PRAVILNIK O OBLIKU I NAčINU VOĐENJA TRGOVAčKE KNJIGE

1

Na osnovu stav 7. stav Zakona o trgovini (“Službeni BiH br. 1. 5.Trgovačka knjiga za trgovinu na malo . 40/04”).Trgovačka knjiga za trgovinske usluge-obrazac TKU.OSNOVNE ODREDBE član 1. 4. i člana 24 glasnik Brčko za urbanizam.obrazac TKV . kada svoje poljoprivredne proizvode prodaju na malo. trgovačke knjige za trgovinu na malo i trgovačke knjige za trgovinske usluge. Iznimno obaveza vođenja trgovačke knjige ne odnosi se na fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Pravna lica i preduzetnici iz stava 3.Trgovačka knjiga za trgovinu na veliko . 6. a čine je: . ovog člana nisu dužni voditi TKV ako u svom knjigovodstvu obezbjeđuju sve podatke o zaduženju i razduženju robe u skladu sa Članom 8. člana 15. Distrikta imovinske člana 8. i: PRAVILNIK O OBLIKU I NAčINU VOĐENJA TRGOVAčKE KNJIGE I .Trgovačka knjiga je knjiga u kojoj se vodi evidencija prodaje usluga. Ovim pravilnikom pobliže se uređuje oblik i način vođenja trgovačke knjige za trgovinu na veliko. Ove evidencije sadržavaju podatke o nabavci i prodaji robe odnosno podatke o zaduženju za vlastite proizvode i njihovoj prodaji. nabavke i prodaje robe i proizvoda (u daljem tekstu proizvod). Šef Odjeljenja odnose i privredni razvoj d o n o s 8. Obrazac trgovačke knjige iz stava 1.obrazac TKM . 3. član 2. ovog Pravilnika. 2. Trgovačka knjiga vodi se odvojeno za trgovinu na veliko i trgovinu na malo. su sastavni dio ovog pravilnika. Pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje trgovačke i proizvodne djelatnosti (u daljem tekstu .lica) kada obavljaju promet robe ili proizvoda dužni su da vode trgovačku knjigu za trgovinu na veliko i trgovinu na malo u zavisnosti od oblika trgovine odnosno prometa koji obavljaju. stav 2. 2 .

član 3. trgovac vodi trgovačku knjigu u sjedištu lica. Trgovačka knjiga ima karakter javne isprave. po hronološkom redoslijedu. vašarima. Za povremenu prodaju roba sa kojom je zadužena prodavnica na sajmovima. član 5. Po zatvaranju prodajnog mjesta i zaključenja trgovačke knjige u kojoj je evidentiran promet za vrijeme privremene pordaje sačinjava se dokument o povratu kojim se vrši ponovno zaduženje prodajnog objekta iz kojeg je prethodno izvršena predispozicija. Lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti vode trgovčke knjige za svaki prodajni objekat. na tom izdvojenom prodajnom mjestu lice mora ostigurati ispravu o zaduženju tog prodajnog mjesta. poslovnu jedinicu i drugo prodajno mjesto. prodaja na pokretnom stolu. Lica koja ne vode evidenciju po sistemu dvojnog knjigovodstva dužna su ovjeriti TK kod nadležnog organa za ovjeru dokumenata – Odjeljenje za javni registar i pečatom lica. dok se razduženje vrši na osnovcu dnevnog prometa odnosno računa o prodaji. Za ova prodajna mjesta vodi se posebna trgovačka knjiga. Trgovačka knjiga je povezana. numerisanih uvezana jemstvenikom i ovjerena pečatom lica. Trgovačka knjiga vodi se tako da omogućava uvid i kontrolu izvršene nabavke robe odnosno zaduženja za vlastite proizvode i prodaje robe i proizvoda. prodaja putem elektronskih medija. Zaduženje mjesta gdje se vrši povremena profaja evidentira se na osnovu predispozicije. Trgovačka knjiga vodi se ažurno po načelima urednosti i tačnosti. kataloška prodaja-otprema poštom. Lice koje u okviru prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta ima više odjeljenja ili prodajnih mjesta trgovačku knjigu vodi posebno za svako odjeljenje ili prodajno mjesto. izložbama i sličnim manifestacijama. 3 . prodaja sa prodajom od vrata do vrata. član 4. rashladne vitrine. interne otpremince ili drugog odgovarajućeg dokumenta. stranica. Za prodaju izvan prodavnica kao što su: automati. telefonska prodaja.

promjene cijena i sl. manjak. br. peciva. otpremnice. odobreni rabat Red.član 6. 4. Knjiženje u trgovačkoj knjizi vrši se na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava (fakture-računa. zaduženje. rashod. rashodu.izdatnice. Prethodni stav ne odnosi se na nabavku odnosno proizvodnju proizvoda koji se dnevno dostavljaju odnosno prodaju i to hljeba. opis. 20.). 3.prijemnice. promjeni cijena. U trgovačku knjigu unose se podaci o nabavci i prodaji kao i podaci o drugim promjenama (povrat. otpisu.dostavnice. II . dnevnog izvještaja prometa na benzinskoj pumpnoj stanici.dokumenta o predispoziciji.VOĐENJE TRGOVAčKE KNJIGE ZA TRGOVINU NA VELIKO (OBRAZAC TKV) član 8. višak. osim proizvoda iz prethodnog stava. 1. otpis. Datum 2. trgovinu na veliko TKV OBRAZAC TKV Zaduženje 4. 4 . 6. Odobreni rabat 6. član 7.povratu. Obrazac trgovačke knjige za sadrži najmanje sljedeće kolone: 1. 5.) najkasnije narednog dana za prethodni dan. razduženje. Razduženje 5. do 10.međuskladišnice. kratkotrajno mlijeko i dnevne štampe čije se zaduženje u trgovačkoj knjizi vrši dekadno tj. Opis 3. Proizvodi se ne mogu staviti u prodaju prije evidentiranja u trgovačkoj knjizi. 2. i dr. datum. zapisnika. i zadnjeg dana u mjesecu za proteklu dekadu. redni broj.popisne liste.

a)u kolonu 4 upisuju se i podaci o promjeni cijena. c)Druge promjene knjiže se na osnovu odgovarajućih dokumenata o promjeni cijena. a u slučaju smanjenja vrijednosti proizvoda vrši se storniranje iznosa u koloni zaduženja. b)Pri knjiženju prodaje robe upisuje se naziv kupca i broj dokumenta o prodaji.vrijednosti i količina proizvoda. odnosno zaduženja. ukoliko se zalihe ne vode po nabavnim cijenama. i drugim poslovnim događajima koji utiču na zaduženje prodajnog mjesta.član 9. Razduženje se evidentira po prodajnoj vrijednosti iz računa ili drugog dokuemnta o razduženju bez PDV-a. e)kalo. predispozicije. odnosno otpremnice upisuje se vrijednost isporuka kupcima. odnosno zaduženja. a)Pri knjiženju nabavke. 4)u kolonu 4 upisuje se prodajna vrijednost robe iz veleprodajne kalkulacije ili vrijednost vlasitog proizvoda iz internog dokumenta o zaduženju pordajnog mjesta. b)u ovu kolonu upisuje se i otprema proizvoda vlastitim prodajnim maloprodajnim objektima storno knjiženjem vrijednosti otpremljenih proizvoda na osnovu izdatnice odnosno interne otpremnice. Naknadni rabati koji se ne odobravaju na računu ne evidentiraju se u TKV. 5 .rastur. d)na osnovu zapisnika o izmjeni cijena odnosno odgovarajuće knjigovodstvene isprave. U trgovačkoj knjizi za trgovinu na veliko knjiženje nabavke i prodaje robe vrši se na slijedeći način: 1)u kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja 2)u kolonu 2 se upisuje datum knjiženja poslovne promjene 3)u kolonu 3 daje se opis knjiženja nabavke. Rabat odobren na računu ne ulazi u vrijednost razduženja. 5)u kolonu 5 na osnovu računa. iznos kojim se uvećava vrijednost robe knjiži se kao nabavka.kvar i lom u okviru zakonom dozvoljenog iznosa knjiži se kao storno zaduženje. povratu robe. c)knjiženje u slučaju promjene cijena vrši se na osnovu zapisnika o izmjeni cijena. prodaje i drugih promjena. upisuje se naziv i broj dokumenta o zaduženju.

9. količinu i prodajnu cijenu proizvoda. rashoda (kalo. 6 . 10. 6)Rabati koji se odobravaju na računu evidentiraju se u ovoj koloni. Za vlastite proizvode mjerodavna je planska odnosno druga prodajna cijena po kojoj se zadužuje prodajno mjesto.rastur. Za nabavljenu robu sastavlja se kalkulacija cijena koja sadrži najmanje ove podatke: 1. Odgovorno lice ovjerava tačnost izrade kalkulacije cijena potpisom i pečatom. naziv.kvar i lom)koji su veći od zakonom dozvoljenog a na osnovu odgovarajuće knjigovodstvene isprave. nabavnu vrijednost bez PDV-a. 12. prodajnu vrijednost proizvoda ili robe bez poreza na dodatnu vrijednost (poreska osnovica). bez PDV-a. nabavnu cijenu po jedinici mjere bez PDV-a. redni broj. vrijednost razlike u cijeni. stopu razlike u cijeni. 6. zavisne troškove bez PDV-a 14. broj i datum dokumenta po kome je nabavka izvršena. 8. Da bi se dobila vrijednost zaliha po prodajnim cijenama zbiru kolone 5 dodaje se ukupan iznos odobrenih rabata. datum sastavljanja kalkulacije. broj kalkulacije 4. 7. 15. Isprave iz stava 1. naziv proizvoda ili robe. sastavljaju se prije nego što se proizvodi stave u promet. prodajna cijena bez PDV-a. naziv i sjedište prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta. 17. 3. 11. 2. 13. količinu. naziv i sjedište dobavljača. 16. naziv i sjedište lica. član 10. 5. jedinicu mjere.U kolonu 5 upisuje se i vrijednost otpisa. Proizvođač vlastito prodajno mjesto zadužuje internim dokumentom koji sadrži vrstu.

Obrazac trgovačke knjige za trgovinu na malo TKM mora da sadrži najmanje slijedeće kolone: 1. Stanje utvrđeno popisom upoređuje se sa stanjem u trgovačkoj knjizi. 3. Razduženje 5. Poslije izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačke knjige za trgovinu na veliko. član 12. Nastale razlike utvrđene popisom evidentiraju se u trgovačkoj knjizi. OBRAZAC TKM Red.OBRAZAC TKM član 14. a vrijednost utvrđenog manjka . Zaduženje 4. Trgovac na veliko vrši popis robe shodno propisima o računovodstvu. redni broj. zakonu o PDV-u i zakonu o akcizama. razduženje.u kolonu razduženja koji je veći od zakonom dozvoljenog. u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti koje se prenosi u narednu godinu. Vrijednost utvrđenog viška unosi se u kolonu zaduženja. član 13. Opis 3. br. 5. U trgovačkoj knjizi za trgovinu na veliko vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na sledeću stranu kao donos prethodne strane. opis. Zaključivanje trgovačke knjige vrši se na posljednjoj strani poslednjeg knjiženja za proteklu poslovnu godinu. III .VOĐENJE TRGOVAčKE KNJIGE ZA TRGOVINU NA MALO . 2. 4.član 11. 7 . Zaključivanje trgovačke knjige trgovac na veliko ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom. Datum 2. datum. zaduženje. 1.

Za ostvareni dnevni promet sastavlja se rekapitulacija dnevnog prometa. U kolonu 4 upisuju se i podaci o internom prenosu (predispoziciji) proizvoda i robe iz jednog u drugi prodajni objekat. fakture odnosno računa. Evidentiranje prenosa proizvoda iz jednog u drugi prodajni objekat se vrši storno knjiženjem u koloni zaduženje robe. 8 . nabavke i prodaje i vrši se na slijedeći način: 1) u kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja. a u slučaju smanjenja vrijednosti vrši se storniranje crvenim stornom. kvara i loma. povrata robe i slično. prodaje i drugih promjena upisuju se naziv i broj dokumenta. nabavke. Na osnovu sačinjenog zapisnika o izmjeni cijena za iznos kojim se uvećava vrijednost proizvoda vrši se knjiženje kao i pri nabavci. Prilikom sabiranja iznos crvenog storna oduzima se od ukupnog zbira. Pri knjiženju zaduženja. 2) u kolonu 2 upisuje se datum knjiženja poslovne promjene 3) u koloni 3 daje se opis knjiženja zaduženja. fiskalne odnosno registar-kase. kao i u slučaju dozvoljenog kala.) koji su iznad visine dozvoljene zakonom. rastura. paragon-bloka. a na osnovu iznosa evidentiranog na kontrolnoj traci. 4) u kolonu 4 upisuje se ukupna vrijednost zaduženja po maloprodajnim cijenama sa ukalkulisanim porezom na dodatu vrijednost. U trgovačkoj knjizi. U kolonu 5 upisuje se i maloprodajne vrijednosti otpisanih proizvoda po osnovu umanjenja njihove prodajne vrijednosti i rashoda po nekom drugom osnovu (kalo. lom i sl. dnevnog izvještaja prometa na benzinskoj pumpnoj stanici ili drugog dokumenta o izvršenom prometu odnosno razduženju. kvar. nabavke. promjeni cijena. rastur. 5) u kolonu 5 upisuje se iznos dnevnog prometa. Redni broj se upisuje na proknjiženoj knjigovodstvenoj ispravi o zaduženju i nabavci i drugim promjenama. prodaje i drugih promjena. knjiženje zaduženja. promjeni vrijednosti zaliha zbog promjene poreskih stopa. a na osnovu odgovarajuće knjigovodstvene isprave.član 15.

redni broj. naziv proizvoda ili robe. 16. 6. mjerodavna je planska odnosno druga prodajna cijena po kojoj se zadužuje prodajno mjesto. naziv i sjedište lica. nabavnu odnosno cijenu po jedinici mjere bez PDV 12. 3. odjeljenja. naziv i sjedište prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta (odjela. stopu razlike u cijeni. naziv internog dokumenta. 4. 11. jedinicu mjere. 15. 7. maloprodajnu cijenu sa porezom na dodatu vrijednost. član 16. Za vlastite proizvode kao nabavna. 13. nabavnu odnosno sopstvenu veleprodajnu vrijednost bez PDV-a. 9. 8. 5. 9 . etaže i dr). vrijednost razlike u cijeni. naziv. Kalkulacija cijena sadrži najmanje: 1. naziv i sjedište dobavljača odnosno podatak da su proizvodi isporučeni iz sopstvenog skladišta. 17. prodajnu vrijednost proizvoda ili robe bez poreza na dodatnu vrijednost (poreska osnovica). broj kalkulacije. količinu.Razlika zbira kolone 4 i kolone 5 predstavlja iznos vrijednosti zaliha u prodajnom objektu ili drugom prodajnom mjestu. broj i datum dokumenta po kome je nabavka izvršena odnosno broj. 19. koja čini sastavni dio dokumenta o nabavci robe. 10. datum sastavljanja kalkulacije. 2. prodajnu vrijednost sa ukalkulisanim porezom na dodatnu vrijednost i 20. Proizvođač vlastito maloprodajno mjesto zadužuje maloprodajnom kalkulacijom sa elementima koji su neophodni da se sačini maloprodajna cijena proizvoda sa PDV-om Trgovci koji nisu PDV obveznici ne iskazuju niti vrše ukalkulisavanje PDV-a. zavisne troškove bez PDV-a 14. iznos poreza na dodatnu vrijednost. stopu PDV-a 18. Za nabavljenu robu sastavlja se kalkulacija cijena.

U trgovačkoj knjizi vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na slijedeću stranu kao donos prethodne strane. a vrednost utvrđenog manjka u okviru zakonom dozvoljenog knjiže se kao storno zaduženje a iznos preko dozvoljenog u kolonu razduženja. Zaključivanje trgovačke knjige vrši se na poslednjoj strani poslednjeg knjiženja za proteklu poslovnu godinu. Kalkulacija cijena sastavlja se prije nego što se pristupi prodaji. član 19. U kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja. Zaključivanje trgovačke knjige trgovac na malo ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom. Odgovorno lice ovjerava tačnost izrade kalkulacije cijena potpisom i pečatom. odnosno maloprodajnih cijena. član 17. IV . 10 . Vrijednost utvrđenog viška unosi se u kolonu zaduženja. kao dokument o zaduženju maloprodajnog objekta sačinjava interni dokument sa iznosom proizvođačkih. Nastale razlike utvrđene popisom lice evidentira u trgovačkoj knjizi. a vrši prodaju sopstvenih proizvoda. u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti robe koje se prenosi u narednu godinu. član 18. U trgovačkoj knjizi za trgovinske usluge obavljene trgovinske usluge knjiže se na sledeći način: 1.Lice koje nije PDV obveznik. bez iskazivanja PDV-a. Trgovac na malo vrši popis shodno propisima o računovodstvu i poreskim propisima. Stanje utvrđeno popisom upoređuje se sa stanjem u trgovačkoj knjizi. Poslije izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačke knjige.VOĐENJE EVIDENCIJA TRGOVINSKIH USLUGA član 20.

uz obračun naknade za izvršenu trgovinsku uslugu posredovanja. broj i datum dokumenta o obavljenoj trgovinskoj usluzi. te naziv. Trgovac koji je registrovan i obavlja komisionu prodaju proizvoda vodi trgovačku knjigu za trgovinu na veliko ili malo u zavisnosti da li se primljeni proizvodi prodaju u svrhu dalje prodaje ili prerade ili se prodaja vrši krajnjim potrošačima.EVIDENTIRANJE KOMISIONE PRODAJE član 23. a za račun drugog lica (u daljem tekstu: komintenta). član 21. U kolonu 2 upisuje se datum knjiženja poslovne promjene. Komisionim uslugama u smislu ovog pravilnika podrazumijeva se prodaja novih i upotrebljavanih pokretnih stvari (proizvoda) u svoje ime. 2. dok lica koja nisu PDV obveznici ne obračunavaju i na fakturi ne iskazuju PDV. 4. Evidentiranje komisione prodaje član 24. 3. 11 . U kolonu 3 daje se opis knjiženja obavljene trgovinske usluge sa naznakom naziva i sjedišta naručioca usluga. Zaključivanje trgovačke knjige za trgovinske usluge trgovac ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom.Redni broj se upisuje na proknjiženoj knjigovodstvenoj ispavi o naknadi za obavljenu trgovinsku uslugu. U kolonu 4 upisuje se iznos ukupne vrijednosti naknade obavljenih trgovinskih usluga sa obračunatim PDV-om za obveznike PDV-a. Zaključivanje trgovačke knjige za trgovinske usluge vrši se na poslednjoj strani gdje je izvršeno poslednje knjiženje u poslovnoj godini. U trgovačkoj knjizi za trgovinske usluge vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na slijedeću stranu kao donos prethodne strane. 1. V . član 22.

odnosno računa ili otpremnice. Za ukupnu proizvoda količinu 6 7 Ukupn a provi zija 8 Iznos PDV-a Prodaj. 12 . pravovaljanog ugovora o komisionoj prodaji koji je u cijelosti realizovan u dijelu predaje robe komisionaru. mjere Količina primljene robe Vrijednost koja pripada komitentu Po jed. Pravno lice odnosno preduzetnik (u daljem tekstu: komisionar) dužan je da prije stavljanja u promet robe preuzete od komitenta izvrši evidentiranje iste na način propisan ovim pravilnikom.evidencioni list Komisione robe (obrazac KP). dogovorenu cijenu koja se isplaćuje vlasniku. Prijem proizvoda u komisionu prodaju vrši se na osnovu Prijemni . a PDV obveznici obračunavaju i PDV. dok se prodaja evidentira na osnovu računa. Br. robe sa PDV-om i provizijom 10 Prodajna cijena robe sa PDV-om i provizijom 11 1 2 3 4 5 9 SVEGA član 26. član 25. na kojoj je naznačeno da je roba data u svrhu komisione prodaje. iznosom komisione provizije. dok se zaduženje prodajnog objekta i prometa vrši u TKV odnosno TKM. N a z i v r o b e Datum prijem a robe Jed. isječka kasene trake i otpremnice. dok se razduženje vrši po veleprodajnim odnosno maloprodajnim cijenama storno knjiženjem u koloni zaduženja. OBRAZAC KP Red.Zaduženje se vrši na osnovu dokumenta koji dokazuje prijem proizvoda u komisionu prodaju. vrij. Evidencija proizvoda primljenih u komisionu prodaju vodi se na osnovu vjerodostojne dokumentacije o porijeklu robe uzete u komisionu prodaju: komisionog računapredračuna. Kada se vrši povrat proizvoda koji nije prodat tada se sačinjava dokument o povratu.

Komisionar vrši popis robe shodno računovodstvenim i poreskim propisima. dokazom o njenom porijeklu. 13 . a utvrđeni višak unosi u kolonu zaduženja. VI . Stanje utvrđeno popisom na kraju obračunskog razdoblja upoređuje se sa stanjem u obrascu TKV odnosno TKM. a vrijednost utvrđenog manjka iznad zakonom dozvoljenog.PRINCIP IDENTIčNOSTI TRGOVAčKIH I KNJIHOVODSTVENIH EVIDENCIJA član 31 Ako lice svoje poslovne evidencije vodi sistemom dvojnog knjigovodstva. posebnom djelu poslovnog prostora ili na drugi način odvojene ako se u istoj prostoriji vrši prodaja i vlastite trgovačke robe komisionara.član 27. a najmanje jedanput godišnje uskladiti trgovačku knjigu sa odgovarajućim kontima glavne knjige u knjigovodstvenoj evidenciji lica. član 28. član 30. obavezno je periodično. član 29. Obaveza iz stava 1. Roba data u komision od strane registrovanog pravnog lica ili preduzetnika. Na svakom proizvodu ističe se prodajna cijena. ovog člana ne odnosi se na fizička lica – komitente. U prodajnom objektu komisiona roba mora biti na posebnim policama. a ako se radi o uvoznoj robi i dokazom da su plaćene carinske dažbine i akcize. mora biti snabdjevena propisanim ispravama o kvalitetu. Posle izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačkih knjiga u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti robe koja se prenosi u narednu godinu.

dipl.2006. a dokumentacija na osnovu koje su vršena knjiženja najmanje 5 godina po isteku poslovne godine na koju se ta dokumentacija odnosi. Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige komisionih usluga (”Službeni glasnik Republike Srpske”. Ovaj Pravilnik se Brčko Distrikta BiH”. 60/05). član 34.godine Broj. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe: Pavilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige (“Službeni glasnik Republike Srpske br. sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige (Sl.ecc Datum: 18. godine. Pravilnik o obliku. VIII . Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige za trgovinske usluge (”Službeni glasnik Republike Srpske” br. Trgovačke knjige čuvaju se najmanje 10 godina po isteku poslovne godine. Novine Federacije BiH broj 26/05.5/97 i 29/01). 5/97).2006 ŠEF ODJELJENJA Adnan Drapić. 06-052-001241/06 14 .čUVANJE TRGOVAčKE KNJIGE član 32. objavljuje u “Službenom glasniku a primjenjuje se od 01. broj 22/96).VII .04.PRELAZNE I ZAVRšNE ODREDBE član 33.07.