PRAVILNIK O OBLIKU I NAčINU VOĐENJA TRGOVAčKE KNJIGE

1

Obrazac trgovačke knjige iz stava 1. 3. 4. kada svoje poljoprivredne proizvode prodaju na malo.lica) kada obavljaju promet robe ili proizvoda dužni su da vode trgovačku knjigu za trgovinu na veliko i trgovinu na malo u zavisnosti od oblika trgovine odnosno prometa koji obavljaju. ovog Pravilnika.obrazac TKV . Distrikta imovinske člana 8. su sastavni dio ovog pravilnika. člana 15.obrazac TKM . Trgovačka knjiga vodi se odvojeno za trgovinu na veliko i trgovinu na malo. nabavke i prodaje robe i proizvoda (u daljem tekstu proizvod). Pravna lica i preduzetnici iz stava 3. 2. Iznimno obaveza vođenja trgovačke knjige ne odnosi se na fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom. a čine je: . 6. Ovim pravilnikom pobliže se uređuje oblik i način vođenja trgovačke knjige za trgovinu na veliko. ovog člana nisu dužni voditi TKV ako u svom knjigovodstvu obezbjeđuju sve podatke o zaduženju i razduženju robe u skladu sa Članom 8. stav 2. 5. i: PRAVILNIK O OBLIKU I NAčINU VOĐENJA TRGOVAčKE KNJIGE I . član 2. 2 . Ove evidencije sadržavaju podatke o nabavci i prodaji robe odnosno podatke o zaduženju za vlastite proizvode i njihovoj prodaji. 40/04”).Trgovačka knjiga za trgovinske usluge-obrazac TKU. trgovačke knjige za trgovinu na malo i trgovačke knjige za trgovinske usluge.Trgovačka knjiga za trgovinu na malo . Šef Odjeljenja odnose i privredni razvoj d o n o s 8. stav Zakona o trgovini (“Službeni BiH br.Trgovačka knjiga je knjiga u kojoj se vodi evidencija prodaje usluga. 1. Pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje trgovačke i proizvodne djelatnosti (u daljem tekstu .Na osnovu stav 7.OSNOVNE ODREDBE član 1.Trgovačka knjiga za trgovinu na veliko . i člana 24 glasnik Brčko za urbanizam.

Trgovačka knjiga vodi se tako da omogućava uvid i kontrolu izvršene nabavke robe odnosno zaduženja za vlastite proizvode i prodaje robe i proizvoda. član 5. telefonska prodaja. na tom izdvojenom prodajnom mjestu lice mora ostigurati ispravu o zaduženju tog prodajnog mjesta. numerisanih uvezana jemstvenikom i ovjerena pečatom lica. Za ova prodajna mjesta vodi se posebna trgovačka knjiga. Po zatvaranju prodajnog mjesta i zaključenja trgovačke knjige u kojoj je evidentiran promet za vrijeme privremene pordaje sačinjava se dokument o povratu kojim se vrši ponovno zaduženje prodajnog objekta iz kojeg je prethodno izvršena predispozicija. prodaja sa prodajom od vrata do vrata. kataloška prodaja-otprema poštom. 3 . po hronološkom redoslijedu. Lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti vode trgovčke knjige za svaki prodajni objekat. Trgovačka knjiga vodi se ažurno po načelima urednosti i tačnosti. izložbama i sličnim manifestacijama. dok se razduženje vrši na osnovcu dnevnog prometa odnosno računa o prodaji. rashladne vitrine. Lice koje u okviru prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta ima više odjeljenja ili prodajnih mjesta trgovačku knjigu vodi posebno za svako odjeljenje ili prodajno mjesto. Za povremenu prodaju roba sa kojom je zadužena prodavnica na sajmovima. član 4. prodaja na pokretnom stolu. vašarima. Za prodaju izvan prodavnica kao što su: automati. prodaja putem elektronskih medija. stranica.član 3. Zaduženje mjesta gdje se vrši povremena profaja evidentira se na osnovu predispozicije. Trgovačka knjiga je povezana. Trgovačka knjiga ima karakter javne isprave. interne otpremince ili drugog odgovarajućeg dokumenta. poslovnu jedinicu i drugo prodajno mjesto. Lica koja ne vode evidenciju po sistemu dvojnog knjigovodstva dužna su ovjeriti TK kod nadležnog organa za ovjeru dokumenata – Odjeljenje za javni registar i pečatom lica. trgovac vodi trgovačku knjigu u sjedištu lica.

izdatnice.popisne liste.VOĐENJE TRGOVAčKE KNJIGE ZA TRGOVINU NA VELIKO (OBRAZAC TKV) član 8.član 6. Razduženje 5. otpis. Proizvodi se ne mogu staviti u prodaju prije evidentiranja u trgovačkoj knjizi. kratkotrajno mlijeko i dnevne štampe čije se zaduženje u trgovačkoj knjizi vrši dekadno tj. 2. odobreni rabat Red. 20. peciva. dnevnog izvještaja prometa na benzinskoj pumpnoj stanici. i zadnjeg dana u mjesecu za proteklu dekadu. 4. 1. br. osim proizvoda iz prethodnog stava. višak. promjene cijena i sl. otpisu.dokumenta o predispoziciji. član 7.prijemnice. datum. razduženje.međuskladišnice. Odobreni rabat 6. i dr. do 10. Datum 2. U trgovačku knjigu unose se podaci o nabavci i prodaji kao i podaci o drugim promjenama (povrat.dostavnice. zaduženje. rashod. trgovinu na veliko TKV OBRAZAC TKV Zaduženje 4. 5.povratu. Obrazac trgovačke knjige za sadrži najmanje sljedeće kolone: 1. 6. 4 . 3. zapisnika. otpremnice. redni broj. II . opis. rashodu.).) najkasnije narednog dana za prethodni dan. Knjiženje u trgovačkoj knjizi vrši se na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava (fakture-računa. Opis 3. Prethodni stav ne odnosi se na nabavku odnosno proizvodnju proizvoda koji se dnevno dostavljaju odnosno prodaju i to hljeba. promjeni cijena. manjak.

U trgovačkoj knjizi za trgovinu na veliko knjiženje nabavke i prodaje robe vrši se na slijedeći način: 1)u kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja 2)u kolonu 2 se upisuje datum knjiženja poslovne promjene 3)u kolonu 3 daje se opis knjiženja nabavke. a)u kolonu 4 upisuju se i podaci o promjeni cijena. b)Pri knjiženju prodaje robe upisuje se naziv kupca i broj dokumenta o prodaji. 5)u kolonu 5 na osnovu računa.kvar i lom u okviru zakonom dozvoljenog iznosa knjiži se kao storno zaduženje.vrijednosti i količina proizvoda. Naknadni rabati koji se ne odobravaju na računu ne evidentiraju se u TKV. odnosno otpremnice upisuje se vrijednost isporuka kupcima. ukoliko se zalihe ne vode po nabavnim cijenama. a u slučaju smanjenja vrijednosti proizvoda vrši se storniranje iznosa u koloni zaduženja. i drugim poslovnim događajima koji utiču na zaduženje prodajnog mjesta. odnosno zaduženja. upisuje se naziv i broj dokumenta o zaduženju. e)kalo.rastur. iznos kojim se uvećava vrijednost robe knjiži se kao nabavka. odnosno zaduženja. prodaje i drugih promjena. povratu robe. c)Druge promjene knjiže se na osnovu odgovarajućih dokumenata o promjeni cijena. 5 . b)u ovu kolonu upisuje se i otprema proizvoda vlastitim prodajnim maloprodajnim objektima storno knjiženjem vrijednosti otpremljenih proizvoda na osnovu izdatnice odnosno interne otpremnice. d)na osnovu zapisnika o izmjeni cijena odnosno odgovarajuće knjigovodstvene isprave. a)Pri knjiženju nabavke.član 9. c)knjiženje u slučaju promjene cijena vrši se na osnovu zapisnika o izmjeni cijena. predispozicije. Razduženje se evidentira po prodajnoj vrijednosti iz računa ili drugog dokuemnta o razduženju bez PDV-a. 4)u kolonu 4 upisuje se prodajna vrijednost robe iz veleprodajne kalkulacije ili vrijednost vlasitog proizvoda iz internog dokumenta o zaduženju pordajnog mjesta. Rabat odobren na računu ne ulazi u vrijednost razduženja.

zavisne troškove bez PDV-a 14. 2. količinu. Za vlastite proizvode mjerodavna je planska odnosno druga prodajna cijena po kojoj se zadužuje prodajno mjesto. naziv. sastavljaju se prije nego što se proizvodi stave u promet. 6. prodajna cijena bez PDV-a. 16.rastur. broj kalkulacije 4. 9. 15. vrijednost razlike u cijeni. nabavnu cijenu po jedinici mjere bez PDV-a. naziv i sjedište prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta. 8.U kolonu 5 upisuje se i vrijednost otpisa. rashoda (kalo. jedinicu mjere. 7. 6 . 13. 6)Rabati koji se odobravaju na računu evidentiraju se u ovoj koloni. Odgovorno lice ovjerava tačnost izrade kalkulacije cijena potpisom i pečatom. broj i datum dokumenta po kome je nabavka izvršena. datum sastavljanja kalkulacije. Proizvođač vlastito prodajno mjesto zadužuje internim dokumentom koji sadrži vrstu. Da bi se dobila vrijednost zaliha po prodajnim cijenama zbiru kolone 5 dodaje se ukupan iznos odobrenih rabata.kvar i lom)koji su veći od zakonom dozvoljenog a na osnovu odgovarajuće knjigovodstvene isprave. Za nabavljenu robu sastavlja se kalkulacija cijena koja sadrži najmanje ove podatke: 1. 17. stopu razlike u cijeni. redni broj. član 10. 5. naziv i sjedište lica. Isprave iz stava 1. naziv proizvoda ili robe. količinu i prodajnu cijenu proizvoda. nabavnu vrijednost bez PDV-a. 10. naziv i sjedište dobavljača. 11. prodajnu vrijednost proizvoda ili robe bez poreza na dodatnu vrijednost (poreska osnovica). 3. 12. bez PDV-a.

4. opis. 2. član 12. Zaključivanje trgovačke knjige trgovac na veliko ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom.u kolonu razduženja koji je veći od zakonom dozvoljenog. zakonu o PDV-u i zakonu o akcizama. 1. Trgovac na veliko vrši popis robe shodno propisima o računovodstvu. 7 . Nastale razlike utvrđene popisom evidentiraju se u trgovačkoj knjizi. Zaduženje 4.član 11. III . Vrijednost utvrđenog viška unosi se u kolonu zaduženja. OBRAZAC TKM Red. Opis 3. Zaključivanje trgovačke knjige vrši se na posljednjoj strani poslednjeg knjiženja za proteklu poslovnu godinu. zaduženje. član 13. redni broj. U trgovačkoj knjizi za trgovinu na veliko vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na sledeću stranu kao donos prethodne strane. razduženje. br. Datum 2. Poslije izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačke knjige za trgovinu na veliko. Razduženje 5.VOĐENJE TRGOVAčKE KNJIGE ZA TRGOVINU NA MALO .OBRAZAC TKM član 14. datum. u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti koje se prenosi u narednu godinu. 3. a vrijednost utvrđenog manjka . Obrazac trgovačke knjige za trgovinu na malo TKM mora da sadrži najmanje slijedeće kolone: 1. 5. Stanje utvrđeno popisom upoređuje se sa stanjem u trgovačkoj knjizi.

8 . 4) u kolonu 4 upisuje se ukupna vrijednost zaduženja po maloprodajnim cijenama sa ukalkulisanim porezom na dodatu vrijednost. rastur.) koji su iznad visine dozvoljene zakonom. U kolonu 4 upisuju se i podaci o internom prenosu (predispoziciji) proizvoda i robe iz jednog u drugi prodajni objekat. 2) u kolonu 2 upisuje se datum knjiženja poslovne promjene 3) u koloni 3 daje se opis knjiženja zaduženja. dnevnog izvještaja prometa na benzinskoj pumpnoj stanici ili drugog dokumenta o izvršenom prometu odnosno razduženju.član 15. kvara i loma. povrata robe i slično. kao i u slučaju dozvoljenog kala. promjeni vrijednosti zaliha zbog promjene poreskih stopa. nabavke i prodaje i vrši se na slijedeći način: 1) u kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja. Evidentiranje prenosa proizvoda iz jednog u drugi prodajni objekat se vrši storno knjiženjem u koloni zaduženje robe. prodaje i drugih promjena upisuju se naziv i broj dokumenta. Redni broj se upisuje na proknjiženoj knjigovodstvenoj ispravi o zaduženju i nabavci i drugim promjenama. a u slučaju smanjenja vrijednosti vrši se storniranje crvenim stornom. a na osnovu iznosa evidentiranog na kontrolnoj traci. a na osnovu odgovarajuće knjigovodstvene isprave. prodaje i drugih promjena. Prilikom sabiranja iznos crvenog storna oduzima se od ukupnog zbira. nabavke. rastura. nabavke. Pri knjiženju zaduženja. promjeni cijena. 5) u kolonu 5 upisuje se iznos dnevnog prometa. Na osnovu sačinjenog zapisnika o izmjeni cijena za iznos kojim se uvećava vrijednost proizvoda vrši se knjiženje kao i pri nabavci. U kolonu 5 upisuje se i maloprodajne vrijednosti otpisanih proizvoda po osnovu umanjenja njihove prodajne vrijednosti i rashoda po nekom drugom osnovu (kalo. paragon-bloka. fakture odnosno računa. lom i sl. knjiženje zaduženja. fiskalne odnosno registar-kase. kvar. U trgovačkoj knjizi. Za ostvareni dnevni promet sastavlja se rekapitulacija dnevnog prometa.

odjeljenja. 15. naziv. član 16. 5. prodajnu vrijednost sa ukalkulisanim porezom na dodatnu vrijednost i 20. Kalkulacija cijena sadrži najmanje: 1. Proizvođač vlastito maloprodajno mjesto zadužuje maloprodajnom kalkulacijom sa elementima koji su neophodni da se sačini maloprodajna cijena proizvoda sa PDV-om Trgovci koji nisu PDV obveznici ne iskazuju niti vrše ukalkulisavanje PDV-a. 10. zavisne troškove bez PDV-a 14. 4. naziv proizvoda ili robe.Razlika zbira kolone 4 i kolone 5 predstavlja iznos vrijednosti zaliha u prodajnom objektu ili drugom prodajnom mjestu. jedinicu mjere. nabavnu odnosno cijenu po jedinici mjere bez PDV 12. 7. redni broj. stopu razlike u cijeni. 17. Za nabavljenu robu sastavlja se kalkulacija cijena. Za vlastite proizvode kao nabavna. mjerodavna je planska odnosno druga prodajna cijena po kojoj se zadužuje prodajno mjesto. količinu. prodajnu vrijednost proizvoda ili robe bez poreza na dodatnu vrijednost (poreska osnovica). broj kalkulacije. 2. naziv internog dokumenta. koja čini sastavni dio dokumenta o nabavci robe. vrijednost razlike u cijeni. iznos poreza na dodatnu vrijednost. 9 . 16. 13. maloprodajnu cijenu sa porezom na dodatu vrijednost. 11. 9. etaže i dr). naziv i sjedište prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta (odjela. datum sastavljanja kalkulacije. 6. 8. naziv i sjedište lica. nabavnu odnosno sopstvenu veleprodajnu vrijednost bez PDV-a. 19. naziv i sjedište dobavljača odnosno podatak da su proizvodi isporučeni iz sopstvenog skladišta. broj i datum dokumenta po kome je nabavka izvršena odnosno broj. 3. stopu PDV-a 18.

Lice koje nije PDV obveznik. Vrijednost utvrđenog viška unosi se u kolonu zaduženja. član 17. Zaključivanje trgovačke knjige trgovac na malo ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom. Trgovac na malo vrši popis shodno propisima o računovodstvu i poreskim propisima. a vrši prodaju sopstvenih proizvoda. član 19. Stanje utvrđeno popisom upoređuje se sa stanjem u trgovačkoj knjizi. U trgovačkoj knjizi za trgovinske usluge obavljene trgovinske usluge knjiže se na sledeći način: 1. u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti robe koje se prenosi u narednu godinu. IV . Nastale razlike utvrđene popisom lice evidentira u trgovačkoj knjizi. Poslije izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačke knjige. član 18. U kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja. U trgovačkoj knjizi vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na slijedeću stranu kao donos prethodne strane. Zaključivanje trgovačke knjige vrši se na poslednjoj strani poslednjeg knjiženja za proteklu poslovnu godinu.VOĐENJE EVIDENCIJA TRGOVINSKIH USLUGA član 20. Kalkulacija cijena sastavlja se prije nego što se pristupi prodaji. odnosno maloprodajnih cijena. kao dokument o zaduženju maloprodajnog objekta sačinjava interni dokument sa iznosom proizvođačkih. Odgovorno lice ovjerava tačnost izrade kalkulacije cijena potpisom i pečatom. 10 . a vrednost utvrđenog manjka u okviru zakonom dozvoljenog knjiže se kao storno zaduženje a iznos preko dozvoljenog u kolonu razduženja. bez iskazivanja PDV-a.

U kolonu 4 upisuje se iznos ukupne vrijednosti naknade obavljenih trgovinskih usluga sa obračunatim PDV-om za obveznike PDV-a. 2.Redni broj se upisuje na proknjiženoj knjigovodstvenoj ispavi o naknadi za obavljenu trgovinsku uslugu. Zaključivanje trgovačke knjige za trgovinske usluge trgovac ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom. 11 . dok lica koja nisu PDV obveznici ne obračunavaju i na fakturi ne iskazuju PDV. uz obračun naknade za izvršenu trgovinsku uslugu posredovanja. Trgovac koji je registrovan i obavlja komisionu prodaju proizvoda vodi trgovačku knjigu za trgovinu na veliko ili malo u zavisnosti da li se primljeni proizvodi prodaju u svrhu dalje prodaje ili prerade ili se prodaja vrši krajnjim potrošačima. 4. Evidentiranje komisione prodaje član 24. te naziv. U trgovačkoj knjizi za trgovinske usluge vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na slijedeću stranu kao donos prethodne strane. U kolonu 2 upisuje se datum knjiženja poslovne promjene. Zaključivanje trgovačke knjige za trgovinske usluge vrši se na poslednjoj strani gdje je izvršeno poslednje knjiženje u poslovnoj godini. a za račun drugog lica (u daljem tekstu: komintenta). U kolonu 3 daje se opis knjiženja obavljene trgovinske usluge sa naznakom naziva i sjedišta naručioca usluga. V . član 21. 1. broj i datum dokumenta o obavljenoj trgovinskoj usluzi. Komisionim uslugama u smislu ovog pravilnika podrazumijeva se prodaja novih i upotrebljavanih pokretnih stvari (proizvoda) u svoje ime.EVIDENTIRANJE KOMISIONE PRODAJE član 23. 3. član 22.

isječka kasene trake i otpremnice. Prijem proizvoda u komisionu prodaju vrši se na osnovu Prijemni . član 25. Kada se vrši povrat proizvoda koji nije prodat tada se sačinjava dokument o povratu. na kojoj je naznačeno da je roba data u svrhu komisione prodaje. dok se razduženje vrši po veleprodajnim odnosno maloprodajnim cijenama storno knjiženjem u koloni zaduženja. N a z i v r o b e Datum prijem a robe Jed. odnosno računa ili otpremnice. pravovaljanog ugovora o komisionoj prodaji koji je u cijelosti realizovan u dijelu predaje robe komisionaru. 12 . OBRAZAC KP Red. a PDV obveznici obračunavaju i PDV. iznosom komisione provizije. Pravno lice odnosno preduzetnik (u daljem tekstu: komisionar) dužan je da prije stavljanja u promet robe preuzete od komitenta izvrši evidentiranje iste na način propisan ovim pravilnikom. dogovorenu cijenu koja se isplaćuje vlasniku. vrij.evidencioni list Komisione robe (obrazac KP). Evidencija proizvoda primljenih u komisionu prodaju vodi se na osnovu vjerodostojne dokumentacije o porijeklu robe uzete u komisionu prodaju: komisionog računapredračuna. Br. Za ukupnu proizvoda količinu 6 7 Ukupn a provi zija 8 Iznos PDV-a Prodaj.Zaduženje se vrši na osnovu dokumenta koji dokazuje prijem proizvoda u komisionu prodaju. dok se zaduženje prodajnog objekta i prometa vrši u TKV odnosno TKM. dok se prodaja evidentira na osnovu računa. mjere Količina primljene robe Vrijednost koja pripada komitentu Po jed. robe sa PDV-om i provizijom 10 Prodajna cijena robe sa PDV-om i provizijom 11 1 2 3 4 5 9 SVEGA član 26.

a najmanje jedanput godišnje uskladiti trgovačku knjigu sa odgovarajućim kontima glavne knjige u knjigovodstvenoj evidenciji lica. dokazom o njenom porijeklu. Posle izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačkih knjiga u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti robe koja se prenosi u narednu godinu. 13 . posebnom djelu poslovnog prostora ili na drugi način odvojene ako se u istoj prostoriji vrši prodaja i vlastite trgovačke robe komisionara.član 27. mora biti snabdjevena propisanim ispravama o kvalitetu. a ako se radi o uvoznoj robi i dokazom da su plaćene carinske dažbine i akcize. VI . U prodajnom objektu komisiona roba mora biti na posebnim policama. Na svakom proizvodu ističe se prodajna cijena. ovog člana ne odnosi se na fizička lica – komitente. a utvrđeni višak unosi u kolonu zaduženja. a vrijednost utvrđenog manjka iznad zakonom dozvoljenog. član 29. Obaveza iz stava 1.PRINCIP IDENTIčNOSTI TRGOVAčKIH I KNJIHOVODSTVENIH EVIDENCIJA član 31 Ako lice svoje poslovne evidencije vodi sistemom dvojnog knjigovodstva. obavezno je periodično. Stanje utvrđeno popisom na kraju obračunskog razdoblja upoređuje se sa stanjem u obrascu TKV odnosno TKM. član 30. Komisionar vrši popis robe shodno računovodstvenim i poreskim propisima. član 28. Roba data u komision od strane registrovanog pravnog lica ili preduzetnika.

5/97 i 29/01).dipl. Novine Federacije BiH broj 26/05. VIII . a dokumentacija na osnovu koje su vršena knjiženja najmanje 5 godina po isteku poslovne godine na koju se ta dokumentacija odnosi. Pravilnik o obliku. Ovaj Pravilnik se Brčko Distrikta BiH”.04.godine Broj.čUVANJE TRGOVAčKE KNJIGE član 32. Trgovačke knjige čuvaju se najmanje 10 godina po isteku poslovne godine. objavljuje u “Službenom glasniku a primjenjuje se od 01. Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige za trgovinske usluge (”Službeni glasnik Republike Srpske” br. 60/05). član 34. godine. 06-052-001241/06 14 . Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige komisionih usluga (”Službeni glasnik Republike Srpske”.PRELAZNE I ZAVRšNE ODREDBE član 33.VII .2006 ŠEF ODJELJENJA Adnan Drapić. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe: Pavilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige (“Službeni glasnik Republike Srpske br.ecc Datum: 18. sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige (Sl.07. broj 22/96). 5/97).2006.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful