P. 1
Gotova praksa Toplana

Gotova praksa Toplana

|Views: 926|Likes:
Published by 25011981tose

More info:

Published by: 25011981tose on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

1.

Podaci o organizaciji
ISTORIJAT
Osnova za budući nastavak i razvoj toplifikacionog sistema Novog Sada stvorena je davne 1916. godine, kada je izgrađena stara električna centrala snage 5,3 MW. Parni kotlovi ove termoelektrane iskorišćeni su 1961. godine za grejanje novih višestambenih zgrada na području naselja Grbavica, koje se nalazilo u neposrednoj blizini električne centrale. Preduzeće "Novosadska toplana" osnovano je te iste godine, ali u sastavu "Elektrovojvodine". Tada je novi Sad, zajedno sa sremskim naseljima - Petrovaradinom i Sremskom Kamenicom - imao oko 115 000 stanovnika. Sledeći korak u razvoju sistema daljinskog grejanja je bila izgradnja izmenjivačke stanice paravoda, toplotne snage 8,6 MW i oko 500 metara toplotne mreže na koju je, bez podstanica, priključen 491 stan. U skladu sa razvojem gradskih četvrti, Toplana je razvijala toplifikacioni sistem pripadajućih vrelovodnih mreža i kotlarnica čime je korisnicima obezbeđivala kontinuirano snadbevanje u isporuci toplotne energije i tople vode. U sklopu opšte ekspanzije toplifikacionog sistema našeg Grada, na Detelinari 1977. godine i na Novom naselju 1978. godine, izgrađeni su prvi delovi trocevne vrelovodne mreže sa kućnim podstanicama za grejanje zgrada i u njima za centralnu pripremu tople potrošne vode (TPV), a snabdevanje toplotnom energijom počelo je iz privremenih područnih kotlarnica. U decembru 2000. godine na snagu je stupio novi Generalni urbanistički plan (GUP) Grada do 2021.godine. U odnosu na GUP 2005. granice građevinskog rejona grada nisu promenjene, ali su izvršene promene namena i sadržaja prostora do 2021.godine. Izvršena je i korekcija planiranog rasta broja stanovnika, prvenstveno kao posledica smanjenja broja članova domaćinstva sa sadašnjih 2,8 na 2,6 članova.

LIČNA KARTA PREDUZEĆA
Naziv: Osnivač: Sedište: Osnovano: Broj potrošača: Struktura potrošnje: Javno komunalno preduzeće "Novosadska toplana" Skupština Grada Novi Sad, Vladimira Nikolića 1 1961. godine 93.515, odnosno 86.509 stambenih i 7.006 poslovnih potrošača TPV 29.280 70,67 % konzuma stambeni 29,33 % poslovni potrošači

1

Grejno područje: Tehnički sistem: Topologija: Snaga u MW: Osnovni energent: Ukupna dužina vrelovoda: Ukupan broj podstanica:

Novi Sad, Petrovaradin i Sremski Karlovci Daljinski sistem grejanja Uprava, 7 gradskih rejonskih toplana, GRS i TE-TO "Novi Sad", Centar za odnose sa javnošću 635,9 MW- Toplotni izvori Toplane 332 - TE-TO "Novi Sad" 865,3 MW - Toplotni konzum Prirodni gas 210,7 km 3627

Telefon (centrala): +381(021) 4881-101 (Faks):+381(021) 4881-113 e-mail: toplana@nstoplana.rs web stranica: www.nstoplana.rs

DELATNOST
Osnovna komunalna deletnost preduzeća je 

Proizvodnja i Distribucija toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode.

Pored osnovne delatnosti JKP "Novosadska toplana", delatnost preduzeća, čine i:    istraživanje i razvoj; projektovanje, izgradnja i održavanje toplifikacionih objekata i inženjering.

CILJ POSLOVANJA PREDUZEĆA

Obezbeđenje kontinuirane proizvodnje i distribucijatoplotne energije u potrebnoj količini i kvalitetu, kao i za grejanje i pripremu tople potrošne vode za korisnike, na nivou održivih, ekonomskih cena energenata; Veća ulaganja u poslovni sistem, moderizaciju, rekonstrukciju i revitalizaciju tehnoloških elemenata radi postizanja željenog rezultata; Minimiziranje poslovnog rizika; Smanjenje troškova i Inoviranje znanja zaposlenih.

   

2

MISIJA PREDUZEĆA
  

Pouzdano snadbevanje toplotnom energijom za grejanje i priprema tople potrošne vode za korisnike, po tržišno najpovoljnijim uslovima; Stalno unapređenje proizvodnog procesa, na zadovoljstvo korisnika i zaposlenih; Doprinos očuvanju i unapređenju životne sredine kroz unapređenje procesa proizvodnje radi smanjenja negativnih uticaja na životnu okolinu, uz edukaciju zaposlenih, menadžmenta i svih zainteresovanih strana.

VIZIJA PREDUZEĆA
Unapređenje proizvodnog procesa za dobijanje toplotne energije primenom savremene tehnologije visoke efikasnosti.

NAJVAŽNIJI PROCESI RADA I POSLOVANJA ORGANIZACIJE
       

Proizvodnja, prenos i predaja toplotne energije; Poslovi mašinskog održavanja; Procesi planiranja, razvoja, izgradnje i sanacije havarija delova toplifikacionog sistema u granicama svoje nadleznosti; Komercijalni poslovi - procesi prodaje i naplate toplotne energije, odnosno, pripreme tople potrošne vode i dr.; Poslovi ljudskih resursa, odnosa sa javnošću i opšti poslovi; Ekonomsko-finansijski i investicioni poslovi; Procesi razvoja i održavanja informacionog sistema i Poslovi unutrašnje kontrole i interne revizije.

ORGANIZACIONA STRUKTURA
Unutrašnjom organizacijom JKP „Novosadska Toplana“, uspostavljno je 6 sektora, sa odgovarajućim odelenjima i odsecima u Upravi preduzeća i to: 1. Sektor za izvođenje građevinskih radova i na sanaciji havarija 2. Sektor za proizvodnju, prenos i predaju toplotne energije 3. Sektor za opšte, pravne poslove i ljudske resurse
4. Sektor za razvoj, energetsko planiranje i investicije 5. Sektor za ekonomske, finansijske i planske poslove i 6. Sektor za komercijalne poslove.

Upravljanje JKP „Novosadska Toplana“ vrši Upravni odbor i direktor preduzeća, a nadzor nad poslovanjem preduzeća sprovodi Odelenje za unutrašnju kontrolu i internu reviziju.

3

JKP „Novosadska Toplana“, prikazano je kroz organizacionu šemu, od najvišeg organizacionog nivoa poslovanja unutar same Organizacije, koji čine Upravni odbor, direktor preduzeća, savetnik direktora, Centar za odnose sa javnošću, Centar za informacione tehnologije, kao i 6 sektora sa formiranim odelenjima i odsecima unutar sektora.

ORGANIZACIONA SHEMA JKP „NOVOSADSKA TOPLANA“
Organizaciona shema oslikava lestvicu hijerarhije unutar preduzeća, organizaciju, podnošenje izveštaja, raspodelu rada, dužnosti i komandni lanac, ali ne i proces rada koji uopšte ne mora da se podudara sa linjama na organizacionoj šemi. Zaposleni u JKP „Novosadska Toplana“ moraju biti svesni gde njihov posao počinje, a gde se završava, gde neko drugi preuzima nastavak procesa rada. Moraju biti svesni stepena svoje odgovornosti u svakodnevnom kontaktu sa nadređenima, šefovima, kolegama i zaposlenima i svesni vrste odluka koje mogu sami da donesu, kao i odluka koje treba da budu donete od strane drugih ljudi u drugim organizacionim celinama ili sektorima. Da bi organizaciona struktura bila svima jasna, za svako radno mesto moraju biti definisani sledeći parametri:
 Autoritet – formalno dodeljen uticaj određenoj poziciji za donošenje odluka,

postavljanje ciljeva, angažovanje resursa, organizaciji u raspodeli poslova i njihovo praćenje u izvršavanju, kao i razrešenje mogućih problema u toku rada
 Dužnosti – aktivnosti koje se obavljaju u okviru određenje pozicije  Delegiranje – proces dodeljivanja saradnicima radnih zadataka i ovlašćenja za njihovo

sprovođenje
 Komandni lanac – ko kome podnosi izveštaj unutar organizacije i  Odgovornosti – odgovornost za ishod procesa na višim i nižim nivoima.

4

radne liste. način na koji se dolazi do proizvoda . 1. 2.TOPLOTNA ENERGIJA Tokovi informacija – vertikalne (od rukovodioca prema zaposlenima) i horizontalne (između zaposlenih). postupka za odredjenu operaciju). radni nalozi – pokrece izrada neke serije.sl. finansijska dok. poslovne (ugovori. komercijalni papiri) i tehnološla dokumentacija (kako se neki posao obavlja i kako se dolazi do činjenja usluge). Podaci o organizacionoj celini 5 . operacione liste – deo teh. kako ti dokumenti idu Dokumentacija – tehnološka dokumentacija (tehnološki postupci – način na koji se dolazi do usluge – proizvodnje toplotne energije. kako ti dokumenti idu. Organizaciona shema JKP „Novosadska Toplana“ Opis postupaka i metoda – tehnologija.

 Ispitivanje pogonske spremnosti toplotnih izvora Ispitivanje pogonske spremnosti toplotnih izvora inicira Rukovodilac odeljenja proizvodnje toplotne energije i obavlja se u periodu od 1–20. ODELJENJE PROIZVODNJE Za proizvodnju toplotne energije koristi se prirodni gas (83 odsto). Toplotna energija za grejanje objekata se proizvodi samo u toku grejne sezone u skladu sa Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema grada Novog Sada. razvoj i analizu procesa. 2) Zahtev prema distributeru električne energije za prebacivanje transformatorskih stanica u zimski režim rada. O ovom ispitivanju Rukovodilac odseka toplotnih izvora dostavlja izveštaj o pogonskoj spremnosti najkasnije do 20. Toplotna energija za zagrevanje tople potrošne vode se proizvodi tokom cele godine u skladu sa Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema grada Novog Sada i Pravilima o radu distributivnog sistema. U daljem tekstu je dat opis područja rada (aktivnosti i neophodnih postupaka) koje definiše proces proizvodnje toplotne energije:  Planiranje proizvodnje toplotne energije Plan proizvodnje toplotne energije. sastoji se iz 3 veće celine: a) Odeljenja proizvodnje b) Odeljenja distribucije i c) Centra za energetiku. septembra tekuće godine. Pravilima o radu distributivnog sistema i režimom rada toplotnih izvora JKP "Novosadska toplana". Ispitivanje pogonske spremnosti toplotnih izvora je definisano Uputstvom. prenos i predaju toplotne energije.Sektor za proizvodnju. a podrazumeva sledeće osnovne aktivnosti: 1) Zahtev prema Isporučiocu gasa za puštanje mernoregulacionih stanica u pogon i prebacivanje u zimski režim rada. ugalj (manje od 1 odsto) i biomasa (peleti i briketi). u osnovnom smislu. septembra tekuće godine. teško ulje za loženje – mazut (16 odsto). podrazumeva definisanje potrebnih količina energenata na osnovu potreba potrošača za toplotnom energijom. Izrada plana proizvodnje toplotne energije definisana je Uputstvom. Plan proizvodnje toplotne energije je sastavni deo Programa rada. 6 . u kom sam obavljala praksu.

 Provera sistema za prenos toplotne energije Proveru sistema za prenos toplotne energije inicira Rukovodilac sektora PPPTe i obavlja se na kraju grejne sezone. Stanje napunjenosti vrelovodnog sistema evidentira se svakodnevno elektronski u bazi podataka Stanja sistema Službe reklamacija. u toku punjenja sistema.3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Pregled. Pregled. ispitivanje i podešavanje merne. 2) Zahtev za isporuku hemijski pripremljene vode od strane TE-TO Novi Sad sa definisanim potrebama. kao i perioda održavanja pritiska. ispitivanje i servisiranje gasnih rampi i gorionika. Provera sistema za prenos toplotne energije je definisana Uputstvom. Otklanjanje grešaka. 3) Praćenje količine dodate hemijski pripremljene vode. kao i i pred početak grejne sezone. a završava se najkasnije do 31. septembra tekuće godine. a podrazumeva sledeće osnovne aktivnosti: 1) Održavanje potrebnog pritiska u vrelovodnom sistemu (usaglašeno sa distribucijom). maja tekuće godine. usklađivanje rada sa distribucijom i davanje izveštaja o utrošku.  Punjenje vrelovodnog sistema Punjenje vrelovodnog sistema inicira Rukovodilac sektora PPPTe i obavlja se u periodu od 1–20. regulacione i upravljačke opreme. Izveštaj o pogonskoj spremnosti. 4) Odluka o visini potrebnog pritiska za punjenje sistema (dogovor sa distribucijom).  Hladna proba cirkulacionog sistema 7 . 2) Dizanje pritiska vode u vrelovodnom sistemu skladu sa zahtevima distribucije. Definisanje rasporeda radne snage u skladu sa zahtevima pogona. Probno startovanje gorionika. Probno startovanje pumpnih agregata. a podrazumeva sledeće osnovne aktivnosti: 1) Izrada plana angažovanja radnika na toplotnim izvorima i njihovo uvođenje u smenski rad u skladu sa potrebama sistema. i završava se hladnom probom toplifikacionog sistema. 3) Obezbeđenje potrebnih količina soli na toplotnim izvorima. Punjenje vrelovodnog sistema je definisano Uputstvom. Ispitivanje vrelovodnog sistema evidentira se svakodnevno elektronski u bazi podataka Stanja sistema Službe reklamacija.

3) Pokretanje cirkulacije vode u sistemu nakon njegovog punjenja. uobičajeno u periodu od 20. oktobra. Topla proba sistema daljinskog grejanja je definisana Uputstvom. usklađivanje rada sa distribucijom i davanje izveštaja o utrošku hemijski pripremljene vode. podešavanje hidrauličkih parametara sistema. Vrši se u skladu sa zvaničnom vremenskom prognozom. najmanje 5 dana pre planiranog početka grejne sezone prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema grada Novog Sada. 4) Praćenje količine dodate vode. a podrazumeva sledeće osnovne aktivnosti: 1) Radi se u dogovoru najmanje 3 dana pre početka grejne sezone. Stanje parametara cirkulacionog i vrelovodnog sistema u fazi tople probe nadzire se i evidentira kontinuirano putem lokalnog sistema upravljanja na toplotnim izvorima i centru sistema uporavljanja (SCADA). a najkasnije 14. 2) Odluka o toploj probi (Rukovodilac Sektora PPPTe). oktobra tekuće godine.  Topla proba Toplu probu sistema daljinskog grejanja inicira Rukovodilac Sektora PPPTe. praćenje rada cirkulacionog sistema i utroška vode. 3) Startovanje cirkulacionih postrojenja i podešavanje hidrauličkih parametara. 4) Startovanje kotlovskih postrojenja u skladu sa odlukom o toploj probi. oktobra tekuće godine. septembra do 1. 2) Odluka o hladnoj probi (Rukovodilac Sektora PPPTe). 5) Praćenje rada kotlovskih postrojenja. Hladna proba cirkulacionog sistema je definisano Uputstvom.Hladnu probu cirkulacionog sistema inicira Rukovodilac Sektora PPPTe. 8 . a podrazumeva sledeće osnovne aktivnosti: 1) Radi se u dogovoru sa menadžmentom preduzeća. Odluke o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema grada Novog Sada. Stanje parametara cirkulacionog i vrelovodnog sistema u fazi hladne probe nadzire se i evidentira kontinuirano putem lokalnog sistema upravljanja na toplotnim izvorima i centru sistema uporavljanja (SCADA). Odrzračivanje. a na osnovu vremenske prognoze. Hladna proba sistema daljinskog grejanja predhodi toplim probama i vrši se najkasnije 12 sati pre početka tople probe/početka grejne sezone. 6) Otklanjanje uočenih grešaka. a najkasnije 14.

U pogonske liste i SCADA sistem se upisuju svi događaji. na osnovu dnevnih izveštaja i trendova merenih veličina i parametara proizvodnje toplotne energije na svim toplotnim izvorima.  Režim rada toplotnih izvora: Režim rada toplotnih izvora definisan je softverski i zadaje se iz centra sistema upravljanja toplotnih izvora (SCADA). ili na osnovu pismenog naloga Skupštine grada odnosno Gradonačelnika. Uslovi rada toplotnih izvora: Overeni od strane Rukovodioca Odeljenja proizvodnje toplotne energije.    Nadzor. upravljanje i akvizicija podataka na toplotnim izvorima: Nadzor i evidentiranje svih merenih veličina i alarmnih stanja obavlja se kontinuirano putem lokalnog sistema upravljanja na toplotnom izvoru (SCADA).  Analiza parametara proizvodnje toplotne energije: Vrši se svakodnevno na kolegijumu Sektora PPPTe. 1) Sumiranje i evidentiranje potrošnje svih energenata. U svim ostalim slučajevima za početak grejne sezone mora postojati pismeni nalog. 2) Količine preuzete toplotne energije od trećih lica. 9 . a na osnovu uslova stečenih u skladu sa Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema grada Novog Sada. incidenti i akcidenti. a njegovi pojedini delovi i Godišnjeg izveštaja poslovanja preduzeća i njegova izrada su definisani internim Uputstvom. Nalog za start grejne sezone: Nalog izdaje direktor ili lice ovlašćeno od strane direktora. Nalog se izdaje usmeno do 23 časa dana koji prethodi danu početka grejne sezone s tim da se prvog dana do 15 časova izdaje pismeni nalog nakon sticanja uslova u skladu sa Odlukom. prenos i predaju toplotne energije. oktobra tekuće godine. Svaka posada toplotnih izvora u skladu sa karakteristikama proizvodnog pogona mora paraleno na svaki sat upisivati stanja sa mernih instrumenata na licu mesta u pogonske liste. kao i vreme starta i stajanja. dnevni period rada za određeni toplotni izvor. 3) Potrošnja HPV i soli.  Godišnji izveštaj Odeljenja proizvodnje Godišnji izveštaj Odeljenja proizvodnje toplotne energije je sastavni deo Godišnjeg izveštaja Sektora za proizvodnju. Definiše dijagram izlazne temperature. i nakon svake izmene režima. Proizvodnja toplotne energije za grejanje i toplu potrošnu vodu (TPV) Ova procedura definiše korake koji su neophodni da bi proces proizvodnje toplotne energije za grejanje u grejnom periodu i pripremu TPV tokom cele godine nesmetano tekao. dostavljaju se proizvodnim pogonima pre početka grejne sezone do 1.

5) Proizvodnja toplotne energije. Izveštaj piše Rukovodilac odseka za prenos i predaju toplotne energije ili u njegovom odsustvu Tehničar područja i 10 . 7) Evidencija investicionog održavanja i investicija. putem mreže toplovoda do objekata korisnika. Kod stambenih zgrada gde to nije moguće. Distributer toplotne energije isporučuje energiju koristeći vodu kao medijum prenosa. postavlja se delitelj troškova. Distributer je istovremeno i snabdevač kupaca toplotnom energijom. 9) Ocena stanja proizvodnih pogona. svih incidenata i akcidenata. koja je isporučena preko zajedničkog toplotnog merila u zajedničkoj priključnoj podstanici za više kupaca. ∗ ∗ Merni uređaj . koje neposredno meri isporučenu toplotnu energiju i osnov je za obračunavanje isporučene toplotne energije kupcu. U daljem tekstu je dat opis područja rada (aktivnosti i neophodnih postupaka) koje definiše proces distribucije toplotne energije:  Provera spremnosti distributivnog sistema 1) Provera sistema za prenos toplotne energije Proverom se ispituje vrelovodna mreža. prenos i predaju. gde meri količinu isporučene energije preko mernih uređaja koji su postavljeni na mestu predaje energije. Termini ispitivanja se određuju planom koji donosi rukovodilac sektora za proizvodnju. 6) Evidencija svih većih događaja. na kraju i pred početak grejne sezone.topolotno merilo. Ispitivanje se vrši u toku. Zbir svih udela mora biti 100%.4) Potrošnja električne energije. Vrelovodnu mrežu ispituju reonski monteri sa svojim brigadirima. koji omogućava da se srazmerno izvrši procena isporučene energije po delovima sambene zgrade. 8) Ocena grejnog perioda i remontnog perioda. ODELJENJE DISTRIBUCIJE Distributer toplotne energijepredstavljaenergetski subjekt koji vrši prenos. Delitelj troškova omogućava raspodelu troškova toplotne energije. Za svako ispitivanje treba napisati zapisnik o deonici koja se ispituje i rezultatima ispitivanja. distribuciju i isporuku toplotne energije i upravlja sistemom daljinskog grejanja. poslovođama područja i tehničarima područja uz kordinaciju sa poslovođama na reonskim toplanama iz Odeljenja proizvodnje. 10) Predlog za buduće investiranje u skladu sa zahtevima pogona.

5) Provera spremnosti Odseka za merenje.dostavlja ga rukovodiocu Odeljenja distribucije i arhivi. Detaljno se radi u periodu od maja do septembra a periodično u toku gerejne sezone. tehnološki nadzor i upravljanje u distribuciji Provera spremnosti obuhvata raspoloživost ljudskih resursa i materijalnih sredstava (iz svojih nadležnosti definisanih procedurom Odseka za merenje. tehnološki nadzor i upravljanje u distribuciji) potrebnih za održavanje i funkcionisanje vrelovodne mreže i podstanica. Proveru vrše reonski monteri. Rezultati provere i otklanjanje neispravnosti se upisuju u karton podstanice. Rukovodilac Odseka za merenje. tehnološki nadzor i upravljanje u distribuciji je dužan da jednom nedeljno dostavlja izveštaj o spremnosti rukovodiocu Odeljenja distribucije i arhivi. 11 . Rukovodilac Odeljenja distribucije može tražiti od Rukovodioca Odseka za prenos i predaju toplotne energije ili u njegovom odsustvu Tehničara područja i zapisnik o spremnosti sistema za prenos toplotne energije. a zbirni izveštaj piše Rukovodilac odseka za prenos i predaju toplotne energije ili u njegovom odsustvu Tehničar područja pa ga svakog drugog petka dostavlja rukovodiocu Odeljenja distribucije i arhivi. Način ispitivanja je definisan internim uputstvom. Način ispitivanja je definisan internim uputstvom. Poslovođa mašinskog održavanja je dužan da jednom nedeljno dostavlja izveštaj o spremnosti rukovodiocu Odeljenja distribucije i arhivi. 4) Provera spremnosti elektro-održavanja u distribuciji Provera spremnosti obuhvata raspoloživost ljudskih resursa i materijalnih sredstava (iz svojih nadležnosti definisanih procedurom elektro održavanja u distribuciji) potrebnih za održavanje i funkcionisanje podstanica. 2) Provera sistema za predaju toplotne energije Provera sistema za predaju toplotne energije obuhvata ispitivanje podstanica i uključuje proveru ispravnosti svih elemenata podstanice. 3) Provera spremnosti mašinskog održavanja u distribuciji Provera spremnosti obuhvata proveru raspoloživosti ljudskih resursa i materijalnih sredstava (iz svojih nadležnosti definisanih procedurom mašinskog održavanja) potrebnih za održavanje i funkcionisanje vrelovodne mreže i podstanica. Rukovodilac elektro-održavanja u distribuciji je dužan da jednom nedeljno dostavlja izveštaj o spremnosti rukovodiocu Odeljenja distribucije i arhivi.

u granicama raspoloživih kapaciteta toplotnih izvora i izgrađenosti vrelovodne mreže. Zahtev se podnosi u pisanoj formi na obrascu koji možete dobiti u JKP "Novosadska toplana" u Ulici Vladimira Nikolića 1 ili dopisom na napred navedenu adresu. Tok toplotne energije je moguće preusmeravati.  planiranu instalisanu snagu ili neto grejnu površinu. Nadležnost JKP „Novosadska toplana“ prestaje na početku razvoda kućne instalacije (deo iznad cirkulacionih pumpi koji je odvojen ventilima i nalazi se u podstanici). pomoću zatvarača na mreži koji su u nadležnosti Odseka za prenos i predaju toplotne energije. sa naznakom "Zahtev za izdavanje Prethodne saglasnosti".  vrstu objekta. mogu se priključiti zgrade koje se po Urbanističkim planovima Zavoda za urbanizam Novog Sada nalaze u područjima grada predviđenim za toplifikaciju ili mešovito snabdevanje energijom.  podatke o investitoru. Prethodna saglasnost je dokument kojim se utvrđuje mogućnost da građani svoj objekat priključe na toplifikacioni sistem Novog Sada. odnosno. prenosa i predaje toplotne energije) sadrži proceduru za dobijanje Prethodne i energetske saglasnosti. preduzeće koje je ovlašćeno od strane investitora.1) Distribucija toplotne energije 1) Način prenosa toplotne energije Toplotna energija se preuzima na pragu reonskih toplana od Odeljenja proizvodnje i prenosi se pomoću cirkulacionih pumpi reonskih toplana kroz vrelovodnu mrežu do podstanica. razvoj i analizu procesa (koji se nalazi u okviru Sektora proizvodnje. za koje je nadležan odsek za prenos i predaju toplotne energije. Na toplifikacioni sistem. CENTAR ZA ENERGETIKU. RAZVOJ I ANALIZU PROCESA Centar za energetiku. Zahtev treba da sadrži:  adresu objekta. Zahtev za izdavanje Prethodne saglasnosti podnosi investitor ili lice. 12 . 2) Način predaje toplotne energije Toplotna energija se predaje u podstanicama objekata koji se snabdevaju topolotnom energijom koje mogu biti direktnog i indirektnog tipa. kako u ukviru jednog područja tako i ka drugim reonskim toplanama u skladu sa tehničim mogućnostima.

odnosno. Nakon izdavanja Prethodne saglasnosti potrebno je pristupiti izradi Projektne dokumentacije kućne instalacije.  kopija Urbanističke dozvole (za nove zgrade i zgrade koje se rekonstruišu).  potrebnu toplotnu snagu za grejanje u objektu izraženu u KW. Energetska saglasnost sadrži:  adresu objekta. od strane ovlašćene firme urađeni i od spoljne tehničke kontrole overeni projekti. Vladimira Nikolića 1. Projektnu dokumentaciju može raditi Preduzeće. po završetku izrade Projektne dokumentacije. a sve faze ove dokumentacije moraju biti međusobno usaglašene. a nakon pribavljene Urbanističke dozvole.  tehničke podatke o načinu i mestu priključenja. Radi se na nivou glavnog projekta i mora biti obrađena u obimu koji omogućava planiranje.Obavezni prilozi uz zahtev su:  važeći Urbanističko-tehnički uslovi (za nove zgrade i zgrade koje se rekonstruišu). Rok važenja Prethodne saglasnosti je godinu dana od dana izdavanja.  eventualna odstupanja u odnosu na utvrđene standarde. Obavezni prilozi uz Zahtev su:  u skladu sa važećim propisima i Tehničkim uslovima. ovlašćeno za izradu ove vrste tehničke dokumentacije. Zahtev se podnosi u pisanoj formi na obrascu koji se može dobiti u Toplani. stručno lice odgovarajuće stručne spreme. Energetskom saglasnošću se definiše način priključenja objekta na vrelovodnu mrežu.  vrstu objekta.  obavezujuće primedbe na projektnu dokumentaciju. Projektna dokumentacija je obavezan prilog Zahtevu za izdavanje Energetske saglasnosti.  podatke o investitoru.  za postojeće zgrade dokaz o vlasništvu.  ostali prilozi traženi Prethodnom saglasnošću. stavljanje u rad i održavanje.Ovim Projektom.  ovlašćenje podnosiocu zahteva kada se zahtev podnosi u ime investitora ili u ime većeg broja investitora. 13 . instalacije treba da budu isprojektovane za ceo objekat do prostorije podstanice. Projektna dokumentacija kućnih instalacija. Na osnovu izdate Prethodne saglasnosti. odnosno uverenjem.  potpisano i overeno Ovlašćenje podnosiocu zahteva (kada se zahtev podnosi u ime investitora). nabavku i montažu opreme i uređaja. Novosadskoj toplani se podnosi Zahtev za izdavanje Energetske saglasnosti. što se dokazuje potrebnim licencama.  podatke o projektnoj dokumentaciji i firmi koja ju je izradila. soba 2 ili dopisom na navedenu adresu. sa naznakom "Zahtev za izdavanje Energetske saglasnosti". podstanica i/ili sekundarnih cevovoda je deo projektne dokumentacije za zgradu.

200 kW 201 .00 dinara/kW Cene su bez uračunatog PDV-a koji iznosi 18% od ukupne naknade Kao što je već napomenuto na početku ovog poglavlja.480. prenos i predaju toplotne energije sastoji se iz 2 velika odeljenja i jednog Centra (na čijem se čelu nalazi Rukovodilac sektora): SEKTOR ZA PROIZVODNJU. Rukovodilac Sektora za proizvodnju.925. prema instalisanoj snazi u objektu Porez Stambeni potrošači koji imaju samo grejanje Stambeni potrošači koji imaju grejanje i toplu potrošnu vodu Do 100 kW 101 .00 dinara/kW 2. PRENOS I PREDAJU TOPLOTNE ENERGIJE Radno mesto (položaj): Radni zadaci:          Organizacija rada u sektoru. Kontrola koordinacije rada svih odeljenja i centara u sektoru.105.00 dinara/kW 1. prenos i predaju toplotne energije za svoj rad odgovora neposredno direktoru Preduzeća.Visina nadoknade za izdavanje Energetske saglasnosti Vrsta Stambeni potrošači Poslovni potrošači.300 kW 301 .400 kW Preko 400 kW Jedinica Jedninična cena kW kW kW kW kW kW kW 2. prenosa i predaje toplotne energije. prenosa i predaje toplotne energije i zaštite životne sredine.00 dinara/kW 3. Saradnja sa ostalim delovima preduzeća na tekućem i investicionom održavanju sistema kao i investicionim poslovima Saradnja sa srodnim preduzećima i naučnim institucijama. Kontrola stanja sistema. Kontrola realizacije poslova.107.00 dinara/kW 1. Obezbeđivanje jedinstvene tehnologije rada na nivou sektora. prenosa i predaje toplotne energije Analiza planova proizvodnje i potrošnje energije na nivou Preduzeća. Kontrola realizacije havarijskog održavanja sistema. Definisanje režima rada sistema. Praćenje propisa iz oblasti proizvodnje. 14 Rukovodilаc Sektora         . Izrada smernica i kriterijuma za izradu planova razvoja sistema za proizvodnju.00 dinara/kW 2. Sektor za proizvodnju. Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti proizvodnje . Analiza procesa proizvodnje. Učešće u uvođenju novih tehnički pouzdanijih i ekonomičnijih rešenja na osnovu sopstvenih i iskustava iz tehnološki razvijenijih sredina.480. prenos i predaju toplotne energije u cilju racionalizacije i povećanja energetske efikasnosti sistema. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema.300.742.00 dinara/kW 2.

Kontrola realizacije havarijskog održavanja sistema. Slanje i prijem e-mail-ova i faksova domaćim i stranim partnerima. Definisanje režima rada sistema. Učestvuje u organizaciju rada u sektoru. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema. Izrada tehničkih podloga za rekonstrukciju toplotnih izvora. Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti proizvodnje toplotne energije.          Zamenik rukovodioca Sektora                 Menja rukovodioca Sektora u njegovom odsustvu. Inokorespondentni poslovi. Kontrola koordinacije rada svih odeljenja i centara u sektoru. Analiza procesa proizvodnje. Učešće u izradi režima rada toplotnih izvora i vrelovodne mreže. Praćenje i evidentiranje radnog vremena i godišnjih odmora. Poslovni (tehnički) sekretar Sektora ODELJENJE PROIZVODNJE    Organizacija i koordinacija rada između odseka. Učešće u uvođenju novih tehnički pouzdanijih i ekonomičnijih rešenja na osnovu sopstvenih i iskustava iz tehnološki razvijenijih sredina. prenosa i predaje toplotne energije i zaštite životne sredine. Praćenje propisa iz oblasti proizvodnje toplotne energije i zaštite životne sredine. Kontrola realizacije poslova. Zamenik rukovodioca Sektora za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu i direktoru Preduzeća. 15 Rukovodilac Odeljenja proizvodnje      . Izrada izveštaja. Učešće u organizaciji rada u službi. prenosa i predaje toplotne energije. Učešće u izrada izveštaja i planova. Praćenje propisa iz oblasti proizvodnje. Analiza planova proizvodnje i potrošnje energije na nivou Preduzeća. Kontrola stanja sistema. planova i prognoze proizvodnje toplotne energije. kao i izradu novih. prenos i predaju toplotne energije u cilju racionalizacije i povećanja energetske efikasnosti sistema. prenosa i predaje toplotne energije. Obezbeđivanje jedinstvene tehnologije rada na nivou sektora. Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti proizvodnje. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema. Obezbeđivanje jedinstvene tehnologije rada toplotnih izvora. Saradnja sa ostalim delovima preduzeća na tekućem i investicionom održavanju sistema kao i investicionim poslovima Saradnja sa srodnim preduzećima i naučnim institucijama. Evidentiranje i prosleđivanje interne i spoljašnje pošte. Evidentiranje poslova koji se obavljaju u odeljenju. Analiza procesa proizvodnje. Izrada smernica i kriterijuma za izradu planova razvoja sistema za proizvodnju.

 Definisanje potrebnog materijala za remont. u cilju optimalnog upravljanja i povećanja svojih poslova. fukcionisanje sistema. u cilju racionalizacije u sistema za proizvodnju toplotne energije  Ostali poslovi u sklopu strukeefikasnosti sistema. tehnološkog  tenderskih elemenata postrojenja za proizvodnju toplotne upravljačkih dokumentacija. poslovima.   Praćenje zakonskih iz oblasti proizvodnje. . savremenih tehnoloških rešenja i opreme za merenje. Rukovodilac Rukovodilac  Staranje o sa drugim delovima preduzeća učestvuje u pripremi i U saradnji pogonskoj ispravnosti mernih. regulacionih i Praćenje stanja nadzora upravljačkih delova postrojenja.   Organizacija rada u Odseku. alata i pribora ODSEK TOPLOTNIH IZVORA za nesmetan i pouzdan rad postrojenja. plana remonta.   Učešće na obuci radnika u oblasti tehnike merne. investicionog održavanja i nabavke osnovnih sredstava. kao i zaštite životne sredine.  održavanje procesa proizvodnje. Učešće pri tehničkom prijemu i  Saradnja sa ostalim delovima preduzeća. akvizicijom i merenjem parametara.Rukovodilac Odseka toplotnih izvora ODSEK MERENJA. Učešće u elementima postrojenja. TEHNOLOŠKOG NADZORA I UPRAVLJANJA U delova. energije.  Saradnja sa srodnim preduzećima i naučnim institucijama. nadzor i  upravljanjekoordinaciji rada svih odseka u odeljenju.  Analiza utrošenog materijala. normalno proizvodnji i povećanju energetske neophodni za fukcionisanje sistema. PROIZVODNJI  Kontrola realizacije poslova.  energetske efikasnostinovih tehnički pouzdanijih i ekonomičnijih Učešće u uvođenju sistema. puštanju u rad.i povećanja energetske efikasnosti sistema cilju racionalizacije   Vršenje stručnogsistema. učešće u izradi smernica i Analiza postrojećih termoenergetskih postrojenja. alata i pribora za nesmetan i pouzdan rad postrojenja. regulacionih Odseka merenja.  Koordinacija rada odseka sa ostalim odsecima u Odeljenju i  saradnja sapropisa iz oblasti proizvodnje toplotne energije i zaštite Praćenje ostalim odeljenjima. investicionom održavanju sistema kao i investicionim  Analiza merenja tehnoloških parametara procesa proizvodnje. potrebnog materijala za remont. životne sredine. Odseka toplotnih izvora ODSEK ZA ELEKTROTEHNIČKE POSLOVE U PROIZVODNJI  Učešće u izrada izveštaja. Tehnološki nadzor sistema upravnjanja i režima rada postrojenja. tenderskih dokumentacija i projektnih zadataka razvijenijih sredina. goriva i vremena za obavljanje pojedinih poslova. rekonstrukciju. toplotne energije i Praćenje propisa dokumenata.  U saradnji sa drugi delovima preduzeća učestvuje u izradi planova  Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno investicija. Optimizacija rada tekućem i  Saradnja sa ostalim delovima preduzeća na sistema. za uvođenje informatičkih sistema u obavljanju Stručna i savetodavna pomoć pojedinim odsecima u tehnološke celine preduzeća.  Kontrola realizacije poslova havarijskog održavanja sistema  Koordinacija rada toplotnih izvora i mreže. odeljenja. Odeljenja proizvodnje nadzora i upravljanja u  energije. Glavni inženjer  Urešenja na osnovu delovima preduzeća učestvujetehnološki saradnji sa drugim sopstvenih i iskustava iz u izradi Odeljenja proizvodnje tehničkih predloga. učešće u njihovoj implementaciji. Kontrola realizacije havarijskog održavanja sistema.  Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti sistema  upravljanja termoenergetskim struke neophodni za u normalno Ostali poslovi u sklopu postrojenjima.  Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti  Učešće u definisanju principa i kriterijuma za izradu planova proizvodnje.  razvoja sistema.  Saradnja sa ostalim delovima preduzeća na tekućem i  investicionom upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti Praćenje i održavanju proizvodnje toplotne energije.  Davanje predloga za povećanje energetske efikasnosti i 16 optimizaciju u procesu proizvodnje i nabavke toplotne energije. rezervnih delova. standarda i propisa iz oblasti proizvodnje toplotne energije i merenja fizičkih veličina. unapređenje i investiciono Rad na tehničkom usavršavanju i obučavanju kadrova.  Učešće u izradi smernica i kriterijuma za izradu planova razvoja  Saradnja sa ostalim odsecima u odeljenju.  za izgradnju novih.  Praćenje i učešće u planovatehničke sistema za proizvodnju u kriterijuma za izradu izradi razvoja dokumentacije u oblasti upravljanja sistemom. planova i prognoze proizvodnje i nabavke toplotne energije u odseku. regulacione i Rad u realizaciji jedinstvene tehnologije rada na nivou upravljačke opreme.  Organizacija rada u Odseku. nad izvođenjem mernih.  Svi ostali poslovi u okviru struke neophodni za normalno Rukovodilac  fukcionisanje analizi procesa proizvodnje i nabavke toplotne Učešće u sistema. rezervnih  Planiranje nabavke režim rada postrojenja. Učešće uvođenju fukcionisanje sistema. stanja sistema i kontrola primene zadatih vrednosti za Praćenje proizvodnji   Obavljanje stručnog nadzora prilikom realizacije projekata.

Praćenje propisa iz oblasti distribucije toplotne energije i zaštite životne sredine. Praćenje razvoja novih tehnologija iz oblasti elektrotehnike. Učešće u izradi tehničkih podloga za rekonstrukcije i izrade novih vrelovoda i toplotnih podstanica.     Praćenje stanja elektrotehničke opreme u odeljenju. preporuka i sl. Obezbeđivanje jedinstvene tehnologije rada elektrotehničkih postrojenja i elektrotehničkih delova postrojenja. standarda. Ostali poslovi u okviru struke neophodni za normalno funkcionisanje sistema. Dužan da se pridržava svih mera i propisa iz oblasti PPZ i ZNR. postrojenja. tenderskih dokumentacija i projektnih zadataka za izgradnju novih. Praćenje zakonskih dokumenata. Saradnja sa ostalim delovima preduzeća. Učešće u izradi režima rada toplotnih izvora i vrelovodne mreže.Rukovodilac odseka za elektrotehničke poslove u proizvodnji    Organizacija rada u odseku. iz oblasti elektrotehnike. Vršenje nadzora nad izgradnjom elektrotehničkih objekata. Organizacija i koordinacija rada između odseka. Učešće u obuci radnika. U saradnji sa drugim delovima preduzeća učestvuje u izradi godišnjeg plana remonta i materijalnog obezbeđenja remonta za potrebe elektro održavanja. Pravi periodične izveštaje o radu odseka. rekonstrukciju. Kontrola realizacije poslova u odseku. U saradnji sa drugim delovima preduzeća učestvuje u isporuci opreme i usluga iz oblasti elektrotehnike. Izrada predloga. Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti distribucije toplotne energije. Pravi predlog plana kopišćenja godišnjih odmora za odsek. Radi na unapređenju organizacije rada u cilju povećanja efikasnosti rada i racionalnog korišćenja opreme. unapređenje i investiciono održavanje postrojećih elektotehničkih postrojenja i elektrotehničkih delova postrojenja za proizvodnju. davanje podloga i učešće u izradi projektnih zadataka. Izrada izveštaja. Učešće u izradi smernica i kriterijuma za izradu planova razvoja 17    Rukovodilac odseka za elektrotehničke poslove u proizvodnji           ODELJENJE DISTRIBUCIJE Šef odeljenja distribucije          . delova postrojenja i pružanja usluga u oblasti elektotehnike. Analiza procesa distribucije. propisa. Obezbeđivanje jedinstvene tehnologije rada vrelovodnih mreža i toplotnih podstanica. prijemu i puštanju u rad postrojenja za proizvodnju toplotne energije u oblasti elektrotehnike. Unošenje tekućih izmena u tehničku dokumentaciju. planova i prognoze distribucije toplotne energije. Praćenje izrade tehničke dokumentacije u oblasti elektrotehnike. U saradnji sa drugim delovima preduzeća učestvuje u izradi tehničkih predloga.

Kontrola realizacije havarijskog održavanja sistema. učešće u izradi smernica i kriterijuma za izradu planova razvoja sistema za distribuciju u cilju racionalizacije i povećanja energetske efikasnosti sistema Praćenje stanja sistema Saradnja sa ostalim delovima preduzeća Saradnja sa srodnim preduzećima i naučnim institucijama Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema Šef odeljenja distribucije         Glavni inženjer odeljenja distribucije        ODSEK PRENOSA I PREDAJE Rukovodilac odseka prenosa i predaje         Organizacija rada u odeljenju. U saradnji sa drugim delovima preduzeća planira nabavku potrebnog materijala za remont. Učešće u koordinaciji rada svih odseka u odeljenju Rad na realizaciji jedinstvene tehnologije rada na nivou odeljenja Praćenje propisa iz oblasti distribucije toplotne energije i zaštite životne sredine Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti distribucije toplotne energije Stručna i savetodavna pomoć pojedinim odsecima u obavljanju svojih poslova Učešće u uvođenju novih tehnički pouzdanijih i ekonomičnijih rešenja na osnovu sopstvenih i iskustava iz tehnološki razvijenijih sredina Rad na tehničkom usavršavanju i obučavanju kadrova Analiza procesa proizvodnje. alata i pribora za nesmetan i pouzdan rad postrojenja. Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti distribucije toplotne energije. Praćenje propisa iz oblasti distribucije toplotne energije i zaštite životne sredine. Analiza procesa distribucije toplotne energije. Praćenje stanja sistema i kontrola primene zadatih vrednosti za režim rada postrojenja. Koordinacija rada sa drugim odsecima u okviru sektora. Saradnja sa ostalim delovima preduzeća na tekućem i investicionom održavanju sistema kao i investicionim poslovima. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema. rezervnih delova. Koordinacija rada sa drugim organizacionim celinama u okviru preduzeća. Saradnja na izradi tehničkih podloga za rekonstrukciju 18 . Obezbeđivanje jedinstvene tehnologije rada distributivnog sistema. Kontrola realizacije poslova.    sistema za distribuciju toplotne energije u cilju racionalizacije i povećanju energetske efikasnosti sistema. U saradnji sa ostalim delovima preduzeća učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije.

Učešće u Komisiji za izdavanje prethodne energetske saglasnosti.    distributivnog sistema i izgradnju novog. 19 . Učešće u izradi smernica i kriterijuma za izradu planova razvoja sistema za distribuciju toplotne energije u cilju racionalizacije i povećanju energetske efikasnosti sistema. planova u distribuciji toplotne energije. Učešće u izradi režima rada vrelovodne mreže i toplotnih podstanica . Izrada izveštaja.

20 .

Saradnja sa ostalim delovima preduzeća na tekućem i investicionom održavanju sistema kao i investicionim poslovima. Praćenje i kontrola službe reklamacija. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema. Saradnja sa ostalim delovima preduzeća na tekućem i investicionom održavanju sistema kao i investicionim poslovima.zaustavljanje sistema posle završetka grejne sezone . Koordinacija rada sa drugim organizacionim celinama u okviru preduzeća. alata i pribora za nesmetan i pouzdan rad.pripreme i obavljanje remonta . U saradnji sa drugim delovima preduzeća planira nabavku potrebnog materijala za remont. novougrađenim tipovima opreme i uređaja u toplotnim podstanicama i na vrelovodnoj mreži. Izrada izveštaja. regulaciju i kontrolu rada toplotnih podstanica . U saradnji sa drugim delovima preduzeća učestvuje u pripremi tenderskih dokumentacija. Praćenje propisa iz oblasti proizvodnje i distribucije toplotne energije i zaštite životne sredine.    Rukovodilac odseka prenosa i predaje       U saradni sa ostalim delovima preduzeća učestvuje u planiranju nabavke potrebnog materijala za remont. ODSEK MAŠINSKOG ODRŽAVANJA          Organizacija rada u odseku.pokretanje sistema u novoj grejnoj sezoni . rezervnih delova. U saradnji sa ostalim delovima preduzeća učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije. novougrađenim tipovima opreme i uređaja u toplotnim podstanicama i na vrelovodnoj mreži. Koordinacija rada sa drugim odsecima u okviru sektora. Kontrola realizacije havarijskog održavanja sistema. Edukacija i upoznavanje radnika sa funkcionisanjem sistema.intervencije na terenu. Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama naročito oko sanacija havarija.raspored dežurstva 21 Rukovodilac odseka mašinskog održavanja      . Kontrola realizacije poslova. Edukacija i upoznavanje radnika sa funkcionisanjem sistema. Saradnja na izradi tehničkih podloga za rekonstrukciju distributivnog sistema i izgradnju novog. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema. planova u mašinskom održavanju. Učešće u izradi smernica i kriterijuma za izradu planova. rezervnih delova. Praćenje stanja sistema i kontrola primene zadatih vrednosti. Organizovanje i kontrola posla na području na osnovu redovnih aktivnosti vezano za: . alata i pribora za nesmetan i pouzdan rad. Organizacija rada službe reklamacija.

regulacionih i upravljačkih elemenata postrojenja za distribuciju toplotne energije. standarda i propisa iz oblasti distribucije toplotne energije i merenja fizičkih veličina. 22     Rukovodilac Odseka merenja. Organizacija poslova u radionici vezano . Učešće u obuci radnika u oblasti tehnike merne. investicionog održavanja i nabavke osnovnih sredstava. Učešće u definisanju principa i kriterijuma za izradu planova razvoja sistema. Analiza merenja tehnoloških parametara procesa distribucije toplotne energije.  Rukovodilac odseka mašinskog održavanja  Organizovanje i kontrola dnevno dogovorenih aktivnosti vezano za otklanjanje havarija. tenderskih dokumentacija i projektnih zadataka za izgradnju novih. tehnološkog nadzora i upravljanja u distribuciji        . remont i ispitivanje elemenata toplotnih podstanica i vrelovodne mreže . U saradnji sa drugim delovima preduzeća učestvuje u izradi tehničkih predloga.popravka. Praćenje i učešće u izradi tehničke dokumentacije u oblasti upravljanja sistemom. TEHNOLOŠKOG NADZORA I UPRAVLJANJA U DISTRIBUCIJI   Organizacija rada u Odseku. Optimizacija rada sistema.otklanjanje havarija. Praćenje zakonskih dokumenata. rekonstrukciju.kontrola magacina opreme.izvođenje planiranih radova u toplotnim izvorima. Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem mernih. za uvođenje informatičkih sistema u tehnološke celine preduzeća. unapređenje i investiciono održavanje postojećih termoenergetskih postrojenja. . regulacionih i upravljačkih delova postrojenja.praćenje održavanja i servisiranje opreme i uređaja koja se koristi na terenu za održavanje toplotnih podstanica i vrelovodne mreže . akvizicijom i merenjem parametara. Staranje o pogonskoj ispravnosti mernih. kao i učešće u njihovoj implementaciji. ODSEK MERENJA. Učešće u uvođenju savremenih tehnoloških rešenja i opreme za merenje.organizacija i kontrola radioničke pripreme . Učešće pri tehničkom prijemu i puštanju u rad. Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti sistema upravljanja termoenergetskim postrojenjima. regulacione i upravljačke opreme. uređaja i delova toplotnih podstanica i vrelovodne mreže Organizacija poslova na terenu vezano za: .izvođenje ugovorenih radova za druge firme. . nadzor i upravljanje elementima postrojenja. Tehnološki nadzor sistema upravnjanja i režima rada postrojenja. u cilju optimalnog upravljanja i povećanja energetske efikasnosti sistema. U saradnji sa drugim delovima preduzeća učestvuje u izradi planova investicija.

U saradnji sa ostalim delovima preduzeća učestvuje u izradi tehničkih predloga. Praćenje izrade tehničke dokumentacije u oblasti elektrotehnike. preporuka i sl. tehnološkog nadzora i upravljanja u distribuciji    Kontrola realizacije poslova havarijskog održavanja sistema. tenderskih dokumentacija i projektnih zadataka za izgradnju novih. Praćenje zakonskih dokumenata. U saradnji sa ostalim delovima preduzeća učestvuje u izradi tehničkih predloga. Rukovodilac Odseka merenja. prijemu i puštanju u rad postrojenja za prenos i predaju toplotne energije u oblasti elektrotehnike. Praćenje razvoja novih tehnologija iz oblasti elektrotehnike. postrojenja. 23    Rukovodilac Odseka za elektrotehničke poslove u distribuciji          . standarda. Praćenje izrade tehničke dokumentacije u oblasti elektrotehnike. Izrada predloga. Obezbeđivanje jedinstvene tehnologije rada elektrotehničkih postrojenja i elektrotehničkih delova postrojenja. Saradnja sa ostalim delovima preduzeća. Učešće u obuci radnika. Vršenje nadzora nad izgradnjom elektrotehničkih objekata. unapređenje i investiciono održavanje postojećih elekrotehničkih postrojenja i elektrotehničkih delova postrojenja za distribuciju toplotne energije. ugovaranju radova. Praćenje razvoja novih tehnologija iz oblasti elektrotehnike. ODSEK ZA ELEKRTOTEHNIČKE POSLOVE U DISTRIBUCIJI        Organizacija rada u odseku. Izrada predloga. tenderskih dokumentacija i projektnih zadataka za izgradnju novih. Saradnja sa ostalim delovima preduzeća na tekućem i investicionom održavanju sistema. ugovaranju radova. Praćenje stanja elektrotehničke opreme u odeljenju. iz oblasti elektrotehnike. odnosno. davanje podloga i učešće u izradi projektnih zadataka. isporuka opreme i usluga iz oblasti elektrotehnike. davanje podloga i učešće u izradi projektnih zadataka. Druge delove preduzeća zadužene za javne nabavke savetuje po pitanju ponuda. Kontrola realizacije poslova u odseku. Svi ostali poslovi u okviru struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema. isporuka opreme i usluga iz oblasti elektrotehnike. unapređenje i investiciono održavanje postojećih elekrotehničkih postrojenja i elektrotehničkih delova postrojenja za distribuciju toplotne energije. delova postrojenja i pružanja usluga u oblasti elektotehnike. rekonstrukciju. rekonstrukciju. Unošenje tekućih izmena u tehničku dokumentaciju. Koordinacija rada odseka sa ostalim odsecima u Odeljenju i saradnja sa ostalim odeljenjima. odnosno. (tekućeg i investicionog). propisa. Druge delove preduzeća zadužene za javne nabavke savetuje po pitanju ponuda.

Tipizacije opreme . Saradnja sa ostalim delovima Preduzeća. Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama. Saradnja sa projektantima investiciono tehničke dokumentacije. razvoja proizvodnog i prenosnog sistema (vrelovodne i toplovodne mreže i toplotnih izvora). u saradnji sa ostalim sektorima. te definisanje predloga za izradu iste u delu: . Učešće u određivanju smernica i kriterijuma za izradu planova. Pravi periodične izveštaje o radu odseka. 24   Šef centra za energetiku. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema.Standardizacije . te definisanje predloga za izradu iste u delu: Tipizacije opreme Standardizacije i primene najnovijih tehničkih dostignuća. Ostali poslovi u okviru struke neophodni za normalno funkcionisanje sistema. Obrada područja predviđenih za toplifikaciju i izrada plana širenja vrelovodne mreže. Učešće u određivanju smernica i kriterijuma za izradu planova. Rukovodilac Odseka za elektrotehničke poslove u distribuciji      Učešće u izradi godišnjeg plana remonta i materijalnog obezbeđenja remonta za potrebe elektro održavanja. norme. Uporedna analiza i predlog optimalnog rešavanja snabdevanja toplotnom energijom iz različitih toplotnih izvora. razvoja proizvodnog i prenosnog sistema (vrelovodne i toplovodne mreže i toplotnih izvora). Izrada Prethodnih i Enegetskih saglasnosti za priključenje objekata na toplifikacioni sistem. razvoj i analizu procesa           Inženjer centra za energetiku. Saradnja sa projektantima investiciono tehničke dokumentacije. Organizacija izdavanja Prethodnih i Enegetskih saglasnosti za priključenje objekata na toplifikacioni sistem. Učešće u obradi područja predviđenih za toplifikaciju i izradi plana širenja vrelovodne mreže. Tehnički uslovi za priključenje i korišćenje toplotne energije i sl.). Pravi predlog plana kopišćenja godišnjih odmora za odsek. Dužan da se pridržava svih mera i propisa iz oblasti PPZ i ZNR. u saradnji sa ostalim sektorima. Učešće u radu stručnih timova preduzeća. RAZVOJ I ANALIZU PROCESA    Organizacija rada u Centru. CENTAR ZA ENERGETIKU. Radi na unapređenju organizacije rada u cilju povećanja efikasnosti rada i racionalnog korišćenja opreme.Primena najnovijih tehničkih dostignuća Praćenje i sprovođenje tehničkih propisa ( standardi. Uporedna analiza i predlog optimalnog rešavanja snabdevanja toplotnom energijom iz različitih toplotnih izvora. Kontrola realizacije poslova. Saradnja i kordinacija sa organizacijama i institucijama iz oblasti energetike. razvoj i analizu procesa    .

Tehnički uslovi za priključenje i korišćenje toplotne energije i sl. geodetske podloge-karte sa vrelovodnom mrežom.). objektima i konzumnim područijima). Realizacija poslova u vezi sa formiranjem dela informacionog sistema ( obrada i zavođenje prispele tehničke dokumentacije. Saradnja i kordinacija sa organizacijama i institucijama iz oblasti energetike. Učešće u izradi. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema. Saradnja sa ostalim delovima Preduzeća. korišćenje i ažuriranje baze podataka tehničkog informacionog sistema. razvoj i analizu procesa      Praćenje i sprovođenje tehničkih propisa (standardi. Rad sa projektantima. norme.   Inženjer centra za energetiku. 25 . Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u sistemima centralnog grejanja.

neophodnih postupaka rada koji definiše proces proizvodnje toplotne energije (koji obavlja Odeljenje proizvodnje): 1) Plan proizvodnje toplotne energije Ovaj plan. prenos i predaju toplotne energije:  Promena instalisane snage konzuma po mesecima u prethodnoj godini  Potrošnja tople potrošne vode u prethodnoj godini  Potrošnja vodovodne vode po mesecima i toplanama.  Nabavka hemijski pripremljene vode od trećeg lica po mesecima  Potrošnja električne energije po mesecima i toplanama. u ovom poglavlju biće dat prikaz postupaka rada te celine. 3. U daljem tekstu je predstavljen opis aktivnosti. Postupci rada u organizacionoj celini Kako sam obavljala praksu u Sektoru za proizvodnju. Efikasnost vrelovodne mreže (na osnovu merenja. podrazumeva definisanje potrebnih količina energenata na osnovu potreba potrošača za toplotnom energijom. u osnovnom smislu. u suprotnom iskustveno. Izradu plana pokreće Rukovodilac Sektora za PPPe na osnovu naloga Direktora preduzeća i zahteva Odeljenja za plan i analizu za dostavljanje neophodnih elemenata za izradu Plana poslovanja preduzeća. ili normativ). Normativ za potrošnju hemijski pripremljene vode 6. Kako bi se plan proizvodnje toplotne energije mogao uraditi kvalitetno potrebno je obezbediti sledeće ulazne elemente: 1. 4. Plan nabavke toplotne energije od drugih proizvođača:  Predlog plana na osnovu proseka u zadnjih 5 godina i procena na osnovu stanja na tržištu i tehničkih mogućnosti se dostavlja isporučiocu toplotne energije na osnovu njihovog zahteva. 5. Efikasnost kotlovskih postrojenja (na osnovu merenja. u suprotnom deklarisani). 26 . odnosno. Ostvarene srednje mesečne temperature u prethodnih 5 godina. Godišnji izveštaj Sektora za proizvodnju. 2. prenos i predaju toplotne energije. u Odeljenju proizvodnje. Plan promene instalisane snage konzumnih područja po kvartalima i vrsti potrošača dostavlja Rukovodilac centra za energetiku razvoj i analizu procesa:  Planirana priključenja do kraja tekuće godine (dostavlja Sektor IR)  Moguća priključenja na osnovu izdatih ES do početka novog grejnog perioda. 7.3. Kretanje cena nafte i naftnih derivata na svetskom i domaćem tržištu u prethodnoj i tekućoj godini. konkretnije. 8.

Varijabilni troškovi proizvodnje 1 MWh iz gasa i iz mazuta po kvartalima. b) Obaveštenje (porudžbenica) o potrebnim količinama prirodnog gasa za narednu kalendarsku godinu koje se dostavlja do 31. Prognozirane cene prirodnog gasa po kvartalima (Plan i analiza). maja naredne godine. 4. zakupci i korisnici budu mnogo bolje upoznati sa potrošnjom energije u zgradama. ili planiranim evropskim normama. kao i potrebna količina goriva. ili kvalifikovane kupce) potpisuje Direktor preduzeća. energija na pragu toplana. što je u skladu sa Evropskom praksom.Metodologija izrade plana proizvodnje:      Zajednička metodologija za izračunavanje energetske potrošnje zgrada. 10. Usvajanje minimalnih standarda energetske potrošnje i koji se primenjuju pri gradnji novih zgrada. koje kupuju ili zakupljuju. 7. juna tekuće godine do 30. 11. Predaja toplotne energije prema vrsti proizvoda i prema tipu potrošača. Procenjena cena toplotne energije od trećeg lica. 9. koja uzima u obzir lokalne klimatske uslove. Izlazni podaci: 1. Potrebne količine prirodnog gasa za proizvodnju u autonomnom delu po mesecima: a) Porudžbenica potrebnih količina prirodnog gasa koja se radi za „gasnu godinu“ tj. a koja se dostavlja najkasnije do 30. 27 . c) Ugovor o isporuci prirodnog gasa (za tarifne. Potrebne količine mazuta po mesecima (predlog). Kotlovi i klimatizacioni sistemi iznad minimalnih kapaciteta biće podvrgnuti obaveznim redovnim inspekcijama kako bi se proverila njihova energetska efikasnost i emisija gasova. 6. Najveći deo tih standarda biće zasnovan na postojećim. prognoziranih spoljnih temperatura i efikasnosti toplifikacionog sistema i navedenih ulaznih elemenata se izračunava energija potrebna potrošačima. avgusta tekuće godine i eventualna korekcija do 30. 5. izmerene potrošnje energije. Proizvodnja toplotne energije po mesecima i objektima. za period od 1. Razvijanje sistema za energetsku sertifikaciju zgrada koji omogućava da vlasnici. koji izazivaju efekat staklene bašte. ali i pri značajnim obnovama postojećih velikih zgrada. Količine hemijski pripremljene vode. Plan nabavke (utroška) električne energije po mesecima (Rukovodilac Odseka za eletrotehničke poslove). aprila tekuće godine. novembra tekuće godine. a na osnovu čega bi se proverila efikasnost toplotnih izvora Na osnovu instalisane snage potrošača. Prognozirane cene mazuta (Plan i analiza). 2. 8. 3. Potrebne količine soli za HPV.

3.02-04).02-08). Pregled. (zahtev Q3. zavisno od nedostatka. 28 . Definisanje rasporeda radne snage u skladu sa zahtevima pogona. Pišu ga inžinjeri proizvodnje na inicijativu rukovodioca odseka proizvodnje i upućuju poslovođama pogona.02-05). Izveštaj o pogonskoj spremnosti.02-03-01 za periodične preglede).02-07). Probno startovanje gorionika. rukovodioca odseka proizvodnje i rukovodilac odeljenja proizvodnje i upućuju ga. 6.02-06). Pišu ga inžinjeri proizvodnje na inicijativu rukovodioca odseka proizvodnje i šalju isporučiocu gasa. Pišu ga elektro inžinjeri na inicijativu rukovodioca odseka za elektrotehničke poslove i šalju isporučiocu električne energije (nalog Q3. Pišu ga inžinjeri proizvodnje na inicijativu rukovodioca odseka proizvodnje i upućuju poslovođama pogona.TO. (obaveštenje o manipulaciji Q3. Pišu ga inžinjeri proizvodnje u saradnji sa rukovodiocem odseka proizvodnje i upućuju rukovodećim strukturama.TO. Pišu ga inžinjeri proizvodnje. Pišu ga inžinjeri proizvodnje u saradnji sa rukovodiocem odseka proizvodnje i poslovođama pogona i upućuju rukovodećim strukturama.Plan proizvodnje toplotne energije je ulazni element za izradu plana poslovanja preduzeća.02-01). 4. 8.TO. (zahtev Q3. (zahtev Q3. Pregled.TO. Ispitivanje pogonske spremnosti toplotnih izvora je definisano sledećim osnovnim aktivnostima: 1. prema licima i ustanovama iz kompetencije uklanjanja greške ili nedostatka. ispitivanje i servisiranje gasnih rampi i gorionika. ispitivanje i podešavanje merne.TO.02-02-01). (zahtev Q3.TO.TO. 9.TO. O ovom ispitivanju Rukovodilac odseka toplotnih izvora dostavlja pismeni izveštaj o pogonskoj spremnosti najkasnije do početka grejne sezone tekuće godine. regulacione i upravljačke opreme.TO. (izveštaj Q3. Probno startovanje pumpnih agregata. 2.02-09). Pišu ga inžinjeri proizvodnje na inicijativu rukovodioca odseka proizvodnje i šalju prema postupku javnih nabavki.TO. 7. Pišu ga inžinjeri proizvodnje na inicijativu rukovodioca odseka proizvodnje i upućuju poslovođama pogona. 5. Piše ga rukovodilac odeljenja proizvodnje i upućuju inženjerima MTNU. 2) Ispitivanje pogogonske spremnosti toplotnih izvora Ispitivanje pogonske spremnosti toplotnih izvora inicira Rukovodilac odeljenja proizvodnje toplotne energije i obavlja se krajem septembra i početkom oktobra tekuće godine. (zahtev Q3. (zahtev Q3.02-03-02 za redovne preglede). a poslovođe pogona prema istom vrše raspored radne snage. Otklanjanje grešaka i uočenih nedostataka. Zahtev prema distributeru električne energije za prebacivanje transformatorskih stanica u zimski režim rada.TO. Pišu ga elektro inžinjeri na inicijativu rukovodioca odseka za elektrotehničke poslove i šalju električarima. (zahtev Q3. (zahtev Q3.02-02-02). Zahtev prema Isporučiocu gasa za puštanje mernoregulacionih stanica u pogon i prebacivanje u zimski režim rada.

Tehničar toplotnih izvora na osnovu prijavljenih potreba od strane poslovođa pokreće zahtev za javnu nabaku male vrednosti koji potpisuje Rukovodilac Sektora PPPTe i Rukovodilac odseka toplotnih izvora. Punjenje vrelovodnog sistema obavlja se pred početak grejne sezone. Tehnički sekretar Zahtev upisuje u knjigu sektora PPPTe i prosleđuje Odseku za javne nabavke. TO Petrovaradin i TO Dudara). TO Sever. 1. brigadirima i monterima putem radio veze. TO Istok. Deo vrelovodnog sistema koji se puni vodom iz sopstvenih postrojenja za omekšavanje koja su instalirana na samom toplotnom izvoru (TO Sever. Početku punjenja predhodi period priprema koji podrazumeva:  Izradu plana angažovanja radnika na toplotnim izvorima prema PRILOGU 1 (Q3. u mesecu septembru. TO Zapad. U toku isporuke omekšane vode iz TE-TO "Novi Sad" postrojenja za omekšavanje vode na toplotnim izvorima TO Jug i TO Istok su isključena.03-01) i  Obezbeđenje potrebnih količina soli na toplotnim izvorima. Postupak punjenja vrelovodnog sistema može se podeliti u dve grupe prema lokaciji toplotnog izvora: 1. Poslovođe toplotnih izvora usklađuju brzinu punjenja vrelovoda sa tehničarima područja. Toplotni izvori Novosadske toplane su TO Jug. Deo vrelovodnog sistema koji se puni kombinovano preko toplana povezanih preko Glavne razdelne stanice (GRS) omekšanom vodom od TE-TO "Novi Sad" i vodom iz sopstvenih postrojenja za omekšavanje vode (TO Jug i TO Istok) i 2. Zahtev za isporuku omekšane vode upućuje Rukovodilac Sektora PPPTe – PRILOG 2. Punjenje dela vrelovodnog sistema koji se puni preko toplana povezanih preko GRS-a sa TETO Novi Sad Ako je vrelovodni sistem ispražnjen u većoj meri (uglavnom jeste) potrebno je uključiti isporuku omekšane vode od TE-TO "Novi Sad". Početak punjenja vrelovodnog sistema pokreće Rukovodilac Sektora PPPTe izdavanjem usmenog naloga rukovodiocima Odeljenja proizvodnje i distribucije toplotne energije.TO.3) Punjenje vrelovodnog sistema Uputstvo za punjenje vrelovodnog sistema je sastavni deo Procedure proizvodnje toplotne energije i odnosi se na punjenje vrelovodnog sistema Novosadske toplane. Obezbeđenje potrebnih količina soli obavlja se u skladu sa procedurom javnih nabavki male vrednosti. TO Petrovaradin i TO Dudara. 29 . Rukovodioci Odeljenja prosleđuju nalog sa dinamikom i načinom realizacije postupka punjenja poslovođama toplana i tehničarima područja. TO Zapad.

 kućne toplotne podstanice. Zbirni podaci o stepenu napunjenosti vrelovodnog sistema dostupni su u svakom trenutku u digitalnom obliku i moguće ih je prikazati i odštampati u formi dijagrama. brigadiri i monteri prosleđuju informacije službi reklamacija o završenim punjenjima kućnih instalacija potrošača toplotne energije. 30 . Prilikom punjenja poslovođe toplotnih izvora i tehničari područja obezbeđuju punjenje vrelovodnog sistema po sledećem redosledu:  magistralni vrelovodi.  kućna instalacija.  magistralni vrelovodi.  povezni vrelovodi.  distributivna vrelovodna mreža.  kućna instalacija. TO Petrovaradin i TO Dudara) i usklađuju brzinu punjenja vrelovoda sa tehničarima područja. Služba reklamacija dobijene informacije unosi ručno u računarski program (Stanje sistema).  priključci. Tehničari područja.  kućne toplotne podstanice. TO Zapad. U toku punjenja sistema svaku celinu proverava na nepropusnost pod pritiskom tehničar područja i o tome podnosi izveštaj rukovodiocu Odeljenja distribucije.  priključci. brigadiri i monteri prosleđuju informacije službi reklamacija o završenim punjenjima kućnih instalacija potrošača toplotne energije.  distributivna vrelovodna mreža. Zbirni podaci o stepenu napunjenosti vrelovodnog sistema dostupni su u svakom trenutku u digitalnom obliku i moguće ih je prikazati i odštampati u formi dijagrama. 2.Prilikom punjenja poslovođe toplotnih izvora i tehničari područja obezbeđuju punjenje vrelovodnog sistema po sledećem redosledu:  tranzitni vrelovod. U toku punjenja sistema svaku celinu proverava na nepropusnost pod pritiskom tehničar područja i o tome podnosi izveštaj rukovodiocu Odeljenja distribucije. brigadirima i monterima putem radio veze. Tehničari područja. Služba reklamacija dobijene informacije unosi ručno u računarski program (Stanje sistema). Deo vrelovodnog sistema koji se puni vodom iz sopstvenih postrojenja za omekšavanje Poslovođe toplotnih izvora pokreću rad postrojenja za omekšavanje vode (TO Sever.

 Otvaranje podstanica na određenom toplotnom području.  Rukovodioc Odeljenja PTe daje usmeni nalog Rukovodiocu toplotnih izvora i/ili Poslovođi toplotnog izvora o uslovima i dinamici obavljanja postupka hladnih proba cirkulacionog postrojenja na određenom toplotnom izvoru. podešavanje hidrauličkih parametara sistema i odzračivanje. Iniciranje Hladna proba sistema daljinskog grejanja predhodi toplim probama. odnosno toplotnom izvoru (TO Jug. TO Petrovaradin i TO Dudara) su završeni sledeći postupci:  Ispitivanje pogonske spremnosti toplotnog izvora (Uputstvo Q3.  Punjenje vrelovodnog sistema na određenom toplotnom području (Uputstvo Q3. Odzračivanje vrši pomoćnik (drugi) rukovaoc. Uslovi Uslovi za početak hladnih proba cirkulacionog postrojenja na određenom toplotnom području.TO. TO Sever.  Podešavanje hidrauličkih parametara vrši se prema tabeli Prilog 1 (dokument Q3.TO.02). Obavezno je prisustvo dežurnog električara. 31 . 2. 3.  Uslov za startovanje cirkulacionog postrojenja je ostvaren pritisak od 3.  Nakon uspostavljanja cirkulacije u sistemu daljinskog grejanja vrši se odzračivanje sistema na kolektorima do prestanka pojave vazduha.TO. Postupak hladne probe cirkulacionog postrojenja Hladna proba cirkulacionog postrojenja podrazumeva pokretanje cirkulacije vode u sistemu. prvi rukovaoc i pomoćnik (drugi) rukovaoca i dežurni električar.5 bar u celom sistemu. TO Zapad.05-01) Rukovodilac Sektora PPPTe u skladu sa uputstvom Q3.TO. Postupkom hladne probe cirkulacionog postrojenja kordinira Rukovodilac toplotnih izvora.03). Inicira je Odlukom o toploj probi kotlovskih postrojenja na toplotnim izvorima (dokument Q3.04-01) za određeni toplotni izvor. Hladna proba cirkulacionog postrojenja vrši se najkasnije 12 sati pre početka tople probe/početka grejne sezone.  Provera sistema za prenos toplotne energije (Uputstvo Q3. 1.05. TO Istok.TO.TO.4) Hladna proba cirkularnog postrojenja Ovim uputstvom definiše se način vršenja hladne probe (postupci rada) cirkulacionog sistema.  Prilikom postupka hladne probe cirkulacionog postrojenja na toplotnom izvoru moraju biti prisutni: Poslovođa toplotnog izvora.21).  Startovanje cirkulacionih postrojenja na toplotnom izvoru i podešavanje hidrauličkih parametara obavlja prvi rukovaoc na toplotnom izvoru.

04-02) na svakom toplotnom izvoru i sastavni je deo Izveštaja o veličinama pogonskih parametara na toplotnim izvorima. U Prilogu 1 (Q3. Rukovodilac Sektora PPPTe daje pisani nalog Rukovodiocu Odeljenja PTe o datumu. Praćenje rada cirkulacionog postrojenja vrše Poslovođa toplotnog izvora. TO Zapad. 32 .05-01) ovog Uputstva nalazi se model Odluke o toploj probi kotlovskih postrojenja na toplotnim izvorima. upravljanje i akviziciju podataka (SCADA) na toplotnim izvorima (TO Jug. 4. obimu. najmanje 5 dana pre planiranog početka grejne sezone prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema grada Novog Sada. Rukovodilac Sektora PPPTe inicira toplu probu u dogovoru sa menadžmentom preduzeća. prvi rukovaoc i pomoćnik rukovaoca. TO Petrovaradin i TO Dudara) i preko centralne baze podataka u centru sistema upravljanja toplotnim izvorima (CSU_TI). TO Sever. Izveštaj o količini utrošene vode i soli za regeneraciju jonskih izmenjivača upisuje se putem računara u obrazac Prilog 2 (dokument Q3.TO. oktobra tekuće godine. Izveštaj o postupku hladnih proba cirkulacionog postrojenja na svim toplotnim izvorima sastavni je deo Izveštaja o postupku toplih proba kotlovskih postrojenja. 1. Za Odluku o toploj probi Rukovodilac Sektora PPPTe mora dobiti saglasnost Direktora.03). Nadzor i akvizicija merenja i stanja Stanje parametara cirkulacionog sistema u fazi hladne probe cirkulacionog postrojenja nadzire se i evidentira kontinuirano putem lokalnog sistema za nadzor.TO. TO Istok. Rukovodilac Sektora PPPTe inicira toplu probu sistema daljinskog grejanja u skladu sa zvaničnom vremenskom prognozom. Iniciranje Toplu probu sistema daljinskog grejanja inicira Rukovodilac Sektora PPPTe. vremenu. uslovima i dinamici obavljanja postupka toplih proba kotlovskih postrojenja na toplotnim izvorima.TO. Izveštaji o veličinama pogonskih parametara na toplotnim izvorima prilikom postupka hladne probe cirkulacionog postrojenja generišu se automatski u elektronskom formatu na centralnoj (SCADA) radnoj stanici sistema za nadzor i upravljanje toplotnim izvorima (CSU_TI).  Otklanjanje eventualnih kvarova ili grešaka vrši dežurni električar u skladu sa Procedurom za održavanje (Q2. 5) Topla proba Ovim uputstvom definiše se postupak toplih proba kotlovskih postrojenja na toplotnim izvorima JKP "Novosadska toplana". a najkasnije 14. koji u slobodnoj formi sačinjava Rukovodioc Odeljenja PTe i dostavlja ga Rukovodiocu Sektora PPPTe.

prvi rukovaoc i pomoćnik rukovaoca.  Rukovodioc Odeljenja PTe daje usmeni nalog Rukovodiocu toplotnih izvora i/ili Poslovođi toplotnog izvora o uslovima i dinamici obavljanja postupka toplih proba kotlovskih postrojenja na određenom toplotnom izvoru.  Kontrolu parametara gasnih rampi. dežurni električar i jedan tehničara Odseka za MTNU.  Provera sistema za prenos toplotne energije (Uputstvo Q3. TO Petrovaradin i TO Dudara) su završeni sledeći postupci:  Ispitivanje pogonske spremnosti toplotnog izvora (Uputstvo Q3. Uključenje gorionika i opterećivanje kotlova on izvodi prema Odluci o toploj probi i dinamici i uslovima za taj toplotni izvor.Topla proba kotlovskih postrojenja na toplotnim izvorima vrši se najkasnije 48 sati pre planiranog početka grejne sezone. TO Zapad.  Praćenje rada kotlovskog postrojenja vrše Poslovođa toplotnog izvora.  Hladna proba cirkulacionog sistema (Uputstvo Q3.  Kontrolu i podešavanje sagorevanja gorionika u celom opsegu opterećenja obavlja tehničar Odseka za MTNU. Postupak tople probe Topla proba kotlovskih postrojenja na toplotnim izvorima podrazumeva uključenje ("paljenje") gorionika na kotlovima.  Prilikom postupka tople probe na toplotnom izvoru moraju biti prisutni: Poslovođa toplotnog izvora. 33 . Obavezno je prisustvo dežurnog električara i jednog tehničara Odseka za MTNU na toplotnom izvoru u ovoj fazi postupka tople probe.TO.  Startovanje cirkulacionih postrojenja na toplotnom izvoru i podešavanje hidrauličkih parametara obavlja prvi rukovaoc na toplotnom izvoru.TO.TO. TO Sever. 3. sigurnosnih elemenata. prvi rukovaoc i pomoćnik rukovaoca. TO Istok.21). Uslovi Uslovi za početak toplih proba sistema daljinskog grejanja na određenom toplotnom području.02). merenja temperatura.04). pritisaka i protoka obavlja tehničar Odseka za MTNU. Obavezno je prisustvo dežurnog električara i jednog tehničara Odseka za MTNU na toplotnom izvoru u ovoj fazi postupka tople probe. Postupak tople probe kordinira Rukovodilac toplotnih izvora. odnosno toplotnom izvoru (TO Jug.  Punjenje vrelovodnog sistema na određenom toplotnom području (Uputstvo Q3.TO. 2. tj. kotlovske automatike.03).  Startovanje kotlovskih postrojenja na toplotnom izvoru u skladu sa Odlukom o toploj probi. gorionika. dinamici obavljanja postupka toplih proba kotlovskih postrojenja na toplotnim izvorima obavlja prvi rukovaoc na toplotnom izvoru. podešavanje parametara i praćenje rada kotlovskog postrojenja.

TO Zapad. otkaz ili havariju elemenata kotlovskih i cirkulacionih postrojenja. 6) Režim rada toplotnih izvora (TO) Uputstvom za definisanje režima rada TO definiše se režim rada toplotnih izvora JKP "Novosadska toplana" i način zadavanja izlazne temperature na toplotnim izvorima (TO Jug. Izveštaj o postupku toplih proba na svim toplotnim izvorima u slobodnoj formi sačinjava Rukovodioc Odeljenja PTe i dostavlja ga Rukovodiocu Sektora PPPTe.). nema gasa na izlazu MRS-a prema kotlarnici i dr. elektromotornim pogonima ili napajanju električnom energijom prijavljuju se dežurnom električaru prema Rasporedu dežurstava elektro održavanja u tekućoj grejnoj sezoni. Ako poslovođa ne uspe rešiti problem u roku od 60 minuta od prijema poziva. upravljanje i akviziciju podataka (SCADA) na toplotnim izvorima (TO Jug.  Svi otkazi ili problemi na elektroenergetskim instalacijama. Trendove osnovnih merenih veličina kotlovskog. obaveštava o tome Rukovodioca odseka toplotnih izvora. pritisaka i protoka) analiziraju se svakodnevno na jutarnjem kolegijumu Sektora proizvodnje. prvi rukovalac je u obavezi da:  Pozove dežurnog manipulanta JP Srbijagas-a na tel. TO Sever. TO Petrovaradin i TO Dudara). br: 064/ 888-3461. cirkulacionog i vrelovodnog sistema u fazi tople probe nadzire se i evidentira kontinuirano putem lokalnog sistema za nadzor. Rukovaoci na toplotnim izvorima moraju se pridržavati sledećih pravila:  Za svaku neraspoloživost. 021/ 481-3131. TO Istok. ili pozove Dispečerski centar JP Srbijagas na tel.  U slučaju da se pojavi bilo kakav problem na mernoregulacionim stanicama za gas (MRS) na toplotnim izvorima (blokirani blokadni ventili posle nestanka napona. 34 . 021/ 4872-951.03). cirkulacionog i vrelovodnog sistema u fazi tople probe (temperatura. TO Istok. br: 021/ 481-3030. TO Sever. koja prouzrokuje poremećaj u isporuci toplotne energije duži od 60 minuta. TO Petrovaradin i TO Dudara) i preko centralne baze podataka u centru sistema upravljanja toplotnim izvorima (CSU_TI). Izveštaji o veličinama pogonskih parametara na toplotnim izvorima prilikom postupka tople probe generišu se automatski u elektronskom formatu na centralnoj (SCADA) radnoj stanici sistema za nadzor i upravljanje toplotnim izvorima (CSU_TI). prvi rukovalac na izvoru obaveštava poslovođu svoje toplane.TO. Otklanjanje eventualnih kvarova ili grešaka vrše dežurni električar i tehničar Odseka za MTNU u skladu sa Procedurom za održavanje (Q2. TO Zapad. 4. Nadzor i akvizicija merenja i stanja Stanje parametara kotlovskog.

održava ovu vrednost temperature. Pri samostalnom režimu rada (bez TE-TO) ovu funkciju obavlja operater na TO Zapad. operater na GRS čita vrednost sa monitora lokalnog SCADA računara o temperaturi Tzadato (zadata temperatura na polazu u grad) i na isti način kao i do sada telefonski zadaje ovu vrednost temperature na TO Sever i na TE-TO svakih 30 minuta. "SEVER". TO Petrovaradin i TO Dudara) čita vrednost sa monitora lokalnog SCADA računara o temperaturi Tzadato (zadata temperatura na polazu u grad) i na isti način kao i do sada (promenom opterećenja gorionika kotlova u radu). "PETROVARADIN" i "DUDARA". U spregnutom režimu rada sa TE-TO Novi Sad ovu funkciju preuzima i obavlja operater na GRS. dolazni pritisak iz TETO).  obavesti putem telefona službu reklamacija (4881-106 i 064/8442-632). 35 .  Upiše u pogonsku knjigu vreme i opis događaja. uključujući i trenutne oscilacije pritiska. povećan gubitak vode (dopuna sistema).  U samostalnom režimu rada toplotnih izvora funkciju centralnog operatera sistema proizvodnje toplotne energije obavlja operater na TO Zapad. a ovaj rukovodioca toplotnih izvora. kratkotrajne (od 5 sekundi do 15 minuta) i dugotrajne (duže od 15 minuta) i to: ispad postrojenja usled propada ili nestanka napona. 2. povrat.  Uputstvo za zadavanja izlazne temperature na toplotnim izvorima "JUG". operater (rukovalac) na toplotnom izvoru dužan je da u najkraćem mogućem roku:  obavesti o poremećaju putem radio veze montere na svom toplotnom području. poremećaji pritisaka (potis u grad grejanje/TPV. 1. Interval promene zadate vrednosti je 15 minuta. U spregnutom režimu rada sa TE-TO. Operater kontroliše ovu vrednost svakih 15 minuta i nastoji da ostvari izlaznu temperaturu što bližu zadatoj. "ISTOK".  Obavesti poslovođu. "ZAPAD". bilo kakva intervencija na MRS-ovima.Rukovalac prijavljuje problem i zahteva hitnu manipulanta. osim po nalogu rukovodioca toplotnih izvora. Svaki operater na toplanama (TO Zapad. TO Istok. odstupanje izlaznih temperatura (grejanje/TPV) u odnosu na zadate vrednosti veće od 4°C.  evidentira poremećaj u pogonsku knjigu. TO Jug. Sve tipove poremećaja na toplotnom izvoru. intervenciju Najstrožije se zabranjuje rukovaocima na toplotnim izvorima.

..3.00 h. a završava se u 21. Petak ....00 h. Promenu režima rada i/ili intervala rada operateri na TO Petrovaradin i TO Dudara smeju menjati isključivo po nalogu Rukovodioca odeljenja proizvodnje. Izlazna temperatura TPV-a na TO Jug i TO Zapad smanjuje se u periodu 00-04h noću na 80°C... Praznik ..... Dnevni režim počinje u 05...... Subota. TO Petrovaradin i TO Dudara mogu videti trenutni režim rada na osnovnom ekranu SCADA računara ispod vrednosti Tzadato..00 h. a završava se u 21... Kao i do sada startovanje i isključenje ide postepeno u periodu od 30–60 min u zavisnosti od opterećenja kotla. 6. U slučaju pojavljivanja poruke na monitoru lokalnog SCADA računara "Prekid veze sa CSU".. na ekranu će u polju Tzadato biti ispisano ISKLjUČENO. izvršiti Restart računara ( /Start / ShutDown / Restart / OK).. Režim rada toplotnih izvora (DNEVNI ili DNEVNO-NOĆNI) i interval njegovog trajanja se zadaje centralno i operateri na TO Zapad. Dnevni režim počinje u 04. 5.....00 h..... Ako i GRS ima informaciju "Prekid veze sa CSU" zadatu temperaturu određuje na osnovu merenja sa nove meteorološke stanice i važeće tablice (krive) grejanja.00 h. Trajanje režima     Ponedejak – Četvrtak . a završava se u 21.. TO Istok.. u periodu dužem od 15 minuta. 4.... Svako odstupanje od rada prema automatski zadatoj temperaturi operateri su dužni da upišu u listu sa razlogom za takav rad. Kada je spoljna temperatura u toku dana takva da je potrebno stati sa grejanjem. 11.... Ista procedura se odnosi i na postupak uključenja u toku dana – prelazak sa ISKLjUČENO na vrednost Tzadato! Operater na GRS (odnosno TO Zapad) obaveštava službu reklamacija (4881-106 i 064/8442-632) o vremenu stajanja odnosno startovanja izvora...00 h.. 36 . Ostali izvori ne staju dok ne dobiju telefonski nalog od operatera na GRS (odnosno TO Zapad)... TO Jug. 7.. Operater na GRS (odnosno TO Zapad) kontaktira Rukovodioca odeljenja proizvodnje i dobija potvrdu za isključenje.. Dnevni režim počinje u 04.. Dnevni režim počinje u 05.. a završava se u 20.00 h.. 8... operater telefonski poziva GRS (odnosno TO Zapad) svakih 15 minuta za preuzimanje zadate vrednosti temperature. 10.00 h... Nedelja .. Operater na GRS (odnosno TO Zapad) čita vrednost sa monitora lokalnog SCADA računara Tzadato i diktira je operateru koji je traži. Ako se ova poruka ponovi i posle restarta...... ako u 17 časova i dalje stoji status ISKLjUČENO operater na GRS (odnosno TO Zapad) kontaktira Rukovodioca odeljenja proizvodnje i dobija uputstva za dalji režim.. 9.. U slučaju stajanja u toku dana zbog viših temperatura......

37 . Sumiranje i evidentiranje potrošnje svih energenata. svih incidenata i akcidenata. Ovaj izveštaj formira se u slobodnoj formi i dostavlja Rukovodiocu Sektora za PPPTe. Ocena grejnog perioda i remontnog perioda. 10. prenos i predaju toplotne energije. 7) Godišnji izveštaj Uputstvom za izradu godišnjeg izveštaja. Ocena stanja proizvodnih pogona. 2. Godišnji izveštaj Odeljenja proizvodnje mora da sadrži sledeće podatke: 1. 7. Predlog za buduće investiranje u skladu sa zahtevima pogona. Proizvodnja toplotne energije. 9. Godišnji izveštaj Odeljenja proizvodnje toplotne energije je sastavni deo Godišnjeg izveštaja Sektora za proizvodnju. Potrošnja električne energije. 5. definiše se postupak izrade godišnjeg izveštaja Odeljenja proizvodnje toplotne energije JKP "Novosadska toplana". Evidencija svih većih događaja. 3. Potrošnja HPV i soli.Za TO Petrovaradin i TO Dudara početak i kraj intervala za sve dane je pomeren za 30 minuta kasnije. 4. a njegovi pojedini delovi i Godišnjeg izveštaja poslovanja preduzeća. Godišnji izveštaj Odeljenja proizvodnje izrađuje Rukovodilac odeljenja proizvodnje. 6. 8. Količine preuzete toplotne energije od trećih lica. Evidencija investicionog održavanja i investicija.

na radnom mestu Poslovnog (tehničkog) sekretara. koji podrazumeva aktivno uključivanje zaposlenog (tehničkog sekretara) u poslovima koordinacije administrativno-tehničkih zadataka. Praćenje i evidentiranje radnog vremena i godišnjih odmora. Evidentiranje poslova koji se obavljaju u odeljenju. kao i sazivanju periodičnih sastanaka na kojima se rešavaju aktuelni problemi u okviru Sektora. Slanje i prijem E-mail-ova i faksova domaćim i stranim partnerima. prema Pravilniku o kancelarijskom i arhivskom poslovanju. uređuje se tako da se obezbedi skladno obavljanje delatnosti kao i optimalna hijerarhijska postavljenost koja obezbeđuje efikasno rukovođenje i upravljanje. Evidentiranje i prosleđivanje interne i spoljašnje pošte. U cilju što potpunijeg iskorišćenja sredstava rada i postizanja što povoljnijih rezultata rada unutrašnja organizacija. ili prema zahtevu Rukovodioca Sektora (izveštaj o nabavci kancelarijskog materijala. Učešće u izrada izveštaja i planova. Aktivno učešće u dnevnim aktivnostima preduzeća.učesće u organizaciji rada u poslovnoj celini. Takođe. Rukovodi i administrativnim poslovima u vezi sa tim aktivnostima . uključuje sledeće:         Učešće u organizaciji rada u službi. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema.4. Učešće u izradi izveštaja i planova Sekretar se stara se o obavljanju stručnih zadataka u vezi sa sazivanjem i održavanjem poslovnih sastanaka Sektora. na ovom radnom mestu. na kojima se donose najvažniji planovi za tekuću godinu. Učešće u organizaciji rada Jedan od veoma važnih zadataka jeste upravo ovaj . Inokorespondentni poslovi. izveštaji o internim trebovanjima. kao i interno-eksterne komunikacije. Praćenje i evidentiranje radnog vremena i godišnjih odmora 38 . prenosi i predaju toplotne energije. izveštaji o obavljenim poslovnim sastancima za određeni protekli period). u okviru zadataka Poslovnog sekretara postoji zahtev za izradom i podnošenjem različitih vrsta izveštaja koji su vezani za odnosno radno mesto. Prikaz rada u toku prakse Veći deo radne prakse obavljan je u Sektoru za proizvodnju. Sekretar Sektora pomaže rukovodiocu Sektora u pripremi i rukovođenju svim sastancima u okviru Sektora.

JMBG. opština . Isti program nam omogućava da izaberemo režim radnog vremena za svakog zapolenog.  Uređenu evidenciju (evidenciju pratimo ručno i za svakog radnika pojedinačno unosimo podatke. pol. da li postoji zahtev za prekovremeni rad. Planirano i ostavreno radno vreme.). itd.  Izračun godišnjeg odmora. porudžbine i nabavke. mesto prebivališta. evidencija o stanju tehničkih uredjaja i aparata koji pripadaju sekretarijatu. kao i  Brisanje neiskorišćenog prošlogodišnjeg odmora. što predstavlja personalnu mapu radnika. obavljenim kurseva i obukama. Evidencija o zaposlenima se vodi pomoću računara. može se utvrditi koliko je tačno ostalo neiskorišćenih dana godišnjeg odmora za svakog zaposlenog ponaosob. Program o evidenciji godišnjeg odmora obuhvata:  Odmor na osnovu unešenih podataka. kretanje radnika po radnim mestima u preduzeću. Deo ovog zadatka odnosi se na prijem i slanje:  E-mail pošte i  Obične pošte 39 . da označimo da li je u pitanju . kao i godišnjih odmora. gde se za svakog radnika (po folderima) otvara tzv. čuvanje važnih kako internih. odnosi se na – Redovan rad. prati se svaki dolazak i odlazak sa radnog mesta). Poseban deo predstavljaju podaci o odmoru i korišćenju godišnjeg odmora i evidencija o radnom vremenu zaposlenog. Evidentiranje poslova koji se obavljaju u odeljenju Ovo obuvhata: evidentiranje i koordiniranje prioritetnim telefonskim pozivima. Službeni izlazak i Privatne izlaske sa posla. Nakon svakog unosa podataka u program.Deo posla koji sam takođe obavljala u okviru prakse odnosi se na praćenje i evidentiranje radnog vremena svakog zaposlenog u okviru Sektora. kao i  Ostvareno radno vreme (ono koje je efektivno provedeno na poslu).Puno radno vreme. kao i evidentiranje primljenih projekata. Matični karton radnika. adresa. praćenje stanja na računima i podračunima Sektora itd. podrazumeva deo vezan za:  Planirano radno vreme.  Podatke o radnom stažu. tako i eksternih e-mailova. odnosno ažuriranja baze podataka. putni nalozi. zavođenje interne i spoljne pošte. ugorovi. Evidentiranje i prosleđivanje interne i spoljašnje pošte. evidentiranje trebovanja potrošnog kancelarijskog materijala i sva druga trebovanja robe. odnosno. koja pored ličnih podataka zaposlenog (ime i prezime..) sadrži i evidenciju radnog staža. Vreme provedeno na pauzi za doručak ili ručak. Tu se ubraja i evidencija o odsutnosti radnika. zdravstvenim pregledima.  Odmor po formuli. skraćeno radno vreme.. radno vreme u jednoj ili više smena. Program koji se odnosi na evidenciju radnog vremena.  Istoriju odmora. zavođenje raznih dokumenata koja su definisana Pravilnikom o kancelarijskom i arhivskom poslovanju (fakture.

prosleđivanja i slanja obične pošte. a nekako su postale i prioritet u današnjoj interakciji svim eksternim stejkholderima. korespodent mora da zna stenografiju i daktilografiju posebno da pazi na pravopis i interpukciju i trudi se da tekst bude ispisan jasnim i lepim stilom. određen je za arhiviranje. Od inokorespodenta se nekad traži da poznaje trgovinsko pravo i druge stručne oblasti kojima se preduzeće bavi. odgovaranja klijentu-pojedincu i/ili grupi klijenata ili potencijalnim poslovnim partnerima. doslednost..). neophodna je tačnost. Isto važi za slanje i prijem fax-ova . Prednosti ovog načina poslovanja su svakako brzina koja znači gotovo trenutnu mogućnost (re)akcije koja se meri u sekundama ili eventualno minutima. 40 . On prevodi primljenu poštu i odgovara na istom jeziku. Inokorespondentni poslovi Inokorespodentni poslovi uključuju prepisku sa strankama iz inostranstva. Zaposleni kome se pošta prosleđuje. Nove tehnologije nude nam mnoštvo prednosti koje je neophodno iskoristiti u savremenom poslovanju kako bi svaki zadatak bio izvršen efikasnije. odnosno. U današnjem svetu gde je sve više zastupljeno elektronsko poslovanje. brže se odobravaju narudžbine. odnosno. osim odličnog poznavanja stranog jezika. pedantnost. Svakako. slanjem i primanjem elektronske pošte. Veoma je važno da sva dospela pošta bude predata na vreme. odnosno. a isto tako. kako sa građanima. određeni broj poslova u Sektoru obavlja se putem interneta. kao i dobre organizacione sposobnosti. tako i sa svojim domaćim/stranim partnerima. Deo primljene pošte prema Pravilniku o kancelarijskom i arhivskom poslovanju. elektronska pošta je značajno jeftinija. a pogotovo cene telefonskih razgovora. Za obavljanje poslova inokorespodenta. JKP Novosadska Toplana je svesna ovih prednosti elekronskog poslovanja. uz klasično čitanje. čuvanje na određeni period (ugovori. kroz Delovodnik. čuvanje i slanje.).Razlika je u tome što se e-mail pošta ne evidentira na klasičan način (samo se čuva/arhivira u inboxu). pri kojoj bi sve to trajalo danima). Isto kao sekretar. dobra pismenost i elokventnost. U odnosu na klasičnu poštu. što je obaveza kod prijema. ukupnog iznosa za plaćanje ili bilo koje druge stavke vezane za određene fakture. kako preduzeće ne bi trpelo finansijski. dužan je da potpiše prijem iste (u Skraćeni delovodnik). pa se iste koriguju brže (za razliku od klasične pošte. tu su i mogućnosti prosleđivanja/forward. Skraćeni delovodnik. izvršavaju uplate na osnovu profaktura. potvrda prijema poruke itd. projekti. kako njen imidž ne bi bio narušen. uredno i brzo odgovararanje na sva njihova pisma/e-mailove. fakture . omogućava i interaktivnost . prijem i prosleđivanje e-mailova i faksova. stilom koji je uobičajen u toj zemlji. projekte itd.klijenata je veoma značajna jer štedi dosta vremena i novca.brže se stiče uvid u ponude.. Zatim. i mogućnost slanja e-maila određenoj grupi pojedinaca/firmi . i koristi ih u svakodnevnom kontaktu. Slanje i prijem e-mail-ova i faksova domaćim i stranim partnerima Isto tako veoma bitan zadatak jeste slanje. uočavaju eventualne greške (u vezi cene.mogućnost gotovo trenutnog odgovora/feedback. što doprinosi kvalitetu komuniciranja.

sastavila sam potreban Upitnik – koji se odnosi na motivaciju zaposlenih. U iste zadatke sam bila upućena. znanja o konkretnim tekućim poslovima itd. U prilogu će biti dat prethodno navedeni Upitnik – motivacija zaposlenih i Anketa za zaposlene. kao i Anketu – koja obuhvata osnovna personalna pitanja. 41 . sadašnjam radnom mestu i prethodnom radnom iskustvu. i pitanja o zdravstvenom stanju zaposlenih. a pošto sam sama želela da se angažujem u toj oblasti na praksi (jer istu studiram). ali ih za vreme prakse nisam sprovodila (za ovu vrstu poslova je ipak potrebno dosta iskustva. manje su zastupljeni na radnom mestu sekretara Sektora.Ovi poslovi. pitanja o obrazovanju. deo su zadataka koji se obavljaju u okviru Odseka ljudiskih resursa.) Drugi deo poslova koji sam obavljala u istom Sektoru.

5. Neki poslovi treba da se urade. Poboljšanje organizacije na nivou i unutar Preduzeća. Stalno poboljšanje imidža Preduzeća. 2. 7.5. Praćenje razvoja tehnike i uvođenje novih tehnologija u radu i poslovanju. Savremeno upravljanje ljudskim resursima i edukacija zaposlenih. 4. rukovodstvo Preduzeća. Obezbeđenje ekonomske cene toplotne energije i stavljanje privrede i potrošača u ravnopravan položaj. Zaposleni objektivno nema dovoljno posla u toku radnog vremena. UNAPREĐENjE POSLOVANjA U cilju unapređenja poslovanja. kotlarnica. 5. čime bi se eliminisali raniji problemi i nedostaci. 3. 2. Predlozi za unapređenje TIPIČNI PROBLEMI ZBOG KOJIH JE POTREBNO IZVRŠITI REORGANIZACIJU Pojedini delovi ili organizacione celine unutar Preduzeća imaju probleme koji se stalno iznova ponavljaju i traju i po nekoliko godina u nizu a mogu biti sledeći: Zaposleni je objektivno preopterećen poslom i ne stiže sve da uradi iz navedenih razloga: 1. 6. Nova reorganizacija Preduzeća ili reogranizacija pojedinih organizacionih celina unutar Preduzeća. Održavanje kvaliteta i redovnosti u isporuci toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode. Aktivnosti zaposlenih se preklapaju. 42 . 4. Poštovanje ugovorenih rokova izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih postrojenja i objekata (podstanica. zalaže se za: 1..). Zaposleni na svom radnom mestu obavlja veoma različite zadatke.. 3. a organizacija poslova podigla na viši i kvalitetniji nivo. Zaposleni podnosi izveštaj više nego jednom pretpostavljenom. a niko ih unutar organizacije ne radi. može unaprediti i znatno poboljšati organizaciju i raspodelu poslova.

Odsek za ljudske resurse u ovom preduzeću. odnosno. To bi se moglo rešiti tako što bi štampači bili približeni radnim mestima ili bi se moglo nabaviti još bar 2 do 3 štampača. obaveštavanje potrošača isporuci/prekidu u isporuci toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode – putem informativnih emisija ili najnovije. U računarima se nalazi previše podataka.     43 .  razvijanje stručnih znanja i veština. koje sam mogla primetiti prilikom obavljanja prakse i unošenja podataka u računar. odnosno. nažalost ne obavlja većinu zadataka koji su predviđeni da se rešavaju u okviru tog odseka. da je potrebno otići čak u drugu prostoriju po ištampane papire. što otežava efikasno obavljanje radnih zadataka. i računari su pretrpani podacima i izveštajima od pre nekoliko godina. pomalo uspavljujuća i demotivišuća. u zavisnosti od slobodnih sredstava kojima firma trenutno raspolaže. Štampači su udaljeni toliko od kompjutera i radnih stolova. putem sms poruka. gledajući iz ugla budućeg menadžera za ljudske resurse:  Prvo što sam primetila u prostoriji je to da nije sve potpuno prilagođeno ergonomskim zahtevima. tj.  procenu uspešnosti zaposlenih. investicija u izgradnju novih poslovnih objekata. Kancelarije bi mogle biti okrečene u malo veselije i toplije boe.  nagrađivanje i motivaciju. a samim tim je i dokumentacija koja svakodnevno pristiže nesređena. što bi odalo utisak prijateljske atmosfere.  analiza radnih mesta. često se ne zna gde je šta snimljeno. usmerenje.  adaptacija i socijalizacija. Mislim da bi to moglo da se reši tako što bi se podaci stariji od godinu dana trebali sačuvati u poseban folder. ili narezati na CD-ove i čuvati na posebnim mestima. Još jedan problem su zamršene baze podataka. Odsek za ljudske resurse u Preduzeću trebalo bi da rešava sledeće zadatke –  planiranje. i po svim poslovima koji se obavljaju. Izražen je i problem neadekvatnog radnog prostora. više podseća na Odsek za odnose s javnošću (njihov osnovni zadatak je pravovremeno i direktno informisanje. boja zidova u kancelarijama je monotona.  uticaj na rešavanje konflikata i na predupređenje stresa.  upravljanje karijerom  komuniciranje sa zaposlenima. Opet gledajući sa ergonomskog stanovišta. a to bi odgovaralo zaposlenima. obuku i razvoj kadrova.Pošto u toku trajanja prakse u JKP „Novosadska Toplana“ nisam imala mnogo prilike da obavljam poslove vezane za moju struku. ja bih ostatak predloga za poboljšanje rada dala u okviru moje struke. Korisnički servis radi 24 sata dnevno i građani mogu preko njega da upute reklamacije na kvalitet grejanja i tople potrošne vode i da dobiju sve relevantne informacije u vezi sa grejanjem i isporukom tople vode). Rešenje ovog problema bila bi investicija u adaptaciju ili proširenje poslovnog prostora. pa su kancelarije prenatrpane kancelarijskim nameštajem i opremom. tj.

Iz tog razloga je ona uvek privlačila kvalitetne kadrove i bila u poziciji da selektuje kadrove i stvara potencijal koji je omogućavao da se maksimalno ispunjavaju svi zadaci. podaci o obrazovanju. tako i u izvršavanju radnih zadataka. jer se u njoj pruža mogućnost za napredovanje i iskazivanje radnih znanja i sposobnosti. zdravstvenom stanju itd. U Toplani vlada visoki stepen radne i tehnološke discipline. U budućnosti će Preduzeće verovatno imati manji broj zaposlenih nego danas.) i sređivanju baze podataka za sve zaposlene. koji se sada privodi kraju. Cela protekla decenija do danas je period obnove i modernizacije. Ovi poslovi deo su zadataka menadžera ljudskih resursa. Novosadska Toplana je uvek služila kao primer. pa i cele države. Toplana će morati da se modernizuje u budućnosti. potrebno je dobro poznavanje čitavog opusa zadataka za koje je odgovoran Odsek za opšte poslove i ljudske resurse. 44 . koja je primarna delatnost poslovanja preduzeća. kako u organizaciji poslovanja. pa se jedan broj mlađih kadrova opredelio da napusti preduzeće. a za njihovo efikasno sprovođenje u Preduzeću. 6. Poselednjih godina Toplana se suočava i sa problemom nedostatka kvalitetnih kadrova. ali je uvek bila preduzeće u koje su svi želeli da dođu da rade. Zaključci JKP “Novosadska Toplana“ je preduzeće sa dugom tragicijom. pre svega u tehničkom smislu. i završetak svih objekata neophodnih za proizvodnju i distribuciju toplotne energije. U prvih četrdeset godina Toplana je uspešno prošla jedan razvojni put i postala je kompanija koja je dostigla zavidan nivo kvaliteta pružanja usluga svojim potrošačima i zahvaljujući tome uživa ugled u Srbiji. u cilju prikupljanja podataka o istim (lični podaci. Potrebna su značajnija ulaganja u informatičku opremu. najviše iz razloga tehnologizacije ali će zato biti podignut nivo stručne osposobljenosti i obrazovanja. menadžeri ljudskih resursa Preduzeća trebali bi da sastavljaju različite ankete i upitnike za zaposlene. s obzirom na to da nije više u poziciji da nudi uslove kao nekada zbog privredne recesije uzrokovane svetskom finansijskom krizom. završenim kursevima i seminarima.Takođe. Za uzvrat je Preduzeće svima onima koji su doprinosili svojim radom i zalaganjem vraćala jednim dosta dobrim poslovnim standardom. koji je uvek bio iznad proseka u privredi Vojvodine. tako da bi u sledećih par godina trebala da se ustanovi jasna organizaciona struktura i znaće se šta ostaje u delatnosti preduzeća. a to podrazumeva automatizaciju poslovanja distributivne delatnosti. Jedan od prioritetnih zadataka je pronalaženje modaliteta kako zadržati kvalitetne kadrove i stvoriti uslove da mladi ljudi koji poseduju odgovarajuće obrazovanje budu zainteresovani da svoje usavršavanje nastave u „Novosadskoj Toplani“. a šta je to što neće ostati u okviru preduzeća.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->