P. 1
TKV I TKM Pravilnik o obliku i načinu vođenja

TKV I TKM Pravilnik o obliku i načinu vođenja

|Views: 2,516|Likes:
Published by Željko Stanković

More info:

Published by: Željko Stanković on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2012

pdf

text

original

PRAVILNIK O OBLIKU I NAčINU VOĐENJA TRGOVAčKE KNJIGE

1

stav 2. člana 15. su sastavni dio ovog pravilnika. Pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje trgovačke i proizvodne djelatnosti (u daljem tekstu . stav Zakona o trgovini (“Službeni BiH br. 5. ovog Pravilnika. Distrikta imovinske člana 8.Trgovačka knjiga za trgovinske usluge-obrazac TKU. ovog člana nisu dužni voditi TKV ako u svom knjigovodstvu obezbjeđuju sve podatke o zaduženju i razduženju robe u skladu sa Članom 8.Trgovačka knjiga za trgovinu na veliko . 2 . Šef Odjeljenja odnose i privredni razvoj d o n o s 8. 6. Obrazac trgovačke knjige iz stava 1. 2.Trgovačka knjiga za trgovinu na malo . Trgovačka knjiga vodi se odvojeno za trgovinu na veliko i trgovinu na malo.obrazac TKV . Ovim pravilnikom pobliže se uređuje oblik i način vođenja trgovačke knjige za trgovinu na veliko.OSNOVNE ODREDBE član 1. kada svoje poljoprivredne proizvode prodaju na malo. nabavke i prodaje robe i proizvoda (u daljem tekstu proizvod). Ove evidencije sadržavaju podatke o nabavci i prodaji robe odnosno podatke o zaduženju za vlastite proizvode i njihovoj prodaji. član 2. trgovačke knjige za trgovinu na malo i trgovačke knjige za trgovinske usluge. 40/04”). 1. 3. Pravna lica i preduzetnici iz stava 3. Iznimno obaveza vođenja trgovačke knjige ne odnosi se na fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom.obrazac TKM .Trgovačka knjiga je knjiga u kojoj se vodi evidencija prodaje usluga. 4.lica) kada obavljaju promet robe ili proizvoda dužni su da vode trgovačku knjigu za trgovinu na veliko i trgovinu na malo u zavisnosti od oblika trgovine odnosno prometa koji obavljaju. a čine je: . i člana 24 glasnik Brčko za urbanizam. i: PRAVILNIK O OBLIKU I NAčINU VOĐENJA TRGOVAčKE KNJIGE I .Na osnovu stav 7.

Za ova prodajna mjesta vodi se posebna trgovačka knjiga. prodaja na pokretnom stolu. kataloška prodaja-otprema poštom. 3 . prodaja putem elektronskih medija. trgovac vodi trgovačku knjigu u sjedištu lica. Trgovačka knjiga je povezana. Lica koja ne vode evidenciju po sistemu dvojnog knjigovodstva dužna su ovjeriti TK kod nadležnog organa za ovjeru dokumenata – Odjeljenje za javni registar i pečatom lica. Za prodaju izvan prodavnica kao što su: automati. po hronološkom redoslijedu. Lice koje u okviru prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta ima više odjeljenja ili prodajnih mjesta trgovačku knjigu vodi posebno za svako odjeljenje ili prodajno mjesto. Trgovačka knjiga ima karakter javne isprave. poslovnu jedinicu i drugo prodajno mjesto. numerisanih uvezana jemstvenikom i ovjerena pečatom lica. vašarima. član 4.član 3. stranica. interne otpremince ili drugog odgovarajućeg dokumenta. Trgovačka knjiga vodi se ažurno po načelima urednosti i tačnosti. Po zatvaranju prodajnog mjesta i zaključenja trgovačke knjige u kojoj je evidentiran promet za vrijeme privremene pordaje sačinjava se dokument o povratu kojim se vrši ponovno zaduženje prodajnog objekta iz kojeg je prethodno izvršena predispozicija. Zaduženje mjesta gdje se vrši povremena profaja evidentira se na osnovu predispozicije. član 5. telefonska prodaja. prodaja sa prodajom od vrata do vrata. Za povremenu prodaju roba sa kojom je zadužena prodavnica na sajmovima. Lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti vode trgovčke knjige za svaki prodajni objekat. na tom izdvojenom prodajnom mjestu lice mora ostigurati ispravu o zaduženju tog prodajnog mjesta. dok se razduženje vrši na osnovcu dnevnog prometa odnosno računa o prodaji. izložbama i sličnim manifestacijama. rashladne vitrine. Trgovačka knjiga vodi se tako da omogućava uvid i kontrolu izvršene nabavke robe odnosno zaduženja za vlastite proizvode i prodaje robe i proizvoda.

trgovinu na veliko TKV OBRAZAC TKV Zaduženje 4. i zadnjeg dana u mjesecu za proteklu dekadu. rashod. zapisnika. otpisu.).dostavnice. i dr. opis. Obrazac trgovačke knjige za sadrži najmanje sljedeće kolone: 1. zaduženje.član 6. datum. 4 . Opis 3. rashodu. promjeni cijena. 1.izdatnice. Knjiženje u trgovačkoj knjizi vrši se na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava (fakture-računa. Prethodni stav ne odnosi se na nabavku odnosno proizvodnju proizvoda koji se dnevno dostavljaju odnosno prodaju i to hljeba.dokumenta o predispoziciji. višak. manjak. 3. odobreni rabat Red. Proizvodi se ne mogu staviti u prodaju prije evidentiranja u trgovačkoj knjizi. otpremnice.VOĐENJE TRGOVAčKE KNJIGE ZA TRGOVINU NA VELIKO (OBRAZAC TKV) član 8. razduženje. otpis. Odobreni rabat 6. 6. član 7. 4. dnevnog izvještaja prometa na benzinskoj pumpnoj stanici. 2.popisne liste. redni broj.međuskladišnice.) najkasnije narednog dana za prethodni dan. kratkotrajno mlijeko i dnevne štampe čije se zaduženje u trgovačkoj knjizi vrši dekadno tj. do 10.povratu.prijemnice. br. 5. peciva. osim proizvoda iz prethodnog stava. 20. promjene cijena i sl. Razduženje 5. Datum 2. U trgovačku knjigu unose se podaci o nabavci i prodaji kao i podaci o drugim promjenama (povrat. II .

iznos kojim se uvećava vrijednost robe knjiži se kao nabavka.kvar i lom u okviru zakonom dozvoljenog iznosa knjiži se kao storno zaduženje. Naknadni rabati koji se ne odobravaju na računu ne evidentiraju se u TKV. ukoliko se zalihe ne vode po nabavnim cijenama. povratu robe. odnosno otpremnice upisuje se vrijednost isporuka kupcima.rastur. a)Pri knjiženju nabavke. d)na osnovu zapisnika o izmjeni cijena odnosno odgovarajuće knjigovodstvene isprave. U trgovačkoj knjizi za trgovinu na veliko knjiženje nabavke i prodaje robe vrši se na slijedeći način: 1)u kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja 2)u kolonu 2 se upisuje datum knjiženja poslovne promjene 3)u kolonu 3 daje se opis knjiženja nabavke. c)knjiženje u slučaju promjene cijena vrši se na osnovu zapisnika o izmjeni cijena.član 9. 5)u kolonu 5 na osnovu računa. 5 . a)u kolonu 4 upisuju se i podaci o promjeni cijena. 4)u kolonu 4 upisuje se prodajna vrijednost robe iz veleprodajne kalkulacije ili vrijednost vlasitog proizvoda iz internog dokumenta o zaduženju pordajnog mjesta.vrijednosti i količina proizvoda. i drugim poslovnim događajima koji utiču na zaduženje prodajnog mjesta. c)Druge promjene knjiže se na osnovu odgovarajućih dokumenata o promjeni cijena. upisuje se naziv i broj dokumenta o zaduženju. odnosno zaduženja. b)u ovu kolonu upisuje se i otprema proizvoda vlastitim prodajnim maloprodajnim objektima storno knjiženjem vrijednosti otpremljenih proizvoda na osnovu izdatnice odnosno interne otpremnice. a u slučaju smanjenja vrijednosti proizvoda vrši se storniranje iznosa u koloni zaduženja. predispozicije. Rabat odobren na računu ne ulazi u vrijednost razduženja. b)Pri knjiženju prodaje robe upisuje se naziv kupca i broj dokumenta o prodaji. prodaje i drugih promjena. Razduženje se evidentira po prodajnoj vrijednosti iz računa ili drugog dokuemnta o razduženju bez PDV-a. odnosno zaduženja. e)kalo.

Isprave iz stava 1. prodajnu vrijednost proizvoda ili robe bez poreza na dodatnu vrijednost (poreska osnovica). 5. 13. bez PDV-a. Da bi se dobila vrijednost zaliha po prodajnim cijenama zbiru kolone 5 dodaje se ukupan iznos odobrenih rabata. rashoda (kalo. stopu razlike u cijeni. jedinicu mjere.kvar i lom)koji su veći od zakonom dozvoljenog a na osnovu odgovarajuće knjigovodstvene isprave. 6)Rabati koji se odobravaju na računu evidentiraju se u ovoj koloni. 2. naziv i sjedište lica. 15. količinu i prodajnu cijenu proizvoda. Za vlastite proizvode mjerodavna je planska odnosno druga prodajna cijena po kojoj se zadužuje prodajno mjesto. 6 . količinu. član 10. naziv. Odgovorno lice ovjerava tačnost izrade kalkulacije cijena potpisom i pečatom.rastur. prodajna cijena bez PDV-a. 8. 16. 17. 6. 12. Za nabavljenu robu sastavlja se kalkulacija cijena koja sadrži najmanje ove podatke: 1. 9.U kolonu 5 upisuje se i vrijednost otpisa. naziv i sjedište dobavljača. naziv proizvoda ili robe. nabavnu vrijednost bez PDV-a. 7. zavisne troškove bez PDV-a 14. 10. Proizvođač vlastito prodajno mjesto zadužuje internim dokumentom koji sadrži vrstu. broj kalkulacije 4. redni broj. 11. 3. naziv i sjedište prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta. datum sastavljanja kalkulacije. sastavljaju se prije nego što se proizvodi stave u promet. nabavnu cijenu po jedinici mjere bez PDV-a. vrijednost razlike u cijeni. broj i datum dokumenta po kome je nabavka izvršena.

zakonu o PDV-u i zakonu o akcizama. Poslije izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačke knjige za trgovinu na veliko. 5. 4. 1. opis. Stanje utvrđeno popisom upoređuje se sa stanjem u trgovačkoj knjizi. datum. Zaduženje 4. razduženje. 2.član 11. redni broj. Zaključivanje trgovačke knjige vrši se na posljednjoj strani poslednjeg knjiženja za proteklu poslovnu godinu. a vrijednost utvrđenog manjka . Opis 3. Obrazac trgovačke knjige za trgovinu na malo TKM mora da sadrži najmanje slijedeće kolone: 1. Razduženje 5. u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti koje se prenosi u narednu godinu. III . 3. Vrijednost utvrđenog viška unosi se u kolonu zaduženja.OBRAZAC TKM član 14. 7 .VOĐENJE TRGOVAčKE KNJIGE ZA TRGOVINU NA MALO . Trgovac na veliko vrši popis robe shodno propisima o računovodstvu. Nastale razlike utvrđene popisom evidentiraju se u trgovačkoj knjizi. Zaključivanje trgovačke knjige trgovac na veliko ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom. OBRAZAC TKM Red.u kolonu razduženja koji je veći od zakonom dozvoljenog. član 13. U trgovačkoj knjizi za trgovinu na veliko vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na sledeću stranu kao donos prethodne strane. br. Datum 2. zaduženje. član 12.

povrata robe i slično. 8 . nabavke i prodaje i vrši se na slijedeći način: 1) u kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja. U trgovačkoj knjizi. Prilikom sabiranja iznos crvenog storna oduzima se od ukupnog zbira. Redni broj se upisuje na proknjiženoj knjigovodstvenoj ispravi o zaduženju i nabavci i drugim promjenama. dnevnog izvještaja prometa na benzinskoj pumpnoj stanici ili drugog dokumenta o izvršenom prometu odnosno razduženju. fiskalne odnosno registar-kase. Pri knjiženju zaduženja. Za ostvareni dnevni promet sastavlja se rekapitulacija dnevnog prometa. nabavke. promjeni vrijednosti zaliha zbog promjene poreskih stopa. a na osnovu iznosa evidentiranog na kontrolnoj traci. U kolonu 5 upisuje se i maloprodajne vrijednosti otpisanih proizvoda po osnovu umanjenja njihove prodajne vrijednosti i rashoda po nekom drugom osnovu (kalo. kvara i loma. Evidentiranje prenosa proizvoda iz jednog u drugi prodajni objekat se vrši storno knjiženjem u koloni zaduženje robe. prodaje i drugih promjena upisuju se naziv i broj dokumenta. promjeni cijena. prodaje i drugih promjena.član 15. U kolonu 4 upisuju se i podaci o internom prenosu (predispoziciji) proizvoda i robe iz jednog u drugi prodajni objekat. a na osnovu odgovarajuće knjigovodstvene isprave. rastur. kao i u slučaju dozvoljenog kala. 2) u kolonu 2 upisuje se datum knjiženja poslovne promjene 3) u koloni 3 daje se opis knjiženja zaduženja. 4) u kolonu 4 upisuje se ukupna vrijednost zaduženja po maloprodajnim cijenama sa ukalkulisanim porezom na dodatu vrijednost. kvar. knjiženje zaduženja. paragon-bloka. lom i sl.) koji su iznad visine dozvoljene zakonom. 5) u kolonu 5 upisuje se iznos dnevnog prometa. fakture odnosno računa. Na osnovu sačinjenog zapisnika o izmjeni cijena za iznos kojim se uvećava vrijednost proizvoda vrši se knjiženje kao i pri nabavci. a u slučaju smanjenja vrijednosti vrši se storniranje crvenim stornom. rastura. nabavke.

Proizvođač vlastito maloprodajno mjesto zadužuje maloprodajnom kalkulacijom sa elementima koji su neophodni da se sačini maloprodajna cijena proizvoda sa PDV-om Trgovci koji nisu PDV obveznici ne iskazuju niti vrše ukalkulisavanje PDV-a. 4. Za vlastite proizvode kao nabavna. vrijednost razlike u cijeni. 10. nabavnu odnosno sopstvenu veleprodajnu vrijednost bez PDV-a. Kalkulacija cijena sadrži najmanje: 1. 16. naziv i sjedište dobavljača odnosno podatak da su proizvodi isporučeni iz sopstvenog skladišta. naziv i sjedište lica. 7. naziv internog dokumenta. količinu. prodajnu vrijednost sa ukalkulisanim porezom na dodatnu vrijednost i 20. 9. prodajnu vrijednost proizvoda ili robe bez poreza na dodatnu vrijednost (poreska osnovica). naziv i sjedište prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta (odjela. odjeljenja. 3. stopu PDV-a 18. 9 . 17. 13. redni broj. jedinicu mjere. 19.Razlika zbira kolone 4 i kolone 5 predstavlja iznos vrijednosti zaliha u prodajnom objektu ili drugom prodajnom mjestu. Za nabavljenu robu sastavlja se kalkulacija cijena. maloprodajnu cijenu sa porezom na dodatu vrijednost. naziv proizvoda ili robe. koja čini sastavni dio dokumenta o nabavci robe. datum sastavljanja kalkulacije. 11. član 16. 6. stopu razlike u cijeni. naziv. 15. etaže i dr). nabavnu odnosno cijenu po jedinici mjere bez PDV 12. broj kalkulacije. iznos poreza na dodatnu vrijednost. 5. broj i datum dokumenta po kome je nabavka izvršena odnosno broj. 2. 8. zavisne troškove bez PDV-a 14. mjerodavna je planska odnosno druga prodajna cijena po kojoj se zadužuje prodajno mjesto.

član 19. Vrijednost utvrđenog viška unosi se u kolonu zaduženja. odnosno maloprodajnih cijena.Lice koje nije PDV obveznik. Nastale razlike utvrđene popisom lice evidentira u trgovačkoj knjizi. IV . Odgovorno lice ovjerava tačnost izrade kalkulacije cijena potpisom i pečatom. 10 . Zaključivanje trgovačke knjige vrši se na poslednjoj strani poslednjeg knjiženja za proteklu poslovnu godinu. U kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja. član 17. a vrši prodaju sopstvenih proizvoda. U trgovačkoj knjizi za trgovinske usluge obavljene trgovinske usluge knjiže se na sledeći način: 1. Poslije izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačke knjige. U trgovačkoj knjizi vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na slijedeću stranu kao donos prethodne strane. bez iskazivanja PDV-a. Kalkulacija cijena sastavlja se prije nego što se pristupi prodaji. član 18. u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti robe koje se prenosi u narednu godinu. a vrednost utvrđenog manjka u okviru zakonom dozvoljenog knjiže se kao storno zaduženje a iznos preko dozvoljenog u kolonu razduženja. Stanje utvrđeno popisom upoređuje se sa stanjem u trgovačkoj knjizi.VOĐENJE EVIDENCIJA TRGOVINSKIH USLUGA član 20. Zaključivanje trgovačke knjige trgovac na malo ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom. kao dokument o zaduženju maloprodajnog objekta sačinjava interni dokument sa iznosom proizvođačkih. Trgovac na malo vrši popis shodno propisima o računovodstvu i poreskim propisima.

U trgovačkoj knjizi za trgovinske usluge vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na slijedeću stranu kao donos prethodne strane. a za račun drugog lica (u daljem tekstu: komintenta). broj i datum dokumenta o obavljenoj trgovinskoj usluzi. Zaključivanje trgovačke knjige za trgovinske usluge vrši se na poslednjoj strani gdje je izvršeno poslednje knjiženje u poslovnoj godini. član 22. Komisionim uslugama u smislu ovog pravilnika podrazumijeva se prodaja novih i upotrebljavanih pokretnih stvari (proizvoda) u svoje ime. 11 . U kolonu 2 upisuje se datum knjiženja poslovne promjene. 3. Zaključivanje trgovačke knjige za trgovinske usluge trgovac ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom. dok lica koja nisu PDV obveznici ne obračunavaju i na fakturi ne iskazuju PDV. V . član 21.Redni broj se upisuje na proknjiženoj knjigovodstvenoj ispavi o naknadi za obavljenu trgovinsku uslugu. 4. Evidentiranje komisione prodaje član 24. uz obračun naknade za izvršenu trgovinsku uslugu posredovanja.EVIDENTIRANJE KOMISIONE PRODAJE član 23. 1. Trgovac koji je registrovan i obavlja komisionu prodaju proizvoda vodi trgovačku knjigu za trgovinu na veliko ili malo u zavisnosti da li se primljeni proizvodi prodaju u svrhu dalje prodaje ili prerade ili se prodaja vrši krajnjim potrošačima. te naziv. 2. U kolonu 3 daje se opis knjiženja obavljene trgovinske usluge sa naznakom naziva i sjedišta naručioca usluga. U kolonu 4 upisuje se iznos ukupne vrijednosti naknade obavljenih trgovinskih usluga sa obračunatim PDV-om za obveznike PDV-a.

odnosno računa ili otpremnice. a PDV obveznici obračunavaju i PDV. N a z i v r o b e Datum prijem a robe Jed. iznosom komisione provizije.Zaduženje se vrši na osnovu dokumenta koji dokazuje prijem proizvoda u komisionu prodaju. Za ukupnu proizvoda količinu 6 7 Ukupn a provi zija 8 Iznos PDV-a Prodaj. 12 . dok se zaduženje prodajnog objekta i prometa vrši u TKV odnosno TKM. Br. Evidencija proizvoda primljenih u komisionu prodaju vodi se na osnovu vjerodostojne dokumentacije o porijeklu robe uzete u komisionu prodaju: komisionog računapredračuna. robe sa PDV-om i provizijom 10 Prodajna cijena robe sa PDV-om i provizijom 11 1 2 3 4 5 9 SVEGA član 26. dogovorenu cijenu koja se isplaćuje vlasniku. isječka kasene trake i otpremnice. na kojoj je naznačeno da je roba data u svrhu komisione prodaje. OBRAZAC KP Red.evidencioni list Komisione robe (obrazac KP). vrij. dok se razduženje vrši po veleprodajnim odnosno maloprodajnim cijenama storno knjiženjem u koloni zaduženja. Pravno lice odnosno preduzetnik (u daljem tekstu: komisionar) dužan je da prije stavljanja u promet robe preuzete od komitenta izvrši evidentiranje iste na način propisan ovim pravilnikom. Prijem proizvoda u komisionu prodaju vrši se na osnovu Prijemni . član 25. mjere Količina primljene robe Vrijednost koja pripada komitentu Po jed. pravovaljanog ugovora o komisionoj prodaji koji je u cijelosti realizovan u dijelu predaje robe komisionaru. dok se prodaja evidentira na osnovu računa. Kada se vrši povrat proizvoda koji nije prodat tada se sačinjava dokument o povratu.

član 27. a utvrđeni višak unosi u kolonu zaduženja. Na svakom proizvodu ističe se prodajna cijena. obavezno je periodično. U prodajnom objektu komisiona roba mora biti na posebnim policama. a najmanje jedanput godišnje uskladiti trgovačku knjigu sa odgovarajućim kontima glavne knjige u knjigovodstvenoj evidenciji lica. a vrijednost utvrđenog manjka iznad zakonom dozvoljenog. član 30. član 28. ovog člana ne odnosi se na fizička lica – komitente. posebnom djelu poslovnog prostora ili na drugi način odvojene ako se u istoj prostoriji vrši prodaja i vlastite trgovačke robe komisionara. VI . Obaveza iz stava 1. a ako se radi o uvoznoj robi i dokazom da su plaćene carinske dažbine i akcize. Stanje utvrđeno popisom na kraju obračunskog razdoblja upoređuje se sa stanjem u obrascu TKV odnosno TKM. Komisionar vrši popis robe shodno računovodstvenim i poreskim propisima. Roba data u komision od strane registrovanog pravnog lica ili preduzetnika. 13 .PRINCIP IDENTIčNOSTI TRGOVAčKIH I KNJIHOVODSTVENIH EVIDENCIJA član 31 Ako lice svoje poslovne evidencije vodi sistemom dvojnog knjigovodstva. mora biti snabdjevena propisanim ispravama o kvalitetu. dokazom o njenom porijeklu. član 29. Posle izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačkih knjiga u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti robe koja se prenosi u narednu godinu.

godine. Trgovačke knjige čuvaju se najmanje 10 godina po isteku poslovne godine.2006 ŠEF ODJELJENJA Adnan Drapić. 5/97).5/97 i 29/01). VIII . Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe: Pavilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige (“Službeni glasnik Republike Srpske br. 60/05).VII . Ovaj Pravilnik se Brčko Distrikta BiH”. objavljuje u “Službenom glasniku a primjenjuje se od 01.čUVANJE TRGOVAčKE KNJIGE član 32. Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige za trgovinske usluge (”Službeni glasnik Republike Srpske” br.ecc Datum: 18. sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige (Sl.07. Pravilnik o obliku.dipl. Novine Federacije BiH broj 26/05. a dokumentacija na osnovu koje su vršena knjiženja najmanje 5 godina po isteku poslovne godine na koju se ta dokumentacija odnosi. 06-052-001241/06 14 .04. Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige komisionih usluga (”Službeni glasnik Republike Srpske”.PRELAZNE I ZAVRšNE ODREDBE član 33.godine Broj. broj 22/96). član 34.2006.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->