P. 1
Brojanje Saobracaja F BiH 2007

Brojanje Saobracaja F BiH 2007

|Views: 300|Likes:
Published by Duško Simić

More info:

Published by: Duško Simić on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

BROJANJE SAOBRAĆAJA

NA MAGISTRALNIMCESTAMA
FEDERACIJE BiH
U 2007. GODINI
SARAJEVO, 2008.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. DIREKCIJA CESTA
FEDERACIJE BiH
BROJANJE SAOBRAĆAJA
NA MAGISTRALNIM CESTAMA
FEDERACIJE BiH
U 2007. GODINI
SARAJEVO, 2008.
Građevinski fakultet
Institut za saobraćajnice
Naručitelj: Javno preduzeće Direkcija cesta Federacije
Bosne i Hercegovine d.o.o.
Terezija 54, Sarajevo
Izdavač: Institut za saobraćajnice Građevinskog fatulteta u Sarajevu,
Patriotske Lige 33, Sarajevo


BROJANJE SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNIM CESTAMA
FEDERACIJE BiH U 2007. GODINI
Za naručioca
direktor: Ljubo Pravdić, dipl. ing. građ.

Za izdavača
dekan: Prof. dr. sc. Muhamed Zlatar, dipl. ing. građ.

Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Branko Mazić, dipl. ing. građ.

Obrađivači: Doc. dr. sc. Fadila Kiso, dipl. inž. saob.
Naser Mostafa, dipl. inž. saob.

Obrada na računaru: Ermin Nogo, programer
Asis. mr. Amir Hajdar, dipl. ing. informatike

Grafičko oblikovanje: Ermin Nogo, programer

Saradnici: Asis. Suada Džebo, dipl. ing. građ.
Asis. Sanjin Albinović, dipl. ing. građ.
Asis. Mirza Pozder, dipl. ing. građ.

Recenzent: Doc. dr. sc. Ivan Lovrić, dipl. ing. građ.

Štampa: Štamparija „Fojnica“, Fojnica
Za štampariju: Šahzija Buljina
Tiraž: 50 primjeraka

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

656.1/.5.021 (497.6)

BROJANJE saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007.
godini / [voditelj projekta Branko Mazić]. – Sarajevo : Građevinski fakultet, Institut za
saobraćajnice, 2008. – 139 str., [3] presavijena lista s tablama : ilustr- ; 30 cm

ISBN 978-9958-638-17-6

COBISS.BH-ID 17096454
Predgovor
Pred korisnikom je druga publikacija o brojanju cestovnog saobraćaja u
Federaciji Bosne i Hercegovine, koja sadrži informacije o brojačkom sistemu i rezultate
brojanja provedenog na magistralnoj cestovnoj mreži u 2007. godini.
Izdavanjem ove publikacije finalizirani su ne samo napori uloženi u provedbu
brojanja u 2006 i 2007. godini, nego i prethodne investicije i rad na projektiranju
sistema brojanja saobraćaja koji će dugoročno efikasno funkcionirati. Provedba
brojanja ima za cilj da pohrani i obradi podataka uključujući metodologiju proračuna i
procjene PGDS-a i PLDS-a, te predočavanje rezultata brojanja saobraćaja u
budućnosti.
Kvalitetan sistem brojanja saobraćaja na cestama od posebne je važnosti jer
prikupljeni i statistički obrađeni podaci omogućuju praćenje i analiziranje saobraćajnih
potreba privrede i stanovništva, uočavanje nedostataka te na činjenicama utemeljeno
prognoziranje, planiranje i projektiranje raznovrsnih elemenata modernog
saobraćajnog i transportnog sistema.
Kako je 2006. godina bila prva godina sa izdatom publikacijom u kojoj je
sistematično provođen proces brojanja cestovnog saobraćaja, sada je moguće precizno
odrediti aktualne saobraćajne trendove, ali nas ipak posebno raduje da se komparacijom
saobraćaja s 2006. godinom može primijetiti oživljavanje cestovnih saobraćajnih
tokova u Federaciji Bosne i Hercegovine uz porast više od 7%.
S obzirom na sve rečeno, sistem brojanja saobraćaja na cestama u 2007. i
narednim godinama treba i dalje nadograđivati i unapređivati, poklanjajući mu sve
veću pažnju, kako bi prikupljeni podaci bili pouzdaniji i upotrebljiviji.
Ovom publikacijom mnogi postojeći i budući korisnici dobivaju vjerodostojne i
kvalitetne podatke o saobraćaju na magistralnim cestama Federacije Bosne i
Hercegovine, čime cestovni i drugi saobraćajni projekti dobivaju neophodnu
kvantitativnu podlogu bez koje je gotovo nemoguće analizirati postojeći i planirati
budući saobraćajni sistem.

Ljubo Pravdić, dipl. ing. građ.

SADRŽAJ
Stranica
1. Uvod 1

2. Organizacija brojanja saobraćaja
u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2007. godini 2

2.1. Metodologija prikupljanja podataka 2
2.2. Metodologija obrade podataka 3
2.2.1. Kontinualno automatsko brojanje vozila 3
2.2.2. Povremeno automatsko brojanje vozila 4

2.3. Metodologija prikazivanja rezultata 4

3. Uopćena analiza rezultata brojanja saobraćaja u 2007. godini 7

4. PGDS i PLDS s općim podacima o brojačkim mjestima 8

5. Brojanje vozila po danima u mjesecu 8

6. PGDS i PLDS sa strukturom saobraćaja 9

7. Odabrani podaci kontinuiranog automatskog
brojanja saobraćaja 9

8. Broj vozila po godinama na magistralnim cestama
Federacije BiH 9

9. Ukupno godišnje ekvivalentno opterećenje od 82 kN 10

10. Prilozi 13

10.1. Opći podaci o brojačkim mjestima s PGDS-om i PLDS 15
10.2. Brojanje vozila po danima u mjesecu 27
10.3. PGDS i PLDS sa strukturom saobraćaja 57
10.4. Odabrani podaci kontinualnog automatskog brojanja saobraćaja 71
10.5. Broj vozila po godinama na magistralnim cestama Federacije BiH 129
10.6. Ukupno godišnje ekvivalentno opterećenje od 82 kN 135
10.7. Karte 139
10.7.1. Kratice 141
10.7.2. Karta mreže magistralnih
i regionalnih cesta Federacije BiH
10.7.3. Karta razmještaja brojačkih mjesta
Federacije BiH u 2007. godini
10.7.4. Karta intenziteta saobraćaja
na magistralnim cestama F BiH u 2007. godini


Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
1. UVOD

Prva brojanja vozila na području Bosne i Hercegovine su obavljena davne 1954.
godine, u tadašnjoj Narodnoj Republici Bosni i Hercegovini po preporuci Saveznog
zavoda za statistiku, a na zahtjev Ujedinjenih naroda (ekonomske komsije za
Evropu). Metodologija se bazirala na četrnaestodnevnom brojanju saobraćaja, od
kojih je bilo šest noćnih (ukupno dvadeset dana brojanja), na 115 dionica magistralne
mreže i 59 lokaliteta regionalne cestovne mreže u BiH. Brojanje je bilo ručno, tako da
su putari u pripremljene obrasce a po kalendaru Saveznog zavoda, upisivali vozila po
strukturi (jedanaest tipova vozila). Iz tih podataka zadanom metodologijom sračunat
je prosječni godišnji dnevni saobraćaj (PGDS), prosječni ljetni dnevni saobraćaj
(PLDS) i prosječni zimski dnevni saobraćaj (PZDS).

Republička zajednica za puteve BiH 1974. godine nabavila je 25 automatskih brojača
saobraćaja iz sredstava VI zajma za puteve Međunarodne banke. Brojači su
njemačke firme "Signalbau-Huber" (SBH-2000) iz Minhena, koji su registrovali vozila
odgovarajućim brojem impulsa gdje je jedan impuls predstavljao jedno putničko
vozilo. Godine 1986. nabavljeno je još 10 automatskih brojača firme RO “Ohis” iz
Skoplja, od kojih je pet brojača registrovalo vozila, na laka i teška. Početkom
devedesetih godina, Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevu, sa
tadašnjom firmom “Step”, konstruisao je Direkciji za puteve BiH deset automatskih
brojača, koji su ugrađeni na dionici Podlugovi-Jošanica (na 35 kilometru) i na dionici
Brod na Drini-Tjentište na prevoju Prijeđel. Instalirani brojači registrovali su vozila po
satima, smjerovima, snimali trenutnu brzinu vožnje, klasifikaciju vozila na putnička i
teretna, te registrovali temperaturu kolovozne površine. U ratnim godinama uništeni
su svi navedeni automatski brojači.

Obrada podataka brojanja saobraćaja, koju je Zavod za saobraćaj Građevinskog
fakulteta Sarajevo obrađivao od 1978 do 1990. godine, ostala je sačuvana zajedno
sa publikacijom “Intenzitet saobraćaja na cestovnoj mreži SR BiH godine 1987.”

U 2000. godini, Japanska vlada donirala je BiH srestva za izradu Trasport master
plana saobraćaja, i to je ujedno bilo prvo organizovano brojanje, anketiranje i
istraživanje saobraćaja na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Prvo poslijeratno organizovanje brojanja saobraćaja u Federaciji BiH uvedeno je
2003. godine u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu i u Zapadno-
hercegovačkoj županiji 2004. Brojanje saobraćaja povjereno je Građevinskom
fakultetu Sveučilišta u Mostaru koji od tada svake godine izdaje publikacije pod
nazivom Intenzitet prometa na mreži magistralnih i regionalnih cesta hercegovačko-
neretvanske županije – kantona i Županije zapadnohercegovačke.

Studija lokaliteta brojanja saobraćaja na mreži magistralnih puteva u F BiH” i
“Elaborat terenskog određivanja lokaliteta za postavljanje automatskih brojača na
mreži magistralnih cesta u Federaciji BiH” su temelj razvitka brojanja saobraćaja na
cjelokupnoj cestovnoj mreži F BiH. Tim studijama Zavod za saobraćaj Građevinskog
fakulteta u Sarajevu predložio je 35 lokaliteta brojačkih mjesta na magistralnim
cestama sa kontinulanim brojačima i 17 brojačkih mjesta sa pokretnim automatskim
brojačima. Da bi pokrivenost cjelokupne mreže bila što bolja, tom prilikom je
1
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
predloženo da se na ostalim dionicama provodi jednodnevno ručno brojanje
saobraćaja, koja do danas nisu zaživila.

Rezultati brojanja saobraćaja su podloga istraživanju, prognoziranju, planiranju te
gospodarenju cestovnom infrastrukturom. Oni služe za klasifikaciju cestovne mreže,
u programiranju održavanja i rehabilitaciji cesta.

Podaci na cestovnoj mreži o transportnom radu (vozilo kilometara) kvartalno se
dostavljaju CEMT-u, dok se podaci o saobraćaju svake pete godine dostavljaju
Ekonomskoj komisiji za Evropu Ujedinjenih naroda (UN/ECE).


2. ORGANIZACIJA BROJANJA SAOBRAĆAJA
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

2.1. Metodologija prikupljanja podataka

Automatsko brajanje saobraćaja, na mreži magistralnih cesta Federacije BiH izvodi
se od 2005. godine. Od tada su sukcesivno ugrađivani brojači na dionicama, na
kojima je bilo uhodavanje rada kako brojača, tako i stručnog osoblja koje ih
opslužuje. Prva štampana publikacija „Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama
Federacije BiH u 2006. godini“, objavljena je u 2007. godini.

Može se sa zadovljstvom konstatovati da su brojači u 2007. godini, koji se obrađuju u
ovoj publikaciji, relativno dobro radili izuzev brojača 544 na lokalitetu Ilijaš, u kome je
ugrađena dodatna memorija koja je trebala da registruje saobraćaj dograđenog
kolovoza (kolovoz autoputa). Snimljeni saobraćaj nije obrađivan zbog nepouzadanih
podataka, dok se svi ostali brojači mogu smatrati kao pouzdani sa pouzdanim
podacima.

U Federaciji BiH ugrađeni su brojači francuske firme Sterela i slovenačke firme
Mikrobit (automatski brojači tipa QLD-6CX). Oba tipa automatskih brojača koriste par
indukcionih petlji po svakom smjeru kojim se mogu birati grupe vozila, pragovi brzina,
a uz dodatne senzore mjeriti osovinsko opterećenje, temperatura i podaci o stanju
vozne površine (brojači Sterela).

U 2007. godini, brojanje saobraćaja je na 11 lokaliteta vršeno kontinualnim brojačima
marke QLD-6CX, slovenačke firme Mikrobit. Ovi uređaji su besprjekorno funcionisali i
registrovali vozila koja su prikazana tabelom 2.1.

Tabela 2.1. Vrste vozila brojane brojilima QLD-6CX
Vrsta vozila Opis vrste vozila
A1 motocikli
A2 osobni automobili
A3 osobni automobili s prikolicom i
A4 kombi vozila s prikolicom i bez prikolice
B1 manja teretna vozila
B2 srednja teretna vozila
B3 teška teretna vozila
B4 teretna vozila i tegljači s prikolicom i
C autobusi
2
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Mora se konstatovati da automatski brojači francuske marke Sterela, koja po
prospektu razvrastavaju vozila u 14 klasa u 2006. i 2007. godini, nisu pouzdano
radili. Uz tvrdnju operatera koji opslužuje brojače za razliku od strukture, ukupan broj
registrovanih vozila odgovara broju vozila koja su prošla presijekom, struktura na
ovim lokalitetima izvedena je na osnovu ugrađenih QLD-6CX brojača, koji se nalaze
u neposrednoj blizini ili na putnm pravcu ili u razmatranom regionu.

Na mreži magistralnih cesta u F BiH, otuđena ili uništena brojila su 506-Bravsko,
508-Kazanci, 533-Priboj, 557-Živinice, 534-Kladanj i brojač 544-Ilijaš koji nije
pouzdano radio. Ovi lokaliteti se nalaze na karti razmještaja brojačkih mjesta
Federacije BiH u 2007. godini, s tim što su u budućnosti trebaju ponovo nabaviti i
instalirati.

Sa pojedinih brojača, GSM modemom, daljinski se skidaju podaci o izbrojanim
vozilima, dok se sa ostalih prikupljaju podaci obilaskom i na licu mjesta laptopom se
skidaju. Period između dva obilaska navedenih automatskih brojača zavisi od
kapaciteta akumulatora, parametara koje registruje brojač i kapaciteta memorije.

Baza podataka brojanja saobraćaja sadrži šifru brojačkog mjesta, vrijeme u kojem je
saobraćaj izbrojan (sati u godini), smjer kretanja izbrojanih vozila, broj i strukturu
vozila, broj vozila po dužini (ili vrsti vozila), te brzinu vozila sa odabranim pragovima.


2.2. Metodologija obrade podataka

Podaci stalnog i povremenog automatskog brojanja za cijelu godinu pohranjeni su
digitalnoj formi u JP Direkcija cesta Federacije BiH, gdje se provjerava tačnost
brojanja i ispravnost brojača.

Prilikom nabavke brojača Sterela i QLD-6CX, dobavljeni su i odgovarajući računarski
programi za obradu prikupljenih podataka. Programi rade pod MS Windows
operacijskim sistemom koji omogućava obradu podataka do određenog nivoa te
prikaz rezultata na računarskim monitorima putem grafikona. Ova obrada služi za
brzi pregled podataka i ispravnost rada pojedinog brojača.

Obrada koja se prikazuje u štampanoj publikaciji zahtijeva izradu posebnih softvera
za cjelogodišnju obradu podataka koji nisu obuhvaćeni programima proizvođača
brojača.


2.2.1. Kontinualno automatsko brojanje

Obrada podataka kontinualnog automatskog brojanja saobraćaja izračunava se kao
artimetička sredina brojanog saobraćaja u vremenskom periodu od jedne godine, uz
pretpostavku da je automatski brojač radio 8760 sati. Za tako dobijeni PGDS i PLDS
kažemo da je sračunat, dok za automatske brojače koji su radili kraći vremenski
period, primjenjeno rješenje je procjena PGDS-a i/ili PLDS-a, a za dobijene
vrijednosti kažemo da su izvedene. Na magistralnoj mreži cesta F BiH postavljeno je
18 automatskih brojača francuske proizvodnje marke Sterela, 11 automatskih brojača
slovenačke proizvodnje firme Mikrobit tipa QLD-6CX.
3
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć

2.2.2. Povremeno automatsko brojanje

U 2007. godini na 17 lokacija vršeno je povremeno automatsko brojanje, po
unaprijed utvrđenom kalendaru brojanja. Postupak brojanja bazira se na rasporedu
povremenog dvosedmičnog brojanja, gdje je jedna sedmica izvan sezone a druga u
sezoni (ljetni mjeseci; juli-avgust).

Postupak proračuna bazira se na metodi proračuna faktora van sezone i u sezoni a
računati su iz podataka sa brojačkih mjesta neprekidnog automatskog brojanja
saobraćaja na gravitirajućem putnom pravcu, ili pripadajućoj regiji na kojoj je
postignuta relativno visoka pokrivenost brojanjem saobraćaja u 2007. godini.


2.3. Metodologija prikazivanja rezultata

Kod rezultata obrade saobraćaja za 2007. godinu, nastojalo se da publikacija po
sadržaju i koncepciji odgovara prošlododišnjoj publikaciji iz 2006. godine. Razlikuje
se po tome što su dodata tri poglavlja, izuzetno važna. To su tabele u kojima je
prikazano brojanje vozila po danima i mjesecima, tabela ukupnog ekvivalentnog
godišnjeg saobraćaja i pregledna tabela PGDS-a po godinama.

Kratak pregled poglavlja obuhvata pored uvoda, organizaciju brojanja saobraćaja u
Federaciji Bosne i Hercegovine u 2007. godini, metodologiju prikupljanja podataka,
metodologiju obrade podataka, metodologiju prikazivanja rezultata, uopćena analiza
rezultata brojanja saobraćaja u 2007. godini, PGDS-a i PLDS-a s općim podacima o
brojačkim mjestima, brojanje vozila po danima u mjesecu, PGDS i PLDS sa
strukturom saobraćaja, odabrani podaci kontinuiranog automatskog brojanja
saobraćaja, broj vozila po godinama na magistralnim cestama Federacije BiH i
ukupno godišnje ekvivalentno opterećenje od 82 kN. Pored ovog tekstualnog dijela
publikacija sadrži priloge sa tabelana i kartom mreže cesta u BiH, kartom lokaliteta
brojanja saobraćaja na magistralnoj mreži cesta F BiH i kartom intnziteta saobraćaja
na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini.

Preuzeto je iz prošlogodišnje publikacije shematski prikaz sistema brojanja
saobraćaja i procesa prikupljanja i obrade podataka (Slika 1).4
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
5
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Pored prikazanih rezultata u publikaciji, provedena je detaljna obrada podataka
snimljenog saobraćaja, što je rezultiralo podacima o ostalim osnovnim
karakteristikama saobraćajnih tokova, koji se uslijed obimnosti i pretpostavke da nisu
od interesa za većinu korisnika, ne objavljuju u ovoj publikaciji.

Po zahtjevu korisnika isti se mogu dostaviti u obliku tabela. Obrađeni podaci o
intenzitetu saobraćaja na svim lokalitetima brojanja u 2007. godini, sadrže četiri
grupe podataka, nalaze se na CD-u koji je dopuna ove publikcije.

Sadržaj CD-a je:

Broj vozila po smjerovima i ukupno
- satni broj vozila po danima,
- satna distribucija saobraćaja za godinu,
- satni broj vozila po danima i mjesecima,
- broj vozila u jednosatnim intervalima,
- broj vozila u mjesečnim intervalima,
- broj vozila u toku dana (05-21 h) u mjesečnim intervalima,
- broj vozila u toku noći (21-05 h) u mjesečnim intervalima,
- broj vozila u toku ljeta (21.06 - 23.09) u mjesečnim intervalima i
- rekapitulacija broja vozila.

Brzina vozila po smjerovima i ukupno
- satni broj vozila po brzinama,
- klasifikacija vozila po brzinama u jednosatnim intervalima,
- klasifikacija vozila po brzinama u mjesečnim intervalima,
- klasifikacija vozila po brzinama u toku dana (05-21 h) u mjesečnim
intervalima,
- klasifikacija vozila po brzinama u toku noći (21-05 h) u mjesečnim
intervalima,
- klasifikacija vozila po brzinama u toku ljeta (21.06-23.09) u mjesečnim
intervalima i
- rekapitulacija klasifikacije vozila po brzinama.

Vrsta vozila po smjerovima i ukupno
- satni broj vozila po vrstama,
- klasifikacija vozila po vrstama u jednosatnim intervalima,
- klasifikacija vozila po vrstama u mjesečnim intervalima,
- klasifikacija vozila po vrstama u toku dana (05-21h) u mjesečnim
intervalima,
- klasifikacija vozila po vrstama u toku noći (21-05 h) u mjesečnim
intervalima,
- klasifikacija vozila po vrstama u toku ljeta (21.06 - 23.09) u mjesečnim
intervalima i
- rekapitulacija klasifikacije vozila po vrstama.
6
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć

Vrsta i brzina vozila po smjerovima i ukupno
- satni broj vozila po vrstama i brzinama,
- klasifikacija vozila po vrstama i brzinama u jednosatnim intervalima,
- klasifikacija vozila po vrstama i brzinama u mjesečnim intervalima,
- klasifikacija vozila po vrstama i brzinama u toku dana (05-21 h) u
mjesečnim intervalima
- klasifikacija vozila po vrstama i brzinama u toku noći (21-05 h) mjesečnim
intervalima,
- klasifikacija vozila po vrstama i brzinama u toku ljeta (21.06 - 23.09) u
mjesečnim intervalima i
- rekapitulacija klasifikacije vozila po vrstama i brzinama.3. UOPĆENA ANALIZA REZULTATA BROJANJA
SAOBRAĆAJA U 2007. GODINI

Analizom obrađenih podataka sa kontinualnih brojača u 2007. godini, veći postotak
tačnosti brojanja imali su brojači tipa QLD-6CX, koji su uspješnije radili u ukupnom
broju dana i broju sati sa ispravnim registrovanjem strukture vozila. Što se tiče
brojača tipa Sterela, njihov nedostatak je u zapisu strukture izbrojanih vozila.
Najvjerovatniji razlog je loše kalibriranje brojača, što u budućnosti treba korigovati.

Rezultatima brojanja na 80 lokaliteta automatskih brojača saobraćaja na
magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini, obuhvataju i lokalitete u
Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu i u Zapadno-hercegovačkoj županiji.
Rezultati brojanja sa automatskih brojača na magistralnim cestama u županijama
procijenjeni su na osnovu višegodišnjeg brojanja (2003, 2004 i 2005. godine).

Rezultati cjelokupnog brojanja prikazani su tabelom 3.1, gdje se može konstatovati
da postotak brojačkih mjesta sa manjim PGDS iz prethodne godine, prelaze u grupe
sa većim PGDS-om, što upečatljivo govori o procentualnom povećanju saobraćaja u
ovoj godini.

Tabela 3.1 Distribucija brojačkih mjesta na magistralnim cestama s obzirom
na PGDS u 2006. i 2007. godini
PGDS
Broj brojačkih
mjesta

Postotak (%)
brojačkih mjesta

Broj brojačkih
mjesta

Postotak (%)
brojačkih mjesta

Godina 2006. 2007.
do 999 8 10,7 6 7,50
1 000 - 1 999 9 12,0 9 11,25
2 000 - 3 999 18 24,0 17 21,25
4 000 – 5 999 10 13,3 12 15,00
6 000 – 9 999 19 25,3 22 27,50
10 000 - 14 999 11 14,7 11 13,75
>15 000 0 0,0 3 3,75

7
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Od ukupno 80 brojačkih lokaliteta na magistralnim cestama, 55% mjesta ima PGDS
do 6.000 vozila/dan, dok ostalih 27,5% ima PGDS do 10.000 vozila/dan i 17,5%
preko 10.000 vozila.

Može se konstatovati da je samo na dionici (Srbljani-Bosanska Krupa) nešto niži
saobraćaj, dok kod ostalih dionica a naročito prigradskih, na kojima su postavljeni
automatski brojači, registrovan je povećan saobraćaj u odnosu na 2006. godinu.

Na izgrađenoj dionici autoputa Visoko – Podlugovi, zabilježen je znatan porast
saobraćaja (sa 11.900 na 13.587 vozila/dan) što se može pripisati induciranom i
preloženom saobraćaju. Brojač na dionici Podlugovi – Jošanica nije ispravno radio,
pretpostavlja se da je i na ovoj dionici porast saobraćaja isti, ako ne i veći od dionice
Visoko – Podlugovi.


4. OPĆI PODACI O BROJAČKIM MJESTIMA
S PGDS-om I PLDS-om

Prilog 10.1, tabela 4.1. sadrži opće podatke o dionicama cestovne magistralne mreže
a sadrži slijedeće podatke: broj ceste, dionicu, stacionažu dionice prema referentnom
sistemu, dužinu, širinu kolovoza, vrstu brojanja na dionici gdje se izvodi brojanje
saobraćaja, oznaku brojačkog mjesta, naziv brojačkog mjesta i stacionaža na kojoj je
postavljen automatski brojač.

U ovoj tabeli nalaze se i lokaliteti brojačkih mjesta na kojima su brojači otuđeni ili
uništeni (506-Bravsko, 508-Kazanci, 533-Priboj, 557-Živinice, 534-Kladanj i brojač
544-Ilijaš, koji je nepouzdano radio).

Tabela 4.2. sadrži neke opće podatke dionica na kojima je vršeno kontinualno ili
povremeno brojanje saobraćaja, sa sračunatim ili izvedenim vrijednostima PGDS-a ili
PGLS-a. Podaci sa zvjedicom, odnose se na procijenjene vrijedosti iz prethodnih
godina, kontinualnog ili povremenog brojanja saobraćaja. U tabelama su prikazani
podaci, poredani prema broju ceste i poziciji brojačkog mjesta na dotičnoj cesti.

5. BROJANJE VOZILA PO DANIMA U MJESECU

U prilogu 10.2, date su tabele brojanja vozila po lokalitetima automatskih brojača
kontinualnog brojanja vozila tipa Sterela i tipa QLD-6CX. Ovo poglavlje je dodato u
odnosu na 2006. godinu. Ovi podaci će poslužiti za određivanje faktora dana,
sedmice, mjeseca, pa čak i godine, kod jednodnevnog ili višednevnog brojanja
saobraćaja, na dionicama gdje nije bilo automatskog brojanja saobraćaja.

Analizirajući tabele kontinualnih brojača tipa Sterela, brojač broj 532 na cestovnom
pravcu M 4, Johovac – Lukavac, lokalitet Johovac, nije radio 172 dana u 2007.
godini. Svi ostali brojači, ukupno 15, nisu radili 136 dana, tj. cca 5% od ukupnog
broja dana u godini. Od ukupno 11 automatskih brojača tipa QLD-6CX, tri brojača
nisu radila 42 dana, tj. cca 1% dana u godini.


8
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
6. PGDS I PLDS SA STRUKTUROM SAOBRAĆAJA

U ovom prilogu 10.3, prikazani su obrađeni podaci prikupljeni sa kontinualnih i
povremenih automatskih brojača saobraćaja koji registruju vozila po strukturi. Tabela
sadrži brojačko mjesto sa oznakom brojača, oznakom i brojem ceste, PGDS-om i
PLDS-om.

Prikazana struktura saobraćaja vozila, odnosi se na strukturu devet vrsta vozila koja
registruje QLD-6CX, (u legendi ispod svake tabele dati su tipovi vozila sa
odgovarajućim oznakama).

Za brojačka mjesta na kojima su locirani automatski brojači tipa Sterela, čija
registrovana struktura nije pouzdana, struktura na ovim lokalitetima izvedena je na
osnovu ugrađenih QLD-6CX brojača, koji se nalaze u neposrednoj blizini ili na
putnom pravcu ili u razmatranom regionu.


7. ODABRANI PODACI KONTINUALNOG AUTOMATSKOG
BROJANJA SAOBRAĆAJA

Prilog 10.4, sadrži prilog sadrži grafičku obradu dobijenih rezultata sa lokaliteta
kontinualnih automatskih brojača saobraćaja, tipa QLD-6CX i tipa Sterela. Brojačka
mjesta poredana su prema oznaci ceste i lokaciji mjesta na toj cesti. Ovaj princip
zadržan je kroz sve priloge i u svim tabelama.

Osnovne karakteristike saobraćaja prikazane su sa osam grafikona. Grafikon broj 1,
dnevni saobraćaj po mjesecima, na kojem je prikazan i PGDS, dobijen je iz tabele
brojanja vozila po danima u mjesecu. Karakteristike rada automatskih brojača date
su u prilogu 10.4. U dijagramima dva, tri i četiri, prikazani su podaci prosječnog
satnog saobraćaja za dan, prosječnog satnog saobraćaja u danima sedmice i satna
raspodjela saobraćajnog toka. Ovi dijagrami se odnose na cijelu godinu, odnosno
njihovo vrijeme ispravnog rada.

Ostali dijagrami se odnose na satni saobraćaj i karakterističnu raspodjelu vršnih sati.

Pri analizi karakteristika saobraćajnih pokazatelja treba obratiti pažnju na brojač 532,
Johovac–Lukavac koji u 2007. godini nije radio 172 dan, dok je kod ostalih
automatskih brojača pouzdanost velika.


8. BROJ VOZILA PO GODINAMA NA MAGISTRALNIM CESTAMA
FEDERACIJE BiH

Prilog deset pet, pored općih podataka o cestovnim dionicama na kojim se vrši
brojanje saobraćaja automatskim brojačima (kontinualni i povremeni), daje se
uporedni pregled PGDS za 2006. i 2007. godinu. Ova tabela treba da prati i sve
ostale publikacije koje će se u narednom periodu objavljivati. Ova tabela vizuelno
prikazuje porast ili pad saobraćaja po dionicama i ispravnost rada brojača obrađivane
godine.
9
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
9. UKUPNO GODIŠNJE EKVIVALENTNO
OPTEREĆENJE OD 82 kN

Kod određivanja ekvivalentnog saobraćajnog opterećenja za dimenzioniranje
asfaltnih kolovoznih konstrukcija, prilog šest, sprovodi se analiza saobraćajnog
opterećenja prema standardu U.C4.010. Analizom se ne uzimaju u obzir putnička
vozila, zbog neznatnog uticaja na oštećenja kolovozne konstrukcije. Kod analize
teških teretnih motornih vozila, podrazumijevaju se vozila čije je osovinsko
opterećenje veće od 20 kN.

Osovine motornih vozila dijele se na jednostruke i dvostruke-tandem osovine. Pod
dvostrukom osovinom podrazumijeva se osovina čiji je međusobni razmak 1 m do 2
m. Ako je međusobni razmak osovina veći od 2 m obadvije osovine se smatraju kao
dvije jednostruke osovine. Kod osovina razmaka manjeg od 1 m, osovine smiju biti
opterećene sa polovinom dozvoljenog opterećenja jednostruke osovine.

Faktor ekvivalencije predstavlja prosječnu destrukciju uticaja pojedinih osovinskih
opterećenja na kolovoznu konstrukciju u odnosu na standardnu osovinu od 82 kN.
Faktor ekvivalencije za jedostruku osovinu računa se po formuli
4
1
8
* 10 * 212 , 2 L f
e

=
a za dvostruku-tandem osovinu računa se po formuli
4
2
9
* 10 * 975 , 1 L f
e

= , gdje su L
1
i L
2

opterećenje jednostruke ili dvostruke-tanden osovine u kN.

Ukupan broj standardnih osovina pojedinih reprezentativnih vrsta teških teretnih
vozila
e
F

računa se po formuli

=
=
k
i
i e
f F
1
, gdje je
i
f faktor ekvivalencije za pojedine
osovine teških teretnih vozila.

Ukupno godišnje ekvivalentno saobraćajno opterećenje teških teretnih vozila u
obrađivanoj godini dobije se po izrazu T
g
= T
d
*365. Dnevno ekvivalentno saobraćajno
opterećenje računa se po izrazu
i
i
i
e d
n F T *
1

=
=
, gdje je
e
F ukupan broj standardnih
osovina za pojedine vrste teških teretnih vozila i
i
n prosječni godišnji dnevni broj
pojedinih teških teretnih vozila.

Ovim standardom definisane su vrste reprezentativnih vozila, mase vozila, broj i vrsta
osovina i raspodjela opterećenja po osovinama.

Opterećenje pojedinih vozila za različite vrijednosti iskorištenja nosivosti, dobija
se sumiranjem vrijednosti osovinskog opterećenja za prazno vozilo i raspoređenog
dijela opterećenja od korisnog tereta.

Ako se ne raspolaže podacima o iskorištenosti nosivosti vozila, standard U.C4.010
preporučuje da se uzme prosječna iskorištenost nosivosti vozila od 70%.

Reprezentativna vozila podijeljena su u osam grupa koja su prikazana u tabeli 9.

10
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Tabela 9. Podaci za tipove reprezentativnih vozila
Vlastita masa (kN) Korisni teret (kN)

Vrsta
vozila
prednja zadnja prednja zadnja
A 33 67 14 26
LT
2
14 13 3 17
ST
2
29 21 6 44
TT
2
30 20 20 80
TT
3
37 37 25 120
30 20 20 80
TT
2
+PR
3
17 2x11,5 59 2x40,5
37 37 25 120
TT
3
+PR
2
20 20 60 60
prednja srednja zadnja prednja srednja zadnja
TT
3
+PPR
2

40 2x35 2x25 20 2x45 2x55
Gdje je: A-autobus, LT
2
-lako teretno vozilo, ST
2
-srednje teško vozilo, TT
3
-teško teretno vozilo,
TT
2
+PR
3
-teško teretno vozilo s prikolicom, TT
3
+PR
2
-teško teretno vozilo s prikolicom,
TTV
3
+PPR
2
-teško teretno vozilo (tegljač) s prikolicom.

U prilogu deset šest, tabelarno je prikazano prosječno godišnje ekvivalentno
saobraćajno optererećenje na magistralnim cestama Federacije BiH, gdje pored
općih podataka o cestovnim dionicama imamo sračunate vrijednosti T
g
za 2007.
godinu. Ove podatke treba sa rezervom koristiti jer su sračunate vrijednosti uz
slijedeće pretpstavke.

Iskorištenost nosivosti vozila usvojena je po preporuci standarda od 70%. Za analizu
saobraćajnog opterećena uzet je prosječni godišnji dnevni broj teških teretnih vozila
na lokalitetima kontinualnih i povremanih brojanja saobraćaja. Kako je ranije
navedeno da za 35 nepokretnih i pokretnih brojača tipa Sterela, koji vozila
razvrstavaju u četrnaest vrsta vozila, rade nepuzdano, to je njihova struktura
izvedena na osnovu gravitirajućih brojača tipa QLD-6CX. Treba naglasiti da i vrste
vozila QLD-6CX ne odgorataju tipovima reprezentativnih vozila koji su dati u tabeli 9.

Iz priloga 10.6, PGDS i PLDS gdje je data struktura po skupinama vozila korišteni su
podaci vrste vozila B1 do B4 (teretna vozila) i podatak C1 autobusi. Podatak B1
manja teretna vozila svrstana su u vozila LT2, B2 srednja teretna vozila u grupu
ST2, B3 teška teretna vozila, sa 50% u TT2 i 50% u TT3, dok B4 teretna vozila i
tegljači s prikolicom i poluprikolicom, podijeljeni su u tri grupe u omjeru: da je
TT
2
+PR
3
učešće od 30%, TT
2
+PR
3
takođe 30% i TT
3
+PPR
2
sa učešćem od 40%.
Ove približne vrijednosti su dobijene prilikom snimanja saobraćaja, na par lokaliteta
oko Sarajeva.

Da bi za iduću godinu imali pouzdanije podake o strukturi reprezentativnih vozila,
preporučuje se da se na svim lokalitetima automatskih brojača vrše ručna brojanja u
ljetnoj i izvanljetnoj sezoni, samo za ovu namjenu.

11

BROJANJE SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNIMCESTAMA FEDERACIJE BiHU2007. GODINI
10
PRILOZI
BROJANJE SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNIMCESTAMA FEDERACIJE BiHU2007. GODINI
10.1
OPĆI PODACI
OBROJAČKIMMJESTIMA
S PGDS-omI PLDS-om
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
Cesta Dionica Stacionaža
Duljina
(km)
Širina
kolovoza
(m)
Vrsta
brojanja
Oznaka
br. mj.
Naziv
brojačkog
mjesta
Stacionaža
BM
M 1.8 Županja gr. R.H. - Orašje (0+000 - 0+690) 0,69 7,5
M 1.8 Orašje - Lončari R.S. (0+690 - 8+000) 7,31 7,5
M 1.8 Gornji Žabari R.S. - Cerik (25+900 - 29+000) 3,1 7
M 1.8 Cerik - Ormanica (29+000 - 33+000) 4 7
M 1.8 Ormanica - Srebrenik (33+000 - 43+000) 10 7
M 1.8 Srebrenik - Šićki Brod (43+000 - 71+200) 28,2 7 K 531 Previle 60+400
M 2 Split gr. R.H. - Neum (0+000 - 3+540) 3,54 7 P 701 MGP Klek 0+000
M 2 Neum - Dubrovnik gr. R.H. (3+540 - 9+370) 5,83 7 P 702 MGP Bistrina 9+370
M 4 Teslić R.S. - Jelah (87+020 - 98+900) 11,88 7
M 4 Jelah - Karuša (98+900 - 108+900) 10 7 K 549 Kreševo 105+500
M 4 Doboj (raskršće) R.S. - Johovac (4+650 - 18+000) 13,35 7
M 4 Johovac - Lukavac (18+000 - 44+000) 26 7 K 532 Johovac 37+000
M 4 Lukavac - Šićki Brod (44+000 - 52+410) 8,41 7,5
M 4, M 8 Šićki Brod - Tuzla (0+000 - 8+000) 8 7,5 K 562 Tuzla zapad 0+500
M 4, M 8 Tuzla - raskršće Šibošnica (8+000 - 9+000) 1 7,5
M 4, M 8 raskršće Šibošnica - Simin Han (9+000 - 13+000) 4 6
M 4 Simin Han - Međaš (13+000 - 22+000) 9 6
M 4 Međaš - Kalesija (22+000 - 33+000) 8 7 P 535 Kalsija 26+600
M 4 Kalesija - Caparde R.S. (30+000 - 35+330) 5,33 6
M 4.2 Karlovac gr. R.H. - Velika Kladuša (0+000 - 2+000) 2 6
M 4.2 Velika Kladuša - Grahovo (2+000- 13+000) 11 6
M 4.2 Grahovo - Skokovi (13+000 - 25+000) 12 6 K 501 Skokovi 23+300
M 4.2 Skokovi - Ćoralići (25+000 - 32+000) 7 6,5
M 4.2 Ćoralići - Cazin (32+000 - 38+000) 6 6
M 4.2 Cazin - Srbljani (38+000 - 49+440) 11,44 6 K 551 Ostrožac 45+150
M 5 Izačić - gr. R.H. - Kamenica (0+000 - 8+000) 8 6 K 502 Izačić 3+200
M 5 Kamenica - Bihać (8+000 - 14+000) 6 7,5
Legenda: Vrsta brojanja K – kontinualno; P – povremeno; R – ručno
Tablica 4.1 Dionice magistralnih cesta u Federaciji BiH
1
7
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
Tablica 4.1 Dionice magistralnih cesta u Federaciji BiH
Cesta Dionica Stacionaža
Duljina
(km)
Širina
kolovoza
(m)
Vrsta
brojanja
Oznaka
br. mj.
Naziv
brojačkog
mjesta
Stacionaža
BM
M 5 Bihać - Ripač (14+000 - 22+000) 8 7 K 552 Ripač 21+550
M 5 Ripač - Dubovsko (22+000 - 33+000) 11 7
M 5 Dubovsko - Vrtoče (33+00 - 46+000) 13 7
M 5 Vrtoče – Bos. Petrovac (46+000 - 66+730) 20,73 7,5 P 505 Vrtoče 50+500
M 5 Bos. Petrovac - Gornje Bravsko (0+000 - 21+000) 21 7 P 506 Bravsko 19+500
M 5 gornje bravsko - lanište (21+000 - 24+000) 3 7
M 5 lanište - velagići (24+000 - 34+000) 10 7
M 5 Velagići - Ključ (34+000 - 38+000) 4 7
M 5, M 15 Ključ - Čađavica R.S. (38+000 - 43+810) 5,81 7
M 5 R.S. Jezero - Jajc (86+760 - 96+760) 10 7
M 5, M 16 Jajce - Donji Vakuf (0+000 - 33+000) 33 6 P 527 Vinac 10+500
M 5 Donji Vakuf - Turbe (33+000 - 59+000) 26 6 P 529 Komar 47+800
M 5 Turbe - Travnik (59+000 - 65+000) 6 6
M 5 Travnik - Nović Polje (65+000 - 72+000) 7 6 K 554 Travnik 67+700
M 5 Nović Polje - Vitez (72+000 - 72+000) 9,82 6,5
M 5 Vitez - Kaonik (81+820 - 88+820) 7 7,5 K 530 Ahmići 83+950
M 5 Kaonik - Lašva (88+820 - 94+160) 5,34 6,8 P 555 Lašva 92+200
M 5, M 17 Lašva - Kakanj (0+000 - 9+041) 15 7,5 K 546 Tičići 9+150
M 5, M 17 Kakanj - Visoko (15+000 - 32+000) 17 7,5 P 523 Kakoanj 22+850
M 5, M 17 Visoko - Podlugovi (32+000 - 40+000) 8 7,5 K 545A Podlugovi 39+300
M 5, M 17 Podlugovi - Visoko (32+000 - 40+000) 8 7,5 K 545B Podlugovi 39+300
M 5, M 17 Podlugovi - Jošanica (40+000 - 51+000) 11 7,5 P 544 Ilijaš 44+450
M 5, M 17 Jošanica - Stup (50+010 - 59+027) 9,017 7
M 5 Stup - Čehajin most I. smjer (0+000 - 9+041) 9,04 11
M 5 Stup - Čehajin most II. smjer (0+000 - 8+994) 8,99 11
M 5 Čehajina most - Ljubogošta R.S. (9+041 - 11+980) 2,94 7
M 5 Ivana Krndelja - Korija obilaznica (0+000 - 7+253) 7,25 7
M 5 Prača - Renovica (46+000 - 53+000) 7 6
M 5 Renovica – Mesići-dio puta nije izgr. (53+000 - 72+260) 19,26 6
M 6 Gorica gr. R.H. - Sovići (0+000 - 2+000) 2 6 R 801 Gorica 1+600
Legenda: Vrsta brojanja K – kontinualno; P – povremeno; R – ručno
1
8
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
Tablica 4.1 Dionice magistralnih cesta u Federaciji BiH
Cesta Dionica Stacionaža
Duljina
(km)
Širina
kolovoza
(m)
Vrsta
brojanja
Oznaka
br. mj.
Naziv
brojačkog
mjesta
Stacionaža
BM
M 6 Sovići - Grude (2+000 - 14+000) 12 6 R 802 Bob. Draga 4+200
M 6 Grude - Klobuk (14+000 - 23+000) 9 6 R 803 Klobuk-sj. 22+800
M 6 Klobuk - Vitina (23+000 - 29+000) 6 6 P 520 Klobuk 24+200
M 6 Vitina - Ljubuški (29+000 - 38+000) 9 6 R 805 Proboj 33+400
M 6 Ljubuški - Čapljina (38+000 - 55+630) 17,63 6 K 563 Čapljina zap. 49+980
M 6 Čapljina - Tasovčići (55+630 - 56+630) 1 6
M 6 Tasovčići - Masline (0+000 - 19+000) 19 6 P 704 Domanovići 6+100
M 6, M 17.3 Masline - Stolac (19+000 - 24+000) 5 7 K 564 Masline 19+700
M 6 Stolac - Ljubinje R.S. (24+000 - 28+060) 4,06 5 R 706 Uzinovići 25+600
M 6 Ljubinje R.S. - Trebinje R.S. (60+680 - 60+990) 0,31 5
M 6.1 Srb gr. R.H. - Resanovci (0+000 - 13+000) 13 4
M 6.1, M 14.2 Resanovci - Bosansko Grahovo (13+000 - 30+000) 17 6
M 6.1 Bosansko Grahovo - Kazanci (30+000 - 65+000) 35 6
M6.1 Kazanci - Priluka (65+000 - 94+000) 29 6 K 508 Kazanci 75+700
M 6.1, M 15 Priluka - Livano (94+000 - 102+060) 8,06 6
M 6.1 Livno - Karlov Han (0+000 - 21+000) 21 6
M 6.1 Karlov Han - Kolo (21+000 - 37+000) 16 6
M 6.1, M 15 Kolo - Posušje (37+000 - 66+8000) 29,8 6 P 510 Posušje 58+250
M 6.1, M 15 Posušje (raskršće Vir) - Posušje (66+8000 - 69+000) 2,2 6 R 808 Ričin 67+800
M 6.1 Posušje - Privalj (69+000 - 92+000) 23 6 R 809 Vranić 83+200
M 6.1 Privalj - Široki Brijeg (92+000 - 98+000) 6 6 R 810 Visoka Glavica 93+050
M 6.1 Široki Brijeg - Mostar (ras. Čitluk) (98+000 - 118+300) 20,3 6 K 519 Polog 107+800
M 6.1 Mostar (ras. Čitluk) - Mostar (118+300 - 122+260) 3,96 6
M 6.1 Gnojnice - Nevesinje R.S. (0+000 - 21+150) 21,15 6 R 708 Dračevice 10+000
M 11 Ripač - Užljebić (0+000 - 8+530) 8,53 6
M 14 Bihać - Srbljani (0+000 - 12+000) 12 6 P 503 Kostela 8+000
M 14 Srbljani - Bosanska Krupa (12+000 - 34+000) 22 6 P 504 Bos. Krupa 13+400
M 14 Bosanska Krupa - Ljusina (34+000 - 41+000) 7 6
M 14 Ljusina - Otoka (41+000 - 45+000) 4 6
Legenda: Vrsta brojanja K – kontinualno; P – povremeno; R – ručno
1
9
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
Tablica 4.1 Dionice magistralnih cesta u Federaciji BiH
Cesta Dionica Stacionaža
Duljina
(km)
Širina
kolovoza
(m)
Vrsta
brojanja
Oznaka
br. mj.
Naziv
brojačkog
mjesta
Stacionaža
BM
M 14 Otoka - Bosanski Novi R.S. (45+000 - 49+380) 4,38 6
M 14.1 Bosanski Brod R.S. - Svilaj (45+850 - 46+070) 0,22 6
M 14.1 Svilaj - Odžak (46+070 - 70+070) 24 6 P 537 Svilaj 57+680
M 14.1 Odžak - Jakeš R.S. (70+070 - 72+370) 2,3 6
M 14.1 Modriča R.S. - Gradačac (13+400 - 19+000) 5,6 6
M 14.1 Gradačac - Pelagićevo R.S. (19+000 - 25+9000) 6,9 5,5
M 14.2 Bosanska Krupa - Gudavac (0+000 - 8+000) 8 5,5
M 14.2 Gudavac - Krnjuše (8+000 - 30+000) 22 5,3
M 14.2 Krnjuše - raskršće Bos. Petrovac (30+000 - 52+000) 22 9,4
M 14.2 Ras. Bos. Petrovac – Bos. Petrovac (52+000 - 53+190) 0,99 10
M 14.2 Bosanski Petrovac - Pasjak (0+000 - 19+000) 19 6,1 P 507 Kolunić 3+900
M 14.2 Pasjak - Guvno (19+000 - 23+000) 4 6
M 14.2 Guvno - Drvar (23+000 - 27+000) 4 6
M 14.2 Drvar - Rasanovici (27+000 - 42+070) 15,07 6,3
M 14.2, M 6.1 Rasanovci - Bosansko Grahovo (13+000 - 30+000) 17 6
M 14.2 Bosansko Grahovo - Strmica (0+000 - 17+680) 17,68 6,5
M 15 Tukovi R.S. - Milin Birit (56+000 - 57+830) 1,83 6,5
M 15 Milin Birit - Sanski Most (57+830 - 60+830) 3 6,5
M 15 Sanski Most - Vrhpolje (60+830 - 76+830) 16 7
M 15 Vrhpolje - Kamičak (76+830 - 79+830) 3 6,5
M 15 Kamičak - Ključ (79+830 - 98+720) 18,89 6
M 15, M 5 Ključ - Čađavica R.S. (38+000 - 43+810) 5,81 7
M 15 Barači R.S. - Glavice (38+500 - 55+120) 16,62 6,7
M 15 Glavice - raskršće Pribelja (55+120 - 63+120) 8 7,5
M 15 raskršće Pribelja - Glamoč (63+120 - 65+120) 2 6,1
M 15 Glamoč - Priluka (65+120 - 90+820) 25,7 6,1 P 509 Priluka 89+000
M 15, M 6.1 Priluka - Livno (94+000 - 102+060) 8,06 6
M 15, M 16 Livno - Šuica (0+000 - 24+000) 24 6 K 511 Potočani 5+8000
M 15 Šuica - raskršće Ravno (24+000 - 33+000) 9 6
Legenda: Vrsta brojanja K – kontinualno; P – povremeno; R – ručno
2
0
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
Tablica 4.1 Dionice magistralnih cesta u Federaciji BiH
Cesta Dionica Stacionaža
Duljina
(km)
Širina
kolovoza
(m)
Vrsta
brojanja
Oznaka
br. mj.
Naziv
brojačkog
mjesta
Stacionaža
BM
M 15 raskršće Ravno - Mokronoge (33+000 - 34+000) 1 6
M 15 Mokronoge - Tomislav Grad (34+000 - 41+000) 7 6
M 15 Tomislav Grad - Kolo (41+000 - 42+500) 1,5 6
M 15, M 6.1 Kolo - Posušje (raskršće Vir) (37+000 - 66+800) 29,8 6 P 510 Posušje 58+250
M 15, M 6.1 Posušje (raskršće Vir) - Posušje (66+800 - 69+000) 2,2 6 R 808 Ričina 67+800
M 15 Posušje - Kutleše (0+000 - 4+000) 4 6 R 812 Osoje 3+400
M 16 Crna Rijeka R.S - Jajce (52+500 - 75+070) 22,57 6,5
M 16, M 5 Jajce - Donji Vakuf (0+000 - 33+000) 33 6 P 527 Vinac 10+500
M 16 Donji Vakuf - Bugojno (0+000 - 12+000) 12 6 K 542 D. Vakuf jug 8+200
M 16 Bugojno - Kupres (12+000 - 35+000) 23 6,5
M 16 Kupres - raskršće Rilići (35+000 - 41+000) 6 6,5
M 16 raskršće Rilići - Šuica (41+000 - 55+420) 14,42 6,5 K 512 Kupres 49+050
M 16, M 15 Šuica - Livno (24+000 - 0+000) 24 6 K 511 Potočani 5+800
M 16 Livno - Guber (0+000 - 5+000) 5 7
M 16 Guber - Renjići (5+000 - 31+000) 26 7
M 16 Renjići - Split gr. R.H. (31+000 - 33+440) 2,44 7
M 16.2 Bugojno - Gornji Vakuf (0+000 - 19+000) 19 6 P 528 Bugojno 9+600
M 16.2 Gornji Vakuf - raskršće Varvara (19+000 - 39+000) 20 6,5 P 709 Makljen 26+500
M 16.2 raskršće Varvara - Prozor (39+000 - 40+000) 1 6,5
M 16.2 Prozor - Jablanica (40+000 - 70+130) 30,13 6,5 P 513 Jablanica 65+3000
M 16.3 Kazaginac - Aržano gr. R.H. (0+000 - 2+940) 2,94 6
M 16.4 Nević Polje - Novi Travnik (0+000 - 7+700) 7,7 6
M 16.4 Novi Travnik - Bugojno (7+700 - 36+000) 28,3 7,5
M 17 Doboj R.S. - Karuše (3+550 - 4+000) 0,45 7,5
M 17 Karuše - Maglaj (4+000 - 25+000) 21 7,5 K 526 Karuše 12+800
M 17 Maglaj - Ozimica (25+000 - 33+000) 8 7,5 K 525 Maglaj
M 17 Ozimica- Žepče (33+000 - 39+000) 6 7,5
M 17 Žepče - Nemila (39+000 - 61+000) 22 7,5
M 17 Nemila - Zenica (61+000 - 77+000) 16 7,5
Legenda: Vrsta brojanja K – kontinualno; P – povremeno; R – ručno
2
1
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
Tablica 4.1 Dionice magistralnih cesta u Federaciji BiH
Cesta Dionica Stacionaža
Duljina
(km)
Širina
kolovoza
(m)
Vrsta
brojanja
Oznaka
br. mj.
Naziv
brojačkog
mjesta
Stacionaža
BM
M 17 Zenica - Lašva (77+000 - 89+840) 12,84 7,5 K 547 Zenica 85+300
M 17, M 5 Lašva - Kakanj (0+000 - 15+000) 15 7,5 K 546 Tičići 9+150
M 17, M 5 Kakanj - Visoko (15+000 - 32+000) 17 7,5 P 523 Kakanj 20+850
M 17, M 5 Visoko - Podlugovi (32+000 - 40+000) 8 7,5 K 545 Podlugovi 39+300
M 17, M 5 Podlugovi - Jošanica (40+000 - 51+000) 11 7,5 P 544 Ilijaš 44+450
M 17, M 5 Jošanica - Stup (50+010 - 59+027) 9,017 7
M 17 Stup - Blažuj (Mostarsko raskršće) (0+000 - 8+000) 8 7,5
M 17 Blažuj - Hadžići (8+000 - 14+000) 6 7
M 17 Hadžići - Tarčin (14+000 - 27+000) 13 6 K 521 Tarčin 25+450
M 17 Tarčin - Konjic (27+000 - 52+000) 25 7 K 514 Raštelica 31+150
M 17 Konjic - Ostrožac (52+000 - 65+000) 13 7 K 514 Čelebići 56+800
M 17 Ostrožac - Jablanica (65+000 - 73+110) 8,11 6 P 713 Paprasko 71+200
M 17 Jablanic - Potoci (0+000 - 36+000) 36 6 K 516 Salakovac 31+900
M 17 Potoci - Mostar (ulaz) (36+000 - 46+170) 10,17 6,5 P 715 Potoci 36+500
M 17 Mostar (ulaz) - Mostar (izlaz) (46+170 - 48+170) 2 7,5
M 17 Mostar (izlaz) - Gnojnice (0+000 - 3+000) 3 7 R 716 OBI 2+500
M 17 Gnojnice - Buna (3+000 - 9+000) 6 7 P 717 Ortiješ 6+250
M 17 Buna - Žitomislići (9+000 - 16+000) 7 7 K 517 Buna 9+535
M 17 Žitomislići - Taspvčići (16+000 - 31+000) 15 7 P 719 Počitelj 27+000
M 17 Tasovčići - Dračevo (31+000 - 38+000) 7 7 K 518 Dračevo 37+980
M 17 Dračevo - Opuzen gr. H.R. (38+000 - 41+500) 3,5 7 P 721 MGP Doljani 40+600
M 17.3 Buna - Masline (0+000 - 19+290) 19,29 7 P 722 Hodovo 13+050
M 17.3, M 6 Masline- Stolac (19+000 - 24+000) 5 7 K 564 Masline 19+700
M 17.3 Stolac - Cerovica (0+000 - 23+000) 23 6 R 723 Cerovica – ist. 22+500
M 17.3 Cerovica - Hutovo (23+000 - 29+190) 6,19 6 P 724 Cerovica – zap. 24+000
M 17.3 Hutovo - Neum (29+190 - 53+130) 23,94 6 R 725 Hutovo 29+500
M 18 Priboj R.S. - Simin Han (72+350 - 58+420) 13,07 6 K 533 Priboj 80+400
M 18, M 4 Simin Han - raskršće Šibošnica (13+000 - 9+000) 4 6
M 18, M 4 raskršće Šibošnica - Tuzla (9+000 - 8+000) 1 7,5
Legenda: Vrsta brojanja K – kontinualno; P – povremeno; R – ručno
2
2
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
Tablica 4.1 Dionice magistralnih cesta u Federaciji BiH
Cesta Dionica Stacionaža
Duljina
(km)
Širina
kolovoza
(m)
Vrsta
brojanja
Oznaka
br. mj.
Naziv
brojačkog
mjesta
Stacionaža
BM
M 18, M 4 Tuzla - Šićki Brod (8+000 - 0+000) 8 7,5 K 562 Tuzla zapad 0+500
M 18 Šićki Brod - raskršće Šerići (0+000 - 11+500) 11,5 7
M 18 raskršće Šerići - Živinice (11+500 - 13+000) 1,5 7 K 556 Živinice 12+900
M 18 Živinice - Vitalj (13+000 - 43+000) 30 6 P 557 Živinice
M 18 Vitalj - Kladanj (43+000 - 45+000) 2 6
M 18 Kladanj - Bjeliš (45+000 - 60+000) 15 6 K 534 Kladanj 53+200
M 18 Bjeliš - Olovske Luke (60+000 - 64+000) 4 6
M 18 Olovske Luke - raskršće Solun (64+000 - 66+000) 2 6
M 18 raskršće Solun - Olovo (66+000 - 67+000) 1 6
M 18 Olovo - Semizovac (67+000 - 106+000) 39 6,5 P 522 Ljubina 87+900
M 18 Semizovac - Jošanica (106+000 - 107+450) 1,45 7,5
M 18 Jošanica - Sarajevo (107+450 - 119+000) 11,55 6
M 18 Sarajevo - Stup (119+000 - 125+810) 6,81 6
M 18 Stup - Kula R.S. (0+000 - 3+200) 3,2 7
M 18 Krupac R.S. - Trnovo (21+700 - 28+200) 6,56 6
M 19.2 Tišća R.S. - Vitalj (17+400 - 28+520) 11,12 6
M 20 Ivanjica - Duži R.S. (0+000 - 8+200) 8,2 6 P 726 Ivanjica 0+000
M 20 Foča R.S. - Goražde (11+700 - 35+770) 24,07 6
M 20 Goražde - Ustiprača (35+770 - 38+200) 2,43 6 P 536 Goražde 38+200
Legenda: Vrsta brojanja K – kontinualno; P – povremeno; R – ručno
2
3
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
Oznaka br.
mj.
Cesta Dionica
Duljina
(km)
Naziv brojačkog mjesta
Vrsta
brojanja
PGDS PLDS
531 M 1.8 Srebrenik - Šićki Brod 28,2 Previle K 8290 9407
701 M 2 Split gr. R.H. - Neum 3,54 MGP Klek P 5136* 10272*
702 M 2 Neum - Dubrovnik gr. R.H. 5,83 MGP Bistrina P 4708* 8667*
549 M 4 Jelah - Karuša 10 Kreševo K 12053 13326
532 M 4 Johovac - Lukavac 26 Johovac K 6931 7408
562 M 4, M 8 Šićk i Brod - Tuzla 8 Tuzla zapad K 15417 16532
535 M 4 Međaš - Kalesija 8 Kalesija P 8768 10203
501 M 4.2 Grahovo - Skokovi 12 Skokovi K 2812 3144
551 M 4.2 Cazin - Srbljani 11,44 Ostrožac K 4303 4863
502 M 5 Izačić - gr. R.H. - Kamenica 8 Izačić K 3137 4048
552 M 5 Bihać - Ripač 8 Ripač K 3501 4279
505 M 5 Vrtoče – Bos. Petrovac 20,73 Vrtoče P 1726 2122
506 M 5 Bos. Petrovac - Gornje Bravsko 21 Bravsko P - -
527 M 5, M 16 Jajce - Donji Vakuf 33 Vinac P 3032 3961
529 M 5 Donji Vakuf - Turbe 26 Komar P 3006 3765
554 M 5 Travnik - Nović Polje 7 Travnik K 14164 15552
530 M 5 Vitez - Kaonik 7 Ahmići K 10602 11910
555 M 5 Kaonik - Lašva 5,34 Lašva P 8415 9710
546 M 5, M 17 Lašva - Kakanj 15 Tičići K 10746 11601
523 M 5, M 17 Kakanj - Visoko 17 Kakoanj P 9152 nije radio
545 A M 5, M 17 Visoko - Podlugovi 8 Podlugovi K 6731 7571
545 B M 5, M 17 Podlugovi - Visoko 8 Podlugovi K 6856 7714
544 M 5, M 17 Podlugovi - Jošanica 11 Ilijaš P
801 M 6 Gorica gr. R.H. - Sovići 2 Gorica R 6313* 7383*
802 M 6 Sovići - Grude 12 Bob. Draga R 5350* 5992*
803 M 6 Grude - Klobuk 9 Klobuk-sj. R 3531* 4173*
520 M 6 Klobuk - Vitina 6 Klobuk P 3681 4308
805 M 6 Vitina - Ljubuški 9 Proboj R 7597* 8667*
563 M 6 Ljubuški - Čapljina 17,63 Čapljina zap. K 2324 2814
Napomena: K... Kontinuirano; P...Povremeno; R...Ručno; *...Procjenjeno na osnovu podataka iz 2006. godine
Tablica 4.2 PGDS i PLDS na magistralnim cestama Federacije BiH
podaci nepouzdani
2
4
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
Oznaka br.
mj.
Cesta Dionica
Duljina
(km)
Naziv brojačkog mjesta
Vrsta
brojanja
PGDS PLDS
704 M 6 Tasovčići - Masline 19 Domanovići P 3852* 4387*
564 M 6, M17.3 Masline - Stolac 5 Masline K 4311 4934
706 M 6 Stolac - Ljubinje R.S. 4,06 Uzinovići R 1123* 1391*
508 M 6.1 Kazanci - Priluka 29 Kazanci K - -
510 M 6.1, M 15 Kolo - Posušje (raskršće Vir) 29,8 Posušje P 2543 3198
808 M 6.1, M 15 Posušje (raskršće Vir) - Posušje 2,2 Račina R 6420* 7062*
809 M 6.1 Posušje - Privalj 23 Vranić R 2675* 2996*
810 M 6.1 Privalj - Široki Brijeg 6 Visoka Glavica R 9523* 10058*
519 M 6.1 Široki Brijeg - Mostar (raskršće Čitluk) 20,3 Polog K 6813 7074
708 M 6.1 Gnojnice - Nevesinje R.S. 21,15 Drečevica R 1338* 1445*
503 M 14 Bihać - Srbljani 12 Kostela P 6652 7270
504 M 14 Srbljani - Bosanska Krupa 22 Bosanska Krupa P 1594 1984
537 M 14.1 Svilaj - Odžak 24 Svilaj P 1057 1303
507 M 14.2 Bosanski Petrovac - Pasjak 19 Kolunić P 785 1082
509 M 15 Glamoč - Priluka 25,7 Priluka P 663 919
511 M 15, M 16 Livno - Šuica 24 Potočani K 1839 2452
510 M 15, M 6.1 Kolo - Posušje (raskršće Vir) 29,8 Posušje P 2543 3198
808 M 15, M 6.1 Posušje (raskršće Vir) - Posušje 2,2 Ričina R 6420* 7062*
812 M 15 Posušje - Kutleše 4 Osoje R 2033* 2461*
527 M 16, M 5 Jajce - Donji Vakuf 33 Vinac P 3006 3765
542 M 16 Donji Vakuf - Bugojno 12 D. Vakuf jug K 4348 5484
512 M 16 Rskršće Rilić - Šuica 14,42 Kupres K - -
511 M 16, M 15 Šuica - Livno 24 Potočani K 1839 2452
528 M 16.2 Bugojno - Gornji Vakuf 19 Bugojno P 3950 4879
709 M 16.2 Gornji Vakuf - raskršće Varvara 20 Makljen P 1819* 2461*
513 M 16.2 Prozor - Jablanica 30,13 Jablanica P 1625 1837
526 M 17 Karuše - Maglaj 21 Karuše K 8611 10019
525 M 17 Maglaj - Ozimica 8 Maglaj K 7351 8638
547 M 17 Zenica - Lašva 12,84 Zenica K 11229 12821
Napomena: K... Kontinuirano; P...Povremeno; R...Ručno; *...Procjenjeno na osnovu podataka iz 2006. godine
Tablica 4.2 PGDS i PLDS na magistralnim cestama Federacije BiH
2
5
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
Oznaka br.
mj.
Cesta Dionica
Duljina
(km)
Naziv brojačkog mjesta
Vrsta
brojanja
PGDS PLDS
546 M 17, M 5 Lašva - Kakanj 15 Tičići K 10746 11601
523 M 17, M 5 Kakanj - Visoko 17 Kakanj P 9152 nije radio
545 A M 17, M 5 Visoko - Podlugovi 8 Podlugovi K 6731 7571
545 B M 17, M 5 Podlugovi - Visoko 8 Podlugovi K 6856 7714
544 M 17, M 5 Podlugovi - Jošanica 11 Ilijaš P
521 M 17 Hadžići - Tarčin 13 Tarčin K 8133 10855
514 M 17 Tarčin - Konjic 25 Raštelica K 5918 8446
515 M 17 Konjic - Ostrožac 13 Čelebići K 7464 10168
713 M 17 Ostrožac - Jablanica 8,11 Paprasko P 7062* 10165*
516 M 17 Jablanica - Potoci 36 Salakovac K 6574 9151
715 M 17 Potoci - Mostar (ulaz) 10,17 Potoci P 10058* 14338*
716 M 17 Mostar (ulaz) - Gnojnice 3 OBI R 12947* 18511*
717 M 17 Gnojnice - Buna 6 Ortiješ P 13696* 18511*
517 M 17 Buna - Žitomislići 7 Buna K 6747 9611
719 M 17 Žitomislići - Tasovčići 15 Počitelj P 5564* 9309*
518 M 17 Tasovčići - Dračevo 7 Dračevo K 5389 7668
721 M 17 Dračevo - Opuzen gr. R.H. 3,5 MGP Doljani P 4280* 7276*
722 M 17.3 Buna - Masline 19,29 Hodovo P 2354* 2996*
564 M 17.3, M 6 Masline - Stolac 5 Masline K 4311 4934
723 M 17.3 Stolac - Cerovica 23 Cerovica - istok R 171* 214*
724 M 17.3 Cerovica - Hutovo 6,19 Cerovica - zapad P 589* 1070*
725 M 17.3 Hutovo - Neum 23,94 Hutovo R 642* 1124*
533 M 18 Priboj R.S. - Simin Han 13,07 Priboj K - -
562 M 18, M 4 Tuzla - Šićki Brod 8 Tuzla zapad K 15417 16532
556 M 18 raskršće Šerići - Živinice 1,5 Živinice K 12826 14459
557 M 18 Živinice - Vitalj 30 Živinice P - -
534 M 18 Kladanj - Bjeliš 15 Kladanj K - -
522 M 18 Olovo - Semizovac 39 Ljubina P 4484 6264
726 M 20 Ivanjica - Duži R.S. 8,2 Ivanjica P 567* 1124*
536 M 20 Goražde - Ustiprača 2,43 Goražde P 3240 3961
Napomene: K... Kontinuirano; P...Povremeno; R...Ručno; *...Procjenjeno na osnovu podataka iz 2006. godine
Tablica 4.2 PGDS i PLDS na magistralnim cestama Federacije BiH
nepouzdani pod.
2
6
BROJANJE SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNIMCESTAMA FEDERACIJE BiHU2007. GODINI
10.2
BROJANJE VOZILA PO
DANIMA UMJESECU
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 531
Dionica: Srebrenik - Šićki Brod
Lokalitet: Previle
Broj ceste: M 1.8
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 5399 6937 6004 7666 5722 9328 7949 10994 9567 8363 8809 7024
2 6843 7695 8172 7938 7726 8374 8775 10372 9066 8552 9218 6523
3 8032 7320 7823 8792 8798 7638 9178 10850 8258 8847 7773 6839
4 8168 5916 7377 8715 9152 8088 9347 10397 9256 8876 5631 7528
5 8581 6670 7455 9201 8303 8774 9264 9570 8682 9432 6219 7844
6 7973 7419 8157 10656 7474 9004 9584 9530 8728 8627 6608 7406
7 6494 8077 8096 10004 7555 9433 9278 9901 9551 7642 8031 8420
8 6593 7653 7708 8500 8817 9551 8730 10856 9154 8462 7850 7437
9 7558 8123 8217 10119 9105 8521 7301 10530 8847 9081 8346 6572
10 7734 7496 7346 9765 8558 8143 7125 10644 8265 9183 8224 7022
11 7354 6216 6559 9258 8827 8128 9316 11189 8929 9297 7392 7647
12 7691 6852 7365 9196 8624 8630 8843 9181 9173 7465 7364 7813
13 7162 6979 8007 9553 7620 8819 10452 9406 8315 8626 8164 7418
14 6561 7733 8042 8911 7872 8863 10260 10281 8983 9620 8191 7269
15 6617 7331 7936 7710 8586 9468 9062 11014 8373 8422 7185 5839
16 7444 7806 8422 7532 8736 8944 8990 10438 8287 9015 8051 4815
17 7461 7174 8016 8367 9337 7688 9820 10766 8022 8869 6565 6440
18 7302 6575 7103 8395 9240 8284 9927 10356 8577 8656 4374 8285
19 7604 6744 7203 8077 8629 8812 9703 9357 8862 8909 6110 9135
20 6910 7445 7721 8551 8391 9390 10287 9074 8518 8410 7039 5729
21 6305 7591 7534 8572 7698 9171 10124 9817 9022 7386 7185 8649
22 6748 7561 7035 7381 8551 9694 9512 9838 8671 7232 7236 9542
23 7476 8313 7761 7562 8652 8418 9222 9772 7809 7924 8029 8192
24 7202 7665 6967 8630 8497 7775 8998 9920 8045 8189 7435 8117
25 6654 6577 6543 8392 9244 8777 9981 10233 8444 8574 7017 6376
26 7154 6827 7113 8852 8607 9076 10239 8536 8599 9062 5273 7042
27 6459 7731 7952 10257 7663 8959 10506 8936 8411 8169 7664 8462
28 5610 8137 7680 10531 8560 8804 10625 9734 9041 7637 7916 9009
29 6297 7626 9204 8863 9322 9694 9764 8946 7458 7394 8430
30 7353 8228 9020 8585 8669 9467 9575 8443 8721 7802 7009
31 7430 8274 8650 9951 10115 8727 6359
Ukupno 220169 204563 235442 265307 260642 262545 291510 310946 260844 263433 220095 230192
Prosjek 7102 7306 7595 8844 8408 8752 9404 10031 8695 8498 7337 7426
8290
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
29
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 549
Dionica: Jelah - Karuše
Lokalitet: Kreševo
Broj ceste: M 4
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 7681 10906 9780 9329 8507 13197 9721 15295 14680 12291 13334 12419
2 10734 11903 12317 12364 13643 14053 13094 15000 10390 11961 14147 7945
3 12287 12749 13497 12482 14401 9332 12898 15625 13196 12365 13819 11201
4 12256 7911 9224 13073 13942 12835 13084 15424 12495 12094 9842 10983
5 12780 10941 12253 14332 14189 12368 12940 12393 12742 13190 12081 11289
6 12328 10609 11464 14454 8829 12434 13453 14427 12424 13593 11241 10949
7 7842 11272 12240 14952 12251 13189 15060 14605 12941 8969 11619 11609
8 10636 11213 12720 10329 12103 13201 9927 14085 13330 14197 11723 12643
9 10296 11537 12075 13534 12200 13704 13315 14407 9544 12598 11874 7665
10 11347 12108 12599 13858 12095 8837 13286 12841 12616 13640 13462 11133
11 11148 7860 8153 13349 12608 12318 13563 15256 12372 13724 8717 10855
12 11610 11440 11746 13137 13524 12212 13577 12285 12431 11886 11513 11391
13 12160 10239 11497 13766 8511 12468 14230 14223 11769 13073 11036 10835
14 7894 11800 11739 13855 11899 12443 15538 14219 12686 10565 11765 10798
15 10643 11245 11554 8971 11906 13345 10291 15090 13504 13142 10777 10987
16 10539 11474 12303 12394 12374 14542 13840 15137 8908 12238 12073 6482
17 11060 12851 13338 12162 12885 9372 13034 15216 12267 12202 11534 11329
18 11076 8355 8748 12099 12213 12405 13462 15171 11644 12163 6142 12100
19 11258 11096 12011 11896 13859 12044 13091 11714 12321 13127 10250 12985
20 12086 10848 11596 12820 8863 12333 14456 13994 12067 13437 10461 9675
21 7977 11273 11179 13540 12026 12345 15103 13803 13484 8456 10795 12821
22 10728 10988 11106 8834 11252 13580 11149 13467 14351 11207 10711 12887
23 10619 11731 11773 11679 12221 14352 13917 13647 8932 11248 11885 10604
24 11003 12787 12592 11641 12371 9789 13534 14355 12271 11889 12793 12534
25 10209 8007 8585 12130 12902 13252 14795 14992 11859 12088 8274 10504
26 10812 10760 11291 12351 14582 12134 15078 10245 12527 12601 9178 12291
27 11964 10946 11206 14194 9155 12971 15894 13344 12233 13488 11223 11761
28 7320 11790 11674 15516 12522 13158 15709 13603 12755 8615 11605 12370
29 10584 11249 11205 11989 13528 11243 13054 13728 11998 10592 13524
30 10261 12361 13481 12400 14673 13579 13106 9229 12142 11677 10996
31 11085 13567 12212 14660 14110 13257 11088
Ukupno 330223 306639 357437 377727 374434 376414 416521 434133 365696 377444 336143 346653
Prosjek 10652 10951 11530 12591 12079 12547 13436 14004 12190 12176 11205 11182
12053
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
30
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 532
Dionica: Johovac - Lukavac
Lokalitet: Johovac
Broj ceste: M 4
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 0 6092 5721 5892 0 8154 6336 0 0 7838 5440
2 0 7059 7451 7557 0 7216 8319 0 0 7518 4432
3 0 6340 6969 7576 0 5690 7669 0 0 7534 6199
4 3823 4480 5190 7623 0 7765 7973 0 0 8002 5841
5 7233 6444 7428 0 0 7591 8243 0 0 8576 6100
6 6234 0 7220 0 0 7588 0 0 0 7976 5564
7 4557 0 7149 0 0 7902 0 0 0 7160 8381 0
8 6550 0 7285 0 8289 0 0 0 7577 0
9 6538 0 7443 0 7488 7508 0 0 0 7819 0
10 6650 0 6586 0 8009 5844 0 0 0 7109 0
11 6748 0 4793 0 8075 7751 0 0 0 5687
12 6913 0 7448 0 7329 7261 0 0 0 7353 6751
13 6315 0 6968 0 6005 7470 0 0 6679 7022
14 4750 0 7274 0 7788 7734 8052 0 0 8848 6351 7005
15 6775 0 7503 0 7298 8310 7508 0 0 8128 6661 5190
16 6525 0 8045 0 7528 7428 8688 0 0 7716 6944 3455
17 6485 0 7209 0 7573 5730 8181 0 0 7718 5865 6473
18 7008 0 5562 0 7986 8063 8303 0 0 7394 3365 6904
19 7213 7417 0 7287 7697 8391 0 7478 5662 7723
20 6330 6538 7000 0 5952 7714 8916 0 7561 6618 5793 4929
21 4807 6850 6840 0 7568 8063 8244 0 7440 4996 5012 6957
22 6774 6838 6855 0 7076 8668 7425 0 6894 7732 6420 7170
23 6625 7263 7282 0 7632 8337 0 5474 8132 6899 5689
24 6677 6616 6546 0 7697 6850 0 0 7426 8200 6402 7993
25 6575 4783 4794 0 7822 8589 0 0 6948 4924 5317
26 6606 6604 7038 0 7360 7871 0 0 6512 4885 6158
27 5864 6557 7076 0 5840 8003 0 0 7847 6278 7434
28 4414 7137 6822 0 7903 8023 0 0 7983 6072 8174
29 6513 6901 0 7411 8220 0 0 6764 6307 7499
30 6358 7523 0 7769 8083 0 0 5428 6480 5466
31 6672 7074 7957 0 0 6663
Ukupno 174532 89601 212412 28648 170353 229412 112248 0 76277 137564 150925 163548
Prosjek 6233 6400 6852 7162 7407 7647 8018 0 6934 7642 6289 6290
6931
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
31
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 562
Dionica: Šićki Brod - Tuzla
Lokalitet: Tuzla zapad
Broj ceste: M 4, M 8
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 10120 14332 13251 12876 10404 17095 13904 17330 16477 16322 15501 14427
2 12171 15124 15616 15839 13458 16356 16556 17445 14109 15794 16363 12415
3 14442 14241 14657 15840 15624 13519 16234 17500 16051 16407 15182 14620
4 14382 11259 12800 16491 16267 16030 15925 16911 16350 15822 13093 14622
5 15311 14331 15040 16572 16073 16117 16425 14533 15915 16916 14534 15055
6 14503 14146 15236 17735 12685 16675 17276 16792 15892 15315 16051 15465
7 11914 14394 15590 16766 12990 17173 17440 16743 16783 12994 14687 15663
8 14355 14788 16421 13593 16455 17461 14536 16976 15689 16217 14899 15087
9 14415 15327 15955 17033 16678 17018 17197 17446 13739 15709 15887 11979
10 14890 13901 14587 16159 17236 14486 16428 17631 16769 16492 14728 14142
11 14714 11560 11887 16105 17098 16733 16412 16523 16108 16668 13435 14867
12 14718 14685 15390 16423 16783 16022 16387 14295 15636 13392 14615 14795
13 14150 14741 14599 17269 13674 17264 17897 16757 15586 14587 15197 14769
14 12127 15483 16071 13893 15958 16965 16956 16868 16690 12863 15666 14670
15 13789 14911 15409 14145 17024 17826 14473 17448 16167 15316 14844 13420
16 14278 15589 16130 15845 16369 17174 17946 18096 13243 15684 15982 9715
17 14151 14108 15526 16640 16462 14059 17388 18381 16076 15846 13787 14123
18 14792 12233 13344 16019 16322 16811 17681 16361 16485 15612 9306 15060
19 15127 14532 14894 16433 16447 17084 17419 14339 15621 16392 14491 15934
20 14685 15185 15041 17066 14077 16978 19172 17200 15403 15510 14628 11449
21 12101 14872 15514 16818 15989 17744 17916 16925 16547 13040 14819 14535
22 13712 14890 15694 13648 16407 18190 14478 17094 16129 14500 14486 14945
23 14323 15819 15679 15876 16308 18170 17306 16615 13485 14571 15470 12209
24 14551 15343 14941 16087 16914 13719 16384 17405 15956 15443 14458 16018
25 13990 11826 12445 15747 17700 17199 16922 17643 15615 15535 12614 15091
26 14908 14304 14924 16549 17353 17213 16847 14370 15544 16550 12204 15006
27 13929 14834 15696 17531 13927 16513 17650 16898 15592 15266 15305 15518
28 10922 15511 15807 16429 16574 16321 17519 17175 16590 12548 15262 16493
29 14030 15836 14909 16324 17627 15489 16568 16294 15054 15331 15325
30 14062 17222 16393 16143 16885 16573 16352 14282 15211 15564 12338
31 14257 15468 16644 16661 16954 15824 13663
Ukupno 429819 402269 466670 478729 488367 498427 517397 519574 470823 473400 438389 443418
Prosjek 13865 14367 15054 15958 15754 16614 16690 16760 15694 15271 14613 14304
15417
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
32
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 501
Dionica: Grahovo - Skokovi
Lokalitet: Skokovi
Broj ceste: M 4.2
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 2464 2275 1926 2594 3154 3106 2941 3232 3791 2575 3835 3018
2 2620 2831 2956 2406 3511 3261 2556 3295 3439 2392 3547 2595
3 2591 2969 2957 2442 2918 2746 2614 3989 2516 2405 3734 2289
4 2817 2395 2608 2520 3004 2473 2670 4100 2452 2357 3472 2219
5 2784 2217 2381 2875 3090 2426 2718 3672 2416 3029 2383 2320
6 3332 2229 2220 4377 2638 2660 3569 3131 2671 3229 2411 2313
7 2554 2525 2372 4180 2319 2863 3730 3097 3253 2622 2309 2896
8 2241 2507 2390 3196 2356 3196 3292 3065 3454 2621 2288 2846
9 2157 2865 3083 4238 2170 3306 2715 3143 3055 2514 2746 2737
10 0 3013 3157 2820 2399 3015 2702 3697 2542 2761 3040 2179
11 2246 2571 2547 2411 2857 2419 2666 4288 2431 4027 2685 2244
12 2692 2218 2218 2495 3108 2433 2866 3424 2483 3098 2273 2141
13 2842 1893 2341 2854 2572 2397 3673 2957 2285 4018 2299 2236
14 2243 2212 2260 3168 2236 2562 4380 3191 3111 5004 2129 2505
15 2265 2249 2375 2393 2461 3145 3192 3385 3160 2757 1902 2189
16 2115 2834 2975 2393 2558 3187 2748 3246 2796 2567 2965 1833
17 2302 3163 3294 2354 3017 2835 2726 3871 2502 2533 2722 2215
18 2285 2486 2799 2189 3313 2491 2712 4025 2362 2547 2536 2566
19 2713 2329 2445 2386 3550 2548 3030 3537 2362 3067 2156 3373
20 3033 2240 1937 2980 3294 2439 3701 2795 2637 3342 2242 2005
21 2437 2274 2208 3103 2407 2645 4443 2750 3374 2732 2149 3232
22 2184 2407 2405 2640 2327 3717 3522 2715 3429 2222 2245 4122
23 2168 2949 2937 2838 2181 3778 2992 2925 2776 2164 3061 2928
24 2021 3354 3173 2391 2412 3121 3001 3435 2452 2271 3328 2988
25 2030 2682 2546 2396 3168 3580 2981 3786 2374 2540 2888 2631
26 2415 2242 2283 3044 3461 2777 3298 3206 2282 3144 1990 3200
27 2633 2211 2316 4196 2773 2586 4174 2667 2532 3249 2283 3261
28 2171 2257 2305 4310 2978 2787 4158 2548 3394 2615 2107 3614
29 2158 2380 3351 2620 3217 3535 2474 3317 2535 2285 3683
30 2140 2864 3934 2377 3468 3084 2681 3049 3136 2863 2758
31 2157 3221 2426 3151 3452 3564 2620
Ukupno 72810 70397 79879 89474 85655 87184 99540 101779 84697 89637 78873 83756
Prosjek 2427 2514 2577 2982 2763 2906 3211 3283 2823 2892 2629 2702
2812
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
33
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 551
Dionica: Cazin - Srbljani
Lokalitet: Ostrožac
Broj ceste: M 4.2
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 3201 3785 2774 3316 6312 4252 3750 5538 5608 5360 5118 4100
2 3130 4235 3854 4415 4168 4381 4830 5382 3895 5187 5552 3211
3 4121 3886 4193 4298 4862 3256 4612 5979 4640 5119 4883 3968
4 4331 2857 3290 4135 4726 4345 4635 4454 4045 5052 3613 3806
5 4602 3954 4381 4695 4396 4072 4707 3587 4429 5298 4242 3852
6 3963 3683 3862 5468 3175 4154 5141 5390 4377 4531 4120 3914
7 2772 3988 3977 5461 4350 4692 5231 5268 4754 3383 4156 4451
8 3948 3914 3998 4407 3826 5131 4163 5301 5010 4731 4039 3910
9 3759 4469 4272 5685 4126 4809 5171 5371 3875 4335 4255 3235
10 3837 4154 4106 4606 3984 3487 4725 5486 4649 4438 4267 3944
11 3865 2963 2886 4498 4439 4397 4506 5500 4540 5025 3225 3822
12 4370 4070 3936 4343 4539 4254 4924 4046 4568 3522 4316 3752
13 3814 3446 3913 4775 3492 4440 5038 5189 3850 4988 4200 3743
14 2757 4042 3977 4281 4300 4379 5361 5262 4652 4883 3899 3910
15 4159 3872 3825 3381 4030 4987 4563 5295 4421 4708 3201 2830
16 3989 4210 4307 4198 4350 4629 4985 5319 3269 4390 3891 2212
17 4051 4068 4493 3945 4679 3534 4921 5609 4304 4463 3347 3868
18 3937 2965 3405 3810 5297 4514 5053 5742 4021 4306 2464 3906
19 4163 3995 4204 3955 5217 4292 5159 4011 4282 4639 3657 4642
20 4295 3690 3189 4328 3750 4465 5843 5057 4207 4462 3554 2261
21 2824 4026 3533 4150 0 4530 6021 4688 4794 3289 3594 3534
22 4029 3898 3859 3299 0 5191 5269 4716 4584 3930 3908 4238
23 3774 4310 4292 4171 0 4976 5624 4787 3411 3545 4343 4194
24 3822 4205 4052 3933 0 4289 5119 5254 4324 4094 4415 4814
25 3408 3099 2802 4113 0 5405 5083 5337 4190 4098 2988 4082
26 2881 3899 4195 4179 0 4447 5391 3993 4261 4653 3075 4904
27 0 3769 3866 5194 0 4697 5757 4850 4383 4494 4059 5278
28 0 4144 3845 5539 0 4729 6047 4421 4863 3442 4001 5546
29 0 3847 4547 0 4954 5053 4645 5895 4100 3692 5008
30 3794 4148 5618 0 4802 5512 4733 3977 4225 4171 3636
31 3911 4257 0 5214 4739 4769 3847
Ukupno 105507 107596 119538 132743 88018 134490 157408 154949 132078 137459 118245 122418
Prosjek 3768 3843 3856 4425 4401 4483 5078 4998 4403 4434 3942 3949
4303
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
34
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 502
Dionica: Grahovo - Skokovi
Lokalitet: Izačić
Broj ceste: M 5
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 2371 2343 2099 2915 3685 3373 4091 4309 4033 3013 4228 2702
2 2664 2608 2796 2869 4029 3389 3404 4549 3847 2653 3459 2536
3 2827 2707 2779 0 3214 3074 3206 5337 3327 2734 3653 2584
4 2803 2358 2679 0 3166 2974 3122 5485 2867 2871 4372 2376
5 3045 2466 2650 0 3291 2554 3215 5434 2927 3463 2746 2403
6 3295 2169 2289 0 3052 2943 4020 4737 3104 3360 2382 2414
7 2755 2359 2396 0 2958 3709 4467 4352 3426 2757 2480 2677
8 2571 2444 2598 0 2623 3165 4575 4290 3721 3588 2510 2592
9 2269 2719 2808 0 2630 3552 3795 4446 3604 2748 2733 2288
10 2433 2835 2689 0 2680 3585 3459 4957 3109 3043 2954 2499
11 2469 2581 2462 0 3245 3029 3398 5308 2765 3976 2580 2343
12 2808 2354 2577 0 3256 2748 3662 4862 2896 3037 2748 2214
13 2877 2078 2367 0 3036 2846 4337 4574 2872 3356 2473 2237
14 2302 2312 2434 0 3010 2849 4861 4740 3476 3897 2346 2301
15 2342 2344 2406 0 2794 3469 5219 5122 3547 3264 2143 2157
16 2275 2648 3029 0 2881 3415 4118 4665 3361 2789 2649 1874
17 2336 2613 3056 0 3618 3456 3642 5070 3072 2769 2309 2426
18 2311 2338 2887 0 3538 3150 3864 5250 2988 2785 2071 2418
19 2522 2454 2629 0 3740 2839 3958 5099 2885 3051 2347 3241
20 2713 2167 2109 0 3673 3069 4904 4244 2893 3071 2221 2345
21 2439 2342 2060 3192 3051 3488 5474 3562 3444 2612 2338 3561
22 2436 2447 2347 2797 2617 4214 5603 3619 3448 2356 2267 4316
23 2130 2931 2669 2798 2710 4074 4703 3651 3258 2174 2892 3024
24 2149 2925 2635 2452 2970 4098 3930 4055 2955 2413 2807 3039
25 1907 2631 2521 2520 3440 4338 4254 4315 2683 2768 2644 2504
26 2218 2492 2633 3029 3803 3174 4442 4422 2794 3271 2293 3198
27 2216 2262 2346 4163 3362 3113 5384 3660 2763 3251 2404 3227
28 2197 2403 2226 4857 3509 3157 6199 3169 3226 2902 2347 3422
29 2342 2435 3737 2815 3704 5744 3152 3457 2698 2356 3470
30 2086 2793 4311 2592 3970 4673 3439 3151 2900 2808 2852
31 2186 3217 2851 4166 3813 3651 2909
Ukupno 76294 69330 79621 39640 97839 100518 133889 137687 95899 93221 80560 84149
Prosjek 2461 2476 2568 3303 3156 3351 4319 4442 3197 3007 2685 2714
3137
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
35
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 552
Dionica: Bihać - Ripač
Lokalitet: Ripač
Broj ceste: M 5
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 2377 2707 2657 3120 4796 3871 3630 4683 4263 3836 3823 2930
2 2299 3172 3059 3210 3870 3529 3977 4842 4202 3767 3846 2783
3 2473 2801 3080 3493 3621 3404 4019 5001 4214 3834 3872 2942
4 2575 2625 3103 3455 3694 3645 3937 5006 3508 3871 3911 2878
5 2703 2650 3063 3830 3421 3558 4067 4519 3852 4270 3407 3080
6 2739 2977 3389 4649 3227 3524 4643 4435 3719 3532 3338 3092
7 2579 2746 3185 4194 3492 3950 4235 4525 4091 2966 3390 3322
8 2679 2770 3078 3605 3561 4059 3853 4497 3922 3882 3425 2712
9 2682 3077 3252 4463 3576 3855 4125 4817 4097 3834 3521 2485
10 1109 2825 2722 3801 3630 4103 3947 4712 4022 3914 3062 2755
11 2769 2898 2467 3624 4156 3428 3792 4709 3633 4245 2971 3029
12 3101 2737 2890 3711 3823 3609 4332 4656 4021 3347 3150 2903
13 2705 2541 3098 3970 3488 3576 4714 4157 3623 3610 3357 2726
14 2594 2726 3867 3754 3434 3785 4455 4417 4206 3880 3006 2747
15 2729 2881 3323 3510 3645 4359 3965 4252 3872 3747 2238 1924
16 2744 2913 3593 3271 3488 3955 4273 4576 3792 4029 2700 1714
17 2786 2655 3425 3441 3902 3593 4194 5025 3926 4266 1923 2493
18 2796 2380 3298 3274 4133 3776 4119 4429 3837 3823 1664 2781
19 3204 2706 3117 3443 4016 3737 4351 4401 3849 3823 2399 3330
20 2997 2780 2393 3736 4042 3888 4866 4338 3778 3563 2687 2469
21 2715 2944 2486 3668 3654 3816 4716 4279 4198 2940 2736 2739
22 2691 2876 2512 3331 3679 4631 4213 4077 3570 2386 3090 3337
23 2634 3369 3018 3385 3531 4394 4435 4367 3616 2631 3399 2785
24 2550 2939 2551 3340 3950 3860 4445 4698 3795 2918 3113 2784
25 2202 2678 2506 3438 4191 4402 5662 4309 3830 3233 2869 2279
26 2418 2752 2771 3713 4479 3813 5392 4104 3788 3515 2590 2704
27 2026 2983 2943 4571 3794 3799 5694 4203 3554 3317 3138 2927
28 2108 3161 2784 4586 3718 4021 4625 4113 4010 3040 3133 3314
29 2641 2928 4179 3757 4318 4534 4047 4174 3382 3084 3374
30 2652 3137 4295 3288 4460 4643 3991 3644 3551 3204 2636
31 2653 3155 3604 4495 3977 3797 2313
Ukupno 79930 79269 92850 112060 116660 116718 136348 138162 116606 110749 92046 86287
Prosjek 2578 2831 2995 3735 3763 3891 4398 4457 3887 3573 3068 2783
3501
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
36
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 554
Dionica: Travnik - Nević Polje
Lokalitet: Travnik
Broj ceste: M 5
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 9331 14358 12653 11274 10412 15713 11965 16893 15046 15438 16252 12633
2 11622 14523 14492 14779 12744 13407 15432 18249 13237 14494 16980 9690
3 13097 12020 12680 14714 16150 11328 15171 17879 15955 14374 14714 13777
4 14681 8924 10601 14794 15133 14717 15215 16418 15007 15535 11541 13202
5 13644 13433 14139 16724 13251 14594 16602 13318 15669 15998 14261 13703
6 11738 13341 13868 17290 12329 14281 16475 17116 16695 13983 14346 14677
7 9530 13177 13825 15670 14368 16753 14634 16417 16413 10744 14229 14661
8 12995 14411 15981 11450 14178 14845 12052 16006 15549 17433 15237 12659
9 13218 14424 14434 16345 14395 13923 15530 17436 12176 15292 15090 9652
10 12922 12243 12267 16071 16095 11223 15898 17606 16268 15962 13552 14213
11 14238 9266 9217 15302 16064 15063 15597 16604 15523 18736 10421 14124
12 14383 13282 13610 16743 13964 14754 16559 13505 15628 12731 14186 13808
13 11989 12849 13659 16502 11082 14639 16645 16789 15517 13574 13763 15181
14 9634 13493 13826 14228 14414 16330 14982 16465 15841 13058 13478 13354
15 13294 13997 15463 10867 14744 16308 12083 16208 13509 16153 12814 11266
16 12920 14209 15282 14521 14768 14143 15990 17145 10539 14932 14067 8375
17 13052 11938 12895 14209 16491 11903 15340 16678 15102 15056 10738 14221
18 13910 9933 10294 14191 17057 15090 15382 14844 13458 15996 8478 15097
19 13754 13224 14654 15547 14876 14481 16673 12789 14565 15941 12972 15922
20 11763 13418 13390 15620 11179 14687 16929 16439 15988 14233 13233 11135
21 9216 13320 12834 13557 14748 15718 15137 15777 16324 10576 13151 13927
22 13434 14181 13476 10420 14173 16616 12202 15366 14077 12827 14329 14257
23 13134 14164 13789 14639 14599 15420 16837 16776 10750 12931 14633 11822
24 12462 12441 12001 14061 16171 14835 15952 16561 14957 13636 13168 16031
25 13049 9597 9109 14189 16348 15671 17029 14098 14764 15183 10904 9302
26 13229 13155 13393 16042 14798 14866 18401 12599 15245 15201 10376 12900
27 11307 13332 13330 16388 11395 15213 17431 15666 16208 13575 13550 15858
28 9097 14206 13238 15654 14910 16158 15830 15300 16277 10415 13715 16611
29 13079 14476 12207 14100 16460 13452 15139 16089 13593 14383 15488
30 12873 14795 16047 13975 14131 17056 16388 11368 14393 14227 11687
31 13387 13611 15537 16803 16224 15274 14790
Ukupno 385982 360859 411282 440045 444448 443270 481284 494698 443744 447267 402788 414023
Prosjek 12451 12888 13267 14668 14337 14776 15525 15958 14791 14428 13426 13356
14164
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
37
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 530
Dionica: Vitez - Kaonik
Lokalitet: Ahmići
Broj ceste: M 5
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 6116 9424 9891 10244 7164 11902 10626 12554 12829 10992 10928 10300
2 8471 10202 10179 10493 11026 11829 11456 13028 10923 10666 12388 8744
3 8769 9891 10514 10725 11142 10317 11267 13407 11408 10864 12397 9304
4 9050 7393 9506 11041 11201 10930 11362 13735 10934 10904 10783 9226
5 8724 9078 10141 11893 10993 10565 11716 12141 11238 12213 10323 9620
6 9074 8962 10294 12663 10024 10824 12157 13091 11396 12076 10264 9587
7 7522 9352 10151 12382 10407 11832 11891 12399 11828 10487 10018 10446
8 8576 9328 10158 8396 10243 11719 10046 12446 12347 11567 10282 10813
9 8824 10028 10565 11164 10457 11620 11485 12511 10696 10854 10785 8797
10 8969 9391 10384 11853 10923 10194 11629 13541 11468 11670 11298 9734
11 9265 7932 8467 11359 11901 11145 12010 14446 11018 12826 9404 9496
12 9580 7819 9704 11641 11215 12489 12013 11703 11201 10233 9639 9758
13 9703 9345 9669 12269 9476 12376 12843 13004 10672 11632 9747 10358
14 7871 9273 9964 12136 10638 11696 12919 12786 11591 11323 9878 9404
15 8905 9481 10144 10714 10508 12194 10934 11934 11450 11305 8645 8831
16 8904 9832 11079 11617 11033 11984 12015 12952 9953 10929 10109 7042
17 9128 9449 11005 10654 11513 9944 11612 12997 11053 11297 8106 9802
18 9347 8118 9153 10622 11914 11051 11556 13065 10486 11277 6761 10585
19 9707 8773 10282 10838 11881 10821 12087 11350 10645 11773 8844 10937
20 9668 9128 9594 11692 10735 10889 12712 12476 10508 11922 9009 7717
21 7993 9092 9116 11455 10652 11167 12558 11889 11622 8941 9283 10326
22 9138 9221 8885 9273 10240 12729 10729 11865 11290 9433 9625 11664
23 9124 9728 9826 10935 10641 11976 12365 12094 9345 9299 10211 10281
24 8954 10276 10075 10786 10979 11205 11746 12398 10801 9752 10423 10417
25 8535 8146 8471 10539 11606 12180 12513 11918 10545 10351 8609 4846
26 9205 9216 9573 11196 11380 11121 12883 10601 10974 10835 8891 8012
27 8990 9288 9634 12264 9211 11363 13167 11250 11411 11339 9335 10481
28 7623 10077 9752 13183 11034 11499 13054 11250 11598 9019 9680 11194
29 8659 9909 10224 10481 12075 11593 11211 12080 9554 9578 11910
30 9014 10845 12271 10548 12255 12875 11577 10009 10728 10161 9468
31 8910 11184 11029 13293 12675 11506 8718
Ukupno 272318 257243 308114 336522 332195 343891 371112 384294 333319 337567 295404 297818
Prosjek 8784 9187 9939 11217 10716 11463 11971 12397 11111 10889 9847 9607
10602
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
38
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 546
Dionica: Lašva - Kakanj
Lokalitet: Tičići
Broj ceste: M 5, M 17
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 6091 10028 8922 9021 6883 12550 0 0 13110 11740 11233 9427
2 8324 10872 11177 11082 9893 11353 0 0 11747 10921 12174 7924
3 9272 9389 9947 11084 11410 9637 12243 0 10599 11443 11559 10174
4 9748 7164 9036 11822 11790 11363 12462 0 12044 11283 10595 10229
5 10118 9701 10880 12139 10120 11030 12531 0 9678 12639 10990 10861
6 9198 9701 10622 13391 8620 11764 13855 0 1974 10865 10697 10822
7 7340 10385 10858 11094 10925 12280 11972 0 12249 8762 11049 11741
8 9430 10272 10172 8230 10859 12261 10370 0 12623 11377 11362 10106
9 9113 10708 11386 11491 11730 10532 12967 0 11481 11253 12163 8178
10 10320 9174 9911 11716 11569 9564 12896 0 10241 12173 10679 11005
11 10156 7334 7871 12302 12431 11635 12934 0 12211 13342 8957 10744
12 10578 9944 10612 11138 10665 11457 12966 0 11933 8798 10631 11376
13 9352 9650 10275 0 8984 11840 14321 0 12357 10192 10379 11577
14 7715 10303 10963 0 10993 11992 12346 0 10841 11855 10849 10767
15 9704 10633 10987 0 10543 12874 11280 0 12145 12450 9931 8172
16 9437 10934 12263 0 11814 10865 13049 13093 10497 12208 10997 6583
17 10245 9392 10301 0 11829 9563 12551 12903 9003 13018 7117 10400
18 10192 7822 8705 0 12478 11759 12579 13685 11451 13022 5938 11681
19 10878 9788 10860 11132 10907 11434 12811 12318 10936 13286 9579 12312
20 9245 9950 10211 0 9388 11894 13788 11367 11643 12531 9994 6852
21 7877 10667 10394 8809 11156 11976 12236 12740 12321 9970 10130 10046
22 9856 10529 9746 8311 10897 13315 10566 11936 10269 10227 10504 11240
23 9777 11195 11063 10997 11659 11312 13205 12906 8997 10174 11342 9595
24 10389 9821 9641 11054 11834 9971 12446 12584 11274 11057 9949 10635
25 9748 8047 8111 11144 12735 12420 13226 13022 11231 11413 7985 6420
26 10316 10083 10186 12171 10899 11626 0 11484 11739 12194 8110 8663
27 8688 10041 10448 13605 8781 12192 0 10388 11720 10731 10607 10762
28 7140 11643 11039 12475 11164 0 0 12031 12586 8990 10964 11917
29 9456 10844 9093 10855 0 0 11695 11157 10580 10642 11024
30 9230 11710 10769 11485 0 0 11917 9652 11373 11229 7957
31 9761 10967 11465 0 12213 11932 7356
Ukupno 288694 275170 320108 254070 336761 310459 289600 196282 329709 351799 308335 306546
Prosjek 9313 9828 10326 11047 10863 11498 12591 12268 10990 11348 10278 9889
10746
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
39
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 545A
Dionica: Visoko - Podlugovi
Lokalitet: Podlugovi
Broj ceste: M 5, M 17
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 0 5874 5280 6005 4278 7758 6402 8466 7466 7040 6357 6031
2 0 6607 6724 6614 4938 7293 7302 8914 6526 6765 7530 4961
3 0 5916 6264 6690 6714 5854 7339 8749 7222 7175 7474 6018
4 0 4338 5421 7093 7392 6839 7652 8132 7028 6859 6386 5926
5 0 5603 6359 7324 6685 6863 7748 6724 7482 7895 6567 6421
6 0 5775 6321 7996 5088 7224 8505 7749 7474 6788 6453 6395
7 0 6190 6535 7096 6454 7248 7219 7728 8176 5186 6789 7182
8 0 6040 6335 5612 6690 7774 6039 8185 7070 7159 6802 6254
9 0 6768 7089 6980 7089 7004 7569 8109 6269 7116 7509 5022
10 5674 5944 6218 6817 7005 5820 7574 9246 7412 7575 6650 6287
11 5941 4665 5142 7339 7730 6895 7727 8240 7435 8474 5584 6345
12 6303 5885 6243 7348 7007 6885 7946 6861 7424 5854 6184 6785
13 5687 5738 6350 8223 5721 7026 8696 7779 6678 6070 6363 6697
14 4775 6210 6586 7330 6608 7480 7579 7772 7891 6635 6562 6674
15 5521 6245 6705 5719 6692 8223 6315 8169 7077 7224 5905 4967
16 5611 6668 7689 6672 7170 6995 7476 8032 5624 7491 6755 4005
17 5824 5868 6652 6872 7034 5793 7517 8739 6906 7666 4447 6117
18 5989 4887 5463 6984 7814 7238 7696 8165 7012 7859 3724 6987
19 6471 5721 6332 6838 6901 6891 7805 7000 7027 7972 5654 7590
20 5666 5971 6183 7875 5637 7389 8646 7704 7204 7528 5891 4514
21 4956 6302 6280 7145 6828 7168 7352 7514 8009 6050 6090 5822
22 5693 6268 6039 5410 6672 8220 5662 8161 6804 5944 6240 5879
23 5702 6931 6781 6784 7029 6830 7448 7969 5639 6100 6967 5072
24 6027 6552 5952 6617 7187 5893 7483 8663 6948 6618 6257 6079
25 5797 5093 5016 6783 7967 7294 8020 7419 6794 6860 5078 4128
26 6140 5909 6201 7347 6958 7114 8193 6506 7214 7497 4398 0
27 5224 5943 6329 8660 5489 7366 9080 7273 7038 6705 6089 0
28 4400 7128 6480 7822 6756 7354 8081 7205 8033 5589 6553 0
29 5534 6450 5692 6688 8239 8722 7438 6998 6693 6245 0
30 5545 7287 6647 6954 7267 8173 7714 5935 6655 6690 0
31 5851 6492 7090 7968 8420 6661 0
Ukupno 124331 167039 195198 208334 206265 213237 236934 244745 211815 213703 186193 148158
Prosjek 5651 5966 6297 6944 6654 7108 7643 7895 7061 6894 6206 5926
6731
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
40
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 545B
Dionica: Podlugovi - Visoko
Lokalitet: Podlugovi
Broj ceste: M 5, M 17
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 0 6077 5234 6572 4145 7769 7513 8835 7046 7410 6679 5883
2 0 6385 6792 7146 6687 7433 8096 8897 7103 6794 7280 5343
3 0 5839 6184 6882 7127 6268 7904 8575 7713 7305 7239 6300
4 0 4758 6263 7212 7173 7334 7822 8022 7068 7009 6545 6046
5 0 6055 6823 7417 6411 7188 8093 7457 7286 7735 6828 6576
6 0 5963 6486 8157 5418 7442 8647 8395 7342 6682 6486 6412
7 0 6277 6602 6995 6879 7650 7661 7931 7702 5681 6861 6838
8 5528 6211 6475 5880 6773 7548 7114 8044 6780 7270 6764 6096
9 4217 6591 7020 7028 7244 6709 8424 7699 6620 7259 7092 5347
10 5845 5882 6197 7140 7140 6244 7950 8256 7833 7357 6480 6646
11 5924 4964 5500 7573 7752 7355 7932 7658 7270 7480 6110 6379
12 5965 6251 6636 7474 6893 7140 8183 7474 7458 5378 6495 6928
13 5625 5784 6474 7718 6138 7289 8561 8112 6596 6259 6328 6726
14 4991 6309 6780 6843 6994 7601 7893 7909 7324 8037 6605 6321
15 5711 6459 6829 6258 6961 7987 7698 8005 6802 7878 5721 5030
16 5620 6483 7398 7097 7289 7000 8473 7696 6409 7656 6445 4314
17 5885 6053 6560 6945 7499 6558 7808 8157 7411 7894 4278 6431
18 5988 5307 5940 7146 7638 7710 7889 7431 6855 7707 4167 6867
19 6421 6106 6909 6979 6664 7250 7924 7215 7040 7763 6032 6940
20 5592 6049 6346 7531 5908 7679 8403 8024 7195 7685 5965 4203
21 5223 6477 6396 7024 7239 7676 7840 7506 7688 6101 6146 6135
22 5903 6407 5926 6031 6763 8293 7082 8111 6671 6228 6163 7251
23 5769 6761 6695 7265 7249 7385 8284 7597 6127 6199 6664 6590
24 6018 6398 6053 6915 7244 6331 7678 7760 7249 6604 5802 6454
25 5777 5539 5405 7046 7837 7760 8109 6795 6882 6920 5273 4298
26 5995 6262 6673 7531 6949 7340 8204 6589 7249 7205 5313 0
27 5330 6106 6451 8421 6194 7586 8922 7445 7243 6548 6468 0
28 4708 6821 6584 7359 7016 7630 9249 7217 7590 5960 6660 0
29 5790 6686 5750 6893 8275 8201 7357 6969 7079 6233 0
30 5725 7265 6292 7177 7656 8770 7440 6638 6654 6539 0
31 5819 6901 7208 8177 7856 6770 0
Ukupno 135369 170574 200483 211627 212502 221086 250504 241465 213159 216507 187661 152354
Prosjek 5640 6092 6467 7054 6855 7370 8081 7789 7105 6984 6255 6094
6856
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
41
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 563
Dionica: Ljubuški - Čapljina
Lokalitet: Čapljina zapad
Broj ceste: M 6
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 1218 1953 1925 1633 1903 2684 2505 2940 2488 2582 2112 2103
2 1489 2166 2127 2128 2582 2595 2851 3094 1928 2380 2568 1609
3 2113 1801 1922 2265 2539 2535 2831 3381 2524 2405 2233 2053
4 0 1415 1771 2357 2495 2562 2872 3100 2525 2417 2008 2053
5 0 2020 2083 2854 2414 2631 2849 2692 2612 2591 2302 2019
6 0 1856 1937 2270 2153 2526 3180 3030 2529 2422 2278 2030
7 0 1837 1933 1850 2266 2605 2716 3031 2666 1826 2141 2176
8 1863 1899 1962 1486 2536 2838 2652 2934 2559 2502 2253 1935
9 1964 1957 2283 2055 2457 2834 2915 2964 1987 2432 2184 1501
10 1998 1750 1904 2446 2488 2480 2990 3119 2534 2344 2170 1986
11 1881 1441 1609 2239 2748 2814 2963 2974 2399 2348 1691 2125
12 2099 1985 1985 2596 2623 3235 2885 2662 2341 2397 2067 2150
13 1833 1831 2136 2599 2151 3727 3091 3057 2399 2164 2147 2235
14 1468 2033 1974 2559 2430 2798 2933 3253 2550 1936 2314 2131
15 1916 1919 2049 2045 2719 3331 2679 2726 2448 2308 1954 2027
16 0 2019 2273 2302 2522 2531 3067 3301 1970 2348 2188 1547
17 1891 1808 1992 2228 2670 2438 2960 3281 2462 2395 1742 2006
18 1923 1652 1711 2079 2680 2861 2975 2917 2417 2398 1529 2059
19 2032 1813 2128 2342 2805 2898 2974 2560 2351 2447 2153 2153
20 1774 1964 1871 2439 2381 2831 3050 3035 2374 2322 2157 2225
21 1417 1851 1839 2186 2428 2976 3191 3030 2582 1683 2039 2455
22 1972 1939 1833 1883 2520 3216 2822 2806 2405 2154 2298 2301
23 1756 2106 2156 2340 2498 3012 3163 2861 1926 2142 2411 1813
24 1667 1816 1897 2316 2635 2585 3099 3047 2293 2204 1974 1970
25 1894 1569 1407 2309 2645 2952 2930 2838 2407 2300 1483 779
26 2002 1874 2000 2430 2576 2923 3088 2363 2183 2246 1865 1495
27 1713 2040 1966 2571 2595 2983 3198 2798 2311 2058 2114 1992
28 1383 2040 1965 2404 2316 3065 2915 2673 2476 1793 2134 2139
29 1829 2077 2078 2256 3169 2677 2900 2305 2281 2055 1903
30 1845 2103 2610 2283 2720 3022 2644 2100 2301 2159 1734
31 1858 2089 2511 3078 2728 2389 1606
Ukupno 46798 52354 60907 67899 76825 85355 91121 90739 71051 70515 62723 60310
Prosjek 1800 1870 1965 2263 2478 2845 2939 2927 2368 2275 2091 1945
2324
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
42
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 564
Dionica: Masline - Stolac
Lokalitet: Masline
Broj ceste: M 6, M 17.3
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 3153 3825 3112 3254 3487 4656 3977 5458 4989 4651 4065 4309
2 3031 4518 4335 4171 3867 4280 4726 5270 3882 4265 4722 3201
3 3997 4118 4006 4095 4447 3518 4677 5611 4896 4381 4522 4071
4 3988 3229 3528 4227 4690 4203 4642 6058 4364 4272 3572 4127
5 4167 4103 3991 4636 4641 4252 4869 4932 4488 4854 4360 4231
6 3588 3701 3824 4461 3555 4420 5531 5388 4470 4562 4014 4399
7 2609 3676 3951 4579 4129 4117 5374 5165 5240 3335 4048 4515
8 3846 3730 4129 3553 4245 4849 4173 4903 5031 4949 4184 4071
9 3835 4190 4448 4089 4397 4408 4896 5148 3799 4555 4283 3135
10 3752 4032 3961 4550 4460 3557 4913 5971 4668 4465 4190 4014
11 3740 3129 3215 4215 4737 4548 5122 5506 4861 4492 3357 3908
12 4376 3908 4005 4442 4726 4303 5042 4562 4589 5023 4099 4037
13 3962 3482 4030 4628 3404 4541 5138 5505 4515 4852 4042 4083
14 3105 3927 3969 4680 4255 4462 5326 5501 5065 3706 3962 4496
15 3820 3780 3866 4184 4159 5145 4790 4540 4623 4414 4089 4179
16 2154 4242 4646 4201 4189 4853 5172 5520 3449 4287 4527 3160
17 3802 4076 4197 4074 4740 3899 5116 5521 4668 4255 3788 4246
18 3731 3145 3576 4319 4853 4705 5266 5204 4409 4568 3146 4480
19 4221 3658 4334 4288 4666 4267 5698 4652 4569 4727 4244 4335
20 4054 3678 3842 4900 3532 4365 7254 5079 4575 4429 4082 4541
21 3109 3711 3616 4519 4181 4403 6015 4916 5112 3201 4117 5268
22 3844 3721 3524 3584 4134 5000 4415 4880 4584 4192 4008 5262
23 3714 4233 4149 4244 4106 4682 5438 4724 3736 4066 4638 4284
24 3728 4017 3953 4152 4371 4185 4922 5114 4744 4105 4450 4818
25 3475 3141 2916 4298 4504 4833 5072 5157 4615 4314 3973 2944
26 3867 3700 3740 4420 4475 4416 5059 3957 4302 4602 3365 3713
27 3734 3908 4158 5095 3575 4323 5591 4862 4296 4227 4150 4631
28 2970 3976 3819 4954 4497 4736 5322 4479 4762 3339 4190 4950
29 3738 3962 3774 4139 5136 4445 4544 4583 4471 4029 4714
30 3690 4495 4695 4042 4935 5260 4755 3827 4215 4345 3285
31 3764 4439 4106 5242 4954 4344 4113
Ukupno 112564 106554 121736 129281 131309 133997 158483 157836 135711 134118 122561 129520
Prosjek 3631 3806 3927 4309 4236 4467 5112 5091 4524 4326 4085 4178
4311
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
43
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 519
Dionica: Široki Brijeg - Mostar (raskršće Čitluk)
Lokalitet: Polog
Broj ceste: M 6.1
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 3889 6861 5322 4278 4010 7900 4496 7226 6306 8099 6077 6939
2 4104 7609 7351 7454 5670 6503 7656 7232 4850 7759 7790 4379
3 6359 5940 5913 7598 7264 4963 7618 7889 7934 7708 6532 7622
4 6533 4129 4371 7566 7437 7328 7657 6680 7276 7669 4925 7545
5 6955 7215 7285 7790 6340 7378 7767 5661 7945 8069 7856 7643
6 5008 7085 7201 6638 5077 7320 8369 7807 7743 6552 7557 7706
7 4051 6911 6915 5423 7561 5867 6207 7481 8578 4929 7551 8214
8 6694 6909 7082 4443 7451 8155 4391 7358 6989 8125 7318 5882
9 6734 7310 7683 5730 7538 6523 7551 7475 4831 7484 7765 4216
10 6635 5320 5735 8070 7910 4702 7633 7840 7761 7641 6400 7495
11 6867 3817 4282 7853 8017 7653 7351 6924 7477 7761 4224 7834
12 7161 7051 7446 7822 6514 7484 7809 5305 7551 7711 7293 7623
13 6175 6690 7171 8000 5063 7036 8151 8363 7810 6055 7527 7516
14 4222 7556 7098 6722 7365 7641 6194 8357 8371 4865 7261 8052
15 7054 6986 7396 5242 7388 8085 4367 6757 6673 7564 7109 6381
16 3659 7536 7729 7452 7281 6122 7297 8358 4878 7617 7721 4412
17 6818 5743 5948 7464 7894 4536 7061 8072 7862 7579 5055 7616
18 6753 4339 4406 7501 7968 7807 6879 6452 7679 7766 4166 7779
19 7796 6893 7347 7411 6648 7529 7116 5471 7901 8210 7336 8100
20 5788 6953 6848 7774 5205 7456 7435 7820 8039 6558 7467 7525
21 4055 7046 6917 6418 7363 7543 5785 7659 8252 4545 7133 8461
22 6785 6614 6666 5045 7079 8218 4147 7458 6387 7347 7585 6928
23 6775 7506 7307 7338 7243 6297 7169 7898 4852 7443 8090 4335
24 6503 5903 5664 7283 7478 4904 6735 7728 7750 8031 6614 6384
25 6740 3883 3716 7394 7698 7461 6861 6153 7689 7582 4239 2681
26 7024 6724 7163 7618 6722 7581 6937 4821 7488 7773 5698 4792
27 5726 7287 7438 8466 5364 7651 7281 7673 7966 6333 7483 6854
28 4323 7459 7517 7228 7332 7752 6062 7441 8154 4306 7408 7584
29 6906 7876 5144 7170 8465 4758 7293 6542 7797 7007 6088
30 6741 8161 7232 7225 6556 7296 7504 5039 7883 7903 4049
31 7022 7108 7446 7527 7727 8438 5936
Ukupno 187855 181275 206062 207397 213721 210416 209563 223883 214573 223199 204090 204571
Prosjek 6060 6474 6647 6913 6894 7014 6760 7222 7152 7200 6803 6599
6813
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
44
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 511
Dionica: Livno - Šuica
Lokalitet: Potočani
Broj ceste: M 15, M 16
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 1710 1411 1088 1797 1502 1846 3555 2827 2194 1729 2751 1395
2 1644 1652 1652 1694 2005 1812 2135 2735 2214 1568 2287 1361
3 1258 1729 1375 1521 0 1849 1918 3453 1924 1566 1991 1437
4 1480 1394 0 1864 0 1740 1993 4002 1751 1629 2417 1337
5 1537 1308 0 2176 0 1518 1910 3526 1672 1999 1699 1601
6 1907 1345 0 2209 0 1821 2226 3122 1737 1827 1457 1299
7 1899 1279 0 2106 0 1761 2356 2689 2007 1761 1532 1561
8 1367 1318 0 1776 0 2040 2460 2927 1788 2177 1511 1313
9 1356 1595 0 2804 0 1898 2248 2821 1830 1710 1662 1256
10 1453 1353 0 2313 1556 2002 2035 3320 1753 1810 1363 1301
11 1327 1350 0 1991 1926 1885 2135 3698 1603 1685 1369 1419
12 1601 1453 0 1830 1779 1803 2026 3582 1674 1710 1370 1376
13 1445 1367 0 2044 2060 1853 2359 3030 1802 1636 1414 1169
14 1489 1365 0 1788 1632 1805 2805 3006 2247 1784 1363 1224
15 1443 1445 1509 1704 1575 2013 2746 2358 1852 1721 916 1119
16 1379 1487 1699 1659 1747 1861 2465 3217 1816 1642 1250 1188
17 1329 1272 1538 1526 1791 1865 2121 3112 1754 1649 872 1279
18 1499 1456 1584 1568 1862 1806 2262 3145 1553 1675 1164 1548
19 1524 1332 1569 1584 1708 1727 2308 3099 1690 1803 1089 1775
20 1430 1362 1319 1837 1904 1730 3056 2593 1628 1692 1296 1493
21 1390 1558 1030 1705 1807 2028 3330 2261 2035 1452 1328 1888
22 1487 1385 988 1515 1546 2473 3298 2219 2025 752 1324 2115
23 1336 1541 1310 1567 1545 2232 2891 2213 1903 1194 1533 1891
24 1156 1395 1453 1524 1659 2344 2463 2463 1718 1438 1395 1712
25 965 1376 1683 1670 2036 2757 2752 2724 1690 1613 1435 0
26 1255 1393 1373 1631 1987 1915 2572 2614 1737 1711 1191 1601
27 1340 1307 1420 2055 2197 1984 3026 2229 2031 1578 1383 1989
28 1771 1574 1552 2375 1875 2075 3333 2017 1944 1452 1375 2188
29 1247 1388 1860 1484 2493 3272 1965 1753 1634 1383 2288
30 1343 1544 1724 1602 2484 3066 2046 1687 1656 1625 2170
31 1411 1585 1605 2813 2202 2669 1625
Ukupno 44778 39802 28659 55417 42390 59420 79935 87215 55012 51922 44745 46918
Prosjek 1444 1422 1433 1847 1766 1981 2579 2813 1834 1675 1492 1564
1839
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
45
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 542
Dionica: Donji Vakuf - Bugojno
Lokalitet: D. Vakuf jug
Broj ceste: M 16
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 3395 3676 3080 3293 3271 5039 4955 6500 5918 3687 4766 3502
2 3896 4375 4526 4185 4113 4357 5137 6287 4368 4271 5223 2811
3 3951 3468 3752 4272 4064 3594 4761 7372 4666 4115 4387 3852
4 3986 2669 3134 4423 4730 4251 4773 7502 4525 4006 4148 3749
5 4418 3528 3958 5190 3452 4406 4923 6544 4042 5312 4017 3872
6 3802 3726 4045 6109 3415 4283 5932 6436 4290 4287 4117 3642
7 3146 3617 3913 4894 3979 4671 5566 6042 4851 3300 3977 4559
8 3486 3753 4011 3364 3405 5351 4796 5891 3982 4793 3777 3658
9 3608 4339 4541 5555 3721 4379 5292 6070 3441 4516 4654 2703
10 3667 3419 3559 5072 3980 4128 5440 7388 3843 4640 3994 3548
11 3613 2797 2998 4656 4746 4298 5447 7659 4347 4814 3171 3887
12 4413 3560 3832 4550 3931 4358 5398 5870 3835 4562 3789 3805
13 3457 3541 3754 5365 3410 4262 6451 6296 3421 4955 3997 3846
14 2800 3612 3820 4443 3728 4360 6316 6314 4649 4079 3871 4089
15 3595 3745 3915 3463 3949 5384 5846 5793 3381 4590 3155 3107
16 3742 4284 4735 4116 3841 4792 6041 6311 2737 4472 4134 2325
17 3512 3440 3849 4259 4186 3657 5487 7060 3482 4509 2893 3790
18 3451 2958 3022 4101 5107 4368 5679 6896 3807 4364 2362 4310
19 4292 3476 3949 4124 4257 4451 5686 5921 3505 4934 3537 4335
20 3336 3652 3872 4894 3755 4322 7040 5664 3382 4070 3742 3717
21 2726 3642 3436 4048 3744 5082 7098 5674 4412 3275 3585 5123
22 3652 3674 3509 3219 4134 6411 6053 5132 4901 3677 3730 5103
23 3594 4447 4250 4216 4078 7717 6267 5169 3715 3814 4472 3709
24 3412 3745 3557 4044 4232 6494 5708 6139 3217 3795 3664 4204
25 3304 2898 2860 4009 5484 5725 6107 5598 3375 3983 3137 2619
26 4125 3596 3743 4177 4665 4545 6101 4956 4170 4515 3074 3740
27 3077 3806 3665 5647 3885 4509 7205 5210 3882 3532 3848 4229
28 2461 3965 3670 5574 4555 4710 7039 5038 4246 3221 3712 5194
29 3393 3642 4379 4228 5529 6157 4968 3850 3411 3577 4685
30 3484 4624 4804 3931 4560 6523 4858 2973 3762 4341 3242
31 3405 4195 4118 6395 6218 4984 3651
Ukupno 110199 101408 117416 134445 126094 143993 181619 188776 119213 130245 114851 118606
Prosjek 3555 3622 3788 4482 4068 4800 5859 6090 3974 4201 3828 3826
4348
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
46
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 526
Dionica: Karuše - Maglaj
Lokalitet: Karuše
Broj ceste: M 17
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 0 0 6552 7276 6504 9400 8621 11011 10474 8017 9238 7419
2 0 7504 8214 7914 9198 8947 9047 11571 8883 7743 9569 5844
3 0 7367 7869 8170 9069 7732 8849 12805 8699 8210 9600 6974
4 0 5902 6777 8819 9302 8034 9046 13747 8471 8229 9394 7394
5 0 6860 7583 10134 8783 8145 9426 11397 8692 9478 7955 7722
6 0 7233 7744 11125 7477 8343 10287 11403 8909 8360 7881 7605
7 0 7232 7787 10034 7930 9354 10442 10692 9771 6741 7871 8403
8 0 7370 7747 7839 8213 8993 8903 10994 9030 8785 8152 7515
9 0 7671 8284 10765 8259 8653 9548 11386 7771 8375 8584 5603
10 0 7460 7422 9989 8467 7449 9601 12530 8471 8983 8156 7164
11 0 5911 6138 9138 9212 8200 9588 12474 8738 10057 6524 7547
12 0 7035 7031 9076 8783 8311 9960 10662 8684 7947 7738 7830
13 0 6732 7403 9524 6840 8190 10820 11301 8189 9090 7782 8177
14 0 7477 7530 9056 7964 8471 11634 11720 9226 9556 8094 7999
15 0 7447 7905 7552 8294 9468 10089 11522 8681 9221 8087 6645
16 0 8079 8786 7983 8345 8606 10144 11625 6871 8754 8810 4934
17 0 7600 7909 8301 9287 7321 9997 12330 8195 8864 6939 7277
18 0 5925 6696 4945 9562 8478 9831 12389 8020 9086 4983 8645
19 0 6970 7371 8165 8709 8327 10314 10886 8250 9692 6949 9281
20 0 7215 7552 8780 7580 8540 11856 10566 8535 8979 7173 6506
21 0 7454 7365 8199 8260 9348 12105 9716 9339 7219 7353 9539
22 0 7509 7681 6845 8005 10648 11115 8462 8403 7606 7774 11041
23 0 8165 8131 7784 8288 9354 10365 7993 7238 7780 8518 8380
24 0 7847 7501 8030 8753 7964 10063 8749 8236 7978 7732 8652
25 0 6025 6165 8278 9320 10244 10475 10536 8237 8361 6334 5778
26 0 6974 7121 8987 9500 8621 11114 9154 8462 9198 6070 7443
27 0 7217 7500 10792 7721 8778 12344 9118 8410 8559 7660 8840
28 0 7714 7629 11281 8674 9045 12813 9368 9397 6789 7576 9800
29 0 7457 8351 8246 9911 11233 9365 8784 7525 7719 9984
30 0 8667 9798 8131 9759 11278 9793 7719 8546 8218 7228
31 0 9130 8682 11047 10595 10000 6128
Ukupno 0 193895 234647 262930 261358 262634 321955 335860 256785 263728 234433 239297
Prosjek 0 7181 7569 8764 8431 8754 10386 10834 8560 8507 7814 7719
8611
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
47
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 525
Dionica: Maglaj - Ozimica
Lokalitet: Maglaj
Broj ceste: M 17
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 4589 6285 5466 6072 5059 8273 7202 9424 8726 7043 9025 6228
2 6556 6721 7393 6999 7007 7401 7991 9837 7345 6838 8427 5007
3 6946 6086 6423 7277 0 6465 7773 10968 7752 7282 7945 6244
4 7214 4889 5599 7662 0 7148 7803 11318 7524 7332 8173 6599
5 7561 6111 6642 9013 0 7265 8133 9445 7856 8258 7027 6938
6 7014 6322 6982 9739 0 7476 8882 9851 7941 6956 7055 6824
7 5453 6375 6812 8095 0 8327 8589 9201 8749 5928 6860 7525
8 6002 6398 6626 5890 0 7771 7510 9312 7670 7695 7221 6252
9 5935 6777 7247 9302 7334 7010 8318 9668 6669 7417 7782 4729
10 6370 6075 6085 8797 7551 6305 8477 10818 7520 7911 6777 6491
11 6615 4912 5283 8215 8162 7263 8393 10628 7726 8941 5741 6728
12 6797 6132 6173 7953 7599 7224 8597 9233 7670 6364 6781 6862
13 6198 6066 6594 8527 5809 7153 9435 9903 7311 6949 7097 7055
14 4878 6469 6668 7555 7057 7414 9843 10117 8125 7789 7172 7205
15 6093 6689 7173 6426 7380 8262 8680 9746 7344 8205 7295 4785
16 6075 7125 7796 7068 7414 7258 8775 10135 5993 8044 7840 4342
17 6212 6380 6544 7285 8246 6162 8776 10557 7406 7851 5817 6505
18 6190 5006 5603 5845 8363 7428 8584 10468 7148 8213 4386 7454
19 6646 6228 6566 5055 7171 7315 9046 9259 7269 8754 6353 7935
20 5845 6356 6762 7851 6433 7453 10299 9348 7688 7623 6465 4994
21 4810 6551 6456 7037 7349 8039 10106 7951 8377 6238 6444 7611
22 5871 6612 6926 5854 7261 9347 8857 7283 6987 6922 6947 9002
23 6211 7078 7310 6869 7391 7674 9126 6863 6067 7003 7671 6876
24 6462 6472 6295 7158 7727 6731 8741 7678 7283 7144 6452 0
25 6237 5157 5217 7353 8297 8953 8981 8694 7283 7475 5411 0
26 6580 6356 6346 7924 7412 7606 9653 7830 7488 8213 5294 0
27 5838 6394 6581 9450 6329 7545 10602 8000 7631 7284 6918 0
28 4473 6820 6713 9092 7508 8027 10778 8225 8453 5909 6616 0
29 5814 6726 6818 7360 8717 9529 8247 7421 6707 6800 0
30 5778 7631 8131 7293 8208 9620 8686 6099 7625 7411 0
31 5458 7488 7749 9392 9148 8690 0
Ukupno 188721 174842 204126 226312 182261 227220 276491 287841 224521 230603 207203 150191
Prosjek 6088 6244 6585 7544 7290 7574 8919 9285 7484 7439 6907 6530
7351
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
48
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 547
Dionica: Zenica - Lašva
Lokalitet: Zenica
Broj ceste: M 17
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 7099 10007 8754 9431 8253 13141 11419 14452 12817 11684 11445 9692
2 9162 10789 11182 11026 10040 11775 12503 14090 11122 11109 12267 8227
3 10208 9450 9677 11056 11516 9837 12303 15298 12138 11725 11612 10288
4 10472 7545 8856 11824 11991 11227 12526 14519 11454 11498 11080 10228
5 10826 9546 10548 12379 10616 11178 12758 12649 12164 12842 11070 11050
6 9906 9880 10527 13586 9008 11805 13798 14037 12352 10980 10783 10860
7 8058 10396 10912 11735 10795 12227 12834 13601 12775 8685 11345 11566
8 9655 10071 10365 9004 11142 12262 11282 14024 11803 11676 11144 9829
9 9294 10679 11164 12449 11642 11242 13167 14031 10223 11287 12005 7608
10 10416 9530 9977 12317 11511 10596 12878 15802 11994 12359 10771 10531
11 9942 7631 8012 12516 12228 11763 13339 14857 11745 12889 9074 10752
12 10712 10268 10354 12257 11184 11750 13090 12927 12324 9798 10729 11182
13 9315 9463 10189 12908 9355 12234 14274 13928 10998 11119 10512 11490
14 7803 10289 11120 11552 10868 11652 13543 13580 12094 11848 11369 11491
15 9615 10369 10814 9928 11171 12973 12386 11326 10861 12683 10802 9056
16 9456 11002 11928 11025 11896 11421 13177 13905 9169 12448 11059 6914
17 10110 9664 10304 10929 11908 10057 12762 14660 11364 13359 8444 10836
18 9637 8152 8975 11746 12487 11978 12971 13773 11025 13379 6905 11899
19 10774 9825 10632 11021 10977 11606 13198 12536 11809 13843 10110 12539
20 9298 9912 10326 11987 9490 12135 14366 13582 11586 12782 10448 8218
21 7986 10589 10801 11012 11170 12277 13989 12694 12445 10183 10757 11107
22 9801 10317 10331 9033 10916 13604 12015 13306 10904 10897 10875 12387
23 9628 11001 11120 11105 11561 11513 13789 13048 9489 10466 11594 9997
24 10438 9982 9812 10966 11561 10876 12556 13840 11625 11072 10154 11103
25 9755 8224 8436 11415 12490 12963 14025 13375 11262 11533 8190 6837
26 10408 9792 10005 12031 11563 11562 13865 11417 11824 12287 8217 9476
27 9138 10066 10192 13501 9409 11271 15035 12135 11647 11170 10685 11479
28 7286 11591 10869 12983 11350 12273 14408 12198 12528 9285 10997 12765
29 9506 10566 9778 11134 13393 13151 12612 11469 10522 10884 11660
30 9306 11297 11289 11756 12583 14074 12670 9825 11265 11353 8788
31 9807 11193 11675 13730 13585 12659 8432
Ukupno 294817 276030 319238 343789 342663 355174 409211 418457 344835 359332 316680 318287
Prosjek 9510 9858 10298 11460 11054 11839 13200 13499 11495 11591 10556 10267
11229
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
49
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 521
Dionica: Hadžići - Tarčin
Lokalitet: Tarčin
Broj ceste: M 17
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 5235 6603 7027 7475 10946 9225 12492 11378 11263 7281 6731 6708
2 5532 7178 7322 6990 10527 8853 9672 11860 10787 7037 7946 5836
3 5208 6725 7356 7208 8218 8826 9017 12811 8585 7304 7782 6241
4 5736 5250 7455 7416 8002 7605 9343 13834 8357 7881 7591 6389
5 5837 5838 6560 7849 7943 7406 9965 12923 8405 8653 6741 6473
6 5732 6196 6836 8574 7000 7860 11127 11299 8649 8009 6798 6997
7 5195 6103 6839 8870 7033 8260 12572 10338 9451 6946 6738 7763
8 5478 6243 6925 7200 7275 9080 13064 11002 9033 7326 7448 6773
9 5792 7005 7635 7646 7747 9677 10708 11242 8726 7447 7898 5809
10 6037 6729 6994 7477 7910 9693 10442 12570 8105 7693 7608 6194
11 6503 5831 6323 7770 9164 7936 10044 14118 7981 8378 6757 6636
12 6786 6344 6411 7941 10062 7801 10628 13356 8025 7087 6004 6716
13 6666 5776 6465 8725 8816 7848 11957 10831 7713 7906 6612 7013
14 5829 6367 7191 9208 7489 8811 14403 10393 8897 8486 6721 7093
15 5778 6712 7214 8616 7589 10230 15467 10388 8812 7326 5915 5297
16 6072 7126 8162 7186 7801 10442 11870 10966 8530 7427 6777 4731
17 6142 6398 8346 7190 8441 10901 10800 12116 7634 7999 4054 5889
18 6340 5668 7742 7546 8970 8748 10740 13076 7566 7964 4167 7045
19 6977 5852 6647 7677 8579 8626 11850 13312 7730 8324 5476 7269
20 7084 6147 6429 8474 8019 8869 13241 11022 8010 8426 5931 5744
21 6492 6419 6282 8596 7418 9622 15010 10000 9148 7046 6145 7258
22 6093 6751 6139 8160 7433 11169 15659 10256 8420 5886 6543 7103
23 6277 7130 6736 6983 7693 11526 12578 10107 8368 6147 7567 6058
24 6306 7499 6745 7237 8366 12618 10649 11335 7528 6908 7250 5936
25 6279 6594 5862 7437 8920 9616 11357 12051 7587 7269 5994 4032
26 6339 6165 6523 8381 9512 8892 11492 12800 7627 7862 5578 4963
27 6072 6012 6631 10248 9089 8959 12693 9780 7873 7721 6527 6312
28 5383 6850 6766 12503 7365 9400 14938 9421 8548 6692 6461 7026
29 5679 7242 9434 7108 10715 15046 9409 8516 6265 6536 6922
30 5884 8093 9263 7396 11852 11807 9875 7780 6884 7187 5556
31 6103 7791 8037 10991 10643 7288 5351
Ukupno 186866 179511 216689 245280 255868 281066 371622 354512 253654 230868 197483 195133
Prosjek 6028 6411 6990 8176 8254 9369 11988 11436 8455 7447 6583 6295
8133
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
50
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 514
Dionica: Tarčin - Konjic
Lokalitet: Raštelica
Broj ceste: M 17
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 3466 4550 5067 5388 8662 6820 10312 8815 8358 4974 4367 4593
2 3914 5241 5212 4770 8468 6503 7426 9488 8462 4721 5539 3888
3 3509 4763 5124 4990 5621 6536 6641 10338 6033 5053 5475 4187
4 3833 3750 5518 5238 5616 5279 6906 11286 5921 5341 5638 4231
5 4122 3913 4369 5634 5510 5109 7431 10961 6088 6192 4445 4468
6 4051 4160 4619 6144 5002 5591 8707 8877 6299 5613 4500 4823
7 3615 4224 4637 6243 4759 5690 10110 8022 7082 5013 4565 5553
8 3639 4122 4421 5123 4960 6675 10827 8343 6795 4954 4940 4601
9 3989 5095 5437 5527 5378 7122 8329 8709 6388 4989 5602 3931
10 4200 4695 4849 5290 5222 7375 7991 10121 5696 5273 5254 4108
11 4431 4015 4667 5571 6694 5466 7822 11419 5642 5813 4710 4491
12 4991 4163 4252 5499 7397 5506 8064 10941 5659 4688 3961 4651
13 4783 3981 4242 6261 6473 5420 9578 8446 5335 5516 4437 4792
14 4242 4287 4923 6514 5144 6292 11607 7977 6514 6137 4690 5027
15 3866 4557 4916 6259 5285 7722 12588 7961 6417 5019 4184 3704
16 4215 5174 5900 4899 5402 7752 9527 8521 6448 5206 4828 3122
17 4274 4537 5786 4972 5914 8511 8481 9650 5225 5606 2820 3967
18 4336 4056 5644 5135 6455 6310 8413 10707 5314 5491 2789 4990
19 5063 3960 4555 5350 6299 6212 9324 11114 5391 6064 3629 4937
20 4942 4093 4322 6242 6047 6430 10899 8546 5595 5748 4043 3707
21 4659 4493 4271 6181 5039 7127 12319 7531 6698 4958 4265 5100
22 4114 4553 4132 5889 5259 8613 13297 7959 6116 3935 4493 4973
23 4388 5106 4738 4707 5477 8883 10162 7648 6081 4143 5421 4192
24 4505 5291 4569 4964 5874 10353 8342 8900 5171 4746 5350 3782
25 4322 4651 4039 5175 6591 7287 8905 9585 5271 5057 4163 2365
26 4546 4090 4498 5687 7079 6604 8800 10619 5399 5639 3960 3167
27 4171 4092 4719 7840 6643 6703 10094 7336 5388 5310 4548 4278
28 3749 4746 4781 9867 5092 6926 12711 6808 6194 4780 4511 4929
29 3804 5158 7122 4862 8254 12975 7136 5818 4200 4495 4875
30 4034 6044 6644 5238 9430 9503 7408 5655 4811 5132 3673
31 4255 5593 5614 8782 8262 5149 3277
Ukupno 130028 124358 151002 175125 183076 208501 296873 279434 182453 160139 136754 132382
Prosjek 4194 4441 4871 5838 5906 6950 9577 9014 6082 5166 4558 4270
5918
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
51
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 515
Dionica: Konjic - Ostrožac
Lokalitet: Čelebići
Broj ceste: M 17
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 4671 5673 5871 6292 10000 8727 11294 10741 9968 6657 7031 6178
2 5030 6936 6828 6216 9703 8098 9156 10530 9667 6315 7814 5098
3 5045 6159 6591 6433 6971 7796 8484 12684 8013 6518 7248 5791
4 5349 4705 6171 6736 7476 6762 8589 13401 7363 6813 6987 5784
5 5728 5571 6007 7239 7082 6757 9086 12329 7643 8223 6115 5874
6 5261 5595 6107 8023 6215 7063 10870 10956 7733 7234 6165 6153
7 4426 5474 6090 7667 6448 7251 11743 9858 9228 5936 6320 7321
8 5102 5384 6232 6234 6451 8691 11748 10105 8573 6760 6449 6056
9 5351 6695 7197 7288 6826 8648 10134 10594 7563 6607 7490 4895
10 5532 5872 6333 6937 6823 8483 9531 12553 7550 7047 6912 5629
11 5565 4793 5567 6967 8836 7141 9573 13284 7283 7830 5897 6026
12 6519 5472 5914 7089 9235 7157 9786 11797 7338 6346 5837 5987
13 6134 5232 5836 8071 7749 6959 11799 10416 6887 7559 5968 6200
14 5063 5731 6227 8036 6795 8002 13242 9967 8581 7740 6157 7338
15 5349 5732 6396 7178 6850 9731 13846 9790 8122 6938 5651 5518
16 5418 6725 7814 6394 6882 9277 11605 10429 7376 6906 6728 4301
17 5688 5874 7425 6533 7264 9899 10560 11681 7125 7206 3873 5575
18 5616 4888 6540 6642 8487 8206 10359 12408 7041 7388 3862 6444
19 6743 5322 5963 6575 8012 7915 10929 12283 7054 7821 5180 6952
20 6498 5436 5632 8031 7346 8217 13193 10390 7206 7386 5377 5120
21 5481 5722 5446 7839 6568 8944 14051 9201 8775 5926 5724 6885
22 5509 5776 5357 7011 6758 10910 13918 9519 7722 5850 5761 6938
23 5490 6826 6465 6378 6989 10666 12146 9416 7127 5837 7271 5576
24 5627 6615 5742 6534 7300 11091 10221 11188 6929 6387 6583 5533
25 5443 5382 4820 6707 8553 8956 10635 13263 6745 6529 5284 3515
26 6123 5380 5984 7099 8863 8126 10723 11625 6835 7550 5059 4513
27 5532 5555 6037 9787 7772 8397 12591 9133 7020 6848 6190 5246
28 4540 6178 6079 11540 6658 8529 13628 8503 7994 5884 6043 6980
29 5210 6488 8524 6220 10471 13862 8746 7416 5989 5855 6605
30 5257 7876 8207 6693 10863 11073 8923 6835 6379 6761 5048
31 5473 7135 7083 10568 10403 6825 5042
Ukupno 169773 160703 194170 220207 230908 257733 348943 336116 230712 211234 183592 180121
Prosjek 5477 5739 6264 7340 7449 8591 11256 10842 7690 6814 6120 5810
7464
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
52
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 516
Dionica: Jablanica - Potoci
Lokalitet: Salakovac
Broj ceste: M 17
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 0 5094 4779 5173 0 7575 10054 9832 8936 5795 6611 5248
2 0 5861 5588 5140 0 6822 8054 9657 8801 5424 6434 4364
3 0 5291 5626 5549 0 6773 7376 11177 6929 5571 5991 4733
4 0 4322 5363 5773 0 5793 7515 12727 6395 5940 6209 4959
5 0 4641 5249 6544 6121 5884 8102 12060 6601 6792 5254 5142
6 0 4788 5346 6695 5396 6138 9426 9992 6799 6364 5111 5286
7 0 4589 5157 6261 5497 6280 10565 8896 7723 5170 5316 6226
8 0 4641 4821 4907 5635 7240 10588 9333 7388 5882 5563 5106
9 0 5500 5866 6562 6111 7487 8777 9718 6991 5654 6120 4106
10 0 5023 5296 6092 5955 7434 8776 11211 6485 5810 5841 4893
11 0 3900 4700 6215 7406 6225 8796 12594 6274 6224 4835 5193
12 0 4706 4966 6105 8866 6167 8911 11363 6138 4754 4844 5193
13 0 4611 4962 6693 6293 6154 10043 9559 6023 5758 5263 5404
14 0 4883 5436 6801 5603 6726 12041 9156 7195 6506 5377 6106
15 0 5008 5383 5965 5726 8303 12820 9349 7025 5983 4832 5030
16 5720 6343 5469 6033 8330 10503 9878 6362 6024 5542 3827
17 4840 5061 6326 5410 6603 8557 9429 10584 6024 6226 3524 4846
18 4900 4302 5492 5655 7099 7003 9548 11625 6036 6192 3364 5842
19 5545 4527 5119 5533 6804 6780 10126 11852 6026 6629 4526 5551
20 5211 4593 4760 6493 6228 7007 12095 9405 6136 6390 4793 3735
21 4737 4975 4779 6549 5658 7754 13277 8550 7332 5434 4979 5631
22 4711 5040 4654 5602 5758 9266 13535 8458 6695 5047 5240 5789
23 4716 5629 5389 5193 6053 9201 10807 8631 6314 5084 6051 4807
24 4924 5726 5042 5477 6436 10002 9190 9736 5926 5531 5737 4594
25 4741 4534 4390 5708 7071 8179 9814 10510 5897 5726 4409 2834
26 5141 4713 5196 6040 7144 7027 9575 10963 5802 6020 4247 3865
27 4583 4866 5314 8268 6629 7277 11038 8453 6116 5919 5227 5090
28 4013 5269 5438 10566 5600 7709 12803 7582 6664 5085 5155 5786
29 4451 5820 7160 5477 8907 13078 7993 6501 5006 5042 5872
30 4647 6519 6650 5648 9745 10561 8168 5964 5408 5660 4292
31 4776 5986 6159 9727 8874 6231 3773
Ukupno 71936 137813 165105 186248 169009 223745 316950 307886 199498 179579 157097 153123
Prosjek 4796 4922 5326 6208 6260 7458 10224 9932 6650 5793 5237 4939
6574
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
53
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 517
Dionica: Buna - Žitomislići
Lokalitet: Buna
Broj ceste: M 17
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 3457 5147 4893 5151 7624 7443 11152 10170 8933 6119 4980 6983
2 3973 5756 5958 5851 8410 7217 8626 10093 8403 6078 6306 4342
3 4760 5013 5364 5970 6830 6880 8397 11363 7737 5914 6178 7072
4 5171 4079 5117 5863 6621 6547 8372 12504 7216 6476 5689 5598
5 5207 5201 5446 6878 6344 6433 8648 11842 7626 6846 5781 5592
6 4749 4997 5494 6525 5815 6728 9743 10738 7244 6419 5576 5506
7 4121 4791 5134 6039 6461 6426 11338 9739 7988 4745 5672 6178
8 4943 4928 5268 4492 6354 7878 11554 10409 7411 6727 5730 4891
9 4901 5724 6042 6035 6399 7708 9820 10603 6267 6376 5889 4000
10 5241 4419 5281 6525 6582 7960 9840 11650 7181 6307 5699 5429
11 5023 3651 4446 6490 7442 7323 9381 11528 6850 6484 4536 5515
12 5487 4972 5525 6382 7152 6934 9170 10767 6733 6052 5567 5468
13 5242 4820 5397 6713 6562 6719 10474 9988 6750 5729 5799 5586
14 4147 5200 5539 6447 6393 7342 12617 10151 7363 5834 5455 5930
15 4981 5116 5720 5905 6420 8492 13273 9074 7171 6312 5109 5239
16 5226 5872 6141 5928 6334 8285 11174 10589 6337 6098 5826 3977
17 4929 4930 6009 5759 7126 9057 10173 10937 6733 6398 4814 5564
18 4897 3974 5202 6129 7232 7630 10217 11865 6545 6447 3990 5820
19 5543 4875 5387 5895 6844 7357 10730 12019 6535 6788 5486 5769
20 5236 4962 4986 6765 6062 7877 11985 10175 6688 6535 5523 5197
21 4244 5283 4978 6322 6416 8540 13770 9211 7350 4896 5283 6195
22 5122 5025 4846 5714 6402 9594 13588 9314 6853 5779 5593 5889
23 4856 5536 5491 6222 6532 9995 11275 8897 6277 5779 6005 4285
24 4797 5269 4826 6096 6863 10879 10048 10058 6811 5955 5334 4801
25 4855 4127 3681 6177 7307 8555 10753 10946 6754 6181 4373 2695
26 5367 4878 5197 6391 7399 7959 10313 11222 6367 6231 4519 3826
27 4687 5177 5241 8067 6992 7815 11205 8887 6433 5616 5239 5495
28 3951 5479 5565 9636 6294 8481 12760 8441 6753 4754 1156 5715
29 4870 5720 7093 6029 9655 12436 8437 6351 5643 2603 5370
30 4939 6058 7541 6162 10317 11114 8562 5755 5942 5554 3744
31 4923 6338 6447 10435 9154 6077 4726
Ukupno 149845 139201 166290 191001 207850 240026 334381 319333 209415 187537 155264 162397
Prosjek 4834 4971 5364 6367 6705 8001 10786 10301 6981 6050 5175 5239
6747
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
54
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 518
Dionica: Tasovčići - Dračevo
Lokalitet: Dračevo
Broj ceste: M 17
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 2651 4161 4329 3916 5527 5744 8857 7908 7090 4874 4695 4316
2 3814 4468 4527 4591 7092 5726 6973 8050 6850 4599 5074 3496
3 3933 4010 4387 4572 5239 5336 6649 8792 5872 4553 4708 4212
4 4061 3573 4203 4766 4768 5354 6764 9754 5632 4720 4444 4019
5 4007 4296 4398 5265 5043 5046 6894 9635 5854 5236 4519 4326
6 3290 3929 4281 5122 4501 5430 7356 8806 5754 4922 4393 4484
7 3397 3791 4069 4521 4892 4690 8912 7745 6093 4016 4233 4701
8 3899 4013 4102 3609 4510 6228 9250 8221 6731 4954 4385 3914
9 4035 4445 4744 4838 4911 6184 7782 8508 5133 4979 4721 3195
10 4490 3996 4346 5462 5113 6243 7780 9445 5577 4962 4484 4376
11 4049 3420 3555 5146 5607 6094 7634 10027 5169 5063 3801 4433
12 4336 4338 4406 4998 5308 5657 7329 8945 4948 5009 4654 4159
13 4391 3929 4311 5319 5835 5584 8212 8413 5057 4630 4489 4325
14 3442 4120 4363 5203 5173 5863 9815 8413 5862 4330 4249 4657
15 4055 4111 4490 5015 4943 7093 10596 8837 5437 5157 4025 4318
16 4096 4608 5013 4782 5005 7199 9116 9139 5183 4774 4598 3361
17 4084 4213 4703 4568 5490 7757 7839 8694 5242 5080 3943 4226
18 4189 3557 4166 4730 5642 5960 8073 9465 5106 5067 3400 4558
19 4511 4207 4509 4262 5312 5924 8514 9700 5052 5406 4444 4439
20 4395 4061 4019 5375 5024 6335 9237 8386 5226 5035 4443 4593
21 3558 4222 4004 5188 5031 6878 10673 7449 5653 3994 4337 5055
22 4191 3981 3978 4649 4935 7258 10907 7176 5485 4551 4589 4910
23 3951 4480 4252 5029 5107 7826 9564 6871 5138 4319 4811 3458
24 3835 4244 4176 4854 5141 8967 8107 7967 5496 4644 4434 3623
25 4008 3569 3068 4718 5722 6510 8501 8611 5110 4804 3962 1975
26 4280 4180 4219 4832 6092 6610 8071 9126 5059 4710 4483 3119
27 3884 4049 4289 6572 5659 6244 8871 7127 4968 4300 4283 4351
28 3411 4234 4367 7337 5143 6648 9679 6609 4987 3611 4300 4372
29 3934 4176 5683 4894 7491 10004 6689 4907 4504 4224 4308
30 3858 4684 6127 4928 8352 9468 6720 4546 4575 4357 3317
31 3958 4481 5161 8442 6926 4863 3725
Ukupno 121993 114205 132615 151049 162748 192231 265869 258154 164217 146241 131482 126321
Prosjek 3935 4079 4278 5035 5250 6408 8576 8328 5474 4717 4383 4075
5389
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
55
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Automatski brojač broj: 556
Dionica: Raskršće Šerići - Živinice
Lokalitet: Živinice
Broj ceste: M 18
J
a
n
u
a
r
F
e
b
r
u
a
r
M
a
r
t
A
p
r
i
l
M
a
j
J
u
n
i
J
u
l
i
A
v
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
a
r
O
k
t
o
b
a
r
N
o
v
e
m
b
a
r
D
e
c
e
m
b
a
r
1 8092 11485 8694 10399 9022 14851 11275 16332 15390 13545 13328 10695
2 10144 12614 13174 13428 11222 13600 14280 15936 11642 13142 14306 8654
3 11178 11326 12647 13597 13704 10413 14234 16767 14456 13858 13277 11701
4 12622 8077 9883 11792 14653 13620 14471 15725 13920 13552 10313 11261
5 13427 11091 12556 14174 10879 10591 14581 12399 13892 14707 12235 12254
6 12197 11487 12303 16018 9600 14347 15502 16020 13688 13166 12328 11986
7 8819 12098 12806 15126 13218 13992 15213 15323 14908 9826 12888 13298
8 11743 11952 12755 12094 13384 14920 12031 16185 13602 13888 12405 12100
9 11983 12800 13052 15188 11859 13689 14696 15642 11291 13607 13399 8883
10 13084 11649 11567 14337 13711 10815 14775 16829 14458 14490 12335 12102
11 12362 8474 8710 14679 14690 13684 14099 16008 13229 14063 9573 12095
12 13303 11349 12243 14030 10763 13445 15092 12651 14273 10996 11786 12072
13 12115 10993 11900 14857 10529 13708 16308 16050 13202 13564 12153 11793
14 9028 12308 12579 14053 13254 13897 15508 15904 14566 12907 12342 11933
15 11691 11547 12413 10690 13577 14824 12280 16857 13459 14023 11263 9415
16 12053 12529 13630 13250 14296 13806 14074 16027 10016 13558 13087 6771
17 12362 11610 12613 13144 13699 10911 14626 16708 13299 14256 10267 11072
18 12229 8815 9637 13600 14565 13348 14821 15973 13188 13581 5839 12435
19 12858 11453 12487 13158 13809 13546 14623 12613 13863 14051 10615 13543
20 11790 11451 11970 14024 10484 14103 12586 14918 13329 13165 10551 7414
21 9128 12092 12053 13769 13135 13674 14357 14999 14592 9656 11260 12191
22 11708 11772 11260 9956 12975 14884 12758 14826 13389 11688 11344 13133
23 11899 12898 12300 13257 14031 14356 14981 14617 10504 11923 12958 10953
24 11777 12298 11667 13085 13408 11354 14209 15640 13883 12733 11620 13261
25 10927 8825 9063 13656 13996 14233 15677 15017 13305 12815 9014 11204
26 11597 11572 12181 13937 13801 13666 14986 11980 13776 13982 8489 11580
27 10287 11472 12595 15609 10652 14375 16527 14477 13783 12767 12111 12930
28 7733 13020 12554 13963 13684 13799 15889 14519 14921 9488 12313 13885
29 10946 12216 12000 13410 15042 13521 14644 13583 12924 11808 13251
30 11261 13692 14836 13769 14954 16083 14409 11453 13140 12907 10486
31 11823 13199 13590 15669 15399 13383 11397
Ukupno 352166 319057 370399 405706 397369 406447 449732 471394 402860 402444 348114 355748
Prosjek 11360 11395 11948 13524 12818 13548 14507 15206 13429 12982 11604 11476
12826
Mjesec
Godišnji prosjek (PGDS)
MJESEČNI BROJ VOZILA
56
BROJANJE SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNIMCESTAMA FEDERACIJE BiHU2007. GODINI
10.3
PGDS I PLDS
SA STRUKTUROM
SAOBRAĆAJA
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
PGDS
100%
PLDS
100%
8290 12 6594 21 611 31 212 124 303 381
100% 0,1 79,5 0,3 7,4 0,4 2,6 1,5 3,7 4,6
9407 21 7497 26 686 34 257 155 343 387
100% 0,2 79,7 0,3 7,3 0,4 2,7 1,6 3,6 4,1
12053 20 10403 47 746 43 241 160 236 156
100% 0,2 86,3 0,4 6,2 0,4 2,0 1,3 2,0 1,3
13326 38 11483 54 808 48 283 187 267 157
100% 0,3 86,2 0,4 6,1 0,4 2,1 1,4 2,0 1,2
6931 10 5513 18 511 26 177 104 253 319
100% 0,1 79,5 0,3 7,4 0,4 2,6 1,5 3,7 4,6
7408 17 5904 21 540 27 203 122 270 305
100% 0,2 79,7 0,3 7,3 0,4 2,7 1,6 3,6 4,1
15417 23 12264 40 1137 58 394 230 563 709
16532% 0,1 79,5 0,3 7,4 0,4 2,6 1,5 3,7 4,6
16532 37 13176 46 1206 60 452 272 603 680
100% 0,2 79,7 0,3 7,3 0,4 2,7 1,6 3,6 4,1
8768 13 6975 23 646 33 224 131 320 403
100% 0,1 79,5 0,3 7,4 0,4 2,6 1,5 3,7 4,6
10203 23 8132 28 744 37 279 168 372 420
100% 0,2 79,7 0,3 7,3 0,4 2,7 1,6 3,6 4,1
Legenda:
A1...motocikli; A2...osobni automobili; A3...osobni automobili s prikolicom; A4...kombij s prikolicom i bez prikolice;
B1...manja teretna vozila; B2...srednja teretna vozila; B3...teška teretna vozila; B4...teretna vozila i tegljači s prikolicom i poluprikolicom; C...autobusi
BROJAČKO MJESTO
Oznaka
ceste
SKUPINA VOZILA
OZNAKA IME A1 A2 A3 A4 C1 B2 B3 B4
549 Kreševo M4
531 Previle M1.8
B1
532 Johovac M4
562 Tuzla - zapad
535 Kalesija M4
M4
M18
Tablica 5.1 PGDS I PLDS: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA (magistralne ceste)
5
9
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
PGDS
100%
PLDS
100%
2812 5 2456 21 157 19 50 34 44 26
100% 0,2 87,3 0,8 5,6 0,7 1,8 1,2 1,6 0,9
3144 9 2746 24 176 19 57 40 48 25
100% 0,3 87,3 0,8 5,6 0,6 1,8 1,3 1,5 0,8
4303 8 3758 33 240 28 77 51 68 40
100% 0,2 87,3 0,8 5,6 0,7 1,8 1,2 1,6 0,9
4863 15 4248 37 272 29 89 62 74 39
100% 0,3 87,3 0,8 5,6 0,6 1,8 1,3 1,5 0,8
3137 8 2552 37 195 17 91 66 120 51
100% 0,2 81,3 1,2 6,2 0,5 2,9 2,1 3,8 1,6
4048 16 3269 48 235 22 139 97 168 55
100% 0,4 80,8 1,2 5,8 0,5 3,4 2,4 4,1 1,4
3501 9 2848 42 218 18 102 73 134 57
100% 0,2 81,3 1,2 6,2 0,5 2,9 2,1 3,8 1,6
4279 17 3456 51 248 23 147 102 178 58
100% 0,4 80,8 1,2 5,8 0,5 3,4 2,4 4,1 1,4
1726 4 1404 21 107 9 50 36 66 28
100% 0,2 81,3 1,2 6,2 0,5 2,9 2,1 3,8 1,6
2122 8 1714 25 123 11 73 51 88 29
100% 0,4 80,8 1,2 5,8 0,5 3,4 2,4 4,1 1,4
Legenda:
A1...motocikli; A2...osobni automobili; A3...osobni automobili s prikolicom; A4...kombij s prikolicom i bez prikolice;
B1...manja teretna vozila; B2...srednja teretna vozila; B3...teška teretna vozila; B4...teretna vozila i tegljači s prikolicom i poluprikolicom; C...autobusi
501 Skokovi M4.2
551 Ostrožac M4.2
502 Izačić M5
505 Vrtoče M5
A1 A2 B3
BROJAČKO MJESTO
Oznaka
ceste
SKUPINA VOZILA
B4 C1
552 Ripač M5
Tablica 5.1 PGDS I PLDS: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA (magistralne ceste)
OZNAKA IME A3 A4 B1 B2
6
0
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
PGDS
100%
PLDS
100%
3032 7 2297 18 211 21 92 66 220 101
100% 0,2 75,8 0,6 7,0 0,7 3,0 2,2 7,2 3,3
3961 15 3101 24 250 23 102 76 256 114
100% 0,4 78,3 0,6 6,3 0,6 2,6 1,9 6,5 2,9
3006 4 2391 8 222 11 77 45 110 138
100% 0,1 79,5 0,3 7,4 0,4 2,6 1,5 3,7 4,6
3765 8 3001 10 275 14 103 62 137 155
100% 0,2 79,7 0,3 7,3 0,4 2,7 1,6 3,6 4,1
14164 21 11267 36 1044 53 362 212 518 651
100% 0,1 79,5 0,3 7,4 0,4 2,6 1,5 3,7 4,6
15523 35 12372 43 1133 56 425 255 566 639
100% 0,2 79,7 0,3 7,3 0,4 2,7 1,6 3,6 4,1
10602 14 8541 34 746 80 234 278 569 107
100% 0,1 80,6 0,3 7,0 0,8 2,2 2,6 5,4 1,0
11910 27 9669 42 778 88 262 306 629 110
100% 0,2 81,2 0,4 6,5 0,7 2,2 2,6 5,3 0,9
8415 11 6779 27 592 64 186 221 452 85
100% 0,1 80,6 0,3 7,0 0,8 2,2 2,6 5,4 1,0
9710 22 7883 34 634 71 213 250 513 90
100% 0,2 81,2 0,4 6,5 0,7 2,2 2,6 5,3 0,9
Legenda:
A1...motocikli; A2...osobni automobili; A3...osobni automobili s prikolicom; A4...kombij s prikolicom i bez prikolice;
B1...manja teretna vozila; B2...srednja teretna vozila; B3...teška teretna vozila; B4...teretna vozila i tegljači s prikolicom i poluprikolicom; C...autobusi
M5
M16
527 Vinac
529 Komar M5
554 Travnik M5
530 Ahmići M5
555 Lašva M5
B3 B4 B1 B2
BROJAČKO MJESTO
Oznaka
ceste
SKUPINA VOZILA
OZNAKA IME A1
Tablica 5.1 PGDS I PLDS: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA (magistralne ceste)
A2 A3 A4 C1
6
1
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
PGDS
100%
PLDS
100%
10746 16 8548 28 792 40 274 161 393 494
100% 0,1 79,5 0,3 7,4 0,4 2,6 1,5 3,7 4,6
11601 26 9246 32 846 42 317 191 423 477
100% 0,2 79,7 0,3 7,3 0,4 2,7 1,6 3,6 4,1
9152 13 7280 23 675 34 234 137 334 421
100% 0,1 79,5 0,3 7,4 0,4 2,6 1,5 3,7 4,6
6731 9 5307 21 463 50 213 238 363 66
100% 0,1 78,8 0,3 6,9 0,7 3,2 3,5 5,4 1,0
7571 17 6146 27 494 56 166 195 400 70
100% 0,2 81,2 0,4 6,5 0,7 2,2 2,6 5,3 0,9
6856 8 5399 22 514 42 214 229 352 75
100% 0,1 78,7 0,3 7,5 0,6 3,1 3,3 5,1 1,1
7714 16 6238 28 560 46 160 179 405 81
100% 0,2 80,9 0,4 7,3 0,6 2,1 2,3 5,3 1,1
3681 10 2889 37 276 51 167 80 133 36
100% 0,3 78,5 1,0 7,5 1,4 4,5 2,2 3,6 1,0
4308 20 3311 65 332 73 235 102 144 26
100% 0,5 76,9 1,5 7,7 1,7 5,5 2,4 3,3 0,6
Legenda:
A1...motocikli; A2...osobni automobili; A3...osobni automobili s prikolicom; A4...kombij s prikolicom i bez prikolice;
B1...manja teretna vozila; B2...srednja teretna vozila; B3...teška teretna vozila; B4...teretna vozila i tegljači s prikolicom i poluprikolicom; C...autobusi
546 Tičići
523 Kakanj
Klobuk M6
B1 B2 A1 A2 A3 A4
BROJAČKO MJESTO
Oznaka
ceste
SKUPINA VOZILA
OZNAKA IME B3 B4 C1
M5
M17
M5
M17
M5
M17
545A
545B
Podlugovi
Podlugovi
Tablica 5.1 PGDS I PLDS: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA (magistralne ceste)
M5
M17
520
nije radio
6
2
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
PGDS
100%
PLDS
100%
2324 7 1824 23 174 32 105 51 84 23
2814% 0,3 78,5 1,0 7,5 1,4 4,5 2,2 3,6 1,0
2814 13 2163 42 217 47 154 67 94 17
100% 0,5 76,9 1,5 7,7 1,7 5,5 2,4 3,3 0,6
4311 9 3654 27 224 35 124 56 124 59
% 0,2 84,8 0,6 5,2 0,8 2,9 1,3 2,9 1,4
4934 15 4171 29 247 39 161 83 136 52
% 0,3 84,5 0,6 5,0 0,8 3,3 1,7 2,7 1,1
2543 4 2227 6 159 10 41 29 50 17
100% 0,2 87,6 0,2 6,2 0,4 1,6 1,1 2,0 0,7
3198 11 2780 8 205 14 56 39 65 20
100% 0,3 86,9 0,3 6,4 0,4 1,8 1,2 2,0 0,6
6813 11 5967 16 425 27 109 78 134 46
100% 0,2 87,6 0,2 6,2 0,4 1,6 1,1 2,0 0,7
7074 24 6150 18 453 30 124 87 143 45
100% 0,3 86,9 0,3 6,4 0,4 1,8 1,2 2,0 0,6
6652 16 5411 79 414 35 193 140 255 108
100% 0,2 81,3 1,2 6,2 0,5 2,9 2,1 3,8 1,6
7270 28 5872 86 421 39 250 173 302 98
100% 0,4 80,8 1,2 5,8 0,5 3,4 2,4 4,1 1,4
Legenda:
A1...motocikli; A2...osobni automobili; A3...osobni automobili s prikolicom; A4...kombij s prikolicom i bez prikolice;
B1...manja teretna vozila; B2...srednja teretna vozila; B3...teška teretna vozila; B4...teretna vozila i tegljači s prikolicom i poluprikolicom; C...autobusi
B3
563 Čapljina zapad M6
564 Masline
A1 A2 A3 A4 B1 B2
M6.1
M15
510 Posušje
519 Polog M6.1
503 Kostela M14
SKUPINA VOZILA
OZNAKA IME
BROJAČKO MJESTO
Oznaka
ceste
M6
M17.3
B4 C1
Tablica 5.1 PGDS I PLDS: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA (magistralne ceste)
6
3
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
PGDS
100%
PLDS
100%
1594 3 1392 12 89 11 29 19 25 15
100% 0,2 87,3 0,8 5,6 0,7 1,8 1,2 1,6 0,9
1984 6 1733 15 111 12 36 25 30 16
100% 0,3 87,3 0,8 5,6 0,6 1,8 1,3 1,5 0,8
1057 2 841 3 78 4 27 16 39 49
100% 0,1 79,5 0,3 7,4 0,4 2,6 1,5 3,7 4,6
1303 3 1038 4 95 5 36 21 48 54
100% 0,2 79,7 0,3 7,3 0,4 2,7 1,6 3,6 4,1
785 2 639 9 49 4 23 16 30 13
100% 0,2 81,3 1,2 6,2 0,5 2,9 2,1 3,8 1,6
1082 4 874 13 63 6 37 26 45 15
100% 0,4 80,8 1,2 5,8 0,5 3,4 2,4 4,1 1,4
663 1 581 2 41 3 11 8 13 4
100% 0,2 87,6 0,2 6,2 0,4 1,6 1,1 2,0 0,7
919 3 799 2 59 4 16 11 19 6
100% 0,3 86,9 0,3 6,4 0,4 1,8 1,2 2,0 0,6
1839 3 1611 4 115 7 29 21 36 12
100% 0,2 87,6 0,2 6,2 0,4 1,6 1,1 2,0 0,7
2452 8 2131 6 157 10 43 30 50 16
100% 0,3 86,9 0,3 6,4 0,4 1,8 1,2 2,0 0,6
Legenda:
A1...motocikli; A2...osobni automobili; A3...osobni automobili s prikolicom; A4...kombij s prikolicom i bez prikolice;
B1...manja teretna vozila; B2...srednja teretna vozila; B3...teška teretna vozila; B4...teretna vozila i tegljači s prikolicom i poluprikolicom; C...autobusi
Kolunić M14.2
504 Bosanska Krupa M14
BROJAČKO MJESTO
Oznaka
ceste
509 Priluka
511 Potočani
M15
537 Svilaj M14.1
507
M15
M16
SKUPINA VOZILA
OZNAKA IME A1 A2 B1 B2
Tablica 5.1 PGDS I PLDS: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA (magistralne ceste)
B3 B4 C1 A3 A4
6
4
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
PGDS
100%
PLDS
100%
2543 4 2227 6 159 10 41 29 50 17
100% 0,2 87,6 0,2 6,2 0,4 1,6 1,1 2,0 0,7
3198 11 2780 8 205 14 56 39 65 20
100% 0,3 86,9 0,3 6,4 0,4 1,8 1,2 2,0 0,6
3006 7 2277 18 209 21 91 65 218 100
100% 0,2 75,8 0,6 7,0 0,7 3,0 2,2 7,2 3,3
3765 14 2948 22 238 22 97 72 243 109
100% 0,4 78,3 0,6 6,3 0,6 2,6 1,9 6,5 2,9
4348 10 3294 26 303 30 132 94 315 144
100% 0,2 75,8 0,6 7,0 0,7 3,0 2,2 7,2 3,3
5484 21 4293 33 346 32 141 105 354 158
100% 0,4 78,3 0,6 6,3 0,6 2,6 1,9 6,5 2,9
1839 3 1611 4 115 7 29 21 36 12
100% 0,2 87,6 0,2 6,2 0,4 1,6 1,1 2,0 0,7
2452 8 2131 6 157 10 43 30 50 16
100% 0,3 86,9 0,3 6,4 0,4 1,8 1,2 2,0 0,6
3950 9 2992 24 275 27 120 85 286 131
100% 0,2 75,8 0,6 7,0 0,7 3,0 2,2 7,2 3,3
4879 18 3820 29 308 28 126 93 315 141
100% 0,4 78,3 0,6 6,3 0,6 2,6 1,9 6,5 2,9
Legenda:
A1...motocikli; A2...osobni automobili; A3...osobni automobili s prikolicom; A4...kombij s prikolicom i bez prikolice;
B1...manja teretna vozila; B2...srednja teretna vozila; B3...teška teretna vozila; B4...teretna vozila i tegljači s prikolicom i poluprikolicom; C...autobusi
527 Vinac
M15
M6.1
510 Posušje
528 Bugojno M16.2
542 D. Vakuf - jug M16
511 Potočani
M16
M5
M16
M15
BROJAČKO MJESTO
Oznaka
ceste
SKUPINA VOZILA
OZNAKA IME A1 A2 B2 B3 A3 A4 B1 B4 C1
Tablica 5.1 PGDS I PLDS: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA (magistralne ceste)
6
5
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
PGDS
100%
PLDS
100%
1625 4 1231 10 113 11 49 35 118 54
100% 0,2 75,8 0,6 7,0 0,7 3,0 2,2 7,2 3,3
1837 7 1438 11 116 11 47 35 119 53
100% 0,4 78,3 0,6 6,3 0,6 2,6 1,9 6,5 2,9
8611 11 6937 28 606 65 190 226 462 87
100% 0,1 80,6 0,3 7,0 0,8 2,2 2,6 5,4 1,0
10019 20 7013 30 564 64 190 222 456 80
100% 0,2 81,2 0,4 6,5 0,7 2,2 2,6 5,3 0,9
7351 9 5922 24 517 56 162 193 395 74
100% 0,1 80,6 0,3 7,0 0,8 2,2 2,6 5,4 1,0
8638 20 7013 30 564 64 190 222 456 80
100% 0,2 81,2 0,4 6,5 0,7 2,2 2,6 5,3 0,9
11229 14 9046 36 790 85 248 294 603 113
100% 0,1 80,6 0,3 7,0 0,8 2,2 2,6 5,4 1,0
12812 29 10401 45 836 94 282 329 677 118
100% 0,2 81,2 0,4 6,5 0,7 2,2 2,6 5,3 0,9
10746 16 8548 28 792 40 274 161 393 494
100% 0,1 79,5 0,3 7,4 0,4 2,6 1,5 3,7 4,6
11601 26 9246 32 846 42 317 191 423 477
100% 0,2 79,7 0,3 7,3 0,4 2,7 1,6 3,6 4,1
Legenda:
A1...motocikli; A2...osobni automobili; A3...osobni automobili s prikolicom; A4...kombij s prikolicom i bez prikolice;
B1...manja teretna vozila; B2...srednja teretna vozila; B3...teška teretna vozila; B4...teretna vozila i tegljači s prikolicom i poluprikolicom; C...autobusi
513 Jablanica M16.2
BROJAČKO MJESTO
Oznaka
ceste
OZNAKA IME
546 Tičići
526 Karuše
525 Maglaj
547 Zenica
M17
M5
M17
M17
M17
A2 A3 A4
SKUPINA VOZILA
C1 B1 B4 A1 B2 B3
Tablica 5.1 PGDS I PLDS: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA (magistralne ceste)
6
6
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
PGDS
100%
PLDS
100%
9152 13 7280 23 675 34 234 137 334 421
100% 0,1 79,5 0,3 7,4 0,4 2,6 1,5 3,7 4,6
6731 9 5307 21 463 50 213 238 363 66
100% 0,1 78,8 0,3 6,9 0,7 3,2 3,5 5,4 1,0
7571 17 6146 27 494 56 166 195 400 70
100% 0,2 81,2 0,4 6,5 0,7 2,2 2,6 5,3 0,9
6856 8 5399 22 514 42 214 229 352 75
100% 0,1 78,7 0,3 7,5 0,6 3,1 3,3 5,1 1,1
7714 16 6238 28 560 46 160 179 405 81
100% 0,2 80,9 0,4 7,3 0,6 2,1 2,3 5,3 1,1
8133 10 6552 26 572 62 180 213 437 82
100% 0,1 80,6 0,3 7,0 0,8 2,2 2,6 5,4 1,0
10855 25 8812 38 709 80 239 279 573 100
100% 0,2 81,2 0,4 6,5 0,7 2,2 2,6 5,3 0,9
5918 8 4767 19 416 45 131 155 318 59
100% 0,1 80,6 0,3 7,0 0,8 2,2 2,6 5,4 1,0
8446 19 6857 30 551 62 186 217 446 78
100% 0,2 81,2 0,4 6,5 0,7 2,2 2,6 5,3 0,9
Legenda:
A1...motocikli; A2...osobni automobili; A3...osobni automobili s prikolicom; A4...kombij s prikolicom i bez prikolice;
B1...manja teretna vozila; B2...srednja teretna vozila; B3...teška teretna vozila; B4...teretna vozila i tegljači s prikolicom i poluprikolicom; C...autobusi
523 Kakanj
521 Tarčin M17
514 Raštelica M17
Podlugovi
545B
M17
M5
Tablica 5.1 PGDS I PLDS: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA (magistralne ceste)
A4 B3 A3
Podlugovi
M17
M5
M17
M5
BROJAČKO MJESTO
Oznaka
ceste
SKUPINA VOZILA
OZNAKA IME A1 A2 B1 B2 C1 B4
545A
nije radio
6
7
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
PGDS
100%
PLDS
100%
7464 10 6012 24 525 56 165 196 401 75
100% 0,1 80,6 0,3 7,0 0,8 2,2 2,6 5,4 1,0
10168 23 8255 36 664 75 223 261 537 94
100% 0,2 81,2 0,4 6,5 0,7 2,2 2,6 5,3 0,9
6574 8 5296 21 462 50 145 172 353 66
100% 0,1 80,6 0,3 7,0 0,8 2,2 2,6 5,4 1,0
9151 21 7429 32 597 67 201 235 483 85
100% 0,2 81,2 0,4 6,5 0,7 2,2 2,6 5,3 0,9
6747 9 5435 22 474 51 149 177 362 68
100% 0,1 80,6 0,3 7,0 0,8 2,2 2,6 5,4 1,0
9611 22 7802 34 627 71 211 247 508 89
100% 0,2 81,2 0,4 6,5 0,7 2,2 2,6 5,3 0,9
5389 7 4341 17 379 41 119 141 289 54
100% 0,1 80,6 0,3 7,0 0,8 2,2 2,6 5,4 1,0
7668 18 6225 27 501 56 169 197 405 71
100% 0,2 81,2 0,4 6,5 0,7 2,2 2,6 5,3 0,9
4311 9 3654 27 224 35 124 56 124 59
% 0,2 84,8 0,6 5,2 0,8 2,9 1,3 2,9 1,4
4934 15 4171 29 247 39 161 83 136 52
% 0,3 84,5 0,6 5,0 0,8 3,3 1,7 2,7 1,1
Legenda:
A1...motocikli; A2...osobni automobili; A3...osobni automobili s prikolicom; A4...kombij s prikolicom i bez prikolice;
B1...manja teretna vozila; B2...srednja teretna vozila; B3...teška teretna vozila; B4...teretna vozila i tegljači s prikolicom i poluprikolicom; C...autobusi
515 Čelebići M17
516 Salakovac M17
517 Buna M17
518 Dračevo M17
564 Masline
M17.3
M6
BROJAČKO MJESTO
Oznaka
ceste
SKUPINA VOZILA
OZNAKA IME A1 A2 A3 B4 C1 A4 B1 B2 B3
Tablica 5.1 PGDS I PLDS: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA (magistralne ceste)
6
8
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
PGDS
100%
PLDS
100%
15417 23 12264 40 1137 58 394 230 563 709
16532% 0,1 79,5 0,3 7,4 0,4 2,6 1,5 3,7 4,6
16532 37 13176 46 1206 60 452 272 603 680
100% 0,2 79,7 0,3 7,3 0,4 2,7 1,6 3,6 4,1
12826 22 10564 50 967 64 364 202 381 212
100% 0,2 82,4 0,4 7,5 0,5 2,8 1,6 3,0 1,7
14459 36 11891 59 1114 70 419 238 430 201
% 0,3 82,2 0,4 7,7 0,5 2,9 1,6 3,0 1,4
4484 8 3693 17 338 22 127 71 133 74
100% 0,2 82,4 0,4 7,5 0,5 2,8 1,6 3,0 1,7
6264 16 5152 26 483 30 182 103 186 87
100% 0,3 82,2 0,4 7,7 0,5 2,9 1,6 3,0 1,4
3240 7 2455 20 226 22 98 70 235 108
100% 0,2 75,8 0,6 7,0 0,7 3,0 2,2 7,2 3,3
3961 15 3101 24 250 23 102 76 256 114
100% 0,4 78,3 0,6 6,3 0,6 2,6 1,9 6,5 2,9
Legenda:
A1...motocikli; A2...osobni automobili; A3...osobni automobili s prikolicom; A4...kombij s prikolicom i bez prikolice;
B1...manja teretna vozila; B2...srednja teretna vozila; B3...teška teretna vozila; B4...teretna vozila i tegljači s prikolicom i poluprikolicom; C...autobusi
Živinice M18
536 Goražde M20
522 Ljubina M18
M18
M4
562 Tuzla - zapad
556
B4 C1
BROJAČKO MJESTO
Oznaka
ceste
SKUPINA VOZILA
OZNAKA IME A1 A2 A3 B2 B3 A4 B1
Tablica 5.1 PGDS I PLDS: STRUKTURA PO SKUPINAMA VOZILA (magistralne ceste)
6
9
BROJANJE SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNIMCESTAMA FEDERACIJE BiHU2007. GODINI
10.4
ODABRANI PODACI
KONTINUIRANOGAUTOMATSKOG
BROJANJA SAOBRAĆAJA
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
531 Previle
Godina: 2007.
Broj ceste: M 1.8
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
3
6
5
3
8
7
4
0
6
3
9
44
1
6
4
0
3
3
7
0
3
2
13
4
6
3
5
9
3
5
03
7
3
3
5
3
3
1
6
3
0
63
3
3
3
4
3
3
3
33
5
8
3
3
5
2
9
8
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
100
200
300
400
500
600
700
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 8290
PGDS
1
7
2
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
531 Previle
Godina: 2007.
Broj ceste: M 1.8
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1544
1108
797
573
720
1086
1497
1076
321
35
3
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
6
9
21
40
55
42
22
4
1
0
10
20
30
40
50
60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
13
27
40
29
48
31
12
0
10
20
30
40
50
60
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
1
27
6
4
17
80
13
23
7
22
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
73
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
549 Kraševo
Godina: 2007.
Broj ceste: M 4
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
5
6
1
5
5
2
5
6
5
5
5
9
5
8
5
6
1
6
4
4
1
5
0
5
4
9
4
5
1
8
5
1
1
5
3
7
5
6
8
3
8
3
4
8
6
4
7
4
5
0
2
4
9
3
5
1
9
5
5
1
3
6
4
0
100
200
300
400
500
600
700
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 12053
PGDS
1
7
4
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
549 Kraševo
Godina: 2007.
Broj ceste: M 4
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1866
1039
597
556
832
888
950
1474
474
84
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
8
8,2
8,4
8,6
8,8
9
9,2
9,4
9,6
9,8
10
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
2
25
23
32
28
35
28
18
6
3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
21
20
29
35
34
61
0
10
20
30
40
50
60
70
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
13
2
6
17
14
9
31
53
8
19
14 14
0
10
20
30
40
50
60
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
75
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
532 Johovac
Godina: 2007.
Broj ceste: M 4
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
3
4
9
3
1
53
3
6
3
3
63
5
6
3
3
0
2
9
3 3
1
9
3
0
7
3
0
7
3
1
33
3
4
3
0
4
2
4
3
3
1
6
3
0
6
3
0
4
3
1
03
3
0
3
0
0
2
3
7
0
50
100
150
200
250
300
350
400
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
100
200
300
400
500
600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 6931
PGDS
1
7
6
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
532 Johovac
Godina: 2007.
Broj ceste: M 4
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1212
738
484
357
481
649
920
689
159
55
35
33
23
20
15
6
5
1
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
1
3
17
19
22
23
25
31
25
20
13
1
0
5
10
15
20
25
30
35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
41
31
22
25
36
26
19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
1 1 2 2
129
60
5
0
20
40
60
80
100
120
140
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
77
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
562 Tuzla - zapad
Godina: 2007.
Broj ceste: M 4, M 18
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
7
0
3
6
9
5
6
9
2
6
9
6
7
3
1
7
0
5
5
9
4 6
4
3
6
4
9
6
5
9
6
5
9
6
8
8
6
5
4
5
4
6
6
2
3
6
3
3
6
4
8
6
4
5
6
7
1
6
3
5
5
3
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
200
400
600
800
1000
1200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
5000
10000
15000
20000
25000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 15417
PGDS
1
7
8
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
562 Tuzla - zapad
Godina: 2007.
Broj ceste: M 4, M 18
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1663
897
633
486
572
1684
1983
782
60
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
7
7,2
7,4
7,6
7,8
8
8,2
8,4
8,6
8,8
9
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
24
39
30
34
9 9 9
11
14
10
11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
24
39
50
47
29
11
0
10
20
30
40
50
60
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
13
12
15
26
24
21
14 14
12
21
19
9
0
5
10
15
20
25
30
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
79
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
501 Skokovi
Godina: 2007.
Broj ceste: M 4.2
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
1
1
8
1
1
5
1
1
5
1
2
0
1
5
01
6
1
1
3
7
1
0
7
1
0
3
1
0
5
1
0
9
1
3
31
4
2
1
2
0
1
0
3
9
9
1
0
2
1
0
5
1
2
7
1
3
6
1
1
5
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
50
100
150
200
250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 2812
PGDS
1
8
0
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
501 Skokovi
Godina: 2007.
Broj ceste: M 4.2
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1624
961
741
647
886
1385
1256
669
324
171
45
24
4
2
3
2
1
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
4
12
25
28
31
14
24
32
19
8
3
0
5
10
15
20
25
30
35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
17
2
14
12
25
77
53
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
6
4
1
31
8
4
22
27
16
25
23
33
0
5
10
15
20
25
30
35
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
81
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
551 Ostrožac
Godina: 2007.
Broj ceste: M 4.2
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
2
1
0
1
9
6
2
0
1
2
0
12
1
8
2
1
8
1
7
2 1
8
5
1
7
5
1
8
0
1
7
9
1
9
7
1
9
3
1
4
8
1
7
6
1
6
8
1
7
3
1
7
0
1
8
9
1
8
3
1
3
9
0
50
100
150
200
250
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 4303
PGDS
1
8
2
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
551 Ostrožac
Godina: 2007.
Broj ceste: M 4.2
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1965
856
719
486
527
830
1166
1202
468
150
43
3
1
1
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
11
15
29
42
25
18
30
9
10
7
2 2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
40
15
18
20
45
56
6
0
10
20
30
40
50
60
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
2
1 1
22
12
3
19
32
20
39
14
35
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
83
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
502 Izačić
Godina: 2007.
Broj ceste: M 5
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
1
6
6
1
4
8
1
5
0
1
5
3
1
7
9
1
9
1
1
9
2
1
2
8
1
1
5
1
2
0
1
2
41
4
1
1
4
7
1
3
8
1
1
6
1
0
3
1
1
0
1
1
31
2
6
1
3
0
1
1
9
0
50
100
150
200
250
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
50
100
150
200
250
300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 3137
PGDS
1
8
4
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
502 Izačić
Godina: 2007.
Broj ceste: M 5
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1681
811
601
564
1074
1428
952
616
331
167
75
30
16
6
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
1
3
1
4
10
16
13
18
12
11
18
17
25
27
15
7
2
0
5
10
15
20
25
30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
12
3
12
6
33
63
71
0
10
20
30
40
50
60
70
80
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
1
11
5
2
57
93
5
7
11
8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
85
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
552 Ripač
Godina: 2007.
Broj ceste: M 5
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
1
7
7
1
7
1
1
7
5
1
7
81
9
3
1
8
1
1
7
3
1
4
2
1
4
3
1
4
5
1
4
61
5
9
1
4
8
1
3
9
1
3
1
1
3
4
1
3
5
1
3
5
1
4
6
1
3
6
1
2
7
0
50
100
150
200
250
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
50
100
150
200
250
300
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
APGDS = 3501
PGDS
1
8
6
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
552 Ripač
Godina: 2007.
Broj ceste: M 5
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1780
953
604
645
758
1254
1347
897
376
101
25
4
1
1
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
2 2
12
13
17
25
35
30
20
24
13
7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
20
11
23
28
50
29
39
0
10
20
30
40
50
60
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
4
23
14
8
41
70
17
14
9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
87
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
554 Travnik
Godina: 2007.
Broj ceste: M 5
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
6
7
3
6
4
7
6
5
46
9
7
6
9
7
6
2
6
5
2
8
6
1
0
5
9
0
6
0
16
4
8
6
4
6
5
7
4
4
6
1
5
8
9
5
7
1
5
8
36
3
0
6
2
7
5
5
5
4
3
9
0
100
200
300
400
500
600
700
800
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
200
400
600
800
1000
1200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 14164
PGDS
1
8
8
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
554 Travnik
Godina: 2007.
Broj ceste: M 5
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
2044
846
584
579
621
837
1417
1368
420
35
9
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
8
44
29
36
12
7
29
32
2
1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
30
14
16
73
54
12
1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
6
2
21
8
4
17
44
23 23
15
37
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
89
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
530 Ahmići
Godina: 2007.
Broj ceste: M 5
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
5
0
0
4
8
5
4
8
7
4
9
4
5
2
3
5
2
3
4
5
7
4
3
5
4
2
8
4
3
9
4
4
7
4
7
1
4
7
3
3
9
9
4
1
4
4
0
8
4
2
3
4
2
9
4
5
2
4
5
4
3
8
0
0
100
200
300
400
500
600
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 10602
PGDS
1
9
0
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
530 Ahmići
Godina: 2007.
Broj ceste: M 5
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1758
1144
662
562
518
947
1555
1120
412
72
9
1
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
14
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
1
4
18
28
39
46
44
18
1 1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
12
13
12
11
59
75
18
0
10
20
30
40
50
60
70
80
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
2
26
9 9
12
50
21
33
15
23
0
10
20
30
40
50
60
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
91
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
546 Tičići
Godina: 2007.
Broj ceste: M 5, M 17
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
4
8
2
5
0
9
5
0
7
4
6
9
5
3
5
5
1
1
4
6
2
4
4
4
4
4
7
4
7
3
4
6
0
4
8
7
4
4
3
3
7
7
4
3
4
4
3
04
6
4
4
5
7
4
7
4
4
2
5
3
5
7
0
100
200
300
400
500
600
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 10746
PGDS
1
9
2
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
546 Tičići
Godina: 2007.
Broj ceste: M 5, M 17
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1600
957
637
537
580
721
1515
1188
238
32
1
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
4 4
9
18
37
55
46
19
7
1
0
10
20
30
40
50
60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
3
5
30 31
93
30
8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
2
6
7
22
8
12
20
12
17
46
20
28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
93
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
545A Podlugovi
Godina: 2007.
Broj ceste: M 5, M 17
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
3
1
2
3
1
0
3
2
3
3
2
2
3
5
5
3
1
2
2
7
1
2
7
5
2
7
4
2
9
0
2
8
93
1
7
2
8
2
2
3
5 2
6
2
2
6
2
2
7
9
2
7
73
0
3
2
7
1
2
2
2
0
50
100
150
200
250
300
350
400
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
100
200
300
400
500
600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 6731
PGDS
1
9
4
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
545A Podlugovi
Godina: 2007.
Broj ceste: M 5, M 17
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1871
886
740
631
653
784
1142
1008
567
200
34
6
3
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
14
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
2
3
24
32
54
63
21
1
0
10
20
30
40
50
60
70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
8 7
25
27
128
3 2
0
20
40
60
80
100
120
140
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
4
5
8
23
10
12
23
34
27
30
16
8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
95
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
545B Podlugovi
Godina: 2007.
Broj ceste: M 5, M 17
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
3
3
6
3
1
6
3
2
5
3
2
2
3
4
1
3
1
2
2
9
7
2
9
1
2
7
8
2
9
4
2
9
0
3
0
6
2
8
0
2
5
6 2
7
7
2
6
5
2
8
3
2
7
8
2
9
3
2
6
8
2
4
1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
100
200
300
400
500
600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 6856
PGDS
1
9
6
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
545B Podlugovi
Godina: 2007.
Broj ceste: M 5, M 17
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1528
940
631
606
920
1311
1614
673
233
69
21
8
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
14
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
101
71
8
2 1 1
6 5 4
1
0
20
40
60
80
100
120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
73
30
25
22
37
6
7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
1
5
10
21
20
30
35
16
22
27
8
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
97
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
563 Čapljina zapad
Godina: 2007.
Broj ceste: M 6
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
1
2
0
1
1
9
1
1
6
1
1
9
1
2
6
1
1
7
1
0
3
9
7
9
8
9
8
1
0
0
1
0
6
9
7
8
2
9
0
9
0
9
2
9
39
8
8
9
7
6
0
20
40
60
80
100
120
140
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
APGDS = 2324
PGDS
1
9
8
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
563 Čapljina zapad
Godina: 2007.
Broj ceste: M 6
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1424
1022
724
580
901
1433
1457
794
241
46
7
4
2
1
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
1
10
1
12
17
22
17
16
7
16
22
24
21
8
2
3
1
0
5
10
15
20
25
30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
21
32
33
35
49
23
7
0
10
20
30
40
50
60
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
1
10
5
36
48
82
4
2
10
2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
99
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
564 Masline
Godina: 2007.
Broj ceste: M 6, M 17.3
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
2
1
0
2
0
2
2
0
0
2
0
5
2
2
7
2
1
7
1
7
7
1
8
2
1
7
6
1
7
8
1
8
1
2
0
1
1
9
1
1
5
1
1
7
3
1
6
7
1
7
0
1
7
2
1
9
1
1
8
1
1
4
2
0
50
100
150
200
250
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
50
100
150
200
250
300
350
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 4311
PGDS
1
1
0
0
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
564 Masline
Godina: 2007.
Broj ceste: M 6, M 17.3
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1684
882
652
514
736
1451
1747
881
174
19
6
2
1
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
14
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
19
9
14
21
24
14
9
10
19
25
13
5
10
7
1
0
5
10
15
20
25
30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
38
20
6
23
66
40
7
0
10
20
30
40
50
60
70
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
1
6
4
5
3
39
41
23
19
13
46
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
101
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
519 Polog
Godina: 2007.
Broj ceste: M 6.1
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
3
1
9
3
1
3
3
0
7
3
1
8
3
3
4
2
6
7
2
0
2
3
0
3
2
9
8
3
0
3
3
0
53
2
6
2
6
1
1
9
2
2
9
8
2
9
3
3
0
2
3
0
13
2
3
2
5
9
1
8
8
0
50
100
150
200
250
300
350
400
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
100
200
300
400
500
600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 6813
PGDS
1
1
0
2
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
519 Polog
Godina: 2007.
Broj ceste: M 6.1
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1758
1090
605
734
790
731
1210
1218
428
162
25
2
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
46
32
1
12
60
49
0
10
20
30
40
50
60
70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
52
37
36
25
50
0
10
20
30
40
50
60
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
6
7
16
18
19
9
1
4
26
30
33
31
0
5
10
15
20
25
30
35
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
103
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
511 Potočani
Godina: 2007.
Broj ceste: M 15, M 16
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
1
0
2
9
0
9
1
9
3
1
0
9
1
1
3
1
1
7
7
5
6
97
3
7
2
8
3
8
1
8
2
6
6
6
16
6
6
5
7
3
6
8
7
0
0
20
40
60
80
100
120
140
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 1839
PGDS
1
1
0
4
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
511 Potočani
Godina: 2007.
Broj ceste: M 15, M 16
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1505
1041
754
730
878
1127
1040
563
319
194
105
67
32
17
8
5
1
1
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
1
4
2
6
21 21
19 19
20
23
19
14
13
15
3
0
5
10
15
20
25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
27
16
14
17
35
43
48
0
10
20
30
40
50
60
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
2 1
8
1 2
49
116
3 4
10
4
0
20
40
60
80
100
120
140
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
105
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
542 D. Vakuf - jug
Godina: 2007.
Broj ceste: M 16
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
2
2
6
2
1
8
2
1
2
2
1
3
2
5
8
2
5
0
2
1
8
1
7
8
1
7
7
1
7
7
1
7
8
2
1
4
1
8
9
1
5
6
1
6
2
1
6
3
1
6
5
1
6
5
1
9
8
1
6
6
1
3
5
0
50
100
150
200
250
300
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 4348
PGDS
1
1
0
6
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
542 D. Vakuf - jug
Godina: 2007.
Broj ceste: M 16
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1503
925
831
769
937
1304
1293
685
308
144
50
7
3
1
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
1
5
14
24
23
15
28
37
23
9
5
6
5
2 2
1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
22
21
7
15
62
60
13
0
10
20
30
40
50
60
70
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
1
9
3
13
46
105
10
4
1
8
0
20
40
60
80
100
120
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
107
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
526 Karuše
Godina: 2007.
Broj ceste: M 17
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
4
1
1
4
0
0
4
0
0
4
0
8
4
5
0
4
5
2
3
9
6
3
4
8
3
4
7
3
5
5
3
6
43
9
5
3
8
3
3
1
9
3
2
5
3
2
7
3
3
8
3
4
53
7
3
3
5
5
2
9
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
100
200
300
400
500
600
700
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 8611
PGDS
1
1
0
8
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
526 Karuše
Godina: 2007.
Broj ceste: M 17
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1200
1000
741
595
763
1395
1402
608
239
46
6
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
1
9
15
24
27
37
39
28
13
6
1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
18
12
18
20
61
49
22
0
10
20
30
40
50
60
70
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
21
3
20
105
5
11 11
24
0
20
40
60
80
100
120
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
109
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
525 Maglaj
Godina: 2007.
Broj ceste: M 17
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
3
6
1
3
4
8
3
4
7
3
5
6
3
9
2
3
7
8
3
3
4
3
0
1
3
0
3
3
0
7
3
1
53
4
2
3
1
2
2
6
4
2
8
0
2
8
7
2
9
3
2
9
93
2
3
2
8
7
2
3
9
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
100
200
300
400
500
600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 7351
PGDS
1
1
1
0
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
525 Maglaj
Godina: 2007.
Broj ceste: M 17
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1333
1067
760
608
735
1440
1511
693
246
61
3
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
7
13
22 22
35
48
28
18
6
1
0
10
20
30
40
50
60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
21
13
12
29
73
37
15
0
10
20
30
40
50
60
70
80
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
4
25
3
15
100
6
16
22
9
0
20
40
60
80
100
120
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
111
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
547 Zenica
Godina: 2007.
Broj ceste: M 17
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
5
4
1
5
2
0
5
3
3
5
3
65
8
0
5
4
1
4
8
5
4
6
5
4
5
8
4
8
6
4
8
05
1
6
4
7
0
4
0
0 4
4
1
4
3
8
4
7
0
4
6
0
4
9
2
4
4
3
3
7
2
0
100
200
300
400
500
600
700
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 11229
PGDS
1
1
1
2
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
547 Zenica
Godina: 2007.
Broj ceste: M 17
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1570
1062
740
614
643
1144
1788
952
227
19
1
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
2
1
7
21
26
31
59
38
11
3
1
0
10
20
30
40
50
60
70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
12
14
25
28
87
28
6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
3
17
3
7
16
67
7
38
15
27
0
10
20
30
40
50
60
70
80
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
113
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
521 Tarčin
Godina: 2007.
Broj ceste: M 17
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
4
2
8
4
0
0
4
0
7
4
2
1
4
7
05
0
9
5
2
8
3
1
4
3
1
3
3
2
2
3
3
33
6
6
3
7
3
3
5
2
2
7
6
2
8
4
2
9
4
3
0
1
3
2
8
3
2
3
2
9
3
0
100
200
300
400
500
600
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 8133
PGDS
1
1
1
4
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
521 Tarčin
Godina: 2007.
Broj ceste: M 17
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1520
908
702
573
1167
1638
1221
583
258
100
51
28
6
4
1
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
1
2
1
2
1
2
3
6
1
8
11
24
39
38
25
18
11
6
1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
1
7
8
6
53
50
75
0
10
20
30
40
50
60
70
80
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
11
13
20
66
73
15
1 1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
115
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
514 Raštelica
Godina: 2007.
Broj ceste: M 17
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
3
2
8
3
0
1
3
0
8
3
1
7
3
6
84
0
44
3
4
2
2
2
2
2
2
2
3
1
2
3
62
7
2
2
7
6
2
6
7
1
8
7
1
9
6
2
0
5
2
0
62
3
6
2
2
9
2
1
1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
100
200
300
400
500
600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 5918
PGDS
1
1
1
6
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
514 Raštelica
Godina: 2007.
Broj ceste: M 17
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1565
973
709
673
1217
1404
1010
571
324
141
67
54
23
16
7
4
2
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
1 1
3
1
2 2
1
4
3
7
11
13
17
31
34
28
21
11
8
1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
8 8 8
48
51
77
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
8
12 13
72
88
6
1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
117
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
515 Čelebići
Godina: 2007.
Broj ceste: M 17
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
4
0
6
3
7
4
3
8
0
3
8
6
4
6
1
4
7
9
4
7
6
2
9
1
2
8
6
2
9
5
2
9
8
3
5
3
3
4
4
3
1
1
2
5
4
2
5
7
2
6
6
2
6
6
3
1
3
2
9
4
2
5
6
0
100
200
300
400
500
600
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
100
200
300
400
500
600
700
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 7464
PGDS
1
1
1
8
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
515 Čelebići
Godina: 2007.
Broj ceste: M 17
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1600
976
703
593
931
1549
1192
640
344
131
57
32
7
5
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
1
2 2
1
2
3
9
7
13
12
15
20
21
26
31
23
9
3
0
5
10
15
20
25
30
35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
1
7
6
5
58
62
61
0
10
20
30
40
50
60
70
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
10 11 11
70
92
5
1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
119
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
516 Salakovac
Godina: 2007.
Broj ceste: M 17
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
3
6
5
3
3
5
3
4
2
3
4
9
4
0
14
3
2
4
4
4
2
5
6
2
5
1
2
5
8
2
6
5
3
0
2
3
0
4
2
7
9
2
1
8
2
2
1
2
2
8
2
3
12
6
2
2
5
5
2
2
1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
100
200
300
400
500
600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 6574
PGDS
1
1
2
0
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
516 Salakovac
Godina: 2007.
Broj ceste: M 17
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1538
1044
673
533
895
1448
901
603
338
167
96
43
15
15
4
2
1
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
1
9
13
6 6 6
8
11
8
12
15 15
23
24 24
12
6
1
0
5
10
15
20
25
30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
7
2 1
4
40
79
67
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
9
2
11
82
90
6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
121
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
517 Buna
Godina: 2007.
Broj ceste: M 17
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
3
9
1
3
6
9
3
6
8
3
7
3
4
1
24
4
1
4
4
8
2
7
7
2
7
0
2
7
3
2
7
83
0
4
3
0
1
2
7
2
2
3
9
2
3
7
2
4
1
2
4
2
2
6
4
2
5
0
2
1
3
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
100
200
300
400
500
600
700
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 6747
PGDS
1
1
2
2
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
517 Buna
Godina: 2007.
Broj ceste: M 17
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1710
1173
591
570
868
1354
1077
602
376
208
103
48
21
20
7
4
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
5
23
16
12
17
15
13
9
8
7
8
7
18
23
11
7
1
0
5
10
15
20
25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
16
10 10
7
24
71
62
0
10
20
30
40
50
60
70
80
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
4 4
14
93
81
4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
123
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
518 Drečevo
Godina: 2007.
Broj ceste: M 17
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
3
1
7
2
9
3
2
9
5
2
9
73
2
1
3
5
1
3
6
3
2
2
2
2
1
3
2
1
8
2
1
9
2
3
8
2
3
9
2
2
2
1
9
2
1
8
6
1
9
2
1
9
1
2
0
8
1
9
8
1
7
5
0
50
100
150
200
250
300
350
400
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
100
200
300
400
500
600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 5389
PGDS
1
1
2
4
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
518 Drečevo
Godina: 2007.
Broj ceste: M 17
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1759
1088
545
439
1097
1600
944
508
309
210
118
72
43
15
7
2
1
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
5
8
19
25
22
17
9
8
3
4
5
21
27
17
9
1
0
5
10
15
20
25
30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
22
8
14
13
20
55
68
0
10
20
30
40
50
60
70
80
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
1
3
13
80
99
4
0
20
40
60
80
100
120
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
125
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
556 Živinice
Godina: 2007.
Broj ceste: M 18
Napomena:
- Ljetni saobraćaj: od VII i VIII mjeseca
- Izvanljetni saobraćaj: od I do VI i od IX do XII mjeseca
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ U DANIMA SEDMICE
6
1
5
6
0
3
6
2
3
6
0
66
4
4
6
2
2
4
9
9 5
4
1
5
3
4
5
5
8
5
4
45
8
8
5
4
8
4
2
9
5
1
6
5
1
1
5
3
6
5
2
15
6
7
5
2
0
4
0
5
0
100
200
300
400
500
600
700
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
3
PROSJEČNI SATNI SAOBRAĆAJ (u danu)
0
200
400
600
800
1000
1200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
Ljetni
Godišnji
Izvanljetni
2
DNEVNI SAOBRAĆAJ U 2007. GODINI
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
DANI / MJESECI
B
R
O
J

