P. 1
Trigonometrija

Trigonometrija

|Views: 2,053|Likes:
Published by darence1

More info:

Published by: darence1 on May 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

Beograd, 30.7.1997.

Seminarski rad za metodiku nastave matematike 2

TRIGONOMETRIJA

Profesor:Zoran Lucic Student:Boskovic Aleksandar

...................doc Br.... 3 Trigonometrijske funkcije.........................................6 Osobine trigonometrijskih funkcija..........................8 Sferna trigonometrija.........10 Istorija trigonometrije...........................4 Inverzne trigonometrijske funkcije....................................58392726.......................11 2 ........indeksa: 167/88 Sadrzaj: Uvod..................7 Resavanje trougla............................................. 3 Trigonometrijski krug......................................

visina. orijentisana u smeru OB i dobijena rotacijom prethodne za ugao π /2 oko O u direktnom smislu (sl.Trigonometrija je najpre imala za cilj izracunavanje vrednosti svih elemenata jednog trougla (povrsine. poluprecnika opisanog i upisanog kruga.58392726. M B Vektori O =. O = j obrazuju u ravni Y kruga ortonormirani sistem. van svakog posmatranja trougla. Kao jedinica za merenje ugla ili luka.1). izuzev u prakticnim izracunavanjima. orijentisan u smeru OA i osa Oy na kojoj je poluprecnik OB.doc Uvod: Rec trigonometrija nastala je od grckih reci trigonos (trougao) i metron (mera). Uocavamo osu Ox. pa se trigonometrija primenjuje na osnovu izucavanja trigonometrijskih funkcija. Na ovom krugu odredi se pocetna tacka A i posmatraju se dve uzajamno normalne ose koje prolaze kroz centar kruga O. B j A’ O A i X sl. tezisnih linija. stalno se koristi radijan.i.Za radijan vazi: 2π radijana=1 pun ugao Trigonometrijski krug Definicija: Trigonometrijski krug je krug ciji je poluprecnik jednak jedinicnoj duzi i koji je orijentisan u direktnom smislu (suprotno smeru kretanja kazaljke na satu).simetrala) pomocu datih podataka.uglova. na kojoj lezi poluprecnik OA.1 3 . Danas je ovaj cilj prevazidjen.

Ako je L njegova krajnja tacka tada je α krivolinijska apscisa tacke L na krugu. pocev od tacke A. prenet luk velicine α∈ R.58392726. Ti lukovi dati su opstom formulom a=α +2kπ k∈Z 4 . ali jednoj tacki L na trigonometrijskom krugu odgovara beskonacno mnogo vrednosti lukova AL. Svakom broju α∈ R odgovara na krugu jedna odredjena tacka L.doc Lukovi B Neka je na trigonometrijskom krugu.

Trigonometrijske funkcije Neka je na trigonometrijskom krugu luk α sa pocetnom tackom A i krajnjom tackom M. k∈Z.i cos α + j sin α ) i X . Ako su krajnje tacke simetricne u odnosu na x-osu. Opsti oblik lukova sa krajnjom tackom B je π -α +2kπ (α odgovora tacki A). AK=AL+LK. 5 (OM = . Centralni uglovi i odgovarajuci lukovi Luku AK moze se dodeliti ugao izmedju polupravih OA i OK. Lukovi α +2kπ obrazuju aritmeticku progresiju neograniceno u oba smera sa razlikom jednakom 2π . cosα i sinα cos α = O P Q O α P Sl. odredjen do 2kπ . Algebarske vrednosti P Q vektora O . O .2 Definicija: Tangens ugla je kolicnik sinusa i kosinusa ugla. a tacka B u drugom npr. Definicija: Dva luka ciji je zbir jednak π /2 zovu se komplementni lukovi. a takodje i polarnim uglom tacke K. d) Ako su krajnje tacke simetricne u odnosu na simetralu prvog kvadranta (tacki A odgovara tacka C).Opsti oblik lukova sa krajnjom tackom C je: β =π /4+n+2kπ . tada tacki iznad x-ose odgovaraju lukovi α +2kπ . Tacka P je projekcija tacke M na osu Ox a tacka Q na osu Oy (sl. jB M sin α=O Q Ox – kosinusna osa Oy – sinusna osa Vektor OM ima 1) polarni ugao. Definicija: Dva luka ciji je zbir π zovu se suplementni lukovi. Ako se dva luka razlikuju za neparan broj poluobrtaja njihove krajnje tacke su dijametralno suprotne. S obzirom na polozaj krajnjih tacaka na trigonometrijskom krugu neki lukovi su vezani jedan s drugim. O )=α . A M Velicina ovog ugla je: ( O . O 3) skalarne komponente. Ako je α =π /4-n tada je jedan od lukova polarni luk sa krajnjom tackom C.58392726. Definicija: Kotangens ugla je reciprocna vrednost tangensa ugla. Definicija: Ugao a. α P Q 2) vektorske komponente. Ako su krajnje tacke simetricne u odnosu na y-osu (tacka A u prvom kvadrantu. O na Y svakoj od osa nazivaju se kosinus i sinus ugla α . pa je α +β =π /2+2kπ . Neka je tacka P presek trigonometrijskog kruga i simetrale prvog kvadranta. Nadovezivanjem lukova AL=α i LK=β dobija se luk α +β sa krajnjom tackom K.). a tacki ispod lukovi -α +2kπ . naziva se polarnim uglom poluprave OK.doc Kaze se da su lukovi a i α jednaki po modulu 2π a=α (mod 2π ).2). luk π /4+n.

Definicija: Kosekans ugla je reciprocna vrednost sinusa. cos x = cos ( x + 2π ) = cos ( x + 2kπ ) .3 i P A X Periodicnost: Ako se luk x povecava za 2π .2) tada primenom Pitagorine teoreme dobijamo relaciju OP + PM (cos α) + (sin α) =1 2 2 2 2 = OM 2 t Geometrijsko tumacenje tangensa ugla Iz slicnosti trouglova OPM i OAT dobija se (sl. tan ( − x ) = − tan x Suplementni uglovi: Dva suplementna luka imaju krajnje tacke simetricne u odnosu na yosu pa vazi: Uglovi x i x+π : Krajnje tacke odgovarajucih lukova su simetricne u odnosu na koordinatni pocetak pa vazi: cos ( x +π ) = − cos x.doc Definicija: Sekans ugla je reciprocna vrednost kosinusa. njegova krajnja tacka na trigonometrijskom krugu ne menja se i trigonometrijske funkcije ugla ostaju nepromenjene. sin (π − x ) = sin x. Kaze se da su te funkcije periodicne i da je njihov period 2π .58392726. tan  − x  = = cot x 2  2  2  tan x 6 .Ove velicine nazivaju se trigonometrijske funkcije luka x (ili ugla x). Osnovna relacija za sinus i kosinus ugla. Ovako je za svaku vrednost promenljivog luka x definisan izvestan broj velicina odredjenih vrednoscu samog luka. sin x = sin ( x + 2π ) = sin ( x + 2kπ ) Tangens ima period jednak π pa je tan x = tan( x +π ) = tan( x + kπ ) Suprotni uglovi: Dva suprotna luka imaju krajnje tacke simetricne u odnosu na x-osu pa vazi: cos ( − x ) = cos ( x ). komplementom prvog a suplementom π π  π   π  drugoga pa je: cos  x +  = − cos  − x  = − sin x . Osnovna svojstva trigonometrijskih funkcija sl.3) AT OA = PM OP Y B M T j O AT 1 = AT = tan x sin x cos x Prava t ⊥ Ox zove se tangensna osa (orijentisana je kao i Oy). Ako uocimo pravougli trougao OPM (sl. sin ( − x ) = −sin ( x ). sin  x +  = sin  − x  = cos x  2 2   2 2  cos  − x  = sin x. tan ( x +π ) = tan x Komplementni uglovi: Krajnje tacke odgovarajucih lukova su simetricne u odnosu na simetralu prvog kvadranta i dobijaju se jedna iz druge permutacijom koordinata pa vazi: 1 π  π  π  Uglovi x i x+π /2: Uporedjuju se sa uglom π /2-x. tan ( − x ) = − tan ( x ) cos (π − x ) = − cos x. sin  − x  = cos x. sin ( x +π ) = −sin x.

koje vezuju ove trigonometrijske funkcije.58392726. tan x je beskonacan i negativan. Tacke koje odgovaraju suprotnim vrednostima simetricne su u odnosu na koordinatni pocetak. komplementom prvog i suprotnim uglom drugoga pa je: π π  π   π  sin  x −  = sin  − x  = cos x 2  2  π 1  tan  x −  = − = − cot x 2 tan x  cos  x −  = cos  − x  = sin x 2  2  Osobine trigonometrijskih funkcija Kosinusna funkcija: Ova funkcija definisana je za sve vrednosti ugla x. Ovo znaci da je funkcija y=cos x parna. Centri simetrije krive y=tan x su sve tacke ose Ox cije su apscise jednake kπ . Sinusna funkcija: Ova funkcija definisana je za sve vrednosti ugla x. a za x>-π /2. Funkcija y=tan x je neparna i koordinatni pocetak je centar simetrije. tan x je beskonacan i za x<π /2. izuzev za vrednosti oblika π /2+kπ . U okolini tacke x=-π /2. Grafik funkcije y=tan x ima beskonacno mnogo paralelnih asimptota i to su prave x= π /2+kπ . Kriva y=sin x ima beskonacno mnogo centara simetrije. Osa Oy je osa simetrije krive (grafika funkcije cos x). x zameni sa –x.doc π 1  tan  x +  = − = − cot x 2 tan x  Uglovi x i x-π /2: Uporedjuju se sa uglom π /2-x. Prave x=kπ su asimptote. (zbog cot x=1/tan x ) za x=kπ . Osnovne identicnosti: Postoje tri osnovne identicnosti izmedju sinusa. kosinusa. Tangensna funkcija: Ova funkcija definisana je za sve realne vrednosti ugla x. tan x = sin x . tada y dobija vrednost –y. s 2 = ( sin x + cos x ) = sin 2 x + 2 sin x cos x + cos 2 x = 1 + 2 sin x cos x = 1 + 2 p 2 PRIMER2: sin x cos x = sin x cos x 1 1 1 = = = 2 2 2 2 cos x + sin x cos x + sin x cos x + sin x tan x + cot x sin x cos x sin x cos x PRIMER3: 7 .To su: sin 2 x + cos x 2 = 1. Kotangensna funkcija: Ova funkcija definisana je za sve realne vrednosti ugla x.tangensa i kotangensa jednog ugla. Ako se u funkciji y=tan x. tan x * cot x = 1 cos x Sve ostale identicnosti. PRIMER1: Ako je sin x + cos x =s i sin x cos x =p pokazati da vazi p=1/2(s2-1). U okolini vrednosti x=π /2. Dvema suprotnim vrednostima argumenta x odgovaraju dve jednake vrednosti funkcije y=cos x. to su sve tacke na Ox sa apscisom kπ . a tacke na osi Ox sa apscisama π /2+kπ su centri simetrije. Za dve suprotne vrednosti argumenta x i funkcija y=sin x dobija dve suprotne vrednosti. Kriva y=cos x ima beskonacno mnogo osa simetrije i to su prave paralelne osi Oy koje prolaze kroz tacke sa apscisama x=kπ . izuzev za nule funkcije sin x. posledice su ove tri identicnosti. Koordinatni pocetak je centar simetrije krive. pozitivan. Odavde se vidi da je funkcija y=sin x neparna.

Odavde je: Sve ostale formule se mogu izvesti iz ove koristeci odgovarajuce zamene. Zadatak se sastoji u sledecem: Date su trigonometrijske funkcije dva ugla a i b.i cos b + j sin b 2 2 Iz ovih dveju jednakosti dobijamo jos jedan nacin izracunavanja skalarnog proizvoda: OM  OP = . Ako je x beskonacno. Izracunavanje vrednosti cos(a-b). a zatim luk AM=b razlika a-b predstavljena je lukom MP. Formule transformacije Adicione formule. Treba naci sve lukove y ciji je tangens jednak x.Vazi i: O M = P O = 1 Y P(a) B M(b) Ugao izmedju tih vektora je a-b.4 X Na isti nacin dobija se: O M =.4 .doc cos 2 x − sin 2 x 1 − tan 2 x cos x − sin x = = cos 2 x + sin 2 x 1 + tan 2 x 2 2 Inverzne trigonometrijske funkcije Inverzna funkcija sinusne funkcije.58392726. Funkcija je definisana za sve vrednosti x.i cos a + j sin a P j O i A sl. njihov skalarni kvadrat jednak je jedan. a ovo znaci “y je luk (ugao) ciji je sinus jednak x”. Funkcija je definisana samo za -1≤ x ≤ +1. Zadatak nalazenja inverzne funkcije sinusne funkcije sastoji se u odredjivanju svih lukova ili uglova ciji je sinus jednak datom broju x. Inverzna funkcija tangensne funkcije.i cos a cos b +. njihov skalarni proizvod jednak je cos(a-b). S druge strane oni su medjusobno normalni i njihov skalarni proizvod jednak je nuli. izracunati trigonometrijske funkcije uglova a+b i a-b. Dobija se vektorska jednakost: O =. Ali vektor OP ima skalarne komponente jednake cos a i sin a.i.i j (sin a cos b +sin b cos a ) + j sin a sin b Posto vektori i. Neka je tacka O centar trigonometrijskog kruga sl. tada je y=π /2+kπ . Oznacava se sa arctan x. Svi ovi lukovi ili uglovi oznacavaju se sa y=arcsin x. j − je in n d ic i −v k ri e to Ako prenesemo na krug prvo luk AP=a.j imaju module jednake 1. O  O = cos a cos b +sin a sin b = cos( a −b) M P PR 4 : cos( a + b) = cos( a − (−b)) = cos a cos( −b) + sin a sin( −b) = cos a cos b − sin a sin b Resavanje trougla 8 .

Elementi trougla su vezani relacijama a 2 = b 2 +c 2 −2bc cos α b 2 = c 2 + a 2 −2ca cos β c 2 = a 2 +b 2 −2ab cos γ Vazi i obrnuta teorema TEOREMA2. a = • Data je jedna kateta b i ostar ugao β . c = a cos β 2 bc a 2 sin β cos β a 2 P= = = sin 2 β 2 2 4 π − β. Vidi se da je moguce konstruisati trougao pomocu elemenata α . c = b tan γ . Oba ugla β i β 1 su izmedju 0 i π i imaju isti kosinus. c = a cos β .β . Vidimo da se moze konstruisati trougao ciji su elementi α .a. dovoljnih za odredjivanje trougla izracunaju ostali elementi.c (pozitivne velicine) i tri ugla 0< α . π γ = − β . neka su drugi elementi a1. Treca relacija daje isto tako c=c1. TEOREMA3.c i tri pozitivna ugla zadovoljavaju jednakosti prethodne teoreme tada postoji trougao ciji su elementi tih sest velicina. Tada 9 . tan β = Relacije izmedju elemenata proizvoljnog trougla TEOREMA1.doc Ovde se radi o tome da se na osnovu datih elemenata.P = c 2 sin β 2 Date su dve katete b i c. Resavanje pravouglog trougla • Data je hipotenuza a i jedan ostar ugao β (ugao kod temena B).β . Na osnovu teoreme1 imamo relaciju: a1 = b 2 + c 2 − 2bc cosα S obzirom na pretpostavku.c1. Elementi trougla vezani su relacijama: α +β +γ =π i b 2 = c 2 + a 2 − 2ca cos β1 a b c = = = 2 R ↔ ( R − poluprecni k − opisanog − kruga ) sin α sin β sin γ 2 TEOREMA4. a = .58392726. Pored ovoga cesto se izracunava i povrsina P trougla.tri druga elementa. Ako tri duzi a. tada postoji trougao ciji su elementi tih sest velicina. b = a sin β .b. γ = − β .γ <π zadovoljavaju relacije iz teoreme1.c1.β 1. Isto tako. γ = − β.b. sin β = b π bc b 2 tan γ .b1. P = = sin β 2 2 • • Data je hipotenuza a i kateta b (b<a). neka su γ 1.c.b. γ= 2 b bc b 2 tan γ .(Obratna od teoreme3) Ako tri duzi a. dakle jednaki su.uporedjivanjem nalazimo a12=a2 i prema tome a1=a. Odavde je cos β 1=cos β . P = = a 2 2 2 b π b bc .

Znamo da vazi a a = 2 R.. Neka su ha. Formula iz geometrije je P=(s-a)ra pa je ra = s ( s − b)( s − c ) s −a Druge dve formule dobijaju se ciklicnom permutacijom stranica.. B ) =c cos β. B ) =b cos γ r C r A A A C C C C C pa se odavde trazena relacija dobija sabiranjem. • Visine. pr .B = B cos( B . Odavde se dobija P=1/2(bhb)=1/2(bc)sinα .rc spolja upisanih krugova. A = A cos( A . ⇒ b1 = b sin α sin β a c = 1 .B = a. Iz Heronovog obrazca P = s ( s − a )( s − b)( s − c) ⇒ ha = 2 a s ( s − a )( s − b)( s − c) • Poluprecnik R opisanog kruga. ⇒ c1 = c sin α sin γ TEOREMA5. p .hc visine.5) uocavamo vektorsku jednakost A BC = BA + AC B C (sl. P=sr je formula iz geometrije pa je r= ( s − a )( s − b)( s − c) s • Poluprecnici ra.Iz formule za izracunavanje povrsine P= 1 1 1 aha = bhb = chc 2 2 2 Vrednosti visina su: ha=b sinγ =c sinβ . 10 .rb.⇒ γ1 = γ a b = 1 .hb. Elementi trougla su vezani relacijama a = b cos γ +c cos β b = c cos α + a cos γ c = a cos β +b cos α Dokaz prve relacije: sa slike (sl.58392726.5) Projektujemo te vektore na osnovicu BC orijentisanu od tacke B ka C: p . ⇒ sin α = sin α 2R abc abc ⇒R = 4R 4 s ( s − a )( s − b)( s − c ) A iz formule za povrsinu • P= Poluprecnik r upisanog kruga.doc α + β +γ1 = π .

Sada imamo ∠O D E = ∠ . α 2bc cos 1 1 α 1 α bc sin α 2 bc sin α = cβ a sin + bβ a sin .O = j .b’. lukovi BC.Tacke A. a ugao A. cos a = O  O B C Ako presecemo tu figuru jednom ravni normalnom na OA u tacki O i oznacimo sa D i E presecne tacke te ravni i velikih krugova AB i AC. O  O = cos A A D E A Ako uvedemo oznake ( O =.i cos c + j sin c B A O D O B ) onda dobijamo vektorske jednakosti: i na isti nacin OC = . a diedre sa A’. da su . β a = = α 2 2 2 2 2 b+c (b + c) sin 2 Sferna trigonometrija Uocimo na sferi figuru ABC ogranicenu sa tri luka triju velikih krugova (sl.i . cos A = cos a − cos b cos c sin b sin c Izracunavanje strane u funkciji diedra.OB. P Relacije izmedju stranica i uglova. Tada imamo 11 . na primer.i . je ugao koji obrazuju tangente dveju stranica koje polaze iz A tackeA.CA. cije strane oznacavamo sa a’.OC obrazuju triedar cije strane (ivicni uglovi) imaju i B istu meru kao i stranice sfernog trougla i F ciji diedri imaju ravne uglove jednake j odgovarajucim uglovima sfernog O O trougla. Poluprecnici OA. Tada je PABC==PABD+PACD tj. Na sfernom trouglu ABC imamo ∠O B C = a. Primenimo formulu 1) na suplementni triedar triedra OABC. Ova figura naziva se sferni trougao.doc • Duzine simetrala β a. Neka je AD duzina simetrale unutrasnjeg ugla. Na osnovu ovoga proucavanje k sfernog trougla ABC svodi se na G proucavanje triedra OABC.Odavde je dobijeno da vazi jednakost 1) cos a = cos b cos c + sin b sin c cos A 2) cos b = cos c cos a + sin c sin a cos B 3) cos c = cos a cos b + sin a sin b cos C Relacija 1) daje kosinus jednog ugla sfernog trougla u funkciji stranica tog trougla.6).β c unutrasnjih uglova trougla.β b. O = k D E O = O cos( B A ) +O sin( B A ).i cos b + k sin b B C Obrazujmo sada skalarni proizvod vektora O .58392726.AB su njegove stranice. O =.B. j jednaki jedinici i da su skalarni proizvodi normalnih vektora jednaki nuli. C Posmatracemo sferu ciji je poluprecnik jednak jedinici.C su njegova temena.B’.C’. O imajuci u vidu da je 2 2 j ⋅ k = cos A . OB  OC = cos b cos c + sin b sin c cos A .c’.

doc pri tome je poznato da su ivicni uglovi jednog triedra suplementni diedrima drugog.B. M X Q S P H Z sl. Trouglovi SPM i SQM su pravougli (teorema o tri normale).6 Y Projektujemo M u tacku H ravni ySz.Pretpostavicemo da su ivicni uglovimanji od π /2.58392726.zatim H u tacke P i Q na ivicama Sy i Sz.b.6).pa je Proporcionalnost sinusa stranica i sinusa uglova Vazi: sin A sin B sin C = = . sin b sin c 12 . sin a sin b sin c − cos A = cos B cos C − sin B sin C cos a.C).Neka je M tacka na Sx (sl. diedri A. MH se moze odrediti na dva nacina: • MH=MP sin B=SM sin c sin B • MH=MQ sin C=SM sinb sin C Odavde je: sin c sin B = sin b sin C ili sin B sin C = . ili cos A = −cos B cos C + sin B sin C cos a cos a ' = cos b' cos c '+sin b' sin c ' cos A' .c. i (Dokaz geometrijskim metodama) Neka je dat triedar Sxyz (strane a. Uglovi ∠ MPH i ∠ MQH su ravni uglovi diedara Sy i Sz.

Oni su dosli do nje baveci se posmatranjem neba i merenjima zbog navigacije.Za izracunavanje tablica sluzio se necim slicnim danasnjim adicionim teoremama.doc Istorija trigonometrije Zacetnici trigonometrije i to sferne. 17. jer je sferna trigonometrija nastala pre ravne trigonometrije. 13 . Egipcani su primenjivali svoja znanja iz trigonometrije kod gradjenja piramida i merenja polja (imali su poseban naziv ‘seqt’ za koji se ne zna da li je kosinus ili kotangens. U njemu on razvija Hiparhove ideje i pravi nove tablice tetiva.Prvo sistematsko delo o trigonometriji u Evropi napisao je J. a od Brahmagupte (7. savremeni oblik trigonometrija dobija u radovima veceg broja matematicara.U Indiji uvode polovinu korde dakle sinus (u astronomiji Surya-Siddkanta) kao i kosinus. Arapi preuzimaju od Grka heksadecimalni sistem.vek). poznaju tablice sinusa. Preko Arapa je trigonometrija dosla u Evropu. sinus i kosinus tupih uglova. su Vavilonci i Egipcani. vec odnos cele tetive i poluprecnika kruga. Kada je primetio da je za odredjeni centralni ugao taj odnos isti kod svih krugova. Burgi. Hiparh je nastojao da odredi duzinu tetive jednog kruga pomocu centralnog ugla koji odgovara toj tetivi.Zbog ceste primene sastavio je i prve tablice te vrste u istoriji matematike. pri cemu mu je poznata Ptolomejeva teorema o tetivnom cetvorouglu mnogo pomogla.vek) i logaritama (Neper.e. u prvom redu svajcarskog matematicara Euler-a (1707-1785). U toj knjizi se nalazi poznata Menelajeva teorema koja se koristi za izracunavanja u sfernoj i u ravnoj trigonometriji Ptolomejevo (oko 87-168n. Od Vavilonaca dolazi i deljenje vremena i uglova na bazi broja 60 a znali su i za Pitagorinu teoremu.uvode i cetiri preostale trigonometrijske funkcije i uspevaju da trigonometriju osamostale odvajajuci je od astronomije.) delo Almagest bilo je opste priznati udzbenik astronomije do Kopernikovog vremena. Starogrcki matematicar Menelaj je u svojoj knjizi Sferika prvi put prikazao trigonometriju kao jednu nauku. kao sto se danas radi. on je ustanovio mogucnost pravljenja tablice tetiva.58392726. Pri tome nije koristio odnos polovine tetive i poluprecnika. U srednjem veku trigonometrijom se bave Indijci i Arapi. Muller pod naslovom De triangulis omnimodis. a od Indijaca sinus i kosinus. osnovnu formulu cos2α +sin2α =1.Za razvoj trigonometrije kao i uopste matematike u Evropi bile su vazne dve cinjenice: uvodjenje opstih brojeva (Viete 16. Posle njih trigonometriju su usavrsavali Grci medju kojima se narocito isticao Aristarh (poznat i kao ‘otac astronomije’) sa svolim ucenikom Hiparhom (oko 190-120 pre nase ere).vek) dolazi i sinusna teorema u obliku a=2r sin α .

1961.] 14 . Zagreb. Beograd.K. 1967.] [2.Okunev. 1984. Moskva.] [3.] AN INTRODUCTION TO THE HISTORY OF MATHEMATICS Howard Eves.K. KURS TRIGONOMETRII I.58392726.Andronov i A.doc Literatura [1. Beograd.Eves GEOMETRIJA Dragomir Lopandic. copyright 1953. 1979. by H.] [4. Naucna knjiga. ZBIRKA RESENIH ZADATAKA IZ TRIGONOMETRIJE SA ZADACIMA SA TAKMICENJA I PRIJEMNE ISPITE NA FAKULTETIMA Lazar Milin. [5. GEOMETRIJA Kurepa-Skreblin-Brecevic. Zivorad Ivanovic.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->