PRAVILNIK O OBLIKU I NAčINU VOĐENJA TRGOVAčKE KNJIGE

1

obrazac TKM . 1. Pravna lica i preduzetnici iz stava 3. Obrazac trgovačke knjige iz stava 1. a čine je: .obrazac TKV . 4. trgovačke knjige za trgovinu na malo i trgovačke knjige za trgovinske usluge. su sastavni dio ovog pravilnika.Trgovačka knjiga je knjiga u kojoj se vodi evidencija prodaje usluga.Trgovačka knjiga za trgovinu na veliko . 2 . 6. i člana 24 glasnik Brčko za urbanizam.OSNOVNE ODREDBE član 1.Na osnovu stav 7. 3. Trgovačka knjiga vodi se odvojeno za trgovinu na veliko i trgovinu na malo. Šef Odjeljenja odnose i privredni razvoj d o n o s 8. 5.Trgovačka knjiga za trgovinu na malo . Ove evidencije sadržavaju podatke o nabavci i prodaji robe odnosno podatke o zaduženju za vlastite proizvode i njihovoj prodaji. kada svoje poljoprivredne proizvode prodaju na malo. nabavke i prodaje robe i proizvoda (u daljem tekstu proizvod).Trgovačka knjiga za trgovinske usluge-obrazac TKU. člana 15. ovog člana nisu dužni voditi TKV ako u svom knjigovodstvu obezbjeđuju sve podatke o zaduženju i razduženju robe u skladu sa Članom 8.lica) kada obavljaju promet robe ili proizvoda dužni su da vode trgovačku knjigu za trgovinu na veliko i trgovinu na malo u zavisnosti od oblika trgovine odnosno prometa koji obavljaju. stav Zakona o trgovini (“Službeni BiH br. 2. Distrikta imovinske člana 8. stav 2. član 2. Pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje trgovačke i proizvodne djelatnosti (u daljem tekstu . Ovim pravilnikom pobliže se uređuje oblik i način vođenja trgovačke knjige za trgovinu na veliko. ovog Pravilnika. i: PRAVILNIK O OBLIKU I NAčINU VOĐENJA TRGOVAčKE KNJIGE I . Iznimno obaveza vođenja trgovačke knjige ne odnosi se na fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom. 40/04”).

Zaduženje mjesta gdje se vrši povremena profaja evidentira se na osnovu predispozicije. izložbama i sličnim manifestacijama. Lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti vode trgovčke knjige za svaki prodajni objekat. po hronološkom redoslijedu. poslovnu jedinicu i drugo prodajno mjesto. kataloška prodaja-otprema poštom. Trgovačka knjiga vodi se tako da omogućava uvid i kontrolu izvršene nabavke robe odnosno zaduženja za vlastite proizvode i prodaje robe i proizvoda. rashladne vitrine. Lice koje u okviru prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta ima više odjeljenja ili prodajnih mjesta trgovačku knjigu vodi posebno za svako odjeljenje ili prodajno mjesto. stranica. interne otpremince ili drugog odgovarajućeg dokumenta. 3 . Trgovačka knjiga je povezana. prodaja sa prodajom od vrata do vrata. numerisanih uvezana jemstvenikom i ovjerena pečatom lica. trgovac vodi trgovačku knjigu u sjedištu lica. telefonska prodaja. prodaja na pokretnom stolu. dok se razduženje vrši na osnovcu dnevnog prometa odnosno računa o prodaji. na tom izdvojenom prodajnom mjestu lice mora ostigurati ispravu o zaduženju tog prodajnog mjesta. član 5. Lica koja ne vode evidenciju po sistemu dvojnog knjigovodstva dužna su ovjeriti TK kod nadležnog organa za ovjeru dokumenata – Odjeljenje za javni registar i pečatom lica. Trgovačka knjiga vodi se ažurno po načelima urednosti i tačnosti. Trgovačka knjiga ima karakter javne isprave. Za prodaju izvan prodavnica kao što su: automati. Za ova prodajna mjesta vodi se posebna trgovačka knjiga. Za povremenu prodaju roba sa kojom je zadužena prodavnica na sajmovima. prodaja putem elektronskih medija. Po zatvaranju prodajnog mjesta i zaključenja trgovačke knjige u kojoj je evidentiran promet za vrijeme privremene pordaje sačinjava se dokument o povratu kojim se vrši ponovno zaduženje prodajnog objekta iz kojeg je prethodno izvršena predispozicija. vašarima.član 3. član 4.

povratu. Opis 3. član 7. 1. osim proizvoda iz prethodnog stava.dokumenta o predispoziciji. promjene cijena i sl. U trgovačku knjigu unose se podaci o nabavci i prodaji kao i podaci o drugim promjenama (povrat. do 10. 4 . razduženje. otpis. Odobreni rabat 6. opis. Datum 2. II .član 6.izdatnice. zaduženje. dnevnog izvještaja prometa na benzinskoj pumpnoj stanici. datum. otpisu.dostavnice.). Obrazac trgovačke knjige za sadrži najmanje sljedeće kolone: 1. redni broj.VOĐENJE TRGOVAčKE KNJIGE ZA TRGOVINU NA VELIKO (OBRAZAC TKV) član 8. peciva. odobreni rabat Red. Razduženje 5.prijemnice. promjeni cijena. br. višak. rashodu. zapisnika. 20. i zadnjeg dana u mjesecu za proteklu dekadu. rashod. 2. 5. 3. otpremnice. 4. i dr.međuskladišnice. Proizvodi se ne mogu staviti u prodaju prije evidentiranja u trgovačkoj knjizi.popisne liste. 6.) najkasnije narednog dana za prethodni dan. kratkotrajno mlijeko i dnevne štampe čije se zaduženje u trgovačkoj knjizi vrši dekadno tj. trgovinu na veliko TKV OBRAZAC TKV Zaduženje 4. Prethodni stav ne odnosi se na nabavku odnosno proizvodnju proizvoda koji se dnevno dostavljaju odnosno prodaju i to hljeba. Knjiženje u trgovačkoj knjizi vrši se na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava (fakture-računa. manjak.

ukoliko se zalihe ne vode po nabavnim cijenama. prodaje i drugih promjena.član 9. a u slučaju smanjenja vrijednosti proizvoda vrši se storniranje iznosa u koloni zaduženja. odnosno zaduženja.kvar i lom u okviru zakonom dozvoljenog iznosa knjiži se kao storno zaduženje. Naknadni rabati koji se ne odobravaju na računu ne evidentiraju se u TKV. povratu robe. predispozicije. upisuje se naziv i broj dokumenta o zaduženju. i drugim poslovnim događajima koji utiču na zaduženje prodajnog mjesta. 5)u kolonu 5 na osnovu računa.vrijednosti i količina proizvoda. 5 . iznos kojim se uvećava vrijednost robe knjiži se kao nabavka. d)na osnovu zapisnika o izmjeni cijena odnosno odgovarajuće knjigovodstvene isprave. a)u kolonu 4 upisuju se i podaci o promjeni cijena. a)Pri knjiženju nabavke. b)Pri knjiženju prodaje robe upisuje se naziv kupca i broj dokumenta o prodaji.rastur. c)Druge promjene knjiže se na osnovu odgovarajućih dokumenata o promjeni cijena. odnosno otpremnice upisuje se vrijednost isporuka kupcima. b)u ovu kolonu upisuje se i otprema proizvoda vlastitim prodajnim maloprodajnim objektima storno knjiženjem vrijednosti otpremljenih proizvoda na osnovu izdatnice odnosno interne otpremnice. Razduženje se evidentira po prodajnoj vrijednosti iz računa ili drugog dokuemnta o razduženju bez PDV-a. e)kalo. 4)u kolonu 4 upisuje se prodajna vrijednost robe iz veleprodajne kalkulacije ili vrijednost vlasitog proizvoda iz internog dokumenta o zaduženju pordajnog mjesta. c)knjiženje u slučaju promjene cijena vrši se na osnovu zapisnika o izmjeni cijena. odnosno zaduženja. Rabat odobren na računu ne ulazi u vrijednost razduženja. U trgovačkoj knjizi za trgovinu na veliko knjiženje nabavke i prodaje robe vrši se na slijedeći način: 1)u kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja 2)u kolonu 2 se upisuje datum knjiženja poslovne promjene 3)u kolonu 3 daje se opis knjiženja nabavke.

prodajnu vrijednost proizvoda ili robe bez poreza na dodatnu vrijednost (poreska osnovica). Za vlastite proizvode mjerodavna je planska odnosno druga prodajna cijena po kojoj se zadužuje prodajno mjesto. 9. 10. naziv i sjedište prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta. 8. naziv. 6 . nabavnu cijenu po jedinici mjere bez PDV-a.kvar i lom)koji su veći od zakonom dozvoljenog a na osnovu odgovarajuće knjigovodstvene isprave. stopu razlike u cijeni. naziv proizvoda ili robe. nabavnu vrijednost bez PDV-a.rastur. Za nabavljenu robu sastavlja se kalkulacija cijena koja sadrži najmanje ove podatke: 1. 12. 16. 17. broj i datum dokumenta po kome je nabavka izvršena. 15. količinu i prodajnu cijenu proizvoda. 6)Rabati koji se odobravaju na računu evidentiraju se u ovoj koloni. Odgovorno lice ovjerava tačnost izrade kalkulacije cijena potpisom i pečatom. član 10. jedinicu mjere. Isprave iz stava 1. vrijednost razlike u cijeni. Proizvođač vlastito prodajno mjesto zadužuje internim dokumentom koji sadrži vrstu. sastavljaju se prije nego što se proizvodi stave u promet. broj kalkulacije 4. zavisne troškove bez PDV-a 14. 2. Da bi se dobila vrijednost zaliha po prodajnim cijenama zbiru kolone 5 dodaje se ukupan iznos odobrenih rabata. bez PDV-a. 6. količinu. 3. 5. rashoda (kalo. prodajna cijena bez PDV-a. 11.U kolonu 5 upisuje se i vrijednost otpisa. 13. naziv i sjedište dobavljača. 7. redni broj. datum sastavljanja kalkulacije. naziv i sjedište lica.

Obrazac trgovačke knjige za trgovinu na malo TKM mora da sadrži najmanje slijedeće kolone: 1. 5. Zaključivanje trgovačke knjige vrši se na posljednjoj strani poslednjeg knjiženja za proteklu poslovnu godinu. a vrijednost utvrđenog manjka . Vrijednost utvrđenog viška unosi se u kolonu zaduženja. 4. Zaduženje 4. Datum 2. Poslije izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačke knjige za trgovinu na veliko.član 11. br. III . zaduženje.OBRAZAC TKM član 14. 2. OBRAZAC TKM Red. U trgovačkoj knjizi za trgovinu na veliko vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na sledeću stranu kao donos prethodne strane. razduženje.VOĐENJE TRGOVAčKE KNJIGE ZA TRGOVINU NA MALO . datum. Trgovac na veliko vrši popis robe shodno propisima o računovodstvu. 1. redni broj. Opis 3.u kolonu razduženja koji je veći od zakonom dozvoljenog. Razduženje 5. član 13. član 12. Zaključivanje trgovačke knjige trgovac na veliko ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom. zakonu o PDV-u i zakonu o akcizama. Stanje utvrđeno popisom upoređuje se sa stanjem u trgovačkoj knjizi. opis. Nastale razlike utvrđene popisom evidentiraju se u trgovačkoj knjizi. 7 . u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti koje se prenosi u narednu godinu. 3.

