Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 13. 5. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.128

Bakir Izetbegovi}:

Podr`avao sam Zukorli}a, ali sam pogrije{io
4-5. strana

BRATUNAC

UKIDA SE SUSPENZIJA

Osim u Cirihu

45. strana

DANAS PRILOG

D`enaza za 16 `rtava
7. strana

Foto: Samir KARI]

56. Eurosong u Düsseldorfu

Merlin
u finalu
35. strana

U @I@I
Banja Luka

2

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Visoki zvani~nici EU Ashton i Laj~ak u BiH

Stav SAD-a jasan, EU
spremna i na kapitulaciju
Nije dovoljno da referendum u RS-u bude odgo|en, vlast RS-a mora povu}i odluku i sve zaklju~ke usvojene u NSRS-u, upozorio Inzko
Odluka o referendumu o Sudu i Tu`ila{tvu BiH koju je donijela Narodna skup{tina RS-a, te {to hitnije formiranje vlasti na dr`avnom nivou bit }e dvije glavne teme dana{njih razgovora koji }e se voditi na najvi{em nivou u Banjoj Luci i Sarajevu. Naime, visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton i Miroslav Laj~ak, izvr{ni direktor za zapadni Balkan u Slu`bi za vanjske poslove EU o tome }e u prijepodnevnim satima voditi razgovore sa predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom i predsjednikom NSRS-a Igorom Radoji~i}em. U ranim poslijepodnevnim satima u Sarajevu }e se zvani~nici EU sastati i sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH.

petak, 13.
U ovom momentu postoje nepremostive razlike o referendumu, ali ~ujemo i veliko razumijevanje za probleme u pravosu|u, tvrdi predsjednik Narodne skup{tine Republike Srpske
Predsjednik Narodne skup{tine Republike Srpske Igor Radoji~i} izjavio je da su se nakon odluke o raspisivanju referenduma mnogi me|unarodni faktori zainteresovali za problem pravosu|a u BiH, te upozorio da bi nametanjem bilo kakve odluke visoki predstavnik Valentin Inzko pogor{ao situaciju jer bi to isklju~ilo dijalog koji sada postoji izme|u RS-a i Bruxellesa.

RS ~eka

Ashton, Laj~ak i Inzko u obilasku Ba{~ar{ije

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Zahtjeva nema
- Ukoliko bi visoki predstavnik djelovao bilo kakvim odlukama kori{}enjem bonskih ovla{}enja, to bi nesumnjivo promijenilo situaciju, i to na gore, jer bi isklju~ilo ovu vrstu dijaloga koju sada imamo o stanju o pravosu|u. I u tom slu~aju jedino u {ta mogu da budem siguran jeste da reakcija iz RS-a ne bi bila pozitivna, kazao je Radoji~i} ju~er u Banjoj Luci. Prema njegovim rije~ima, nakon dono{enja odluke o referendumu ono o ~emu se nije govorilo i za {ta nije bilo sagovornika ni u BiH, ni u me|unarodnoj zajednici “dobilo je status pitanja od interesa i sada je mnogo onih u me|unarodnoj zajednici koji `ele da saslu{aju argumente o problemima Suda i Tu`ila{tva BiH i pravosu|a u BiH“ . Radoji~i} je ustvrdio da mnogi me|unarodni faktori imaju razumijevanje za problem pravosu|a BiH. “Banja Luka u posljednje dvije sedmice ima veoma intenzivnu komunikaciju sa Bruxellesom, ali i sa razli~itim me|unarodnim faktorima, koja se ti~e problema pravosu|a BiH. U ovom momentu postoje nepremostive razlike o referendumu, ali ~ujemo i veliko razumijevanje za probleme u pravosu|u“ rekao je , Radoji~i}. Umjesto konkretnog odgovora koje korake RS planira da poduzme, predsjednik NSRS-a istakao je da “Republika Srpska ~eka petak, 13.“ , aludiraju}i na datum do kojeg je visoki predstavnik vlastima ovog entiteta ostavio rok da poni{te odluku o referendumu. Po njegovim rije~ima, odluku o prolongiranju referenduma, koju je najavio predsjednik RS-a Milorad Dodik, mo`e donijeti samo Narodna skup{tina. “Jo{ nismo dobili nikakav zahtjev od zainteresovanih predlaga~a da se to pitanje stavi na dnevni red vanredne ili redovne sjednice parlamenta“ , dodao je Radoji~i}. Predsjednik NSRS-a ostao je nedore~en i po pitanju kako pristupiti izmjenama Zakona o Sudu i Tu`ila{tvu BiH, ~ak i da visoki pred-

Dodik bi odgodu
Ashton i Laj~ak su sino} doputovali u Sarajevo, a kasno nave~er u pratnji Valentina Inzka, visokog predstavnika u BiH i Renza Daviddia, v. d. {efa Delegacije EU u BiH pro{etali su i Ba{~ar{ijom. Iako se iz banjalu~kih krugova najavljuje kapitulacija EU i dogovor s Dodikom o ispunjenju njegovih uslova, prvi saradnici Ashton su sino} za Oslobo|enje ustvrdili kako }e "gra|ani BiH biti zadovoljni onim {to }e visoka predstavnica imati saop}iti nakon obavljenih razgovora". Tako|er, iz me|unarodnih krugova sino} su potvrdili kako je prije dolaska zvani~nika EU u Banju Luku predsjednik RS-a bio spreman da "popusti, ali samo tako {to }e odgoditi odluku o sprovo|enju referenduma".

Igor Radoji~i}: Inzko mo`e ugroziti odnose RS-a i Bruxellesa

stavnik prihvati odga|anje referenduma, kada BiH nema formiranu vlast. Umjesto toga, zaklju~io je da se “kriza oko formiranja vlasti iz FBiH prenijela na BiH“, jer “sarajevski politi~ki krugovi ne `ele formiranje vlasti na dr`avnom nivou, nego da OHR sankcioni{e RS“ . Poslanik SDP-a BiH u NSRS-u Slobodan Popovi} izjavio je da je odluka o referendumu ishitrena i nepotrebna, i da je dovela do toga da se RS na|e na dnevnomredurazmatranja u Savjetu bezbjednosti. On je izrazio skepsu prema mogu}nosti da visoki predstavnik prihvati prijedlog predsjednika RS-a da se odra`avanje referenduma odgodi.

Dodik je naime, istakao kako }e na taj na~in "spasiti svoj obraz pred gra|anima RS-a". No, una to~ ul ti ma tu mi ma predsjednika RS-a da mu se `elja ispuni tu je i jasan stav koji su u vi{e navrata iznijele SAD, kao i ambasadorica Rosemary DiCarlo, zamjenica stalnog predstavnika SAD-a u UN-u koja je nedvojbeno poru~ila: jedini dogovor koji se mo`e napraviti je povla~enje odluke o referendumu". Identi~an stav koji je iznijela Amerikaju~er je saop}io i Inzko, koji je izjavio "da nije dovoljno da referendum u RS-u bude odgo|en, te da vlast RS-a mora povu}i ne samo odluku o tome, ve}i sve zaklju~kekoji su 13. aprilausvojeni uNSRS-u i objavljeni u Slu`benom glasniku RSa. Kategori~an je da me|unarodna zajednica ne}e ispunjavati uslove predsjednika RS-a, ve} on njihove. O mogu}im sankcijama protiv politi~ara u RS-u, ukoliko ne povuku odluku o referendumu, kako je naveo, trenutno ne razmi{lja, ali je ta

opcija uvijek mogu}a. - Sankcije su, naravno, uvijek mogu}e. Bilo je sankcija u pro{losti i bi}e ih, mo`da i u budu}nosti, ali u ovom trenutku ja o sankcijama ne razmi{ljam, ve} o~ekujem da }e RS ove odluke povu}i sama, ponovio je Inzko sino} u izjavi za elektronske medije u RS-u.

RS ili Inzko
Ako toga ne bude, navodi Inzko djelovat }e me|unarodna zajednica. Ukoliko i bude poni{tio odluku o referendum u RS-u, ne o~ekuje, kako ka`e, da }e se srpski predstavnici povu}i iz zajedni~kih institucija BiH. Danas isti~e rok koji je Inzko dao prije odlaska u SAD vlastima RS-a da povuku odluku o referendumu. U Sarajevu}e danas zasjedati i Vije}e za implemetaciju mira, a uo~i te sjednice visoki predstavnik navodi "da bi svi bili sretni da je djelovala sama RS". On }e, ka`e, predlo`iti poteze i o~ekuje podr{ku ambasadora zemalja PIC-a.
A. TERZI] - V. SELIMBEGOVI]

Bez strategije
- Niko od predstavnika me|unarodne zajednice nije tra`io da se referendum odgodi, ve} da se stavi van snage. I posljednje izjave predsjednika Dodika dokaz su da ni on, ni oni koji su donijeli odluku o odr`avanju referenduma nisu imali strategiju {ta nakon toga, dodao je Popovi}. Po njegovim rije~ima, ukoliko visoki predstavnik prihvati da se referendum odgodi za 90 dana, ne}e se ni odr`ati. “U tih 90 dana ne}e biti mogu}e na}i rje{enje za 29 pitanja koja su o Sudu i Tu`ila{tvu BiH zaklju~cima NSRS-a navedena kao sporna, a to zna~i da RS ni za 90 ni za 900 dana ne}e pitanje referenduma ponovo otvoriti“ naglasio je Po, povi} i zaklju~io kako sve vi{e postaje jasno da se “pri~om o referendumu namjerno produkovala kriza da bi vlast RS-a pa`nju javnosti skrenula s katastrofalnog socijalno-ekonomskog stanja“ .
G. KATANA

V I J E S T I

Parlament FBiH

Milorad Dodik

Delegati 26. maja
Sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazana je za 26. maj. Odlu~io je tako ju~er Kolegij Doma naroda Parlamenta Federacije BiH. Sjednica }e imati samo jednu ta~ku dnevnog reda - izbor delegata iz reda bo{nja~kog i hrvatskog naroda iz Federacije BiH za Dom naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine. Ovaj dom federalnog Parlamenta, naime, treba da izabere po pet delegata iz reda bo{nja~kog i hrvatskog naroda za Dom naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine. Pozivi za sjednicu bit }e upu}eni za svih 58 delegata Doma naroda Parlamenta FBiH, kazao je ju~er za Oslobo|enje sekretar Doma naroda FBiH Izmir Had`iavdi}. Istovremeno, sa pozivima za tu sjednicu, delegatima koji nisu preuzeli certifikate koje je Domu naroda po~etkom sedmice proslijedila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, bi}e dostavljena i obavijest da svoje certifikate mogu preuzeti u stru~noj slu`bi Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. S. [e.

Ucjenjivanje EU
Predsjednik RS-a Milorad Dodik izjavio je ju~e u Fo~i da }e vlast RS-a, ako u dijalogu s EU dobije garancije da }e njene primjedbe na rad Tu`ila{tva i Suda BiH sadr`ane u ~etiri pitanja, biti adekvatno tretirane i realizirane, o tome upoznati Narodnu skup{tinu RS-a koja bi trebalo da donese odgovaraju}u odluku. On je kazao da u ovom trenutku, RS ide na referendum i tako|er vodi dijalog s predstavnicima evropske zajednice, koji se protive tom potezu. “Ako dobijemo garancije od EU da su ova pitanja adekvatno tretirana i da }e biti realizirana, mi smo uspjeli zato {to je to zahtjev i poslije referenduma, naveo je Dodik.

OSLOBO\ENJE petak, 13. maj 2011. godine

U @I@I

3

Atlantska inicijativa BiH i Ambasada SAD-a u BiH

U NATO odmah ili nakon

ispunjenja uslova?
Ostajemo u BiH
Rohan Maxwell iz NATO [taba u Sarajevu naglasio je da je Savez i dalje zainteresiran za partnerstvo sa BiH. - Dosta sredstava se tro{i kako bi se odr`ala fizi~ka prisutnost NATO-a. Ovdje imamo visoke ~asnike koji }e poku{ati pomo}i BiH da se pridru`i NATO-u, ukoliko se takva odluka donese. Znam da smo predani tome, ali to je politi~ki proces. NATO je ovdje i planira ostati fizi~ki prisutan dok se ne donese takva odluka, kazao je on.
Foto: D. ]UMUROVI]

Dok prof. dr. Nerzuk ]urak predla`e da BiH koliko danas bude primljena u Sjevernoatlantski savez da ne bi postalo kasno, otpravnik poslova Ambasade SAD-a u BiH Jonathan Moore nagla{ava da BiH mora dokazati da mo`e govoriti jednim glasom i provesti reforme
Bosna i Hercegovinakolikosutra treba u}i u NATO. Ne mislim na dalekosutra, ve}na sutra kao sutra, na petak, 13. maj. I do sudnjeg dana mogao bih nuditiargumente u prilogovojideji~ijiironijskikaraktergovori o na{ojnemo}i, ali i `eljive}ine ljudi ove zemlje da razumkona~no prevlada u dr`avnim poslovima. A razum se nekada mora potaknuti. Bilo mrkvom, bilo {tapom. Ovo je ju~er, na konferenciji „NATO3.0 – pozicija i ulogaNATOa u me|unarodnoj sigurnosnoj arhitekturi 2010-2020“ koju su za, jedni~ki na Jahorini uprili~ili Atlantska inicijativa BiH i Ambasada SAD-a u BiH, rekaoprof. dr. Nerzuk ]urak sa Fakulteta politi~kih nauka u Sarajevu i ~lan AI.

U~esnici konferencije na Jahorini

Lo{a vijest
- Nadam se da }e i dana{nje debateotvoritinovevidike, a sve u prilog povratku BiH na pravi put s kojeg su je skrenule neodgovorne politi~ke elite optere}ene primordijalnimnacionalizmom, etni~kim ekskluzivitetom i kukavi~kimodbijanjem kompromisa. A {ta je pravi put? To je nesumnjivo onaj na kojem je prva stanica NATO, a druga EU. No, i to `elimposebnonaglasiti: BiH, bez bilo kakvih novih uvjetovanja, treba biti primljena u NATO. Ti uvjeti se mogu i moraju ispuniti kroz naro~ite aran`mane izme|uNATO-a i BiH unutarstruktura Saveza, kada BiH i institucionalno bude pod sigurnosnim ki{obranom Alijanse. Iznimno je va`nofavoriziratipristup– ~lanstvo prije uvjeta, jer se u promijenjenim

geopoliti~kim okolnostima, pristupomuvjetiprije~lanstvamo`enapraviti nepopravljiva strate{ka gre{ka zbog koje bi BiH mogla ostati izvanSaveza. Podsje}am da su neke od doma}ih politika, a koje su prethodno, kroz institut Predsjedni{tva BiH dale nedvosmislenu podr{kuulasku BiH u NATO, reducirale svoju podr{ku, {to je lo{a vijest koja se, fleksibilnijim odnosnom prema ispunjavanju relevantnih uvjeta za MAP, mogla izbje}i, rekao je prof. ]urak. Govore}i o tome kako SAD vide NATO u 21. stolje}u te o aplikacijama na BiH i regiju, JonathanMoore, otpravnikposlovaAmbasade SADa u BiH, iznio je ne{todruga~ijipogled na na{ put prema ~lanstvu u Sjevernoatlantskom savezu. - VrataNATO-a ostajuotvorena za potencijalne saveznike koji mogu

doprinijeti sigurnosti Alijanse. Ali, Alijansa ne `eliprijemnovih~lanicakako bi uspostavilastabilnost i sigurnost u tim zemljama, kao {to bi neki u BiH sugerirali. Zapravo, formula je upravo obrnuta. Nove ~lanice moraju doprinijeti pove}anoj stabilnosti i sigurnostiAlijanse. BiH, kao i drugezemljekojete`e~lanstvu morajudokazati da se radi o zemlji kojuAlijansa`eli u svojimredovima. BiH mora dokazati da mo`e govoritijednimglasom u organizacijama koje funkcioni{u na principu konsenzusa. Mora dokazati da kada preuzme obaveze unutar Alijanse, kao {to je slu~aj sa njenimsada{njim programom partnerstva, svakako mo`eispuniti te obavezeumjestosituacije u kojoj jedan glas preuzme obaveze, a drugih ih se odri~e. U tom pogledu SAD cijenedoprinoskoji je BiH dala u mirovnim misijama u

inostranstvu, posebnosada u Afganistanu. Me|utim, kada govorimo o procesu prijema, BiH zaostaje u pogledu reformi, kako vojnih, tako i politi~kih koje }e biti neophodne kako bi se osiguralo da je BiH uspje{an partner, u kona~nici uspje{na ~lanica NATO-a, kazao je Moore.

Podr{ka iz SAD-a
On smatra da je rje{avanjepitanja vojne imovine, iako je to osnovni uslov za po~etak godi{njeg dr`avnog programa u okviru MAP-a za BiH, jednostavnareforma u pore|enju sa reformama koje }e biti potrebno provesti za puno ~lanstvo u NATO-u. Provedba ove reforme i postizanje drugih partnerskih ciljeva, naglasio je, bi}eva`ansignal za Alijansu o spremnosti BiH da postigne napredak na putu prema ~lanstvu. - SAD su i daljeodlu~nepomaga-

ti BiH na njenom putu ka integraciji u NATO i nastavljamo sa na{om velikompodr{komOSBiHkojeprihvataju izazov davanja doprinosa mirovnim misijama u inostranstvu. Ali, lideri BiH moraju uraditi svoj dio posla kako bi i svojim djelima, a ne samo rije~ima, pokazali da je konsenzus u pogledu budu}nosti BiH u NATO-u iskren i informiranpristojno, kazao je Moore. Na konferenciji su govorili i DenisHad`ovi}(Centar za sigurnosne studije), dr. sci. Mladen Naki} (Ministarstvovanjskihposlova i europskih integracija RH), Jelena Mili} (Centar za Evroatlantske studije, Srbija), BiljanaRadeva(EuroatlantskisavjetMakedonije), Aleksandar Dedovi}(Alfacentar, CrnaGora)..., a sudjelovali su i studenti iz Sarajeva i Isto~nog Sarajeva.
Daniel OMERAGI]

Neboj{a Radmanovi}

[piri} - Har~enko

BiH - Turska

Tri{i}-Babi} - Fuguo

^estitka Tre}em puku OSBiH
Predsjedavaju}iPredsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} uputio je ~estitku, povodom Dana3. pje{adijskogpukaOSBiH i DanaVojske RS-a, brigadiruRajkuKne`evi}u, komandantu3. pje{adijskogpukaOSBiH. “Vjerujem da je 3. pje{adijski puk, sposoban i spreman, u okviru OSBiH, biti aktivni garant mira, bezbjednosti i stabilnosti u BiH, u skladu s ustavnom i zakonskomulogom OSzemlje. U interesu mira i prosperitetnog `ivota svih naroda u BiH, `elim vam uspje{annastavakdosada{njih reformi i izvr{avanje va{e uloge u skladu s mjestom u savremenomdemokratskom dru{tvu i svijetu“ isti~e Radmanovi}. ,

[to prije formirati vlast
Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} primio je ju~er u Sarajevu ambasadora Ruske Federacije u BiH Aleksandra Bocana Har~enka i s njim razgovarao o prilikama u BiH. [piri} i Har~enko su saglasni da je potrebno {to prije formirati vlast na nivou BiH. Obostrano je izra`ena spremnost za unapre|enje saradnje BiH i Ruske Federacije, s akcentom na ekonomskoj saradnji. [piri} je informirao ambasadora Bocana Har~enka o svom vi|enju mogu}eg razvoja situacije u Bosni i Hercegovini, saop}eno je iz Vije}a ministara BiH.

Pomo} na putu ka EU
Potpredsjednici FBiH Mirsad Kebo i Svetozar Pudari} primili su u odvojenim posjetama ambasadora Turske u BiH Vefahana Ocaka. Razgovarano je o aktuelnim politi~kimprilikamau BiH i regionujugoisto~ne Evrope. Uz obostranukonstataciju da su politi~ki odnosi dviju prijateljskih zemalja na zavidnom nivou, zaklju~eno je da se dosada{nja uspje{na suradnja mora intenzivirati, osobito na privrednom i ekonomskom planu. Nagla{eno je da je Turska jedna od evropskih dr`ava koja ima dovoljno politi~kog uticaja da bi pomogla BiH na njenom putu ka euroatlantskim integracijama.

Reforma Vije}a sigurnosti UN-a
Zamjenica ministra vanjskih poslova BiH Ana Tri{i}-Babi} primila je ju~er ambasadora NR Kine u BiH Wanga Fuguoa. Ambasador je predstavio stavove Kine u vezi sa pitanjem reforme Vije}a sigurnosti UN-a, kao i inicijativu grupe zemalja u Generalnoj skup{tini UN-a o istom pitanju. Istaknuo je da Kina podr`ava ideju da Vije}e sigurnosti UN-a provede potrebne reforme kako bi oja~alo svoj autoritet i efikasnost i na taj na~in bolje ispunjavalo primarnu obavezu o~uvanja me|unarodnog mira i sigurnosti, kao {to je utvr|eno Poveljom UN-a.

4

INTERVJU

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Presuda Prli}u i ostalima sigurno }e biti zna~ajan udarac svim politi~kim snagama Hrvata koje se oslanjaju na tekovine Herceg-Bosne

Bakir Izetbegovi}, ~lan Preds

Podr`avao
Razgovarala: Vildana SELIMBEGOVI]

ali sam o~ig
• Bili ste u Omarskoj i u Kozarcu: zanima me Va{a reakcija na deklaraciju koju su ponudile @ene u crnom? - Deklaracija, i kompletna aktivnost @ena u crnom, od velikog je zna~aja za region. One su savjest Srbije, poma`u joj da se suo~i sa pro{lo{}u. Bez tog suo~avanja nema istinskog pomirenja i stabilne budu}nosti. Nevjerovatno uporne, hrabre, principijelne `ene. Na`alost, jo{ prili~no usamljene. • Svjesno sam Vas prvo pitala za dojmove koje nosite sa obilje`avanja Dana logora{a, jer ni Vi ni gospodin Kom{i} niste krili emocije. Naravno, politi~ki doga|aj sedmice je svakako nastup visokog predstavnika u New Yorku. Ho}e li se promijeniti odnos me|unarodne zajednice prema BiH?

Odgovor na cvije}e je ogroman krst nal brdu sa kojeg su ubijane Sarajlije?!l
nije kasno, i da se BiH vrati na tra~nice reformi i ubrzanih integracijskih procesa. Akt Vije}a Evropske unije kojim su predvi|ene restriktivne mjere prema onima koji proizvode krizu u BiH je po~etak, a odlu~an nastup Valentina Inzka u New Yorku je o~igledno slijede}i korak u tom smjeru. • Milorad Dodik nudi tek odga|anje referenduma: {ta bi pri hva ta nje te po nu de zna~ilo za BiH? rajeva koja je odnijela hiljade `ivota, ko je po~inio pokolje u Kozarcu, Bratuncu, Br~kom, ko je organizovao konc-logore u Omarskoj i na Manja~i. Bilo je zlo~ina na svim stranama, ali ni pribli`no onakvih kakve je napravila vojska Republike Srpske. • Odstupili ste od principa usagla{avanja stavova u Predsjedni{tvu, odustali od vlastitog predizbornog obe}anja i napisali pismo Vije}u sigurnosti u kojem ste podr`ali Inzka? - Da, tako je. Poku{ali smo na}idogovor, ali nijei{lo. Izjavakoju je pro~itao ambasador Barbali} nije usagla{ena. Uslijedila je reakcija Neboj{e Radmanovi}a koja je pretjerana. Ali, nisam mogao pasivno stajati po strani u jednom od historijskih trenutaka za Bosnu i Hercegovinu. Bilo bi to neodgovorno, dalo bi alibi me|unarodnoj zajednici da ka`e – ako vi niste zainteresirani i zabrinuti za stanje u va{ojzemlji, ako ne smatrate da trebatepodr`ati OHR i zaustaviti na vrijeme antidejtonskeaktivnosti, pa za{tobismo mi bilizainteresirani i za{to bismo ulazili u konflikte? Disonance u Predsjedni{tvu BiH su lo{a stvar, {utnja bi bila gora. • Za je dni~ka po sje ta Predsjedni{tva na{e zemlje Kara|or|evu je izazvala razli~ite reakcije: koji su bili

Anto Zagrebabilo, No odvjetnik iz

DOBAR

LO[

ZAO

SADIK AHMETOVI]
Zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara i ministar sigurnosti BiH poru~io je, poslije sastanka u Bruxellesu sa zvani~nicima Evropske komisije, da nema nikakve bojazni da bi bezvizni re`im za na{e gra|ane mogao biti ukinut. Naprotiv, EK je veoma zadovoljan pona{anjem institucija i gra|ana BiH u ovom procesu.

Zna se ko je po~inio genocid
- Nijelakostajati na mjestu na kojem su strijeljani nevini ljudi. Prisutna je i li~naemocija jer nosim ime ~ovjeka koji je ubijen u Jasenovcu. Pogodila nas je i ~injenica da su se i logora{i podijelili po nacijama. Srpski logora{i, umjesto da se solidari{u sa svojimsapatnicimaHrvatima i Bo{njacima, da i oni polo`e cvije}e i odajupomenmrtvima, da uputeporukepomirenja, zaprijetili su podizanjem krsta visokog 36 metaraiznadSarajeva. Odgovor na cvije}e je ogromankrst na brdu sa kojeg su ubijane Sarajlije?! A {to se ti~e odnosa me|unarodne zajednice, mislim da sazrijeva odlu~nost da se dezintegracijski trendovi zaustave dok

• Kada }e BiH dobiti dr`avnu vladu? Mo`e li ona biti formirana bez HDZ-a BiH i HDZ-a 1990? - Mo`e, ali to ne bi bilo dobro. Nadam se pribli`avanju stavova i formiranju jakevladebazirane na {irokom konsenzusu koji }e uklju~iti i HDZ-ove. - Odga|anje referenduma je odga|anje konflikta, to nije rje{enje. Ako Milorad Dodik nastavi ovim putem, neizbje`no }e se sukobiti sa me|unarodnom zajednicom i dovesti sebe i RS u probleme. • On jednako tvrdi da ne `eli sukobe, da je problem nastao zbog nesrazmjerno velikog broja presuda izre~enih Srbima od dr`avnog suda, da je to sud samo za Srbe? - Sigurno je da postoji takav nesrazmjer, ali on prati nesrazmjer u broju izvr{enih ratnih zlo~ina. Zna se ko je po~inio genocid u Srebrenici, opsadu SaFoto: Didier TORCHE

Sa HDZ-ovima

SUD BiH
Nakon `estokih napada iz RS-a na Sud BiH, iz ove pravosudne institucije dr`avnom vrhu BiH i OHRu je upu}ena op{irna informacija u kojoj se argumentovano pobijaju Dodikove optu`be. Sada se o~ekuje reakcija doma}ih organa i me|unarodne zajednice od kojih je Sud BiH zatra`io za{titu.

EUFOR
Snage Evropske unije i ove godine su organizovale {kolsko takmi~enje u kojem su u~estvovala djeca iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Najbolji su dobili i lijepe nagrade (kompjutere, kamere, putovanja...) te pokazali da `ele zajedno u EU.

FK SARAJEVO
Fudbalski klub Sarajevo ve} godinama izjedaju afere, ali i sujete ljudi koji bi se rado okoristili o njegovo slavno ime. I posljednjih dana FK Sarajevo potresaju unutra{nji sukobi. Plju{te ostavke, padaju te{ke rije~i. Na`alost, zbog toga su momci u bordo dresovima ve} dugo u drugom planu.

VIJEST U OBJEKTIVU Mladi slikari
Ju~er je u organizaciji Udru`enja bosansko-tursko prijateljstvo Bosfor u parkuAtmejdanodr`ana likovna kolonija, koja je bila namijenjena profesorima i u~enicima likovnih sekcija {est osnovnih {kola iz op}ine Stari Grad. Radovi koji su ju~er naslikani bit }e izlo`eni na Milodra`u, gdje }e biti izabrani najbolji. Povod odr`avanja kolonije je obilje`avanje sultan Fatihove Ahdname 2011. Mladi umjetnici su sa posebnim nadahnu}em i entuzijazmom slikali svoje radove, {to je privuklo pa`nju i brojnih Sarajlija.

VIJEST U

BROJU

miliona KM do kraja godine dobi}e demobilisani borci u FBiH na ra~un dugovanja.

29

OSLOBO\ENJE petak, 13. maj 2011. godine

INTERVJU Poruka SDP-u

5

sjedni{tva BiH

gledno pogrije{io
Va{i razlozi za odlazak, a koji protiv? I {ta danas mislite o efektima susreta? - Svi razlozi su bili za odlazak, ~ak i mjestoodr`avanjasastanka. Ba{u Kara|or|evu treba potvrditi suverenitet BiH. Dva politi~ka aksioma treba imati na umu kad razmi{ljamo o trenuta~nom stanju u Bosni i Hercegovini, naro~ito o poziciji i djelovanju Bo{njaka. Prvi je da nema podjele BiH, da Srebrenica, Bratunac, Kozarac itd, nikadane}e biti ni{ta drugo do teritorija Bosne i Hercegovine. Drugi aksiom je da nemanormalizacijeodnosa, odnosnoboljebudu}nosti u regionu, ako nemadijaloga, dogovora, kompromisa. Bo{njaciimaju poseban interes za BiH i moraju biti posebno spremni na odbranu zemlje i, u istovrijeme, na traganje za kompromisima koji }e joj garantovati budu}nost. Popravili smo odnose sa Zagrebom i Podgoricom, slijedi nam Beograd, a bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva sedam godina nije oti{ao u Srbiju. Mora se razgovarati, tra`iti put do dogovora. Imao sam, u ovih pola godine mandata, mnogo susreta sa liderima u regionu, Evropi, svijetu. Svuda sam, kao mantru, ponavljaoistestavove– nema podjele Bosne, BiH je dokazala da je odr`iva, da mo`e i}i naprijed jer smo u petnaest postdejtonskih godina u mnogo ~emu stigli i prestigli susjedne zemlje koje nisu pretrpjele ratna razaranja i, kona~no, Bo{njaci su spremni na pomirenje, dijalog, integracije. Mislim da je vrijedilo truda i da }e dati efekta to {to sam radio ovih pola godine. • Zapravo Vas pitam: o~ekujete li druga~iji, da ne ka`em

sam Zukorli}a,
Disonance ul Predsjedni{tvu BiHl su lo{a stvar, {utnjal bi bila goral
bolji, kom{ijski odnos Srbije spram cijele BiH? - Predsjednik Tadi} je dao nekoliko veoma prihvatljivih izjava. Kazao je da su u Kara|or|evunapravljene lo{e historijske odluke, da ih on ne}e ponoviti, da Srbija nikada ne}e podr`ati neki referendum koji bi zna~io podjelu BiH. S obzirom na okolnosti, prije svega veoma jaku radikalnu opoziciju u Srbiji, ovo su ohrabruju}eizjavekoje mogu biti temelj za bolje odnose u budu}nosti. • Muamer Zukorli} je vrlo personalno reagirao na Va{e istupe nakon boravka u Kara|or|evu, ne ra~unaju}i da je reagirao i na neke izjave koje uop}e niste dali: u ~emu je problem? Moram priznati da sam stekla dojam kako Vas muftija Zukorli} poku{ava iskoristiti za vlastitu samokandidaturu u Islamskoj zajednici BiH? - Reagovao je veomapersonalno i veomaneodmjereno. Malotoga je rekao o meni, puno o sebi. • Zukorli} vjeruje da ste u Kara|or|evu, a i u Sarajevu, sa Jusufspahi}em pravili netransparentne dogovore o Islamskoj zajednici u Srbiji, izboru reisul-uleme? - Takve vijesti je trebao provjeriti i Zukorli} i Rijaset koji je potr~ao sa saop{tenjem za javnost. U Kara|or|evunije ni pomenutaIslamskazajednica. A da je pominjana, ja bih zagovarao jedinstvo islamske zajednice Bo{njaka. Ako Srbi mogu imati patrijarha u Beogradu ~ije se duhovne ovlasti odnose i na Srbe u BiH, za{toBo{njaci ne bi imali reisa u Sarajevu koji organizuje vjerski`ivotBo{njaka u Srbiji? Uvijek sam podr`avaojedinstvoislamske zajednice i nastavit }u tako. Podr`avao sam i Muamera Zukorli}a, ali sam, o~igledno, pogrije{io.

• Smatrate li i Vi da je odluka o izostavljanju ocjene iz vjeronauke iz ra~unanja prosjeka za uspjeh u Sarajevskom kantonu prvi korak ka zatvaranju medresa i d`amija? - To je prvikorak ka opadanjuinteresadjece za u~enjem, saznavanjem o svojoj vjeri. Radi se o jednostranoj odluci ministra obrazovanja koju kantonalnaVladatrebapreispitati. Nadam se da nikonema i ne pomi{lja na ukidanje vjeronauke jer }emo to zaustaviti pod svaku cijenu. Moja javna poruka SDP-u je da sa SDA napravi iskrenu koaliciju koja }e se fokusirati na vitalne procese u dr`avi – na o~uvanjecjelovitosti, na reformske i integracijske procese, borbu protiv kriminala i obnovu privrede, zapo{ljavanje. Nije vrijeme za sukob ideolo{kih matrica, za rasprave o vjeronauci, mektebima, o Djeda Mrazu! • Federalna Vlada funkcionira: koji su prvi utisci koalicionih partnera? [ta mo`emo o~ekivati: kada po~inje borba protiv korupcije? - Odlu~na borba protiv korupcije i sna`an iskorak u obnovi privrede. Uzdam se u dvojacpremijerNik{i} – ministar industrije Trhulj kad je u pitanju ekonomija. Uvjeren sam da njih dvojica mogu napraviti dobar posao, zaposliti mlade ljude, napuniti bud`ete. Kad imate sredstva, sve se lak{e radi i rje{ava, ekonomija je temelj svih procesa u dru{tvu. • [ta SDA planira uraditi u borbi za ekonomski progres i bolji `ivot gra|ana BiH? - SDA je u aprilu odr`ala tematsku sjednicu koja se odnosila na pitanja ekonomije i zapo{ljavanja. Ponu|en je elaborat u kojem su ova pitanja obra|ena na najozbiljniji i najkonkretniji na~in u postratnom periodu. Bosna i Hercegovina je bogata zemlja, a `ivimo relativnosiroma{no. Svakona{edijete kad se rodi, naslijedi toliko uglja, drveta, vode, minerala, da bi moglo `ivjeti u izobilju stotine, a ne desetine godina. Elaborat daje odgovore kako da to bogatstvo kona~no i iskoristimo.

Vjerujem Josipovi}u
Jusufspahi}a sam primio u neslu`benu posjetu i razgovarao s njim o `ivotu muslimana u Beogradu i Srbiji, naro~ito u vremenu rata, o paljenju i obnovi Bajrakli d`amije. • U posljednje vrijeme bilo je i neskrivenih varnica na relaciji sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovi}em: kako Vi tuma~ite politiku Hrvatske spram na{e zemlje? - Ne mislim da }emo imati problema sa politikomHrvatskeprema BiH, naro~ito sa politikompredsjednika Josipovi}a. Nakon svega {to su pre`ivjeli, Bo{njaci su postali preosjetljivi, ne podnose da ih se analizira, da im nekodaje“prolazne ocjene“. I tu je sva gre{ka predsjednika Josipovi}a. Uvjeren sam da ne}e pre}i mjeru u branjenju politike HDZ-ova. Normalnastvar je da stoji iza stranaka za koje su Hrvati u BiH masovnoglasali, ali je istotako normalno da ne stoji iza politike koja u Banjoj Luci tra`i podr{ku za stvaranjetre}egentiteta, dakle za antidejtonsku podjelu Federacije.

Popravili smo odnose sa Zagrebom il Podgoricom, slijedi nam Beogradl

TAKORE]I... MAGLA
Iz bud`eta RS-a pro{le godine dat je 4,1 milionmaraka za konsultantske usluge o mre`i autoputeva u RS-u ~ija realizacija do danas nijepo~ela. Osim za nepostoje}eautoputeve, izdvajan je novac i za nepostoje}i aerodrom u Trebinju i to 362.000 KM, ukazala je Glavna slu`ba za revizijujavnogsektora RSa. U pro{lojgodinisufinansirano je i Javno preduze}e Sky Srpska s 1.120.000 maraka, {to je za 740.000 vi{e u odnosu na odobreni bud`et, a tim iznosomsufinansirana je aviolinijaBanjaLuka- Ljubljana, jer nije bilo zainteresiranih putnika.

6

DOGA\AJI

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Zbog obaveza ministara u Vladi FBiH

Skup{tina Razvojne banke u ponedjeljak
Za odr`avanje sjednice potrebno je da Skup{tini prisustvuje najmanje 12 ~lanova Vlade FBiH, a za dono{enje odluka potrebno je devet glasova
Federalni premijer i ex officio predsjednik Skup{tine Razvojne banke FBiH Nermin Nik{i} ju~er je otkazao njenu sjednicu, saznaje Oslobo|enje. Novi termin {este sjednice Skup{tine Razvojne banke FBiH je ponedjeljak, 16. maj. Skup{tini. Federalniministri bi na toj sjednicitrebalidonijeti i odluku o utvr|ivanju i raspodjeli dobiti RB-a za 2010. godinu. Prema izvodu iz izvje{taja o poslovanju u pro{loj godini, RB je ostvario odbit od oko 2,4 miliona KM. Ina~e, ukupni kapital banke je u 2010. iznosio 113,48 miliona KM, dok je kreditni portfolio za tu godinu bio oko 181,51 milion KM.

Dobra saradnja tu`iteljstava
Glavni dr`avni odvjetnik Hrvatske Mladen Baji} sastao se ju~er s glavnim tu`iteljem Tu`iteljstva BiH Miloradom Bara{inom. Delegacije su razgovarale o dosada{njoj saradnji tu`iteljstava BiH i Hrvatske u radu na predmetima u kojima je saradnja realizirana na temelju me|usobnih zahtjeva za pravnu pomo}, kao i budu}oj saradnji. Predstavnici Dr`avnog odvjetni{tva Hrvatske zahvalili su glavnom tu`itelju i Tu`iteljstvu BiH na profesionalnom odnosu i saradnji u okviru rje{avanja predmeta Tihomira Purde, kao i drugim predmetima u kojima je Tu`iteljstvo BiH pru`ilo pomo} kolegama iz Hrvatske.

Ranije obaveze
Iz Vlade FBiH ju~er ni{ta zvani~nonijesaop}eno o odga|anju niti novom terminu Skup{tine, kojupremaZakonu o RB-u FBiH ~ine federalni ministri, a njome rukovodi federalni premijer u svojstvu ex officio predsjednika. Ipak, saznajemo da je predstavnicima ove finansijskeinstitucije u stoprocentnomvlasni{tvuFBiH koji su do{li na sjednicu, kao i dijelu ministara, saop}eno da “zbog ranije preuzetih obaveza nekiministri ne moguprisustvovati sjednici“ . Naime, za odr`avanjesjednice potrebno je da Skup{tini RB-a prisustvujenajmanje12 ~lanova VladeFBiH, a za dono{enjeodlu-

PRVA SKUP[TINA Zbog neslaganja s politikom poslovanja RB-a FBiH dijela ~lanova prethodnog saziva federalne Vlade, dio ministara je odbijao u~e{}e u radu Skup{tine
ka potrebno je da ih glasa devet. Zbog neslaganja s politikom poslovanja RB-a FBiHdijela~lanova prethodnog saziva federalne Vlade, dio ministara je odbijao u~e{}e u raduSkup{tine, a njene sjednice su vrlorijetkoodr`avane u mandatu pro{le Vlade. [estasjednicaSkup{tine, kojaje odgo|ena za ponedjeljak, bit }e prvaotkako je na du`noststupio novi saziv Vlade FBiH. Na dnevnomreduSkup{tine je, uz ostalo, prijedlogizvje{taja o poslovanju RB-a FBiH za period1. januar- 31. decembar2010. i prijedlog programarada RB-a FBiH za ovu godinu. Ove dokumente je u februarurazmatrao i usvojioNadzorni odbor RB-a i dostavio ih

Rekonstrukcija RB-a
Novi saziv federalne Vlade je ranije najavio da }e u narednom periodu biti otvorena rasprava o rekonstrukciji Razvojne banke FBiH kako bi se njeni kapaciteti {to vi{e usmjerili na ja~anje doma}e privrede, posebno kad je rije~ o dr`avnim preduze}ima u oblasti namjenske proizvodnje i industrije. Prema va`e}em Zakonu, izvje{taj o poslovanju i godi{nji plan rada RB-a trebali bi se na}i i pred ~lanovima Parlamenta FBiH. S. [e.

Nedovoljno protiv korupcije
Transparency International BiH je ukazao Evropskoj komisiji na nedovoljne napore vlasti u borbi protiv korupcije u BiH. Nalazi TIBiH, koji su predstavljeni predstavnicima EC-a, ukazuju da je napredak BiH na unapre|enju zakonskog okvira, a posebno u primjeni zakona za borbu protiv korupcije, gotovo nevidljiv, s obzirom na to da i vi{e od godinu nakon usvajanja Zakona o agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije ovo tijelo jo{ nije uspostavljeno, te da strategija za borbu protiv korupcije gotovo nije ni primjenjivana. Ukazano je i na neefikasnost pravosu|a u procesuiranju slu~ajeva korupcije.

Protest BH novinara

Avdi} i Bara{in - lo{i primjeri
Upravni odbor Udru`enja /Udruge BH novinari upu}uje protestUredni~komkolegijuFederalne televizije zbog na~ina na koji je novinar magazina “60 minuta“ Avdo Avdi} poku{ao dobitiizjavu od glavnogdr`avnog tu`iteljaMiloradaBara{ina. Presretanje tu`itelja Bara{ina prilikomizlaska iz automobila, poku{aj iznu|ivanja izjave i me|usobno naguravanje, veoma su lo{ primjer novinarske prakse i izla`enje izvan okvira novinarstva, posebnovisokihstandarda i odgovornosti novinara u javnimservisima. Ovakvopona{anje zaslu`uje najo{triju osudu i zbog ~injenice da je novinar Avdi} nedavno imao priliku intervjuiratiglavnogdr`avnogtu`itelja Bara{ina u njegovom uredu, postaviti mu brojna, pa i neugodna pitanja u vezi sa trgovinom naoru`anja i sa tu`iteljevim odgovorima upoznati cijelu bh. javnost, stoji u saop}enjuUdruge. Kori{tenje kamere kao sredstva pritiska za dobijanje izjave od sagovornika, presretanje i bukvalno zaskakivanje javnih li~nosti na ulici, prilikom izlaska iz ureda, odlaska u toalet ili na drugim mjestima, neprihvatljive su novinarske tehnike, koje, na`alost, sve ~e{}e primjenjuju novinari FTV-a. Takva pona{anja ozbiljno naru{avaju dostojanstvo novinarske profesije, dovode u pitanje po{tene namjere i kredibilnost i novinara i FTV-a u cjelini, smatra Upravni odbor BH novinara i poziva Uredni~ki kolegij FTV-a da razmotri ovaj i sli~ne slu~ajeve te poduzme mjere. Istovremeno, Upravni odbor Udru`enja/ Udruge BH novinari upozorava glavnog dr`avnog tu`itelja Milorada Bara{ina na neprihvatljivostprimjenesilepremanovinarima, bez obzira na okolnosti i na neprimjereno novinarska pona{anje. U BiH postoje zakoni i profesionalni eti~ki kodeksi koji svim javnim li~nostima i obi~nimgra|animaosiguravaju primjerena sredstva za{tite i reagiranja na neprofesionalnapostupanja novinara i medija.

Patrijarh Irinej podr`ao referendum
Stav patrijarha Srpske pravoslavne crkveIrineja, koji je ju~er u Fo~idobiopovelju ove op{tine, o referendumu u RS-u je jasan. „@ivimo u demokratskom svetu tako da je pitanje raspisivanja referenduma demokratsko pravo“ izjavio je patri, jarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Patrijarh Irinej ne isklju~uje mogu}nost da Sabor SPC-a u ponedjeljak raspravlja o ovom pitanju. „Verovatno, verovatno ukoliko se na|e na dnevnom redu“ kazao je Irinej. , Patrijarh srpski Irinej ju~er je posjetio Fo~u i tom prilikom je blagosiljao po~etak radova na rekonstrukciji zgrade koju je za potrebe Bogoslovskog fakulteta u Fo~i pro{le godine kupila Vlada RS-a. A. H.

Bara{in: Primjena sile

Udru`enje maloljetnih pripadnika Armije BiH
Bora~ka populacija postala je bogatija za Udru`enje maloljetnih boraca Armije BiH. Predsjednik udru`enja jo{ nije imenovan, ali generalni sekretar udru`enja Adis Ramovi} ka`e kako je njegov izbor samo pitanje vremena. - Prema na{im podacima, u redovima ARBiH bilo je oko 2.700 maloljetnih boraca. Mahom su bili u diverzantskim jedinicama, tamo gdje je bilo na-

Posao i {kolovanje
vanje, ali bez podr{ke vlasti svih nivoa, ne}e mo}i puno napraviti. Podsjetimo, u Hercegova~ko-neretvanskom kantonu sli~no udru`enje osnovano je maja 2009. godine u Mostaru i vodi ga Senad Razi}. Njihov je cilj, me|u ostalima, organizovanje nau~nih skupova o prevladavanju socijalnih, zdravstvenih, psiholo{kih, statusnih i pravnih problema ~lanstva, te pomo}i ~lanovima u pravnim postupcima pred sudovima BiH u vezi sa njihovim sudjelovanjem u obrambenooslobodila~kom ratu, nov~ana pomo} socijalno najugro`enijim, pomo} u organizaciji sahrana svakom umrlom ~lanu. Formirali su ogranakUdru`enje maloljetnih dobrovoljaca HNKa Sjever, koji obuhvata op}ine Konjic, Jablanicu i Prozor sa sjedi{tem u Konjicu.
A. B.

jopasnije. Mnogi do danas nisu zavr{ili {kolu, bez posla su, prepu{teni su sami sebi. A osnovali su porodice, imajudjecu i treba im svaka vrsta pomo}i. Nije nam cilj da takviprimajusocijalnu pomo} i budu na teret ostalimgra|anima, prioritet nam je zaposliti ih. Stoga pozivam biv{e maloljetne borce da nam se priklju~e, apeluje Ramovi}. Obja{njava kako ve} postoje projekti za njihovo zapo{lja-

OSLOBO\ENJE petak, 13. maj 2011. godine

DOGA\AJI

7

U Bratuncu klanjana d`enaza za 16 `rtava

VIJESTI

Podr{ka Velike Britanije BiH
[ef tima za politiku UN-a u britanskom MVP-u Greg Quinn i njegov kolega Timothy Ayres posjetili su BiH i tom prilikom su razgovarali sa bh. zva ni~ni ci ma o is kus tvu BiH kao nestalne ~lanice Vije}a sigurnosti UN-a, uklju~uju}i i iskustva tokom perioda predsjedavanja Vije}em u januaru ove godine, te razmijenili zvani~ne stavove o klju~nim pitanjima ko ji ma se ba vi Vi je}e si gur nos ti, uklju~uju}i situaciju u Libiji i Siriji. Quinn je u razgovoru sa zamjenicom ministra vanjskih poslova istakao da je vlada Velike Britanije izgradila posebne odnose sa Vladom BiH koji }e se nastaviti do kraja perioda ~lanstva BiH u Vije}u sigurnosti UNa, ali i nakon toga. Quinn i Ayres su se susreli i sa predstavnicima NVOa i medija.

Vojnik mi je rekao:

bejbi je mrtav!
Od ju~er na mezarju Veljaci je ukopano 218 `rtava. Prema podacima udru`enja 1992. i 1993, ukupno je ubijeno 603 Bratun~anki i Bratun~ana, a prona|ena je tek jedna tre}ina
Iza Adine Hajdarevi} su ostale samo roza gegice sa medama, fla{ica sa neispijenim mlijekom i tek tri mjeseca `ivota. Ostao je i babo Vahid, da pla~e, i pati. Ju~er, jednostavno, nije imao snage govoriti. Satima je stajao i ~u~ao pored tabuta, u kojem su bile kosti njegove bebe Adine. Skupljao je snagu da nekoliko sati poslije spusti Adinin tabut u zemlju izme|u mezara supruge Suade i oca Galiba. Na mezarju Veljaci u Bratuncu, uz Vahida su stajale jo{ 3.000 gra|ana, koji su do{li, da pored Adine, klanjaju d`enazu za jo{ 15 bratuna~kih `rtava, koju je predvodio Husein efendija Kavazovi}, muftija tuzlanski. A tik pored Adininog tabuta, na bratuna~koj zemlji, ju~er je bio polo`en i tabut sa kostima dvogodi{njeg Ardinela Kuni}a. Majka Safija je plakala, i prisje}ala se trenutka kad je izgubila svog maksuma.

Upla}ene invalidnine
Federalno Ministarstvo finansija je u utorak, 10. maja, izvr{ilo uplatu sredstva za isplatu aprilskih invalidnina za ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca i branitelja. Za ovu svrhu, kako je saop}eno iz Ministarstva, izdvojena su 26,4 miliona KM. Istog dana, korisnicima su upla}ene i neratne invalidnine u ukupnom iznosu od 12,4 miliona KM, saop}eno je ju~er federalnog Ministarstva fiS. [e. nansija.

Izetbegovi}: Ovo se ne smije zaboraviti
Bakir Izetbegovi}, ~lan Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine, koji je ju~er prisustvovao kolektivnoj d`enazi u Bratuncu, podsjetio je na stra{ne zlo~ine koji su se desili u ovom kraju, te poru~io da zlo~ince treba goniti dok su `ivi. “Dijete u utrobi majke, dijete u naru~ju majke. Ubijeno je i dijete od dvije godine. Samo trojica su privedena, samo tre}ina kostiju je prona|ena. [ta nam preostaje? Mi znamo da smo bili prisiljeni da dr`avu pravimo sa onima koji su je razarali. Treba}e posebno strpljenja. Opet imamo krize. Treba graditi sistem, vratiti BiH na puteve ka EU i NATO-u”, kazao je Izetbegovi}, te poru~io da se ovo zlo ne smije zaboraviti. Izetbegovi} je prije dolaska na d`enazu posjetio vlaseni~ko mjesto Zaklopa~a, gdje je odao po~ast nedu`no ubijenim, te naselje Cerska, gdje je tako|er odao po~ast nedu`no ubijenim, ali i posjetio {kolu i razgovarao sa tamo{njim povratnicima. ideologije Karad`i}a i Mladi}a `ele da izjedna~e zlo~ince i `rtvu. “U historiji se to nikada nije desilo. Zamislite da je Hitlerov sljedbenik optu`io Jevreje 20 godina poslije holokausta, da su Jevreji ubijali Nijemce u logorima. Nama se danas to de{ava” poru~ili su , pre`ivjeli. Husein efendija Kavazovi}, muftija tuzlanski, kazao je da je ju~era{njih 16 tabuta koji su spu{teni u bratuna~ku zemlju, ustvari, ogledalo zlo~inaca koji su ubili nevine ljude. “Mi smo svjedoci da je ovdje u~injen zlo~in i sigurni smo da ovaj zlo~in ne}e pro}i neka`njeno. Mi muslimani vje ru je mo da pos to je dva `ivota – jedan na ovom svijetu, a drugi na ahiretu. I ~ekamo dan kada }e zlo~inac sresti svoju `rtvu i pogledati je u lice. @rtve danas nisu slabe, danas su zlo~inci slabi. Oni su danas najnemo}niji i bit }e, ako Bog da, jo{ vi{e nemo}niji” poru~io je Kavazovi}. ,

Udar u glavu
“Sjedila sam kad su po~eli granatirati i dr`ala sam ga na krilu. Legao je bio da spava. Ka`e: haj’ majka da te poljubim jednom. Reko’: hajd’ i lezi spavaj. Po~e granatiranje. Djever Fahro mi je donio nekog soka. Ja sam njemu dala u fla{i i on popi. Ka`e: ovo majka daj pola Onanu. Reko’: hajd’, ostavi}emo mu. Nije ni Omer do{’o i on je jednik poginuo” pri~ala , je i jecala Safija. Potom, pri~a ona, do{ao je Philip Morillon sa vojskom. Digao je i zastave. Ona je sa Ardinelom sjedila izme|u kamiona i transportera. “Bo`ije davanje, osjetila sam samo udar u glavu. Iz onoga transportera isko~io je vojnik. Znam samo da je rekao: bejbi je mrtav. Kad sam pogledala, od njega je ostalo samo {to sam dr`ala u ruci. Nisam znala za sebe. Probudila sam se negdje u Srebrenici. Tra`ila sam ga godinama, nisam htjela oti}i nigdje vani dok ga ne na|em” is, pri~ala je Safija. A pre`ivjeli ~lanovi bratuna~kih udru`enja ju~er su poru~ili da se uz rijeku Drinu nalaze mnoge grobnice, te da danas sljedbenici zlo~ina~ke

Ju~er ukopani
Po red be be Adi ne i dje~aka Ardinela, ju~er su na mezarju Veljaci uko pa ni: D`ana no vi} (Sal ko) Fa ti ma, Go li} (Avdulah) Avdo, Hajdarevi} (Numo) Galib, Husi} (Osman) Munira, Latifovi} (Omer) Bego, Ma{i} (Osmo) [evala, Ma{i} ([e}o) [e ma, Su lji} (Osman) Idriz, Muminovi} (Husejin) Ismet, Salihovi} (Rasim) Mefail, Salihovi} ([evko) [efik, Sulji} (Ibro) Muharem, Muji} (Safet) Mirsad i Omerovi} (Meho) Mula.

Posebno mjesto Sarajeva u Evropi
Predsjednica Odbora Evropskog parlamenta za kulturu i obrazovanje Doris Pack pozdravila je ju~er parlamentarnu odluku o nominaciji Sarajeva za Evropsku prijestolnicu kulture 2014. godine. “Sarajevo ima posebno mjesto u evropskoj povijesti i kulturi. Ovom nominacijom mo`emo poslati va`an signal za multietni~ki karakter grada i dr`ave BiH, koji mo`e dovesti do promjene razmi{ljanja politi~kih faktora u zemlji. Osim toga, taj grad pokazuje koliki je neuspjeh Evrope i koliko je va`no zajedno raditi“, ka`e se u saop}enju Doris Pack, prenosi Hina. Titula Evropske prijestolnice kulture uvedena je jo{ 1985. godine i od tada je vi{e od 40 evropskih gradova nosilo taj naslov.

Todorovi} u bjekstvu
Od ju~er na mezarju Veljaci je ukopano 218 `rtava. Prema podacima udru`enja 1992. i 1993. godine, ukupno je ubijeno 603 Bratun~anki i Bratun~ana, a prona|ena je tek jedna tre}ina. Za ratne zlo~ine su osu|eni Miroslav Deronji}, Mirko Todorovi} i Milo{ Radi}. Kako je poznato, Todorovi} je trenutno u bjekstvu.
Samir KARI]

8

DOGA\AJI

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Austriji direktno proslije|en zahtjev za izru~enje Divjaka

Ministarstvo pravde

zaobi{lo MVP
Podr{ka Dru{tvu "Josip Broz Tito"
Potpredsjednik FBiH Svetozar Pudari} primio je ju~er predstavnike Dru{tva "Josip Broz Tito" Sarajevo i razgovarao o programskim aktivnostima te organizacije. ^lanovi Dru{tva istakli su zapa`ene rezultate koje ostvaruju u svom djelovanju, ali i probleme, posebno finansijske prirode, koje ima asocijacija u realizaciji bogatih programskih sadr`aja. Pudari} je podr`ao pro gram sku ori jen ta ci ju Dru{tva, a posebno anti fa {isti~ko opredjeljenje ~ije vrijednosti beskompromisno zastupa. U razgovoru su podr`ane aktivnosti planirane povodom obilje`avanja 27. jula, Dana ustanka, kojem }e zna~ajan doprinos dati i Dru{tvo "Josip Broz Tito".

Dok se ~ekao stav Predsjedni{tva BiH, koji je zatra`io MVP zbog nepotpunog prvog zahtjeva za izru~enje Divjaka BiH, Ministarstvo pravde direktno je u Austriju uputilo novi zahtjev
Ministarstvo pravde BiH direktno je uputilo zahtjev austrijskim pravosudnim vlastima za izru~enje penzionisanog generala Armije BiH Jovana Divjaka na{oj zemlji. Potvrdila je to ju~er za Oslobo|enje glasnogovornica Ministarstva pravde BiH Marina Baki}, rekav{i da je na zahtjev Ministarstva pravde Republike Austrije Ministarstvo pravde BiH direktno proslijedilo kompletnu dokumentaciju Tu`ila{tva BiH, koja se odnosi na pos tu pak ko ji se u slu~aju Dobrovolja~ka vodi u na{oj zemlji. Tom prilikom MVP je od Predsjedni{tva BiH zatra`io stav o svemu ovome, no ono se do sada o tome nije o~itovalo. U me|uvremenu, Ministarstvo pravde BiH zaobi{lo je Ministarstvo vanjskih dle`nim organima Austrije. - Tako|er na zahtjev Ministarstva pravde Republike Austrije, poslali smo i kopiju molbe za izru~enje koju smo jo{ sedmog marta 2011. uputili putem Ministarstva inostranih poslova, ali ona nije proslije|ena dalje. Mi smo tri puta urgirali i tra`ili od MIP-a da dokumentaciju proslijedi nadle`nim organima Republike Austrije, rekla je Baki}.

U interesu djece
Instrukcija ministra obrazovanja i nauke u Vladi Kantona Sarajevo Emira Suljagi}a koja se odnosi na predmet vjeronauke u {kolama ni na kakav na~in ne dovodi u pitanje vjerske slobode, stav je Helsin{kog komiteta u BiH. Helsin{ki komitet smatra da je ova odluka donesena u interesu djece. Prema prva tri stava Okvirnog zakona o srednjem i osnovnom obrazovanju u BiH djeca imaju pravo da, u skladu sa `eljama svojih roditelja, poha|aju vjeronauku. ^etvrti stav spomenutog ~lana, a koji propisuje da djeca koja ne poha|aju vjeronauk ne}e biti diskriminirana, jednostavno je zanemarivan. Svjedo~i o tome ubrajanje ocjene iz vjeronauka u prosjek, {to djecu koja ne poha|aju ovaj predmet dovodi u neravnopravan polo`aj, poja{njavaju iz Helsin{kog komiteta.

Tri urgencije
Podsje}amo, Ministarstvo vanjskih poslova BiH upozorilo je prije ne{to vi{e od mjesec Predsjedni{tvo BiH da zahtjev za izru~enjem Divjaka, koji je austrijskim vlastima proslijedilo Ministarstvo pravde BiH, ne ispunjava uslove propisane va`e}im me|unarodnim sporazumima, odnosno da ne sadr`i neophodnu dokumentaciju.

SLALI I KOPIJE Na zahtjev Ministarstva pravde Republike Austrije, poslali smo i kopiju molbe za izru~enje koju smo jo{ sedmog marta 2011. uputili putem Ministarstva inostranih poslova, ali ona nije proslije|ena dalje
poslova, te zahtjev poslalo austrijskim vlastima direktno. Baki}eva je ju~er kazala da je Ministarstvo pravde tri puta urgiralo i tra`ilo da Ministarstvo inostranih poslova proslijedi dokumentaciju na-

Direktan odgovor
- Nakon {to to nije u~injeno, Ministarstvo pravde Republike Austrije je reagovalo i u pismu upu}enom mi nis tru pravde BiH Bari{u ^olaku tra`ilo da im se dokumenti stave na raspolaganje kako bi mogli dalje postupati i donijeti odluku o izru~enju. U pismu se jasno navodi da je “u interesu pro{irenja osnove za dono{enje odluke za austrijske sudove, potrebno da se rezultati krivi~nog postupka koji se po vo dom iden ti~nog sadr`aja vodi u BiH stave na

Divjak: @rtva doma}ih politika

raspolaganje austrijskim sudovima koji rade na dono{enju ove ekstradicione odluke“ , rekla je Baki}. Kao zaklju~ak, Baki}eva je ponovila kako je Ministarstvo, na direktan zahtjev ministarstva neke druge dr`ave, du`no dati direktan odgovor.
J. F.

Priznanja Evropskog pokreta
Ministru sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadiku Ahmetovi}u i njegovom pomo}niku za me|unarodnu saradnju i evropske integracije Samiru Rizvi ju~er je predsjednik Evropskog pokreta u BiH Predrag Pra{talo uru~io medalje za doprinos u liberalizaciji viznog re`ima za na{u zemlju.

Ahmetovi}u i Rizvi evropske medalje
ma, koji po{tuju procedure i pravila zemalja Schengena i koji su dali svoj doprinos cijelom ovom procesu, rekao je Ahmetovi}.

Nadam se da }emo se u naredne ~etiri godine baviti pitanjem evropskih integracija, a ne reformi koje smo ve} donijeli, kazao je Ahmetovi}

BiH najbr`a
Uru~enju priznanja prisustvovao je i visoki predstavnik Valentin Inzko, koji je ve} primio evropsku medalju. Inzko je naglasio da }e evropska zajednica nastaviti pomagati Bosnu i Hercegovinu na putu integracija, ali i da BiH mora u~initi odre|ene napore na tom polju. - Oni koji su danas (~etvrtak op. a) primili priznanja dokaz su da BiH mo`e dati doprinos. BiH je ispunila 174 uslova za viznu liberalizaciju i ako je poredimo sa susjednim zemljama, mogli bismo re}i da je BiH, s obzirom na to da je najkasnije zapo~ela, taj posao uradila najbr`e, kazao je Inzko. J. F.

Pripreme za jubilej Ilmijje
Reisul-ulema Mustafa Ceri} ju~er je primio predsjednika Udru`enja i Glavnog odbora Ilmijje Mensura Pa{ali}a, potpredsjednike Zijada Ljevakovi}a i Se ada Du ra ko vi}a, pred sje dni ka Skup{tine Vahida Arnauta, generalnog sekretara Rifata Feti}a i ~lanove Glavnog odbora. Susretu je prisustvovao i dosada{nji predsjednik Muharem Hasanbegovi}, kome je ovom prilikom odato priznanje za uspje{no vo|enje Ilmijje u proteklom periodu. Na sastanku je bilo rije~i i o jubileju - 100. godi{njici Ilmijje koja }e se obilje`iti naredne godine i na~inu na koji }e se to obilje`iti.

Eksperti nepotrebni
Ahmetovi} je tom prilikom, izraziv{i zadovoljstvo priznanjem Evropskog pokreta, istakao da Bosna i Hercegovina nema drugi put do evropskog puta. - Stoga se nadam da }emo se u naredne ~etiri godine baviti pitanjem evropskih integracija, a ne pitanjem reformi koje smo ve} donijeli, kazao je Ahmetovi}. On je naglasio da je Bosna i Hercegovina odgovorna prema obavezama iz vizne liberalizacije, {to je potvr|eno i

Samir Rizvo, Predrag Pra{talo i Sadik Ahmetovi}

Foto: D`. KRIJE[TORAC

ZAHVALNOST GRA\ANIMA Ja `elim zahvaliti i gra|anima, koji po{tuju procedure i pravila zemalja Schengena i koji su dali svoj doprinos cijelom ovom procesu
ovih dana u Bruxellesu, gdje su visoki zvani~nici Evropske komisije zaklju~ili kako je nepotrebno da u na{u zemlju {alju eksperte koji bi provjerili stepen ispunjavanja obaveza iz Mape puta. - Ja `elim zahvaliti i gra|ani-

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

9

10

KOMENTARI

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Dodik kao sudbina
N
FOKUS
Pi{e: Zija DIZDAREVI] zija@bih.net.ba

Pogre{no je predsjedniku RS-a iz EU pru`ati priliku za pregovaranje o dr`avnom pravosu|u. Vlasti RS-a treba staviti pred izbor radikalizacija i sankcije ili odustajanje od referenduma, {to br`a uspostava reformskog Vije}a ministara i dono{enje ustavnih izmjena nu`nih za evroatlantske integracije

ezavisne novine donijele su informaciju s naslovom “Kotorsko: Srbi uznemireni zbog zastava BiH” List je pre. nio vijest Srne da raseljeni Srbi s Ozrena postavljanje dviju zastava Bosne i Hercegovine na ulazu u Kotorsko smatraju provokacijom povratnika Bo{njaka. Prethodno je ispred sjedi{ta vlade RS-a u Banjoj Luci skinuta zastava bh. dr`ave, a u Prijedoru osvanuo natpis “Incko je mrtav, Cigani i muslimani u logore“ To su sli~ice o u~inci. ma i porukama gospodara RS-a Milorada Dodika i danas klju~nog politi~ara u BiH. U Savjetu bezbjednosti OUNa napokon je data jasna definicija su{tinskog problema u BiH. Republika Srpska je prozvana zbog sistemati~nog atakovanja na institucije bh. dr`ave, u sklopu eskaliraju}e politike rasturanja BiH. O tome posebno svjedo~i odluka Narodne skup{tine RS-a za raspisivanje referenduma o (ne)prihvatanju odluka visokog predstavnika sa zakonskom snagom, posebice kada je rije~ o Tu`ila{tvu i Sudu BiH. Visoki predstavnik me|unarodne zajednice Valentin Inzko dobio je podr{ku Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, Ve-

P

like Britanije, Njema~ke i Francuske. Kina se nije protivila Inzkovom izlaganju koje je osporila samo Rusija. Washington je odlu~an da se stane ukraj drzni{tvu svog negda{njeg favorita. Evropska unija je jedinstvena u protivljenju referendumskoj politici Dodika, koji je doveo RS do me|unarodne kompromitacije. Do{ao je kraj Dodikovom provociranju i vrije|anju me|unarodnih autoriteta, sasma mu je su`en prostor za djelovanje. Dodik vidi spas na dva pravca - pregovaranje o privremenom odga|anju referenduma i dr`avnom pravosu|u i uspostavi vlasti na razini BiH. ogre{no je predsjedni ku RS-a pru`iti priliku za pregovaranje, kao {to to ~ine iz EU, ponudom za dijalog, uz obe}anje monitoringa bh. pravosu|a. EU ne treba pregovarati sa vladaju}im u RSu o toj temi, ve} predo~iti pravila po kojim treba unaprijediti pravosudni sistem u zemlji. Ne treba Dodiku pru`ati priliku za nastavak opstruktivnog manevrisanja i davati mu {ansu da on diktira uslove za bilo {ta. Dodika treba prestati tretirati kao paralelnog predsjednika dr`ave, ve} kao nekog ko se sam progla-

D

sio dr`avnim neprijateljem. Shvativ{i da je predzidomkoji je sam na~inio, Dodik je naglo za hitnu uspostavu vlasti na dr`avnom nivou, opet, ucjenjuju}i. Naime, on nije za dogovor o Vije}u ministara BiH ako je lider SDP-a Zlatko Lagumd`ija kandidat za predsjedavaju}eg ili za {efa diplomatije. odika i vlasti u RS-u treba staviti pred izbor: dalja radikalizacija i sankcije, ili, odustajanje od referenduma, {to br`a uspostava reformskog Vije}a ministara BiH i dono{enje ustavnih izmjena nu`nih za evroatlantske integracije. Prvo bi donijelo Dodikovo uklanjanje s politi~ke scene i novu poziciju za RS, a drugo odustajanje Dodika od sebe. Inzko poru~uje da nije isklju~ena Dodikova smjena. Iz tri smjera prijete sankcije Dodiku, njegovim politi~kim sljedbenicima pa i RS-u - od OHR-a, EU i SAD-a. Tu su i sigurnosni garanti - EUFOR i NATO. Dodika treba staviti pred mogu}nost sankcija ne samo zbog referenduma ve} i zbog neuspostavljanja dr`avne vlasti. U opciji mogu biti i prijevremeni izbori za Parlament BiH, ali bez u~e{}a onih koji opstruiraju formiranje vlasti na razini dr`ave. Dodik nastoji osigurati je-

M

dinstvo u SNSD-u i podr{ku strana~kih partnera. Nakon {to je Dodik sazvao predstavnike SNSD-a u dr`avnim organima, isprepadani Nikola [piri}, o kojem se pri~alo kao o mogu}oj strana~koj izdajici, ka`e: “SNSD i Milorad Dodik su narodni izbor i oni su sudbina RS-a” . ^elnik SDS-a Mladen Bosi} umjesto da se odmakne od Dodika, okomljuje se na Inzka i prijeti posljedicama po cijeli region ako bude zabrane referenduma i sankcija. Stalna sudska mu{terija, ~elnik HDZ-a Dragan ^ovi} ostao je uz Dodika. Ne mo`e Do di ku do}i odlu~uju}a pomo} ni od prekodrinske sabra}e, pa ni od predsjednika Srbije Borisa Tadi}a i Srpske pravoslavne crkve. Rusija se ne mo`e nositi sa SAD-om i EU u BiH. oskva, koja se sve vi{e bruka u BiH, ne mo`e sprije~iti mogu}e sankcije. Dodik sve vrijeme koristi RS kao instrument za ostvarenje li~nih i grupnih politi~ko-ekonomskih interesa. Dodiku RS nije cilj, ve} sredstvo. Pred raspletom smo referendumske krize kojom je Dodik ujedinio SAD i EU u odlu~noj podr{ci bh. dr`avi. To je najbolje {to je uradio u ovih pet godina.

N

a moj tekst objavljen u Oslobo|enju (4. 5. 2011.), pod naslovom “Kontroverze oko gazije“, osvrnuo se Ahmet Aliba{i} i u vezi s tim nu`no je kazati barem sljede}e. I – Ahmet Aliba{i} osvr}e se samo na jedan segment moga teksta – na tuma~enje pojma “gazija“- iako je moj tekst strukturiran tako da predstavlja vi{e nivoa, ili aspekata, decidirano pobrojanih, u kojima se ovaj pojam situirao. Aliba{i} se ne izja{njava o drugim, zapravo o temeljnim pitanjima koja zahva}aju moj tekst, a bio je du`an da to odva`no u~ini. Ovako, ostaje dojam da je njegov stav o tekstu u cjelini negativan. Takav pristup, zapravo, prikriva Aliba{i}ev stav prema glavnim pitanjima moga teksta i stoga je kriti~ki i, naro~ito, metodolo{ki nekompetentan: analizom jednog segmenta (objasnit }u kako je i ta Aliba{i}eva analiza pogre{na), sagovornik nastoji osporiti moj tekst, ali i “ugled koji profesor Durakovi} u`iva u dijelu na{e javnosti“. On se uop}e ne bavi su{tinom moga teksta – u kojoj mjeri je nesuvislo i {tetno prenositi pojam “gazija“ sa svim njegovim “osvojenim zna~enjima“ i kontekstima u arapskoj domovini i osmanskoj imperiji u kontekst bosansko-hercegova~kog (ne samo bo{nja~kog ili muslimanskog) otpora srpskoj agresiji 1992. godine. S obzirom na navedeno, prinu|en sam da se i sam posvetim ovom prilikom samo analizi pojma “gazija“ . II – Nastoje}i da ospori moje navode o zna~enju pojma “gazija“ - od njegova semanti~kog vrela preko morfolo{kih derivata i navodnog osvajanja pozitiviteta u nekim periodima povijesti - Aliba{i} previ|a moju klju~nu re~enicu u tome kontekstu: “Na taj na~in se izvorni negativitet mimikrirao, jer se predstavljao kao ne{to pozitivno, ali se ne smije ispus-

O naravi gazije
titi iz vida da je to pozicija imperijalnoga“ Previ|aju}i ovu re~enicu, Aliba{i} je . zapao u kontradikcije i svu svoju argumentaciju zapravo je uveo u prilog mome tuma~enju: 1. On ne pori~e – naprotiv - da su se u arapskom jeziku i dru{tvu pojmom “gazije“ ozna~avali kradljivci deva (Arabljaninu je deva bila najve}a vrijednost!), dakle da su bili plja~ka{i najvi{ega reda, kao i napada~i na inovjerce. Taj izvorni sadr`aj obilje`io je, su{tinski, i kasnija njegova zna~enja pojma. 2. Jasno sam kazao kako se tokom povijesti ovaj pojam unekoliko mijenjao, nastoje}i da mimikrijski svoj negativitet predstavi kao pozitivitet, ali je su{tina u tome {to se to ~ini s pozicije imperijalnoga. Jer, s pozicije sultana, recimo, koji svojim titulama priklju~uju i titulu “gazije“, kao i s pozicije njihovih podanika, pojam „gazije“ svakako je pozitivan, ali je s pozicije onoga u odnosu prema kome se sti~e naziv “gazija“ nesumnjivo negativan. Da kle, po jam i akci ja ko ju on ozna~ava mogu biti i pozitivni i negativni, zavisno od toga da li ste u poziciji osvaja~a ili osvojenoga. U turskoj imperiji svakako je to bilo pozitivno, gotovo u istoj mjeri u kojoj je bilo negativno sa stanovi{ta “objekta osvajanja“. 3. Kao nastavnik historije islama, Aliba{i} navodi kako su derivati osnove GZW (“gazwet“ i sl.) pozitivni, ali u tom kontekstu koristi sintagmu “{irenje islama“, {to jest indikativno upravo u prilog mome tuma~enju danoga pojma. Drugim rije~ima, uvijek je va`na pozicija s koje ne{to posmatramo i s koje se prema ne~emu odre|ujemo; nau~ni~ku neutralnost nije lahko zadr`ati i ostati pri ideolo{ki neutralnom diskursu. Ukoliko neko posmatra muslimanska osvajanja kao musliman, imat }e pozitivan odnos prema njima, ali to ne mo`e poni{titi ~injenicu da su pri tome vr{ena zaposjedanja tu|ih teritorija i dobara. [ta re}i za kr{}anska osvajanja obje Amerike?! Pozitivitet ili negativitet u ovakvim slu~ajevima je relativan; on se mo`e “usavr{avati“ do te mjere da, na primjer, ~ak i pojam ODBRANA odredite kao isklju~ivo pozitivan i onda kada je rije~ – kao {to ~esto i biva u povijesti – o tome da na tu|em ognji{tu ili posjedu sagradite sebi dom pa kada prvotni posjednik poku{a vratiti svoj posjed da vi svoju borbu nazovete ODBRANOM. To je, ipak, odbrana osvojenog, zaposjednutog. Pogledajmo i ovaj primjer: po~etkom maja 1992. na Skenderiji se vodila odsudna bitka u kojoj je Predsjedni{tvo BiH bilo POBJEDNIK. Da su ~etnici i JNA dobili tu bitku, oni bi sebe smatrali POBJEDNIKOM. Dakle, jedan te isti pojam ima potpuno razli~ite sadr`aje jer izra`ava dijametralno suprotne pozicije. Nau~nici moraju voditi ra~una o tome, a ne graditi nau~ni~ke stavove sa vlastitih ideolo{kih pozicija. Stoga sam kazao kako je pojam “gazija“ tokom povijesti nastojao osvojiti i pozitivne sadr`aje, ali su oni u osnovi mimikrijske naravi. [teta {to je taj moj klju~ni stav previdio Ahmet Aliba{i}, pa se tako pogre{no odredio prema mome tekstu, ali je i vlastiti tekst sazdao upravo mimikrijski.

OSVRT

Pi{e: Esad DURAKOVI]

Akademik Esad Durakovi} u Oslobo|enju je komentirao odluku Rijaseta IZ-a BiH o utemeljenju nagrade Alem bosanskog gazije: uz brojne ~estitke, stiglo je i nekoliko reagiranja. Donosimo odgovor akademika Durakovi}a

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

11

12

CRNA HRONIKA
U saobra}ajnoj nesre}i koja se prekju~er dogodila u Njego{evoj ulici na Palama lak{e je povrije|en pje{ak N. S. Njega je, kako se navodi u informaciji iz CJB-a Isto~no Sarajevo, golfom 2 udario V. \, a koji se poslije toga velikom brzinom vozilom udaljio u nepoznatom pravcu. Ubrzo nakon nesre}e policija je u mjestu Vujalice prona{la i uhapsila voza~a, koji je nakon kriminalisti~ke obrade predat tu`iocu.

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Golfom udario pje{aka i pobjegao

Slavko Ba{i} u te{kom stanju

Jedini pomak u istrazi razbojni{tva nad Slavkom Ba{i}em, radnikom kladionice VB trade, jeste da je kedi, koji su razbojnici u srijedu oteli od njega, na|en zapaljen kod mjesta Rostovo izme|u Novog Travnika i Bugojna. Policija nema indicija ko su plja~ka{i koji su ranili Ba{i}a i odnijeli 70.000 KM. Ba{i} je preba~en u bolnicu u Zagrebu i jo{ je u kriti~nom stanju. D. P.

SARAJEVO Incident u O[ “Hasan Kaimija“

Uhap{eni svi akteri incidenta kod @eljezni~ke stanice

Za napad na 17-godi{njaka

osumnji~en Ajdin Gljiva
Incident se desio u {kolskom toaletu

U~enik uboden no`em u nogu
Trinaestogodi{nji Z. S, u~enik Osnovne {kole “Hasan Kaimija“ u Sarajevu, zadobio je lak{e povrede kada ga je ju~er prije podne u toaletu {kole no`em u nogu ubo u~enik iste {kole. Iz Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu saznali smo da je povrije|eni u~enik dovezen u KUM u 10 sati. Ubodna rana na desnoj natkoljenici mu je u{ivena i dje~ak je pu{ten ku}i. Kako saznajemo, {kola i roditelji nisu bili voljni da se ovaj incident iznosi u javnost, te je o zbadanju djeteta policija saznala nekoliko sati nakon doga|aja. Policija je naknadno razgovarala sa roditeljima povrije|enog u~enika i oni su odustali od tu`be protiv u~enika koji je povrijedio njihovog sina. Zato }e policija, najvjerovatnije, po slu`benoj du`nosti protiv roditeljamaloljetnikaosumnji~enog za napad podnijeti prekr{ajnu prijavu. Poku{ali smo od Alije D`igala, direktora O[ “HasanKaimija“ sazna, ti vi{e o tome {ta se desilo. Me|utim, njegov mobitel je ju~er bio nedostupan, a na telefone u {koli nije se javljao niko od nastavni~kog osoblja.
D. P.

Rijad Pilav i Alem Lojo, te ju~er uhap{eni Armin Kajevi} terete se za nasilni~ko pona{anje
Svi u~esnici tu~njave, u kojoj je zboden 17-godi{nji Ermin Hasi}, koja se dogodila u utorak na platou ispred @eljezni~ke stanice u Sarajevu, preciznije na Trgu genocida u Srebrenici, uhap{eni su, potvr|eno nam je u MUP-u KS-a. Nakon {to je policija nekoliko sati po incidentu uhapsila Rijada Pilava (17), dan poslije privedeni su i Alem Lojo (17), te Ajdin Gljiva (18), a ju~er i Armin Kajevi} (19). Pilav i Lojo su, kako nam je re~eno u Kan to nal nom tu`ila{ tvu Sa ra je vo, osu mnji~eni za nasilni~ko pona{anje po~injeno u grupi, dok je Gljiva osumnji~en za nano-

Sa uvi|aja: Ermin Hasi} uboden no`em u le|a

{enje te{kih povreda opasnih po `ivot i za njega je Op}inskom sudu Sarajevo upu}en prijedlog za odre|ivanje jednomjese~nog pritvora. Kajevi} je osumnji~en za nasilni~ko pona{anje, a da li }e i za njega biti zatra`en pritvor, bi}e odlu~eno danas. Istovremeno, Kantonalno tu`ila{tvo je Op}inskom sudu Sarajevo uputilo zahtjev za pokretanje pripremnog postupka za Loju i Pilava i oni su

pu{teni na slobodu jer nije bilo zakonskog osnova za njihovo zadr`avanje. Ha si} je na kon sva|e i tu~njave o{trim predmetom, najvjerovatnije no`em, dva puta uboden u le|a, nakon ~ega je na lije~enje preba~en u Klini~ki centar Univerziteta u Sa ra je vu, gdje mu je ura|ena drena`a i gdje se, kako nam je ju~er potvr|eno, jo{ nalazi.
Dk. O.

64-godi{njak bludni~io nad djevoj~icama?
Policija Br~ko distrikta BiH uhapsila je Krstu Ristani}a (64) zbog osnovane sumnje da je bludni~io nad djevoj~icama mla|im od 14 godina u Br~kom te ga nakon saslu{anja pustila na slobodu. [ef br~anske policije Goran Luji} medijima je ju~er izjavio da je prijava protiv 64-godi{njaka primljena u ponedjeljak. “Nakon svih aktivnosti, prikupljenih izjava i izvr{enih provjera utvrdili smo da postoji osnov sumnje da je 64-godi{njak po~inio krivi~no djelo bludnje radnje. Protiv njega }e se voditi krivi~ni postupak bez odre|ivanja pritvora uz obavezno javljanje policiji“ rekao je Luji}. ,

Dvodnevna potraga na planini Tajan bez rezultata

Nestalom Mijatovi}u
ni traga
U protekla dva dana potraga za \or|em Mijatovi}em, 63godi{njim mje{taninom sela Mijatovi}a iz mjesne zajednice Tr{}e kod Kaknja, koji je nestao je u no}i sa 7. na 8. maj u rejonu planine Tajan, nije rezultirala njegovim pronalaskom. Za Mijatovi}em tragaju pripadnici Kantonalne uprave Civilne za{tite Zenica, Civilne za{tite Kakanj, Gorska slu`ba spasavanja Zavidovi}i, pripadnici Lova~kog dru{tva Srnda} te njegova rodbina. Pretra`en je veliki dio terena, ali nestali starac nije prona|en. Mijatovi} je posljednji put vi|en nave~er 7. maja kada je sa Matom Brki}em bio je u re\or|e Mijatovi}

Pretra`en ve}i dio terena

jonu Tajana kako bi preuzeli ubijenu svinju koju su navodno lovci iz Tr{}a ustrijelili u krivolovu. S obzirom na to da je \or|e u godinama, a Mato

znatno mla|i, razdvojili su se pri povratku ku}i. Tada se Mijatovi}u izgubio svaki trag, a u potragu za njim je se uklju~io i Brki}. Mi. D.

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
Za sadanepoznatinapada~ u srijedu je oko 4.30 sati u UliciD`eka, sarajevska op}ina Stari Grad, izvr{io razbojni{tvo nad A. A. iz Sarajeva. Razbojnik je tom prilikom o{te}enom zaprijetio razbijenom fla{om te oteoodre|enusvotu novca, a potom pobjegao. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a policijaradi na rasvjetljavanju ovog krivi~nog djela, identifikaciji i pronalasku izvr{ioca.

13

Razbojni{tvo u Starom Gradu

Zapaljena astra

Nepoznata osoba preksino} je zapalila opel astru, vlasni{tvo Gorana Miljevi}a, koja je bila parkirana u Ulici Mi{e Stupara u banjalu~kom na se lju Bo rik. Ne zva ni~no se moglo ~uti da je izme|u haube i {ofer{ajbe na |ena na gor je la krpa koja, prema izjavi vlasnika, nije bila tu kada je on parkirao auto. Zahvaljuju}i brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je uga{ena. D. P.

nte Glibi} (31), vlasnik kafe-bara Carpe diem, i Dejan Buhovac (30), jedan od suvlasnika diskoteke Strong u Mostaru, ranjeni su me|usobnom obra~unu koji se desio ju~er u ranim jutarnjim satima u Ulici kralja Petra Kre{imira, ispred kafi}a Carpe diem.

A

Obra~un ugostitelja u centru Mostara

Ranjeni Ante Glibi}

Hitac u zrak
Prema rije~ima na~elnika Sektora krim-policije MUP-a Hercegova~ko-neretvanskog kantona Sre}ka Bo{njaka, policija je brzo do{la na mjesto doga|aja, a tom prilikom jedan od u~esnika sukoba pucao je u pravcu policije. “Do me|usobne razmjene vatre iz pi{tolja izme|u dvije osobe do{lo je u ~etiri sata, odnosno, izvan okvira dopu{tenog radnog vremena, s obzirom na to da je dozvoljeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata do dva sata. Tom prilikom, upu}en je i jedan hitac u pravcu policije, a policija je u cilju zastra{ivanja tako|er ispalila jedan hitac, ali u vazduh“ poja, snio je Bo{njak. Kako se moglo ~uti, Buhovac i Glibi} su donedavno bili u dobrim odnosima, a razlog njihovog sukoba za sada nije poznat. Zna se samo da je Buhovac sa pi{toljem u{ao u Glibi}ev kafi} i pucao mu u noge. Vlasnik kafe-bara Carpe diem je uzvratio, tako da su obojica zadobili prostrelne rane nogu. Prilikom izlaska iz kafi}a, Buhovac je “naletio“ na policijsku patrolu, te je ispalio hitac u njihovom pravcu, a kada su i policaj-

i Dejan Buhovac
Buhovac je u{ao sa pi{toljem u kafe-bar Carpe diem i zapucao u Glibi}a, koji mu je uzvratio • Pucao na policiju

Tokom uvi|aja na|eni dva pi{tolja i ~ahure, a parafinske rukavice uzete od nekoliko osoba

ci zapucali, odmah je odlo`io oru`je i predao se. Odmah nakon sukoba ranjeni ugostitelji su prevezeni u Sveu~ili{nu klini~ku bolnicu Mostar. Adrijana Pand`a, portparol te zdravstvene ustanove, rekla je da su Glibi} i Buhovac dovezeni u Centar urgentne medicine, a nakon opservacije

smje{teni na Kliniku za hirur{ke bolesti. Zadobili su lak{e po vre de, ali da su, ipak, zadr`ani na daljem lije~enju.

Ranio za{titara
Kafi} ispred kojeg je do{lo do pucnjave nalazi se u stambenoposlovnom centru Rondo u samom centru Mostara, a u ovoj

pucnjavi o{te}eno je i nekoliko automobila. Tokom uvi|aja kojim je rukovodio kantonalni tu`ilac Predrag Tomi}, prona|ene su ~ahure i dva pi{tolja. Uzete su parafinske rukavice od 4-5 osoba koje su se zatekle u kafe-baru Carpe diem, kako bi se rije{ile nedoumice o tome koliko je osoba pucalo.

Kako se moglo ~uti u policiji, Glibi} i Buhovac poznati su im kao nasilne osobe sklone vr{enju krivi~nih dijela. Podsjetimo, Buhovac je hap{en 11. maja 2004. nakon {to je dan prije, ispred kafi}a Vird`in u mostarskoj Ulici kralja Tomislava, ranio za{titara Dalibora Buha~a.
D. PAVLOVI]

Istraga autokriminala nakon akcije Kamen

Zoran Joki} izru~en BiH
Joki}, koji je po potjernici uhap{en prije dva mjeseca u Hrvatskoj, sumnji~i se za krivotvorenje dokumentacije i prodaju ukradenih auta
Pravosu|u BiH izru~en jeZoran Joki} (41) iz Zvornika, jedan od osumnji~enih za pripadnostautomafiji u okviru predmeta kodnog naziva Kamen, te je smje{ten u pritvorkoji mu je Sud BiH odredio. Joki} je, kako je saop}eno iz Tu`ila{tva BiH, uhap{en prije dva mjeseca u Hrvatskoj, ta~nije na grani~nomprelazuizme|uSlovenije i Hrvatske, a na osnovu me|unarodne potjernice koja je raspisana na zahtjev tu`ioca iz Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tu`ila{tva BiH. On je jedan od osumnji~enih u okviru predmeta [emsudin Hod`i} i drugi, u kojem je nekoliko desetina osoba osumnji~eno za kra|e automobila, krivotvorenje dokumentacije, te dalju prodajuvozila sa krivotvorenimispravama, koja su prodavana u BiH i susjednim zemljama. Tu`ila{tvo BiH je u januaru sa slu`benicimavi{epolicijskihagencija provelo obimnu zdru`enu akciju kodnog naziva Kamen, tokom koje je uhap{eno vi{e osoba, te prona|eno vi{e desetina ukradenih skupocjenih automobila. Joki} je osumnji~en da je kao
Dio prona|enih vozila deponovan na Butmiru

pripadnik organizirane kriminalne grupe, izme|u ostalog, na podru~ju Zvornika i Bijeljine, krivotvoriodokumentaciju te prodavao automobileukradene na podru~ju

Mostara i Sarajeva osobama u BiH i Srbiji. Istraga u ovom predmetu je pred krajem i uskoro se o~ekuje Dk. O. podizanje optu`nice.

14

OGLASI

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16

TUZLANSKA KAPIJA
Prostorni plan op}ine Tuzla 2006 - 2026.

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ukratko...

Gra|ani imaju GLAVNU RIJE^
Nakon Batve, u kojoj je rasprava zakazana za ponedjeljak, slijedi i ostalih 40-ak gradskih i prigradskih mjesnih zajednica
Razgovorom sa stanovnicima mjesne zajednice Batva u ponedjeljak po~inje drugi krug javnih rasprava o izradi prostornog plana op}ine Tuzla za period 2006 - 2026. Nakon rasprave u Batvi, ~iji bi stanovnici trebali ponuditi svoje prijedloge za prostorno ure|enje u narednim decenijama, sli~ne aktivnosti bi}e organizovane i u ostalih ~etrdesetak gradskih i prigradskih mjesnih zajednica. Cilj je da {to vi{e gra|ana ka`e svoje mi{ljenje o budu}em razvoju grada.

Memorijalni turnir
Sportsko-invalidski ribarski klub Bistro u nedjelju organizuje Prvi memorijalni turnir u lovu ribe na plovak pod nazivom “Ferid Me{i}“ , u znak sje}anja na nedavno preminulog ~lana ovog kluba Ferida Me{i}a, koji je va`io za najuspje{nijeg takmi~ara u klupskoj historiji. Takmi~enje se odr`ava na jezeru Modrac, u naselju Kiseljak. Uz ekipu doma}ina, na Memorijalu }e nastupiti 14 ekipa s podru~ja BiH i distrikta Br~ko. Svoj dolazak potvrdili su klubovi iz Bugojna, Te{nja, ^eli}a, Br~kog, Kladnja, Gora`da, Drijen~e, Doboj-Istoka, Maglaja, Sapne, Kalesije i Sarajeva.

Slavko Stjepi}: Usvajanje najkasnije u prvoj polovici 2012.

Nema vakuuma
“Mo`da }e se neko naljutiti, ali `elim kazati da je prostorni plan za odre|eni vremenski period i najva`niji razvoj ni do ku ment je dne op}ine, bez kojeg se ne mo`e i}i u budu}nost. Mi kre}emo u drugu fazu izrade prostornog plana do 2026. godine, ali treba znati da op}ina Tuzla nije bez pros tor nog pla na. Op}insko vije}e je produ`ilo postoje}i prostorni plan sve do usvajanja novog, tako da nemamo vakuuma. Tako|er, zaklju~ili smo da novi prostorni plan bude usvojen najkasnije u prvoj polovici 2012. godine“, kazao nam je Slavko Stjepi}, {ef op}inske Slu`be za prostorno ure|enje i za{titu okoli{a. Ina~e, do sada je odr`an jedan krug konsultacija sa gra|anima o budu}em pros-

Koncert [ejle Glinac
[ejla Glinac, mlada violistkinja, u srijedu nave~er je odr`ala solisti~ki kon cert u pros to ri ja ma Me|unarodne galerije portreta, koji je, prema reakcijama, odu{evio prisutnu publiku. Ova u~enica tre}eg razreda Srednje muzi~ke {kole izvela je djela Bacha, Mendellsohna, Vivalidija, Kreislera, Handela i Tuzlaka Asima Horozi}a. Kao go{}e na ovom koncertu nastupile su Tara Ze~evi}, Katarina Pavlja{evi}, te trio u sastavu Jasmina [ehanovi}, Monika Tadi} i [ejla Glinac.

NAJVA@NIJI RAZVOJNI DOKUMENT Mo`da }e se neko naljutiti, ali `elim kazati da je prostorni plan za odre|eni vremenski period i najva`niji razvojni dokument jedne op}ine, bez kojeg se ne mo`e i}i u budu}nost
zani su u izvje{taju koji je, skupa sa stru~nim podlogama, predstavljao jedan od inpu ta u pro ce su kre ira nja osnovne koncepcije razvoja prostora op}ine Tuzla. Upravo o tim koncepcijama }e u drugom krugu javnih konsultacija govoriti predstavni ci Slu`be za pros tor no ure|enje Op}ine Tuzla i Zavoda za urbanizam. No, i ovoga puta }e gra|ani imati glavnu rije~, te }e njihovi prijedlozi i mi{ljenja o prezentiranom poslu`iti za kreiranje prednacrta prostornog plana.

Plakat kojim se gra|ani pozivaju za u~e{}e u kreiranju izgleda mjesnih zajednica, grada i op}ine

Pomo} za Adelu
Na zahtjev velikog broja Tuzlaka prije nekoliko dana pokrenut je humanitarni broj telefona za lije~enje Adele Bajri}, uposlenice Narodnog pozori{ta Tuzla, kojoj je potrebna transplantacija ro`nja~a na oba oka. Tako }e svi gra|ani BiH pozivom na broj 090 292- 091 mo}i donirati tri marke za njeno lije~enje.

tornom planu te u njegovom sklopu niz od 40 javnih tribina pod nazivom “Zajedno planirajmo svoj `ivotni prostor“ . Tada su predstavnici Op}ine Tuzla, kao ~lanovi Stru~nog tima za pripremu izrade prostornog plana, i nosioci ovog va`nog zadatka u ime op}inskog Zavoda za urbanizam Tuzla, bili stalni u~esnici tribi-

na na kojima su gra|ani, koji su imali i glavnu rije~, predlagali kako `ele da u narednih dvadeset godina izgleda njihova mjesna zajednica, grad i op}ina Tuzla u cjelini.

Osnovna koncepcija
Prijedlozi, mi{ljenja i sugestije gra|ana iz prvog kruga javnih konsultacija prika-

OKOMKAMERE

Raport iz porodili{ta

Rekreacija na Tu{nju
Gradski stadion Tu{anj u saradnji sa Fakultetom za tjelesni odgoj i sport po drugi put realizuje projekt “Vje`banjem do zdravlja - javni fitnes-~as”, koji ima za cilj ponuditi ne{to novo, originalno i atraktivno, te tako spojiti sport i prirodu kroz sportske aktivnosti i igre. Osnovni cilj ovog projekta je uklju~iva nje {to ve}eg bro ja gra|ana razli~itih uzrasnih kategorija u aktivno u~estvovanje u masovnim vidovima sportske rekreacije, a u svrhu podizanja op}eg zdravstvenog statusa gra|ana Tuzle. Manifestacije }e biti odr`ana danas na stadionu Tu{anj, a procjenjuje se da }e u~estvovati oko pet hiljada rekreativaca.

39 40

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|eno je 79 beba.

DE@URNI TELEFONI
MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122, 250-011 123, 282-436 124,311-510 303-500 282-411 280-738

Aktivisti tuzlanskog Crvenog krsta ve} nekoliko dana na gradskim trgovima provode akciju “Darujemo va{u humanost“, koja ima za cilj prikupljanje nov~anih sredstava za najugro`enije Tuzlake.

Dar za humanost

Humanisti, koji daju nov~ani prilog, na poklon dobiju igra~ku po izboru. U objektivu na{e kamere ove sedmice na{la se ekipa koja je nagra|ivala humanost na Trgu kod Ismeta i Me{e.

Pripremili
Almir [E]KANOVI] Samir KARI]

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

17

18

OGLASI

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

19

20

REGION

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Glavni ha{ki tu`ilac Serge Brammertz oti{ao nezadovoljan iz Beograda

Srbija upravlja
Ratkom Mladi}em
Dr`ava Srbija odlu~uje o tome da li Mladi}a treba isporu~iti ili ne • Pogre{na strategija odustajanje od sna`nog me|unarodnog pritiska za hap{enje i izru~enje
Glavni tu`ilac Ha{kog tribunala Serge Brammertz i ovog puta odlazi praznih ruku iz Beograda - saradnja sa Haagom nije zadovoljavaju}a, a opravdanje srbijanskih zvani~nika je da se Ratko Mladi} krije bolje od Bin Ladena, javlja Deutsche Welle. Bez hap{enja Mladi}a i Gorana Had`i}a Srbija jednostavno ne mo`e uspje{no okon~ati saradnju sa Haagom.

Norve{ki kraljevski par u Hrvatskoj
Norve{ka je jedna od najrazvijenijih i najuspje{nijih zemalja u Europi i svijetu pa je suradnja s njom iznimno zna~ajna za Hrvatsku, rekao je ju~e u Zagrebu hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} ocijeniv{i posjet norve{kog kralja Haralda V i kraljice Sonje va`nim doga|ajem za odnose dviju zemalja, javlja Fena. Obra}aju}i se novinarima nakon sastanka izaslanstava Norve{ke i Hrvatske u Uredu predsjednika, Josipovi} je rekao kako je Norve{ka “sjajan primjer za to kako zemlja koja slu`beno nije ~lanica EU zapravo `ivi europski `ivot“ . Norve{ki Harald V potvrdio je novinarima kako dvije zemlje imaju izvrsne odnose i podsjetio kako Norve{ka blisko sura|uje s Hrvatskom od njezinog stjecanja samostalnosti.

Za ne povjerovati
U tvrdnji srbijanskih zvani~nika da se Ratko Mladi} krije bolje od Bin Ladena, Jelena Mili} ne vidi nikakve osnove za pore|enje. „Ratko Mladi} je bio deo jedne organizovane dr`avne strukture, a ne deo na dna ci onal ne me|una ro dne mre`e. To je povr{no dnevnopoliti~ko razmi{ljanje“, ocjenjuje Mili}eva koja ne mo`e da vjeruje da je to bio nivo razgovora srbi jan skih vlas ti sa Brammertzom. ma o pre da ji Mla di}a i Had`i}a. Andrej Nosov primje}uje da je to povratak na strategiju koju je afirmisao biv{i premijer Vojislav Ko{tunica. Tada su porodice dobijale finansijsku pomo}, podr{ku, stanove i automobile. „Kada je to radio Vojislav Ko{tunica, ti optu`enici su u`ivali podr{ku cele vlade. General Lazarevi} je oti{ao u Haag kao neki najve}i heroj. Nisam siguran da }e Ratka Mladi}a mo}i Mirko Cvetkovi} da primi, i da ga tako po{alje u Haag, ~ak i da on do|e i preda se.“

Interesi
Brammertz je tokom svojih proteklihposjetaBeograduuspijevao da nekako pohvali saradnju Srbije sa Ha{kim sudom i ocijeni je djelimi~no zadovoljavaju}om. Me|utim, ovogputa je glasno izrazio nezadovoljstvo stepenom saradnje.

Mladi} je (bio) dio jedne organizovane dr`avne strukture

Suo~ili se s istinom o zlo~inima
PredsjednikHrvatske Ivo Josipovi}ocijenio je da se ve}ina suo~ila s ~injenicom da je bilo te{kih zlo~ina sa hrvatske strane tokom posljednjeg rata, kao i u akciji Oluja1995. godine, ali da jedanmanjikrug ljudi iz razli~itihrazloga to ne mo`e da prihvati, javlja beogradski Blic online. “Jasno, kad gledamokvantitativno, ne da se uporeditibrojzlo~inakoji je po~injen od agresora i onih koji su bili s na{e strane, me|utim, hrvatsko pravosu|e i to procesuira“ rekao je Josipovi} za Medija servis. , On je dodao da se, prema onome {to zna, trenutno u razli~itim fazama postupka nalazi 95 predmeta u kojima je isto toliko pripadnika hrvatske vojske i policije, dok je, s druge strane, otvoreno vi{e od hiljadu predmeta protiv pripadnika protivni~kih formacija.

PREGOVORI I POMO] Relativna novost je da se pregovara sa porodicama o predaji Mladi}a i Had`i}a, {to je povratak na strategiju koju je afirmisao biv{i premijer Ko{tunica: Tada su porodice dobijale finansijsku pomo}, stanove i automobile

Andrej Nosov, direktor Heartefact fonda, smatra da je Brammertz, pod pritiskom me|unarodne zajednice i Srbije, napravio pogre{nu strategiju. „Ta stra te gi ja je zna~ila odus ta ja nje od sna`nog me|unarodnog pritiska na zemlje regiona da isporu~e preostale bjegunce. Srbijanske vlasti su zbog toga stalno igrale na neku kartu olak{avaju}ih okolnosti: jednom je to bilo hap{enje Radovana Karad`i}a, ili karta politi~ke nestabilnosti, ili ve} ne{to tre}e {to je usporavalo taj proces, ka`e Nosov. U sada{njoj situaciji, i nakon toliko godina otkako je Ratko Mladi} u bjekstvu, postoje samo dva obja{njenja za-

{to on nije uhap{en, isti~e Jelena Mili}, direktorica Centra za evroatlantske studije: ili srbijanske vlasti i slu`be zaista ne mogu da ga lociraju, ili postoje interesi i strukture zbog kojih on nije uhap{en. „Ja sam ube|ena da, {to vreme vi{e prolazi, da je sve manja verovatno}a da Ratko Mladi} sam raspola`e svojom sudbinom. Mislim da dr`ava Srbija, na ovaj ili onaj na~in, odlu~uje o tome, i donosiodluku da li treba ili ne treba isporu~iti Ratka Mladi}a“ ka`e Jelena Mili}. ,

Podr{ka
Relativna novost je tvrdnja srbijanskog tu`ioca za ratne zlo~ine Vladimira Vuk~evi}a da se pregovara sa porodica-

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION
Azem Vlasi

21

WIKILEAKS [ta je ministar Vuk Jeremi} ubje|ivao ambasadoricu SAD-a Mary Warlick

Region se treba
prikloniti Beogradu
Srbijanski ministar, protivno protokolu i tradiciji, prvi susret sa ambasadoricom SAD-a organizovao u vrlo posje}enom restoranu Madera u centru Beograda, {to, pored drugog, govori i da on `eli da u javnosti bude vi|en kao prijatelj SAD-a
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremi} je novoj ambasadorici SAD-a u Beogradu Mary Warlick, u februaru 2010, izlo`io plan predsjednika Srbije da 2010. treba bude “godina rje{enja“ na zapadnomBalkanu, ali se u razgovoru pokazalo da se to svodiprije na o~ekivanja}e se drugi prikloniti stavovima Srbije, nego na to da }e Srbija na~initi neki zna~ajan korak. Ovo se navodi u depe{i o prvom susretu tada nove ambasadorice Mary Warlick sa Jeremi}em, poslatoj iz Ambasade SAD-a u Beogradu 2. februara 2010.
Vlasi: Geopoliti~ka karta ovih prostora je zavr{ena

Ideja o podjeli
Kosova priziva rat
Srbiji nije pametno da opciju podjele Kosova ili razmjene teritorija dr`i otvorenom, kazao Vlasi
Biv{i komunisti~ki funkcioner u SFRJ, a sada advokat u Pri{tini Azem Vlasi ocijenio je da Srbiji nije pametno da opciju podjele Kosova ili razmjene teritorija dr`i otvorenom, jer je to “otvaranje Pandorinekutije“ javljaBliconline. , kra}i razgovor u ameri~koj ambasadi, a sa saradnicima je oti{ao u Laplje selo, gdje je razgovarao sa politi~kim predstavnicima tamo{njih Srba. „Kosovo ne mo`e ostvariti svoju nezavisnost bez klju~a u Beogradu“ izjavio je Stefanovi} za pri, {tinski list Koha Ditore. “Ono ne mo`e postati ~lan me|unarodnih organizacija bez nas, i bez dogovora sa Beogradom ne mo`e biti odr`ivog puta ka Evropi.“

Vuk Jeremi}

Mary Warlick

@eli pohvalu

Manje poni`avaju}e
U depe{i objavljenoj na WikiLeaksu 11. maja detaljno se prepri~ava razgovor, uz opasku da je srbijanski ministar, protivno protokolu i tradiciji, prvi susret sa ambasadoricom SAD-a organizovao u vrlo posje}enom restoranuMadera u centruBeograda, {to, pored drugog, govori i da on `eli da u javnosti bude vi|en kao prijatelj SAD-a. Kada je rije~ o Kosovu, Jeremi} je, kako se navodi u depe{i, prenio stav da }e Beograd tragati za rje{enjem koje je “manje poni`avaju}e“ za Srbiju, {to podrazumijeva i nastavakinsistiranja da Kosovo mo`e da u~estvuje na me|unarodnimforumimasamo zajedno sa predstavnikom UN-a.

Jeremi} je, pi{e u depe{i, naglasio da je na~in na koji je Beograd reagovao na progla{enje ne za vi snos ti Ko so va, prekretnica u istoriji jer je to prvi put za 600 godina da se u regionu odgovara pravnim i diplomatskim sredstvima, a ne oru`jem. U depe{i se tim povodom ocje nju je da su srbijanski sagovornici, ~ini se, gluhi za efekat koji takvi komentari imaju na zapadnjake, te insistiraju da bi ih trebalo po hva li ti {to se ni su okrenuli nasilju.

U depe{i se ocjenjuje da je Jeremi} najproduktivniji bio kada se pri~alo o BiH, rekav{i da je rezolucija srbijanskog Parlamenta o Srebrenici “strate{ka“ u svom eksplicitnom priznavanju teritorijalnog suvereniteta i integriteta BiH u cjelini, uklju~uju}i i Republiku Srpsku.

Stefanovi} u Pri{tini
“Geopoliti~ka karta ovih prostora poslije raspada Jugoslavije je zavr{e na. Svaki po ku{aj do vo|enja u pitanje sada{njih granica novih dr`ava, pa i Kosova, je prizivanje rata“ ocijenio je Vlasi. , Istovremeno, ispred sjedi{ta kosovske vlade u Pri{tini oko 150 Alabanca sukobilo se sa policijom protestvuju}i zbog dolaska {efa pregovara~kog tima Srbije Borka Stefanovi}a, koji se sastao sa predstavnicima kosovskih institucija, javlja Blic online. Borko Stefanovi} sastao se sa {eficom pri{tinske delegacije u pregovorima o Kosovu Editom Tahiri i zamjenikom premijera Hajredinom Ku~ijem. Stefanovi} je po dolasku u Pri{tinu imao

(Ne)dr`avni karakter
Stefanovi} je kazao da posjeta apsolutno nema nikakve veze ni sa kakvim atributima dr`avnosti, niti priznavanja takozvane nezavisnosti Kosova, te da kao takva ne mo`e imati dr`avni karakter, bez obzira na najave koje su se ~ule u Pri{tini“. Zamjenik premijera Kosova je izjavio da je Stefanovi}eva posjeta dr`avnog karaktera, da }e ga do~ekati uz dr`ave po~asti i da sa njim ne}e razgovarati o pitanjima vezanim za dijalog.

Etni~ko ~i{}enje
Govore}i o Hrvatskoj, Jeremi} je iznio o~ekivanje da Hrvatska treba da prizna da je po~inila etni~ko ~i{}enje u Krajini, jer se “samo tako mo`e objasniti egzodus 250.000 Srba“ . Crnogorce, dodaje se u ameri~kojdiplomatskojdepe{i, Jeremi}naziva“istinskombra}om“ , ali smatra da su Srbiozbiljnodiskriminisani pri zapo{ljavanju. Naveo je da borbaprotivorganizovanog kriminala u Crnoj Gori ugro`ava stabilnost Srbije.

22

SVIJET

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Republikanski ~lan senatskog odbora

Fotografije su dokaz
da je Bin Laden mrtav
Fotografije su jezive jer su snimljene odmah poslije ubistva i ne ostavljaju nikakvu sumnju da je ~elnik Al-Kaide ubijen, kazao James Inhofe
Republikanski ~lan senatskog odbora za vojna pitanja James Inhofe pogledao je fotografije mrtvog Osame bin Ladena i izjavio da one, iako jezive, ne ostavljaju nikakvu sumnju da je ~elnik Al-Kaide ubijen, javlja Fena. Inhofe je u razgovoru za CNN kazao da je vidio 15 fotografija, devet snimljenih na mjestu ubistva u ku}i u Abotabadu, tri na palubi broda USS Vinsona s kojeg je Bin Ladenovo tijelo ba~eno u more i tri starije fotografije za usporedbu. budu}im akcijama, rekao je jedan ameri~ki du`nosnik, prenosi France Presse. Me|u materijalom zaplijenjenim u akciji u kojoj je 2. maja u Pakistanu ubijen Osama bin La den, na la zi se “knji`ica u kojoj je Bin Laden bilje`io svoje ideje o akcijama“ rekao je du`nosnik koji je , `elio ostati neimenovan.

Pregovori bilo kad i bilo gdje
Novoizabrani ~elnik tibetanske vlade u egzilu izjavio je ju~e da }e njegova vlada biti spremna da pregovara s Kinom “bilo kada i bilo gdje“, javlja Fena. Premijer Lobsang Sangay tako|er je izjavio novinarima u New Delhiju da su njegovi prioriteti kao politi~kog ~elnika Tibetanaca u egzilu uvo|enje ve}ih sloboda na Tibet i omogu}avanje povratka dalaj-lame u domovinu. U devet ranijih rundi pregovora izme|u Kine i dalaj-laminih posrednika nije bilo nikakvih pomaka. Kina je okupirala Tibet 1950. godine. Dalaj-lama je pobjegao u egzil u sjevernu Indiju 1959. godine, podsje}a AP.

Kao biblioteka
Nije rije~ o dnevniku osobnih misli ili emocija, dodao je, nego o njegovim idejama. „Ne sadr`i ni{ta o mjestima na koja je i{ao ili {to je radio“ , dodao je izvor, umanjuju}i va`nost otkri}a u odnosu na za pli je nje ne kom pju te re, hard-diskove, DVD-ove, memorijske kartice i materijal za snimanje. Ton Donilon, savjetnik za nacionalnu sigurnost ameri~kog predsjednika, rekao je da materijal zaplijenjen u akciji odgovara biblioteci manjeg sveu~ili{ta, prenosi Hina.

James Inhofe: Bez obzira na grozotu, ne `ali {to je pogledao fotografije

Prvi prihvatio
„One su, naravno, jezive jer su snimljene odmah poslije ubistva“ rekao je Inhofe, opi, sav{i kako se na fotografijama vidi Bin Ladenova mo`dana tvar kroz o~nu duplju. Inhofe, veliki pobornik javnog objavljivanja fotografija, bez obzira na tu grozotu, nimalo ne `ali {to ih je pogledao.

London poma`e pobunjenike u Libiji
Tokom sastanka s vo|om libijskih po bu nje ni ka Mus ta fom Ab du lom D`alilom britanski premijer David Cameron pozvao je Nacionalno prelazno vije}e (NTC) da otvori stalan ured u Londonu i najavio ja~u suradnju s pobunjenicima kojima je ju~e pre{ao jo{ jedan libijski diplomata, javlja Fena. „Mogu najaviti niz mjera za ja~anje na{e suradnje s Nacionalnim prelaznim vije}em“, rekao je Cameron novinarima u zajedni~koj izjavi u Londonu s Abdulom D`alilom s kojim se prvi put sastao. „NTC predstavlja budu}nost Libije, a pukovnik Gadafi predstavlja pro{lost“ rekao je Cameron na pres-kon, ferenciji.

Senator je rekao da su najmanje dvije fotografije snimljene na brodu, pri pranju Bin Ladenova tijela, sasvim podobne za objavljivanje jer je na njima teroristi~ki ~elnik lako prepoznatljiv. CIA je utorak ponudila ~lanovima vojnih i obavje{tajnih odbora ameri~kog parlamenta da pogledaju fotografije, ako to `ele. Inhofe je prvi koji je prihva-

tio poziv. „@elio sam to u~initi kako bih mogao re}i da sam ih pogledao i otklonio svaku sumnju da to mo`da nije Bin Laden“, rekao je Inhofe. „On je. Mrtav je. Nema ga vi{e“, zaklju~io je. Ame ri~ke oba vje {taj ne slu`be prou~avaju dnevnik prona|en u rezidenciji u kojoj je ubijen Osama bin Laden koji sadr`i njegove bilje{ke o

Sau~esnik u ubistvima u nacisti~kom logoru

Osu|en Demjanjuk
Optu`ba je zasnovana na teoriji da je Demjanjuk, ukoliko je tada bio u logoru, bio sau~esnik u ubistvima {to predstavlja prvi put da je takva pravna argumentacija iznesena na jednom njema~kom sudu
Penzionisani automehani~ar iz Ohija John Demjanjuk osu|en je ju~ena pet godinazatvora kao sau~esnik u ubistvima hiljadaljudi u nacisti~komlogoru smrti, javlja Fena. Nije bilo odmah jasno koliko }e vremena 91-godi{njem Ukrajincu koje je ve} proveo u zatvoru biti ura~unato u zatvorsku kaznu. oriji da je Demjanjuk, ukoliko je tada bio u logoru, bio sau~esnik u ubistvima- {to predstavljaprvi put da je takva pravna argumentacija iznesena na jednom njema~kom sudu, prenosi AP. Demjanjuk je sjedio u invalidskim kolicima dok su sudije objavljivale presudu, ali on nije pokazivao nikakve reakcije. Ranije tokom dana, on je odbio priliku da da zavr{nu izjavu u sudu. „Sud je osudio optu`enog da je slu`io kao stra`ar u Sobiboru od 27. marta 1943. do sredine septembra 1943. godine“ , izjavio je predsjedavaju}i sudija Ralph Alt dok je objavljivao presudu. Presuda ne}e u potpunosti okon~ati vi{e od 30 godina pravne bitke. Odbrana je obe}ala ulo`iti `albu na svaku presudu

Zardari u Moskvi
Rusija i Pakistan koordinirat }e napore i zajedno }e se suprotstavljati terorizmu, izjavio je ju~e ruski predsjednik Dmitrij Medvedev tokom razgovora s predsjednikom Pakistana Asifom Alijem Zardarijem u Kremlju, javlja Fena. Ruski predsjednik je ocijenio da se rusko-pakistanski odnosi razvijaju stabilno i postepeno. Zardari je, pak, pru`io uvjeravanja da narod Pakistana `eli da ja~a saradnju s Rusijom. Tako|er je izrazio uvjerenje da }e njegova posjeta biti “historijska“ i da }e omogu}iti da se okrene nova stranica u odnosima dvije zemlje.

Demjanjuk: Odbio priliku da da zavr{nu izjavu u sudu

Stra`ar u Sobiboru
Demjanjuk je optu`en po 28.060 ta~aka da je sau~esnik u ubistvima, po jedna za svaku osobu koja je ubijena u vrijeme dok je on, po navodima optu`nice, bio stra`ar u logoru Sobibor u Poljskoj okupiranoj od nacista. Nema nikakvih dokaza da je on po~inio neki konkretni zlo~in. Optu`ba je zasnovana na te-

u Njema~koj, a pravna bitka tako|er }e biti nastavljena i u Sjedinjenim Dr`avama.

Ivan Grozni
U 1980-im godinama Demjanjuk je bio na su|enju u Izraelu nakon {to je bio optu`en da je bio zloglasno brutalni stra`ar poznat kao “Ivan Grozni“ u logoru smrti Treblinka. On je osu|en na smrt - i nakon toga oslobo|en kada je izraelski sud poni{tiopresudu, tvrde}i

kao su dokazi ukazali da je on bio `rtva zamjene identiteta. Demjanjuk tvrdi da je bio `rtvanacista- prvi put kada je bio ranjen kao sovjetski vojnik koji se borio protiv njema~kih snaga, potom kao zarobljenik pod brutalnim uslovima prije nego {to se pridru`ioVlasovskojarmiji - oru`anoj jedinici antikomunisti~kih sovjetskih ratnih zarobljenika i ostalih koji su se borili s Nijemcima protiv Sovjeta u zadnjim mjesecima rata.

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

23

24

OGLASI

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

25

26

BIZNIS I EKONOMIJA
Ravnopravnost SPOLOVA U PRIVREDI

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Klas: Uzgoj i otkup malina

nije vi|ena kao poduzetnica
Neophodno je da se `ensko poduzetni{tvo prepozna kao faktor ekonomskog rasta

Bh. `ena
BiH neophodno im je obezbijediti pristup sredstvima, promijeniti propise i zakone, omogu}iti `enama pristup kreditima... - Veoma je va`no da `ene u~estvuju u svemu ovome, jer smatramo da one nose snagu, te je pro{irivanje ekonomskih prilika za `ene mudar ekonomski potez. To je stvaranje boljeg `ivota za sve, `ene i mu{karce, kazao je on. Predsjednica Udru`enja poslovnih `ena Srbije Sanja Popovi} - Panti} je rekla kako `ene danas u biznis kre}u uglavnom iz nu`de, dok u Evropskoj uniji prepoznaju neku novu {ansu, izazov, `elju za napredovanjem, te je neophodno da se i u zemljama Balkana `ensko poduzetni{tvo prepozna kao faktor ekonomskog rasta. A. Pe.

Sve vi{e zainteresiranih
Tokom maja }e biti potpisani ugovori o otkupu sa 650 do 850 proizvo|a~a
Stru~na poljoprivredna slu`ba sarajevskeprehrambenekompanijeKlasintenzivnoprovodipripreme za ovogodi{njiotkupsvje`eprvoklasne maline od kooperanata sa podru~jaZeni~ko-dobojskog, Srednjobosanskog i Kantona Sarajevo. - Krajem februara obi{li smo malinjake na{ih kooperanata i dali im stru~na uputstva u pogledu agrotehnike i za{tite zasada kako bi proizvo|a~i, a i Klas, kao otkupljiva~, dobili proizvod vrhunskog kvaliteta. Proizvo|a~i su dobro obradili svoje zasade i sada je faza vegetacije. O~ekujemo da }emo tokom maja potpisati ugovore o otkupu sa 650 do 850 proizvo|a~a. - Iz godine u godinu pove}ava se broj zainteresiranih za organizirani uzgoj i otkup malina, jer se Klas dokazao kao dugoro~an i kvalitetan poslovni partner. Uvijek postignemo dobru otkupnu cijenu i uredno izmirimo obaveze. Osim toga, proizvo|a~i ne moraju brinuti za urod, jer im Klas garantira otkup sve ponu|ene koli~ine malina, uz jedini uslov, a to je kvalitet proizvoda, obja{njavaju Esad Babi} i Fikret Javorovac iz Slu`be ljekobilja Klasa. Paralelnos godi{njimremontom hladnja~e u Bla`uju, ~iji je kapacitet 1.000 tona, planira se organizacija otkupa i transporta malina do hladnja~e. Pripreme teku predvi|enomdinamikom, ali je ve} sada izvjesno da }e tro{kove otkupa pove}ati cijena nafte i naftnih derivata. Naime, litar-dizel goriva pro{le godine je ko{tao 1,90 KM, a njegova trenutna cijena je 2,40 KM.

Procent u~e{}a `ena u ekonomiji BiH trenutno je veoma nizak i od 51 posto radno sposobne populacije svega 37 posto `ena je zaposleno, re~eno je na konferenciji o ravnopravnosti spolova u ekonom skom ra zvo ju ko ja je ju~er po~ela u Sarajevu. - Cilj konferencije je da dobijemo preporuke i plan aktivnosti kako da pove}amo broj `ena na tr`i{tu rada, jer imamo dovoljno jakih `ena koje bi mogle postati poduzetnice. Me|utim, ~injenica je da `ene u tradicionalnom dru{tvu kakvo je bh. imaju manje prilika za pristup finansijskim sred stvi ma. Bh. `ena ni je vi|ena kao poduzetnica, ali BiH kao dr`ava ne smije sebi dozvoliti da ne iskoristi dio po ten ci ja la ko ji ima mo u `enama, rekla je direktorica

Samra Filipovi}-Had`iabdi}

Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipovi} - Had`iabdi}. Prema rije~ima direktora USAID misije u BiH Allana Re eda, da bi se po ve}alo u~e{}e `ena u bh. ekonomiji

NLB Tuzlanska banka

Benchmarking sistem za MSP
U Sarajevu je ju~er prezentiran i zvani~nopu{ten u rad prvime|unarodni Benchmarking sistem za mala i srednja preduze}a na Balkanu. Realiziran je u sklopu projekta Benchmarking sistem za MSP u BiH i predstavlja jedinstven i efektivan na~in pore|enja poslovnih performansi kompanija s doma}im i stranim konkurentima. Projekt provodi Udru`enje poslovnih savjetnika u BiH - LESPnet, u saradnji s norve{kim ministarstvom vanjskih poslova, a partner u projektu je najve}i nau~ni institut u Evropi Fraunhofer iz Berlina, koji je razvio metodologiju izrade Benchmarking indeksa za MSP i realizirao ga u 20 zemalja Evrope i svijeta. Ovaj sistem omogu}ava mnogo bolje razumijevanje snaga i slabosti kompanija putem pore|enja poslovnih performansi kompanije s performansama konkurencije, a baza podataka od 100.000 kompanija garantira da }e bh. MSP imati vrlo jasnu sliku pozicije na{ih kompanija u odnosu na njihovu direktnu konkurenciju u svijetu.

Rastu depoziti i {tednja
NLB Tuzlanska banka }e u narednom periodu raditi na ja~anju prisutnosti banke na tr`i{tu Federacije BiH, {to uklju~uje otvaranje novih poslovnica u Sarajevu, Hercegovini i zapadnoj Bosne, istaknuto je ju~er na prijemu u novoopremljenoj zgradi Glavne filijale u Sarajevu. - Zbog efikasnije organizacije rada i planova {irenja u Federaciji BiH, u narednim mjesecima, odlukom Uprave, bit }e izvr{ena reorganizacija jedinica unutar banke, ~ime }e zgrada sjedi{ta od po~etka naredne godine biti u glavnom gradu BiH, a banka }e nastaviti poslovanje pod nazivom NLB banka, istakao je predsjednik Nadzornog odbora banke Marko Jazbec. NLB Tuzlanska banka je i u prvom kvartalu 2011. godine nastavila dobre rezultate iz pro{le godine i uspjela odr`ati i u~vrstiti poziciju na bh. bankarskom tr`i{tu.

Nastaviti s pru`anjem kvalitetnih usluga

Foto: A. KAJMOVI]

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 091 - 13. 5. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.463461 1.426439 26.452712 0.080362 0.261653 0.733215 1.703283 0.565032 0.250088 0.217821 1.550334 0.869403 2.242074 1.378464 0.049155 1.967396

1.955830 1.467129 1.430014 26.519010 0.080563 0.262309 0.735053 1.707552 0.566448 0.250715 0.218367 1.554220 0.871582 2.247693 1.381919 0.049278 1.972327

1.955830 1.470797 1.433589 26.585308 0.080764 0.262965 0.736891 1.711821 0.567864 0.251342 0.218913 1.558106 0.873761 2.253312 1.385374 0.049401 1.977258

Pre ma ri je~ima di re kto ra banke Almira [ahinpa{i}a, nastavljen je rast depozita, ali i {tednje gra|ana. - U prvom kvartalu imamo i rast kreditnog portfolia te smo prva tri mjeseca pove}ali nivo kredita u korporativnom poslovanju 8 posto, dok je kod stanovni{tva rast ne{to sporiji. Dokazali smo da smo banka koja ne raste brzo, ali raste stabilno, te }emo i ovu godinu zavr{i-

ti s pozitivnim rezultatom, rekao je on i ponovio da je ovo banka koja nikad nije pove}ala kamate na stare kredite. NLB Tuzlanska banka jedna je od vode}ih banaka na prostoru Federacije BiH, univer zal nog je ti pa i pru`a kompletan servis finansijskih i konstalting usluga pravnim licima i gra|anima, a posluje u 42 poslovnice.
A. Pe.

Vise}a `eljeznica za RMU Zenica
U Elektroprivredi BiH u Sarajevu ju~er je potpisan ugovor izme|u Rudnika mrkog uglja Zenica i firme En Union iz Tuzle za nabavku mobilne jamske vise}e `eljeznice za potrebe RMU Zenica. Ugovor vrijedan 800.000 KM potpisali su direktor RMU Zenica Esad ^ivi} i direktor En Uniona Esad D`afi}, uz prisustvo generalnog direktora Elektroprivrede BiH Amera Jerlagi}a. - Ljudi iz Koncerna EPBiH su omogu}ili RMU Zenica da brzo do|e do kvalitetnih sredstava koji }e pomo}i rudarima prilikom eksploatacije uglja. Lokomotiva koju smo nabavili za RMU \ur|evik uspje{no radi dvije godine. Obe}avam da }emo veoma brzo isporu~iti jo{ dva stroja, kazao je D`afi}. Ugovor je nastavak procesa izme|u EPBiH i RMU Zenica.

SDR (Special Drawing Rights) na dan 11. 05. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 11. 05. 2011 =

USD1.60032 BAM2.180085

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE
1.781,69
BIFX

BIZNIS/BERZE
1.027,14
SASX-10

27
1.180,73
ERS10

1.062,40

SASX-30

1.121,61

BIRS

2.241,80

FIRS

Seminar o marketingu

SASE: Vanberzanska
trgovina Modne konfekcije
Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi – burzi ostvaren je ukupan promet od 145.907,57 KM. Promet na kotaciji iznosio je 86.044,57 KM. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 16.129,70 KM, a promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 15.248,20 KM i to dionicama ZIF BIG investicione grupe d.d. Sarajevo.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 12. maj/svibanj 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

Sa ju~era{njeg seminara

Foto: D. TORCHE

Znanje je mo}
Jedan od najboljih svjetskih profesora marketinga odr`ao u Sarajevu seminar o temi „Stvaranje timova za uspje{nu prodaju i marketing“
Joe Pons, jedan od najboljih svjetskih profesora marketinga, odr`ao je ju~er u Sarajevu seminar o temi „Stvaranje timova za uspje{nu prodaju i marketing“. Njegovo predavanje organizirali su IEDC - Poslovna {kola Bled, ASA Grupacija, Slovenski poslovni klub te Udru`enje poslodavaca BiH. Direktor ASA Grupacije Peter Kroyer ovom prilikom je spomenuo poznatu izreku da je znanje mo}, te dodao kako danas, kada govorimo o svjetskoj ekonomiji, zapravo govorimo o dru{tvu znanja, jer nijedno dru{tvo ne mo`e ostvariti pravdu bez znanja, ne mo`e biti inovativno i ni u jednoj sferi `ivota bez znanja ne mo`e napredovati. Upravo je ovaj seminar prilika da pove}ate svoje znanje, da pove}ate svoju mo}, poru~io je on u~esnicima seminara iz vode}ih bh. kompanija i institucija. Ambasador Slovenije u BiH Andrej Grasselli je istakao da znanje jeste mo} i zbog toga je ono va`no, ali isto tako su va`ni i me|uljudski odnosi, a saradnja IEDC-a i Slovenskog poslovnog kluba s kompanijama iz BiH i udru`enjima koja podsti~e {irenje znanja je manifestacija dobrih odnosa u regiji. Pons, koji predaje na biznis {koli u Barceloni i Poslovnoj {koli na Bledu, kazao je kako je cilj IEDC-a da pobolj{a menad`ment u regiji, a to }e uraditi preno{enjem znanja, izme|u ostalog, i ovakvim seminarima. On je dodao kako edukacija ne zna~i samo preno{enje informacija, nego, prije svega, kori{tenje tih informacija u praksi. S obzirom na to da je semi nar us mje ren na me nad`ere ko ji upravljaju prodajom, on je rekao kako je uloga menad`era da donosi odluke, a obrazovanje mu poma`e da pobolj{a proces odlu~ivanja. J. Sa.

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. A FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. B FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. C FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. D FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. E FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA C FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA D FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA E FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA F FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA J PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR SOLANA DD TUZLA [IPAD KOMERC DD SARAJEVO TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO 7,20 -2,57 7,20 7,20 19 136,80 1 21,39 -0,86 67,19 -1,20 3,01 0,00 63,00 -0,55 20,00 -10,47 3,03 -6,16 24,94 -0,23 21,54 68,00 3,01 63,00 20,00 3,05 24,97 21,30 67,00 3,01 63,00 20,00 3,00 22,03 117 189 442 29 143 337 400 2.502,10 12.698,00 1.330,42 1.827,00 2.860,00 1.021,50 9.977,18 3 10 2 2 2 2 3 43,00 41,50 37,00 34,00 31,85 97,01 94,16 87,00 81,00 87,00 0,23 0,02 0,00 0,00 2,37 0,00 0,05 -0,06 0,00 1,16 43,00 41,50 37,00 34,00 32,00 97,01 94,16 87,00 81,00 87,00 43,00 2.642 41,11 44.930 37,00 1.822 34,00 1.822 31,11 1.829 97,01 8.080 94,16 3.000 87,00 10.792 81,00 8.789 87,00 6.711 1.136,06 18.644,58 674,14 619,48 582,50 7.838,41 2.824,80 9.389,04 7.119,09 5.838,57 4 4 3 3 3 1 1 1 1 1 5,80 0,69 5,80 5,80 2.629 15.248,20 4 13,44 0,68 13,67 13,38 1.200 16.129,70 5

Banjalu~ka berza Kursna lista za 12. maj 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

GMO u BiH

Referentna

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Banjalucka pivara a.d. Banja Luka Boksit a.d. Milici Elektrodistribucija a.d. Pale Hidroelektrane na Drini a.d. Visegrad Hidroelektrane na Trebisnjici a.d. Trebinje RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 5,32 4,45 4,19 11 4,14 5,16 8,05 3,95 6,48 2,11 -0,89 0 0 0 0 -2,31 0 -0,31 0 0 -6,83 -35 0 -1,56 -0,01 0,31 -0,16 0,03 -1,68 5,32 4,45 4,19 11 4,14 5,2 8,1 3,95 6,5 0,18 0,49 0,15 0,65 100 91,55 85 39,01 37,07 37,08 36,98 5,32 4,45 4,19 11 4,14 5,12 8 3,95 6,35 0,18 0,49 0,15 0,65 100 91,55 85 39,01 37 37,02 36,11 200 500 72 20 60 839 204 136 421 4.184 2.432 288 1.643 100 3.531 1.362 28.170 6.000 111.800 17.836 1.064,00 2.225,00 301,68 220,00 248,40 4.325,88 1.643,18 537,20 2.727,80 753,12 1.191,68 43,20 1.067,95 10.000,00 1.293,05 1.041,92 10.989,11 2.220,85 41.420,60 6.470,00 0,2(A) 0,799 0,58 0,7 0,7 0,354 1,71 -9,09 2,04 -17,14 0 0,14 0 0,59 0,2 0,8 0,58 0,7 0,7 0,354 1,71 0,2 0,799 0,58 0,7 0,699 0,354 1,7 6.950 1.500 1.500 3.000 33.882 31.815 3.098 1.390,00 1.198,65 870,00 2.100,00 23.715,56 11.262,51 5.284,70

laboratorija u Rimu
Zaklju~ivanjem sporazuma s referentnom laboratorijom u Rimu, BiH je uspostavila sistem za ispitivanje geneti~ki modificiranih organizama, izjavio je ju~er direktor Agencije za bezbjednost hrane BiH Sejad Ma~ki}. Isti~u}i da monitoringom u BiH do sada nije dokazano prisustvo GMO, on je podsjetio da BiH do prije tri godine nije imala ni zakon kojim bi se ova oblast tretirala, kao ni ovla{tene laboratorije. Predsjednik Vije}a za GMO u BiH Vojislav Trkulja objasnio je da potpisivanje sporazuma s referentnom laboratorijom u Rimu zna~i da ~etiri ovla{tene ispitne laboratorije u BiH u slu~aju pozitivnog nalaza i na zahtjev vlasnika materijala u kojima je prona|en GMO mogu poslati uzroke na superanalizu u Evropsku uniju. - Eksperti iz Italije pregledali su opremu i kadar u laboratorijama u BiH i ustanovili da mo`emo raditi ispitivanje uzoraka za GMO te prihvatili da nam budureferentnalaboratorija, rekao je on novinarima u Sarajevu, gdje je odr`an sastanak Vije}a za GMO.

Sa konferencije za novinare

Foto: D. TORCHE

Prema njegovim rije~ima, izra|ena je i procjena rizika o biljnim vrstama u svijetu koje imaju geneti~ki modificirane hibride. - Lista }e biti dostavljena na{im inspektorima kako bi znali {ta je to {to nosi odre|en rizik da je geneti~ki modificirano, precizirao je Trkulja. On je podsjetio da je zakon o GMOBiH uskla|en sa zakonima EU, dok je Ma~ki} rekao da je vi{e od 90 posto propisa BiH u vezi s hranom usagla{eno s propisima EU.

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Bonel a.d. Banja Luka 0,18(A) Gradska cistoca a.d. Bratunac 0,49 Rafinerija nafte a.d. Brod 0,15 Zvornikputevi a.d. Zvornik 0,65 Atlantik BB d.o.o. Banja Luka - javna ponuda obveznica100(A) Republika Srpska - stara devizna stednja 1 91,55 Republika Srpska - stara devizna stednja 3 85 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 1 39,01 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 2 37,01 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 3 37,05 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 4 36,27

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

110,76

$ 1,61 %

4,14

$ 0,77 %

1.488,20

$ 0,88 %

33,29

$ 6,26 %

2,615

$ 1,23 %

742,75

$ 2,14 %

662,75

$ 2,14 %

28

OGLASI

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 13. maj 2011. godine

SARAJEVSKA HRONIKA 29

Konsolidacija ili restrukturiranje komunalnih preduze}a

@mirenje pred PROBLEMIMA je neoprostivo
Evropska banka za obnovu i razvoj je spremna pomo}i • Najve}e subvencije sada imaju najbogatiji • Nu`ni efikasnost i konkurencija, uz priliv privatnog kapitala
Ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Abid Jusi} razgovarao je sa direktorom Ekonomskog instituta u Sarajevu profesorom Antom Domazetom o na~inima konsolidacije komunalnih preduze}a, ~iji je Kanton osniva~. - Najprije treba uspostaviti dijagnozu, onda na}i lijek za svako preduze}e, a mogu}e je i ra spi si va nje me|una ro dnog tendera za izbor institucije koja bi to uradila. Na sastanku sa ~elnicima Evropske banke za obnovu i razvoj, pored projekata koje }e kreditno finansirati, a vezanih za obnovu mre`e KJKP Vodovoda i kanalizacije, predlo`io sam i sre|ivanje stanja u preduze}ima. Dobili smo odgovor iz EBRD-a da su spremni to finansijski podr`ati, ali samo kad dobiju socijalni program za svako preduze}e, kazao je za Oslobo|enje Jusi}.
Abid Jusi}: Trebamo recept za svako preduze}e Anto Domazet: Efikasno kori{tenje resursa

Va`na je strategija
Kako je istakao ministar prostornog ure|enja, dosad su najve}a davanja Kantona dobijali najimu}niji stanovnici, po principu {to ve}i stan - ve}i iznos subvencije. Profesor Domazet nam je kazao kako pravi problem kantonalnih preduze}a nije konsolidacija, jer bi to zna~ilo vra}anje u prvobitno stanje, ve} restrukturiranje.

Kako je za na{ list kazao direktor Ekonomskog instituta Anto Domazet, ova institucija Vladi KS-a `eli ponuditi koncept restrukturiranja komunalnih usluga, jer su one na jednom nivou roba kao i svaka druga. Uz dono{enje zakona o javno-privatnom partnerstvu koji je u proceduri, sve se sla`e u jedan mozaik. Potrebno je privu}i dosta investicija, uklju~iti socijalne aspekte, u~e{}e Svjetske banke i EBRD-a, te otvoriti prostor za privatni kapital, zaklju~io je Domazet. - Za budu}nost komunalnih preduze}a va`ni su strategija i uslovi poslovanja, promjena politika kako bi se osiguralo efikasnije kori{tenje resursa i poslovanje sa odre|enom stopom dobiti, istakao je direktor Ekonomskog instituta. Pre ma ri je~ima pro fe so ra Do ma ze ta, pro ble mi pre du ze}a se reflektiraju kroz dva segmenta. - Prvi je podru~je politika - da li je neka oblast oslobo|ena

Mozaik

monopola, liberalizirana, otvorena za upliv privatnog kapitala, te poslovanje uz ekonomske cijene usluga.

Ekonomske cijene
Drugi segment uklju~uje efikasnost u pru`anju usluga, te konkurentnost. Rje{avanje stanja u preduze}ima, mora imati etapni pristup, ali `miriti pred tim problemima je neoprostivo, naglasio je Domazet. Kako je napomenuo Domazet, Vlada treba razdijeliti sistem subvencija, koji }e biti pravedan, namijenjen samo socijal no ugro`enim gra|ani ma Kantona.
J. MILANOVI]

NOVO SARAJEVO Pomo} pri odlasku na ekskurzije

Nijedno dijete ne smije biti diskriminirano
Na~elnik Ned`ad Kold`o i predstavnici devet novosarajevskih osnovnih {kola potpisali su ju~er ugovore o dodjeli sredstava namijenjenih za odlazak socijalno ugro`enih u~enika na ekskurziju, izlet, {kolu u prirodi, te za druge oblike odgojno-obrazovnih aktivnosti koje }e se provoditi u 2011. izvan {kola, a koje iziskuju pla}anje. Vrijednost donacije osnovnim {kolama iznosi 10.000 KM. - Ovo su sredstva koja }e najugro`enijim u~enicima pomo}i da odu na ekskurzije ili {kolu u prirodi. Svaka {kola dobit }e po 1.100 maraka i menad`ment {kola }e odlu~iti koKold`o. Direktori {kola zahvalili su na~elniku Kold`i na podr{ci i istakli kako }e ovaj novac izuzetno dobro do}i roditeljima slabijeg materijalnog statusa. - Ovaj novac }emo upotrijebiti za odlazak devetero djece u {kolu u prirodi. Pomo} je izuzetno va`na za djecu, roditelje, ali i {kolu, kazala je Jasna Nik{i}, direktorica Osnovne {kole Vele{i}ki heroji. Omer Begovi}, direktor O[ Grbavica 1, kazao je kako }e razrednici kandidirati |ake kojima bi trebao biti pla}en odlazak na ekskurziju ili u {kolu u prirodi.
S. Hu.

Zavr{ena sezona grijanja
S obzirom na to da su se posljednjih dana temperature zraka u Sarajevu kretale iznad 20 stepeni Celzijusa, Vlada Kantona Sarajevo je 11. maja dala saglasnost KJKP Toplane da stavi kotlovska postrojenja van pogonske funkcije, ~ime je se zo na gri ja nja za 2010/2011. godinu zvani~no zavr{ena, saop{tili su iz ovog preduze}a. U periodu van sezone grijanja, do 20. septembra 2011, KJKP Toplane }e, prema ranije utvr|enom planu, obaviti remont i rekonstrukciju kotlovskih postrojenja i distributivne mre`e s ciljem tehni~ke pripreme za narednu sezonu grijanja.

Potpisano devet ugovora

ja }e djeca dobiti pomo}. Ukoliko u nekoj {koli bude nedostajalo nekoliko stotina maraka, na}i }emo na~in kako bi i za to

dijete obezbijedili novac. Ne `elimo da se nijedno dijete osjeti manje vrijednim ili diskri mi ni ra nim, po ja snio je

Stanje i budu}nost elektroenergetskog sistema

Strujni udar na dr`avu
EKSKURZIJA PO BiH Od Po~itelja do [irokog Brijega

Devet vrela i hiljadu tre{anja
POGLED IZ BIJELJINE Semberske pri~e

Bosanski zavi~aji kojih nema

30 SARAJEVSKA HRONIKA
Zasjedala kantonalna Vlada

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Sindikat voza~a kantonalnog preduze}a

Prijeti li Grasu tiho umiranje?
Vlada Kantona: Izmjene Zakona o osnovnom obrazovanju

Za poljoprivrednike

Svaki dan se pokriva sve manje linija, manji su prihodi, a bud`et skoro potro{en
U situaciji gdje na jednoj strani Sindikat komunalne privrede uspostavlja vlast u firmi, a nemo}na uprava preduze}a ne mo`e da se bori sa te{kom situacijom, na drugoj radnici Grasa poput "riba na suhom" ~ekaju neko bolje sutra, navodi se u saop{tenju predsjedni{tva Sindikata voza~a KJKP Gras. - Dok radnici {ute i ~ekaju da se ne{to rije{i, dok se na ka{i~icu hrane preostalim mrvicama iz bud`eta, razvla~e se i poni{tavaju konkursi za imenovanje direktora i uprave, poku{ava se dobiti na vremenu, a Gras tiho umire. Umiru vozila, a ona ~ine Gras. Svakim danom sve ih je manje, sve manje linija pokrivaju i manje prihoda donose preduze}u. I to kao niko ne primje}uje, ve} se organizuje akcija pranja "neispravnih vozila". Higijena jeste va`na u krajnjoj usluzi gra|anima, ali im jeftinim deterd`entom nisu zamazane o~i, da

3,6 miliona KM
Kantonalna Vlada je ju~er utvrdila nacrt zakona o za{titi prava pripadnika nacionalnih manjina u KS-u, a pred poslanicima Skup{tine na}i }e se i nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. Izmjene koje su predlo`ene odnose se na uvjete nastavka obrazovanja u~enika koji su dio obrazovanja stekli u inostranstvu, obaveze periodi~ne provjere ispunjenosti uvjeta rada {kole i uvo|enja eksterne mature na kraju devetog razreda, dono{enje pravilnika o inkluzivnom obrazovanju, prigovor na zaklju~enu ocjenu, ocjenjivanje uposlenika, izbor {kolskih i nadozornih odbora, te direktora... Vlada je, na prijedlog Ministarstva privrede, donijela odluku o iznosima podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2011. godinu, a za ovu namjenu u bud`etu je planirano 3,6 miliona maraka. Ju~er je data saglasnost upravnim i {kolskim odborima ustanova iz oblasti obrazovanja za imenovanje dekana, odnosno direktora za sljede}e javne ustanove: UO Stomatolo{ki fakultet sa klinikama - dekan Sead Red`epagi}, UO Pedago{ki fakultet - dekan Uzeir Bav~i}, UO Fakultet sporta i tjelesnog odgoja - dekan Munir Talovi}, UO ALU - dekanesa Amela Had`imejli} - Ke~o, [kolskom odboru O[ Sokolje - direktor Be}ir Hasanovi}, [O O[ "Alija Nametak" - direktorica Mediha Be{irevi}, Na sjednici je Vlada zauzela stav da, u atmosferi otvorenih diskusija i izra`avanja mi{ljenja na odluku Ministarstva obrazovanja i nauke - ocjena iz vjeronauke ne ulazi u prosjek ocjena u~enika osnovnih {kola. - Svako ima pravo, na na~in koji to `eli, izra`avati svoje mi{ljenje, sa mjerom dobrog ukusa koju sam sebi odredi. Vla da KS-a je vla da svih gra|ana i svoj dignitet gradi i {titi kroz rad i rezultate rada, u skladu sa ustavima i zakonima ove dr`ave, te }e i dalje aktivno doprinositi gradnji slobodnog i demokratskog dru{tva po{tuju}i medijske slobode, naveli su u Kantonu. [O O[ Dobro{evi}i - direktor Zijah Ramovi}, [O O[ "Izet [abi}" - direktor Suad Turkovi}, [O O[ "Zahid Baru~ija" - direktor Safet Mirvi}, [O Srednja medicinska {kola - direktorica Svjetlana Babi}, [O Srednja medicinska {kola Jezero direktorica Mevlida Dautbegovi}, [O Srednja {kola za saobra}aj i komunikacije - direktorica Mirsada ^elik, [O Katoli~ki {kolski centar (Osnovna {kola) - direktorica Kristina Medi}, [O [esta O[ - direktorica Jela Bari}, te [O Deveta O[ direktor Hasan Dreca.

Vlada svih gra|ana

Zbog neispravnih vozila, sve vi{e propu{tenih linija

ne vide kako uzalud ~ekaju na propu{tene linije. Ovo je jasno i svim radnicima Grasa, naveli su ~lanovi Sindikata voza~a. U Sindikatu isti~u kako radnici znaju da su za kratko vrijeme potro{ena skoro sva sredstva iz bud`eta KSa, te da su svjesni kako umiranjem voznih jedinica ne}e mo}i zaraditi platu, a samim tim i ostati bez radnih mjesta. - Pomo} Vlade se svodi na

poku{aj tobo`njeg spa{avanja preduze}a iz unutra{njih rezervi, a kad na nekoj od narednih akcija svje`e oprana vozila ne budu mogla iza}i na linije, ostvariti prihode, pojavi}e se ta ista vlada sa konstatacijom kako su u~inili sve na prevazila`enju te{ke situacije u Grasu, poru~ili su iz Sindikata voza~a. Ovaj dopis ju~er je poslat i u kabinet v.d. direktora Grasa Ajdina Kobili}a.
J. M.

Program Dana op}ine Novo Sarajevo

Ambulanta i cesta
stanovnicima Vele{i}a
Otkrivanje spomen-obilje`ja u znak sje}anja na {ehida Fikreta Krakonju • Biciklisti~ka trka
Dan op}ine Novo Sarajevo, 16. maj, kojeg simbolizira Po fa li}ka bit ka, ko jom je agresor onemogu}en da podijeli Sarajevo na dva dijela, i ove godine se obilje`ava brojnim aktivnostima, po~ev od otkrivanja spomen-obilje`ja {ehidu Fikretu Krakonji na platou releja Hum, zatim otvorenjem objekta u MZ Vele{i}i, gdje su smje{teni ambulanta porodi~ne medicine i prostorije Mjesne zajednice, te nizom kulturno-zabavnih i sportskih manifestacija. Tim povodom na ju~era{njoj konferenciji u Op}ini, na~elnik Ned`ad Kold`o i predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Neboj{a Simi}, koji je ujedno i predsjednik Organizacionog odbora, predstavili su novinarima program obilje`avanja ovog zna~ajnog datuma za Novo Sarajevo, Sarajevo i BiH. Kako je istakao na~elnik

Me|unarodni Dan sestrinstva

Edukacija na prvom mjestu
U Op}oj bolnici "Prim. dr. Abdulah Naka{" ju~er je obilje`en Dan sestrinstva. Jasminka Guti}, {efica Odjeljenja za ginekologiju i aku{erstvo, kazala je kako se ovaj dan tradicionalno obilje`ava, te je istakla va`nost {kolovanja medicinskih sestara, vi{eg i visokog obrazovanja, kao {to je to uzor u zemljama EU. - Medicinske sestre su zna~ajan dio na{eg tima, koje su prve na linijama na{eg zdravlja, a posebno sestre aku{erke, koje u~estvuju u segmentu ra|anja novog `ivota. One najve}i dio svoj radnog vremena provode uz pacijente i u Op}oj bolnici "Prim. dr. Abdulah Naka{", one su nezaobilazni dio medicinskog tima, naglasila je dr. Guti}. Ove godine obilje`avaju}i 145

Sa obilje`avanja 16. maja pro{le godine

Foto: D. TORCHE

godina postojanja i rada Op}e bol ni ce, zna~aj no pri zna nje uru~eno je i glavnoj medicinskoj sestri Jasminki Isanovi}, sa Odjeljenja za urologiju, koja je ove godine navr{ila 40 godina rada u struci. Mr. B.

Kold`o, otvorenjem ambulante u Vele{i}ima, projekat vri je dan mi li on ma ra ka zna~ajno }e doprinijeti kvalitetnijoj zdravstvenoj za{titi stanovnika ovog naselja. U okviru obilje`avanja Dana op}ine Novo Sarajevo predvi|eno je otvorenje novoizgra|ene saobra}ajnice do autobuske stanice u Vele{i}ima do brda Hum, a ovom prilikom, bi}e uprili~ena i brdska biciklisti~ka trka. Druga saobra}ajnica, ~ije otvore-

nje uskoro slijedi jeste obnova Ulice Nedima Filipovi}a, za {ta je Op}ina Novo Sarajevo izdvojila tako|er milion maraka. Na sve~anoj sje dni ci Op}inskog vije}a u ponedjeljak }e biti uru~ena i priznanja Zlatna plaketa firmi Semikem i Srebrena za NVO Svje tlo. Sve~anos ti obi lje`avanja 16. maja bi}e prisutan i predsjedavaju}i italijanskog grada Pratoa.
Mr. BABI]

OSLOBO\ENJE petak, 13. maj 2011. godine

SARAJEVSKA HRONIKA 31
Obilje`en Dan logora{a Ilid`e
DE@URNI TELEFON

276-982

Ve}a podr{ka

VA@NIJI TELEFONI

svjedocima

MU^ENJA
Polo`eno cvije}e na plo~u Grafi~ke {kole

Ponosni smo {to smo pre`ivjeli, ali i tu`ni {to mnogi na{i ~lanovi nisu sad sa nama, ka`e D`elilovi}
dno nas podsje}a na krvava ratna de{avanja. Ponosni smo {to smo pre`ivjeli, ali i tu`ni {to mnogi na{i ~lanovi nisu sad sa nama, jer su podlegli od po slje di ca tor tu ra i mu~enja. Zato moramo djecu podsje}ati kakvo nam se zlo dogodilo, da se opet logori ne bi ponovili, ka`e D`elilovi}. Asim Zuli}, predsjednik Saveza logora{a KS-a, zatra`io je od predstavnika vlasti da upute ve}u moralnu i materijalnu potporu ovim udru`enjima koja kroz svjedo~enja svojih ~lanova pred Tribunalom u Haagu i sudovima u BiH, pi{u novu historiju Bosne i Hercegovine. - Moramo ~uvati sje}anje na te tu`ne dane, jer sve {to nije zapisano, nije se ni dogodilo. Trebamo u~iti mlade generacije da se ne smiju ponoviti godine 1992 - 1995, kazao je potpredsjednik Saveza logora{a KS-a [a}ir Srebrenica.
Z. T.

Polaganjem cvije}a pred spomen-plo~u na Srednjoj grafi~koj {koli ju~er je na Ilid`i obilje`en Dan logora{a, 12. maj. Cvije}e su polo`ili predstavnici udru`enja logora{a FBiH, Kan to na Sa ra je vo i Ilid`e, kao i pred sta vni ci Op}ine. U~enici ilid`anske Prve osnovne {kole su ovim povodom priredili za prisutne prigodan kulturno-umjetni~ki program sa recitalima i horskim pjesmama.

U ratnim godinama Ilid`a je imala osam logora, a samo Udru`enje lo go ra {a Ilid`e broji 864 ~lana, dok ih je u Kantonu Sarajevo vi{e od {est hiljada. Enes D`elilovi}, predsjednik Udru`enja logora{a Ilid`e, na skupu je istakao va`nost Dana logora{a i poru~io da se njihova stradanja ne smiju zaboraviti. - Ovaj dan s razlogom obilje`avamo u maju, koji je najljep{i mjesec u godini, a uje-

Isklju~enja struje
Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u na pa ja nju stru jom tra fo po dru~ja: od 9 do 10.30 sa ti Grbavica 9 i 11, a od 9 do 15 Donja Bio~a, Gornja i Donja luka, Gornja Bio~a 1 i 2, Bla`uj kamenolom, Gornje luke 2, Ribari}i i Luke 2. Bez napajanja }e od 10.30 do 12 sati biti Grbavica 13 i Sinjska, od 12 do 13.30 Kupre{ka i Grbavica 10, a od 13.30 do 15 sati Dom kulture Grbavica i Grbavica 8.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Uprava za inspekcijske poslove KS 033/770 100 (od 8 do 16 sati) 061/252 252 (od 14 do 22 sata) Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

Sada Aleja broji 105 lipa

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA

Ambasadori Irana i Japana zasadili lipe
U Aleji ambasadora ju~er su zasa|ene jo{ dvije lipe, ~ime je njihov broj u ovoj popularnoj starogradskoj {etnici porastao na 105. Dvojica ambasadora pridru`ila su se svojim kolegama, pa su drve}e zasadili ambasadori Islamske Republike Iran Gholamreza Yousefi i Japana Futao Motai. Ambasadore su do~ekali na~elnik Starog Grada Ibrahim Had`ibajri} i predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Rizah Avdi} sa saradnicima. Kao i obi~no, nakon sadnje lipa, ambasadorima su uru~eni prigodni certifikati koji }e im biti trajna uspomena na taj ~in. I pored stalnih nastojanja Op}ine da Aleju u~ini {to ugodnijim mjestom za odmor i razonodu na{ih gra|ana, na`alost, i dalje se de{avaju incidenti. Tako je samo u posljednjih nekoliko dana polomljeno pet lipa i uni{tene dvije plo~e sa imenima ambasadora, pa iz Op}ine apeluju na gra|ane da se savjesno odnose prema Aleji ambasadora.

^i{}enje obala @eljeznice
Svi uposlenici kompanije DM da nas }e ~is ti ti oba le @eljeznice, te posaditi drve}e du` Lu`anskog polja i Ulice Bo san skih ga zi ja. Akci ji se mogu priklju~iti i gra|ani, a podr{ku su pru`ili i Op}ina Ilid`a, te pre du ze}a Rad i Park.

272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

10 7

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18, a radnim danima i u 9.30, Travnik svakim danom u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15, Visoko-Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem, Zenica svakim danom u 21 sat preko Visokog i Kaknja, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 autoputem, Zenica ne saobra}a subotom, nedjeljom i pra znicima u 5.30 prekoVisokog i Kaknja.

VOZOVI
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30) Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

Polasci iz Sarajeva:

AVIONI Polasci:

Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Cirih/Banja Luka 7, Be~ 7.35, 14.30 i 14.55, Kopenhagen 11, Minhen 12.55, Istanbul 14.25 i 19, Ljubljana 14.35, Budimpe{ta 14.50, Ankona 17.55 Istanbul 8.50 i 13.25, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih/ Banja Luka 13.30, Ljubljana 14.05, Be~ 14.10, 18.10 i 21.35, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Kopenhagen 16.35

Dolasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

AUTOBUSI

Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom

u 8, a ~etvrtkom u 16 sati, Den Hag utorkom u 8, a ~et vrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~et vrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9, Berlin ~et vrtkom i subotom u 8, Dor tmund, Essen, Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i [tutgart svaki dan u 8, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Minhen svakim danom u 8, a subotom i u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svakim danom u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka i Herceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim

danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubi ca sva ki dan u 14.30 sa ti, Ba nja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svakim danom osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14, i 15 i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svakim danom u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de-Ustikolina svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most

32

KULTURA

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA
Takmi~arski program SFF-a

33

Izlo`ba Edina Numankadi}a u Pragu

50. sarajevski dani poezije

Za{to pjesnik bje`i u sebe
U doba interneta i brze komunikacije oslabio je senzibilitet za pjesni~ku rije~, smatra Senadin Musabegovi}
Vi{e od sto pedeset posjetilaca ve} na otvorenju

Ari Folman predsjednik `irija
Iz Sarajevo Film Festivala sti`e informacija da }e ovogodi{nji predsjednik `irija za Takmi~arski program - igrani film biti izraelski reditelj Ari Folman. Njegovufilmografijusa~injavaju vi{estruko nagra|ivana ostvarenja poput “Valcera s Bashirom“ . Zasnovan na istinitoj pri~i, ovaj film je potraga za dijelovima slike koja nedostaje u rediteljevom sje}anju o danima libanskog rata iz sredine osamdesetih godina. Film je osvojio brojne nagrade, uklju~uju}i i Zlatni globus za najbolji strani film, {est nagrada Izraelske filmske akademije, uklju~uju}i nagrade za najbolji film, re`iju i scenarij i nagradu Asocijacije filmskih kriti~ara Los Angelesa za najbolji animirani film. Nominiran i za nagradu Oscar u kategoriji najboljeg stranog filma. Ari Folman je u svom diplomskom filmu “Comfortably Numb“ (1991) prikazao prijatelje koji se sklanjaju na rubu napada panike tokom prvog Zaljevskog rata, dok ira~ki projektili padaju po Tel Avivu. Film je osvojio nagradu Izraelske filmske akademije za najbolji dokumentarni film. Izme|u1991. i 1996. godineFolman je re`iraodokumentarce za TV. Godine1996. je, premaromanu~e{kogpiscaPavelaKohuta, napisao scenarij za film“SaintClara“ koji je i re`irao. Film je osvojiosedamnagradaIzraelskefilmskeakademije, uklju~uju}i nagrade za najbolju re`iju i najboljifilm. Filmje otvorioprogramPanoramaBerlinskogfilmskogfestival i osvojionagraduPeople’sChoice. Uspje{no je prikazivan u Evropi i Americi. Nastavio je snimatiuspje{ne dokumentarce, a onda je napravio pauzu kako bi mogao raditi na svomdrugomigranomfilmu– Made in Israel(2001). Folman je i scenarista nekoliko uspje{nih izraelskih TV serija.

Intimni do`ivljaji

I ISKUSTVA
Zagledan u slu~ajno prikupljene stvari me|u kojima nastoji da uspostavi harmoniju, izra`ava dramu uni{tenih `ivota, dramu egzistencije u uslovima pre`ivljavanja na krhotinama...
U centru Praga, u galeriji Pra{ke energetike, preksino} je otvorena izlo`ba na{eg poznatog slikara Edina Numankadi}a. Mada se istovremeno odigravala vrlo zna~ajna hokej-utakmica u kojoj su se ^e{ka Republika i SAD borile za kvalifikacije za prvenstvo svijeta, Galerija je bila puna. je koji su asocirali na pejza` du{e i raspolo`enja, uvijek se sastoje}i iz tri komponente: boja - kao osnova; prostor kao iluzija dubine; vrijeme kao moment obuhva}enog sadr`aja. Potom slijedi ciklus Tragovi koji se naslanja na direktni ekspresionizam i veoma je blizak tada{njim evropskim tendencijama modernog umjetni~kog izraza. Sadr`i impulse `ivota i refleks savremenosti kroz spontanu asocijativnu formu. Tre}i ciklus sadr`i djela koja su ovdje izlo`ena. Radi se o Zapisima. Za pi si ma u ko ji ma je sadr`ana tra gi ka cje lo ku pne ljudske egzistencije. U njima su sakriveni najimpresivniji, intimni do`ivljaji i iskustva, ~esto neshvatljiva i neobja{njiva. U njima je sakrivena usamljenost i li~na drama, uzaludnost i okrenutost vlastitoj intimi, pomirenost sa `ivo tom i su dbi nom, gdje uprkos svemu povremeno bljesne nada...

Oko pjesnika su inspektori duha, kulture, nacije, pravilnog pona{anja oni tra`e da se on popravi, da ide u skladu sa vremenom, da odu`i svoj dug prema onima koji su ga stvorili, koji su mu omogu}ili ovo i ono, rije~i su knji`evnika Ranka Risojevi}a iz Banje Luke, koje je uputio kolegama po peru, u okviru ju~era{njeg programa Sarajevskih dana poezije. Rije~ je o “Autopoeti~kim ispovijestima“ koje ure|uje i vodi knji`evnik Stevan Tonti}, a ju~er su se doga|ale u Galeriji Gabrijel Kamernog teatra 55. Pridru`ili su mu se majstori jezika Stéphane Chaumet (Francuska), Tarek Eltayeb (Sudan, Austrija), Senadin Musabegovi} (BiH), Hermine Navasardyan (Ermenija). Bilo je predvi|eno i gostovanje Davida Harsenta (Velika Britanija), ali on nije stigao.

Grobovi, ideali, zavjeti...
Risojevi} je objasnio za{to pjesnik bje`i u sebe: - Spominju se svijetli grobovi, ideali, zavjeti, zatiranja bez kraja i konca. Zapravo tragalac jasno vidi da su to novi-stari takmi~ari, doju~era{nji uznici, borci i stradalnici popravljanja svijeta, glasnogovornici bezobzirne ljudske vo lje ko ja mu je na pros to stra na. Umjes to do bra, ona pro du ku je ve}inom zlo. Zato pjesnik bje`i u sebe, sprat po sprat, tone u ~isti prostor postojanja i ne postojanja, dolaska i odlaska, bi}a i nebi}a, onog {to jeste,

Pe~at postojanja
Vi{e od 150 posjetilaca je imalo priliku vidjeti 49 izlo`enih slika, 9 kutija i 32 umjetni~ke fotografije snimljene u ratnom Sarajevu. Edina Numankadi}a i prisutnu publiku su pozdravili predsjednik predstavni{tva, generalni direktor Pavel Elis u ime doma}ina, te njegova ekselencija Nediljko Bili}, ambasador Bosne i Hercegovine u ^R. O djelu Edina Numankadi}a je govorila Zvjezdana Markovi}, menad`erka umjetnosti, koja godinama predstavlja na{e umjetnike ~e{koj publici. Tekstove Ive Andri}a o umjetnosti, te stihove Izeta Sarajli}a je ~itala poznata glumica Gabriela Filippi uz gitaru Bore Preli}a. Obra}aju}i se prisutnima, Markovi} je istaknula da Numankadi} “pripada generaciji slobodnog duha, generaciji ljudi nabijenih pozitivnom energijom koja je jo{ davne ‘68. htjela da mijenja svijet, da osvoji vlastiti prostor i da mu da pe~at vlastitog postojanja“: - Mo`da bi se moglo re}i da je moto umjetni~kog izraza te generacije bilo: ho}u da budem ne samo tvorac nego i aktivni svjedok svoga vremena! Edin Numankadi} je u to me uspio. Ni je pos tao in`enjer elektrotehnike kako je to porodica `eljela, nego slikar i profesor sposoban da sna`no tuma~i svijet koji ga okru`uje i to sa malo rije~i i malo boje. Uvijek je bio fas ci ni ran ti {i nom u ko joj je sadr`ana “simfonija emocija”kako sam re~e, ti{inom koja tjera na razmi{ljanje i ~injenje... Moglo bi se re}i da se umjetni~ka biografija Edina Numankadi}a kre}e kroz tri ciklusa. Prije svega su to bili pasa`i bo-

a {to se ne vidi, onog {to on ne}e biti, nego }e rasut odlutati kosmosom. Senadin Musabegovi} kazivao je “kako je tranzicija uticala na poeziju i {ta se desilo tokom devedesetih godina, ne samo rat i genocid u BiH, nego i transformacija nekih dru{tvenih, moralnih, ali i estetskih odnosa“: - Ono {to sa sigurno{}u mogu ustvrditi je da je poezija prije pet decenija bila neka vrsta pokreta~a, neka vrsta protesta. Odr`avali su se poetski maratoni, a i sve festivalski programi imali su ve}i broj posjetilaca. Naime, u doba interneta i brze komunikacije oslabio je senzibilitet za pjesni~ku rije~. Sada{nji Dani su samo poku{aj da reafirmi{emo to vrijeme u novom kontekstu. Nikad se ne mo`emo vratiti u izgubljeno vrijeme i mislim da je ovo jedan od na~ina na koji bi Sarajevski dani poezije trebali insistirati kako da poezija sama komunicira sa drugim medijima, kako se transformi{e. Ranko Risojevi} se prisjetio zna~aja pjesni~kih susreta za njega kao studenta, kada je ulazio u pjesni~ki svijet: - Prisustvo svjetskih pjesnika bilo je zna~ajno za cijelu moju generaciju, koja je na neki na~in europeizirala tu na{u bh. pjesni~ku, a naro~ito sarajevsku {kolu. Sje}am se jednepjesni~keno}i iz 1972, koju sam proveo sa slavnimitalijanskimpjesnikom Alfonsom Gatom i francuskim pjesnikom @anom @ulberom u hotelu Evropa. To je biloizvanrednopjesni~kois-

Autopoeti~ke ispovijesti ure|uje i vodi knji`evnik Stevan Tonti}

Foto: D. TORCHE

Moja poetika
Stevan Tonti} se prisjetio da Sarajevski dani poezije imaju samo jednog vr{njaka - Stru~ke ve~eri poezije, koje su osnovane iste godine: - Ovo je jedan od najstarijih festivala, ako ra~unamo historiju na{e biv{e zemlje. Ove godine imamo veliki broj u~esnika iz vi{e zemalja, a ja vodim program “Moja poetika“ gdje manja , grupa pjesnika govori na sa`et na~in {ta je za njih poezija i {ta poezija predstavlja u dana{njem svijetu. To je interesantan program koji }e dobro do}i svima onima koji se zanimaju za dana{nju poeziju.

kustvo. To su dva izuzetno velika pjesnika, ali potpuno razli~ita po temperamentu. Gato je bio anarhista i socijalista, dok je @ulber francuski gospodin s juga, Mediteranac... U ovo novo vrijeme, meni kao Banjalu~aninu, jako jezna~ajnoda su se Dani po~eli kretati po BiH.

Kretanje po BiH
Naime, ju~er su pjesniciputovali u ]eli} da bi odr`alipjesni~koposlijepodne, te pjesni~ke ve~eri u Br~kom i Banjoj Luci. Sino} su u okviru Sarajevskih dana poezije odr`ane dvije ve~eri: u Bo{nja~kom institutu (“Moderna turska poezija“ u kojoj su sudjelovali Mustafa Berçin, Leyla Işik, Mevlüt Kaplan, Feyyaz Sağlam i Ayşe Tural) i u Coloseum clubu (“Moja poetika“ sudjelovali su Stéphane Chaumet, , Senadin Musabegovi}, Hermine Navasardyan, Ranko Risojevi}, Tarek Eltayeb).
Mr. SEKULI]

U Zenici od 20. do 29. maja

Jubilarni festival bh. drame
Na ovogodi{njem desetom po redu festivalu bi}e odigrano 13 predstava iz tri dr`ave
Deseti festival bosanskohercegova~ke drame odr`a}e se od 20. do 29. maja u Zenici. Tim povodom je ju~er odr`ana pres-konferencija u zeni~koj ku}i teatra gdje su o jubilarnom festivalu govorili Hazim Begagi}, direktor, Hasan D`afi}, predsjednik Organizacionog odbora, i Ned`ad Fejzi}, ~lan OO Festivala. dna iz Hrvatske. Atelje 212 iz Beograda u Zenicu dolazi sa predstavom “Otac na slu`benom putu” ra|enoj po tekstu , Abdulaha Sidrana. Tu je i autorski projekat bh. i hrvatskog reditelja Olivera Frlji}a koji je radio u Narodnom pozori{tu – Narodnom kazali{tu Nepszinhaz Subotica, predstava “Kukavi~luk”, dok }e Satiri~ko kazali{te Kerempuh Zagreb izvesti “Prevarante“, posljednju komediju Fadila Had`i}a. Van konkurencije }e se prikazati monodrama BNP-a Zenica “]orkan” autor, ski projekat Harisa Burine po tekstu Ive Andri}a i predstava Narodnog pozori{ta u Sarajevu “Hamlet u selu Mrdu{a Donja ili Hamlet zna {to narod ne zna” , ra|ena po tekstu Ive Bre{ana u re`iji Sulejmana Kupusovi}a koja }e biti igrana u ~ast pobjednika. Od prate}ih sadr`aja bi}e uprili~eno 11 promocija projekata i prezentacija, {est izlo`bi, od ~ega tri dokumentarnog karaktera, devet okruglih stolova. Kada je u pitanju izdava~ka djelatnost, festivalski katalog ove godine }e imati poseban dio koji je posve}en retrospektivi do sada odr`anih festivala.
M. DAJI]

Zapisi i Kutije
Ne smiju se zaboraviti na Edinove Kutije. Kutija – ta jednostavna rije~ odgovara njegovom na~inu, njegovom umjetni~kom rukopisu koji je obilje`en dramom. Obilje`en zbivanjima u kojima i umjetnik ostaje nijem. Doga|anjem gdje je, u ratom uni{tenom gradu, okru`en gomilom privatnih drama, zagledan u prazne kutije od boje osje}ao koliko je promijenjen sadr`aj ljudske du{e. Skoro da ni{ta nije ostalo! Zagledan u slu~ajno prikupljene stvari me|u kojima nastoji da uspostavi harmoniju, izra`ava dramu uni{tenih `ivota, dramu egzistencije u uslovima pre`ivljavanja na krhotinama... Zagledajte se u njih! Zamislite se nad relativnosti veli~ina i vrijednostima vlastitog `ivota!, kazala je Markovi}. Izlo`ba }e biti otvorena do 30 juna, pa }e brojna publika imati priliku da o vidi djela ovog poznatog bh. umjetnika.
K. R.

Zeni~ka premijera
- Ovo je jedna od najve}ih kulturnih manifestacija u na{oj zemlji, a to sa sigurno{}u mo`emo ustvrditi kad govorimo o gradu Zenici, Zeni~ko-dobojskom kantonu, te regiji srednje BiH. Od 2002. godine kada je festival zvani~no pokrenut, mi smo uspjeli odr`ati kontinuitet, i ove godine pred nama je jubilarna manifestacija, kazao je Hazim Begagi}. Festival }e otvoriti predstava “Stranci - bosanski kvintet” premijera Bosan, skog narodnog pozori{ta Zenica ura|ena u koprodukciji sa Festivalom bh. drame. Radi se o pentagramu - pet mikrodrama koje je napisalo pet bh. pisaca – Hasan D`afi}, Almir Im{irevi}, Darko Luki}, Aida Pilav i Radmila Smiljani}. Predstavu je re`irala Lajla Kaik~ija, a dramaturg je Dragan Komadina.

Sa ju~era{nje konferencije za novinare

Foto: M. TUNOVI]

U zvani~noj takmi~arskoj konkurenciji je i zeni~ka predstava “Bizarno” @eljka Huba~a, te tri duodrame: Seada Trhulja “Dvojica na mostu” u produkciji Narodnog pozori{ta Sarajevo, zatim drama Varnese Kelner - Berbo “Stranci pred rajem” u produkciji Narodnog pozori{ta Tuzla i drama Safeta Plakala “U potrazi za bojom kestenja” u produkciji Mostarskog teatra mladih” . Pored ovih, tu su jo{ Kamerni teatar 55

Sarajevo sa predstavom “Krokodil Lacoste” autora Zlatka Top~i}a i Sarajevski ratni teatar SARTR Sarajevo sa “Osipate se polako Va{a visosti” autora Mirka Kova~a.

Tri iz okru`enja
Filter Teatar iz Sarajeva do}i }e sa predstavom “Ja, mahalu{a” po predlo{ku autorice Indire Ku~uk - Sorgu~. Kad su u pitanju me|unarodni ansambli, tu su tri predstave, dvije iz Srbije i je-

34

OGLASI

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION
Druga Gimnazija Sarajevo announces that Entry Exam for International Baccalaureate Diploma Programme will be organized on 21st and 22nd May 2011 at school premises. The International Baccalaureate (IB) is a two year international upper secondary school Diploma Programme (for pupils age 16 – 19). Teaching within the IB is in English language and qualifies pupils for application to higher education programmes in Bosnia and Herzegovina and abroad.

INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION
Druga gimnazija Sarajevo poziva sve zainteresirane učenike koji: - tečno govore i pišu na engleskom jeziku - visoko su motivirani i samosvjesni - otvoreni su za kreativniji pristup nastavi i istraživački rad po svjetskim standardima - žele biti dobro pripremljeni za studij na prestižnim univerzitetima u svijetu kao i u našoj zemlji - završavaju drugi razred srednje škole; da se uključe u IB Diploma program i steknu međunarodno priznatu diplomu. Prijemni ispiti za IB Diploma program održat će se 21. i 22. maja 2011. godine sa početkom u 9 sati, u prostorijama Druge gimnazije, gdje će biti obavljeni testovi iz bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, engleskog jezika i matematike. Kandidati koji su ostvarili vrlo dobar ili odličan uspjeh iz ovizh predmeta neće polagati prijemni ispit. Pored toga, bit će obavljeni razgovori sa svim kandidatima pojedinačno. Kandidati će biti rangirani na osnovu rezultata prijemnih ispita i uspjeha koji su postigli u prvom i drugom razredu srednje škole. Raspored polaganja prijemnih ispita biće objavljen na školskoj oglasnoj tabli 20. maja 2011. u 12 sati. Mole se svi zainteresirani kandidati da prijave za polaganje IB prijemnih ispita podnesu od 16. 5. 2011. do 20. 5. 2011. godine do 10 sati u prostorijama Druge gimnazije Sarajevo, Sutjeska 1. Formulare za prijave mogu podići svakim radnim danom od 8 do 18 sati. Uz prijavu priložiti ovjerenu kopiju svjedočanstava za prvi razred i ovjerenu kopiju uspjeha postignutog u prvom polugodištu drugog razreda srednje škole, uvjerenje o državljanstvu, rodni list i jednu fotografiju. Ovo se odnosi samo na učenike iz Bosne i Hercegovine.
DRUGA GIMNAZIJA SARAJEVO • SUT JESKA 1 • 71 000 SARAJEVO • BOSNA I HERCEGOVINA TEL: +387 33 586 361 • FAX: +387 33 586 371 • ID BROJ SKOLE 4200145800009

Entry Requirements: - To be admitted to the two year programme pupils must have completed either 1st and 2nd year in a National Secondary School in Bosnia and Herzegovina or 10th and 11th year in an International or foreign National School - Pupils must have good English proficiency - Pupils will take an admission test (21st and 22nd May 2011, at 9:00 o’clock) in Mathematics, English and Bosnian, Croatian, Serbian Language (Bosnian, Croatian, Serbian language exam is only for pupils from Bosnia and Herzegovina). Pupils should submit applications from 16th May - 20th May by 10am at the Druga Gimnazija Sarajevo, Sutjeska 1. Applications are available at school reception every day from 8:00 – 18:00. Your application must be accompanied by certified copies of your academic results for year 10 and 11 (if available at the time of application) for International Schools and for National Schools certified copies of academic result for 1st year and first semester of the 2nd year, copy of passport and 1 passport size photo.
DRUGA GIMNAZIJA SARAJEVO • SUT JESKA 1 • 71 000 SARAJEVO • BOSNA I HERCEGOVINA TEL: +387 33 586 361 • FAX: +387 33 586 371 • ID BROJ SKOLE 4200145800009

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

V

SCENA

35

i{e od pola stolje}a univerzalnim jezikom muzike ispisuje se historija na{eg kontinenta, kroz najpoznatiji i najgledaniji televizijski show Eurosong. Srca mnogobrojnih po{tovalaca ovog najzna~ajnijeg evropskog muzi~kog doga|aja, iz vi{e od ~etrdeset evropskih zemalja, ve} decenijama kucaju zajedno, ne samo za vrijeme trosatnog televizijskog prijenosa ve} i tokom cijele godine. BiH je zakora~ila na blje{tavu eurovizijsku scenu jo{ davne 1964, a 2011. ponovo je veliki izazov za nas. Najve}a bh. i balkanska muzi~ka zvijezda Dino Merlin ponovo se popeo na eurovizijsku pozornicu sino} i izveo svoju kompoziciju “Love in rewind“ pod rednim brojem jedan. Nakon na{eg predstavnika, u drugoj polufinalnoj ve~eri Eurosonga nastupili su Austrija, Holandija, Belgija, Slova~ka, Ukrajina, Moldavija, [vedska, Kipar, Bugarska, Makedonija, Izrael, Slovenija, Rumunija, Estonija, Bjelorusija, Latvija, Danska i Irska. Anke Engelke, Judit Rakers i Stefan Rab bili su voditelji i sino}njeg takmi~enja u Düsseldorfu. Anke, Judit i Stefan nisu nepoznata lica njema~koj TV publici. Imaju bogate i proslavljene karijere, a Stefan Rab je na posredan na~in i doveo Eurosong u

56. Eurosong u Düsseldorfu

Merlin u finalu
"Love in Rewind" slu{a}emo u finalu
U drugoj polufinalnoj no}i Eurosonga sino} je na{ predstavnik Dino Merlin imao odli~an nastup pred oko 18.000 gledatelja u Areni Esprit u Düsseldorfu i nekoliko miliona njih ispred TV ekrana, a Evropa je odlu~ila da "Love in Rewind" `eli ~uti i u finalnoj ve~eri koja }e se odr`ati sutra nave~er. Atmosfera u dvorani u Düsseldorfu je bila odli~na, a na{i predstavnici su dobili i gromoglasni aplauz na kraju pjesme. Merlinova izvedba, kao i ostatka ekipe je bila besprijekorna, a tokom izvedbe u publici su se mogle vidjeti visoko podignute bh. zastave. I tokom druge polufinalne no}i milionska publika u Evropi je ~ula 19 pjesama razli~itih muzi~kih stilova, ali samo njih 10 je pro{lo u finale, a to su: Bosna i Hercegovina, Estonija, Rumunija, Moldavija, Irska, Danska, Austrija, Ukrajina, Slovenija i [vedska. Dakle, osim ovih deset, u sutra{njem finalu }emo gledati i predstavnike: Srbije, Litvanije, Gr~ke, Azerbejd`ana, Gruzije, [vicarske, Ma|arske, Finske, Rusije i Islanda, kao i onih pet takozvanih "velikih" koje se uvijek direktno plasiraju u finale, me|u kojima su Velika Britanija, Francuska, Italija, Njema~ka i [panija, prenosi Sarajevo-x.com. Podsjetimo, na Eurosong 2011. godine su se prijavile ukupno 43 zemlje, dok }e priliku da osvoje prvo mjesto imati njih 25. hni~kih i produkcijskih elemenata, njen kapacitet smanjen na 24.000 gledalaca. Veliko finale zakazano je za subotu, 14. maja.

Dino Merlin sa “Love in rewind“ nastupio prvi

Reuters

Njema~ku, jer je mentor pobjednice Lene ve} dugi niz godina. Mjesto odr`avanja takmi~enja bila je Esprit Arena u Düsseldorfu. Ovo zdanje, zapravo je stadi-

on koji se mo`e kompletno pokriti tokom sportskih doga|aja i koncerata. Esprit Arena je dom fu dbal skog klu ba For tu na Düsseldorf, koji se takmi~i u

Drugoj njema~koj ligi. Izgra|ena je 2004. i ima kapacitet od 54.400 mjesta na fudbalskim me~evima, dok je za potrebe Eurosonga, zbog ve li~ine sce ne, te -

Me|unarodni filmski festival u Canessu

Bez Carle Bruni
Atmosfera na najboljoj svjetskoj smotri sedme umjetnosti se polako zakuhava, a najinteresantnija li~nost na po~etku je svakako Woody Allen, u ~ijem novom filmu “Midnight in Paris“ supruga francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozya tuma~i manju ulogu
(Specijalno za Oslobo|enje iz Cannesa)

Bertolluci na talijanskom i francuskom

Iako se sa ogromnom pa`njom, prijesvihfotoreportera, televizijskih i filmskih snimatelja, o~ekivala, Carla Bruni, supruga francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozya, koja je u filmu “Midnight in Paris“ WoodyAllenaigramanjuulogu, nije se pojavila na projekcijifilma, kojim je u srijedu nave~er sve~ano otvoren ovogodi{nji 64. me|unarodni filmski festival u Cannesu.

- Progla{avam festival otvorenim, rekao je Bernardo Bertolluci na talijanskom i francuskom, nakon {to ga je francuska glumica Melani Loran pozvala da presije~e vrpcu. Nekoliko minuta kasnije, autoru ostvarenja “Posljednji tango u Parizu“ (Last Tango in Paris) i “Posljednji kineski car” (The Last Emperor) dodijeljena je Zlatna palma za `ivotno djelo. On je svoju nagradu posvetio Woodyu Allenu i holivudskom glumcu Robertu de Niru, koji ove godine predsjedava `irijem, kao i svim Talijanima “koji jo{ imaju snage i energije da se bore, kritikuju i poka`u prezir prema nepravdi“ .

Woody Allen - glavni star
Na pitanje novinara kako je do{lo do anga`mana Brunijeve u njegovom filmu, Woody Allen je odgovorio da joj je tokom prijema kod predsjednika Sarkozya, organizovanogpovodompro{logodi{njeg festivala, predlo`io manju ulogu, direktorice jednog muzeja, u njegovom novom filmu, {to je ona odmah prihvatila. Glavna zvijezda otvaranja Cannesa 2011. bio je, upravo, Woody Allen, sa tuma~ima glavnih uloga u “Midnight in Paris“: Adrianom Brodyem, Leom Seydoux i OvenomWilsonom, a u {etnjicrvenim
Ekipa filma “Midnight in Paris“ na crvenom tepihu

tepihompridru`ili su im se iAntonio Banderas, Salma Hayek, Faye Dunaway, Jude Law... Ina~e, na Festivalu}e osim20 filmova u zvani~noj konkurenciji za Zlatnupalmu, na drugimrazli~itim programima, te na ~uvenom Filmmarktu biti prikazano ukupno oko 2.000 filmova, {to pokazuje da je, uprkos sna`noj konkurenciji, ovajfestival jo{na prvommjestu u svijetu i jedinonjegoviorganizatori uspijevaju, da na samo njima

svojstven, {armantni“galski“ na~in, pove`uumjetni~ko i komercijalno, tako da jednodrugom ne smetaju, ve}, naprotiv, da se na neki ~udan na~in - dopunjuju...

Veterani sedme umjetnosti
Kad je rije~ o glavnomprogramu, najve}upa`njupobu|ujunovifilmovi, sad se ve} slobodno mo`e re}i, veterana sedme umjetnosti: [panca Pedra Almodovara: “The Skin I live In”u kojemAntonioBan,

deras tuma~i ulogu plasti~nog hirurga, koji se osve}uje za silovanje svoje k}erke, te film “The Kid with a bike“ dvostrukih dobitnika Zlatne palme, Belgijanaca: bra}e Luca i Jeana Pierra Dardennea, u kojem je rije~ o mladi}u koji se snalazi kako zna po{to ga je ostavio otac. Tu je i film najpoznatijeg finskog sineaste Aki Kaurismakija “Le Havre“ o te{koj sudbini jednog afri~kog izbjeglice, kao i film Larsa von Triera, sa CharlotteRam-

pling, KristenDunst, CharloteGainsbourg, John Hartom i Kiefer Sutherlandom u glavnimulogama, u kojem se govori o ljubavnomparu, za vrijeme ~ijeg vjen~anja, nepoznata planeta pod nazivom “Melanholija“ udara u zemaljsku kuglu.. . Ovogodi{njemfilmskomfestivalu u Canessu, kojitrajenepunedvije sedmice, sve do nedjelje, 22. maja, prisustvuje oko 5000 novinara i filmskih kriti~ara, te preko 5.000 fotoreportera, filmskih i televizijskih snimatelja, te negdje oko 50.000 sineasta iz cijelog svijeta.
Du{ko DIMITROVSKI

36

POMO] U KU]I
Cvije}em i bojama do prolje}a u domu

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Vi{e masne morske ribe
Evo nekoliko savjeta ljekara koji }e vam pomo}i da podignete nivo ovog korisnog vitamina D. Izla`ite se povremeno suncu tako {to }ete pres ko~iti na no {e nje pu de ra (ve}ina njih ima za{titni faktor). Pove}ajte unos masne morske ribe. Da li ste znali da manjak vitamina D uti~e na pojavu zimske letargije? Dobro bi bilo da u toku zimskih mjeseci pove}ate unos jaja. Ako imate previ{e mlade`a i zbog toga strahujete od izlaganja suncu ili ste alergi~ni na jaja, konsultujte se sa svojim ljekarom o uzimanju suplementa. Klini~ki je dokazano da i vje{ta~ki oblik vitamina D zna~ajno uti~e na povla~enje simptoma bolesti.

Komadi} neba ili vrta me|u

~etiri zida
Osvje`iti prostor svijetloplavom ili proljetno zelenom nepogre{iv je izbor
Sa majskim toplijim danima vrijeme je za osvje`enje `ivotnog prostora. Mijenjanjem boja zidova ili malim dekoracijama probudite osjetila i onda kada ste u svoja ~etiri zida. I opet, detalji su ono ~ime }ete obnoviti interijer. Osvje`iti prostor svijetloplavom ili proljetno zelenom nepogre{iv je izbor. Ovim bojama punim `ivota unije}ete komadi} neba ili vrta unutar svoja ~etiri zida. Dobar kontrast boja podi}i }e cijeli prostor, pa ~ak i onaj manjih dimenzija. Odli~an spoj svje`e limete i veselenarand`astestvori}edojam prozra~nosti. Bojenje zidova ili, samo odabir novih jastu~i}a, krevetnine, malihtepiha i dodavanjesitnihdekorativnihkomada, bez velikih izdataka, dove{}e prolje}e u va{ dom. Birate li boje, najsigurniji izbor bile bi organske boje: boja li{aja, tek iznikle vlati trave ili masline. Ako ste vi~niji kombiniranju, u tu paletu poku{ajte dodati i malo o{tri-

Vitamin B se preporu~uje i trudnicama
Vitamini grupe B su veoma zna~ajni za na{e zdravlje zbog toga {to poma`u organizmu u obnavljanju `ivotnih funkcija i spre~avanju nastanka mnogih bolesti. Obi~no nedostatak jednog od vitamina iz ove grupe izaziva odre|ene tegobe, ali i upozorava da najvjerovatnije nedostaju i ostali vitamini iz ove grupe. Ukoliko se potrebne koli~ine vitamina grupe B ne unose u organizamkrozredovnuishranu, onda se preporu~ujeuzimanje multivitaminskih preparata. Vitamini grupe B nisu toksi~ni, ali u prevelikim dozama mogu {tetiti na{em zdravlju. Vitaminigrupe B posebno se preporu~uju: trudnicama, dojiljama, starijimosobama, osobamakojedugokoristeantibiotike, za detoksikaciju organizma...

ne. Ljubi~asta, crvena, lila i jarko`uta, boje su koje dodajete u malim koli~inama, nemojte ih suvi{e mije{ati, poku{ajte ih dozirati na jednom mjestu. Cvije}emo`etestaviti u svaku prostoriju. Balkon, hodnik, kuhinju, kupatilo, sobe... Ono pristajesvakominterijeru bez obzira na veli~inu i na~in ure|enja. Mra~ni uglovi sobe dobi}e potpuno novu dimenziju, o`ivjeti i zasjati. Vazu s cvije}em mo`ete staviti na stoli}, policu ili pod. Imate li velik prostor, mo`ete priu{titi jednu veliku posudu s cvije}em na sredi{njem mjestu u sobi.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Plavo kao more
Kobaltnoplava, apsolutni hit sezone, odli~no se sla`e s bijelom, crnom i `utom. Dobro pristaje i crnkama i plavu{ama, bilo da je nose od glave do pete ili kao detalj. Lepr{avo: Haljina A kroja svima dobro stoji jer karneri unose dozu `enstvenosti i romantike. U sve~anim prilikama nosite je uz cipele i ta{nu boje zlata. @enstveno: Laganoj ljetnoj haljini dodajte d`emper i eto kombinacije koju mo`ete da nosite i na posao. Cipele i ta{na treba da budu razli~itih boja. Elegantno: Ta{nu i majicu uparite s crnim pantalonama {irokih nogavica. Cipele s visokom {tiklom uvijek djeluju elegantno.

Piletina pohovana

U ^IPSU
Potrebno:
1 pile srednje veli~ine 1 vre}ica ~ipsa 2 jaja smjesa za paniranje malo mlijeka crvena paprika so i biber {pinat kao prilog

Bujnija kosa novi trend?
Gomila svjetskih zvijezda koje kuju trendove ve} su sa dna ladica izvukle ogromne viklere, nakupovale pjene i sprejeve za kosu i vje`baju tapiranje! Pripremite kosu pjenom za bujniju kosu. Osu{ite kosu fenom i velikom okruglom ~etkom: podignitesvakipramenuspravno da bistenapravili{to ve}ivolumen pri korijenu. Iskoristite najve}e viklere koje ste mogli da prona|ete. Pramenovi neka budu debeli, a uvijajte svaki u razli~itom smjeru. Ostavite da se kosa dobro ohladi i osu{i na viklerima, pa poprskajte lakom za kosu. Izvadite viklere i protresite kosu, uz nje`no ~etkanje da biste napravili talase. Poprskajte kosu na potiljku preparatom za pove}anje bujnosti kose. Zavr{ite friziranje ve}om koli~inom laka za kosu koje u sebi ima malo sjaja da biste izgledali glamuroznije.

Priprema:
Pile isijecite na komade za pohovanje. Preporu~ujemo da but prepolovite na batak i zabatak, krila tako|er podijelite, te nastojte da i drugi komadi ne budu preveliki. Filete tako|er mo`ete pohovati. Isje~ene komade pileta stavite u mje{avinu vode i mlijeka, dodajte malo soli i kuhajte petnaestak minuta. Nakon kuhanja komade piletineohladite, pospite sa crvenompaprikom. Nakon toga komade piletine uvaljajte u bra{no, pa u izmu}ena dva jaja, te na kraju u smjesu od prezle i izmrvljenog ~ipsa. Pr`ite na vru}em ulju. Ostatak jaja umije{ajte sa ostatkom mrvica i ~ipsa, ispr`ite i to vam mo`e biti ukusan dodatak jelu ili vam mo`e poslu`iti kao podloga za serviranje piletine.

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED
Tvrtka Lian Li predstavlja PC-U6 Cowry, ra~unalno ku}i{te pomalo neobi~nog dizajna namijenjeno microATX plo~ama. Ku}i{te je kru`nog dizajna i neodoljivo podsje}a na presti`ne Bowers & Wilkinsonove zvu~nike Nautilus, a Lian Li dodatkom LED osvjetljenja posti`e i poseban vizualni dojam Cowrya. Dva ugra|ena 120-milimetarska ventilatora osiguravaju kvalitetan protok zraka, a tu su i kontrola brzine vrtnje te menad`ment kabela. Ku}i{te je podijeljeno u dvije termalne zone s ugra|enim zra~nim filtrima. Uprkos karakteristi~nom obliku i dimenzijama, u ku}i{te je mogu}e ugraditi grafi~ke kartice du`ine do 310 mm, tri 3,5-in~na diska i jo{ dva formata 2,5 in~a.

37

Ju`nokorejski nau~nici razvili su tehnologiju koja omogu}uje punjenje telefona kori{tenjem zvuka. Elektri~na energija se generira uz pomo} cinkovog oksida, koji se nalazi u sendvi~u izme|u dviju elektroda. Plo~a na vrhu koja apsorbira zvuk vibrira kad je pogode zvu~ni valovi, uzrokuju}i pritiskanje i otpu{tanje `ica od cinkovog oksida. To kretanje generira elektri~nu struju, koja se mo`e iskoristiti za punjenje baterija. Prototip sistema, koji su razvili istra`iva~i mo`e konvertirati zvuk snage 100 decibela u napon od 50 milivolta. Za sada nema informacija o mogu}oj komercijalnoj primjeni.

Punjenje mobitela zvukom

Nautilus za PC

Kingston memorija u boji

Kingston Technology Europe, ~lanica korporacije svjetskog lidera u oblasti memorijskih proizvoda, najavila je mini fan druge generacije 2 (G2) USB fle{ drajv vedrih boja. Najnoviji Kingstonov proizvod postoji u sjajnim bojama, gumenom ku}i{tu i minijaturnoj veli~ini.Mini fan G2 ima neravno gumeno ku}i{te, kao i tri razli~ite kombinacije boja, tako da korisnici mogu da mije{aju i sla`u boje. Minijaturni dizajn i jake boje ~ine ovaj USB fle{ drajv idealnim za ku}u, {kolu i put. Kingston data treveler mini fan G2 je dostupan u kapacitetima od 2 GB, 4 GB i 8 GB, pri ~emu svaki od njih nudi druga~iju kombinaciju boja.

Facebook godinu nakon opcije Like, uvodi inovaciju i donosi opciju Send. Opcija }e omogu}iti razmjenu zanimljivog sadr`aja me|u Facebook prijateljima, a zamijeni}e opciju email to the friend. Opcija Send sli~na je opciji Like, ali za razliku od nje, ovom imate priliku da informi{ete uzak krug prijatelja, a ne sve prijatelje koje imate na FB-u. Kada kliknete na Send, otvara se novi prozor~i}, u koji mo`ete unositi imena prijatelja ili grupe prijatelja, a uz to im mo`ete napisati i poruku. Opcija je za sada prisutna na oko stotinjak stranica najuglednijih svjetskih medija.

Facebook uvodi opciju send

Najnovije mogu}nosti iz kompanije Motorola

Osigurajte mobitel sa jednim dodirom
Prvi pametni mobitel koji posjeduje tehnologiju prepoznavanja otiska prsta, tako da ga mo`e koristiti samo njegov pravi vlasnik
Nakon kupovine Motorolinog mobitela atrix, vlasnik treba preko ekrana osjetljivog na dodir nekoliko puta pre}i svojim prstom, kako bi otisak bio zapam}en i kasnije kori{ten za identifikaciju. Atrix se na tr`i{tu prodaje kao najmo}niji mobitel na svijetu. Mogu}e ga je koristiti i kao laptop, kompjuter, satelitsku navigaciju... To mu omogu}ava lapdock, koji nalikuje tankom laptopu, ali koji nema kompjuterski procesor. Mobitel se spajanjem na lapdock mo`e koristiti i kao laptop. Osim ovog, postoji jo{ jedan dock, koji pretvara mobitel u ku}ni kompjuter. Pomo}u ovog docka se mobitel spaja sa ekranom koriste}i se i kablom. Nekoliko USB portova i be`i~na bluetooth veza omogu}uju kori{tenje mi{a i tipkovnice. Atrix-ov softver Webtop omogu}ava da se kombinacija mi{a, tipkovnice, ekrana i mobitela koristi kao na ku}nom kompjuteru. Mobitel ima i internet browsere, koji se obi~no koriste na kompjuterima. Softver uklju~uje i entertainment centar kojim se upravlja infrared daljinskom kontrolom, a koja je u vezi sa dockom. Ovim je mogu}e mobitel spojiti sa HD televizorom ili zvu~nicima, kako bi se gledali filmovi ili slu{ala muzika. Atrix ima dual-core procesor, koji omogu}uje brzo izvo|enje operacija, dvije antene za simultani download i upload sa interneta, kao i veliku memoriju. “Identifikacija otiska prsta je najbolji na~in za{tite va{eg ure|aja. Ovo je tip tehnologije koji nudi korisnicima novi vid sigurnosti naprednijih od svih do sada“ obja{njava Je, remy Marks iz kompanije Spymaster, vode}eg profesionalnog opskrbljiva~a sigurnosne opreme.

Apple promijenio pravila igre

Gasi se iFlow Reader
Jedan od najboljih ~ita~a digitalnih izdanja knjiga iFlow Reader ugasit }e se zaklju~no s 31. majem. Razlog potpunom ga{enju je Appleova politika kojom je ova kompanija efektivno onesposobila konkurenciju nametnuv{i im uslove po kojima je trenutno nemogu}e poslovati. Naime, Apple je slu`beno za tra`io 30 posto od svake knjige koju prodaju i to od ma l o p ro dajne, krajnje cijene ko ja se prezentira kupcima. Na prvi pogled 30 posto ~ini se kao razumna cijena koju Apple i ina~e tra`i, ali problem nastaje kod distributera. Izdava~i knjiga su mahom pre{li na takozvani “agencijski model“ gdje svim preprodava~ima knjige nude s 30 posto popusta, umjesto nekada{njih 50 posto. Na ovaj na~in, Appleov zahtjev za 30 posto poni{tava sav popust i prakti~ki gura preprodava~e u gubitak. Istovremeno, Apple je sklopio dogovore s izdava~ima i doslovno preuzeo ponude u svoju iBooks aplikaciju, naravno bez da sebi ispla}uje 30 posto. Prije objave aplikacije, Apple je bio jasno upoznat s poslovnim modelom autora iFlow Readera koji je kona~no i izdan krajem pro{le godine. Uprkos svjesnosti o malim distributerima, Apple je promijenio pravila igre uvode}i naknadu i za knji ge. Ovi sa svim ja sni po te zi tvrtke iz Cuppertina svu konkurenciju na tr`i{tu digitalne distribucije knjiga stavljaju u nemogu}u poziciju. Ovo nije prvi put da se Apple ovako pona{a; prvi sli~an potez bio je s Adobeom i ograni~enjima kod razvoja aplikacija i kori{tenju alata, {to je svojevremeno nanijelo ozbiljan udarac Adobeu i kompanijama (naj~e{}e startupima) koji su aplikacije za Appleov iOS razvijali Adobeovim alatima.

Tanji od papira, ~vr{}i od ~elika
Izumitelji grafenskog papira, materijala baziranog na grafitu, tvrde da nije samo lak{i, ~vr{}i, tvr|i i fleksibilniji od ~elika nego je i ekolo{ki prihvatljiviji. Nau~nici navode da predstavlja revoluciju u industriji automobila i proizvodnji aviona. Preciznije, grafenski papir je {est puta lak{i od ~elika, ima {est puta manju gustinu, deset puta je ~vr{}i i trinaest puta savitljiviji. Po{to se radi o grafenu, materijal ima elektri~na, mehani~ka i termalna svojstva. Izra|uje se od vi{e jednoslojnih heksagonalnih listova ugljika koji se hemijskim putem reformira iz grafita. Mo`da je najbolje od svega to {to proizvodnja grafenskog papira nije slo`ena i skupa, te {to bi mogao imati {iroku upotrebu u proizvodnji automobila i aviona, gdje su se proizvo|a~i ve} odavno okrenuli kori{tenju karbonskih vlakana kako bi smanjili te`inu i smanjili potro{nju goriva.

38

FELJTON

ponedjeljak, 10. januar 2011. godine petak, 13. maj

OSLOBO\ENJE

Nurija i Hamdija Pozderac, najistaknutije li~nosti Cazinske krajine i BiH (6)

Umro na rukama sina Seada
Sead Pozderac je ispunio o~evu `elju i poslije oslobo|enja, nakon {to je zavr{io studij medicine, dolazi u Cazin, gdje ostaje do kraja `ivota. Marljivo i nesebi~no se borio za razvoj i prosperitet svog kraja, za pobolj{anje zdravstvene situacije
Pi{e: Alaga DERVI[EVI]

Nurija je krenuo s ~lanovima Predsjedni{tva AVNOJ-a i Vrhovnim {tabom i sa sobom je poveo svog sedamnaestogodi{njeg sina Seada. Za vrijeme VI i V neprijateljske ofanzive na Vu~evu je te{ko ranjen, a sahranjen je na Dago{ Sedlu 12. juna 1943. godine, na prostorima Sutjeske u isto~noj Bosni, gdje se i danas nalazi njegov grob sa skromnim obilje`jem. Ostavio je sina Seada u amanet Ivanu Milutinovi}u, govore}i: „Milutine! Vjerovatno }u ovu ranu te{ko pre`ivjeti, otvoreno ti ka`em da u to sumnjam, jer i sam vidi{ kakvi su uslovi, ali te molim, ~uvaj mi mog Seada i ne daj mu daleko od sebe.“ Umro je na rukama sina Seada, koji je uspio samo izgovoriti: „Babo moj dragi, ne ostavljaj me!“ Sead Pozderac je ispunio o~evu `elju i poslije oslobo|enja, nakon {to je zavr{io studij medicine, dolazi u Cazin, gdje ostaje do kraja `ivota. Marljivo i nesebi~no se

je borio za razvoj i prosperitet svog kraja, posebno za pobolj{anje zdravstvene situacije, otvaraju}i ambulante po mnogobrojnim mjesnim zajednicama, kao i moderni dom zdravlja u Cazinu. U znak zahvalnosti za njegov trud u uaprepre|enju ukupne zdravstveneza{titekraja, u kojem su prije njegovog dolaska harali `utica i druge zarane bolesti, a svaka tre}a `ena umirala na porodu, tada{njavlast je nazivdomazdravlja nazvala njegovim imenom. Na`alost, nova bo{nja~ka vlast je naziv doma zdravlja u Cazinu po dr. Seadu Pozdercu, kao {to je slu~aj i s njegovim ocem, tako|er ukinula.

^etiri li~nosti
[estogaprilanavr{ile su se 22 godine od smrti jedne od najzna~ajnijihpoliti~kihli~nosti u modernoj povijestidr`ave BiH HamdijePozderca. Bilo ko da po~ne pisati povijest BiH i bo{nja~kog naroda u zadnja dva stolje}a ne mo`e zaobi}i ~etiri najistaknutije politi~ke

Nurija i Hamdija Pozderac imaju povijesni zna~aj za Bo{njake i dr`avu BiH. No, za njihove velike zasluge Bo{njaci i dr`ava BiH im se ni na koji na~in jo{ nisu odu`ili, naprotiv. U ovom feljtonu }e biti rije~i o tim doga|ajima iz na{e nedavne pro{losti i mjestu, ulozi i zna~aju koji su u njima imali i odigrali ovi bo{nja~ki velikani. Rad je op{irnije izlaganje autora na nau~nom skupu „Cazinska krajina u XX stolje}u - politika, ljudi, doga|aji“, odr`anom u Zagrebu 23. i 24. aprila 2010, u organizaciji Bo{nja~ke nacionalne zajednice grada Zagreba i Zagreba~ke d`amije, koji je nedavno, u kra}oj verziji, objavljen u Zborniku radova pod istim naslovom, koji je osnova posebne knjige o ovim bo{nja~kim i bh. velikanima koju autor priprema. Feljton objavljujemo povodom 63. godi{njice smrti Nurije i 23. godi{njice smrti Hamdije. Alaga Dervi{evi} ro|en je 1949. u [turli}u, op}ina Cazin, gdje je zavr{io osnovno obrazovanje, a srednju {kolu i studij sociologije u Sarajevu. Objavio je knjigu „Bo{njaci u dijaspori - historijat, problemi, analize i perspektive“, a u pripremi su druga i tre}a knjiga pod istim naslovom. Sara|ivao je u raznim ~asopisima i novinama u zemlji i u inostranstvu, me|u kojima je i Oslobo|enje, posebno njegovo inostrano izdanje. Saradnik je u Institutu za istra`ivanje zlo~ina protiv ~ovje~nosti i me|unarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, gdje trenutno vodi projekt „Emigracija, raseljavanje i deportacija bh. gra|ana u zapadne zemlje i mogu}nosti povratka“.

li~nosti, koje su, svaka na svoj na~in, obilje`ilevrijeme u kojem su `ivjeli: Husein Kapetan Garda{~evi}, vo|a prvog pokreta i ustanka za identitet Bo{njaka, autonomiju i samostalnost njihove dr`ave BiH u prvojpolovini19. stolje}a; Mehmed Spaho, vo|a prve i najzna~ajnije organizirane politi~ke partije Bo{njaka u prvoj polovini 20. stolje}a, predratne, prve Jugoslavije, pod nazivom Jugoslovenska muslimanska organizacija (umro 1939. godine); Hamdija Pozderac, centralna politi~ka li~nost Bo{njaka u posljednjih 30 godina komunisti~ke vlasti; Alija Izetbegovi}, prvipredsjednikPredsjedni{tva suverene i nezavisne BiH, glavne politi~ke li~nosti Bo{njaka u prvim godinama postkomunisti~ke faze `ivota u dr`avi BiH, na koju je, neposredno poslije prvih parlamentarnih izbora, Srbija, koriste}inekadazajedni~ku JNA, izvr{ilaagresiju i genocid, s ciljemistrebljenjaBo{njaka i nestanka ili podjele dr`ave BiH izme|u Beograda i Zagreba.

Spomeni~ka ba{tina: Svjedo~anstvo i budu}nost pro{losti (18)

Tragi~na sudbina na Jadranu
Gradovi na Jadranu iz ranovizantijskog/bizantijskog razdoblja imali su druga~iju historiju od svojih savremenika u unutra{njosti kontinenta. Oni koji su bili podignuti na mjestu sigurnom za odbranu pre`ivjeli su najezde i ru{enja nomada; oni koji nisu, kao Salona, do`ivjeli su tragi~nu sudbinu
Pi{e: Branislav KRSTI]

Bargala, sjeveroisto~no od [tipa, pominje se 371. godine, a nakon njegovog ru{enja podi`e se kao episkopski grad; okru`en je visokim zidovima i kulama s dvojnim ulazom; u sjeverozapadnom grada otkriven su stambeni kompleks i episkopalna trobrodna bazilika s krstionicom (V-VI stolje}e), sjeverno episkopska palata, a ju`no jednobrodna bazilika; grad je razorenzemljotresom(518. godine), a nakon obnove ponovo uni{ten provalom Slovena i Avara. Ulpiana, Iustiniana Secunda (ju`no od Pri{tine), ~uva ru{evine gradskih zidina, bazilike i tri gradske nekropole; sjedi{te je episkopije. Iz II stolje}a, u ni`em sloju su ostaci rimskog municipijuma Ulpiane, s forumom, hramovima i termama; sjeveroisto~no od grada otkriven je kastrum. Prizren (vjerovatno rimska Theranda), nastao na mjestu gdje je Bijeli Drim napravio ko-

ridor ka Jadranu i spojio {iroko kontinentalno zale|e s morem. U gradu su o~uvane helenske stele, ostaci rimskih termi, osnove bazilike iz IX stolje}a (kasnije dogra|ena Bogorodica Ljevi{ka) i ju`ni zid tvr|ave (XI stolje}e); u X stolje}u postaje episkopsko sjedi{te.

je ni pribli`nu sliku o njegovom zna~aju. Kao strate{ko mjesto Carstva, dvije decenije (565-582) odupirao se u borbi s Avarima i Slovenima, koji su ga nakon osvajanja oplja~kali i poru{ili.

Splet ulica
Bijelo Brdo (VII-X stolje}e), nedaleko od Osijeka, poznatoprahistorijsko, ali i ranosrednjovijekovno naselje, ~iji su ostaci o~uvani u nekropolama. Stariji pripadaju avaro-slovenskojkulturi (VII do IX stolje}e, s nalazima vizantijskog porijekla). Mla|i se nalaze od kraja IX stolje}a u kontinuitetu do XII stolje}a i po njima je nastao naziv zna~ajne slovenske bjelobrdske kulture, koja obuhvata dijelove Hrvatske, Ma|arske, Srbije, Bosne. U sredi{njim krajevima, na raskrsnicama, skromne ostatke ~uvaju: Zvornik (VI stolje}e), na klju~nom mjestu prelaza preko Drine. Bugojno (IV-VI stolje}e i dalje), na raskrsnici puteva od Dalmaci-

Slavni grad
Ni{ (Naissopolis), primjer grada koji opstoji na jednom od klju~nih balkanskih raskr{}a, puta Morava - Vardar i puta Jadran - Crno more. Naveli smo da je bio rimski kastrum i municipij, koji je Justinijan zna~ajno obnovio. Avari i Sloveni ga plja~kaju, potompostajebugarski i ponovo vizantijski grad. Me|u gradovima koje je Nemanja „opustio“ njegovi sinovi nazivaju , ga „slavni grad“ . Viminacium, isto~no od Smedereva, nekada{nji municipij i kolonija, sredinom IV stolje}a sjedi{te episkopije, razorili su ga Huni (441); zna~ajno je dogra|en u vrijeme Justinijana (535), ali je pono-

Bargala, utvr|eni grad kod [tipa

vo opusto{en u najezdama Avara i Slovena. Doclea (Duklja), kod Podgorice, ~uva ostatke dvije trobrodne bazilike u velikom dogra|enom dijelu grada; stradala je u zemljotresu 518. godine. Nakon obnove postaje episkopsko sjedi{te, ali je ponovo razorena, smatra se, po-

slije 602. godine. Sirmium (Sremska Mitrovica), svojevremeno glavni grad provincije Donja Panonija, krajem IV stolje}a postaje zna~ajan centar kr{}anstva; o~uvani su ostaci bazilike. Huni grad osvajaju (441), ali ga Vizantija obnavlja. O~uvana ba{tina ovog velikog grada ne da-

OSLOBO\ENJE petak, 13. maj 2011. godine

FELJTON
vladavini jednoumlja i re`ima s izrazitom dominacijom velikosrpske ideologije, u~inio najvi{e {to se moglo za Bo{njake i dr`avu BiH. Bio je dosljedanborac za nacionalni identitet i afirmaciju Bo{njaka kao nacije i izgradnju i utemeljenje njihove jedine dr`ave BiH. Kada je bio na samom vrhu politi~ke piramide, u ulozi predsjednika Ustavne komisije Jugoslavije u vremenu po~etka realizacije velikosrpskog koncepta, hrabro je stao u odbranu Ustava koji je garantirao opstanak kako njegovom narodu i dr`avi BiH, tako i ostalima, a posebno Albancima i njihovoj pokrajini. Velikosrpski ideolozi su se tada odlu~ili za njegov politi~ki odstrijel, a ubrzo zatim su ga otjerali i u smrt. Po onome {to je u tom te{kom vremenu u~inio za svoj narod i dr`avu BiH, s pravom je nazvan „ocem nacije“ Sada je mnogima jasno: . „[to je Bosne kao dr`ave manje ili joj je sudbina neizvjesnija, a time i sudbina Bo{nja~kog naroda, to je uloga i zna~aj Hamdije Pozderca ve}a” . Prematome, HamdijaPozderac jeste povijesna li~nost na{eg naroda i dr`ave BiH, o ~emupovijest, kao najboljisudija, tek treba dati ocjenu. Zbog toga ga se ovdje i sje}amo i to je najmanje {to nakon 22 godine od njegove tragi~ne smrti mo`emo za njega u~initi.
(Sutra: Idejni i politi~ki vo|a bo{njaka) Po nalogu princa Morisa od Nasaua, pod optu`bom za religioznu subverziju, pogubljen holandski dr`avnik Johan fan Oldenbarnevelt, osniva~ moderne holandske dr`ave. Prvi brodovi sa robija{ima krenuli iz Engleske prema novoj koloniji Australiji, koja je tada Engleskoj slu`ila kao ka`njeni~ka kolonija.

39

1619. 1787.

NA DANA[NJI DAN

1792. 1795.

Ro|en italijanski sve{tenik \ovani Mastai Fereti, od 1846. papa Pije IX. Za vrijeme njegovog pontifikata, najdu`eg u historiji Rimokatoli~ke crkve (31 godina i 236 dana), prestala je da postoji Crkvena dr`ava (1870). Najve}i njen dio u{ao je u sastav Kraljevine Sardinije, dok je papska dr`ava svedena na nekada{nji Patrimonij.

Marija Terezija

Bista dr. Seada Pozderca u dvori{tu Doma zdravlja u Cazinu

Suprotstavljaju}i se tim planovima velikosrpskih ideologa, Hamdija Pozderac je, kao ~lan Predsjedni{tva SFRJ i predsjednik Ustavne komisije, koja je trebala predlo`iti promjene Ustava, koje su se zasnivale na temeljima zajedni{tva i ravnopravnosti republika i naroda u onda{njoj Jugoslaviji, {to je bilo u neskladu s autorima velikosrpskogkoncepta, kao najva`nija li~nost u tim procesima i budu}i predsjednik dr`ave do{ao je na udar tih snaga.

Odbrana Ustava
Zbog nera{~i{}enih odnosa izme|u Beograda i Zagreba o tome ko su, {ta su i ~iji Bo{njaci i ~ija je Bosna, historija jo{ uvijek nije u potpunosti odredila mjesto Mehmedu Spahi, a politi~ka situacija i politi~ki rat koji se jo{ uvijek vodi u BiH za njen kona~ni status i budu}nost nije ostavio prostora da se

uop}e diskutira o li~nosti i djelu Hamdije Pozderca, dok }e povijesna uloga Alije Izetbegovi}a biti ocijenjena po okon~anju svih sukobljavanja oko BiH i mjerit }e se po tome koliko je on kao politi~kali~nost, koja je u politicisvognarodanaslijedio Hamdiju Pozderca, uspio o~uvati dr`avu BiH, onakvu kakvu mu je Hamdija ostavio, kojoj je Hamdija, uz rje{enjenacionalnogpitanjaBo{njaka, udario temelje njene suverenosti, kao osnove za budu}u nezavisnost, za {ta je, sa politi~ke pozornice od vjekovnih neprijatelja bo{nja~kog naroda i BiH, velikosrpskih ideologa, otjeran u smrt. Bez obzira {to su mnogi veoma obazrivi i boja`ljivi na samo spominjanje imena Hamdije Pozderca, jasno je da u vremenu u kojem je on `ivio i u odnosu i koje su postojale prema njegovom narodu i dr`avi te

Ro|en slova~ki filolog i histori~ar Pavel Jozef [afarik, jedan od osniva~a slavistike. Bio je direktor srpske gimnazije u Novom Sadu od 1819. do 1833. (“Srpska ~itanka“).

1830. 1840. 1846. 1848. 1851. 1887. 1888. 1914.
pokret.

Osnovana Republika Ekvador, a za prvog predsjednika izabran je Huan Hoze Flores.

1717. U Be~u ro|ena austrijska carica, ~e{ka i ma|arska kraljica Marija Terezija, nasljednica Karla VI od 1740, jedna od najzna~ajnijih li~nosti dinastije Habsburga.

Ro|en francuski pisac Alfons Dode, autor trilogije o zgodama Tartarena Taraskonca, remek-djela francuske humoristi~ke proze. Veliki uspjeh donijela mu je zbirka pripovjedaka “Pisma iz mog mlina“.

Kongres SAD-a formalno objavio rat Meksiku, mada su borbe u Kaliforniji zapo~ele nekoliko dana ranije. U Sremskim Karlovcima po~elo zasjedanje “Majske skup{tine“ na kojoj su delegati 175 crkvenih op{tina iz Vojvodine i Srbije izabrali Josifa Raja~i}a za patrijarha, a pukovnika Stevana [upljikca za vojvodu. Skup{tina je 15. maja proglasila Srpsko Vojvodstvo, ali austrijska i ma|arska vlada nisu priznali srpsku autonomiju. Ro|en pisac i ljekar Laza Lazarevi} (“Prvi put s ocem na jutrenje“, “Sve }e to narod pozlatiti“, “Na bunaru“, “[kolska ikona“, “On zna sve”, “U dobri ~as hajduci“, “Verter“).

Dimitrije Tucovi}

1882.

Ro|en francuski slikar @or` Brak, koji je s Pablom Pikasom 1905. osnovao kubisti~ki

U Beogradu osnovana Provizorna opservatorija Velike {kole. Osnivanjem Republi~kog hidrometeorolo{kog zavoda Srbije 1947. Opservatorija je postala njegov sastavni dio. U Brazilu ukinuto ropstvo. Ro|en ameri~ki bokser D`oe Luis, prvak svijeta u te{koj kategoriji od 1937. do 1949, ka-

Grad je najvrjednijedjeloljudskogstvaranja. U graduljudska zajednica obezbje|uje svoju prostu i pro{irenu reprodukciju, ostvaruje potrebe i aspiracije. Grad je svojevrstan organizam. @ivizajedno s ljudima, koji u njemuostvarujupodjelurada, razmjenu dobara i znanja, zajedno odlu~uju. Za razliku od drugih dobara arhitektonske ba{tine, grad nije zavr{ena „gra|evina” . Nastaje u raznim vremenima, gradi se u raznovrsnim vidovima, mijenja ili dopunjujenamjene, dogra|uje se, pa i ru{i, u zavisnosti od dru{tvenog razvoja... TematskaenciklopedijaSpomeni~kaba{tina: Svjedo~anstvo i budu}nost pro{lost nastala je 1990-91. godine, ali je, zbog poznatihrazloga, dopunjena i detaljnorazra|ena, objavljena2010. godine, u izdanju autora Krsti}a, Synopsisa (Sarajevo i Zagreb) i Slu`benog glasnika Beograda. Iz ove izvanredne publikacije na 550 strana velikog formata, koja obiluje sjajnim tekstovima i originalnimfotografijama, Oslobo|enje}e feljtonizirati dio pod nazivom Historijski gradovi. Autor je ro|en 1922. godine, odrastao je u Sarajevu, gdje je zavr{ioarhitekturu, a postidiplomskestudije u Parizu. U~estvovao je u antifa{isti~kojborbi, obavljao niz zna~ajnihstru~nihfunkcija u biv{oj Jugoslaviji i svijetu, predavao na nekoliko univerziteta, objavio veliki broj nau~nih i istra`iva~kih radova. Ovu sjajnuknjigumo`etekupiti u Synopsisu, Sarajevo, Ul. KraljaTvrtka 9, tel. (033) 557-661, po privilegiranojcijeni od 38 KM. je do Bosne i od Neretve do Posavine, o~uvani su ostaci grada sa dijelovima bazilike i nekropola. Gradovi na Jadranu iz ranovizantijskog/bizantijskog razdoblja imali su druga~iju historiju od svojih savremenika u unutra{njosti kontinenta. Oni koji su bili podignuti na mjestu sigurnom za odbranu pre`ivjeli su najezde i ru{enja nomada; oni koji nisu, kao Salona, do`ivjeli su tragi~nu sudbinu. Opstanak Rimskog carstva na ovim teritorijama i rimsko stanovni{tvo bili su presudni da se o~uva kontinuitet razvoja. Ovi gradovi ~uvaju izuzetno svjedo~anstvo o vrijednostima ranovizantijskog/bizantijskograzdoblja. Posebno vrijedna je episkopalna cjelina u Pore~u, koja predstavlja mo`da jedinstven primjer o~uvane cjeline ranovizantijskog/bizantijskog razdoblja, time i podsticaj za komparativno istra`ivanje

sli~nih cjelina u Osoru, Zadru, Saloni, Kotoru, Cari~inom Gradu, Herakleji, Bargali, Stobiju, u kojima su tako|er na|eni ostaci episkopske bazilike, krstionice, naj~e{}e i episkopske palate. U`i izbor ~ine gradovi: Salona (Solin), ranije sjedi{te provincije Dalmatia, obnavlja se u V i VI stolje}u u okviru Bizanta/Vizanta i ne gubi od svoga zna~aja. Najvrednije ostatke ~uva isto~ni dio, gra|en u vrijeme Rima. Na njegovom sjeveroistoku, uz zidine, otkriveni su ostaci gradske stambene ~etvrti s gustim spletom ulica i villa urbana, vjerovatno rasko{na palata namjesnika provincije. Sredi{te ovog dijela je o~igledno kompleks dvojnih bazilika, krstionice i episkopske pala~e, koji ukazuje da je Salona bila veoma zna~ajno kr{}ansko sredi{te. Isto~no od kompleksa su terme. Izvan gradskih zidova su veliki grobni kompleksi s ostacima bazilika, koji su nastali na martirijima kr{}anskih mu~enika (Kaplju~, Manastirine, Marusinac). Salona se nije mogla odbraniti od ru{ila~kih osvajanja Avara i Slovena (614), a civilne i crkvene vlasti i rimsko stanovni{tvo na{li su uto~i{te u susjednoj Dioklecijanovoj pala~i.
(Sutra: Romantika i gotika)

da se povukao.

1930. 1949. 1961. 1968.

Umro norve{ki polarni istra`iva~ i diplomata Fritjof Nansen, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1922. Kao visoki komesar Dru{tva naroda rukovodio je repatrijacijom ratnih zarobljenika nakon Prvog svjetskog rata. Prvi britanski mlazni avion Kanbera izvr{io prvi probni let.

Umro ameri~ki filmski glumac Gari Kuper, dobitnik Oskara za filmove “Narednik Jork“ i “Ta~no u podne“. U Parizu po~eli zvani~ni pregovori predstavnika Sjevernog Vijetnama i SAD-a o okon~anju rata u Vijetnamu. U Zagrebu na stadionu u Maksimiru na fudbalskoj utakmici zagreba~kog Dinama i beogradske Crvene zvezde dogodio se krvavi obra~un navija~a ova dva kluba. Ministri inostranih poslova SAD-a, EU i Rusije postigli su u @enevi saglasnost o zajedni~koj strategiji u rje{avanju rata u BiH. Peru i Ekvador potpisali dokument o razgrani~enju, okon~av{i poslije {est decenija spor zbog kojeg su te zemlje tri puta ratovale. U 97. godini umro D`in Sarazen, jedan od samo ~etiri golf igra~a koji su osvojili ~etiri glavna profesionalna kupa u golfu. Na prvoj me|unarodnoj donatorskoj konferenciji za obnovu i o~uvanje kulturnog naslije|a na Kosovu, odr`anoj u Parizu u organizaciji UNESCO-a, prikupljeno deset miliona dolara.

1881. Ro|en Dimitrije Tucovi}, vo|a socijalisti~kog pokreta u Srbiji. Bio je jedan od organizatora Prve balkanske socijaldemokratske konferencije (1910), a na kongresu Internacionale u Kopenhagenu (1910) odlu~no se suprotstavio imperijalisti~koj politici zvani~ne Austrije. Objavio je oko 600 radova u doma}im i stranim listovima. Poginuo je 20. novembra 1914. u Kolubarskoj bici (“Zakonsko osiguranje radnika“ “Zakon o ra, dnjama i socijalna demokratija“).

1990. 1994. 1999. 1999. 2005.

Ivan Pavao Drugi

1981. Na Trgu svetog Petra u Rimu u atentatu ranjen papa Ivan Pavao Drugi. Atentator Mehmed Ali Agd`a je uhap{en. Pu{ten je iz zatvora nakon 20 godina i u junu 2000. predat Turskoj

40

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KANTON SARAJEVO Ministarstvo obrazovanja i nauke

CANTON SARAJEVO Ministry of Education and Science

Na osnovu ~l. 134, 135. i 136. Zakona o srednjem obrazovanju (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/10), ~l. 89. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, br. 10/04, 21/06 i 26/08), Pravilnika o izboru i imenovanju {kolskih i nadzornih odbora osnovnih i srednjih {kola Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Slu`bene novine FBiH”, br. 12/2003), ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo raspisuje

za izbor i imenovanje na upra`njene pozicije predsjednika i ~lanova u {kolskim odborima osnovnih i srednjih {kola Kantona Sarajevo I U [kolski odbor javnih ustanova osnovnih i srednjih {kola biraju se: 1. Predstavnik Ministarstva (predsjednik) 1 ~lan 2. Predstavnik Grada/op}ine na ~ijem podru~ju se {kola nalazi 1 ~lan 3. Predstavnik roditelja/staratelja u~enika 1 ~lan 4. Predstavnik nastavnika/stru~nih saradnika {kole 2 ~lana II Na osnovu ovog javnog poziva izvr{it }e se izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova na upra`njene pozicije u {kolskim odborima u slijede}im javnim ustanovama osnovnim i srednjim {kolama Kantona Sarajevo: II A. Osnovne {kole Rb. NAZIV USTANOVE/OP[TINA/ UPRA@NJENA POZICIJA 1. O[ “9. MAJ”, OP]INA HAD@I]I [kolski odbor: predstavnik Ministarstva predstavnik Op}ine 2. O[ SREDNJE, OP]INA ILIJA[ [kolski odbor: predstavnik roditelja 3. O[ “VLADISLAV SKARI]”, OP]INA CENTAR [kolski odbor: predstavnik uposlenika 4. O[ “MEHMED-BEG K. LJUBU[AK”, OP]INA CENTAR [kolski odbor: predstavnik Ministarstva predstavnik uposlenika 5. DESETA OSNOVNA [KOLA, OP]INA ILID@A [kolski odbor: predstavnik Ministarstva predstavnik uposlenika 2 ~lana predstavnik roditelja predstavnik op}ine 6. SEDMA OSNOVNA [KOLA, OP]INA ILID@A [kolski odbor: predstavnik Ministarstva predstavnik roditelja 7. O[ HRASNO, OP]INA NOVO SARAJEVO [kolski odbor: predstavnik Ministarstva predstavnik uposlenika — 2 ~lana 8. O[ GRBAVICA II, OP]INA NOVO SARAJEVO [kolski odbor: predstavnik Ministarstva predstavnik uposlenika predstavnik roditelja 9. O[ “MEHMEDALIJA MAK DIZDAR”, OP]INA NOVI GRAD [kolski odbor: predstavnik uposlenika 10. O[ “BEHAUDIN SELMANOVI]”, OP]INA NOVI GRAD [kolski odbor: predstavnik uposlenika 11. O[ “ME[A SELIMOVI]”, OP]INA NOVI GRAD [kolski odbor: predstavnik uposlenika 12. O[ “FATIMA GUNI]”, OP]INA NOVI GRAD [kolski odbor: predstavnik uposlenika predstavnik roditelja 13. O[ “UMIHANA ^UVIDINA”, OP]INA NOVI GRAD [kolski odbor: predstavnik Ministarstva 14. OSNOVNA MUZI^KA I BALETSKA [KOLA NOVO SARAJEVO, OP]INA NOVO SARAJEVO [kolski odbor: predstavnik roditelja II B. Srednje {kole R. [KOLA br. UPRA@NJENA POZICIJA 1. PRVA GIMNAZIJA [kolski odbor: predstavnik roditelja 2. ^ETVRTA GIMNAZIJA [kolski odbor: predstavnik Op}ine Ilid`a 3. PETA GIMNAZIJA [kolski odbor: predstavnik uposlenika 4. GIMNAZIJA DOBRINJA [kolski odbor: predstavnik uposlenika ADRESA Gimnazijska 3 Sarajevo Mala aleja 69 Ilid`a Senada Poturka Sen~ija bb, Sarajevo Senada Poturka Sen~ija bb, Sarajevo Pored navedenih op}ih uslova, kandidat koji se nominuje/imenuje za poziciju predsjednika i ~lana {kolskih odbora javne ustanove treba da ispunjava i slijede}e posebne uvjete: a) da posjeduje univerzitetsku diplomu i najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci; b) da nema privatni finansijski interes u javnoj ustanovi u ~iji se {kolski odbor imenuje, c) da nije direktor, odnosno pomo}nik direktora osnovne i srednje {kole, d) da ima status zaposlenika u javnoj ustanovi, odnosno status roditelja/staratelja djece korisnika usluga javne ustanove (za ~lanove - predstavnike tih struktura), e) da nije ~lan vi{e od jednog upravnog/{kolskog ili nadzornog odbora. ADRESA [KOLE Bjela{ni~ka 59, Pazari} Srednje bb, Srednje Terezija 48, Sarajevo Bra}e Begi} 19, Sarajevo 5. KATOLI^KI [KOLSKI CENTAR OP]A GIMNAZIJA [kolski odbor: predstavnik roditelja SREDNJA MUZI^KA [KOLA [kolski odbor: predstavnik Grada SREDNJA MEDICINSKA [KOLAJEZERO [kolski odbor: predstavnik Grada predstavnik roditelja SREDNJA ZUBOTEHNI^KA [KOLA [kolski odbor: predstavnik roditelja SREDNJA [KOLA METALSKIH ZANIMANJA [kolski odbor: predstavnik roditelja SREDNJA MA[INSKA TEHNI^KA [KOLA [kolski odbor: predstavnik Grada predstavnik uposlenika SREDNJA [KOLA ZA OKOLI[ I DRVNI DIZAJN [kolski odbor: predstavnik Grada SREDNJA [KOLA ZA TEKSTIL, KO@U I DIZAJN [kolski odbor: predstavnik roditelja SREDNJA [KOLA POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLU@NIH DJELATNOSTI [kolski odbor: predstavnik uposlenika SREDNJO[KOLSKI CENTAR ILIJA[ [kolski odbor: predstavnik Ministarstva CENTAR ZA SLU[MU I GOVORNU REHABILITACIJU [kolski odbor:predstavnik uposlenika III OPIS POZICIJA: [kolski odbor: donosi pravila {kole, imenuje i razrje{ava direktora, donosi godi{nji program rada, razmatra i usvaja izvje{taj o realizaciji godi{njeg programa rada, donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, donosi op}i akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te druga op}a akta u skladu sa Zakonom i pravilima {kole, razmatra ostvarivanje nastavnog plana i programa, odlu~uje o prigovoru nastavnika, stru~nih i drugih saradnika na ocjenu rada, razmatra prijedloge odluka i preporuke koje se upute {kolskom odboru i preduzima odgovaraju}e mjere, usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad direktora, rje{ava sva pitanja odnosa s osniva~em, odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa odre|enog pravilima {kole, donosi svoj program rada, a izvje{taj o svom radu podnosi osniva~u, razmatra prijedloge i preporuke koje mu se upu}uju i poduzima potrebne mjere, odlu~uje o `albama i prigovorima svih zaposlenika o njihovim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, donosi odluku po `albi u~enika, vr{i i druge poslove u skladu sa Zakonom i pravilima {kole. IV Za predsjednika i ~lana {kolskog odbora u javnoj ustanovi mo`e biti nominovan/imenovan kandidat koji ispunjava slijede}e op}e uvjete: a) da je stariji od 18 godina; b) da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upra`njene pozicije; c) da se na tog kandidata ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine; d) da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u {kolskom odboru javne ustanove; e) da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03 i 12/04 ). Mehmed-pa{e Sokolovi}a 11 Sarajevo Josipa [tadlera 1 Sarajevo Patriotske lige 67A Sarajevo V Predsjednika i ~lanove {kolskog odbora imenuje Vlada Kantona Sarajevo. Za Vladu Kantona Sarajevo, obavezuju}i su prijedlozi za imenovanje predstavnika roditelja i nastavnika/stru~nih saradnika {kole, koje u skladu sa va`e}im propisima izaberu nadle`ne strukture. Mandat predsjednika i ~lanova {kolskih odbora, imenovanih po ovom javnom pozivu }e trajati do okon~anja mandata predsjednika i ~lanova {kolskih odbora imenovanih po javnom pozivu za izbor i imenovanje {kolskih i nadzornih odbora odbora javnih ustanova osnovnih i srednjih {kola Kantona Sarajevo, objavljenom 17. 1. 2009. godine. VI Prijavljivanje se vr{i putem prijavnog obrasca, koji se mo`e preuzeti u {alter-sali Kantona Sarajevo (Ul. reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1, Sarajevo) ili na web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke (www.monks.ba) ili na adresi {kola datih u tabelama. Na istim mjestima se mo`e preuzeti obrazac Izjava o ispunjavaju uvjeta i obrazac za pitanja o eventualnom postojanju sukoba interesa. Prijavu sa cjelokupnom tra`enom dokumentacijom kandidat treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno, na adresu Ministarstva: Ul. reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1, Sarajevo, sa naznakom „Prijava na javni poziv za [kolski odbor JU__________ (Upisati naziv ustanove) ______________ - ne otvaraj“. Uz prijavni obrazac, kandidat treba prilo`iti: 1. biografiju, 2. univerzitetsku diplomu; 3. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); 4. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci (potpisanu i ovjernu od poslodavca); 5. potpisanu i ovjerenu izjavu od nadle`ne op}inske slu`be kojom kandidat potvr|uje slijede}e: - da se na kandidata ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava BiH, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u upravnom ili nadzornom odboru javne ustanove, da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u instituciji vlasti BiH („Slu`beni glasnik BiH“, br. 16/02, 14/03 i 12/04), - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere, prethodne tri godine od dana objavljivanja javnog poziva, - da nema privatni finansijski interes u javnoj ustanovi u ~iji se {kolski odbor kandiduje, - da nije direktor, odnosno pomo}nik direktora osnovne ili srednje {kole, - da nije ~lan vi{e od jednog organa upravljanja ili nadzora bilo kojeg pravnog lica (privredna dru{tva, agencije, udru`enja, fondovi i sl). 6. obrazac izjave za pitanja o eventualnom postojanju sukoba interesa. Sve dokumente potrebno je prilo`iti u originalu ili fotokopiji ovjerenoj kod nadle`ne op}inske slu`be. Dokumentacija dostavljena na javni poziv se ne vra}a. Komisija zadr`ava pravo da ostale dokaze u vezi sa datom izjavom zatra`i naknadno i ukoliko aplikant u roku od najkasnije 15 dana od dana tra`enja dokaza iste ne dostavi, smatrat }e se da nije dostavio potpunu dokumentaciju. Oglas }e biti objavljen u dnevnom listu „Oslobo|enje“ i „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Predsjednik i ~lanovi {kolskog odbora }e svoje du`nosti obavljati na dobrovoljnoj osnovi i bez bilo kojeg vida nadoknade. Napomena: Tekst javnog poziva je dostupan i na web stranici: www.monks.ba. Procedura obrade aplikacija i objedinjavanja prijedloga provest }e se u skladu sa ~lanom 13. Pravilnika. Svi kandidati koji koji ispunjavaju uslove javnog poziva bit }e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Nakon provo|enja procedure kandidati koje Komisija za izbor, bude smatrala najuspje{nijim bit }e predlo`eni za imenovanje Vladi Kantona Sarajevo. Komisiju za izbor imenuje Vlada Kantona Sarajevo posebnim rje{enjem. MINISTAR Dr. Emir Suljagi}

J AV N I P O Z I V

6. 7.

8. 9.

^ekalu{a 84 Sarajevo Zmaja od Bosne 8 Sarajevo Zmaja od Bosne 8 Sarajevo

10.

11.

12.

Vilsonovo {etali{te 11 Sarajevo Medrese 5 Sarajevo Hamdije Kre{evljakovi}a 55 Sarajevo Kakanjska 16 Ilija{ Asima Ferhatovi}a br. 2 Sarajevo

13.

Nasihe Kapid`ic Had`i} 1, Sarajevo

13. 14.

Mostarsko raskr{}e 3, Sarajevo Porodice Ribar 2, Sarajevo

Behd`eta Muteveli}a bb, Sarajevo

@rtava fa{izma 14, Sarajevo Vite{ka 4, Sarajevo Geteova 16, Sarajevo Nerkeza Smailagi}a 18, Sarajevo Smaje [ikala 1, Sarajevo Kemala Kapetanovi} 43, Sarajevo

e-mail: monks@ks.gov.ba, www.monks.ba Tel: + 387 (0) 33 562-128, Fax: + 387 (0) 33 562-218 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

41

42

OGLASI

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU

Open Day @ SSST
Subota, 14. maj 2011. u 12h

Broj: 65 0 P 055671 11 P 2 Sarajevo, 18. 4. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Sanela Goru{anovi} - Butigan, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja BH Telecom d.d. Sarajevo, ulica Obala Kulina bana 8, Sarajevo, protiv tu`enog ^ehaji} Almira iz Ilid`e, ul. Mlade Bosne br. 114, radi duga, vrijednost predmeta spora 7.449,99 KM, u postupku pripremanja glavne rasprave primjenom ~lana 65. ZPP-a¹ 18. 4. 2011. godine donio je sljede}u

Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology, organizuje Open Day (Dan otvorenih vrata) 14. maja 2011. godine od 12 do 14h, u prostorijama SSST-a Bistrik 7, Sarajevo. Akademsko osoblje i ~lanovi studentske organizacije ENTER prezentira}e zainteresovanim kandidatima i njihovim roditeljima studijske programe: Fakulteta kompjuterskih nauka, Fakulteta informacionih sistema, Ekonomskog fakulteta, Fakulteta politi~kih nauka i me|unarodnih odnosa, Fakulteta za strane jezike (engleski i njema~ki jezik), te Sarajevske filmske akademije. Po zavr{etku studija, diplomanti dobijaju diplome sa Univerziteta SSST i Univerziteta Buckingham iz Velike Britanije. Vi{e informacija na na{em web-siteu www.ssst.edu.ba, kao i putem telefona 033 563 030; 033 563 031; 033 563 040 ili maila admissions@ssst.edu.ba.

P R E S U D U
(zbog propu{tanja) Tu`eni je du`an platiti tu`itelju iznos od 7.449,99 KM na ime glavnog duga sa pripadaju}om zateznom kamatom po~ev od 5. 1. 2000. godine kao dana podno{enja tu`be, do kona~ne isplate, te naknaditi mu tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 323,50 KM, a sve u roku od 30 dana.

O b r a z l o ` e nj e Nasljednici od Jovo Abadzic, ro|en 14. aprila 1954, iz Bosne i Hercegovine, umrlog 18. novembra 2010, bio nastanjen u Hof 22, CH5612 Villmergen, dijelom su nepoznati. Od lica, koja misle da imaju pravo na nasljedstvo, zahtijeva se da uz predo~enje dokumenata o pravu na nasljedstvo prijave svoje pravo na nasljedstvo do 1 godine od prve objave kod sudskog prezidijuma Bremgarten, Rathausplatz 1, CH-5620 Bremgarten, radi naslje|ivanja. Ukoliko za vrijeme ovog roka ne slijedi prijava, upravitelju nasljedstva se nare|uje da ostavinu prenese poznatim zakonskim nasljednicima. Bremgarten, 5. april 2011. godine Sudski prezidijum Bremgarten Kanton Aargau, [vicarska
Dana 5. 5. 2000. godine tu`itelj je podnio tu`bu ovom sudu protiv tu`enog, a radi duga po osnovu ugovora o priklju~enju na GSM mre`u. Osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz ~injenica koje su navedene u tu`bi, a iste nisu u o~iglednoj suprotnosti sa dokazima koje je tu`itelj predlo`io ili sa ~injenicama koje su op}e poznate, te iz sadr`aja tu`be proizilazi da se radi o zahtjevima kojima stranke mogu raspolagati. Sud je u toku pripremanja glavne rasprave utvrdio da je tu`enim dostavljena tu`ba na obavezan ugovor, primjenom ~lana 69. i ~lana 70. stav 2. u vezi sa ~lanom 348. stav 3. do 7. ZPP-a, u kojoj je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, a da u roku od 30 dana nije dostavljen odgovor na tu`bu, pa je Sud primjenom ~lana 182. stav 1. ZPP-a donio odluku kao u izreci presude. Odluka o tro{kovima parni~nog postupka donesena je na osnovu ~lana 383. ZPP-a, u visini odre|enoj ~lanom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj 29/09), a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 223,50 KM i tro{kova takse na presudu u iznosu od 100,00 KM, a {to ukupno iznosi 323,50 KM. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ZPP-a (~lan 183. stav 1, a u vezi sa ~lanovima 328. i 329. ZPP-a). Sudija Sanela Goru{anovi} - Butigan

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI
HEPOK d.d. Mostar
Bi{}e polje bb Mostar - NADZORNI ODBOR-

43

Na osnovu odredaba ~lanova 242, 246, 247. i 269. Zakona o privrednim dru{tvima (Slu`bene novine FBiH, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), te Odluke Nadzornog odbora Dioni~kog dru{tva HEPOK d.d. Mostar, donesene 9. 5. 2011. godine, Nadzorni odbor objavljuje

Broj: 01-25-10-1327/11 Konjic, 11. 5. 2011. godine Op}inski na~elnik na osnovu ~lana 7. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija (Slu`beni list RBiH, broj 3/93,13/94), Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorije Op}ine Konjic (Slu`beni glasnik Op}ine Konjic, broj 03-05-12-126211 od 4. 5. 2011. godine) i ~lana 38. Statuta Op}ine Konjic (Slu`beni glasnik Op}ine Konjic, broj 4/01,5/04, 3/08) raspisuje

O B AV J E [ T E N J E
O SAZIVANJU ^ETVRTE SKUP[TINE DIONI^ARA HEPOK DD Mjesto i vrijeme odr`avanja Skup{tine Obavje{tavaju se dioni~ari privrednog dru{tva HEPOK d.d. Mostar da }e se 4. 6. 2011. godine, sa po~etkom u 10 sati, odr`ati ~etvrta redovna Skup{tina dioni~ara Dioni~kog dru{tva HEPOK d.d. Mostar. Skup{tina }e se odr`ati u poslovnim prostorijama Dru{tva na adresi Bi{}e polje bb Mostar. Za Skup{tinu se predla`e sljede}i: B. Dnevni red 1. Verifikacija radnih tijela Skup{tine i to: 1.2. Predsjedavaju}eg Skup{tine 1.3. Odbora za glasanje 1.4. Zapisni~ara 1.5. Dva ovjeriva~a zapisnika 2. Dono{enje odluke o usvajanju finasijskih izvje{taja o poslovanju Privrednog dru{tva HEPOK d.o.o. za poslovnu 2010. godinu, koji uklju~uju: - Izvje{taj revizije - Izvje{taj Nadzornog odbora Dru{tva - Izvje{taj Odbora za reviziju 3. Dono{enje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Dioni~kog dru{tva u poslovnoj 2010. godini 4. Dono{enje odluke o emisiji novih dionica putem zatvorene prodaje poznatom kupcu 5. Dono{enje odluke o pove}anju osnovnog kapitala Dru{tva 6. Dono{enje odluke o uskla|ivanju sa standradnom klasifikacijom djelatnosti BiH 7. Dono{enje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Dru{tva 8. Razno C. Prijavljivanje Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju daje se u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara —vlastodavca i punomo}nika i dostavlja se li~no, po{tanskom po{iljkom ili putem faksa. Dioni~ari i druga lica koja imaju pravni interes mogu izvr{iti uvid u listu dioni~ara koja }e biti na raspolaganju zajedno sa ostalim dokumentima }ije je usvajanje predvi|eno na dnevnom redu. Eventualni prigovori na listu dioni~ara bit }e rje{avani u posebnom postupku. Dioni~ar-punomo}nik du`an je najkasnije tri dana prije odr`avanja Skup{tine prijaviti se Odboru za glasanje, odnosno neposredno ili preporu~enom po{iljkom putem po{te podnijeti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine. Prilikom priavljivanja dioni~ari su du`ni popuniti prijavu za u~e{}e u radu Skup{tine te vjerodostojnim dokumentima dokazati svoj identitet (li~na karta, prijava prebivali{ta, radna knji`ica). Dioni~ari mogu u~estvovati na Skup{tini li~no ili putem punomo}nika. Ukoliko u~estvuju putem punom}nika, punomo} treba da bude izdata u skladu sa zakonom. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo u pisanom obliku predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavje{tenja. D. Na~in rada i odlu~ivanja Skup{tina mo`e raditi i donositi pravovaljane odluke ukoliko je prisutno vi{e od 30% dioni~ara sa pravom glasa Glasanje se vr{i putem glasa~kih listi}a, a rezultate glasanja o svakom pojedinom pitanju utvr|uje Odbor za glasanje, a progla{ava ih predsjedavaju}i Skup{tine. Uvid u isprave i materijal za Skup{tinu dioni~ari i punomo}nici mogu izvr{ti u poslovnim prostorijama dru{tva-sjedi{tu Dru{tva u Mostaru, Bi{}e polje bb Mostar, svakim radnim danom od 10 do 11 sati, u pravnoj slu`bi Dru{tva. Predsjednik NO Ljubomir \uri}

J AV N I O G L A S
za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasni{tvu Op}ine Konjic 1. Dodjeljuje se u zakup poslovne prostorije u ulici Stara ~ar{ija bb, ukupno 6 ({est) prostora. 1a. PROSTOR 1 P+1, povr{ine 22,70+31,82=54,52m2 - NAMJENA GALERIJA-ATELJE 1b. PROSTOR 2 P+1, povr{ine 16,50+22,79=39,29m2 - NAMJENA KU]NA RADINOST 1c. PROSTOR 3 povr{ine 12,50m2 - NAMJENA BI@UTERIJA 1d. PROSTOR 4 P+1, povr{ine 12,60+10,27=22,87m2 - NAMJENA DRVOREZBARSTVO 1e. PROSTOR 5 P+1, povr{ine 14,11+21,53=22,87m2 - NAMJENA POLJOPRIVREDNICI 1f. PROSTOR 6 P+1, povr{ine 15,15+(23,46+31,00)=69,61m. NAMJENA UGOSTITELJSTVO (BEZ ALKOHOLA) — A[^INICA,]EVABD@INICA 1.2. Ugovor se zaklju~uje na period od 5 godina sa mogu}no{}u produ`enja u skladu sa zakonom, i odlukom o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Op}ine Konjic. 1.3. Zakupac se obavezuje pridr`avati utvr|ene namjene do trajanja zakupnog odnosa, 2. Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica sa sjedi{tem na teritoriji BiH, odnosno punoljetni dr`avljani BiH. 2.1. Uslovi koje trebaju ispunjavati u~esnici javnog oglasa: Pravna lica: - sudska registracija firme, - uvjerenje nadle`ne poreske ispostave o uredno izmirenim poreskim obavezama, - potvrdu banke o solventnosti firme na dan podno{enja prijave, Fizi~ka lica: - uvjerenje nadle`ne poreske ispostave o uredno izmirenim poreskim obavezama, - prije potpisivanja ugovora, a poslije kona~ne odluke Op}inskog vije}a, izvaditi rje{enje o obavljanju djelatnosti kod nadle`ne op}inske slu`be 3. Kriteriji koji }e se cijeniti prilikom dodjele poslovnog prostora: 3.1 Ponu|ena visina mjese~ne zakupnine po m2 3.2 Visina zakupnine za 1,00 KM/m2 iznad po~etnog iznosa zakupnine ................1 bod 3.3 Za svako zaposleno lice sa Zavoda za zapo{ljavanje..................................10 bodova 3.4 Ponu|a~ sa prebivali{tem na podru~ju op}ine Konjic(min. 6 mjeseci) ......10 bodova Po~etni iznos mjese~ne zakupnine 5,00KM/m2 4. Rok podno{enja ponuda na javni oglas je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja najmanje u jednom dnevnom listu,a najkasnije zaklju~no sa 30. 5. 2011. godine do 10.55 sati. Za sve informacije po pitanju projektne dokumentacije vezane za ure|enje enterijera obratiti se Suadi Ribi}, kontakt-telefon 036/712-226, a po ovom javnom oglasu Zlati Raji}, kontakt-telefon 036/712-245. 5. Ponude sa tra`enim prilozima se dostavljaju u zape~a~enoj koverti — Op}ina Konjic, M. Tita bb, Konjic, sa naznakom Ponuda za javni oglas za dodjelu zakupa — NE OTVARATI. Otvaranje ponuda izvr{iti }e se 30. 5. 2011. godine u 11 sati u prostorijama Op}ine Konjic. Svi u~esnici su du`ni uplatiti 100,00 KM — slovima — stotinu KM kaucije, kao ozbiljnost svoje ponude, na ra~un Op}ine Konjic, broj 1604600346331506, vrsta prihoda 722439, poziv na broj 0000000004. U slu~aju odustajanja u bilo kojem segmentu ponude, ponu|a~ nema pravo na povrat kaucije. 6. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 7. Zakupoprimac nema pravo na naknadu sredstava, povrat sredstava, niti na kompenzaciju sa zakupninom iznosa nepovratnih ulaganja u poslovne prostore. Izuzetno od odredbe prethodnog stava, zakupcu koji je izvr{io nu`ne opravke na poslovnim prostorima (izolacija vlage; opravka na elektri~nim, vodovodnim i kanalizacionim instalacijama i sl.) priznaje se vrijednost ulo`enih sredstava, a uz prethodnu saglasnost nadle`ne op}inske slu`be. 8. Zakupoprimac je du`an pla}ati mjese}nu zakupninu u skladu sa ugovorom o zakupu, unaprijed i to najkasnije do 15 (petnaeastog) u mjesecu za teku}i mjesec. 9. Tro{kovi individualne potro{nje, kao {to su utro{ak vode, struje, komunalnih naknada, telefona i teku}eg odr`avanja nisu predmet ugovorne cijene, ve} }e ih pla}ati zakupoprimac. 10. Zakupodavac }e otkazati ugovor u pisanoj formi u svako doba ako zakupoprimac ne bude postupao u skladu sa odlukom o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Op}ine Konjic i Zakonom o zakupu poslovnog prostora i ugovora o zakupu. 11. Sve eventualno nastale tro{kove do potpisivanja ugovora snosi zakupoprimac. NA^ELNIK Emir Bubalo, dipl. ecc.
Mar{ala Tita br.62 88400 Konjic Bosna i Hercegovina Telefon: +387 (0)36 712 200 Fax: +387 (0)36 729 813 E-mail: opcina.konjic@konjic.ba Web: http://www.konjic.ba PB: 07140955 ID: 4227204140005

44

SPORT
@eljezni~ar do~ekuje Zrinjski

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Zrinjski gostuje na Grbavici

Rastere}eno protiv @elje
Atmosfera u timu je odli~na, pripremamo se za utakmicu u kojoj idemo na pobjedu, istaknuo je mladi nogometa{ mostarskog sastava Mile Pehar • Bez Popovi}a
Za rezultatski posve rastere}enu ekipu Zrinjskog dana{nji dvoboj na Grbavici protiv @eljezni~ara je prilika da igra~i Slavena Muse poka`u kako vrijede vi{e nego {to tabela ove sezone pokazuje: na~no kvalitetniji“, smatra Musa i isti~e kako je Grbavica stadion na kojem se uvijek mo`e odigrati dobro, te se nada dobrom rezultatu. Kao najve}u kvalitetu protivnika Musa je izdvojio {irinu u kadru, posebice u veznom redu, dok u komentaru na sastav svoje ekipe tvrdi kako }e od prve minute na desnom boku umjesto Popovi}a zaigrati Marki}. Ta ko|er, mjes to me|u po~etnih 11 prona}i }e vjerojatno i Zadro, ali i Pehar koji pru`a sve bolje partije. “Atmosfera u timu je odli~na, pripremamo se za utakmicu u kojoj idemo na pobjedu“, istaknuo je Pehar kojeg su razni treneri koristili na razli~itim pozicijama. Sam ka`e kako mu je najdra`a pozicija u vrhu napada ili na desnoj strani veznog reda, {to je igrao u juniorskoj konkurenciji. Vjerovatan sastav: Had`i}, Marki}, Ani~i}, D`idi}, Stojki}, Duro, Stjepanovi}, Zadro (Selimovi}), Ivankovi}, Pehar, Lendri}.
J. Li.

Sr|an Stani} vjeruje u pobjedu nad Zrinjskim

Navija~i }e pjevaju}i

oti}i sa Grbavice
Red bi bio da sada odigramo dobro, kako bi i publika mogla zadovoljna napustiti Grbavicu, pogotovo jer je Zrinjski ekipa koja voli da se nadigrava, {to nama u potpunosti odgovara, ka`e Sr|an Stani}
Susret izme|u @eljezni~ara i Zrinjskog, umjesto u subotu, odigra}e se ve~aras na Grbavici, a razlog je direktan TV prenos, odnosno Eurosong, ~ije je finale prvog dana vikenda, pa je derbi 27. kola Premijer lige pomjeren za petak. Kad smo ve} kod pjevanja, u @elji se nadaju kako }e njihovi navija~i s pjesmom napustiti Grbavicu, s obzirom na to da gotovo svi najavljuju pobjedu, ali i igru lijepu za oko, {to ove sezone na doma}em te re nu i ni je bio slu~aj. “Moramo pobijediti kako bismo {to prije osvojili {est bodova koji nas ostavljaju na drugom mjestu. Trka sa Borcem mo`da je ve} i izgubljeBOSNA I HERCEGOVINA
Premijer liga BiH uta pob ner por 26. kolo d:p-g bod

U Zrinjskom se nadaju trijumfu

“Ovaj susret dobra je provjera, prilika da vidimo gdje smo. @eljo je ve} dvije godine skupa i mi ne mo`emo re}i da smo tu u prednosti, ali ne mo`emo re}i ni da su trenutno oni pojedi-

Finale Kupa BiH za juniore Zrinjski - Sloboda 5:1 (prvi me~ 0:3)

Plemi}i ponijeli trofej
Stadion pod Bijelim brijegom. Gledalaca200. Sudija: EmirAle~kovi} (Sarajevo), asistenti: Dalibor Dra{kovi} (I. Sarajevo) i Haris Bakovi} (Sarajevo). Strijelci: 1:0 Martinovi} (10), 2:0 - Bari{i} (23), 3:0 - Dre`njak (39), 3:1 - Omerovi} (60), 4:1 - Bari{i} (63), 5:1 - [iljeg (78). @uti kartoni: Martinovi}, Dre`njak, Mili~evi}, Are`ina (Zrinjski), Omerovi}, Me{anovi}, Selimovi}, Salihovi}, Huko (Sloboda). ZRINJSKI: Bari}, Peri}, Sesar (od 77. Rozi}), Babi}, [iljeg, Are`ina, Ko`ulj (od 90. Vuk{a), Martinovi} (od 72. Salkovi}), Bari{i} (od 88. Mustapi}), Mili~evi}, Dre`njak. Trener: Dario Zadro. SLOBODA: Markovi}, Aljuki}, ^ivi}, Salihovi}, Su}eska, Rahmanovi} (od 16. Selimovi}), Mehmedovi} (od 46.Soljanki}), Jaganjac, Beki}, Me{anovi}, Omerovi} (od 74. Huko). Trener: Sakib Malko~evi}. Nakon visoke pobjede u prvoj utakmici u Tuzli od 3:0, Sloboda je stigla u Mostar na revan{ susret finalaKupa BiH u nogometu za juniore. Izabranici Daria Zadre, juniori Zrinjskog,su na stadionu pod Bijelim brijegom o~itali lekciju svojim gostima i sa pobjedom od 5:1 zaslu`enoosvojili Kup BiH za sezonu 2010/2011. Slobodaje u 2.i 7. minuti propustila dvije izgledne prilike preko Amera Beki}a i Jasmina Me{novi}a, {to su doma}ini ve} u 10. minutikaznili i otvoriliserijupogodaka. Na poluvremenu je ve} bilo 3:0 ~ime je izravnatrezultat iz prvog dijela. U 60. minutiSloboda je postiglapogodakprekoEmiraOmerovi}a, a doma}im su tadatrebala dva pogotka{to su oni uspjeliposti}ii tako zaslu`eno osvojili pehar. Treba ista}i da je utakmica bila veoma korektna i pored devet podijeljenih kartona od strane izvanrednog suca Emira Ale~kovi}a. Poslije susreta prire|ena je zajedni~ka ve~era za obje ekipe. Pehare te zlatne i srebrene medalje uru~ili su predsjednik Omladinske komisije NS/FSBiH Eldin Bakovi}, Koordinator-Instruktor Murat Jaha i ispred Komiteta za takmi~enje S. SPAHI] Boro El~i}.

1. Borac 2. @eljezni~ar 3. Sarajevo 4. [iroki Brijeg 5. Sloboda 6. Rudar 7. Olimpic 8. Zrinjski 9. Zvijezda 10. Slavija 11. Travnik 12. ^elik 13. Leotar 14. Vele` 15. Budu}nost 16. Drina

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

17 15 13 14 13 10 11 11 9 10 10 9 10 9 4 5

6 4 6 2 4 8 5 3 8 5 4 7 3 3 6 2

3 7 7 10 9 8 10 12 9 12 12 10 13 14 16 19

32:11 43:19 40:26 51:39 26:24 32:32 25:28 32:32 33:33 37:40 39:34 27:24 26:40 27:40 21:41 16:45

57 49 45 44 43 38 38 36 35 35 34 34 33 30 18 17

PETAK, 19.30 SATI SARAJEVO: @eljezni~ar - Zrinjski (Sudije: Stanki}, For to, Tomas) SUBOTA, 17.30 SATI MOSTAR: Vele` - Sloboda (Ale~kovi}, Imamovi}, Janji}) ZVORNIK: Drina - ^elik (Zovko, ^i{i}, Udovi~i}) [IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - Slavija (Arnautovi}, Keranovi}, Dujak) TREBINJE: Leotar - Sarajevo (Paji}, Pa{ali}, Su~i}) TRAVNIK: Travnik - Budu}nost (Sokni}, Pro{i}, Dragojevi}) GRADA^AC: Zvijezda - Borac (Kaplan, Turudi}, Dra{kovi}) NEDJELJA, 17.30 SATI SARAJEVO: Olimpic - Rudar (Parad`ik, Smaji}, Topi})

na, ali susret protiv Zrinjskog nam je itekako bitan. S pobjedom na Grbavici, i trijumfom pro tiv otpi sa ne Bu du}nosti, privukli bismo navija~e na utakmicu protiv Bor-

ca, koja nam je tako|er veoma bitna zbog samopouzdanja, jer poslije tog susreta igramo finale Kupa protiv ^elika“, ukratko nam je objasnio lijevi bo~ni plavih Sr|an Stani}, koji je ove sezone jedan od najstandardnijih igra~a @eljezni~ara. “Ovog prolje}a nismo blistali na doma}im utakmicama. Igramo lo{e i to po pravilu prvi dio susreta, kad bismo trebali stvarati i najve}i pritisak. U nastavku uvijek bude malo bolje, ali problem je {to ne uspjevamo iskoristiti prilike, kojih iona ko ima mo ma lo. Me|utim, red bi bio da sada odigramo dobro, kako bi i publika mogla zadovoljna napustiti Grbavicu, pogotovo jer je Zrinjski ekipa koja voli da se nadigrava, {to nama u potpunosti odgovara.” Plavi }e u ovom duelu biti oslabljeni za neigranje Milana ]uluma i Jadranka Bogi~evi}a, koji imaju po tri kartona, a ne}e biti ni Gorana Markovi}a, koji se `alio na povredu. U tim se vra}a Zajko Zeba, a priliku za dokazivanje dobi}e vjerovatno ponovo Velibor Vasili}, Sr|an Savi} i Benjamin ^oli}. Vjerovatan sastav: [ehi}, B. ^oli}, Vasili}, Nyema, Stani}, Svraka, Savi}, Jamak, Zeba, Be{lija, Popovi}.
J. LIGATA

Deli} ostaje u UO bordo kluba
Nakon ostavki ~lanova Upravnog odbora FK Sarajevo, Udru`enje Bordo prijatelji 1946 na sjednici Predsjedni{tva odlu~ilo je dati podr{ku Maidu Deli}u da ostane ~lan Uprave kluba sa Ko{eva. Deli} je ponudio mandat ~lana UO bordo kluba na raspolaganje, ali je Udru`enje Bordo prijatelji 1946. Deli}u dalo jednoglasnu podr{ku, te }e on i dalje ostati u vladi ko{evskog premijerliga{a. Udru`enje BP 1946 ~estitalo je ~lanu Predsjedni{tva Adisu Me{i}u na uspje{noj odbrani magistarskog rada o temi Izazovi sportskog marketinga u BiH – Marketing-plan Fudbalskog kluba Sarajevo.

OSLOBO\ENJE petak, 13. maj 2011. godine

SPORT

45

S

astanak Komiteta za normalizaciju Nogometnog saveza BiH sa predsjednicima FIFA i UEFA Seppom Blatterom i Michelom Platinijem daje razlog za optimizam da }e uskoro biti ukinuta suspenzija N/FSBiH {to bi zna~ilo da }e na{a nogometna reprezentacija nastaviti igrati kvalifikacije za EP, dok bi se na{i klubovi takmi~ili na evropskoj sceni.

Komitet za normalizaciju N/FSBiH zavr{io sastanak u Cirihu

BLATTER I PLATINI
PRIHVATILI AMANDMANE,

Odu{evljenje ura|enim
Prema rije~ima generalnog sekretara N/FSBiH Jasmina Bakovi}a, prvi ~ovjek Svjetske fudbalske federacije Sepp Blatter i predsjednik UEFA Michel Platini informisani su na ju~era{njem skupu u Cirihu o dosada{njim aktivnostima Komiteta za nor ma li za ci ju na pri pre mi skup{tine N/FSBiH, koja je zakazana za 26. maj u Sarajevu i na kojoj }e se delegati izjasniti o usvajanju novog statuta. “Blatter i Platini iskazali su zahvalnost komitetu koji je mnogo u~inio na prevazila`enju krizne situacije, pru`iv{i mu podr{ku u daljem radu. Uz jednosatni prijem kod Blattera i Platinija, odr`ana su i dva sastanka sa predstavnicima FIFA i UEFA. Prisutni su bili svi ~lanovi Komiteta za normalizaciju sa predsjednikom Ivicom Osimom na ~elu, generalni sekretar N/FSBiH Jasmin Bakovi}, ambasadori Du{an Bajevi}, Faruk Had`ibegi} i Sergej Barbarez, specijalni izaslanik FIFA i UEFA Rudi Zavrl. Razgovaralo se o modalitetima za ukidanje suspenzije, a uslov je usvajanje novog statuta“ rekao je Bakovi}. , Prvi administrativac bh. ku}e fudbala istakao je da su Svjetska i Evropska fudbalska federacija prihvatili amandmane na novi statut koje su tra`ili FSRSa i dijelovi NSFBiH sa hrvatskom ve}inom. “Predsjednik Saveza bira}e se glasovima 45 delegata na skup{tini. Izvr{ni odbor }e ubudu}e donositi odluke sa 12 gla-

ukida se suspenzija
Predsjednik Saveza bira}e se glasovima 45 delegata na skup{tini, dok }e Izvr{ni odbor ubudu}e donositi odluke sa 12 glasova, s tim {to }e broj kandidata za ~lanove novog IO krovnog saveza biti smanjen sa tri na dva, rekao je generalni sekretar N/FSBiH Jasmin Bakovi}
PODR[KA KOMITETU Blatter i Platini iskazali su zahvalnost Komitetu koji je mnogo u~inio na prevazila`enju krizne situacije, pru`iv{i mu podr{ku u daljem radu. Uz jednosatni prijem kod Blattera i Platinija, odr`ana su i dva sastanka sa predstavnicima FIFA i UEFA. Prisutni su bili svi ~lanovi Komiteta za normalizaciju sa predsjednikom Ivicom Osimom na ~elu
sova, dok }e broj kandidata za ~lanove novog IO krovnog saveza biti smanjen sa tri na dva. Ostaje nam puno posla u periodu do skup{tine“, naglasio je Bakovi}. “Odr`ana su tri sastanka na tri razli~ita nivoa. Prvo su nas primili Eva Pasquier i Marcel Benz, nakon ~ega smo bili kod Platinija i Blattera. Tre}i je bio sa direktorima nacionalnih asocijacija FIFA i UEFA. Zaklju~ak je da }e FIFA i UEFA pomo}i na{em savezu u vezi sa pripremama sjednice najvi{eg zakonodavnog tijela na kojoj bi se trebao usvojiti statut. Atmosfera je bila prijatna i zadovoljni smo ishodom razgovora“, rekao je Dino Begi}, ~lan Komiteta za normalizaciju.

Hvala Komitetu
Nakon {to su FIFA i UEFA poslije suspenzije bh. ku}e fudbala imenovali Komitet za normalizaciju kao privremenu vladu, ovo rukovode}e tijelo bh. fudbala u~inilo je velike pomake u pravcu prihvatanja zahtjeva Svjetske i Evropske fudbalske federacije. Nizom sastanaka sa fudbalskim, ali i politi~kim faktorima u svim dijelovima BiH, ~lanovi Komiteta za normalizaciju sa legendom bh. fudbala Ivicom Osimom na ~elu na najboljem su putu da ostvare cilj, a to ukidanje sankcija. Pre os ta lo je sa da sa mo da sa~ekamo 26. maj i da se nadamo kako su delegati skup{tine shvatili poruku iz Züricha, pa }emo i dalje mo}i pratiti igre dr`avnih selekcija i na{ih ekipa na me|unarodnoj sceni.
Z. RA[IDOVI]

Ivica Osim i Jasmin Bakovi}: Komitet je ulo`io velike napore u prevazila`enju problema

Vlado Jagodi}, selektor mlade reprezentacije BiH razgovarao sa Piri}em i Katalinskim

Formirati novi tim za kratak period
Spisak kandidata za prvu kvalifikacionu utakmicu za EP protiv San Marina, koju }emo odigrati 1. juna u gostima, bi}e objavljen 18. maja. U ovoj godini ima}emo {est kvalifikacionih me~eva od kojih je pet gostovanja, rekao je Jagodi}
Tehni~ki direktor Nogometnog saveza BiH Denijal Piri} i koordinator svih reprezentativnih selekcija Josip Katalinski upoznali su selektora mlade reprezentacije Vladu Jagodi}a i njegove saradnike Avdu Kalajd`i}a, Dragana Peri}a i Adnana Gu{u sa ciljevima i zadacima u narednom periodu. Prema Piri}evim rije~ima, ju~era{njim radnim sastankom (prisutan i sekretar stru~nog {taba U-21 Murat Jaha) u Sarajevu po~ele su pripreme za prvu kvalifikacionu utakmicu za EP U-21 selekcije BiH protiv San Marina, na gostovanju 1. juna. „Trebamo pobijediti San Marino na startu novog ciklusa u koji ulazimo sa punim anga`manom. Ozbiljno smo pristupili poslu jer je mlada selekcija filter za A tim“ ka, zao je Piri}. Strateg U-21 selekcije Jagodi} naglasio je da je prvi posao novog stru~nog {taba selektiranje fudbalera u kojem }e uva`iti princip kontinuiteta. U narednim kvalifikacijama pravo nastupa imaju igra~i ro|eni 1990. godine i mla|i. de gostovanja kod Bjelorusije u septembru i Njema~ke u oktobru, dvome~ sa Kiprom u novembru, kada je susret sa Gr~kom, tako|e u gostima. „Raspored se ne mo`e mijenjati, svaki je te`ak. Ako uzimamo u obzir tradiciju favorit za prvo mjesto je Njema~ka. Optimista sam da mo`emo ostvariti dobar rezultat. Prva utakmica je blizu i potrebno je formirati novu selekciju za kratko vrijeme. Okupljanje potencijalnih kandidata iz premijerliga{kih ekipa za mladu reprezentaciju je 17. maja u Sarajevu. Tada ne}emo pozivati igra~e koje poznajemo iz pro{log ciklusa. Ima}emo {iru bazu i provjeravati formu svih igra~a. Iskoristi}emo dva termina za prijateljske utakmice u junu i avgustu.“
Z. RA[IDOVI]

U N/FSBiH ozbiljno se pristupa narednim kvalifikacijama za EP U-21

„U pro{lom ciklusu nastupilo je sedam do devet igra~a iz generacije koja mo`e igrati i u narednim kvalifikacijama. Sada ne bih govorio o imenima koja }e se na}i na spisku za me~ protiv San Marina. Lista kandidata bi}e poznata 18.

maja nakon {to se objavi spisak najbolje selekcije za nastavak kvalifikacija“ rekao je Jagodi}. , Mlada reprezentacija na{e zemlje odigra}e {est kvalifikacionih me~eva za EP u ovoj godini. Poslije duela protiv San Marina, slije-

46

SPORT

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Zavr{en 41. {ahovski turnir Bosna 2011.

Bosna ASA BHT dobila novi Upravni odbor

Safudin ^engi}

predsjednik
Generalni direktor Centrotrans Eurolinesa na ~elu tijela koje }e u narednom periodu imati zadatak da izvu~e klub iz organizacijske i finansijske dubioze koja iznosi skoro 7 miliona KM
Bosna ASA BHT dobila je novi Upravni odbor koji }e u narednom periodu imati zadatak da izvu~e klub iz organizacijske i finansijske dubioze koja se od 1998. do 2010. godine popela do iznosa od 6.600.000 KM. Na ~elu nekada{njeg evropskog prvaka od ju~e se nalazi Safudin ^engi}, generalni direktor Centrotrans Eurolinesa, dok su potpredsjednici Hamdo Katica, izvr{ni direktor BH Telecoma i Mladen Pandurovi}, direktor Udru`enja poslodavaca Federacije BiH. Izborna skup{tina koje je odr`ana ju~e razrije{ila je stari saziv i sa 19 glasova za, jednim protiv i ~etiri suzdr`ana izglasala da }e u UO studenata sjediti: Hamdo Katica (BH Telecom), Izet Jeli} (Sarajevo osiguranje), Fuad Bajraktarevi} (univerzitetski profesor), D`ejna Bajramovi} (Fabrika duhana Sarajevo), Aleksandar Malahovsky (BH Petrol), Mirsad Milavi} (Microsunrise), Mladen Pandurovi} (Udru`enje poslodavaca
Osvojio laskavu titulu prvaka: Badur Jobava

Jobava pobjednik
Gruzijac Badur Jobava pobjednik je 41. me|unarodnog {ahovskog turnira Bosna 2011. na kojem su sudjelovala 102 igra~a iz 20 zemalja. Turnir je zavr{en ju~e partijama posljednjeg, devetog kola, a igrao se u povodu 22. maja, Dana prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije. Odluka o nosiocu laskave titule prvaka pala je na prva dva stola. U odlu~uju}em me~u izme|u Predojevi}a i Melkumyana zabilje`en je nerije{en rezultat {to je odgovaralo najboljem gruzijskom {ahisti, velemajstoru Baduru Jobavi. On je savladao izvanrednog mladog turskog IM, Mustafu Yilmaza i time postao pobjednik 41. OPEN turnira Bosna 2011. Mora se ista}i dobar rezultat i sjajan nastup bh. {ahista, Borkija Predojevi}a, Ibre [ari}a, Gorana Trkulje i @eljka Boguta. Va`niji rezultati posljednjeg 9. kola: Predojevi} - Melkumyan remi, Yilmaz - Jobava 0:1, Parligras - Szabo 1:0, Naiditsch - Nikola \uki} 1:0, Lafuente - Lupulescu 0:1, Ivan [ari} - Al Sayed remi, Ibro [ari} - Georgiev 1:0, Berczas - Leni~ remi, [ebenik - [olak 0:1, Kurajica - Popovi} 0:1, Rapport Trkulja 0:1, Grandelius - Perunovi} 1:0, Kova~evi} - Bejtovi} 1:0, Ra{idovi} - Bogut 0:1, Stojanovi} - Bandi} 0:1, M. Brki} - Kadri} 1:0, Kamberovi} - Had`ovi} 0:1, Kozar~anin - Dizdarevi} 1:0, Ja}imovi} - Grahovac 1:0... Kona~an poredak: Jobava (Gruzija) 21, Parligras (Rumunija), Predojevi} (Bosna i Hercegovina) i Melkumyian (Armenija) po 20, Naiditsch (Njema~ka) i Lupulescu (Rumunija) po 19, Ibro [ari} (BiH), Yilmaz (Turska) i Trkulja po (BiH) 18, Ivan [ari} (Hrvatska), Grandelius ([vedska), Szabo (Ma|arska) i Al Sayed (Katar) po 17, Le ni~ (Slo ve ni ja), Ko va~evi} (Srbija), Lafuente (Argentina), Berczes (Ma|arska), Aber gel (Fran cus ka), Ni ko la \uki} (Crna Gora), Fauland (Austrija), Bogut (BiH) i Nestorovi} (Srbija) po 16...
@elimir MARKOVI]

Prezentovao plan sanacije dugova: Safudin ^engi}

FBiH), Munib D`iho (Opel), Muris Ali} (Murai Komerca), Safudin ^engi} (Centrotrans Eurolines), Tarik \o|i} (Al Jazeera Balkan), Vildana Smajovi} - Hoti (Op}inski organ uprave), dok }e biti delegirana jo{ ~etiri predstavnika iz reda sponzora ASA grupacije te organa vlasti - Gradske Uprave, Kantona Sarajevo i Federacije BiH. Novi predsjednik UO pre-

zentovao je plan i program sanacije dugovanja i dalje ciljeve kluba. Skup{tina je usvojila i finansijski izvje{taj za 2010. godinu kojeg je podnio direktor Admir Bukva. Prema njemu, prihodi Bosne iznosili su 1.150.000 KM, a rashodi 1.350.000 KM uz dodatak da je i u teku}oj godini klub poslovao negativno pa je procjena da }e dug od 6.600.000 KM narasti na oko 7.000.000 KM.

NBA PLAY-OFF Pobjedom nad Boston Celticsima

Miami u finalu Istoka
Heat u finalu ~eka pobjednika dvoboja izme|u Chicago Bullsa i Atlanta Hawksa • Oklahoma povela sa 3:2 protiv Memphisa
Ko{arka{i Miami Heata izborili su finale Isto~ne konferencije nakon {to su kod ku}e svladali Boston Celticse s 97:87 i na kraju s 4:1 u pobjedama slavili u polufinalnoj seriji. Na ju~in ko vi ti ji igra~ uta kmi ce bio je Dwyane Wade s 34 poena (uz 10 skokova i 5 asistencija), LeBron James ubacio je 33 poena te ostvario 7 skokova, dok je Chris Bosh upisao 14 poena i 11 skokova. Celticse je s 18 ko{eva predvodio Ray Allen, dok je Kevin Garnett, uz 15 poena, upisao 11 skokova. U finalu }e Miami igrati protiv pobjednika dvoboja izme|u Chicago Bullsa i Atlanta Hawksa. U drugom odigranom susretu ve~eri Oklahoma City Thunder je svladala Memphis Grizzliese s 99:72 i povela 3:2 u polufinalu Zapadne konferencije. Oklahomu je predvodio Kevin Durant s 19 poena, a Daequan Cook ubacio je 18 poena. U redovima Memphisa, koji je imao tek 36 posto {uta iz igre, naju~inkovitiji je bio Marc Gasol s 15 postignutih peona. [esta utakmica serije na rasporedu je u petak u Memphisovom FedExForumu. Rezultati, Isto~na konferencija: Miami Boston 97:87 (Miami je dobio seriju 4:1). Zapadna konferencija: Oklahoma City Memphis 99:72 (Oklahoma City vodi u seriji 3:2).

Ivan Veli} nakon poraza u Mrkonji}-Gradu
[iroki TT Kabeli mogli su ve} sada razmi{ljati o na~inu na koji }e se u finalu play-offa ko{arka{kog prvenstva suprotstaviti Igokei. Me|utim, izabranici Ivana Veli}a drugi put u sezoni nisu imali rje{enja na igru Mladosti u Mrkonji}-Gradu, te }e posao poku{ati zavr{iti na svojoj Pecari. Iako su [i ro ko bri je`ani do tre}e ~etvrtine bili u stalnoj prednosti, dozvolili su doma}inu da se serijom ko{eva vrate u utakmicu, a u neizvjesnoj zavr{nici i potpuno preokrenu rezultat: “Imali smo preveliku `elju da posao rije{imo ve} u drugoj utakmici i otud nepotrebna nervoza u na{oj igri. Otvorili smo dobro utakmicu i dobro smo igrali sve do tre}e ~etvrtine, ali tu smo dopustili doma}inu da napravi seriju i da se previ{e lako vrati u igru. Na neki na~in smo sami sebe pobijedili. U neizvjesnoj zavr{nici doma}i su imali malo i sre}e, Bocka i Velimirovi}

Bili smo nepotrebno nervozni

Sami sebe pobijedili: Ivan Veli}

su pogodili neke {uteve i s osam metara“, kazao je nakon poraza trener Veli} i dodao: “Panike nema. Iako smo `eljeli sve rije{iti u dvije utakmice kako bismo {to odmorniji do~ekali finale, uvjeren sam da }emo na Pecari slaviti i poku{ati odbraniti titulu prvaka“ zaklju~io je stra, teg [irokog.
M. I.

LeBron James: Uz Wadea najbolji u redovima Reuters vreline

OSLOBO\ENJE petak, 13. maj 2011. godine
NO] GLADIJATORA 3 Vrhunski spektakl u Domu mladih

SPORT

47

Red`ovi}: Nokautira}u Moru zbog raje
Bh. borcu Adnanu Red`ovi}u ovo }e biti posljednji me~ u K-1 jer prelazi u profesionalne bokserske vode
U Domu mladih ve~eras }e se odr`ati vrhunska borila~ka manifestacija pod nazivom No} gladijatora 3. Sarajevo }e tako po tre}i put ugostiti evropske i svjetske borce, a borba ve~eri bi}e izme|u na{eg najboljeg K-1 borca Adnana Red`ovi}a i [panca Rubena Peresa More. Ovaj me~, osim borbe za titulu svjetskog prvaka u WKA federaciji po K-1 pravilima, bi}e ujedno i posljednji me~ bh. borca u K-1 jer prelazi u profesionalne bokserske vode.

[to prije rije{iti me~
“O~ekujem veoma te{ku borbu. Protivnik je izuzetno dobar i nezgodan, ali nadam se da }e titula ostati u Sarajevu. [to se same manifestacije ti~e, vjerujem da }emo mo}i u`ivati u svim bor ba ma i da nas o~eku je odli~na no} borila~kog sporta. Dosta sam napravio u ovom spor tu, pro mo vi rao se be i dr`avu u najboljem svjetlu i vrijeme je da pre|em u boks. Nedostaja}e mi K-1, ali je boks puno organizovaniji i mislim da i u njemu mogu ostvariti velike rezultate. Nastoja}u {to prije zavr{iti borbu s protivnikom i no-

U~esnici najavili spektakl

Foto: A. KAJMOVI]

MORA KASNI U SARAJEVO Mora nije prisustvovao ju~era{njoj pres-konferenciji zbog kolapsa u avionskom saobra}aju uzrokovanim zemljotresom u [paniji. [panac je javio da }e nastojati sti}i u Sarajevo, a ukoliko bi otkazao dolazak Red`ovi}u je spreman rezervni protivnik
Specijalni gosti bi}e slavni holandski borac Errol Zimmerman i Nijemac Chalid Faust. No} gladijatora 3 po~inje u 20 sati, a danas }e biti pu{teno u prodaju preostalih 200 ulaznica. Parovi borbi: ]utuk - Emruli, Marjanovi}- Mehi}, Ali}- Petje, Alagi}- Faka{, Mulali}- Saitta, D`enan Poturak - Kalu|erovi}, Stojni} Traunmiller i Red`ovi} - Mora.
A. MEHANOVI]

kautira}u ga zbog raje“ rekao je , Red`ovi}. Mora nije prisustvovao ju~era{njoj pres-konferenciji zbog kolapsa u avionskom saobra}aju uzrokovanim zemljotresom u [paniji. [panac je javio da }e nastojati sti}i u Sarajevo, a ukoliko bi otkazao dolazak, Red`ovi}u je spreman rezervni protivnik. Trener na{eg borca Jasmin Erovi} uvjeren je u pobjedu

Red`ovi}a i sretan je {to prelazi u boks.

Stojni} protiv Austrijanca
“Adnan je odli~an borac i o njemu mogu govoriti samo u superlativima. Ne mo`e sebi dozvoliti poraz zato {to nastupa pred doma}om publikom. Siguran sam da }e se pobjedom oprostiti i da }e u profesional-

nom boksu napraviti ve}i uspjeh“, istakao je Erovi}. Jedna od zanimljivijih borbi ve~eri bi}e izme|u bh. borca Denisa Stojni}a i Austrijanca Traumillera. “Drago mi je {to nastupam na ovoj manifestaciji. O~ekujem jak me~ jer se radi o iskusnom borcu koji je u top formi. Jedan udarac mo`e odlu~iti sve, pa neka bolji pobijedi“ istakao je Stojni}. ,

Karate turnir Budva Open

Sambon je najmasovniji klub u Vogo{}i

Sambonu tri medalje
Mlade karatistkinje Sambona iz Vogo{}e osvojile su tri medalje na nedavno odr`anom me|unarodnom turniru Budva Open. Srebrno odli~je osvojila je juniorka Samra Halilovi} u kategoriji preko 59 kilograma, dok su tre}a mjesta pripala, tako|er juniorkama, Nadiri Omerovi} i Sumeji Muhi} u kategoriji do 53 kilograma. “Zadovoljan sam rezultatima koje su na{e takmi~arke postigle u vrlo jakoj konkurenciji. Ve} narednogvikenda nas o~ekuju novi izazovi jer na{ klub u~estvuje na dr`avnom prvenstvu za pionire u Tuzli. Nadam se da }emo posti}i zapa`ene rezultate“ rekao je Kenan Ali, kadi}, trener i osniva~ KK Sambon koji broji 160 ~lanova i najmasovniji je klub u Vogo{}i. “Za sada imamo tri reprezentativca, od kojih je najuspje{niji Haris Omerovi} koji je pro{le godine bio tre}i na Balkanskom prvenstvu u Gr~koj. Ove godine o~ekujemo jo{ bolje nastupe, te da se pove}a broj na{ih takmi~ara u dr`avnom timu“ kazao je Alikadi}. A. K. ,

Rukometna Bundesliga

HSV prvak Njema~ke
Rukometa{i Hamburga ostvarili su svoj veliki san i prvi put postali prvaci Njema~ke. HSV je pobijedio Gummersbach 35:30 (20:14) u 31. kolu na svom terenu, ~ime je tri kola prije kraja sezone osigurao titulu {ampiona u sezoni 2010/11. Rukometa{i HSV-a su tako sru{ili pobjedni~ku seriju Kiela, 16strukog prvaka Njema~ke, od kojih su posljednjih {est osvajali uzastopno. HSV je pobjedu nad Gummersbachom ostvario uz podr{ku 13.300 navija~a. Osvajanje titule navija~i HSV-a proslavili su velikim slavljem na glavnom gradskom trgu. Ekipa HSV-a se nada jo{ jednom trofeju. Krajem maja igra}e protiv Ciudad Reala u polufinalu Lige prvaka, a rukometa{i HSV-a vjeruju da mogu pro}i u finale i osvojiti najvredniji evropski trofej. G. V.

48

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

petak, 13. maj 2011. godine
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

OSLOBO\ENJE

Temeljem ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine FBiH“, broj 34/03) i Odluke o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanja ~lanova upravnih/nadzornih vije}a javnih ustanova/poduze}a ~iji je osniva~ Op}ina Jajce, broj 01-02-5682/05 od 8. 8. 2005. godine, Povjerenstvo za izbor u upravna/nadzorna vije}a u regulirana tijela Op}ine Jajce objavljuje

KANTON SARAJEVO Premijer Broj: 02-14-16954/11 Sarajevo, 11. 5. 2011. godine

CANTON SARAJEVO Prime Minister

J AV N I O G L A S
I. Na pozicije ~lanova Upravnog vije}a JU Centar za socijalni rad Jajce vr{i se izbor i imenovanje: - ~lanovi iz reda predstavnika osniva~a -2 - ~lanovi iz reda predstavnika djelatnika ustanove -2 - ~lan iz reda predstavnika Kantonalnog ministarstva -1 II. Opis pozicije iz I. to~ke Upravno vije}e Javne ustanove: donosi Pravila Centra; imenuje i razrje{ava ravnatelja; utvr|uje planove rada i razvoja; utvr|uje godi{nji program rada; donosi financijski plan i usvaja godi{nji obra~un; donosi op}i akt o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge op}e akte sukladno zakonu i Pravilima Centra; odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je Centar osnovan ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ Centra; usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad ravnatelja; rje{ava sva pitanja sa osniva~em; odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa od 1.000 KM; odgovara osniva~u za rezultate rada Centra; odlu~uje o prigovoru radnika na rje{enje kojim je drugi organ odre|en zakonom i ovim statutom odlu~io o pravu, obvezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa; podnosi osniva~u najmanje jednom godi{nje izvje{}e o poslovanju Centra; odlu~uje o izuze}u direktora za vr{enje odre|enih radnji sukladno sa Zakonom o upravnom postupku; obavlja i druge poslove sukladno Zakonu i Pravilima Centra. ^lanovi Upravnog vije}a imenuju se na mandatni period od ~etiri godine. Za svoj rad ~lanovi Upravnog vije}a imaju pravo na naknadu u visini odre|enoj odlukom upravnog vije}a, a sukladno sa odlukom Op}inskog vije}a. III. Op}i uvjeti: Svi kandidati za poziciju upravnog vije}a moraju ispunjavati sljede}e op}e uvjete: - da su dr`avljani BiH - da su stariji od 18 godina, - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini dr`ave ili entiteta) u razdoblju od tri godine prije dana objave upra`njenog polo`aja, - da se na njih ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine. IV. Posebni uvjeti: - da nemaju privatni financijski interes u javnoj ustanovi u ~iji se organ kandidiraju, - da nisu na du`nosti u politi~koj stranci u smislu ~lanka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, - da nisu ~lanovi organa zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa („Sl. glasnik BiH“, broj 13/02, 16/02 i 14/03), - da nisu osu|ivani za krivi~na djela i privredni prijestup, {to je nespojivo s du`no{}u u upravnom vije}u, - da nisu ~lanovi upravnog/nadzornog vije}a u vi{e od jednog javnog poduze}a, odnosno javne ustanove, - da imaju visoku ili vi{u {kolsku spremu, s najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, u poslovima svog stru~nog zvanja, - izuzima se od prethodnog stava, kada su u pitanju ~lanovi upravnih/nadzornih vije}a iz reda uposlenih ukoliko ne bude prijavljenih kandidata sa visokom ili vi{om stru~nom spremom, mogu se imenovati prijavljeni kandidati sa srednjom stru~nom spremom, - da poznaju sadr`aj i na~in rada organa upravljanja javnih ustanova. V. Potrebni dokumenti: Prijava na oglas treba biti potpisana i sadr`avati oznaku javne ustanove kao i oznaku pozicije na koju se kandidira, kratki `ivotopis, adresu i kontakt-telefon. Uz prijavu se prila`u originalna ili ovjerena fotokopija dokumenata: - popunjena i ovjerena izjava (obrazac izjave se mo`e preuzeti u pisarnici Op}ine Jajce), - ovjerena kopija osobne iskaznice, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - uvjerenje o neka`njavanju, - ovjerena kopija diplome, - uvjerenje o radnom iskustvu u struci (samo iznimno se prihva}a ovjerena kopija radne knji`ice uz ovjerenu izjavu o radnom iskustvu u struci koja odgovara kopiji radne knji`ice i to u slu~ajevima kada se ne mo`e pribaviti navedeno uvjerenje iz opravdanih razloga npr. ne postojanje ranijeg poslodavca i sl.). VI. Ostale napomene: Rok za podno{enje prijava je 15 dana, a ra~una se od datuma zadnje objave oglasa u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, odnosno dnevnom novinskom listu. Prijave s dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj kuverti u pisarnu Op}ine ili preporu~eno po{tom na adresu: Op}ina Jajce Povjerenstvo za izbor u upravna/nadzorna vije}a u regulirana tijela uz naznaku „Prijava na javni oglas u upravno vije}e JU Centar za socijalni rad Jajce — ne otvarati“. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u odre|enom roku, a nakon roka podneska prijave ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja (~lanak 8. to~ka 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH). Povjerenstvo }e uz po{tivanje principa utvr|enih Zakonom sastaviti rang-listu kandidata i proslijediti je Op}inskom vije}u radi kona~nog imenovanja.

Na osnovu ta~ke VI Odluke o op{tim kriterijima za raspodjelu sredstava za rad neprofitnih organizacija i udru`enja koja se finansiraju — sufinansiraju iz bud`eta Kantona Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/05), premijer Kantona Sarajevo o b j a v l j u j e

za prikupljanje zahtjeva udru`enja i nevladinih organizacija radi dodjele sredstava za finansiranje projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetni~kog prijestupni{tva iz bud`eta Kantona Sarajevo za 2011. godinu, sa pozicije kabineta premijera Kantona Sarajevo 1. Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva udru`enja i nevladinih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetni~kog prijestupni{tva. 2. Pravo podno{enja zahtjeva imaju neprofitne organizacije i udru`enja koja ispunjavaju op{te kriterije iz Odluke o op{tim kriterijima za raspodjelu sredstava za rad neprofitnih organizacija i udru`enja koja se finansiraju — sufinansiraju iz bud`eta Kantona Sarajevo, te posebne kriterije navedene u javnom pozivu. 3. Op{ti kriteriji su: - Registracija udru`enja na podru~ju Kantona Sarajevo; - Program rada za 2011. godinu sa obrazlo`enjem; - Finansijski plan za 2011. godinu; - Finansijski izvje{taj za prethodnu godinu; - Organizovanost i broj ~lanova udru`enja; - Rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, dr`avnom i me|unarodnom nivou; - Ekonomska opravdanost projekta koje udru`enje predla`e i provodi. 4. Posebni kriteriji su: - Definisani po oblastima kako je predvi|eno u poglavlju V Odluke; - Izjava da isti projekt nije dobio sredstva po osnovu konkursa drugih ministarstava Kantona Sarajevo, ovjerena od nadle`nog organa. 5. Pregled i utvr|ivanje liste projekata koji }e se finansirati iz bud`eta Kantona Sarajevo za 2011. godinu izvr{iti }e Komisija za ocjenu i odabir projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetni~kog prijestupni{tva finansiranih iz bud`eta Kantona Sarajevo za 2011. godinu, koju odlukom imenuje premijer Kantona Sarajevo. 6. Napomena Udru`enja i nevladine organizacije koje apliciraju na javni poziv, pored zahtjeva koji sadr`i osnovne podatke o udru`enju i nevladinoj organizaciji, te samog projekta, moraju dostaviti dokaze o ispunjenosti svih op{tih i posebnih kriterija, dok udru`enja i nevladine organizacije registrovane u 2011. godini nisu obavezne dostaviti dokaz iz alineje 4. op{tih kriterija. Dokaze o ispunjenosti op{tih i posebnih kriterija potrebno je dostaviti u originalu ili fotokopiji ovjerenoj od nadle`nog organa. 7. Prijava na javni poziv podnosi se u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ“ — Prijava na javni poziv za prikupljanje zahtjeva udru`enja i nevladinih organizacija radi dodjele sredstava za prikupljanje projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetni~kog prijestupni{tva iz bud`eta Kantona Sarajevo za 2011. godinu, na pisarnicu Kantona Sarajevo, adresa: KANTON SARAJEVO KABINET PREMIJERA KANTONA SARAJEVO Komisija za ocjenu i odabir projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetni~kog prijestupni{tva finansiranih iz bud`eta Kantona Sarajevo za 2011. godinu Ulica reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1 71 000 Sarajevo sa naznakom podatka o podnosiocu zahtjeva na koverti (naziv, adresa, telefon i dr.) 8. Rok prijave na javni poziv je 15 dana od dana objave u dnevnom listu „Oslobo|enje“. Javni poziv biti }e objavljen i na WEB stranici Kantona Sarajevo. Prijave koje ne budu sadr`avale dokaze o ispunjenost op{tih i posebnih uslova smatrat }e se nepotpunim prijavama, a prijave koje pristignu poslije navedenog roka smatrat }e se neblagovremenim. U navedenim slu~ajevima prijave se ne}e razmatrati. Za sve dodatne informacije mo`ete se obratiti kabinetu premijera Kantona Sarajevo na tel. 033/562-068 ili 033/562-072. PREMIJER Fikret Musi}
web: http://vlada.ks.gov.ba e-mail: premijer@vlada.ks.gov.ba Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070 Fax: + 387 (0) 33 562-211 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

J AV N I P O Z I V

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

49

U skladu sa ~lanom 3.stav (1) ta~ka d), ~lanom 4. stav (1) ta~ka c),

Prilog broj 3.

Izvje{taj nezavisnog revizora Dioni~arima Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj: Obavili smo reviziju nekonsolidovanih finansijskih izvje{taja Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj (u daljnjem tekstu "Dru{tvo"), prikazanih na stranama 3. do 28., koji se sastoje od izvje{taja o nekonsolidovanom finansijskom polo`aju na dan 31. decembra 2010. godine, nekonsolidovanih izvje{taja o sveobuhvatnoj dobiti, izvje{taja o promjenama na kapitalu i nov~anim tokovima za godinu koja je tada zavr{ila, te sa`etog prikaza zna~ajnih ra~unovodstvenih politika i drugih napomena uz nekonsolidovane finansijske izvje{taje. Odgovornost Uprave za nekonsolidovane finansijske izvje{taje Uprava je odgovorna za pripremanje i fer prezentiranje prilo`enih nekonsolidovanih finansijskih izvje{taja u skladu sa Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja. Odgovornosti Uprave obuhvataju: dizajniranje, uspostavljanje i odr`avanja internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje nekonsolidovanih finansijskih izvje{taja koji ne sadr`e materijalno zna~ajne pogre{ke, bilo zbog prevare ili gre{aka; odabir i dosljednu primjenu odgovaraju}ih ra~unovodstvenih politika; te davanje razboritih ra~unovodstvenih procjena u datim uvjetima. Odgovornost Revizora Na{a je odgovornost izraziti nezavisno mi{ljenje o prilo`enim nekonsolidovanim finansijskim izvje{tajima na temelju na{e revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Me|unarodnim revizijskim standardima. Navedeni standardi zahtijevaju da postupamo u skladu s eti~kim pravilima te da reviziju planiramo i obavimo kako bismo se u razumnoj mjeri uvjerili da nekonsolidovani finansijski izvje{taji ne sadr`e materijalno zna~ajne pogre{ke. Revizija uklju~uje primjenu postupaka kojima se prikupljaju revizijski dokazi o iznosima i drugim podacima objavljenim u nekonsolidovanim finansijskim izvje{tajima. Odabir postupaka zavisi od prosudbe revizora, uklju~uju}i i procjenu rizika materijalno zna~ajnog pogre{nog prikaza nekonsolidovanih finansijskih izvje{taja, bilo kao posljedica prevare ili pogre{ke. U procjenjivanju rizika, revizor procjenjuje interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje te objektivno prezentiranje nekonsolidovanih finansijskih izvje{taja kako bi odredio revizijske postupke primjerene datim okolnostima, a ne kako bi izrazio mi{ljenje o u~inkovitosti internih kontrola u Dru{tvu. Revizija tako|er uklju~uje i ocjenjivanje primjerenosti primijenjenih ra~unovodstvenih politika te zna~ajnih procjena Uprave, kao i prikaza nekonsolidovanih finansijskih izvje{taja u cjelini. Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izra`avanje na{eg mi{ljenja. Mi{ljenje Po na{em mi{ljenju, nekonsolidovani finansijski izvje{taji prikazuju objektivno i realno, u svim materijalno zna~ajnim stavkama, nekonsolidovani finansijski polo`aj Dru{tva na dan 31. decembra 2010. godine, te rezultate njegovog poslovanja i promjene na kapitalu i u nov~anom toku za godinu koja je tada zavr{ila, u skladu s Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja. PKF RE OPINION d.o.o. Nihad Fejzi}, direktor i ovla{teni revizor Sarajevo, 12. januar 2011. godine Miroslav Brankovi}, ovla{teni revizor

Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo:

IZVJE[TAJ O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju - datum nastanka doga|aja - kratak opis i razlog doga|aja Tvornica cementa Kakanj, dioni~ko dru{tvo Kakanj; Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj Ul. Selim ef. Merdanovi}a 146; 72240 Kakanj 032 557 500; 032 557 600 kakanjcement@heidelbergcement.com www.kakanjcement.ba 1. Odluka o raspodjeli dobiti i isplati dividende 2. Odluka o izboru Vanjskog revizora 09.05.2010. Skup{tina Dru{tva Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj, odr`ana dana 09.05.2010. godine, donijela je: 1. Odluka o raspodjeli dobiti i isplati dividende Dru{tvo }e isplatiti dividendu u ukupnom iznosu od 24.965.717,38 KM, odnosno 2,63 KM po dionici; Dividenda se ispla}uje dioni~aru koji je na listi dioni~ara Registra vrijednosnih papira FBiH registrovan kao vlasnik dionica dru{tva na dan 09.05.2010. godine. Prema toj listi, Dru{tvo }e utvrditi iznos dobiti za svakog dioni~ara pojedina~no, srazmjerno nominalnoj vrijednosti dionica. Dividenda }e se isplatiti u roku od 6 mjeseci od dana dono{enja odluke od strane Skup{tine Dru{tva. 2. Odluka o izboru Vanjskog revizora – za Vanjskog revizora, izabran je ERNST & YOUNG d.o.o. Sarajevo. Kakanj, 11.05.2010. Izvr{ni direktor za ekonomsko-finansijske poslove

- potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja - mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj

50

OGLASI

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

O G L A [ A V A
javni poziv za prikupljanje i izbor najpovoljnijih ponuda za zaklju~ivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora

OP]INA VOGO[]A
1. Poslovni prostor u naselju Vogo{}a, ul. Bra}e Kr{o br. 21, povr{ine 37 m2 2. Poslovni prostor u naselju Vogo{}a, ul. P.O. Zvijezda br. 28, povr{ine 36 m2

OP]INA ILID@A
1. Poslovni prostor u naselju Lu`ani, ul. Jahijela Fincija br. 26, povr{ine 48 m2 2. Poslovni prostor u naselju Lu`ani, ul. Hamze ^elenke br. 38, povr{ine 40 m2 Prostori se izdaju u zate~enom stanju. Prostori se mogu koristiti za djelatnost za koju se dobije odobrenje od nadle`nog organa Op}ine. Pravo na u~e{}u po ovom oglasu imaju sva pravna i fizi~ka lica koja ispunjavaju uslove iz ~lana 5, a u vezi sa ~lanom 6. Odluke o kriterijima i na~inu dodjele u zakup i visini zakupnine poslovnih prostora („Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 21/05). Prednost u dodjeli imaju lica koja ponude najve}i nivo zakupnine. Ponude predati u zatvorenoj koverti sa naznakom „PO OGLASU“ na protokol Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, ul. Hiseta br. 13a, Sarajevo. Oglas ostaje otvoren do dana izdavanja prostora. Za dodatne informacije mo`ete se obratiti na tel. 033 56 27 30 i 033 56 27 36.

Energoinvest - Sistemi upravljanja energijom d.d.
Tvorni~ka br. 3, Sarajevo Na osnovu odredbi ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima (,,Slu`bene novine FBiH“, broj 23/99, 45/00., 2/02, 29/03 i 84/08 od 25. 12. 2008. godine), te odluke Nadzornog odbora od 11. 5. 2011. godine, o sazivanju dvanaeste Skup{tine Dru{tva, Energoinvest — Sistemi upravljanja energijom d.d. Sarajevo, objavljuje:

O B A V J E [ T E NJ E
O SAZIVANJU DVANAESTE SKUP[TINE DIONI^ARA ENERGOINVEST — SISTEMI UPRAVLJANJA ENERGIJOM DD - SARAJEVO Dvanaesta skup{tina Energoinvest - Sistemi upravljanja energijom d.d. - Sarajevo }e se odr`ati 2. 6. 2011. godine (~etvrtak) u Sarajevu u prostorijama Dru{tva Energoinvest - Sistemi upravljanja energijom d.d., Tvorni~ka br. 3, sa po~etkom u 13 sati. Za dvanaestu Skup{tinu dru{tva utvr|en je slijede}i dnevni red: 1. Izbor radnih tijela Skup{tine Dru{tva: predsjednika i dva dioni~ara koji ovjeravaju zapisnik 2. Pro{irenje Odbora za reviziju 3. Usvajanje godi{njeg izvje{taja o poslovanju Energoinvest — SUE d.d. Sarajevo za 2010. godinu 4. Dono{enje odluke o rasporedu dobiti u Energoinvest — SUE, d.d. Sarajevo, po godi{njem obra~unu za 2010. godinu i isplati dividende 5. Usvajanje plana poslovanja Energoinvest — SUE d.d., Sarajevo za 2011. godinu 6. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta 7. Razno Uvid u materijale za Skup{tinu mo`e se izvr{iti u sjedi{tu preduze}a, Tvorni~ka br. 3, Sarajevo. Za detaljnije informacije kontaktirati: g|a. Fehrija Sara~evi}, tel. 033 637-012.

Na osnovu ~l. 80. Statuta Zavoda za vodoprivredu d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor objavljuje

K O N K U R S
za izbor i imenovanje 1. DIREKTORA DRU[TVA Pored op}ih uvjeta predvi|enih zakonom, kandidat treba da ispunjava i sljede}e posebne uslove: - VSS — tehni~kog ili dru{tvenog smjera - najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od ~ega najmanje tri godine na rukovode}im poslovima u sektoru voda - aktivno znanje jednog svjetskog jezika - da posjeduje u praksi i dosada{njem radu dokazane organizatorske sposobnosti Uz prijavu na konkurs kandidat je du`an prilo`iti: - biografiju — CV - ovjerenu fotokopiju diplome - uvjerenje nadle`nog suda da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prestup (ne starije od 3 mjeseca) - fotokopiju li~ne karte - adresu i kontakt-telefon Izbor i imenovanje }e se izvr{iti na period od 4 (~etiri) godine Konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana javnog objavljivanja. Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno, sa naznakom „ Prijava na konkurs“, na sljede}u adresu: Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo, Bra}e Begi} 42-46, 71 000 Sarajevo.

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
BISTRIK, blizu trolejbuske, adaptiran namje{ten jednosoban stan, 2 sprat, zgrada, 350 KM. Tel. 646-410, od 17 sati. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, cen. grij. 300 KM+re`ije, Ul. bjelave. Mob. 061/356-535. HITNO izdajem dvoiposoban namje{ten stan. Mob. 062/204-208. GRBAVICA, kod [opinga, za studente, dvosoban namj{eten, sa grijanjem, na du`i period, za strance, mo`e i prazan. Mob. 062/737-506. HRASNO izdajem dvosoban, namje{ten stan. Tel. 061/188-913. IZDAJEM sobu na Ko{evskom brdu, mu{karcima. mob. 061/253-382. IZDAJEM namje{ten dvoiposoban stan 64m2, ^engi} Vila 2, kod Merkur-pijace, studentima. Mob. 061/375-787. IZDAJEM zasebnu sobu `eni kod hotela Europa. Tel. 061/226-049. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa terasom-centar. Tel. 061/746-016. ALIPA[INO C faza namje{ten manji jednosoban stan zaposlenom bra~nom paru po{tenom na du`i period, kirija 300KM+re`ije. Tel. 061/628-324. IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod okretaljke Jezero. Tel. 033/442-998, 062/139-085. IZDAJEM garsonjeru namje{tenu od 15. 5. 2011, Ul. B. Muteveli}a. Tel. 062/735733. NAMJE[TEN dvosoban stan, Centar, stu den ti ca ma ili za po sle nim, od 15.6.2011. Tel. 442-332. DVOSOBAN stan na Grbavici, prioritet zaposleni. Tel. 611-307, 062/368-386, 066/143-162. IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu, kod Socijalnog. Tel. 659-895, 062/943021. GARSONJERA 50m2, (zaseban objekat) dvori{te-vrt, Centar-Mejta{, za jednu ili dvije osobe. Mob. 061/869-396. IZDAJEM poslovni prostor kod op}ine Stari grad, 25m2. Mob. 061/563-292. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Otoci. Mob. 061/917-313. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Grbavica kod [opinga, 500 KM. Mob. 062/621-622. IZDAJEM poslovno kancelarijski prostor 130m2 — 500m2 u novoizgrad`enom objektu lokacija Novo Sarajevo. Tel. 061/206-728. IZDAJEM moderno namje{ten dvosoban stan, sa klimom, na Grbavici 1. Mob. 061/812-046. IZDAJEM jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj ku}i. Mob. 061/497-350 i Tel. 033/513-439. IZDAJEM pos. prostor 100m2, A. {a}irbegovi} bb, hrasno. Mob. 061/132-781, 061/201-172. IZDAJEM jednosoban stan, mladom bra~nom paru ili studenticama. Tel. 211-050. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu. Cijena sa uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. 061/373-949 i 061/223-941. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan 60m2, centralno grijanje, II sprat, Alipa{ino Polje. Tel. 062/633-248. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Mob. 033/200455. IZDAJEM jednoiposoban polunamje{ten stan, privatna ku}a, zaseban ulaz, na Bistriku. Mob. 061/928-632. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina hotela Bristol, cen. grij. kablovska TV. Tel. 652-293. IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kancelarije ili za ordinacije. Tel. 033/466341, 062/823-739. IZDAJEM kancelarijski prostor 90m2 u centru grada pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sli~no. Tel. 061/546246. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145-122. IZDAJEM komforan, exluzivno namje{ten dvosoban stan 69m2, grijanje, plin+struja economic, sa ba{tom, naselje Pejton-Ilid`a, 500 KM. Mob. 061/191010, od 17 do 20 sati. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192-059. IZDAJEM jednoiposoban stan, 5 sprat, stambena zgrada, Breka.Mob. 061/906914. TROSOBAN namje{ten stan, cen. iternet, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202437, 061/226-493. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30m2, ventilacija, cen. grij, cijena 600 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789206. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. DVOSOBAN namje{ten stan, Centar, od 15. juna, studenticama ili zaposlenim. Tel. 442-331. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za brodice, jahte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. IZDAJEM poslovni prostor 30m2, Ul. Valtera Peri}a 11. Mob. 061/205-235. IZDAJEM kancelarijski prostor 30m2, ^emalu{a 4, centar strogi. Mob. 061/205235. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZDAJEM garsonjeru kod hotela Evropa, adaptirana, eta`no grijanje, TV, sa svim priklju~cima, 2 kat. Mob. 061/133191. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654883. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i, poseban ulaz, samcu ili samici, centralno grijanje, centar. Tel. 033/444-843. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. STRANCIMA izdajem luksuzno namje{tenu ku}u sa 6 soba, 2 kupatila, 3 terase, vrt, gara`a, kod OBN. Mob. 061/546246. IZDAJEM jednosoban stan, zaposlenim djevojkama, studenticama, Ciglane, centar. Mob. 062/367-819. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522-815. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 061/200864. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544. PRODAJEM stan u ulici Kralja Tvrtka br. 14/3 od 77m2, 200.000 KM. Tel. 058/483-561. PRODAJEM novu ku}u na Ilid`i sa svim namje{tajem i poku~stvom sve je novo iz uvoza, vrlo povoljno bez posrednika. Tel. 062/841-196. PRODAJEM stanove, Marijin dvor, 88m2, Alipa{ino, 65m2, Hrasno, 58m2 i 45m2, Grbavica, 52m2. Mob. 065/021556. PRODAJEM stan 53m2 u Hrasnom, ul. Aleja Lipa, 98.000 KM i 36m2 — 65.000 KM. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 52m2 na Grbavici II, preko puta Lorisa, III sprat. Mob. 065/021-556. PRODAJEM poslovni prostor 80m2 na Ba{~ar{iji, ul. Bravad`iluk i ku}u na Kova~ima. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom kod Robota i 108m2 na ~engi} Vili. mob. 065/021-556. PRODAJEM jednosoban stan 38,80m2, Odoba{ina 5, Marin dvor-Centar, 1 kat, eta`no plinsko grijanje, 85.000 KM. Mob. 066/488-818. PRODAJEM jednosoban stan na Ko{evskom brdu. mOB. 061/253-382. PRODAJEM 1.866m2 zemlje, Pale-gornji Javor, priklju~ci struja, voda, gra|. dozvola. Tel. 533-265, 062/385-262. PRODAJEM stan 117m2 kod Vje~ne vatre, II sprat. Mob. 061/252-663. NI[I]I, parcela 3.300m2, infrastruktura dobra, dozvoljena gradnja, vlasni{tvo 1/1. Mob. 061/169-833. CENTAR, jednosoban, 40m2, II sprat, ul. F. An|ela Zvizdovi}a. Mob. 061/715543. PRODAJEM prostor 50m2 u zgradi, papiri uredni i ZK uredan, cijena pristupa~na. Samo po dolasku u prostor dogovor. mob. 061/357-786. PRODAJEM trosoban stan 79m2 na Ilid`i kod Pejtona, II sprat. Tel. 061/101950. PRODAJEM dvosoban stan u centru 66m2, I sprat, Ul. Patriotske lige. Tel. 061/206-728. PRODAJEM stan u centru, Ul. Mis Irbina 76m2, vp, pogodan za kancelarije. Tel. 061/206-728. PRODAJEM ~etverosoban stan 125m2, Ul. Musala cijena 2800m2/m2. Tel. 061/206-728. PRODAJEM na ^. Vili II, Grada~a~ka dvosoban stan 54m2 sa centralnim grijanjem, cijena po dogovoru. Tel. 061/893105. PRODAJEM u centru Alipa{ino 80m2 troiposoban III sprat, 2 balkona, lift, centr. grijanje, 2700KM/m2. Tel. 061/201228, 062/105-908. PRODAJEM dvosoban komforan stan u centru Vogo{}e, cijena povoljna, bez posrednika. Mob. 061/101-969. PRODAJEM ku}u p+2 sprata sa oku}nicom uz put podno`je VRaca, stan 54m2 Dolac Malta I sprat sa grijanjem, stan 94m2 na Drveniji. Tel. 061/188-733. PRODAJEM 19 dunuma zemlje, 3 devastirana objekta, centar Sarajevo. Tel. 065/511-124.

51

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

PRODAJEM troiposoban stan na Otoci, 89m2, 2 ustakljene lo|e po 10m2, 8 sprat. Tel. 062/509-471. ALIPA[INO-54, 66, 77m2, ^engi} Vila34 i 64m2, Marijin Dvor 39 i 86m2, Dobrinja-55, 68, 88m2. Mob. 061/375-787. MEJ TA[-54m2, Grba vi ca-131m2, Aneks-40m2, Pofali}i-40m2, Isto~no Sarajevo-54, 79m2, Centar-105m2. Mob. 061/375-787. KU]E: Soukbunar, Mostarsko raskr{}e, Vratnik, Vasin-Han, Vlakovo, Ilid`a, Vraca. Mob. 066/488-818. VIKEND ku}e: Pale: Potoci, Kriva~e, G. Pribanj, Gornja ~ar{ija-ku}a, Lukavica zemlji{te: Nahorevo, Kasindo, Reljevo, Rje~ica, Ilija{. Mob. 066/488-818. PRODAJEM ku}u u Pazari}u-[inici eta`no grijanje, vlastiti vodovod, ure|ena oku~nica 700m2. Tel. 417-219. PRODAJEM ku}u sa gara`om i ba{tom povoljno na periferiji grada. tel. 061/381670. PRODAJEM ku}u sa dva trosobna stana kod Fabrike Duhana Sarajevo. tel. 063/318-796. PRODAJEM na D. MAlti jednosoban stan 37m2, Ul. Ferde Hauptmana, V sprat, 77.000 KM. Tel. 061/890-979. PRODAJEM dvosoban stan na Grbavici, 54m2, I sprat. tel. 061/209-930. PRODAJEM jednosoban stan + balkon c. grijanje, Ul. Aleja lipa-Hrasno. Tel. 061/838-055. PRODAJEM konforan stan 94m2, lijep pogled, centar. Tel. 061/548-278. PRODAJEM na Ba{~ar{iji ku}u sa pos. prostorom 100m2 stambenog i 50m2 poslovnog prostora, useljivo. Tel. 033/240013, 033/533-222. PRODAJEM ku}u na 4 eta`e, Panjina kula. Tel. 062/895-690. PRODAJEM stan 105m2, Ul. Titova, novija zgrada, ima lift. Tel. 065/469-616. PRODAJEM plodnu zemlju sa vo~njakom, Kri vo glav ci — Vo go{}a. Mob. 063/639-691. PRODAJEM ku}u i 5 dunuma zemlje u Miljevini kod Fo~e. Tel. 033/691-161, 061/364-597. PRODAJEM pos. prostor u centru 150m2, 180m2, N. Sarajevo 100m2. Tel. 063/990-048. PRODAJEM stan u centru 65m2, M. Tita iznad parku{e. Tel. 063/990-048. PRODAJEM parcelu 4500m2 zemlje, Reljevo, nedaleko do Robot komerca, papiri uredni, 25.000 KM. Tel. 057/343-015, 066/616-597. DVOSOBAN stan kod Vije}nice, A. [ahinagi}a, 3 sprat, nadogradnja, nov, 130.000 KM. Mob. 062/202-305. STAN, Breka 48m2, terasa 10m2 sa ba{tom 70m2, cijena 148.000 KM. Mob. 061/218-328. STAN, ^. Vila, naselje Kvadrant, 52m2, 104.000 KM. Mob. 061/143-036. POVOLJNO, zemlji{ne parcele za individualnu izgradnju, Lukavica, priklju~ci, komunalije. Mob. 065/481-220. CENTAR, Kaptol 2, 79m2, trosoban, podesan i za kancelarije. tel. 617-382, 062/611-596.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. HITNO potreban namje{ten stan za stranca, Skenderija ili grbavica. Mob. 061/142-704. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516713.

PRODAJA
PRODAJEM jednosoban, adaptiran stan, eta`no grijanje, prizemlje, 30m2, kod Pivare, cijena 63.000 KM. Mob. 061/517-006, 061/194-818.

PONUDA
IZDAJEM frizerski salon, opremljen, Sokolovi} Kolonija, pored d`amije. Mob. 062/723-349.

NEUM, prodajem ku}u 100m2, dva stana, renovirana, velika terasa sa pogledom na more, blizu po{te, vl. 1/1. Mob. 062/994-995.

IZDAJEM poslovni prostor 47m2 plus galerija, pogodan za vi{e namjena, u Hrasnom, ul. Azize [a}irbegovi} bb (blizu Robota). Tel. 033/202-590 i Mob. 061/157-677.

PRODAJEM poslovni prostor od 32m2, u Vogo{}i ispod autobuske stanice prema Semizovcu, vlasnik. Mob. 061/108-238.

IZDAJEM dvosoban polunamje{ten stan, soliteri [oping, Grbavica, 450 KM. Mob. 061/344-365.

IZDAJEM poslovni prostor 65m2, u centru, pogodan za predstavni{ tva, or di na ci je i sl. Mob. 061/344-365.

PRODAJEM poslovni prostor u ul. M. M. Ba{eskije, veoma povoljno. Pogodan za sve namjene. Mob. 062/128-157 i 062/914-648.

IZDAJEM prostor 44m2, Radni~ka 70-D, pogodan za sve namjene. Mob. 062/734-596. IZDAJEM jednosoban stan, ulaz strogo poseban, prazan, mo`e i polu namje{ten, privatna ku}a,Ko{evo, ul. Hamida Be{irevi}a br. 96. Tel. 033/203-032 i 062/214751. IZDAJEM poslovni prostor adaptiran 30m2 na Ba{~ar{iji. Tel. 061/745-525. IZDAJEM gara`u na Grbavici kod doma zdravlja. Mob. 061/158-507. IZDAJEM dvosoban stan polunamje{ten soliter [oping-Grbavica, 450KM. Tel. 061/344-365. IZDAJEM poslovni prostor 65m2 pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sl u centru. Tel. 061/344-365. IZDAJEM trosoban stan 80m2, sa grija njem, So ko lo vi} Ko lo ni ja, po red d`amije. Mob. 062/723-349. POSLOVNI prostor kod Predsjedni{tva BiH, 33m2, novo sve, kirija 650 KM. Mob. 062/907-831. IZDAJEM pos. prostor 190m2 kod bolnice Jezero, pogodan za sve namjene. Mob. 061/170-254. IZDAJEM pos. prostor 10m2, plato Skenderija, 100 KM. Mob. 061/170254. IZDAJEM pos. prostor kod kina Tesla, 1 sprat, 74m2, 3 kancelarije, 1.300 KM kirija. Mob. 062/907-831. IZ DA JEM so bu u Fer ha di ji. Mob. 063/821-113.

PRODAJEM trosoban stan u Conjem Vakufu, Ul. 770. Slavne brdske brigade, cijena po dogovo ru. Mob. 061/871-237, tel. 030/206-368. PRO DA JEM uknji`en stan u Had`i}ima, 61m2, kvalitetan, III sprat. Mob. 063/415-797. KU]A, vikendica sa 2 dunuma zemlje i sa vo}njakom, dozvola, svi papiri 1/1, asvalt, voda, struja priklju~ceni, Vogo{}a. Mob. 062/214-751, 033/203-032.

52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
OSTALO
AKCIJA !!! Besplatna dostava nasipnog tampona na Kantonu Sarajevo, 17m3 — 150KM. Mob. 061/925-506. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Mob. 061/323-906. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159507. PRO DA JEM staj sko |u bri vo. Tel. 061/515-235. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, duga dlaka, br. 40-42. Mob. 061/159-507. PRODAJEM p~ele sa ko{nicama, jaka i zdrava dru{tva, ko{nice nove, povoljno. Mob. 062/214-751 i 033/203-032. NOVOOTVORENA autopraonica na putu Sarajevo-Pale-petlja zaobilaznica, navratite nam. tel. 233-098, 061/221563. PRODAJEM stajsko |ubrivo. Mob. 061/515-235. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM ma{inu za pletenje `i~ane ograde. Tel. 061/145-843. PRODAJEM print ma{inu Rodin Solvent 6184 a {irina {tampe 180 cm. Tel. 033/553-865, 061/895-017. PRODAJEM uz povoljne cijene: p~eljinak sa kompletnim priborom, cirkular, pokretni koko{injac za 30 koka, specijalni pili~njak za 30 pili}a, kolce za ogradu, {ator za 8 i 4 osobe, Butmir Plavi put 10. Tel. 061/414-844. PRODAJEM platu za ro{tilj - plin, gril za pe~enje pi li}a-plin, ugos ti telj ski fri`ider. Tel. 061/375-168. PRO DA JEM lum bri hu mus. Tel. 062/213-753. PRODAJEM pi{tolj Zastava M70, 7,65 kalibar, Browing, licu sa odobrenjem. Tel. 032/221-258. PRODAJEM troje vrata sa {tokovima iz novogradnje, cijena vrlo povoljna. Mob. 061/869-396. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. Tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. SVJE@A ljekovita jaja, japanskih prepelica, 30 kom-8 KM, besplatna ku}na dostava. Mob. 066/823-749. PRODAJEM ugostiteljski fri`ider, gril za pe~enje pili}a-plin, plata za ro{tiljplin. Mob. 061/375-168. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138-855. PRODAJEM bijelu ko`nu garnituru Dalas, 1.200 KM. Tel. 0038763191201. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556. PRODAJEM {iva}u ma{inu njema~ku u koferu, garancija, 180 KM na 2 rate. Mob. 061/145-504. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570-826. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRO DA JEM cri jep, jef ti no. Mob. 065/696-132. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876419. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660-939, 063/876419. OKO 1.500 CD-ova kvalitetnih evergrin muzike i ostale, vrlo povoljno. Tel. 447825, 061/335-327. KUPUJEM knjige iz svih oblasti, dolazim na adresu. Mob. 061/777700. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405. AGENCIJA Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje u prodaji, uz 3% provizije. Tel. 654-793. KUPUJEM knjige. Mob. 061/533-792. KUPUJEM stare razglednice, nov~anice, Olimpijada Sarajeva i drugo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, ratnu {tetu i dionice, isplata odmah, „pri va tna agen ci ja“. Tel. 061/268-892. KUPUJEM obveznice, ratne {tete i devizne {tednje, isplata odmah. Mob. 061/526-918. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah. Tel. 061/517-897. KUPUJEM obveznice stare devizne {tednje, ratne od{tete i dionice isplata i dolazak odmah. Tel. 063/351-572. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge i kovanice eura. Mob. 061/323-906. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu iz FBiH i RS-a. isplata odmah. Mob. 062/358-344. KUPUJEM umjetni~ke slike (ulja, akvarel, pastel) starih slikara. Mob. 062/969693. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu iz FBiH i RS-a. Isplata odmah. Mob. 062/451-791. AGENCIJA za kupovinu devizne {tednje, ratne od{tete i dionica svih firmi i fondova FBiH i RS, najbolje pla}am. isplata i dolazak odmah. Mob. 061/264364. KUPUJEM deviznu {tednju, ratnu od{tetu i dionice svih firmi i fondova. Najbolje pla}am, isplata i dolazak odmah. Mob. 062/788-739. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM akcije-obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vez. Tel. 061/159-507. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650867, 061/188-410. VR[IMO ru~no pranje svih vrsta ~ilima i itisona. Dolazak na adresu besplatan. Tel. 033/221-945. RADIM malterisanje, zidanje, obradu vrata i prozora. Mob. 062/451-791. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233078. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Tel. 062/134-827, 033/241-465. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500. VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659 i 062/139-034. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice, 4-5 sati, jedanput sedmi~no. Mob. 061/906-018. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru brzo i ta~no. Mob. 062/519685. VR[IM prevoz robe i putnika na svim destinacijama. Tel. 062/214-690. MAJSTOR povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061/202-840.

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IN MEMORIAM

Trinaestog maja 2011. navr{avaju se tri godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog i nikad zaboravljenog

ARSEN ACO VUKI^EVI]
13. 5. 1998 — 13. 5. 2011.

I poslije toliko godina, te{ko `ivjeti bez tebe je. S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
3077

DAMIRA KURTAJA
1986 — 2008.

VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104-951. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904.

KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914.

S puno ljubavi,

USLUGE
KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, pranje portala i generalna spremanja sta no va i fir mi, iti so ni 1m2/1KM, firma GLANZ. Mob. 061/350-688.

mama Slavica, supruga D`enita i sin Damir
3090

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

KUPOVINA
PRO FE SI ONAL NO ~i{}enje KÄRCHER aparatima }ilima, tepiha, itisona, namje{taja i auto sjedi{ta. Mob. 062/738-728.

mom kom{iji iz djetinjstva, drugu iz Moric Moce i zaljubljeniku u bosanske planine koje smo neizmjerno voljeli

BRANKA BELLINA
14. 5. 1991 - 14. 5. 2011.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447.

Nestala si tiho i mirno kako si i `ivjela. Svima nam nedostaje{. Njeni najmiliji: Jakov, Karmen, Glauko, Dubravka, Dragan, Bruno, Mladen, Mario i Vedran

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

„DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.

DRAGANU LASI]U
Fudo Mehmedovi}
3093

3091

SJE]ANJE

na na{eg dragog prijatelja

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.

TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895 i Mob. 062/909-306. NJEGOVALA bih stariju osobu (`ensku) polupokretnu, 8 sati dnevno. Mob. 061/374-458. EXPERT za hidro-termo izolacije krovova, podova, zidova i gara`a. Mob. 061/098-579, 653-396. ODR@AVAM ba {te, re`em drva, odr`avam mezarove. Mob. 062/332-230. ^UVALA bih dijete u svom stanu, imam iskustvo, Saraj Polje. Tel. 466-920. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061/282-134. POSTAVLJAM povoljno rigips. Tel. 061/545-888. ELEKTRI^AR vr{i opravke {porets, bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, instalacija osigura~a. Mob. 063/155-868. ELEKTROSERVIS, vr{i opravku bu{ilica, usisiva~a i ma{ina. Tel. 061/803-255, 066/889-246, 033/213-040. PRU@AMO usluge bh. dijaspori. wwwrodoslov.ba Tel. 061/109-970. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. Tel. 061/033-475.

NUSRET NUNO MEMI]
13. 5. 2003 - 13. 5. 2011.

Vrijeme prolazi, ostaju sje}anja. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Gaga i Snjega
3092

Iznena|eni smo nenadanom smr}u na{e drage kolegice

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani - tri zvjezdice www.neum-bih.com. email:villa-bianca@hotmail.com Telefon: 387 (0)36 884-125, Fax: 036/884-128 NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz more, povoljno. Mob. 063/322-271 i 036/884-711. NEUM povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063/327-098, 036/884-169. NEUM iznajmljujem luksuzno opremljene apartmane uz more. Tel. 063/405355, 036/884-135.

MILICE MALE[EVI] MAROJEVI]

Nikad Te ne}emo zaboraviti. Tvoje prijateljice iz gimnazijskih dana
3083

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
POSLJEDNJI POZDRAV
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

na{em dugogodi{njem zaposleniku i penzioneru

ALETU LIZALOVI]U
Porodici upu}ujemo izraze iskrenog saosje}anja. Energoinvest d.d. - Sarajevo
001

had`i HUSEIN (MUSTAFE) MUJAN
preselio na ahiret 12. maja 2011. u 79. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 13. maja 2011. godine, poslije ikindija-namaza u 17 sati, ispred ku}e rahmetlije, Doljani 14 - Pazari}, a ukopat }e se na mezarju Vardi{te - Pazari}. O`alo{}eni: supruga \ula, sinovi Osman i Azem, bra}a Ibrahim i Zaim, unu~ad Kenan, Lejla i Defina, teti} Ibrahim, brati}i, brati~ne, ro|aci, kom{ije i prijatelji, te porodice Mujan, Dupovac, [ehi}, Kalak, Lokvan~i}, ^ovi}, Jamakovi}. Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije 13. maja poslije ikindija-namaza. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
25499

Na{a draga

... za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Trinaestog maja 2011. navr{ava se tu`na godina otkako nas je napustila na{a plemenita drugarica

prof. MILICA MAROJEVI], ro|. MALE[EVI]

MEHMED (IBRAHIMA) DEMIR
preselio na ahiret u ~etvrtak, 12. maja 2011, u 75. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 14. maja 2011. godine, poslije podne-namaza (13.30 sati) u haremu d`amije Svrake - Semizovac, a ukop }e se obaviti na mezarju Boranje - Svrake. O`alo{}eni: supruga Masija, sinovi Jasmin i Edin, k}erka Jasmina, zet Fadil, snahe Amira i Adila, brat Nezir i sestra Nezira sa porodicama, snaha Begza sa sinovima Enisom i Erminom, unu~ad Elvedin, Emir, Kenan i Eman, praunuci Ajdin i Armin, {urjak Himzo, svastike \ulesma i Fatima, te porodice Demir, Sinoti}, Isi}, Osmanagi}, Deli}, Katovi}, Maslo, Kar~i}, Ho{o, Hurem, Hod`i}, Jela~i}, Ja{arevi}, Muratovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u centralnoj d`amiji u Vogo{}i.

SANJA STJEPANOVI]

preminula je 11. maja 2011. u 77. godini. Sahrana }e se obaviti u subotu, 14. maja 2011. godine, u 11.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}erka Ma{a, unuka Irma, zet Sa{a, sestra Jelena, sestri} Bojan sa obitelji, sestri~na Iva sa obitelji, obitelji Marojevi}, Male{evi}, Salihovi}, Jovanovi}, Raykov, Glibo, Lozo, Buri} i Ple{e. Ku}a `alosti, Ul. Radenka Abazovi} 1C.
000

Ostale smo uskra}ene za tople rije~i na{e drage, velike prijateljice koja je u na{im mislima svaki dan. S ljubavlju i po{tovanjem, Enisa Salihefendi} i Aida [tajnbauer
3085

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

SANA SALAHOVI]
13. maj 1986 — 13. maj 2011.

Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa Stupa - podvo`njak, sa polaskom u 12 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Otoka, Ciglane, Kobilja Glava, Hotonj, Vogo{}a - hotel „Sunce“. Ku}a `alosti: Ul. Spasoja Blagov~anina 28, Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

MIROSLAV (KARLA) SERTI]
14. 5. 2009 — 14. 5. 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem,

POSLJEDNJI POZDRAV
njeni: Ma{a, Sr|an, Saliha i Dragan Markovi}, sestra Zlata Grebo sa porodicom
3087

mojoj voljenoj mami

Dvije su tu`ne godine bez tebe. Svako spominjanje tvoga imena budi u nama tugu i bol, ali i zahvalnost {to si svoj plemeniti `ivot pro`ivio sa nama kao bri`ni suprug, otac i djed. ^etrnaestog maja 2011. godine u 13 sati posjeti}emo tvoje vje~no prebivali{te na groblju Sveti Josip.

SJE]ANJE na stradale gra|ane
Zauvijek te vole tvoji: supruga Branka, sin Igor, k}erka Tatjana i unuci Filip, Lara, Danijel i Tereza
3081

KASINDOLSKE ULICE 1992. GODINE
Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo i ministar
001

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO

MILICI MAROJEVI]
Ma{a
71120

Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 00 387 33 468-380 Mob. 00 387 61 191-010
25497

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka, sestra, svekrva, punica, nana i pranana

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ALIJA (SULEJMANA) VEJZAGI]
UMA ALI], ro|. VLAHOVLJAK
preselila na ahiret u ~etvrtak, 12. maja 2011, u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 13. maja 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred samoposluge Samkopromet na Aneksu sa polaskom u 13.45 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: sinovi Omer i Orhan, k}erke Havka, Naza i Hasna, brat Hamza, sestre Nurka, Mel}a i Kana sa porodicama, djever Emin, jetrve Sabaheta, Hasnija i Zejna, snahe Aida i [erfa, unu~ad Tarik, Azmir, Suad, Almir, Azra, Ned`ad, Sabina, Enaida i Zerina, praunu~ad, zetovi Muhamed i Hanefija, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Ali}, Vlahovljak, \uzel, Sijari}, Pa{i}, Krije{torac, Had`i}, Behri}, Ba{i}, Borozan, [uman, D`ehovi}, ]ehovi}, @i{ko, Hamzi}, Pu{ka, Lisica, Alava}, D`ini}, Hasanovi}, Krasni}, Hrelja, Bori{i}, Kelemi{, Trle, \uderija, Durakovi}, Durak, Kadi}, Vukas, ^ustovi}, Agovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Muftije D`abi}a br. 29.
000

vi{egodi{nji ambasador SFRJ

^vrst i uporan borac protiv svih oblika fa{izma kroz cijeli `ivot izgubio je svoju zadnju bitku. Umro je 10. maja, a sahrana }e biti obavljena 14. maja u Beogradu. Bio nam je svima uzor, podr{ka i oslonac u `ivotu. Porodica Vejzagi}
030

Pro{lo je 40 dana od iznenadne i prerane smrti na{eg cijenjenog op}inskog na~elnika

SJE]ANJE

na

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MIROSLAVA SVARU
1993 — 2011.

Uvijek u na{im mislima i u na{im srcima.

EJUB (HASANA) DEDOVI]

AMERA ]ENANOVI]A

Porodice Svara i Opa~i}
3067

preselio na ahiret u ~etvrtak, 12. maja 2011, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 13. maja 2011. godine, u 14. 30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred d`amije Kralj Fahd sa polaskom u 13.45 sati, do goblja i nazad. O`alo{}eni: supruga Vahida, k}erke Jasmina i [a}ira, unuk Anes, zetovi Jasmin i Marc, te porodice Dedovi}, Korjeni}, Karovi}, Had`i}, ]ori}, Be}irba{i}, Duzi}, ]urevac i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. Ku}a `alosti, Semira Fra{te br. 12/V.
000

Vrijeme prolazi, ali sje}anje na Vas ne blijedi. Svaki dan ste u na{im mislima, sa nama i `ivjet }ete dok god budemo mi `ivjeli. Uposlenici Op}ine i Op}insko vije}e Ilid`a
001

Jedanaestog maja 2011. godine navr{ava se 40 dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, brat, brat-amid`i}, daid`a i sestri}

SJE]ANJE

Petanaestog maja 2011. navr{ava se godina od smrti na{e drage majke

IBRAHIM (MUHAREMA) HAD@I]
Sa velikom ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama ostat }e{ uvijek voljen i nikad zaboravljen. Svaki dan sve nam vi{e nedostaje{.

REFIK NUMI]
14. 5. 2008 — 14. 5. 2011.

BAHRIJE PURIVATRA
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu i sa rado{}u se sje}amo lijepih trenutaka.
Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 16. maja 2011. god, u 14 sati u Bakijskoj d`amiji. O`alo{}ena porodica
3080

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 14. maja, u 13 sati u Bakijskoj d`amiji. O`alo{}ena porodica
3086

^etrnaestog maja 2011. godine u 11.30 sati posjetit }emo njegov mezar (Vlakovo). Porodica
3072

petak, 13. maj 2011. godine Tu`nim srcem i s bolom u du{i javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je na{a draga
... za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
... za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

ADILA DIDA (ud. JOZE) LEPETI], ro|. HASANEFENDI]
u srijedu, 11. maja 2011, nakon du`e bolesti preminula u 79. godini. Sahrana }e se obaviti u subotu, 14. maja 2011. godine, u 16 sati na gradskom groblju Sutina u Mostaru. O`alo{}eni: Hasanefendi}, Dervi{evi},Vujasinovi}, Lepeti} - Vrani}, Had`idedi}, Guti} i mnogobrojna rod88104 bina i prijatelji

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NISVETA (VEHBIJE) HALILOVI], ro|. JESENKOVI]
iz Rogatice

SEHIJA (TAHIRA) PODRUG

preselila na ahiret u srijedu, 11. maja 2011, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 13. maja 2011. godine, u 15.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: sinovi Senad i Mirsad, bra}a Lutvo i Sead Lav, snahe Sanela i Azra, unu~ad Amar, Adna, Medina i Belma, brati}i, brati~ne, snahe, zaove, te porodice Halilovi}, Jesenkovi}, Didik, Salagi}, [ahinpa{i}, Ajanovi}, Mufti}, Bu{atlija, Brankovi}, Dobra~a, Kacila, Kulovac, Cocali}, Jusupovi}, Sejfi}, Karahmet, Eminagi}, Krd`ali}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Ku}a `alosti, Ul. omladinska 19, Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preselila na ahiret u srijedu, 11. maja 2011, u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 13. maja 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: otac Tahir, bra}a Hamid, Latif i Ragib, sestre Raza i Arifa, tetka ]iba, zet Ibrahim, snahe Dervi{a i Fatima, brati}i Eso i Admin, brati~ne Behka, Mevka, Esma, Anela, Azra i Hana, sestri}i Suvad i Jasmin, sestri~ne Alma, Sanela i Dina, te porodice Podrug, Dedovi}, Smajovi}, Selman, Hasanovi}, Sobo, Meki}, Kadi}, Isanovi}, Efendi}, Ajkuni}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Vrelo Bosne - Plandi{te. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

SJE]ANJE

na na{u dragu

SANJU STJEPANOVI]
13. 5. 2010 — 13. 5. 2011.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

^etrnaestog maja 2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana otkad nas je napustio na{ voljeni suprug, otac i deda

Osta}e{ uvijek u na{im srcima. Kolegice iz generacije ’78. godine
3078

MEHO (HUSE) BULJUBA[I]

SJE]ANJE

na na{eg dragog

preselio na ahiret u ~etvrtak, 12. maja 2011, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 13. maja 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Zahida, sinovi D`emal i D`evad, snahe Senija i Fata, brat [emso, sestre Mulija, Hasnija, Fadila, Razija i Behija, svastika D`emila sa porodicom, zet Izet, unu~ad, praunu~ad, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Buljuba{i}, Pand`a, Gradi{i}, Crneta, Perla, Karovi}, Bi~evi}, [ahbaz, Kurtovi}, Dobrilovi}, Dizdarevi}, Lakota, Omerovi}, Mujezinovi}, Mand`o, \uderija, Suba{i}, Muratspahi}, ^olo, Uzunovi}, \ogo, Andeli}, Bukari}, Halilovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Ru|era Bo{kovi}a br. 111 - Pofali}i.
000

\OR\E HAD@IDAMJANOVI]
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da }emo se toga dana u 12 sati okupiti na gradskom groblju Bare u znak ljubavi i po{tovanja. Porodica Had`idamjanovi}
3075

ENVERA MUSI]A
13. 5. 1999 — 13. 5. 2011.

SJE]ANJE

Supruga Safija, k}erka Vernesa, sestra Bahrija Barica i brat Selim sa porodicom
3073

Sedamnaestog maja 2011. navr{ava se sedam godina od prerane smrti na{e drage

U ponedjeljak, 16. maja 2011. godine, navr{it }e se 6 tu`nih mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage majke

Trinaestog maja 2011. navr{ava se osam godina otkako je na ahiret preselio na{

NUSRET NUNO MEMI]

RABIJE (ASIMA) FO^O, ro|. SARAJLI]
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 14. maja 2011. godine, u Bakijskoj d`amiji u 11 sati.

EMILIJE TAJ[ANOVI], ro|. EMER[I]
S ljubavlju i po{tovanjem, ~uvamo na tebe, draga na{a Emilija, neizbrisivu uspomenu na tvoj lik i tvoju dobrotu. Suprug Svetislav, obitelji Emer{i}, Taj{anovi}, Dragi}, Mujezinovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
3074

Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Njegova porodica
3046

S ljubavlju i po{tovanjem, k}erke Nid`ara Omeragi} sa porodicom i Nermana
3061

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Trinaestog maja 2011. godine navr{ava se sedam dana od kada nas je napustila na{a voljena

IFET (MUSTAFE) \IP

FATIMA TANTULA, ro|. RED@O
ekshumacija iz Rogatice

LJILJANA (ZDRAVKA) OBRADOVI]
Bol i tuga za tobom je velika, a ljubav prema tebi ostaje vje~na. Sa najljep{im uspomenama ostaje{ da `ivi{ u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari mir i lijepi d`ennet tvojoj du{i. Vole te tvoji: Mehmed, Sanita i [ejla. Tevhid }e se prou~iti u petak, 13. maja 2011. godine, u 17 sati u Carevoj d`amiji.
3057

preselio na ahiret u ~etvrtak, 12. maja 2011, u 53. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 13. maja 2011. godine, u 14.30 sati na mezarju Grli}a brdo. Prevoz obezbije|en ispred d`amije u Boljakovom Potoku u 13.45 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Bu~a Potok i @eljezni~ka stanica, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: otac Mustafa, majka Devla, supruga Rahima, djeca Samira, Amira i Armina, bra}a Fikret, Esad i Ibrahim, zetovi Saud i Enes, unu~ad Sedad, Amna i Adem, snahe Ferida, Mina i Mujesira, brati}i i brati~ne, daid`a Ibrahim ef. i daid`inica Fahra sa djecom, {ure Nezir i Ramiz sa porodicama, svastike Fatima i Munira sa porodicama, te porodice \ip, Curi}, Omeragi}, Bajraktarevi}, Karagi}, Katica, Kulovac, Ahmetspahi}, D`aferovi}, D`afovi}, Sofovi}, Spori{evi}, Vrnjak, Raoni} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Smaje [ikala br. 289 - Boljakov Potok.
000

tragi~no preselila na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke 1992. u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 14. maja 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erke Nura i Bahra, zet Muhamed Abeda, unu~ad Ragib, Almedina, Nadir, Damir, Indira, Damira, Elvira, Alija i Aldin, praunu~ad, te porodice Tantula, Red`o, Me{i}, [ehi}, Kujovi}, Teskered`i}, Duvnjak, [ehovi}, Muminovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici 15. maja br. 11, Hrasnica.
000

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Trinaestog maja 2011. godine navr{ava se {est mjeseci od odlaska na{eg tate, punca, dede i pradjede

SJE]ANJE

na dragog brata i snahu

MULI]

SANJA STJEPANOVI]
13. maj 2010 — 13. maj 2011.

S ljubavlju i beskrajnom tugom,

JOSIP BRACO SVETLE^I]
13. 11. 2010 — 13. 5. 2011.

tvoji najmiliji
3062

D@EMAL
13. 5. 2004 — 13. 5. 2011.

EMINA
9. 8. 2005 — 13. 5. 2011.

Oti{ao je jo{ jedan stvaralac i veliki zaljubljenik Energoinvesta. S ljubavlju i po{tovanjem, k}erke Lejla Ko`emjakin i Vlasta Abdovi} sa porodicama
3055

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog

Sa ljubavlju i po{tovanjem, bra}a i djeveri Kemal i Sead sa porodicama
3069

HAJRUDINA (MUHAMEDA) ^ALU
13. 5. 2007 — 13. 5. 2011.

U nedjelju, 15. maja 2011, navr{ava se godina od preseljenja na ahiret

Jedanaestog maja 2011. godine navr{ilo se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{e plemenite

Uvijek se sje}amo tvog lika, tvog vedrog duha, tvoje odanosti i podr{ke familiji. Neka ti je vje~ni rahmet. Porodice: ^e~o, Hidi} i Bakra~
3047

SABRIJE (KAHVI]) SRKALOVI]
iz Te{nja 15. 5. 2010 — 15. 5. 2011.

D@EMILE (IBRAHIMA) TARI], ro|. MUHOVI]
Bila si i ostala na{ oslonac, na{ ponos, na{a radost, na{a tuga... Sa vje~nom ljubavlju i najljep{im uspomenama ~uvamo te od zaborava: suprug D`emo, sin Eso, k}eri Nikica i Jaca, unuk Benjamin i zet Mensud. Tevhid }e se prou~iti 14. maja 2011. godine u 13.30 sati u Alipa{inoj d`amiji.

Trinaestog maja 2011. navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, punca i djeda

U petak, 13. maja 2011. godine, prou~it }e se hatma-dova prije d`uma-namaza u Ferhat-begovoj d`amiji u Te{nju. O`alo{}ena porodica: mu` Said, sin Elmir, snaha Selma, unuk Edal i unuka Lamija. Ponosni {to smo te imali, a tu`ni {to nisi sa nama. Vrijeme ne lije~i tugu. Molimo Allaha da ti bude milostiv i podari lijepi d`ennet. Amin.
020

SAFETA (SMAJE) BE]IROVI]A
iz Dervente

Neka mu dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`ennet. O`alo{}ena porodica, mnogobrojna rodbina i prijatelji
25485

3068

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
ZAHVALNICA
Ovim putem izra`avamo zahvalnost svima onima koji su nam na bilo koji na~in pomogli i bili uz nas u na{im te{kim trenucima. Posebnu zahvalnost upu}ujemo gra|anima op}ine Ilid`a, grada Sarajeva, Bosne i Hrecegovine i {irom svijeta, koji su nam u bolnim trenucima uputili tople rije~i iskrenog suosje}anja. Molimo uzvi{enog Gospodara da sve nas uputi na istinske vrijednosti ovozemaljskog `ivota, da spoznamo da je Jedan za sve nas i da nas razlikuje samo po tome koliko je ko dobra u~inio. Porodica
25491

Desetog maja 2011. godine navr{ilo se ~etrdeset tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

AMERA (HIMZE) ]ENANOVI]A
Oti{ao si mirno i dostojanstveno. U nama je ostao ponos {to smo te imali za supruga, oca, brata, daid`u i {uru. S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvat }emo uspomenu na tebe. Hatma-dova i tevhid }e se prou~iti u petak, 13. maja 2011. godine, u 11.45 sati u d`amiji Butmir. Porodica: supruga Ai{a, sinovi Muhamed i Mustafa, sestra Nad`ija, sestri} Amar sa suprugom Saminom, sestri~ne Amina i Lamija i zet D`evad.

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

ALI]

Danas, 13. maja 2011, navr{ava se osam tu`nih godina od kada me je zauvijek napustila moja supruga

SUBHIJA HON\O
13. 5. 2003 — 13. 5. 2011.

PREDRAG PE\A HAD@I]
13. 8. 2010 — 13. 5. 2011.

SULEJMAN
1971 — 2011.

BEHIJA
2004 — 2011.

Sa ponosom i po{tovanjem, ~uvamo uspomenu na Vas. Zahvalna porodica
3052

S ljubavlju i po{tovanjem, tvoj suprug Adem
88104

Jedina moja Sre}o, vrijeme bez Tebe se mjeri tugom. Mama
3050

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

na dragu sestru i roditelje

prim. dr. JELICA PERVAN
13. 12. 2010 — 13. 5. 2011.

prim. dr. VATROSLAV PERVAN
25. 5. 2006 — 25. 5. 2011.

SANJA STJEPANOVI], ro|. HASANBA[I]
13. 5. 2010 — 13. 5. 2011.

MUHAMED MU[A HASANBA[I]
1917 — 1998.

MERSADA MERSA HASANBA[I], ro|. IBRAHIMPA[I]
1924 — 1984.

Sa ljubavlju i po{tovanjem, va{i Ognjen i Izvorka sa obitelji
25490

Aida Hasanba{i}
3064

SJE]ANJE

IN MEMORIAM na

SJE]ANJE

Pro{la je tu`na godina od kada nije sa mnom moj voljeni suprug

^ERKEZ

MEHMED HUDOVI]

ZDRAVKO (MARKA) ^OLI]
2001 — 2011.

HASANA,
i

E[REFU

NED@ADA NE]KA
dobre i plemenite ljude koje }u nositi u srcu gdje god da idem. Svaki dan. S ljubavlju, Jelena Blagojevi} sa porodicom
3032 2995

S ljubavlju i tugom ~uvam uspomenu na njega. Supruga Nada
3045

Dobri ljudi kratko `ive, a dugo se pamte. Ti }e{, brate, zauvijek `ivjeti u na{im srcima. Sestra Vesna sa obitelji

58

PREDAH

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Imate dobru namjeru, ali postoje iznenadne okolnosti koje vas sputavaju da ostvarite poslovne planove. Bolje je da se zaustavite u nekom kriti~nom trenutku kada situacija po~inje da se komplikuje, nego da rizikujete u poslovnim pregovorima. Ako vam je zaista stalo do ljubavnog pomirenja, pru`ite novu priliku partneru. Nije te{ko pokazati da imate dobre namjere. Nalazite se pred novom poslovnom dilemom i potreban vam je ne~iji dobar savjet, ne treba da precjenjujete svoje mogu}nosti. Stalo vam je da odr`ite nivo uspje{ne saradnje, ali ne dozvoljavate da vas neko sputava ili moralno ucjenjuje. Ponekad va{ ljubavni `ivot nije dovoljno interesantan i uzbudljiv koliko biste to `eljeli, ali vi imate dobru volju da to promijenite. Pravilna informisanost pru`a {ire mogu}nosti za dobar izbor i poslovnu afirmaciju. Va{i saradnici imaju dobre ideje, stoga obratite pa`nju na sve korisne informacije koje garantuju bolje poslovne rezultate ili materijalnu sigurnost. Mogu}e je da ste nehoti~no povrijedili ne~ija osje}anja, glas savjesti vas podsje}a na iskreno izvinjenje. Poka`ite znake pa`nje i iskrenu privr`enost. Ukoliko nemate dovoljno interesovanja da se posvetite nekim zamornim temama, budite iskreni i nemojte davati zvani~na obe}anja. Nedostaje vam ja~a koncentracija ili samopouzdanje da preuzmete odgovornost pred saradnicima. Sa druge strane, pretjerana doza hrabrosti ili emotivne samovolje mo`e da iskomplikuje zajedni~ki `ivot i odnos sa bliskom osobom. Bez obzira na va{u intelektualnu snala`ljivost i efikasnost, postoje stvari koje se ne uklapaju u va{u poslovnu procjenu. Kada stvari ne idu u `eljenom pravcu, gubite motivaciju, a ne~ija kritika donosi suprotan efekt. U emotivnom smislu brinete bez pravog razloga, voljena osoba trenutno ne `eli da vam povjerava misli. Ali, i sami postupci dovoljno govore o ne~ijim osje}anjima. Ako prekr{ite osnovna poslovna pravila, postoji mogu}nost da vam se pripi{e ve}i dio krivice nego {to to zaslu`ujete. Bolje je da obaveze zavr{ite na rutinski na~in, nego da ih odga|ate. Poka`ite da posjedujete smisao za prakti~na rje{enja. Potrebni su vam dobra volja i veliko strpljenje da se uzdr`ite u nekim reakcijama pred voljenom osobom. Imate razli~ite stavove i vi|enja. Zainteresovani ste za neke savremenije ideje i poku{avate da se rasteretite od napornih obaveza. Pa`ljivije analizirajte saradnike, neko vam daje dobar primjer o uspje{nom poslovanju. Prihvatite koristan savjet. Prati vas emotivno zati{je, utonuli ste u svet ideja i i{~ekujete promjene ili da neko u vama pokrene sna`ne impulse. Nemate dovoljno samopouzdanja. Va`no je da pravilno kanali{ete energiju. Te{ko vam je da se organizujete kada vas saradnici neprekidno ometaju razli~itim zahtjevima. Stalo vam je da ostvarite saglasnost oko zajedni~kih interesa, ali poslovna situacija se komplikuje mimo va{e volje. Partner ~esto postavlja pitanja koja u vama podsti~u nelagodnost ili lo{ predosje}aj. Suvi{e strepite od ne~ije reakcije, opustite se. Prija}e vam aktivan odmor i relaksacija. Koristite stroge kriterijume kako biste maksimalno za{titili interese u poslovno-finansijskim pregovorima. Ne treba da se pona{ate suvi{e strogo prema osobi koja ima dobru namjeru, ali ne uspijeva da vam predo~i sve {to biste `eljeli da ~ujete ili vidite. U odabranom dru{tvu i uz ne~ije emotivne podsticaje, svijet oko vas izgleda mnogo bolje i ljep{e. Opustite se uz blisku osobu. U poslovnom dijalogu postoje stvari koje ne treba da ~inite u afektu ili na osnovu prvog impulsa. Neko od saradnika pa`ljivo analizira va{e pona{anje i donosi ocjenu o ukupnim rezultatima. Saradnja je nu`na za dalju afirmaciju, ali ne po svaku cijenu. Umjesto da nepotrebno morali{ete i pridikujete za razli~ite sitnice koje primje}ujete, potrudite se da uljep{ate ne~ije emotivno raspolo`enje. Ponekad sve postaje relativno i podlo`no iznenadnim promjenama, stoga nemojte donositi zaklju~ak bez konsultacije sa bliskim saradnicima. Izbjegavajte varijantu sve ili ni{ta i razli~ite izazove koji mogu da Vas o{tete. U susretu sa voljenom osobom upotrijebite neki oprobani recept, koji vodi ka novom emotivnom i strasnom zbli`avanju. Kao i uvijek, dobra volja ~uda ~ini. Ponekad treba upotrijebiti poznato {ahovsko pravilo taknuto - maknuto. Saradnici o~ekuju da djelujete dovoljno snala`ljivo u razli~itim situacijama i prilikama. Va`no je da rangirate poslovne dogovore po stepenu va`nosti i isplativosti. Pa`ljivije analizirajte voljenu osobu kako biste otkrili nove detalje koji mogu da ispune zajedni~ka o~ekivanja i potrebe koje imate.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

Nezavisni BH dnevnik

OSLOBO\ENJE

Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: amid`i}i, nametak, ares, ss, lolita, ikako, s, so, arse, t, latin, apelati, amra, rob, noukant, d`ina ger{on, a, itrij, {, idris, lipi, la, era, fap, pokorno, en, bedr, rijad, o.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas naobla~enje, ponegdje sa ki{om i pljuskovima, iz Bosanske krajine prije podne pro{iri}e se na sve predjele Bosne i Hercegovine. Poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Puha}e slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 5 do 13, maksimalna dnevna od 20 do 27°C. Za vikend toplo, temperatura do 28°C. Sutra prije podne sun~ano, poslije podne nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U nedjelju prete`no sun~ano. Prije podne u sjevernim i zapadnim, a poslije podne u svim predjelima naobla~enje sa ki{om i lokalnim pljuskovima. U Sarajevu promjenljivo obla~no, povremeno sa ki{om. Puha}e slab, sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura 7, maksimalna dnevna 21° C.

Danas se ki{a i pljuskovi sa grmljavinom o~ekuju u sjevernoj i isto~noj Evropi, na Balkanskom i sjeveru Apeninskog poluostrva, a najve}a koli~ina padavina bi}e u Pribalti~koj niziji. U ostalim predjelima Evrope prete`no sun~ano, a najtoplije bi}e na Pirinejskom poluostrvu sa dnevnim temperaturama od 25 do 30°C. Danas prete`no sun~ano i toplo. Prolazno naobla~enje, ponegdje sa ki{om i pljuskovima, zahvati}e prije podne sjeverne i zapadne, a poslije podne i centralne predjele Balkana. Maksimalna temperatura od 20 do 26°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
POZORI[TA
NARODNO
PAL^ICA
kompozitor: Hans Christian Andersen, koreografija i re`ija: Nermina Damian, muzika sa CD-a: W. A. Mozart, fragmenti iz klasi~nog opusa i fragmenti aran`irani scenografija: Boris ^istopoljski, kostimografija: Amna Kunovac-Zeki}, nastupaju: Belma ^e~o / Nata{a Pavlovi}, Ellina Stetsenko / Mia Pra{o, Aida Muj~inovi}-Palini} / Daniela Bibi}, Evgenij Gaponjko, Nikolina Petkovi}-Jalovi~i}, Mihail Mateescu, Hariz [abanovi} / Adrian Scrimint, Mia Pra{o / Selma Im{irevi}, Marcel Munteanu, Dajana Popovi}, Nad`a Pu{ilo, Adnan Haskovi}, Ansambl Baleta Narodnog pozori{ta, po~etak u 18 sati.

petak, 13. maj 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

MAK

Izlo`ba "To sam ja" posve}ena Izetu Sarajli}u, osniva~u Sarajevskih dana poezije, koji ove godine obilje`avaju 50 godina od osnivanja. Autor izlo`be je vi{i kustos Tamara Sarajli} Slavni}, a za posjete je otvorena do 6. juna. Radno vrijeme galerije je svakog dana osim nedjelje od 10 do 19 sati.

KINA
UNA
JA SAM BROJ 4
akcija, SF, re`ija: D. J. Caruso, uloge: Teresa Palmer, Dianna Agron, Timothy Olyphant... po~etak u 19 i 21 sat.

MOSTAR

MUZEJI
ART-KU]A SEVDAHA OLIMPIJSKI
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

ZENICA KINA
OKC ABRA[EVI]
SEDMICA MA\ARSKOG FILMA
po~etak projekcija u 20 sati.

KINA
MEETING POINT
^ETIRI PUTA
drama, re`ija: Michelangelo Frammar tino, uloge: Giuseppe Fuda, Bruno Timpano, Nazareno Timpano... po~etak u 20 sati.

MLADI

BANJA LUKA KINA
MULTIPLEX EKRAN
SVETI RATNIK
akcija, spektakl, re`ija: Scott Charles Stewart, uloge: Paul Bet tany, Karl Urban, Cam Gigandet, Maggie Q... po~etak u 16.30, 18.30, 20.15 i 22.00 sata.

KINOTEKA
URANIJA
re`ija: Costas Kapakas, uloge: Aris Tsapis, Maria Grazia Cucinot ta, Dimitris Piatas... po~etak u 19.30 sati, ulaz besplatan.

KAPETAN D@ON PIPLFOKS

HISTORIJSKI

CINEMA CITY

DOLINA VUKOVA: PALESTINA

po motivima radio drame Du{ka Radovi}a, re`ija: Ka}a Dori}, igraju: Admir Glamo~ak, Mario Drma}, Damir Kustura, Adnan Goro, Mirza Der vi{i}, Drago Buka, Mirza Tanovi}, Nermin Tuli}, Suada Ahmeta{evi}, Narda Nik{i}, Alma Merunka, po~etak u 19 sati.

Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

ZEMALJSKI

akcioni spektakl, re`ija: Zübeyr Sasmaz, uloge: Necati Sasmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban... po~etak u 16, 18.10, 20.20 i 22.30 sati.

KAMERNI

Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.

RADNJA NA UGLU

SARAJEVO

SVETI RATNIK

akcija, spektakl, re`ija: Scott Charles Stewart, uloge: Paul Bet tany, Karl Urban, Cam Gigandet, Maggie Q... po~etak u 18.50, 20.45 i 22.40 sati.

prva repriza, autor: L. Miklos, re`ija: Francois Lunel, igraju: Muhamed Had`ovi}, Dragan Jovi~i}, Amar Selimovi}, Senad Alihod`i}, Boris Ler, Vanesa Glo|o,Aida Bukva, Rade ^olovi}, Ravijojla Jovan~i}, Nedim D`inovi}, po~etak u 20 sati.

SARTR

PAKLENE ULICE 5

akcioni spektakl, re`ija: Justin Lin, uloge: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne “The Rock“ Johnson... po~etak u 18, 20.35 i 23.10 sati.

CLASSE TERMINALE LA REINE MOLLE

Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

ZDUHA^, ZNA^I AVANTURA

KINA
MULTIPLEX PALAS
BEZGRANI^NO
triler, re`ija: Neil Burger, uloge: Robert De Niro, Bradley Cooper, Anna Friel, Abbie Cornish po~etak u 22 sata.

komedija, re`ija: Milorad Milinkovi}, uloge: Zlatan Vidovi}, Jelisaveta Ora{anin, Nikola Kojo, Sr|an Todorovi}... po~etak u 19 i 20.45 sati.

POL

BO[NJA^KI

ZDUHA^, ZNA^I AVANTURA

autori: René d’Obaldia i Marion Aubert, u okviru Festivala frankofonog studentskog teatra, po~etak u 18 i 19 sati.

GALERIJE

COLLEGIUM ARTISTICUM

Ismar Mujezinovi}, izlo`ba fotografija “Slu~ajni susreti“. Za posjetioce }e biti otvorena do 21. maja. Samostalna izlo`ba Halila Tikve{e, za posjete je otvorena do 3. juna. Autor od 1962. godine izla`e crte`e, slike, grafike, kola`e, asambla`e i objekte.

Izlo`ba Franje Likara “An|eli i sve {to lebdi“. Na izlo`bi je predstavljeno ~etrdeset djela, crte`i, instalacije i veliki formati u akriliku. Stalna postavka i obilazak Instututa svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa mogu}a je putem telefona 033/279-800.

komedija, re`ija: Greg Mot tola, uloge: Seth Rogen, Simon Pegg, Kristen Wiig, Jane Lynch, Sigourney Weaver, Bill Hader, Jason Bateman, Jef frey Tambor, Blythe Danner, Nick Frost, po~etak u 15 i 17 sati.

BELI LAVOVI

PAKLENE ULICE 5: PLJA^KA U RIJU

TUZLA
akcioni triler, re`ija: Justin Lin, uloge: Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Chris „Ludacris“ Bridges, Tyrese Gibson, Sung Kang... po~etak u 15.30, 18 i 20.30 sati.

komedija, re`ija: Lazar Ristovski, uloge: Lazar Ristovski, Zorica Jovanovic, Gordan Ki~i}, Vuk Kosti}, Hristina Popovi}, Nikola Simi}, Mira Banjac... po~etak u 16, 18 i 20 sati.

ZDUHA^, ZNA^I AVANTURA

RAIFFEISEN GALERIJA

komedija, re`ija: Milorad Milinkovi}, uloge: Zlatan Vidovi}, Jelisaveta Ora{anin, Nikola Kojo, Sr|an Todorovi}... po~etak u 21 i 23 sata.

Izlo`ba mlade umjetnice Maje Skenderovi}, koja je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Nastavni~ki odsjek - Slikarstvo. Galerija je otvorena za sve posjetioce radnim danima u zgradi Centrale Banke, u Ulici Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
TRAPAVI ZMAJ
Dan {kole - O[ “Mak Dizdar“ Zenica, Humanitarna predstava Male kreativne {kole iz Zenice po~etak u 10 i 18 sati.

komedija, re`ija: Milorad Milinkovi}, uloge: Zlatan Vidovi}, Vujadin Milo{evi}, Jelisaveta Ora{anin, Katarina Ili}, Nikola Kojo, Marko @ivi}... po~etak u 22.15 sati.

WATER FOR ELEPHANTS

BLACKBOX

AGORA

historijski spektakl, re`ija: Alejandro Amenabar, uloge: Rachel Weisz, Max Minghella... po~etak u 15.40 i 18.30 sati.

Teatar, samostalna izlo`ba fotografija bh. umjetnika Josipa Lovrenovi}a, izlo`ba otvorena do 7. maja, a mo`e se pogledati radnim danom od 10 do 18 i subotom od 09 do 14 sati

TOR

ATELJE ZEC

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. Historijska izlo`ba “Me{a Selimovi} - @ivot i djelo“ za posjete je otvorena do 5. juna ove godine.

akcija, fantastika, re`ija: Kenneth Branagh, uloge: Natalie Por tman, Chris Hemswor th, Anthony Hopkins, Stellan Skarsgard, Kat Dennings... po~etak u 15.25, 17.50, 20.15 i 22.50 sati.

Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

BIHA]

triler, re`ija: Francis Lawrence, uloge: Reese Witherspoon, Robert Pattinson, Christoph Waltz, James Frain, Hal Holbrook, Paul Schneider, Mark Povinelli, Tim Guinee, Dan Lauria, Ken Foree, Scott MacDonald, Richard Brake, Jim Nor ton, Donna W. Scott, Sam Anderson, po~etak u 16.45, 19 i 21.15 sati.

HALL PASS

GABRIJEL

RIO

avantura, animirani, re`ija: Carlos Saldanha, glasovi: Marko Makov~i}, Mija Kraj~ar, Hana Hegedu{i}... po~etak u 16.40 sati.

Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

komedija, re`ija: Peter i Bobby Farrelly, uloge: Owen Wilson,Jason Sudeikis, Jenna Fischer, Christina Applegate... po~etak u 16.15, 18.15 i 20.15 sati.

UMJETNI^KA BIH

Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka).

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE petak, 13. maj 2011. godine

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Dobrodo{ao ku}i
DRAMA
Re`ija: Franklin J. Schaffner Uloge: Kris Kristofferson, JoBeth Williams, Sam Waterson, Brian Keith

23.45
BHT

Veteran Jake se vra}a iz Vijetnama nakon 17 godina. On nastoji zapo~eti novi `ivot, ali izvan porodi~nog gdje je ve} odavno suvi{an...

Super Dragon
AKCIJA
Re`ija: Kuan-Chang Li Uloge: Bruce Li, Shan Mao, Lung Fei, Au-Yeung Chung, Au-Yeung Wai, Ng Ho, hei Ying, Woo Gwong

HIT
DANA
22.45
MRE@A

AKCIJA/TRILER
Re`ija: John Carpenter Uloge: James Woods, Daniel Baldwin, Sheryl Lee, Thomas Ian Griffith, Maximilian Schell, Tim Guinee, Gregory Sierra, Mark Boone Junior

23.40
FTV

Stone, u~itelj borila~kih vje{tina i fan Bruce Leeja, shrvan je kad ~uje vijest da je Bruce Lee mrtav. Nakon pijane no}i Stoneu dolazi Bruce Leejevo privi|enje koje ga navodi da istra`i okolnosti njegove smrti. Stone uskoro otkriva kako Leejeva smrt nije bila slu~ajna te kre}e u akciju privo|enja ubica pred lice pravde.

Jack Crow lovac je na vampire koji su mu u djetinjstvu ubili roditelje. Otada Jack ne bira na~ine da im se osveti pri ~emu mu poma`e najbolji prijatelj Anthony Montoya. No, bitka izme|u ljudi i vampira dobije drugo zna~enje kada Vatikan otkrije da vo|a vampira Jan Valek nastoji do}i do legendarnog crnog kri`a koji bi mu omogu}io da napada ljude i na sun~evom svjetlu. Nakon {to Valek masakrira Jackove ljude, pri ~emu jedino pre`ive on, Montoya i prostitutka Katrina, kardinal Alba pridru`i Jacku sve}enika Adama Guiteaua kako bi zajedno uni{tili vo|u vampira prije no {to bude prekasno...

FILMOVI

[to djevice `ele
KOMEDIJA
Re`ija: David Leland Uloge: Hayden Christensen, Tim Roth, Christopher Egan, Ryan Cartwright

22.25
OBN

Kratko vrijeme
KOMEDIJA
Re`ija: Gregg Champion

Lorenzo Di Lambertijo `ivi u Firenzi tijekom ~etrnaestog stolje}a. Iako se ~ini kao normalan mladi} on je u biti pravi {armer. Osim {to {armira djevojke on je u biti i prevarant zato {to nakon {to ih obljubi ostavi bez ikakvog obja{njenja. Jedina koja mu je zapela za oko je ljepotica Pampinea, koju opsjedaju ruski grof i neuravnote`eni plemi}. Plemi} se je zavjetovao da }e joj oduzeti ~ednost, a sada je na Lorenzu da se bori za svoju pravu ljubav.

Detektivu Bartu Simpsonu je ostalo jo{ nedjelju dana do odlaska u penziju. Ali, saznaje da boluje od rijetke bolesti i da }e umrijeti za dvije nedjelje. Bart je, ina~e, bio vrlo oprezan, naro~ito kada je u toku potjera za kriminalcima. Sada, kada ima samo dvije nedjelje `ivota, Bart se prijavljuje na de`ure u najopasnijem dijelu grada.

01.15 BHT

Maksimalno ubrzanje
AKCIJA
Re`ija: Phillip J. Roth

Dva paklena dana
KRIMI
Re`ija: John Herzfeld

Meteorolog i pilot }e se udru`iti kako bi eksperimentalnom tehnologijom poku{ali da sprije~e stra{nu oluju koja prijeti uni{tenju planete Zemlje... Ho}e li njihova metoda uspjeti spasiti milijune `ivota?

00.40 PINK

Za Becky je jutarnje bu|enje kraj netom umorenog supruga krah njene filmske karijere. Za Allana je dan po~eo s otmicom. Odnosno, njega je oteo ~ovjek italijanskog porijekla. Lee i Helga moraju sprije~iti pla}enog ubojicu da pobjegne, a Wes i Alvin su policajci na tajnom zadatku koje o~ekuje rje{avanje ovih zlo~ina u samo dva paklena dana.

01.00 NOVA

Dan lo{e sre}e
AKCIJA
Re`ija: Mario Van PeeblesUloge: Wesley Snipes, Cybill Shepherd, Mario Van Peebles, Jackie Quinones, Luis Guzmán

FILMOVI

23.05
NOVA

Biv{i diler Lucky nakon izlaska iz zatvora `eli krenuti putem iskupljenja. No nakon izlaska iz zatvora pronalazi sakrivenu drogu koja mu donosi nove probleme. Uz suu~esnicu Angelu daje se u bijeg od korumpirane policije i kapetana Davisa. Kako bi stvari bile kompliciranije Lucky ima s kapetanom Davisom nera{~i{}ene ra~une iz pro{losti. U me|uvremenu ku}anica iz predgra|a nastoji sakriti dokaze zlo~ina.

Ruska obe}anja
KRIMII
Re`ija: David Cronenberg

Dvanaest `igosanih
00.25 HRT 1
RATNI
Re`ija: Robert Aldrich

Nakon {to trudna Tatiana premine u rodili{tu, a lije~nici spase njezino dijete, bolni~arka Anna, ruskog podrijetla, prona|e me|u njezinim stvarima dnevnik. Anna odlu~i prona}i njezinu obitelj i dati im dijete, a dnevnik odnese ku}i mole}i ujaka da joj ga prevede. Budu}i da on to odbija, ona krene zatra`iti pomo} u ruskom restoranu kojega je ova spomenula u tekstu. Prona{av{i vlasnika, koji se nakon {to je ~uo o ~emu se radi po~ne ~udno pona{ati, ona shvati da je u cijeli doga|aj oko Tatiane umije{ana i prostitucija i kriminalci...

Narednik Reisman je dobio zadatak sakupiti i osposobiti borbenu jedinicu sastavljenu od dru{tvenih otpadnika koji se nalaze u zatvoru. Svi ti ljudi krivi su za najte`e zlo~ine i osu|eni na do`ivotne ili smrtne kazne. Ta bi jedinica trebala izvesti te`ak tajni zadatak ~iji je cilj u}i i uni{titi dvorac u okupiranoj Francuskoj u kojem se nalazi njema~ki sto`er. Zajedno sa svojim pomo}nikom Bowrenom, Reisman }e se uhvatiti uko{tac s obukom neprilago|enih, buntovnih ~ak i psihi~ki poreme}enih ljudi kako bi od njih stvorio sposobne vojnike.

20.15 HRT 1

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Rezovi, humoristi~ka serija, 8. epizoda 09.35 Arheologija: Sveta vrela Crtani fimovi: 10.05 Piplinzi 10.25 Harveytoons 10.45 [kola za vampire 11.00 Villa Maria, igrana serija, 118. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 45. epizoda (r) 13.10 Novi `ivot, igrana serija, 9. epizoda 14.00 Hayd u park, program za mlade 14.35 Crna hronika, doma}a igrana serija, 192. epizoda 15.15 Vijesti 15.30 Spretno sretno, tv igra

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sretnom zvijezdom, serija Mala TV 10.00 Barimba, crtana serija 10.09 Mekanike u misiji, crtana serija 10.25 U susret |ur|evdanskom festivalu 10.40 Mar, crtana serija 11.03 Moja {pijunska porodica, serija 11.25 I ja imam talenat, zabavni program 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Frojdova riznica 13.25 \ur|evdanski festival, glasanje 13.30 Retrovizor 14.10 Nevidljivi protivnik, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 23. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Plavi zmaj, crtani film 11.10 Ben 10 Alien Force, crtani film, 23. ep. 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Ispuni mi `elju 14.58 Bestseller 15.00 Bioclinica 15.10 Top Shop 15.40 Vitafon 15.50 Kad li{}e pada, serija 16.53 Sport centar 16.55 Suze Bosfora, serija

TV1
08.05 Euro`urnal, emisija Deutche Welle (r) 08.30 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 10.05 Doga|aji koji su promijenili svijet, dok. program (r) 10.42 Flashbacks 10.47 Music box 11.00 Biznis vijesti 11.10 Ikone, dok. 12.00 Vijesti plus 12.20 Zdravlje, dok. program (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 Direktno sa Senadom Pe}aninom (r) 14.25 Ikone, dok. serijal o slavnima (r) 15.25 Connect 15.50 Music box 16.00 Biznis vijesti

PINK
06.00 Lola, serija (r) 07.00 Ljubav u zale|u, hrvatska igrana, serija 08.00 Mje{oviti brak, serija 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Zabranjena ljubav, serija (r) 12.00 Info top info-program 12.20 Veliki brat, reality show 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola, serija 15.50 Info top, info-program

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 Frenderi u BiH: Bugojno, animirana serija 09.15 Aladinove pri~e, animirana serija, 11/26 09.25 Kako da ne, {kola engleskog jezika 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 34/125 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 125/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija (r) 12.45 Figure: Midhat Ri|anovi}, program iz kulture (r) 13.45 Putevi zdravlja, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 99/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Srebrna lisica, animirani film 15.35 Hanina opklada, dokumentarni film 15.50 Uradi sam, uradi sama 15.55 [kola filma, igrana serija, 3/26 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 100/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Dusseldorf in Rewind, u`ivo 18.45 Pim i Pom, animirani film, 9/26 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.25 Nogomet, Premijer liga BiH: @eljezni~ar Zrinjski, prenos 21.30 Ezel, igrana serija, 82/136 22.30 BHT vijesti 22.45 Dimenzija vi{e, program iz kulture Filmski maraton: 23.45 Dobrodo{ao ku}i, britanski igrani film 01.15 Kratko vrijeme, film 02.50 Royce, film 04.25 Business News (r)

TV Bingo show
IZVLA^ENJE

20.10

Pod sretnom zvijezdom SERIJA 17.05
15.05 Vremenska prognoza 15.07 Porodica Jermolov, serija 16.00 Republika, Posavina 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 \ur|evdanski festival, direktan prenos 20.20 Finansijske novosti 20.30 Dnevnik 2 Sport 21.15 Va{ar ta{tine, serija Pregled programa 22.10 I ja imam talenat, zabavni program 22.40 Dnevnik 3 23.00 Vremenska prognoza 23.02 Sport 23.07 Finansijske novosti 23.15 Filmski maraton

Nijemi svjedok
SERIJA

23.25

Nijemi svjedok
SERIJA

More ljubavi
SERIJA 16.00

17.15

15.55 Villa Maria, igrana serija, 119. epizoda 16.50 Federacija danas, informativni program 17.15 Ezel, igrana serija, 81. epizoda /12/ 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 46. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.08 Upitnik, kviz 19.23 La Linea, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show 21.20 Ljubav i kazna, igrana serija, 35. epizoda 22.14 Dnevnik 3, najava 22.15 Na{a mala klinika, igrana serija, 67. epizoda 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.40 Super Dragon, film 01.20 Federacija danas (r) 01.45 Dnevnik 3 (r)

17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 No} gladijatora 3: Adnan Red`ovi}, prijenos u`ivo 22.20 Suze Bosfora, serija 23.20 Sport centar 23.25 Nijemi svjedok, serija 00.15 Najbolje godine, serija Reprizni program Hayat TV-a 01.00 Muzi~ki program 02.00 Vijesti u 7, informativna emisija 03.20 No} gladijatora 3: Adnan Red`ovi}, prijenos u`ivo 04.30 Muzi~ki program

16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.20 Portreti nacija, dok. program 18.50 Premijer liga, emisija o doma}em sportu 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Dobar, lo{, zao, talk show sa Mariom Vranki}em 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Vampi, film 00.50 Vijesti plus

15.58 Za zdrav ilijep osmijeh, emisija 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Naslije|e jedne dame, turska serija (r) 18.00 Polje lala, turska serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Zabranjena ljubav, serija 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.00 Naslije|e jedne dame, turska serija 22.00 Grand show, muzi~ki program 23.30 Arena B -13, talk show 00.30 City, zabavna emisija 00.40 Maksimalno ubrzanje, film

RTS
11.00 11.05 12.00 12.15 12.30 13.00 13.25 15.05 15.15 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 21.45 21.50 23.00 23.05 00.00 Vijesti Tema Srbije na vezi (r) Dnevnik Sport plus Voljeti muziku, {kolski program (r) @ivot i standardi, dok. program (r) Slom: Sunovrat, film Vijesti TV lica... kao sav normalan svet (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Moj ro|ak sa sela: Ljubavnik, serija 1 Visoki napon, kviz Vijesti Da, mo`da, ne, dok. program Vijesti Trend setter, muzi~ki program Dnevnik

RTCG
11.35 12.05 12.35 13.00 13.05 14.00 14.05 14.35 15.05 15.10 15.20 15.30 15.45 17.00 17.15 18.00 18.40 19.10 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.55 23.00 23.30 00 00 00.10 00.40 Muzika Dok. program (r) Muzika Vijesti Drama (r) Vijesti Obrazovni program (r) Muzi~ka kutija: Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Reakcija (r) Lajmet Crna Gora - u`ivo Krugovi knji`evnosti Sat tv: Na drugom kraju duge Kalendar Dnevnik 2 Sat tv Zapis Muzika Pro~itaj me Argument Kalendar Dnevnik 3 7 tv dana Fle{ sport Crno-bijeli svijet Crna Gora - u`ivo (r)

FOX LIFE
08.15 Ko je Samanta?, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Ko `iv, ko mrtav, serija 11.05 Sudije za stil, reality show 11.55 Vill i Grejs, serija 12.40 Privatna praksa, serija 13.30 Ko je Samanta?, serija 14.15 @ivot s Fren, serija 15.05 Sudije za stil, reality show 15.55 Ket i Kim, serija 16.45 Ru`na Beti, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Vill i Grejs, serija 18.50 Privatna praksa, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 @ivot s Fren, serija 21.10 Da, draga, serija 22.00 Houp i Fejt, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.15 Da, draga, serija 00.05 Vill i Grejs, serija 00.50 @ivot s Fren, serija 01.40 Sudije za stil, reality show 02.30 Ko `iv, ko mrtav, serija

UNIVERSAL
06.10 Zakon i red, serija 07.10 McLeudove k}eri, serija 09.10 Bra}a i sestre, serija 11.10 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`iz, serija 13.10 No} dama, film 15.00 Ubistva u Midsomeru, serija 17.00 Zakon i red, serija 18.00 Ne{ Brid`iz, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Panduri novajlije, serija 21.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 22.00 Dobra `ena, serija 23.00 Sve po zakonu, serija 00.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 01.00 Panduri novajlije, serija 02.00 Bra}a i sestre, serija 04.00 Ubistva u Midsomeru, serija

TV1000
06.00 To je moj `ivot, film 08.00 Zami{ljeni zlo~ini, film 10.00 Pomama za lete}im tanjirima 12.00 Za{to se budale zaljubljuju? 14.00 Milagro, film

EUROSPORT
08.30 Biciklizam, Tour of Italy 09.00 Reli, Tour de Corse, Francuska, live 10.00 Fudbal, UEFA EP U-17, Srbija, pollufinale 11.00 Tenis, WTA Rome, Italija 12.00 Tenis, WTA Rome, Italija, ~etvrtfinale, live 13.45 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija, polufinale 14.45 Biciklizam, Tour of Italy 15.30 Biciklizam, Tour of Italy, live 17.30 Tenis, WTA Rome, Italija, ~etvrtfinale 19.30 Tenis, WTA Rome, Italija, ~etvrtfinale, live 21.15 Tenis, Mats Point 21.45 Najja~i ~ovjek 22.45 Biciklizam, Tour of Italy 00.00 Video igrice 00.30 Tenis, WTA Rome, Italija, ~etvrtfinale

Petak trinaesti
FILM

22.00

16.00 Kriva ogledala, film 18.00 Maybe Baby, film 20.00 I kaubojke pla~u, film, film 22.00 Petak trinaesti, film 00.00 Poziv za djevojke, film 02.00 Vru}a romansa, film 04.00 ^ist i trijezan, film

petak, 13. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
HRT2
07.10 101 dalmatinac, crtana serija (r) 07.30 @deronja 2, crtana serija (r) 07.55 Mala TV TV vrti}: Pernica Patuljkove pri~e, crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: [kola kuhanja 08.25 Dvorac igra~aka 1, serija za djecu (r) 08.45 [kolski program: Kako gledati sliku? Puni krug 09.30 Mega Mindy, serija za djecu (r) 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.35 Mala TV (r) TV vrti}: Pernica (r) Patuljkove pri~e, crtani film (r) Tajni dnevnik patke Matilde: [kola kuhanja (r) 14.05 Divlji konji, ameri~ki film 15.45 @upanijska panorama

63
Spoznoru{e, serija Iz dana u dan... Vijesti Ja sam tvoja sudbina, serija Kulturne prijestolnice, magazin Iz dana u dan... Hit dana Hit dana Vijesti u 16 Ja sam tvoja sudbina, serija Sponzoru{e, serija Skrivena kamera Dnevnik RTV TK Vremenska prognoza Vijesti Film Dnevnik (r)

NOVA
07.40 07.55 08.10 08.20 09.10 10.05 11.05 12.05 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.25 18.10 19.15 20.00 21.25 23.05 01.00 02.55 03.45 05.15 Bumba, crtana serija Roary, crtana serija Peppa, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pobjeda ljubavi, serija ^uvar pravde, serija Nate Berkus show, talk show IN magazin (r) Pobjeda ljubavi, serija Asi, serija (r) Najbolje godine, serija (r) Masterchef (r) Vijesti Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Masterchef, reality show Dan lo{e sre}e, film Dva paklena dana, film Ezo TV, tarot Jaha~i apokalipse, film Zarobljena, film

OBN
06.35 Mixmaster, crtani film 07.00 Bebe dinosaurusi, crtani film 07.20 Oggy i `ohari, crtani film 07.40 Top Shop 08.10 Hekimoglu, turska serija 09.15 Odred za ~isto}u, zabavni program 09.45 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 13.20 Hekimoglu, turska serija 14.25 Ljubav i osveta, turska telenovela 15.50 OBN Info 16.00 Odred za ~isto}u, zabavni program 16.30 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info 19.10 Pitajmo zajedno, talk show 20.00 Ljubav i osveta, serija 21.30 Red Carpet, showbiz magazin 22.20 Vox populi 22.25 [to djevice `ele?, film 00.15 OBN Info 00.35 Ekolo{ka pitanja 01.20 Tehnologija danas 02.00 OBN Info

TVSA
11.00 11.05 11.06 11.20 11.35 13.00 13.15 14.20 15.05 15.20 16.00 17.00 17.05 17.50 18.20 18.30 19.00 19.02 19.15 19.21 19.45 20.00 20.50 21.00 22.30 23.15 23.45 01.15 Vijesti TVSA Vitaminix (r) Noody (r) ^arli i Mimo (r) Spavaj sa mnom, filmski program (r) Vijesti TVSA TVSA dokumenti, doma}i dok. program (r) BBC dok. program (r) Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu Bjekstvo sa ostrva {korpiona, reality show, 6/46 (r) Dobre vibracije, zabavni program, u`ivo Vijesti TVSA Nastavak emisije Dobre vibracije, u`ivo Fatalne `ene, zabavni program, 3/9 Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Vitaminix Noody ^arli i Mimo Grimove bajke Barimba Avanture u arhitekturi, BBC dok. program, 3/5 Vijesti TVSA Rebus, politi~ki magazin, u`ivo Ne{to za raju, zabavni program No}na ptica: Zelena, zelena trava, igrana serija 15/28 No}na ptica: Igrani film Dnevnik TVSA (r)

TV TK
09.00 11.55 12.00 12.15 12.45 13.55 14.10 15.50 16.00 17.15 18.00 18.45 19.00 20.50 22.30 22.45 00.30

08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.07 Hotel dvorac Orth 3, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Venecija i Istanbul - Tragom Carigrada 11.05 Kod Ane, (r) 11.15 Oprah show 11.55 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.32 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Divlji Plamen 4, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.18 Drugo mi{ljenje 14.58 Branitelji domovine, informativno-edukativni spot 15.03 Dharma i Greg 3, humoristi~na serija 15.23 Kerep na Gacki, emisija pu~ke i predajne kulture (r) 15.53 ZABA - 90 sekundi, (r) 16.00 Iza ekrana 16.35 Vijesti 16.47 HAK - Promet info 16.48 Putem europskih fondova 17.05 Hrvatska u`ivo 17.40 Dobro je znati, znanstveno-obrazovna emisija 18.10 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (r) 18.15 Kod Ane 18.27 Dnevnik plavu{e: Oprez, dolazi svekrva!, emisija pod pokroviteljstvom 18.40 U istom loncu, kulinarski show 19.25 Minuta zdravlja iz Dietpharma, (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.15 Mjesec ratnog filma: Dvanaest `igosanih, ameri~ki film (r) 22.45 Dnevnik 3 23.10 Sport 23.13 Vrijeme 23.20 Vijesti iz kulture 23.30 Peti dan, talk show 00.25 Filmski maraton: Ruska obe}anja, britansko-kanadsko-ame ri~ki film (r)

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film

Eliza
SERIJA

20.05
Eliza, serija (r) Nijemi svjedok, serija Eliza, serija Vampiri, film

Mega Mindy
SERIJA

09.30

Pod sretnom zvijezdom SERIJA 18.10

16.00 Hotel dvorac Orth 3, serija (r) 16.50 Briljanteen 17.35 Ritam tjedna, glazbeni magazin 18.10 Divlji Plamen 4, serija (r) 18.55 Krstarenja svjetskim ljepotama: Venecija i Istanbul - Tragom Carigrada, dokumentarna serija (r) 19.50 Hit dana 20.07 Ve~eras 20.10 I oni su stvarali televiziju, dokumentarni film 21.10 Mu{karci na stablima 2, serija 21.46 Dnevnik plavu{e: Oprez, dolazi svekrva!, emisija pod pokroviteljstvom (r) 22.00 Izvan sumnje: Crvena Dalija, mini-serija 00.03 Na rubu znanosti: Stapatjaveda 00.53 Gara`a: Fire 01.23 No}ni glazbeni program: Hit dana (r)

16.05 17.15 20.05 22.45

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro do 15.30, crtani film 15.30 TV1 ordinacija (r) RTM 16.05 Eliza, igrana serija, 39 epizoda (r) 17.15 Nijemi svjedok, igrana serija, 75 epizoda 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, 40. ep. 21.00 Dobar, lo{, zao, talk show sa Mariom Vranki}em 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Vampiri, film

TV KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Bonaventura 13.00 Surferi 14.00 Imam Alija, serija 14.30 Svjedok prirode 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Oliver Twist 16.00 Ovo je iran 17.00 Flash vijesti 17.05 Lea Parker, serija 18.00 Gradske pri~e 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Ashabi bo`ijeg poslanika 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 22.30 Hutba 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r) 00.15 Lea Parker, serija

RTV USK
12.05 Strogo povjerljivo, dok. serijal 13.05 Pismo-glava: Egipat 1.00 Eufor kup 2010 reporta`a (r) 14.25 Preporu~ujemo... 14.30 Vijesti 14.35 @ene, ljudi i ostali, 5/17 15.00 U fokusu (r) 16.10 Preporu~ujemo... 16.15 TV {kola (r) 17.00 Preporu~ujemo... 17.10 Ple{i, ple{i, (r) 18.15 Majstor kuhinje: Italijanska vegetarijanska kuhinja 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Biografije: Betoven, dok. film 20.40 Studenti, 8/16 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, 23.00 Bonaventura 23.30 Strogo povjerljivo, dok. program

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Zoo hoby, emisija o `ivotinjama 16.45 TV Liberty, info-program 17.15 Ko zna, zna, zabavni program (r) 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 @ivotne pri~e, dok. program 21.00 Sve za ljubav, telenovela 2/130 22.05 Extra jukebox time, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra Info

TV ZENICA
13.05 Dokumentarni program 14.00 Iz dana u dan... 14.05 Samo za smijeh 14.30 Zona kantona (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Medju nama (r) 16.35 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.35 Igrani film 22.00 Sfera 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Nije te{ko biti ja (r)

RTV VOGO[]A
10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Info blok 12.00 Namjesnik ljubavi, serija 12.30 Hronika sedmice Jablanica (r) 13.00 Bonus, talkshow (r) 14.00 Na tragu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Info IC 20.00 [to uzrokuje bolest 20.30 Reporta`e sa zemlje mira 21.00 Ludo srce, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sense - Ha{ki tribunal 23.00 I.R.I.B. 23.30 VOA

RTV BN
10.00 Novosti 10.30 Sve za ljubav, serija 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Bulevar 13.15 Iza scene sa 14.00 Novosti 14.05 Povratak otpisanih, serija (r) 15.00 Sve za ljubav, serija (r) 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Povratak otpisanih, serija 21.00 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em 22.20 Loto 22.30 Dnevnik 3 23.00 Crveno, edukativno -zabavna emisija 00.00 Varijanov rat, film

ATV
09.00 Bumba 09.15 Garfield 09.25 Lijeni grad 09.50 Jagodica Bobica 10.20 Sirene 10.50 Plavi zmaj 11.15 Ben 10, Alien Force 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.10 Pali an|eo, serija 14.00 Vizita 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.01 Suze Bosfora, serija 18.00 Sasuke, nind`a ratnici 18.20 Sasuke Nind`a ratnici 18.50 High Tech 19.00 ATV vijesti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 48 sati svadba 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Suze Bosfora, serija 23.20 Sport centar 23.25 Nijemi svjedok, serija 01.15 Najbolje godine, serija

EUROSPORT 2
07.30 Tenis, WTA Rome, Italija 09.00 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 10.00 Biciklizam, Tour of Italy 11.00 Ko{arka, Euroleague, pregled 12.00 Reli, Tour de Corse, Francuska, live 13.00 Surf 13.15 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 14.00 Tenis, WTA Rome, Italija Live, ~etvrtfinale 18.15 Surf 18.30 Ko{arka, Euroleague, pregled 19.30 Biciklizam, Tour of Italy 20.30 Odbojka, Italijanska liga, live, ~etvrtfinale 22.30 Borila~ke vje{tine, Strikeforce: Overeem (USA) - B. Rogers (USA) 00.15 Surf 00.30 Tenis, WTA Rome, Italija, ~etvrtfinale 02.45 Surf

SPORT KLUB
06.30 FullTilt Poker 08.00 NBA play off Game 5: Miami - Boston 10.45 Premier League Magazin 11.15 NBA Action 11.45 NBA Live 12.00 ATP Masters Rome, ~etvrtfinale, direktno 18.00 Masters Studio, direktno 18.30 Premier League News 18.45 NBA Live 19.00 Najava FA Cupa 19.30 Inside Racing 20.00 Atletix 21.15 ATP Masters Rome, ~etvrtfinale, direktno 22.30 Najava Premier League 23.00 FullTilt Poker 00.00 Premier League News 00.15 NBA Live 00.30 Mobil 1 The Grid 01.00 Rugby Super League: Warrington Castleford 01.45 TWS 02.45 Najava Premier League 03.15 ATP Masters Rome, ~etvrtfinale

DICROVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Zona ubijanja Pre`ivljavanje Pograni~na policija, 2 epizode Kako se pravi? Kako to rade? Tajne kosmosa sa Morganom Frimanom Razotkrivanje mitova Ta~ka pucanja Prljavi poslovi Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Majmuni kradljivci 08.00 Predator CSI 09.00 Borac sa ribama 10.00 Spa{avanje kabulskog zoolo{kog vrta 11.00 Svjetlost na kraju svijeta 12.00 Predator CSI 14.00 U klopci 15.00 Majmuni kradljivci 16.00 Dabrova brana 17.00 Interpol istra`uje 18.00 [apta~ psima 19.00 Predator CSI 20.00 [apta~ psima 22.00 Interpol istra`uje 23.00 [apta~ psima

VIASAT HISTORY
06.00 Zaboravljena ubistva 07.00 Pravi Kazino rojal 08.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 09.00 Tajne dubina 10.00 Ratnici 11.00 Krakatau: Posljednji dani 12.00 ^ovjekova istorija 13.00 [pijuni koji su do{li sa mora 14.00 Zaboravljena ubistva 15.00 Pravi Kazino rojal 16.00 Verdijevim stopama 17.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 18.00 Patrik 19.00 U moru vatre 20.00 Gospodar Sipana 21.00 Kolonija 22.00 Veliki re`iseri 23.30 Bri`it Bardo francuska ikona 00.00 Verdijevim stopama 01.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 02.00 Patrik 03.00 U moru vatre 04.00 Gospodar Sipana 05.00 Kolonija

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 12.10 12.40 14.30 15.00 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 Posjed merkata Upoznajte divljinu Lovac na krokodile Psi - jedna rasa, jedna pri~a Sve o psima U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja Policija za `ivotinje 1 SSPCA Veterinari sta`isti Lavovi sa krokodilske rijeke Divlja planeta Upoznajte divljinu Odrastanje Sve o ma~kama Kraljevstvo geparda U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o psima, ma~kama, ljubimcima Karina: Uzbudljivi safari Velika petorka U potrazi za kraljevskom kobrom Kostarikanski krokodili ubice

Ve~eras se igra prva utakmica 27. kola Premijer lige BiH u fudbalu

@eljezni~ar do~ekuje Zrinjski

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
44. strana

petak, 13. maj 2011. godine

Dok 925 miliona ljudi diljem planete pati od gladi

Odobren skup na Br~anskoj Malti
Policijska uprava MUP-a Tuzlanskog kantona odobrila je javno okupljanje povodom obilje`avanja stradanja pripadnika JNA u Tuzli 1992. godine, izjavila je za Srnu portparolka Ministarstva rada i bora~ko-invalidske za{tite RS-a Maja Radeti}. U odobrenju se navodi da }e u organizaciji Odbora Vlade RSa za njegovanje tradicije oslobodi la~kih ra to va pri su tnim gra|anima 15. maja od 10 do 10.30 sati biti omogu}ena mirna {etnja sa upaljenim svije}ama i cvije}em na Br~anskoj Malti u Tuzli i kratki vjerski pomen.

Tre}ina hrane proizvedene

U SVIJETU SE BACI
U zemljama u razvoju problem su, prije svega, gubici hrane, bilo zbog podba~aja roda ili lo{e infrastrukture, dok je u razvijenim zemljama problem to {to i trgovci i potro{a~i bacaju savr{eno jestivu hranu
Oko tre}ina hrane koja se godi{nje proizvede u svijetu - pribli`no u koli~ini od 1,3 milijarde tona - propadne ili se baci, upozorila je Organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO). ni globalne godi{nje `etve `itarica, upozorili su stru~njaci FAO, prenosi Fena. U zemljama u razvoju problem su, prije svega gubici hrane, bilo zbog podba~aja roda ili lo{e infrastrukture, dok je u razvijenim zemljama problem to {to i trgovci i potro{a~i bacaju savr{eno jestivu hranu. Gra|anin Evrope ili Sjeverne Amerike prosje~no godi{nje baci izme|u 95 i 115 kg hrane. FAO isti~e da trgovci stavljaju pretjeran akcent na izgled hrane, a istra`ivanja pokazuju da bi potro{a~i bez problema kupili i proizvod koji ne zadovoljava standarde izgleda, pod uvjetom da ima dobar ukus i da je ne{kodljiv. Problem je i u tome {to su potro{a~i u bogatim zemljama nau~eni da kupuju vi{e hrane nego {to im treba.

Hrvati protiv Vlade SBK-a
Nakon imenovanja Vade SBKa, @upanijski odbor HDZ-a BiH odr`ao je vanrednu sjednicu na kojoj je razmatrao novonastalu politi~ku situaciju. Odbor osu|uje formiranje vlasti u SBK-u na sjednici Skup{tine od 10. maja, kada je "negirana legitimna izborna volja hrvatskog naroda". Tra`i se od svih relevantnih ~imbenika BiH i me|unarodne zajednice da poni{ti "protuustavno donesene odluke". Tako|er, zadu`uju se op}inski odbori HDZ-a BiH i Predsjedni{tvo @upanijskog odbora da se odrede prema strankama platforme i drugim strankama koje su sudjelovale u imenovanju Vlade. I zastupnik HSS NHI-ja u SBK-u Anto Lozan~i} kazao je kako su "grubo naru{ena prava hrvatskog naroda, te da su bo{nja~ki zastupnici apsolutno ignorirali Ustav.

Velika pakovanja
Tome doprinose, naprimjer, i suvi{e velika pakovanja gotovih jela u radnjama ili {vedski stolovi po fiksnoj cijeni u restoranima. Kasnije ovog mjeseca u Njema~koj bi trebalo da bude odr`ana konferencija pod nazivom "^uvajte hranu!", pa je FAO za tu priliku izdao ovaj izvje{taj, na bazi podataka naru~enih od [vedskog instituta za hranu i biotehnologiju.

Propadanje
"S obzirom na ograni~enost prirodnih resursa, za prehranjivanje rastu}e svjetske populacije bi bilo djelotvornije da se smanje gubici, nego da se pove}a proizvodnja hrane", navedeno je u najnovijem izvje{taju FAO, prenosi AFP. Dok 925 miliona ljudi {irom svijeta pati od gladi, istovremeno propada ili se baca koli~ina hrane koja odgovara polovi-

POSLJEDNJE VIJESTI
NEREDI U PRI[TINI - Oko 20 osoba je povrije|eno u sukobima policije i demonstranata ispred zgrade kosovske vlade u Pri{tini, gdje su se ju~e odr`ali protesti povodom posjete {efa srbijanskog tima za dijalog s Kosovom Borislava Stefanovi}a. Pri{tinski mediji javili su da je povrije|eno 15 pripadnika policije i {est demonstranata te da su razbijena stakla nove zgrade vlade.Policija je upotrijebila suzavac. UHAP[EN INSPEKTOR - Federalna uprava policije uhapsila je inspektora iz Odjela za narkotike MUP-a Tuzlanskog kantona. Radi se o Safetu Kikanovi}u, koji je uhap{en zbog zloupotrebe polo`aja u sklopu istrage u vezi s trgovinom drogom. Na podru~ju op}ine Tuzle pretresene su tri lokacije koje je Kikanovi} koristio. Uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu, Kikanovi} }e danas biti predat Tu`ila{tvu Tuzlanskog kantona. ANARHISTI UPALI U BOLNICU - Grupa od 150 anarhista upala je u atinsku bolnicu u koju je smje{ten demonstrant koji je te{ko povrije|en u protestima protiv vladinih mjera {tednje. Mladi s kapulja~ama na glavama upali su u kancelariju upravnika bolnice i prebili tri policajca koji su tamo istra`ivali kako je demonstrant zadobio te{ke povrede.

U Kongu

Svakog sata silovano 48 `ena
U prosjeku 48 `ena i djevoj~ica silovane su svakog sata u Demokratskoj Republici Kongo, navodi se u studiji ameri~kih nau~nika. Studija, objavljena u Ameri~kom `urnalu javnog zdravstva, ustanovila je da je 400.000 `ena u dobi izme|u 15 i 49 godina silovano tokom 2006. i 2007. godine, javlja Fena. Ta brojka je znatno vi{a od ranije procjene od 16.000 silovanja prijavljenih svake godine UN-u. Kongoanske vlasti tvrde kako ta brojka pokazuje da su `ene sada u boljoj prilici da prijavljuju silovanja. Seksualno nasilje dugo je vremena dominantna tema kontinuiranog sukoba na istoku DR Konga. Amber Peterman, vode}a autorica studije, izjavila je: "Na{i rezultati potvr|uju da su ranije procjene obima silovanja i seksualnog nasilja ozbiljno potcjenjivanje istinskog nivoa seksualnog nasilja u Kongu". „^ak i ove nove, mnogo vi{e brojke, predstavljaju samo grubu procjenu istinskog obima seksualnog nasilja zbog hroni~nog ne-

Vu~urevi}eve `albe
U srbijanski Sud ju~er su pristigle `albe branitelja nedavno uhi}enog ratnog gradona~elnika Trebinja Bo`idara Vu~urevi}a na odluku Vi{eg suda u [apcu o produ`enju pritvora te ispunjenosti uslova za njegovo izru~enje Hrvatskoj i BiH, potvrdila je sekretarica Suda Natalija Ad`i}. Vi{i sud u [apcu odlu~io je sredinom aprila da su ispunjeni uslovi za izru~enje. Ho}e li i kojoj od dviju dr`ava biti izru~en Vu~urevi}, kona~nu }e odluku donijeti srbijanska ministrica pravosu|a Sne`ana Malovi}.

prijavljivanja takvih zlo~ina uslijed straha od javnog izno{enja ~injenica, stida, te imuniteta za po~inioce“, kazala je ona. Dopisnik BBC-a iz Kinshase javlja da je studija u skladu s ranijim izvje{tajima koji su ustanovili da se seksualno nasilje pro{irilo van ratnih zona i duboko je uhvatilo korijenje u civilnom dru{tvu Konga. Michael van Rooyen, direktor Humanitarne inicijative Harvarda, izjavio je da su se "silovanja u DR Kongu pojavila kao jedna od najve}ih humanitarnih kriza na{eg vremena".