PRAVILNIK O OBLIKU I NAčINU VOĐENJA TRGOVAčKE KNJIGE

1

Šef Odjeljenja odnose i privredni razvoj d o n o s 8. i: PRAVILNIK O OBLIKU I NAčINU VOĐENJA TRGOVAčKE KNJIGE I .Trgovačka knjiga za trgovinu na veliko . trgovačke knjige za trgovinu na malo i trgovačke knjige za trgovinske usluge. ovog člana nisu dužni voditi TKV ako u svom knjigovodstvu obezbjeđuju sve podatke o zaduženju i razduženju robe u skladu sa Članom 8. kada svoje poljoprivredne proizvode prodaju na malo. ovog Pravilnika. 40/04”).obrazac TKV . član 2. Ovim pravilnikom pobliže se uređuje oblik i način vođenja trgovačke knjige za trgovinu na veliko. 3. su sastavni dio ovog pravilnika.Trgovačka knjiga je knjiga u kojoj se vodi evidencija prodaje usluga.obrazac TKM . 2 .Na osnovu stav 7. a čine je: . 2.lica) kada obavljaju promet robe ili proizvoda dužni su da vode trgovačku knjigu za trgovinu na veliko i trgovinu na malo u zavisnosti od oblika trgovine odnosno prometa koji obavljaju. Pravna lica i preduzetnici iz stava 3. stav Zakona o trgovini (“Službeni BiH br. Ove evidencije sadržavaju podatke o nabavci i prodaji robe odnosno podatke o zaduženju za vlastite proizvode i njihovoj prodaji. stav 2. Distrikta imovinske člana 8.Trgovačka knjiga za trgovinske usluge-obrazac TKU. 6. Iznimno obaveza vođenja trgovačke knjige ne odnosi se na fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom. člana 15. Pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje trgovačke i proizvodne djelatnosti (u daljem tekstu . 5. 1.OSNOVNE ODREDBE član 1. i člana 24 glasnik Brčko za urbanizam. nabavke i prodaje robe i proizvoda (u daljem tekstu proizvod). Trgovačka knjiga vodi se odvojeno za trgovinu na veliko i trgovinu na malo.Trgovačka knjiga za trgovinu na malo . Obrazac trgovačke knjige iz stava 1. 4.

Trgovačka knjiga je povezana. po hronološkom redoslijedu. interne otpremince ili drugog odgovarajućeg dokumenta. Lica koja ne vode evidenciju po sistemu dvojnog knjigovodstva dužna su ovjeriti TK kod nadležnog organa za ovjeru dokumenata – Odjeljenje za javni registar i pečatom lica. Trgovačka knjiga vodi se ažurno po načelima urednosti i tačnosti. vašarima. izložbama i sličnim manifestacijama. poslovnu jedinicu i drugo prodajno mjesto. Za ova prodajna mjesta vodi se posebna trgovačka knjiga. Lice koje u okviru prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta ima više odjeljenja ili prodajnih mjesta trgovačku knjigu vodi posebno za svako odjeljenje ili prodajno mjesto. Po zatvaranju prodajnog mjesta i zaključenja trgovačke knjige u kojoj je evidentiran promet za vrijeme privremene pordaje sačinjava se dokument o povratu kojim se vrši ponovno zaduženje prodajnog objekta iz kojeg je prethodno izvršena predispozicija. prodaja sa prodajom od vrata do vrata. kataloška prodaja-otprema poštom. Trgovačka knjiga ima karakter javne isprave. Za prodaju izvan prodavnica kao što su: automati. prodaja na pokretnom stolu. član 4. trgovac vodi trgovačku knjigu u sjedištu lica.član 3. na tom izdvojenom prodajnom mjestu lice mora ostigurati ispravu o zaduženju tog prodajnog mjesta. Trgovačka knjiga vodi se tako da omogućava uvid i kontrolu izvršene nabavke robe odnosno zaduženja za vlastite proizvode i prodaje robe i proizvoda. stranica. rashladne vitrine. prodaja putem elektronskih medija. 3 . Za povremenu prodaju roba sa kojom je zadužena prodavnica na sajmovima. dok se razduženje vrši na osnovcu dnevnog prometa odnosno računa o prodaji. telefonska prodaja. Zaduženje mjesta gdje se vrši povremena profaja evidentira se na osnovu predispozicije. numerisanih uvezana jemstvenikom i ovjerena pečatom lica. Lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti vode trgovčke knjige za svaki prodajni objekat. član 5.

otpis. otpremnice. Odobreni rabat 6. 4 . i dr. Opis 3. opis.dostavnice. U trgovačku knjigu unose se podaci o nabavci i prodaji kao i podaci o drugim promjenama (povrat. zapisnika. 20.izdatnice.povratu.prijemnice. rashod. 2. manjak. kratkotrajno mlijeko i dnevne štampe čije se zaduženje u trgovačkoj knjizi vrši dekadno tj. Obrazac trgovačke knjige za sadrži najmanje sljedeće kolone: 1. zaduženje. br. otpisu.član 6. 5.). II . promjeni cijena. Datum 2. i zadnjeg dana u mjesecu za proteklu dekadu. 4. trgovinu na veliko TKV OBRAZAC TKV Zaduženje 4. Razduženje 5. 1. Prethodni stav ne odnosi se na nabavku odnosno proizvodnju proizvoda koji se dnevno dostavljaju odnosno prodaju i to hljeba. promjene cijena i sl.popisne liste. razduženje. Knjiženje u trgovačkoj knjizi vrši se na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava (fakture-računa. osim proizvoda iz prethodnog stava. do 10. dnevnog izvještaja prometa na benzinskoj pumpnoj stanici. član 7. 6. odobreni rabat Red. redni broj. datum. Proizvodi se ne mogu staviti u prodaju prije evidentiranja u trgovačkoj knjizi.međuskladišnice. rashodu. peciva.dokumenta o predispoziciji. 3.VOĐENJE TRGOVAčKE KNJIGE ZA TRGOVINU NA VELIKO (OBRAZAC TKV) član 8. višak.) najkasnije narednog dana za prethodni dan.

a)Pri knjiženju nabavke. odnosno zaduženja. predispozicije. e)kalo. prodaje i drugih promjena. a u slučaju smanjenja vrijednosti proizvoda vrši se storniranje iznosa u koloni zaduženja. c)Druge promjene knjiže se na osnovu odgovarajućih dokumenata o promjeni cijena. povratu robe. Naknadni rabati koji se ne odobravaju na računu ne evidentiraju se u TKV. odnosno zaduženja. 4)u kolonu 4 upisuje se prodajna vrijednost robe iz veleprodajne kalkulacije ili vrijednost vlasitog proizvoda iz internog dokumenta o zaduženju pordajnog mjesta.vrijednosti i količina proizvoda. iznos kojim se uvećava vrijednost robe knjiži se kao nabavka. odnosno otpremnice upisuje se vrijednost isporuka kupcima. Rabat odobren na računu ne ulazi u vrijednost razduženja.član 9.rastur. ukoliko se zalihe ne vode po nabavnim cijenama. b)Pri knjiženju prodaje robe upisuje se naziv kupca i broj dokumenta o prodaji. upisuje se naziv i broj dokumenta o zaduženju. 5 . i drugim poslovnim događajima koji utiču na zaduženje prodajnog mjesta. a)u kolonu 4 upisuju se i podaci o promjeni cijena. U trgovačkoj knjizi za trgovinu na veliko knjiženje nabavke i prodaje robe vrši se na slijedeći način: 1)u kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja 2)u kolonu 2 se upisuje datum knjiženja poslovne promjene 3)u kolonu 3 daje se opis knjiženja nabavke.kvar i lom u okviru zakonom dozvoljenog iznosa knjiži se kao storno zaduženje. 5)u kolonu 5 na osnovu računa. Razduženje se evidentira po prodajnoj vrijednosti iz računa ili drugog dokuemnta o razduženju bez PDV-a. d)na osnovu zapisnika o izmjeni cijena odnosno odgovarajuće knjigovodstvene isprave. b)u ovu kolonu upisuje se i otprema proizvoda vlastitim prodajnim maloprodajnim objektima storno knjiženjem vrijednosti otpremljenih proizvoda na osnovu izdatnice odnosno interne otpremnice. c)knjiženje u slučaju promjene cijena vrši se na osnovu zapisnika o izmjeni cijena.

rastur. Isprave iz stava 1. stopu razlike u cijeni. naziv proizvoda ili robe. Da bi se dobila vrijednost zaliha po prodajnim cijenama zbiru kolone 5 dodaje se ukupan iznos odobrenih rabata. Odgovorno lice ovjerava tačnost izrade kalkulacije cijena potpisom i pečatom. 12. 13. 5. zavisne troškove bez PDV-a 14.kvar i lom)koji su veći od zakonom dozvoljenog a na osnovu odgovarajuće knjigovodstvene isprave. 16. Proizvođač vlastito prodajno mjesto zadužuje internim dokumentom koji sadrži vrstu. naziv i sjedište prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta. član 10. vrijednost razlike u cijeni. 15. 17. 6)Rabati koji se odobravaju na računu evidentiraju se u ovoj koloni. prodajnu vrijednost proizvoda ili robe bez poreza na dodatnu vrijednost (poreska osnovica). količinu i prodajnu cijenu proizvoda. redni broj. jedinicu mjere. 6. sastavljaju se prije nego što se proizvodi stave u promet. broj i datum dokumenta po kome je nabavka izvršena. broj kalkulacije 4. nabavnu vrijednost bez PDV-a. 3. naziv. 11. 2. naziv i sjedište dobavljača. 9. nabavnu cijenu po jedinici mjere bez PDV-a. 10. datum sastavljanja kalkulacije. rashoda (kalo. bez PDV-a. količinu. prodajna cijena bez PDV-a. naziv i sjedište lica. Za vlastite proizvode mjerodavna je planska odnosno druga prodajna cijena po kojoj se zadužuje prodajno mjesto. 6 . 8. Za nabavljenu robu sastavlja se kalkulacija cijena koja sadrži najmanje ove podatke: 1.U kolonu 5 upisuje se i vrijednost otpisa. 7.

3. Zaključivanje trgovačke knjige trgovac na veliko ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom. Zaduženje 4. član 13. Datum 2. 1. 2. Obrazac trgovačke knjige za trgovinu na malo TKM mora da sadrži najmanje slijedeće kolone: 1. Zaključivanje trgovačke knjige vrši se na posljednjoj strani poslednjeg knjiženja za proteklu poslovnu godinu. Nastale razlike utvrđene popisom evidentiraju se u trgovačkoj knjizi. redni broj. a vrijednost utvrđenog manjka .član 11. 5.OBRAZAC TKM član 14.u kolonu razduženja koji je veći od zakonom dozvoljenog. Vrijednost utvrđenog viška unosi se u kolonu zaduženja. opis. zakonu o PDV-u i zakonu o akcizama. U trgovačkoj knjizi za trgovinu na veliko vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na sledeću stranu kao donos prethodne strane.VOĐENJE TRGOVAčKE KNJIGE ZA TRGOVINU NA MALO . OBRAZAC TKM Red. zaduženje. datum. u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti koje se prenosi u narednu godinu. Razduženje 5. Trgovac na veliko vrši popis robe shodno propisima o računovodstvu. član 12. br. III . Poslije izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačke knjige za trgovinu na veliko. 7 . Opis 3. razduženje. Stanje utvrđeno popisom upoređuje se sa stanjem u trgovačkoj knjizi. 4.

Evidentiranje prenosa proizvoda iz jednog u drugi prodajni objekat se vrši storno knjiženjem u koloni zaduženje robe. lom i sl. nabavke i prodaje i vrši se na slijedeći način: 1) u kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja. kvara i loma. Redni broj se upisuje na proknjiženoj knjigovodstvenoj ispravi o zaduženju i nabavci i drugim promjenama. rastur. a u slučaju smanjenja vrijednosti vrši se storniranje crvenim stornom. a na osnovu iznosa evidentiranog na kontrolnoj traci. 2) u kolonu 2 upisuje se datum knjiženja poslovne promjene 3) u koloni 3 daje se opis knjiženja zaduženja. Pri knjiženju zaduženja. 8 . kao i u slučaju dozvoljenog kala. kvar. 5) u kolonu 5 upisuje se iznos dnevnog prometa. a na osnovu odgovarajuće knjigovodstvene isprave. fakture odnosno računa. nabavke. prodaje i drugih promjena upisuju se naziv i broj dokumenta.) koji su iznad visine dozvoljene zakonom. U trgovačkoj knjizi. U kolonu 5 upisuje se i maloprodajne vrijednosti otpisanih proizvoda po osnovu umanjenja njihove prodajne vrijednosti i rashoda po nekom drugom osnovu (kalo. promjeni vrijednosti zaliha zbog promjene poreskih stopa. knjiženje zaduženja. rastura. Prilikom sabiranja iznos crvenog storna oduzima se od ukupnog zbira. fiskalne odnosno registar-kase. nabavke. promjeni cijena. prodaje i drugih promjena. paragon-bloka. 4) u kolonu 4 upisuje se ukupna vrijednost zaduženja po maloprodajnim cijenama sa ukalkulisanim porezom na dodatu vrijednost. Za ostvareni dnevni promet sastavlja se rekapitulacija dnevnog prometa.član 15. U kolonu 4 upisuju se i podaci o internom prenosu (predispoziciji) proizvoda i robe iz jednog u drugi prodajni objekat. povrata robe i slično. Na osnovu sačinjenog zapisnika o izmjeni cijena za iznos kojim se uvećava vrijednost proizvoda vrši se knjiženje kao i pri nabavci. dnevnog izvještaja prometa na benzinskoj pumpnoj stanici ili drugog dokumenta o izvršenom prometu odnosno razduženju.

19. 9 . naziv i sjedište prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta (odjela. mjerodavna je planska odnosno druga prodajna cijena po kojoj se zadužuje prodajno mjesto. član 16. 9. 15. Za vlastite proizvode kao nabavna. 5. naziv. jedinicu mjere. nabavnu odnosno sopstvenu veleprodajnu vrijednost bez PDV-a. 6. 4. prodajnu vrijednost sa ukalkulisanim porezom na dodatnu vrijednost i 20. maloprodajnu cijenu sa porezom na dodatu vrijednost. naziv i sjedište dobavljača odnosno podatak da su proizvodi isporučeni iz sopstvenog skladišta. 16. etaže i dr). Proizvođač vlastito maloprodajno mjesto zadužuje maloprodajnom kalkulacijom sa elementima koji su neophodni da se sačini maloprodajna cijena proizvoda sa PDV-om Trgovci koji nisu PDV obveznici ne iskazuju niti vrše ukalkulisavanje PDV-a. 17. 8. datum sastavljanja kalkulacije. 10. 13. naziv internog dokumenta. koja čini sastavni dio dokumenta o nabavci robe. 7. stopu razlike u cijeni.Razlika zbira kolone 4 i kolone 5 predstavlja iznos vrijednosti zaliha u prodajnom objektu ili drugom prodajnom mjestu. Za nabavljenu robu sastavlja se kalkulacija cijena. 3. iznos poreza na dodatnu vrijednost. prodajnu vrijednost proizvoda ili robe bez poreza na dodatnu vrijednost (poreska osnovica). količinu. zavisne troškove bez PDV-a 14. naziv proizvoda ili robe. Kalkulacija cijena sadrži najmanje: 1. nabavnu odnosno cijenu po jedinici mjere bez PDV 12. vrijednost razlike u cijeni. 11. naziv i sjedište lica. broj kalkulacije. 2. odjeljenja. broj i datum dokumenta po kome je nabavka izvršena odnosno broj. stopu PDV-a 18. redni broj.

a vrednost utvrđenog manjka u okviru zakonom dozvoljenog knjiže se kao storno zaduženje a iznos preko dozvoljenog u kolonu razduženja.VOĐENJE EVIDENCIJA TRGOVINSKIH USLUGA član 20. odnosno maloprodajnih cijena. Zaključivanje trgovačke knjige trgovac na malo ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom. bez iskazivanja PDV-a. Trgovac na malo vrši popis shodno propisima o računovodstvu i poreskim propisima. U kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja. član 19. Vrijednost utvrđenog viška unosi se u kolonu zaduženja. U trgovačkoj knjizi vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na slijedeću stranu kao donos prethodne strane. U trgovačkoj knjizi za trgovinske usluge obavljene trgovinske usluge knjiže se na sledeći način: 1. Odgovorno lice ovjerava tačnost izrade kalkulacije cijena potpisom i pečatom. u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti robe koje se prenosi u narednu godinu. a vrši prodaju sopstvenih proizvoda. Stanje utvrđeno popisom upoređuje se sa stanjem u trgovačkoj knjizi. IV . Nastale razlike utvrđene popisom lice evidentira u trgovačkoj knjizi. Zaključivanje trgovačke knjige vrši se na poslednjoj strani poslednjeg knjiženja za proteklu poslovnu godinu. 10 . Kalkulacija cijena sastavlja se prije nego što se pristupi prodaji. kao dokument o zaduženju maloprodajnog objekta sačinjava interni dokument sa iznosom proizvođačkih. član 17. član 18. Poslije izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačke knjige.Lice koje nije PDV obveznik.

broj i datum dokumenta o obavljenoj trgovinskoj usluzi. uz obračun naknade za izvršenu trgovinsku uslugu posredovanja. 2. a za račun drugog lica (u daljem tekstu: komintenta). član 21. te naziv. 4. 11 . član 22. V . Trgovac koji je registrovan i obavlja komisionu prodaju proizvoda vodi trgovačku knjigu za trgovinu na veliko ili malo u zavisnosti da li se primljeni proizvodi prodaju u svrhu dalje prodaje ili prerade ili se prodaja vrši krajnjim potrošačima. 1. U kolonu 2 upisuje se datum knjiženja poslovne promjene. Zaključivanje trgovačke knjige za trgovinske usluge vrši se na poslednjoj strani gdje je izvršeno poslednje knjiženje u poslovnoj godini. Komisionim uslugama u smislu ovog pravilnika podrazumijeva se prodaja novih i upotrebljavanih pokretnih stvari (proizvoda) u svoje ime. Zaključivanje trgovačke knjige za trgovinske usluge trgovac ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom. U kolonu 3 daje se opis knjiženja obavljene trgovinske usluge sa naznakom naziva i sjedišta naručioca usluga. Evidentiranje komisione prodaje član 24.Redni broj se upisuje na proknjiženoj knjigovodstvenoj ispavi o naknadi za obavljenu trgovinsku uslugu.EVIDENTIRANJE KOMISIONE PRODAJE član 23. U trgovačkoj knjizi za trgovinske usluge vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na slijedeću stranu kao donos prethodne strane. U kolonu 4 upisuje se iznos ukupne vrijednosti naknade obavljenih trgovinskih usluga sa obračunatim PDV-om za obveznike PDV-a. dok lica koja nisu PDV obveznici ne obračunavaju i na fakturi ne iskazuju PDV. 3.

član 25. dok se razduženje vrši po veleprodajnim odnosno maloprodajnim cijenama storno knjiženjem u koloni zaduženja. N a z i v r o b e Datum prijem a robe Jed. OBRAZAC KP Red. vrij.Zaduženje se vrši na osnovu dokumenta koji dokazuje prijem proizvoda u komisionu prodaju. Prijem proizvoda u komisionu prodaju vrši se na osnovu Prijemni . Kada se vrši povrat proizvoda koji nije prodat tada se sačinjava dokument o povratu. dok se zaduženje prodajnog objekta i prometa vrši u TKV odnosno TKM. isječka kasene trake i otpremnice. a PDV obveznici obračunavaju i PDV. mjere Količina primljene robe Vrijednost koja pripada komitentu Po jed. Br. pravovaljanog ugovora o komisionoj prodaji koji je u cijelosti realizovan u dijelu predaje robe komisionaru. iznosom komisione provizije. dok se prodaja evidentira na osnovu računa. Evidencija proizvoda primljenih u komisionu prodaju vodi se na osnovu vjerodostojne dokumentacije o porijeklu robe uzete u komisionu prodaju: komisionog računapredračuna. na kojoj je naznačeno da je roba data u svrhu komisione prodaje. robe sa PDV-om i provizijom 10 Prodajna cijena robe sa PDV-om i provizijom 11 1 2 3 4 5 9 SVEGA član 26. Pravno lice odnosno preduzetnik (u daljem tekstu: komisionar) dužan je da prije stavljanja u promet robe preuzete od komitenta izvrši evidentiranje iste na način propisan ovim pravilnikom. 12 .evidencioni list Komisione robe (obrazac KP). Za ukupnu proizvoda količinu 6 7 Ukupn a provi zija 8 Iznos PDV-a Prodaj. odnosno računa ili otpremnice. dogovorenu cijenu koja se isplaćuje vlasniku.

13 . U prodajnom objektu komisiona roba mora biti na posebnim policama. Roba data u komision od strane registrovanog pravnog lica ili preduzetnika. VI .PRINCIP IDENTIčNOSTI TRGOVAčKIH I KNJIHOVODSTVENIH EVIDENCIJA član 31 Ako lice svoje poslovne evidencije vodi sistemom dvojnog knjigovodstva. član 30. a vrijednost utvrđenog manjka iznad zakonom dozvoljenog. Na svakom proizvodu ističe se prodajna cijena. obavezno je periodično. Posle izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačkih knjiga u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti robe koja se prenosi u narednu godinu. posebnom djelu poslovnog prostora ili na drugi način odvojene ako se u istoj prostoriji vrši prodaja i vlastite trgovačke robe komisionara. a ako se radi o uvoznoj robi i dokazom da su plaćene carinske dažbine i akcize. Obaveza iz stava 1. Stanje utvrđeno popisom na kraju obračunskog razdoblja upoređuje se sa stanjem u obrascu TKV odnosno TKM. a najmanje jedanput godišnje uskladiti trgovačku knjigu sa odgovarajućim kontima glavne knjige u knjigovodstvenoj evidenciji lica. mora biti snabdjevena propisanim ispravama o kvalitetu. član 28.član 27. član 29. a utvrđeni višak unosi u kolonu zaduženja. Komisionar vrši popis robe shodno računovodstvenim i poreskim propisima. dokazom o njenom porijeklu. ovog člana ne odnosi se na fizička lica – komitente.

sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige (Sl.ecc Datum: 18.godine Broj. Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige komisionih usluga (”Službeni glasnik Republike Srpske”. Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige za trgovinske usluge (”Službeni glasnik Republike Srpske” br.5/97 i 29/01).čUVANJE TRGOVAčKE KNJIGE član 32.07. godine.dipl. Trgovačke knjige čuvaju se najmanje 10 godina po isteku poslovne godine. član 34. broj 22/96). objavljuje u “Službenom glasniku a primjenjuje se od 01. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe: Pavilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige (“Službeni glasnik Republike Srpske br.2006. a dokumentacija na osnovu koje su vršena knjiženja najmanje 5 godina po isteku poslovne godine na koju se ta dokumentacija odnosi. Ovaj Pravilnik se Brčko Distrikta BiH”. Novine Federacije BiH broj 26/05. VIII . 5/97).2006 ŠEF ODJELJENJA Adnan Drapić.PRELAZNE I ZAVRšNE ODREDBE član 33. 06-052-001241/06 14 .04. 60/05).VII . Pravilnik o obliku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful