-privredna lica registrovana za obavljanje poslova sa inostranstvom na prostoru BiH. a njegova zarada nije provizija kao u brokera.neovlašteno korištenje tuđih poslovnih usluga Špekulacija je izazivanje ili korišćenje poremećaja na tržištu i u snabdevanju radi neopravdanog povežanja cena i koristi. 55. upravni odbor.). upravni odbor. Komisija za zaštitu od monopolističkog položaja preduzima mere zaštite od monopolskog ponašanja. Skupština bira izvršni odbor i predsjednika komore. Sedište pk je u BL. šećer). Odbor poslodavaca.bankarski akcept. uo. One imaju specijalizirane sudove. u svoje ime i za svoj račun. Komoru zastupa sekretar. 2. zlato devize. priprema zakonodavstva.kroz borbu. Prva berza 1360. 53. BERZANSKI POSLOVI Berzanski poslovi su: 1. promociju roba i usluga. . -ocrnjivanje (davanje podataka o drugom trgovcu koji mogu nanijeti štetu njegovom ugledu). plemenitih metala. . kreditne hartije (razne obveznice). Komora ima svojstvo pravnog lica sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom o spoljnotrgovinskoj komori BiH i podzakonskim aktima. Upravni odbor broji devet (9) članova. Članovi berze su trgovci ili posrednici.Za rad komore sva pitanja određena su statutom.

60. Tehničko unapređenje podrazumjeva se svaka racionaliazcija rada koja nastaje primjenom poznatih tehničkih sredstava i tehnoloških postupaka u svim fazama rada kojim se postuže povečanje dohotka. Radi se o skupu tehničkih i tehnoloških znanjak i vještina koje se mogu primjeniti u industrijskoj i drugoj proizvodnji.konkurencijsko veće bih. ROBNI I USLUŽNI ŽIG Robni žig je znak upotrebljen u privrednom prometu ili namijenjen prometu radi razlikovanja robe iste ili slične vrste jednog. naučne teorije. 62. Prema Zakonu o industrijskoj svojinu BiH. ušteda materijala.. U prava industrijske svojine ubrajaju se: patentno pravo. To je bitna razlika u odnosu na neformalan način nastanka subjektivnog autorskog prava i subjektivnih prava. firma-trgovačko ime. Žigom se označava porijeklo robe. Žig se upotrebljava u poslovnom prometu. udruženje potrošača. Žig čine znakovi od riječi ili slova.odnosa bih i entiteta. Predmet zaštite je geometrijsko tijelo proizvoda. proizvodnosti kvaliteta. Žig ima propagandnu i reklamnu funkciju. Bitni elementi know-how su trajnost i prenosivost novosti itehničkih prava znanja i iskustava. 59. pripada fizičkom ili pravnom licu na osnovu zaštite određenog pronalaska koji ispunjava zakonom predviđene uslove. Zaštitu potrošača prema zakonu vrše: ministarstvo spoljne trgovine i eko. individualizacija robe ili usluge. uzorci. model automobila. Patentnu zaštitu ne uživaju otkrića. oznaka porijekla proizvoda. matematičke formule i programi računara jer pripadaju cijelom čovječanstvu. u ispravnom stanju. ured za konkurenciju i zaštitu potrošača u entitetima. a stiče se registracijom. Uzorak je oblik pravne zaštite nove slike ili crteža. Know-How je najvažniji predmet ugovora o transferu tehnologije. najduže 5 godina.bez diskriminacije. ZAŠTITA POTROŠAĆA Pravno treba efikasno zaštititi finalnog potrošđača. Riječ je o pravnim granama koje utvrđuju isključivo subjektivno pravo titulara na odgovarajućem predmetu zaštite. tehničko unapređenje i know-how. Prenos se vrši ugovorom o licenci. tehničku ispravnost. Potrošač ima pravo da se informiše o proizvodu i isti reklamira. pravo zaštite dizajna. know-how i suzbijanje nelojalne konkurencije na tržištu. primjenjenosti. od robe drugog preduzeća. Know-how uživa građanskopravnu i krivično pravnu zaštitu. namještaja itd. Zakon o zaštiti potrošača u BiH uređuje prava fizičkih lica koja kupovinom ili nabavkom koriste proizvode i usluge za lične potrebe ili potrebe svog domaćinstva. koji mogu da se prenesu na određeni zanatski ili industrijski proizvod ili njegov dio. pronalasci biljnih sorti i životinjskih pasmina i sl. pravo zaštite oznake geografskog porijekla. PRONALAZAČKA PRAVA U pronalazačka prava spadaju patenti. Patentirani pronalazak mora zadovoljiti uslove: novosti.običajima. proizvoda ljudskog duha: pronalasci. mediji inspekcijski organi. pravo zaštite topografije integrisanog kola I pravo zaštite biljne sorte. Pod know-how misli se i na komercijalno znanje. POJAM INDUSTRIJSKE SVOJINE Industrijska svojina obuhvata skup intelektualnih vrijednosti. Autor ima pravo da bude u svim ispravama naznačen kao stvaralac. Nosilac prava na uzorak ili model ima pravo da bude označen kao autor. On ima pravo na naknadu od preduzeća koje se koristi tehnikom unapređenja. 12 .. sadrži rješenje nekog tehničkog problema i rezultat je stvaralačkog rada. 61. Autorsko pravo na žig čini sadržinu prava na žig.58. Tu takođe ne spadaju pronalasci hirurškog ili dijagnostičkog postupka liječenja. modeli. Uslovi zaštite modela i uzorka su novost i primjenjivost. u roku. odnosno njegovog dijela. Za sva subjektivna prava industrijske svojine je karakteristično da nastaju odlukom nadležnog upravog organa u strogo formalnom upravnom postupku. koji je nov. U BiH taj je upravni organ je INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (uprava za industrijsku svojinu). „patent je pravo kojim se štiti pronalazak iz bilo kog područja tehnike. kvalitet. ime proizvođača. Obaveza trgovaca je da isporučuju robu u skladu sa dobrim posl. koji moraju biti dovoljno distinktivni. Tehničko unapređenje se štiti rješenjem o njegovom prihvatanju od strane preduzeća u kome je stvoreno. pravo žiga. da prenese pravo na drugo lice i imovinsko pravno ovlaštenje. znakovi razlikovanja. Proizvod mora imati deklaraciju i garanciju zdravstvenu. robni i uslužni žigovi. PRAVO ZNAKOVA RAZLIKOVANJA Modeli predstavlja oblik pravne zaštite za novi oblik industrijskog ili zanatskog proizvoda. koji ima inovativni nivo i koji se može industrijski primjeniti“. Patent je subjektivno pravo.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->