Porodicna pedagogija- pitanja za kolokvijum: 1. Pojam, predmet i zadaci porodicne pedagogije 2.

Razvoj shvatanja porodice kroz istoriju (istorijat porodice) 3. Tipovi porodice 4. Funkcije savremene porodice 5. Promene u savremenoj porodici 6. Moralno vaspitanje kod dece 7. Clanovi porodice kao faktori u vaspitanju deteta 8. Tipovi roditelja 9. Razvoj samostalnosti kod dece 10. Problemi porodicnog vaspitanja 11. Pojavni oblici neprilagodjenog ponasanja kod dece 12. Saradnja porodice sa vrticem (roditelja sa vaspitacem), jaslice i stariji uzrast, napraviti razliku 13. Priprema dece za skolu 14. Prava dece 15. Prava zena