PRAVILNIK O OBLIKU I NAčINU VOĐENJA TRGOVAčKE KNJIGE

1

Iznimno obaveza vođenja trgovačke knjige ne odnosi se na fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom.obrazac TKM .Trgovačka knjiga za trgovinu na veliko . člana 15. 2.Trgovačka knjiga za trgovinu na malo . Ovim pravilnikom pobliže se uređuje oblik i način vođenja trgovačke knjige za trgovinu na veliko. kada svoje poljoprivredne proizvode prodaju na malo. su sastavni dio ovog pravilnika. 1. 5. Distrikta imovinske člana 8.Trgovačka knjiga za trgovinske usluge-obrazac TKU. Pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje trgovačke i proizvodne djelatnosti (u daljem tekstu .Trgovačka knjiga je knjiga u kojoj se vodi evidencija prodaje usluga. nabavke i prodaje robe i proizvoda (u daljem tekstu proizvod). trgovačke knjige za trgovinu na malo i trgovačke knjige za trgovinske usluge.lica) kada obavljaju promet robe ili proizvoda dužni su da vode trgovačku knjigu za trgovinu na veliko i trgovinu na malo u zavisnosti od oblika trgovine odnosno prometa koji obavljaju. 2 . Trgovačka knjiga vodi se odvojeno za trgovinu na veliko i trgovinu na malo. i: PRAVILNIK O OBLIKU I NAčINU VOĐENJA TRGOVAčKE KNJIGE I . i člana 24 glasnik Brčko za urbanizam. ovog Pravilnika. Obrazac trgovačke knjige iz stava 1. 3. Ove evidencije sadržavaju podatke o nabavci i prodaji robe odnosno podatke o zaduženju za vlastite proizvode i njihovoj prodaji. stav Zakona o trgovini (“Službeni BiH br.obrazac TKV . a čine je: .Na osnovu stav 7. stav 2. član 2. 6.OSNOVNE ODREDBE član 1. Šef Odjeljenja odnose i privredni razvoj d o n o s 8. Pravna lica i preduzetnici iz stava 3. 40/04”). ovog člana nisu dužni voditi TKV ako u svom knjigovodstvu obezbjeđuju sve podatke o zaduženju i razduženju robe u skladu sa Članom 8. 4.

vašarima. Za povremenu prodaju roba sa kojom je zadužena prodavnica na sajmovima. na tom izdvojenom prodajnom mjestu lice mora ostigurati ispravu o zaduženju tog prodajnog mjesta. prodaja na pokretnom stolu. prodaja sa prodajom od vrata do vrata. član 5. član 4. 3 . Lica koja ne vode evidenciju po sistemu dvojnog knjigovodstva dužna su ovjeriti TK kod nadležnog organa za ovjeru dokumenata – Odjeljenje za javni registar i pečatom lica. Trgovačka knjiga vodi se tako da omogućava uvid i kontrolu izvršene nabavke robe odnosno zaduženja za vlastite proizvode i prodaje robe i proizvoda. prodaja putem elektronskih medija. po hronološkom redoslijedu. Trgovačka knjiga je povezana.član 3. stranica. poslovnu jedinicu i drugo prodajno mjesto. Lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti vode trgovčke knjige za svaki prodajni objekat. Za ova prodajna mjesta vodi se posebna trgovačka knjiga. Lice koje u okviru prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta ima više odjeljenja ili prodajnih mjesta trgovačku knjigu vodi posebno za svako odjeljenje ili prodajno mjesto. trgovac vodi trgovačku knjigu u sjedištu lica. izložbama i sličnim manifestacijama. Trgovačka knjiga vodi se ažurno po načelima urednosti i tačnosti. rashladne vitrine. Za prodaju izvan prodavnica kao što su: automati. telefonska prodaja. Po zatvaranju prodajnog mjesta i zaključenja trgovačke knjige u kojoj je evidentiran promet za vrijeme privremene pordaje sačinjava se dokument o povratu kojim se vrši ponovno zaduženje prodajnog objekta iz kojeg je prethodno izvršena predispozicija. Trgovačka knjiga ima karakter javne isprave. dok se razduženje vrši na osnovcu dnevnog prometa odnosno računa o prodaji. interne otpremince ili drugog odgovarajućeg dokumenta. numerisanih uvezana jemstvenikom i ovjerena pečatom lica. Zaduženje mjesta gdje se vrši povremena profaja evidentira se na osnovu predispozicije. kataloška prodaja-otprema poštom.

opis. i zadnjeg dana u mjesecu za proteklu dekadu. Odobreni rabat 6. II .VOĐENJE TRGOVAčKE KNJIGE ZA TRGOVINU NA VELIKO (OBRAZAC TKV) član 8. 6. zapisnika.član 6. i dr. promjeni cijena. Razduženje 5. datum. 1.dokumenta o predispoziciji. otpremnice. zaduženje. otpis. osim proizvoda iz prethodnog stava. odobreni rabat Red. do 10. Obrazac trgovačke knjige za sadrži najmanje sljedeće kolone: 1. član 7.povratu. kratkotrajno mlijeko i dnevne štampe čije se zaduženje u trgovačkoj knjizi vrši dekadno tj. 5.popisne liste. Opis 3.) najkasnije narednog dana za prethodni dan. trgovinu na veliko TKV OBRAZAC TKV Zaduženje 4. 3.izdatnice. višak. 2. 4 . 20. redni broj.prijemnice. rashod. Datum 2. peciva. Proizvodi se ne mogu staviti u prodaju prije evidentiranja u trgovačkoj knjizi. dnevnog izvještaja prometa na benzinskoj pumpnoj stanici. br. otpisu.dostavnice. Knjiženje u trgovačkoj knjizi vrši se na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava (fakture-računa.). 4. U trgovačku knjigu unose se podaci o nabavci i prodaji kao i podaci o drugim promjenama (povrat.međuskladišnice. rashodu. manjak. promjene cijena i sl. razduženje. Prethodni stav ne odnosi se na nabavku odnosno proizvodnju proizvoda koji se dnevno dostavljaju odnosno prodaju i to hljeba.

d)na osnovu zapisnika o izmjeni cijena odnosno odgovarajuće knjigovodstvene isprave. upisuje se naziv i broj dokumenta o zaduženju. odnosno zaduženja. Rabat odobren na računu ne ulazi u vrijednost razduženja. e)kalo.član 9. 4)u kolonu 4 upisuje se prodajna vrijednost robe iz veleprodajne kalkulacije ili vrijednost vlasitog proizvoda iz internog dokumenta o zaduženju pordajnog mjesta. c)knjiženje u slučaju promjene cijena vrši se na osnovu zapisnika o izmjeni cijena.vrijednosti i količina proizvoda. iznos kojim se uvećava vrijednost robe knjiži se kao nabavka. ukoliko se zalihe ne vode po nabavnim cijenama. Razduženje se evidentira po prodajnoj vrijednosti iz računa ili drugog dokuemnta o razduženju bez PDV-a. b)u ovu kolonu upisuje se i otprema proizvoda vlastitim prodajnim maloprodajnim objektima storno knjiženjem vrijednosti otpremljenih proizvoda na osnovu izdatnice odnosno interne otpremnice. a)Pri knjiženju nabavke. c)Druge promjene knjiže se na osnovu odgovarajućih dokumenata o promjeni cijena. U trgovačkoj knjizi za trgovinu na veliko knjiženje nabavke i prodaje robe vrši se na slijedeći način: 1)u kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja 2)u kolonu 2 se upisuje datum knjiženja poslovne promjene 3)u kolonu 3 daje se opis knjiženja nabavke. b)Pri knjiženju prodaje robe upisuje se naziv kupca i broj dokumenta o prodaji. i drugim poslovnim događajima koji utiču na zaduženje prodajnog mjesta. 5)u kolonu 5 na osnovu računa. a u slučaju smanjenja vrijednosti proizvoda vrši se storniranje iznosa u koloni zaduženja. predispozicije. prodaje i drugih promjena. 5 .rastur.kvar i lom u okviru zakonom dozvoljenog iznosa knjiži se kao storno zaduženje. a)u kolonu 4 upisuju se i podaci o promjeni cijena. odnosno zaduženja. odnosno otpremnice upisuje se vrijednost isporuka kupcima. povratu robe. Naknadni rabati koji se ne odobravaju na računu ne evidentiraju se u TKV.

nabavnu cijenu po jedinici mjere bez PDV-a. zavisne troškove bez PDV-a 14. 6)Rabati koji se odobravaju na računu evidentiraju se u ovoj koloni. naziv. bez PDV-a. naziv i sjedište prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta. 9. 5. vrijednost razlike u cijeni. Odgovorno lice ovjerava tačnost izrade kalkulacije cijena potpisom i pečatom. 13. Proizvođač vlastito prodajno mjesto zadužuje internim dokumentom koji sadrži vrstu. sastavljaju se prije nego što se proizvodi stave u promet. količinu. naziv proizvoda ili robe. stopu razlike u cijeni. 7. 10. 3. 17. 11. Da bi se dobila vrijednost zaliha po prodajnim cijenama zbiru kolone 5 dodaje se ukupan iznos odobrenih rabata.rastur. nabavnu vrijednost bez PDV-a.kvar i lom)koji su veći od zakonom dozvoljenog a na osnovu odgovarajuće knjigovodstvene isprave. 16. prodajnu vrijednost proizvoda ili robe bez poreza na dodatnu vrijednost (poreska osnovica). naziv i sjedište lica. broj i datum dokumenta po kome je nabavka izvršena. jedinicu mjere. rashoda (kalo. prodajna cijena bez PDV-a. 8. broj kalkulacije 4. Za vlastite proizvode mjerodavna je planska odnosno druga prodajna cijena po kojoj se zadužuje prodajno mjesto. količinu i prodajnu cijenu proizvoda. naziv i sjedište dobavljača. 2.U kolonu 5 upisuje se i vrijednost otpisa. 12. Za nabavljenu robu sastavlja se kalkulacija cijena koja sadrži najmanje ove podatke: 1. Isprave iz stava 1. 15. 6 . član 10. 6. datum sastavljanja kalkulacije. redni broj.

br. Obrazac trgovačke knjige za trgovinu na malo TKM mora da sadrži najmanje slijedeće kolone: 1. 1. Nastale razlike utvrđene popisom evidentiraju se u trgovačkoj knjizi. Zaduženje 4. Zaključivanje trgovačke knjige vrši se na posljednjoj strani poslednjeg knjiženja za proteklu poslovnu godinu. datum. 2. opis. 4. zakonu o PDV-u i zakonu o akcizama. član 13. 7 . Zaključivanje trgovačke knjige trgovac na veliko ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom. Razduženje 5.u kolonu razduženja koji je veći od zakonom dozvoljenog. U trgovačkoj knjizi za trgovinu na veliko vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na sledeću stranu kao donos prethodne strane. Stanje utvrđeno popisom upoređuje se sa stanjem u trgovačkoj knjizi. 3. Trgovac na veliko vrši popis robe shodno propisima o računovodstvu. Vrijednost utvrđenog viška unosi se u kolonu zaduženja. zaduženje. u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti koje se prenosi u narednu godinu. član 12. Poslije izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačke knjige za trgovinu na veliko. III . redni broj.član 11. a vrijednost utvrđenog manjka . 5.OBRAZAC TKM član 14. OBRAZAC TKM Red. Datum 2. Opis 3.VOĐENJE TRGOVAčKE KNJIGE ZA TRGOVINU NA MALO . razduženje.

U kolonu 5 upisuje se i maloprodajne vrijednosti otpisanih proizvoda po osnovu umanjenja njihove prodajne vrijednosti i rashoda po nekom drugom osnovu (kalo.član 15. kvara i loma. a na osnovu odgovarajuće knjigovodstvene isprave. U kolonu 4 upisuju se i podaci o internom prenosu (predispoziciji) proizvoda i robe iz jednog u drugi prodajni objekat. kvar. fiskalne odnosno registar-kase. knjiženje zaduženja. Evidentiranje prenosa proizvoda iz jednog u drugi prodajni objekat se vrši storno knjiženjem u koloni zaduženje robe. a na osnovu iznosa evidentiranog na kontrolnoj traci. 2) u kolonu 2 upisuje se datum knjiženja poslovne promjene 3) u koloni 3 daje se opis knjiženja zaduženja. rastur. prodaje i drugih promjena. a u slučaju smanjenja vrijednosti vrši se storniranje crvenim stornom. dnevnog izvještaja prometa na benzinskoj pumpnoj stanici ili drugog dokumenta o izvršenom prometu odnosno razduženju. lom i sl. nabavke. kao i u slučaju dozvoljenog kala. nabavke i prodaje i vrši se na slijedeći način: 1) u kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja. Za ostvareni dnevni promet sastavlja se rekapitulacija dnevnog prometa. promjeni vrijednosti zaliha zbog promjene poreskih stopa. Prilikom sabiranja iznos crvenog storna oduzima se od ukupnog zbira. Pri knjiženju zaduženja. rastura. 5) u kolonu 5 upisuje se iznos dnevnog prometa. paragon-bloka. promjeni cijena. 8 . fakture odnosno računa. Redni broj se upisuje na proknjiženoj knjigovodstvenoj ispravi o zaduženju i nabavci i drugim promjenama. nabavke.) koji su iznad visine dozvoljene zakonom. 4) u kolonu 4 upisuje se ukupna vrijednost zaduženja po maloprodajnim cijenama sa ukalkulisanim porezom na dodatu vrijednost. U trgovačkoj knjizi. Na osnovu sačinjenog zapisnika o izmjeni cijena za iznos kojim se uvećava vrijednost proizvoda vrši se knjiženje kao i pri nabavci. prodaje i drugih promjena upisuju se naziv i broj dokumenta. povrata robe i slično.

zavisne troškove bez PDV-a 14. 13. 17. količinu. Kalkulacija cijena sadrži najmanje: 1. etaže i dr). član 16.Razlika zbira kolone 4 i kolone 5 predstavlja iznos vrijednosti zaliha u prodajnom objektu ili drugom prodajnom mjestu. naziv i sjedište dobavljača odnosno podatak da su proizvodi isporučeni iz sopstvenog skladišta. 7. 10. 4. odjeljenja. nabavnu odnosno sopstvenu veleprodajnu vrijednost bez PDV-a. Za nabavljenu robu sastavlja se kalkulacija cijena. 9 . 9. Za vlastite proizvode kao nabavna. broj i datum dokumenta po kome je nabavka izvršena odnosno broj. 3. 16. jedinicu mjere. 15. 2. prodajnu vrijednost sa ukalkulisanim porezom na dodatnu vrijednost i 20. naziv proizvoda ili robe. 6. iznos poreza na dodatnu vrijednost. naziv internog dokumenta. prodajnu vrijednost proizvoda ili robe bez poreza na dodatnu vrijednost (poreska osnovica). 19. nabavnu odnosno cijenu po jedinici mjere bez PDV 12. 5. mjerodavna je planska odnosno druga prodajna cijena po kojoj se zadužuje prodajno mjesto. datum sastavljanja kalkulacije. naziv i sjedište prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta (odjela. vrijednost razlike u cijeni. 11. maloprodajnu cijenu sa porezom na dodatu vrijednost. 8. stopu PDV-a 18. naziv i sjedište lica. naziv. broj kalkulacije. Proizvođač vlastito maloprodajno mjesto zadužuje maloprodajnom kalkulacijom sa elementima koji su neophodni da se sačini maloprodajna cijena proizvoda sa PDV-om Trgovci koji nisu PDV obveznici ne iskazuju niti vrše ukalkulisavanje PDV-a. redni broj. stopu razlike u cijeni. koja čini sastavni dio dokumenta o nabavci robe.

odnosno maloprodajnih cijena. IV . a vrednost utvrđenog manjka u okviru zakonom dozvoljenog knjiže se kao storno zaduženje a iznos preko dozvoljenog u kolonu razduženja. Zaključivanje trgovačke knjige vrši se na poslednjoj strani poslednjeg knjiženja za proteklu poslovnu godinu. Zaključivanje trgovačke knjige trgovac na malo ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom.Lice koje nije PDV obveznik. kao dokument o zaduženju maloprodajnog objekta sačinjava interni dokument sa iznosom proizvođačkih. Trgovac na malo vrši popis shodno propisima o računovodstvu i poreskim propisima. 10 . Vrijednost utvrđenog viška unosi se u kolonu zaduženja. U trgovačkoj knjizi za trgovinske usluge obavljene trgovinske usluge knjiže se na sledeći način: 1. U trgovačkoj knjizi vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na slijedeću stranu kao donos prethodne strane. Stanje utvrđeno popisom upoređuje se sa stanjem u trgovačkoj knjizi. Kalkulacija cijena sastavlja se prije nego što se pristupi prodaji. bez iskazivanja PDV-a. član 19. Nastale razlike utvrđene popisom lice evidentira u trgovačkoj knjizi. Poslije izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačke knjige.VOĐENJE EVIDENCIJA TRGOVINSKIH USLUGA član 20. član 18. Odgovorno lice ovjerava tačnost izrade kalkulacije cijena potpisom i pečatom. a vrši prodaju sopstvenih proizvoda. u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti robe koje se prenosi u narednu godinu. U kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja. član 17.

4. uz obračun naknade za izvršenu trgovinsku uslugu posredovanja. Evidentiranje komisione prodaje član 24. V . član 22. 11 . 2. U trgovačkoj knjizi za trgovinske usluge vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na slijedeću stranu kao donos prethodne strane. Trgovac koji je registrovan i obavlja komisionu prodaju proizvoda vodi trgovačku knjigu za trgovinu na veliko ili malo u zavisnosti da li se primljeni proizvodi prodaju u svrhu dalje prodaje ili prerade ili se prodaja vrši krajnjim potrošačima. dok lica koja nisu PDV obveznici ne obračunavaju i na fakturi ne iskazuju PDV. 1. broj i datum dokumenta o obavljenoj trgovinskoj usluzi. U kolonu 3 daje se opis knjiženja obavljene trgovinske usluge sa naznakom naziva i sjedišta naručioca usluga. Zaključivanje trgovačke knjige za trgovinske usluge trgovac ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom. Zaključivanje trgovačke knjige za trgovinske usluge vrši se na poslednjoj strani gdje je izvršeno poslednje knjiženje u poslovnoj godini. a za račun drugog lica (u daljem tekstu: komintenta). U kolonu 2 upisuje se datum knjiženja poslovne promjene. 3. U kolonu 4 upisuje se iznos ukupne vrijednosti naknade obavljenih trgovinskih usluga sa obračunatim PDV-om za obveznike PDV-a.Redni broj se upisuje na proknjiženoj knjigovodstvenoj ispavi o naknadi za obavljenu trgovinsku uslugu. Komisionim uslugama u smislu ovog pravilnika podrazumijeva se prodaja novih i upotrebljavanih pokretnih stvari (proizvoda) u svoje ime.EVIDENTIRANJE KOMISIONE PRODAJE član 23. član 21. te naziv.

iznosom komisione provizije. dok se prodaja evidentira na osnovu računa. Za ukupnu proizvoda količinu 6 7 Ukupn a provi zija 8 Iznos PDV-a Prodaj. dok se razduženje vrši po veleprodajnim odnosno maloprodajnim cijenama storno knjiženjem u koloni zaduženja. odnosno računa ili otpremnice. pravovaljanog ugovora o komisionoj prodaji koji je u cijelosti realizovan u dijelu predaje robe komisionaru. robe sa PDV-om i provizijom 10 Prodajna cijena robe sa PDV-om i provizijom 11 1 2 3 4 5 9 SVEGA član 26. mjere Količina primljene robe Vrijednost koja pripada komitentu Po jed. isječka kasene trake i otpremnice. a PDV obveznici obračunavaju i PDV. član 25. N a z i v r o b e Datum prijem a robe Jed. 12 . na kojoj je naznačeno da je roba data u svrhu komisione prodaje. dogovorenu cijenu koja se isplaćuje vlasniku.Zaduženje se vrši na osnovu dokumenta koji dokazuje prijem proizvoda u komisionu prodaju. Pravno lice odnosno preduzetnik (u daljem tekstu: komisionar) dužan je da prije stavljanja u promet robe preuzete od komitenta izvrši evidentiranje iste na način propisan ovim pravilnikom. OBRAZAC KP Red. dok se zaduženje prodajnog objekta i prometa vrši u TKV odnosno TKM. Evidencija proizvoda primljenih u komisionu prodaju vodi se na osnovu vjerodostojne dokumentacije o porijeklu robe uzete u komisionu prodaju: komisionog računapredračuna. Prijem proizvoda u komisionu prodaju vrši se na osnovu Prijemni . vrij. Kada se vrši povrat proizvoda koji nije prodat tada se sačinjava dokument o povratu. Br.evidencioni list Komisione robe (obrazac KP).

dokazom o njenom porijeklu.PRINCIP IDENTIčNOSTI TRGOVAčKIH I KNJIHOVODSTVENIH EVIDENCIJA član 31 Ako lice svoje poslovne evidencije vodi sistemom dvojnog knjigovodstva.član 27. član 28. Posle izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačkih knjiga u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti robe koja se prenosi u narednu godinu. Stanje utvrđeno popisom na kraju obračunskog razdoblja upoređuje se sa stanjem u obrascu TKV odnosno TKM. 13 . U prodajnom objektu komisiona roba mora biti na posebnim policama. VI . a utvrđeni višak unosi u kolonu zaduženja. a ako se radi o uvoznoj robi i dokazom da su plaćene carinske dažbine i akcize. obavezno je periodično. član 29. Na svakom proizvodu ističe se prodajna cijena. posebnom djelu poslovnog prostora ili na drugi način odvojene ako se u istoj prostoriji vrši prodaja i vlastite trgovačke robe komisionara. a vrijednost utvrđenog manjka iznad zakonom dozvoljenog. Roba data u komision od strane registrovanog pravnog lica ili preduzetnika. mora biti snabdjevena propisanim ispravama o kvalitetu. a najmanje jedanput godišnje uskladiti trgovačku knjigu sa odgovarajućim kontima glavne knjige u knjigovodstvenoj evidenciji lica. Obaveza iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na fizička lica – komitente. Komisionar vrši popis robe shodno računovodstvenim i poreskim propisima. član 30.

godine.5/97 i 29/01). a dokumentacija na osnovu koje su vršena knjiženja najmanje 5 godina po isteku poslovne godine na koju se ta dokumentacija odnosi. Trgovačke knjige čuvaju se najmanje 10 godina po isteku poslovne godine. Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige komisionih usluga (”Službeni glasnik Republike Srpske”.2006. Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige za trgovinske usluge (”Službeni glasnik Republike Srpske” br.2006 ŠEF ODJELJENJA Adnan Drapić.ecc Datum: 18. 06-052-001241/06 14 . VIII .dipl.godine Broj. objavljuje u “Službenom glasniku a primjenjuje se od 01. broj 22/96). član 34.07.čUVANJE TRGOVAčKE KNJIGE član 32. Novine Federacije BiH broj 26/05. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe: Pavilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige (“Službeni glasnik Republike Srpske br. 5/97). Ovaj Pravilnik se Brčko Distrikta BiH”.04.VII . sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige (Sl. Pravilnik o obliku.PRELAZNE I ZAVRšNE ODREDBE član 33. 60/05).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful