P. 1
Seminarski Milutin Milankovic

Seminarski Milutin Milankovic

|Views: 361|Likes:
Published by Cika Pendula

More info:

Published by: Cika Pendula on May 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2015

pdf

text

original

Seminarski rad

Milutin Milankovi

Prirodno-matemati ki fakultet Departman za biologiju i ekologiju

Seminarski rad
Milutin Milankovi Ciklusi i obja njenje teorije glacijacije

Prof: Ru ica Igi Goran Ana kov

student: Tanja Petru br.indexa: 288/ 08

Novi Sad, 2010.

1

Literatura 2 . Biografija ± Milutin Milankovi (1879 ± 1958. Zaklju ak 7.Seminarski rad Milutin Milankovi Sadr aj: 1. Uvod 2. Stvarala ki put Milutina Milankovi a 4.) 3. Teorija glacijacije 6. Milankovi evi ciklusi 5.

Uvod Milutin Milankovi je veliki nau nik u na oj i svetskoj javnosti. Ameri ka agencija "NASA" proglasila ga je jednim od petn aest najve ih nau nika na svetu. a od 1993. godine Evropsko geofizi ko dru tvo dodeljuje medalju za nau ni doprinos u ob lasti klimatologije sa njegovim imenom. ali i uzvi eni stvaralac iji put kroz vasionu i vekove stremi mnogo dalje od uobi ajnih odredi ta nau ne misli.Seminarski rad Milutin Milankovi 1. Zauzima istaknuto mesto u svetskoj nauci i nesporno je jedan od najslavnijih nau nika koje su Srbi imali. Milankovi u a kim danima 3 .

kasnije poznati matemati ar. univerzitetski profesor. Na poziv poznatih nau nika Jovana Cviji a. gde za 6 godina sti e zvanje diplomiranog in enjera. in enjer pronalaza . Ovd e e presudnu ulogu u njegovom ivotnom opredeljenju imati profesor matematike Vladimir Vari ak. u uglednoj porodici. Milankovi napu ta unosni posao i prihvata mesto vanrednog profesora primenjene matematike na tek osnovanom Univerzitetu u Beogradu. Godine 1896. maja 1879. Veliki uticaj na formiranje Milankovi eve li nosti imala je rodna ku a i njeno okru enje. radi kao gra evinski in enjer u nekoliko be kih firmi. Biografija . godine postaje doktor tehni kih nauka. klimatolog. godine. Milutin nije redovno poha ao osnovnu kolu.Milutin Milankovi (1879 ± 1958. do 1909.) Milutin Milankovi . nego je imao privatne u itelje i sva etiri razreda osnovne kole polo io je odjednom1889. 4 .Seminarski rad Milutin Milankovi 2. ro en je u Dalju 28. geofizi ar. Na ovoj du nosti osta e sve do penzionisanja 1955. posebno veli anstveni Dunav koji je proticao pored njihove ba te. Od 1905. Mihaila Petrovi a i Bogdana Gavrilovi a. godine. upisuje se na studije gra evinske tehnike. Godine 1889. a afirmaciju sti e kao projektant armirano ± betonskih gra evina. a 1904. Milutin se upisuje u gimnaziju u Osijeku. matemati ar. knji evnik. doktor tehnike. Prijavljuje est patenata ijom primenom e biti izgra eni brojni objekti na podru ju tada nje Austro-ugarske monarhije. astronom. lan JAZU i SANU.

Milankovi eva ku a u Beogradu. koja je sazidana 1926. godine. godine. godine.Seminarski rad Milutin Milankovi Milankovi je umro 12. pa sve do penzionisanja 1955. Stara ku a Obnovljena ku a 5 . decembra 1958. posebno su bili kori eni oni iz nebeske mehanike koju je dr ao na Beogradskom univerzitetu od svog dolaska 1909. Za sobom je ostavio niz ud benika. godine i u kojoj je veliki nau nik iveo sve do svoje smrti 1958. danas nalazi u ulici koja nosi ime ovog nekada njeg ministra.

nikada nije za iveo. a sekularne godine bi e samo onda prestupne ako njihov broj vekova kada se podeli sa 9 daje ostatak 2 ili 6. promena nagiba ose rotacije i ekscentri na putanja Zemlje oko Sunca dominantni dugoperiodi ni faktori na promenu klime u geolo koj proslo ti. Leverijea. a iji je osnovni zadatak bio da da odgovor na pitanje jesu li Milankovi evi prora uni bili ta ni ili ne. Milankovi je na egzaktan na in objasnio periodizacije nastanka. maja 1923. Krola. Milankovi . odnosno do tada ne mo e biti nikakvog razmimoila enja sa sada njim Gregorijanskim kalendarom. godine. iako je u su tini prihva en na Svepravoslavnom kongresu 30. ni do dana dana njeg. Milankovi je dokazao da su precesija. nije samo po tome poznat. Gregorijanski je sadr avao dva krupna nedostatka: za godinu je uzimano da ima 365 i 1/4 dana i da 235 lunarnih meseci predstavlja ta no 19 solarnih godina. Milutin Milankovi je svakako nau ni genije koga je svet definitivno priznao 10. dao najve i doprinos. naravno. Pilgrima i uz pomo svoga kolege. Sve ostale sekularne godine su proste.Seminarski rad Milutin Milankovi 3. na alost. ali najva nije je bilo to da su se Milankovi evi prora uni pokazali potpuno ispravnim. ali. me utim. Milankovi ev kalendar je do sada najpreciznije ura en kalendar. novi kalendar je doveden na isti datum kao Gregorijanski. Stvarala ki put Milutina Milankovi a Rade i na problemu uticaja astronomskih faktora na klimu u toku geolo ke pro losti Zemlje. decembra 1976. a prora un koli ine osun avanja i srednje godi nje temperature Marsove povr ine i donjeg sloja njegove atmosfere dokazano je kasnijim kosmi kim istra ivanjima. Ovako koncipiran Milankovi ev kalendar je trebalo korigovati tek posle 28 800 godina. to daje potpunu preciznost do 2 800. prestupne godine mogu biti one koje su deljive sa 4 bez ostatka. godine u Carigradu. Primenjuju i matemati ki aparat i koriste i prethodna saznanja Ademara. razvoja i povla enja glacijalnih faza u toku proteklih 600 000 godina. astronoma Vojislava Mi kovi a. Njegovo delo "Kanon osun avanja Zemlje i njegova primena na problem ledenih doba" predstavlja najzna ajnije delo srpske nauke u dvadesetom veku. Kada je potvr eno da su 6 . godine kada su u asopisu "Nauka" objavljeni kona ni rezultati opse nog petogodi njeg projekta. Milankovi je svoj kalendar bazirao na anulaciji tada njih 13 dana. Sam je.

jer je njegov rad duboko zadirao u probleme ne jedne ve vi e nau nih disciplina. a kod nas se i ne razmi lja o pokretanju sli ne. na alost. a na em geniju kona no je priznato zaslu eno mesto u nau noj eliti. Opravdano je pitanje: iji je onda Milankovi ? 7 . Milankovi je nacionalno bogatstvo i kao takav morao bi imati svoje zaslu eno mesto. iako je poznato da je po svojoj strukturi to zadatak. Milankovi je postao predmet intenzivnog izu avanja timova stru njaka. od multidisciplinarnog zna aja. Za to je Milankovi u svojoj zemlji tako malo "interesantan" i jo u velikoj meri prepu ten pojedincima pitanje je koje tra i hitan odgovor. Danas se u svetu. pre svega. Medalju "Milutin Milankovi " Evropsko geofizi ko dru tvo redovno dodeljuje od 1993. Milankovi evo delo mnogo vi e prou ava nego u njegovoj zemlji gde je iveo i neumorno radio skoro pola decenije. godine na svojim godi njim skup tinama.Seminarski rad Milutin Milankovi varijacije Zemljine orbite ustvari pejsmejker ledenih dob a sve dotada nje sumnje su raspr ene. Do sada na na em tlu nije finansiran ni jedan jedini projekat kojim bi se istra ivali Milankovi evi ciklusi osun avanja.

000 godina. Kada je Zemlja najbli a Suncu. god. a najbli a perihel. Kada je zima na severnoj hemisferi. dobija najvi e njegove toplote. jer je on stvorio preciznu teoriju o njihovom uticaju na klimu: 1. Ekscentri nost uti e na razlike me u godi njim dobima. Najudaljenija ta ka Zemljine putanje oko Sunca zove se afel. Kepler. Milankovi evi ciklusi Milutin Milankovi je u svoje prora une uvrstio tri astronomska ciklusa. a ona bli a leti relativno topla leta.Seminarski rad Milutin Milankovi 4. tada je Zemlja bli a perihelu (zime bla e na severnoj hemisferi). 1609. koji se zajedno posmatrano nazivaju njegovim imenom.06) periodi nosti oko 100. Promena ekscentri nosti Zemljine orbite (J. Hemisfera bli a Suncu ima blage zime.) od skoro pravilnog kruga do blago izdu ene elipse (ekscentriciteta 0. 8 .

odnosno revolucija Zemljine rotacione ose.000 godina Zemljina osa produ ena na sever ne e i i ka Severnja i. ne na njen nagib. Precesija je slo ena pojava.50. 9 . razlika godi njih doba na vi im geografskim irinama je izra enija. 130.).ljuljanja Zemljine ose . Precesija (Hiparh. Porastom nagiba za 10 ukupna primljena energija hemisfere leti se pove a za 1%. koja traje oko 19. Posledica ovog slo enog kretanja Zemlje je da se dani ravnodnevnica ne doga aju zauvek istog datuma. Pilgrim. p. Promena nagiba ima mali uticaj na ekvatoru.). ve ka zvezdi Vega u sazve u Lira.obrtanja elipti ne Zemljine orbite Precesija uti e na orijentaciju ose. god.10 do 24. u rasponu od 22. Kroz 11. a veliki na polovima. Kada je nagib ve i. ve se polako pomeraju u kalendaru.000 do 23. god.e. sa periodom od 41. posledica je: .Seminarski rad Milutin Milankovi 2. 3. 1904.000 godina.n.000 godina. Promena nagiba Zemljine ose rotacije u odnosu na ravan orbite (J.

000 godina osa e prolaziti na oko 5° od zvezde Vega (alfa sazve a Lire) pa emo tada imati novu zvezdu Severnja u. Za 12. Sve zvezde su bile preme tene u stranu. Zvezde se nisu nalazile na onom mestu na nebu na kom su ih ranije videli i locirali Haldejci. Ona je na polovima spljo tena tako da je pojas ekvatora malo ispup en.Seminarski rad Milutin Milankovi Kada je sastavljao svoj katalog zvezda Hiparh je primetio ne to vrlo neobi no. Me utim. Po to je Zemlja nagnuta u odnosu na ravan ekliptike i u odnosu na ravan Mese eve putanje Sunce i Mesec nejednako privla e deo ekvatorskog ispup enja koji je okrenut ka njima i deo ispup enja koji se nalazi sa druge strane. po to se nalazi iznad na eg severnog pola. Zemlja nema oblik pravilne kugle. Hiparh je zaklju io da je do ove promene polo aja do lo usled kretanja ta aka presecanja ekliptike i nebeskog ekvatora. Zapravo polo aj je promenila Zemlja. malo se nakrivila u stranu. Zapravo osa prolazi vrlo blizu Severnja e. Naime. kao da se itavo nebo pomerilo iz svog nekada njeg polo aja. Zbog ovoga Zemljina osa ne ostaje nepomi na ve se i sama kre e projektuju i po nebeskoj sferi kru nicu. Ovo opet dovodi do zanimljive pojave. zovemo Severnja a. na manje od jednog stepena. Danas je osa Zemlje na severnoj polulopti usmerena ka zvezdi alfa Malog Medveda koju.800 godina ona po nebu na ini pun krug) do i e vreme kada ova zvezda ne e stajati iznad na eg severnog pola. kako se osa pomera (za 25. itavu pojavu nazvao je precesija ekvinocija. 10 .

11 . uputiv i se pravo ka su tini razmatranog mehanizma. Rezultat pomeranja ravnodnevnice je da su na severnoj hemisferi danas relativno kratke. kome nedostaje ubla avaju i uticaj okeana. a najdalja 4. mora i okeane). a ekscentri nost orbite je upadljivo ve a.Seminarski rad Milutin Milankovi Trenutno. Milankovi . tople zime i relativno duga hladna leta.000 godina je bilo obratno. januara (perihel). Zemlja je najbli a Suncu 3. Ova injenica nam govori da Milankovi eva teorija ima vi e uticaja na stvarnu klimu drugih planeta nego na Zemlju (koja ima atmosferu. i time dobio odlike takozvane Solarne klime. najpre je izostavio strujanja izazvana n ejednakim zagrevanjem atmosfere i okeana. Pre oko 11. Uop te je danas prihva eno i stanovi te da su uticaji Milankovi evih ciklusa na Marsu. ija osa rotacije znatno vi e menja svoj nagib. jula (afel). mnogo zna ajnija nego na Zemlji.

