P. 1
Stvarno pravo

Stvarno pravo

|Views: 2,267|Likes:
Published by Mihail Karic

More info:

Published by: Mihail Karic on May 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2014

pdf

text

original

Stvarno pravo Opšti pogled

Građansko pravo i stvarno pravo (179)
Pojam ‘’građansko pravo’’ koristi se da bi se označila šira oblast imovinskog prava. Naziv je nastao od rimskog ius civile (građansko pravo, pravo građana Rima). Ius civile postaje sinonim za imovinsko ili privatno pravo. Za ovaj dio prava Rimljani su upotrebljavali izraz stvarno pravo (ius quod ad res pertinet). Današnje značenje pojma stvarnog prava je znatno uže, to je grana prava, dio privatnog, imovinsko prava, koja obuhvata svojinu i njeng derivate, kao i dugoročne zakupe nepokretnosti. Ono što je značilo pravni poredak grada Rima postalo je građansko pravo, a ono što je označavalo cijelu oblast imovinskog prava, danas se odnosi samo na jednu njegovu granu, stvarno pravo. Imovinsko pravo obuhvata tri grane: stvarno, obligaciono i nasljedno pravo. Stvarno pravo posmatra subjekte kao uživaoce prava, ono je statika imovinskih odnosa. Obligacije su dinamika imovinskih odnosa, nešto što je vezano za promet. Nasljedno pravo čine pravila o tome kako se obavlja univerzalna sukcesija za slučaj smrti, tj. kako prava i obaveze jednog lica prelaze na njegove nasljednike.

Razlika između stvarnopravnog i obligacionog odnosa (179-181)
Rimsko shvatanje. Stvarno pravo je ius in rem (pravo na stvari), a obligaciono ius ad rem (pravo povodom stvari). Iz te osnovne razlike proizilaze ostale. Titular stvarnog prava može da podigne tužbu protiv bilo kog kod koga se nađe stvar koja je predmet njegovog prava. To je smisao djelovanja tužbe in rem. Obligacioni odnos djeluje samo između povjerioca i dužnika i zaštićen je tužbom in personam. Ako se stvar koju dužnik duguje nađe u rukama trećeg lica, povjerilac je nemoćan, on ne može tužiti držaoca, već samo dužnika što nije izvršio obavezu. Nova shvatanja. Po savremenim teoretičarmia ne može postojati pravni odnos između čovjeka i stvar, već samo faktički, pa prema tome i stvarnopravni odnos, kao i obligacioni, je odnos izemđu ljudi samo sa drugačijim dejstvom. Stvarnopravni odnos je apsolutan, on djeluje erga omnes. To je odnos povodom stvari između titulara i svih onih koji dođu u dobir sa stvari. Obligacioni odnos je relativan i djeluje inter partes (između stranaka). Kritika savremenog shvatanja. Prema nekim mišljenjima, suština prava je ljudsko ponašanje, a ne neki bilateralni ili multilateralni odnos. To ponašanje može biti prema drugim ljudima (plati dug, ne ubij), prema prirodi koja okružuje čovjeka (ne gazi travu) ili prema samom sebi (obaveza vakcinacije, zabrana samoubistva), i naravno sve se to događa u društvu, a još rimski pravnici tvrde da je sve pravo nastalo radi čovjeka (homnium causa omne ius constitutum est). Ako se sadržina svojine odredi: usus, fructus, abusus, ta tri elementa polaze od odnosa prema stvari, a ne prema ljudima. Kod obligacija stvar je jasna, ovlašćenja nisu prema stvari, već prema dužniku. U suštini, stvarnopravni odnos se neposredno odnosi na stvar, a tek preko nje posredno, na ljude. Sa obligacijama je obrnuto, one se nikad ne odnose neposredno na stvari, već na određeno ponašanje dužnika, a tek preko ovog ponašanja, i

na stvari. Ostale razlike. Osnovne razlike između stvarnopravnog i obligacionog odnosa je u tome što je stvarno pravo pravna nadogradnja nad statikom, a obligaciona nad dinamikom imovinskih odnosa. Stvarno pravo je po pravilu, dužeg trajanja od obligacija, koje su izraz dinamike. Svojina na kući traje godinama i decenijama, a dug samo dok se ne vrati. Ima izuzetaka na obe strane, npr. Svojina na porciji jela po pravilu ne traje dugo, a obaveza izdržavanja djece može potrajati dvadesetak godina. Zakup kuće ili njive takođe može potrajati iako spada u obligaciono pravo. Sam način određivanja sadržine prava je različit. Kod obligacija su tačno navedena prava povjerioca i ona su obaveze za dužnika. Sadržina stvarnog prava je određena na jedan uopšteniji način, naročito svojina. Po pravilu se navode postupci koji nisu dozvoljeni. Zato se kaže da je sadržina obligacionog odnosa pozitivno određena, a stvarnopravnog negativno. Kod stvarnopravnog odnosa ne postoji korelativnost između prava i obaveze, koju nalazimo u svim obligacijama. Relativnost podjele. Granica između stvarnopravnog i obligacionog odnosa nije nepremostiva. U primitivnim pravima odnos prema dužniku ima elemente apsolutnog prava. Davanjem zajma povjerilac kao da je kupio dužnika, i, ako ovaj ne vrati dug, ima pravo da ga, uzme, odvede u dužnički zatvor, da ga proda ili čak ubije. U postklasičnom periodu dolazi do ublažavanja razlika između stvarnih i obligacionih prava. Neki institute nastaju kao obligacije da bi se pretvorili u stvarno pravo. Tako je zakup nepokretnosti najprije ugovor obligacionog prava, da bi se kasnije pretvorio u stvarnopravni odnos i dobio zaštitu koja je djelovala erga omnes. Tako nastaju: superficies, ius in agro vectigali, emfitevza. U feudalnom društvu ta granica je još nejasnija. Anglosaksonsko pravo poznaje više vrsta zakupa koji imaju stvarnopravni karakter, a za muslimanske pravnike zakup nije ustanova ugovornog prava već otuđenja svojinskih ovlašćenja na zakupljenoj stvari. Neke ustanove imovinskog prava imaju hibridni karkater. Založno pravo obuhvata i pravo prema stvari i odnos između dužnika i povjerioca. To su instituti koji obuhvataju i relativna i apsolutna prava.

Šta spada u stvarno pravo (182)
Najvažniji institut stvarnog prava, a i čitavog pravnog sistema je svojina. U okviru ove grane ulazi i državina. To nije pravna već faktička vlast prema stvari. Državina je spoljnji vid svojine, vlast prema stvari bez obzira da li je zasnovana na nekom pravu ili ne. Ali ona ima zaštitu i prozvodi neke pravne posljedice, tako da se protekom vremena može pretvoriti u svojinu. Posebnu grupu prava čine stvarna prava na tuđim stvarima (iura in re aliena). To su prava koja imaju apsolutni karakter i koja titularu daju dio onih ovlašćenja koja pripadaju vlasniku. Zato se kaže da spadaju u sektorska prava i da su derivati svojine, jer iz nje proizilaze. Tu spadaju: službenosti, založna prava i dugoročni zakupi nepokretnosti.

Stvari
Pojam stvari (182-183)
Stvar, kao predmet pravnog odnosa, spada u one pojmove koji su svima jasni, ali je teško dati neku pouzdanu definiciju. Pojam stvari je heterogen. Teškoće oko definicije pojma predmeta proizilaze jednim dijelom iz heterogenosti samog predmeta. Šta sve može biti predmet prava toliko je raznovrsno da je teško obuhvatiti jednom rečenicom. Čovjek kao predmet. Po današnjim teorijama građanskog prava ljudsko biće, ni dijelovi organizma ne mogu biti stvar. Međutim ima nekih pojava u našem ili uporednom pravu koje ovo stavljaju u sumnju, kao npr. ustupanje nekog organa radi transplatacije, ‘’transfer’’ fudbalera, itd. Za rimske pravnike nije bilo dvoumljenja. Čovjek je prevashodni i tipični predmet prava. U tome se i ogleda robovlasnički karakter društva, kao primjer za svojinski zahtjev u sporu navodi se rob, odnosno čovjek: ‘’tvrdim da je ovaj čovjek moj po kiritskom pravu’’. Čak i slobodni ljudi mogu biti predmet pravnog posla, kao što je slučaj sa licima datim u mancipijum. Pravo na pravu. Povjerilac svoje pravo na 1000 sestercija koje mu neko duguje može ustupiti za 900 sestercija, ili ako neko ustupi nasljeđe vrijedno 10 miliona za iznos od 6 miliona. Rimski pravnici su govorili da u oba slučaja postoji bestjelesna stvar kao predmet ugovora. U prvom slučaju ustupljeno je potraživanje, a u drugom pravo na nasljeđivanje. Tu dakle imamo pravo na pravu. Današnje teorije ne prihvataju pojam bestjelesne stvari i problem prodaje potraživanja rješavaju kao posebnu vrstu sukcesije (zamjene subjekata). Imovinska vrijednost. Stvar služi zadovoljenju neke potrebe čovjeka, ta potreba ne mora da se svodi na imovinski ekvivalenta. Postoje stvari koje imaju malu ili nikakvu novčanu vrijednost, ali zadovoljavaju neku drugu, recimo emocionalnu potrebu, jer su uspomena. To su izuzeci. U rimskom pravu svaka presuda je glasila na sumu novca, imovinski karakter predmeta je još više izražen. Podjela stvari. Najvažnije podjele stvari su na: tjelesne i bestjelesne, stvari u prometu i van prometa, res mancipi i res nec mancipi, genera i species, potrošne i nepotrošne, pokretne i nepokretne, proste i složene, glavna stvar i pripadak.

Podjela stvari
Tjelesne i bestjelesne (corporalia – incorporalia) (184)
Ovu podjelu najprije nalazimo kod Grka, ali u jednom opštijem, više filozofskom značenju. U pravnoj terminologiji ove pojmove je prvi put primjenio Gaj. Kriterijum je bio jednostavan: one stvari koje se mogu dodirnuti (qui tangi possunt) su tjelesne stvari (corporalia), bestjelesne stvari su prava: nasljeđe, plodouživanje, obligacije, zemljšne službenosti. Jedna od posljedica ove podjele je razlika u načinu prenošenje. Bestjelesne stvari nisu se mogle prenositi faktičkom predajom, niti mancipacijom. Za njihovo prenošenje korišćeno je ‘’ustupanje na sudu’’ (in iure cessio). Ovo je zbog toga što klasično pravo nije dopuštalo državinu bestjelesnih stvari, koju je tek Justinijan omogućio.

Stvari u prometu i van prometa (res in commercio – res extra commercium) - (184-185)
Neke stvari mogu biti predmet pravnog posla i svojine, a druge ne. Gajeve i Justinijanove institucije ovu podjelu posmatraju sa stanovišta stvarnog prava i govore o ‘’stvarima koje su u našoj imovini (res in patrimonio) i ‘’koje su van imovine’’ (res extra patrimonium). Marcijan upotrebljava terminologiju koja polazi od prometa, od obligacija i koristi izrase ‘’stvari u prometu’’ (res in commercio) i ‘’stvari van prometa (res extra commercium). Ova terminologija i danas preovlađuje. To je najšira podjela stvari, sve ostale podjele, uključujući i onu na tjelesne i bestjelesne, izvršene su unutar kategorije res in commercio. Neki predmeti potencijalno mogu biti predmet ugovora, ali su iz nekih razloga, diktiranih višim silama, isključeni iz pravnog prometa. Stvari su izuzete iz pravnog prometa ili božanskim zakonima illi ljudskim zakonima. U ‘’ničije stvari po božanskom pravu’’ (res nullius divini iuris) spadaju: res sacrae, res sanctae i res religiosae. Res sacrae su one koje pripadaju bogovima (u stvari hramovima) i služe religijskim obredima, to su hramovi, oltari, odjeća sveštenika. Res sanctae su one stvari koje su proglašene za svete zbog posebnog značaja za državu i društvo. U ove ubrajamo gradske zidine, kapije, međe između njiva. Res religiosae su stvari posvećene kultu mrtvih, podvrgnute su posebnom režimu zbog pijeteta prema umrlima. Ničije stvari po ljudskim zakonima (res nullius humani iuris) su isključene iz prometa. Tu spadaju stvari za opštu upotrebu (res communes omnium) kao što su vazduh, rijeke, mora. Ako bi neko spriječio javnu upotrebu rijeke ili mora, pretor je protiv njega davao interdikt. Res publicae (javna dobra) su takođe extra commercium. To su stvari koje pripadaju rimskom narodu, odnosno državi: trgovci, ulice, pristaništa. U istu kategoriju ulaze i stvari koje pripadaju municipijama i služe svim stanovnicima grada: stadioni, javna kupatila. Nazivaju se res universitatis.

Res mancipi – res nec mancipi -(185-186)
Podjela stvari na res mancipi (koje se mancipuju) i nec mancipi (koje se ne mancipuju) je specifično rimska, i savremeno pravo je nije preuzelo. Kriterijum za ovu podjelu je u suštini ekonomski. U res mancipi spadaju: zemlja, zgrade, stoka za obradu zemlje, robovi i jedna bestjelesna stvar-zemljišne službenosti. Osnovna razlika je u tome što se res mancipi prenose na drugoga svečanim i formalističkim aktom mancipacije, a za res nec mancipi prenošenje stvari na drugoga se vrši neformalnom predajom – dovoljna je tradicija.Ova podjela polazi od karaktera svojine. U prvobitnoj zajednici nad sredstvima za proizvodnju postojala je kolektivna svojina, dok nad ostalima ljudi su imali ličnu svojini. Kasnije su se nad zemljištem, stokom počela uspostavljati privatna svojina porodice, kao trag nekadašnje kolektivne svojine ostale su formalnosti koje su uključivale kontrolu i saglasnost zajednice. Komercijalizacija privrede, sve življi promet, učinili su da ova podjela postane smetnja, što je uklonjeno uspostavljanjem pretorske svojine, tj. omogućavanjem da se i res mancipi prenosi neformalno.

Zamjenljive i nezamjenljive stvari (genera-species) - (186)
Zamenljive stvari (genera) su određene vrstom, količinom i eventualno, kvalitetom. One nemaju svoju individualnost, jer se identifikuju ‘’brojanjem, vaganjem ili mjerenjem’’ (quae numero, pondere, mensurave constant. Umjesto jedne stvari može doći druga bez

jer 3 konja arapske rase su zamjenljive stvari. Potrošne stvari su quae primo usu consumuntur (koje se prvom upotrebom troše) i to troše sa stanovišta prava. vino. novac. Takve su žito. Neke razlike ipak postoje. a u drugom potrošna stvar. a može se uzeti 10 olovaka. dužan je da nađe drugo žito istog kvaliteta i da preda povjeriocu). Potrošne stvari se prvom upotrebom troše. Neformalna predaja stvari se obavlja drugačije ako je riječ o nepokretnosti (predaja ‘’duge ruke’’) Djeljive i nedjeljive stvari -(187) Kriterijum za ovu podjelu je čisto ekonomski: ako se stvar može podijeliti bez štete. koje će biti potrošene. Takve su rob određenog imena. Pokretne i nepokretne stvari (mobilia-immobilia) -(187) Nepokretne stvari (res immobiles. može se tražiti olovka na poslugu. Neki poslovi mogu se odnositi samo na nepotrošne stvari. pa se vrati. U rimskom pravu razlika između ove dvije kategorije nije velika. kao posebnog oblika evidencije prava na nekretninama. ovca u stadu. Postklasično pravo je uvelo treću kategoriju. Ova podjela nije apsolutna. Potrošne i nepotrošne stvari -(186-187) Za ovu podjelu važan je kriterijum da li se nešto prvom upotrebom troši. stvari koje se upotrebom smanjuju (quae usu minuutur). ali to ne utiče na prava i obaveze. Novac može biti više puta upotrijebljen. voštana svijeća. robovi). kao npr. Službenosti. ukoliko je primjenjen kao sredstvo plaćanja. i kod nje nije moguće vratiti istu stvar. Različiti rokovi održaja za pokretne i nepokretne stvari. Postoji još jedna razlika i ona se ogleda u pravilu genera non pereunt (zamljenljive stvari ne propadaju). Stvari koje se upotrebom smanjuju ponašaju se kao potrošne i nepotrošne. dužnik je i dalje obavezan (Vlasnik skladišta duguje količini žita pa ga poplava uništi.štete za povjerioca ili dužnika. ali će se vratiti ista količina olovaka. Nezamjenljive ili indivudualno određene stvari (species) su stvari gdje umjesto njih ne može doći druga stvar. kao što je slučaj sa poslugom kog koje se stvar upotrijebi i vrati. Sve ostale stvari su pokretne. bez . Ovo ne treba doslovno shvatiti jer se željelo reći da i zamjenljive stvari propadaju. zgrade. ali 3 konja sa svojim imenima su individualno određene stvari tj. takođe mogu imati za predmet nepotrošne stvari. u nekim sporovima mjesna nadležnost suda se određuje prema mjestu u kojem se nalazi nepokretnost koja je predmet parnice. To je zemlja i stve što je vezano za zemlju: drveće. dužnik ne odgovara i oslobađa se obaveze (ako je grom ubio roba Stiha kojeg duguje. kao što su olovke. pravno i ekonomski se troši prvom upotrebom. Ako je stvar zamjenljiva. on se oslobađa duga). U prvom slučaju je olovka nepotrošna. nezamjenljive. kuća na posebnoj adresi. razlog za ovo je nepostojanje zemljišnih knjiga. vlasnik će ponekat imati teškoća u svojinskom sporu. neka prava kao zemljišne službenosti mogu imati za predmet isključivo nepokretnost. među koje spadaju i one koje se same kreću (stoka. Ako je predmet svojine zamjenljiva stvar. immobilia) su one skoje se ne mogu bez štete pokrenuti s mjesta. Neke pokretne stvari kao alat i robovi u zanatskoj radionici ponekad se smatraju nepokretnim. kao npr. Npr. itd. Za neskrivljenu propast nezamjenljive stvari. što je jedan od razloga za uvođenje instituta pravno neosnovanog bogaćenja (condictiones sine causa). već se ugovara vraćanje iste količine iste stvari (tantundem eiusdem generic).

drva za ogrijev. Složene stvari. pumpu uz bicikli. Ova dioba nema suviše veliki značaj. ukoliko je stvar djeljiva. Djeljive su brašno. Svojina – opšti pogled Pojam i značaj -(188) Svojina je najvažniji institut prava. umjetnička slika. Prvi korak prema apstraktnom pojmu za svojinu učinjen je poslije punskih ratova i velikih borbi oko agrarne reforme u vrijeme braće Grasi. uključujući i Grke sa njihovim veoma razvijenim jezikom. stado. Svojina postoji. biblioteka. ‘’dominirati’’ . To ne znači da ovi narodi i stari Rimljani ne znaju za svojinu. parnica se lako i bezbolno rješava. imovina) ili familia pecuniaque. Rimljani su kao pripadak navodili stoku. ali nema naziva za nju.) ili je više odvojenih stvari spojeno u jednu cjelinu svojim zajedničkom namjenom ili tretmanom. Stari narodi. a novija literatura navodi gudalo kao pripadak violine.smanjenja vrijednosti. čak i nasljeđe ili miraz. Jedno od rješenja je prodaja stvari za novac. odnosno obligacionog prava. robove i alat uz zemlju. Stepen razvoja i oblici prometa. a novac je djeljiv i svaki suvlasnik lako dobije svoj dio. Čak i politička struktura je dobrim dijelom uslovljena svojinskim odnosima. konj za jahanje. Terminologija -(188-189) Rimljani svojinu nazivaju proprietas ili dominium. ma koliko bio raznovrstan njihov sastav. pripadak (accessorium). kuća. a druga sporedna. a nedjeljive su rob. a ako je nedjeljiva spor je teže riješiti. Danas postoji pravilo da pripadak slijedi pravnu sudbinu glavne stvari. nemaju tehnički termin za svojinu. Za svojinu su upotrebljavali izraz koji je sastavljen od glagola ‘’biti’’ i prisvojne zamjenice ‘’moj’’ odnosno ‘’svoj’’: menum esse. itd. ključ uz bravu. Pored toga koristili su i riječ bona (dobra. U svojinskom sporu ili pribavljanju svojine ‘’bronzom i tegovima’’ (per aes et libram) izgovarana je formula: ‘’Tvrdim da je stvar moja’’ (meum esse aio). Ovo pravilo ima i svoj latinski oblik: accessorium sequitur principale. godine strare ere upotrijebio je riječ dominus. Složene stvari su dvojake. Odnosi u braku i porodici u velikoj mjeri su određeni načinom proizvodnje i oblicima svojine. ali te stvari nisu međusobno ravnopravne. ona je djeljiva. a u suprotnom slučaju je nedjeljiva. kao terminus technicus za vlasnika. stado ovaca. biblioteka. jedna stvar je glavna. Uopštavanjem ovog izraza koji potiče od glagola koji znači ‘’imati vlast’’. kao da je jedna stvar. zavise od svojine. dio namještaja. U slučaju spora. Ako neko proda violinu smatra se da je prodao i gudalo. suum esse. Agrarni zakon (lex agraria) iz 111. kao npr.(188) Po rimskim pravnicima prosta stvar je je ‘’nadahnuta jednim duhom’’. krava namjenjena mesnici. Prosta i složena stvar. u pravu imaju ulogu jednog objekta prava. Nisu ga imali ni Rimljani pre kraja republike i početkom principata. Ili su spojene u jednu stvar iz više sastojaka (brod. Tako se može prodati ili založiti. Glavna stvar ili pripadak -(188) Ponekad se jedan predmet pravnog odnosa sastoji iz više stvari.

jer samo oni ulaze u gensove i samo oni mogu da koriste gentilnu zemlju. Čak i pokretne stvari koje su ratom zaplijenjene rimsko pravo ubraja u dobra rimskog naroda. ali ta prava obuhvataju samo imovinska ovlašćenja. saltusa.e. Kolektivna svojina je svojina u kojoj se javlja više titulara i oni jedan drugog ograničavaju u korišćenju stvari. Drugi dio ovog zemljišta je odlazio najuticajnijim porodicama u zakup koji se vremenom pretvarao u svojinu. a . Kolektivna svojina ne može biti isključivi oblik svojinskih odnosa. Najstariji period (ostaci kolektivne svojine). period agnatske familije. feudalizmu i socijalizmu pripadaju kolektivnoj svojini. Lična svojina može biti isključiva. buržoaska i lična svojina u socijalizmu. temelji se na jednoj vrsti kolektivne svojina. a ne i politička. Tada se kaže da imamo privatnu svojinu (nad sredstvima za proizvodnju) i ličnu (na potrošnim dobrima) U istoriji rimskog prava imamo 4 raze razvoja svojine i to su: period u kome još postoje ostaci kolektivne svojine. Ovo je bio jedan od temelja na kome se zasnivala premoć patricija. Consortium. Dok dominium izražava ideju vlasti koju ima sopstvenik nad stvarima. kao njen pratilac. On ima isključiva prava prema stvari. nego stvaraju čak dva sinonima. tako da je svojina nastala od proprietas. Najstariji oblik rimske porodice. konzorcijum. pravni režim sredstava za proizvodnju (res mancipi) i dr. ali nije vlasnik. odnosno države. Ona u prvom redu postoji na sredstvima za proizvodnju. Naše riječi svojina i vlasništvo su nastale prevođenjem sa latinsko. Osvojenu zemlju Rimljani proglašavaju za ‘’državnu zemlju’’ (ager publicus). Svi članovi roda imali su pravo da koriste zajedničke šume i pašnjake. na kojima su radili državni robovi i takvi saltusi u sjevernoj Africi bili su glavni izvor žitarica za stanovnike Rima. zato uz nju. 1. Ovakvom tipu pripada svojina klasičnog rimskog prava. proprius). Prema legendi Romu je podijelio svim porodičnim starješinama po 2 jugera zemlje i time nije bio iscrpljen zemljišni fond starog Rima. Svojinski odnosi u prvobitnoj zajednici. Ager gentilicius. Dva osnovna tipa svojine su kolektivna svojina i lična ili privatna svojina. proprietas je nastao apstrakcijom od prisvojne zamjenice moj. Lična svojina ima za titulara jednu osobu. jer se odnosi i na sredstva za proizvodnju i na lična dobra. Ostatak ovakvog načina korišćenja zemlje je nasljedno pravo gensa prema imovini svojih članova koji ostanu bez bližih nasljednika. Proprietas je nastao nešto kasnije.nastao je pojam dominium koji prvi put srećemo u dijelima Alfena Bara (kraj republike) i Labeona (početak principata). organizovanjem tzv. u I vijeku pre nove ere. Četiri faze u razvoju svojine -(189-193) Oblici svojine su veoma raznovrsni i ima ih onoliko koliko i načina prozvodnje. postoji i lična svojina. Oblici kolektivizma u imovinskim institutima su: ager gentilicius. svoj (meus. Rimljani ne samo što prvi dolaze do pojma svojine. porodični starješina je opšti koordinator podjele zadataka između polova i generacija ukućana. ager publicus. Rad je kolektivan. Jedan dio ovog zemljišta država je koristila. Ager publicus. Prvi tekstovi koji pominju proprietas su iz I vijeka n. period kognatske porodice i period u kome se javljaju elementi feudalnih svojinskih odnosa. patrijarhalna porodična zadruga. a vlasništvo od dominium. Ostatak je podijeljen između rodova i čine ager gentilicius.

Dužnik može biti predmet postupka koji se ne razlikuje od postupka prema stvarima. a vjerovatno i nepokretnosti. Sve to dovodi do snižavanja vlasti paterfamilijasa. što je korak ka privatnoj svojini. U to vrijeme nisu odjeljenja apsolutna prava od relativnih. i pored toga još po 250 jugera na svakog odraslog sina. neka pravila koja regulišu ortakluk (među ortacima kao među braćom). U više navrata dijeljene su parcele zemlje sirotinji i veteranima i to je bio jedan od načina kolonizacije provincija. Patria potestas je neka vrsta suvereniteta. Raspadom konzorcijuma. Ostali tragovi kolektivizma. Mancipatio kao način pribavljanja svojine značio je odobrenje kolektiva prilikom promjene vlasnika na stvarima koje spadaju u res mancipi. odnosi klijenti i patroni. dominium u odnosu na imovinu. Pošto se ova odredba iz Licinijevog zakona nije poštovala agrarnim zakonom iz 133. peculium castrense. Svojina sve više postaje isključiva vlast jednog čovjeka. Podjela stvari na res mancipi i nec mancipi u suštini je ostatak nekadašnje kolektivnosti svojine na zemlji i oruđima za proizvodnju u rodovskoj zajednici. Ovo je jedan od oblika privatne svojine. Svojinski odnosi u agnatskoj porodici su prelaznog. potiskivanje agnatskog srodstva kognatskim. Gnjev bogataša je bio takav da su oba brata Grag platili životom i 111. Pratioci tog preobražaja su bili: emancipacija. Privreda je autarkična. godine je ponovo ustanovljena mjera od 500 jugera. U njoj nisu odvojeni odnosi vlasti od imovinskih odnosa. Veliki značaj prijateljstva. uticaj kolegija. Takvi svojinski odnosi temelje se na društvenim i ekonomskim promjenama koje se zapažaju od punskih ratova. godine stare ere izglasan je zakon kojim nije bilo ograničenja u veličini posjeda. Država je ojačala i nema potrebe za paterfamilijasom kao polugom svoje vlasti. sve je to prožeto pravilima u kojima se osjećaju ostaci nekadašnjih odnosa u prvobitnoj zajednici. Familia (svojina prelaznog tipa). koji su van gentilne organizacije i koje ne štiti načelo solidarnosti. koja obuhvata i političke i religijske komponente. Licinijev zakon je utvrdio maksimum zemljišnog posjeda na 500 jugera po domaćinstvu oduzimajući višak radi diobe sirotinji. Izraz familia pecuniaque obuhvata i ukućane i robove. mješovitog karaktera. a po titularu privatnoj svojini. tako da su imovinska ovlašćenje samo deo opšte vlasti porodičnog starješine. stoku. nastaje agnatska familija. Smatralo se da je nemoralno uzimati kamate od pripadnika istog roda ili plemena zato se zajam sa kamatom koristio uglavnom u odnosima sa plebejcima. brak bez manusa. Po sadržini je bliža kolektivnoj. smanjenje i postepeno ukidanje razlike između res mancipi i nec mancipi. a ropstvo još zadržava neke patrijarhalne odlike. čija je osnovna karakteristika velika vlast porodičnog starješine. bona adventitia. Ukućani koji se nađu u drugoj porodici mogu biti zahtjevani tužbom koja liči na svojinsku. Razvojem robne proizvodnje i uvođenjem klasičnog ropstva nestale su pretpostavke na kojima se temelji agnatska porodica. za razliku od konzorcijuma. Gradska sirotinja. 3. pokretne stvari. potestas prema ukućanima. 2. actiones adiecticiae qualitatis. Suština novina je da je nosilac tih ovlašćenja. Kognatska porodica (klasična robovlasnička svojina). Zakoni kojima su regulisani agrarni odnosi su Licinijev iz IV vijeka i dva agrarna zakona iz vremene Tiberija i Gaja Graha. jer ima neke odlike i kolektivne i privatne svojine. On ima manus prema ženama.zakupnina se pretvorila u porez ili je potpuno nestala. Tako se javlja svojina koja će preovlađavati od kraja . quasi castrence. individualizovan. osiromašeni seljaci i isluženi vojnici borili su se za svoj udio i ponekad uspjevali.

Ovome je doprinijelo privremeno i kulturno objedinjavanje carstva. 4. Provincijska svojina. Pripada Rimljanima i odnosi se na stvari koje se nalaze u Italiji. To je novi oblik svojinskih odnosa i zato zakupac dobija zaštitu koja djeluje egra omnes. Elementi feudalne svojine. preko volje. vladari pokušavaju da spriječe. – to je oblik svojine koji pripada Rimljanima i stanovnicima Italije nad zemljištem u provincijama. svim vlasnicima je dozvoljeno da . Zato je dolazilo do sve većeg raskoraka između pravnog poretka i društveno-ekonomskih odnosa. Njima ius civile ne priznaje svojinu. – to je oblik svojine koji je pribavljen i zaštićen prema pravilima ius civile-a. Privatna svojina Vrste svojine (193-194) Rimsko pravo razlikuje sljedeće oblike svojine: kviritska. Formalno ova zemlja pripada rimskom narodu. izjednačavanje provincijalaca sa Rimljanima. provincijska i peregrinska. Pretor je omogućio neformalno pribavljanje ovih stvari i zaštitio jednim prigovorom i tužbom koja se zvala actio Publiciana. drugi su naseljeni na parcelama koje su dobili asignacijom poslije agrarnih reformi. Kviritska svojina. Pretorska (bonitarna) svojina. sada se sklapa ugovor na 100 godina ili na čitav život. Tako je u vrijeme Justinijana upotrebljavan isti naziv za sve oblike svojine u državi. Javlja se novi odnos nalik na onaj koji u feudalizmu postoji između sizerena i vazala – patrocinijum. a bilo je i onih koji su zaposjeli dijelove osvojene zemlje i vremenom putem ustanove odražaja i uz blagonaklonost države postali vlasnici. Ona je regulisana tradicijom. treći su bili tobožnji kupci. a sam zakup od instituta obligacionog postaje ustanova stvarnog prava. Titulari nisu mogli upotrijebiti svojinsku tužbu civilnog prava i zahtjevati stvar riječima ‘’tvrdim da je moja po kviritskom pravu’’. koje je ostalo vjerno klasičnim robovlasničkim šemama. Umjesto ranijih zakupa koji traju najčešće 5 godina. Zaštićena je tužbama rei vindicatio i actio negatoria. Rimsko klasično pravo bilo je konzervativno. iako ponekad.republike i kroz čitavo klasično razdoblje. upotrebom fikcije ‘’kao da je zemljište u Italiji’’ ili korišćenjem formule habere possidere frui licere (pravo na držanje i korišćenje plodova). – to je svojina nad zemljom i ostalim dijelovima imovine koju imaju slobodni stanovnici provincija – peregrini. pretorska. čak i 2 života. Ovo pretvaranje veleposjednika u vrstu lokalnih organa vlasti. Jedan broj provincijskih vlasnika dobio je svoju zemlju kupovinom od države. lokalnim običajima i naredbama upravnika provincije i peregrinskog pretora. Kasnije su dobili pravo i na tužbe. Oni imaju pravo na državinsku zaštitu. već njihovo lokalno pravo i ius gentium. moraju da ga prihvate kao životnu činjenicu. Odnos veleposjednik – kolon obično je uzimao oblik dugoročnog zakupa zemlje. Peregrinska svojina. – je posljedica potrebe da se olakša pravni promet na res mancipi. Razlike između ovih oblika svojine vremenom su smanjene ili su nestale. a onaj koji je koristi ima samo državinu i plodouživanje. odnosno državi. U tim novim odnosima zapaža se pojava elemenata vlasti koje se prepliću sa svojinom. što znači da se prava i obaveze prenose na nasljedine. Posljedica toga je da su elementi feudalnih odnosa bili mnogo vidljiviji u životu nego u pravu. okrenuto ka prošlosti. Na ovakvim svojinskim odnosima nastalo je rimsko klasično pravo. prožimanje ius civile-a i ius gentium-a.

koje neki zovu produkt. Ograničenja. kao što je dijete robinje. svako je imao prvo da pređe na susjedovo imanje i prikupi plodove koji su pali sa njegovog drveća. Civilni plodovi su u figurativnom smislu plodovi. Iako je svojina ’’potpuna vlast na stvari’’ ni u jednom pravu ona nije bez ograničenja. Srednjovjekovni pravnici su došli do zaključka da vlasnik svojine . jer su pojam svojina smatrali suviše jasnim da bi osjećali potrebu za definisanjem. Pravo svojine na zemljištu proteže se i na sve ono što je u utrobi zemlje’’sve do pakla’’ (usque ad inferos) i u visinu. Ima tekstova u rimskom pravu iz kojih bi se moglo zaključiti da svako korišćenje svog prava.koriste tužbe koje su ranije bile dopuštene samo Rimljnima: rei vindicatio.. Kviritsku svojinu mogu imati samo Kviriti. grane sa susjedovog drveća iako prelaze među ne smiju se sjeći. Svojina je apsolutna. . Oni su spojili ova tri ovlašćenja i došli do zaključka da svojina sadrži: usus. Subjekt i objekt. nije dopušteno. srednjovjekovni pravnici našli su rimsku definiciju svojine u Justinijanovim Institucijama a to je ’’potpuna vlast na stvari’’ (plena in re potestas). da je upotrebljava. Abusus (zloupotreba. Fructus (plodovi) ilil ius fruendi (pravo prikupljanja plodova) je pravo vlasnika na plodove koje stvar daje. U prirodne spadaju periodični. ’’sve do neba’’ (usque ad coelum). Kviritska svojina (194-197) Privatnu svojinu po civilnom pravu Rimljani zovu proprietas ili dominium ex iure Quiritium: . maksimiranje zemljišnog posjeda). ima pravo da koristi stvar (usus) i da pribira plodove (fructus) ali nema pravo raspolaganja. upotrebu) sastoji se u mogućnosti vlasnika da koristi stvar. Gaj kaže ’’u naše vrijeme’’ nije više gospodaru dozvoljeno da prekomjerno ’’bjesni’’ nad svojim robovima. Pored ovog opšteg ograničenja Rimljani su poznavali i posebna ograničenja (ograničenja luksuza u nakitu žena. raspolaganje) ili ius abutendi (pravo raspolaganja) je ovlašćenje koje se ogleda u raznim oblicima pravnog i faktičkog raspolaganja. Solum provinciale sve do Justinijana nije mogao biti predmet kviritske svojine.svojina po pravu Kvirita’’. Rimski pravnici nisu definisali svojinu. a kasnije u Italiji (ager italicus). interes od pozajmljenog novca. kao što su zakupnina kuće. a od nepokretnosti samo zemljište u okolini Rima (ager Romanus).kao plodouživalac. Vlasniku pripada sve što pronađe na zemlji ili sve što se na njoj sagradi (superficies solo cedit – ono što je na površini zemlje slijedi sudbinu zemlje). Te četiri riječi uzete su kao rimska definicija svojine. bez obzira na to o kakvim je plodovima riječ. Međutim. bez obzira na motive i posljedice. Ta ograničenja su: svaki vlasnik zemljišta je morao ostaviti duž međe dvije i po stope neobrađeno – time se bolje označavala međa i izbjegavani su sporovi. actio negatorija. vlasnik nije imao pravo da skrene prirodni tok vode – on je morao trpjeti slijevanje vode na njegovo imanje ukoliko je to prirodan tok. dobit od nekih pravnih odnosa. Pravi se razlika između prirodnih plodova (frucctus naturales) i građanskih (fructus civiles). Predmet svojine mogu biti sve pokretne stvari. Sadržina. odnosno rimski građani. redovni plodovi (jabuka. grožđe. fructus i abusus Usus (upotreba) ili ius utendi (pravo na korišćenje. Sva ova ograničenja mogu se podijeliti u dvije grupe: ograničenja u interesu susjeda i ona koja nalaže javni interes. svaki vlasnik bi bezgraničnim korišćenjem stvari ubrzo ugrozio same temelje društva i doveo u pitanje okvire svačije svojine. Ma koliko bilo široko i apsolutno pravo svojine. to su sporedni dopinosi. Tako Gaj tvrdi da ne smijemo na zlo upotrijebiti svoje pravo (Male enim nostro iure uti non debemus. žito) i neredovni plodovi. Ograničenja u interesu susjeda vode porijeklo još od Zakona 12 tablica. actio Publiciana.

