P. 1
TKV I TKM Pravilnik o obliku i načinu vođenja

TKV I TKM Pravilnik o obliku i načinu vođenja

|Views: 2,343|Likes:
Published by Željko Stanković

More info:

Published by: Željko Stanković on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2012

pdf

text

original

PRAVILNIK O OBLIKU I NAčINU VOĐENJA TRGOVAčKE KNJIGE

1

Šef Odjeljenja odnose i privredni razvoj d o n o s 8. član 2.Na osnovu stav 7. Pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje trgovačke i proizvodne djelatnosti (u daljem tekstu . 2.Trgovačka knjiga za trgovinu na veliko . Obrazac trgovačke knjige iz stava 1. kada svoje poljoprivredne proizvode prodaju na malo. 2 . 1. 3. 6. Distrikta imovinske člana 8. i: PRAVILNIK O OBLIKU I NAčINU VOĐENJA TRGOVAčKE KNJIGE I . trgovačke knjige za trgovinu na malo i trgovačke knjige za trgovinske usluge. Iznimno obaveza vođenja trgovačke knjige ne odnosi se na fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom. člana 15. su sastavni dio ovog pravilnika. a čine je: .obrazac TKV .Trgovačka knjiga za trgovinske usluge-obrazac TKU. nabavke i prodaje robe i proizvoda (u daljem tekstu proizvod).obrazac TKM .Trgovačka knjiga je knjiga u kojoj se vodi evidencija prodaje usluga. stav 2. ovog člana nisu dužni voditi TKV ako u svom knjigovodstvu obezbjeđuju sve podatke o zaduženju i razduženju robe u skladu sa Članom 8. Pravna lica i preduzetnici iz stava 3.OSNOVNE ODREDBE član 1. Ovim pravilnikom pobliže se uređuje oblik i način vođenja trgovačke knjige za trgovinu na veliko. i člana 24 glasnik Brčko za urbanizam. 40/04”). Trgovačka knjiga vodi se odvojeno za trgovinu na veliko i trgovinu na malo. 4. 5. stav Zakona o trgovini (“Službeni BiH br. ovog Pravilnika. Ove evidencije sadržavaju podatke o nabavci i prodaji robe odnosno podatke o zaduženju za vlastite proizvode i njihovoj prodaji.lica) kada obavljaju promet robe ili proizvoda dužni su da vode trgovačku knjigu za trgovinu na veliko i trgovinu na malo u zavisnosti od oblika trgovine odnosno prometa koji obavljaju.Trgovačka knjiga za trgovinu na malo .

kataloška prodaja-otprema poštom. Za prodaju izvan prodavnica kao što su: automati. trgovac vodi trgovačku knjigu u sjedištu lica. dok se razduženje vrši na osnovcu dnevnog prometa odnosno računa o prodaji. Trgovačka knjiga ima karakter javne isprave. poslovnu jedinicu i drugo prodajno mjesto. Trgovačka knjiga vodi se ažurno po načelima urednosti i tačnosti. rashladne vitrine. Za povremenu prodaju roba sa kojom je zadužena prodavnica na sajmovima. Lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti vode trgovčke knjige za svaki prodajni objekat. Trgovačka knjiga je povezana. prodaja na pokretnom stolu. prodaja sa prodajom od vrata do vrata. prodaja putem elektronskih medija. Zaduženje mjesta gdje se vrši povremena profaja evidentira se na osnovu predispozicije. član 5.član 3. Lice koje u okviru prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta ima više odjeljenja ili prodajnih mjesta trgovačku knjigu vodi posebno za svako odjeljenje ili prodajno mjesto. izložbama i sličnim manifestacijama. Trgovačka knjiga vodi se tako da omogućava uvid i kontrolu izvršene nabavke robe odnosno zaduženja za vlastite proizvode i prodaje robe i proizvoda. Po zatvaranju prodajnog mjesta i zaključenja trgovačke knjige u kojoj je evidentiran promet za vrijeme privremene pordaje sačinjava se dokument o povratu kojim se vrši ponovno zaduženje prodajnog objekta iz kojeg je prethodno izvršena predispozicija. član 4. po hronološkom redoslijedu. stranica. numerisanih uvezana jemstvenikom i ovjerena pečatom lica. 3 . na tom izdvojenom prodajnom mjestu lice mora ostigurati ispravu o zaduženju tog prodajnog mjesta. interne otpremince ili drugog odgovarajućeg dokumenta. vašarima. telefonska prodaja. Lica koja ne vode evidenciju po sistemu dvojnog knjigovodstva dužna su ovjeriti TK kod nadležnog organa za ovjeru dokumenata – Odjeljenje za javni registar i pečatom lica. Za ova prodajna mjesta vodi se posebna trgovačka knjiga.

Knjiženje u trgovačkoj knjizi vrši se na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava (fakture-računa.izdatnice. 4. 20.član 6.povratu. Razduženje 5. promjene cijena i sl. član 7. datum. 1.međuskladišnice. zaduženje. rashodu. zapisnika. trgovinu na veliko TKV OBRAZAC TKV Zaduženje 4.VOĐENJE TRGOVAčKE KNJIGE ZA TRGOVINU NA VELIKO (OBRAZAC TKV) član 8. osim proizvoda iz prethodnog stava. 6. U trgovačku knjigu unose se podaci o nabavci i prodaji kao i podaci o drugim promjenama (povrat. manjak. dnevnog izvještaja prometa na benzinskoj pumpnoj stanici. 2. višak. Prethodni stav ne odnosi se na nabavku odnosno proizvodnju proizvoda koji se dnevno dostavljaju odnosno prodaju i to hljeba. redni broj. 4 . peciva. otpisu. i zadnjeg dana u mjesecu za proteklu dekadu. otpis. Datum 2. promjeni cijena.). Obrazac trgovačke knjige za sadrži najmanje sljedeće kolone: 1. do 10.dokumenta o predispoziciji. br. otpremnice. kratkotrajno mlijeko i dnevne štampe čije se zaduženje u trgovačkoj knjizi vrši dekadno tj. Proizvodi se ne mogu staviti u prodaju prije evidentiranja u trgovačkoj knjizi. II .prijemnice. 3. odobreni rabat Red. rashod. Odobreni rabat 6. 5. i dr.dostavnice. Opis 3. opis.popisne liste.) najkasnije narednog dana za prethodni dan. razduženje.

upisuje se naziv i broj dokumenta o zaduženju. predispozicije. povratu robe. iznos kojim se uvećava vrijednost robe knjiži se kao nabavka. odnosno zaduženja. U trgovačkoj knjizi za trgovinu na veliko knjiženje nabavke i prodaje robe vrši se na slijedeći način: 1)u kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja 2)u kolonu 2 se upisuje datum knjiženja poslovne promjene 3)u kolonu 3 daje se opis knjiženja nabavke. b)u ovu kolonu upisuje se i otprema proizvoda vlastitim prodajnim maloprodajnim objektima storno knjiženjem vrijednosti otpremljenih proizvoda na osnovu izdatnice odnosno interne otpremnice. a)Pri knjiženju nabavke. ukoliko se zalihe ne vode po nabavnim cijenama. i drugim poslovnim događajima koji utiču na zaduženje prodajnog mjesta. Naknadni rabati koji se ne odobravaju na računu ne evidentiraju se u TKV. 5 .član 9. b)Pri knjiženju prodaje robe upisuje se naziv kupca i broj dokumenta o prodaji. 5)u kolonu 5 na osnovu računa. odnosno otpremnice upisuje se vrijednost isporuka kupcima. c)knjiženje u slučaju promjene cijena vrši se na osnovu zapisnika o izmjeni cijena.kvar i lom u okviru zakonom dozvoljenog iznosa knjiži se kao storno zaduženje.vrijednosti i količina proizvoda. e)kalo.rastur. a u slučaju smanjenja vrijednosti proizvoda vrši se storniranje iznosa u koloni zaduženja. c)Druge promjene knjiže se na osnovu odgovarajućih dokumenata o promjeni cijena. 4)u kolonu 4 upisuje se prodajna vrijednost robe iz veleprodajne kalkulacije ili vrijednost vlasitog proizvoda iz internog dokumenta o zaduženju pordajnog mjesta. Razduženje se evidentira po prodajnoj vrijednosti iz računa ili drugog dokuemnta o razduženju bez PDV-a. a)u kolonu 4 upisuju se i podaci o promjeni cijena. d)na osnovu zapisnika o izmjeni cijena odnosno odgovarajuće knjigovodstvene isprave. Rabat odobren na računu ne ulazi u vrijednost razduženja. prodaje i drugih promjena. odnosno zaduženja.

datum sastavljanja kalkulacije. 6. 15. 5. naziv i sjedište lica. naziv i sjedište prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta. 9.U kolonu 5 upisuje se i vrijednost otpisa. 8. broj i datum dokumenta po kome je nabavka izvršena. količinu i prodajnu cijenu proizvoda. prodajna cijena bez PDV-a. sastavljaju se prije nego što se proizvodi stave u promet. količinu. broj kalkulacije 4. bez PDV-a. Za vlastite proizvode mjerodavna je planska odnosno druga prodajna cijena po kojoj se zadužuje prodajno mjesto. vrijednost razlike u cijeni. 6 . stopu razlike u cijeni. član 10. 3. zavisne troškove bez PDV-a 14. Proizvođač vlastito prodajno mjesto zadužuje internim dokumentom koji sadrži vrstu.rastur. 6)Rabati koji se odobravaju na računu evidentiraju se u ovoj koloni. 7. naziv i sjedište dobavljača. prodajnu vrijednost proizvoda ili robe bez poreza na dodatnu vrijednost (poreska osnovica). Za nabavljenu robu sastavlja se kalkulacija cijena koja sadrži najmanje ove podatke: 1. Isprave iz stava 1. 13. nabavnu vrijednost bez PDV-a. 2.kvar i lom)koji su veći od zakonom dozvoljenog a na osnovu odgovarajuće knjigovodstvene isprave. Da bi se dobila vrijednost zaliha po prodajnim cijenama zbiru kolone 5 dodaje se ukupan iznos odobrenih rabata. nabavnu cijenu po jedinici mjere bez PDV-a. redni broj. jedinicu mjere. Odgovorno lice ovjerava tačnost izrade kalkulacije cijena potpisom i pečatom. naziv. 16. rashoda (kalo. 10. 11. 17. 12. naziv proizvoda ili robe.

VOĐENJE TRGOVAčKE KNJIGE ZA TRGOVINU NA MALO . datum. u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti koje se prenosi u narednu godinu. Poslije izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačke knjige za trgovinu na veliko.u kolonu razduženja koji je veći od zakonom dozvoljenog. zaduženje. Vrijednost utvrđenog viška unosi se u kolonu zaduženja. 1. član 12. redni broj. član 13. 5.OBRAZAC TKM član 14. Zaključivanje trgovačke knjige trgovac na veliko ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom. U trgovačkoj knjizi za trgovinu na veliko vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na sledeću stranu kao donos prethodne strane. Trgovac na veliko vrši popis robe shodno propisima o računovodstvu. Zaduženje 4. Nastale razlike utvrđene popisom evidentiraju se u trgovačkoj knjizi. Razduženje 5. Stanje utvrđeno popisom upoređuje se sa stanjem u trgovačkoj knjizi. Obrazac trgovačke knjige za trgovinu na malo TKM mora da sadrži najmanje slijedeće kolone: 1. Zaključivanje trgovačke knjige vrši se na posljednjoj strani poslednjeg knjiženja za proteklu poslovnu godinu. 4. 3. 2. III . Datum 2. OBRAZAC TKM Red. a vrijednost utvrđenog manjka . Opis 3. opis. 7 . razduženje. zakonu o PDV-u i zakonu o akcizama. br.član 11.

kvar. dnevnog izvještaja prometa na benzinskoj pumpnoj stanici ili drugog dokumenta o izvršenom prometu odnosno razduženju. nabavke. Na osnovu sačinjenog zapisnika o izmjeni cijena za iznos kojim se uvećava vrijednost proizvoda vrši se knjiženje kao i pri nabavci. 4) u kolonu 4 upisuje se ukupna vrijednost zaduženja po maloprodajnim cijenama sa ukalkulisanim porezom na dodatu vrijednost. U kolonu 4 upisuju se i podaci o internom prenosu (predispoziciji) proizvoda i robe iz jednog u drugi prodajni objekat. promjeni vrijednosti zaliha zbog promjene poreskih stopa. nabavke. 8 . rastur. a u slučaju smanjenja vrijednosti vrši se storniranje crvenim stornom. prodaje i drugih promjena. Pri knjiženju zaduženja. kvara i loma. Prilikom sabiranja iznos crvenog storna oduzima se od ukupnog zbira. Evidentiranje prenosa proizvoda iz jednog u drugi prodajni objekat se vrši storno knjiženjem u koloni zaduženje robe. lom i sl. U kolonu 5 upisuje se i maloprodajne vrijednosti otpisanih proizvoda po osnovu umanjenja njihove prodajne vrijednosti i rashoda po nekom drugom osnovu (kalo. 2) u kolonu 2 upisuje se datum knjiženja poslovne promjene 3) u koloni 3 daje se opis knjiženja zaduženja. promjeni cijena. a na osnovu odgovarajuće knjigovodstvene isprave. 5) u kolonu 5 upisuje se iznos dnevnog prometa.član 15. knjiženje zaduženja. rastura. paragon-bloka. povrata robe i slično. fiskalne odnosno registar-kase. U trgovačkoj knjizi. Redni broj se upisuje na proknjiženoj knjigovodstvenoj ispravi o zaduženju i nabavci i drugim promjenama. prodaje i drugih promjena upisuju se naziv i broj dokumenta. Za ostvareni dnevni promet sastavlja se rekapitulacija dnevnog prometa.) koji su iznad visine dozvoljene zakonom. kao i u slučaju dozvoljenog kala. fakture odnosno računa. a na osnovu iznosa evidentiranog na kontrolnoj traci. nabavke i prodaje i vrši se na slijedeći način: 1) u kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja.

naziv proizvoda ili robe. prodajnu vrijednost sa ukalkulisanim porezom na dodatnu vrijednost i 20. jedinicu mjere. etaže i dr). datum sastavljanja kalkulacije. 11. redni broj. 19. 9 . naziv i sjedište lica. Proizvođač vlastito maloprodajno mjesto zadužuje maloprodajnom kalkulacijom sa elementima koji su neophodni da se sačini maloprodajna cijena proizvoda sa PDV-om Trgovci koji nisu PDV obveznici ne iskazuju niti vrše ukalkulisavanje PDV-a. naziv. odjeljenja. 8. 4. broj i datum dokumenta po kome je nabavka izvršena odnosno broj. zavisne troškove bez PDV-a 14. 7. nabavnu odnosno cijenu po jedinici mjere bez PDV 12. maloprodajnu cijenu sa porezom na dodatu vrijednost. vrijednost razlike u cijeni. 17. 13. 15. iznos poreza na dodatnu vrijednost. 6. 9.Razlika zbira kolone 4 i kolone 5 predstavlja iznos vrijednosti zaliha u prodajnom objektu ili drugom prodajnom mjestu. 5. naziv i sjedište prodajnog objekta ili drugog prodajnog mjesta (odjela. Kalkulacija cijena sadrži najmanje: 1. stopu razlike u cijeni. 3. 10. Za nabavljenu robu sastavlja se kalkulacija cijena. nabavnu odnosno sopstvenu veleprodajnu vrijednost bez PDV-a. prodajnu vrijednost proizvoda ili robe bez poreza na dodatnu vrijednost (poreska osnovica). broj kalkulacije. naziv internog dokumenta. 16. mjerodavna je planska odnosno druga prodajna cijena po kojoj se zadužuje prodajno mjesto. član 16. Za vlastite proizvode kao nabavna. količinu. koja čini sastavni dio dokumenta o nabavci robe. 2. stopu PDV-a 18. naziv i sjedište dobavljača odnosno podatak da su proizvodi isporučeni iz sopstvenog skladišta.

Nastale razlike utvrđene popisom lice evidentira u trgovačkoj knjizi. IV . Vrijednost utvrđenog viška unosi se u kolonu zaduženja. Zaključivanje trgovačke knjige vrši se na poslednjoj strani poslednjeg knjiženja za proteklu poslovnu godinu. Odgovorno lice ovjerava tačnost izrade kalkulacije cijena potpisom i pečatom. član 19. Poslije izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačke knjige. u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti robe koje se prenosi u narednu godinu. U kolonu 1 upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja. Trgovac na malo vrši popis shodno propisima o računovodstvu i poreskim propisima. član 17. član 18. kao dokument o zaduženju maloprodajnog objekta sačinjava interni dokument sa iznosom proizvođačkih.Lice koje nije PDV obveznik. Stanje utvrđeno popisom upoređuje se sa stanjem u trgovačkoj knjizi. a vrši prodaju sopstvenih proizvoda. bez iskazivanja PDV-a. Kalkulacija cijena sastavlja se prije nego što se pristupi prodaji. 10 . odnosno maloprodajnih cijena. U trgovačkoj knjizi vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na slijedeću stranu kao donos prethodne strane. U trgovačkoj knjizi za trgovinske usluge obavljene trgovinske usluge knjiže se na sledeći način: 1. Zaključivanje trgovačke knjige trgovac na malo ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom.VOĐENJE EVIDENCIJA TRGOVINSKIH USLUGA član 20. a vrednost utvrđenog manjka u okviru zakonom dozvoljenog knjiže se kao storno zaduženje a iznos preko dozvoljenog u kolonu razduženja.

1. 4. 2. V . broj i datum dokumenta o obavljenoj trgovinskoj usluzi. uz obračun naknade za izvršenu trgovinsku uslugu posredovanja. U kolonu 4 upisuje se iznos ukupne vrijednosti naknade obavljenih trgovinskih usluga sa obračunatim PDV-om za obveznike PDV-a. 11 . Trgovac koji je registrovan i obavlja komisionu prodaju proizvoda vodi trgovačku knjigu za trgovinu na veliko ili malo u zavisnosti da li se primljeni proizvodi prodaju u svrhu dalje prodaje ili prerade ili se prodaja vrši krajnjim potrošačima.EVIDENTIRANJE KOMISIONE PRODAJE član 23. dok lica koja nisu PDV obveznici ne obračunavaju i na fakturi ne iskazuju PDV. U kolonu 3 daje se opis knjiženja obavljene trgovinske usluge sa naznakom naziva i sjedišta naručioca usluga. a za račun drugog lica (u daljem tekstu: komintenta). U trgovačkoj knjizi za trgovinske usluge vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na slijedeću stranu kao donos prethodne strane. 3. Evidentiranje komisione prodaje član 24. U kolonu 2 upisuje se datum knjiženja poslovne promjene. član 21. Zaključivanje trgovačke knjige za trgovinske usluge vrši se na poslednjoj strani gdje je izvršeno poslednje knjiženje u poslovnoj godini.Redni broj se upisuje na proknjiženoj knjigovodstvenoj ispavi o naknadi za obavljenu trgovinsku uslugu. Zaključivanje trgovačke knjige za trgovinske usluge trgovac ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom. te naziv. Komisionim uslugama u smislu ovog pravilnika podrazumijeva se prodaja novih i upotrebljavanih pokretnih stvari (proizvoda) u svoje ime. član 22.

član 25. iznosom komisione provizije. Kada se vrši povrat proizvoda koji nije prodat tada se sačinjava dokument o povratu.Zaduženje se vrši na osnovu dokumenta koji dokazuje prijem proizvoda u komisionu prodaju. OBRAZAC KP Red. dogovorenu cijenu koja se isplaćuje vlasniku. vrij. pravovaljanog ugovora o komisionoj prodaji koji je u cijelosti realizovan u dijelu predaje robe komisionaru. isječka kasene trake i otpremnice. robe sa PDV-om i provizijom 10 Prodajna cijena robe sa PDV-om i provizijom 11 1 2 3 4 5 9 SVEGA član 26. 12 . na kojoj je naznačeno da je roba data u svrhu komisione prodaje. Br.evidencioni list Komisione robe (obrazac KP). dok se prodaja evidentira na osnovu računa. Za ukupnu proizvoda količinu 6 7 Ukupn a provi zija 8 Iznos PDV-a Prodaj. Pravno lice odnosno preduzetnik (u daljem tekstu: komisionar) dužan je da prije stavljanja u promet robe preuzete od komitenta izvrši evidentiranje iste na način propisan ovim pravilnikom. odnosno računa ili otpremnice. a PDV obveznici obračunavaju i PDV. Evidencija proizvoda primljenih u komisionu prodaju vodi se na osnovu vjerodostojne dokumentacije o porijeklu robe uzete u komisionu prodaju: komisionog računapredračuna. dok se zaduženje prodajnog objekta i prometa vrši u TKV odnosno TKM. dok se razduženje vrši po veleprodajnim odnosno maloprodajnim cijenama storno knjiženjem u koloni zaduženja. N a z i v r o b e Datum prijem a robe Jed. Prijem proizvoda u komisionu prodaju vrši se na osnovu Prijemni . mjere Količina primljene robe Vrijednost koja pripada komitentu Po jed.

član 29. dokazom o njenom porijeklu. a najmanje jedanput godišnje uskladiti trgovačku knjigu sa odgovarajućim kontima glavne knjige u knjigovodstvenoj evidenciji lica. 13 . mora biti snabdjevena propisanim ispravama o kvalitetu. VI . ovog člana ne odnosi se na fizička lica – komitente. Stanje utvrđeno popisom na kraju obračunskog razdoblja upoređuje se sa stanjem u obrascu TKV odnosno TKM.PRINCIP IDENTIčNOSTI TRGOVAčKIH I KNJIHOVODSTVENIH EVIDENCIJA član 31 Ako lice svoje poslovne evidencije vodi sistemom dvojnog knjigovodstva. a vrijednost utvrđenog manjka iznad zakonom dozvoljenog. a utvrđeni višak unosi u kolonu zaduženja.član 27. Na svakom proizvodu ističe se prodajna cijena. član 28. a ako se radi o uvoznoj robi i dokazom da su plaćene carinske dažbine i akcize. Komisionar vrši popis robe shodno računovodstvenim i poreskim propisima. U prodajnom objektu komisiona roba mora biti na posebnim policama. član 30. Obaveza iz stava 1. Posle izvršenih svih knjiženja za proteklu godinu vrši se zaključivanje trgovačkih knjiga u kojoj se kao krajnji saldo iskazuje stanje vrijednosti robe koja se prenosi u narednu godinu. Roba data u komision od strane registrovanog pravnog lica ili preduzetnika. obavezno je periodično. posebnom djelu poslovnog prostora ili na drugi način odvojene ako se u istoj prostoriji vrši prodaja i vlastite trgovačke robe komisionara.

godine Broj. 5/97). Ovaj Pravilnik se Brčko Distrikta BiH”. 60/05).dipl. Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige komisionih usluga (”Službeni glasnik Republike Srpske”.2006. Novine Federacije BiH broj 26/05. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe: Pavilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige (“Službeni glasnik Republike Srpske br.čUVANJE TRGOVAčKE KNJIGE član 32. a dokumentacija na osnovu koje su vršena knjiženja najmanje 5 godina po isteku poslovne godine na koju se ta dokumentacija odnosi.07.04. član 34.5/97 i 29/01).2006 ŠEF ODJELJENJA Adnan Drapić.ecc Datum: 18. sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige (Sl. objavljuje u “Službenom glasniku a primjenjuje se od 01. godine.VII . Pravilnik o obliku. VIII . Trgovačke knjige čuvaju se najmanje 10 godina po isteku poslovne godine.PRELAZNE I ZAVRšNE ODREDBE član 33. broj 22/96). Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige za trgovinske usluge (”Službeni glasnik Republike Srpske” br. 06-052-001241/06 14 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->