Nagla zahla enja su se kroz Zemljinu pro lost dogodila nekoliko puta i poznate su pod nazivom ledena doba. Pristalice tre e grupe teorija smatrali su kako se uzrok ledenih doba krije u atmosferi. Ona su uticala na ovekov ivot. Posebnu ulogu ima koli ina ugljen -dioksida i pra ine u atmosferi 12 . nastupila u prekambriji pre 940-615 mil. Danas se led nalazi iznad sne ne granice na planinskim predelima i u ledenim pokriva ima na severnom i ju nom polu. Druga grupa teorija uzroke ledenih doba tra i na Zemlji. a u nekim manje toplote. godina). ali su i kasnije pomereni. biljne i ivotinjske vrste i homosapiens. Zatim je usledilo ledeno doba u devonu (pre oko 400 mil. posebno na migracije i razme taj ivog sveta. Teorija glacijacije Ledena doba va an su deo Zemljine pro losti u kome su nastali mnogi glacijalni oblici. Na tim podru jima prona eni su tiliti (morenski materijal) koji su bili akumulirani u vi im predelima. godina). godina) i u gornjem karbonu i permu (pre 295 mil. Poznato je kako u nekim od tih regiona danas vlada tropska klima i da na njima nema tragova pleistocene glacijacije. Drugi su smatrali kako poreklo ledenih doba le i u promeni visine kontinenata to je uticalo na pravac vetrova i padavina. Postoji nekoliko teorija nastanka glacijacija na Zemlji. ali neki su prona eni u Africi.Seminarski rad Milutin Milankovi 5. Tragova tih sta rih glacijacija ima malo. Smatra se da su prva ledena doba (njih tri). Jedna od njih bila je da prostor kroz koji je putovao Sun ev sistem nije uvek bio jednake temperature i da je do razlika u temperaturi do lo zbog gasova i pra ine u pojedinim podru jima svemira. Druga teorija bila je da je Sunce promenljiva zvezda koja u nekim razdobljima isijava vi e. Jo jedna od teorija bila je kako je za drasti ne klimatske promene bilo odgovorno preme tanje Zemljinih polova. Aziji. Tokom geolo ke pro losti poznata su razdoblja za vreme kojih je dolazilo do glacijacije. Severnoj Americi i Australiji. Jedni su smatrali da je do ledenih doba do lo zbog promene smera strujanja toplih i hladnih morskih struja.

Nebraskan. i jezeru 5. te se uporedo sa tim sne na granica spu tala mnogo ni e nego to je danas. Smena morena i fluvijalnih sedimenata odgovara smeni glacijacije i interglacijacije. Glacijali su bili razli itog trajanja i isto tako razli ito g intenziteta. Interglacijali su bila doba izme u dva glacijala u kojima je temperatura bila vi a. Vrhunac je bio u pleistocenu. podeljenom na glacijale i int erglacijale. Po njemu do pojave ledenih doba dolazi zbog precesije Zemlje zbog ega se ugao ose rotacije Zemlje neznatno menja u odnosu na ravan njene orbite oko Sunca.8 mil. godine. Godine 1999. Viskonsin. Poslednje ledeno doba nastupilo je u kvartaru pre oko 1. primenjuju i Milankovi evu teoriju. a led se povla io u visoke severne predele. Penk(Penck). Sale i 3. odredio starost brojnih re nih terasa u dolinama alpskih reka. 2. Zergel je. dok se ostali nazivi koriste na lokalnom nivou za imenovanje glacijala koji su na tom podru ju trajali pribli no paralelno sa alpskim. a preko ostataka u terasama i apsolutnu starost ivotinjskog sveta i oveka. Op te prihva eni nazivi glacijala su oni koji poti u od naziva alpskih reka. 3. Kanzas. Glacijali su bili ledena doba u kojima se kontinentalni led irio na jug. Prou avaju i tvorevine u dolinama alpskih reka. Mindel. za stepen dva. utvrdili su da se smenjuju morenski materijal i fluvijalne akumulacione tvorevine. Dunav. godina. pokazano je da varijacija izotopskog sas tava kiseonika u sedimentima na dnu okeana sledi Milankovi eva predvi anja. a zime isto toliko toplije. Ilinojs i 4. i to hronolo kim redom : 1. U kvartaru je ukupno bilo pet glacijala. Neki nau nici smatraju kako mi ivimo u jednom 13 . Milankovi evu teoriju u praksi su potvrdili alpski glaciolozi A. Virm. odnosno smeni zahladjenja i otopljenja. Vajksel. Brikner(Bruckner) i Zergel ( Soergel).Seminarski rad Milutin Milankovi Najpotpuniju teoriju. Zbog male promene ugla menja se i osun anost Zemljine povr ine te leta periodi no postaju malo hladnija. 2. Ti glacijali su imena dobili po rekama u podru ju Alpa 1 -4. kao i interglacijali. a u Nema koj samo tri: 1. Elster. koja je poslednjih godina dobija sve ve u podr ku u merenjima izotopskog sastava geolo kog materijala izlo io je Milutin Milankovi 1920. 2. 4. 3. Ginc. Ris i 5. U Amrici su su bila etiri glacijala: 1.

smena toplih i hladnih razdoblja uzrokovala je i povremeno irenje i povla enje ledenih pokriva a i pojedina nih lednika. Zbog toga su mnoga dana nji ostrva bila deo kopna (Britanija). Sahara). To je uspostavilo. Ledeni pokriva je prekrivao 24 mil. Nivo svetskog mora se spustio za oko 160 metara. Neka od tih podru ja. iznad velikih. Na teritoriji na e zemlje. ledom prekrivenih kontinentalnih prostora (inlandajsa) formira lo se dugotrajno polje visokog atmosferskog pritiska. a ne to izra enija glacijacija pre krivala je Prokletije. 14 . u podru jima koja nisu bila pod direktnim uticajem severnih ledenih pokriva a. Durmitor i ar planinu. anticiklona. a putanje vla nih okeanskih vazdu nih masa potisnute su prema jugu. To je doprinelo stvaranju brojnih glacijalnih oblika i akumulaciju glacijalnih sedimenata ± morena. za ledenog doba bogata padavinama. Tako e. izrazito vla na razdobl ja ± pluvijale. Na prostorima morskih prolaza nastale su prevlake koje su bitno uticale na rasprostranjenost ivotinjskih vrsta i oveka. km2 Zemljine povr ine koja je danas bez leda.Tragovi glacijacije datiraju iz poslednja dva glacijala Risa i Virma. Za vreme glacijacije. kubnih km leda. Na a zemlja nalazila se u periglacijalnoj oblasti koju je karakterisala ne to hladnija klima ali sa dobrim mogu nostima za ivot. danas su pustinje (npr. Samo na evropskom kontinentu bilo je 70 mil. to se obja njava nepostojanjem uslova za ranije glacijacije jer su tek tada pomenute planine epirogenim pokretima izdignute iznad sne ne granice. pouzdano se zna da su glacijacijom bili zahva eni samo najvi i planinski predeli poput Kopaonika i Stare planine.Seminarski rad Milutin Milankovi takvom dobu i kako e nakon odre enog broja godina ponovno nastupiti glacijal.

I pored svega toga mnogo toga je ostalo nedore eno. Nalazimo ga i u budu nosti. bio je realan i ovovremenski ovek kome ni ta to je ljudsko nije bilo strano. "Tehnika u toku davnih vekova" i "Nauka i tehnika tokom vekova" predstavljaju najlep e popularne nau ne tekstove na srpskom jeziku. Danas mu svi priznaju da je najve i putnik kroz prostor i vreme. 15 . opet je njegov dijagram osun avanja svetionik za sve ono to je pred nama. Zaklju ak Milankovi je o sebi jo za ivota mnogo toga rekao. Njega smo sreli u pro losti i kao putnika i kao tuma a promene klime tih prohujalih doba. Dugi niz godina negovao je lepu re i zato dela kao to su "Istorija astronomske nauke". "Kroz carstvo nauka". Milankovi a smo upoznali u sada njosti.Prisutan je svuda i potrebno je opet prodreti u su tinu ono ga to je krstare i nebeskim svodom ostavio za sobom kao svetli trag.Seminarski rad Milutin Milankovi 6. Za Milutina Milankovi a vreme kao da ne postoji. a kada se civilizacijski razvoj zahuktao i pospe io dinami ki tok nauke i tehnike tokom druge polovine 20-og veka po ele su da se razotkrivaju mnoge praznine i nepoznanice vezane za Milankovi a. Njegovi memoari "Uspomene. zato su ga s pravom mnogi nazvali putnikom kroz prostor i vreme i to e ostati njegov sinonim za sva vremena. a najvi e u delu "Kroz vasionu i vekove". do ivljaji i saznanja" u potpunosti odslikavaju kakav je Milankovi bio i kao ovek i kao nau nik.

Seminarski rad Milutin Milankovi 7.org/sr-el/ _ Kosta V. 4.wikipedia.milutin-milankovic. 3. http://sh. Petkovic. 2. Literatura 1. ÄKratak kurs istorijske geologije³ 16 . Beograd 1949.org/wiki/Milankovi evi_ciklusi http://www.wikipedia.com/biografija/ http://sr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->