V
O
Z
I
L
A
PGDS = 12826
PGDS
1
1
2
6
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
556 Živinice
Godina: 2007.
Broj ceste: M 18
SATNA RASPODJELA SAOBRAĆAJNOG TOKA
1716
1025
760
543
636
932
1517
1341
282
8
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a
BROJ SATI
4
UDJEL 200 VRŠNIH SATI U PGDS-u
7,4
7,6
7,8
8
8,2
8,4
8,6
8,8
9
9,2
9,4
1
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
VRŠNI SAT
S
A
T
N
I

S
A
O
B
R
A
Ć
A
J

K
A
O

%

P
G
D
S
-
a

5
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO SATIMA U DANU
4
23
32
37
32
26
33
13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B
R
O
J

S
A
T
I
6
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO DANIMA U SEDMICI
38
15
36
23
52
36
0
10
20
30
40
50
60
PON. UTO. SRI. ČET. PET. SUB. NED.
B
R
O
J

S
A
T
I
7
RASPODJELA 200 VRŠNIH SATI
PO MJESECIMA U GODINI
4
25
4
6
24
85
13
12
5
22
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
B
R
O
J

S
A
T
I
8
127
BROJANJE SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNIMCESTAMA FEDERACIJE BiHU2007. GODINI
10.5
BROJ VOZILA POGODINAMA NA
MAGISTRALNIMCESTAMA
FEDERACIJE BiH
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
Oznaka
br. mj.
Cesta Dionica
Duljina
(km)
Naziv brojačkog
mjesta
Vrsta
brojanja
PGDS
2006.
PGDS
2007.
531 M 1.8 Srebrenik - Šićki Brod 28,2 Previle K 7732 8290
701 M 2 Split gr. R.H. - Neum 3,54 MGP Klek P 4800** 5136**
702 M 2 Neum - Dubrovnik gr. R.H. 5,83 MGP Bistrina P 4400** 4708**
549 M 4 Jelah - Karuše 10 Kreševo K 11600 12053
532 M 4 Johovac - Lukavac 26 Johovac K 6700 6931
562 M 4, M 18 Šički Brod - Tuzla 8 Tuzla zapad K 14600 15417
535 M 4 Međaš - Kalesija 8 Kalesija P 8200* 8768
501 M 4.2 Skokovi - Ćoralići 7 Skokovi K 2600 2812
551 M 4.2 Cazin - Srbljani 11,44 Ostrožac K 3962 4303
502 M 5 Izačić gr. R.H - Kamenica 8 Izačić K 2861 3137
552 M 5 Bihać - Ripač 8 Ripač K 3300 3501
505 M 5 Vrtoče - Bosanski Petrovac 20,73 Vrtoče P 1700* 1726
506 M 5 Gornje Bravsko - Lanište 3 Bravsko P 1200 -
527 M 5, M 16 Jajce - Donji Vakuf 33 Vinac P 2900 3032
529 M 5 Donji Vakuf - Turbe 26 Komar P 2600 3006
554 M 5 Travnik - Nević Polje 7 Travnik K 13194 14164
530 M 5 Vitez - Kaonik 7 Ahmići K 9948 10602
555 M 5 Kaonik - Lašva 5,34 Lašva P 7700 8415
546 M 5, M 17 Lašva - Kakanj 15 Tičići K 10076 10746
523 M 5, M 17 Kakanj - Visoko 17 Kakanj P 8600 9152
545 A M 5, M 17 Visoko - Podlugovi 8 Podlugovi K 11900 6731
545 B M 5, M 17 Podlugovi - Visoko 8 Podlugovi K 6856
544 M 5, M 17 Podlugovi - Jošanica 11 Ilijaš P 13600
nepouzdani pod.
801 M 6 Gorica gr. R.H. - Sovići 2 Gorica R 5900** 6313**
802 M 6 Sovići - Grude 12 Bobanova Draga R 5000** 5350**
803 M 6 Grude - Klobuk 9 Klobuk - sjever R 3300** 3531**
Legenda: K – kontinualno brojanje vozila; P – povremeno brojanje vozila
* - procjenjeno na osnovu podataka iz 2006. godine / ** - procjenjeno na osnovu podataka iz 2005. godine
Tablica 8.1. Broj vozila po godinama na magistralnim cestama Federacije BiH
1
3
0
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
Tablica 8.1. Broj vozila po godinama na magistralnim cestama Federacije BiH
Oznaka
br. mj.
Cesta Dionica
Duljina
(km)
Naziv brojačkog
mjesta
Vrsta
brojanja
PGDS
2006.
PGDS
2007.
520 M 6 Klobuk - Vitina 6 Klobuk P 3300 3681
805 M 6 Vitina - Ljubuški 9 Proboj R 7100** 7597**
563 M 6 Ljubuški - Čapljina 17,63 Čapljina zapad K 2300 2324
704 M 6 Tasovčići - Masline 19 Domanovići P 3600** 3852**
564 M 6, M17.3 Masline - Stolac 5 Masline K 4000 4311
706 M 6 Stolac - Ljubinje R.S. 4,06 Uzinovići R 1050** 1124**
508 M 6.1 Kazanci - Priluka 29 Kazanci K 650 -
510 M 6.1, M 15 Kolo - Posušje (raskršće Vir) 29,8 Posušje P 2300 2543
808 M 6.1, M 15 Posušje (raskršće Vir) - Posušje 2,2 Račina R 6000** 6420**
809 M 6.1 Posušje - Privalj 23 Vranić R 2500** 2675**
810 M 6.1 Privalj - Široki Brijeg 6 Visoka Glavica R 8900** 9523**
519 M 6.1 Široki Brijeg - Mostar (raskršće Čitluk) 20,3 Polog K 6400 6813
708 M 6.1 Gnojnice - Nevesinje R.S. 21,15 Drečevica R 1250** 1338**
503 M 14 Bihać - Srbljani 12 Kostela P 6200 6652
504 M 14 Srbljani - Bosanska Krupa 22 Bosanska Krupa P 1800 1594
537 M 14.1 Svilaj - Odžak 24 Svilaj P 950 1057
507 M 14.2 Bosanski Petrovac - Pasjak 19 Kolunić P 700 785
509 M 15 Glamoč - Priluka 25,7 Priluka P 600* 663
511 M 15, M 16 Livno - Šuica 24 Potočani K 1700 1839
510 M 15, M 6.1 Kolo - Posušje (raskršće Vir) 29,8 Posušje P 2300 2543
808 M 15, M 6.1 Posušje (raskršće Vir) - Posušje 2,2 Ričina R 6000** 6420**
812 M 15 Posušje - Kutleše 4 Osoje R 1900** 2033**
527 M 16, M 5 Jajce - Donji Vakuf 33 Vinac P 2900 3006
542 M 16 Donji Vakuf - Bugojno 12 D. Vakuf jug K 4200 4348
512 M 16 Raskršće Rilić - Šuica 14,42 Kupres K - -
511 M 16, M 15 Šuica - Livno 24 Potočani K 1700 1839
528 M 16.2 Bugojno - Gornji Vakuf 19 Bugojno P 3900 3950
709 M 16.2 Gornji Vakuf - raskršće Varvara 20 Makljen P 1700** 1819**
Legenda: K – kontinualno brojanje vozila; P – povremeno brojanje vozila
* - procjenjeno na osnovu podataka iz 2006. godine / ** - procjenjeno na osnovu podataka iz 2005. godine
1
3
1
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
Tablica 8.1. Broj vozila po godinama na magistralnim cestama Federacije BiH
Oznaka
br. mj.
Cesta Dionica
Duljina
(km)
Naziv brojačkog
mjesta
Vrsta
brojanja
PGDS
2006.
PGDS
2007.
513 M 16.2 Prozor - Jablanica 30,13 Jablanica P 1600* 1625
526 M 17 Karuše - Maglaj 21 Karuša K 7800 8611
525 M 17 Maglaj - Ozimica 8 Maglaj K 6700 7351
547 M 17 Zenica - Lašva 12,84 Zenica K 10311 11229
546 M 17, M 5 Lašva - Kakanj 15 Tičići K 10076 10746
523 M 17, M 5 Kakanj - Visoko 17 Kakanj P 8600 9152
545 A M 17, M 5 Visoko - Podlugovi 8 Podlugovi K 11900 6731
545 B M 17, M 5 Podlugovi - Jošanica 8 Podlugovi K 6856
544 M 17, M 5 Podlugovi - Jošanica 11 Ilijaš P 13600 nepouzdani pod.
521 M 17 Hadžići - Tarčin 13 Tarčin K 7571 8133
514 M 17 Tarčin - Konjic 25 Raštelica K 5462 5918
515 M 17 Konjic - Ostrožac 13 Čelebići K 6800 7464
713 M 17 Ostrožac - Jablanica 8,11 Paprasko P 6600** 7062**
516 M 17 Jablanica - Potoci 36 Salakovac K 6100 6574
715 M 17 Potoci - Mostar (ulaz) 10,17 Potoci P 9400** 10058**
716 M 17 Mostar (ulaz) - Gnojnice 3 OBI R 12100** 12947**
717 M 17 Gnojnice - Buna 6 Ortiješ P 12800** 13696**
517 M 17 Buna - Žitomislići 7 Buna K 6177 6747
719 M 17 Žitomislići - Tasovčići 15 Počitelj P 5200** 5564**
518 M 17 Tasovčići - Dračevo 7 Dračevo K 4985 5389
721 M 17 Dračevo - Opuzen gr. R.H. 3,5 MGP Doljani P 4000** 4280**
722 M 17.3 Buna - Masline 19,29 Hodovo P 2200** 2354**
564 M 17.3, M 6 Masline - Stolac 5 Masline K 4000 4311
723 M 17.3 Stolac - Cerovica 23 Cerovica - istok R 160** 171**
724 M 17.3 Cerovica - Hutovo 6,19 Cerovica - zapad P 550** 589**
725 M 17.3 Hutovo - Neum 23,94 Hutovo R 600** 642**
533 M 18 Priboj R.S. - Simin Han 13,07 Priboj K 2400 -
562 M 18, M 4 Tuzla - Šićki Brod 8 Tuzla zapad K 14600 15417
556 M 18 Raskršće Šerići - Živinice 1,5 Živinice K 12100 12826
Legenda: K – kontinualno brojanje vozila; P – povremeno brojanje vozila
* - procjenjeno na osnovu podataka iz 2006. godine / ** - procjenjeno na osnovu podataka iz 2005. godine
1
3
2
B
r
o
j
a
n
j
e

s
a
o
b
r
a
a
j
a
n
a

m
a
g
i
s
t
r
a
l
n
i
m

c
e
s
t
a
m
a
F
e
d
e
r
a
c
i
j
e
B
i
H
u

2
0
0
7
.
g
o
d
i
n
i
ć
Tablica 8.1. Broj vozila po godinama na magistralnim cestama Federacije BiH
Oznaka
br. mj.
Cesta Dionica
Duljina
(km)
Naziv brojačkog
mjesta
Vrsta
brojanja
PGDS
2006.
PGDS
2007.
557 M 18 Živinice - Vitalj 30 Živinice P 11300 -
534 M 18 Kladanj - Bjeliš 15 Kladanj K 2700 -
522 M 18 Olovo - Semizovac 39 Ljubina P 3700 4484
726 M 20 Ivanjica - Duži R.S. 8,2 Ivanjica P 530** 567**
536 M 20 Goražde - Ustiprača 2,43 Goražde P 3000 3240
Legenda: K – kontinualno brojanje vozila; P – povremeno brojanje vozila
* - procjenjeno na osnovu podataka iz 2006. godine / ** - procjenjeno na osnovu podataka iz 2005. godine
1
3
3
BROJANJE SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNIMCESTAMA FEDERACIJE BiHU2007. GODINI
10.6
UKUPNOGODIŠNJE
EKVIVALENTNO
OPTEREĆENJE OD82 kN
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Oznaka br.
mj.
Cesta Dionica
Duljina
(km)
Naziv brojačkog mjesta
Vrsta
brojanja
Tg
2007.
531 M 1.8 Srebrenik - Šićki Brod 28,20 Previle K 174214
549 M 4 Jelah - Karuša 10,00 Kreševo K 114955
532 M 4 Johovac - Lukavac 26,00 Johovac K 145662
562 M 4, M 8 Šićk i Brod - Tuzla 8,00 Tuzla zapad K 324005
535 M 4 Međaš - Kalesija 8,00 Kalsija P 184269
501 M 4.2 Grahovo - Skokovi 12,00 Skokovi K 21521
551 M 4.2 Cazin - Srbljani 11,44 Ostrožac K 32931
502 M 5 Izačić - gr. R.H. - Kamenica 8,00 Izačić K 48962
552 M 5 Bihać - Ripač 8,00 Ripač K 54516
505 M 5 Vrtoče – Bos. Petrovac 20,73 Vrtoče P 26876
506 M 5 Bos. Petrovac - Gornje Bravsko 21,00 Bravsko P -
527 M 5, M 16 Jajce - Donji Vakuf 33,00 Vinac P 81236
529 M 5 Donji Vakuf - Turbe 26,00 Komar P 63174
554 M 5 Travnik - Nović Polje 7,00 Travnik K 297662
530 M 5 Vitez - Kaonik 7,00 Ahmići K 189781
555 M 5 Kaonik - Lašva 5,34 Lašva P 150630
546 M 5, M 17 Lašva - Kakanj 15,00 Tičići K 225839
523 M 5, M 17 Kakanj - Visoko 17,00 Kakoanj P 192339
545 A M 5, M 17 Visoko - Podlugovi 8,00 Podlugovi K 130919
545 B M 5, M 17 Podlugovi - Visoko 8,00 Podlugovi K 129392
544 M 5, M 17 Podlugovi - Jošanica 11,00 Ilijaš P -
520 M 6 Klobuk - Vitina 6,00 Klobuk P 52900
563 M 6 Ljubuški - Čapljina 17,63 Čapljina zap. K 33399
564 M 6, M17.3 Masline - Stolac 5,00 Masline K 51251
508 M 6.1 Kazanci - Priluka 29,00 Kazanci K -
510 M 6.1, M 15 Kolo - Posušje (raskršće Vir) 29,80 Posušje P 19739
519 M 6.1 Široki Brijeg - Mostar (raskršće Čitluk) 20,30 Polog K 52881
503 M 14 Bihać - Srbljani 12,00 Kostela P 103581
504 M 14 Srbljani - Bosanska Krupa 22,00 Bosanska Krupa P 12199
537 M 14.1 Svilaj - Odžak 24,00 Svilaj P 22214
507 M 14.2 Bosanski Petrovac - Pasjak 19,00 Kolunić P 12224
509 M 15 Glamoč - Priluka 25,70 Priluka P 5146
511 M 15, M 16 Livno - Šuica 24,00 Potočani K 14275
510 M 15, M 6.1 Kolo - Posušje (raskršće Vir) 29,80 Posušje P 19739
527 M 16, M 5 Jajce - Donji Vakuf 33,00 Vinac P 80539
542 M 16 Donji Vakuf - Bugojno 12,00 D. Vakuf jug K 116484
512 M 16 Rskršće Rilić - Šuica 14,42 Kupres K -
511 M 16, M 15 Šuica - Livno 24,00 Potočani K 14275
528 M 16.2 Bugojno - Gornji Vakuf 19,00 Bugojno P 105831
513 M 16.2 Prozor - Jablanica 30,13 Jablanica P 43538
526 M 17 Karuše - Maglaj 21,00 Karuše K 154138
525 M 17 Maglaj - Ozimica 8,00 Maglaj K 131584
547 M 17 Zenica - Lašva 12,84 Zenica K 201001
546 M 17, M 5 Lašva - Kakanj 15,00 Tičići K 225839
523 M 17, M 5 Kakanj - Visoko 17,00 Kakanj P 192339
545 A M 17, M 5 Visoko - Podlugovi 8,00 Podlugovi K 130919
545 B M 17, M 5 Visoko - Podlugovi 8,00 Podlugovi K 129392
544 M 17, M 5 Podlugovi - Jošanica 11,00 Ilijaš P -
521 M 17 Hadžići - Tarčin 13,00 Tarčin K 145582
514 M 17 Tarčin - Konjic 25,00 Raštelica K 105936
515 M 17 Konjic - Ostrožac 13,00 Čelebići K 133599
516 M 17 Jablanica - Potoci 36,00 Salakovac K 117676
517 M 17 Buna - Žitomislići 7,00 Buna K 120767
518 M 17 Tasovčići - Dračevo 7,00 Dračevo K 96471
564 M17.3, M 6 Masline - Stolac 5,00 Masline K 51251
533 M 18 Priboj R.S. - Simin Han 13,07 Priboj K -
562 M 18, M 4 Tuzla - Šićki Brod 8,00 Tuzla zapad K 324005
556 M 18 raskršće Šerići - Živinice 1,50 Živinice K 168098
557 M 18 Živinice - Vitalj 30,00 Živinice P -
534 M 18 Kladanj - Bjeliš 15,00 Kladanj K -
522 M 18 Olovo - Semizovac 39,00 Ljubina P 58768
536 M 20 Goražde - Ustiprača 2,43 Goražde P 86809
Tablica 9.1. Prosječno godišnje ekvivalentno saobraćajno opterećenje na magistralnim cestama Federacije BiH
137
BROJANJE SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNIMCESTAMA FEDERACIJE BiHU2007. GODINI
10.7
KRATICE
KARTA MREŽE MAGISTRALNIHI REGIONALNIHCESTA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
KARTA RAZMJEŠTAJA BROJAČKIHMJESTA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
U2007. GODINI
KARTA INTENZITETA SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNIMCESTAMA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
U2007. GODINI
Brojanje saobra aja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini ć
Prilog 10.7.1. Temeljne kratice i pojmovi
Appendix 10.7.1. Common abbreviations and terms
Kratica Zna enje č Abbreviation Meaning
PGDS prosje ni godišnji dnevni saobra aj č ć AADT Average Annual Daily Traffic
PLDS prosje ni ljetni dnevni saobra aj č ć ASDT Average Summer Daily Traffic
PDS prosje ni dnevni saobra aj č ć ADT Average Daily Traffic
MC magistralna cesta SH State Highway
RC regionalna cesta CR County Road
AC autocesta M Motorway
PAC poluautocesta SM Semi – Motorway
AB automatsko brojenje prometa (kontinuirano) ACC Automatic Count (continuous)
PAB automatsko brojenje prometa (povremeno) ACP Automatic Count (periodical)
NB naplatno brojenje TCTS Traffic Census at Toll Stations
po, ut, sr ponedjeljak, utorak, srijeda monday, tuesday, wednesday
če, pe, su, ne četvrtak, petak, subota, nedjelja thursday, friday, saturday, sunday
ru no brojenje prometa č manual count
NS naplatna stanica toll station
broj / oznaka ceste road reference number / designation
broja ko mjesto č counting site
na in brojanja č method of count
duljina odsje ka č section length
ukupno total
sveukupno overall total
udjel share
dan day
sedmica week
mjesec month
godina year
ulazna naplatna stanica entrance toll station
izlazna naplatna stanica exit toll station
vrsta vozila vehicle type
skupina vozila vehicle class
bicikli bycicles
mopedi mopeds
motocikli motorcycles
osobna vozila passenger cars
teretna vozila goods vehicles
autobusi buses
teretna vozila s prikolicom combination trucks
teglja i (s prikolicom) č truck-tractors (with trailers)
traktori i radna vozila tractors and industrial vehicles
zaprežna vozila horse-drawn vehicles
ostala vozila other vehicles
141
UNA
SAVA
SAVA
UNA
V
R
B
A
S
B
O
SN
A
SAVA
D
R
IN
A
U
N
A
DRINA
DRINA
N
E
R
E
T
VA
4
0
0
a
401
401
4
0
1
a
4
7
9
4
7
7
a
4
7
5
475a
4
0
0
4
0
3
b
403
4
0
1
401b
404
4
7
7
477
4
7
8
477
474
4
6
4
a
464
4
6
2
4
6
2
a
464
4
6
3
472
4
0
6
402
4
0
3
a
404a
405 405
405a
405
4
8
0
4
7
4
4
8
2
4
6
5 465a
4
6
2
460
4
5
8
459a
459b
459 459
4
5
9
a
4
5
8
456
461
460
4
6
0
474a
4
7
4
4
7
3
476
4
0
3
a
4
0
8
408b
4
0
8
b
407
4
0
7
a
410
4
1
0
a
4
1
1
4
1
4
476a
4
6
1
a
4
5
9
4
5
8
456
459
4
7
0
465
4
7
4
4
1
3
407a
4
1
0
408a
4
0
8
410 4
1
3
4
4
0
4
7
3
465
467
455a
469
469
4
6
9
456
456a
455
455a
469
466
445
413b
4
1
5
415a
408
409
413
4
1
3
a
413a
444a
467
4
4
4
454
4
5
4
4
5
3
467
466
4
4
1
4
1
5
4
0
8
415b
4
8
1 4
3
9
4
4
2
4
4
5
4
4
4
4
6
8
452
452
467
443
4
4
2
438
438
4
3
9
416
4
1
8
a
418
418
437
443
4
4
3
a
4
4
6
4
5
0
467
451
448
446a
4
4
6
442a
418b
416
416a
417
419a
419
418b
4
4
2
b
4
6
7
4
4
9
449
4
4
8
4
3
3
436
4
3
5
4
3
5 420
435a
434a
4
5
7
4
5
7
4
3
4
433
4
3
5
420
420
421
4
2
2
4
2
5
4
2
4
432a
435
425
4
2
5
a
424
4
2
3
4
2
5
a
427
427
4
3
2
431
426
426
4
2
8
431
4
2
6
428
430
429
4
.2
14
14
14.1
1
7
.2
14.1
1
6
15
4
.2
14
14.1
1
4
.1
1
4
.1
1
7 1
.8
1
4
.1
14.1
17.2
16.1 1
6
4
1
5
4
4
.2
5
1
4
11
1
4
.2
4
1
4
.1
1
8
18
1
.8
17
4
1
1
5
1
6 4
1
7
4
1
4
.1
1
9
18
4
1
.8 4
1
5
5
5
1
4
.2 5
1
4
.2
1
5
1
8
4
1
9
1
8
1
7
1
6
5
5
1
4
.2
6.1
14.2
1
5
5
19.2
1
9
.2
19
5
1
7 5
1
6
.4
5
6
.1
1
6 1
8
1
9
1
6
.2
1
5
6.1
1
6
1
6
5
5
1
8
1
8 19
1
9
.3
1
9
.3
5
5
5 5
17 1
5
15
6
.1
1
6
1
6
.3 6
.1
1
6
.2
17
1
8
20
20
15
1
7
18
1
8
8
8
2
0
6.1
6
6.1
1
7
6.1
6.1
6
.1
1
7
.3
6
6
6
2
0
2
0
1
7
.3
17
2
17.3
6
6
20
Vrnograč
Radića M. Grahovo
Kostajnica
Dobrljin
Draksenić
Orahova
Vrbaška
Kobaš
Trstenci
V. Brusnica
Svilaj
Crkvina
D. Slatina
Rača
Moštanica
Knežica
Karan
Todorovo
Šturlić
Crnaja
Tržac
Ćoralići
Skokovi
Konjodor
Bužim
Otoka
Svodna Dragotinja
Tukovi
Mrakovica
Kozarac
Turjak
Berek N. Topola
V. Ilova
Polje
Vukosavlje
Obudovac
Brodac
Lončari
Pelagićevo
Mionica
Koprivna
Podnovlje
Kulina
Vrhovi
Klašnice
Simići
Ivanjska
Verići
Omarska
Lamovita Ljubija
B. Japra
Jahovica
Ljusina
Stijena
Srbljani
Gata
Kamenica
Zavalje
Ripač
Gudavac Arapuša
Benakovac
Stari Majdan
Milin Birt
O. Luka
B. Majdan
Derviši
Zalužani
Trn
G. Vijaka
Dragalovci
Šešlije
Johovac
Bušletić
Paležnica
Zelinja Kerep
Ormanica
Cerik
Bukvik
Brka
Bukovica
Vršani
Crnjelovo
Janja Ugljevik
Bobetino
Brdo
Čelić
Šibošnica
Sladna
Bukva Rudanka
Karuše
Stanari
Čečava
Ukrina
Jošavka S. Toplice
Karanovac Han Kola
Lušci Palanka
Jelašinovci Korčanica Krnjeuša
Dubovsko Užljebić
Skočaj
Orašac
Prkosi
Vrtoče
Kulen Vakuf
Krnja Jela Sanica
Vrhpolje
Kamičak
D. Sokolovo
Krupa
Šnjegotina
Pribinić
Klupe
Jelah Trbuk
D. Orahovica
G. Orahovica
Podorašje
Dokanj
Priboj
Glavičice
Šepak
Sapna Simin Han
Šićki
Brod
Poljice
Bočinja
N. Šeher
Ozimica
Maslovare
Obodnik
Brenice
Čađavica
Velagići Lanište
G. Bravsko
Martin Brod
Guvno
Pasjak
Srnetica
Potoci
Rogolji
Crna Rijeka
Šiprage
Kruševo
Brdo
Blatnica
Dubrave
Međaš
D. Caparde
Karakaj
Drinjača
Gračanica
Stupari Ribnica
Kamenica Nemila
Bistričak
Prilivode
Vlašić
Vitovlje
Gostilj
Ponir
Jezero
Baraći
Resanovci
Savići
Rore
Vinac
Torlakovac
Šešići
Turbe
Mehurići
Guča Gora
Dolac
Stranjani
Ponijera
Podkamensko
Vijaka
Vitaji
Tišća
Konjević Polje
Derventa
Milići
Olovske Luke
Bjeliš
Šimin
potok
Bobovac
Kraljeva
Sutjeska
Tičići Bilješevo
Stara
Bila
Kaonik
Nević
Polje
Prusac
Ćate
Strojica
Glavica
Preodac
Strmica
Pribelja
Hrbine
Blagaj
Pavlovica
Klokoti
Ćatići
Srednje
Knežina
Gođenje
Zeleni Jadar Fakovići
Skelani
Žepa
Podromanija
C. Stijene
Podlugovi
Semizovac
Jošanica
Gromiljak
Sebešić
D. Kazanci
Priluka
Prolog
Šuica
Rilić
Ravno
Varvara Dusina
Han Ploča
Blažuj Ljubogošta
Dariva
Hreša
Sumbulovac
Borike
Vardište
Dobrun
Međeđa
Mesići
Renovica
Jabuka
Prača
Podgrab
Stambolčić
Bistrica
Jahorina
Kula
Krupac
Stup
G. Grkarica
Tarčin
Parsovići
Buturović Polje
Uzdol
Mokronoge
Guber
Podgradina
Podhum
Karlov Han
Kolo
Kongora
Blidinje
Risovac
Doljani
Ostrožac
Ustiprača
Setihovo
Uvac
Ustibar
Metaljka
Dobro Polje
Odžaci
Borci
Rakitno
Zavelim
Kazaginac
Prisika
Vir
Kutleše
Gradac
Rujište
Česim
Glavatičevo
Grajsoljci Jelašca
Miljevina
Brod na Drini
Dragočava
Zavait
Ćelebići
Šćepan Polje
Konjske
vode
Ulog
Luka
Kljuna
Potoci
Privalj
Sovići
Drinovci
Gorica
Tihaljina
Klobuk
Vitina
Hamzići
Buna
Gnojnice Klanci
C. Vrh
Čemerno
Tjentište
Avtovac
Ljeskovik
Žitomislići
Tromeđa
Teskera
Trebižat
Crveni Grm
Orahovlje
Prud
Dračevo
Domanovići
Masline
Berkovići Brljevo
Krivača
Vranjska
Krstača
Vlahovići
Žegulja
Cerovica
Hutovo
Ograde
Beleuša
Trnovica
Ravno
Zavala
Dobromani
Aranđelovo
Lastva
Župa Aleksina
Međa Duži
Hum
Ivanica
Grab
Aržano
Blagaj
VELIKA KLADUŠA
KOZARSKA
DUBICA
GRADIŠKA
SRBAC
BROD
ŠAMAC
ODŽAK
ORAŠJE
CAZIN
NOVI GRAD
PRIJEDOR
DERVENTA
GRADAČAC
MODRIČA
LAKTAŠI
BOS. KRUPA
PRNJAVOR
BRČKO
BIJELJINA
SREBRENIK
GRAČANICA
ČELINAC SANSKI MOST
KOTOR VAROŠ
TESLIĆ
TEŠANJ
LOPARE
LUKOVAC
MAGLAJ
KNEŽEVO
KLJUČ
BOS. PETROVAC
MRKONJIĆ
GRAD
ŽEPČE
ZAVIDOVIĆI
BANOVIĆI
ŽIVINICE
KALESIJA
ZVORNIK
ŠEKOVIĆI
JAJCE
DRVAR
ŠIPOVO
TRAVNIK KLADANJ
SREBRENICA
BRATUNAC VLASENICA
OLOVO
VAREŠ
KAKANJ
VITEZ
NOVI
TRAVNIK
DONJI VAKUF
BOS.
GRAHOVO
GLAMOČ
BUGOJNO
BUSOVAČA
BREZA
HAN PIJESAK
SOKOLAC
ILIJAŠ
VOGOŠČA
VISOKO
KISELJAK
FOJNICA
GORNJI VAKUF
KUPRES
LIVNO
PROZOR
KREŠEVO
HADŽIĆI PALE
VIŠEGRAD
ROGATICA
TOMISLAV GRAD
JABLANICA KONJIC
TRNOVO
GORAŽDE
RUDO
ČAJNIČE
POSUŠJE
KALINOVIK FOČA
ŠIROKI
BRIJEG
GRUDE
NEVESINJE
GACKO
ČITLUK
LJUBUŠKI
ČAPLJINA
STOLAC
LJUBINJE
NEUM
BILEĆA
TREBINJE
SARAJEVO
BIHAĆ
BANJA LUKA
DOBOJ
TUZLA
ZENICA
MOSTAR
T
O
P
U
S
K
O
K
A
R
L
O
V
A
C
SLUN
RAKOVICA
KARLOVAC
L
A
P
A
C
L
A
P
A
C
LAPAC
D
O
LJANI
SRB
K
N
IN
SINJ
SPLIT
M
A
K
A
R
S
K
A ARŽANO
IMOTSKI
IMOTSKI
VRGORAC
PLO
ČE
METKOVIĆ
OPUZEN
O
P
U
Z
E
N
DUBROVNIK
SLAN
O
DUBROVNIK
H
. N
O
V
I
G
R
AH
O
VO
N
IK
ŠIĆ
N
IK
Š

N
IK
Š

NIKŠIĆ
N
IK
Š

PLJEVLJA
PLJEVLJA
P
L
J
E
V
L
J
A
PRIBOJ
UŽICE
BAJINA BAŠTA
B
A
JIN
A
B
A
Š
T
A
LJUBOVIJA
MALI ZVORNIK
LOZNICA
LOZNICA
BADOVINCI
K
U
Z
M
IN
S
P
A
Č
V
A
Ž
U
P
A
N
JA
O
S
I J
E
K
S
L
A
V
O
N
S
K
I B
R
O
D
SL. K
O
B

O
K
U
Č
A
N
I
N
O
V
S
K
A
G
LIN
A
G
L
IN
A
HRVATSKA
S
R
B
I
J
A
C
R
N
A

G
O
R
A
H
R
V
A
T
S
K
A
BRAČ
HVAR
KORČULA
P
E
L
J
E
Š
A
C
MLJET
VIS
1
1
9
11
12
9
11
4 2
4
21
1
0
7
15
1
2
16
8
1
5 2
3
3
14 1
1
5
1
7
1
0
5
5
1
2
7
7
8
4
4
17
20
6
9
9
13
9
1
6
1
7
1
0
35
1
3 9
5
21
19
5
16
2
2
17
6
4
16
1
5
2
6
16
4
1
1
1
2
1
5
8
8
7
1
0
12
8
15
6
1
6
1
8
1
1
1
4
3
7
5
3
0 2
2
1
7
1
0
8
25
13
5
10 17
1
5
2
12
16
2
7
1
1 14
22
9
6
1
1
10
1
1
8
8
1
2
6
3 8
8
10
15
5
5 5
12
1
3
8
4
15
13
30
1
0
7
2
1
36
2
3
1
4
8
10
5
1
8
7
1
5
5
8
9
6
5
16
4
9 12
2
2
4 8
1
1
22
1
8
1
2
17
5 5
1
8
1
6
1
0 15
4
8
6
15
1
0
15
13
7
7
4
18
4
1
4
1
0
18
12
19
6
5
6
11
1
6
3
25
9
8
10 2
2
11
9
8
1
4
8 12
3
7 13
22
2
1
1
2
1
9
1
7
3
6
3
1
1
4
1
8
16
5
2
9
2
5
1
0
8
10
1
1
7
4
9
6
1
6
17
16
1
8 7
1
1
9
1
8
26
1
1
7
2
2
1
0
1
0 1
2 7
4 1 8
1
1
6
1
3
14
9
2
1
1
6
2
3
13
1
2
6
13
2
3
4 1
2
4
2
1
0
11
9
21 1
1
1
8
6
2
7
11
17
11
3
13
1
1
20
1
5
9
8
6 8
6
13
11
1
1
10
1
7
13
7
1
3
8
11
4
9
8
7
15
15
3
1
5 2
2 1
1
12
1
7
12
32 1
5
2
2
10
3
2
3
1
19
11
1
1
6
1
9
29
4
8
4
10
13
5
1
7
27
7
1
6
11
1
1
7
6
6
1
1
13
6
6
1
5
2
0
1
2
7 8 5
1
6
1
5
1
5
8
12
1
3
2
7
9
9
7
25
25
4
1
0
21
7
1
2
13
11
8
4
3
1
3
7
9
21
2
6
6
5
1
3
15
12
5 7
6
15
1
5
1
5
1
0
20
1
8
1
5
27
18
3
4
8
2 23
1
2
8
4
6
1
7
1
2
2
1
3
1
1
13
10
2
0
1
6
8
1
6
22
29
9
16
30
1
0
22
3
0
10
12
1
2
15
6
8
15
1
7
1
5
14
23
12
1
5
1
9
6 8
1
5
6
2
7
1
7
2
9
26
9
8
5
7
1
3
1
4
6
2
0 1
2
3
1
0
4 4
9
11
8
8
7
10
7
11
8
8
5
10
12
2
29
1
6
7
6
14 18
1
5
12
12
6
1
1
20
7 7
8
5
5
4
8
26
2
4
5
1
7
6
9
14
8
4
13
1
1
31
9
15
16
14
1
9
7
14 1
2
5
1
4
12
1
2
9 16 2
1
2
6
1
1
7
8
20
13
1
7
8 10
13
7
8
22
22 8
11 14
12
1
3
2
2
11
13
11
2
1 33
19
8
5 1
5
1
5
24
1
1
14
3
2
3
2
8
14
4
1
7
36
1
2
1
0
1
0
21
7
1
9
2
2
0
12
16
3
9
3
20
2
2
15
10
2
1
23 5
14
20
6
23
12 12
2
7
7
7
8
5
12
9
1
7
2
0
1
0
4
2
3
6
1
7
12
2
9
2
6
2
2
1
7
25
13
10
22
1
9
7
11 3
3
1
0
8 3
9
6
5
7
12
8
7
1
5
7
1
12
5
22
4
1
7
8
6
1
2
28
10
10
1
4
13
6
1
0
2
3
6
16
3
4
5
24
26
18
4
1
0
7
3
7
20
2
7
3
5
10
2
2
8
3 7
3
1
13
4
1
3
3
5
2
1
10
16
5
8
5
9
8
7
6
3
3
3
3
3
5
2
4
4
4
9
7
14
2
3
9
12
14
8
5
2
1
3
4
11
7
4
8
6
17
474
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KARTA MREŽE MAGISTRALNIH I REGIONALNIH CESTA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
LEGENDA:
MJERILO 1 : 800 000
5 0 10 20 30 km
magistralna cesta
regionalna cesta
broj magistralne ceste
broj regionalne ceste
granica BiH
područje F BiH
granica kantona
granica distrikta
vodotok
jezero
UNA
SAVA
SAVA
UNA
V
R
B
A
S
B
O
S
N
A
S
AVA
D
R
IN
A
U
N
A
DRINA
DRINA
N
E
R
E
T
VA
4
0
0
a
401
401
4
0
1
a
4
7
9
4
7
7
a
4
7
5
475a
4
0
0
4
0
3
b
403
4
0
1
401b
404
4
7
7
477
4
7
8
477
474
4
6
4
a
464
4
6
2
4
6
2
a
464
4
6
3
472
4
0
6
402
4
0
3
a
404a
405 405
405a
405
4
8
0
4
7
4
4
8
2
4
6
5 465a
4
6
2
460
4
5
8
459a
459b
459 459
4
5
9
a
4
5
8
456
461
460
4
6
0
474a
4
7
4
4
7
3
476
4
0
3
a
4
0
8
408b
4
0
8
b
407
4
0
7
a
410
4
1
0
a
4
1
1
4
1
4
476a
4
6
1
a
4
5
9
4
5
8
456
459
4
7
0
465
4
7
4
4
1
3
407a
4
1
0
408a
4
0
8
410 4
1
3
4
4
0
4
7
3
465
467
455a
469
469
4
6
9
456
456a
455
455a
469
466
445
413b
4
1
5
415a
408
409
413
4
1
3
a
413a
444a
467
4
4
4
454
4
5
4
4
5
3
467
466
4
4
1
4
1
5
4
0
8
415b
4
8
1 4
3
9
4
4
2
4
4
5
4
4
4
4
6
8
452
452
467
443
4
4
2
438
438
4
3
9
416
4
1
8
a
418
418
437
443
4
4
3
a
4
4
6
4
5
0
467
451
448
446a
4
4
6
442a
418b
416
416a
417
419a
419
418b
4
4
2
b
4
6
7
4
4
9
449
4
4
8
4
3
3
436
4
3
5
4
3
5 420
435a
434a
4
5
7
4
5
7
4
3
4
433
4
3
5
420
420
421
4
2
2
4
2
5
4
2
4
432a
435
425
4
2
5
a
424
4
2
3
4
2
5
a
427
427
4
3
2
431
426
426
4
2
8
431
4
2
6
428
430
429
4
.2
14
14
14.1
1
7
.2
14.1
1
6
15
4
.2
14
14.1
1
4
.1
1
4
.1
1
7 1
.8
1
4
.1
14.1
17.2
16.1 1
6
4
1
5
4
4
.2
5
1
4
11
1
4
.2
4
1
4
.1
1
8
18
1
.8
17
4
1
1
5
1
6 4
1
7
4
1
4
.1
1
9
18
4
1
.8 4
1
5
5
5
1
4
.2 5
1
4
.2
1
5
1
8
4
1
9
1
8
1
7
1
6
5
5
1
4
.2
6.1
14.2
1
5
5
19.2
1
9
.2
19
5
1
7 5
1
6
.4
5
6
.1
1
6 1
8
1
9
1
6
.2
1
5
6.1
1
6
1
6
5
5
1
8
1
8 19
1
9
.3
1
9
.3
5
5
5 5
17 1
5
15
6
.1
1
6
1
6
.3 6
.1
1
6
.2
17
1
8
20
20
15
1
7
18
1
8
8
8
2
0
6.1
6
6.1
1
7
6.1
6.1
6
.1
1
7
.3
6
6
6
2
0
2
0
1
7
.3
17
2
17.3
6
6
20
Vrnograč
Radića M. Grahovo
Kostajnica
Dobrljin
Draksenić
Orahova
Vrbaška
Kobaš
Trstenci
V. Brusnica
Svilaj
Crkvina
D. Slatina
Rača
Moštanica
Knežica
Karan
Todorovo
Šturlić
Crnaja
Tržac
Ćoralići
Skokovi
Konjodor
Bužim
Otoka
Svodna Dragotinja
Tukovi
Mrakovica
Kozarac
Turjak
Berek N. Topola
V. Ilova
Polje
Vukosavlje
Obudovac
Brodac
Lončari
Pelagićevo
Mionica
Koprivna
Podnovlje
Kulina
Vrhovi
Klašnice
Simići
Ivanjska
Verići
Omarska
Lamovita Ljubija
B. Japra
Jahovica
Ljusina
Stijena
Srbljani
Gata
Kamenica
Zavalje
Ripač
Gudavac Arapuša
Benakovac
Stari Majdan
Milin Birt
O. Luka
B. Majdan
Derviši
Zalužani
Trn
G. Vijaka
Dragalovci
Šešlije
Johovac
Bušletić
Paležnica
Zelinja Kerep
Ormanica
Cerik
Bukvik
Brka
Bukovica
Vršani
Crnjelovo
Janja Ugljevik
Bobetino
Brdo
Čelić
Šibošnica
Sladna
Bukva Rudanka
Karuše
Stanari
Čečava
Ukrina
Jošavka S. Toplice
Karanovac Han Kola
Lušci Palanka
Jelašinovci Korčanica Krnjeuša
Dubovsko Užljebić
Skočaj
Orašac
Prkosi
Vrtoče
Kulen Vakuf
Krnja Jela Sanica
Vrhpolje
Kamičak
D. Sokolovo
Krupa
Šnjegotina
Pribinić
Klupe
Jelah Trbuk
D. Orahovica
G. Orahovica
Podorašje
Dokanj
Priboj
Glavičice
Šepak
Sapna Simin Han
Šićki
Brod
Poljice
Bočinja
N. Šeher
Ozimica
Maslovare
Obodnik
Brenice
Čađavica
Velagići Lanište
G. Bravsko
Martin Brod
Guvno
Pasjak
Srnetica
Potoci
Rogolji
Crna Rijeka
Šiprage
Kruševo
Brdo
Blatnica
Dubrave
Međaš
D. Caparde
Karakaj
Drinjača
Gračanica
Stupari Ribnica
Kamenica Nemila
Bistričak
Prilivode
Vlašić
Vitovlje
Gostilj
Ponir
Jezero
Baraći
Resanovci
Savići
Rore
Vinac
Torlakovac
Šešići
Turbe
Mehurići
Guča Gora
Dolac
Stranjani
Ponijera
Podkamensko
Vijaka
Vitaji
Tišća
Konjević Polje
Derventa
Milići
Olovske Luke
Bjeliš
Šimin
potok
Bobovac
Kraljeva
Sutjeska
Tičići Bilješevo
Stara
Bila
Kaonik
Nević
Polje
Prusac
Ćate
Strojica
Glavica
Preodac
Strmica
Pribelja
Hrbine
Blagaj
Pavlovica
Klokoti
Ćatići
Srednje
Knežina
Gođenje
Zeleni Jadar Fakovići
Skelani
Žepa
Podromanija
C. Stijene
Podlugovi
Semizovac
Jošanica
Gromiljak
Sebešić
D. Kazanci
Priluka
Prolog
Šuica
Rilić
Ravno
Varvara
Dusina
Han Ploča
Blažuj Ljubogošta
Dariva
Hreša
Sumbulovac
Borike
Vardište
Dobrun
Međeđa
Mesići
Renovica
Jabuka
Prača
Podgrab
Stambolčić
Bistrica
Jahorina
Kula
Krupac
Stup
G. Grkarica
Tarčin
Parsovići
Buturović Polje
Uzdol
Mokronoge
Guber
Podgradina
Podhum
Karlov Han
Kolo
Kongora
Blidinje
Risovac
Doljani
Ostrožac
Ustiprača
Setihovo
Uvac
Ustibar
Metaljka
Dobro Polje
Odžaci
Borci
Rakitno
Zavelim
Kazaginac
Prisika
Vir
Kutleše
Gradac
Rujište
Česim
Glavatičevo
Grajsoljci Jelašca
Miljevina
Brod na Drini
Dragočava
Zavait
Ćelebići
Šćepan Polje
Konjske
vode
Ulog
Luka
Kljuna
Potoci
Privalj
Sovići
Drinovci
Gorica
Tihaljina
Klobuk
Vitina
Hamzići
Buna
Gnojnice Klanci
C. Vrh
Čemerno
Tjentište
Avtovac
Ljeskovik
Žitomislići
Tromeđa
Teskera
Trebižat
Crveni Grm
Orahovlje
Prud
Dračevo
Domanovići
Masline
Berkovići Brljevo
Krivača
Vranjska
Krstača
Vlahovići
Žegulja
Cerovica
Hutovo
Ograde
Beleuša
Trnovica
Ravno
Zavala
Dobromani
Aranđelovo
Lastva
Župa Aleksina
Međa Duži
Hum
Ivanica
Grab
Aržano
Blagaj
VELIKA KLADUŠA
KOZARSKA
DUBICA
GRADIŠKA
SRBAC
BROD
ŠAMAC
ODŽAK
ORAŠJE
CAZIN
NOVI GRAD
PRIJEDOR
DERVENTA
GRADAČAC
MODRIČA
LAKTAŠI
BOS. KRUPA
PRNJAVOR
BRČKO
BIJELJINA
SREBRENIK
GRAČANICA
ČELINAC SANSKI MOST
KOTOR VAROŠ
TESLIĆ
TEŠANJ
LOPARE
LUKOVAC
MAGLAJ
KNEŽEVO
KLJUČ
BOS. PETROVAC
MRKONJIĆ
GRAD
ŽEPČE
ZAVIDOVIĆI
BANOVIĆI
ŽIVINICE
KALESIJA
ZVORNIK
ŠEKOVIĆI
JAJCE
DRVAR
ŠIPOVO
TRAVNIK KLADANJ
SREBRENICA
BRATUNAC VLASENICA
OLOVO
VAREŠ
KAKANJ
VITEZ
NOVI
TRAVNIK
DONJI VAKUF
BOS.
GRAHOVO
GLAMOČ
BUGOJNO
BUSOVAČA
BREZA
HAN PIJESAK
SOKOLAC
ILIJAŠ
VOGOŠČA
VISOKO
KISELJAK
FOJNICA
GORNJI VAKUF
KUPRES
LIVNO
PROZOR
KREŠEVO
HADŽIĆI PALE
VIŠEGRAD
ROGATICA
TOMISLAV GRAD
JABLANICA KONJIC
TRNOVO
GORAŽDE
RUDO
ČAJNIČE
POSUŠJE
KALINOVIK FOČA
ŠIROKI
BRIJEG
GRUDE
NEVESINJE
GACKO
ČITLUK
LJUBUŠKI
ČAPLJINA
STOLAC
LJUBINJE
NEUM
BILEĆA
TREBINJE
SARAJEVO
BIHAĆ
BANJA LUKA
DOBOJ
TUZLA
ZENICA
MOSTAR
T
O
P
U
S
K
O
K
A
R
L
O
V
A
C
SLUN
RAKOVICA
KARLOVAC
L
A
P
A
C
L
A
P
A
C
LAPAC
D
O
LJAN
I
SRB
K
N
IN
SINJ
SPLIT
M
A
K
A
R
S
K
A ARŽANO
IMOTSKI
VRGORAC
PLO
ČE
METKOVIĆ
OPUZEN
O
P
U
Z
E
N
DUBROVNIK
S
LA
N
O
DUBROVNIK
H
. N
O
V
I
G
R
AH
O
VO
N
IK
Š

N
IK
Š

N
IK
Š

NIKŠIĆ
N
IK
Š

PLJEVLJA
PLJEVLJA
P
L
J
E
V
L
J
A
PRIBOJ
UŽICE
BAJINA BAŠTA
B
A
JIN
A
B
A
Š
T
A
LJUBOVIJA
MALI ZVORNIK
LOZNICA
LOZNICA
BADOVINCI
K
U
Z
M
IN
S
P
A
Č
V
A
Ž
U
P
A
N
JA
O
S
I J
E
K
S
L
A
V
O
N
S
K
I B
R
O
D
S
L. K
O
B
A
Š
O
K
U
Č
A
N
I
N
O
V
S
K
A
G
LIN
A
G
L
IN
A
HRVATSKA
C
R
N
A

G
O
R
A
H
R
V
A
T
S
K
A
BRAČ
HVAR
KORČULA
P
E
L
J
E
Š
A
C
MLJET
VIS
S
R
B
I
J
A
17
474
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KARTA RAZMJEŠTAJA BROJAČKIH MJESTA
FEDERACIJE BiH U 2007. GODINI
LEGENDA:
MJERILO 1 : 800 000
5 0 10 20 30 km
magistralna cesta
regionalna cesta
broj magistralne ceste
broj regionalne ceste
granica BiH
područje F BiH
granica kantona
granica distrikta
vodotok
jezero
LEGENDA:
KONTINUIRANO
AUTOMATSKO BROJANJE
(magistralne ceste)
512
POVREMENO
AUTOMATSKO BROJANJE
503
POVREMENO
AUTOMATSKO BROJANJE
2006. GODINE
719
RUČNO
BROJANJE
2006. GODINE
716
501
502
551
503
504
552
505
506
507
508
509
511
512
510
527
529
528
542
554
530 555
523
546
526
525
549
537
532
531
562
533
535 556
557
534
522
536
547
545
544
521
514
513
709
713
515
516
519
715
716
708
809
810
717 517
719
704
723
564
772
706
724
725
702
701
721
726
518
563
520
805
803
802
801
808
812
BOS. KRUPA
DONJI VAKUF
Šibošnica
UNA
SAVA
SAVA
UNA
V
R
B
A
S
B
O
S
N
A
S
AVA
D
R
IN
A
U
N
A
DRINA
D
R
IN
A
N
E
R
E
T
VA
4
0
0
a
401
401
4
0
1
a
4
7
9
4
7
7
a
4
7
5
475a
4
0
0
4
0
3
b
403
4
0
1
401b
404
4
7
7
477
4
7
8
477
474
4
6
4
a
464
4
6
2
4
6
2
a
464
4
6
3
472
4
0
6
402
4
0
3
a
404a
405 405
405a
405
4
8
0
4
7
4
4
8
2
4
6
5 465a
4
6
2
460
4
5
8
459a
459b
459 459
4
5
9
a
4
5
8
456
461
460
4
6
0
474a
4
7
4
4
7
3
476
4
0
3
a
4
0
8
408b
4
0
8
b
407
4
0
7
a
410
4
1
0
a
4
1
1
4
1
4
476a
4
6
1
a
4
5
9
4
5
8
456
459
4
7
0
465
4
7
4
4
1
3
407a
4
1
0
408a
4
0
8
410 4
1
3
4
4
0
4
7
3
465
467
455a
469
469
4
6
9
456
456a
455
455a
469
466
445
413b
4
1
5
415a
408
409
413
4
1
3
a
413a
444a
467
4
4
4
454
4
5
4
4
5
3
467
466
4
4
1
4
1
5
4
0
8
415b
4
8
1 4
3
9
4
4
2
4
4
5
4
4
4
4
6
8
452
452
467
443
4
4
2
438
438
4
3
9
416
4
1
8
a
418
418
437
443
4
4
3
a
4
4
6
4
5
0
467
451
448
446a
4
4
6
442a
418b
416
416a
417
419a
419
418b
4
4
2
b
4
6
7
4
4
9
449
4
4
8
4
3
3
436
4
3
5
4
3
5 420
435a
434a
4
5
7
4
5
7
4
3
4
433
4
3
5
420
420
421
4
2
2
4
2
5
4
2
4
432a
435
425
4
2
5
a
424
4
2
3
4
2
5
a
427
427
4
3
2
431
426
426
4
2
8
431
4
2
6
428
430
429
4
.2
14
14
14.1
1
7
.2
14.1
1
6
15
4
.2
14
14.1
1
4
.1
1
4
.1
1
7 1
.8
1
4
.1
14.1
17.2
16.1 1
6
4
1
5
4
4
.2
5
1
4
11
1
4
.2
4
1
4
.1
1
8
18
1
.8
17
4
1
1
5
1
6 4
1
7
4
1
4
.1
1
9
18
4
1
.8 4
1
5
5
5
1
4
.2 5
1
4
.2
1
5
1
8
4
1
9
1
8
1
7
1
6
5
5
1
4
.2
6.1
14.2
1
5
5
19.2
1
9
.2
19
5
1
7 5
1
6
.4
5
6
.1
1
6 1
8
1
9
1
6
.2
1
5
6.1
1
6
1
6
5
5
1
8
1
8 19
1
9
.3
1
9
.3
5
5
5 5
17 1
5
15
6
.1
1
6
1
6
.3 6
.1
1
6
.2
17
1
8
20
20
15
1
7
18
1
8
8
8
2
0
6.1
6
6.1
1
7
6.1
6.1
6
.1
1
7
.3
6
6
6
2
0
2
0
1
7
.3
17
2
17.3
6
6
20
Vrnograč
Radića M. Grahovo
Kostajnica
Dobrljin
Draksenić
Orahova
Vrbaška
Kobaš
Trstenci
V. Brusnica
Svilaj
Crkvina
D. Slatina
Rača
Moštanica
Knežica
Karan
Todorovo
Šturlić
Crnaja
Tržac
Ćoralići
Skokovi
Konjodor
Bužim
Otoka
Svodna Dragotinja
Tukovi
Mrakovica
Kozarac
Turjak
Berek N. Topola
V. Ilova
Polje
Vukosavlje
Obudovac
Brodac
Lončari
Pelagićevo
Mionica
Koprivna
Podnovlje
Kulina
Vrhovi
Klašnice
Simići
Ivanjska
Verići
Omarska
Lamovita Ljubija
B. Japra
Jahovica
Ljusina
Stijena
Srbljani
Gata
Kamenica
Zavalje
Ripač
Gudavac Arapuša
Benakovac
Stari Majdan
Milin Birt
O. Luka
B. Majdan
Derviši
Zalužani
Trn
G. Vijaka
Dragalovci
Šešlije
Johovac
Bušletić
Paležnica
Zelinja Kerep
Ormanica
Cerik
Bukvik
Brka
Bukovica
Vršani
Crnjelovo
Janja Ugljevik
Bobetino
Brdo
Čelić
Šibošnica
Sladna
Bukva Rudanka
Karuše
Stanari
Čečava
Ukrina
Jošavka S. Toplice
Karanovac Han Kola
Lušci Palanka
Jelašinovci Korčanica Krnjeuša
Dubovsko Užljebić
Skočaj
Orašac
Prkosi
Vrtoče
Kulen Vakuf
Krnja Jela Sanica
Vrhpolje
Kamičak
D. Sokolovo
Krupa
Šnjegotina
Pribinić
Klupe
Jelah Trbuk
D. Orahovica
G. Orahovica
Podorašje
Dokanj
Priboj
Glavičice
Šepak
Sapna Simin Han
Šićki
Brod
Poljice
Bočinja
N. Šeher
Ozimica
Maslovare
Obodnik
Brenice
Čađavica
Velagići Lanište
G. Bravsko
Martin Brod
Guvno
Pasjak
Srnetica
Potoci
Rogolji
Crna Rijeka
Šiprage
Kruševo
Brdo
Blatnica
Dubrave
Međaš
D. Caparde
Karakaj
Drinjača
Gračanica
Stupari Ribnica
Kamenica Nemila
Bistričak
Prilivode
Vlašić
Vitovlje
Gostilj
Ponir
Jezero
Baraći
Resanovci
Savići
Rore
Vinac
Torlakovac
Šešići
Turbe
Mehurići
Guča Gora
Dolac
Stranjani
Ponijera
Podkamensko
Vijaka
Vitaji
Tišća
Konjević Polje
Derventa
Milići
Olovske Luke
Bjeliš
Šimin
potok
Bobovac
Kraljeva
Sutjeska
Tičići Bilješevo
Stara
Bila
Kaonik
Nević
Polje
Prusac
Ćate
Strojica
Glavica
Preodac
Strmica
Pribelja
Hrbine
Blagaj
Pavlovica
Klokoti
Ćatići
Srednje
Knežina
Gođenje
Zeleni Jadar Fakovići
Skelani
Žepa
Podromanija
C. Stijene
Podlugovi
Semizovac
Jošanica
Gromiljak
Sebešić
D. Kazanci
Priluka
Prolog
Šuica
Rilić
Ravno
Varvara
Dusina
Han Ploča
Blažuj Ljubogošta
Dariva
Hreša
Sumbulovac
Borike
Vardište
Dobrun
Međeđa
Mesići
Renovica
Jabuka
Prača
Podgrab
Stambolčić
Bistrica
Jahorina
Kula
Krupac
Stup
G. Grkarica
Tarčin
Parsovići
Buturović Polje
Uzdol
Mokronoge
Guber
Podgradina
Podhum
Karlov Han
Kolo
Kongora
Blidinje
Risovac
Doljani
Ostrožac
Ustiprača
Setihovo
Uvac
Ustibar
Metaljka
Dobro Polje
Odžaci
Borci
Rakitno
Zavelim
Kazaginac
Prisika
Vir
Kutleše
Gradac
Rujište
Česim
Glavatičevo
Grajsoljci Jelašca
Miljevina
Brod na Drini
Dragočava
Zavait
Ćelebići
Šćepan Polje
Konjske
vode
Ulog
Luka
Kljuna
Potoci
Privalj
Sovići
Drinovci
Gorica
Tihaljina
Klobuk
Vitina
Hamzići
Buna
Gnojnice Klanci
C. Vrh
Čemerno
Tjentište
Avtovac
Ljeskovik
Žitomislići
Tromeđa
Teskera
Trebižat
Crveni Grm
Orahovlje
Prud
Dračevo
Domanovići
Masline
Berkovići Brljevo
Krivača
Vranjska
Krstača
Vlahovići
Žegulja
Cerovica
Hutovo
Ograde
Beleuša
Trnovica
Ravno
Zavala
Dobromani
Aranđelovo
Lastva
Župa Aleksina
Međa Duži
Hum
Ivanica
Grab
Aržano
Blagaj
VELIKA KLADUŠA
KOZARSKA
DUBICA
GRADIŠKA
SRBAC
BROD
ŠAMAC
ODŽAK
ORAŠJE
CAZIN
NOVI GRAD
PRIJEDOR
DERVENTA
GRADAČAC
MODRIČA
LAKTAŠI
BOS. KRUPA
PRNJAVOR
BRČKO
BIJELJINA
SREBRENIK
GRAČANICA
ČELINAC SANSKI MOST
KOTOR VAROŠ
TESLIĆ
TEŠANJ
LOPARE
LUKOVAC
MAGLAJ
KNEŽEVO
KLJUČ
BOS. PETROVAC
MRKONJIĆ
GRAD
ŽEPČE
ZAVIDOVIĆI
BANOVIĆI
ŽIVINICE
KALESIJA
ZVORNIK
ŠEKOVIĆI
JAJCE
DRVAR
ŠIPOVO
TRAVNIK KLADANJ
SREBRENICA
BRATUNAC VLASENICA
OLOVO
VAREŠ
KAKANJ
VITEZ
NOVI
TRAVNIK
DONJI VAKUF
BOS.
GRAHOVO
GLAMOČ
BUGOJNO
BUSOVAČA
BREZA
HAN PIJESAK
SOKOLAC
ILIJAŠ
VOGOŠČA
VISOKO
KISELJAK
FOJNICA
GORNJI VAKUF
KUPRES
LIVNO
PROZOR
KREŠEVO
HADŽIĆI PALE
VIŠEGRAD
ROGATICA
TOMISLAV GRAD
JABLANICA KONJIC
TRNOVO
GORAŽDE
RUDO
ČAJNIČE
POSUŠJE
KALINOVIK FOČA
ŠIROKI
BRIJEG
GRUDE
NEVESINJE
GACKO
ČITLUK
LJUBUŠKI
ČAPLJINA
STOLAC
LJUBINJE
NEUM
BILEĆA
TREBINJE
SARAJEVO
BIHAĆ
BANJA LUKA
DOBOJ
TUZLA
ZENICA
MOSTAR
T
O
P
U
S
K
O
K
A
R
L
O
V
A
C
SLUN
RAKOVICA
KARLOVAC
L
A
P
A
C
L
A
P
A
C
LAPAC
D
O
LJAN
I
SRB
K
N
IN
SINJ
SPLIT
M
A
K
A
R
S
K
A ARŽANO
IMOTSKI
IMOTSKI
VRGORAC
PLO
ČE
METKOVIĆ
OPUZEN
O
P
U
Z
E
N
DUBROVNIK
S
LA
N
O
DUBROVNIK
H
. N
O
V
I
G
R
AH
O
VO
N
IK
Š

N
IK
Š

N
IK
Š

NIKŠIĆ
N
IK
Š

PLJEVLJA
PLJEVLJA
P
L
J
E
V
L
J
A
PRIBOJ
UŽICE
BAJINA BAŠTA
B
A
JIN
A
B
A
Š
T
A
LJUBOVIJA
MALI ZVORNIK
LOZNICA
LOZNICA
BADOVINCI
KUZMIN
S
P
A
Č
V
A
Ž
U
P
A
N
JA
O
S
I J
E
K
S
L
A
V
O
N
S
K
I B
R
O
D
S
L. K
O
B
A
Š
O
K
U
Č
A
N
I
N
O
V
S
K
A
G
LIN
A
G
L
IN
A
HRVATSKA
C
R
N
A

G
O
R
A
H
R
V
A
T
S
K
A
BRAČ
HVAR
KORČULA
P
E
L
J
E
Š
A
C
MLJET
VIS
S
R
B
I
J
A
3
6
8
1
7
5
9
7
2
3
2
4
3
8
5
2
4
3
1
1
1
1
2
4
2
5
4
3
6
4
2
0
2
6
7
5
5923
6813
1
3
3
8
6
6
5
2
1
5
9
4
1
0
5
7
7
8
5
6
6
3
1
8
3
9
2033
3
0
3
2
4
3
4
8
3
9
5
0
1
8
1
9
1
6
2
5
8
6
1
1
7
3
5
1
11229
10746
9
1
5
2
1
3
5
8
7
8133
5
9
1
8
7464
7
0
6
2
6
5
7
4
1
0
0
5
8
12947
13696
6747
5
5
6
4
5
3
8
9
4280
2
3
5
4
171
5
8
9
642
15417
12826
8
2
9
0
5
1
3
6
4
7
0
8
1
2
0
5
3
6
9
3
1
8
7
6
8
2
8
1
2
4
3
0
3
3
1
3
7
3
5
0
1
1
7
2
6
3
0
0
6
1
4
1
6
4
1
0
6
0
2
8
4
1
5
6
3
1
3
5
3
5
0
3
5
3
1
4
4
8
4
3
2
4
0
5
6
7
3300
17
474
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KARTA INTENZITETA SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNIM
CESTAMA FEDERACIJE BiH U 2007. GODINI
LEGENDA:
MJERILO 1 : 800 000
5 0 10 20 30 km
magistralna cesta
regionalna cesta
broj magistralne ceste
broj regionalne ceste
granica BiH
područje F BiH
granica kantona
granica distrikta
vodotok
jezero
PROSJEČNI GODIŠNJI
DNEVNI SAOBRAĆAJ
(PGDS 1000 vozila = 1 mm)
(AADT 1000 vehicles = 1 mm)
9 789958 638176

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNA I HERCEGOVINA

J.P. DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BiH

BROJANJE SAOBRAĆAJA NA MAGISTRALNIM CESTAMA FEDERACIJE BiH U 2007. GODINI
SARAJEVO, 2008.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->