P. 1
Gotova praksa Toplana

Gotova praksa Toplana

|Views: 906|Likes:
Published by 25011981tose

More info:

Published by: 25011981tose on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

1.

Podaci o organizaciji
ISTORIJAT
Osnova za budući nastavak i razvoj toplifikacionog sistema Novog Sada stvorena je davne 1916. godine, kada je izgrađena stara električna centrala snage 5,3 MW. Parni kotlovi ove termoelektrane iskorišćeni su 1961. godine za grejanje novih višestambenih zgrada na području naselja Grbavica, koje se nalazilo u neposrednoj blizini električne centrale. Preduzeće "Novosadska toplana" osnovano je te iste godine, ali u sastavu "Elektrovojvodine". Tada je novi Sad, zajedno sa sremskim naseljima - Petrovaradinom i Sremskom Kamenicom - imao oko 115 000 stanovnika. Sledeći korak u razvoju sistema daljinskog grejanja je bila izgradnja izmenjivačke stanice paravoda, toplotne snage 8,6 MW i oko 500 metara toplotne mreže na koju je, bez podstanica, priključen 491 stan. U skladu sa razvojem gradskih četvrti, Toplana je razvijala toplifikacioni sistem pripadajućih vrelovodnih mreža i kotlarnica čime je korisnicima obezbeđivala kontinuirano snadbevanje u isporuci toplotne energije i tople vode. U sklopu opšte ekspanzije toplifikacionog sistema našeg Grada, na Detelinari 1977. godine i na Novom naselju 1978. godine, izgrađeni su prvi delovi trocevne vrelovodne mreže sa kućnim podstanicama za grejanje zgrada i u njima za centralnu pripremu tople potrošne vode (TPV), a snabdevanje toplotnom energijom počelo je iz privremenih područnih kotlarnica. U decembru 2000. godine na snagu je stupio novi Generalni urbanistički plan (GUP) Grada do 2021.godine. U odnosu na GUP 2005. granice građevinskog rejona grada nisu promenjene, ali su izvršene promene namena i sadržaja prostora do 2021.godine. Izvršena je i korekcija planiranog rasta broja stanovnika, prvenstveno kao posledica smanjenja broja članova domaćinstva sa sadašnjih 2,8 na 2,6 članova.

LIČNA KARTA PREDUZEĆA
Naziv: Osnivač: Sedište: Osnovano: Broj potrošača: Struktura potrošnje: Javno komunalno preduzeće "Novosadska toplana" Skupština Grada Novi Sad, Vladimira Nikolića 1 1961. godine 93.515, odnosno 86.509 stambenih i 7.006 poslovnih potrošača TPV 29.280 70,67 % konzuma stambeni 29,33 % poslovni potrošači

1

Grejno područje: Tehnički sistem: Topologija: Snaga u MW: Osnovni energent: Ukupna dužina vrelovoda: Ukupan broj podstanica:

Novi Sad, Petrovaradin i Sremski Karlovci Daljinski sistem grejanja Uprava, 7 gradskih rejonskih toplana, GRS i TE-TO "Novi Sad", Centar za odnose sa javnošću 635,9 MW- Toplotni izvori Toplane 332 - TE-TO "Novi Sad" 865,3 MW - Toplotni konzum Prirodni gas 210,7 km 3627

Telefon (centrala): +381(021) 4881-101 (Faks):+381(021) 4881-113 e-mail: toplana@nstoplana.rs web stranica: www.nstoplana.rs

DELATNOST
Osnovna komunalna deletnost preduzeća je 

Proizvodnja i Distribucija toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode.

Pored osnovne delatnosti JKP "Novosadska toplana", delatnost preduzeća, čine i:    istraživanje i razvoj; projektovanje, izgradnja i održavanje toplifikacionih objekata i inženjering.

CILJ POSLOVANJA PREDUZEĆA

Obezbeđenje kontinuirane proizvodnje i distribucijatoplotne energije u potrebnoj količini i kvalitetu, kao i za grejanje i pripremu tople potrošne vode za korisnike, na nivou održivih, ekonomskih cena energenata; Veća ulaganja u poslovni sistem, moderizaciju, rekonstrukciju i revitalizaciju tehnoloških elemenata radi postizanja željenog rezultata; Minimiziranje poslovnog rizika; Smanjenje troškova i Inoviranje znanja zaposlenih.

   

2

MISIJA PREDUZEĆA
  

Pouzdano snadbevanje toplotnom energijom za grejanje i priprema tople potrošne vode za korisnike, po tržišno najpovoljnijim uslovima; Stalno unapređenje proizvodnog procesa, na zadovoljstvo korisnika i zaposlenih; Doprinos očuvanju i unapređenju životne sredine kroz unapređenje procesa proizvodnje radi smanjenja negativnih uticaja na životnu okolinu, uz edukaciju zaposlenih, menadžmenta i svih zainteresovanih strana.

VIZIJA PREDUZEĆA
Unapređenje proizvodnog procesa za dobijanje toplotne energije primenom savremene tehnologije visoke efikasnosti.

NAJVAŽNIJI PROCESI RADA I POSLOVANJA ORGANIZACIJE
       

Proizvodnja, prenos i predaja toplotne energije; Poslovi mašinskog održavanja; Procesi planiranja, razvoja, izgradnje i sanacije havarija delova toplifikacionog sistema u granicama svoje nadleznosti; Komercijalni poslovi - procesi prodaje i naplate toplotne energije, odnosno, pripreme tople potrošne vode i dr.; Poslovi ljudskih resursa, odnosa sa javnošću i opšti poslovi; Ekonomsko-finansijski i investicioni poslovi; Procesi razvoja i održavanja informacionog sistema i Poslovi unutrašnje kontrole i interne revizije.

ORGANIZACIONA STRUKTURA
Unutrašnjom organizacijom JKP „Novosadska Toplana“, uspostavljno je 6 sektora, sa odgovarajućim odelenjima i odsecima u Upravi preduzeća i to: 1. Sektor za izvođenje građevinskih radova i na sanaciji havarija 2. Sektor za proizvodnju, prenos i predaju toplotne energije 3. Sektor za opšte, pravne poslove i ljudske resurse
4. Sektor za razvoj, energetsko planiranje i investicije 5. Sektor za ekonomske, finansijske i planske poslove i 6. Sektor za komercijalne poslove.

Upravljanje JKP „Novosadska Toplana“ vrši Upravni odbor i direktor preduzeća, a nadzor nad poslovanjem preduzeća sprovodi Odelenje za unutrašnju kontrolu i internu reviziju.

3

JKP „Novosadska Toplana“, prikazano je kroz organizacionu šemu, od najvišeg organizacionog nivoa poslovanja unutar same Organizacije, koji čine Upravni odbor, direktor preduzeća, savetnik direktora, Centar za odnose sa javnošću, Centar za informacione tehnologije, kao i 6 sektora sa formiranim odelenjima i odsecima unutar sektora.

ORGANIZACIONA SHEMA JKP „NOVOSADSKA TOPLANA“
Organizaciona shema oslikava lestvicu hijerarhije unutar preduzeća, organizaciju, podnošenje izveštaja, raspodelu rada, dužnosti i komandni lanac, ali ne i proces rada koji uopšte ne mora da se podudara sa linjama na organizacionoj šemi. Zaposleni u JKP „Novosadska Toplana“ moraju biti svesni gde njihov posao počinje, a gde se završava, gde neko drugi preuzima nastavak procesa rada. Moraju biti svesni stepena svoje odgovornosti u svakodnevnom kontaktu sa nadređenima, šefovima, kolegama i zaposlenima i svesni vrste odluka koje mogu sami da donesu, kao i odluka koje treba da budu donete od strane drugih ljudi u drugim organizacionim celinama ili sektorima. Da bi organizaciona struktura bila svima jasna, za svako radno mesto moraju biti definisani sledeći parametri:
 Autoritet – formalno dodeljen uticaj određenoj poziciji za donošenje odluka,

postavljanje ciljeva, angažovanje resursa, organizaciji u raspodeli poslova i njihovo praćenje u izvršavanju, kao i razrešenje mogućih problema u toku rada
 Dužnosti – aktivnosti koje se obavljaju u okviru određenje pozicije  Delegiranje – proces dodeljivanja saradnicima radnih zadataka i ovlašćenja za njihovo

sprovođenje
 Komandni lanac – ko kome podnosi izveštaj unutar organizacije i  Odgovornosti – odgovornost za ishod procesa na višim i nižim nivoima.

4

finansijska dok. kako ti dokumenti idu. radni nalozi – pokrece izrada neke serije.TOPLOTNA ENERGIJA Tokovi informacija – vertikalne (od rukovodioca prema zaposlenima) i horizontalne (između zaposlenih). operacione liste – deo teh. poslovne (ugovori. radne liste. Organizaciona shema JKP „Novosadska Toplana“ Opis postupaka i metoda – tehnologija.sl. komercijalni papiri) i tehnološla dokumentacija (kako se neki posao obavlja i kako se dolazi do činjenja usluge). kako ti dokumenti idu Dokumentacija – tehnološka dokumentacija (tehnološki postupci – način na koji se dolazi do usluge – proizvodnje toplotne energije. način na koji se dolazi do proizvoda . 2. postupka za odredjenu operaciju). 1. Podaci o organizacionoj celini 5 .

6 . ODELJENJE PROIZVODNJE Za proizvodnju toplotne energije koristi se prirodni gas (83 odsto). prenos i predaju toplotne energije. razvoj i analizu procesa. podrazumeva definisanje potrebnih količina energenata na osnovu potreba potrošača za toplotnom energijom.  Ispitivanje pogonske spremnosti toplotnih izvora Ispitivanje pogonske spremnosti toplotnih izvora inicira Rukovodilac odeljenja proizvodnje toplotne energije i obavlja se u periodu od 1–20. U daljem tekstu je dat opis područja rada (aktivnosti i neophodnih postupaka) koje definiše proces proizvodnje toplotne energije:  Planiranje proizvodnje toplotne energije Plan proizvodnje toplotne energije. ugalj (manje od 1 odsto) i biomasa (peleti i briketi). Toplotna energija za zagrevanje tople potrošne vode se proizvodi tokom cele godine u skladu sa Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema grada Novog Sada i Pravilima o radu distributivnog sistema. Pravilima o radu distributivnog sistema i režimom rada toplotnih izvora JKP "Novosadska toplana". u osnovnom smislu. sastoji se iz 3 veće celine: a) Odeljenja proizvodnje b) Odeljenja distribucije i c) Centra za energetiku. Ispitivanje pogonske spremnosti toplotnih izvora je definisano Uputstvom. septembra tekuće godine. teško ulje za loženje – mazut (16 odsto). septembra tekuće godine. O ovom ispitivanju Rukovodilac odseka toplotnih izvora dostavlja izveštaj o pogonskoj spremnosti najkasnije do 20. Plan proizvodnje toplotne energije je sastavni deo Programa rada. u kom sam obavljala praksu. 2) Zahtev prema distributeru električne energije za prebacivanje transformatorskih stanica u zimski režim rada. Izrada plana proizvodnje toplotne energije definisana je Uputstvom. a podrazumeva sledeće osnovne aktivnosti: 1) Zahtev prema Isporučiocu gasa za puštanje mernoregulacionih stanica u pogon i prebacivanje u zimski režim rada.Sektor za proizvodnju. Toplotna energija za grejanje objekata se proizvodi samo u toku grejne sezone u skladu sa Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema grada Novog Sada.

Pregled. Provera sistema za prenos toplotne energije je definisana Uputstvom. 4) Odluka o visini potrebnog pritiska za punjenje sistema (dogovor sa distribucijom). Izveštaj o pogonskoj spremnosti. kao i perioda održavanja pritiska.  Punjenje vrelovodnog sistema Punjenje vrelovodnog sistema inicira Rukovodilac sektora PPPTe i obavlja se u periodu od 1–20. a podrazumeva sledeće osnovne aktivnosti: 1) Održavanje potrebnog pritiska u vrelovodnom sistemu (usaglašeno sa distribucijom).  Hladna proba cirkulacionog sistema 7 . a završava se najkasnije do 31. 2) Zahtev za isporuku hemijski pripremljene vode od strane TE-TO Novi Sad sa definisanim potrebama. usklađivanje rada sa distribucijom i davanje izveštaja o utrošku. 3) Obezbeđenje potrebnih količina soli na toplotnim izvorima. 2) Dizanje pritiska vode u vrelovodnom sistemu skladu sa zahtevima distribucije. Probno startovanje pumpnih agregata. ispitivanje i podešavanje merne. maja tekuće godine. Probno startovanje gorionika. regulacione i upravljačke opreme. Stanje napunjenosti vrelovodnog sistema evidentira se svakodnevno elektronski u bazi podataka Stanja sistema Službe reklamacija. Otklanjanje grešaka. Punjenje vrelovodnog sistema je definisano Uputstvom. ispitivanje i servisiranje gasnih rampi i gorionika. septembra tekuće godine.  Provera sistema za prenos toplotne energije Proveru sistema za prenos toplotne energije inicira Rukovodilac sektora PPPTe i obavlja se na kraju grejne sezone. Ispitivanje vrelovodnog sistema evidentira se svakodnevno elektronski u bazi podataka Stanja sistema Službe reklamacija. a podrazumeva sledeće osnovne aktivnosti: 1) Izrada plana angažovanja radnika na toplotnim izvorima i njihovo uvođenje u smenski rad u skladu sa potrebama sistema. Definisanje rasporeda radne snage u skladu sa zahtevima pogona.3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Pregled. 3) Praćenje količine dodate hemijski pripremljene vode. u toku punjenja sistema. i završava se hladnom probom toplifikacionog sistema. kao i i pred početak grejne sezone.

Hladnu probu cirkulacionog sistema inicira Rukovodilac Sektora PPPTe. a na osnovu vremenske prognoze. oktobra tekuće godine. septembra do 1. a najkasnije 14. uobičajeno u periodu od 20. Vrši se u skladu sa zvaničnom vremenskom prognozom. a najkasnije 14. Hladna proba cirkulacionog sistema je definisano Uputstvom. 3) Pokretanje cirkulacije vode u sistemu nakon njegovog punjenja. a podrazumeva sledeće osnovne aktivnosti: 1) Radi se u dogovoru najmanje 3 dana pre početka grejne sezone. 2) Odluka o toploj probi (Rukovodilac Sektora PPPTe). Stanje parametara cirkulacionog i vrelovodnog sistema u fazi hladne probe nadzire se i evidentira kontinuirano putem lokalnog sistema upravljanja na toplotnim izvorima i centru sistema uporavljanja (SCADA). a podrazumeva sledeće osnovne aktivnosti: 1) Radi se u dogovoru sa menadžmentom preduzeća. praćenje rada cirkulacionog sistema i utroška vode. 3) Startovanje cirkulacionih postrojenja i podešavanje hidrauličkih parametara. 8 . Hladna proba sistema daljinskog grejanja predhodi toplim probama i vrši se najkasnije 12 sati pre početka tople probe/početka grejne sezone. Stanje parametara cirkulacionog i vrelovodnog sistema u fazi tople probe nadzire se i evidentira kontinuirano putem lokalnog sistema upravljanja na toplotnim izvorima i centru sistema uporavljanja (SCADA). 5) Praćenje rada kotlovskih postrojenja. 6) Otklanjanje uočenih grešaka. 4) Startovanje kotlovskih postrojenja u skladu sa odlukom o toploj probi.  Topla proba Toplu probu sistema daljinskog grejanja inicira Rukovodilac Sektora PPPTe. Odluke o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema grada Novog Sada. podešavanje hidrauličkih parametara sistema. usklađivanje rada sa distribucijom i davanje izveštaja o utrošku hemijski pripremljene vode. Topla proba sistema daljinskog grejanja je definisana Uputstvom. oktobra tekuće godine. najmanje 5 dana pre planiranog početka grejne sezone prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema grada Novog Sada. Odrzračivanje. 2) Odluka o hladnoj probi (Rukovodilac Sektora PPPTe). oktobra. 4) Praćenje količine dodate vode.

 Godišnji izveštaj Odeljenja proizvodnje Godišnji izveštaj Odeljenja proizvodnje toplotne energije je sastavni deo Godišnjeg izveštaja Sektora za proizvodnju. Definiše dijagram izlazne temperature. 2) Količine preuzete toplotne energije od trećih lica. 9 . a na osnovu uslova stečenih u skladu sa Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema grada Novog Sada.  Analiza parametara proizvodnje toplotne energije: Vrši se svakodnevno na kolegijumu Sektora PPPTe. kao i vreme starta i stajanja. Uslovi rada toplotnih izvora: Overeni od strane Rukovodioca Odeljenja proizvodnje toplotne energije. na osnovu dnevnih izveštaja i trendova merenih veličina i parametara proizvodnje toplotne energije na svim toplotnim izvorima. ili na osnovu pismenog naloga Skupštine grada odnosno Gradonačelnika. 1) Sumiranje i evidentiranje potrošnje svih energenata. 3) Potrošnja HPV i soli. incidenti i akcidenti.    Nadzor. Proizvodnja toplotne energije za grejanje i toplu potrošnu vodu (TPV) Ova procedura definiše korake koji su neophodni da bi proces proizvodnje toplotne energije za grejanje u grejnom periodu i pripremu TPV tokom cele godine nesmetano tekao. U pogonske liste i SCADA sistem se upisuju svi događaji. U svim ostalim slučajevima za početak grejne sezone mora postojati pismeni nalog. dnevni period rada za određeni toplotni izvor. oktobra tekuće godine. i nakon svake izmene režima. upravljanje i akvizicija podataka na toplotnim izvorima: Nadzor i evidentiranje svih merenih veličina i alarmnih stanja obavlja se kontinuirano putem lokalnog sistema upravljanja na toplotnom izvoru (SCADA). Svaka posada toplotnih izvora u skladu sa karakteristikama proizvodnog pogona mora paraleno na svaki sat upisivati stanja sa mernih instrumenata na licu mesta u pogonske liste. Nalog se izdaje usmeno do 23 časa dana koji prethodi danu početka grejne sezone s tim da se prvog dana do 15 časova izdaje pismeni nalog nakon sticanja uslova u skladu sa Odlukom. dostavljaju se proizvodnim pogonima pre početka grejne sezone do 1. prenos i predaju toplotne energije. Nalog za start grejne sezone: Nalog izdaje direktor ili lice ovlašćeno od strane direktora. a njegovi pojedini delovi i Godišnjeg izveštaja poslovanja preduzeća i njegova izrada su definisani internim Uputstvom.  Režim rada toplotnih izvora: Režim rada toplotnih izvora definisan je softverski i zadaje se iz centra sistema upravljanja toplotnih izvora (SCADA).

5) Proizvodnja toplotne energije. 8) Ocena grejnog perioda i remontnog perioda. putem mreže toplovoda do objekata korisnika. Distributer je istovremeno i snabdevač kupaca toplotnom energijom. koje neposredno meri isporučenu toplotnu energiju i osnov je za obračunavanje isporučene toplotne energije kupcu. 9) Ocena stanja proizvodnih pogona. ODELJENJE DISTRIBUCIJE Distributer toplotne energijepredstavljaenergetski subjekt koji vrši prenos.4) Potrošnja električne energije. prenos i predaju. 6) Evidencija svih većih događaja. koja je isporučena preko zajedničkog toplotnog merila u zajedničkoj priključnoj podstanici za više kupaca. distribuciju i isporuku toplotne energije i upravlja sistemom daljinskog grejanja. postavlja se delitelj troškova. Distributer toplotne energije isporučuje energiju koristeći vodu kao medijum prenosa. Za svako ispitivanje treba napisati zapisnik o deonici koja se ispituje i rezultatima ispitivanja. U daljem tekstu je dat opis područja rada (aktivnosti i neophodnih postupaka) koje definiše proces distribucije toplotne energije:  Provera spremnosti distributivnog sistema 1) Provera sistema za prenos toplotne energije Proverom se ispituje vrelovodna mreža. na kraju i pred početak grejne sezone. Ispitivanje se vrši u toku. poslovođama područja i tehničarima područja uz kordinaciju sa poslovođama na reonskim toplanama iz Odeljenja proizvodnje. Delitelj troškova omogućava raspodelu troškova toplotne energije. Kod stambenih zgrada gde to nije moguće.topolotno merilo. koji omogućava da se srazmerno izvrši procena isporučene energije po delovima sambene zgrade. ∗ ∗ Merni uređaj . svih incidenata i akcidenata. Termini ispitivanja se određuju planom koji donosi rukovodilac sektora za proizvodnju. Vrelovodnu mrežu ispituju reonski monteri sa svojim brigadirima. 7) Evidencija investicionog održavanja i investicija. Izveštaj piše Rukovodilac odseka za prenos i predaju toplotne energije ili u njegovom odsustvu Tehničar područja i 10 . 10) Predlog za buduće investiranje u skladu sa zahtevima pogona. Zbir svih udela mora biti 100%. gde meri količinu isporučene energije preko mernih uređaja koji su postavljeni na mestu predaje energije.

4) Provera spremnosti elektro-održavanja u distribuciji Provera spremnosti obuhvata raspoloživost ljudskih resursa i materijalnih sredstava (iz svojih nadležnosti definisanih procedurom elektro održavanja u distribuciji) potrebnih za održavanje i funkcionisanje podstanica. Način ispitivanja je definisan internim uputstvom. 2) Provera sistema za predaju toplotne energije Provera sistema za predaju toplotne energije obuhvata ispitivanje podstanica i uključuje proveru ispravnosti svih elemenata podstanice. Poslovođa mašinskog održavanja je dužan da jednom nedeljno dostavlja izveštaj o spremnosti rukovodiocu Odeljenja distribucije i arhivi. tehnološki nadzor i upravljanje u distribuciji Provera spremnosti obuhvata raspoloživost ljudskih resursa i materijalnih sredstava (iz svojih nadležnosti definisanih procedurom Odseka za merenje. 11 . Rezultati provere i otklanjanje neispravnosti se upisuju u karton podstanice. Rukovodilac Odseka za merenje. 3) Provera spremnosti mašinskog održavanja u distribuciji Provera spremnosti obuhvata proveru raspoloživosti ljudskih resursa i materijalnih sredstava (iz svojih nadležnosti definisanih procedurom mašinskog održavanja) potrebnih za održavanje i funkcionisanje vrelovodne mreže i podstanica. Način ispitivanja je definisan internim uputstvom. Rukovodilac elektro-održavanja u distribuciji je dužan da jednom nedeljno dostavlja izveštaj o spremnosti rukovodiocu Odeljenja distribucije i arhivi. a zbirni izveštaj piše Rukovodilac odseka za prenos i predaju toplotne energije ili u njegovom odsustvu Tehničar područja pa ga svakog drugog petka dostavlja rukovodiocu Odeljenja distribucije i arhivi.dostavlja ga rukovodiocu Odeljenja distribucije i arhivi. 5) Provera spremnosti Odseka za merenje. tehnološki nadzor i upravljanje u distribuciji je dužan da jednom nedeljno dostavlja izveštaj o spremnosti rukovodiocu Odeljenja distribucije i arhivi. tehnološki nadzor i upravljanje u distribuciji) potrebnih za održavanje i funkcionisanje vrelovodne mreže i podstanica. Rukovodilac Odeljenja distribucije može tražiti od Rukovodioca Odseka za prenos i predaju toplotne energije ili u njegovom odsustvu Tehničara područja i zapisnik o spremnosti sistema za prenos toplotne energije. Detaljno se radi u periodu od maja do septembra a periodično u toku gerejne sezone. Proveru vrše reonski monteri.

sa naznakom "Zahtev za izdavanje Prethodne saglasnosti". 12 . Prethodna saglasnost je dokument kojim se utvrđuje mogućnost da građani svoj objekat priključe na toplifikacioni sistem Novog Sada. Tok toplotne energije je moguće preusmeravati. CENTAR ZA ENERGETIKU. prenosa i predaje toplotne energije) sadrži proceduru za dobijanje Prethodne i energetske saglasnosti. kako u ukviru jednog područja tako i ka drugim reonskim toplanama u skladu sa tehničim mogućnostima. RAZVOJ I ANALIZU PROCESA Centar za energetiku. Na toplifikacioni sistem. razvoj i analizu procesa (koji se nalazi u okviru Sektora proizvodnje.1) Distribucija toplotne energije 1) Način prenosa toplotne energije Toplotna energija se preuzima na pragu reonskih toplana od Odeljenja proizvodnje i prenosi se pomoću cirkulacionih pumpi reonskih toplana kroz vrelovodnu mrežu do podstanica. pomoću zatvarača na mreži koji su u nadležnosti Odseka za prenos i predaju toplotne energije. preduzeće koje je ovlašćeno od strane investitora. Zahtev se podnosi u pisanoj formi na obrascu koji možete dobiti u JKP "Novosadska toplana" u Ulici Vladimira Nikolića 1 ili dopisom na napred navedenu adresu. Zahtev za izdavanje Prethodne saglasnosti podnosi investitor ili lice. 2) Način predaje toplotne energije Toplotna energija se predaje u podstanicama objekata koji se snabdevaju topolotnom energijom koje mogu biti direktnog i indirektnog tipa. za koje je nadležan odsek za prenos i predaju toplotne energije. u granicama raspoloživih kapaciteta toplotnih izvora i izgrađenosti vrelovodne mreže.  podatke o investitoru.  planiranu instalisanu snagu ili neto grejnu površinu. odnosno.  vrstu objekta. mogu se priključiti zgrade koje se po Urbanističkim planovima Zavoda za urbanizam Novog Sada nalaze u područjima grada predviđenim za toplifikaciju ili mešovito snabdevanje energijom. Nadležnost JKP „Novosadska toplana“ prestaje na početku razvoda kućne instalacije (deo iznad cirkulacionih pumpi koji je odvojen ventilima i nalazi se u podstanici). Zahtev treba da sadrži:  adresu objekta.

a nakon pribavljene Urbanističke dozvole.  vrstu objekta.  kopija Urbanističke dozvole (za nove zgrade i zgrade koje se rekonstruišu). odnosno uverenjem. Projektna dokumentacija kućnih instalacija. Projektnu dokumentaciju može raditi Preduzeće. nabavku i montažu opreme i uređaja.  potrebnu toplotnu snagu za grejanje u objektu izraženu u KW. soba 2 ili dopisom na navedenu adresu. 13 . Radi se na nivou glavnog projekta i mora biti obrađena u obimu koji omogućava planiranje. Na osnovu izdate Prethodne saglasnosti.  ostali prilozi traženi Prethodnom saglasnošću. od strane ovlašćene firme urađeni i od spoljne tehničke kontrole overeni projekti. Energetska saglasnost sadrži:  adresu objekta. Energetskom saglasnošću se definiše način priključenja objekta na vrelovodnu mrežu. stavljanje u rad i održavanje. Rok važenja Prethodne saglasnosti je godinu dana od dana izdavanja. Zahtev se podnosi u pisanoj formi na obrascu koji se može dobiti u Toplani. odnosno. Nakon izdavanja Prethodne saglasnosti potrebno je pristupiti izradi Projektne dokumentacije kućne instalacije. po završetku izrade Projektne dokumentacije.  tehničke podatke o načinu i mestu priključenja.  za postojeće zgrade dokaz o vlasništvu.Obavezni prilozi uz zahtev su:  važeći Urbanističko-tehnički uslovi (za nove zgrade i zgrade koje se rekonstruišu).  obavezujuće primedbe na projektnu dokumentaciju.Ovim Projektom. Vladimira Nikolića 1. Projektna dokumentacija je obavezan prilog Zahtevu za izdavanje Energetske saglasnosti. instalacije treba da budu isprojektovane za ceo objekat do prostorije podstanice. stručno lice odgovarajuće stručne spreme. a sve faze ove dokumentacije moraju biti međusobno usaglašene.  podatke o projektnoj dokumentaciji i firmi koja ju je izradila. ovlašćeno za izradu ove vrste tehničke dokumentacije. Novosadskoj toplani se podnosi Zahtev za izdavanje Energetske saglasnosti.  eventualna odstupanja u odnosu na utvrđene standarde. sa naznakom "Zahtev za izdavanje Energetske saglasnosti". Obavezni prilozi uz Zahtev su:  u skladu sa važećim propisima i Tehničkim uslovima.  ovlašćenje podnosiocu zahteva kada se zahtev podnosi u ime investitora ili u ime većeg broja investitora.  potpisano i overeno Ovlašćenje podnosiocu zahteva (kada se zahtev podnosi u ime investitora). što se dokazuje potrebnim licencama. podstanica i/ili sekundarnih cevovoda je deo projektne dokumentacije za zgradu.  podatke o investitoru.

PRENOS I PREDAJU TOPLOTNE ENERGIJE Radno mesto (položaj): Radni zadaci:          Organizacija rada u sektoru. prema instalisanoj snazi u objektu Porez Stambeni potrošači koji imaju samo grejanje Stambeni potrošači koji imaju grejanje i toplu potrošnu vodu Do 100 kW 101 .00 dinara/kW 1.00 dinara/kW Cene su bez uračunatog PDV-a koji iznosi 18% od ukupne naknade Kao što je već napomenuto na početku ovog poglavlja. prenos i predaju toplotne energije za svoj rad odgovora neposredno direktoru Preduzeća.00 dinara/kW 2.00 dinara/kW 3. Izrada smernica i kriterijuma za izradu planova razvoja sistema za proizvodnju. Definisanje režima rada sistema. Učešće u uvođenju novih tehnički pouzdanijih i ekonomičnijih rešenja na osnovu sopstvenih i iskustava iz tehnološki razvijenijih sredina.400 kW Preko 400 kW Jedinica Jedninična cena kW kW kW kW kW kW kW 2. Kontrola stanja sistema. prenosa i predaje toplotne energije.300.742.480. Kontrola realizacije poslova. prenos i predaju toplotne energije u cilju racionalizacije i povećanja energetske efikasnosti sistema. Rukovodilac Sektora za proizvodnju. Obezbeđivanje jedinstvene tehnologije rada na nivou sektora.200 kW 201 .300 kW 301 . 14 Rukovodilаc Sektora         . Analiza procesa proizvodnje.Visina nadoknade za izdavanje Energetske saglasnosti Vrsta Stambeni potrošači Poslovni potrošači.925.00 dinara/kW 2. prenos i predaju toplotne energije sastoji se iz 2 velika odeljenja i jednog Centra (na čijem se čelu nalazi Rukovodilac sektora): SEKTOR ZA PROIZVODNJU. Kontrola realizacije havarijskog održavanja sistema. prenosa i predaje toplotne energije i zaštite životne sredine. Kontrola koordinacije rada svih odeljenja i centara u sektoru. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema.00 dinara/kW 1.107.480.00 dinara/kW 2. Sektor za proizvodnju. Saradnja sa ostalim delovima preduzeća na tekućem i investicionom održavanju sistema kao i investicionim poslovima Saradnja sa srodnim preduzećima i naučnim institucijama. Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti proizvodnje .105. prenosa i predaje toplotne energije Analiza planova proizvodnje i potrošnje energije na nivou Preduzeća. Praćenje propisa iz oblasti proizvodnje.

Učestvuje u organizaciju rada u sektoru. Praćenje propisa iz oblasti proizvodnje. Evidentiranje i prosleđivanje interne i spoljašnje pošte. Kontrola realizacije havarijskog održavanja sistema. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema. Analiza procesa proizvodnje. Analiza procesa proizvodnje. Praćenje i evidentiranje radnog vremena i godišnjih odmora. Inokorespondentni poslovi. Učešće u izradi režima rada toplotnih izvora i vrelovodne mreže. Kontrola stanja sistema. Kontrola koordinacije rada svih odeljenja i centara u sektoru. Izrada izveštaja. Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti proizvodnje. prenosa i predaje toplotne energije. Zamenik rukovodioca Sektora za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu i direktoru Preduzeća. Saradnja sa ostalim delovima preduzeća na tekućem i investicionom održavanju sistema kao i investicionim poslovima Saradnja sa srodnim preduzećima i naučnim institucijama. Poslovni (tehnički) sekretar Sektora ODELJENJE PROIZVODNJE    Organizacija i koordinacija rada između odseka. Učešće u organizaciji rada u službi. Učešće u izrada izveštaja i planova. prenosa i predaje toplotne energije i zaštite životne sredine. planova i prognoze proizvodnje toplotne energije. kao i izradu novih. Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti proizvodnje toplotne energije. Slanje i prijem e-mail-ova i faksova domaćim i stranim partnerima. prenosa i predaje toplotne energije. 15 Rukovodilac Odeljenja proizvodnje      . Definisanje režima rada sistema. Kontrola realizacije poslova. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema. Učešće u uvođenju novih tehnički pouzdanijih i ekonomičnijih rešenja na osnovu sopstvenih i iskustava iz tehnološki razvijenijih sredina.          Zamenik rukovodioca Sektora                 Menja rukovodioca Sektora u njegovom odsustvu. Obezbeđivanje jedinstvene tehnologije rada toplotnih izvora. Izrada tehničkih podloga za rekonstrukciju toplotnih izvora. Izrada smernica i kriterijuma za izradu planova razvoja sistema za proizvodnju. Praćenje propisa iz oblasti proizvodnje toplotne energije i zaštite životne sredine. Obezbeđivanje jedinstvene tehnologije rada na nivou sektora. Analiza planova proizvodnje i potrošnje energije na nivou Preduzeća. Evidentiranje poslova koji se obavljaju u odeljenju. prenos i predaju toplotne energije u cilju racionalizacije i povećanja energetske efikasnosti sistema.

energije.  Saradnja sa srodnim preduzećima i naučnim institucijama.  Kontrola realizacije poslova havarijskog održavanja sistema  Koordinacija rada toplotnih izvora i mreže.  Učešće u izradi smernica i kriterijuma za izradu planova razvoja  Saradnja sa ostalim odsecima u odeljenju. u cilju racionalizacije u sistema za proizvodnju toplotne energije  Ostali poslovi u sklopu strukeefikasnosti sistema. rezervnih  Planiranje nabavke režim rada postrojenja.  Praćenje i učešće u planovatehničke sistema za proizvodnju u kriterijuma za izradu izradi razvoja dokumentacije u oblasti upravljanja sistemom. Učešće pri tehničkom prijemu i  Saradnja sa ostalim delovima preduzeća. životne sredine. regulacione i Rad u realizaciji jedinstvene tehnologije rada na nivou upravljačke opreme. alata i pribora za nesmetan i pouzdan rad postrojenja. rekonstrukciju.  održavanje procesa proizvodnje. alata i pribora ODSEK TOPLOTNIH IZVORA za nesmetan i pouzdan rad postrojenja. Odseka toplotnih izvora ODSEK ZA ELEKTROTEHNIČKE POSLOVE U PROIZVODNJI  Učešće u izrada izveštaja. TEHNOLOŠKOG NADZORA I UPRAVLJANJA U delova.   Organizacija rada u Odseku. nad izvođenjem mernih. Rukovodilac Rukovodilac  Staranje o sa drugim delovima preduzeća učestvuje u pripremi i U saradnji pogonskoj ispravnosti mernih.  za izgradnju novih. akvizicijom i merenjem parametara.  Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti  Učešće u definisanju principa i kriterijuma za izradu planova proizvodnje.  Svi ostali poslovi u okviru struke neophodni za normalno Rukovodilac  fukcionisanje analizi procesa proizvodnje i nabavke toplotne Učešće u sistema.i povećanja energetske efikasnosti sistema cilju racionalizacije   Vršenje stručnogsistema. potrebnog materijala za remont. poslovima.  Davanje predloga za povećanje energetske efikasnosti i 16 optimizaciju u procesu proizvodnje i nabavke toplotne energije. Učešće uvođenju fukcionisanje sistema. Glavni inženjer  Urešenja na osnovu delovima preduzeća učestvujetehnološki saradnji sa drugim sopstvenih i iskustava iz u izradi Odeljenja proizvodnje tehničkih predloga. normalno proizvodnji i povećanju energetske neophodni za fukcionisanje sistema. unapređenje i investiciono Rad na tehničkom usavršavanju i obučavanju kadrova.  Analiza utrošenog materijala. investicionom održavanju sistema kao i investicionim  Analiza merenja tehnoloških parametara procesa proizvodnje. . odeljenja. učešće u izradi smernica i Analiza postrojećih termoenergetskih postrojenja. stanja sistema i kontrola primene zadatih vrednosti za Praćenje proizvodnji   Obavljanje stručnog nadzora prilikom realizacije projekata. tehnološkog  tenderskih elemenata postrojenja za proizvodnju toplotne upravljačkih dokumentacija.  razvoja sistema. goriva i vremena za obavljanje pojedinih poslova. u cilju optimalnog upravljanja i povećanja svojih poslova.  Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti sistema  upravljanja termoenergetskim struke neophodni za u normalno Ostali poslovi u sklopu postrojenjima. fukcionisanje sistema. regulacionih Odseka merenja. investicionog održavanja i nabavke osnovnih sredstava.  energetske efikasnostinovih tehnički pouzdanijih i ekonomičnijih Učešće u uvođenju sistema.Rukovodilac Odseka toplotnih izvora ODSEK MERENJA.   Učešće na obuci radnika u oblasti tehnike merne. nadzor i  upravljanjekoordinaciji rada svih odseka u odeljenju.  U saradnji sa drugi delovima preduzeća učestvuje u izradi planova  Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno investicija. učešće u njihovoj implementaciji. regulacionih i Praćenje stanja nadzora upravljačkih delova postrojenja. rezervnih delova. Odeljenja proizvodnje nadzora i upravljanja u  energije. Tehnološki nadzor sistema upravnjanja i režima rada postrojenja. PROIZVODNJI  Kontrola realizacije poslova. planova i prognoze proizvodnje i nabavke toplotne energije u odseku. kao i zaštite životne sredine.  Organizacija rada u Odseku. Optimizacija rada tekućem i  Saradnja sa ostalim delovima preduzeća na sistema.  Definisanje potrebnog materijala za remont. plana remonta. puštanju u rad. za uvođenje informatičkih sistema u obavljanju Stručna i savetodavna pomoć pojedinim odsecima u tehnološke celine preduzeća. Kontrola realizacije havarijskog održavanja sistema. savremenih tehnoloških rešenja i opreme za merenje. Učešće u elementima postrojenja. tenderskih dokumentacija i projektnih zadataka razvijenijih sredina. toplotne energije i Praćenje propisa dokumenata.  Koordinacija rada odseka sa ostalim odsecima u Odeljenju i  saradnja sapropisa iz oblasti proizvodnje toplotne energije i zaštite Praćenje ostalim odeljenjima.  Saradnja sa ostalim delovima preduzeća na tekućem i  investicionom upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti Praćenje i održavanju proizvodnje toplotne energije.   Praćenje zakonskih iz oblasti proizvodnje. standarda i propisa iz oblasti proizvodnje toplotne energije i merenja fizičkih veličina.

Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti distribucije toplotne energije. Pravi periodične izveštaje o radu odseka. Unošenje tekućih izmena u tehničku dokumentaciju. Organizacija i koordinacija rada između odseka. Saradnja sa ostalim delovima preduzeća. Dužan da se pridržava svih mera i propisa iz oblasti PPZ i ZNR. iz oblasti elektrotehnike. Obezbeđivanje jedinstvene tehnologije rada vrelovodnih mreža i toplotnih podstanica.Rukovodilac odseka za elektrotehničke poslove u proizvodnji    Organizacija rada u odseku. davanje podloga i učešće u izradi projektnih zadataka. propisa. Analiza procesa distribucije. standarda. Ostali poslovi u okviru struke neophodni za normalno funkcionisanje sistema. Učešće u izradi tehničkih podloga za rekonstrukcije i izrade novih vrelovoda i toplotnih podstanica. Praćenje razvoja novih tehnologija iz oblasti elektrotehnike. planova i prognoze distribucije toplotne energije. tenderskih dokumentacija i projektnih zadataka za izgradnju novih. delova postrojenja i pružanja usluga u oblasti elektotehnike. Učešće u izradi smernica i kriterijuma za izradu planova razvoja 17    Rukovodilac odseka za elektrotehničke poslove u proizvodnji           ODELJENJE DISTRIBUCIJE Šef odeljenja distribucije          . Radi na unapređenju organizacije rada u cilju povećanja efikasnosti rada i racionalnog korišćenja opreme. Izrada predloga. preporuka i sl. Kontrola realizacije poslova u odseku. prijemu i puštanju u rad postrojenja za proizvodnju toplotne energije u oblasti elektrotehnike. Obezbeđivanje jedinstvene tehnologije rada elektrotehničkih postrojenja i elektrotehničkih delova postrojenja. Učešće u obuci radnika. U saradnji sa drugim delovima preduzeća učestvuje u isporuci opreme i usluga iz oblasti elektrotehnike. Praćenje propisa iz oblasti distribucije toplotne energije i zaštite životne sredine. U saradnji sa drugim delovima preduzeća učestvuje u izradi godišnjeg plana remonta i materijalnog obezbeđenja remonta za potrebe elektro održavanja. rekonstrukciju. Vršenje nadzora nad izgradnjom elektrotehničkih objekata. unapređenje i investiciono održavanje postrojećih elektotehničkih postrojenja i elektrotehničkih delova postrojenja za proizvodnju. Izrada izveštaja. Učešće u izradi režima rada toplotnih izvora i vrelovodne mreže. Praćenje izrade tehničke dokumentacije u oblasti elektrotehnike. Praćenje zakonskih dokumenata. Pravi predlog plana kopišćenja godišnjih odmora za odsek.     Praćenje stanja elektrotehničke opreme u odeljenju. U saradnji sa drugim delovima preduzeća učestvuje u izradi tehničkih predloga. postrojenja.

Analiza procesa distribucije toplotne energije. Obezbeđivanje jedinstvene tehnologije rada distributivnog sistema. U saradnji sa ostalim delovima preduzeća učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije. učešće u izradi smernica i kriterijuma za izradu planova razvoja sistema za distribuciju u cilju racionalizacije i povećanja energetske efikasnosti sistema Praćenje stanja sistema Saradnja sa ostalim delovima preduzeća Saradnja sa srodnim preduzećima i naučnim institucijama Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema Šef odeljenja distribucije         Glavni inženjer odeljenja distribucije        ODSEK PRENOSA I PREDAJE Rukovodilac odseka prenosa i predaje         Organizacija rada u odeljenju. Praćenje stanja sistema i kontrola primene zadatih vrednosti za režim rada postrojenja. Koordinacija rada sa drugim organizacionim celinama u okviru preduzeća. Učešće u koordinaciji rada svih odseka u odeljenju Rad na realizaciji jedinstvene tehnologije rada na nivou odeljenja Praćenje propisa iz oblasti distribucije toplotne energije i zaštite životne sredine Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti distribucije toplotne energije Stručna i savetodavna pomoć pojedinim odsecima u obavljanju svojih poslova Učešće u uvođenju novih tehnički pouzdanijih i ekonomičnijih rešenja na osnovu sopstvenih i iskustava iz tehnološki razvijenijih sredina Rad na tehničkom usavršavanju i obučavanju kadrova Analiza procesa proizvodnje. Saradnja sa ostalim delovima preduzeća na tekućem i investicionom održavanju sistema kao i investicionim poslovima. Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti distribucije toplotne energije. Saradnja na izradi tehničkih podloga za rekonstrukciju 18 .    sistema za distribuciju toplotne energije u cilju racionalizacije i povećanju energetske efikasnosti sistema. Kontrola realizacije havarijskog održavanja sistema. alata i pribora za nesmetan i pouzdan rad postrojenja. Koordinacija rada sa drugim odsecima u okviru sektora. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema. U saradnji sa drugim delovima preduzeća planira nabavku potrebnog materijala za remont. rezervnih delova. Kontrola realizacije poslova. Praćenje propisa iz oblasti distribucije toplotne energije i zaštite životne sredine.

Učešće u izradi režima rada vrelovodne mreže i toplotnih podstanica . 19 . planova u distribuciji toplotne energije. Učešće u Komisiji za izdavanje prethodne energetske saglasnosti. Izrada izveštaja.    distributivnog sistema i izgradnju novog. Učešće u izradi smernica i kriterijuma za izradu planova razvoja sistema za distribuciju toplotne energije u cilju racionalizacije i povećanju energetske efikasnosti sistema.

20 .

novougrađenim tipovima opreme i uređaja u toplotnim podstanicama i na vrelovodnoj mreži. Organizovanje i kontrola posla na području na osnovu redovnih aktivnosti vezano za: . Edukacija i upoznavanje radnika sa funkcionisanjem sistema. U saradnji sa drugim delovima preduzeća učestvuje u pripremi tenderskih dokumentacija. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema. Učešće u izradi smernica i kriterijuma za izradu planova. Edukacija i upoznavanje radnika sa funkcionisanjem sistema. U saradnji sa ostalim delovima preduzeća učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije. novougrađenim tipovima opreme i uređaja u toplotnim podstanicama i na vrelovodnoj mreži.    Rukovodilac odseka prenosa i predaje       U saradni sa ostalim delovima preduzeća učestvuje u planiranju nabavke potrebnog materijala za remont. Koordinacija rada sa drugim organizacionim celinama u okviru preduzeća.zaustavljanje sistema posle završetka grejne sezone .intervencije na terenu. Saradnja sa ostalim delovima preduzeća na tekućem i investicionom održavanju sistema kao i investicionim poslovima. alata i pribora za nesmetan i pouzdan rad. Praćenje propisa iz oblasti proizvodnje i distribucije toplotne energije i zaštite životne sredine. Izrada izveštaja. planova u mašinskom održavanju. rezervnih delova. Koordinacija rada sa drugim odsecima u okviru sektora.pokretanje sistema u novoj grejnoj sezoni . Praćenje stanja sistema i kontrola primene zadatih vrednosti. Saradnja sa ostalim delovima preduzeća na tekućem i investicionom održavanju sistema kao i investicionim poslovima.pripreme i obavljanje remonta . Organizacija rada službe reklamacija. Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama naročito oko sanacija havarija. ODSEK MAŠINSKOG ODRŽAVANJA          Organizacija rada u odseku. U saradnji sa drugim delovima preduzeća planira nabavku potrebnog materijala za remont. Kontrola realizacije havarijskog održavanja sistema. rezervnih delova. Saradnja na izradi tehničkih podloga za rekonstrukciju distributivnog sistema i izgradnju novog. regulaciju i kontrolu rada toplotnih podstanica .raspored dežurstva 21 Rukovodilac odseka mašinskog održavanja      . alata i pribora za nesmetan i pouzdan rad. Kontrola realizacije poslova. Praćenje i kontrola službe reklamacija. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema.

popravka. Učešće pri tehničkom prijemu i puštanju u rad. 22     Rukovodilac Odseka merenja. akvizicijom i merenjem parametara. Praćenje i učešće u izradi tehničke dokumentacije u oblasti upravljanja sistemom. unapređenje i investiciono održavanje postojećih termoenergetskih postrojenja.izvođenje ugovorenih radova za druge firme. u cilju optimalnog upravljanja i povećanja energetske efikasnosti sistema. Učešće u obuci radnika u oblasti tehnike merne. . . Učešće u uvođenju savremenih tehnoloških rešenja i opreme za merenje. kao i učešće u njihovoj implementaciji.organizacija i kontrola radioničke pripreme . Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem mernih. Analiza merenja tehnoloških parametara procesa distribucije toplotne energije. Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti sistema upravljanja termoenergetskim postrojenjima.kontrola magacina opreme. remont i ispitivanje elemenata toplotnih podstanica i vrelovodne mreže . Organizacija poslova u radionici vezano . ODSEK MERENJA. regulacionih i upravljačkih delova postrojenja.izvođenje planiranih radova u toplotnim izvorima. standarda i propisa iz oblasti distribucije toplotne energije i merenja fizičkih veličina. uređaja i delova toplotnih podstanica i vrelovodne mreže Organizacija poslova na terenu vezano za: .otklanjanje havarija. regulacionih i upravljačkih elemenata postrojenja za distribuciju toplotne energije. tenderskih dokumentacija i projektnih zadataka za izgradnju novih. TEHNOLOŠKOG NADZORA I UPRAVLJANJA U DISTRIBUCIJI   Organizacija rada u Odseku. U saradnji sa drugim delovima preduzeća učestvuje u izradi planova investicija. Tehnološki nadzor sistema upravnjanja i režima rada postrojenja. rekonstrukciju. Praćenje zakonskih dokumenata.  Rukovodilac odseka mašinskog održavanja  Organizovanje i kontrola dnevno dogovorenih aktivnosti vezano za otklanjanje havarija. Optimizacija rada sistema. za uvođenje informatičkih sistema u tehnološke celine preduzeća. tehnološkog nadzora i upravljanja u distribuciji        .praćenje održavanja i servisiranje opreme i uređaja koja se koristi na terenu za održavanje toplotnih podstanica i vrelovodne mreže . Staranje o pogonskoj ispravnosti mernih. investicionog održavanja i nabavke osnovnih sredstava. U saradnji sa drugim delovima preduzeća učestvuje u izradi tehničkih predloga. nadzor i upravljanje elementima postrojenja. regulacione i upravljačke opreme. Učešće u definisanju principa i kriterijuma za izradu planova razvoja sistema.

Saradnja sa ostalim delovima preduzeća. propisa. Praćenje izrade tehničke dokumentacije u oblasti elektrotehnike. ugovaranju radova. Obezbeđivanje jedinstvene tehnologije rada elektrotehničkih postrojenja i elektrotehničkih delova postrojenja. (tekućeg i investicionog). isporuka opreme i usluga iz oblasti elektrotehnike. Rukovodilac Odseka merenja. tehnološkog nadzora i upravljanja u distribuciji    Kontrola realizacije poslova havarijskog održavanja sistema. postrojenja. standarda. unapređenje i investiciono održavanje postojećih elekrotehničkih postrojenja i elektrotehničkih delova postrojenja za distribuciju toplotne energije. U saradnji sa ostalim delovima preduzeća učestvuje u izradi tehničkih predloga. rekonstrukciju. Vršenje nadzora nad izgradnjom elektrotehničkih objekata. preporuka i sl. 23    Rukovodilac Odseka za elektrotehničke poslove u distribuciji          . davanje podloga i učešće u izradi projektnih zadataka. Praćenje razvoja novih tehnologija iz oblasti elektrotehnike. Saradnja sa ostalim delovima preduzeća na tekućem i investicionom održavanju sistema. ODSEK ZA ELEKRTOTEHNIČKE POSLOVE U DISTRIBUCIJI        Organizacija rada u odseku. Praćenje razvoja novih tehnologija iz oblasti elektrotehnike. Druge delove preduzeća zadužene za javne nabavke savetuje po pitanju ponuda. odnosno. Svi ostali poslovi u okviru struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema. davanje podloga i učešće u izradi projektnih zadataka. ugovaranju radova. tenderskih dokumentacija i projektnih zadataka za izgradnju novih. iz oblasti elektrotehnike. Praćenje stanja elektrotehničke opreme u odeljenju. tenderskih dokumentacija i projektnih zadataka za izgradnju novih. delova postrojenja i pružanja usluga u oblasti elektotehnike. odnosno. Praćenje izrade tehničke dokumentacije u oblasti elektrotehnike. Kontrola realizacije poslova u odseku. Koordinacija rada odseka sa ostalim odsecima u Odeljenju i saradnja sa ostalim odeljenjima. Izrada predloga. U saradnji sa ostalim delovima preduzeća učestvuje u izradi tehničkih predloga. rekonstrukciju. isporuka opreme i usluga iz oblasti elektrotehnike. Praćenje zakonskih dokumenata. Izrada predloga. unapređenje i investiciono održavanje postojećih elekrotehničkih postrojenja i elektrotehničkih delova postrojenja za distribuciju toplotne energije. Unošenje tekućih izmena u tehničku dokumentaciju. prijemu i puštanju u rad postrojenja za prenos i predaju toplotne energije u oblasti elektrotehnike. Učešće u obuci radnika. Druge delove preduzeća zadužene za javne nabavke savetuje po pitanju ponuda.

24   Šef centra za energetiku. Učešće u radu stručnih timova preduzeća. Učešće u obradi područja predviđenih za toplifikaciju i izradi plana širenja vrelovodne mreže. Pravi predlog plana kopišćenja godišnjih odmora za odsek. Dužan da se pridržava svih mera i propisa iz oblasti PPZ i ZNR. Izrada Prethodnih i Enegetskih saglasnosti za priključenje objekata na toplifikacioni sistem. CENTAR ZA ENERGETIKU.Standardizacije . te definisanje predloga za izradu iste u delu: . Učešće u određivanju smernica i kriterijuma za izradu planova. Saradnja sa projektantima investiciono tehničke dokumentacije. razvoj i analizu procesa           Inženjer centra za energetiku. norme. Pravi periodične izveštaje o radu odseka. Rukovodilac Odseka za elektrotehničke poslove u distribuciji      Učešće u izradi godišnjeg plana remonta i materijalnog obezbeđenja remonta za potrebe elektro održavanja. razvoja proizvodnog i prenosnog sistema (vrelovodne i toplovodne mreže i toplotnih izvora). Tehnički uslovi za priključenje i korišćenje toplotne energije i sl. Učešće u određivanju smernica i kriterijuma za izradu planova. u saradnji sa ostalim sektorima. Organizacija izdavanja Prethodnih i Enegetskih saglasnosti za priključenje objekata na toplifikacioni sistem. Uporedna analiza i predlog optimalnog rešavanja snabdevanja toplotnom energijom iz različitih toplotnih izvora. razvoja proizvodnog i prenosnog sistema (vrelovodne i toplovodne mreže i toplotnih izvora). Saradnja sa projektantima investiciono tehničke dokumentacije.Tipizacije opreme .Primena najnovijih tehničkih dostignuća Praćenje i sprovođenje tehničkih propisa ( standardi. Radi na unapređenju organizacije rada u cilju povećanja efikasnosti rada i racionalnog korišćenja opreme. RAZVOJ I ANALIZU PROCESA    Organizacija rada u Centru. Kontrola realizacije poslova.). razvoj i analizu procesa    . Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema. te definisanje predloga za izradu iste u delu: Tipizacije opreme Standardizacije i primene najnovijih tehničkih dostignuća. Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama. Saradnja sa ostalim delovima Preduzeća. Saradnja i kordinacija sa organizacijama i institucijama iz oblasti energetike. Uporedna analiza i predlog optimalnog rešavanja snabdevanja toplotnom energijom iz različitih toplotnih izvora. u saradnji sa ostalim sektorima. Ostali poslovi u okviru struke neophodni za normalno funkcionisanje sistema. Obrada područja predviđenih za toplifikaciju i izrada plana širenja vrelovodne mreže.

Rad sa projektantima. Realizacija poslova u vezi sa formiranjem dela informacionog sistema ( obrada i zavođenje prispele tehničke dokumentacije. Tehnički uslovi za priključenje i korišćenje toplotne energije i sl. objektima i konzumnim područijima). Saradnja i kordinacija sa organizacijama i institucijama iz oblasti energetike. Saradnja sa ostalim delovima Preduzeća. razvoj i analizu procesa      Praćenje i sprovođenje tehničkih propisa (standardi. korišćenje i ažuriranje baze podataka tehničkog informacionog sistema. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema. Učešće u izradi. Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u sistemima centralnog grejanja. norme. 25 . geodetske podloge-karte sa vrelovodnom mrežom.).   Inženjer centra za energetiku.

Plan promene instalisane snage konzumnih područja po kvartalima i vrsti potrošača dostavlja Rukovodilac centra za energetiku razvoj i analizu procesa:  Planirana priključenja do kraja tekuće godine (dostavlja Sektor IR)  Moguća priključenja na osnovu izdatih ES do početka novog grejnog perioda. Izradu plana pokreće Rukovodilac Sektora za PPPe na osnovu naloga Direktora preduzeća i zahteva Odeljenja za plan i analizu za dostavljanje neophodnih elemenata za izradu Plana poslovanja preduzeća. ili normativ). Efikasnost kotlovskih postrojenja (na osnovu merenja. Postupci rada u organizacionoj celini Kako sam obavljala praksu u Sektoru za proizvodnju. u ovom poglavlju biće dat prikaz postupaka rada te celine. Efikasnost vrelovodne mreže (na osnovu merenja. U daljem tekstu je predstavljen opis aktivnosti. Normativ za potrošnju hemijski pripremljene vode 6. 3. podrazumeva definisanje potrebnih količina energenata na osnovu potreba potrošača za toplotnom energijom. prenos i predaju toplotne energije:  Promena instalisane snage konzuma po mesecima u prethodnoj godini  Potrošnja tople potrošne vode u prethodnoj godini  Potrošnja vodovodne vode po mesecima i toplanama. u suprotnom iskustveno. 2. Godišnji izveštaj Sektora za proizvodnju.3. Kako bi se plan proizvodnje toplotne energije mogao uraditi kvalitetno potrebno je obezbediti sledeće ulazne elemente: 1. prenos i predaju toplotne energije.  Nabavka hemijski pripremljene vode od trećeg lica po mesecima  Potrošnja električne energije po mesecima i toplanama. 7. 26 . u Odeljenju proizvodnje. odnosno. u osnovnom smislu. Kretanje cena nafte i naftnih derivata na svetskom i domaćem tržištu u prethodnoj i tekućoj godini. konkretnije. u suprotnom deklarisani). 5. 8. Plan nabavke toplotne energije od drugih proizvođača:  Predlog plana na osnovu proseka u zadnjih 5 godina i procena na osnovu stanja na tržištu i tehničkih mogućnosti se dostavlja isporučiocu toplotne energije na osnovu njihovog zahteva. 4. neophodnih postupaka rada koji definiše proces proizvodnje toplotne energije (koji obavlja Odeljenje proizvodnje): 1) Plan proizvodnje toplotne energije Ovaj plan. Ostvarene srednje mesečne temperature u prethodnih 5 godina.

10. 6. zakupci i korisnici budu mnogo bolje upoznati sa potrošnjom energije u zgradama. Prognozirane cene mazuta (Plan i analiza). 27 . koji izazivaju efekat staklene bašte. juna tekuće godine do 30. Potrebne količine soli za HPV. energija na pragu toplana. koja uzima u obzir lokalne klimatske uslove. Izlazni podaci: 1. izmerene potrošnje energije.Metodologija izrade plana proizvodnje:      Zajednička metodologija za izračunavanje energetske potrošnje zgrada. Predaja toplotne energije prema vrsti proizvoda i prema tipu potrošača. Potrebne količine prirodnog gasa za proizvodnju u autonomnom delu po mesecima: a) Porudžbenica potrebnih količina prirodnog gasa koja se radi za „gasnu godinu“ tj. Usvajanje minimalnih standarda energetske potrošnje i koji se primenjuju pri gradnji novih zgrada. 11. avgusta tekuće godine i eventualna korekcija do 30. b) Obaveštenje (porudžbenica) o potrebnim količinama prirodnog gasa za narednu kalendarsku godinu koje se dostavlja do 31. Proizvodnja toplotne energije po mesecima i objektima. za period od 1. 9. što je u skladu sa Evropskom praksom. Prognozirane cene prirodnog gasa po kvartalima (Plan i analiza). novembra tekuće godine. 5. Potrebne količine mazuta po mesecima (predlog). aprila tekuće godine. kao i potrebna količina goriva. c) Ugovor o isporuci prirodnog gasa (za tarifne. ili planiranim evropskim normama. 3. a na osnovu čega bi se proverila efikasnost toplotnih izvora Na osnovu instalisane snage potrošača. Najveći deo tih standarda biće zasnovan na postojećim. Procenjena cena toplotne energije od trećeg lica. 8. prognoziranih spoljnih temperatura i efikasnosti toplifikacionog sistema i navedenih ulaznih elemenata se izračunava energija potrebna potrošačima. 7. 2. ali i pri značajnim obnovama postojećih velikih zgrada. ili kvalifikovane kupce) potpisuje Direktor preduzeća. Razvijanje sistema za energetsku sertifikaciju zgrada koji omogućava da vlasnici. Varijabilni troškovi proizvodnje 1 MWh iz gasa i iz mazuta po kvartalima. a koja se dostavlja najkasnije do 30. 4. maja naredne godine. Količine hemijski pripremljene vode. Plan nabavke (utroška) električne energije po mesecima (Rukovodilac Odseka za eletrotehničke poslove). Kotlovi i klimatizacioni sistemi iznad minimalnih kapaciteta biće podvrgnuti obaveznim redovnim inspekcijama kako bi se proverila njihova energetska efikasnost i emisija gasova. koje kupuju ili zakupljuju.

Pišu ga inžinjeri proizvodnje na inicijativu rukovodioca odseka proizvodnje i upućuju poslovođama pogona. (zahtev Q3. O ovom ispitivanju Rukovodilac odseka toplotnih izvora dostavlja pismeni izveštaj o pogonskoj spremnosti najkasnije do početka grejne sezone tekuće godine.TO. Pišu ga inžinjeri proizvodnje na inicijativu rukovodioca odseka proizvodnje i upućuju poslovođama pogona.TO. zavisno od nedostatka. Piše ga rukovodilac odeljenja proizvodnje i upućuju inženjerima MTNU.TO. Pregled. Pišu ga inžinjeri proizvodnje. Ispitivanje pogonske spremnosti toplotnih izvora je definisano sledećim osnovnim aktivnostima: 1. regulacione i upravljačke opreme. 9.Plan proizvodnje toplotne energije je ulazni element za izradu plana poslovanja preduzeća. (izveštaj Q3. Probno startovanje gorionika. Pišu ga inžinjeri proizvodnje u saradnji sa rukovodiocem odseka proizvodnje i poslovođama pogona i upućuju rukovodećim strukturama. (zahtev Q3. a poslovođe pogona prema istom vrše raspored radne snage.TO.02-03-01 za periodične preglede). (zahtev Q3.TO. 28 .02-03-02 za redovne preglede). 4. ispitivanje i podešavanje merne.02-09). 2) Ispitivanje pogogonske spremnosti toplotnih izvora Ispitivanje pogonske spremnosti toplotnih izvora inicira Rukovodilac odeljenja proizvodnje toplotne energije i obavlja se krajem septembra i početkom oktobra tekuće godine. 8.TO.02-06). (zahtev Q3.TO. ispitivanje i servisiranje gasnih rampi i gorionika. Pišu ga inžinjeri proizvodnje na inicijativu rukovodioca odseka proizvodnje i šalju isporučiocu gasa. Pišu ga elektro inžinjeri na inicijativu rukovodioca odseka za elektrotehničke poslove i šalju isporučiocu električne energije (nalog Q3. 5.02-04).02-05).02-02-02). (zahtev Q3. (zahtev Q3. 6. Pregled. prema licima i ustanovama iz kompetencije uklanjanja greške ili nedostatka. Zahtev prema Isporučiocu gasa za puštanje mernoregulacionih stanica u pogon i prebacivanje u zimski režim rada. 2. Zahtev prema distributeru električne energije za prebacivanje transformatorskih stanica u zimski režim rada. Pišu ga inžinjeri proizvodnje na inicijativu rukovodioca odseka proizvodnje i šalju prema postupku javnih nabavki. Definisanje rasporeda radne snage u skladu sa zahtevima pogona.TO.02-02-01). 7. Probno startovanje pumpnih agregata. 3.TO. Otklanjanje grešaka i uočenih nedostataka. (zahtev Q3. rukovodioca odseka proizvodnje i rukovodilac odeljenja proizvodnje i upućuju ga.02-07). Izveštaj o pogonskoj spremnosti.02-08).TO. Pišu ga inžinjeri proizvodnje na inicijativu rukovodioca odseka proizvodnje i upućuju poslovođama pogona.02-01).TO. Pišu ga elektro inžinjeri na inicijativu rukovodioca odseka za elektrotehničke poslove i šalju električarima. (zahtev Q3. Pišu ga inžinjeri proizvodnje u saradnji sa rukovodiocem odseka proizvodnje i upućuju rukovodećim strukturama. (obaveštenje o manipulaciji Q3.

TO Zapad. TO Zapad.TO. Poslovođe toplotnih izvora usklađuju brzinu punjenja vrelovoda sa tehničarima područja. Obezbeđenje potrebnih količina soli obavlja se u skladu sa procedurom javnih nabavki male vrednosti. brigadirima i monterima putem radio veze. Rukovodioci Odeljenja prosleđuju nalog sa dinamikom i načinom realizacije postupka punjenja poslovođama toplana i tehničarima područja. Zahtev za isporuku omekšane vode upućuje Rukovodilac Sektora PPPTe – PRILOG 2. Punjenje vrelovodnog sistema obavlja se pred početak grejne sezone.03-01) i  Obezbeđenje potrebnih količina soli na toplotnim izvorima. TO Sever. Toplotni izvori Novosadske toplane su TO Jug. u mesecu septembru. Početak punjenja vrelovodnog sistema pokreće Rukovodilac Sektora PPPTe izdavanjem usmenog naloga rukovodiocima Odeljenja proizvodnje i distribucije toplotne energije.3) Punjenje vrelovodnog sistema Uputstvo za punjenje vrelovodnog sistema je sastavni deo Procedure proizvodnje toplotne energije i odnosi se na punjenje vrelovodnog sistema Novosadske toplane. Deo vrelovodnog sistema koji se puni vodom iz sopstvenih postrojenja za omekšavanje koja su instalirana na samom toplotnom izvoru (TO Sever. 1. Tehnički sekretar Zahtev upisuje u knjigu sektora PPPTe i prosleđuje Odseku za javne nabavke. TO Istok. Početku punjenja predhodi period priprema koji podrazumeva:  Izradu plana angažovanja radnika na toplotnim izvorima prema PRILOGU 1 (Q3. TO Petrovaradin i TO Dudara). Tehničar toplotnih izvora na osnovu prijavljenih potreba od strane poslovođa pokreće zahtev za javnu nabaku male vrednosti koji potpisuje Rukovodilac Sektora PPPTe i Rukovodilac odseka toplotnih izvora. U toku isporuke omekšane vode iz TE-TO "Novi Sad" postrojenja za omekšavanje vode na toplotnim izvorima TO Jug i TO Istok su isključena. 29 . Punjenje dela vrelovodnog sistema koji se puni preko toplana povezanih preko GRS-a sa TETO Novi Sad Ako je vrelovodni sistem ispražnjen u većoj meri (uglavnom jeste) potrebno je uključiti isporuku omekšane vode od TE-TO "Novi Sad". TO Petrovaradin i TO Dudara. Postupak punjenja vrelovodnog sistema može se podeliti u dve grupe prema lokaciji toplotnog izvora: 1. Deo vrelovodnog sistema koji se puni kombinovano preko toplana povezanih preko Glavne razdelne stanice (GRS) omekšanom vodom od TE-TO "Novi Sad" i vodom iz sopstvenih postrojenja za omekšavanje vode (TO Jug i TO Istok) i 2.

 magistralni vrelovodi. Zbirni podaci o stepenu napunjenosti vrelovodnog sistema dostupni su u svakom trenutku u digitalnom obliku i moguće ih je prikazati i odštampati u formi dijagrama.  povezni vrelovodi.  kućne toplotne podstanice. 2. TO Zapad. 30 .  kućna instalacija. TO Petrovaradin i TO Dudara) i usklađuju brzinu punjenja vrelovoda sa tehničarima područja. U toku punjenja sistema svaku celinu proverava na nepropusnost pod pritiskom tehničar područja i o tome podnosi izveštaj rukovodiocu Odeljenja distribucije. Služba reklamacija dobijene informacije unosi ručno u računarski program (Stanje sistema). Tehničari područja.  priključci. brigadirima i monterima putem radio veze. brigadiri i monteri prosleđuju informacije službi reklamacija o završenim punjenjima kućnih instalacija potrošača toplotne energije.  kućne toplotne podstanice. Služba reklamacija dobijene informacije unosi ručno u računarski program (Stanje sistema). Deo vrelovodnog sistema koji se puni vodom iz sopstvenih postrojenja za omekšavanje Poslovođe toplotnih izvora pokreću rad postrojenja za omekšavanje vode (TO Sever. Zbirni podaci o stepenu napunjenosti vrelovodnog sistema dostupni su u svakom trenutku u digitalnom obliku i moguće ih je prikazati i odštampati u formi dijagrama.  kućna instalacija.  distributivna vrelovodna mreža. brigadiri i monteri prosleđuju informacije službi reklamacija o završenim punjenjima kućnih instalacija potrošača toplotne energije. Prilikom punjenja poslovođe toplotnih izvora i tehničari područja obezbeđuju punjenje vrelovodnog sistema po sledećem redosledu:  magistralni vrelovodi. Tehničari područja.  distributivna vrelovodna mreža. U toku punjenja sistema svaku celinu proverava na nepropusnost pod pritiskom tehničar područja i o tome podnosi izveštaj rukovodiocu Odeljenja distribucije.  priključci.Prilikom punjenja poslovođe toplotnih izvora i tehničari područja obezbeđuju punjenje vrelovodnog sistema po sledećem redosledu:  tranzitni vrelovod.

 Prilikom postupka hladne probe cirkulacionog postrojenja na toplotnom izvoru moraju biti prisutni: Poslovođa toplotnog izvora.  Startovanje cirkulacionih postrojenja na toplotnom izvoru i podešavanje hidrauličkih parametara obavlja prvi rukovaoc na toplotnom izvoru.TO.21). 31 .TO.  Nakon uspostavljanja cirkulacije u sistemu daljinskog grejanja vrši se odzračivanje sistema na kolektorima do prestanka pojave vazduha.02). 2.05-01) Rukovodilac Sektora PPPTe u skladu sa uputstvom Q3. Postupak hladne probe cirkulacionog postrojenja Hladna proba cirkulacionog postrojenja podrazumeva pokretanje cirkulacije vode u sistemu. Iniciranje Hladna proba sistema daljinskog grejanja predhodi toplim probama. TO Zapad. Obavezno je prisustvo dežurnog električara.TO. TO Petrovaradin i TO Dudara) su završeni sledeći postupci:  Ispitivanje pogonske spremnosti toplotnog izvora (Uputstvo Q3. podešavanje hidrauličkih parametara sistema i odzračivanje.  Rukovodioc Odeljenja PTe daje usmeni nalog Rukovodiocu toplotnih izvora i/ili Poslovođi toplotnog izvora o uslovima i dinamici obavljanja postupka hladnih proba cirkulacionog postrojenja na određenom toplotnom izvoru. Odzračivanje vrši pomoćnik (drugi) rukovaoc.  Uslov za startovanje cirkulacionog postrojenja je ostvaren pritisak od 3.03).05.  Punjenje vrelovodnog sistema na određenom toplotnom području (Uputstvo Q3.04-01) za određeni toplotni izvor. TO Istok.TO. Uslovi Uslovi za početak hladnih proba cirkulacionog postrojenja na određenom toplotnom području. 3.  Otvaranje podstanica na određenom toplotnom području. prvi rukovaoc i pomoćnik (drugi) rukovaoca i dežurni električar. Hladna proba cirkulacionog postrojenja vrši se najkasnije 12 sati pre početka tople probe/početka grejne sezone.5 bar u celom sistemu.  Podešavanje hidrauličkih parametara vrši se prema tabeli Prilog 1 (dokument Q3.TO. Inicira je Odlukom o toploj probi kotlovskih postrojenja na toplotnim izvorima (dokument Q3. Postupkom hladne probe cirkulacionog postrojenja kordinira Rukovodilac toplotnih izvora. TO Sever.TO.  Provera sistema za prenos toplotne energije (Uputstvo Q3. 1.4) Hladna proba cirkularnog postrojenja Ovim uputstvom definiše se način vršenja hladne probe (postupci rada) cirkulacionog sistema. odnosno toplotnom izvoru (TO Jug.

Iniciranje Toplu probu sistema daljinskog grejanja inicira Rukovodilac Sektora PPPTe. Za Odluku o toploj probi Rukovodilac Sektora PPPTe mora dobiti saglasnost Direktora. Izveštaj o količini utrošene vode i soli za regeneraciju jonskih izmenjivača upisuje se putem računara u obrazac Prilog 2 (dokument Q3. 32 . 5) Topla proba Ovim uputstvom definiše se postupak toplih proba kotlovskih postrojenja na toplotnim izvorima JKP "Novosadska toplana". TO Zapad.TO. TO Sever. uslovima i dinamici obavljanja postupka toplih proba kotlovskih postrojenja na toplotnim izvorima. koji u slobodnoj formi sačinjava Rukovodioc Odeljenja PTe i dostavlja ga Rukovodiocu Sektora PPPTe. Izveštaji o veličinama pogonskih parametara na toplotnim izvorima prilikom postupka hladne probe cirkulacionog postrojenja generišu se automatski u elektronskom formatu na centralnoj (SCADA) radnoj stanici sistema za nadzor i upravljanje toplotnim izvorima (CSU_TI).  Otklanjanje eventualnih kvarova ili grešaka vrši dežurni električar u skladu sa Procedurom za održavanje (Q2. Rukovodilac Sektora PPPTe daje pisani nalog Rukovodiocu Odeljenja PTe o datumu. Nadzor i akvizicija merenja i stanja Stanje parametara cirkulacionog sistema u fazi hladne probe cirkulacionog postrojenja nadzire se i evidentira kontinuirano putem lokalnog sistema za nadzor. a najkasnije 14. oktobra tekuće godine. Praćenje rada cirkulacionog postrojenja vrše Poslovođa toplotnog izvora. Rukovodilac Sektora PPPTe inicira toplu probu u dogovoru sa menadžmentom preduzeća. obimu. U Prilogu 1 (Q3.04-02) na svakom toplotnom izvoru i sastavni je deo Izveštaja o veličinama pogonskih parametara na toplotnim izvorima. vremenu.TO.03). TO Petrovaradin i TO Dudara) i preko centralne baze podataka u centru sistema upravljanja toplotnim izvorima (CSU_TI). prvi rukovaoc i pomoćnik rukovaoca. najmanje 5 dana pre planiranog početka grejne sezone prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema grada Novog Sada. 1. Izveštaj o postupku hladnih proba cirkulacionog postrojenja na svim toplotnim izvorima sastavni je deo Izveštaja o postupku toplih proba kotlovskih postrojenja. Rukovodilac Sektora PPPTe inicira toplu probu sistema daljinskog grejanja u skladu sa zvaničnom vremenskom prognozom. TO Istok. upravljanje i akviziciju podataka (SCADA) na toplotnim izvorima (TO Jug. 4.05-01) ovog Uputstva nalazi se model Odluke o toploj probi kotlovskih postrojenja na toplotnim izvorima.TO.

TO. gorionika.  Hladna proba cirkulacionog sistema (Uputstvo Q3.  Punjenje vrelovodnog sistema na određenom toplotnom području (Uputstvo Q3.  Startovanje cirkulacionih postrojenja na toplotnom izvoru i podešavanje hidrauličkih parametara obavlja prvi rukovaoc na toplotnom izvoru. tj. TO Sever.  Rukovodioc Odeljenja PTe daje usmeni nalog Rukovodiocu toplotnih izvora i/ili Poslovođi toplotnog izvora o uslovima i dinamici obavljanja postupka toplih proba kotlovskih postrojenja na određenom toplotnom izvoru.21). TO Petrovaradin i TO Dudara) su završeni sledeći postupci:  Ispitivanje pogonske spremnosti toplotnog izvora (Uputstvo Q3. pritisaka i protoka obavlja tehničar Odseka za MTNU. sigurnosnih elemenata.TO. Postupak tople probe kordinira Rukovodilac toplotnih izvora.TO.04). TO Istok. Obavezno je prisustvo dežurnog električara i jednog tehničara Odseka za MTNU na toplotnom izvoru u ovoj fazi postupka tople probe.  Kontrolu i podešavanje sagorevanja gorionika u celom opsegu opterećenja obavlja tehničar Odseka za MTNU.  Startovanje kotlovskih postrojenja na toplotnom izvoru u skladu sa Odlukom o toploj probi. prvi rukovaoc i pomoćnik rukovaoca. merenja temperatura. prvi rukovaoc i pomoćnik rukovaoca. TO Zapad. kotlovske automatike. odnosno toplotnom izvoru (TO Jug.  Kontrolu parametara gasnih rampi. Obavezno je prisustvo dežurnog električara i jednog tehničara Odseka za MTNU na toplotnom izvoru u ovoj fazi postupka tople probe. 3.  Prilikom postupka tople probe na toplotnom izvoru moraju biti prisutni: Poslovođa toplotnog izvora.Topla proba kotlovskih postrojenja na toplotnim izvorima vrši se najkasnije 48 sati pre planiranog početka grejne sezone. Uključenje gorionika i opterećivanje kotlova on izvodi prema Odluci o toploj probi i dinamici i uslovima za taj toplotni izvor. dinamici obavljanja postupka toplih proba kotlovskih postrojenja na toplotnim izvorima obavlja prvi rukovaoc na toplotnom izvoru.  Provera sistema za prenos toplotne energije (Uputstvo Q3. 2.TO. Postupak tople probe Topla proba kotlovskih postrojenja na toplotnim izvorima podrazumeva uključenje ("paljenje") gorionika na kotlovima. 33 . podešavanje parametara i praćenje rada kotlovskog postrojenja. Uslovi Uslovi za početak toplih proba sistema daljinskog grejanja na određenom toplotnom području.  Praćenje rada kotlovskog postrojenja vrše Poslovođa toplotnog izvora.02). dežurni električar i jedan tehničara Odseka za MTNU.03).

TO. Nadzor i akvizicija merenja i stanja Stanje parametara kotlovskog. prvi rukovalac je u obavezi da:  Pozove dežurnog manipulanta JP Srbijagas-a na tel. br: 064/ 888-3461.03). TO Istok. cirkulacionog i vrelovodnog sistema u fazi tople probe (temperatura. TO Sever. TO Zapad. cirkulacionog i vrelovodnog sistema u fazi tople probe nadzire se i evidentira kontinuirano putem lokalnog sistema za nadzor. koja prouzrokuje poremećaj u isporuci toplotne energije duži od 60 minuta. elektromotornim pogonima ili napajanju električnom energijom prijavljuju se dežurnom električaru prema Rasporedu dežurstava elektro održavanja u tekućoj grejnoj sezoni. Otklanjanje eventualnih kvarova ili grešaka vrše dežurni električar i tehničar Odseka za MTNU u skladu sa Procedurom za održavanje (Q2. 021/ 4872-951. ili pozove Dispečerski centar JP Srbijagas na tel. 34 . 4. Izveštaj o postupku toplih proba na svim toplotnim izvorima u slobodnoj formi sačinjava Rukovodioc Odeljenja PTe i dostavlja ga Rukovodiocu Sektora PPPTe. obaveštava o tome Rukovodioca odseka toplotnih izvora. TO Sever. TO Zapad. TO Petrovaradin i TO Dudara). pritisaka i protoka) analiziraju se svakodnevno na jutarnjem kolegijumu Sektora proizvodnje. 6) Režim rada toplotnih izvora (TO) Uputstvom za definisanje režima rada TO definiše se režim rada toplotnih izvora JKP "Novosadska toplana" i način zadavanja izlazne temperature na toplotnim izvorima (TO Jug.  Svi otkazi ili problemi na elektroenergetskim instalacijama.). prvi rukovalac na izvoru obaveštava poslovođu svoje toplane. 021/ 481-3131. Ako poslovođa ne uspe rešiti problem u roku od 60 minuta od prijema poziva. Trendove osnovnih merenih veličina kotlovskog. nema gasa na izlazu MRS-a prema kotlarnici i dr. TO Istok. upravljanje i akviziciju podataka (SCADA) na toplotnim izvorima (TO Jug. otkaz ili havariju elemenata kotlovskih i cirkulacionih postrojenja. Izveštaji o veličinama pogonskih parametara na toplotnim izvorima prilikom postupka tople probe generišu se automatski u elektronskom formatu na centralnoj (SCADA) radnoj stanici sistema za nadzor i upravljanje toplotnim izvorima (CSU_TI). TO Petrovaradin i TO Dudara) i preko centralne baze podataka u centru sistema upravljanja toplotnim izvorima (CSU_TI). Rukovaoci na toplotnim izvorima moraju se pridržavati sledećih pravila:  Za svaku neraspoloživost. br: 021/ 481-3030.  U slučaju da se pojavi bilo kakav problem na mernoregulacionim stanicama za gas (MRS) na toplotnim izvorima (blokirani blokadni ventili posle nestanka napona.

"SEVER". U spregnutom režimu rada sa TE-TO Novi Sad ovu funkciju preuzima i obavlja operater na GRS. "ZAPAD". U spregnutom režimu rada sa TE-TO. Svaki operater na toplanama (TO Zapad.  Upiše u pogonsku knjigu vreme i opis događaja. 1.  Uputstvo za zadavanja izlazne temperature na toplotnim izvorima "JUG". TO Jug.  evidentira poremećaj u pogonsku knjigu. povećan gubitak vode (dopuna sistema). Pri samostalnom režimu rada (bez TE-TO) ovu funkciju obavlja operater na TO Zapad. operater (rukovalac) na toplotnom izvoru dužan je da u najkraćem mogućem roku:  obavesti o poremećaju putem radio veze montere na svom toplotnom području.  U samostalnom režimu rada toplotnih izvora funkciju centralnog operatera sistema proizvodnje toplotne energije obavlja operater na TO Zapad. dolazni pritisak iz TETO). poremećaji pritisaka (potis u grad grejanje/TPV. operater na GRS čita vrednost sa monitora lokalnog SCADA računara o temperaturi Tzadato (zadata temperatura na polazu u grad) i na isti način kao i do sada telefonski zadaje ovu vrednost temperature na TO Sever i na TE-TO svakih 30 minuta. intervenciju Najstrožije se zabranjuje rukovaocima na toplotnim izvorima. povrat. "ISTOK". bilo kakva intervencija na MRS-ovima.Rukovalac prijavljuje problem i zahteva hitnu manipulanta. 35 . odstupanje izlaznih temperatura (grejanje/TPV) u odnosu na zadate vrednosti veće od 4°C. održava ovu vrednost temperature. kratkotrajne (od 5 sekundi do 15 minuta) i dugotrajne (duže od 15 minuta) i to: ispad postrojenja usled propada ili nestanka napona. 2.  obavesti putem telefona službu reklamacija (4881-106 i 064/8442-632). TO Petrovaradin i TO Dudara) čita vrednost sa monitora lokalnog SCADA računara o temperaturi Tzadato (zadata temperatura na polazu u grad) i na isti način kao i do sada (promenom opterećenja gorionika kotlova u radu). uključujući i trenutne oscilacije pritiska. osim po nalogu rukovodioca toplotnih izvora.  Obavesti poslovođu. Sve tipove poremećaja na toplotnom izvoru. Operater kontroliše ovu vrednost svakih 15 minuta i nastoji da ostvari izlaznu temperaturu što bližu zadatoj. a ovaj rukovodioca toplotnih izvora. Interval promene zadate vrednosti je 15 minuta. TO Istok. "PETROVARADIN" i "DUDARA".

... TO Jug.. TO Petrovaradin i TO Dudara mogu videti trenutni režim rada na osnovnom ekranu SCADA računara ispod vrednosti Tzadato. Svako odstupanje od rada prema automatski zadatoj temperaturi operateri su dužni da upišu u listu sa razlogom za takav rad.... Subota. Nedelja .. 36 .. 9.. Trajanje režima     Ponedejak – Četvrtak .00 h.... u periodu dužem od 15 minuta. Dnevni režim počinje u 04.. Ista procedura se odnosi i na postupak uključenja u toku dana – prelazak sa ISKLjUČENO na vrednost Tzadato! Operater na GRS (odnosno TO Zapad) obaveštava službu reklamacija (4881-106 i 064/8442-632) o vremenu stajanja odnosno startovanja izvora. Ako i GRS ima informaciju "Prekid veze sa CSU" zadatu temperaturu određuje na osnovu merenja sa nove meteorološke stanice i važeće tablice (krive) grejanja.. Promenu režima rada i/ili intervala rada operateri na TO Petrovaradin i TO Dudara smeju menjati isključivo po nalogu Rukovodioca odeljenja proizvodnje. Dnevni režim počinje u 05. Petak .. 4....00 h. TO Istok..... Ostali izvori ne staju dok ne dobiju telefonski nalog od operatera na GRS (odnosno TO Zapad).... a završava se u 20..00 h..00 h... Operater na GRS (odnosno TO Zapad) kontaktira Rukovodioca odeljenja proizvodnje i dobija potvrdu za isključenje...... 10... U slučaju pojavljivanja poruke na monitoru lokalnog SCADA računara "Prekid veze sa CSU".. na ekranu će u polju Tzadato biti ispisano ISKLjUČENO.. 7. Kada je spoljna temperatura u toku dana takva da je potrebno stati sa grejanjem. Ako se ova poruka ponovi i posle restarta. Izlazna temperatura TPV-a na TO Jug i TO Zapad smanjuje se u periodu 00-04h noću na 80°C... Praznik . a završava se u 21... 8. ako u 17 časova i dalje stoji status ISKLjUČENO operater na GRS (odnosno TO Zapad) kontaktira Rukovodioca odeljenja proizvodnje i dobija uputstva za dalji režim.... izvršiti Restart računara ( /Start / ShutDown / Restart / OK).00 h. operater telefonski poziva GRS (odnosno TO Zapad) svakih 15 minuta za preuzimanje zadate vrednosti temperature....3.00 h.. a završava se u 21. Dnevni režim počinje u 05.. 11. Režim rada toplotnih izvora (DNEVNI ili DNEVNO-NOĆNI) i interval njegovog trajanja se zadaje centralno i operateri na TO Zapad......00 h. Operater na GRS (odnosno TO Zapad) čita vrednost sa monitora lokalnog SCADA računara Tzadato i diktira je operateru koji je traži.. 5. Dnevni režim počinje u 04. a završava se u 21.... 6.00 h.... Kao i do sada startovanje i isključenje ide postepeno u periodu od 30–60 min u zavisnosti od opterećenja kotla. U slučaju stajanja u toku dana zbog viših temperatura..

4. a njegovi pojedini delovi i Godišnjeg izveštaja poslovanja preduzeća. 9. 37 . Godišnji izveštaj Odeljenja proizvodnje toplotne energije je sastavni deo Godišnjeg izveštaja Sektora za proizvodnju. Ocena grejnog perioda i remontnog perioda. Godišnji izveštaj Odeljenja proizvodnje izrađuje Rukovodilac odeljenja proizvodnje. Proizvodnja toplotne energije. 5. Količine preuzete toplotne energije od trećih lica. Evidencija investicionog održavanja i investicija. 8. Ocena stanja proizvodnih pogona. 2. Sumiranje i evidentiranje potrošnje svih energenata.Za TO Petrovaradin i TO Dudara početak i kraj intervala za sve dane je pomeren za 30 minuta kasnije. 6. Predlog za buduće investiranje u skladu sa zahtevima pogona. 7) Godišnji izveštaj Uputstvom za izradu godišnjeg izveštaja. definiše se postupak izrade godišnjeg izveštaja Odeljenja proizvodnje toplotne energije JKP "Novosadska toplana". 7. Ovaj izveštaj formira se u slobodnoj formi i dostavlja Rukovodiocu Sektora za PPPTe. Evidencija svih većih događaja. 10. svih incidenata i akcidenata. prenos i predaju toplotne energije. Potrošnja HPV i soli. Godišnji izveštaj Odeljenja proizvodnje mora da sadrži sledeće podatke: 1. Potrošnja električne energije. 3.

U cilju što potpunijeg iskorišćenja sredstava rada i postizanja što povoljnijih rezultata rada unutrašnja organizacija. Rukovodi i administrativnim poslovima u vezi sa tim aktivnostima . izveštaji o obavljenim poslovnim sastancima za određeni protekli period). u okviru zadataka Poslovnog sekretara postoji zahtev za izradom i podnošenjem različitih vrsta izveštaja koji su vezani za odnosno radno mesto. Evidentiranje poslova koji se obavljaju u odeljenju. na ovom radnom mestu. kao i interno-eksterne komunikacije. kao i sazivanju periodičnih sastanaka na kojima se rešavaju aktuelni problemi u okviru Sektora.4. Prikaz rada u toku prakse Veći deo radne prakse obavljan je u Sektoru za proizvodnju. Sekretar Sektora pomaže rukovodiocu Sektora u pripremi i rukovođenju svim sastancima u okviru Sektora. Evidentiranje i prosleđivanje interne i spoljašnje pošte. Praćenje i evidentiranje radnog vremena i godišnjih odmora 38 . Takođe. izveštaji o internim trebovanjima. Učešće u organizaciji rada Jedan od veoma važnih zadataka jeste upravo ovaj . prema Pravilniku o kancelarijskom i arhivskom poslovanju. Aktivno učešće u dnevnim aktivnostima preduzeća. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema. ili prema zahtevu Rukovodioca Sektora (izveštaj o nabavci kancelarijskog materijala. koji podrazumeva aktivno uključivanje zaposlenog (tehničkog sekretara) u poslovima koordinacije administrativno-tehničkih zadataka. na radnom mestu Poslovnog (tehničkog) sekretara. Učešće u izrada izveštaja i planova. na kojima se donose najvažniji planovi za tekuću godinu. Slanje i prijem E-mail-ova i faksova domaćim i stranim partnerima.učesće u organizaciji rada u poslovnoj celini. Učešće u izradi izveštaja i planova Sekretar se stara se o obavljanju stručnih zadataka u vezi sa sazivanjem i održavanjem poslovnih sastanaka Sektora. uključuje sledeće:         Učešće u organizaciji rada u službi. Praćenje i evidentiranje radnog vremena i godišnjih odmora. prenosi i predaju toplotne energije. uređuje se tako da se obezbedi skladno obavljanje delatnosti kao i optimalna hijerarhijska postavljenost koja obezbeđuje efikasno rukovođenje i upravljanje. Inokorespondentni poslovi.

koja pored ličnih podataka zaposlenog (ime i prezime. mesto prebivališta.Deo posla koji sam takođe obavljala u okviru prakse odnosi se na praćenje i evidentiranje radnog vremena svakog zaposlenog u okviru Sektora. Poseban deo predstavljaju podaci o odmoru i korišćenju godišnjeg odmora i evidencija o radnom vremenu zaposlenog. Vreme provedeno na pauzi za doručak ili ručak. Planirano i ostavreno radno vreme.).  Uređenu evidenciju (evidenciju pratimo ručno i za svakog radnika pojedinačno unosimo podatke. evidencija o stanju tehničkih uredjaja i aparata koji pripadaju sekretarijatu. Program koji se odnosi na evidenciju radnog vremena. kao i godišnjih odmora. radno vreme u jednoj ili više smena. Program o evidenciji godišnjeg odmora obuhvata:  Odmor na osnovu unešenih podataka. zdravstvenim pregledima. podrazumeva deo vezan za:  Planirano radno vreme. pol. JMBG. adresa.. odnosno.. Evidentiranje poslova koji se obavljaju u odeljenju Ovo obuvhata: evidentiranje i koordiniranje prioritetnim telefonskim pozivima. da označimo da li je u pitanju . odnosno ažuriranja baze podataka.  Istoriju odmora.  Podatke o radnom stažu. prati se svaki dolazak i odlazak sa radnog mesta). kao i  Brisanje neiskorišćenog prošlogodišnjeg odmora. praćenje stanja na računima i podračunima Sektora itd. skraćeno radno vreme. Službeni izlazak i Privatne izlaske sa posla. Evidencija o zaposlenima se vodi pomoću računara. odnosi se na – Redovan rad. da li postoji zahtev za prekovremeni rad. što predstavlja personalnu mapu radnika. putni nalozi.  Odmor po formuli. Nakon svakog unosa podataka u program. Deo ovog zadatka odnosi se na prijem i slanje:  E-mail pošte i  Obične pošte 39 . Evidentiranje i prosleđivanje interne i spoljašnje pošte. kretanje radnika po radnim mestima u preduzeću. Tu se ubraja i evidencija o odsutnosti radnika. zavođenje raznih dokumenata koja su definisana Pravilnikom o kancelarijskom i arhivskom poslovanju (fakture. opština . gde se za svakog radnika (po folderima) otvara tzv. može se utvrditi koliko je tačno ostalo neiskorišćenih dana godišnjeg odmora za svakog zaposlenog ponaosob.  Izračun godišnjeg odmora. kao i  Ostvareno radno vreme (ono koje je efektivno provedeno na poslu).) sadrži i evidenciju radnog staža. zavođenje interne i spoljne pošte. čuvanje važnih kako internih. evidentiranje trebovanja potrošnog kancelarijskog materijala i sva druga trebovanja robe.Puno radno vreme. ugorovi. porudžbine i nabavke. Isti program nam omogućava da izaberemo režim radnog vremena za svakog zapolenog. tako i eksternih e-mailova. obavljenim kurseva i obukama. itd. Matični karton radnika. kao i evidentiranje primljenih projekata.

Isto kao sekretar. omogućava i interaktivnost . ukupnog iznosa za plaćanje ili bilo koje druge stavke vezane za određene fakture.Razlika je u tome što se e-mail pošta ne evidentira na klasičan način (samo se čuva/arhivira u inboxu). Isto važi za slanje i prijem fax-ova .mogućnost gotovo trenutnog odgovora/feedback. Zatim. Veoma je važno da sva dospela pošta bude predata na vreme. kako preduzeće ne bi trpelo finansijski. odnosno. dobra pismenost i elokventnost. čuvanje i slanje. projekte itd. U današnjem svetu gde je sve više zastupljeno elektronsko poslovanje. slanjem i primanjem elektronske pošte. prijem i prosleđivanje e-mailova i faksova.brže se stiče uvid u ponude. potvrda prijema poruke itd. pa se iste koriguju brže (za razliku od klasične pošte. a nekako su postale i prioritet u današnjoj interakciji svim eksternim stejkholderima. a pogotovo cene telefonskih razgovora.). pri kojoj bi sve to trajalo danima). određeni broj poslova u Sektoru obavlja se putem interneta. pedantnost. Prednosti ovog načina poslovanja su svakako brzina koja znači gotovo trenutnu mogućnost (re)akcije koja se meri u sekundama ili eventualno minutima. uočavaju eventualne greške (u vezi cene. uredno i brzo odgovararanje na sva njihova pisma/e-mailove. stilom koji je uobičajen u toj zemlji. dužan je da potpiše prijem iste (u Skraćeni delovodnik). osim odličnog poznavanja stranog jezika. 40 . i mogućnost slanja e-maila određenoj grupi pojedinaca/firmi . odgovaranja klijentu-pojedincu i/ili grupi klijenata ili potencijalnim poslovnim partnerima. Od inokorespodenta se nekad traži da poznaje trgovinsko pravo i druge stručne oblasti kojima se preduzeće bavi. prosleđivanja i slanja obične pošte. što doprinosi kvalitetu komuniciranja. Svakako. što je obaveza kod prijema.klijenata je veoma značajna jer štedi dosta vremena i novca. kako sa građanima. kako njen imidž ne bi bio narušen. Za obavljanje poslova inokorespodenta. kroz Delovodnik. kao i dobre organizacione sposobnosti. fakture . elektronska pošta je značajno jeftinija. čuvanje na određeni period (ugovori. korespodent mora da zna stenografiju i daktilografiju posebno da pazi na pravopis i interpukciju i trudi se da tekst bude ispisan jasnim i lepim stilom.. JKP Novosadska Toplana je svesna ovih prednosti elekronskog poslovanja. određen je za arhiviranje. tu su i mogućnosti prosleđivanja/forward. neophodna je tačnost. odnosno. projekti. Nove tehnologije nude nam mnoštvo prednosti koje je neophodno iskoristiti u savremenom poslovanju kako bi svaki zadatak bio izvršen efikasnije. Slanje i prijem e-mail-ova i faksova domaćim i stranim partnerima Isto tako veoma bitan zadatak jeste slanje. On prevodi primljenu poštu i odgovara na istom jeziku. odnosno. Skraćeni delovodnik. Zaposleni kome se pošta prosleđuje. Inokorespondentni poslovi Inokorespodentni poslovi uključuju prepisku sa strankama iz inostranstva. a isto tako. brže se odobravaju narudžbine. Deo primljene pošte prema Pravilniku o kancelarijskom i arhivskom poslovanju.). U odnosu na klasičnu poštu. i koristi ih u svakodnevnom kontaktu. doslednost. izvršavaju uplate na osnovu profaktura.. tako i sa svojim domaćim/stranim partnerima. uz klasično čitanje.

U prilogu će biti dat prethodno navedeni Upitnik – motivacija zaposlenih i Anketa za zaposlene. kao i Anketu – koja obuhvata osnovna personalna pitanja. i pitanja o zdravstvenom stanju zaposlenih. sadašnjam radnom mestu i prethodnom radnom iskustvu. manje su zastupljeni na radnom mestu sekretara Sektora. 41 . ali ih za vreme prakse nisam sprovodila (za ovu vrstu poslova je ipak potrebno dosta iskustva. sastavila sam potreban Upitnik – koji se odnosi na motivaciju zaposlenih. a pošto sam sama želela da se angažujem u toj oblasti na praksi (jer istu studiram). znanja o konkretnim tekućim poslovima itd. deo su zadataka koji se obavljaju u okviru Odseka ljudiskih resursa. pitanja o obrazovanju. U iste zadatke sam bila upućena.Ovi poslovi.) Drugi deo poslova koji sam obavljala u istom Sektoru.

Održavanje kvaliteta i redovnosti u isporuci toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode. Predlozi za unapređenje TIPIČNI PROBLEMI ZBOG KOJIH JE POTREBNO IZVRŠITI REORGANIZACIJU Pojedini delovi ili organizacione celine unutar Preduzeća imaju probleme koji se stalno iznova ponavljaju i traju i po nekoliko godina u nizu a mogu biti sledeći: Zaposleni je objektivno preopterećen poslom i ne stiže sve da uradi iz navedenih razloga: 1. 2. 5. Zaposleni podnosi izveštaj više nego jednom pretpostavljenom. 4. Zaposleni na svom radnom mestu obavlja veoma različite zadatke. 7. Poštovanje ugovorenih rokova izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih postrojenja i objekata (podstanica. Poboljšanje organizacije na nivou i unutar Preduzeća. 3. Stalno poboljšanje imidža Preduzeća. rukovodstvo Preduzeća. kotlarnica. Obezbeđenje ekonomske cene toplotne energije i stavljanje privrede i potrošača u ravnopravan položaj... Neki poslovi treba da se urade.5. 4. zalaže se za: 1. Aktivnosti zaposlenih se preklapaju. 3. Zaposleni objektivno nema dovoljno posla u toku radnog vremena. Nova reorganizacija Preduzeća ili reogranizacija pojedinih organizacionih celina unutar Preduzeća. Savremeno upravljanje ljudskim resursima i edukacija zaposlenih.). a niko ih unutar organizacije ne radi. Praćenje razvoja tehnike i uvođenje novih tehnologija u radu i poslovanju. 42 . a organizacija poslova podigla na viši i kvalitetniji nivo. 6. UNAPREĐENjE POSLOVANjA U cilju unapređenja poslovanja. 5. čime bi se eliminisali raniji problemi i nedostaci. može unaprediti i znatno poboljšati organizaciju i raspodelu poslova. 2.

tj.  procenu uspešnosti zaposlenih. i po svim poslovima koji se obavljaju.  razvijanje stručnih znanja i veština. Rešenje ovog problema bila bi investicija u adaptaciju ili proširenje poslovnog prostora. Još jedan problem su zamršene baze podataka. Korisnički servis radi 24 sata dnevno i građani mogu preko njega da upute reklamacije na kvalitet grejanja i tople potrošne vode i da dobiju sve relevantne informacije u vezi sa grejanjem i isporukom tople vode).  upravljanje karijerom  komuniciranje sa zaposlenima. ili narezati na CD-ove i čuvati na posebnim mestima. Odsek za ljudske resurse u Preduzeću trebalo bi da rešava sledeće zadatke –  planiranje. Mislim da bi to moglo da se reši tako što bi se podaci stariji od godinu dana trebali sačuvati u poseban folder. što bi odalo utisak prijateljske atmosfere. odnosno. usmerenje. obaveštavanje potrošača isporuci/prekidu u isporuci toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode – putem informativnih emisija ili najnovije. Kancelarije bi mogle biti okrečene u malo veselije i toplije boe.     43 . u zavisnosti od slobodnih sredstava kojima firma trenutno raspolaže. više podseća na Odsek za odnose s javnošću (njihov osnovni zadatak je pravovremeno i direktno informisanje. da je potrebno otići čak u drugu prostoriju po ištampane papire. putem sms poruka. Izražen je i problem neadekvatnog radnog prostora.  nagrađivanje i motivaciju. i računari su pretrpani podacima i izveštajima od pre nekoliko godina.Pošto u toku trajanja prakse u JKP „Novosadska Toplana“ nisam imala mnogo prilike da obavljam poslove vezane za moju struku. pomalo uspavljujuća i demotivišuća. U računarima se nalazi previše podataka. često se ne zna gde je šta snimljeno.  analiza radnih mesta. To bi se moglo rešiti tako što bi štampači bili približeni radnim mestima ili bi se moglo nabaviti još bar 2 do 3 štampača. nažalost ne obavlja većinu zadataka koji su predviđeni da se rešavaju u okviru tog odseka. boja zidova u kancelarijama je monotona. Odsek za ljudske resurse u ovom preduzeću.  adaptacija i socijalizacija. Opet gledajući sa ergonomskog stanovišta. gledajući iz ugla budućeg menadžera za ljudske resurse:  Prvo što sam primetila u prostoriji je to da nije sve potpuno prilagođeno ergonomskim zahtevima. odnosno. pa su kancelarije prenatrpane kancelarijskim nameštajem i opremom. ja bih ostatak predloga za poboljšanje rada dala u okviru moje struke.  uticaj na rešavanje konflikata i na predupređenje stresa. Štampači su udaljeni toliko od kompjutera i radnih stolova. obuku i razvoj kadrova. koje sam mogla primetiti prilikom obavljanja prakse i unošenja podataka u računar. investicija u izgradnju novih poslovnih objekata. tj. a to bi odgovaralo zaposlenima. a samim tim je i dokumentacija koja svakodnevno pristiže nesređena. što otežava efikasno obavljanje radnih zadataka.

Novosadska Toplana je uvek služila kao primer. koja je primarna delatnost poslovanja preduzeća. potrebno je dobro poznavanje čitavog opusa zadataka za koje je odgovoran Odsek za opšte poslove i ljudske resurse. U prvih četrdeset godina Toplana je uspešno prošla jedan razvojni put i postala je kompanija koja je dostigla zavidan nivo kvaliteta pružanja usluga svojim potrošačima i zahvaljujući tome uživa ugled u Srbiji. završenim kursevima i seminarima. tako i u izvršavanju radnih zadataka. Jedan od prioritetnih zadataka je pronalaženje modaliteta kako zadržati kvalitetne kadrove i stvoriti uslove da mladi ljudi koji poseduju odgovarajuće obrazovanje budu zainteresovani da svoje usavršavanje nastave u „Novosadskoj Toplani“. pre svega u tehničkom smislu. U Toplani vlada visoki stepen radne i tehnološke discipline. Zaključci JKP “Novosadska Toplana“ je preduzeće sa dugom tragicijom. pa i cele države. Potrebna su značajnija ulaganja u informatičku opremu. a za njihovo efikasno sprovođenje u Preduzeću. u cilju prikupljanja podataka o istim (lični podaci. U budućnosti će Preduzeće verovatno imati manji broj zaposlenih nego danas. Iz tog razloga je ona uvek privlačila kvalitetne kadrove i bila u poziciji da selektuje kadrove i stvara potencijal koji je omogućavao da se maksimalno ispunjavaju svi zadaci. podaci o obrazovanju. kako u organizaciji poslovanja. 44 . tako da bi u sledećih par godina trebala da se ustanovi jasna organizaciona struktura i znaće se šta ostaje u delatnosti preduzeća. Cela protekla decenija do danas je period obnove i modernizacije. jer se u njoj pruža mogućnost za napredovanje i iskazivanje radnih znanja i sposobnosti. s obzirom na to da nije više u poziciji da nudi uslove kao nekada zbog privredne recesije uzrokovane svetskom finansijskom krizom. menadžeri ljudskih resursa Preduzeća trebali bi da sastavljaju različite ankete i upitnike za zaposlene. najviše iz razloga tehnologizacije ali će zato biti podignut nivo stručne osposobljenosti i obrazovanja. a to podrazumeva automatizaciju poslovanja distributivne delatnosti. a šta je to što neće ostati u okviru preduzeća. pa se jedan broj mlađih kadrova opredelio da napusti preduzeće. 6. koji se sada privodi kraju.Takođe. i završetak svih objekata neophodnih za proizvodnju i distribuciju toplotne energije. Poselednjih godina Toplana se suočava i sa problemom nedostatka kvalitetnih kadrova.) i sređivanju baze podataka za sve zaposlene. Za uzvrat je Preduzeće svima onima koji su doprinosili svojim radom i zalaganjem vraćala jednim dosta dobrim poslovnim standardom. Ovi poslovi deo su zadataka menadžera ljudskih resursa. Toplana će morati da se modernizuje u budućnosti. koji je uvek bio iznad proseka u privredi Vojvodine. zdravstvenom stanju itd. ali je uvek bila preduzeće u koje su svi želeli da dođu da rade.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->