nabavke. rastur. nabavke i prodaje i vrši se na slijedeći način: 1) u kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja. 5) u kolonu 5 upisuje se iznos dnevnog prometa. prodaje i drugih promjena upisuju se naziv i broj dokumenta. Prilikom sabiranja iznos crvenog storna oduzima se od ukupnog zbira. U trgovačkoj knjizi. a u slučaju smanjenja vrijednosti vrši se storniranje crvenim stornom. fakture odnosno računa. kao i u slučaju dozvoljenog kala. kvar. U kolonu 5 upisuje se i maloprodajne vrijednosti otpisanih proizvoda po osnovu umanjenja njihove prodajne vrijednosti i rashoda po nekom drugom osnovu (kalo. promjeni vrijednosti zaliha zbog promjene poreskih stopa. 4) u kolonu 4 upisuje se ukupna vrijednost zaduženja po maloprodajnim cijenama sa ukalkulisanim porezom na dodatu vrijednost. Redni broj se upisuje na proknjiženoj knjigovodstvenoj ispravi o zaduženju i nabavci i drugim promjenama. povrata robe i slično. Pri knjiženju zaduženja. lom i sl. fiskalne odnosno registar-kase. prodaje i drugih promjena. rastura.član 15. dnevnog izvještaja prometa na benzinskoj pumpnoj stanici ili drugog dokumenta o izvršenom prometu odnosno razduženju. knjiženje zaduženja. Za ostvareni dnevni promet sastavlja se rekapitulacija dnevnog prometa. kvara i loma. a na osnovu iznosa evidentiranog na kontrolnoj traci. paragon-bloka. U kolonu 4 upisuju se i podaci o internom prenosu (predispoziciji) proizvoda i robe iz jednog u drugi prodajni objekat. promjeni cijena. Na osnovu sačinjenog zapisnika o izmjeni cijena za iznos kojim se uvećava vrijednost proizvoda vrši se knjiženje kao i pri nabavci. Evidentiranje prenosa proizvoda iz jednog u drugi prodajni objekat se vrši storno knjiženjem u koloni zaduženje robe. 8 .) koji su iznad visine dozvoljene zakonom. a na osnovu odgovarajuće knjigovodstvene isprave. 2) u kolonu 2 upisuje se datum knjiženja poslovne promjene 3) u koloni 3 daje se opis knjiženja zaduženja. nabavke.

Proizvođač vlastito maloprodajno mjesto zadužuje maloprodajnom kalkulacijom sa elementima koji su neophodni da se sačini maloprodajna cijena proizvoda sa PDV-om Trgovci koji nisu PDV obveznici ne iskazuju niti vrše ukalkulisavanje PDV-a. 10. jedinicu mjere. 6. datum sastavljanja kalkulacije. odjeljenja. 8. vrijednost razlike u cijeni. član 16. 11. prodajnu vrijednost proizvoda ili robe bez poreza na dodatnu vrijednost (poreska osnovica). 2.Razlika zbira kolone 4 i kolone 5 predstavlja iznos vrijednosti zaliha u prodajnom objektu ili drugom prodajnom mjestu. 4. Za nabavljenu robu sastavlja se kalkulacija cijena. 16. naziv proizvoda ili robe. naziv. prodajnu vrijednost sa ukalkulisanim porezom na dodatnu vrijednost i 20. stopu PDV-a 18. 9. 19. 7. mjerodavna je planska odnosno druga prodajna cijena po kojoj se zadužuje prodajno mjesto. 15. naziv i sjedište lica. 9 . broj i datum dokumenta po kome je nabavka izvršena odnosno broj. Za vlastite proizvode kao nabavna. 3. naziv i sjedište dobavljača odnosno podatak da su proizvodi isporučeni iz sopstvenog skladišta. maloprodajnu cijenu sa porezom na dodatu vrijednost. 5. zavisne troškove bez PDV-a 14. količinu. naziv i sjedište prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta (odjela. iznos poreza na dodatnu vrijednost. redni broj. 13. nabavnu odnosno sopstvenu veleprodajnu vrijednost bez PDV-a. broj kalkulacije. Kalkulacija cijena sadrži najmanje: 1. 17. nabavnu odnosno cijenu po jedinici mjere bez PDV 12. naziv internog dokumenta. etaže i dr). stopu razlike u cijeni. koja čini sastavni dio dokumenta o nabavci robe.

U trgovačkoj knjizi za trgovinske usluge obavljene trgovinske usluge knjiže se na sledeći način: 1. bez iskazivanja PDV-a. Trgovac na malo vrši popis shodno propisima o računovodstvu i poreskim propisima. Zaključivanje trgovačke knjige vrši se na poslednjoj strani poslednjeg knjiženja za proteklu poslovnu godinu. U kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja. kao dokument o zaduženju maloprodajnog objekta sačinjava interni dokument sa iznosom proizvođačkih. Nastale razlike utvrđene popisom lice evidentira u trgovačkoj knjizi. odnosno maloprodajnih cijena. Odgovorno lice ovjerava tačnost izrade kalkulacije cijena potpisom i pečatom.Lice koje nije PDV obveznik. u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti robe koje se prenosi u narednu godinu. član 18. član 19. član 17. U trgovačkoj knjizi vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na slijedeću stranu kao donos prethodne strane. Vrijednost utvrđenog viška unosi se u kolonu zaduženja. 10 . Kalkulacija cijena sastavlja se prije nego što se pristupi prodaji. IV . Poslije izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačke knjige.VOĐENJE EVIDENCIJA TRGOVINSKIH USLUGA član 20. a vrednost utvrđenog manjka u okviru zakonom dozvoljenog knjiže se kao storno zaduženje a iznos preko dozvoljenog u kolonu razduženja. Zaključivanje trgovačke knjige trgovac na malo ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom. a vrši prodaju sopstvenih proizvoda. Stanje utvrđeno popisom upoređuje se sa stanjem u trgovačkoj knjizi.

član 22. Trgovac koji je registrovan i obavlja komisionu prodaju proizvoda vodi trgovačku knjigu za trgovinu na veliko ili malo u zavisnosti da li se primljeni proizvodi prodaju u svrhu dalje prodaje ili prerade ili se prodaja vrši krajnjim potrošačima. 2. Zaključivanje trgovačke knjige za trgovinske usluge trgovac ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom. U kolonu 4 upisuje se iznos ukupne vrijednosti naknade obavljenih trgovinskih usluga sa obračunatim PDV-om za obveznike PDV-a. Komisionim uslugama u smislu ovog pravilnika podrazumijeva se prodaja novih i upotrebljavanih pokretnih stvari (proizvoda) u svoje ime. dok lica koja nisu PDV obveznici ne obračunavaju i na fakturi ne iskazuju PDV. V .Redni broj se upisuje na proknjiženoj knjigovodstvenoj ispavi o naknadi za obavljenu trgovinsku uslugu. 4. Zaključivanje trgovačke knjige za trgovinske usluge vrši se na poslednjoj strani gdje je izvršeno poslednje knjiženje u poslovnoj godini. 1. a za račun drugog lica (u daljem tekstu: komintenta). 3. uz obračun naknade za izvršenu trgovinsku uslugu posredovanja. U kolonu 3 daje se opis knjiženja obavljene trgovinske usluge sa naznakom naziva i sjedišta naručioca usluga. U trgovačkoj knjizi za trgovinske usluge vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na slijedeću stranu kao donos prethodne strane. te naziv. član 21. U kolonu 2 upisuje se datum knjiženja poslovne promjene. Evidentiranje komisione prodaje član 24.EVIDENTIRANJE KOMISIONE PRODAJE član 23. 11 . broj i datum dokumenta o obavljenoj trgovinskoj usluzi.

Kada se vrši povrat proizvoda koji nije prodat tada se sačinjava dokument o povratu.evidencioni list Komisione robe (obrazac KP). N a z i v r o b e Datum prijem a robe Jed. pravovaljanog ugovora o komisionoj prodaji koji je u cijelosti realizovan u dijelu predaje robe komisionaru. dok se prodaja evidentira na osnovu računa. dok se razduženje vrši po veleprodajnim odnosno maloprodajnim cijenama storno knjiženjem u koloni zaduženja. OBRAZAC KP Red. Pravno lice odnosno preduzetnik (u daljem tekstu: komisionar) dužan je da prije stavljanja u promet robe preuzete od komitenta izvrši evidentiranje iste na način propisan ovim pravilnikom. vrij. član 25. isječka kasene trake i otpremnice. na kojoj je naznačeno da je roba data u svrhu komisione prodaje. mjere Količina primljene robe Vrijednost koja pripada komitentu Po jed. dok se zaduženje prodajnog objekta i prometa vrši u TKV odnosno TKM. Za ukupnu proizvoda količinu 6 7 Ukupn a provi zija 8 Iznos PDV-a Prodaj. Evidencija proizvoda primljenih u komisionu prodaju vodi se na osnovu vjerodostojne dokumentacije o porijeklu robe uzete u komisionu prodaju: komisionog računapredračuna.Zaduženje se vrši na osnovu dokumenta koji dokazuje prijem proizvoda u komisionu prodaju. Prijem proizvoda u komisionu prodaju vrši se na osnovu Prijemni . dogovorenu cijenu koja se isplaćuje vlasniku. a PDV obveznici obračunavaju i PDV. Br. odnosno računa ili otpremnice. 12 . iznosom komisione provizije. robe sa PDV-om i provizijom 10 Prodajna cijena robe sa PDV-om i provizijom 11 1 2 3 4 5 9 SVEGA član 26.

a ako se radi o uvoznoj robi i dokazom da su plaćene carinske dažbine i akcize.član 27. a najmanje jedanput godišnje uskladiti trgovačku knjigu sa odgovarajućim kontima glavne knjige u knjigovodstvenoj evidenciji lica. Na svakom proizvodu ističe se prodajna cijena. a utvrđeni višak unosi u kolonu zaduženja. mora biti snabdjevena propisanim ispravama o kvalitetu. posebnom djelu poslovnog prostora ili na drugi način odvojene ako se u istoj prostoriji vrši prodaja i vlastite trgovačke robe komisionara. član 30. Roba data u komision od strane registrovanog pravnog lica ili preduzetnika. član 28.PRINCIP IDENTIčNOSTI TRGOVAčKIH I KNJIHOVODSTVENIH EVIDENCIJA član 31 Ako lice svoje poslovne evidencije vodi sistemom dvojnog knjigovodstva. a vrijednost utvrđenog manjka iznad zakonom dozvoljenog. Stanje utvrđeno popisom na kraju obračunskog razdoblja upoređuje se sa stanjem u obrascu TKV odnosno TKM. obavezno je periodično. ovog člana ne odnosi se na fizička lica – komitente. dokazom o njenom porijeklu. U prodajnom objektu komisiona roba mora biti na posebnim policama. Komisionar vrši popis robe shodno računovodstvenim i poreskim propisima. 13 . Posle izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačkih knjiga u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti robe koja se prenosi u narednu godinu. VI . član 29. Obaveza iz stava 1.

a dokumentacija na osnovu koje su vršena knjiženja najmanje 5 godina po isteku poslovne godine na koju se ta dokumentacija odnosi. broj 22/96).VII .5/97 i 29/01).čUVANJE TRGOVAčKE KNJIGE član 32.07. 06-052-001241/06 14 . 60/05). godine. objavljuje u “Službenom glasniku a primjenjuje se od 01. sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige (Sl.ecc Datum: 18. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe: Pavilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige (“Službeni glasnik Republike Srpske br.PRELAZNE I ZAVRšNE ODREDBE član 33. 5/97). Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige za trgovinske usluge (”Službeni glasnik Republike Srpske” br.godine Broj. Trgovačke knjige čuvaju se najmanje 10 godina po isteku poslovne godine. Pravilnik o obliku. Novine Federacije BiH broj 26/05. VIII . član 34.2006 ŠEF ODJELJENJA Adnan Drapić.2006. Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige komisionih usluga (”Službeni glasnik Republike Srpske”.dipl. Ovaj Pravilnik se Brčko Distrikta BiH”.04.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful