SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI

SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.

WWW.DIPLOMSKI-RAD.COM
AKO VAM TREBA EDUKATIVNI MATERIJAL BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI , MATURSKI RAD, ILI POWERPOINT PREZENTACIJA NA NASIM SAJTOVIMA CE TE NACI SVE NA JEDNOM MESTU . SVI VAM PRUZAJU SAMO IME ZA SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI RAD A MI VAM DAJEMO DA POGLEDATE SVAKI RAD NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE U PDF-U TAKO DA MOŽETE TACNO DA ODABERETE PRAVI RAD BEZ PROMASAJA. NASA BAZA SADRZI SVAKI GOTOV SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD KOJI CE VAM IKADA ZATREBATI, MOŽETE GA SKINUTI I UZ NJEGOVU POMOC NAPRAVITI JEDINISTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NADJETE SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATRUSKI RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOZETE NARUCITI DA SE IZRADI NOVI POTPUNO UNIKATAN SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI RAD NA LINKU NOVI RADOVI. SVA PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU KAO I BESPLATAN SEMINARSKI, PREPRICANE LEKTIRE, PUSKICE I POMOC. ZA BILO KOJI VID SARADNJE ILI REKLAMIRANJA MOZETE NAS KONTAKTIRATI NA KONTAKT FORMI.

Regrutovanje .Planiranje ljudskih resursa .Radno mesto .Zaključak .Uloga kadrovskog menadžera u vođenju kadrovske politike .Pronalaženje potencijalnih kandidata .Faze u procesu selekcije .Literatura .Selekcija .Opis poslova radnog mesta .Sadržaj: .Uvod .

Uvod Kadrovska politika je jedno od najznačajnijih i najosetljivijih pitanja u životu svake organizacije. Uloga kadrovskog menadžera u vođenju kadrovske politike Većina menadžera u organizaciji računa na pomoć kadrovske službe. između ostalog potreban je i poseban dar svojstven samo izuzetnim ličnostima. nego onaj ko ume. a potom o vođenju kadrovskih resursa i odnosima između menadžmenta i sindikata. jer odgovrnost . Jedan od glavnih ciljeva kadrovske politike jeste da svaki čovek radi poslove koji mu najviše odgovaraju kako bi se zadovoljio opšte poznati princip o pravnom čoveku na pravom mestu. najpre će se govoriti o aktivnostima vezanim za pronalaženje i izbor nedostajućih kadrova. Kadrovima se ne mogu baviti nervozni i sebični ljdi i oni koji nemaju vremena za druge. Uloga šefa kadrovske službe je savetodavne prirode . spreman na svakojake susrete i razgovore i raspoložen za pružanje pomoći i davanje saveta. Osim šefa. u kadrovskoj službi radi i potreban broj stručnjaka za obavljanje kadrovskih. Njime se ne može baviti onaj ko hoće. U kadrovskoj službi se nalaze personalni dosijei u kojima se čuvaju radne knjižice i druga lična dokumenta zaposlenih. Da bi se stekla potpunija predstava o kadrovskoj politici i njenom značaju. personalnih i drugih poslova. Za uspešno bavljenje kadrovskom politikom . odnosno šef ili rukovodilac službe. Od načina njenog vođenja u velikoj meri zavisi i ostvarivanje projektovanih ciljeva i zadataka. To treba da bude osoba velikog srca i iskrene duše. kao značajnog organizacionog dela svakog ozbiljnijeg preduzeća. po prirodi stvari. na čijem čelu se nalazi kadrovski menadžer . Kadrovski poslovi se najviše vezuju za aktivnosti šefa ili rukovodioca kadrovske službe. Bavljenje kadrovima je naporan i veoma odgovoran posao.

prati i proučava zakonske i druge propise o kolektivnom pregovaranju i uređivanju odnosa između menadžmenta i zaposlenih. a operativni menadžeri snose odgovornost za rezultate zajedničkih pregovora i za poštovanje ugovorenih obaveza -Šef kadrovske službe prikuplja podatke o zaposlenima koji odlaze iz organizacije. organizuje obuku i odgovara za njene rezultate -Šef kadrovske službe pravi analizu zarada. zahtevajući od šefa kadrovske službe da pronađe nedostajuće ljude odgovarajućih kvalifikacija .za izbor . u organizaciji u kojoj deluju sindikati. daje savete. naknadama i drugim primanjima zaposlenih. usavršavanje i kontrolu zaposlenih snose menadžeri organizacionih (operativnih) jedinica. treba poći od sledećih pretpostavki: -Operativni menadžer utvrđuje plan potreban za radnom snagom. predlaže eventualna povećanja i određene pogodnosti za uspešne radnike i učestvuje u postupku utvrđivanja rezultata zaposlenih. a po potrebi i drugih zaposlenih. Da bi se potpunije shvatili položaj i uloga kadrovskog menadžera u vođenju i ostvarivanju kadrovske politike. u saradnji sa stručnjacima za kolektivno pregovaranje i radne odnose u celini. a operativni menadžer odlučuje o zaradama. način i programe obuke i usavršavanja novoprimljenih. a šef kadrovske službe nalazi moguće kandidate. predlaže odgovarajuće kadrovske promene i učestvuje u . a operativni menadžer odmerava njihov doprinos. analizira potrebe i preporučuje politiku. obezbeđuje neophodne materijale i podatke o pregovaranju i zaključivanju kolektivnih ugovora sa sindikatom. utvrđuje njihovu podobnost za obavljanje upražnjenih poslova i najsposobnije kandidate prosleđuje operativnom menadžeru. koji donosi odluku o izboru -Kadrovska služba. informiše se o važećim propisima o zaradama. snoseći odgovornost za dosledno primenjivanje i adekvatno funkcionisanje sistema nagrađivanja -Šef kadrovske službe ima aktivnu ulogu (pomaže i daje savete) u postupku ocenjivanja pojedinačnog i grupnog rada i definisanja politike nagrađivanja. a operativni menadžer odgovara za primenu mera zaštite na radu i zdravstvene zaštite zaposlenih. savetujući menadžere o važećim pravilima. na čelu sa kadrovskim menadžerom. standardima i normativima i zalažući se za njihovu doslednu primenu. prema datim ocenama -Šef kadrovske službe proučava zakonske i druge propise i sudske odluke iz oblasti zaštite na radu i zdravstvene zaštite. naknadama i drugim primanjima i eventualnim pogodnostima. -Šef kadrovske službe. a operativni menadžer odlučuje šta treba uraditi.

Upoređujući delokrug rada kadrovskog menadžera u vodećim kompanijama sveta i uobičajeni delokrug poslova šefa kadrovske službe u našim preduzećima. vršeći konačan izbor novih radnika. odnosno ovlašćenja rukovodilaca u našim preduzećima. kao što su: stalno usložnjavanje uslova privređivanja. a delimično i bira nedostajuće radnike. S tako odgovornim i osetljivim .pronalaženju i selekciji novih radnika. ekonomske i druge migracije. suočavaju se sa nedostatkom kadrova odgovarajućeg profila sa stihijom i haosom u vođenju kadrovske politike sa teškoćama u ostvarivanju projektovanih zadataka i ciljeva. zakonska i druga ograničenja. nedostatak kadrova određenih struka i zanimanja. Kadrovski menadžer prati i proučava propise i sudske odluke. Planiranje kadrova pretpostavka je njenog uspešnog vođenja. nagrađivanja i kadrovskih promena. pojave tehnoloških viškova. nije teško zaključiti da su integracije naših kadrovika nešto manje i skromnije. naročito u domenu nagrađivanja. Očigledno je da je uloga kadrovske službe i kadrovskog menadžera u osmišljavanju i vođenju kadrovske politike u preduzeću od ogromnog značaja. česte promene u sistemu obrazovanja. a operativni menadžer preduzima mere za racionalno korišćenje raspoložive radne snage i pravovremeno popunjavanje upražnjenih radnih mesta. Proces planiranja se suočava sa sve većim izazovima. naročto u sferi prijema novih radnika. Planiranje ljudskih resursa Planiranje ljudskih resursa smatra se značajnim segmentom kadrovske politike. Organizacije koje ne vode dovoljno računa o planiranju kadrova. pre ili kasnije. pronalazi. Planiranje ljudskih resursa je veoma odgovoran i kreativan posao. U isto vreme. demografske promene. pojave nelojalne konkurencije. pravilima i ograničenjima. zapaža se da su kompetencije operativnih menadžera u kompanijama visokorazvijenih zemalja veće i svestranije od ingerencija. Kadrovski menadžer ne bi mogao sa uspehom da obavlja tako odgovorne i raznovrsne poslove da se u svom radu ne oslanja na kadrovsku službu i ljude koji rade u njoj. informiše i upozorava operativne menadžere o važećim standardima. zahtevi vlade i sindikalnih pokreta. utvrđivanja rezultata rada (ocenjivanja rada) i zaštite na radu. globalizacija ekonomije itd.

U našim preduzećima se donosi poseban akt kojim se uređuje unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mesta. mora se računati i na povećanu potražnju radne snage. Sve što je kadrovskoj . radnog iskustva.planiranje radi buduće uravnoteženosti . Kandidati koji uđu u uži izbor moraju ispunjavati sve tražene uslove (u pogledu stručne spreme.zadacima mogu se uspešno nositi samo sposobni dovoljno obrazovani i nadareni kadrovici. Regrutovanje Pod pojmom regrutovanje podrazumeva se proces kojim se obezbeđuje veći broj kandidata od broja koji treba zaposliti. Takva i slična očekivanja se ne smeju zanemariti. plan prijema novih ljudi tu činjenicu mora imati vidu. odnosno menadžeri.planiranje privremenog ili trajnog otpuštanja radnika . mogli da se opredele za kandidate koji najviše odgovaraju potrebama organizacije.planiranje odliva radne snage . Menadžeri koji učestvuju u procesu planiranja ljudskih resursa moraju da vode računa i o privrednim kretanjima koja se očekuju u budućnosti. koji vrše konačan izbor. posebnih kvalifikacija i slično). a posebno o kadrovskim potrebama organizacije i očekivanim privrednim kretanjima. Naprotiv.planiranje obuke i usavršavanja zaposlenih U procesu planiranja ljudskih resursa mora se voditi računa o raznim aspektima procesa rada. Svrha regrutovanja jeste da se za svako upražnjeno mesto obezbedi po nekoliko kvalifikovanih i kompetentnih kandidata. planeri ih moraju maksimalno respektovati kako bi se privredni subjekti s njima lakše i uspešnije suočavali. uslova privređivanja i društvene sredine. pa samim tim i na povećanje cene rada. Planiranje ljudskih resursa može se posmatrati s više aspekata.planiranje prijema novih radnika . Ako strategija rasta i razvoja kompanije npr podrazumeva potrebu apošljavanja dodatnog broja radnika. da bi operativni menadžeri mogli između više njih da se opredele za one za koje smatraju da su najbolji i najsposobniji.planiranje radi budućih potreba . Ako se očekuje privredni rast. od kojih su najznačajniji sledeći: . kako bi menadžeri.

U privatnom i društvenom sektoru pitanja unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mesta. numerisano je posebnim brojem. I u preduzeću sa nekoliko zaposlenih zna se ko šta treba da radi i kako se koje radno mesto zove. U kompanijama s hiljadama zaposlenih još je potrebnija podela posla i uloga. U skladu sa unutrašnjom organizacijom preduzeća. Mora se znati ko je direktor. a ko ostali zaposleni. Radno mesto podrazumeva odgovarajuće uslove u pogledu stručne spreme. referant za kadrovske poslove. odeljenjima i drugim organizacionim delovima preduzeća. Radno mesto Preduzeće. pomoćnik šefa kadrovske službe za socijalna pitanja i radne sporove. Svako radno mesto. ko su menadžeri. sadržano je u tom aktu. referant za radne odnose.) po kome se prepoznaje i razlikuje od drugih radnih mesta u predzeću. ko su radnici stručnih službi. viši savetnik za pravna i kadrovska pitanja pravni savetnik za sudske sporove i zastupanje. radna mesta su razvrstana po sektorima. blagajnik. Na primer u službi za kadrovske poslove uobičajena su sledeća radna mesta: šef ( ili rukovodilac) kadrovske službe. radnog iskustva. portir. kao svojevrsnim identifikacionim znakom. pomoćnik šefa kadrovske službe za pravna i opšta pitanja. vkv električar itd. utvrđuju se opštim aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta preduzeća. administrativni sekretar šefa službe i slično. vozač. kv zavarivač. poslovođa smene. Radna mesta. zamenik šefa kadrovske službe. samostalni referant za kadrovsku evidenciju. bar u našim preduzećima. službama. Za svakog radnika. psihofizičkih sposobnosti i drugih parametara koji se moraju ispunjavati ukoliko se na njemu želi raditi. Radno mesto ima svoj naziv ( npr pomoćnik direktora za plan i analizu. odnosno zaposlenog obezbeđuje se odgovarajuće radno mesto. uključujući i opis poslova i zadataka. po pravilu. ma koliko bilo malo. nezamislivo je bez ljudi koji u njemu rade i primaju plate. Uslovi za raspoređivanje na radna mesta remenom se sve više pooštravaju. odnosno poslodavni organ preduzeća. šef pogona.službi potrebno u vezi sa prijemom novih radnika. koji po pravilu donosi poslodavac. U javnim preduzećima ta pitanja se većim delom uređuju uz saglasnost nadležnih državnih organa ili pak državnom regulativom. Na mnogim . kao što je već rečeno uređuju se posebnim aktom koji donosi poslodavac.

Za svako radno mesto mora se odrediti i broj izvršilaca. u građevinskom preduzeću. Takvom opisu se pribegava da bi se otklonile dileme ili nejasnoće koje se ponekad javljaju u vezi sa razgraničenjem poslova između pojedinih radnih mesta. Opis posla ili opis radnog mesta. kojim se utvrđuje šta ko treba da radi. Kandidati zainteresovani za zasnivanje radnog odnosa moraju znati šta ih čeka ukoliko im organizacija ukaže poverenje.broj radnog mesta . smatrajući da oni ne spadaju u delokrug njihovog rada. nego više njih. od onih najkrupnijih do najsitnijih. od kojih su najznačajnija sledeća: . Za radno mesto se vezuje i opis poslova i radnih zadataka. do pre dvadesetak godina radili su ljudi sa završenim srednjim školama. kako se ponekad kaže. ponekad se za obavljanje poslova pojedinih radnih mesta predvidi i veći broj izvršilaca.uslovi za obavljanje poslova radnog mesta . složenost i suštinu ne znaju. neće raditi samo jedan zidar. u zavisnosti od procene šefa kadrovske službe i uobičajene prakse u preduzeću.radnim mestima. Jedan vozač ne može voziti sto autobusa. Takva shvatanja su pogrešna jer je . Detaljan opis podrazumeva opisivanje svih poslova i radnih zadataka radnog mesta. Zbog tih nejasnoća zaposleni ponekad odbijaju da izvrše određene poslove. A da se i ne pominju razlike koje nastaju protekom dužeg vremenskog perioda. Na primer u autosaobraćajnom preduzeću za prevoz putnika broj vozača mora se prilagoditi broju autobusa kojim preduzeće raspolaže. na kojima rade ljudi sa završenim fakultetom. Oni se ne mogu interesovati za posao čiju prirodu.broj izvršilaca . odnosno zanimanjima u preduzeću. Prema tome. Slična situacija je i sa ostalim građevinskim poslovima.opis poslova i radnih zadataka.naziv radnog mesta . Opis poslova radnog mesta U postupku obezbeđivanja nedostajućih kadrova zainteresovanim kandidatima se mora predočiti opis poslova i radnih zadataka upražnjenih radnih mesta. Iako se radno mesto najčešće vezuje za jednog izvršioca. radno mesto karakteriše niz obeležja. Opis može da bude detaljan ili načelan. Isto tako na radnom mestu zidara. sadrži podatke o poslovima koje zaposleni na određenom radnom mestu treba da obavlja.

načelno uzevši. na osnovu razgovora sa zainteresovanim kandidatima i ličnih utisaka mogu najbolje da procene kome bi od njih trebalo ukazati poverenje. iz redova nezaposlenih ljudi. odnosno sa tržišta radne snage i 2) iz redova zaposlenih u organizaciji. činjenica je da se na njemu gotovo uvek mogu naći kandidati koji ispunjavaju uslove za obavljanje upražnjenih poslova. kao i od kadrovskih potencijala kojima organizacija raspolaže. koji stoje na raspolaganju. Pronalaženje potencijalnih kandidata Potencijalni kandidati za upražnjena radna mesta. . kakve su perspektive proizvodnog programa. dužan da osim poslova svog radnog mesta obavlja i druge poslove za koje je kvalifikovan i osposobljen. odnosno koji se mogu naći na tržištu radne snage. kao i od značaja i atraktivnosti radnog mesta koje treba popuniti. I pored toga što se na tržištu radne snage uslovi periodično menjaju. na kakve stručnjake se oslanja i sl. mogu se obezbeđivati na dva načina: 1) izvan rganizacije. Izvori za regrutovanje zavise od broja nezaposlenih s potrebnim kvalifikacijama iz redova lokalne radne snage. a koji imaju potrebne kvalifikacije za popunu slobodnih radnih mesta. kolike su plate. u zavisnosti od faktora okruženja. Kadrovi se najčešće obezbeđuju na tržištu radne snage.zaposleni. kakve su šanse za napredovanje. Šanse organizacije da pronađe odgovarajuće kandidate u velikoj meri zavise od njene reputacije ( da li uspešno posluje. težinu i značaj upražnjenih poslova i 2) Ljudi iz organizacije koji su radili na upražnjenim poslovima.) U mnogim kompanijama se praktikuje da se u proces regrutovanja uključe i ljudi koji imaju praktično iskustvo na poslovima za koje se traže novi ljudi. Koji način će se primeniti u konkretnom slučaju zavisi od procene ljudi koji vode kadrovsku politiku. ukoliko za to postoji potreba i ukoliko dobije takav nalog od pretpostavljenog. Pokazalo se da je takav pristup od dvostruke koristi: 1) Zainteresovani kandidati su u prilici da razgovaraju sa ljudima koji najbolje poznaju prirodu. po pravilu.

koja ima potrebu za novim radnicima ili menadžerima i kandidati. po pravilu. Da bi se dobila njihova blagonaklonost. koji su zainteresovani da sa organizacijom zasnuju radni odnos. Proces selekcije je uglavnom jednostran. Faze u procesu selekcije Postupak selekcije i izbora kandidata sastoji se od sedam uobičajenih faza. U tom procesu učestvuju dve strane: organizacija. ako se traže uspešni i perspektivni menadžeri. postupa se na sasvim drugačiji način. U uslovima u kojima je ponuda radne snage veća od potražnje teško se može govoriti o dvostranosti tog procesa. tim pre što se radi o kadrovima koji su na meti interesovanja i drugih organizacija. Kada su milioni ljudi bez posla i kada se sve teže dolazi do atraktivnih radnih mesta na svako upražnjeno mesto. kojih na tržištu radne snage često nema dovoljno. najcešće im se nude i dodatne beneficije i pogodnosti. Međutim. Organizacija se odlučuje da ponudi određeni posao i odgovarajuće uslove. osim uobičajenih i redovnih uslova. koje čine: 1) popuna obrasca za posao 2) prvi detaljni intervju 3) testiranje 4) uvid u raniji rad 5) analitički intervju ( upoznavanje ličnosti kandidata) 6) fizički pregled . osim ako se preuzimaju i dovode već afirmisani menadžeri. Ljudima u organizaciji koji odlučuju o njihovom prijemu ne preostaje ništa drugo nego da biraju kako bi se između više prijavljenih kandidata opredelili za one koji najviše odgovaraju potrebama i interesima preduzeća. prijavljuje se veliki broj kandidata. visokospecijalizovani kandidati i slično. Idealno bi bilo kada bi se o izboru kandidata donosila zajednička odluka.Selekcija Selekcija je proces u kome se donosi odluka o izboru kandidata. kao na primer u fudbalu ili nekom drugom sportu. kompetentni stručnjaci i profesionalci. a potencijalni kandidat odlučuje da li organizacija i ponuđeni posao zadovoljavaju njegove potrebe i ciljeve.

kao i od značaja radnog mesta koje treba popuniti. Zahvaljujući tome. zavisi od procene menadžera koji odlučuje o prijemu. Preliminarni razgovor obično se organizuje na nivou kadrovske službe kako bi se eliminisali kandidati koji ne zadovoljavaju uslove za obavljanje upražnjenih poslova. Cilj razgovora je prikupljanje informacija o kandidatima. sastavni je deo procesa selekcije i izbora kandidata. na osnovu kojih su sagledavani interesovanja. jer često nisu imali nikakve veze s poslom za koji su se kandidati prijavljivali. Menadžeri koji odlučuju o izboru po završetku te faze. a kandidat kome je ponuda za posao upućena samostalno odlučuje da li će je prihvatiti ili odbiti. razgovor je prilika da kandidat dobije informacije koje ga o organizaciji. naročito onih menadžerskih. Da li će se faze ispostovati ili ne. čak i u slučaju izbora kandidata za radna mesta različitog nivoa. Međutim. . njihovim sposobnostima i mogućnostima. Za veliki broj radnih mesta. poslovanju i upražnjenim poslovima interesuju. kao i njihovom eventualnom iskustvu i obrnuto. Na primer faza selektivnog intervjua može biti čista formalnost za kandidate koji konkurišu za manje značajne poslove. Iako su pisani testovi. odnosno upražnjene menadžerske pozicije. Mnogi od tih testova su bili sami sebi cilj. prijavi kandidat sa završenim građevinskim ili elektrotehničkim fakultetom. godinama korišćeni kao značajno merilo prilikom zapošljavanja. značajnu ulogu pri donošenju odluke o konačnom izboru kandidata ima analitički intervju. Na primer. U odabiru kandidata za srednji i viši menadzment intervjuima se pridaje velika važnost. Od svih navedenih faza u stručnoj literaturi se najviše polemiše o značaju. intervjuisanje i testiranje zaslužuju i dodatnu pažnju. kao i zahtevima upražnjenog radnog mesta. jasno je da on ne može ući u uži izbor. ali ne i obavezne. modalitetima i upotrebnoj vrednosti intervjua i testova. Intervju je u stvari razgovor sa kandidatom zainteresovanim za rad na određenom poslu. Intervjuisanje (razgovor sa kandidatima) . Postupci selekcije nisu isti u svim organizacijama. bilo neki treći.Intervju. bilo analitički. Različito se manifestuju. U procesu selekcije sve faze su značajne. u procesu selekcije takvih kandidata velika pažnja posvećuje se prvom detaljnom intervjuu ili testovima.7) ponuda slobodnog radnog mesta ili položaja. poslednjih decenija važnost im je naglo opala. njihovom obrazovanju. sklonosti i inteligencija kandidata. ako se za određene poslove. Postavljena pitanja se prilagođavaju potrebama i ciljevima organizacije. donose odluku da li će nekom od kandidata ponuditi posao. njenim ljudima. za čije obavljanje se zahteva diploma mašinskog fakulteta. bilo detaljni.

nisu stručni za testiranje. tim pre što se njime obezbeđuje veći broj informacija.Na osnovu čega smatrate da imate prednost u odnosu na ostale kandidate? . ne dozvoljavajući mu da skreće sa teme i da daje površne.Šta očekujete od organizacije. mogućnostima i karakteristikama kandidata. menadžer. Iz navedenih razloga nekontrolisanom intervjuu se pridaje veća pažnja. Operativni menadžeri.Zašto bi trebalo da vas primimo u radni odnos? . zbog čega se najčešće oslanjaju na pomoć i mišljenje ljudi iz kadrovske službe. I pored toga. Cilj testiranja je da se obezbedi dovoljno informacija i podataka o trenutnim sposobnostima. i to su: 1) kontrolisani intervju. koji se sastoji u postavljanju unapred pripremljenih pitanja.Šta je jača. na primer može da postavi sledeća «provokativna» pitanja: . zbog vremenskih ograničenja. a šta od posla za koji ste zainteresovani? .Koji su vaši ciljevi u karijeri? . neprecizne i nejasne odgovore. Kontrolisani intervju se ređe koristi.Zbog čega vam je toliko stalo do traženog posla? . odnosno da izuzme iz daljeg postupka kako bi menadžerima koji odlučuju o prijemu olakšala i pojednostavila posao. po pravilu. na koja kandidat najčešće daje dugačke odgovore. nepotpune.Da li biste nesto želeli da promenite na poslu za koji se interesujete? Testiranje – Testiranje je jedan od koraka u procesu izbora. na koja se po pravilu kratko odgovara i 2) nekontrolisani intervju.Šta znate o kompaniji? .Zašto vas interesuje kompanija? . izbor kandidata obavlja po ubrzanoj i pojednostavljenoj proceduri. menadžer koji vodi razgovor treba stalno da postavlja pitanja i pažljivo sluša kandidata. odnosno selekcije.Kadrovska služba takvog kandidata treba da eliminiše. a njihova primena se vezuje za situacije u kojima se. U praksi se najčešće primenjuju dve vrste intervjua. koji se manifestuje u vidu postavljanja «provokativnih» pitanja. uopštene. oni moraju znati osnovna pravila i pretpostavke na kojima se testovi zasnivaju. a sta slabija strana vaše ličnosti? . kao i . Vodeći razgovor sa kandidatom. Da bi se njime dobilo više upotrebljivih podataka.Na koji način biste želeli da se ophodite sa pretpostavljenima? .

Ako se ta pretpostavka zanemari. zbog čega se ne može tretirati kao dovoljan osnov za donošenje odluke o izboru. samopouzdanje. mogu postojati značajne razlike. uslovima za zasnivanje radnog odnosa i sl. Selekcija se može obavljati na dva načina: pronalaženjem i obezbeđivanjem kandidata iz organizacije i pronalaženjem i obezbeđianjem kandidata izvan organizacije.testovi veštine. U vreme testiranja treba polaziti od pretpostavke da zmeđu kandidatovih sposobnosti. Test je samo jedno od sredstava u procesu izbora. emotivna stabilnost. i njegovih mogućnosti za obavljanje određenog posla. na osnovu kojih se vrše procene budućeg rada i radnog doprinosa kandidata .testovi uspeha ili testovi ostvarenih rezultata na osnovu kojih se meri trenutni nivo sposobnosti ili znanje kandidata . Valjanost testa je mera do koje test meri ono što treba da meri. Menadžeri koji obavljaju testiranje i koji donose odluku o izboru kandidata moraju oštovati ažeće propise o zapošljavanju.modalitete testiranja kojima se može pristupiti.testovi sklonosti. rezultati testiranja mogu dovesti do pogrešnih procena o budućem radu i doprinosu kandidata.testovi ličnosti. Imamo brojne vrste testova. Testovi su valjani i upotrebljivi ako se na osnovu njih mogu stvarati osnovne pretpostavke o budućem radu i radnom doprinosu kandidata. na osnovu kojih se odmeravaju veštine u obavljanju fizičkih poslova . pokornost i druge karakteristične osobine. s druge strane. od kojih su najpoznatiji sledeći: . . Zaključak Proces selekcije budućih menadžera se samo neznatno razlikuje od procesa selekcije kandidata za radna mesta zaposlenih.testovi inteligencije na osnovu kojih se mere intelektualne sposobnosti pojedinca . agresivnost. na osnovu kojih se mere emotivna i lična prilagodljivost. tretiranju testova pri izboru kandidata. s jedne strane. Da bi rezultati testiranja bili što korisniji mora se znati do koje mere su testovi upotrebljivi i valjani.

Bez rada i ostvarenih rezultata karijera se ne može graditi. Za prvi nivo menadžmenta kandidati se po pravilu. Stipendisti s menadžerskim sklonostima zapošljavaju se odmah po diplomiranju na odgovarajućem fakultetu.Sve zavisi od konkretnih prilika i procena kadrovske službe i operativnih menadžera organizacije. selekcije i izbora menadžera. . Na srednjem i višem nivou menadžmenta problem izbora je nešto lakši. Ko se u startu pokaže kao spešan i ambiciozan može računati da će napredovati i do najviših menadžerskih pozicija. Angažovanjem najuspešnijih sve više postaje priča za sebe. odnosno priča koja krči puteve novim. traže među mladim i nezaposlenim stručnjacima. Njihovo napredovanje u velikoj meri zavisi od rezultata koje ostvaruju na početku karijere. Kandidati koji za te nivoe dolaze u obzir već su stekli određeno iskustvo u vršenju menadžerskih poslova i aktivnosti. sa završenim fakultetom ili među zaposlenima koji su već unapređivani. još uvek nedovoljno izučenim i rasvetljenim formama i modalitetima regrutovanja.

godine 2. Prof. godine 4. Beograd. Prof. 1973. Dr. Dr. Prof. Vlajko Petković – Sociologija rada. Beograd. Dr. Beograd. Dragan Subotić – Upravljanje ljudskim resursima. 2005. Živko Kulić – Upravljanje ljudskim resursima sa Organizacionim ponašanjem. 1998 godine .Literatura 1. 2002. Beograd. godine 3. Dr. Prof. Vujo Vukmirica – Savremeni ekonomski sistemi i odnosi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful