PRAVILNIK O OBLIKU I NAčINU VOĐENJA TRGOVAčKE KNJIGE

1

stav 2. 6. trgovačke knjige za trgovinu na malo i trgovačke knjige za trgovinske usluge.OSNOVNE ODREDBE član 1. ovog Pravilnika. nabavke i prodaje robe i proizvoda (u daljem tekstu proizvod). 40/04”).Trgovačka knjiga za trgovinu na veliko .Trgovačka knjiga je knjiga u kojoj se vodi evidencija prodaje usluga. Iznimno obaveza vođenja trgovačke knjige ne odnosi se na fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom. ovog člana nisu dužni voditi TKV ako u svom knjigovodstvu obezbjeđuju sve podatke o zaduženju i razduženju robe u skladu sa Članom 8.obrazac TKV .lica) kada obavljaju promet robe ili proizvoda dužni su da vode trgovačku knjigu za trgovinu na veliko i trgovinu na malo u zavisnosti od oblika trgovine odnosno prometa koji obavljaju. kada svoje poljoprivredne proizvode prodaju na malo. Obrazac trgovačke knjige iz stava 1. 2 . član 2. Ovim pravilnikom pobliže se uređuje oblik i način vođenja trgovačke knjige za trgovinu na veliko. i: PRAVILNIK O OBLIKU I NAčINU VOĐENJA TRGOVAčKE KNJIGE I . 2. 4. Šef Odjeljenja odnose i privredni razvoj d o n o s 8. člana 15. Trgovačka knjiga vodi se odvojeno za trgovinu na veliko i trgovinu na malo. 1.Trgovačka knjiga za trgovinu na malo . Pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje trgovačke i proizvodne djelatnosti (u daljem tekstu .Na osnovu stav 7. Pravna lica i preduzetnici iz stava 3.obrazac TKM . a čine je: . i člana 24 glasnik Brčko za urbanizam. su sastavni dio ovog pravilnika.Trgovačka knjiga za trgovinske usluge-obrazac TKU. Distrikta imovinske člana 8. 3. 5. stav Zakona o trgovini (“Službeni BiH br. Ove evidencije sadržavaju podatke o nabavci i prodaji robe odnosno podatke o zaduženju za vlastite proizvode i njihovoj prodaji.

Trgovačka knjiga ima karakter javne isprave. Trgovačka knjiga je povezana. Trgovačka knjiga vodi se ažurno po načelima urednosti i tačnosti. Po zatvaranju prodajnog mjesta i zaključenja trgovačke knjige u kojoj je evidentiran promet za vrijeme privremene pordaje sačinjava se dokument o povratu kojim se vrši ponovno zaduženje prodajnog objekta iz kojeg je prethodno izvršena predispozicija. Trgovačka knjiga vodi se tako da omogućava uvid i kontrolu izvršene nabavke robe odnosno zaduženja za vlastite proizvode i prodaje robe i proizvoda. član 4. stranica. vašarima. član 5. 3 . Lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti vode trgovčke knjige za svaki prodajni objekat. na tom izdvojenom prodajnom mjestu lice mora ostigurati ispravu o zaduženju tog prodajnog mjesta. Lica koja ne vode evidenciju po sistemu dvojnog knjigovodstva dužna su ovjeriti TK kod nadležnog organa za ovjeru dokumenata – Odjeljenje za javni registar i pečatom lica. Za ova prodajna mjesta vodi se posebna trgovačka knjiga. interne otpremince ili drugog odgovarajućeg dokumenta. prodaja putem elektronskih medija. trgovac vodi trgovačku knjigu u sjedištu lica. Zaduženje mjesta gdje se vrši povremena profaja evidentira se na osnovu predispozicije. Za povremenu prodaju roba sa kojom je zadužena prodavnica na sajmovima. prodaja sa prodajom od vrata do vrata. kataloška prodaja-otprema poštom. numerisanih uvezana jemstvenikom i ovjerena pečatom lica. Lice koje u okviru prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta ima više odjeljenja ili prodajnih mjesta trgovačku knjigu vodi posebno za svako odjeljenje ili prodajno mjesto.član 3. dok se razduženje vrši na osnovcu dnevnog prometa odnosno računa o prodaji. rashladne vitrine. prodaja na pokretnom stolu. poslovnu jedinicu i drugo prodajno mjesto. po hronološkom redoslijedu. Za prodaju izvan prodavnica kao što su: automati. telefonska prodaja. izložbama i sličnim manifestacijama.

povratu.) najkasnije narednog dana za prethodni dan. otpremnice. Datum 2. i dr. otpisu. Odobreni rabat 6. kratkotrajno mlijeko i dnevne štampe čije se zaduženje u trgovačkoj knjizi vrši dekadno tj. dnevnog izvještaja prometa na benzinskoj pumpnoj stanici. opis.međuskladišnice.dokumenta o predispoziciji. Knjiženje u trgovačkoj knjizi vrši se na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava (fakture-računa. osim proizvoda iz prethodnog stava. promjene cijena i sl.član 6. 4.izdatnice. Proizvodi se ne mogu staviti u prodaju prije evidentiranja u trgovačkoj knjizi. promjeni cijena. II . odobreni rabat Red. Obrazac trgovačke knjige za sadrži najmanje sljedeće kolone: 1. zaduženje. Prethodni stav ne odnosi se na nabavku odnosno proizvodnju proizvoda koji se dnevno dostavljaju odnosno prodaju i to hljeba. Razduženje 5. trgovinu na veliko TKV OBRAZAC TKV Zaduženje 4. 1. i zadnjeg dana u mjesecu za proteklu dekadu. datum. br.VOĐENJE TRGOVAčKE KNJIGE ZA TRGOVINU NA VELIKO (OBRAZAC TKV) član 8. zapisnika.popisne liste.prijemnice.dostavnice. redni broj. 5. do 10. manjak. rashod. otpis. višak. 2. peciva. 3. U trgovačku knjigu unose se podaci o nabavci i prodaji kao i podaci o drugim promjenama (povrat.). rashodu. član 7. Opis 3. 4 . 20. 6. razduženje.

rastur.član 9. odnosno zaduženja. b)Pri knjiženju prodaje robe upisuje se naziv kupca i broj dokumenta o prodaji. d)na osnovu zapisnika o izmjeni cijena odnosno odgovarajuće knjigovodstvene isprave.kvar i lom u okviru zakonom dozvoljenog iznosa knjiži se kao storno zaduženje. odnosno otpremnice upisuje se vrijednost isporuka kupcima. a)u kolonu 4 upisuju se i podaci o promjeni cijena. Rabat odobren na računu ne ulazi u vrijednost razduženja. U trgovačkoj knjizi za trgovinu na veliko knjiženje nabavke i prodaje robe vrši se na slijedeći način: 1)u kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja 2)u kolonu 2 se upisuje datum knjiženja poslovne promjene 3)u kolonu 3 daje se opis knjiženja nabavke. ukoliko se zalihe ne vode po nabavnim cijenama. i drugim poslovnim događajima koji utiču na zaduženje prodajnog mjesta. 5 . b)u ovu kolonu upisuje se i otprema proizvoda vlastitim prodajnim maloprodajnim objektima storno knjiženjem vrijednosti otpremljenih proizvoda na osnovu izdatnice odnosno interne otpremnice.vrijednosti i količina proizvoda. prodaje i drugih promjena. Naknadni rabati koji se ne odobravaju na računu ne evidentiraju se u TKV. c)Druge promjene knjiže se na osnovu odgovarajućih dokumenata o promjeni cijena. Razduženje se evidentira po prodajnoj vrijednosti iz računa ili drugog dokuemnta o razduženju bez PDV-a. iznos kojim se uvećava vrijednost robe knjiži se kao nabavka. c)knjiženje u slučaju promjene cijena vrši se na osnovu zapisnika o izmjeni cijena. predispozicije. 5)u kolonu 5 na osnovu računa. upisuje se naziv i broj dokumenta o zaduženju. a u slučaju smanjenja vrijednosti proizvoda vrši se storniranje iznosa u koloni zaduženja. odnosno zaduženja. 4)u kolonu 4 upisuje se prodajna vrijednost robe iz veleprodajne kalkulacije ili vrijednost vlasitog proizvoda iz internog dokumenta o zaduženju pordajnog mjesta. a)Pri knjiženju nabavke. e)kalo. povratu robe.

datum sastavljanja kalkulacije. 3. nabavnu vrijednost bez PDV-a. jedinicu mjere. redni broj. naziv. vrijednost razlike u cijeni. Isprave iz stava 1. Proizvođač vlastito prodajno mjesto zadužuje internim dokumentom koji sadrži vrstu. broj i datum dokumenta po kome je nabavka izvršena. Da bi se dobila vrijednost zaliha po prodajnim cijenama zbiru kolone 5 dodaje se ukupan iznos odobrenih rabata. 17. naziv i sjedište dobavljača.U kolonu 5 upisuje se i vrijednost otpisa. 11. rashoda (kalo. prodajnu vrijednost proizvoda ili robe bez poreza na dodatnu vrijednost (poreska osnovica). količinu. Odgovorno lice ovjerava tačnost izrade kalkulacije cijena potpisom i pečatom. stopu razlike u cijeni. bez PDV-a. 6)Rabati koji se odobravaju na računu evidentiraju se u ovoj koloni. Za nabavljenu robu sastavlja se kalkulacija cijena koja sadrži najmanje ove podatke: 1. 2. Za vlastite proizvode mjerodavna je planska odnosno druga prodajna cijena po kojoj se zadužuje prodajno mjesto. 12.kvar i lom)koji su veći od zakonom dozvoljenog a na osnovu odgovarajuće knjigovodstvene isprave. naziv i sjedište prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta. 13. prodajna cijena bez PDV-a. član 10.rastur. 6 . broj kalkulacije 4. 7. 15. 6. nabavnu cijenu po jedinici mjere bez PDV-a. 9. naziv proizvoda ili robe. naziv i sjedište lica. sastavljaju se prije nego što se proizvodi stave u promet. 16. količinu i prodajnu cijenu proizvoda. zavisne troškove bez PDV-a 14. 10. 8. 5.

u kolonu razduženja koji je veći od zakonom dozvoljenog. Vrijednost utvrđenog viška unosi se u kolonu zaduženja. Obrazac trgovačke knjige za trgovinu na malo TKM mora da sadrži najmanje slijedeće kolone: 1. 1. Poslije izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačke knjige za trgovinu na veliko. Opis 3. III . član 12. 7 .član 11. u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti koje se prenosi u narednu godinu. član 13. Zaključivanje trgovačke knjige trgovac na veliko ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom. Datum 2.VOĐENJE TRGOVAčKE KNJIGE ZA TRGOVINU NA MALO .OBRAZAC TKM član 14. 4. Zaduženje 4. redni broj. Nastale razlike utvrđene popisom evidentiraju se u trgovačkoj knjizi. Zaključivanje trgovačke knjige vrši se na posljednjoj strani poslednjeg knjiženja za proteklu poslovnu godinu. Trgovac na veliko vrši popis robe shodno propisima o računovodstvu. opis. 5. 3. razduženje. br. 2. Stanje utvrđeno popisom upoređuje se sa stanjem u trgovačkoj knjizi. a vrijednost utvrđenog manjka . datum. OBRAZAC TKM Red. Razduženje 5. zakonu o PDV-u i zakonu o akcizama. U trgovačkoj knjizi za trgovinu na veliko vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na sledeću stranu kao donos prethodne strane. zaduženje.

4) u kolonu 4 upisuje se ukupna vrijednost zaduženja po maloprodajnim cijenama sa ukalkulisanim porezom na dodatu vrijednost. nabavke i prodaje i vrši se na slijedeći način: 1) u kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja. Na osnovu sačinjenog zapisnika o izmjeni cijena za iznos kojim se uvećava vrijednost proizvoda vrši se knjiženje kao i pri nabavci. nabavke. 5) u kolonu 5 upisuje se iznos dnevnog prometa. Za ostvareni dnevni promet sastavlja se rekapitulacija dnevnog prometa. povrata robe i slično. kao i u slučaju dozvoljenog kala. 2) u kolonu 2 upisuje se datum knjiženja poslovne promjene 3) u koloni 3 daje se opis knjiženja zaduženja. fiskalne odnosno registar-kase. promjeni cijena. Pri knjiženju zaduženja. U kolonu 5 upisuje se i maloprodajne vrijednosti otpisanih proizvoda po osnovu umanjenja njihove prodajne vrijednosti i rashoda po nekom drugom osnovu (kalo. Redni broj se upisuje na proknjiženoj knjigovodstvenoj ispravi o zaduženju i nabavci i drugim promjenama. kvar. 8 . rastur.) koji su iznad visine dozvoljene zakonom. paragon-bloka. a na osnovu iznosa evidentiranog na kontrolnoj traci. prodaje i drugih promjena. kvara i loma. knjiženje zaduženja. a u slučaju smanjenja vrijednosti vrši se storniranje crvenim stornom. U kolonu 4 upisuju se i podaci o internom prenosu (predispoziciji) proizvoda i robe iz jednog u drugi prodajni objekat. a na osnovu odgovarajuće knjigovodstvene isprave. lom i sl. Evidentiranje prenosa proizvoda iz jednog u drugi prodajni objekat se vrši storno knjiženjem u koloni zaduženje robe. dnevnog izvještaja prometa na benzinskoj pumpnoj stanici ili drugog dokumenta o izvršenom prometu odnosno razduženju. Prilikom sabiranja iznos crvenog storna oduzima se od ukupnog zbira. U trgovačkoj knjizi. promjeni vrijednosti zaliha zbog promjene poreskih stopa. fakture odnosno računa. prodaje i drugih promjena upisuju se naziv i broj dokumenta. nabavke. rastura.član 15.

3.Razlika zbira kolone 4 i kolone 5 predstavlja iznos vrijednosti zaliha u prodajnom objektu ili drugom prodajnom mjestu. 5. Za nabavljenu robu sastavlja se kalkulacija cijena. 9 . naziv i sjedište dobavljača odnosno podatak da su proizvodi isporučeni iz sopstvenog skladišta. naziv i sjedište lica. broj i datum dokumenta po kome je nabavka izvršena odnosno broj. Proizvođač vlastito maloprodajno mjesto zadužuje maloprodajnom kalkulacijom sa elementima koji su neophodni da se sačini maloprodajna cijena proizvoda sa PDV-om Trgovci koji nisu PDV obveznici ne iskazuju niti vrše ukalkulisavanje PDV-a. količinu. 6. datum sastavljanja kalkulacije. naziv proizvoda ili robe. 10. odjeljenja. vrijednost razlike u cijeni. 17. koja čini sastavni dio dokumenta o nabavci robe. naziv. nabavnu odnosno cijenu po jedinici mjere bez PDV 12. stopu PDV-a 18. 15. 13. etaže i dr). naziv i sjedište prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta (odjela. prodajnu vrijednost proizvoda ili robe bez poreza na dodatnu vrijednost (poreska osnovica). član 16. stopu razlike u cijeni. jedinicu mjere. zavisne troškove bez PDV-a 14. nabavnu odnosno sopstvenu veleprodajnu vrijednost bez PDV-a. maloprodajnu cijenu sa porezom na dodatu vrijednost. 16. Kalkulacija cijena sadrži najmanje: 1. prodajnu vrijednost sa ukalkulisanim porezom na dodatnu vrijednost i 20. broj kalkulacije. Za vlastite proizvode kao nabavna. 7. naziv internog dokumenta. 19. mjerodavna je planska odnosno druga prodajna cijena po kojoj se zadužuje prodajno mjesto. 11. redni broj. 4. 9. 8. 2. iznos poreza na dodatnu vrijednost.

IV . član 18. 10 . bez iskazivanja PDV-a. Odgovorno lice ovjerava tačnost izrade kalkulacije cijena potpisom i pečatom. Trgovac na malo vrši popis shodno propisima o računovodstvu i poreskim propisima. odnosno maloprodajnih cijena. član 17. U trgovačkoj knjizi za trgovinske usluge obavljene trgovinske usluge knjiže se na sledeći način: 1. Kalkulacija cijena sastavlja se prije nego što se pristupi prodaji. U trgovačkoj knjizi vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na slijedeću stranu kao donos prethodne strane. član 19. a vrši prodaju sopstvenih proizvoda. kao dokument o zaduženju maloprodajnog objekta sačinjava interni dokument sa iznosom proizvođačkih. Poslije izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačke knjige. U kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja. Stanje utvrđeno popisom upoređuje se sa stanjem u trgovačkoj knjizi. u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti robe koje se prenosi u narednu godinu. Zaključivanje trgovačke knjige trgovac na malo ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom. Vrijednost utvrđenog viška unosi se u kolonu zaduženja. Zaključivanje trgovačke knjige vrši se na poslednjoj strani poslednjeg knjiženja za proteklu poslovnu godinu. a vrednost utvrđenog manjka u okviru zakonom dozvoljenog knjiže se kao storno zaduženje a iznos preko dozvoljenog u kolonu razduženja.Lice koje nije PDV obveznik.VOĐENJE EVIDENCIJA TRGOVINSKIH USLUGA član 20. Nastale razlike utvrđene popisom lice evidentira u trgovačkoj knjizi.

4. U kolonu 3 daje se opis knjiženja obavljene trgovinske usluge sa naznakom naziva i sjedišta naručioca usluga. U kolonu 2 upisuje se datum knjiženja poslovne promjene.Redni broj se upisuje na proknjiženoj knjigovodstvenoj ispavi o naknadi za obavljenu trgovinsku uslugu. V . U trgovačkoj knjizi za trgovinske usluge vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na slijedeću stranu kao donos prethodne strane. član 21. Zaključivanje trgovačke knjige za trgovinske usluge vrši se na poslednjoj strani gdje je izvršeno poslednje knjiženje u poslovnoj godini. U kolonu 4 upisuje se iznos ukupne vrijednosti naknade obavljenih trgovinskih usluga sa obračunatim PDV-om za obveznike PDV-a. a za račun drugog lica (u daljem tekstu: komintenta). broj i datum dokumenta o obavljenoj trgovinskoj usluzi. 1. 11 . uz obračun naknade za izvršenu trgovinsku uslugu posredovanja. Evidentiranje komisione prodaje član 24.EVIDENTIRANJE KOMISIONE PRODAJE član 23. te naziv. Komisionim uslugama u smislu ovog pravilnika podrazumijeva se prodaja novih i upotrebljavanih pokretnih stvari (proizvoda) u svoje ime. 2. član 22. Trgovac koji je registrovan i obavlja komisionu prodaju proizvoda vodi trgovačku knjigu za trgovinu na veliko ili malo u zavisnosti da li se primljeni proizvodi prodaju u svrhu dalje prodaje ili prerade ili se prodaja vrši krajnjim potrošačima. Zaključivanje trgovačke knjige za trgovinske usluge trgovac ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom. 3. dok lica koja nisu PDV obveznici ne obračunavaju i na fakturi ne iskazuju PDV.

dok se prodaja evidentira na osnovu računa. dogovorenu cijenu koja se isplaćuje vlasniku. Evidencija proizvoda primljenih u komisionu prodaju vodi se na osnovu vjerodostojne dokumentacije o porijeklu robe uzete u komisionu prodaju: komisionog računapredračuna. dok se zaduženje prodajnog objekta i prometa vrši u TKV odnosno TKM. Za ukupnu proizvoda količinu 6 7 Ukupn a provi zija 8 Iznos PDV-a Prodaj.Zaduženje se vrši na osnovu dokumenta koji dokazuje prijem proizvoda u komisionu prodaju. Br. dok se razduženje vrši po veleprodajnim odnosno maloprodajnim cijenama storno knjiženjem u koloni zaduženja. odnosno računa ili otpremnice. robe sa PDV-om i provizijom 10 Prodajna cijena robe sa PDV-om i provizijom 11 1 2 3 4 5 9 SVEGA član 26. a PDV obveznici obračunavaju i PDV. N a z i v r o b e Datum prijem a robe Jed.evidencioni list Komisione robe (obrazac KP). iznosom komisione provizije. Prijem proizvoda u komisionu prodaju vrši se na osnovu Prijemni . 12 . mjere Količina primljene robe Vrijednost koja pripada komitentu Po jed. pravovaljanog ugovora o komisionoj prodaji koji je u cijelosti realizovan u dijelu predaje robe komisionaru. isječka kasene trake i otpremnice. Kada se vrši povrat proizvoda koji nije prodat tada se sačinjava dokument o povratu. vrij. OBRAZAC KP Red. Pravno lice odnosno preduzetnik (u daljem tekstu: komisionar) dužan je da prije stavljanja u promet robe preuzete od komitenta izvrši evidentiranje iste na način propisan ovim pravilnikom. član 25. na kojoj je naznačeno da je roba data u svrhu komisione prodaje.

PRINCIP IDENTIčNOSTI TRGOVAčKIH I KNJIHOVODSTVENIH EVIDENCIJA član 31 Ako lice svoje poslovne evidencije vodi sistemom dvojnog knjigovodstva. VI . Posle izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačkih knjiga u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti robe koja se prenosi u narednu godinu.član 27. mora biti snabdjevena propisanim ispravama o kvalitetu. član 28. Na svakom proizvodu ističe se prodajna cijena. U prodajnom objektu komisiona roba mora biti na posebnim policama. a najmanje jedanput godišnje uskladiti trgovačku knjigu sa odgovarajućim kontima glavne knjige u knjigovodstvenoj evidenciji lica. a vrijednost utvrđenog manjka iznad zakonom dozvoljenog. Stanje utvrđeno popisom na kraju obračunskog razdoblja upoređuje se sa stanjem u obrascu TKV odnosno TKM. Komisionar vrši popis robe shodno računovodstvenim i poreskim propisima. obavezno je periodično. član 30. posebnom djelu poslovnog prostora ili na drugi način odvojene ako se u istoj prostoriji vrši prodaja i vlastite trgovačke robe komisionara. 13 . Roba data u komision od strane registrovanog pravnog lica ili preduzetnika. dokazom o njenom porijeklu. član 29. ovog člana ne odnosi se na fizička lica – komitente. a utvrđeni višak unosi u kolonu zaduženja. a ako se radi o uvoznoj robi i dokazom da su plaćene carinske dažbine i akcize. Obaveza iz stava 1.

Novine Federacije BiH broj 26/05. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe: Pavilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige (“Službeni glasnik Republike Srpske br. Ovaj Pravilnik se Brčko Distrikta BiH”.07. Trgovačke knjige čuvaju se najmanje 10 godina po isteku poslovne godine.godine Broj. 06-052-001241/06 14 .ecc Datum: 18. a dokumentacija na osnovu koje su vršena knjiženja najmanje 5 godina po isteku poslovne godine na koju se ta dokumentacija odnosi.5/97 i 29/01). godine. Pravilnik o obliku.VII .PRELAZNE I ZAVRšNE ODREDBE član 33. Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige za trgovinske usluge (”Službeni glasnik Republike Srpske” br.04. 5/97). objavljuje u “Službenom glasniku a primjenjuje se od 01. član 34. 60/05). VIII . Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige komisionih usluga (”Službeni glasnik Republike Srpske”. broj 22/96).2006 ŠEF ODJELJENJA Adnan Drapić.dipl.čUVANJE TRGOVAčKE KNJIGE član 32.2006. sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige (Sl.