P. 1
krivicno pravo

krivicno pravo

|Views: 984|Likes:

More info:

Published by: Svjetlana Radaković on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2013

pdf

text

original

1.POJAM FUNKCIJA I KARAKTERISTIKA KP KP je grana pozitivnog prava čiji su osnovni cilj i svrha postojanja obavljanje zaštitne funkcije.

Ta se zaštita ostvaruje propisivanjem određenih društveno opasnih ponašanja kao krivičnih dijela i propisivanjem krivičnih sankcija za ta djela, kao i uslova za njihovu primjenu prema učiniocima krivičnih dijela. Drugim riječima, cilj krivičnog prava jeste suzbijanje kriminaliteta, odnosno što efikasnija zaštita najznačajnijih dobara i vrijednosti od ponašanja koja ih povređuju ili ugrožavaju. Krivično pravo je zakonsko pravo, tj. pravo koje je zasnovano na zakonu. Za razliku od drugih grana prava koje sadrže i druge pravne norme, jedini pravni akt kojim se može propisati krivičnopravna norma je zakon. Međutim, nije dovoljno samo propisati zakonske norme, već se one moraju i primjenjivati, što znači da se prema učiniocima krivičnih dijela primjenjuju krivične sankcije. Krivično pravo proglašava određena ljudska ponašanja krivičnim djelima istovremeno predviđajući za njih kaznu, odnosno neku drugu krivičnu sankciju. Cilj krivičnog prava jeste da djeluje na ponašanje čovjeka. Društvo putem KP očekuje da će se članovi društva uzdržati od vršenja ponašanja koja su proglašena krivičnim djelima, što znači da nije primarni cilj KP primjena kazne i krivičnih sankcija, već se naprotiv zansiva na pretpostavci da većina građana neće činiti krivična djela. U objektivnom smislu KP predstavlja sistem zakonskih normi koje su dio pozitivnog prava. Sistem zakonskih normi, koje čine krivično zakonodavtsvo, regulišu dvije cjeline na koje se krivično pravo može podijeliti, a to su optši i posebni dio. Opšti dio sadrži odredbe relevantne za sve ili većinu krivičnih dijela, dok posebni dio KP sadrži zakonske norme kojima se predviđaju pojedina krivična djela, odnosno kojima se određena ponašanja proglašavaju krivičnim djelima. U subjektivnom smislu krivično pravo je pravo na kažnjavanje. Ono je isključivo pravo države. Njegovo ostvarivanje zasniva se na državnoj prinudi i ono nije neograničeno. Društvo, pored krivičnog prava i krivičnih sankcija, ima niz drugih sredstava za zaštitu od društveno opasnih ponašanja, koja se dijele na represivna i preventivna. Represivna imaju za cilj primjenu sankcije za već učinjeno krivično djelo i okrenuta su prošlosti, dok se drugima nastoji spriječiti društveno opasno ponašanje prije nego što je učinjeno, tj. okrenuta su ka budućnosti. Ova podjela je relativnog karaktera, jer i represivna sredstva za krajni cilj imaju prevenciju, pa je represija u funkciji prevencije. Krivično pravo je fragmentarnog karatkera, što znači da ono ne štiti sve društvene vrijednosti već samo najvrednija dobra i ne štiti od svih ponašanja već samo od najopasnijih ponašanja. 2. IZVORI KP (pojam, vrste, značaj) Izvori KP se mogu dijeliti po različitim kriterijima, a najvažnije su dvije podjele. Prva je ona koje izvore dijeli na: međunarodne i nacionalne, a druga na neposredne i posredne. Međunarodni izvori Međunarodni ugovori su po pravilu posredni izvori KP. Ustav predviđa da međunarodni ugovori koji su ratifikovani i objavljeni prestavljaju dio unutrašnjeg pravnog poretka. To znači da međunarodno pravo važi samo u onoj mjeri u kojoj ga naša zemlja prihvati kao dio svog pravnog sistema. Obaveze iz ratifikovanih međunarodnih akata koje se odnose na to da se određena ponašanja predvide kao krivična djela i sankcionišu, ispunjavaju se tako što se to čini izmjenama ili dopunama nacionalnog krivičnog zakonodavstva. Međunarodna akta nisu u dovoljnoj mjeri precizna, niti sadrže propisanu sankciju da bi se

1

mogla neposredno primjenjivati. Od bilateralnih međudržavnih ugovora najznačajniji su oni koji obuhvataju odredbe o ekstradiciji krivca i međunarodnoj pomoći u krivičnim stvarima između pojedinih država. Nacionalni izvori Ustav kao najviši pravni akt sadrži dvije vrste odredbi od značaja za KP. Prve su one koje krivičnopravne principe podižu na rang ustavnopravnih principa ( načela zakonitosti, legaliteta i dr.) Druge su one odredbe koje predstavljaju osnov propisivanja određenih KD (nezakonito lišenje slobode, povreda tajnosti pisama i dr.). Zakon je jedini glavni neposredni izvor našeg KP. KZ je autoritativan pravni akt donijet od najvišeg predstavničkog tijela u zemlji kojim se reguliše određena oblast KP-a a koji je donijet kao jedna zakonska cjelina. KZ ima dva dijela: opšti i posebni dio. Opšti sadrži pravila koja se primjenjuju za sva KD i na sve učinioce tih djela a posebni sadrži odredbe o pojedinim KD i kaznama za svako od njih. Neka krivična djela nisu predviđena u posebnom djelu KZ-a, već se nalaze u drugim zakonima koji se odnose na različite oblasti pravnog regulisanja koji su usko povezani sa tom materijom, npr. Zakon o nedozvoljenom prometu i držanju droga i drugih opojnih sredstava, Zakon o oružju i municiji i dr. Podzakonski propisi, imaju niži rang od zakona i oni ne mogu propisivati krivična djela, ali mogu biti dopunski izvori kada zakon upućuje na njih. To je slučaj kod tzv. blanketnih krivičnih djela. Kod zakonskog opisa ovih krivičnih djela koriste se formulacije «nepropisno», «protivpravno», «neovlašteno» i sl. Takva krivična djela su npr. nedozvoljena trgovina, nezakonit lov, nedozvoljen prekid trudnoće. U ovakvim slučajevima ne može se samo iz krivičnog zakona saznati šta je krivično djelo, već se to može zaključiti iz sadržine različitih podzakonskih propisa koji regulišu te oblasti. Prema tome, podzakonski porpisi su posredni i sporedni, odnosno dopusnki izvor krivičnog prava Sudska praksa u kontinentalnom pravnom sistemu ne prestavlja izvor prava u formalnom smislu ali u suštini ima veliki značaj za KP. Bez obzira na veliku preciznost krivičnopravnih normi KZ ne može u toj mjeri biti savršen da sudskoj praksi ne ostavlja prostor koji se kreće u granicama tumačenja a koji donekle znači i stvaranje prava. U ovom pogledu naročit značaj imaju odluke viših, vrhovnih sudova i pravna shvatanja zauzeta u njima. Iako nisu obavezne u smislu izvora prava, one vrše veliki uticaj na shvatanja nižih sudova. Teorija KP, ne prestavlja izvor KP-a, međutim sudovi u obazloženju svojih odluka u većoj ili manjoj mjeri imaju u vidu shvatanja koja se zastupaju u teoriji KP-a. Uticaj nauke je daleko veći prilikom stvaranja KZ-a ali i prilikom pravilnog tumačenja njegove primjene. Običaj i običajno pravo ne predstavljaju izvor krivičnog prava, mada je u ranijem periodu predstavljalo izvor prava. Usvajanjem načela zakonitosti, običajno pravo je prestalo da bude izvor krivičnog prava, ali u primjeni nekih krivičnopravnih normi potrebno je voditi računa i o postojećim običajima. Sadržina nekih pojmova koji se koriste prilikom propisivanja rijetkih krivičnih djela može se bliže odrediti samo ako se uzmu u bzir običaji u određenoj sredini.

2

3.VREMENSKO VAŽENJE KZ-a? KZ stupa na snagu onog dana kada je to njime izričito propisano, a najčešće osmog dana od njegovog objavljivanja. Međutim, kada je riječ o kompletnom krivičnom zakoniku, ovaj period je znatno duži nego kod drugih zakona. Razlog za to je prije svega potreba da se građani upoznaju sa novim KZ-om, da se sa novim i složenim rješenjima upoznaju i sami pravosudni organi, kao i da se stvore uslovi za primjenu novih rješenja. Prilikom stupanja na snagu novog zakona jedno od najvažnijih pitanja je koji će se zakon primjeniti ako je KD učinjeno u vrijeme važenja starog zakona a za vrijeme suđenja važi novi zakon. Prema KZ RS (član 4. stav 1.) važi pravilo da se na učinioca krivičnog djela primjenjuje zakon koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela, što je posljedica dosljedne primjene i poštovanja načela zakonitosti. Međutim, predviđen je jedan važan izuzetak od tog opšteg pravila (član 4.stav 2. KZ RS). Riječ je o obaveznoj retroaktivnoj primjeni zakona koji je blaži za učinioca. Ukoliko je novi zakon stroži za izvršioca on se ni u kom slučaju ne može primjeniti retroaktivno. Ukoliko se zakon nakon izvršenja krivičnog djela izmjeni jednom ili više puta primjeniće se onaj koji je blaži za učinioca. Kada se ocjenjuje koji je zakon blaži, vrši se detaljna analiza i uzimaju u obzir sve okolnosti i zakonska rješenja oba zakona. Prema teoriji krivičnog prava od dva zakona koji se porede blaži je onak koji : - određeno ponašanje ne predviđa kao krivično djelo - za određeno ponašanje isključuje krivičnu odgovornost - isključuje kažnjivost - koji propisuje manji iznos kazne ili blažu vrstu kazne - koji propisuje mogućnost oslobođenja od kazne - po kome se može izreći uslovna osuda ili se kazna umanjiti ispod zakonskog minimuma Blaži zakon se može primjeniti do pravosnažnosti presude ali i poslije donošenja pravosnažne presude ako je u postupku po nekom pravnom lijeku ponovo došlo do glavne rasprave, odnosno ako se o stvari ponovo meritorno odlučuje. U nekim posebnim vanrednim situacijama donose se strožiji zakoni sa ograničenim vremenskim trajanjem. Na učinioca krivičnog djela koje je predviđeno zakonom sa određenim vremenskim trajanjem primjenjuje se taj zakon, bez obzira na to kada mu se sudi, ako tim zakonom nije drugačije određeno. 4.PROSTORNO VAŽENJE KZ-a (teritorijalni, personalni, realni, univerzalni princip, posebni uslovi za gonjenje)? Pravila o prostornom važenju krivičnog zakonodavstva rješavaju pitanje čije će se krivično zakonodavstvo u konkretnom slučaju primjeniti. Svaka država teži tome da primjeni svoje krivično zakonodavsvo u slučaju kada je krivično djelo izvršeno na teritoriji određene zemlje, kada je krivično djelo učinio njen državljanin i kada je KD učinjeno protiv njenih interesa ili protiv njenog državljanina. U KP izgrađena su i opšte prihvaćena četiri principa koji rješavaju pitanja prostornog važenja KZ-a i obezbjeđuju suđenje i kažnjavanje učinioca KD-a ma gdje ista izvršio. Ovi pricipi su: teritorijalni, personalni, realni i univerzalni. Teritorijali princip je osnovni princip prostornog važenja KZ i prema njemu krivično zakonodavstvo se primjenjuje na sva krivična djela koja su učinjena na teritoriji države nezavisno od državljanstva učinioca. Teritorijalni princip je proširen principom zastave broda i principom registracije aviona. To znači da zakonodavstvo RS važi i za svakog ko

3

učini krivično djelo na domaćem brodu, bez obzira na to gdje se brod nalazio u vrijeme izvršenja djela (KZ RS čl. 119.st.2.), kao i za svakog ko učini KD u domaćem civilnom vazduhopolovu dok je u letu, ili u domaćem vojnom vazduhoplovu, bez obzira gdje se vazduhoplov nalazio u vrijeme izvršenja djela (KZ RS čl. 119. st.3.). Posebni uslovi za gonjenje: Naše krivično pravo predviđa mogućnost da se krivično gonjenje stranca koji je učinio KD na teritoriji RS, pod uslovom uzajamnosti ustupi stranoj državi (KZ RS čl. 123. st.5). U slučaju kada je KD učinjeno na teritoriji RS, a u stranoj državi je pokrenut ili dovršen krivični postupak, gonjenje u RS preduzeće se samo po odobrenju glavnog republičkog tužioca. Izuzetak od ovog principa predviđa međunarodno javno pravo, a odnosi se na lica koja uživaju potpun diplomatski imunitet za koja važi njihovo nacionalno zakonodavstvo. Prema personalnom principu nacionalni KZ važi za državljanine koji u inostranstvu učine bilo koje KD, to je tzv. aktivni personalni princip, a primjenjuje se da državljani ne bi izbjegli krivičnu odgovornost vraćajući se u zemlju jer ne mogu biti ekstradirani. Prema realnom (ili zaštitnom) principu KZ jedne države primjenjuje se na svakoga ko učini KD na njenu štetu ili štetu njenih građana. Postoje dvije vrste realnog principa: primarni i supsidijarni realni princip. Primarni realni princip predviđa da domaći KZ važi za svakoga ( državljanina ili stranca) ko u inostranstvu učini KD protiv ustavnog uređenja ili bezbjednosti zemlje. U slučajevima izvršenja ovih krivičnih djela važi princip apsolutne primjene domaćeg prava. Naše krivično pravo biće primjenjeno i onda kada je učinilac u inostranstvu osuđen i kaznu izdržao. Strano krivično pravo u ovim slučajevima nema nikakav značaj, a strana sudska presuda ima značaj samo utoliko što će se kazna koja je izdržana u inostranstvu uračunati u kaznu koju izrekne domaći sud. Supsidijarni realni princip određuje da domaći KZ važi i za stranca koji u inostranstvu učini prema našoj zemlji neko drugo krivično djelo, a ne samo ona na koja se primjenjuje primarni (bezuslovni) realni princip. Ono važi i za stranca koji učini bilo koje KD protiv državljanina RS. U oba slučaja potrebno je da se stranac zatekne na teritoriji naše zemlje ili joj bude ekstradiran. Univerzalni princip predviđa važenje domaćeg KZ-a i za stranca koji prema stranoj državi ili strancu učini KD za koje se prema domaćem KZ-u može izreći zatvor u trajanju od 5 god. ili teža kazna. Uslov je da stranac ne bude ekstradiran. Svaka država određuje kriterijume i uslove za primjenu svog KZ-a. Kod nas je osnovni princip teritorijalni. 5.OPŠTI POJAM KD-a I OSNOVNI ELEMENTI (različita shvatanja ovog pojma)? Pojam Kd-a ima više teorijski a manje zakonodavni i praktični značaj. S teorijskog aspekta određivanje pojma KD-a ima višestruki pravni, društveni i politički značaj. Pravni značaj je u tome što se na taj način postavlja opšti zakonski osnov za određivanje pojedinih KD-a. Društveni značaj je u tome što se kroz opšti pojam KD određuju uslovi kada se jedno ljudsko ponašanje smatra zabranjivim i kažnjivim. Kriminalno-politčki značaj određivanja opšteg pojma KD-a je u njegovom razgraničenju od ostalih oblika nedozvoljenih i kažnjivih ponašanja npr prestupi i prekršaji. U KZ se manje pridaje značaj određivanju opšteg pojma KD-a. Naš zakonik određuje ovaj pojam i on glasi „KD je ono djelo koje je zakonom predviđeno kao KD, koje je protivpravno i koje je skrivljeno“. Kao što se vidi iz zakonskog teksta opšti pojam KD-a obuhvata četri elementa i to:1. djelo, 2. predviđenost u zakonu 3. protivpravnost i 4. krivicu.

4

Prvi element KD-a je i najvažniji a to je da je djelo čovjeka a sastoji se iz radnje i posljedice između kjih postoji uzročna veza. Da bi postojalo Kd mora prvo postojati djelo ( radnja) čovjeka. Drugi element je protivpravnost, ono ukazuje na nedozvoljenost određenog ponašanja, na suprotnost nekom pravnom propisu. Postoji protivpravnost u formalnom i u materijalnom smislu. U formalnom to je kršenje neke pravne norme koja sadrži neku zapovjest ili zabranu a u materijalnom bi protivpravnost značila štetnost nekog ponašanja. Treći element je određenost u zakonu što znači da KD mora biti određeno u zakonu tj da su propisana sva njegova obilježja. Svi navedeni elementi su pojma KD-a su objektivnog karaktera, sa ovim objektivnim novi KZ dodaje i četvrti subjetivni element a to je skrivljenost djela. Ovo ukazuje da je KD skrivljeno učinjeno djelo. Ako se pojam KD-a shvata i u njegovu definiciju unosi i subjektivni element onda se dolazi do objektivno-subjektivnog shvatanja pojma KD-a. 6.RADNJA KAO ELEMENAT U OPŠTEM POJMU KD-a (pojam, vrste, radnja izvršenja)? Radnja je osnovno obilježje KD-a. Predstavlja voljno ponašanje čovjeka kojim se ostvaruje KD. Ponašanje koje nije voljno ne smatra se radnjom u krivičnopravnom smislu. Da bi određeno ponašanje dobilo karatkter radnje u krivičnopravnom smislu ono mora i da se manifestuje u spoljnom svijetu. a to znači da odluke ili namjere da se izvrši neko KD ne predstavljaju radnju, sve dok ne pređu u ostvarenje. tj. dok se ne ispolje u vanjskom svijetu. Radnjom se ostvaruje učestvovanje bilo kroz radnju izvršenja ili kroz saučesničku radnju. Preduzimanje radnje KD mora biti voljno, jer u protivnom nema radnje krivičnog djela, ako je ona preduzeta pod uticajem apsolutne sile. Radnje nema pri gubitku svijesti, što podrazumjeva potpuni gubitak svijesti kao ni u slučajevima refleksnih pokreta koji su posljedica spoljnih nadražaja. Radnja izvršenja KD može se preduzeti činjenjem ili nečinjenjem tako se i KD-jela mogu podjeliti na KD činjenja (komisivni delikti) i KD nečinjenja ili propuštanja (omisivni delikti). KD nečinjenja se dijele na prava KD nečinjenja i neprava KD nečinjenja. Prava krivična djela nečinjena mogu se izvršiti samo nečinjenjam i njihova radnja izvršenja je u krivičnom zakonu određena kao nečinjenje, odnosno kao propuštanje određene dužnosti (neodazivanje vojnom pozivu, neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca.) Neprava su ona koja su u krivičnom zakonu određena kao krivična djela činjenja, ali se izuzetno ta djela mogu izvršiti i propuštanjem određene dužnosti, odnosno nečinjenjem. Npr. ubistvo je redovno delikt činjenja, ali se izuzetno mogu izvršiti nečinjenjem i propuštanjem određene dužnosti. Npr. kada majka propušta da po svojoj dužnosti nahrani novorođenu bebu koja u nedostatku hrane umire, propuštanjem svoje dužnosti (nečinjenjem) majka lišava života svoje dijete. Da bi jedno krivično djelo činjenja izuzetno bilo izvršeno nečinjenjem, uvijek je potrebno utvrditi u kojim slučajevima za izvšioca postoji dužnost na činjenje, kao i koji su osnovi te dužnosti. Dužnost na činjenje može da proizilazi iz zakonskog propisa, nekog pravnog posla (ugovora ili radnog odnosa) i iz nekog prethodnog činjena kojim je stvorena obaveza na činjenje ili kojim je stvorena opasnost za drugo lice (ljekar koji je započeo operaciju mora je i završiti. S obzirom na doprinos u ostvarenju KD-a radnja KD-a se može pojaviti kao: a) radnja izvršenja, b) radnja podstrekavanja, c) radnja pomaganja i d) radnja organizovanja. Radnja izvršenja je je ona radnja kojom se prouzrokuje (proizvodi) poslijedica i ostvaruje KD, i obično je sadržana u opisu KD-a. Može da bude izričito

5

mora biti ostvareno biće KD-a. kod KD krađe radnja se sastoji u oduzimanju tuđe pokretne stvari) a može biti i uopšteno određena zajedno sa posljedicom . 7. To su formalna ili djelatnosna KD. za utrvđivanje mjesta i vremena izvršenja KD i za rješavanje nekih drugih pitanja. tj. potrebne su dve radnje: dovođenje drugog u opasnost za život i njegovo ostavljanje u toj opasnosti). Posljedica KD-a u vidu ugrožavanja sastoji se u izazivanju opasnosti u pravno zaštićeno dobro. čija ukupnost čini njihovo biće. Lice koje pogađa posljedica naziva se pasivnim subjektom. ali kod drugih KD to nije slučaj. Prva je da su dvije ili više radnji određene kumulativno – moraju biti sve izvršene da bi postojalo KD (npr. Kod drugih KD njihov zakonski opis sadrži i posljedicu koja se u svakom konkretnom slučaju mora utvrđivati. Razlikovanje KD na posljedična i djelatnosna značajno je za razgraničenje dovršenog KD sa pokušajem. Kod mnogih KD pasivni subjekt je istovremeno i objekt radnje KD. kao prouzrokovanje posljedice (npr.POSLJEDICE KD-a? Poslijedica je proizvedena promjena u spoljnom svijetu koja nastaje kao rezultat dejstva radnje KD-a. Izvršenjem KD dobro je povrijeđeno ili ugroženo. Lice koje ostvaruje radnju je izvršioca ako učestvuje više lica oni su saizvršioci. kod ubistva– lišenje drugog života označava zajedno i radnju i posljedicu KD). radnje. Ta opasnost može biti manja ili veća ili dalja ili bliža. krađe. 8.određena kada je u zakonu navedena djelatnost iz koje se radnja sastoji (npr. prekoračenje. POJAM BIĆA KD (elementi KD-a)? Da bi postojalo bilo koje krivično djelo moraju biti ostvarena bitna obilježja zakonskog opisa krivičnog djela. a dovoljno je da je izvršena samo jedna). u stvaranju mogućnosti da to dobro bude povrijeđeno. bitno je da je radnja izvršena jer dovršenje radnje znači izvršenje KD-a. kod ovakvih KD ne treba utvrđivati posljedicu. bitno je da je riječ o licu na čiju štetu se KD vrši. Druga situacija je kada su radnje alternativno određene tako da je za nastajanje KD-a dovoljno da je samo jedna od njih izvršena (npr kod KD zloupotreba položaja. pa se posljedica ugrožavanja diferencira na konkretnu i apstraktnu opasnost. Kod shvatanja posljedice u širem smislu polazi se od toga da svako KD ima posljedicu koja se ogleda u negativnom smislu na pravno zaštićenom objektu. Konkretna postoji ako je neko dobro došlo u opasnost a do povrede nije došlo a apstraktna ako je samo nastala mogućnost da neko dobro dođe u opasnost. Ovdje se može govoriti o posljedici u užem smislu. Samo kod KD-a kod kojih zakon izričito zahtijeva nastupanje određene posljedice ona je neophodna za njegovo nastupanje. radnje su iskorištavanje. neprijavljivanje KD). Ono što razlikuje pojedina KD to su njihovi posebni elementi. Iako radnja KD uvijek prouzrokuje neku vrstu posljedice. tj. tačnije izazivanju neke promjene da to dobro nije u onom stanju u kojem je bilo prije izvršenja KD-a. te posljedice nisu uvijek neophodne za postojanje KD. Biće KD-a označava skup svih zakonskih ili posebnih elemenata određenog KD-a. (npr davanje lažnog iskaza. falsifikati). ali do toga nije došlo. Povreda se može manifestovati u uništenju dobra ili njegovom većem ili manjem oštećenju ili činjenju neupotrebljivim. Postoje KD koja imaju više radnji izvršenja i tada postoje dvije situacije. činjenično stanje mora odgovarati zakonoskom opisu. neizvršenje sl. što može biti i pravno lice. Svako KD ima svoje posebne elemente po kojima se ono 6 . kod KD izlaganja opasnosti. To su materijalna ili posljedična KD (npr ubistva.

subjekt i objekt KD-a. Osnovna pretpostavka za primjenu instituta neznatne društvene opasnosti jeste da su ostvarena sva bitlja obilježja bića KD u konkretnom slučaju. Propisujući kvalifikatorne okolnosti zakonodavac propisju teže oblike nekog krivičnog djela i za njega propisuje strožu kaznu (npr. mjesto i vrijeme izvršenja i lična svojstva. posebna namjera i objektivni uslovi inkriminacije. Prilikom procjene da li je ispunjen uslov da li je djelo malog značaja naročito je sporno koja to KD s ozbirom na opšti stepen društvene opasnosti i njihovu težinu nikada u konkretnom slučaju ne mogu biti djelo malog značaja. KD ubistva i razbojništva isl. Kod privilegujućih okolnosti zakon propisuje lakše oblike i predviđa blažu kaznu u odnosu na osnovni oblik (npr. KZ-a RS zahtijeva kumulativno ostvarivanje dva uslova: da je djelo malog značajua i da su posljedice neznatne ili odsutne. za koja su propisana teže kazne. Uobičajena je podjela obilježja (elemenata) bića KD-a na osnovna i dopunska. ali se radi o tako beznačajnom djleu da primjena krivičnih sankcija očigledno nema svrhe. iako sa različitim sadržinama. a uz njih se kod pojedinih djela pojavljuju i drugi elementi. vrijeme. Objektivna obilježja mogu biti deskriptivna kada se odnose na činjenice koje se mogu opaziti čulima i normativna kada njihov pojam zavisi od određenih normi ili proizilaze iz određenih vrednovanja. Obavezni posebni elementi su: radnja KD-a. posljedica.razlikuje od drugih KD. Zbog toga što zakonodavac nije odredio granicu za primjenu ovog instituta krije se realna opasnost slabljenja načela zakonitosti i prodora arbitrarnosti. Tu granicu nije utvrdila ni teorija ni praksa. U tom smislu može se govoriti o obaveznim i mogućim posebnim elementima. sredstvo. U subjektivna obilježja spadaju prije svega umišljaj i nehat a kod pojedinih KD i namjera i pobuda. Za isključenje postojanja KD po ovom osnovu odredba člana 7. predmet radnje. lični odnosi i lične okolnosti izvršioca. Posebni elementi su uvijek određeni zakonom.. Biće KD-a predstavlja most između opšteg i posebnog dijela krivičnog prava. Tako npr. nikada se nomu smatrati djelima malog značaja. sredstvo. Dopunska obilježja su kvalifikatorne i privilegujuće okolnosti. Kao mogući posebni elementi javljaju se: način. Cilj instituta neznatne društvene opasnosti jeste da isključi primjenu krivičnog prava u odnosu na slučajeve u kojima su ispunjena sva obilježja nekog KD. okolnosti pod kojima je učinjeno i ako je nizak stepen krivice učinioca. mjesto izvršenja KD-a. način izvršenja. posljedica. Djelo je malog značaja ako na to ukazuju njegova priroda.stava2. 7 .NEZNATNA DRUŠTVENA OPASNOST (zanemarljivo opasno djelo)? Naše zakonodavstvo predviđa institut neznatne društvene opasnosti kao opšti osnov koji isključuje postojanje KD. ali je jasno da što je propisana kazna viša to su manje šanse da djelo bude malog značaja. 9. Skup osnovnih obilježja čini osnovni oblik nekog krivičnog djela. Obilježja bića KD-a mogu biti objektivna (spoljna) i subjektivna (unutrašnja). težina. propisano je da je ubistvo ako je izvršeno na podmukao način predstavlja teži oblik ubistva). kod KD prevare umjesto namjere pribavljanja protivrpavne imovinske koristi kod učinioca postoji samo namjera da drugog ošteti). Bez ostvarenosti svih elemenata bića KD-a nema ni ostvarenosti opšteg elementa predviđenoti u zakonu tj nema KD-a ukoliko se neko činjenično stanje ne može podvesti pod zakonski opis nekog krivičnog djela. jer se dozvoljava da sud ili nadležni tužilac vrši široku primjenu ovog instituta i na slučajeve koji to ne zaslužuju. Neki posebni elementi se pojavljuju kod svih KD-a. U objektivna spadaju: radnja izvršenja.

Uslovi odbrane su da je 1. onda nema ni svrhe primjenjivati insistut nužne odbrane. itd. puštanje električne struje u žičanu ogradu). u slučaju kada neka osoba u nekim posebnim uslovima (mrak. kroz radnju odbrane ostvareno biće nekog krivičnog djela-ukoliko bi napadnuti uspio da odbije napad. magla. tako da je lice A ovlašteno da se brani.Napad mora biti uperen na bilo koje pravom zaštićeno dobro (ne postoji ograničenje u pogledu vrste i značaja dobara).st.) pogrešno pomisli da je napadnuta od osoba koje su samo htjele da se s njom našale. Protivpravan. Stvaran. Putativna nužna odbrana postoji kada npr. NUŽNA ODBRANA (pojam. Ona je isključena onda kada je napad namjerno isporvociran da bi se zloupotrebilo pravo na nužnu odbranu. uperen protiv nekog pravom zaštićenog dobra. 3. A ošamari B sa namjerom da to učini još jedanput. Neophodno potrebna za odbijanje napada. Međutim. vidi KZ? Nužna odbrana je osnov koji isključuje postojanje krivičnog djela.). 11.istovremenost postoji sve dok napad traje. nužna odbrana u slučaju izazvanog napada ipak podliježe ograničenjima. Napad je protivpravan i onda kada ga je napadnuti izazvao (npr. U tom slučaju postoji protivpravni napad lica B. (Čl. Uslovi napada su da je napad: 1. Nužna odbrana ima dva elementa napad i odbranu. Uslov koji 8 .10.napad mora stvarno postojati. a u suprotnom je riječ o putativnoj nužnoj odbrani kada se situacija rješava kroz institut stvarne zablude.Neophodno potrebna je ona odbrana kojom bi se s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja mogao efikasno odbiti napad uz najmanju povredu napadačevog dobra. 5. odnosno da ne osvari elemente bića nekog KD. 3.Ukoliko bi se napad odbijao povredom dobra trećeg lica moglo bi se raditi o krajnjoj nužde ali ne o nužnoj odbrani.Napad preduzima čovjek i on se sastoji u činjenju a samo izuzetno u nečinjenu. a to znači sve dok ne prestane. Teorija i praksa su postavile nekoliko orjentacionih kriterijuma za ocjenu da li je ovaj uslov ispunjen (intezitet napada i upotrebljenih sredstava. a da pri tome ne povrijedi nikakvo napadačevo dobro. Međutim. Iz ovog uslova proizilazi da nije dozvoljena nužna odbrana na nužnu odbranu. (Npr.što znači da je protivan normama pravnog sistema procjenjujući to objektivno. strah. dozvoljena je nužna odbrana u odnosu na one radnje koje predstavljaju prekoračenje nužne odbrane. tj. 2. djelo učinjeno u nužnoj odbrani nije KD. da odbija napad). pa se i uslovi za nužnu odbranu posebno vezuju za ove dve komponente. elementi. Isovremen. a B potegne pištolj da ubije A. kada postoji namjera onog koji provocira napad da iskoristi situaciju nužne odbrane radi povrede nekog napadačevog dobra. 4. ponašanje čovjeka. s tim da tu vrlo često dolazi do situacije prekoračenja granica nužne odbrane. pa u takvoj uobraženoj odbrani povrijedi ili ubije nekog od napadača. Upravljena prema nekom napadačevom dobru.2 KZ-a RS). načini i sredstva koja su napadnutom stajala na raspolaganju za odbijanje napada i dr. Od posebnog značaja je pitanje srazmjere između vrijednosti napadačevog dobra i dobra koje se brani. a ne sa aspekta napadača.Ovo je najsporniji uslov kod nužne odbrane. Prema zakonskoj definiciji nužna odbrana je odbrana koja je nophodno potrebna da se od svog dobra ili od dobra durgog odbije istovremeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad. tj. Tu je u sukobu pravno sa nepravom. 2. krivično pravni značaj). Uslov istovremenosti ispuwen je i u slučaju preduzimanja određenih zanštitnih mjera koje se aktiviraju tek u momentu napada (npr. prekoračenje. ljubavnik udate žene ima pravo da se brani od prevarenog muža koji hoće da ga ubije). kao i onda kada napad neposredno predstoji.

tj. kao što je npr. prekoračenje. koji se sastoji u svijesti i volji napadnutog da odbija napad.2). nego ne postoji ni njeno prekoračenje. 12. Ona može biti izazvana ne samo ljudskom radnjom. Prema zakonskoj definiciji krajnja nužda postoji kada je djelo učinjeno radi toga da učinilac otkloni od svog dobra ili od dobra drugog istovremenu neskrivljenu opasnost koja se na drugi način nije mogla otkloniti. kao i onda kada ona neposredno predstoji. a pri tom učinjeno zlo nije veće od zla koje je prijetilo (Čl. st. Uslovi za postojanje krajnje nužde vezuju se ili za jedan ili za drugi elemenat. djelovanje prirodnih nepogoda. osim onog koji zahtjeva da je odbrana bilo neophodno potrebna. Prekoračenje (eksces) granica nužne odbrane postoji onda kada su ostvareni svi uslovi odbrane i napada. krivičnopravni značaj) vidi KZ? Krajnja nužda sključuje postojanje protivpravnosti. Elementi krajnje nužde su opasnost i otklanjanje opasnosti. To znači da prvobitni napadač ima pravo na nužnu odbranu u odnosu na krivično djelo koje se vrši u prekoračenju nužne odbrane. a koji postoji onda kada napad prestane. No. kada dođe do provrede znatno vrijednijeg dobra napadača. imovina. prekoračenje granica nućne odbrane može voditi oslobođenju od kazne. To je tzv. predstavlja fakultativni osnov za oslobođenje od kazne. Međutim.zahtjeva da je odbrana neophodno potrebna nije ispunjen u slučaju kada dođe do veće. a kod ekstenzivnog ekscesa ne samo da nema nužne odbrane. Opasnost je stanje u kome je neko dobro ugroženo i prema okolnostima konkretnog slučaja postoji neposredna mogućnost da ono bude povređeno. Mogućnost da se napad izbjegne bjekstvom ne isključuje uslov da je odbrana bila neophodno potrebna. 9 . 3 KZ-a RS). napada životinja i sl. odnosno povredu dostojanstva napadnutog. da se njome ugrožava bilo koje pravom zaštićeno dobro. pored ovih uslova mora postojati i subjektivni elemenat. intezivno prekoračenje. da je istovremena. očiglednije nesrazmjere ovih dobara. tj. Pod dodatnim uslovima. treba razlikovati bjekstvo i izvjegavanje koje ne znači i ponižavanje. 12. 3. tj. Razlika između dejstva ekstenzivnog i intezivnog ekscesa je u tome što samo intezivni eksces može biti osnov za ublažavanje ili oslobađanje od kazne. da je stvarna. kada je prekoračenje izvršeno usljed jake prepasti ili razdraženosti izazvane napadom. iako su to po prirodi stvari najvažnija dobra kao što su život. KRAJNJA NUŽDA (pojam. Prekoračenje granica nužne odbrane predstavlja fakultativni osnov za ublažavanje kazne.. predstavlja opšti osnov za isključenje postojanja krivičnog djela. da je neskrivljena – Na krajnju nuždu se ne može pozivati neko ko je bilo sa umišljajem bilo iz nehata izazvao opasnost. i moraju svi biti kumulativno ispunjeni.Opasnost mora stvarno postojati. Kao kod nužne odbrane i ovdje može doći do situacije kada postoji putativna krajnja nužda što se rješava u okviru instituta stvarne zablude. 11. izazivanje opasnosti iz nehata predstavlja fakultativni osnov za ublažavanje kazne (čl. 2.Zakon nije ograničio dobra koja se mogu štitit. i 4. U tom slučaju KD postoji. nego i na bilo koji drugi način.Istovremenost postoji dok traje opasnost. U slučaju prekoračenja nužne odbrane postoji krivično djelo i krivična odgovornost. elementi. Uslovi opasnosti su: 1. intezivni eksces. tjelesni integritet.st. za razliku od ekstenzivnog ekscesa koji naša sudska praksa ne prihvada. Za razliku od nužne odbrane. ovdje se radi o sukobu prava sa pravom. Mogu se štiti kako svoja tako i tuđa dobra. Sporno je ptianje da li kod odbrane.

zakon ih je podigao na rang radnje izvršenja. U tom slučaju KD postoji. Za kažnjivost umišljajnog pripremanja izvršenja KD potrebno je da je to izričito predviđeno u posebnom djelu. 3. otklanjanje prepreka za izvršenje KD.poseban problem predstavlja kako odrediti u čemu se one sastoje. rudari i sl. ali zakon predviđa fakultativni osnov za ublažavanje kazne. sporno je da li treba da bude ostvaren i subjektivni elemenat.nabavljanje ili osposobljavanje sredstava za izvršenje KD. Tu je značajno da 10 . Oni su dužni da žrtvuju svoja dobra ako se nađu u opasnosti. Ne može se nehatno pripremati neko KD. 2. kažnjavanje)? Jedno KD se može pripremati na vrlo različite načine. Pripremanje samo po svojoj prirodi podrazumjeva postojanje umišljaja.Uslovi otklanjanja opasnosti su: 1. Za razliku od nužne odbrane. propisivanjem pripremanja kao posebnog KD i 2. ili pripremnim radnjama u užem smislu.Prekoračenje koje je zakonski relevanto postoji onda kada je opasnost otklonjena povredom dobra veće vrijednosti od vrijednosti dobra od koga se otklanja opasnost. propisivanjem kažnjavanja pripremanja kao faze u ostvarivanju nekog KD. moraju se primjeniti ona sredstva i načini otklanjanja opasnoti koji u najmanjoj mogućoj mjeri u konkretnoj situaciji pogađaju to dobro. Tako ova lica nisu dužna da se izlažu opasnosti onda kada je prema okolnostima konkretnog slučaja sasvim izvjesno da će doći do njihove smrti. planiranje ili organizovanje sa drugima izvršenja KD i 4. Ako je nužno da dođe do povrede tuđeg dobra. Kao i kod nužne odbrane. Problemi u praksi se javljaju kod ostalih pripremni radnji iz četvrte kategorije. gjde se prije svega polazi od hijerarhije pravom zaštićenih dobara čija se vrijednost upoređuje. vatrogasci. a ukoliko je prekoračenje učinjeno pod osobito olakšavajućim okolnostima učinilac se može osloboditi od kazne. ali ova dužnost nije apsolutne prirode. Prvu vrstu kažnjivih pripremnih radnji predstavljaju one pripremne radnje koje su određene kao posebno KD. piloti. To je učnjeno tako što su pripremne radnje svrstane u četiri grupe : 1.). kao i kako u konkretnom slučaju postaviti granicu između radnje izvršenja i pripremne radnje. 12.PRIPREMNE RADNJE (pojam. Kod ovog uslova potrebna je kompleksna procjena konkretne situacije. tj. Međutim. onda se ono mora u što većoj mjeri štedjeti. tu se i ne radi o pripremnim radnjama. da učinjeno zlo nije veće od onoga koje je prijetilo. a najviše što zakon prihvata jeste da je ono isto. Formalno gledajući. 2. Prekoračenje (eksces) granica krajnje nužde. tj. kada se radi o drugoj vrsti pripremnih radnji . Radi se o vršenju određenih profesija koje su skopčane sa određenim rizicima (policajci. što se može učiniti na dva načina: 1. druge radnje kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje KD a koje ne predstavljaju radnju izvršenja. Umišljaj učinioca je ono što ugrožava objekt krivičnopravne zaštite. da li je lice svjesno opasnosti i da li je voljno otklanja. Institut krajnje nužde ne može se primjenjivati u situacijama u kojima je učinilac bio dužan da se izloži opasnosti.Kod otklanjanja opasnosti treba učiniti sve što je moguće da ne dođe do povrede tuđeg dobra. Riječ je o radnjama koje mogu biti u daljoj ili bližoj vezi sa radnjom izvršenja.Učinjeno zlo mora biti manje od onoga koje prijetilo. dogovaranje. a ne sama radnja koja je preduzeta. Prekoračenje će postojati i onda kada se sa ciljem otklanjanja opasnosti moglo povrijediti dobro manje vrijednosti ili je povreda određenog dobra mogla biti manjeg intenziteta. lice koje je u opasnosti mora se od nje spasavati i bjekstvom. da se ona na drugi način nije mogla otkloniti osim vršenja radnje kojom su ostvareni svi elementi nekog krivičnog djela.

KD silovanja). Pokušaj može postojati od momenta kada je izvršilac započeo radnju izvršenja. vrste. kada je učinilac preduzeo samo dio radnje izvršenja. učinilac preduzima kompletnu radnju izvršenja. kada postoji svršeni pokušaj. teža vrsta pokušaja postoji onda kada je kroz pokušaj nekog težeg KD dovršeno neko lakše KD. zatvora donja ili gornja granica raspona propisane kazne kod nekog KD. To su sva KD čija se posljedica sastoji u apstraktnoj opasnosti. kao i kod KD kod kojih je radnja pokušaja inkriminisana kao svršeno KD. 13. koja se smatraju dovršenim preduzimanjem radnje izvršenja u cjelini (npr. tj. Pored podjele na svršeni i nesvršeni pokušaj. pokušaj može biti kažnjiv i kod lakših KD. To znači da je kažnjavanje za pokušaj opravdano kod težih KD. ali i neka dr. Kažnjavanje za pokušaj: Kod kažnjavanja za pokušaj treba razlikovati dva pitanja: kod kojih KD je pokušaj kažnjiv i kojom kaznom se kažnjava pokušaj. U drugoj situaciji. (čl.1. a uslov za to jeste da je kod takvog KD izričito propisano da će se učinilac kazniti i za pokušaj. Kod pravih KD nečinjena pokušaj ne može postojati. Pokušaj je fakultativni osnov za ublažavanje kazne. kvalifikovani pokušaj. tj. Kvalifikovani pokušaj. Konstitutivni elemnat pokušaja jeste umišljaj. ali se kazna može i ublažiti.st. započinje radnju izvršenja ali posljedica izostaje. Ne može postojati svršeni pikušaj KD koja u svom zakonskom opisu ne sadrže posljedicu. pa sve do momenta nastupanja posljedice. 14. Nije bitno ni to da li je sam odlučio na odustajanje ili je neko uticao na njega. radnja izvršenja je započeta ali nije dovršena. ili je u okviru propisanog raspona.12. pa samim tim nije ni prouzrokovao posljedicu. pripremne radnje ne mogu biti one radnje koje su udaljene od radnje izvršenja. Nije bitno za postojanje dobrovoljnog odustanka iz kojih je pobuda učinilac odustao. Izuzetno. KD za čije se dovršenje ne traži nastupanje određene posljedice (djelatnosna KD). Tu nedostaje neki od predviđenih elemenata bića KD. POKUŠAJ KD-a (pojam. on radnju izvršenja nije dovršio. Postojanje pokušaja KD znači da učinilac sa umišljajem preduzima radnju izvršenja djelimično ili u cijelini. Međutim. Kod pokušaja KD koja u svom biću nemaju posledicu nedostaje dio radnje izvršenja. DOBROVOLJNI ODUSTANAK (pojam. a to su ona KD za koja se može izreći kazna zatvaora u trajanju od tri godine ili teža kazna. kažnjavanje)? Pokušaj KD je nepotpuno ostvarenje bića KD. izostanak posljedice ne znači uvijek i postojanje pokušaja KD. Pri tome nije od značaja da li je 3 god. U pogledu prvog pitanja rješenje u našem krvičnom pravu određuje krug KD kod kojih je pokušaj kažnjiv vezivanjem za propisanu kaznu. postoji i tzv. Pokušaj KD se kažnjava istom kaznom koja je propisana za dovršeno KD. Bitno je da je objektivno 11 . uticaj na kažnjavanje)? Dobrovoljni odustanak od izvršenja KD-a postoji kada u toku vršenja djela učinilac odustane od dovršenja započetog KD-a Odustanak je dobrovoljan ako je učinilac bio svjestan da djelo može da dovrši ali je svojom voljom odustao od dovršenja. U tom slučaju uzima se da postoji samo pokušaj težeg KD (a ne sticaj) ali okolnost da je kroz pokušaj dovršeno neko lakše KD treba tretirati kao otežavajuću okolnost prilikom odmjeravanja kazne. vrste. Nastupanje posljedice isključuje pokušaj. a to je po pravilu posljedica.Pri tome mogu se razlikovati dvije situacije i dvije vrste pokušaja. U prvoj se radi o nesvršenomm pokušaju. tj. KZ-a RS). ali iz različitih razloga posljedica ne nastupa.zakonska definicija vezuje pripremne radnje za neposredno izvršenje KD.

Po teoriji posljedice uzima se da je mjesto izvršenja gdje je posljedica nastupila. Neće postojati dobrovoljni odustanak ako učinilac nije uspio da spriječi posljedicu. učinio više KD za koja mu se istovremeno sudi i onda kada za ranije učinjena 12 . Učinilac može odustati od izvršenja KD-a i u stadijumu tzv nesvršenog i svršenog pokušaja. 15. Po našem KZ-u sud učinioca koji je dobrovoljno odustao može da kazni propisanom kaznom. VRIJEME I MJESTO IZVRŠENJA KD-a? Određivanje mjesta izvršenja KD-a važno je sa gledišta KP iz više razloga. c) da li je kod učinioca u vrijeme izvršenja postojao umišljaj ili nehat d) da li je bio punoljetan ili ne e) da li je nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja f) vrijeme izvršenja može da bude obilježje nekih drugih KD npr kod KD u vrijeme ratnog stanja. drugo prema mjestu izvršenja određuje se nadležnost suda i treće mjesto izvršenja može biti obilježje nekih drugih KD npr pustošenje šume i sl. stoga privremeni prekid izvršenja ne spada u dobrovoljni odustanak. Kao i kod određivanja mjesta izvršenja razlikuju se tri teorije: djelatnosti. Ako je učinilac odlučio da odustane a nalazi se u stadijumu nesvršenog pokušaja (radnja još nije dovršena) dovoljno je samo da prekine radnju. za vrijeme zabrana. Ovaj institut će se primjeniti kada učinilac nije mogao da dovrši KD a za tu nemogućnost nije znao npr kada izvršilac provali vrata banke i onda odustane od toga djela a sa tim alatom nije ni mogao otvoriti sef. POJAM I VRSTE STICAJA KRIVIČNIH DJELA Sticaj KD postoji onda kada jedan učinilac jednom radnjom (idealni sticaj) ili sa više radnji (realni sticaj) učini više KD za koja mu se istovremeno sudi. Prvo prema mjestu izvršenja utvrđuje se prostorno važenje KZ-a. teorija posljedice i teorija jedinstva. neuračunljiv ili bitno smanjeno uračunljiv. Po teoriji jedinstva uzima se kako mjesto gdje je učinilac preduzeo činjenje odnosno propustio činjenje tako i mjesto gdje je posljedica nastupila. samo konačna odluka da se KD nikada ne dovrši prestavlja dobrovoljni odustanak. ograničenja (lova i sl). Prema našem KZ-u uzima se teorija jedinstva. Prema teoriji djelatnosti uzima se za mjesto izvršenja KD-a ono mjesto gdje je učinilac preuzeo odnosno propustio činjenje bez obzira gdje je posljedica nastupila. Idealni sticaj podrazumjeva da je učinilac peduzimanjem jedne radnje učinio više KD. Ukoliko je izvršilac odustao od dovršenja KD-a zbog teškoća na koje je naišao prilikom izvršenja KD-a ili je smatrao da takve okolnosti postoje npr nije umio ili mogao ili mu se učinilo da neko naiđe u tom slučaju neće postojati dobrovoljni odustanak. Za određivanje mjesta izvršenja distancnih KD postoje tri teorije: teorija djelatnosti. Kod realnog sitcaja on je sa više radnji. U stadijumu svršenog pokušaja (radnja je svršena ali posljedica nije nastupila) onda je potrebno da učinilac spriječi nastupanje posljedice (bacio žrtvu u vodu a onda je spasio iz iste). bez obzira na njihov vremenski razmak. Naš KZ prihvata teoriju djelatnosti KD je izvršeno u vrijeme kada je izvršilac radio ili bio dužan da radi bez obzira kada je posljedica nastupila. Određivanje vremena izvršenja KD-a je važno iz sljedećih razloga: a) koji je KZ važio u vrijeme izvršenja. za koja mu se istovrmeno sudi. Svako odustajanje od izvršenja KD-a ne mora znači i definitivno napuštanje. da blaže kazni ili da oslobodi od iste. b) da li je u vrijeme izvršenja KD učinilac bio uračunljiv. posljedice i jedinstva.djelo bilo moguće izvršiti i da je svjestan te mogućnosti. Ako je radnja izvršena na jednom a posljedica nastupila na drugom mjestu to su tzv distancna KD. 16.

jer postoji ili prirodno jedinstvo djela (npr. Supsidijaritet može biti formalni (tj. onda je u pitanju heterogeni sticaj. sticaja ipak nema. Smisao i svrha posotjanja sticaja kao opšteg instituta jeste ustanovljavanje posebnih pravila koja važe za odmjeravanje kazne za KD učinjena u sticaju. U drugom slučaju. pa se uzima da postoji samo jedno KD. kao i između krivičnih djela ugoržavanja i povrede. zbog čega zakonodavac polazi od pretpostavke da je takvo stanje prisutno kod najvećeg broja ljudi. ne određuje se ko je uračunljiv.Utvrđivanje uračunljivosti u konkretnim slučajevima vrši sud. uračunljivost je normalno stanje duševnog zdravlja čovjeka pri čemu se psihičke funkcije normalno odvijaju. preko vještakapsihijatra. tu postoji jedno djelo. a ne i utaja). koji takođe može biti idealni i realni u zavisnosti od toga da li je preduzeta jedna ili više radnji.U opštem značenju. iako je preduzeto više radnji.Oni ne utvrđuju uračunljivost već samo daju sudu nalaz i mišljenje o utvrđenim činjenicama relevantnim za ocjenu uračunljivosti učinioca. ZAKONSKO ODREĐENJE NEURAČUNLJIVOSTI. U određenim slučajevima. specijaliteta. a ne onoliko KD koliko je stvari oduzeto). Ako su učinjena ista ili istovrsna KD radi se o homogenom sticaju. U slučaju specijaliteta neko KD se pojavljuje samo kao poseban oblik nekog drugog. što vodi pretpostavci da je svaki učinilac krivičnog djela duševno zdrav a samim tim i uračunljiv. a može biti i materijalni kada to proizilazi iz same prirode i odnosa bića određenih KD. ili su ostvarena biće više KD.Uslove za postojanje neuračunljivosti određuje krivični zakon. s tim što sadrži najmanje još jedno dodatno obilježje. kada zakon iziričito upućuje na primjenu bića nekod KD samo kada nisu ostvareni uslovi za primjenu nekog drugog KD). URAČUNLJIVOST ODNOSNO NEURAČUNLJIVOST (POJAM NEURAČUNLJIVOSTI. Prividni idealni sticaj postoji u sledećim slučajevima: 1. te se primjenjuje samo ako ne dođe do primjene primarnog bića. bilo heterogeni. kada neko prisvoji novac koji mu je povjeren uslužbi ili na radu postoji samo pronevjera.KD iz bilo kojih razloga nije došlo do suđenja. 17. Zakonski opis bića jednog KD u potpunosti obuhvata i biće drugog KD. Uračunljivost se uvijek utvrđuje prema stanju koje je postojalo u vrijeme izvršenja krivičnog djela. Prividni idealni sticaj postoji onda kada jednom radnjom bude ostvareno biće više KD ali se. I i dealni i realni sticaj mogu biti bilo homogeni. Od pravog sticaja treba razlikovati prividni sticaj. U načelu radi se o tome da ostvarenje bića jednog KD predstavlja intenzivniju povredu istog zaštitnog objekta u odnosu na djelo koje je supsidijarno. U slučaju konumpcije biće jednog KD redovno u potpunosti obuhvata biće nekog drugog KD (pod uslovom da se ne radi o specijalitetu). već ko je neuračunljiv. 13 . biće jednog KD je supsidijarno u odnosu na drugo. METODE UTVRĐIVANJA. provalnik iz jednog stana oduzme više pokretnih stvari. smatra da je učinjeno samo jedno KD. i pored toga. Odnos supsidijariteta posoti u između pokušanog i svršenog KD. koju donosi sud. opšteg KD i postoji samo to drugo posebno KD (npr. 2. konsupcije. a ako se radi o različitim KD. supsidijariteta i 3. U krivičnom zakonodavstvu uračunljivost se određuje negativno. ili je sticaj samo prividan. ELEMENTI I NJIHOVO ZNAČENJE) Uračunljivost je psihičko stanje koje postoji kod učinioca u vrijeme izvršenja krivičnog djela.

privremene duševne poremećenosti. krivični zakon predviđa da se krivica učinioca u ovakvom slučaju utvrđuje prema vremenu neposredno prije dovođenja u takvo stanje ako je u vremenu stavljanja sebe u takvo stanje postupao sa umišljajem. Psihološki osnovi neuračunljivosti su poremećaji u sferi rasuđivanja i sferi odlučivanja. duševna poremećenost ili duševna zaostalost b) psihološka metoda-neuračunljivost se određuje na osnovu postojanja određenih poremećaja osnovnih psihičkih funkcija(svijesti i volje) koje treba da su postojali kod učinioca u vrijeme izvršenja krivičnog djela c) biološko-psihološka metoda koja kombinuje biološku i psihološku metodu-za postojanje neuračunljivosti nije dovoljno samo neko od određenih abnormalnih psihičkih stanja ili postojanje samo poremećaja osnovnih psihičkih funkcija. kako je učinilac sam sebe doveo u takvo stanje pri čemu je možda baš i htio da u takvom stanju učini krivično djelo.Prilikom utvrđivanja neuračunljivosti. na primjer. Ako se kod počinioca utvrdi postojanje neuračunljivosti. Po krivičnom zakonu postoje biološki i psihološki osnovi za postojanje neuračunljivosti. kod bitno smanjene uračunljivosti navedeni biološki osnovi su doveli do poremećaja psihičkih funkcija ali manjeg intenziteta. u navedenom slučaju kod učinioca ne bi mogla da postoji krivica. BITNO SMANJENA URAČUNLJIVOST I ACTIONES LIBERAE IN CAUSA (POJAM.UMIŠLJAJ (POJAM. 18. VRSTE. 19. Da bi postojao direktni umišljaj neophodno je da kod učinioca postoji i svijest o djelu i htijenje djela 14 . Postojanje bitno smanjene uračunljivosti kod učinioca krivičnog djela ne isključuje krivicu. ZNAČAJ) Bitno smanjena uračunljivost učinioca postoji ako je kod njega u vrijeme izvršenja djela postojala duševna bolest. takav učinilac nije kriv za učinjeno krivično djelo i ne može mu se izreći kazna za to djelo. Biološki osnovi za postojanje neuračunljivosti su duševne bolesti. Za razliku od neuračunljivosti. tako da je mogućnost rasuđivanja i odlučivanja bila bitno smanjena. upotrebom alkohola.Pošto se krivica učinica utvrđuje prema stanju u vrijeme izvršenja krivičnog djela. već je nužno da postoji i jedno i drugo. direktni umišljaj postoji kada je učinilac bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje. usljed čega dođe u stanje neuračunljivosti. zaostao duševni razvoj. ali ne i isključena. već predstavlja osnov za ublažavanje kazne. Naš krivični zakon predviđa dvije vrste umišljaja i to: 1. kao što su duševne bolesti. Skrivljena neuračunljivost je ona situacija kada učinilac sam sebe dovede u stanje privremene duševne poremećenosti. koriste se tri metode: a) biološka metoda-neuračunljivost se utvrđuje na osnovu postojanja određenih nenormalnih psihičkih stanja kod učinioca. Međutim.Umišljaj karakterišu dva elementa i element svijesti i element volje. privremena duševna poremećenost i ako je zbog nekog od tih abnormalnih stanja mogućnost učinioca da shvati značaj svog djela ili da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena. Actiones liberae in causa postoji u krivičnom pravu kao skrivljena neuračunljivost. korištenjem droga. ELEMENTI) Umišljaj je svjesno i voljno ostvarenje krivičnog djela. pa u takvom stanju učini krivično djelo.

NEHAT (POJAM. eventualni umišljaj ostoji kada je učinilac bio svjestan da usljed njegovog činjenja ili nečinjenja može nastupiti zabranjena posljedica.STVARNA ZABLUDA (POJAM. Za postojanje stvarne zablude relevantne su dvije grupe okolnosti: prvu čine one koje su obilježja krivičnog djela(o radnji. Ovaj nehat zove se nemar ili nepažnja. tako da on niti hoće posljedicu niti pristaje na njeno nastupanje. ovdje su elementi svijesti i volje slabije izraženi. ali može da utiče na visinu kazne zavisno od slučaja i ocjene suda. Svjesni nehat sadrži dva elementa:svijest o mogućnosti nastupanja posljedice i vjerovanje da ona ipak neće nastupiti. pa je pristao na njeno nastupanje. o posljedici. zakon ne pravi razliku da li je u pitanju svjesni ili nesvjesni nehat. Kod nehata može da postoji samo element svijesti. Za razliku od direktnog umišljaja. 20.I eventualni umišljaj se sastoji iz dva elementa a to su svijest o mogućnosti nastupanja posljedice i pristajanje na posljedicu. Njegova krivica sastoji se u tome što je on bio dužan i mogao da ima svijest da svojom radnjom može da prouzrokuje zabranjenu posljedicu. ali je olako držao da ona neće nastupiti ili da će je moći otkloniti. ELEMENTI) Nehat je drugi i to lakši oblik vinosti. 21. o objektu) koje ulaze u biće krivičnog djela.2. VRSTE. Kod nesvjesnog nehata učinilac ne samo da nije imao volju već kod njega nije postojala ni svijest o mogućnosti nastupanja posljedice. Kod krivičnih djela kod kojih je nehat kažnjiv izričito se navodi da će se za nehat učinilac kazniti. Stvarna zabluda u užem smislu vezuje se za vinost kao psihički odnos učinioca prema svom djelu. a može da nema ni svijesti te razlikujemo dva oblika nehata i to svjesni i nesvjesni nehat. činilo djelo dozvoljenim. posebni oblici umišljaja koje teorija poznaje koji mogu da se pojave u praksi su: a) prethodni i naknadni b) predumišljaj i naknadni umišljaj c) određeni i neodređeni Krivični zakon ne pravi razliku u pogledu kažnjivosti između direktnog i eventualnog umišljaja. Stvarna zabluda može biti neotklonjiva i otklonjiva. da je zaista postojala. KRIVIČNOPRAVNI ZNAČAJ) Stvarna zabluda je nedostatak svijesti ili pogrešna predstava o stvarnim okolnostima učinjenog krivičnog djela. Neotkonjiva stvarna zabluda postoji kada učinilac nije bio dužan i nije mogao da izbjegne zabludu u pogledu neke stvarne okolnosti koja bi. Osnovna karakteristika nehata je odsustvo voljnog elementa kod učinioca. Svjesni nehat postoji kada je učinilac bio svjestan da zabranjena posljedica može nastupiti. a oduzima se druga. 15 . odnosno da su postojale činile bi djelo dozvoljenim. VRSTE. a od značaja su za njegovo postojanje. gdje je psihički odnos učinioca prema djelu izražen u prouzrokovanju posljedice koja se nije htjela. naprimjer pogrešna predstava da se krađom oduzima jedna tuđa stvar. pa ostaje sudu da visinu kazne odredi u svakom konkretnom slučaju. Propisana kazna za nehatno izvršenje krivičnog djela znatno je manja od kazne koja je propisana za to djelo kada je učinjeno sa umišljajem. Ostali. ali misli da se nalazi u nužnoj odbrani. naprimjer kada je učinilac zna sva obilježja djela koja čini. Stvarna zabluda u širem smislu je pogrešna predstava o okolnostima koje se nalaze van bića krivičnog djela. a drugu one koje su van bića krivičnog djela. Međutim.

naprimjer učinilac je svjestan da je lišavanje slobode drugog lica krivično djelo. U vezi zablude o zabranjenosti djela treba razlikovati dvije situacije:pogrešnu svijest o određenosti djela u zakonu i pogrešnu svijest o protivpravnosti učinjenog djela uopšte. Tako na primjer. te da zato ne može postojati ni krivica (a time ni krivično djelo) 23.Otklonjiva stvarna zabluda je stvarna zabluda usljed nehata. nije svjestan da je to što čini propisano nekom krivičnopravnom odredbom kao krivično djelo (učinilac koji vanbračno živi sa maloljetnim licem). Pretežno je shvatanje pravne zablude kao pogrešne predtave o zabranjenosti djela. Zabluda o licu je poseban oblik zablude o predmetu i postoji kad se kao objekat djela pojavljuje ljudsko biće. Novije teorije o krivici polaze od toga da se u slučaju neitklonjive pravne zablude učinilac ne može prekoriti za učinjeno djelo. kod krivičnog djela 16 . Kod neki krivičnih djela zakon predviđa teži oblik krivičnog djela ako je djelo učinjeno pod posebnom okolnošću. Osnovno krivično djelo kod ovih djela može da bude učinjeno sa umišljajem (teška tjelesna povreda kvalifikovana smrću) ili iz nehata (teška djela protiv bezbjednosti saobraćaja). a time i krivicu učinioca. naprimjer učinilac u namjeri da liši života svog komšiju. pod određenim uslovima. a vrši ga prema drugom. Vinost kod ovih krivičnih djela mora da obuhvati i tu okolnost. Takva krivična djela nazivaju se krivična djela kvalifikovan posebnom okolnošću. Neotklonjiva stvarna zabluda u potpunosti isključuje vinost. U slučaju takve zablude postoji krivično djelo učinjeno iz nehata. smatra osnovom koja isključuje krivicu. U takvom slučaju ostvarenje teže posljedice predstavljalo bi novo krivično djelo učinjeno sa umišljajem koje bi konzumiralo ono osnovno. U odnosu na težinu posljedica zakon predviđa da je za odgovornost. ODGOVORNOST ZA KRIVIČNA DJELA KVALIFIKOVANA TEŽOM POSLJEDICOM Kod nekih krivičnih djela zakon predviđa postojanje težeg oblika djela. odnosno pogrešno smatra da je u konkretnom slučaju protivpravnost isključena. U vezi s tim može se postaviti pitanje šta će biti ako je u odnosu na težu posljedicu postojao umišljaj. Takva krivična djela nazivaju se krivična djela kvalifikovana težom posljedicom. ali ne i nehat ukoliko se za to krivično djelo kažnjava za nehat. KRIVČNOPRAVNI ZNAČAJ) Ne postoji jedinstven pojam ovog instituta. umišljaj u odnosu na smrt značio bi postojanje krivičnog djela ubistva koje bi sa njom bilo u sticaju. U ovom slučaju učinilac je svjestan da je ono što čini određeno zakonom kako krivično djelo. odnosno kažnjavanje učinioca potrebno da se ona može pripisati nehatu učinioca. ali pogrešno drži da je u odnosu na njega kao službeno lice protivpravnost isključena. ukoliko krivični zakon predviđa takvo nehatno djelo. Pravna zabluda se u većini evropskih krivičnih zakonodavstva. ako je pri izvršenju djela nastupila određena teža posljedica od one koja je obilježje tog krivičnog djela. U prvom slučaju učinilac ne zna. 22. a ne radi se o situacijama kada je službeno lice stvarno ovlašteno da drugog liši slobode. U drugu grupu spadaju pravne zablude koje se sastoje u pogrešnoj predstavi o protivpravnosti učinjenog djela. PRAVNA ZABLUDA (POJAM. liši života neko drugo lice. dok otklonjiva stvarna zabluda isključuje umišljaj. da on ne može da se smatra krivim za djelo za koje nije mogao da zna da predstavlja krivično djelo. ali nije svjestan protivpravnosti djela. Zabluda o objektu postoji kad učinilac pogrešno drži da djelo vrši prema jednom objektu. naprimjer kod krivičnog djela teške tjelesne povrede kvalifikovane smrću.

POJAM I OBLICI SAUČESNIŠTVA Saučesništvo znači učšće više lica u izvršenju određenog krivičnog djela. Ono je samo nužan uslov za postojanje saučesništva. podstrekavanje. tako što se svi smatraju izvršiocem. Postoje četiri oblika saučesništva: izvršilaštvo odnosno saizvršilaštvo. već i potrebna i opravdana. Holandiji I u Švedskoj. Nasuprot ovom shvatanju. učinilac će za ovo krivično djelo kvalifikovano posebnom okolnošću odgovarati samo ako je znao za požar u vrijeme kada je izvršio krađu. Međutim. koja je u stvari kvalifikovani oblik krivičnog djela obične krađe. Kada je riječ o teoriji postoje tri stava o krivičnoj odgovornosti pravnog lica. tome na putu stoje neka osnovna načela krivičnog prava a to su prije svega načelo subjektivne i individualne krivične odgovornosti. U našem pravnom sistemu preovlađuje stav koji se zasniva na sudskoj praksi. Prvi odbacuje kako krivičnu tako i svaku drugu odgovornost pravnog lica. a pod saučesnikom svako lice koje je svojom radnjom učestvovlo u ostvarenju tog djela. ali prihvata kaznenu odgovornost za neke delikte. Krivični zakon Republike Srpske je definisao odgovornost pravnih lica za krivična djela članovima 125 do 147. odnosno djelo glavnog izvršioca. ELEMENTI. da su privredni prestupi i prekršaji opravdali svoje postojanje u našem pravnom sistemu. SAIZVRŠILAŠTVO (POJAM. akscesorna teorija saučesništva zahtijeva da je izvršilac izvršio krivično djelo. 26. Izjednačavaju se svi oblici učešća u krivičnom djelu. KRIVIČNE SANKCIJE ZA PRAVNA LICA) Jedno od najspornijih pitanja u krivičnom pravu je da li pravno lice može biti subjekt krivičnog djela i krivične odgovornosti. dok je samo krivično djelo 17 .teške krađe izvršene za vrijeme požara. Prema tome. a ukoliko nije znao odgovaraće za običnu krađu. neprihvatljivost kolektivnog kažnjavnja i sl. Lica čijim je djelovanjem došlo do izvršenja krivičnog djela nazivaju se saučesnici. Tu važi pravilo koliko učesnika toliko krivičnih djela. Poststoje dvije teorije o pravnoj prirodi saučesništva.Akscesorna teorija je prihvaćena ne samo kod nas već i uglavnom u savremenom evropskom krivičnom zakonodavstvu. Prema jednoj principijelnoj teoriji saučesništva irelevantno je da li je u tom zajedničkom poduhvatu izvršilac uopšte nešto preduzeo. pod saučesništvom se podrazumijeva učestvovanje više lica u ostvarenju jednog krivičnog djela. 25. 24.ODGOVORNOST PRAVNIH LICA (OSNOVI ODGOVORNOSTI. iako je istu izvršio za vrijeme požara. krivična odgovornost pravnih lica ne samo moguća. odnosno da je preduzeo radnju koja ulazi u kriminalnu zonu. Treći stav je da je i pored brojnih teškoća. Nije svako učestvovanje saučesništvo u krivičnopravnom smislu. GRANICE ODGOVORNOSTI. Saizvršilaštvo postoji kada više lica učestvuje u izvršenju krivičnog djela ili preduzimaju pojedine djelatnosti koje ulaze u sastav radnje izvršenja. načelo nula poena sine culpa. KAŽNJAVANJE) Izvršilaštvo postoji kada samo jedno lice izvršava krivično djelo. prije svega za prekršaje i privredne prestupe. Danas su i dalje u manjini zemlje čije zakonodavstvo predviđa krivičnu odgovornost pravnih lica u pravom smislu. Drugi odbacuje krivičnu odgovornost. pomaganje i organizovanje zločinačkog udruženja. Bitna karakteristika saizvršilaštva je u tome što se svako od tih lica pojavljuje kao prouzrokovač posljedice. To nikako ne znači da saučesnici odgovaraju za radnju. Čak se po ovoj teoriji ne pravi razlika između izvršioca i saučesnika.

zloupotreba položaja. ili učvršćivanje takve odluke.njihov zajednički akt. a u slučaju nedostatka bilo kakvog oblika umišljaja. svako od njih kazniće se kaznom propisanom za to djelo“. nema subjektivnog elementa. vrste. Lice koje pomaže izvršenju krivičnog djela naziva se pomagač. kažnjavanje. Pomaganje se može izvršiti na različite 18 . predviđajući da „ako više lica učestvovanjem u radnji izvršenja sa umišljajem ili iz nehata zajednički izvrše krivično djelo ili ostvarujući zajedničku odluku drugom radnjom sa umišljajem bitno doprinese izvršenju krivičnog djela. molba.koje se preduzima prije ili za vrijeme izvršenja krivičnog djela. Za uspjelo podstrekavanje podstrekač se kažnjava kaznom propisanom za to krivično djelo koje je učinjeno. KAŽNJAVANJE) Pomaganje se može definisati kao umišljajno doprinošenje. a krivično djelo ne bude pokušano kazniće se kao za pokušaj krivičnog djela Teorija.) Podstrekavanje je u krivičnom zakonu Republike Srpske definisano čl. VRSTE. prevara i svaka druga djelatnost kojom se može uticati na donošenje odluke da se izvrši krivično djelo. 27. prijetnja. kažnjavanje. -stav2: ko drugog sa umišljajem podstrekava da izvrši krivično djelo za koje je predviđena kazna 5 godina i teža. neuspjelo podsterkavanje. a cilj mu je da izvšiocu stvori pogodnije uslove za izvršenje krivičnog djela ili olakša izvršenje. Naše krivično zakonodavstvo uglavnom prihvata savremena teorijska shvatanja o saizvršilaštvu.navođenje na samoubojstvo. Pod stvaranjem odluke ili navođenjem smatra se uticanje na drugoga da donese odluku da izvrši krivično djelo. pružanje pomoći drugom licu da izvrši krivično djelo. pošto ne može neko nastupati iz nehata a htjeti djelo kao svoje. npr. Lica koja učestvuju u izvršenju krivičnog djela mogu se smatrati saizvršiocima pod dva uslova:objektivnim i subjektivnim. zakonodavstvo i praksa razvile su jedinstveno shvatanje da je podstrekavanje stvaranje kod drugog odluke da izvrši određeno krivično djelo. davanje poklona. prikazivanje koristi od izvršenog krivičnog djela. PODSTREKAVANJE (pojam. nagovaranje. Ako više lica vrši podstrekavanje oni se pojavljuju kao supodstrekači. Podstrekavanje može biti neposredno i posredno zavisno od toga da li podstrekač direktno utiče ili to čini preko nekog drugog. Pomaganje je oblik saučešništva u užem smislu kod koga se sa umišljajem doprinosi izvršenju krivičnog djela. Lice koje vrši podststrekavanje naziva se podstrekač a lice koje se podstrekava naziva se podstreknuti. Podstrekavanje može biti i samostalno krivično djelo npr. za neuspjelo podstrekavanje podstrekač se kažnjava za ono krivično djelo koje po zakonu kažnjivo za pokušaj izvršenja krivičnog djela. 28. Radnje kojim se vrši podstrekavanje mogu biti različite. Ako nije djelimično preduzeta radnja izvršenja onda nema objektivnog elementa. Ova teorija smatra da je za postojanje saizvršilaštva neophodno da budu ostvareni i objektivni i subjektivni elementi. ubjeđivanje. U pogledu vinosti za podstrekavanje traži se umišljaj. obećanje nagrada.a lice kome se pomaže pomognuti.24 u kojem se kaže: -stav 1: ko drugog s umišljajem podstrekne da izvrši krivično djelo kazniće se kao da ga je sam učinio. POMAGANJE (POJAM. Radnja podstrekavanja mora biti usmjerena na to da kod podstrekuntog izazove ili donese odluku da izvrši radnju kojom će biti prouzrokovana posljedica.

). upućivanje na obuku. kućni pritvor.Većina zakonodavstava predviđa više vrsta kazni lišavanja slobode kao npr. ako je neko dužan da štiti objekat od krađe.Po zakonu o izvršenju krivičnih sankcija kazna zatvora se izvršava u zatvorima. Pomagač se kažnjava kaznom za to krivično djelo ili blažom kaznom što pokazuje da je pomaganje lakši oblik od saučesništva. minimum.zatočenje itd.znajući da se krađa priprema. uslovni otpust) Kazna zatvora po našem krivičnom djelu je najteža vrsta kazni i ona je propisana kao jedina glavna kazna za najveći broj krivičnih djela. Uslovni otpust suspenduje kaznu i u tom pogledu ima slično dejstvo kao i uslovna osuda s tim što se kod uslovne osude odlaže izvršenje kazne u cjelini.koji je određen presudom suda. mogućnost zamjene. Fizičko se sastoji u davanju sredstva za izvršenje krivičnog djela.32 KZ RS). Imovinske kazne nastale su veoma rano u krivičnom zakonodavstvu u doba pretvaranja privatne osvete u kompezaciju i otkupninu. način izvršenja) Novčana kazna je kazna imovinskog karaktera.U svim savremenim sistemima kazna lišenja slobode zauzima centralno mjesto. maksimum. a psihičko se može sastojati u davanju savjeta i upustava kako da se izvrši krivično djelo. način izricanja. zavisno od toga da li se pomaganje pruža direktno izvršiocu krivičnog djela ili drugom licu da ono pomogne izvršiocu. poravnanje oštećenog i učinioca.zatvoreni i poluotvoreni. Kazna zatvora izriče se na pune godine i pune mjesece. Kada je u pitanju kazneni raspon između minimuma i maksimuma postoje različita shvatanja od toga da treba ovaj raspon da bude širok do toga da treba malo ostavati prostora sudu za odmjeravanja kazne.načine. KAZNA ZATVORA (Pojam. od preostale kazne˝ otpušta. Pomaganje se može izvršiti i nečinjenjem.Kazna zatvora sastoji se u lišenju slobode osuđenog lica i oduzimanju njegove slobode kretanja u određenom vremenskom periodu. na način predviđen navedenim zakonom.a ako je do šest mjeseci može se izreći i na pune dane. U tom smislu pravi se razlika između fizičkog (materijalnog) i psihičkog (moralnog) pomaganja. I kod uslovne osude i kod uslovnog otpusta određuje se rok provjeravanja kušnje. 19 .strogi zatvor. vrste. Pomaganje može biti posredno i neposredno. U tom smislu imamo uvođenja rada za javno dobro. 29. Za neuspjelo pomaganje nije predviđena kazna. Kazna zatvora po krivičnom zakonu Republike Srpske ne može biti kraća od trideset dana niti duža od dvadeset godina. Što se tiče alternativnih kazni lišenja slobode. 30.otvoreni sistem izdržavanja kazni. NOVČANA KAZNA (Pojam. Za najteže oblike krivičnog djela može se propisati kazna dugotrajnog zatvora koja se ne može izreći kao jedina glavna kazna u trajanju od dvadeseti pet do četrdeset pet godina (ne može se izreći mlađim od 21 godinu i trudnoj ženi čl. načini izricanja.odnosno različitim radnjama. minimum i maksimum. Uslovni otpust je krivično pravni institut koji predviđa da lice koje izdržava kaznu može biti otpušteno sa izdržavanja kazne pod određenim uslovima. vrste.Kod najvećeg broja krivičnih djela predviđena je ova kazna i ima različite nazive(robijanje. Naš krivični zakon predviđa samo novčanu kaznu kao jedinu vrstu imovinske kazne. zapaža se tendencija traganja za alternativnim rješenjima ne samo za ovu kaznu već za krivične sankcije uopšte. dok se kod otpusta.poluotvorenim i otvorenim KPZ. Pomaganje može biti uspjelo i neuspjelo zavisno od toga da li je krivično djelo izvršeno ili nije. U svijetu su poznate i druge sankcije kao alternative za izricanje kazne:nadoknada štete.

-sistem apsolutno neodređenih kazni (zakonodavac ne određuje kaznu ni po vrsti ni po visini. Novčana kazna u dnevnim iznosima za pojedina krivična djela propisana je tako što se broj dnevnih novčanih iznosa određuje u propisanim okvirima prema propisanoj kazni zatvora za određeno krivično djelo (za krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora do tri mjeseca do šezdeset dnevnih novčanih iznosa). Kao glavna izriče se samostalno a kao sporedna izriče se uz glavnu. Kolika će uloga suda biti zavisi od sistema zakonskog odmjeravanja kazne. zavisno od toga da li je u zakonu tačno određena vrsta i visina kazne ili je to ostavljeno sudu da to učini. vodi računa o potrebi ostvarivanja svrhe.000 KM a za krivična djela učinjena iz koristoljublja ne može biti veći od 1. Ako je osuđeni ne plati sud će kaznu zamijeniti kaznom zatvora računajući svaki dan po određenom iznosu.S obzirom na to razlikujemo: -sistem apsolutno određenih kazni (zakonodavac određuje vrstu i visinu kazne za pojedina krivična djela i sud je dužan da izrekne tu kaznu). Zakon određuje da sud pri odmjeravanju kazne polazi od zakonom propisane kazne. Novčana kazna može da bude zamijenjena radom u javnom interesu. 31.000 KM. Rok ne može biti kraći od petnaest dana niti duži od šesti mjeseci od dana pravosnažnosti presude. gdje sud ima aktivnu ulogu u odmjeravanju kazne. Novčana kazna može da se izriče u fiksnom iznosu koji se utvrđuje u okvirima propisanih minimuma i maksimuma novčane kazne. Kad sud izrekne novčanu kaznu u presudi on određuje rok u kome je osuđeni dužan da plati novčanu kaznu.Ona može biti glavna i sporedna. Sudsko odmjeravanje kazne vrši sud u svakom konkretnom slučaju.000.ličnosti učinioca.35 KZ RS: Najniži iznos novčane kazne je 50 KM a najviši nemože biti veći od 50. prepušta sudu da po svom nahođenju odredi visinu i vrstu) -sistem relativno određenih kazni (zakonodavac određuje vrstu i njen minimalni i maksimalni iznos za svako krivično djelo dajući time granice u kojima sud može da se kreće prilikom izricanja kazne). a ako osuđeni umre novčana kazna se ne izvršava.OPŠTA PRAVILA ZA SUDSKO ODMJERAVANJE KAZNI Pod odmjeravanjem kazne podrazumijeva se određivanje vrste i visine kazne koja se izriče učiniocu u konkretnom slučaju za učinjeno krivično djelo u okviru kazne propisane za to krivično djelo. Novčana kazna u dnevnim iznosima odmjerava se tako što se određuje broj dnevnih iznosa a zatim se utvrđuje kolika je vrijednost jednog dnevnog iznosa. U nekim zemljama primjenjuje se sistem administrativnog odmjeravanja kazne gdje sud ne određuje tačnu visinu kazne. Kod određivanja posebnog minimuma i maksimuma zakonodavac može da postupi tako što će odrediti samo jednu od ovih granica.Kod odmjeravanja kazne moraju se u obzir uzeti opšta pravila o odmjeravnju kazne kao i sve okolnosti kako bi se učiniocu izrekla kazna koja bi odgovarala težini učinjenog krivičnog djela. uzima u obzir sve okolnosti otežavajuće i olakšavajuće. Novčana kazna se može odrediti na dva načina:u dnevnim iznosima i u određenom fiksnom iznosu. već to čine organi nadležni za izvršenje.Prilikom odmjeravanja treba imati u vidu zakonsko i sudsko odmjeravanje. Čl. 20 . i sa kojom bi se mogla ostvariti najbolje svrha kažnjavanja. Nakon što sud utvrdi da je određeno lice izvršilo neko krivično djelo sud pristupa odmjeravanju kazne. Imamo sistem relativnog određivanja kazne.