Svojim dijelom suvlasnik može raspolagati. voljom nekog trećeg (dekujus testamentom ostavi u susvojinu roba-lekara dvojici svojih sinova) ili zakonom (ako se pomešaju dvije stvari koje pripadaju različitim vlasnicima tako da ih je nemoguće odijeliti). Ovdje obojica i tužilac i tuženi ističu svoje pravo svojine. Vlasnici u priobalnih parcela morali su duž obale dopustiti javnu upotrebu rijeka ili mora. Rei vindicatio (vlasnička tužba) -(198-199) Rei vindicatio je tužba koju podiže onaj koji sebe smatra vlasnikom protiv onoga kod koga se njegova stvar nalazi i koji tvrdi da je on vlasnik. Donijeti su propisi koji su nametali vlasnicima poštovanje urbanističkih propisa prilikom zidanja zgrade. Ako je stvar djeljia onda se problem lako rješava. Ako je neko uzeo stvar na poslugu i odbija da je vrati. onda je potraživanje imao samo taj gospodar čiji je novac. Tužbe za zaštitu svojine -(198) Najvažnije dvije tužbe za zaštitu svojine su: rei vindicatio i actio negatoria. onda je bila dovoljna odluka ovog poslednjeg i za akte raspolaganja. Bilo im je zabranjeno da drže velike trgovačke brodove.osim ako su niže od 15 stopa. jer se trgovina smatrala nedostojnom senatorskog položaja. Vlasnici zemljišta na kome je pronađeno rudno blago morao je dopustiti njegovu eksploataciju. Posebna pravila su postojala za slučaj da je predmet susvojine rob (servus communis). Ono što rob pribavi pripada njegovim gospodarima srazmjerno učešću u svojini nad njim (pro parte dominii). Zato je postojala tužba za raskid susvojine actio communi dividundo. a ne tvrdi da je vlasnik. Ograničenja u javnom interesu. od kojih svaki ima po 1/5 prava susvojine. Kada je počelo masovno oslobađanje robova. kao i tužba kojom se štiti pretorska svojina (actio Publiciana). njen vlasnik može biti tužen i tada takav zid mora biti učvršćen ili uklonjen. A u slučaju da da novac na zajam iz imovine jednog suvlasnika. otuđiti. Pored njih za zaštitu svojine služili su i državni interdikti. Susvojina je izvor čestih sukoba i sporova. zahtjevala se većina glasova za redovne poslove (akti administriranja). a ako je nedjeljiva. založiti. tj. kupaju. onda vlasnik neće pokrenuti vindikacioni zahtjev. Ako imamo dva lica. a treće lice ima 3/5. Pripadnici najviših staleža u toku principata su morali 1/3 svoje imovine uložiti u poljoprivredu Italije. Susvojina nastaje ili voljom suvlasnika (dva prijatelja kupe zajednički kuću ili brod). u suprotnom može ga svako zauzeti i koristiti. jer tada prave hlad. Kasnije je dodano ograničenje koje se sastoji u zabrani imisija ili polucije. donošeni su zakoni koji su ograničavali ovu mogućnost. U postklasičnom pravu je određeno da vlasnici moraju obrađivati svoje imanje. U pogledu rukovanja stvarima. koja je počela naglo propadati. Susvojina -(197-198) Susvojina postoji kada svojina na nekoj stvari pripada dvojici ili većem broju vlasnika. dozvoliti ljudima da se duž obale šetaju. jer je širila neprijatan miris. već tužbu in . ne prema broju suvlasnika već prema veličini udjela. koju je Justinijan pretvorio u većinu. a za akte raspolaganja ili dispozicije (npr. love ribu. onda se obično prodaje i njena cijena dijeli. Isto je i sa dugom koji rob stvori. s tim da je imao pravo na 10% prihoda. tako da je u jednom slučaju zabranjen dalji rad radionice za proizvodnju sira. prodaja stvari) zahtjevana je jednoglasnost. Ako postoji zid ili zgrada koja može da se sruši.

U formularnom postupku korišćena je posebna formula u čijem zahtjevu je navođeno ‘’stvar je moja po kviritskom pravu’’. Staro pravo nije dopuštalo da se zahtjeva skupina stvari. Teret dokazivanja je podijeljen. Drugi slučaj je kada se nepošteno oslobodi stvari (si dolo desiit possidere). To je izuzetak od načela: teret dokazivanja je na tužiocu (actori incumbit probatio). Plodovi. koje rimsko klasično pravo ne koristi. nego za sebe tvrdi da ima neko drugo stvarno pravo. negtivna činjenica. ne znajući da prodavac nije vlasnik) obavezan je da vrati plodove koji su se zatekli. Teret dokazivanja je na tužiocu. Po pravilu svar koja se zahtijeva treba da bude individualizovana. savesni držalac. ostavljala je mogućnost izbora osuđenom ili da vrati stvar ili da plati iznos koji je predviđala condemnatio. U ekstraordinarnom postupku je ukinuta arbitretnost: suđeni je dužan da vrati stvar pod prijetnjom da mu je držani organi oduzmu i predaju tužiocu. vlasnik će se braniti ili putem samopomoći. pri čemu je polagana opklada. a nesavjesni držalac je morao da plati vrijednost svih plodova. Do njega se došlo zbog teškoće d se dokaže tzv. Uloga tuženog je uvijek lakša od uloge tužioca. tj. za koje postoji posebna tužba (hereditatis petitio). prolazi kroz njegovo zemljište (pavo prolaza). Predmet tužbe je sve ono što može biti predmet kviritske svojine. uz rizik da i novi držalac postupi na isti način. kao što je nasljeđe. Cilj negatorne tužbe je da se utvrdi da neko pravo ne postoji i da uznemiravanje prestane. Presuda utvrđuje da pravo ne postoji i nalaže prestanak uznemiravanja. Ako neko drži stvar. Ako je stvar plodonosna. To se dešava ako neko drži i koristi tuđu stvar pa se nje oslobodi čim čuje da će biti tužen. Zato se obaveza dokazivanja prebacuju na drugu stranu. ako se upusti u parnicu (si liti se obtulit) i time odugovlači postupak da bi omogućio nekom trećem da protokom vremena stekne svojinu. U početku su vlasnici morali da dokažu ne samo svoje pravo svojine već i pravo svojih prethodnika. kupio je od nevlasnika. bez pozivanj na neko svoje pravo. Ako neko samo uznemirava vlasnka. Po pravilu tuženi je onaj kod koga se stvar nalazi. onog koji je stvar napravio. Actio negatoria -(199-200) Actio negatorija ili negatorna tužba podiže se kada vlasniku neko lice ne osporava pravo svojine. I sa troškovima oko stvari se postupa različito. sve dok se ne dođe do originarnog pribavioca. Vlasnik treba da dokaže ili bar da učini vjerovatnim svoje pravo svojine. već i postupa kao da to prvo ima: koristi stvari i pribira plodove. Zemljište van Italije nije moglo biti zahtevano po kviritskom pravu. teret dokazivanja je na tuženom. Presuda je bila arbitrerna. a savjesni još i korisnih. predviđajući . npr. Svojinski spor u legisakcionom postupku vodio se putem sakramentuma (legis actio sacramento in rem).onaj koji nije znao da stvar nije njegova (npr. Tada vlasnk mora iznova da se raspituje da saznao kome je prodao ili poklonio njegovu stvar. onda to lice mora pokrenuti spor i dokazati svoje pravo svojine. pa neka ona dokaže da ima pravo koje ističe i na osnovu koga uznemirava vlasnika. a drugo lice tvrdi da on nije vlasnik. Prvi izuzetak je ako se neko ponaša kao da je stvar kod njega.personam iz ugovora o zakupu. on ne samo što tvrdi. Dokazivanje svojine na nepokretnostima bio je otežano zbog nepostojanja zemljišnih knjiga. Rimsko pravo dopuštalo je 2 izuzetka od ovog pravila. ili interdiktima. Nesavjesni držalac može tražiti naknadu samo nužnih troškova. Najčešće. U pogledu prava koje je predmet spora i koje se negira. ali nema pravo na negatornu tužbu. podiže zgradu na njegovom zeljištu.

a po drugim derivativni (stiče se onakvo pravo koje je imao raniji sopstvenik). Rimski pravnici govore da u tom slučaju postoji prenos stvari (transferre rem). . Ovi načine polaze od pravnog sistema kome pripadaju. više davala. Danas se većina stvari stiče neformalno. Pribavljanje svojine Pojam i klasifikacija (200-201) Iusta causa – modus acquirendi. itd. već to da kod njih pravni osnov nije sastavni dio postupka kojim se pribavlja stvar. Pribavljanje od države -(201-202) Svaka država i daje i uzima. i u njih se ubrajaju: asignacija i venditio sub hasta. Asignacija (assignatio ili adsignatio) je dodjeljivanje zemljišnih parcela iz fonda . ono mu nije prenijeto voljom prethodnog vlasnika. Problem nastanka svojien može se posmatarati kroz postupke koje pravo zahtijeva da bi se ustanovilo pravo na određenoj stvari.. Obe ove tužbe i rei vindicatio i actio negatoria i danas se koriste za zaštitu prava svojine. bar takvog koga priznaje rimsko pravo. adiudicatio i neki slučajevi pribavljanja svojine na plodovima. Odražaj (usucapio) po nekim svojim karakteristikama je originarni način (ne traži se saglasnost prethodnog vlasnika). in ure cessio i usucapio. odnosno nije uslov njegove punovažnosti.načine ius civile-a i načine ius gentium-a. Pri tome se primjenjuje pravilo: Niko ne može na drugog prenijeti više prava nego što sam ima (Nemo plus iurs ad alium transferre potest quam ipse habet). Biti vlasnik neke stvari se može ukoliko se ta stvar dobije poklonom. legatom.novčanu kaznu za slučaj da se ovome tuženi ne povinuje. Tada je riječ o načinu sticanja (modus acquirendi). praescripti. U originarne načine spadaju: occupatio accessio. U derivativne načine spadaju: mancipatio. kupoprodajom. što je posljedica njihovog miješanj prava svojine na stvari i same stvari. U ius civile spadaju: mancipatio. Načini za pribavljanje svojine mogu se podijeliti na: . . specificatio. derivira iz prava prenosioca. Dva najpoznatija načina pribavljanja od države su asignacija i vendito sub hasta.originarne i derivativne. U rimskom pravu se formi pridaje veliki značaj. Ipak pretežno ga svrstavaju u originarni način. jer pribavilac svoje pravo svojine stiče izvorno. broj). automobil. odnosno pravnim osnovom kojim je ta star pribavljena.načine javnog i načine privatnog prava. specificatio i dr. To ne znači da kod apstraktnih načina nema pravnog osnova. Jedan od načina sticanja svojine je modus acquirendi. in iure cessio i traditio. To su originarni. Kod nekih načina zahtjeva se volja prethodnog vlasnika i pribavilac stiče svojinu u onakvom obimu i vidu kakvu je imao prenosilac. Rimska je od stanaca više uzimala. Takvi načini se zovu derivativni načini. a ostali su apstraktni. Ostali načini su takvi da stvar nema vlasnika. ali se ne traži njegova saglasnost.kauzalne i apstraktne. ili ovog ima. U kauzalne spadaju: traditio (neformalna predaja) i usucapio (održaj). naročito u vrijem republike. a u ius gentium spadaju: traditio. Postupci za pribavljanje svojine od države se nazivaju načini javnog prava. zemljište. jer se pravo pribavioca izvodi. Kauzalni način pribavljanja svojine je onaj kod kojih se zahtijeva iusta causa kao uslov punovažnosti prenosa. izvorni načini. . ali je svojim građanima. Klasifikacija. trampom. samo za neke se traži poseban postupak (zgrada. a kod apstraktnih to nije slučaj. occupatio.

dokazivanje svojine u parnicama. Asignacija je bio način da se od ogromne mase državnog plijena u nepokretnostima nešto odvoji i za manje imućne građane: gradsku sirotinju. Tu je spadao ratni plijen. islužene vojnike.državne zemlje. koji je stvari izlagao na forumu i pored njih je zabadano koplje. Prihvatanjem unaprijed određene cijene. Ako se duže vremena razilaze formalna i faktička. kojima je dodjeljivan niz pomoćnika. poreske zaplene. ekonomska svojina. Venditio sub hasta (prodaja pod kopljem) je način dodjeljivanja stvari pokretnih ili nepokretnih. poklona. Međutim kada je jednom stvoreno. obično kockom. a ne prostim. Po drugima. a nešto kasnije i otetih stvri. i signare – bilježiti. Najprije je. Tražio se pravni osnov i savesnost da bi se državina protekom vremena pretvorila u svojinu. itd. Ovdje je to vrsta zablude: onaj koji drži stvari misli da je vlasnik. kao simbol državne vlasti i garancija svojine kupcu. obično na prijedlog senata. ono se okrenulo protiv vlasnika. Originarni načini Održaj (usucapio) . nije se tražila ni savjesnost. stanovnike Italije. Decimviri koji su sastavljali tekst 12 tablica nisu željeli ovom odredbom da stvore način za sticanje imovine. Umjesto da učvrsti svojinu. Nikakav drugi uslov nije zahtjevan. ubilježiti) čitav postupak je dobio ime. već da olakšaju. kupac bez nekih formalnosti postaje vlasnik. Pravni osnov (iusta causa) je pravni posao čiji je cilj prenošenje svojine. konfiskovana imanja. ne zna da je samo držalac. uključujući i robove. kao i državnih. ovo pravilo se počelo primjenjivati i u druge svrhe. prodavani i dijelovi državne zemlje kada je bilo potrebno doći do novca za sve veći birokratski aparat i vojsku. legata. Postupak asignacije nije bio jednostavan. pauperizovane seljake. tj. koje su na neki način došle u ruke državi. Kasnije su na ovaj način putem javne dražbe. Određivana je komisija od pouzdanih građana od 3 do 10 ljudi. Prema Zakonu 12 tablica za odražaj pokretnih stvari bila je potrebna državina od godinu dana. ni pravni osnov. Savjesnost se pretpostavlja. Tumačenjem ovih pravila. hramovski i imperatorskih dobara. inače teško. Patricijske porodice nisu ovim putem dobijale osvojenu zemlju. to je bila zamisao patricija kako da legalizuju svoje otimačine zemlje i drugih stvari. već faktičkim prisvajanjem ili uzimanjem u tobožnji zakup. pravo mora da se povinuje činjeničnom stanju: ekonomski vlasnik postaje i pravno vlasnik. Ona se procjenjuje . Zato su Rimljani zabranili odražaj ukradenih stvari. steći stvar korišćenjem u toku određenog vremena. i ime svakog valsnika je upisivano u plan parcela. Po jednima objašnjene za ovakve odredbe je to što je Rim mala zajednica u kojoj se svi poznaju i gdje je siromaštvo toliko da će teško neko dopustiti da mu stvar ostane u tuđim rukama makar i godinu dana. dakle upisivati. Geometri (agrimensores) su mjerili i parcelisali zemlju na kvadrate ili pravougaonike. Obično se kao opravdanje za pretvaranje običnog držanja u svojinu navodi potreba da se pravna situacija prilagodi faktičkoj.(202-204) Naziv potiče od riječi usu (capere – pribaviti upotrebom). rimski pravnici su stvorili novu teoriju uzukapije. Bilo je potrebno da držalac dođe do stvri na osnovu kupovine. trampe. a za zemlju (kasnije i sve ostale nepokretnosti) dvije godine. donošen zakon o agrarnoj reformi ili osnivanju kolonija. Zatim su parcele dijeljene. Po tom aktu (ad – pri. što znači da će suprotna stranka imati teret dokazivanja. Savesnost (bona fides) ima više značenja u raznim slučajevima. Prodajom jer rukovodio kvestor. faktičkim uzimanjem.

u korist posjednika provincijskog zemljišta. već pravo na prigovor zastarjelosti. pošto nema razlike između zemljišta u Italiji i van nje. Longi temporis praescriptio. ali ne i svojinsku. ali je razlika u učinku: uzukapijom se stiče pravo. stiče svojinu i to se zove (longissimi temporis praescriptio). Ukoliko je savjestan. usurecaptio fiduciae i usureceptio ex praediatura. Time je sužena mogućnost pribavljanja svojine odražajem. ni savjesnost u slučaju da nekom prodan dio imovine na javnoj dražbi zbog duga. ukinute su razlike između odražaja i zastarjelosti. što je i bio cilj ovih izmjena. a za ostale stvari 1 godina. priniuti o imanju. da li je na osnovu svih okolnosti morao ili mogao znati da stvar nije njegova. Zaostavština koja još nije prihvaćena (‘’ležeća’’: hereditas iacens) bila je neprijatna i za kult pokojnika i iz praktičnih razloga: trebalo je plaćati dugovie. Kada vlasnik pokaže želju da koristi svoje pravo: podnošenjem tužbe. Vlasnik je i dalje vlasnik. iako zna da mu ne pripada. a nije imao da vrati dug i ta stvr prijeđe u tuđe vlasništvo (usureceptio fiduciae). te mogućnosti postoje. pa je ovim puem. kada se radilo o neformalnom sticanju res mancipi. već samo godinu dana. Razlika je još u tome što je odražaj ustanova civilnog prava. Ako držalac nema iusa causa i bona fides onda je rok 30 godina čime se stiče. Čak se nije tražio rok od dvije godine za odražaj. a kasnije 30 godina. 10 i 20 godina za nepokretnosti (longi temporis praescriptio). ali ne može prinudnim putem zahtjevati svoju stvar. Nije se tražio pravni osnov. Ako na bilo koji način od dođe do svoje stvari. Odražaj ‘’umjesto nasljednika’’ (pro herede) je slučaj kada neko uzme zaostavštinu. Ipak. U tri slučaja rimsko pravo odustaje od zahtjeva za savjesnošću i pravnim osnovom. a kasnije je proširena i na pokretne stvari. a zastarjelost je institut ius gentium-a. Rok je bio 10 godina ako su vlasnik i držalac iz iste provincije. Zastarjelost je neka vrsta kazne za nemarnog vlasnika. Sličan je slučaj ako dužnik dođe do stvari koju je dao u zalogu.na osnovu postojećih činjenica koje ukazuju na to da li je zaista držalac u ‘’izvinjavanoj zabludi’’. Praescriptio ili zastarjelost je gubitak prava na zaštitu protokom vremena. a zastarjelošću se ne gubi samo pravo. Prekid i obustava zastarjelosti. ni pravni osnov. jer se pošlo od odredbe Zakona 12 tablica da se samo za zemljište zahtijevaju dvije godina. I kod zastarjelosti se zahtjevala savjesnost i pravni osnov.e. Zaostavština je dakle spadala u ostale stvari. U IV vijeku uvedena je longissimi temporis praescriptio. Ova mogućnost je dozvoljena da bi se nasljednici natjerali da se ne dvoume suviše dugo oko prihvatanja nasljedstva. tražilo se da je držalac savjestan samo u trenutku kada je pribavio stvar: naknadno pridošla nesavjesnost ne škodi (mala fides superveniens non nocet). već jedino pravo na zaštitu. ne svojina. ali je rok duži. kada dođe na imanje i odlomi grančicu u prisustvu svjedoka. Sličnost sa odražjem je u tome što se obe ustanove zasnivaju na protoku vremena. postaje odražajem vlasnik (usureceptio ex praediatura). kod koje se ne traži ni savjesnost. najprije 40 godina. a 20 godina ako nisu iz iste provincije. U vrijeme Justinijana. što ius civile ne priznaje. Zastarjelost je uvedena početkom II vijeka n. protekom vremena legalizovano. ako može obuhvatati i zemlju i zgrade. To je bio opšti rok zastarjelosti svih tužbi. Rokovi su bili 3 godine za pokretne stvari (usucapio). a to su: usucapio pro herede. Pošto je teško dokazivati ili osporavati ovu činjenicu tokom čitavog trajanja državine. pa i rimsko čini u korist sirotinje. Onaj ko drži stvar samo je držalac i ima interdiknu zaštitu. Ovo je jedan od izuztaka koje mnoga prava. tada je nastupao prekid roka i koji počinje .

Priraštaj dve pokretne stvari je kada se na nekoj svojoj stvari doda tuđa ili obrnuto. tako da drveće crpi sokove iz njegove zemlje onda nizvodni vlasnik stiče svojinu nad otrgnutim komadom. nije se moglo tražiti izdvajanje grede. Occupatio (205) Occupatio je način ius gentium-a po kome stavri koje nisu ničije. slikanje svojom bojom na tuđoj ploči ili platnu. o čijem se vlasništvu ništa ne zna. Ako se zna ko je vlasnik one se ne mogu prisvojiti. thesaurus. Jedan od slučajeva koji ovde spadaju je ugrađivanje tuđe grede u zgradu. Res derilicta. Okupacijom se stiču odbačene stvari (res derelictae). Thesaurus. iako mogu biti predmet svojine. Priraštaj (accessio) . jer bi se nanijela nesrazmjerna šteta i značilo bi primjenu načela: fiat iustitia pereat mundus (neka se primjeni pravda makar propao svijet. pripadaju onom ko ih uzme. occupatio bellica. predstavljaju stvari veće vrijednosti. Po Zakonu 12 tablica. rimsko pravo nije poznavalo. onda se primjenjuje načelo: superficies solo cedit (ono što je na površini pripada zemljištu. U početku je ratni plijen odlazio u ruke vojnika koji ga opljačka. Postoje više slučajeva okupacije: ničije stvari. raniji vlasnik zadržava svojinu. sakrivene u nekoj nepokretnosti. Zato je dozvoljavana tužba actio de tigno iuncto koja je davala pravo na dvostruku vrijednost grede. g. Kasnije je Hadrijan donio propis po kojem su nalazač i vlasnik zemljišta dijelili blago. tj. Svojinu na novoj stvari dobija vlasnik one stvari koja se smatra važnijom. priraštaj pokretne nepokretnoj i priraštaj dve pokretne stvari. sagradi kuću. Ukoliko voda nataloži zemlju uz nečije imanje. posadi drvo. Ali ako na njemu ima rastinja i ono pusti korjenje u zemlju nizvodnog vlasnika. a kasnije je uvedeno prvilo da plijen pripada državi i on se izlagao prodaji ‘’pod kopljem’’. tako da čini jedinstvo kao npr: pisanje svojim mastilom na tuđoj hartiji ili pergamentu.(205-206) Priraštaj (accessio) je slučaj kada jedna stvar bude pripojena drugoj tako da s njom čini cjelinu. Papirus i pergament su važniji od napisanog teksta . Priraštaj pokretne stvari nepokretnoj se dešava ako neko zasije na tuđem zemljištu. Nataložena zemlja pripada vlasniku uz čiju je nepokretnost nanešena.iznova teći. na zemlji ili u vazduhu. Obustavu roka (kada se neko vrijeme ne računa zato što je vlasnik bio spriječen da koristi svoje pravo) a zatim nastavlja da teče. Ostrvo i korito rijeke dijele priobalni vlasnici zemlje linijom koja ide sredinom riječnog toka. ako se pojavi ostrvo (ada) u rijeci ili rijeka promjeni tok dolazi do priraštaja nepokretne stvari nepokretnoj. njegovom vlasniku). Isprva su rimljani primjenjivali pravilo sve što je na zemlji pripada njenom vlasniku. res derelicta. u ovom slučaju zgrada). Priraštaj nepokretne stvari nepokretnoj. Postoje tri grupe priraštaja: priraštaj nepokretne stvari nepokretnoj. To su: životinej u moru. a mogu biti predmet privatne svojine. čiju svojinu rimsko pravo ne priznaje. dragocjenosti i drago kamenje nađeno na obali. to su predmeti kojih se vlasnik odrekao i koje može svako uzeti. a ako voda otrgne komad zemlje i nanese ga nizvodno uz imanje drugog lica. Blago ili ‘’sokrovište’’ prema terminologiji Srpskog građanskog zakonika iz 1844. Ničije stvari (res nullius) su stvari koje se nalaze u prirodi i ne pripadaju nikome. Occupatio bellica (oduzimanje stvari u ratu) su stvari koje pripadaju neprijatelju.

Do ovakve presude dolazi tužbama: actio familiae erciscundae (za pojelu porodične zadruge). punoljetnih rimskih građana. tkanina je važnija od konca koji je utkan. Pribavilac je uzimao bronzanu šipku i izgovarao: ‘’tvrdim da je ova stvar moja po kviritskom pravu i neka mi bude pribavljena ovom bronzom i bronzanim tegom’’. odnosno vlasnika da tuži onog koji je plodove uzeo. pa prema tome presuda nema konstitutivni već deklarativni karakter. Derivativni način Mancipatio -(207-208) Mancipacija je apstraktni način civilnog prava. već samo utvrđuje da li ono postoji ili ne. a plodouživalac i zakupac percepcijom i oni ne mogu tužiti jer nisu postali vlasnici i oni jedino mogu zahtjevati od zakupodavca. bez obzira ko je plodove odvoji. s tim da plati vrijednost materijala. ili tek preuzimanjem plodova. njive. runo od ovce. Naziv potiče od manus – ruka i capere – zahvatiti. iako sabijanac. Prokuleanci daju prednost radu. Kada se odvoje mogu pripadati i nekom drugom: zakupcu. od zlata prsten. On pribavlja plodove kao i vlasnik odvajanjem. actio communi dividundo (za razvrgavanje susvojine) i actio finium regundorum (za utvrđivanje međa). emfitevti. Prerada (specificatio) -(206) Prerada ili specificatio postoji kada nastane nova stvar radom jednog. Savjesni držalac je onaj koji vjeruje da je vlasnik. najmanje 5 svjedoka. tzv. rostru od broda. vlasnik se najčešće legitimiše sudskom presudom kojom je dobio svoj udio u nekoj zajedničkoj svojini. a materijalom drugog lica. Vlasnik i emfitevta pribavljaju svojinu odvajanjem i ukoliko bi neko drugi odvojio oni ga mogu tužiti. percepcijom. Gaj. Zatim bi bronzanim predmetom udarao u teg i predavao prenosiocu na ime cijene. Bilo je potrebno donijeti stvar ili njen simbol: dio zgrade. Vlasnik manje vrijedne stvari je imao pravo na naknadu njene vrijednosti. Razlikujemo dvije osnovne situacije: ili se svojina pribavlja samim odvajanjem. dužan mu je predati plodove koji su se zatekli. a zakupac derivativnim. imao je poseban stav: ako se star može vratiti u pređašnji oblik. Mada po nekim teoretičarima pretvaranje susvojine u svojinu ima i konstitutivne elemente. krave. Presuda (adiudicatio) -(207) U deobnim sporovima sudska presuda treba utvrditi ko je i u kolikoj mjeri vlasnik sporne stvari. Plodovi . Prenos svojine se obavljao u prisustvu službenog merača sa vagom.‘’makar zlatnim slovima pisao’’. To se dešava ako neko napravi od tuđeg drveta namještaj. U praksi ona je na neki način osnov za pravo svojine. od pređe platno.(207) Prirodni plodovi dok još nisu odvojeni pripadaju vlasniku supstancije: stabla. Sabijanci su smatrali da je materijal važniji: sine materia nulla res effici potest (bez materijala se nijedna stvar ne može napraviti). savesnom držaocu. plodouživaocu. ali je boja bila važnija od platna. a ako se pojavi pravi vlasnik. prenosioca i pribavioca. pribaviti. Ovako se rješavalo do XVI vijeka kada se počela upoređivati vrijednost materijala i rada. Ovo je jedna od varijanti posla per aes et . Razlika između plodouživaoca i zakupca je u tome što plodouživalac stiče svojinu originarnim načinom. posao per aes et libram kojim se prenosi svojina na res mancipi. U načelu sud ne ustanovljava neko pravo. steći. prednost je na strani vlasnika materijala. a ako to nije moguće stvar dobija onaj koji je uložio rad.

niti je osnov uslov valjanosti prenosa. Tradicija bez predaje. Kasnije se pretvara u apstraktnu i fiktivnu prodaju i koristi za razne svrhe u statusnom. Rimljani nisu mnogo insistirali na iusta. Stranke dolaze pred pretora. Postoje sredstva in personam. Pravni osnov je pravno objašnjenje za prenošenje svojine. In iure cessio (208-209) In ure cessio (ustupanje na sudu) je apstraktni način ius civile-a gdje se putem tobožnjeg spora prenosi pravo sa jednog titulara na drugog. Traditio (209-210) Traditio je neformalan. kao neka vrsta produžene ruke. što znači da će stvar ostati u rukama pribavioca. pravni akt na osnovu koga se obavlja predaja. ako ovaj kaže da neće ili ćuti. porodičnom. traditio brevi manu i constitutum possessorium. legat. potraživanja.libram (putem bronze i tegova) i to je njen osnovni oblik. tužbe obligaciong prava kojima se može tražiti povraćaj (condictio. jedino se mogu prenositi res nec mancipi. kao što su službenosti. Pretor pita protivnika u poru da li će izvršiti kontravindikaciju. založno pravo. dok mancipacijom ili sudskim ustupanjem mora lično da prisustvuje pribavilac i prenosilac. odnosno prava. Tada je prenos svojine konačan. provincijska zemljišta). Mancipacija je apstraktna forma. nasljednom i obligacionom pravu. a ako neko želi može se i res nec mancipi prenositi formalizovanim postupkom per aes et libram (kao skupocjeni nakit. trampa. To je pravni posao koji je usmjeren na prenošenje svojina. već su sin ili rob izvršioci faktičkog čina. Iusta causa. prodaja. što znači da se ne navodi pravni osnov. Pribavilac stavlja ruku na stvar ili njen simbol i tvrdi da je ona njegova po kviritskom pravu. kauzulan i derivatni način koji spada u ius gentium i služi za prenos kviritske svojine na res nec mancipi. tužba zbog prevare).ostava). tradicijom koja slijedi ne prenosi se svojina već državina. državine na stvari. Traditio (predaja) se sastoji u ustupanju faktičke vlasti. Ona je derivativna i pribavilac stiče onakvo pravo kakvo je imao prethodni vlasnik. Rimski pravnici kažu da se ovim načinu prenose ne samo tjelesne stvari. Neformalno prenošenje svojine na res mancipi rimsko ius civile ne priznaje. Smatra se da nije angažovana volja tog lica (tada posao ne bi važio). In ure cessio je dugo korišćena za ustupanje prava. . Mancipacijom se prenosi svojina na res mancipi i to nije bilo dozvoljeno neformalno prenositi. Prednost tradicije je u tome što se ona može obaviti putem posrednika. Da bi se prenijela svojina neformalnom predajom potrebna su dva uslova: da stvar bude res nec mancipi i da postoji pravni osnov. Ako posao ne prenosi svojinu (zakup. u prvom redu ukućana (per servum aut filium – putem roba ili sina). već i bestjelesne. U tri slučaja svojina se prenosi iako fizičke predaje nije bilo. Ukoliko dođe do evikcije (oduzimanje stvari od strane trećeg koji prema njoj ima neko pravo) pribavilac može podići actio auctoritatis koja glasi na dvostruku vrijednost. To je fiktivna prodaja stvari. to su: traditio longa manu. naročito kad je novac ili druga po rodu određena stvar predmet prodaje. Pravo se dobije tako što se ranije titular odrekao ili što se na sudu nije branio. jer se suprotna stranka nije branila (interdefsus). na valjanosti pravnog posla. posluga. kao što su poklon. zajam. pretor presuđuje u korist pribavioca. Mancipacija vodi porijeklo od stvarnog oblika u kome je obavljana prodaja kada se plaćalo metalom određene težine. bilo da su res mancipi ili nec mancipi.

pošto se savjesnost pretpostavlja. pretor je dao mogućnost stavljanja prigovora ‘’da je stvar prodana i predana’’ (exceptio rei venditae et traditae). Ali ga je trebalo zaštiti dok taj rok ne prođe. u dobrima (in bonis). zemljište simboličnim gestom: prenosilac je obuhvatao ispruženom rukom i pogledom zemlju i rekao da sada sve to pripada pribaviocu. kada zakupac kupi stvar koja je predmet zakupa. Zato se vremenom ustalio naziv bonitarna svojina ili pretorska svojina kod koje imamo dvojnu svojinu na istoj stvari. Ovakva situacija je privremena. jer je zauvijek odbijao vindikacioni zahtjev. Za zaštitu od nesavjesnog prenosioca koji. jer tužilac treba da dokaže da je u položaju koji vodi uzukapiji (in causa usucapiendi). Zaštita (211-212) Pretori su stvorili dva sredstva za zaštitu savesnog pribavioca res mancipi neformalnim putem: exceptio rei venditae et traditae i actio Publiciana. Krajem republike promet se povećao i bila je opterećenje svakodnevna prodaja na desetine robova i robinja po formama koje zahtijeva civilno pravo za res mancipi. Exceptio rei venditae et traditae je bio peremptoran. Kviritski sopstvenik je i dalje prodavac. pa kasnije stekne svojinu. a predaja je odložena u budućnost. koristeći odražaj. Npr. Ranije je držao za drugog (pro alio). U slučaju da da neko. ko je do tada bio vlasnik i držao stavr za sebe (pro se) prestane da to bude. mogu se koristiti ukućani. da postoji kupoprodaja. Postoje životinje koje imaju naviku da se vraćaju bivšem vlasniku. To je predaja ‘’kratke ruke’’ (traditio brevi manu). Sa gledišta civilnog prava ovakav prenos uspostavlja državinu. jer protekom vremena bonitarna . a ne mancipacijom ili ustupanjem na sudu. To je u slučaju da neko proda zgradu i ugovori da će još neko vrijeme stanovati u njoj.Traditio longa manuje vrsta simbolične predaje. jedno lice je kviritski. Rimljani su govorili da se stvar nalazi ‘’u imovini’’. pa ih on može ponovo prodati i predati. Pretorska svojina Pojam (210-211) Pretorska ili bonitarna svojina postoji kada neko pribavi res mancipi običnom tradicijom. Ovakav oblik kvalifikovane državine još uvijek nije svojina. Sve češće se dešavalo da kupac i prodavac umjesto mancipacije ili in iure cessio upotrijebe neformalnu predaju stvari. Ta se predaja zvala ‘’ispružena ruka’’ (traditio longa manu). pribavilac će postati i kviritski sopstvenik. počela se koristiti i za prenošenje res mancipi ali tada dolazi do novog oblika svojina. a drugo bonitarni vlasnik. Prednosti tradicije su velike: ona je neformalna. Ova tužba koja se i danas koristi zove se actio Publiciana (publicijanska tužba) i mnogo je povoljnija od rei vindicatio. Kuća se ustupa predajom ključeva. obično nepokretnosti. trebalo je samo dokazati pravni osnov. koristeći svoje formalno pravo svojine. sada za sebe (pro se). Ovo je riješeno podizanjem svojinske tužbe uz fikciju ‘’kao da je rok za odražaj prošao’’. zato je vremenom tradicija potiskivala mancipaciju. Ovdje imamo pravni osnov. ali se smatra da je prenijeta svojina. Tek protekom vremena ako su ispunjeni drugi uslovi. podigne tužbu protiv pribavioca. prodavac je mogao istu stvar prodati i predati drugom. poklon. i to putem mancipacije. Ovdje je predaja prethodila pravnom osnovu. Ovakav slučaj se naziva ustanovljenje državine (constitutim possessorium). U slučaju da se stvar već nalazi u rukama pribavioca. Ako je izvršena simbolična predaja (longa manu). a ne svojinu. Moglo se pojaviti i treće lice i oduzeti stvar pribaviocu. tako da stvar drži za drugog (pro alio).

ima. Ovakvu vlast imaju najprije oni koji drže stvar u rukama a kod stvari koje se ne mogu uzeti faktička vlast se ogleda u mogućnosti da se stvar koristi. kod koga će biti stvar. već samo faktički odnos. Ima je i nesavjesni držalac. Odnos svojine i državine. Postoje dva objašnjenja državinske zaštite dvojice njemačkih romanista Savinjija i Jeringa. Moguće je čak povjeriti drugom licu koje nije u našoj službi. ali se on ogleda u određenom ponašanju. a ova nije konačna i njome se ne rješava pravno pitanje. onaj koji nije odustao od svog prava. prvi put dolazi rimsko pravo i ta je zaštita nastala poslije svojinskih tužbi. treba spriječiti nekoga da uzme na nedozvoljen način stvar i zato se daje državinska zaštitia sekvestru. animusa. a tek potom do državine. To ne znači da onaj koji koristi ili čuva stvar i sam nema fizičku vlast na stvari. Ako nema ove želje. već samo animus pa ćemo ipak imati pravo na državinsku zaštitu: životinja je odbjegla u šumu i mi je tražimo. Da nema pretenzije ne bi prisvojio tuđu stvar. Jedno od objašnjenja za zaštitu državine je da je to interdiktna zaštita. Zahtjevaju se dva elementa corpus i animus. Za rimske pravnike potrebno je da onaj koji ima u rukama stvar istovremeno pokazuje i pretenzije prema stvri. rimsko pravo smatra držaocem i onog koji nema animus rem sibi habendi. Zaštita (214-216) Zašto se štiti. pa da ipak zadržimo državinu na stvari. Gost u restoranu nema ovakve namjere prema priboru za jelu. Ljudi ne mogu da shvate da neko može držati stvar a da nije vlasnik. svojine.svojina se pretvara u kviritsku. Fizička vlast je takav odnos prema stvari koju ima aktivni vlasnik. lopov. Animus. Tako se ne gubi corpus kada damo stvar na poslugu ili na čuvanje (kaput u garderobi). Animus je akt volje. već samo onaj koji je zaštićen. Corpus (telo) je u stvari faktička vlast na stvari. Svojina je pravo. Savinji (Savignu) je tvrdio da je razlog za zaštitu faktičke vlasti nastojanje države da se spriječi samovlasna zaštita prava. Kako je svojina neizvjesna. U nekim slučajevima nemamo fizčku vlast. Ulpijan kaže da svojina nema ničeg zajedničkog sa državinom. Državina Pojam (212-213) Državina (possessio) je faktička vlast na stvari. a na ideju zaštite stvarne vlasti nad stvarima. Međutim nije svaka faktička vlast državina. Jedan od takvih je sekvestar. Svaki faktički odnos prema stvari nije i državina (possessio). Za rimske pravnike svaka faktička vlast nije possessio. Ali je vlasnik savestan držalac. on je ostavio kraj nje sina i izašao – sva trojica pod određenim uslovima imamo corpus na stvari. onda je to pritežanje ili detentio. Faktička vlast se može ostvriti i preko potčinjenih lica. Oni su samo detentori. Isto tako je zaštićen i založni povjerilac u odnosu na predmet zaloge. garderober prema povjerenim stvarima. animus rem sibi habendi (želju da stvr ima za sebe). U stara vremena ne razlikuje se svojina od državine. U nekim slučajevima. a ne držaoci. Rei vindicatio je starija od interdikta za zaštitu državine. Ljudi su najprije došli do svojine kao pravnog instituta. a državina fakt. To je vrsta policijske mjere za održavanje reda. Ne . lice kome je povjerena na čuvanje stvar dok se ne okonča spor oko njene svojine. naprotiv: moguće je da na istoj stvari dva ili više lica imaju faktičku vlast: povjerili smo susjedu stvar na čuvanje.

a naredba da se otklone posljedice ako je do takvog ponašanja došlo i tu spadaju: ‘’Nemoj otimati stvar. Stoga se i kaže beati possidentes (srećni su oni . Precarium je davanje stvari mimo posebnog ugovor s tim da se može uvijek tražiti natrag. U svojinskom sporu povoljniji je položaj onoga koji drži star. bez upuštanja u to kome pripada neko pravo. Drugi su namjenjeni povraćaju nepravilno oduzete stvari i zovu se interdicta recuperandae possessionis (za povraćaj državine). zbog nemogućnosti da na drugi način dođe do svoje stvari. Ali treće lice ne ne može pozvti na ovu vicioznost. Jering (Jehring) je smatrao da je državinska zaštita samo odbljesak svojinske. Interdikti za povraćaj oduzete stvari se odnose na slučajeve kada je protivpravno. makar bio u najvećoj mjeri u pravu. a potom i naredba. a da se za ostvarenje svog prava obrati sudu. pa bio to i lopov. U svim ovim slučajevima potrebno je da onaj koj pokreće spor ima valjanu. ‘’za zadržavanje državine’’ i zovu se interdicta retinendae possessionis. Kako se štiti. Prvi služi za zaštitu držaoca nepokretne stvari od uznemiravanja. Tako se postojećem arsenalu sredstava za svojinsku zaštitu dodaju i državinski interdikti. a od njega je otme Pavle. Interdictum de clandestina possessione se podiže kada je neko potajno uzeo stvar koja se nalazila u tuđoj državini. Nedopušteni načini su vi (silom). Pavle neće moći da istakne prigovor Petru da je njegova državina viciozna. potajno uzeo od drugog lica svoju stvar.može svako. Ako si oteo. koje sada tuži. Zabrana određenog ponašanja. Interdictum undi vi se pokreće kada je stvar oteta i pretor naređuje da se ona vrati. Državina je važan institut prava. Najčešće se iza držaoca krije vlasnik. Protekom vremena ona može dati svojinu. da otima ili na drugi nedozvoljen način remeti nečiju vlast na stavari. (kada nekom date da stanuje u vašem stanu dok ste vi na putu. Interdictum de precario postoji ako je neko došao do stvri zloupotrebom povjerenja. a drugi za zaštitu pokretne stvri i on nalaže da stvar ostane u rukama onog koji je veći dio protekle godine imao stvar u rukama. Značaj i vrste. tako da štiteći držaoca u stvari štitimo vlasnika. ali on odbija da izađe iz stana kada se vratite). I to vicioznu u odnosu na stranku u sporu. To znači da neće moći da interdiktom pozvati u pomoć pretora onaj koji je od tog istog lica. clam (potajno) i precario (zloupotrebom povjerenja). a ne krađa jer mi ne znamo ili ne ulazimo u to ko ima pravo (možda je vlasnik. Interdikt je u izvornom značenju zabrana. Jedni služe za sprečavanje uznemiravanja. bez ulaženja u to ko ima pravo na toj stvari. Tada suprotna stranka može istaći prigovor viciozne državine (exceptio vitiosae possessionis). Ako je Petar oteo stvar od marka. koja upućuje na sud. Interdikt je samo privremena mjera. Ako vlasnik oduzme silom stvar od lopova. a ne vicioznu (neispravnu) državinu. to onda nije krađa jer se svoja stvar ne može ukrasti. Taj učinak je privremen: onaj ko izgubi u interdiktnom postupku. Učinak interdikta je da rješava samo neki faktički odnos. da je vratiš’’. pa bude tužen interdiktom unde vi. Zato će često vlasnik ako ima na to pravo. lopov se može obratiti pretoru i ovaj će naložiti da stvar vrati. Ovdje se upotrebljava izraz potajno. najprije podići interdikt da pribavi stvar i da tako u budućem sporu bude oslobođen tereta dokazivanja. može zatim da trijumfuje u svojinskom sporu. Postoje dvije grupe interdikta za zaštitu državine. ranije na nedozvoljen način došao do stvari. nedozvoljenim načinom oduzeta stvar. U prvu grupu spadaju: interdictum uti possidetis i interdictum utrubi. Sredstvo za zaštitu državine je interdikt.

akcesorni odnos uz obligaciju. do koje se došlo silom. već služi obezbjeđenju potraživanja. Taj sektor može biti iz domena usus-a. a kod pignusa u državinu. pa je povjerilac morao da dokaže suprotno. habitatio. zatim se javio pignus. Iako povjeriocu potraživanja garantuje država sa svojim monopolom fizičke sile. i to kod fiducije u svojinu.koji drže. Založna prava Pojam. Oni se sastoje u tome da se pored dužnika obaveže još neko lice da plati duh (jemstvo) ili se sam dužnik dodatno obaveže za slučaj da ne izvrši svoju obavezu (ugovorna kazna. čak se ti interdikti zovu isto kao što su se zvali u vrijeme rimljana. Zato se ovdje pored . i na kraju hipoteka. U postklasičnom periodu nastaje quasi possessio – državina prava. ali je u ‘’izvinjavanoj zabludi’’. Od ranih vremena nepovjerljivi povjerioci tražili su načine da se zaštite. Ona može biti savesna i nesavesna. potajno ili zloupotrebom povjerenja. Pored ovog pojma državine da se ima ne samo fizička vlast. Rimsko pravo poznavalo je tri oblika zaloge. U pravnim sistemima koja dopuštaju razne obliek svojine na istoj stvari manja je mogućnost za postojanje stvarnih prava na tuđim stvarima (srednjovjekovno englesko pravo). pretvara se u stvarno pravo na tuđoj stvari. koja postoji ukoliko se neko ponaša kao da ima određeno pravo (ususfructus. jer obuhvata dio (sektor) ovlašćenja koja ima vlasnik. To je jedan prateći. službenosti i dugoročni zakupi zemlje sa stvarnopravnim dejstvom (emfitevza. njegov položaj nije sasvim bezbjedan. fructus-a ili abusus-a. tj. ako postoji iusta causa i bona fides. Isto tako mogao je nepošteni dužnik negirati postojanje duga. postoji i moderno germansko shvatanje po kojem je dovoljna fizička vlast. nego i volja. Rimski sistem interdikata je u osnovi zadržan. superficies i ius in agro vectigali). Nazivaju se ‘’na tuđim stvarima’’ zato što je vlasnik jedno. zatezne kamate). ond se govorilo da je takav držalac u položaju koji omogućuje održaj (in causa usucapiendi). koja se shvata kao apsolutna vlast na stvari. U stvarna prava na tuđim stvrima spadaju založna prava. S obzirom na to da li se zasniva na pravnom poslu ili ne državna može biti zakonita i nezakonita. U pravnim sistemima sa tipičnom privatnom svojinom. Ima i načina koji spadaju u stvarno pravo. posjeduju). a titular drugo lice. Postoje načini obezbjeđenja koji spadaju u obligaciono pravo. a obuhvataju dio ovlašćenja koja ima vlasnik. Savesni držalac je onaj koji ima pravo na držanje stvari ili misli da takvo pravo ima. a to su oblici zaloge. Posebna vrsta državine je viciozna. razvoj i vrste (217-218) Založno pravo je stvarno pravo založnog povjerioca prema imovini dužnika. Spadaju u stvarno pravo jer su in rem i djeluju erga omnes. Iura in re aliena Pojam stvarnog prava na tuđim stvarima (216-217) Stvarna prava na tuđim stvrima (iura in re aliena) čine prava koja imaju stvarnopravni karakter. uže pravo postaje derivat svojine. hypotheca). Rimsko i današnje shvatanje. Ovo pravo nije samo sebi cilj. Moglo se desiti da dužnik pređe u drugi grad pa da mu povjerilac ne može ništa. Najstarija je fiducija. koje se još naziva i sektorsko pravo. Ako je državina bila zakonita i savesna. U prva dva oblika dolazi do predaje stvari povjeriocu. svako drugo. Drugim riječima i pritežanje (detentio) ima zaštitu.

ne samo trećih lica već i samogf vlasnika ako je ovaj . pa i samog založnog dužnika. uz neformalni sporazum da će biti vraćena kada dug bude isplaćen. koji obuhvataju prava koja ima založni povjerilac prema stvari. od samog duga čijem obezbjeđenju služi. Izuzetak je anglosaksonsko pravo kod koga postoji jedan važan pravni institut trast (trust). Ako povjerilac proda ili pokloni nekom drugom stvar. kojom je založni dužnik mogao da tuži založnog povjerioca i da zahtjeva predmet zaloga ako je izvršio svoju obavezu.stvarnopravnih javljaju i obligacioni odnosi. Fiducija (218-219) Fiducija (fiducia) je najraniji način obezbjeđivanja. Sve se to tiče samo njih. djeluju inter partes. poništajem. On više nije vlasnik i ne može da pokrene spor. spadaju u stvarno pravo. a koji je manje više istovjetan sa rimskom fiducijom. da nije ove zaštite. Založni povjerilac ima i pravo na tužbu zbog krađe (actio furti). Zaštita moralnom sankcijom se pokazala nedovoljnom. već državina. iako nema svojinu mogao je da tuži zbog krađe. opraštanjem duga) prestaje i stvrnopravni odnos obezbjeđenja. kojim se postižu razni ciljevi u porodičnom. Ako bi ga treće lice ometalo ili lišilo državine. Takav oblik se zvao fiducia cum amico contracta (zaključena sa prijateljem). Stvarnopravni proističu iz odnosa založnog povjerioca prema stvari. Stvar se obično prenosila svečanim načinom mancipacije ili ustupanjem na sudu (in iure cessio). Fuducija je mješavina stvarnopravnih i obligacionih odnosa. U nasljednom pravu se koristila za neki kvazi-testament (mancipatio familiae). Ovdje dužnik predaje stvar povjeriocu u svojinu s tim što računa na njegovu fides da će mu stvr vratiti kada ispuni obavezu. pa je zato uvedena tužba actio fiduciae directa. a ne na pravnoj sankciji. Prednosti pignusa su što založni dužnik zadržava svojinu i time je obezbjeđen za slučaj da njegova stvar dođe u ruke trećih lica. već do proteka roka ili ispunjenjem uslova. fiducija i pignus su hibridne ustanove. ali ne zauvijek. Većina savremenih prava ne dopušta ovakav prenos svojine. tj. ili preda nekom trećem licu. kao i poslovnim transakcijama. Ime je dobila od fides (vjera. Ova tužba je djelovala samo prema povjeriocu. Prema tome. poštenje). jer se u početku zasnivala na povjerenju. Ako taj osnovni odnos prestane (izvršenjem. Pravo mu ipak daje državinsku zaštitu. a ne i prema trećim licima. ruka. a obligacioni određuju prava i obaveze založnog povjerioca i dužnika. zato i spadaju u obligaciono pravo. zavisi od glavnog odnosa. Pignus (219-220) Pegnus potiče od riječi pugnus što znači šaka. jer bi u suprotnom bio bespomoćan proti uznemiravanja od strane trećih lica. nema animus. jedino može tužiti povjerioca i njega natjerati da stvar povrati ili da mu plati njenu vrijednost. dužnik ga ne može tužiti. Suštinska razlika između fiducije i pignusa je u tome što se ovdje ne prenosi svojina. povjerenje. kada treba da je vrati bivšem vlasniku. Fiducijarni prenos svojine se sastoji u tome što neko dobija svojinu. Zato mi pignus i prevodima sa ručna zaloga. Založno pravo ima akcesorni karakter. nasljednom pravu. To je fiducia cum creditore contracta (zaključena s povjeriocem). on bi morao da moli založnog dužnika. U suštini založni povjerilac nema čak ni državinu prema stvari već golo pritežanje (detentio) jer o nema pretenzije prema njoj. Drugi odnosi. kao vlasnika da zahtjeva stvar i da mu je ponovo preda.

Jedna od osobenosti rimske hipoteke jeste nedostatka javnosti.korišćenje. smatralo se da je to neka vrsta protivusluge zato što dužnik koristi povjeriočev novac ili neku drugu stvar. povjerilac moge zahtijevati predmet hipoteke i od trećeg lica (čak i kada je ono savesno jer nije znalo da je stvar založena. ni državinu ili pretežiranje prema stvri. pa prema tome: staviti stvar pod nečiju vlast). a eventualni višak vrati dužniku. ali je ipak bilo moguće dogovoriti da neizvšrenje obaveze pretvara povjeriočevu faktičku vlast u pravnu. Tek u poznom carstvu u nekim oblastima počinju da koriste zemljišne knjige. inače ’’krade upotrebu’’ (furtum usus). a nije izvršio svoju obavezu za čije je obezbjeđenje ustanovio pignus. na više njih. Hipotekom se zasniva pravo povjerioca na stvari koja ostaje u rukama dužnika. tako da dužnik nije obavezan da plaća interes. On nije postajao vlasnik u trenutku neizvršenja obaveze. tako da je pribavilac stvari mogao da bude neprijatno iznenađen ako se pojavi povjerilac ranijeg vlasnika i podigne tužbu za ostvarivanje svojih založnih prava.potajno uzeo stvar. testamentom i zakonom. povjerilac može uzeti stvar. Antihreza često vodi iskorišćavanju dužnika pa je jedno vrijeme bila u Rimu zabranjena. . Kasnije je dobio pravo da stvar proda i da se iz cijene naplati. To je pravo iz oblasti abusus-a: ako dužnik ne izvrši obavezu. vlasnik je mogao uzeti alatke ili namještaj i prodati za dug. hresis. jer je vodila iskorišćavanju sirotinje. Prvi oblici hipoteke javili su se u zakupima zemlje i zgrada. Najčešće je stvar koja se daje u zalogu veće vrijednosti od samog duga. Ukoliko dužnik ne uspije da vrati dug povjerilac je mogao najprije samo da drži stvar i tako vrši pritisak na dužnika da ispuni svoju obavezu. odnosno stanova. pritisnut novim novčanim nevoljama. državinu ili pritežanje u svojinu. Hipoteka može nastati sporazumom. dužnik bio lišen svoje stvari. inače je ne bi prihvatio povjerilac.Svega ovog u Rimu nije bilo. Ako je dozvoljena onda se po pravilu korišćenje stvari i plodova izjednačava sa kamatama. hipotekom. Takvo pravo se zvalo antihreza (anti-protiv. povjerilac nije imao pravo da je koristi. Takav neformalan sporazum koji se zaključivao u trenutku zasnivanja pignusa zvao se lex commissoria ili komisorna klauzula. pod i tithemi – staviti podložiti. prodao stvar koja je založena. pa i na čitavoj imovini (generalna hipoteka). Hipoteka može postojati na jednoj stvari. prodati je ii z cijene naplatiti vrijednost duga. I ona je zabranjivana i onda i danas. Ako zakupac ne plati zakupninu ili napravi štetu na stvari. Zato što stvarno pravo djeluje erga omnes. Bio je moguć sporazum koji je dozvoljavao upotrebu i pribiranje plodova. To se založno pravo odnosilo na ‘’dovezene i donijete stvari’’(invecta et illata). Ako je dužnik. Nedostatak pignusa je što je za vrijeme dok traje zaloga. U Grčkoj je stavljena kamena ploča na njivu ili u dvorište kuće koja je založena i na njoj je pisalo ko je povjerilac i koliki je iznos duga. Dok je stvar kod njega. Stvari su ostajale kod vlasnika ali je na njima postojala zaloga. zato bi komisornom klauzulom dužnik bio ošćećen. bilježi eventalna hipoteka. Povjerilac nema ni svojinu. Hipoteka (220-221) Hipoteka je grčka riječ (hypo-ispod. što je još više pogoršavalo njegovu tešku situaciju. već samo jedno stvarno pravo na tuđoj stvari. Višak (hyperoha) je dužan vratiti dužniku. Današnje pravo ima zemljišne knjige gdje se u rubriku: tereti. Ovaj nedostatak je otklonjen sljedećim oblikom zaloge.

žene za povraćaj miraza. npr. jači u pravu). Ako vlasnik proda roba . službenost je vezana za stvar. ali je zadržao za sebe i svoju porodicu pravo da ga i dalje liječi. Ai ima potraživanja koja su privilegisana i koja dolaze preko reda: potraživanja države za poreze. Pavle i njegovi nasljednici. On se upotrebljavao protiv dužnika i to najprije onih iz ugovora o zakupu. i rimsko i savremena prava polaze od pravila: prior tempore potior iure (raniji u vremenu. On proda dio placa Luki i ugovori. da bi dobio više novca. ali ako je iznos potraživanja veći od vrijednosti založene stvari onda postoji problem. ali u korist žene Livije ustanovi pravo korišćenja i pribavljanja plodova. U postklasičnom pravu ona se naziva actio hypothecaria. a neki gotovo ništa. Pravo ljudi da se koriste parkom ili drugim javnim dobrom nije službenost. Petar i njegovi nasljednici moraju to dopustiti. Ukoliko nasljeđem ili prodajom dođe do promjene svojine. U drugom slučaju Marko započne gradnju kuće i nema novca da je završi. On je prenio svojinu. U oba ova slučaja imamo zemljišne službenosti i to u prvom slučaju seosku.. Tako je hipoteka postala ustanova stvarnog prava sa zaštitom erga omnes.ljekara. Teoretski su moguća dva rješenja: da se stvar proda i svi povjerioci namire u određenom procentu ili da se ide nekim redoslijedom i da povjerioci dobiju cijelo potraživanje. Nazivaju se službenosti ili servituti zato što je nekome nečija stvar služi. i njime je zahtjevana predaja stvri povjeriocu. Ovo je slučaj tzv.Kod hipoteke postojala je mogućnost višestrukog zalaganja. da će Gaj moći da koristi jedan zid njegove zgrade koji je zajednički. a službenosti u privatno pravo. a u drugom gradsku. udovičkog plodouživanja koje traje do smrti. Nasuprot tome. njegovo pravo ne djeluje prema novom sopstveniku. to njegovo pravo je zaštićeno samo prema vlasniku. a poslije toga imanje nasljeđuju sinovi. Tako bi neki dobili sve.Senator Publije testamentom odredi tri sina za nasljednike. u službenost ne spada ni ograničenje koje vlasniku nameće zakon. Postoji bitna razlika: ako neko ograničava vlasnika obligacionim pravom. Primjer lične službenosti . koje mu dozvoljava da na neki način koristi stvar. To nije moralo značiti nikakvu prevaru. Ova ovlašćenja spadaju u javno pravo. Otac podijeli testamentom livadu dvojici sinova. prati stvar i djeluje prema svim vlasnicima. Petru da gornji dio na kome je izvor. Primjer službenosti. Da propusti susjeda da prelazi preko njegovog imanja. Najstariji oblik zaštite hipoteke bio je interdictum Salvianum. bez prava raspolaganja. Pošto je riječ o stvarnom pravu koje djeluje erga omnes. ali je zadržao službenost koja spada u lične i zove . jer se dešava da je stvar veće vrijednost i da može biti založena za više dugova. Ovlašćenja koja ima titular službenosti mogu bit ii posljedica ugovora obligacionog prava. Službenosti Šta je. a Pavlu odredi da će imati pravo da se koristi izvorom koji je na Petrovoj parceli. Pretor je uveo action Serviana kojom su mogla biti tužena sva lica kod kojih se nađe predmet hipoteke. a šta nije službenost (221-222) U službenosti (servitutes) spadaju različiti oblici stvarnih prava na tuđim stvarima. neko ima pravo da se koristi stvarima koje mu ne pripadaju. Iako bi procentualne isprave bile pravičnije. s tim da će i ovo pravo izgubiti ako se preuda. kao i kupci njegove parcele imaće pravo da zahtijevaju vodu sa izvora. ili eventualne udaje.

onda se službenost gasi. da se vlasnik uzdrži od podizanja zgrade preko određene visine. Služđbenost je izuzetak od načelne apsolutne svojine. može ići i pješice. i to seoske službenosti. tj. Ne može titular službenosti iz svog prava izdvojiti manji skup ovlašćenja i ustanoviti novu službenost u korist nekog drugog lica. bilo pokretne ili nepokretne. Zemljišne službenosti mogu biti seoske i gradske. a građani su počeli za naknadu ili bez nje da stvaraju pravo prelaska i druga prava prema susjedovom zemljištu. a 16 na zavojima. (ugovarano je pravo da se kišnica odvede u tuđe dvorište.se operae servorum. (Službenost puta – ako Petar ima pravo puta na Markovoj parceli. Male parcele zemljišta dosta brzo su dovele do problema koje je morao da rješava zakonodavac i privatno pravo. Najvjerovatnije je da su sredinom klasičnog perioda i zemljišne i lične službenosti svrstane u istu kategoriju. tako da ako neko ima pravo puta (prelaska kolima). Poslije punskih ratova javile su se i gradske službenosti. . Podjela službenosti (224) Službenosti se dijele na zemljišne (stvarne) i lične. tek kasnije počinje djelovati erga omnes i svrstava se u stvarno pravo. već to smatraju svojinom (ako mogu da prelazim preko susjedove zemlje to je zato što sam od njega kupio ili dobio pojas zemlje koji ima određenu širinu i kojim mogu da prelazim). Opšta načela službenosti (223) Servitus in faciendo consistere nequit – prvo načelo je da se službenost ne može sastojati u činjenju. da vlasnik opterećene stvari. ne može ići i kolima. da se sagradi balkon nad tuđim vazdušnim prostorom. Zakon 12 tablica za ovo pravo upotreljava naziv put (via) i određuje njegovu širinu: 8 stopa gdje je prav. Servitus servitutis esse non potest – je načelo da ne može postojati službenost na službenosti. Razvoj (222-223) Najprije su se javile zemljišne. ali još nije sazrela misao da čini istu kategoriju kao i zemljišne službenosti). U klasičnom pravu počinju se koristiti i lične službenosti (ako je neko ustupio pravo korišćenja svoje stvari ili sakupljanja plodova. da ne bi zaklonio vidik). Titular službenosti ograničava vlasnika trajno (kod stvarnih) ili neko vrijeme kod (ličnih) službenosti. on ne može ustanoviti pravo prelaženja u korist Janka) Nemini res sua servit – da niko ne može imati službenost na svojoj stvari. Kada prestane službenost vlasnik dobija potpunu vlast na stvari. ali nije ništa dužan da čini. zato se kao i svaki izuzetak usko tumači: exceptiones sunt strictissime interpretationis (izuzeci se najuže tumače). stanovanja u zgradi to je bio pravni odnos koji je vezivao samo dve stanke. Zemljišne su u korist vlasnika jedne nepokretnosti (povlasno dobro-praedium dominans) i na teret vlasnika druge nepokretnosti (poslužno dobro –praedium serviens). Ako neko ima pravo da prelazi preko tuđeg imanja. Ono što ih još objedinjuje je i ista tužba kojom su zaštićeni – actio confessoria. Onaj ko može više može i manje. Zakonodavac je već u Zakonu 12 tablica odredio da duž međa treba ostaviti neobrađen pojas od dvije i po stope sa svake strane. Ako se spoje u jednom licu titular službenosti i vlasnik. mora da trpi da titular službenosti kotisti svoje pravo. Rimljani u to vrijeme nemaju predstavu da se radi o posebnom stvarnom pravu.

službenost puta). obaveza održavanja nasipa protiv poplave. da ne zida ili preduzima druge mjere kojim bi onemogućio prodor sunca ili vazduha. dok su lične vezane za nekog subjekta i njegovom se smrću gase. gradska službenost. Zemljišne su uvijek vezane za nepokretnost. Zemljišne službenosti se ustanovljavaju u korist svakog vlasnika povlasnog dobra i na teret svakog vlasnika poslužnog dobra. dejstva i djeljivosti. Postoje i neke službenosti koje se ubrajaju u seoske iako su bliske gradskim: sprovođenje vode preko tuđe nepokretnosti (aquaeductus). Neka savremena prava poznaju i zakonske službenosti u koje ubrajaju neka ograničenja svojine na zemlji u javnom interesu ili u interesu susjeda (npr. Ako je službenost takva da pretežno služi obrađivanju zemlje. Najvažnije seoske (poljske) službenosti su: iter (pravo prelaska pješice preko tuđe nepokretnosti). via (pravo prelaska kolima. Gradske službenosti su: službenost naslanjanja zgrade na tuđi zid. . korišćenje pijeska sa tuđeg zemljišta. Zemljišne ili stvarne službenosti mogu biti seoske (servitutes praediorum rusticorum) i gradske (servitutes praediorum urbanorum). kao: da ne podiže zgradu iznad određene visine da ne bi zaklonio vidik. dok se ličnim službenostima daju jednom određenom licu neka ovlašćenja prema predmetu službenosti. odvođenje kišnice u tuđe dvorište. a onaj ko dobije poslužno dobro mora da trpi titulara službenosti. pravo napasanja stoke na tuđem pašnjaku. Kupac ili nasljednik povlasnog dobra će zajedno sa njim steći i službenosti. tako da podliježu posebnim pravilima o prenosu. Neko može imati polovinu ili trećinu plodouživanja. Tu se ubrajaju: plodouživanje (ususfructus). Zato su zemljišne službenosti u načelu su trajne i ne gase se smrću vlasnika bilo povlasnog ili poslužnog dobra. Zato se uvodi drugi kriterijum – priroda službenosti. a ako je vezana za stanovanje i gradski život – gradska. susjedske službenosti). izgradnja balkona nad tuđim vazdušnim prostorom. Zemljišne službenosti (servitutes praediorum) (224-225) Zemljišne službenosti se sastoje u pravu svakodobnog vlasnika povlasnog dobra prema svakodobnom vlasniku poslužnog dobra kojim se dio svojinskih ovlašćenja prenosti na titulara. Ovim ‘’svakodobnim’’ se želi reći da promjena vlasnika usljed nasljeđa ili na drugi način ne utiče na trajanje službenosti. Najprije se polazilo od toga gdje se službenost nalazi i to je dovodilo do nedoumica jer. a predmet ličnih može biti i pokretna stvar. pravo upotrebe (usus). Prelaz preko tuđe njive bio je seoska. pravo uzimanja vode sa tuđeg izvora ili bunara (aquaehaustus). besplatno korišćenje kuće ili stana (habitation) i korišćenje tuđeg roba ili životinje (operae).Lične službenosti su stvarna prava u korist jednog određenog lica koja ograničavaju u nekoj mjeri vlasnika. npr. Zemljišne službenosti su nedjeljive. Pravo odvođenja vode (uglavnom otpadne) je gradska službenost. odnosno korišćenje tuđeg zida. Između zemljišnih i ličnih službenosti postoji razlika u pogledu predmeta. actus (pravo progona stoke). a preko tuđeg dvorišta. Rimsko pravo bi takva prava ubrajalo u zakonska ograničenja svojine. onda je seoska. Seoske službenosti su spadale u res mancipi. Postoje gradske službenosti koje vlasniku povlasnog dobra daju samo pravo da spriječi vlasnika poslužnog dobra u preduzimanju nekih radnji. a nemoguće je ustanoviti polovinu ili trećinu prava prelaska preko tuđe njive. dok su lične djeljive.

Lične službenosti se svode na 4 prava: ususfructus.Lične službenosti (servitutes personarum) (225-227) Lične službenosti predstavljaju prava korišćenja neke stvari ili plodova sa nje. Predmet plodouživanja može biti pokretna ili nepokretna stvar. tako i civilne (kamata od novca. ali ne dirajući u njenu suštinu. voćnjak u vinograd. onda se smatra da je ovaj dobio plodouživanje. Njihovo korišćenje nije određeno smao potrebama titulara. a u korist mlađeg sina je ustanovio pravo da se može koristiti njegovim uslugama kada priređuje gozbe) ili ugovorom (neko je prodao vola. koja su ustanovljena u korist određenog lica. ali im je trajanje kraće. jer su vezane za određenu ličnost i njenom smrću se gase. sa naknadom ili bez nje. već samo građanskim plodovima. zalagati je. čak i ako bi ta promjena značila poboljšanje. jer sin ne može raspolagati samim potraživnjem. Ovo plodouživanje gasi se smrću ili gubitkom statusa titulara. Ususfructus i usus su osnovni oblici. Usus (upotreba). Plodouživalac može izvlačiti sve ekonomske koristi. titulara službenosti. Npr. kako prirodne (žito sa njive. pa ga ovaj testamentom nagrađuje slobodom i dodjeljuje mu kuću ili stan koji može koristiti sa prodicom dok je živ. mijenjati. ali je zadržao za sebe pravo da kada mu bude potrebno koristi tog vola za oranje). To je pravo besplatnog stanovanja u tuđoj kući ili stanu. Ako paterfamilijas ustupi sinu koga je poslao na školovanje mogućnost da uzima kamate od novca koji je dat na zajam ili na štednju. Ovdje se primjenjuje princip: salva rerum substantia. Operae servorum vel animalium (pravo korišćenja rada roba ili životinje). uvođenje bolje sorte vinove loze). ali su kasnije dobile stvarnopravni karakter. Najstarija lična službenost je plodouživanje. on može dio plodova ustupiti drugom. Postklasično pravo je omogućilo ‘’nepravi uzufrukt’’ (quasiususfructus) na potrošnim stvarima. habitatio i operae. mlijeko i tele od krave. Habitatio (pravo stanovanja). dijete od robinje). Tada se daje na plodouživanje novac ili druga potrošna i zamjenljiva stvar. Tek u postklasičnom pravu neke promjene nabolje bile su dozvoljene (npr. Vlasniku ostaje višak plodova. Npr. a habitatio i operae su izvedeni oblici varijante usus. a titular se obavezuje da će po prestanku službenosti vratiti istu količinu stvari iste vrste. Ovlašćenja koja ona daju po pravilu su veća od onih koje pružaju zemljišne službenosti. nije mogao pretvoriti oranicu u voćnjak. On nije mogao raspolagati sa stvari. Kao stvarno pravo na tuđoj stvari može nastati pravo za određeno lice da se koristi radom (operae) tuđe životinje ili roba. . najamnina od kuće ili njive). voće sa voćnjaka. Ova službenost može nastati testamentom (dekujus je nekog roba muzičara dodijelio starijem sinu. Titular službenosti može upotrebljavati stvar i koristiti sve plodove koja ona daje. Usus ili pravo upotrebe (korišćenja) je službenost koja daje titularu mogućnost da koristi stvar za potrebe sebe i svoje porodice. Najčešće se ustanovljava u korist roba koji je vjerno služio gospodaru. U slučaju nepravog plodouživanja ne poštuje se načelo da se ne smije dirati u supstancu stvari. usus. Ovdje je korišćenje stvari i pravo na plodove znatno uže nego kod plodouživanja i određeno je potrebama njega i porodice. Ovo pravo se ne gubi usljed capitus deminutio (gubitka statusa). Ususfructus (plodouživanje). Vlasniku samo ostaje ‘’gola svojina’’ (nuda proprietas). Stvorena je još jedna mogućnost nepravog plodouživanja: plodouživanje potrživanja. Lične službenosti su nastale kao odnosi obligacionog prava. U klasično doba se zahtijevalo da stvar bude nepotrošna.

Uspostavljanje službenosti ugovorom može biti sa naknadom ili bez nje. To se zove konfuzija. čak i običnim paktom. Zemljišne službenosti se gase još i iscrpljivanjem onog na čemu postoje: pjeska. Kada je službenost shvatana kao svojina za njeno pribavljanje važila su pravila koja i za pribavljanje svojine. Ostala stvarna prava Opšti pogled (228) Nove privredne prilike i poras feudalnih elemenata doveli su do uvođenja izvjesnih stvarnih prava koja su u suštini suprotna klasičnoj koncepciji svojine. Službenosti se gase kada titular postane vlasnik dobara na kome postoji službenost. to pripada vlasniku terena.Sticanje. jer se u jednoj ličnosti sjedinjavaju i vlasnik povlasnog i vlasnik poslužnog dobra. Slično je bilo i kad se neko odrekne nasljeđa. propast kuće u požaru ili zemljotresu). a neke (ususfructus i usus) još i gubitkom statusa. Postupak za ‘’uspostavljanje službenosti’’ (modus acquirendi) zavisio je od predmeta službenosti. prestanak i zaštita (227-228) Sticanje. Ako neko zasadi drvo ili sazida svojim materijalom zgradu na tuđem terenu. U klasičnom pravu nije bila dozvoljena državina. držaoca ili bilo koga ko ga sprečava u korišćenju njegovog prava. testamentom i sudskom presudom. Lične službenosti se gase smrću titulara. U postklasičnom peridu službenost se mogla ustanoviti prostom tradicijom ili tzv. ali su ga okrnjili ustanovom dugoročnog zakupa. Osnovna tužba za zaštitu službenosti je actio confessoria (za priznanje službenosti). Zgrada . Superficies (površina) (228-229) Superficies (bukvalno: površina) je nasljedivo i otuđivo stvarno pravo korišćenja zgrade koja je podignuta na tuđem zemljištu. a lične propašću stvari (smrt konja ili roba. a kasnije u toku 10 odnosno 20 godina. a zadrži pravo službenosti. o ‘’bestjelesnoj stvri’’ najčešći način za pribavljanje službenosti postaje ‘’ustupanje na sudu’’ (in iure cessio). Službenosti na provincijskom zemljištu mogle su se prenijeti neformalno. bilo da je lična ili zemljišna. Po klasičnom načelu superficies solo cedit – sve što je na zemljištu dijeli pravnu sudbinu samog zemljišta. To se zvalo deductio servitutus. Ona se upotrebljavala za plodouživanje i u početku se zvala vindicatio servitutis. ustupajući stvar prodajom ili poklonom. zadrži za sebe službenost bilo ličnu (plodouživanje. Rimljani su do kraja ostavili princip na snazi. Titular službenosti podizao je ovu tužbu protiv vlasnika. vode. pravo uzimanja vode). a sopstvenik se tome ne protivi. Službenosti nastaju ugovorima. I lične i zemljišne službenosti mogu prestati odricanjem ili ugovorom sa naknadom ili bez nje. Postklasično pravo je omogućilo uvođenje neprave državine (quasipossessio). Kada je stvorena predstava da je riječ o posebnom pravu. trpljenjem (patientia) – kada titular počne koristiti svoje pravo službenosti. kreča. Gašenje. pa ni održaj službenosti. Neko može platiti titularu da se ovaj odrekne službenosti da ga ne bi više uznemiravao. Jedan od načina za gašenje službenosti jeste neupotreba i to najprije godinu ili dve. jer se iz prava svojine izvodi (dedukuje) pravo službenosti. uživanje) ili stvarnu (pravo prelaza. Često se dešavalo da neko. Zaštita.

jer se njima ne rješava jedan ili nekoliko pravnih odnosa. . quam successio in universum ius quod defunctus habuit (ništa drugo nije nasljeđivanje do preuzimanje svih prava koja su pripadala pokojniku). Tokom određenog vremena. Imao je državinsku zaštitu i pravo na tužbe koje pripadaju vlasniku. u Gajevim Institucijama najveći broj pravila je posvećen nasljednom pravu. Najčešće se kao zakupodavac javlja država ili municipija. Zaostavština (hereditas) -(231) Pokojnik čija se zaostavština raspravlja zove se dekujus. rimski pravnici nisu izdvajali propise o nasljeđivanju u posebnu granu. pravilo). Vlasnik je mogao da otjera zakupca jedino ako nije plaćao u toku 3 godine kanon. potraživanja i dugovanja ostaje i prenosi se na nasljednike. Gajeve i Justinijanove Institucije raspravljaju o problemu zaostavštine u okviru odjeljka o pribavljanju svojine. a zaostavština hereditas. dugoročni zakup zemljišta za obrađivanje. Osnovni razlog za uvođenje ove ustanove je nastojanje da se obrade zapuštena zemljšta. Ius in agro vectigali (229) Ius in agro vectigali je stvarnopravni. nasljedan. a s druge strane. Zato su država i gradske vlasti. Zakupac je sticao svojinu na plodovima samim odvajanjem. stvarnopravni zakup zemlje za obrađivanje. Emfitevza se sklapala na rok od 100 godina. Nasljedno pravo Opšti dio Pojam i značaj (230-231) Pravnik Julinan kaže: Hereditas nihil aliud est. već sudbina čitave imovine porodice. ili ako preduzima mjere koje pogoršavaju zemljište. Zakupac je imao pravo da koristi zemljište. uz dodatak utilis causa. dažbina). Nasjedno pravo odgovara na pitanje šta biva sa pravima i obavezama nekog lica poslije njegove smrti. a potom i veleposjednici ustupali u zakup neobrađenu zemlju. Zakupac ili emfitevta je dužan da plaća zakupninu koja se zvala canon (mjera. zakupac je oslobađan plaćanja kanona. koji je za razliku od obično. kao i vlasnik. a zatim državina. ali je onaj koji je sazidao dobija u dugoročni zakup. Pored sve te važnosti. Život čovjeka se gasi. ali većinu njegovih prava. Trajna zasluga Rimljana i još jedan dokaz njihove obdarenosti za pravo je što su okrili i razvili testament. nasljediv izaštićen tužbama erga omnes. Nasljednik je heres. što je skraćeno do de cuius successione agitur (o čijem se naljeđivanju radi) ili defunctus (pokojnik). uz mogućnost produženja.na tuđem zemljištu formalno pripada vlasniku zemljišta. Nasljednopravni propisi su veoma važni. Emfitevza (229) Emfitevza je dugoročan. kao i njegovi nasljednici pod uslovom da plaća zakupninu koja se zvala vectigal (prvobitno značenje vozarina. pod uslovom da je zakupac obrađuje. Vlasnik zemljišta ga može otjerati samo ako duže vrijem ne plaća zakupninu (solarium). Porijeklom je iz grčkog prava (emphiteusis potiče od grčke riječei emfiteo što znači saditi).

Kolektivni oblici svojine nameću drugačije rješavanje imovinskih i drugih problema vezanih za smrt člana zajednice. Pravo žene prema porodičnoj imovini uglavnom se ogleda u pravu na miraz. potraživanja i dugovi iz zajma. Intestatsko nasljeđivanje Od čega zavisi red nasljeđivanja (232) Zakonski red zavisi od toga šta se nasljeđuje. svojstvo magistrata). politička prava (pravo glasa. ako postoji testament ali niko od pozvanih nije htio ili nije mogao da se prihvati nasljeđa. od oblika svojine. tačnije supletorni karakter. Zakonsko nasljeđivnje se još zove intestatsko (bez testamenta). Ovdje zakon nema imperativni. Tako se ne prenose javna. javnopravne elemente. porodice i srodstva. vojnog. Porodična prava koja imaju lični karakter takođe se u načelu gase (manus nad ženom. tada se primjenjuje zakonski nasljedni red. Dva osnova za nasljeđivanje (231-232) Ko će nasljediti imovinu rješava se ili zakonom ili testamentom. . dugoročni zakupi. stvarne službenosti. a od obligacionih se ne nasljeđuju prava i obaveze iz ugovora koji imaju lični karakter kao što su: mandat i ortakluk. Zakonski red se primjenjuje ako nema testamenta. Sve ostalo se nasljeđuje: svojina.Zaostavština obuhvata sva prava i obaveze dekujusa. kao i potraživanja i dugovanja iz delikta. već dispozitivni. U konzorcijumu i agnatskoj familiji nasljeđivnje je prije rješavalo ko će nasljediti položaj porodičnog starješine. nego šta će biti sa imovinom. on ima prednost i u nasljeđivanju. Patrijarhalna porodična zadruga ima jedna mjerila. Sljedeći činilac je oblik porodice i sistem srodstva. Takođe ne može se zanemariti položaj žene i značaj braka. založna prava. Pored toga i svojinski odnosi određuju način nasljeđivanja. U najstarijem periodu zaostavština je obuhvatala i lične. Zato se nasljeđivanje i zove univerzalna sukcesija. Testament je moćniji od zakona. jer se u cjelini imovina prenosi na dugo lice. Nasljeđuju se uglavnom imovinska prava i to stvarnopravna i obligaciona. tolika je prevaga testamenta da će cijelu imovinu dobiti onaj kome je dekujus ostavio dio zaostavštine. Čak i kad postoji testament koji samo djelimično raspolaže imovinom. ako je testament nevažeći. tada se imovina dodjeljuje onima koje on poziva na nasljeđe. privrednog. za razliku od singularne sukcesije koja dovodi do zamjene subjekata u pojedinačnim pravima ili obavezama. religijskog i kulturnog života. nasljednik stvari nad kojim postoji hipoteka mora da poštuje prava hipotekarnog povjerioca). Postoji važno načelo o odnosu između zakona i testamenta: niko ne može biti nasleđivan djelimično po testamentu. a za ostatak se predviđa zakonski nasljedni red. U najstarijem pravu problem nasljeđivanja porodičnog starješine svodi se na smjenjivanje u funkciji. sa svim svojim teretima. Nasljednik nasljeđuje i obaveze .terete (nasljednik poslužnog dobra obavezan je da trpi službenost koju ima vlasnik povlasnog dobra. a oblici porodice koju su se kasnije javili druga. Od stvrnopravnih neka se ne nasljeđuju kao: lične službenosti. Ondje gdje je muškarac osnovni činilac političkog. Ili ima testament. Neka prava i obaveze se gase smrću. ili nema testamenta. državina. vlast nad djecom). od položaja žene u društvu i niza drugih okolnosti. kupoprodaje itd. djelimično po zakonu.

onda gentili. gentiles.’’ Zatim slijedi odredba: ‘’Ako neko umre bez testamenta i ne bude imao svog nasljednika. neka najbliži agnat dobije zaostavštinu. Prvi nasljedni red čini najbliži agnat. ne ide srodinicima sljedećeg stepena. pa jedan pogine u ratu. što znači da na mjesto najbližeg agnata. ali ne i emancipovani. to su određivali običaji. po šestinu. a ako ovog nema. Oni nasljeđuju po načelu predstavljanja (reprezentacije) tj. Kod ovog nasljednog reda nema reprezentacije. tačnije najbliži agnat. U vrijeme kada se konzorcijum dijelio. jer oni raskidaju agnatsku vezu sa porodicom. Prema shvatanju Stojčevića svaki porodični starješina bio je slobodan da odredi nasljednika testamentom. najprije nasljeđivao nabliži agnat. o imovini i članovima porodice brinuli su se gentili. Većina propisa 5. To su sinovi. Ako nema agnata neka zaostavštinu dobiju gentili’’ Pored toga predviđeno je da zaostavština oslobođenika pripada patronu. . a to je brat. već se prenosi na naredni nasljedni red. Agnati čine drugi nasljedni red. ali je to odudaralo od odnosa u prvobitnoj patrijarhalnoj porodici. sin dekujusa. agnatus proximus. to su oni redovno činili o određivali su sinove za nasljednike. neće doći njegovi potomci. ostavljajući za sobom dva djeteta. Nasljeđivanje u porodici sa jakom patria potestas (period rane republike) (233-234) U toku perioda republike došlo je do novih nasljednih redova. koji je preminuo. Ako ih ima više. Ti redovi su: sui heredes. jer se moraju prihvatiti zaostavštine. Nema ni delacije. koji čine treći nasljedni red. a dva unuka preostalu trećinu. Ne zna se da li su kćeri nasljeđivale zajedno sa sinovima ili je njihovo pravo prema porodičnoj imovin bilo jedino u obliku prava na miraz. Ovakav red nasljeđivanja je svojstven agnatskoj porodici sa izraženom vlašću porodičnog starješine. Pozivanje gentila. Objašnjenje D. oni je dijele. tablied se odnosi na nasljeđivnje. je ostatak prošlosti i trag kolektivne svojine. živi sinovi dobijaju po trećinu imovine. neka to bude zakon. Nasljednici iz ovog reda zovu se još i nužni. bilo bi čudno da preminulog porodičnog starješinu na njegovom položaju nasljedi sin.Nasljeđivanje prema Zakonu 12 tablica (233) Odredbe Zakona. tj. što znači da ako najbliži angat ne želi ili ne može da prihvati nasljeđe. Zakon ne predviđa način na koji će gens (koji broji na 100 članova) dobiti zaostavštinu. svi zajedno dobijaju dio koji bi dobio njihov otac da je živ. a to su gentili. Najbliži agnat dobija čitavu zaostavštinu isključujući ostale. Stojčevića. Ako je jedan od braće živ (a brat je po pravilu najbliži agnat) njemu pripada čitava zaostavština. odnosno da nije emancipovan. Najprije se proglašava sloboda testiranja: ‘’Kako paterfamilijas odredi o svojoj imovini i o tutorstvu. Unuci i dalji srodnici mogu doći na red ako je njihov otac. Sui heredes (sopstveni. koji su u istom stepenu srodstva sa dekujusom. Nije dovoljno jasan nasljednopravni položaj ženskih srodnika. dalje. Ako je dekujus imao tri sina. Prema kasnijim tumačenjima one u okviru imaju pravo na nasljeđe. bilo da su rođeni ili usvojeni. svoji nasljednici) su lica koja se nalaze pod neposrednom vlašću porodičnog starješine. A ako nema braće. preminuo ili je emancipovan. Ovakav redoslijed nalagala je logika konzorcijuma. Ako je umro bez testamenta i samim tim nije odredio nasljenika onda ga je prema zakonskom redu nasljeđivanja.

Djeca (liberi) obuhvataju širi krug lica od onog koje Zakon 12 tablica svrstava sui. SC Orfitianum. dok je treći u cjelini kognatski. Pretor nije usvojio ograničenja ženskim srodnicima koje je predvidio Vokonijev zakon. a majka u ovakvom braku prema svojoj djeci ima veoma slab nasljednopravni položaj. Treći nasljedni red čine krvni srodnici. ali je sticalo pravo u novoj porodici. jer su od nje jači nasljednici po zakonu tj.e. gubilo je pravo nasljeđivanja u bivšoj. a ne svojstvo naljednika. ako brak pre smrti nije raskinut. Kasnije kada je uloga pretora ojačala. Ukoliko bi se pojavio zakonski nasljednik. Zato je donijet SC Tertulianum koji je pozivo majku na nasljeđe djeteta. drugi je u cjelini agnatski. Brat će dobiti imovinu iako dekujus ima živu majku. oca i istokrvne braće. Uslov je bio da unese ono što je zaradio van porodice u zaostavštinu. Djete koje je dato na usvajanje. ali mogu biti i dalji srodnici. jer je majka. Tako pretorovi nasljednici dobijaju državinu na stvari. Prvi nasljedni red predstavlja mješavinu agnatskog i kognatskog načela. pretorov držalac je morao da mu prepusti zaostavštinu. Justinijanove novele (236-237) Justinijan je ubrzo poslije završavanja rada na kodifikaciji. odnosno bez zaštite. bilo da je bračno ili vanbračno. On je svojim ediktima predvidio drugačiji nasljedni red. U to vrijeme preovlađuje brak bez manusa. donio dvije novele kojima je uveo novi nasljedni red. Bilo bi nepravično da on sačuva za sebe sve što je zaradio. donijet nešto kasnije dao je pravo djeci da nasljede majku prije svih ostalih srodniak. legitimi. je licima koja je pozivao dodjeljivao je državinu dobara. Drugi nasljedni red su nasljednici po zakonu (legitimi). zakonski nasljednici (legitimi). ali je formalno davao prednos ius civile-u. do šestog. on se osmelio da zaštiti svoje nasljednike interdiktima i prilagođenim tužbama civilnog prava. Pretorovi nasljedni redovi su: djeca (liberi). Zato pretor uključuje i emancipovanog sina u prvi nasljedni red. jedini osnovi su krvno srodstvo i brak. Pretorove reforme su prilagodile nasljedni red porodici sa vlašću paterfamilijasa.Nasljedni redovi po pretoru (period pozne republike) (235-236) Pretor je najprije postupio posrednim putem. Nasljedni redovi su: potomci . u kategoriju liberi. Ženski agnati se pozivaju na nasljeđe samo ako potiču od istog oca i majke. Zatose za nasljednika po pretorovom ediktu govorilo da ima državinu dobara bez stvari. U tom sistemu nasljeđivanja nema ni tragova agnatskog srodstva. kognati. preživjeli bračni drug. Izmjene u klasičnom periodu (236) Značajne su bile promjene tokom II vijeka n. bez obzira da li su bračna ili vanbračna. Čudno je što muž ili žena dobijaju pravo nasljeđa tek ako nema srodnika šestog stepena (u šestom stepenu su djeca dva brata od strica). dok su ostali članovi porodice svojim radom i zaradom uvećavali porodičnu imovinu. To su uglavnom braća. Zakon 12 tablica daje prednost usvojenom sinu nad onim koji je emancipacijom napustio porodicu. Ona ne spada u agnatske srodnike. kao krvni srodnik tek u trećem redu dobijala zaostavštinu. odmah poslije djece (liberi). u izvjesnim slučajevima do sedmog stepena srodstva. Četvrti nasljedni red čini preživjeli bračni drug.

već samo plodouživanja (udovičko plodouživanje). neka se smatra mojim nasljednikom. Preci (ascendenti) su ne samo roditelji i roditelji roditelja. Imenovanje podliježe strogim pravilima forme. njihova djca. Ako nema nikog iz prethodnih redova pozivaju se ostali krvni srodnici prema blizini srodstva. sestre. To je jednostrani pravni posao koji djeluje mortis causa. i to na isti dio koji pripada djeci. Lični karakter testamenta ogleda se u tome što u ovom poslu nije moguće zastupanje. Dalji srodnici unuci. Polubraća i polusestre (consanguinei i uterini) su oni koji su sa umrlim vezani srodstvom samo preko jednog roditelja (vezani preko oca nazivani su consanguinei. a preko majke uterini). osim kad se radilo o supruzi. U današnjem pravu jedan supružnik može imati svog zastupnika ali bi bila nevažeća izjava volje kojom bi dekujus ovlastio nekog rođaka ili prijatelja da umjesto njega sastavi testament. ali ne i unuci i dalji potomci. To je formalna izjava volja. Jednom posebno novelom Justinijan je ženi koja nije imala miraz. određivanje tutora. svojim stričevima dobijaju deo po načelu reprezentacije. tj. što je dotadašnje rimsko pravo izbjegavalo. fidenkomise. legate. Ovakva djeca ako konkurišu sa braćom. uključujući i one koji su rođeni izvan braka. jer proizvodi dalekosežne posljedice za niz imovinskih odnosa i često za niz lica. već i njihovi krvni srodnici sa kojima smo u vezi preko njih: braća. Testament može sadržati: imenovanje nasljednika. s tim da nije imala pravo raspolaganja. Ove novele ne pominju izričito bračnog druga. Važno je načelo da je imenovanje nasljednika glava i temelj testamenta. Kod viće izjava volja jedino posljednja će biti punovažna. Nasljedni dio se obično određuje u alikvotnim proporcijama. formalna. do zaključno šestog odnosno u nekim slučajevima i sedmog stepena srodstva. ni vanmirazna dobra dao pravo nasljeđivanja zajedno s djecom. ali uz važno ogrančenj: pod uslovom da su bračni. Mora se upotrijebiti riječ heres (nasljednik) i glagol esse (biti) obično u zapovjednom načinu: Heres meus Titius esto (Neka Ticije bude moj nasljednik).(descendenti). polubraća i polusestre (consanguinei i uterini) i ostali pobočni srodnici (collaterales). najčešće u dvanaestinama. Ne važi testament ako bi stajalo: neka dobije moju zaostavštinu. oslobađanje robova. Umjesto polubraće i polusestara nasljeđuju i njihova djeca po načelu reprezentacije. Ovaj sistem je jasno i dosljedno sproveo dva načela: krvno srodstvo i jednakost polova. Vanbračna djeca mogu naslijediti samo majku i njene srodnike. U potomke (descendenti) spadaju krvni srodnici u prvoj liniji. ali naglašavaju jednakost polova. preci (ascendenti). praunuci mogu nasljeđivati po načelu reprezentacije. posljednja izjava volje kojom neko određuje šta će biti sa njegovom imovinom po njegovoj smrti. bez obzira da li su u porodici ili van nje. . Testament Pojam i sadržina (238-239) Testament je lična. ali ne i dalji srodnici (unuci od braće). Polubraća i polusestre dijele ostavinu po glavama (per capita) a njihova djeca nasljeđuju po lozama (in stirpes) uz primjenu načela reprezentacije.

Postoji i pupilarna supstitucija kojom se određuje supstitut maloljetnom nasljedniku ne samo za lučaj da on ne želi ili ne može da se primi nasljeđa. a drugi drugo. a ako Petar ne želi ili ne može neka nasljednik bude Pavle. Najstariji testament zvao se ‘’pred sazvanom skupštinom’’ jer je za njegovo donošenje bila nadležna kurijatska komisija kojom je predsjedavao vrhovni sveštenik. bilo da im određuje nasljdni dio ili ne. smatralo se da dijele imovinu na pola. koji su simbolizovali 30 bratstava. trebalo je da to učini u obliku legata. Međutim osnovni razlog za korišćenje testamenta je u raskoraku između zakonskog nasljeđivanja i oblika porodice. a rezervni – supstitut. Jedan od razloga za ovako rano i široko korišćenje testamenta u rimskom pravu može biti i sam karakter svojine. testament se zvao in procinctu (procinctu je naoružana i za borbu spremna vojska). Rimljani. Sloboda testiranja je jedna od posljedica slobode raspolaganja svojinom. Oni su mogli da neformalno pred svojim drugovima odrede ko će im biti nasljednik. Testament ima za cilj da spriječi primjenu zastarjelog zakonskog reda nasljeđivanja. Testament pred sazvanom skupštinom imao je više nedostataka. prije vremena kada može da sastavi testament. Forme testamenta (240-241) Testament calatis comitiis. Postklasično pravo je napustilo ovu rigidnost i dopustilo je određivanje nasljednika na određenoj stvari. Testamenta je stara i važna ustanova (239-240) Većina antičkih naroda ne zna za testament. dekujus je testamentom određivao svog sina za nasljednika. kao i uloga kurijatskih komisija. dekujus može testamentom da odredi njihovog tutora.jer je rimski sistem mjera zasnovan na broju 12. i obrnuto. ponekad je testator određivao rezervne nasljednike. tj. Pošto se dešavalo da neko od nasljednika ne može ili ne želi da se prihvati nasljeđa. Dešavalo se da u testamentu paterfamilijas podari slobodu nekom svom vjernom robu i taj način oslobađanja zvao se manumissio testamentaria. smatralo se da riječi imanje u Tuskulusu nisu ni napisane. Mancipatio familiae. Ako ostavlja maloljetnu djecu. od najstarijih vremena znaju za testament i široko ga koriste. već i za slučaj da postane nasljednik i umre prije svog punoljetstva. Na ovaj način dekujus sprečava da ga nasljedi neko lice koje mu nije po volji. Kada je vlast porodičnog straješine opala. a najveći nedostatak je što se ova skupština sazivala dva puta godišnje (u martu i u maju). Prema tome. Ostale odredbe. Ako neko kaže u testamentu: Neka Petar nasljedi moje imanje u Tuskulumu. testament se proglašavoa pred 30 liktora. a u . Da ne bi na nasljeđe došao brat. Supstitucije. Za vojnike je bila predviđena mnogo jednostavnija forma. Postoji obična (vulgarna) supstitucija koja izgleda ovako: Neka Petar bude moj nasljednik. U klasičnom periodu važilo je pravilo da se ne može postaviti nasljednik na određenoj stvari. zatim fideikomisi. Prvoimenovani nasljednik se naziva institut. Pošto se ovakva izjava davala uoči boja. Porodični starješina koji se u proljeće dobro osjećao. Ukoliko su dva lica imenovana tako da jedan dobije jedno određeno imanje. Jednom institutu se može odrediti više supstituta. kao što su: žene i plebejci ne mogu d se koriste ovakvima načelom jer nemaju pravo pristupa na kurijatske komisije. kao oblik singularne sukcesije za slučaj smrti. tako da je Petar nasljeđivao sve. nezgodno je bilo i to što se pred širokim krugom objavljivlo ko će biti nasljednik. ako je testator želio da nekom nasljedniku da određenu njivu ili zgradu. Pored imenovanja nasljednika testament može da sadrži i legate.

kada dekujus umre. je sazivao librepensa. recimo sinu. Sloboda testiranja (241-243) Sa gledišta prava. a sa spoljašnje su se nalazili potpisi i pečati sedam svjedoka. To je u to doba bilo dovoljno da se spriječi lakomislenost dekujusa pri sastavljanju testamenta. a zatim pismen (tripartitni). pretorskog i carskog). To nije testament jer ne sadrži riječi heres i esto. a poslije smrti dekujusa on je dužan da je prenese na lice koje je ovaj odredio. Formalno nužno nasljedno pravo sastoji se u obavezi dekujusa da jedan krug lica pomene u testamentu. već uslovno. taj prijatelj nije ni dobijao u ruke imovinu. Materijalno nužno nasljedno pravo je nastalo kasnije od formalnog i ono se sastoji o pravu određenog kruga nasljednika ne smao da budu pomenuti u testamentu već i da dobiju jedan dio zaostavštine. pravna . tako dajem. prijetnje. Zato se i civilno i honorarno pravo počinju baviti pitanjem slobode testiranja. Javljaju se dva pojma: formalno i materijalno nužno nasljedno pravo. ne definitivno. a ne želi da ga nasljedi zakonski nasljednik. Novi oblici testamenta su olografski (svojeručno napisan i potpisan. jer je prenosio svojinu. U stvaranju ovih pravila imali su ulogu pretor. On je samo formalno postajao vlasnik. koji je najprije usmen (nunkupacioni). za koji nisu bili neophodni svjedoci). Kviriti. Testament per aes et libram. cenzorske beleške i oni su dovoljni da obezbijede poštovanje nekih opšteprihvaćenih načela. sloboda testiranja nesumljivo postoji. U praksi. religijske sankcije su manje djelotvorne. Honorarno pravo je počelo priznavati pismeni akt koji je pokazan sedmorici svjedoka uz izjavu: Onako kako je na ovim tablicama i vosku napisnao. U to vrijeme ne postoje u pravu ni zabrane prevare. moral. a za ostale ukućane. Takav testament zvao se per aes et libram ili tripartitni (jer se zasniva na pravilima tri pravna sistema: civilnog. zatim povjeren na čuvanje vladaru (principi oblatum) koji je do smrti ostavioca držan u posebnoj kancelariji i testament izdiktiran u službene spise (apud acta conditum). Kasnije međutim. uticaj javnog mnjenja slabi. Ali postoje vanpravni mehanizmi: religija. uključujući i kćeri. uticaj javnog mnjenja. Novi oblici. neopravdanog razvoda braka. tako izražavam posljednju volju i vi mi. Civilno pravo je u ovakve osobe ubrajalo sinove. To je posao per aes et libram koji obuhvata cijelu zaostavštinu i zato se zove mancipatio familiae. bila je dovoljna opšta formula: ostali neka budu lišeni nasljeđa. tako legiram. a pored njih službeni mjerač i ‘’kupac porodične imovine’’ zove se nunkupacioni (nunkupacija je svečana izjava pri upotrebi formi ius civile-a). tako posvjedočite’’ Testament je obično pisan na dvjema navoštanjenim drvenim tablicama i to na njihovim unutrašnjim stranama. Kasnije su izostavljene ove svečane izjave – svaki pismeni dokument snabdjeven pečatima i potpisima sedam svjedoka bio je punovažan sa gledišta pretorskog prava. svjedoke i u obliku mancipacije cjelokupne imovinu prenosio na nekog svog prijatelja. On spada u fiducijarne poslove. koji su morali biti poimenično navedeni (mominatim). Iako mancipatio familiae formalno gledano nje testament. Usmeni testament pred sedam svjedoka: pet svjetoka iz mancipacije. vremenom je od njega nastao pravi testament.jesen obolio. uz klauzulu da on tu imovinu preda trećem. bez obzira na to da li ona dobijaju svoj dio ili su isključena iz nasljeđivanja.

nauka i imperatorove odluke. Vremenom se ustalilo shvatanje da u krug lica sa pravom na nužni dio ulaze potomci, preci, braća i sestre. Polubraća i polusestre su takođe spadali ako je za nasljednike postavljena nedostojna osoba (podvodači, glumci, cirkuske igračice). Koliki je deo koji mora dobiti ovakav nasljednik isprva nije bilo jasno. Pod uticajem pravne nauke, centumviralni sudovi počeli su, analogijom sa jednim zakonom koji se odnosio na legate, da odlučuju kako taj dio iznosi četvrtinu onoga što bi dobili intestatski, kao svoj zakoniti dio. Tužba koja je pokretana da bi se ostvarilo pravo na nužni dio zvala se querella inofficiosi testamenti (tužba zbog nedoličnog testamenta) jer se smatralo da testator nije postupio u skladu sa moralom. Jednom novelom Justinijan je nabrojao razloge zbog kojih je neko mogao da bude lišen prava na nužni dio i uveo druge izmjene u režim ovog instituta: ukinuo je kvarelu inofficiosi testamenti i zamjenio je jednom tužbom, promjenio krug lica koja spadaju u nužne nasljednike i povećao nužni dio na polovinu dijela koji pripada po zakonu.

Testamenti factio (243-244)
Za sastavljanje testamenta pored opšti ulsova, pravne i poslovne sposobnosti, potrebni su i posebni uslovi. Za ovu sposobnost pravnici koriste riječ capacitas ili testamenti factio. U postklasičnom periodu pandektisti za sposobnost pravljenja telstamena upotrebljavaju tastamenti factio activa, a za sposobnost nasljeđivanja po testamentu – testamenti factio passiva. Izraz testamenti factio passiva je u suštini pogrešan jer se ne radi ni o kakvom factio (pravljenju). Testamenti factio activa. Testament sastavljen pred kurijatskom skupštinom (testamentum calatis comitiis) nisu mogli koristiti plebejci i žene, jer nisu imali pristup na ove skupštine. Plebejci su kasnije dobili mogućnost da upotebljavaju mancipatio familiae i pretorove forme testamenta. U II vijeku n.e. žena je dobila pravo testamentalnog raspolaganja imovinom uz odobrenje tutora. Krajem klasičnog perioda gotovo svi koji imaju imovinu mogu sastavljati testament. Izuzetak su bili intestabiles. To je bila posebna vrsta moralne diskvalifikacije lica koja su neopravdano odbila da svjedoče. Za kaznu nisu mogli sastavljati testament, a ni biti nasljednici po testametnu. Isto tako nevjernici, krivovjerci i otpadnici od vjere (oni koji su prešli na jevrejsku religuju) su kažnjavani oduzimanjem prava na testament. Testamenti factio passiva. Po Vokonijevom zakonu iz II vijeka stare ere ženama nije dopušteno da budu testamentalni nasljednici senatora, osim ako nije riječ o supruzi, kćerki ili sveštenici – vestalki. Po Avgustovim kaukarnim zakonima muškarci od 25-60 godina i žene od 20-50 godina, ako nisu bili u braku gubili su pravo na nasljeđivanje po testamentu, a oni u braku, ali bez određenog broja djece, nisu mogli dobiti cjelo nasljeđe. Imovina koju su ovako gubili zvala se kadukarna (čiji je nasljednik otpao) i pripadala je državnoj blagajni. Neodređene osobe (persona incertae) nisu mogle biti nasljednici. To su osobe koje su imenovane tako da se nije znalo o kome je riječ, npr. imovinu ostavljam onome ko prvi dođe na moj pogreb. U slučaju intestantskog nasljeđivanja postojala je mogućnost da začetak dobije svoj dio,

primjenom pravila: začeto dijete smatra se za rođeno, ako je to u njegovom interesu. Ako je sastavljen testament, onda ga je rođenje posmrčeta poništavalo: postumi agnatione testamentum rumpitur. Da bi se ovo spriječilo u klasično doba je dozvoljeno da se za nasljednika odredi i postumus. Ovo je imenovanje bilo pod odložnim uslovom: da se dijete živo rodi.

Legati (244-246)
Legati potiču od riječi lex zakon, a u Zakonu 12 tablica, legare je obuhvatalo svako raspolaganje u testamentu. Legati su imovinska raspolaganja putem testamenta, koja kao i nasljeđe proizvode svoje dejstvo poslije smrti. Od nasljeđa se razlikuje po tome što predstavlja singularnu sukcesiju. Legator dobija samo jedno ili nekoliko prava, a nasljednik nastavlja ličnost dekujusa. Najčešće je legator lice koje ne spada u nasljednike: Npr. Neka moj nasljednik bude sini Marko, a prijatelju Petru legiram konja Pegaza. Legat se mogao odrediti i nasljedniku, kao i nekoj instituciji. Legat je sličan poklonu, ali postoji važna razlika, dok je legat jednostrana izjava volja, poklon je saglasnost volja darodavca i obdarenog. Legat može biti određen i u posebnom dokumentu koji se prilaže uz testament, tzv. kodicilu. Ukoliko je pronađen kodicil uz testament, a o njemu nema riječi u testamentu onda je to neovjeren, a ako se pominje u testamentu onda je ovjeren: Sin Marko neka bude nasljednik, a u pogledu legata vidjeti priloženi kodicil. Legati iz neovjerenog kodicila ne važe. Vrste legata. Imamo 4 vrste legata: legatum per vindicationem, legatum per damnationem, legatum sinendi modo i legatum per praeceptionem. Ako pri određivanju legata dekujus upotrijebi riječ dajem ili legiram takav legat je stvarao stvarnopravni odnos i imenovani je smrću dekujusa postajao vlasnik stvari i mogao je da zahtijeva stvar svojinskim tužbama. To je legat per vindecationem. Ukoliko je ostavilac upotrijebio riječi: ‘’Neka moj nasljednik bude obavezan da da’’ onda je nastajala obligacija za nasljednika da preda legirani predmet. Između nasljednika se ustanovljavala obligacija koja je spadala u kvazikontrakte. Takav legat zvao se per damnationem. Kod legata sinendi modo nasljednik je morao da dopusti legatoru da uzme legiranu stvar. Za razliku od prethodnog kod koga se obaveza opterećenog nasljednika sastoji u činjenju, ovdje je obaveza nasljednika u trpljenju, nečinjenju. Ako se legat izdvaja prije podjele zaostavština, zvao se per praeceptionem (praecipiounaprijed uzeti) Ograničenje legata. Neki nasljednici su mogli da odbiju prijem zaostavštine ako je dobit mršava, a tereti veliki. Ali ima nasljednika koji moraju da se prihvate zaostavštine. Njihov položaj može biti težak zbog male porodične imovine i zbog velikog dijela koji odlazi na singularne sukcesore, u prvom redu na legatore. Zato su Rimljani počeli donesiti zakone koji su ograničavali apsolutan ili relativna iznos legata. Jedan republikanski zakon je predvidio da iznos legata ne može biti veći od 1000 sestercija. Kada se uvidjelo da se ta zabrana može lako izigrati, jer se milion sestercija može razdjeliti na hiljadu legata, donijet je novi propis po kome legator nije mogao dobiti više od nasljednika. Ali i ovdje je veliki broj legatora na toliko mali razlomak smanjivao udio, da je opet nasljednik ostajao praznih šaka. 40. godine pre n.e. donijet je Falcidijev zakon koji je odredio da u svakom slučaju nasljedniku pripada bar četvrtina zaostavštine., a da

bilo kojim drugim raspolaganjima, legatima, poklonima za slučaj smrti, fideikomisijama, dekujus može razdjeliti najviše tri četvrtine. Ovo ograničenje slobode testiranja preuzela su mnoga savremena zakonodavstva.

Fideikomisi (246-247)
Pored raspolaganja imovinom, testament može da sadrži i razne želje dekujusa, koje se odnose na mjesto i način sahranjivanja, postupanja sa nekim dijelom imovine, u pogledu supružnika članova porodice (neka se sin Pavle oženi Klaudijom).Ovakve želje nisu predstavljale pravnu, već moralnu obavezu, zato se i kaže da su ostavljane u fides, amanet. Legat ima isključivo imovinski karakter, a fideikomis ne, legat je zaštićen tužbom, a fideikomis leži na savjesti, legat se ostavlja prema strogim zahtjevima forme, a fideikomis neformalno. Fideikomis je služio za izigravanje zabrana koje su posljedica Vokinijevog zakona i Avgustovog kadukarnog zakonodavstva. Ako neko nije mogao postati nasljednik (žena, osobe van braka ili bez određenog broja djece), dobijao je fideikomis. Mogao je testator da izrazi želju da ga nasljedi jedno lici, a po smrti tog lica neko drugo. Jedna vrsta ovakve želje postala je popularna u srednjem vijeku a to je porodični fideikomis. Njime se nalagalo da će uvijek ubuduće nepodjeljenju zaostavštinu dobiti najstariji (primogentitura) ili najmlađi sin (ultimogenitura). Time se željelo spriječiti usitnjavanje imanja. Tokom principata fideikomisi dobijaju zaštitu, čak je ustanovljen poseban organ, fideikomisarni pretor, koji se starao o izvršenju ovakvih želja. Dobijanjem imovinskog sadržaja, kao i zaštitom smanjena je razlika između fideikomisa i legata. Kao kriterijum ostaje forma: i dalje za legat važe strogi propisi, tako da se smatralo da je neko raspolaganje, koje zbog formalnih propusta nije ispunjavlao uslove za legat, svrstavano u fideikomis. Za određivanje fideikomisa mogao se koristiti i neovjereni kodicil. Tendencija zbližavanja legata i fideikomisa je nastavljena, tako da su u vrijeme Justinijana ova dva pojma sinonimi, i ista pravila važe za oba.

Prijem nasljeđa
Nužni nasljednici (247)
Nužni nasljednici (necessarii heredes) su jedan krug nasljednika koji je obavezan da se prihvati zaostavštine, jer je to nalagao imperative produženja porodice i kulta predaka. Tu spadaju u prvom redu oni iz kategorija ‘’sopstvenih nasljednika’’, tj. lica koja se nalaze pod neposrednom vlašću porodičnog starješine. Pored toga i rob je nužni nasljednik. Određivanje roba za nasljednika je bio način da se obezbijedi nasljednik prezaduženoj ili maloj imovini za koju je postojala bojazan da je slobodni građanin neće prihvatiti. Kasnije posredstvom pretorovog edikta i nužni nasljednici dobijaju mogućnost da se uzdrže od bilo kakvog akta raspolaganja ili upravljanja zaostavštinom: ‘’privilegija uzdržavanja’’ (beneficium abstinentiae).

Izjava o prijemu (247-248)
Ostali nasljednici koji nisu potčinjeni neposrednoj vlasti porodičnog starješine, imaju pravo da prihvate ili odbiju zaostavštinu. Izjava o prijemu davala se u obliku svečanog

akta koji se zvao krecija (cretio) ili konkludentnim radnjama, odnosno nasljedničkim ponašanjem (pro herede gestio). Krecija je bila svečana izjava davana u određenom roku (obično 100 dana) ‘’od kada bude saznao ili mogao’’. (npr. Pošto me Pavle postavio svojim testamentom za nasljednika, prihvatam i svečano primam ovo nasljeđe’’). Gestio pro herede (ponašanje kao da je nasljednik) je posredna izjava volje, tipičan primjer konkludentne radnje. Ako se imenovani nasljednik bez izričite izjave volje, počne ponašati kao da je nasljednik, smatra se da je time dao izjavu o prijemu. To ponašanje može biti: useljavanje u kuću, naplata potraživanja, isplata dugova, obrađivanje imanja. Kada se prihvatio nasljeđa, nasljednik se ne može pokajati i odreći: semel heres, semper heres (jednom nasljednik, zauvijek nasljednik) Ležeća zaostavština. Dok je ne prihvati jedan ili više pozvanih nasljednika, zaostavština je ležeća (hereditas iacens). To je predstavljalo nezgodu zato što povjerioci nisu mogli naplatiti potraživanja, dužnici ne mogu izvršiti svoje obaveze. Zato su pretori i imperatori nastojali da skrate ‘’vrijeme za razmišljanje’’ (spatium deliberandi) tako da ono obično iznosi 100 dana. Ustanova usacapio pro herede je predstavljala pritisak na nasljednke da se što prije odluče, jer bilo ko je mogao da zauzme imanje i da protekom roka od godinu dana postane njegov vlasnik

Posljedice prijema (248-249)
Nasljednik je univerzalni pravosljedbenik, on dolazi u pogledu svih prenosivih prava i obaveza na mjesto dekujusa: succedit in locum defuncti. Nekada će tereti, uključujući i obavezu održavanja porodičnog kulta biti toliki da će nasljednik imati više štete nego koristi. Za nužne nasljednike staro pravo nije dozvoljavalo da izjave da li žele ili ne zaostavštinu. Smatralo se da ukućani moraju nastaviti porodičnu tradiciju, maker imovina bila i prezadužena. Vremenom su stvorene mogućnosti da se izbjegnu ili ublaže ove nezgode. To su: privilegije uzdržavanja, podvajanje imovine i prijema sa potpisom. Pretor je dopuštao nužnim nasljednicima da odgovaraju za dugove pokojnika samo nasljeđenom imovinom. Ovo pravo (beneficium abstinentiae) imali su najprije samo intestantski nasljednici, a kasnije je prošireno na testamentalne. Podvajanje dobara (separation bonorum) je mjera koja se preduzima na zahtjev povjerioca dekujusa kada im prijeti opasnost od prezaduženog nasljednika. Kada se po naredbi pretora razdvoje dobra, najprije se povjerioci dekujusa isplaćuju iz zaostavštine, zatim eventualni legatori, ukoliko je to legatum per damnationem, pa tek ako nešto ostane mogu doći na red povjerioci nasljednika. Privilegija inventara (beneficium invetarii) je pravo nasljednika da primi zaostavštinu sa popisom i procjenom imovine dekujusa. Koristili su je nasljednici ili njihovi povjerioci kada je postojala bojazan da je imovina prezadužena. Tada je nasljednik odgovarao za dugove ostavioca samo do vrijednosti zaostavštine koja je popisana. Prirastanje (ius adcrescendi). Ako neko od više nasljednika, bilo da su pozvani na nasljeđe zakonom ili testamentom, odbije ili ne može da primi svoj dio, taj dio prirasta dijelovima ostalih nasljednika. Unošenje imovine (collation bonorum). Ako je želio da učestvuje u raspodjeli zaostavštine, emancipovani sin je morao da unese imovinu koju je zaradio van porodice u fond za podjelu. Kasnije je ta obaveze proširena na kćeri i ostale ženske potomke koje su dobijale miraz, kao i na ostale nasljednike koji su dobijali neku znatniju vrijednost od

Tužilac je morao dokazati svoje svojstvo nasljednika. Ako je iznos imovine koja se unosi veći od dijela koji bi dobili. bilo tuđim nasljednim dijelovima. Obligaciono pravo Opšti dio: pojam i elementi obligacionog odnosa Šta je obligacija (251-252) Obligacija je posebna grana u okviru prava koje se odnosi na stvari koje ubrajaju u načine za pribavljanje svojine per universitatem. Činjenica koju je trebalo utvrditi ovom tužbom je da ostavilac nije bio pri čistoj svijesti kada je raspoređivao zaostvštinu. Nasljednik prema pretorovom ediktu.dekujusa.Kupčevo potraživanje(obligacija) pretvara se. Postoje obligacije kod kojih se ovo ne može zahtijevano i zovu se prirodne. To je tužba koja ne štiti pojedina prava ili potraživanja koja pripadaju zaostavštini. Obligacioni odnosi predstavljaju dinamiku imovinskog prava. Naziv je dobio. učinimo ili ne učinimo. Definicija: Obligacija je pravna veza na osnovu koje smo. takvi nasljednici su se radije odricali svog učešća u podjeli zaostavštine. obaveza. Zaštita (249-250) Nasljedniku pripadaju sve tužbe na koje bi dekujus imao pravo da je živ. mogao je podići interdictum quorum bonorum. ali ne i dugove. Justinijan je za pretorskog nasljednika predvidio tužbu koja se nije razlikovala od one koju može podići civilni i ona se zvala hereditatis petitio possessoria. Između obligacionog i stvarnopravog odnosa postoji tesna veza zato što su najčešće obligacije i stvarno pravo dio iste pojave. Često je obligacija samo sredstvo da se dođe do stvarnog prava. Hereditatis petitio (zahtijevanje nasljeđa) je tužba koja pripada civilnom nasljedniku i ona je nalik na rei vindicatio (naziva se još vindicatio generalis). obavezati. u prometu roba i usluga. Nasljednik čije je pravo na nužni dio povrijeđeno. bilo izdašnim legatima. interdictium quorum bonorum i hereditatis petition possessoria za pretorske nasljednike. imao je prvo da podigne quaerella inofficiosi testamenti. kao i posebne tužbe: hereditatis petitio za naslijeđe po civilnom pravu. privatnog prava i u njega ne spadaju odnosi u kojima je jedan od subjekata vlast. novčane transakcije i kredit. Obligaciono pravo je dio imovinskog . Podiže se uglavnom protiv onog koji drži cijelu ili dio zaostavštine i izjavljuje da je nasljednik ili želi da to uzukapijom postigne. Ovim sredstvom je mogao zahtijevati stvari koje pripadaju zaostavštini. vezani su za promet dobara i usluga. od vremena kada je dobio zaštitu. prema pravnom poretku naše države. iste cjeline. Rječ obligare znači vezati. (iz Justinijanove kodifikacije). trgovine na malo i veliko. ono uređuje odnose između učesnika u trgovini . obligacioni odnos se pretvara u stavrnopravi. u stvarno pravo . kada je njegova državina dobara postala cum re. što je obično lakše nego dokazivati svojinu. kada prodavac ispuni obavezu. po riječima kojima je počinjala pretorova naredba. Da bi ostvario svoje svojstvo nasljednika njemu pripada tužba rei vindicatio (za roba koji se nađe u tuđim rukama). dužni da nešto damo. jer on dolazi na njegovo mjesto kao opšti pravosljedbenik.Nije svaki odnos u koje ima potraživanje obligacioni. Obligacija je pravna veza iz čega proizilazi da se obaveze iz obligacionog odnosa mogu zahtjevati putem suda. kao i većina interdikata. Оva grana je najviše uticala na razvoj savremenog prava.

Predmet obligacije je ono što povjerilac može da zahtjeva od dužnika. Alternative i facultas alternativa je slučaj kada dužnik duguje više prestacija kumulativno.posluga) Predmet prestacije ne mora biti dugovana stvar ili novac i nemora uvjek da postoji. (budući rod njive). Sadržinu obligacije čine npr.A kod facultas alternativa postoje obaveze kod kojih se duguje jedna činidba. ali se dužnik može nje osloboditi ukoliko izvrši nešto drugo. Iz ovog slijedi jedna od osnovnih rtazlika između stvarnopravnog i obligacionog odnosa. Ovlašćenja povjerioca postoje bez obzira na to da li će dužnik izvršiti svoju obavezu. Ako se pođe od odnosa dužnik-povjerilac.Zato obligacioni odnos ne može pratiti stvar jer je njegov predmet ne samo stvar. u svojinu. Klasifikacija obligacija (254-256) S obzirom na predmet obligacije mogu biti obične i alternativne. Ovlašćenja kupca da zhtjeva robu. Sadržinu obligacije čine prava povjerioca i obaveze dužnika između čega postoji korelativnost-ono što je pravo za povjerioca predstavlja obavezu za dužnika. mogu biti prirodne i civilne. povjeriočevo pravo.prema kupljenoj robi.Ako je u pitanju više prestacija a samo jedna dugovana rječ je o alternativnim obligacijama gdje se gleda ko ima pravo izbora.Suština obligacije je da drugoga obaveže prema nama da nam nešto prenese u svojinu ili da na nas prenese državinu. Ako je kriterijum zaštita. moguć i mora imati novčanu vrijednost. dugovano ponašanje dužnika – prestacija. Dužnika obaveza mora biti unapred određena (obligati certa) ili se mogu predvideti elementi na osnovu kojih će biti određena (obligati incerta). podizanjem tužbe i dovođenjem postupka do presude ova obligacija dobija novčani ekvivalent. Sadržina obligacija nastaje čim se stvori obligacioni odnos. Posebne obligacije sa facultas alternativne. ono na šta je usmjerena sadržina. Često se upotrebljacaju samo dva predmet i sadržina dje sadržinu čine prava i obaveze a predmet je stvar ili činidba koju dužnik duguje. predmet obligacije i predmet prestacije.Ovdje povjerilac ne može tražiti više činidbi. poklon). mogu biti jednostrane i dvostrane ( mogu biti jednake i nejednake). Ono što se zahtjeva od dužnika mora biti moguće (nemoguće je ništavna obligacija) (prstom dodirnuti nebo). prodavac da preda robu. facere (činiti-lice koje se obaveže da za određeno naknadu neće koristiti svoje pravo) i praestare( dio obligacije se odnosi na prenos državine-zakup. čak i one koje imaju za predmet nečinjenje. zajmodavca da potražuje kamate. koja može biti u vezi sa nekom stvari. već činidba dužnika . Rimsko pravo je zahtjevalo da obligacija ima novčanu vrijednost. zajmoprimac treba da vrati pozajmicu. Predmet i sadržina obligacije -(252-254) U svakom obligacionom elementu imamo tri elementa: sadržinu obligacije. (obaveza pjevača da učestvuje na koncertu) Zahtjevi u pogledu predmeta obligacije. Stavrno pravo se odnosi na stvar. Predmet obligacije mora biti određen. potraživanje nikad se ne odnosi neposredno na stvar. plati kamatu. obezbjedi prevoz i ambalažu. Postoje tri vrste prestacije: dare (prenjeti svojinu-trampa. Facultas alternativa postoji kod noksalne odgovornost kada se od paterfamilijasa traži nadoknada .

štete a on ponudi delikventa. Ustupanjem tražbine (cessio) ili duga (expromissio) dolazi do ulaženja trećih lica u obligaciju 5.obaveze iz kocke ili opklade kao prirodne obligacije. intuitu personae (256-257) Osnovna razlika stvarnopravnog i obligacionog odnosa je u tome što stvarnopravi prati stvar i djeluje erga omnes. gdje paterfamilijas može odlučiti predaju delikventa oštećenom 3. nazivaju se prirodne obligacija. One obligacije koje nemaju taj element zaštite. onda se naziva jednostarnom-contractus unilateralis (zajam. Delikt ukućana regulisan noksalnom odgovornošću. česta pojava. umjesto jednog dužnika javlja se drugi). Nasleđivanjem se prenose i obligacije jer naslednik na neki način produžuje ličnost dekujusa. (obaveze između lica u istoj porodici. pod istim porodičnim starješinom. potražuje od banke određenu količinu metalnog novca. 4. Ako su obe ugovorne staranke međusobno i povjerioci i dužnici to je contractus bilateralis a ako je takav od samog početka to je dvostrani jednaki ugovor. Slučajevi iz statusnog prava obuhvaćeni tužbom adiecticiae qualitatis. Prirodne obligacije: Suština obligacije je iuris vinculum (pravni odnos).Ukoliko je ispočetka bio jednostrani i u međuvremenu se pretvorio u dvostrani zove se dvostrani nejednaki.a obligacija gdje to nije moguće –intuitu personae. Porodični starješina stiče prava i obaveze iz poslova koja su zaključila potčinjena lica.ponekad i ugovor o deliktu vezan za određenu ličnost. Današnje pravo tako tretira zastarjeli dug.Porjeklo novac vodi od: onaj ko donese hartiju od vrijednosti. država svojim aparatom prinude pomaže povjeriocu da ostvari svoja prava. da njegovu obavezu održavanja vrta izvrši brat) . Moguća je potreba da se izmjeni ličnost dužnika. kad umre ne svetimo se njegovom nasledniku). obaveze maloljetnika bez tutora). Izuzeci od relativnog dejstva obligacija -(257-258) Iako treća lica nemaju prava i obaveze iz tuđe obligacije. Promjena subjekata (cessio i expromissio) -(258-259) Danas je ustupanje tražbina u prometu hartija od vrijednosti. Subjekti Inter partes . Jemac je ugovorom preuzeo na sebe obligaciju da će isplatiti tuđi dug. (ugovor sa slikarem da naslika portret.poklon). 2. Dejstvo obligacija neće biti narušeno ako dođe do promjene jedne od stranaka (ustupanje potraživanja. (Petar koji mora na put nudi Marku. postoje neki izuzeci: 1. Ugovori u koris i na štetu trećih lica. Jednostrane i dvostrane obligacija: Ako je obligacija takva da se jedno lice javlja kao povjerilac a drugo kao dužnik. dok se obligacioni nikad ne odnose neposredno na stvar već na činidbu i djeluje između stranaka-inter partes.contractus bilateralis aequalic. Međutim i. dug iz zajma koji je zaključio sin oca koji je još živ. umjetnikom da pjeva na koncertu.

Izuzetak od pravila je ugovor na teret naslednika gdje se osim nasleđivanja imovine može naslediti i neki teret. U oba slučaja. Pluralitet subjekata (podjeljene i solidarne obligacije) -(260-261) Ako se u ulozi povjerioca ili dužnika nađe više lica tada se radi o pluralitetu subjekata koji može bili podijeljeni i solidarni.Naslednici nisu treća lica jer se smatraju nastavljačima pravnog subjektiviteta dekujusa. pa i da traži naplatu).U klasičnom periodu u ugovor se dodavala ugovorna kazna (stipulatio poenae). Je omogućeno je da se ugovorom odredi novo lice kao povjerilac. djete ne može tužiti roditelja jer nije s njim ugovoralo posao.Cesija je promjena povjerioca cessio. sklapanje novog ugovora iste sadržine sa novim povjeriocem. gdje svaki povjerilac (aktivna solidarnost) može . Osnovni razlog je što takvi ugovori nisu utuživi. Jedan od prvih načina je novacija. Time je na posredan način omogućeno ustupanje tražbine. već se gasi jedan obligacioni odnos a stvara se novi.Rimljani kažu: niko ne može svojom izjavom volje ugovarati za drugog.(259-260) Ugovor u korist trećih lica postoje kada jedno lice (promitent) zaključi sporazum sa drugim (promisarom) na sonovu koga se obaveže učiniti uslugu trećem licu (beneficijaru). pomoć i računa se da je obaveza izvršena čak i ako nagovaranje ne uspije. Moguć je jedino ugovor o zauzimanju čime jedno lice obeća posredovanje. koju staro društvo nije dopuštalo.Bez obavještenja. Ugovori u korist i na teret trećih lica . međutim porastom novčanih i bankarskih špekulaciju.Ovakav ugovor ne znači prenos tražbine.Lice koje ustupa tražbinu je cedent. Roditelj plati učitelju za časove klavira za djete. Podjeljeni obligacioni odnos je ako postoji kada više njih potražuje ili duguje nešto i to tako da se zna udio svakog od njih u tom potraživanju-dugovanju. Bila je zabranjena cesija spornih potraživanja. Ako više lica duguje jedan isti iznos jednom licu. Sledeće oblik je zastupništvo i u Rimu su dva osnovna zastupnika kognitor (onaj koga je stranka odredila posebnik ugovorom i predstavila suprotnoj strani u sporu cognitor-poznat) i prokurator( lice koje je dobilo šira ovlaštenja da vodi računa o nečijoj imovini. zahtjevala je mogućnost promjene povjerioca. čime se dobijao imovinski interes i mogućnost pokretanja spora. Čest slučaj je kada više lica duguje ili potražuje stvar koja je djeljiva. Tu se radi o nezavisnim obligacionim odnostima. Ugovori na teret trećih lica su kada jedno lice obeća drugom da će njemu neko treće lice dati ili učiniti nešto. presuda je glasila na osobu koja daje ovlašćenje. s tim da je dužan da obavjesti dužnika o promjeni. postoji rizik da dužnik izvrši obavezu starom povjeriocu i odbije da isplati novom. Expromissio je zahtijevao da se napravi novi ugovor koji oslobađa starog dužnika a obavezuje novog.Marko obeća Pavlu da će neki slikar učiniti Pavlov portret. a novi povjerilac cesionar. svi za jednog-jedan za sve. Ovdje važi :posao zaključen između jednih drugima ne može ni koristiti ni štetiti. pri čemu je potrebna saglasnost dužnika. naravno uz saglasnost povjerioca.Nije imao „aktivnu legitimaciju“ odnosno nije bio materijalno zainteresovan. jer se ugovaralo da će obaveza biti ispunjena ali u momentu njogove smrti. Solidarne obligacije podrazumjevaju veći stepen međuzavisnosti gdje se primjenjuje načelo. bez ugovorne kazne se postizala punovažnost. Posebnim ugovorom je ugovarano između starog (cedenta) i novog povjerioca (cesionar) da će predmet prestacije zadržati za sebe. Ako je ugovor u korist naslednika. svaki od njih može biti tužen samo za svoj dio. Zakonski naslednici su sapovjerioci ili sadužnici dugova dekujusa.U 2 vj.

pignus. U potklasičnom periodu. jer astipulator može zahtijevati a i oprostiti dug. Jemstvo -(262-263) Kada neko. . da lakovjerni ne nastradaju.dužnik. uveden je regres prema gl. ugovorna kazna i kreditni nalog. Akcesornost je slučaj kada jemčeva obaveza nije glavna već sporedna ali djeli sudbinu glavne. ali je on sporedni povjerilac jer ako se glavno potraživanje na bilo koji način ugasi. Fidejusia se javila kasnije i njom se moglo jamčiti uz bilo koju obligaciju.zahtjevati cjeli iznos duga dok ostali povjerioci mogu zahtijevati od njegasvoj dio potraživanja. Kad je omogućeno zaključivanje ugovora u korist naseldnika prestala je potreba za astipulacijom. pored glavnog dužnika.Stipulacija je kada se dužnik svečanim rječima obaveže glavnom povjeriocu i još jednom licu. Pošto u solidarnim obligacijama .Postoji i način da neko treće lice da zalog za nečiji dug što pravo dozvoljava-hipoteka za svoj ili tuđi dug. Astipulacija liči na aktivnu solidarnu obligaciju.dužniku za jemca koji je platio dug tako što je zahtijevao od povjerioca da na njega prenesa tražbinu.jedan može biti tužen za cijeli iznos.Regres je pravo jemca koji je platio dug da zahtjeva naknadu od dužnika. postavlja se pitanje šta se dešava sa naplaćenim dijelom (regres). da će mu učiniti isto.fidepromissio.hypoteca postoje i metode za obezbjeđenje . astipulatoru. One se sastoje u tome što se neko treće lice javlja kao garant da će dužnik izvršiti obavezu ili se sam dužnik dodatno opterećuje ako ne izvrši na vrijeme obavezu ili nikako ne izvrši. garantuje da će obaveza biti ispunjena zove se jemstvo.(261-262) Pored načina obezbjeđenja potraživanja kao što su fiducia. Nizom mjera u vrijeme Republike poboljšan je položaja jemstva. prema obliku stipulacije.Rimljani su koristili termine sponsio. Obezbjeđenje potraživanja Lična obezbjeđenja .Hadrijan je naredio da više jemaca mora podjeliti dug prema povjeriocu. Fidepromisio su koristili peregrini. Osnovni oblik obezbjeđenja u obligacionom pravu je jemstvo.fideiussio. susidijarnost i pravo na regres. Bio je ograničen iznos po osobi. A ako je više dužnika (pasivna solidarnost) . jedan od sapovjerilaca ili sadužnika djeluje u ime svih.dužnika pa tek od jemca i u slučaju da nije tako može se pozvati na „privilegiju redosleda“.Akcesornost nije dozvoljavala da se dug naplati dva puta. Sponsio je oblik starog civilnog prava kojim se uz dužnika obavezuje još neki. on nema pravo ništa zahtijevati. povjerilac je morao podjeliti potraživanje na sve dužnike pa je svako odgovarao samo za svoj dio. U današnjm pravu osobine jemstva su: akcesornost. Adstipulatio . koji se kasnije međusobno reguliše između dužnika. Obaveza jemca je zastarjevala u roku od 2 godine. U klasičnom pravu se primjenjivalo pravilo o „neosnovanom bogaćenju“ ili je regres ugovaran ugovorom.Oba su se zaključivala uz svečane riječi povjerioca koji pita prvo dužnika pa onda jemca da li se prihvata obaveze a ovaj odgovarao sa spondeo ili fidepromitto. Solidarnost može nastati ugovorom ili zakonom i to ako više njih potražuje ili duguje nedjeljivu stvar. Supsidijarnost je se ogleda u tome da se prvo pokuša naplatiti obaveza od gl. Najčešći oblik je bila pasivna solidarnost gdje se rizik nesolventnosti jednog. Klasično pravo uvodi supsidijarnost: fideiussio indemnitatis. ali je se mogao tužiti jemac pre nego gl. i prelazila je na naslednike. prebacivao na drugog od koga se naplaćuje cijeli iznos.Njome se jemac obavezuje da će nadoknaditi štešu povjeriocu kojem dužnik nije mogao ili nije platio.

Krivica je važan institut prava. Načelo objektivne odgovornosti je zastupljeno u starim pravima. da je šteta nanjeta protivpravnom radnjom. mogla je biti u novcu ili u stvarima.Ugovorna kazna se zaključivala putem stipulacije.Zakon 12 tablica je oslobađao odgovornosti nenamjerne krivice (vježbaoc nenamjerno ubije kopljem prolaznika) Dugo se odgovaralo samo za činjenje ali ne i za nečinjenje i ako je postojala neposredna veza između radnje učinioca i posledice. Krivica. Ukoliko se pored ova tri uslova traži i krivica onda je to subjektivna odgovornost. Povjerilac je morao zahtjevati ispunjenje glavne obaveze pa tek onga ugovorne kazne. Kreditni nalog -(263) Je kada neko lice izda bankaru nalog da isplati sumu novca trećem licu. U krivičnom pravu pitanje krivice je subjektivno. za njih odgovara drugo lice. uračunjljivost i vinost . da je stvarno nastupila šteta. jemac koji je platio dug imao je pravo na regres a u slučaju sponsije imao je pravo na penalnu tužbu koja je glasila na dvostruki iznos.“.Ukoliko postoji uračunljivost onda se postavlja pitanje vinosti. koje se dužnik nije mogao osloboditi čak iako je do neizvršenja došlo slučajno. Ako se traže samo ovi uslovi onda je rječ o objektivnoj odgovornosti. bankar se može obratiti nalogodavcu i zahtjevati da on isplati dugovanu sumu putem actio mandati contraria. Malo djete i duševni belesnik nemogu biti odgovorni. Krivica i šteta Vrste odgovornosti . Da postoji uzročna veza između radnje i štete. 3. Ugovorna kazna (stipulatio poenae) -(263) Se sastoji u tome da se dužnik obaveže da će platiti određen iznos ili ispuniti neku drugu prestaciju ako osnovnu obavezu iz ugovora ne izvrši u dogovorenom roku. Pitanje krivice i štete može da se postavi između lica koja nisu u ugovornom odnosu (vanugovorna odgovornost-neko je slučajno ili najmjerno zapalio kuću) A može da postoji i ugovorna odgovornost između ugovornih strana.Pretpostavka krivice je uračunljivost. dok kod rimljana svi nose odgovornost (rob. Razvoj i stepeni krivice . Krivica se procjenjuje na osnovu dva elementa: da li je znao ili mogao da zna i da li je to želeo ili bar pristajao na posledice.(265-266) Rimljani su rano pravili razliku skrivljenu od neskrivljene štete. (Edip ispašta iako nije znao da je ubio oca i oženio majku). ne postavlja se pitanje krivice.Pisani nalog bankaru predstavlja začetak menice koji je veoma važan posao privrednog prava. krivice u užem smislu.Justinijan je uveo supsidijarnost i dozvolio jemcima privilegiju redosleda.životinja). često se poziovaju psihijatri.(rob nije stradao od guranja u rjeku .Time se jemstvo znatno približilo današnjem. Ako treće lice ne vrati zajam.(264-265) Subjektivni odnos učinioca prema djelu i njegovim posledicama definiše se kao krivica. čime oslobađa poverioca dokazivanja da je pretrpio štetu.(264) Da bi neko odgovarao za štetu potrebno je da budu ispunjeni uslovi: 1. procjenjuje se prema važećim standardima ponašanja i upoređuje sa zamišljenim obrascem.fiksna ili u procentu za svaki vremenski interval i tada se zove zatezna kamata. Poliožaj nalogodavca je sličan jemstvu. pitanje krivice je objektivno. čak se i jedna grana prava zove krivično pravo. paterfamilijas može da ga oslobodi ako plati štetu. dok u građanskom pravu. onda se takav nalogodavac javlja kao garant. međutim kod kreditnog naloga je oduvjek garant bio supsidijarni i akcesorni što nije slučaj sa jemcem.

(stvar uništena.Napretkom pravne nauke.(266-267) Slučaj (casus ili casus fortuitus) je buduća neizvjesnost zbog koje je došlo do štete. dodir sa drugim . pojačano odgovara. Izmakla dobit je kad nije došlo do očekivanog povećanja imovine krivicom dužnika. Slučaj i viša sila .Obzirom da ih je teško odvojiti danas se koristi termin slučaj više sile.jedino ne ako je u pitanju viša sila požar. Vis maior (viša sila) je buduća neizvjesna okolnost koja se nije mogla predvidjeti a ni spriječiti.oštećenje stvari od trećeg lica).paljenje) U ugovornom odnosu je slučaj kad depozitar namjerno uništi stvar koja mu je data na čuvanje. aktivnošću pretora otkriven je čitav niz stepena krivice. ukinuto je dužničko ropstvo.Zatvorena kućna privreda je nije razvijala promet.gubitak ugleda i časti). Bona fides i formalizam u razvoju obligacionog prava Opšti pogled .čemu je doprineo razvoj trgovine. Dolus postoji kada neko nemjerno učini šteteu drugom i svjestan je posledica (ubistvo.. To su prirodne katastrofe. U obligacijama je vladalo načelo autonomije volje s tim da se nije mogla isključiti odgovornost za dolus ili teški nehat (nehranjenje konja na čuvanju). Stvarna šteta se sastoji u smanjenju aktive.ponašanje kada radi za sebe. zemljotres. rat. borba između patricija i plebejaca. tek Zakon 12 tablica proglašava obaveznost date rječi. nematerijalna (bol za izgubljenom osobom.Posledice insolventnosti su bile teške. Uveden je institut pravno neosnovanog bogaćenja.(267) Šteta je gubitak u imovinskim ili drugim pravima. Kamate i dužničko ropstvo predstavljaju problem. (bjekstvo roba. ne posvećuje ni najmanju pažnju. najviše reaguje na promjene u privrednom životu. kao neposredni izraz prometa.povećanju pasive.već od vode). pretor je odigrao veliku ulogu davao zaštitu manje formalnim poslovima.. novi zakon.životinje. štitio žrtve novih poslovnih prilika.Culpa levis in abstracto je kada se mora ponašati kao natprosječno dobar domaćin koji brine o stvarima. bez volje dužnika. Laki nehat ima dva oblika. Imovinska šteta može biti stvarna šteta i izmakla dobit. Klasično pravo i pravnici daju veliki doprinos razvoju obligacionog prava. kamata na kamatu je zabranjena. culpa levis in concreto koji nalaže dužniku da se u izvršenju obaveza ponaša kao prema svojim stvarima. zato je donijeto nekoliko zakona kojima je smanjena kamatna stopa. Nehat je slučaj kada se neko ne ponaša kako treba.Onaj koji besplatno koristi stvar mora se ponašati kao dobar domaćin. (ubijen rob koji je trebao primiti nasleđe) Stvarna šteta je rob a izmakla dobit nasleđe. Postoji i odgovornost za čuvanje (culpa in custodiendo) koja se može ugovoriti ali se i pretpostavlja (krčmari uvjek odgovaraju odgovaraju za konje i povjerene stvari.advokat nije na vrijeme poslao tužbu te je došlo do štete).Krivična djela i delikt privatnog prava nisu razdvajana.dužnici su pretvarani u robove. znalo se za zajam kao prijateljski gest.U doba kraljeva obligacioni odnosi su bili nerazvijeni.imovinska šteta i neimovinska. neka je to zakon. Culpa lata (teški nehat) je kada se neko ne ponaša iole kao drugi ljudi. Šteta . a ako besplatno čini uslugu odgovara za grubi nehat. poplava). Gleda se i ako je dužnik imao koristi od štete.(267-269) Obligaciono pravo.Postoje dve vrste: materijalna. razmjena viškova se vršila na forumu mancipacijom i verbalnom stipulacijom.

mandat. mogućnost raskida ugovora ako nije plaćena polovina cijene. što je posledica antifeudalne politike. zabrana cesija kojim bogataši dolaze do bogatstva. Bona fides . U starom Rimu.(269-270) U najstarijem periodu rimskog carstva. sudija ima manju slobodu odlučivanja. ortakluk. naredba da se dužnicima priznaju dijelovi imovine ili proizvoda u dug. Promjene se dešavaju stvaranjem velikih gradova. trgovine sa stranim zemljama. Uz minimum forme zaključuju se realni kontrakti zajam. posluga.U obligacionom pravu važila je svečana riječ.Osnovna sankcija je prezir sredine i prokletstvo bogova.Ovo je tačno samo ako se misli na najstarije rimsko pravo.Za isplatu zajma zaključenmog u prisustvu mjerača i svjedoka zahtjeva se isplata pomoću bronze i tegova. usled nedostatka pravnih normi. Transakcije u kojima jedna strana izvrši svoju obavezu imaju karakter neimenovanih ugovora koji su zaštićeni tužbom. Papinijan piše da se treba držati više volje nego riječi. zakup. iznuđivanje poklona. Mnogo se raspravlja da li je u tumačenju ugovora važnija riječ ili volja stranaka. uvođenje pisanih Gaj prvi sistematizuje izvore obligacija i ugovore dijeli na verbalne.. Danas je obrnuto. kuća se prodavala za minut-dva a danas treba nekoliko dana za sve formalnosti. nastaju realni i koncesualni ugovori. zaloga. vezan je uputstvima pretora.Razvojem trgovine.rukovanje koje je i danas običaj. Neki neimenovani ugovori dobijaju zaštitu putem pretorske actio in factum. odobrenja. ostava. literarne. kamate na kamatu. mehanizam prinude je – prezir. . ni jedan važniji ugovor se ne može zaključiti bez forme kojoj prethode razne potvrde.Prvi su više formalni.gubitak časti. zabrana privatnih zatvora. U 2 vjeku. formalizmu rimskog prava . bona fides.Tu su i neformalni paktovi dodatni. volja je suština ugovora. strogost starih poslova se ublažava. miješanjem naroda postepeno se sankcionišu neformalni ugovori. najam.bojkot. Akvilije Gal uvodi tužbu zbog prevare. Nizom zakona se olakšava položaj dužnika i sirotinje. svi poslovi se temelje na striktnom pravui (negotia stricti iuris) i one zasnovane na dobroj vjeri (negotia bonae fidei).narodima. ali ne i na klasično ili potklasično pravo. imperatorski. Sam pojam bona fides mijenja značenje. hrišćanskog morala i etike kao što su: zakon o minimumu sredstava dužnika prilikom prinudne naplate.Za izvršenje obligacije potrebno je ispunjenje određenih formalnosti.Kada odlučuje o tužbi na osnovu striktnog prava. Krajem razvoja rimskog prava gotovo svi ugovori se zaključuju bez formalnosti. uvjerenja. neformalni sporazumi pod određenim uslovima ne daju pravo na tužbu ali daju pravo na prigovor. funkcionisao je mehanizam prava zasnovan na dobroj volji. Primjenjivala su se pravila: Prost sporazum ne stvara obligaciju. pretorski. dpslednije se primjenjuje pravo a manje se vodi računa o volji stranaka dok je kod drugih obrnuto.(270-272) Postoji široko rasprostranjeno mišljenje da je rimsko pravo formalističko.. Tako se i tužbe dijele na actione stricti iuris i actione bonae fidei. Formalizam starog ius civile-a je osnovno obilježje u vrijeme osnivanja i prvom periodu države. Potklasično pravo je donijelo intervencionizam vladara čime se maksimiziraju cijene usluga i proizvoda. koje ne daje pravo na tužbu putem suda.. Iz golog sporazuma ne rađa se pravo na tužbu. realne i konsensualne. O tzv.Poslovi između prijatelja zaključuju se bez strogih formi. ugovor o djelu. Krajem klasičnog i početkom potklasičnog perioda zaključuju se najvažniji ugovori kao npr prodaja.

delikte i različite druge izvore. za razliku od nedozvoljene. kao i neki oblici neformalnih sporazuma. U drugom vjeku n. a kada je objašnjavao trodiobu u svojim poznim godinama odstupio je od ranijih shvatanja. već postklasična kompilacija. Gaj je sve obligacije podjelio na: kontrakte. Kontrakti . Zbog neslaganja Gaja sa samim sobo. najčešće vazane za izjave volje ili za neke ljudske aktivnosti. • Koji nastaju iz delikata.. jer je primjetio sličnost različitih drugih izvora sa kontraktima ili sa deliktima. Rimsko pravo je tokom svoje istorije na različite načine djelilo izvore obligacija. On je čak nagovjestio i četvrtu diobu. Umjesto ranije formulavije. Do trodiobe došlo je zbog porasta broja obligacionih odnosa i sužavanja pojma kontrakta. ali u Institucijama koje je sastavila Justinijanova komisija nalazimo diobu svih izora obligacija na četiri vrste: • Oni koji nastaju iz ugovora. javlja se dioba izvora na: kontrakte i delikte (dvodioba ili biparticija). dolazi do otkrića da je suština ugovora saglasnost volja. Po Gaju ne postoji mogućnost za još jednu kategoriju podjela iz dva osnovna razloga: • Obligaciono pravo nije dostiglo svoj puni razvoj. on je nagovjestio i treću podjelu. • Koji nastaju iz poslova nalik na ugovore. DVODIOBA (biparticija) – U Gajevim Institucijama nalazimo misao da se sve obligacije mogu podjeliti na dve osnovne vrste: sve obligacije nastaju ili iz ugovora ili iz delikta. koje su povod za nastanak pravne situacije u kojoj će se dava ili više lica javiti u ulozi povjerioca ili dužnika.e. Potrebne su određene okolnosti. kolega i pravnik Gaja.Posebni dio Izvori obligacija -(273-274) Po teoriji izvori obligacija se definišu ka „one pravne činjenice za koje pravo vezuje nastanak obligacionih odnosa“. odnosno sa Institucijama.. Pedije. Po ovoj podjeli Gaj ističe da je to najvažnija podjela.e. od delikata). Time su bile isključene iz pojma ugovora sve transakcije kojima ovaj elemet nedostaje. bezimeni ugovori se tek formiraju. postoje mišljenja da trioba nije Gajevo djelo. Novije literature obacuju ovaj kriterijum. Obligacije ne nastaju same od sebe. • Koji nastaju iz radnji nalik na delikte. Tvorac ove dvije diobe je autor Institucija Gaj. iz razloga što su mišljenja da je Gaj u Institucijama preuzeo tradicionalno gledanje. TRODIOBA (tripartacija) – potkraj drugog vijeka n. • Zastupljeno dosta široko shvatanje ugovora(za tadašnje pravnike ugovor je dozvoljena radnja koja izaziva prava i obaveze. ČETVORODIOBA (kvadriparticija) – ne zna se tačno kada je nastala.

Stara prava nemaju opšti pojam ugovora (Sumeri. a druga stranka prihvata manju količinu. pojam bestjelesnih stvari. ugovor je aktivnost. zajedničkoj aktivnosti koja ima neke pravne poslijedice. mijenja ili ukida obligacioni odnos (zato gaj u ugovore ubraja i isplatu nedugovanog. Nebitni elementi ugovora – su sastojci ugovora koji bliže određuje prava i obaveze stranaka. npr. ujediniti. koja stvara. Pedije je učinio grešku. koja u sebi ne sadrži saglasnost volja. potrebno je da obe stranke daju izjavu koja će sadržati bar bitne elemente ugovora. osim u najstarijem pravu (nagodba kod sistema dobrovoljne kompozicije). promjene načina gledanja na pravo. smatra se da ne postoji kontrakt.(276-277) Da bi se do saglasnosti volja došlo.Pojam ugovora -(274-276) Contrahere–znači: stegnuti.e. rađanje novih odnosa. KLASIČNO SHVATANjE–Pravnik Pedije prvi je uočio da je suština ugovora sporazum.Asirci). jer nastaje predajom stvari. ispoljava se suština ugovora kao saglasna izjava volja dva ili više lica. slično je i sa Egipatskim pravom. inače se smatra novum ponudom koju druga stranka treba da prihvati da bi nastao ugovor. smatra se da ugovora uopšte nema ili ga ima samo u pogledu manje količine. Prihvat treba da je u svemu saglasan sa ponudom. sažeti. naračito u obligacionom pravu: bezimeni kontrakti. sakupiti. kao i zajam). ćinidba u formi koju propisuje zakon. Jedna stranka nudi ugovor (ponuda). • Koje zastupa Gaj u Institucijama. Zaključenje ugovora . karekterišu i druga velika ostvarenja na putu pretvaranja prava iz praktične vještine u nauku: klasifikacija izvora obligacija i kontrakata. STARIJE SHVATANjE – U prvom i drugom vijeku n. genijalno za jednu oblast (saglasnost volja). da saglasnost bude izražena u određenoj formi. Bitni elementi ugovora – su osnovno sastojci bez kojih posao ne može postojati.Vavilonci. pakt. Jednostrana izjava volje – može samo izuzetno da dovede do obligacije: obećanje .a bez kojih on može da postoji(uslov. Ako ovi uslovi nisu ispunjeni . Predmet i cijena kod prodaje.troš. mogućnosti da se odbije izvršenje ugovora ako nije ispunjen pravni osnov.prevoza. Grci su došli do saznanja o SINALAGMI. Za ugovor je potrebno. rimska pravna nauka se koleba između dva osnovna shvatanja ugovora: • Koje zastupa Labeon. To se dogodilo zbog intelektualnog napretka. htio da uopšti. niti obligacije (što nije tačno). U delitima kao izorima obligacija nema govora o nekoj saglasnosti volja. iako i pat spada u ugovore u širem smislu riječi. a druga treba da ga prihvati. po kome se ugovor svodi na sinalagmatički sporazum.gdje će roba biti isporučena). mjenjaju ili ukidaju pravni odnosi. podjela stvari. Ako neko nudi određenu količinu. rječ koja je po epitimologiji slična rimskom kontraktu.rok. saglasnost volja.e. nastanak prvog pravnog sistema. U osnovi je ideja o zajedničkom preduzimanju. da primjeni na sve obligacije. već eventualno.n. I današnja nauka tako def. i neophodno je da unaprijed bude predviđena tužba koja obično nosi naziv po ugovoru.ugovor: saglasna izjava volje kojom se stvaraju. zaštićena pakta. Formaizma je sve manje. Drugi v. on je jedno otkriće. dogovoriti se. On je napisao da nema ugovora (što je tačno).

Uslov – je buduća neizvjesna okolnost od koje zavisi nastanak ili prestanak dejstva ugovora. ovde nije došlo do saglasnosti volja i ugovor ne važi. U starom pravu prilikom zaključenja stipulacije. obećanje municipijama od strane gradskih magistrata kada stupaju na dužnost. onaj koji je dao novac. kod zablude se ne postavlja pitanje krivice. smatra se rokom.(277-278) Nastaje kod ugovora kod kojih su izjave imale neke nedostatke. odmah nastaju poslijedice ugovora i stare formule nepredviđaju modalitete. obično određeni vremenski interval. Današnje pravo u te nedostatke ubraja prinudu. ni ovde nema usaglašenosti volje. a ako istekom roka prestaje dejstvo obligacije. dok je u prevari druga strana kriva zato što je dovela u zabludu saugovarača ili je vidjela da je on u zabludi i to iskoristila. Saglasnost se može postići i među odsutnim licima. „Hoćeš li mi dati 100 sestercija?“ „Hoću“. ali postoji jedna važna razlika.ne . a ne uslovom (smrt nekog lica). Kada neko dogovori slikanje portreta sa beznačajnim slikarom. ili bronzani prsten kao zlatni). Jedino je kod zajam rimsko pravo davalo mogućnost neposrednog zastupanja: ovdje se kod stranaka u ugovoru javlja vlastodavac. Zabluda je pogrešna predstava o bitnom elementu pravnog posla. pa i prvobitnog neksuma. Zabluda o ličnosti – postoji kada neko sklapa ugovor sa jednom osobom. Zabluda . ali tada je stranka sam punomoćnik. koji se slučajno zove isto). onda je to odložni (suspenzivni) rok (npr. Ako dejstvo ugovora počinje tek kada istekne rok. onda je to raskidni (rezolutivni) rok (npr. Moguće je zaključiti ugovor i preko punomoćnika. prevaru i zabludu. Rok i uslov . ako završi studij. putem pisama ili preko glasnika. Dužnik može odbiti izvršenje ovakvog ugovora putem prigovora. Zabluda je slična prevari. a postoji nesporazum oko zaključivanja (npr. Ako se ustanovi zabluda. a ako su obaveze već ispunjene. misleći da je čuveni umjetnik. modalitet.(278-279) Opšte pitanje ugovornog prava jeste tzv. Zabluda o pravnom poslu – postoji kada stranke daju izjave koje su na prvi pogled saglasne. Ovde umjesto roka postoji neizvjesnost kada će i da li će uopšte nastupiti. obećanje sržavi. Zabluda o svojstvima – je zabluda o kvalitetu ili svojstvu neke stvari. 3. Ako je buduća činjenica izvijesna. Zabluda o predmetu – se sastoji u tome što stranke ne misle na isti predmet.“Hoćeš li mi dati Pamfilija (misli na konja)?“. kada paterfamilijas obeća sinu poklon. misleći da ga sklapa sa drugom (npr. izmjene. iako je drugo lice predalo taj novac. (npr. (npr. jedno lice misli na poklon.zajam kod koga je ugovoreno vraćanje po proteku dvije godine od dana zaključivanja).istekom roka prestaje obaveza). 2. može tražiti povrat u pređešnje stanje.kada se neko obaveže da će izdržavati dijete do njegovog punoljetstva.a drugo na zajam). „Hoću (misli na roba)“). sazidaće hram). Uslov može biti odložan (npr. smatra se da nema ugovora. Pojam modaliteta (izmjene) obuhvata promjene u dejstvu ugovora koje nastaju oročavanjem ili uslovljavanjem dužnikove obaveze.„bogovima“(ako pobjedi u ratu. Rok – je buduća izvijesna činjenica. Zaslugom pretora su stvorene mogućnosti modaliteta tj. Postoje četiri tipa zabluda: 1. s tim što je obavezan da imovinske objekte prenese vlastodavcu. kada neko kupuje šareno staklo misleći da je dragi kamen. 4.

VERBALNI UGOVORI – se javljaju prvi. Postojala su mišljenja jednih da je neksum opšti oblik obavezivanja. a po formi najbliži su realnim kontraktima. KONSESUALNI UGOVOR – nemaju nikakve forme.imali su izražen religijski karakter. pod njihovim pritiskom ukinuto je dužničko ropstvo. a suštinu mu nepoznajemo. dovodi je do teških poslijedica (dužničko ropstvo). tako imamo ugovore: verbalni. ortakluk i zastupništvo. a drugi su mislili da je bio akt čiji je cilj objavljivanje da je neko uzeo zajam. imao je zelenaški karakter. Neksum je izgubi svoju svrhu 326 g. najam ili zakup. REALNI UGOVORI – nastaju predajom stvari. LITERARNI KONTRAKTI – su se takođe rano pojavili. sama ličnost je predmet ovog ugovora pa je potrebno prisustvo pet svijedoka i službenog mjerača. Imamo i ugovore tzv. jeste: bjeda i glad. a neksum je ostao lišen svoje svrhe. Forma maljnicipacije je potrebna kod neksuma iz razloga što predmet ugovora nisu novac ili hrana.ispunjenjem uslova prestaje dejstvo ugovora. Kada neko dodijeli imovinu nekoj ženi s tim da je može koristiti dokgod se ne uda. Neksum . koji nastaju nešto kasnije a koji se takođe stavaraju na osnovu ovlaštenja i obaveza.e. Tek kasnije. Značaj forme u zaključenju ugovora može biti dvoja: • Forma ad solemnitatem (nema ugovora bez propisane forme) • Forma ad probationem (ugovor važi i ako nije zaključen u propisanom obliku. Današnje pravo smatra ugovorom i paktove.čime bi spasio sebe i porodicu od gladi. niti u bilo koji „imenovani“ ugovor. posluga. jer se zaključuju izvršenjem činidbe jedne od strane ugovornika. zaključuju se svečanim rječima. Po svjedočanstvima pronalizimo da je povjerilac. jeedam od njih je ekspensilacija. daje se jedan rok da dužnik vrati ono što je primio (poslije žetve ili berbe). mogao bez intervencije suda da uzme dužnika i da ga vodi u svoj privatni zatvor.(280-281) Neksum je posao starog prava. Klasifikacija kontrakata – (279-280) Zbog značaja koje ima forma u rimskom pravu.najvjerovatnije predstavljao jednu vrstu samoprodavanja (automatizacije) ljudi u nevolji za neku količinu hrane ili novca. Bio je raširen oblik obavezivanja u starom Rimu. ON JE UZEO ROBU KOJU JE KUPIO ZAKLjUČENjEM UGOVORA. bitna je klasifikacija s obzirom na način na koji se zaključuje. . a naročito je pogađao plebejce. prava i obaveze se gase. Neksum je bio posao kojim dužnik zalaže ili prodaje samog sebe. kada su Pantelije i Papirije donjeli zakon kojim se ukida dužničko .s. Jedan od prvih zahtjeva plebejaca bio je ukidanje neksuma. realni. a nastali su djelatnošću pretora i imperatora. oslobađaju se načela formalizma. tu spadaju: zajam. ali u slučaju da dođe do spora neće moći da se dokaže njegovo nepostojanje). a to su: prodaja. ako mu dužnik na vrijem ne vrati dug.postoji obligacija dok se ne ispuni uslov ili raskidan (npr. literarni i konsesualni. ostava. bezimene kontrakte – koje ne spadaju ni u najam niti u kupoprodaju. a to su stipulacije i neke njene varijante. a ako ne uspije onda postaje dužnički rob. Objašnjenje za poslove kojim se otuđuje član porodice ili zalaže sloboda. da bi nešto dobio od povjerioca. Iz sačuvanih podataka može se vidjeti da je neksum. on postaje kreditni posao.

Ta osobina u ono vrijeme mogla da bude zloupotrebljena. koje računaju na uticaj religije. Apstraktnost stipulacije – starog civilnog prava je bila apstraktna. a usmena formula nije izgovarana. na kome se pisalo (glina).siromašni su mogli zaključiti stipulaciju npr. ukoliko nevraća „dug“.ropstvo. mogla je dati zakonski oblik i zaštitu mnogim jednostranim i dvostranim transakcijama.(281) Na Istoku su preovlađivali pisani ugovori. Zelenaš ima dokaz (potpisanu stipulaciju) na osnovu koje može tužiti dužnika. Loše.sujevjerje i vjerovanje. šta je osnov njegove obligacije. apstraktni kontrakt. Ovoj razlici doprinosi u znatnoj mjeri i dosta jeftiniji materijal na Istoku. s tim da se za kamatu upotrebljavala nova stipulacija. Za zajam i prije nego što dobiju novac. Prilikom zaključivanja stipulacije nisu bili potrebni svjedoci. Kupoprodaja se takođe zaključivala sa dvije stipulacije. Promjene – za vrijeme republike donijeta je odluka da se stipulacija može zaključiti i na drugom jeziku.“. zaklinjem se. napisano ostaje. pa su i povjerioci postali sumnjivi u rječ. Naročito je pogodna za zajam. časti mi. sama rječ je obavezivala iz straha od njenog magijskog djelovanja. već je to prouzrokovalo u prvom redu promjena u rimskoj privredi. razlog je zaostalost. Apstraktnos je imala i dobre i loše osobine. Ljudi su se obavezivali pred Bogovima i nisu smjeli pogaziti datu riječ. tvrda vjera . U osnovi verbalnih kontrakata je magijsko dejstvo rječi. dužnik mora da odgovori propisanom formulom. Dobre. Stipulacija – znači: čvrst dogovor.široka upotreba ovog ugovora. Osnovni oblik stripulacije je u vidu pitanja: „obećavaš li. Bilo je bitni da i pitanje i odgovor budu na istom jeziku. Rim je volio više da recituje recitacije. jednom bi kupac obećao cijenu. Uticaj religije je slabio. Pad neksuma nije bila samo poslijedica borbe plebejaca i humanizacije prava. pa se stoga ugovori više ne sklapaju između osoba koje se dobro poznaju. a dužnik svečano obećava da će određeni broj radnih dana svom povjeriocu. Vremenom je dokument postao srž posla. a drugom prodavac robu. nego pisani ugovr. a zelenaš mu taj novac i nedonese.ako ga pvjerilav tuži i time .(281-283) Stipulacija je verbalni.zaključenje preko trećih lica. časti ti. Tako je stipulacija od verbalnog postala literarni kontrakt. Iz same stipulacije se ne vidi zašto je dužnik obavezan. mogli su se koristiti različiti jezici ali pod uslovom da ih obje strane razumiju.Mentalitetu ljudi kao što je bio mentalitet Rima više je odgovaralo svečano izgovaranje riječi. obećavam. Značaj i primjena – stipulacija je opšti oblik za preuzimanje obaveza. zaklinješ li se čašću. javnog mjenja i cenzora. miraz itd. njegova obaveza može biti dug iz zajma. Prigovor da novac nije odbrojan. porast bogatstva i smanjenje bijede.govori poslovno nesposobnih subjekata itd. Ta razlika izmđu Istoka i Rima je poslijedica u stepenu razvoja. Pisani dokument uz stipulaiju zvao se instrumentum stipulations. Verbalni kontrakti Opšti pogled . a ne samo na latinskom. Kasnije su se u okviru stipulacije pojavila dva posebna sredstva: prigovor i kverela. pa ovaj istovremeno ostane bez novca a postane dužnik po osnovu zjma. poklon. U postklasičnom pravu i ovo je promjenjeno. podizao je dužnik. Značaj stipulacije se vidi u Gajevim i Justinijanovim Institucijama. Najvažniji verbalni kontrakt je STIPULACIJA. gdje se daju opšte teorije ugovora: nevažnost ugovora. Rimljani su stvorili izreku: riječi lete. Stipulisati danas znači dogovoriti. pa su počeli pribjegavati načinima koji obezbjeđuju dokazivanje.

zaključen u pisanom obliku i to je expensilatio. Kasnije su preuzeta još dva iz grčkih krajeva: chirographum i syngrapha. Pisani ugovori (literarni kontrakti) Pojam i značaj . danas se kritikuje.a isplaćeno u rashode. Ovde postoji zagonetka kako je mogao jednostrani akt upisivanja. Podatke o ovoj vrsti ugovora nalazimo u Gajevim Institucijama i u iskopavanjima u Herkulaneumu. jer rječ „pismen“ znači nešto drugo. Zaštita – u legisankcionom postupku upotrebljava se sacramentum. a u drugoj su prepisivali neke od ovih bilješki ito: naplaćeno u rubriku prihoda. kao i dokazivanje u slučaju spora. Latinsko litteris: literalni. platiti iznos opklade. Praediatura – je ugovor kojim su jemci garantovali da će stranka u legisankcionom postupku izvršiti svoje obaveze koje nameće parnica: vratiti spornu stvar. u kojoj su bilježili dnevne novčane transakcije. Postoji objašnjenje da se ovdje radilo o dejstvu magijskih rječi.). a ostali oblici su poslijedica težnje da se obezbjedi izvjesnost sadržaja i dokazivanje za slučaj spora. Ako je stipulacija bila na neodređenu stvar (one koje su glasile na neku činidbu).(284-285) Ekspensilacija je ugovor čiji način zaključivanja nije sasvim jasan. je svečano obećanje oslobođenika kojim se obavezivao da će određeni broj dana raditi za svog patrona. i to rukom samog povjerioca. Tokom vremena je i stipulacija postala posao zaključivan litteris. time je stipulacija postala kauzalna. Pisani ugovor ekspensilacije nastaje kada se bez navođenja pravnog osnova u rubriku rashoda unese podatak koliko je isplaćeno i kome je isplaćeno. to je apstraktni upis. ali može i kasnije. pa se rizikovalo prokletstvo . Ekspensilacija se zasniva na magijskom dejstvu rječi. međutim i oni su s vremenom prešli na pisane ugovore. u njoj se navodi pravni osnov duga (zajam. Dosta rano se prestalo sa postupkom polaganja opklade.prodaja itd. mada dođe dobro kao paralelan pojam „usmenom“ ugovoru. a ranije se koristio termin pismeni ugovor. Ekspensilacija . jednu. Između starih i novih oblika postoji razlika. što je takođe prouzrokovalo širenje primjene ovog ugovora. a kverela je služila da se utvrdi činjenica da novac nije prebrojan.Stipulacija je služila svim stanovnicima Carstva i kao verbalna i kao apstraktna. Rimljani su imali odbojan stav prema pisanim ugovorima. Postoji jedan posao starog prava. koje daje žena ili njen porodični starješina. zato se danas koristi termin: PISANI UGOVOR. jer na bolji način obezbjeđuju pouzdanost sadržaja ugovora. Iusiurandum liberti – zakletva osuđenika. Dotis dictio – je svečano obećanje miraza. stvoriti obavezu za drugu stranu.zauvjek odbija tužbu. Ostali verbalni ugovori – (283) U verbalne kontrakte spadaju: dotis dictio. hronološki. Iz Gajevih Institucija se može zaključiti da su porodične starješine vodile dvije vrste knjiga.bilo je riječ o prihodima i rashodima. a u kondemnaciji se ovlašćuje sudija da procijeni na koliki iznos će osuditi tuženog. iusiurandum liberti i praediatura. obično se zaključuje uz vjeridbu.(284) Postoji izvjesna terminološka zbirka oko ugovora koji se zaključuju putem napisanih izjava volja.

kao ustanove ius gentium-a. Kada nabraja realne kontrakte.(285) Ekspensilacija je ugovor specifičan za ius civile i za rimske građane. U Institucijama Gaj je vjerovatno naveo samo najvažniji realni ugovor. a ova se obavezuje da će vratiti istu kloičinu stvari iste vrste. Realni kontrakti su se pojavili dosta rano. koja uvjek glasi na sumu novca i koja je zaštićena. Povjerilac iz ovog akta je nazivan hirograferni povjerilac. ali ne i pravni osnov po kome duguje. bez pravnog osnova. Jedan od prvih je ugovor o zalogu. To su shirographum i syngrapha. Od kraja republike povjerioci su gotovo redovno uzimali i priznanicu od dužnika da bi obezbjedili dokaz.nastajeobligacija. u kome se navodi ko. Zajam ( fenus i mutui datio) .kome i koliko duguje. a dužnik je rizikovao i bogove i sudski proces. što je omogućavao njen apstraktni oblik. odnosno putem predajom stvari. o čemu svjedoče nalazi iz Herkulaneuma. prijateljska usluga bez naknade. Zajam je posao kojim se prenosi svojina na stvarima kojima zajmoprimac slobodno raspolaže. bez naknade. a zajam može biti i sa naknadom. Dva grčka ugovora su se proširila na mnoge krajeve tako da ih rimsko pravo prihvata.prije n. kao i stipulacija. Fenus – je zajam sa kamatom. Predaja stvari je poslijedica formalizma starog prava. i zajam dobija sankciju. tako i pravo na tužbu nastaje tok onda kada suma novca ili druge stvari pređu u tuđu imovinu. koja nosa različita imena: fenus i mutui datio. on i kaže: „Predajom stvari. nastaje ugovorna obligacija kao kod zajam“. kasnije navodi još ostavu i poslugu. takođe apstraktno. Ostali pisani ugovori . a to je jedan actum re (posao zaključen predajom stvari). koji ne daje pravo na tužbu. Rađa se jednostrana obaveza.(286-289) Zajam je ugovor kojim jedna strana daje određenu količinu zamjenljivih i potrošnih stvari drugoj. U drugom v. Sastavljan je u jednom primjerku i predavan povjeriocu. navodeći sumu koju je dužan. Gaj pominje samo zajam. Realni kontrakti Pojam i vrste . Po pravilu je sastavljen u više primjeraka.bogova. a prokuelanci su i ovu mogućnost odbijali. pisar ili bankar. Syngrapha – je dokument koji sastavlja neko treće lice . Zajam postaje zaštićen putem ideje neosnovanog obogaćenja. Posluga i ostava u tom vremenu su od manjeg ekonomskog značaja i obavljaju se između prijatelja i ne dovode do brojnih sporova. najčešće zelenaški posao. Postoje dva ugovora. tako da svaka stranka ima svoju kopiju ugovora.e. ako bi povjerilac bez isplate unio bilješke o dugu. Sabijanci su dopuštali da se kao dužnik može pojaviti i stranac. dok je mutui datio – prijateljska usluga. Zajam se odnosi na potrošne stavri . što se zadržalo i danas. Sporazum o zajmu ili posluzi predstavljao je saglasnost o budućem ugovoru. Posluga je uvijek dobročin posao. on nigdje ne pominje sporazum. Shirographum – je akt koji napiše i potpiše dužnik. Volja stranaka postepeno dolazi u prvi plan kod realnih ugovora. Zajam je nalik na poslugu. jer i ovde neko nešto dobija što može da koristi. Ekspensilacija je služila različitim ciljevima. Prvi i najvažniji takav ugovor je zajam. Ugovori nisu mogli .(285-286) Kada Gaj kaže: putem stvari. a posluga na nepotrošne. a u starom pravu i bez sankcije.

vjerovatno mjesečno. ali se posluga naziva upotrebni zajam. dozvoljeni interes bio 100% godišnje. Zajam se uzima radi potrošnje. Kamate – kamate su cijene zajma. Dobila je ime po nekom Macedonu. Kamata je u to vrijeme bila moralno žigoisanje. U krajnjoj liniji svojina je osnov za kamtu. ne . Kondikcija je postala tužba za zajam i to je ostala do kraja. a to je vlastodavac.kamatni zajam vodio u propast. Zato se na nekim jezicima za zajam i poslugu upotrebljava ista riječ. a ovaj potrošni zajam. Kamata je uzimana zato što je onaj koji ima novac ili hrane moga da je zahtjeva. pa je. Kada se javi kapital kamata postaje opravdana. Kako je mutuum dobio zaštitu – Mutui datio – je u početku posao koji se odvajao mimo prava. Definicija kapitala je „novac koji se oplođuje“. što je još više produbljivalo jaz između dva posla.imati isti pojam jer je zelenaški.solidarnošću. Zajam je imao neke specifičnosti. Zajmodavac ima pravo da traži samo ono što je prešlo u tuđu imovinu. ubio svog oca. Ovde se smatra da je takva osoba izvršila materijalni akt prenosa svojine na sumu novca i da ima pravo na podizanje tužbe onaj na račun čije imovine je je došlo do obogaćenja. a beskamatni zajam je gest prijateljske solidarnosti. I jedno i drugo shvatanje može se braniti. Zajmoprimac stiče svojinu predajom stvari i može njom slobodno raspolagati. naknada za to što se povjerilac lišio svojih stvari koje je dao dužniku. Još zakon 12 tablica odredio je maksimalnu kamtnu stopu na jednu dvanaestinu. Prijatelj. zato što od moga postaje tvoje ( ex meo tuum fit). a vraćao poslije žetve ili berbe. Kasnije se stvara svijest da je zajam pravni posao zaštićen kondikcijama. Francuska teorija je smatrala da se kao zajam javljaju potrošne stvari. Ali su se vremena mjenjala i trebalo je zaštiti lakovjerne zajmodavce kojima dužnici odbijaju da vrate iznos koji su dobili. a onaj kome je zajam nužan. to se pravilo zadržalo do kraja. tako da je za nekoliko mjeseci kamata dostizala jedan. tada je bili teško zamisliti da neko neće održati riječ na okav gest. da lica alieni iuris uzimaju zajam dok im je pateffamilijas živ. koji je uzeo velike zajmove. Prvobitni zajam nije imao proizvodni već potrošni karakter. Zato su filozofi i religija osuđivali zajam s kamatom. ne zahtjevajući ni naknadu niti obazbjeđenje. pritisnut od povjerioca da vrati dug. u to vrijeme se zajam trošio i nije davao nikakva nova dobra. u dužničko ropstvo. Mutui datio – upravo ukazuje na prenos svojine na novcu (datio)i mnogo češće se upotrebljava nego (mutuum). Aristotel je tvrdio da je od svih vrsta prihoda on najizopačeniji. Jedna osobenost pravnog režima zajma bila je zabrana. Sredstvo koje je poslužilo u tu svrhu bile su kondikcije. jer su se tada kamate naplaćivale prvog u mjesecu. čovjek koji treba da plati porez. jedino je kod zajma dozvoljeno „potpuno zastupanje“ tako da se kao stranka u poslu pojavljuje. Računa se na riječ. Ali ovo objašnjenje nije prihvaćeno. kada se ambar isprazni. Pravni režim – zajam se odnosi na stvari određene po rodu. morao je to da prihvati. Fenus – je zaključen putem onih apstraktinh formi za koje zna ius civile stipulacija. Bilo da zajam uzima siromah u nevolji. Još jedna poslijedica ovakvog porijekla zaštite jeste i načela besplatnost zajma. Riječ se povezuje sa uzajamnošću. sa svojim posebnim pravnim režimom. zastupno lice. Zajema se po pravilu uzimao krajem zime ili početkom proljeća. zajam upotrebe. donijeta u prvom vijeku n.sin bogatog oca koji očekuje veliko naslijeđe.ekspencilacija i neksum.e.kao što je slučaj u našem jeziku. Za kamate se moraju zaključiti posebne stipulacije. Gaj iz ovog prenosa svojine izvodi i etimologiju naziva: zove se zajam (mutuum). srodnik daju novac ili druge stvari na zajam.

bez pravane sankcije. Posluga (commodatum) . Kao poslijedica ove borbe. a ne posluga. To će biti slučaj kada neko odlazi na daleki .pa i smanjenje kamatne stope. Postojalo je još jedno ograničenje . kojim jedna stranka (komodant ili poslugodavac) daje drugoj (komondantaru ili poslugoprimcu) neku svoju nepotrošnu stvar na besplatno korištenje. Pravna obaveza – Osnovni cilj ugovora je ustupanje drugom svoje stvari na korištenje. već nepotrošne koje je moguće više puta tako koristiti. Latinska riječ usura koja označava kamate.dvostruko više nego obični zajam. Zato što je nosio veći rizik.za zajam trgovcima dozvoljeno je 8%. jer je ona više nanijela štete nego koristi. Bitno obilježje posluge je besplatnost. bio je to zajam sa elementima osiguranja.pa to sve vrate kada posjeta prođe). Ima i mišljenja da se potrošne stvari mogu dati na poslugu. Gaj u Institucijama ne ubraja poslugu u realne kontrakte. U klasično dobo stopa se kretala između 6 i 12% godišnje.skupog falerskog vina da bi je pokazao. ali se može desiti da i poslugodavac ima neke koristi od toga. Kada su prilike počele iskazivati kredit. Posluga je najprije prijateljska usluga.pretjerano visok iznos.da bi se napravio utisak(npr.već je bila potrebna posebna stipulacija. Ugovor se zaključuje iu interesu poslugoprimca. Predmet ugovora je nepotrošna stvar. Pomorski zajam – su Rimljani preuzeli od drugih naroda.gusarski napad). Ako neko upotrijebi bočicu prfema .pa su postajali robovi. U koliko se uopšte vrati. Kasnije je dobila zaštitu na taj način što je zaključena u obliku fiducije. Zabrana ove prakse jevlja se u klasično dobo. u srednjem vijeku dobija novo značenje:zelenaštvo. Zajam i kamate. ili su naplaćivali i rizik zbog toga što krše zakon. Justinijan je donio nove propise.nađena je nova riječ:interesse (naknada štete). nije bio obavezan da vrati zajam i kamate. Kamate se nisu mogle ugovoriti neformalno. na koju se naplaćuju nove kamte. neksum. On je bio obavezan da ga vrati samo pod uslovom da se putovanje srećno završi.odredio je intersenu stopu na 6%. dužničko ropstvo – sve su to bila pitanja oko kojih vodila žestoka borba u vrijeme stvaranja države i tokom prvih vijekova republike.jer su ih ratovi odvajali od polja. I ovde su predmet posluge nepotrošne stvari. a u Justinijanovom zakonodavstvu 12%. Sukobi oko dugovo ugrožavali su opstanak države. Antocizam (kamata na kamtu) je pretvaranje dospjelih kamata u glavnicu. Bilo je i pokušaja da se kamata potpuno ukune. a ako dužnik u tome ne uspije čekalo ga je ropstvo.izričito kaže da je i posluga obligacioni odnos koji se zaključuje predajom stvari. osim eventualno tužbe zbog prevare. U koliko bez njegove krivice propadnu brod ili teret (bura. a i zbog promjenjenih prilika došli su prvi uspjesi: ukidanje dužničkog ropstva.a zajmodavcima iz višig staleža zabranjeno je da uzimaju više od 4%. izuzetak su zajam hrane i pomorski zajam.kada neko izloži egzotične plodove.strana pića. a Justinijan je potvrđuje. a samim tim i kamate. Plebejci su se žalili zbog kamate koje nisu mogli da otplate.zabrana antocizma.skupe mirise. Justinijanov kodeks kaže da se bez stipulacije ne može zahtjevati interes iz zajma. ali je pominje kada govori o tužbama. Ciceron je za vrijeme vladavine Siciljom uveo kamtnu stopu od 1%. neksum. Povjerioci ili nisu htjeli da daju zajmove. Vlasnik broda ili trgovac uzimao je zajam radi prekomorske trgovine.onda to nisu potrošne stavari koje se prvom upotrebom troše.bio je praćen i visokim kamatama – u klasično doba bez ograničenja.(289-290) Posluga je realni kontrakt. U koliko bi bila ugovorena naknada bio bi to zakup.

Prava i obaveze – to je dvostrani nejednaki ugovor. kada prođe nevolja. Ako smo dali životinju ili stavr na korištenje prijatelju .ako je ošteti ili koristi.može neko ko već čuva tuđu stvar. Prava i obaveze nastaju tek kada deponent preda stvar. Nije ovlašten da stvar upotrbljava . kažnjavan dvopstrukom naknadom ako se povjerena stvar ne vrati. Odnosi prema stvari se određuju ugovorom.dok se ne vrate.da povijeri ovu i svoje stvari nekom prijatelju. žito u skladište). ili u skladu sa prirodom stavari.put i ostavi konja prijatelju da ga čuva i koristi.actio depositi directa. Zakon 12 tablica predviđa poseban delikt. Pošto se smatra da je time iznevjerio odnos prijateljstva. Predmet ugovora je pokretna stvar. U to vrijeme su odnosi regulisani na vanpravnom terenu. Tada još uvijek ne postoji poseban realni ugovor o čuvanju. a ovaj (depozitar ili ostavorimac) se obavezuju da će stvar po isteku roka ili na zahtjev deponenta vratiti. Jedino na odgovara ako stvar propadne ili se ošteti uslijed nečega. Redovno troškove stvari snosi poslugopramac. Poslugoprimac odgovora za svaku krivicu.(290-292) Ostava je realni ugovor kojim jedna stranka (deponent ili ostavilac) daje drugoj na besplatno čuvanje neku stvar. Posebni oblici depozita – ostave koje se zakljuju u posebnim okolnostima ili sa posebnim režimom. Depozitar nije obavezan na neku posebnu pažnju. već samo delikt. Davanje stvari na čuvanje javilo se dosta rano u Rimu. to su: depositum irregulare. a u postklasičnom pravu još i za teški nehat. Posebna vrsta ostave javila se u vrijeme građanskih ratova i progona. bio je to neformalni i neobavezni sporazum o budućem ugovoru. kada su ljudi bježali glavom bez obzira i povjeravali svoje stvari na čuvanje. Kasnije je njegova odgovornost proširena i na teški nehat. Ovaj ugovor je besplatan i realan. u prvom redu nužne i korisne troškove. On odgovara samo za zlonamjerno nanijetu štetu. čini krađu upotrbe (npr. ako je dao bolesnog konja na korištenje u želji da obole sve životinje poslugoprimca. Ali vanredni troškovi (opravke. Ovde se posao sastoji u čuvanju stvari. depostium miserabile i sequestratio. sa posebnim tužbama. Nije imao pravne poslijedice. Neki vidovi ostave imaju sličnost sa zjmom. liječenje oboljelog roba) padaju na teret vlasnika. sa svojim tužbama. nije red da snosimo troškove ishrane i redovnog održavanja. neka vrsta krađe.ali ako ništa nije predviđeno . Depozit se zaključuje ako neko nema gdje da smijesti svoje stvari (zamoli prijatelja da stavi vino u svoj podrum. deponent ima pravo da podigne tužbu tz. Ako depozitar odbije da vrati stvar. Ukoliko prekorači ove granice.njegovo bitno obilježje je besplatnost. koja nemora biti u svojini deponenta. Poslugoprimac je dužan da stvar koristi u skladu sa ugovorm. U klasično doba depozit postao zaštićeni kontrakt. Ostavilac je bio dužan da nadoknadi troškove koje je čuvar imao oko stvari. Depozitar nema državninu stvari.pa ni redovne za čuvanje stvari. Stvar .ostavoprimac je osuđen i na gubitak časti (infamia).zato što je primoran da biježi.jer čuvanjem čini inače uslugu iz koje nema nikakve koristi.odgovaraće za štetu. ako neko odlazi na put. ili rasnog trkaćeg konja konja upotrebljava za oranje). Krivica poslugodavaca se procjenjuje znatno blaže jer čini uslugu od koje po pravili nema koristi.on odgovara samo za zlonamjerno nanijetu štetu. Depositum irregulare (neredovni depozit)–ima za predmet zamjenljive stvari.inače rizikuje odgovornost zbog „krađe upotrebe“. sa određenim pravima i obavezama. ne snosi nikakve troškove. Njegova je obaveza da stvar čuva i da je na zahtijev ili po isteku roka vrati.odjaše dalje nego što je dogovoreno. Obaveza naknade drugih troškova predstavljala je prirodnu a ne civilnu obligaciju. Ostava (depositum) .

onda se smatralo posebno teškim deliktom kada depozitar iznevjeri i pokuša da iskoristi ovu priliku. kad istekne rok ili na zahtjev deponenta. poplava. Kod njih se ne zahtjeva nikakva forma. vratiti istu količinu iste vrste stvari (npr.koliko je formalizam ovog prava iamo skučenu primjenu. neformalni ugovori su veliki proboj načela slobodne volje stranaka u formalizam rimskog prava. Zaključivane su dvije stipulacije. . i mandatum (zastupništvo).niti kao uslov za postojanje (forma ad solemnitatem) niti kao dokazano sredstvo (foram ad probationem). bez obzira na koji način je ta volja izražena: izričito ili prećutno. Postoji više pretpostavki o tome kako je neformalčana kupoprodaja dobila zaštitu. ili uslov ne ispuni. s tim da je da onom ko ispuni određeni uslov. Fiducija i pignus . Sličan slučaj će biti kada se povjeri stvar nekom. koji odbije da vrati povjerene stavri i odriče postojanje ugovora. žito vlasniku skladišta. on je može upotrebljavati.daje novac bankaru na čuvanje. Depostium miserabile (ostava u nevolji) – je naziv koji je nastao u srednjem vijeku za ostavku koja se zaključivala pod posebnim okolnostima. Sequestratio (sudski depozit) – postoji kada se stvar oko koje se vodi svojinski spor. Oni su dokaz.konkludentnom radnjom. politički progoni). Konsesualni. ali će. Za realne ugovore kaže se da su ugovori kojima jedna starna daje drugoj itd. Posebnost pravnog režima sastoji se u tome što je njen predmet mogla biti i pokretna i nepokretna stvar i što je čuvar stvari imao državinsku zaštitu. Ako je neko pritisnut nevoljom (brodolom. Staro ius civile shvatilo je prodaju više kao određenu transakciju . itd. pismom. a ekspensilacija za cijenu. Konsesualni kontrakti Opšti pogled . a to je bilo neophodno. Gubio je čast. Dodajmo ovome zajam i dobili smo najvažnije ugovore obligacionog prava uopšte. To su bili ugovori koji predstavljaju najvažnije transakcije svakog pravnog sistema. location-conductio (najam.). a konsesualni ugovori su oni kod kojih se jedna strana obavezuje itd. ili jedna stipulacija za robu. Zato je depozitar. societas (ortakluk). Do zaključenja konsesualnih ugovora dolazi sglasnošću volje stranaka o bitnim elementima. Kupoprodaja je postala neformalni ugovor.tj. Iako ova dva pravna odnosa imaju i obligacione elemente ipak su to pretežno stvarnopravne ustanove.što biva povodom opklade. povjeri na čuvanje nekom licu dok se parnica ne okonča. Još jedena specifičnost je neidentifikovana ličnost deponenta dok se spor ne okonča.(292) U realne kontrakte ubrajaju se još dva oblika zaloge fiduciju i ručnu zalogu (pignus). Osnovni razlog za nastajanje ovih ugovor je razvoj prometa. požar. Osim toga postojao je infaman.(292-293) Konsesualni ugovori su oni koji se zaključuju prostom saglašnošću volja.a oni su: emptio-vendito (prodaja). Do toga je došlo osamostaljivanjem u poseban ugovor. ostavio stvari na čuvanje. osuđen na dvostruki iznos. nego kao ugovor u današnjem smislu riječi. Kupoprodaja je najvažniji ugovor obligacionog prava.koja je predme posla postaje svojina depozitara. a kupac da će za to platiti određenu cijenu.zakup i ugovor o djelu). Kupoprodaja (emptio-vendito) -(293-296) Kupoprodaja je konsesualni ugovor kojim se prodavac obavezuju da će dati u nesmetanu državinu neku stvar..

gubi kaparu. Moguće je ugovoriti jedan novčani iznos. a uz to još i kauzalan. Kapara postaje kazna za ugovornu nevjernu stranku. Ako kupac odustane.a drugom prodavac da preda stvar.zaštićen posebnim tužbama. Kada se kaže da cijena treba da bude istinita miski se na to da je ona ozbiljno shvaćena. Za vrijeme Dioklecijana pojavio se edikt o cijenama. Bitni elementi ugovora . Cijena treba da bude u potpunosti ili bar pretežno u novcu inače će se smatrati da je zaključena trampa. ali je tokom vremena postala i način obezbjeđenja za obe strane. Krajem republike imamo prodaju kao konsesualni ugovor . Privredna i politička situacija krajem principata i početkom dominata je nagonila državu na intervencije i ograničenja prvobitne slobode ugovaranja. Najvjerovatnije je da je od davnih vremena postojala neformalana kupoprodaja između prijatelja i poznanika. Smanjenjem formalizma. To znači da njegova obaveza nije bila tipa dare.da nije riječ o tobožnjoj cijenei i prodaji iza koje se možda krije poklon. U tom slučaju moguća je „prodaja nade“(za određenu sumu novca neko proda budući rod svoje njive ili ulov ribe). Prava i obaveze – kupoprodaja je dvostrano teretni ugovor. verbalna stipulacija se pretvara u neformalni ugovor.što se često dešava. Osnovna obaveza kupca je da preuzme stvar i da plati cijenu. stvar koja ne postoji u trenutku zaključivanja ugovora.već praestare. a danas je to sporno. Zaštita od evikcije – Prodavac garantuje da stvar nema pravne ni fizičke . Tek kada neko izvrši svoju obavezu stiče pravni osnov da zahtijeva izvršenje obaveze od druge stranke. Ona je služila kao znak da je ugovor zaključen.neformalni sporazum je zaključivan uz manicipaciju ili tradiciju. Predmet emptio-venditomože biti svaka stvar koja je u pravnom prometu. U koliko individualno određena stvar propadne bez krivice prodavca prije nego što je ovaj preda.određena i u nekim slučajevima pravična.istinita. Za takve ugovore koji nose rizik kaže se da su aleatorni. Drugi korijen konsesualne prodaje vide u dvostrukoj stipulaciji. često su starnke davale jednu sumu novca koja se zvala kapara (arrha). To pravilo je dosta čudno i odudara od opšteg načela da rizik snosi vlasnik(ovo je možda preuzeto iz drugih prava ili se željelo da kupac što prije preuzme stvar). Pravilo iz ove Dioklecijanove odluke u srednjem vijeku je prihvaćeno i prošireno i na koris kupca (ako pretplati stvar). Iz nekih razliga on nije morao da prenese svojinu već samo da obezbjedi mirnu državinu. Predmet može biti nepokretna ili pokretna stvar.mjerici) za neku stvar koja će tek nastati. Tako je nastao institut laesio enormis (prekomjerno oštećenje ili oštećenje preko polovine). ali se zadržao dvostruki naziv. U pogledu cijene rimsko pravo je postavljalo uslove da bude u novcu. ranije. jednom stipulaciom kupac obavezivao da plati cijenu. Odnos Rimljana prema zahtjevu da cijena bar donekle odgovora vrijednosti stvari ima zanimljiv razvoj. rizik je na kupcu. onako kako je ugovoreno: odmah ili kasnije. Uz obavezu garancije u praktičnim poslijedicama ovakva obaveza davala je približno iste rzultate kao da je prenosio svojinu. Obaveza prodavca je da preda stvar. Rimski pravnici smatraju da se i bestjelesne stvari mogu prodati. jer se. Zaključujući ugovor. Kupvina stvari kojima se nadamo postoji kada se odredi cijena po jedinici (komadu. kojima se zahtjeva naknada ili raskid ugovora zbog fizičkih ili pravnih nedostataka koje stvar ima. ali nije bila pravom sankcionisana.odjednom ili u nekoliko rata.bitni elementi prodaje su predmet i cijena. Može se pradati. a ako prodavac odustane mora vratiti njen dvostruki iznos. Cijena mora da bude i određena. Ona je poslijedica nastojanja da se spriječi osiromašenje seljaka i njihovo pretvaranje u kolone.

Modaliteti – Kupoprodaja kao najrašireni i najvažniji ugovor obligacionog prava. Ukoliko stvar bude oduzeta. Locatio – conductio rei – ugovor o zakupu stvari je kontrakt kojim se jedna strana (zakupodavac) obavezuje da stavi na raspolaganje neku svoju stvar. da postoji evikcija. danas veoma različita ugovora: ugovor o zakupu stvari. Dosta rano se javi zakup stvari. ali su i razni oblici iznajmljivanja radne snage postojali još u vrijeme rane republike. Do klasičnog perioda nose isti naziv. Možda je razlog bio u tome što je na čovjeka koji prodaje svoju radnu snagu gledano kao na neku vrstu roba. Ako se otkrije nedostatak kupac može u određenom roku da zahtjeva da se nedostaci uklone. srazmjerno smanjenoj vrijednosti stvari usljed mane. službenost) ili. Kurulski edili su uveli pravilo na prijacama robova i stoke da prodavci moraju objesiti o vrat roba ili životinje pločicu sa nabrojanim manama. osim ako se ne radi o svečanom obećenju da stvar nema te nedostatke. pa pravi vlasnik podigne rei vindication i oduzme kupcu. prodavac je dužan da ga zaštiti (zaštita od evikcije). a druga (zakupac) da za to plati određenu naknadu. Tako je neformalni sporazum o nesviđanju kupac dobijao pravo da neko vrijeme koristi stvar i da je vrati ako mu se ne svidi. I na kraju može tražiti raskid ugovora i povraćaj cijene posebnom tužbom. Sva tri su ugovora bonae fidei. Ukoliko se pojavi treće ilice i uznemirava kupca svojinskom ili drugom tužbom. Locatio – conductio. a ovaj će ili preuzeti spor na sebe ili će mu pomagati u parnici.(296-299) Rimljani su upotrevljavali isti naziv za tri. ukoliko je to moguće. Paktom o pravu preče kupovine sticao je prodavac pravo da kupac ako ikada želi da proda stvar najprije njemu ponudi. na slučaj da stvar nije njegova tačka. Osim toga kupac može da zahtjeva smanjenje cijene. Rimsko pravo poznavalo je više dodatnih sporazuma kojima se modifikovalo osnovno dejstvo ugovora. Dosta često je korištena stiulacija kojom je prodavac garantovao neka svojstva prodate stvari. Pod pravnim nedostacima se misli na neke terete (založno pravo. zaštićeni sa actio locati i actio conducti. kaže se da je stvar evincirana. Ako neko proda tuđu stvar. ima različite oblike. Locatio – conductio operarum (ugovor o najmu radne snage) i Locatio – conductio operas faciendi (ugovor o djelu). Danas se nedostaci zbog kojih je moguć raskid ugovora zovu redhibitorne mane.nedostatke. bila regulisana na uopšten način koji je uticao na mnogo savremena zakonodavstva. Kupac treba da obavijesti prodavca da postoji uznemiravanje. a tek kasnije počinje da se pravi razlika između Locatio – conductio rei (ugovor o zakupu stvari). da su nevidljivi. o najmu radne snage i o djelu. Ovo je bio način da se privoli na prodaju kolebljiv prodavac. Sledeće pravilo po kojima je regulisana odgovornost prodavca za fizičke nedostatke je najprije da nedostaci postoje u trenutku predaje stvari. Locatio – conductio (zakup ili najam) . što je još gore. Još u vrijeme Zakona 12 tablica mogla se podići tužba ako zemljište nema onoliku površinu kolika je predviđena ugovorom. Posebnim paktom davano je pravo prodavcu da raskine ugovor ako u određenom roku nađe povoljnijeg kupca. Zatim. naročito zemlje. Naziv za ugovor i stranke potiče otuda što . kupac može posebnom tužbom tražiti povraćaj dvostruke cijene. Ta kupovina na probu bila je način da se natjeraju na sklapanje ugovora pretjerano oprezni i kolebljivi kupci. Odgovornost za fizičke nedostatke stvari – Javila se još od ranih vremena.

Ugovor o najmu spada ''u poslove sredstava''. naročito za zemljište i stan zakupodavac je imao pravo zaloga na stvarima koje je unio na njivu ili u stan. tačnije: mogućnost korištenja rada i najamnina. onda i za pogrešan izbor. Stvar mora biti nepotrošna. Time prestaju da budu ugovori obligacionog prava i prelaze u stvarno pravo. a ovaj da će mu za to platiti ugovorenu naknadu. Locatio – conductio operas faciendi (ugovor o djelu) – to je konsesualni kontrakt kojim se konduktor obavezuje da će za lokatora obaviti neki posao. pravo zaloga na zakupčevim stvarima – bili su to surovi uslovi za zakupce. ne samo rad. kapetan broda bude prinuđen da . sašije tuniku. Postoji i zanimljiva terminološka razlika. i dr. Ako bi se ugovorilo davanje plodova ili neki rad. Ukoliko protekne rok od 5 godina na koji je zaključen ugovor. U Rimu se rano javio zakup zemljišta za obrađivanje. Sirotinja koja nije mogla da bira još od ranih vijekova rimske istorije prodaje svoju radnu snagu. da bi izdvali stanove u podzakup. već mandat. Ako je zbog neke nevolje (bura. prema klasičnom pravu to bi prije bio bezimeni kontrakt. odnosno sirotinju. Ukoliko se iz nekoliko razloga zakupac nije mogao koristiti radom najamnika a ovaj izvršio svoju obavezu stavljanjem na raspolaganje svog rada ima pravo na naknadu. napad pirata). Zakupljivane su i lađe. a ako je dio posla prepustio drugima. dati) a druga je odnosi ili odvodi da bi je koristila (sonducare). a ovde je lokator onaj koji naručuje posao. čak može koristiti rad svojih robova za poslove niže vrste. Ugovor o djelu čiji je predmet prevoz robe more. Zakupnina je morala biti ozbiljna. Ovaj ugovor je zaključivala sirotinja. alati i stoka za obradu zemlje. a konduktor onaj koji radi. Ugovorom o djelu ne nastaje onolika podređenost kao kod ugovora o najmu radne snage. Obaveza lokatora je da obavi posao na vrijeme. a najamnina je ugovorena u jednoj sumi ''paušalno''. koji je u načelu besplatan. tamo se onaj koji radi zove lokator (jer locira svoju radnu snagu). a drugo (conductor) da će za to platiti naknadu (merces). već i za nestručnost (inperitia). koji koriste ne samo siromasi. Odgovarao je ne samo kao bonus pater familias.jedna stranka predaje stvar (locare-smjestiti. Zakupac je obavezan – da plati zakupninu. Građani koji iole drže do sebe zaključivali su. već rezultat rada. U dominatu zakup ostaje osnovni način pretvaranja seljaka i robova u kolone. otuda i njegov naziv. određena i novčana. On odgovara ako zbog pravnih nedostataka zakupac ne može upotrebljavati stvar. Otkaz bez najave. ne ugovor o najmu. da sagradi kuću. Bilo je ljudi koji su iznajmljivali čitave zgrade u zakup. ali je Justinijanovo pravo dopuštalo i naturalne zakupnine. Obaveza zakupodavca – je da preda stvar zakupcu i da mu omogući njeno korištenje. podlijegao je posebnim pravilima. ili za svaku vremensku jedinicu (dnevno. Locatio – conductio operarum (ugovor o najmu radne snage) – ugovor o najmu radne snage potoji kada jedno lice (locator) obeća da će staviti na raspolaganje svoju radnu snagu. Bitni elementi ugovora su rad. već nobili. Obično se ugovarao iznos dana koje lokator duguje. Ovde je predmet obaveze konduktora obavljanje određenog posla. smatra se da je izvršeno prećutno produzeženje zakupa na sledećih 5 godina. Krajem rimske istorije neki oblici zakupa zemlje postaju dugoročni i dobijaju zaštitu. Ako zakupac ne plaća zakupninu. mjesečno). Predmet ugovora su operaje (rad). što je bio čest slučaj u vrijeme procvata trgovine. Konduktor najčešće obavlja posao u svojim prostorijama. pod uslovom da nenasu neku štetu. i obe stranke ništa ne preduzimaju. Ovaj ugovor nije imao suviše veliku primjenu u Rimu zbog obilja jeftine robovske radne snage. Ako nije ugovoren rok i jedna i druga strana su mogle raskinuti ugovor kada žele.

javnih građevina. pa je svu lovinu uzeo lav). Pravila se primjenjuju i na rizik gubitka.onda je moguće primjeniti načelo podjele prema veličini uloga ili diobu na jednake dijelove.itd.bankarima. Rimljani su ga nazivali lex Rhodia de iactu (zakon sa ostrva Rodosa o izbačenim stvarima). gdje se zove „koinonia“.alati. Uobičajni naziv je ortakluk. utjerivali porez od obveznika. Ili bi ugovarali javne radove za određenu cijenu. Otkup državnih poreza ili javnih radova bio je čest način zgrtanja bogatstva u Rimu. U koliko ostli prihvate naslijednika kao ortaka. U koliko nije ništa ugovoreno. a sredstva pojedinaca nisu dovoljna.oni su se udruživali da bi ostvarili i podjelili dobit(zelenašima.oblasti ili grada. Ovaj ugovor dovodi do tijese saradnje između ortaka. Razlika između ugovorene cijene i stvarnih troškovo predstavljala je dobit. To je načelo opšte havarije. ne zanači da su odnosi unutar ortakluka multilteralni. Kako je državni aparat bio mali. srazmjerno vrijednosti broda. Zakon o obligacionim odnosima ipotrebljava termin: privredno udruživanje građana. Vrste – Ortakluk se može zaključiti samo za jedan posao (dva ili više trgovaca se udruže da otkupe od države jaedab broj zarobljenika i da ih prodaju. Najstariji oblik rimske porodice nije ortakluk. Moguć je i ortakluk čiji je cilj trajno obavljanje jedne vrste posla (otvaranje zanatske radnje. Grci su ortake nazivali ortaci kao braća. vrijednost žrtvovane robe snosili su vlasnik broda i vlasnici spašenog tereta.smatra se da je zaključen nov ugovor.jer bi to bio „lavovski ortakluk“(dobio naziv po basni gdje se sve životinje udruže da zajedno love.a zatim bi za svoj džep. Dobit – se dijeli prema ugovoru. pa bi svojim robovima i najamnom radnom snagom obavljali taj posao.grupa imućnih ljudi bi ponudila da unaprijed plati procijenjenu vrijednost poreza jedne provincije. jer su u njegovo vrijeme postojali samo degenerisani ostaci porodične zadruge. Ortakluk je rana pojava pravne istorije. Rimsko pravo je primjenljivalo ovo drugo pravilo. što znači veoma revnosno. neke druge stvari (prostorije. koju su djelili na osnovu ugovra.zantlijama. prodavcima). Smrću ili gibitkom statusa jednog člana gasio se ortakluk. Ako postoji više ortaka.). kako bi spasio brod i ostali teret. Ulog – svaki ortak mora da unese svoj ulog.materijal) ili rad. Ortkluk prestaje istekom . Ugovorom se ne može isključiti neki ortak iz dobiti.a ne privredno udruženje građana radi ostvarivanja neke koristi. Zato što se4 zasniva na posebnom povjerenju.pružanje bankarskih usluga) postoji ortakluk u kome se ortaci obavezuju da će zajednički obavljati sve svoje poslove. Ortkluk nije svako udruženje.jer je u ono vrijeme bilo teško odrediti procenata učešća. Prava i obaveze – ortakluk nema svojstvo pravnog lica. odnosno tovara koji je spašen. Societas (ortakluk) .trgovcima na veliko.(299-301) Societas je konesesulani ugovor koji se dava ili više lica udružuju radi postizanja zajedničke imovinske dobiti. iako ga Gaj tako posmatra. To može biti novac. Danšnji ulog je ptent ili licenca.dio tereta baci. Bitno obilježje ortakluka je namjera da se ostvari dobit. Špekulanti su se udruživali da bi davali novac u pomorski zajam ili radi zakupa državnih poreza i javnih radova (publikanti). Kada trgovina i špekulacija pružaju mogućnost zarade. Konzorcium je zajednica života i rada.zakupcima poreza i javnih radova.što je preuzelo i rimsko pravo. Udruživanja su se dosta rano pojavila u Rimu. nedovoljan za sakupljanje poreza ili organizovanje javnih radova (izgradnja puteva. Poznat je u Mesopotamiji i Grčkoj.

kao i jednostranim otkazom. Kognitor je lice koje je svečanom formulom određivalo da bude zastupnik u sporu.kako bi u Rimu prodao i zaradio). može biti i u interesu mandata i mandatara (da kupi roba koga će zajednički koristiti). Mandatum (ugovor o zastupništvu) . da opravi tuđu kuću).u prvom redu na sudu. Ta je razlika poslijedica ličnog karaktera obligacionih odnosa (ako neko zaključi stipulaciju ili preda stvar. Zastupnik je najprije odgovarao samo za zlonamjernu štetu. Prava i obaveze – osnovna obaveza leži na punomoćniku (mandataru) a to je da obavi posao. Besplatnost mandata – u rimskom pravu mandat – je načelo besplatnog ugovora. pored imovinske izricana je i moralna osuda.jer nije imao koristi od posla. kasnije su mijenjali svoj stav. Ugvaranja naknade unaprijed mijenjalo je karakter ovog posla. zato se kaže u svoje ime. što je u suštini protivno njegovoj prirodi. Taj posao može biti isključivo u interesu mandata (da proda ili kupi nešto za njega). Dosta rano je uveden da se advokatima i drugim licima koja za druge obavljaju poslove daje honorarium (počast). Kada je naknada postepeno prodrla u odnose između mandata i mandatara. jer se smatralo da oni izvršavaju materijalni akt. Naročito se rano pojavila potreba za zastupanjem u sporovima. gdje je omogućeno široko uključenje ukućana u porodične poslove. on je stranka u tom poslu. Prokurator je bilo lice koje je dobilo jedno opštije ovlaštenje da štiti nečije interese. . obavezuje da će u svoje ime i za račun druge strane (mandata – vlastodavca) besplatno obaviti neki pravni ili faktički posao. Takav je bio slučaj sa zajmom. osim ako to nije slučaj zastupnika „u svom sporu“.završenjem posla za koji je zaključen ili smrću jednog od oraka. Postupak je imao i nekeprednosti za osuđenog.a slab promet nije time bio ugrožen.jer se smatralo da je iznevjerio odnos posebnog povjerenja. Zbog formalizma i uticaja religije svako je morao obavljati svoje poslove sam.a rimski u svoje ime ali za tuđ račun. tako da je na kraju proširena na levis in abstracto. kao neka vrsta produžene ruke porodičnog stariješine. Istorija mandata u rimskom pravu je duga i bogata. Staro civilno pravo nije dozvoljavalo zastupanje.pa su sve finije poslove svrstali u mandat. U završenju posla mandatar je dužan da se drži ovlaštenja i uputstva koja je dobio od mandatara. tj. smatra se da je riječ o savijetu (gdje nešto da kupi. Ako je neko osuđen po ovoj tužbi. Ako je posao koji se nalaže samo u interesu zastupnika.osuđenom se morao ostaviti jedan minimum sredstava koji je neophodan za život i ta privilegija se zvala beneficium competentiae (da plati koliko može). i to u prisustvu protivne strane. a rimsko još i na fizičke.ali imovinske efekte mora da prenese na nalogodavca „radi za tuđi račun“). Razlika između ovog ugovora u rimskom i današnjem pravu je u tome što današnji zastupnik zaključuje posao u tuđe ime i za tuđ račun. Za neke poslove je bilo dopušteno oabvljanje putem roba ili sina.materijalne akte. gdje se javljaju kognitor i prokurator. To je bio nagovještaj budućeg dejstva mandata „ u svoje ime“ a za „tuđi račun“. U izvršenju presude nije se moglo ići do kraja. a može biti i u interesu nekog trećeg (da daje časove njegovom sinu. Neće postojati mandat ako je posao isključivo u interseu mandatara.(301-302) Mandatum je konsesualni ugovor kojim se jedna strana (mandatar. Do ovoga je došlo zbog prezira koji su rimljani osjećali prema najmu radne snage.roka. Postoji još jedna razlika :danas se zastupništvo odnosi samo na pravne poslove.počela se pooštravati i odgovornost mandatara. Tužba se zvala actio pro socio. Ako bi bila nanijeta šteta ortakluku. Otkaz se nije mogao dati u nevrijeme.zastupnik).

Ovaj iznos nije se mogao tražiti tužbom iz mandata već posebnom tužbom.(302-304) Transakcije koje se ne mogu svrstati ni u prodaju. stiče osnov da zahtjeva od druge ispunjenje njene obaveze. a on da mu napravi deo namještaja. traži raskid ugovora i povraćaj onog što je dala. Tej je pretor omogućio da se tuži onaj koji svoju obavezu ne izvrši.iz razloga što nije postojao način da se natjera druga strana da izvrši svoju činidbu. za razliku od prodaje može biti raskinuta ''zbog pokajanja''. neredovni depozit) treba da vrati. Osuda po action mandati directa povlačila je infamiju za osuđenog. U imenovanim realnim ugovorima postoji tijesna veza između obaveza jedne i druge strane. prodajom se ne prenosi svojina. Prestacija onog koji je primio stvar sastoji se u tome što istu stvar (posluga. da ugovorna vijerna strana. a ovo će mu održavati vrt. ili sporazum prevozioca da stolaru preveze neku robu. razmjena) je ugovor kojim jedna strana daje u svojinu neku stvar. osim što jedna drugoj služe kao osnov – tek kada jedna strana izvrši svoju prestaciju. a trampom se prenosi. Pravnici čuvene bejrutske škole podjelili su bezimene kontrakte u četiri grupe. Činjenica koja je navođena u tužbi bila je da je tužilac izvršio svoju obavezu. zaloga) ili istu količinu iste vrste stvari (zajam.ljekare i druge koji su putem mandata ugovorili svoje usluge. Bezimeni ugovori liče na realne kontrakte. facio ut des (činim ti da bi mi dao). Iako je mandat u načelu besplatan . Dug je bio put kojim su bezimeni kontrakti ušli u krug zaštićenih ugovora. a druga odbija da ispuni svoje obećanje. a trampa realna. ni u zajam. ostava.Neko vrijeme je zakonom zabranjeno advokatima da uzimaju honorare. Ovi ugovori nisu imali karakter kontrakta koji obavezuje. zastupnik će imati pravo da traži naknadu mogućih troškova (novac koji je platio za kupljenu robu. jer i kod ovih sam sporazum ne obavezuje. Ovaj ugovor se nije razlikovao od prodaje. Ali postoje razlike: kupoprodaja je konsensualna.dik druga još nije izvršila svoju. jer se smatralo da je iznevjerio odnos povjerenja. Oni su tvrdili da postoje bezimeni kontrakti tipa: do ut des (dajem ti svojinu ili neko drugo stvarno pravo da bi i ti meni dao. Tako je smanjeana razlika između mandata i ugovora o dijelu.kod koga se plaća merses. Tada je onaj koji je ispunio svoju obavezu mogao da tuži drugu stranu zbog prevare. i trampa. Od kada su nastale ove institucije. Najvažniji bezimeni kontrakti su: permutation (trampa. Smatralo se da finiji poslovi spadaju u mandat kod koga se nagrada naziva honorar. Iz bezimenih ugovora nastaju obaveze koje međusobno nemaju nikakve veze. niti u bilo koji postojeći „imenovani“ ugovor. Tužba se zvala condictio ex poenitentia (poenitentia znači kajanje: smatralo se da se stranka pokajala). za razliku od ''imenovanih''. Zato ih neki nazivaju ''neimenovani realni kontrakt''. Takvi poslovi se nazivaju bezimeni.kada ispuni svoju činidbu. troškove puta) i to putem action mandate contario. Permutatio (trampa. počela se upotrbljavati tužba zbog prevare ili za neosnovano obogaćenje. Bezimeni kontrakti . . zatim do ut facias (dajem ti da bi mi nešto učinio). To se koristilo kada je na osnovu saglasnosti volja jedna stranka izvršila svoju obavezu. Dioklecijan je svojim ediktom predvidio i tarife za advokate. razmjena) aestimatum i precarium. Ovdje bi spadao dogovor po kome će jedno lice davati časove stranog jezika. potrebno je da jedna strana izvrši svoju činidbu. i facio ut facias (činim da bi ti meni nešto učinio). Kasnije je stvorena još jedna mogućnost.a grublji su predmet ugovora o dijelu. a druga se obavezuje da će dati neku svoju stvar. neimenovani ugovori.

a drugi neformalan. o plaćanju cijene u nekoliko rata kod kupoprodaje. To su zakonski ili imperatorski paktovi. To je stara ustanova. Tada se u punoj mjeri primjenjuje pravilo: prost sporazum ne stvara obligaciju ili iz prostog sporazuma ne rađa se prpavo na tužbu. Takav sporazum predstavlja dogovor o kamatama kod zajma. U tom smislu ga upotrebljava Zakon 12 tablica. tako da je u svako doba može uzeti natrag. onaj je zaštićen. a onaj koji je primio ima obavezu na neko činjenje (npr. često korištena u odnosima patrona i klijenata. . Prvi je formalan. o mogućnosti raskida ako se stranka pokaje. Kontrakti imaju svoje posebne tužbe. Prodorom konsensualizma neformalni sporazumi dobijaju zaštitu. Riječ pakt znači neko rješavanje sukoba. U vrijeme carstva i imperator svojim zakonima počinje štiti neke neformalne ugovore. da li je sporazum zaključen odmah uz glavni ugovor ili poslije izvjesnog vremena. a za svaki prodati komad da se plati unaprijed predviđeni iznos.Aestimatum je ugovor između trgovaca na veliko ili proizvođača i trgovaca na malo. s tim da se neprodato vrati. Najprije oni koji su zaključeni uz postojeći ugovor i koji mijenjaju njegovo osnovno dejstvo – dodatni paktovi. dobili su zaštitu tek krajem klasičnog perioda i to pod uslovom da je ugovor bonae fidei i da su zaključeni in continenti. nagodbi. Razlika je u tome što se posluga ugovara na određeni rok i poslugodavac prije isteka ne može zahtjevati svoju stvar. jer nisu znali da li će moći sve da prodaju. Pacta (304-305) Pacta je neformalni sporazum koji ne spada u kontrakte. U starom pravu ugovor se jasno razlikuje od pakta. Ugovor u širem smislu obuhvata kontrakte i pakta. da mu radi na imanju određeni broj dana). a nešto zbog toga što su na različit način zaštićeni. Pactum potiče od pax (mir). Sporazumi koji otežavaju položaj dužnika. Tokom vremena su neformalni sporazumi dobili zaštitu. Da li će važiti dodatni sporazum zavisi od više okolnosti: da li je glavni ugovor. Postoje tri vrste zaštićenih neformalnih sporazuma: dodatni (pacta adiecta). Sporazum koji ublažava dužnikovu obavezu dosta rano je dobio zaštitu putem prigovora. Zato se sada kaže da go sporazum ne stvara obligaciju. Tako imamo pored nezaštićenih neformalnih sporazuma i zaštićene koji se približavaju kontraktima. ali daje pravo na prigovor. to su pretorski paktovi. Razlika se zadržala nešto zbog tradicije. Ako su ispunjeni uslovi oni daju pravo na prigovor. kojim neko daje dio svoje imovine (obično zemlju) drugom. Ovaj ugovor ima sličnost sa poslugom. a ovaj nezaštićen. pretorski (pacta praetoria) i zakonski ili imperatorski (pacta legitima). da li otežava položaj dužnika ili ga olakšava. koji su ranije zaključivani u određenoj formi. Takvi suporazumi mogu biti zaštićeni (pacta vestita) i bez zaštite (pacta nuda). naknadno. što nije slučaj sa paktovima. Dodatni neformalni sporazum – (305) Često se uz glavni ugovor zaključi sporazum koji donekle mijenja osnovno dejstvo ugovora. pa se ne nagode neka se primjeni talion. Ove paktove srednjovjekovni pravnici su nazivali dodatnim. kojim trgovac na veliko daje neku svoju robu da se proda. ako neko osakati drugog. Ovim ugovorom je uklanjan taj rizik. Precarium (od precarious – dodjeljen na molbu) je bezimeni ugovor tipa facio ut facias. a puni zamah dobila u vrijeme feudalizacije carstva. Trgovci na malo su izbjegavali da kupuju veće količine robe od prizvođača ili trgovca na veliko.

5. ili da je stvar njegova. Putnik kome su stvari nestale ili su oštećene imao je pravo tužbe protiv gostioničara. neksum. cauponum et stabulariorum – je sporazum kojim se vlasnik broda. Pacta legitima (zakonski paktovi) – (306-308) Vladari su na sebe preuzeli ulogu davanja zaštite neformalnim sporazumima. Taj njihov sporazum se zove kompromis. To može biti ugovor kojim bankar obećava da će isplatiti određenu sumu od novca koji klijent ima kod njega na čuvanju. 3. jer stare transakcije ostavljaju po strani rok (stipulacija. Time stranke spor povjeravaju nekom sugrađaninu u čiji sud imaju povjerenja. Pactum de iureiurando (sporazum o zakletvi) je neformalni sporazum kojim se stranke dogovaraju da će spor riješiti zakletvom. ekspensilacija) za to bi možda. To može učiniti samo klijent koji je stranka u paktu. postavši jedan od zakonskih paktova. jer će njegov povjerilac. Receptum nautarum. Prije toga je da bi obavezivao morao biti zaključen u obliku stipulacije. Kasnije je dobio i druge namjene pa je postao i način preuzimanja tuđeg duga. koji još nije zaključen. Za ove slučajeve se smatralo da ne spadaju u kontrakte i oni su zaštićeni tužbom koja se zvala actio ex lege (koja se podiže na osnovu zakona). krčme ili štale obavezuje putniku da će stvari koje je primio vratiti neoštećene. već će ga povjeriti jednom građaninu koga same odrede i sa kojim će kasnije zaključiti receptum arbitri. Povjerilac ili vlasnik ponude drugom licu da se zakune da ne duguje. Ako roba ili konji pretrpe štetu ili nestanu. bilo je određivanje roka. vlasnika štale ili broda. i neki građanin s druge strane. A može se odnositi i na dugovanje klijenta iz ugovora. pretor je mogao natjerati da izvrši obećaenje i uzimanjem zaloga ili novčanom kaznom. s jedne strane. Receptum argentari – je neformalni sporazum kojim bankar preuzima na sebe isplatu nekog postojećeg ili budućeg duga svog klijenta. sporazum o mirazu i poklon. a samim tim sporazumi se zovu pacta legitima (neformalni sporazumi zasnovani na zakonu). Tek je u petom vijeku jednom naredbom predviđeno da i neformalno obećanje miraza . Receptum arbitri–je neformalni sporazum koji zaključuju stranke u sporu. Građanina koji je na sebe preuzeo ulogu arbitra. i on je tek u vrijeme carstva dobio zaštitu. Obećanje miraza – ako nije imalo oblik verbalnog kontrakta. i to jednom vrstom tužbe koja se zove actio recepticia. kojim ovaj obećava da će riješiti njihov spor. Constitutu debiti – je sporazum kojim jedna stranka obećava da će u određenom roku isplatiti svoj ili tuđi dug. 4. odgovaraju ova lica. Suština posla naročito u prvo vrijeme. 1. nije obavezivalo. Kompromis – je sporazum kojim stranke obećavaju da neće svoj spor iznositi pred pretora. kao neku vrstu garanta imati samog bankara. Upotrebljavao se kada je sporna svojina na stvari ili dug. Jedino ne odgovaraju za štetu nastalu višom silom.Pretorski paktovi (pacta praetoria) (305-306) U četvrtom poglavlju Vječitog edikta pretor na uopšten način obećava da će dati zaštitu neformalnim sporazumima ako nisu zaključeni prevarno i ukoliko su u skladu sa zakonima i senatskim odlukama. čak i kada nije dokazana njihova krivica. Povjerilac iz ovakvog odnosa (onaj kome treba bankar da isplati) ne može zahtjevati tužbom isplatu. Postoje tri ovakva pakta: kompromis. 2. Prethodno parničari međusobno zaključuju pakt o tome da će na ovaj način riješiti spor. Time se pojačava kredit ovog lica. bilo ispravnije ovaj pakt nazvati ustanovljenje roka.

nepravi. Drugim licima je dozvolio samo poklone do određene vrijednosti. u kome postoji obaveza samo na strani darodavca. Kondikcije su uvedene da pruže mogućnost pokretanja spora u nekim slučajevima koji su vapili za pravnim regulisanjem. Gaj i dr. U klasičnom pravu uvedeno je pravilo da poklon između bračnih drugova nije dozvoljen. Od kada je Pedije došao do saznanja da nema ugovora bez saglasnosti volja. neovlašteno obavljanje tuđih poslova. vjerovatno ljudi u godinama koji su imali mlađe žene. Cincijev zakon je zabranio poklone advokatima. Oni služe razmjeni ali i sticanju ugleda. Tokom srednjeg vijeka ovo tobož iz ugovora dalo je pojam tobožnji ugovor. Za poklone veće vrijednosti bila je potrebna. koje se temelje na svojini. jer se obaveza rađa iz predaje stvari. tobož iz ugovora“ nastaje obligacija.slučajnu smješu stvari sa ortaklukom. U širem smislu spadaju u poklon i drugi dobročini akti kao što su isplata ili oproštaj nečijeg duga. tobožnji ugovor. ne samo pismena forma. a nisu bili pokriveni postojećim sistemom tužbi. neovlašteno obavljanje tuđih poslova što porede sa mandatom. Poklon je ugovor kojim jedna strana obeća da će dati drugoj neku stvar ili sumu novca. Ako neko isplati sumu novca koju ne duguje. Condictiones sine causa (pravno neosnovano obogaćenje) (309-311) Pravno neosnovano obogaćenje je orginalna tvorevina romskog prava. zabranio je davanje poklona magistrima uz neke druge mjere kojima se pokušalo sprečavanje korupcije. U kvazikontrakte spada pet obligacionih odnosa: pravno neosnovano obogaćenje. dakle: nepravi. tobožnji. to realne. na formalističkom . Iz vremena republike imamo dva zakona koji su se odnosili na poklone. Do uvođenja pakta o obećanju poklona došlo je tek u vrijeme Justinijana kada je donijet propis po kome obećanje poklona koji ne prelaz 500 zlatnika obavezuje.daje pravo na tužbu. tutorstvo i legati koji stvaraju obligacije. Poklon – je najvažniji od zakonskih sporazuma. To je najprije Cincijev zakon iz 2004. Osnovni razlog za uvođenje ovog pravnog instrumenta je praktična potrba jednog sistema koji je morao da preraste prvobitni formalizam i apstraktnost. Isti smisao je imao i Kalpurnijev zakon. Prema nekim istraživačima razmjena poklona je najraniji oblik prometa i praizvor obligacija. Kvazikontrakti Pojam (308-309) Približno se prevodi kao nalik. nego je takav ugovor morao biti registrovan. klasični pravnici su smatrali da time nestaje obligacija koja spada u kontrakte. isplata nedugovanog se nije mogla ubrojiti u kontrakte. To su pokloni koji obavezuju obdarenog da ih uzvrati. Rimski pravnici nikada nisu upotrbljavali izraz „kvazikontrakt“ ili „kvazidelikt“. ustupanje tužbine itd. Pravnici kažu da „kao iz ugovora. jedino je ženi i članovima porodice dozvoljeno da primaju i veće poklone. Za isplatu nedugovanog kažu da je „nepravi“ zajam. Kod mnogih naroda poklon je igrao veliku ulogu. slučajna imovinska zajednica. To su nametnuli učeni pravnici. Poklon se rađa jednostranim obligacionim odnosom. jer kod nje očigledno nema ove saglasnosti. godine stare ere.

Nemoralnost treba da postoji na strani onog koji je primio. Osnovni cilj kondikcije je da se povrati stvar koja je prešla u tuđu imovinu. jer sa tim osnovnom nije nešto u redu zato što se protivi moralu. koja će biti donijeta na raspravu. 3. ne može da kondicira i obrnuto. davanje stvari po osnovu koji nije ispunjen ili je otpao i davanje po nemoralnom osnovu. Postoji tesna veza između neosnovanog obogaćenja i zajma. a druga odbije da ispuni ono što je obećala. Ako su zadovoljni zahtjevi forme. mogao je zet da odgovara. nema bogaćenja. Prenos svojine će biti definitivan iako postoji zabluda o pravnom osnovu. Ukoliko ima elemenata prevare odonda od kada je Pretor uveo odgovornost za ovaj delikt. Silijev (lex Silia iz vremena prvog punskog rata) i Kalpurnijev (lex Calpurnia iz vremena drugog) uveli su kondikcije. 1. Isplata po nemoralnom osnovu (condictio ob turpem vel iniustam causam) daje pravo na povraćaj isplaćenog. nesuđeni tast budućem zetu da miraz. Isplata nedugovanog (condictio indebiti) postoji kada neko preda sumu novca ili drugu stvar. bez valjanog osnova. Ako je još uvijek stvar njegova. a ne onog koji je dao. Prvobitno njegov domen primjene bio je dosta ograničen.2 Nezavisno od zajma nastalo je načelo da se može tražiti ono što se neosnovano nađe u tuđoj imovini. To je najprije apstraktnost načina za prenosšenje svojine. Postoji još jedan razlog. bez obzira da li je ostvaren cilj koji su stranke imali na umu (npr. iako osnov postoji. osim ako taj novac nije u određenoj kutiji ili kesi. pa je to pravilo primljeno na mutui datio. Ima poslova koji su obostrano nemoralni. Osnovni razlozi zbog kojih su uvedene kondikcije su bili izvjesni nedostaci starog civilnog prava. mancipacije i ''ustupanje na sudu'' prenose svojinu. dva zakona. misleći da je dužan) i zato što se polazilo od toga kao da je dao na zajam. . Najvažniji slučajevi pravno neosnovanog obogaćenja su sledeći: isplata nedugovanog. kao što je sporazum sa prostitutkom. ''prljavog'' pravnog osnova (turpis causa). Ali to nije uvijek slučaj. Ima transakcija koje nisu lišene pravnog osnova. Neispunjen osnov postoji u slučaju bezimenih ugovara u kojima jedna strana izvrši svoju obavezu.kontraktu i na ograničenom broju delikta. Tako će neko ostati bez stvari koja je prešla u tuđu imovinu i ne može podići svojinsku tužbu. da postoji kvazi-zajam (quasi ex mutuo). a ne putem actio in rem. ali je taj prelazak neopravdan. a ovaj ocjeni da mu se miraz sviđa i ne želi da mu ga vrati ali mu se djevojka ne sviđa i neće da se oženi). kod tradicije se zahtjeva iusa causa. Novac i druge po rodu određene stvari se uglavnom zahtjevaju tužbama in personam. Zato se kaže: ko može da vindicira. U načelu se ne može podići svojinska tužba za sumu novca. ali takvu kauzu javni poredak ne priznaje. U tom slučaju niko nema pravo na povraćaj. Onaj ko podiže kondikciju nije više vlasnik. Neki su zaključivali da je koren ideje neosnovanog obogaćenja u zajmu: povjerilac može da zahtjeva ono što je isplatio (u zabludi. Za ovakve slučajeve kaže se da je do obogaćenja došlo na osnovu nemoralnog. Isplata po osnovu koji nije ispunjen ili je otpao je slična isplati nedugovanog. al se ne insistira mnogo da kauza zaista bude iusta. Da bi popunili ovu prazninu. Drugi razlog leži u nekim osobenostima pravnog režima rei vindicatio. misleći da je dužan. a dug ne postoji. 2.

ali kasnije prelaze u krivična djela. koji je razumljiv. ali ne i na luksuzne. Ostali slučajevi (312) Communio incidens – je zajednica imovine do koje dolazi bez volje suvlasnika. iako tužbu za njih može pokrenuti i privatno lice. preoravanje međa. prekršaj pravne norme. Učinilac delikta zove se delikvent. te se svrstava u kvazikontrakte. rađa međusobna prava i obaveze između tutora i štićenika. npr. On je kvazi kontrakt. da preuzme na sebe obaveze koje proizilaze iz aktivnosti tutora. Zovu se i krivična djela. podizanje ruke na porodičnog starješinu. Odsutnom susjedu neko popravi krov da ne bi zgradi propadala (faktička radnja) ili plati porez (pravni akt). Ovaj odnos ne spada u ugovore. protivpravna radnja. Javni su oni kod kojih je ugrožen javni interes. a u Justinijanovom praavu još i više. Tutorstvo – kada prestane. izdaja. i eventualni dobitak ili štetu na isti način dijele.stvaraju obligacioni odnos imeđu nasljednika i legatara do koga nije došlo voljom stranaka. Negotiorum gestor mora da pokaže pažnju kao u svojim poslovima. Postojale su tri tužbe koje su služile u ovim slučajevima: actio communi dividundo (za diobu susvojine). ako je i pored zabrane neko organizovao sahranu člana porodice odsutnog. Ako susjed odobri posao. Mnogi napadi na pojedinca predstavljaju krivično djelo. Od ovog pravila postoji izuzetak. do imovinske odgovornosti. da podnese račun i da nadoknadi štetu do koje je došlo njegovom krivicom. dok on još traje. To se naziva naknadno odobrenje. Obaveze tutora su da vrati imovinu. između suvlasnika nedjeljive i nedjeljive stvari koja još nije podjeljena. imaće pravo da zahtjeva troškove sahrane. Teške tjelesne povrede i krađa u starom pravu ostaju u okvirima privatnog prava. Delikti Pojam i vrste delikata . vlasnik nije dužan da nadoknadi. actio familiae erciscundae (za podjelu konzorcijuma) i actio finium regundorum (za utvrđivanje međa). Takav je slučaj među sanasljednicima. Gestor nama pravo na naknadu ako je vlasnik izričito zabranio obavljanje poslova. Legati . Oni imaju element društvene opasnosti i izazivaju javne represije. bacanje čini na . Obavljanjem tuđih poslova bez odobrenja nastaje obligacioni odnos između vlasnika (dominus negotii) i lica koje to radi (negotiorum gestor). On ima pravo na nužne i korisne troškove. Privatni delikti ne predstavljaju društvenu opasnost. Staro rimsko pravo je u javni delikt ubrajalo: ubijstvo.Negotiorum gestio (neovlašćeno obavljanje tuđih poslova) – (311-312) Neovlašćeno obavljanje tuđih poslova se dešava ako neko učini za drugog neki pravni ili faktički akt iako nije od vlasnika dobio takvo ovlaštenje. Tužbu za njih ne pokreće državni organ. neovlašteno poslovanje postaje ovlašteno i dobija karakter mandata. Delikt je nedozvoljen akt. već pojedinac i po pravilu dovode do nastanka obligacije. Između suvlasnika nastaje obligacioni odnos koji liči na ortakluk.(312-313) Delikt znači: nedozvoljena. Oni imaju pravo da zajednički koriste stvar srazmjerno svojim udjelima u susvojini. Delikti mogu biti javni i privatni. Pupila je dužan da nadoknadi moguće troškove koje je tutor imao oko imovine. Popravio je krov zgrade koji prokišnjava (nužni troškovi) zamjenio ovlaženi malter (korisni) i naručio gipsane ukrase na tavanici (luksuzni troškovi). Ove poslednje. ubijstva.

preko taliona ''oko za oko. ako je povrijeđeni slobodan.usjeve. Osveta je moguća. U delikte ius civile-a spadaju dva stara: iniuria i fortum i dva nešto novija: damnum iniuria datum i rapina. koje kod ugovorne odgovornosti nema. ali u svakom slučaju potraživanje može biti naplaćeno samo jednom. Ako postoji pluralitet dužnika iz ugovora oni odgovaraju ili podjeljeno ili solidarno. Iniuria u širem smislu obuhvata tri oblika napada na tjelesni integritet: injuriju u užem smislu. ako se ne nagode. ali. Postoji još jedna specifičnost deliktnih obaveza. koju će u nekim slučajevima preuzeti neko drugi (usvojilac). Delikti ius civile-a Iniuria – (314-315) Zakon 12 tablica je propisao odgovornost za dva delikta koji imaju karakter privatnih. Rimljani su od ranije poznavali krivična djela lažnog obvikavanja (učinilac je dobijao usijanim gvožđem žig na čelu u obliku slova K – od kalumnijator. Umjesto napada na tjelesni. a deliktna obaveza ostaje. Inijurija je nastraj na tijelo koji ne ostvalja posljedice: udarac šakom ili štapom. 3. a nepravična je prema članovima njgove porodice. Dok se za ugovore traži pravna i poslovna sposobnost. Obrnuto je u slučaju gubitka statusa. preko krvne osvete. Nasuprot tome. osim onih koje su intuitu personae. Teške tjelesne povrede su postale krivična djela. One se moraju ostvariti u roku od godinu dana. Neke osobenosti deliktnih obligacija – (313-314) Pravni režim obligacije se razlikuje od onog koji se primjenjuje na kontraktne obaveze. Kazna je bila 25 asa.Ovde Zakon 12 tablica predviđa mogućnost dobrovoljne kompozicije. uključujući i robove. a neke pretorsko pravo. Tek uvođenjem kompozicije delikt postaje izvor obligacije. deliktno odgovorno je gotovo svako lice koje ima fizičku ličnost. blizak današnjoj uvredi ili kleveti. U pretorske delikte spadaju: metus. dozvoljava talion. U klasičnom pravu delikt mijenja svoju suštinu. Širi je krug lica koji mogu biti dužnici iz delikta. ako postoji više učinilaca delikta. 2. Evo nekih: 1. Capitis deminutio po pravilu gasi kontraktnu obavezu. jedan je usmjeren protiv ličnosti (iniuria) a drugi protiv imovine (fortum). Kasnije se tome pridržuje i povreda dostojanstva rimskog prava. Te razlike proističu iz ideje osvete. Kasnije su izuzete neke kategorije kao što su djeca i duševno bolesna lica. a sa 150 ako je rob. tako da je kažnjavano ne samo svako dobacivanje. postoji napad na moralni integritet. Osakaćenje (bukvalno: istrgut. je trajno osakaćenje. isščupan ud). Reagovanje na delikte prošlo je dug put. jer postoji fizička ličnost delinkventa. dolus malus i fraus creditorum. a ubijstvo i povreda roba prelaze u imovinske delikte protiv gospodara. deliktne se gase – osveta nije moguća nad umrlim. Prelom kostiju je kažnjavan sa 300 asa. Od sredine perioda republike i u klasično doba ovaja delikt je pretrpio velike promjene. Nasuprot tome. Neke delikte predvidjelo je civilno. zub za zub''. guranje. do nagodbe između oštećenog i delikventa i unaprijed propisani iznos koji treba platiti za određeni delikt. 4. što znači klevetnik). Naročito je zaštićena žena na javnom mjestu. Poslije toga penalna tužba se pretvara u reipersekutornu: umjesto prava na višestruki iznos povjerilac dobija jednostruku vrijednost stvari. lišenje slobode. već i odvođenje pratioca (ugladna žena se nije pojavljivala na ulici bez . sadelinkventi odgovaraju kumulativno – svaki od njih mora da plati dugovani iznos. Smrću se ugovorne obaveze ne gase. prelom kosti i osakaćenje.

je da lopov njega ne ubije. Ako je neko sumnjao na drugog da ga je pokrao. ako je izgubio oko prije nekoliko mjeseci. donijet je Akvilijev zakon. staro pravo uglavnom gleda kako da kazni krivca.pratioca. tako su spartanci vaspitavali djecu da su ona. čime šteti ostale sapovjerioce.e. Ako je lpov uhvaćen na djelu (ne noću i bez oružja).s. Zatim – postojalo je više oblika krađe koji su različito kažnjavani. ali su ih žestoko batinali ako budu uhvaćeni na djelu. krala voće. Najteži oblik krađe je noćna krađa sa upotrebom oružja. Osumnjičeni je mogao da tvrdi da mu je stvar dalo drugo lice i protiv njega je imao pravo na tužbu za podmetnutu stvar koja je takođe glasila na trostruki iznos. ne poznaje opšti pojam naknade štete. I na kraju – srazmjerno je blago kažnjavano. Jedino je strogo kažnjavan rob u krađi kao i lopov koji je uhvaćen na djelu. Krađa je ne samo izvor obligacije (na dvostruku. trostruku. nego što primaju naknadu. Lopov koji nije uhvaćen na djelu osuđivan je na dvostruki iznos vrijednosti. tako da obuhvata i ono što se danas zove utaja ili pronevjera. Kasnije. biti dužan da naknadi najveću vrijednost koju su stvar ili rob imali u posljednjih godinu dana. U trećem v. Rimljani su smatrali da im u najvećoj mjeri pripada ono što su oteli od neprijatelja. a druge na četvorostruki iznos. Zakon ima tri poglavlja. ali bez namjere da se neposredno ostvari korist. Ostali su plaćali dvostruku vrijednost stvari. postepeno se formira svijest o mogućnosti naknade. Teška kazna za robove trebalo je da spriječi ono što se lako može dogoditi i što je moglo da ugrozi robovlasnike. Ako je kod nekog pronađena tuđa stvar na osnovu činije i konca. U drugom poglavlju predviđena je odgovornost sapovjerioca koji oprosti dužniku dug. prije drugih naroda. Vlasnik je mogao da ubije svakog lopova ukoliko vikom sazove susjede. osuđivan je da plati trostruko. Zakon 12 tablica. Ako dođe do prekršaja pravne norme. koji se podrazumjeva. došli do tog otkrića. biće isplaćena veća vrijednost roba iz vremena kada je bio zdrav i čitav. Treće poglavlje reguliše . Trebalo je vlasniku naknaditi trud oko pretraživanja i to bez odjela. Drugi uslov. kao i drugi primitivni zakonodavci. Akvilijev zakon upravo je svjedočanstvo o tome kako su Rimljani relativno rano. Prvi put je na manje – više uopšten način postavljeno načelo naknade štete. Zato je ovde kazna veća nego kod običnog lopova (obični lopov dupla vrijednost). kao neku vrstru priprema za ratovanje. već i osnov za krivično gonjenje. koji ima epohalni značaj za pravnu istoriju. Krađa (furtum) – (315-316) Rimsko shvatanje krađe ima nekoliko karakteristika. Dužan je im naknadi štetu. Najprije – krađa je šire shvatana. Vrsta krađe je ''krađa upotrebe''. kada počinju prodirati tržišna mjerila i kada se uviđa da umjesto jedne stvari može doći druga. kad neko duže jaše konja nego što je ugovoreno). dosuđivan je pokradenom u dužničko ropstvo. a rob je batinan i bacan sa Tarpejske stijene. To znači. Rimljani su bili blaži prema lopovima nego prema zelenašima. Damnum iniuria datum – (316-318) Damnum iniuria datum je delikt kojim se nanosi šteta. mogao je primjeniti poseban način pretraživanja ''pomoću činije i konca''. Primitivni mentalitet više teži za osvetom nego za obeštećenjem. a malo vodi računa o žrtvi. jer su lopove osuđivali in duplu (dvostruka vrijednost). četvorostruku vrijednost stvari). U prvom poglavlju stoji da će onaj koji ubije roba ili črtvoronožnu životinju koja živi u stadu. koji je obično bio neki dječak – rob). A i ljudi se radije svete. Krađa upotrebe postoji kada se neovlašteno koristi stvar (npr.

Za njih je predviđena naknada u visini najveće vrijednosti koju je stvar imala u proteklih trideset dana. Tako nastaju tri delikata: metus (prinuda). Zato pretori svojim ediktima daju mogućnost odbijanja tužbe iz posla do koga je došlo prevarom ili prinudom. Na lex Aquilia i kasnijim njegovim tumačenjima izgrađena je savremena teorija naknade štete. navođenje na zlo tuđeg roba. i slabljenjem religije i morala doveli su do toga da ovo nije bilo dovoljno.odgovornost za ostale vrste štete. da kazne krivca. vezivanje. Ako je bilo više razbojnika. svaki je bio dužan da plati ovaj iznos (kumulativna odgovornost). otimanje stvari. ali je bio dovoljan i najmanji nehat. Neko odsiječe konopac kojim je bio vezan rob i ovaj pobjegne). koja je glasila na četvorostruki iznos.ako do njih dođe. Naravno da se zhtjeva i krivica. bili su dovoljni da spriječe prevare. a razbojnik otvoreno i nasilno traži:“pare ili život“. Pored toga. kao i na štete koje su izazvane nečinjenjem. čiji su instrumenti javno mnjenje i cenzorske bilješke. tako da se zakon počeo primjenjivati i na posredne poslijedice (npr. Zato se i danas tužba za oštećenje zove akvilijanska. kvalifikovani oblik krađe. Metus (prinuda) . iako to nije uvjek slučaj (neko zgrabi stvar i pobjegne). Prinuda se može sastojati u primjeni zla (tuča. Tako je actio vi boorum raptorum postala mješovita. I kasnije. Rapina (grabiti. Od ove rječi potiče engleska rječ rape. dozvoljavaju povraćaj u pređašnje stanje i stvaraju posebne tužbe kojima štite žrtvu i kažnjavaju delikventa. Tokom klasičnog perioda neka od ovih pravila su ublažena. Indirektne poslijedice i one koje su nanijete nečinjenjem nisu kažnjive. u „stavljanju u izgled“ . oštećeni je mogao da bira da li će pokrenuti actio furti manifesti ili posebnu actio vi bonorum raptorum (tužbu zbog otetih stvari). Lopov do stvari obično dolazi potajno. Tužba se zove actio legis Aquiliae i ima penalni karakter. Pretorski delikt Opšti pogled – (318-319) U ptrijarhalnom Rimu na sedam brežuljaka stari moral i religija. Iako traži vrijenjdnost stvari.oteti) –(318) Rapina je razbojništvo. Rapina rimskog prava je teži. obuhvatala je i vrijednost stvari i kaznu na trostruki iznos. Prije nego što se izdvojio u poseban delikt. Postoje i neki drugi. dolus malus (prevara) i fraus creditorum (izigravanje povjerilaca).(319) Metus je delikt koji se sastoji u tome što je neko primorao drugog da zključi ugovor koji ne bi zaključio da prinude nije bilo. koje nisu predviđene prvom glavom. penalni karakte ove tužbe ogleda se u tome što se ne zahtijeva prosta vrijednost. i . ovakav način otimanja je smatran za krađu uhvaćenu na djelu. već najveća vrijednost u određenom periodu. što znači silovanje. manje važni delikti koje je pretor sankcionisao: skrnavljenjem groba.vlasnik je imao pravo na povrat stvari. Širenjem države. paljevina usjeva) ili u prijetnji primjenom zla.

da mu je imovinska pasiva veća od aktive. opraštanjem duga). teretnim (prodaja) ili dobročinim poslom (poklonom. već i izvršnjn zbog prinude. Ako dužnik isplati jednog povjerioca. Prevara postoji i kada zablude nema. Time je spriječen samo jedan način izigravanja povjerilaca. u kom slučaju optuženi nije postajao infaman.nenaoružan. ne naplaćuje dugove. koji je dozvoljen početkom klasičnog perioda. Uslovi za njeno podizanje su: šteta (povećana insolventnost). Delikt je dobio zaštitu krajem perioda republike kada su se naročito umnožila razbojništva i otimačine. njegovoj imovini ili njemu bliskom licu (zapalićemo ti kuću. Ako je prevareni tužen da izvrši obavezu iz ugovora koji je prevarno zaključen. ali je stranka pokušala da dođe do koristi na način koji nije u skladu sa načelom poštenja i savjesnosti (bona fides). Da bi delikt postojao. svijest o instolventnosti na strani dužnika i saznanje da je dužnik insolventan na strani onih koji su primili nešto iz njegove imovine. U koliko je ugovor ne samo zaključen. Krajem republike pretog Faj Akvilije Gal je unio u svoj edikt tužbu zbog prevare: actio de doto koja je glasila na naknadu štete. koji je trajno odbijao zahtjev tužioca. kao njegova suprotnost. Drugi je uslov consilium fraudis – savjest dužnika da je insolventan.nanošenje zla oštećenom. Dužnik može postati pretjerano ''velikodušan'': poklanja ili prodaje budzašto svoje stvari. Ako bude tužen da izvši ugovor zaključen zaključen pod prijetnjom. Pravnik Pavle kaže da postoji prevara ako neko traži ono što treba da bude vraćeno: ''dolo facit dui petit quod redditurs est''. nego isplaćuje svoje dugove preko reda. Dolus malus (prevara) –(319-320) Dolus malus je lukavo ili prevarno postupanje s ciljem da drugi bude doveden u zabludu i oštećen. oštećeni je mogao istaći prigovor prinude. Ovo se pretpostavlja. njegova nesavjesnost u odnosu na povjerioce. Obično se radi o dužniku koji ima nekolicinu povjerilaca. oni koji imaju pravo prvenstva mogu podići interdikt (interdictum fraudatorium) kojim će zahtjevati od privilegovanog povjerioca da vrati ono što je primio. prinudio na zaključenje nepovoljnog ugovora). Nešto je širi domašaj bio povratak na ranije stanje (restitution in integrum). Povjerioci mogu biti oštećeni i ako se dužnik ne drži redosljeda. mogla se podići actio quod metus causa koja je glasila na četvorostruk iznos štete. Govorilo se da pretor ne štiti kukavice (npr.nemože odrastao čovjek da tuži dječaka. da ga je napao. Postoji i trća mogućnost – povraćaj u prethodno stanje. već i ako se samo iskoristi zabrluda u kojoj se oštećeni već nalazi. Postojala je mogućnost i povratka u prethodno stanje. Fraus creditorum (izigravanje povjerilaca) – (320-321) Kada se poslije Petelijevog i Papirijevog zakona postepeno uvodi izvršenje na imovini. Šteta (eventus damni) se sastoji u otuđenju nekih stvari ili isplati novca. Actio Pauliana se koristila za sprečavanje svih ili gotovo svih postupaka dužnika koji idu na štetu njegovih povjerilaca. Prevara postoji ne samo kada se neko dovodi u zabludu. Najčešće se koristi kada je proteka rok za tužbu pa oštećeni zahtjeva restrikciju koja je jednostavnija i brža nego postupak po tužbi zbog prinude. Treći uslov je conscientia fraudis na strani onog koji je primio neko dužnikovo . potrebno je da je prijetnja ozbiljna tako da je u stanju da pokoleba i stabilnu ličnost. Upravo se ovde javila prva sancija. što je i shvatljivo: obično čovjek zna kada je prezadužen. Pojam prevare se pojavio uporedo sa bona fides. Uslov je da je ovaj znao da je dužnik insolventan. ubićemo ti djete). Tuženi se mogao osloboditi odgovornosti ako vrati ono što je primio na osnovu posla do koga je došlo putem prevare. javio se rizik za povjerioce. a dokazivanje da je znao nije ni malo lako.

kada sudija učini spor svojim (si iudex litem suam fecit) . pravi delikti i kvazidelikti. ipak će morati da vrati ono što je primilo. caupones. koja nisu u njihovoj službi. Ovde pravo treba da izabere ko će snositi krajnje posledice. ima imovinski karakter. može biti tuženo sa actio in factum. Kada neko na zid ili prozor objesi. Tužba iz ovog delikta. kao što su poklon ili oproštaj duga. Taj uslov se ne traži od onog koji je bez naknade dobio nešto od dužnika. vlasnicima štala i brodarima predstavlja četvrti kvazidelikt. povjerilac ili treće lice. prtljag putnika nestanu ili se oštete. ali je u tom slučaju njena djelotvornost ograničena. Može se staviti u zatvor da bi se spriječilo njegovo dalje rasipljnje imovine. pa je dozvoljeno da naslednici oštećenog pokrenu actio Pauliana. Potrebno je da to lice zna da je dužnik insolventan i da svojim aktom šteti povjeriocima. Jedno izbjegava štetu. a drugo propušta da se obogati. više nego ostali. Vlasnici brodova. štala i gostionica mogli su se osloboditi odgovornosti jedino ako je šteta nanijeta višom silom ili krivicom drugih lica.raspolaganje. Ukoliko su ukućani ili pomoćnici (zaposleno osoblje) nanijeli štetu. 4. stabularios). Delikt postoji i u današnjem pravu (''pobijanje dužnikovih radnji van stečaja''). Šteta zbog izbačenih ili prosutih stvari postoji ako je neko sa prozora kuće ili sa broda prosuo ili izbacio nešto što je palo na prolaznika. Sličan prethodnom je delikt postavljenih ili okačenih stvari. jer im nalaže da vrate u imovinsku masu dužnika ono što su primili. jer se ne traži da je šteta zaista nastupila. makar odgovorno lice ne bi bilo krivo. u nekoj mjeri bila je zamjena za žalbu.kada nastane šteta zbog izbačenih ili prosutih stvari (tužba: actio de effusis vel deiectis) . ne mora ta stvar da padne i da povrijedi nekog. Fraus creditorum – je delikt koji. pstavi nešto. kao što je dozvoljeno tužiti i naslednike insolventnog dužnika. 3. 2. a ne onog koji propušta korist (lucrum). već i oštećen malter. neučvršćena cigla ili kamen na zidu. dovoljna je potencijalna opasnost.šteta koja može nastupiti zbog postavljenih ili obješenih stvari (de positis vel suspendis) . 1. krčmarima ili vlasnicima štala (actio in factum adversus nautas. jer se ne mora dokazivati da su ova lica kriva. . I ovde nema pravog delikta. Tužba se zvala actio de effusis vel deiectis (za prosute i izbačene stvari). Obligacije nastaju quasi ex delicto (quasi ex maleficio) u sledećim slučajevima: . može tužilac izgubiti mogužnost da ponovo pokrene spor. Ako je posao dobročin (lukrativan). on će odgovarati ukoliko prijeti opasnost po prolaznike. Još od Zakona 12 tablica mogla je oštećena stranka da buži sudiju i da traži naknadu štete. onda treće lice može biti savjesno. jer se parnica mora okončati do kraja mandata pretora. Kvazidelikti (321-323) Pojam – postoje pravi ugovori i kvazikontrakti. I ovde nema pravog delikta.šteta na stvarima koje su povjerene brodarima. a tužbe se i danas zove paulijanska. Ako sudija učini spor svojim (si iudex litem suam fecit). plaćena je dvostruka vrijednost stvari. Mnogo je fikasnija tužba protiv trećih lica. Zato se pravni poredak stavlja na stranu onog kome prijedi šteta (damnum). Ako konj. kao što smo vidjeli. Ne samo saksije cvijeća. Šteta na stvarima povjerenim krčmarima. Actio Pauliana – se podiže protiv dužnika. To se dešava kada sudija ne donese presudu na vrijeme ili nesavjesno presudi na štetu jedne stranke. Ako sudija suviše odugovlači sa presudom.

već da mu dužnik izvrši prestaciju. pretvaranje obligacije u trajnu. osim ako se ne radi o roku koji je i u njegovom interesu. Posledice – Posledice dužničke docnje su: pojačana odgovornost. Ope exceptionis (snagom prigovora) djeluju one činjenice kod . Njih je pandektistika podijelila u one koji se temelje na volji stranaka (novatio. naknada štete i. Ako. pa se pojave beduini sa očiglednom namjerom da opljačkaju putnike. pada u docnju. nije cilj povjerioca da ostane zauvjek povjerilac. znači da i bez volje stranaka. Ima obligacija koje su predviđene da duže traju: zakup. po pravilu. povjerilac i dužnik putuju karavanom preko pustinje. Dužnik odgovara i za slučajnu propast individualno određene stvari ukoliko nije na vrijeme izvršio svoju obavezu. čime prestaje njihov odnos. On se i onako ne oslobađa obaveze. Toga se mogao osloboditi jedino ako dokaže da bi stvar propala čak i da je na vrijeme izvršio obavezu (voda je poplavila njegovo skladište. samom činjenicom da su određeni uslovi ispunjeni. primjera radi. Postoje slučajevi u kojima povjerilac može odbiti izvršenje. Rok može biti i u interesu povjerioca ako neko vrijeme on nema mjesta u svom skladištu za stvari koje dužnik treba da mu preda. Govorilo se da se ''očistio od docnje'' (purgatio morae). ali i skladište povjerioca. on to mora učiniti na vrijeme. Ukoliko zakasni sa izvršenjem obaveze. On pokazuje da je i u jednostranim obligacijama svaki povjerilac pomalo i dužnik. Pored dužničke (mora debitoris) postoji i povjerilačka docnja (mora creditoris). gje bi stvar bila smještena). da ne postoji stoprocentni povjerilac i dužnik. Isto tako se smatra da lopov duguje da vrati stvar i bez opomene. Prednjem u docnju povjerilac oslobađa dužnika da posvećuje posebnu pažnju prema dugovanoj stvari. Povjerilac pada u docnju amo ako neopravdano odbije prijem izvršenja. pactum de non petendo) i one koji djeluju nezavisno od volje stranaka. Povjerilac ne može odbiti prijem izvršenja i kada je ono prije roka. To su. Govorilo se da je lopov uvijek u docnji (fur semper in mora). Tako je tutor po prestanku tutorstva odmah morao da izmiri svoje obaveze prema štićeniku. Jedino se u nekim slučajevim i bez opomene (interpellatio) smatra da je nastala docnja. litis contestatio. ugovorna kazna. Povjerilačka docnja (mora creditoris) – (324-325) Pojam povjerilačke docnje otkriva koliko su naši pojmovi površni i uopšteni. Posledice povjerilačke docnje su: smanjenje dužnikove odgovornosti i mogućnost da se na drugi način dužnik oslobodi svog duga. Postoji još jedna podjela. depozit. Redovni način za prestanak obligacija je izvršenje (solutio). načini koje je predvidjelo ius civile. Gašenje obligacija Opšti pogled – (325-326) Obligacioni odnos po pravilu ne traje dugo. eventualno. prestaje obligacioni odnos.Docnja (Mora) Dužnička docnja (mora debitoirs) (323-324) Ne samo što dužnik treba da izvrši svoju obavezu. Ideja obligacije ima u sebi ugrađen i prestanak. povjerilac može bez posledica da odbije isplatu duga koju mu u tom trenutku nudi dužnik. Posledice povjerilačke docnje prestaju kada povjerilac izjavi da želi da primi izvršenje. Ali postoje i drugi načini.

Povjerilac u takvom slučaju mora da prihvati solutio od trećih lica. gdje. Pod izvjesnim uslovima. što proizilazi iz same definicije. ako obligacija nije intuitu personae. ''rješenje''. Obligacija se izvršava na mjestu koje je predviđeno ugovorom ili onde gdje sama priroda obaveze to nalaže. Obavezu treba da izvrši sam dužnik. mora prihvatiti i djelimično izvršenje. Gašenje voljom stranaka Solutio (326-327) Solutio znači ''odvezivanje''. najprije se obračunavaju dugovi koji teže padaju: kamate prije glavnice. Zato narod kaže: ''Kad ti traže zajam. Ukoliko je propustio da to učini. do izricanja presude. dospjeli dugovi prije nedospjelih. osnov ili neki drugi važan element. koji djeluje kao nezvani vršilac tuđih poslova. bilo da su stvarna (zaloga) ili lična (jemstvo). Uslovi za prenov su: novi element (aliquid novi). Djelimična isplata se obračunava onako kako dužnik naznači. zaloga. forma i volja da se izvrši novacija ((animus novandi). Ako spor nije doveden do kraja. Povjerilac. U starom pravu nije bilo dovoljno da dužnik izvrši prestaciju koju duguje. U momentu zaključenja prvog dijela postupka. Kasnije se počelo pribjegavati priznanicama. Kao što je povjerilac zainteresovan da obezbijedi dokaz da dug postoji. Čest oblik novacije jeste promjena povjerioca (cessio) ili dužnika (expromisio). kome. hipoteka). Dužan je da primi izvršenje čak i od onog koji nije ovlašćen od dužnika. dio ili cijelo izvršenje može dužnik prenijeti na neko drugo lice. Sada nastaje nov obligacioni odnos koji se sastoji u tome što su stranke dužne da dovedu spor do kraja. Gase se i uzgredna potraživanja kao i bezbjeđenja. osim verbalne akceptilacije. ovo postižu putem svjedoka ili upisom u knjige. Novacija se obavlja putem stipulacije. nevoljna novacija). Dužnik i povjerilac mogu se sporazumjeti da umjesto jedne prestacije bude izvršena druga. Litis contestatio (328) Gotovo isto dejstvo kao novacija imala je litis contestatio.kojih je potrebno da se dužnik prigovorom pozove na njih da bi obligacija prestala. To znači da prestaje obezbjeđenje koje je postojalo (jemstvo. a kada zahtjevaš vraćanje. tako je i dužnik nastojao da sačuva dokaz o izvršenju. ponudi roba ili žto. Promjenjena može biti stranka. zato što je to akcesorni odnos koji prati sudbinu glavnog. koji nema. izvršava se u mjestu domicila dužnika. osim ako nije suprotno ugovoreno ili ne proizilazi iz same prirode potraživanja. već je potrebno zadovoljiti i zahtjev forme. dolaze ti na noge. Dužnik mora da izvrši ono što predstavlja predmet obligacije. ''razrješenje''. kada i šta treba da izvrši. onda se može promijeniti osnov duga: dug iz delikta ili iz ugovora bonae fidei pretvori se u obligaciju stricti iuris. Ukoliko se prenov obavlja između istih stranaka. Novatio (prenov) (327-328) Novacija ili prenov postoji kada se stara obligacija ugasi i umjesto nje stvori nova. zalogom ili jemstvom obezbjeđena potraživanja prije neobezbjeđenih. Dužnik umjesto novca. Posledice novacije su da se gasi stara obligacija. Stare forme. Zato se nazivala novatio necessaria (nužna. nemarnošću sudije ili . a povjerilac to prihvati. Ako nema ovih pokazatelja. Kod izvršenja obligacije postavljaju se pitanja: ko. među strankama više ne postoji dotadašnji obligacioni odnos. ideš dužniku na noge''.

Takođe se ne prenose obaveze iz ugovora koje rađaju obligaciju intuitu personae (npr. postaje naslediva. ipak je to posebna institucija. Jedino može tužiti sudiju što je ''učinio spor svojim''. Nenaslediva obaveza. Captis deminutio – (330) Iako je gubitak statusa „građanska smrt“. jer se polazilo od toga da bi oni dobili stvari da nisu ukradene ili oštećene. sa pjevačem da nastupi na priredbi).iz drugih razloga. Ako slobodan čovjek postane rob. . To su. rimski građanin peregrin. pa otac umre i on ga nslijedi. ugašeni odnos. koja se po pravilu sastojala u fiktivnoj isplati duga (acceptilatio. obligacije koje se moraju utužiti u određenom roku postaju trajne. povjerilac se ne može više pozivati na stari. Gubitkom statusa deliktne obaveze se ne gase. najprije. solutio per aes et libram). Pretor je davao pravo na tužbu naslednicima u slučaju krađe i oštećenja stvari. obligacije iz delikta. Iz sličnih razloga ne prenose se na naslijednike obaveze jemca iz sponsije i fidepromisije (dok se iz fidejusije prenose). mandat i ortakluk stvaraju obaveze i prava koji nisu nasledivi. Ovdje ima izuzetaka. Jedino je za obaveze iz delikata bilo dopušteno da budu likvidirane neformalnim sporazumom. Budući da se sklapaju sa osobama od posebnog povjerenja. kao što je slučaj sa onim iz delikta. Gašenje bez volje stranaka Smrt (329) Ako pođemo od toga da je obligacioni odnos imovinske prirode bilo bi logično da ga smrt ne gasi. a ni on ne može da tuži svoje povjerioce. U nekim slučajevima primjenjuju se pravila o noksalnoj odgovornosti. Ali ovo ''pretvaranje starog u novo'' može imati i povoljne posljedice po povjerioca. Veći dio obaveza i potraživanja prenosi se na naslednike. nalik na poklon. Ako je sin uzeo zajam od oca. ali samo u određenoj formi. niti će naslednici oštećenog imati pravo da gone izvršioca delikta. Captis deminutio u načelu gasi kontraktne obaveze. On gubi pravo da obnovi spor. jer su one vezane za fizičku ličnost delikventa. mogao istaći prigovor kojim je zauvjek odbijao tužbu. Aktivnošću pretora došlo se do toga da je i neformalni oproštaj duga iz ugovora obavezivao. Postoje obligacije koje se smrću gase. jer bi dužnik. To je bio dobročin akt. Naročito maxima i media. koja je drugačija nego kod prave smrti. Ugovor sa slikarom da napravi portret. a dužnik se sa tim saglasi. u slučaju da se povjerilac pokaje ili da se pojave naslednici koji ga tuže. I ovo je način koji djeluje ipso iure. Ugovorne obaveze su u načelu nasledive. Niti će naslednici delinkventa odgovarati za dug dekujusa. koje su i pasivno i aktivno nenasledive. To najčešće biva naslijeđem ili usvojenjem. Confusio (sjedinjenje) – (330) Postoji ako se u jednoj ličnosti nađe i povjerilac i dužnik. dug se gasi. Oproštaj duga (pactum de non petendo) – (329) Staro pravo je dozvoljavalo da povjerilac oprosti dug ružniku. Niko ne može sam sebi dugovati. Tako je dobio zaštitu neformalni sporazum (pactum de non petendo) kojim je povjerilac odustajao od svog potraživanja. što je i logično. njegovi povjerioci ostaće praznih šaka.

Kaže se da je stvar uništena slučajem ili višom silom. Ona se primjenjuje i u unutrašnjem. ali i potražuje od istog lica. Propast individualno određene stvari.sto zlatnika). ako predmet slučajno propadne ne obavezuje darodavca. drugi v. Obaveze imaju sakralni karakter i moraju se izvršiti. dužnik se ne osobađa obaveze i treba da nabavi iste stvari i da ih preda povjeriocu (vreću žita.n. Istorodnost se sastoji u potrebi da obaveze budu iste vrste. Obligacija se gasi samo ako je njen predmet. samo što je ovdje već u samoj formuli unošenjem prigovora prevare. a ako niko nije kriv. Time se štedi u vremenu i u troškovima bankarske manipulacije.vlasnik.. onaj koji je koristio ne može da je vrati i ne snosi nikakve poslijedice zbog toga. Obojica duguju novca ili količinu žita ili određeni broj dana rada. Compensatio (prebijanje) – (331-332) Modestin. I pored toga što predmet više ne postoji. dovodi do nemogućnosti izvršenja obaveze. a ako je cjena već isplaćena.a još više u međunarodnom prometu. Uzajamnost znači da se mogu prebiti dugovi između lica koja su međusobno povjerilac i dužnik. da li djeluje snagom prigovora ili po samom zakonu. Kako je sudija dobijao dosta široko ovlaštenje da presudi sve što dužnik duguje na osnovu načela savjesnosti i poštenja. Likvidnost se sastoji u zahtjevu da obaveze budu „čiste i jasne“. on duguje novac cjenu. Zato je kompenzacija način za gašenje obligacija. prodavac ne mora da je vrati. proširena je mogućnost prebijanja i na poslove stricti iuris.Neskrivljena propast stvari – (330-331) Dok je u rukama dužnika. definiše kao međusobno potiranje duga i potraživanja. tako da se duguje samo ostatak. U klasičnom pravu uvedena je kompenzacija kao opšte načelo u poslovima bonae fidel. Učinak kompenzacije mogao se postići fiktivnim isplatama i novim stipulacijama. Pravilo glasi – ako je stvar data na poslugu ili majam pa bude uništena bez krivice. jer se ne može reći da li nastaje voljom ili bez nje. Ko će snositi imovinske poslijedice? Opšte je načelo da snosi onaj koji je kriv. Obećani poklon. kompenzacija zauzima posebno mjesto. tačnije: predmet njene prestacije. istorodne i likvidne. uslovljenu obligaciju sa bezuslovnom. manji dug gasi i za toliko smanjuje veći dug. U postklasičnom pravu došlo se do sledećih pravila. Drugi uslov od koga zavisi da li će se obligacija ugasiti jeste sama stvar. Kod kupoprodaje je drugačije. onda se pod određenim uslovima. stvar koja je individualno određena. Dospjelost znači da se nemože prebijati dospijela obligacija sa onom čiji rok još nije istekao. . zahtjevana kompenzacija. Da bi se mogle prebiti dve tražbine potrebno je da budu: uzajamne. kada nešto duguje. Formalizam starog prava nije dopuštao prebijanje dugova. Ako je stvar određena po rodu propala. Kompenzacija je čest i važan posao savremenog prava. U vrijeme Marka Aurelija. a na kraju napravi obračun i višak plati onaj koji je više uzeo. stvar može propasti bez njegove krivice. ovdje postoji rizik od slučajne propasti na kupcu iako on nije vlasnik sve dok mu stvar ne bude predana. Kada je dužnik istovremeno i povjerilac. gdje se tokom godine obavljaju transakcije između država ili kompanija. on je mogao izvršiti prebijanje. Jedan njen oblik je kliring. Među načinima za gašenje. Nije dopušteno prebiti sporno potraživanje sa nespornim.e.

Testament – prije i mimo drugih naroda Rimljani dopuštaju raspolaganje imovinom. Ovdje nije rječ o etici. to je daleko od istine. Novac kao mjerilo vrijednosti – primitivni mentalitet se radije svete. da nikome ne škodi onaj koji koristi svoje pravo. nitije jasno odredio u čemu se sastoji krivica. nego što teži novoj materijalnoj kompenzaciji. Svojina – Rimljani su došli do riječi za svojinu. nju naslućuje kroz diobu radnji na voljne i nevoljne. ne samo za života. Moralno načelo u pravu – Rimljani ponavljaju da se ugovori moraju poštovati. a prihvatile su gotovo sve zemlje koje su recipirale rimsko pravo. To je tačno jedino za arhaični perid rimskog prava. Minimum forme u poslovima – iako mnogi udžbenici savremenog prava u istorijskom uvodu ponavljaju kako je rimsko pravo za razliku od današnjeg bilo pretežno formalizovano. 8. 1. da se zakon primjenjuje makar bio i surov.MAKSIMIRANE KAMTNE STOPE . Već u klasičnom periodu Rimljani znaj za . tako da potonji razvoj prava gotovo ništa nije dao niti oduzeo. uključujući i Grke.NEZVANO OBAVLjANjE TUĐIH POSLOVA . već i za slučaj smrti. ali su postavili granice toj vlasti putem raznih ograničenja. 6. osim ako se nisu teže ogriješili o neke pravne i moralne norme. 3.DUGOVI SE MORAJU PLATITI. 4.NEOSNOVANO OBOGAĆENjE . Oni su shvatili da se pretjeranom primjenom prava može nanijeti vrhunska nepravda. Državina – svojinu su razlikovali od faktičke vlasti na stvari i primitivni narod. već o težnji države da sačuva monopol fizičke prinude. počeli su da odstupaju od striktnog pridržavanja ugovora i zakona.Epilog Neki doprinosi rimskog prava istoriji civilizacije (333-334) Trajna dostignuća rimskog prava koja su obilježila današnju civilizaciju. Rimljani su dolazeći do pojma krivice pronašli i sve njene nijanse. Treba svakako imati na umu da je to uticaj koji je ovaj narod imao u krugu Credozemlja i Bliskog Istoka. Pod uticajem životnog iskustva. Ali do ideje zaštite državine prvi su došli Rimljani stvarajući niz instrumenata kojima se i danas služimo. Današnje pravo. Krivica – nijedan narod starog vijeka.OŠTEĆENO PREKO POLOVINE . posebno onaj njen oblik koji se naziva zapadna civilizacija. nije raskinuo sa objektivnom odgovornošću. Oni su odredili svojinu kao punu vlast na stvari. 5. 7. Da je novac mjera svih stvari to je jedan od temelja zapadne civilizacije. Stvori su i dva pojma svojine: proprietas i dominium. Tako su došli do nekoliko INSTITUTA: . Aristotel. ubistvo iz osvete proglašava za zločina iz niskih pobuda. ali u nekim slučajevima dužniku treba ostaviti određeni minimum koji je neophodan za život. 2. Očuvanje porodične imovine – ta sloboda nije bez granica. Jedan dio zaostavštvine (nužni dio) mora se ostaviti potomcima.

.............................................................................................................................................................................................................3 Stvari u prometu i van prometa (res in commercio – res extra commercium) .................................................................14 ............................................................................................................................................................................... zatim konsesualne..6 Terminologija -(188-189).......................................... Gaj je stvorio prvi pravni sistem u istoriji.....................................................................................2 Stvari................................................................................13 Pojam i klasifikacija (200-201).........................................................3 Tjelesne i bestjelesne (corporalia – incorporalia) (184)..................................... bilo kroz rješenja konkretnih slučajeva kojima su primjenjeni neki opšti principi..................................................................................................................................................................10 Susvojina -(197-198)...poznaju mnoge vrste paktova.................4 Zamjenljive i nezamjenljive stvari (genera-species) ..9 Vrste svojine (193-194)................................................................................................................................................................................................................................11 Rei vindicatio (vlasnička tužba) -(198-199).................................................................... Doprinos u teoriji – iako nisu skloni teoriji........1 Opšti pogled.............5 Prosta i složena stvar...................................................................................................................................................... kod kojih se zahtjeva forma......................... 9............................................................. bilo neposredno..............................5 Djeljive i nedjeljive stvari -(187)..................................................................................................................................................................................................1 Šta spada u stvarno pravo (182)...............................................................6 Glavna stvar ili pripadak -(188)........................6 Pojam i značaj -(188)............................................12 Pribavljanje svojine.........................................4 Res mancipi – res nec mancipi -(185-186)...........................6 Svojina – opšti pogled.................................................. Sve u svemu u praksi su svi najvažniji ugovori nastajali bez formalnosti.....................3 Podjela stvari...............................11 Tužbe za zaštitu svojine -(198).................6 Četiri faze u razvoju svojine -(189-193)..................1 Razlika između stvarnopravnog i obligacionog odnosa (179-181).................(186)........................... dali su definicije prava i lijepe misli o tome kakvo pravo treba da bude.........................................(188)............................................................................realne kontrakte................ KRAJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Stvarno pravo.................................13 Originarni načini........................................................5 Pokretne i nepokretne stvari (mobilia-immobilia) -(187).................................................................................1 Građansko pravo i stvarno pravo (179)......................................................... koji zahtjevaju samo predaju stvari uz sporazum....................9 Kviritska svojina (194-197).(184185)............................................................................................ Rimski pravnici su podjelili pravo na javno i privatno..........................13 Pribavljanje od države -(201-202).....................................................................11 Actio negatoria -(199-200)...................................3 Pojam stvari (182-183)... Rimljani su dali veliki doprinos razvoju teorije prava.....7 Privatna svojina.....4 Potrošne i nepotrošne stvari -(186-187)..........................................................................................

................................................................................................20 Iura in re aliena........................................................30 Nasljedno pravo................................................................................................18 Pretorska svojina.......................................................................................... prestanak i zaštita (227-228).20 Zaštita (214-216)...........23 Pignus (219-220).........................................................................................................................................................................................................................................................30 Zaostavština (hereditas) -(231)..................16 Prerada (specificatio) -(206).................29 Opšti pogled (228)....................................................................................14 Occupatio (205)...............................................................................................................................................................................................................................................25 Razvoj (222-223).................................................................16 Priraštaj (accessio) .............................................................................................................................................................31 Nasljeđivanje prema Zakonu 12 tablica (233)................20 Pojam (212-213)...........................22 Založna prava.................................................................................................26 Opšta načela službenosti (223)..........................................................................................................22 Pojam.................30 Emfitevza (229)..............................................................................(207)...........................................30 Pojam i značaj (230-231).............................................................................................................................................................17 In iure cessio (208-209)...................................................... razvoj i vrste (217-218).........22 Pojam stvarnog prava na tuđim stvarima (216-217).29 Superficies (površina) (228-229)............................................................................................................................32 ..................................17 Mancipatio -(207-208).......17 Presuda (adiudicatio) -(207)......................................................................................................................................................22 Fiducija (218-219)...........................................................................................................................................................................................................................................................................................31 Od čega zavisi red nasljeđivanja (232)......................................................................28 Sticanje................................................................................................................................................................................(202-204)................................Održaj (usucapio) .......................................30 Opšti dio.......................................................................................... a šta nije službenost (221-222)..............................18 Traditio (209-210).......................17 Plodovi ........................................................................................19 Državina.............................................17 Derivativni način........................................26 Zemljišne službenosti (servitutes praediorum) (224-225)..............................................................................................................27 Lične službenosti (servitutes personarum) (225-227)................29 Ius in agro vectigali (229)...................................................................................................................................................................30 Dva osnova za nasljeđivanje (231-232)...................................23 Hipoteka (220-221)..............................................................................................................25 Šta je.........29 Ostala stvarna prava.........................................................................................................................................26 Podjela službenosti (224)...................................................................19 Pojam (210-211).............31 Intestatsko nasljeđivanje..............................................24 Službenosti...................................................................19 Zaštita (211-212)..............................32 Nasljeđivanje u porodici sa jakom patria potestas (period rane republike) (233-234) ................................(205-206).....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................41 Predmet i sadržina obligacije -(252-254)............(264)...........................................................................................33 Justinijanove novele (236-237).................................................................................................................................................................... intuitu personae (256-257)......45 Jemstvo -(262-263).................................39 Posljedice prijema (248-249).............................................................(259-260).......................49 Pojam ugovora -(274-276).......35 Sloboda testiranja (241-243)....................................50 .................47 Bona fides i formalizam u razvoju obligacionog prava........................................................................(265-266).........................................................34 Pojam i sadržina (238-239)..................................................46 Vrste odgovornosti ........................................................................................................................................................................................................................................................46 Krivica..................................................39 Prijem nasljeđa.........33 Izmjene u klasičnom periodu (236)...........................................(267).....................34 Testamenta je stara i važna ustanova (239-240)...................................................................................................................................... formalizmu rimskog prava ........39 Izjava o prijemu (247-248)..45 Ugovorna kazna (stipulatio poenae) -(263)............................................36 Testamenti factio (243-244)....................45 Lična obezbjeđenja ...............................46 Kreditni nalog -(263)..42 Subjekti.............................46 Razvoj i stepeni krivice ................................................. uračunjljivost i vinost ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................47 Bona fides .......................................................................................................................44 Obezbjeđenje potraživanja...........................................................................................................(266-267)............................................................................................................................................39 Nužni nasljednici (247)..........................................................................................41 Obligaciono pravo...............(270-272)..............47 Opšti pogled ................46 Krivica i šteta..................................................47 Šteta .......................................33 Testament..............................49 Kontrakti.................................................42 Klasifikacija obligacija (254-256)...........................43 Promjena subjekata (cessio i expromissio) -(258-259)..............44 Pluralitet subjekata (podjeljene i solidarne obligacije) -(260-261).............49 Izvori obligacija -(273-274).........................................................................................................................................................................................................................................Nasljedni redovi po pretoru (period pozne republike) (235-236).................................................................................................................................................................................................(261-262)......................48 O tzv....................(267-269)..................................................................40 Zaštita (249-250)....................37 Legati (244-246)................................................................................43 Ugovori u korist i na teret trećih lica .................................41 Šta je obligacija (251-252)...................................35 Forme testamenta (240-241)...............46 Slučaj i viša sila ......................................................................................................................................................................................................(264-265).................43 Izuzeci od relativnog dejstva obligacija -(257-258).......................................................................................................................................................(269-270).............................................................................................................38 Fideikomisi (246-247)..................................48 Posebni dio.....................................................43 Inter partes ........................................41 Opšti dio: pojam i elementi obligacionog odnosa.........................................................................................

........................................................................(290-292)..............................................................................................................................................................................................53 Stipulacija – znači: čvrst dogovor..................................................................(289-290)...................................(302-304)........................................................................................................................................70 Ostali slučajevi (312)...............................................................................(292).....................................................61 Societas (ortakluk) ...........oteti) –(318).........64 Bezimeni kontrakti ............71 Delikti ius civile-a ..................................................................(277-278)...................72 Rapina (grabiti............................(276-277).....................................................59 Opšti pogled .........................................................................................................................68 Condictiones sine causa (pravno neosnovano obogaćenje) (309-311)........................................................................55 Zajam ( fenus i mutui datio) .....................................................................................................................66 Pretorski paktovi (pacta praetoria) (305-306)......(278-279)...........................54 Ekspensilacija .........................................................53 Opšti pogled ......................................55 Realni kontrakti ...................................................................................................................................71 Krađa (furtum) – (315-316).54 Pojam i značaj .......................(292-293)........................................73 Pretorski delikt.................................................................(284-285)..................................................73 Opšti pogled – (318-319)....................................51 Rok i uslov ..................................(296-299)...........................................................................52 Neksum ............................Zaključenje ugovora ..............................(286-289).....................................................................66 Dodatni neformalni sporazum – (305).................54 Pisani ugovori (literarni kontrakti)..............................72 Damnum iniuria datum – (316-318)................................................................................................................51 Klasifikacija kontrakata – (279-280)...................................................................................................................................................................................73 ............................59 Konsesualni kontrakti ...................................................................................................................................(285-286).....................................(301-302)............................................67 Pacta legitima (zakonski paktovi) – (306-308)....................................71 Iniuria – (314-315)......................... tvrda vjera ............................................................................................................................................................70 Neke osobenosti deliktnih obligacija – (313-314)...........................................................................................................................(281-283).................................................67 Kvazikontrakti............................................59 Locatio – conductio (zakup ili najam) .....53 Ostali verbalni ugovori – (283)...............................................................70 Pojam i vrste delikata .....................73 Metus (prinuda) ..............................................................58 Fiducija i pignus .........................................................................54 Ostali pisani ugovori ......(284)...........................................................68 Negotiorum gestio (neovlašćeno obavljanje tuđih poslova) – (311-312).................................................................................................................70 Delikti ..50 Zabluda .65 Pacta (304-305)...........................................68 Pojam (308-309).......................(285)..59 Kupoprodaja (emptio-vendito) -(293-296)....................................................................................................57 Ostava (depositum) ........63 Mandatum (ugovor o zastupništvu) ..........(281)....................(299-301).......(312-313)...........................(319) ..................................................52 Verbalni kontrakti ........................................................................55 Pojam i vrste ..................................................................................................................................55 Posluga (commodatum) ..............................................................(280-281)..........

.................................................................................................................76 Gašenje obligacija...............................................................................................................80 .76 Dužnička docnja (mora debitoirs) (323-324)..............................................Dolus malus (prevara) –(319-320)................74 Fraus creditorum (izigravanje povjerilaca) – (320-321)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................77 Solutio (326-327)....77 Oproštaj duga (pactum de non petendo) – (329).......................................................................................78 Confusio (sjedinjenje) – (330)................................................................................................................75 Docnja (Mora)....80 Neki doprinosi rimskog prava istoriji civilizacije (333-334)................................................................78 Captis deminutio – (330)................76 Gašenje voljom stranaka...............................................................................................74 Kvazidelikti (321-323).......................................................76 Povjerilačka docnja (mora creditoris) – (324-325).........................78 Smrt (329)...................................................................................................77 Litis contestatio (328).............................79 Compensatio (prebijanje) – (331-332)..........................................78 Gašenje bez volje stranaka............................................................................................................................................................76 Opšti pogled – (325-326)............................79 Epilog...............................................................................................................................................77 Novatio (prenov) (327-328)............................................................................................................................................................78 Neskrivljena propast stvari – (330-331)....................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->