Međutim radi individualizacije kazne krivično zakonodavstvo dopušta da se u nekim slučajevima kazna može odmjeriti ispod minumuma propisane.32. dakle ne utvrđuje kaznu za svako posebeno posebno djelo. Po drugom načinu utvrđuje kaznu za svako pojedinačno djelo. jednu za sva učinjena krivična djela. krajnje nužde usljed razdraženosti pod naročito olakšavajućim okolnostima. 21 . kada je u pitanju pokušaj ili pomaganje). Naš krivični zakon predviđa tri slučaja ublažavanja kazne 1. Po prvom sud neposredno utvrđuje kaznu za sva krivična djela posmatrajući ih u njihovoj cjelokupnosti. Kod fakultativnog zakon ne propisuje obavezene uslove već sudu daje široka ovlaštenja kod ublažavanja. Ovakovo odmjeravanje kazne naziva se ublažavanjem. prije nego je učinilac saznao za pokretanje krivičnog postupka. pa onda na osnovu pojedinačnih kazni utvrđuje jedinstvenu kaznu za sva krivična djela. opšti i posebni osnovi ) Sud može osloboditi učinioca krivičnog djela kad to samo zakon predviđa. ODMJERAVANJE KAZNE ZA KRIVIČNA DJELA U STICAJU Sticaj krivičnog djela postoji onda kada učinilac sa jednom radnjom (idealni sticaj) ili sa više radnji (realni sticaj) učini više krivičnih djela za koja mu se istovremeno sudi. koje ukazuju da se ublaženom kaznom može postići svrha kažnjavanja. vrste. U posebnom dijelu predviđeno je oslobađanje u slučaju povlačenja lažnog iskaza. U opštem dijelu ti slučajevi su prekoračenje nužne odbrane. Kod obaveznog zakon propisuje izričito uslove.ako je za krivčno djelo kao najmanja mjera kazne propisan zatvor od deset ili više godina kazna se može ublažiti do pet godina 33. Krivični zakon RS u čl. ali ga oslobađa od kazne ne izriče mu nikakvu kaznu.pa i da se propisana kazna zamijeni blažom vrstom kazne.Ako se utvrdi da postoje naročito olakšavajuće okolnosti. 34.gdje se tačno precizira u kojim se granicama i za koje kaznu se može ublažiti kazna npr. tako da sud ima da utvrdi njihovo postojanje i ublaži kaznu.Kada je u pitanju slučaj gdje je moguće oslobođenje učinioca od kazne a sud ga nije oslobodio kazne. U našem KP postoji više slučajeva kad se učinilac može osloboditi . U takvim slučajevima sud donosi jednu presudu i u njoj izriče glavnu kaznu.vraćanja ukaradene stvari. presuda se smatra osuđujućom i osuda se upisuje u kaznenu evidenciju. nepodobnog pokušaja dobrovoljnog odustanka.kada je to izričito zakonom propisano (prekoračenje krajnje nužde i nužne odbrane. UBLAŽAVANJE KAZNE (pojam. U ovakvimm slučajevima sud oglašava učinioca krivim. Osim navedenih slučajeva krivični zakon predviđa oslobađanje od kazne ukoliko je učinilac teško pogođen izvšenjem krivičnog djela (u saobraćajnoj nesreći poginu mu članovi porodice). OSLOBAĐANJE OD KAZNE (pojam. KZ RS u čl.Oni su predviđeni kako u opštem tako i u posebnom dijelu krivičnog zakona.38 i 39 definiše ublažavanje i granice ublažavanja kazne. Ovo drugo rješenje podrazumijeva tri principa pomoću kojih se dolazi do jedinstvene kazne .40 reguliše uslove za oslobođenje kazne i čl.41. Kako odrediti jedinstvenu kaznu za sva krivična djela postoje dva načina. 2. 3. prijavljivanje zločinačkog udruženja.poseban slučaj za oslobođenje od kazne. vrste. Ublažavanje može biti obavezno i fakultativno. opšti i posebni osnovi ) Pravilo je da se za učinjeno krivično djelo kazna odmjerava u granicama propisane kazne za određeno krivično djelo.

46 do 52 definiše uslovnu osudu.da izmiri alimentaciju itd.42 KZ RS odredio je način odmjeravanja kazne za krivična djela u sticaju.KZ RS u čl. Drugi uslov je da vrijeme provjeravanja ne može biti kraće od 1 god niti duže od 5 godina. vraćanje imovinske koristi koju je stekao. učiniocima najlakših krivičnih djela. obaveze uz uslovnu osudu. maksimalna ne može preći 8 godina. prije svega okrenuta je primarnim delikventima. SUDSKA OPOMENA (pojam. opozivanje uslovne osude) Prema kontinentalnom shvatanju uslovna osuda sastoji se u odlaganju izvršenja izrečene kazne za određeno vrijeme i pod određenim uslovima.pod uslovom da ne učini novo krivično djelo.50 KZ RS . izriče se rješenjem a ne presudom. Kazna se prethodno odmjerava po pravilima za odmjeravanje kazne.Prvi princip. kojim je definisano da će sud za više krivičnih djela za koja se sudi učiniocu utvrditi kaznu za svako krivično djelo i onda utvrditi jedinstvenu kaznu za sva krivična djela koja ne smije preći opšti maksimum od 20 god niti preći kaznu dugotrajnog zatvora.1 KZ RS glasi:do opozivanja uslovne osude može doći ukoliko sud poslije izricanja uslovne osude sazna da je učunilac izvršio još neko krivično djelo .48 st. Čl. Drugi princip je princip asperacije koji podrazumijeva da se najviša pojedinačna kazna poveća ali tako da ne dostigne zbir svih pojedinačnih i ograničena je opštim maksimumom od 20 god. uslovi za izricanje. Osim obaveznog da ne učini novo krivično djelo sud može u uslovnoj osudi da odredi učiniocu i druge obaveze kao što su :nadoknada štete. Prvi je da je učiniocu krivičnog djela utvrđena kazna zatvora u trajanj do dvije godine. vrijeme provjeravanja.Sud će obavezno opozvati uslovnu osudu ako učinilac u vrijeme provjeravanja učini novo krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora dvije i više godina. princip apsorpcije podrazumijeva da najviša kazna apsorbuje manje kazne. svrha. u stavu 4 kaže: ako je za krivično djelo u sticaju utvrdio samo novčane kazne jedinstvena ne smije preći zbir utvrđenih niti iznos od 50 000 KM odnosno milion KM ako je neko djelo izvršeno iz koristoljublja. Učinilac se za to vrijeme ne smatra osuđivanim ako ispuni postavljene uvjete. Ostali uslovi su subjektivnog karaktera i vezani su za ličnost učinioca. Prvi put u naše pravo uvedena je 1959 god. Čl. Sudska opomena je sankcija sa naglašenim specijalno– preventivnim dejstvom.što nije bilo poznato u vrijeme izricanja uslovne osude. U stavu 3 kaže: ako se za krivično djelo u sticaju može izreći za svako krivično djelo kazna zatvora do tri godine. USLOVNA OSUDA (pojam. Izrečena uslovna osuda se može opozvati. Za izricanje uslovne osude potrebno je da budu ispunjena dva uslova. Utvrđena kazna je glavni i objektivini uslov za izricanje uslovne osude.49 KZ RS:uslovna osuda se može izreći zbog ne ispunjenja određenih obaveza od strane osuđenog čl. princip važi i za kaznu dugotrajnog zatvora 45 god i za najdužu kaznu zatvora od 20 god. Prema jednom od shvatanja koje se primjenjuje i kod nas uslovna osuda je mjera upozorenja. Treći princip je princip kumulacije ili sabiranja kazni i primjenjuje se kada je sud za krivična djela u sticaju odredio novčanu kaznu. Čl. 36. Sudska opomena se može 22 .uslovi za izricanje) Sudska opomena je posebna krivična sankcija u sistemu sankcija. Ovaj sistem podrazumijeva da se protiv učinioca vodi krivični postupak u kome mu se izriče vrsta i visina kazne ali se njeno izvršenje odgađa. 35. Uslovna osuda je samostalna krivična sankcija koja se sastoji u tome što sud utvrđuje kaznu za učinioca krivičnog djela i istovremeno je odlaže za vrijeme koje odredi sud a koje ne može biti kraće od jedne godine niti duže od pet godina.

Za određivanje ove mjere moraju biti ispunjena dva uslova :postojanje ozbiljne opasnosti da će učinilac učiniti teže krivično djelo i da je za otklanjanje te opasnosti potrebno njegovo liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi. Trajanje mjere zavisi od uspješnosti liječenja ali ne duže od izrečene kazne zatvora. Sudska opomena se ne može izreći vojnicima. Sud može izreći i mjeru obaveznog psihijatarskog liječenja na slobodi koja se izriče učiniocu koji je krivično djelo učinio u stanju neuračunjivosti a sud utvrdi da je opasan za okolinu i da je za otklanjanje opasnosti dovoljno njegovo liječenje na slobodi.a o otpuštanju iz zdravstvene ustanove sud odlučuje rješenjem nakon posebnog postupka. Sudska opomena se može izreći i za krivična djela za koja je propisana kazna od 3 godine ako je to predviđeno zakonom. ČL. Čl. 37. Obavezno liječenje narkomana izvršava se u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.OBAVEZNO LIJEČENJE OD ZAVISNOSTI (pojam. Obavezno liječenje alkoholičara izriče se učiniocu koji je krivično djelo izvršio usljed zavisnosti od stalne upotrebe alkohola i ako postoji opasnost da će nastaviti sa vršenjem krivičnog djela. 38. Sud ovu mjeru može izreći samo punoljetnom učiniocu krivičnog djela. OBAVEZNO PSIHIJATARSKO LIJEČENJE (pojam.izreći i za krivična djela u sticaju ako za svako od tih djela postoje uslovi za izricanje sudske opomene. 23 .uslovi i svrha) Po ranijim zakonskim rješenjima liječenje narkomana i alkoholičara bila je jedna mjera bezbijednosti. 54 KZ RS kaže: sudska opomena se može izreći za krivična djela za koja propisan zatvor do 1 godine ili novčana kazna i koja su učinjena pod takvim olakšavajućim okolnostima koja ih čine lakim. Po suštini ona predstavlja prijekor učiniocu krivičnog djela od strane društva i upozorenje da više ne vrši krivična djela jer će biti kažnjen. ponašanju poslije izvršenog krivičnog djela i drugim okolnostima pod kojima je djelo učinjeno. Obzirom da su narkomani i alkoholičari dvije različite kategorije zakonodavac je razdvojio u dvije mjere obavezno liječenje narkomana i alkoholičara. ličnosti učinioca.uslovi za izricanje) Ova mjera bezbjednosti može se primijeniti prema učiniocu krivičnog djela koji je u vrijeme izvršenja bio u stanju bitno smanjene uračunljivosti i koji je u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio neurančunljiv. Ova mjera bezbjednosti izriče se na neodređeno vrijeme. njegovom ranijem životu. Pri odlučivanju da li će izreći sudsku opomenu sud će voditi računa o svrsi sudske opomene.Vrijeme koje učinilac provede na liječenju uračunava mu se u kaznu.svrha. Sudska opomena predstavlja specifičnu mjeru upozorenja koja se izriče punoljetnom i krivično odgovornom učiniocu. Ova mjera se može izreći učiniocu koji je izvršio krivično djelo usljed zavisnosti od stalne upotrebe opojnih droga a kod kojeg postoji opasnost da će zbog stalne zavisnosti nastaviti sa vršenjem krivičnog djela. Prema učiniocu KD koji se ne podvrgne liječenju zavisnosti može se opozvati uslovna osuda ukoliko je mjera izrečena uz uslovnu osudu. Uz sudsku opomenu mogu se izreći i određene mjere bezbijednosti. Ova mjera može biti izrečena i uz kaznu zatvora. Razlika je u tome što mjera liječenja alokoholičara traje dok postoji potreba za liječenjem dok liječenje narkomana ne može trajati duže od tri godine. ČL.59 KZ RS reguliše obavezno liječenje od zavisnosti.58 KZ RS reguliše postupak obaveznog psihijatarskog liječenja.

Svi ovi predmeti mogu se oduzeti i kad nisu svojina učinioca ako to zahtijevaju interesi bezbijednost. Prema učiniocu krivičnog djela kojem je zabranjeno upravljanje motornim vozilom uz zamjenu za kaznu zatvora ili uslovnu osudu ukoliko prekrši mjeru zabrane upravljanja motronim vozilom može opozvati uslovna osuda ili zamjena kazne zatvora. 2. Zakonom se može odrediti obavezno oduzimanje i uništenje predmeta. Mjera se može izreći u trajanju od tri mjeseca do pet godina. 3. DJELATNOSTI ILI DUŽNOSTI (pojam. odnosno rukovanja državnom i društvenom imovinom.39.50 opozavati uvjetnu osudu i zamjenu kazne zatvora za rad u javnom intersu ukoliko je prekršio zabranu bavljenja pozivom ili dužnosti. uslovi ) Mjera se sastoji u zabrani vršenja određene službe .da se osnovano može smatrati da će i dalje vršiti takva krivična djela ako bi nastavio sa takvim zanimanjem.poziva. a može se propisati i kao obavezna kod nekih krivičnih djela.62 KZ RS reguliše uslove za primjenu mjere oduzimanja predmeta.ZABRANA VRŠENJA POZIVA. Ovo je mjera fakultativnog karaktera. ČL.upravljanje. bez obzira da li je ona uslovna ili bezuslovna.Trajanje može biti od 1-10 god. Ovu mjeru sud će izreći ukoliko je težina krivičnog djela takva i okolnosti pod kojima je izvršeno.34 stav 5 i u skladu sa čl.da je učinilac radi izvršenja krivičnog djela zloupotrebio svoju službu. uslovi za izricanje) Cilj ove mjere jeste povećanje bezbjednosti u saobraćaju a sastoji se u zabrani upravljanja motornim vozilima određene kategorije i vrste.Za izricanje ove mjere potrebna su tri uslova: 1. ili rukovanje državnom ili drušštvenom imovinom i za čuvanje te imovine. ili kad i dalje postoji opasnost da će biti upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela. Prilikom izricanja sud je dužan da uzme u obzir da li je vozač po zanimanju vozač motornog vozila. Može se izreći i licu koji ima stranu vozačku dozvolu.ZABRANA UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM (pojam.Može se izreći uračunljivom(uz kaznu i uslovnu osudu) i neuračunjivom licu(uz mjeru bezbjednosti). 40. Ova mjera se može izreći učiniocu koji je učinio krivično djelo kojim se ugrožava javni saobraćaj a zakonom se može izreći obavezno izricanje mjere.ili ranije kršenje saobraćajnih propisa pokazuju da on opasno upravlja motornim vozilom određene vrste ili kategorije.koji su bili namijenjeni za izvršenje krivičnih djela ili koji su nastali izvršenjem krivičnog djela. KZ RS u čl. Sud može u skladu sa čl. Uslov za primjenu ove mjere jeste da je predmet svojina učinioca. samostalnu djelatnost ili dužnost.ODUZIMANJE PREDMETA (pojam i uslovi za izricanje) Ova mjera bezbjednosti sastoji se u oduzimanju predmeta od učinioca kojim je učinjeno krivično djelo.falisifikovanje novca. poziv.da je učinilac djela osuđen na kaznu.60 reguliše mjeru zabrane poziva djelatnosti ili dužnosti. 24 . npr. 41.djelatnosti vezanih za raspolaganje. korištenje.

VASPITNE PREPORUKE (pojam.Vrste vaspitnih preporuka su :lično izvinjenje oštećenom. vaspitne mjere pojačanog nadzora i zavodske vaspitne mjere U mjere upozorenja i usmjeravanja spadaju sudski ukor i posebne obaveze.42. Maloljetnički zatvor je posebna kazna lišenja slobode. obeštećenje istog. 44.rad u korist humanitarnih organizacija. Zakon o maloljetnicima predviđa tri vrste vaspitnih mjera: mjere upozorenja i usmjeravanja. smještaj u drugu porodicu ili ustanovu. Zavodske vaspitne mjere izriču se prema onim maloljetnicima prema kojima treba poduzeti trajnije mjere vaspitanja. Izriče se samo prema učiniocima težeg krivičnog djela. Primjenjuju se prema maloljetnicima koji su učinili krivično djelo za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatovora do 5 god. U ove mjere spadaju: pojačan nadzor roditelja. Ove mjere se izriču prema maloljetnicima prema kojima nije potrebno poduzimati neke strožije mjere već je potrebno i dovoljno da se samo primjenom ovih mjera utiče na ličnost maloljetnika.liječenja kao i njihovo potpuno izdvajanje iz sredine u kojoj su živjeli a sve u cilju pojačanog uticaja na maloljetnike. pojačan nadzor organa starateljstva i pojačan nadzot uz boravak u odgovarajućoj ustanovi. upućivanje u vaspitno popravni dom i upućivanje u posebnu vrstu za liječenje i osposobljavanje. zabrana napuštanja boravišta bez saglasnosti suda i posebnog odobrenja starateljstva. Smatra se da je maloljetnički zatvor specifična krivična sankcija koja ima svoje karakteristike koje se ogledaju u sljedećem: maloljetnički zatvor je sankcija kojom se ostvaruju ciljevi 25 . pojačan nadzor u drugoj porodici. Vaspitne mjere pojačanog nadzora izriču se prema maloljetnicima prema kojima je za vaspitanje i razvoj potrebno poduzeti mjere uz odgovarajući nadzor i pomoć ali nije potrebno njihovo izdvajanje iz sredine u kojoj žive. staraocima i centrima za socijalni rad. prihvatanje odgovarajućeg zaposlenja.MALOLJETNIČKI ZATVOR (pojam i uslovi za izricanje ) Maloljetnički zatvor je jedina kazna koja se može primijeniti prema maloljetnicima i to samo prema starijim maloljetnicima. vrste i uslovi za izricanje ) Vaspitne preporuke nisu krivične sankcije već posebna vrsta krivično pravnih mjera koje se primjenjuju prema maloljetnim učiniocima krivičnog djela. koje izriče sud prema maloljetnom učiniocu krivičnog djela. KARAKTERISTIKE I VRSTE VASPITNIH MJERA Vaspitne mjere su zakonom određene mjere kojima se ostvaruje odbrana društva od kriminaliteta. redovno pohađanje škole. putem zaštite i vaspitanja maloljetnika. Pri izboru tužilac i sudija za maloljetnike uzeće u obzir sve ukupne interese maloljetnika i oštećenog. Posebne obaveze su nova vrsta vaspitnih mjera u koje spadaju izvinjenje oštećenom.nadokonada štete oštećenom. liječenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi. Izbor i primjena preporuka vrši se u saradnji sa roditeljima.POJAM. Primjenjuju se bez pokretanja krivičnog postupka od strane tužioca da ne bi pokrenu krivični postupak. 43.U ove mjere spadaju upućivanje u vaspitno popravnu ustanovu. ČL65-67 KZ RS reguliše pojam vaspitnih preporuka. usvojioca. Vaspitne preporuke mogu trajati najduže jednu godinu i mogu se zamjeniti drugom ili ukinuti. a koje se sastoji u ograničavanju njegove slobode ili prava. posjećivanje vaspitnih obrazovnih i psiholoških savjetovališta. Njihova svrha je da se izbjegne pokretanje krivičnog postupka ili da se obustavi ako je pokrenut te da se primjene vaspitne preporuke i na taj način utiče na pravilan razvoj maloljetnika i na jačanje njegove odgovornosti.

Mlađem punoljetnom licu kome je izrečena jedna od navedenih vaspitnih mjera za izvršeno krivično djelo .mogu se uz ovo izreći i sve mjere bezbijednosti osim mjere zabrane vršenja poziva. Za krivično djelo u sticaju sud maloljetniku izriče samo jednu vaspitnu mjeru ili samo kaznu maloljetničkog zatvora (čl. zavisno od toga da li je učinio krivično djelo kao stariji maloljetnik ili kao mlađi maloljetnik. Mlađem punoljetniku kome je izrečena jedna od navedenih jera može se uz mjeru izreći mjera bezbijednosti osim mjere zabrane vršenja poziva.89). Međutim zakonodavac predviđa i mogućnost izricanja neke od vaspitnih mjera prema ovoj kategoriji učinilaca KD.87 do 90.način i zaštita oštećenog KZ) Ako je oštećenom u u krivičnom postupku dosuđen imovinsko pravni zahtjjev. ako se s obzirom na karakteristike njegove ličnosti i težinu KD može postići svrha kažnjavanja. Izricanje vaspitnih mjera nije obavezno već fakultativno. PRIMJENA VASPITNIH MJERA PREMA MLAĐIM PUNOLJETNIM LICIMA Prema mlađim punoljetnim licima po pravilu se izriču kazne za izvršenje KD. u slučaju izvršenja nekog novog krivičnog djela uzima kao otežavajuća. pojačan nadozor od strane organa starateljstva ili mjeru upućivanja u vaspitno popravni dom. 46. sud će izreći oduzimanje imovinske koristi ukoliko ona prelazi dosuđeni imovinsko pravni zahtjev oštećenog. Izuzetno ako je navršio 21 godinu sud mu može izreći umjesto maloljetničkog zatvora uslovnu osudu ili kaznu zatvora.88). ako pokrene parnicu u roku od 26 . Neophodan uslov za izricanje maloljetničkog zatvora su izvršeno krivično djelo i krivica ili krivična odgovornost učinioca. izriče se na pune godine i pola godine (čl. Maloljetnički zatvor ne može biti kraći od jedne godine i duži od deset godina. Pri odlučivanju da li će izreći ovu sankciju sud uzima u obzir subjektivne okolnosti koje se odnose na ličnost učinioca. 45.specijalne i generalne prevencije. Mlađa punoljetna lica su lica koja su navršila osamnaest a nisu dvadest jednu godinu.PRIMJENA VASPITNIH MJERA I MALOLJETNIČKOG ZATVORA PREMA PUNOLJETNIM LICIMA ZA KD KOJA SU IZVRŠILI KAO MALOLJETNICI Za suđenje punoljetnom licu koje učinilo krivično djelo kao maloljetnik važe različita pravila. pojačan nadzor) i kazna maloljetničkog zatvora ako postoje uslovi za izricanje ove mjere.osnov. Maloljetnik kome je izrečena kazna maloljetničkog zatvora smatra se osuđivanim licem i ova mu se okolnost. Osuda na kaznu maloljetničkog zatvora vodi se u kaznenoj evidenciji i briše se pet godina nakon izdržane zastarjele ili oproštene kazne. KZ RS maloljetnički zatvor reguliše u čl. Ako je mlađi punoljetnik učinio KD poslije punoljestva a u vrijeme suđenja nije navršio 21 sud mu za učinjeno KD može izreći posebnu obavezu. Oštećeni koji je u pogledu svog imovinskog zahtjeva upućen u parnicu može tražiti da se namiri iz iznosa oduzete vrijednosti. Ako je krivično djelo izvršio kao mlađi maloljetnik njemu se ne može suditi ako je već navršio 21 godinu a ako nije može mu se izreći odgovarajuća vaspitna mjera (posebne obaveze.ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI (pravna priroda . 47. duševnu razvijenost. sklonosti navike itd. Maloljetnički zatvor može se izreći samo starijem maloljetniku koji je učinio krivično djelo za koje je zakonom propisana kazna teža od 5 godina i to samo u slučajevima teških posljedica i visokog stepena krivične odgovornosti.

Pravne posljedice nastupaju danom pravosnažnosti presude. Njihov cilj je otklanjanje opasnih situacija koje mogu dovasti do izvršenja novog KD. Razlikujemo Zakonsku i sudsku rehabilitaciju.KZ RS U čl. POJAM I VRSTE REHABILITACIJE(kz) Rehabilitacija podrezumijeva ponovno uspostavljanje ranijeg položaja osuđenog lica kao punopravnog građanina i stavljanja u zaborav njegove kriminalne prošlosti tj. Daje samo osuđenim licima koja nisu bila osuđivana.vrste. Brisanjem osude prestaju i pravne posljedice osude (KZ RS čl. Nastupaju automaski po sili zakona.ali samo ako su ispunjeni uslovi iz krivičnog zakona RS čl.KZ) Prvane posljedice nisu krivične sankcije i ne predstavljaju neke druge mjere o kojima bi odlučivao sud.kada je i pravna polsjedica teža.97-99).daje mu se status neosuđiavnog lica.šest mjeseci od dana pravsnažnosti presude.100 do 102 reguliše pojam rehabilitacije.pravne polsjedice koje se odnose na prestanak ili gubitak određenih prava u koje spadaju -prestanak vršenja određenih poslova ili funkcija u državnim organima -predstanak radnog odnosa ili prestanak vršenja određenog zvanja. Priliko ocjene da li će dati rehabilitaciju sud će cijeniti da li je osuđeno lice svojim vladanjem zaslužilo rehabilitaciju.102. Zakonska nastaje po sili zakona kad se za to ispune uslovi predviđeni zakonom.pravne posljedice koje se sastoje u zabrani sticanja određenih prava -zabrana vršenja određenih funkcija u državnim organima -zabrana sticanja određenog zvanja -zabrana sticanja određenih dozvola ili odobrenja koje se daju odlukom državnih organa. oduzimanje odlikovanja 2. po svojoj prirodi mogu pogoditi više učinioca nego sama sankcija. Pravne posljedice mogu nastupiti samo ako je izrečena kazna zatvora najčešće u dužem trajanju. Pravne posljedice svrstane su u dvije kategorije: 1. Oštećeni koji u krivičnom postupku nije podnio imovinsko pravni zahtjev može zahtijevati namirenje iz oduzete imovine ako je ako je radi utvrđivanja svog zahtjeva pokrenuo parnicu u roku od tri mjeseca od dana saznanja za presudu kojom se oduzima imovinska korist. Sudska rehabilitacija se može dati i licu koje je više puta osuđivano. -Gubitak čina.POJAM I VRSTE ZASTRAJELOSTI(KZ) Zastarjelost je zakonski osnov za gašenje krivičnih sankcija usljed protoka određenog vremena poslije kojeg se ne može poduzeti gonjenje protiv učinioca KD ili poslije kojeg 27 . 50. Istovremeno to znači i pravo osuđenog lica da prema njemu budu otkolonjene posljedice pravne osude kao i da sama osuda bude brisana iz kaznene evidencije. traju najduže pet godina od izdržane oproštene ili zastarjele kazne ako zakonom nije predviđeno kraće trajanje. Rehabilitacija nije samo nagrada osuđenom licu već i specijalna prevencija prema učiniocu da više ne čini KD. Se ne može dat dok traju mjere bezbijednosti.čl.PRAVNE POSLJEDICE OSUDE (pojam .102 KZ RS. Pravne posljedice osude predviđene su u brojinim zakonima i samo se mogu propisati zakonom. 49. 48. Da bi nastupila zakonska rehabilitacija potrebno je da prođe određeno vrijeme od izvršene zastrajele ili oproštene kazne.Sudska Reh.značaj .da li je nadoknadilo štetu koju je prouzrokovalo itd.

111 KZ RS propisuje rokove zastre.a čl. kada postoje. Dužina roka za zastra zavisi od težine KD . a u stavu 2. ovog člana učinjeno pod osobito olakšavajućim okolnostima.ovo ima za posljedicu gubitak prava države i njenih oorgana na krivično gonjenje ili izvršenje krivičnih sankcija. odnosno proteka određenog vremena izrečena sankcija ili kazna ne može izvršiti. Radnja izvršenja je određena posredno na taj način što je opisana posljedica – lišavanje života čime su obuhvaćene sve radnje koje mogu proizvesti navedenu posljedicu (tzv. tok i prekid zastare izvršenja kazne. mijenjaju težinu i oblik ovog djela stvarajući tako neki od posebnih oblika kvalifikovanog ili privilegovanog ubistva.umišljajno lišavanje života drugog lica koje nije praćeno dodatnim.. posebnim okolnostima koje. Član 148. Pomilovanje predstavlja akt milosti koji nije ograničen nekim matrijalnim pravnim uslovima.obično ubistvo postoji samo onda ukoliko u konkretnom slučaju ne postoje obilježja nekog drugog oblika ovog krivičnog djela. oslobođenje od krivičnoig gonjenja. određivanje kraćeg trajanje pravne posljedice. Pomilovanje daje presjednik Republike na osnovu mišljenja suda koji je izrekao prvostepenu presudu. Pomilovanje za razliku od amnestije je pojedinačni pravni akt kojim se konkretno poimenično odnosi na određeno lice. zamjena izrečene kazne blažom kaznom rehabilitacija ili ukidanje pravne posljedice osude.ukidanje ili kraće trajanje mjera bezbijednosti. rehabilitacija.ilio po s lužbenoj dužnosti. Davanje pomilovanja ne dira u prava trećih lica koja se zasnivaju na osudi lica.se ne može izvršiti kazna ili neka druga krivična sankcija.poimenično neodređenom krugu lica obuhvaćenim aktom amnestije daje oslobođenje od krivičnog gonjnenja. učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. KZRS kaže:“(1) Ko drugog liši života. sporedne kazne i mjere bezbijednosti. -Zastrajelost krivičnog gonjenja koja teče od dana izvršenja kD a ukoliko je polsjedica KD nastupila kasnije zastarjelost teče od dana nastupanja posljedice.112 tok i prekid zastare krivičnog gonjenja.113.“Obično ubistvo ima karakter opšteg krivičnog djela i supsidijarno je u odnosu na teže ili lakše oblike.kojimse mijenja dejstvo sudske odluke u pogledu izrečene krivične sankcije ili pak sprečava donošenje te odluke u slučaju da do krivičnog gonjenja nije ni došlo. 52.AMNESTIJA I POMILOVANJE (POJAM I USLOVI) Amnestija je akt zakonodavnog organa kojim se u formi zakona .zakonom se izričito može odrediti vrijeme do kojeg se amnestijom obuhvataju učinjena KD . Zakon o pomilovanju određuje fiksni rok provjeravanja u trajanju od tri godine.ČL.115 KZ RS regulišu rokove zastare izvršenja kazne.potpuno ili djelimično oslobađa od izvršenja kazne.čl. Sastoji se u tome što se poslije roka.114. pojedinačne 28 . UBISTVO (clan 148 KZ RS) Pod običnim ubistvom podrazumijeva se protivpravno. Amnestija se daje samo za učinjena KD ne i buduća. Može se odnosti na određena KD ili na određene kazne bez obzira na KD. tj. kazniće se zatvorom najmanje pet godina.pokreće se na molbu osuđenog lica. Pomilovanjem se može dati djelimično oslobođenje od izvršenja kazne ili potpuno. Ako je djelo iz stava 1.zamjena izrečene kazne. -Zastarjelost izvršenja kazni ili druge krivične sankcije nastaje protekom određenog roka od dana pravosnažnosti presude. Naše krivično pravo poznaje dvije vrste zastarjelosti. Pošto je amnestija akt zakonodavnog organa . 51.

stav 2. ubistvu djeteta pri porođaju ili ubistvu učinjenom pod osobito olakšavajućim okolnostima (član 148. a ne radi se o ubistvu na mah. radi izvršenja ili prikrivanja drugog krivičnog djela. npr. a subejktivna u neosjetljivosti učinioca prema tim mukama ili u osjećanju zadovoljstva u mukama žrtve. Objekat ovog krivičnog djela je živ čovjek. neizvršenje roditeljske dužnosti hranjenja i staranja o djetetu. odnosno živo ljudsko biće od rođenja pa do smrti.radnje). 29 . Ubistvo na krajnje podmukao način je takvo lišavanje života druge osobe koje se vrši na prevaran ili potajan način.“ Ubistvo na naročito svirep način je takav oblik kvalifikovanog ubistva koji se može primijeniti samo na slučajeve u kojima je svirep način izvršenja djela poprimio takav intenzitet koji je naročit. Radi se uglavnom o aktivnim radnjama (činjenju). maloljetno lice ili žensko lice za koje zna da je bremenito. direktni ili eventualni. lukavost i gdje zloupotrebljava povjerenje žrtve ili koristi njenu bespomoćnost. Bitno je jedino utvrditi postojanje uzročne veze između ova dva elementa krivičnog djela. 7) ko liši života sudiju ili javnog tužioca u vezi sa vršenjem njihove sudijske ili tužilačke dužnosti. O kojoj vrsti umišljaja se radi procjenjuje sud. Član 149. 5) ko umišljajno liši života dva ili više lica. Objektivna komponenta svireposti ogleda se u težini prouzrokovanih muka žrtve. 6) ko liši života dijete. Suštinu ubistva iz koristoljublja predstvlja činjenica da je umišljajno lišenje života druge osobe motivisano koristoljubivim pobudama izvršioca. propuštanjem radnje koje je lice obavezno činiti da bi spriječilo nastupanje smrti.). tj. ovog člana primijeniće se i kad je lišenje života izvršeno organizovano ili po narudžbi. uzimajući u obzir sve objektivne i subjektivne okolnosti konkretnog slučaja. ubistvo na spavanju i ubistvo trovanjem. 4) ko drugog liši život i pri tom umišljajno dovede u opasnost život još nekog lica. KZRS kaže:“Zatvorom najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora kazniće se: 1) ko drugog liši život na naročito svirep ili krajnje podmukao način. 53. hvatanja učinioca krivičnog djela ili čuvanja lica lišenog slobode. Posljedica djela je smrt drugog lica. U stavu 2 se kaže: “Kazna iz stava 1. Kao tipični slučajevi ovog ubistva u literaturi se najčešće navode iznenadno ubistvo. iz bezobzirne osvete ili iz drugih naročito niskih pobuda. a koje u toj mjeri utiću na stepen opasnosti učinioca i djela da zakonodavac za ovaj delikt predviđa najtežu kaznu ili najtežu mjeru kazne. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj. Momenat nastupanja smrti irelevantan za primjenu ove inkriminacije.TEŠKA UBISTVA(clan 149 KZ RS) Teško ubistvo je umišljajno lišenje života drugog. na ubistvo izvršeno iz samilosti ili iz milosrđa prema pasivnom subjektu. molbu ili pristanak pasivnog subjekta. 2) ko drugog liši života iz koristoljublja. ili ko liši života službeno ili vojno lice pri vršenju poslova bezbjednosti ili dužnosti čuvanja javnog reda. 3) ko drugog liši život pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj. pri čemu učinilac pokazuje posebnu prepredenost. ali se ubistvo može izvršiti i nečinjenjem. Ubistvo pod osobito olašavajućim okolnostima se može primijeniti na slučajeve umišljajnog ubistva koji su izvršeni na zahtjev. izvršeno pod posebno otežvajućim okolnostima koje su predviđene zakonom.

Pri tome je irelevantno da li je krivično djelo koje se ubistvom želi prikriti. ubistvo bračnog druga radi zasnivanja druge bračne zajednice. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj (direktni). nacionalne mržnje. u restoranu. Subjektivno stranu djela čini direktni umišljaj jer učinilac postupa sa namjerom da se osveti pasivnom subjektu zbog zla koje mu je nanešeno. Ubistvo više lica predstavlja sticaj krivičnog djela ubistva. ubistvo djeteta da bi se izvršilac oslobodio roditeljske dužnosti i sl. zlonamjernosti. koji je zakonodavac. zaista i izvršeno. Djelo postoji i kada učinilac samo pretpostavlja da može doći do ostvarenja imovinske koristi (npr. a njega beskrakternom i beskrupuloznom ličnošću. izbjegavanje plaćanja izdržavanja. plastična mina ili satni mehanizam na mjestu gdje postoji objektivna mogućnost da poginu i druga lica. Pokušaj ovog krivičnog djela će postojati u slučaju kada je jedno lice lišeno života. Priroda i težina drugog krivičnog djela čijem izvršenju se teži. odnosno koje se želi prikriti. ostvarenju neke dobiti (npr. Za pravilnu ocjenu izvršenja djela ubistva iz bezobzirne osvete odlučno da je ubistvo koje se izvrši iz osvetoljubivih pobuda počinjeno prema tkavom licu i pod takvim okolnostima da se postupci učinioca pojavljuju kao očigledno bezobzirni. a sa aspekta motiva i subjektivnog odnosa izvršioca prema žrtvi i djelu umišljajno ubistvo bez povoda ili zbog beznačajnog povoda. Osnovni motiv izvršioca djela ubistva radi izvršenja ili prikrivanja drugog krivičnog djela jeste da lišavanjem života pasivnog subjekta omogući izvršenje nekog drugog krivičnog djela ili da prikrije neko drugo krivično djelo. kao i u slučaju ako je započeto lišavanje života više lica. Takav način će postojati ako se upotrijebi npr. Ovaj oblik teškog ubistva postoji u slučaju kada jedno lice izvrši više umišljajnih ubistava. zbog težine prouizrokovane posljedice. službenim kolima. Osnovna karakteristika ubistva pri bezobzirom nasilničkom ponašanju je nasilničko ponašanje učinioca pri njegovom izvršenju tj. Ilustrativni primjer ubistva radi izvršenja druigog krivičnog djela jeste ubistvo čuvara robne kuće da bi se izršila krađa iz te robne kuće. ubistvo lica sa kojim je učinilac bio u takvim faktičkim odnosima da je očekivao da njemu pripadne nasljedstvo). nečasnim i nedostojnim čovjeeka.Korist kao motiv ubistva može se sastojati u povećanju imovine. ubistvo radi ostvarenja neke koristi koja nije materijalne prirode. ali ni kod 30 . npr. seksualnih pobuda. specifičan odnos prema djelu i žrtvi sa aspekta objektivnih elemenata – huligansko ponašanje. i sl. zavisti. zakonom nije određena. (npr. tj. ubistvo iz mržnje. dobijanje imovine na osnovu naslijeđa. te se ova inkriminacija primjenjuje nezavisno od toga da li je u pitanju teže ili lakše krivično djelo. dovodi u opasnost živote više lica. Kod ubistva iz drugih naročito niskih pobuda je riječ o krajnje negativnim pobudama koje ponašanje učinioca čine nečovječnim. pakosti. netrpeljivosti. na radnom mjestu. a djelatnost učinioca i njegov umišljaj su bili usmjereni na lišavanje života više lica. usljed određenog načina upotrebe. bomba. automatsko oružje. vagonu ili prostoriji u kojoj treba da se održi neki skup i sl.) kao i u očuvanju postojećeg imovinskog stanja od štete ili gubitka.Ubistvo kojim se umišljajno dovodi u opasnost život još nekih licaradi je takav način lišavanja života jednog lica kojim se istovremeno dovodi u životnu opasnost još neko lice. zlobe. kvalifikovao kao teško ubistvo. a on po pravilu postoji u situaciji kad učinilac upotrebi sredstvo izvršenja nad kojim nema kontrolu u trenutku njegovog djelovanja ili čije je svojstvo takvo da. pod uslovom da se ne radi o privilegovanim ubistvima i da nije izrečena presuda ni za jedno od izvršenih ubistava.). odnosno kada je ubistvo izvršeno radi oslobađanja izvršioca od bilo koje imovinske obaveze prema ubijenom kao što je plaćanje duga. odnosno čije izvršenje se želi omogućiti. idealni ili realni. ugovora o izdržavanju i sl.

Vremenski razmak između ubistava nije relevantan za postojanje ovog djela. čl. Kada je umišljajno lišenje života drugog lica izvršeno organizovano ili po narudžbi radi se o takvom obliku ubistva za čije izvršenje je nophodno sudjelovanje više lica.150 Ubistvo iz nehata – čini ga onaj ko drugog liši slobode iz nehata. možemo reći da se radi o nužnom saizvršilaštvu. Za ovaj delikt predviđena je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Nije nužno da je učinilac kod svih djela svojstvo izvršioca. dovoljno je da je bio saučesnik. Ubistvo na mah – čini ga onaj ko drugog liši slobode namah doveden bez svoje krivice u jaku razdražanost napadom ili teškim vrijeđanjem od strane ubijenog. PRIVILEGOVANA UBISTVA (pojam I vrste)150 Privilegovano ubistvo se razlikuje od kvalifikovanog oblika ubistva. naručilac kao podstrekač. već i vrijeme dok se ta akcija priprema. odnosno ovo KD postoji u slučaju kada je učinilac bio svjestan da svojim činjenjem ili nečinjenjem može prouzrokovati smrt drugog lica ali je olako držao da posledica neće nastupiti. odnosno da ima status subjekta djela. S obzirom da učestvovanje više lica u izvršenju ovog delikta proizilazi iz zakonske formulacije djela. Jednako odgovara i onaj koji je stvorio plan za ubistvo kao i onaj ko je pasivnog subjekta neposredno lišio života. Kao vrijeme vršenja tih poslova smatra se ne samo ono vrijeme dok traje konkretna akcija koja je preduzeta u okviru poslova bezbjednosti ili dužnosti čuvanja javnog reda. Prema zakonskoj formulaciji djela ubistvo sudije ili javnog tužioca. odnosno privilegovani oblik ubistva postoji kada je djelo učinjeno pod osobito olakšavajućim okolnostima. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj. jer svako odgovara za svoj udio u izvršenju djela. ili kada se liši života službeno ili vojno lice pri vršenju poslova bezbjednosti ili dužnosti čuvanja javnog reda. naručilac ubistva i neposredni izvršilac ubistva. hvatanja učinioca krivičnog djela ili čuvanja lica lišenog slobode.Ubistvo po narudžbi je specifičan oblik organizovanog ubistva jer u njegovom izvršenju učestvuje najmanje dva lica. jer se temelji na činjenici da se počinitelj u vrijeme činjenja djela nalazi u posebnoj psihičkoj fazi. hvatanja učinioca krivičnog djela ili čuvanja lica lišenog slobode. svaki učesnik ima status izvršioca djela i svako se kažnjava kao izvršilac djela neovisno od toga ko je od njih preduzeo neposrednu radnju izvršenja ubistva. tj. 54. Ubistvo dijeteta pri porodaju Clan 151. Da bi se mogla primjeniti ova inkriminacija neophodno je da lišavanje života navedenih lica bude izvršeno pri vršenju zakonom određenih poslova.čl. službenog ili vojnog lica postoji u slučaju kada se liši života sudija ili javni tužilac u vezi sa vršenjem njihove sudijske ili tužilačke dužnosti.jednog nije nastupila smrt. ali se eventualno može uzeti u obzir pri odmjeravanju kazne. Ovdje ne postoji nužno saizvršilaštvo. Znači krivičnopravnu prirodu suštinski determiniše međusobni konfliktni odnos između učinioca I žrtve. direktni ili eventualni. 31 .152 Ubistvo djeteta pri porođaju se u suštini svodi na umišljajno lišenje života djeteta od strane majke. odnosno koje po svojoj definiciji pretpostavlja udio i doprinos više lica da bi se djelo uopšte moglo ostvariti. Propisana je kazna od 1 do 10 godina. a neposredni izvršilac kao učinilac krivičnog djela teškog ubistva.

1. tjelesna povreda kojom je prouzrokovana privremena nesposobnost za rad koji je povrijeđeni obavljao u vrijeme povređivanja ili trajna nesposobnost za rad ali ne za one djelatnosti kojim se povrijeđeni profesionalno bavi. (stav 4) Ko djelo iz st. doveden bez svoje krivice u jaku razdraženost napadom. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj.Majka koja liši života svoje dijete za vrijeme porodaja ili neposredno posle porodaja. kazniće se za djelo iz st. teškim zlostavljanjem ili teškim vrijeđanjem od strane povrijeđenog. Član 156 KZRS kaže: stav 1. Osobito tešku tjelesnu povredu možemo definisati kao takvu tjelesnu povredu kojom je tjelesni integritet ili zdravlje drugog lica povrijeđeno odnosno narušeno tako teško da je usljed toga doveden u opasnost život povrijeđenog ili je trajno i u znatnoj mjeri oslabljen koji važan dio njegovog tijela ili koji važan organ. učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do dvanaest godina. i 2. ovog člana nastupila smrt povrijeđenog lica. i 2. član 153. 1. kaznice se zatvorom od šest mjeseci do pet godina. zatvorom do tri godine. kaznice se zatvorom od šest mjeseci do pet godina. ovog člana učini na mah. ili je prouzrokovana trajna nesposobnost za rad povrijeđenog. stav 2. kazniće se zatvorom od jedne do osam godina. tjelesna povreda kojom je uništen ili u znatnoj mjeri oslabljen dio tijela ili organ koji se ne smatraju važnim. (stav. kaznice se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. Ko drugog teško tjelesno povrijedi ili mu zdravlje teško naruši. i 3. zapocne da vrši prekid trudnoce ili joj pomogne da prekine trudnocu. (stav 5) Ko djelo iz st. pod uticajem stanja koje je izazvano porodajem. ili trajno i teško narušenje njegovog zdravlja ili unakaženost. zatvorom od šest mjeseci do pet godina. a za djelo iz stava 3. pa ovo bude izvršeno. Obična teška tjelesna povreda je takva povreda kojom je tijelo teško povrijeđeno ili zdravlje teško narušeno. ili je oslabljen važan dio tijela ili važan organ ali ne u znatnoj mjeri. tjelesna povreda kojom je prouzrokovano trajno narušenje zdravlja koje nije teško ili je prouzrokovano teško narušenje zdravlja koje se ne smatra trajnim i tjelesna povreda kojom su izazvane promjene na vidljivim djelovima tjela koje se ne bi mogle podvesti pod pojam unakaženosti. ali nije došlo do konkretne opasnosti po život povrijeđenog. 1. 55. 2. Ko drugog tjelesno povrijedi ili mu zdravlje naruši tako teško da je usljed toga doveden u opasnost život povrijeđenog ili je uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen koji važan dio njegovog tijela ili koji važan organ. direktni ili eventualni. (1) Ko navede drugog na samoubistvo ili mu pomogne u izvršenju samoubistva. kazniće se zatvorom do tri godine. odnosno kojom je prouzrokovana trajna nesposobnost za rad povrijeđenog ili trajno i teško narušenje zdravlja ili unakaženost. kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina. ovog člana učini nehatno. 32 . 1.3) Ako je usljed djela iz st. odnosno na teško narušavanje zdravlja drugog lica. Protivpravni prekid trudnoce Clan 154. i 2. (1) Ko protivno propisima o prekidu trudnoce trudnoj ženi sa njenim pristankom izvrši prekid trudnoce.TEŠKA TJELESNA POVREDA Teška tjelesna povreda se odnosi na teške povrede tjelesnog integriteta.

Za kvalifikaciju osobito teške tjelesne povrede kojom je uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen važan dio tijela ili važan organ neophodno je da se radi o važnom dijelu tijela. nesposobnost za rad koji je povrijeđenom u času povređivanja služio kao izvor sredstava za život. Smatra se da teško narušenje zdravlja postoji u slučaju teških oboljenja koja u većoj mjeri slabe organske ili psihičke funkcije.. Najteži oblik teške tjelesne povrede jeste teška tjelesna povreda kvalifikovana smrću. tj. nanijeta na onom dijelu tijela koji postaje vidljiv npr. Kod Osobito teške tjelesne povrede kojom je prouzrokovana trajna nesposobnost za rad nesposobnost za rad može biti apsolutna i relativna. odnosno kada je smanjena sposobnost za njegovo normalno funkcionisanje. sa stanovišta medicinske nauke. direktni ili eventualni. zavisno od toga da li je prouzrokovana nesposobnost za bilo koji rad ili je u pitanju tzv. osobito teška 33 . Pod uništenjem nekog važnog dijela tijela ili organa podrazumijeva se njihovo potpuno trajno onesposobljavanje. izdržljivost ili jačinu funkcije kakvu je imao prije povrede. Da bi narušenje zdravlja predstavljalo kvalifikatornu okolnost u smislu ovog djela ono mora biti teško i trajno.Osobito teška tjelesna povreda kojom je doveden u opasnost život povrijeđenog postoji kada je tjelesnom povredom prouzrokovana konkretna opasnost po život povrijeđenog. ali je ona izbjegnuta zahvaljujući blagovremenoj i efikasnoj intervenciji ili otpornosti samog organizma. Trajnim se smatra ono narušenje zdravlja za koje se. Subjektivni osjećaj povrijeđenog o unakaženosti je irelevantan za primjenu ove kvalifikacije djela. Neophodno je da smrt povrijeđenog bude isključivo prouzrokovana onom radnjom učinioca koja je preduzeta sa umišljajem da se povrijeđenom nanese teška tjelesna povred. Bez značaja je činjenica da je taj dio tijela ili organ prije nanošenja tjelesne povrede bio oštećen ili oslabljen jer se utvrđuje značaj koji taj dio tijela ili organ ima uopšte za organizam. Kod osobito teške tjelesne povrede kojom je prouzrokovana unkaženost unakaženost postoji kada je usljed povrede došlo do trajne i vidljive promjene na simetriji tijela tako da to kod drugih izaziva neprijatne utiske i sažaljenje. Smatra se da ona postoji u slučajevima kada je težina povrede takvog karaktera da se svakog trenutka mogla očekivati smrt povrijeđenog. amputacijom ili dovođenjem u takvo stanje da više ne mogu vršiti svoju funkciju. za koju je predviđena kazna zatvora od jedne do dvanaest godina i ovaj oblik djela postoji u slučaju kada usljed obične teške tjelesne povrede ili osobite teške tjelesne povrede nastupi smrt povrieđenog lica. samo pri intimnim odnosima ljudi. ne može predvidjeti da li će i kada povrijeđeni ozdraviti. Osobito teška tjelesna povreda kojom je prouzrokovano trajno i teško narušenje zdravlja postoji u slučaju kada je tjelesnom povredom prouzrokovano trajno i teško narušenje zdravlja oštećenog. odnosno o važnom organu. Teška tjelesna povreda iz nehata postoji ukoliko je obična teška tjelesna povreda ili osobito teška tjelesna povreda učinjena nehatno (svjesni ili nesvjesni nehat). Smatra se da je važan dio tijela ili važan organ oslabljen u slučaju kada poslije nanijete povrede on više nema upotrebljivost. što ne znači da se mora raditi o oboljenju opasnom po život. Teška tjelesna povreda na mah je lakši oblik djela koji postoji u slučaju kad je obična teška tjelesna povreda. Unakaženost postoji i onda kada je povreda kojom se znatnije narušava estetski izgled . profesionalna nesposobnost. Za zasnivanje ove kvalifikacije djela dovoljno je da je tjelesnom povredom prouzrokovana trajna nesposobnost za onaj rad koji je povrijeđeni obavljao prije povrede i koji mu je služio kao izvor prihoda.Subjektivnu stranu djela čini umišljaj. što uklučuje i pretpostavku o neizlječivosti uopšte. nezavisno od njihove starosne dobi.

čl. da uopšte ne glasa ili da glasa u 34 .S obzirom na radnju izvršenja odnosno način izvršenja djelo se može pojaviti u dva oblika: a) kao uskraćivanje ili ograničavanje građana ili b) davanje građanima povlastica ili pogodnosti. polu ili polnoj usmjrenosti. rasi. POVREDA RAVNOPRAVNOSTI GRAĐANA (clan 162 KZ RS) Prema st. stipendije ili stručnog usavršavanja. poklona ili kakve druge imovinske ili neimovinske koristi ili njihovo obećanje tj. Uskraćivanje je potpuno. nagrada i dr. napredovanja. sa istom kaznom kao i za djelo. vojna i neka druga lica.189 Krivično djelo obuhvata davanje i primanje nagrade. Djelo je dovršeno kada je građaninu neko pravo uskraćeno ili je ograničeno njihovom korišćenju. zakonom ili drugim propisom ili ratifikovanim međunarodnim ugovorom. Pokušaj djela je moguć i on postoji kada je poduzeta neka od radnji u navedenom pravcu. Pasivni subjekt djelaje domaći državljanin.. kao što su službena. ali iz prirode djela proizilazi da to mogu biti samo ona lica koja su u mogućnosti ili položaju da odlučuju o pravima građana ili o njihovim povlasticama ili pogodnostima. a ograničavanje djelimično onemogućavanje ostvarivanja prava građana koja im pripadaju. kao i u davanju građanima povlastica ili pogodnosti na toj osnovi. davanje pogodnosti pri zasnivanju radnog odnosa. jeziku. Djelo se može izvršiti i prema grupi građana .tjelesna povreda ili teška tjelesna povreda kvalifikovana smrću izvršenom na mah. ali do ostvarenja posljedice nije došlo. neblagovremeno odlučivanje o zahtjevu za priznavanje određenog prava. PODMIĆIVANJE PRI IZBORU I GLASANJU čl. kao što su: odbijanje da se prizna neko pravo koje građaninu po zakonu pripada. na osnovu razlike u nacionalnosti. 56. U tome se istovremeno sastoji i posljedica djela. 1. tj. Djelo je umišljajni delikt. 57. teškim zlostavljanjem ili teškim vrijeđanjem od strane pasivnog subjekta. od strane učinioca koji je bez svoje krivice doveden u stanje jake razdraženosti napadom. 162. onemogućavanje da građanin preduzme određenu procesnu radnju ili da ostvari svoje pravo ili da ga ostvari samo djelimično. političkom ili drugom ubjeđenju. etničkoj pripadnosti.Prema zakonu izvršilac djela u načelu može biti svako lice. dodjeljivanja priznanja. krivično djelo se sastoji u uskraćivanju ili ograničavanju prava građana utvrđenih ustavom. Iz karaktera djela proizilazi da se ono može vršiti kako činjenjem tako i propuštanjem određenog činjenja (komisivno-omisivni delikt). dakle kao diskriminisanje ili kao favorizovanje građana. odgovorna. obrazovanju ili društvenom položaju. poklona ili kakve druge imovinske ili neimovinske koristi biraču u cilju njegovog navođenja da glasa za ili protiv određenog predloga. Teži oblik djela postoji ako je djelo izvršilo službeno lice zloupotrebom službenog položaja ili ovlašćenja i kazniće se sa kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. sve na navedenim osnovama. Djelo može biti izvršeno na različite načine. u povredi ili ograničenju prava građana ili povredi njihovog pravnog interesa. rođenju ili socijalnom porijeklu. povlašćivanje (favorizovanje) građana u davanju raznih dozvola za vršenje određenih djelatnosti ličnim radom. Djelo obuhvata aktivno podmićivanje koje se sastoji u nuđenju. odnosno kada su mu date povlastice ili pogodnosti. davanju ili obećanju nagrade. aktivno i pasivno podmićivanje. vjeroispovjesti. Poseban oblik ovog djela postoji ako se vrši proganjanje lica ili organizacija zbog njihovog zalaganja za ravnopravnost ljudi.

Predmet djela u oba slučaja je nagrada. Za osnovni oblik djela predviđena je kazna zatvora od jedne do deset godina.teži . što znači da pored predmeta koji imaju materijalnu vrijednost. kada je upotrebljena prinuda i ostvarena obljuba. zaposlenje. dok se kod pasivnog podmićivanja sastoji u njihovom zahtijevanju ili primanju.193 Prema zakonu možemo razlikovati nekoliko oblika krivičnog djela silovanja: . da uopšte ne bi glasao ili da bi glasao u određenom smislu. a ne pokušaj. pod uslovom da se to vrši u cilju zadovoljavanja polnog nagona. odnosno neka druga polna radnja. Pasivni subjekat. Pod obljubom se podrazumijeva prirodno sjedinjavanje polnih organa lica različitog pola. može biti punoljetna osoba. to može biti i neka druga korist. 35 . obezbjeđenje povoljnog kredita. odnosno neke druge polne radnje. ženskog ili muškog pola. 58. primi poklon ili obećanje poklona.lakši oblik. Obljuba je dovršena momentom spajanja polnih organa tj. Prinuda se sastoji u upotrebi sile ili prijetnje da će se neposredno napasti na život ili tijelo tog ili njemu bliskog lica. zahtijevanja.određenom smislu i pasivno podmićivanje koje vrši lice sa pravom glasa koje za sebe ili drugoga zahtijeva. odnosno žrtva djela. Kriminalna zona djela obuhvata navedene djelatnosti već u fazi nuđenja. davanju ili obećanju nagrade ili poklona ili kakve druge koristi. a kod aktivnog podmićivanja i namjera za pridobijanje lica sa biračkim pravom. Pokušaj krivičnog djela silovanja postoji već u momentu kada je prema pasivnom subjektu upotrebljena sila ili prijetnja usmjerena na ostvarivanje obljube ili druge polne radnje. Krivično djelo silovanja je dovršeno kada su ostvarena oba akta koja čine radnju izvršenja. Kazna za oba oblika djela je novčana kazna ili zatvor do tri godine.a sam čin obljube ili druge polne radnje nije realizovan. Osnovni oblik djela čini onaj ko drugoga prinudi na obljubu ili neku drugu polnu radnju upotrebom sile ili prijetnjom da će neposredno napasti na život ili tijelo tog ili njemu bliskog lica. poklon ili druga imovinska ili neimovinska korist.Radnja izvršenja krivičnog djela silovanja sastoji se od prinude i obljube. tj. ako je silovanje izvršeno prema maloljetnom licu. Radnja djela kod aktivnog podmičivanja se sastoji u nuđenju. poslovnog prostora. kao što je npr. obećavanja.osnovni . Sila ili prijetnja moraju biti takvog intenziteta da su podobni da slome otpor pasivnog subjekta. pa će postojati dovršeno djelo. Podmićivanje se vrši u namjeri vršenja ili nevršenja biračkog prava. Kvalifikovani oblici krivičnog djela silovanja postoje: a. SILOVANJE čl.Izvršilac djela može biti lice muškog ili ženskog pola. Jednostavan dodir polnih organa nije dovoljan da bi se krivično djelo silovanja smatralo dovršenim. Kod druge polne radnje krivično djelo silovanja je dovršeno početkom prodiranja drugih dijelova tijela ili predmeta u tjelesne otvore žrtve. ako je izvršeno na naročito svirep ili naročito ponižavajući način. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj. čim su preduzete takve radnje. i to direktni umišljaj. početkom prodiranja muškog polonog organa u ženski polni organ. iako nije došlo do predaje ili primanja poklona ili ostvarivanja druge imovinske ili neimovinske koristi. b.Subjektivnu stranu djela čini umišljaj. ili kakve druge koristi da bi glasao za ili protiv određenog predloga. odnosno glasanja ili ne glasanja u određenom smislu.

Pod prijetnjom nekim drugim teškim zlom podrazumiejva se i prijetnja usmjerena na život ili tijelo pasivnog subjekta ili njemu bliskog lica. neovisno od toga što su one dobrovoljne ili čak i inicirane od strane djeteta. Radnja izvršenja je određena alternativno. Kvalifikatorne okolnosti djela su određene alternativno 36 . POLNO NASILJE NAD DJETETOM (čl.c. pod uslovom da se ta prijetnja odnosi na blisku ili daljnju budućnost. Osnovni element koji razlikuje ovaj oblik silovanja od osnovnog oblika jeste način na koji se pasivni subjekat prinuđavana obljubu ili neku drugu polnu radnju. ako je usljed djela nastupla teška tjelesna povreda. straha i mučnog stanja koje nadilazi uobičajeni način izvršenja ovog djela. Suštinu ove inkriminacije predstavlja apsolutna zabrana bilo kakvih polnih radnji sa djetetom. Prvi teži oblik djela postoji u slučaju kada je izvršena nasilna obljuba ili neka druga polna radnja sa djetetom ili sa nemoćnim lice. Krivično djelo silovanja dobija kvalifikovani oblik ako je istom prilikom izvršeno više djela od strane više lica. Najteži oblik krivičnog djela silovanja postoji u slučaju kad je usljed osnovnog oblika djela ili usljed nekog od prethodno navedenih kvalifikovanih oblika nastupila smrt lica prema kojem je djelo izvršeno. Za osnovni oblik djela predviđena je kazna zatvora od jedne do osam godina. Kvalifikovani oblik silovanja postoji u slučaju kada je usljed osnovnog oblika djela nastupila teška tjelesna povreda. u slučaju gašenja cigarete na tijelu žrtve. Naročito svirep ili naročito ponižavajući način postoji kada je prilikom izvršenja krivičnog djela silovanja došlo do poniženja žrtve koje znatno prelazi onaj stepen poniženja koji je svojstven svakom silovanju. a pasivni subjekat je dijete muškog ili ženskog pola. 59. Ukoliko izvršilac djela nije bio svjestan činjenice da je pasivni subjekat lice ispod četrnaest godina. Kvalifikovani oblica djela. klevetničkih činjenica. Zakonodavac je predvidio nekoliko kvalifikovanih oblika ovog djela. kao vršenje obljube ili neke druge polne radnje. Prijetnja se može manifestovati kao otkrivanje nečega što bi škodilo časti ili ugledu pasivnog subjekta ili njemu bliskog lica. 195 KZ RS) Osnovnim oblikom krivičnog djela inkriminiše se vršenje obljube ili druge polne radnje sa djetetom. postojaće stvarna zabluda. Prijetnja u smislu ovog krivičnog djela mora biti ozbiljna. a subjektivna komponenta se ogleda u svijesti izvršioca da žrtvi nanosi upravo takve patnje ili u svijesti o mogućnosti nanošenja takvih patnji i htijenja. Poseban oblik silovanja je tzv. Pod pojmom obljube podrazumijeva se normalno spajanje muških i ženskih polnih organa. Takav način izvršenja djela postoji npr. a pod nekom drugom polnom radnjom podrazumijeva se i svaka druga radnja koja služi zloupotrebljavanju seksualnog nagona izvršioca. odnosno mora biti takvog karaktera da kod lica kojem je upućena stvori ubjeđenje da će biti izvršena. polna ucjena. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj koji mora da obuhvati i svijest izvršioca u pogledu uzrasta pasivnog subjekta. bilo zbog ponašanja samog izvršioca. teško narušenje zdravlja ili trudnoća silovanog ženskog lica. bilo zbog drugih okolnosti pod kojima je djelo izvršeno. Izvršilac djela može biti i muško i žensko lice. Pod pojmom više lica treba podrazumijevati najmanje dvije osobe ili više njih. odnosno pristajanju na njihovo nanošenje. Objektivna komponenta svireposti sastoji se u nanošenju žrtvi patnji. teško narušenje zdravlja ili trudnoća silovanog ženskog lica. kao i iznošenje lažnih. Pod maloljetnim licem treba podrazumijevati lice uzrasta od 14 do 18 godina. Za navedene oblike je predviđena kazna zatvora od tri do petnaest godina. ili kao prijetnja nekim drugim teškim zlom.

vjerski službenik ili drugo lice zloupotrebom svog položaja prema djetetu koje mu je povjereno na učenje.i tiču se načina izvršenja djela i svojstva pasivnog subjekta. usvojilac. ili na bilo koji način učestvuje u organizovanju ili vođenju pružanja seksualnih usluga. tj. Poseban. S obzirom da se radi o izuzetno teškom krivičnom djelu. staralac. vaspitač. U pitanju je poseban oblik krivičnog djela obljube zloupotrebom položaja koji je iz pravnotehničkih razloga određen kao teži oblik krivičnog djela polno nasilje nad djetetom jer je izvršeno prema licu mlađem od 14 godine. Pod omogućavanjem predaje pasivnog subjekta drugome radi pružanja seksualnih usluga trebalo bi podrazumijevati stvaranje uslova za vršenje seksualnih radnji. navodi ili podvodi. Činjenica da se pasivni subjekat tj. Predviđena kazna zatvora je od pet do petnaest godina. kvalifikovani oblik djela postoji ukoliko je djelo izvršeno uz postojanje slijedećih okolnosti: 1. da li se sastoji u novcu ili nekom drugom davanju i od koga potiče. Prema zakonskoj formulaciji djelo čini i onaj ko na bilo koji način učestvuje u organizovanju ili vođenju pružanja seksualnih usluga. ako postoji velika nesrazmjera u zrelosti i uzrastu između učinioca i žrtve.Drugi teži oblik djela postoji ako je djelo izvršio nastavnik. obljubu i svaku drugu polnu radnju kojom se može postići zadovoljenje polnog nagona. dovođenjem pasivnog subjekta na određeno mjesto. Pod navođenjem. ljekar. 2. S obzirom da se radi o krivičnom djelu kvalifikovanom težom posljedicom. Predviđena kazna za ovaj kvalifikovani oblik djela jeste kazna zatvora najmanje pet godina. Pod seksualnim uslugama u smislu ovog krivičnog djela treba podrazumijevati sve radnje koje su usmjerene na zadovoljavanje poslnog nagona. 3. vaspitanje. ako je usljed djela nastupila teška tjelesna povreda. odnosno radnje kojima se kod drugog lica stvara ili učvršćuje odluka da se bavi pružanjem seksualnih usluga. 198 KZ RS) Pravni osnov ovog krivičnog djela predstavljaju međunarodne konvencije koje apsolutno zabranjuju trgovinu ljudima. već ranije bavilo prostitucijom ne isključuje postojanje djela. ako je istom prilikom izvršeno više djela od strane više lica. 4. ako je krivično djelo izvršeno na naročito svirep ili naročito ponižavajući način. Za ovaj oblik krivičnog djela predviđena je kazna zatvora od tri do petnaest godine. teško oštećenje zdravlja ili trudnoća silovanog ženskog lica. Bitan elemenat krivičnog djela jeste da se navedene radnje izvršenja preduzimaju radi vlastite zarade. 60. Irelevantno je da li je u pitanju neko prethodno ili naknadno davanje. krivična odgovornost učinioca postoji ukoliko je teža posljedica bila obuhvaćena nehatom učinioca. Izvršilac djela može biti biti svako lice a pasivni subjekat je punoljetno lice muškog ili ženskog pola. Osnovni oblik djela postoji kada se radi zarade navodi. podstiče ili namamljuje drugo lice na pružanje seksualnih usluga ili na drugi način omogući njegova predaja drugome radi pružanja seksualnih usluga. Najteži oblik krivičnog djela postoji ukoliko je usljed djela nastupla smrt djeteta. lice koje se prinuđava. TRGOVINA LJUDIMA RADI VRŠENJA PROSTITUCIJE (čl. podsticajem ili namamljivanjem drugog lica na pružanje seksualnih usluga treba podrazumijevati sve one radnje kojima se drugo lice podstiče na pružanje seksualnih usluga. posredovanje između tih lica i sl. 37 . a pogotovo trgovinu ženama i djecom kao i međunarodne konvencije i rezolucije. čuvanje ili staranje. zakonodavac je predvidio kaznu zatvora u najmanjem trajanju deset godina ili kaznu dugotrajnog zatvora.

primjenom nasilja. tj. psihičkog. tjelesnog integriteta ili duševnog zdravlja pasivnog subjekta. Pod oružjem se podrazumiejvaju razne vrste vatrenog ili hladnog oružja. nasilje prema članovima zajedničkog domaćinstva i nasilje prema djeci. ekonomskog ili duhovnog nasilja kojim se ugrožava spokojstvo. odnosno korištenje prevare kako bi drugoga naveo na pružanje seksualnih usluga. Bitna karakteristika ovog oblika djela. Radnja izvršenja se može sastojati i u vršenju psihičkog. Krivična odgovornost učinioca procjenjuje se prema pravilima za odgovornost za krivična djela kvalifikovana težom posljedicom. Osnovni oblik djela postoji u slučaju kada izvršilac. koji dovode do ugrožavanja spokojstva. ili radi njegovog navođenja na to profesionalno angažuje drugo lice. Kvalifikovani oblik djela postoji i u slučaju kada je usljed djela iz prethodnih 38 . na način naveden u prethodnom stavu. duhovnog i ekonomskog nasilja.208 KZ Cilj ove inkriminacije jeste da sankcioniše i spriječi porodično nasilje koje se najčešće ispoljava kao nasilje u braku. tjelesni integritet ili duševno zdravlje člana porodice ili porodične zajednice. jeste korištenje sile ili prijetnje upotrebe sile ili nanošenje značajne štete da bi drugoga prinudio na pružanje seksualnih usluga. opasno oruđe ili drugo sredstvo podobno da tijelo teško povrijedi ili zdravlje naruši. silom ili prijetnjom upotrebe sile ili nanošenja značajne štete. Najteži oblik krivičnog djela obuhvata sve naprijed navedene oblike djela koji su učinjeni prema djetetu ili maloljetniku. Prvi oblik postoji u slučaju kada učinilac. Djelo ima nekoliko težih oblika. iz čega logično proizilazi zaključak da je pasivni subjekat lice kojem je naša država strana zemlja. drugoga prinudi ili prevarom navede na pružanje seksualnih usluga. to je strani državljanin koji ima prebivalište na teritoriji naše države. guranje. emocionalnog. Drugi teži oblik postoji u slučaju kada izvršilac radi zarade. Za ovaj oblik djela predviđena je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Najčešće se radi o upotrebi fizičke sile koja se manifestuje kao udaranje. Osnovni elemenat ovog djela predstavlja iskorištavanje teške situacije proistekle iz boravka nekog lica u stranoj zemlji. prinudi ili navede to lice na pružanje seksualnih usluga. koja ga i razlikuje od osnovnog oblika. Za ovaj oblik djela predviđena je kazna zatvora od 2 do 12 godina. radi zarade. tjelesni integritet ili duševno zdravlje člana svoje porodice ili porodične zajednice. emocionalnog.Krivična odgovornost izršioca će postojati ukoliko je postupao umišljajno. čupanje za kosu.Drugi teži oblik djela postoji u slučaju kada je usljed naprijed navedenih djela nastupila teška tjelesna povreda ili teško narušenje zdravlja ili su ona učinjena prema maloljetnom licu. drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo. 61. posljedična radnja) tako da će ovaj oblika djela postojati nezavisno od konkretnog oblika ispoljavanja nasilja pod uslovom da je time ugroženo spokojstvo. Za navedene oblike djela zakonodavac je predvidio kaznu zatvora od 1 do 5 godina. tjelesni integritet ili duševno zdravlje člana porodiceSubjektivnu stranu djela čini umišljaj. Za ovaj oblik djela predviđena je novčana kazna ili zatvor do 2 godine. Prvi teži oblik postoji u slučaju kada je prilikom izvršenja osnovnog djela izvršilac koristio oružje. NASILJE U PORODICI ILI PORODIČNOJ ZAJEDNICI ČL. Radnja izvršenja osnovnog oblika djela određena je posljedicom (tzv. Pod nasiljem treba podrazumijevati sve oblike fizičkog. šamaranje. Za ovaj oblik djela zakonodavac je predvidio kaznu zatvora od 1 do 5 godina. dakle. koristeći tešku situaciju proisteklu iz boravka nekog lica u stranoj zemlji. ako je bio svjestan svih obilježja krivičnog djela.

Pod drugim načinom stavljanja u promet opojne droge najčešće se podrazumijevaju slučajevi razmjene droge za druge takve proizvode ili za robu druge vrste. direktni ili eventualni. osim proizvodnje.poklon određene količine ovih supstancija radi kasnijeg pridobijanja kupaca i sl. Za osnovni oblik djela predviđena je kazna zatvora od jedne do deset godina. kao što je npr. predaja opojnih droga na upotrebu drugom licu s tim da ih kasnije vrati u istoj vrsti i količini. Prerada obuhvata svaku onu radnju. Radnja izvršenja je određena alternativno i obuhvata različite djelatnosti vezane za neovlaštenu proizvodnju i promet supstanci ili preparata koji su proglašeni za opojne droge. NEOVLAŠTENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA čl. Treću grupu djelatnosti predstavljaju one djelatnosti kojima se neovlašteno omogućava stavljanje u promet opojnih droga. Prodaja podrazumijeva da je postignut sporazum između kupca i prodavca o cijeni i robi. dodavanje drugih sastojaka. Teži oblik djela postoji i ukoliko je učinilac iskoristio dijete ili maloljetnika. preko kojih učinilac prodaje opojne droge ili koja posreduju u kupovini ili prodaji opojne droge. držanje ili prenošenje. pri čemu nije neophodno da je roba predata kupcu. Sankcija predviđena za kvalifikovane oblike ove inkriminacije jeste kazna zatvora u trajanju od tri do petnaest godina. 62. raspoređenih na raznim mjestima. To su prije svega kupovina opojne droge radi prodaje. držanje ili prenošenje opojne droge radi prodaje. Drugu grupu predstavljaju one djelatnosti kojima se vrši stavljanje droge u promet.224 Osnovni oblik krivičnog djela obuhvata neovlašćenu proizvodnju. Propisana kazna je zatvor od 2 do 12 godina. preradu. Kvalifikovani (teži) oblici djela postoje u slučaju kada je djelo izvršeno od strane više lica ili je učinilac djela organizovao mrežu preprodavaca ili posrednika ili je za izvršenje djela iskoristio dijete ili maloljetnika. Drugi kvalifikovani oblik postoji u slučaju kada je učinilac ovog djela organizovao mrežu preprodavaca ili posrednika. koja omogućava da se dobije opojna droga. Pod proizvodnjom se podrazumijeva stvaranje opojne droge. prečišćavanje droge. dobijanje jedne droge iz druge. svaki drugi način kojim se neovlašćeno stavljaju u promet supstance ili preparati koji su proglašeni za opojne droge.stavova nastupila smrt pasivnog subjekta. kupovinu radi prodaje. kazniti zatvorom najmanje 10 godina. člana 208 KZRS kojim se predviđa da će se onaj ko liši života člana porodice ili porodične zajednice kojeg je prethodno zlostavljao. a to su prodaja. Prvu grupu činile bi one djelatnosti koje se tiču proizvodnje opojnih droga a u zakonskom opisu djela označene su kao proizvodnja i prerada opojnih droga. poboljšavanje kvaliteta droge. Irelevantno je da li je smrtna posljedica nastupila kao rezultat djelovanja izvršioca ili je nastala usljed aktivnosti samog pasivnog subjekta. prodaju ili nuđenje na prodaju. Pod pojmom više lica podrazumijevaju se i samo dva lica. 39 . neovlašćeno postupanje i svojstvo predmeta djela. Specifičan oblik krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici regulisan je u stavu 5. nuđenje na prodaju i svaki drugi način neovlašćenog stavljanja u promet opojne droge. tj. Predmet krivičnog djela su supstance ili preparati koji su proglašeni za opojne droge. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj. posredovanje u prodaji ili kupovini. koji u konkretnom slučaju pored osnovnih elemenata djela mora obuhvatiti i druga bitna obilježja inkriminacije. posredovanje u prodaji ili kupovini opojne droge. Pod mrežom se podrazumijeva postojanje većeg broja lica. Izvršilac djela može biti svako lice.

226 KZ) Zaštitni objekat ovog KD-a jesu prava radnika . naknada. neovisno od međusobnog odnosa između njih i učinioca djela. ili je izazvalo naročito teške posljedice. radi se o pokušju koji nije kažnjiv. Sankcije su novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine. Posljedica djela je ugrožavanje. Kvalifikovani oblik djela postoji ako je krivično djelo izvršeno prema djetetu. omladine . plata. a subjektivnu stranu djela čini umišljaj. Kao i kod krivičnog djela neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga. odnosno obavezno oduzimanje opojne droge. Najčešće se takvo davanje droge vrši iz tzv. radnog vremena. odnosno stvaranje apstraktne opasnosti po zdravlje ljudi. 40 . Za kvalifikovane oblike djela predviđen je zatvor od 1 do 10 godina. Radnja izvršenja osnovnog oblika krivičnog djela može se realizovati i kroz davanje opojne droge drugom licu da je uživa ono ili neko treće lice. posebno zaštite na radu žena. Ovo KD-o može se izvršiti kako pogrešnom primjenom zakonskih akata tako i propuštanjem dužnosti primjene ovih akata. Prema navedenom objekat zaštite ovog KD-a nisu sva prava koja pripadaju radniku već samo ona koja su navedena u zakonskom opisu.225 Osnovni oblik djela vrši onaj ko navodi drugoga na uživanje opojne droge ili mu daje opojnu drogu da je uživa ili drugo lice ili stavi na raspolaganje prostorije radi uživanja droge ili na drugi način omogućuje drugom da uživa opojnu drogu. invalida. prekovremenog rada i noćnog rada.63. Izvršilac djela može biti svako lice. odnosno besplatno davanje. duševno poremećenom licu ili prema više lica. Davanje podrazumijeva jedino i isključivo davanje droge bez ikakve nadoknade.Pod drugim licem podrazumijevaju se sva lica. Za postojanje djela je dovoljno da je izvršeno stavljanje prostorije na raspolaganje nezavisno od tog da li su one zaista i korištene u navedenu svrhu. Irelevantno je da li su prostorije koje su stavljene na raspolaganje drugom radi uživanja droge vlasništvo učinioca djela ili ne. godišnjig odmora. OMOGUĆAVANJE UŽIVANJA OPOJNIH DROGA čl. stavljanjem na raspolganje prostorije radi uživanja opojne droge ili omogućavanjem drugom da uživa opojnu drogu na drugi način. Radnja izvršenja ovog KD-a označena je kao svjesno ne pridržavanje zakona i drugih propisa. 64. Za ovo KD zakonodavac je predvidio novčanu kaznu ili kaznu zatvora do jedne godine. osnosno prava koja se tiču zasnivanja ili prestanka radnog odnosa. zakonodavac je poredvidio obavezno izricanje mjere bezbjednosti oduzimanje predmeta. maloljetniku.POVREDA OSNOVNIH PRAVA RADNIKA (čl. Krivičnim djelom inkriminisano je i stavljanje na raspolaganje prostorija radi uživanja opojne droge. Djelo postoji ukoliko je radnik onemogućen da iskoristi neko od svojih prava (godišnji odmor ). Svjesno ne pridržavanje ovog zakona koje nije imalo za posledicu povredu. Radnja izvršenja određena je alternativno tako da se djelo može izvršiti navođenjem drugog na uživanje opojne droge davanjem drugom opojne droge da je uživa on ili drugo lice. može biti svako lice koje je u mogućnosti da odlučuje o pravima radnika. kolektivnih ugovora o zasnivanju. prestanku radnog odnosa. Izvršilac djela. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj. kao i činjenica da li je ono izvršeno besplatno ii uz određenu nadoknadu. narkomanske solidarnosti. Za osnovni oblik djela predviđena je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. uskraćivanje ili ograničenost ovih prava ne predstavlja KD-o.

Običnu krađu čini ko tuđu pokretnu stvar oduzme u namjeri da njenim prisvajanjem sebi ili drugome pribavi protivpravnu imovinsku korist. ukoliko se ne oduzima idealni suvlasnički dio već cijela stvar. Provalna krađa ili krađa izvršena obijanjem ili provaljivanjem ili drugim savlađivanjem većih prepreka da se dođe do stvari iz zatvorenih prostora. Stvar sama po sebi ne mora imati neku imovinsku vrijednost. U zavisnosti od vrste navedenih okolnosti zakon navodi slijedeće oblike teške krađe: 1. To može biti i nasilnim uklanjanjem prepreka i njihovom povredom (razbijanjem prozorskog stakla. KRAĐA I TEŠKA KRAĐA (čl. (zatvorene zgrade.65.). kao i registrovani podatak koji je razultat elektronske obrade podataka. krovu i sl. Pod pokretnim stvarima podrazumijeju se oni predmeti koji se mogu pomjeriti sa jednog mjesta na drugo. Pored umišljaja potrebna je i namjera da se prisvajanjem ukradene stvari za sebe ili drugoga pribavi protivpravna imovinska korist. materijalizovana kroz određene pokretne stvari. štapova. izvlačenje predmeta kroz postojeće otvore bez ulaženja u zatvoreni prostor. Predmet krivičnog djela krađe može biti samo pokretna stvar. Propisana kazna je novčana kazna ili zatvor do 3 godine. konopaca i sl. odnosno ako je učinilac išao za tim da pribavi malu imovinsku korist. uvlačenje kroz otvoreni prostor. potvrda garderobe o ostavljenim stvarima.231 KZ RS) KRAĐA je krivično djelo koje se definiše kao oduzimanje tuđe pokretne stvari u namjeri da se njenim prisvajanjem pribavi sebi ili drugom protivpravna imovinska korist. TEŠKA KRAĐA Teška krađa je kvalifikovani oblik krađe koji postoji kada se obična krađa vrši pod posebnim okolnostima koje običnoj krađi daju teži vid. Predviđen je lakši oblik krađe (bivša sitna krađa) koji postoji ako vrijednost ukradenih stvari ne prelazi iznos od 200 KM i kada kod učinioca ne postoji namjera za pribavljanje veće imovinske koristi. Krivično djelo krađe je umišljajni delikt. toplote ili kretanja. posebnu opasnost učinioca i vrijednost ukradenih stvari.odnosno o ulaženju u zatvoreni prostor na drugi način. Stvar koja je predmet krađe treba da je tuđa. Objekat zaštite kod ovog djela je imovina. Kao pokretna stvar smatra se i svaka proizvedena ili sakupljena energija za davanje svjetlosti. Kod obijanja se radi o uklanjanju prepreke u vidu naprava za zatvaranje (brava. kao što su: preskakanje preko ograde (prema sudskoj praksi visoke ne manje od 2 metra). katanaca i sl. a ne pravo vlasništva.) ali se neće raditi o provalnoj krađi ako je stvar bila na dohvat ruke i učinilac je kroz postojeći otvor 41 . Predmet krađe može biti i stvar koja je u susvojini izvršioca krađe i drugih lica. pravljanjem otvora na zidu. sobe. Predmet krađe mogu biti i i s p r a v e pomoću kojih se može realizovati neka imovinska korist. pomoću posebnih naprava (kuka. kase. teška i laka (sitna). krađa može biti: obična. Te okolnosti mogu da se odnose na način izvršenja. blanko barirani ček na donosioca. Radnja izvršenja krivičnog djela sastoji se u oduzimanju tuđe pokretne stvari. dok se kod provaljivanja radi o uklanjanju prepreka drugog karaktera. ormari). vrijeme izvršenja. dimnjake). uvlačenjem kroz druge otvore (npr. Namjera učinioca kao drugi kumulativni uslov treba da je upravljena na pribavljanje manje imovinske koristi.Propisana kazna je novčana kazna ili zatvor do 1 godine (ista kazna kao ranije za sitnu krađu). telefonski impulsi. Krađa treba da se vrši obijanjem ili provaljivanjem zatvorenih prostorija. štedna knjižica i sl.) ali ono obuhvata i druge (neuobičajene) načine ulaženja u zatvoreni prostor. ali mora biti takva da se njenim prisvajanjem može postići imovinska korist (npr.). U zavisnosti od okolnosti vezanih za izvršenje djela.

odnosno najmanje dvije krađe. zemljotresom ili sličnom nesrećom.bez posebnih napora stvar dohvatio. prema starom ili iznemoglom licu. ormara. Krađa stvari čija vrijednost prelazi iznos od 10. odlučnosti i bezobzironosti vidno prevazilazi ove subjektivne momente koji su inače prisutni po vršenju krađa. dovoljno je da samo jedan od njih ima oružje ili opasno oruđe. nepokretnom bolesniku. koristi tešku situaciju i opštu paniku kada je pažnja kod ljudi oslabljena da bi izvršio krađu. soba. Kod krađe izvršene od strane više lica koja su se udružila za vršenje krađa pojam više lica podrazumijeva najmanje dva lica. poplavom. naučnog ili kulturnog značaja. blagajni ili drugih zatvorenih prostora. iskorišćavanjem nemoći ili drugog teškog stanja nekog lica je zatvor od 1 do 8 godina. Kod krađe od strane naoružanog lica uslov je da učinilac nije upotrebio oružje. Suštinsko obilježje ovog djela je da se pasivni subjekt nalazi u stanju nemoći odnosno nevolji koju je učinilac koristio za izvršenje krađe. Ukoliko je krađa izvršena uz postojanje više kvalifikovanih okolnosti (npr. Izvršilac djela može biti svako lice. smrtni slučaj.teške kradje od strane više lica koja su se udružila za vršenje krađa.Naročito drska krađa je ona krađa koja po intenzitetu upornosti. za krađu kada vrijednost ukradene stvari prelazi iznos od 10. Krađa je izvršena na naročito opasan način ako je izvršena takvom radnjom ili sredstvom usljed čega je nastala ili je mogla nastati opasnost za ljude ili imovinu. u protivnom radiće se o razbojništvu ili razbojničkoj krađi (uperio oružje da bi stvar oduzeo ili zadržao) ili o sticaju ove teške krađe sa nekim od djela protiv života i tijela.000 KM ili od 50. a ako je ukradena stvar od posebnog istorijskog.teške kradje iskorišćavanjem stanja prouzrokovanog požarom. Bitno je da se krađa vrši korišćenjem situacije nastale nesrećom. naučnog ili kulturnog značaja je kvalifikovani vrijednošću oduzetih stvri odnosno navedenim značajem ukradenih stvari. Propisana kazna za teške krađe obijanjem ili provaljivanjem ili drugim savlađivanjem većih prepreka da se dođe do stvari iz zatvorenih zgrada. vrijednost) radiće se o prividnom idealnom sticaju u vidu alternativiteta. Krađa izvršena iskorišćavanjem nemoći ili nekog drugog teškog stanja nekog lica će biti ako se krađa vrši npr. zemljotresom. poplavom. bombardovanjem ili sličnom nesrećom. a ne samo da su se dogovorila za vršenje ovih krađa. Pri tome nije od značaja da li se krađa vrši na prostoru zahvaćenom nesrećom ili prema licu koje je time neposredno pogođeno. kasa. upotreba lažnog ključa ili pravog ključa do kog se došlo na neovlašćeni način i dr.Subjektivnu stranu svih oblika teške krađe čini umišljaj.000 KM od 1 do 10 godina. teške kradje na naročito opasan ili naročito drzak način. 42 . Uslov je da su se učinioci udružili za vršenje krađa. a to će postojati kada postoji prethodni dogovor o izvršenju više krađa. ili vrijednost ukradene stvari prelazi iznos od 50. pa će učinilac odgovarati samo za jednu krađu i to po onoj kvalifikaciji koja je dominantna. opasan način. Neophodno je da su lica učestvovala u izvršenju krađe. a da ostali za to znaju. Kod krađe izvršene na naročito opasan ili naročito drzak način se radi o obliku teške krađe koja po stepenu stvorene opasnosti i ispoljene drskosti ili razika koje učinilac unosi u izvršenju djela znatno prelazi učiniočevu bezobzirnost i drskost koja se redovno ispoljava pri vršenju krađe. provaljivanje. Kod krađe izvršene iskorišćavanjem stanja prouzrokovanog požarom.000 KM od 3 do 15 godina. ili se za krađu koristi npr. Ako više lica učestvuje u krađi. poplavom.teške kradje od strane lica koje je pri sebi imalo kakvo oružje ili opasno sredstvo radi napada ili odbrane. zemljotresom ili sličnom nesrećom učinilac za vrijeme stanja nastalog požarom.000 KM ili stvari od posebnog istorijskog.

000 KM. Pokušaj postoji kada je započeto sa upotrebom sile ili prijetnje. postojaće sticaj između razbojništva i nehatnog ubistva. Ako je lišenje života izvršeno nehatom.233 KZ RS) Razbojništvo postoji kada se upotrebom sile protiv nekog lica ili prijetnjom da će se neposredno napasti na život ili tijelo oduzme tuđa pokretna stvar u namjeri da se njenim prisvajanjem pribavi sebi ili drugom protivpravna imovinska korist. Propisana kazna za djelo. ono što postoji prikazuje se neistinito.66. ili ako vrijednost oduzetih stvari prelazi iznos od 50. Razbojiništvo je dovršeno kada je dovršeno oduzimanje stvari. ili ako vrijednost oduzetih stvri prelazi iznos od 50. teška i osobito teška prevara.Sila i prijetnja treba da su uperene protiv lica.000 KM. RAZBOJNIŠTVO (čl.Razbojnička krađa postoji kada učinilac koji je zatečen na djelu krađe upotrijebi silu protiv nekog lica ili prijetnju da će neposredno napasti na život ili tijelo a u namjeri da ukradenu stvar zadrži. vlasnik stvari pruži otpor. Propisana kazna za djelo je zatvor najmanje 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora. prijeti se neposrednim napadom na život ili tijelo. a stvar nije oduzeta. PREVARA član 239. ali to može biti i neko drugo lice. Propisana kazna je zatvor od 1 do 12 godina.Radnja izvršenja se sastoji u lažnom prikazivanju ili prikrivanju činjenica. što može predstavljati i posredu prinudu na lice koje je držalac stvari. odnosno prikazivanju činjenica drugačijim od onih koje stvarno postoje. Propisana kazna je zatvor od 1 do 12 godina Teži oblik djela postoji ako je pri izvršenju razbojništva nekom licu umišljajno nanesena teška tjelesna povreda ili je djelo učinjeno od strane više lica ili je upotrijebljeno kakvo oružje ili opasno sredstvo. Prijetnja mora biti kvalifikovana .234 KZ RS). laka. Propisana kazna za djelo je zatvor najmanje 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora. je zatvor od 5 do 15 godina Najteži oblik djela postoji ako je pri izvršenju djela razbojništva neko lice umišljajno lišeno života.U pogledu vinosti potreba je umišljaj koji obuhvata svijest da se primjenjuje sila ili prijetnja sa ciljem oduzimanja tuđe stvari u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi. KZ RS Krivično djelo prevare ima više oblika: obična. Propisana kazna je zatvor od 5 do 15 godina. Prikrivanje činjenica 43 . a učinilac silom savlada taj otpor i stvar oduzme (istovremenost prinude i oduzimanja). uz svijest i volju da se upotrijebi prinuda u cilju zadržavanja stvari. udracem prvo onesvijestiti lice pa ga poslije pokrade. RAZBOJNIČKA KRAĐA (čl. npr. 67. odnosno kada su one dovršene. Najteži oblik djela postoji ako je pri izvršenju djela razbojničke krađe neko lice umišljajno lišeno života. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj koji je identičan kao i kod krađe i obuhvata namjeru za prisvajanje. Osnovni oblik djela postoji kada neko u namjeri da sebi ili drugom pribavi kakvu protivpravnu imovinsku korist lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica dovede u zabludu ili održava u zabludi neko lice i time ga navede da ovaj na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini. ili kada pri oduzimanju stvari. Teži oblik djela postoji ako je pri izvršenju razbojničke krađe nekom licu umišljajno nanesena teška tjelesna povreda ili je djelo učinjeno od strane više lica ili je upotrijebljeno kakvo oružje ili opasno sredstvo.Sila ili prijetnja se preduzimaju radi savlađivanja ili spriječavanja otpora. što je dosta zanimljivo s obzirom da postoji samo jedno djelo kada je ubistvo učinjeno umišljajno. To je po pravilu lice koje je pritežalac stvari koja je predmet krađe. Pod lažnim prikazivanjem se podrazumijevaju tvrđenja o postojanju nekih činjenica koje ne postoje.

drži. Druga faza je polaganje pod kojim se podrazumijeva niz složenih finansijskih transakcija kojima se prikriva pravo porijeklo novca.Subjektivnu stranu djela čini direktni umišljaj. upotrebi ga u privrednom poslovanju ili ga na drugi način prikrije ili pokuša prikriti. Lakši oblici prevare postoje kada pribavljena imovinska korist ne prelazi 200 KM i kada je učinilac išao za tim da pribavi malu imovinsku korist ili da prouzrokuje malu štetu. Propisana kazna je zatvor do 3 godine. pri čemu nije neophodno da je učinilac pribavio protivpravnu imovinsku korist. Pranje novca je sastavni dio organizovanog kriminaliteta. s njim raspolaže. novac koji se može upotrebiti i koristiti kao legalan prihod u bankovnim. To su takve djelatnosti kojima se novac ili druge imovinske koristi koje su dobijene krivičnim djelima ili nekim drugim nezakonitim djelima. Treba da postoji i navedena namjera pribavljanja protivpravne imovinske koristi. trgovačkim. Prva faza je stavljanje i sastoji se od fizičkog ulaska gotovog novca kriminalnog porijekla u finansijski sistem putem bankarskih pologa. tj.000 KM.280 KZ RS Pojam pranja novca podrazumijeva one djelatnosti koje su usmjerene na legalizaciju novca koji je stečen kriminalnim djelatnostima. poklanjanje stvari.postoji kada učinilac neko lice obmanjuje o nepostojanju postojećih činjenica ili prećutkuje njihovo postojanje odnosno njihovu sadržinu. koji mora obuhvatiti i 44 . Pranjem novca se prikriva i izvršeno krivično djelo i imovinska korist koja je njime ostvrena. pretvaraju u «čist» novac.Djelo je dovršeno preduzimanjem radnji na štetu svoje ili tuđe imovine. Treća faza u procesu pranja novca je integracija kojom se «prljavi novac» ugrađuje u «čiste fondove» i ničim više ne razlikuje od zakonito stečenog novca. Postupak pranja novca odvija se u tri faze. Prikrivanje je moguće izvršiti i nečinjenjem. Osnovni oblik djela vrši onaj ko novac ili imovinu za koje zna da su pribavljeni krivičnim djelom primi. PRANJE NOVCA čl. Za ove oblike prevare propisana je novčana kazna ili zatvor do 1 godine. Novac je «opran» u trenutku kad njegova transakcija dobije zeleno svjetlo i novac uđe u finansijski sistem države kao zakonit. Oblici tih postupaka mogu biti različiti: kupovina loše robe. investicijskim. plaćanje neizvršenog posla ili posla koji ne može biti izvršen i sl. plaćanje nepostojećeg duga. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj.Posljedica djela je štetno postupanje sa svojom ili tuđom imovinom.Učinilac djela može biti bilo koje lice.000 KM. kupoprodajnim. zamijeni. ako je postojala obaveza za saopštavanje tih činjenica. odnosno kada je prevara učinjena u namjeri da se drugi ošteti.Lažno prikazivanje ili prikrivanje preduzima se radi toga da bi se lice dovelo u zabludu ili održavalo u zabludi i na taj način navelo da nešto učini ili ne učini na štetu svoje ili tuđe imovine. sa propisanom kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Objekat radnje izvršenja je novac ili imovina za koju učinilac zna da su pribavljeni krivičnim djelom. Pasivno lice je zavedeno i obmanuto i postupa štetno na sopstveni račun a da toga nije ni svjesno. 68. poduzetničkim i drugim poslovima ili načinima ulaganja. prodaja robe ispod njene prave vrijednosti. novčanih naloga ili elektronskim transferom. Teži oblici djela postoje ako pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta prelazi 10. za sebe ili drugoga.Dovođenje i održavanje u zabludi treba da je preduzeto u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi. kada je propisana kazna zatvora od 1 do 10 godina. odnosno kada taj iznos prelazi 50.

Pokušaj djela je kažnjiv. Izvršilac djela može biti lice koje je prema pomenutim propisima obavezno na određena davanja. Objekat krivičnopravne zaštite su obaveze koje se odnose na plaćanje poreza ili doprinosa zdravstvenog ili penzijskog osiguranja. Osnovni oblik djela vrši onaj ko izbjegne plaćanje poreza propisanih poreskim zakonodavstvom RS ili doprinosa zdravstvenog ili penzijskog osiguranja propisanih u RS ne dajući tražene podatke ili dajući lažne podatke o svom stečenom oporezivom prihodu ili o drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza. jer sadrži blanketnu dispoziciju koja upućuje na primjenu drugih propisa. odnosno 150.znanje činjenice da je u pitanju tzv. Za ovaj oblik djela predviđena je kazna zatvora do 3 godine. «prljavi» novac. tj. Drugi način radnje izvršenja jeste davanje lažnih podataka o stečenom oporezivom prihodu ili o drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje poreskih obaveza ili obaveza plaćanja doprinosa zdravstvenog ili penzijskog osiguranja.000 KM. Da bi utaja poreza ili doprinosa predstavljala krivično djelo. Posebnom odredbom zakona predviđeno je da će se novac i imovina iz prethodnih stavova oduzeti.000 KM neće postojati ovo krivično djelo već prekršaj. a iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi 10.000 KM. Za ovaj oblik djela predviđena je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. 45 . na plaćanje poreza ili doprinosa zdravstvenog ili penzijskog osiguranja.000 KM. iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava mora da pređe 10. Lakši oblik djela postoji ako je pri izvršenju djela učinilac postupao nehatno u odnosu na okolnost da su novac ili imovinska korist pribavljeni krivičnim djelom. Radnja izvršenja je izbjegavanje plaćanja poreza ili doprinosa. 69. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj. a u drugom slučaju kazna zatvora od 3 do 15 godina. Teži oblici djela.000 KM. Teži oblici djela postoje ukoliko iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi 50. tj. na plaćanje poreza i doprinosa zdravstvenog ili penzijskog osiguranja. Tako je predviđena kazna zatvora od jedne do 8 godina ukoliko je izvršilac osnovnog oblika djela istovremeno i izvršilac ili saučesnik u krivičnom djelu kojim je pribavljen novac ili imovinska korist koja je objekat radnje izvršenja osnovnog oblika djela. Najteži oblik krivičnog djela pranja novca postoji ukoliko su prethodno navedena djela izvršena od strane više lica koja su se udružila za vršenje takvih djela. Izvršilac djela može biti lice koje je prema pomenutim propisima obavezno na određena davanja. Djelo je blanketnog karaktera. U prvom slučaju predviđena je kazna zatvora od 1 do 10 godina.Velika vrijednost postoji ako vrijednost prelazi iznos od 50. Zakonodavac je predvidio nekoliko težih oblika ovog djela koji se međusobno razlikuju po kvalifikatornim okolnostima i kazni koja je predviđena. UTAJA POREZA I DOPRINOSA čl-287 KZ RS Ovim krivičnim djelom inkriminisano je izbjegavanje plaćanja poreza ili doprinosa zdravstvenog ili penzijskog osiguranja koji su propisani zakonodavstvom RS. koji ne mora da obuhvata i objektivni uslov inkriminacije. Ukoliko taj iznos ne prelazi 10. a način izvršenja radnje određen je alternativno: kao nedavanje traženih podataka ili kao davanje lažnih podataka o svom stečenom oporezivom prihodu ili o drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje navedenih obaveza.000 KM (objektivni uslov inkriminacije). Za osnovni oblik djela predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora do 3 godine.

Radnja izvršenja djela je uništavanje ili oštećenje navedenih objekata koje može da se vrši. vojnu ili službenu tajnu.70. 310. predaji ili činjenju dostupnim stranoj državi.302 KZ RS Krivično djelo diverzije sadrži samo KZ RS. Bez značaja je ovo djelo da li ova služba treba da radi na štetu naše zemlje ili je 46 . tajnih vojnih. uređaj ili postrojenje. gas ili energiju. DIVERZIJA čl. v) pribavljanje tajnih podataka ili dokumenata u namjeri njihovog saopštavanja ili predaje stranoj državi. paljenjem ili na drugi način uništi ili ošteti industrijski. a po čl. neposredno ili posredno. akta i dr. Djelo spada u umišljajne delikte (direktni umišljaj). pismeno. stranoj organizaciji ili licu koje im služi. tako i svakom drugom radnjom koja može dovesti do uništenja ili oštećenja objekata koji imaju veći značaj za privredu ili za bezbjednost ili snabdijevanje građana. uređaj javne upotrebe za vodu. Posebni oblici krivičnog djela špijunaže su: a) Stvaranje obavještajne službe u našoj zemlji i rukovođenje tom službom. kažnjive su i pripremne radnje. a ako je pri izvršenju djela učinilac umišljajno lišio života jedno ili više lica. Propisana kazna za osnovni oblik djela je kazna zatvora od 3 do 15 godina Posebni oblici obuhvataju: a) stvaranje obavještajne službe u RS za stranu državu ili organizaciju ili rukovođenje tom službom. b) stupanje u stranu obavještajnu službu. stranoj organizaciji ili licu koje im služi. Objekat radnje krivičnog djela špijunaže predstavljaju državni. Radnja izvršenja određena je alternativno i sastoji se u saopštavanju. najmanje 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora. Djelo je dovršeno uništenjem ili oštećenjem navedenih objekata. saobraćajno sredstvo. ŠPIJUNAŽA čl. skladište. Krivično djelo čini ko u namjeri ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbjednosti RS rušenjem. branu. poljoprivredni objekat. Moguć je i pokušaj djela koji je kažnjiv. 71. odnosno za privredu ili funkcionisanje javnih službi. uređaj sistema veze.) navedenim adresatima. skice. zgradu ili kakav drugi objekat koji ima veći značaj za bezbjednost ili snabdijevanje građana ili za privredu ili funkcionisanje javnih službi. kako rušenjem ili paljenjem. Činjenje dostupnim povjerljivih podataka obuhvata svaku drugu djelatnost kojom se omogućava upozoravanje sa sadržinom povjerljivih podataka. prikupljanje za tu službu podataka ili pomaganje njenog rada na drugi način. korišćenjem sredstava komunikacije. Propisana kazna je zatvor od 3 do 15 godina. 304 KZ RS Osnovni oblik ovog djela sastoji se u saopštavanju. predaji ili činjenju dostupnim tajnih podataka ili dokumenata. vojni ili službeni podaci ili dokumenti koji predstavljaju državnu. Subjektivna strana djela obuhvata i namjeru ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbjednosti RS. za kvalifikovane oblike najmanje 10. stranoj organizaciji ili licu koje im služi. što može biti učinjeno usmeno. Pod predajom se podrazumjeva dostavljanje dokumenata sa povjerljivom sadržinom (različiti planovi.Da bi saopštenje ili predaja navedenih podataka predstavljala krivično dijelo špijunaže. toplotu. ekonomskih ili službenih podataka ili dokumenata. neophodno je da se oni predaju stranoj državi. Saopštavanje je dostavljanje sadržine tajnih podataka ili dokumenata. Umišljaj uključuje svijest o značaju objekta djela.

u njenom nevršenju ili u oštećenju sredstava za rad. po čemu se sabotaža i razlikuje od nekih opštih krivičnih djela koja su joj slična. kao što su nesavjesno poslovanje u privredi i nesavjestan rad u službi. prouzrokuje znatnu štetu za državni organ ili pravno lice u kojem radi ili za drugi državni organ ili pravno lice. 347. ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA čl.zloupotreba službenog položaja radi ostvarivanja neimovinske koristi ili nanošenje štete drugome.stvorena da iz naše zemlje ili u našoj zemlji špijunira.303 KZ RS Krivično djelo sabotaže čini onaj ko u namjeri ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbjednosti RS na prikriven. a za kvalifikovane oblike najmanje 10.U pogledu vinosti potreban je direktni umišljaj. kažnjivo je i pripremanje krivičnog djela. Predviđena je kazna zatvora od 1 do 10 godina c) Pribavljanje tajnih podataka ili dokumenata u namjeri njihovog saopštavanja. zloupotreba službenog položaja radi pribavljanja materijalne koristi i njihovi teži oblici. Za teži oblik djela propisana je kazna zatvora najmanje 5 godina. Iz prirode samog djela proizilazi da se radnja ovog djela najčešće sastoji u nesavjesnom ili aljkavom vršenju svoje službene ili radne dužnosti. Ovim krivičnim dijelom je inkriminisano neovlašćeno i nezakonito korišćenje službene pozicije i službenih ovlašćenja. podmukao ili drugi sličan način u vršenju svoje službene dužnosti ili radne obaveze. Posljedica djela se sastoji u prouzrokovanju znatne štete za državni organ ili pravno lice u kojima učinilac radi ili za neki drugi državni organ ili pravno lice. Prema čl. Predviđena je kazna zatvora od 1 do 8 godina Izvršilac djela u svim njegovim oblicima može biti svako lice. Djelo je dovršeno sa nastupanjem navedene štete. a ako je pri izvršenju djela učinilac umišljajno lišio života jedno ili više lica. Predviđena je kazna zatvora od 5 do 15 godina b) Stupanje u stranu obaviještajnu službu. prekorači 47 . iskoristi svoj položaj ili ovlašćenje. 72. Postoji nekoliko oblika ovog krivičnog djela: . što pored ostalog. Propisana kazna je zatvor od 2 do 15 godina. 311. Pokušaj će postojati ako je radnja poduzeta ali je šteta izostala. Za postojanje djela potrebno je da se radnja izvršenja preduzima u vršenju službene ili radne obaveze učinioca djela. Djelo može biti učinjeno kako u državnim organima tako i u preduzećima ili nekim drugim pravnim licima. SABOTAŽA čl. korišćenje mogućnosti koje učiniocu omogućava službeni položaj da postupa na nedopušten način i suprotno interesima i ciljevima službe. ekonomsku ili vojnu moć zemlje. prikupljanje podataka za nju ili pomaganje njenog rada na drugi način. najmanje 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora. u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakavu neimovinsku korist ili da drugom nanese kakvu štetu. KZ Krivično djelo zloupotrebe službenog položaja obuhvata ona nezakonita postupanja službenih lica u vršenju službe koja se preduzimaju u namjeri pribavljanja za sebe ili drugoga neke koristi odnosno nanošenje štete drugome. Izvršilac djela može biti samo ono lice koje vrši radne ili službene obaveze u državnom organu ili organizaciji. Subjektivna strana djela obuhvata i namjeru ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbjednosti RS. 73. Prvi ili osnovni oblik djela postoji kada službeno ili odgovorno lice. potencijalne učinioce krivičnog djela svodi samo na određeni krug lica. Teži oblik djela postoji ako su su usljed djela nastupile teške posljedice za bezbjednost.

da preduzima službenu radnju koju je obavezan preduzeti ili kada tu radnju čini tako da se ne može postići cilj koji se njenim preduzimanjem treba ostvariti (formalno vršenje ali materijalno propuštanje vršenja službene družnsoti.Slubjektivnu stranu djela čini umišljaj. odnosno od 2 do 10 godina.). uzurpacije).Šteta koju bi učinilac nanio drugome može biti kako materijalna tako i nematerijalna. Ako je u pitanju materijalna odnosno imovinska šteta. koja je određena alternativno. potrebno je da se radi o imovinskoj koristi do 10. Teži oblik djela postoji ako je djelom iz stava trećeg pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od 10. Propisana kazna je zatvor od 6 mjeseci i do 5 godina. te primanje obećanja 48 . što može biti kako fizičko tako i pravno lice. ona će biti znatna ako imovinska šteta prelazi iznod od 15. primanje obećanja poklona. Izvršilac djela može biti samo službeno ili odgovorno lice. PRIMANJE MITA čl. Zlouptreba službenog položaja radi pribavljanja materijalne koristi postoji kada je učinilac jednu od prethodno tri opisane radnje kod djela iz stava 1.351 KZ RS Prema zakonskoj formulaciji ovo djelo čini službeno ili odgovorno lice koje zahtijeva ili primi poklon ili kakvu drugu korist ili koje primi obećanje poklona ili kakve koristi da u okviru svog ovlaštenja izvrši radnju koju nebi smjelo izvršiti ili da ne izvrši radnju koju bi moralo ili moglo izvršiti ili da izvrši radnju koju bi moralo ili moglo izvršiti ili da izvrši radnju koju nebi smjelo izvršiti. odnosno da je navedena poslejdica i nastala.000 KM.granice svog ovlašćenja ili ne izvrši službenu dužnost.(stav 1 1-8 god. preduzeo u namjeri pribavljanja imovinske koristi. jer će se u protivnom raditi o krivičnom djelu. koji predstavlja teži oblik ovog vida zloupotrebe službenog položaja. jer je dovoljno da je učinilac zloupotrebio svoj položaj.000 KM. pa stoga nije neophodno da je pritivpravna imovinska korist pribavljena. jer su suprotne interesima i zadacima službe. Ukoliko je imovinska korist pribavljena. Kada su u pitanju teži oblici ovog djela pokušaj je moguć i kažnjiv.000 KM.) Radnja izvršenja kod ovog oblika primanja mita sastoji se u zahtjevanju ili primanju poklona. jer preduzima službenu radnju koja je u nadležnosti drugog službenog lica (više ili niže instance) ili pak pripada sasvim drugoj službi (tzv. Nevršenje službene dužnosti postoji kada službeno lice propušta da vrši svoju službenu dužnost. primanje kakve druge koristi. Prekoračenje granica službenog položaja postoji kada službeno lice postupa izvan svojih ovlašćenja. Iskorišćavanje službenog položaja ili ovlašćenja postoji kada službeno lice preduzima radnje koje su formalno u granicama njegovog ovlašćenja.000 KM. izvan svoje stvarne nadležnosti. Nanesena šteta može biti i nematerijalna. prekoračenje granica službenog ovlašćenja i nevršenje službene dužnosti. Teži oblik ovog djela postoji ako je djelom iz stava prvog nanesena znatna šteta ili je došlo do teže povrede prava drugog. Učinilac djela prelazi granice svojih službenih ovlašćenja. iskorišćavanje službenog položaja ili ovlašćenja. kada je službeno lice pri donošenju nekog akta ili rješavanju nekog slučaja ovlašćeno da između više rješenja bira ono koje je najcjelishodnije. Prema radnji izvršenja.Za postojanje djela nije neophodno da je data korist ostvrena.Krivično djelo je dovršeno samom zloupotrebom službenog položaja ili ovlašćenja. diskrecionim ovlašćenjima. 74. Za ovo djelo predviđena je kazna zatvora od jedne do osam. a najteži ako pribavljena imovinska korsit prelazi iznos do 50. djelo se može pojaviti u tri oblika. ali su one protivpravne u materijalnom smislu. Tipičan primjer ovakvih zloupotreba službenog položaja predstavljaju zloupotrebe u vezi sa tzv.

Ovo KD je dovršeno samim zahtijevanjem ili primanjem mita ili njegovim obećanjem samo izvršenje ili ne izvršenje radnje od strane službenog ili odgovornog lica nije zakonsko obilježje ovog KD iz stoga za njegovo postojanje nije neophodno da je preduzeto nezakonito postupanje za koje je primljeno mito. Nije dovoljno da kod učinioca 49 . Djelo postoji bez obzira da li je službeno lice prihvatilo mito ili nije.(stav 2. 75.361 Osnovni oblik djela vrši lice koje zna da se priprema izvršenje krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći 5 godina zatvora ili teža kazna pa u vremenu kada je još bilo moguće spriječiti njegovo izvršenje to ne prijavi. Neprijavljivanje pripremanja krivičnog djela treba da je izvršeno u vremenu kada je još bilo moguće spriječiti njegovo izvršenje. Prijava se može podnijeti pismeno ili usmeno. a primanje mita je učinjeno u vezi sa tim radnjama (stav 3 kazna do 3 god.NEPRIJAJAVLJIVANJE PRIPREMANJA KRIVIčNOG DJELA čl. Radnja izvršenja kod ovog oblika djela je davanje ili obećanje mita koga treba tumačiti u smislu kako je određeno kod KD primanja mita. pokuša dati ili obeća poklon ili kakvu drugu korist da ono u okviru svog ovlaštenja izvrši radnju koju ne bi smjelo izvršiti ili da ne izvrši radnju koju bi moralo ili moglo izvršiti ili ko posreduje pri ovakvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica (stav 1.1-5 god. Nepravno pasivno podmićivanje postoji kada službeno lice zahtjeva ili primi mito ili obećanje mita da bi izvršilo službenu radnju koju bi i inače moralo ili moglo izvršiti. Radnja izvršenja je propuštanje pravovremene prijave pripremanja krivičnog djela.).noovčana kazna ili kazna zatvora do 3 god. silovanju. Pokušaj navedenog djela nije moguć. a djelo bude pokušano ili izvršeno. propuštanjem da se izvrši obaveza prijavljivanja pripremanja krivičnog djela. Izvršilac djela u svim oblicima može biti samo službeno ili odgovorno lice. DAVANJE MITA čl.kakve druge koristi.Smatra se da izvršilac djela ne mora znati tačnu visinu kazne koja je zaprijećena za krivično djelo koje se priprema.). odnosno da ne bi izvršilo službenu radnju koju nebi ni smjelo izvršiti. odnosno da li između primljenog poklona i nezakonitog postupanja postoji uzročna veza. Pasivno podmićivanje. Smatra se da je prijava učinjena i onda kada je o pripremanju djela obaviješteno lice protiv kojeg se priprema izvršenje krivičnog djela. tj. Djelo je dovršeno samim davanjem mita ili obećanjem davanja mita. Dovoljno je da kod njega postoji svijest da se radi o težem krivičnom djelu. kazna 6 mj. nadležnom organu ili drugom organu koji ima zakonsku dužnost da prijavu podnese nadležnom organu. Krivično djelo postoji samo u slučaju ako je pripremano krivično djelo pokušano ili izvršeno. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj koji obuhvata znanje o pripremnju težeg krivičnog djela. 76. Subjektivnu stranu djela čini direktni umišljaj. npr. Izvršilac KD-a može biti svako lice. 352 KZ RS KD davanja mita postoji kada neko službenom ili odgovornom licu da. Postojanje djela ne zavisi od visine odnosno vrijednosti mita te bez obzira da li se poklon ili druga korist zahtjeva za sebe ili drugoga u svakom slučaju treba utvrditi da li je lice i takvim poklonom bilo motivisano na preduzimanje službene radnje.). stav 2 obećanje mita. Naknadno pasivno podmićivanje postoji kada službeno ili odgovorno lice zahtjeva ili primi mito poslije izvršene ili ne izvršene službene radnje. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj. ubistvu. odnosno iako je ponudu odmah odbio. U pitanju je pravi delikt nečinjenja (omisivni delikt) jer se može izvršiti samo nečinjenjem. neposredno ili posredno. itd.-5 god.

Teži oblik djela postoji ako nije prijavljeno pripremanje krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna dugotrajnog zatvora. Pod učiniocem djela treba podrazumijevati sva lica koja su učestvovala u izršenju djela. odnosno učinilac otkriveni. Traži se veći stepen izvjesnosti. Nema krivičnog djela ako djelo nije prijavilo lice kome je učinilac bračni drug. Prvi oblik djela vrši onaj ko zna da je neko lice učinilo krivično djelo za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora do 20 godina ili dugotrajni zatvor ili samo zna da je takvo djelo učinjeno pa to ne prijavi prije nego što su djelo.NEPRIJAVLJIVANJE KD-a ILI UČINIOCA čl. Teži oblik djela postoji kad službeno lice svjesno propusti da prijavi krivično djelo za koje je saznalo u vršenju svoje dužnsti. Nema krivičnog djela ako djelo nije prijavilo lice kome je učinilac bračni drug. Predviđena kazna je zatvor od 3 mjeseca do 3 godine. Neprijavljivanje učinioca krivičnog djela predstavlja radnju izvršenja ovog delikta pod uslovom da izvršilac djela zna da je neko lice učinilo krivično djelo za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od 20 godina ili dugotrajni zatvor. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj koji mora obuhvatiti svijest o svim okolnostima djela. osim lica koje priprema izvršenje krivičnog djela. Izvršilac djela može biti svako lice osim onog koje je učestvovalo u izvršenju krivičnog djela koje se ne prijavljuje.362 KZ RS S obzirom na izvršioca krivičnog djela razlikujemo dva oblika djela. odnosno da je izvršeno krivično djelo. odnosno lice koje sa nekim od njih živi u trajnoj vanbračnoj zajednici. Zakonodavac je predvidio ovaj osnov isključenja krivičnog djela samo u odnosu na osnovni oblik krivičnog djela. Izvršilac djela može biti svako lice. kao i branilac. izvršioca. odnosno lice koje sa nekim od njih živi u trajnoj vanbračnoj zajednici. kao i bračni drug nekog od navedenih lica. Ovaj oblik djela postojaće i onda kad je prijavljeno izvršenje krivičnog djela. Za ovaj oblik djela predviđena je kazna zatvora do 3 godine. nije dovoljno da postoji samo sumnja da je neko lice izvršilo krivično djelo. 50 . lice koje sa njim živi u trajnoj vanbračnoj zajednici. ali nije prijavljen učinilac djela iako je bio poznat. tj. srodnik po krvi u prvoj liniji. a djelo se goni po službenoj dužnosti. podstrekača. navedeni odnosi predstavljaju samo osnov za blaže kažnjavanje 77. U pitanju je pravi omisivni delikt jer se može izvršiti samo nečinjenjem. tj. Radnja izvršenja je određena kao svjesno propuštanje da se prijavi krivično djelo za koje je izvršilac saznao u vršenju svoje službene dužnosti. kao i bračni drug nekog od navedenih lica. i pomagača. Za postojanje krivične odgovornosti izvršioca. usvojilac ili usvojeni. Za ovaj oblik djela propisana je novčana kazna ili zatvor do 1 godine.postoji samo sumnja da se priprema izvršenje takvog krivičnog djela ili da je učinilac na osnovu konkretnih okolnosti to mogao ili morao zaključiti. znanje nevedenih činjenica. saizvršioca. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj koji obuhvata znanje o izvršenom djelu ili učiniocu. Radnja izvršenja je određena alternativno. Za ovaj oblik djela propisana je novčana kazna ili zatvor do 3 godine. usvojilac ili usvojenik. kao neprijavljivanje učinioca djela i kao neprijavljivanje samog krivičnog djela. Izvršilac djela može biti samo službeno lice. brat ili sestra. Kada je u pitanju teži oblik ovog djela. ljekar ili vjerski ispovjednik učinioca. Dužnost prijavljivanja krivičnog djela i učinioca isključena je u odnosu na određene kategorije lica. Za postojanje ovog oblika nije neophodno da je pripremano krivično djelo pokušano ili izvršeno. sestra. ako se za to djelo po zakonu može izreći 5 godina zatvora ili teža kazna.

. FALSIFIKOVANJE ISPRAVE čl.ZLOČINAČKO UDRUŽENJE (pojam i karakteristike djela. ili teža kazna. Radnja izvršenja je određena alternativno i može se sastojati u pravljenju lažne isprave ili preinačavanju prave isprave u namjeri da se takva isprava upotrijebi kao prava. mjenicu. 79. testament. javnu ili službenu knjigu ili drugu knjigu koja se mora voditi po osnovu zakona.1.2) postoji kada učinilac napravi lažnu javnu ispravu. S obzirom na radnju izvršenja. Ukoliko je KD izvršeno ili pokušano izvršiti organizator odgovara za KD u čijem je izvršenju učestvovalo. Izvršilac djela može biti svako lice. c) Treći oblik djela iz stava 1. Objekat krivično pravne zaštite ovog KD-a je isprava.(stav 2. odnosno upotreba lažne ili preinačene isprave kao prave. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj. 377 KZ RS Falsifikovanje isprave je KD-o kojim se sankcionišu različiti oblici ugrožavanja pravnog saobraćaja. b) Drugi oblik djela iz st. a) prvi oblik djela je pravljenje lažne isprave ili preinačenje prave isprave s namjerom njene upotrebe kao prave. Osnovni oblik djela obuhvata organizovanje udruženja koje ima za cilj vršenje KD-a. kazna zatvora do 3 god. Za osnovni oblik djela je predviđena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. kazna zatvora do 2 god. preinačenjem takve prave isprave. držanjem takve isprave radi upotrebe i upotrebom takve isprave kao prave. Javlja se u dva oblika i to: osnovni i teži oblik .383) Po svojoj pravnoj prirodi ovo djelo ima karakter posebnog samostalnog KD-a i nezavisno je od djela koje će iz njega proizaći. Kazna 3 mj. ili ko preinači takvu pravu ispravu ili ko takvu lažnu ili preinačenu ispravu stavi u opticaj. stavljanje u opticaj takve lažne ili preinačene isprave.-5 god.78. U pitanju je komisivni delikt jer se radnja izvršenja može izvršiti samo činjenjem. odnosno sigurnosti pravnog saobraćaja.teži oblik djela ( st. Radnja izvršenja određena je alternativno. ček. Drugi oblik djela vrši onaj ko postane član zločinačkog udruženja. Za postojanje ovog KD-a neophodno je da se udruženje organizuje radi vršenja vršenja krivičnih djela za koje se može izreći kazna zatvora od 3 god. Izvršilac djela može biti svako lice koje se označava kao organizator udruženja. ovog člana je upotreba falsifikovane isprave. Subjektivnu stranu čini umišljaj koji treba da obuhvati svijest da se organizuje udruženje koje ima za cilj vršenje određenih krivičnih dijela.).) Inkrimisano je samo pripadništvo takvom udruženju. Radnja izvršenja određena je kao organizovanje udruženja koje ima za cilj vršenje krivičnih djela. oblici) (čl. KD-o je dovršeno preduzimanjem radnje izvršenja. Za postojanje djela dovoljno je samo članstvo u udruženju. 51 . ovog člana postoji kada izvršilac pribavi lažnu ili preinačenu ispravu radi upotrebe. Pod pojmom organizovanja u smislu ovog KD-a treba podrazumijevati sve one djelatnosti kojima se neposredno stvara udruženje kao i one kojima se organizaciono učvrščuju kako bi mogli da ostvare zajedničke ciljeve. KD-o je svršeno samim tim što je organizovano zločinačko udruženje. te se djelo može izvršiti pravljenjem lažne isprave koja je označena kao predmet ovog djela.osnovni oblik KD-a vršio onaj ko napravi lažnu ispravu ili preinači pravu ispravu u namjeri da se takva upotrijebi kao prava ili ko takvu ispravu upotrijebi kao pravu ili je pribavi radi upotrebe (stav 1. Izvršilac djela može biti svako lice. možemo razlikovati tri oblika ovog djela. ili je drži radi toga da je upotrijebi ili je upotrijebi kao pravu.

Teži oblik djela postoji ukoliko je učinilac prilikom ostvarivanja osnovnog oblika djela upotrijebio silu ili ozbiljnu prijetnju da će napasti na život ili tijelo ili je djelo izvršio u sastavu organizacione grupe (stav 2 kazna 6mj. dok će lica koja su ostala samo na nivou dogovora i odgovarati samo za dogovor. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj. Ovim oblikom djela predviđa se kažnjavanje i za onog ko vrši pribavljanje prava koja pripadaju nekom drugom za koja neko drugi smatra da mu pripadaju mimo nadležnih organa.397) Samovlašće predstavlja takvo KD-o kojim se inkriminiše samovoljno ostvarivanje prava od strane građana. Krivično je djelo samovlašća ukoliko je učinilac samovlasno pribavio pravo za koje je sudskom odlukom utvrđeno da mu ne pripadaju. Ovim krivičnim djelom inkrimisan je sporazum.SAMOVLAŠĆE (čl. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj.Izvršilac ovog oblika djela može biti svako lice koje dobrovoljno i savjesno postane član zločinačkog udruženja.(stav 1. U pitanju je takav oblik inkriminacije kojim se zapravo proširuje zona kažnjivosti krivičnog djela samovlašće.(stav 1) 81. Ako je nakon dogovora došlo do zajedničkog izvršenja ili pokušaja izvršenja krivičnog djela postoji samo krivično djelo čije je izvršenje dogovoreno. Poseban oblik djela postoji ukoliko je djelo iz stava 1 ili 2 ovog člana učinjeno za drugog. Time se obezbjeđuje krivično-pravna zaštita pravilnog funkcionisanja javnog poretka. Posebnom odredbom (stav 3) zakonodavac je predvidio obavezno oslobađanje od kazne za organizatora i pripadnika zločinačkog udruženja koji spriječi izvršenje KD-a ili ih pravovremeno prijavi ili otkrije organizaciju. Suština krivičnog djela predstavlja samovoljno pribavljanje nekog prava koje učionicu pripada ili za koje učionioc pretpostavlja da mu pripadaju mimo nadležnih organa. Za ovaj oblik predviđena je kazna zatvora.kazna zatvora do 6 mj. Izvršilac djela može biti svako lice a za krivičnu odgovornost potreban je umišljaj. Počinilac je onaj koji je izvršio KD-o koje je obuhvaćeno planom zločinačkog udruženja. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj. 80. Djelo se javlja u dva oblika.-3 god. DOGOVOR ZA IZVRŠENJE KD-a (čl. Prvi oblik djela postoji kada učinilac samovoljno pribavlja neko svoje pravo ili za pravo koje smatra da mu pripada. Ako je dogovor za izvršenje djela postojao ali je samo jedno izvršilo to djelo dok ostali nisu u tome učestvovali ni kao saučesnici onda će lice koje je izvršilo ili pokušalo izvršiti dogovoreno djelo odgovarati za to djelo.ili teža. Djelatnosti kojima se samovoljno pribavlja neko pravo su različite. Pokušaj djela je kažnjiv. Izvršilac 52 . Propisana kazna je novčana kazna ili kazna zatvora do 1 godine. Radnja izvršenja određena je kao samovlasno pribavljanje nekog prava.Prema zakonskom opisu ovo djelo čini ko sa drugim dogovori izvršenje KD-a za koje se može izreći kazna zatvora od 3 god I teža kazna.). Za ovaj oblik može se izreći novčana kazna ili kazna zatvora. Izvršilac djela može biti svako lice koje samovoljno pribavlja neko svoje pravo ili za pravo koje smatra da mu pripada.(stav 3). dogovor dva ili više lica bez obzira da li je došlo do ostvarenja ili pokušaja ostvarenja dogovorenog krivičnog djela. koji bi u situaciji da građani sami mimo nadležnih organa ostvaruju svoja prava ili za prava koja smatraju da im pripadaju.384) Dogovor za izvršenje KD-a predstavlja dogovor dva ili više lica da zajednički učine jedno ili više određenih KD-a. Za ovaj oblik djela predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora.

Ovo krivično djelo ne postoji ukoliko je učinilac ugrozio samo 53 . Radnja izvršenja predstavlja preduzimanje opšte opasne radnje ili upotreba opšte opasnog sredstva kojim se stvara konkretna opasnost po život ljudi ili imovinu većeg obima. i time izazove opasnost za život ljudi i imovine većeg obima (stav 2. Prvi oblik djela vrši onaj ko požarom.6 mj.kazna).). Predviđen je i teži oblik djela ukoliko je usljed navedenih djela nastupila i teška tjelesna povreda jednog ili više lica. Najteži oblik djela postoji ukoliko je uslijed djela predviđenih u stavu 1. nepropisno preticanje. kazna zatvora do 3 god ili nov. Prvi oblik je ako je izvršeno djelo na mjestu sa većim brojem ljudi (stav 3. otrova. Izvršilac krivičnog djela može biti svako lice.-5god. zaobilaženje i mimoilaženje. kazna zatvora 6 mj. radioaktivnim zračenjem. Posljedica djela je izazivanje konkretne opasnosti po život ljudi ili imovine većeg obima. Zakonodavac je predvidio nekoliko težih oblika djela.). eksplozijom. U pitanju je delikt ne činjenja. poplave.Za nehatno postoji lakši oblik djela i kazna je novčana ili zatvor (stav 4. vožnja u alkoholiziranom stanji isl.Za umišljajno izvršenje djela predviđena je kazna zatvora. 83. 82.-5 god.djela može biti svako lice koje vrši samovlašće za drugog. da dovede u opasnost život ljudi TTP ili imovinu većih razmjera.UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAČAJA (čl. Radnja izvršenja ovog krivičnog djela sastoji se u nepridržavanju saobraćajnih propisa i obuhvata različite djelatnosti i ponašanja koja predstavljaju povredu tih propisa. U sljedećem obliku gdje je prouzrokovano još i povreda zaštićenog dobra. pucnjom iz vatrenog oružja ili opšte opasnim sredstvom izazove opasnost za život ljudi ili za imovinu većeg obima (stav 1.402) Po svojim osnovnim karakteristikama ono predstavlja opšte krivično djelo.S obzirom na radnju izvršenja i izvršioca djela možemo razlikovati dva oblika ovog djela. Za postojanje krivičnog djela mora biti ugrožen neko drugi. 3 i 4 ovog člana nastupila smrt jednog ili više lica (stav 6) Iz ovih težih oblika zakonodavac je predvidio kaznu zatvora. Kao najtipičniji oblici ovog djela su vožnja brzinom koja nije prolagođena propisima i uslovima puta. Drugi oblik krivičnog djela postoji u slučaju kad službeno ili odgovorno lice ne postavi propisane uređaje za zaštitu od: požara. nepravilno skretanje. poplavom. Da bi se radilo o ovom krivičnom djelu neophodno je utvrditi da je preduzetom radnjom izvršenja prouzrokovana realna i bliska mogućnost da dođe do povrede zaštićenog dobra.1-8 god.). A zakonodavac je predvidio njihove lakše i teže oblike. Subjektivnu stranu djela čini umišljaj. svako ugrožavanje javnog saobraćaja ne predstavlja ovo krivično djelo. Radnja izvršenja je određena alternativno kao nepostavljanje propisanih uređaja. Da postoji mogućnost da jedno lice ili više lica bude lišeno života odnosno da bude uništena ili oštećena imovina većeg obima.410) Za razliku od ranijeg krivičnog zakonodavstva sad je ovom inkriminacijom obuhvaćeno samo ugrožavanje javnog saobraćaja na putevima. otrovom.kazna zatvora ista kao u stavu 1) Izvršilac djela može biti službeno ili odgovorno lice. plinova i drugih opasnih sredstava. električnom ili drugom energijom. Ugrožavanje javnog saobraćaja na putevima postoji kad se učesnik u saobraćaju na putevima ne pridržava saobraćajnih propisa i time tako ugrozi javni saobraćaj.(preko 3000 km) (stav 1.IZAZIVANJE OPŠTE OPASNOSTI (čl. 2.(stav 5). eksplozije. Svako nepridržavanje saobraćajnih propisa odnosno. Oba oblika krivičnog djela mogu biti izvršena i umišljajno i nehatno. gasom.

Za nehatno izvršenje djela predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine (stav 3). Za ovaj oblik krivičnog djela propisana je kazna zatvora do 5 godina. biljaka i drugog rastenja na širem prostoru ili je životna sredina zagađena u toj mjeri da je ugroženo zdravlje ljudi i životinja. nov. (stav 2. Pri tome je i relevantno da li se to čini činjenjem ili ne činjenjem. 84. vode i zemljišta na širem prostoru i u većoj mjeri. Teži oblik djela je iz prethodna dva stava nastupila smrt jednog ili više lica. Umišljaj postoji kad je izvršilac bio svjestan da se ne pridržava saobraćajnih propisa. Druga kvalifikatorna okolnost određena je kao nastupanje konkretne opasnosti po zdravlje ljudi i životinja. Ukoliko se radi od 2 ili više učesnika koji se ne pridržavanjem saobraćajnih propisa ostvarili jedno te isto krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja krivica jednog učesnika ne umanjuje niti isključuje krivicu drugog učesnika.vlastiti život i svoju imovinu. Lakši oblik djela postoji ukoliko je ugrožavanje javnog saobraćaja učinjeno nehatno što je najčešći oblik vinosti kod ovog krivičnog djela. Djelo može biti izvršeno i umišljajno i nehatno.kazna ili kazna zatvora do 3 god.415) Kriminalno-politički cilj ove inkriminacije jeste zaštita osnovnog prava čovjeka na zdravu životnu sredinu.). Propisane su kazne zatvora do 12godina. Izvršilac djela može biti svako lice. zemljište i voda. Za umišljajno izvršenje ovog oblika djela kazna je zatvor od 1-5 godina a za nehatno izvršenje predviđena je novčana kazna ili zatvor od 6 mjeseci do 2 godine. za djelo iz stava1 i 1-8 godina za djelo iz stava 2(st.ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE (čl. Drugi teži oblik djela postoji ukoliko je usljed osnovnog oblika došlo do oštećenja ili znatnog oštećenja šuma.). Za umišljajno izvršenja djela predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora do 2 godine (Stav 1).(stav 2. Radnja izvršenja je određena kao postupanje protivno propisima o zaštiti životne sredine kojom se zagađuje vazduh. Posljedica djela određena je kao zagađivanje vazduha. 54 . Ovo KD može se izvršiti svakom onom radnjom koja može prouzrokovati posljedicu djela. Subjektivnu stranu osnovnog oblika ovog krivičnog djela čini umišljaj. Izvršilac djela može biti svako lice. kazna zatvora 1-5 god. Izvršilac krivičnog djela je lice koje se pojavljuje kao učesnik u saobraćaju. Za primjenu ove inkriminacije neophodno je utvrditi da li je konkretno postupanje bilo protivno navedenim propisima. Traži se da je izvršenjem osnovnog oblika KD-a životna sredina zagađena u toj mjeri da je ugroženo zdravlje ljudi i životinja. 3). Objektivni uslovi inkriminacije kod ovog krivičnog djela predstavlja daljnu posledicu koja se sastoji u teškoj tjelesnoj povredi nekog lica ili imovinske štete preko 3000 KM.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->